Halacha Brura and Berur Halacha Institute

מכון הלכה ברורה ובירור הלכה


מפתח לפירושים על משנה תורה לרמב"ם

כאשר מצויין שם הספר בלבד, הכוונה היא לספר המסודר לפי סדר הלכות הרמב"ם.
בראש כל פרק מופיעה רשימת מקורות עם הסימון "רה"פ" (רוב הפרק). אלו הם מקורות העוסקים ברוב ההלכות שבאותו פרק (או בכולן).
כשיש למעיין קושי למצוא את הספר המצויין, או את מראה המקום באותו ספר, יפנה ל"רשימת הספרים".

למידע נוסף על המפתח, לחץ כאן.

אבל

פרק א
פרק ב
פרק ג
פרק ד
פרק ה
פרק ו
פרק ז
פרק ח
פרק ט
פרק י
פרק יא
פרק יב
פרק יג
פרק ידא/975 הלכות אבל פרק א *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


א/רה"פ אור הישר
א/רה"פ הרמב"ם המדויק
א/רה"פ יד פשוטה
א/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
א/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
א/רה"פ פי' ר"י קאפח
א/רה"פ רמב"ם לעם
א/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
א/א אבן האזל כאן, ובהשמטות דף עט ע"ג, וקדשים ח"א דף כו ע"ב
א/א אוצרות יהושע עמ' נד
א/א אור שמח
א/א אזני יהושע (מהד' אדרת) דרשות והספדים דרוש נט עמ' 96
א/א איש על העדה (אלאביץ) עמ' 213
א/א אמרי יקותיאל (תשסג) עמ' נא
א/א אמרי כהן (וארשאוויאק) פ' ויחי דף קפא ע"ב-ע"ג
א/א אנצי"ת ע' אבלות הע' 4, 9, 15, ע' אין למדין מקודם מ"ת הע' 4
א/א אסופות ב עמ' קכ, קכב, קעד
א/א אפיקי מגינים כתובות סי' ו
א/א ארחות חיים ח"ב סי' ע אות א
א/א ארעא דרבנן (תשעט) עמ' סא, קפה
א/א ארשות החיים עמ' רנא
א/א אשר למלך כאן, והל' תענית פ"ה
א/א בד קודש (פוברסקי) ח"ג דף כח ע"ד, ח"ד דף לא ע"א {אבלות נלמדת מאנינות}
א/א בדבר מלך חי"ב עמ' שא
א/א בים דרך עמ' יב, עא
א/א ביצחק יקרא (תשמט) ח"ב סי' כו
א/א ביצחק יקרא (תשע) סי' סו סעיף ב ד"ה ותוס'
א/א בית אהרן (קריספין) דף לה ע"ג
א/א בית יחזקאל (סרנה) גליונות
א/א בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' תטז
א/א בית ישי (חידושים, תשסד) עמ' תנז
א/א בית מועד (גטיניו) דף יג ע"א {לח"מ}
א/א בית מועד (קורח) פרק יז אות א, ו, סי' כז אות ה
א/א בכורי אברהם דף נח ע"ג {מ"ע}
א/א במעגלי יושר בראשית עמ' 235
א/א ברור הלכה כתובות ד ע"א ציון א פסקה ב {יום ראשון דאורייתא}, ז ע"א ציון ו פסקה א {משה תיקן שבעת ימי המשתה}
א/א ברור הלכה מו"ק יד ע"ב אחרי ציון ב
א/א ברור הלכה שבת קלה ע"א ציון ו פסקה ג
א/א ברכת אהרן מאמר צח, קמז
א/א ברכת מרדכי כתובות עמ' פה
א/א ברכת ראובן דף כה ע"ג, כו ע"א וע"ג
א/א גבורת יצחק סנהדרין ח"ב עמ' רד, קט {מנין המצוות}
א/א גבורת יצחק עה"ת ח"ב עמ' סד, פג
א/א גליוני הגר"ש עמ' קיח {מנין המצוות} [מוזכרת במצוות השייכות להל' סנהדרין סי' יא]
א/א גנזי התורה עמ' 133
א/א גרים וגרות עמ' עה-עו {אבלות יום ראשון דאורייתא}
א/א דבר שאול סוטה סי' ד אות א
א/א דברות משה יבמות עמ' תנב-תנג, כתובות עמ' עו, גיטין עמ' תטו
א/א דברי השקפה עמ' לו
א/א דברי חן (נתנזון) דף לח ע"ב
א/א דברי יחזקאל (מישור) עמ' רמא, רמג
א/א דברי יחזקאל (תרצה) דף עט ע"ג {לח"מ}
א/א דברי יצחק (מורסיא) - פני המלך עמ' סט
א/א דברי יצחק (מורסיא) - תולדות יעקב עמ' קלה
א/א דברי יציב יו"ד עמ' תקטו
א/א דור דורים עמ' שעז
א/א דליית הכרם עמ' תתתלו {כ"מ} [צ"ל כשאר ישראל]
א/א דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' לג
א/א דרכי המחשבה (לוינגר) עמ' 37, 110
א/א דרשות מהר"ם חביב עמ' שט-שי
א/א הגהות רימ"א {לח"מ}
א/א הון יוסף דף לב {לח"מ}
א/א המסורת בספרי הרמב"ם עמ' 25
א/א המעשה והמדרש עמ' פא {לימוד מלפני מתן תורה}
א/א ואם תאמר ח"ב קושיה 726 {מ"ע}
א/א ואשיבה שופטיך עמ' קב {כ"מ - מדרבנן}
א/א ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' תכג
א/א ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תרב
א/א ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"ג עמ' רכג
א/א ושב הכהן (תשמח) עמ' רעט {כ"מ}
א/א זאת ליעקב בראשית עמ' שמח {תקנת משה דז' ימי המשתה וכו'}
א/א זכור לדוד עמ' לא
א/א זכר יצחק (תשן) עמ' רפ
א/א זכרון זאב עמ' קסח-קסט
א/א זכרון יעקב (מרל) ח"ב סי' יז ס"ק ד {מצוה להביא עצמו להרגשת אבלות}
א/א חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"א עמ' רנא
א/א חוקות הדיינים ח"ג עמ' יז {יום ראשון דאורייתא}
א/א חי' בן אריה ח"א סי' יב אות א
א/א חי' הגרז"ר בנגיס ח"א עמ' קפו
א/א חי' מהרד"ם על סהמ"צ דף ב, פב
א/א חי' ר' חנוך הענאך עמ' רסב {מנין המצוות}
א/א חי' ר"מ מאימראן ר"ה-חגיגה עמ' רמג
א/א חסד יצחק עמ' סג
א/א חסד לאברהם (אלקלעי) ח"א דף קכא ע"א
א/א טל חיים (סגל) עמ' טו
א/א יד ישראל ח"ב
א/א יד פשוטה מדע עמ' תתס {כותרת}, אהבה עמ' קמב, תתתי
א/א ידבר שלום ח"א עמ' קז
א/א ידי אליהו כאן, דף פה ע"א
א/א יוסף בחירי עמ' תכב
א/א יסודי הצדקה עמ' 138
א/א ישא מדברותיך כתובות פ"א עמ' פד, פו, צא, קע
א/א כד הקמח עמ' כז
א/א כך דרכו של תלמוד עמ' 4
א/א כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' סב, קעב, תקמד, תרכז, תתקטז
א/א כלי חמדה על מועדים (מנדלבום) עמ' סג {ימי אבל וימי משתה"}
א/א כמו השחר דף י ע"ג {כ"מ}
א/א כפי אהרן (זסלנסקי) קמא עמ' נה, תנינא עמ' מט
א/א כתבי משה זילברג עמ' 4
א/א כתבים (זסלנסקי) ח"א עמ' א
א/א להורות נתן - שו"ת ח"י עמ' סז
א/א להורות נתן מועדים ח"ב עמ' שט
א/א להורות נתן מועדים ח"ה עמ' שסא
א/א להורות נתן על התורה ח"א עמ' צב
א/א לקוטי שיחות חכ"ח עמ' 174 {מנין המצוות}
א/א לקוטי שעורים (שטיין) יבמות-כתובות עמ' קג-קד, קו-קז
א/א לקוטי שעורים (שטיין) פסחים (תשמח) סי' ג ס"ק ד, י-יא, סי' ד ס"ק א, ג, ה
א/א מבוא למשנה תורה עמ' 179, 213, 216 {מנין המצוות}, 339
א/א מגילת סמנים עמ' סג
א/א מגיני שלמה עמ' קמד
א/א מגן בעדי עמ' 134
א/א מוריה גל' ריט עמ' נג {אבלות יום ראשון דאורייתא}
א/א מוריה שנה ו גל' ב (ר"א חברוני)
א/א מחזה עליון עמ' רכג
א/א מחנה לויה (תשעד) עמ' קעו-קעז {רמב"ם}, קפא {כ"מ}
א/א מטר השמים (תשנז) עמ' תקכה
א/א מכשירי מצוה עמ' סד {מנין המצוות}
א/א מלך שלם דף קמה ע"א
א/א מן הסערה עמ' 61, 187
א/א מנחת אליהו (קוליץ) ח"ג עמ' לד
א/א מנחת חינוך ח"ב עמ' שא, שג-שה
א/א מנחת שלמה (אוירבך) ח"ב עמ' שמב
א/א מנחת שלמה (אוירבך) תנינא עמ' רסז, רסט, רעא
א/א מעין החכמה עמ' צד {כ"מ}
א/א מעיני המים
א/א מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף רסב ע"ג
א/א מפניני הרב עמ' כה
א/א מרכבת המשנה מהדו"ב
א/א משאת כפי עמ' כה
א/א משאת משה (חברוני) פסחים סי' קלב עמ' 406
א/א משיב נפש (גרוס) ח"א עמ' רלז
א/א משנת אברהם (פרייס, תשד) ח"א דף נט ע"א {מצוה להתאבל על הקרובים}
א/א משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' רעו
א/א משנת יעקב מדע עמ' שט, נשים ח"א עמ' קלא, קלה, קסד, קדושה עמ' לד-לז, זרעים ח"ב עמ' מט-נ
א/א משנת יעקב עבודה עמ' פא
א/א משנת משה מו"ק עמ' נט
א/א משנת ר' אהרן כתובות עמ' פא
א/א משנת שמחה
א/א משפטים לישראל עמ' רמה
א/א משרת משה (עטייה)
א/א נועם ח"ח עמ' רפב
א/א נזר הקדש (קפלן)
א/א נזר הקדש (תשעה) ח"ג עמ' תקמג
א/א נחלת דבש (ליפשיץ) מהדו"ק ח"א סי' כח אות ד
א/א נחלת דבש (ליפשיץ) מהדו"ת סי' לג אות יט, סי' פב אות ד, סי' צג אות ז
א/א נחלת נפתלי דף כה
א/א נחלת שמעון (קרסנר) רות סי' טו אות ב
א/א נחלת שמעון (קרסנר) שמואל ב ח"א סי' כד אות א
א/א נר מצוה (ואלק) שרשים דף ב ע"ב-ע"ג {אין למדים מקודם מתן תורה}
א/א נתיב אברהם ח"א עמ' לג-לד, לו-לז, מד
א/א נתיב מאיר הל' נערה פ"ג ה"ט
א/א ס' העיקרים (איגר) ח"א עמ' קכב, קלה
א/א סדר משנה הל' שופר פ"א ה"ג עמ' נה {שבעת ימי המשתה}
א/א סהמ"צ לרמב"ם (הליר) עמ' מו-מז
א/א עולת איש (אלישר) דף לג ע"ג {לח"מ}
א/א עטרת חן ח"א עמ' פז {כ"מ}
א/א עיונים ומחקרים ח"ב עמ' 76
א/א עין תרשיש
א/א עקבי ברכה עמ' ס
א/א עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 240
א/א עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 260
א/א ערך כסף עמ' ג {יום אחד דאורייתא}, ה {תקנת משה}
א/א פותח יד
א/א פני מנחם - תורה ומועדים שמחת חתן עמ' צד {ומשה רבינו תקן להם לישראל שבעת ימי אבלות ושבעת ימי המשתה}
א/א פרדס יוסף (פצנובסקי) בראשית עמ' תקנג, תתסא
א/א פרחי אהרן עמ' 85
א/א פרי עץ החיים (שטינברג, תשסו) עמ' נט
א/א צבי תפארת סי' נו
א/א צידה לדרך מאמר ה עמ' רכז
א/א קדשי יהושע עמ' אלף רעה, אלף רעח
א/א קובץ המועדים פסח-שבועות ח"ד עמ' רעז
א/א קול דודי (תשף) (בקיצור)
א/א קנין תורה בשמעתתא ויקרא עמ' עד
א/א קרית מלך
א/א רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ד עמ' שנה, ח"ה עמ' שכח-שכט
א/א רמת רחל (סוף ציץ אליעזר ח"ה) עמ' סה-סו
א/א רנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' קצב {ויעש לאביו אבל}
א/א רץ כצבי (תשסג) עמ' שנג
א/א רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' קב, ריח
א/א רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' יט
א/א שבט הלוי (ווזנר) ח"ו סי' קפט, רטז
א/א שדה יצחק עמ' נו
א/א שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' קלט-קמ, קמב {לימוד מלפני מתן תורה}
א/א שו"ת ר"י מסלוצק עמ' שלו
א/א שו"ת ר"ש איגר ח"א עמ' רצ {לח"מ}
א/א שלמי יוסף זבחים ח"ב עמ' רלא
א/א שם דרך כתובות עמ' מה-מו, נ, נח
א/א שעורי הרב - אבלות עמ' ג, כד
א/א שעורי עיון התלמוד כתובות עמ' טז
א/א שעורי ר' אליהו מאיר יבמות סי' א אות ו
א/א שעורים לזכר אבא מרי (תשמג) ח"א עמ' מא, מג {מ"ע}, מד, ח"ב עמ' קפ, קצ, קצח, רג
א/א שעורים לזכר אבא מרי (תשסג) ח"א עמ' נד {מנין המצוות}, נו {מנין המצוות}, נח
א/א שעורים לזכר אבא מרי (תשסג) ח"ב עמ' ר, רו, ריד, רכ
א/א שערי עזרא (בצרי) עמ' תטז
א/א שערי תורת התקנות ח"א מח' א עמ' 51
א/א שרשים במועדות עמ' קמח
א/א תאריך ישראל סי' יז אות ב-ג, טו, סי' יח הערה ב
א/א תהלה לדוד (מן) יו"ד סי' מ ס"ק א, ו, ט, יא, יג, טו
א/א תועפות ראם (באר) עמ' רטו
א/א תורה אור (שנגהי) עמ' לח
א/א תורה שלמה שמות פכ"ב אות שלא
א/א תורת ירוחם ח"א דף מז ע"ב {יום ראשון דאורייתא}, ח"ג דף נו ע"ג
א/א תורת מנחם - יין מלכות ח"ג עמ' רלא {שבעת ימי אבלות ושבעה ימי משתה}
א/א תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' תשצט
א/א תורת רפאל ח"ג עמ' א
א/א תיבת גומא (זכרון אהרן) ח"א עמ' פא {מנין המצוות עמ' א}
א/א תנובת ציון דף קי ע"ד, קיב ע"ג, קיג ע"ד
א/א תשובה מאהבה ח"ב דף ז ע"ג
א/ב אבי עזרי ח"ג
א/ב אבן האזל
א/ב אגודות אזוב מדברי דף ב ע"א {משא ומתן באונן}
א/ב אנצי"ת ע' אבלות הע' 70, 74, ע' אנינות הע' 169, 170
א/ב ארחות חיים ח"ב סי' ע אות א
א/ב באר מרים פ"ב ה"ד אות א
א/ב בד קודש (פוברסקי) ח"א דף ד ע"ג
א/ב בד קודש (פוברסקי) יבמות-כתובות עמ' קמז
א/ב בד קודש ברכות-עירובין עמ' לא = בד קודש (פוברסקי) ח"א דף ד ע"ג
א/ב בית מועד (קורח) פרק ז אות ב, יג, יז, פרק ח אות א, פרק יז אות א, פרק כה אות א
א/ב ברור הלכה מו"ק כז ע"א ציון ב
א/ב ברכת מרדכי כתובות עמ' פו
א/ב ברכת ראובן דף כז ע"ד
א/ב גבורת יצחק ברכות ח"א עמ' ריב
א/ב גור אריה בראשית פ' לז הע' 293
א/ב דברי אברהם (שדמי) ח"ד עמ' נא
א/ב דברי יציב יו"ד עמ' תקטז
א/ב זכרון הרב עמ' 39 {איסורי אבלות לא נוהגים באונן}
א/ב זכרון זאב עמ' קעא
א/ב חי' הגרי"ז דף יא ע"ג, הל' תענית {אונן מותר באיסורי אבלות}
א/ב חסד יצחק עמ' סג
א/ב יד ישראל ח"ב
א/ב ירחי כלה סוכה ח"א עמ' תסב
א/ב ישא מדברותיך כתובות פ"א עמ' צא
א/ב ישועות יעקב מועד עמ' לא
א/ב כתר המלך
א/ב לקוטי שעורים (שטיין) פסחים (תשמח) סי' ד ס"ק ב
א/ב מועדים וזמנים ח"ה סי' שמ
א/ב מוריה גל' קנז עמ' ע {לא חלים איסורי אבלות לפני הקבורה}
א/ב מן הסערה עמ' 181
א/ב מנחת חינוך ח"ב עמ' שד-שו
א/ב מנחת שלמה (אוירבך) תנינא עמ' רע
א/ב מפתח הבאורים [חתם סופר יו"ד סי' שכד]
א/ב משבצות זהב שמואל ב עמ' רצד-רצה
א/ב משיב נפש (גרוס) ח"א עמ' רכח
א/ב משך חכמה בראשית פ"נ פס' ד
א/ב משנת יעקב נשים ח"א עמ' קלט, שטו, זרעים ח"ב עמ' מט-נ
א/ב משנת יעקב עבודה עמ' פא
א/ב משנת ר' אהרן כתובות עמ' צא
א/ב נחלת דבש (ליפשיץ) מהדו"ת סי' צג אות ב {סתימת הגולל}
א/ב נחלת יצחק כתובות סי' ד
א/ב נחלת שמעון (קרסנר) שמואל ב ח"א סי' כד אות ד
א/ב ס' העיקרים (איגר) ח"א עמ' קלד
א/ב עטרת חן ח"א עמ' פז
א/ב פרדס יוסף (פצנובסקי) בראשית עמ' קסא
א/ב פרדס מרדכי עמ' רכד
א/ב פרחי כהונה (הכהן) יו"ד סי' מה דף נב ע"ב
א/ב פרחי כהונה (הכהן) יו"ד סי' נ דף נה ע"ג {סתימת הגולל}
א/ב קובץ ביאורים (שפירא)
א/ב קריאה בקריה ח"א עמ' רעז
א/ב רמת רחל סי' מח אות ג, ועמ' סו
א/ב רנת יצחק עה"ת ח"א עמ' קפא
א/ב רנת יצחק שמואל עמ' שצו {כל זמן שלא נקבר}
א/ב רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' ריז, ריח, רמא, רנא, רנז
א/ב שאילת יעבץ ח"ב סי' קעב
א/ב שבט הלוי (ווזנר) ח"ו סי' קפט
א/ב שדה יצחק עמ' קפה
א/ב שו"ת הב"ח החדשות (תשע) עמ' ט
א/ב שם דרך כתובות עמ' מו, נג, נח-נט
א/ב שעורי הרב - אבלות עמ' ה
א/ב שערי תורת התקנות ח"א מח' א עמ' 53
א/ב תהלה לדוד (מן) יו"ד סי' מ ס"ק א, כט
א/ב תורה אור (שנגהי) עמ' לח
א/ב תפארת צבי (שפילמן) ח"א עמ' פג
א/ב תשובות יהודה דף מ ע"ד {אונן פטור מאבלות}
א/ג אוריתא יד עמ' רלה
א/ג ארחות חיים ח"ב סי' ע אות א
א/ג בית מועד (קורח) פרק ז אות טז, פרק י אות יז, פרק כה אות ח
א/ג גור אריה בראשית פ' לז הע' 292
א/ג השגות הרמ"ך
א/ג ירחי כלה סוכה ח"א עמ' תסב
א/ג ישא מדברותיך כתובות פ"א עמ' צב {הרוגי מלכות}
א/ג ס' הפרנס עמ' שכד
א/ג עיונים (פאור) עמ' 17 {לח"מ}
א/ג צידה לדרך מאמר ה עמ' קצד
א/ג תורת אמך ח"א עמ' 205
א/ד ארחות חיים ח"ב סי' ע אות א
א/ד בית יעקב (טבשונסקי) סי' רנו סעיף א {כ"מ}
א/ד בית מועד (קורח) פרק ז אות טו, פרק כה אות ח, י
א/ד ברוך טעם (תשסח) שער עדל"ת עמ' קלא
א/ד גליוני הגר"ש עמ' קיח {הגהמ"י - זקני ראב"ן}
א/ד משיב מלחמה (תשעט) ח"ג עמ' צו
א/ד משיב מלחמה (תשמג) ח"ג עמ' קט
א/ד צידה לדרך מאמר ה עמ' קצה
א/ד קרית מלך
א/ד תורת אמך ח"א עמ' 205
א/ה ארחות חיים ח"ב סי' ע אות א
א/ה בית אהרן וישראל גל' סה עמ' כד
א/ה בית מועד (קורח) פרק כה אות ג-ה
א/ה בני דוד
א/ה ברור הלכה מו"ק כב ע"א ציון ג
א/ה חי' ר' יהודה זרחיה עמ' קעא-קעב
א/ה יפה נוף עמ' קמה
א/ה מאכסניא של התורה סי' ע
א/ה מן הסערה עמ' 181-183
א/ה מנחת אהרן (קאפח) עמ' 300 {מדינה}
א/ה מנחת אליהו (קוליץ) ח"ג עמ' כט
א/ה מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' תקנב {יד המלך}
א/ה נועם חכ"ג עמ' סו
א/ה ס' הפרנס עמ' רצז
א/ה פני שלמה (גנצפריד) מו"ק עמ' ריא
א/ה צידה לדרך מאמר ה עמ' קצג
א/ה רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' צז
א/ה שבט הלוי (ווזנר) ח"ז סי' קצא
א/ה שו"ת הרדב"ז ח"ד סי' אלף קלה
א/ה שו"ת ראנ"ח (תשעד) ח"ב עמ' קיד
א/ה שו"ת ראנ"ח ח"ב סי' נב
א/ה שנות חיים (קליין) נתיב א ח"א אות ה
א/ה שעורים לזכר אבא מרי (תשמג) ח"ב עמ' קפו
א/ה שעורים לזכר אבא מרי (תשסג) ח"ב עמ' רב {יחזירו פניהם}
א/ה תורת אמך ח"א עמ' 205
א/ה תניא רבתי ח"א עמ' 224
א/ו אהל משה (הורוביץ) ח"ב סי' עא
א/ו אנצי"ת ע' אבלות הע' 81
א/ו ארחות חיים ח"ב סי' ע אות א
א/ו בית לאבות דף צה ע"ג, קג ע"ד
א/ו בית מועד (קורח) פרק כד אות ח
א/ו ברור הלכה שבת קלה ע"א ציון ו
א/ו ברכת מרדכי יבמות עמ' שנה
א/ו ברקאי ח"ג עמ' 48
א/ו דיני בוררות עמ' רמא {נקבר בקבר אבותיו אחרי עיכול הבשר - כפרה}
א/ו הון יוסף דף יז
א/ו העמק שאלה ח"ב שאלתא קג אות טז {כמה חמורה}
א/ו חסד לאברהם (אלקלעי) ח"א דף קכ ע"ב
א/ו יד פשוטה מדע עמ' קט, אהבה עמ' תתתמז
א/ו לב מרפא דף סד ע"ב
א/ו לב שלמה (חלמא) עמ' עו
א/ו מחנה לויה (תשעד) עמ' קצו {מ"מ, לח"מ}
א/ו מנחת חינוך ח"ב עמ' רצג, שא
א/ו מקור חסד עמ' פג
א/ו משאת משה (חברוני) פסחים סי' קנד עמ' רלד
א/ו משנת רבנו יוסף עמ' 43
א/ו ס' יהושע - שו"ת עמ' לב
א/ו סופר המלך ח"א עמ' פו
א/ו פי' ר"א מן ההר יבמות לו ע"ב, פ ע"ב
א/ו צפנת פענח בראשית עמ' 43, ויקרא עמ' קצט
א/ו רמת רחל (סוף ציץ אליעזר ח"ה) עמ' סו-סז
א/ו רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' סב
א/ו רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' צז
א/ו שו"ת הרדב"ז ח"ו סי' שני אלפים רעא
א/ו שו"ת מהר"י בי רב (תשמח) סי' מו דף פג
א/ו שו"ת מהר"י בי רב (תשעט) עמ' קטז
א/ו שנות חיים (קליין) נתיב א ח"א אות ה
א/ו תורת ירוחם ח"ג דף נו ע"ג
א/ז אורים גדולים (תשסג) עמ' קמב
א/ז אסופות ב עמ' קיט, קכא
א/ז ארחות חיים ח"ב סי' ע אות א
א/ז בית מאיר (תשע) שו"ת סי' י עמ' קטז
א/ז בכורי אברהם דף סד ע"ג {כלו חדשיו}
א/ז ברור הלכה שבת קלה ע"א ציון ו
א/ז ברכת מרדכי יבמות עמ' שנה
א/ז לב שלמה (חלמא) עמ' עו
א/ז מהרי"ט אלגזי פ"ח אות ס או"ק ה
א/ז מחנה לויה (תשעד) עמ' קצו {מ"מ}
א/ז מעיל צדקה (תשעח) עמ' יח
א/ז ר"י ששפורטש עמ' 169
א/ז שו"ת מהר"י בי רב (תשמח) סי' מו דף פג
א/ז שו"ת מהר"י בי רב (תשעט) עמ' קטז
א/ז שו"ת רשב"ש עמ' תלב
א/ז שנות חיים (קליין) נתיב א ח"א אות ה
א/ז תשובה שלמה אהע"ז סי' נא דף נט ע"א {הגהמ"י}
א/ח אור שמח
א/ח אמת ליעקב מועד עמ' רא {נולד לשמונה אין מתאבלים עליו} [עי' חידושי לנדה לח ע"ב]
א/ח אנצי"ת ע' אבלות הע' 55
א/ח ארחות חיים ח"ב סי' ע אות א
א/ח בנין ציון (עטלינגר) ח"א סי' קיג
א/ח ברור הלכה שבת קלה ע"א ציון ו
א/ח ברכת מרדכי יבמות עמ' שנה
א/ח דבר משה (אמריליו) ח"א דף צו ע"ב {לח"מ - תימה על מרן}
א/ח הלכות מדינה ח"א עמ' רכח
א/ח השגות הרמ"ך
א/ח חזו"א אהע"ז סי' קטו ס"ק ה (יו"ד סי' קנה ס"ק ה)
א/ח חזו"א על הרמב"ם
א/ח יד פשוטה אהבה עמ' תתתמז
א/ח כתר המלך
א/ח לב שלמה (חלמא) עמ' סח, עב, עה-עו
א/ח לבושי מרדכי או"ח עמ' תנ
א/ח מגד יהודה ח"א סי' רנז אות י
א/ח מטה אשר דף קיג ע"ד
א/ח מי נדה - שירי טהרה עמ' קג {לח"מ}
א/ח מעיני המים
א/ח מקום דוד [דבר משה יו"ד סי' סט דף צו] {לח"מ}
א/ח מרכבת המשנה מהדו"ב
א/ח משאת המלך ח"א סי' לח
א/ח משאת משה (חברוני) פסחים סי' קנד עמ' רלד
א/ח נתיבות מרדכי יבמות ח"ב עמ' שמט
א/ח עיני כל חי (תשסח) עמ' רנב (דף סח ע"א במהד' תרלח)
א/ח עמק המשפט ח"א עמ' שיג
א/ח עצי ארזים סי' ז ס"ק כד
א/ח פרי האדמה ח"ב
א/ח קרית מלך
א/ח רמת רחל (סוף ציץ אליעזר ח"ה) עמ' סו-סז
א/ח שמחת הלוי דף לד ע"ג, לה ע"ב
א/ח שנות חיים (קליין) נתיב א ח"א אות ה
א/ח שערי טהר ח"ו סי' מה אות ב דף קג ע"ד {בן שמונה אפילו חי ל' יום אין מתאבלים}
א/ט אהל דוד (קהן) ח"א שמואל א פכ"ה פס' לט
א/ט אור שמח
א/ט אלומות יוסף (תשנ) עמ' קז {אנינות רק בלב}
א/ט אמת ליעקב נשים עמ' קצו {אין מונעים}
א/ט ארחות חיים ח"ב סי' ע אות א
א/ט באר מרים פ"ג ה"ח אות ב, ה"י
א/ט באר שרים (שלזינגר) ויקרא פ' קדושים סי' ב אות ב
א/ט בד קודש (פוברסקי) ח"א דף ד ע"ג
א/ט בית מועד (קורח) פרק ז אות נ
א/ט בית שערים יו"ד סי' תל
א/ט ברכת כהן (דויטש) ערכין-חולין עמ' מד
א/ט ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' קלה
א/ט גבורת יצחק סנהדרין ח"ב עמ' ריט, רלה-רלו
א/ט דברי הגות והערכה עמ' 138
א/ט דרישה מחיים דף פ ע"א, קנה ע"ב
א/ט האיר ממזרח חמש מגילות עמ' שצח {הרוגי מלכות ממונם למלך}
א/ט האיר ממזרח משלי עמ' רז {הרוגי מלכות ממונם למלך}
א/ט המלך חדריו עמ' 169
א/ט ויקח אברהם [ישיר משה כד ע"ב]
א/ט חוקת עולם עמ' 207 {מלך הורג מדין מלכות}
א/ט חי' בעל שרידי אש עמ' תסח, תסט {או"ש}
א/ט כתר אפרים עמ' קעט
א/ט כתר המלך (רשום פ"ג ה"ט)
א/ט לב אריה (גרוסנס) ח"ב סי' כו עמ' צא
א/ט לחם יהודה
א/ט מלך ישראל עמ' 254-255
א/ט מנחת חינוך ח"ג עמ' רכב
א/ט מרגליות הים סנהדרין מז ע"ב אות א {לח"מ}
א/ט משאת המלך ח"ד סי' תלג
א/ט משבצות זהב שמואל ב עמ' רעא, תנג
א/ט משנת משה סנהדרין עמ' קנח
א/ט משנת רבנו יוסף עמ' 44
א/ט נחלת שמעון (קרסנר) מלכים ב ח"א סי' כ אות ד
א/ט נחלת שמעון (קרסנר) מלכים ב ח"ב סי' כה אות ד
א/ט נחלת שמעון (קרסנר) שמואל ב ח"ב סי' מז אות כג
א/ט נר מצוה (ואלק) שרשים דף יג ע"ב {הרוגי מלכות מתאבלים עליהם}
א/ט ס' השבי"ט עמ' כה
א/ט עמק יהושע ח"ב דרוש יג
א/ט עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 134, 150, 152, 157
א/ט עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 145, 162, 164, 169
א/ט פרדס פתחיה (מנקין) עמ' פט
א/ט צידה לדרך מאמר ה עמ' קסב
א/ט צפנת פענח בראשית עמ' 44, קצד
א/ט קול דודי (תשף)
א/ט קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' ח
א/ט קול צופיך עמ' קעא
א/ט קרית מלך
א/ט קרן הצבי מצוה נה אות ג
א/ט רמת רחל עמ' סח
א/ט רנת יצחק שמואל עמ' שו {הרוגי מלכות}, תמ {בקברי אבותיהם}, תמב {ממונן למלך}, תמו {בקברי אבותיהם}, מלכים עמ' כו {בקברי אבותיהם}
א/ט שו"ת הרד"ך עמ' קנא
א/ט שו"ת מהר"י וייל (דומב) ח"א עמ' קמב
א/ט שו"ת מהר"י וייל סי' קיד
א/ט שו"ת מהר"ם מינץ עמ' תקיח
א/ט שלחן המלך - חלק הדרושים דף לו ע"ב
א/ט שם דרך כתובות עמ' נא
א/ט שעורים לזכר אבא מרי (תשמג) ח"א עמ' מג
א/ט שעורים לזכר אבא מרי (תשסג) ח"א עמ' נו
א/ט שערי טהר ח"ח סי' פד אות ג, סי' פו אות א
א/ט שפת אמת ליקוטים (מהד' אור עציון) ח"א עמ' 382 {אין אבלות על הרוגי ב"ד}
א/ט תורת המלך (צדוק) סי' ה ס"ק כא, כב {לח"מ}, כד
א/י אור הנר (ראטה) עמ' 163
א/י אנצי"ת ע' אבלות הע' 55, ע' אפיקורוס הע' 33
א/י ארחות חיים ח"ב סי' ע אות א
א/י באמונה שלמה עמ' קצב
א/י באר שרים (שלזינגר) ויקרא פ' קדושים סי' ב אות ב
א/י בית מועד (קורח) פרק כו אות ט
א/י ברור הלכה מו"ק יד ע"ב אחרי ציון ב פסקה ב {רמ"ך}
א/י ברכת ראובן דף כט ע"א
א/י דולה ומשקה (תשסב) עמ' 79
א/י דעת אמונה ח"א עמ' קסח
א/י הלכות מדינה ח"א עמ' רכ, רכה
א/י המלך חדריו עמ' 168-169
א/י הר"מ במז"ל - קובץ עמ' עד
א/י הרמב"ם כמחנך עמ' 124
א/י חי' עזיאל
א/י חיתו ארץ עמ' 81
א/י חקרי זמנים ח"ד עמ' תלו
א/י יד מלך (מן) הל' ממרים פ"ג ה"א אות א ס"ק ד
א/י יד פשוטה מדע עמ' תתקיח
א/י כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תנב, תתריב
א/י לא תשנא עמ' 45
א/י מורשה - שיחות למועדים עמ' רמב
א/י מעיל צדקה (לנדסופר) סי' ה
א/י משבצות זהב ירמיהו עמ' שלה
א/י משנת יוסף על התורה ח"א עמ' רסח
א/י נאות יעקב (שפירא) סי' א אות יג
א/י נועם ח"ד עמ' רסז
א/י נחלת שמעון (קרסנר) שמואל ב ח"ב סי' לג אות ה
א/י ס' העתים עמ' 232
א/י ערך כסף עמ' ב-ג
א/י פחד יצחק (הוטנר) חנוכה מאמר יג אות ג, פסח ח"ב מאמר סג אות ז
א/י פני משה (שלז')
א/י פרי האדמה ח"ג
א/י פרפרת התורה עמ' רפג
א/י צהר גל' ג עמ' 172 {משנאיך ה' אשנא}, 174
א/י צפנת פענח שמות עמ' קלה
א/י קול יהודה (גרשוני) עמ' תקנג
א/י קול מבשר (ראטה) ח"א עמ' ח
א/י קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' י
א/י קול צופיך עמ' תג
א/י קרית מלך
א/י רמת רחל עמ' סח
א/י רנת יצחק שמואל עמ' רלט {אין מתאבלין}
א/י שו"ת ר"י מסלוצק עמ' שלו
א/י שרידי אש ח"ב עמ' תרט, תריד
א/י תחומין חכ"ב עמ' 64
א/יא אבן השהם ומאירת עינים עמ' פא
א/יא אהל יצחק
א/יא אוצרות הרמב"ם
א/יא אור הרעיון עמ' נו {מאבד עצמו לדעת}
א/יא אמונת עתיך גל' 119 עמ' 96
א/יא אנצי"ת ע' אבלות הע' 56
א/יא ארחות חיים ח"ב סי' ע אות ב
א/יא ארחות שלמה עמ' ט
א/יא באר מרים פ"ב ה"ד אות א
א/יא בד קודש (פוברסקי) ברכות-עירובין עמ' לב
א/יא בד קודש (פוברסקי) ח"א דף ה ע"ב {כ"מ}
א/יא בית אהרן וישראל גל' קיא עמ' קנד {רדב"ז}
א/יא בית אפרים יו"ד (תרמד) דף קו ע"ב, קז ע"א
א/יא בית מועד (קורח) פרק ז אות נ, פרק טז אות יז, פרק כד אות טו, פרק כו אות ג-ד
א/יא ברור הלכה מו"ק טו ע"א ציון ג {אין מתאבלים}
א/יא ברך יצחק (ברכה) פ' נח {המאבד עצמו לדעת אין מתעסקים עמו}
א/יא ברכת ראובן דף כח ע"ד
א/יא בשמים ראש סי' שמה
א/יא גדול כבוד הבריות עמ' 133
א/יא דברות אליהו ח"ג עמ' קכט {המאבד עצמו לדעת - האם יש לו חלק לעוה"ב}
א/יא די השב דף לג ע"א {לח"מ}
א/יא היכל מלך
א/יא הלכות מדינה ח"א עמ' רכח
א/יא השגות הרמ"ך
א/יא חדשים גם ישנים עמ' 153
א/יא חי' חתם סופר
א/יא חי' מהר"ם שיק סנהדרין עמ' פח {לח"מ}
א/יא חיים ביד דף קכא ע"ב
א/יא חיים ומלך
א/יא טוב טעם ודעת מהדו"ג ח"ב עמ' שנח-שנט {לח"מ}
א/יא יד המלך (לנדא), גם בתוספות (דף כד ע"ד)
א/יא ישא מדברותיך כתובות פ"א עמ' פו {מתאבד}
א/יא כי בא מועד עמ' רל {כ"מ}
א/יא כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תתקמב
א/יא כמו השחר דף י ע"ג
א/יא לבושי מרדכי ח"ד עמ' רמד
א/יא לחם יהודה
א/יא מחנה לויה (תקעט) דף מה ע"ב
א/יא מחנה לויה (תשעד) עמ' קפ
א/יא מילי דמרדכי
א/יא מלאכת מחשבת עמ' צט
א/יא מפתח הבאורים [חתם סופר יו"ד סי' שכו]
א/יא מראה הנוגה [מחנה לויה (תקעט) דף מה ע"ב] {איזהו המאבד עצמו}
א/יא משנת שמחה
א/יא משפטים לישראל עמ' רנ
א/יא נועם ח"ה עמ' שכ
א/יא נחלת שמעון (קרסנר) שמואל א ח"ב פרק נח פסוק א
א/יא נר מצוה (ואלק) מצוות דף נז ע"א {כ"מ - אבל - מטעם כבוד המת}
א/יא נשאל דוד או"ח עמ' קכא
א/יא עיונים במשה"ע ובהלכה עמ' 252
א/יא ערך כסף עמ' קנה
א/יא פני מבין ח"ב דף לח ע"ד {לח"מ}
א/יא צידה לדרך מאמר ה עמ' קסב
א/יא צפיחית בדבש דף קעד ע"ב-ע"ד
א/יא קובץ זכרון (קוסובסקי) עמ' קלט
א/יא קרן הצבי מצוה ב אות א, מצוה ח אות ג
א/יא רמת רחל (סוף ציץ אליעזר ח"ה) עמ' סח
א/יא שו"ת ממעמקים ח"א עמ' מז
א/יא שערי טהר ח"ו סי' מג אות ב דף צט ע"ב, סי' נא אות ב דף קכה ע"ב
א/יא שערי תורה (לעוו, תקפא) ח"א דף מא ע"ג
א/יא שערי תורה (לעוו, תשסח) ח"א כרך א עמ' קעט
א/יא שערי תורת התקנות ח"ב מח' א עמ' 304
א/יא תומר דבורה (בן הרוש) עמ' קלח, קמ
א/יא תורת ירוחם ח"א דף מז ע"ב-ע"ד, ח"ב דף נו ע"ב וע"ד, נח ע"ב-ע"ג


ב/976 הלכות אבל פרק ב *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ב/רה"פ הרמב"ם המדויק
ב/רה"פ יד פשוטה
ב/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ב/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ב/רה"פ פי' ר"י קאפח
ב/רה"פ רמב"ם לעם
ב/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ב/א אבני נזר אהע"ז סי' קלט אות ב
ב/א אבני שהם (שחור, תשנו) ח"א עמ' רעד
ב/א אהל שרה לאה עמ' תשצז, תשצח {כ"מ}
ב/א אוצרות הרמב"ם
ב/א אור הישר
ב/א אור יעקב יבמות דף נג ע"ב
ב/א אנצי"ת ע' אבלות הע' 35, 36
ב/א ארחות חיים ח"ב סי' ע אות ג
ב/א ארעא דרבנן (תשעט) עמ' סב
ב/א ארץ יהודה
ב/א בים דרך עמ' ע
ב/א בית אהרן וישראל גל' לג עמ' י {אבלות על אשתו - מדרבנן}
ב/א בית דוד (תשעט) יו"ד סי' שצז
ב/א בית מועד (קורח) פרק טו אות ב
ב/א בית שערים או"ח סי' רעא {כ"מ}
ב/א בני בנימין (נבון) חו"מ דף צב ע"ג
ב/א בנין שלמה (רבינ') סי' יט
ב/א ברור הלכה יבמות כב ע"ב ציון ב {מ"מ}
ב/א ברור הלכה מו"ק כ ע"ב ציון ז
ב/א ברכת מרדכי כתובות עמ' פו
ב/א דברות משה יבמות עמ' רנד
ב/א דברי אמת (תרכא) דף קח ע"א
ב/א דברי אמת (תשעט) עמ' תיב {ומדבריהם שיתאבל האיש על אשתו הנשואה וכן האשה על בעלה, וכ"מ ולח"מ}
ב/א דברי הרב עמ' קנד {כסף משנה}
ב/א דקה מן הדקה דף יד ע"ג-ע"ד
ב/א דרכי המחשבה (לוינגר) עמ' 158
ב/א האיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' קפט {אשתו ארוסה אין מתאבל עליה}, קצא {אלו שאדם חייב להתאבל עליהם דין תורה}
ב/א הגהות חבר בן חיים
ב/א המאיר לארץ הל' סנהדרין פי"ז ה"א
ב/א השגות הרמ"ך
ב/א חקרי לב (המאור) אהע"ז עמ' מב {כ"מ}
ב/א ילקוט מדרשי תימן ח"א עמ' רמט
ב/א כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תעו {מדבריהם}
ב/א כלילת יופי דף כ, כו
ב/א כתב סופר יו"ד דף קלב ע"ג
ב/א כתר המלך
ב/א לב אריה (גרוסנס) ח"ב סי' כו עמ' צא
ב/א לחם יהודה
ב/א מגילת ספר לאוין דף צב ע"ג
ב/א מחנה לויה (תשעד) עמ' צה-צו {לח"מ}
ב/א מלאכת שלמה (קמחי) דף פו ע"ד {כ"מ}
ב/א מלאכת שלמה (קמחי) חדושים דף פו ע"ד {כ"מ}
ב/א מנוחת אליהו ח"ג עמ' קלו
ב/א מנחם שלמה - תוספתא כריתות פ"א ה"ז
ב/א מנחת אליהו (קוליץ) ח"ב דף נז ע"ד
ב/א מנחת חינוך ח"ב עמ' קי, רצה, שז, ח"ג עמ' תלד
ב/א מנחת חינוך מצוה רסד (דף עד ע"א)
ב/א מנחת שלמה (לוין) עמ' קמד-קמה
ב/א משנה הלכות כתובות דף יב ע"ב
ב/א משנת יעקב נשים ח"ב עמ' שנ
ב/א נוה שלום (איזרלסון) עמ' 85
ב/א נר מצוה (ואלק) מצוות דף סא ע"ג
ב/א נתיב אברהם ח"א עמ' לד, לז-לח, מח, ח"ב עמ' קנא {טומאה לאשתו מדרבנן}
ב/א ס' העיקרים (איגר) ח"א עמ' ק
ב/א ס' הפרנס עמ' שא {הגהמ"י}
ב/א סדר אליהו רבא וזוטא דף סח {על אשתו}
ב/א סהמ"צ לרמב"ם (הליר) עמ' מז
ב/א סהמ"צ לרס"ג (המאור) ח"א עמ' שלח {לח"מ}
ב/א עיונים (פאור) עמ' 30
ב/א עיונים במשה"ע ובהלכה עמ' 241 {רשימת הקרובים}
ב/א עץ החיים (אבולפיה, תפט) ח"ב דף מג ע"ב {על אשתו}
ב/א עקדת משה ח"א עמ' קסח-קסט
ב/א פי' לס' יחזקאל לר' יוסף חיון עמ' ריג
ב/א פי' ר"י חיון על יחזקאל עמ' ריג
ב/א פרי האדמה ח"ב
ב/א צידה לדרך מאמר ה עמ' קצא, קצג
ב/א קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' ס
ב/א קובץ מאמרים וענינים שונים (מימון) דף נו ע"א
ב/א קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' י {כ"מ}
ב/א קרבן אהרן דף רכא ע"ב {אשתו}
ב/א קרית מלך
ב/א רלב"ג ויקרא פכ"א פסוק ד עמ' שיח
ב/א רמב"ם המאיר הל' ק"פ פ"ו ה"ט
ב/א רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תרצב
ב/א רסיסי טל (עמיטל) ח"א עמ' קכ
ב/א רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' רלח
ב/א שבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' ס
ב/א שו"ת הרדב"ז ח"ה סי' אלף תקמו
ב/א שו"ת מהרש"ם ח"ג סי' נ
ב/א שכר שכיר סוגיות ח"א סי' כב אות ו
ב/א שעורי הרב - אבלות עמ' ג, ע
ב/א שערי שמחה (סופר) ח"ב עמ' ס
ב/א שתי הלחם סי' יח
ב/א תבואת יקב (בלעיש)
ב/א תועפת ראם (גטיניו) דף פא ע"ג {לח"מ}
ב/ב אוריתא טז עמ' רסח {כ"מ}
ב/ב אנצי"ת ע' אבלות הע' 38, 39
ב/ב ארחות חיים ח"ב סי' ע אות ג
ב/ב ארחות שלמה עמ' ט
ב/ב אשר למלך
ב/ב בית מועד (קורח) פרק כד אות ב
ב/ב ברור הלכה מו"ק כ ע"ב ציון ז
ב/ב ברכת הנצי"ב (תשנז) תו"כ עמ' כ
ב/ב גן שושנים ח"ב עמ' קכח {מתאבל על אחותו הנשואה מהתורה}
ב/ב דברות משה יבמות עמ' רנה
ב/ב דברי חיל עמ' לב
ב/ב המנהיג עמ' תשח
ב/ב ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תקלה
ב/ב זכרון סופרים {ואם היתה אחותו זו הנשואה וכו'} [עיין תשו' חת"ס אהע"ז סימן קכ"ב]
ב/ב טל חיים (סגל) עמ' יז
ב/ב לחם יהודה
ב/ב מחנה לויה (תקעט) דף מד ע"ב
ב/ב מנחת חינוך ח"ב עמ' שז
ב/ב מנחת שלמה (לוין) עמ' קמד
ב/ב מעיני המים
ב/ב מפתח הבאורים [חתם סופר אהע"ז ח"א סי' קכא]
ב/ב מרכבת המשנה מהדו"ב
ב/ב נתיב אברהם ח"א עמ' מט
ב/ב נתיבות מרדכי יבמות ח"א עמ' נז
ב/ב צידה לדרך מאמר ה עמ' קצא
ב/ב צפנת פענח ויקרא עמ' פד, צד
ב/ב קובץ מאמרים וענינים שונים (מימון) דף נו ע"ב
ב/ב תהלה לדוד (מן) יו"ד סי' מ ס"ק כה-כח
ב/ב תורה תמימה ויקרא פ' כא אות י
ב/ב תפארת יהונתן (תרצד) דף ס ע"ב
ב/ג אנצי"ת ע' ארוסה הע' 42, ע' גר הע' 136
ב/ג ארחות חיים ח"ב סי' ע אות ג
ב/ג בית מועד (קורח) פרק כו אות ב
ב/ג ברכת מרדכי יבמות עמ' שעט
ב/ג גרים וגרות עמ' עה-עו {גר}
ב/ג דובר מישרים דף נו ע"ד {כ"מ}
ב/ג דובר מישרים דף נו ע"ד {לח"מ}
ב/ג דיני ישראל א עמ' 73
ב/ג דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' תרט
ב/ג חנא וחסדא ח"ג דף עג ע"ג
ב/ג טהרת יו"ט חי"ח עמ' מא
ב/ג טל חיים (סגל) עמ' כד
ב/ג מחנה לויה (תשעד) עמ' קעו
ב/ג משך חכמה ויקרא פכ"א פס' ג
ב/ג ס' העיקרים (איגר) ח"א עמ' קלב
ב/ג צידה לדרך מאמר ה עמ' קפז, קצב
ב/ג קונטרסי שעורים קדושין שעור כג אות י
ב/ג קרית מלך
ב/ג שכר שכיר סוגיות ח"א סי' כב אות ו
ב/ג שעורי הרב - תשעה באב עמ' יג
ב/ג תהלה לדוד (מן) יו"ד סי' מ ס"ק כז
ב/ד אור הישר
ב/ד אנצי"ת ע' אבלות הע' 49, 50
ב/ד ארחות חיים ח"ב סי' ע אות ג
ב/ד בגדי כהונה (פרחיא) דף כט ע"א
ב/ד בית מועד (קורח) פרק ה אות מד, פרק כד אות ז
ב/ד בן אריה
ב/ד ברור הלכה מו"ק כ ע"ב ציון ח
ב/ד גליוני הגר"ש עמ' קיח {הגהמ"י - מי שמתו}
ב/ד דברי שלמה (אסרף)
ב/ד דרכי איש דף יג ע"ד
ב/ד דרשות מהר"ם חביב עמ' שח {ראב"ד}
ב/ד הגהות חבר בן חיים
ב/ד השגות הרמ"ך
ב/ד חזון יחזקאל נזיר פ"ו ה"ג
ב/ד חי' הגרא"א דסלר עמ' רצ
ב/ד חי' חתם סופר
ב/ד כתר כהונה במדבר סי' ריא {הגהמ"י}
ב/ד לחם יהודה
ב/ד מוריה גל' קנז עמ' ע {הגהמ"י אות ג}
ב/ד מנחת אליהו (קוליץ) ח"ב דף נז ע"ד
ב/ד מפתח הבאורים [חתם סופר יו"ד סי' שמו]
ב/ד מרכבת המשנה מהדו"ק ומהדו"ב
ב/ד משיבת נפש עמ' פד
ב/ד נחלת שמעון (קרסנר) מלכים ב ח"ב סי' מה אות סג
ב/ד נתיבות אדם ח"ב עמ' ריח {בפניהם}, ריט {הגהמ"י}
ב/ד פני משה (שלז')
ב/ד פנים חדשות [מהרש"ך ח"א דף פד] {ראב"ד}
ב/ד פרי האדמה ח"ב
ב/ד רץ כצבי (תשסג) ח"ב עמ' כג
ב/ד שו"ת הרדב"ז ח"ה סי' שני אלפים רע
ב/ד שעורי הרב - אבלות עמ' סו, סט
ב/ה ארחות חיים ח"ב סי' ע אות ג
ב/ה ברור הלכה מו"ק כ ע"ב ציון ח
ב/ה גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' שפ
ב/ה השגות הרמ"ך
ב/ה מחנה לויה (תקעט) דף כד ע"א
ב/ה מחנה לויה (תשעד) עמ' צה
ב/ה מנחת אליהו (קוליץ) ח"ב דף נז ע"א וע"ד, נח ע"א
ב/ה מנחת חינוך ח"ב עמ' שז
ב/ה נתיבות אדם ח"ב עמ' ריט, רכב
ב/ה צידה לדרך מאמר ה עמ' קצב
ב/ה קרית מלך
ב/ה רץ כצבי (תשסג) ח"ב עמ' כג
ב/ה שו"ת ר"מ פרובינצאלו ח"ב עמ' קלז
ב/ה שעורי הרב - אבלות עמ' סז
ב/ה תחומין ח"ה עמ' 215
ב/ה תשובה מיראה (תשסו) עמ' סא
ב/ו אבני נזר חו"מ סי' קכח אות יג {מצוות אבלות דוחה טמאה, בספק אביו}
ב/ו אהל שרה לאה עמ' תשצז {חייב ליטמא גם אם אחרים יכולים לטפל בו, טומאת קרובים מצד מצוות אבלות}, תתו {רק כהנים מצווים ליטמא}
ב/ו אור הישר [שו"ת הרדב"ז ללשונות הרמב"ם סי' קכא, קעב, אור הישר זבחים ק]
ב/ו אור יעקב יבמות סי' יט אות ב {טומאת קרובים מצד מצוות אבלות}
ב/ו אור עולם (שניאורסון) עמ' 481 {דלויה}
ב/ו אחיעזר ח"ג סי' פב ס"ק ח {קושיית טורי אבן מסוכה כה}
ב/ו אנצי"ת ע' אבלות הע' 9, 68, ע' בת כהן הע' 119
ב/ו ארחות חיים ח"ב סי' עא אות א עמ' 602-604
ב/ו ארצות החיים סי' כו ארץ יהודה אות ב עמ' שפד {דחויה}
ב/ו אשר למלך
ב/ו באורי הרמב"ם ע"פ המאירי = מאירי סנהדרין כה ע"ב {כהנת}
ב/ו באר מרים פ"ג ה"ז אות ב עמ' ק'כ {דחויה}
ב/ו ביצחק יקרא (תשע) סי' ה ד"ה והנה {ראב"ד}
ב/ו בית האוצר ח"א עמ' 77 {ישראלים אינם מצווים}
ב/ו בית זבול ח"ב סי' לב אות א דף פ ע"ד {הטומאת נדחית כדי שיתעסק}
ב/ו בית ירוחם {יד המלך - חיוב ישראלים להיטמא לקרובים}
ב/ו בית מועד (קורח) פרק י אות ד {קבורת מת מוטלת על קרוביו}, פרק טו אות א {כדי שיתאבל, כהנת, ישראלים}, פרק יז אות א {הטומאה היא כדי לחזק את מצוות האבלות}, ג {חיוב אשה באבלות}, פרק כד אות א {כדי שיתאבל}
ב/ו בית שערים או"ח סי' רעא דף קלו ע"ב {כדי שיתאבל - דין כה"ג, ספק אביו}
ב/ו בעקבי הצאן עמ' רנט {כדי שיתאבל, ספק קרוב}
ב/ו ברוך טעם (תשסח) שער עדל"ת עמ' קכז, קנא {ישראלים אינם מצווים}
ב/ו ברור הלכה יבמות כב ע"ב ציון ב {מגדל עוז}
ב/ו ברור הלכה מו"ק כ ע"ב ציון ז {מרכה"מ - אחות נשואה}
ב/ו ברכת אהרן מאמר קמז אות א {כדי שיתאבל - טעמא דקרא}
ב/ו ברכת מרדכי כתובות עמ' פו {כדי שיתאבל}
ב/ו גבורת יצחק סוטה ח"א עמ' לח {דחויה או הותרה}
ב/ו גור אריה בראשית פ' מז הע' 119 {קבורת מת מוטלת על קרוביו}
ב/ו דבר שאול סוטה סי' ה אות א {כדי שיתאבל, טומאה שלא לצורך, טומאה אחרי סתימת הגולל}, ג {האם ישראלים מצווים}
ב/ו דברי אברהם (מנדלסון) דף כא ע"א {טומאת קרובים חובה}
ב/ו דברי יהושע (קלעוואן, תשעא) עמ' רמח, רנא
ב/ו דובר ישרים פסח עמ' קסז
ב/ו דובר מישרים {מקור מאבל רבתי שחובה בכל הקרובים}
ב/ו דור רביעי ח"ב עמ' עט
ב/ו דליות דוד מו"ק עמ' קלה
ב/ו דעת מרדכי ח"א דף צד ע"א {בן ספק נפל}
ב/ו המאור הגדול (יעבץ) עמ' שמד {כהנת}
ב/ו השגות הרמ"ך {כהנת}
ב/ו התורה והמדינה ח"ד עמ' קיח {כדי שיתאבל, דוקא בקרוב מן האב}
ב/ו התעוררות תשובה (תשנב) ח"ד עמ' קפו
ב/ו ושב הכהן (תשמח) סי' נו עמ' רעט-רפ {כדי שיתאבלו - מקור, מדוע לא נטמאו אלעזר ואיתמר}, רפא {כהן קטן - האם רשאי להיטמא לקרוב}
ב/ו זאת ליעקב ויקרא עמ' קנט
ב/ו זכר יצחק (תשן) סי' לח עמ' שלה {דחויה בשביל מצוות אבלות, כהן קטן}
ב/ו חי' בן אריה ח"א סי' י אות ג {כהנת}, סי' יא אות ב {האם ישראלים מצווים}, ז {עד סתימת הגולל}, סי' יב אות א {כדי שיתאבלו - מקור}, ח"ב סי' כד ס"ק ד {דחויה, כהנת, הטומאה היא כבוד למת}
ב/ו חי' הגרז"ר בנגיס ח"א עמ' קפו {האם ישראלים מצווים}
ב/ו חי' יפה לב עמ' שט
ב/ו חי' מהר"ם שיק סנהדרין עמ' ס-סא {כהנת}
ב/ו חי' ר' שמואל יבמות סי' ז עמ' קסב {דחויה}
ב/ו חמדת ישראל ח"א מפתחות והוספות דף ב ע"ג {ראב"ד}
ב/ו חנוכת הבית עמ' מד-מה {כהנת}
ב/ו יד בנימין ר"ה עמ' רו {כהנת}
ב/ו יד המלך (לנדא) בתוספות (דף כ ע"ג) {האם ישראלים מצווים}
ב/ו יחל ישראל (תשנב) עמ' תיד
ב/ו ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' תקפג
ב/ו ישועות כהן לקוטים סי' מז ס"ק ג {כהנת}
ב/ו כרם שלמה (אהרמן) יבמות פט ע"ב
ב/ו כתבים (זסלנסקי) ח"א עמ' ב {מקור למצוות אבלות}
ב/ו כתנות אור (אייזנשטט) עמ' תיד
ב/ו כתר המלך (רשום פ"ג ה"ו) {כהנת}
ב/ו לב אריה (הורביץ) עמ' קסז {טיפול במת וקבורה הם חלק ממצוות אבלות}
ב/ו להורות נתן - שו"ת ח"ט סי' לט עמ' נה {כדי שיתאבלו}
ב/ו לחם יהודה {ראב"ד}
ב/ו למודי ה' (תקמז) דף לא ע"ד {כהנות}
ב/ו למודי ה' (תשפא) עמ' קעג {כ"מ}
ב/ו לקוטי שעורים (שטיין) יבמות-כתובות עמ' קז {אבלות נלמדת מטומאה}
ב/ו לקוטי שעורים (שטיין) פסחים (תשמח) סי' ד ס"ק ג
ב/ו מאורות הדף היומי ח"ח עמ' קלה-קלט {כהנת}
ב/ו מאמר מרדכי (פונפדר, תרצח) דף מח ע"ב {כהנות}, קיב ע"ד {כהנות}
ב/ו מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"ב עמ' ו
ב/ו מזכרת עמ' 304 {חובה להיטמא}
ב/ו מחנה לויה (תשעד) עמ' קפא
ב/ו מן הסערה עמ' 182
ב/ו מנחת אברהם (שפירא) ח"א עמ' שעג {חובה להיטמא - בכלל מצוות אבלות}
ב/ו מנחת אלימלך עמ' רנב {טומאה משום אבלות}
ב/ו מנחת חינוך ח"ב עמ' רצז {דחויה, טומאה שלא לצורך}, שא {מצוות טומאה היא מצוות אבלות}, שג {כהנת, לח"מ - בה"ג}, שד {מצוות טומאה היא מצוות אבלות}, ח"ג עמ' נח {קרובים שמותר לכהן ליטמא - נזיר אסור}
ב/ו מנחת יוסף ח"א עמ' מח
ב/ו מנחת שלמה (אוירבך) ח"ב סי' צ עמ' שמב = מנחת שלמה (אוירבך) תנינא סי' פט עמ' רע {כדי שיתאבלו, כהן חתן ביום חופתו}
ב/ו מנחת שלמה (לוין) עמ' קמד-קמה {כדי שיתאבלו}
ב/ו מסורה ח"ז עמ' לה-לו {כהנת, הטומאה היא קיום האבלות}, ח"ט עמ' קט {אבלות דוחה איסור טומאה}
ב/ו מעשה רק"ם (קורייאט) דף כט ע"ג {כהנת}
ב/ו מפניני הרב עמ' שנג
ב/ו מקור ברוך (גינ', תרפח) ח"א סי' ז דף יד ע"ג {טומאת קרובים מטעם אבלות, קטן}
ב/ו מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' מד
ב/ו מרגליות הים סנהדרין כח ע"ב אות ו {לח"מ}
ב/ו מרכבת המשנה מהדו"ב {ישראלים אינם מצווים, חיוב הטומאה הוא מקור לחיוב אבלות, יישוב השגת הראב"ד}
ב/ו מרכבת יוסף דף נז ע"א {מצווה להיטמא לקרוב} וע"ד {כהנת פטורה}
ב/ו משא בני קהת {טומאת קרובים מטעם אבלות, כהנת, ישראלים אינם מצווים}
ב/ו משברי ים עדל"ת סי' כ ס"ק א {דחויה}
ב/ו משנת אברהם (פרייס, תשד) ח"א דף לא ע"ג {לה יטמא מצוה}, נח {מטמאים כהן בע"כ}, נט ע"א
ב/ו משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' רעו, תנג {מצות עשה}
ב/ו משנת אברהם על הסמ"ג ח"ד עמ' ר {לה יטמא מצות עשה}
ב/ו משנת יעקב הפלאה עמ' ריג {האם ישראלים מצווים}
ב/ו משנת ר' אהרן זרעים עמ' ריז {רדב"ז}
ב/ו נר מצוה (ואלק) מצוות דף טז ע"ג {אשה לא חייבת ליטמא לקרובים}, סא ע"א {כהנת}
ב/ו נתיב אברהם ח"א עמ' לג, לט, מז {טומאה היא ממצוות אבלות}
ב/ו נתיב מאיר {טומאת קרובים משום אבלות, חיוב ישראל להיטמא מטעם אבלות ובכהן יש מצוה מיוחדת, כהנת}
ב/ו ס' העיקרים (איגר) ח"א עמ' ק {כדי שיתאבל}
ב/ו ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' תצג-תצה = דברי יציב יו"ד עמ' תקלה {כדי שיתאבל}, תקלו {דחויה, טעם החיוב}, תקלז {האם ישראלים מצווים}
ב/ו סהמ"צ לרס"ג (המאור) ח"א עמ' שמג
ב/ו סהמ"צ לרס"ג (תשסז) מדע-אהבה עמ' שסב
ב/ו עמק יהושע ח"א סי' א דף ז ע"ב-ע"ג {כהנת}
ב/ו עצי ארזים סי' נה ס"ק יא {כהנת}
ב/ו פרדס יוסף (פצנובסקי) ויקרא עמ' תצ
ב/ו פרחי כהונה (הכהן) יו"ד סי' מח דף נד ע"ג {נטמא כדי שיתאבל}
ב/ו פרי אברהם פסחים סי' יח אות ז {קטן}
ב/ו צידה לדרך מאמר ה עמ' קפו
ב/ו ציץ הקודש ח"א סי' יא דף יח ע"ב {כהנת, ישראלים}
ב/ו צמח ארז עמ' כט {טומאת קרובים - דחויה}
ב/ו צפנת פענח ויקרא עמ' פד {כהנת}
ב/ו קובץ זכרון (קוסובסקי) עמ' קסט {בישראלים - קושיה מסוכה כה}
ב/ו קול דודי (תשף)
ב/ו קול דודי סוטה סי' לא
ב/ו קול יהודה (גרשוני) עמ' קי {מרכה"מ}
ב/ו קול צופיך עמ' קכח {מרכבת המשנה}
ב/ו ר"י ששפורטש עמ' 314
ב/ו רמת רחל עמ' סו {אשה אינה מצווה להיטמא לקרובים}
ב/ו רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תרצב
ב/ו רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' קמא
ב/ו רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' רלח, רנה, רסו, רסז
ב/ו רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' ח, נד, נח-נט
ב/ו שאגת אריה החדשות דף ט ע"ב-ע"ד {כהנת, ישראלים}, יא ע"ב {כהנת, ישראלים}, טז ע"ד {כהנת}
ב/ו שאגת אריה סי' סו {ראב"ד}
ב/ו שבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' סא
ב/ו שו"ת הרדב"ז ח"ה סי' אלף תצד {מצוות הטומאה באה לחזק את המצוות האבלות}
ב/ו שו"ת הרשב"א ח"א סי' כז {ספק קרוב}
ב/ו שו"ת ר"י מסלוצק סי' נה עמ' קפט {כדי שיתאבלו, מת פחות מבן ל' יום}
ב/ו שיח התורה עמ' שמא {רדב"ז}
ב/ו שיח יוסף ח"ב עמ' סא {מ"ע, רדב"ז}, שסז {כדי שיתאבלו, אבר מן החי של אביו}
ב/ו שלמי יוסף ר"ה עמ' קסח, תצ
ב/ו שם דרך כתובות עמ' נ-נא
ב/ו שעורי הרב - אבלות עמ' ג {כדי שיתאבלו}
ב/ו שעורי עיון התלמוד כתובות עמ' טז {מקור למצוות אבלות}
ב/ו שעורי ר' אלחנן ב"מ עמ' קסז-קסח
ב/ו שעורים לזכר אבא מרי (תשמג) ח"א עמ' מא, מג, מד, מח, ח"ב עמ' קפו
ב/ו שעורים לזכר אבא מרי (תשסג) ח"א עמ' נד, נו {כמה חמורה}, נח {כהנות}, סב {על כרחו}
ב/ו שעורים לזכר אבא מרי (תשסג) ח"ב עמ' רא
ב/ו שערי שמחה (סופר) ח"ב עמ' סא
ב/ו תבואת יקב (פרידמן) עמ' סא-סב {כהנת, האם ישראל מצוה להיטמא}
ב/ו תהלה לדוד (מן) יו"ד סי' מ ס"ק א, יג, טז, יח-יט, כד-כה
ב/ו תורת ירוחם ח"ג דף נו ע"ד {מקור למצוות אבלות}
ב/ו תפארת ציון (ריבקין) סי' כד הערה 2
ב/ז אבני שהם (שחור, תשנו) ח"א עמ' רעד
ב/ז אהל שרה לאה עמ' תשצח
ב/ז אור הישר
ב/ז אור יעקב יבמות דף נג ע"א-ע"ג
ב/ז אמת ליעקב נשים עמ' עו
ב/ז אנצי"ת ע' אבלות הע' 36, 37, ע' ארוסה הע' 42
ב/ז אפיקי מגינים כתובות סי' טז
ב/ז ארחות חיים ח"ב סי' עא אות א
ב/ז ארעא דרבנן (תשעט) עמ' סב {מל"מ}, סט
ב/ז באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ב/ז בדי הארון (הכהן) עמ' 290 {לנשואה}
ב/ז ביצחק יקרא (תשמט) ח"א סי' ג
ב/ז ביצחק יקרא (תשע) סי' ה ד"ה והנה {כ"מ ולח"מ}
ב/ז בית ירוחם עמ' קמ-קמא
ב/ז בן אריה
ב/ז בני בנימין (נבון) חו"מ דף צב ע"ג
ב/ז בנין שלמה (רבינ') סי' יט
ב/ז ברור הלכה יבמות כב ע"ב ציון ב
ב/ז ברור הלכה יבמות פט ע"ב ציון ח
ב/ז ברור הלכה מו"ק כ ע"ב ציון ז {מד"ס}
ב/ז ברכת אהרן מאמר קמז אות ב
ב/ז גוילין נצולין עמ' קמ
ב/ז גליונות אבני נזר {מל"מ}
ב/ז דבר מאיר (ראק) סי' קכא
ב/ז דברות אליהו ח"ב עמ' נח
ב/ז דברות משה ב"ק ח"ב סי' סא ענף ג
ב/ז דברי אהרן עמ' קיט-קכ {מל"מ}
ב/ז דרכי המחשבה (לוינגר) עמ' 42, 158
ב/ז המאור הגדול (יעבץ) עמ' שמה
ב/ז המאיר לארץ
ב/ז השגות הרמ"ך
ב/ז ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תיג
ב/ז זאת ליעקב ויקרא עמ' קנד
ב/ז זבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' רא
ב/ז זיר יצחק דף ו ע"ד
ב/ז זכרון סופרים {מל"מ - נסתפקתי וכו'} [עיין תשו' חת"ס אהע"ז סימן קכ"ב מה שהשיג על דבריו]
ב/ז חוקי חיים (גאגין)
ב/ז חזון יחזקאל בכורות פ"ו ה"ה
ב/ז חי' בן אריה ח"א סי' יא אות ו
ב/ז חי' הריצ"ד
ב/ז חי' חתם סופר
ב/ז חי' יפה לב עמ' שט
ב/ז חי' רעק"א (פרדס) [שו"ת הרדב"ז ח"ה סי' אלף תקמו]
ב/ז חקרי לב (המאור) אהע"ז עמ' רטז, שצח {מל"מ}
ב/ז ידיו של משה דף טז ע"ב {מל"מ}
ב/ז ישועות כהן לקוטים סי' מז ס"ק ג
ב/ז כבוד לאיש דף מא ע"א
ב/ז כנסת מחקרים - ספרד עמ' 335
ב/ז כרם שלמה (אהרמן) יבמות פט ע"ב
ב/ז כתר המלך
ב/ז לחם יהודה
ב/ז לקוטי שעורים (שטיין) יבמות-כתובות עמ' צה
ב/ז לקחת מוסר ח"א עמ' תא
ב/ז מאמר מרדכי (פונפדר, תשסה) עמ' שיח
ב/ז מחנה לויה (תקעט) דף כג ע"ג
ב/ז מחנה לויה (תשעד) עמ' צג {מל"מ}
ב/ז מלאכת שלמה (קמחי) דף פו ע"ג {מל"מ}
ב/ז מלאכת שלמה (קמחי) חדושים דף כה ע"ג, פו ע"ג {מל"מ}
ב/ז מנחת חינוך ח"ב עמ' רצה-רצז, שב, שלג-שלד
ב/ז מנחת שלמה (לוין) עמ' קמה {כהן מטמא לאשתו}
ב/ז מפתח הבאורים [חתם סופר אהע"ז ח"א סי' קכא]
ב/ז משאת המלך (תשסז) עמ' נג
ב/ז משנה הלכות כתובות דף יב ע"ב
ב/ז משנה הלכות מהדו"ת יו"ד עמ' קסג
ב/ז משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' רעו {מד"ס}
ב/ז משנת יעקב משפטים עמ' רסב
ב/ז משנת יעקב נשים ח"א עמ' קעד, רנז, הפלאה עמ' ריב-ריג
ב/ז משנת עזר ח"ב עמ' קב
ב/ז משנת ר' אהרן כתובות עמ' קצא {מל"מ}
ב/ז נר למאור (רבינוביץ) דף כה ע"ד
ב/ז נתיב אברהם ח"א עמ' לד, סה
ב/ז ס' העיקרים (איגר) ח"א עמ' ק
ב/ז ס' זכרון לר"מ ליפשיץ עמ' תרנה
ב/ז סדר אליהו רבא וזוטא דף סח
ב/ז סופר המלך
ב/ז עורה שחר דף כז ע"א
ב/ז עיונים (פאור) עמ' 30 {כ"מ}
ב/ז עמק יהושע ח"א דף סט
ב/ז ענפי ארז (זי') דף נד ע"ד {מל"מ}, קסח ע"א
ב/ז עקדת משה ח"א עמ' קסח-קסט, קעא
ב/ז פאת נגב דף לד ע"ב {מל"מ}
ב/ז פרדס יוסף (פצנובסקי) ויקרא עמ' תצד
ב/ז פרחי כהונה (קצבורג) - כתר כהונה עמ' לח {אנינות בעל לאשתו - מד"ס}
ב/ז ציץ הקודש ח"א דף כ ע"ב
ב/ז קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) לשון חכמים עמ' לב
ב/ז קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' ס
ב/ז קובץ מאמרים וענינים שונים (מימון) דף נו ע"ב-ע"ד
ב/ז קונטרסי שעורים כתובות קונ' א שעור ד אות ב עמ' 28
ב/ז ר"י ששפורטש עמ' 208
ב/ז רלב"ג ויקרא פכ"א פסוק ד עמ' שיח-שיט
ב/ז רנת יצחק יחזקאל-תרי עשר עמ' קעג
ב/ז רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תרצב, תשד
ב/ז רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' רנג
ב/ז שבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' ס
ב/ז שדה אלחנן ח"א עמ' קעח
ב/ז שו"ת מהרח"ש (תשסג) עמ' תלב
ב/ז שכר שכיר סוגיות ח"א סי' כב אות ו
ב/ז שמועת חיים יומא ח"א עמ' קעה
ב/ז שעורי הרב - אבלות עמ' טז, ע
ב/ז שערי לימוד (לוריא) ח"ג עמ' קעג
ב/ז שערי שמחה (סופר) ח"ב עמ' ס
ב/ז שרשי הים, שורש זכיית קטן, דף קסב ע"א {מל"מ}
ב/ז תורת יצחק ח"ב עמ' רס
ב/ח אהל שרה לאה עמ' תשצז
ב/ח ארחות חיים ח"ב סי' עא אות א
ב/ח בית מועד (קורח) פרק טו אות ז, פרק יז אות ו, פרק כד אות טו
ב/ח בית פנחס (גרהר) ח"א עמ' יז
ב/ח גור אריה בראשית פ' מז הע' 119
ב/ח דובב מישרים (וידנפלד) עמ' לב
ב/ח דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' לג
ב/ח הלכות מדינה ח"א עמ' רכח
ב/ח השגות הרמ"ך
ב/ח ושב הכהן (תשמח) עמ' רפ
ב/ח זכר יצחק (תשן) עמ' שלו
ב/ח חלק לוי עמ' שעב
ב/ח יד המלך (לנדא)
ב/ח יד מלך (מן) הל' ממרים פ"ה הי"ב ס"ק ד, פ"ו הי"א ס"ק ו
ב/ח להורות נתן על התורה ח"ג עמ' רג-רד
ב/ח לקוטי שעורים (שטיין) פסחים (תשמח) סי' ד ס"ק ד
ב/ח מחנה לויה (תקעט) דף מה ע"ג
ב/ח מחנה לויה (תשעד) עמ' קפא
ב/ח מלאכת מחשבת עמ' צט
ב/ח מנחת חינוך ח"ב עמ' רצז-רצח, שא, שג, ח"ג עמ' כה
ב/ח מנחת חינוך מצוה רסד (דף עה ע"ג)
ב/ח מנחת שלמה (אוירבך) תנינא עמ' רע {כ"מ}
ב/ח משנת יעקב הפלאה עמ' קצד
ב/ח ס' העיקרים (איגר) ח"א עמ' קיב
ב/ח ס' הפרנס עמ' רצט {כ"מ}
ב/ח פני מבין ח"ב דף מג ע"ג {כ"מ}
ב/ח פרחי כהונה (קצבורג) - כתר כהונה עמ' לט-מ {עד שיסתום הגולל}
ב/ח פתחי שערים דף ד ע"ג
ב/ח צידה לדרך מאמר ה עמ' קפט
ב/ח צפנת פענח ויקרא עמ' פד
ב/ח קרית מלך
ב/ח קרן הצבי מצוה לג אות ה
ב/ח ר"י ששפורטש עמ' 314
ב/ח רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' רנד, רנה, רסז
ב/ח רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' ס
ב/ח שבט הלוי (ווזנר) ח"ו סי' קעו
ב/ח שו"ת הרשב"א ח"א סי' רצב
ב/ח שם דרך כתובות עמ' נא-נב
ב/ח שמע אברהם דף מט ע"א
ב/ח שעורי הרב - אבלות עמ' ג, קיד
ב/ח שעורים לזכר אבא מרי (תשמג) ח"א עמ' מג
ב/ח שעורים לזכר אבא מרי (תשסג) ח"א עמ' נז
ב/ח תהלה לדוד (מן) יו"ד סי' מ ס"ק א, יט
ב/ח תרומת הדשן שו"ת סי' רפג
ב/ט ארחות חיים ח"ב סי' עא אות א
ב/ט בית אהרן (צוקרמן) עמ' תיד
ב/ט בית מועד (קורח) פרק טו אות ה
ב/ט ברור הלכה יבמות כב ע"ב ציון ג
ב/ט דובר מישרים
ב/ט חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ד עמ' תקפג
ב/ט לחם יהודה
ב/ט מנחת חינוך ח"ב עמ' רצז, רצט, שא
ב/ט משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' רסז {בן מכל מקום}
ב/ט נר מצוה (ואלק) מצוות דף סב ע"ד
ב/ט ס' העיקרים (איגר) ח"א עמ' קלב
ב/ט עמק יהושע ח"א דף ו
ב/ט צידה לדרך מאמר ה עמ' קפז
ב/ט קונטרסי שעורים כתובות קונ' א שעור י אות א-ב עמ' 66
ב/ט שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' רא
ב/ט שערי טהר ח"ח סי' ג אות א
ב/י אפיקי מגינים כתובות סי' טו
ב/י ארחות חיים ח"ב סי' עא אות א
ב/י ברור הלכה יבמות ס ע"א ציון ה
ב/י גן שושנים ח"ב עמ' קכד
ב/י זכרון יהונתן דף סא
ב/י זכרון סופרים {מל"מ - מ"מ אסור בקדשים וכו'} [עיין הגמנ"ח דכן מבואר ברש"י זבחים דף ק ע"ב]
ב/י חנא וחסדא ח"ב דף קפו ע"ב
ב/י חקרי לב (המאור) אהע"ז עמ' תצ
ב/י מכשירי מצוה עמ' סד
ב/י מנחת חינוך ח"ב עמ' שג
ב/י משברי ים עדל"ת סי' לז ס"ק ה {מל"מ - קדושין דרבנן}
ב/י משנת ר' אהרן כתובות עמ' שסח
ב/י נתיב אברהם ח"א עמ' מט
ב/י ענפי ארז (זי') דף מב ע"ב
ב/י פי' ר"א מן ההר יבמות סא ע"א
ב/י צידה לדרך מאמר ה עמ' קפח
ב/י קול מבשר (ראטה) ח"א עמ' ח
ב/י תהלה לדוד (מן) אהע"ז סי' ה ס"ק א
ב/יא אוריתא טז עמ' קב
ב/יא ברור הלכה יבמות ס ע"א ציון ה
ב/יא נתיב אברהם ח"א עמ' מט
ב/יא רנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' קלו
ב/יב ארחות חיים ח"ב סי' עא אות א
ב/יב בית מועד (קורח) פרק טו אות ג
ב/יב חי' רעק"א (פרדס)
ב/יב מי באר (אופנהיימר) דף מה ע"ב, מו ע"ב
ב/יב מנחת חינוך ח"ב עמ' שב
ב/יב משיב מלחמה (תשעט) ח"ג עמ' סד
ב/יב משיב מלחמה (תשמג) ח"ג עמ' עד
ב/יב ס' הפרנס עמ' רצט
ב/יג אור הישר
ב/יג אמת ליעקב נשים עמ' עז
ב/יג אנצי"ת ע' אח (א) הע' 14, 16
ב/יג ארחות חיים ח"ב סי' עא אות א
ב/יג בדבר מלך ח"ו עמ' קס
ב/יג בית יהודה (פלאצקי) דף ז ע"ג
ב/יג ברוך טעם (תשסח) שער עדל"ת עמ' קלו
ב/יג בתים לבדים עמ' מה
ב/יג דברי אמת (תרכא) דף ק ע"ג
ב/יג דברי אמת (תשעט) עמ' שסז {אין הכהן מטמא על הספק}
ב/יג דובר מישרים דף נז ע"ד
ב/יג דליות דוד מו"ק עמ' קלה-קלז
ב/יג חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ב עמ' לה, פ
ב/יג חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"א דף קסה ע"ד, קעט ע"ב
ב/יג כתבי ר"י אבוהב עמ' ז
ב/יג מחנה לויה (תשעד) עמ' שכא
ב/יג מנחת חינוך ח"ב עמ' שא
ב/יג משברי ים חזקה עמ' רצד
ב/יג משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' רסח
ב/יג קרית מלך
ב/יג שאגת אריה החדשות דף יב ע"ג
ב/יג שו"ת הרדב"ז ח"ו סי' שני אלפים רע-רעא
ב/יג שמחה לאיש (אבא שאול) או"ח עמ' קיג {רדב"ז}
ב/יג שער המלך ח"א עמ' תעג
ב/יד ארחות חיים ח"ב סי' עא אות א
ב/יד בית מועד (קורח) פרק טו אות יח
ב/יד ברור הלכה קדושין לא ע"ב ציון ג
ב/יד השגות הרמ"ך
ב/יד חזו"א אהלות סי' כב ס"ק לה (יו"ד סי' רי ס"ק טו)
ב/יד חזו"א על הרמב"ם
ב/יד יד המלך (לנדא)
ב/יד יחל ישראל (תשנב) ח"ג עמ' רכד {יד המלך}
ב/יד יחל ישראל (תשסג) ח"ב עמ' רלב {יד המלך}
ב/יד כפי אהרן (זס') תנינא עמ' קו
ב/יד כתר המלך
ב/יד מעין החכמה עמ' קנא-קנב {כ"מ}
ב/יד מרכבת המשנה מהדו"ב
ב/יד משנה הלכות ח"ג סי' קכא
ב/יד משנה הלכות נדרים דף נא ע"ב, סי' כה
ב/יד משנת יעקב הפלאה עמ' קפט-קצ, קצב-קצג, קצה-קצו, רא
ב/יד נחלת שמעון (קרסנר) שופטים ח"א סי' כט אות ב
ב/יד נר מצוה (ואלק) מצוות דף סב ע"ג
ב/יד נשמת אברהם ח"ה עמ' קי {רדב"ז}
ב/יד ספרי דבי רב ח"ג עמ' רצט
ב/יד עבודת משא (מאיר) ח"א
ב/יד קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' שג {כ"מ}, שיב {יד המלך}, ח"ב עמ' קפג {כ"מ}, קצב {יד המלך}
ב/יד קרית מלך
ב/יד רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' רנה, רסח
ב/יד רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' סא
ב/יד שבט הלוי (ווזנר) ח"ח סי' רנט אות ד {ראב"ד}
ב/יד שו"ת מהר"ם בן חביב עמ' תתנא
ב/יד שעורים לזכר אבא מרי (תשמג) ח"א עמ' מו
ב/יד שעורים לזכר אבא מרי (תשסג) ח"א עמ' נט
ב/יד תבואת יקב (פרידמן) עמ' ו {מלקט עצמות}
ב/יד תחומין חי"ח עמ' 131-132
ב/יד תחומין יח (תשנח) עמ' 131 {יד המלך}
ב/טו אבי עזרי ח"ג
ב/טו אגרות משה יו"ד ח"א סי' רמב
ב/טו אור הישר
ב/טו אמת ליעקב מועד עמ' שכב {דחויה ולא הותרה}
ב/טו אמת ליעקב נשים עמ' קיח
ב/טו ארחות חיים ח"ב סי' עא אות א, ועמ' 637 {גם כשמת קרובו אסור להיטמא למתים אחרים}
ב/טו בדבר מלך חי"ז עמ' קמא {הטומאה לקרובים דחויה היא ולא הותרה לכל, לפיכך אטור לכהן להתטמא למת אפילו בעת שמתטמא לקרוביו שנאמר לה יטמא אינו מטמא לאחרים עמה, שלא יאמר הואיל ונטמאתי על אבי אלקט עצמות פלוני או אגע בקבר פלוני וכו'}
ב/טו בית הלוי ח"א סי' טו עמ' סה
ב/טו בית יהודה (פלאצקי) דף ז ע"ג
ב/טו בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' קו
ב/טו בית ישי (חידושים, תשסד) עמ' תקטו
ב/טו בית מועד (קורח) פרק טו אות ט, יב
ב/טו בכורי אברהם דף מח ע"ד {אסור להיטמא למתים אחרים}
ב/טו בן יהודה סי' פב
ב/טו ברוך טעם (תשסח) שער עדל"ת עמ' קכא, קלד
ב/טו ברכת יצחק (פאלער) עמ' שנא
ב/טו גבול יהודה (ציר') דף מז ע"ג {כ"מ - למה פוסקים כר"ט}
ב/טו דבר שאול שבועות סי' יב ס"ק ד
ב/טו דברי יהושע (קלעוואן, תשעא) עמ' רמח, רנא
ב/טו דברי תלמוד ח"א עמ' קמא
ב/טו המאיר לארץ
ב/טו השגות הרמ"ך
ב/טו זאת ליעקב ויקרא עמ' קס
ב/טו זכר יצחק (תשן) עמ' שלה
ב/טו חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"א עמ' שמה
ב/טו חי' הגרא"א דסלר עמ' רצ
ב/טו חי' הגרז"ר בנגיס ח"א עמ' קפא-קפב
ב/טו חי' הגרי"ז
ב/טו חידושין על התורה לרבנו תם עמ' רלג
ב/טו חלקת יואב החדש תשובות סי' נד
ב/טו טל חיים (טל) ח"ג עמ' רעח
ב/טו כפתור ופרח (תשו) דף קעח ע"א
ב/טו כפתור ופרח (תשנט) ח"א עמ' עח
ב/טו לחם יהודה
ב/טו לקוטי שלמה (תרנד)
ב/טו לקוטי שעורים (שטיין) פסחים (תשמח) סי' ד ס"ק ג
ב/טו מאמר מרדכי (אליהו) - שו"ת ח"א עמ' רג
ב/טו מוריה גל' ריט עמ' ד
ב/טו מחנה לויה (תשעד) עמ' רח
ב/טו מנחת חינוך ח"ב עמ' רצז, רצט, שב
ב/טו מנחת חינוך מצוה רסד (דף עד ע"ב-ע"ג)
ב/טו מנחת יוסף ח"א עמ' מז
ב/טו מנחת שלמה (לוין) עמ' קנא {גם ביום שנטמא אסור להוסיף טומאה}
ב/טו מסורה ח"ז עמ' לו
ב/טו מעיני המים
ב/טו מפתח הבאורים [אבי עזרי ח"ג]
ב/טו מקור ישראל דף טז ע"ד
ב/טו מראה הנוגה
ב/טו מרחשת ח"א סי' ב אות ג בהגהה
ב/טו מרכבת יוסף דף כו ע"ב {דחויה}
ב/טו משא בני קהת
ב/טו משברי ים עדל"ת סי' כו ס"ק ב עמ' שעב {דחויה לפיכך וכו'}
ב/טו משנת אברהם (פרייס, תשד) ח"א דף נב ע"ד {דחויה}
ב/טו משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' רעט {דחויה}
ב/טו משנת אברהם על הסמ"ג ח"ד עמ' קפז {הטומאה לקרובים דחויה היא ולא הותרה לכל לפיכך וכו'}
ב/טו משנת יעקב הפלאה עמ' קפט-רא
ב/טו משנת יעקב קרבנות עמ' קצט
ב/טו משנת ר' אהרן זרעים עמ' ריז-ריח
ב/טו נודע ביהודה השלם יו"ד ח"א עמ' קסו
ב/טו נודע ביהודה תנינא יו"ד סי' רט
ב/טו נועם ח"ב עמ' סב, ח"ו עמ' פט
ב/טו נר לעזרא ח"ג עמ' קטו
ב/טו נר מצוה (ואלק) מצוות דף סא ע"ד, סב ע"א וע"ג, קד ע"ב {אסור ליטמא למת חסר}
ב/טו נשמת אברהם ח"ה עמ' קט {רדב"ז}
ב/טו ס' הפרנס עמ' ש
ב/טו ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' תצג
ב/טו עין יצחק ח"ב עמ' תנח
ב/טו פניני רבנו הגרי"ז עמ' תשיג {דחויה}
ב/טו פרדס יוסף (פצנובסקי) ויקרא עמ' תצד
ב/טו פתחי שערים דף לה ע"ג
ב/טו צידה לדרך מאמר ה עמ' קפח
ב/טו קובץ הערות (תשסג) סי' ט אות ה {דחויה}
ב/טו קרית מלך (חב"ד) עמ' פה
ב/טו קרית מלך (קניבסקי)
ב/טו רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' קמא
ב/טו רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' רלח, רסו
ב/טו רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' ח, נד, נח-נט, סא
ב/טו שבט הלוי (ווזנר) ח"ה סי' קפב
ב/טו שדה יצחק עמ' נא, נג
ב/טו שו"ת הרדב"ז ח"ו סי' שני אלפים רעב
ב/טו שו"ת הרשב"א ח"א סי' שכד, תי
ב/טו שמחה לאיש (אבא שאול) או"ח עמ' קיב
ב/טו שנתון המשפט העברי ח"ט עמ' 164
ב/טו שעורי ר' אליהו מאיר יבמות סי' יח אות ג
ב/טו שעורים לזכר אבא מרי (תשמג) ח"א עמ' מא, מו, מז
ב/טו שעורים לזכר אבא מרי (תשסג) ח"א עמ' נד, נט, סא
ב/טו שפתי דעת ח"ג עמ' רט
ב/טו תהלה לדוד (מן) יו"ד סי' מ ס"ק יח, כ
ב/טו תורה אור (שנגהי) עמ' לח
ב/טו תורה תמימה ויקרא פ' כא אות רנ
ב/טו תורת ירוחם ח"ב דף נט ע"ב, פז ע"ג, ח"ג דף נה ע"א-ע"ב
ב/טו תפארת ציון (ריבקין) סי' כד אות א עמ' שמ {דחויה}
ב/טז אאמיותר
ב/טז דברות אליהו ח"ב עמ' נח


ג/977 הלכות אבל פרק ג *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ג/רה"פ אור הישר
ג/רה"פ הרמב"ם המדויק
ג/רה"פ יד פשוטה
ג/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ג/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ג/רה"פ פי' ר"י קאפח
ג/רה"פ קרית מלך
ג/רה"פ רמב"ם לעם
ג/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ג/א אבן הספיר (ספרקה) עמ' א {מל"מ}
ג/א אבני נזר יו"ד סי' רעו אות ד
ג/א אגרות משה יו"ד ח"א סי' רל ענף א {מל"מ}
ג/א אוצר נחמד (גרינוולד) עמ' 113 {מל"מ}
ג/א אור המאיר (שפירא) סי' א אות יב {מל"מ}
ג/א אור יעקב יבמות דף נג ע"ב
ג/א אור עולם (שניאורסון) עמ' 342, 410-411
ג/א אור תורה (בלומ') דף י ע"ג-ע"ד, יא ע"א {מל"מ}
ג/א אוריתא קובץ יד עמ' רכב {מל"מ}, קובץ טו עמ' שיז {מל"מ}
ג/א אנצי"ת ע' אפר חטאת הע' 147 {מל"מ}, ע' גוי הע' 652-653 {מל"מ}
ג/א ארחות חיים ח"ב סי' עא אות ג
ג/א ארצות החיים סי' א ארץ יהודה אות ז עמ' סח {מל"מ}
ג/א באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' קפו
ג/א באר ראי עמ' ז
ג/א באר שרים (שלזינגר) שו"ת ח"ב סי' מו אות ה
ג/א בדבר מלך ח"ו עמ' צז
ג/א בית אהרן וישראל גל' כב עמ' עה {מל"מ}, גל' ע עמ' קנז-קנט {קברי צדיקים לא מטמאים}
ג/א בית ישחק
ג/א בני דוד
ג/א בנין אריאל ח"א עמ' רמג-רמד
ג/א בנין דוד (מייזלש, תשסט) סוגיות עמ' נ {מל"מ בשם יראים}
ג/א בנין שלמה (הכהן) ח"א עמ' שפח {מל"מ - יראים שכהן ונזיר לא מוזהרים על גוי}
ג/א ברור הלכה יבמות סא ע"א ציון א {מל"מ}
ג/א ברכת מרדכי פסחים עמ' קג
ג/א גבול יהודה (ציר') דף מו ע"ד {מל"מ}, מז ע"ג {מל"מ}
ג/א גדולי ציון (תשנב) עמ' רסא, רפה {מל"מ בשם יראים - מת גוי}
ג/א גליונות אבני נזר {מל"מ}
ג/א דברות אליהו ח"ב עמ' ס {לח"מ}, סא {מל"מ}
ג/א דברות אליהו ח"ג עמ' קלח {מל"מ}, קמג {מל"מ - טומאת כהן בזה"ז}
ג/א דברי יהודה דף ב ע"ג {מל"מ - אפר פרה לאמוראים}
ג/א דברי שאול במדבר עמ' רעב {מל"מ}
ג/א הדרת מלך (זילברברג) דף לט ע"ג-ע"ד {מל"מ - טמאי מת בזה"ז}
ג/א המאיר לארץ [תוספתא פרה פ"ב] {מל"מ - כשגלו לבבל}
ג/א הערות ר"י ליינר
ג/א ואם תאמר ח"ד קושיה 408 {מל"מ}
ג/א ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תיא
ג/א זכר דוד (אנציקלופדיה) מאמר ג עמ' תשצ {מל"מ - אפר פרה אחרי החורבן}
ג/א זכר יעקב (לוי) עמ' עה {מל"מ}
ג/א זכרון יצחק (מחלמא, תשסד) סי' פ {מל"מ}
ג/א זכרון סופרים {מל"מ - וזכורני שראיתי במקום אחד דכשגלו לבבל וכו'} [עיין בכרם שלמה אהע"ז סימן נ"ה שהוא בתוספתא דפרה פ"ג, ועיין חגיגה דף כ"ה חברייא מדכן בגלילא, ועיין רש"י נדה דף ו (אמנם מתוספתא דפרה אינו מוכח רק אחר חורבן בית ראשון ירדה עמהן לבבל ועלה ואז לא גזרו עוד טומאה על ארץ העמים עד אחר שעלו עייש"ה, וא"כ אין שום משמעות משם שגם אחר חורבן בית שני בימי האמוראים היה להם אפר פרה ודו"ק)]
ג/א זכרון שלמה (קליין) עמ' צט {מל"מ}
ג/א חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"א עמ' לג
ג/א חזון יחזקאל נזיר פ"ה ה"ג, סנהדרין פ"ב ה"ו {מל"מ}, שבועות פ"א ה"ד {כ"מ}
ג/א חזקה רבה או"ח הלכה מב
ג/א חי' חתם סופר
ג/א חי' ר' עזריאל נשים ח"ב עמ' לב-לג {מל"מ}
ג/א חי' רעק"א (פרדס)
ג/א חסדי דוד ח"ה עמ' תרעז
ג/א חקרי זמנים ח"א עמ' שמג
ג/א טעם ודעת הל' טו"מ פ"ב שעה"צ אות רע ובביאוה"ל, פ"ג ה"ג בביאוה"ל, פי"ג שעה"צ אות ב
ג/א יד בנימין ר"ה עמ' תסג {מל"מ - היה לאמוראים אפר פרה}
ג/א יד ישראל ח"ב
ג/א יד סופר עמ' פט {מל"מ}
ג/א יחל ישראל (תשסג) ח"ב עמ' רס {מל"מ}
ג/א יסודי ישורון ח"ב עמ' שטו
ג/א כבוד לאיש דף מא ע"ב
ג/א כבוד מלכים (מרגליות) {מל"מ}
ג/א כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תרעח {מל"מ}
ג/א כנה"ג
ג/א כפי אהרן (עזריאל) ח"ב דף נט ע"ב
ג/א כפתור ופרח (תשנט) ח"א עמ' קמט
ג/א כתר כהונה במדבר סי' תסו {מל"מ}
ג/א לב אריה (גרוסנס) ח"ב סי' ח עמ' כז סי' טו עמ' נה
ג/א להורות נתן - שו"ת ח"ד עמ' קלט {מל"מ - אפר פרה בזמן האמוראים}
ג/א להורות נתן - שו"ת חי"ג עמ' צט
ג/א ליבא בעי דף כח-כט
ג/א למודי ה' (תקמז) דף קד ע"ד {מל"מ}
ג/א למודי ה' (תשפא) עמ' שיט
ג/א לקוטי שלמה (תרנד)
ג/א מחנה לויה (תקעט) דף קא ע"א {מל"מ}
ג/א מחנה לויה (תשעד) עמ' שב {רמב"ם}, תכא {מל"מ}
ג/א מטומאה לקדושה עמ' 387
ג/א מכתב לחזקיהו דף יג ע"ד
ג/א מנחת חינוך ח"ב עמ' רפז, רפט-רצ, רצג
ג/א מנחת חינוך מצוה רסג (דף עב ע"ג)
ג/א מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' רמז {מל"מ}
ג/א מנחת שלמה (לוין) עמ' קנב {מל"מ - אין טומאת מגע בגוי}
ג/א מפי כהן זבים סי' ז אות ג {הגהמ"י}
ג/א מפתח הבאורים [חתם סופר יו"ד סי' שלט]
ג/א מקדש דוד החדש טהרות עמ' שיד {מל"מ}
ג/א מקדש דוד טהרות (תשסז) עמ' תלד
ג/א מקדשי השם ח"ב עמ' לה, עא {מל"מ}
ג/א מקוה המים עמ' טז {מל"מ בשם יראים}
ג/א מראה הנוגה
ג/א משנה הלכות ח"ו סי' רה {מל"מ בשם הראב"ד}
ג/א משנת אליעזר (רבינ') עמ' קפד
ג/א משנת יעקב הפלאה עמ' קפח-קצב, רב-רד
ג/א משנת יעקב קרבנות עמ' קעו-קעח, קפ
ג/א משפט המלחמה עמ' מג {מל"מ}
ג/א נגינת לדוד עמ' לב {שיעור השתחוואה - רק בנכנס בשוגג}
ג/א נועם ח"ב עמ' נט, סג {מל"מ}, חי"ד עמ' סה, עד {מל"מ}, חי"ז עמ' רסח {מל"מ}
ג/א נחלת דבש (ליפשיץ) מהדו"ת סי' צג אות כד {מל"מ}
ג/א נר מצוה (ואלק) שרשים דף כד ע"א {מל"מ - יראים בענין מת גוי}
ג/א נשמת אברהם ח"ב עמ' רט {מל"מ}
ג/א נתיבות מרדכי יבמות ח"א עמ' תסט
ג/א נתן פריו ב"מ עמ' תסב
ג/א נתן פריו גיטין עמ' מב {מל"מ}
ג/א ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' רו
ג/א ספרי דבי רב ח"א עמ' קעז {מל"מ}
ג/א עיונים (פאור) עמ' 30
ג/א עין חנוך עמ' רפב {מל"מ}
ג/א עין יצחק ח"א עמ' רפג
ג/א עמודי אור סי' עו אות ה
ג/א ערך כסף עמ' ו, קלו
ג/א פאר אהרן עמ' קצז {מל"מ - כשגלו לבבל לקחו אפר פרה}
ג/א פאת שדך יו"ד עמ' שפג {מל"מ - יראים}
ג/א פני מלך במדבר עמ' נד {מל"מ - נזיר בטומאת גוי}
ג/א פרשת נזיר עמ' שלד
ג/א פתח האהל דף סג ע"א {מל"מ}, פב ע"א {מל"מ}
ג/א פתחי שערים דף לה ע"ב {מל"מ}
ג/א צידה לדרך מאמר ה עמ' קפג
ג/א צמח מנחם דף לא ע"ב-ע"ג {מל"מ - היראים}
ג/א קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) לשון חכמים עמ' לא {מל"מ}
ג/א קול הנבואה עמ' טז {מל"מ בשם רלב"ג - ראיה שהיה איש הלכה}
ג/א קול הנבואה עמ' טז {מל"מ בשם רלב"ג}
ג/א קול מבשר (ראטה) ח"א עמ' קפא {מל"מ}
ג/א קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' שג, ח"ב עמ' קפד {מל"מ}
ג/א קול צופיך עמ' קצד
ג/א קרבן ציון עמ' שלט {מל"מ}
ג/א ראשי בשמים (רבין) עמ' קע {מל"מ}
ג/א רלב"ג ויקרא פכ"א פסוק א עמ' שיז
ג/א שארית נתן (פולק) דף סד ע"ג {מל"מ}
ג/א שבט מיהודה (אונטרמן) ח"ג עמ' רסז, רעא
ג/א שו"ת השבי"ט ח"א עמ' קעב
ג/א שלמי יוסף נזיר עמ' שיג
ג/א שלמי נזיר עמ' שג
ג/א שם משמעון (פירסט) ח"א עמ' שצא {מל"מ}
ג/א שמחה לאיש (אבא שאול) יו"ד עמ' קסד {מל"מ}, קצח {מל"מ}
ג/א שער המלך - טעם המלך ח"א עמ' שסב
ג/א שערי טהר ח"ה שער א סי' ב אות כג-כד
ג/א שערי טהר ח"ה שער א סי' ב אות כד דף לז ע"א-ע"ב {מל"מ}
ג/א שפתי דעת ח"ג עמ' רט-רי
ג/א תהלתו בפי עמ' רטז {מל"מ}
ג/א תורה שלמה בראשית פי"ט אות קנז {מל"מ}
ג/א תורה תמימה שמות פ' יג אות עג {מל"מ}
ג/א תורת המצוה דף מ ע"ב {מל"מ}
ג/א תורת ישראל (פרוכטהנדלר) סי' טו {מל"מ}
ג/א תורת רפאל ח"ג עמ' ג
ג/א תחומין ח"ה עמ' 187
ג/א תנובת ציון דף סו ע"ד
ג/ב אור שמח
ג/ב אשר למלך
ג/ב באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' קפו
ג/ב באר שרים (שלזינגר) שו"ת ח"ב סי' מו אות ו-ז
ג/ב בדבר מלך ח"ו עמ' צח
ג/ב בית אהרן וישראל גל' כב עמ' עד, גל' מא עמ' קלא {כ"מ}
ג/ב בית מרדכי (סאויצקי) דף לו ע"ד {הגהמ"י בשם יראים}
ג/ב ברכת מרדכי פסחים עמ' קג
ג/ב גבורת יצחק (תשמח) דף קיג
ג/ב גבורת יצחק (תשסו) עמ' קטז-קיז
ג/ב דברות אליהו ח"ב עמ' קמח
ג/ב דברות משה ב"ב ח"ב סי' נב ענף ג
ג/ב דור דורים עמ' רמג
ג/ב הדרת אפרים ח"ב עמ' צג
ג/ב זכרון בנימין ח"ב עמ' שעו
ג/ב חזון יחזקאל מכות פ"ג ה"א וה"י
ג/ב חי' ר' חיים הלוי דף ע
ג/ב טעם ודעת הל' טו"מ פ"ג ה"ג בביאוה"ל
ג/ב יגיעת ערב ב"ב ח"א עמ' שנח
ג/ב יד הלוי (שכטר) אהלות עמ' קד
ג/ב כפי אהרן (עזריאל) ח"ב דף נט ע"ב
ג/ב ליבא בעי דף כח
ג/ב לקוטי שעורים (שטיין) יבמות-כתובות עמ' קה {מל"מ}
ג/ב מחנה לויה (תשעד) עמ' שב
ג/ב מחשבת הקודש ח"ב דף לב ע"ב {מל"מ}
ג/ב מנחת אברהם (שפירא) ח"א עמ' רפד
ג/ב מנחת חינוך ח"ב עמ' רפז, רפט, רצא
ג/ב מפתח הבאורים [חתם סופר יו"ד סי' שמו]
ג/ב משנה הלכות ח"ט סי' רכו
ג/ב משנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' רפא
ג/ב משנת יעקב הפלאה עמ' רב-רג
ג/ב משנת יעקב קרבנות עמ' קפ-קפא
ג/ב נועם חכ"ה עמ' סד
ג/ב נטע שעשועים (שליסל) עמ' י {גוי לא מטמא באוהל - מדוע פסק כאליהו הנביא הרי לא בשמים היא}
ג/ב פרחי כהונה (הכהן) יו"ד סי' מט דף נה ע"ג {גוי}
ג/ב פרשת נזיר עמ' שלד-שלה
ג/ב פתחי שערים דף לה ע"א
ג/ב צפנת פענח דברים עמ' קמז
ג/ב קרני ראם (ירמוש) עמ' שיב
ג/ב רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' רסג
ג/ב שלמי יוסף נזיר עמ' עג, תפ
ג/ב שלמי נזיר עמ' רעו, שב
ג/ב שם משמעון (פירסט) ח"א עמ' רסה
ג/ב שערי טהר ח"ב שער ב סי' א אות ג, ח"ד שער ב סי' ד אות ב, סי' יד אות ו
ג/ב שפתי דעת ח"ג עמ' ריב
ג/ג אבני נזר יו"ד סי' תסח אות ב, סי' תע אות יג
ג/ג אגרות משה יו"ד ח"א סי' רל ענף ג {הגהמ"י}
ג/ג אחיעזר ח"ב סי' כ ס"ק א
ג/ג אנצי"ת ע' גוי הע' 645, 651
ג/ג אפר קדשים עמ' קלז
ג/ג ארחות חיים ח"ב סי' עא אות ג
ג/ג ארחות שלמה עמ' ט
ג/ג אשר למלך
ג/ג באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' קפח
ג/ג באר שרים ח"ב סי' מו אות ג-ד
ג/ג בית מועד (גטיניו) דף ח ע"ד
ג/ג בית מועד (קורח) פרק טו אות לד
ג/ג בית מרדכי (סאויצקי) דף לו ע"ד
ג/ג בעלי התוספות עמ' 609 {הגהמ"י אות ב}
ג/ג ברור הלכה יבמות סא ע"א ציון א
ג/ג ברור הלכה ע"ז כט ע"ב ציון ל פסקה ב
ג/ג ברית עולם (ולר) סי' מא אות א
ג/ג ברכי יוסף או"ח סי' לב ס"ד {הגהמ"י אות ב}
ג/ג גדולי ציון (תשנב) עמ' רסא {כהן מצווה על מת גוי}
ג/ג דברות אליהו ח"ב עמ' סב {הגהמ"י אות ב}
ג/ג דברות אליהו ח"ג עמ' קלג {לא מטמא באוהל}, קלה {הגהמ"י - אליהו}, קלו, קלט-קמב
ג/ג דברות משה ביצה עמ' קעא {לוקה}
ג/ג דברי אהרן עמ' נג {כר"ש}, נד {הגהמ"י בשם יראים}
ג/ג דעת כהן עמ' תנו
ג/ג הדרת אפרים ח"ב עמ' צג
ג/ג השגות הרמ"ך
ג/ג זכרון בנימין ח"א עמ' רצב
ג/ג זכרון בנימין ח"ב עמ' רסא
ג/ג חזו"א אהלות סי' כב ס"ק כד (יו"ד סי' רי ס"ק יד)
ג/ג חזון יחזקאל שבועות פ"א ה"ד {כ"מ}
ג/ג חי' ר' חיים הלוי דף עא
ג/ג חי' ר' שמואל ב"ב עמ' צד
ג/ג חי' ר"ש קלוגר סוכה עמ' קצג
ג/ג חמדת ישראל ח"א דף כט ע"א
ג/ג חמודי צבי בראשית עמ' קיח, רמח, תקכה {הגהמ"י בשם רא"ם}
ג/ג חמודי צבי ח"ב עמ' רכג, רמא
ג/ג חמודי צבי שמות עמ' מג, פג {הגהמ"י בשם רא"ם}
ג/ג טוב טעם ודעת מהדו"ג ח"ב עמ' תיא
ג/ג יגיעת ערב ב"ב ח"א עמ' קסט, קעא, שנח
ג/ג יד אברהם אהלות עמ' קלח
ג/ג יסודי ישורון ח"ב עמ' ע
ג/ג ישועות יעקב נזיקין עמ' רפז {מל"מ}
ג/ג כבוד יו"ט
ג/ג כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תרפא
ג/ג כפי אהרן (עזריאל) ח"ב דף נט ע"ב
ג/ג ליבא בעי דף כט-ל
ג/ג לקוטי חיים עמ' שנא {הגהמ"י אות ב}
ג/ג לשד השמן (שפרינץ) יו"ד דף מב ע"א
ג/ג מוריה גל' ריז עמ' לו
ג/ג מחנה לויה (תשעד) עמ' מג {הגהמ"י אות א}, שב
ג/ג מלאכת מחשבת עמ' עח
ג/ג מלחמת יהושע עמ' קיח
ג/ג מנחת חינוך ח"ב עמ' רצב, שלג
ג/ג מקדשי השם ח"א עמ' קפ {רדב"ז}
ג/ג מקוה המים עמ' טז {גוי לא מטמא באוהל}
ג/ג מראה איש ח"א יו"ד עמ' קמב
ג/ג מרכבת המלך עמ' שמא {הגהמ"י}
ג/ג משנה הלכות ח"ו סי' ריב, ח"ט סי' רכו
ג/ג משנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' רפא {גוי}
ג/ג משנת יעקב הפלאה עמ' רד-רה
ג/ג משנת יעקב קרבנות עמ' קעו, קפ
ג/ג משפט המלחמה עמ' מב {הגהמ"י}
ג/ג נועם ח"ב עמ' סג, חכ"ה עמ' קכד
ג/ג נחלת דבש (ליפשיץ) מהדו"ת סי' צג אות כד
ג/ג ס' הנייר עמ' צב
ג/ג ערך כסף עמ' רצב
ג/ג פנים מאירות (תשפ) ח"ב עמ' ק, קכב
ג/ג פרשת נזיר עמ' של, שמג
ג/ג פתח האהל דף כ ע"א-ע"ב, סו ע"א, צ ע"ב
ג/ג קרני ראם (ירמוש) עמ' שיב-שיג
ג/ג שבט הלוי (ווזנר) ח"ז סי' קפט
ג/ג שבט מיהודה (אונטרמן) ח"א עמ' תסו
ג/ג שדה יצחק עמ' קסט
ג/ג של"ה ווי העמודים פכ"ג אות לט
ג/ג שלמי יוסף נזיר עמ' תקב, תקלא
ג/ג שלמי שמעון (תשמו) עמ' צא
ג/ג שעורי ר' שמואל ב"ב ח"ב עמ' לו
ג/ג שערי טהר ח"א שער ב סי' ח אות ב, ח"ד שער ב סי' ד אות א-ב, סי' ה אות א, סי' יב אות ד
ג/ג תועפות ראם (מחפוד) ח"א עמ' יב, כ
ג/ג תורת ישראל (פרוכטהנדלר) סי' טו
ג/ג תחומין חי"ט עמ' 328, 333
ג/ד אבני זכרון (פפר) ח"ג סי' יג אות ב
ג/ד אור שמח
ג/ד אחיעזר ח"ג סי' סה ס"ק ג
ג/ד אלומת עלומים סי' א דף ד ע"ב-ע"ג {לוקה על שהייה}
ג/ד אמר יוסף (אלקלעי) דף יז ע"ג {לח"מ}
ג/ד ארחות חיים ח"ב סי' עא אות ח
ג/ד ארחות שלמה עמ' י
ג/ד ארעא דרבנן (תשעט) עמ' נד, רעה
ג/ד בדבר מלך ח"ו עמ' סד, סח, פח
ג/ד בית הלוי ח"א סי' יז עמ' עו
ג/ד בית מועד (קורח) פרק טו אות יב
ג/ד גבול יהודה (ציר') דף מז ע"ג
ג/ד גליונות אבני נזר
ג/ד דבר שאול שבועות סי' יב ס"ק ד
ג/ד דברי אמת (תרכא) דף קט ע"ב {בית הקברות}
ג/ד דברי אמת (תשעט) עמ' רמח, תיח {כהן לוקה על טומאת בית הקברות}
ג/ד דברי רננה עמ' ס
ג/ד זכר יצחק (תשח) עמ' ריז
ג/ד זכר יצחק (תשן) עמ' רכח
ג/ד חזו"א אהלות סי' יג ס"ק טז (יו"ד סי' רי ס"ק יג)
ג/ד חי' הגרא"א דסלר עמ' רצא
ג/ד חי' הגרי"ז דף עד ע"ג
ג/ד חי' מהר"ם שיק שבועות עמ' ריט
ג/ד חי' ר' חיים הלוי דף נד
ג/ד חלקת יואב מהדו"ת סי' ט ענף ה
ג/ד יצחק ירנן
ג/ד כנפי נשרים
ג/ד למודי ה' (תקמז) דף פח ע"א-ע"ב
ג/ד מגילת ספר לאוין דף קנט ע"ד
ג/ד מחנה לויה (תקעט) דף עד ע"א
ג/ד מחנה לויה (תשעד) עמ' שב
ג/ד מחשבת הקודש ח"א דף כט ע"ב {לח"מ}
ג/ד מטה אהרן שבועות עמ' מה-מו
ג/ד מנחת חינוך ח"ב עמ' רצז-רצח, שלג
ג/ד מנחת כהן (יוסף חיים) דף לג ע"ג, נד, סז ע"ד
ג/ד מנחת כהן (יוסף חיים) דף נג [מצויין נד] ע"א {לח"מ}
ג/ד מסורה חי"ב עמ' ע
ג/ד מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף רעא ע"ג
ג/ד מרכבת המשנה מהדו"ב
ג/ד משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"ב עמ' קצו
ג/ד משנת חיים ויקרא עמ' רמו
ג/ד משנת יעקב הפלאה עמ' קצג
ג/ד משפטי עזיאל ח"ו עמ' ריב
ג/ד מתת מלך עמ' סט
ג/ד נגינת לדוד עמ' לב {שיעור השתחוואה - רק בנכנס בשוגג}
ג/ד נחלת יהושע דף פב ע"ב
ג/ד ס' הפרנס עמ' ש
ג/ד עמודי שלמה ח"ב עמ' רפב
ג/ד פני משה (שלז')
ג/ד פתח האהל דף עא ע"א
ג/ד קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) לשון בני אדם עמ' קנה
ג/ד קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) לשון חכמים עמ' עט
ג/ד קול דודי (תשף) (בקיצור)
ג/ד קול דודי שבועות סי' רכט
ג/ד רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' רסו
ג/ד רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' נט
ג/ד שאגת אריה החדשות דף יד ע"ב, יח ע"ב, יט ע"א
ג/ד שו"ת ר"ש איגר ח"א עמ' רפט
ג/ד שלמי נזיר עמ' קעט, קפז
ג/ד שמחה לאיש (אבא שאול) או"ח עמ' קיג
ג/ד שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ג ח"ב סי' שנא
ג/ד שעורי ר' יחיאל מיכל שבועות סי' צח
ג/ד שעורים לזכר אבא מרי (תשמג) ח"א עמ' מב
ג/ד שעורים לזכר אבא מרי (תשסג) ח"א עמ' נה
ג/ד שערי טהר ח"א שער א סי' א אות ב
ג/ד שפתי דעת ח"ג עמ' רט
ג/ד תורת ראשי הישיבות מכות עמ' תשצג
ג/ה אבי עזרי ח"ב
ג/ה אהלי חיים עמ' מ
ג/ה אוצרות חיים חי' סוגיות עמ' רנד
ג/ה אוצרות יהושע עמ' תיט
ג/ה אור החיים ויקרא פכ"א פסוק א
ג/ה אור ליהודה (תשנט) עמ' שיז
ג/ה אור שמח
ג/ה אחיעזר ח"ג סי' סה ס"ק ו, סי' פא ס"ק ז
ג/ה אישי יובל עמ' 69
ג/ה אמונת יהושע עמ' אלף תרצג
ג/ה אמרי בינה (אוירבך) - שבת סי' ח ד"ה עוד
ג/ה ארזא דבי רב יבמות עמ' ט-י, קלא {כשהכהן שוגג}
ג/ה ארחות חיים ח"ב סי' עא אות ח
ג/ה אתוון דאורייתא כלל כ (דף לד ע"א)
ג/ה באר שרים (שלזינגר) מועדים ח"ג עמ' קנה
ג/ה בדבר מלך ח"ו עמ' עד
ג/ה בדבר מלך חי"א עמ' ע
ג/ה בית זבול ח"ב סי' ט אות ה
ג/ה בית שערים או"ח סי' קכה
ג/ה בכורי אברהם דף יט ע"ב {מלקות על לפני עיור}
ג/ה ברוך טעם (תשסח) שער עדל"ת עמ' קיג, קמג {לח"מ}
ג/ה ברור הלכה יבמות קיד ע"א ציון א פרק ז {כהן שוגג}
ג/ה דבר יהושע (שו"ת) ח"ב סי' פח
ג/ה דברות משה יבמות עמ' קנ
ג/ה דברי חפץ עמ' קיד
ג/ה דעת מרדכי ח"א דף סא ע"ב
ג/ה הגהות חבן בן חיים
ג/ה הגיון יצחק דף כא ע"ב
ג/ה וגר זאב עמ' שלו-שלז {למה לוקה}
ג/ה ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ז עמ' תיב
ג/ה זבח שלמה ח"ב עמ' קנב, קנד
ג/ה זית רענן ח"א עמ' פה-פו
ג/ה חוקות הדיינים ח"א עמ' מא
ג/ה חי' חתם סופר
ג/ה חי' מהרד"ם על סהמ"צ דף קנח
ג/ה חי' ר"י באב"ד
ג/ה חכמת התורה אמור עמ' כג
ג/ה חלקת יואב מהדו"ת סי' ט ענף א
ג/ה חסדי דוד ח"ה עמ' תרעא
ג/ה חקרי זמנים ח"א עמ' עב
ג/ה חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ד עמ' תצז
ג/ה יד אברהם אהלות עמ' קלט
ג/ה יד ישראל ח"ב
ג/ה יד מלך (מן) הל' חובל פ"ד הכ"ב
ג/ה ידבר שלום ח"א עמ' קסה, קעא
ג/ה יחל ישראל (תשנב) עמ' תלד
ג/ה ימין משה עמ' יח {לח"מ}
ג/ה יצחק ירנן
ג/ה כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תרפה
ג/ה כללי המצוות (תאומים) עמ' קמז
ג/ה כתבים (זסלנסקי) ח"א עמ' ה
ג/ה לב דוד (פלדמן) עמ' לג {לפני עוור}
ג/ה להורות נתן על התורה ח"ג עמ' קצט, רח
ג/ה למודי ה' (תקמז) דף יד ע"ב, נ ע"ג {לח"מ}, קד ע"ב
ג/ה לקוטי סופר ח"א דף קה ע"ג
ג/ה מאור למלך יבמות עמ' כה
ג/ה מגדל צופים ח"ד סי' עב
ג/ה מוריה שנה ח גל' ח עמ' יז
ג/ה מטה אהרן שבועות עמ' מה-מו
ג/ה מלבושי יו"ט ח"ב יו"ד סי' יט
ג/ה מנחת חיים (שוויד) ח"ג עמ' קכד
ג/ה מנחת חינוך ח"א עמ' פא, ח"ב עמ' רצה, שלד {לח"מ}, שלה, ח"ג עמ' שמג
ג/ה מנחת חינוך מצוה רסג (דף עג ע"ד)
ג/ה מנחת מאיר דף נו ע"ג
ג/ה מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' קפא
ג/ה מעיני המים
ג/ה מרחשת ח"א סי' מד אות א
ג/ה מרכבת המשנה מהדו"ב
ג/ה מרפא לנפש חי' סוגיות סי' כה אות ג {המטמא לוקה}
ג/ה משאת המלך ח"א סי' יג
ג/ה משברי ים עדל"ת סי' ה ס"ק א
ג/ה משכיל ליהודה עמ' סח
ג/ה משנת יעקב הפלאה עמ' קצג-קצד
ג/ה משנת ר' אהרן קדושין עמ' קנו
ג/ה נשמת כל חי ח"א דף לו ע"ב, לז ע"ב
ג/ה נתיבות מרדכי יבמות ח"א עמ' פו, תמו
ג/ה נתן פריו מכות עמ' קצד
ג/ה ס' זכרון לר"מ ליפשיץ עמ' תרא
ג/ה עוללות ישראל עמ' ל
ג/ה עטרת יעקב עמ' עו, פח
ג/ה עמק הנצי"ב פ' נשא פסקא לא עמ' קלג
ג/ה פני אברהם (שפירא) עמ' קעה
ג/ה פרדס יוסף (פצנובסקי) ויקרא עמ' תסו
ג/ה פרי אברהם פסחים סי' עג אות ב, סי' עה אות א
ג/ה פרקי מבוא לתורת הרוגאצ'ובי עמ' מ
ג/ה פרשת נזיר עמ' רצ
ג/ה צפנת פענח ויקרא עמ' קב, במדבר עמ' מז
ג/ה קדושת יו"ט (אלגזי) דף נד ע"ד
ג/ה קדשי יהושע עמ' תקמג
ג/ה קובץ הערות (תשסג) סי' ח אות א
ג/ה קונטרסי שעורים נדרים שעור ד אות יב
ג/ה קנין תורה בשמעתתא ויקרא עמ' קפד-קפה
ג/ה קרני ראם (ירמוש) עמ' יד
ג/ה רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' ריא
ג/ה רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' מז
ג/ה רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' צג
ג/ה שאלת שלום (רבינ') דף נא ע"א
ג/ה שו"ת ר"נ טרייביטש עמ' קנג {לח"מ}
ג/ה שופריה דיעקב (מערך) דף כט
ג/ה שיחות חכמה ומוסר מאמר לט אות ז
ג/ה שירת דוד יבמות-קידושין עמ' מ
ג/ה שלום ירושלים עמ' קי
ג/ה שלמי יוסף שבת ח"ב עמ' שיח, נזיר עמ' תקנ, תקנו-תקסא
ג/ה שלמי נזיר עמ' קפח
ג/ה שם דרך ויקרא עמ' תה
ג/ה שעורי הרב חלה עמ' קפד
ג/ה שעורי ר' אליהו מאיר יבמות סי' ז אות כא
ג/ה שערי זבולון הל' שבת סי' פג אות ג
ג/ה שערי חיים (שמולביץ) קידושין עמ' קמ-קמא
ג/ה שערי טהר ח"ב שער ג סי' יג אות ג, סי' כא אות ד, ח"ד שער ב סי' טז, ח"ה שער א סי' ו אות ה, סי' טו אות ב, ח"ח סי' ג אות א, סי' צה אות ד
ג/ה שערי טהר ח"ד שער א סי' ג אות א דף כד ע"א, שער ב סי' טז
ג/ה שערי תודה ח"א דף סג ע"ב, סד ע"א
ג/ה תהלה לדוד (מן) אהע"ז סי' לט ס"ק כז
ג/ה תהלה לדוד (מן) או"ח סי' לט
ג/ה תהלה לדוד (מן) יו"ד סי' ט ס"ק ה {לח"מ}, סי' לה ס"ק ד-ה
ג/ה תורה שלמה חי"ב עמ' 96
ג/ה תורת ראשי הישיבות מכות עמ' תשפו
ג/ה תחומין חי"א עמ' 47, 410
ג/ו אבן האזל
ג/ו אהל משה (הורוביץ) ח"א נזיר מט ע"א
ג/ו אור ליהודה (תשנט) עמ' סו-סז, עא {השמיט משוח מלחמה}
ג/ו באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' קפב
ג/ו באר מרים פ"ה ה"ח אות ב
ג/ו בגדי כהונה (שחור) עמ' תלז
ג/ו בדבר מלך ח"ו עמ' סד, ע
ג/ו בן יהודה סי' מג, סח
ג/ו בנין שלמה (הכהן) ח"ב עמ' קיד {מל"מ}
ג/ו בתי כנסיות דף כ ע"א
ג/ו דברות אליהו ח"ב עמ' סד {הנכנס בתיבה}
ג/ו דברות אליהו ח"ג עמ' קלז-קלח, קמא
ג/ו הוד יוסף עמ' קכד-קכה
ג/ו ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תיג
ג/ו זבח שלמה ח"ב עמ' ה-ו
ג/ו זכרון בנימין ח"ב עמ' תקעז
ג/ו זכרון יוסף (שטיינהרט) יו"ד סי' כג
ג/ו חזו"א על הרמב"ם
ג/ו חי' ר' חנוך הענאך עמ' רסב
ג/ו חקרי לב (המאור) או"ח ח"ב עמ' לז, יו"ד ח"ב עמ' תקמח-תקמט
ג/ו חקרי לב (שלוניקי) או"ח דף קמב ע"ב, יו"ד ח"א דף שטו
ג/ו טוב טעם ודעת מהדו"ד עמ' תשמו
ג/ו יד אברהם אהלות עמ' לז, קלג
ג/ו יד יהודה (אשכנזי) דף כז ע"ד
ג/ו כפי אהרן (עזריאל) ח"ב דף קנג ע"ד
ג/ו לב אריה (גרוסנס) ח"ב סי' ח עמ' כח
ג/ו למודי ה' (תקמז) דף פח ע"א
ג/ו מגילת ספר לאוין דף קמג ע"א
ג/ו מחנה לויה (תקעט) דף עד ע"א {כ"מ}
ג/ו מחנה לויה (תשעד) עמ' שב {כ"מ}
ג/ו מחשבת הקודש ח"ב דף לא ע"ד
ג/ו מטה אהרן שבועות עמ' מה-מו
ג/ו מנחת חינוך ח"ב עמ' שלג, ח"ג עמ' יד
ג/ו מקום דוד [שבות יעקב ח"א סי' פה]
ג/ו מרחשת ח"א סי' ב אות ג בהגהה
ג/ו משנת יעקב הפלאה עמ' קצא-קצד, קצז-ר
ג/ו משנת שמחה
ג/ו מתת מלך עמ' ע, עב
ג/ו נגינת לדוד עמ' נה {רדב"ז - לא יבוא}
ג/ו סהמ"צ לרמב"ם (הליר) עמ' קלט
ג/ו ספרי דבי רב ח"א עמ' קעח
ג/ו ענפי ארז (זי') דף מא ע"ב, מב ע"א {מל"מ}, רו ע"ב
ג/ו פרשת נזיר עמ' רצ {כ"מ}
ג/ו פתח האהל דף מו ע"ב
ג/ו ציוני מהר"נ
ג/ו קהלות יעקב טהרות יח
ג/ו קול צופיך עמ' תכה, תכח
ג/ו שארית ישראל (שלוניקי) דף ו ע"ב {עד שמת המת}
ג/ו שארית ישראל (שלוניקי) דרוש ב (ד"ה אמנם יגעתי)
ג/ו שארית ישראל (תשעד) דרוש ב עמ' 44
ג/ו שו"ת ר"ש איגר ח"א עמ' רפט
ג/ו שומע ומשמיע עמ' תנג
ג/ו שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ג ח"ב סי' תיא
ג/ו שערי היכל יומא מערכה קפח
ג/ו שערי טהר ח"א שער א סי' א אות א, שער ב סי' א אות א, ח"ד שער ג סי' ח אות ג
ג/ו תועפת ראם (גטיניו) דף פב ע"א
ג/ו תחומין חכ"ב עמ' 498
ג/ו תלפיות ו חוב' א עמ' 454
ג/ז אבן האזל
ג/ז אבני נזר יו"ד סי' תסח אות א
ג/ז ארצות החיים סי' א ארץ יהודה אות ז עמ' סח {ראב"ד}
ג/ז דברות אליהו ח"ב עמ' נט {מגדל עז}
ג/ז זרע אברהם (יצחקי) יו"ד דף סח ע"ב, סט ע"ג {ראב"ד}
ג/ז חסד יצחק עמ' נח {מל"מ}
ג/ז טוב טעם ודעת מהדו"ק עמ' תריד, מהדו"ד עמ' תשמו {ראב"ד}
ג/ז לב אריה (גרוסנס) ח"ב סי' ח עמ' כו
ג/ז למודי ה' (תשפא) עמ' תקג {כ"מ}
ג/ז מנחת חינוך ח"ב עמ' שלג
ג/ז מנחת חינוך מצוה רע (דף פד ע"ב)
ג/ז מקור ישראל דף יז ע"א-ע"ב
ג/ז מרכבת המשנה מהדו"ב
ג/ז משנת יעקב הפלאה עמ' קצט {כ"מ}
ג/ז ס' הפרנס עמ' שא {מגדל עז}
ג/ז שאגת אריה החדשות דף יח ע"א {כ"מ}
ג/ז שארית ישראל (שלוניקי) דרוש ב (ד"ה אמנם יגעתי)
ג/ז שארית ישראל (תשעד) דרוש ב עמ' 44
ג/ז שושן עדות דף קטו ע"א
ג/ז שלמי יוסף נזיר עמ' שיא, תע-תעג
ג/ח אור שמח
ג/ח אחרית השנים עמ' סא, צד {מל"מ}
ג/ח ארחות חיים ח"ב סי' עא אות א
ג/ח אשל חיים ח"א עמ' קלח {מת מצוה}
ג/ח בית יחזקאל (סרנה) עניינים עמ' מד
ג/ח בית מועד (קורח) פרק טו אות ח
ג/ח ברוך טעם (תשסח) שער עדל"ת עמ' קכב, קכט, קלא {או"ש}, קמג, קמה {או"ש}
ג/ח ברור הלכה יבמות פט ע"ב ציון ח
ג/ח בריכת ירושלים עמ' פד
ג/ח גבול יהודה (ציר') דף מז ע"א
ג/ח גדול כבוד הבריות עמ' 57 {או"ש}
ג/ח הלכות מדינה ח"ב עמ' רד
ג/ח המאור הגדול (גר"א) עמ' קמח {כה"ג במת מצוה}
ג/ח הר המלך ח"ה עמ' עד
ג/ח הר"מ במז"ל - קובץ עמ' קצב
ג/ח השגות הרמ"ך
ג/ח זכר יצחק (תשן) עמ' רעט
ג/ח זכרון יהונתן דף רט
ג/ח זרע אמת ח"ב סי' קמג דף קסט ע"א
ג/ח חוות יאיר (תשנז) עמ' מח
ג/ח חי' בן אריה ח"א סי' י אות ג
ג/ח טעם ודעת הל' טו"מ פ"ח טעם ודעת אות מז
ג/ח כבוד הלבנון דף ו ע"ד {כר' עקיבא}
ג/ח לב מבין
ג/ח להורות נתן - שו"ת חי"ד עמ' פד
ג/ח מטומאה לקדושה עמ' 394 {מת מצוה - מן הקבלה}
ג/ח מנחת חינוך ח"ב עמ' רצג, שלד
ג/ח מקורות לפסקי הרמב"ם
ג/ח מרכבת המשנה מהדו"ב
ג/ח משיב מלחמה (תשמג) ח"ב עמ' שלח
ג/ח משנת אברהם (פרייס, תשד) ח"א דף נט ע"ג {כהן שפגע במת מצוה}
ג/ח משנת יעקב הפלאה עמ' קצד, ריב
ג/ח משנת יעקב קרבנות עמ' קצו
ג/ח נועם חכ"א עמ' ריא
ג/ח נר מצוה (ואלק) מצוות דף ס ע"ב {מת מצוה - דוקא אם אינו יכול לבקש מאחר לקבור}
ג/ח ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' תצו
ג/ח עלה יונה עמ' רלב
ג/ח עקבי ברכה עמ' נט
ג/ח עקדת משה ח"א עמ' קסח
ג/ח פרי האדמה ח"ב
ג/ח צידה לדרך מאמר ה עמ' קצ
ג/ח קרן הצבי מצוה ב אות א, מצוה יג אות ב, מצוה נה אות י
ג/ח רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ד עמ' שנד
ג/ח ריח שדה - דרושים דף יד ע"ג
ג/ח רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' רסח
ג/ח רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' ס
ג/ח שיח יוסף ח"ב עמ' סב
ג/ח שם משמעון (פירסט) ח"א עמ' רסה {מל"מ}
ג/ח שמחת מלך עמ' 86 {רדב"ז}
ג/ח שעורי הרב - אבלות עמ' ע
ג/ח שעורים לזכר אבא מרי (תשמג) ח"א עמ' מד
ג/ח שעורים לזכר אבא מרי (תשסג) ח"א עמ' נז
ג/ח תורת מנחם ח"א עמ' 52 {מת מצוה}
ג/ט אור ליהודה (תשנט) עמ' עא
ג/ט באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' קפה
ג/ט בגדי כהונה (שחור) עמ' תיט
ג/ט ברור הלכה הוריות יג ע"א ציון ק
ג/ט דברי רננה עמ' נט
ג/ט הלכות מדינה ח"ב עמ' רד
ג/ט המאור הגדול (יעבץ) עמ' שמה
ג/ט חי' בן אריה ח"א סי' יב אות ח
ג/ט חי' הגר"מ הלוי
ג/ט יד ישראל ח"ב
ג/ט לקוטי הגרי"ז ח"ב עמ' צג
ג/ט מגן גבורים (או"ח) סי' רא ס"ק ב
ג/ט מנחת חינוך ח"ב עמ' רצג, שלד
ג/ט מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף רי ע"א
ג/ט משה מבחוריו דף יח ע"ב-ע"ג, יט ע"ד
ג/ט משנת אברהם (פרייס, תשד) ח"א דף נב {כל הקודם את חברו במעלה}
ג/ט משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' רעט
ג/ט משנת אברהם על הסמ"ג ח"ד עמ' קפז {וכל הקודם את חבירו במעלה מתאחר בטומאה}
ג/ט משפט הצבא בישראל עמ' קה
ג/ט ניר לדוד הל' כלה"מ פ"ד הכ"א {סגן ומשוח מלחמה}
ג/ט נתיב אברהם ח"א עמ' סה
ג/ט סמוכים לעד (האיתמרי) דף ע ע"ד {כל הקודם במעלה}
ג/ט עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קעו
ג/ט פרשת נזיר עמ' ט
ג/ט קרן הצבי מצוה כט אות ה, מצוה מג אות יג, מצוה נא אות ב
ג/ט קרן הצבי על מנחת חינוך - תשלומי המנחה עמ' נא
ג/ט רנת יצחק ישעיהו-ירמיהו עמ' תעג
ג/ט שיח יוסף ח"ב עמ' סב
ג/ט שמש מרפא עמ' קמב {לח"מ}
ג/ט תורת ירוחם ח"א דף כט ע"ד, פב ע"ב, פז ע"ג
ג/י אביר יעקב (אביגדור) הסכמות עמ' 11 (בספרות רומיות) {מל"מ}
ג/י אגורה באהלך דף כז ע"ג {מל"מ}
ג/י אהל יצחק
ג/י אוצר חיים ח"ב דף נב {מל"מ}
ג/י אור הנר (ראטה) עמ' 55 {מל"מ}
ג/י אמונת עתיך גל' 102 עמ' 136 {מל"מ}
ג/י אמר יוסף (אלקלעי) כאן, ודף נה ע"ב {מל"מ}
ג/י אנצי"ת ע' אנינות הע' 35, 37, 64
ג/י ארחות חיים ח"ב סי' עא אות א
ג/י ארעא דרבנן (תשעט) עמ' סא {מל"מ}
ג/י ארעא דרבנן (תשעט) עמ' סב, קכז
ג/י בדבר מלך ח"ד עמ' קטז {מל"מ}
ג/י בית המדרש
ג/י בית ישי (חידושים, תשסד) עמ' תנט {מל"מ}
ג/י בן אשר סי' יד הערה ו {מל"מ}
ג/י בן שלמה דף סה ע"א
ג/י בני יהודה דף נב ע"ד
ג/י בנין אריאל ח"ב עמ' קלד {מל"מ}
ג/י בנין ציון (עטלינגר) ח"ב סי' קכז {מל"מ ד"ה הן}
ג/י בנין שלמה (הכהן) ח"ב עמ' קכ {מל"מ}
ג/י בנין שלמה (רבינ') סי' יט
ג/י ברור הלכה חגיגה ט ע"א ציון א פסקה ג {מל"מ}
ג/י ברכי יוסף יו"ד סי' שעד אות ד {מל"מ}
ג/י בתי כנסיות דף צג ע"ג {מל"מ}
ג/י גבול יהודה (אשכנזי) חי' גיטין דף כט ע"ד {מל"מ}
ג/י גביע הכסף ח"ב עמ' קסב {הגהמ"י - גדול הדור}
ג/י גליוני הגר"ש עמ' קיח-קיט {מל"מ}
ג/י דבר יהושע (שו"ת) ח"א סי' לח {מל"מ, למשחה}
ג/י דברות אליהו ח"ה עמ' סד {מל"מ - כהן בזה"ז רשאי להיטמא}
ג/י דברי הגות והערכה עמ' 138
ג/י דברי חפץ עמ' קנה
ג/י הלכות מדינה ח"ב עמ' רד
ג/י ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תיב
ג/י ושב הכהן (תשמח) עמ' שעא {מל"מ}
ג/י זכרון יהונתן דף נט
ג/י זכרון ליהודה סי' א אות כ {מל"מ}
ג/י חי' חתם סופר (תשפ) פסחים ח"ב עמ' קעו ד"ה אבל, עמ' קעז ד"ה דנשיא {מל"מ - ובעיקר דברי יוסי וכו' אני תמיה וכו' אם הדבר כן תיפוק ליה שהכל היו טמאי מת}
ג/י חיים שאל ח"ב סי' מב אות יא
ג/י חכמת התורה שמיני עמ' ס
ג/י חלק יעקב (אביגדור), חלק הפלפולים עמ' 39-40, מכתבי תהלה עמ' 7, 5
ג/י חמדת ישראל ח"א מפתחות והוספות דף ג ע"א {מל"מ}
ג/י טל חיים (סגל) עמ' טו
ג/י ילקוט מדרשי תימן ח"א עמ' רנא
ג/י יסודי ישורון ח"ב עמ' עז
ג/י יצחק ירנן
ג/י יראה ואהבה עמ' רג
ג/י כבוד לאיש דף מ ע"ב
ג/י כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תרצא, תתקמא
ג/י כנפי נשרים
ג/י כפי אהרן (זס') תליתאה עמ' קלה {מל"מ}
ג/י כפתור ופרח (תשנט) ח"א עמ' קד
ג/י כרם יהושע (ולרשטיין) דף מ ע"ג {מל"מ - בשבת}
ג/י לבני בנימין דף יח ע"ב {מל"מ}
ג/י להורות נתן מועדים ח"א עמ' צ {מל"מ}
ג/י לחם חקי עמ' רעט
ג/י לקוטי סופר ח"א דף מא ע"ד
ג/י מגילת סמנים עמ' סג {מל"מ}
ג/י מדרכי משה דף יא ע"ד
ג/י מועדי ישראל (גורן) עמ' 296
ג/י מועדים וזמנים ח"ז סי' רמא
ג/י מחנה דוד (בונאן) דף כז ע"ג
ג/י מחנה לויה (תשעד) עמ' ריא {מל"מ}, רכט {הגהמ"י אות ד}
ג/י מטומאה לקדושה עמ' 387, 389
ג/י מלאכת שלמה (חכים) דף צב ע"ד {מל"מ}
ג/י מנחת אליהו (קוליץ) ח"ג עמ' לד
ג/י מנחת חיים (שוויד) ח"ב עמ' ג
ג/י מנחת חינוך ח"ב עמ' קי, שה, ח"ג עמ' רנה, רס, תלד {מל"מ}
ג/י מנחת כהן (יוסף חיים) דף פד ע"ב וע"ד
ג/י מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' רמו {מל"מ}
ג/י מנחת שלמה (אוירבך) תנינא עמ' רסו, רסח {מל"מ}
ג/י מרגליות הים סנהדרין יב ע"א אות כ, כד, לה {מל"מ}, יג ע"א אות ד {מל"מ}
ג/י מרכבת המשנה מהדו"ב
ג/י משנת אליעזר (רבינ') עמ' קסד
ג/י משנת חיים חולין, הקדמה אות ז
ג/י משנת יהודה עמ' תכד-תכה {רדב"ז}
ג/י משנת משה חגיגה עמ' סו
ג/י נוה צדק
ג/י נזר הקדש (רזין) זבחים ח"א דף פה ע"ב
ג/י נר מצוה (ואלק) מצוות דף טז ע"ד, יז ע"א {מל"מ}
ג/י נתיב אברהם ח"א עמ' לא {מל"מ}, לב, מג {מל"מ}, מז {מל"מ}
ג/י עבודת המקדש (כהן) ח"ג עמ' קע {מל"מ}
ג/י עיצומו של יום סי' ד ס"ק ד {מל"מ}
ג/י עניינות בספרות הגאונים עמ' 284 {כ"מ}
ג/י ענפי ארז (זי') דף יא ע"ד {מל"מ}
ג/י עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 54
ג/י עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 60
ג/י פורת יוסף יבמות (אנגלרד) עמ' קצח
ג/י פורת יוסף יבמות (מישור) עמ' קכב {מל"מ}
ג/י פי' הרמב"ם על מס' ר"ה (תשטו) עמ' 79 {מל"מ}
ג/י פרדס יוסף (פצנובסקי) ויקרא עמ' רלט {מל"מ}
ג/י פרי עץ החיים (שטינברג, תשסו) עמ' קנח
ג/י צמח מנחם דף יט ע"ב {מל"מ}
ג/י צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' רלח, אהע"ז סי' צג אות ה
ג/י קדשי יהושע עמ' אלף רעה, אלף רעט {מל"מ}
ג/י קהל יהודה חי' ביצה דף ח ע"ב {מל"מ}
ג/י קול מבשר (ראטה) ח"א עמ' לה {מל"מ}, קפג
ג/י קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' נז {מל"מ}, שה {רדב"ז}, ח"ב עמ' קפה-קפו
ג/י קנין תורה בשמעתתא דברים עמ' קעא-קעה {מל"מ}
ג/י ראשי בשמים (רבין) עמ' קע {הגהמ"י}
ג/י רמת רחל סי' מ {הגהמ"י}
ג/י שבות יעקב (אבולפיה) עמ' כג
ג/י שם דרך כתובות עמ' מו
ג/י שמן ראש (כץ) ז' אדר-פורים ח"א עמ' סא {כהנים מיטמאים לנשיא}
ג/י שעורי הרב - אבלות עמ' סח
ג/י שער המלך הל' מעה"ק פ"ג הי"ג, ח"ב עמ' רלז
ג/י שער יהושע ח"ב עמ' רעח, רפא {הגהמ"י אות ד}
ג/י שערי המקדש סי' ח אות ז, ט {מל"מ}
ג/י תהלה לדוד (מן) יו"ד סי' מ ס"ק ל {מל"מ}
ג/י תורת אמת (תשסו) עמ' תרכב {הגהמ"י אות ד}
ג/י תורת המלך (צדוק) סי' י ס"ק א
ג/י תורת הקדש ח"ב עמ' רפג {מל"מ}
ג/יא אגרא לישרים סי' ב
ג/יא אהל יצחק
ג/יא אור שמח
ג/יא אנצי"ת ע' בת כהן הע' 113, 115
ג/יא ארעא דרבנן (תשעט) עמ' רסה
ג/יא באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ג/יא בית מלך (חב"ד) עמ' 124
ג/יא בנין הלכה עמ' קלו-קלז
ג/יא ברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' רכג
ג/יא גינת ורדים (תאומים) עמ' עט
ג/יא דובר מישרים דף נז ע"ד {לח"מ}
ג/יא חידושין על התורה לרבנו תם עמ' רלט
ג/יא טעם ודעת הל' טו"מ פ"ג ה"ו בביאוה"ל {מל"מ}
ג/יא ילקוט מדרשי תימן ח"א עמ' רמט
ג/יא ימי שלמה
ג/יא יסודי ישורון ח"ב עמ' רכו
ג/יא מוריה גל' קפג עמ' נג, נה
ג/יא מי באר (אופנהיימר) דף מו ע"ב
ג/יא מנחת אליהו (קוליץ) ח"ג עמ' לט
ג/יא מנחת חינוך ח"ב עמ' רצה-רצו
ג/יא מעיני המים
ג/יא מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' יז
ג/יא משפטי עזיאל ח"ד עמ' רעח, ח"ו עמ' רי
ג/יא נועם חכ"ד עמ' י
ג/יא נר מצוה (ואלק) מצוות דף כט ע"ד, ל ע"א {כהנת}
ג/יא נתיב אברהם ח"א עמ' סה {מי שלא מוזהר מלהיטמא למת, אינו מצווה להיטמא לו}
ג/יא ענפי ארז (זי') דף קפו ע"א {רדב"ז}
ג/יא פי' הרמב"ם על מס' ר"ה (תשטו) עמ' 78 {כהנת}
ג/יא צמח מנחם דף סה ע"ד {מל"מ}
ג/יא צפנת פענח ויקרא עמ' קלו, במדבר עמ' מט
ג/יא שבט מיהודה (אונטרמן) ח"א עמ' תנג
ג/יא שיח השדה (קניבסקי) ח"ב עמ' פח
ג/יא שלמי יוסף יומא ח"א עמ' כא
ג/יא שלמי שמחה ח"א עמ' רנ {לח"מ}
ג/יא תורת ראשי הישיבות מכות עמ' תרסב
ג/יב אהל שרה לאה עמ' שפז, שצא {צריך לחנכו}
ג/יב אהל תורה (קוק) עמ' רנ
ג/יב אוריתא טז עמ' צח
ג/יב אמרי איש עמ' קצו
ג/יב אפיקי מגינים שבת דף ב
ג/יב ארחות חיים ח"ב סי' עא אות ב
ג/יב בזך לבונה עמ' רמד
ג/יב בין השורות עמ' קעא
ג/יב בית אהרן (קריספין) דף מא ע"ד
ג/יב בית המדרש
ג/יב בית מועד (קורח) פרק טו אות טז
ג/יב בנין ציון (עטלינגר) ח"א סי' נא
ג/יב ברור הלכה יבמות קיד ע"א ציון א
ג/יב דברי שאול ויקרא עמ' קכג
ג/יב דובר מישרים
ג/יב דרשות מהר"ם חביב עמ' שטז
ג/יב היכל מלך
ג/יב זאת ליעקב ויקרא עמ' קנ
ג/יב זבח שלמה ח"ב עמ' ו, קנה
ג/יב זית רענן ח"א עמ' פא
ג/יב חמודי צבי ויקרא עמ' קמד-קמה
ג/יב חסדי דוד ח"ה עמ' תרעב
ג/יב חקרי לב (המאור) או"ח ח"א עמ' תו, יו"ד ח"ד עמ' תקסז
ג/יב חקרי לב (שלוניקי) או"ח דף קיד ע"ג, יו"ד ח"ג דף קעה ע"ד
ג/יב יצחק ירנן
ג/יב כבודה של תורה ח"ג עמ' קמא
ג/יב כתבים (זסלנסקי) ח"ב עמ' נה
ג/יב לקוטי שיחות חל"ה עמ' 63 {קטן}
ג/יב לקוטי שיחות חל"ז עמ' 62 {להזהיר גדולים על קטנים}
ג/יב מבוא למשנה תורה עמ' 325
ג/יב מגילת ספר לאוין דף קסט ע"א
ג/יב מחנה לויה (תשעד) עמ' קפא
ג/יב מנחת חיים (שוויד) ח"ג עמ' קכה
ג/יב מנחת חינוך ח"א עמ' פא, ח"ב עמ' רצה
ג/יב מנחת יהודה (בוים) דף קכז ע"ב, קכח ע"א
ג/יב מנחת מאיר דף נו ע"ג
ג/יב משנה שכיר או"ח ח"ב עמ' שלו
ג/יב משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' רנז {אין ב"ד מצווין להפרישו}
ג/יב משנת אברהם על הסמ"ג ח"ד עמ' רב {כהן קטן הרי הגדולים מוזהרים שלא יטמאוהו}
ג/יב משנת יעקב מדע עמ' קסב, קדושה עמ' רצד, הפלאה עמ' קצד
ג/יב נבכי נהרות סי' יב ס"ק ד
ג/יב נודע ביהודה השלם או"ח עמ' ק
ג/יב נחלי יהושע עמ' קכד
ג/יב נר דוד ח"ב עמ' סג {לח"מ}
ג/יב נר מצוה (ואלק) מצוות דף קטז ע"א {להפריש קטנים}
ג/יב נשמת אברהם ח"ה עמ' קז
ג/יב נתיב אברהם ח"א עמ' לב
ג/יב סוכת דוד (מן) סוכה סי' ג ס"ק כה
ג/יב עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קעז {הפרשת קטן}
ג/יב פרדס יוסף (פצנובסקי) ויקרא עמ' תצ
ג/יב פרחי אהרן עמ' 184
ג/יב פרי אברהם פסחים סי' עג אות ג, סי' עד אות א
ג/יב פתרון תורה עמ' 87
ג/יב ציוני מהר"נ
ג/יב רמב"ם המאיר הל' ק"פ פ"ט ה"ח מקור 13
ג/יב שארית ישראל (שציפנסקי) ח"א עמ' תכו-תכז
ג/יב שארית ישראל (שציפנסקי) ח"ב עמ' רסד
ג/יב שו"ת הרשב"א ח"א סי' קכח
ג/יב שו"ת ר"א מזרחי ח"א סי' עט
ג/יב שו"ת ראנ"ח ח"א סי' קיב
ג/יב שופריה דיעקב (מערך) דף כט
ג/יב שלמי יוסף נזיר עמ' תקנ
ג/יב שם דרך ויקרא עמ' קלט, תב {לח"מ}
ג/יב שנות חיים (קליין) נתיב א ח"א אות טז
ג/יב שערי זיו ח"ב דף קמג ע"א
ג/יב שערי תורה (תשעה) חידושי סוגיות עמ' קסח {מ"מ}
ג/יב תהלה לדוד (מן) יו"ד סי' לה ס"ק ז
ג/יב תולעת שני דף קטז ע"ד
ג/יב תורה תמימה ויקרא פ' כא אות ו
ג/יג אבן האזל (השמטות סוף הל' אבל)
ג/יג אהל יצחק
ג/יג אוצרות הרמב"ם
ג/יג אור יעקב פסחים עמ' 199 {אבות דרבנן}
ג/יג אנצי"ת ע' ארבע אמות (ב) הע' 88, ע' בית הקברות הע' 187
ג/יג ארחות חיים ח"ב סי' עא אות ח
ג/יג ארחות שלמה עמ' י
ג/יג באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' קפו
ג/יג בית אהרן (צוקרמן) עמ' רפט
ג/יג בית יצחק (תשט"ז) עמ' 125
ג/יג בית מועד (קורח) פרק טו אות ל, לד
ג/יג ברור הלכה חולין עב ע"א ציון ג פרק ב
ג/יג ברור הלכה סוטה מד ע"א ציון א
ג/יג גבורות אליהו יו"ד סי' קנה
ג/יג גבורת יצחק (תשמח) דף קיב-קיג
ג/יג גבורת יצחק (תשסו) עמ' קטו-קטז
ג/יג דליית הכרם עמ' תתתלו [צ"ל אם נכנס]
ג/יג הקדמת הרמב"ם לטהרות עם דעת שלמה פ"ג הע' 15 עמ' לח
ג/יג השגות הרמ"ך
ג/יג זכרון בנימין ח"ב עמ' קעז, קפ, שעו
ג/יג זכרון יעקב (מרל) ח"א סי' ד ענף א ס"ק טו
ג/יג טל אורות (ג'ויא תשמז) עמ' 523
ג/יג טעם ודעת הל' טו"מ פ"ג ה"ג בביאוה"ל, פ"ו טעם ודעת אות פב
ג/יג יד אברהם אהלות עמ' מג
ג/יג יד הלוי (שכטר) אהלות עמ' קפה
ג/יג ליבא בעי דף כח, לג
ג/יג מאורות הדף היומי ח"ג עמ' רעג
ג/יג מגידות (תשעג) סי' קיג עמ' רסא
ג/יג מטומאה לקדושה עמ' 32
ג/יג מים טהורים עמ' תנא
ג/יג מנהגי ישראל ח"ז עמ' רנד
ג/יג מנחת אברהם (שפירא) ח"א עמ' רפו
ג/יג מנחת אליהו (קוליץ) ח"ג עמ' פד
ג/יג מנחת חיים (שוויד) ח"ג עמ' קכה
ג/יג מנחת חינוך ח"ב עמ' רפח-רפט
ג/יג מרכבת המשנה מהדו"ב
ג/יג משא בני קהת
ג/יג משנה הלכות ח"ג סי' קכג, קכז
ג/יג משנת יעקב קרבנות עמ' קפד, קצא
ג/יג נוה שלום
ג/יג נר יצחק (ארדיט) עמ' לט, קפה
ג/יג נתן פריו גיטין עמ' מא
ג/יג ס' הפרדס לרש"י עמ' שעא
ג/יג ס' הפרנס עמ' רצט
ג/יג עלי תמר ירושלמי כלאים פ"ג ה"א עמ' שיג
ג/יג עץ חיים (אבלסון) עמ' קצ-קצא
ג/יג ערהשה"ע טהרות סי' טז אות כד
ג/יג פתח האהל דף עה ע"ג
ג/יג צידה לדרך מאמר ה עמ' קפה
ג/יג ר' נסים גאון - חמשה ספרים עמ' 288
ג/יג רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' רסג
ג/יג שו"ת מהרלב"ח סי' קמב
ג/יג שו"ת מהרש"ל (תשעט) עמ' רנד {הגהמ"י אות ה}
ג/יג שו"ת ראנ"ח (תשעד) ח"א עמ' תכה
ג/יג שו"ת רשב"ש עמ' תקטו
ג/יג שלמי נזיר עמ' שד
ג/יג שערי טהר ח"א שער ב סי' ד אות א
ג/יג תועפות ראם (מחפוד) ח"א עמ' לט
ג/יג תחומין חי"ח עמ' 468, 471
ג/יד אבן האזל (השמטות סוף הל' אבל) {טומאת ארון}
ג/יד אגרות משה או"ח ח"ב סי' יח {לא מן הכל אדם זוכה ללמוד}, יו"ד ח"א סי' רל ענף ד {חילוק בין סוגי טומאה דרבנן}
ג/יד אור יחזקאל (קור') ח"א עמ' 391, 394-395
ג/יד אור עולם (בלומנפלד) דף מ ע"ב {לקראת מלכים}
ג/יד אמונת יהושע עמ' פג
ג/יד אנצי"ת ע' ארון המת הע' 29 {מדלגים}, ע' בית הפרס הע' 172, 174, 176
ג/יד אסופת מערכות עה"ת ח"ו עמ' קה {לא מכל אדם זוכה ללמוד}
ג/יד ארחות חיים ח"ב סי' עא אות ח
ג/יד ארץ חמדה (ישראלי) עמ' מח {לארץ העמים}
ג/יד באר מרים ח"ב פ"ה ה"ט אות א עמ' פ {השמיט יציאה לארץ העמים לסחורה}, פב {מותר להיטמא לכל מצוה}
ג/יד באר שרים (שלזינגר) שו"ת ח"ג סי' טז אות ד
ג/יד בדרך המלך עמ' קכב
ג/יד בית אהרן (צוקרמן) עמ' רפט {טומאת ארון}
ג/יד בית אהרן וישראל גל' כב עמ' עח
ג/יד בית יצחק (תשט"ז) עמ' 125
ג/יד בית מועד (קורח) פרק טו אות לה
ג/יד בן שלמה דף סה ע"א {הטור השמיט}
ג/יד ברור הלכה ברכות יט ע"ב ציון ג, ו, קידושין לא ע"ב ציון ג {שאר מצוות}
ג/יד בתורתו יהגה ח"ב עמ' קלח, קמז {כגון שהלך לישא אשה או ללמוד תורה}, שיח {או בחוצה לארץ לדבר מצוה}
ג/יד גבורת יצחק ברכות ח"א עמ' רל-רלא
ג/יד גדול כבוד הבריות עמ' 71, 72
ג/יד גשר יהושע עמ' 231
ג/יד דברות אליהו ח"ב עמ' ה {לדבר מצוה - כל מצוה}
ג/יד דברות אליהו ח"ג עמ' קמד
ג/יד דברות משה ברכות עמ' פב, פג {מותר לכהן להטמא בבית הפרס או בחוצה לארץ לדבר מצוה בזמן שאין שם דרך אלא היא}, פה {וכן מדלגין על גבי ארונות של מתים לקראת מלכי ישראל}
ג/יד דברות משה מועד ח"א עמ' פה {מותר לכהן להטמא בבית הפרס או בחוצה לארץ לדבר מצוה}
ג/יד דברות משה שבועות-ע"ז עמ' קצב, קצה {וכן מיטמא בטומאה מדבריהם לכבוד הבריות}
ג/יד דליות דוד מו"ק עמ' קלז [עי' הל' מלכים פ"ה ה"ט וקרן אורה מו"ק יד ע"א]
ג/יד הון יוסף דף צ
ג/יד המשפט העברי עמ' 425 {כבוד הבריות דוחה איסור דרבנן}
ג/יד העלם דבר סי' כג
ג/יד העמק שאלה שאלתא קג אות טו {מותר לכל מצוה דאורייתא או דרבנן}
ג/יד הקדמת הרמב"ם לטהרות עם דעת שלמה פ"א הע' 88 {בגולל ובדופק}
ג/יד התורה והמדינה ח"ג עמ' קנח {א"צ לחזור}, קנט {יציאה לסחורה}, קובץ יא עמ' רע, רעב-רעו {לארץ העמים, א"צ לחזור, לסחורה, שאר מצוות}
ג/יד ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' קצד
ג/יד ויאמר שמואל דף נ ע"ב {מלכי גוים}
ג/יד ויוסף שאול דף נה ע"ב {מיטמא לדבר מצוה}
ג/יד זכרון בנימין ח"ב עמ' קעה
ג/יד זכרון יעקב (מרל) ח"א סי' ג במבוא (3), סי' ד ענף א במבוא (4), סי' ד ענף א ס"ק יב
ג/יד זכרון יעקב (מרל) ח"ג סי' נד ס"ק א {לסחורה}
ג/יד זרע אברהם (יצחקי) יו"ד דף סט ע"א {מדלגין}
ג/יד חדשים גם ישנים עמ' 169
ג/יד חזו"א אהלות סי' כד ס"ק י {בבית הפרס מותר בלי ניפוח לכל מצוה}
ג/יד חסדי דוד ח"ה עמ' תשפט
ג/יד טעם ודעת הל' טו"מ פ"י הי"ב בביאוה"ל, פי"א שעה"צ אות מא
ג/יד יד פשוטה אהבה עמ' תתשנה {מלכי ישראל וגוים}
ג/יד יחוה דעת ח"ה עמ' רנב
ג/יד כבוד חכמים (הורוויץ) דף לה ע"ד {מצוה לקבל פני מלך}
ג/יד כבוד מלכים (מרגליות)
ג/יד כנפי נשרים {טומאת ארון}
ג/יד כתב סופר או"ח סי' לז ד"ה יקרתך
ג/יד לחם רב (בוטון, תשעח) עמ' רמג
ג/יד לחם רב סי' עד {לא מן הכל אדם זוכה ללמוד}
ג/יד ליבא בעי דף כח
ג/יד למודי ה' (תקמז) דף כא ע"ג {כ"מ - טומאת ארון}
ג/יד מאה שערים (קפשאלי) עמ' תקעב
ג/יד מגיא ההריגה עמ' מה
ג/יד מגילת ספר לאוין דף קיד ע"א
ג/יד מגן אברהם סי' רכד ס"ק ז {לראות מלכי גוים}
ג/יד מגן גבורים (או"ח) סי' רכד ס"ק ב {כבוד הבריות, מדלגין}
ג/יד מטה אהרן (הלוי) דף צה ע"א {כ"מ}
ג/יד מלכות יהודה וישראל עמ' 112
ג/יד מנחת חינוך ח"ב עמ' רפט
ג/יד מנחת כהן (יוסף חיים) דף פד ע"ב
ג/יד מנחת שלמה (אוירבך) תנינא עמ' עח
ג/יד מסה ומריבה עמ' 212 {מפני שהוא מציל מידם}
ג/יד מקדש דוד זרעים - תרומות סי' יז
ג/יד מקדשי השם ח"ב עמ' כב {רדב"ז}, כג, כה
ג/יד מקוה המים עמ' טז {לדבר מצוה}
ג/יד מקור ישראל דף יז ע"ד
ג/יד מראה הגדול ח"ב דף ט ע"א
ג/יד מרכבת המשנה מהדו"ב הל' טו"מ פי"ב ה"ו {כ"מ - טומאת ארון}
ג/יד משנת יעקב הפלאה עמ' קצא-קצד
ג/יד משנת יעקב מדע (תשסב) עמ' תט
ג/יד משנת יעקב קרבנות עמ' קפד, קצז
ג/יד משפטי עזיאל ח"ו עמ' קעה
ג/יד משפטי שאול - ארץ ומדינה עמ' לז {לשאת אשה וללמוד תורה}, לח {אם יש מי שילמדנו בא"י}
ג/יד נועם חכ"א עמ' רג {טומאת ארון, טומאה דרבנן לשם השתטחות על קברי צדיקים}
ג/יד נחלת שמעון (קרסנר) מלכים א ח"ב סי' נא אות ה
ג/יד נתן פריו נדרים עמ' כט {ליטמא בארץ העמים כדי לעבוד בבהמ"ק}
ג/יד עבודת משא (מאיר) ח"א
ג/יד עיונים במשה"ע ובהלכה עמ' 251
ג/יד עלי שור שער א פרק יב עמ' נז {כדי להבחין}
ג/יד עמוד הימיני (ישראלי, תשכו) עמ' רלו {השמיט יציאה לכבוד או"א}
ג/יד פרי מלכה סי' נד
ג/יד קונטרסי שעורים גיטין שעור ז אות יז-יח
ג/יד קרית מלך {הגהות}
ג/יד שאלת שלום על שאלתא קג אות קכה {מתיר בלי ניפוח לכל מצוה}
ג/יד שבי בנימין דף לו ע"ג
ג/יד שו"ע הרב הל' ת"ת פ"א קו"א אות א ד"ה דהיינו
ג/יד שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' רעט
ג/יד שו"ת ר"י מפוזנא עמ' נב {טומאת ארון}
ג/יד שיח ערב סנהדרין עמ' רטז
ג/יד שנתון המשפט העברי ח"ט עמ' 135
ג/יד שערי טהר ח"א שער ב סי' ד אות א
ג/יד תועפות ראם (מחפוד) ח"א עמ' כא
ג/יד תורת מנחם חמ"ט עמ' 274 {לא מהכל אדם לומד}
ג/יד תחומין ח"ה עמ' 192 {טומאת ארץ העמים}, ח"ח עמ' 114 {כל המצוות דוחות}, ח"ט עמ' 257-260 {א"צ לחזור}, חי"ח עמ' 472, חי"ט עמ' 332
ג/יד תיבת גומא (זכרון אהרן) ח"א עמ' פב
ג/יד תפארת צבי (שפילמן) ח"ג עמ' שעד


ד/978 הלכות אבל פרק ד *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ד/רה"פ הרמב"ם המדויק
ד/רה"פ יד פשוטה
ד/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ד/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ד/רה"פ פי' ר"י קאפח
ד/רה"פ קרית מלך
ד/רה"פ רמב"ם לעם
ד/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ד/א אור הישר
ד/א אישי יובל עמ' 70
ד/א ארחות שלמה עמ' יא
ד/א בית אבי ח"ב סי' סב עמ' פה {הדחה}
ד/א בית מועד (קורח) פרק ו אות א, ט, יא
ד/א ברור הלכה מו"ק כז ע"א ציון ר, כז ע"ב ציון א
ד/א ברור הלכה שבת קיד ע"א ציון ז
ד/א גדול כבוד הבריות עמ' 147 {רמב"ם}, 148 {רדב"ז}
ד/א דברי אור ח"ד עמ' קא
ד/א דברי יוסף (קונביץ) עמ' 214
ד/א דורנו מול שאלות הנצח עמ' 220
ד/א העמק שאלה ח"א שאלתא טו אות ג
ד/א הערות ר"י ליינר
ד/א זכרון מלך (א"ש)
ד/א חנא וחסדא ח"א דף קמד ע"ב
ד/א מבוא למשנה תורה עמ' 102
ד/א מי יהודה יו"ד סי' קז
ד/א מנחת שלמה (לוין) עמ' קלו {מכסים פני המת - משמע שמותר להסתכל}
ד/א סודו של המשפט העברי עמ' 260
ד/א סודו של המשפט העברי עמ' 260 {רדב"ז}
ד/א פרפרת התורה עמ' שלט
ד/א צידה לדרך מאמר ה עמ' קסח
ד/א קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' שב, ח"ב עמ' קפב {ומגדל עז ורדב"ז ולח"מ}
ד/א קרן הצבי מצוה מו אות ב
ד/א שארית ישראל (מינצברג) יו"ד סי' עח
ד/א שו"ת ר"ש איגר ח"א עמ' קפ
ד/א שיח יצחק (וייס) ח"א עמ' תט
ד/א שלמי יוסף סוכה עמ' שסא-שסב
ד/א שמחה לאיש (אבא שאול) או"ח עמ' קס
ד/א שערי טהר ח"ב שער ג סי' ט אות א
ד/א שערי תורת התקנות ח"ג עמ' 107
ד/א שרידי אש ח"ב עמ' תרכב
ד/א תועפות ראם (מחפוד) ח"א עמ' כז
ד/א תפארת צבי (שפילמן) ח"ג עמ' שעז
ד/ב איש על העדה (אלאביץ) עמ' 214
ד/ב בית מועד (קורח) פרק ו אות יא, פרק יא אות ד
ד/ב ברור הלכה מו"ק כז ע"ב ציון א
ד/ב דבר יהושע (שו"ת) ח"ג יו"ד סי' כג
ד/ב דברי יוסף (קונביץ) עמ' 214
ד/ב הרמב"ם כמחנך עמ' 11, 130
ד/ב זכרון יהודה (בן הרא"ש) - חוקת התורה עמ' רג
ד/ב חי' כתב סופר
ד/ב טוב טעם ודעת מהדו"ג ח"ב עמ' תיז {כ"מ}
ד/ב כתב סופר יו"ד דף קכט ע"ג
ד/ב לכתך אחרי במדבר עמ' 149
ד/ב לקוטי שיחות ח"כ עמ' 236 הערה 10
ד/ב מבוא למשנה תורה עמ' 127, 228, 278, 322, 358, 400
ד/ב מנחת אהרן (קאפח) עמ' 442 {על הכתף עד בית הקברות}
ד/ב מקור חסד עמ' שג
ד/ב עץ השדה סי' טו הערה א
ד/ב פרדס יוסף (פצנובסקי) בראשית עמ' תתסא
ד/ב צידה לדרך מאמר ה עמ' קסט
ד/ב תורת ירוחם ח"ג דף יז ע"ד
ד/ג אהל שרה לאה עמ' תשמט
ד/ג בית מועד (קורח) פרק יא אות ז
ד/ג משנת יעקב הפלאה עמ' רג
ד/ג רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' קד {הגהמ"י}
ד/ג תורה שלמה ח"ח עמ' 251
ד/ד אגרות משה יו"ד ח"א סי' רס, יו"ד ח"ג עמ' תיא, תכב, ח"ח עמ' רפב, רפה
ד/ד אוצרות הרמב"ם
ד/ד אור הישר
ד/ד אנצי"ת ע' ארון המת הע' 5
ד/ד אפרקסתא דעניא סי' קצה
ד/ד ארחות שלמה עמ' יא
ד/ד בית אבא (גוטווירטה) הקדמת בן המחבר {אין עושין נפשות לצדיקים}
ד/ד בית יחזקאל (וייס) עמ' שנב
ד/ד בית מועד (קורח) פרק ז אות יג, פרק י אות ט-י, לא, פרק יא אות כח
ד/ד בשמן רענן ח"א עמ' 11
ד/ד גביע הכסף ח"ב עמ' רפז {קברי צדיקים}
ד/ד דבר יהושע (שו"ת) ח"א סי' לב
ד/ד דברות משה ברכות עמ' פה {ועושין כוך בצד המערה וקוברין אותו בו ופניו למעלה}
ד/ד דברות משה מועד ח"א עמ' שכט {וחופרין בעפר מערות ועושין כוך בצד המערה, ובונין נפש על הקבר}
ד/ד דברות משה נדה וטהרות עמ' תקע {ויש להן לקבור בארון של עץ}
ד/ד דברי יואל - שו"ת עמ' שפב
ד/ד דברי יוסף (קונביץ) עמ' 217
ד/ד דברי יציב יו"ד עמ' תקכט {לא יפנה לבקר}
ד/ד דברי יששכר דף פא ע"א
ד/ד דברי שלמה (אסרף)
ד/ד דליית הכרם עמ' תתתלו [צ"ל ועושין כוך]
ד/ד האיר ממזרח יהושע עמ' שסה {הצדיקים אין בונים להם נפש על קברם}
ד/ד וגר זאב עמ' א-ב {דבריהם זכרונם}
ד/ד זכרון אליעזר עמ' א
ד/ד זכרון שלמה (ורנר) עמ' 12, 14, 15
ד/ד זכרון שלמה (קליין) עמ' 13
ד/ד חי' חתם סופר
ד/ד טוב טעם ודעת מהדו"ג ח"ב עמ' שסח-שסט
ד/ד יין הטוב עמ' קצא
ד/ד ימי שלמה
ד/ד כבוד מלכים (מרגליות)
ד/ד להורות נתן - שו"ת ח"י עמ' קכא {נפש}
ד/ד מגיא ההריגה עמ' סא
ד/ד מטומאה לקדושה עמ' 202-204, 207, 209-211, 4, 322, 340 {בניית נפש}
ד/ד מנחת אהרן (קאפח) עמ' 167 {לא יפנה לבקר}
ד/ד מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"א עמ' קטז
ד/ד מפתח הבאורים [חתם סופר יו"ד סי' שלח]
ד/ד מקורות לפסקי הרמב"ם
ד/ד מקורי הרמב"ם לרש"ש
ד/ד משיב מלחמה (תשעט) ח"ג עמ' שע
ד/ד משיב מלחמה (תשמג) ח"ג עמ' שצד
ד/ד נועם חי"ב עמ' קעז {רדב"ז}
ד/ד נחלת דבש (ליפשיץ) מהדו"ת סי' צג אות י
ד/ד נחלת שמעון (קרסנר) מלכים ב ח"ב סי' מה אות נט
ד/ד ניצוצי אור (הורוביץ) עמ' 101 {לצדיקים}
ד/ד נפש ברכה ח"ב עמ' קלג
ד/ד נר יצחק (ריף) עמ' 7
ד/ד נשמה של שבת עמ' 12
ד/ד סופר המלך
ד/ד סיומי המסכתות עמ' 88
ד/ד עין יצחק ח"א עמ' רסט
ד/ד פרדס דבש פרק יד {ומעיינין את בית הקברות ובונין נפש על הקבר, כ"מ - ומ"ש לא יפנה אדם לבקר הקברות וכו'}
ד/ד פרדס יוסף (פצנובסקי) בראשית עמ' תרמז
ד/ד פרי השדה (דייטש) ח"ב סי' סו {אין עושים נפשות לצדיקים}
ד/ד פרשת השבוע (תשעב) ח"ב עמ' 164, 226
ד/ד צידה לדרך מאמר ה עמ' קעה
ד/ד קביעת רגע המוות (תשסח) עמ' 68
ד/ד קונטרסי שעורים גיטין שעור ז אות יא
ד/ד שבט הלוי (ווזנר) ח"ג סי' קסב, ח"ז סי' קצב, קצד, ח"י סי' ריג אות א
ד/ד שו"ת הריב"ש סי' תכא, עמ' תרמ
ד/ד שמחה לאיש (אלישר) דף יד ע"א
ד/ד שמחת חיים (אמסלם) עמ' ל-לא
ד/ד שפע חיים ח"ד עמ' מז, נ-נא
ד/ד תבואת יקב (פרידמן) עמ' ה-ו {ארון עץ}
ד/ד תועפות ראם (מחפוד) ח"א עמ' נב, נו
ד/ד תורת השבת והמועד עמ' 487
ד/ד תורת יחיאל (שלזינגר) בראשית עמ' של
ד/ד תורת מנחם - יין מלכות ח"ג עמ' רלב {קבורה בעמידה}
ד/ד תחומין חכ"א עמ' 521, 530
ד/ד תפארת צבי (שפילמן) ח"ג עמ' קעז
ד/ה אבן ישראל (פישר) ח"ט עמ' יא
ד/ה אגרות משה יו"ד ח"ג עמ' שצח {ישהה מעט}, חו"מ ח"ב עמ' שה
ד/ה אהל יצחק
ד/ה אמרי דוד (שליסל) דף ל ע"ג
ד/ה אנצי"ת ע' גוסס הע' 9, 11, 14, 16, 18, 19, 22, 24, 25, 33, 34
ד/ה אסופת מערכות עה"ת ח"ב עמ' קנח, ח"ג עמ' תלג {שופך דמים}
ד/ה ארחות חיים ח"ב סי' ע אות יא עמ' 571
ד/ה ארץ הצבי (שכטר) עמ' רסט
ד/ה בעקבי הצאן עמ' רמז, רנא
ד/ה ברור הלכה יומא פה ע"א ציון ז פרק ב
ד/ה דברות אליהו ח"ב עמ' נב {מאמץ עיניו - שופך דמים}
ד/ה התורה והמדינה ח"ז עמ' שטו
ד/ה וחי בהם עמ' 363, 373
ד/ה חוות בנימין ח"א עמ' קמג, קמד
ד/ה חוקת עולם עמ' 194 {עצימת עיני גוסס}
ד/ה יד פשוטה אהבה עמ' תתתמא
ד/ה מאמר מרדכי (אליהו) - שו"ת ח"ב עמ' רז
ד/ה מזכרת עמ' 227
ד/ה מחנה לויה (תשעד) עמ' קעט {מל"מ}
ד/ה מלאכת שלמה (קמחי) חדושים דף ו ע"א
ד/ה מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ה עמ' לו, נב
ד/ה מסורה ח"ט עמ' קח
ד/ה מקור חסד עמ' יא
ד/ה נועם חי"ב עמ' רצח, חט"ו עמ' רצד, חט"ז קונטרס הרפואה עמ' צה [הדרום תשרי תשלא], חי"ט עמ' רלב
ד/ה נשמת אברהם ח"ב עמ' קצז
ד/ה עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשנט) עמ' קנד
ד/ה עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשע) עמ' קנט, קסד
ד/ה פרשת השבוע (תשעב) ח"ד עמ' 174
ד/ה קביעת רגע המוות (תשסח) עמ' 48, 56, 66, 110, 206, 289, 304, 306, 308, 309
ד/ה קול צופיך עמ' שלו
ד/ה קרן הצבי מצוה פו אות ד
ד/ה ראשית דעת (קורח) סי' מד {נוגע בגוסס}
ד/ה רמת רחל סי' כח אות א {אסור לקרב מיתת גוסס}
ד/ה רפואה והלכה (שילת) עמ' 166
ד/ה שמרו משפט ח"ב עמ' שפט, שצג
ד/ה תועפות ראם (מחפוד) ח"א עמ' נט
ד/ו אבן האזל (השמטות סוף הל' אבל)
ד/ו אהל יצחק
ד/ו אור הישר
ד/ו איש על העדה (אלאביץ) עמ' 214
ד/ו אנצי"ת ע' אנינות הע' 147 ,138 ,132, ע' בעילת מצוה הע' 55 {הגהמ"י}
ד/ו ארחות חיים ח"ב סי' ע אות יא עמ' 570, אות כג עמ' 595 {הגהמ"י אות ה - כהן אבל - האם עולה לתורה}
ד/ו באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' רלח
ד/ו בגדי כהונה (כהן) דף ד ע"ג {הגהמ"י - אם הוא הכהן היחיד}
ד/ו בד קודש (פוברסקי) ברכות-עירובין עמ' לא
ד/ו בד קודש (פוברסקי) ח"א דף ד ע"ג
ד/ו בית אהרן וישראל גל' פח עמ' קנו-קנז {לא לרוות}
ד/ו בית מועד (גטיניו)
ד/ו בית מועד (קורח) פרק ג אות טו, פרק ח אות א, ג, יח, פרק טז אות א, ג
ד/ו ברור הלכה ברכות יז ע"ב ציון ג
ד/ו ברור הלכה כתובות ח ע"ב ציון א, ג
ד/ו ברור הלכה מו"ק יח ע"א אחרי ציון א פסקה ג, כג ע"ב אחרי ציון ב
ד/ו דברי אברהם (שדמי) ח"ד עמ' נא, נג
ד/ו דברי אמת (תשעט) עמ' תע {חוץ מתשמיש המטה}
ד/ו דליות דוד מו"ק עמ' קלח
ד/ו זבחי צדק (דיסקין) עמ' רכז {מי שמתו מוטל}
ד/ו זכרון ליהודה סי' ג אות ד, ה {רדב"ז}, יג
ד/ו חזון המקרא ח"ב עמ' 89 {שתיית יין}
ד/ו חיתו ארץ עמ' 125
ד/ו חנא וחסדא ח"א דף קמד ע"ב
ד/ו יד המלך (פלומבו)
ד/ו יד ישראל ח"ב
ד/ו יד סופר עמ' קפג
ד/ו ימין משה {הגהמ"י}
ד/ו כי בא מועד עמ' רלח
ד/ו לבושי מרדכי יו"ד עמ' תפו {הגהמ"י אות ו}
ד/ו להורות נתן - שו"ת חי"ג עמ' כו
ד/ו להורות נתן מועדים ח"ב עמ' רסב
ד/ו מגן גבורים (או"ח) סי' עב ס"ק א
ד/ו מכתב לחזקיהו דף י ע"א
ד/ו מלאכת שלמה (חכים)
ד/ו מנחת אהרן (קאפח) עמ' 183 {הגהמ"י אות ה}
ד/ו מנחת אליהו (קוליץ) ח"ג עמ' כט
ד/ו מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ט עמ' רנז {הג"מ אות ה}
ד/ו מסורה ח"ט עמ' קח
ד/ו מעיני המים
ד/ו מרפא לנפש חי' סוגיות עמ' של {הגהמ"י אות ה}, שלו {הבדלים בין אונן לאבל}
ד/ו משנת יעקב זרעים ח"ב עמ' מט-נ
ד/ו משנת יעקב עבודה עמ' פא
ד/ו נודע ביהודה השלם יו"ד ח"ב עמ' קסח {הגה"י אות ו}
ד/ו נחמד למראה ח"ב דף רטו ע"ד {הגהמ"י אות ד}
ד/ו נתיב אברהם ח"א עמ' מז
ד/ו נתן פריו מגילה עמ' מג
ד/ו נתן פריו ערבי פסחים עמ' כא
ד/ו ס' העיקרים (איגר) ח"א עמ' קיב
ד/ו ס' הפרנס עמ' רפה {הגהמ"י}, רצב {הגהמ"י}
ד/ו ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' נז
ד/ו ספרי הפרדס ח"א עמ' רב
ד/ו עולת איש (אלישר) דף לד ע"א {הגהמ"י}
ד/ו פניני רבנו הגרי"ז עמ' תקכב {בשר ויין}
ד/ו פתחי מגדים עמ' קכה {הגהמ"י אות ה}
ד/ו קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' שד {לח"מ}
ד/ו קרן הצבי מצוה פא אות יד
ד/ו רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' רמ, רנז
ד/ו שו"ת הב"ח החדשות (תשע) עמ' ח
ד/ו שערי תורת התקנות ח"ג עמ' 106
ד/ו תהלה לדוד (מן) יו"ד סי' מ ס"ק מ-מג {הגהמ"י אות ג}
ד/ו תורה תמימה בראשית פ' לה אות טז
ד/ו תורת אמך ח"א עמ' 201, 203
ד/ו תורת ירוחם ח"ב דף כט ע"ב {הגהמ"י}
ד/ו תשובות ר' איסר יהודה עמ' ח {אינו מברך}
ד/ו תשובות ר"י הזקן עמ' 154 {הגהמ"י}
ד/ז אות לישועה דף מו ע"א
ד/ז ברור הלכה מו"ק כב ע"א ציון ז
ד/ז לשד השמן (שפרינץ) יו"ד דף מד ע"א
ד/ז מבוא למשנה תורה עמ' 106
ד/ז מועדי ה' (נתנזון) יו"ט עמ' יג
ד/ז מטה אפרים ח"ב
ד/ז סוכת דוד (דיאס)
ד/ז עיר הקודש והמקדש ח"ג עמ' קפט
ד/ז פאר אהרן עמ' צב, קב
ד/ז רמת רחל סי' נג אות ב
ד/ח אבן ישראל (פישר) ח"ח עמ' לט
ד/ח אגרות משה יו"ד ח"ג עמ' תב
ד/ח אדמת יהודה
ד/ח ארחות שלמה עמ' יא
ד/ח בד קודש (דאנון)
ד/ח בית דוד (תשעט) יו"ד סי' שעו
ד/ח בית מועד (קורח) פרק ט אות א, ה, פרק י אות א
ד/ח בכורי אברהם דף נו ע"ב {המלין}
ד/ח ברור הלכה מו"ק כב ע"א ציון ז
ד/ח ברור הלכה סנהדרין מו ע"א ציון ה
ד/ח דעת כהן עמ' תמג
ד/ח השיב משה (תשעה) סי' יג אות יא עמ' קטז
ד/ח השיב משה סי' יג
ד/ח זה השער שער ג סי' סט
ד/ח חי' בן אריה ח"א סי' י אות ו
ד/ח טוב הארץ עמ' תקנ
ד/ח ישועות יעקב נזיקין עמ' רפו
ד/ח כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תתקמא
ד/ח להורות נתן - שו"ת חי"ד עמ' פג
ד/ח מנחת שלמה (לוין) עמ' קלט {לכבודו}
ד/ח מעין חיים ח"ג עמ' רטו
ד/ח מעיני המים
ד/ח משנה הלכות ח"ז סי' רפו
ד/ח ס' הפרנס עמ' רעג {לח"מ}
ד/ח סופר המלך ח"ב עמ' שעז
ד/ח עיר הקודש והמקדש ח"ג עמ' קפב
ד/ח פרשת השבוע (תשעב) ח"ה עמ' 66
ד/ח צידה לדרך מאמר ה עמ' קע
ד/ח שאגת אריה החדשות דף ח ע"ג {המלין}
ד/ח שאלו שלום ירושלים (תשמה) עמ' 43
ד/ח שו"ת הרדב"ז ח"ב סי' תשפ
ד/ח שנות חיים (חזן) דף כא ע"א {עובר בל"ת}
ד/ח שעורי ר' יחיאל מיכל סנהדרין אות פו
ד/ט אור אברהם הל' תענית פ"ה הי"א עמ' קצב
ד/ט אמת ליעקב מועד עמ' קפד, רסז, רסט {לאכול משלו כל יום ראשון}, תיד {ום ראשון כופה מטתו}, תטו
ד/ט אנצי"ת ע' אבלות הע' 90 {תפילין}, 105 {אכילה}, 108 {כפיית מיטה}, 109 {כפיית מיטה}, 232 {ישיבה על מפץ}
ד/ט אש תמיד עמ' רלד {אכילה משלו ביום ראשון}
ד/ט אשר למלך הל' תענית פ"ה הי"א עמ' רצד {באבל אסור תפילין של יד ושל ראש ובתשעה באב נהוג רק לאסור של ראש}
ד/ט באר יצחק (ספקטור) ח"א עמ' שצד
ד/ט באר מרים ח"א עמ' עו {כפיית מיטה}
ד/ט בד קודש (פוברסקי) ברכות-עירובין עמ' לא
ד/ט בד קודש (פוברסקי) ח"א דף ד ע"ג {תפילין}
ד/ט בד קודש (פוברסקי) פסחים-חגיגה עמ' רלו
ד/ט בית יחזקאל (סרנה) גליונות
ד/ט בית מועד (גטיניו) {תפילין, מטה כפויה}
ד/ט בית מועד (קורח) פרק טז אות א, ה, ז-ח, פרק יח אות א, פרק כז אות ג, פרק לה אות א
ד/ט בני דוד דף צא ע"ג {סעודת הבראה}
ד/ט ברור הלכה מו"ק כא ע"א ציון א פסקה א, ציון ח, כז ע"ב ציון ח
ד/ט גבורת יצחק שבת ובהמ"צ עמ' רו
ד/ט גבורת יצחק שבת ובהמ"צ עמ' רו {איסור תפילין - מדיני תפילין או מדיני אבלות}
ד/ט דברי יצחק (מורסיא) - תולדות יעקב עמ' קמג {לח"מ}
ד/ט דרך המלך (רבי) דף קה ע"א {יום קבורה שאינו יום מיתה לענין תפילין}
ד/ט המאיר לארץ
ד/ט המעין תשרי תשפ עמ' 47 {'וחייבו לשבת על מיטה כפויה' - מפורש כן בירושלמי מו"ק פ"ג ה"ה}
ד/ט השגות הרמ"ך {כפיית מיטה}
ד/ט חבש פאר עמ' קלה {איסור אכילה משלו - השמיט את השיטה להחליף סעודות בעניים}
ד/ט חי' הגר"ח החדש עמ' קכז
ד/ט חי' הגרי"ז עמ' עה {כפיית מיטה}
ד/ט חנא וחסדא ח"א דף ס ע"ב {מ"מ}
ד/ט יד המלך (לנדא) ח"ב עמ' תתקעז {אכילה משלו ביום ראשון}
ד/ט יד ישראל ח"ב עמ' שעה {כפיית המיטה ביום הראשון}
ד/ט יד פשוטה אהבה ח"ב עמ' תקכז {תפילין ביום ראשון}
ד/ט יחל ישראל ח"ב עמ' תעז {איסור תפילין}
ד/ט יין הטוב עמ' רצז-רצח
ד/ט ימי שלמה דף קסח {תפילין לבני חו"ל ביום אחרון של חג}
ד/ט יעלת חן עמ' כב
ד/ט כבוד מלכים (מרגליות) {ראב"ד}
ד/ט כנפי נשרים עמ' קמב {מדוע תפילין של יד אסור}
ד/ט כסף משנה לקמן פ"ה הי"ח {מיטה כפויה}
ד/ט לחם יהודה {כפיית המיטה ביום הראשון}
ד/ט מבוא למשנה תורה עמ' 121 {ראב"ד}
ד/ט מגן גבורים (או"ח) סי' לח ס"ק ה
ד/ט מועדים וזמנים ח"ה סי' שמב {כפיית מיטה}, שמד {תפילין}
ד/ט מילי דמרדכי עמ' תרסג {כפיית המיטה ביום הראשון}
ד/ט מלאכת שלמה (חכים) {הניח תפילין ביום ראשון יחלוץ}
ד/ט מנחת אהרן (קאפח) עמ' 99, 104 {תפילין - בתשעה באב}, 152 {סעודת הבראה}, 153-155
ד/ט מנחת אליהו (קוליץ) ח"ג עמ' כט, לד {תפילין}
ד/ט מנחת חינוך ח"ג עמ' קנג {תפילין}
ד/ט מנחת שלמה (אוירבך) ח"ב עמ' שמד (במהד' תנינא עמ' רסט) {תפילין וכפיית מיטה במלך}
ד/ט מנחת שלמה (אוירבך) תנינא עמ' רפב
ד/ט מסורה חי"ב עמ' סג
ד/ט מעיני המים
ד/ט מרכבת המשנה מהדו"ק {כפיית מיטה}
ד/ט משיב נפש (גרוס) ח"ג עמ' צז
ד/ט משנת יעקב מדע עמ' רמ {מדוע לא הזכירו בהל' תפילין}
ד/ט נועם ח"ג עמ' קסא
ד/ט נחלת שמעון (קרסנר) שמואל ב ח"ב סי' מז אות א
ד/ט נחמד למראה ח"א דף ח ע"ב
ד/ט ס' הפרנס עמ' שה {הגהמ"י}
ד/ט סופר המלך ח"ב עמ' שפה {איך חלק רבא על תנא, הסבר מחלוקת ראבר"י, הסבר מג"א}
ד/ט פאר המלך עמ' כה {איסור תפילין - דין באבלות}
ד/ט פנים מאירות (תשפ) ח"ב עמ' א'קנח
ד/ט צידה לדרך מאמר ה עמ' רטז
ד/ט ציוני מהר"נ {מיטה כפויה}
ד/ט רנת יצחק יחזקאל-תרי עשר עמ' צא
ד/ט רנת יצחק שמואל עמ' תו {מטה כפויה}
ד/ט רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' קב
ד/ט רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' ריד {תפילין הוא דין בגברא האבל}
ד/ט שו"ת הרדב"ז ח"ו סי' שני אלפים רעג {איסור אכילה משלו}
ד/ט שו"ת הריב"ש עמ' סז {רמ"ך}
ד/ט שם דרך כתובות עמ' נח
ד/ט שמחה לאיש (אבא שאול) או"ח עמ' קפג
ד/ט שנתון המשפט העברי ח"א עמ' 120
ד/ט שעורי הרב - אבלות עמ' כה, עג
ד/ט שעורי הרב - תשעה באב עמ' נט
ד/ט תורת רפאל ח"ג עמ' א {תפילין ביום קבורה שאינו יום מיתה}


ה/979 הלכות אבל פרק ה *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ה/רה"פ הרמב"ם המדויק
ה/רה"פ יד פשוטה
ה/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ה/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ה/רה"פ פי' ר"י קאפח
ה/רה"פ רמב"ם לעם
ה/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ה/א אבן האזל קדשים ח"א דף כג ע"ב
ה/א אנצי"ת ע' אבלות הע' 111, 114
ה/א בית מועד (קורח) פרק כז אות ח, פרק לה אות א
ה/א בן אשר סי' יד אות ו {רמ"ך}
ה/א ברור הלכה מו"ק יד ע"ב ציון מ, טו ע"א ציון ד, ציון ר, וציון א השני, טו ע"ב ציון ד
ה/א ברכת אהרן מאמר קב אות א
ה/א ברכת מרדכי כתובות עמ' פו
ה/א ברכת ראובן דף כו ע"ב
ה/א גבורת יצחק ברכות ח"א עמ' ריד-רטו
ה/א השגות הרמ"ך
ה/א זכרון הרב עמ' 37 {איסורי אבלות מהתורה - גדרם}, 38
ה/א חזון לימים ח"ב עמ' קנד
ה/א חי' הגר"ח החדש עמ' קכח
ה/א חי' הגרי"ז דף עה ע"ב
ה/א חסד יצחק עמ' סד {אסור}
ה/א ישא מדברותיך כתובות פ"א עמ' פה
ה/א כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' קמו, קסב
ה/א כלי טהור עמ' שטו
ה/א לחם יהודה
ה/א לקוטי שעורים (שטיין) יבמות-כתובות עמ' קג, קח
ה/א לקוטי שעורים (שטיין) פסחים (תשמח) סי' ג ס"ק ד, יא, סי' ד ס"ק ז
ה/א מבוא למשנה תורה עמ' 121
ה/א מגן גבורים (או"ח) סי' ח ס"ק ג
ה/א מוריה גל' ריט עמ' נה
ה/א מי השלוח (זס') עמ' יד
ה/א מן הסערה עמ' 182
ה/א מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' קנג
ה/א משאת משה (חברוני) פסחים סי' קלב עמ' 406
ה/א משיב נפש (גרוס) ח"ג עמ' צז
ה/א נחלת שמעון (קרסנר) מלכים ב ח"ב סי' ל אות יד
ה/א נחלת שמעון (קרסנר) רות סי' יט אות ב
ה/א נחלת שמעון (קרסנר) שמואל ב ח"א סי' כד אות א
ה/א נר מצוה (ואלק) מצוות דף יז ע"א {איסור אכילת קדשים ביום ראשון}
ה/א נתיב אברהם ח"א עמ' מד-מח
ה/א נתן פריו סוכה עמ' קמא
ה/א סופר המלך
ה/א רנת יצחק שמואל עמ' תיא
ה/א רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' קב, ריח
ה/א שבט בנימין (טרכטמן) עמ' 130-131 {כ"מ}
ה/א שם דרך כתובות עמ' מה, נב, נג, נח
ה/א שעורי הרב - אבלות עמ' כה, עג
ה/א שעורים לזכר אבא מרי (תשמג) ח"ב עמ' קפו
ה/א שעורים לזכר אבא מרי (תשסג) ח"ב עמ' רא
ה/א שערי תורת התקנות ח"א מח' א עמ' 53
ה/א תהלה לדוד (מן) יו"ד סי' מ ס"ק ב, כט
ה/א תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' תשצה-תשצו
ה/א תשורת שי מהדו"ת סי' ט
ה/ב אבן האזל כאן, וקדשים ח"א דף כו ע"ב
ה/ב אנצי"ת ע' אבלות הע' 115, 117, 126, 129, ע' גדול פרע הע' 74, 75
ה/ב בית מועד (קורח) פרק ז אות ב, יז, פרק כח אות יד
ה/ב ברור הלכה מו"ק יד ע"ב ציון מ, יח ע"א ציון א
ה/ב דברי שלמה (אסרף)
ה/ב דיני עבודה במשה"ע עמ' 71
ה/ב האיר ממזרח חמש מגילות עמ' רפז {לא יאחז תינוק בידו וכו'}
ה/ב חי' רעק"א (פרדס)
ה/ב יד ישראל ח"ב
ה/ב ימי שלמה
ה/ב כלי טהור עמ' שטו
ה/ב לחם יהודה
ה/ב למודי ה' (תקמז) דף כא ע"ג
ה/ב למודי ה' (תשפא) עמ' קכ
ה/ב מגן גבורים (או"ח) סי' עא ס"ק א
ה/ב מנחת אהרן (קאפח) עמ' 52 {כ"מ}
ה/ב מעיני המים
ה/ב פני משה (שלז')
ה/ב צידה לדרך מאמר ה עמ' ריח
ה/ב קרית מלך
ה/ב תורה לשמה (תשעג) עמ' תקסח
ה/ב תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' תשצט
ה/ג אבן האזל (השמטות סוף הל' אבל)
ה/ג אמרי בינה (אוירבך) - תרו"מ סי' יא ד"ה אך זאת
ה/ג אנצי"ת ע' אבלות הע' 134, 142
ה/ג בדבר מלך ח"ד עמ' מה
ה/ג בית מועד (קורח) פרק ל אות א, יא, טו, פרק לא אות א
ה/ג בני דוד
ה/ג ברור הלכה מו"ק טו ע"א ציון ר, טו ע"ב ציון ד, כג ע"א ציון ז
ה/ג גינת ראובן תרומות עמ' תתצט {רחיצה בכלל סיכה}
ה/ג השגות הרמ"ך
ה/ג חי' הגרי"ז דף עו ע"א
ה/ג חי' ר"מ מאימראן ר"ה-חגיגה עמ' רמו
ה/ג לחם יהודה
ה/ג לחמי תודה (בסן) דף צט
ה/ג לשד השמן (שפרינץ) או"ח דף יט ע"ג-ע"ד
ה/ג מחנה לויה (תשעד) עמ' רכב {לח"מ}
ה/ג מן הסערה עמ' 60
ה/ג מעיני המים
ה/ג מרכבת המשנה מהדו"ב
ה/ג משנת יעקב הפלאה עמ' קצב-קצג
ה/ג משנת רבנו עמ' רס
ה/ג נחלת שמעון (קרסנר) רות סי' יג אות י
ה/ג נחלת שמעון (קרסנר) שמואל ב ח"ב סי' מז אות ד
ה/ג פרי האדמה ח"ב וח"ג
ה/ג רנת יצחק שמואל עמ' תיא {כלים חדשים}
ה/ג שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' קסד
ה/ג שמות בארץ (תשנט) עמ' עט
ה/ג שעורי הרב - תשעה באב עמ' י
ה/ג שער המלך ח"א עמ' פד {לח"מ}
ה/ג שערי עזרא (בצרי) עמ' קסו
ה/ד בדבר מלך ח"ד עמ' מג, ח"ו עמ' קעד-קעה
ה/ד בית מועד (קורח) פרק לא אות א
ה/ד ברור הלכה מו"ק טו ע"ב ציון ד
ה/ד ברור הלכה תענית ל ע"א ציון ב
ה/ד ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"א עמ' קה, קונ' נר חנה עמ' מו
ה/ד מגידות (תשמ) עמ' קכט
ה/ד מגידות (תשעג) סי' נ עמ' קכח
ה/ד מסורה חי"א עמ' כז
ה/ד נר מצוה (ואלק) שרשים דף כב ע"א
ה/ד צידה לדרך מאמר ה עמ' רי
ה/ד שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' קסד
ה/ד שמועת חיים יומא ח"ב עמ' שמט
ה/ד תשורת שי מהדו"ת סי' ט
ה/ה אנצי"ת ע' אבלות הע' 161, 165
ה/ה בית מועד (קורח) פרק לא אות טז-יז, יט
ה/ה חנא וחסדא ח"א דף נא ע"א {לח"מ}
ה/ה מפתח הבאורים [שו"ת הרא"ש כלל כז סי' ה]
ה/ה משנה הלכות ח"ז סי' רג {רדב"ז}
ה/ה נתיב אברהם ח"א עמ' נ
ה/ה צידה לדרך מאמר ה עמ' ריב
ה/ה שו"ת הרא"ש עמ' קכד
ה/ה שם דרך כתובות עמ' נג
ה/ו אנצי"ת ע' אבלות הע' 174
ה/ו בית מועד (קורח) פרק לב אות א
ה/ו גינת ורדים (הלוי) אהע"ז כלל ד סי' יב
ה/ו ישא מדברותיך כתובות פ"א עמ' קכו
ה/ו לחם יהודה
ה/ו מן הסערה עמ' 177
ה/ו מנחת אליהו (קוליץ) ח"א דף כז ע"א
ה/ו פירושי רס"ג לבראשית עמ' 404
ה/ו צידה לדרך מאמר ה עמ' קנג, קנה
ה/ו שעורי הרב - תשעה באב עמ' ב, לה
ה/ו שעורים לזכר אבא מרי (תשמג) ח"א עמ' פט {היה בא בדרך}, ח"ב עמ' קפב
ה/ו שעורים לזכר אבא מרי (תשסג) ח"א עמ' קה
ה/ו שעורים לזכר אבא מרי (תשסג) ח"ב עמ' קצז
ה/ז אור הישר
ה/ז אנצי"ת ע' אבלות הע' 184, 194
ה/ז ארחות חיים ח"ב סי' ע אות טו
ה/ז בית מועד (קורח) פרק לג אות א-ב, פרק מה אות לט
ה/ז גינת ורדים (הלוי) אהע"ז כלל ד סי' יב
ה/ז זכרון יעקב (מרל) ח"א סי' א ענף א ס"ק ו
ה/ז יד המלך (פלומבו)
ה/ז כי בא מועד עמ' רלא
ה/ז כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' קסב
ה/ז נתיב אברהם ח"א עמ' מז
ה/ז צבי תפארת סי' יג
ה/ז שו"ת מהר"ש הלוי (תשעח) עמ' ריז
ה/ח ארחות חיים ח"ב סי' ע אות טו
ה/ח בית מועד (קורח) פרק לג אות ב-ג
ה/ח ברור הלכה מו"ק כא ע"ב ציון א
ה/ח ברור הלכה שבת קמו ע"ב ציון מ בסופו {בצנעה}
ה/ח הגהות חבר בן חיים
ה/ח החינוך בראי החק וההלכה עמ' 603, 610
ה/ח הלכות קטנות ח"ב סי' יב
ה/ח חי' חתם סופר
ה/ח כבוד יו"ט
ה/ח לחם יהודה
ה/ח מנחת אהרן (קאפח) עמ' 158
ה/ח מפתח הבאורים [חתם סופר יו"ד סי' שמו]
ה/ח ספרי הפרדס ח"א עמ' רב
ה/ח פרי האדמה ח"ג וח"ד
ה/ח צידה לדרך מאמר ה עמ' רה
ה/ח רבבות אפרים (גרינבלט) ח"א עמ' רעו
ה/ח שלמי שמחה ח"א עמ' רסז
ה/ט אהל יצחק
ה/ט ארחות חיים ח"ב סי' ע אות טז
ה/ט בית אהרן (קריספין) דף לו ע"ב
ה/ט בית מועד (קורח) פרק לג אות כג, כו
ה/ט בני דוד
ה/ט ברור הלכה מו"ק יא ע"ב ציון ל
ה/ט גינת ורדים (הלוי) יו"ד כלל ה סי' ט-י
ה/ט זכרון יעקב (מרל) ח"א סי' ג במבוא (5(, )1), ס"ק ב, ז, סי' ד ענף א במבוא (6(, )1), ענף ב במבוא (1-2), ס"ק ז, סי' ה ס"ק יב
ה/ט כבוד יו"ט
ה/ט כי בא מועד עמ' רכט
ה/ט מחנה לויה (תשעד) עמ' נ
ה/ט סולם מוצב עמ' קעב
ה/ט עולת ראיה (וייס) עמ' קכז {לח"מ}
ה/ט פאת שדך יו"ד עמ' שנד
ה/ט פרי האדמה ח"ג
ה/ט צידה לדרך מאמר ה עמ' רח
ה/ט קרית מלך
ה/ט רלב"ג ויקרא פ"ט תועלת ח עמ' קנט
ה/ט שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' שצא
ה/י אנצי"ת ע' אבלות הע' 207, 210, ע' דבר האבד הע' 305, 308, 309, 326, 334
ה/י ארחות חיים ח"ב סי' ע אות טז
ה/י ארחות שלמה עמ' יב
ה/י בית מועד (קורח) פרק לג אות ב, ד, ל
ה/י ברור הלכה מו"ק יא ע"ב ציון א פסקה ב, וציון ב {רמב"ם}, ה {לח"מ}
ה/י יד המלך (פלומבו)
ה/י כי בא מועד עמ' רלא
ה/י מחנה לויה (תשעד) עמ' מו {לח"מ}
ה/י סולם מוצב עמ' קעז
ה/י שו"ת רשב"ש עמ' קנז
ה/יא ארחות חיים ח"ב סי' ע אות טז
ה/יא בית מועד (קורח) פרק לג אות טו
ה/יא ברור הלכה מו"ק יא ע"ב ציון ו
ה/יא גינת ורדים (הלוי) יו"ד כלל ה סי' יא-יב
ה/יא דיני עבודה במשה"ע עמ' 497
ה/יא כבוד יו"ט
ה/יא מחנה לויה (תשעד) עמ' מח
ה/יא צידה לדרך מאמר ה עמ' רז
ה/יא קול מבשר (ראטה) ח"ב עמ' סא
ה/יא קול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' צח
ה/יא שו"ע הרב או"ח סי' רמג מהדו"ת ד"ה וחילוק
ה/יא שו"ת בית מאיר עמ' קכ
ה/יא שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' רע {הגהמ"י אות ט}
ה/יא שו"ת מהרש"ל (תשעט) עמ' רמד {הגהמ"י אות ט}
ה/יב ארחות חיים ח"ב סי' ע אות טז
ה/יב בית מועד (קורח) פרק לג אות יד
ה/יב ברור הלכה מו"ק יא ע"ב ציון ט
ה/יב זכרון יעקב (מרל) ח"א סי' ג במבוא (5), ס"ק א
ה/יג אהל יצחק
ה/יג ארחות חיים ח"ב סי' ע אות טז
ה/יג בית מועד (קורח) פרק לג אות יד
ה/יג ברור הלכה מו"ק יא ע"ב ציון ט
ה/יג ברור הלכה מו"ק יב ע"א ציון א פסקה ב
ה/יג דיני עבודה במשה"ע עמ' 71
ה/יג יד המלך (פלומבו)
ה/יג צידה לדרך מאמר ה עמ' רח
ה/יד אנצי"ת ע' דבר האבד הע' 342
ה/יד ארחות חיים ח"ב סי' ע אות טז
ה/יד בית מועד (קורח) פרק לג אות י
ה/יד נועם חי"ד עמ' נח {מרכה"מ}
ה/יד צידה לדרך מאמר ה עמ' רו
ה/טו אוצרות הרמב"ם
ה/טו אנצי"ת ע' אבלות הע' 216
ה/טו ארחות חיים ח"ב סי' ע אות טז
ה/טו ארחות שלמה עמ' יא
ה/טו בין השורות עמ' רעו
ה/טו בית מועד (קורח) פרק ז אות כ, פרק לד אות א
ה/טו בתורתו יהגה (תשעב) עמ' סא {אבל אסור בדברי תורה}
ה/טו דביר הקודש מועדים עמ' קלג-קלד
ה/טו דרשות ר"י אבן שועיב עמ' רפז
ה/טו ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תקלד
ה/טו יד פשוטה אהבה עמ' פט
ה/טו סופר המלך
ה/טו צידה לדרך מאמר ה עמ' ריג
ה/טו שו"ת הרשב"א ח"א סי' שכד
ה/טו שעורי הרב - תשעה באב עמ' מ
ה/טז אגרות משה ח"ח עמ' רצב
ה/טז אהל יצחק
ה/טז אזני יהושע (מהד' אדרת) דרשות והספדים דרוש סז עמ' 257-258
ה/טז אמת ליעקב מועד עמ' נט {הגהמ"י אות מ - אבל רשאי ללמוד תורה עם בניו הקטנים}
ה/טז בין השורות עמ' רעו
ה/טז בית מועד (קורח) פרק לד אות א
ה/טז ברור הלכה מו"ק כא ע"א ציון ד
ה/טז החינוך בראי החק וההלכה עמ' 606
ה/טז היכל מלך
ה/טז יד פשוטה מדע עמ' תו
ה/טז ירחי כלה סוכה ח"א עמ' תסז
ה/טז מלאכת שלמה (חכים)
ה/טז מראה איש ח"ב עמ' קנז
ה/טז משכיל ליהודה עמ' קו {נהגהמ"י אות מ}
ה/טז קרית מלך
ה/טז ריח השדה (חביב) סי' כח עמ' רצט {הגהמ"י אות מ}
ה/טז שולי הגליון עמ' רכ
ה/טז שרשים במועדות עמ' קמט
ה/יז אנצי"ת ע' אבלות הע' 228
ה/יז בית מועד (קורח) פרק לה אות ח, פרק לח אות ד
ה/יז חי' הגרי"ז דף יא ע"ד
ה/יז יד ישראל ח"ב
ה/יז לחם יהודה דף קיב ע"ג
ה/יז מראה הפנים ברכות דף כב
ה/יז נחלת שמעון (קרסנר) שמואל ב ח"ב סי' מז אות א
ה/יז פני משה (שלז')
ה/יז פרי האדמה ח"ב
ה/יז קרית מלך
ה/יז רמת רחל סי' מח אות ב
ה/יח אנצי"ת ע' אבלות הע' 240
ה/יח בית מועד (קורח) פרק לה אות א, ה
ה/יח בעקבי הצאן עמ' קכב
ה/יח ברור הלכה מו"ק טו ע"א ציון א השני, כא ע"א ציון א, כז ע"א ציון ו, ח, י
ה/יח גופי הלכות (תשסו) עמ' תסט {הפך כל מטותיו}
ה/יח היכל מלך
ה/יח השגות הרמ"ך
ה/יח התעוררות תשובה (תשנב) ח"ד עמ' קפז
ה/יח חי' הגר"ח החדש עמ' קכז
ה/יח חי' הגרי"ז דף יא ע"ד, עה ע"ב
ה/יח יד ישראל ח"ב
ה/יח לחם יהודה דף קיב ע"ג
ה/יח מבוא למשנה תורה עמ' 121
ה/יח מועדים וזמנים ח"ה סי' שמב
ה/יח מי השלוח (זס') עמ' טז
ה/יח צידה לדרך מאמר ה עמ' רטו
ה/יח קרית מלך
ה/יח רמת רחל סי' מח אות ב
ה/יח רנת יצחק חמש מגילות עמ' קעח
ה/יח שאילת יעבץ ח"א סי' קא
ה/יח שו"ת הריב"ש עמ' סז
ה/יט אור הישר
ה/יט אור הציצית עמ' לה
ה/יט אנצי"ת ע' אבלות הע' 245
ה/יט בית אהרן וישראל גל' מב עמ' קכד {רדב"ז}, קכה, קכז-קל
ה/יט בית מועד (קורח) פרק יט אות א, פרק לה אות ח
ה/יט ברור הלכה מו"ק טו ע"א ציון ד, כד ע"א ציון ה
ה/יט גבורת יצחק עה"ת ח"ב עמ' פג
ה/יט דברי מנחם (כשר) ח"א עמ' יא
ה/יט המנהיג עמ' תשו
ה/יט העקיבות התרגומית עמ' 75
ה/יט הרמב"ם כמחנך עמ' 185
ה/יט יין הטוב עמ' סג
ה/יט כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תקד, תקמג, תתקח
ה/יט לחם יהודה
ה/יט מבוא למשנה תורה עמ' 46
ה/יט מנחת אהרן (קאפח) עמ' 52
ה/יט עיונים בהלכה עמ' 151
ה/יט פי' לס' יחזקאל לר' יוסף חיון עמ' רמה
ה/יט צידה לדרך מאמר ה עמ' ריד
ה/יט קרית מלך
ה/יט שו"ת הרדב"ז ח"ה סי' אלף שצד
ה/יט שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' יד, לד
ה/יט שערי תורת התקנות ח"א מח' א עמ' 53 {הגהמ"י}
ה/כ אבן שלמה (ניימן) עמ' צז {איסור שחוק יב"ח על או"א}
ה/כ אנצי"ת ע' אבלות הע' 250-251, 253
ה/כ ארחות שלמה עמ' יב
ה/כ בית מועד (קורח) פרק כז אות ח, פרק לו אות א, ט, פרק לט אות א
ה/כ ברור הלכה מו"ק כא ע"ב ציון ג
ה/כ יד פשוטה אהבה עמ' פט
ה/כ להורות נתן - שו"ת ח"א עמ' קח ע"א
ה/כ מנחת שלמה (אוירבך) ח"ב עמ' שמט
ה/כ מנחת שלמה (אוירבך) תנינא עמ' רפא
ה/כ נתן פריו סוכה עמ' קמא
ה/כ ס' הפרנס עמ' שלא
ה/כ עמוד הימיני (ישראלי, תשכו) עמ' שכב
ה/כ פי' לס' יחזקאל לר' יוסף חיון עמ' רמה
ה/כ צהר גל' יא עמ' 26 {האנק דום}
ה/כ צידה לדרך מאמר ה עמ' ריד
ה/כ קרית מלך
ה/כ רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ג עמ' רלב
ה/כ רנת יצחק ישעיהו-ירמיהו עמ' סא
ה/כ שעורי עיון התלמוד כתובות עמ' יז
ה/כ תשורת שי מהדו"ת סי' קעב


ו/980 הלכות אבל פרק ו *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ו/רה"פ הרמב"ם המדויק
ו/רה"פ יד פשוטה
ו/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ו/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ו/רה"פ פי' ר"י קאפח
ו/רה"פ רמב"ם לעם
ו/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ו/א אור הישר
ו/א אנצי"ת ע' אבלות הע' 19, 332
ו/א ארחות חיים ח"ב סי' ע אות טו
ו/א אשר למלך
ו/א באר מרים פ"ט ה"א אות א
ו/א בית מועד (קורח) פרק כז אות ו, פרק מה אות א-ג
ו/א בני דוד
ו/א ברור הלכה מו"ק יד ע"ב ציון מ פסקה א, טו ע"א ציון ר פסקה א
ו/א גור אריה במדבר פ' ו הע' 18
ו/א גנא דפלפלי עמ' שמג {סתם אבלות ל' יום}
ו/א דברות משה יבמות עמ' תנ
ו/א ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' שפח
ו/א ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"א עמ' צט
ו/א חקקי לב ח"א דף צה ע"א {בני דוד}
ו/א יד ישראל ח"ב
ו/א כתר המלך
ו/א מנחת חינוך ח"ב עמ' שג
ו/א מרכבת המשנה מהדו"ב
ו/א משאת משה (חברוני) פסחים סי' קלב עמ' רד
ו/א משנת משה מו"ק עמ' נח
ו/א משנת ר' אהרן כתובות עמ' עח
ו/א נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"א עמ' רסב {ראב"ד}
ו/א סופר המלך
ו/א ספרי הפרדס ח"א עמ' רו
ו/א צידה לדרך מאמר ה עמ' רכב
ו/א קרית מלך
ו/א שו"ע הרב או"ח סי' תצג ס"ג
ו/א שעורי הרב - אבלות עמ' כו
ו/א שערי שיש יהושע ח"א עמ' עב
ו/א שערי תורת התקנות ח"א מח' א עמ' 53
ו/א תורה תמימה ויקרא פ' י אות ו
ו/ב אבן שלמה (ניימן) עמ' צז
ו/ב אנצי"ת ע' אבלות הע' 275, 276, 284, ע' גדול פרע הע' 76
ו/ב ארחות חיים ח"ב סי' ע אות טו
ו/ב בית דינו של שלמה יו"ד סי' ז
ו/ב בית מועד (קורח) פרק לג אות לב, פרק מה אות ג
ו/ב ברור הלכה מו"ק יד ע"ב ציון מ פסקה א
ו/ב ברור הלכה תענית כו ע"ב ציון ב
ו/ב כתר המלך
ו/ב מאורי המועדים עמ' שלו
ו/ב נתן פריו סוכה עמ' קמא
ו/ב ספרי הפרדס ח"א עמ' רו
ו/ב צהר גל' יא עמ' 35
ו/ב שו"ת ר"ב רנשבורג עמ' צט
ו/ג אבן שלמה (ניימן) עמ' צה
ו/ג אור הישר
ו/ג אמת ליעקב מועד עמ' תיג {ויגערו בו}
ו/ג בית מועד (קורח) פרק כח אות ב-ד
ו/ג ברור הלכה מו"ק יד ע"ב ציון מ פסקה ג, יח ע"א ציון א פסקה א, וציון ג, כב ע"ב ציון ג
ו/ג השגות הרמ"ך
ו/ג יד פשוטה מדע עמ' תתלד
ו/ג מחנה לויה (תשעד) עמ' קנג
ו/ג מנחת אליהו (קוליץ) ח"ב דף נא ע"ד
ו/ג מעיני המים
ו/ג נודע ביהודה השלם או"ח עמ' יט, יו"ד ח"ב עמ' סד
ו/ג נודע ביהודה קמא יו"ד סי' צט
ו/ג נתיב אברהם ח"א עמ' מט
ו/ג ס' הפרנס עמ' שז
ו/ג פנים מאירות (תשפ) ח"ב עמ' א'קנד, ח"ג עמ' רצז
ו/ג צידה לדרך מאמר ה עמ' ריח
ו/ג קרן הצבי מצוה פב אות ז
ו/ג שו"ת מהרי"ף (תשנט) סי' ז עמ' ל
ו/ג שו"ת ר"א מזרחי ח"ב סי' יז
ו/ג שערי ישועה עמ' קיג
ו/ג תשובות הרי"ד עמ' שעא
ו/ד אור הישר
ו/ד אנצי"ת ע' אבלות הע' 289
ו/ד ארחות חיים ח"ב סי' ע אות יא עמ' 577 {הגהמ"י קושטא - שמע שמועה אחרי שהציבור התפללו}, אות טו
ו/ד ארחות שלמה עמ' יב
ו/ד בית מועד (קורח) פרק ל אות יא, פרק מו אות כו
ו/ד ברור הלכה מו"ק כג ע"א ציון ז
ו/ד דברי רננה עמ' סט
ו/ד השגות הרמ"ך
ו/ד חי' הגרי"ז
ו/ד כתר המלך
ו/ד מאורי המועדים עמ' שלז {קבר לפני סוכות}
ו/ד מגן בעדי עמ' 54
ו/ד מועדים וזמנים ח"ה סי' שלח
ו/ד ס' הפרנס עמ' שז
ו/ד פנים מאירות (תשפ) ח"ב עמ' א'עה
ו/ד שו"ת הריב"ש עמ' סו
ו/ד שו"ת מהר"ש הלוי (תשעח) עמ' רט {הגהמ"י}
ו/ד תשובה מאהבה ח"א סי' קכה
ו/ד תשובות ר"י הזקן עמ' 161 {הגהמ"י}
ו/ה אהל יצחק
ו/ה אוצרות הרמב"ם
ו/ה אור הישר
ו/ה אור שמח
ו/ה אוריתא טו עמ' קצט
ו/ה אנצי"ת ע' אבלות הע' 166, 167, 169, 297, 299, 301, 306
ו/ה ארחות חיים ח"ב סי' ע אות טו
ו/ה בית יעקב (מסקין) סי' מו (דף נט ע"ג)
ו/ה בית מועד (קורח) פרק מד אות א-ב, ד, ט
ו/ה ברור הלכה מו"ק כג ע"א ציון ג, ד
ו/ה דבר אברהם ח"ב סי' לו
ו/ה דבר משה (אמריליו) ח"א דף צה ע"ב
ו/ה דברות משה יבמות עמ' תמז, כתובות עמ' כז
ו/ה חי' חתם סופר
ו/ה חינוך בית יהודה (תשעד) עמ' קח
ו/ה חנא וחסדא ח"א דף נא ע"ב
ו/ה כרוב ממשח דף מט ע"א
ו/ה מאור למלך כתובות עמ' רסד
ו/ה מאכסניא של התורה סי' סט
ו/ה מאמר מרדכי (כרמי) סי' תקנא ס"ק ד {לארס ביום המיתה}
ו/ה מחנה לויה (תשעד) עמ' קיא, קטו
ו/ה מעיני המים
ו/ה מפתח הבאורים [חתם סופר יו"ד סי' שמט]
ו/ה מרכבת המשנה מהדו"ב
ו/ה משיב נפש (גרוס) ח"א עמ' רכט-רל
ו/ה משך חכמה בראשית פכ"ד פס' יג-יד
ו/ה משנת עזר ח"א עמ' רכג
ו/ה משנת ר' אהרן כתובות עמ' עד, צא
ו/ה משרת משה (עטייה)
ו/ה נועם חכ"ד עמ' עז-עח
ו/ה נתיב אברהם ח"א עמ' מח-נ
ו/ה נתיב מאיר נערה פ"ג ה"ט
ו/ה ס' העיקרים (איגר) ח"א עמ' קכא
ו/ה ס' הפרנס עמ' שכ
ו/ה עלי תמר תענית פרק א הלכה ח ד"ה שמא
ו/ה עצי ארזים סי' יד ס"ק א
ו/ה פי' ר"א מן ההר יבמות מג ע"ב
ו/ה צידה לדרך מאמר ה עמ' רכא-רכב
ו/ה קביעת רגע המוות (תשסח) עמ' 105
ו/ה רנת יצחק שמואל עמ' רלט {אבלה לא תיבעל}
ו/ה שו"ת הריטב"א סי' קמג
ו/ה שו"ת מהר"ם בן חביב עמ' תתנב {כ"מ}
ו/ה שו"ת ר"י מילר עמ' שעא
ו/ה שו"ת רי"ט וייל או"ח סי' מה
ו/ה שעורי אבני עזר ח"א עמ' קמו
ו/ה שרידי אש ח"ב עמ' תרצח
ו/ה תורת יצחק ח"ב עמ' רסז
ו/ה תרומת הדשן פסקים סי' א, נא
ו/ה תשורת שי מהדו"ק סי' שנה
ו/ו אבן שלמה (ניימן) עמ' צה
ו/ו אמונת עתיך גל' 128 עמ' 96-97 {אבל תוך ל' יום שלא קיים פו"ר רשאי לשאת אשה}
ו/ו בית מועד (קורח) פרק לט אות א, פרק מה אות יט
ו/ו ברור הלכה מו"ק כב ע"ב ציון ד
ו/ו צידה לדרך מאמר ה עמ' ריט
ו/ו קרית מלך
ו/ז בית אבי ח"ב סי' צד עמ' קלד
ו/ז בית מועד (קורח) פרק מה אות יט
ו/ז ברור הלכה מו"ק כב ע"ב ציון ד
ו/ז השגות הרמ"ך
ו/ז חקקי לב ח"א דף ז ע"ד {מגדל עז}, צח ע"ב {לח"מ}
ו/ז כרוב ממשח דף נ ע"א
ו/ז מחנה לויה (תשעד) עמ' קיד {רמב"ם}, קטו {לח"מ}
ו/ז מראה הפנים מו"ק דף יט
ו/ז מרכבת המשנה מהדו"ב
ו/ז נר מצוה (ואלק) מצוות דף נו ע"ד {על אביו ואמו - י"ב חודש}
ו/ז נתיבות שלום (למפרט)
ו/ז צידה לדרך מאמר ה עמ' רכ
ו/ז שעורי הרב - אבלות עמ' עז
ו/ח אבן שלמה (ניימן) עמ' צז
ו/ח אהל דוד (קהן) ח"ג יהושע פ"א פס' ב
ו/ח אור הישר
ו/ח בית מועד (קורח) פרק מה אות לט, פרק מו אות יז
ו/ח מחנה לויה (תשעד) עמ' קטז {כ"מ}
ו/ח מנחת חינוך ח"ב עמ' שלג {מל"מ}
ו/ח משנת יעקב נשים ח"א עמ' קלט
ו/ח נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"א עמ' רסב {הגהמ"י}
ו/ט אנצי"ת ע' אבלות הע' 314 {כ"מ}
ו/ט בית מועד (קורח) פרק לג אות לג
ו/ט ברור הלכה מו"ק כב ע"א ציון ח
ו/ט מחנה לויה (תשעד) עמ' קטז {כ"מ}
ו/י בית מועד (קורח) פרק לג אות לד
ו/י ברור הלכה מו"ק כז ע"א ציון א
ו/יא קרן הצבי מצוה נג אות ג, מצוה פב אות ט
ו/יא.
ו/יב אהל יצחק
ו/יב ארחות חיים ח"ב סי' ע אות טו
ו/יב ארחות שלמה עמ' יב
ו/יב בחיר חיים
ו/יב בית מועד (קורח) פרק לא אות י, פרק מא אות א
ו/יב ברור הלכה מו"ק יט ע"ב ציון ד
ו/יב מחנה לויה (תשעד) עמ' קנג
ו/יב מנחת חינוך ח"ב עמ' שז
ו/יג ארחות שלמה עמ' יב
ו/יג בית מועד (קורח) פרק כח אות כב
ו/יג ברור הלכה מו"ק יז ע"ב ציון י
ו/יג ימי שלמה
ו/יג מחנה לויה (תקעט) דף טו ע"א {כ"מ}
ו/יג מחנה לויה (תשעד) עמ' נח {כ"מ}
ו/יג ס' הפרנס עמ' שכב {כ"מ}
ו/יג צידה לדרך מאמר ה עמ' רי
ו/יג שו"ת ר"ב רנשבורג עמ' צח


ז/981 הלכות אבל פרק ז *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ז/רה"פ הרמב"ם המדויק
ז/רה"פ יד פשוטה
ז/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ז/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ז/רה"פ פי' ר"י קאפח
ז/רה"פ רמב"ם לעם
ז/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ז/א אהל יצחק
ז/א אוצרות הרמב"ם
ז/א ארחות חיים ח"ב סי' ע אות יא עמ' 576 {מי ששמע שמת לו מת}, 578
ז/א בית מועד (גטיניו)
ז/א בית מועד (קורח) פרק טז אות כה, פרק נב אות א-ג, ו
ז/א בן שלמה דף סה ע"ב
ז/א בני דוד
ז/א ברור הלכה מו"ק כ ע"א ציון ד, כ ע"ב ציון ד
ז/א גינת ורדים (הלוי) יו"ד כלל ה סי' ז
ז/א דרך המלך (רבי)
ז/א המנהיג עמ' תשא
ז/א יד המלך (לנדא)
ז/א יד המלך (פלומבו)
ז/א יצחק ירנן
ז/א כבוד יו"ט
ז/א כפי אהרן (זס') תנינא עמ' לט
ז/א מחנה יהודה (קצין) ח"ב סי' פד
ז/א מנחת חינוך ח"ב עמ' שז
ז/א משיב נפש (גרוס) ח"ג עמ' צט
ז/א ספרי הפרדס ח"א עמ' רו
ז/א עיני דוד
ז/א פני אהרן (אמריליו) דף ס ע"ב
ז/א צידה לדרך מאמר ה עמ' רכט
ז/א רמב"ם המאיר הל' ק"פ פ"ו ה"ט מקור 20
ז/א רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"א עמ' קכח
ז/א שו"ת ר"י מסלוצק סי' נה עמ' קצב
ז/א של"ה ווי העמודים פ"כ אות טו
ז/א שעורי הרב - אבלות עמ' צד
ז/א שעורי הרב - תשעה באב עמ' נח
ז/א תאריך ישראל סי' יח אות א
ז/א תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' מג
ז/א תורת חיים (תשסג) ח"ג עמ' קעא
ז/ב בית מועד (קורח) פרק נב אות ג
ז/ב ברור הלכה מו"ק כ ע"ב לפני ציון א פסקה א
ז/ב ניר לדוד
ז/ב רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"א עמ' קכח
ז/ב שעורי הרב - אבלות עמ' ל
ז/ג ארחות חיים ח"ב סי' ע אות יא עמ' 578
ז/ג בית מועד (קורח) פרק נב אות יג
ז/ג דובר מישרים
ז/ג פרי האדמה ח"ב {שמע ביום ל', האם סופר מיום קבורה או מיום מיתה}
ז/ד אבני אש (מילר) עמ' קסז
ז/ד אגודות אזוב מדברי דף כז ע"ב וע"ד
ז/ד אנצי"ת ע' גדול הבית הע' 28, 38, 40, 43, 47, 50
ז/ד ארחות חיים ח"ב סי' ע אות יז
ז/ד בית מועד (קורח) פרק כה אות יד, טז, יח, כב
ז/ד ברור הלכה מו"ק כא ע"ב ציון מ, כב ע"א ציון ד
ז/ד יין הטוב עמ' רפח-רצ
ז/ד כבוד יו"ט
ז/ד מחנה לויה (תקעט) דף לו ע"ג
ז/ד מחנה לויה (תשעד) עמ' קמד
ז/ד מלאכת שלמה (חכים)
ז/ד משנת יעקב נשים ח"א עמ' קלו, קדושה עמ' לו, הפלאה עמ' קעז
ז/ד נועם ח"ט עמ' רסו
ז/ד ס' הפרדס לרש"י עמ' רע
ז/ד ס' הפרנס עמ' שי
ז/ד צידה לדרך מאמר ה עמ' קצו
ז/ד שבלי הלקט דף קעד
ז/ה אור הישר
ז/ה אנצי"ת ע' אבלות הע' 258, 260, 262, ע' גוי הע' 843 {הגהמ"י}
ז/ה בית ישראל יו"ד סי' פב {הלכה כדברי המקל באבל}
ז/ה בית מועד (קורח) פרק כב אות כח, פרק לז אות א-ג, ט, פרק לח אות ח
ז/ה ברור הלכה מו"ק כא ע"ב ציון ב, כג ע"א ציון ב
ז/ה גביע הכסף ח"ב עמ' רעג {בשבוע ראשון}, עמ' ת {יציאה לבית הקברות}
ז/ה חנא וחסדא ח"א דף מט ע"ד {הגהמ"י}
ז/ה יין המשמח סי' קכז ס"ק יא עמ' קי {הגהמ"י אות ו}
ז/ה מכתב ר' זלמן קורן שנדפס בסוף סידור תפלת כנסת ישראל נוסח עולי הודו (יבנה תשס) {יציאת אבל מביתו לביה"ק בשבעה}
ז/ה ס' הנייר עמ' סג
ז/ה ס' הפרנס עמ' רפג {הגהמ"י}, רצה {הגהמ"י}
ז/ה עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קצא {הגהמ"י אות ו}
ז/ה רנת יצחק ישעיהו-ירמיהו עמ' סא
ז/ה שו"ת הריב"ש עמ' קסז {אי יציאה בשבוע הראשון}
ז/ה שם דרך כתובות עמ' מח
ז/ה תהלה לדוד (מן) יו"ד סי' לט ס"ק ב {הגהמ"י אות ו}
ז/ה תורת אמת (תשסו) עמ' תרכ {הגהמ"י אות ו}
ז/ו אהלי תם עמ' שיג
ז/ו אור הישר
ז/ו איש ההלכה גלוי ונסתר עמ' 39
ז/ו ארחות שלמה עמ' יג
ז/ו אשר למלך
ז/ו באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' רלט
ז/ו בארות נתן עמ' קד, קטו
ז/ו בית אברהם (סוכאטשוב) גל' ד עמ' 21 {כהן גדול חייב בדיני אבלות}
ז/ו בית אהרן וישראל גל' ל עמ' עא
ז/ו בית המדרש
ז/ו בני יהודה דף נ ע"ד
ז/ו ברור הלכה הוריות יב ע"ב ציון ט
ז/ו ברור הלכה סנהדרין יח ע"א ציון ג
ז/ו גבורת יצחק סנהדרין ח"א עמ' רעה
ז/ו דבר יהושע (שו"ת) ח"א סי' לח
ז/ו דליית הכרם עמ' תתתלו {כ"מ} [צ"ל בשפת חלוקו]
ז/ו ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' שעד
ז/ו ויקח אברהם [חלקם בחיים פג ע"ב]
ז/ו חידושין על התורה לרבנו תם עמ' קעט
ז/ו חסדי דוד ח"ה עמ' תקלז
ז/ו כנפי נשרים
ז/ו לחם חקי עמ' רפג
ז/ו לחם יהודה
ז/ו מילי דמרדכי
ז/ו מכתב לחזקיהו דף ט ע"ד
ז/ו מנחת ברוך סי' עח
ז/ו מנחת חינוך מצוה רסד (דף עו ע"ג), ח"א עמ' שטו, ח"ב עמ' שה-שו
ז/ו מנחת שלמה (אוירבך) ח"ב עמ' שמד
ז/ו מנחת שלמה (אוירבך) תנינא עמ' רסח
ז/ו מסורה חי"א עמ' מה
ז/ו מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף ריג ע"ג
ז/ו מפתח הבאורים [מרכבת המשנה]
ז/ו מרגליות הים סנהדרין כ ע"א אות יז {הגהמ"י}
ז/ו משרת משה (עטייה)
ז/ו נזר הקדש (רזין) זבחים ח"א דף פה ע"ב
ז/ו נפש הרב עמ' שיד
ז/ו נפש הרב עמ' שיד
ז/ו ס' הפרנס עמ' שה {הגהמ"י}
ז/ו עיצומו של יום סי' ד ס"ק ד
ז/ו עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 54
ז/ו עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 60, 219
ז/ו פנים חדשות [תומת ישרים קסה]
ז/ו פרדס יוסף (פצנובסקי) ויקרא עמ' שכא, תקה
ז/ו צבי תפארת סי' יג {הגהמ"י}
ז/ו צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף רמג ע"ב {הגהמ"י}
ז/ו קדשי יהושע עמ' אלף רעט
ז/ו קונטרסי שעורים כתובות קונ' א שעור יד עמ' 100
ז/ו שלמי יוסף יומא ח"א עמ' יח
ז/ו שם דרך כתובות עמ' מו, מח
ז/ו שמועת חיים ערכין ח"א עמ' קמג
ז/ו שערי היכל יומא מערכה קפח
ז/ו תהלה לדוד (מן) יו"ד סי' מ ס"ק יג, לז
ז/ו תועפת ראם (גטיניו) דף פב ע"א
ז/ז באר מרים פ"ב ה"ד אות א
ז/ז ברור הלכה סנהדרין כ ע"א ציון א, ג
ז/ז דרישה מחיים דף מד ע"ג
ז/ז חדושים ובאורים (גרי') סנהדרין סי' ג לדף כ ע"א {כשמת אחר}
ז/ז חזון יחזקאל סנהדרין פ"ד ה"ב
ז/ז לבושי מרדכי אהע"ז עמ' צט {הגהמ"י}
ז/ז מחנה לויה (תקעט) דף כט ע"א
ז/ז מחנה לויה (תשעד) עמ' מח, קיד
ז/ז מסורה חי"ב עמ' סד
ז/ז מצות ביקור חולים סי' לט אות ו {מלך}
ז/ז נחלת שמעון (קרסנר) שמואל ב ח"א סי' כה אות יד
ז/ז נחלת שמעון (קרסנר) שמואל ב ח"ב סי' מז אות א
ז/ז עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 54, 203
ז/ז עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 60, 218
ז/ז קרית מלך
ז/ז רנת יצחק שמואל עמ' שצו {אינו יוצא מפתח פלטרין}, שצט {אינו מנחם אבלים}
ז/ז שעורי ר' שמואל סנהדרין ח"א עמ' קסז
ז/ז שערי תורה (תשעה) חידושי סוגיות עמ' רפג
ז/ז תורת המלך (צדוק) סי' ד ס"ק כ, כג
ז/ח אפיקי יהודה (גרשוני) עמ' 423 [עי' חסדי דוד סנהדרין פ"ד]
ז/ח באר מרים פ"ב ה"ד אות א
ז/ח ברור הלכה סנהדרין כ ע"א ציון ג
ז/ח חסדי דוד ח"ה עמ' תקלז
ז/ח עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 54, 173, 203, 211
ז/ח עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 60, 186, 218, 227
ז/ח קרית מלך
ז/ח רנת יצחק שמואל עמ' שח
ז/ח תורת המלך (צדוק) סי' ד ס"ק כא-כב, כד


ח/982 הלכות אבל פרק ח *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ח/רה"פ הרמב"ם המדויק
ח/רה"פ יד פשוטה
ח/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ח/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ח/רה"פ פי' ר"י קאפח
ח/רה"פ רמב"ם לעם
ח/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ח/א אבן האזל הל' ביא"מ פ"ב ה"ה {אבלות היא דאורייתא}
ח/א אבן ישראל (בוהוש) עמ' שיא
ח/א אוריין תליתאי (תאומים) סי' נב {כ"מ}
ח/א ארחות חיים ח"ב סי' ע אות ו
ח/א בית אהרן וישראל גל' ל עמ' עא {מדוע לא הזכיר ששווה דין מ"מ לכה"ג לענין קריעה ופרימה}
ח/א בית מועד (קורח) פרק ה אות א-ב, ט-י
ח/א ברור הלכה הוריות יב ע"ב ציון ט
ח/א ברור הלכה מו"ק כ ע"ב ציון ל, כו ע"ב ציון י
ח/א גנת ורדים יו"ד כלל ה סי' ח {קרע מיושב - האם יוצא}
ח/א יד ישראל ח"ב {בל תשחית בקריעה, האם הפסוק הוא אסמכתא, מדוע לא הביאה את הפסוק מאיוב לגבי קריעה מעומד}
ח/א כלי טהור עמ' שטו
ח/א כנפי נשרים {קרע מיושב - יוצא}
ח/א לשון למודים חו"מ דף טו ע"ב {מעומד}
ח/א מחנה לויה (תשעד) עמ' כד {כ"מ}, כה
ח/א מנחת חינוך ח"ב עמ' קח, שו {כ"מ - קריעה מדרבנן}
ח/א מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' קנד {כ"מ, רדב"ז}
ח/א מנחת עני (זינצהיים) ח"א עמ' יא {בל תשחית בקריעה}
ח/א מעין החכמה עמ' צד
ח/א נטיעות חיים דף כד ע"ג {קריעה מדאורייתא}
ח/א נר מצוה (ואלק) מצוות דף ד ע"ג {קריעה דרבנן}
ח/א ס' הנייר עמ' סא-סב
ח/א סדר יעקב ח"א לדף יא ע"א (ד"ה עוקרין) {כ"מ}
ח/א פני שלמה (אמריליו) דרוש כח דף נב ע"א
ח/א פרי האדמה ח"ב {ברכת דיין האמת - האם צריך שם ומלכות}
ח/א צידה לדרך מאמר ה עמ' קמג
ח/א קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' שס {כ"מ}
ח/א שמחת יו"ט (אלגזי) דף קסו ע"ד {כ"מ}
ח/א שמש ומגן או"ח סי' סג {קרע מיושב לא יצא}
ח/א שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' רפח {כ"מ}
ח/א שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' לו {כ"מ}
ח/א שערי תורת התקנות ח"א מח' א עמ' 53 {כ"מ - קריעה מדרבנן}
ח/א תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' תשצח-תשצט
ח/ב בית מועד (קורח) פרק ה אות א, יז
ח/ב ברור הלכה מו"ק כב ע"ב ציון ז, ח, כ, ס, ע
ח/ב גינת ורדים (הלוי) יו"ד כלל ה סי' ח
ח/ב עץ השדה סי' טו הערה ט, יא-יב
ח/ב צידה לדרך מאמר ה עמ' קמג
ח/ב תועפות ראם (מחפוד) ח"א עמ' צ, צב, צז, קא
ח/ג אגרות משה יו"ד ח"ב סי' קסח
ח/ג ארחות חיים ח"ב סי' ע אות ו
ח/ג בית מועד (קורח) פרק ה אות כא, פרק יא אות יא
ח/ג ברור הלכה מו"ק כב ע"ב ציון א, ז, ט, כ, ס, ע, כד ע"א ציון ד, ח
ח/ג הערות וחדושים (טויב) שבת סי' לה ס"ק כד
ח/ג הר המלך ח"ה עמ' עה
ח/ג יד ישראל ח"ב
ח/ג מוריה גל' רלג עמ' קמז
ח/ג מחנה לויה (תשעד) עמ' קנב
ח/ג מנחת אהרן (קאפח) עמ' 435 {הגהמ"י}, 442 {חולץ כתפו}
ח/ג מקורות לפסקי הרמב"ם
ח/ג ס' הפרנס עמ' רצא {הגהמ"י}, רצח {הגהמ"י}
ח/ג עץ השדה סי' טו הערה ט, יא-יב
ח/ג צידה לדרך מאמר ה עמ' קמב
ח/ג ציץ אליעזר ח"ח סי' לג אות א
ח/ג קובץ המועדים חנוכה-פורים עמ' תרנד
ח/ג רמת רחל סי' לח אות א
ח/ג רץ כצבי (תשסג) ח"ב עמ' כה
ח/ג שו"ת ר"ע דאיינה ח"א עמ' 317, 318, 322 {בגדי זיעה סמוך לבשרו}
ח/ג שמועת חיים ערכין ח"א עמ' קלח
ח/ג תועפות ראם (מחפוד) ח"א עמ' צ, צב, צז, קא
ח/ד אגרות משה יו"ד ח"א סי' רכד {רדב"ז}
ח/ד אוצרות הרמב"ם
ח/ד בית מועד (קורח) פרק ה אות כו, פרק יז אות ד
ח/ד ברור הלכה מו"ק יד ע"ב ציון א
ח/ד הגיון יצחק דף כ ע"א
ח/ד חיים ומלך
ח/ד יד ישראל ח"ב
ח/ד משק ביתי סי' שפט (קצב ע"א) {כ"מ}
ח/ד צידה לדרך מאמר ה עמ' קמו, קנ
ח/ד ריח השדה (חביב) סי' כח עמ' רצח
ח/ה בריכת ירושלים עמ' סח
ח/ה מרכבת המשנה מהדו"ב
ח/ה קרית מלך
ח/ה רץ כצבי (תשסג) ח"ב עמ' כה
ח/ו אבן ישראל (פישר) ח"ד עמ' רטו
ח/ו אור הישר
ח/ו ארחות חיים ח"ב סי' ע אות י
ח/ו בית מועד (קורח) פרק ה אות כה, לט
ח/ו ברור הלכה מו"ק כ ע"ב ציון ה
ח/ו להורות נתן - שו"ת ח"י עמ' קכב
ח/ו שעורי הרב - אבלות עמ' סב, קה
ח/ז אור הישר
ח/ז ארחות חיים ח"ב סי' ע אות י
ח/ז בית מועד (קורח) פרק ה אות לה
ח/ז ברור הלכה מו"ק כו ע"ב ציון נ
ח/ז צידה לדרך מאמר ה עמ' קנב
ח/ח אור לי כתובות סי' יג ס"ק ג
ח/ח אחיעזר ח"ב סי' כה ס"ק ח
ח/ח ארחות חיים ח"ב סי' ע אות י
ח/ח בדבר מלך חט"ז עמ' רעה
ח/ח בית ישחק
ח/ח בית מועד (קורח) פרק ה אות מא
ח/ח ברור הלכה נדרים פו ע"ב ציון ג פסקה ב, ד
ח/ח ברור הלכה נדרים פז ע"א ציון א
ח/ח בריכת ירושלים עמ' עד
ח/ח חי' הגרא"א דסלר עמ' קמט
ח/ח מעיני המים
ח/ח משנת יעקב מדע עמ' קלט, הפלאה עמ' קמו-קמז
ח/ח משנת רבנו יוסף עמ' 50
ח/ח משפט הקנין ח"א עמ' קמא
ח/ח נדרי זריזין ח"א עמ' תקכ
ח/ח נטיעות חיים דף כד ע"ב, כה ע"א
ח/ח ספיקא דרבנן עמ' קסב-קסג
ח/ח פאר הלכה פסחים עמ' רלד
ח/ח צידה לדרך מאמר ה עמ' קנ
ח/ח צפנת פענח בראשית עמ' 50
ח/ח קונטרסי שעורים נדרים שעור ב אות ו
ח/ח שערי ישר (מהד' אסייג) שער ה עמ' 299, 330
ח/ט ארחות חיים ח"ב סי' ע אות י
ח/ט בית ישחק
ח/ט ברור הלכה מו"ק כו ע"ב ציון ז
ח/ט דובר מישרים
ח/י ארחות חיים ח"ב סי' ע אות י
ח/י ברור הלכה מו"ק כו ע"ב ציון ז, ט, ל
ח/י מעין חיים ח"א עמ' נו, קפא, ח"ב עמ' רכט, ח"ג עמ' ריד, רכה
ח/י פני שלמה (גנצפריד) מו"ק עמ' ריב
ח/י צידה לדרך מאמר ה עמ' קמט
ח/י שעורי הרב - אבלות עמ' קג
ח/י תהלה לדוד (מן) יו"ד סי' לט ס"ק כו


ט/983 הלכות אבל פרק ט *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ט/רה"פ הרמב"ם המדויק
ט/רה"פ יד פשוטה
ט/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ט/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ט/רה"פ פי' ר"י קאפח
ט/רה"פ רמב"ם לעם
ט/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ט/א ארחות חיים ח"ב סי' ע אות ו
ט/א בית מועד (קורח) פרק ה אות ו, נג
ט/א ברור הלכה מו"ק כב ע"ב ציון מ, נ, כד ע"א ציון ח
ט/א חיים שיש בהם (גרוס) דרשות ח"א עמ' תריב
ט/א כתר המלך
ט/א מבית מאיר ח"ג עמ' קס
ט/א צידה לדרך מאמר ה עמ' קמז
ט/א רמת רחל סי' לח אות א {אשה}
ט/א תהלה לדוד (מן) יו"ד סי' לט ס"ק יח, כה
ט/ב אגרות משה ח"ח עמ' קיג
ט/ב אהל דוד (קהן) ח"א ירמיהו פל"ו פס' כד
ט/ב אוצרות הרמב"ם
ט/ב ארחות חיים ח"ב סי' ע אות ו
ט/ב ארחות שלמה עמ' יג
ט/ב באר מרים פ"א ה"ג אות ג
ט/ב בית מועד (גטיניו) דף יג ע"ג
ט/ב בית מועד (קורח) פרק ה אות נב
ט/ב ברור הלכה מו"ק כב ע"ב ציון פ, כו ע"א ציון ט
ט/ב בתי כהונה (תצו) בית המדרש דף כ ע"א, ק ע"א
ט/ב דברי רבינו משולם (אשכנזי) עמ' צב
ט/ב העמק שאלה ח"א שאלתא לה אות יד
ט/ב זרע יצחק (לומברוזו)
ט/ב חי' חתם סופר
ט/ב ישועת משה עמ' רמח
ט/ב כתר אפרים עמ' תסח
ט/ב מאורות הדף היומי ח"ז עמ' קפח-קצ
ט/ב מנחת אליהו (קוליץ) ח"ב דף סז ע"ד
ט/ב מעיני המים
ט/ב מעשה אברהם דף רכד ע"א ואילך
ט/ב משיב מלחמה (תשעט) ח"ב עמ' שיג
ט/ב משיב מלחמה (תשמג) ח"ב עמ' שכח
ט/ב נחלת שמעון (קרסנר) שמואל ב ח"א סי' ג אות ב
ט/ב עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 54
ט/ב עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 60
ט/ב קול מבשר (ראטה) ח"א עמ' רו {נשיא}
ט/ב קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' שמו-שמז
ט/ב רמת רחל סי' מג אות ג
ט/ב רנת יצחק מלכים עמ' רמה {לקרוע על רבו}
ט/ב שו"ת הב"ח החדשות (תשע) עמ' קיג {הגהמ"י}
ט/ב שופריה דיעקב (סקווירא) גל' א עמ' לג
ט/ב תהלה לדוד (מן) יו"ד סי' לט ס"ק יח, כא, כח, לב
ט/ב תורת המועדים (תשנו) עמ' 625
ט/ב תורת המלך (צדוק) סי' י ס"ק ה
ט/ג אור הישר
ט/ג ארחות חיים ח"ב סי' ע אות ז
ט/ג ארחות שלמה עמ' יג
ט/ג בית אהרן וישראל גל' יט עמ' י {הגהמ"י}
ט/ג בית מועד (גטיניו) דף יב ע"ד {לח"מ}
ט/ג בני יוסף (טנוג'י) דף לד ע"א
ט/ג ברור הלכה מו"ק כב ע"ב ציון פ, כו ע"א ציון ק, כו ע"ב ציון א, ד
ט/ג דרישה מחיים דף קנח ע"ד {לח"מ}
ט/ג כפתור ופרח (תשנט) ח"א עמ' קכה
ט/ג מסורה חט"ז עמ' ז
ט/ג מפתח הבאורים [חתם סופר יו"ד סי' שמו]
ט/ג מרכבת המשנה מהדו"ב
ט/ג משבצות זהב שמואל ב עמ' טז
ט/ג משנה כסף (כולי) דף כח {כ"מ}
ט/ג משנה כסף (כולי) עמ' מד-מה
ט/ג נרות זכריה עמ' פו
ט/ג פרי האדמה ח"ד
ט/ג צידה לדרך מאמר ה עמ' קמט
ט/ג ראבי"ה - תשובות עמ' קכט {הגהמ"י}
ט/ג רנת יצחק יהושע עמ' סט {עד שמגלה לבו}, מלכים עמ' רמה {עד שמגלה לבו}
ט/ג תהלה לדוד (מן) יו"ד סי' לט ס"ק יח, כא, כה {לח"מ}, כח, ל {לח"מ}, לב
ט/ג תורת המלך (צדוק) סי' י ס"ק ה
ט/ד אות היא לעולם ח"ב דף קמח ע"ג {כ"מ}
ט/ד בית מועד (קורח) פרק ה אות נד
ט/ד ברור הלכה מו"ק כו ע"ב ציון ה
ט/ד חיים ומלך
ט/ד משנת יעקב הפלאה עמ' רג-רה
ט/ד צידה לדרך מאמר ה עמ' קמט
ט/ה אור הישר
ט/ה מזכרת למשה עמ' רכג
ט/ה תהלה לדוד (מן) יו"ד סי' לט ס"ק כה
ט/ו אור חדש (מהר"ל) פ"ד הע' 59
ט/ו באר מרים פ"א ה"ג אות ג
ט/ו ברור הלכה מו"ק כו ע"א ציון ט
ט/ו דברי שמואל (מודליאנו) עמ' סג
ט/ו הלכות מדינה ח"א עמ' קנח
ט/ו מנחת אליהו (קוליץ) ח"ב דף סז ע"ד
ט/ו עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 54, 122
ט/ו עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 60, 132
ט/ו פי' המכבי שמואל עמ' רט {שנפל רוב הציבור שהיה במקום}
ט/ו פרי האדמה ח"ב
ט/ו קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' שמו-שמז
ט/ו רמת רחל סי' מג אות ג
ט/ז ברור הלכה מו"ק כו ע"א ציון ל
ט/ז חי' מהר"ם שיק סנהדרין עמ' קל
ט/ז צידה לדרך מאמר ה עמ' קנב
ט/ח ברור הלכה מו"ק כו ע"א ציון ל
ט/ח חי' מהר"ם שיק סנהדרין עמ' קל
ט/ח נתיבות שלום (למפרט)
ט/ח תהלה לדוד (מן) יו"ד סי' לט ס"ק ח
ט/ט אהל דוד (קהן) ח"א ירמיהו פל"ו פס' כד
ט/ט באהלה של תורה או"ח סי' עו אות ב
ט/ט ברור הלכה מו"ק כו ע"א ציון מ
ט/ט גבול יהודה (ציר') דף כ ע"ד
ט/ט הכה"ג והסגן סי' ב אות ד
ט/ט יסודי ישורון ח"ב עמ' קז
ט/ט מגן שאול (קצנ') עמ' א
ט/ט מנחת חיים (שוויד) ח"א עמ' סב
ט/ט משנה הלכות ח"ב דף כט
ט/ט צידה לדרך מאמר ה עמ' קנג
ט/ט תחומין ח"י עמ' 107
ט/י אסיפת מחקרים תורניים תשלז עמ' קכז
ט/י באהלה של תורה או"ח סי' עו אות ב
ט/י יד משה (אמריליו) דף קנז ע"א
ט/י משיב מלחמה (תשעט) ח"ב עמ' שיג
ט/י משיב מלחמה (תשעט) ח"ג עמ' שז
ט/י משיב מלחמה (תשמג) ח"ב עמ' שכח, ח"ג עמ' שכט
ט/י נחלת יעקב (זיסברג) עמ' 578
ט/י ראשי בשמים (רבין) עמ' לט
ט/י תורת המדינה עמ' 103
ט/י תחומין ח"י עמ' 107
ט/יא אור הישר
ט/יא אורח צדקה עמ' נט
ט/יא אמת ליעקב מועד עמ' תיג {נהגו ת"ח}
ט/יא אנצי"ת ע' אדם כשר הע' 2
ט/יא ארחות חיים ח"ב סי' ע אות ז
ט/יא אשכבתיה דרבי ח"א עמ' רמט, רנא
ט/יא בית מועד (גטיניו) דף יג ע"א {לח"מ}
ט/יא בית מועד (קורח) פרק ה אות מו, נ
ט/יא בני דוד
ט/יא ברור הלכה ב"מ לג ע"א ציון מ
ט/יא ברור הלכה מו"ק כב ע"ב ציון א פסקה ב {רדב"ז}, ציון ז, ק, כה ע"א ציון ה, ז
ט/יא דברות משה גיטין עמ' תקלד
ט/יא חי' ר' עזריאל נשים ח"א עמ' שכט {הגהמ"י אות ג}
ט/יא חי' ר"א גוטמכר מועד עמ' כד
ט/יא יד שלמה (עזרא) דף סז ע"ב, עב ע"ג {כ"מ}
ט/יא להורות נתן מועדים ח"ה עמ' רלט
ט/יא מבוא למשנה תורה עמ' 94
ט/יא מוריה גל' קצג עמ' טו
ט/יא מחנה לויה (תקעט) דף לט ע"ג
ט/יא מחנה לויה (תשעד) עמ' קנה-קנו
ט/יא מסורה חט"ז עמ' ח, יג
ט/יא מעיני המים
ט/יא מקורות לפסקי הרמב"ם
ט/יא משרת משה (עטייה)
ט/יא פני משה (שלז')
ט/יא פרי האדמה ח"ב
ט/יא צידה לדרך מאמר ה עמ' קמח
ט/יא קרית מלך
ט/יא שאל האיש דף יט ע"ב
ט/יא שעורי הרב - אבלות עמ' סז-סח, צד, צט, קא
ט/יא תהלה לדוד (מן) יו"ד סי' לט ס"ק ד, כב-כד
ט/יא תורת מנחם - יין מלכות ח"ג עמ' רלג-רלד {אדם כשר כס"ת}
ט/יא תפארת צבי (שפילמן) ח"ה עמ' שח
ט/יב אנצי"ת ע' אבלות הע' 52
ט/יב ברור הלכה ב"מ לג ע"א ציון מ
ט/יב ברור הלכה מו"ק כב ע"ב ציון פ, כה ע"א ציון ס, כה ע"ב ציון א, כו ע"א ציון ק
ט/יב דברי הגות והערכה עמ' 137
ט/יב כפתור ופרח (תשנט) ח"א עמ' קכד
ט/יב מסורה חט"ז עמ' יא-יב
ט/יב מפענח צפונות עמ' 194
ט/יב צפנת פענח שמות עמ' 39
ט/יב שעורי הרב - אבלות עמ' צט-ק
ט/יב תשובה מיראה (תשסו) עמ' סא
ט/יג ברור הלכה מו"ק כה ע"א ציון ט
ט/יג חיי אברהם (קובו) דרושים דף מג
ט/יג מחנה יהודה (קצין) ח"ב סי' פה
ט/יג מעיני המים
ט/יג פני האדמה דף קיד ע"ג
ט/יג פרי האדמה ח"ב
ט/יג שעורי הרב - אבלות עמ' פה
ט/יג שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' שכז
ט/יד אנצי"ת ע' אב ב"ד הע' 21
ט/יד ברור הלכה מו"ק כב ע"ב ציון ק
ט/יד מנחת שלמה (אוירבך) ח"א עמ' תלה
ט/יד שנות חיים (קליין) נתיב ב ח"ה אות כט
ט/יד תפארת צבי (שפילמן) ח"ה עמ' שח
ט/טו אשכבתיה דרבי ח"א עמ' קנו
ט/טו באר מרים ח"א עמ' יד
ט/טו ברור הלכה מו"ק כב ע"ב ציון ק
ט/טו דברי הגות והערכה עמ' 138
ט/טו הלכות מדינה ח"א עמ' קנח
ט/טו מנחת אהרן (קאפח) עמ' 268, 277
ט/טו נועם חט"ו עמ' קכו {נכנסים לבית הכנסת}
ט/טו קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' שמו-שמז
ט/טו קרית מלך
ט/טו תורת המלך (צדוק) סי' י ס"ק ו, יא
ט/טו תפארת צבי (שפילמן) ח"ה עמ' שח


י/984 הלכות אבל פרק י *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


י/רה"פ הרמב"ם המדויק
י/רה"פ יד פשוטה
י/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
י/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
י/רה"פ פי' ר"י קאפח
י/רה"פ רמב"ם לעם
י/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
י/א אוצרות הרמב"ם
י/א אור הישר
י/א אנצי"ת ע' אבלות הע' 339
י/א ארחות חיים ח"ב סי' ע אות יא עמ' 578 {הגהמ"י קושטא - שמע שמועה שבת ערב הרגל}
י/א באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
י/א בית זבול ח"ב סי' לא אות א
י/א בית מועד (קורח) פרק לח אות א-ב, ד, ו-ז
י/א בני דוד
י/א ברור הלכה מו"ק יט ע"א ציון ג, כד ע"א ציון ב
י/א דליית הכרם עמ' תתתלו {כ"מ} [וי"ה - צ"ל ויה"כ]
י/א חסדי דוד ח"ב עמ' רס
י/א טל חיים (טל) כללי הוראה עמ' תסב {הגהמ"י}
י/א ישא מדברותיך כתובות פ"א עמ' פג {שבת עולה}
י/א ישועות יעקב מועד עמ' רפו
י/א מאזני צדק ח"א עמ' רנ, תיז
י/א מגן גבורים (או"ח) סי' ח ס"ק ג
י/א מחנה לויה (תשעד) עמ' קסו
י/א מנחת חינוך ח"ב עמ' שו
י/א מעיני המים
י/א מרכבת המשנה מהדו"ב
י/א מרפא לנפש חי' סוגיות עמ' שלה {רחיצה}
י/א נתיב התורה (סאלים) בראשית עמ' עד
י/א ס' התדיר עמ' רלט
י/א פני המלך דף קח ע"ג
י/א פתחי שערים דף לו ע"א
י/א קרית מלך
י/א רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' קג, ריט
י/א שם דרך כתובות עמ' מו, מט
י/א תומר דבורה (בן הרוש) עמ' קכה
י/א תורת ירוחם ח"ג דף כח ע"א
י/א תשורת שי מהדו"ת סי' קעב
י/ב אמת ליעקב מועד עמ' תיד-תטו
י/ב אנצי"ת ע' אבלות הע' 339
י/ב ברור הלכה מו"ק כז ע"א ציון ג
י/ב דובר מישרים
י/ב חנא וחסדא ח"א דף נח ע"ב {לח"מ}
י/ב נתיב התורה (סאלים) בראשית עמ' עד {שכר לווייה}
י/ג אבן ישראל ח"ד עמ' רטו {דברים שבצנעא ברגל}
י/ג אגרות משה יו"ד ח"ב סי' קסח {דברים שבצנעא ברגל}
י/ג אהל שרה לאה עמ' ק
י/ג אור תורה (ריסקין) שמות עמ' 224
י/ג אנצי"ת ע' אבלות הע' 347, 351, 359
י/ג ארחות חיים ח"ב סי' ע אות כב, כג עמ' 594
י/ג ארחות שלמה עמ' יג
י/ג באורי הרמב"ם ע"פ המאירי = מאירי מו"ק כד ע"ב
י/ג באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' רלז {דברים שבצנעא ברגל}
י/ג בארות נתן עמ' צא-צב {דברים שבצנעא ברגל}
י/ג בד קודש (פוברסקי) ח"ד דף ל ע"ב
י/ג בד קודש (פוברסקי) פסחים-חגיגה עמ' רסח
י/ג בדבר מלך חי"ג עמ' מח
י/ג בינת דניאל ח"א עמ' רסא
י/ג בית מועד (קורח) פרק מ אות ב, טז, פרק מב אות יד
י/ג ברור הלכה כתובות ד ע"א ציון ד
י/ג ברור הלכה מו"ק כ ע"א ציון ג, כד ע"ב ציון ו
י/ג ברור הלכה תענית כט ע"ב ציון ז פסקה ב
י/ג ברכת מרדכי כתובות עמ' צ
י/ג גבורת יצחק שבת ובהמ"צ עמ' קצג
י/ג גביע הכסף ח"ב עמ' קסד {דברים שבצנעא}
י/ג גור אריה יהודה (תשעח) עמ' שנה
י/ג דליות דוד מו"ק עמ' קלח
י/ג דעת כהן עמ' תו {האם צריך קיום האבלות כדי שהרגל יבטל}
י/ג המנהיג עמ' תקמד {דברים שבצנעא ברגל}, תשיא {ר"ה ויו"כ}
י/ג ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' שעד
י/ג זכר יצחק (תשן) עמ' קעח
י/ג זכרון הרב עמ' 294 {יוה"כ}
י/ג חי' בן אריה ח"א סי' יב אות ח
י/ג חי' חתם סופר = חתם סופר יו"ד סי' שמו {ר"ה ויו"כ}
י/ג חכם צבי (תשעה) ח"א סי' ק ד"ה ועוד
י/ג יכין ובועז ח"א סי' כז
י/ג ימי שלמה {רחיצה וכיבוס ערב הרגל}
י/ג ירחי כלה סוכה ח"א עמ' תסה
י/ג כפי אהרן (זס') תליתאה עמ' רנה
י/ג לקוטי שעורים (שטיין) יבמות-כתובות עמ' קא-קב
י/ג לקוטי שעורים (שטיין) פסחים (תשמח) סי' ג
י/ג מחנה יוסף שבת עמ' רמג
י/ג מחנה לויה (תשעד) עמ' קסח
י/ג מן הסערה עמ' 180
י/ג מנחת אליהו (קוליץ) ח"ב דף נא ע"א, נב ע"ב {ר"ה ויו"כ}, ח"ג עמ' ל {דברים שבצנעא ברגל}
י/ג מנחת חינוך ח"ב עמ' שה-שו {דברים שבצנעא ברגל, קובר שעה קודם הרגל}
י/ג מנחת שלמה (אוירבך) ח"ב עמ' שמח
י/ג מנחת שלמה (אוירבך) תנינא עמ' רסז, רעא
י/ג מפתח הבאורים [מרכבת המשנה]
י/ג מראה הנוגה {אכילה בסעודת חתן תוך י"ב חודש על אביו ואמו}
י/ג משיב נפש (גרוס) ח"א עמ' רלו
י/ג משנת יעקב נשים ח"א עמ' קלח {דברים שבצנעא ברגל}
י/ג נר מצוה (ואלק) מצוות דף טז ע"ד, יז ע"א וע"ג {אין אבלות ברגל}
י/ג ס' העיקרים (איגר) ח"א עמ' צו {דברים שבצנעא ברגל}
י/ג עמק הלכה (בוימל) עמ' רסו {ר"ה ויו"כ}
י/ג ענפי ארז (זי') דף יא ע"ב {דברים שבצנעא ברגל}
י/ג פרי האדמה ח"ד
י/ג רנת יצחק תענית עמ' רנז
י/ג רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' ריט
י/ג רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' ריח {ר"ה ויו"כ}
י/ג שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' רמז
י/ג שעורי הרב - אבלות עמ' ח, ל, צא
י/ג שעורים לזכר אבא מרי (תשמג) ח"ב עמ' קפד
י/ג שעורים לזכר אבא מרי (תשסג) ח"ב עמ' קצט
י/ג תהלה לדוד (מן) יו"ד סי' מ ס"ק לח-לט
י/ג תועפות ראם (מחפוד) ח"א עמ' קיח
י/ג תורה אור (שנגהי) עמ' לט
י/ג תחומין חי"א עמ' 95 {דברים שבצנעא ברגל}
י/ג תשובות ופסקי מהרי"ט החדשים עמ' סא {יו"ט שני של ר"ה}
י/ג תשובות ר"י הזקן עמ' 165 {הגהמ"י}
י/ד אנצי"ת ע' אבלות הע' 352, 354, 365
י/ד ארחות חיים ח"ב סי' ע אות כג עמ' 592
י/ד בית מועד (גטיניו)
י/ד ברור הלכה מו"ק כד ע"ב ציון ו
י/ד מנחת אליהו (קוליץ) ח"ב דף נא ע"ב
י/ד מעיני המים
י/ד פרדס רמונים (אביגדור) - שו"ת ח"א עמ' צג
י/ד שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"ג עמ' קד
י/ד שעורי הרב - אבלות עמ' מה
י/ה אמת ליעקב מועד עמ' תיג {ויגערו בו}
י/ה ארחות חיים ח"ב סי' ע אות כג עמ' 593
י/ה בדבר מלך ח"ו עמ' נז
י/ה בית מועד (גטיניו) דף יג ע"א
י/ה בית מועד (קורח) פרק מב אות ו
י/ה ברור הלכה מו"ק יט ע"ב ציון ו פסקה ב, כב ע"ב ציון ג פסקה ג
י/ה העמק שאלה ח"א שאלתא טו אות ז
י/ה השגות הרמ"ך
י/ה מאורי המועדים עמ' שלה-שלו
י/ה מלאכת מחשבת עמ' סב
י/ה משפטי עזיאל ח"א עמ' עו
י/ה נודע ביהודה השלם או"ח עמ' יט
י/ה פני שלמה (גנצפריד) מו"ק עמ' ריא
י/ה פרי האדמה ח"ב
י/ה קרית מלך
י/ה שנות חיים (אויסאיבל) נדה סי' קיג ס"ק ה-ו
י/ה תשובה מאהבה ח"א סי' קכה
י/ו אור הישר
י/ו ארחות חיים ח"ב סי' ע אות כג עמ' 593
י/ו ארחות שלמה עמ' יד
י/ו בית מועד (קורח) פרק ל אות יד, פרק מב אות ג, ה, יח
י/ו ברור הלכה מו"ק יט ע"ב ציון ו
י/ו גינת ורדים (הלוי) יו"ד כלל ה סי' ה {הגהמ"י}
י/ו המנהיג עמ' תשיא
י/ו חקקי לב ח"א דף צז ע"ב
י/ו לקוטי שעורים (שטיין) פסחים (תשמח) סי' ג
י/ו מאורי המועדים עמ' שלה-שלו
י/ו מגילת ספר לאוין דף עג ע"ג
י/ו מחקרי ארץ ח"ה או"ח סי' קב
י/ו מטה אהרן הל' יו"ט עמ' צט
י/ו משפטי עזיאל ח"א עמ' עו
י/ו פנים חדשות [מהריב"ל ח"ג כג]
י/ו פנים מאירות (תשפ) ח"ב עמ' רצ
י/ו שו"ת מהרי"ק סי' קנב
י/ו שמועת חיים ערכין ח"א עמ' קמו
י/ז ארחות חיים ח"ב סי' ע אות כג עמ' 593
י/ז בית מועד (קורח) פרק מב אות ט
י/ז גור אריה יהודה (תשעח) עמ' רמא {הגהמ"י אות י}
י/ז דגל מחנה אפרים (לניאדו) יו"ד סי' ז עמ' קצא {הגהמ"י אות כ}
י/ז נשמת כל חי ח"א דף קב ע"א {הגהמ"י}
י/ז נתיבות שלום (למפרט)
י/ז ס' הפרנס עמ' רעז {הגהמ"י}
י/ז קרית מלך
י/ז שו"ת הב"ח החדשות (תשע) עמ' יח {הגהמ"י}
י/ז תועפות ראם (מחפוד) ח"א עמ' קיח
י/ח אור הישר
י/ח אור חדש (מהר"ל) פ"ט הע' 238
י/ח אנצי"ת ע' אבלות הע' 360, 362
י/ח ארחות חיים ח"ב סי' ע אות יא עמ' 581, אות כג עמ' 594
י/ח בית מועד (קורח) פרק מב אות יד, כא, פרק מג אות א, ח
י/ח ברור הלכה כתובות ד ע"א ציון א פסקה ו
י/ח ברור הלכה מו"ק כ ע"א ציון א פסקה ד, וציון ב
י/ח ברכת מרדכי כתובות עמ' צ
י/ח גבורת יצחק שבת ובהמ"צ עמ' קצד
י/ח גביע הכסף ח"ב עמ' קסד {דברים שבצנעא}
י/ח המאיר לארץ [כוונתו עפמש"כ שו"ע יו"ד שצג]
י/ח חי' ר' שמואל יבמות עמ' לא-לב
י/ח ישא מדברותיך כתובות פ"א עמ' פג {רדב"ז - דברים שבצנעא בשבת}
י/ח ישועות יעקב מועד עמ' רעו, רפה, תשסב, נשים עמ' קסט
י/ח לקוטי שעורים (שטיין) יבמות-כתובות עמ' קא-קב
י/ח לשד השמן (שפרינץ) יו"ד דף מג ע"א
י/ח מאור למלך כתובות עמ' ט
י/ח מועדי ה' (נתנזון) יו"ט עמ' רכז-רכח
י/ח מוריה גל' ריט עמ' נד {דברים שבצנעא ברגל}
י/ח מנחת אהרן (קאפח) עמ' 152
י/ח מנחת שלמה (אוירבך) ח"ב עמ' שמח
י/ח מנחת שלמה (אוירבך) תנינא עמ' רסז, רעא
י/ח מרכבת המשנה מהדו"ב
י/ח משיב נפש (גרוס) ח"א עמ' רלו-רלז
י/ח משנת ר' אהרן כתובות עמ' צב
י/ח ענפי ארז (זי') דף יא ע"ב
י/ח פני שלמה (גנצפריד) מו"ק עמ' ריא
י/ח רנת יצחק תענית עמ' רנז
י/ח רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' ריט
י/ח שו"ת הב"ח החדשות (תשע) עמ' יג, יח
י/ח שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' רמז
י/ח שם דרך כתובות עמ' מט, נב, נה
י/ח שעורי הרב - אבלות עמ' מח
י/ח תועפות ראם (מחפוד) ח"א עמ' קיח
י/ט אבי עזרי ח"ה
י/ט ארחות חיים ח"ב סי' ע אות יא עמ' 581
י/ט בית מועד (קורח) פרק מב אות כב
י/ט בני דוד
י/ט ברור הלכה מו"ק כ ע"א אחרי ציון א
י/ט הלכות ומנהגי מהר"ש עמ' קכא
י/ט המנהיג עמ' תשיב
י/ט חי' ר' שמואל יבמות עמ' לא-לב
י/ט ירחי כלה סוכה ח"א עמ' תסא
י/ט קובץ המועדים ר"ה-יו"כ עמ' לד
י/ט שו"ת הב"ח החדשות (תשע) עמ' יג
י/י אבני נזר או"ח סי' שצב אות ז, סי' שצד אות כ
י/י ארחות חיים ח"ב סי' ע אות יא עמ' 581, אות כג עמ' 594
י/י באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' רלח
י/י בדבר מלך (שו"ת) ח"א עמ' קנ
י/י בדבר מלך חי"ג עמ' לד, רנג
י/י בינת דניאל ח"א עמ' רסג {רדב"ז}
י/י ברור הלכה מו"ק כ ע"א אחרי ציון א
י/י ברכת מרדכי כתובות עמ' פז
י/י גור אריה יהודה (תשעח) עמ' שנה {הגהמ"י אות ט}
י/י גינת ורדים (הלוי) יו"ד כלל ה סי' ו
י/י דברי יהושע (קלעוואן, תשעא) עמ' רמח
י/י דגל ראובן ח"א סי' ז
י/י הלכות ומנהגי מהר"ש עמ' רמד {הגהמ"י}
י/י השגות הרמ"ך
י/י התעוררות תשובה (תשנב) ח"ד עמ' קצ
י/י ונגש הכהן כלל ג פ"ח
י/י זכרון הרב עמ' 37 {שני ימי ר"ה קדושה אחת גם לקולא}, 38
י/י חי' ר' שמואל יבמות עמ' כז, לב-לד
י/י יחוה דעת ח"ו עמ' קעד
י/י ישועות יעקב מועד עמ' רפח
י/י כרם היה לידידי עמ' 82
י/י כתב סופר או"ח סי' עג ד"ה והנה צריך
י/י מועדים וזמנים ח"ז סי' קכ, קלו
י/י מסורה חי"ב עמ' לו
י/י מקודש החודש עמ' רלז
י/י משברי ים עדל"ת סי' לג ס"ק ב
י/י נחלת יצחק כתובות סי' ד
י/י עוגת אליהו דף כ ע"א
י/י עיונים (פאור) עמ' 46 {הגהמ"י}
י/י פנים מאירות (תשפ) ח"ב עמ' א'קנד
י/י צל הכסף (גטיניו) סי' ג דף ה ע"ב
י/י קובץ המועדים ר"ה-יו"כ עמ' לה
י/י שו"ת הב"ח החדשות (תשע) עמ' יד
י/י שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"ג עמ' קיא
י/י שו"ת הרדב"ז ח"ו סי' שני אלפים רז
י/י שו"ת מהרש"ל (תשעט) עמ' יא {הגהמ"י אות ט}
י/י שו"ת ר"י מסלוצק עמ' שלז
י/י שם דרך כתובות עמ' מד-מה, נד, נו
י/י שמן למאור (אנגלרד) סי' ט אות ה-ו
י/י שעורי הרב - אבלות עמ' כח
י/י תהלה לדוד (מן) יו"ד סי' מ ס"ק מד
י/י תשובות הראב"ד סי' רי-ריא
י/י תשובות ופסקי מהרי"ט החדשים עמ' נח
י/י תשובות ראב"י אב"ד סי' יד


יא/985 הלכות אבל פרק יא *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


יא/רה"פ הרמב"ם המדויק
יא/רה"פ יד פשוטה
יא/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
יא/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
יא/רה"פ פי' ר"י קאפח
יא/רה"פ רמב"ם לעם
יא/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
יא/א אבן ישראל (פישר) ח"ד עמ' רטו
יא/א אבני זכרון (פפר) ח"ב, אבנים שלמות סי' כא אות א {מל"מ}
יא/א אגרות משה או"ח ח"א סי' קסד {מל"מ}, יו"ד ח"ב סי' קסח {הגהמ"י}
יא/א ארחות חיים ח"ב סי' ע אות כג עמ' 595
יא/א ארחות שלמה עמ' יד
יא/א בית מועד (קורח) פרק ה אות לג, פרק טז אות כב
יא/א ברור הלכה מו"ק כ ע"א אחרי ציון א פסקה ב, כד ע"ב ציון י
יא/א המנהיג עמ' תש
יא/א חי' ר' חנוך הענאך עמ' קלה
יא/א ימי שלמה
יא/א יסודי ישורון ח"ב עמ' קו {מל"מ}
יא/א לבושי מרדכי או"ח עמ' שצה {מל"מ}
יא/א מועדי ה' (נתנזון) יו"ט עמ' רכו {מל"מ}
יא/א מוריה גל' ריט עמ' נה {מברים אותו במועד}
יא/א מחנה לויה (תשעד) עמ' צ, קעח {מל"מ}
יא/א מלאכת שמואל עמ' קפו
יא/א מנחת אהרן (קאפח) עמ' 434 {חליצה}, 435
יא/א עיר הקודש והמקדש ח"ג עמ' רט {מל"מ}
יא/א פרי האדמה ח"ב וח"ג
יא/א צידה לדרך מאמר ה עמ' קנא
יא/א קובץ ביאורים (שפירא)
יא/א קרית מלך
יא/א שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' שיב {מל"מ}
יא/א שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' רמ
יא/א שעורי הרב - אבלות עמ' נב
יא/א תועפות ראם (מחפוד) ח"א עמ' צא {מל"מ}
יא/ב אורח צדקה עמ' נח
יא/ב אנצי"ת ע' ברכת אבלים הע' 17
יא/ב בנין אריאל ח"ב עמ' קל {הגהמ"י}
יא/ב ברור הלכה מו"ק כד ע"ב ציון י
יא/ב בתורתו יהגה ח"ב עמ' תל {בשעה שהיה רואה את המת ואת הכלה}
יא/ב מנחת חינוך ח"ב עמ' שז
יא/ב עץ השדה סי' טו הערה כח
יא/ב קידש ידיד דף מז ע"ב-ע"ג
יא/ב תהלה לדוד (מן) יו"ד סי' לט ס"ק כג
יא/ב תועפות ראם (מחפוד) ח"א עמ' קיח
יא/ב תניא רבתי ח"א עמ' 338
יא/ב תשובות הרי"ד עמ' קנ
יא/ג אוצרות הרמב"ם
יא/ג אור גדול דף קמ ע"ג
יא/ג אור הישר
יא/ג ארחות חיים ח"ב סי' ע אות כג עמ' 595
יא/ג בארות נתן עמ' צו
יא/ג בדבר מלך ח"י עמ' רטו-רטז
יא/ג בית מועד (קורח) פרק יא אות מא, פרק יג אות יט, פרק מג אות י, פרק נ אות א, יא
יא/ג בן אריה
יא/ג ברור הלכה מו"ק ח ע"א ציון ג, כד ע"ב ציון ו פסקה ב, ציון ל, כו ע"ב אחרי ציון ע, כז ע"א ציון ס
יא/ג דליות דוד מו"ק עמ' קלט
יא/ג דליית הכרם עמ' תתתלו {כ"מ}
יא/ג דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' תרג {הגהמ"י אות ג}
יא/ג חיים מדבר דף ל {מותר לספוד}
יא/ג מחקרי ארץ ח"ח יו"ד סימן מ
יא/ג מנחת אהרן (קאפח) עמ' 171 {ר"ח}, 392, 394 {הספד}
יא/ג מעיני המים
יא/ג מקראי קדש (תשנג) עמ' שנט
יא/ג מרכבת המשנה מהדו"ב
יא/ג נשאל דוד או"ח עמ' קמא {במועד}
יא/ג ס' המנהגים לרבינו אברהם קלויזנר סי' עב אות ח, סי' פב אות יב
יא/ג ס' הנייר עמ' סו
יא/ג ס' הפרנס עמ' שלא
יא/ג צידה לדרך מאמר ה עמ' ר, רלב
יא/ג קרית מלך
יא/ג רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' קב, קג
יא/ג שארית ישראל (שציפנסקי) ח"א עמ' רנ {פורים}
יא/ג שו"ת ר"י מסלוצק עמ' שלו
יא/ג שערי תורת התקנות ח"א מח' א עמ' 173
יא/ג תורה אור (שנגהי) עמ' לט
יא/ג תורת החוף ימים - שפתי חיים סי' ג אות ד
יא/ג תפארת צבי (שפילמן) ח"ד עמ' שיט
יא/ד ארחות חיים ח"ב סי' ע אות כג עמ' 596
יא/ד ברור הלכה מו"ק כח ע"ב ציון א
יא/ה אורח ישראל סי' יד אות ט
יא/ה אורח צדקה עמ' נז
יא/ה ארחות חיים ח"ב סי' ע אות ח
יא/ה ברור הלכה מו"ק כז ע"ב ציון ב
יא/ה ברכי יוסף יו"ד סי' תא אות א {שלא בפניו}
יא/ה כפי אהרן (זס') תנינא עמ' לח-לט
יא/ה מנחת אהרן (קאפח) עמ' 392 {ת"ח}
יא/ה מנחת חינוך ח"ב עמ' רעא
יא/ה נתן פריו חנוכה עמ' עג
יא/ה צפיחית בדבש דף סד ע"א {כ"מ}
יא/ה רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' ריח
יא/ה שבט הלוי (ווזנר) ח"ז סי' עג
יא/ה שערי תורת התקנות ח"א מח' א עמ' 172
יא/ו אהבת אברהם עמ' כח {ל' יום לפני הרגל}
יא/ו אהל יצחק
יא/ו אמת ליעקב מועד עמ' תיא {אשה, והשמיט שלא יספיד}
יא/ו ארחות חיים ח"ב סי' ע אות כג עמ' 596
יא/ו ארחות שלמה עמ' יד
יא/ו בית מועד (קורח) פרק יג אות כד
יא/ו ברור הלכה מו"ק ח ע"א ציון ד
יא/ו דליית הכרם עמ' תתתלו {כ"מ} [צ"ל ונ"ל דלא]
יא/ו דרשות מהר"ם חביב עמ' רנ
יא/ו התעוררות תשובה (תשנב) ח"ג עמ' סג
יא/ו ישועת משה עמ' שנ
יא/ו מקור ברוך (גינ', תרפח) ח"א דף יב
יא/ו מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' לז
יא/ו משנת יעקב זמנים ח"א עמ' ריט
יא/ו משפטי עזיאל ח"ו עמ' רו
יא/ו נחלת שמעון (קרסנר) שמואל א ח"ב פרק נא פסוק ב
יא/ו ס' העתים עמ' 236
יא/ו פרי האדמה ח"ב
יא/ו קרית מלך
יא/ו שדה הארץ ח"א דף כו
יא/ו שו"ת הרדב"ז ח"א סי' נד
יא/ו שער המלך ח"א עמ' קעז
יא/ו שפתי רננות (אריאש) דף נח ע"ב {לא יעורר}
יא/ז אור הישר
יא/ז אור חדש (מהר"ל) פ"ט הע' 238
יא/ז אפיקי מגינים כתובות סי' ו
יא/ז ארחות חיים ח"ב סי' ע אות כד
יא/ז באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
יא/ז באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' רלט
יא/ז בינת דניאל ח"א עמ' רסב, רסד
יא/ז בית דוד (תשעט) יו"ד סי' שסו
יא/ז בית הראה דף כז ע"ג
יא/ז בית ישחק
יא/ז בית מועד (קורח) פרק ה אות כט, פרק ז אות כח, פרק יח אות ז, פרק מ אות א, ז, פרק מב אות יד
יא/ז ברור הלכה כתובות ד ע"א ציון א
יא/ז ברכת מרדכי כתובות עמ' פח
יא/ז דברי אברהם (שדמי) ח"ד עמ' נא
יא/ז הלכה פסוקה ח"א סי' ה הערה 93א
יא/ז המנהיג עמ' תקמד
יא/ז העמק שאלה ח"א שאלתא טו אות ח {מונה שלשים אחרי ימי המשתה}
יא/ז חי' כתב סופר כתובות עמ' ט
יא/ז חי' ר' שמואל יבמות עמ' לד-לה
יא/ז ירחי כלה סוכה ח"א עמ' תסג
יא/ז כס המלך עמ' כו-כז
יא/ז להורות נתן - שו"ת ח"י עמ' סז
יא/ז לקוטי שעורים (שטיין) יבמות-כתובות עמ' קג-קה
יא/ז לקוטי שעורים (שטיין) פסחים (תשמח) סי' ג ס"ק ז-ט, יג
יא/ז מאור למלך כתובות עמ' י
יא/ז מועדים וזמנים ח"ז סי' קלו
יא/ז מחנה לויה (תשעד) עמ' קה
יא/ז מנחת שלמה (אוירבך) תנינא עמ' רעא
יא/ז מרכבת המשנה מהדו"ב
יא/ז משה ידבר (תשעו) עמ' תלא
יא/ז משה ידבר (תשעו) עמ' תלב
יא/ז משיב נפש (גרוס) ח"א עמ' רכו-רלט
יא/ז משנת יעקב מדע עמ' שיא, ונשים ח"א עמ' קלה-קלט
יא/ז משנת ר' אהרן כתובות עמ' עח
יא/ז עיונים (פאור) עמ' 17
יא/ז פנים חדשות [מהריב"ל ח"ג עב]
יא/ז פרי האדמה ח"ב
יא/ז קול אליהו (תשסו) ח"ב עמ' קיא
יא/ז רמת רחל סי' מט אות א
יא/ז שאילת יעבץ ח"ב סי' קעד, קפו
יא/ז שו"ע הרב או"ח סי' קלא ס"ו
יא/ז שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"ב עמ' קס
יא/ז שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשעו) עמ' תד
יא/ז שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' רמז, תד
יא/ז שו"ת ר"י מסלוצק עמ' שלז
יא/ז שלמי שמחה ח"א עמ' קנ, רסז
יא/ז שם דרך כתובות עמ' מד, נד
יא/ז שערי נשואין עמ' שעז
יא/ז תהלה לדוד (מן) יו"ד סי' מ ס"ק לח-לט
יא/ח אהלי שם (פרץ) כתובות סי' יח
יא/ח אור הישר
יא/ח אסיפת שמועות תשרי עמ' קנב {הגהמ"י אות ו}
יא/ח אפיקי מגינים כתובות סי' ז
יא/ח ארחות חיים ח"ב סי' ע אות כד
יא/ח באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' עא, רלז-רלח
יא/ח בד קודש (פוברסקי) ח"ד דף ל ע"ד {הגהמ"י}
יא/ח בית דוד (תשעט) יו"ד סי' שעב, שעג
יא/ח בית זבול ח"ב סי' לא אות א, ד, י
יא/ח בית ישחק
יא/ח בית מועד (קורח) פרק כב אות לא, פרק לא אות יד, פרק מ אות א, ג, יג, יז-יח
יא/ח ברור הלכה כתובות ד ע"א ציון א, ג
יא/ח ברכת מרדכי כתובות עמ' פח
יא/ח דברות משה יבמות עמ' תמח-תמט, תנא, כתובות עמ' כט
יא/ח דברי אברהם (שדמי) ח"ד עמ' נ, נג-נד
יא/ח דברי יחזקאל (מישור) עמ' רמא
יא/ח דברי יחזקאל (תרצה) דף עט ע"ב
יא/ח הון יוסף דף לב
יא/ח חי' כתב סופר כתובות עמ' ט
יא/ח חסד יצחק עמ' סד
יא/ח יעלת חן עמ' ח
יא/ח ישא מדברותיך כתובות פ"א עמ' פג {דברים שבצנעא}
יא/ח ישועות יעקב נשים עמ' קסח
יא/ח כבוד חכמים - עטרת פז עמ' שעו
יא/ח כס המלך עמ' כו {דברים שבצנעא}
יא/ח לקוטי שעורים (שטיין) יבמות-כתובות עמ' קא, קו
יא/ח לקוטי שעורים (שטיין) יבמות-כתובות עמ' קג-קה
יא/ח לקוטי שעורים (שטיין) פסחים (תשמח) סי' ג ס"ק א, ח-ט, סי' ד ס"ק א
יא/ח מאכסניא של התורה סי' סט
יא/ח מחנה לויה (תשעד) עמ' קיא
יא/ח מנחת אליהו (קוליץ) ח"ג עמ' ל
יא/ח מנחת שלמה (אוירבך) ח"ב עמ' שמג
יא/ח מנחת שלמה (אוירבך) תנינא עמ' רעא
יא/ח מקורות לפסקי הרמב"ם
יא/ח מרכבת המשנה מהדו"ב
יא/ח משיב נפש (גרוס) ח"א עמ' רכו-רלב, רלד, רלח
יא/ח משנת יעקב נשים ח"א עמ' קלח
יא/ח משנת ר' אהרן כתובות עמ' פג, פו
יא/ח נתיב אברהם ח"א עמ' מח-מט
יא/ח ס' הפרנס עמ' שכב-שכג
יא/ח עטרת חן ח"א עמ' פט
יא/ח פרי האדמה ח"ב
יא/ח קובץ ביאורים (שפירא) עמ' שלא-שלה
יא/ח קרית מלך
יא/ח רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' קד
יא/ח שאילת יעבץ ח"ב סי' קעג
יא/ח שו"ת מהר"ם בן חביב עמ' תתנב {ראב"ד}
יא/ח שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' רמז
יא/ח שולי הגליון עמ' רכ
יא/ח שעורי עיון התלמוד כתובות עמ' טז {הגהמ"י אות ו}
יא/ח שערי תורת התקנות ח"א מח' א עמ' 45
יא/ח תהלה לדוד (מן) יו"ד סי' מ ס"ק לח-לט


יב/986 הלכות אבל פרק יב *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


יב/רה"פ הרמב"ם המדויק
יב/רה"פ יד פשוטה
יב/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
יב/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
יב/רה"פ פי' ר"י קאפח
יב/רה"פ רמב"ם לעם
יב/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
יב/א אב בחכמה דף סג ע"ב {קבורה בארץ מהתורה - לח"מ}
יב/א אגרות משה או"ח ח"ד עמ' ס, יו"ד ח"א סי' רמב, רמט
יב/א אהל שרה לאה עמ' תשצד {לח"מ}
יב/א אוצרות הרמב"ם
יב/א אור הישר
יב/א אור המאיר (שפירא) סי' עד אות ה
יב/א אחיעזר ח"ג סי' עב ס"ק ד
יב/א אמונת יהושע עמ' אלף תש
יב/א אמונת עתיך גל' 102 עמ' 120 {סיכון חיים כדי לקבור חלל}
יב/א אמרי יהושע (ברוק) עמ' 171-169, 184
יב/א אשר למלך
יב/א באר מרים פ"ה הי"א אות ג
יב/א בחיר חיים
יב/א בית אבא (גוטווירטה) דף מא ע"ג-ע"ד {לח"מ}, מב ע"א-ע"ב
יב/א בית אבי ח"ב סי' עו עמ' קיג {אל תקברוני}
יב/א בית יעקב (טבשונסקי) סי' רנג סעיף כה {לח"מ}
יב/א בית ירוחם
יב/א בית ישראל (ברוין) סי' ז דף מד ע"א
יב/א בית מועד (קורח) פרק י אות א, ה, פרק יא אות כא, פרק יג אות ו, ט, פרק כד אות טו
יב/א בכורי אברהם דף נה ע"ג-ע"ד, נו ע"ב {לח"מ}
יב/א בן פדהצור דף לח ע"ג {כ"מ}
יב/א ברור הלכה סנהדרין מו ע"א ציון ה, מו ע"ב ציון ה, ו
יב/א ברכת הנצי"ב (תשל) עמ' רכה {שנאמר קבור תקברנו}
יב/א ברכת הנצי"ב (תשנז) עמ' רעג {קבורה מצוה}
יב/א גבורת יצחק סנהדרין ח"ב עמ' רד, רט-ריא
יב/א גשר יהושע עמ' 220
יב/א דברות אליהו ח"ב עמ' עו {ציווה שלא ייקבר אין שומעים לו}
יב/א דברות אליהו ח"ו עמ' עה {קבורה - מצוה}, עו {לח"מ}
יב/א דברות משה יבמות עמ' צה, הבבות עמ' שמא
יב/א דברות משה סנהדרין עמ' שצו
יב/א דברי יהושע (קלעוואן, תשעא) עמ' רמח, רנא
יב/א דברי תלמוד ח"א עמ' קמד
יב/א דגל מחנה ראובן דף מא ע"א, מב ע"א {האומר "לא יקברוני"}
יב/א דובב מישרים (וידנפלד) עמ' לב
יב/א דעת כהן עמ' שעט, תנח, ותשובה סוה"ס עמ' ד-ה
יב/א דעת סופר יו"ד סי' קיא
יב/א דרושי ר"מ מאימראן ח"ב עמ' רלו
יב/א דרך המלך (רבי)
יב/א דרשות מהר"ם בנעט עמ' קפג
יב/א הגהות רימ"א {לח"מ}
יב/א העמק שאלה ח"א שאלתא לד אות ז
יב/א התורה והמדינה ח"ה עמ' קצז, ר, רב, ריג
יב/א ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"א עמ' קצז
יב/א זכרון משה אליהו עמ' ב
יב/א חבלים בנעימים ח"א סוגיא ז אות א {אין שומעים לו כי הקבורה היא מצוה}
יב/א חוות בנימין ח"א עמ' קצו
יב/א חי' בן אריה ח"א סי' יא אות א-ב, ח
יב/א חי' ר' חנוך הענאך עמ' פב
יב/א חי' ר' שלמה (תשמב) עמ' רמט
יב/א חי' ר' שלמה (תשסד) עמ' רמד
יב/א חיים ביד דף קטו ע"ד
יב/א חיים ומלך
יב/א חלק לוי עמ' שסג
יב/א חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' מט עמ' קמט {אל תקברוני}, קנה-קנו
יב/א חקרי זמנים ח"ג עמ' קצ
יב/א יחל ישראל (תשנב) ח"ג עמ' קנג, רכו
יב/א יחל ישראל (תשסג) ח"ב עמ' רלד, רעב {כ"מ ולח"מ}
יב/א ים שמחה עמ' עד {מצוה לקבור}
יב/א ישועות יעקב נזיקין עמ' רפג
יב/א כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' רסו {מצוה}, תעו {לח"מ}
יב/א כרם יעקב עמ' צא
יב/א כתב סופר יו"ד דף קכט ע"ד, קלא ע"א
יב/א כתב סופר יו"ד סי' קסט ד"ה והנה הרמב"ם, ויש {צוה שלא יקבר וכו' שהקבורה מצוה}, סי' קעה ד"ה ואיידי דאיירי {מת אביה של כלה וכו' נוהגין שבעת}, סי' קפ ד"ה גרסינן {לח"מ - וסובלים המת}
יב/א כתר אפרים עמ' תעט
יב/א לב אריה (הורביץ) עמ' קסח
יב/א לב השבת סי' לח הערה 26
יב/א להורות נתן - שו"ת ח"ט עמ' נב
יב/א להורות נתן - שו"ת חי"ד עמ' פג
יב/א לחם יהודה
יב/א למודי ה' (תקמז) דף כא ע"ד {כ"מ - משום בזיון}
יב/א לקוטי שיחות חכ"ח עמ' 174
יב/א מגן בעדי עמ' 137
יב/א מועדים וזמנים ח"ז סי' קלה
יב/א מחנה חיים ח"ז עמ' סט {ציווה שלא ייקבר}
יב/א מחנה לויה (תקעט) דף לז ע"ד
יב/א מחנה לויה (תשעד) עמ' קמט
יב/א מטה אהרן הל' יו"ט עמ' ריא, ריג
יב/א מכתב לחזקיהו דף מב ע"א, סז ע"ב
יב/א מנחה חדשה (פאפרש) ח"ב דף קמו ע"ב
יב/א מנחת אהרן (קאפח) עמ' 394
יב/א מנחת אשר שבת עמ' רפג
יב/א מנחת חינוך ח"ב עמ' צז
יב/א מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' קכט {לח"מ}
יב/א מנחת עני (תקמז) דף ח ע"ד-ט ע"ב {לח"מ}
יב/א מנחת עני (תקמז) דף לח ע"א {ציווה שלא יקבר}
יב/א מעין חיים ח"ג עמ' רטז
יב/א מעיני המים
יב/א מערכי לב (חזן) ח"ב דף רצג ע"א {ציוה שלא יקברוהו}
יב/א מעשה הבא בעבירה עמ' 115
יב/א מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' קסב
יב/א משאת המלך ח"ד סי' תקלז {מקור מצות קבורה}
יב/א משב יעקב ח"ב
יב/א משנה הלכות ח"ו סי' רג {כי קבור תקברנו}
יב/א משנה הלכות ח"ז סי' רפו
יב/א משנה הלכות ח"י סי' רג {מצות קבורה}
יב/א משנת יעקב קנין עמ' קלה
יב/א משנת משה סנהדרין עמ' קנה
יב/א משפטי עזיאל ח"ו עמ' קנג, קנד
יב/א נועם ח"ב עמ' ג, ח"ה עמ' קסה, ח"ו עמ' פג, קב, ח"ח עמ' סח, עד, חי"ד עמ' שטז, חכ"ה עמ' נא
יב/א נחלת נפתלי דף כה
יב/א נחלת שמעון (קרסנר) שופטים ח"ב סי' מו אות ו
יב/א נחלת שמעון (קרסנר) שמואל א ח"ב פרק נט פסוק ט
יב/א נצר מטעי (פרידמן) סי' לא סעיף ד {ציווה שלא ייקבר}
יב/א נשמת אברהם ח"ב עמ' רנה
יב/א נשמת חיים (ברלין - שו"ת) עמ' קצו
יב/א ס' העתים עמ' 231 {לח"מ}
יב/א ס' הפרנס עמ' רעג
יב/א סהמ"צ לרמב"ם (הליר) עמ' צב
יב/א סהמ"צ לרס"ג (תשסז) מדע-אהבה עמ' שנה {ציוה שלא יקבר}
יב/א סהמ"צ לרס"ג ח"א דף קמה ע"ב
יב/א סולם מוצב עמ' קכט-קל
יב/א סיני ק עמ' שלג
יב/א ספרי דבי רב ח"ד עמ' כח
יב/א עין יהודה עמ' קכ {קבורה מן התורה}
יב/א עמוד הימיני (ישראלי, תשכו) עמ' שיז, שכ, שכד-שכה
יב/א עמק הלכה (בוימל) עמ' קלט, קסט
יב/א פני מבין ח"ב דף לז ע"א {לח"מ}
יב/א פרחי אהרן עמ' 214
יב/א צידה לדרך מאמר ה עמ' קסה, קסט
יב/א קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' שסב {לח"מ}
יב/א קול מבשר (ראטה) ח"א עמ' ו, קפג
יב/א קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' ו {כ"מ}, ח, שו, שז {כ"מ}, ח"ב עמ' קפד {לח"מ}, קפו, קפז {כ"מ}
יב/א ריח שדה - דרושים דף ז ע"ג
יב/א רנת יצחק שמואל עמ' רע, רצה, מלכים עמ' שב
יב/א רשימות (שניאורסון) חוב' קכח עמ' 7 {צוה שלא ייקבר}
יב/א שאגת אריה החדשות דף ח ע"ג
יב/א שאלת יצחק (קוסובסקי, תשנד) עמ' עו
יב/א שאלת יצחק (קוסובסקי, תשסו) עמ' קג
יב/א שארית יהודה (בלום) דף מב ע"ג {מצוה לקבור}
יב/א שדה יצחק עמ' קעה
יב/א שו"ת הרדב"ז ח"ב סי' תשפ
יב/א שו"ת ממעמקים ח"ג עמ' לז, לט, מד
יב/א שו"ת רא"מ פינגרהוט עמ' קל {לח"מ}
יב/א שולי הגליון עמ' רכ
יב/א שם משמעון (פולק) ח"א דף קטו
יב/א שם משמעון (פירסט) ח"א עמ' כו
יב/א שם שלמה (ארדיט) דף מט ע"א ואילך
יב/א שמש מרפא עמ' קע {לח"מ}
יב/א שרידי אש ח"ב עמ' תרכו, תרעא
יב/א שרידים גל' יד עמ' מו {אל תקברוני}
יב/א תבואת יקב (פרידמן) עמ' פב-פג {ציוה שלא יקברוהו}
יב/א תועפות ראם (מחפוד) ח"א עמ' מה
יב/א תחומין ח"ה עמ' 245, חי"ח עמ' 133
יב/א תחומין יח (תשנח) עמ' 133
יב/א תיבת גומא (זכרון אהרן) ח"א עמ' פא
יב/א תניא רבתי ח"ב עמ' קצ, קצב
יב/א תרומת הגורן ח"ב עמ' 168
יב/ב אנצי"ת ע' אדם כשר הע' 4-5
יב/ב ארחות שלמה עמ' טו
יב/ב בית מועד (קורח) פרק יג אות ג
יב/ב ברור הלכה ברכות טז ע"ב ציון ד
יב/ב ברור הלכה מו"ק כה ע"א ציון ה
יב/ב ברכת יוסף ואליהו רבה (תשסט) ח"א עמ' קמה {לח"מ}
יב/ב גשר יהושע עמ' 220
יב/ב דרשות מהר"ם חביב עמ' תה
יב/ב הר המלך ח"ה עמ' עה
יב/ב הרמב"ם והלכותיו
יב/ב הרמב"ם כמחנך עמ' 156
יב/ב זכרון נחום עמ' צט {אדם כשר}
יב/ב חי' כתב סופר
יב/ב לב שלמה (הלוי) דף קמח ע"ד
יב/ב לב שלמה (הלוי) דף קמח ע"ד-קמט ע"א
יב/ב להורות נתן מועדים ח"ה עמ' רעח {המוריד דמעות על אדם כשר שכרו שמור}
יב/ב מטה אפרים ח"ב
יב/ב מילי דמרדכי
יב/ב מקורות לפסקי הרמב"ם
יב/ב משנת ר' אהרן מאמרים (תשמח) ח"ד עמ' רצט {המתעצל בהספד}
יב/ב משנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ד עמ' רצט {מתעצל בהספדו}
יב/ב משרת משה (עטייה)
יב/ב נחלת צבי (פאליי) עמ' שו
יב/ב פרפרת הפרשה פרשת חוקת פרק כ פסוק ב
יב/ב צידה לדרך מאמר ה עמ' קנז
יב/ב קידש ידיד דף ב ע"ג-ע"ד, יג ע"ב-ע"ג
יב/ג אור הישר
יב/ג ברור הלכה מו"ק כה ע"א ציון י
יב/ג חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' תח, נשים ח"ב עמ' מט
יב/ג יד אברהם אהלות עמ' קב
יב/ג יד המלך (לנדא)
יב/ג מטומאה לקדושה עמ' 109
יב/ג מנחת אהרן (קאפח) עמ' 169
יב/ג משאת מרדכי ב"ק עמ' סב
יב/ג שו"ת מהרלב"ח סי' סג
יב/ד ארחות שלמה עמ' טו
יב/ד בית מועד (קורח) פרק יא אות יט
יב/ד הר המלך ח"ז עמ' רעה = תוי"ט מגילה פ"ד מ"ג
יב/ד מלאכת שמואל עמ' קפד
יב/ד מנחת אהרן (קאפח) עמ' 170
יב/ד מנחת אהרן (קאפח) עמ' 394 {קינות}
יב/ד סוכת דוד (שירירו) דף קסב ע"ג
יב/ד קרית מלך [צ"ל שבע מעמדות ושבע מושבות ואח"כ אומר עמדו]
יב/ה ארחות שלמה עמ' טו
יב/ה בית מועד (קורח) פרק יא אות כה
יב/ה בית נפתלי (תרנט) סי' יג
יב/ה ברור הלכה מו"ק כח ע"א ציון א
יב/ה דברי שמואל (מודליאנו) עמ' כח
יב/ה מנחת אהרן (קאפח) עמ' 169-170
יב/ה מערכי לב (ציר') עמ' קטז {הספד לאשה}
יב/ה סוכת דוד (שירירו) דף קס ע"א, קסד ע"ג
יב/ה פרי האדמה ח"ג
יב/ה צידה לדרך מאמר ה עמ' קנז, קע
יב/ה צרור הכסף (גטיניו) דף קל ע"ד
יב/ה רמת רחל סי' נג אות ב-ג, ו {הספד לאשה}
יב/ו אנצי"ת ע' ברכת אבלים הע' 61
יב/ו ארחות חיים ח"ב סי' ע אות כה
יב/ו בית מועד (קורח) פרק נ אות ו
יב/ו מלאכת שמואל עמ' קפד
יב/ו מנחת אהרן (קאפח) עמ' 394 {קינות}
יב/ו קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' שי, ח"ב עמ' קצ
יב/ו קרית מלך
יב/ו ריח שדה - דרושים דף טו ע"ב
יב/ו שאר יוסף ח"ד
יב/ו שו"ת רא"מ פינגרהוט עמ' קסד
יב/ו שנות חיים (קליין) נתיב א ח"א אות ו
יב/ז אנצי"ת ע' ברכת אבלים הע' 7
יב/ז ארחות חיים ח"ב סי' ע אות כה
יב/ז בית מועד (קורח) פרק נ אות יט
יב/ז ברור הלכה מו"ק כה ע"א ציון נ
יב/ז גביע הכסף ח"ד עמ' שיב {לח"מ}
יב/ז הר המלך ח"ג עמ' צ
יב/ז ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' קמט
יב/ז מגילת ספר עשין דף יא ע"ד
יב/ז מלאכת שמואל עמ' קפד, קפו
יב/ז משפטי עזיאל ח"ו עמ' רו
יב/ז צידה לדרך מאמר ה עמ' קעד
יב/ז קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' שי, ח"ב עמ' קצ
יב/ז קרית מלך
יב/ז ריח שדה - דרושים דף טו ע"ב
יב/ז שו"ת רא"מ פינגרהוט עמ' קנט-קסב, קסד
יב/ז שנתון המשפט העברי חי"א עמ' 602
יב/ז תניא רבתי ח"א עמ' 338
יב/ח אגרות משה יו"ד ח"א סי' רס
יב/ח בית אבי ח"ב סי' סב עמ' פו
יב/ח בית ישראל (בנבנשתי) ח"ב-ח"ג דרוש כז עמ' 115 {לח"מ}, דרוש לו עמ' 292, 295
יב/ח בית מועד (קורח) פרק נ אות א-ב, ה
יב/ח ברור הלכה מו"ק ח ע"א ציון ג
יב/ח דבר יהושע (שו"ת) ח"א סי' לד, ח"ה יו"ד סי' יט {כ"מ}
יב/ח חזו"א יו"ד סי' ריג ס"ק ד
יב/ח חזו"א על הרמב"ם {כ"מ}
יב/ח יחוה דעת ח"ד עמ' רצו
יב/ח מלאכת שמואל עמ' קעט, קפב, קפג, קפו
יב/ח מנחת אהרן (קאפח) עמ' 394 {קינות}
יב/ח מנחת אליהו (קוליץ) ח"א דף כז ע"ב
יב/ח משנת יעקב זמנים ח"א עמ' קנח-קס, הפלאה עמ' קעח
יב/ח משפטי עזיאל ח"ו עמ' רה, רו
יב/ח נועם חי"ד עמ' נב, נה {מל"מ}
יב/ח צידה לדרך מאמר ה עמ' רלא
יב/ח קרית מלך
יב/ח רמב"ם המאיר הל' ק"פ פ"ו ה"ט מקור 21
יב/ח שדה יצחק עמ' קעו
יב/ח שו"ת רא"מ פינגרהוט עמ' קסד
יב/ט בית מועד (קורח) פרק יג אות י
יב/ט ברור הלכה מו"ק כד ע"ב ציון ה
יב/ט חי' יחיאל דף יד ע"ב
יב/ט כתר המלך
יב/ט משנת יעקב מדע (תשסב) עמ' תמג
יב/ט צידה לדרך מאמר ה עמ' קנח
יב/ט קרית מלך
יב/ט שיח יצחק (וייס) ח"א עמ' תה
יב/י אור הישר
יב/י אור יקרות
יב/י אנצי"ת ע' ברכת אבלים הע' 58
יב/י ברור הלכה מו"ק כד ע"א ציון ט
יב/י ברכי יוסף יו"ד סי' שנג אות ב {לח"מ}
יב/י דבר שאול סוטה סי' י אות ה
יב/י הגהות חבר בן חיים
יב/י זכר שמואל קדושין דיני יחוד ס"ק ח
יב/י חדושים ובאורים (גרי') קדושין סי' יא ס"ק ו
יב/י לב שלמה (חלמא) עמ' עב
יב/י מגן בעדי עמ' 119 {בן ל' - לא מעל"ע}
יב/י מחנה לויה (תשעד) עמ' קפג-קפד
יב/י נחלת שמעון (קרסנר) מלכים ב ח"א סי' ה אות ה
יב/י נשמת אברהם ח"ג עמ' קג {לח"מ}
יב/י עצי ארזים סי' כב ס"ק ה
יב/י שו"ת רשב"ש עמ' תלו
יב/י שער יוסף סי' ד דף ו ע"ב {לח"מ}
יב/י שער יוסף - שו"ת דף ז ע"א
יב/י שערי תורת התקנות ח"ב מח' א עמ' 304
יב/יא בית מועד (קורח) פרק יא אות ח
יב/יא ברור הלכה מו"ק כד ע"א ציון ט
יב/יא חיים ומלך
יב/יא ישועת משה עמ' רמ
יב/יא לב מבין
יב/יא צידה לדרך מאמר ה עמ' קעב
יב/יא קרית מלך
יב/יב אנצי"ת ע' ברכת אבלים הע' 59
יב/יב דרך המלך (חוידינסקי)
יב/יב האהל שנה כו (כסלו תשם) עמ' נה
יב/יב כתר המלך
יב/יב ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' קנט


יג/987 הלכות אבל פרק יג *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


יג/רה"פ הרמב"ם המדויק
יג/רה"פ יד פשוטה
יג/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
יג/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
יג/רה"פ פי' ר"י קאפח
יג/רה"פ רמב"ם לעם
יג/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
יג/א בחיר חיים {עשרה}
יג/א ברור הלכה כתובות ח ע"ב ציון א
יג/א בתורתו יהגה ח"ב עמ' שכב {שורה לפני שורה}
יג/א גבורת יצחק סנהדרין ח"א עמ' רעד-רעה
יג/א דברות משה כתובות סי' ח ענף א (עמ' סט) {עשרה}
יג/א הר המלך ח"ה עמ' קל-קלג
יג/א יד פשוטה הל' ק"ש פ"ד ה"ו
יג/א מלאכת שמואל עמ' קצ-קצא
יג/א מלילות ח"א עמ' 92
יג/א מסורה חי"א עמ' מח
יג/א נחלת נפתלי דף כג-כד
יג/א קרית מלך [בכ"מ צ"ל דף יט]
יג/א שערי תורת התקנות ח"ב מח' א עמ' 302
יג/ב אבן האזל קדשים ח"א דף כז ע"א
יג/ב אור תורה (ריסקין) דברים עמ' 118
יג/ב באר לחי ראי
יג/ב באר שרים (שלזינגר) בראשית פ' ויצא סי' ג בהקדמה
יג/ב בית מועד (קורח) פרק יא אות מב, מה, פרק כב אות כא-כב
יג/ב גבורת יצחק סנהדרין ח"א עמ' רעה
יג/ב מטר השמים (תשנז) עמ' תקח
יג/ב מלאכת שמואל עמ' קצ
יג/ב מצות ביקור חולים סי' לט אות ז
יג/ב מראה הנוגה [מחנה לויה (תקעט) דף צה ע"ד] {באין בני אדם}
יג/ב פני מבין ח"א דף נד ע"ב {לח"מ}
יג/ב קובץ זכרון (קוסובסקי) עמ' קלו
יג/ב קרית מלך
יג/ב רמת רחל עמ' סח
יג/ב תהלה לדוד (מן) יו"ד סי' מ ס"ק יד
יג/ג בית אברהם (סוכאטשוב) גל' ו עמ' 39 {כופין}
יג/ג בית מועד (גטיניו) דף מט ע"ג
יג/ג בית מועד (קורח) פרק יט אות א, פרק כב אות ז, י, פרק לה אות א, פרק מג אות ט
יג/ג ברור הלכה מו"ק כא ע"א ציון א פסקה ב {רדב"ז}, ופסקה ג, כח ע"ב ציון א, ב, ג
יג/ג ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תיא
יג/ג יד ישראל ח"ב
יג/ג יחל ישראל (תשסג) ח"ב עמ' רפא
יג/ג מבוא למשנה תורה עמ' 127
יג/ג מדה טובה ח"ד עמ' 345
יג/ג מצות ביקור חולים סי' כא אות א {לא יטריחו}
יג/ג עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 219
יג/ג צהר גל' יא עמ' 25, 30
יג/ג קרית מלך
יג/ג רנת יצחק משלי עמ' קמז
יג/ד באר מרים פ"ב ה"ד אות א
יג/ד בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' תיז
יג/ד בית ישי (חידושים, תשסד) עמ' תנז
יג/ד בית מועד (קורח) פרק יט אות ג, פרק כ אות ב
יג/ד בעקבי הצאן עמ' רנז
יג/ד ברור הלכה שבת קנב ע"א ציון ב
יג/ד בתורתו יהגה ח"ב עמ' שכג {באים עשרה בני אדם}
יג/ד גן שושנים ח"א עמ' סז
יג/ד דברי שלמה (אסרף)
יג/ד דברי שמואל (מודליאנו) עמ' לח
יג/ד הגיוני עוזיאל ח"א עמ' 153
יג/ד הר המלך ח"ה עמ' עה
יג/ד השגות הרמ"ך
יג/ד חקרי זמנים ח"ג עמ' קצב
יג/ד לקוטי שיחות ח"כ עמ' 569
יג/ד מחנה לויה (תקעט) דף צו ע"ד
יג/ד מחנה לויה (תשעד) עמ' רכז
יג/ד מן הסערה עמ' 62
יג/ד מסורה ח"ה עמ' מז
יג/ד מעיני המים
יג/ד מצות ביקור חולים סי' כא אות א, ט
יג/ד מרכבת המשנה מהדו"ב
יג/ד נפש הרב עמ' רנ
יג/ד נפש הרב עמ' רנ
יג/ד ס' הפרנס עמ' שכט
יג/ד ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' קנט
יג/ד סיני ק עמ' שלד
יג/ד קובץ זכרון (קוסובסקי) עמ' קלז
יג/ד רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' רכב
יג/ד שיח יוסף ח"ב עמ' סב
יג/ד שעורי הרב - אבלות עמ' לח
יג/ה בית מועד (קורח) פרק כב אות יד
יג/ה ברור הלכה מו"ק כז ע"ב ציון ו, ז
יג/ה הגהות מהרי"ץ על שו"ע יו"ד עמ' רפב
יג/ה מצות ביקור חולים סי' לג אות ב {אבל וחולה}
יג/ה משנה כסף (שירירו)
יג/ה קובץ המועדים פסח-שבועות ח"ד עמ' תלב
יג/ו בית מועד (קורח) פרק יט אות ה
יג/ו ברור הלכה מו"ק כז ע"א ציון ל
יג/ו זרע יצחק (לומברוזו) דף כ ע"ד
יג/ו חנא וחסדא ח"א דף קמד ע"ב
יג/ז גביע הכסף ח"א עמ' תלב {שליחת מנה לסעודת הבראה}
יג/ז גדול כבוד הבריות עמ' 146
יג/ז דברות משה זרעים עמ' תתקצז {ואין משקין בזכוכית לבנה אלא בצבועה}
יג/ז סודו של המשפט העברי עמ' 259
יג/ז פרי האדמה ח"ב וח"ג
יג/ז צבי תפארת סי' לו
יג/ז שערי תורת התקנות ח"ג עמ' 105
יג/ח אור הישר
יג/ח בית מועד (קורח) פרק טז אות ג
יג/ח ברור הלכה כתובות ח ע"ב ציון ג
יג/ח חזון המקרא ח"ב עמ' 89 {כ"מ}
יג/ח מנחת אהרן (קאפח) עמ' 155, 157
יג/ח קרן הצבי מצוה ה אות ו
יג/ח רנת יצחק משלי עמ' קכח
יג/ח שערי תורת התקנות ח"ג עמ' 106
יג/ט אור הישר
יג/ט באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' לז
יג/ט בית אהרן וישראל גל' לז עמ' פז {מל"מ}
יג/ט בית אהרן וישראל גל' קכה עמ' קיד {מל"מ - לימוד ליד קבר של אשה}
יג/ט בית מועד (קורח) פרק י אות כט, פרק יג אות א, ט, פרק יט אות לה, פרק כב אות ו, פרק לו אות ט
יג/ט ברור הלכה ברכות ג ע"ב ציון א
יג/ט ברור הלכה מו"ק כג ע"א ציון א
יג/ט גן שושנים ח"ב עמ' לב
יג/ט התעוררות תשובה (תשנב) ח"ד עמ' קפא {מל"מ}
יג/ט זכרון חי עמ' ב-ג {מל"מ - אשה}
יג/ט מגן גבורים (או"ח) סי' ד ס"ק א, סי' עב ס"ק ב {מל"מ}
יג/ט מוריה גל' קעה עמ' מא {לא הזכיר לועג לרש}, גל' קפג עמ' נג
יג/ט מטומאה לקדושה עמ' 37, 61-63
יג/ט מנחת אהרן (קאפח) עמ' 159, 168, 183 {לח"מ}, 395
יג/ט מנחת אליהו (קוליץ) ח"ג עמ' לט
יג/ט מסורה ח"ז עמ' לה
יג/ט מצות ביקור חולים סי' לט אות ט {יושבין דוין}
יג/ט משנת יעקב נשים ח"א עמ' שז-שח
יג/ט ניר לדוד
יג/ט עולת איש ברכות עמ' י
יג/ט פאר המלך עמ' רמ
יג/ט קרית מלך
יג/ט תורת המלך (צדוק) סי' י ס"ק יד
יג/ט תורת ירוחם ח"ב דף נח ע"ד {כ"מ}
יג/י ארחות חיים ח"ב סי' ע אות כו
יג/י אשכבתיה דרבי ח"א עמ' מח, ע
יג/י בית מועד (קורח) פרק יא אות כג, פרק כג אות א-ב
יג/י דרשות מהר"ם חביב עמ' רצט
יג/י האיר ממזרח כתובות סי' ז אות ג {אין בוכין על המת יותר מג' ימים - אם חייב לבכות על מתו}
יג/י הר המלך ח"ח עמ' שסג
יג/י ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' תטו
יג/י ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' פט, קע
יג/י כבוד לאיש דף יט ע"ג, לט ע"ג
יג/י מבוא למשנה תורה עמ' 86, 183
יג/י מילי דמרדכי
יג/י משנת חיים ויקרא עמ' ריז
יג/י מתנת חיים מאמרים ח"ב עמ' שפז
יג/י נועם חט"ז קונטרס הרפואה עמ' צח [הליכות טבת תשלב]
יג/י נחלת צבי (פאליי) עמ' שה
יג/י פרי האדמה ח"ב
יג/י צידה לדרך מאמר ה עמ' רכד
יג/י ראשית דעת (קורח) סי' ח {שלשה ימי בכי}
יג/י רנת יצחק דברי הימים עמ' כג
יג/י רנת יצחק חמש מגילות עמ' רמב
יג/י רנת יצחק עה"ת ח"א עמ' קפב
יג/י רנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' שנו {אין גדול ממשה}
יג/י רנת יצחק פ' חלק עמ' סד
יג/י שבות יעקב (אבולפיה) עמ' רפט
יג/י שם יחזקאל בראשית-שמות עמ' קמב {אסור להספיד אחרי יב"ח}
יג/י שערי שיש יהושע ח"א עמ' סט, עב
יג/י תפארת ציון (אבא שאול) עמ' סז, קמה
יג/יא אהבת יעקב עמ' קסא
יג/יא אהל יצחק
יג/יא אור חדש (מהר"ל) פ"ג הע' 681
יג/יא איש ההלכה גלוי ונסתר עמ' 69
יג/יא ארחות חיים ח"ב סי' ע אות כו
יג/יא בית יחזקאל (וייס) עמ' קנז
יג/יא בית מועד (קורח) פרק כג אות א, ד
יג/יא דברי השקפה עמ' לח
יג/יא דברי חנינא - הספדים עמ' קנג {אל יתקשה יותר מדי}
יג/יא האיר ממזרח כתובות סי' ז אות ג {אל יתקשה על מתו וכו' שנא' וכו' הטעם שהוצרך לכתוב מקור הדין}
יג/יא ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' תטו
יג/יא ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' נה
יג/יא מבוא למשנה תורה עמ' 229, 220, 278, 321, 327, 364
יג/יא מן הסערה עמ' 67
יג/יא מסורה חט"ו עמ' כט
יג/יא משרת משה (עטייה)
יג/יא נתן פריו סוכה עמ' קמא
יג/יא עיונים במשה"ע ובהלכה עמ' 244
יג/יא פרי האדמה ח"ב
יג/יא צהר הבית עמ' קנז
יג/יא שמן ראש ח"א-ח"ח ויקרא עמ' קלט
יג/יא שנתון המשפט העברי חי"ד עמ' 141
יג/יא שערי שיש יהושע ח"א עמ' סא, עב
יג/יא שערי תודה ח"א עמ' 8 (בספרות רומיות)
יג/יב אבן ישראל (בוהוש) עמ' קח
יג/יב אבן ציון עמ' תרצט
יג/יב אוצרות הרמב"ם
יג/יב אורי וישעי ויקרא עמ' עח
יג/יב איש אמונים דף קיט ע"ד
יג/יב איש צעיר (עוזיאל) דף ד ע"ג {אחד מן החבורה שמת תדאג כל החבורה}
יג/יב אנצי"ת ע' אבלות הע' 372
יג/יב ארחות חיים ח"ב סי' ע אות כו
יג/יב אש המערכה עמ' 41
יג/יב אשכבתיה דרבי ח"א עמ' רעד
יג/יב בית ישראל (הורוביץ) יו"ד סי' פב
יג/יב בתורתו יהגה (תשעב) עמ' סט {יפחד וידאג וכו', ויחזור בתשובה}
יג/יב בתורתו יהגה ח"ב עמ' שכג {ויחזור בתשובה}
יג/יב גבורת יצחק סנהדרין ח"א עמ' קנז
יג/יב גביע הכסף ח"ב עמ' שעד {ישוב בתשובה, יראה כאילו חרב}, שעה {השמיט קטן או גדול}, שעו {להקיץ ולחול}
יג/יב דברי חנינא - הספדים עמ' קכג, קנב {אכזרי}
יג/יב דברי יואל שמות ח"א עמ' יז
יג/יב דרך המלך (רבי)
יג/יב דרשות שבט הלוי ח"א עמ' רעו
יג/יב הרמב"ם כמחנך עמ' 98
יג/יב ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' תטז
יג/יב ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' נה
יג/יב ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תרב
יג/יב ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"א עמ' קצו
יג/יב זאת ליעקב בראשית עמ' רלז {כל מי שאינו מתאבל כמו שצוו חכמים}
יג/יב חוט המשולש (דיוואן) דף מ ע"ג {אחד מן החבורה}
יג/יב חיתו ארץ עמ' 106
יג/יב ישועות עוזו עמ' 24 {אכזר}
יג/יב לדוד עד עולם עמ' 14 {תדאג כל החבורה}
יג/יב לקוטי שיחות חל"ה עמ' 333 {יחזור בתשובה}
יג/יב לקחת מוסר ח"ב עמ' ריב
יג/יב מבוא למשנה תורה עמ' 219, 226, 229, 314, 327, 351
יג/יב מן הסערה עמ' 67
יג/יב מנחת שלמה (אוירבך) ח"ב עמ' שמד
יג/יב מנחת שלמה (אוירבך) תנינא עמ' רסט
יג/יב מקור חסד עמ' רט
יג/יב מקור ישראל דף קיד ע"ג
יג/יב משכנות יעקב (נעים) דף קמה ע"ב
יג/יב משפטי עזיאל ח"ט עמ' קפד, קפה
יג/יב משרת משה (עטייה)
יג/יב נחלת צבי (פאליי) עמ' עו, שה
יג/יב ס' הפרדס לרש"י עמ' קי
יג/יב עיוני תשובה (קדרי) עמ' 100, 196
יג/יב עיונים במשה"ע ובהלכה עמ' 244
יג/יב עץ החיים (אבולפיה, תפט) ח"א דף מ ע"ב {אחד מבני חבורה}
יג/יב עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קס, כרך ב ח"ב עמ' ריג
יג/יב צהר הבית עמ' קנט
יג/יב קידש ידיד דף ס ע"ג
יג/יב קרית מלך
יג/יב ראשית דעת (קורח) סי' כו {אכזרי}
יג/יב שארית יעקב (אלגזי) עמ' רמד (=עו ע"ב) {אחד מבני חבורה}
יג/יב שם דרך בראשית ח"ב עמ' ז
יג/יב שם דרך כתובות עמ' נו
יג/יב שנתון המשפט העברי חי"ד עמ' 118
יג/יב שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' נח, סד, רז
יג/יב שערי תורת התקנות ח"א מח' א עמ' 53
יג/יב תורת מנחם ח"ט עמ' 74 {כל מי שאינו מתאבל וכו' ה"ז אכזרי}
יג/יב תורת מנחם חט"ז עמ' 291, ח"כ עמ' 203 {יפחד וידאג ויפשפש במעשיו ויחזור בתשובה וכו'}
יג/יב תורת מנחם חכ"ז עמ' 480 {יחזור בתשובה}
יג/יב תורת מנחם חמ"א עמ' 47 {יפשפש במעשיו}
יג/יב תורת מנחם חנ"ה עמ' 211, 214
יג/יב תורת מנחם חס"ב עמ' 50 {יפשפש במעשיו וכו'}
יג/יב תפארת אהרן עמ' רט


יד/988 הלכות אבל פרק יד *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


יד/רה"פ הרמב"ם המדויק
יד/רה"פ יד פשוטה
יד/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
יד/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
יד/רה"פ פי' ר"י קאפח
יד/רה"פ רמב"ם לעם
יד/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
יד/א אבן ישראל (פישר) ח"ט עמ' נח
יד/א אבני נזר יו"ד סי' שסו אות יז
יד/א אגרא לישרים סי' כה
יד/א אגרות משה יו"ד ח"א סי' רמט, אהע"ז ח"ד עמ' קנט
יד/א אדם וביתו (תשסב) עמ' 132
יד/א אדם וביתו (תשסט) עמ' 161
יד/א אהבת חסד עמ' ז
יד/א אהל דוד (קהן) ח"ג שמואל א פט"ו פס' ו
יד/א אהל שרה לאה עמ' תשעג, תשעה {ניחום אבלים - מ"ע מד"ס, בכלל "ואהבת"}, תשצד, תשצו, תתו, תתסו {ללוות אורחים}
יד/א אוצרות יהושע עמ' קמג, שכח
יד/א אור הישר
יד/א אור יחזקאל (קור') ח"א עמ' 103, 104, 405, 408
יד/א אור שמח
יד/א אורה ושמחה הל' סוכה פ"ו ס"ק יח
יד/א אורח מישור (פלם) ח"ג הקדמה א ס"ק ג
יד/א אמרי יהושע (ברוק) עמ' 177, 185
יד/א אמרי יצחק שמות-ויקרא עמ' תד הערה נט, עמ' תכה
יד/א אמת ליעקב נשים עמ' עד {מצוה לקבור}
יד/א אנצי"ת ע' אהבת ישראל הע' 9, 28, ע' בקור חולים הע' 1, 10, 11, ע' גמילות הע' 19, 21, 45
יד/א אסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' פג
יד/א ארעא דרבנן (תשעט) עמ' רג
יד/א ארץ יהודה
יד/א באר לחי ראי
יד/א באר מרים פ"ה ה"י אות א, הי"א אות ג
יד/א באר משה (אפשטיין) דברים עמ' רכה
יד/א באר משה (שטרן) ח"ב סי' קד
יד/א באר שרים פרשת כי תבוא דרוש ב בפתיחה
יד/א בד קודש (פוברסקי) ברכות-עירובין עמ' כו-כז
יד/א בד קודש (פוברסקי) ח"ג דף ז ע"ג, ח ע"ב
יד/א בדבר מלך חי"ז עמ' קו {מצות עשה של דבריהם לבקר חולים ולנחם אבלים ולהוציא המת ולהכניס כלה וללוות האורחים וכו' וכן לשמח הכלה והחתן ולסעדם בכל צרכיהם וכו'}
יד/א בדבר מלך חי"ח עמ' ל, רצד {מצות עשה של דבריהם לבקר חולים ולנחם אבלים וכו' וכן לשמח הכלה והחתן ולסעדם בכל צדכיהם וכו' כל הדברים שאתה רוצה שיעשו אותם לך אחדים עשה אתה אותן לאחיך בתודה ובמצות}
יד/א בין המשפתים בראשית עמ' סא {שאין להם שיעור}
יד/א בין השורות עמ' קסח
יד/א בינה במקרא עמ' 133-134
יד/א בינת נבונים דף פא ע"ג-ע"ד, פב ע"ד
יד/א בית אהרן וישראל גל' לח עמ' קמז
יד/א בית מועד (קורח) פרק א אות ב, פרק ט אות א, פרק יא אות ה, לו, פרק יב אות א, טו, פרק כב אות א, כז
יד/א בנתיב המצוות עמ' 71
יד/א ברור הלכה ברכות יט ע"א ציון י, סוכה כה ע"ב ציון ז
יד/א ברכת הזימון עמ' כח {בכלל ואהבת לרעך כמוך}
יד/א בשמן רענן ח"א עמ' רנג
יד/א בתורתו יהגה ח"א עמ' רפג
יד/א בתורתו יהגה ח"ב עמ' קעט {ואלו הן גמילות חסד שבגופו}, קפ {אע"פ שכל מצוות אלו מדבריהם}, קצז {עשה אתה אותן לאחיך בתורה ובמצוות}, רג {אע"פ שכל מצוות אלו מדבריהם}, רז {אע"פ שכל מצוות אלו מדבריהם}, רטו {להכניס הכלה}, רכג {לשמח החתן והכלה}, רעג {וללוות האורחים}, רעד {כל הדברים שאתה רוצה שיעשו אותם לך}, רפו {וללוות האורחים}, רצב {כל הדברים שאתה רוצה שיעשו אותם לך}, רצז-רצח {לבקר חולים}, שיז {ולנחם אבלים}, שס {עשה אתה אותן לאחיך בתורה ובמצוות}, שפד {לשמח החתן והכלה}, שפז {ולהוציא המת וכו' לשאת על הכתף}, שצא {בכלל ואהבת לרעך כמוך}, שצג {בכלל ואהבת לרעך כמוך}, תכו {אע"פ שכל מצוות אלו מדבריהם}
יד/א גבורת יצחק אבות עמ' נז
יד/א גבורת יצחק ברכות ח"א עמ' רטו, רכז, רכט
יד/א גבורת יצחק הל' ק"ש עמ' קמב, קמו, קנ
יד/א גבורת יצחק סוטה ח"א עמ' פט
יד/א גבורת יצחק סנהדרין ח"א עמ' רצד {מל"מ}
יד/א גבורת יצחק סנהדרין ח"ב עמ' רט-רי
יד/א גביע הכסף ח"ד עמ' כ {שעמך בתורה ומצוות}
יד/א גור אריה במדבר פ' יט הע' 14, דברים פ' יב הע' 196
יד/א גן שושנים ח"א עמ' סז
יד/א דבר יהושע (שו"ת) ח"ב סי' ט, יא
יד/א דברות אליהו ח"ב עמ' נ, נד {ביקור חולים מדרבנן}
יד/א דברות משה ברכות עמ' פג {מצות עשה של דבריהם לבקר חולים}
יד/א דברי אמת (תרכא) דף פז ע"ד {ניחום אבלים מדרבנן}
יד/א דברי אמת (תשעט) עמ' רצג {תנחומי אבלים מצוה מדבריהם}
יד/א דברי חפץ עמ' טו
יד/א דברי יהושע (קלעוואן, תשעא) עמ' רנ
יד/א דברי סופרים (רובינשטיין) עמ' 17
יד/א דולה ומשקה (תשסב) עמ' 23
יד/א דולה ומשקה תשרי ח"ב עמ' רנ
יד/א דורש טוב עמ' 226
יד/א דליות דוד מו"ק עמ' קמ
יד/א דעת הרמב"ם עמ' 88
יד/א הדרת אפרים ח"א עמ' קעג, ח"ב עמ' פג
יד/א ההגנה על צנעת הפרט עמ' 40, 222, 320
יד/א הון יוסף דף לו
יד/א הלכות והליכות עמ' קמט
יד/א המוסר והמשפט בישראל פ"ג אות ז {לאחיך בתורה}, פ"ח אות ז
יד/א העמק דבר ויקרא פי"ט פסוק יח
יד/א הר המלך ח"ה עמ' שעו
יד/א הרמב"ם כמחנך עמ' 19, 178
יד/א התעוררות תשובה (תשנב) ח"ד עמ' צא
יד/א ואם תאמר ח"ד קושיה 307 {ואהבת לרעך}
יד/א ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' תכד
יד/א ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תצג, תרכח, תרמה
יד/א ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' נ
יד/א ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תיב
יד/א ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ז עמ' קלז, תרס
יד/א ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"א עמ' קצט
יד/א ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"ה עמ' רעב
יד/א זבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' כ
יד/א זכר לב אברהם (זכריש) עמ' רע, רעב-רעג
יד/א זר זהב (פראג) עמ' קלז {לשמח חתן וכלה}
יד/א חדושים ובאורים (גרי') ברכות סי' ח לדף יא ע"א
יד/א חי' בן אריה ח"א סי' יא אות א
יד/א חי' ר' חנוך הענאך עמ' פג
יד/א חידושין על התורה לרבנו תם עמ' רכ
יד/א חיי נפש בראשית ח"א עמ' ריב {ביקור חולים דרבנן}
יד/א חכמת גרשון עמ' תסז
יד/א חסד יצחק עמ' סה
יד/א טוב טעם ודעת מהדו"ג ח"ב עמ' תיז
יד/א טובים מאורות (שטינמן) עמ' ג
יד/א טל חיים (טל) הלכות פסח עמ' נד
יד/א יד המלך (לנדא)
יד/א יד ישראל ח"ב
יד/א יד לגילת עמ' 202
יד/א יד מלך (מן) הל' ממרים פ"ו הי"ג ס"ק ט
יד/א יד פשוטה מדע עמ' שט
יד/א יחל ישראל (תשנב) ח"ג עמ' רנב
יד/א יחל ישראל (תשסג) ח"א עמ' קטז
יד/א יסודי הצדקה עמ' 194, 378, 402
יד/א ישמח ישראל (ליטוין) עמ' 110
יד/א ישרי לב עמ' פג
יד/א ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' ריג
יד/א כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' קסד, תרכז, תרעו, תתכג, תתקטז
יד/א כלילת יופי דף יט
יד/א כפי אהרן (זסלנסקי) תליתאה עמ' מח
יד/א כתבים (זסלנסקי) ח"ב עמ' כג
יד/א לא תשנא עמ' 158, 186
יד/א לב דוד (פלדמן) עמ' מב {גמ"ח מדרבנן}
יד/א לב הארי על חובות הלבבות - שער הבטחון עמ' רמב, תקט {מצוות דרבנן שכלולות ב"ואהבת לרעך כמוך"}
יד/א להוגה דעות פ"א ה"ו {ואהבת לרעך כמוך}, פ"ו ה"ג
יד/א להורות נתן - שו"ת ח"ט עמ' נז
יד/א להורות נתן - שו"ת ח"י עמ' יט
יד/א להורות נתן מועדים ח"ה עמ' קסו, שנו, שנח
יד/א לקוטי שיחות חי"ז עמ' 217 הערה 17, ח"כ עמ' 569
יד/א לקוטי שיחות חכ"ה עמ' 74, חכ"ז עמ' 218
יד/א לקוטי שיחות חל"ד עמ' 154 {ביקור חולים}
יד/א לקוטי שיחות חל"ז עמ' 58
יד/א מאורות הדף היומי ח"ה עמ' קיג-קיד, רמה-רמו
יד/א מאורי שערים עמ' שנא
יד/א מבוא למשנה תורה עמ' 318
יד/א מוסר המקרא והתלמוד עמ' קכב {בכלל ואהבת לרעך}
יד/א מועדי ישראל (גורן) עמ' 270
יד/א מועדים וזמנים ח"ה סי' שמו
יד/א מחנה יוסף סוטה עמ' נו
יד/א מטר השמים (תשנז) עמ' תכו
יד/א מי באר (יעקבזון) חנוכה (תשנז) עמ' עא
יד/א מי באר (פישר) ערבי פסחים עמ' קט
יד/א מכתב לחזקיהו דף מא ע"ד, קז ע"ג
יד/א מנחת אליהו (קוליץ) ח"ב דף לד ע"ג
יד/א מנחת חיים (שוויד) ח"ב עמ' תקיז
יד/א מנחת חינוך ח"ג עמ' שסג
יד/א מנחת מחבת עמ' רמה
יד/א מנחת שי (שריקי) ח"א עמ' כא
יד/א מסורה ח"ה עמ' מו
יד/א מעין חיים עמ' קפא
יד/א מעשה הבא בעבירה עמ' 298
יד/א מצווה ועושה ח"ב עמ' קצא, רנו, תמ, תנ, תקיג
יד/א מצות ביקור חולים סי' א אות ד, סי' ה אות ז, סי' ו אות א, סי' ז אות ז, סי' ח אות א, סי' יז אות ב, סי' כא אות ג, סי' כב אות ה-ו, סי' לב אות ד
יד/א מציון אורה ח"א עמ' רמט
יד/א מצעדי גבר סוכה סי' ט אות א
יד/א משא בני קהת
יד/א משאת מרדכי ב"ק עמ' סב
יד/א משנה הלכות ח"ג סי' קנד {מצוות גמ"ח}
יד/א משנה הלכות ח"ו סי' רג {קבורה - ואהבת לרעך כמוך}
יד/א משנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' קלח
יד/א משנת חיים מנחות עמ' תקיז
יד/א משנת יעקב מדע עמ' לא, שז, שט, זמנים ח"א עמ' קנח-קס, נשים ח"א עמ' קלב
יד/א משנת שמחה
יד/א משפטי ארץ ח"ב עמ' 176 {שנאמר ואהבת לרעך כמוך}
יד/א משפטי עזיאל ח"ו עמ' קנג
יד/א נועם ח"ו עמ' פד, חכ"א עמ' קפב, חכ"ד עמ' רכז
יד/א נועם חי"ד עמ' נב {קבורה מדרבנן}
יד/א נזר הקדש (רזין) מנחות דף קה ע"א {ניחומי אבלים דאורייתא}
יד/א נחלת דבש (ברייזכר) עמ' לט, שמו
יד/א נחלת דבש (ליפשיץ) מהדו"ק ח"א סי' ט אות ז
יד/א נחלת דבש (ליפשיץ) מהדו"ת סי' י אות ג, סי' כח אות יז-יח
יד/א נחלת נפתלי דף טז
יד/א נשמה של שבת עמ' 315
יד/א נשמת אברהם ח"ב עמ' רסב
יד/א נתיבות מרדכי ב"מ פ"ב עמ' רמד
יד/א נתן פריו מגילה עמ' ל-לא
יד/א ס' סת"ם עמ' שצד
יד/א סדר משנה (בוסק') הל' שופר פ"א ה"ג
יד/א סדר משנה הל' שופר פ"א ה"ג עמ' נו {ניחום אבלים מדרבנן}
יד/א סהמ"צ לרס"ג (המאור) ח"א עמ' של, שמד
יד/א סהמ"צ לרס"ג (תשסז) מדע-אהבה עמ' שנג
יד/א סהמ"צ לרס"ג ח"א דף קמז ע"ב
יד/א סודו של המשפט העברי עמ' 335
יד/א סולם מוצב עמ' קכט
יד/א ספרי הפרדס ח"א עמ' קעט, רי
יד/א עזר משפט עמ' רצז-רצח
יד/א עטרת צבי (דרבקין, תשנט) ח"ב עמ' קכה
יד/א עטרת שלמה ח"ב עמ' מב
יד/א עין יצחק תנינא ח"ב עמ' קנח
יד/א עקבי אבירים (תשסה) עמ' שמו {לוייה}
יד/א עקדת משה ח"א עמ' קכא
יד/א ערכי משפט ויהדות עמ' 27
יד/א פד"ר ח"ה עמ' 147
יד/א פחד יצחק (הוטנר) אגרות אגרת לג, יוה"כ מאמר לא אות ה, סוכות מאמר כא אות ב, פסח ח"א מאמר יח אות ג, פסח ח"ב מאמר יח אות ג
יד/א פירוש ר' בחיי אבות פ"א מ"ב הערה 62
יד/א פנינים על התורה ומועדים עמ' קנ {בכלל ואהבת לרעך כמוך}
יד/א פרדס דבש פרק כה {מעות עשה של דבריהם לבקר חולים ולנחם אבלים}
יד/א פרח מטה אהרן (סול') מדע עמ' 68
יד/א פרפרת אליעזר וישלח פרק לב פסוק לג
יד/א פרפרת התורה עמ' תקעג
יד/א פרשת השבוע (תשעב) ח"ג עמ' 168
יד/א צהר גל' יא עמ' 28 {ניחום אבלים}
יד/א קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' שסב
יד/א קהלת שלמה דף לו ע"א
יד/א קובץ ביאורים (שפירא) {לשמח חתן}
יד/א קובץ זכרון (קוסובסקי) עמ' קלח
יד/א קול מבשר (ראטה) ח"א עמ' קפג
יד/א קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' שו, ח"ב עמ' קפו-קפז
יד/א קונטרסי שעורים ב"ב דף עא
יד/א קונטרסי שעורים גיטין שעור ז אות יז
יד/א קונטרסי שעורים כתובות קונ' ח אות כד עמ' 350
יד/א קרית מלך
יד/א קרן פני משה ח"ב [מרמב"ם סנהדרין פט"ו ה"ח משמע שקבורה דאורייתא]
יד/א קשוטי כלה (גרינפלד) ח"ה סי' שפא
יד/א קשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' שיח-שיט
יד/א רמת רחל סי' ב אות ג {ביקור חולים}
יד/א רנת יצחק ישעיהו-ירמיהו עמ' שלט, משלי עמ' ריח
יד/א רנת יצחק עה"ת ח"א עמ' סד, צא
יד/א רנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' יח, נח, ח"ב עמ' רנד, רעב {ואהבת לרעך כמוך}
יד/א רנת יצחק שמואל עמ' רצה, מלכים עמ' קמד {ללוות אורחים}, שב
יד/א רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' תרז
יד/א רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' רלו, רנט
יד/א שבט מיהודה (אונטרמן) ח"ג עמ' תטז
יד/א שבי ציון סי' יג, כג
יד/א שו"ת השבי"ט ח"א עמ' ק
יד/א שו"ת ממעמקים ח"ג עמ' לח
יד/א שיח יצחק (וייס) ח"ב עמ' קצא {לנחם}
יד/א שמועות משה עמ' צב {מדרבנן בכלל "ואהבת"}
יד/א שמועת יצחק - הכנ"א אות ז {בכלל ואהבת לרעך כמוך}
יד/א שמועת יצחק (וורקא) עמ' רמה
יד/א שנות חיים (קלוגר) עמ' רמח
יד/א שנתון המשפט העברי חי"ג עמ' 116, חי"ד עמ' 22
יד/א שעורי עץ ארז שבת עמ' קכד {ליווי אורח}
יד/א שעורי ר"א ליכטנשטין דינא דגרמי עמ' 172-173
יד/א שעורים לזכר אבא מרי (תשמג) ח"א עמ' נז
יד/א שעורים לזכר אבא מרי (תשסג) ח"א עמ' עא
יד/א שער המלך (שושן) עמ' קמ
יד/א שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ' 111
יד/א שפתי דעת ח"א עמ' קלד
יד/א שרידי אש ח"ב עמ' תרצט
יד/א שררה שהיא עבדות ח"ב עמ' 342, 343
יד/א תהלה לדוד (מן) או"ח סי' א, יט
יד/א תהלה לדוד (מן) יו"ד סי' לח ס"ק א-ד, ח
יד/א תולדות יעקב (וורשנא) דף עו ע"ד
יד/א תועפות ראם (מחפוד) ח"א עמ' מה, קד, קכ
יד/א תורה שלמה בראשית פי"ח אות א
יד/א תורת המועדים (תשכד) עמ' 50, 52
יד/א תורת המועדים (תשנו) עמ' 55, 57
יד/א תורת המלך (צדוק) סי' ד ס"ק כ
יד/א תורת המצוות באמונת ישראל עמ' 101
יד/א תורת מנחם ח"ע עמ' 159 {אע"פ שכל מצות אלו מדבריהם הן בכלל ואהבת לרעך כמוך}
יד/א תורת מנחם חי"ב עמ' 177 {מ"ע של דבריהם וכו' בכלל ואהבת לרעך כמוך}
יד/א תורת מנחם חל"ד עמ' 313 {בכלל ואהבת לרעך כמוך}
יד/א תורת מנחם חל"ז עמ' 44 {ואהבת לרעך כמוך}
יד/א תורת מנחם חס"ט עמ' 298 {הכנסת אורחים בכלל ואהבת לרעך כמוך}
יד/א תורת ציון עמ' 344
יד/א תחומין ח"א עמ' 233 {הכנסת כלה}, 311, 313, ח"ה עמ' 245, ח"ו עמ' 116, 118, חי"ג עמ' 247, חי"ז עמ' 209, 211
יד/א תחומין חכ"ב עמ' 25
יד/א תיבת גומא (זכרון אהרן) ח"א עמ' פא
יד/א תנובת ציון דף כט ע"א
יד/ב אביר יוסף עמ' לב
יד/ב אהבת חסד עמ' רפד
יד/ב אהל שרה לאה עמ' תתסו
יד/ב אור יחזקאל (קור') עמ' 405, 408
יד/ב אנצי"ת ע' גמילות הע' 24, 29
יד/ב אעירה שחר (רוזנטל) סוטה עמ' קצד
יד/ב ארחות שלמה עמ' טז
יד/ב באר מים חיים (טשרנוביץ) בראשית פרק יח פסוק טז {שכר הלויה מרובה מן הכל}
יד/ב באר מים חיים (טשרנוביץ) בראשית פרק לז פסוק יד
יד/ב באר מים חיים (טשרנוביץ) שמות פרק כא פסוק ה {לויה}
יד/ב באר מים חיים (טשרנוביץ, תשנט) ח"ב עמ' תשסג, ח"ג עמ' שה
יד/ב בין המשפתים בראשית עמ' סב {יותר מהקבלת השכינה}
יד/ב בית ישראל (הורוביץ) או"ח סי' סט
יד/ב במלכות היהדות עמ' 212, 288
יד/ב ברור הלכה סוטה מו ע"ב ציון א
יד/ב בתורתו יהגה ח"ב עמ' רעד {והוא החוק שחקקו אברהם אבינו}, רפו {שכר הלויה מרובה מן הכל}, רפז {ולוויים יותר מהכנסתן}, רצ {והוא החוק שחקקו אברהם אבינו}
יד/ב גבורת יצחק סוטה ח"א עמ' פט, ח"ב עמ' קעה
יד/ב דברי אור ח"ד עמ' כה
יד/ב דרשות מהר"ם בנעט עמ' רכז
יד/ב הרמב"ם כמחנך עמ' 178
יד/ב התורה והמדינה ח"ה עמ' שס
יד/ב זבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' שכא
יד/ב זכר דוד (אנציקלופדיה) מאמר א עמ' שלט
יד/ב זכרון סופרים {והוא החק שחקקו אברהם אבינו וכו'} [עיין רש"י סוטה דף י ע"א וכתובות דף ח ע"ב, ועיין בבראשית רבה פמ"ח ובמדרש תהלים ק"י ל"ז]
יד/ב חי' הגרז"ס נשים עמ' שלג
יד/ב חיי נפש בראשית ח"א עמ' ריח
יד/ב יסודי הצדקה עמ' 138
יד/ב ישמח ישראל (ליטוין) עמ' 110
יד/ב לקוטי שיחות ח"ג עמ' 765, ח"כ עמ' 304 הערה 29
יד/ב לקוטי שיחות חכ"ה עמ' 70
יד/ב מאורות הדף היומי ח"ה עמ' קיג-קיד, רמה-רמו
יד/ב מבוא למשנה תורה עמ' 318
יד/ב מחקרי ארץ אהע"ז סי' ד
יד/ב מנחת אלימלך עמ' סה
יד/ב מנפת צוף עמ' 768, 844, 845
יד/ב משא בני קהת
יד/ב נאות אפרים ח"ב עמ' קסג
יד/ב נועם חי"ז עמ' עג
יד/ב נחלת דבש (ברייזכר) עמ' לט, שמו
יד/ב נחלת דבש (ליפשיץ) מהדו"ק ח"א סי' ט אות ז
יד/ב נחלת דבש (ליפשיץ) מהדו"ת סי' כח אות יז-יח
יד/ב נטעי אשל בראשית עמ' קכג, קלח, שמג, תכה
יד/ב קובץ שיחות (וכטפויגל, תשעה) עמ' תמא
יד/ב קול מבשר (ראטה) ח"א עמ' קכב
יד/ב קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' רב-רד
יד/ב קרית מלך
יד/ב רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ג עמ' שמב
יד/ב רנת יצחק יהושע עמ' רכג, מלכים עמ' קמד
יד/ב רנת יצחק עה"ת ח"א עמ' סה, צא
יד/ב רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' תרז
יד/ב שיחות חכמה ומוסר מאמר לז אות יב
יד/ב שעורי יומא דף כב ע"ב ד"ה במש"כ
יד/ב שעורי עץ ארז שבת עמ' קכג-קכה
יד/ב תורת מנחם חל"ד עמ' 313
יד/ב תורת מנחם חל"ה עמ' 208
יד/ב תחומין חט"ז עמ' 392
יד/ב תחומין חכ"ב עמ' 25
יד/ג אהבת חסד עמ' רפה
יד/ג אהל שרה לאה עמ' תתסו
יד/ג אור הישר
יד/ג אור יחזקאל (קור') ח"א עמ' 408
יד/ג באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' קמז
יד/ג באר מים חיים (טשרנוביץ, תשנט) ח"ב עמ' תלז
יד/ג בית אהרן וישראל גל' עב עמ' סא
יד/ג בית ישראל (הורוביץ) או"ח סי' סט
יד/ג ברור הלכה סוטה מו ע"ב ציון א
יד/ג בתורתו יהגה ח"ב עמ' קמד {כמה הוא שעור הלויה}, רפז {יש לו שכר הרבה}, רפח {ובית דין היו מתקנין שלוחים ללוות}
יד/ג דובר מישרים (עם הוספות מבנו)
יד/ג הרמב"ם כמחנך עמ' 178
יד/ג ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' מא
יד/ג זבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' שכא
יד/ג חיי נפש בראשית ח"א עמ' ריט
יד/ג ישמח ישראל (ליטוין) עמ' 110
יד/ג כבוד מלכים (מרגליות)
יד/ג לקוטי שיחות חכ"ה עמ' 75
יד/ג נועם חי"ז עמ' עג
יד/ג נחלת שמעון (קרסנר) שופטים ח"א סי' ל אות ז
יד/ג ניצוצי אור (מרגליות) סוטה מו ע"ב {ב"ד היו מתקנין}
יד/ג פרי חיים (קנולר) פרשת שופטים פרק כ פסוק כ
יד/ג פרפרת התורה עמ' מו
יד/ג קובץ ביאורים (שפירא)
יד/ג קובץ זכרון (קוסובסקי) עמ' קעא
יד/ג קול דודי סוטה סי' אלף צח, אלף קי
יד/ג קרית מלך
יד/ג רמת רחל סי' ו אות ג
יד/ג רנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' רפו {כופים}
יד/ג שלחן המלך
יד/ג שעורי עץ ארז שבת עמ' קכה-קכו
יד/ג שעורי ר' יחיאל מיכל סוטה אות קמח, קנז
יד/ג שער המלך (שושן) עמ' קמו
יד/ג תחומין חכ"ב עמ' 25
יד/ג תניא רבתי ח"א עמ' 452
יד/ג תפארת צבי (שפילמן) ח"ב עמ' רכד, רסא
יד/ד אגודות אזוב מדברי דף קלג ע"ב {ביקור חולים מדרבנן - לענין עירוב תחומין לצורך זה}
יד/ד אור יעקב נדרים עמ' מו
יד/ד אנצי"ת ע' בקור חולים הע' 22, 23, 26-28
יד/ד ארחות חיים ח"ב סי' סט עמ' 557
יד/ד אשר למלך
יד/ד בית מועד (קורח) פרק א אות ג, יז
יד/ד ברור הלכה מו"ק כט ע"א ציון א
יד/ד בתורתו יהגה ח"ב עמ' רחצ {אפילו גדול מבקר את הקטן}, רצט {כאלו נטל חלק מחליו}, תכט {כל שאינו מבקר כאלו שופך דמים}
יד/ד גבורת יצחק הל' ק"ש עמ' קנג
יד/ד דבר אליהו (מיליקובסקי) בראשית עמ' עד {ובלבד שלא יטריח}
יד/ד דברי תורה (שפירא) ח"ג סי' ק
יד/ד דליות דוד מו"ק עמ' קמ
יד/ד הרמב"ם כמחנך עמ' 178
יד/ד זכרון יהודה (בן הרא"ש) - חוקת התורה עמ' רב
יד/ד יחוה דעת ח"ג עמ' רפ
יד/ד יסוד הדעת שיעור ט
יד/ד ישמח ישראל (ליטוין) עמ' 110
יד/ד ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קעו
יד/ד מצות ביקור חולים סי' ג, סי' ד אות ז, סי' ו, סי' ז אות ב, סי' ט אות ב, ד, ו, סי' יב אות ד, סי' טו אות ד, סי' יז אות יב, סי' יט אות ח, סי' כ אות ג
יד/ד משנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' רד
יד/ד נחלת דבש (ליפשיץ) מהדו"ת סי' י אות א {גדול מבקר קטן}
יד/ד ספרי הפרדס ח"א עמ' קעב
יד/ד צהר גל' ו עמ' 27 {גדול אצל קטן}
יד/ד קובץ ביאורים (שפירא) עמ' שלו-שלח
יד/ד רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ד עמ' שנה
יד/ד רמת רחל סי' ג אות ה, סי' ו אות א, סי' ח אות א {גדול אצל קטן}
יד/ד רנת יצחק ישעיהו-ירמיהו עמ' קלב, משלי עמ' ריט
יד/ד רנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' נז
יד/ד שבות יעקב (אבולפיה) עמ' נא
יד/ד שבט מנשה (גרוסברג) עמ' 11 {כשופך דמים}
יד/ד שו"ת הריב"ש סי' תכא {לא יפנה לבקר}
יד/ד שיח ערב שבת-חגיגה עמ' קיט, ריז
יד/ד שעורי עץ ארז שבת עמ' קסד {לא יטריח}
יד/ד תהלה לדוד (מן) יו"ד סי' מ ס"ק יד
יד/ד תנובת ציון דף ל ע"ב
יד/ה אנצי"ת ע' בקור חולים הע' 55-56, 58, 60, 61, 63
יד/ה ארוחת תמיד עמ' כב
יד/ה ארחות חיים ח"ב סי' סט עמ' 558
יד/ה באר חיים מרדכי דף קעו
יד/ה בית מועד (קורח) פרק א אות ד-ו
יד/ה בית מלך (חב"ד) עמ' 80
יד/ה ברכי יוסף יו"ד סי' שלה אות ב {מתעסקים בצרכי החולה}
יד/ה דברות אליהו ח"ב עמ' נא {מפני שמתעסקים בצרכי החולה}
יד/ה דרכי המחשבה (לוינגר) עמ' 102
יד/ה השגות הרמ"ך
יד/ה זכרון יהודה (בן הרא"ש) - חוקת התורה עמ' רב
יד/ה לקוטי שיחות ח"ה עמ' 78, ח"כ עמ' 64 הערה 23
יד/ה מבוא למשנה תורה עמ' 73, 127, 181, 229, 321
יד/ה מעיני המים
יד/ה מצות ביקור חולים סי' ה אות ט-י, סי' כג אות ג, סי' לב אות ו
יד/ה נועם ח"ט עמ' רנב, חי"ז עמ' לח
יד/ה נחלת דבש (ליפשיץ) מהדו"ק ח"ב סי' כב אות ז {חולי מעיים}
יד/ה נחלת דבש (ליפשיץ) מהדו"ת סי' פ אות ז {חולה מעיים}
יד/ה נשמת אברהם ח"ב עמ' רח, ריא
יד/ה צידה לדרך מאמר ה עמ' קלה
יד/ה קובץ ביאורים (שפירא)
יד/ה ר"י קארו - קובץ עמ' קפ-קפא
יד/ה רמת רחל סי' ז, יב
יד/ה שבט הלוי (ווזנר) ח"ב סי' רי
יד/ה תורת מנחם חמ"א עמ' 240 {מיום שלישי והלאה}
יד/ה תחומין חי"ח עמ' 380
יד/ו אנצי"ת ע' בקור חולים הע' 49, 51
יד/ו ארחות חיים ח"ב סי' סט עמ' 558
יד/ו בית מועד (קורח) פרק א אות ז
יד/ו ברור הלכה שבת יב ע"ב ציון ב
יד/ו גבורת יצחק ברכות ח"א עמ' קיא
יד/ו גביע הכסף ח"ב עמ' קעו {למטה מראשותיו}
יד/ו הרמב"ם כמחנך עמ' 257
יד/ו מצות ביקור חולים סי' ד אות י, יב, סי' ה אות א, סי' ו, סי' מו אות ד
יד/ו קובץ ביאורים (שפירא)
יד/ו קרית מלך
יד/ו רמת רחל סי' יא אות ב {מראשותיו של חולה}
יד/ו רנת יצחק דברי הימים עמ' רסו {מבקש רחמים}
יד/ו רנת יצחק ישעיהו-ירמיהו עמ' קל
יד/ו רנת יצחק מלכים עמ' שצה {מבקש רחמים}
יד/ו שעורי עץ ארז שבת עמ' קסד {ויוצא - חלק מהמצוה}
יד/ו תועפות ראם (מחפוד) ח"א עמ' קכב
יד/ז אגרות משה או"ח ח"ד עמ' סד
יד/ז אהבת חסד עמ' שיא {עם החיים והמתים}
יד/ז אהל דוד (קהן) ח"ז שמואל ב פ"י פסוק ג, ישעיהו פנ"ח פסוק יג
יד/ז אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ב עמ' קלט
יד/ז אור שמח
יד/ז אמת ליעקב מועד עמ' ריב
יד/ז אנצי"ת ע' בקור חולים הע' 74
יד/ז ארחות חיים ח"ב סי' סט עמ' 559
יד/ז באר מרים פ"ב ה"ד אות א
יד/ז בחיר חיים
יד/ז בית יעקב (טבשונסקי) סי' רסד סעיף ז {רדב"ז}
יד/ז בית מועד (קורח) פרק א אות י, פרק כ אות ב, פרק כב אות ב, כד
יד/ז בתורתו יהגה ח"ב עמ' שיח, שכה {נחום אבלים גמ"ח עם החיים ועם המתים}
יד/ז גבורת יצחק ברכות ח"א עמ' רכט-רל, רלב
יד/ז גבורת יצחק הל' ק"ש עמ' קנג
יד/ז גביע הכסף ח"ב עמ' קסג-קסד {ניחום וביקור}, קסז {עם החיים והמתים}, רסא {חסד לחיים ולמתים}
יד/ז גן שושנים ח"א עמ' סז
יד/ז דברות משה כתובות עמ' סט
יד/ז דורש טוב עמ' 225
יד/ז דליות דוד מו"ק עמ' קמא-קמג
יד/ז דרכי המחשבה (לוינגר) עמ' 111-110
יד/ז הדרת אפרים ח"ב עמ' צב
יד/ז הר המלך ח"ה עמ' שעז-שעט
יד/ז ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' כז
יד/ז חי' ר' יהודה זרחיה עמ' קעג
יד/ז כבוד מלכים (מרגליות)
יד/ז מאורות הדף היומי ח"ג עמ' קנח
יד/ז מחקרי ארץ ח"ח יו"ד סימן לז
יד/ז מילי דמרדכי
יד/ז מסורה ח"ה עמ' מו, ח"ז עמ' לד
יד/ז מעדני מלך (תשמח) עמ' ר
יד/ז מצות ביקור חולים סי' ג אות יב, סי' יב אות ב, סי' יד אות א, סי' כא, סי' לט אות ו
יד/ז משא בני קהת
יד/ז משבצות זהב שמואל ב עמ' רכט
יד/ז משברי ים עדל"ת סי' לד ס"ק ג
יד/ז משנת יעקב זמנים ח"א עמ' קנח-קס, ח"ב עמ' רה
יד/ז נועם ח"ו עמ' רפו
יד/ז נחלת שמעון (קרסנר) שמואל ב ח"א סי' יד אות ד
יד/ז סדר יעקב ח"ב קונ' כנר למאור אות ז
יד/ז עבודת משא (מאיר) ח"א
יד/ז קרית מלך
יד/ז רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ג עמ' רלב {רמב"ם}, תז {רדב"ז}
יד/ז רמת רחל סי' יט
יד/ז רנת יצחק דברי הימים עמ' פח-פט {גמ"ח עם החיים והמתים}
יד/ז רנת יצחק חמש מגילות עמ' רעג
יד/ז רנת יצחק שמואל עמ' שסז-שסח {גמ"ח עם החיים והמתים}
יד/ז רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' רסד
יד/ז שבט מנשה (גרוסברג) עמ' 11 {ראיה שזה ניחום למת, הדין במקום שיש צורך לחולה}
יד/ז שולי הגליון עמ' רכא
יד/ז שיח יצחק (וייס) ח"ב עמ' קצא {נחמת אבלים קודמת}
יד/ז שעורי הרב - אבלות עמ' לח, נא
יד/ז תהלה לדוד (מן) יו"ד סי' מ ס"ק יד
יד/ח אור הישר
יד/ח איים בים כתובות סי' טז אות ט {כבוד המת וכלה}
יד/ח באהלה של תורה או"ח סי' קט אות ב
יד/ח באר לחי ראי
יד/ח בית ישחק
יד/ח ברור הלכה כתובות יז ע"א ציון ד
יד/ח בתי כנסיות דף סט ע"א
יד/ח דברות משה יבמות עמ' תנד, כתובות עמ' לב, עד {כ"מ}
יד/ח דליות דוד מו"ק עמ' קמג-קמה
יד/ח המדות לחקר ההלכה מדה יט אות מ
יד/ח העמק שאלה ח"א שאלתא ג אות ו {מת וכלה}
יד/ח חסדי דוד ח"ב עמ' תקמ
יד/ח משכנות הרועים כתובות ח"ב סי' פ
יד/ח סוכת דוד (שירירו) דף קמז ע"ב, קסז ע"ב
יד/ח עולת כהן ח"ב סי' טז ס"ק י {מניח הכלה}
יד/ח עצי ארזים סי' כה ס"ק ב
יד/ח עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 222
יד/ח צידה לדרך מאמר ה עמ' קעב
יד/ח קול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' קמד
יד/ח קרית מלך
יד/ח רנת יצחק חמש מגילות עמ' רעג
יד/ח שו"ת מהרלב"ח סי' ז
יד/ח שירת דוד כתובות עמ' קטז
יד/ח שערי נשואין עמ' שנא
יד/ח תוספתא כפשוטה מועד עמ' 1188 ואילך
יד/ח תורת המלך (צדוק) סי' ג ס"ק ס
יד/ח תחומין חי"ט עמ' 28
יד/ט בד קודש (פוברסקי) ברכות-עירובין עמ' כז
יד/ט בד קודש (פוברסקי) ח"ג דף ז ע"ד, ח ע"א וע"ג
יד/ט ברור הלכה כתובות יז ע"א ציון ח
יד/ט התעוררות תשובה (תשנב) ח"ד עמ' רכב
יד/ט זכרון ליהודה סי' ד אות כא, כג {מבטלים ת"ת}
יד/ט יד ישראל ח"ב
יד/ט יצחק ירנן
יד/ט כגן עדנים עמ' יד
יד/ט מחנה לויה (תשעד) עמ' קא {רמב"ם}, קב {לח"מ}
יד/ט מים שאל דף יד ע"ג
יד/ט מעיל שמואל (פלורנטין)
יד/ט מציון אורה ח"א עמ' רמח
יד/ט צבי תפארת סי' סא
יד/ט שו"ע הרב הל' ת"ת פ"ד אות ג
יד/ט שני המטות - מטה הלוי עמ' פב
יד/י אור יעקב נדרים עמ' לב
יד/י בד קודש (פוברסקי) ברכות-עירובין עמ' כז
יד/י בד קודש (פוברסקי) ח"ג דף ח ע"א
יד/י בית מועד (קורח) פרק יב אות א
יד/י ברור הלכה מו"ק כז ע"ב ציון י
יד/י יצחק ירנן
יד/י מחנה לויה (תשעד) עמ' קא {רמב"ם}, קב {לח"מ}
יד/י מים שאל דף יד ע"ג
יד/י מערכי לב (ציר') עמ' קיג
יד/י נשמה של שבת עמ' 315
יד/י צבי תפארת סי' סא
יד/י קובץ המועדים פסח-שבועות ח"א עמ' תרעו
יד/י שו"ת מהר"י לבית לוי (תשעב) עמ' קנו
יד/י שו"ת ר' יעקב לבית הלוי עמ' קנו
יד/יא אמונת עתיך גל' 119 עמ' 83-84
יד/יא ארחות שלמה עמ' טז
יד/יא בד קודש (פוברסקי) ח"ג דף ח ע"א
יד/יא בישורון מלך ח"א עמ' שיז, שמא
יד/יא ברור הלכה כתובות יז ע"א ציון ח
יד/יא השגות הרמ"ך
יד/יא ויקרא יעבץ עמ' מח
יד/יא יצחק ירנן
יד/יא מחנה לויה (תשעד) עמ' קא {רמב"ם}, קב {לח"מ}
יד/יא מים שאל דף יד ע"ג
יד/יא מעיל שמואל (פלורנטין)
יד/יא עיני דוד
יד/יא שמחה לאיש (אבא שאול) יו"ד עמ' ר
יד/יב אגרות משה יו"ד ח"ב סי' קל {רדב"ז}
יד/יב אור יחזקאל (קור') עמ' 112
יד/יב אנצי"ת ע' בקור חולים הע' 71, 73, ע' גוי הע' 1111, 1112, 1115
יד/יב בית האוצר ח"א עמ' 41
יד/יב בית מועד (קורח) פרק י אות כ
יד/יב ברור הלכה גיטין סא ע"א ציון ב
יד/יב גן שושנים ח"ב עמ' לב
יד/יב דברות אליהו ח"ה עמ' נא {קבורת גוי שמל ולא טבל}
יד/יב דברות אליהו ח"ו עמ' נז {קבורת גוים עם ישראל - במי שמל ולא טבל}
יד/יב הלכות מדינה ח"א עמ' רלא, ח"ב עמ' רי
יד/יב זאת ליעקב בראשית עמ' קעו, קצב {שכר הלויה מרובה מן הכל}
יד/יב זאת ליעקב שמות עמ' קסט
יד/יב חקרי זמנים ח"ג עמ' ריג
יד/יב יד ישראל ח"ב
יד/יב יחל ישראל (תשסג) ח"ב עמ' רעו
יד/יב ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' מז
יד/יב להורות נתן - שו"ת חי"ד עמ' פג
יד/יב מאמר מרדכי (אליהו) - שו"ת ח"ב עמ' ריב
יד/יב מזכרת עמ' 208
יד/יב מצות ביקור חולים סי' לב אות ב {חולי גוים}
יד/יב מקורות לפסקי הרמב"ם
יד/יב משיב מלחמה (תשעט) ח"ג עמ' שפד
יד/יב נודע ביהודה תנינא או"ח סי' קט
יד/יב נחמד למראה ח"א דף נה ע"ב, נח ע"ב
יד/יב סיני ק עמ' שנד
יד/יב ציוני מהר"נ
יד/יב קרית מלך
יד/יב קרן הצבי מצוה ה אות ח
יד/יב רנת יצחק חמש מגילות עמ' צא
יד/יב רנת יצחק שמואל עמ' שסז
יד/יב שארית ישראל (שציפנסקי) ח"א עמ' תא {קבורה נפרדת}
יד/יב שו"ת רא"מ פינגרהוט עמ' קמא, קמו
יד/יב שולי הגליון עמ' רכא
יד/יב שערי תורת התקנות ח"ב מח' ב עמ' 335
יד/יב שרידי אש ח"ב עמ' תרעח
יד/יב תורת המדינה עמ' 290-291 {קוברים}
יד/יב תחומין ח"ב עמ' 211 {דרכי שלום}, חי"ד עמ' 318
יד/יג אור הישר [עטרת ראש ברכות ג ע"ב, דף יב ע"א, נובי"ת או"ח סי' קט] {תפילין וס"ת}
יד/יג אמרי יהושע (ברוק) עמ' 192-191 {אסורות בהנאה}
יד/יג אמרי יושר מגילה כט ע"א
יד/יג אנצי"ת ע' ארבע אמות (ב) הע' 93 {תפילין וס"ת}, ע' בית הקברות הע' 91, 99, 129, 134, 136
יד/יג ארחות חיים ח"ב סי' ע אות כח
יד/יג בית אבי ח"ב סי' פא עמ' קטז, קיח {השמיט מבער בהמות ואמת המים}
יד/יג בית מועד (קורח) פרק י אות כו, כט, פרק טו אות ל
יד/יג בית שערים יו"ד סי' תלד
יד/יג ברור הלכה ברכות יח ע"א ציון א, מגילה כט ע"א ציון ח
יד/יג בשבילי הקדושה סי' לו אות ו
יד/יג גביע הכסף ח"ב עמ' שצד {אכילה ושתיה}
יד/יג גינת ורדים (הלוי) יו"ד כלל א סי' ד
יד/יג דעת כהן עמ' שפד {על שלטי גבורים בסנהדרין}
יד/יג זבחי צדק (דיסקין) עמ' מה
יד/יג חדושים ובאורים (גרי') ברכות סי' ח לדף יח ע"א {דינים דרישא אף חוץ לד"א, בידו, בזרועו}
יד/יג חוות בנימין ח"א עמ' רג {על שלטי גבורים בסנהדרין}
יד/יג יבול היובלות עמ' 251-250 {תפילין וס"ת ותפלה}
יד/יג יד בנימין מגילה עמ' ריד {אסורים בהנאה}
יד/יג כבוד מלכים (מרגליות) {מל"מ}
יד/יג לבושי מרדכי יו"ד עמ' ש
יד/יג לחם יהודה {אין אוכלין וכו', השמיט רעייה וליקוט עשבים}
יד/יג מגיא ההריגה עמ' סג
יד/יג מגיא ההריגה עמ' סג
יד/יג מוריה גל' קפג עמ' מט, נב-נד
יד/יג מזכרת עמ' 210
יד/יג מטומאה לקדושה עמ' 34, 36, 47, 48, 52 {תפילין וס"ת תוך ד"א}
יד/יג מנחת אליהו (קוליץ) ח"ג עמ' לו, לח {תפילין וס"ת}
יד/יג מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ט עמ' רלט
יד/יג מנחת שלמה (אוירבך) ח"ב עמ' שלז-שלח
יד/יג מנחת שלמה (אוירבך) תנינא עמ' רעט
יד/יג מעיני המים
יד/יג מראה אש ח"ב עמ' רו {השמיט ליקוט עשבים}, רט {תפילין וס"ת}
יד/יג מרכבת המשנה מהדו"ב [הכל בכלל אסורים בהנאה ואין ניאותין בהן]
יד/יג משאת מרדכי ב"ק עמ' ס
יד/יג משברי ים עדל"ת בפתיחה
יד/יג משנה הלכות ח"ג סי' קכג {תוך ד"א}
יד/יג משנת יעקב מדע (תשסב) עמ' תמב-תמג
יד/יג משנת יעקב נשים ח"א עמ' שז-שח
יד/יג משפטי עזיאל ח"ו עמ' כה
יד/יג משרת משה (עטייה)
יד/יג נודע ביהודה השלם או"ח עמ' רמו
יד/יג ניר לדוד {תפילין וס"ת, "בידו"}
יד/יג סתירת זקנים - הלכה עמ' רכה {על מהרשד"ם יו"ד סי' ר}
יד/יג עמק שאלה (טברסקי) עמ' רפ {כ"מ}
יד/יג פאר המלך עמ' רלח-רלט {תפילין וס"ת}
יד/יג פירות מפוזרין עמ' נב-נה
יד/יג פרי האדמה ח"ג
יד/יג פרי השדה (דייטש) ח"א סי' צח
יד/יג קנין תורה בשמעתתא דברים עמ' סז {בית הקברות אסור בהנאה}
יד/יג קרבן ציון עמ' שלט
יד/יג קרית מלך {אכילה, עשיית צרכיו, "בידו"}
יד/יג קרית ספר (למאירי) עמ' 78-77 {תפילין וס"ת}
יד/יג ר"א מן ההר על מגילה עמ' קפו {אסורין בהנאה}
יד/יג רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' רנח
יד/יג שבט הלוי (ווזנר) ח"ה סי' קעו אות ג-ה {אסור בהנאה}, ח"י סי' ריד-רטו
יד/יג שו"ת הריב"ש סי' תכא {לא הזכיר שלא יעשה צרכיו}
יד/יג שו"ת מהרש"ם ח"א סי' סב
יד/יג שו"ת מהרשד"ם יו"ד סי' ר {אסור מדרבנן}
יד/יג שו"ת ר"ש איגר ח"א עמ' כג {להתפלל}
יד/יג שלטי הגבורים סנהדרין טו ע"א בדפי הרי"ף {השמיט רעייה ועשבים, גדר איסור ההנאה}
יד/יג שם דרך מגילה עמ' קנח
יד/יג שם הבדלח עמ' לז
יד/יג שרידי אש ח"ב עמ' תרנה, תרפ, תרצד
יד/יג תועפות ראם (מחפוד) ח"א עמ' לא
יד/יג תורת המדינה עמ' 271, 272, 275
יד/יג תורת רפאל ח"ג עמ' ד
יד/יג תחומין חי"ז עמ' 131, חי"ח עמ' 259-261
יד/יג תחומין חכ"א עמ' 527
יד/יד בית שערים יו"ד סי' תלד
יד/יד גבורת יצחק ברכות ח"א עמ' רכג {לח"מ}
יד/יד דבר יהושע (שו"ת) ח"א סי' כה
יד/יד טוב טעם ודעת מהדו"ק עמ' תרא {מל"מ}
יד/יד יסודי ישורון ח"ב עמ' קי
יד/יד לקוטי שיחות חכ"ח עמ' 58 {לח"מ}
יד/יד מוריה גל' קנט עמ' נד {לח"מ}
יד/יד מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ט עמ' רלט
יד/טו אגרות הגרי"ד עמ' עג
יד/טו אגרות משה יו"ד ח"א סי' רלו-רלח
יד/טו אוצרות הרמב"ם
יד/טו אור הישר
יד/טו אור יחזקאל (קור') ח"א עמ' 112
יד/טו אור שמח
יד/טו אור תורה (בלומ') דף כג ע"ד
יד/טו אמירה נעימה (הלוי) תנינא ח"ב עמ' קיח
יד/טו בית אהרן וישראל גל' מב עמ' קמ
יד/טו בית זבול ח"ב סי' לב אות א
יד/טו בית מועד (קורח) פרק י אות כה
יד/טו דבר יהושע (שו"ת) ח"א סי' כה, כח
יד/טו דליית הכרם עמ' תתתלז {כ"מ} [לבנותו - צ"ל לפנותו]
יד/טו להורות נתן - שו"ת ח"ה עמ' קיב-קיג, קיז-קיט
יד/טו מוריה גל' קצא עמ' ח
יד/טו מחנה חיים ח"ו עמ' קד {ממכובד לבזוי}
יד/טו נחלת דבש (ליפשיץ) מהדו"ת סי' צג אות טו
יד/טו עיונים במשה"ע ובהלכה עמ' 246
יד/טו עין יהודה עמ' צ {הובלת מת מעיר לעיר}
יד/טו פרי האדמה ח"ב
יד/טו צידה לדרך מאמר ה עמ' קעז
יד/טו שדה יצחק עמ' קעג
יד/טו שו"ת ר"י מפוזנא עמ' נא
יד/טו שו"ת רא"מ פינגרהוט עמ' קנג, קסג
יד/טו שולי הגליון עמ' רכב
יד/טו שרידי אש ח"ב עמ' תרכא, תרכד
יד/טו תולדות יעקב (וורשנא) דף לג ע"א
יד/טו תורת החוף ימים - שפתי חיים סי' כד אות יא
יד/טו תורת המדינה עמ' 252
יד/טו תנובת ציון דף קי ע"ד {או"ש}
יד/טו תפארת בחורים פאה עמ' שעח {או"ש}
יד/טו תרומת הגורן ח"ב עמ' 184
יד/טז אגרות משה יו"ד ח"א סי' רלד
יד/טז בית מועד (קורח) פרק י אות יג, טו
יד/טז מקור חסד עמ' יא
יד/טז משנת יעקב קנין עמ' קו
יד/טז צידה לדרך מאמר ה עמ' קעו
יד/טז רביד יוסף ח"ב עמ' 54
יד/טז שבט הלוי (ווזנר) ח"ה סי' קעז
יד/יז ארחות חיים ח"ב סי' ע אות ל
יד/יז בית אבי ח"ב סי' פא עמ' קטז {עפר תלוש ולבסוף חיברו}
יד/יז בית דוד (תשעט) יו"ד סי' שעה
יד/יז ברור הלכה סנהדרין מז ע"ב ציון ג
יד/יז דגל ראובן ח"ג סי' ג
יד/יז חוות בנימין ח"א עמ' רג
יד/יז יד בנימין מגילה עמ' ריד {הבדל בין קבר בנין לקרקע עולם}
יד/יז לחם יהודה
יד/יז מראה אש ח"ב עמ' רו
יד/יז פירות מפוזרין עמ' נ, נג-נד
יד/יז פרי האדמה ח"ג וח"ד
יד/יז צידה לדרך מאמר ה עמ' קעז
יד/יז קרן הצבי מצוה נב אות ב
יד/יז שו"ת מהרש"ם ח"א סי' סב
יד/יז שו"ת ר"י מפוזנא עמ' קסא
יד/יז שו"ת ר"ש איגר ח"א עמ' קסה
יד/יז שו"ת רא"מ פינגרהוט עמ' קנו {קרקע עולם לא נאסר}
יד/יז שם הבדלח עמ' לז
יד/יז תהלה לדוד (מן) יו"ד סי' מא ס"ק ד
יד/יז תורת המדינה עמ' 275
יד/יז תחומין חי"ח עמ' 259
יד/יז תשורת שי מהדו"ק סי' קסח
יד/יח ארחות חיים ח"ב סי' ע אות ל
יד/יח בנין ציון (עטלינגר) ח"א סי' קיג
יד/יח מתנות באדם עמ' 96
יד/יח ס' הפרנס עמ' רעה
יד/יח תיבת גומא (זכרון אהרן) ח"א עמ' פב, שמב {מל"מ}
יד/יט ברור הלכה סנהדרין מז ע"ב ציון נ
יד/יט מרכבת המשנה מהדו"ב
יד/יט פני שלמה (גנצפריד) נזיקין עמ' קעג-קעד
יד/יט תורת ירוחם ח"ג דף טז ע"ג
יד/כ אבן האזל
יד/כ ארחות חיים ח"ב סי' ע אות ל
יד/כ גבורת יצחק סנהדרין ח"ב עמ' רכא
יד/כ חי' ר' חנוך הענאך עמ' פד
יד/כ כתבי אש ח"ג סי' מ (מקוצר בנועם ח"ח עמ' רצב)
יד/כ לב אריה (הורביץ) עמ' קמד {אבן האזל}
יד/כ לחם יהודה
יד/כ מגן שאול (קצנ') עמ' קא
יד/כ מרגליות הים סנהדרין מז ע"ב אות י-יא {מת אחר}
יד/כ פד"ר ח"ו עמ' 314
יד/כ פני שלמה (גנצפריד) נזיקין עמ' קעה
יד/כ קידש ידיד דף קמא ע"ב
יד/כ שושנת העמקים (גנק) עמ' כח-כט
יד/כ שיבת ציון (לנדא) סי' נח
יד/כ שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' קיג, קטז
יד/כ שרידי אש ח"ב עמ' תרנז
יד/כ תועפות ראם (מחפוד) ח"א עמ' כז-כח
יד/כ תחומין חי"ח עמ' 263 {אהא"ז}
יד/כא אבי עזרי ח"ד
יד/כא אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' קכא {מל"מ}, ח"ו עמ' קצז
יד/כא אבני שהם (רובינשטיין) דף כח ע"ג {מל"מ - מצות קבורה בכזית}
יד/כא אגרות משה יו"ד ח"א סי' רכט ענף ד, ו {מל"מ}
יד/כא אגרות ר' יצחק אלחנן עמ' קצז {מל"מ ד"ה וראיתי}
יד/כא אוצר חיים ח"ב דף עב {מל"מ}
יד/כא אור האורים סי' כט {מל"מ - מת גוי מותר בהנאה}
יד/כא אור הישר
יד/כא אור לישרים (שולמן) עמ' סו {מל"מ - קושיה על תוי"ט שאומר שכזית מן המת צריך קבורה}
יד/כא אור שמח
יד/כא אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' שי
יד/כא אמרי בינה (אוירבך) - פסח סי' ז ד"ה אך
יד/כא אמרי יהושע (ברוק) עמ' 191
יד/כא אמת ליעקב נשים עמ' רכ {שער המת}, רכא {אסור כולו - גם צפרניו}
יד/כא אנצי"ת ע' אבר מן החי הע' 30 {מל"מ}, ע' גוי הע' 1142 {מל"מ}
יד/כא אסיפת גאונים (תרעא) דף טו ע"ג {מל"מ}
יד/כא ארחות חיים ח"ב סי' ע אות ל
יד/כא ארעא דרבנן (תשעט) עמ' קנז {מל"מ}
יד/כא באורי הדף (הוניגסברג) חולין ח"ב עמ' קמב {מל"מ}
יד/כא באורי מוהרא"ל (היילפרין) פ' משפטים דף כט ע"א {מל"מ}
יד/כא באורי סוגיות (הוניגסברג) חולין עמ' קעו {מל"מ}
יד/כא באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' לב
יד/כא באר יצחק (ספקטור) ח"א עמ' שפא, שצד {מל"מ}
יד/כא באר מרים פ"ה הי"א אות ג {מל"מ}
יד/כא בד קודש (דאנון)
יד/כא בדבר מלך ח"ד עמ' נט {מל"מ}
יד/כא בדבר מלך ח"י עמ' נב, סח
יד/כא בזך לבונה עמ' שכ
יד/כא בינת נבונים דף פט ע"א
יד/כא בית אבא (גוטווירטה) דף יד ע"ב {מל"מ - ערלות פלשתים}
יד/כא בית אבי ח"ב סי' פה {מל"מ - חיוב קבורה רק בראשו ורובו}
יד/כא בית אהרן וישראל גל' נו עמ' עט {מל"מ}, פא {לח"מ}
יד/כא בית אהרן וישראל גל' קכו עמ' ז {מל"מ}
יד/כא בית גמליאל ח"א עמ' כא
יד/כא בית המדרש
יד/כא בית זבול ח"ג סי' ל
יד/כא בית יצחק תשי"ג עמ' 22 {מל"מ}, תשכ"א עמ' 98
יד/כא בית ישראל (ברוין) סי' ז דף מה ע"א {מל"מ}
יד/כא בית מועד (קורח) פרק נה אות א-ד
יד/כא בית פנחס (וולף) עמ' 84
יד/כא בית שערים או"ח סי' רד, רו {מל"מ}
יד/כא בכורי אברהם דף נה ע"ד {מל"מ - כזית}
יד/כא בכורי חיים ח"ג עמ' צג {מל"מ}
יד/כא בכורי יוסף (וינר) ח"ב עמ' קה
יד/כא בני יהודה דף נב ע"ד
יד/כא בני שמואל דף ק ע"א
יד/כא בנין הלכה עמ' עג {מל"מ}
יד/כא ברור הלכה ע"ז כט ע"ב ציון ל
יד/כא ברור הלכה שבת עה ע"ב ציון מ פסקה א {מל"מ}, סנהדרין מז ע"ב ציון נ, קיב ע"א ציון מ
יד/כא ברית עולם (ולר) סי' מ אות ג {מל"מ}
יד/כא ברכי יוסף יו"ד סי' שמט אות א {מל"מ}, ז {כ"מ}, שיורי ברכה אות א {מל"מ}
יד/כא ברכת אהרן מאמר כ {מל"מ}
יד/כא ברכת כהן (דויטש) ערכין-חולין עמ' מז {שערו מותר}
יד/כא ברקאי ח"ג עמ' 48, 52 {מל"מ}
יד/כא גבורת יצחק ברכות ח"א עמ' נה {מל"מ}
יד/כא גבורת יצחק חלה-ערלה עמ' קה {מל"מ - דבר האסור בהנאה ונפסד מאכילה}
יד/כא גבורת יצחק שקלים עמ' יז {מל"מ}
יד/כא גבורת יצחק תרומות עמ' פ
יד/כא גדולי ציון (תשנב) עמ' רסז {מל"מ - קושיה מדוד שקידש בערלות פלשתים}
יד/כא גינת ורדים (תאומים) עמ' קעה {מל"מ}
יד/כא גליונות אבני נזר {מל"מ}
יד/כא דברות אליהו ח"ב עמ' עט {איסור הנאה ממת וממשמשיו - מדאורייתא}, פ {מל"מ - מת גוי מותר בהנאה}
יד/כא דברי יהודה דף לא ע"ב-ע"ג {שער מת מותר בהנאה}
יד/כא דברי ישעיהו (חשין) ח"ב עמ' פה, פז {הזמנה לאו מילתא}
יד/כא דעת כהן עמ' תיג
יד/כא דעת מרדכי ח"א דף פו ע"ד, צ ע"ג, קא ע"ב {מל"מ}
יד/כא הורה גבר (תקסב) דף ל ע"ג
יד/כא הורה גבר (תשסג) עמ' קיט {מל"מ}
יד/כא המאיר לארץ
יד/כא ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"ה עמ' כג
יד/כא וזאת ליהודה (זלצר) עמ' קה, קט, קיא, קכא
יד/כא ויגד יעקב (תשסח) עמ' תקמג {מל"מ - איסור הנאה שנפסד}
יד/כא זכרון בנימין ח"ב עמ' רסח
יד/כא זכרון יצחק (מחלמא, תשסד) סי' עז {מל"מ - מוציא מת בשבת}
יד/כא זכרון סופרים {מל"מ - אבל בעכו"ם לא} [עיין תשובה מאהבה ח"א סימן מ"ז (ובפתחי תשובה יו"ד סימן שמ"ט ציין עוד לספרי אחרונים ע"ש), אבל בחת"ס יו"ד סימן של"ו כתב בפשיטות דבשר עכו"ם מותר בהנאה וצ"ע]
יד/כא חוות בנימין ח"א עמ' קמז, קנב {מל"מ}, קנד, ח"ג עמ' תשד
יד/כא חוף ימים ח"ב סי' נה אות א, ח"ג סי' י אות ד-ה
יד/כא חזו"א יו"ד סי' רח ס"ק א, סנהדרין סי' כד ס"ק טו
יד/כא חזון יחזקאל ערכין פ"א ה"ב
יד/כא חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד ערכין ז ע"ב]
יד/כא חי' חתם סופר
יד/כא חי' חתם סופר (תשפ) פסחים ח"א עמ' רלח ד"ה והנה {מל"מ - רגבי מת אף שאינו ראוי לאכילה אסור ד"ת דומיא דבב"ח וכלאי הכרם}
יד/כא חי' כתב סופר קדשים עמ' רפח-רפט
יד/כא חי' מהר"ם שיק סנהדרין עמ' צב, שבועות עמ' רט {מל"מ}, נדה עמ' פז, קלו
יד/כא חי' ר' שמואל פסחים עמ' סא {מל"מ}
יד/כא חי' ר"ש קלוגר ר"ה-מגילה עמ' תרב {מל"מ וק"ס}
יד/כא חי' רעק"א (פרדס)
יד/כא חלק לוי עמ' מ, שסג
יד/כא חמדת ישראל ח"א דף קכח ע"ד {מל"מ}
יד/כא חסדי דוד ח"ב עמ' עה {מל"מ}
יד/כא חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' יז עמ' נז {מל"מ - מחלוקת ר"י ור"ל}
יד/כא חקרי לב (המאור) יו"ד ח"א עמ' של-שלא, שמט {מל"מ}
יד/כא חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"א דף ק {מל"מ}
יד/כא טוב טעם ודעת מהדו"ג ח"ב עמ' תיט {מל"מ ד"ה וראיתי}, מהדו"ד עמ' תשלה {מל"מ}, תשלו
יד/כא טל אורות (ג'ויא), תשובות דף ב ע"ד {מל"מ}
יד/כא יביע אומר (גרוברט) עמ' 34
יד/כא יגיעת ערב פסחים עמ' צא {מל"מ}
יד/כא יד אפרים (ביליצר) - שו"ת עמ' קצו
יד/כא יד דוד (קרלין) ח"ב דף יז ע"א
יד/כא יד הלוי (שכטר) אהלות עמ' צו
יד/כא יד ישראל ח"ב
יד/כא יד פשוטה מדע עמ' תריא
יד/כא ידבר שלום ח"ב עמ' קה, קמז, קנה
יד/כא יוסף חי [עי' מאור ומלחמות סוכה ט ע"א]
יד/כא יחל ישראל (תשנב) עמ' תיב, תמא
יד/כא יחל ישראל (תשסג) ח"ב עמ' קפד-קפה {מל"מ}, קצח {מל"מ}, רכא {ק"ס}
יד/כא ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' תקכה
יד/כא יצחק ירנן
יד/כא יקר הערך דף יט ע"א {מל"מ}
יד/כא ישרי לב עמ' צ
יד/כא כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תרלד {מל"מ}, תשפז
יד/כא כנסת יחזקאל (רחמים) עמ' קה {מל"מ}
יד/כא כרם ציון שביעית ח"א דף יב ע"ד
יד/כא כתר אפרים עמ' תעז
יד/כא לב איש עמ' רפ
יד/כא לב אריה (גרוסנס) ח"ב סי' כו עמ' צ {או"ש}
יד/כא לבושי מרדכי או"ח עמ' תמג {מל"מ}
יד/כא להורות נתן - שו"ת ח"ד עמ' קנג {מל"מ}
יד/כא ליבא בעי דף קח {מל"מ}
יד/כא לקוטי סופר ח"ב דף ז ע"ד
יד/כא לשד השמן (שפרינץ) יו"ד דף ד ע"ד {מל"מ}
יד/כא מאמר המלך
יד/כא מאמר מרדכי (קרנמל, תרצו) ח"ב דף ז ע"א {מל"מ - מת גוי}
יד/כא מגיא ההריגה עמ' עח
יד/כא מגילת ספר עשין דף ו ע"ד
יד/כא מגן שאול (קצנ') עמ' קב
יד/כא מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' קפא, ח"ב עמ' קצז
יד/כא מהרי"ט אלגזי פ"א אות א או"ק ג {מל"מ}
יד/כא מותיב ומפרק עמ' סז {מל"מ - איסוה"נ שנפסלו מאכילת אדם}
יד/כא מחנה חיים ח"ג עמ' קצה
יד/כא מחשבות יעקב סי' לז {מל"מ - מכירה לגוי אם נפסל לאכילת כלב}
יד/כא מחשבת הקודש ח"ב דף נ ע"ד {מל"מ}
יד/כא מטה אהרן פסחים עמ' לה
יד/כא מטה אהרן שבועות עמ' קא-קב {מל"מ}
יד/כא מים אדירים דף סד ע"א-ע"ג
יד/כא מים חיים (שמולביץ) מקואות עמ' שכא
יד/כא מלאכת מחשבת עמ' ל, מז-מח, סא {מל"מ}
יד/כא מלאכת שמואל עמ' רנ-רנא {מל"מ - מוציא דם נדה ודם מת בשבת}
יד/כא מנחת אשר פסחים עמ' ס {מל"מ}
יד/כא מנחת חינוך ח"א עמ' יח, רנג, רסח, רעב {ארבעתם - מל"מ}, ח"ב עמ' קטו {מל"מ}, רפו, תקנא {מל"מ}, ח"ג עמ' קעג {מל"מ}, קצז {מל"מ}, ריט
יד/כא מנחת יהודה (בוים) דף מא ע"ב, מג ע"א {מל"מ}
יד/כא מנחת עני (זינצהיים) ח"א ע' רובע ונרבע {לח"מ}, ח"ב ערך ע"ז {מל"מ}
יד/כא מנחת עני (תקמז) דף יד ע"א {מל"מ - מת גוי}
יד/כא מנחת עני (תקמז) דף יט ע"א {מל"מ - מת גוי}, כב ע"ג {מל"מ - האוכל בשר אדם}
יד/כא מנחת שלמה (לוין) עמ' פז {מל"מ - חיוב קבורה בכזית, הנאה ממת גוי}, קמז {מל"מ - אין מצוה לקבור כזית מהמת}
יד/כא מסורה ח"ט עמ' סו
יד/כא מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' קסז {מל"מ}
יד/כא מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"א עמ' תעד
יד/כא מקראי קדש (תשנג) עמ' רפז
יד/כא מראה אש ח"ב עמ' כז
יד/כא מרגליות הים סנהדרין יט ע"ב אות כא {מל"מ - אם מת גוי אסור בהנאה}, פב ע"א אות ט {מל"מ - ראשו ורובו} [קובץ לכבוד יום טוב עמ' עב-פח], צד ע"ב אות יג {מל"מ}, קיב ע"א אות כט
יד/כא מרחשת, מנחת חינוך, שמן המנחה אות ל
יד/כא מרכבת המשנה מהדו"ב
יד/כא משא בני קהת
יד/כא משאת המלך ח"ד סי' תקלז {הנאה ממת גוי ומשער המת}
יד/כא משברי ים אחע"א עמ' רעז {מל"מ - דבר שפסול מאכילה אסור בהנאה רק מדרבנן}
יד/כא משיב דבר ח"ה סי' כ
יד/כא משנת חיים חולין סי' פג עמ' רעז
יד/כא משנת יעקב קדושה עמ' קסג
יד/כא משפטי שלמה ח"א סי' יב עמ' מד {מל"מ}
יד/כא נועם ח"ב עמ' רכח, רל-רלא {מל"מ}, ח"ה עמ' קסו, שלב-שלג, ח"ו עמ' פו, צ-צא {מל"מ}, חי"ד עמ' לז, חכ"א עמ' רפו {מל"מ}
יד/כא נזר הקדש (רזין) מנחות דף סה ע"ג {כ"מ}
יד/כא נחל הברית ח"ב עמ' קעג {מל"מ}
יד/כא נחלת שמואל דף לה ע"א {מל"מ}
יד/כא נחלת שמעון (קרסנר) שמואל א ח"ב פרק לה פסוק א
יד/כא נצר מטעי (פרידמן) סי' לא סעיף א {לימוד רפואה ע"י מת}
יד/כא נשמת אברהם ח"ב עמ' רכא, רנא-רנב {מל"מ}, רנה {מל"מ}, רנט, רסג,
יד/כא נשמת אברהם ח"ד עמ' ריג {מל"מ}
יד/כא נתן פריו חולין עמ' צו {מל"מ}
יד/כא נתן פריו חולין עמ' צו ע"א
יד/כא ס' הנייר עמ' סו
יד/כא ס' העיקרים (איגר) ח"ב עמ' רס {מל"מ - איסור הנאה מעור}
יד/כא ס' זכרון לר"מ סויפט עמ' קפט {מל"מ}
יד/כא ס' יהושע - פו"כ סי' שג {מל"מ}
יד/כא עטרת ישראל עמ' שי {מל"מ}
יד/כא עטרת צבי (דרבקין, תשנט) ח"א עמ' צה, צט
יד/כא עיונים במשה"ע ובהלכה עמ' 169-172
יד/כא עיונים בפרשות השבוע סדרה ב ח"ב עמ' 51
יד/כא עין חיים ח"א עמ' כו {מל"מ - מלקות על הנאה בדבר שנפסל ממאכל}
יד/כא עין יהודה עמ' רמו {מל"מ}
יד/כא עיר הקודש והמקדש ח"ג עמ' קפח {מל"מ}
יד/כא עמוד הימיני (ישראלי, תשכו) עמ' שכב-שכד, שכז {מל"מ}
יד/כא עמק יהושע ח"א דף סט {מל"מ}
יד/כא ערך כסף עמ' כג, קעו {מל"מ}
יד/כא פאר המלך עמ' רמ
יד/כא פאת ים (מאיו) דף נג ע"א {מל"מ}
יד/כא פי אריה דף כג ע"א-ע"ב {מל"מ - משאצל"ג}
יד/כא פני אברהם (פרלמן) דף מח ע"א-ע"ב, נא ע"ד {מל"מ - מומיא}
יד/כא פרי האדמה ח"ב
יד/כא פרי העץ דף פג ע"ג
יד/כא פרי השדה (דייטש) ח"א סי' מו {מל"מ - מת גוי}
יד/כא פרשת הכסף דף כ ע"ב {לח"מ}
יד/כא פתח האהל דף יג ע"ד {מל"מ}, ע ע"א {מל"מ}
יד/כא פתחי שערים דף ל ע"ב {מל"מ}
יד/כא צבי תפארת סי' כ ח"א, סי' עד {מל"מ}
יד/כא צידה לדרך מאמר ה עמ' קסה
יד/כא צמח מנחם דף י ע"ג {מל"מ}
יד/כא צמח צדק (קרוכמל) סי' יג
יד/כא צמח צדק (קרוכמל, תשסח) עמ' מט
יד/כא קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' יז {מל"מ}, נה {מל"מ}, שסג
יד/כא קהלת יעקב (אלגזי, שלוניקי) דף טז ע"א {מל"מ}
יד/כא קול מבשר (ראטה) ח"א עמ' יא {מל"מ}, קלח, קפ-קפא, קפח-קפט
יד/כא קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' טו {מל"מ}, יט {מל"מ}, רלא {מל"מ}, שב, שד-שה {מל"מ}, שז {מל"מ}, שט-שי {מל"מ}, שיב {מל"מ}, שטו-שטז {מל"מ}, שכד, שכו {מל"מ}, ח"ב עמ' קפב-קפז {מל"מ}, קפט-קצב {מל"מ}
יד/כא קול צופיך עמ' שפב-שפג, תד, תי
יד/כא קונטרס הגדול - איסורי הנאה דף ג ע"ד, ד ע"א-ע"ב, ה ע"ג {מל"מ}
יד/כא קנין תורה בשמעתתא דברים עמ' נז {לח"מ}, נח {הזמנה לאו מילתא}, סד {לח"מ}
יד/כא קרבן פסח עמ' שצא {מל"מ}
יד/כא קרבן ציון עמ' שלט {מל"מ}
יד/כא קרית מלך רב (תשסו) עמ' אלף קד {מל"מ}
יד/כא קרן הצבי על מנחת חינוך - תשלומי המנחה עמ' מא
יד/כא רשימות שעורים פסחים עמ' קסז {מל"מ}
יד/כא שארית בנימין (תרכג) דף מה ע"א
יד/כא שארית נתן (לוברט)
יד/כא שארית נתן (פולק) דף לט ע"ד, מג ע"א {מל"מ}, סב ע"ג {מל"מ}, סג ע"א
יד/כא שבט בנימין (טרכטמן) עמ' 60 {מל"מ}
יד/כא שבט הלוי (ווזנר) ח"א סי' קלד, ח"ז סי' קפט, ח"ח סי' רנט אות א {מל"מ}
יד/כא שבט מיהודה (אונטרמן) ח"ג עמ' תיא
יד/כא שבט סופר (תשמו) עמ' רמז
יד/כא שו"ת הרשב"א ח"א סי' של, שסג, שסה
יד/כא שו"ת ר"י מפוזנא עמ' קנא-קנב, קנה-קנו
יד/כא שו"ת ר"ש איגר ח"א עמ' קסה
יד/כא שו"ת רא"מ פינגרהוט עמ' קל {מל"מ}
יד/כא שולי הגליון עמ' רכב
יד/כא שושנת העמקים (תאומים) עמ' כ {מל"מ}
יד/כא שירת הלויים פסחים סי' מה אות י {מל"מ}
יד/כא שלמי ניסן פ' האורג עמ' קכ {מל"מ}
יד/כא שלשה שריגים (קרמר) דף ג ע"ב, ח ע"ב {איסור הנאה ממת - מדרבנן}
יד/כא שם יוסף (מועטי) ח"א דף נד ע"ד, ח"ב דף סב ע"א {מל"מ}
יד/כא שם יוסף (מועטי, תשעז) עמ' קצו {מל"מ}
יד/כא שם משמעון (פירסט) ח"ב עמ' פח
יד/כא שמועת חיים ערכין ח"א עמ' רלח
יד/כא שמחה לאיש (אבא שאול) יו"ד עמ' קסח
יד/כא שמחת הלוי דף כג ע"ב וע"ד
יד/כא שעורי הגרב"ד סנהדרין ח"א עמ' תסג
יד/כא שעורי מבשר טוב פסחים ח"א עמ' קפב {מל"מ}
יד/כא שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' תיב
יד/כא שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' קיג, קטז
יד/כא שער המלך ח"א עמ' שס, טעם המלך ח"א עמ' שסב
יד/כא שער יהודה דף י {מל"מ}
יד/כא שערי טהר ח"ב שער ג סי' ט אות ט
יד/כא שערי טהר ח"ה שער א סי' ב אות יט
יד/כא שערי ציון (כהן, תרצח) דף כט ע"ד {מל"מ}
יד/כא שערי ציון (כהן, תשסה) עמ' קמד {מל"מ}
יד/כא שפתי שושנים {מל"מ}
יד/כא שרידים גל' יד עמ' מז {מל"מ - מצוות קבורת ראשו ורובו}
יד/כא תהלה לדוד (מן) יו"ד סי' מא ס"ק א, יד-יט, כא-כב
יד/כא תולדות יעקב (מאהלר) עמ' כה {מל"מ}
יד/כא תורת ירוחם ח"ג דף טז ע"ב
יד/כא תורת ישראל (פרוכטהנדלר) סי' י
יד/כא תחומין ח"א עמ' 238 {שער}, 245 {מל"מ}, ח"ז עמ' 194, 203, 207 {שיער ועור}, חי"ב עמ' 386, חי"ח עמ' 134 {מל"מ}
יד/כא תיבת גומא (ורשנר) עמ' קסח {מל"מ}
יד/כא תיבת גומא (תשסז) עמ' קכו {מל"מ}
יד/כא תנובת ציון דף קט ע"א, קי ע"א
יד/כא תניא רבתי ח"ב עמ' קפט
יד/כא תפארת חיים (שאכעט) דף צ ע"ד
יד/כא תפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' רמג (רמב) {משנה למלך ד"ה וראיתי - הב' גוי מת מותר בהנאה}
יד/כא תפארת נתן עמ' קיט {הזמנה לאו מילתא}
יד/כא תפארת ציון (ריבקין) סי' יב הערה 9
יד/כא תרומת הגורן ח"ב עמ' 171
יד/כא תרומת הגורן ח"ב עמ' 171 {מל"מ}
יד/כא תשובה מאהבה ח"א סי' מז
יד/כא תשובה שלמה יו"ד מהדו"ת סי' יז דף כב ע"ד {הזמנה}
יד/כא תשובות וחי' מעשי למלך או"ח עמ' קסח {מל"מ}
יד/כא תשורת שי מהדו"ק סי' תקנה {מל"מ}
יד/כב אבני נזר או"ח סי' רמו אות ו
יד/כב ארחות חיים ח"ב סי' ע אות ל
יד/כב בית מועד (קורח) פרק נה אות ז
יד/כב ברור הלכה סנהדרין מח ע"א ציון ט
יד/כב דעת כהן סי' רו (בסופו)
יד/כב שדה יצחק עמ' קיד
יד/כב שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' קיג, קטז
יד/כב תורת ירוחם ח"ג דף יח ע"א
יד/כג בית מועד (קורח) פרק נה אות ח
יד/כג ברור הלכה סנהדרין מח ע"א ציון ט
יד/כג מרכבת המשנה מהדו"ב
יד/כג משנת חיים דברים עמ' תיח
יד/כג משפטים לישראל עמ' רנא
יד/כג ס' החיים (קלוגר) עמ' קלא
יד/כג פני משה (שלז')
יד/כג פני שלמה (גנצפריד) נזיקין עמ' קעז, קעט
יד/כד בית מועד (קורח) פרק נה אות ט
יד/כד הרמב"ם כמחנך עמ' 130
יד/כד כפי אהרן (זס') קמא עמ' קלד
יד/כד משפטים לישראל עמ' רנו
יד/כד נחלת יצחק קידושין סי' יז
יד/כד שעורי ר"א ליכטנשטין דינא דגרמי עמ' 172
יד/כה אבן מלוכה (ברון, תשעה) עמ' 372
יד/כה אבן מלוכה (ברון, תשעז)
יד/כה אמרי צבי (גרוזמן, תשמט) סי' ס אות א
יד/כה אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"א סי' ס אות א
יד/כה אפיקי מים ח"א סי' לו-לז
יד/כה אשר למלך
יד/כה באר מרים פ"ו ה"ח
יד/כה בית הראה
יד/כה ברור הלכה ע"ז יא ע"א ציון ב
יד/כה ברכת שלמה (תשז) עמ' קא
יד/כה גבורת יצחק סנהדרין ח"א עמ' שלה {סוס}
יד/כה דברי שלמה (אסרף)
יד/כה האיר ממזרח אבות עמ' צג {מושיבין ישיבה על קברו של מלך}
יד/כה האיר ממזרח יהושע עמ' קעד {עוקרין על המלכים}
יד/כה הגהות חבר בן חיים
יד/כה חותמי ברכה תשובה קג, קיג
יד/כה חי' חתם סופר
יד/כה חסדי דוד ח"ב עמ' נט
יד/כה ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קצה
יד/כה לחם יהודה
יד/כה לשון ערומים
יד/כה מגיא ההריגה עמ' סב
יד/כה מגיא ההריגה עמ' סב-סד {ישיבה על קברו}
יד/כה מטומאה לקדושה עמ' 71
יד/כה מנחת אהרן (קאפח) עמ' 435
יד/כה מנחת כהן (יוסף חיים) דף פד ע"ב
יד/כה מנחת שמואל (פלורנטין) דף קט ע"א {וכבוד עשו לו במותו}
יד/כה מעיני המים
יד/כה מפתח הבאורים [חתם סופר יו"ד סי' שמו]
יד/כה מראה הנוגה
יד/כה מרכבת המשנה מהדו"ב
יד/כה משאת מרדכי ב"ק עמ' סא-סב
יד/כה נחלת שמעון (קרסנר) מלכים ב ח"ב סי' מה אות מט
יד/כה נשאל דוד או"ח עמ' נט
יד/כה סדר יעקב ח"א לדף יא ע"א (ד"ה שורפין)
יד/כה עץ החיים (אבולפיה, תפט) ח"ב דף קלג ע"ג
יד/כה עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קלג
יד/כה עץ השדה סי' ט הערה א, ג, ח
יד/כה עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 54
יד/כה עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 59
יד/כה צהר גל' ג עמ' 66 {נשיא}
יד/כה קובץ ביאורים (שפירא)
יד/כה קרית מלך
יד/כה קרן הצבי מצוה מו אות א, מצוה פב אות ד
יד/כה רנת יצחק ישעיהו-ירמיהו עמ' תטו
יד/כה רנת יצחק שמואל עמ' רעא {עוקרין סוסו}
יד/כה שבות יעקב (אבולפיה) עמ' ריא-ריב
יד/כה תורת המלך (צדוק) סי' ג ס"ק לח {עוקרין סוס}, סי' י ס"ק יב {אין מבטלים ישיבתו}, יג {מושיבים ישיבה}
יד/כו אמרי צבי (גרוזמן, תשמט) סי' ס אות א
יד/כו אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"א סי' ס אות א
יד/כו אפיקי מים ח"א סי' לו-לז
יד/כו ברור הלכה ע"ז יא ע"א ציון ב
יד/כו גבורת יצחק סנהדרין ח"א עמ' שלה
יד/כו דברות אליהו ח"ב עמ' כא {הוצרך להביא פסוקים כי אל"כ אסור מטעם "בחוקותיהם"}
יד/כו האיר ממזרח חמש מגילות עמ' ש {מלך וכו' לשרוף מיטתו וכו'}
יד/כו הדר דוד עמ' נב
יד/כו הרמב"ם כמחנך עמ' 231
יד/כו מחנה לויה (תשעד) עמ' רי
יד/כו מנחת כהן (יוסף חיים) דף פד ע"ב
יד/כו מנחת שלמה (אוירבך) תנינא עמ' רעד
יד/כו מקור ברוך (פייתוס) דף רפד ע"ב
יד/כו משנת חיים במדבר עמ' ריב
יד/כו משפטי עזיאל ח"ו עמ' שא
יד/כו סדר יעקב ח"א לדף יא ע"א (ד"ה שורפין)
יד/כו עולת ראיה (וייס) עמ' לט
יד/כו עץ השדה סי' יב הערה יב
יד/כו עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 54, 199
יד/כו עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 59, 214, 215
יד/כו פרי עץ חיים (קרויס) עמ' רמו, רנא
יד/כו צהר גל' ג עמ' 66 {נשיא}
יד/כו קרן הצבי מצוה מו אות א, מצוה פב אות ד
יד/כו רנת יצחק ישעיהו-ירמיהו עמ' תטז
יד/כו רנת יצחק שמואל עמ' רעב {לשרוף מיטתו}
יד/כו רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' תרז
יד/כו שדה שמואל שבועות-ע"ז-נדה עמ' צג
יד/כו שיח יצחק (וייס) ח"א עמ' קמח
יד/כו שמות בארץ (תשנט) עמ' רנח

מכון הלכה ברורה
ירושלים ת"ד 34300

פרטים נוספים
בטל' 026521259
פקס 026537516

ראשי | מידע | השיטה | פרסומים | דוגמה | תרומות | הסכמות | גלרית תמונות | מערכי שיעור
ספריה וירטואלית | הלכות פסח | הלכות חנוכה | מפתח לרמב"ם | נושאי הבירורים | פרשת השבוע
דף יומי | מצגות | מפתח לאגדות | מאגרי מידע | תקוני טעויות דפוס | צרו קשר

HOME | ABOUT HALACHA BRURA | השיטה | EXAMPLE |
PUBLICATIONS | DONATIONS | ENDORSEMENTS (HASKAMOT) | WEEKLY PARSHA | CONTACT US