Halacha Brura and Berur Halacha Institute

מכון הלכה ברורה ובירור הלכה


מפתח לפירושים על משנה תורה לרמב"ם

כאשר מצויין שם הספר בלבד, הכוונה היא לספר המסודר לפי סדר הלכות הרמב"ם.
בראש כל פרק מופיעה רשימת מקורות עם הסימון "רה"פ" (רוב הפרק). אלו הם מקורות העוסקים ברוב ההלכות שבאותו פרק (או בכולן).
כשיש למעיין קושי למצוא את הספר המצויין, או את מראה המקום באותו ספר, יפנה ל"רשימת הספרים".

למידע נוסף על המפתח, לחץ כאן.

מלכים ומלחמותיהם

פרק א
פרק ב
פרק ג
פרק ד
פרק ה
פרק ו
פרק ז
פרק ח
פרק ט
פרק י
פרק יא
פרק יבא/989 הלכות מלכים פרק א *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


א/רה"פ אמרות מלך
א/רה"פ אמרי חן (לוונברג)
א/רה"פ באר מרים ח"א
א/רה"פ הרמב"ם המדויק
א/רה"פ יד פשוטה
א/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
א/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
א/רה"פ משפט המלוכה
א/רה"פ ערוך השלחן העתיד לקוטים סי' עא
א/רה"פ פי' ר"י קאפח
א/רה"פ צפיה ח"ג עמ' 251-254
א/רה"פ קובץ באורים (שפירא)
א/רה"פ קרית מלך
א/רה"פ רמב"ם לעם
א/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
א/רה"פ תורת המלך (אריאלי)
א/א אבן האזל כאן, וקדשים ח"א דף א ע"א
א/א אבני הלבנון סי' ט {לשכנו תדרשו ובאת שמה - ביאת כולכם}
א/א אבני זכרון (פפר) ח"ג סי' נו אות ב
א/א אבני שהם (שחור, תשנו) ח"א עמ' תלו, תנט, תסג
א/א אגרא לישרים סי' לב
א/א אגרות הגרי"ד עמ' רסג {מנין המצוות}, רסד, רסח {מנין המצוות}
א/א אהל דוד (קאהן) ח"ה ישעיהו פמ"ה פסוק א
א/א אוהב מישרים עמ' תפד {לבנות}
א/א אוצר א"י ח"ב עמ' 82 {מנין המצוות מצוה יג}, ח"ג עמ' 52 {מנין המצוות}
א/א אוצרות הרמב"ם
א/א אור גנוז (מוסקוביץ, תשס"ז) עמ' שכט
א/א אור הרעיון עמ' רפז, רפט {למנות להם מלך}
א/א אור חדש (מהר"ל) פתיחה הע' 359, פ"ב הע' 593
א/א אור ליהודה (תשנט) עמ' ד {לשכנו תדרשו}
א/א אור עולם (בלומנפלד) דף לז ע"א {לשכנו תדרשו}
א/א אור תורה (ריסקין) דברים עמ' 145
א/א אזני יהושע (מהד' אדרת) בראשית-שמות דרוש כב עמ' 358-359
א/א אזני יהושע (מהד' אדרת) ויקרא-במדבר דרוש כג עמ' 21-22
א/א אלומות יוסף (תשנ) עמ' ר
א/א אם המלך עמ' מב {לח"מ}
א/א אמה של מלכות עמ' 146
א/א אמונת עתיך גל' 104 עמ' 105, 107, 108
א/א אמונת עתיך גל' 128 עמ' 56 {לשכנו תדרשו - מצוה לעשות זכר למקדש}
א/א אמת ליעקב נשים עמ' קפט
א/א אנצי"ת ע' בית המקדש הע' 8
א/א אסופת מערכות עה"ת ח"ה עמ' קצט
א/א אפיקי יהודה (גרשוני) עמ' 151 {מצוה למנות}, 184 {מצוה למנות}, 218-219 {לשכנו תדרשו}
א/א אפיקי מים ח"א סי' יג
א/א ארץ חמדה (ישראלי) עמ' קכד
א/א בדבר מלך ח"ד עמ' כג, סז
א/א בדי הארון (קלמ') עמ' יד
א/א בין השורות עמ' קט, רכח
א/א בינה במקרא עמ' 199
א/א בית שערים יו"ד סי' שלד ד"ה ובזה היה {מצות מינוי מלך}
א/א בנין אריאל יאיר עמ' 27-28 {לשכנו תדרשו}, 87, 93, 94, 207 {לשכנו תדרשו}, 295 {ובאת שמה}
א/א ברור הלכה סנהדרין כ ע"ב ציון ח
א/א בשבילי המלך סי' א אות ח, סי' ח אות ג
א/א בתורתו יהגה ח"א עמ' קעג
א/א גבורת יצחק חגיגה עמ' סד
א/א גבורת יצחק חנוכה עמ' ר
א/א גבורת יצחק מכות עמ' רכז
א/א גבורת יצחק סנהדרין ח"א עמ' ש, שב
א/א גבורת יצחק עה"ת ח"ב עמ' שטז
א/א גוילי אפרים עמ' סו
א/א גנזי ראיה (א-ו) עמ' נט
א/א דביר קדשו (גולדברג) עמ' תי
א/א דברי יהונתן - נפש יהונתן פ' בשלח (נדפס בחומש עם פירושי ר' יהונתן, תחלת פ' אמור)
א/א דברי יואל דברים עמ' ק
א/א דינא דמלכותא (שור) עמ' שע
א/א דרך חיים (תשע) פ"ו הערה 606 {מנין המצוות - פרשת המלך}
א/א דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' תקלב
א/א דרשות מהר"ם בנעט עמ' א, יט-כ
א/א דרשות מהר"ם חביב עמ' רד {לח"מ}
א/א הדר דוד עמ' נב
א/א הדרת מלך (זילברברג) דף ל ע"ג {לח"מ - מדוע הביא "לשכנו תדרשו"}
א/א הדרת מלך (חב"ד) ח"ד עמ' קכה {מצוה על הציבור למנות מלך}
א/א הדרת מלך (מילר) סי' ב-ג ומילואים
א/א הל' ביה"ב (חב"ד) עמ' יד, כב
א/א הלכות מדינה ח"א עמ' קלב
א/א הלכתא למשיחא עמ' 36, 52, 65
א/א הרמב"ם והזוהר
א/א הרמב"ם ומכדרשב"י עמ' רלג
א/א התורה והמדינה ח"א עמ' סט, ח"ב עמ' פט
א/א התורה והמדינה ח"ג עמ' קסה {מצווה למנות מלך}
א/א התורה והמדינה ח"ה עמ' שנא, ח"ז עמ' קטז, ח"ט עמ' עח
א/א זכרון הרב עמ' 171 {לשכנו תדרשו - מדוע לא הביא את הפסוק שהביא בהל' ביה"ב}, 172
א/א זמנים לששון עמ' פב
א/א זמרת הארץ (רבינוביץ) עמ' רע-רעא, שיז-שיח, שמד, תה-תו {סדר המצוות}
א/א חגוי הסלע (טאובה) הל' מלכים עמ' 1-15
א/א חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"א עמ' רכז, ח"ב סי' טו אות ג, סי' מד אות יח
א/א חוקת עולם עמ' 48, 61 {סדר ג' המצוות}
א/א חזון המקרא ח"ב עמ' 199
א/א חי' הגר"מ והגרי"ד עמ' כ
א/א חכמת גרשון עמ' צו, רכד {לח"מ}
א/א חקל יצחק (שו"ת) עמ' סט
א/א חקרי זמנים ח"ב עמ' תקג, ח"ג עמ' 26
א/א טל חיים (טל) כללי הוראה עמ' מ-מא
א/א טל חיים (טל) פורים עמ' קח
א/א יד הלוי (לוין) דרושים דף יט ע"ג
א/א יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' פט
א/א יורה חכימא (תשח) עמ' צא {מצות מינוי מלך}
א/א יורה חכימא (תשעא) עמ' קנז
א/א יין הטוב עמ' רנ
א/א ילקוט מדרשי תימן ח"ב עמ' פג
א/א ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' סט, שצ
א/א ישורון ח"ג עמ' קד
א/א ישראל והמקרא עמ' 105
א/א כבוד מלכים (לייטר)
א/א כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תתקיא
א/א כנסת אברהם עמ' קלד
א/א כתבי ר"י אבוהב עמ' ס
א/א כתר אפרים עמ' ט
א/א לב מבין
א/א להורות נתן - שו"ת חי"ב עמ' יג
א/א לחם חקי עמ' קיז, ר
א/א לכתך אחרי במדבר עמ' 188
א/א לקוטי שיחות חי"א עמ' 116 הערה 3, חט"ז עמ' 298, חי"ח עמ' 276, חכ"ג עמ' 196 הערה 54
א/א לקוטי שיחות חל"ב עמ' 277 {שם ההלכות}
א/א לקוטי שיחות חל"ה עמ' 97 {שם ההלכות}
א/א מאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 87
א/א מאורי המועדים עמ' תיז
א/א מאורי שערים עמ' לט
א/א מאמר מרדכי (בארבארדט, תרלא) עמ' 4 {מצות מינוי מלך}
א/א מבוא למשנה תורה עמ' 46
א/א מגולה לגאולה עמ' 306
א/א מגן צבי עמ' רמו, רמח
א/א מועדים וזמנים ח"ו סי' צט
א/א מועדים וזמנים ח"ו סי' צט {מחיית עמלק לפני בנין בהמ"ק}
א/א מוריה גל' ריג עמ' נה
א/א מורשה - שיחות למועדים עמ' קנא
א/א מחנה יוסף (תשעב) סי' מג אות א, סי' עז אות א
א/א מחנה יוסף פסחים עמ' י
א/א מחשבות על דמוקרטיה יהודית עמ' 63, 74, 99, 120
א/א מיטב הארץ עמ' 193, 199 {מנין המצוות}
א/א מלך ביפיו עמ' ג-כו
א/א מלך ישראל עמ' 40, 71, 196
א/א מלכות בית דוד עמ' ה
א/א מנחת אברהם (שפירא) ח"א עמ' רעד
א/א מנחת חינוך ח"א עמ' שנז, ח"ג עמ' תכה
א/א מנחת יהודה (לפקוביץ) זרעים ועניינים עמ' תרטו
א/א מסורה חט"ז עמ' נח
א/א מעדני ביאורים עמ' קנ-קנא
א/א מעיני המים
א/א מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף ב ע"א, ה ע"ג, יד ע"ד
א/א מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"א עמ' ז, ט, י, לא, צא
א/א מראה הנוגה
א/א מרגליות הים סנהדרין כ ע"ב אות כד {לשכנו תדרשו}
א/א משאת המלך ח"ג סי' רפ {מקור מצוות בנין בהמ"ק}, רפא {כ"מ}, שסב {הדרשה}
א/א משאת המלך מועדים עמ' יד, קנא, קנו
א/א משבצות זהב שופטים עמ' ב
א/א משבצות זהב שמואל א עמ' רלו {מנין המצוות}
א/א משכן שילה עמ' שפט, תא
א/א משכנות אפרים שבת סי' כג אות ב {לבנות בהמ"ק}
א/א משנת יעקב עבודה עמ' ג, טז
א/א משנת ר' אהרן מאמרים (תשמח) ח"ג עמ' קעב
א/א משנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ג עמ' קעב
א/א משפט המלוכה עמ' תב {לבנות}
א/א משפטי שאול - ארץ ומדינה עמ' תנא {מינוי מלך - בקבלת הציבור}
א/א משפטים לישראל עמ' קכד
א/א משק ביתי כללי הרמב"ם סי' ג {כ"מ}
א/א נאות אפרים ח"א עמ' רלח
א/א נוה צדק
א/א נחלת יעקב (זיסברג) עמ' 121, 217, 221, 222
א/א נחלת שמעון (קרסנר) שופטים ח"א סי' א אות ד
א/א נטעי שושנה עמ' קסג {בשעת כניסתם לארץ - איך היה משה רבינו מלך}
א/א ניצוצי אש עמ' תקמז
א/א נפש הרב עמ' צ
א/א נר מצוה (ואלק) שרשים דף מב ע"א {בנין בהמ"ק אחרי מינוי מלך}
א/א נר מצוה (מהר"ל) ח"א הערה 20 {למנות מלך}
א/א נתן פריו מגילה עמ' שה
א/א סגולת ישראל שמות עמ' רלג {שלש מצות וכו' ולבנות בית הבחירה וכו'}
א/א ספרי דבי רב ח"ג עמ' קפד
א/א עומק הפשט ח"ג עמ' תרעז
א/א עונג יו"ט דרשות דף מא ע"ב {מדוע הביא "ועתה לך והכית"}
א/א עטרת צבי (דרבקין, תשנט) ח"א עמ' קפג
א/א עטרת צבי (פריינד) ע"ז ח"א עמ' רפד {מחיית עמלק}
א/א עיוני חג ומועד עמ' 240
א/א על גדות ים התלמוד עמ' 121
א/א עלון שבות חוב' 95 עמ' 13
א/א עמוד הימיני (ישראלי, תשכו) עמ' ט, יב, נג, קלד
א/א ענפי ארז (זי') דף ריז ע"א
א/א עץ הדר השלם עמ' עז
א/א עקבי אבירים (תשסה) עמ' קמב
א/א עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 25, 29, 30, 78, 116, 118
א/א ערהשה"ע קדשים סי' א אות ז
א/א עשות משפט עמ' צד
א/א פני חיים (פלג'י) עמ' שיח
א/א פרפרת משה ח"א עמ' תקיז
א/א פרפרת משה ח"ב עמ' תה {מנין המצוות מצוה יט}
א/א פרשיות בספרי הנביאים שמואל א עמ' קלד, רנד, רנו
א/א פרשת השבוע (תשעב) ח"ה עמ' 173
א/א צהר גל' א עמ' 27 {רק בא"י}
א/א ציץ אליעזר ח"ב סי' כח אות ג
א/א ציץ השדה (פראג) ימי הפורים עמ' כא
א/א צמיחת גאולתנו עמ' רד
א/א קדושת הר עמ' קע
א/א קובץ ביאורים (שפירא) נזיקין עמ' שמה {עמלק}
א/א קובץ חי' תורה (סול') עמ' קלה-קלז
א/א קול יהודה (גרשוני) עמ' כא {לח"מ}
א/א קול צופיך עמ' ג, תלה
א/א קונטרסי שעורים ב"ב דף קכג
א/א קרבן אשה
א/א קרן פני משה ח"א עמ' רז
א/א רלב"ג שמות פכ"ה פסוק ח עמ' שמ
א/א רנת יצחק דברי הימים עמ' סה, סח, עא
א/א רנת יצחק עה"ת ח"א עמ' שנז, ח"ב עמ' שנד
א/א רנת יצחק שמואל עמ' קמו {להכרית עמלק}, קפט, שמ, שמד {לבנות בהמ"ק}
א/א רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תרכה, תרכח, תרלב
א/א רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' רסה, שבועות ח"א עמ' קסט, ח"ב עמ' לג
א/א רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' קלה
א/א שאול בחיר ה' עמ' 65, 67
א/א שאלו שלום ירושלים (תשמה) עמ' 26 {לשכנו תדרשו}
א/א שבט מיהודה (אונטרמן) ח"ג עמ' רנב
א/א שבעים שנה לרבנות הראשית עמ' 765 {בהמ"ק}
א/א שיבת ציון (תשס) ח"ב עמ' 67 {שלש מצוות}
א/א שיח ערב סנהדרין עמ' קפח {מדוע מינוי מלך הוא מצוה גם אחרי בחירת דוד}, קצ {לבנות בהמ"ק}, קצא, ריח {מניין המצוות מצוה כ}
א/א שיחות ר' צבי יהודה שמות עמ' 318, 374, ויקרא עמ' 27 {מצוה מן התורה לשים עלינו מלך}
א/א שכר שכיר סוגיות ח"א סי' א אות א {בנין בהמ"ק}
א/א שלמי יוסף (גליק) עמ' א {מצוה יח}
א/א שלמי יוסף זבחים ח"ב עמ' רפ
א/א שלמי יוסף זבחים ח"ב עמ' רפ {לשכנו תדרשו}
א/א שם משמואל פרשת תצוה וזכור שנת תרע"ד {למנות}
א/א שנה בשנה תשמז עמ' 349
א/א שעורי הגרב"ד סנהדרין ח"א עמ' שיג
א/א שעורי הגרי"ד עבודת יוה"כ עמ' קמז
א/א שער המלך (שושן) עמ' קכד
א/א שער ראובן (כץ) עמ' שא {עמלק - גרמניה}
א/א שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' קכח
א/א שערי היכל זבחים עמ' תכד {לבנות בית הבחירה - ולא 'בית המקדש'}
א/א שערי היכל יומא מערכה קפז {מנין המצוות אות יז}
א/א שערי המקדש סי' ב אות ב, סי' ג אות ב-ג, ו, סי' ד אות ג-ה, ט-יא, סי' ה אות ב-ג,ה, יא, יג-יד, טז, סי' ו אות א, ז, ט, סי' ט אות ו, ח, יז-יח
א/א שערי טהר ח"ח סי' פג אות א, סי' פה אות ב
א/א שפתי רננות (אראייש, תרכב) - קול רנה דף כא ע"ב
א/א תהלה לדוד (מן) קדשים סי' א ס"ק א-ג, סי' ב ס"ק ז
א/א תולדות יעקב (וורשנא) דף נח ע"ב
א/א תועפות ראם (באר) עמ' ריא
א/א תורה אור (באנדי) עמ' תכח
א/א תורת אברהם עמ' 76
א/א תורת החוף ימים - שפתי חיים סי' ב אות ב
א/א תורת המועדים (תשכד) עמ' 468
א/א תורת המועדים (תשנו) עמ' 503
א/א תורת המלך (אריאלי) (מלואים)
א/א תורת המלך (אריאלי) הל' מלכים פי"א ה"א עמ' שטו-שטז {לשכנו תדרשו}
א/א תורת המלך (צדוק) סי' א ס"ק ג
א/א תורת המקרא עמ' 342
א/א תורת הקדש ח"א עמ' כא, ח"ב עמ' לב, רעז
א/א תורת מנחם ח"נ עמ' 264 {שלש מצוות}
א/א תורת משה (אלשיך) דברים עמ' רז
א/א תחומין ח"ו עמ' 41, ח"ח עמ' 489, 493, חט"ו עמ' 145, חי"ח עמ' 422, 433, חי"ט עמ' 23
א/א תירוש ויצהר - תפארת בנים סי' נז
א/א תפארת צבי (שפילמן) ח"א עמ' רעא
א/ב אבני שהם (שחור, תשנו) ח"א עמ' תלז
א/ב אגרות הגרי"ד עמ' רסה
א/ב אוצר א"י ח"ה עמ' 113
א/ב אור הישר
א/ב אור יקרות
א/ב אור עולם (שניאורסון) עמ' 277
א/ב אות היא לעולם ח"ב דף קכ ע"ג {לח"מ}
א/ב אזני יהושע (מהד' אדרת) בראשית-שמות דרוש כב עמ' 358-359
א/ב אזני יהושע (מהד' אדרת) דרשות והספדים דרוש נו עמ' 22 {רדב"ז}
א/ב אזני יהושע (מהד' אדרת) ויקרא-במדבר דרוש כג עמ' 21
א/ב אלומות יוסף (תשנ) עמ' רלה {מינוי מלך קודם}
א/ב אמונת עתיך גל' 104 עמ' 105, 108 {שאלו בתרעומת}
א/ב אנצי"ת ע' בית המקדש הע' 34, 38
א/ב אפיקי יהודה (גרשוני) עמ' 222 {החסרון בבקשת ישראל משמואל}
א/ב אפיקי יהודה (עדיל, תשנט) עמ' תשעב
א/ב אשל אברהם (פרידמן) ח"ד עמ' קסא {טענת שמואל ששאלו בתרעומת}
א/ב אשר למלך
א/ב באר לחי ראי
א/ב באר משה (אפשטיין) דברים עמ' תרז
א/ב בעקבות משה עמ' רסט
א/ב ברור הלכה סנהדרין כ ע"ב ציון ח
א/ב ברכת מרדכי ר"ה-מגילה עמ' שפט
א/ב בשבילי המלך סי' ג אות יח, כט, מא, סי' ה אות ה, סי' ו אות י {ששאלו בתרעומת}
א/ב גבורת יצחק חנוכה-פורים (תשסח) עמ' ריא
א/ב גבורת יצחק סנהדרין ח"א עמ' רצז
א/ב גופי הלכות (תשסו) עמ' שסט
א/ב גן שושנים ח"ב עמ' צז {מלך לפני עמלק}
א/ב דברי יהונתן, נפש יהונתן פ' בשלח (נדפס בחומש עם פירושי ר' יהונתן, תחלת פ' אמור)
א/ב דברי יואל מועדים ח"ו-ח"ז זכור ת
א/ב דברי יחזקיהו ח"א עמ' ד {לפי ששאלו בתרעומת - מדוע מאירי הוריות יא ע"ב לא הסביר כך}
א/ב דובר מישרים דף נט ע"ד
א/ב דרושים ואגדות חת"ס מכ"י עמ' עו
א/ב הגיוני משה עמ' 235 {טעם קדימת מינוי מלך}
א/ב הדרת מלך (מילר) סי' א, ג, ומילואים
א/ב הל' ביה"ב (חב"ד) עמ' טז
א/ב הלכות מדינה ח"א עמ' קלב-קלג
א/ב המעלות לשלמה עמ' פב
א/ב הרמב"ם והלכותיו
א/ב הרמב"ם כמחנך עמ' 179, 244
א/ב הררי קדם (תשס) עמ' שיד
א/ב התורה והמדינה ח"א עמ' סט, קובץ יא עמ' קטז
א/ב זכרון שלמה (קליין) עמ' קלא {מחיית עמלק מוטלת על המלך}
א/ב זמנים לששון עמ' פב
א/ב חגוי הסלע (טאובה) הל' מלכים עמ' 16-20
א/ב חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"א עמ' רכט, רלב
א/ב חזון המקרא ח"א עמ' 203 {מצוות המלך להקים את בהמ"ק}, 390 {למה לא רצה ה' כששאלו מלך משמואל}
א/ב חזון יחזקאל חולין פ"א ה"א
א/ב חי' חתם סופר
א/ב חסדי דוד ח"ה עמ' תקמז
א/ב חקרי זמנים ח"ג עמ' 26
א/ב טל חיים (טל) כללי הוראה עמ' מא
א/ב יבין שמועה (לעוו) עמ' תרעה
א/ב יורה חכימא (תשח) עמ' צא {מדוע שמואל הוכיח את העם}
א/ב יורה חכימא (תשעא) עמ' קנז
א/ב ילקוט מדרשי תימן ח"ב עמ' רה
א/ב ישועות עוזו עמ' 331
א/ב ישורון ח"ג עמ' קד
א/ב ישורון ח"כ עמ' תשיב-תשיד {ויאמר שמואל - למה לא הביא "כס י-ה"}
א/ב כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תקז {לח"מ - דרכו של רבנו}, תקכ, תתקיא, תתרלג
א/ב כתב אמת ח"ב עמ' שצ
א/ב לאור ההלכה (תשסד) עמ' מא-מב {מלך לא קודם}
א/ב להורות נתן מועדים ח"ד עמ' קנח
א/ב לחם חקי עמ' קכט
א/ב לכתך אחרי במדבר עמ' 188
א/ב מאמר מרדכי (בארבארדט, תרלא) עמ' 8 קצו בשמואל}
א/ב מאמרי שלמה ח"ב עמ' קצה
א/ב מוסר דרך - אפיקי חיים עמ' תסו
א/ב מועדים וזמנים ח"ב סי' קסב
א/ב מועדים וזמנים ח"ו סי' צט עמ' קס
א/ב מחנה יוסף (תשעב) סי' עז אות א
א/ב מחשבות על דמוקרטיה יהודית עמ' 70 {ציוני מהר"ן}, 74-77
א/ב מלך ביפיו עמ' ג-כו
א/ב מלך ישראל עמ' 40, 196
א/ב מלכות יהודה וישראל עמ' 10
א/ב מנחת אליהו (קוליץ) ח"א דף סו ע"א
א/ב מסורה חי"א עמ' ג, חי"ב עמ' סז
א/ב מעיל שמואל (פלורנטין)
א/ב מעין החכמה עמ' רפז
א/ב מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף ו ע"א וע"ג
א/ב מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"א עמ' כט, לו, לט
א/ב מקראי קדש (תפט) דף קלו ע"א
א/ב מקראי קדש (תשנג) עמ' שמט
א/ב מרגליות הים סנהדרין כ ע"ב אות יט {שנאמר עתה לך}, כב {שנאמר וה' הניח לו}, לד ע"ב אות יב {מביא פסוק פשוט יותר}
א/ב מרכבת המשנה מהדו"ק
א/ב משנה הלכות ח"ט סי' שנז
א/ב נחלת שמעון (קרסנר) שמואל א סי' יט אות ג, סי' כג אות ו
א/ב נטריקן (תשעד) עמ' קמה {עמלק קודם}
א/ב ניצוצי אש עמ' תקמז, תקסו
א/ב נר מצוה (ואלק) מצוות דף יב ע"ב {הכרתת עמלק לפני בנין בהמ"ק}, נד ע"ג
א/ב ספרי דבי רב ח"ג עמ' קפד
א/ב עיוני חג ומועד עמ' 240
א/ב עיוני פרשה (ריבלין) דברים עמ' 138 {ולמה נענשו בימי שמואל מפני שהקדימו על ידם}
א/ב עיונים בהלכה עמ' 147
א/ב עיונים במסכתות התלמוד ח"ב עמ' תיג {קודם למלחמת עמלק}
א/ב על גדות ים התלמוד עמ' 121
א/ב עמוד הימיני (ישראלי, תשכו) עמ' נג
א/ב עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 25, 29, 30, 32, 78, 116, 163, 175, 269
א/ב פרשיות בספרי הנביאים שמואל א עמ' קלד, רנד, רנו
א/ב פרשת השבוע (תשעב) ח"ה עמ' 173
א/ב ציץ אליעזר ח"ב סי' כח אות ג-ד, ח
א/ב צפנת פענח בראשית עמ' קפו
א/ב קונטרסי שעורים ב"ב דף קכז
א/ב רנת יצחק שמואל עמ' צג {קצו בשמואל}, קמד {עמלק לפני בהמ"ק}
א/ב רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' לז
א/ב שאול בחיר ה' עמ' 65
א/ב שארית ישראל (מינצברג) חידושים סי' ו
א/ב שדה הארץ ח"ב דף קיג ע"ג {כ"מ}
א/ב שיח ערב סנהדרין עמ' קצ, קצג-קצד
א/ב שיחות ר' צבי יהודה שמות עמ' 319, 364
א/ב שמו יצחק דף כח ע"א {דובר מישרים}
א/ב שער המלך (שושן) עמ' קכד
א/ב שערי המקדש סי' ב אות ב, סי' ג אות ב-ג, ו, סי' ד אות ג-ה, ט-יא, סי' ה אות ב-ג,ה, יא, יג-יד, טז, סי' ו אות א, ז, ט, סי' ט אות ו, ח, יז-יח
א/ב שערי טהר ח"ח סי' פג אות א, סי' צח אות ה, סי' קיז
א/ב תועפות ראם (באר) עמ' ריא
א/ב תורת המועדים (תשכד) עמ' 249
א/ב תורת המועדים (תשנו) עמ' 269, 567
א/ב תורת המקרא עמ' 342
א/ב תורת מנחם ח"נ עמ' 264
א/ב תורת ראשי הישיבות יבמות עמ' תשיג
א/ב תחומין חי"ב עמ' 488, חט"ו עמ' 150, חט"ז עמ' 451, 453, חי"ח עמ' 437
א/ג אבות הראש ח"א דף כ-כא ע"א, כה ע"ב, כט ע"ב
א/ג אבן האזל
א/ג אבן מלוכה (ברון, תשעה) עמ' 373-375
א/ג אבן מלוכה (ברון, תשעז)
א/ג אבן מלוכה (רביע)
א/ג אבני שהם (שחור, תשנו) ח"א עמ' תלו, תמ
א/ג אגם מים עמ' קמב, קנז-קנח
א/ג אגרות הגרי"ד עמ' רסו-רסז, רסט-רע
א/ג אהבת אברהם עמ' קכג {יהושע כמלך}
א/ג אהל דוד (קהן) ח"א שמואל ב פי"ח פס' ב
א/ג אהל דוד (קהן) ח"ה רות פ"א פסוק א
א/ג אהל שרה לאה עמ' תנח-תסא
א/ג אוצר א"י ח"ג עמ' 112
א/ג אור הישר
א/ג אור הרעיון עמ' רצו {מלך ע"פ ב"ד של ע"א}
א/ג אור חדש (בלומ') דף נה ע"ד, נו ע"א
א/ג אור לישרים (שולמן) עמ' קז {יהושע היה מלך}
א/ג אורח משפט עמ' רסז ע"א
א/ג אזני יהושע (מהד' אדרת) דברים דרוש מח עמ' 91
א/ג אלומות יוסף (תשלז) פ' ויחי עמ' טז {יהושע - מלך}
א/ג אלומות יוסף (תשנ) עמ' נא, קנז {יהושע היה מלך}, קצט {ב"ד של ע"א ונביא}, רב {כשאול ודוד}
א/ג אמונת עתיך גל' 113 עמ' 89 {נביא}
א/ג אמרי חן (לוונברג) ח"ה עמ' קסו, קסח
א/ג אמת ליעקב נשים עמ' מו {יהושע היה מלך}, קפה {רדב"ז - צריך נביא}
א/ג אנצי"ת ע' בית דין הגדול הע' 83
א/ג אסופת מערכות עה"ת ח"ה עמ' רסט {יהושע - מלך}
א/ג אפיקי יהודה (גרשוני) עמ' 128, 153
א/ג אפיקי מים ח"א סי' כו
א/ג ארץ בנימין עמ' צח
א/ג ארץ הצבי (שכטר) עמ' רלו
א/ג באר בשדה עמ' פז, רלה {מלך וכו' כיהושע שמינהו משה רבינו}
א/ג באר ראי עמ' תפד
א/ג באר שרים פרשת וילך דרוש א אות א {יהושע - מלך}
א/ג בארות נתן עמ' קכה
א/ג בגדי כהונה (שחור) עמ' רצח, שה
א/ג בית אהרן וישראל גל' לז עמ' ק
א/ג בית אהרן וישראל גל' קיא עמ' קנד {יהושע - מלך}
א/ג בית שערים יו"ד סי' שלד
א/ג בני בנים ח"א עמ' קפא
א/ג בני שמואל
א/ג בעקבי הצאן עמ' י
א/ג ברור הלכה סנהדרין כ ע"ב ציון ח
א/ג ברכי יוסף חו"מ דף כ ע"ד, כא ע"ג, כג ע"ד
א/ג ברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' סו
א/ג ברקאי ח"א עמ' 197 {ב"ד של ע"א}
א/ג בשבילי אמונה ח"ב עמ' תיא {סנהדרין של ע"א}
א/ג בשבילי המלך סי' ב אות ב, סי' י אות יא, סי' טו אות א {לח"מ}, סי' טז אות א, סי' יח אות ט {חי' ר"י באב"ד}, סי' יט אות יז, סי' כ אות א {ע"פ נביא}
א/ג בשולי גליוני עמ' תצא {יהושע - מלך}
א/ג גבורת יצחק חנוכה-פורים (תשנז) עמ' נז
א/ג גבורת יצחק חנוכה-פורים (תשסח) עמ' מז
א/ג גבורת יצחק סנהדרין ח"א עמ' כב, כו, נו, קפ, רמט, רצח
א/ג גבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' קצב
א/ג גבורת יצחק עה"ת ח"ב עמ' רעה, שיב, שצח
א/ג גופי הלכות (תשסו) עמ' שע
א/ג דברי חן (נתנזון) דף יד ע"ד
א/ג דברי חפץ עמ' קמח
א/ג דברי יואל דברים עמ' קב
א/ג דברי יציב חו"מ עמ' רמה {ע"פ נביא}
א/ג דינא דמלכותא (שור) עמ' תי, תיב
א/ג דרך חיים (תשע) פ"א הערה 1382, פ"ד הערה 1270
א/ג דרכה של תורה (רבינוביץ) עמ' 63
א/ג דרכי חושן (תשסח) עמ' קס
א/ג דרכי חושן ח"א עמ' שפד
א/ג האיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' רכד {שמואל הרמתי}, רכה {שמואל הרמתי ובית דינו}
א/ג הגהות ר' נחום טרעביטש
א/ג הדרת מלך (מילר)
א/ג היכל מלך
א/ג הלכות מדינה ח"א עמ' קלו, קס
א/ג הלכתא למשיחא עמ' 36, 41
א/ג המורה לדורות (אוריין) עמ' 127
א/ג המעלות לשלמה עמ' תלז
א/ג העלם דבר סי' יב-יג
א/ג הר המלך ח"ה עמ' שצד
א/ג הרמב"ם ומכדרשב"י עמ' ריז
א/ג התורה והמדינה ח"ב עמ' עו, צ, ח"ד עמ' סא, סג, סט, עב, פב, ח"ז עמ' מג, ח"ט עמ' פז, קכח
א/ג התקופה והגאולה (תשסה) עמ' 145
א/ג ואם תאמר ח"ג קושיה 1021
א/ג ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ז עמ' תקמז
א/ג ויקרא יעבץ עמ' קלד
א/ג זכרון יעקב (מרל) ח"ג סי' עג ס"ק ח {לח"מ}
א/ג חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"א עמ' רלז
א/ג חדשים גם ישנים עמ' 151, 161
א/ג חוקת עולם עמ' 28 {משה היה ראש הסנהדרין}, 45 {משה היה מלך}, 62-63 {מינוי מלך ע"י ב"ד של ע"א}, 521, 524, 538 {מינוי מלך בב"ד של ע"א}, 565 {משה ובית דינו מינו את יהושע למלך}
א/ג חזון המקרא ח"א עמ' 380 {נביא כיהושע}
א/ג חזון יחזקאל סנהדרין פ"ג ה"ב, פ"ד ה"ו
א/ג חי' הגר"מ והגרי"ד עמ' טז
א/ג חי' הגרי"ז דף עג ע"ב
א/ג חי' ר' חנוך הענאך עמ' רנו
א/ג חי' ר' יהודה זרחיה עמ' קעה
א/ג חי' ר' שמואל ב"ק עמ' קנח
א/ג חידוש הסנהדרין לפי הרמב"ם עמ' ע
א/ג חיים ומלך
א/ג חנוכת הבית עמ' ד
א/ג חק ומשפט עמ' רצג-שד
א/ג חקרי זמנים ח"ב עמ' לז, תקב, ח"ג עמ' עז, רצג, ח"ד עמ' יז
א/ג חקרי לב (המאור) או"ח ח"א עמ' קכה, ח"ב עמ' ת
א/ג חקרי לב (שלוניקי) או"ח דף כו, כט, מב, רמז
א/ג חתן סופר או"ח ח"ב עמ' כח
א/ג טוב נהורך פ"ז הערה 6
א/ג טל חיים (טל) כללי הוראה עמ' מא
א/ג יד מלך (מן) הל' ממרים פ"א ה"א אות ב ס"ק א, אות ג ס"ק ב
א/ג יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' רט, רצב
א/ג יחי המלך פרק א, יב, טו, כה, מא
א/ג ילקוט מדרשי תימן ח"ב עמ' רה
א/ג ימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' רי {יהושע היה מלך}, רע {משה וב"ד}
א/ג ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' נה
א/ג ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רכב
א/ג כבוד חכמים - עטרת פז עמ' רכא
א/ג כבוד מלכים (לייטר)
א/ג כבוד מלכים (מרגליות) {נביא}
א/ג כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תקכו
א/ג כפתור ופרח (תשו) דף קלט ע"ד
א/ג כרם ציון שביעית ח"ב עמ' לג ע"ב
א/ג כתר אפרים עמ' י
א/ג כתר המלך
א/ג לב הארי על חובות הלבבות - שער יחוד המעשה עמ' שלג, שמד-שמו
א/ג להורות נתן - שו"ת חי"ב עמ' יג
א/ג להעיר להורות ולהשכיל ח"ד עמ' קז {ב"ד ונביא}
א/ג לחם חקי עמ' ק, קד-קה, קח, קלא
א/ג לקוטי הגרי"ז ח"ב עמ' מב
א/ג לקוטי שיחות חכ"ג עמ' 190
א/ג מאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 359
א/ג מבוא למשנה תורה עמ' 212, 235
א/ג מגולה לגאולה עמ' 303
א/ג מגן צבי עמ' שסג-שסד, שעא, שעד
א/ג מועדים וזמנים ח"ה סי' שנא, ח"ז סי' רמג
א/ג מוריה גל' קפה עמ' פג-פד
א/ג מזכרת למשה עמ' קיב
א/ג מחשבות על דמוקרטיה יהודית עמ' 34, 35, 39, 100, 107, 157, 294, 303, 305, 308, 339
א/ג מי באר (יעקבזון) חנוכה (תשנז) עמ' כו-כז, לו, לט
א/ג מילי דמרדכי
א/ג מלך ביפיו עמ' כז-ל
א/ג מלך ישראל עמ' 72, 196, 207, 220, 327, 501
א/ג מלכות בית דוד עמ' ה-ו
א/ג מלכות יהודה וישראל עמ' 31, 37
א/ג מלכי בקדש (הירשנזון, תשסז) ח"א עמ' 56
א/ג מנחת אליהו (קוליץ) ח"ב דף ע ע"ב, ח"ג עמ' קד {רדב"ז}, קו
א/ג מסורה חי"א עמ' ג, ח
א/ג מעדני ארץ שביעית (תשד) דף קכג
א/ג מעדני ארץ שביעית (תשסח) עמ' שד
א/ג מעין החכמה עמ' רפח {לח"מ}
א/ג מעיני המים
א/ג מפניני הרב עמ' תטז
א/ג מקדש יחזקאל דף ק-קא
א/ג מקורי הרמב"ם לרש"ש
א/ג מראה הנוגה
א/ג מרגליות הים סנהדרין ב ע"א אות מב {ע"פ ב"ד}, כ ע"ב אות ט
א/ג מרכבת המשנה מהדו"ב
א/ג משבצות זהב ירמיהו עמ' תתפג
א/ג משבצות זהב מלכים א עמ' לה, סג
א/ג משבצות זהב שמואל א עמ' רלו
א/ג משבצות זהב שמואל ב עמ' מב
א/ג משיב מלחמה (תשעט) ח"ג עמ' רצט
א/ג משיב מלחמה (תשמג) ח"א עמ' צב, ח"ג עמ' שכ
א/ג משכן שילה עמ' שעד, שעה, שעח, שפח, שצט, תי
א/ג משכנות הרועים כתובות ח"ג סי' תרסח
א/ג משמר הלוי עמ' קכא
א/ג משנת המדינה עמ' 79, 149
א/ג משנת חיים במדבר עמ' ריב
א/ג משנת חיים דברים עמ' תקלג
א/ג משנת יעקב זמנים ח"ב עמ' רצב, הפלאה עמ' לב-לד
א/ג משנת יעקב מדע (תשסב) עמ' תלד-תלז
א/ג משנת יעקב נזיקין עמ' קנח
א/ג משנת יעקב עבודה עמ' לא, לג
א/ג משנת יעקב קנין עמ' קעז
א/ג משנת משה מו"ק עמ' ט
א/ג משפט כהן עמ' שלו ע"ב, שלז ע"ב
א/ג משפטי ארץ ח"א עמ' 504
א/ג משפטים לישראל עמ' ה
א/ג נוה צדק
א/ג נועם חי"ד עמ' יט
א/ג נחלת אהרן כאן, סי' ג ענף א {יהושע - מלך}
א/ג נחלת שמואל דף נד ע"ב
א/ג נחלת שמעון (קרסנר) מלכים א ח"ב סי' לט אות ו
א/ג נחלת שמעון (קרסנר) מלכים ב ח"ב סי' כב אות ב
א/ג נחלת שמעון (קרסנר) שופטים ח"א סי' א אות א, סי' כד אות ד
א/ג נחלת שמעון (קרסנר) שמואל א סי' כג אות ג
א/ג נחלת שמעון (קרסנר) שמואל ב ח"ב סי' כט אות ג, י
א/ג נתן פריו מגילה עמ' שה
א/ג ס' הקנינים עמ' כח
א/ג ס' השבי"ט עמ' סב, סז
א/ג ס' זכרון לרא"ז גורביץ עמ' רפג
א/ג סדר הקבלה (מאירי) עמ' 188
א/ג סדר משנה (תאומים) עמ' יז
א/ג סיני ס' יובל עמ' קפא
א/ג עטרת צבי (דרבקין, תשמה) סי' פב עמ' רסד
א/ג עטרת צבי (דרבקין, תשנט) ח"ג עמ' קצט-רא
א/ג עטרת שלמה ח"ב עמ' קמח
א/ג עינות מים דף כ ע"ג {לח"מ}
א/ג עמוד הימיני (ישראלי, תשכו) עמ' נז-נח, ע, קלד
א/ג ענבי פתחיה עמ' 295
א/ג ענפי ארז (זי') דף מז ע"ד
א/ג עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קפז
א/ג עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 42, 44, 45, 61, 65, 170, 175
א/ג ערך כסף עמ' כב
א/ג פאר המלך עמ' יד
א/ג פילון (וולפסון) ח"ב עמ' 201
א/ג פלח הרמון הוספת חיים עמ' יט {לח"מ בשם סמ"ג}
א/ג פני אברהם (שפירא) עמ' רסח, רעב {מינוי ע"פ נביא}
א/ג פרדס מרדכי עמ' תרסג
א/ג פרח מטה אהרן (סול') מדע עמ' 61
א/ג פרשיות בספרי הנביאים שמואל א עמ' קעא, שסו
א/ג פרשת השבוע (תשעב) ח"ב עמ' 114
א/ג צהר גל' ה עמ' 38 {מקור סמכות המלך}
א/ג ציץ אליעזר ח"ב סי' כח אות ז-ח
א/ג צמיחת גאולתנו עמ' ריז
א/ג קדשי שעה (פישמן) פ"א אות ז {יהושע - מלך}
א/ג קובץ המועדים חנוכה-פורים עמ' שכ, ר"ה-יו"כ עמ' תקמז
א/ג קול מבשר (ראטה) ח"א עמ' רז
א/ג קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' שמז-שמח
א/ג קרבן אשה
א/ג קרן פני משה ח"א עמ' קיט
א/ג רנת יצחק חמש מגילות עמ' קז
א/ג רנת יצחק יהושע עמ' קיט {כיהושע}, רלד, רלז {כיהושע}, שי, שמואל עמ' צב, ריד, שג-שד, שיח, מלכים עמ' ט, יד, יח, קכד, שיד, שנא, תטו
א/ג רנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' רכח, רסט, שכג, תו, תיז
א/ג רנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' קמו, רעז {כיהושע}
א/ג רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' קכד, ח"ב עמ' רמז
א/ג רנת יצחק תענית עמ' לב {ב"ד של שבעים}
א/ג רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' יט, לג, שיא
א/ג שאול בחיר ה' עמ' 34
א/ג שאר יוסף ח"ז
א/ג שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' תסז {ע"י ב"ד של ע"א}
א/ג שיח התורה עמ' שמ {יהושע - מלך}
א/ג שיח ערב סנהדרין עמ' נז, קנד, קפט, קצו
א/ג שיחות ר' צבי יהודה במדבר עמ' 174, 220
א/ג שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' פז
א/ג שלמי יוסף ר"ה עמ' תסז
א/ג שעורי הגרב"ד סנהדרין ח"א עמ' רעח
א/ג שעורים לזכר אבא מרי (תשמג) ח"ב עמ' קצח {ב"ד של ע"א}
א/ג שעורים לזכר אבא מרי (תשסג) ח"ב עמ' ריד
א/ג שער המלך ח"ב עמ' תנ
א/ג שערי המקדש סי' ו אות ו {יהושע היה מלך}
א/ג שערי טהר ח"ו סי' עד, ח"ח סי' פב אות ב
א/ג שעת הכושר דף מ ע"א, פב ע"א
א/ג תהלה לדוד (אמאדו) ח"א דף עח ע"ג
א/ג תומר דבורה (בן הרוש) עמ' קמז
א/ג תורה ודעת (מינצברג) תשע-תשעא עמ' סח {יהושע נקרא מלך}
א/ג תורת המדינה עמ' 25 {יהושע היה מלך}, 54 {יהושע היה מלך}, 65 {ב"ד של עא ונביא}, 66 {יהושע היה מלך}
א/ג תורת המועדים (תשכד) עמ' 250, 426, 537, 565
א/ג תורת המועדים (תשנו) עמ' 172, 175, 269, 458, 578, 606
א/ג תורת המלך (צדוק) סי' א ס"ק יא-יב, טז-יז, לח
א/ג תורת המלך (שפירא) ח"ב עמ' צ-צא
א/ג תורת הפילוסופיה עמ' 29
א/ג תורת מנחם ח"נ עמ' 264
א/ג תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' רמג, רנח
א/ג תחומין חי"ב עמ' 484, חט"ו עמ' 145, חי"ח עמ' 433-437, חי"ט עמ' 23, 33-34
א/ג תחומין חכ"ב עמ' 33
א/ג תחית ישראל עמ' קס
א/ג תירוש ויצהר - תפארת בנים סי' נז
א/ג תפארת אריה עמ' קעג {למה מינוי יהושע היה צריך ע"א הרי משה הוא כע"א}
א/ג תפארת ישראל סי' תתרצג
א/ג תפארת צבי (שפילמן) ח"ה עמ' רצ
א/ד אגם מים עמ' קנז-קנט
א/ד אגרות הגרי"ד עמ' רסח-רסט
א/ד אגרות משה ח"ח עמ' ריג
א/ד אור הישר
א/ד אור הרעיון עמ' רסד {מלך גר}
א/ד אור לישרים (שולמן) עמ' לט {כ"מ - רחבעם}
א/ד אור עולם (בלומנפלד) דף לו ע"ב
א/ד אמונת עתיך גל' 117 עמ' 99, 104, 105
א/ד אמת ליעקב מקרא עמ' רנו
א/ד אמת ליעקב נשים עמ' עז {כ"מ - ראיה מרחבעם}, עח
א/ד אנצי"ת ע' אח (ב) הע' 22 {כ"מ}, ע' בית דין הע' 502, ע' גוי הע' 765, 766, ע' גר הע' 232, 235, 237-239
א/ד אפיקי יהודה (גרשוני) עמ' 333, 334, 351
א/ד ארעא דרבנן (תשעט) עמ' קנח
א/ד אשר למלך
א/ד אשר לשלמה (אשכנזי)
א/ד בית אהרן וישראל גל' לו עמ' י
א/ד בית ישחק
א/ד בית מושב (תשסז) עמ' תא
א/ד בית נפתלי (תשסו) עמ' שמד {שעה"מ}
א/ד בנין אב (שולמן) סי' א אות ג
א/ד בנין אריאל יאיר עמ' 156
א/ד ברור הלכה קדושין עו ע"ב ציון ח
א/ד ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"א עמ' נו {מינוי גר כדיין עם אחרים}
א/ד בתי כנסיות דף כא ע"ב וע"ד
א/ד גבורת יצחק סוטה ח"א עמ' צו, ח"ב עמ' ק-קא
א/ד גבורת יצחק סנהדרין ח"א עמ' קפה, רנג-רנד
א/ד גבורת יצחק סנהדרין ח"ב עמ' קלב-קלג
א/ד גופי הלכות (תשסו) עמ' שע
א/ד גרים וגרות עמ' קסד, קסז {גר}
א/ד דברות אליהו ח"ו עמ' קעח {מינוי גר וגוי לשררה}, קעט {אמו מישראל}
א/ד דברי יוסף (קונביץ) עמ' 255, 257
א/ד דגל ראובן ח"ב סי' כה
א/ד דמשק אליעזר (רלב"ג) ויקרא פי"ב פסוק ב
א/ד דרושי ר"מ מאימראן ח"ב עמ' קכט
א/ד דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' תקכא
א/ד הדר דוד עמ' פט
א/ד הדרת מלך (מילר) (גם במילואים)
א/ד הלכה פסוקה הל' עדות ח"ג עמ' יח
א/ד הלכה פסוקה ח"א סי' ז הערה 7-8, סי' ח הערה 3
א/ד הלכות מדינה ח"ב עמ' סו, ח"ג עמ' קכז
א/ד המאיר לארץ {כ"מ - אמו של רחבעם}
א/ד התורה והמדינה ח"א עמ' לה, קובץ ה עמ' רמא, קובץ ז עמ' קטו, קובץ ט עמ' תצז
א/ד התעוררות תשובה (תשנב) ח"ד עמ' קמא
א/ד ואם תאמר ח"ג קושיה 317, 1104
א/ד ויקח אברהם [חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"א שיב ע"ב]
א/ד זכר יצחק (תשן) עמ' רפה
א/ד חגוי הסלע (טאובה) הל' מלכים עמ' 21-27
א/ד חוות בנימין ח"א עמ' פט, צב
א/ד חוקת עולם עמ' 62 {אין מעמידים מי שאינו משיא לכהונה} 513, 515
א/ד חמדת ישראל ח"א מפתחות והוספות דף יד ע"א
א/ד חנן אלקים עמ' ס
א/ד חק לישראל שליחות עמ' 71
א/ד יד ישראל ח"ב
א/ד יד משה (אמריליו) דף צ ע"ג
א/ד יוסף לקח כרך א ח"א עמ' קכז, כרך ב ח"א עמ' קעד, ח"ב עמ' פז, רנה
א/ד יחי המלך פרק יב
א/ד ישראל קדושים עמ' 58
א/ד ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רסו
א/ד כבוד מלכים (לייטר)
א/ד כתב אמת ח"ב עמ' שנז
א/ד כתר אפרים עמ' קמה
א/ד כתר המלך
א/ד לב אריה (גרוסנס) ח"ב סי' כא עמ' פ
א/ד לב מרפא דף נד ע"ג
א/ד להורות נתן - שו"ת חי"ג עמ' עז
א/ד להורות נתן אבות עמ' ס
א/ד להורות נתן מועדים ח"א עמ' קמג
א/ד לחם חקי עמ' קט
א/ד מאמר מרדכי (אליהו) - שו"ת ח"ב עמ' רפה
א/ד מגן צבי עמ' שצא {כ"מ - נעמה העמונית היתה גיורת}
א/ד מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"ב עמ' שלח
א/ד מזכרת עמ' 340
א/ד מחשבות על דמוקרטיה יהודית עמ' 24, 341
א/ד מים מדליו (ליפשיץ) תשנה עמ' 110
א/ד מלך ביפיו עמ' לא-מז
א/ד מלך ישראל עמ' 88, 196
א/ד מלכות בית דוד עמ' ל
א/ד מלכות יהודה וישראל עמ' 210, 248
א/ד מנחה לאיש עמ' 419 {הרי רחבעם היה בן גיורת}
א/ד מנחת אליהו (קוליץ) ח"ב דף ע ע"א
א/ד מנחת חינוך ח"א עמ' רפא {כ"מ}, שטז, שנז, ח"ג עמ' רעא-רעג
א/ד מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' רכב {רדב"ז}, שד, ח"ג עמ' תסא
א/ד מסורה חי"א עמ' ג, ח
א/ד מעין החכמה עמ' רפז
א/ד מקדש הקודש (תשנד) הל' כ"ה עמ' לא {כ"מ - הקושיה מרחבעם}
א/ד מקראי קדש (תפט) דף קלו ע"א
א/ד מקראי קדש (תשנג) עמ' קכא, שמז {לח"מ}, שמט
א/ד מראות ישרים יבמות סי' לא עמ' קנז, קס
א/ד משא יד ח"א עמ' שב, שד
א/ד משבצות זהב שמואל ב עמ' שכד
א/ד משכן שילה עמ' שעז {כתר המלך}
א/ד משנה הלכות ח"ז סי' רנד
א/ד משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' רז
א/ד משנת חיים נדה סי' לד עמ' קלד
א/ד משפטי שאול - ארץ ומדינה עמ' שעח, תנא {מינוי גוי למלך ולשאר שררות}, תנב-תנד, תנה {גר}, תנז-תנח
א/ד משרת משה (עטייה)
א/ד נאות אפרים ח"ב עמ' קסה
א/ד נודע ביהודה השלם חו"מ עמ' א
א/ד נודע ביהודה קמא חו"מ סי' א
א/ד נחלת אהרן כאן, סי' ב, סי' ג ענף א {גר שאמו מישראל כשר}, ענף ב {קושיית כ"מ מרחבעם}
א/ד נחלת שמעון (קרסנר) מלכים א ח"ב סי' מ אות ח, סי' מג אות א, סי' נה אות יג
א/ד נחלת שמעון (קרסנר) שמואל ב ח"ב סי' לא אות ה
א/ד נצח ישראל עמ' קיג
א/ד ס' השבי"ט עמ' קלו
א/ד סדר משנה (תאומים) עמ' לח
א/ד סהמ"צ לרס"ג ח"ג דף קיט ע"א
א/ד עמוד הימיני (ישראלי, תשכו) עמ' קלד-קלה
א/ד ענפי ארז (זי') דף נז ע"ג, קו ע"ד, קסג ע"ב
א/ד עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' נ, כרך ב ח"א עמ' עב, ח"ב עמ' סח
א/ד עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 42, 48, 73, 175, 258
א/ד פי' הרמ"ז על הזוהר (תשסה) במדבר עמ' רלח {כ"מ - אבי נעמה}
א/ד פירוש המכבי שמות עמ' רג {לכל שררות שבישראל}
א/ד פני חמה דף יג ע"א-ע"ב {גר שאמו מישראל}
א/ד פני מבין ח"א דף קנט ע"א
א/ד פני מלך (גוטליב) שמות עמ' יד {אמו מישראל}
א/ד פני משה (הכהן) עמ' רה {אמו או אביו מישראל}
א/ד פרדס יוסף (פצנובסקי) שמות עמ' תרסד
א/ד צהר גל' ג עמ' 66 {השמיט עבד}
א/ד ציץ השדה (פראג) ימי הפורים עמ' סד
א/ד קובץ חי' תורה (במגל"ט) ג עמ' 145 {גר}
א/ד קול דודי סוטה סי' תתקצח-תתקצט
א/ד רנת יצחק דברי הימים עמ' לו {שררות רק מישראל}, קטו {אמו מישראל}, קעז {כ"מ - רחבעם}
א/ד רנת יצחק יהושע עמ' שכה, שמואל עמ' רח, שיז, שכ, תמד
א/ד רנת יצחק ישעיהו-ירמיהו עמ' שצה
א/ד רנת יצחק עה"ת ח"א עמ' רנח, ח"ב עמ' שכה
א/ד רנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' שכ {מלכי ישראל}, ח"ב עמ' רעח {קהל גרים}
א/ד רנת יצחק תליתאה ח"ב עמ' רמז-רמט
א/ד רנת יצחק תענית עמ' יחט
א/ד רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' לו
א/ד שארית נתן (פולק) דף סב ע"ד
א/ד שבות יעקב (אבולפיה) עמ' שפ
א/ד שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' שנט
א/ד שיח ערב סנהדרין עמ' רו
א/ד שיחות לספר במדבר עמ' רלב {גר}
א/ד שלל דוד
א/ד שמן ראש ל"ג בעומר-שבועות עמ' תצ
א/ד שנתון המשפט העברי ח"א עמ' 111, חט"ז עמ' 469, 471, ח"כ עמ' 47
א/ד שער המלך ח"ב עמ' תנ
א/ד שער יהושע ח"ב עמ' קמא
א/ד שערי טהר ח"ח סי' פב אות ב
א/ד שעת הכושר דף פב ע"א
א/ד תורת המדינה עמ' 129
א/ד תורת המלך (אריאלי) הל' מלכים פ"א ה"ה עמ' יז {גר כחייל פשוט במלחמה}
א/ד תורת המלך (צדוק) סי' א ס"ק כו, לא, לב {כ"מ}, לז {כ"מ}, לח
א/ד תורת המלך (שפירא) ח"ב עמ' קלא
א/ד תורת ראשי הישיבות קידושין ח"ב עמ' תרטו
א/ד תחומין ח"ז עמ' 518, חי"ט עמ' 19-20, 23-24, 26, 33-34
א/ד תחוקה לישראל ע"פ התורה ח"א עמ' 148
א/ד תפארת ראובן עמ' קלב
א/ד תקנת השבים עמ' 160, 164
א/ה אבני שהם (שחור, תשנו) ח"א עמ' תמב
א/ה אגם מים עמ' קמח-קמט, קנז-קנט
א/ה אור המזרח חל"ד עמ' 65 {אין ממנים אשה מטעם צניעות}
א/ה אור חדש (מהר"ל) פ"א הע' 855
א/ה אור עולם (בלומנפלד) דף לו ע"א {או"ש} וע"ב, לז ע"ב {או"ש} וע"ג
א/ה אור תורה (ריסקין) דברים עמ' 147
א/ה אנצי"ת ע' אשה הע' 445, 446
א/ה אפיקי יהודה (גרשוני) עמ' 216, 221 {לא הזכיר ש"נכרי" כולל מי שאינו מבית דוד}, 333, 334, 337, 341, 351
א/ה ארץ הצבי (שכטר) עמ' צח {טעם פסול אשה - משום צניעות בכל מה שנוגע לפרהסיא}
א/ה באר לחי ראי
א/ה באר מרים ח"א {אשה יורשת מלכות, הדין אם קיבלוה עלים כמלכה, אשה כדין, המקור לפסולה לשאר משימות}
א/ה בית אהרן וישראל גל' מא עמ' קט {זה טעם הגמרא בברכות מט שמלכות אינה בנשים}, גל' עו עמ' נח {באר מרים - האם חתן יורש מלוכה מחותנו}
א/ה בית אהרן וישראל גל' קיא עמ' קנד {אשה יורשת מלכות}
א/ה בני בנים ח"א עמ' קסג, קעו-קעח
א/ה ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"א עמ' סב {ערוך השלחן - מטעם זה אשה פסולה לדון}
א/ה ברכת ראובן סי' מב דף קנב ע"ג-קנג ע"א {אשה שיורשת מלכות}
א/ה בשולי גליוני עמ' קטו {קושיה משבת סב "אשה גזברית" ומשבת יא "תחת יתום ואלמנה}
א/ה גבורת יצחק (תשמח) דף פ
א/ה גנזי ראיה (א-ו) עמ' ס-סא
א/ה דברי אש (רטקין) שער תלמוד תורה סי' ח עיונים סי' א אות ב {אהא"ז}
א/ה דברי יוסף (קונביץ) עמ' 255-258 {שאר משימות, הדין אם קיבלוה עליהם, אשה כדיין}
א/ה דגל מחנה אפרים (לניאדו) או"ח סי' א סעיף ב עמ' כ
א/ה דינא דמלכותא (שור) עמ' תעה
א/ה הלכה פסוקה ח"א סי' ז הערה 96 {המקור לפסולה בשאר משימות, אשה כדיין}
א/ה המעלות לשלמה עמ' עב
א/ה הקיבוץ בהלכה עמ' 286 {גדר "משימות"}, 287 {הקושיה מדבורה ומשלומציון}
א/ה השוואות בין דיני ישראל עמ' 63
א/ה התורה והמדינה ח"ב עמ' עב {מינוי אשה מצד משפט המלך}, עג {אשה שיורשת מלכות}, ח"ג עמ' קסז {אשה שיורשת מלכות}
א/ה התורה והמדע (לוינסון) עמ' 36 {מקור לפסול שאר משימות}, 37 {קושית רדב"ז מדבורה}, 38 {האם קבלה מועילה}, 39-41 {מינוי כדיין אינו משימה}, 42 {הקושיה משלומציון}, 43-45 {ציות לאשה שמלכה מעצמה}, 46 {חיוב אשה במצוה למנות מלך}, 47-48 {האם אסור לאשה למנות אשה}, 49-50 {אשה היורשת מלכות}, 51 {מינוי אשה לזמן מוגבל}, 52 {מינוי אשה כדיין}, 53 {קושיית רדב"ז מדבורה}
א/ה התורה והתלמוד ח"ד עמ' 522 {המקור לפסולה בשאר משימות והטעם}
א/ה התעוררות תשובה (תשנב) ח"ד עמ' קמא
א/ה חגוי הסלע (טאובה) הל' מלכים עמ' 28-32
א/ה חוקת עולם עמ' 91-92 {אשה פסולה לכל משרה}
א/ה חק לישראל נאמנות בנכסים עמ' 565, 566
א/ה חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ב עמ' תקלח-תקלט {כ"מ}
א/ה חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"א דף שיב
א/ה חשבונות של מצוה עמ' שמא
א/ה חתן סופר או"ח ח"ב עמ' כח {אשה שיורשת שררה - האם בעלה יורש אותה}
א/ה יד ישראל ח"ב {מלך מחו"ל}
א/ה יחי המלך פ"ח עמ' סה-סו {אשה כיורשת מלכות בית דוד}
א/ה לב אריה (גרוסנס) ח"ב סי' כא עמ' פ
א/ה לב אריה (הורביץ) עמ' קלז
א/ה לב הארי על חובות הלבבות - שער יחוד המעשה עמ' שנה
א/ה להורות נתן - שו"ת חי"ב עמ' יג
א/ה מאור למלך סנהדרין-מכות עמ' נב
א/ה מאמר מרדכי (אליהו) - שו"ת ח"ב עמ' רפה
א/ה מחשבות על דמוקרטיה יהודית עמ' 341
א/ה מלך ביפיו עמ' מז-נב {מקור לפסול אשה לשאר משימות, אשה כדיין, תירוצים לקושיה מדבורה}
א/ה מלך ישראל עמ' 148, 196
א/ה מלכות בית דוד סי' יא עמ' ל-לא {אשה שתפסה את המלכות - האם נחשבת מלך בדיעבד, ודינה לענין שעיר נשיא}
א/ה מנחה חדשה (פאפרש) ח"א בראשית דף ו ע"ב {אשה שיורשת מלכות}
א/ה מנחה לאיש עמ' 422 {באשה יורשת}
א/ה מנחת אליהו (קוליץ) ח"ב סי' לז אות ו דף ע ע"א-ע"ב {אשה שיורשת מלכות}
א/ה מנחת חינוך מצוה תצז (דף סט ע"א), ח"ג עמ' רעא
א/ה מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' רכב
א/ה מעמד האשה עמ' 42, 43, 55, 61, 64, 72
א/ה מענה לשון ח"א חו"מ סי' א עמ' קסט-קע {המקור מברכות מט}, קעא {האם אשה מצווה במצוות מינוי מלך, אשה שיורשת מלכות, מלכות דבורה ע"פ הדיבור}
א/ה מקדם לביתאל עמ' 134-135 {טעם הפסול, הדין אם קיבלוה}
א/ה מקורות לפסקי הרמב"ם {מקור מברכות מט}
א/ה מרחשת ח"א סי' כב אות ה {כוונת הגמרא בברכות מט "אשה אינה במלכות" - אינה חייבת במצוות מינוי מלך}
א/ה משבצות זהב שופטים עמ' סו
א/ה משך חכמה הפטרת קרח {לכן דבורה לא נזכרה בשמואל א פי"ב פסוק ט}
א/ה משנה הלכות ח"ד סי' קכד {מינוי אשה לאסוף צדקה}
א/ה משנה הלכות ח"ז סי' רנד {המקור לפסול בשאר משימות, מינוי אשה לנשיא בית כנסת, אלו שמתירים בשאר משימות}
א/ה משנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' רכה {לא מלכה}
א/ה משנת חיים בראשית עמ' שכו
א/ה משפט המלוכה {אשה יורשת מלכות, האם אשה מצווה במינוי מלך, מינוי אשה לשררה בחו"ל, אשה שיודעת תכסיסי מלחמה יותר מגברים}
א/ה משפטי שאול - ארץ ומדינה עמ' שעז-שעח {מינוי אשה לשררה}
א/ה נועם חי"א עמ' רלח [בצל החכמה ח"ב סי' יט]
א/ה נחלת אהרן סי' ג ענף א {אשה שיורשת מלכות, המקור לפסול בשאר משימות}
א/ה נחלת שמעון (קרסנר) מלכים א ח"ב סי' מג אות ה
א/ה נחלת שמעון (קרסנר) שופטים ח"א סי' יא אות ט
א/ה נפש הרב עמ' צ
א/ה נפש הרב עמ' צ
א/ה נתן פריו מגילה עמ' שה
א/ה סדר הדין (דרברמדיקר) פי"א הערה נז
א/ה ספרי דבי רב ח"ג עמ' שנט
א/ה ענפי ארז (זי') דף קסג ע"ב {אשה שיורשת מלכות, פסול יושבי חו"ל לענין מלך ושאר משימות, מינוי אשה לשררה בחו"ל, חיובה במצוות מינוי מלך}
א/ה עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) (מהד' שניה) עמ' 64 {הקושיה משלומציון}, 73
א/ה פד"ר ח"ד עמ' 210 {פסולה למינוי להדליק נרות בבית כנסת}
א/ה פני מלך (גוטליב) שמות עמ' קלט {רדב"ז - דבורה}
א/ה צהר גל' ג עמ' 66
א/ה קול יהודה (גרשוני) עמ' תקה-תקו {טעם הפסול, והאם כשרה לדון}, תקז {האם כשרה להורות הלכה, מינוי אשה שיודעת בתכסיסי מלחמה יותר מגברים}
א/ה קרן הצבי מצוה קכ אות ג
א/ה רווחא שמעתתא ח"א עמ' סה {אשה שיורשת מלכות}
א/ה רחובות יצחק עמ' עב {פסול אשה למינוי כשוחטת מטעם שאר משימות}, צ {קושיה על דברי שו"ת הרדב"ז ח"ד סי' יא שיש לאשה חזקה במצוות}
א/ה רנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' שכה
א/ה שבט מנשה (גרוסברג) עמ' 12 {בת של מלך - העמדתה כמלך}
א/ה שבי ציון סי' ג ענף א עמ' יח {אשה שיורשת מלכות}
א/ה שדה יצחק כלל לו עמ' צה-צז {אשה שיורשת מלכות}
א/ה שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' שנה-שעא {אשה כמשגיחת כשרות ובשאר מינויים}
א/ה שו"ת הסבא קדישא ח"א חו"מ סי' לב {גרס בספרי שאין ממנים פרנסה}
א/ה שו"ת מהרא"י מזינקוויץ עמ' תקלט-תקמ
א/ה שו"ת רא"מ פינגרהוט עמ' רעג, רפט
א/ה שיח ערב סנהדרין עמ' רא
א/ה שלמי יוסף זבחים ח"ב עמ' רמז {אשה שיורשת מלכות}
א/ה שעורי הרב שחיטה-תערובות עמ' ב
א/ה שעורים בהגדות חז"ל מגילה עמ' קלא
א/ה שערי טהר ח"ח סי' פד אות א (רלא ע"ד) {אשה שיורשת מלכות}
א/ה שפתי דעת ח"ג עמ' שב
א/ה תורת המלך (אריאלי) {מקורות לפסול אשה, השמיט פסול כהן למלכות, אשה היורשת מלכות, אשה במלחמה}
א/ה תורת המלך (צדוק) סי' א ס"ק א, ז
א/ה תורת המלך (שפירא) ח"ב עמ' קמח
א/ה תורת ירוחם ח"ג סי' יד דף ל ע"א {שאר משימות - כגון מפקדת בצבא}
א/ה תחומין ח"ז עמ' 518 {פסולה דאורייתא, הדין אם קיבלוה}, ח"י עמ' 119-120 {אשה שיורשת מלכות, הקושיה מעתליה ומשלומציון}, 121 {מקור לפסול בשאר משימות, אשה כדיין}, 122 {הדין אם קיבלוה}, חי"ט עמ' 18-19, 21, 24, 33-34
א/ה תחומין חכ"ב עמ' 34
א/ה תקנת השבים עמ' 164
א/ו אגם מים עמ' קמד, קנז-קנט
א/ו אהל חייא עמ' תשנד
א/ו אור חדש (מהר"ל) פ"ו הע' 348
א/ו אור תורה (ריסקין) דברים עמ' 148
א/ו אמת ליעקב נשים עמ' שיב {אין מעמידים קצב וכו'}
א/ו אפיקי יהודה (גרשוני) עמ' 333
א/ו באר שרים (שולמן) עמ' קצא
א/ו בגדי כהונה (שחור) עמ' תלח
א/ו בית ישחק
א/ו בית שערים יו"ד סי' שלד
א/ו גופי הלכות (תשסו) עמ' שעא
א/ו גליוני הגר"ש עמ' קיט {כ"מ} [עי' תשב"ץ ח"א סי' טז]
א/ו גנא דפלפלי עמ' קנ, רי, תיב {קצב פסול}
א/ו דגל מחנה אפרים (לניאדו) או"ח סי' ג סעיף א עמ' נב
א/ו דעת כהן תשובה סוה"ס עמ' א
א/ו האיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' רכה {אין מעמידין מלך לא קצב וכו'}
א/ו הלכתא למשיחא עמ' 58
א/ו המאיר לארץ [תשב"ץ ח"א סי' טז] {כ"מ}
א/ו העלם דבר סי' יד-טו
א/ו הר המלך ח"ג עמ' צא, ח"ה עמ' עה, ח"ז עמ' רעה
א/ו ויקח אברהם [ראש דוד (מנטובה) דף מ ע"ב]
א/ו חוקת עולם עמ' 514
א/ו חי' רעק"א (פרדס) [שו"ת תשבץ ח"א סי' טז]
א/ו חק לישראל נאמנות בנכסים עמ' 557 {כ"מ}
א/ו טוב לב עמ' קכט {ספר ובלן}
א/ו כבוד חכמים - עטרת פז עמ' רכא
א/ו כבוד מלכים (לייטר)
א/ו כנה"ג [עי' תוי"ט]
א/ו כפי אהרן (זס') קמא עמ' קפז
א/ו מחקרי משפט ח"ה עמ' 152
א/ו מלך ביפיו עמ' נג
א/ו מלך ישראל עמ' 156, 158, 196
א/ו מלכות יהודה וישראל עמ' 256
א/ו מנחת אליהו (קוליץ) ח"ב דף סז ע"ג, ע ע"ב
א/ו מנחת חינוך ח"ג עמ' רעג
א/ו מסורה ח"ט עמ' סז, חי"א עמ' ט
א/ו מעיל שמואל (פלורנטין)
א/ו מקורות לפסקי הרמב"ם
א/ו משנת משה שבת עמ' סב
א/ו סגולת ישראל שמות עמ' ו {ועכו"ם שהכה את ישראל וכו'}
א/ו עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 198, 215
א/ו פד"ר ח"י עמ' 52
א/ו קהלות יעקב ב"ק לח ג
א/ו רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' כז
א/ו שושן עדות דף ח ע"ג
א/ו שערי טהר ח"ח סי' פא אות ב, סי' פב אות ב
א/ו תולדות יעקב (וורשנא) דף נו ע"ג
א/ו תורת המלך (צדוק) סי' א ס"ק מה-מז, מט
א/ו תחומין חי"ט עמ' 33-34
א/ו תחומין חכ"ב עמ' 34
א/ז אבות הראש ח"א דף לד ע"ג, לה ע"ג
א/ז אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' צג
א/ז אבני נזר יו"ד סי' שיב אות נח, עב, אהע"ז סי' שמח אות א
א/ז אבני שהם (שחור, תשנו) ח"א עמ' קלח, רסג, תלז
א/ז אגם מים עמ' קכח {כל מינוי עובר לבן}, קמב, קנג {כל מינוי עובר לבן}, קנה-קנו {לו ולבניו עד עולם}, קנז {לדוד ולבניו הזכרים}, קנט, קס {הקודם בנחלה קודם בירושה}, קסב-קסג, קסה {השמיט ירושת השררה ע"י חתנו}, קסט {השמיט ירושת השררה ע"י בן בתו}, קע {חתן}, קעא {בן בתו}, קעב, קעד-קעה
א/ז אגרות הגרי"ד עמ' רסז
א/ז אגרות משה יו"ד ח"ב סי' מה עמ' סא {מינוי מי שאין לו יראת שמים לאיזה מינוי}
א/ז אגרות ר' יצחק אלחנן עמ' תרנז {ממלא מקום אביו}
א/ז אדרת אליהו (ראם) עמ' ע-עא {ירושה במינוי רופא}
א/ז אהבת עולם (דיהרנפורט) דף צה ע"ב {ירושה}
א/ז אוזן שמואל דף כג ע"ב {והוא שיהיה הבן ממלא מקום אבותיו בחכמה וביראה}
א/ז אוסף פס"ד של ב"ד הגדול עמ' קיב
א/ז אור הישר [דברי נחמיה סי' מח]
א/ז אור המאיר (קובץ) ח"א עמ' 53
א/ז אור המאיר (שפירא) סי' לב אות א {הניח בן קטן}
א/ז אור הרעיון עמ' רצד {מי שאין בו יראת שמים}, רצו {זוכה לבניו}
א/ז אור חדש (מהר"ל) פ"א הע' 98 {לבניו עד עולם}
א/ז אור יחזקאל (קור') ח"א עמ' 199 {יראת שמים}, 210 {יראת שמים}
א/ז אור ליהודה (תשנט) עמ' עד {מושחין}
א/ז אור לישרים (שולמן) עמ' יז, סג {המלכות היא ירושה}, קו {דוד זכה בגלל חסידותו}, קי {אין אחרי דוד כלום}
א/ז אור עולם (שניאורסון) עמ' 270 {מלך צריך להיות ירא שמים}
א/ז אוריין תליתאי (תאומים) סי' צב
א/ז אזני יהושע (מהד' אדרת) דרשות והספדים דרוש סב עמ' 155
א/ז אישים ושיטות (תשסז) עמ' נה {לא תיכרת מלוכה מזרע דוד}
א/ז אלומות יוסף (תשנ) עמ' רלב {דוד זכה לזרעו לעולם}
א/ז אמונת עתיך גל' 116 עמ' 89 {מינוי שררה הוא בלי הפסקה ולכן אסור להתפטר}
א/ז אמונת עתיך גל' 124 עמ' 89 {מלכות עוברת בירושה}
א/ז אמונת עתיך גל' 128 עמ' 11-12 {עד עולם}
א/ז אמרי חן (בן סניור) שופטים עמ' 315
א/ז אמרי חן (לוונברג) ח"ה בהסכמת ר"ש קוטלר {כסאך יהיה נכון עד עולם, מלכות בית דוד עד עולם}, ובהקדמה {ירושת שררה במלכות ישראל, מלכות בית דוד עד עולם, לא זכה אלא לכשרים}
א/ז אמרי משפט ח"א עמ' שנה
א/ז אמת ליעקב נשים עמ' מה-מו {ע"י המשיחה זוכה לזרעו}, מז
א/ז אסופת מערכות עה"ת ח"ה עמ' קצז, ר
א/ז אפיקי יהודה (גרשוני) עמ' 333, 343, 344
א/ז ארץ חמדה (ישראלי) עמ' נט-ס
א/ז ארץ צבי (פרומר) ח"א סי' קג עמ' שמז, שנו {ירושת שררה ברבנות}
א/ז ארשת שפתינו (שלזינגר) פרשת משפטים מאמר קג עמ' שכז {יראת שמים}
א/ז אש דת (תשמח) עמ' קו
א/ז אשר למלך
א/ז באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
א/ז באר בשדה עמ' תקנ {כיון שנמשח דוד זכה בכתר מלכות}
א/ז באר יצחק (ספקטור) ח"א עמ' רמו, יו"ד סו"ס ג
א/ז באר לחי ראי עמ' קמה-קס
א/ז באר משה (ירושלימסקי) ח"ב עמ' קז
א/ז באר שרים (שלזינגר) שו"ת ח"ב סי' מד אות א {ירושת שררה ע"י בתו וחתנו}
א/ז בגדי יו"ט (קריספין) ח"א דף מב ע"ג
א/ז בד קודש (דאנון) {מושחים בשמן המשחה, ממלא מקום ביראה ובחכמה}
א/ז בחסד יבנה עמ' רו {שמן המשחה}
א/ז בים דרך עמ' עג {יואש מלך כשהיה קטן}
א/ז בית אבי ח"ב סי' קמט {ירושת רבנות}
א/ז בית אבי ח"ד סי' קפט
א/ז בית אהרן וישראל גל' לו עמ' ח {ירושת שררה ברבנות}, גל' עו עמ' ס {ירושת שאר שררות, משיחה כשיש מחלוקת}, סא {זוכה לעצמו ולזרעו, דוקא בממלא מקומו, הראוי ליורשו - דין יורש שאינו מזרעו, "בן בנו", ירושת בן הבת במלכות ובשאר שררות}, סב {"הקודם בנחלה"}, סג-סד {הבדל בין ירושת שררה לירושה רגילה, האם אב יכול להנחילה למי שירצה או להורישה בחייו}, סה {ירושת הנכד מול ירושת הבן}, סו-סט {ירושת החתן}
א/ז בית אהרן וישראל גל' קיא עמ' קנב {שאול נמשח בשמן המשחה}, קנג {זוכה לו ולבניו}
א/ז בית דינו של שמואל עמ' 65, 848
א/ז בית ישראל (בנבנשתי) ח"א דרוש ח עמ' 125
א/ז בית ישראל (בנבנשתי) ח"ב-ח"ג דרוש מו עמ' 494
א/ז בית מלך (חב"ד) עמ' טז
א/ז בית נפתלי (תרנט) סי' ע
א/ז בית שערים או"ח סי' שיד, יו"ד סי' שלב, שלד
א/ז ברור הלכה הוריות יא ע"ב אחרי ציון נ
א/ז ברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' סד, סו-סז
א/ז ברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' כה-כו
א/ז ברכת משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' מז
א/ז ברכת ראובן סי' מב דף קנב ע"ד {ירושת שררה במלכי ישראל}, קנג ע"א {כל הקודם בנחלה קודם}, קנג ע"ב {ירושת שררה במלכי ישראל}
א/ז בשבילי המלך סי' יח אות ב {שמן המשחה}, ט {שמן המשחה}, סי' יט אות ז {זוכה לבניו עד עולם}, ח {שמן המשחה}, סי' כז אות ב {רק לכשרים}, סי' ל אות ד {לו ולבניו עד עולם}, ח {לו ולבניו עד עולם}
א/ז גבורת יצחק אבות עמ' כז
א/ז גבורת יצחק שקלים עמ' קסז, קסט, קעד
א/ז גושפנקא דמלכא הל' תפלה פ"ח {א"א לסלק אדם ממשרתו - ק"ו מבנו}
א/ז גנזי ראיה (א-ו) עמ' סא
א/ז דבר שמואל (אבוהב) סי' מז
א/ז דברות אליהו ח"ה עמ' קפח-קפט {ירושת שררה}
א/ז דברי הרב עמ' קכח, שי
א/ז דברי חפץ סי' סה עמ' קמח-קמט {ירושת מלכות אם היתה מחלוקת}
א/ז דברי יואל - שו"ת עמ' תקלב
א/ז דברי יואל דברים עמ' קג
א/ז דברי יוסף (כהן) ח"ב עמ' כז
א/ז דברי יציב חו"מ עמ' רלב {הניח בן קטן}
א/ז דברי מלכיאל ח"ד סי' פב ד"ה הנה הרשד"ם {ירושת רבנות}, ד"ה והא דיומא {יראת שמים}, ד"ה וירושה זו {כל הקודם בנחלה}, ד"ה ואם נשאר {בן קטן}
א/ז דגל מחנה אפרים (לניאדו) או"ח סי' א סעיף א עמ' ב
א/ז דין אמת (תשסז) עמ' רעט
א/ז דינא דמלכותא (שור) עמ' תי
א/ז דיני עבודה במשה"ע עמ' 515-516 {ירושת מינוי}, 523 {קטן משמרים לו - בשאר מינויים}
א/ז דלתי עזה עמ' רכה
א/ז דעת הרמב"ם עמ' 468
א/ז דעת כהן תשובה סוה"ס עמ' א {שררות ומינויים}
א/ז דרך חיים (תשע) פ"ד הערה 1126, 1174
א/ז דרכה של תורה (רבינוביץ) עמ' 63
א/ז דרכי חושן (תשסח) עמ' קנו {כ"מ}
א/ז דרכי חושן ח"א עמ' שפד
א/ז דרשות משמר הלוי (תשעד) עמ' רלח
א/ז הדר איתמר עמ' ע-עב
א/ז הדרת מלך (מילר) סי' ז-ט (גם במילואים)
א/ז הל' ביה"ב (חב"ד) עמ' לח
א/ז הלכה למשה (אלבז) עמ' ב, ה, ז
א/ז הלכות מדינה ח"א עמ' קמט, ח"ג עמ' ה, קכב
א/ז הלכתא למשיחא עמ' 57
א/ז המעלות לשלמה עמ' קמו, קמח, תלז
א/ז השוחט והשחיטה בספרות הרבנות עמ' 163-164 {ירושת שררה}
א/ז התורה והמדינה ח"ב עמ' עג, ח"ג עמ' קסז, ח"ד עמ' פב, ח"ז עמ' מג, קיט, ח"ט עמ' ע, תצא, תצז-תצח
א/ז התעוררות תשובה (תשנב) ח"ד עמ' קלב-קלג, קמא
א/ז ואם תאמר ח"ב קושיה 1114 {ירושת מינויים - מדוע צריך פסוק מיוחד בכה"ג}
א/ז ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ז עמ' תקמה
א/ז ויחי ויתן דף קו ע"ג
א/ז ויטע אשל עמ' 6 {דוד זכה לו ולבניו}
א/ז ויקח אברהם [חלקם בחיים ח ע"ב]
א/ז ויקרא יעבץ עמ' קלה-קלו
א/ז זכות היוצרים עמ' 82
א/ז זכרון יהונתן דף מ
א/ז חגוי הסלע (טאובה) הל' מלכים עמ' 33-40
א/ז חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"א סי' כט עמ' רלו {נשיאות דוד - לעולם}, ח"ב סי' כה {כנ"ל}, סי' לו אות ו {כנ"ל}, סי' מג אות ה הערה 28 {שאול נמשח בשמן המשחה}
א/ז חוות בנימין ח"א עמ' צב
א/ז חוקת עולם עמ' 54 {דוד זכה לזרעו}, 520
א/ז חזון המקרא ח"ב עמ' 191 {מי מושח}
א/ז חזקה רבה או"ח הלכה לג
א/ז חי' חתם סופר
א/ז חי' ר' יהודה זרחיה עמ' קעו
א/ז חיים ומלך
א/ז חנוכת הבית סי' ה עמ' יז {זוכה לו ולבניו}, יט-כב {ירושת קרובים שאינם בניו}
א/ז חסדי דוד ח"ה עמ' תקמח
א/ז חק לישראל נאמנות בנכסים עמ' 579
א/ז חקרי זמנים ח"ב עמ' תצח-תקא {דוד זכה לכשרים ומ"מ לא תפסוק מזרעו}, תקב {הקודם בנחלה זוכה}, ח"ג עמ' 26 {דוד זכה בכתר מלכות}, רצג {דוקא ממלא מקום אבותיו}
א/ז חקרי לב (המאור) או"ח ח"א עמ' סג, סח, פב, צ, צז, קיב, קכ, קלב, קלד, קנא, ח"ב עמ' שצט, תא-תב, יו"ד ח"ד עמ' שמז, חו"מ ח"ג עמ' כז, מהדו"ב ח"א עמ' רג
א/ז חקרי לב (שלוניקי) או"ח דף יז, כד ע"ד, כו ע"ד, רמז ע"ד, יו"ד ח"ג דף קד ע"ד
א/ז חתן סופר או"ח ח"ב עמ' כג-כד {כל המינויים - בירושה}, כז {גדול קודם}
א/ז טוב טעם ודעת מהדו"ק עמ' תעח
א/ז יבין שמועה (בירדוגו, תשסה) ח"ג עמ' א-ג
א/ז יד הלוי (שכטר) קדשים עמ' קפז
א/ז יד ישראל ח"ב
א/ז ידבר שלום ח"א סי' יג עמ' קפב {משמרים לבן קטן}, קפג {הראיה מיואש, בן שאינו ממלא מקום אביו}, קפו-קפח {זוכה לבנייו ע"י המשיחה, משמרים לבן קטן, הראיה מיואש}
א/ז יוסף לקח כרך א ח"א עמ' קפד, קפט, כרך ב ח"ב עמ' פח
א/ז יחי המלך פרקים ב, ה-ו, ח-ט, יג, כא, לא, מז
א/ז יחל ישראל (תשנב) ח"ג עמ' רל
א/ז יחל ישראל (תשסג) ח"ג עמ' קכג
א/ז יין הטוב עמ' שטו-שטז
א/ז ילקוט מדרשי תימן ח"ב עמ' רו
א/ז ימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' נג {לא הזכיר זרע שלמה}, נה, ס {זוכה לבניו עד עולם}
א/ז ישמח משה פ' משפטים ד"ה ועפי"ז {מלמדים אותו}
א/ז ישמח משה פ' תולדות דף סה ע"א {ממלא מקומו ביראה}
א/ז ישראל והזמנים (רוסוף) חודש אב עמ' 341
א/ז ישראל והזמנים (רוסוף) כסלו-אדר עמ' 246
א/ז ישרי לב עמ' קכט {בן מלך שהסתלק מזכותו להיות מלך אחרי אביו}
א/ז ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' לח
א/ז כבוד חכמים - עטרת פז עמ' רכא {משיחת שאול}, רכב {ירושת שררה ברבנות}, רכג {אע"פ שאינו ממלא מקומו בחכמה}
א/ז כבוד מלכים (לייטר) {מעילה בשמן המשחה}
א/ז כבוד מלכים (מרגליות)
א/ז כנסת ישראל (ששון) דף כב ע"ג {אם הניח בן קטן}
א/ז כפתור ופרח (תשנט) ח"א עמ' סב
א/ז כתבי ר"י אבוהב עמ' קעד
א/ז לב אליהו (אטינגא) דף ה ע"א {משמרים לבן קטן}
א/ז לב הארי על חובות הלבבות - שער יחוד המעשה עמ' שלו-שלח, שדמ, שנה
א/ז לב מבין
א/ז לב שמח דף נג ע"א
א/ז לבושי מרדכי או"ח עמ' יד-טו, יח-יט, יו"ד עמ' תקט, חו"מ עמ' יג
א/ז לבושי מרדכי ח"א או"ח סי' י {ירושת שרה ברבנות}
א/ז להורות נתן - שו"ת ח"א עמ' קמג, חי"ב עמ' פד
א/ז להורות נתן על התורה ח"א עמ' קכא, דברים עמ' צה
א/ז לחם חקי עמ' קד, קיא-קיג, קטז, קכא
א/ז למחר אעתיר עמ' רצב {זוכה לו ולבניו}
א/ז לקוטי הגרי"ז ח"ב עמ' פח
א/ז לקוטי שיחות חי"ט עמ' 145 הערה 47, חיי שרה תשדם ס"ד, קרח תשדם
א/ז לקוטי שיחות חכ"ה עמ' 108, 111, 113, חכ"ז עמ' 156, חכ"ח עמ' 105, 109
א/ז לקוטי שיחות חל"ו עמ' 202
א/ז לקוטי שיחות חלק ל עמ' 99
א/ז לקט שיחות מוסר ח"ב עמ' רסב
א/ז מאורות הדף היומי ח"ב עמ' נב
א/ז מאורות הדף היומי ח"ג עמ' קי {כל המינויים - בירושה}
א/ז מאמר מרדכי (אליהו) - שו"ת ח"א עמ' שכו-שכח, של-שלא
א/ז מבשר טוב - זכות נשים צדקניות עמ' רלט
א/ז מגולה לגאולה עמ' 305
א/ז מגן צבי עמ' שסד {"מעמידין" - כמועמד לפני בחירת ישראל}, שסה {זוכה לו ולבניו}, שסו {קטן משמרים לו}, שסז {רק בן כשר יורש}, שעא {זוכה לו ולבניו, רק אם משחוהו}, שפב {זוכה לו ולבניו, רק אם משחוהו}, שפו {קטן משמרים לו, הדין אם מינוי את אחי המלך}
א/ז מועדים וזמנים ח"ו סי' צט עמ' קנט {זוכה לו ולבניו - לשאול לא היה דין מלך כשחטא}
א/ז מוריה גל' קסה עמ' עב-עה, גל' קפה עמ' פא-פב {שאול נמשח בשמן המשחה}, גל' ריג עמ' נג-נה
א/ז מחשבות על דמוקרטיה יהודית עמ' 308, 623
א/ז מטה יוסף (צלר) ב"ב פ"א עמ' שמז
א/ז מכמני עוזיאל (תרצט) עמ' תכ
א/ז מלך ביפיו עמ' נד-פה
א/ז מלך ישראל עמ' 2, 127, 129, 148, 150, 196, 199
א/ז מלכות בית דוד עמ' י {לא זכה אלא לכשרים ואעפ"כ מלכות בית דוד לעולם}, יג {זוכה לו ולבניו, ירושת קרובים שאינם בנים}, טו {נשיאות דוד לעולם}, יז {ירושת שררה במלכות שלא מבית דוד}, יט-כ {משיחה אינה חיוב, משיחת שאול}
א/ז מלכות יהודה וישראל עמ' 20, 41, 76, 218, 472
א/ז מנחה לאיש עמ' 418 {השמיט מזרע שלמה}, 419 {זכה רק לכשרים}, 420 {יראת שמים}, 421 {זכה רק לכשרים}, 422 {זכרים}, 425, 426 {בן גדול קודם}
א/ז מנחת אברהם (שפירא) ח"א סי' מה עמ' שפג {הפסוק במשיחת שאול, כ"מ - ירושלמי שקלים}, שפד {תלה את הירושה במשיחה, האם אפשר להוריד את הבן לשררה קטנה יותר}, שפה {אם בן המלך רשע ונכדו צדיק}, ח"ג עמ' ריז
א/ז מנחת אהרן (תשפ) כלל יב אות כג
א/ז מנחת אליהו (קוליץ) ח"ב דף סז ע"ג {משיחת שאול}
א/ז מנחת יצחק (וייס) עה"ת ח"ב עמ' קס
א/ז מנחת כהן (יוסף חיים) דף עג
א/ז מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' שפח
א/ז מנחת צבי (שפיץ) ח"ב דף קפ
א/ז מסורה חט"ז עמ' נח
א/ז מערכי לב (חזן) ח"א דף נח ע"ב, ח"ב דף קסו ע"ב
א/ז מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף רט ע"ג, ריא ע"ד, ריב ע"ב
א/ז מצווה ועושה ח"ב עמ' שצט {יראת שמים}
א/ז מקור חסד עמ' תנד
א/ז מרגליות הים סנהדרין כ ע"ב אות י {הרי זה מלך}
א/ז משא יד ח"א עמ' כח {זוכה לבניו עד עולם - לא נהג כך במלכות של משה}
א/ז משבצות זהב ירמיהו עמ' תלא
א/ז משבצות זהב שמואל א עמ' תכב
א/ז משבצות זהב שמואל ב עמ' מב, סח, צד, קז, קכח, קעב, קעט, שכג, תקל
א/ז משנה הלכות ח"ט סי' שיז
א/ז משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' רח {דוד זכה}
א/ז משנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' קסט
א/ז משנת אליעזר (רבינ') סי' מד עמ' עג {קטן משמרים לו המלוכה}
א/ז משנת המדינה עמ' 79
א/ז משנת חיים במדבר עמ' יט, תא
א/ז משנת חיים יומא עמ' תקלד
א/ז משפט המלחמה עמ' קג
א/ז משפט כהן סי' קמד עמ' שלז {המלכות היא ירושה}
א/ז משפטי הלוי ח"ב סי' יב אות ב עמ' רמא {מלכות בירושה}
א/ז משפטי עזיאל ח"ב עמ' קנג, קנו, קנח
א/ז משפטי עזיאל ח"ב עמ' קנד {כל מינוי עובר בירושה}
א/ז משפטי שאול - ארץ ומדינה עמ' שלז {שאין בו יראת שמים}, שנג {כל מינוי - ירושה לבניו}, שעז {לבניו הזכרים}, שעח
א/ז נאות אפרים ח"ב עמ' צא, קסד
א/ז נזר המלך
א/ז נחלת שמעון (קרסנר) מלכים א ח"ב סי' לט אות ו-ז, סי' מ אות ז, סי' מג אות ה
א/ז נחלת שמעון (קרסנר) מלכים ב ח"ב סי' מב אות א
א/ז נחלת שמעון (קרסנר) רות סי' כב אות יח
א/ז נחלת שמעון (קרסנר) שופטים ח"א סי' כו אות ה
א/ז נחלת שמעון (קרסנר) שמואל א סי' יח אות ג, סי' כג אות א, מלכים ב ח"א סי' יז אות ה
א/ז נחמד למראה ח"ג דף עו ע"א
א/ז נר דוד ח"ב עמ' רפח
א/ז נשמת חיים (תשסח) חו"מ סי' נד עמ' פח
א/ז נתן פריו נדרים עמ' לז {ממנים רק מי שיש בו יראת שמים}
א/ז ס' הקנינים עמ' כח
א/ז ס' השבי"ט עמ' יט {משמרים לבן קטן}, צג {מלכות בית דוד לעולם אף שהוא זוכה רק לכשרים}, קלב {ירושה במינוי לסנהדרין}
א/ז ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' קס, קסא, תקעח
א/ז סהמ"צ לרס"ג ח"ג דף קיח ע"ג {מלכות בית דוד לעולם}
א/ז סודו של המשפט העברי עמ' 76
א/ז סמוכים לעד (זס') עמ' יט {מלכות בית דוד לעולם}
א/ז ספרי דבי רב ח"ג עמ' שסה-שע
א/ז עטרת חן ח"א עמ' קלט
א/ז עטרת ישועה (תשלו) עמ' קה {משמרים לבן קטן}
א/ז עטרת צבי (דרבקין, תשמה) סי' פב עמ' רסה {שמן המשחה במלכים שלא מבית דוד}
א/ז עטרת צבי (דרבקין, תשנט) ח"א עמ' רט, ח"ג עמ' רא
א/ז עטרת שלמה ח"ב עמ' קמה {האם חתן יורש}, קמז {אשה שיורשת מלכות}, קנב-קנג {משמרים לבן קטן}, קנד {ירושת שררה עוד בחיי האב}, קס {משמרים לבן קטן וראיה מיואש}
א/ז עיני דוד {ירושת שררה במלמד וברב ובש"ץ}
א/ז עמוד הימיני (ישראלי, תשכו) עמ' נד {ירושת מלכות רק לבן ורק אם הוא ראוי, מדוע בני משה לא ירשו את שררתו}, ס {המשיחה היא המינוי למלך בלי הסכמת העם}, קלז {ירושה דוקא במינוי של שררה ולא כשעושה בשם הציבור}
א/ז עמק שאלה (טברסקי) עמ' רכו
א/ז ענפי ארז (זי') דף מח ע"א {משיחת שאול בשמן המשחה, ס' משפט המלוכה - אם משח מי שאינו צריך משיחה}, קו ע"ד {מינוי אשה למלך מכוח ירושה}
א/ז עקדת משה ח"ב עמ' קמח
א/ז עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 32, 34, 37, 63, 66, 68, 73, 78, 83, 89, 176
א/ז עשרה מאמרות (תשס) עמ' קמ {ירושה לבנו}
א/ז פד"ר ח"ד עמ' 209, 211, ח"ח עמ' 139, חי"א עמ' 99, 107
א/ז פותח יד
א/ז פני מלך (גוטליב) שמות עמ' יד {כיון שנמשח דוד}
א/ז פני משה (שלז')
א/ז פרי מלכה סי' סז, ע
א/ז פרשיות בספרי הנביאים שמואל א עמ' קס
א/ז פרשת השבוע (תשעב) ח"ב עמ' 279
א/ז פתח עינים ח"ב דף כא ע"ד
א/ז צדיק באמונתו יחיה עמ' קסט
א/ז צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' רמג
א/ז קובץ הערות (תשסג) דוגמאות לביאורי אגדות סי' י אות יח {מי שאין בו יראת שמים}
א/ז קובץ הערות (תשסג) סי' מ אות ו
א/ז קובץ מאמרים ואגרות (וסרמן) ח"א עמ' ריב, רסח, שטו
א/ז קול אליהו (תשסו) ח"ב עמ' רצט
א/ז קול דודי (תשף)
א/ז קול דודי שבועות סי' תפז
א/ז קנה חכמה פ"ג ה"א אות ב ס"ק א
א/ז קרית מלך (חב"ד) עמ' כד, קכח
א/ז קרן הצבי על מנחת חינוך - תשלומי המנחה עמ' קג
א/ז קרן פני משה ח"ב
א/ז קרני ראם (ירמוש) עמ' תקסג
א/ז ראשי בשמים (רבין) עמ' שד
א/ז רחובות יצחק עמ' כט {בן גדול קודם}, סח-סט {משמרים לבן קטן וצריך שיהיה ממלא מקום אבותיו - במלכות או בכל השררות}, ע {המלכות לדוד לעולם}, עא {משמרים לבן קטן וצריך שיהיה ממלא מקום אבותיו - במלכות או בכל השררות}, עב {מינויים - שאין בהם שררה}
א/ז רלב"ג שמות פכ"א תועלת א עמ' רב
א/ז רנת יצחק דברי הימים עמ' טז {מלך זוכה לזרעו}, כד {שמואל משח בפך}, קפה {ממלא מקום אבותיו}, רטו {ממלא מקום אבותיו}, רטז {שאין בו יראת שמים}, ריח {בן גדול קודם}, רכא-רכב {משמרים לבן קטן}
א/ז רנת יצחק יהושע עמ' שז {בן גדול קודם}, שיח {מלך זוכה לזרעו}, שמואל עמ' קד, רצא {שמואל משח בפך}, שיג {הקודם בנחלה}, שיד {שאין בו יראת שמים}, מלכים עמ' יב {הקודם בנחלה}, יז {בן גדול קודם}, לב {שאין בו יראת שמים}, צה {לא תיכרת מזרע דוד}, קכו {מלך זוכה לזרעו}, קכט {ממלא מקום אבותיו}, קנג {שאין בו יראת שמים}, קנט {ממלא מקום אבותיו}, קסג {מלך זוכה לזרעו}, רצז {שמואל משח בפך}, שד {ממלא מקום אבותיו}, שט {לא תיכרת מזרע דוד}, שיא {משמרים לבן קטן}, תלא {ממלא מקום אבותיו}
א/ז רנת יצחק ישעיהו-ירמיהו עמ' פג, שסב, תנו-תנז
א/ז רנת יצחק עה"ת ח"א עמ' רלט, רמא
א/ז רנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' קלח {הגדול קודם}
א/ז רנת יצחק פ' חלק עמ' קלו, רה, שב, שעב
א/ז רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' קכח, קעט, ריד-רטו, רלג {יראת שמים}, רמ, רמא, ח"ב עמ' נז
א/ז רנת יצחק תענית עמ' לב {שמן המשחה}
א/ז רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' לג, לה
א/ז שאול בחיר ה' עמ' 31
א/ז שארית ישראל (מינצברג) חו"מ סי' ד
א/ז שבות יהודה (שו"ת) עמ' קנח
א/ז שבות יעקב (אבולפיה) עמ' רעט
א/ז שבט מיהודה (גרינוולד) עמ' שצט
א/ז שבט מנשה (גרוסברג) עמ' 12 {לבניו הזכרים - אם יש רק בת}
א/ז שבי ציון סי' ג ענף א {"הוא ובניו בקרב ישראל", יורש אף בחיי אביו, גדר הירושה - המשך מינוי האב}
א/ז שדה יצחק כלל לו עמ' צה-צז {אשה שיורשת מלכות}
א/ז שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' שס-שסא {חכם בתורה וירא שמים}, שסט {המינויים הם ירושה}
א/ז שו"ת הריב"ש סי' רעא עמ' שסא {ירושת שררה ברב}
א/ז שו"ת השבי"ט ח"א עמ' קלט {ירושת שררה בכלל}
א/ז שו"ת מהרא"י מזינקוויץ עמ' תקלז, תקלט
א/ז שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשעו) עמ' רסא
א/ז שו"ת ר"י בן עטר עמ' ה {מחילת ירושת שררה לקרוב או לזרים}, ו {הגדול קודם}, ט {ירושת שררה}
א/ז שו"ת ר"מ גאויזון עמ' פט {ירושת רבנות ע"י בן בתו}, רס {משמרים לבן קטן}
א/ז שו"ת רא"מ פינגרהוט עמ' רעג {מי שאין בו יראת שמים - מינוי ערל שלא מל את בנו לוועד הקהילה}, רפט {מינוי מי שאין בו יראת שמים - הקהילות לא נזהרות בזה}
א/ז שו"ת ראנ"ח (תשעד) ח"ב עמ' קכה
א/ז שו"ת ראנ"ח ח"ב סי' נג, סט
א/ז שי למלך עמ' רח
א/ז שיח ערב סנהדרין עמ' קצח-ר
א/ז שיחות לספר במדבר עמ' רנו {ירושה עד עולם}
א/ז שלחן המלך
א/ז שלמי יוסף זבחים ח"ב עמ' רמה
א/ז שלמי יוסף זבחים ח"ב עמ' רמה, תקכו
א/ז שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' פז, שעה
א/ז שם אהרן חנוכה עמ' קנא {רק מבית דוד}
א/ז שם דרך במדבר עמ' יז, קמב
א/ז שם דרך דברים עמ' פט
א/ז שם דרך ויקרא עמ' רסט
א/ז שמועת חיים יומא ח"א עמ' רמג
א/ז שמחת יו"ט (אלגזי) סי' ו אות א
א/ז שמן ראש חנוכה ח"א עמ' שס {ירושת מלכות}
א/ז שמעתתא דבי רב עמ' תס
א/ז שמרו משפט ח"ב עמ' שב
א/ז שנתון המשפט העברי חט"ז עמ' 464
א/ז שעורי הגרי"ד עבודת יוה"כ עמ' לא
א/ז שעורי ר' אלחנן ב"מ עמ' קעה
א/ז שעות דרבנן סימן א (ד ע"ג) {ירושת שררה}
א/ז שעלי דעת גל' ג עמ' 74 {אשה גבאית}
א/ז שער יהושע ח"ב יו"ד סי' כב עמ' שט {ירושת שררה ברבנות}
א/ז שער יוסף דף קג-קד
א/ז שערי המקדש סי' לט אות ט
א/ז שערי טהר ח"ח סי' כא אות ב, סי' עט אות ד, סי' פ אות ב, סי' פא אות א, סי' פב אות א-ב, סי' פג אות א, סי' קיז, סי' קכד אות א, ד
א/ז שפתי דעת ח"ג עמ' שג
א/ז שרידים גל' יב עמ' טו-יח, כ
א/ז תבואת יקב (בלעיש)
א/ז תולדות הגר"א עמ' רטו {ירושה היא}
א/ז תולדות יצחק (הורוביץ) דף ט ע"ב-ע"ג
א/ז תומר דבורה (בן הרוש) עמ' קמח {ראש ממשלה אינו נחשב מלך כי לא נמשח בשמן המשחה}
א/ז תורה ודעת (מינצברג) תשע-תשעא עמ' סו
א/ז תורת המדינה עמ' 26 {מלך ראשון צריך משיחה}
א/ז תורת המועדים (תשכד) עמ' 251 {הצורך בשמן המשחה לפני בחירת דוד}, 422-421 {דוד זכה בכתר מלכות}
א/ז תורת המועדים (תשנו) עמ' 270, 453, 462, 463
א/ז תורת המלך (צדוק) סי' א ס"ק כב, מב, סי' ב ס"ק ב, ה, לד, לו, מ, מג-מד, מו, סי' ג ס"ק א, ועמ' תסא
א/ז תורת המלך (שפירא) ח"ב עמ' יז, יח, צב, צט, רנה
א/ז תורת חיים וחסד עמ' עח {זוכה לו ולבניו}
א/ז תורת יקותיאל (בירדוגו) עמ' צח, קצד, רסד {מאחר שמושחין המלך זוכה לו ולבניו וכו' ולא המלכות בלבד וכו'}
א/ז תורת מנחם - יין מלכות ח"ג עמ' רלה-רמב
א/ז תורת מנחם חל"ב עמ' 148
א/ז תורת מנחם חנ"ב עמ' 227
א/ז תחומין חט"ו עמ' 129, חי"ח עמ' 422, 438, 447, 451, חי"ט עמ' 9-11, 15, 31
א/ז תפארת אריה עמ' קצח {ירושת שררה - בשופטים}, רו
א/ז תפארת צבי (תשס) ח"א עמ' רסח
א/ז תפארת ציון (אבא שאול) עמ' תכה
א/ז תקנת השבים עמ' 160, 161, 166, 180
א/ז תשורת שי מהדו"ק סי' עד, תרכד
א/ח אבות הראש ח"א דף נא ע"א
א/ח אבני שהם (שחור, תשנו) ח"א עמ' שלח
א/ח אגרות הגרי"ד עמ' רסה, רסט
א/ח אור הרעיון עמ' רצד, רצו {מלך משאר שבטי ישראל}
א/ח אור חדש (בלומ') דף קיא ע"א
א/ח אור לישרים (שולמן) עמ' סג {ירבעם - מלך לזמן}
א/ח אור עולם (שניאורסון) עמ' 270
א/ח אישי יובל עמ' 106
א/ח אלומות יוסף (תשנ) עמ' פא
א/ח אפיקי יהודה (גרשוני) עמ' 93 {דוקא ע"פ נביא}, 216
א/ח ביצחק יקרא (תשע) סי' ז סעיף א ד"ה ויסוד
א/ח בית מלך (חב"ד) עמ' טז
א/ח בני בנים ח"א עמ' קעז-קעח {משפט המלוכה}, קפא, קפב {משפט המלוכה}
א/ח ברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' סו-סז
א/ח ברכת מרדכי ר"ה-מגילה עמ' צח
א/ח ברכת ראובן דף קנב ע"ג
א/ח בשבילי המלך סי' כ אות ה, סי' כז אות א
א/ח גבורת יצחק (תשסו) עמ' עח {ה"ז מלך}
א/ח גבורת יצחק חנוכה-פורים (תשנז) עמ' נה, נח, ס
א/ח גבורת יצחק חנוכה-פורים (תשסח) עמ' מה, מח, נ
א/ח גבורת יצחק סוטה ח"ב עמ' צ {מלך משאר שבטים}
א/ח גבורת יצחק סנהדרין ח"א עמ' שט
א/ח גבורת יצחק שבועות עמ' רסה
א/ח גבורת יצחק שקלים עמ' קע
א/ח דבר מלכות ויקרא עמ' 267 {עיקר המלכות לדוד}
א/ח דברי הרב עמ' קכח
א/ח דברי שאול דברים עמ' קמ
א/ח דינא דמלכותא (שור) עמ' תיב, תשכא
א/ח דרכי חושן ח"א עמ' שפד
א/ח הדרת מלך (מילר) (גם במילואים)
א/ח הלכות מדינה ח"א עמ' קמז
א/ח הלכתא למשיחא עמ' 57
א/ח הררי קדם (תשס) עמ' שטו
א/ח התורה והמדינה ח"ב עמ' סו, עד, קובץ ג עמ' נא, קובץ ד עמ' סה, קלג
א/ח התקופה הגדולה עמ' שלט {הולך בדרך התורה}
א/ח זכרון יעקב (מרל) ח"ג סי' עג ס"ק ח {נביא}
א/ח חגוי הסלע (טאובה) הל' מלכים עמ' 41-44
א/ח חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"ב סי' כה
א/ח חדשים גם ישנים עמ' 161
א/ח חוקת עולם עמ' 538-539, 575
א/ח חזון יחזקאל סנהדרין פ"ד ה"ו
א/ח חי' ר' יהודה זרחיה עמ' קעד
א/ח חיים ומלך
א/ח חסדי דוד ח"ה עמ' תקלז
א/ח חקרי זמנים ח"ב עמ' תנט, ח"ג עמ' 26, רפט-רצ {שאר שבטים}, רצג
א/ח יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' קעז, רט
א/ח יחי המלך פ"ה עמ' נו {הרי זה מלך}, פרק י-יא
א/ח ימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' סב
א/ח ימין המלך
א/ח כהונת רפאל עמ' קע
א/ח לב הארי על חובות הלבבות - שער יחוד המעשה עמ' שלו-שלח, שדמ, שנה
א/ח להורות נתן - שו"ת ח"א עמ' קמג ע"א
א/ח להעיר להורות ולהשכיל ח"ד עמ' קו
א/ח לחם חקי עמ' קיט, קכו
א/ח לקוטי שיחות חי"ח עמ' 279
א/ח לקוטי שיחות חכ"ה עמ' 109, 110, חכ"ח עמ' 109
א/ח לקוטי שיחות חל"ה עמ' 16
א/ח לקוטי שיחות חלק ל עמ' 99, 220
א/ח מאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 84
א/ח מועדים וזמנים ח"ז סי' רמג
א/ח מחשבות על דמוקרטיה יהודית עמ' 34, 623
א/ח מי באר (יעקבזון) חנוכה (תשנז) עמ' כז, לט-מ
א/ח מכמני עוזיאל (תרצט) עמ' תיט
א/ח מלך ביפיו עמ' עח-פה
א/ח מלך ישראל עמ' 128, 130, 196, 233
א/ח מלכות בית דוד עמ' טז-יח, כד
א/ח מנחה לאיש עמ' 423
א/ח מנחת אברהם (שפירא) ח"א עמ' שפב
א/ח מנחת אליהו (קוליץ) ח"ב דף סז ע"א
א/ח מסורה חי"ב עמ' סז
א/ח מעיני המים
א/ח מענה לשון עמ' קסט-קע
א/ח מקראי קדש (תשנג) עמ' נ
א/ח מרגליות הים סנהדרין יח ע"ב אות ח {נביא שהעמיד מלך משבט אחר}
א/ח משבצות זהב מלכים א עמ' פו, שסה
א/ח משבצות זהב שופטים עמ' ב
א/ח משבצות זהב שמואל א עמ' קצה, ריא
א/ח משבצות זהב שמואל ב עמ' מז, קעד-קעה
א/ח משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' רח
א/ח משנת יעקב הפלאה עמ' לב-לד
א/ח משפט כהן עמ' שלו ע"ב
א/ח משפטי שאול - ארץ ומדינה עמ' שלז {הולך בדרך התורה}
א/ח נחלת יעקב (זיסברג) עמ' 221
א/ח נחלת שמעון (קרסנר) מלכים א ח"ב סי' לט אות ו, סי' מ אות ב, סי' נא אות ז
א/ח נחלת שמעון (קרסנר) מלכים ב ח"ב סי' מה אות יא
א/ח נחלת שמעון (קרסנר) שמואל א סי' לא אות יא
א/ח נר דוד ח"א עמ' קצה
א/ח נתיבים במשפט העברי עמ' 185, 188
א/ח נתן פריו נדרים עמ' לו
א/ח ס' השבי"ט עמ' סז
א/ח ס' חג"י (תשמה) עמ' 428 {ונלחם מלחמות}
א/ח סדר הקבלה (מאירי) עמ' 38
א/ח סהמ"צ לרס"ג ח"ג דף קיח ע"ג-ע"ד {מלך משאר שבטי ישראל - מותר}
א/ח סמכות ומרי בהלכת הרמב"ם עמ' 27
א/ח עטרת חן ח"א עמ' קלז
א/ח עטרת צבי (דרבקין, תשמה) סי' פב עמ' רסה
א/ח עטרת צבי (דרבקין, תשנט) ח"א עמ' רח, ח"ג עמ' ר-רא
א/ח עטרת צבי (שפלטר) ח"ב סי' א
א/ח ענבי פתחיה עמ' 295
א/ח ענפי ארז (זי') דף צט ע"ב
א/ח עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קצז
א/ח עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 32, 36, 48, 63, 65, 83, 105, 106, 118, 198
א/ח פני משה (שלז')
א/ח צהר גל' א עמ' 28 {רק בית דוד}
א/ח קול דודי (תשף) (בקיצור)
א/ח קול דודי שבועות סי' תפז
א/ח קול יהודה (גרשוני) עמ' קנט
א/ח קרית מלך (חב"ד) עמ' כד, לד, לז
א/ח רנת יצחק דברי הימים עמ' קפ {לבנו אתן שבט אחד}
א/ח רנת יצחק יחזקאל-תרי עשר עמ' רטו, תהלים עמ' רסב
א/ח רנת יצחק עה"ת ח"א עמ' רמה
א/ח רנת יצחק שמואל עמ' תפב {לבנו אתן שבט אחד}, מלכים עמ' קכג {אחיה העמיד ירבעם}, קכה, ריד, רטז, רצז, שנ, תטו
א/ח רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' קכו
א/ח רסיסי טל (עמיטל) ח"א עמ' עח
א/ח רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' לב
א/ח שיח דוד (תשסד) עמ' עג {ה"ז מלך}
א/ח שיח דוד (תשסח) עמ' פה {ה"ז מלך}
א/ח שיח ערב סנהדרין עמ' רז
א/ח שיחות ר' צבי יהודה במדבר עמ' 174
א/ח שלמי יוסף זבחים ח"ב עמ' תקכו
א/ח שערי המקדש סי' לט אות ט
א/ח שערי טהר ח"ח סי' עט אות ד, סי' פג אות א, סי' קיז
א/ח תומר דבורה (בן הרוש) עמ' קמח
א/ח תורת המועדים (תשכד) עמ' 158-157, 250, 422 {כל דיני מלך נוהגים בו}, 565
א/ח תורת המועדים (תשנו) עמ' 170, 172, 175, 269, 454, 457, 606
א/ח תורת המלך (צדוק) סי' א ס"ק כב-כג, כה, סי' ג ס"ק א
א/ח תורת המלך (שפירא) ח"ב עמ' יז, לג {רדב"ז}, צא
א/ח תחומין חט"ו עמ' 129, חי"ח עמ' 433 {נביא}
א/ח תחומין חכ"ב עמ' 38
א/ט אבן האזל
א/ט אבני נזר יו"ד סי' שיב אות צז
א/ט אבני שהם (שחור, תשנו) ח"ב עמ' קסה
א/ט אגרות הגרי"ד עמ' רסג
א/ט אור לישרים (שולמן) עמ' יז, קח
א/ט אור עולם (שניאורסון) עמ' 270
א/ט אמונת עתיך גל' 128 עמ' 11-12 {משאר ישראל - תיפסק מלכותו}
א/ט אמרי חן (בן סניור) בראשית עמ' 682
א/ט אמרי חן (לוונברג) ח"ה - הסכמת ר"ש קוטלר, ובהקדמה
א/ט אמת ליעקב נשים עמ' מה {מלכי ישראל מורישים לבניהם}, מז-מח, ריח
א/ט אפיקי יהודה (גרשוני) עמ' 216
א/ט באר בשדה עמ' תקנא {מלכי בית דוד הם העומדים לעולם}
א/ט באר לחי ראי
א/ט באר שרים (שולמן) עמ' קצח
א/ט בית אהרן וישראל גל' קיא עמ' קנג {ראב"ד}
א/ט ברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' סו-סז
א/ט ברכת מרדכי ר"ה-מגילה עמ' צח
א/ט בשבילי המלך סי' יח אות ח {תיפסק המלכות}
א/ט גבורת יצחק חנוכה-פורים (תשנז) עמ' נז, שא
א/ט גבורת יצחק חנוכה-פורים (תשסח) עמ' מז, שיג
א/ט גבורת יצחק סנהדרין ח"א עמ' צ
א/ט גבורת יצחק שקלים עמ' קסט
א/ט גליוני הגר"ש עמ' קיט [עי' רש"י איוב טו, יט]
א/ט גנזי ראיה (א-ו) עמ' סא
א/ט דברי הגות והערכה עמ' 21
א/ט דברי הרב עמ' קכח
א/ט דברי חפץ סי' סה עמ' קמח-קמט
א/ט דברי יואל בראשית ח"ב עמ' שח
א/ט דברי מלכיאל ח"ד סי' פב ד"ה והא דאיתא {ראב"ד}
א/ט דברי שאול דברים עמ' קמ
א/ט דרכה של תורה (רבינוביץ) עמ' 64
א/ט הדרת מלך (מילר) (גם במילואים)
א/ט הל' ביה"ב (חב"ד) עמ' לח
א/ט התורה והמדינה ח"ד עמ' סז, קלג
א/ט חגוי הסלע (טאובה) הל' מלכים עמ' 45-46
א/ט חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"א עמ' רלו
א/ט חוקת עולם עמ' 58 {ראב"ד - ירבעם}
א/ט חזקה רבה או"ח הלכה לג
א/ט חי' חתם סופר
א/ט חי' ר' יהודה זרחיה עמ' קעד
א/ט חיים ומלך
א/ט חסדי דוד ח"ה עמ' תקמח
א/ט חקרי זמנים ח"ב עמ' תנט, ח"ג עמ' 126
א/ט טוב טעם ודעת מהדו"ק עמ' תעח
א/ט יד איתן
א/ט יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רפט, כרך ב ח"ב עמ' פח
א/ט יחי המלך פרק י, יב, יט
א/ט ימין משה עמ' רכב
א/ט ישראל והזמנים (רוסוף) חודש אב עמ' 190
א/ט ישראל והזמנים (רוסוף) סיון-תמוז עמ' 165
א/ט כפתור ופרח (תשו) דף קמא ע"א
א/ט לב הארי על חובות הלבבות - שער יחוד המעשה עמ' שלו-שלח, שדמ, שנה
א/ט להורות נתן אבות עמ' רעג
א/ט לחם חקי עמ' קיא, קיט, קכא
א/ט לקוטי שיחות חכ"ה עמ' 110, 258, חכ"ח עמ' 111
א/ט לקוטי שיחות חל"ה עמ' 207 {ראב"ד - קיסר ופלגי קיסר}
א/ט לקוטי שיחות חלק ל עמ' 99
א/ט מגן צבי עמ' שסו, שפב
א/ט מוריה גל' קסה עמ' עג-עד, גל' ריג עמ' נה
א/ט מחנה יוסף סוטה עמ' קנו
א/ט מחשבות על דמוקרטיה יהודית עמ' 308
א/ט מלך ביפיו עמ' עח-פה
א/ט מלך ישראל עמ' 128, 131, 196
א/ט מלכות בית דוד עמ' טו, יז
א/ט מלכות יהודה וישראל עמ' 20, 56
א/ט מנחה לאיש עמ' 414 {לזרע דוד}, 423
א/ט מערכי לב (חזן) ח"א דף פט ע"ב
א/ט מעשה נסים (הכהן)
א/ט מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף ריב ע"ד
א/ט מרגליות הים סנהדרין כ ע"ב אות י {תיפסק המלכות}
א/ט מרכבת המשנה מהדו"ב
א/ט משבצות זהב מלכים א עמ' תצא
א/ט משבצות זהב שמואל א עמ' תטו
א/ט משבצות זהב שמואל ב עמ' עו {ראב"ד}
א/ט משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' רח
א/ט משנת אליעזר (רבינ') עמ' עג-עד
א/ט משנת משה מגילה עמ' פה
א/ט נחלת שמעון (קרסנר) מלכים א ח"ב סי' לט אות ה, סי' מ אות ט
א/ט נחלת שמעון (קרסנר) מלכים ב ח"א סי' יז אות ה
א/ט נחלת שמעון (קרסנר) שמואל ב ח"א סי' יא אות ט
א/ט נצח ישראל עמ' תרפח
א/ט ס' השבי"ט עמ' צב-צד
א/ט סדר הקבלה (מאירי) עמ' 38
א/ט סהמ"צ לרס"ג ח"ג דף קיח ע"ד {מלך משאר שבטי ישראל - מותר}
א/ט עטרת צבי (דרבקין, תשנט) ח"ג עמ' רא-רב {ראב"ד}
א/ט עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קפו
א/ט עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 32, 37
א/ט ערכי משפט ויהדות עמ' 124
א/ט צהר גל' א עמ' 28 {רק בית דוד}
א/ט צפנת פענח בראשית עמ' קעח
א/ט קול דודי (תשף) (בקיצור)
א/ט קול דודי שבועות סי' תפז
א/ט קרית מלך (חב"ד) עמ' לה
א/ט רנת יצחק דברי הימים עמ' עה {תיפסק המלכות מביתו}, עח {עומדים לעולם}
א/ט רנת יצחק ישעיהו-ירמיהו עמ' כח, חמש מגילות עמ' ק
א/ט רנת יצחק עה"ת ח"א עמ' רסא, ח"ב עמ' תז
א/ט רנת יצחק פ' חלק עמ' ריב, שעא
א/ט רנת יצחק שמואל עמ' ריח {תיפסק המלכות מביתו}, שמט {תיפסק המלכות מביתו}, שנא {עומדים לעולם}, מלכים עמ' לב {תיפסק המלכות מביתו}, קכז {תיפסק המלכות מביתו}
א/ט רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' רלג, רעג, תב, תרלז, ח"ב עמ' קטז
א/ט רץ כצבי (תשסג) ח"ב עמ' קנט
א/ט שיח ערב סנהדרין עמ' רא, רו
א/ט שיחות ר' צבי יהודה במדבר עמ' 174
א/ט שלמי יוסף זבחים ח"ב עמ' תקכה
א/ט שם משמואל פרשת שמות שנת תרע"ד {המלכות משאר השבטים אי אפשר שתהיה אלא לשעתו}
א/ט שערי המקדש סי' לט אות ט
א/ט שערי טהר ח"ח סי' כא אות ב, סי' פב אות ב, סי' פג אות א, סי' קיז, סי' קכד אות א
א/ט תבואת יקב (בלעיש)
א/ט תורת המועדים (תשכד) עמ' 422
א/ט תורת המועדים (תשנו) עמ' 170, 270, 365, 454, 457
א/ט תורת המלך (צדוק) סי' א ס"ק כב, סי' ב ס"ק לו, סי' ג ס"ק א
א/ט תורת המלך (שפירא) ח"ב עמ' יז, צד
א/י אבות הראש ח"א דף ל ע"א, נא ע"א
א/י אבני שהם (שחור, תשנו) ח"א עמ' תלט
א/י אהבת אברהם עמ' קכו {כ"מ - שאול המלך הראשון}
א/י אהל דוד (קהן) ח"ב שמואל א פ"י פס' א, ח"ג תהלים פקל"ב פס' ב
א/י אור זרוע לצדיק עמ' 87
א/י אמרי חן (לוונברג) ח"ה עמ' קסה
א/י אמת ליעקב נשים עמ' מה, מז {אין מושחים מלכי ישראל}, מח
א/י אפיקי יהודה (גרשוני) עמ' 105 {בירושלים}, 216, 225
א/י באהלה של תורה או"ח סי' עו אות ד
א/י בגדי יו"ט (קריספין) ח"א דף מב ע"ג
א/י בד קודש (דאנון)
א/י ביצחק יקרא (תשמט) ח"א סי' ז
א/י ביצחק יקרא (תשע) סי' ז סעיף א ד"ה ויסוד
א/י בית אהרן וישראל גל' לז עמ' ק
א/י בעקבי הצאן עמ' רכב
א/י ברכת מרדכי ר"ה-מגילה עמ' צט
א/י בשבילי המלך סי' יח אות ט {רק מלכי בית דוד משוחין}
א/י בשמן רענן ח"ב עמ' שצב
א/י גופי הלכות (תשסו) עמ' שע
א/י גנזי ראיה (א-ו) עמ' סא
א/י דברי דוד (מילדולה) דף קמט ע"א
א/י דרשות מהר"ם בנעט עמ' כג
א/י הדרת מלך (מילר)
א/י הורה גבר (תקסב) דף לד ע"א
א/י הורה גבר (תשסג) עמ' קלד-קלה
א/י הלכתא למשיחא עמ' 57
א/י התורה והמדינה א עמ' סח
א/י זכר דוד על התורה עמ' קכט
א/י חגוי הסלע (טאובה) הל' מלכים עמ' 47-51
א/י חדשים גם ישנים עמ' 151 {כ"מ}
א/י חוקת עולם עמ' 57 {מלכי ישראל - לא בירושלים}, 58 {מלכי ישראל בלי משיחה}
א/י חנוכת הבית עמ' כד, כז
א/י חקרי לב (המאור) או"ח ח"ב עמ' שצט, תב
א/י חקרי לב (שלוניקי) או"ח דף רמח ע"א, יו"ד ח"ב דף קד ע"ד
א/י יד הלוי (שכטר) קדשים עמ' קפז-קפח
א/י ידבר שלום ח"א עמ' קפט, קצג
א/י יחי המלך פרק טו, כב, כה, מח
א/י יטב לב דף כז ע"ג
א/י לחם חקי עמ' קיח-קיט
א/י לקוטי שיחות חכ"ג עמ' 191-190
א/י לקוטי שיחות חכ"ה עמ' 110, 115
א/י לקוטי שיחות חל"ו עמ' 202
א/י מוריה גל' קפה עמ' פב {כ"מ}
א/י מלך ישראל עמ' 131, 136, 196
א/י מלכות בית דוד עמ' יח, כז
א/י מנחת אליהו (קוליץ) ח"ב דף סט ע"א וע"ד
א/י מסורה חט"ו עמ' סה
א/י מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף קלד ע"א, קפט ע"ג
א/י מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"ב עמ' קנו
א/י מצודת דוד (שפרבר) עמ' ת
א/י מקדש הקודש (תשנד) הל' כ"ה עמ' לב {לח"מ}
א/י משבצות זהב ירמיהו עמ' תכה
א/י משבצות זהב מלכים א עמ' תמד, תקיג, תקיז
א/י משבצות זהב שמואל ב עמ' תצט
א/י משך חכמה שמות פ"ל פס' לא
א/י נחלת שמעון (קרסנר) מלכים א ח"ב סי' מ אות יא, סי' נה אות טו
א/י נחלת שמעון (קרסנר) שמואל א סי' כג אות ו
א/י נחמד למראה ח"ג דף עו ע"א
א/י ניר לדוד
א/י סדר הקבלה (מאירי) עמ' 38
א/י סהמ"צ לרס"ג ח"ג דף קיח ע"ד {מלך משאר שבטי ישראל - מותר}
א/י סמכות ומרי בהלכת הרמב"ם עמ' 19
א/י עטרת חן ח"א עמ' קלט
א/י עטרת צבי (דרבקין, תשמה) סי' פב עמ' רסה
א/י עטרת צבי (דרבקין, תשנט) ח"א עמ' רט, ח"ג עמ' רא-רב
א/י עמוד הימיני (ישראלי, תשכו) עמ' נב, נג {כ"מ}
א/י ענבי פתחיה עמ' 296, 298
א/י עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' סח
א/י עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 34, 42, 43, 49
א/י פניני רבנו הגרי"ז עמ' תצד {זרע דוד}
א/י ציץ השדה (פראג) אורה ושמחה עמ' קטז
א/י ציץ השדה (פראג) ימי הפורים עמ' סב
א/י קול יהודה (גרשוני) עמ' מג
א/י קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' שמח
א/י קרבן אשה
א/י קרית מלך (חב"ד) עמ' קכח, קלה
א/י קרן פני משה ח"א עמ' מה
א/י רנת יצחק מלכים עמ' קכ, קלד {בירושלים}
א/י רנת יצחק פ' חלק עמ' רפג
א/י רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' לז
א/י שאול בחיר ה' עמ' 31
א/י שיח ערב סנהדרין עמ' קצח {אפרסמון}, רא {אפרסמון}, רג {ירושלים}
א/י שער יוסף דף קג-קד
א/י שערי המקדש סי' לט אות ח-ט
א/י שערי טהר ח"ח סי' עט אות ד, סי' פ אות א
א/י תבואת יקב (בלעיש) דף סג ע"ב
א/י תהלה לדוד (מן) קדשים סי' י ס"ק ג {כס"מ}
א/י תורה ודעת (מינצברג) תשסח עמ' נח
א/י תורת המועדים (תשכד) עמ' 251, 461
א/י תורת המועדים (תשנו) עמ' 455, 496
א/י תורת המלך (צדוק) סי' א ס"ק כה, סי' ד ס"ק כז
א/י תורת המלך (שפירא) ח"ב עמ' צה
א/י תורת המקרא עמ' 101
א/י תורת השבת והמועד עמ' 525
א/י תחומין חי"ח עמ' 438, חי"ט עמ' 470
א/י תנובת ציון דף יח ע"ד
א/י תפארת אריה עמ' קצז {כ"מ - טעם ששאול נמשח}
א/יא אבות הראש ח"א דף ל ע"א
א/יא אמת ליעקב נשים עמ' מו {משחו את יהואחז בשמן אפרסמון}, מח
א/יא באר מרים {מדוע השמיט משיחה בקרן, משיחה על מעין אינה ענין סמלי, מדוע כה"ג אינו נמשח על מעין, מדוע יהואחז לא נמשח על מעין, משיחה על מעין - להסיר מחלוקת}
א/יא ברור הלכה הוריות יב ע"א ציון ד
א/יא גבורת יצחק שקלים עמ' קסו, קסט
א/יא גנזי ראיה (א-ו) עמ' סא-סב
א/יא דברי יואל דברים עמ' עא
א/יא דברי יואל מועדים ח"א עמ' כ {מושחים על המעיין}
א/יא ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' רנג
א/יא חגוי הסלע (טאובה) הל' מלכים עמ' 52-54
א/יא לב אריה (בראד) חולין קב ע"א
א/יא עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 34, 69
א/יא קרבן אשה
א/יא רנת יצחק פ' חלק עמ' שעא
א/יא רנת יצחק תליתאה ח"ב עמ' קטז
א/יא שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' סט {מעין - בחופה}
א/יא שם שלמה (ארדיט) דף מו ע"ב
א/יא תורת המלך (אריאלי) {האם מלכי ישראל נמשחים על מעין, האם מושחים על מעין מלך שאין עליו מחלוקת, מדוע כה"ג אינו נמשח על מעין, מדוע יואש לא נמשח על מעין}
א/יא תורת מנחם חמ"ג עמ' 396 {מחלוקת}
א/יב אבני נזר יו"ד סי' שיב אות ג
א/יב אגם מים עמ' קלז, קלט-קמ, קמב {מלך בן מלך א"צ משיחה}
א/יב אוריתא טז עמ' כ
א/יב אמת ליעקב נשים עמ' מח
א/יב באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
א/יב בית אהרן (צוקרמן) עמ' שכט
א/יב בית אהרן וישראל גל' לז עמ' ק {כשיש מחלוקת, צריך משיחה}, גל' עו עמ' ס
א/יב בני שמואל דף עד ע"ד
א/יב בנין שלמה (הכהן) ח"ב עמ' תסג
א/יב ברור הלכה הוריות יא ע"ב ציון נ
א/יב בשבילי המלך סי' יט אות ח {מלך בן מלך}, סי' כה אות יב {לסלק מחלוקת}
א/יב גנזי ראיה (א-ו) עמ' סב
א/יב דברי חפץ סי' סה עמ' קמח
א/יב הדרת מלך (מילר) (גם במילואים)
א/יב הלכות והליכות עמ' קצח
א/יב הלכתא למשיחא עמ' 39
א/יב זבחי צדק (דיסקין) עמ' קנט
א/יב חנוכת הבית עמ' לה
א/יב חקרי לב (המאור) או"ח ח"ב עמ' שצ
א/יב יהגה האריה עמ' ק
א/יב יחי המלך פרק כו
א/יב ימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' נט {רק אם יש מחלוקת}
א/יב ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' נט {לסלק מחלוקת}
א/יב כבוד חכמים - עטרת פז עמ' רכו
א/יב כבוד מלכים (לייטר)
א/יב לקוטי שיחות ח"ד עמ' 1050 הערה 12, חיי שרה תשדם ס"ב
א/יב לקוטי שיחות חכ"ה עמ' 107
א/יב מוריה גל' קפה עמ' פג {מושחים מלך בן מלך אם יש מחלוקת}
א/יב מכמני עוזיאל (תרצט) עמ' תכ-תכא {מחלוקת או מלחמה}
א/יב מלך ישראל עמ' 15, 129, 200
א/יב מלכות בית דוד עמ' כה, כח
א/יב מלכות יהודה וישראל עמ' 41
א/יב מנחה לאיש עמ' 421 {משיחה כשיש מחלוקת}
א/יב מנחת אליהו (קוליץ) ח"א דף סה ע"ב, ח"ב דף סח ע"ג
א/יב מנחת חינוך ח"א עמ' שצג {לח"מ}
א/יב מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' שפט {לח"מ}
א/יב מצודת דוד (שפרבר) עמ' ת {לח"מ}
א/יב מקדש הקודש (תשנד) הל' כ"ה עמ' כח {ק"ס}
א/יב מקראי קדש (תפט) דף קלו ע"ב
א/יב מקראי קדש (תשנג) עמ' שמט
א/יב משנת חיים במדבר עמ' תא
א/יב משנת יעקב עבודה עמ' ג
א/יב משפטי עזיאל ח"ב עמ' קנג
א/יב נחלת שמעון (קרסנר) מלכים ב ח"א סי' יז אות י
א/יב נחלת שמעון (קרסנר) שמואל א ח"ב פרק נב פסוק יא
א/יב עטרת צבי (דרבקין, תשנט) ח"ג עמ' רב
א/יב עמק הלכה (בוימל) עמ' קצז
א/יב ענפי ארז (זי') דף צט ע"ב
א/יב עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 71
א/יב פרדס יוסף (פצנובסקי) שמות עמ' תרסו
א/יב קול דודי כריתות סי' קד
א/יב קרבן אשה
א/יב קרית מלך (חב"ד) עמ' ל
א/יב קרן הצבי מצוה קכ אות ב
א/יב שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' פז
א/יב שלמי יוסף ר"ה עמ' תסז
א/יב שם משמעון (פירסט) ח"א עמ' רפ {מושחים אם יש מחלוקת}
א/יב שערי טהר ח"ח סי' פב אות ב, סי' קכד אות א-ב, ד
א/יב תורת המלך (צדוק) סי' א ס"ק א, סי' ב ס"ק טו
א/יב תורת מנחם חל"ב עמ' 148, 149, חל"ג עמ' 28, חל"ד עמ' 93
א/יב תורת מנחם חנ"ב עמ' 227
א/יב תחומין חי"ח עמ' 438, 439, חי"ט עמ' 31
א/יב תקנת השבים עמ' 182


ב/990 הלכות מלכים פרק ב *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ב/רה"פ אמרות מלך
ב/רה"פ באר מרים ח"א
ב/רה"פ הרמב"ם המדויק
ב/רה"פ יד פשוטה
ב/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ב/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ב/רה"פ משפט המלוכה
ב/רה"פ ערוך השלחן העתיד לקוטים סי' ע
ב/רה"פ פי' ר"י קאפח
ב/רה"פ קובץ באורים (שפירא)
ב/רה"פ קרית מלך
ב/רה"פ רמב"ם לעם
ב/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ב/רה"פ תורת המלך (אריאלי)
ב/א אבן האזל
ב/א אבן השהם ומאירת עינים עמ' מט
ב/א אברהם יגל
ב/א אור הישר
ב/א אור הרעיון עמ' יג, רפט {כבוד למלך}
ב/א אור חדש (מהר"ל) פ"ו הע' 343
ב/א אור יעקב יבמות דף כו ע"ב
ב/א אור שמח
ב/א אלומות יוסף (תשנ) עמ' ר
ב/א אמרי חן (לוונברג)
ב/א אמרי צבי (גרוזמן, תשמט) סי' ס אות א
ב/א אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"א סי' ס
ב/א אפוד בד דף נט ע"ד
ב/א אפיקי יהודה (גרשוני) עמ' 89 {כבוד}, 179 {חובה לכבדו}, 184 {כבוד}, 423 [עי' אבן האזסל והל' אבל פ"ז ופי"ד וחסדי דוד סנהדרין פ"ד]
ב/א אפיקי מים ח"א סי' לז
ב/א אש מח (אבינר) ח"ב עמ' 169
ב/א באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' רמ-רמא
ב/א בגדי יו"ט (קריספין) ח"א דף ל ע"א
ב/א בד קודש (דאנון)
ב/א ביצחק יקרא (תשע) סי' ה ד"ה ומעתה
ב/א בית אהרן וישראל גל' לג עמ' סד-סה, גל' מא עמ' קב
ב/א בעקבות משה עמ' ז
ב/א ברור הלכה סנהדרין כב ע"א ציון א
ב/א ברכת אהרן מאמר קמח אות ג, מאמר קנז אות א
ב/א ברכת מרדכי יבמות עמ' לה, קלח
ב/א ברכת מרדכי ר"ה-מגילה עמ' צח
ב/א ברכת שלמה (תשז) עמ' קא
ב/א גבורת יצחק סנהדרין ח"א עמ' רפד, שלה
ב/א גבורת יצחק עה"ת ח"ב עמ' שצז
ב/א גופי הלכות (תשסו) עמ' שעד
ב/א דברות משה ב"מ ח"א סי' לא הערה עה
ב/א דברות משה שבועות-ע"ז עמ' קפג {כולן נשרפין לפניו}, קפו {ולא באחד מכל כלי תשמישיו}, רצז {כולן נשרפין לפניו}
ב/א דברי יוסף (אירגס) סי' מ דף פג ע"ד {שרביט המלך - לא משתמשים אלא שורפים}
ב/א דליית הכרם עמ' תתתלז {כ"מ} [ואסורל האדוניה - צ"ל ואסורה לאדוניה]
ב/א דעת תפלה עמ' של
ב/א דרך חיים (תשע) פ"א הערה 1297, פ"ו הערה 411, 573
ב/א האיר ממזרח חמש מגילות עמ' שצג {סוס של מלך}
ב/א הגהות רימ"א
ב/א הדרת מלך (מילר) סי' יד-טו
ב/א הלכתא למשיחא עמ' 48, 55
ב/א הערות וחדושים (טויב) שבת סי' לה ס"ק יד
ב/א הר המלך ח"ג עמ' לו, צב
ב/א הרמב"ם כמחנך עמ' 231
ב/א התורה והמדינה א עמ' מז
ב/א חגוי הסלע (טאובה) הל' מלכים עמ' 55-56
ב/א חוות בנימין ח"ג עמ' תשמ
ב/א חיתו ארץ עמ' 16 {ראב"ד}
ב/א חמודי צבי בראשית עמ' קסה, רט {אסור להשתמש בכלי תשמישו}
ב/א חמודי צבי ח"ב עמ' ה, רב
ב/א ילקוט מדרשי תימן ח"ב עמ' רח
ב/א ישמח ישראל (טשורטקוב, תשנד) עמ' כא
ב/א כבוד לאיש דף עא ע"ב
ב/א כבוד מלכים (לייטר)
ב/א לחם חקי עמ' קא, קלה
ב/א לקוטי הגרי"ז ח"ב עמ' פד
ב/א לקוטי שיחות חכ"ג עמ' 255 הערה 93
ב/א מאה שערים (קפשאלי) עמ' קסא
ב/א מוריה גל' קפה עמ' עח-עט
ב/א מוריה גל' קפז עמ' עו
ב/א מחזה עליון עמ' רסב
ב/א מחנה לויה (תשעד) עמ' רי
ב/א מחשבות על דמוקרטיה יהודית עמ' 23, 454
ב/א מלך ביפיו עמ' פו-פח
ב/א מלך ישראל עמ' 308
ב/א מנחת אהרן (רוט, תשסא) עמ' קלג
ב/א מנחת חינוך ח"ג עמ' רעא {כ"מ}
ב/א מעיל שמואל (פלורנטין)
ב/א מרכבת המשנה מהדו"ב
ב/א משא יד ח"א עמ' כח {הדינים של מורא מלך לא נהגו במשה}
ב/א משבצות זהב שמואל א עמ' תקכ
ב/א משבצות זהב שמואל ב עמ' טו, ריח
ב/א משיבת נפש עמ' קיא
ב/א משנה שלמה עמ' רצב
ב/א משנת המדינה עמ' 79
ב/א משנת חיים במדבר עמ' ריב
ב/א נחלת יעקב (צלניק) עמ' 36
ב/א נחלת שמעון (קרסנר) שמואל א ח"ב פרק לט פסוק א
ב/א נטעי שושנה עמ' קסב {אימת מלכות}
ב/א סדר יעקב ח"א לדף יא ע"א (ד"ה שורפין)
ב/א סיני ק עמ' תיז
ב/א עולת ראיה (וייס) עמ' לט
ב/א עטרת שלמה ח"ב עמ' קנח
ב/א עיוני הלכות ח"ב עמ' תקנט
ב/א עיוני הפטרה ח"א עמ' 64, 100
ב/א עיוני הפטרה ח"ב עמ' 647
ב/א עץ השדה סי' יב הערה יב
ב/א עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 59, 214, 215
ב/א פד"ר חי"א עמ' 104
ב/א פירוש ר' בחיי אבות פ"א מי"ג הערה 26
ב/א פרחי אהרן עמ' 175
ב/א פרשת השבוע (תשעב) ח"ה עמ' 174
ב/א צפיה ח"ג עמ' 255
ב/א צפנת פענח דברים עמ' קעג, שטו
ב/א קול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' פה
ב/א קונטרסי שעורים קדושין שעור כ אות ט
ב/א קרבן אשה
ב/א קרנות המזבח דף קכו ע"א
ב/א רנת יצחק ישעיהו-ירמיהו עמ' תטו
ב/א רנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' קפד-קפה
ב/א רנת יצחק שמואל עמ' קנד {כבוד גדול}, רעא {כולם נשרפים}, שב {אימה ויראה, שרביטו}
ב/א רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' לד
ב/א שאילת יעבץ ח"ב סי' טו
ב/א שו"ת הרדב"ז ח"ח סי' עא
ב/א שיח יצחק (וייס) ח"א עמ' קמח
ב/א שיירי כנה"ג
ב/א שמן ראש (כץ) סוכות ח"ב עמ' קעח
ב/א שמן ראש ל"ג בעומר-שבועות עמ' רסו {כלי תשמישו מותרים למלך אחר}
ב/א שנות חיים (מיל') עמ' י
ב/א שעורי ר' שמואל סנהדרין ח"א עמ' קעב-קעג
ב/א שערי המקדש סי' לט אות ח-ט
ב/א שערי טהר ח"ח סי' מב, סי' צז אות א, סי' צח אות א, ה
ב/א שרשים במועדות עמ' כג
ב/א תורת האוהל (תשנג) עמ' תקג
ב/א תורת המדינה עמ' 277 {איסור הנאה מקבר של מלך}
ב/א תורת המלך (צדוק) סי' ג ס"ק א, מו, נב, נה
ב/א תורת ירוחם ח"ג דף ח ע"א
ב/א תורת מנחם ח"א עמ' 83 {שתהא אימתו עליך}
ב/א תורת מנחם ח"נ עמ' 313 {שתהא אימתו עליך}
ב/א תורת מנחם חמ"א עמ' 295 {ולא בכתרו}
ב/א תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' רמ
ב/א תחומין חט"ו עמ' 156, חי"ט עמ' 24, 28
ב/א תפארת צבי (שפילמן) ח"ג עמ' רמה
ב/ב אבן מלוכה (ברון, תשעה) עמ' 377
ב/ב אבן מלוכה (ברון, תשעז)
ב/ב אברהם יגל
ב/ב אדמת יהודה
ב/ב אור זרוע לצדיק עמ' 92-94
ב/ב אור עולם (שניאורסון) עמ' 276
ב/ב אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' רלז {אינה נבעלת לאחר}
ב/ב אמרי דבש דף מג ע"א
ב/ב אפיקי יהודה (גרשוני) עמ' 185 {אשתו אינה נבעלת לאחר}
ב/ב בגדי חמודות שמות פ"יח פסוק ב
ב/ב ברור הלכה סנהדרין יח ע"א ציון כ
ב/ב גופי הלכות (תשסו) עמ' שעא
ב/ב דברות משה קדושין סי' נ הערה כו, נז
ב/ב דברי חן (נתנזון) דף מו ע"ד, מז ע"ג
ב/ב דרך חיים (תשע) פ"ו הערה 573
ב/ב הדרת מלך (מילר)
ב/ב הר המלך ח"ז עמ' רעו
ב/ב זכור לאברהם (אביגדור)
ב/ב זכר ישעיהו
ב/ב חגוי הסלע (טאובה) הל' מלכים עמ' 57-60
ב/ב חי' חתם סופר
ב/ב חלקת יואב מהדו"ק חו"מ סי' ד
ב/ב יין הטוב עמ' רמט
ב/ב כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תקכ
ב/ב מגילת ספר לאוין דף מז ע"ג
ב/ב מלך ביפיו עמ' פט-צג
ב/ב מנחת אהרן (רוט, תשסא) עמ' קלב
ב/ב מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ט עמ' רצ
ב/ב מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' ה, ח
ב/ב מנחת עני (תקמז) דף מא ע"א
ב/ב מסורה חט"ז עמ' מב
ב/ב מעיל שמואל (פלורנטין)
ב/ב מעין החכמה עמ' רפז-רפח
ב/ב מפתח הבאורים [חתם סופר אהע"ז ח"א סי' קנא]
ב/ב מקורות לפסקי הרמב"ם
ב/ב משא יד ח"א עמ' כט {איסור לשאת אלמנת מלך - מדין מורא מלך}
ב/ב משך חכמה דברים פ"ל פס' ב
ב/ב משנה שלמה עמ' רצב
ב/ב משנת חיים דברים עמ' שעד, שעו
ב/ב נשאל דוד אהע"ז עמ' פג ע"א, קח ע"א
ב/ב עיוני הפטרה ח"א עמ' 63
ב/ב עין חיים ח"א עמ' ריח {אסור בגרושת מלך}
ב/ב עמק שאלה (טברסקי) עמ' שסה
ב/ב עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 215
ב/ב פרדס יוסף (פצנובסקי) בראשית עמ' תריח
ב/ב פרשת השבוע (תשעב) ח"ה עמ' 174
ב/ב צפנת פענח דברים עמ' קעג, שטו
ב/ב קובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ה עמ' רמא {חישוב קצים}
ב/ב קול דודי שבועות סי' תרו
ב/ב קול יעקב (שאול) ח"ב
ב/ב קרן הצבי מצוה עא אות ב
ב/ב רנת יצחק שמואל עמ' תנז {אינו נושא אלמנתו}
ב/ב רשימות (שניאורסון) חוב' ז עמ' 35 {חליצה ויבום}
ב/ב שלשה שריגים (קרמר) דף יע"א {לח"מ - אינה חולצת כי אסורה לינשא}
ב/ב שערי טהר ח"ח סי' צז אות א, סי' קטז
ב/ב תומר דבורה (בן הרוש) עמ' קמח
ב/ב תורת המלך (צדוק) סי' ג ס"ק מ
ב/ב תורת ישראל (פייגנבוים) עמ' קע {אינה נבעלת לאחר}
ב/ב תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' רמ
ב/ב תורת ראשי הישיבות קידושין ח"א עמ' תרלד
ב/ג אב בחכמה דף מד ע"ב {כ"מ - למה אשת מלך לא חולצת}
ב/ג אבן השהם ומאירת עינים עמ' מט
ב/ג אבן ישראל (פישר) ח"ב עמ' פט
ב/ג אבן מלוכה (ברון, תשעה) עמ' 376-378
ב/ג אבן מלוכה (ברון, תשעז) עמ' 490-493
ב/ג אבני נזר אהע"ז סי' ריא אות ב
ב/ג אברהם יגל
ב/ג אגרות משה אהע"ז ח"א סי' קנג, קנח, קסה
ב/ג אהבת קדומים עמ' תנד
ב/ג אהלי יהודה (אמדו) דף סד ע"ב {אסור לראותו}
ב/ג אוצרות הרמב"ם
ב/ג אור הישר
ב/ג אור יעקב יבמות דף כו ע"ב
ב/ג אור ליהודה (תשנט) עמ' שסג {לח"מ}
ב/ג אור ליהודה יבמות עמ' ד
ב/ג אור לישרים (שולמן) עמ' סג {אינו חולץ - כ"מ}
ב/ג אור עולם (שניאורסון) עמ' 272-275
ב/ג אמונת עתיך גל' 116 עמ' 83 {האם מלך יכול להתפטר}
ב/ג אמרי יהודה (דרעי, תשעב) ימים נוראים עמ' עח
ב/ג אמרי יצחק בראשית עמ' שג
ב/ג אפיקי יהודה (גרשוני) עמ' 182-186
ב/ג ארזא דבי רב יבמות עמ' יח {תשב בזיקה}
ב/ג ארצות החיים סי' ח ארץ יהודה אות ד עמ' קנא {ערום}
ב/ג אש דת (תשמח) עמ' נד
ב/ג אשד הנחלים (נחמולי) דף ו ע"ג
ב/ג באר הגולה (הרטמן) באר ה הערה 363 {אינו מחול}
ב/ג באר יצחק (ספקטור) ח"ב עמ' קפז {כ"מ}
ב/ג באר מים חיים (טשרנוביץ) בראשית פרק לז פסוק כה {אסור לו לבזות את עצמו}
ב/ג באר מים חיים (טשרנוביץ, תשנט) ח"ב עמ' תשעא
ב/ג בדבר מלך חי"ח עמ' צה, רצא {ואינו חולץ שנאמר וירקה בפניו וזה בזיון ואפילו רצה אין שומעין לו שהמלך שמחל על כבודו אין כבודו מחול והואיל ואינו חולץ אינו מייבם וכו'}
ב/ג בית אהרן וישראל גל' לב עמ' נח
ב/ג בית אהרן וישראל גל' קכד עמ' צב {כ"מ - חליצה - בזיון למלך}
ב/ג בית יעקב (מסקין) סי' נב
ב/ג בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' קלג, קמה
ב/ג בית נפתלי (תרנט) סי' ע
ב/ג בית נפתלי (תשסו) עמ' שסח {רמב"ם}, שע {לחם יהודה}
ב/ג בן יהודה סי' א
ב/ג בני בנימין (נבון) ח"א דף ע ע"ב {אינו מיבם}
ב/ג בני יהודה דף מח ע"ג
ב/ג ברור הלכה סנהדרין יח ע"א ציון ט, יט ע"ב ציון ב
ב/ג ברכת מרדכי יבמות עמ' לה, קלח
ב/ג גבורת יצחק סנהדרין ח"א עמ' קנז, קנח{כ"מ} רעב
ב/ג גופי הלכות (תשסו) עמ' שעב {אינו חולץ}
ב/ג גושפנקא דמלכא
ב/ג גליוני הגר"ש עמ' קיט {כ"מ} [ברש"י הלשון "גנאי" במקום "בזיון"]
ב/ג דביר דוד (סוויראן) עמ' 139
ב/ג דברות אליהו ח"ה עמ' קעד-קעה {אין כבודו מחול}
ב/ג דברות משה יבמות עמ' פב, רכג
ב/ג דברי מרדכי (וייס) ח"א עמ' קג
ב/ג דברי נפתלי (הלברשטם) ח"א עמ' שיג
ב/ג דגל ראובן ח"ב סי' לח
ב/ג דובר מישרים - דרשות דף ו ע"ב
ב/ג דרך חיים (תשע) פ"ו הערה 573
ב/ג דרכי משה ח"ב שמעתתא ז פ' ח, יט, כא
ב/ג הדרת מלך (מילר)
ב/ג הלכה פסוקה ח"א סי' ז הערה 217
ב/ג הלכות מדינה ח"א עמ' קנד, קע
ב/ג הלכתא למשיחא עמ' 19, 36, 63
ב/ג המדות לחקר ההלכה מדה י אות יא
ב/ג הערות ובאורים לרמב"ם (אדלשטיין) עמ' צט {אסור לראותו}
ב/ג הר המלך ח"ז עמ' רעו
ב/ג התורה והמדינה ח"ג עמ' קסח, קובץ ה עמ' רפד
ב/ג זכרון יהודה (מונק) דף פט ע"ד {אין כבודו מחול}
ב/ג חגוי הסלע (טאובה) הל' מלכים עמ' 61-68
ב/ג חסדי דוד ח"ה עמ' תקלט
ב/ג חק המלך יבמות עמ' א-ג, ז
ב/ג חשבונות של מצוה עמ' שפא
ב/ג יהגה האריה עמ' פב
ב/ג יוסף את אחיו עמ' קמ {אסור לבזות מלך גם במקום מצוה}
ב/ג ימין משה
ב/ג ישא איש דף סח ע"ג
ב/ג כבוד מלכים (לייטר)
ב/ג כח מעשיו הגיד לעמו דף נג ע"ד
ב/ג כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' מו
ב/ג כפי אהרן (עזריאל) ח"א דף א ע"א
ב/ג לבושי מרדכי אהע"ז עמ' רסב
ב/ג להורות נתן במדבר עמ' קב
ב/ג לחם יהודה
ב/ג לקוטי שיחות חי"ט עמ' 166
ב/ג לקוטי שיחות חל"ו עמ' 164 {מלך שמחל}
ב/ג לקוטי שעורים (שטיין) יבמות-כתובות עמ' לו, לח
ב/ג לקט שיחות מוסר ח"ג עמ' תיג {מלך שמחל}
ב/ג מאור החיים עמ' כח
ב/ג מאור למלך יבמות עמ' יד, סח, עז
ב/ג מבשר טוב - ימי הרחמים עמ' קד
ב/ג מגל חי"ד עמ' 98, 101 {כ"מ - חליצה לאלמנתו}, 102-103
ב/ג מילי דמרדכי
ב/ג מירא דכיא (גירונדי) עמ' קיט
ב/ג מלך ביפיו עמ' פט-צג
ב/ג מנחת אהרן (רוט, תשסא) עמ' קלד, קלו, קלח
ב/ג מנחת חינוך ח"ג עמ' רעא
ב/ג מסורה חי"א עמ' יא, חי"ב עמ' סג
ב/ג מסילות בלבבם - מסילה כג עמ' קע
ב/ג מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף ריד ע"א
ב/ג מצעדי גבר יבמות סי' ח אות ה, ז
ב/ג מראה הגדול ח"ב דף מד ע"ב {אינו חולץ}
ב/ג מראה הנוגה
ב/ג משכיל ליהודה עמ' רטז
ב/ג משנה שכיר או"ח ח"ב עמ' נט
ב/ג משנת המדינה עמ' 78
ב/ג משנת ר' אהרן יבמות סי' ח הגהה ה עמ' נו {אינו חולץ}
ב/ג משרת משה (עטייה)
ב/ג נטעי שושנה עמ' קסא-קסד {אין כבודו מחול}
ב/ג נפש הרב עמ' י
ב/ג נפת צופים (בירדוגו, תשעה) עמ' סג
ב/ג נתיבות מרדכי יבמות ח"א עמ' שג, ח"ב עמ' שטז
ב/ג נתיבים במשפט העברי עמ' 166
ב/ג ס' העתים עמ' 264
ב/ג סיני ק עמ' תיח
ב/ג עזרת נשים (מאירי) ח"ג עמ' קכז {יבום}
ב/ג עין יצחק תנינא ח"ב עמ' קנא
ב/ג עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קעח, רפח
ב/ג עץ חיים (אבלסון) עמ' רנא
ב/ג עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 200, 218
ב/ג פני מלך (גוטליב) בראשית עמ' רלא {אינו חולץ}
ב/ג פניני ים סי' מט אות טו-טז, לו
ב/ג פרדס יוסף (פצנובסקי) שמות עמ' כו
ב/ג פרשיות בספרי הנביאים שמואל א עמ' קעו
ב/ג צפיה ח"ג עמ' 255
ב/ג קובץ הערות (תשסג) סי' ה אות ה, ח
ב/ג קרן הצבי מצוה עא אות ב
ב/ג רשימות (שניאורסון) חוב' ז עמ' 35 {חליצה ויבום}
ב/ג רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' מב
ב/ג שארית ישראל (שלוניקי) דרוש יב להספד (ד"ה ולענ"ד יתפרש) {אין כבודו מחול - לענין קריעתו על מת שאינו מחוייב בה}
ב/ג שו"ת מהרש"ם ח"א סי' קלה
ב/ג שיחות לספר ויקרא עמ' שנד {אין כבודו מחול}
ב/ג שירת דוד יבמות-קידושין עמ' קלב
ב/ג שלום בחילך עמ' סח
ב/ג שלשה שריגים (קרמר) דף י ע"א {אינו חולץ}
ב/ג שם משמעון (פולק) ח"ב דף קפג {כ"מ}
ב/ג שעורי הגרב"ד סנהדרין ח"א עמ' רצב
ב/ג שעורי ר' אליהו מאיר יבמות סי' ו אות יב, סי' יז אות ו
ב/ג שעורי ר' יחיאל מיכל סנהדרין אות סא
ב/ג שעורי ר' שמואל יבמות ח"ב עמ' כא-כב
ב/ג שעורי ר' שמואל סנהדרין ח"א עמ' קסה
ב/ג שערי טהר ח"ח סי' מב, סי' עח אות ג, סי' עט אות א
ב/ג שערי תורה (תשעה) חידושי סוגיות עמ' שנז
ב/ג תהלה לדוד (מן) קדשים סי' טז ס"ק ג
ב/ג תועפות ראם (מחפוד) ח"א עמ' קיא, קיד
ב/ג תורת המלך (צדוק) סי' ג ס"ק מו, נב, נה, סי' ד ס"ק י, יד
ב/ג תורת ירוחם ח"ג דף ח ע"ב
ב/ג תורת ראשי הישיבות יבמות עמ' תשיג
ב/ג תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' רמ, רמז
ב/ג תחומין חט"ו עמ' 156, 157, חי"ט עמ' 28
ב/ג תירוש ויצהר - תפארת בנים סי' נז
ב/ד אבני שהם (שחור, תשנו) ח"א עמ' רע {או"ש}
ב/ד אברהם יגל
ב/ד אור זרוע לצדיק עמ' 88
ב/ד אור שמח
ב/ד אמרי חן (לוונברג)
ב/ד אמת ליעקב נשים עמ' קפט {מצוה לשבת}
ב/ד אעירה שחר (רוזנטל) סוטה עמ' קעה {או"ש}
ב/ד בגדי כהונה (שחור) עמ' קסא {אור שמח}
ב/ד בדבר מלך ח"י עמ' קנב
ב/ד בית דוד (תשעט) יו"ד סי' שפד
ב/ד ברור הלכה סנהדרין כ ע"א ציון א, ג
ב/ד ברכת מרדכי ר"ה-מגילה עמ' צח
ב/ד גבורת יצחק (תשמח) דף פ
ב/ד גבורת יצחק (תשסו) עמ' עז {רק למלכי בית דוד}
ב/ד גבורת יצחק סוטה ח"ב עמ' צ, צב
ב/ד דברי ירמיהו קידושין עמ' ו {לח"מ}
ב/ד דברים אחדים (תקמח) דף קעז ע"ג-ע"ד {כה"ג}
ב/ד דברים אחדים (תקנח) דף קעז ע"ג = מהד' תשמו עמ' תמח
ב/ד דברים אחדים (תשמו) עמ' תמח
ב/ד היכל מלך כאן, ודף עג ע"ג
ב/ד הלכתא למשיחא עמ' 52, 53
ב/ד הרמב"ם כמחנך עמ' 90
ב/ד ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' רנה
ב/ד זרע יצחק (לומברוזו)
ב/ד חגוי הסלע (טאובה) הל' מלכים עמ' 69-73
ב/ד חוקת עולם עמ' 504
ב/ד יד המלך (לנדא)
ב/ד יד ישראל ח"ב
ב/ד יד שלמה (עזרא) דף פב ע"ד
ב/ד מחנה יוסף (תשעב) סי' מג אות א
ב/ד מלך ביפיו עמ' צד-צה
ב/ד מלך ישראל עמ' 244, 256
ב/ד מלכות בית דוד עמ' כד
ב/ד מנחת אליהו (קוליץ) ח"ב דף סט ע"א
ב/ד מעדני ביאורים עמ' קנו-קנז
ב/ד מראה הנוגה
ב/ד משבצות זהב שמואל ב עמ' קעד
ב/ד משנת חיים חולין סי' יג עמ' נא
ב/ד עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' רד
ב/ד עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 34, 218
ב/ד פרי צדיק (ר' צדוק) נח אות ח, וירא אות ג, שלח אות ט {אין ישיבה בעזרה אלא למלכי בית דוד בלבד}
ב/ד צהר גל' ו עמ' 33 {מלך יושב}
ב/ד קרבן אשה
ב/ד רנת יצחק פ' חלק עמ' רפא
ב/ד רנת יצחק שמואל עמ' שצו {אינו יוצא מפתח פלטין}
ב/ד שדה הארץ ח"א דף קכו
ב/ד שיח ערב סנהדרין עמ' רח {ישיבה בעזרה}
ב/ד שערי המקדש סי' לט אות ה {לח"מ}, ח-ט
ב/ד תורת המלך (צדוק) סי' ד ס"ק כ, כז
ב/ה אבני שהם (שחור, תשנו) ח"א עמ' שנו, ח"ב עמ' קו
ב/ה אהבת אברהם עמ' קכה {עמידת יהושע בפני כה"ג}
ב/ה אהבת עולם (דיהרנפורט) דרוש א, דף ג {אפילו נביא}
ב/ה אור הישר
ב/ה אור חדש (מהר"ל) פ"א הע' 1044
ב/ה אור עולם (שניאורסון) עמ' 279
ב/ה אחר האסף עמ' תרצט
ב/ה אילת אהבים (ברים) עמ' נז {מצוה עליו לכבד לומדי תורה}
ב/ה אליהו - נביא בעין הסערה עמ' 99
ב/ה אמונת יהושע עמ' קנב {לכבד לומדי תורה}
ב/ה אמרי חן (בן סניור) ויקרא עמ' 342
ב/ה אמרי חן (בן סניור) מלכים עמ' 98, 132, 285
ב/ה אמרי חן (בן סניור) שופטים עמ' 343
ב/ה אמרי חן (בן סניור) שמואל עמ' 75
ב/ה אמרי חן (בן סניור) שמות עמ' 323
ב/ה אמרי חן (לוונברג) ח"ה עמ' קסו
ב/ה אפיקי יהודה (גרשוני) עמ' 90 {קם בפני ת"ח}, 179 {חייב לכבד ת"ח}
ב/ה אשר למלך
ב/ה באר משה (אפשטיין) , דברים עמ' תרכב
ב/ה בגדי כהונה (שחור) עמ' רצא, רצח
ב/ה בדבר מלך ח"י עמ' קסב
ב/ה בית אברהם (ישראל, תשסג) סי' כח סעיף ה
ב/ה בית אהרן וישראל גל' לג עמ' סה
ב/ה בית אהרן וישראל גל' קיא עמ' קנה {יהושע ומשה - מלכים}
ב/ה בית נפתלי (תרנט) סי' מט
ב/ה בית נפתלי (תשסו) עמ' רצג
ב/ה ברור הלכה הוריות יג ע"א אחרי ציון פ
ב/ה ברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' צד {בפני כה"ג}
ב/ה בשבילי אמונה ח"ב עמ' תיא-תיב {מכבד ת"ח וכה"ג}
ב/ה בשבילי המלך סי' יח אות ג
ב/ה גבורת יצחק ברכות ח"א עמ' קיד-קטו
ב/ה גבורת יצחק סוטה ח"ב עמ' פט, צא-צב, צה
ב/ה גוילי אפרים עמ' קצב
ב/ה דברות משה ברכות עמ' לט {וכל העם באין אליו בעת שירצה}
ב/ה דברות משה קדושין סי' נ הערה נז עמ' תקמב
ב/ה הלכות מדינה ח"א עמ' קנט, ח"ג עמ' מב, עא
ב/ה הלכתא למשיחא עמ' 32, 36, 53
ב/ה העלם דבר סי' טז
ב/ה הקשורים ליעקב (תשעח) עמ' רטז
ב/ה התורה והמדינה ח"ב עמ' סה
ב/ה ואם תאמר ח"א קושיה 1012
ב/ה וזאת התורה עמ' רפב
ב/ה ויקח אברהם [בגדי יו"ט (קריספין) דף ל ע"א]
ב/ה ויקרא יעבץ עמ' קלט
ב/ה זבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' רסז
ב/ה חגוי הסלע (טאובה) הל' מלכים עמ' 74-83
ב/ה חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"ב סי' מד אות י
ב/ה חקרי זמנים ח"ג עמ' רצג, ח"ד עמ' קעח, קפג
ב/ה ידי משה (בוצק') הל' חגיגה סי' ט
ב/ה יוסף את אחיו עמ' פה {עומדים לפניו - עמידה בזמן תפלה למלך גוי}
ב/ה יוסף לקח כרך א ח"א עמ' קצ, כרך ב ח"א עמ' מח, נב, ריא
ב/ה יין מלכות (שניאורסון) עמ' 562-565
ב/ה ילקוט מדרשי תימן ח"ב עמ' צג
ב/ה ישמח ישראל (טשורטקוב, תשנד) עמ' כא
ב/ה כבוד חכמים (הורוויץ) דף כט ע"א, לד ע"א
ב/ה כבוד מלכים (לייטר)
ב/ה כרע רבץ עמ' תפט {השתחויה למלך}
ב/ה לב הארי על חובות הלבבות - שער יחוד המעשה עמ' שנו
ב/ה להורות נתן אבות עמ' רעד
ב/ה להורות נתן מועדים ח"א עמ' א
ב/ה לקוטי שיחות חל"ה עמ' 178 {מסתפר כל יום}
ב/ה מבוא למשנה תורה עמ' 206
ב/ה מגן גבורים (או"ח) סי' כח ס"ק א
ב/ה מוסר המקרא והתלמוד עמ' קלא {לח"מ}
ב/ה מחזה עליון עמ' רנט-רסב, רסה-רסו
ב/ה מלך ישראל עמ' 489
ב/ה מלכות בית דוד עמ' לג
ב/ה מלכות יהודה וישראל עמ' 60, 66, 69, 218, 228, 275
ב/ה מנחת מחבת עמ' קעט
ב/ה מסורה ח"ח עמ' נא
ב/ה מעיל שמואל (פלורנטין)
ב/ה מצות ביקור חולים סי' לג אות יג {כל העם עומדים}, סי' לט אות ה {נביא}, ו {לומדי תורה}
ב/ה מקוה המים עמ' קכח {כדי שתהא יראתו בלב הכל}
ב/ה מראה הנוגה [דברים אחדים (תקמח) דף קעו ע"ג, קעז ע"ג] {כה"ג אינו בא למלך}
ב/ה מרגליות הים סנהדרין קא ע"ב אות יז {עומדים לפניו}
ב/ה משא בני קהת
ב/ה משבצות זהב ירמיהו עמ' תכב
ב/ה משבצות זהב ישעיהו עמ' תתכח
ב/ה משבצות זהב מלכים א עמ' נז
ב/ה משבצות זהב שופטים עמ' קע
ב/ה משבצות זהב שמואל א עמ' שצב
ב/ה משבצות זהב שמואל ב עמ' רצד
ב/ה משנת חיים במדבר עמ' תסז
ב/ה נוה צדק
ב/ה נזר אברהם מכות ועדות עמ' רכג
ב/ה נזר הקדש (תשעה) ח"ב עמ' תרלו, תרלט
ב/ה נחלת דבש (ליפשיץ) מהדו"ת סי' כב אות כח {יכבד ת"ח}
ב/ה נחלת שמעון (קרסנר) מלכים א ח"ב סי' לח אות ט, יא, סי' נה אות טו
ב/ה נחלת שמעון (קרסנר) מלכים ב ח"ב סי' לא אות ג, ו
ב/ה נחלת שמעון (קרסנר) שופטים ח"א סי' כז אות ח
ב/ה נחלת שמעון (קרסנר) שמואל א ח"ב פרק ס פסוק כג
ב/ה נחלת שמעון (קרסנר) שמואל א סי' לא אות יא, מלכים ב ח"א סי' יג אות ג
ב/ה נחלת שמעון (קרסנר) שמואל ב ח"ב סי' מז אות א
ב/ה נחמד למראה ח"ב דף לג ע"ד
ב/ה ניר לדוד
ב/ה נפש הרב עמ' רנו
ב/ה נפש הרב עמ' רנו
ב/ה נצח ישראל עמ' תפד
ב/ה נתיבי חיים (אלעזרי) שמות עמ' מב
ב/ה ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' סח
ב/ה עטרת שלמה ח"ב עמ' קנט
ב/ה עיוני הלכות ח"א עמ' תנד
ב/ה עיוני הפטרה ח"א עמ' 69
ב/ה עין חנוך עמ' רפב-רפג [מקורו בספרי סוטא כז' כא']
ב/ה עיקרים במשפט הפלילי העברי פרק 3 הע' 70
ב/ה ענפי ארז (זי') דף מב ע"א {כה"ג}
ב/ה עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 59, 77, 199, 214, 218, 219, 224-227
ב/ה פילון (וולפסון) ח"ב עמ' 210
ב/ה פני חיים (צימרמן) עמ' קעב
ב/ה פרדס מרדכי עמ' תרכז
ב/ה פרשיות בספרי הנביאים שמואל א עמ' סג, שנז, שסו
ב/ה צבי תפארת - רשומי דברים ד"ה מדי
ב/ה צהר גל' ו עמ' 24, 25, 27, 28, 30, 34, 35
ב/ה צפנת פענח בראשית עמ' קנז, במדבר עמ' רלג, רעד
ב/ה קדשי שעה (פישמן) פ"א אות יב {מחיית עמלק בזה"ז}
ב/ה קובץ המועדים ר"ה-יו"כ עמ' תמט, תנז
ב/ה קנה חכמה פ"ג ה"ב אות א ס"ק ח {כבוד כה"ג למלך}
ב/ה רישומי דברים אות כ
ב/ה רמב"ם המאיר הל' ש"ע פ"ג ה"א הע' 7
ב/ה רנת יצחק יהושע עמ' שלו {כה"ג אינו בא}, שמואל עמ' רעח {נביא משתחוה}, שלג {יראתו בלב הכל}, שסג {משתחוים}, שסד {לא ידבר רכות}, מלכים עמ' יב {נביא משתחוה}, יג {משתחוים}, טו {כה"ג אינו בא}, קעו {כה"ג אינו בא}, רכו {נביא משתחוה}, רלד {כה"ג אינו בא}, רמו {נביא משתחוה}
ב/ה רנת יצחק עה"ת ח"א עמ' שטז, ח"ב עמ' רפח
ב/ה רנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' קמא {מלבושים נאים}, קפב {השתחויה}
ב/ה רנת יצחק תהלים עמ' רמב
ב/ה רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' קכז, קצח, תפא, תרכא
ב/ה רנת יצחק תענית עמ' כג {כה"ג אינו בא לפני המלך}
ב/ה רשימות (שניאורסון) חוב' ז עמ' 39
ב/ה רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' כו
ב/ה שו"ע הרב או"ח סי' רס ס"א
ב/ה שיח יצחק (וייס) ח"א עמ' קצו {מסתפר כל יום}
ב/ה שלום בחילך עמ' סח
ב/ה שמות בארץ (תשנט) עמ' נט
ב/ה שרשים במועדות עמ' כג, כה
ב/ה תהלה לדוד (מן) קדשים סי' טז ס"ק ג
ב/ה תולדות ההלכה ח"ב עמ' 56
ב/ה תולדות יעקב (וורשנא) דף נו ע"ג
ב/ה תועפות ראם (מחפוד) ח"א עמ' קיא, קיד
ב/ה תורת המלך (צדוק) סי' א ס"ק יז, סי' ג ס"ק ג-ו, טו, סי' ד ס"ק א, ה
ב/ה תורת הפילוסופיה עמ' 49
ב/ה תורת מנחם - יין מלכות ח"ג עמ' רמג-רמו {מסתפר כל יום}
ב/ה תורת מנחם ח"נ עמ' 313
ב/ה תורת מנחם ח"ס עמ' 165
ב/ה תורת מנחם חמ"ו עמ' 186
ב/ה תורת רפאל ח"ג עמ' פה
ב/ה תחומין חט"ו עמ' 156
ב/ה תחית ישראל עמ' קס
ב/ו אבני שהם (שחור, תשנו) ח"א עמ' רנב
ב/ו אוצר המאמרים (תשסג) עמ' ריב
ב/ו אור הרעיון עמ' רצה {לבו בקרבו שפל}
ב/ו אור יחזקאל (קור') עמ' 210
ב/ו אור שמח
ב/ו אחר האסף עמ' תרצט
ב/ו אלומות יוסף (תשנ) עמ' רא {גסות לב}
ב/ו אמרי חן (בן סניור) בראשית עמ' 245
ב/ו אמרי חן (בן סניור) מלכים עמ' 9
ב/ו אמרי יצחק במדבר-דברים עמ' קלו, רפ
ב/ו אמת ליעקב נשים עמ' מו {משה היה מלך}
ב/ו אפיקי יהודה (גרשוני) עמ' 179 {חייב לרחם}
ב/ו ארשת שפתינו (שלזינגר) פרשת משפטים מאמר קג עמ' שכז
ב/ו באר משה (אפשטיין) במדבר עמ' תכא, דברים עמ' תרכב, מלכים עמ' קצ
ב/ו בעקבות משה עמ' עב
ב/ו ברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' קפב
ב/ו בשבילי הקדושה סי' לו אות ג {ענוה}
ב/ו בתורתו יהגה ח"א עמ' תט
ב/ו גבורת יצחק סנהדרין ח"א עמ' רל
ב/ו גבורת יצחק שבת ובהמ"צ עמ' קמד {לא ינהג שררה}
ב/ו דברות משה קדושין סי' נז
ב/ו דברי שאול דברים עמ' קמד
ב/ו דורש טוב עמ' 360
ב/ו דעת שבת עמ' קט
ב/ו דרך חיים (תשע) פ"ג הערה 103, 296
ב/ו האיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' רכח {ויצא ויבא בחפציהם ובטובתם}
ב/ו הלכות מדינה ח"א עמ' קנט, ח"ג עמ' לז, נ, עא
ב/ו התורה והמדינה ח"ג עמ' נט, קובץ ה עמ' שנב
ב/ו ויקרא יעבץ עמ' קכח
ב/ו זאת ליעקב במדבר עמ' רסט
ב/ו חנן אלקים עמ' מט
ב/ו חקרי זמנים ח"ג עמ' רצג
ב/ו יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' רט
ב/ו ילקוט מדרשי תימן ח"ב עמ' רז
ב/ו לב הארי על חובות הלבבות - שער יחוד המעשה עמ' שנט
ב/ו לב הארי על חובות הלבבות - שער הבטחון עמ' קמד {יהיה חונן ומרחם ויחוס}
ב/ו להורות נתן - שו"ת ח"י עמ' יט
ב/ו להעיר להורות ולהשכיל ח"ב עמ' רסד {רועה}
ב/ו לקט אמרי קודש (בעלז) שמות עמ' קנב, דברים עמ' נח-נט, ק, מועדים עמ' לב
ב/ו לקט שיחות מוסר ח"ג עמ' תיג {שפל}
ב/ו מבוא למשנה תורה עמ' 6, 183, 206, 332
ב/ו מבשר טוב - ימי הרחמים עמ' רא
ב/ו מבשר טוב - ישועות אברהם עמ' שכ {שפל}
ב/ו מחשבות על דמוקרטיה יהודית עמ' 454, 462
ב/ו מי באר (יעקבזון) חנוכה (תשנז) עמ' צז
ב/ו מלכות יהודה וישראל עמ' 16
ב/ו מקוה המים עמ' קכח {לא ינהג גסות בישראל יותר מדי}
ב/ו משבצות זהב ישעיהו עמ' תתקכז
ב/ו משבצות זהב שמואל א עמ' תמד
ב/ו משבצות זהב שמואל ב עמ' קז, שמג
ב/ו משנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' רצו {ודרכו של רועה}
ב/ו משנת המדינה עמ' 79
ב/ו נתיב התורה (סאלים) דברים עמ' פז
ב/ו נתיבות יצחק ח"ג עמ' קעד, תנב
ב/ו נתיבים במשפט העברי עמ' 184
ב/ו סודו של המשפט העברי עמ' 452, 453
ב/ו עיוני הפטרה ח"ב עמ' 648
ב/ו עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קנב
ב/ו עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 56, 94, 186, 190, 201
ב/ו פרשיות בספרי הנביאים שופטים עמ' קכח, שמואל א עמ' קלח, קעז
ב/ו צמיחת גאולתנו עמ' ריז
ב/ו צפיה ח"ג עמ' 256
ב/ו רנת יצחק דברי הימים עמ' קיד {ידבר רכות לקהל}
ב/ו רנת יצחק יהושע עמ' שיג {בענוה יתירה}, שמואל עמ' צח {בענוה יתירה}, שסד {ידבר רכות לקהל}, מלכים עמ' קלב {ידבר רכות לקהל}
ב/ו רנת יצחק ישעיהו-ירמיהו עמ' שסג, תהלים עמ' פד, תקסו, חמש מגילות עמ' קלו
ב/ו רנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' רמו
ב/ו רנת יצחק פ' חלק עמ' רעח {לא ינהג גסות}
ב/ו רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תו
ב/ו רשימות (שניאורסון) חוב' ז עמ' 28
ב/ו שאול בחיר ה' עמ' 36
ב/ו שבות יעקב (אבולפיה) עמ' קנ
ב/ו שלום בחילך עמ' פד
ב/ו שלטון החוק בישראל עמ' 82, 99
ב/ו שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' רו
ב/ו שערי תורה (תשעה) חידושי סוגיות עמ' שפ
ב/ו שרשים במועדות עמ' כה
ב/ו תהלה לדוד (והרמן) פקי"ט פסוק יט הערה לח
ב/ו תהלה לדוד (מן) קדשים סי' טז ס"ק ג
ב/ו תורת המלך (צדוק) סי' א ס"ק נא, סי' ד ס"ק ה
ב/ו תורת המלך (שפירא) ח"ב עמ' רנה
ב/ו תורת הפילוסופיה עמ' 64
ב/ו תחומין חט"ו עמ' 155, חי"ח עמ' 245 {מלך חייב לשמוע למצוות}


ג/991 הלכות מלכים פרק ג *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ג/רה"פ אבן האזל
ג/רה"פ אמרות מלך
ג/רה"פ אמרי חן (לוונברג)
ג/רה"פ באר מרים ח"א
ג/רה"פ הרמב"ם המדויק
ג/רה"פ יד פשוטה
ג/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ג/רה"פ כבוד מלכים (לייטר)
ג/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ג/רה"פ משפט המלוכה
ג/רה"פ ערוך השלחן העתיד לקוטים סי' עב
ג/רה"פ פי' ר"י קאפח
ג/רה"פ צפיה ח"ג עמ' 256-257
ג/רה"פ קרית מלך
ג/רה"פ רמב"ם לעם
ג/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ג/רה"פ תורת המלך (אריאלי)
ג/א אבן ישראל עה"ת (לפני תשנט) עמ' פה
ג/א אבן ישראל עה"ת (תשסב) עמ' קכב
ג/א אבן ישראל עה"ת (תשסז) עמ' קעא
ג/א אבני זכרון (פפר) ח"ג סי' נה אות ה
ג/א אברהם יגל
ג/א אגרות הגרי"ד עמ' רסט
ג/א אגרות משה או"ח ח"א סי' נב ענף א, יו"ד ח"ב סי' קמא ענף ג
ג/א אדרת המלך עמ' רצד-רצה
ג/א אהבת אברהם עמ' מה {מגיהים מספר העזרה}
ג/א אהל דוד (קאהן) ח"ה יהושע פ"א פסוק ח
ג/א אהל שרה לאה עמ' שיט-שכב, שצה-שצו
ג/א אהלי יהודה (אמדו)
ג/א אור הישר
ג/א אור הרעיון עמ' רצה {כותב ס"ת}
ג/א אור יחזקאל (קור') ח"א עמ' 205
ג/א אור יעקב סנהדרין דף כט ע"ג
ג/א אלומות יוסף (תשנ) עמ' רטו {פרשת מלך}
ג/א אמרות יצחק תנינא עמ' סו-סז {ס"ת השני תמיד אצלו}
ג/א אמרי כהן (הולנדר) עמ' פא-פב
ג/א אנצי"ת ע' בית דין הגדול הע' 183
ג/א אפיקי יהודה (גרשוני) עמ' 186-192, 423
ג/א ארץ הצבי (שכטר) עמ' רלו
ג/א באר משה (אפשטיין) דברים עמ' תעא
ג/א באר שרים (שולמן) עמ' כז
ג/א בארות נתן עמ' קעח
ג/א בד קודש (פוברסקי) סנהדרין-מכות עמ' צא
ג/א בחיר חיים
ג/א בית אהרן וישראל גל' יד עמ' סד-סה, סז, גל' סג עמ' טז-יז {לח"מ}
ג/א בית הלל (ליבשיץ) סי' צז (ד"ה עוד)
ג/א בית שערים יו"ד סי' שסו
ג/א בכורי חיים ח"ג עמ' לו, ח"ה עמ' קיב {כ"מ}
ג/א בן אברהם (אישטרושא) {שני ס"ת}
ג/א בן אשר סי' לז אות ט, יא-יד
ג/א בני חיי דף טו ע"ג
ג/א בנתיבי חסד ואמת תשנ"ד עמ' 104 {ס"ת של אבותיו}
ג/א ברור הלכה סנהדרין כא ע"ב אחרי ציון ד
ג/א ברכת אהרן מאמר קמח אות א
ג/א ברכת הזמן עמ' תלא
ג/א ברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' קיד
ג/א ברכת מרדכי ברכות-עירובין עמ' קכא
ג/א בשבילי המלך סי' יז אות א {כיהושע ושאול ודוד}, סי' לב אות ז, י {כ"מ}, סי' לג אות א, ב {כ"מ}, ה
ג/א בשבילי הקדושה סי' לו אות ז, הערה ב, ו
ג/א בתורתו יהגה ח"א עמ' 41
ג/א בתי כהונה (תצו) בית ועד דף עז ע"ב
ג/א בתי כהונה (תשסה) עמ' קנט
ג/א גבורת יצחק הל' תפלה עמ' קכז
ג/א גבורת יצחק סוטה ח"ב עמ' צט
ג/א גבורת יצחק סנהדרין ח"א עמ' רפד, שיח, שכב, שכה, שכז, שכט, שלב
ג/א גבורת יצחק ר"ה עמ' ז
ג/א דברות אליהו ח"ב עמ' סח
ג/א דברות משה סנהדרין עמ' פד, פו-פט
ג/א דברי אור ח"ג עמ' קמה
ג/א דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' ט
ג/א דרכי שמחה עמ' לא-לב
ג/א דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' תקעד {אם לא הניחו לו אבותיו}
ג/א הגהות חבר בן חיים
ג/א הגיוני משה עמ' 236 {התורה היא חוקה של המלכות}
ג/א הדרום כ עמ' 153
ג/א הדרת אפרים ח"ב עמ' רפג-רפד
ג/א הדרת מלך (מילר) סי' יז-יט (גם במילואים)
ג/א המאיר לארץ [ירושלמי סנהדרין פ"ב ותוספתא פ"ד] {כ"מ}
ג/א המשפט העברי עמ' 42
ג/א הערות (ברנשטיין, תשעו) ח"א עמ' תכד
ג/א הר המלך ח"ג עמ' צב
ג/א התעוררות תשובה (תשנב) ח"ד עמ' קנא
ג/א וזאת התורה (חב"ד תשסט) עמ' נב-נז
ג/א ויעמידה ליעקב לחק מהדו"ב עמ' 84 {מצות כתיבת ס"ת - כי עליו ללכת לפי התורה}
ג/א זבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' שיד
ג/א זכור לאברהם (אביגדור)
ג/א זכר דוד (אנציקלופדיה) מאמר ג עמ' רסז-רסח
ג/א זכרון יצחק (גולדשמיד) עמ' קט-קטו
ג/א חגוי הסלע (טאובה) הל' מלכים עמ' 84-89
ג/א חוקת עולם עמ' 536-537
ג/א חי' בן אריה ח"א סי' יז אות יד-טו
ג/א חי' חפץ חיים
ג/א חי' חתם סופר
ג/א חי' יפה לב עמ' שמה, שנה
ג/א חי' מהרד"ם על סהמ"צ דף עט
ג/א חי' ר' חנוך הענאך עמ' מז
ג/א חידוש הסנהדרין לפי הרמב"ם עמ' עד
ג/א חיי אברהם (קובו) דרושים דף טז-יז
ג/א חיים שיש בהם (גרוס) דרשות ח"א עמ' תה
ג/א חסדי דוד ח"ה עמ' תקמג
ג/א חקרי זמנים ח"ג עמ' עו, רצב-רצג, ח"ד עמ' קפז
ג/א חשבונות של מצוה עמ' שנ
ג/א יד ישראל ח"ב
ג/א יד פשוטה אהבה עמ' תקכב, תרצא-תרצג
ג/א יד שלמה (עזרא) דף סא ע"ג
ג/א ילקוט מדרשי תימן ח"ב עמ' רז
ג/א יצחק ירנן [עי' חידושי הל' ס"ת פ"ז ה"ב] {כ"מ}
ג/א ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' ריד
ג/א כגן עדנים עמ' סד
ג/א כהונת רפאל עמ' ריח, רכא, רכג, תכד, תכט
ג/א כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תתקיט
ג/א כנה"ג (כ"מ)
ג/א כתר המלך
ג/א להורות נתן דברים עמ' קא, קסח
ג/א להורות נתן מועדים ח"ד עמ' רפ
ג/א לחם חקי עמ' קלב-קלד
ג/א לחם יהודה
ג/א מאור הקודש מנחות ח"ב עמ' יט {כ"מ}
ג/א מאור למלך סנהדרין-מכות עמ' נ-נב
ג/א מאור תורה (שנגהי) חוב' א עמ' ד-ו
ג/א מגיא ההריגה עמ' סד
ג/א מגל חי"ג עמ' 164, 174 {כתב ס"ת ואבד}
ג/א מועדים וזמנים ח"ב סי' קפג
ג/א מור דרור קו"א סי' מח
ג/א מוריה גל' קעט עמ' קו, גל' קפה עמ' עח-עט
ג/א מחזה אברהם (בוטון) דף ל ע"ג {כ"מ}
ג/א מחנה חיים ח"א סי' ח דף טז ע"א
ג/א מחנה יוסף (תשעב) סי' נט אות ג
ג/א מחנה יוסף פסחים דף ט
ג/א מחקרי ארץ ח"ג יו"ד סי' כא
ג/א מחשבת הקודש ח"ב דף מג ע"ד
ג/א מחשבת חיים או"ח עמ' נט
ג/א מים מדליו (ליפשיץ) תשנה עמ' 112
ג/א מלחמת יהושע סי' מד, עמ' קנג-קנד
ג/א מלך ביפיו עמ' צו-קיג
ג/א מנחת אברהם (שפירא) ח"א עמ' רפא
ג/א מנחת חינוך ח"א עמ' קצב, ח"ג עמ' רעה, רעו {לח"מ}, תמא
ג/א מנחת מרדכי (קרטמן) ח"א עמ' קמה
ג/א מסורה חי"ד עמ' סא-סב
ג/א מעיל שמואל (פלורנטין)
ג/א מעין החכמה עמ' רפח
ג/א מעיני המים
ג/א מפניני הרב עמ' רמח
ג/א מציון אורה ח"א עמ' רכג {לח"מ}
ג/א מקורות לפסקי הרמב"ם
ג/א מראה איש ח"א יו"ד עמ' צט
ג/א מרגליות הים סנהדרין כא ע"ב אות לג {והוא עמו}
ג/א מרכבת המשנה מהדו"ב
ג/א משא בני קהת
ג/א משאת המלך ח"ד סי' תקמג {השמיט איסור קריאת הדיוט}
ג/א משבצות זהב מלכים א עמ' צא
ג/א משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"א עמ' תרלח
ג/א משנה הלכות ח"ה סי' קפד
ג/א משנת יעקב מדע עמ' רנב
ג/א משנת רבנו עמ' רטז
ג/א משנת שמחה
ג/א משפט הצבא בישראל עמ' ד
ג/א משרת משה (עטייה)
ג/א נוה צדק
ג/א נועם ח"ז עמ' קעז, קפד, חכ"ב עמ' קצט, רג
ג/א נזר הקדש (קפלן)
ג/א נטריקן (תשעד) עמ' עז {ס"ת לא יזוז}
ג/א נר מצוה (ואלק) שרשים דף יז ע"ב-ע"ג, מצוות דף יא ע"ד {אבד הס"ת צריך לכתוב מחדש}
ג/א נשמת אברהם ח"א עמ' קמח {לח"מ}
ג/א ס' סת"ם עמ' פד
ג/א סדר משנה הל' תפילין פ"ז ה"ג
ג/א סהמ"צ לרמב"ם (הליר) עמ' מא
ג/א סופר המלך ח"א עמ' מו
ג/א ספרי דבי רב ח"ג עמ' שסג
ג/א עבד המלך (תשסט) עמ' קנח
ג/א עולת ראיה (וייס) עמ' לט {לח"מ}
ג/א עטרת שבת עמ' רא {לח"מ}
ג/א עיוני פרשה (ריבלין) דברים עמ' 13 {בעת שישב המלך על כסא מלכותו כותב לו ס"ת לעצמו}
ג/א עין חיים ח"א עמ' רלט {מגיהו מספר העזרה}
ג/א עליות משה (תשנב) ח"א עמ' כג
ג/א עליות משה (תשעו) ח"א עמ' מו
ג/א עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' נ
ג/א עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 182, 190
ג/א עשרה מאמרות (תשס) עמ' קטז {מספר העזרה}
ג/א פאר יעקב ח"ד עמ' קפה
ג/א פירושי רס"ג לבראשית עמ' 182
ג/א פרי האדמה ח"ב
ג/א פרי חיים (הליר)
ג/א צבא אהרן ירח האיתנים עמ' רלא {מגיהים מספר העזרה}
ג/א צדקת הצדיק פ' ריט
ג/א צפיחית בדבש דף קנט ע"א
ג/א צפנת פענח דברים עמ' קלא, רנז, רסא
ג/א קובץ באורים (שפירא)
ג/א קובץ השמיטה עמ' תרג
ג/א קול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' פד-פה
ג/א קונטרסי שעורים קדושין שעור כ אות ט
ג/א קידש ידיד דף פב, פד
ג/א קנין תורה בשמעתתא דברים עמ' קיג-קטו {רמב"ם}, ריא {ראב"ד}
ג/א קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' קטו {מיסב והוא כנגדו}
ג/א קשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' תיט
ג/א רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ז עמ' ריא-ריב
ג/א רנת יצחק דברי הימים עמ' קעח
ג/א רנת יצחק יהושע עמ' יב, שמואל עמ' קנד, רמא, מלכים עמ' קלא, שיב {השני לא יזוז}, תיד
ג/א רנת יצחק ישעיהו-ירמיהו עמ' תיז, תכט
ג/א רנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' רעט
ג/א רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תקסא, ח"ב עמ' רמז, שסח {השני}, שסט
ג/א רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' סה
ג/א רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' מב
ג/א שארית ישראל (שציפנסקי) ח"ב עמ' קסב {לא יזוז מלפניו}
ג/א שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' ריד אות ו {לח"מ}
ג/א שדה אלחנן ח"א עמ' ע
ג/א שו"ת הרדב"ז ח"ה סי' אלף תלה, אלף תמה
ג/א שו"ת השבי"ט ח"א עמ' סט {כ"מ}, ע, עג
ג/א שו"ת רי"ט וייל יו"ד סי' סה
ג/א שושנת יעקב (רפפורט) בהקדמה
ג/א שלום בחילך עמ' א
ג/א שם משמעון (פולק) ח"א דף קנח-קנט
ג/א שמועת חיים יומא ח"ב עמ' ש
ג/א שעורי הגרב"ד סנהדרין ח"א עמ' שכב
ג/א שעורי יומא דף יב ע"ב ד"ה וכן יש
ג/א שעורי מנחות מהגרי"ד ח"א עמ' תנד
ג/א שעורי ר' שמואל סנהדרין ח"א עמ' קסז, קעא-קעב
ג/א שעורים לזכר אבא מרי (תשמג) ח"א עמ' רנז
ג/א שעורים לזכר אבא מרי (תשסג) ח"א עמ' רפ
ג/א שערי טהר ח"ו סי' מא אות ב, ח"ח סי' צט אות א
ג/א שערי מאיר עמ' יג
ג/א שרידי אש ח"ב עמ' תקנט, תקסד
ג/א תהלה לדוד (מן) יו"ד סי' לד ס"ק א, יא, יד
ג/א תולדות יצחק (שור) דף כה ע"ג
ג/א תולעת שני דף פז ע"ג
ג/א תורה שלמה שמות פכ"ד אות כט
ג/א תורת המלך (צדוק) סי' ו ס"ק א-ב, ד, ו
ג/א תורת חיים עה"ת עמ' רנה = תורת חיים סנהדרין כא
ג/א תורת יצחק ח"ב עמ' קצד
ג/א תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' רנט
ג/א תחומין חי"ז עמ' 467, חי"ח עמ' 441
ג/א תחית ישראל עמ' קסא
ג/א תירוש ויצהר - תפארת בנים סי' נז
ג/א תפארת צבי (שפילמן) ח"ד עמ' שס-שסא
ג/א תפארת ראובן עמ' קמו
ג/א תשובה שלמה יו"ד סי' לט דף סג ע"ב {לא הניחו לו אבותיו}
ג/ב אבני ציון ח"ג עמ' רכב, ח"ד עמ' רמא
ג/ב אגרות משה יו"ד ח"ב סי' קנ, אהע"ז ח"א סי' עד, ח"ד עמ' קסא
ג/ב אור הישר
ג/ב אור יקרות
ג/ב אור לישרים (שולמן) עמ' רח {קושיה מרחבעם - ששים פילגשים}
ג/ב אור לישרים (תשסג) עמ' צד
ג/ב אור תורה (כסא רחמים) חוב' תקכא עמ' רנב-רנג {י"ח עם הפילגשים}
ג/ב אורה ושמחה הל' עיוה"כ פ"ג ס"ק פו
ג/ב אלומת עלומים סי' ב דף ח ע"ג, י ע"ד {עד שמונה עשרה}
ג/ב אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' רלז {לח"מ}
ג/ב אמרי השכל עמ' 118 {איסור י"ח נשים כולל פילגשים}
ג/ב אמת ליעקב נשים עמ' קפט {לח"מ}
ג/ב ארעא דרבנן (תשעט) עמ' יט
ג/ב ארץ חמדה (ישראלי) כלאים עמ' קנה
ג/ב אש תמיד עמ' שפח
ג/ב באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ג/ב בד קודש (דאנון)
ג/ב בד קודש (פוברסקי) סנהדרין-מכות עמ' צא
ג/ב בדבר מלך חי"ב עמ' שיט
ג/ב בית אהרן (צוקרמן) עמ' רנה
ג/ב בית אהרן וישראל גל' מא עמ' קא {לוקה רק אם בעל}, קב {י"ח נשים כולל פילגשים}
ג/ב בית מאיר (תשע) סי' טז ס"א עמ' קלז
ג/ב בית מאיר סי' טז אות א עמ' קלא {טעמא דקרא}
ג/ב בני יהודה דף מט ע"ג, נא ע"ג
ג/ב בני משה (הכהן)
ג/ב בנין שלמה (הכהן) ח"ב עמ' תקיא
ג/ב ברור הלכה סנהדרין כא ע"א ציון א
ג/ב גבורת יצחק סנהדרין ח"א עמ' שי, שכ, שלח-שלט
ג/ב גבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' פא
ג/ב גופי הלכות (תשסו) עמ' שעג-שעד
ג/ב גור אריה (צרמון)
ג/ב גושפנקא דמלכא
ג/ב גליוני קדש עמ' 36 {לח"מ}
ג/ב דברות משה גיטין עמ' שנה, שצג, קדושין סי' כג הערה א
ג/ב דברות משה סנהדרין עמ' פב, תרלד
ג/ב דברי חן (נתנזון) דף מז ע"ב-ע"ד, מח ע"א
ג/ב דינא דחיי ח"א דף רא ע"א
ג/ב דרכי דוד (קסל) פאה עמ' פד
ג/ב דרכי המחשבה (לוינגר) עמ' 171
ג/ב הגהות חבר בן חיים
ג/ב הדרת מלך (מילר) סי' כ-כא
ג/ב הכתב והקבלה דברים פי"ז פס' יז
ג/ב הכתב והקבלה דברים פי"ז פסוק יז
ג/ב המאור הגדול (יעבץ) עמ' שמו-שמט
ג/ב התורה והמדינה ח"ז עמ' צט
ג/ב ויטע אשל תמורה ח"א עמ' קכד {לוקה}
ג/ב זכר ישעיהו
ג/ב זכרון דברים (תשכז) מאמר כג עמ' קנח, קסב
ג/ב זכרון דברים (תשנט) עמ' קסט
ג/ב זרע אברהם (יצחקי) אהע"ז דף לז ע"ד, מא ע"ג
ג/ב חגוי הסלע (טאובה) הל' מלכים עמ' 90-92
ג/ב חזון יחזקאל סנהדרין פ"ד ה"ג {כ"מ}
ג/ב חי' הגאון אדר"ת עמ' רב {י"ח נשים עם פילגשים - קושיית הראב"ד}
ג/ב חי' חפץ חיים
ג/ב חי' ר' חנוך הענאך עמ' מה
ג/ב חקל יצחק עה"ת עמ' ריט {מצוה לכל ישראל}
ג/ב חקרי הלכות (שומיאץ) דף לט ע"ד
ג/ב חקרי זמנים ח"ג עמ' עו, רצה
ג/ב חקרי לב (המאור) אהע"ז עמ' קכג {ראב"ד}
ג/ב חשבונות של מצוה עמ' תלא {שמונה עשרה כולל פילגשים}
ג/ב יד פשוטה אהבה עמ' תרצג
ג/ב יקרא דשכבי (דוד) דרוש לז דף פג ע"ג-ע"ד
ג/ב ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' ריד
ג/ב כלילת יופי דף ו
ג/ב כתנות אור (אייזנשטט) עמ' תרה
ג/ב למודי ה' (תקמז) דף ט ע"א {ובעלה}
ג/ב למודי ה' (תשפא) עמ' מח, שלה {כ"מ}
ג/ב לקח טוב (תשפא) כלל ח אות כד {לוקים על לאו לא ירבה לו נשים - בריבוי נשים למלך יש הסרה ודאית ואינו איסור דסייג}
ג/ב מגן בעדי עמ' 279
ג/ב מדה טובה ח"ד עמ' 265
ג/ב מהלכי משפט ח"ב עמ' 739, 741
ג/ב מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"ב עמ' שמ
ג/ב מוריה גל' קפה עמ' עח
ג/ב מטה אהרן (הלוי) דף רעט ע"ג {כ"מ}
ג/ב מכשירי מצוה עמ' כט
ג/ב מלך ביפיו עמ' קיב-קיג
ג/ב מנחה חדשה (פאפרש) ח"א שמות דף צז ע"ב {לח"מ}
ג/ב מנחה לאהרן (וולף) עמ' 11
ג/ב מנחת אהרן (בריסק) דף כג ע"א
ג/ב מנחת אהרן (קאפח) עמ' 345
ג/ב מנחת חינוך ח"ג עמ' רעד-רעה
ג/ב מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' רסז
ג/ב מעיל שמואל (פלורנטין)
ג/ב מעין החכמה עמ' רפח
ג/ב מעיני המים
ג/ב מפענח צפונות עמ' 138
ג/ב מפענח צפונות עמ' 206 {אם הוסיף על הנשים}
ג/ב מקראי קדש (תשנג) עמ' שכז
ג/ב מרגליות הים סנהדרין כא ע"א אות ט, כב ע"א אות י {יח נשים ופילגשים}
ג/ב מרכבת המשנה מהדו"ב
ג/ב משאת המלך ח"ד סי' תקמב {כ"מ}
ג/ב משבצות זהב שמואל ב עמ' קיט {כ"מ}, קכ {ראב"ד}
ג/ב משכן שילה עמ' קמא
ג/ב משנה הלכות ח"ב דף מז ע"א-ע"ב
ג/ב משנה הלכות ח"ב סי' לא דף מז ע"ב {בעל בלי קידושין}
ג/ב משנה הלכות קדושין סי' ג עמ' יז {ובעלה}
ג/ב משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' רכ
ג/ב משנת חיים דברים עמ' שעג
ג/ב משפט כהן עמ' רכט ע"ב
ג/ב משרת משה (עטייה)
ג/ב נועם ח"ב עמ' רלט
ג/ב נחלת יעקב (צלניק) עמ' 200
ג/ב נחלת שמעון (קרסנר) שמואל ב ח"א סי' כב אות ב
ג/ב נחלת שמעון (קרסנר) שמואל ב ח"ב סי' לה אות ח
ג/ב נחמד למראה ח"ד דף סו ע"ב {לח"מ}
ג/ב נישואין שלא כדת עמ' 48
ג/ב נר מצוה (ואלק) שרשים דף יט ע"ג {יותר מי"ח נשים}, כ ע"ב-ע"ג {בעל חייבי מלקות בלי קידושין}, מצוות דף ח ע"א {נשא יותר מי"ח נשים, צריך גט}, קלד ע"ג-ע"ד {י"ח נשים כולל פילגשים}
ג/ב נשמת חיים (ברלין - שו"ת) עמ' ריח
ג/ב נשמת חיים (תשסח) חו"מ ענינים סי' מה עמ' עח
ג/ב ס' העיקרים (איגר) ח"א עמ' קסו
ג/ב סהמ"צ לרמב"ם (הליר) עמ' קפט
ג/ב ספרי דבי רב ח"ג עמ' שסא, ח"ד עמ' קמז
ג/ב עזרת נשים (מאירי) ח"ג עמ' נא
ג/ב עטרת צבי (פריינד) ע"ז ח"א עמ' קנה
ג/ב עליות משה (תשנב) ח"א עמ' רצד
ג/ב עליות משה (תשעו) ח"ב עמ' תשלא
ג/ב עמוד הימיני (ישראלי, תשכו) עמ' קיז
ג/ב עמק הלכה (אורנשטין) סי' כב אות ד
ג/ב עץ החיים (אבולפיה, תפט) לשונות דף א ע"ב, ז ע"ג
ג/ב עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קלז, קע
ג/ב עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 182, 183, 184, 190, 204
ג/ב פאר הלכה פסחים עמ' רכג
ג/ב פורת יוסף יבמות (אנגלרד) עמ' מט-נ
ג/ב פורת יוסף יבמות (מישור) עמ' כח
ג/ב פני משה (הכהן) עמ' רו-רט
ג/ב פרדס יוסף (פצנובסקי) בראשית עמ' מו
ג/ב צידה ברוך פ' שופטים
ג/ב צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' קלח אות א ואילך
ג/ב קובץ באורים (שפירא)
ג/ב קונטרסי שעורים כתובות קונ' א שעור יב אות ז עמ' מו
ג/ב קונטרסי שעורים נדרים שעור ל אות יב
ג/ב קרבן אשה
ג/ב ריח שדה, חי' ע"ז דף יב ע"ב
ג/ב רלב"ג דברים פי"ז פסוק יז עמ' קמח
ג/ב רנת יצחק פ' חלק עמ' שצו {שמונה עשרה}
ג/ב רנת יצחק שמואל עמ' תנו {הכל 18}, מלכים עמ' ד, ו, יא {הכל 18}
ג/ב רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' קיט-קכא, קכו
ג/ב רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' סט
ג/ב שארית יהודה (ינוביץ) אהע"ז סי' מה תשובת מהרי"ל ס"ה
ג/ב שארית נתן (פולק) דף מט ע"ד
ג/ב שבות יהודה (שו"ת) עמ' רנד
ג/ב שבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' תקלט
ג/ב שביבי אור קדושין סי' ט אות ד
ג/ב שבילי אשר
ג/ב שדה הארץ ח"ב דף קלג ע"א {טעמא דקרא}
ג/ב שו"ת הריב"ש עמ' תרא, תרמד
ג/ב שו"ת מהר"ם די בוטון סי' סד
ג/ב שופריה דיעקב (מערך) דף לד
ג/ב שעורי הגרב"ד סנהדרין ח"א עמ' שיד
ג/ב שעורי ר' שמואל סנהדרין ח"א עמ' קעו
ג/ב שערי חכמה - שב שמעתתא דף כב [נדפס ב] ע"ב {ריבוי נשים - כת"ק}
ג/ב שערי חכמה - שב שמעתתא שער א אות ט דף כב ע"ב {כת"ק}
ג/ב שערי שמחה (סופר) ח"ב עמ' תקלט
ג/ב תבואת יקב (בלעיש)
ג/ב תבואת יקב (פרידמן) עמ' סה {ובעלה}, סו {לח"מ - אבישג}
ג/ב תהלה לדוד (מן) אהע"ז סי' י ס"ק יג, יח
ג/ב תורת המלך (צדוק) סי' ו ס"ק יט, כא, כג, ל
ג/ב תורת ראשי הישיבות קידושין ח"א עמ' תנב
ג/ב תחומין חט"ו עמ' 152
ג/ב תירוש ויצהר - תפארת בנים סי' נז
ג/ב תפארת ראובן עמ' קמח, קנד
ג/ב תקנת השבים עמ' 214
ג/ב תשובות ר' אליעזר (תשעא) עמ' רצו {פילגש}
ג/ג אגלי טל ח"ב סי' קי אות ד
ג/ג אור שמח
ג/ג אפיקי יהודה (גרשוני) עמ' 98, 101, 102
ג/ג אשר למלך
ג/ג באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ג/ג בדבר מלך חי"ב עמ' שיט
ג/ג בית אהרן (צוקרמן) עמ' רנד, שכב
ג/ג בני יהודה דף נב ע"א
ג/ג ברור הלכה סנהדרין כא ע"ב ציון ג
ג/ג גושפנקא דמלכא
ג/ג דברות חיים (תשנ) ח"ב עמ' יט {מלך לא דן}
ג/ג דברי אמת (תשעט) עמ' קמ {לא הזכיר שחייב על כל סוס וסוס}
ג/ג דובב מישרים (וידנפלד) עמ' רלב
ג/ג דליית הכרם עמ' תתתלז {כ"מ} [צ"ל ומכל מקום הוה לו לפרש]
ג/ג הדרת מלך (מילר)
ג/ג הלכה רבה ח"ג עמ' 230
ג/ג זמרת י-ה (מאזוז) עמ' תצב-תצה
ג/ג חגוי הסלע (טאובה) הל' מלכים עמ' 93-94
ג/ג חדושים ובאורים (גרי') סנהדרין סי' ג לדף כא ע"ב
ג/ג חי' חפץ חיים
ג/ג חקרי זמנים ח"ג עמ' עו, רצה
ג/ג חקרי לב (המאור) יו"ד ח"א עמ' קפב {כ"מ}
ג/ג חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"א דף נד
ג/ג חשבונות של מצוה עמ' שמו
ג/ג יד פשוטה אהבה עמ' תרצג
ג/ג ילקוט מדרשי תימן ח"ב עמ' רו
ג/ג יסודי ישורון ח"ב עמ' רצח
ג/ג לבושי מרדכי אהע"ז עמ' רמה
ג/ג להורות נתן דברים עמ' צח, ק
ג/ג למודי ה' (תשפא) עמ' שלד
ג/ג מוריה גל' קפה עמ' עח
ג/ג מחנה יהודה (אשכנזי) דף י ע"א
ג/ג מלך ביפיו עמ' קיב-קיג
ג/ג מנחת חינוך ח"ג עמ' רעג
ג/ג מרגליות הים סנהדרין כא ע"ב אות יב {כ"מ - לוקה על כל סוס}
ג/ג משנת חיים חולין סי' פד עמ' רעט
ג/ג משנת משה קידושין עמ' קנב
ג/ג משפט כהן עמ' רל ע"א
ג/ג נפש הרב עמ' י
ג/ג ספרי דבי רב ח"ג עמ' שס
ג/ג עליות משה (תשנב) ח"א עמ' רצד
ג/ג עליות משה (תשעו) ח"ב עמ' תשלא
ג/ג עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' נא
ג/ג עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 182, 184, 185, 190, 204
ג/ג רנת יצחק ישעיהו-ירמיהו עמ' כט
ג/ג רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תג
ג/ג שיח ערב שבת-חגיגה עמ' רג
ג/ג שיחות לספר דברים עמ' קטז {סוס מעבר לצרכו}
ג/ג תועפת ראם (גטיניו) דף קז ע"א
ג/ג תורה תמימה דברים פ' יז אות עז
ג/ג תורת המלך (צדוק) סי' ו ס"ק לא, לו, לט
ג/ג תחומין חט"ו עמ' 152
ג/ג תפארת ציון (קואינקה) עמ' פז
ג/ג תקנת השבים עמ' 214, 217, 218
ג/ד אמת ליעקב מקרא עמ' רנא
ג/ד באר משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' קנח
ג/ד בן מלך - עניינים בש"ס עמ' שכ {אהא"ז}
ג/ד ברור הלכה סנהדרין יח ע"א ציון ח (השני), כא ע"ב ציון ד
ג/ד בשבילי אמונה ח"ב עמ' שצג
ג/ד דברות משה גיטין עמ' שנה
ג/ד העלם דבר סי' יז
ג/ד התורה והמדינה ח"ב עמ' עו
ג/ד זבח שלמה ח"א עמ' פו
ג/ד זה השער שער ג סי' לד
ג/ד חוקת עולם עמ' 493-494, 498, 570 {לוקה}
ג/ד חותמי ברכה תשובה קח אות ב
ג/ד חכמת התורה פ' מקץ עמ' שמח
ג/ד חקרי זמנים ח"ג עמ' עו, רצה, ח"ד עמ' מז
ג/ד יד פשוטה אהבה עמ' תרצג
ג/ד ילקוט מדרשי תימן ח"ב עמ' רו
ג/ד כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תקמו
ג/ד כתבי ר' אייזיק עמ' קלח
ג/ד מלך ביפיו עמ' קיב-קיג
ג/ד מנחת חינוך ח"ג עמ' רעה
ג/ד מעיני מים מקואות עמ' קמ {כ"מ}
ג/ד מרגליות הים סנהדרין יח ע"ב אות ח
ג/ד משבצות זהב שמואל ב עמ' קסה
ג/ד משך חכמה דברים פי"ז פס' כ
ג/ד נחלת שמעון (קרסנר) מלכים א ח"ב סי' לו אות ז
ג/ד ניר לדוד
ג/ד נר מצוה (ואלק) מצוות דף קלה ע"א
ג/ד ספרי דבי רב ח"ג עמ' שסב
ג/ד עליות משה (תשנב) ח"א עמ' רצד
ג/ד עליות משה (תשעו) ח"ב עמ' תשלא
ג/ד עמוד הימיני (ישראלי, תשכו) עמ' ע
ג/ד עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קפה
ג/ד עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 111, 182, 184, 187, 190, 204, 235
ג/ד פאר יעקב ח"ד עמ' קפא
ג/ד פני משה (שלז')
ג/ד פרדס מרדכי עמ' תרכח
ג/ד פרפרת הפרשה פרשת כי-תשא פרק לד פסוק א
ג/ד צמיחת גאולתנו עמ' ריט
ג/ד שבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' רטו
ג/ד שבילי אשר
ג/ד שיחות לספר דברים עמ' קטז {ממון מעבר לצרכו}
ג/ד שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' פז
ג/ד שערי טהר ח"ח סי' צח אות ה, סי' צט אות א, סי' קכ אות ב
ג/ד שערי שמחה (סופר) ח"א עמ' רטו
ג/ד שפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' קלז
ג/ד תבואת יקב (פרידמן) עמ' כה {לאוצר בית ה'}
ג/ד תורת המלך (צדוק) סי' ו ס"ק מ, מג, מו
ג/ד תחומין חט"ו עמ' 152
ג/ד תקנת השבים עמ' 214
ג/ה אהל שרה לאה עמ' תתעו {אהא"ז}
ג/ה אוצרות הרמב"ם
ג/ה אור שמח
ג/ה אורח ישראל סי' כד הערה לט {אבן האזל}
ג/ה אמונת יהושע עמ' מד {דרך שכרות}
ג/ה אפיקי יהודה (גרשוני) עמ' 167 {להשתכר}, 188 {יעסוק בתורה}
ג/ה בית אהרן וישראל גל' לט עמ' צד {אהא"ז}
ג/ה בית יחזקאל (סרנה) גליונות
ג/ה בן מלך - עניינים בש"ס עמ' שכ
ג/ה בני בנים ח"א עמ' קס {רדב"ז}
ג/ה בנין שלמה (הכהן) ח"ב עמ' תסד
ג/ה בתורתו יהגה (תשעב) עמ' קמב {שלבו לב כל קהל ישראל}
ג/ה בתורתו יהגה ח"א עמ' תעא
ג/ה גבורת יצחק חנוכה-פורים (תשנז) עמ' רעח
ג/ה גבורת יצחק חנוכה-פורים (תשסח) עמ' רצ
ג/ה גבורת יצחק סנהדרין ח"ב עמ' ריא
ג/ה דברי חן (נתנזון) דף יד ע"ד
ג/ה דורש טוב עמ' 100
ג/ה האיר ממזרח חמש מגילות עמ' רפה {כל המורד במלך ישראל וכו'}
ג/ה הלכות מדינה ח"א עמ' קסו
ג/ה הלכתא למשיחא עמ' 63, 64
ג/ה הרמב"ם כמחנך עמ' 63
ג/ה ואם תאמר ח"ב קושיה 124
ג/ה זבחי ראיה עמ' כד
ג/ה זכרון אליעזר עמ' קנג {ליבם}
ג/ה חגוי הסלע (טאובה) הל' מלכים עמ' 95-97
ג/ה חקרי זמנים ח"ג עמ' עו, רצה
ג/ה יד ישראל ח"ב
ג/ה יד פשוטה אהבה עמ' תרצג
ג/ה יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רכח
ג/ה להורות נתן דברים עמ' קב
ג/ה להורות נתן מועדים ח"ד עמ' תנח
ג/ה מבוא למשנה תורה עמ' 206
ג/ה מחנה יוסף פסחים עמ' ט
ג/ה מחשבות על דמוקרטיה יהודית עמ' 454
ג/ה מלך ביפיו עמ' קיד-קיז
ג/ה מלכות יהודה וישראל עמ' 217
ג/ה מנחת כהן (יוסף חיים) דף פד ע"ד
ג/ה מציאות קטן סי' שצט
ג/ה משבצות זהב ישעיהו עמ' קסח
ג/ה נתיבות יצחק ח"ג עמ' תנב {עוסק בצרכי ישראל}
ג/ה עטרת זקנים דף ד ע"ג
ג/ה עמוד הימיני (ישראלי, תשכו) עמ' נט, סג {רדב"ז}
ג/ה עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 110, 182, 188, 190, 217
ג/ה פרדס יוסף (פצנובסקי) שמות עמ' תכ
ג/ה צפנת פענח דברים עמ' קלא
ג/ה קובץ באורים (שפירא)
ג/ה קול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' קמד
ג/ה קרן הצבי מצוה קיט אות ד
ג/ה רנת יצחק יהושע עמ' טו {עוסק בתורה}
ג/ה רנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' יא {הסרת לבו}
ג/ה רנת יצחק תהלים עמ' תקלט, משלי עמ' קכח, חמש מגילות עמ' רלג
ג/ה רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' שעב, שצח
ג/ה שאלו שלום ירושלים (תשמה) עמ' 44 {תולה ימים רבים}
ג/ה שם משמעון (פולק) ח"א דף קנח-קנט
ג/ה שעורים לזכר אבא מרי (תשמג) ח"א עמ' קסג
ג/ה שעורים לזכר אבא מרי (תשסג) ח"א עמ' קפג
ג/ה שערי תודה ח"א דף כב ע"ב
ג/ה שפתי חיים - מדות ועבודת ה' ח"ב עמ' עט
ג/ה תהלה לדוד (מן) יו"ד סי' כג ס"ק ה, סי' לד ס"ק יג
ג/ה תורת המלך (צדוק) סי' ו ס"ק יז
ג/ה תחומין חט"ו עמ' 151-152
ג/ה תפארת בחורים פאה עמ' ד {עוסק בתורה}
ג/ו אהל דוד (קהן) ח"א שמואל ב פט"ו פס' ו, מלכים א פי"ב פס' כז, תהלים פקט"ז פס' יב, ח"ב יחזקאל פמ"ה פס' יז, ח"ד שופטים פי"א פס' לה
ג/ו אוצר המאמרים (תשסג) עמ' ריב
ג/ו אוצרות הרמב"ם
ג/ו אור המאיר (קובץ) ח"ב עמ' 215
ג/ו אור יחזקאל (קור') ח"א עמ' 196
ג/ו אורח מישור (פלם) ח"ג הקדמה א ס"ק ו
ג/ו אישי יובל עמ' 90, 107
ג/ו אמרות יצחק תנינא עמ' עז {לב}
ג/ו אמרי חן (לוונברג) ח"ה - הסכמת ר"ש קוטלר
ג/ו אסופת מערכות עה"ת ח"ג עמ' ז {לב כל ישראל}
ג/ו אפיקי יהודה (גרשוני) עמ' 192 {כל ימי חייו}
ג/ו ארץ צבי (פרומר) ח"א עמ' פח, ח"ב עמ' שעד
ג/ו אשכבתיה דרבי ח"א עמ' רצב
ג/ו באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' תשפז, שמות עמ' שכז, תמז, ויקרא עמ' לד, דברים עמ' תריז, תרכא, יהושע-שמואל עמ' קלו, שכד, תכג
ג/ו באר שרים פרשת תצוה דרוש ד אות ג {לב כל ישראל}
ג/ו בחסד יבנה עמ' עז {לב כל ישראל}, ריב {לב כל ישראל}
ג/ו בית אהרן וישראל גל' ל עמ' סה
ג/ו בכורי חיים ח"ה עמ' קעב
ג/ו בנין אריאל יאיר עמ' 72, 79 {לב כל ישראל}
ג/ו בנין שלמה (הכהן) ח"ב עמ' תקיא
ג/ו בעקבות משה עמ' רב
ג/ו ברה כחמה (תשס) עמ' שצג {אהא"ז}
ג/ו בשבילי אמונה ח"ב עמ' שמט {לבו לב ישראל}, שצו-שצז {בענווה ורחמים}
ג/ו בשבילי הקדושה סי' לו הערה ז
ג/ו בתורתו יהגה (תשעב) עמ' רצא {על הסרת לבו הקפידה תורה}
ג/ו בתורתו יהגה ח"א עמ' פג
ג/ו גבורת יצחק סוטה ח"ב עמ' פה
ג/ו גבורת יצחק סנהדרין ח"א עמ' שיא, שיט-שכ
ג/ו דברי הגות והערכה עמ' 94 {לב כל ישראל}
ג/ו דברי שאול שמות עמ' נד
ג/ו דולה ומשקה - גלות וגאולה עמ' קעח {מלך הוא לב העם}
ג/ו דורש טוב עמ' 100 {לא יהיה שטוף בנשים}, 359-360 {לב כל ישראל}
ג/ו די באר בראשית עמ' צה {לב ישראל}, שכ {כרועה עדרו}
ג/ו דעת כהן עמ' תנה
ג/ו דעת שבת עמ' קד(ה)
ג/ו דרכה של תורה (רבינוביץ) עמ' 42
ג/ו דרכי המחשבה (לוינגר) עמ' 171
ג/ו האיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' רכה {לב המלך לב כל קהל ישראל}
ג/ו החברה והשפעתה מאמר 6 סעיף ה {לבו}
ג/ו הלכות מדינה ח"ג עמ' נ
ג/ו הלכתא למשיחא עמ' 63
ג/ו המשפט העברי עמ' 399
ג/ו הסתרים באסתר עמ' 344 {לב כל ישראל}
ג/ו הערות ר"י ליינר [ס' יצירה פ"ו מ"ב, לב בנפש כמלך במלחמה]
ג/ו התעוררות תשובה (תשנב) ח"ד עמ' קעז
ג/ו התקופה והגאולה (תשסה) עמ' 135
ג/ו ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"ג עמ' רעא
ג/ו זאת ליעקב במדבר עמ' רסח
ג/ו זכרון דברים (תשכז) מאמר כג עמ' קסב
ג/ו חגוי הסלע (טאובה) הל' מלכים עמ' 95-97
ג/ו חוקת עולם עמ' 469 {לוקה}
ג/ו חקרי זמנים ח"ג עמ' עו, רצה
ג/ו יחי המלך פרק מה
ג/ו להורות נתן אבות עמ' רעה
ג/ו להורות נתן מועדים ח"א עמ' רמד, רצה, ח"ג עמ' קעד, ח"ה עמ' ריח
ג/ו להורות נתן מועדים ח"ב עמ' נב, תנ, תקסא
ג/ו להורות נתן מועדים ח"ד עמ' רפ, שעז
ג/ו להורות נתן על התורה ח"ג עמ' סו, דברים עמ' קסח
ג/ו לכתך אחרי במדבר עמ' 57
ג/ו לקוטי שיחות חי"ט עמ' 165, חכ"ד עמ' 102 הערה 53
ג/ו לקוטי שיחות חל"א עמ' 74 {לב כל ישראל}
ג/ו לקוטי שיחות חל"ג עמ' 136
ג/ו לקוטי שיחות חל"ז עמ' 96 {לב כל ישראל}
ג/ו לקוטי שיחות חל"ט עמ' 284, 289 {לב כל ישראל}
ג/ו מבוא למשנה תורה עמ' 278, 347
ג/ו מבשר טוב - נצחיות המקדש עמ' קעה
ג/ו מבשר טוב - ס' החיים עמ' קמג {לב ישראל}
ג/ו מבשר טוב - קדושת ישראל עמ' 36 {לב ישראל}
ג/ו מהלכי משפט ח"ב עמ' 739-740 {כ"מ}
ג/ו מורשה - שיחות למועדים עמ' עא
ג/ו מחשבות על דמוקרטיה יהודית עמ' 454
ג/ו מי באר (יעקבזון) חנוכה (תשנז) עמ' צב
ג/ו מלך ביפיו עמ' קיח-קכ
ג/ו מלך ישראל עמ' 803
ג/ו מלכות יהודה וישראל עמ' 154, 229, 473
ג/ו מעין החכמה עמ' רפח
ג/ו מרגליות הים סנהדרין כא ע"א אות ב {לא יהיה מצוי}
ג/ו משבצות זהב ירמיהו עמ' קח, תתי
ג/ו משבצות זהב ישעיהו עמ' כט, קסח, א'קיב
ג/ו משבצות זהב שמואל ב עמ' קו
ג/ו משיב מלחמה (תשעט) ח"ג עמ' שכו
ג/ו משכן בצלאל ח"א סי' סד
ג/ו משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' רכ {לא יהא שטוף}
ג/ו נועם המוסר עמ' ס {לבו לב כל ישראל}
ג/ו נטעי אשל בראשית עמ' שעח
ג/ו נתיבות יצחק ח"ג עמ' תנב {לב ישראל}
ג/ו נתיבים במשפט העברי עמ' 185, 191
ג/ו נתן פריו ערבי פסחים עמ' קסו
ג/ו סופר המלך
ג/ו ספרי דבי רב ח"ד עמ' קמז
ג/ו ענבי פתחיה עמ' 77
ג/ו עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 81, 107, 111, 117, 125, 182, 184, 188, 190, 217
ג/ו פאר המלך עמ' יד
ג/ו פחד יצחק (הוטנר) אגרות אגרת יח
ג/ו פני משה (שלז')
ג/ו פרי מלכה סי' פז {אור שמח}
ג/ו צהר גל' ו עמ' 39 {לב העם}
ג/ו קובץ באורים (שפירא)
ג/ו קול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' קמד
ג/ו קונטרסי שעורים נדרים שעור ל אות יב
ג/ו קרן הצבי מצוה קיט אות ד
ג/ו רנת יצחק דברי הימים עמ' קפג {לב כל ישראל}
ג/ו רנת יצחק יהושע עמ' טו {דבקו הכתוב בתורה יותר משאר העם}, טז {על הסרת לבו}, רעו {לב כל ישראל}, שמואל עמ' רפא {לב כל ישראל}, תכז {דבקו הכתוב בתורה יותר משאר העם}, מלכים עמ' שיד {דבקו הכתוב בתורה יותר משאר העם}, שעה {דבקו הכתוב בתורה יותר משאר העם}
ג/ו רנת יצחק ישעיהו-ירמיהו עמ' כה, רצט, תסג, תהלים עמ' סה, משלי עמ' קכח
ג/ו רנת יצחק פ' חלק עמ' שיז, שצז {לבו לב כל ישראל}
ג/ו רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' רעא {לב ישראל}, ח"ב עמ' שעב-שעג
ג/ו שיח ערב סנהדרין עמ' רג {לב כל ישראל}
ג/ו שיחות לספר בראשית עמ' שכג {לב ישראל}
ג/ו שם משמואל פרשת לך לך שנת תרע"ח, ופרשת מקץ - חנוכה - ליל ו, ופרשת ויגש שנת תרע"ג, ושנת תרע"ד, ופרשת תצוה וזכור שנת תרע"ד, ופרשת תצוה וזכור שנת תרע"ח, ופרשת ויקרא שנת תרע"ה, ופרשת שופטים שנת תר"ע, ופרשת וילך שנת תרע"ב {לבו הוא לב כל ישראל}
ג/ו שמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' סו, רעו {לב כל ישראל}
ג/ו שמן ראש ח"א-ח"ח דברים עמ' שמט {לב כל ישראל}
ג/ו שעורים לזכר אבא מרי (תשמג) ח"א עמ' קסג
ג/ו שעורים לזכר אבא מרי (תשסג) ח"א עמ' קפג
ג/ו שערי המקדש סי' לט אות ח
ג/ו שערי טהר ח"ח סי' ד אות ג
ג/ו תבואת יקב (פרידמן) עמ' סה {לא יהיה מצוי אצלה}
ג/ו תהלה לדוד (מן) יו"ד סי' לד ס"ק יג
ג/ו תורה שלמה בראשית פ"כ אות נא
ג/ו תורת המלך (צדוק) סי' ו ס"ק יא, יז, יט
ג/ו תורת מנחם - יין מלכות ח"ג עמ' רמז-רמט {לב העם}
ג/ו תורת מנחם ח"א עמ' 128, ח"ב עמ' 336 {לבו הוא לב כל קהל ישראל}
ג/ו תורת מנחם ח"נ עמ' 30, 203 {לב כל ישראל}
ג/ו תורת מנחם ח"ע עמ' 121 {לבו הוא לב כל קהל ישראל}
ג/ו תורת מנחם חס"ד עמ' 353 {המלך וכו' לבו הוא לב כל קהל ישראל}
ג/ו תחומין ח"ח עמ' 499
ג/ו תחומין חט"ו עמ' 151, חי"ח עמ' 426 {לבו - לב כלל ישראל}, חי"ט עמ' 33
ג/ו תפארת בחורים פאה עמ' ה {לא יהיה מצוי אצלה}
ג/ז אבי עזרי ח"א
ג/ז אהל שרה לאה עמ' תמז, תנא {אבי עזרי}
ג/ז אור הישר
ג/ז אור יחזקאל (קור') ח"א עמ' 209
ג/ז אור יעקב פסחים דף סט ע"ב
ג/ז אור תורה (שוורץ) ח"א סי' סט
ג/ז אוריין תליתאי (תאומים) סי' סה {כ"מ - לא היו גוזרים נגד הכתוב}
ג/ז איש אמונים דף קב ע"א {כ"מ}
ג/ז אמונת עתיך גל' 124 עמ' 84, 89
ג/ז אמת ליעקב נשים עמ' קפח {כ"מ}
ג/ז אפיקי יהודה (גרשוני) עמ' 84-87, 205 {אין דנים מלך}
ג/ז באר משה (אפשטיין) מלכים עמ' קצב
ג/ז בד קודש (פוברסקי) ברכות-עירובין עמ' טו
ג/ז בד קודש (פוברסקי) ח"ג דף י ע"ד
ג/ז בית אברהם (ישראל, תשסג) סי' כח סעיף ה
ג/ז בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' שסז
ג/ז בית ישי (חידושים, תשסד) עמ' תח
ג/ז בן יהודה סי' קיב, ובהסכמת רי"ש נתנזון
ג/ז בני יהודה דף נ ע"א
ג/ז בנין שלמה (מז) דף כד ע"ג, כה ע"ב
ג/ז בעקבי הצאן עמ' קיג {כ"מ - חכמים לא יכולים לבטל עשה המפורש בתורה}
ג/ז בשבילי אמונה ח"ב עמ' תיא {מלכי בית דוד נידונים}
ג/ז בשבילי המלך סי' ג אות לח {מפני שלבם גס}
ג/ז גבורת יצחק סנהדרין ח"א עמ' רסו, רצ
ג/ז גופי הלכות (תשסו) עמ' שעד
ג/ז דבר אברהם ח"ב סי' לב אות יד-יט
ג/ז דברות משה יבמות עמ' רמט
ג/ז דברי סופרים (רובינשטיין) עמ' 16
ג/ז דברי תורה (שפירא) ח"ב סי' עג
ג/ז דברים אחדים (תקנח) דף קעז ע"ג {כ"מ}
ג/ז דרכה של תורה (רבינוביץ) עמ' 57, 64
ג/ז דרשות שבט הלוי ח"ב עמ' שכה
ג/ז הדרש והעיון, פ' משפטים, מאמר קעב, אות ז
ג/ז הדרת מלך (מילר) סי' כג-כו
ג/ז הון יוסף דף לב, נג {כ"מ}
ג/ז הלכה פסוקה ח"ג עמ' צח
ג/ז הלכה רבה ח"ג עמ' 231
ג/ז המעשה והמדרש עמ' צ-צא {כ"מ - מה שהתורה מתירה חכמים לא יכולים לאסור}
ג/ז הר המלך ח"ז עמ' רעו-רעז
ג/ז השיב משה (תשעה) סי' פג אות ז עמ' סז
ג/ז התורה והמדינה ח"ה עמ' רפז
ג/ז התעוררות תשובה (תשנב) ח"ג עמ' קכח {כ"מ}
ג/ז זבחי תרועה סי' לט אות ב {כ"מ}
ג/ז זכרון סופרים {כ"מ - שלא לחלוק על דברי הכתוב וכו'} [כעין סברא של טו"ז סימן תקפ"ח ובמקום אחר ציינתי]
ג/ז חגוי הסלע (טאובה) הל' מלכים עמ' 98-100
ג/ז חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"א, מכתב האדמו"ר (לפני פתח דבר)
ג/ז חוקת עולם עמ' 51 {מלכי בית דוד דנים אותם}, 57 {מלכי ישראל אין דנים}, 223, 463
ג/ז חזון יחזקאל שבועות פ"א ה"ד, הוריות פ"א ה"ח
ג/ז חי' מהרד"ם על סהמ"צ דף ק
ג/ז חי' רעק"א (פרדס)
ג/ז חיים ומלך
ג/ז חקרי זמנים ח"ג עמ' עו, רעז, רצה, ח"ד עמ' מז
ג/ז יד המלך (לנדא)
ג/ז יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' קעז
ג/ז יחי המלך פרק יח
ג/ז ישיר משה דף סב ע"ב
ג/ז כבוד מלכים (מרגליות) {כ"מ}
ג/ז לקוטי סופר ח"א דף לג ע"ב {כ"מ}
ג/ז מאור למלך סנהדרין-מכות עמ' ע {אבי עזרי}
ג/ז מבוא למשנה תורה עמ' 206
ג/ז מגיד הרקיע ח"ג פ"ב ה"א
ג/ז מחזיק ברכה סי' רפב אות א {מלך דן}
ג/ז מחשבות על דמוקרטיה יהודית עמ' 305, 308, 597, 625
ג/ז מטה אהרן שבועות עמ' קפא {כ"מ}
ג/ז מלאכת שלמה (קמחי), תשובות דף יז ע"א {כ"מ}
ג/ז מלך ביפיו עמ' קכא-קמ
ג/ז מלכות יהודה וישראל עמ' 236
ג/ז מנחם שלמה סי' רצז
ג/ז מנחת חיים (שוויד) ח"ב עמ' יג, תעז
ג/ז מנחת חינוך ח"א עמ' שכד, ח"ב עמ' כו, ל, רסו, ח"ג עמ' קז-קח
ג/ז מעדני ביאורים עמ' סג-סד
ג/ז מעיל שמואל (פלורנטין)
ג/ז מקראי קדש (תפט) דף קלו ע"ב, קלז ע"א
ג/ז מקראי קדש (תשנג) עמ' שנ
ג/ז מרפא לנפש בראשית עמ' תמח {כ"מ}
ג/ז מרפא לנפש חי' סוגיות סי' קל אות א, ו {כ"מ - כיון שהפסוק התיר לדון את דוד לא גזרו חכמים}
ג/ז משבצות זהב שמואל א עמ' קפ, קצב, רנח, רעט, שיז, שע, תמד
ג/ז משנת המדינה עמ' 148
ג/ז משפט הצבא בישראל עמ' סז
ג/ז משפט ופעולה עמ' 56 {אמרו}
ג/ז משפטי ארץ ח"ב עמ' 228
ג/ז משפטי שאול - ארץ ומדינה עמ' שלג, שלד {כ"מ}, שמא {מלכי ישראל - דין נשיא מדינת ישראל}, שמב
ג/ז משרת משה (עטייה)
ג/ז נזר אברהם מכות ועדות עמ' רכ, רכב
ג/ז נחל יצחק (תשעב) ח"א עמ' רמו
ג/ז נחלת שמעון (קרסנר) שמואל א סי' לא אות יא
ג/ז נתיבים במשפט העברי עמ' 161, 165, 168, 179, 185, 188, 190
ג/ז ס' העיקרים (איגר) ח"א עמ' קסו, קעו
ג/ז ס' השבי"ט עמ' קכט-קלא
ג/ז סדר הדין (שוחטמן) עמ' 55
ג/ז ספיקא דרבנן עמ' יז
ג/ז עדות ביעקב (ריינס) עמ' תקי {מלך לא מעיד באיסורין}, תקיב {משום תקלה}
ג/ז עיוני חג ומועד עמ' 166
ג/ז עמק הלכה (הורוביץ) עמ' ג
ג/ז עץ החיים (אבולפיה, תפט) לשונות דף ד ע"ג
ג/ז עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קפח {כ"מ}
ג/ז עקדת משה ח"א עמ' לט {כ"מ}
ג/ז עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 83, 93, 106, 129, 133, 190, 204
ג/ז ערך כסף עמ' קסח
ג/ז פנת יקרת (תשעא) עמ' תשכט-תשל
ג/ז פרי יצחק (תשעו) עמ' קטז, שטז, שיט {כ"מ}
ג/ז פרשת השבוע (תשעב) ח"א עמ' 60
ג/ז קול דודי (תשף) (בקיצור)
ג/ז קול דודי כריתות סי' תרט
ג/ז קול דודי שבועות סי' תפז, תפט
ג/ז קול יהודה (גרשוני) עמ' רנ {כ"מ - לחלוק על הכתוב}
ג/ז קול מבשר (ראטה) ח"א עמ' קכד
ג/ז קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' רח {כ"מ}
ג/ז קונטרסי שעורים כתובות קונ' יא אות טז עמ' ריג
ג/ז קרבן אשה
ג/ז רביד הזהב (אברך) דף כז ע"ב
ג/ז רנת יצחק ישעיהו-ירמיהו עמ' שנח
ג/ז רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' שח
ג/ז רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' כז, לב
ג/ז שב שמעתתא (תשנא) שמעתא ז פ"א {כ"מ}
ג/ז שבילי אשר
ג/ז שדי חמד כללים מע' כ כלל ס עמ' 227 {עבר והעיד, מים חיים}
ג/ז שהם וישפה ח"א
ג/ז שם ישראל - שו"ת עמ' רא
ג/ז שמות בארץ (תשנט) עמ' סב
ג/ז שמחה לאיש (אבא שאול) או"ח הקדמה עמ' עד {כ"מ - עקירת דבר מהתורה ע"י חכמים}
ג/ז שנות חיים (מיל') עמ' ט
ג/ז שעורי ר' יחיאל מיכל סנהדרין אות נט
ג/ז שעורי ר' שמואל סנהדרין ח"א עמ' קמו
ג/ז שער המלך ח"א עמ' ו {כ"מ}
ג/ז שער יוסף דף עז ע"ב, פ
ג/ז שערי תורה (תשעה) חידושי סוגיות עמ' שסב, שסה, שפ
ג/ז שעת הכושר דף פ ע"ד {כ"מ}
ג/ז שתי הלחם סי' כב
ג/ז תורת המדינה עמ' 67
ג/ז תורת המלך (צדוק) סי' ז ס"ק ב, לא, לב {כ"מ}, לד {כ"מ}, סי' ט ס"ק י
ג/ז תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' רמט
ג/ז תורת רפאל ח"ג עמ' פז-פח
ג/ז תחומין ח"ד עמ' 167, חט"ו עמ' 134
ג/ז תלפיות ח עמ' 44
ג/ז תפארת אריה עמ' קצא
ג/ז תפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' רנו (רפד) {כ"מ, דבר המפורש בתורה להיתר אין חכמים יכולים לאסור}
ג/ז תקנת השבים עמ' 190, 211
ג/ח אבן האזל {לדונו}
ג/ח אברהם יגל
ג/ח אדם בישראל עמ' 149
ג/ח אהבת אברהם עמ' קכה {רק בסייף}
ג/ח אהבת דוד (חיד"א, תשכז) עמ' ח
ג/ח אהבת דוד (תקנט) דף ב ע"ד
ג/ח אהל דוד (קהן) ח"א שמואל א פי"ד פס' מה, מלכים א פ"ב פס' ח
ג/ח אוצר א"י ח"ג עמ' 32
ג/ח אוצרות יהושע עמ' פד
ג/ח אור גנוז (מוסקוביץ, תשס"ז) עמ' קפו {רק בסייף}
ג/ח אור הישר ערכין כא ע"א ד"ה ואי {לא יפקיר}
ג/ח אור הנר (ראטה) עמ' 148-149
ג/ח אור הרעיון עמ' רפט {המורד במלך}
ג/ח אור יעקב סנהדרין סי' ט דף כה ע"ב {לדונו}, כז ע"ב {לדונו}
ג/ח אור לישרים (תשסג) עמ' קח
ג/ח אור שמח {להכות בשוטים - מלכים א' יב', הלנת דינו}
ג/ח אלומות יוסף (תשנ) עמ' קמ, רלא, רלג
ג/ח אמונת עתיך גל' 112 עמ' 78
ג/ח אמונת עתיך גל' 113 עמ' 90 {רדב"ז}
ג/ח אמונת עתיך גל' 124 עמ' 84 {כ"מ}, 85
ג/ח אמרי חן (לוונברג) ח"ה עמ' קסז {אם יהושע היה מלך}
ג/ח אמרי יצחק במדבר-דברים עמ' קלה
ג/ח אמת ליעקב מקרא עמ' רפג, שח
ג/ח אמת ליעקב נשים עמ' קצד-קצז
ג/ח אסופת מערכות עה"ת ח"ה עמ' קמט, קצט
ג/ח אפיקי יהודה (גרשוני) עמ' 106 {מחל המלך}
ג/ח ארחות משפט עמ' קעט-קפ
ג/ח אשד הנחלים (נחמולי) דף ו ע"ג {המבזה}
ג/ח אשר למלך {כשמעי, רשות}
ג/ח באר בשדה עמ' פז {המורד במלך ישראל}
ג/ח באר הגולה (הרטמן) באר ה הערה 638, 633-634
ג/ח באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' תשנב
ג/ח בית אהרן (צוקרמן) עמ' רח {בסייף}
ג/ח בית אהרן וישראל גל' לג עמ' סד, סו
ג/ח בית אהרן וישראל גל' קיא עמ' קנה {יהושע ומשה - מלכים}
ג/ח בית המדרש {רשות} [וכן בפיה"מ ערכין פ"א]
ג/ח בית זבול ח"ב סי' א אות ה
ג/ח בית שערים יו"ד סי' תל
ג/ח בכורי אביב (ביק) דף כט ואילך {בסייף}
ג/ח בן אריה הל' סנהדרין פי"ד {בסייף}
ג/ח בני בנים ח"א עמ' קפב {רדב"ז}
ג/ח ברור הלכה הוריות ט ע"ב ציון ד
ג/ח ברור הלכה מגילה יד ע"ב ציון א, סנהדרין יח ע"א ציון ח (השני)
ג/ח ברכת הריח ח"ב עמ' קנב
ג/ח ברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' ריג {בסייף}
ג/ח ברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' קיג
ג/ח ברכת ראובן דף קנד ע"ד {רדב"ז}
ג/ח ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' צח
ג/ח בשבילי המלך סי' כא אות א, י, סי' כג אות ג, סי' כט אות א, ב {רעק"א}, טו, יז
ג/ח בשולי גליוני עמ' שט
ג/ח גבורת יצחק חנוכה-פורים (תשנז) עמ' נז
ג/ח גבורת יצחק חנוכה-פורים (תשסח) עמ' מז
ג/ח גבורת יצחק מכות עמ' רנט
ג/ח גבורת יצחק סנהדרין ח"ב עמ' קכו, קל-קלא, ריט-רכ, רלה-רלו, רלט-רמ, רמח, רנ
ג/ח דבר אברהם ח"א סי' א אות ה-ו
ג/ח דברות אליהו ח"ג עמ' צו {מלך יכול למחול למורד}
ג/ח דברות אליהו ח"ה עמ' קעג-קעה {רשות להרגו}
ג/ח דברות משה ב"ב ח"א עמ' רנא {רק המלך יכול לצוות להורגו, צריך לדונו, רשות}
ג/ח דברות משה זרעים עמ' שצ {כל המורד במלך ישראל יש למלך רשות להרגו}
ג/ח דברות משה סנהדרין עמ' שכח, תיד, תרפט
ג/ח דברי שאול שמות עמ' מו, רנז
ג/ח דברי תורה (שפירא) ח"ו סי' לא
ג/ח דובב שפתי ישנים עמ' 102 {לאסור}
ג/ח דינא דמלכותא דינא עמ' 77
ג/ח דרישה מחיים דף פ ע"א, קנה ע"ב
ג/ח דרך חיים (תשע) פ"ג הערה 853
ג/ח דרכה של תורה (רבינוביץ) עמ' 52, 55
ג/ח דרכי חושן (תשסח) עמ' ריג {רדב"ז}
ג/ח דרכי חושן ח"א עמ' שנה, שפו, שצד
ג/ח האיר ממזרח יהושע עמ' כג, כד {מורד במלך ישראל}
ג/ח האיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' שז {וכן כל המבזה וכו'}, שח {כל איש אשר ימרה את פיך}
ג/ח הדרש והעיון ויקרא מאמר לח אות ב {רק בחרב}
ג/ח הדרת אפרים ח"ב עמ' קפא
ג/ח הדרת מלך (מילר) סי' כז-כח (גם במילואים)
ג/ח הלכות מדינה ח"א עמ' קנז {כשמעי}, קסו-קסז {רדב"ז}, קסז-קסח {מקור דין מוב"מ}, קסח-קסט {בסייף}, קסט-קעא {רשות}, קעא-קעב {לדונו בסנהדרין}, קעג-קעד {להפקיר ממון}, קפ-קפג {לא יפקיר}, ח"ג עמ' קצ
ג/ח הלכתא למשיחא עמ' 35
ג/ח המאיר לארץ
ג/ח העלם דבר סי' יט
ג/ח התורה והמדינה ח"א עמ' טו, כב, כז, צ, קובץ ב עמ' סה-סו {רשות}, סז-עא {בסייף}, עא {אור שמח} קובץ ג עמ' נג-נו {סוגי מרידה}, נו-נז {לדונו בסנהדרין}, נח-ס {רשות}, קסג-קסד {בסייף}, קסז {האם יהושע היה מלך, לדונו בסנהדרין, בסייף}, קסז-קסח {רשות}, קובץ ד עמ' עא, קובץ ט עמ' פז {בסייף - קושיה מעכן}
ג/ח ואם תאמר ח"ב קושיה 206 {בסייף - קושיה מעכן}
ג/ח ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' שי
ג/ח ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' רסט, שצ
ג/ח ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' קפד
ג/ח ויטע אשל עמ' קב {אם רצה להרגו}
ג/ח זכור לאברהם (אביגדור)
ג/ח זכרון משה אליהו עמ' כט {לא יפקיר}
ג/ח חגוי הסלע (טאובה) הל' מלכים עמ' 101-112
ג/ח חדשים גם ישנים עמ' 145, 151
ג/ח חוקת עולם עמ' 60 {אם המלך הפקיר נכסים הוא גזלן}, 102 {לא יפקיר}, 215 {מלך הורג מורד במלכות בלי לדון אותו}, 216 {מורד במלך גוי}, 223, 552-553 {רק סייף}, 575 {רדב"ז - מלך שכובש}
ג/ח חזון המקרא ח"א עמ' 380 {יהושע כמלך}, ח"ב עמ' 431 {המקור מיהושע}
ג/ח חזון יחזקאל סנהדרין פ"ט ה"ג
ג/ח חי' בעל שרידי אש עמ' תסז
ג/ח חי' רעק"א (פרדס) {בסייף - ראיה משמעי}
ג/ח חיי עולם (בולה) דף סא
ג/ח חיים ומלך
ג/ח חמדת ישראל ח"א דף י ע"ב, לח ע"א
ג/ח חסדי דוד ח"ה עמ' תרב
ג/ח חקרי זמנים ח"ב עמ' תקסו
ג/ח חשבונות של מצוה עמ' שמב-שמג
ג/ח טל חיים (טל) כללי הוראה עמ' מ
ג/ח טעמא דקרא (קניבסקי) מלכים א' פ"ב פסוק ח {מועילה מחילה}
ג/ח יד ישראל ח"ב {בסייף}
ג/ח יד שלום (פרידמן) מועדים עמ' תקד
ג/ח יוסף לקח כרך א ח"א עמ' קצ, כרך ב ח"ב עמ' פג
ג/ח יחי המלך פרק יז, כז, ל
ג/ח ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' עג
ג/ח כבוד מלכים (לייטר) {מלך דוקא, רשות, בסייף}
ג/ח כבוד מלכים (מרגליות) {בסייף}
ג/ח כהונת רפאל עמ' קסט
ג/ח כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' מג
ג/ח כנסת יחזקאל (רחמים) עמ' פז
ג/ח כסף נבחר עמ' לד {חייב מיתה}
ג/ח כתר אפרים עמ' קעז-קעח {לא יפקיר}
ג/ח לחם חקי עמ' קג, קז, קכג, קכד, קכו-קכח, קלא
ג/ח לחם חקי עמ' קז
ג/ח למודי ה' (תקמז) דף קיב ע"ב
ג/ח למודי ה' (תשפא) עמ' תקעט
ג/ח לקוטי שיחות ח"ד עמ' 1050 הערה 12
ג/ח לקוטי שיחות חל"ד עמ' 121
ג/ח לקוטי שיחות חל"ו עמ' 161
ג/ח לקוטי שיחות חלק ל עמ' 151
ג/ח לקט שיחות מוסר ח"ג עמ' רצה {בסייף}
ג/ח מאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 359
ג/ח מבשר טוב - חנוכה (תשנה) - פתיחה עמ' נ
ג/ח מגן צבי עמ' רנז
ג/ח מוריה גל' קנט עמ' צט-ק {מלך יכול להורגו}, גל' קפה עמ' עח, פו, גל' רלח עמ' פג {רשות למלך להורגו - לא חובה}
ג/ח מוריה שנה ח גל' ח עמ' כז {בסייף}
ג/ח מחשבות על דמוקרטיה יהודית עמ' 44, 100, 122, 293, 502, 559
ג/ח מטה יוסף (יקואל) דף מו ע"א {יכול למחול}
ג/ח מטה יוסף (יקואל, תקמה) דף מו ע"א
ג/ח מילי דמרדכי
ג/ח מלך ביפיו עמ' קמא-קסד
ג/ח מלך ישראל עמ' 72, 208, 224, 243, 452, 775
ג/ח מלכות יהודה וישראל עמ' 93, 148, 332, 357
ג/ח מנוחת משה דף ו ע"ד {רשות}
ג/ח מנחת אברהם (שפירא) ח"ב עמ' נד, סב
ג/ח מנחת אליהו (קוליץ) ח"ב דף סח ע"א
ג/ח מנחת חיים (שוויד) ח"ג עמ' רטו
ג/ח מנחת חינוך ח"ב עמ' תכח, ח"ג עמ' רעב
ג/ח מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' רד {רדב"ז}, ח"ג עמ' תצד
ג/ח מנחת עני (זינצהיים) ח"א ע' ערכין עמ' סו {לדונו}
ג/ח מקראי קדש (תשנג) עמ' יט, לא
ג/ח מרגליות הים סנהדרין יט ע"ב אות ז {רשות}
ג/ח משאת המלך ח"ד סי' תקמז {בסייף, הריגה ע"י שאר אדם}
ג/ח משאת מרדכי מגילה עמ' מא
ג/ח משבצות זהב מלכים א עמ' תקו
ג/ח משבצות זהב שמואל א עמ' קפח, תו, תנא
ג/ח משבצות זהב שמואל ב עמ' כא, עד, שצ, תצט
ג/ח משיב מלחמה (תשעט) ח"ג עמ' רצד, רצח, שלא, שנ
ג/ח משיב מלחמה (תשמג) ח"א עמ' צא {מלך שתיקן תקנה לכלל}, ח"ג עמ' שיד {לדונו בסנהדרין}, שעד {סמכות של פקודת מלך}
ג/ח משך חכמה דברים פי"ג פס' ו, פל"ג פס' ד
ג/ח משכיל ליהודה עמ' רי-ריא
ג/ח משכן שילה עמ' שע, שעה, שעח, תיא {רדב"ז}
ג/ח משכנות הרועים כתובות ח"ג סי' תרסז
ג/ח משנת אברהם (פרייס, תשד) ח"ב דף יא
ג/ח משנת המדינה עמ' 80, 129, 148
ג/ח משנת יוסף שביעית ח"ב עמ' קמג
ג/ח משנת יעקב הפלאה עמ' רכט
ג/ח משנת יעקב נזיקין עמ' קנט, רפא
ג/ח משנת יעקב קנין עמ' קעח {רדב"ז}
ג/ח משנת ר' אליעזר (טולידו) ח"ב דרוש ב דף ג ע"א {מחילה למורד במלכות}
ג/ח משנת רבנו יוסף עמ' 44
ג/ח משפט הצבא בישראל עמ' סח
ג/ח משפט הקנין ח"ג עמ' שפט
ג/ח משפט כהן עמ' שטז {בסייף, לא יפקיר}, שלה {בסייף, לא יפקיר}, שלז {יהושע היה מלך}
ג/ח משפטי מלוכה עמ' ח-ט {לא יפקיר - דוקא במה שעושה לכבוד עצמו}
ג/ח משפטי שאול - ארץ ומדינה עמ' שלה {רדב"ז - שהסכימו עליו}, שלח-שלט {רשות למלך}, שמא {להפקיר ממון}, שעב {להפקיר ממון}
ג/ח משפטים לישראל עמ' ה {בסייף - קושיה מעכן}, ט-י {רשות}, קכח {בסייף - קושיה מעכן}, קלה {לא יפקיר}, רמא {רשות}
ג/ח משרת משה (עטייה) [זרע יצחק שמות קונטרס יקרא דחיי דף סד]
ג/ח נודע ביהודה השלם יו"ד ח"א עמ' רלא
ג/ח נועם ח"א עמ' שב {לאסור}, חכ"ד עמ' קנב
ג/ח נזר אברהם מכות ועדות עמ' קמא-קמב
ג/ח נחלת אהרן
ג/ח נחלת שמעון (קרסנר) מלכים א ח"ב סי' מ אות ג, סי' נג אות ג, י, יב, סי' נה אות טו, נד
ג/ח נחלת שמעון (קרסנר) מלכים ב ח"ב סי' כב אות ג
ג/ח נחלת שמעון (קרסנר) שופטים ח"א סי' א אות א, סי' כד אות ג
ג/ח נחלת שמעון (קרסנר) שמואל א סי' כד אות ב, סי' כז אות ו
ג/ח נחלת שמעון (קרסנר) שמואל ב ח"א סי' יז אות א
ג/ח נחלת שמעון (קרסנר) שמואל ב ח"ב סי' כט אות ג, יד, סי' לז אות ט, סי' מ אות ה, סי' מז אות טו
ג/ח ניר לדוד {בסייף}
ג/ח נצח ישראל עמ' תשעא
ג/ח נר מצוה (ואלק) מצוות דף עט ע"ד {מורד במלכות - בסייף}, קלא ע"א
ג/ח נשמה של שבת עמ' 313
ג/ח נתיבים במשפט העברי עמ' 185
ג/ח ס' השבי"ט עמ' קל-קלא
ג/ח ס' זכרון לרא"ז גורביץ עמ' רפ
ג/ח סהמ"צ לרמב"ם (הליר) עמ' עח {בסייף}
ג/ח סודו של המשפט העברי עמ' 653
ג/ח סיני ס' יובל עמ' קפ
ג/ח סיני ק עמ' תיז
ג/ח סמכות ומרי בהלכת הרמב"ם עמ' 129, 229
ג/ח ספרי דבי רב ח"ד עמ' כה
ג/ח עבודת משא (מאיר) ח"א עמ' שסח {לא יפקיר ממון}
ג/ח עיוני הפטרה ח"ב עמ' 535
ג/ח עיוני פרשה (ריבלין) דברים עמ' 315 {כל המורד במלך ישראל יש למלך רשות להורגו}
ג/ח עיונים בפרשות השבוע סדרה ב ח"ב עמ' 386
ג/ח עיקרים במשפט הפלילי העברי פרק 3 הע' 22
ג/ח עמוד הימיני (ישראלי, תשכו) עמ' קלד-קלה {רדב"ז}
ג/ח עמק יהושע ח"ב דרוש יג {בסייף}
ג/ח עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' מג, כרך ב ח"א עמ' עב
ג/ח עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 34, 45, 145, 163, 169, 170, 176, 178, 197-199, 214
ג/ח פני אברהם (שפירא) עמ' רעא {רדב"ז}
ג/ח פניני שבח עמ' סא
ג/ח פנינים על התורה ומועדים עמ' קכד {רשות להרגו}
ג/ח פרדס יוסף (פצנובסקי) בראשית עמ' תשיא-תשיב, שמות עמ' כו, תכ-תכא
ג/ח פרי חיים (קנולר) פרשת שופטים דף לז ע"א
ג/ח פרי מלכה סי' סד
ג/ח פרי שמואל מכות עמ' ק-קא, קג
ג/ח פרפרת אליעזר הפטרת ויחי
ג/ח פרשיות בספרי הנביאים יהושע עמ' יב, שופטים עמ' קלב, שמואל א עמ' קעו, קפו, שכה
ג/ח פרשת דרכים (תשנב) עמ' קמט
ג/ח פרשת דרכים (תשסה) עמ' ריב
ג/ח צהר גל' א עמ' 26, גל' ג עמ' 71 {המחרף}, גל' יא עמ' 21
ג/ח ציץ השדה (פראג) ימי הפורים עמ' ס
ג/ח צמיחת גאולתנו עמ' ריז
ג/ח צפנת פענח בראשית עמ' 44 {בסייף, רשות}, עמ' קצד {רשות, האם נחשב גברא קטילא}
ג/ח קדשי שעה (פישמן) פ"א אות ז {יהושע - מלך}
ג/ח קובץ באורים (שפירא)
ג/ח קובץ המועדים חנוכה-פורים עמ' שיז
ג/ח קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' ח
ג/ח קול צופיך עמ' קע {הריגה ע"י שאר אדם}, רה {רשות}, רו {הריגה ע"י שאר אדם}
ג/ח קונטרסי שעורים קדושין שעור כ אות ט
ג/ח קרן הצבי מצוה נה אות ג
ג/ח קרן פני משה ח"ב
ג/ח ר"י ששפורטש עמ' 167
ג/ח ראש דוד (מנטובה) דף קכד ע"ב
ג/ח ראש דוד (תשמו) עמ' תע
ג/ח ראשון לציון על נ"ך (תשסח) עמ' עב, עד
ג/ח ראשון לציון על נ"ך (תשעח) עמ' קיז {להרגו}, קכא {לא יפקיר ממון}
ג/ח ריח שדה דף לד ע"ד, דרושים דף כ ע"ד {לא חייב להורגו}
ג/ח רנת יצחק דברי הימים עמ' קעט {לאסור ולהכות}, רלב
ג/ח רנת יצחק יהושע עמ' כא, עט {גזר שילך ולא הלך}, שב, שיד {רדב"ז - מלך שהסכימו עליו כל ישראל}, שיז {בסייף}, תכב {גזר שילך ולא הלך}, שמואל עמ' קיא, קטז, קנד, קפח, קצב, רח, רכט {בסייף}, רל, רמב {המבזה מלך}, רצח, שעט {גזר שילך ולא הלך}, שפ, שפג, שפד {בסייף}, תלא {המבזה מלך}, תלג {לאסור ולהכות}, תמ, תמד, מלכים עמ' כו, כח, לו {המבזה מלך}, לט-מ, קכה {רדב"ז - מלך שהסכימו עליו כל ישראל}, קלב {לאסור ולהכות}, רטז, ריט, שו {בסייף}, שיב {גזר שילך ולא הלך}, שלה, שנ {רדב"ז - מלך שהסכימו עליו כל ישראל}, תכח
ג/ח רנת יצחק ישעיהו-ירמיהו עמ' לז, קג-קד, תהלים עמ' קסא, רמא, חמש מגילות עמ' שכו, שמא, שמו
ג/ח רנת יצחק פ' חלק עמ' קכ {בסייף}
ג/ח רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' רלז, תקסא, ח"ב עמ' שעח
ג/ח שאול בחיר ה' עמ' 41, 129
ג/ח שבט מישראל (תשעא) פרק ע פסוק ד {מחילה למורד}
ג/ח שדה הארץ ח"א דף נה
ג/ח שדי חמד דברי חכמים סימן מה (כרך ה עמ' 349) {מחילה למורד במלכות}
ג/ח שו"ת ר"י מפוזנא עמ' נו {א"צ התראה}
ג/ח שיח ערב סנהדרין עמ' ר, רט
ג/ח שיחות לספר בראשית עמ' שפח {ביזוי מועט - מרד}
ג/ח שיחות לספר דברים עמ' קכא {ביזוי מועט - מרד}
ג/ח שיחות ר' צבי יהודה במדבר עמ' 174
ג/ח שלטון החוק בישראל עמ' 156
ג/ח שלמי שמחה ח"ה עמ' קצו
ג/ח שם דרך סנהדרין עמ' קכח, קסז
ג/ח שם משמואל פרשת ויגש שנת תרע"ד {אם רצה המלך למחול מוחל}
ג/ח שנות ימין ח"ב דף פז ע"ג
ג/ח שנתון המשפט העברי ח"ג עמ' 297
ג/ח שעורי ר' יחיאל מיכל סנהדרין אות צא
ג/ח שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' צח
ג/ח שעורים בהגדות חז"ל מגילה עמ' קכו
ג/ח שערי טהר ח"ח סי' עח אות ג, סי' עט אות א-ב, סי' קכד אות ד
ג/ח שערי שיש יהושע ח"א עמ' ק
ג/ח שערי תורת בבל עמ' 165
ג/ח שרידי אש ח"ב עמ' תמד
ג/ח תהלה לדוד (אמאדו) ח"א דף פא ע"ג {אם ירצה המלך להורגו}
ג/ח תולדות אדם עמ' סג
ג/ח תורת האוהל (תשנג) עמ' עז, פ, תקג {אם רצה להורגו}
ג/ח תורת המדינה עמ' 53-54, 335
ג/ח תורת המועדים (תשכד) עמ' 254 {האם יהושע היה מלך}, 344 {לאסור}
ג/ח תורת המועדים (תשנו) עמ' 189, 273, 370
ג/ח תורת המלך (צדוק) סי' ה ס"ק א, ד, י, יב, כז
ג/ח תורת המלך (שפירא) ח"ב עמ' לג, נג, פא, רלד, רלז
ג/ח תורת המקרא עמ' 252
ג/ח תורת השבת והמועד עמ' 86 {מלך שתיקן תקנה לכלל}, 342 {סמכות של פקודת המלך}, 362 {סמכות של פקודת המלך}
ג/ח תורת מנחם חל"ד עמ' 93
ג/ח תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' עג, עט
ג/ח תחומין ח"ג עמ' 281, 286, ח"ז עמ' 421, ח"י עמ' 92, 95-94, 101-100, 102 {סייף}, חי"ג עמ' 238, חי"ד עמ' 199, חט"ו עמ' 120, 123, 127-128, 149, חט"ז עמ' 242, חי"ח עמ' 435, 440, 441, 443, 444, חי"ט עמ' 28, 35
ג/ח תחומין חכ"ב עמ' 38
ג/ח תירוש ויצהר - תפארת בנים סי' נז {להפקיר ממון, רשות}
ג/ח תנובת ציון דף יח ע"ב
ג/ח תפארת אריה עמ' קצא-קצב, קצד {סייף}, רו
ג/ח תפארת צבי (שפילמן) ח"ד עמ' תלו, תלח
ג/ט אהל שרה לאה עמ' תתעב-תתעג
ג/ט אוצר א"י ח"ג עמ' 42
ג/ט אור הרעיון עמ' יג, רצ {גזר המלך לבטל מצוה}
ג/ט אמונת עתיך גל' 117 עמ' 96
ג/ט אמונת עתיך גל' 128 עמ' 24 {חוק לא להתפלל בבתי כנסת בזמן מגיפה}
ג/ט אנצי"ת ע' אכין הע' 21
ג/ט אפיקי יהודה (גרשוני) עמ' 184 {כבוד המלך לא דוחה מצווה}
ג/ט באר שרים (שולמן) סי' לא עמ' קיח {גם זקן ממרא לא חייב לשמוע לסנהדרין אם יודע שזה נגד התורה}
ג/ט בשבילי אמונה ח"ב עמ' תיא {מצוה קלה}
ג/ט גבורת יצחק סנהדרין ח"ב עמ' רמז-רמח
ג/ט דברות אליהו ח"ג עמ' צז {ממשלה שחוקקה חוק להסגיר יהודי לחו"ל}
ג/ט דברות אליהו ח"ו עמ' קעט-קפ {נגד מצוה דרבנן}, קפג-קפד
ג/ט דרכה של תורה (רבינוביץ) עמ' 56
ג/ט הלכות מדינה ח"א עמ' קסו {מקורו בסנהדרין מט}
ג/ט הלכתא למשיחא עמ' 54
ג/ט הרמב"ם כמחנך עמ' 77
ג/ט התורה והמדינה ח"א עמ' כד-כה {אין דד"ד כשמצווה המלך לעבור על התורה}, ח"ג עמ' נה {מה שאוריה לא הלך לביתו לא נחשב מרד כי היה בזה מצוה קלה}, ח"ד עמ' פה {המלך לא מאבד את מלכותו אם ציוה לבטל מצוה}, ח"ה עמ' רמה
ג/ט ודברת בם (מרזל) עמ' 82
ג/ט ויעמידה ליעקב לחוק מהדו"ב עמ' 52, 55, 67, 81, 91 {לענין החלטת ממשלה למסור שטחי א"י}, 92 {מצוה קלה - תלמוד תורה, מעשה כהני נוב}, 93 {מקור מבמדבר רבה פרשה יד אות ו, מלך שמצווה לעבור איסור דרבנן}, 94 {המלך אינו מאבד את מלכותו עקב נתינת ציווי נגד התורה, אין דד"ד נגד התורה}, 97 {באר מרים}, 98 {בציווי לעבור על מצוה ציבורית}, 99 {הענשת מי שממלא פקודה נגד התורה}, 100 {בציווי לעבור על מצוה ציבורית}, 101 {הבדל בין חייל לאזרח בפקודה נגד התורה}
ג/ט חוקת עולם עמ' 224, 369, 435, 437, 512, 561 {אין שומעים לו לבטל מצוה}
ג/ט חי' בעל שרידי אש עמ' תסז
ג/ט חיים ומלך
ג/ט יוסף לקח פ' מקץ כרך א ח"א עמ' קסא {אילו יעקב אמר לאחים לא להוריד אטת בנימין לא היו חייבים לציית ליוסף}
ג/ט כתנות אור (אייזנשטט) עמ' תרטז {אם אוסרין על היחוד נמצא שאוריה לא מרד בכך שלא הסכים לשכב עם אשתו אחרי היחוד של דוד}
ג/ט כתר אפרים סי' טו אות ד עמ' קמח {הבדל בין זה לדין שמלך פורץ לעשות לו דרך ואין מוחים בידו}
ג/ט לב חיים (פלג'י) ח"א סי' יד דף קכה ע"ב
ג/ט לבושי מרדכי ח"ד עמ' קה
ג/ט מאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 385
ג/ט מגן צבי סי' כא עמ' רעב {מלך שחטא לוקה כי אז אין חיוב שתהיה אימתו עליך}
ג/ט מחשבות על דמוקרטיה יהודית עמ' 168, 502, 544, 551, 559
ג/ט מי באר (יעקבזון) חנוכה (תשנז) עמ' צה
ג/ט מלך ביפיו עמ' קמב {"אין שומעין לו" אף לכתחלה גם בסיפא}, קמג {מגדל עוז, לימוד מהפסוק ביהושע שהם דברי קבלה}, קמד {פטור - אין להענישו בשום עונש}, קמט-קנ {זה טעם שמי שמשתעבד במי שלא שילם מס אסור לו לעבוד בו כעבד}
ג/ט מלך ישראל עמ' 235, 774
ג/ט מלכות יהודה וישראל עמ' 114, 333
ג/ט מלכי בקדש (הירשנזון, תשסז) ח"א עמ' 152
ג/ט מנחת חינוך מצוה תצז ח"ג עמ' רעא
ג/ט מפתח הבאורים [דבר אברהם ח"ב סי' יג אות ה]
ג/ט מקדם לביתאל סי' נט עמ' 215 {על ממשלה שמחליטה למסור שטחי א"י}
ג/ט מראה הגדול ח"ב דף לה ע"ב {במצוה קלה}
ג/ט משבצות זהב שמואל ב עמ' תפה
ג/ט משכן שילה עמ' שעו {דינא דמלכותא שהיא נגד דין תורה}
ג/ט משנת המדינה עמ' 129, 224
ג/ט משפט המלחמה עמ' קטו-קטז {מדוע לא כתב את הדרשה מ"רק"}
ג/ט משפט הצבא בישראל עמ' כג {מקור לפטור ת"ח ממלחמת רשות}, צה {הבדל בין מלחמת רשות למלחמת מצוה לענין ת"ח}
ג/ט משפטי שאול - ארץ ומדינה עמ' כט-ל {פקודה לעקור יישוב}, תי {מלך שחוטא}
ג/ט נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"ב עמ' קלא
ג/ט נחלת שמעון (קרסנר) שמואל ב ח"ב סי' לו אות ב
ג/ט נשמה של שבת עמ' 313
ג/ט ס' השבי"ט עמ' כב {אסור לשמוע למלך ישראל אפילו הוא מאיים להורגו ואפילו בשאר מצוות שלא בשעת הגזירה}
ג/ט סיני ק עמ' תיז-תיח
ג/ט עיוני הפטרה ח"ב עמ' 535 {דברי מי שומעין}
ג/ט על גדות ים התלמוד עמ' 172 {דינא דמלכותא שהוא נגד התורה}
ג/ט עמוד הימיני (ישראלי, תשכו) סי' ז אות יא עמ' סב {המלך לא מאבד את מלכותו אם ציווה לבטל מצוה}
ג/ט עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' מב {אפילו במצוה דרבנן}
ג/ט עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 83, 206
ג/ט ערך כסף עמ' קסא
ג/ט קונטרסי שעורים קדושין שעור כ אות ט דף קכז ע"ב-ע"ג {רק ציווי מלך נדחה מפני מצוה משא"כ דבר שהוא חובה משום כבוד המלך אף בלי ציוויו}
ג/ט רנת יצחק משלי עמ' קב, חמש מגילות עמ' שמא {מרדכי לא נחשב מורד במלכות בכך שלא השתחווה להמן כי זה היה לבטל ד"ת}
ג/ט רנת יצחק שמואל עמ' רסח {גזר לבטל מצוה}, שעט {בשביל שהתעסק במצוה}, תמו {גזר לבטל מצוה}, תס {דברי הרב}, תצט {גזר לבטל מצוה}
ג/ט רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' קטו
ג/ט שלטון החוק בישראל עמ' 73
ג/ט שמחה לאיש (שונשול) דף ג ע"ד {ציווה לעבור}
ג/ט שנתון המשפט העברי ח"א עמ' 224, ט עמ' 76, 92
ג/ט שער יהושע ח"ב יו"ד סי' טז עמ' רסא {היה אסור לסנהדרין להתיר נדרו של צדקיהו מפני כבוד המלך}
ג/ט תורת המלך (אריאלי) {עוסק במצוה פטור גם אם יוכל לעשותו אח"כ, מאירי סנהדרין מט חולק על הרישא של הרמב"ם}
ג/ט תורת המלך (צדוק) סי' ה ס"ק יג, טו-טז
ג/ט תורת המלך (שפירא) ח"ב עמ' נג, רלח
ג/ט תורת יחיאל (וילנסקי) עמ' קמט
ג/ט תחומין ח"ד עמ' 174, ח"י עמ' 96, חי"ג עמ' 220, 238, חט"ו עמ' 126
ג/י אבן ישראל (פישר) ח"א עמ' ט
ג/י אבני נזר יו"ד סי' שיב אות מט
ג/י אגרא לישרים סי' כב
ג/י אדם בישראל עמ' 138, 149
ג/י אדרת אליהו (ראם) עמ' קיג
ג/י אהל דוד (קאהן) ח"ה שמואל ב פי"ד פסוק ח
ג/י אהל דוד (קהן) ח"א יהושע פ"ח פס' כט, מלכים ב פ"ח פס' ו, ח"ב מלכים א פ"ב פס' כט, ח"ג שמואל ב פכ"א פס' ו
ג/י אוהב מישרים עמ' תכח, תמז
ג/י אור הישר
ג/י אור הנר (ראטה) עמ' 139, 142, 149
ג/י אור יחזקאל (קור') ח"א עמ' 208, 260, 327
ג/י אור שמח
ג/י אלומות יוסף (תשנ) עמ' רלג
ג/י אמונת עתיך גל' 112 עמ' 77
ג/י אמרי חן (בן סניור) שמואל עמ' 287
ג/י אמת ליעקב נשים עמ' עד {מניחם תלויים}, קצב, קצז
ג/י אנצי"ת ע' גואל הדם הע' 29, 31
ג/י אסופת מערכות עה"ת ח"ה עמ' רע
ג/י אשל אברהם (שפירא) עמ' תעח {רשות להרוג רוצחים}
ג/י אשר למלך
ג/י באמונה שלמה עמ' תנא
ג/י באר שרים (שולמן) עמ' קצו
ג/י בים דרך עמ' קלז
ג/י בית אבי ח"ב סי' קמד עמ' קצה-קצו
ג/י בית ישראל (בנבנשתי) ח"א דרוש יב עמ' 190
ג/י בנין שאול עמ' קנז
ג/י ברור הלכה יבמות עט ע"א ציון ג
ג/י ברור הלכה סנהדרין יח ע"א ציון ח (השני)
ג/י ברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' קיג
ג/י בשבילי המלך סי' ג אות לו, סי' כט אות ד {או"ש}, י
ג/י גבורת יצחק סנהדרין ח"ב עמ' קעא, רמט
ג/י גבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' קכ
ג/י גדול כבוד הבריות עמ' 126
ג/י גלילי זהב (מושקוביץ) פרשת משפטים דף פג ע"א
ג/י גן שושנים ח"ב עמ' קסה
ג/י דברי חפץ עמ' קמא
ג/י דברי שאול דברים עמ' קסז
ג/י דברים אחדים (קלצקין) עמ' קמב {מל"מ}
ג/י די באר בראשית עמ' רפח {משפט מלך הוא כלפי הכלל}
ג/י דינא דמלכותא (שור) עמ' תטו, תיז
ג/י דעת כהן עמ' שעב
ג/י דרכה של תורה (רבינוביץ) עמ' 37, 55
ג/י דרכי חושן ח"א עמ' שנה
ג/י דרשות הר"ן עמ' קצ-קצא
ג/י האיר ממזרח חמש מגילות עמ' עז {כל ההורגין נפשות שלא בראיה ברורה וכו'}
ג/י הדרש והעיון פ' משפטים מאמר קעב אות ז
ג/י הדרת מלך (מילר)
ג/י הלכה פסוקה ח"א - ברור הלכה עמ' מא
ג/י הלכות מדינה ח"א עמ' קס, קסג
ג/י המעלות לשלמה עמ' תמו, תמח, תנג
ג/י המשפט העברי עמ' 43
ג/י העמק דבר שמות פכ"א פסוק יד
ג/י הרמב"ם כמחנך עמ' 151
ג/י התורה והמדינה ח"ב עמ' עב, ח"ג עמ' נ, ח"ד עמ' ס, ח"ז עמ' רמו, ח"ט עמ' פו
ג/י ויעמידה ליעקב לחק מהדו"ב עמ' 85 {או"ש}
ג/י וענפיה ארזי אל (תשסו) (גורביץ) פ' משפטים עמ' קעא {מלך יכול לדון לפי שקול דעתו כי יש לו סייעתא דשמיא}
ג/י חדשים גם ישנים עמ' 146
ג/י חוקת עולם עמ' 216 {דברים שמלך רשאי להרוג בגללם}, 237 {מלך הורג כדי לשבור רשעי עולם}, 552
ג/י חי' בעל שרידי אש עמ' תסז
ג/י חי' מהרי"א צטרון עמ' כט {ימים רבים}
ג/י חכמת גרשון עמ' תכז
ג/י חקרי זמנים ח"ג עמ' רצג
ג/י חקרי יהדות (פדרבוש) עמ' 242
ג/י יביע אומר ח"ב חו"מ סי' ג אות א {עד אחד}
ג/י יד פשוטה מדע עמ' תתקכ
ג/י ילקוט מדרשי תימן ח"ב עמ' קיא
ג/י ימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' עב {בלי עדים והתראה}
ג/י כהונת רפאל עמ' קע
ג/י כפתור ופרח (תשו) דף קלט ע"ד
ג/י לחם חקי עמ' ק
ג/י מאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 43, 360
ג/י מאורי שערים עמ' לט
ג/י מבוא למשנה תורה עמ' 206, 331, 332, 363
ג/י מבשר טוב - חנוכה (תשנה) - פתיחה עמ' נ
ג/י מגן צבי עמ' שצד
ג/י מדרש החיים (אפשטיין) מאמר י אות ד עמ' 144 {יכול לתקן תקנות}
ג/י מחשבות על דמוקרטיה יהודית עמ' 23, 294
ג/י מי באר (יעקבזון) חנוכה (תשנז) עמ' צו
ג/י מלך ביפיו עמ' קמא-קסד
ג/י מלך ישראל עמ' 697
ג/י מלכות יהודה וישראל עמ' 90, 93, 174, 348
ג/י מנחת אשר פסחים עמ' רנא
ג/י מנחת חינוך ח"ג עמ' רעב
ג/י מנחת שלמה (אוירבך) ח"ב עמ' שמז {מל"מ}
ג/י מנחת שלמה (לוין) עמ' קלח {מניחם תלויים ימים רבים}
ג/י מסורה ח"ח עמ' סא
ג/י מסירות נפש עמ' 120
ג/י מענה לשון עמ' קצ
ג/י מרגליות הים סנהדרין יט ע"א אות יח, מח ע"ב אות טו {תלוי ימים רבים}
ג/י משאת המלך ח"ד סי' תקיא {רשות}
ג/י משאת מרדכי מגילה עמ' מא
ג/י משבצות זהב ירמיהו עמ' תצה
ג/י משבצות זהב מלכים א עמ' קל
ג/י משבצות זהב עזרא עמ' קכו
ג/י משבצות זהב שמואל א עמ' שעז
ג/י משבצות זהב שמואל ב עמ' קד, רי, שלה, תקכ
ג/י משיב מלחמה (תשעט) ח"ג עמ' רצה
ג/י משיב מלחמה (תשמג) ח"ג עמ' שטו-שטז
ג/י משכן שילה עמ' שעט
ג/י משנת אברהם (פרייס, תשד) ח"ב דף יא
ג/י משנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' פד, ח"ג עמ' קסח, ובהשמטות
ג/י משנת המדינה עמ' 148
ג/י משנת יעקב נזיקין עמ' רפג {או"ש}
ג/י משנת משה סנהדרין עמ' קסב
ג/י משפט כהן עמ' שלה ע"ב
ג/י משפטי ארץ ח"א עמ' 27
ג/י משפטי ארץ ח"ב עמ' 66
ג/י משפטי עזיאל ח"ט עמ' רטו
ג/י משפטי שאול - ארץ ומדינה עמ' שכב, שכח, שכט, שלג {כפי מה שהשעה צריכה}, שלה {בלי ראיה ברורה}, שלט, תנו {המתת המורד}
ג/י משפטים לישראל עמ' ט, יב, קכה, קלג-קלה, קפה
ג/י נאות דשא (שניאור) דברים עמ' 90
ג/י נועם חי"א עמ' קצט, חכ"א עמ' קכב-קכג
ג/י נחלת שמעון (קרסנר) מלכים א ח"ב סי' נג אות יג
ג/י נחלת שמעון (קרסנר) מלכים ב ח"ב סי' כב אות ג
ג/י נחלת שמעון (קרסנר) שופטים ח"ב סי' מז אות ב
ג/י נחלת שמעון (קרסנר) שמואל א סי' יח אות ו, סי' יט אות ו, סי' לא אות לט, מלכים ב ח"א סי' טו אות יא, סי' כא אות סב
ג/י נחלת שמעון (קרסנר) שמואל ב ח"ב סי' מ אות ב
ג/י נפש הרב עמ' שיז
ג/י נשמה של שבת עמ' 313
ג/י נתיבות חיים (מטלין, תשמא) עמ' שמב
ג/י נתיבות שמואל דף צג ע"ג
ג/י נתיבים במשפט העברי עמ' 168
ג/י ס' השבי"ט עמ' קל-קלא
ג/י סודו של המשפט העברי עמ' 80 {אור שמח}, 89 {אור שמח}, 253, 254, 646, 653
ג/י עבודת משא (מאיר) ח"א עמ' שנב
ג/י עיונים במשה"ע ובהלכה עמ' 91 {או"ש}
ג/י עיקרים במשפט הפלילי העברי פרק 1 הע' 35, 101, 103 {או"ש}, פרק 2 הע' 44, 47, 48 {או"ש}, פרק 3 הע' 8, 23, 33, 59, פרק 4 הע' 25, 36
ג/י עיר מקלט עמ' עו עיר מקלט, פא עיר מקלט
ג/י עמוד הימיני (ישראלי, תשכו) עמ' עב-עד, עז
ג/י עמק יהושע ח"ב דרוש יג
ג/י ענבי פתחיה עמ' 243
ג/י ענישה ושיקום ביהדות עמ' 93, 182
ג/י ענפי ארז (גורביץ) הל' גניבה עמ' 14
ג/י עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' שכג
ג/י עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 109, 111, 134, 142, 143
ג/י פי' מס' אבות לר' מתתיה היצהרי עמ' 197
ג/י פרי שמואל מכות עמ' קא
ג/י פתח עינים ח"א דף עה ע"ב
ג/י קול יהודה (גרשוני) עמ' קכז, קלג
ג/י קול מבשר (ראטה) ח"א עמ' קד, קח, רז
ג/י קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' קעב, קעט, שד, שמח, ח"ב עמ' קפד, קצב
ג/י קול צופיך עמ' צב, קעג, רמג
ג/י קונטרסי שעורים כתובות קונ' יא אות טז עמ' ריג, קונ' יב אות י עמ' 448
ג/י קונטרסי שעורים נדרים שעור ל אות ד
ג/י קרן הצבי מצוה לג אות ג
ג/י רווחא שמעתתא ח"א עמ' יב {או"ש}
ג/י רנת יצחק דברי הימים עמ' רלב
ג/י רנת יצחק יהושע עמ' פא {מניחם תלויים}, פג {מניחם תלויים}, שיז, שמואל עמ' רי, רמא, רפט-רצ, שה, שי-שיב, שס {מניחם תלויים}, שפד, תו, מלכים עמ' שב {מניחם תלויים}
ג/י רנת יצחק ישעיהו-ירמיהו עמ' לט, יחזקאל-תרי עשר עמ' קמז, תהלים עמ' שכ, תסא, חמש מגילות עמ' רמ, שטז
ג/י רנת יצחק עה"ת ח"א עמ' שטז
ג/י רנת יצחק פ' חלק עמ' פח {שלא בראיה}
ג/י רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' קצח, תשע
ג/י שאר יוסף ח"ה - עצמות יוסף פ' שופטים
ג/י שארית יהודה (ינוביץ) אהע"ז סי' כב ד"ה וגם האומדנא
ג/י שדה הארץ ח"א דף נו
ג/י שו"ע הרב שער השמועה אות ו
ג/י שיח דוד (תשסד) עמ' קכח
ג/י שיח דוד (תשסח) עמ' קמח
ג/י שכר שכיר סוגיות ח"ב סי' מו אות ב
ג/י שלטון החוק בישראל עמ' 33, 150, 152, 156
ג/י שם דרך סנהדרין עמ' קפב
ג/י שנתון המשפט העברי חט"ז עמ' 430 {או"ש}
ג/י שעורי ר' יחיאל מיכל סנהדרין אות צא
ג/י שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' צח
ג/י שערי טהר ח"ה שער א סי' ו אות ג, שער ב סי' יט אות א, ח"ו סי' כז אות א, סי' מא אות ב, סי' פא, ח"ח סי' כח אות ב, סי' עט אות ב, סי' צח אות א, סי' קיז
ג/י שערי טהר ח"ו סי' פא דף ריז ע"ג-ע"ד {או"ש}
ג/י תורה שלמה אסתר עמ' שצח
ג/י תורת האוהל (תשנג) עמ' תקג
ג/י תורת המדינה עמ' 54, 437, 440, 442
ג/י תורת המלך (צדוק) סי' ה ס"ק יז
ג/י תורת המלך (שפירא) ח"א עמ' נג, רח, ח"ב עמ' נג, קלב
ג/י תורת המצוה דף מג ע"ב
ג/י תורת המקרא עמ' 252, 363
ג/י תורת מנחם חל"ו עמ' 339 {לתקן העולם לפי הצורך}
ג/י תחומין ח"ג עמ' 286, 538, ח"ד עמ' 99, ח"ה עמ' 353, ח"ט עמ' 135, 226, ח"י עמ' 102, חי"א עמ' 333-332, חי"ג עמ' 332, חי"ד עמ' 175 {או"ש}, 198 {רדב"ז}, חט"ו עמ' 150, חי"ח עמ' 424-425, חי"ט עמ' 30, 38
ג/י תחוקה לישראל ע"פ התורה ח"א עמ' 172
ג/י תפארת אריה עמ' קצו {הריגת רוצח}, רה


ד/992 הלכות מלכים פרק ד *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ד/רה"פ אמרות מלך
ד/רה"פ באר מרים ח"א
ד/רה"פ הרמב"ם המדויק
ד/רה"פ יד פשוטה
ד/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ד/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ד/רה"פ ערוך השלחן העתיד לקוטים סי' עג
ד/רה"פ פי' ר"י קאפח
ד/רה"פ רמב"ם לעם
ד/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ד/רה"פ תורת המלך (אריאלי)
ד/א אבן האזל קדשים ח"א דף יט ע"א
ד/א אוצר א"י ח"ו עמ' 58
ד/א אוצרות הרמב"ם
ד/א אור הנר (ראטה) עמ' 149
ד/א אור הרעיון עמ' רפט {פרשת המלך}
ד/א אמונת עתיך גל' 113 עמ' 17 {מס},64, 66 {איסור להבריח מכס}
ד/א אמונת עתיך גל' 117 עמ' 95
ד/א אסופת מערכות עה"ת ח"ה עמ' רע
ד/א אפיקי יהודה (גרשוני) עמ' 121, 125
ד/א בית נפתלי (תרנט) סי' טז
ד/א בית נפתלי (תשסו) עמ' קנ {מקור לזכות המלך להטיל מס}
ד/א בית ראובן (ללוש) ח"ב עמ' קצה
ד/א ברור הלכה סנהדרין כ ע"ב ציון ז
ד/א ברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' ריד
ד/א ברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' קיג עמ' רצה {רדב"ז}
ד/א בשבילי המלך סי' יח אות טו
ד/א גור אריה בראשית פ' כז הע' 62 {כל העם כפוף למרות המלך}
ד/א גושפנקא דמלכא
ד/א דברות צבי חי"א סי' יז אות יד
ד/א דברי תלמוד ח"א עמ' קעו
ד/א דינא דמלכותא (שור) עמ' מב, תח, תט, תקכב
ד/א דינא דמלכותא דינא עמ' 101, 103
ד/א דרכי חושן ח"א עמ' שצג
ד/א הלכות מדינה ח"א עמ' קלב, ח"ב עמ' ח
ד/א הלכות מסים במקורות העבריים הערה 122
ד/א המעלות לשלמה עמ' קיב, קכ
ד/א הרמב"ם כמחנך עמ' 21
ד/א התורה והמדינה ח"א עמ' כט, קובץ ב עמ' עח, קובץ ד עמ' עו, קובץ ה עמ' יט, רמ, רמב, קובץ ז עמ' נט, קובץ ט עמ' מא
ד/א ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' תפו {דיני המלוכה - מלך יושב בדין}
ד/א חגוי הסלע (טאובה) הל' מלכים עמ' 113-119
ד/א חקרי זמנים ח"ב עמ' לז
ד/א חשבונות של מצוה עמ' שמג
ד/א יחוה דעת ח"ה עמ' רצו
ד/א יחל ישראל (תשנב) עמ' רלח
ד/א יסודי הצדקה עמ' 509 {התארגנות ארצית לצרכי הארץ}
ד/א כפתור ופרח (תשו) דף קלט ע"ד
ד/א כתר אפרים עמ' קמד-קמו
ד/א להורות נתן - שו"ת ח"א עמ' קמב ע"ב
ד/א להורות נתן מועדים ח"א עמ' ג
ד/א לחם חקי עמ' קא, קז, קלט
ד/א מגן צבי עמ' קה
ד/א מוריה גל' קפה עמ' עט
ד/א מחשבות על דמוקרטיה יהודית עמ' 28, 48, 77, 87, 547
ד/א מלך ביפיו עמ' קסה-קפו
ד/א מלך ישראל עמ' 44, 403
ד/א מעדני ארץ שביעית (תשד) דף קכג
ד/א מעדני ארץ שביעית (תשסח) עמ' שד
ד/א מעיל שמואל (פלורנטין)
ד/א משכן שילה עמ' שעב {רדב"ז}
ד/א משנת המדינה עמ' 82, 88, 282
ד/א משנת חיים בראשית עמ' שמא
ד/א משנת יעקב הפלאה עמ' לא-לד
ד/א משנת יעקב נזיקין עמ' קנח
ד/א משנת יעקב קנין עמ' קעז
ד/א משפט המלוכה
ד/א משפטי ארץ ח"א עמ' 25-26, 505-506
ד/א נדרי זריזין ח"ב עמ' קצט
ד/א נחלת שמעון (קרסנר) מלכים א ח"ב סי' נה אות יג
ד/א נחלת שמעון (קרסנר) שמואל א סי' כ אות א
ד/א נתיבות חיים (מטלין, תשמא) עמ' שלג
ד/א עיקרים במשפט הפלילי העברי פרק 3 הע' 12
ד/א על גדות ים התלמוד עמ' 168
ד/א עמוד הימיני (ישראלי, תשכו) עמ' עב, עז
ד/א עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 111, 115, 135, 162, 164, 170, 175, 178, 188, 193, 195, 202, 210
ד/א פד"ר ח"א עמ' 284
ד/א פד"ר חי"ז עמ' 309 {כ"מ -דד"ד במלך ישראל}
ד/א פילון (וולפסון) ח"ב עמ' 205
ד/א פני חיים (פלג'י) עמ' רעא, שלה
ד/א פרי מלכה סי' סד
ד/א פרפרת הפרשה פרשת שמות פרק א פסוק יא
ד/א פרשיות בספרי הנביאים שמואל א עמ' קלט-קמ
ד/א ציץ אליעזר ח"ב סי' כח אות ג
ד/א צמיחת גאולתנו עמ' ריז
ד/א צפיה ח"ג עמ' 258
ד/א קובץ באורים (שפירא)
ד/א קול צופיך עמ' קעא
ד/א קרית מלך
ד/א רנת יצחק יהושע עמ' שא, מלכים עמ' קיג, שנב
ד/א שאילת יעבץ ח"ב סי' טו
ד/א שלטון החוק בישראל עמ' 67, 70
ד/א שעורי הגרב"ד סנהדרין ח"א עמ' שיב
ד/א שערי טהר ח"ח סי' צח אות א
ד/א שפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' קלז
ד/א שרשים במועדות עמ' כג, כה
ד/א תורת המדינה עמ' 335
ד/א תורת המלך (צדוק) סי' ח ס"ק א
ד/א תורת המלך (שפירא) ח"א עמ' רח
ד/א תורת המלך (שפירא) ח"ב עמ' עח, פא, פט, קטו, קטז {רדב"ז}, קצב, רכא
ד/א תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' עז, עט, רמב
ד/א תחומין ח"ג עמ' 286, 375, ח"ח עמ' 361, חט"ו עמ' 149, חי"ח עמ' 19, 423
ד/ב אות היא לעולם ח"א דף קמט ע"ג
ד/ב אסופת מערכות עה"ת ח"ה עמ' קצח, רע
ד/ב דברות משה ב"ב ח"א סי' יב הערה עט
ד/ב התורה והמדינה ח"ז עמ' ס
ד/ב זכרון משה אליהו עמ' כט
ד/ב חיים ומלך
ד/ב יוסף לקח כרך א ח"א עמ' קלא
ד/ב יסודי ישורון ח"ב עמ' נג
ד/ב כבוד מלכים (לייטר)
ד/ב כתר אפרים עמ' קעח
ד/ב מוריה גל' קפה עמ' עט
ד/ב מחשבות על דמוקרטיה יהודית עמ' 23
ד/ב מלך ביפיו עמ' קפז-קפח
ד/ב מלך ישראל עמ' 405
ד/ב מעיל צדקה (לנדסופר) סי' א
ד/ב מעיל שמואל (פלורנטין)
ד/ב משבצות זהב מלכים א עמ' תצג
ד/ב משנת אליעזר (רבינ') עמ' ט
ד/ב משנת יוסף שביעית ח"ב עמ' קמג
ד/ב משנת יעבץ שמיטה עמ' קנט
ד/ב משנת יעקב זמנים ח"ב עמ' קל, זרעים ח"ב עמ' רע
ד/ב משפט המלוכה
ד/ב עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 179, 214
ד/ב רנת יצחק יהושע עמ' כ, שמואל עמ' צד, מלכים עמ' ד, שנב
ד/ב רנת יצחק תליתאה ח"ב עמ' קיח, שעח
ד/ב שי כהן עמ' עה
ד/ב שיירי כנה"ג
ד/ב שערי טהר ח"ח סי' צח אות א, ה
ד/ב שרשים במועדות עמ' כה
ד/ב תורת המלך (צדוק) סי' ח ס"ק ד
ד/ב תורת המלך (שפירא) ח"ב עמ' נב, עח
ד/ב תחומין חט"ו עמ' 147
ד/ג אבן האזל
ד/ג אסופת מערכות עה"ת ח"ה עמ' קצח, רע
ד/ג ארזא דבי רב קידושין עמ' יב
ד/ג דברות משה ב"ב ח"א סי' יב הערה עט
ד/ג דברות משה סנהדרין עמ' תלו
ד/ג דרכי חושן ח"א עמ' שפט
ד/ג חי' עזיאל
ד/ג חיים לראש דף נו ע"א (עמ' ריב במהד' תשסד)
ד/ג למודי ה' (תקמז) דף נח ע"ג
ד/ג מלך ביפיו עמ' קפז-קפח
ד/ג מלך ישראל עמ' 404, 511
ד/ג משבצות זהב ירמיהו עמ' תלא
ד/ג משבצות זהב מלכים א עמ' תצג
ד/ג משפט הצבא בישראל עמ' ח
ד/ג משפטים לישראל עמ' יא, קל
ד/ג נתיבות חיים (מטלין, תשמא) עמ' שלג
ד/ג עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 179
ד/ג צמח צדקה עה"ת עמ' קנח
ד/ג קול צופיך עמ' תעז
ד/ג רוח אליהו
ד/ג רנת יצחק שמואל עמ' צו
ד/ג שו"ת מהרי"ף (תשנט) סי' פט עמ' רפו
ד/ג שומר מצוה עמ' רי [דבר אברהם ח"ג סי' לא בהשמטה]
ד/ג שעורי הגרב"ד סנהדרין ח"א עמ' שיב
ד/ג שערי טהר ח"ח סי' צח אות א, ג
ד/ג תורת המלך (צדוק) סי' ח ס"ק ו
ד/ג תורת המלך (שפירא) ח"ב עמ' נב, עח
ד/ג תחומין חט"ו עמ' 147
ד/ג תחומין חכ"א עמ' 405
ד/ד אבן האזל
ד/ד אבן יהושע עמ' 34 {נשים בכתובה וקדושין ולא פלגשים}
ד/ד אבני נזר אהע"ז סי' נו אות ג, סי' קכא אות כג
ד/ד אבנים יקרות עמ' קכז
ד/ד אברהם יגל
ד/ד אגרא דשמעתא ח"א עמ' שיא, מלואי אבן ח"א עמ' קכט
ד/ד אגרות משה יו"ד ח"ב סי' קנ {רדב"ז}, אהע"ז ח"ד עמ' קסא {הגהמ"י}
ד/ד אהל דוד (קהן) ח"א שופטים פי"ט פס' ב, ח"ג שמואל א פ"ח פס' יג
ד/ד אהל חייא עמ' תא-תב
ד/ד אהל יצחק גיטין עמ' תרצז
ד/ד אהל משה (הורוביץ) ח"ב סי' לט
ד/ד אור הישר
ד/ד אור המאיר (שפירא) סי' יח אות א {פילגש}
ד/ד אור ליהודה קדושין עמ' ב-ו
ד/ד אור עולם (שניאורסון) עמ' 73
ד/ד אור תורה (ריסקין) דברים עמ' 186*
ד/ד אורח ישראל מילואים לסי' יב ח"א אות ד
ד/ד אוריתא טו עמ' קצו, רנג-רנד
ד/ד אזני יהושע (מהד' אדרת) דרשות והספדים דרוש נח עמ' 76 {כ"מ}
ד/ד אלומות יוסף (תשנ) עמ' ריד, רטז
ד/ד אמונת עתיך גל' 122 עמ' 50
ד/ד אמירה נעימה (בלוך) עמ' כז {פילגש בלי כתובה וקידושין}
ד/ד אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' רלז, תקע {פילגש מותרת למלך}
ד/ד אפיקי יהודה (גרשוני) עמ' 167 {פילגש מותרת לו}
ד/ד אפיקי מגינים יבמות סי' יא
ד/ד אפיקי מגינים קידושין סי' לג
ד/ד ארזי לבנון עמ' יג {לח"מ}
ד/ד אש תמיד עמ' שפז-שפח
ד/ד באר אלחנן עמ' קכב
ד/ד באר ראי עמ' שלא
ד/ד בד קודש (פוברסקי) ח"ג דף כו ע"א-ע"ב
ד/ד בית אבי ח"ב סי' קז עמ' קמט {מלקות בפילגש להדיוט}
ד/ד בית אהרן וישראל גל' מא עמ' קב, גל' עח עמ' עז {פילגשים בלי קדושין}
ד/ד בית אהרן וישראל גל' צו עמ' לו-לז {אמה}
ד/ד בית המלך דף ח ע"א
ד/ד בית יצחק (ברטלר) קדושין סי' ב אות א
ד/ד בית מאיר (תשע) סי' א ס"ג עמ' ג
ד/ד בית נפתלי (תשסו) עמ' רעו
ד/ד בית שמאי (פרידמן) דף כד ע"ב {מדוע נענש אבימלך על שרה הרי מותר למלך לקחת פילגש}
ד/ד בנין דוד (מייזלש) בראשית פ' חיי שרה אות יז, פד, ויחי אות נו
ד/ד ברור הלכה קדושין יח ע"ב ציון ב {באר מרים}, סנהדרין כא ע"א ציון א, ג
ד/ד ברית הלוי השלם
ד/ד ברכות שמים מכות פ"ב אות קיח {רשות לקחת נשים}
ד/ד ברכת ראובן דף יד ע"ד
ד/ד בתי כהונה (תשסה) עמ' לז
ד/ד גבורת יצחק סוטה ח"א עמ' קצו
ד/ד גבורת יצחק סנהדרין ח"א עמ' שט, שיב, שכ, שלג, שלח, שמ
ד/ד גבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' נה, פב
ד/ד גינת ורדים (תאומים) עמ' קיח
ד/ד דברות משה כתובות עמ' רכד, קדושין סי' כג הערה יט, סי' ל ענף ג
ד/ד דברות משה סנהדרין עמ' סה, תרלד {פילגש}
ד/ד דברות צבי חי"א סי' יז אות יג-יד
ד/ד דברי אמת (ר"י בכר דוד מהד' קושטא) דרשות דף א ע"ג
ד/ד דברי חן (נתנזון) דף מו ע"ב-ע"ג, מז ע"ג {לח"מ} וע"ד, מח ע"ב
ד/ד דברי יששכר דף קיז ע"ג
ד/ד דברי שאול בראשית עמ' תקכא
ד/ד דובב שפתי ישנים עמ' 158
ד/ד די באר בראשית עמ' נח {מותר בפילגש}, צד {בנותיכם יקח - לפילגשים}
ד/ד דינא דחיי ח"א דף רב ע"ג {לח"מ}
ד/ד דרכי חושן ח"א עמ' שפט
ד/ד דרשות ר"י אבן שועיב עמ' רע
ד/ד הדרת מלך (מילר)
ד/ד המאור הגדול (יעבץ) עמ' שמו
ד/ד המעשה והמדרש עמ' קד {פילגש בלי קדושין}
ד/ד העמק דבר שמות פכ"א פסוק ז
ד/ד השבת לקדשו דף עט ע"ב, פח ע"א {לח"מ}
ד/ד התורה והמדינה ח"ז עמ' נט
ד/ד התעוררות תשובה (תשנב) ח"ד עמ' קצו
ד/ד ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' לט
ד/ד ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' רנה
ד/ד ויעמידה ליעקב לחק מהדו"ב עמ' 89
ד/ד זה השער שער ג סי' צד {פילגש}
ד/ד זכר יצחק (תשן) עמ' קז
ד/ד זכרון יהונתן דף קמב
ד/ד זכרון מלך [תוספתא סנהדרין פ"ד]
ד/ד זעקת דלות עמ' 209
ד/ד זר זהב (מייזליש) שמות סי' קפט {מלך מקדש אשה בע"כ}
ד/ד חגוי הסלע (טאובה) הל' מלכים עמ' 120-125
ד/ד חוות אליעזר עמ' מז
ד/ד חוות בנימין ח"ג עמ' תשלט-תשמ
ד/ד חזון יחזקאל סנהדרין פ"ד ה"ג
ד/ד חי' הגרז"ס קדשים עמ' רנב
ד/ד חי' מהר"ם שיק גיטין עמ' קעב, שע, קדושין עמ' מו, סח
ד/ד חי' עזיאל
ד/ד חי' ר' חנוך הענאך עמ' מו
ד/ד חכמת גרשון עמ' תיז {לח"מ}
ד/ד חלקת יואב מהדו"ק אהע"ז סי' יח
ד/ד חמודי צבי בראשית עמ' ריד, ריט, שנה, שעו, שצד, תפג, תפה, תקי
ד/ד חמודי צבי ח"ב עמ' קמט, שלא
ד/ד חמודי צבי מועדים עמ' רטז, תרמג
ד/ד חמודי צבי שמות עמ' ו, קיא
ד/ד יד דוד (קרלין) ח"א דף ב
ד/ד יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קנג
ד/ד יערי עם דבשי ח"א מדור ב אות עא {מלך מותר בפילגש}
ד/ד ישא מדברותיך פסחים עמ' רפז {לא תהיה קדשה}
ד/ד ישא מדברותיך קדושין עמ' סד
ד/ד ישורון ח"כ עמ' קפו {פילגש אסורה להדיוט}
ד/ד ישרי לב עמ' סב
ד/ד כבוד יו"ט
ד/ד כבוד מלכים (לייטר)
ד/ד כנה"ג
ד/ד לחם חקי עמ' קלו, קלז, קלט-קמא
ד/ד למודי ה' (תקמז) דף ט ע"ב, סח ע"א-ע"ב
ד/ד למודי ה' (תשפא) עמ' קצד, שצו {לח"מ}
ד/ד לקוטי הגרי"ז ח"ב עמ' פ
ד/ד לקוטי סופר ח"א דף כא ע"א
ד/ד מאיר נתיבים עמ' 74 {הדיוט}
ד/ד מאיר עיני חכמים מהדו"ת ח"א דף נג ע"א
ד/ד מבוא למשנה תורה עמ' 259
ד/ד מגדל חננאל
ד/ד מגידות (תשעג) קונטרס בעיגונא דאיתתא עמ' שעה, שעז
ד/ד מגילת ספר לאוין דף כא ע"ג
ד/ד מגן בעדי עמ' 281
ד/ד מהלכי משפט ח"ב עמ' 564, 714, 716
ד/ד מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' ב, ח"ב עמ' תלו
ד/ד מוריה גל' קנד עמ' מה
ד/ד מחקרי ארץ אהע"ז סי' א
ד/ד מחשבות על דמוקרטיה יהודית עמ' 34
ד/ד מי באר (פסח) דף ס ע"א
ד/ד מים חיים (קרייזוירטה) עמ' תקפז
ד/ד מלך ביפיו עמ' קפט-רז
ד/ד מנחה לאהרן (וולף) עמ' 8-10
ד/ד מנחת אברהם (שפירא) ח"א עמ' ח
ד/ד מנחת חינוך ח"ג עמ' רעד, שסט
ד/ד מנחת שלמה (לוין) עמ' קפב {פילגש בלי קידושין}
ד/ד מסורה חי"א עמ' ו, חי"ב עמ' סח, חט"ז עמ' מב
ד/ד מעיני המים
ד/ד מצות ראיה עמ' קמט
ד/ד מקראי קדש (תשנג) עמ' שכז
ד/ד מרגליות הים סנהדרין כא ע"א אות יב {פילגש בלי כתובה}
ד/ד מרכבת המשנה מהדו"ב
ד/ד מרפא לנפש בראשית עמ' קנח {מותר בפילגש}
ד/ד משא יד ח"א עמ' קג, קה {יעוד הוא כפילגש}
ד/ד משאת המלך ח"א סי' קנא {רק באמה עבריה}, ח"ב סי' קע {בלי כתובה}
ד/ד משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' רכ
ד/ד משבצות זהב ישעיהו עמ' תתלב
ד/ד משבצות זהב מלכים א עמ' תצג
ד/ד משבצות זהב שופטים עמ' קמא
ד/ד משבצות זהב שמואל ב עמ' קכ, שצו
ד/ד משכנות הרועים כתובות ח"ג סי' תקצט
ד/ד משנה הלכות ח"ב דף פג ע"א
ד/ד משנת אברהם (פרייס, תשד) ח"א דף קח {פילגשים בלי כתובה}
ד/ד משנת אברהם (פרייס, תשד) ח"ב דף פא {הדיוט אסור}
ד/ד משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' קצג {ביחוד}
ד/ד משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' כד {הדיוט אסור}
ד/ד משנת אברהם על הסמ"ג ח"ד עמ' קעג {אבל ההדיוט אסור בפלגש אלא באמה עבריה בלבד אחר היעוד}
ד/ד משנת חיים בראשית עמ' שמ
ד/ד משנת יעקב זמנים ח"ב עמ' קל, זרעים ח"ב עמ' רע
ד/ד משנת פקוח נפש סי' כט אות ז
ד/ד משען המים דף א ע"ד, סו ע"ב
ד/ד משפטי עזיאל ח"ה עמ' קמ
ד/ד משפטי עזיאל ח"ז עמ' ערה
ד/ד נאות דשא (שניאור) במדבר עמ' 209
ד/ד נוה צדק
ד/ד נחל יצחק (תשעב) ח"ג עמ' שסז {לח"מ}
ד/ד נחלת דבש (ליפשיץ) מהדו"ת סי' פח אות ט
ד/ד נחלת יעקב (צלניק) עמ' 90
ד/ד נחלת שמעון (קרסנר) שופטים ח"א סי' ל אות עא
ד/ד נחלת שמעון (קרסנר) שופטים ח"ב סי' מד אות א
ד/ד נחלת שמעון (קרסנר) שמואל ב ח"א סי' ז אות א, סי' כג אות ה, ט
ד/ד נחלת שמעון (קרסנר) שמואל ב ח"ב סי' לה אות ו
ד/ד נישואין שלא כדת עמ' 55, 57, 59-61, 90, 91
ד/ד נפת צופים (בירדוגו, תשעה) עמ' קצ
ד/ד נר למאור (רבינוביץ) דף מה ע"ד
ד/ד נר מצוה (ואלק) שרשים דף כ ע"ב {לח"מ - איסור קדשה}, כא ע"א
ד/ד נתיבות מרדכי גיטין עמ' רפה
ד/ד נתיבות מרדכי קדושין עמ' ריז, ריט, רכח, שפב, תמג, תעד, תעח
ד/ד נתיבי ים קדושין עמ' קיג
ד/ד ס' יהושע - שו"ת עמ' שנו, פו"כ סי' י
ד/ד סוגיות במשפט ובהיסטוריה עמ' 119, 120, 134
ד/ד עבודת משא (מאיר) ח"ב עמ' רצה-רצז
ד/ד עורה שחר דף כט ע"ג, נח ע"ב
ד/ד עזרת כהן עמ' שלז ע"א
ד/ד עזרת נשים (מאירי) ח"ג עמ' ל, לג-מ, נא, רעו
ד/ד עין חיים ח"ב עמ' לח
ד/ד עליות משה (תשנב) ח"א עמ' רטז
ד/ד עליות משה (תשעו) ח"א עמ' רעט
ד/ד עמק שאלה (טברסקי) עמ' תשי
ד/ד עץ החיים (אבולפיה, תפט) לשונות דף א ע"ב
ד/ד עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קסט-קע
ד/ד עצמות יוסף קידושין עמ' יג
ד/ד עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 180, 184
ד/ד ערבי נחל (תשנא) ח"ב עמ' לט
ד/ד ערבי נחל (תשסד) עמ' תעז
ד/ד ערך כסף עמ' רמא
ד/ד פורת יוסף יבמות (אנגלרד) עמ' נ, קעה
ד/ד פורת יוסף יבמות (מישור) עמ' יט, קח, ר {לח"מ}
ד/ד פירושי איברא עמ' 93
ד/ד פרדס יוסף (פצנובסקי) בראשית עמ' תיז
ד/ד פרחי כהונה (הכהן) אהע"ז סי' א דף סו ע"א {הדיוט אסור}
ד/ד פרשיות בספרי הנביאים שופטים עמ' קמג, שי
ד/ד פרשת דרכים (תשנב) עמ' כ
ד/ד פרשת דרכים (תשסה) עמ' לו
ד/ד צלח רכב עמ' קיט
ד/ד צפיה ח"ג עמ' 258
ד/ד צפנת פענח שמות עמ' צט
ד/ד קהלות יעקב נדרים מ
ד/ד קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) לשון תורה עמ' קנח
ד/ד קהלת שלמה דף לח ע"ב
ד/ד קובץ באורים (שפירא)
ד/ד קול יהודה (גרשוני) עמ' קסד
ד/ד קול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' יט
ד/ד קונטרסי שעורים ב"ב דף קכה
ד/ד קונטרסי שעורים כתובות קונ' א שעור א אות ג עמ' יא, שעור י אות א עמ' 66, שעור יב אות ו-ז עמ' מה
ד/ד קונטרסי שעורים קדושין שעור א אות טז, שעור יח אות ב
ד/ד קנין תורה בשמעתתא בראשית עמ' קנד-קנה
ד/ד קרית מלך
ד/ד קרן פני משה ח"ב
ד/ד ראש לראובני סי' כג {באמה עבריה}
ד/ד ראש לראובני שו"ת סי' כג
ד/ד רבוי נשים בישראל עמ' 324
ד/ד רנת יצחק חמש מגילות עמ' שכט, שלד
ד/ד רנת יצחק יהושע עמ' שה {פילגש בלי כתובה וקידושין}, שכב {פילגש בלי כתובה וקידושין}, שצה {פילגש בלי כתובה וקידושין}, שמואל עמ' צד {לעשותן טבחות}, רלה {פילגש בלי כתובה וקידושין}, שא {ביחוד קונה אותה}, שב {הדיוט אסור}, תלה {פילגש בלי כתובה וקידושין}, תנה-תנו {פילגש בלי כתובה וקידושין}, מלכים עמ' ד-ה {לוקח נשים מכל ישראל}, מה {ביחוד קונה אותה}, ריב {לוקח נשים מכל ישראל}
ד/ד רנת יצחק עה"ת ח"א עמ' עט, קלג, קפח, קצ, שכח, שכט
ד/ד רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' קטו-קטז, קיח-קיט
ד/ד רסיסי טל (עמיטל) ח"ב עמ' רצו
ד/ד רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' סח, עא, תקמו-תקמז
ד/ד שאילת יעבץ ח"ב סי' טו
ד/ד שארית יהודה (ינוביץ) אהע"ז סי' מה תשובת מהרי"ל ס"ג וס"ה
ד/ד שארית ישראל (מינצברג) אהע"ז סי' א עמ' רח {פילגש להדיוט}
ד/ד שארית נתן (פולק) דף סב ע"ג, סג ע"ב, סו ע"ב וע"ד
ד/ד שבות יהודה (תנ"ך) עמ' תנא
ד/ד שבט הלוי (ווזנר) ח"ו סי' רז
ד/ד שביבי אור קדושין סי' ט אות ב
ד/ד שו"ת אור שמח דף קסא
ד/ד שו"ת הרד"ך עמ' קלח
ד/ד שו"ת הרדב"ז ח"ד סי' אלף רצו, ח"ז סי' לג
ד/ד שו"ת הריב"ש עמ' תר-תרא
ד/ד שו"ת מהר"ם די בוטון סי' סד
ד/ד שושנת העמקים (תאומים) עמ' מט
ד/ד שיח ערב קידושין עמ' לב
ד/ד שיחות לספר בראשית עמ' שעד {האם פילגש היא אשת איש}
ד/ד שעורי הגרב"ד סנהדרין ח"א עמ' שיד
ד/ד שעורי עיון התלמוד נדרים שיעור עא
ד/ד שעורי ר' שמואל סנהדרין ח"א עמ' קעג-קעה
ד/ד שערי חיים (שמולביץ) כתובות עמ' רפג {יחוד בלבד}
ד/ד שערי טהר ח"ח סי' לג אות ט-י, יב, סי' לד אות א, סי' צז אות א, סי' צח אות א, ג, ה, סי' קי אות א
ד/ד שערי ישר (מהד' אסייג) שער ו-ז עמ' 415
ד/ד שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך ב עמ' שכג, שכה
ד/ד שערי תורה (לעוו) עדות ח"א עמ' קה
ד/ד שערי תורת התקנות ח"ב מח' א עמ' 46
ד/ד שפתי דעת ח"א עמ' קמג
ד/ד שפתי ראם דף מד ע"ב {פילגש קדושין}
ד/ד תבואת יקב (פרידמן) עמ' סה
ד/ד תהלה לדוד (מן) אהע"ז סי' י ס"ק א, יג, סי' יא ס"ק ד, סי' יח ס"ק א, יח
ד/ד תולדות יצחק (שושן) ח"ב עמ' רנד
ד/ד תולעת שני דף קב ע"ג, קג ע"ב-ע"ד
ד/ד תומר דבורה (בן הרוש) עמ' קמח
ד/ד תורת אמת (תשסו) עמ' תקלז
ד/ד תורת המלך (אריאלי) הל' מלכים פ"א ה"ה עמ' טו {אשה אינה במלחמה}
ד/ד תורת המלך (צדוק) סי' ג ס"ק מב {לח"מ}, סי' ו ס"ק כח, סי' ח ס"ק יד
ד/ד תורת המלך (שפירא) ח"ב עמ' נב, עח
ד/ד תורת יצחק ח"ב עמ' רעא
ד/ד תורת ישראל (פייגנבוים) עמ' קע-קעא {הדיוט אסור בפילגש ומלך מותר}
ד/ד תורת ראשי הישיבות קידושין ח"א עמ' תנא
ד/ד תחומין ח"ט עמ' 42 {לח"מ}, חט"ו עמ' 147
ד/ד תחומין חכ"א עמ' 292
ד/ד תיבת גומא (זכרון אהרן) ח"א עמ' קפה, קצד, ח"ב עמ' קסה
ד/ד תכלת מרדכי פ' תרומה אות ב {מלך מקדש אשה בע"כ}
ד/ד תפארת ראובן עמ' קמט-קנב
ד/ד תשובה שלמה אהע"ז סי' מ דף נ ע"א {רדב"ז}
ד/ד תשובות ר"א בן הרמב"ם עמ' 34-33
ד/ה אמונת עתיך גל' 117 עמ' 95
ד/ה התורה והמדינה ח"ז עמ' ס
ד/ה חוקת עולם עמ' 508, 541 {לכוף}, 576 {מלך ממנה שרי אלפים לחיילותיו}, 617
ד/ה יין הטוב עמ' רנה
ד/ה לכתך אחרי במדבר עמ' 192
ד/ה מאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 80
ד/ה מלך ביפיו עמ' רח-ריא
ד/ה מסורה חי"א עמ' ו
ד/ה משפט הצבא בישראל עמ' יד
ד/ה קול יהודה (גרשוני) עמ' שלח
ד/ה רנת יצחק שמואל עמ' צד {כופה את הראויים}, רח {שרי אלפים ושרי חמשים}
ד/ה שבט הלוי (ווזנר) ח"ה סי' קמט
ד/ה שערי טהר ח"ח סי' צח אות א
ד/ה תומר דבורה (בן הרוש) עמ' קמח
ד/ה תורת המלך (צדוק) סי' ח ס"ק ח
ד/ה תורת המלך (שפירא) ח"ב עמ' נג
ד/ה תחומין חט"ו עמ' 147
ד/ו אדם בישראל עמ' 149
ד/ו איש מבין ח"א דף עב ע"ד
ד/ו אליהו - נביא בעין הסערה עמ' 302
ד/ו אפיקי יהודה (גרשוני) עמ' 152 {החרמת קרקע}
ד/ו באר משה (אפשטיין) מלכים עמ' רעט
ד/ו בני יהודה דף מט ע"ד
ד/ו בשבילי המלך סי' כז אות יב {הגהמ"י}
ד/ו גבורת יצחק סוטה ח"א עמ' עז
ד/ו דברי תלמוד ח"א עמ' קעג-קעד
ד/ו דרכה של תורה (רבינוביץ) עמ' 68-69
ד/ו דרכי חושן ח"א עמ' שפה {הגהמ"י}, שפו, שצ {הגהמ"י}
ד/ו הלכות מדינה ח"א עמ' קפב, ח"ג עמ' יא, לז
ד/ו זבחי צדק (דיסקין) עמ' מד
ד/ו חדושים ובאורים (גרי') סנהדרין סי' ג לדף כ ע"ב
ד/ו חוקת עולם עמ' 469
ד/ו חסדי דוד ח"ה עמ' תקמא
ד/ו יד שלמה (בן עזרא) דרוש ה להלבשה דף יח ע"ד, יט ע"ב {לח"מ}
ד/ו יחי המלך פרק יז
ד/ו כבוד מלכים (לייטר)
ד/ו כבוד מלכים (מרגליות)
ד/ו כנסת ישראל (ששון) דף כב ע"א {רק בשעת מלחמה מותר למלך לקחת שדותיהם, וחייב לשלם}
ד/ו כתר אפרים עמ' קעח
ד/ו מגן צבי עמ' רנז, רפז
ד/ו מחשבות על דמוקרטיה יהודית עמ' 311
ד/ו מלך ביפיו עמ' רח-ריא
ד/ו מלך ישראל עמ' 405
ד/ו מעיל שמואל (פלורנטין)
ד/ו מעשה נסים (הכהן)
ד/ו מקוה המים עמ' קמד-קמה {דוד היה רשאי לקחת מנבל להאכיל את נעריו}
ד/ו משבצות זהב שמואל א עמ' קפז
ד/ו משפט המלחמה עמ' קנז-קנח
ד/ו נועם חכ"ד עמ' קנב
ד/ו נחלת שמעון (קרסנר) מלכים א ח"ב סי' נג אות ח
ד/ו נחלת שמעון (קרסנר) שמואל א ח"ב פרק נד פסוק ד
ד/ו נחלת שמעון (קרסנר) שמואל א סי' כ אות ג
ד/ו נחלת שמעון (קרסנר) שמואל ב ח"א סי' כה אות לה
ד/ו נחלת שמעון (קרסנר) שמואל ב ח"ב סי' מב אות ה, סי' מג אות ב
ד/ו עבודת היום יומא עמ' רטז
ד/ו עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 163, 194
ד/ו פרפרת הפרשה פרשת שמות פרק א פסוק יא
ד/ו צפיה ח"ג עמ' 258
ד/ו קרית מלך
ד/ו רנת יצחק יהושע עמ' שא, שמואל עמ' צה, מלכים עמ' ריב
ד/ו רנת יצחק יחזקאל-תרי עשר עמ' קיט
ד/ו שבות יעקב (אבולפיה) עמ' קסט
ד/ו שו"ת רמ"ז סי' מו
ד/ו שלטון החוק בישראל עמ' 71
ד/ו שערי טהר ח"ח סי' צח אות א, ג
ד/ו תומר דבורה (בן הרוש) עמ' קמח
ד/ו תורת המלך (צדוק) סי' ח ס"ק ט, יא
ד/ו תורת המלך (שפירא) ח"ב עמ' עט, קכב, רלה
ד/ו תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' עג
ד/ו תחומין חי"ג עמ' 333, חט"ו עמ' 147
ד/ו תפארת צבי (שפילמן) ח"ג עמ' רמד-רמה
ד/ז דברות משה ב"ב ח"א סי' כ הערה כד
ד/ז זמרת הארץ (רבינוביץ) עמ' שצב
ד/ז חגוי הסלע (טאובה) הל' מלכים עמ' 126-131
ד/ז חוקת עולם עמ' 469
ד/ז יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קיא
ד/ז מחשבת הקודש ח"ב דף לה ע"ד
ד/ז מלך ביפיו עמ' ריז-רטו
ד/ז עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 163, 188
ד/ז פרשיות בספרי הנביאים שמואל א עמ' קלט-קמ
ד/ז שערי טהר ח"ח סי' צח אות א
ד/ז תורת המלך (צדוק) סי' ח ס"ק יב
ד/ז תורת המלך (שפירא) ח"ב עמ' עח-עט, קכב
ד/ז תחומין חט"ו עמ' 147
ד/ח אגרות משה או"ח ח"ב סי' קיג
ד/ח אוצר א"י ח"ג עמ' 36, ח"ה עמ' 287
ד/ח אור שמח
ד/ח אוריתא יד עמ' קב
ד/ח אחרית השנים עמ' סז
ד/ח אמרי חן (לוונברג) ח"ה - הסכמת ר"ש קוטלר הערה ג
ד/ח ארץ חמדה (ישראלי) עמ' קט, קמג
ד/ח אשר למלך
ד/ח בד קודש (פוברסקי) ברכות-עירובין עמ' קיד
ד/ח בד קודש (פוברסקי) ח"ה עמ' ח-ט
ד/ח גבורת יצחק (תשמח) דף עה
ד/ח גבורת יצחק (תשסו) עמ' עב
ד/ח גבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' קמד
ד/ח גליוני הגר"ש עמ' קיט {בני המשיח}
ד/ח דברות משה זרעים עמ' תקע {המלך המשיח נוטל מכל הארצות שכובשין ישראל חלק אחד משלשה עשר}
ד/ח דברות משה קדושין סי' כג הערה יט, סי' ל ענף ג
ד/ח דברי יציב חו"מ עמ' ריג {מכל הארצות}
ד/ח הגהות ר' נחום טרעביטש
ד/ח התורה והמדינה ח"ג עמ' קלג, ח"ד עמ' עב
ד/ח חגוי הסלע (טאובה) הל' מלכים עמ' 132-134
ד/ח חכמת גרשון עמ' רא-רג
ד/ח חקרי זמנים ח"ב עמ' תסג, תקב
ד/ח ימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' יג {משיח נוטל אחד מי"ג}, קצא
ד/ח ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' רנא, שעט
ד/ח ישרי לב עמ' כח
ד/ח כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' מה, קפא
ד/ח להורות נתן - שו"ת ח"ד עמ' פ {מהארצות שכובשים}
ד/ח לחם חקי עמ' יא, יג, יח, נד, עו
ד/ח לקוטי שיחות חל"ח עמ' 103-104
ד/ח מבוא למשנה תורה עמ' 158, 336
ד/ח מגן צבי עמ' רפג
ד/ח מזכרת למשה עמ' סא
ד/ח מחנה יוסף פסחים עמ' כג
ד/ח מלך ביפיו עמ' ריז-רטו
ד/ח מלך ישראל עמ' 145, 327
ד/ח מנחת אברהם (שפירא) ח"א עמ' רכ
ד/ח מנחת חינוך ח"ג עמ' קלב, רע, רעב
ד/ח משנה הלכות מהדו"ת יו"ד עמ' שנו
ד/ח משנת יעבץ שמיטה עמ' קנ, קפו, קפט, רי-ריא
ד/ח משפט המלוכה
ד/ח משפטי שאול - ארץ ומדינה עמ' טו {כיבוש ישראל}, יט {מלך המשיח יקבל חלק בא"י}
ד/ח עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 188
ד/ח פרי עץ חיים (קרויס) עמ' קצ
ד/ח קובץ באורים (שפירא)
ד/ח קול יהודה (גרשוני) עמ' שלט
ד/ח קול צופיך עמ' קמג, קמו
ד/ח קרית מלך
ד/ח רנת יצחק יהושע עמ' ח
ד/ח רנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' קג
ד/ח שבות יעקב (אבולפיה) עמ' רל
ד/ח שבילי פנחס - לקוטי מאמרים (תשעז) עמ' ריז {המשח נוטל חלק אחד מי"ג}
ד/ח שיח ערב סנהדרין עמ' רג
ד/ח שערי טהר ח"א שער ג סי' כא אות ג
ד/ח שרשים במועדות עמ' כה
ד/ח תורת המלך (צדוק) סי' ח ס"ק יח
ד/ח תורת השבת והמועד עמ' 513
ד/ח תירוש ויצהר - תפארת בנים סי' נז
ד/ט אבן ישראל (פישר) ח"א עמ' ט, ח"ו עמ' קעד
ד/ט אגרות משה יו"ד ח"א סי' רטז {חצי למלך וחצי ללוחמים}
ד/ט אוצמפה"ת ב"מ כו ע"א הע' 45
ד/ט אוצר א"י ח"ג עמ' 36
ד/ט אור חדש (מהר"ל) פ"ח הע' 3 {ממונם למלך}
ד/ט אמונת עתיך גל' 105 עמ' 94
ד/ט אמרי חן (לוונברג)
ד/ט בית ישראל (בנבנשתי) ח"א דרוש ח עמ' 125
ד/ט בית ישראל (בנבנשתי) ח"ב-ח"ג דרוש מו עמ' 494
ד/ט ברכת אהרן מאמר קנז אות ה
ד/ט ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' שסו
ד/ט גבורת יצחק חנוכה-פורים (תשנז) עמ' קפו
ד/ט גבורת יצחק חנוכה-פורים (תשסח) עמ' קפד
ד/ט גבורת יצחק סנהדרין ח"ב עמ' רלה
ד/ט גבורת יצחק עה"ת ח"ב עמ' רצא-רצב
ד/ט דברות משה ב"מ ח"א סי' כה ענף א
ד/ט דברות משה סנהדרין עמ' סה
ד/ט די באר בראשית עמ' סג
ד/ט דרכי חושן (תשסח) עמ' כ
ד/ט הדרת מלך (מילר) סי' לא-לב
ד/ט הלכות מדינה ח"א עמ' קעב, קפ, ח"ב עמ' רמה, ח"ג עמ' ח
ד/ט התורה והמדינה א עמ' צט
ד/ט התעוררות תשובה (תשנב) ח"ד עמ' קעח
ד/ט ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ז עמ' שמט
ד/ט וחי בהם מהדו"ב עמ' ו
ד/ט חגוי הסלע (טאובה) הל' מלכים עמ' 135-140
ד/ט חי' רעק"א (פרדס)
ד/ט חלקת יוסף (ברקוביץ) סי' יד (דף כד ע"ג)
ד/ט חקרי זמנים ח"ד עמ' רצ
ד/ט יוסף לקח כרך א ח"א עמ' קפט
ד/ט ימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' רפה {להרים דת האמת}
ד/ט יסודי ישורון ח"ב עמ' נג
ד/ט כבוד מלכים (לייטר) (נדפס לפני הלכה ד)
ד/ט כתר תורה (תשסז) עמ' לד {נכסיהם למלך}
ד/ט מאורי המועדים עמ' תיט {לעשות משפט ומלחמות}
ד/ט מוריה שנה ח גל' ח עמ' כז {נכסיו למלך}
ד/ט מי באר (יעקבזון) חנוכה (תשנז) עמ' צה
ד/ט מכתב מאליהו (גריידץ) עמ' קו
ד/ט מלך ביפיו עמ' רטז-רכ
ד/ט מלך ישראל עמ' 255, 423
ד/ט מנחת אברהם (שפירא) ח"א עמ' רכז, ח"ב עמ' נב
ד/ט מנחת חינוך ח"ג עמ' רעה
ד/ט מקוה המים עמ' קמד {נכסיהם למלך}
ד/ט משבצות זהב ירמיהו עמ' לח
ד/ט משבצות זהב שמואל א עמ' שמ, תיב
ד/ט משך חכמה דברים פי"ח פס' א
ד/ט משכנות הרועים מע' מ, אות קח {האם הרוגי מלכות של מלך גוי, נכסיו למלך}
ד/ט משנת אברהם על הסמ"ג ח"ד עמ' נד {כל הרוגי המלך ממונן למלך}
ד/ט משנת יעבץ שמיטה עמ' קלו, קנה-קנו, ריא
ד/ט משפט המלחמה עמ' לז-לח, קסו
ד/ט משפטי שאול - ארץ ומדינה עמ' יז, שכב {חלוקת השלל}
ד/ט נועם חכ"ד עמ' קמז, קנג
ד/ט נזר אברהם מכות ועדות עמ' קמא
ד/ט נחלת שמעון (קרסנר) מלכים ב ח"ב סי' מה אות לה
ד/ט עיונים בפרשות השבוע סדרה ב ח"ב עמ' 386
ד/ט עמוד הימיני (ישראלי, תשכו) עמ' ע
ד/ט עמודי אור סי' קיב אות יז
ד/ט עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' רא, רעד
ד/ט עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 163, 188, 234, 235
ד/ט פרשת השבוע (תשעב) ח"א עמ' 66
ד/ט קול יהודה (גרשוני) עמ' קלד, תקו
ד/ט קול צופיך עמ' צח, קעא
ד/ט קונטרסי שעורים כתובות קונ' ג אות ד עמ' 168
ד/ט רנת יצחק יהושע עמ' קח {מחצה בראש}, קפ {חולקים עם היושבים על הכלים}, שג {מחצה בראש}, שמואל עמ' רנז {חולקים עם היושבים על הכלים}
ד/ט רנת יצחק ישעיהו-ירמיהו עמ' צט, משלי עמ' קכז
ד/ט רנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' שא, שד, שסח
ד/ט רנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' רנה {מחצית ליושבים על הכלים}, ח"ב עמ' מא
ד/ט רנת יצחק תליתאה ח"ב עמ' קמט
ד/ט שארית נתן (פולק) דף סג ע"א
ד/ט שו"ע הרב הל' הפקר ס' ג
ד/ט שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' רלד
ד/ט שיח ערב סנהדרין עמ' רי
ד/ט שיחות לספר במדבר עמ' רעז {נטילת שלל בלי אישור}
ד/ט שיירי כנה"ג
ד/ט שערי טהר ח"ח סי' פד אות ג, סי' קטז
ד/ט שפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' קלז
ד/ט שרשים במועדות עמ' כה
ד/ט תורת המלך (צדוק) סי' ה ס"ק כד, סי' ח ס"ק טז, כא
ד/ט תורת המלך (שפירא) ח"ב עמ' עח
ד/ט תורת המקרא עמ' 139
ד/ט תורת השבת והמועד עמ' 309
ד/ט תרומת הגורן ח"ב עמ' 101
ד/י אבן ישראל (פישר) ח"ב עמ' כ, צה, ח"ג עמ' יח
ד/י אבן ישראל עה"ת (לפני תשנט) עמ' עה
ד/י אבן ישראל עה"ת (תשסב) עמ' קו
ד/י אבן ישראל עה"ת (תשסז) עמ' עה
ד/י אבני שהם (שחור, תשנו) ח"א עמ' שפד, תלח, תמב
ד/י אברהם יגל
ד/י אגרות הגרי"ד עמ' רצ
ד/י אגרות משה יו"ד ח"א סי' רטז
ד/י אגרות משה יו"ד ח"ב סי' מה
ד/י אוצר א"י ח"ג עמ' 32, 36, 39, ח"ד עמ' 179, ח"ה עמ' 240, 287
ד/י אור הישר
ד/י אור הנר (ראטה) עמ' 149
ד/י אור הרעיון עמ' רפז {מלך לעשות משפט ומלחמות}
ד/י אור יחזקאל (קור') ח"א עמ' 210
ד/י אור לישרים (שולמן) עמ' קד {להרים קרן הדת}
ד/י אור תורה (ריסקין) ויקרא עמ' 147
ד/י אישי יובל עמ' 106
ד/י אמונת עתיך גל' 102 עמ' 151 {תפקיד המלך}
ד/י אמונת עתיך גל' 117 עמ' 97
ד/י אמונת עתיך גל' 118 עמ' 158
ד/י אמרי חן (לוונברג) ח"ה - הסכמת ר"ש קוטלר הערה ג
ד/י אסופת מערכות עה"ת ח"א עמ' קנח, רז, ח"ה עמ' כו, רב, רעא {לעשות משפט ומלחמות}
ד/י אפיקי יהודה (גרשוני) עמ' 121 {לעשות משפט}
ד/י ארץ חמדה (ישראלי) עמ' קמ, קמג
ד/י אשר למלך
ד/י באר לחי ראי עמ' קסג-קסח
ד/י באר משה (אפשטיין) יהושע-שמואל עמ' שב, תה
ד/י בית אהרן וישראל גל' עה עמ' סו-סז
ד/י בני בנים ח"א עמ' קס
ד/י בשבילי המלך סי' ג אות מא, מז, סי' ו אות ט {לעשות משפט ומלחמות}, סי' יח אות טו {ארץ שכובש - שלו}
ד/י גבורת יצחק אבות עמ' כט
ד/י גבורת יצחק חנוכה-פורים (תשסח) עמ' קפד
ד/י גבורת יצחק סוטה ח"א עמ' עז, ח"ב עמ' מז
ד/י גבורת יצחק סוכות עמ' קפד {משפט ומלחמות}
ד/י גבורת יצחק סנהדרין ח"א עמ' פד, רצז
ד/י גבורת יצחק סנהדרין ח"ב עמ' רמט
ד/י גבורת יצחק עה"ת ח"ב עמ' רעה
ד/י דברות אליהו ח"ו עמ' קפג {עוצמת ישראל מביאה את הגוים לכבד את ה'}
ד/י דברות משה גיטין עמ' קנד
ד/י דברי השקפה עמ' פב
ד/י דינא דמלכותא (שור) עמ' לב, תיד, תטז
ד/י דרכה של תורה (רבינוביץ) עמ' 37
ד/י דרכי חושן ח"א עמ' שצא
ד/י האיר ממזרח משלי עמ' תמח {ובכל יהיו מעשיו לשם שמים}
ד/י הלכות מדינה ח"א עמ' קלד, ח"ב עמ' 7, קכב, רלט, רמה
ד/י הלכתא למשיחא עמ' 32, 48, 51, 62
ד/י הרמב"ם - שמרנות עמ' 252 {דת האמת}
ד/י הררי קדם (תשס) עמ' שטו
ד/י התורה והמדינה ח"א עמ' מא, צו, ח"ג עמ' לג, נב, ח"ה עמ' יט, שסא, ח"ז עמ' סא, ח"ט עמ' צו
ד/י ויעמידה ליעקב לחק מהדו"ב עמ' 55 {לשם שמים}
ד/י זאת ליעקב במדבר עמ' רכא, רסח
ד/י חוקת עולם עמ' 545 {עשיית ברית עם מדינות שונות}, 555 {מלך לעשות משפט ומלחמות}
ד/י חזון המקרא ח"א עמ' 115 {לעשות משפט}
ד/י חזון יהושע עמ' קסז {הארצות שכובש שייכות למלך}
ד/י חכמת גרשון עמ' רג, תכב
ד/י חנן אלקים עמ' י
ד/י חקרי זמנים ח"ב עמ' תקב, תקכז, תקלב, ח"ג עמ' 26, רצב
ד/י חקרי יהדות (פדרבוש) עמ' 238
ד/י טל חיים (טל) שבת ח"א עמ' פב
ד/י טל חיים (טל) שבת עמ' 82 {מגמה}
ד/י יד פשוטה מדע עמ' תתקכ
ד/י יוסף לקח כרך א ח"א עמ' קלד, קפט, כרך ב ח"א עמ' קלח, רד
ד/י יחי המלך פרק ח, טו, מז
ד/י ימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' קפד {היא שלו}
ד/י ימי זכרון עמ' עה
ד/י כבוד חכמים - עטרת פז עמ' רכד
ד/י לאור ההלכה (תשסד) עמ' כב-כג {הארץ שכובש היא שלו}
ד/י להעיר להורות ולהשכיל ח"ד עמ' קט
ד/י לחם חקי עמ' יא-יב, מב, ק
ד/י לילה כיום יאיר (באום) עמ' 285 {נלחם מלחמות ה'}
ד/י לקוטי שיחות ח"ט עמ' 263, חי"ח עמ' 288-283
ד/י לקוטי שיחות חכ"ו עמ' 140
ד/י לקוטי שיחות חל"ד עמ' 107 {בעלות המלך על מדינתו}, 211 {דת האמת}
ד/י לקוטי שיחות חל"ה עמ' 208
ד/י לקוטי שיחות חל"ח עמ' 106
ד/י לקוטי שעורים (שטיין) גיטין סי' ז ס"ק ב
ד/י לקוטי שעורים (שטיין) נדרים-גיטין-קדושין (תשסז) עמ' קד
ד/י מאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 84 {לעשות מלחמות}, 340
ד/י מבוא למשנה תורה עמ' 6, 49, 106, 206, 321, 332
ד/י מגולה לגאולה עמ' 304
ד/י מגן צבי עמ' רעד, רפג
ד/י מוריה גל' קפה עמ' עח
ד/י מזכרת למשה עמ' סא-סב, סה
ד/י מזכרת עמ' 10
ד/י מחשבות על דמוקרטיה יהודית עמ' 76, 81
ד/י מישור הערבה עמ' קמב {הרי היא שלו}
ד/י מלך ביפיו עמ' רטז-רכ
ד/י מלך ישראל עמ' 48, 313, 523, 558
ד/י מלכות יהודה וישראל עמ' 87, 125, 265, 297
ד/י מלכי בקדש (הירשנזון, תשסז) ח"א עמ' 160
ד/י מנחת אברהם (שפירא) ח"א עמ' רכ, ח"ב עמ' נד
ד/י מנחת חינוך ח"ג עמ' רעב
ד/י מסורה חי"א עמ' י
ד/י מסירות נפש עמ' 235
ד/י מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' יב
ד/י מקראי קדש (תשנג) עמ' לא, מט
ד/י משבצות זהב ירמיהו עמ' תיב, תיד, תיח
ד/י משבצות זהב ישעיהו עמ' קצז
ד/י משבצות זהב שמואל א עמ' תמד
ד/י משיב מלחמה (תשעט) ח"ג עמ' רנח, שנ
ד/י משיב מלחמה (תשמג) ח"א עמ' פד, צא, קיד, ח"ג עמ' שעד
ד/י משנה שלמה עמ' רצב
ד/י משנת המדינה עמ' 83
ד/י משנת יעבץ שמיטה עמ' קנו-קנז, קפח-קפט, רי-ריב
ד/י משפט המלחמה עמ' קסג
ד/י משפטי ארץ ח"א עמ' 508
ד/י משפטי ארץ ח"ב עמ' 235
ד/י משפטי עזיאל ח"ט עמ' רי
ד/י משפטי שאול - ארץ ומדינה עמ' טו {ארץ שכבש - שלו}, שכח {לעשות משפט}, שלז {להרים דת האמת, לעשות משפט}, תט
ד/י משפטים לישראל עמ' קלז
ד/י נועם חכ"א עמ' קנד, חכ"ד עמ' קמה-קמו
ד/י נחלת יעקב (זיסברג) עמ' 5
ד/י נחלת שמעון (קרסנר) שופטים ח"א סי' א אות א, סי' ל אות יח
ד/י נחלת שמעון (קרסנר) שמואל א סי' יט אות ב
ד/י נחלת שמעון (קרסנר) שמואל ב ח"א סי' כה אות לג
ד/י נתיבים במשפט העברי עמ' 158
ד/י סיני ס' יובל עמ' קפא
ד/י עיקרים במשפט הפלילי העברי פרק 3 הע' 39, 69
ד/י עמוד הימיני (ישראלי, תשכו) עמ' לג, נג
ד/י ענבי פתחיה עמ' 179
ד/י עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' מו
ד/י עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 63, 105, 115, 118, 123, 133, 188, 190, 233, 234
ד/י פרח מטה אהרן (סול') אהבה עמ' 152
ד/י פרשיות בספרי הנביאים שופטים עמ' ד, רפא, שמואל א עמ' קלב, קלח, קעז, רב, שנז, שפז
ד/י פרשת השבוע (תשעב) ח"ה עמ' 174
ד/י ציץ אליעזר ח"ב סי' כח אות ה-ו
ד/י צמח צדקה עה"ת עמ' קעג
ד/י צפיה ח"ג עמ' 259
ד/י קול צופיך עמ' קמד
ד/י קונטרסי שעורים כתובות קונ' ג אות ד עמ' 168
ד/י קרית מלך
ד/י רנת יצחק - הגדה של פסח עמ' קלז {משפט ומלחמות}
ד/י רנת יצחק דברי הימים עמ' פו, קכח, רמ {לעשות משפט ומלחמות}
ד/י רנת יצחק יהושע עמ' ח {נותן לעבדיו}, קח {נותן לעבדיו}, ריא {לעשות משפט ומלחמות}, רל {לעשות משפט ומלחמות}, רלו {לעשות משפט ומלחמות}, שטז {לעשות משפט ומלחמות}, שמואל עמ' צו {לעשות משפט ומלחמות}, קיח {לעשות משפט ומלחמות}, קסז {לעשות משפט ומלחמות}, קסט {לעשות משפט ומלחמות}, שד {לעשות משפט ומלחמות}, שס {לעשות משפט ומלחמות}, מלכים עמ' מו {לעשות משפט ומלחמות}, שמט {לעשות משפט ומלחמות}
ד/י רנת יצחק ישעיהו-ירמיהו עמ' צו, תהלים עמ' נח, רסא, תקה
ד/י רנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' שסח
ד/י רנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' רפא {לעשות משפטים}
ד/י רנת יצחק פ' חלק עמ' פד, קס {משפט ומלחמות}
ד/י רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' רעב, תקו, ח"ב עמ' שסד
ד/י רנת יצחק תפלה לימי המועדים עמ' יט {לעשות משפט ומלחמות}
ד/י רסיסי טל (עמיטל) ח"א עמ' רצט
ד/י שבט מנשה (גרוסברג) עמ' 12 {לעשות משפט ומלחמות - לכן אין מעמידים אשה כמלכה כי דעתה קלה}
ד/י שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' שסא {להרים דת האמת}
ד/י שולי הגליון עמ' רכג
ד/י שיחות לספר דברים עמ' קכב {לשם שמים}
ד/י שם משמואל פרשת בחקותי שנת תרע"א {לעשות משפט ומלחמות}
ד/י שם משמואל פרשת שופטים שנת תרע"א {להרים דת האמת}
ד/י שם משמואל פרשת תולדות שנת תרע"ג {ללחום מלחמות ה'}
ד/י שם משמואל פרשת תצוה שנת תרע"ו, פרשת ויקהל שנת תרע"ו {להרים דת האמת}
ד/י שנות חיים (מיל') עמ' י
ד/י שנתון המשפט העברי ח"ט עמ' 146
ד/י שעורי ר' יחיאל מיכל סנהדרין אות כד
ד/י שערי טהר ח"א שער ג סי' כא אות ב
ד/י שררה שהיא עבדות ח"א עמ' 728
ד/י תורת האוהל (תשנג) עמ' ד
ד/י תורת המדינה עמ' 95 {מלך עושה מלחמה}, 235 {להרים דת האמת - כפיית העם לקיום מצוות}
ד/י תורת המלך (אריאלי) הל' מלכים פ"א ה"ה עמ' טז {מלך הוא למלחמות}
ד/י תורת המלך (צדוק) סי' ו ס"ק יז, סי' ח ס"ק יח
ד/י תורת המלך (שפירא) ח"ב עמ' נב, עח, קז, קט, קכז
ד/י תורת הקדש ח"א עמ' שלג-שלד, שלו
ד/י תורת השבת והמועד עמ' 86, 362
ד/י תורת מנחם ח"נ עמ' 189, 313 {מלך - לעשות משפט ומלחמות}
ד/י תורת מנחם ח"ס עמ' 270 {לעשות משפט}
ד/י תחומין ח"ח עמ' 460, חט"ו עמ' 143, חי"ח עמ' 423-424 {לעשות משפט ומלחמות}, 430 {להרים דת האמת}
ד/י תחומין חכ"ב עמ' 34
ד/י תלפיות ו חוב' א עמ' 58


ה/993 הלכות מלכים פרק ה *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ה/רה"פ אמרות מלך
ה/רה"פ אמרי חן (לוונברג)
ה/רה"פ באר מרים ח"ב
ה/רה"פ הרמב"ם המדויק
ה/רה"פ יד פשוטה
ה/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ה/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ה/רה"פ משפט המלוכה
ה/רה"פ ערוך השלחן העתיד לקוטים סי' עד
ה/רה"פ פי' ר"י קאפח
ה/רה"פ קובץ באורים (שפירא)
ה/רה"פ קרית מלך
ה/רה"פ רמב"ם לעם
ה/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ה/רה"פ תורת המלך (אריאלי)
ה/א אבן האזל
ה/א אבן מלוכה (ברון, תשעה) עמ' 378
ה/א אבן מלוכה (ברון, תשעז)
ה/א אבני שהם (שחור, תשנו) ח"א עמ' תמב
ה/א אגרות הגרי"ד עמ' רסה
ה/א אהל דוד (קהן) ח"ב שופטים פ"ז פס' ב
ה/א אהל דוד (קהן) ח"ז מלכים א פט"ו פסוק לב
ה/א אהל שרה לאה עמ' תשפב
ה/א אוצר א"י ח"א עמ' 89, ח"ג עמ' 27, 33, 42-44, ח"ד עמ' 183, ח"ו עמ' 180
ה/א אור הישר
ה/א אור הנר (ראטה) עמ' 32 {נלחם מלחמותינו}
ה/א אור הרעיון עמ' קלט {להרבות בגדולתו ושמעו}, קמב {עזרת ישראל מיד צר}
ה/א אור חדש על ציון דף יט ע"ב {השמיט כיבוש א"י}
ה/א אור תורה (ריסקין) ויקרא עמ' 153*
ה/א אישי יובל עמ' 97, 102, 106, 110
ה/א אמונת עתיך גל' 113 עמ' 89 {השמיט ע"פ נביא}
ה/א אמונת עתיך גל' 120 עמ' 89, 92 {כיבוש א"י}, 94
ה/א אמת ליעקב נשים עמ' קפט {עזרת ישראל מיד צר}
ה/א אנצי"ת ע' א"י ח"א הע' 71
ה/א ארץ בנימין עמ' שכו, תקכה
ה/א ארץ חמדה (ישראלי) עמ' כו, לו, מט, סב, עא, קמ, קמג, קמח
ה/א אשל אברהם (שפירא) עמ' תמח
ה/א באר ראי עמ' קצד
ה/א בארות נתן עמ' קל
ה/א בגדי כהונה (שחור) עמ' תלא
ה/א בית אבי ח"ב סי' קמב עמ' קצב
ה/א בית אהרן וישראל גל' לב עמ' קלא, גל' עה עמ' סז {להרבות גדולתו}
ה/א בני בנים ח"א עמ' קסא {משפט המלוכה}, קסב
ה/א בני יהודה דף נ ע"ד
ה/א בנתיב החסד (אלתר) עמ' 207
ה/א ברור הלכה סוטה מד ע"ב ציון ג
ה/א ברור הלכה סנהדרין - גליון הש"ס לרצ"י עמ' א
ה/א בריכות מים דף כה ע"א
ה/א ברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' פג
ה/א ברקאי ח"א עמ' 42, 48, 52, ח"ה עמ' 193
ה/א בשבילי המלך סי' ח אות ג, סי' יב אות כז
ה/א גבורת יצחק ברכות ח"א עמ' לא-לב
ה/א גבורת יצחק חנוכה-פורים (תשנז) עמ' רה, רי
ה/א גבורת יצחק חנוכה-פורים (תשסח) עמ' ריז, רכב
ה/א גבורת יצחק סוטה ח"ב עמ' מ-מא, קכו, קל, קלג
ה/א גבורת יצחק סוכות עמ' קפד
ה/א גבורת יצחק סנהדרין ח"א עמ' יז, פט, רלב, שו
ה/א גבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' לא
ה/א גבורת יצחק עה"ת ח"ב עמ' שלז, שסא
ה/א גופי הלכות (תשסו) עמ' שעו {כ"מ}
ה/א דביר הקודש מועדים עמ' רפג
ה/א דביר קדשו (גולדברג) עמ' תיא
ה/א דבר יהושע (שו"ת) ח"ב סי' מח
ה/א דברות אליהו ח"ו עמ' קפה {עזרת ישראל מיד צר}
ה/א דברי הגות והערכה עמ' 50
ה/א די באר בראשית עמ' ס {עזרת ישראל מיד צר - מלחמות אברהם במלכים}
ה/א דרך ישרה ח"ב עמ' רא, רה, ריא
ה/א דרכה של תורה (רבינוביץ) עמ' 20
ה/א דרכי איש דף יח ע"ג
ה/א דרכי נועם דרוש ו
ה/א דרשות מהר"ם בנעט עמ' קעג
ה/א הגיוני משה עמ' 414 {עזרת ישראל מיד צר}
ה/א הל' ביה"ב (חב"ד) עמ' טז
ה/א הלכות מדינה ח"ב עמ' עו, צז-צט, קה, רנז, רסא
ה/א המאיר לארץ [כנה"ג כאן, ומקום שמואל סי' ח] {לח"מ}
ה/א המעלות לשלמה עמ' סט
ה/א המשפט העברי עמ' 43, 399
ה/א הררי קדם (תשס) עמ' רעא
ה/א התורה והמדינה ח"א עמ' צו, קובץ ב עמ' פט, קובץ ה עמ' מה, נב, קיא, שמו, שמט, קובץ יא עמ' תרלו
ה/א ויעמידה ליעקב לחק מהדו"ב עמ' 37 {עזרת ישראל מיד צר}, 43 {הגדרת מלחמת רשות}
ה/א זאת ליעקב במדבר עמ' רכא
ה/א חגוי הסלע (טאובה) הל' מלכים עמ' 141-149
ה/א חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"א עמ' לט, רלב, ח"ב סי' לה אות ז
ה/א חדשים גם ישנים עמ' 144
ה/א חוות בנימין ח"א עמ' צז, צט, קג, קיב, קטו-קטז, קיח, קל
ה/א חוקת עולם עמ' 66 {השמיט כיבוש א"י}, 273 {כ"מ - הרי זו מלחמת חובה}
ה/א חזו"א או"ח סי' קיד ס"ק ב
ה/א חזו"א על הרמב"ם
ה/א חזון יחזקאל סוטה פ"ז הט"ו
ה/א חי' ר' יהודה זרחיה עמ' קעד, קעז
ה/א חנוכת הבית עמ' ה
ה/א חקרי זמנים ח"ב עמ' תקכג, תקלג, ח"ג עמ' קלו, ח"ד עמ' רפד, שלא
ה/א חקרי יהדות (פדרבוש) עמ' 55 {מיד צר}, 74 {מלחמת יהושע}
ה/א טירת כסף דף יט ע"א
ה/א יהדות בין דת למוסר עמ' 221
ה/א יחל ישראל (תשנב) ח"ג עמ' רנט
ה/א יחל ישראל (תשסג) ח"ג עמ' קמד {כ"מ ולח"מ}
ה/א יין הטוב עמ' רנג-רנד
ה/א ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' פב
ה/א יסודי ישורון ח"ב עמ' נג
ה/א ישא מדברותיך מגילה עמ' רצא
ה/א ישיר משה דף ט ע"א
ה/א כנסת אברהם עמ' קכד
ה/א כתר אפרים עמ' ט, סא
ה/א לאור ההלכה (תשסד) עמ' יב-יג, פח {עזרת ישראל מיד צר}
ה/א לב שלמה (הלוי) דף קמט ע"ד
ה/א לחם חקי עמ' יא, מב, ק, קמז
ה/א לילה כיום יאיר (באום) עמ' 285 {להרחיב גבול הקדושה}
ה/א לכתך אחרי במדבר עמ' 197, 254, 256
ה/א לקוטי שיחות חי"ד עמ' 83 הערה 27, עמ' 88 הערה 16, חי"ח עמ' 279, חכ"א עמ' 227 הערה 30
ה/א מאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 299, 358, 360
ה/א מגן צבי עמ' שמז, שנד
ה/א מוסר המקרא והתלמוד עמ' קסב {להרבות גדולתו}
ה/א מוריה גל' ריט עמ' עט, פב, גל' רמג עמ' מ {מלחמת רשות - יש בה מצוה}
ה/א מזכרת למשה עמ' נז {עזרת ישראל מיד צר}, סז {המלך מוציא למלחמה}, פג {מלך}
ה/א מחנה יוסף (תשעב) סי' עז אות ה
ה/א מחשבות על דמוקרטיה יהודית עמ' 168
ה/א מישור הערבה עמ' קנג {מלחמת הרשות}
ה/א מלילות ח"א עמ' 312 {עזרת ישראל מיד צר}
ה/א מלך ביפיו עמ' רכא-רמט
ה/א מלך ישראל עמ' 77, 198, 233, 313 ,384
ה/א מלכות יהודה וישראל עמ' 297, 317
ה/א מלכי בקדש (הירשנזון, תשסז) ח"א עמ' 149, 158
ה/א מנחת אברהם (שפירא) ח"ב עמ' סב
ה/א מנחת שלמה (לוין) עמ' קנג {עזרת ישראל מיד צר - גם כהן חייב להילחם}
ה/א מסורה חי"ב עמ' סד
ה/א מסירות נפש עמ' 119, 213, 233, 267
ה/א מעיל שמואל (פלורנטין)
ה/א מעיני המים
ה/א מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"א עמ' כז
ה/א מקדשי השם ח"א עמ' קעב {להרחיב גבול ישראל}
ה/א משבצות זהב שופטים עמ' קכג {עזרת ישראל מיד צר}
ה/א משיב מלחמה (תשעט) ח"ב עמ' נט, תכט, תלב
ה/א משיב מלחמה (תשעט) ח"ג עמ' רכו, רכט, רלד, רמג {כ"מ, לח"מ}, רנז, רסא {הגהמ"י}, רסה, שלג, שלה {הגהמ"י}, שמז
ה/א משיב מלחמה (תשמג) ח"א עמ' נא, קב, קיא, קיד-קטו, קנד, קס, ח"ב עמ' סד, שמד, תמט, תנב, ח"ג עמ' רנ, שנז, שעא
ה/א משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"א עמ' קמב
ה/א משכן שילה עמ' קו, שיז, שלה
ה/א משנה שלמה עמ' רצב
ה/א משנת המדינה עמ' 44, 48, 49, 129
ה/א משנת חיים במדבר עמ' תקנ
ה/א משנת חיים דברים עמ' תכב
ה/א משנת יוסף שביעית ח"ב עמ' קמג
ה/א משנת יעבץ שמיטה עמ' קנט, קפב
ה/א משנת יעקב זמנים ח"ב עמ' קל, זרעים ח"ב עמ' רע
ה/א משנת פקוח נפש סי' כט אות ז
ה/א משפט המלחמה עמ' יב-יג, קמג, קע
ה/א משפט הצבא בישראל עמ' י {מיד צר}, צח-ק
ה/א משפט כהן עמ' שמט ע"ב
ה/א משפטי ארץ ח"א עמ' 507 {מלחמת רשות}
ה/א משפטי שאול - ארץ ומדינה עמ' כ {כיבוש א"י}, כב, כח {הצלה מיד צר}, תה-תו, תט, תי, תיב-תיג {עזרת ישראל מיד צר}
ה/א נועם ח"ה עמ' שלד [טהרת יו"ט ח"ו עמ' צב-קכ], ח"ו עמ' רו, חט"ז עמ' מה, חי"ז עמ' קכו, חכ"א עמ' קח, קנז, חכ"ד עמ' קמט
ה/א נזר הקדש (קפלן)
ה/א נחלת יעקב (זיסברג) עמ' 215, 394
ה/א נחלת שמעון (קרסנר) יהושע ח"ב סי' לו אות ו
ה/א נחלת שמעון (קרסנר) ישעיהו אות לז
ה/א נחלת שמעון (קרסנר) מלכים א ח"ב סי' מד אות א
ה/א נחלת שמעון (קרסנר) שופטים ח"א סי' ג אות י, סי' יב אות י, סי' ל אות פח
ה/א נחלת שמעון (קרסנר) שופטים ח"ב סי' נג אות ל
ה/א נחלת שמעון (קרסנר) שמואל א ח"ב פרק מ פסוק א
ה/א נחלת שמעון (קרסנר) שמואל ב ח"א סי' יג אות ה
ה/א נפש הרב עמ' צז
ה/א נפש הרב עמ' צז
ה/א נר מצוה (ואלק) מצוות דף נה ע"א {אסור ללחום מלחמת רשות לפני מלחמת מצוה}
ה/א נשמה של שבת עמ' 305 {להרבות גדולתו ושמעו}
ה/א נתן פריו גיטין עמ' לז {עזרת ישראל מיד צר}
ה/א ס' זכרון לרא"ז גורביץ עמ' רפב
ה/א סיני ס' יובל עמ' קנו
ה/א ספרי דבי רב ח"ג עמ' תכג
ה/א עבד המלך (תשא)
ה/א עבד המלך (תשסט) עמ' תרח, תריב
ה/א עטורי כהנים 146 עמ' 33, 35
ה/א עיונים בפרשות השבוע סדרה ב ח"ב עמ' 420
ה/א על גדות ים התלמוד עמ' 118-117, 121, 123
ה/א עמוד הימיני (ישראלי, תשכו) עמ' קנ, קפג, קפד, קצז, רח
ה/א עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 63, 234-236, 240
ה/א עשות משפט עמ' צה
ה/א פאת שדך יו"ד עמ' קלו
ה/א פי' המכבי שמות עמ' קה, רלג {עזרת ישראל מיד צר}, דברים עמ' ת, שמואל עמ' לז, קסח {עזרת ישראל מיד צר שבא עליהם}, נביאים אחרונים וכתובים עמ' צג
ה/א פילון (וולפסון) ח"ב עמ' 205
ה/א פרי האדמה ח"ב
ה/א פרי מלכה סי' נח
ה/א פרשיות בספרי הנביאים שמואל א עמ' פה, קפג
ה/א פרשת השבוע (תשעב) ח"ב עמ' 211, ח"ד עמ' 9, ח"ה עמ' 161
ה/א צהר גל' י עמ' 19 {כיבוש הארץ - מלחמת מצוה}
ה/א צפיה ח"ג עמ' 259
ה/א קובץ חי' תורה (סול') עמ' קלא
ה/א קול יהודה (גרשוני) עמ' קמג, קסג, קפו, קצג
ה/א קול צופיך עמ' קנז, קעה
ה/א קונטרסי שעורים ב"ב דף קכד
ה/א רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ה עמ' שח
ה/א רנת יצחק דברי הימים עמ' ל {עזרת ישראל מיד צר}, קצד {עזרת ישראל מיד צר}
ה/א רנת יצחק יהושע עמ' רלו {ז' עמים ועמלק}, רסא {ז' עמים ועמלק}, רצה {עזרת ישראל מיד צר}, שמואל עמ' קנו {ז' עמים ועמלק}, קנח {עזרת ישראל מיד צר}, קסו {עזרת ישראל מיד צר}, קפד {עזרת ישראל מיד צר}, רסב {עזרת ישראל מיד צר}, מלכים עמ' ד {להרחיב גבול ישראל ולהרבות גדולתו}, רח {עזרת ישראל מיד צר}, שמ {להרחיב גבול ישראל ולהרבות גדולתו}, שנא {עזרת ישראל מיד צר}, קנט {עזרת ישראל מיד צר}
ה/א רנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' קג, רלז, רפז
ה/א רנת יצחק פ' חלק עמ' קס
ה/א רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' קיט, שנו, תקמט, תקסג, תקסה, תקסז
ה/א רסיסי טל (עמיטל) ח"א עמ' רצו
ה/א רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' קלד
ה/א רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' לד
ה/א שארית ישראל (שציפנסקי) ח"ב עמ' רס
ה/א שבעים שנה לרבנות הראשית עמ' 413, 426, 431, 433
ה/א שו"ת השבי"ט ח"א עמ' כט-ל {רמב"ם}, צט {כ"מ}
ה/א שי כהן עמ' עה-עו
ה/א שיח דוד (תשסח) עמ' קכו
ה/א שיח ערב סנהדרין עמ' צא, ריג-ריד, ריח
ה/א שיחות ר' צבי יהודה במדבר עמ' 376 {עזרת ישראל מיד צר}
ה/א שיחות ר' צבי יהודה דברים עמ' 349 {עזרת ישראל מיד צר}
ה/א שם משמואל פרשת שופטים שנת תרע"א {מלחמת הרשות כדי להרחיב גבול ישראל ולמלא העולם צדק}
ה/א שעורי הרב גיטין ח"א עמ' צא
ה/א שעורי ר' יחיאל מיכל סוטה אות קיז
ה/א שערי טהר ח"א שער ג סי' כא אות ג, ח"ו סי' לד אות א, ח"ח סי' קטז-קיז
ה/א שפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' קפב {להרחיב גבול ישראל}
ה/א שרידי אש ח"ב עמ' תלד
ה/א תועפות ראם (באר) עמ' ריא
ה/א תורת אברהם עמ' קכב {להרחיב גבול ישראל}
ה/א תורת המדינה עמ' 34 {מלחמת שבעת עמים}, 35 {עזרת ישראל מיד צר}, 92 {השמיט מלחמה לכיבוש א"י}, 93 {מלחמת מצוה בזה"ז}, 118 {עזרת ישרל מיד צר}, 401 {עזרת ישראל מיד צר}, 407, 409-411, 419, 420
ה/א תורת המועדים (תשכד) עמ' 38, 175, 622
ה/א תורת המועדים (תשנו) עמ' 181, 191, 666
ה/א תורת המלך (שפירא) ח"ב עמ' ל, קצב, קצה, ריח-ריט, רכב
ה/א תורת המקרא עמ' 135
ה/א תורת הקדש ח"א עמ' של-שלא, שלג, שלו
ה/א תורת השבת והמועד עמ' 46, 98, 306, 344, 359
ה/א תורת יחיאל (שלזינגר) במדבר עמ' קל {גדר מלחמת מצוה}, תמב {כיבוש א"י - מלחמת מצוה}
ה/א תורת מנחם - יין מלכות ח"ג עמ' רנ-רנו {מלחמת הרשות בעבודת ה'}
ה/א תורת מנחם חמ"ט עמ' 247, ח"נ עמ' 200, 241, 266
ה/א תורת מנחם חנ"א עמ' 203 {להרחיב גבול ישראל}
ה/א תחומין ח"א עמ' 353, ח"ב עמ' 21, ח"ד עמ' 32, 35, 54, 59, 91, 164, 166, 170, ח"ח עמ' 383, 454, 461-460, ח"ט עמ' 207, 216, 221, ח"י עמ' 27, 105 {מיד צר}, חי"א עמ' 27, 458, חי"ד עמ' 36, חט"ו עמ' 16, חט"ז עמ' 237-238 {לח"מ על מלחמת מנע, השמיט מצוה לכבוש את א"י}, חי"ז עמ' 110-111, חי"ח עמ' 359 {עמלק}, 424, חי"ט עמ' 43-44, 259
ה/א תחומין חכ"ב עמ' 95
ה/א תרומת הגורן ח"ב עמ' 72
ה/ב אבן מלוכה (ברון, תשעה) עמ' 378
ה/ב אבן מלוכה (ברון, תשעז)
ה/ב אגרות הגרי"ד עמ' צ
ה/ב אהבת חיים (דייטש) עמ' ט
ה/ב אהבת עולם (תשס) עמ' ג {נביא עומד ולא כה"ג}
ה/ב אוצר א"י ח"ג עמ' 42-43, ח"ד עמ' 183
ה/ב אור הישר
ה/ב אור הנר (ראטה) עמ' 33
ה/ב אור הרעיון עמ' קמג {במלחמת מצוה א"צ רשות ב"ד}
ה/ב אישי יובל עמ' 102, 107
ה/ב אנצי"ת ע' א"י ח"א הע' 431, ע' בית דין הגדול הע' 143
ה/ב ארץ חמדה (ישראלי) עמ' נא, קכג
ה/ב אשר למלך
ה/ב בארות נתן עמ' קפו
ה/ב בגדי כהונה (שחור) עמ' רצה, רצח
ה/ב בדי הארון (הכהן) עמ' 329 {למלחמת הרשות}
ה/ב בית אהרן וישראל גל' לב עמ' קלא
ה/ב בית נפתלי (תשסו) עמ' רצו {יד המלך}
ה/ב בני בנים ח"א עמ' קנח-קנט
ה/ב בני בנים ח"א עמ' קסא {ק"ס}
ה/ב ברור הלכה סנהדרין טז ע"א אחרי ציון ד
ה/ב ברית עולם (ולר) סי' פ אות ב
ה/ב ברקאי ח"א עמ' 42, 46
ה/ב גבורת יצחק ברכות ח"א עמ' כט
ה/ב גבורת יצחק חנוכה-פורים (תשנז) עמ' רח
ה/ב גבורת יצחק חנוכה-פורים (תשסח) עמ' רכ
ה/ב גבורת יצחק סוטה ח"ב עמ' קכח
ה/ב גבורת יצחק סנהדרין ח"א עמ' יז, רל
ה/ב דברות משה סנהדרין עמ' מט
ה/ב דברות משה שבת ח"א סי' כ הערה קלב
ה/ב דברי יחזקאל (תרצה) דף פד ע"ג, קכו ע"ב-ע"ד
ה/ב דינא דמלכותא (שור) עמ' תיב
ה/ב דרך ישרה ח"ב עמ' רא
ה/ב הלכות מדינה ח"ב עמ' ז, קא, קז, קי, קיב, קיד, קיז, קכד, ח"ג עמ' ג
ה/ב המעלות לשלמה עמ' סט, עב
ה/ב המשפט העברי עמ' 43, 399
ה/ב הר המלך ח"ז עמ' רעז
ה/ב התורה והמדינה ח"ב עמ' צג, ח"ה עמ' כ, צט
ה/ב ויעמידה ליעקב לחק מהדו"ב עמ' 43, 78 {מלחמה ע"פ ב"ד}
ה/ב זאת ליעקב במדבר עמ' רכא
ה/ב זכרון סופרים {ע"פ בי"ד של שבעים ואחד} [עיין מה שכתבתי בפרק ה' מסנהדרין]
ה/ב חגוי הסלע (טאובה) הל' מלכים עמ' 150-153
ה/ב חוות בנימין ח"א עמ' צז
ה/ב חוקת עולם עמ' 451 {ב"ד של ע"א}
ה/ב חי' ר' יהודה זרחיה עמ' קעח
ה/ב חכמת גרשון עמ' קצה
ה/ב חמדת ישראל ח"א דף פה ע"ג
ה/ב יד המלך (לנדא)
ה/ב יד יהודה (אשכנזי) דף כב ע"א
ה/ב יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' רד, ריג, ח"ב עמ' קטז
ה/ב יין הטוב עמ' רנ, רנד
ה/ב ילקוט מדרשי תימן ח"ב עמ' קנ
ה/ב כתר אפרים עמ' יב
ה/ב לאור ההלכה (תשסד) עמ' י-יא, פו-פח
ה/ב לבושי מרדכי ח"ד עמ' קה, לקו"ת עמ' קא
ה/ב לחם חקי עמ' קמה, קמז
ה/ב לכתך אחרי במדבר עמ' 197
ה/ב מגן בעדי עמ' 278
ה/ב מגן צבי עמ' רעד, שנז
ה/ב מועדים וזמנים ח"ה סי' שמה
ה/ב מוריה גל' ריט עמ' עג {יד המלך}, עו-עז, עט, פב
ה/ב מזכרת למשה עמ' פג, קיב-קיג
ה/ב מחשבות על דמוקרטיה יהודית עמ' 168
ה/ב מלך ביפיו עמ' רכא-רמט
ה/ב מלך ישראל עמ' 313
ה/ב מלכות יהודה וישראל עמ' 274, 297
ה/ב מלכי בקדש (הירשנזון, תשסז) ח"א עמ' 149
ה/ב מעיל שמואל (פלורנטין)
ה/ב מצודת דוד (שפרבר) עמ' רלה {האם מלחמת הרשות צריכה מלך}
ה/ב מראה הנוגה
ה/ב מרגליות הים סנהדרין ב ע"א אות כט {רשות ב"ד למלחמת הגנה}
ה/ב משיב מלחמה (תשעט) ח"ג עמ' שמס
ה/ב משיב מלחמה (תשמג) ח"א עמ' פד, צא, קטז, ח"ג עמ' שעג
ה/ב משכן שילה עמ' קו, שטז, שלה, שפז
ה/ב משנת המדינה עמ' 129
ה/ב משנת יוסף שביעית ח"ב עמ' קמג
ה/ב משנת יעבץ שמיטה עמ' קנט
ה/ב משפט המלחמה עמ' צז {השמיט שאלה באו"ת}
ה/ב משפט הצבא בישראל עמ' כו, מד
ה/ב משפטי ארץ ח"א עמ' 495
ה/ב משפטי עזיאל ח"ט עמ' ריא
ה/ב משפטי שאול - ארץ ומדינה עמ' טו {מלחמת הרשות צריך רשות ב"ד - רק אם מוציא את העם ולא אם נלחם ע"י שכירים}, טז, יח
ה/ב נועם חכ"א עמ' קנב
ה/ב נחלת שמעון (קרסנר) שופטים ח"ב סי' מח אות ד
ה/ב נחלת שמעון (קרסנר) שמואל ב ח"א סי' יג אות ד
ה/ב ס' זכרון לרא"ז גורביץ עמ' רפא, רפג
ה/ב סיני ס' יובל עמ' קעט-קפ
ה/ב עטרת צבי (פריינד) ע"ז ח"א עמ' רפד {בלי נביא}
ה/ב על גדות ים התלמוד עמ' 118, 123
ה/ב עמוד הימיני (ישראלי, תשכו) עמ' קמז, קפג
ה/ב עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 61
ה/ב פרי האדמה ח"ב
ה/ב פרפרת הפרשה פרשת ויגש פרק מה פסוק כב
ה/ב פרשיות בספרי הנביאים שמואל א עמ' פה, קפג
ה/ב צפיה ח"ג עמ' 260
ה/ב קובץ המועדים חנוכה-פורים עמ' שיח, שכ
ה/ב קובץ חי' תורה (סול') עמ' סג, קל
ה/ב קול דודי (תשף)
ה/ב קול יהודה (גרשוני) עמ' קסד, קפז, קצא
ה/ב קול צופיך עמ' קעה
ה/ב קונטרסי שעורים ב"ב דף קכה
ה/ב קונטרסי שעורים גיטין שעור ז אות ה-ו
ה/ב רנת יצחק דברי הימים עמ' צב {ע"פ ב"ד}
ה/ב רנת יצחק יהושע עמ' יז {יוצא מעצמו}, שמואל עמ' קלו {ע"פ ב"ד}, שעא-שעב {ע"פ ב"ד}
ה/ב רנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' תו
ה/ב רנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' רפז
ה/ב רסיסי טל (עמיטל) ח"א עמ' רצו, רצט, שב
ה/ב שארית ישראל (שציפנסקי) ח"ב עמ' רס
ה/ב שיח ערב סנהדרין עמ' צא, רטו, ריט
ה/ב שם דרך סנהדרין עמ' צג
ה/ב שנתון המשפט העברי ח"ג עמ' 279
ה/ב שעורי הרב חלה עמ' קלא
ה/ב שערי טהר ח"ח סי' קיז
ה/ב תולדות ההלכה ח"ב עמ' 57
ה/ב תורת המדינה עמ' 94 {מלחמת מצוה א"צ ב"ד}
ה/ב תורת המועדים (תשכד) עמ' 173, 622
ה/ב תורת המועדים (תשנו) עמ' 189, 667
ה/ב תורת המלך (צדוק) סי' ח ס"ק כ
ה/ב תורת המלך (שפירא) ח"א עמ' רח, ח"ב עמ' נג, ריט
ה/ב תורת המקרא עמ' 380
ה/ב תורת הקדש ח"א עמ' שלו
ה/ב תורת השבת והמועד עמ' 361
ה/ב תורת יחיאל (שלזינגר) במדבר עמ' קל {א"צ רשות ב"ד}
ה/ב תורת ירוחם ח"ג דף לג ע"ד, נד ע"ב
ה/ב תחומין ח"ב עמ' 17, ח"ד עמ' 54, 57, 170, ח"ח עמ' 454, 460, 461, ח"י עמ' 29-28, 53, חי"א עמ' 27, חי"ב עמ' 176 {באר מרים}, חט"ו עמ' 24, חי"ט עמ' 43
ה/ב תחית ישראל עמ' קס
ה/ג אמונת עתיך גל' 109 עמ' 132
ה/ג אמרי כהן ב"ב סי' יח ס"ק ח
ה/ג בית יעקב (טבשונסקי) סי' ריז סעיף ג {לח"מ}
ה/ג בית נפתלי (תרנט) סי' טז
ה/ג בית נפתלי (תשסו) עמ' קנ
ה/ג בני יהודה דף נ ע"ד
ה/ג בנין שלמה (מז) דף סז ע"ג
ה/ג ברור הלכה פסחים קי ע"א בלי ציון, סנהדרין כ ע"ב ציון ד
ה/ג דברי יחזקאל (תרצה) דף קכו ע"ב-ע"ד
ה/ג דובר מישרים
ה/ג המשפט העברי עמ' 43, 399
ה/ג ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' טז
ה/ג ויעמידה ליעקב לחק מהדו"ב עמ' 89 {פורץ לעשות לו דרך}, 95 {גזירת מלך גוי - אין לקיים}
ה/ג חגוי הסלע (טאובה) הל' מלכים עמ' 154-156
ה/ג חדושים ובאורים (גרי') סנהדרין סי' ג לדף כח ע"ב
ה/ג חוות בנימין ח"א עמ' צז
ה/ג חוקת עולם עמ' 102 {מלך פורץ גדר רק בשעת מלחמה}
ה/ג חי' ר"י באב"ד
ה/ג חק לישראל נזיקין עמ' 23, 208
ה/ג כפתור ופרח (תשנט) ח"א עמ' רנא
ה/ג כתר אפרים עמ' סב
ה/ג כתר המלך הל' מכירה פכ"א ה"י {לח"מ - דרך המלך}
ה/ג מלך ביפיו עמ' רכא-רמט
ה/ג מלך ישראל עמ' 202, 416
ה/ג מלכות יהודה וישראל עמ' 263
ה/ג מעשה רקם (בר) עמ' 78
ה/ג משפט המלחמה עמ' קנז
ה/ג משפט הצבא בישראל עמ' סא-סב
ה/ג נועם ח"ו עמ' מט
ה/ג נחלת שמעון (קרסנר) רות סי' יח אות ו
ה/ג נחלת שמעון (קרסנר) שמואל א סי' כ אות ג
ה/ג נחלת שמעון (קרסנר) שמואל ב ח"ב סי' מג אות א
ה/ג נתיבים במשפט העברי עמ' 69
ה/ג ספרי דבי רב ח"ג עמ' שסד
ה/ג עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 177
ה/ג צהר גל' יב עמ' 136
ה/ג קובץ חי' תורה (סול') עמ' קל
ה/ג קרבן אשה
ה/ג קרן פני משה ח"ב
ה/ג רנת יצחק חמש מגילות עמ' רמא
ה/ג רנת יצחק שמואל עמ' רסח
ה/ג שו"ת הרמ"ז סי' מו
ה/ג שנתון המשפט העברי ח"ג עמ' 279
ה/ג שרידי אש ח"א עמ' שמח
ה/ג תהלה לדוד (אמאדו) ח"ב דף מא ע"א {לח"מ}
ה/ג תורת המלך (צדוק) סי' ח ס"ק ט, יט
ה/ג תורת חיים (שור) ב"ק סא ע"א
ה/ג תורת ירוחם ח"ג דף לג ע"ג-ע"ד
ה/ד אוצר א"י ח"ג עמ' 26, 51, 57
ה/ד אור הישר
ה/ד אור תורה (ריסקין) ויקרא עמ' 153*
ה/ד אפיקי יהודה (גרשוני) עמ' 355, 356, 357
ה/ד ארץ חמדה (ישראלי) עמ' כז, קמא
ה/ד אשר למלך
ה/ד באר בשדה עמ' רלח {מ׳׳ע לאבד זכר עמלק}
ה/ד בדבר מלך (שו"ת) ח"א עמ' רלא
ה/ד בין השורות עמ' רמח
ה/ד בית אבי ח"ב סי' קמא עמ' קצא
ה/ד בנין אריאל יאיר עמ' 249 {אבד זכרם}
ה/ד בעקבי הצאן עמ' ריג
ה/ד ברור הלכה יבמות עח ע"ב ציון א בסופו {אבד זכרם}
ה/ד ברור הלכה סנהדרין כ ע"ב ציון ח
ה/ד ברכת מרדכי ר"ה-מגילה עמ' שפט-שצ, שצז
ה/ד בשבילי המלך סי' י אות ט, סי' יא אות ב {עובר בל"ת}, כג {אבד זכרם}
ה/ד גבורת יצחק חנוכה-פורים (תשנז) עמ' קצט, רג, רו, רט
ה/ד גבורת יצחק חנוכה-פורים (תשסח) עמ' ריא, רטו, ריח, רכא
ה/ד גבורת יצחק סוטה ח"ב עמ' מא, קכז, קכט, קלב
ה/ד גבורת יצחק סנהדרין ח"א עמ' שו
ה/ד גן שושנים ח"א עמ' פט
ה/ד דביר הקודש מועדים עמ' רפא
ה/ד דביר קדשו (גולדברג) עמ' תי
ה/ד דברות אליהו ח"ב עמ' יג
ה/ד דברות אליהו ח"ג עמ' קסה
ה/ד דברות משה ב"ק ח"ב סי' פא ענף ג
ה/ד דברי הגות והערכה עמ' 49
ה/ד דברי יהושע (קלעוואן, תשעא) עמ' שלב, שלה
ה/ד דברי יואל - שו"ת עמ' תנא
ה/ד דברי יחזקאל (תרצה) דף קכו ע"ב-ע"ד
ה/ד דברי ירמיהו קידושין עמ' רסא
ה/ד דרך ישרה ח"ב עמ' רד
ה/ד הגיוני הלכה עמ' 237
ה/ד הוראות שעה פכ"ב
ה/ד הר המלך ח"ה עמ' שצד
ה/ד הררי קדם (תשס) עמ' שיג
ה/ד התורה והמדינה ח"ה עמ' מח, סח, קובץ ט עמ' עח
ה/ד ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' כ
ה/ד ויואל משה מאמר ב סי' כה
ה/ד ויואל משה עמ' רכג
ה/ד חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"ב סי' לה אות ב-ג
ה/ד חוקת עולם עמ' 92, 368 {אשה חייבת במלחמת ז' עמים}
ה/ד חזון יחזקאל סוטה פ"ז הט"ו
ה/ד חקרי זמנים ח"ב עמ' תקכ, תקלג, ח"ג עמ' רפט
ה/ד יד המלך (פלומבו)
ה/ד יין הטוב עמ' רמח, רנח-רנט
ה/ד ישא מדברותיך מגילה עמ' רצא
ה/ד כי שרית עמ' 200
ה/ד כנסת אברהם עמ' קכח
ה/ד לחם חקי עמ' קמב, קמז
ה/ד לכתך אחרי במדבר עמ' 192
ה/ד מאורי המועדים עמ' תטז
ה/ד מאיר נתיבות ח"א עמ' רט {אבד זכרם}
ה/ד מבוא למשנה תורה עמ' 176
ה/ד מגן צבי עמ' רכו
ה/ד מועדי ישראל (גורן) עמ' 186
ה/ד מועדים וזמנים ח"ב סי' קסב, קסד
ה/ד מחנה יוסף (תשעב) סי' עז אות ה
ה/ד מלך ביפיו עמ' רכא-רמט
ה/ד מלך ישראל עמ' 75
ה/ד מנחת חינוך ח"ג עמ' קנה, שז {מל"מ}, שט, שיז
ה/ד מסורה חי"ב עמ' סד-סה
ה/ד מעין החכמה עמ' רנג
ה/ד משאת המלך (תשסז) עמ' צז {אבד זכרם}
ה/ד משאת המלך ח"ד סי' תקמד {אבד זכרם}
ה/ד משאת המלך מועדים עמ' קנ {אבד זכרם}
ה/ד משבצות זהב שמואל א עמ' רלט
ה/ד משיב מלחמה (תשעט) ח"ג עמ' רס, שלה
ה/ד משיב מלחמה (תשמג) ח"א עמ' פא, ח"ג עמ' רעט, שנח
ה/ד משכן שילה עמ' קז, שטו
ה/ד משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' רכד {עובר בלאו}
ה/ד משנת המדינה עמ' 49, 61
ה/ד משפט המלחמה עמ' טו {אבד זכרם}, יט {על כל יחיד}, כו-כז, קע
ה/ד משפט הצבא בישראל עמ' קמט, קנא
ה/ד משפטי שאול - ארץ ומדינה עמ' כא {אחד משבעת העממים שנמצא בחו"ל}, כב {חובה על יחידים}, כג, תמג
ה/ד נועם חט"ז קונטרס הרפואה עמ' סט [אור המזרח טבת תשלא]
ה/ד נחלת יעקב (זיסברג) עמ' 21, 219
ה/ד נחלת שמעון (קרסנר) שמואל א סי' ל אות יד
ה/ד ניר לדוד
ה/ד נפש הרב עמ' צ
ה/ד נפש הרב עמ' צ
ה/ד נר דוד ח"א עמ' רלא
ה/ד ס' זכרון לרא"ז גורביץ עמ' רעח
ה/ד סופר המלך
ה/ד סיני ס' יובל עמ' קנו, קעו
ה/ד עונג יו"ט דרשות דף מא ע"ג {מ"ע להכות ז' אומות - מצוה על יחידים}
ה/ד עטרת צבי (פריינד) ע"ז ח"א עמ' רפד-רפה
ה/ד על גדות ים התלמוד עמ' 122-121
ה/ד עליות משה (תשעו) ח"ב עמ' תשלא
ה/ד עמוד הימיני (ישראלי, תשכו) עמ' קנ
ה/ד עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 29, 65
ה/ד פני משה (שלז')
ה/ד פרקי מועדות עמ' 478
ה/ד קובץ המועדים חנוכה-פורים עמ' שיב, שטו
ה/ד קובץ חי' תורה (סול') עמ' קכט
ה/ד קול יהודה (גרשוני) עמ' קמה, תרלד
ה/ד קול מבשר (ראטה) ח"ב עמ' פג
ה/ד קול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' קלו
ה/ד קול צופיך עמ' קנז, קעו, תלה, תמט
ה/ד קונטרסי שעורים ב"ב דף 246
ה/ד רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ה עמ' שז {ראב"ד}
ה/ד רנת יצחק חמש מגילות עמ' תז
ה/ד רנת יצחק יהושע עמ' שסג, שמואל עמ' קמד, קנז, רמט, רפב, רפד
ה/ד רנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' רכ
ה/ד רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תקנ, תקסד, ח"ב עמ' רנח
ה/ד רץ כצבי (תשסג) ח"ב עמ' שלא
ה/ד שאלו שלום ירושלים (תשמה) עמ' 16-17 {אבד זכרם}
ה/ד שארית ישראל (שציפנסקי) ח"ב עמ' רמו, רס
ה/ד שיח דוד (תשסד) עמ' צו {רדב"ז - סנחריב}
ה/ד שיח דוד (תשסח) עמ' קיא
ה/ד שיח ערב סנהדרין עמ' ריג {במקום סכנה}
ה/ד שערי טהר ח"ח סי' קטז
ה/ד תורת החוף ימים - שפתי חיים סי' ב אות ב
ה/ד תורת המדינה עמ' 92 {אבד זכרם}, 409
ה/ד תורת המועדים (תשנו) עמ' 182
ה/ד תורת השבת והמועד עמ' 46, 76, 306, 346
ה/ד תורת מנחם - יין מלכות ח"ג עמ' רנז
ה/ד תורת מנחם חכ"ב עמ' 85 {כבר אבר זכרם}
ה/ד תחומין ח"ב עמ' 199 {אבד זכרם}, ח"ד עמ' 93-92, 269, ח"ט עמ' 208-207, חי"א עמ' 462, חי"ז עמ' 110, חי"ח עמ' 424 {ז' עמים - אבד זכרם}
ה/ד תחומין חכ"א עמ' 165
ה/ה אבן ישראל (פישר) אגדה ח"ב עמ' יג, כד
ה/ה אבן ישראל עה"ת (לפני תשנט) עמ' פח
ה/ה אבן ישראל עה"ת (תשסב) עמ' קכז
ה/ה אבן ישראל עה"ת (תשסז) עמ' קעו, קעח
ה/ה אבן מלוכה (ברון, תשעה) עמ' 379-381
ה/ה אבן מלוכה (ברון, תשעז)
ה/ה אבני שהם (שחור, תשנו) ח"א עמ' תנז, תסד
ה/ה אהל דוד (קהן) ח"ז שמואל א פי"ד פסוק נב
ה/ה אהל משה (הורוביץ) ח"ב סי' קכו
ה/ה איש אמונים דף לג ע"ג, צב ע"א
ה/ה אמרי יושר מגילה יח ע"א
ה/ה אפיקי יהודה (גרשוני) עמ' 357
ה/ה ארחות ימים עמ' קצ
ה/ה ארצות החיים סי' א ארץ יהודה אות ד עמ' ס {מנה שתי מצוות}
ה/ה אשר למלך
ה/ה באר לחי ראי
ה/ה באר משה (אפשטיין) דברים עמ' תרצג, יהושע-שמואל עמ' שלח
ה/ה בדבר מלך (שו"ת) ח"א עמ' רלא
ה/ה בין השורות עמ' רעא
ה/ה בית אבי ח"ב סי' קמא עמ' קצא
ה/ה בית אלהים שער א עמ' רצה
ה/ה בעקבות משה עמ' ריט
ה/ה ברור הלכה סנהדרין כ ע"ב ציון ח
ה/ה ברכת מרדכי ר"ה-מגילה עמ' שפט-שצ, שצז
ה/ה בשבילי המלך סי' ט אות ח {רדב"ז}, סי' י אות ט, סי' יא אות ב, כג
ה/ה גבורת יצחק הל' תפלה עמ' רצח {לזכור מעשיו}
ה/ה גבורת יצחק חנוכה-פורים (תשנז) עמ' ר, רג, רו, רט
ה/ה גבורת יצחק חנוכה-פורים (תשסח) עמ' קי {הגהמ"י}, ריב, רטו, ריח, רכא
ה/ה גבורת יצחק סוטה ח"ב עמ' מא, קכז, קכט
ה/ה גבורת יצחק סנהדרין ח"א עמ' שה-שו {רדב"ז}
ה/ה גליונות אבני נזר [סמ"ג ל"ת רכו]
ה/ה גן שושנים ח"א עמ' פט
ה/ה דביר קדשו (גולדברג) עמ' תי
ה/ה דבר יהושע (שו"ת) ח"ג יו"ד סי' מד
ה/ה דברי אור ח"ב עמ' קמ
ה/ה דברי הגות והערכה עמ' 49
ה/ה דברי יואל - שו"ת עמ' קלז
ה/ה דברי יואל ויקרא ח"א עמ' קלט
ה/ה דברי יואל מועדים ח"ו-ח"ז זכור שמ, שס
ה/ה דברי יחזקאל (תרצה) דף קכו ע"ב-ע"ד
ה/ה דברי סופר עמ' מה, מט
ה/ה דברי סופרים (לר' צדוק) פ' לב עמ' 26
ה/ה דברי פנחס (דאוויד) לפ' זכור עמ' סד {ברכה על זכירת עמלק}
ה/ה דברי שירה פורים עמ' ג
ה/ה דברי שלמה (אסרף)
ה/ה דולה ומשקה פורים עמ' עד {לעורר איבתו}
ה/ה דרך ישרה ח"ב עמ' רד
ה/ה דרכי הים דף קמב
ה/ה דרש אברהם ח"ב דף קסא ע"א
ה/ה האיר ממזרח הושענות כמנהג הספרדים עמ' לו {לזכור מעשיו הרעים ואריבתו}
ה/ה הגיוני הלכה עמ' 237, 258
ה/ה המעלות לשלמה עמ' ע
ה/ה הסתרים באסתר עמ' 375
ה/ה הרמב"ם והלכותיו
ה/ה הרמב"ם כמחנך עמ' 207
ה/ה הררי קדם (תשס) עמ' שיב
ה/ה התורה והמדינה ח"ב עמ' פט, צא, ח"ה עמ' מח, סח, ח"ט עמ' עו, צה
ה/ה זבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' קכו
ה/ה חגוי הסלע (טאובה) הל' מלכים עמ' 157-161
ה/ה חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"א עמ' רלב, ח"ב סי' טו אות א, ג
ה/ה חוקת עולם עמ' 92, 368 {אשה פטורה ממלחמת עמלק}
ה/ה חי' ר' חנוך הענאך עמ' רמט
ה/ה חכמת גרשון עמ' צג
ה/ה חשבונות של מצוה עמ' שפא
ה/ה יין הטוב עמ' רמו-רמט {הגהמ"י}, רנ {רדב"ז}, רנג, רנח
ה/ה ילקוט שעורים על מועדים ח"א עמ' קסו
ה/ה ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' פד
ה/ה יצחק ירנן
ה/ה ישא מדברותיך מגילה עמ' רצא-רצב
ה/ה ישועות כהן לקוטים סי' כה ס"ק ט
ה/ה ישמח ישראל (ליטוין) עמ' 12
ה/ה כבוד מלכים (לייטר)
ה/ה כח מעשיו הגיד לעמו דף כו ע"ב, ל ע"ב
ה/ה כי בא מועד עמ' רמו
ה/ה כי שרית עמ' 191, 200
ה/ה כנסת אברהם עמ' קכד
ה/ה כתר אפרים עמ' ט-י
ה/ה להורות נתן דברים עמ' קכה
ה/ה להורות נתן מועדים ח"ה עמ' רצב, רצג, רצט
ה/ה לכתך אחרי במדבר עמ' 190 {הגהמ"י}
ה/ה לקט שיחות מוסר ח"ב עמ' קסו
ה/ה מאיר נתיבות ח"א עמ' רט {אסור לשכוח}
ה/ה מועדי ישראל (גורן) עמ' 188
ה/ה מועדים וזמנים ח"ב סי' קסב-קסה, קסז
ה/ה מועדים וזמנים ח"ב סי' קסה עמ' קלג
ה/ה מועדים וזמנים ח"ו סי' צט עמ' קנט {הגהמ"י}
ה/ה מוריה גל' קא עמ' סד, סו-סז, גל' קנד עמ' מג
ה/ה מחנה יהודה (קצין) ח"ב סי' פו
ה/ה מחנה יוסף (תשעב) סי' עז אות ה
ה/ה מחקרי ארץ ח"ה או"ח סי' כד
ה/ה מים מדליו (ליפשיץ) תשנה עמ' 16 {אסור לשכוח שנאתו}
ה/ה מלך ביפיו עמ' רכא-רמט
ה/ה מנחת אליהו (קוליץ) ח"א דף סה ע"ד
ה/ה מנחת אשר פסחים עמ' ריח
ה/ה מנחת חינוך ח"ג עמ' תכד-תכה
ה/ה מפרות האילן על המועדים עמ' 156
ה/ה מקראי קדש (תפט) דף קלז ע"א
ה/ה מקראי קדש (תשנג) עמ' סד, שנא
ה/ה מרפא לנפש (זילבר) ח"ג סי' לח אות ה {קבלת גר מעמלק}
ה/ה משאת המלך (תשסז) עמ' צז
ה/ה משאת המלך מועדים עמ' קנ {לאבד זכר עמלק}
ה/ה משאת מרדכי מגילה עמ' סא
ה/ה משוש הארץ עמ' צד
ה/ה משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' רכז {עשה לאבד ועשה לזכור}
ה/ה משנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' פב
ה/ה משפט המלחמה עמ' טו, יז, יט, קע {הגהמ"י}
ה/ה משפטי עזיאל ח"ב עמ' רכב
ה/ה נועם חט"ז עמ' קיד, חכ"ד עמ' קנה
ה/ה נחלת שמעון (קרסנר) שמואל א סי' ל אות א
ה/ה ניר לדוד
ה/ה נר למאור (פרצקי) עמ' ק
ה/ה נר מצוה (ואלק) מצוות דף נד ע"א {משווה מחיית עמלק לז' העמים}
ה/ה נתיב התורה (סאלים) דברים עמ' קטז {מצוות הזכירה כדי לעורר איבה תמידית}
ה/ה נתיב מאיר
ה/ה נתן פריו מגילה עמ' תכא
ה/ה ס' זכרון לרא"ז גורביץ עמ' רעח
ה/ה סופר המלך
ה/ה סיני ס' יובל עמ' קעו {הגהמ"י}
ה/ה עבודת הלוי עמ' סד
ה/ה עוז לו בך סי' א אות א {לזכור מעשיו הרעים}
ה/ה עונג יו"ט דרשות דף מא ע"ג {מ"ע למחות עמלק - מצוה על יחידים} וע"ד, מב ע"א {הגהמ"י אות א - נוהג רק בימות המשיח}, מד ע"א {השמיט שלל עמלק}
ה/ה עטרת ישראל עמ' יד
ה/ה עטרת צבי (דרבקין, תשנט) ח"ג עמ' רב
ה/ה עטרת צבי (פריינד) ע"ז ח"א עמ' רפה
ה/ה עיני דוד
ה/ה על גדות ים התלמוד עמ' 121
ה/ה עליות משה (תשעו) ח"ב עמ' תשלא
ה/ה עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קפט
ה/ה עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 29
ה/ה פרשת השבוע (תשעב) ח"ב עמ' 211
ה/ה פתיחה כוללת (איזנברגר) ח"ג הערה 37
ה/ה צפיה ח"ג עמ' 260
ה/ה קול יהודה (גרשוני) עמ' קמה
ה/ה קול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' קמב
ה/ה קול צופיך עמ' קעו, תלג
ה/ה קונטרסי שעורים ב"ב דף קכו
ה/ה קרן פני משה ח"א עמ' רלז
ה/ה רבבות אפרים (גרינבלט) ח"א עמ' שסט, ח"ד עמ' שיט, ח"ה עמ' שז-שח
ה/ה רנת יצחק חמש מגילות עמ' רמו, תז
ה/ה רנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' רכ
ה/ה רנת יצחק שמואל עמ' קמד, קמו, רפב
ה/ה רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תקנ, תקסד, ח"ב עמ' רנח
ה/ה רץ כצבי (תשסג) ח"ב עמ' שלא
ה/ה שארית ישראל (שציפנסקי) ח"ב עמ' רמה-רמו
ה/ה שארית ישראל (שציפנסקי) קונ' מעמק הבכא עמ' י-יא
ה/ה שבעים שנה לרבנות הראשית עמ' 461 {הגהמ"י}
ה/ה שירת הפסח אות נג
ה/ה שם דרך דברים עמ' קכב
ה/ה שם דרך יומא עמ' רב
ה/ה שם דרך מגילה עמ' כב
ה/ה שעורי הרב חלה עמ' קל
ה/ה שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' קמד
ה/ה שערי טהר ח"ח סי' קטז
ה/ה שערי יעקב תפלה סי' יד סעיף יח
ה/ה שרשי הים
ה/ה תהלה לדוד (מן) או"ח סי' לז
ה/ה תורה תמימה דברים פ' ט אות א
ה/ה תורת החוף ימים - שפתי חיים סי' ב אות ב, ה
ה/ה תורת המועדים (תשכד) עמ' 256
ה/ה תורת המועדים (תשנו) עמ' 275, 277
ה/ה תורת המלך (צדוק) סי' א ס"ק ה
ה/ה תורת השבת והמועד עמ' 76, 346
ה/ה תורת מנחם חס"ז עמ' 264 {מצות עשה לזכור תמיד מעשיו הרעים ואריבתו כדי לעורר איבתו וכו'}
ה/ה תחומין ח"ד עמ' 90, 93, ח"ט עמ' 207, חי"ט עמ' 80
ה/ה תפארת ציון (קואינקה) עמ' קא {רדב"ז} [עי' ביאורי לתורה פ' כי תצא]
ה/ו אגרות הגרי"ד עמ' פא, צ
ה/ו אוצר א"י ח"א עמ' 59, 83, 92, ח"ב עמ' 81, 85, ח"ג עמ' 27-28, 35, 49, 65, 97, 106-107, 112, 123, ח"ה עמ' 113, ח"ו עמ' 88, 90
ה/ו אור יחזקאל (קור') ח"א עמ' 397
ה/ו אמונת עתיך גל' 103 עמ' 59
ה/ו אנצי"ת ע' א"י ח"א הע' 422, 423, 425, 431
ה/ו ארץ חמדה (ישראלי) עמ' קמ, קמג, קמה-קמו
ה/ו אש דת (תשמח) עמ' רה
ה/ו בדי הארון (הכהן) עמ' 328 {כיבוש רבים}
ה/ו בכורי הארץ עמ' 140 {א"י האמורה בתורה}
ה/ו בן אריה
ה/ו בנין אב (שולמן) סי' לט אות ו
ה/ו ברור הלכה גיטין ח ע"א ציון ו
ה/ו בשבילי המלך סי' י אות יא-יב
ה/ו גבורת יצחק ברכות ח"א עמ' כח
ה/ו גבורת יצחק סנהדרין ח"א עמ' פט
ה/ו גבורת יצחק עה"ת ח"ב עמ' שלז
ה/ו גבורת יצחק שביעית עמ' פד
ה/ו דברות משה ב"ב ח"ב סי' נח הערה קח
ה/ו דברי יהושע (קלעוואן, תשעא) עמ' שלא
ה/ו דברי יואל - שו"ת עמ' רפד
ה/ו דברי יואל ויקרא ח"א עמ' רכב
ה/ו דברי יואל מועדים ח"א עמ' כב
ה/ו דרך ישרה ח"ב עמ' רא
ה/ו הארץ הטובה עמ' 32
ה/ו הגיוני הלכה עמ' 235 {כ"מ}
ה/ו הלכות מדינה ח"ב עמ' ח, קסט
ה/ו התורה והמדינה ח"ג עמ' פג, חי"א עמ' רנו
ה/ו חגוי הסלע (טאובה) הל' מלכים עמ' 162-165
ה/ו חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"א עמ' קנ, ח"ב סי' לה אות ו
ה/ו חנוכת הבית עמ' ה
ה/ו ידבר שלום ח"א עמ' קטו
ה/ו יוסף לקח כרך א ח"א עמ' קלח, כרך ב ח"א עמ' רצב
ה/ו ישראל והמקרא עמ' 383
ה/ו כתר אפרים עמ' לב
ה/ו לאור ההלכה (תשסד) עמ' כג-כד {כיבוש רבים}
ה/ו לב ים גיטין עמ' סא
ה/ו לדוד עד עולם עמ' 83
ה/ו לחם חקי עמ' כט-ל
ה/ו לקוטי שיחות חי"ט עמ' 172
ה/ו לקוטי שיחות חל"ח עמ' 105
ה/ו לקוטי שעורים (שטיין) גיטין סי' ז ס"ק א
ה/ו לקוטי שעורים (שטיין) נדרים-גיטין-קדושין (תשסז) עמ' קא
ה/ו מגן צבי עמ' רצא, רצח
ה/ו מועדי הרב עמ' 245
ה/ו מזכרת למשה עמ' קיא-קיג
ה/ו מי החג עמ' מא
ה/ו מלך ביפיו עמ' רכא-רמט
ה/ו מנחת אברהם (שפירא) ח"ב עמ' נד
ה/ו מנחת חינוך ח"ג עמ' רצח
ה/ו מעדני ארץ שביעית (תשסח) עמ' קנא
ה/ו מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' יז
ה/ו משיב מלחמה (תשעט) ח"ב עמ' שצט
ה/ו משיב מלחמה (תשמג) ח"א עמ' פח, קה, קכד-קכח, ח"ב עמ' תיח
ה/ו משכן שילה עמ' קה-קו, שו, שפז
ה/ו משנת יעבץ שמיטה עמ' קעט, קפב
ה/ו משפט המלחמה עמ' קעד-קעה
ה/ו משפטי שאול - ארץ ומדינה עמ' טו {כיבוש ישראל}
ה/ו נועם חכ"ד עמ' קמו
ה/ו נחלת שמעון (קרסנר) שמואל ב ח"א סי' יג אות ב
ה/ו נר דוד ח"א עמ' רלב
ה/ו נתן פריו נדרים עמ' לב
ה/ו סיני ס' יובל עמ' קפ
ה/ו על גדות ים התלמוד עמ' 124
ה/ו עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' נא
ה/ו עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 28, 236, 237, 239
ה/ו פרח מטה אהרן (סול') אהבה עמ' 159
ה/ו פרי עץ החיים (שטינברג, תשסו) עמ' קסד
ה/ו קול יהודה (גרשוני) עמ' תטז
ה/ו קונטרסי שעורים ב"ב דף קכה
ה/ו קונטרסי שעורים גיטין שעור ז אות א, ד
ה/ו רנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' תו
ה/ו רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' שט
ה/ו שולי האדרת גיטין עמ' ט-י
ה/ו שיח ערב סנהדרין עמ' ריט
ה/ו שעורי הרב גיטין ח"א עמ' צא
ה/ו שעורי הרב חלה עמ' קל
ה/ו שעורים של הריד"ס על גיטין עמ' 44
ה/ו שערי טהר ח"א שער ג סי' יט, ח"ח סי' קטז
ה/ו תולדות יעקב (וורשנא) דף נז ע"ד
ה/ו תורת המועדים (תשכד) עמ' 607, 616, 622
ה/ו תורת המועדים (תשנו) עמ' 652, 660, 663, 666
ה/ו תורת הקדש ח"א עמ' שכה, שכט
ה/ו תורת השבת והמועד עמ' 84, 101
ה/ו תורת ראשי הישיבות גיטין עמ' קסד
ה/ו תורת שביעית (סור') סי' ג
ה/ו תחומין ח"י עמ' 23
ה/ז אוצר א"י ח"ב עמ' 33, 35, ח"ד עמ' 16, 130, 131, 133, 134, 140, 142 {כסף משנה}, ח"ה עמ' 239
ה/ז אור גנוז (מוסקוביץ, תשס"ז) עמ' סא {הגהמ"י בשם היראים}
ה/ז אור יחזקאל (קור') ח"א עמ' 397, 400-401
ה/ז אמונת עתיך גל' 121 עמ' 95
ה/ז ארחות חיים ח"ב סי' עג
ה/ז בחסד יבנה עמ' טו {האיסור לקבל את מרות המצרים}
ה/ז בים דרך עמ' קיא
ה/ז בית יעקב (טבשונסקי) סי' קצ סעיף ב
ה/ז ברור הלכה סוכה נא ע"ב ציון ב
ה/ז ברך יצחק (ברכה) פ' תבוא {הזהירה תורה לא לשוב למצרים}
ה/ז ברכי יוסף אהע"ז דף פט ע"ב
ה/ז ברכת אהרן מאמר רכט אות א, ד
ה/ז ברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' פא-פב
ה/ז ברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' לב
ה/ז בשולי גליוני עמ' תקמט
ה/ז גדולי ציון (תרע) דף מ ע"א
ה/ז גדולי ציון (תשנב) עמ' שעה
ה/ז גור אריה דברים פ' יז הע' 72
ה/ז גליונות אבני נזר
ה/ז דברות משה יבמות עמ' תעח
ה/ז דברי יואל שמות ח"א עמ' שלז
ה/ז דברי שאול במדבר עמ' רפו {הגהמ"י}
ה/ז דרך ישרה ח"ב עמ' קצח, רא
ה/ז הדרת מלך (חב"ד) ח"ג עמ' כו-כז
ה/ז המאיר לארץ
ה/ז המעשה והמדרש עמ' מא {הגהמ"י}
ה/ז העלם דבר סי' כא
ה/ז הפלאות נדרים (תשעג) עמ' מז-מח
ה/ז התעוררות תשובה
ה/ז התעוררות תשובה (תשנב) ח"ד עמ' קעו-קעז
ה/ז ויקח אברהם [דרש אברהם קסא ע"א]
ה/ז זכרון יעקב (מרל) ח"ג סי' פז {הגהמ"י}
ה/ז חגוי הסלע (טאובה) הל' מלכים עמ' 166-171
ה/ז חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"א עמ' קמח, ח"ב סי' מג אות ח
ה/ז חדשים גם ישנים עמ' 166, 168
ה/ז חוות בנימין ח"ג עמ' תשכ
ה/ז חיים ומלך
ה/ז חסדי דוד ח"ה עמ' תקיח
ה/ז חקרי זמנים ח"ג עמ' 26
ה/ז חשבונות של מצוה עמ' תל
ה/ז חתם סופר על התורה (תשמט) עמ' עד
ה/ז ידבר שלום ח"א עמ' קיד
ה/ז יחוה דעת ח"ג עמ' רע, ח"ה עמ' רסא
ה/ז ילקוט מדרשי תימן ח"ב עמ' רו
ה/ז ירושלים דדהבא עמ' קכו {מל"מ}
ה/ז ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' פב
ה/ז כבוד מלכים (לייטר)
ה/ז כפתור ופרח (תשו) דף קפד ע"ג {הגהמ"י}
ה/ז כפתור ופרח (תשנט) ח"א עמ' פא-פב
ה/ז לב אריה (הורביץ) עמ' קפח
ה/ז לחם חקי עמ' קסט
ה/ז לקוטי שיחות ח"ח עמ' 246, חי"ח עמ' 405, חי"ט עמ' 171
ה/ז מבוא למשנה תורה עמ' 27
ה/ז מחנה יוסף (תשעב) סי' עט אות ה
ה/ז מטר השמים (תשנ) בראשית-שמות עמ' שד
ה/ז מי ימצא סוכה עמ' שנג
ה/ז מלך ביפיו עמ' רנ-רנז
ה/ז מלך ישראל עמ' 200-201
ה/ז מנחת אליהו (קוליץ) ח"א דף סח ע"ג {רדב"ז}, סט ע"א {הגהמ"י}
ה/ז מנחת בצלאל (תשלז) עמ' קמב
ה/ז מנחת חינוך ח"ג עמ' רעד
ה/ז מנחת מאיר דף סט ע"ד
ה/ז מעיל שמואל (פלורנטין)
ה/ז מעשה בצלאל סי' תקעג {הגהמ"י}
ה/ז מעשה נסים (הכהן)
ה/ז מקראי קדש (תשנג) עמ' שנא
ה/ז מרגליות הים סנהדרין כא ע"ב אות ה-ז
ה/ז משא בני קהת
ה/ז משבצות זהב ירמיהו עמ' תשלט
ה/ז משכן שילה עמ' שי, שיב {רדב"ז}, שטו
ה/ז משנת אברהם (פרייס, תשד) ח"א דף ה {איסור לדור במצרים}
ה/ז משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' רלג
ה/ז משנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' קטו
ה/ז משפטי שאול - ארץ ומדינה עמ' לז {רדב"ז}
ה/ז נחלת דבש (ברייזכר) עמ' שסח-שסט
ה/ז נחלת יעקב (זיסברג) עמ' 125, 211 {ר"י קאפח}, 223-224, 294, 564 {רדב"ז}
ה/ז נחלת שמעון (קרסנר) מלכים א ח"ב סי' לו אות יא
ה/ז נפש הרב עמ' פא
ה/ז נפש הרב עמ' פא
ה/ז נר מצוה (ואלק) מצוות דף פא ע"א, פד ע"א {לא לגור במצרים}
ה/ז סהמ"צ לרמב"ם (הליר) עמ' קח
ה/ז סוכת דוד (מן) סוכה סי' לט
ה/ז סיומי המסכתות עמ' 119
ה/ז עולת חודש ח"ג מאמר תכה
ה/ז עטרת מרדכי (מילר) עמ' רלב
ה/ז ענבי פתחיה עמ' 167
ה/ז עץ החיים (אבולפיה, תפט) לשונות דף ב ע"ב
ה/ז עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קפט
ה/ז עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 185
ה/ז פני חיים (פלג'י) עמ' קי
ה/ז פניני ים סי' מג
ה/ז פרי עץ החיים (שטינברג, תשסו) עמ' קסד
ה/ז פרפרת התורה עמ' רסד
ה/ז פרשת השבוע (תשעב) ח"ג עמ' 213
ה/ז פתח עינים ח"א דף עח ע"א
ה/ז קול מבשר (ראטה) ח"א עמ' לא
ה/ז קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' נ-נא, ח"ב עמ' נט
ה/ז קול צופיך עמ' תלט, תנב, תנז-תנח
ה/ז קונטרסי שעורים גיטין שעור ז אות יח
ה/ז קרבן אשה
ה/ז קרית מלך (חב"ד) עמ' נב, נה
ה/ז קרן הצבי מצוה סד אות ה
ה/ז רחובות יצחק עמ' נו
ה/ז רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' רפג
ה/ז שבות יעקב (אבולפיה) עמ' עח, קנ
ה/ז שבילי אשר
ה/ז שיח יצחק (וייס) ח"א עמ' שעד
ה/ז שלמי יוסף סוכה עמ' תצג-תצה
ה/ז שמע אברהם דף קג ע"ב
ה/ז שמע אברהם סי' לג
ה/ז שמש מרפא עמ' קמה {הגהמ"י}
ה/ז שנות ימין ח"ב דף נו ע"ג
ה/ז שער החצר דף קעב ע"א
ה/ז תורת הלוי עמ' טז
ה/ז תורת מנחם - יין מלכות ח"ג עמ' רנח
ה/ז תורת מנחם ח"י עמ' 257 {הזהירה תורה שלא לשוב למצרים וכו'}
ה/ז תורת מנחם ח"ס עמ' 123
ה/ז תחומין ח"ה עמ' 500 {רדב"ז}
ה/ז תפארת צבי (שפילמן) ח"ד עמ' רג
ה/ז תרומת הגורן ח"ב עמ' 156, 157, 160
ה/ח אבי עזרי ח"ג
ה/ח אבן מלוכה (ברון, תשעז)
ה/ח אבני ציון ח"ב סי' עד אות ב
ה/ח אגלי טל טוחן סי' לח אות כג, קוצר סי' סא אות ז
ה/ח אהל שרה לאה עמ' תשכד
ה/ח אוצר א"י ח"ד עמ' 135, 143
ה/ח אוצר מפרשי הירושלמי סוכה פ"ה ה"א הע' 58
ה/ח אור יחזקאל (קור') עמ' 397, 400
ה/ח אור לישרים (שולמן) עמ' קטו {אם כבשו את מצרים}
ה/ח אור עולם (שניאורסון) עמ' 457-458
ה/ח אור שמח
ה/ח אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' קעט-קפ {אין בו מעשה - לא מצטרף המעשה למחשבה שאח"כ}
ה/ח אמרי יהודה (רוזנר) כלל יז פרט ב אות ו
ה/ח ארחות חיים ח"ב סי' עג
ה/ח ארץ חמדה (ישראלי) עמ' קמג
ה/ח ארצות החיים סי' ח ארץ יהודה אות ב עמ' קמה
ה/ח אש דת (תשמח) עמ' רה, רעז
ה/ח בחסד יבנה עמ' טו
ה/ח בים דרך עמ' פב
ה/ח בית אהרן וישראל גל' סז עמ' כח
ה/ח בנין יחזקאל, פתיחה להל' פסח ח"א ס"ק א
ה/ח ברור הלכה סוכה נא ע"ב ציון ב
ה/ח ברכת אהרן מאמר רכט אות ה, ח
ה/ח ברכת חיים (פיין) סוכה עמ' קמא
ה/ח ברכת יצחק (פאלער) עמ' רב {לסחורה}
ה/ח בשבילי המלך סי' יב אות כו {חיים ומלך}
ה/ח בשבילי הפורים סי' יג אות ג {לזכור מעשיו הרעים}, הערה ה {הגהמ"י}
ה/ח בשולי גליוני עמ' רנב
ה/ח דברי אור ח"ד עמ' שה
ה/ח דברי יחזקאל (מישור) עמ' רנו
ה/ח דברי שאול דברים עמ' ריח
ה/ח דעת משה (פרידמן) סי' נא
ה/ח דרך ישרה ח"ב עמ' קצח-ר
ה/ח דרכה של תורה (רבינוביץ) עמ' 42
ה/ח הוד יוסף עמ' קטז, קיח, קכ
ה/ח הלכה פסוקה ח"א סי' א הערה 137
ה/ח הלכות מדינה ח"ג עמ' רנח
ה/ח המאיר לארץ [ירושלמי סנהדרין סוף פ"ו]
ה/ח העלם דבר סי' כב
ה/ח הפלאות נדרים (תשעג) עמ' מז-מח
ה/ח הר המלך ח"ה עמ' שפ-שפד
ה/ח התורה והמדינה ח"ג עמ' קנט, קובץ ה עמ' קטו
ה/ח התעוררות תשובה (תשנב) ח"ד עמ' קעו-קעז
ה/ח ויקח אברהם [עץ החיים (אבולפיה, תפט) לשונות דף ב ע"ב]
ה/ח זכרון יהושע ולקט מנחם עמ' 30 {אין לוקים}
ה/ח זכרון יעקב (מרל) ח"ג סי' כ ס"ק ד
ה/ח חגוי הסלע (טאובה) הל' מלכים עמ' 166-171
ה/ח חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"א עמ' קמט
ה/ח חדשים גם ישנים עמ' 166-168
ה/ח חוות בנימין ח"ג עמ' תשכ-תשכא
ה/ח חוקת עולם עמ' 70
ה/ח חי' הגאון אדר"ת עמ' רא {לכיבוש או לפרקמטיא}
ה/ח חי' ר' יהודה זרחיה עמ' קעה-קעו {אם כבש}
ה/ח חי' ר' עזריאל נשים ח"ב עמ' רכו
ה/ח חיים ומלך
ה/ח חיתו ארץ עמ' 28 {חיים ומלך}
ה/ח חלקת יואב מהדו"ת סי' ח, וסי' ט ענף ב
ה/ח חנוכת הבית עמ' ה
ה/ח חקל יצחק (שו"ת) עמ' צז
ה/ח חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' יט עמ' ס {לא לוקה}
ה/ח חקרי לב (המאור) או"ח ח"ב עמ' לז
ה/ח חקרי לב (שלוניקי) או"ח דף קמב ע"ב
ה/ח יד המלך (לנדא)
ה/ח יד משה (אמריליו) דף קכד ע"ד
ה/ח ידבר שלום ח"א עמ' קיד
ה/ח יחוה דעת ח"ג עמ' רעג, ח"ה עמ' ריב, רסא
ה/ח ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' פב, שג
ה/ח ימי שלמה
ה/ח יצחק ירנן
ה/ח כבוד מלכים (מרגליות)
ה/ח כללי המצוות (תאומים) עמ' קיג
ה/ח כפתור ופרח (תשנט) ח"א עמ' פא-פב
ה/ח כתר אפרים עמ' סב-סג
ה/ח לאור ההלכה (תשסד) עמ' יא
ה/ח לב מרפא דף עט ע"א
ה/ח לבושי מרדכי או"ח עמ' קצט
ה/ח להורות נתן - שו"ת חי"ד עמ' קנח
ה/ח להורות נתן דברים עמ' צה-צו, קד
ה/ח להורות נתן מועדים ח"א עמ' שכח
ה/ח מאור למלך סנהדרין-מכות עמ' רג-רד
ה/ח מאורות הדף היומי ח"ב עמ' שלא
ה/ח מגילת ספר לאוין דף קמג ע"ב
ה/ח מגן צבי עמ' קטז, רסה, תנו
ה/ח מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"ב עמ' יז
ה/ח מזכרת עמ' 20-21 {אסור להשתקע}
ה/ח מחנה יהודה (קצין) ח"ב סי' פח
ה/ח מחנה יוסף שבת עמ' קפח
ה/ח מטה אהרן שבועות עמ' מד, פד
ה/ח מכמני עוזיאל (תרצט) עמ' שצ {יראה לי}
ה/ח מכמני עוזיאל עמ' שצ
ה/ח מלך ביפיו עמ' רנ-רנז
ה/ח מלך ישראל עמ' 75, 327, 366
ה/ח מנחת אברהם (שפירא) ח"ג עמ' קיא {לא לוקה}
ה/ח מנחת אליהו (קוליץ) ח"א דף סו ע"ג, סז ע"ב, סט ע"ב
ה/ח מנחת חינוך ח"א עמ' עז, ח"ג עמ' רעד
ה/ח מנחת יוסף ח"ב עמ' כב
ה/ח מסורה חי"ב עמ' סט
ה/ח מעשה בצלאל סי' תקעג
ה/ח מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף רעב ע"ג
ה/ח מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"ב עמ' רכ
ה/ח מפענח צפונות עמ' 203
ה/ח מצעדי גבר גיטין (תשנג) סי' יג אות ז
ה/ח מצעדי גבר גיטין (תשסד) סי' כה אות ז
ה/ח מקראי קדש (תפט) דף קלז ע"א, ע"ב
ה/ח מקראי קדש (תשנג) עמ' שנא
ה/ח מראות הים עמ' תיא-תטו
ה/ח מרגליות הים סנהדרין כא ע"ב אות יב {אין לוקים}, כה {רק להשתקע}, כו {אין לוקים}
ה/ח משבצות זהב מלכים א עמ' רג
ה/ח משברי ים עדל"ת סי' לא ס"ק ה {אינו לוקה}
ה/ח משכן שילה עמ' שי
ה/ח משנת אברהם (פרייס, תשד) ח"א דף ב {אין לוקים לנכנס למצרים}
ה/ח משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' מד, רלה, תכח
ה/ח משנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' פח, ובהשמטות
ה/ח משפט כהן עמ' מט ע"ב, שמח ע"ב, שנ ע"א
ה/ח נחלת יעקב (זיסברג) עמ' 125, 211 {רדב"ז}, 223, 224, 294
ה/ח נפש הרב עמ' פא
ה/ח נפש הרב עמ' פא
ה/ח נר מצוה (ואלק) מצוות דף קכד ע"ג {לסחורה מותר}
ה/ח נתן פריו מכות עמ' ר
ה/ח סוכת דוד (מן) סוכה סי' לט
ה/ח עבודת משא (מאיר) ח"א
ה/ח עטרת מרדכי (מילר) עמ' רלב
ה/ח עטרת צבי (דרבקין, תשמה) סי' י עמ' לו
ה/ח עטרת צבי (דרבקין, תשנט) ח"א עמ' סא
ה/ח עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' רנ
ה/ח עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 185, 236
ה/ח פאר יעקב ח"ב עמ' תסט, ח"ד עמ' קפ-קפא, קצא
ה/ח פניני ים סי' מג
ה/ח פרי האדמה ח"ג
ה/ח פרי עץ החיים (שטינברג, תשסו) עמ' קסד, קפב
ה/ח קהלות יעקב שבועות ג
ה/ח קול דודי (תשף)
ה/ח קול דודי שבועות סי' רכו
ה/ח קול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' נט {מים חיים}
ה/ח קול צופיך עמ' תלט, תמג, תנג, תס, תסד
ה/ח קרבן אשה
ה/ח קרן הצבי מצוה סד אות ה
ה/ח ר' אליהו פרדס - קובץ לזכרו עמ' נ {לסחורה}
ה/ח רנת יצחק ישעיהו-ירמיהו עמ' פח, תמד, יחזקאל-תרי עשר עמ' קה
ה/ח רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' מט
ה/ח רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' שט, שיא
ה/ח רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' רפג
ה/ח שו"ת מהר"ש מוהליבר חידושים בש"ס וברמב"ם סי' י עמ' שעז
ה/ח שו"ת ר"ש איגר ח"א עמ' רסט
ה/ח שומע ומשמיע עמ' תנד {אין בו מעשה}
ה/ח שיח ערב סנהדרין עמ' ריד {מצרים כבושה}, רטו {צ"פ}
ה/ח שלמי יוסף סוכה עמ' תצג-תצה, נזיר עמ' שלח
ה/ח שם משמעון (פירסט) ח"ב עמ' קעח
ה/ח שמע אברהם דף קג ע"ב, קו ע"ב
ה/ח שמע אברהם סי' לג
ה/ח שער המלך - מעשה חושב ח"א עמ' קצה
ה/ח שערי תורה (תשעה) חידושי סוגיות עמ' טו, שצא
ה/ח תועפת ראם (גטיניו) דף לה ע"ב
ה/ח תורה לשמה (תשעג) עמ' שלב
ה/ח תורה תמימה דברים פ' יז אות פה
ה/ח תורת הקדש ח"א עמ' שכז, שכט, שלג
ה/ח תורת חיים (ליבוביץ, תרצח) דף יג ע"א
ה/ח תורת מנחם ח"י עמ' 257 {מותר לחזור לארץ מצרים לסחורה ולפרקמטיא}
ה/ח תורת מנחם ח"ס עמ' 123
ה/ח תיבת גומא (ורשנר) עמ' ריא
ה/ח תרומת הגורן ח"ב עמ' 157
ה/ח תשובה מיראה
ה/ח תשובה מיראה (תשסו) עמ' סא
ה/ט אבות הראש ח"ב דף נ ע"א
ה/ט אבן מלוכה (ברון, תשעז)
ה/ט אבן פינה (נשר) עמ' קלט
ה/ט אבני הלבנון סי' כא
ה/ט אבק דרכים דף ו ע"א
ה/ט אגרות משה אהע"ז ח"א סי' קב
ה/ט אהל יצחק גיטין עמ' קז, תשצט
ה/ט אהלי יהודה (אמדו)
ה/ט אהלי תם עמ' קלא
ה/ט אוצר א"י ח"ב עמ' 101, ח"ג עמ' 59, 60, ח"ד עמ' 184, ח"ה עמ' 239, 271, ח"ו עמ' 185
ה/ט אוצרות הרמב"ם
ה/ט אור הנר (ראטה) עמ' 16
ה/ט אור זרוע לצדיק עמ' 88-90
ה/ט אור חדש (מהר"ל) פ"ב הע' 142, 148
ה/ט אור חדש על ציון דף כט ע"א {סובר שיש מצוות בישיבת א"י}
ה/ט אור יחזקאל (קור') ח"א עמ' 385, 394
ה/ט אור ישראל (מאנסי) גל' מא עמ' רכג
ה/ט אורי חיים ח"א עמ' עג, פד
ה/ט אזני יהושע (מהד' אדרת) דרשות והספדים דרוש סז עמ' 252
ה/ט אחר האסף עמ' קפח
ה/ט אמונת עתיך גל' 102 עמ' 158 יציאה לחו"ל לשם הרחבת ידיעות עסקיות}
ה/ט אמונת עתיך גל' 121 עמ' 90
ה/ט אנצי"ת ע' א"י ח"ג הע' 43-46, 50, 56
ה/ט אסופת מערכות עה"ת ח"ה עמ' כא {מחלון וכליון}, ח"ו עמ' קה-קו, קכב, קפג {ללמוד תורה ויחזור}
ה/ט אסיפת מחקרים תורניים תשלז עמ' נה
ה/ט ארץ חמדה (הורוויץ) עמ' יב, לקחת מוסר רות עמ' קנא, נחלה לישראל (תשעז) ח"א עמ' צב
ה/ט ארץ חמדה (ישראלי) עמ' לח, מח-מט
ה/ט ארשת צבי עמ' מג
ה/ט באר משה (אפשטיין) דברים עמ' תתו
ה/ט באר שרים (שולמן) עמ' יד
ה/ט בים דרך עמ' קיא
ה/ט בין השורות עמ' מח, רכח-רכט
ה/ט בישורון מלך ח"א עמ' קעט, שצג {אם אינו מוצא אשה}
ה/ט בית אהרן וישראל גל' מו עמ' פ
ה/ט בית אהרן וישראל גל' צד עמ' נט-ס
ה/ט בית דוד (תשעט) אהע"ז סי' קיז
ה/ט בית יחזקאל (וייס) עמ' כח
ה/ט בית ישראל (הורוביץ) אהע"ז סי' נא
ה/ט במעגלי יושר בראשית עמ' 282
ה/ט בנין דוד (מייזלש) בראשית פ' מקץ אות פב
ה/ט ברור הלכה קדושין לא ע"ב ציון ג
ה/ט ברקאי ח"ה עמ' 64 {למה נכתבה כאן מצוות ישיבת א"י}
ה/ט בתורתו יהגה ח"ב עמ' קלא {אינה מידת חסידות}, קלז {ויחזור לארץ}, קלח {אלא ללמוד תורה}, קמב {לשכון בחוץ לארץ אסור, ויחזור לארץ}, קמג {וכן יוצא הוא לסחורה}, קמה {ולישא אשה}
ה/ט גבורות שלמה דף ג ע"ב {מותר לצאת מחמת רעב}
ה/ט גבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' קכה {מדת חסידות}
ה/ט גופי הלכות (תשסו) עמ' שעו
ה/ט גן נעול (חסיד) דף מז ע"א
ה/ט גשר יהושע עמ' 224
ה/ט דבר יהושע (שו"ת) ח"ב סי' עא
ה/ט דברות אליהו ח"ב עמ' א, ה-ז
ה/ט די באר בראשית עמ' רסח [העתק דבריו שבבאר מרים פ"ה ה"ט]
ה/ט דעת כהן סי' קעט
ה/ט דרישת ציון (תשסב) עמ' 31-33
ה/ט דרכי משה ח"ב שמעתתא ז פ' כא
ה/ט האיר ממזרח אבות עמ' סד, רכו {אסור לצאת מא"י לחו"ל}
ה/ט האיר ממזרח חמש מגילות עמ' קה {מחלון וכליון שני גדולי הדור היו}
ה/ט הגהות חבר בן חיים
ה/ט הגהות עמק המלך (פעמיים)
ה/ט הדרת מלך (חב"ד) ח"ג עמ' כז-כט
ה/ט המוסר והמשפט בישראל פ"ח אות ו
ה/ט המעלות לשלמה עמ' תכה
ה/ט העלם דבר סי' כג
ה/ט הר המלך ח"ז עמ' רעז, תקפ-תקפח, ח"ח עמ' שמד-שנה
ה/ט הר"מ במז"ל - קובץ עמ' ל
ה/ט הרמב"ם כמחנך עמ' 77
ה/ט התורה והמדינה ח"א עמ' צז, ח"ג עמ' קנה, קנז-קס, ח"ט עמ' תרד, חי"א עמ' רע, רעג-רעה
ה/ט התעוררות תשובה (תשנב) ח"ד עמ' רכד
ה/ט ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' כח
ה/ט וחי בהם עמ' 279-280
ה/ט ויואל משה מאמר ב סי' פג, פח, צג
ה/ט ויואל משה עמ' רפג, רצ, רצז
ה/ט זאת ליעקב בראשית עמ' קכג {אסור לצאת מארץ ישראל לחוצה לארץ}
ה/ט זכרון יעקב (מרל) ח"ב סי' ט, י ס"ק ג, סי' יד ס"ק א, סי' יח, ח"ג סי' יז, סי' כז ס"ק ג, סי' נה-נז, סי' סד ס"ק ג
ה/ט חבש פאר עמ' קכג
ה/ט חגוי הסלע (טאובה) הל' מלכים עמ' 172-178
ה/ט חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"א עמ' רח, רטו
ה/ט חדשים גם ישנים עמ' 169
ה/ט חוות בנימין ח"ג עמ' תשכ-תשכא, תשכד
ה/ט חזו"א שביעית סי' כד ס"ק א (יו"ד סי' סה ס"ק א)
ה/ט חזון יחזקאל כתובות פי"ב הי"ב
ה/ט חידוש הסנהדרין לפי הרמב"ם עמ' קטז
ה/ט חיים ומלך
ה/ט חסדי דוד ח"ה עמ' תתכה
ה/ט חק המלך יבמות עמ' קלד, קלז
ה/ט חקרי זמנים ח"ב עמ' תקג, ח"ד עמ' שלב
ה/ט יחוה דעת ח"ג עמ' רכא, ח"ד עמ' רנ, ח"ה עמ' רסא
ה/ט יסודי הצדקה עמ' 424
ה/ט ישא מדברותיך מגילה עמ' רצט
ה/ט ישיר משה דף ז ע"ג
ה/ט ישמח ישראל (ליטוין) עמ' 1
ה/ט ישרי לב עמ' סח
ה/ט כבוד מלכים (לייטר) (נדפס אחרי הלכה יב)
ה/ט כפתור ופרח (תשנט) ח"א עמ' קפא-קפב, רלד
ה/ט כתר אפרים עמ' סג
ה/ט לב אריה (הורביץ) עמ' קפז
ה/ט לבושי מרדכי לקו"ת עמ' פח
ה/ט לקוטי שיחות חט"ו עמ' 202 הערה 15, חי"ח עמ' 399, ויצא תשדם ס"ב
ה/ט לקוטי שיחות חכ"ה עמ' 151
ה/ט לקוטי שיחות חלק ל עמ' 233
ה/ט מאה שערים (קפשאלי) עמ' תקעב, תקעד
ה/ט מגילת ספר לאוין דף קיד ע"ב-ע"ג
ה/ט מגן צבי עמ' נז, נט
ה/ט מועדים וזמנים ח"ד סי' שטז
ה/ט מטה יוסף (נזיר) ח"א עמ' קה
ה/ט מים חיים (קרייזוירטה) עמ' תרט, תת
ה/ט מלך ביפיו עמ' רנח
ה/ט מנחת אליהו (קוליץ) ח"א דף סח ע"ג, סט ע"ב
ה/ט מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' תו
ה/ט מסילות הנביאים יהושע עמ' רב
ה/ט מעיל שמואל (פלורנטין)
ה/ט מעין חיים ח"ג עמ' נה
ה/ט מעיני המים
ה/ט מענה לשון עמ' רג
ה/ט מצעדי גבר גיטין (תשנג) סי' ב אות ג-ה, סי' יג אות ה-ז
ה/ט מצעדי גבר גיטין (תשסד) סי' כה אות ז
ה/ט מקדש דוד זרעים - תרומות סי' יז
ה/ט מקדשי השם ח"ב עמ' כה {יציאה לצורך שאר מצוות}
ה/ט מקוה המים עמ' צא-צב {יציאה לחו"ל בזמן הגלות}
ה/ט מקראי קדש (תפט) דף קלח ע"א
ה/ט מקראי קדש (תשנג) עמ' שנב
ה/ט מראה הגדול ח"ב דף ט ע"א
ה/ט משאת המלך ח"ד סי' תקמט
ה/ט משבצות זהב ישעיהו עמ' א'תקט
ה/ט משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"ב עמ' קצו
ה/ט משכן שילה עמ' קב, קעז
ה/ט משנה הלכות כתובות דף קמד ע"ב
ה/ט משנה כסף (שירירו)
ה/ט משנת המדינה עמ' 18, 31
ה/ט משנת חיים בראשית עמ' תקיג, תקיז, תקיט
ה/ט משנת חיים שמות עמ' רד
ה/ט משנת יוסף שביעית ח"ב עמ' קסח
ה/ט משפט המלחמה עמ' קעב
ה/ט משפטי ארץ ח"ג (תשע) עמ' 458 {להרווחה}
ה/ט משפטי עזיאל ח"ב עמ' קס
ה/ט משפטי שאול - ארץ ומדינה עמ' ו, לה, לז {לעולם}, לח {אם יש מי שילמדנו בא"י}
ה/ט נגד מלכים (כלפון) סי' ח
ה/ט נהרות איתן ח"א עמ' שלא
ה/ט נועם חי"ד עמ' רצו, חי"ט עמ' רפא [דבר יהושע (שו"ת) ח"ב סי' א]
ה/ט נחלת יעקב (זיסברג) עמ' 68 {באר מרים}, 70 {משפט המלוכה}, 72 {משפט המלוכה}, 125, 126 {באר מרים}, 158, 202, 210, 223, 225, 294, 305, 334 {באר מרים}, 402, 641 {תורת המלך (אריאלי)}, 645, 842
ה/ט נחלת שמואל דף עא ע"ד
ה/ט נחלת שמעון (קרסנר) יהושע ח"ב סי' מה אות ב
ה/ט נחלת שמעון (קרסנר) מלכים א ח"ב סי' לד אות ה
ה/ט נחלת שמעון (קרסנר) מלכים ב ח"א סי' יב אות א, סי' כא אות נב
ה/ט נחלת שמעון (קרסנר) רות סי' א אות ד, ז, סי' ב אות ו, סי' ד אות ט
ה/ט נחלת שמעון (קרסנר) שופטים ח"א סי' ה אות ג
ה/ט נצר מטעי (פרידמן) סי' לה סעיף ג, ה {לעולם}
ה/ט נשמה של שבת עמ' 309, 509 {מצות ישוב א"י - בכל הדורות}
ה/ט סיומי המסכתות עמ' 111 {אסור לצאת}
ה/ט סתירת זקנים, אגדה עמ' כג
ה/ט עבודת משא (מאיר) ח"א
ה/ט עורה שחר דף נב ע"ד
ה/ט עיוני חג ומועד עמ' 416
ה/ט עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשנט) עמ' עה
ה/ט עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשע) עמ' עו
ה/ט על גדות ים התלמוד עמ' 130
ה/ט עלי תמר ירושלמי כלאים פ"ג ה"א עמ' שיג {הבדל בין כהן לישראל}
ה/ט עמוד הימיני (ישראלי, תשכו) עמ' רלה
ה/ט עמק החכמה עמ' סז {מידת חסידות}
ה/ט ענפי ארז (גורביץ) הל' עבדים עמ' צט
ה/ט ענפי ארז (זי') דף קמח ע"ב
ה/ט עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 202-203
ה/ט פד"ר ח"ה עמ' 57, 186, 191, חי"א עמ' 245, חט"ז עמ' 278
ה/ט פד"ר חי"א עמ' 245 {עליית מחירים וירידתם אינן בערך המטבע}
ה/ט פנינים על התורה ומועדים עמ' כח, מ
ה/ט פרדס יוסף (סקוסובסקי) עמ' עד
ה/ט פרי מלכה סי' נד
ה/ט פרפרת התורה עמ' מד
ה/ט צהר גל' ו עמ' 17
ה/ט צפיה ח"ג עמ' 260
ה/ט קונטרסי שעורים גיטין שעור ז אות יא
ה/ט קונטרסי שעורים כתובות קונ' ג אות י עמ' צב
ה/ט קידש ידיד דף קלד ע"ד
ה/ט קרבן אשה
ה/ט קרית מלך (חב"ד) עמ' כה
ה/ט קרן הצבי מצוה סד אות ה
ה/ט רנת יצחק - הגדה של פסח עמ' פד
ה/ט רנת יצחק ישעיהו-ירמיהו עמ' רמג, חמש מגילות עמ' סג-סד
ה/ט רנת יצחק מלכים עמ' רא {אינה מדת חסידות}, רפח {אינה מדת חסידות}, רצא
ה/ט רנת יצחק עה"ת ח"א עמ' קט, קכ, רכ
ה/ט רנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' פה
ה/ט רנת יצחק פ' חלק עמ' קסא, תח
ה/ט שארית ישראל (שציפנסקי) ח"א עמ' רסז {יציאה מא"י לכיבוד אב}
ה/ט שבות יהודה (תנ"ך) עמ' יג
ה/ט שבט הלוי (ווזנר) ח"ה סי' קעג, ח"ו סי' קעז
ה/ט שבילי אשר
ה/ט שבעים שנה לרבנות הראשית עמ' 490
ה/ט שו"ת הרב הראשי עמ' 77
ה/ט שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' רעח
ה/ט שולי האדרת גיטין עמ' טו
ה/ט שיח ערב סנהדרין עמ' רטז
ה/ט שיחות חכמה ומוסר מאמר מ אות א
ה/ט שלום בחילך עמ' פג
ה/ט שלמי שמחה ח"א עמ' רמח
ה/ט שמחת יו"ט (אלגזי) סי' ע
ה/ט שמש ומגן או"ח סי' נד
ה/ט שני המטות - מטה הלוי עמ' עד {לישא אשה או להציל מגוים}
ה/ט שררה שהיא עבדות ח"ב עמ' 307
ה/ט תהלה לדוד (אמאדו) ח"א דף קעא ע"ד
ה/ט תולדות יעקב (וורשנא) דף י ע"ג
ה/ט תורה לדעת ח"ג עמ' רלח
ה/ט תורה שלמה בראשית פי"ב אות קכט
ה/ט תורה תמימה בראשית פ' יב אות יג
ה/ט תורת ירוחם ח"ג דף לט ע"ג
ה/ט תורת מנחם ח"ס עמ' 51, 172, 210, חס"א עמ' 193
ה/ט תורת מנחם חל"ב עמ' 26 {ללמוד תורה או לישא אשה}
ה/ט תורת מנחם חמ"ח עמ' 246, חמ"ט עמ' 272, 385
ה/ט תורת מנחם חנ"ב עמ' 255, 340 {לצאת מא"י ללמוד תורה}
ה/ט תושע יאודה דף צא {לצאת מא"י}
ה/ט תחומין ח"א עמ' 420, ח"ב עמ' 413, ח"ה עמ' 185, ח"ח עמ' 114, 117, 313, ח"ט עמ' 257, 260, ח"י עמ' 130, חי"ב עמ' 188, 190, חי"ז עמ' 98, חי"ח עמ' 472
ה/ט תחומין חכ"ב עמ' 360
ה/ט תרומת הגורן ח"א עמ' 333 {מעלת מצות ישוב א"י}
ה/ט תרומת הגורן ח"ב עמ' 164
ה/י אהל יצחק גיטין עמ' קז, תשצט
ה/י אוצר א"י ח"ג עמ' 106 {כסף משנה}, ח"ו עמ' 185
ה/י אור יחזקאל (קור') ח"א עמ' 386
ה/י אור תורה (ריסקין) במדבר עמ' 209
ה/י אחר האסף עמ' קפח
ה/י אנצי"ת ע' א"י ח"ג הע' 27
ה/י אסופת מערכות סוכות עמ' קלט (רסה)
ה/י ארחות חיים ח"ב סי' עג
ה/י ארץ חמדה (ישראלי) עמ' קמג
ה/י בין השורות עמ' רכח-רכט
ה/י בית אהרן וישראל גל' צד עמ' נו {ואת עפרה יחוננו}
ה/י ברקאי ח"ה עמ' 247
ה/י בתורתו יהגה ח"ב עמ' קמט {גדולי החכמים היו מנשקים על תחומי א"י}, תמט-תנ {כי רצו עבדיך את אבניה}
ה/י דרשות משמר הלוי (תשעא) עמ' קה
ה/י הרמב"ם כמחנך עמ' 77, 217
ה/י וחי בהם עמ' 187 {קדושת האבנים}
ה/י זכרון יעקב (מרל) ח"ג סי' צח ס"ק ג
ה/י חגוי הסלע (טאובה) הל' מלכים עמ' 179-183
ה/י חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"א עמ' רח
ה/י חוקת עולם עמ' 119 {היו מנשקים את תחומי א"י - לא ויתרו על אמה מא"י}
ה/י חידוש הסנהדרין לפי הרמב"ם עמ' פ
ה/י חק המלך יבמות עמ' קלח
ה/י יחוה דעת ח"ה עמ' רנט
ה/י ישמח ישראל (ליטוין) עמ' 1
ה/י כפתור ופרח (תשנט) ח"א עמ' קמב, ח"ב עמ' מא
ה/י מגילת ספר לאוין דף קיד ע"ב
ה/י מטה יוסף (נזיר) ח"א עמ' קה
ה/י מלך ביפיו עמ' רנח
ה/י מצעדי גבר גיטין (תשנג) סי' ב אות ג-ה, סי' יג אות ה-ז
ה/י נחלה לישראל (תשעז) ח"א עמ' ו
ה/י נחלת יעקב (זיסברג) עמ' 71 {באר מרים}, 212, 223, 225, 294, 350, 842
ה/י נחלת עזרא ח"ב עמ' 164
ה/י נחלת שמעון (קרסנר) רות סי' ד אות י
ה/י נחלת שמעון (קרסנר) שמואל ב ח"ב סי' לו אות ח
ה/י סיומי המסכתות עמ' 111
ה/י ספרי הפרדס ח"א עמ' קסב
ה/י עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשנט) עמ' עה
ה/י עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 31, 84, 162
ה/י צפנת פענח במדבר עמ' שה
ה/י קונטרסי שעורים גיטין שעור ז אות יא, טז
ה/י רנת יצחק תהלים עמ' תסד, תרא
ה/י רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' שט
ה/י שבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' תקסה
ה/י שיבת ציון (תשס) ח"א עמ' 41, ח"ב עמ' 31
ה/י שערי שמחה (סופר) ח"ב עמ' תקסה
ה/י תורת המועדים (תשנו) עמ' 41
ה/י תורת מנחם ח"י עמ' 57 {גדולי החכמים היו מנשקין על תחומי ארץ ישראל ומנשקין אבני' וכו'}
ה/י תחומין ח"ה עמ' 182, 185, ח"ח עמ' 313, 499, חי"ז עמ' 98
ה/יא אור הנר (ראטה) עמ' 10, 11, 13
ה/יא אור חדש (מהר"ל) פ"א הע' 970
ה/יא אור יחזקאל (קור') ח"א עמ' 386
ה/יא אור פני משה (תקנב) דף לה ע"א {כל השוכן בא"י עוונותיו מחולין}
ה/יא אור תורה (ריסקין) במדבר עמ' 209
ה/יא אורי חיים ח"א עמ' צט
ה/יא אחר האסף עמ' קפט
ה/יא אמונת עתיך גל' 121 עמ' 94
ה/יא אנצי"ת ע' א"י ח"ג הע' 5, 22, 81, 82
ה/יא אסופת מערכות עה"ת ח"ו עמ' קכג
ה/יא בגדי כהונה (כהן) דף ל ע"ג
ה/יא בין השורות עמ' רכח-רכט
ה/יא בית אהרן וישראל גל' לט עמ' כח {קבורה בא"י}, גל' מב עמ' קמ
ה/יא בית אהרן וישראל גל' צד עמ' נז {ד' אמות}
ה/יא בן פדהצור דף טז ע"ג {לח"מ}
ה/יא ברקאי ח"ה עמ' 247
ה/יא בתורתו יהגה ח"ב עמ' קכט, קלב, קלד {אינו דומה קולטתו מחיים}, תנא {וכן הקבור בה נתכפר לו, אפילו הלך בה ד' אמות}
ה/יא גביע הכסף ח"ב עמ' שכט {מכפרת}
ה/יא גופי הלכות (תשסו) עמ' שעט
ה/יא דברי יואל - שו"ת עמ' רפא
ה/יא דברי יואל בראשית ח"ב עמ' תקטז
ה/יא דברי יואל מועדים ח"ט עמ' שלג {העלאת עצמות לא"י}
ה/יא דברי יציב יו"ד עמ' תקכב-תקכג {נתכפרו לו}
ה/יא דובר מישרים
ה/יא דרשות מהר"ם חביב עמ' קה
ה/יא הגהות רימ"א
ה/יא המעלות לשלמה עמ' תכד
ה/יא הר"מ במז"ל - קובץ עמ' ל
ה/יא הרמב"ם כמחנך עמ' 77
ה/יא התורה והמדינה ח"ז עמ' שמד, חי"א עמ' רנד
ה/יא התורה והתלמוד ח"ד עמ' 341
ה/יא זכרון יעקב (מרל) ח"ג סי' ד ס"ק יא, סי' עז ס"ק ה, סי' פה ס"ק י, סי' צא
ה/יא חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"א עמ' רח
ה/יא חזו"א או"ח סי' קיד ס"ק ב
ה/יא חיים ומלך
ה/יא טוב הארץ עמ' תסו
ה/יא יד המלך (לנדא)
ה/יא יד משה (אמריליו) דף קלא ע"ד
ה/יא יחוה דעת ח"ד עמ' רפח, ח"ה עמ' רנט
ה/יא כבוד מלכים (לייטר)
ה/יא כפתור ופרח (תשנט) ח"א עמ' רלה
ה/יא לב מרפא דף עד ע"ג {הלך בה ד"א, והקבור בה}
ה/יא להורות נתן - שו"ת ח"ה עמ' קיב-קיג, קיז
ה/יא לקוטי שיחות חט"ו עמ' 206
ה/יא מבוא למשנה תורה עמ' 328, 43, 115
ה/יא מגן צבי עמ' קיז
ה/יא מוריה גל' קצא עמ' ט {הגהמ"י}
ה/יא מטה יוסף (נזיר) ח"א עמ' קה
ה/יא מלך ביפיו עמ' רנח
ה/יא מנחה לאיש עמ' 263 {כי גרשוני}
ה/יא מנחת שמואל (פלורנטין) דף קיא ע"ג {השוכן בא"י עוונותיו מחולים}
ה/יא מצעדי גבר גיטין (תשנג) סי' ב אות ג-ה, סי' יג אות ה-ז
ה/יא משבצות זהב ישעיהו עמ' תשמו
ה/יא משנת חיים הל' פסח עמ' לח
ה/יא נחלה לישראל (תשעא) עמ' קפג {עוונותיו מחולים}
ה/יא נחלה לישראל (תשעז) ח"ב עמ' קטז
ה/יא נחלת יעקב (זיסברג) עמ' 212, 223, 225, 294, 637, 648, 654 {דובר מישרים}, 659, 749, 842
ה/יא נחלת שמעון (קרסנר) יהושע ח"ב סי' מה אות ב
ה/יא עבודת משא (מאיר) ח"א
ה/יא עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשנט) עמ' עה
ה/יא פרפרת התורה עמ' קפ
ה/יא קול מבשר (ראטה) ח"א עמ' קלו, רה-רו, רח
ה/יא קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' רכז, שמד-שמה, ח"ב עמ' קמד-קמה
ה/יא קונטרסי שעורים גיטין שעור ז אות יא, טז
ה/יא שבט הלוי (ווזנר) ח"ב סי' רז, ח"ו סי' קעז-קעח
ה/יא שי כהן עמ' קפב
ה/יא שיח יצחק (וייס) ח"א עמ' תטו {הגהמ"י אות ד}
ה/יא שער החצר דף מו ע"ב, עו ע"א
ה/יא שער ראובן (כץ) עמ' ח-ט
ה/יא שפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' שפג {הולך ד"א}
ה/יא תבואת יקב (פרידמן) עמ' קלה {הלך בה ד' אמות}
ה/יא תהלה לדוד (מן) או"ח סי' כא
ה/יא תורת המועדים (תשנו) עמ' 41
ה/יא תורת הקדש ח"א עמ' שכט
ה/יא תחומין ח"ה עמ' 185, ח"ח עמ' 313, 387-386, חי"ז עמ' 98
ה/יא תפארת צבי (שפילמן) ח"ה עמ' קצב
ה/יב אבות הראש ח"ב דף יט ע"ג
ה/יב אבן האזל (גם בהשמטות דף עט ע"ג)
ה/יב אבן מלוכה (ברון, תשעז)
ה/יב אבני נזר יו"ד סי' תנד אות מג, סי' תנו אות ז
ה/יב אוצר א"י ח"ג עמ' 66, ח"ד עמ' 40-41, ח"ו עמ' 185
ה/יב אור אברהם (תשלט) כאן, והל' ת"ת עמ' שסט
ה/יב אור הנר (ראטה) עמ' 10
ה/יב אור יחזקאל (קור') ח"א עמ' 386
ה/יב אור תורה (ריסקין) במדבר עמ' 209
ה/יב אחר האסף עמ' קפט
ה/יב אם הבנים שמחה הסכמות עמ' טו = ישועות מלכו סי' סו
ה/יב אנצי"ת ע' א"י ח"ג הע' 8, 10, ע' בבל הע' 27, 28-30
ה/יב אסופת מערכות עה"ת ח"ו עמ' קכג
ה/יב אסיפת מחקרים תורניים תשלג עמ' טו
ה/יב ארחות חיים ח"ב סי' עג
ה/יב ארץ חמדה (ישראלי) עמ' ל-לב, לה, מב
ה/יב אשר למלך
ה/יב באר לחי ראי
ה/יב באר משה (אפשטיין) דברים עמ' תתו
ה/יב בין השורות עמ' רכח-רכט
ה/יב בית אהרן וישראל גל' צד עמ' נה {מצות ישא"י - דרבנן}, נח {כעובד ע"ז}
ה/יב ברור הלכה כתובות קי ע"ב ציון פ
ה/יב ברקאי ח"ג עמ' 110
ה/יב בתורתו יהגה ח"ב עמ' קלו {אסור לצאת מבבל לשאר הארצות}, תמז {לעולם ידור אדם בארץ ישראל}, תנא {שכל היוצא לחוצה לארץ}
ה/יב גופי הלכות (תשסו) עמ' שעט
ה/יב גן נעול (חסיד) דף מז ע"א
ה/יב גשר יהושע עמ' 224
ה/יב דבר אברהם ח"א סי' י אות ו
ה/יב דברות אליהו ח"ב עמ' א, ז
ה/יב דברי יציב חו"מ עמ' רכא {כעובד ע"ז}
ה/יב דברי סופרים (תנש"א) עמ' מט {לצאת מבבל}
ה/יב דורש טוב עמ' 332 {כעובד ע"ז}
ה/יב דרישת ציון (תשסב) עמ' 31-32 {אסור לצאת מבבל}
ה/יב דרכי איש דף א ע"ד
ה/יב האיר ממזרח יהושע עמ' שמג {לעולם ידור אדם בא"י וכו'}
ה/יב הגהות חבר בן חיים
ה/יב הגיוני עוזיאל ח"א עמ' 91-92
ה/יב הדרת מלך (חב"ד) ח"ג עמ' כ-כב, כד-כח {איסור לצאת מא"י ומבבל}
ה/יב הדרת מלך (חב"ד) ח"ד עמ' לז-לח {א"י בעיר שרובה גוים}
ה/יב הר המלך ח"ז עמ' תקפ-תקפח
ה/יב הר"מ במז"ל - קובץ עמ' ל
ה/יב התורה והמדינה ח"ג עמ' קנה, קנז, קובץ יא עמ' רעא
ה/יב התקופה הגדולה עמ' קצד {אסור לצאת מבבל}
ה/יב ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' שג
ה/יב ויאמר שמואל דף נז ע"ב
ה/יב ויואל משה מאמר א סי' ט
ה/יב ויואל משה עמ' כט
ה/יב ויען אליהו (מסלתון) מע' ד עמ' ז-ט {כל היוצא}
ה/יב ויקח אברהם [נשמת כל חי ח"א פה ע"ב]
ה/יב זכרון יעקב (מרל) ח"ב סי' ט ס"ק ז, סי' יט, ח"ג סי' כא ס"ק א, סי' כב ס"ק ה, סי' כד ס"ק ב, סי' מא ס"ק ד, סי' נד ס"ק ד, סי' נה ס"ק ג, סי' נו ס"ק ב, סי' נט-ס, סי' ס(1), סי' פה ס"ק א
ה/יב חגוי הסלע (טאובה) הל' מלכים עמ' 184-188
ה/יב חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"א עמ' רו
ה/יב חזו"א שביעית סי' כד ס"ק א (יו"ד סי' סה ס"ק א)
ה/יב חי' הגר"ח החדש עמ' קצ, תעו {יציאה מבבל}
ה/יב חי' ר' עזריאל נשים ח"א עמ' שעו
ה/יב חי' ר"י נחמיה סי' פב אות י
ה/יב חיים ומלך
ה/יב חק המלך יבמות עמ' קלה-קלו
ה/יב טוב הארץ עמ' שפב
ה/יב יד שלמה (עזרא) דף עד ע"ד {לצאת מבבל}
ה/יב יחוה דעת ח"ה עמ' רנח
ה/יב יחל ישראל (תשנב) עמ' קנ
ה/יב ישועות עוזו עמ' 104
ה/יב ישועת משה עמ' קלז
ה/יב כבוד מלכים (לייטר)
ה/יב כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תקכז
ה/יב כפתור ופרח (תשנט) ח"א עמ' קצח
ה/יב כתבי מהר"ם איררה עמ' רמד {השמיט ירושלים}
ה/יב לב אריה (הורביץ) עמ' קפט
ה/יב לב חיים (מלינק) דף כט ע"ב
ה/יב לבושי מרדכי לקו"ת עמ' פח
ה/יב לקוטי שיחות חט"ו עמ' 208 הערה 64, חי"ח עמ' 399
ה/יב מאורי אור (אתרוג) מלואים אות סו
ה/יב מבוא למשנה תורה עמ' 328
ה/יב מגן צבי עמ' קז
ה/יב מועדים וזמנים ח"ה סי' שמו
ה/יב מטה יוסף (נזיר) ח"א עמ' קה
ה/יב מכתם לדוד (חסן)
ה/יב מלך ביפיו עמ' רנח
ה/יב מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"י עמ' רנג, רנד
ה/יב מנפת צוף עמ' 860
ה/יב מעיני המים
ה/יב מקוה המים עמ' צב {לח"מ - יציאה מבבל}
ה/יב מקורות לפסקי הרמב"ם
ה/יב מקראי קדש (תשנג) עמ' שנב
ה/יב משנת המדינה עמ' 18
ה/יב משנת חיים בראשית עמ' רנב
ה/יב משפטי עזיאל ח"ב עמ' קס
ה/יב משפטי שאול - ארץ ומדינה עמ' לה, לו {לגור ליד רשעים}
ה/יב משרת משה (עטייה)
ה/יב נועם חט"ו עמ' רנט {כמי שאין לו אלוק}, חכ"ד עמ' קכד
ה/יב נחלת יעקב (זיסברג) עמ' 128, 202, 212, 221, 223, 225, 291, 296 {אשר למלך}, 300 {משרת משה}, 352 {לח"מ}, 364, 748, 749, 838, 841 {עמק המלך}, 842, 849
ה/יב נחלת שמעון (קרסנר) יהושע ח"ב סי' מה אות ב
ה/יב נצר מטעי (פרידמן) סי' י סעיף ד, סי' לה סעיף ג-ד
ה/יב נשמה של שבת עמ' 476
ה/יב ס' החיים (פרידברג) עמ' קנח
ה/יב סיומי המסכתות עמ' 111-114, 116 {אסור לצאת מבבל}
ה/יב עט לעשות סי' מב עמ' 245
ה/יב עטרת צבי (דרבקין, תשמה) סי' לט עמ' קכט
ה/יב עטרת צבי (דרבקין, תשנט) ח"ב עמ' קנז
ה/יב עיוני חג ומועד עמ' 125
ה/יב עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשנט) עמ' עה
ה/יב עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשע) עמ' עו
ה/יב פרדס יוסף (פצנובסקי) ויקרא עמ' תרלב
ה/יב קול יהודה (גרשוני) עמ' קח
ה/יב קונטרסי שעורים גיטין שעור ז אות י-יא, יג, טז, יט
ה/יב קרבן אשה
ה/יב ריח שדה - דרושים דף יג ע"ג {מבבל}
ה/יב רנת יצחק ישעיהו-ירמיהו עמ' שפא
ה/יב שארית יעקב (אלגזי) עמ' סד (=כג ע"ב)
ה/יב שארית ישראל (שציפנסקי) ח"א עמ' רנז {כאילו אין לו אל-וה}
ה/יב שבות יעקב (אבולפיה) עמ' כט
ה/יב שבעים שנה לרבנות הראשית עמ' 490
ה/יב שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' תד-תה
ה/יב שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' רפ
ה/יב שולי האדרת גיטין עמ' יד-טז
ה/יב שיבת ציון (תשס) ח"א עמ' 16, 41, 77, ח"ב עמ' 31
ה/יב שלל דוד {לח"מ}
ה/יב שם משמעון (פירסט) ח"ב עמ' ס
ה/יב שמן תורק עמ' 84
ה/יב שמש ומגן או"ח סי' נד {כעובד ע"ז}
ה/יב שער החצר דף יג ע"ג, קכז ע"ד
ה/יב תהלה לדוד (אמאדו) ח"א דף קעא ע"ד
ה/יב תורה תמימה ויקרא פ' כה אות רא
ה/יב תורת המועדים (תשנו) עמ' 41
ה/יב תורת ראשי הישיבות גיטין עמ' תתיב
ה/יב תורת ראשי הישיבות קידושין ח"א עמ' תשכג
ה/יב תחומין ח"ב עמ' 418, ח"ג עמ' 402, ח"ד עמ' 16 {מבבל}, ח"ה עמ' 185, ח"ח עמ' 313, חט"ז עמ' 240-241, חי"ז עמ' 98, 102
ה/יב תניא רבתי ח"א עמ' 285
ה/יב תפארת צבי (שפילמן) ח"ד עמ' ער-רעב


ו/994 הלכות מלכים פרק ו *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ו/רה"פ אמרות מלך
ו/רה"פ אמרי חן (לוונברג)
ו/רה"פ באר מרים ח"ב
ו/רה"פ הרמב"ם המדויק
ו/רה"פ יד פשוטה
ו/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ו/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ו/רה"פ משפט המלוכה
ו/רה"פ ערוך השלחן העתיד לקוטים סי' עה
ו/רה"פ פי' ר"י קאפח
ו/רה"פ צפיה ח"ג עמ' 261-264
ו/רה"פ קרית מלך
ו/רה"פ רמב"ם לעם
ו/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ו/רה"פ תורת המלך (אריאלי)
ו/א אבי עזרי ח"ג
ו/א אגרות הגרי"ד עמ' מז
ו/א אהלי יהודה (הכהן) דף מ ע"א
ו/א אוצר א"י ח"א עמ' 64, ח"ג עמ' 29, 31, ח"ו עמ' 65
ו/א אור הישר
ו/א אור הרעיון עמ' רסב {רדב"ז}, רסג {עד שיקבלו שניהם}, רסד {נבזים ושפלים}
ו/א אור תורה (ריסקין) דברים עמ' 204, 155
ו/א אורי חיים ח"א עמ' פ
ו/א אות היא לעולם ח"א דף ב ע"ב
ו/א אישי יובל עמ' 102-103
ו/א אלומות יוסף (תשנ) עמ' רו
ו/א אמה של מלכות עמ' 105
ו/א אמרי חן (בן סניור) יהושע עמ' 111
ו/א אפיקי יהודה (גרשוני) עמ' 370 {לח"מ}, 377, 381
ו/א ארץ חמדה (ישראלי) עמ' כז
ו/א באר משה (אפשטיין) מלכים עמ' קעט
ו/א בין השורות עמ' רמח
ו/א בן אברהם (אשטרושא), דרושים דף ה ע"ג
ו/א ברור הלכה סוטה לה ע"ב
ו/א ברקאי ח"א עמ' 92, 93 {קוראים לשלום}
ו/א גבורת יצחק סוטה ח"ב עמ' מ
ו/א גבורת יצחק עה"ת ח"ב עמ' שסז
ו/א גבורת יצחק שבת ובהמ"צ עמ' נד {כיבוש א"י בשבת}
ו/א גור אריה יהודה (זמבא) עמ' קה
ו/א דבר אברהם ח"א סי' י אות ט
ו/א דברות משה הבבות עמ' תלו
ו/א דברי טובה יהושע ט-יד עמ' שלב {לח"מ}
ו/א דברי יהושע (קלעוואן, תשעא) עמ' שלז {לח"מ}
ו/א דברי שאול בראשית עמ' קצב {לח"מ}
ו/א דגל יהודה (קמינר) עמ' יט {לח"מ}
ו/א דרושים ואגדות חת"ס מכ"י עמ' ח
ו/א דרך ישרה ח"ב עמ' רב, רה
ו/א דרכה של תורה (רבינוביץ) עמ' 21
ו/א דרכי איש דף יח ע"ד
ו/א דרשות ר"י אבן שועיב עמ' תע
ו/א האיר ממזרח חמש מגילות עמ' רפח {אין עושין מלחמה וכו' עד שקוראין לו שלום}
ו/א הוראות שעה פ' כב-כד
ו/א הכתב והקבלה דברים פ"כ פס' י
ו/א הלכות מדינה ח"ב עמ' סו, קמט, קנא-קנב, קסא
ו/א המאור הגדול (יעבץ) עמ' שמט
ו/א העמק דבר דברים פ"כ פסוק י
ו/א הר המלך ח"ה עמ' שצד-שצה
ו/א הרמב"ם - שמרנות עמ' 255
ו/א התורה והמדינה ח"ב עמ' צג, קובץ ה עמ' פב, קובץ ז עמ' קא-קב, קובץ ט עמ' צז, קובץ יא עמ' תל
ו/א התקופה הגדולה (תשלב) עמ' שס {קריאה לשלום לעתיד לבוא}
ו/א וחי בהם מהדו"ב עמ' ה {עם אדם - עם יחידים}
ו/א ויואל משה מאמר ב סי' כה {ויעלם שלמה מס}, לב
ו/א ויואל משה עמ' רכג, רלא
ו/א ויקח אברהם [ראש דוד (מנטובה) נה ע"ד]
ו/א חגוי הסלע (טאובה) הל' מלכים עמ' 189-194
ו/א חוות בנימין ח"א עמ' קיא-קיב, קטז-קיז
ו/א חוקת עולם עמ' 555 {שלום - עם תנאי עבדות}
ו/א חזו"א יו"ד סי' קנז ס"ק ב, ד
ו/א חי' הגרי"ז דף עו ע"ד
ו/א חי' מהר"ם שיק גיטין עמ' רכה-רכו {לח"מ}
ו/א חי' ר' יהודה זרחיה עמ' קעז
ו/א חיים ומלך
ו/א חכמת גרשון עמ' שמא
ו/א חלקו של יוסף (אמאדו) דף כג ע"א
ו/א חנן אלקים עמ' קנט
ו/א חקרי זמנים ח"ב עמ' תרלב
ו/א יד פשוטה מדע עמ' תשעד
ו/א יהדות בין דת למוסר עמ' 221
ו/א יוסף לקח כרך א ח"א עמ' שה-שו, ח"ב עמ' קמט, כרך ב ח"ב עמ' קט-קי {לח"מ}, רטו
ו/א ילקוט מדרשי תימן ח"ב עמ' ריג-ריד
ו/א כבוד מלכים (לייטר)
ו/א כתר אפרים עמ' יב
ו/א לחם חקי עמ' קסט
ו/א לקוטי שיחות חכ"ג עמ' 206 הערה 8
ו/א לקוטי שיחות חלק ל עמ' 88 {קריאה לשלום גם לז' אומות}
ו/א לשיכים בעיניכם עמ' 241
ו/א מאור למלך נדרים עמ' קמז
ו/א מאורי המועדים עמ' קפב {כגון בנין חומות}
ו/א מגן צבי עמ' שה, שטו {לח"מ}
ו/א מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' רפב
ו/א מועדים וזמנים ח"ב סי' קסב, קסד
ו/א מנחה חדשה (פאפרש) ח"ב דף רכא ע"ג {לח"מ}
ו/א מנחת חינוך ח"א עמ' קפח, שנו, שנז {לח"מ}, ח"ב עמ' רכא, שפח, ח"ג עמ' שו-שז, שיז
ו/א מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' שב-שג {לח"מ}
ו/א מסילות הנביאים יהושע עמ' קט
ו/א מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' יט
ו/א מעין החכמה עמ' כח, נח, רצח
ו/א מעיני המים
ו/א מערכי לב (חזן) ח"א דף פו ע"ג, פז ע"ג, צ ע"א
ו/א מעשה בצלאל סי' רעג {לח"מ}
ו/א מקראי קדש (תפט) דף קלז ע"ב
ו/א מקראי קדש (תשנג) עמ' שנב
ו/א מרכבת המשנה מהדו"ב
ו/א משבצות זהב ישעיהו עמ' א'תפו
ו/א משבצות זהב שופטים עמ' ג {במלחמת מצוה}
ו/א משבצות זהב שמואל א עמ' רלז, רע
ו/א משיב מלחמה (תשעט) ח"ג עמ' רכח, שלז, שלט {רמב"ם}, שמ {לח"מ}
ו/א משיב מלחמה (תשמג) ח"ג עמ' שסא, שסג
ו/א משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' רמט {קריאה לשלום גם בז' עממין}
ו/א משנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' שיג {אם השלימו מקבלים}
ו/א משנת המדינה עמ' 63, 166
ו/א משנת חיים ערכין עמ' הקדמה אות ג
ו/א משנת יעקב מדע עמ' צח-צט
ו/א משפט המלוכה לקמן פ"ח ה"ב
ו/א משפט המלחמה עמ' כה, קח-קט
ו/א משפט הצבא בישראל עמ' ז, כט-ל
ו/א משפטי שאול - ארץ ומדינה עמ' כא {לח"מ}, תח {שבויי מלחמה}, תמד {קריאה לשלום בז' העמים}, תמט-תנ {לח"מ}, תנד, תנה, תנח {לא יתמנו}
ו/א נאות אפרים ח"ב עמ' קסז
ו/א נועם חט"ו עמ' רלא, חי"ב עמ' רכא
ו/א נחלת שמעון (קרסנר) יהושע ח"ב סי' לה אות ב
ו/א נחלת שמעון (קרסנר) מלכים א ח"ב סי' לה אות ג-ד, יא
ו/א נחלת שמעון (קרסנר) רות סי' ד אות י, סי' י אות ב-ג
ו/א נחלת שמעון (קרסנר) שופטים ח"א סי' ו אות ז, סי' ח אות ג, סי' ל אות ב, פח
ו/א נחלת שמעון (קרסנר) שמואל א ח"ב פרק ס פסוק מב
ו/א נחלת שמעון (קרסנר) שמואל א סי' ל אות ג
ו/א נחלת שמעון (קרסנר) שמואל ב ח"א סי' ב אות ד, סי' יד אות ז
ו/א נחלת שמעון (קרסנר) שמואל ב ח"ב סי' מז אות נה
ו/א נר מצוה (ואלק) שרשים דף ב ע"ד, מצוות דף נד ע"ד, נה ע"ב-ע"ד {קריאה לשלום - גם במלחמת מצוה}
ו/א נשמה של שבת עמ' 508 {מסים ועבדות}
ו/א ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' תקיח
ו/א סהמ"צ לרמב"ם (הליר) עמ' קי
ו/א סודו של המשפט העברי עמ' 497
ו/א ספרי דבי רב ח"ג עמ' תכא-תכג
ו/א עט לעשות סי' יג עמ' 82
ו/א עיונים במשה"ע ובהלכה עמ' 105
ו/א עיקרים במשפט הפלילי העברי פרק 2 הע' 97
ו/א עמוד הימיני (ישראלי, תשכו) עמ' קיט-קכ, קלג {ראב"ד}, קע
ו/א עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קנז {לח"מ}, כרך ב ח"ב עמ' סא {לח"מ}
ו/א עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 25, 112, 216, 218, 224, 225, 237-238
ו/א עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 28, 122, 233, 235, 241, 243, 258
ו/א פי' המכבי נביאים אחרונים וכתובים עמ' סב
ו/א פירוש המכבי שמות עמ' רג {נבזים ושפלים ולא יתמנו}
ו/א פני משה (שלז')
ו/א פנים מאירות (קאטקין) ח"ב עמ' ט
ו/א פרשת השבוע (תשעב) ח"ד עמ' 182
ו/א קול דודי סוטה סי' תתפז
ו/א קול יהודה (גרשוני) עמ' קמט, קסד, רכא, תרלג
ו/א קול צופיך עמ' קפ
ו/א קונטרסי שעורים ב"ב דף 248
ו/א קרית מלך (חב"ד) עמ' צו
ו/א קרן הצבי מצוה קח אות א
ו/א רלב"ג דברים פ"כ פסוק יא עמ' קפז-קפח, תועלת ג עמ' קצה
ו/א רנת יצחק יהושע עמ' צד {שיהיו מוכנים לעבודת המלך}, צח {שיהיו מוכנים לעבודת המלך}, קיב, רכב {אין הורגים}, רכה {אין הורגים}, שכח, שמואל עמ' רפד {אין הורגים}
ו/א רנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' שצח
ו/א רסיסי טל (עמיטל) ח"א עמ' ש
ו/א שארית ישראל (שציפנסקי) ח"א עמ' תג {לח"מ}
ו/א שו"ת הרמ"ז סי' יב
ו/א שיח ערב סנהדרין עמ' רטו {לכופם לקבל ז' מצוות}
ו/א שלל דוד {לח"מ}
ו/א שם דרך דברים עמ' רפב
ו/א שם משמואל פרשת חיי שרה שנת תרע"ח {אם קיבלו ז' מצוות ב"נ מניחין אותם}
ו/א תומר דבורה (בן הרוש) עמ' קמט
ו/א תורה לדעת ח"ו עמ' קנז {כ"מ}
ו/א תורת המדינה עמ' 230 {עלינו לאכוף על היחיד ז' מצוות}, 381, 384, 406
ו/א תורת המועדים (תשכד) עמ' 172
ו/א תורת המועדים (תשנו) עמ' 188
ו/א תורת המלך (שפירא) ח"א עמ' ע
ו/א תורת המלך (שפירא) ח"ב עמ' רכא {ראב"ד}, רכה {מרכה"מ}
ו/א תורת השבת והמועד עמ' 306, 348, 351-350
ו/א תורת ראשי הישיבות מכות עמ' תרכח
ו/א תחומין ח"ד עמ' 26, 33, 39, 306, ח"ה עמ' 175, 361, ח"ח עמ' 355, 360, 458, חי"ד עמ' 39, חט"ו עמ' 32-33, 39
ו/ב אוצר א"י ח"ג עמ' 29, 31
ו/ב אישי יובל עמ' 102-103
ו/ב הוראות שעה פכ"ב
ו/ב התורה והמדינה ח"ב עמ' צג, קובץ ט עמ' צו-צז
ו/ב יד פשוטה מדע עמ' תשעד
ו/ב כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תרטז
ו/ב מגן צבי עמ' שכד
ו/ב מחשבת הקודש ח"ב דף סד ע"ב
ו/ב משבצות זהב שמואל א עמ' רמז
ו/ב משיב מלחמה (תשמג) ח"א עמ' קיא
ו/ב משפט הצבא בישראל עמ' נ
ו/ב נקדש בצדקה סי' תמב
ו/ב נר מצוה (ואלק) שרשים דף ב ע"ד
ו/ב סהמ"צ לרמב"ם (הליר) עמ' פב
ו/ב עמוד הימיני (ישראלי, תשכו) עמ' קיט, קלג {ראב"ד}
ו/ב רסיסי טל (עמיטל) ח"א עמ' ש
ו/ב תחומין ח"ח עמ' 458
ו/ג אוצר א"י ח"ג עמ' 29, 31
ו/ג אישי יובל עמ' 102-103
ו/ג אפיקי יהודה (גרשוני) עמ' 381
ו/ג בית שערים יו"ד סי' שנט
ו/ג בשולי גליוני עמ' שט
ו/ג גליוני קדש עמ' 36 {כ"מ - במדרש} [במדבר רבה פנחס פ' כא, ותנחומא פנחס]
ו/ג דברי יהושע (קלעוואן, תשעא) עמ' שלח, שמ
ו/ג הלכות מדינה ח"ב עמ' קמט
ו/ג המדרש והמעשה פ' שופטים
ו/ג התורה והמדינה ח"א עמ' צב
ו/ג חוות בנימין ח"א עמ' קיב
ו/ג חוקת עולם עמ' 163 {אסור לשקר בברית}, 509, 555 {אסור לשקר בבריתם}
ו/ג יד פשוטה מדע עמ' תשעד
ו/ג יהדות בין דת למוסר עמ' 223
ו/ג כתר המלך
ו/ג משנת המדינה עמ' 146
ו/ג משפטי שאול - ארץ ומדינה עמ' תח {חובת קיום התחייבות}
ו/ג נר מצוה (ואלק) מצוות דף נד ע"א
ו/ג עמוד הימיני (ישראלי, תשכו) עמ' קיט, קלג {ראב"ד}
ו/ג קובץ זכרון (קוסובסקי) עמ' מ {מל"מ}
ו/ג רוח חיים (חיד"א) עמ' עג
ו/ג רסיסי טל (עמיטל) ח"א עמ' ש
ו/ג שערי תורת התקנות ח"א מח' א עמ' 56
ו/ג תורת הפילוסופיה עמ' 65
ו/ג תחומין ח"ח עמ' 339, 458
ו/ד אבני נזר או"ח סי' תקח אות א
ו/ד אדרת אליהו (ראם) עמ' רצה
ו/ד אוצר א"י ח"ג עמ' 29, 31
ו/ד אור הישר
ו/ד אור הרעיון עמ' רסא {לא קיבלו}
ו/ד אורי וישעי שמות עמ' פד
ו/ד אות היא לעולם ח"ב דף קעט ע"ג
ו/ד אישי יובל עמ' 102-103
ו/ד אלומות יוסף (תשנ) עמ' רז
ו/ד אמונת עתיך (מורגנשטרן) עמ' קפב
ו/ד אמרי חן (בן סניור) שמות עמ' 274
ו/ד אפיקי יהודה (גרשוני) עמ' 358, 374 {ראב"ד}, 376, 377, 379
ו/ד ארצות החיים סי' ב ארץ יהודה אות ג
ו/ד אשר למלך
ו/ד באר משה (אפשטיין) דברים עמ' קכב
ו/ד באר שרים פרשת יתרו דרוש א אות ד {במקיימי ז' מצוות}
ו/ד בים דרך עמ' פט
ו/ד בין השורות עמ' רמח
ו/ד ברור הלכה סוטה לה ע"ב
ו/ד ברקאי ח"א עמ' 48, 49, 52, ח"ה עמ' 195
ו/ד בשבילי המלך סי' יא אות יח
ו/ד גבורת יצחק סוטה ח"ב עמ' מ
ו/ד דביר קדשו (גולדברג) עמ' תיב
ו/ד דברות משה ברכות עמ' טו {עושין עמהם מלחמה והורגין כל הזכרים ולנחם אבלים ולהוציא המת פג הגדולים}
ו/ד דברות משה סנהדרין עמ' נא
ו/ד דברי יהושע (קלעוואן, תשעא) עמ' שלד, שמ
ו/ד דברים אחדים (תקמח) דף קכה ע"ד {אם קיבל עמלק}, קסג ע"א {כ"מ}
ו/ד דברים אחדים (תקנח) דף קכה ע"ד = מהד' תשמו עמ' תמח
ו/ד דברים אחדים (תשמו) עמ' תמח {אם עמלק השלים}
ו/ד דינא דחיי ח"ב דף קד ע"ב, קכב ע"ג
ו/ד דרך ישרה ח"ב עמ' רב-רג
ו/ד הוראות שעה פכ"ב
ו/ד הלכות מדינה ח"ב עמ' קנא, קנז, קס, קסו
ו/ד המעלות לשלמה עמ' סט
ו/ד התורה והמדינה ח"ב עמ' צ, ח"ה עמ' צט, שסב, ח"ז עמ' קא, קג, ח"ט עמ' עט, צה, חי"א עמ' תל
ו/ד התעוררות תשובה (תשנב) ח"ד עמ' רב
ו/ד התקופה הגדולה עמ' רע
ו/ד זבחי צדק (דיסקין) עמ' קכו
ו/ד זבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' שכ
ו/ד חגוי הסלע (טאובה) הל' מלכים עמ' 195-203
ו/ד חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"ב סי' לה אות ב
ו/ד חוות בנימין ח"א עמ' קיב, קטז
ו/ד חזו"א [חו"מ] אהע"ז סי' קמו לדף לה ס"ק ב, ד (יו"ד סי' קנז ס"ק ב, ד-ה)
ו/ד חזו"א על הרמב"ם
ו/ד חי' ר' עזריאל נשים ח"א עמ' פד
ו/ד חכמת גרשון עמ' צו
ו/ד חקרי הלכה (ויין) עמ' 41-42
ו/ד חקרי יהדות (פדרבוש) עמ' 74
ו/ד יהדות בין דת למוסר עמ' 222-223
ו/ד יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קי-קיא {כ"מ}
ו/ד ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' שצד
ו/ד יעיר אזן דף כא ע"ד
ו/ד ישועות כהן לקוטים סי' ל ס"ק א
ו/ד ישמח ישראל (ליטוין) עמ' 12
ו/ד כבוד מלכים (לייטר)
ו/ד כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' נא
ו/ד כללי המצוות (תאומים) עמ' קסח
ו/ד כנסת אברהם עמ' קכג, קכז, קכט
ו/ד כתר אפרים עמ' י, יב
ו/ד לאור ההלכה (תשסד) עמ' מה {עמלק}
ו/ד לחם חקי עמ' קמה, קמט
ו/ד לכתך אחרי במדבר עמ' 198
ו/ד לקוטי שיחות חי"ד עמ' 86 הערה 2
ו/ד מאורי המועדים עמ' תכ {אין מניחים נשמה}
ו/ד מגן צבי עמ' רכו, שה, שיז
ו/ד מועדים וזמנים ח"ו סי' צט
ו/ד מועדים וזמנים ח"ו סי' צט עמ' קנט
ו/ד מנחת אברהם (שפירא) ח"ב עמ' נב, סה, סז
ו/ד מנחת חיים (שוויד) ח"ג עמ' רלג
ו/ד מנחת חינוך ח"א עמ' קפח, שנו, ח"ג עמ' שז, שיז, שיח, תכה
ו/ד מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' שד {הגהות עמק המלך}
ו/ד מעיני המים
ו/ד מקדם לביתאל עמ' 246
ו/ד מרכבת המשנה מהדו"ב
ו/ד משאת המלך ח"ד סי' תקמד {ראב"ד}
ו/ד משאת המלך מועדים עמ' קמח
ו/ד משבצות זהב שמואל ב עמ' יט
ו/ד משיב מלחמה (תשעט) ח"ג עמ' שלז
ו/ד משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' רכה
ו/ד משנת חיים דברים עמ' קסט
ו/ד משנת יעקב מדע עמ' צט
ו/ד משפט המלחמה עמ' כא, לט
ו/ד משפט הצבא בישראל עמ' לב {הנשים והטף}, קמט, קנא
ו/ד משפטי שאול - ארץ ומדינה עמ' תמד, תמז {קריאה לשלום בז' העמים}
ו/ד נאות אפרים ח"א עמ' רלח
ו/ד נאות אפרים ח"ב עמ' קסט
ו/ד נחלת שמואל דף עא ע"ג
ו/ד נחלת שמעון (קרסנר) יהושע ח"ב סי' לה אות [א]
ו/ד נחלת שמעון (קרסנר) מלכים ב ח"ב סי' מה אות יב
ו/ד נחלת שמעון (קרסנר) שופטים ח"א סי' ל אות ב
ו/ד ניצוצי אש עמ' תקמז
ו/ד נפש הרב עמ' פט
ו/ד נפש הרב עמ' פט
ו/ד ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' תקיח-תקיט
ו/ד סהמ"צ לרמב"ם (הליר) עמ' פב
ו/ד ספרי דבי רב ח"ג עמ' תכג
ו/ד עונג יו"ט דרשות דף מא ע"ד {אם שבע האומות השלימו}
ו/ד עט לעשות סי' יג עמ' 83
ו/ד עטרת צבי (דרבקין, תשנט) ח"ג עמ' רד
ו/ד עטרת צבי (פריינד) ע"ז ח"א עמ' רפו
ו/ד עיונים במשה"ע ובהלכה עמ' 105
ו/ד עמוד הימיני (ישראלי, תשכו) עמ' קיט-קכ, קלג {ראב"ד}, קפג
ו/ד עמק הנצי"ב פ' בהעלותך פסקא כ עמ' רמט
ו/ד עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 216
ו/ד עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 233, 241
ו/ד פאר יעקב ח"ג עמ' תעג
ו/ד פי' המכבי שמואל עמ' רי {ראב"ד - מקבלים עמלקי שבא להתגייר}
ו/ד פני משה (שלז')
ו/ד פרדס יוסף (פצנובסקי) שמות עמ' תקסג
ו/ד פרח מטה אהרן (סול') מדע עמ' 144
ו/ד צפנת פענח שמות עמ' קפט, דברים עמ' קנז
ו/ד קובץ באורים (שפירא)
ו/ד קובץ המועדים חנוכה-פורים עמ' שיג-שיד
ו/ד קול דודי סוטה סי' לו
ו/ד קול יהודה (גרשוני) עמ' קצד, תרלג
ו/ד קול צופיך עמ' קפא, תלו
ו/ד קונטרסי שעורים ב"ב דף קכה
ו/ד רנת יצחק יהושע עמ' צז {אין מניחים נשמה}, רכה {אין מניחים נשמה}, שמואל עמ' קמז {אין מניחים נשמה}, רס {אין מניחים נשמה}, רפב-רפג {אין מניחים נשמה}, רפה {אין מניחים נשמה}, מלכים עמ' שנא {אשה וקטן}
ו/ד רנת יצחק ישעיהו-ירמיהו עמ' קסג
ו/ד רנת יצחק עה"ת ח"א עמ' צ
ו/ד רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תקנג, תקסז, תקצ, ח"ב עמ' רנח
ו/ד רסיסי טל (עמיטל) ח"א עמ' ש
ו/ד שבט הלוי (ווזנר) ח"ה סי' קמט, קונטרס המצוות סי' עב
ו/ד שבילי אשר
ו/ד שיחות חכמה ומוסר מאמר מ אות ב
ו/ד שיחות לספר ויקרא עמ' מו {כ"מ - עמלקי שקיבל ז' מצוות}
ו/ד שם משמואל פרשת תצוה שנת תרפ"ד {עמלק ושבעה עממים שקבלו עליהם מסים ושעבוד}
ו/ד שערי טהר ח"ח סי' קיז
ו/ד שרידי אש ח"ב עמ' תקנא
ו/ד תולדות אדם עמ' רלח
ו/ד תורה לדעת ח"ו עמ' רנז
ו/ד תורה מציון שנה ד חוב' ג סי' יא דף יח ע"ג {קבלת גרים מעמלק}
ו/ד תורה שלמה אסתר פ"ז אות יד
ו/ד תורת אברהם עמ' קעו
ו/ד תורת האוהל (תשנג) עמ' פט {עמלקי שקיבל ע"ע ז' מצוות}
ו/ד תורת המדינה עמ' 230 {עלינו לאכוף על היחיד ז' מצוות}
ו/ד תורת המלך (אריאלי) (מלואים)
ו/ד תורת המלך (שפירא) ח"ב עמ' רכא
ו/ד תורת מנחם - יין מלכות ח"ג עמ' רס-רסב
ו/ד תחומין ח"ד עמ' 27, 33, ח"ח עמ' 355, 458, 460, חי"ד עמ' 40-41, חט"ו עמ' 32
ו/ד תכלת מרדכי (קלצקי) דף טז ע"ג
ו/ד תשובות ר"א בן הרמב"ם עמ' 69
ו/ה אהל דוד (קהן) ח"ב יהושע פ"ט פס' ט
ו/ה אהלי חיים עמ' סד
ו/ה אור שמח
ו/ה אזני יהושע (מהד' אדרת) דברים דרוש מב עמ' 39
ו/ה אזני יהושע (מהד' אדרת) דרשות והספדים דרוש סד עמ' 195-200 {כ"מ}
ו/ה אפיקי יהודה (גרשוני) עמ' 373 {דינם שיהיו למס}, 374-376, 384, 386
ו/ה באר משה (אפשטיין) דברים עמ' קכב
ו/ה ברור הלכה סוטה לה ע"ב
ו/ה דברות משה גיטין עמ' תקמט
ו/ה דברי חפץ עמ' קט
ו/ה דברי טובה יהושע ט-יד עמ' שלב
ו/ה דברי יהושע (קלעוואן, תשעא) עמ' שלד
ו/ה די באר בראשית עמ' ריז [העתק דבריו שבבאר מרים פ"ו ה"ד]
ו/ה דרשות מהר"ם בנעט עמ' קעג
ו/ה הוראות שעה פ' כב, כד
ו/ה הכתב והקבלה דברים פ"כ פס' טז
ו/ה הלכות מדינה ח"ב עמ' קנ, קנד, קפ
ו/ה הרמב"ם כמחנך עמ' 244
ו/ה ויעמידה ליעקב לחק מהדו"ב עמ' 72 {שלש ברירות}
ו/ה חגוי הסלע (טאובה) הל' מלכים עמ' 204-206
ו/ה חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"ב סי' לה אות א
ו/ה חוות בנימין ח"א עמ' קיא-קיב
ו/ה חוקת עולם עמ' 508
ו/ה חזו"א על הרמב"ם
ו/ה חי' מהר"ם שיק קדושין עמ' שעב
ו/ה חנן אלקים עמ' קנט
ו/ה טוב ירושלים על הרמב"ן דברים פ"כ פסוק יא
ו/ה יד איתן
ו/ה יד פשוטה מדע עמ' תשעו
ו/ה יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' פב, כרך ב ח"ב עמ' קט, קיא-קיב
ו/ה כבוד מלכים (לייטר)
ו/ה כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' נא, תתי
ו/ה כנסת אברהם עמ' קלג
ו/ה לחם חקי עמ' קסט
ו/ה לקוטי שיחות חי"ד עמ' 82 הערה 24
ו/ה לשון למודים יו"ד דף לו ע"א-ע"ד
ו/ה מגן צבי עמ' רכה, רלד, שיז
ו/ה מנחת חינוך ח"א עמ' שנז, ח"ג עמ' שז
ו/ה מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' ש, שג, שו
ו/ה מעשה נסים (הכהן)
ו/ה מצות ראיה עמ' קמז
ו/ה מקדם לביתאל עמ' 202, 220, 244
ו/ה מרכבת המשנה מהדו"ב
ו/ה משיב מלחמה (תשעט) ח"ג עמ' רלח, רסח, שלח
ו/ה משיב מלחמה (תשמג) ח"ג עמ' רפז, שסא
ו/ה משנת המדינה עמ' 61, 63, 185
ו/ה משפט המלחמה עמ' יט
ו/ה משפט הצבא בישראל עמ' מז-מט
ו/ה משפטי שאול - ארץ ומדינה עמ' תח {חובת קיום התחייבות}, תמה, תמט {איסור ברית}
ו/ה נועם חט"ו עמ' רלא
ו/ה נחלת שמעון (קרסנר) רות סי' א אות ה
ו/ה נחלת שמעון (קרסנר) שופטים ח"א סי' ו אות ז
ו/ה נר מצוה (ואלק) מצוות דף נה ע"א-ע"ב {יושבי גבעון}
ו/ה נתיבות שמואל דף קא ע"ד, קב ע"א
ו/ה סהמ"צ לרס"ג ח"ג דף קכו ע"ד
ו/ה ספרי דבי רב ח"ד עמ' שיח
ו/ה עט לעשות סי' יג עמ' 82
ו/ה עין חיים ח"ב עמ' רכה
ו/ה עץ החיים (אבולפיה, תפט) ח"ב דף קיז ע"א
ו/ה עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' רלח, כרך ב ח"א עמ' קכט, ח"ב עמ' סא
ו/ה עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 221
ו/ה עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 238, 241, 256
ו/ה פד"ר חי"ב עמ' 40
ו/ה פרח מטה אהרן (סול') מדע עמ' 154
ו/ה פרי עץ החיים (שטינברג, תשסו) עמ' רב
ו/ה פרשיות בספרי הנביאים יהושע עמ' כ, פא, קד, קח, קי
ו/ה קובץ השמיטה עמ' תסד
ו/ה קול יהודה (גרשוני) עמ' רכא
ו/ה קול צופיך עמ' קעח
ו/ה קשוט גל' א עמ' 4 {חילול השם}
ו/ה רנת יצחק יהושע עמ' נג {לא ידעו}, צב {לא ידעו}, צד {דינם שיהיו עבדים}
ו/ה רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תשמו
ו/ה שיחות ר' צבי יהודה דברים עמ' 213, 411 {יברח}
ו/ה שם דרך כתובות עמ' רמז
ו/ה שעורי ר' יחיאל מיכל סוטה אות פט
ו/ה שפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' תמג {יברח}
ו/ה תורה שלמה שמות פכ"ג אות שעו
ו/ה תורת המדינה עמ' 415
ו/ה תורת הקדש ח"א עמ' שלה
ו/ה תורת השבת והמועד עמ' 323, 386
ו/ה תחומין ח"ט עמ' 208, חי"ד עמ' 40, חט"ו עמ' 32-34
ו/ה תחומין חכ"א עמ' 168
ו/ה תיבת גומא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' רסז
ו/ה תירוש ויצהר - תפארת בנים סי' נז
ו/ו אבי עזרי ח"ג
ו/ו אבני זכרון (פפר) ח"ב סי' כג אות ד {כ"מ}
ו/ו אוצר א"י ח"ב עמ' 82
ו/ו אור שמח
ו/ו אלומות יוסף (תשנ) עמ' רז
ו/ו אשר למלך
ו/ו באר חיים מרדכי דף טז
ו/ו בית המדרש
ו/ו בית שערים או"ח סי' סא
ו/ו ברית עולם (חיד"א, תשסט) עמ' קצ {כ"מ}
ו/ו גבורת יצחק עה"ת ח"ב עמ' שסז
ו/ו גופי הלכות (תשסו) עמ' שפא {כ"מ}
ו/ו גור אריה בראשית פ' לד הע' 18
ו/ו דברים אחדים (תקנח) דף קסג ע"א = מהד' תשמו עמ' תקפא {כ"מ}
ו/ו דברים אחדים (תשמו) עמ' תקפא {כ"מ בשם רא"ם}
ו/ו הגהות חבר בן חיים
ו/ו הכתב והקבלה דברים פ"כ פס' טז
ו/ו הלכות מדינה ח"ב עמ' קעג
ו/ו העלם דבר סי' כד
ו/ו הרמב"ם והזוהר
ו/ו זרעא דיוסף הקדמה דף ג ע"א
ו/ו חגוי הסלע (טאובה) הל' מלכים עמ' 207-212
ו/ו חי' הגרי"ז
ו/ו חיים ומלך
ו/ו חכמת גרשון עמ' שנב {כ"מ}
ו/ו חקרי הלכה (ויין) עמ' 42
ו/ו חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' קכג
ו/ו יד איתן
ו/ו ירושלים דדהבא עמ' כו
ו/ו כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' כח
ו/ו כנסת אברהם עמ' קכו
ו/ו כתר המלך
ו/ו לחם חקי עמ' קנא, קנג
ו/ו מנחת חינוך מצוה תקסב (דף צא ע"ד), מ"ע לרמב"ן ו (דף קיב ע"א), ח"ג עמ' שסג, שסח, תמה
ו/ו מנחת משה (קרויס) עמ' נז
ו/ו מסילות הנביאים שופטים עמ' שמח
ו/ו מעדני מלך (תשמח) עמ' קצה-ר, רה
ו/ו מעיני המים
ו/ו מקור חסד עמ' תכד
ו/ו משבצות זהב דניאל עמ' שמא
ו/ו משפט המלחמה עמ' קט-קיא
ו/ו נועם חכ"ה עמ' קכג
ו/ו נחלת דבש (ליפשיץ) מהדו"ק ח"ב סי' ט אות ד
ו/ו נחלת דבש (ליפשיץ) מהדו"ת סי' כד אות ד
ו/ו נחלת שמעון (קרסנר) מלכים ב ח"א סי' ג אות ב
ו/ו נחלת שמעון (קרסנר) מלכים ב ח"ב סי' מה אות יב
ו/ו נחלת שמעון (קרסנר) שמואל א ח"ב פרק ס פסוק כח
ו/ו נחלת שמעון (קרסנר) שמואל ב ח"א סי' יד אות ב
ו/ו סוכת דוד (שירירו) דף קפט ע"א
ו/ו ספרי דבי רב ח"ד עמ' צא-צב
ו/ו פני מלך במדבר עמ' רמב {עמון ומואב}
ו/ו ציוני מהר"נ
ו/ו קובץ באורים (שפירא)
ו/ו קובץ חי' תורה (סול') עמ' נא-סד
ו/ו קרבן אשה
ו/ו קרני ראם (ירמוש) עמ' טו
ו/ו רנת יצחק דברי הימים עמ' פז {הגהמ"י - תשלומי שלום}
ו/ו רנת יצחק יהושע עמ' שכח
ו/ו שבט מנשה (גרוסברג) עמ' 13, 17 {הגהמ"י - השבת שלום אם עשו עמנו חסד}
ו/ו שהם וישפה ח"א
ו/ו תועפת ראם (גטיניו) דף קז ע"א וע"ד {לח"מ}
ו/ו תחומין ח"ד עמ' 52
ו/ז אור הישר
ו/ז אלומות יוסף (תשנ) עמ' קס
ו/ז אמרי חן (לוונברג) {לרמב"ם נוהג גם במלחמת מצוה כדי שלא יתחזקו נגדנו ולכן לא מנאו כמצוה נפרדת כי זה מדיני מלחמה}
ו/ז אמרי יוסף (ספינקא) ויקרא-במדבר דף עח ע"ג {ארבע רוחות}
ו/ז אשר למלך
ו/ז ברכת חיים (אמסלם) עמ' מה-מו {כדבריו בס' המצוות מצוה קצ - "שנצטוינו שנבטיחם על נפשם"}
ו/ז ברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' קפט {מדוע הרמב"ם לא מנאו כמצוה, הטעמים}
ו/ז ברקאי ח"א עמ' 51, 52, 92-93 {אין מקיפים מארבע רוחות}
ו/ז דבר יהושע (שו"ת) ח"ב סי' קכו = קול תורה שנה ג חוב' א-ד עמ' כא-כד
ו/ז הלכות מדינה ח"ב עמ' קעט-קפא {האם נוהג במלחמת מצוה}
ו/ז הרמב"ם והלכותיו
ו/ז התורה והמדינה ח"ב עמ' צו = כתר אפרים עמ' יד {במלחמת מצוה}
ו/ז זאת ליעקב במדבר עמ' שכ, שכא
ו/ז זבחי צדק (דיסקין) עמ' שלג
ו/ז זוהר הרקיע (תשסד) עמ' 121
ו/ז חגוי הסלע (טאובה) הל' מלכים עמ' 213-216
ו/ז חוות בנימין ח"א עמ' קיא, קיח
ו/ז חוקת עולם עמ' 163
ו/ז חכם צבי (תשעה) ח"א סי' כו ד"ה ולי
ו/ז חכם צבי סי' כו {המטרה להקנות לנו מדות טובות ולא בשביל הגוי}
ו/ז חנן אלקים עמ' קס, קעה
ו/ז ידו בכל סי' קסא
ו/ז ילקוט מדרשי תימן ח"ב עמ' ק
ו/ז כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' תרע {הדין במלחמת מצוה, הטעם שהאויב לא יתחזק מתוך יאוש}
ו/ז להעיר להורות ולהשכיל ח"ג עמ' פט {מארבע רוחות}
ו/ז לכתך אחרי במדבר עמ' 254
ו/ז לקוטי שיחות חכ"ג עמ' 207
ו/ז מוסר המקרא והתלמוד עמ' קט
ו/ז מחניים חוב' סט עמ' 41 {הטעם}
ו/ז מחקרי ארץ ח"א חו"מ סי' ה
ו/ז משבצות זהב ירמיהו עמ' תתמח
ו/ז משיב מלחמה (תשעט) ח"ג עמ' רכג, רכז, רלו, רסד
ו/ז משיב מלחמה (תשמג) ח"ג עמ' רלט, רפד-רפה
ו/ז משך חכמה במדבר פל"א פס' ז
ו/ז משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' רלח
ו/ז משנת המדינה עמ' 45
ו/ז משנת חיים דברים עמ' כח
ו/ז משפט המלוכה כאן {האם נוהג במלחמת מצוה, הקושיה ממדין}, ועמ' תנט
ו/ז משפט המלחמה עמ' קיב-קיג
ו/ז משפט הצבא בישראל עמ' לד-לה
ו/ז משפטי שאול - ארץ ומדינה עמ' תיז
ו/ז נועם חט"ו עמ' רכח {מדוע פסק כר' נתן}
ו/ז נחלת שמעון (קרסנר) יהושע ח"ב סי' לה אות [א]
ו/ז נחלת שמעון (קרסנר) מלכים ב ח"ב סי' מה אות יב
ו/ז נחלת שמעון (קרסנר) שמואל א ח"ב פרק ס פסוק מב
ו/ז ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' תקטו
ו/ז סודו של המשפט העברי עמ' 498
ו/ז סוכה וארבעת המינים עמ' 100 {ראיית חכם צבי מכאן שגזל הגוי דאורייתא}
ו/ז ספרי דבי רב ח"ב עמ' שסא
ו/ז עין יהודה עמ' רנג
ו/ז עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 221 (עמ' 238 במהד' שניה) {זה סייג לחובה לכפות מצוות בני נח}
ו/ז עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 238
ו/ז צהר גל' יא עמ' 102
ו/ז צפנת פענח עה"ת במדבר עמ' רצג {טעם המחלוקת בספרי}
ו/ז קובץ באורים (שפירא)
ו/ז קול יהודה (גרשוני) עמ' קנ, קצו, רי
ו/ז קול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' קפב
ו/ז קול צופיך עמ' קפ-קפא
ו/ז רנת יצחק יהושע עמ' פ, רצט, שטז
ו/ז שבילי אשר עמ' עה {הטעם כדי שלא יתחזקו להילחם מתוך יאוש}
ו/ז תולדות יעקב (וורשנא) דף נו ע"ד {רמז מהפסוק "ימים רבים"}
ו/ז תורת המדינה עמ' 402-404, 406, 408, 411-414, 416, 422
ו/ז תורת הפילוסופיה עמ' 65
ו/ז תורת מנחם חל"ז עמ' 176
ו/ז תחומין ח"ד עמ' 25, 37
ו/ח אבי עזרי ח"ג
ו/ח אבן פינה (נשר) עמ' קפג
ו/ח אבני נזר או"ח סי' לג אות ג
ו/ח אגודות אזוב מדברי דף צג ע"ג {מל"מ}
ו/ח אהל שרה לאה עמ' עה, עט
ו/ח אוצרות הרמב"ם
ו/ח אוצרות יהושע עמ' שכג, תסב
ו/ח אור הישר
ו/ח אור זרוע לצדיק עמ' 92-90
ו/ח אור שמח
ו/ח אורח מישור (פלם) ח"ג עמ' מג, מח, נב
ו/ח אוריין תליתאי (תאומים) סי' נב
ו/ח אושר ירוחם עמ' צט
ו/ח אות ציון עמ' פג, ריד
ו/ח איכות הסביבה עמ' 35, 38, 39, 41
ו/ח איש מבין ח"א דף קמג ע"ג
ו/ח אמונת עתיך גל' 104 עמ' 41 {עקירתפסיפלורה}
ו/ח אמונת עתיך גל' 108 עמ' 28
ו/ח אמונת עתיך גל' 111 עמ' 18 {עץ שמפריע לחנייה}
ו/ח אמונת עתיך גל' 116 עמ' 156
ו/ח אמונת עתיך גל' 127 עמ' 33, 54
ו/ח אמרי חן (לוונברג) יבמות-גיטין עמ' קעה {מלקות רק על המפורש בפסוק}
ו/ח אמת ליעקב נזיקין ח"א עמ' קכה
ו/ח אנצי"ת ע' בל תשחית הע' 2, 3, 22, 35, 41, 43, 44
ו/ח אעירה שחר (זעפרני) עמ' פז
ו/ח ארעא דרבנן (תשעט) עמ' רס
ו/ח ארעא דרבנן סי' סד
ו/ח אשל חיים ח"ב עמ' רד-רה
ו/ח אשר למלך
ו/ח בזך לבונה עמ' שטו-שיז
ו/ח בינה בספרים עמ' קעט, קפז
ו/ח בית אהרן וישראל גל' לח עמ' נג
ו/ח בית הלל שנה ז גל' א עמ' קמד {השלכת תאי גזע}
ו/ח בית המלך (בוים) דף מ ע"ב, מא ע"א, מד ע"א
ו/ח בית ירוחם
ו/ח ברור הלכה ב"ק צא ע"ב ציון ח
ו/ח ברכות שמים מכות פ"ג אות תקלה
ו/ח ברכת משה (הגר) עמ' רנט {העברת עץ למקום אחר}
ו/ח גביע הכסף ח"ב עמ' לט {אילן סרק}, שמז {בניו מתים}, שסט {דרך השחתה}
ו/ח גופי הלכות (תשסו) עמ' שפא
ו/ח גורן דוד ח"ב סי' סו
ו/ח גליונות אבני נזר
ו/ח דברות משה ב"ב ח"א סי' כ הערה מה
ו/ח דברי חיים (שו"ת) ח"א יו"ד סי' ס, ח"ב יו"ד סי' נז
ו/ח דגל ראובן ח"ב סי' כח
ו/ח דובב מישרים (וידנפלד) עמ' רמד
ו/ח דורש טוב עמ' 47
ו/ח הלכות מדינה ח"ב עמ' קפב
ו/ח המוסר והמשפט בישראל פ"ט אות ט
ו/ח העמק דבר דברים פ"כ פסוק יט
ו/ח השיב משה (תשעה) סי' לז עמ' קד
ו/ח התעוררות תשובה (תשנב) ח"ד עמ' רסג
ו/ח ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"ג עמ' רצט
ו/ח ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"ה עמ' קפט
ו/ח ויאמר שמואל דף נב ע"ב
ו/ח זכרון שלמה (קליין) עמ' צב-צג {מניעת אמת המים}
ו/ח חגוי הסלע (טאובה) הל' מלכים עמ' 217-225
ו/ח חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"ב סי' מד אות א
ו/ח חוות יאיר (תשנז) עמ' תקסט
ו/ח חזו"א על הרמב"ם כאן
ו/ח חי' בן אריה ח"א סי' יז אות י
ו/ח חי' יחיאל דף יד ע"ג
ו/ח חי' יפה לב עמ' שכט
ו/ח חי' מהר"ם שיק סנהדרין עמ' קכב
ו/ח חיי נפש ח"ו עמ' קנג
ו/ח חמדת ישראל ח"א דף כב ע"ד {מל"מ}
ו/ח חקרי זמנים ח"ב עמ' 20
ו/ח חקרי לב (המאור) מהדו"ב ח"א עמ' קסו
ו/ח יד ישראל ח"ב
ו/ח יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קיב
ו/ח יחוה דעת ח"ה עמ' רד
ו/ח יחל ישראל (תשנב) ח"ג עמ' סב
ו/ח יחל ישראל (תשסג) ח"א עמ' רלא {מל"מ}
ו/ח ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' שה {דמיו יקרים}
ו/ח ישועת משה ח"א עמ' קמט {דרך השחתה}
ו/ח ישועת משה עמ' רנד
ו/ח כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תרטו
ו/ח כלילת יופי דף נ
ו/ח כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' שג
ו/ח כרם ציון שביעית ח"ב עמ' קסט ע"ב
ו/ח כתר המלך
ו/ח להורות נתן - שו"ת חי"ג עמ' סה
ו/ח לקוטי שיחות חל"ז עמ' 70 {דרך השחתה}
ו/ח מגדל עז עמ' תרכב, תרכג
ו/ח מגידות (תשעג) סי' ריז עמ' שמ
ו/ח מגילת ספר לאוין דף קיג ע"ב
ו/ח מדבר קדמות (תקנג) דף צא ע"ד {כ"מ}
ו/ח מוריה גל' קה עמ' סט-ע, גל' רמא עמ' סד {קוצץ אילן}
ו/ח מחנה חיים ח"א סי' מט דף עה ע"ב
ו/ח מחקרי ארץ ח"ד יו"ד סי' ב
ו/ח מחקרי ארץ ח"ז יו"ד סי' ה
ו/ח מנוחת משה דף קצג ע"ג {לוקה}, קצד ע"ג {כ"מ}, קצה ע"ב {דרך השחתה}
ו/ח מנחת אהרן (בריסק) דף נד ע"א
ו/ח מנחת חינוך ח"ג עמ' שט, שיח, תמד-תמה
ו/ח מנחת חן (אהלבוים, שו"ת) עמ' קעח {קציצת אילן בגרמא}
ו/ח מנחת מחבת עמ' רמה
ו/ח מנחת פתים (כץ) עמ' שסז
ו/ח מעיל שמואל (פלורנטין)
ו/ח מענה לשון עמ' קעז-קעח, קפב
ו/ח מצודת דוד (שפרבר) עמ' צד-צה
ו/ח מציאות קטן סי' 4
ו/ח מקדשי השם ח"א עמ' קסג {דרך השחתה}
ו/ח מקור ברוך (הגר) עמ' קעד
ו/ח מקור חסד עמ' תצב
ו/ח מראה הנוגה
ו/ח משאת המלך ח"ד סי' תקמה {כ"מ}
ו/ח משאת מרדכי ב"ק עמ' שכב
ו/ח משיב דבר ח"ב סי' נו
ו/ח משיב מלחמה (תשעט) ח"ב עמ' תיג
ו/ח משיב מלחמה (תשמג) ח"ב עמ' תלב
ו/ח משיב נבונים סי' פה
ו/ח משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"א עמ' תרסג, תרפט
ו/ח משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' רמב
ו/ח משנת אברהם על הסמ"ג ח"ד עמ' פד {כל הקוצץ אילן מאכל דרך השחתה לוקה}
ו/ח משנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' סב
ו/ח משנת יוסף שביעית ח"ב עמ' נב, נט-ס, סה
ו/ח משנת ראשונים (בארי) - ברורי הלכות עמ' מה
ו/ח משפט המלחמה עמ' קכג-קכה, קכח
ו/ח משפטי עזיאל ח"ט עמ' קג, קד
ו/ח נודע ביהודה השלם יו"ד ח"א עמ' קמז
ו/ח נודע ביהודה תנינא יו"ד סי' י
ו/ח נועם ח"ה עמ' קצב, ח"ח עמ' קיח-קיט, קכא, קכו, חי"ג עמ' רד, רטז, חי"ד עמ' לב
ו/ח נועם שיח ח"א עמ' רמ
ו/ח נחלת דבש (ליפשיץ) מהדו"ת סי' נד אות יא {מל"מ}, סי' צב אות ה
ו/ח נחלת יצחק קידושין סי' יז
ו/ח נחלת שמעון (קרסנר) יהושע ח"ב סי' לז אות ו
ו/ח נחלת שמעון (קרסנר) מלכים ב ח"א סי' ג אות ג
ו/ח נחמד למראה ח"ד דף מח ע"ג
ו/ח נתן פריו מגילה עמ' שצז
ו/ח נתן פריו מכות עמ' רח
ו/ח ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' פו
ו/ח סדר יעקב ח"א לדף יא ע"א (ד"ה עוקרין)
ו/ח סהמ"צ לרמב"ם (הליר) עמ' קי
ו/ח סודו של המשפט העברי עמ' 376, 377
ו/ח ספרי דבי רב ח"ג עמ' תכט
ו/ח עיונים במסכתות התלמוד ח"ב עמ' שכד
ו/ח עץ השדה סי' א הערה א, ג, ה, יא, סי' ג הערה א-ד, ו-ז, סי' ד הערה יב, סי' ו הערה ב, ט, סי' ז הערה ט-י, סי' טו הערה ח, סי' טז הערה א, סי' יט הערה יט
ו/ח ערוך השלחן העתיד זרעים סי' כד ס' כו
ו/ח פאר אהרן עמ' קכא, קכה, קנז, קסא
ו/ח פותח יד
ו/ח פרדס יוסף (פצנובסקי) שמות עמ' פב
ו/ח פרי השדה (דייטש) ח"א סי' כז {דמיו יקרים לא נחשב השחתה}, ח"ב סי' סה
ו/ח פרי יצחק (תשעו) עמ' קה
ו/ח פרקי נחמה עמ' 519
ו/ח פרשת השבוע (תשעב) ח"ב עמ' 70
ו/ח צור יעקב (יעבץ) נח, שמיני
ו/ח צמח צדק (חב"ד) שו"ת או"ח סי' כ אות ד
ו/ח קהלות יעקב ב"ק א
ו/ח קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' קפט
ו/ח קובץ באורים (שפירא)
ו/ח קובץ השמיטה עמ' תסד
ו/ח קרן הצבי מצוה עט אות ט, מצוה פב אות ד, ז, מצוה קח אות ז
ו/ח ריח השדה (חביב) סי' מב עמ' תלט
ו/ח רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' רפא
ו/ח שאילת יעבץ ח"א סי' עו
ו/ח שבט מנשה (גרוסברג) עמ' 84 {מל"מ}
ו/ח שו"ע הרב הל' שמירת גו"נ ס' יד-טו
ו/ח שו"ת ר"י בסן (תצז) דף סט ע"ג {לא במצור בלבד}
ו/ח שו"ת ר"י בסן (תשסו) עמ' רמג
ו/ח שופרא דישראל עמ' שי {רק דרך השחתה}
ו/ח שלחן המלך כאן, וחלק הדרושים דף ד ע"ג
ו/ח שם משמעון (פירסט) ח"א עמ' רלד, שסט
ו/ח שעורי ר"א ליכטנשטין דינא דגרמי עמ' 171
ו/ח שערי תורה (תשעה) חידושי סוגיות עמ' קסח
ו/ח תולדות יעקב (וורשנא) דף נו ע"ד
ו/ח תורת המועדים (תשכד) עמ' 239
ו/ח תורת המועדים (תשנו) עמ' 258
ו/ח תורת המלך (צדוק) סי' ג ס"ק לו {מל"מ}
ו/ח תחומין ח"ד עמ' 48, חט"ז עמ' 296, 297, 301
ו/ח תחומין חכ"ב עמ' 293
ו/ח תיבת גומא (זכרון אהרן) ח"א עמ' רג
ו/ח תיבת גומא (תשסז) עמ' פו
ו/ח תירוש ויצהר - תפארת בנים סי' נז {מל"מ}
ו/ח תלמי השדה עמ' רלט, רמא, רמו
ו/ט אהל דוד (קהן) ח"ג הושע פ"ה פס' ז
ו/ט אות ציון עמ' קעט
ו/ט איש מבין ח"א דף קמג ע"ג
ו/ט אמונת עתיך גל' 102 עמ' 23 {עץ פרי זכרי}
ו/ט אמונת עתיך גל' 111 עמ' 19
ו/ט אמונת עתיך גל' 127 עמ' 33
ו/ט אנצי"ת ע' בל תשחית הע' 24-26, 28-30
ו/ט אשל חיים ח"ב עמ' רד
ו/ט אשר למלך
ו/ט באר חיים מרדכי דף צד
ו/ט בזך לבונה עמ' שטו
ו/ט בינה בספרים עמ' קעט {לח"מ}
ו/ט בית אהרן וישראל גל' לח עמ' נד-נה
ו/ט ברור הלכה ב"ק צא ע"ב ציון ח
ו/ט ברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' ריח
ו/ט ברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' קטז
ו/ט דברי אור ח"ד עמ' רלט
ו/ט דברי חיים (שו"ת) ח"א יו"ד סי' ס
ו/ט דברי שאול דברים עמ' קנג
ו/ט הכתב והקבלה דברים פ"כ פס' כ
ו/ט העמק דבר דברים פ"כ פסוק יט
ו/ט הר המלך ח"ו עמ' קנד
ו/ט התעוררות תשובה (תשנב) ח"ד עמ' רסה
ו/ט וישאל שאול יו"ד סי' יג
ו/ט זה השער שער ג סי' פב {אילן סרק}
ו/ט חגוי הסלע (טאובה) הל' מלכים עמ' 217-225
ו/ט חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"ב סי' מד אות א
ו/ט חוות יאיר סי' קצה
ו/ט חי' חתם סופר
ו/ט חי' יפה לב עמ' של {אילן סרק}
ו/ט חי' משנה פסחים עמ' ש
ו/ט חקרי זמנים ח"ב עמ' 20
ו/ט חקרי לב (המאור) מהדו"ב ח"א עמ' קסו
ו/ט יד המלך (לנדא)
ו/ט ימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' רנה {אילן סרק}
ו/ט כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תקמו
ו/ט כפי אהרן (זס') תליתאה עמ' קסד
ו/ט כרם יעקב עמ' נו
ו/ט מגדל עז עמ' תרכב, תרכג
ו/ט מוסר המקרא והתלמוד עמ' קיא
ו/ט מוריה גל' קה עמ' סט-ע
ו/ט מנוחת משה דף קצג ע"ד {עושה דבר מועט}, קצה ע"א {הזקין}
ו/ט מנחת מחבת עמ' רמו
ו/ט מעיל שמואל (פלורנטין)
ו/ט מענה לשון עמ' קפב, קפד
ו/ט מצודת דוד (שפרבר) עמ' צה
ו/ט מציאות קטן סי' 4
ו/ט מקדשי השם ח"ב עמ' רכז {שהזקין}
ו/ט משא בני קהת
ו/ט משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"א עמ' תרפט
ו/ט משנה הלכות ח"ז סי' ק דף עז ע"א {גוי שעסק בתורה - לא נקט בן נח}
ו/ט משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' רמד {אילן שהזקין}
ו/ט משנת יוסף שביעית ח"ב עמ' ס-סא, סג, ח"ד עמ' מד
ו/ט משנת יעקב זמנים ח"א עמ' קעט-קפ
ו/ט משפטי עזיאל ח"ד עמ' רפט, ח"ט עמ' קו
ו/ט נועם ח"ח עמ' קכז, קל, חי"ג עמ' רט, ריב, רטז-ריז
ו/ט נחלת יצחק קידושין סי' יז
ו/ט עבודת הגרשוני עמ' תטז
ו/ט עלי עין עמ' יא
ו/ט עץ השדה סי' ב הערה א, ו-ח, יא
ו/ט פאר אהרן עמ' קכא-קכב, קל, קלג-קלד, קסא
ו/ט צמח צדק (חב"ד) שו"ת או"ח סי' כ אות ד
ו/ט קובץ השמיטה עמ' תסד
ו/ט קרן הצבי מצוה מצוה פב אות ב
ו/ט רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' רפא
ו/ט שבט הלוי (ווזנר) ח"ו סי' קיב
ו/ט שו"ע הרב הל' שמירת גו"נ ס' טז
ו/ט שו"ת ר"י בסן (תשסו) עמ' רמד {כ"מ}
ו/ט שמחת עולם (הרבסט) ח"ב שביעית סי' יב אות ב
ו/ט תורת חיים (שור) ב"ק צא ע"ב
ו/ט תחומין ח"ד עמ' 48, 274-272, ח"י עמ' 258, חט"ז עמ' 300-301
ו/ט תירוש ויצהר - תפארת בנים סי' נז {לח"מ}
ו/י אוצרות יהושע עמ' שכג, תסב
ו/י אור הישר
ו/י אור המזרח טבת תשיז עמ' 24 (מקוצר בנועם חי"ח עמ' רנב)
ו/י אמונת עתיך גל' 127 עמ' 32
ו/י אמרי בינה (אוירבך) - דיינים סי' כז [ד] ד"ה עוד [ב], אבן העזר סי' ט [ו] ד"ה והנה
ו/י אמרי שפר (פינטו) עמ' רמט
ו/י אנצי"ת ע' בל תשחית הע' 10, 21, 85
ו/י אעירה שחר (זעפרני) עמ' צ-צא
ו/י ארעא דרבנן (תשעט) עמ' קצט
ו/י אשל אברהם (שפירא) עמ' שכה {הגהמ"י}
ו/י בזך לבונה עמ' שטו-שטז
ו/י בית המלך (בוים) דף לה ע"ג
ו/י ברוך אומר חו"מ עמ' קלט*
ו/י ברור הלכה שבת קה ע"ב ציון ע
ו/י ברכת אהרן מאמר רסב אות ג
ו/י דבר אברהם ח"א סי' טז אות כד
ו/י דבר יהושע (שו"ת) ח"ג יו"ד סי' כד
ו/י דברות אליהו ח"ה עמ' נב-נג, נה {מכת מרדות}
ו/י דברות משה סנהדרין עמ' תפה {מכת מרדות}, תקסט {דרך השחתה}
ו/י דברות משה קדושין סי' לג הערה מו, ב"ק ח"ב סי' סג ענף ד
ו/י דברי יצחק (מורסיא) - פני המלך עמ' ה
ו/י דברי סופר עמ' פז
ו/י דורנו מול שאלות הנצח עמ' 111 {השחתה לשם תיקון}
ו/י דרכי חושן ח"א עמ' רצט
ו/י הל' ביה"ב (חב"ד) עמ' קנז
ו/י התורה והמדינה חי"א עמ' תט
ו/י התעוררות תשובה (תשנב) ח"ד עמ' רסט-ער
ו/י ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"ו עמ' נב
ו/י ויקח אברהם [ארעא דרבנן סי' סד]
ו/י זכרון זאב עמ' קלח
ו/י חגוי הסלע (טאובה) הל' מלכים עמ' 217-225
ו/י חי' חתם סופר
ו/י חי' ר' שלמה (תשמב) עמ' קלב
ו/י חיים ומלך
ו/י חיתו ארץ עמ' 43
ו/י טהרת יו"ט ח"ג עמ' מד
ו/י טל חיים (טל) הלכות פסח עמ' רו
ו/י יד אפרים (ביליצר) - שו"ת עמ' קפג
ו/י יד ישראל ח"ב
ו/י יד פשוטה אהבה עמ' תתרסה
ו/י יחל ישראל (תשסג) ח"א עמ' רלג {רדב"ז}
ו/י כבוד מלכים (לייטר)
ו/י כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' קסט, תתכד-תתכה
ו/י כפי אהרן (זס') תנינא עמ' ה
ו/י כרם ציון שביעית ח"א דף פב ע"א
ו/י לב דוד (פלדמן) עמ' סד {בל תשחית מדרבנן}
ו/י להורות נתן - שו"ת ח"ג עמ' יב ע"ב, קנד ע"ב
ו/י לקוטי שיחות חכ"ט עמ' 11
ו/י מאכסניא של התורה סי' נג
ו/י מגידות (תשעג) סי' ריז עמ' שמא
ו/י מועדים וזמנים ח"ז סי' קמד
ו/י מוריה גל' קה עמ' ע
ו/י מחנה יוסף (תשעב) סי' עט אות ז
ו/י מחנה לויה (תשעד) עמ' רו, כט, לא
ו/י מחקרי ארץ ח"ד יו"ד סי' ב
ו/י מי יהודה יו"ד סי' נא
ו/י מנחה לאהרן (וולף) עמ' 66
ו/י מנחת חינוך ח"ב עמ' שו, ח"ג עמ' שי
ו/י מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ג עמ' קכה
ו/י מנחת כהן (יוסף חיים) דף פד ע"ג {מדרבנן}, פה ע"ג
ו/י מנחת מחבת עמ' רמו
ו/י מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' תקנד
ו/י מענה לשון עמ' קעז-קעט, קפה
ו/י מערכי לב (ציר') עמ' קי
ו/י מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"א עמ' תלב-תלג
ו/י מצודת דוד (שפרבר) עמ' צד-צה {דרבנן}
ו/י מצות ראיה עמ' כט
ו/י מציאות קטן סי' 4
ו/י מקור חסד עמ' כו
ו/י מראה הנוגה
ו/י משא בני קהת
ו/י משנה הלכות ח"ה סי' רט {שבירת כלי - מדרבנן}
ו/י משנה הלכות ח"ז סי' ק דף עז ע"א {בן נח שרצה לעשות, גוי שנתן צדקה - חילופי הכינויים}
ו/י משנה הלכות ח"י סי' רצו
ו/י משנת חיים דברים עמ' תנט
ו/י משנת יוסף שביעית ח"ב עמ' סד
ו/י משפט המלחמה עמ' קכג {רדב"ז}, קכו, קכט
ו/י משפטי דרבנן עמ' לא, מח
ו/י משפטים לישראל עמ' רנה
ו/י מתנת חיים - מאמרים ח"א עמ' קעט
ו/י נודע ביהודה השלם יו"ד ח"א עמ' קמו
ו/י נועם ח"ח עמ' קיח-קיט, קכא, קכג, קלב, חי"ג עמ' רי, חי"ד עמ' לב, חי"ז עמ' רעב [בית אב (ענתבי)י סי' עד]
ו/י נחלת יצחק קידושין - קו"א לסי' יז
ו/י נחלת שמעון (קרסנר) רות סי' ד אות י
ו/י נר יצחק (ארדיט) עמ' קפה-קפו
ו/י נר מצוה (ואלק) מצוות דף פה ע"א
ו/י נתן פריו מגילה עמ' שצז
ו/י נתן פריו סוגיות ח"א עמ' לח
ו/י סהמ"צ לרס"ג ח"ב דף מז ע"ב, רלט ע"ד
ו/י ספרי דבי רב ח"ג עמ' תכו-תכז
ו/י עטרת מרדכי (וינברג) דף כא ע"א {בל תשחית בשבירת כוס בחתונה}
ו/י עיונים במסכתות התלמוד ח"ב עמ' שכד, שכו
ו/י עמוד הימיני (ישראלי, תשכו) עמ' קע
ו/י עץ הדר השלם עמ' מט
ו/י עץ השדה סי' א הערה ג, ה, סי' ב הערה יז, כג, סי' ו הערה י, סי' ז הערה יב, יז-כב, ל, סי' טו הערה ו, ח, סי' טז הערה א-ב
ו/י פאר אהרן עמ' קמא, קמה, קנז
ו/י פני מלך (גוטליב) שמות עמ' קפט
ו/י פרדס יוסף (פצנובסקי) בראשית עמ' תקסח
ו/י פרקי נחמה עמ' 519
ו/י צמח צדק (חב"ד) שו"ת או"ח סי' כ אות ד
ו/י קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' שס
ו/י קובץ השמיטה עמ' תסד
ו/י קול יהודה (גרשוני) עמ' ריח
ו/י ריח השדה (חביב) סי' לה עמ' שצח
ו/י רנת יצחק יהושע עמ' קו
ו/י רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' רפא
ו/י שארית ישראל (שציפנסקי) ח"א עמ' תז {לח"מ}
ו/י שדה יצחק עמ' קפא
ו/י שו"ע הרב הל' שמירת גו"נ ס' יד
ו/י שו"ת ר"י בסן (תשסו) עמ' רמג-רמד
ו/י שו"ת רי"ט וייל יו"ד סי' פד
ו/י שלמי יוסף שבת ח"ג עמ' תנז
ו/י שם ישראל - שו"ת עמ' ג
ו/י שם משמעון (פירסט) ח"א עמ' רכז, ח"ב עמ' פד
ו/י שעורי ר"א ליכטנשטין דינא דגרמי עמ' 171
ו/י שערי תורה (תשעה) חידושי סוגיות עמ' קסח
ו/י שרידי אש ח"ב עמ' תקנב
ו/י תורה לשמה (תשעג) עמ' רלד, תל
ו/י תורה שלמה בראשית פ"ט אות כז
ו/י תורת האשם עמ' צג, קסד {אינו לוקה}
ו/י תורת המלך (אריאלי) (מלואים)
ו/י תורת חיים (שור) ב"ק צא ע"ב
ו/י תחומין ח"א עמ' 332, ח"ד עמ' 49, ח"י עמ' 258, חי"ד עמ' 344
ו/י תחומין חכ"ב עמ' 236, 295
ו/י תלמי השדה עמ' רמג-רמד
ו/יא אגרות משה יו"ד ח"ב סי' קנ
ו/יא אוצר א"י ח"ג עמ' 37, 41
ו/יא אור הישר
ו/יא אות היא לעולם ח"א דף ב ע"ב
ו/יא ברור הלכה שבת יט ע"א ציון ז
ו/יא ברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' רטז
ו/יא דברות משה גיטין עמ' קצה
ו/יא דרך ישרה ח"ב עמ' ריא-ריב
ו/יא הלכות מדינה ח"ב עמ' רסב
ו/יא הרמב"ם והלכותיו
ו/יא התורה והמדינה ח"ב עמ' צד
ו/יא וישאל שאול או"ח סי' כד
ו/יא חגוי הסלע (טאובה) הל' מלכים עמ' 226-228
ו/יא חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"א עמ' לג
ו/יא חוות יאיר סי' קצה (תשנז עמ' תקסט)
ו/יא חקרי זמנים ח"ב עמ' תקמח
ו/יא יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קיב
ו/יא יחי ראובן (זסלנסקי) עמ' לו
ו/יא כתר אפרים עמ' יג
ו/יא להורות נתן מועדים ח"ב עמ' רפו
ו/יא מאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 85
ו/יא מילי דמרדכי
ו/יא מלך ישראל עמ' 321, 390
ו/יא מלכי בקדש (הירשנזון, תשסז) ח"א עמ' 150
ו/יא מעיל שמואל (פלורנטין)
ו/יא מפניני הרב עמ' תיט
ו/יא מקראי קדש (תשנג) עמ' לא
ו/יא משיב מלחמה (תשעט) ח"ב עמ' פז
ו/יא משיב מלחמה (תשמג) ח"א עמ' עד-עו, עח, פא, ח"ב עמ' צג
ו/יא משנת חיים דברים עמ' תנט
ו/יא משפט המלחמה עמ' קנג
ו/יא משפט הצבא בישראל עמ' לז
ו/יא משפטי עזיאל ח"ח עמ' קכז
ו/יא נחלת שמעון (קרסנר) שופטים ח"ב סי' מז אות ח-ט
ו/יא סיני ס' יובל עמ' קעא-קעו, קעח
ו/יא ספרי דבי רב ח"ג עמ' תכו
ו/יא עמוד הימיני (ישראלי, תשכו) עמ' קע
ו/יא צפנת פענח דברים עמ' קנח
ו/יא רנת יצחק יהושע עמ' ס
ו/יא רסיסי טל (עמיטל) ח"א עמ' לז, מ
ו/יא שו"ת השבי"ט ח"א עמ' כט
ו/יא שערי טהר ח"ח סי' קטז
ו/יא תורה שלמה בראשית פ"א השמטות לאות תלא (עמ' קפ)
ו/יא תורת הג"ר אלכסנדר משה עמ' תפ
ו/יא תורת החוף ימים - שפתי חיים סי' ב אות ט
ו/יא תורת המועדים (תשנו) עמ' 188
ו/יא תורת המלך (שפירא) ח"ב עמ' רלב
ו/יא תורת השבת והמועד עמ' 71-69, 76, 82
ו/יא תורת ירוחם ח"ג דף נד ע"ב
ו/יב בית זבול ח"ב סי' לב אות ג
ו/יב דברות משה נדה וטהרות עמ' תרטו {קונה מקומו כמת מצוה}
ו/יב הלכות מדינה ח"ב עמ' רב, רד
ו/יב חגוי הסלע (טאובה) הל' מלכים עמ' 229-231
ו/יב חזו"א יו"ד סי' רט ס"ק יג, ב"ק סי' יח ס"ק טו
ו/יב יסודי ישורון ח"ב עמ' עה
ו/יב ירושלים דדהבא עמ' ח
ו/יב לב אריה (הורביץ) עמ' קסו
ו/יב לבושי מרדכי לקו"ת עמ' קא
ו/יב מזכרת למשה עמ' נז-נח
ו/יב מראה הפנים עירובין דף יב
ו/יב משיב מלחמה (תשעט) ח"ב עמ' שכה, של
ו/יב משיב מלחמה (תשמג) ח"ב עמ' שמו
ו/יב משנת יעקב זרעים ח"ב עמ' עה
ו/יב משפט המלחמה עמ' קסט
ו/יב משפטי עזיאל ח"ח עמ' קכז
ו/יב נתיבות מרדכי יבמות ח"א עמ' קסה
ו/יב צפנת פענח דברים עמ' ריא
ו/יב קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' נז
ו/יב קול מבשר (ראטה) ח"א עמ' קפד {רדב"ז}
ו/יב קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' שח, ח"ב עמ' קפח {רדב"ז}
ו/יג אבן ישראל (פישר) ח"ב עמ' קיב
ו/יג אהל שרה לאה עמ' תתלו
ו/יג אור הישר
ו/יג אור שמח
ו/יג אמונת יהושע עמ' שפה {דמאי שנפטרו במלחמה ועברה המלחמה}
ו/יג באהלה של תורה או"ח סי' נה אות ב-ג
ו/יג בית אהרן (צוקרמן) עמ' לו
ו/יג גינת ראובן תרומות עמ' קז
ו/יג דברות משה זרעים עמ' תתמה {ארבעה דברים פטרו במחנה אוכלים הדמאי}
ו/יג דברות משה מועד ח"א עמ' סה {ארבעה דברים פטרו במחנה אוכלים הדמאי}
ו/יג דרך ישרה ח"ב עמ' ריא
ו/יג הלכות מדינה ח"ב עמ' רלז, רנג-רנד
ו/יג התורה והמדינה ח"א עמ' עט
ו/יג זבחי צדק (דיסקין) עמ' רפו
ו/יג חגוי הסלע (טאובה) הל' מלכים עמ' 232-238
ו/יג חזו"א או"ח סי' קיד ס"ק א
ו/יג חזו"א על הרמב"ם
ו/יג חי' בן אריה ח"ב סי' יד ס"ק ג
ו/יג חי' רעק"א (פרדס)
ו/יג חיי נפש ח"ג דף מא, נח {לח"מ}
ו/יג חכם צבי (תשעה) ח"א סי' ה ד"ה הראיה
ו/יג חק לישראל נזיקין עמ' 128
ו/יג חקרי זמנים ח"ב עמ' תקנב
ו/יג טל אורות (ג'ויא תשמז) עמ' 479 {כ"מ}, 489
ו/יג טל אורות (ג'ויא) - ביאור המרדכי דף קג ע"ג
ו/יג יד ישראל ח"ב
ו/יג יחנך בני סי' שסו סעיף ב אות ה
ו/יג כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' נה
ו/יג כתר אפרים עמ' טז
ו/יג לשד השמן (ירוש')
ו/יג מוריה גל' ריט עמ' פב {חזו"א}
ו/יג מזבח חדש דף סח ע"ב
ו/יג מזכרת למשה עמ' מז, פ-פא
ו/יג מלך ישראל עמ' 514
ו/יג מנחת יהודה (לפקוביץ) זרעים ועניינים עמ' נח
ו/יג מנחת עני (זינצהיים) ח"ב ע' ערובי תחומין
ו/יג מעיל שמואל (פלורנטין)
ו/יג מראה הפנים עירובין דף יב
ו/יג משא בני קהת
ו/יג משבצות זהב שופטים עמ' קכג {גם בחזרתם}
ו/יג משיב מלחמה (תשעט) ח"ב עמ' ו, י, לט, נג
ו/יג משיב מלחמה (תשמג) ח"א עמ' קמא, קמח, קסב, רטו, רלב, רלח, ח"ב עמ' ו, יא, נז, שיא
ו/יג משכן שילה עמ' שד, שלב
ו/יג משנה הלכות ח"ג סי' לז
ו/יג משנת המדינה עמ' 40, 46
ו/יג משנת יעקב זמנים ח"א עמ' קצא-קצד
ו/יג משפט המלחמה עמ' קלה, קמז-קנ, קנו
ו/יג משפטי עזיאל ח"ח עמ' קכז-קכח
ו/יג משק ביתי סי' שי (קנה ע"א) {מגדל עז}
ו/יג משרת משה (עטייה)
ו/יג נחמד למראה ח"ב דף סה ע"א {מגדל עז}
ו/יג נשמת אברהם ח"ה עמ' לד {כ"מ}
ו/יג עץ החיים (אבולפיה, תפט) ח"ב דף קכד ע"ד
ו/יג עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' מו, ח"ב עמ' צד
ו/יג עצי אלמוגים סי' קנח ס"ק טז
ו/יג פירות מפוזרין עמ' מה {כ"מ}
ו/יג פרי האדמה ח"ג
ו/יג קרית אריאל עמ' טו
ו/יג שבט הלוי (ווזנר) ח"ו סי' רו
ו/יג שו"ע הרב או"ח סי' שסו ס"ב
ו/יג שעלי דעת גל' ג עמ' 41-43 {עירובי חצרות}, 44 {בחזרתם}, 48 {השמיט תחומין}, 49 {חזו"א מגיה "מחנה" במקום "מחיצה"}, 52 {כנ"ל}
ו/יג שער המלך ח"א עמ' סט
ו/יג שפת אמת על התלמוד ח"א דף צח ע"א
ו/יג תורת המלך (שפירא) ח"ב עמ' רכג
ו/יג תחומין ח"ב עמ' 13-12, 17, 19, ח"ג עמ' 44
ו/יד איכות הסביבה עמ' 58
ו/יד ארץ חמדה (ישראלי) עמ' סא, סד, סה
ו/יד אשר למלך
ו/יד די השב דף לג ע"א
ו/יד הלכות מדינה ח"ב עמ' ל-לא, לג
ו/יד התורה והמדינה ח"ב עמ' צג, קובץ ד עמ' רט
ו/יד ואם תאמר ח"ג קושיה 603 {לדורות}
ו/יד זבחי צדק (דיסקין) עמ' שמג
ו/יד זכרון יוסף (שטיינהרט) חו"מ סי' י
ו/יד חגוי הסלע (טאובה) הל' מלכים עמ' 239-242
ו/יד יד ישראל ח"ב
ו/יד יד פשוטה אהבה עמ' תרצה
ו/יד כבוד מלכים (לייטר)
ו/יד מבוא למשנה תורה עמ' 225
ו/יד מזכרת למשה עמ' סו-סז, סט, עא-עב
ו/יד משיב מלחמה (תשעט) ח"ב עמ' רלה
ו/יד משיב מלחמה (תשמג) ח"ב עמ' רמו
ו/יד משנת יעקב זמנים ח"א עמ' קעט-קפ, נשים ח"ב עמ' שטז-יז
ו/יד משפט המלחמה עמ' צא, קכא
ו/יד משפט הצבא בישראל עמ' קנח
ו/יד סודו של המשפט העברי עמ' 382
ו/יד ספרי דבי רב ח"ד עמ' צה
ו/יד פני משה (שלז')
ו/יד צפנת פענח שמות עמ' קפג
ו/יד שעלי דעת גל' ג עמ' 52, 53, 56
ו/יד תהלה לדוד (מן) קדשים סי' ל ס"ק טז
ו/יד תורת אמך ח"א עמ' 286
ו/טו אור שמח
ו/טו איכות הסביבה עמ' 58
ו/טו אפר קדשים עמ' פד
ו/טו ארץ חמדה (ישראלי) עמ' סא-סה
ו/טו אשר למלך
ו/טו הלכות מדינה ח"ב עמ' ל-לא, לד
ו/טו התורה והמדינה ח"ד עמ' רט
ו/טו חגוי הסלע (טאובה) הל' מלכים עמ' 243-244
ו/טו חסדי דוד ח"ב עמ' תקמו
ו/טו חפץ חיים כלל ו ס"ק ב
ו/טו חתן סופר או"ח ח"א עמ' נו
ו/טו יד ישראל ח"ב
ו/טו יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' צה
ו/טו מבוא למשנה תורה עמ' 225, 238, 325
ו/טו מזכרת למשה עמ' סו-סז, סט, עא-עב
ו/טו מנחת חינוך ח"ג עמ' שסו
ו/טו משיב מלחמה (תשעט) ח"ב עמ' רלה
ו/טו משיב מלחמה (תשמג) ח"ב עמ' רמו
ו/טו משפט המלחמה עמ' צא, צג, קכא
ו/טו משפט הצבא בישראל עמ' קנח
ו/טו סודו של המשפט העברי עמ' 382
ו/טו ספרי דבי רב ח"ד עמ' צו
ו/טו עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' צה
ו/טו פני משה (שלז')
ו/טו צפנת פענח דברים עמ' מא
ו/טו שעלי דעת גל' ג עמ' 52, 53, 56
ו/טו שפת אמת על התלמוד ח"ב דף סא ע"א
ו/טו תהלה לדוד (מן) קדשים סי' ל ס"ק טז
ו/טו תוספתא כפשוטה מועד עמ' 1204
ו/טו תורת אמך ח"א עמ' 286
ו/טו תורת השבת והמועד עמ' 337
ו/טו תחומין ח"ט עמ' 245, 248


ז/995 הלכות מלכים פרק ז *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ז/רה"פ אמרות מלך
ז/רה"פ באר מרים ח"ב
ז/רה"פ הרמב"ם המדויק
ז/רה"פ יד פשוטה
ז/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ז/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ז/רה"פ משפט המלוכה
ז/רה"פ ערוך השלחן העתיד לקוטים סי' עו
ז/רה"פ פי' ר"י קאפח
ז/רה"פ רמב"ם לעם
ז/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ז/רה"פ תורת המלך (אריאלי)
ז/א אוצר א"י ח"ג עמ' 31
ז/א אור הרעיון עמ' קמא {ממנין כהן}
ז/א אור ליהודה (תשנט) עמ' עב {השמיט שלובש שמונה בגדים}, עו {מינוי משוח מלחמה - בשעת מלחמה}
ז/א אמרי חן (לוונברג)
ז/א אמת ליעקב נשים עמ' קל {מלחמת מצוה}
ז/א אעירה שחר (רוזנטל) סוטה עמ' קפ
ז/א בגדי כהונה (שחור) עמ' תד, תז, תכא-תכב, תלא
ז/א בית אהרן וישראל גל' ל עמ' עא {באר מרים}
ז/א בית יחזקאל (סרנה) גליונות
ז/א במלכות היהדות עמ' 103 {במלחמת מצוה}
ז/א ברור הלכה סוטה מב ע"א אחרי ציון א
ז/א ברור הלכה סנהדרין טז ע"א אחרי ציון ד
ז/א ברקאי ח"א עמ' 49, 51
ז/א בתי כהונה (תצו) בית ועד סי' ח, דף עח ע"א
ז/א בתי כהונה (תשסה) עמ' קסב
ז/א גבורת יצחק ברכות ח"א עמ' ל
ז/א גבורת יצחק סוטה ח"ב עמ' קג, קז-קט
ז/א גבורת יצחק סנהדרין ח"א עמ' רלא
ז/א גשר יהושע עמ' 238
ז/א דבר אברהם ח"א סי' א אות ו
ז/א דבר שאול סוטה סי' סד אות א-ב
ז/א דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' תקכה, תקל
ז/א הלכות מדינה ח"ב עמ' קכה
ז/א הר המלך ח"ב עמ' שלא-שלג
ז/א התורה והמדינה ח"ב עמ' צג, ח"ה עמ' סז, שנט
ז/א חגוי הסלע (טאובה) הל' מלכים עמ' 245-249
ז/א חי' ר' יהודה זרחיה עמ' קעח
ז/א חנן אלקים עמ' קנה
ז/א חסדי דוד ח"ה עמ' תתקמ
ז/א חקרי זמנים ח"ב עמ' לז, ח"ד עמ' שו
ז/א יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קז
ז/א ילקוט מדרשי תימן ח"ב עמ' ריח
ז/א ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' שעט
ז/א כבוד חכמים (לכבוד ר' דוב אריה לעווינטהאל, פילדלפיה תרצה) עמ' צה-צז
ז/א כתר אפרים עמ' יב
ז/א לאור ההלכה (תשסד) עמ' לב-מ {משוח מלחמה}
ז/א לב מבין
ז/א לילה כיום יאיר (באום) עמ' 298 {מצות משוח מלחמה}
ז/א לכתך אחרי במדבר עמ' 253
ז/א מבוא למשנה תורה עמ' 238
ז/א מגן צבי עמ' שמח
ז/א מוריה גל' רמג עמ' מב {מלחמת רשות}
ז/א מזבח חדש דף סח ע"ג {ראב"ד}
ז/א מילי דמרדכי
ז/א מלכות יהודה וישראל עמ' 314, 323
ז/א מנחת חינוך ח"א עמ' שצב
ז/א מעיני המים
ז/א מפניני הרב עמ' תיח
ז/א מרכבת המשנה מהדו"ב
ז/א משיב מלחמה (תשעט) ח"ג עמ' רנח
ז/א משיב מלחמה (תשמג) ח"א עמ' קיז
ז/א משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' רמט
ז/א משנת חיים במדבר עמ' ריא, שצט, תקמ
ז/א משנת חיים יומא עמ' תקלב
ז/א משנת יעבץ שמיטה עמ' קסא
ז/א משפט המלחמה עמ' לט, מא, עט, צח-קא
ז/א משפט הצבא בישראל עמ' קסג {כ"מ}
ז/א משפטי שאול - ארץ ומדינה עמ' תיד {ראב"ד - רכי הלבב}, תטו {רדב"ז}, תטז {ראב"ד}
ז/א נאות אפרים ח"א עמ' רלט
ז/א נועם חט"ו עמ' רל
ז/א נחלת אהרן סי' ח-י
ז/א נחלת שמעון (קרסנר) יהושע ח"ב סי' נו אות ב
ז/א נחלת שמעון (קרסנר) שופטים ח"א סי' ג אות ג
ז/א נחלת שמעון (קרסנר) שמואל ב ח"ב סי' מז אות מט
ז/א ניר לדוד
ז/א נר מצוה (ואלק) מצוות דף נה ע"ד {תוכחת הכהן גם במלחמת מצוה}
ז/א סהמ"צ לרמב"ם (הליר) עמ' פג
ז/א עבודת היום יומא עמ' רי
ז/א עין חנוך עמ' רפג
ז/א פני שלמה (גנצפריד) נזיקין עמ' רכד
ז/א פרשת נזיר עמ' שיא
ז/א צמיחת גאולתנו עמ' רט
ז/א קובץ באורים (שפירא)
ז/א קובץ חי' תורה (סול') עמ' קכח-קכט
ז/א קול דודי סוטה סי' אלף כה, אלף מט, אלף נט
ז/א קול יהודה (גרשוני) עמ' קנא, קסח, קצד
ז/א קול צופיך עמ' קפא
ז/א קרית מלך
ז/א רנת יצחק יהושע עמ' רט, שמואל עמ' שעג {משוח מלחמה}
ז/א רנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' רצה
ז/א רשימות (שניאורסון) חוב' קלט ס"ה
ז/א שאר יוסף ח"ג
ז/א שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' רנא
ז/א שעורי יומא דף ב ע"א ד"ה אכן ברמב"ם, יב ע"ב ד"ה הנה יש לעיין
ז/א שעורי ר' יחיאל מיכל סוטה אות קיז {ראב"ד}
ז/א שערי היכל יומא מערכה קפז {בשעת מלחמה}
ז/א תורת המועדים (תשכד) עמ' 171
ז/א תורת המועדים (תשנו) עמ' 187
ז/א תחומין ח"ד עמ' 59, ח"ח עמ' 456, ח"י עמ' 31, חי"ג עמ' 231
ז/ב אור שמח
ז/ב אלומות יוסף (תשנ) עמ' רד
ז/ב אמת ליעקב מקרא עמ' רפו
ז/ב אמת ליעקב נשים עמ' קל {אומר גם בספר וגם במלחמה}, קלא
ז/ב בגדי כהונה (שחור) עמ' תד
ז/ב במלכות היהדות עמ' 35, 103
ז/ב ברור הלכה סוטה מב ע"א ציון א, ב
ז/ב גבורת יצחק ברכות ח"א עמ' לב
ז/ב גבורת יצחק סוטה ח"ב עמ' קב-קג
ז/ב גבורת יצחק סנהדרין ח"א עמ' רלח
ז/ב גבורת יצחק עה"ת ח"ב עמ' שנו
ז/ב דבר שאול סוטה סי' סו אות ב, ל
ז/ב דברי הרב עמ' יג
ז/ב דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' תקכח, תקל, תקלב-תקלג
ז/ב הלכות מדינה ח"ב עמ' קל-קלא
ז/ב המעלות לשלמה עמ' רצה-רצו
ז/ב זכרון סופרים {אומר לעם מי האיש אשר נטע כרם וכו'} [עיין תשו' מהרי"א ח"ב סימן ע"ז]
ז/ב חגוי הסלע (טאובה) הל' מלכים עמ' 250-252
ז/ב חי' הגרז"ס נשים עמ' שכט {לח"מ}
ז/ב חסדי דוד ח"ג עמ' תסא
ז/ב יד לרמב"ם עמ' 30
ז/ב יוסף לקח כרך א ח"א עמ' קלא, כרך ב ח"ב עמ' קד
ז/ב כבוד מלכים (לייטר)
ז/ב לאור ההלכה (תשסד) עמ' לג-לד
ז/ב לב מבין
ז/ב לכתך אחרי במדבר עמ' 253 {או"ש}
ז/ב מגן צבי עמ' שמד {לח"מ}
ז/ב מלילות ח"א עמ' 30 {תפקיד משוח מלחמה}
ז/ב מלכות יהודה וישראל עמ' 323
ז/ב מנחת חינוך ח"א עמ' שצב, ח"ג עמ' שד
ז/ב מעיני המים
ז/ב משיב מלחמה (תשמג) ח"ג עמ' שפב
ז/ב משפטי שאול - ארץ ומדינה עמ' תטו, תטז
ז/ב נחלת אהרן
ז/ב ספרי דבי רב ח"ג עמ' תיד
ז/ב עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' נט
ז/ב פרפרת הפרשה פרשת שופטים פרק כ פסוק ב-ח
ז/ב צמיחת גאולתנו עמ' רט
ז/ב צפיה ח"ג עמ' 265
ז/ב צפנת פענח דברים עמ' קנג
ז/ב קובץ חי' תורה (סול') עמ' כט
ז/ב קול דודי סוטה סי' אלף יג
ז/ב רלב"ג דברים פ"כ פסוק ז עמ' קפה
ז/ב רנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' שע
ז/ב תורת השבת והמועד עמ' 370
ז/ב תורת יחיאל (שלזינגר) בראשית עמ' מג
ז/ב תורת מנחם חמ"ד עמ' 32
ז/ב תחומין חי"ג עמ' 231
ז/ב תירוש ויצהר - תפארת בנים סי' נז {לח"מ}
ז/ג אהל שרה לאה עמ' שפ {השמיט שהכהן אומר דברי מוסר}
ז/ג אור שמח
ז/ג אלומות יוסף (תשנ) עמ' רד
ז/ג אמונת עתיך גל' 120 עמ' 90 {השמיט פטור שבט לוי}
ז/ג אמרי יהודה (דרעי, תשעב) מאמרים עמ' קעט
ז/ג אמת ליעקב נשים עמ' קל {לשון הקודש}, קלא-קלב
ז/ג אעירה שחר (רוזנטל) סוטה עמ' קעז
ז/ג אשר למלך
ז/ג בגדי כהונה (שחור) עמ' תד
ז/ג במלכות היהדות עמ' 35
ז/ג ברור הלכה סוטה מב ע"א ציון א, ב
ז/ג ברור הלכה סוטה מג ע"א ציון ט
ז/ג גבורת יצחק סוטה ח"ב עמ' קב-קג, קכא-קכב
ז/ג גבורת יצחק עה"ת ח"ב עמ' שנו
ז/ג דבר שאול סוטה סי' סו אות א, ו
ז/ג דברי הרב עמ' יג
ז/ג דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' תלב, תמה, תקכד, תקכז-תקכח {כולם או"ש}
ז/ג הלכות מדינה ח"ב עמ' קל-קלא, קלג
ז/ג המעלות לשלמה עמ' רצה
ז/ג התורה והמדינה ח"ה עמ' מט
ז/ג חגוי הסלע (טאובה) הל' מלכים עמ' 253-256
ז/ג חנן אלקים עמ' קנה
ז/ג יד לרמב"ם עמ' 30
ז/ג יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קד
ז/ג יצחק ירנן
ז/ג כבוד מלכים (לייטר)
ז/ג כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' רכה
ז/ג לאור ההלכה (תשסד) עמ' לג-לד
ז/ג לב מבין
ז/ג מאיר עיני חכמים מהדו"ת ח"ג דף יז ע"ד
ז/ג מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"ב עמ' שעז
ז/ג מילי דמרדכי
ז/ג מלך ישראל עמ' 324
ז/ג מנחת חינוך ח"א עמ' שצב, ח"ג עמ' שד
ז/ג מנחת מרדכי (תשז), קונטרס תשובות עמ' ו {עובר עבירה לא חוזר}
ז/ג משיב מלחמה (תשעט) ח"ג עמ' שנח
ז/ג משיב מלחמה (תשמג) ח"ג עמ' שפב
ז/ג משפט המלחמה עמ' לו {השמיט שמחוסר אבר פטור}, עט
ז/ג משפטי שאול - ארץ ומדינה עמ' תטו
ז/ג נר מצוה (ואלק) מצוות דף פה ע"ב {הירא ורך הלבב}
ז/ג ספרי דבי רב ח"ג עמ' תיז
ז/ג עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' נט
ז/ג צמיחת גאולתנו עמ' רט
ז/ג צפנת פענח דברים עמ' קנא
ז/ג צרור החיים (חייקא)
ז/ג קול דודי סוטה סי' אלף ד, אלף ל
ז/ג רלב"ג דברים פ"כ פסוק ג עמ' קפג
ז/ג שו"ת מהרי"ל עמ' רמז
ז/ג שעורי ר' יחיאל מיכל סוטה אות קכא
ז/ג תורת החוף ימים - שפתי חיים סי' ב אות ב
ז/ג תורת השבת והמועד עמ' 370
ז/ד אהלים עמ' תלא {נשים}
ז/ד אוצר א"י ח"ג עמ' 37
ז/ד אוצרות הרמב"ם
ז/ד אור הישר
ז/ד אור הרעיון עמ' קלט {הכל יוצאים}, קמ {רדב"ז}
ז/ד אות היא לעולם ח"ב דף קלז ע"ג, קנז ע"ג {מל"מ}
ז/ד אז שמח עמ' קמד {הכל יוצאים}
ז/ד אמונת עתיך גל' 105 עמ' 89 {רדב"ז}
ז/ד אמונת עתיך גל' 119 עמ' 101, 103, 107, 108 {כלה}
ז/ד אמונת עתיך גל' 120 עמ' 89 {חתן מחדרו}, 90 {אמר יוסף}, 93-94
ז/ד אמר יוסף (אלקלעי)
ז/ד אמרי יהודה (דרעי, תשעב) מאמרים עמ' קעט
ז/ד אמת ליעקב מקרא עמ' רפז
ז/ד אמת ליעקב נשים עמ' קל {הכל יוצאים}
ז/ד אעירה שחר (רוזנטל) סוטה עמ' קפז {רדב"ז}
ז/ד אפר קדשים עמ' פז
ז/ד ארץ חמדה (ישראלי) עמ' סה {רמב"ם}, קמז {רדב"ז}
ז/ד אשר למלך
ז/ד במלכות היהדות עמ' 103 {במלחמת מצוה}
ז/ד ברור הלכה סוטה מד ע"א ציון ז
ז/ד ברור הלכה סוטה מד ע"ב ציון א
ז/ד ברקאי ח"א עמ' 42, 44, 54, ח"ה עמ' 198
ז/ד בשבילי המלך סי' יב אות כז
ז/ד בתי כהונה (תצו) בית ועד סי' ח
ז/ד בתי כהונה (תשסה) עמ' קסב, קסד
ז/ד גבורת יצחק חנוכה-פורים (תשסח) עמ' ריז
ז/ד גבורת יצחק סוטה ח"ב עמ' קכו, קלא
ז/ד גדולת מרדכי (מוסקוביץ) עמ' קמד {כלה מחופתה - נקראת מגילת אסתר בגלל חיוב אשה במלחמת עמלק}
ז/ד גופי הלכות (תשסו) עמ' שפב
ז/ד דברי הרב עמ' יג
ז/ד דברי יואל - שו"ת עמ' תנ
ז/ד דברי יואל ויקרא ח"א עמ' עח
ז/ד דברי יואל מועדים ח"ד עמ' רג
ז/ד דברי יואל מועדים ח"ו-ח"ז זכור רפד, שמט
ז/ד דברי שלמה (אסרף)
ז/ד דגל יהודה (קמינר) עמ' קצא {רדב"ז}
ז/ד דרשות מהר"ם בנעט עמ' קעג, רפב
ז/ד הגיוני משה עמ' 414
ז/ד הלכות מדינה ח"ב עמ' קלד
ז/ד המעלות לשלמה עמ' ע
ז/ד הרמב"ם (בנדיקט) עמ' קעא
ז/ד התורה והמדינה ח"ד עמ' רכא, ח"ה עמ' נה, ס
ז/ד ודברת בם (מוסקוביץ) עמ' תקא
ז/ד ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' רלז
ז/ד ויואל משה מאמר א סי' קלה
ז/ד ויואל משה עמ' קמ
ז/ד זבח שלמה ח"ב עמ' קעג
ז/ד חגוי הסלע (טאובה) הל' מלכים עמ' 257-262
ז/ד חוקת עולם עמ' 258 {רשות לחתוך את שוקו}, 279
ז/ד חזו"א או"ח סי' קיד ס"ק ב
ז/ד חזו"א על הרמב"ם
ז/ד חזון יחזקאל סוטה פ"ז הט"ו
ז/ד חינא וחסדא ח"ב ציונים מדיני חתן סי' קה (רל ע"ב-ע"ג) {וכלה מחופתה - אשה במלחמה}
ז/ד חכמת גרשון עמ' צב
ז/ד חק לישראל נזיקין עמ' 128
ז/ד חקל יצחק עה"ת עמ' שא {רדב"ז - מספקים מים ומזון}
ז/ד ילקוט מדרשי תימן ח"ב עמ' רכה
ז/ד יסודי ישורון ח"ב עמ' נב
ז/ד ישא מדברותיך מגילה עמ' רעט, רצא
ז/ד כי שרית עמ' 198, 259
ז/ד כתר אפרים עמ' יג
ז/ד כתר המלך
ז/ד לב מבין
ז/ד לחם חקי עמ' קנו
ז/ד מבוא למשנה תורה עמ' 364
ז/ד מגן צבי עמ' שכב
ז/ד מזכרת למשה עמ' עב {כלה מחופתה}
ז/ד מחנה יוסף (תשעב) סי' עז אות ב
ז/ד מילי דקדושין עמ' מג {רדב"ז}
ז/ד מלכות יהודה וישראל עמ' 314, 323
ז/ד מנחת חינוך ח"ג עמ' שג, שט, שסז, שצא, תכה
ז/ד מנחת מאיר דף פ ע"ד
ז/ד מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' שב {רדב"ז}
ז/ד מסורה חי"ב עמ' סד
ז/ד מסירות נפש עמ' 142
ז/ד מעיני המים
ז/ד מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף טו ע"ב
ז/ד מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"א עמ' צו
ז/ד מקראי קדש (תשנג) עמ' שכח
ז/ד מראה כהן (אדלר) - שפתי כהן עמ' קמה
ז/ד מרכבת המשנה מהדו"ב
ז/ד משבצות זהב ירמיהו עמ' תו
ז/ד משבצות זהב שמואל ב עמ' ט
ז/ד משיב מלחמה (תשעט) ח"ב עמ' תכט
ז/ד משיב מלחמה (תשעט) ח"ג עמ' רנד, שנא
ז/ד משיב מלחמה (תשמג) ח"א עמ' יא, קו, ח"ב עמ' תמט, ח"ג עמ' שעה, שפז
ז/ד משכן שילה עמ' שנא
ז/ד משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' רל {חתן מחדרו}
ז/ד משנת חיים במדבר עמ' תקנ-תקנא
ז/ד משפט המלחמה עמ' מח-נ {רדב"ז}, עט
ז/ד משפט הצבא בישראל עמ' ט, יד, טז, מ
ז/ד משפטי שאול - ארץ ומדינה עמ' תיד-תטו {רדב"ז}
ז/ד נחלת אהרן עמ' לא {תקנת המערכות אחרי חזרת עורכי המלחמה}
ז/ד נחלת שמעון (קרסנר) שופטים ח"א סי' יב אות י
ז/ד נר מצוה (ואלק) מצוות דף פ ע"ג {כלה מחופתה}
ז/ד עולת ראיה (וייס) עמ' פא
ז/ד עט לעשות סי' נח, עט {כלה מחופתה}
ז/ד עיונים בהלכה עמ' 145
ז/ד על גדות ים התלמוד עמ' 123
ז/ד צהר גל' י עמ' 19 {גיוס בנות}, 93, גל' יא עמ' 21 {שבועה להילחם}
ז/ד ציץ הקודש ח"א דף פב ע"ב
ז/ד צפיה ח"ג עמ' 265
ז/ד קובץ באורים (שפירא)
ז/ד קובץ חי' תורה (סול') עמ' קכח
ז/ד קול דודי סוטה סי' אלף כה
ז/ד קול יהודה (גרשוני) עמ' קמו, קפו, קפט
ז/ד קול צופיך עמ' קעח
ז/ד קרן הצבי מצוה ע אות י
ז/ד רלב"ג דברים פ"כ פסוק ט עמ' קפו
ז/ד רנת יצחק דברי הימים עמ' קצד {אפי' חתן וכלה}
ז/ד רנת יצחק יהושע עמ' רצה, מלכים עמ' קנט {אפי' חתן וכלה}
ז/ד רנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' ריט
ז/ד רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' נג
ז/ד רסיסי טל (עמיטל) ח"א עמ' רצז
ז/ד שארית ישראל (מינצברג) חידושים סי' לז, מא {רדב"ז - אשה}
ז/ד שבט הלוי (ווזנר) ח"ג סי' סה
ז/ד שו"ת השבי"ט ח"א עמ' צט
ז/ד שי כהן עמ' עד
ז/ד שיחות ר' צבי יהודה דברים עמ' 355 {חתן וכלה}
ז/ד שם משמעון (פירסט) ח"א עמ' רנד
ז/ד שעורי ר' יחיאל מיכל סוטה אות קיז, קלג
ז/ד שערי טהר ח"ח סי' קטז
ז/ד תורת החוף ימים - שפתי חיים סי' ב אות יא
ז/ד תורת המדינה עמ' 31, 398
ז/ד תורת המועדים (תשכד) עמ' 166, 180
ז/ד תורת המועדים (תשנו) עמ' 181, 196
ז/ד תורת המלך (שפירא) ח"ב עמ' נג, קצו
ז/ד תורת השבת והמועד עמ' 363
ז/ד תורת ירוחם ח"ג דף כח ע"ג, כט ע"א
ז/ד תורת מנחם חנ"ט עמ' 409
ז/ד תחומין ח"א עמ' 371 {חתן מחדרו}, ח"ג עמ' 387, ח"ד עמ' 56, 64, 68, 85-84, ח"ו עמ' 40, ח"ח עמ' 456, חי"ב עמ' 194 {רדב"ז}, חי"ג עמ' 233, 263, חט"ו עמ' 14, חט"ז עמ' 218
ז/ה אהבת אברהם עמ' פט {בית הבקר}
ז/ה אור הישר
ז/ה בית אפרים או"ח (תרמד) דף ק ע"ג
ז/ה ברור הלכה סוטה מג ע"א ציון א, כ
ז/ה בתי כהונה (תצו) בית ועד סי' ח
ז/ה בתי כהונה (תשסה) עמ' קסג
ז/ה דבר שאול סוטה סי' סו אות ט
ז/ה היכל צמח
ז/ה הלכות מדינה ח"ב עמ' עט
ז/ה ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"ג עמ' רג
ז/ה ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"ד עמ' רסה
ז/ה זבחי תרועה סי' יא אות ב
ז/ה זכרון יעקב (מרל) ח"ב סי' ב ס"ק א {גזלן}
ז/ה חגוי הסלע (טאובה) הל' מלכים עמ' 263-265
ז/ה חזון יחזקאל סוטה פ"ז ה"י
ז/ה חקרי לב (המאור) חו"מ ח"ג עמ' תפו-תפז {לח"מ}
ז/ה יד לרמב"ם עמ' 33
ז/ה ירחי כלה סוכה ח"א עמ' רסג-רסד
ז/ה כבוד מלכים (לייטר)
ז/ה כתר המלך
ז/ה לב מבין
ז/ה מחנה דוד (בונאן) דף נח ע"ד
ז/ה מנחת חינוך ח"ב עמ' קס, ח"ג עמ' שד-שה
ז/ה מנחת יוסף ח"ב עמ' סט
ז/ה מעיל שמואל (פלורנטין) [עי' הל' מזוזה פ"ו]
ז/ה מרכבת המשנה מהדו"ב
ז/ה משפט הצבא בישראל עמ' כ, קסה {השמיט בית בשרון}
ז/ה נחלת עזרא ח"ב סי' ה
ז/ה ס' העתים עמ' 359
ז/ה ספרי דבי רב ח"ג עמ' תכ
ז/ה עיונים ומחקרים ח"א עמ' 236
ז/ה צפנת פענח דברים עמ' קנד
ז/ה קול דודי סוטה סי' אלף כב, אלף כו
ז/ה קול יעקב (פישר) סי' יא אות ה
ז/ה קרית מלך
ז/ה רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ה עמ' רעה
ז/ה שארית נתן (לוברט)
ז/ה שמחת מלך עמ' 185, 192
ז/ה שעורי ר' יחיאל מיכל סוטה אות קכב
ז/ה תירוש ויצהר - תפארת בנים סי' נז
ז/ו אברהם יגל
ז/ו אגודות אזוב מדברי דף עו ע"א {כרם של שותפים, כ"מ - בית של שותפים}
ז/ו אור הישר
ז/ו איתן האזרחי עמ' קלה
ז/ו אמונת יהושע עמ' אלף שלא {מבריך ומרכיב}
ז/ו בארות יצחק (הכהן) עמ' שכג
ז/ו בית אפרים או"ח (תרמד) דף צד ע"א {הרכבה}, צה ע"א {הרכבה החייבת בערלה}
ז/ו בית זבול ח"א סי' לג אות טו, ח"ה עמ' מד
ז/ו ברור הלכה סוטה מג ע"ב ציון א, ה
ז/ו בתי כהונה (תצו) בית ועד סי' ח, דף עח ע"ב
ז/ו בתי כהונה (תשסה) עמ' קסג-קסד
ז/ו גדולי ציון (תשנב) עמ' קמב {של שותפות}
ז/ו גופי הלכות (תשסו) עמ' שפג
ז/ו דבר שאול סוטה סי' סו אות ט, יז
ז/ו דברות משה ב"ב ח"א סי' כט ענף ד
ז/ו דברות משה זרעים עמ' רחצ {ואחד הנוטע חמשה אילני מאכל}
ז/ו דברי שמואל (אידלזק) סי' טז
ז/ו דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' תקלה, תקלז, תקמ
ז/ו הדרת מלך (חב"ד) ח"ד עמ' רמח {הרכבה שיש בה איסור ערלה}
ז/ו הלכות מדינה ח"ב עמ' קמ
ז/ו הר צבי זרעים ח"ב עמ' כג
ז/ו זבחי תרועה סי' יא אות ד
ז/ו חגוי הסלע (טאובה) הל' מלכים עמ' 266-269
ז/ו חדושים ובאורים (גרי') סוטה מג ע"ב
ז/ו חזון יחזקאל סוטה פ"ז ה"י
ז/ו חי' הגרז"ס נשים עמ' של
ז/ו חי' חפץ חיים
ז/ו חנן אלקים עמ' קנז, רלא
ז/ו יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קה
ז/ו יצחק ירנן
ז/ו ישועת משה עמ' צד
ז/ו כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' רמ
ז/ו כתבי מהר"ם איררה עמ' צ-צא {שהיא חייבת בערלה}
ז/ו כתר המלך
ז/ו לב מבין
ז/ו מוריה גל' קסט עמ' לח
ז/ו מנחת חינוך ח"ג עמ' שד-שה
ז/ו מנחת מאיר דף פ ע"ד
ז/ו מעיני המים
ז/ו מרכבת המשנה מהדו"ק ומהדו"ב
ז/ו משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"ב עמ' רסב
ז/ו משפט המלחמה עמ' סט-ע
ז/ו משפט הצבא בישראל עמ' קסו {כ"מ}
ז/ו משפט כהן עמ' מא ע"א, מה ע"ב
ז/ו משק ביתי סי' ב (א ע"ב) {יצחק ירנן}
ז/ו נחלת עזרא ח"ב סי' נג, עמ' 57, 174
ז/ו נחמד למראה ח"א דף פה ע"ב וע"ד
ז/ו ס' זכרון לר"מ סויפט עמ' ע
ז/ו ספרי דבי רב ח"ג עמ' תיט
ז/ו עץ החיים (אבולפיה, תפט) ח"ב דף קטז ע"ג
ז/ו עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' נט
ז/ו ציוני מהר"נ
ז/ו קול דודי סוטה סי' אלף לו
ז/ו קרית מלך
ז/ו רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ה עמ' רעה
ז/ו שאגת אריה החדשות דף כג ע"ג
ז/ו שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' שפג
ז/ו שיירי כנה"ג
ז/ו שלל דוד
ז/ו שערי זיו ח"א דף מב ע"א {השמיט כגון שנטע לסייג ולקורות}
ז/ו שערי טהר ח"ד שער ב סי' ט אות ב
ז/ו שערי ישר (מהד' אסייג) שער ג-ד עמ' 390
ז/ו שערי עזרא (בצרי) עמ' קמב
ז/ו תורת הג"ר אלכסנדר משה עמ' מא
ז/ו תירוש ויצהר - תפארת בנים סי' נז
ז/ו תפארת בחורים פאה עמ' קסו {השמיט חמש גפנים בחמש עיירות}
ז/ז אור גדול דף קלג ע"ב
ז/ז אור הישר
ז/ז אור שמח
ז/ז ברור הלכה סוטה מג ע"א ציון כ {לח"מ}
ז/ז גור אריה יהודה (זמבא) עמ' קז
ז/ז דבר שאול סוטה סי' סו אות כה
ז/ז דגל ראובן ח"ג סי' טו
ז/ז דובב מישרים (וידנפלד) עמ' קצה
ז/ז דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' תקלו
ז/ז האיר ממזרח אבות עמ' קז {המלכות ירושה}
ז/ז הלכות מדינה ח"ב עמ' פג, קלט, קמא
ז/ז ויקן יוסף דף לד ע"ב
ז/ז חגוי הסלע (טאובה) הל' מלכים עמ' 270-271
ז/ז חדושים ובאורים (גרי') סוטה מג ע"א, מד ע"א
ז/ז חזון יחזקאל סוטה פ"ז הי"ב
ז/ז חי' מהרד"ם על סהמ"צ דף קצ
ז/ז חנן אלקים עמ' קנג
ז/ז חקרי זמנים ח"ב עמ' תרט, ח"ד עמ' שו
ז/ז יד ישראל ח"ב
ז/ז כללי המצוות (תאומים) עמ' קסז {מל"מ}
ז/ז מלך ישראל עמ' 308, 324
ז/ז מנחת חינוך מצוה תקכו ח"ג עמ' שד-שה (דף עז ע"ד)
ז/ז מנחת מאיר דף פ ע"ד {מל"מ}
ז/ז משיב מלחמה (תשמג) ח"ב עמ' תמא
ז/ז משנה שכיר או"ח ח"ב עמ' שנח, שעא
ז/ז משנת חיים קדושין עמ' תמב
ז/ז משפט המלחמה עמ' נב, נז, סה
ז/ז משפט הצבא בישראל, הסכמת רצ"פ פרנק, ועמ' יט, כא
ז/ז ספרי דבי רב ח"ג עמ' תיט
ז/ז עזרת נשים (מאירי) ח"ג עמ' שיג
ז/ז עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' ס
ז/ז פאת ים (מאיו) דף ה ע"ב {מל"מ}
ז/ז קדושת יו"ט (אלגזי) דף מח ע"ג
ז/ז קול דודי סוטה סי' אלף מח
ז/ז קרית מלך
ז/ז ראשי בשמים (רבין) עמ' רה
ז/ז שם משמעון (פירסט) ח"ב עמ' סה
ז/ז שרידי אש ח"א עמ' סד
ז/ז תורת המלך (אריאלי) (מלואים)
ז/ח אברהם יגל
ז/ח אור הישר
ז/ח אמונת עתיך גל' 120 עמ' 89 {כהן - חייב במלחמה}
ז/ח אמרי דבש דף קמ
ז/ח אמרי חן (לוונברג)
ז/ח בית אפרים או"ח (תרמד) דף קג ע"א
ז/ח בכורי אברהם דף כח ע"ב {מחזיר גרושתו}
ז/ח בנין יחזקאל - פתיחה כוללת ח"א ס"ק מג
ז/ח ברור הלכה סוטה מג ע"א ציון א פסקה א, ציון ו
ז/ח דבר המלך (קרויזר) ח"א עמ' צט
ז/ח דבר יהושע (שו"ת) ח"ד סי' ל ס"ק י
ז/ח דבר שאול סוטה סי' סו אות כו, כח
ז/ח דברי אור ח"ד עמ' שד {מל"מ}
ז/ח דברי יוסף (שוורץ, תרה) חלק פרדס דף קסא ע"א {מחזיר גרושתו}
ז/ח הגהות חבר בן חיים
ז/ח הוד יוסף עמ' סב, סד {מל"מ}
ז/ח הלכות מדינה ח"ב עמ' קלט, קמא
ז/ח הלכות קטנות ח"ב סי' קעט
ז/ח העלם דבר סי' כה-כו
ז/ח הר המלך ח"ז עמ' רעז
ז/ח ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' ב
ז/ח זכרון מלך (א"ש)
ז/ח חגוי הסלע (טאובה) הל' מלכים עמ' 272-278
ז/ח חדוותא דשמעתתא ח"א דף כג ע"ד, כד ע"א {מל"מ}
ז/ח חדושים ובאורים (גרי') סוטה מג ע"א
ז/ח חי' מהרד"ם על סהמ"צ דף קנט
ז/ח חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' תו, תח {מל"מ}, נשים ח"ב עמ' מט-נ {מל"מ}
ז/ח חינא וחסדא ח"ב ציונים מדיני חתן סי' קה (רל ע"ג) {מל"מ}
ז/ח חקרי זמנים ח"ד עמ' רפו
ז/ח יד ישראל ח"ב
ז/ח יוסף אומץ (תקנח) דף ע ע"ג {מל"מ}
ז/ח ישורון ד עמ' תקכח = חי' הרד"ל למשניות ברכות {מל"מ}
ז/ח ישיר משה דף פג ע"א
ז/ח כבוד יו"ט
ז/ח כבוד מלכים (לייטר)
ז/ח כבוד מלכים (מרגליות) {מל"מ}
ז/ח כתר המלך
ז/ח לב מבין
ז/ח להורות נתן על התורה ח"ב עמ' ה
ז/ח לי לישועה
ז/ח מגן צבי עמ' שמא, שנ
ז/ח מחנה יהודה (אשכנזי) דף קנה ע"ג {כ"מ}
ז/ח מנחת חינוך ח"ג עמ' שד
ז/ח מנחת מאיר דף פא ע"א
ז/ח משנה הלכות ח"ב סי' מג דף עד ע"א-ע"ב {מל"מ}, עה ע"א {מל"מ}
ז/ח משפט המלחמה עמ' ג, סו-סז
ז/ח משפט הצבא בישראל עמ' כה
ז/ח משפטי המלך עמ' צה
ז/ח משפטי עזיאל ח"ח עמ' מו, ח"ט עמ' ריו
ז/ח נועם חי"א עמ' רנ [הפוסק סי' תתרפד]
ז/ח נחלת אהרן
ז/ח נחלת עזרא ח"ב עמ' 177 {מל"מ}
ז/ח ניצוצי אור (מרגליות) סוטה מד
ז/ח נתיבות שלום (למפרט) עמ' עו
ז/ח ספרי דבי רב ח"ג עמ' תכ
ז/ח עין יצחק ח"א עמ' מג
ז/ח עמק המשפט ח"ג עמ' קנט
ז/ח פרדס יוסף (פצנובסקי) שמות עמ' תסב
ז/ח פרי האדמה ח"ד
ז/ח פתיחה כוללת (איזנברגר) ח"א הערה 178
ז/ח קול דודי סוטה סי' אלף כה, אלף כח
ז/ח ראשית בכורים דף קח ע"א {מל"מ}
ז/ח שביתת יו"ט
ז/ח שמועת חיים ערכין ח"ב עמ' שעב
ז/ח שערי שמים (ריזיקוב) אהע"ז סי' ב
ז/ח תורה תמימה דברים פ' כ אות כ
ז/ח תחומין ח"ד עמ' 40
ז/ח תיבת גומא (זכרון אהרן) ח"א עמ' תפח
ז/ח תירוש ויצהר - תפארת בנים סי' נז
ז/ח תפארת ציון (קואינקה) עמ' לד {מל"מ}
ז/ט אמת ליעקב נשים עמ' קל {מספק מים ומזון}
ז/ט אשר למלך
ז/ט ברקאי ח"ה עמ' 199
ז/ט דבר שאול סוטה סי' סו אות ל
ז/ט כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תשז
ז/ט מגן גבורים (או"ח) סי' כה ס"ק י
ז/ט מלכות יהודה וישראל עמ' 263, 330
ז/ט משנה הלכות מהדו"ת יו"ד סי' שמז {מספקים מים ומזון}
ז/ט משנת המדינה עמ' 44
ז/ט משפטי שאול - ארץ ומדינה עמ' תיט
ז/ט פרשת השבוע (תשעב) ח"ד עמ' 9, ח"ה עמ' 158, 159
ז/ט שיחות ר' צבי יהודה דברים עמ' 198 {לא ימצא נזק}
ז/ט שמועת חיים ערכין ח"ב עמ' שא
ז/ט תורת החוף ימים - שפתי חיים סי' ב אות יא
ז/ט תורת המלך (שפירא) ח"ב עמ' רמ
ז/ט תחומין חי"ג עמ' 236
ז/ט תחומין חכ"ב עמ' 119
ז/י אבות הראש ח"א דף צט ע"ג
ז/י אוצר א"י ח"ג עמ' 39
ז/י אור הישר
ז/י אמת ליעקב מקרא עמ' רפז
ז/י אמת ליעקב נשים עמ' קל-קלא
ז/י גביע הכסף ח"ג עמ' פה {פטור שנה ראשונה לא מצווה על החתן}
ז/י דבר שאול סוטה סי' סו אות טו
ז/י הלכות מדינה ח"ב עמ' עט, פה-פו
ז/י הר המלך ח"ו עמ' שעו-שצ
ז/י הרמב"ם והלכותיו
ז/י חגוי הסלע (טאובה) הל' מלכים עמ' 279-280
ז/י חי' ר' שלמה (תשסא) ח"ג עמ' קלד
ז/י יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קסד
ז/י ישא מדברותיך פסחים עמ' מ {מל"מ}
ז/י כבוד מלכים (לייטר)
ז/י מוסר המקרא והתלמוד עמ' קסב
ז/י מטעמים לאבי סי' יד אות ב {נקי יהיה}
ז/י מכשירי מצוה עמ' סו
ז/י מלכות יהודה וישראל עמ' 263
ז/י מנחת חינוך ח"ג עמ' שצ-שצא
ז/י מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' ז {מל"מ}
ז/י מעין חיים ח"ב עמ' קנו
ז/י מעשה רב לעיל פ"א (השייך למצוה יח)
ז/י מקורות לפסקי הרמב"ם
ז/י משיב מלחמה (תשעט) ח"ב עמ' תלא, תכא
ז/י משיב מלחמה (תשמג) ח"ב עמ' תמג-תמד, תנא
ז/י משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' רמז
ז/י משפט המלחמה עמ' נד, נו
ז/י משפט הצבא בישראל עמ' כב
ז/י משפטי שאול - ארץ ומדינה עמ' תיח-תיט
ז/י נשמת חיים (ברלין - שו"ת) עמ' רעז
ז/י פרפרת התורה עמ' כח
ז/י פרפרת משה ח"ב עמ' תה
ז/י פרשת השבוע (תשעב) ח"ד עמ' 9
ז/י קול דודי סוטה סי' אלף כט
ז/י רנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' שפג
ז/י שו"ת ר"י מילר עמ' ג
ז/י שלמי יוסף (גליק) עמ' א, ד
ז/י שמועת חיים ערכין ח"ב עמ' שא
ז/י שנתון המשפט העברי ח"כ עמ' 114
ז/י שעורי יומא דף כב ע"ב ד"ה ועי' בחינוך
ז/י שער המלך - מעשה חושב ח"א עמ' מה {הגהות מל"מ}
ז/י תורת החוף ימים - שפתי חיים סי' ב אות יא
ז/י תורת המלך (שפירא) ח"ב עמ' רמ
ז/יא אור שמח
ז/יא אמת ליעקב נשים עמ' קלב {מדוע לא כתב זאת בהל' אישות}
ז/יא ברור הלכה סוטה מד ע"א ציון ה
ז/יא דבר שאול סוטה סי' סו אות לא-לב
ז/יא הלכות מדינה ח"ב עמ' עט-פ
ז/יא העמק דבר דברים פכ"ד פסוק ה
ז/יא חגוי הסלע (טאובה) הל' מלכים עמ' 281-284
ז/יא חי' חתם סופר
ז/יא יצחק ירנן
ז/יא מלכות יהודה וישראל עמ' 263, 330
ז/יא מנחת חינוך ח"ג עמ' שצא
ז/יא מקורות לפסקי הרמב"ם
ז/יא משיב מלחמה (תשעט) ח"ג עמ' שנט
ז/יא משיב מלחמה (תשמג) ח"ב עמ' תמג-תמה
ז/יא משנת יעקב מדע עמ' שטז
ז/יא משפט המלחמה עמ' נג, נה
ז/יא משפטי שאול - ארץ ומדינה עמ' תיח-תיט
ז/יא נחלת שמעון (קרסנר) שמואל א ח"ב פרק מ פסוק ד
ז/יא ספרי דבי רב ח"ד עמ' קל
ז/יא פנים מסבירות עמ' רמא {בונה בית פטור שנה אחת}
ז/יא פרי האדמה ח"ב
ז/יא קרית מלך
ז/יא שדי חמד אסיפת דינים מערכת חתן וכלה סי' כט (כרך ז עמ' 452, 454)
ז/יא שעורי ר' יחיאל מיכל סוטה אות קלב
ז/יא תוספתא כפשוטה נשים עמ' 695
ז/יא תורת המלך (שפירא) ח"ב עמ' רמ
ז/יא תורת השבת והמועד עמ' 372
ז/יא תחומין חי"ג עמ' 236
ז/יב אהבת אברהם עמ' פו ואילך
ז/יב אמונת עתיך גל' 103 עמ' 18
ז/יב ברור הלכה סוטה מג ע"א ציון א פסקה א
ז/יב דבר שאול סוטה סי' סו אות י
ז/יב הלכות מדינה ח"ב עמ' עט
ז/יב חי' ר' שלמה (תשסא) ח"ג עמ' קלד
ז/יב יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קסד
ז/יב נחלה לישראל (תשעא) עמ' מב
ז/יב קרית מלך
ז/יב שו"ת ר"י מילר עמ' ג
ז/יג אהבת אברהם עמ' פו ואילך
ז/יג אמונת עתיך גל' 103 עמ' 17-18
ז/יג בית ישראל (הורוביץ) או"ח סי' נח
ז/יג בשבילי הקדושה סי' ח הערה יד
ז/יג דבר שאול סוטה סי' סו אות יא
ז/יג הלכות מדינה ח"ב עמ' עט
ז/יג ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' פא
ז/יג חנן אלקים עמ' קנו
ז/יג מנחת חינוך ח"ג עמ' שה, שצא
ז/יג נחלה לישראל (תשעא) עמ' מב
ז/יג קול דודי סוטה סי' אלף כב
ז/יד אוצר א"י ח"ג עמ' 41
ז/יד אור הרעיון עמ' רמה {בית בחו"ל}
ז/יד אמונת עתיך גל' 103 עמ' 18
ז/יד אמרי חן (לוונברג)
ז/יד בית ישראל (הורוביץ) או"ח סי' נח
ז/יד דבר אברהם ח"א סי' ח אות א
ז/יד דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' תקלג
ז/יד דרכי דוד (קסל) פאה עמ' תתקמד
ז/יד הלכות מדינה ח"ב עמ' עט, קלט, קמא
ז/יד ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"ג עמ' רג
ז/יד ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"ד עמ' רסה
ז/יד זכרון יעקב (מרל) ח"ב סי' ב ס"ק א
ז/יד חגוי הסלע (טאובה) הל' מלכים עמ' 285-292
ז/יד חינא וחסדא ח"ב ציונים מדיני חתן סי' קה (רל ע"ג) {משום ישוב א"י}
ז/יד חנא וחסדא ח"ב דף רל ע"ד {מעיל שמואל (פלורנטין)}
ז/יד חקרי לב (המאור) חו"מ ח"ג עמ' תפז
ז/יד יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קסו
ז/יד מוריה ח גל' ח עמ' כז
ז/יד מנחת חינוך ח"ג עמ' שד
ז/יד מעיל שמואל (פלורנטין)
ז/יד מעין חיים ח"ב עמ' קנד
ז/יד משפט המלחמה עמ' סד
ז/יד נחלת יעקב (זיסברג) עמ' 207 {משפט המלוכה}
ז/יד נחלת עזרא ח"ב סי' נד
ז/יד עיונים ומחקרים ח"א עמ' 236
ז/יד עמוד הימיני (ישראלי, תשכו) עמ' יא
ז/יד פרח מטה אהרן (סול') אהבה עמ' 142
ז/יד קונטרסי שעורים ב"ב דף קכז
ז/יד קרן פני משה ח"ב
ז/יד שם משמעון (פולק) ח"ב דף ריט
ז/יד שערי טהר ח"ד שער ב סי' ט אות ב
ז/יד תורת הקדש ח"א עמ' שיג
ז/יד תחומין ח"ח עמ' 313
ז/טו אביר יוסף עמ' שלד
ז/טו אבן שלמה (ניימן) עמ' קכ {על יחוד ה'}
ז/טו אבני שהם (שחור, תשנו) ח"א עמ' תנ
ז/טו אגרת על הבטחון (תשע) עמ' ז, טז, פה {מובטח שלא יינזק}
ז/טו אוצר א"י ח"ג עמ' 31-32
ז/טו אור גנוז (מוסקוביץ, תשס"ז) עמ' שמא {ארור מונע חרבו מדם}
ז/טו אור הרעיון עמ' קמא {אם לא עשה בכל לבו}, קמב {ישען על מקוה ישראל}
ז/טו אור חדש על ציון - דורש לציון דף י ע"ב {לא יחשוב באשתו ובבניו}
ז/טו אור לישרים (תשסג) דרוש כא עמ' קח {לא ימצא נזק}
ז/טו אישי יובל עמ' 112 {בכל לבו - במלחמה שספק אם היא נחוצה - נאמנות הממשלה להחליט}
ז/טו אמונת עתיך גל' 119 עמ' 107 {תורת המלך, משפט המלוכה}
ז/טו אמרי חן (בן סניור) שמואל עמ' 172
ז/טו אשל אברהם (שפירא) עמ' תס
ז/טו אשר למלך כאן עמ' קפא {הרי כל הירא עובר בל"ת וא"כ חוזר בגלל העבירה, האיסור לפחד - רק אחרי שנכנס לקשרי המלחמה, חזרה בלי הכרזה}
ז/טו באמונה שלמה עמ' קנא
ז/טו באר משה (אפשטיין) דברים עמ' תרל
ז/טו באר שרים (שולמן) עמ' ו {הרי כל הירא עובר בל"ת וא"כ חוזר בגלל העבירה, האיסור לפחד - רק אחרי שנכנסו למלחמה ורק אם יכול לכוף את יצרו}
ז/טו בטחון איש פי"א אות א-ב
ז/טו במלכות היהדות עמ' 37 {חיי עוה"ב - שכר הלוחם}, 103 {חיי עוה"ב - שכר הלוחם}, 106 {מטרת מסירות הנפש - שהלוחם יגיע לעוה"ב}
ז/טו בנתיב החסד (אלתר) עמ' 210
ז/טו ברור הלכה סוטה מד ע"א ציון ו
ז/טו ברכת פרץ שופטים
ז/טו גבורת יצחק חנוכה-פורים (תשסח) עמ' קצו
ז/טו גבורת יצחק סוטה ח"ב עמ' מז, קיא
ז/טו גור אריה במדבר פ' לא הע' 51 {המביא מורך בלב גורם למפלה}
ז/טו גליונות אבני נזר [בהשגת הראב"ד למנין המצוות כתב שהיא הבטחה ולא אזהרה]
ז/טו דבר שאול סוטה סי' ע אות ב-ג {מדוע פסק כר"ע, האם ריה"ג מודה לר"ע}
ז/טו דברות אליהו ח"ו עמ' קפג {איסור לפחד}, קפד {כמי ששפך דמים}, קפה {אסור להראות לאויב חולשה}
ז/טו דולה ומשקה פורים עמ' תל {מחשבה במלחמה}
ז/טו די באר בראשית עמ' ס {מלחמה היא לקידוש השם}
ז/טו דרישה מחיים דף קכג ע"ד {לב מבין}
ז/טו דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' תקמט-תקנא {האיסור לפחד - רק אם מבהיל את עצמו ע"י מחשבות, מדוע עובר רק לאו אחד, האיסור במלחמות מצוה ורשות, האיסור רק בשעת מלחמה}
ז/טו האיר ממזרח יהושע עמ' לג {הירא ורך הלבב}
ז/טו הגיוני משה עמ' 414
ז/טו הלכות מדינה ח"ב עמ' ק {מצוה להילחם - גם במלחמת רשות}, קכ {מצוה להילחם - גם במלחמת רשות}, קכב {מטרת המלחמה - יחוד ה' בכפיית הגוים לקיים ז' מצוות}, קלו-קלח {האיסור לפחד - פשט הפסוק הוא איסור ולא הבטחה, המצוה לבטוח בה' שיינצל וגם נכונות למות, האיסור לפחד - רק אחרי שנכנסו למלחמה ורק מי שמבהיל עצמו במחשבותיו}, קמב
ז/טו העמק דבר דברים פכ"א פסוק י {יסיח דעתו מענייני אישות}
ז/טו הערות ר"י ליינר
ז/טו הרמב"ם - שמרנות עמ' 254
ז/טו התורה והמדינה ח"ד עמ' רכ {דמי ישראל תלויים בו - חשיבות שכל חייל יהיה רגוע ולא סובל}
ז/טו ודברת בם (מרזל) עמ' 239
ז/טו ויעמידה ליעקב לחק מהדו"ב עמ' 36 {חובה להסתכן}
ז/טו זבח שלמה ח"ב עמ' קעג
ז/טו חוקת עולם עמ' 258 {יפנה לבו למלחמה}, 506
ז/טו חיתו ארץ עמ' 83
ז/טו חכמת גרשון עמ' שכו {קידוש השם ע"י לחימה, שונה מקידוש השם בגלות}
ז/טו חסדי דוד ח"ג עמ' תסה
ז/טו חקרי זמנים ח"ב עמ' תג {מלחמה היא קידוש ה'}, ח"ג עמ' קלה-קלו {קידוש השם ויחוד השם}, ח"ד עמ' צ {אין לו כח לעמוד בקשרי מלחמה - לא תלוי בגיל}, שע {יחוד השם}
ז/טו חשבונות של מצוה עמ' שפ
ז/טו יד המלך (לנדא)
ז/טו יד פשוטה אהבה עמ' תריד {פסק שלא כריה"ג}
ז/טו יוסף חי {מדוע פסק כר"ע נגד ריה"ג ור' יוסי}
ז/טו יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' ז {ינצחו בזכות הבטחון}, רע {ינצחו בזכות שיתכוונו לקידוש השם}, רעח {לא יחשוב על ב"ב}, רפא {המתרשל במלחמה אשם במפלה}, ח"ב עמ' מו {ינצחו בזכות שלא מפחדים}, קד {המתרשל במלחמה אשם במפלה}, קו {הנלחם לקידוש השם לא יינזק}
ז/טו ילקוט מדרשי תימן ח"ב עמ' קנ {בשכר שלא יפחד - ינצח}
ז/טו יסודי הצדקה עמ' 461
ז/טו ישיר משה דף ט ע"א, פג ע"א
ז/טו ישראל והמקרא עמ' 305-306 {מצות המלחמה מול חזון השלום}
ז/טו לאור ההלכה (תשסד) עמ' מח {ישען על מקוה ישראל}
ז/טו לב הארי על חובות הלבבות - שער יחוד המעשה עמ' נב, של
ז/טו לב הארי על חובות הלבבות - שער הבטחון עמ' יד
ז/טו לב מבין {מדוע פסק כר"ע נגד ריה"ג}
ז/טו לבושי מרדכי ח"ד עמ' קה
ז/טו לקוטי שיחות חכ"ז עמ' 64 {לא יחשוב בדברים המייראים}
ז/טו לקוטי תורה (רש"ז) דברים דף ו ע"ד {המתחיל לחשוב}
ז/טו לקוטי תורה (רש"ז) פ' ואתחנן דף ו ע"ד {מתגבר על הפחד ע"י הסרתו ממחשבתו}
ז/טו לקט אמרי קודש (בעלז) דברים עמ' לד {מלחמה בקדושה}
ז/טו לקט אמרים (שכטר) עמ' קכו {המבהיל עצמו}
ז/טו לקט שיחות מוסר ח"ג עמ' רטז {שאין בלבו לעמוד בקשרי מלחמה}
ז/טו מאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 85
ז/טו מאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 87 {האיסור לפחד - רק יחד עם מעשה כמו בריחה}
ז/טו מבוא למשנה תורה עמ' 119 {חיבר מקרא ומדרש}, 137 {יסודות פרשניים}, 321 {רדב"ז}, 363 {חובת אדם לשלוט על רגשותיו}
ז/טו מבוא למשנה תורה עמ' 321 {רדב"ז - דברי רבינו - פרשנות חדשנית}
ז/טו מגן צבי עמ' שמב {רך הלבב - מי שאין לו פחד גדול, לר"ע ולריה"ג}, שמג {מובטח לו שלא ימצא נזק}, שמז {על יחוד השם הוא נלחם - גם במלחמת הרשות הוא מקיים מצוה}, שנא-שנב {האיסור לפחד - בה"ג לא מונה אותו כמצוה, האיסור לפחד - רק אחרי שנכנסו למלחמה, במלחמת רשות ובמלחמת מצוה}, שנג {גם מי שרחוק מהמלחמה ומפחד עובר בלאו, האם לוקים על לאו זה}
ז/טו מדרכי הכרם ח"א עמ' 65, ח"ב עמ' 392
ז/טו מוסר יהודי לעומת מוסר נוצרי עמ' 282
ז/טו מועדי ישראל (גורן) עמ' 249
ז/טו מורשה - שיחות למועדים עמ' רלג
ז/טו מחנה יהודה (קצין) ח"ב סי' פז {ארור עושה מלאכת ה' רמיה וכו' - דרך הבאת פסוקים אלו בב"ב כא ע"ב}
ז/טו מחנה יוסף סוטה סי' ל {האיסור לפחד - רק אחרי שנכנסו למלחמה}
ז/טו מחשבות על דמוקרטיה יהודית עמ' 614
ז/טו מחשבת מוסר ח"א עמ' קצט {אסור לפחד וחובה לבטוח בה' - איסור מחשבת "כוחי ועוצם ידי"}
ז/טו מיטב הארץ עמ' 42
ז/טו מלך ישראל עמ' 320, 324
ז/טו מלכות יהודה וישראל עמ' 299 {חובה להסתכן}
ז/טו מנחה לאיש עמ' 271 {קידוש השם}
ז/טו מנחת חינוך ח"ג עמ' שג-שד, שו
ז/טו מעין החכמה עמ' רצו
ז/טו מענה אליהו עמ' רמח {אין סכנה במלחמה בגלל הנס}
ז/טו מערכי לב (שוואב) מועדים ח"ב עמ' כ {מוסר נפשו לשמים}, קפב {ישים נפשו בכפו}
ז/טו מקום שמואל סי' ח דף יח ע"א {מלחמות ה' אדוני נלחם - מלחמות דוד לא היו מלחמות רשות ממש}
ז/טו מקראי קדש (תפט) דף קלח ע"ב {ארור עושה מלאכה ה' וכו' - דרך הבאת פסוקים אלו בב"ב כא ע"ב}
ז/טו מקראי קדש (תשנג) עמ' שנג
ז/טו משבצות זהב ירמיהו עמ' תשפד
ז/טו משבצות זהב עזרא עמ' רנה
ז/טו משיב מלחמה (תשעט) ח"ג עמ' רנד, שסא-שסב
ז/טו משיב מלחמה (תשמג) ח"א עמ' יא {איסור לפחד - גם במלחמת רשות}, צא {מצוה להילחם - גם במלחמת רשות}, ח"ג עמ' שפד {פסק כר"ע}
ז/טו משך חכמה דברים פ"כ פס' ג
ז/טו משנת המדינה עמ' 37, 129
ז/טו משנת חיים במדבר עמ' תקנא-תקנב
ז/טו משנת פקוח נפש סי' סה אות ה {הסתכנות לשם קיום מצוה לשם שמים}
ז/טו משפט המלחמה עמ' ל {הגהמ"י - בן ארבעים}, עח {מדוע פסק כר"ע}, קו-קז {האיסור לפחד - רק אחרי שנכנסו למלחמה ורק אם מבהיל את עצמו, המפחד שחטאו יגרום}
ז/טו משפט הצבא בישראל עמ' יג, לט {חובה להסיח דעתו ממשפחתו}
ז/טו משפטי עזיאל ח"ו סי' קיג עמ' קסד
ז/טו משפטי עזיאל ח"ח עמ' מז
ז/טו משק ביתי סי' ריז (צג ע"א) {לב מבין}
ז/טו נועם חי"ז עמ' קכה {חיוב להסתכן במלחמה}, חכ"ד עמ' קמו {הסכנה במלחמה - יסוד קנין כיבוש}
ז/טו נחלת אהרן סי' יג {הרי כל הירא עובר בל"ת וא"כ חוזר בגלל העבירה, האיסור לפחד - רק אחרי שנכנסו למלחמה, כ"מ - ריה"ג מודה לר"ע}
ז/טו נחלת יעקב (זיסברג) עמ' 430 {חיוב להסתכן במלחמה}, 456 {מצוה על היחיד הנלחם}
ז/טו נחלת עזרא ח"ב עמ' 180
ז/טו נחמד למראה ח"ג דף פ ע"ב {לב מבין}
ז/טו ניצוצי אש עמ' קמג {חיוב להסתכן - כי יקרה נס ואין סכנה}, תשנו-תשנז {ע"י שמתכוון לקידוש השם מתגבר על הפחד}
ז/טו נפש יוסף (דוידוביץ, תשפא) עמ' תצו {ההצלחה במלחמה הוא ע"י בטחון בה'}
ז/טו ס' המאמרים (רמ"מ) ח"ה עמ' עז {וכל המתחיל לחשוב ולהרהר במלחמה וכו'}
ז/טו ס' חג"י (תשמה) עמ' 421 {חשיבות רוח הלחימה}, 429 {לא יחשוב על ב"ב - יציאה מהפרטיות}
ז/טו ס' מצוה עמ' של
ז/טו סהמ"צ לרמב"ם (הליר) מצוה נח עמ' קי {הפסוק שהוא המקור לאיסור לפחד}
ז/טו סהמ"צ לרס"ג (המאור) ח"ד עמ' קפא
ז/טו סיני ס' יובל עמ' קעט, קפא {עושה מלאכת ה' רמיה}
ז/טו עטורי כהנים 146 עמ' 33
ז/טו עטרת חן ח"א עמ' קעא
ז/טו עיוני פרשה (ריבלין) דברים עמ' 179 {מאחר שיכנס בקשרי המלחמה ישען על מקוה ישראל ומושיעו}
ז/טו עמוד הימיני (ישראלי, תשכו) עמ' קמח {מובטח לו שלא ימצא נזק - מלחמות ישראל הן בדרך נס}
ז/טו עץ החיים (אבולפיה, תפט) ח"ב דף קטז ע"ג, לשונות דף ב ע"ב
ז/טו עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' רעה {ינצח בשכר הבטחון}, כרך ב ח"ב עמ' נט {לח"מ - מדוע פסק כרע}, קפט {ארור עושה מלאכה ה' וכו' - דרך הבאת פסוקים אלו בב"ב כא ע"ב}
ז/טו עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 102, 217, 241
ז/טו עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 110, 234, 261
ז/טו ערכי החסידות עמ' כג
ז/טו פאר המלך עמ' קצט {משפט המלוכה - חזרת בעל עבירות שעשה תשובה}, ר {חזרה מהמלחמה בגלל ביטול מ"ע}
ז/טו פני חמה דף לב ע"א {לב מבין}
ז/טו פנים מסבירות עמ' רפב {פסק כר"ע - נ"מ לענין שאר החוזרים שאינה חובה}
ז/טו פרפרת אליעזר חוקת בהפטרה
ז/טו פרפרת הפרשה פרשת שופטים פרק כ פסוק ה
ז/טו צהר גל' ו עמ' 20 {הסתכנות}, גל' י עמ' 93 {מובטח שלא ימצא נזק}
ז/טו צפיה ח"ג עמ' 266-267
ז/טו קובץ באורים (שפירא)
ז/טו קול דודי סוטה סי' אלף ו
ז/טו קול יהודה (גרשוני) עמ' רח {הכנה מוסרית למלחמה תמנע ביזה}
ז/טו קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' רט
ז/טו קרית מלך
ז/טו קרני אורה עמ' לז {כל המתחיל לחשב ולהרהר במלחמה עובר בל"ת}
ז/טו רנת יצחק - הגדה של פסח עמ' קלז {על יחוד השם}
ז/טו רנת יצחק דברי הימים עמ' צב {כמי ששפך דמי הכל, לא ימצא נזק}
ז/טו רנת יצחק יהושע עמ' מא {לא ימצא נזק}, ריא {על יחוד ה'}, רצה {ירא כמשמעו}, שמואל עמ' קעג {בכל לבו בלא פחד}, רלד {בית נכון}, רסד {ירא כמשמעו}, שמו {לא ימצא נזק}, שעא {כמי ששפך דמי הכל}
ז/טו רנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' רפח-רפט {לא יפחד}
ז/טו רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' רעב, תרלד
ז/טו רנת יצחק תפלה לימי המועדים עמ' יט {על יחוד ה'}
ז/טו רנת יצחק תפלה עמ' ריד-רטו {מובטח שלא יינזק}
ז/טו רסיסי טל (עמיטל) ח"א עמ' רצז {על יחוד השם - במלחמת רשות ומצוה}, רצח {וידע שלמען יחוד השם הוא נלחם}, רצט {מדוע יש במלחמה יחוד השם}, שג {למען יחוד השם - כי גם מלחמת הרשות היא לכוף את הגוים לקיום ז' מצוות}
ז/טו שאגת אריה החדשות דף כד ע"ד
ז/טו שאול בחיר ה' עמ' 93 {חוסר פחד ובטחון בה' - בדוד מול גלית}
ז/טו שבט בנימין (טרכטמן) עמ' 124
ז/טו שבט מנשה (גרוסברג) עמ' 60 {לח"מ}
ז/טו שבעים שנה לרבנות הראשית עמ' 426 {חובה להסתכן}
ז/טו שיח ערב סנהדרין עמ' רטז-ריז
ז/טו שיחות לספר במדבר עמ' קכה {על יחוד השם}
ז/טו שיחות לספר שמות עמ' רעד {על יחוד השם}
ז/טו שיר למעלות גל' ד עמ' 34 {חובת מס"נ למען הכלל}
ז/טו שם משמואל פרשת דברים שנת תרע"ו {מובטח לו שלא ימצאהו נזק - וכן להיפך}
ז/טו שמן ראש (כץ) ח"ד עמ' תקיט {מובטח שלא יינזק}
ז/טו שמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' רצה {הנלחם בלי פחד}
ז/טו שמרו משפט ח"ב עמ' תיג
ז/טו שעורי ר' יחיאל מיכל סוטה אות קכב, קלד
ז/טו שעלי דעת גל' ג עמ' 55 {קידש את השם}
ז/טו שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' קפח
ז/טו שערי טהר ח"ד שער ב סי' ט אות ב דף קסט ע"ד {פסק כר"ע}
ז/טו שערי עזרא (בצרי) סי' קכה עמ' שפ {חובה להסתכן במלחמה}
ז/טו שערי תודה ח"ב דף מ ע"ד {אינו חוזר בגלל עבירות}
ז/טו שפתי חיים מועדים ח"א עמ' סה {לא יירא}
ז/טו תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' אלף רמח
ז/טו תורת אברהם עמ' קכב {על יחוד ה'}
ז/טו תורת ההרהור עמ' רכד {ישען על ה'}
ז/טו תורת המדינה עמ' 30, 398 {חיוב להסתכן גם במלחמת הרשות}
ז/טו תורת המועדים (תשכד) עמ' 174, 179, 237
ז/טו תורת המועדים (תשנו) עמ' 190, 195, 196, 255
ז/טו תורת המלך (אריאלי) {האיסור לפחד - האם נוהג באשה, דוקא משנכנסו למלחמה, האם מי שמפחד רשאי להישאר}
ז/טו תורת המלך (שפירא) ח"ב עמ' קפז, קצו
ז/טו תורת המקרא עמ' 136 {חובה להסתכן}
ז/טו תורת השבת והמועד עמ' 84, 308, 321, 373, 450-449
ז/טו תורת מנחם ח"נ עמ' 188, 200, 241, 266, 340
ז/טו תורת מנחם חנ"ו עמ' 111, 143, חנ"ז עמ' 317
ז/טו תחומין ח"ג עמ' 387, ח"ד עמ' 171, 192, ח"ד עמ' 71, ח"ח עמ' 455, חי"א עמ' 458, חי"ב עמ' 193, חי"ג עמ' 229, 231, 237, חט"ו עמ' 13, חי"ז עמ' 113
ז/טו תחומין חכ"ב עמ' 98
ז/טו תירוש ויצהר - תפארת בנים סי' נז
ז/טו תפארת שלמה פ' פנחס


ח/996 הלכות מלכים פרק ח *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ח/רה"פ אמרות מלך
ח/רה"פ אמרי חן (לוונברג)
ח/רה"פ אשר למלך
ח/רה"פ באר מרים ח"ג
ח/רה"פ הרמב"ם המדויק
ח/רה"פ יד פשוטה
ח/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ח/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ח/רה"פ משפט המלוכה
ח/רה"פ ערוך השלחן העתיד לקוטים סי' עז
ח/רה"פ פי' ר"י קאפח
ח/רה"פ קובץ באורים (שפירא)
ח/רה"פ רמב"ם לעם
ח/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ח/רה"פ תורת המלך (אריאלי)
ח/א אבי עזרי ח"ב
ח/א אבן ישראל (פישר) ח"ב עמ' קיב
ח/א אבני ציון ח"ג עמ' קיח
ח/א אהל דוד (קהן) ח"א עזרא פ"ב פס' סג
ח/א אוצר א"י ח"ג עמ' 41
ח/א אור גנוז (מוסקוביץ, תשס"ז) עמ' שמא
ח/א אור הישר
ח/א אור ליהודה קדושין עמ' רה {במלחמת מצוה}
ח/א אור שמח
ח/א אור תורה (ריסקין) דברים עמ' 159
ח/א אור תורה (שוורץ) ח"א סי' קכב
ח/א אמונת עתיך גל' 105 עמ' 50
ח/א אמרי זאב דף יג ע"ב {לא רק בשבעת העממים}
ח/א אמרי יושר חולין יז ע"א
ח/א אמרי יצחק במדבר-דברים עמ' תלח
ח/א אפיקי יהודה (גרשוני) עמ' 423 [דברי שאול פ' ואתחנן, ותרועת מלך]
ח/א אפר קדשים עמ' פז
ח/א אש דת (תשמח) עמ' רכג
ח/א באר בשדה עמ' רפד, שנט {חלוצי צבא וכו' מותר וכו' נבלות וטרפות}
ח/א באר שרים פרשת משפטים דרוש ו אות ב
ח/א בית אהרן וישראל גל' מב עמ' קא
ח/א בית אפרים יו"ד (תרמד) דף צה ע"ד
ח/א בית יוסף להבה עמ' רט
ח/א בית פנחס (גרהר) ח"ב עמ' פ
ח/א בכורי חיים ח"ה עמ' קיד
ח/א בנין אריאל ח"א עמ' רפג
ח/א ברוך טעם (תשסח) שער עדל"ת עמ' נא
ח/א ברור הלכה כתובות נא ע"א ציון א פסקה א
ח/א ברור הלכה קדושין כא ע"ב ציון ט
ח/א ברכת יצחק (פאלער) עמ' ל
ח/א ברכת מרדכי דברים עמ' רלט
ח/א גבורת יצחק עה"ת ח"ב עמ' שכה, שסא
ח/א גור אריה דברים פ' כא הע' 39 {מל"מ}
ח/א גליוני הגר"ש עמ' קיט {כ"מ}
ח/א דבר אברהם ח"א סי' יא אות ו
ח/א דבר שמואל (אבוהב) סי' קסד
ח/א דברות משה סנהדרין עמ' עה
ח/א דברי יואל ויקרא ח"ב עמ' רעז, במדבר ח"ב עמ' קפח
ח/א דברי יואל מועדים ח"ד עמ' תעח
ח/א דברי יואל מועדים ח"ט עמ' שעח
ח/א דברי יחזקאל (פרנקל) פ' מסעי עמ' קלא-קלב {רק אם אין דבר אחר לאכול}
ח/א דברי מנחם (כשר) ח"א עמ' קנ {חילול שבת במלחמה}
ח/א דברי שאול דברים עמ' ג
ח/א דור רביעי ח"א סי' יד אות ה
ח/א דעת חיים עמ' קד
ח/א דעת שבת עמ' רצ(ה)
ח/א דרך שלום (איזרלסון) עמ' 26
ח/א האיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' שכו {אם ירעב ולא מצא מה יאכל וכו'}
ח/א הגהות חבר בן חיים
ח/א הגהות ר' נחום טרעביטש
ח/א הדרום חל"ח עמ' 105
ח/א הלכות מדינה ח"ב עמ' קכ, רכה, רל
ח/א המאיר לארץ {כ"מ}
ח/א העמק דבר דברים פ"ו פסוק י
ח/א העמק שאלה ח"ג שאלתא קסא אות א
ח/א הר המלך ח"ו עמ' קנה-קנו
ח/א הרמב"ם והלכותיו
ח/א הרמב"ם ומכדרשב"י עמ' רא
ח/א השבת לקדשו דף מו ע"ב {כ"מ}
ח/א השיר והשבח (פרדס) ח"א עמ' שלב
ח/א התורה והמדינה ח"א עמ' עט, פא, קובץ ד עמ' רה, ריז, קובץ ה עמ' שס
ח/א ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' רסו
ח/א ויקח אברהם דף טו ע"ב
ח/א זאת ליעקב במדבר עמ' שכג
ח/א זבחי תרועה סי' יג אות ג
ח/א חגוי הסלע (טאובה) הל' מלכים עמ' 293-298
ח/א חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' שעט
ח/א חזון יהושע עמ' קנט-קעא
ח/א חי' בן אריה ח"ב סי' יד ס"ק ג
ח/א חי' הגאון אדר"ת עמ' סט {יין נסך, בכל חלוצי צבא, דוקא אם אין לו מה לאכול}, ע-עא
ח/א חי' הגר"ח החדש עמ' תפג
ח/א חי' חתם סופר
ח/א חי' חתם סופר (תשפ) פסחים ח"ב עמ' כז ד"ה וברמב"ן {וכן שותה יין נסך}, ד"ה עוד הקשה {חלוצי צבא כשיכנסו בגבול העכו"ם ויכבשום וכו'}, ד"ה עוד שלישי {מותר להן לאכול נבלות וטרפות וכו' אם ירעב ולא מצא מה יאכל}
ח/א חי' יעקב עמ' קפד-קפה
ח/א חי' עזיאל
ח/א חידושין על התורה לרבנו תם עמ' שלט, תלט
ח/א חכמת גרשון עמ' קצו
ח/א חמדת שלמה עמ' קע {קו' הפר"ד מחולין יז.}
ח/א חמודי צבי ח"ב עמ' רפ, שיט
ח/א חקרי זמנים ח"א עמ' רכג
ח/א חשב סופר עמ' רו
ח/א טוב טעם ודעת מהדו"ד עמ' רעח
ח/א טוב ירושלים על הרמב"ן דברים פ"ו פסוק י
ח/א יד המלך (לנדא)
ח/א יד ישראל ח"ב
ח/א יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קנא
ח/א ימין משה
ח/א יערות דבש ח"ב עמ' רפג
ח/א יערי עם דבשי ח"ד מדור ב אות פ
ח/א יראת שמים ח"ב דף ה ע"ב
ח/א ישורון ח"י עמ' שצח {אבי עזרי}
ח/א כבוד מלכים (לייטר)
ח/א כבוד מלכים (מרגליות) {ערפי חזירים}
ח/א כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' נה, רכג, תקכו {מפי השמועה}, תתקצז
ח/א כללי המצוות (תאומים) עמ' קכד
ח/א כמו השחר דף ט ע"א
ח/א כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' לו
ח/א כתר אפרים עמ' טז
ח/א כתר כהונה (ולק, תשסד) עמ' נא
ח/א לאור ההלכה (תשסד) עמ' מט-נא
ח/א לב אריה (בראד) חולין יז ע"א
ח/א לב אריה (בראד, תשסד) עמ' סג
ח/א להורות נתן דברים עמ' קיא
ח/א לחם חקי עמ' קנח
ח/א למודי ה' (תקמז) דף כט ע"ג
ח/א לקוטי שיחות חל"ט עמ' 246
ח/א לקח טוב (תשפא) כלל ו אות קצו {חלוצי הצבא כשיכנסו בגבול הגוים מותר לאכול נבלות וטרפות - לכהנים אסור}
ח/א מבי"ט (רובינ') דף פז ע"א
ח/א מגן צבי עמ' תעב, תעז, תפא, תפח
ח/א מועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' ס
ח/א מועדים וזמנים ח"א סי' יז, ח"ח סי' יז
ח/א מור דרור קו"א סי' נא
ח/א מזבח חדש דף מח ע"ג, נ ע"ב, סז ע"ג {אם ירעבו}
ח/א מזכרת למשה עמ' עט-פ
ח/א מחנה יהודה (קצין) ח"ב סי' פט
ח/א מטרה המקדשת את האמצעים עמ' 112
ח/א מיטב הארץ עמ' 191
ח/א מים מדליו (ליפשיץ) תשנה עמ' 16 {קריאה לשלום}
ח/א מלילות ח"א עמ' 315 {רדב"ז}
ח/א מלך ישראל עמ' 321
ח/א מלכי בקדש (מלכי) דף קכז ע"א
ח/א מנחת אברהם (שפירא) ח"ב עמ' נב
ח/א מנחת אליהו (קוליץ) ח"א דף סב ע"א, סג ע"ג {או"ש}
ח/א מנחת אליהו (תשנט) עמ' קמה
ח/א מנחת אלימלך עמ' נד {או"ש}, נה-נו
ח/א מנחת חיים (שוויד) ח"ב עמ' רצז
ח/א מנחת חינוך ח"ג עמ' שז-שח, שיז-שיח
ח/א מנחת חינוך מצוה תקכז (דף עח ע"א-ע"ב)
ח/א מנחת יהודה (בוים) דף צד ע"ב {אם אין לו מה לאכול}
ח/א מנחת כהן (כץ) ח"ב דף נו ע"א
ח/א מסורה ח"ו עמ' נ
ח/א מסירות נפש עמ' 142
ח/א מעין החכמה עמ' רלב
ח/א מעשה הבא בעבירה עמ' 62
ח/א מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"ב עמ' קפט
ח/א מקור חסד עמ' קעה, רפב
ח/א מקראי קדש (תפט) דף קלח ע"א
ח/א מקראי קדש (תשנג) עמ' שנג
ח/א מרכבת יוסף דף יז ע"ג, פא ע"ד, פב ע"א וע"ד, פה ע"ב {אם לא מצא היתר}
ח/א מרפא לשון (כץ, תקנ) דף קכב
ח/א משאת המלך (תשסז) עמ' עח {יין נסך}
ח/א משאת המלך ח"א סי' סו {ביין נסך}
ח/א משך חכמה דברים פ"ב פס' יד, פי"ב פס' כא, פכ"ג פס' י
ח/א משכן שילה עמ' שג, שה, שז, של-שלא
ח/א משכנות הרועים (היבנר) - עת שלום דף א ע"א
ח/א משכנות הרועים (היבנר) סי' כב דף מח ע"ג {לא הותר לישראל איסורי אכילה אלא כשאין לו מה לאכול}
ח/א משכנות הרועים (היבנר) עת שלום דף א ע"ב
ח/א משנה הלכות ח"ה סי' פח
ח/א משנה הלכות מהדו"ת ח"ד עמ' קצז
ח/א משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' קעג, תח
ח/א משנת אברהם על ס' חסידים ח"ג בהשמטות
ח/א משנת המדינה עמ' 127, 131
ח/א משנת יעקב מדע עמ' צו-צט, קדושה עמ' רפד
ח/א משנת ר' אהרן (שו"ת) סי' יח אות א
ח/א משפט המלוכה לקמן ה"ב
ח/א משפט המלחמה עמ' קלד-קלז, קלט-קמ
ח/א משפט הצבא בישראל עמ' נב-נז
ח/א משפט כהן עמ' שכז ע"א
ח/א נהרות איתן ח"ב עמ' קסב
ח/א נועם חט"ו עמ' ריב-רכד
ח/א נחלת שמעון (קרסנר) שמואל א ח"ב פרק לג פסוק ו, פרק נז פסוק ה
ח/א נחלת שמעון (קרסנר) שמואל ב ח"ב סי' כו אות ט
ח/א נחמד למראה ח"ב דף סד ע"ד
ח/א נטע שורק דף קמח ע"ד
ח/א נשמה של שבת עמ' 308 {רדב"ז}
ח/א נתיב מאיר
ח/א נתן פריו חולין עמ' צג
ח/א ס' זכרון לבעל פחד יצחק עמ' רנ
ח/א סדר יעקב ח"א לדף מג ע"ב (ד"ה ובעיקר)
ח/א סם חיי דף א
ח/א ספרי דבי רב ח"ג עמ' תכד
ח/א עין חנוך עמ' רפג
ח/א על גדות ים התלמוד עמ' 59
ח/א ענבי פתחיה עמ' 287 {רדב"ז}
ח/א עץ החיים (אבולפיה, תפט) ח"ב דף קכד ע"ד, ולשונות דף ב ע"א-ע"ב
ח/א עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קנג, כרך ב ח"ב עמ' צד, קפט
ח/א פרחי כהונה (הכהן) יו"ד סי' כא דף כ ע"ד, כא ע"א {במלחמה בחו"ל}
ח/א פרשיות בספרי הנביאים שמואל א עמ' רלח
ח/א פרשת דרכים (תשנב) עמ' צו
ח/א פרשת דרכים (תשסה) עמ' קלח
ח/א צפיה ח"ג עמ' 267
ח/א צרור החיים (קליין) דף נג ע"ג
ח/א צרור הכסף (גטיניו) כאן, ודף קכג ע"ב
ח/א קהלת יעקב (ברוכין מקרלין) שו"ת דף יא ע"ג
ח/א קול הרמה והפרשה (תרעו) עמ' צד
ח/א קול יהודה (גרשוני) עמ' קמט, רז
ח/א קול צופיך עמ' קפ, קצא, קצד, קצו
ח/א קנין תורה בשמעתתא במדבר עמ' רה-רז, דברים עמ' ע-עג
ח/א קרן הצבי מצוה נא אות ז, מצוה ע אות ח, מצוה קיט אות ה
ח/א קרנות המזבח דף כט ע"ב
ח/א ראש דוד (מנטובה) דף קנ ע"ד
ח/א ראש דוד (תשמו) עמ' תקע
ח/א ראשון לציון על נ"ך (תשסח) עמ' עט
ח/א ראשון לציון על נ"ך (תשעח) עמ' קל
ח/א רווחא שמעתתא ח"א עמ' סד
ח/א רלב"ג דברים פ"כ פסוק יד עמ' קפח
ח/א רנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' רפח
ח/א רנת יצחק תפלה עמ' קלח
ח/א שבט מיהודה (גרינוולד) עמ' תמח
ח/א שבט סופר (תשמו) עמ' נא
ח/א שבילי אשר
ח/א שו"ת רי"ט וייל יו"ד סי' פב
ח/א שיח ערב סנהדרין עמ' ריח
ח/א שיחות לספר במדבר עמ' רפא {היתר איסורים במלחמה}
ח/א שלמי יוסף ר"ה עמ' תפו
ח/א שם דרך במדבר עמ' קס
ח/א שם דרך פסחים עמ' קמ
ח/א שם משמואל פרשת מצורע שנת תרע"ו {יין נסך}
ח/א שמועת חיים ערכין ח"ב עמ' שעג-שעד
ח/א שנות חיים (קלוגר) עמ' שג
ח/א שעורי הרב שחיטה-תערובות עמ' פג
ח/א שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ג עמ' רעא
ח/א תבואות שמש דף ב ע"א-ע"ד, ג ע"א-ע"ד, מילואים דף א ע"א, ג ע"א-ע"ב, ד ע"ב
ח/א תורה תמימה דברים פ' כא אות עו
ח/א תורת הג"ר אלכסנדר משה עמ' תפ
ח/א תורת המלך (שפירא) ח"ב עמ' רכט
ח/א תורת המקרא עמ' 325
ח/א תורת ירוחם ח"ג דף ל ע"א, לג ע"ד
ח/א תחומין ח"ב עמ' 74, ח"ה עמ' 55, חט"ו עמ' 38, חט"ז עמ' 218
ח/א תירוש ויצהר - תפארת בנים סי' נז
ח/א תכלת מרדכי (קלצקי) דף טו ע"א וע"ג, טז ע"ד, יז ע"א-ע"ב, פ ע"א-ע"ד
ח/א תנופת זהב עמ' 131
ח/א תפארת צבי (תשס) ח"א עמ' יג
ח/ב אהל חייא עמ' תלו
ח/ב אוצר א"י ח"ג עמ' 37
ח/ב אור גנוז (מוסקוביץ, תשס"ז) עמ' שמא
ח/ב אור ליהודה קדושין עמ' רב
ח/ב אז שמח עמ' רפג
ח/ב אמונת עתיך גל' 120 עמ' 89 {יפת תואר במלחמת מצוה}
ח/ב אמרי חן (לוונברג) יבמות-גיטין עמ' קסז {לח"מ}
ח/ב אשל אברהם (שפירא) עמ' תס
ח/ב באר בשדה עמ' רפח, שסב {בועל אשה בגיותה}
ח/ב בד קודש (פוברסקי) ח"א דף כב ע"ד
ח/ב בית ישחק
ח/ב בית שערים יו"ד סי' שסב
ח/ב בנין שלמה (מז) דף כה ע"ג
ח/ב ברור הלכה קדושין כא ע"ב ציון ט
ח/ב ברכת מרדכי דברים עמ' רלט
ח/ב בשבילי החופה סי' יד אות ח {לח"מ}
ח/ב גופי הלכות (תשסו) עמ' שפג
ח/ב גור אריה דברים פ' כא הע' 44 {לח"מ}
ח/ב דברות משה סנהדרין עמ' סז, עג, עה
ח/ב דברי אברהם (מנדלסון) דף כט ע"ב-ע"ג {לא לוקה}
ח/ב דברי יחזקאל (מישור) עמ' שצג
ח/ב דברי שמואל (ראטה) עמ' קצ
ח/ב דעת הרמב"ם עמ' 57
ח/ב דעת חיים עמ' קה {ביאה ראשונה ושניה}
ח/ב הגהות חבר בן חיים
ח/ב הגהות עמק המלך
ח/ב הגיור עמ' 87, 98
ח/ב הכתב והקבלה דברים פכ"א פס' יב
ח/ב הלכות מדינה ח"ב עמ' כז, רכו
ח/ב המאיר לארץ [מנחת אהרן סנהדרין דף ב] {כ"מ}
ח/ב העלם דבר סי' כז
ח/ב הערות למאירי קידושין עמ' 124 הערה 5
ח/ב הקשורים ליעקב (תשעח) עמ' 17 {לח"מ}
ח/ב הר המלך ח"ו עמ' קנה-קנו, ח"ז עמ' רצז, תקפט-תקצז
ח/ב התורה והמדינה ח"א עמ' עט, קובץ ד עמ' רז
ח/ב ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תרנז
ח/ב וכתורה יעשה ח"א דף ג ע"ב {לח"מ}, ח"ב דף כח ע"ב
ח/ב חגוי הסלע (טאובה) הל' מלכים עמ' 299-308
ח/ב חדוותא דשמעתתא ח"ב דף יב ע"ג {מצרית ואדומית יפ"ת}
ח/ב חי' חתם סופר (תשפ) פסחים ח"ב עמ' כז ד"ה והשתא {וכן בועל אשה בגיותה אם תקפו יצרו וכו', כ"מ - ה"ל לרבינו לפסוק כר"י דקי"ל כוותיה לגבי רב}
ח/ב חי' יחיאל דף יד ע"ד
ח/ב חמודי צבי מועדים עמ' תקצ {כ"מ}
ח/ב חנן אלקים עמ' רנז {לח"מ}
ח/ב יחוה דעת ח"ב עמ' יא
ח/ב יצחק ירנן
ח/ב יקב זאב דף עט ע"ב
ח/ב ישב מצרף דף ז ע"א {ביאה ראשונה מותרת לפני גיור}
ח/ב כבוד מלכים (לייטר) {מאירי בקידושין}
ח/ב כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' נו
ח/ב כלילת יופי דף סד {לא חילק בין מלחמת מצוה לרשות}
ח/ב כתר המלך
ח/ב כתר כהונה (ולק, תשסד) עמ' צח-צט
ח/ב לבושי מרדכי אהע"ז עמ' פח
ח/ב לחם חקי עמ' קס {כ"מ}
ח/ב מגן צבי עמ' תעב
ח/ב מוריה גל' רלח עמ' פו
ח/ב מוריה שנה ח גל' ח עמ' כח
ח/ב מיטב הארץ עמ' 191, 192
ח/ב מלכי בקדש (הירשנזון, תשסז) ח"א עמ' 149
ח/ב מנחת אליהו (קוליץ) ח"א דף סג ע"ב
ח/ב מנחת אלימלך עמ' נד
ח/ב מנחת חינוך ח"ב עמ' רפא, ח"ג עמ' שיח
ח/ב מנחת חינוך מצוה תקנב (דף פ ע"ד, פא ע"א)
ח/ב מסורה ח"ג עמ' מז
ח/ב מסירות נפש עמ' 142
ח/ב מעמד האשה עמ' 226
ח/ב מקראי קדש (תפט) דף קלח ע"ב
ח/ב מקראי קדש (תשנג) עמ' שנג
ח/ב מרגליות הים סנהדרין כא ע"א אות טז {בצנעא מותר לפני שנתגיירה}, יח {כ"מ בשם סמ"ג}
ח/ב משך חכמה דברים פ"כ פס' יד
ח/ב משכנות הרועים (היבנר) סי' ח דף לד ע"ב {ביאה ראשונה של יפת תואר מותר בגיותה}
ח/ב משנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' שמו
ח/ב משפט המלחמה עמ' קמא
ח/ב משפט הצבא בישראל עמ' נו
ח/ב נהרות איתן ח"ב עמ' קסב
ח/ב נועם חי"א עמ' רנ [הפוסק סי' תתרפד]
ח/ב נחלת שמעון (קרסנר) שמואל ב ח"ב סי' כו אות ט
ח/ב נשאל דוד אהע"ז עמ' ח ע"ב
ח/ב סהמ"צ לרס"ג (המאור) ח"ב עמ' תח
ח/ב סהמ"צ לרס"ג ח"א דף רפח ע"ג
ח/ב עטרת ישועה (תשלו) עמ' נד
ח/ב עין ימין דף יט ע"ג {כ"מ}
ח/ב עץ החיים (אבולפיה, תפט) ח"ב דף קיט ע"ב
ח/ב עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' עא
ח/ב עץ חיים (אבלסון) עמ' תקיט
ח/ב פורת יוסף (צוייג) ח"ב דף לז ע"א
ח/ב פרחי כהונה (הכהן) יו"ד סי' כא דף כ ע"ד
ח/ב פרי האדמה ח"ב
ח/ב פרשת השבוע (תשעב) ח"ה עמ' 218, 246
ח/ב צמח דוד (שלוניקי) ח"ב דף פד ע"א
ח/ב קול צופיך עמ' קצא
ח/ב קונטרסי שעורים כתובות קונ' ח אות כח עמ' קפא
ח/ב קנין תורה בשמעתתא במדבר עמ' רכו-רכז
ח/ב קרבן אשה
ח/ב קרית מלך
ח/ב רלב"ג דברים פכ"א פסוק יב עמ' קצט
ח/ב רנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' שעה
ח/ב רנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' רפט {אם תקפו יצרו}
ח/ב שיח ערב סנהדרין עמ' ריח
ח/ב שיח ערב קידושין עמ' קיז,קכב, קכד
ח/ב שערי יצחק (תשיז) עמ' קנו-קנז
ח/ב תועפת ראם (גטיניו) דף קח ע"ג
ח/ב תורת ראשי הישיבות גיטין עמ' תשפז
ח/ב תחומין ח"ח עמ' 459
ח/ב תיבת גומא (ורשנר) עמ' שפא
ח/ב תיבת גומא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' רלד
ח/ב תיבת גומא (תשסז) עמ' רמג {בועל בגיותה, לח"מ}
ח/ב תירוש ויצהר - תפארת בנים סי' נז {לח"מ}
ח/ב תפארת צבי (שפילמן) ח"ב עמ' פד
ח/ב תפארת ראובן עמ' קנה
ח/ב תשובות ר' אליעזר (תשעא) עמ' תקפב {כ"מ}
ח/ג אבני מילואים טז ס"ק ג {אישות בגוי}
ח/ג אהל חייא עמ' תלז
ח/ג אור חדש (בלומ') דף עט ע"ד
ח/ג אור יקרות (רשום פ"ז)
ח/ג אור ליהודה קדושין עמ' יא {אשת איש}
ח/ג אוריתא טו עמ' רנח {לח"מ}
ח/ג אנצי"ת ע' אשת איש הע' 35
ח/ג ארזא דבי רב קידושין עמ' ס {לא יבעלנה במלחמה}
ח/ג בד קודש (דאנון) {אישות בגוי}
ח/ג בחיר חיים {אישות בגוי}
ח/ג בית שערים יו"ד סי' נב
ח/ג ברור הלכה יבמות מח ע"ב ציון א פרק ב
ח/ג ברור הלכה קדושין כא ע"ב ציון ט
ח/ג ברכי יוסף (תקלד) אהע"ז דף קט ע"ב-ע"ד
ח/ג ברכת חיים (אמסלם) עמ' מו
ח/ג ברכת רחל עמ' ה {אין אישות בגוי}
ח/ג בשבילי החופה סי' יד אות ו, סי' טו אות יג
ח/ג גופי הלכות (תשסו) עמ' שפד-שפה
ח/ג דברות משה סנהדרין עמ' סו-סז, סט-ע, עג, עז
ח/ג דברות משה קדושין סי' לג הערה מח-מט
ח/ג דברי סופר עמ' קד
ח/ג הגהות עמק המלך
ח/ג הגיור עמ' 87
ח/ג הלכות מדינה ח"ב עמ' רלד
ח/ג המעמד האישי בישראל עמ' 258
ח/ג ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תרנז
ח/ג וזרח השמש עמ' שטז
ח/ג זבחי צדק (דיסקין) עמ' שלד {שלא ילחצנה במלחמה}
ח/ג חגוי הסלע (טאובה) הל' מלכים עמ' 309-312
ח/ג חוסן יוסף במפתחות סי' שלא {אישות בגוי}
ח/ג חידושין על התורה לרבנו תם עמ' תמב-תמג
ח/ג יחי ראובן (אונג') עמ' סח
ח/ג ילקוט מדרשי תימן ח"ב עמ' רטז
ח/ג יצחק ירנן [אגורה באהלך דף מד] {לח"מ}
ח/ג ישועות כהן לקוטים סי' כח ס"ק ה
ח/ג כבוד מלכים (לייטר) {מאירי בקידושין}
ח/ג כוכבי בוקר עמ' רצו
ח/ג כפייה בגט עמ' תקי {לח"מ}
ח/ג כתר כהונה (ולק, תשסד) עמ' צט
ח/ג מוריה גל' ריט עמ' פא {לא ילחצנה במלחמה}
ח/ג מנחת חינוך ח"א עמ' קצב, ח"ג עמ' שיח
ח/ג מעיל שמואל (פלורנטין)
ח/ג מקראי קדש (תפט) דף קלח ע"ב {אישות בגוי}
ח/ג מקראי קדש (תשנג) עמ' שנג
ח/ג מרגליות הים סנהדרין כא ע"א אות יג {רק אחת במלחמה}
ח/ג משבצות זהב שמואל ב עמ' שד
ח/ג משנת חיים בראשית עמ' תפד
ח/ג משפט המלחמה עמ' קמב
ח/ג משפט הצבא בישראל עמ' קכ
ח/ג משפטי עזיאל ח"ח עמ' מה
ח/ג משפטים לישראל עמ' יב
ח/ג נחלת אהרן
ח/ג נחלת שמעון (קרסנר) שמואל ב ח"ב סי' כו אות ד
ח/ג נתן פריו נדרים עמ' קסא ע"ב {אישות בגוי}
ח/ג סיני ק עמ' תקע
ח/ג ספרי דבי רב ח"ד עמ' ב-ד
ח/ג פני מבין ח"ב דף קיד ע"ג
ח/ג פרי האדמה ח"ב {אישות בגוי}
ח/ג קונטרסי שעורים קדושין שעור א אות ו
ח/ג קרן הצבי מצוה מ אות י
ח/ג קרן הצבי על מנחת חינוך - תשלומי המנחה עמ' ה
ח/ג ראש יוסף מגילה כה ע"א
ח/ג רלב"ג דברים פכ"א פסוק יא עמ' קצח-קצט
ח/ג רנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' שעד
ח/ג רנת יצחק תליתאה ח"ב עמ' רס
ח/ג שארית יהודה (ינוביץ) אהע"ז סי' מה תשובת מהרי"ל ס"ה
ח/ג שו"ת ר"י מילר עמ' צח
ח/ג שושנת העמקים (תאומים) עמ' נח {לח"מ}
ח/ג שעורי עיון התלמוד כתובות עמ' ח
ח/ג שער המלך הל' איסורי ביאה פי"ב ה"ב {אישות בגוי}, ח"ב עמ' ו
ח/ג שערי טהר ח"ה שער ב סי' לב אות ד
ח/ג תהלה לדוד (מן) אהע"ז סי' י ס"ק ו
ח/ג תורה תמימה דברים פ' ו אות סז
ח/ג תורת החוף ימים - שפתי חיים סי' כא אות ד
ח/ג תורת המצוה דף ס ע"ב-ע"ג
ח/ג תחומין ח"ח עמ' 459
ח/ג תשובה שלמה אהע"ז סי' יז דף כו ע"ב {אין אישות לגוי}
ח/ד אוצר א"י ח"ג עמ' 34
ח/ד אמונת יהושע עמ' שפז {כהן בביאה שניה}
ח/ד אמת ליעקב מקרא עמ' רסא
ח/ד דברות משה ב"ב ח"א סי' יב הערה יב
ח/ד דברי יהושע (קלעוואן, תשעא) עמ' שמ
ח/ד דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' תקלב
ח/ד הר המלך ח"ז עמ' תקפט-תקצז
ח/ד חגוי הסלע (טאובה) הל' מלכים עמ' 313-315
ח/ד חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"ב סי' לה הערה 51 {כהן במלחמה}
ח/ד חוקת עולם עמ' 114 {כהן}
ח/ד יצחק ירנן
ח/ד ישועות כהן לקוטים סי' כח ס"ק ה
ח/ד מיטב הארץ עמ' 192, 198
ח/ד מלאכת שלמה (חכים)
ח/ד מנחת חינוך ח"ג עמ' שכ
ח/ד מסורה ח"ג עמ' מח
ח/ד מרגליות הים סנהדרין נא ע"א אות ג
ח/ד משנת אברהם (פרייס, תשד) ח"ב דף לה
ח/ד משפט הצבא בישראל עמ' כה, עח
ח/ד משפטי עזיאל ח"ח עמ' מה
ח/ד סהמ"צ לרס"ג ח"א דף רפח ע"ג
ח/ד עין ימין
ח/ד קונטרסי שעורים כתובות קונ' ב אות ה עמ' סד
ח/ד קנין תורה בשמעתתא במדבר עמ' רכז {כהן}
ח/ד שדה יצחק עמ' קג
ח/ד שיח ערב קידושין עמ' קכב-קכד
ח/ד תורת המקרא עמ' 366
ח/ד תשובות ר' אליעזר (תשעא) עמ' תקפב {כהן}
ח/ה אור הגנוז (אופק) קדושין ח"א עמ' ע
ח/ה אוריתא טו עמ' רנט
ח/ה ארשות החיים עמ' רה
ח/ה אשר למלך הל' ע"ז פ"ט הט"ו
ח/ה בדבר מלך חי"ב עמ' שלה
ח/ה בית אבי ח"ב סי' קיט עמ' קסא {ביאה ראשונה מותרת מיד}
ח/ה בנין עולם (חבר) אהע"ז עמ' שמה
ח/ה ברור הלכה יבמות מז ע"ב ציון י
ח/ה ברור הלכה יבמות מח ע"ב ציון א
ח/ה ברור הלכה קדושין כא ע"ב ציון ט
ח/ה ברכת חיים (אמסלם) עמ' מז
ח/ה בשבילי החופה סי' כ אות יא
ח/ה דברי יהושע (קלעוואן, תשעא) עמ' שמ
ח/ה הגיור עמ' 27, 33, 86, 87, 94, 98, 105
ח/ה הכתב והקבלה דברים פכ"א פס' יב
ח/ה הלכה רבה ח"א עמ' 280
ח/ה המאור הגדול (יעבץ) עמ' שנ
ח/ה חגוי הסלע (טאובה) הל' מלכים עמ' 316-320
ח/ה חזו"א אהע"ז סי' קמז לדף מב ס"ק כא
ח/ה חמדת ישראל ח"ב דף סה ע"ב {מגדלת}
ח/ה חנן אלקים עמ' קסא
ח/ה טהרת יו"ט ח"כ עמ' צג
ח/ה יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קיז
ח/ה יקב זאב דף עט ע"ב
ח/ה ישא מדברותיך כתובות פ"א עמ' רכח, רמז
ח/ה ישב מצרף - וכתורה הזאת דף יט ע"א {יפת תואר מותרת רק אחרי כל המעשים}
ח/ה כרם שלמה (אהרמן) יבמות מח ע"ב
ח/ה כתר כהונה (ולק, תשסד) עמ' צח
ח/ה לחם חקי עמ' קסא
ח/ה לחם יהודה
ח/ה לקוטי סופר ח"א דף פח ע"ג
ח/ה מבוא למשנה תורה עמ' 333
ח/ה מבשר טוב - משפט גרות עמ' פ, פד
ח/ה מלאכת שמואל עמ' טו
ח/ה מנחת חינוך ח"ג עמ' שיח
ח/ה מסורה ח"ג עמ' מז
ח/ה נחלת שמעון (קרסנר) רות סי' ד אות ו
ח/ה ספרי דבי רב ח"ד עמ' ה-ו, ט-י
ח/ה ספרי הפרדס ח"א עמ' רז
ח/ה עלה יונה עמ' שמח
ח/ה עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 98
ח/ה עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 106
ח/ה פורת יוסף (צוייג) ח"ב דף לז ע"א
ח/ה פני משה (שלז')
ח/ה קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' שיג
ח/ה קונטרסי שעורים כתובות קונ' ח אות יא עמ' קנב
ח/ה קרית מלך
ח/ה קרן הצבי מצוה קכד אות ג
ח/ה רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' תקטז
ח/ה שארית נתן (פולק) דף נ ע"א
ח/ה שיח ערב קידושין עמ' קכג
ח/ה שירת דוד כתובות עמ' ע
ח/ה שם דרך דברים עמ' קג
ח/ה שעורי ר' שמואל סנהדרין ח"א עמ' קסח
ח/ה שערי יצחק (תשיז) עמ' קנז
ח/ה שרידי אש ח"ב עמ' תקנב
ח/ה שרידים גל' יז עמ' מב
ח/ה תולדות יעקב (וורשנא) דף נז ע"ד
ח/ו אבן האזל
ח/ו אבני קודש (סוגיות) ח"ב עמ' מה
ח/ו אהל חייא עמ' תלו-תלז
ח/ו אהל יעקב (מנשה) מע' כ אות ג דף נז ע"ב
ח/ו אור הישר
ח/ו אור יקרות {כ"מ}
ח/ו אור ליהודה קדושין עמ' רי
ח/ו אור תורה (ריסקין) דברים עמ' 159
ח/ו אוריתא טו עמ' רנט {כ"מ}
ח/ו אמרי קודש (קאמארנא) עמ' ו-ז, יא {אי עביד לא מהני}
ח/ו אמת ליעקב נשים עמ' סד {אסור למוכרו}, סה
ח/ו אשל אברהם (שפירא) עמ' תנ {איסור מכירה בגרותה}
ח/ו באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ח/ו בד קודש (פוברסקי) ח"א דף כב ע"ד
ח/ו בית אבי ח"ב סי' קיח עמ' קסא {ג' חדשים}, סי' קיט עמ' קסא {כ"מ}
ח/ו בית אהרן וישראל גל' לד עמ' יד
ח/ו בית יחזקאל (סרנה) גליונות
ח/ו בית יעקב (טבשונסקי) סי' שסא סעיף א
ח/ו ברור הלכה יבמות מח ע"ב ציון א
ח/ו ברור הלכה כתובות נא ע"א ציון א פסקה א {כתובה}
ח/ו ברור הלכה קדושין כא ע"ב ציון ט
ח/ו ברורים ברמב"ם סי' מד {מכירה}
ח/ו ברכי יוסף (תקלד) אהע"ז דף קט ע"ב-ע"ד
ח/ו ברכת חיים (אמסלם) עמ' מז
ח/ו בשבילי החופה סי' יח אות א-ב
ח/ו בתי כהונה (תשסה) עמ' קמה
ח/ו גדולת מרדכי (רבינוביץ) דף קלג ע"ג
ח/ו גור אריה דברים פ' כא הע' 52 {מל"מ}
ח/ו גור אריה יהודה (זמבא) עמ' קעג
ח/ו גליוני הגר"ש עמ' קיט {אינה מכורה} [עי' הל' בכורות פ"ו ה"ה]
ח/ו דברי חיים (אוירבך) דיני דיינים סי' ב {אינה מכורה}
ח/ו דברי יוסף (כהן) ח"א עמ' קיט
ח/ו דברי מרדכי (וייס) ח"ב עמ' קסב
ח/ו דברי שמואל (ראטה) עמ' קצג
ח/ו דגל ראובן ח"ב סי' א
ח/ו הכתב והקבלה דברים פכ"א פס' יב
ח/ו הלכה רבה ח"א עמ' 280
ח/ו המאור הגדול (יעבץ) עמ' שנ
ח/ו המדות לחקר ההלכה מדה יא אות טו {מכירה}
ח/ו התורה והמדינה ח"ג עמ' קסו
ח/ו חגוי הסלע (טאובה) הל' מלכים עמ' 321-328
ח/ו חוף ימים ח"ג סי' מב אות א {מכירה}
ח/ו חי' הגאון אדר"ת עמ' כו, נד {מכר - לא לוקה}
ח/ו חי' הגר"ח החדש עמ' רצו {לא ימכרנה}
ח/ו חי' ר"א גוטמכר ב"ק-ע"ז עמ' קלו
ח/ו חי' רעק"א (פרדס) {מכירה}
ח/ו חנן אלקים עמ' קסא {כ"מ}, קסג
ח/ו חסדי דוד ח"ג עמ' מא
ח/ו יד ישראל ח"ב
ח/ו יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קטז
ח/ו יש מאין סי' ו (ד"ה ועיין בספר פנים) {אינה מכורה - אעל"מ}
ח/ו ישב מצרף - וכתורה הזאת דף כז ע"ב {צריכה לחכות ג' חדשים}
ח/ו כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' סז, תתרלה
ח/ו להורות נתן דברים עמ' קיג
ח/ו לחם חקי עמ' קסא
ח/ו מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"ב עמ' שצ, שצב
ח/ו מי החג עמ' מ
ח/ו מנחת חינוך מצוה תקלג ח"ג עמ' שיז, שיט, שכב-שכג (דף פב ע"א)
ח/ו מעיל שמואל (פלורנטין)
ח/ו מעין החכמה עמ' ש {לח"מ}
ח/ו מעיני המים
ח/ו מעשה אברהם דף רלה ע"ב {לח"מ, מל"מ - המתנה ג' חדשים}
ח/ו מעשה הבא בעבירה עמ' 62, 285, 294
ח/ו מקראי קדש (תפט) דף קלח ע"ב {מכירה}
ח/ו מקראי קדש (תשנג) עמ' שנד
ח/ו משאת המלך ח"א סי' מז פ"ח
ח/ו משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' ריח
ח/ו משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' רנא {עובר בלאו}, רנה {נושאה בחופה ובקדושין}
ח/ו משנת משה שבת עמ' פד
ח/ו משפט המלוכה (נספחות)
ח/ו משפט המלחמה עמ' קמד, קנט-קס
ח/ו משפטי עזיאל ח"ז עמ' קיב, קיג, שצד
ח/ו מתנת כהונה בכורות עמ' קלו
ח/ו נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"ב עמ' שיא
ח/ו נודע ביהודה תנינא אהע"ז סי' קכט (דף סט ע"ד) {מכירה}
ח/ו נר מצוה (ואלק) שרשים דף יב ע"ג {לא כתב שלוקה על "לא תתעמר"}, מצוות דף נט ע"ב {לח"מ - ושלחתה לנפשה - בגט}, קכב ע"ג-ע"ד
ח/ו נתיב אברהם ח"א עמ' קיז
ח/ו ספרי דבי רב ח"ד עמ' ז-ח, י-יג
ח/ו עיונים במסכתות התלמוד ח"ב עמ' רה {ג' חדשים}
ח/ו עץ החיים (אבולפיה, תפט) ח"ב דף קיט ע"ג {אם מכרה}
ח/ו עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' עב
ח/ו עצי ארזים סי' יג ס"ק א
ח/ו פורת יוסף (צוייג) ח"ב דף לז ע"א
ח/ו פני משה (שלז')
ח/ו צפיה ח"ג עמ' 267
ח/ו קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' שלט
ח/ו קהלת יעקב (אלגזי, שלוניקי) דף צב ע"ד {מל"מ}
ח/ו קול בן לוי (תשסג) עמ' פח
ח/ו קונטרסי שעורים קדושין שעור א אות ו
ח/ו קרן פני משה ח"א עמ' רלא
ח/ו רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' תפו
ח/ו שבט סופר (תשמו) עמ' רנה
ח/ו שיח ערב סנהדרין עמ' ריט-רכ
ח/ו שלמי יוסף בכורות עמ' קלו
ח/ו שם דרך דברים עמ' קג
ח/ו שעת הכושר דף עג ע"ב
ח/ו תבואת יקב (בלעיש)
ח/ו תהלה לדוד (מן) אהע"ז סי' יא ס"ק ד
ח/ו תורה תמימה דברים פ' כא אות פט, צב
ח/ו תורת החוף ימים - שפתי חיים סי' כא אות א, ה
ח/ז אוצר א"י ח"ג עמ' 34
ח/ז אור הישר [כתונת פסים על נימוקי יוסף יבמות ספ"ד]
ח/ז אור ליהודה יבמות עמ' רו
ח/ז אמת ליעקב נשים עמ' סה
ח/ז אשר למלך הל' ע"ז פ"ט הט"ו {אינו נושאה}
ח/ז באר משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' עג {מל"מ}
ח/ז בד קודש (פוברסקי) ח"א דף כב ע"ד
ח/ז בית שערים יו"ד סי' שסב
ח/ז בנין עולם (חבר) אהע"ז עמ' שמה
ח/ז ברור הלכה יבמות מז ע"ב ציון י
ח/ז ברכת חיים (אמסלם) עמ' מח
ח/ז בשבילי החופה סי' יח אות א
ח/ז הגיור עמ' 55, 62, 63, 87, 98
ח/ז הכתב והקבלה דברים פ"כ פס' טז
ח/ז הלכות מדינה ח"ב עמ' קסא
ח/ז הרמב"ם ומכדרשב"י עמ' עו
ח/ז חגוי הסלע (טאובה) הל' מלכים עמ' 329-330
ח/ז כתר כהונה (ולק, תשסד) עמ' צח
ח/ז מבשר טוב - משפט גרות עמ' פד
ח/ז מועדים וזמנים ח"ב סי' קסב
ח/ז מנחת חינוך ח"א עמ' צה, ח"ג עמ' שיט
ח/ז מסורה חי"ד עמ' נט
ח/ז מקראי קדש (תפט) דף קלח ע"ב {יב חודש}
ח/ז מקראי קדש (תשנג) עמ' שנד
ח/ז משך חכמה דברים פ"ז פס' כו
ח/ז משנה הלכות ח"ה סי' רכא
ח/ז משנת יעקב מדע (תשסב) עמ' שצב-שצו
ח/ז נועם ח"ט עמ' סז
ח/ז נר מצוה (ואלק) שרשים דף ב ע"ד, ג ע"א
ח/ז ספרי דבי רב ח"ד עמ' ו, י
ח/ז פינות הבית דף פב ע"א {מל"מ}
ח/ז צפיה ח"ג עמ' 268
ח/ז קול בן לוי
ח/ז קונטרסי שעורים כתובות קונ' ח אות יא עמ' 320
ח/ז קונטרסי שעורים כתובות קונ' ח אות כד עמ' 344
ח/ז קרית מלך
ח/ז קרן הצבי מצוה ע אות ט
ח/ז רלב"ג דברים פכ"א פסוק יא עמ' קצט
ח/ז שארית נתן (פולק) דף נ ע"ב
ח/ז שו"ת רא"מ פינגרהוט עמ' קכד, קכו
ח/ז שירת דוד כתובות עמ' ע
ח/ז שם דרך דברים עמ' קג
ח/ז שמחת יו"ט (אלגזי) סי' ע
ח/ז שעורי ר' שמואל סנהדרין ח"א עמ' קסח
ח/ז שערי טהר ח"ח סי' עט אות ג, סי' צט אות א
ח/ח אבן ישראל (פישר) ח"ז עמ' פד
ח/ח אבן ישראל עה"ת (תשסז) עמ' כו
ח/ח אגרות הראי"ז עמ' כא {כ"מ}
ח/ח אהל שרה לאה עמ' תט {ב"ד מטבילים}
ח/ח אור ליהודה יבמות עמ' רד
ח/ח אור שמח
ח/ח אמירה נעימה (הלוי) תנינא ח"ב עמ' קצו, קצח
ח/ח אמת ליעקב נשים עמ' סג-סד {ב"ד מטבילים ע"ד}
ח/ח אפיקי יהודה (גרשוני) עמ' 371
ח/ח בית אבי ח"ב סי' קיט עמ' קסא {ב"ד מטבילים}
ח/ח בית אהרן וישראל גל' לב עמ' קלא {אבשלום - בן יפ"ת}
ח/ח ברור הלכה יבמות צז ע"ב ציון ב פרק ה
ח/ח גדולי שמואל כתובות דף יא {או"ש}
ח/ח דברות משה גיטין עמ' שיז
ח/ח הגיור עמ' 88
ח/ח הלכות מדינה ח"ב עמ' קסח
ח/ח המעין תשרי תשפ עמ' 47 {'ויראה לי שאם כבש בארץ מצרים מלך ישראל ע"פ בי"ד שהיא מותרת' - זה מבואר בירושלמי סנהדרין פ"י ה"ט שרמז הכ"מ}
ח/ח הרמב"ם כמחנך עמ' 244
ח/ח ויען אליהו (שושן) עמ' קמד
ח/ח וכתורה יעשה ח"ב דף כח ע"ב {תמר בת יפת תואר היתה}, כט ע"א
ח/ח חגוי הסלע (טאובה) הל' מלכים עמ' 331-332
ח/ח חזו"א על הרמב"ם
ח/ח חי' ר' שמואל יבמות עמ' נט
ח/ח יחל ישראל (תשנב) עמ' קעא
ח/ח יחל ישראל (תשסג) ח"ג עמ' כא
ח/ח יחל ישראל (תשסג) ח"ג עמ' כא {או"ש}
ח/ח ישב מצרף - וכתורה הזאת דף יד ע"א-ע"ב {תמר היתה מותרת לאמנון כי בן הנולד מגויה כגוי}
ח/ח ישב מצרף דף ה ע"ב, ז ע"ב {אינו בנו}
ח/ח לבושי מרדכי אהע"ז עמ' עא
ח/ח מבוא למשנה תורה עמ' 116, 174
ח/ח מועדים וזמנים ח"ד סי' שטז
ח/ח מוריה גל' ריט עמ' פא {אבשלום - בן יפת תואר}
ח/ח מסורה חי"ד עמ' נט
ח/ח משנה הלכות ח"ב דף כא ע"א {או"ש}
ח/ח משנה הלכות ח"ז סי' קפא {או"ש}
ח/ח משנת יהודה עמ' רנד
ח/ח משנת יעקב קדושה עמ' עז-פג
ח/ח משנת יעקב קנין עמ' שפא {כ"מ}
ח/ח משפטי עזיאל ח"ב עמ' רכא
ח/ח משפטי שאול - פסקי דין עמ' רמח-רמט
ח/ח נחלת שמעון (קרסנר) שמואל ב ח"ב סי' כז אות א
ח/ח עץ חיים (אבלסון) עמ' תיח
ח/ח פד"ר ח"א עמ' 379 {ב"ד מטבילים}, חט"ז עמ' 198, ח"כ עמ' 122 {כ"מ}
ח/ח פרחי כהונה (הכהן) יו"ד סי' לז דף מד ע"ד, מה ע"א {מטבילים}
ח/ח פרי אהרן (ברנשטיין) עמ' קז
ח/ח צפיה ח"ג עמ' 268
ח/ח קונטרסי שעורים כתובות קונ' ח אות כה עמ' קפא
ח/ח שבט מיהודה (אונטרמן) ח"ב עמ' קסג
ח/ח שו"ת רא"מ פינגרהוט עמ' קכד, קכו
ח/ח תהלה לדוד (מן) או"ח סי' ג
ח/ח תחומין ח"ה עמ' 265
ח/ח תירוש ויצהר - תפארת בנים סי' נז {מל"מ}
ח/ט אגרות הגרי"ד עמ' מו
ח/ט אהל דוד (קהן) ח"ג נחמיה פי"ג פס' טז, דברי הימים א פי"ד פס' יב
ח/ט אהלי חיים עמ' סב, סט
ח/ט אוצר א"י ח"ג עמ' 32, 34, ח"ה עמ' 265
ח/ט אור ליהודה יבמות עמ' רד-רה
ח/ט איים בים כתובות סי' לו אות ג {דיני התורה לנכרי}
ח/ט אפיקי יהודה (גרשוני) עמ' 381
ח/ט אשר למלך הל' ע"ז פ"ט הט"ו
ח/ט בינת זקנים - שער בינה בהלכה סי' יח
ח/ט בנין הלכה עמ' מה {תחת ידנו}
ח/ט ברית הלוי השלם
ח/ט דברי יהושע (קלעוואן, תשעא) עמ' של, שלד, שמ
ח/ט דרך ישרה ח"ב עמ' רג
ח/ט הגיור עמ' 55, 63
ח/ט הוראות שעה פכ"ב
ח/ט הלכות מדינה ח"ב עמ' קנו, קסא, קסז
ח/ט העמק דבר דברים פ"כ פסוק י
ח/ט הרמב"ם ומכדרשב"י עמ' עו
ח/ט התורה והמדינה ח"ה עמ' פב-פג
ח/ט ויואל משה מאמר א סי' צד
ח/ט ויואל משה עמ' קט
ח/ט חגוי הסלע (טאובה) הל' מלכים עמ' 333-334
ח/ט חכמת גרשון עמ' שמא
ח/ט יד פשוטה אהבה עמ' תתתכג
ח/ט יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קיז {כ"מ}
ח/ט לחם חקי עמ' קסט
ח/ט לקוטי שיחות חל"ז עמ' 9
ח/ט מועדים וזמנים ח"ב סי' קסד
ח/ט מוריה גל' צז עמ' צד, גל' קעא עמ' סג, סו {לח"מ}
ח/ט מנחת אברהם (שפירא) ח"ב עמ' סה, ח"ג עמ' קפה {ולאבדם}
ח/ט מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' שב
ח/ט מפענח צפונות עמ' 206
ח/ט משאת המלך ח"ד סי' תקמח
ח/ט משך חכמה דברים פל"א פס' יז
ח/ט משנה הלכות ח"ד סי' ריג {הורגים}
ח/ט משנת חיים במדבר עמ' תמח
ח/ט משנת חיים בראשית עמ' תסג
ח/ט משנת חיים ויקרא עמ' תצד
ח/ט משנת יעקב מדע עמ' צו-צט, קדושה עמ' צח-קב
ח/ט נר מצוה (ואלק) שרשים דף ב ע"ד, ג ע"א, מצוות דף נה ע"ג, פד ע"ב {וכן עיר שהשלימה}
ח/ט נתיבות מרדכי קדושין עמ' קצג
ח/ט נתיבים במשפט העברי עמ' 32
ח/ט ס' זכרון לר"מ סויפט עמ' רלד {לח"מ}
ח/ט סדר יעקב ע' איבוד ע"ז סי' א
ח/ט ספרי דבי רב ח"ד עמ' יא
ח/ט סתירת זקנים, אגדה עמ' כג
ח/ט עיונים במשה"ע ובהלכה עמ' 105, 106
ח/ט עיקרים במשפט הפלילי העברי פרק 2 הע' 98
ח/ט עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 216, 221
ח/ט עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 232, 238
ח/ט פד"ר ח"ה עמ' 57
ח/ט צפיה ח"ג עמ' 268
ח/ט קונטרסי שעורים כתובות קונ' ח אות כד עמ' 344, 346
ח/ט קרבן אשה
ח/ט קרית מלך (חב"ד) עמ' צז, ק
ח/ט קרן הצבי מצוה עא אות ה
ח/ט רוח אליהו
ח/ט שו"ת מהר"ם בן חביב עמ' תתנב {כ"מ}
ח/ט שיח ערב סנהדרין עמ' רטו, רכא
ח/ט שיחות חכמה ומוסר מאמר מ אות ב
ח/ט שם משמעון (פירסט) ח"ב עמ' עח
ח/ט שערי טהר ח"ה שער א סי' ו אות טו
ח/ט שערי טהר ח"ה שער א סי' ו אות טו דף ק ע"ג
ח/ט תורת המלך (שפירא) ח"א עמ' סט, עה, קעט
ח/ט תורת מנחם חס"ח עמ' 26 {עכו"ם שלא קבל מצות שנצטוו בני נח}
ח/ט תחומין ח"ד עמ' 269, 273
ח/י אגרות הגרי"ד עמ' מז
ח/י אהל דוד (קאהן) ח"ה רות פ"א פסוק טו
ח/י אהלי חיים עמ' סח
ח/י אוסף מכתבים (שכטר) ח"א עמ' מו
ח/י אוצר א"י ח"ג עמ' 29-30, 32, 40, ח"ד עמ' 219
ח/י אוצרות הרמב"ם
ח/י אוצרות יהושע עמ' רפח, תקח
ח/י אור הישר
ח/י אור המזרח לב חוב' ב עמ' 144
ח/י אור הרעיון עמ' רע {בפני ג' חברים}
ח/י אור יחזקאל (קור') ח"א עמ' 420
ח/י אור תורה (ריסקין) בראשית עמ' 56, 195
ח/י אור תורה (ריסקין) דברים עמ' 246, 97, 59
ח/י אור תורה (ריסקין) ויקרא עמ' 165
ח/י אור תורה (ריסקין) שמות עמ' 107
ח/י אות לישראל (מובשוביץ) עמ' רעז
ח/י אישי יובל עמ' 169
ח/י אמונת עתיך גל' 118 עמ' 115
ח/י אמונת עתיך גל' 122 עמ' 98
ח/י אמת ליעקב מועד עמ' לה {גר תושב שלא מל}
ח/י אמת ליעקב נשים עמ' שז {הרי הוא כגוי}
ח/י אנצי"ת ע' בן נח הע' 426, ע' גר תושב הע' 7, 9, 10
ח/י אפיקי יהודה (גרשוני) עמ' 371, 387
ח/י באר הגולה (הרטמן) באר ז הערה 151
ח/י בים דרך עמ' ס, פה
ח/י בית אברהם (סוכאטשוב) גל' ד עמ' 56 {משה רבינו נצטווה אבל אדם ונח לא נצטוו לכוף אחרים}
ח/י בית אהרן וישראל גל' לז עמ' קכד, גל' לח עמ' קמז
ח/י בן אשר סי' כד הערה יב, סי' מט הערה א
ח/י בנין הלכה עמ' מה
ח/י ברור הלכה יבמות מח ע"ב ציון ג פרק ד
ח/י ברור הלכה ע"ז סד ע"ב ציון ה
ח/י ברור הלכה ע"ז סה ע"א לפני ציון ב
ח/י ברור הלכה שבת, גליון הש"ס של רצ"י עמ' יא {לכל הרוצה להתגייר}
ח/י ברית הלוי השלם
ח/י ברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' רלו
ח/י ברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' קלא עמ' שמז
ח/י ברכת מרדכי כתובות עמ' קסז
ח/י בשבילי המועד סי' ז אות ט
ח/י בשלום ובמישור עמ' 118
ח/י בתורתו יהגה (תשעב) עמ' מב {ולכל הרוצה להתגייר}
ח/י גבורת יצחק מכות עמ' קצב
ח/י גבורת יצחק סוטה ח"ב עמ' לו
ח/י גבורת יצחק ספירת העומר-ר"ח עמ' רכט
ח/י גבורת יצחק שבועות עמ' יז {לכוף כל באי עולם}
ח/י גור אריה שמות פ' כג הע' 35, ויקרא פ' כה הע' 55, דברים פ' כ הע' 65
ח/י גיור וזהות יהודית עמ' 32
ח/י גינת ורדים (תאומים) עמ' לא
ח/י דבר יהושע (שו"ת) ח"ב סי' מח
ח/י דבר מלכות ויקרא עמ' 76 {ציווה לכוף כל באי עולם}
ח/י דברות אליהו ח"ו עמ' קב-קג {יקבל בפני שלשה חברים}
ח/י דברי אברהם (שדמי) ח"ג עמ' כט
ח/י דברי יחזקאל (מישור) עמ' שצג {לח"מ}
ח/י דברי תלמוד ח"א עמ' רפז, ח"ב עמ' קנח
ח/י דגל יהודה (קמינר) עמ' כ
ח/י דעת אמונה ח"ב עמ' שלו בהערה
ח/י דעת הרמב"ם עמ' 405-406
ח/י דעת כהן עמ' תכה, תנט
ח/י דרך כוכב מיעקב קובץ ג עמ' כז {לכוף כל באי עולם}
ח/י דרכי שמחה עמ' יט
ח/י הגיור עמ' 30, 33, 54, 55, 62, 63, 83, 86, 105
ח/י הוראות שעה פ' כב, כד
ח/י הלכות מדינה ח"א עמ' ג, ח"ב עמ' קכב, קנו, קס-קסב, ח"ג עמ' קצה
ח/י הלכות קטנות ח"ב סי' צב
ח/י הלכתא למשיחא עמ' 64
ח/י המסורת בספרי הרמב"ם עמ' 25
ח/י הרמב"ם - שמרנות עמ' 254 {כפיית ז' מצוות}
ח/י הרמב"ם (בנדיקט) עמ' רי
ח/י התורה והמדינה ח"ה עמ' פב, קובץ ז עמ' קא-קב, קובץ ט עמ' לב
ח/י התעוררות תשובה (תשנב) ח"ד עמ' קמט, קפה
ח/י התקופה והגאולה (תשסה) עמ' 144
ח/י ולאשר אמר בראשית-שמות עמ' עה {לכוף כל באי עולם לקבל מצות בני נח}
ח/י ושב הכהן (תשמח) עמ' רטז
ח/י זבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' שכא
ח/י חגוי הסלע (טאובה) הל' מלכים עמ' 335-340
ח/י חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"ב סי' ח אות א, נספחים סי' ח
ח/י חוקת עולם עמ' 555
ח/י חי' עזיאל [דף סג - צ"ל סה]
ח/י חכמת גרשון עמ' תנה
ח/י חמדת ישראל ח"א דף קב ע"ג, קיב ע"ד, קיג ע"ד, קטו ע"ב
ח/י חקרי הלכה (ויין) עמ' 13-16
ח/י חקרי זמנים ח"א עמ' רכב, ח"ב עמ' תרלב, ח"ג עמ' רטז, ח"ד עמ' קעב, רסט, תפד
ח/י חשבונות של מצוה עמ' ל
ח/י טל נתן עמ' שעו
ח/י יד פשוטה מדע עמ' תשצא-תשצב, אהבה עמ' תתתקב
ח/י ידבר שלום ח"ב עמ' מא
ח/י יחל ישראל (תשנב) עמ' שפח
ח/י כבוד מלכים (מרגליות) {גר תושב}
ח/י כוכבי בוקר עמ' תקיד
ח/י כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תריז
ח/י כתר אפרים עמ' סא
ח/י לבושי מרדכי חו"מ עמ' מז
ח/י להורות נתן - שו"ת ח"ב עמ' פד, צ
ח/י להורות נתן - שו"ת חט"ו עמ' פג
ח/י להורות נתן מועדים ח"א עמ' ט
ח/י להורות נתן על התורה ח"א עמ' לו, ח"ג עמ' קנט, דברים עמ' רא
ח/י לחם חקי עמ' קסח-קסט
ח/י לילה כיום יאיר (באום) עמ' 60 {קיבל ז' מצוות}
ח/י לקוטי שיחות חי"ג עמ' 230, חט"ו עמ' 58, חי"ז עמ' 326 הערה 31, חי"ח עמ' 283, 169, ח"כ עמ' 140-141, לך לך תשדם הערה 32, יתרו תשדם
ח/י לקוטי שיחות חכ"ה עמ' 127, 191, 330, 458, חכ"ו עמ' 132, חכ"ז עמ' 246 {באי העולם}, חכ"ח עמ' 249
ח/י לקוטי שיחות חל"ג עמ' 41
ח/י לקוטי שיחות חל"ה עמ' 96, 237
ח/י לקוטי שיחות חל"ז עמ' 9
ח/י לקוטי שיחות חל"ט עמ' 34-35
ח/י לקוטי שיחות חלק ל עמ' 226 {לכוף כל באי עולם}
ח/י מאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 281
ח/י מאיר נתיבות ח"א עמ' שטו {הנחיל תורה רק לישראל}
ח/י מבוא למשנה תורה עמ' 176, 179, 330, 339
ח/י מגולה לגאולה עמ' 308, 312
ח/י מועדים וזמנים ח"ז סי' רכו
ח/י מחנה חיים ח"ז עמ' עד {מי שלא יקבל ז' מצוות ייהרג}
ח/י מיטב הארץ עמ' 210
ח/י מנחת אברהם (שפירא) ח"ב עמ' סה
ח/י מנחת אלימלך עמ' קכה-קכו
ח/י מנחת חיים (שוויד) ח"ג עמ' רלג
ח/י מנחת חינוך ח"א עמ' ז, שנח
ח/י מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' שב, שה
ח/י מנחת שלמה (אוירבך) ח"ב עמ' שטו
ח/י מנחת שלמה (אוירבך) תנינא עמ' רנח
ח/י מנפת צוף עמ' 373, 451
ח/י מקור חסד עמ' תקסב
ח/י משאת המלך ח"ד סי' תקמח
ח/י משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' רנה
ח/י משכנות אפרים שבת סי' טז אות כד {נקרא גר תושב}, לב {לכוף כל באי עולם}
ח/י משנה הלכות ח"ו סי' קס
ח/י משנה הלכות ח"ז סי' קטז, סי' רנה דף קפג ע"ג {לכוף על ז' מצוות}, סי' רפה
ח/י משנה הלכות ח"ט סי' שפא, סי' שצו דף קעג ע"ב {מצוה לכוף על כל באי עולם}
ח/י משנת אברהם (פרייס, תשד) ח"ב דף ג
ח/י משנת חיים במדבר עמ' רסט
ח/י משנת יעקב מדע (תשסב) עמ' שצב-שצו
ח/י משנת יעקב מדע עמ' צו-צט, זמנים ח"א עמ' רמב-רמו, קדושה עמ' צח-קב
ח/י משפט המלוכה לעיל ה"ב
ח/י משפט הצבא בישראל עמ' ל
ח/י משפטי ארץ ח"ג (תשע) עמ' 202
ח/י משפטי שאול - ארץ ומדינה עמ' תמד {לכוף כל באי עולם}, תמה
ח/י נחל חיים סי' כו, מד {בפני שלשה}
ח/י נחלת שמעון (קרסנר) מלכים ב ח"א סי' ט אות ב
ח/י נחלת שמעון (קרסנר) רות סי' יג אות כב
ח/י נר יצחק (ארדיט) עמ' נא
ח/י נר מצוה (ואלק) שרשים דף ב ע"ד, מצוות דף פד ע"ב
ח/י נתן פריו ב"מ עמ' שסז, תס
ח/י נתן פריו סוגיות ח"א עמ' ז, ט-יא
ח/י ס' המאמרים (רמ"מ) ח"ד עמ' ע
ח/י ס' זכרון לגרי"י פרנקל עמ' תפה
ח/י סדר יעקב ח"ב לדף סד ע"ב (ד"ה כל שקיבל וד"ה וחכ"א), סה ע"א (ד"ה ג"ת)
ח/י סיני ק עמ' שנו
ח/י עבודת מתנה עמ' לא
ח/י עזרת כהן עמ' תד
ח/י עט לעשות סי' כה {המצוות רק לישראל}
ח/י עטרת צבי (פריינד) ע"ז ח"א עמ' יט {בפני ג'}
ח/י עיונים (פאור) עמ' 148, 161
ח/י עיונים במשה"ע ובהלכה עמ' 106, 107
ח/י עיקרים במשפט הפלילי העברי פרק 2 הע' 98, 100 {לח"מ}, 103
ח/י על גדות ים התלמוד עמ' 200
ח/י על התשועות עמ' 182
ח/י עמוד הימיני (ישראלי, תשכו) עמ' קיט
ח/י ענבי פתחיה עמ' 147, 203
ח/י ענישה ושיקום ביהדות עמ' 43
ח/י עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 215, 216, 221
ח/י עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 231-233, 238
ח/י ערהשה"ע זרעים סי' מט אות ב
ח/י ערך שי חו"מ סי' רפג סעיף א
ח/י פחד יצחק (הוטנר) שבועות מאמר א אות ה
ח/י פילון (וולפסון) ח"ב עמ' 228
ח/י פרח מטה אהרן (סול') אהבה עמ' 113
ח/י צדקת הצדיק פ' רמה
ח/י צפיה ח"ג עמ' 268
ח/י קול יהודה (גרשוני) עמ' רי
ח/י קול צופיך עמ' רכז, שיד, שכג
ח/י קונטרסי שעורים ב"מ שעור יב אות יב
ח/י קונטרסי שעורים כתובות קונ' ח אות יא עמ' קס
ח/י קרבן אליצור דף קסג ע"ד
ח/י קרית מלך (חב"ד) עמ' צז, קי
ח/י קרן פני משה ח"ב
ח/י רנת יצחק על נפש החיים עמ' שה
ח/י רנת יצחק תהלים עמ' תקפ, חמש מגילות עמ' צד, צז
ח/י רסיסי טל (עמיטל) ח"א עמ' כח, ש
ח/י שבט הלוי (ווזנר) ח"א סי' סד, ח"ד סי' ריג
ח/י שיח ערב סנהדרין עמ' רכא-רכג
ח/י שיחות ר' צבי יהודה שמות עמ' 40, 230, ויקרא עמ' 192 {משה רבינו לא הנחיל התורה והמצות אלא לישראל ולכל הרוצה להתגייר משאר האומות}
ח/י שלטון החוק בישראל עמ' 49
ח/י שם דרך כתובות עמ' קטז
ח/י שם דרך פסחים עמ' כד
ח/י שעורי ר' שמואל מכות (תשנו) עמ' שסא
ח/י שער ראובן (כץ) עמ' מה
ח/י שערי חיים (שמולביץ) כתובות עמ' רעז {לכוף כל באי עולם}
ח/י תבואת יקב (פרידמן) עמ' מה {לכוף כל באי עולם}
ח/י תהלה לדוד (מן) או"ח סי' ג
ח/י תורת המלך (שפירא) ח"א עמ' כ, מג, מה, סב, סט, קעט, ח"ב עמ' רכ-רכא
ח/י תורת המקרא עמ' 38
ח/י תורת יחיאל (שלזינגר) במדבר עמ' קל
ח/י תורת יחיאל (שלזינגר) בראשית עמ' ט-י
ח/י תורת מנחם - יין מלכות ח"ג עמ' רסג-רסח {לכוף כל באי עולם}, שלה
ח/י תורת מנחם ח"ע עמ' 234, חע"ב עמ' 321 {שבע מצוות ב"נ וכו'}
ח/י תורת מנחם חנ"ה עמ' 206 {לכוף כל באי עולם}
ח/י תורת מנחם חנ"ח עמ' 224, ח"ס עמ' 160, 167, 400
ח/י תורת מנחם חס"ו עמ' 69, 96, 127, חס"ז עמ' 142, חס"ח עמ' 25, 293, חס"ט עמ' 121 {צוה משה רבינו מפי הגבורה לכוף את כל באי העולם לקבל מצות שנצטוו ב"נ כו' מפני שצוה בהן הקב"ה בתורה והודיענו ע"י משה רבינו וכו'}
ח/י תחומין ח"ב עמ' 171 {בפני שלשה}, ח"ד עמ' 27, 270, ח"ח עמ' 341-340, 356, 360, 459, חי"ב עמ' 263, חי"ח עמ' 217
ח/י תפארת צבי (שפילמן) ח"ד עמ' שצד
ח/י תשובות יהודה דף עא ע"ג {מי שלא יקבל יהרגוהו}
ח/יא אבן שתיה עמ' עד
ח/יא אגרא דשמעתא ח"ג עמ' רט
ח/יא אגרות משה יו"ד ח"ב סי' ז
ח/יא אגרות ראיה ח"א סי' פט (עמ' ק)
ח/יא אהל דוד (קהן) ח"א חבקוק פ"ג פס' ו
ח/יא אהל דוד (קהן) ח"ו ישעיהו פ"ס פסוק כא
ח/יא אוסף מכתבים (שכטר) ח"א עמ' מו
ח/יא אוצרות יהושע עמ' רפח, תקח
ח/יא אור אברהם
ח/יא אור הישר
ח/יא אור הרעיון עמ' רעא {מפני שציוה הקב"ה ע"י משה}
ח/יא אור לישרים (שולמן) עמ' א-ב {אלא מחכמיהם}
ח/יא אור שמח
ח/יא אוריתא יג עמ' קלט
ח/יא אות לישראל (מובשוביץ) עמ' רעז
ח/יא אחר האסף עמ' תקכט
ח/יא אישי יובל עמ' 169-170
ח/יא אלומות יוסף (תשנ) עמ' יא
ח/יא אמונת היהדות (אפשטין) עמ' 23
ח/יא אמונת יהושע עמ' שסד
ח/יא אמונת עתיך גל' 122 עמ' 98
ח/יא אמרי בינה (אוירבך) - טריפות סי' ז ד"ה ועיין
ח/יא אמרי חן (בן סניור) שמואל עמ' 136
ח/יא אמרי יהודה (דרעי, תשעב) מעגל החיים עמ' ע
ח/יא אמרי שפר (פרימו) פרשת וזאת הברכה {מפני שציוה משה}
ח/יא אנצי"ת ע' בן נח הע' 11, 424, 465, ע' גוי הע' 111, ע' גר תושב הע' 11
ח/יא אסופת מערכות עה"ת ח"ד עמ' תיז {מפני הכרע הדעת}
ח/יא אפיקי יהודה (גרשוני) עמ' 371, 373
ח/יא אפיקי יהודה (עדיל, תריד) ח"ב דרוש לה אות י
ח/יא אפיקי יהודה (עדיל, תשנט) עמ' תרטז
ח/יא אפרקסתא דעניא ח"ב סי' קט עמ' רסט {מפני שה' ציוה}
ח/יא ארשות החיים עמ' פא
ח/יא באהלה של תורה או"ח סי' כח אות ד ס"ק 3, ח
ח/יא באמונה שלמה עמ' תקכ
ח/יא באר הגולה (הרטמן) באר ז הערה 131 {חסידי או"ה}
ח/יא באר משה (אפשטיין) שמות עמ' תקיג, תשיא, דברים עמ' ריז
ח/יא באר משה (אפשטיין), פ' משפטים, מאמר א, אות ב (עמ' תשיא)
ח/יא באר שרים (שלזינגר) במדבר פ' חוקת סי' א אות ג {מפני שציוה ה'}, סי' ב אות ח
ח/יא באר שרים (שלזינגר) בראשית פ' נח סי' ג אות א
ח/יא באר שרים (שלזינגר) ויקרא פ' ויקרא סי' ד בסיום
ח/יא בגדי שרד (רוזנברג) עמ' 48
ח/יא בים דרך עמ' עה, פח
ח/יא בין המשפתים בראשית עמ' לח
ח/יא בין המשפתים שמות עמ' קפח
ח/יא בין השורות עמ' צב
ח/יא בית אהרן וישראל גל' לז עמ' קכד, גל' לח עמ' קמז
ח/יא בית ועד ח"ו (תשס"ד) עמ' קכו {מפני שנצטוו מפי משה}
ח/יא בית יחזקאל (וייס) עמ' נו, קב, קה
ח/יא בית ישראל (הורוביץ) יו"ד סי' נה
ח/יא בית מאיר (תשע) סי' יז ס"ג עמ' קמח
ח/יא בית שלום מרדכי עמ' קעו
ח/יא בית שערים יו"ד סי' תלז
ח/יא בן זקנים (בריל) עמ' 5, 7
ח/יא בני יהודה דף נב ע"א
ח/יא בנין הלכה עמ' מב
ח/יא ברור הלכה ברכות נח ע"א ציון ב
ח/יא ברור הלכה ע"ז סד ע"ב ציון ה
ח/יא ברית הלוי השלם
ח/יא ברית עולם (חיד"א, תשסט) עמ' קסו
ח/יא ברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' נד
ח/יא ברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' כ עמ' מג {מפני שציוה ה'}
ח/יא בתורתו יהגה ח"ב עמ' תלו {אם עשאן מפני הכרע הדעת}
ח/יא גבורת יצחק ספירת העומר-ר"ח עמ' רכט
ח/יא גבורת יצחק שבועות עמ' כג
ח/יא גליוני קדש עמ' 36 [צ"ל אלא מחכמיהם]
ח/יא גרים וגרות עמ' י {חסידי אוה"ע - לעוה"ב}
ח/יא דבר אליהו (מיליקובסקי) בראשית עמ' קפז
ח/יא דבר יהושע (שו"ת) ח"ב סי' מח
ח/יא דברות אליהו ח"ו עמ' קג
ח/יא דברות משה גיטין עמ' שעג, ב"ב ח"א סי' יב הערה עט
ח/יא דברות משה סנהדרין עמ' תלו, תמב
ח/יא דברי ברוך ח"ב מאמר יז אות ד
ח/יא דברי יהושע (קלעוואן, תשעא) עמ' שלג, שלו
ח/יא דברי יציב או"ח עמ' רי
ח/יא דברי שאול שמות עמ' קמה, רז, ויקרא עמ' ק, קה, קפא, שיב, במדבר עמ' צו, קו
ח/יא דברי תלמוד ח"א עמ' רפ, ח"ב עמ' קנח
ח/יא דולה ומשקה תשרי ח"ב עמ' כה
ח/יא דליית הכרם עמ' תתתלז {ולא מחכמיהם}
ח/יא דעת אמונה ח"א עמ' קסד
ח/יא דעת אמונה ח"ב עמ' שלו, ח"ג עמ' רפח
ח/יא דעת הרמב"ם עמ' 46, 99, 134, 405-413, 467, 733
ח/יא דעת חכמה ומוסר ח"ב עמ' שט
ח/יא דעת כהן עמ' תמו
ח/יא דעת תורה דברים ח"ב עמ' קעג, רלז
ח/יא דעת תפלה עמ' קסב (ה), רצ (ה)
ח/יא דרך אמונה בחרתי עמ' מג
ח/יא דרך ה' (באום) ח"ב פ"ד אות סא
ח/יא דרך חיים משנת כל ישראל הערה 21, פ"ו הערה 866
ח/יא דרשות מהרא"ל (תשנט) סי' לג אות ד
ח/יא דרשות מהרא"ל (תשנט-תשס) ח"א עמ' רלד
ח/יא דרשות מהרא"ל (תשנט-תשס) ח"ב-ח"ג עמ' שסח
ח/יא הגיוני עוזיאל ח"א עמ' 160-161 {דוקא אם מקיים בגלל ציווי ה'}
ח/יא הגיור עמ' 56
ח/יא הדרום חי"ט עמ' 110
ח/יא הדרת אפרים ח"ב עמ' רלט
ח/יא הוראות שעה פ' כב
ח/יא הלכה פסוקה ח"א סי' ח הערה 74
ח/יא הלכות מדינה ח"א עמ' ב, ח"ב עמ' קסב
ח/יא הרמב"ם המשיח בתימן והשמד עמ' 102
ח/יא הרמב"ם כמחנך עמ' 127
ח/יא התורה והמדינה ח"ה עמ' פב, ח"ז עמ' צו, קא, שמ
ח/יא התעוררות תשובה (תשנב) ח"ד עמ' קמט, רסב
ח/יא התקופה הגדולה עמ' שמט
ח/יא ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' פה
ח/יא ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' רו
ח/יא ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' רטז
ח/יא ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"ג עמ' קלג, רצה
ח/יא ויאמר מרדכי עמ' עו {בגלל ציווי ה'}
ח/יא ויגד יעקב (תשסח) עמ' תקסה {חלק לעוה"ב}
ח/יא ויואל משה מאמר ג סי' יב
ח/יא ויואל משה עמ' תטו
ח/יא ושב הכהן (תשמח) עמ' רטז
ח/יא זאת ליעקב ויקרא עמ' קכג
ח/יא זכרון סופרים {ואינו מחסידי האומות העולם (ולא) [אלא] מחכמיהם} [ועיין ריטב"א מכות דף ט]
ח/יא חגוי הסלע (טאובה) הל' מלכים עמ' 341-348
ח/יא חוקת עולם עמ' 331 {צריך לשמור כי ה' ציוה}
ח/יא חי' מהר"ץ חיות
ח/יא חי' ר"י באב"ד
ח/יא חידושים ובאורים (שני') ח"ב נספחים סי' ח
ח/יא חיים ומלך
ח/יא חכמת התורה עקב עמ' לב
ח/יא חמדת ישראל ח"א דף פו ע"ב
ח/יא חנן אלקים עמ' מח, רנג
ח/יא חקרי הלכה (ויין) עמ' 14
ח/יא חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' יג עמ' מ
ח/יא חקרי זמנים ח"א עמ' רכב-רכג, ח"ב עמ' תרז, ח"ג עמ' רטו, ח"ד עמ' קא, קנט, רסט, תכו, תפד
ח/יא טעם ודעת (שטרנבוך) בראשית עמ' קמו {צריך לעשות מפני ציווי ה' - גם מצוות שכליות צריך לעשות מפני ציווי ה'}
ח/יא יד פשוטה מדע עמ' תקלד, תשצב, תתקג
ח/יא יהדות בין דת למוסר עמ' 82-83, 93, 109, 113, 177
ח/יא יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' רנד
ח/יא ימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' רפז {גר תושב}, רצ, שנא {חלק לעוה"ב}
ח/יא ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' תמט
ח/יא ימים אחדים דף כז ע"ג
ח/יא יסודי הצדקה עמ' 304
ח/יא ישא מדברותיך כתובות פ"א עמ' רכג
ח/יא ישורון ד עמ' תרסא {חסידי אוה"ע}, תרסב
ח/יא ישראל קדושים עמ' 46, 72, 119
ח/יא כבוד מלכים (מרגליות) {כ"מ}
ח/יא כוכבי בוקר עמ' תקיד
ח/יא כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' סו, תכח, תלא {מפני הכרע הדעת}, תקמו, תתרלג, תתרלה
ח/יא כנסת מחקרים - ספרד עמ' 332
ח/יא כתב סופר יו"ד דף פג ע"א
ח/יא כתב סופר יו"ד סי' קיד {צוה שלא יקבר אין שומעין לו}
ח/יא כתבי הרב יהודה אלקלעי ח"א עמ' 308 {חסידי אוה"ע - חלק לעוה"ב}
ח/יא כתבי ר"י אבוהב עמ' נח, ס
ח/יא כתבים (זסלנסקי) ח"א עמ' קלב-קלג
ח/יא כתר אפרים עמ' מט
ח/יא לב הארי על חובות הלבבות - שער יחוד המעשה עמ' קנ
ח/יא להורות נתן - שו"ת ח"ה עמ' צ
ח/יא להורות נתן מועדים ח"א עמ' רטו
ח/יא לחם חקי עמ' קסח-קסט, קעג-קעד
ח/יא לקוטי סופר ח"ב דף יד ע"ב
ח/יא לקוטי שיחות חכ"ה עמ' 49 {ז' מצוות מובנות מהכרע הדעת}, 191 {שיקבל אותן מפני ציווי ה'}, חכ"ו עמ' 132, 136
ח/יא לקוטי שיחות חל"א עמ' 126{לכוף כל באי עולם}
ח/יא לקוטי שיחות חל"ה עמ' 28, 96, 237
ח/יא לקוטי שיחות חל"ח עמ' 28 {מפני הכרע הדעת}
ח/יא לקוטי שיחות חל"ט עמ' 35
ח/יא לקוטי שלמה (תרנד)
ח/יא לקט שיחות מוסר ח"א עמ' רמד, רנח
ח/יא מאורות הדף היומי ח"ז עמ' קלח-קלט
ח/יא מאורות הראי"ה חנוכה ארבע פרשיות ופורים (תשפא) עמ' רכה {בגלל ציווי ה'}
ח/יא מאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 456
ח/יא מאורי המועדים עמ' רד
ח/יא מאיר נתיבות ח"ב עמ' קלד
ח/יא מבוא למשנה תורה עמ' 321, 339, 354
ח/יא מבשר טוב - בין אדם לחברו עמ' ס
ח/יא מבשר טוב - ישועות אברהם עמ' רכד
ח/יא מועדי ה' (נתנזון) יו"כ עמ' סב, סוכות עמ' קלה, קנו
ח/יא מועדי ישראל (גורן) עמ' 289
ח/יא מועדים וזמנים ח"ז סי' קמד
ח/יא מחשבת מוסר ח"ב עמ' רסו, תע
ח/יא מי מרום דברים מאמר ג אות ב עמ' ט {צריכים לקיים כי ה' ציווה}
ח/יא מי מרום חי"א עמ' קלו {בן נח שקבל על עצמו ז' מצוות ב"נ הרי זה מחסידי אוה"ע}
ח/יא מיטב הארץ עמ' 211
ח/יא מכתב מאליהו (דסלר) ח"ג עמ' 52
ח/יא מנחת אליהו (קוליץ) ח"ג עמ' ה, כא
ח/יא מנחת אליהו (שטיינברג) עמ' רלו
ח/יא מנחת חינוך ח"א עמ' שנח
ח/יא מנפת צוף עמ' 371, 372, 438, 689
ח/יא מעגלי זהות יהודית עמ' 227
ח/יא מעיל שמואל (פלורנטין)
ח/יא מעינות האמונה עמ' רעט
ח/יא מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף קפט ע"ב
ח/יא מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף טו ע"ג
ח/יא מפרות האילן על המועדים עמ' 480
ח/יא מצות ה' ברה עמ' 16-34
ח/יא מציאות קטן סי' פ
ח/יא מקור חסד עמ' רסו
ח/יא מרגליות הים סנהדרין נט ע"א אות ו {מפני הכרע הדעת}, קה ע"א אות טז
ח/יא מרכבת המשנה מהדו"ב
ח/יא מרפא לשון (המבורג) עמ' מו
ח/יא משאת המלך ח"ב סי' רג {מפני שה' ציווה את משה}, ח"ד סי' תקמח
ח/יא משאת משה (חברוני) פסחים סי' קל עמ' רא
ח/יא משבצות זהב ירמיהו עמ' תקח
ח/יא משבצות זהב שמואל ב עמ' רכט
ח/יא משיב מלחמה (תשמג) ח"א עמ' רנ
ח/יא משך חכמה דברים פ"ל פס' יא-יד, פל"ג פס' ד
ח/יא משכן שילה עמ' שפב
ח/יא משכנות אפרים שבת סי' טז אות ו {מפני שכך ציווה ה'}, לא {יש לו חלק לעוה"ב}
ח/יא משנה הלכות ח"ד סי' קיד, ח"ז סי' רעא, רפה, ח"י סי' שה
ח/יא משנה הלכות ח"ו סי' קס {מפני שה' צוה למשה}
ח/יא משנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' רב
ח/יא משנת המדינה עמ' 60, 71
ח/יא משנת חיים במדבר עמ' שלו
ח/יא משנת חיים בראשית עמ' כב
ח/יא משנת חיים ויקרא עמ' תצו
ח/יא משנת יעקב מדע (תשסב) עמ' שצב-שצו
ח/יא משנת יעקב מדע עמ' צו-צט, זמנים ח"א עמ' רמב-רמו, קדושה עמ' צח-קב
ח/יא משנתו העיונית של הרמ"א עמ' 204
ח/יא משפט כהן עמ' מח ע"ב
ח/יא נחל חיים סי' ד, כו {מפני שכן ציווה ה'}
ח/יא נחלת דבש (ברייזכר) עמ' ע-עא
ח/יא נחלת יעקב (זיסברג) עמ' 230
ח/יא נחלת שמעון (קרסנר) מלכים ב ח"א סי' כא אות מד
ח/יא נחלת שמעון (קרסנר) רות סי' ז אות ב, סי' יג אות כא
ח/יא נר דוד ח"א עמ' קס, ח"ב עמ' רמט
ח/יא נר למאור (פרצקי) עמ' רלח
ח/יא נשמה של שבת עמ' 508 {שיקבל אותם מפני שה' ציוה}
ח/יא נתיבות מרדכי ב"מ פ"ב עמ' תקלח
ח/יא נתיבים במשפט העברי עמ' 5, 18, 24, 28
ח/יא ס' השבי"ט עמ' ו
ח/יא ס' זכרון לר"מ סויפט עמ' קצז
ח/יא סדר יעקב ע' גר תושב ס"ק ב, ח"ב לדף סד ע"ב (ד"ה כל שקיבל וד"ה וחכ"א), סה ע"א (ד"ה ג"ת)
ח/יא סודו של המשפט העברי עמ' 6, 65, 66
ח/יא סיני ק עמ' שנה
ח/יא סמכות ומרי בהלכת הרמב"ם עמ' 197
ח/יא ספר וסייף עמ' 237
ח/יא ספרי דבי רב ח"ד עמ' קא
ח/יא עבודת מתנה עמ' לא
ח/יא עולת שמואל (לובצר) ח"ב דף נב ע"ד
ח/יא עונג יו"ט על דרוש דף לב ע"א {משום הכרע הדעת - לגבי ישראל}
ח/יא עטרת צבי (פריינד) ע"ז ח"א עמ' ו-ז {מפני שציוה משה}, ח {עוה"ב לגוי}, יט {עוה"ב לגוי}
ח/יא עטרת צבי (פריינד) ע"ז ח"ב עמ' קפא
ח/יא עיונים (פאור) עמ' 14, 21, 44, 150
ח/יא עיונים במשה"ע ובהלכה עמ' 97
ח/יא עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשנט) עמ' ע
ח/יא עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשע) עמ' עב
ח/יא עין חנוך עמ' רפג [צ"ל אלא מחכמיהם, עי' שו"ת מהר"ם אלשקר סי' קיז]
ח/יא עיקרים במשפט הפלילי העברי פרק 2 הע' 60
ח/יא על גדות ים התלמוד עמ' 200
ח/יא עמוד הימיני (ישראלי, תשכו) עמ' קטו, קיט, קלד
ח/יא עמק הלכה (אורנשטין) סי' כב אות ז
ח/יא עץ אפרים (תכלת) דף ב ע"ב {מפני שציווה ה'}
ח/יא עץ החיים (אבולפיה, תפט) ח"ב דף קלה ע"א {חלק לעוה"ב}
ח/יא עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קמ
ח/יא עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 215, 240
ח/יא עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 213, 260
ח/יא עשרה מאמרות (תשס) עמ' רלו (כג) {מפני שציוה ה' בתורה}
ח/יא פחד יצחק (הוטנר) אגרות אגרת כז
ח/יא פי' הרמ"ז על הזוהר (תשסה) שמות עמ' קעג
ח/יא פילון (וולפסון) ח"ב עמ' 228
ח/יא פני מלך (גוטליב) בראשית עמ' לט {מפני הכרע הדעת}
ח/יא פנקסי הראי"ה ח"א עמ' נב
ח/יא פרח מטה אהרן (סול') מדע עמ' 147, 152
ח/יא פרי עץ החיים (שטינברג, תשסו) עמ' צב
ח/יא פרי צדיק (ר' צדוק) יתרו אות ג, בהעלותך אות י, חקת אות א {כל המקבל שבע מצות ה"ז מחסידי אוה"ע}
ח/יא פרי שמואל מכות עמ' פב
ח/יא פרפרת משה ח"ב עמ' לז
ח/יא פרקי מבוא לתורת הרוגאצ'ובי עמ' נה
ח/יא צהר גל' ב עמ' 55 {חסידים וחכמים}, 58, 62, 69, 70, גל' יב עמ' 73 {חלק לעוה"ב}
ח/יא ציון לנפש חנה חיה עמ' ל
ח/יא קובץ המועדים פסח-שבועות ח"ד עמ' שלג, שלו
ח/יא קובץ חי' תורה (במגל"ט) ג עמ' 138
ח/יא קול צופיך עמ' רכז, שטו
ח/יא קומץ המנחה (צונץ) דרוש קנד אות ב, דרוש ר אות ח {אם מקיימים מחמת ציווי ה'}
ח/יא קונטרסי שעורים ב"מ שעור יב אות יב
ח/יא קונטרסי שעורים כתובות קונ' ח אות יא, כד, עמ' 311, 346
ח/יא קסת הסופר (תשעו) עמ' קנה {עוה"ב}
ח/יא קרבן אליצור דף קסג ע"ד
ח/יא קרית מלך
ח/יא רמב"ם המאיר הל' יסוה"ת פ"ד הלכה ט
ח/יא רנת יצחק ישעיהו-ירמיהו עמ' ריח, יחזקאל-תרי עשר עמ' ק, תהלים עמ' קז, תעד, משלי עמ' קלז, קמב, רפב, חמש מגילות עמ' מב
ח/יא רנת יצחק עה"ת ח"א עמ' רלב, שיד
ח/יא רנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' נט, קעז {מפני הכרע הדעת}
ח/יא רנת יצחק על נפש החיים עמ' עה
ח/יא רנת יצחק פ' חלק עמ' ג, ה, שנט, תיז, תפג
ח/יא רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תסה, ח"ב עמ' שצא
ח/יא רנת יצחק תפלה לשבת עמ' פה {חסידי או"ה יש להם עוה"ב}
ח/יא רנת יצחק תפלה עמ' שכא
ח/יא שארית מנחם בראשית עמ' עג
ח/יא שבות יעקב (אבולפיה) עמ' שיא
ח/יא שבט הלוי (ווזנר) ח"ד סי' ריג
ח/יא שבילי אשר
ח/יא שבעים שנה לרבנות הראשית עמ' 314
ח/יא שו"ת הרב הראשי עמ' 89
ח/יא שו"ת מהר"ם אלשקר (תשעח) עמ' שסב, שפג
ח/יא שו"ת רשב"ש עמ' תנ
ח/יא שופריה דיעקב (מערך) דף לד
ח/יא שחר אורך עמ' תקמא-תקמב, תקמד, תקמח
ח/יא שיח התורה עמ' שלג {עוה"ב לגוים}
ח/יא שיח ערב סנהדרין עמ' רכג {מהכרע הדעת}
ח/יא שיחות חכמה ומוסר מאמר לג אות ד, מאמר נה אות ג
ח/יא שיחות מוסר (תשמ) ח"א מאמר יא, יז, כג, כה
ח/יא שיחות מוסר (תשסב) עמ' לב, רכה, שלט
ח/יא שיחות ר' צבי יהודה במדבר עמ' 43, 122, 137, 293
ח/יא שיחות ר' צבי יהודה דברים עמ' 296 {מפני שציוה ה' בתורה}
ח/יא שיחות ר' צבי יהודה שמות עמ' 378
ח/יא שירת דוד (תשסז) עמ' צא, קו, קלה
ח/יא שלטון החוק בישראל עמ' 20, 26, 35
ח/יא שם דרך כתובות עמ' קטז
ח/יא שם דרך פסחים עמ' כד
ח/יא שם משמואל פרשת מקץ - חנוכה - ליל ז, ופרשת מקץ - חנוכה שנת תר"פ ליל א, ופרשת מקץ - חנוכה - ליל ג {מחכמיהם ולא מחסידיהם}
ח/יא שמונה קבצים (קוק) קובץ ז אות לח
ח/יא שמחת מרדכי עמ' סא
ח/יא שנות חיים (חזן) דף מ ע"ב
ח/יא שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' רא
ח/יא שעורי ר' שמואל מכות (תשנו) עמ' שסא
ח/יא שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' קפא, קפג, שו, שיח
ח/יא שערי אורה (מילר) ח"ב עמ' קעז {מפני שציווה ה' ע"י משה}
ח/יא שערי טהר ח"ו סי' עג
ח/יא שערי שאול פסחים עמ' קז
ח/יא תולדות אדם עמ' צד
ח/יא תורת אברהם עמ' ב
ח/יא תורת המדינה עמ' 30, 121, 166, 229, 294-295, 379, 380, 382
ח/יא תורת המועדים (תשכד) עמ' 390
ח/יא תורת המועדים (תשנו) עמ' 419
ח/יא תורת המלך (שפירא) ח"א עמ' כ, ע, ח"ב עמ' קנ
ח/יא תורת המצוות באמונת ישראל עמ' 109
ח/יא תורת המקרא עמ' 38
ח/יא תורת מנחם - יין מלכות ח"ג עמ' רסה-רסח, שלה
ח/יא תורת מנחם חל"ז עמ' 35 {מפני שציווה ה' ע"י משה}
ח/יא תורת מנחם חמ"ג עמ' 36 {מפני הכרע הדעת}
ח/יא תורת מנחם חמ"ה עמ' 233 {מפני הכרע הדעת}
ח/יא תורת מנחם חמ"ט עמ' 217
ח/יא תורת מנחם חנ"ח עמ' 224, ח"ס עמ' 160, 167, 400
ח/יא תורת מנחם חס"ב עמ' 29 {הרי זה מחסידי אוה"ע ויש לו חלק לעוה"ב}, 51, 223, חס"ה עמ' 90 {מפני שצוה בהן הקב"ה בתורה כו' מפני הכרע הדעת וכו'}
ח/יא תורת מנחם חס"ו עמ' 35, 357, חס"ט עמ' 121 {כל המקבל שבע מצות ונזהר לעשותן הרי זה מחסידי אוה"ע}
ח/יא תחומין ח"ב עמ' 183-182, ח"ח עמ' 341, חי"ד עמ' 170, חט"ו עמ' 13, חי"ז עמ' 183, 187, חי"ט עמ' 158-159
ח/יא תחוקה לישראל ע"פ התורה ח"א עמ' 154-155
ח/יא תלמי השדה עמ' רמג {משנה למלך}
ח/יא תפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' נו
ח/יא תפארת ישראל סי' תתקפח
ח/יא תפארת צבי (שפילמן) ח"ד עמ' שצד
ח/יא תרומת הגורן ח"ב עמ' 135, 198


ט/997 הלכות מלכים פרק ט *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ט/רה"פ אור הישר
ט/רה"פ אמרות מלך
ט/רה"פ באר מרים ח"ג
ט/רה"פ הרמב"ם המדויק
ט/רה"פ יד פשוטה
ט/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ט/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ט/רה"פ מרכבת המשנה (מהדו"ב)
ט/רה"פ משפט המלוכה
ט/רה"פ ערוך השלחן העתיד לקוטים סי' עח-עט
ט/רה"פ פי' ר"י קאפח
ט/רה"פ רמב"ם לעם
ט/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ט/רה"פ תורת המלך (אריאלי)
ט/רה"פ תירוש ויצהר - תפארת בנים סי' נז
ט/א אבודרהם (תשכג) עמ' שצט {תפלות האבות}
ט/א אבן ישראל עה"ת (תשסב) עמ' ג
ט/א אבן ישראל עה"ת (תשסז) עמ' ג
ט/א אבני ציון ח"א סי' יד אות ב, ח"ב סי' לב אות א {לח"מ}, ח"ד עמ' קפג
ט/א אבני שהם (שחור, תשנו) ח"א עמ' י, עד
ט/א אגרות הגרי"ד עמ' מז
ט/א אהל דוד (קהן) ח"א שמואל א פ"ב פס' כז, ח"ג זכריה פי"ב פס' י
ט/א אהל דוד (קהן) ח"ו ישעיהו פמ"ג פסוק כז
ט/א אוצר א"י ח"א עמ' 115, ח"ג עמ' 78-79
ט/א אוצרות הרמב"ם
ט/א אור זרוע לצדיק עמ' 98
ט/א אור ליהודה יבמות עמ' קצב
ט/א אור עולם (שניאורסון) עמ' 550
ט/א אור תורה (ריסקין) בראשית עמ' 195
ט/א אורי חיים ח"א עמ' קפז {עמרם}
ט/א אוריין תליתאי (אפשטיין) דף יח ע"ד {לח"מ - מילה}
ט/א אות ציון עמ' נד {נח הצטווה על אמ"ה}
ט/א אזני יהושע (מהד' אדרת) ויקרא-במדבר דרוש לה עמ' 208 {שפיכות דמים}
ט/א איש ההלכה גלוי ונסתר עמ' 246
ט/א אישי יובל עמ' 169
ט/א אמונת עתיך (נאור) עמ' קמא
ט/א אמונת עתיך גל' 111 עמ' 48 {יצחק הפריש מעשר בארץ פלשתים}
ט/א אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' קפד {אבות תיקנו תפילות}
ט/א אמרי דוד (מלי') קונ' תפלה עמ' יד
ט/א אמרי חן (לוונברג)
ט/א אמרי מנחם עמ' רמה-רמו {גיד הנשה מיעקב}
ט/א אמרי מרדכי (שפלטר, תשעב) אות לט, קב
ט/א אמת ליעקב מקרא עמ' נב
ט/א אנצי"ת ע' אבר מן החי הע' 86-87, ע' בן נח הע' 10-12, 26-28, 38, 46, 424, ע' גיד הע' 19, 20
ט/א אסופות ח"ב עמ' קנז
ט/א אסופת מערכות עה"ת ח"ד עמ' ריט, תיח {מהתורה נראה שנצטווה עליהם}
ט/א ארץ הצבי (שכטר) עמ' קמ
ט/א ארשות החיים עמ' תקכה
ט/א אש המערכה עמ' 171-172
ט/א אשר למלך
ט/א אשר לשלמה (אשכנזי) {דינים - תוס' שבת פז ע"ב}
ט/א באר בשדה עמ' תקמ {ששה דברים נצטווה אדה"ר}
ט/א באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' כב {תפלות}, קמז {מעשר}
ט/א באר מים חיים (טשרנוביץ) בראשית פרק כ פסוק ב
ט/א באר מים חיים (טשרנוביץ) בראשית פרק לז פסוק כב {דינים - חיוב האחים לדון את יוסף}
ט/א באר מים חיים (טשרנוביץ) שמות פרק ב פסוק א {השמיט מצות פריה ורביה}
ט/א באר מים חיים (טשרנוביץ, תשנט) ח"ב עמ' תעא, ח"ג עמ' לא
ט/א באר משה (אפשטיין) דברים עמ' תד
ט/א בגדי ישע {גיה"נ}
ט/א בגדי נהורין ח"ב סי' א עמ' מ {יצחק}, מא {עמרם הוסיף מצוות, ראב"ד - אברהם הפריש מעשר}, מב {יעקב - גיה"נ}
ט/א בין השורות עמ' סב
ט/א בית אברהם (אבלי, תקצז) דף יב (השני)
ט/א בית אברהם (סוכאטשוב) גל' ד עמ' 54 {בני נח נצטוו}
ט/א בית אהרן וישראל גל' סא עמ' מט {אבות תיקנו תפילות}
ט/א בית אלהים שער א עמ' רנה
ט/א בית האוצר ח"א עמ' 9
ט/א בית המלך (פרלשטיין) אהבה ח"א עמ' ע
ט/א בית זבול ח"ב סי' יא אות ד
ט/א בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' שעב {גיה"נ}
ט/א בית ישי (חידושים, תשסד) עמ' תיב
ט/א בית ישראל (הורוביץ) יו"ד סי' נה
ט/א בית שערים ח"ג סי' נ
ט/א בכורי אברהם דף יא ע"ג {השמיט הרכבת אילן}
ט/א בן אשר סי' ב אות יג
ט/א בנין אריאל ח"א עמ' שעג
ט/א בנין עולם (חבר) או"ח-יו"ד עמ' רסח
ט/א בנין שאול עמ' קסח
ט/א בנין שלמה (מז) דף סט ע"ב
ט/א בר ריב"א עמ' קסא {מעשר}
ט/א ברוך השם סי' יד
ט/א ברור הלכה חולין ק ע"ב אחרי ציון א
ט/א ברור הלכה חולין קב ע"ב ציון ג פרק ג
ט/א ברך יצחק (ברכה) פ' בראשית, פ' לך לך
ט/א ברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' כ עמ' מד {תפילות האבות}
ט/א ברכת מרדכי ברכות-עירובין עמ' סו
ט/א ברקאי ח"א עמ' 60 {שפיכות דמים}, ח"ה עמ' 73, 75
ט/א בתורתו יהגה ח"ב עמ' פו {עד שבא משה רבינו ונשלמה תורה על ידו}
ט/א בתי כנסיות דף כח ע"א, בית האסופים דף א ע"ד {כ"מ}, ה ע"א
ט/א גבורת יצחק אבות עמ' ט
ט/א גבורת יצחק ברכות ח"א עמ' רצט
ט/א גבורת יצחק הל' תפלה עמ' לח-לט, מא
ט/א גבורת יצחק חגיגה עמ' מ
ט/א גבורת יצחק סוטה ח"א עמ' צח-צט, קב
ט/א גבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' ג-ד, קג
ט/א גבורת יצחק שבועות עמ' יח {שבעה דברים}
ט/א גבעת פנחס (ביליצר) פרשת וזאת הברכה דף צג ע"ג {יעקב הוסיף גה"נ}
ט/א גופי הלכות (תשסו) עמ' שפה-שפו, שפח
ט/א גור אריה (צרמון)
ט/א גליוני הגר"ש עמ' קיט-קכ {עמרם}
ט/א דברות אליהו ח"ג עמ' מד {שפיכות דמים}
ט/א דברות משה יבמות עמ' תעח {מעשר, השמיט מצוות ישיבת א"י באבות}, קידושין ח"א עמ' תקמו {השמיט כלאים}, והבבות עמ' תכב {השמיט איסור אברהם לשאת גויה}
ט/א דברות משה סנהדרין עמ' תכח
ט/א דברות משה שבועות-ע"ז עמ' קעב {בא אברהם ונצטוה יתר על אלו במילה}
ט/א דברי אברהם (מנדלסון) דף טז ע"ג {יעקב הוסיף גיד הנשה}
ט/א דברי ברוך ח"ב מאמר יז אות ב, ד, מאמר כ אות א
ט/א דברי חיים - מועדים (תשנט) עמ' עה, קכד, קפה
ט/א דברי יואל - שו"ת עמ' שיח
ט/א דברי יואל בראשית ח"א עמ' שמז {אברהם}, ח"ב עמ' יג {יצחק}
ט/א דברי יצחק (מורסיא) - פני המלך עמ' לא-לב, לו {תפילות}
ט/א דברי יציב יו"ד עמ' שמו
ט/א דברי נפתלי (הלברשטם) ח"א עמ' נז, צ, צב, צו
ט/א דברי סופרים (סופר) עמ' קנו
ט/א דברי פנחס ח"ב עמ' קנ-קנא, קפז-קפח
ט/א דברי שמואל (ראטה) עמ' לה
ט/א דברי תלמוד ח"ב עמ' קנח {שפיכות דמים}
ט/א דגלי יהודה דרוש א דף לא ע"ב
ט/א די באר בראשית עמ' יז {אדה"ר נצטווה על רציחה}, סג {אברהם תיקן מעשר}
ט/א דמשק אליעזר (רלב"ג) בראשית פכ"ה פסוק כט {בני נוח לא נצטוו על נערה מאורסה}
ט/א דעת אמונה ח"ב עמ' תפז
ט/א דעת הרמב"ם עמ' 38, 136
ט/א דעת כהן עמ' תנט {הגהות עמק המלך - האבות בחו"ל}
ט/א דרושי ר"מ מאימראן ח"ב עמ' יד
ט/א דרכי התשובה עמ' עד
ט/א דרש אברהם ח"א דף עא ע"א
ט/א דרשות מהר"ם בנעט עמ' לד
ט/א דרשות מהר"ם חביב עמ' ס {ראב"ד}
ט/א דרשות שבט הלוי ח"א עמ' קא
ט/א הגיונות אל עמי (עמיאל) ח"ב דרשה לא
ט/א הדם הקדוש עמ' 156
ט/א הדרת אפרים ח"ב עמ' קכז
ט/א הלכות מדינה ח"א עמ' ב {דינים}
ט/א המאיר לארץ [מקום שמואל סי' כא-כג]
ט/א המעשה והמדרש עמ' לז-לח {הוסיף לנח אבר מן החי}
ט/א המעשה והמדרש עמ' עח-עט {ראב"ד - מעשר}, פא {תפילות}
ט/א העלם דבר סי' ל-לא
ט/א העמק שאלה ח"א שאלתא ו ס"ק ב {אמ"ה באדם}
ט/א הערות ר"י ליינר {מעשר}
ט/א הר המלך ח"ח עמ' שנו-שנז
ט/א הר"מ במז"ל - קובץ עמ' עט
ט/א הרמב"ם ומכדרשב"י עמ' רלד {גיה"נ}
ט/א הרמב"ם כמחנך עמ' 178, 181
ט/א התורה והמדינה ח"ה עמ' רלד
ט/א ואם תאמר ח"ב קושיה 310, ח"ג קושיה 1307 {השמיט מצוות מרה}, ח"ד קושיה 1305
ט/א ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' קנ
ט/א ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תמד
ט/א וזאת התורה עמ' מג
ט/א ויחי יעקב - צדקת ארץ פ"ז אות כב
ט/א ולאשר אמר בראשית-שמות עמ' קח {על ששה דברים נצטוה אדם הראשון}
ט/א זאת ליעקב בראשית עמ' ק, קלא, שעט {על ששה דברים נצטווה אדם הראשון}
ט/א זבחי צדק (דיסקין) עמ' יג {אבר מן החי לאדם}
ט/א זכרון יעקב (מרל) ברכות סי' יב ס"ק ב {תפלות}
ט/א זכרון סופרים {רדב"ז - לפיכך תפס בדברי אגדה וכו'} [עיין ילקוט פרשת לך ופרשת ראה (תנחומא פרשת ראה) דאברהם הפריש תרומה גדולה שנאמר הרימותי ידי, ואין הרמה אלא תרומה כד"א והרמותם ממנו וגו', יצחק הפריש מעשר שני, יעקב מעשר ראשון (ילקוט אליעזר ערך מעשר), ובזה סבר רבינו כוותי' דאברהם לא נתן מעשר אלא תרומה שהרי כיבד לשם בן נח שהיה כהן, ומה שכתוב ויתן לו מעשר, י"ל דקורא לתרומה בשם מעשר, וכמ"ש בבראשית רבה פ"א בזכות מעשרות ומביא הפסוק ראשית דגנך, הרי דקורא לתרומה בשם מעשר (ועיין חידושי הרש"ש שם מה שציין לזה). ועפי"ז י"ל גם מה דאמרו במדרש רבה נשא פי"ב אברהם הפריש מעשר תחילה וכו'/ר"ל תרומה וקורא לה בשם מעשר, ואין סתירה משם לדברי רבינו]
ט/א זמרת הארץ (רבינוביץ) עמ' יא {ב"נ אינו מצווה בפו"ר}
ט/א חגוי הסלע (טאובה) הל' מלכים עמ' 349-354
ט/א חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"א עמ' מ
ט/א חוט המשולש בשערים (תשנח) עמ' ה, סו, רפז, שא
ט/א חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' ו, פא, צב
ט/א חזון יחזקאל סוטה פ"ג ה"ב
ט/א חי' בן אריה ח"ב סי' ה ס"ק ה, סי' ו ס"ק א {עמרם}, סי' יא ס"ק ב {אבר מן החי}
ט/א חי' חתם סופר [שו"ת חת"ס יו"ד סי' רלב, ד"ה לא נצרכה] {מעשר}
ט/א חי' יפה לב עמ' קפא {אברהם התפלל שחרית}
ט/א חי' כתב סופר קדשים עמ' קפה
ט/א חי' מהר"ם שיק סנהדרין עמ' קיב
ט/א חי' ר' חנוך הענאך עמ' צח, קי
ט/א חידושים בש"ס להג"ר יוסף שמואל בנימין גינס עמ' 50 {לח"מ}
ט/א חיי נפש בראשית ח"ב עמ' כח
ט/א חיים ומלך
ט/א חיים שיש בהם (גרוס) מועדים עמ' שנד {מצוות יתירות לעמרם} [מהר"ץ חיות סוטה יב]
ט/א חיים שיש בהם (גרוס) על אבות עמ' תסא-תסב {מעשר}
ט/א חיתו ארץ עמ' 109
ט/א חמדת ישראל ח"א דף פו ע"א-ע"ד, ח"ב בהקדמה {כ"מ}
ט/א חקל יצחק (שו"ת) עמ' ל
ט/א חקרי זמנים ח"ב עמ' תרכט, ח"ג עמ' 7 {ע"ז לאדם הראשון}
ט/א חקרי לב (הימן) בראשית עמ' קלט
ט/א טוב עין (אוסטרובצא) עמ' טז {יצחק - מעשר ותפלת מנחה}
ט/א טל חיים (טל) ח"ג עמ' תז
ט/א יד אליהו (בוקובזה) ח"ב סי' יא אות כח והערה 7
ט/א יד בנימין ר"ה עמ' פח {אדם הראשון לא נצטווה על קידוש החודש}
ט/א יד ישראל ח"ב הל' תפלה פ"א ה"ה {שחרית של אברהם}
ט/א יד פשוטה מדע עמ' תקיט
ט/א ידבר שלום ח"ב עמ' מז
ט/א יוסף חי
ט/א יוסף לקח כרך א ח"א עמ' מ, סו
ט/א יחל ישראל (תשנב) עמ' רלא, שפז
ט/א יחל ישראל (תשסג) ח"ב עמ' נו, ח"ג עמ' קסז {ראב"ד ורדב"ז}
ט/א יטב פנים ח"ב דף קסא
ט/א ילקוט יהודה (גינזבורג) בראשית עמ' 38-39
ט/א ילקוט שעורים על מועדים ח"א עמ' רסט
ט/א ים שמחה עמ' תנב {יצחק - מעשר}
ט/א ימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' קנד {תפלה}, שלז {עמרם נצטווה}
ט/א יקהת עמים עמ' ב-יב
ט/א יקרא דשכבי (דוד) דרוש סא דף קכו ע"ד
ט/א ישא מדברותיך פסחים עמ' לט
ט/א ישרי לב עמ' סח {השמיט מצוות ישיבת א"י באבות}
ט/א כבוד מלכים (לייטר) {אמ"ה, גיה"נ, השמיט יבום}
ט/א כבוד מלכים (מרגליות) {כ"מ}
ט/א כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' סא, סג, סח, תכז, תקנב, תתעט
ט/א כללי המצוות (גיקטיליא) עמ' יא
ט/א כמו השחר דף כ ע"ג
ט/א כפתור ופרח (תשו) דף כז ע"א וע"ד
ט/א כפתור ופרח (תשנט) ח"א עמ' ט {מל"מ}
ט/א כתבי יד הגניזה גנזי ירושלים עמ' רפח
ט/א כתבי ר"י אבוהב עמ' ס
ט/א כתבים (זסלנסקי) ח"א עמ' קלא, קלג-קלד
ט/א כתר אפרים עמ' קלח
ט/א כתר המלך
ט/א כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' שיז
ט/א לבושי מרדכי יו"ד עמ' תקסא
ט/א להורות נתן במדבר עמ' קכט
ט/א להורות נתן מועדים ח"א עמ' ריד
ט/א להורות נתן מועדים ח"ב עמ' ה
ט/א להורות נתן מועדים ח"ד עמ' תמז
ט/א להעיר להורות ולהשכיל ח"ב עמ' לח {אברהם ויצחק}
ט/א לחם יהודה
ט/א למודי ה' (תקמז) דף פג ע"ב {תפלות}
ט/א לקוטי סופר ח"א דף יז ע"ג, יט ע"ג, כז ע"ד, ח"ב דף יד ע"א, טו ע"ג
ט/א לקוטי שיחות ח"ה עמ' 186, 68, חי"ח עמ' 290, חכ"ג עמ' 175, תולדות תשמה ס"ה
ט/א לקוטי שיחות חכ"ה עמ' 87 {מילה}, 120 {מעשר}, חכ"ו עמ' 59
ט/א לקוטי שיחות חל"ה עמ' 67 {נשלמה התורה}
ט/א לקוטי שיחות חלק ל עמ' 54 {נשלמה תורה על ידו}, 245 {עמרם}
ט/א לקחת מוסר ח"א עמ' נ, ריג
ט/א לקט שבלים (תשסד) עמ' לג
ט/א מאורי אור (טיטלבוים) ח"א עמ' רצד {אברהם ויצחק}
ט/א מאורי המועדים עמ' קלג, קמב {עד שבא משה ונשלמה תורה}
ט/א מאיר נתיבות ח"ב עמ' שי {יצחק הפריש מעשר}
ט/א מאמר מרדכי (אליהו) - שו"ת ח"א עמ' מד
ט/א מאמר על ישמעאל לרשב"א (מהד' נאור) עמ' 12 {עמרם}
ט/א מבוא למשנה תורה עמ' 174, 339
ט/א מבי"ט (רובינ') דף עא ע"ג {אמ"ה}
ט/א מגדל צופים ח"א סי' סט
ט/א מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' ט
ט/א מועדי ה' (נתנזון) יו"כ עמ' נד, סא
ט/א מוריה גל' רג עמ' כה
ט/א מחזה עליון עמ' קנו {מצוות ב"נ - שכליות}, רב {מצוות ב"נ קבלה ממש}
ט/א מחנה יוסף ח"ג עמ' סד
ט/א מחקרי ארץ ח"ז או"ח סי' עד
ט/א מים מדליו (ליפשיץ) תשנה עמ' 301
ט/א מכלול גל' כג עמ' 39
ט/א מנוחת משה דף א ע"א וע"ג-ע"ד {יעקב נצטווה על גיה"נ}
ט/א מנחת אליהו (קוליץ) ח"ג עמ' כ
ט/א מנחת אלימלך עמ' סה
ט/א מנחת חיים (שוויד) ח"ב עמ' רפו
ט/א מנחת חינוך ח"א עמ' רנ, רנב
ט/א מנחת יצחק (וייס) עה"ת ח"א עמ' מב {יצחק הפריש מעשר}
ט/א מנחת משה (גולדברג) סי' ג ענף א אות ב
ט/א מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' מח-מט, רטו-רטז
ט/א מנפת צוף עמ' 458, 738
ט/א מסוא משה עמ' צח
ט/א מסורה ח"ה עמ' ס
ט/א מעדני ביאורים עמ' לד
ט/א מעיל שמואל (פלורנטין)
ט/א מעינות האמונה עמ' קצו {אברהם נצטווה במילה}
ט/א מעיני המים
ט/א מענה לשון עמ' קפח
ט/א מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף צד ע"ג, רכג ע"ב, שיא ע"א
ט/א מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף קמד ע"ב
ט/א מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"א עמ' תקנט, תקעז-תקעח
ט/א מפתח הבאורים [חתם סופר יו"ד סי' ע]
ט/א מצות ה' ברה עמ' 6, 10, 17, 25, 35
ט/א מקוה המים עמ' קו {עמרם נצטווה - מקור מספרי על "ובריתך ינצורו"}
ט/א מקור חסד עמ' תכה
ט/א מקראי קדש (תשנג) עמ' קכ
ט/א מרגליות הים סנהדרין נו ע"א אות כב {עמרם, השמיט מצוות יבום}, כג {מעשר}, נו ע"ב אות יז {אדה"ר לא נצטווה על אבר מן החי}, ל {עמרם}
ט/א מריש בבירה ח"א עמ' כו {השמיט שיצחק קיים מצוות שחיטה}, לד {יעקב הוסיף גיד הנשה}
ט/א מריש בבירה ח"ב עמ' א {צדקה בבני נוח}
ט/א מרכבת המשנה מהדו"ב
ט/א מרפא לנפש בראשית עמ' רנח {אבות תיקנו תפילות}
ט/א משא בני קהת
ט/א משבצות זהב ירמיהו עמ' תרנב
ט/א משבצות זהב ישעיהו עמ' תקג
ט/א משוש הארץ עמ' מה
ט/א משך חכמה בראשית פכ"ו פס' יד, פמ"ב פס' ז {יצחק}, שמות פ"ג פס' ו {עמרם}
ט/א משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"ב עמ' תרטז
ט/א משנה הלכות ח"ה סי' צ
ט/א משנה הלכות ח"י סי' קפ {נשלמה התורה}, שה-שו
ט/א משנה לחם (תשסח) עמ' קלד-קלה
ט/א משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' שעז {אברהם נצטווה}
ט/א משנת אברהם על הסמ"ג ח"ד עמ' ס, סד {מנין המצוות לבני נח}, קלז {בא אברהם ונצטוה יתר על אלו במילה והוא התפלל שחרית ויצחק הפריש מעשר והוסיף תפלה אחרת לפנות היום ויעקב הוסיף ניד הגשה והתפלל ערבית}
ט/א משנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' רה {עמרם נצטוה}, ח"ב עמ' רמא {עמרם}
ט/א משנת חיים בכורות עמ' תרכד
ט/א משנת חיים בראשית עמ' מט, קב, קעו, רמב, שכד, תכה, תסב, תסה
ט/א משנת חיים ויקרא עמ' רנו
ט/א משנת חיים זבחים עמ' רצא
ט/א משנת יעקב קדושה עמ' קפו
ט/א משפטי ארץ ח"ג (תשע) עמ' 19 {הדעת נוטה}
ט/א משרת משה (עטייה)
ט/א מתנת חיים - מאמרים ח"א עמ' מה {יצחק}
ט/א מתנת חיים מאמרים ח"ב עמ' שג {יצחק ויעקב תיקנו תפילות}
ט/א נגד מלכים (כלפון) סי' ל
ט/א נהורא דעיינין ברכות עמ' קפ {תפילות}
ט/א נזר הקדש (קפלן)
ט/א נחלת דבש (ברייזכר) עמ' קכט, קלב
ט/א נחלת דבש (ליפשיץ) מהדו"ק ח"א סי' א אות ד
ט/א נחלת דבש (ליפשיץ) מהדו"ת סי' א אות ה, סי' מג אות ה
ט/א נחלת מים סי' לו אות ב
ט/א נטריקן (תשעד) עמ' ר {בשר מהחי}
ט/א נפש ברכה ח"ב עמ' קכד
ט/א נפש הרב עמ' רפט
ט/א נר למאור (פרצקי) עמ' רלז
ט/א נר מצוה (ואלק) מצוות דף עז ע"ד {הוסיף לנח אמ"ה}, קח ע"א {גיד הנשה}
ט/א נרות זכריה עמ' קצה
ט/א נשאל דוד או"ח עמ' קיד {ראב"ד - מעשר כספים}
ט/א נשק בר (שידלוף) עמ' ט
ט/א נתיבותיה שלום בראשית עמ' 164-165
ט/א נתיבים במשפט העברי עמ' 18, 22
ט/א ס' זכרון לר"מ סויפט עמ' קצז
ט/א סדר יעקב ח"א לדף ב ע"ב (ד"ה ולכ' בישראל)
ט/א סהמ"צ לרמב"ם (הליר) עמ' קמה {אמ"ה}
ט/א סהמ"צ לרס"ג (המאור) ח"ב עמ' פא
ט/א סהמ"צ לרס"ג (תשסז) מדע-אהבה עמ' תה {יעקב}
ט/א סודו של המשפט העברי עמ' 6, 56, 65, 66, 79
ט/א סופר המלך
ט/א סיומי המסכתות עמ' 145 {שבע מצוות}
ט/א סמכות ומרי בהלכת הרמב"ם עמ' 197
ט/א עבודת משא (מאיר) ח"א {יעקב מעשר}
ט/א עולת איש ברכות עמ' קמח
ט/א עזר מיהודה עמ' קכו {מצוות מילה - השמינית}, ריח {מעשר ומנחה}
ט/א עט לעשות סי' כח
ט/א עטרת צבי (פריינד) ע"ז ח"א עמ' ג {אדם הראשון}
ט/א עיונים (פאור) עמ' 148, 165
ט/א עיונים במשה"ע ובהלכה עמ' 97, 118
ט/א עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשנט) עמ' קלו
ט/א עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשע) עמ' קכד
ט/א עיקרים במשפט הפלילי העברי פרק 2 הע' 3, 128
ט/א עליות משה (תשנב) ח"ב עמ' קעא
ט/א עליות משה (תשעו) ח"ב עמ' תרעד
ט/א עץ הדעת טוב (תשסח) עמ' רטו {אבר מן החי}
ט/א עץ השדה סי' טז הערה יז
ט/א עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 240
ט/א עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 260
ט/א ערבי נחל (תשסד) עמ' תתרמא {חילוקים לענין דיני נפשות}
ט/א פאר הלכה פסחים עמ' ריח
ט/א פותח יד
ט/א פחד יצחק (הוטנר) אגרות אגרת כה, נו, פסח ח"א מאמר ב, לו אות ג, ח"ב מאמר ב, לו אות ג {הושלמה תורה}, שבועות מאמר א אות א, ד, ו
ט/א פילון (וולפסון) ח"ב עמ' 114
ט/א פירושי רס"ג לבראשית עמ' 305
ט/א פני חיים (צימרמן) עמ' קסב
ט/א פני מבין ח"ב דף לה ע"ג, קנב ע"ג {לח"מ}
ט/א פרדס יוסף (פצנובסקי) בראשית עמ' נג, קפד, שלב, תרצט, שמות עמ' לב, קי
ט/א פרי האדמה ח"ג
ט/א פרי הארץ (כהנוו) סי' מג
ט/א פרפרת משה ח"א עמ' קנז
ט/א פרשת דרכים זוטא דרך א אות י (דף ח ע"א) {נצטווה עמרם}
ט/א פרשת השבוע (תשעב) ח"א עמ' 287
ט/א צהר גל' יב עמ' 71 {יצחק הפריש מעשר}
ט/א צידה ברוך פ' מקץ
ט/א צמח דוד (שלוניקי) ח"א דף לה ע"ג
ט/א צפיה ח"ג עמ' 269
ט/א צפנת פענח בראשית עמ' מו, שמות עמ' א
ט/א צרור החיים (יעקב)
ט/א קובץ באורים (שפירא) כאן, ונשים עמ' סו
ט/א קובץ המועדים פסח-שבועות ח"ד עמ' קלה
ט/א קובץ חי' תורה (במגל"ט) ג עמ' 139
ט/א קול גדול ולא יסף עמ' 45, 68
ט/א קול יהודה (גרשוני) עמ' קעג
ט/א קול יהודה (עייאש, תקנג) דף ג ע"א {אברהם}
ט/א קול מהיכל גל' ד (ניסן תשסו) עמ' תצד {אבר מן החי - בכתוב}
ט/א קונטרסי שעורים ב"ב דף קכט
ט/א קונטרסי שעורים גיטין שעור ה הערה 54, ב"מ שעור יב אות א
ט/א קונטרסי שעורים כתובות קונ' ג אות י עמ' צ, קונ' ח אות טז עמ' קסה, אות כד עמ' 354
ט/א קנין תורה בשמעתתא בראשית עמ' יד, טז {אך בשר בנפשו}, פג-פה {יעקב הוסיף גיה"נ}
ט/א קרבן אשה (פעמיים)
ט/א ראש אליהו ח"ב עמ' רפד {ראב"ד}
ט/א רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ה עמ' שמו {כ"מ}
ט/א ריח שדה - דרושים דף א ע"א
ט/א רמב"ם המאיר הל' יסוה"ת פ"ט הלכה א
ט/א רנת יצחק - הגדה של פסח עמ' קלד {בא אברהם}, ריד {עמרם במצרים}
ט/א רנת יצחק ישעיהו-ירמיהו עמ' ז, משלי עמ' קלא, תהלים עמ' תקא, חמש מגילות עמ' מט
ט/א רנת יצחק עה"ת ח"א עמ' מד, נד, קכא, קלח, רנז, רנח
ט/א רנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' קצה {התורה נשלמה ע"י משה}, רלג {עמרם}
ט/א רנת יצחק על נפש החיים עמ' שה
ט/א רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' לב, קנא, רעד, ח"ב עמ' קצב
ט/א רנת יצחק תפלה לימי המועדים עמ' טז
ט/א רנת יצחק תפלה לשבת עמ' לט
ט/א רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' ו {מילה}
ט/א רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' שלז
ט/א רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' תקג, תקיג
ט/א שארית יהודה (בלום) דף קד ע"ב {ששה דברים נצטווה - השמיט אכילת בשר}
ט/א שארית מנחם בראשית עמ' צו {יצחק}
ט/א שבות יעקב (אבולפיה) עמ' קנא
ט/א שבי ציון סי' ד
ט/א שדה הארץ ח"א דף נה ע"ג {כ"מ}
ט/א שו"ע הרב הל' גזלה ס' כג
ט/א שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' תנב {מצות קידוש החודש}
ט/א שו"ת הרדב"ז ח"ה סי' אלף תקסד {השמיט כלאים}
ט/א שו"ת רשב"ש עמ' תנו
ט/א שולי הגליון עמ' רכג
ט/א שושנת העמקים (תאומים) עמ' קעא
ט/א שושנת יעקב (רפפורט) עמ' כב, נא-נב
ט/א שיח יצחק (וייס) ח"א עמ' תא {יצחק הפריש מעשר}
ט/א שיחות לספר במדבר עמ' עד {גזל}
ט/א שיחות לספר ויקרא עמ' יז {גזל}
ט/א שיחות ר' צבי יהודה במדבר עמ' 268
ט/א שיחות ר' צבי יהודה דברים עמ' 168 {אברהם נצטווה במילה, התורה נשלמה ע"י משה}
ט/א שיחות ר' צבי יהודה ויקרא עמ' 104 {עד שבא משה רבינו ונשלמה תורה על ידו}
ט/א שירת הפסח אות קלג-קלד
ט/א שלטון החוק בישראל עמ' 17, 19, 24
ט/א שלשה עשר עלי השושנה עמ' 275 {תפלות}
ט/א שם דרך ויקרא עמ' קלה
ט/א שם יחזקאל בראשית-שמות עמ' ריח {יצחק תיקן מעשר}
ט/א שם משמעון (פולק) ח"א דף יח, ח"ב דף לה, עט
ט/א שם משמעון (פירסט) ח"א עמ' שלג
ט/א שמועות רמ"ש (סוף ס' מקורי הרמב"ם לרש"ש) {ששה}
ט/א שמחה לאיש (אבא שאול) יו"ד עמ' צ
ט/א שמן ראש ח"א-ח"ח בראשית עמ' סט
ט/א שנות חיים (חזן) דף ו ע"ב {ששה דברים}
ט/א שנתון המשפט העברי ח"כ עמ' 132
ט/א שעורים לזכר אבא מרי (תשמג) ח"ב עמ' רד {אברהם התפלל שחרית}
ט/א שעורים לזכר אבא מרי (תשסג) ח"ב עמ' רכ {שחרית}
ט/א שער המלך ח"ב עמ' קיד {השמיט שמחוסר אבר אסור לב"נ}
ט/א שערי שמחה (רפיש) דף ח ע"ב {לח"מ}
ט/א תהלה לדוד (והרמן) פ"פב פסוק ו הערה ה
ט/א תולדות יעקב (וורשנא) דף יא
ט/א תורה ודעת (מינצברג) תשסה-תשסו עמ' קג {האם אברהם הפריש מעשר}
ט/א תורה ומדע (וולף) עמ' 39
ט/א תורה מציון שנה ה חוב' ג סי' טו אות י {לח"מ - קיים אברהם}
ט/א תורה שלמה בראשית פ"א אות תתח (עמ' קע-קעא), פ"ב אות רל, ח"י עמ' 54, חי"ט עמ' 347
ט/א תורה תמימה דברים פ' יד אות מ {אברהם}
ט/א תורת בן נח
ט/א תורת המועדים (תשכד) עמ' 384
ט/א תורת המועדים (תשנו) עמ' 413
ט/א תורת המלך (שפירא) ח"א עמ' יז, כה, לח, מט, קע
ט/א תורת המצרף עמ' רפב
ט/א תורת המקרא עמ' 22
ט/א תורת יחיאל (שלזינגר) בראשית עמ' כג, לח, מב, מח, סו, קלב {ראב"ד}, רפב
ט/א תורת מנחם חל"ג עמ' 37 {אברהם - מילה ושחרית}
ט/א תורת מנחם חמ"ב עמ' 29, 76 {יצחק הפריש מעשר}
ט/א תורת מנחם חנ"ח עמ' 358 {אברהם נצטוה, עמרם נצטווה}
ט/א תורת מנחם חס"ג עמ' 39, חס"ד עמ' 183 {על ששה דברים נצטווה אדה"ר וכו' נמצאו שבע מצוות וכו' נצטווה עמרם במצוות יתרות}
ט/א תורת מנחם חע"ב עמ' 106 {במצרים נצטוה עמרם במצות יתירות}
ט/א תחומין חי"ב עמ' 242 {השמיט "עמד והתירן"}, חי"ד עמ' 166
ט/א תיבת גומא (ורשנר) עמ' לו {כ"מ, מל"מ}
ט/א תנובת ציון דף קכט ע"ב
ט/א תניא רבתי ח"א עמ' 308
ט/א תפארת אריה עמ' יא {תיקנו תפילות}
ט/א תפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' סח-סט {אבר מן החי לנח}, קנז-קנח, קצט, שז {נשלמה תורה ע"י משה}
ט/א תפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' טז {עמרם נצטווה}, רז {נשלמה התורה - והתחילה מאברהם}
ט/א תפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' סה הערה רכה {מצוות בני נח ומילה וגיד הנשה, הם מכח החיוב שמקודם מתן תורה}, עמ' סח הערה רלו {על ששה דברים נצטווה אדם הראשון, הוא פלוגתא דתנאי אם נצטווה על ששה או על שבעה}, הערה רלז {על ששה דברים נצטווה אדם הראשון וכו' עד שבא משה רבינו ונשלמה תורה על ידו, מצוות של קודם מתן תורה הם עדיין מכח חיוב הקודם, ולכאורה סותר לדבריו בפירוש המשנה}
ט/א תפארת צבי (רוזנטל) עמ' סו, קיב, קטז-קיח
ט/א תפארת צבי (שפילמן) ח"א עמ' רנט, שיג
ט/א תפארת צבי (שפילמן) ח"ב עמ' תכח, תלא
ט/א תפארת צבי (שפילמן) ח"ד עמ' רכג
ט/א תפארת ציון (ריבקין) סי' טז הערה 6
ט/א תרומת הכרי עמ' יב
ט/א תרומת הכרי, פתח השער, אות ת {גיה"נ}
ט/א תשובות ר' אליעזר (תשעא) עמ' תע {כ"מ}
ט/ב אבן שתיה עמ' סב
ט/ב אבני נזר יו"ד סי' קכג אות א
ט/ב אגרות הגרי"ד עמ' מז
ט/ב אגרות משה יו"ד ח"ב סי' נה
ט/ב אור שמח
ט/ב אחיעזר ח"ב סי' ה ס"ק א
ט/ב איים בים מועד סי' ה אות ז {בן נח לענין לא תעשון אתי}
ט/ב אמרי דוד (שליסל) דף לד ע"ד
ט/ב אנצי"ת ע' בן נח הע' 64-68
ט/ב באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ט/ב באר שרים (שולמן) עמ' קצד
ט/ב ביצחק יקרא (תשמט) ח"א סי' יד
ט/ב בית אהרן (צוקרמן) עמ' רעא
ט/ב בית אהרן וישראל גל' סא עמ' מט {אבות תיקנו תפילות}
ט/ב בית יחזקאל (סרנה) עניינים עמ' קפ
ט/ב בנין יחזקאל - פתיחה כוללת ח"ד ס"ק ג
ט/ב בנין שלמה (מז) דף סח ע"ד, סט ע"ב
ט/ב ברור הלכה סנהדרין נו ע"ב ציון ב
ט/ב גבורת יצחק ר"ה עמ' קסא
ט/ב דברות משה מועד ח"א עמ' תצד {ולא לעשות צורות וכיוצא בהן לנוי}
ט/ב דברות משה שבועות-ע"ז עמ' תסא {ולא לעשות צורות וכיוצא בהן לנוי}
ט/ב דברי אברהם (שדמי) ח"ג עמ' כו, כח
ט/ב דברי פנחס ח"ב עמ' רסח-רסט
ט/ב דברים אחדים (קלצקין) עמ' עב
ט/ב דרכי אמונה דרך כה
ט/ב התעוררות תשובה (תשנב) ח"ד עמ' פח-פט
ט/ב ולאשר אמר בראשית-שמות עמ' תקלד {לא לעשות צורות וכיוצא בהן}
ט/ב חגוי הסלע (טאובה) הל' מלכים עמ' 355-359
ט/ב חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"ב סי' מד אות יט
ט/ב חי' בן אריה ח"ב סי' ה ס"ק י
ט/ב חי' הרי"ט עמ' רח
ט/ב חי' ר' עזריאל נשים ח"א עמ' רצה
ט/ב חיבת הקודש עמ' קלד
ט/ב חיים ומלך
ט/ב חכמת גרשון עמ' שב, שמא
ט/ב חמדת ישראל ח"א דף כ ע"ד, פז ע"א, צו ע"ג
ט/ב חקרי זמנים ח"ב עמ' כא, ח"ג עמ' 7
ט/ב יד בנימין ר"ה עמ' שמג {עשיית צורה}
ט/ב ילקוט יהודה (גינזבורג) בראשית עמ' 39
ט/ב ימין משה
ט/ב יקהת עמים עמ' יב-כב
ט/ב כבוד מלכים (לייטר)
ט/ב כוכבי בוקר עמ' צח
ט/ב כפי אהרן (זס') קמא עמ' קמג
ט/ב כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' שד
ט/ב להורות נתן מועדים ח"א עמ' ח
ט/ב להעיר להורות ולהשכיל ח"ד עמ' קפה {עמרם}
ט/ב לקוטי סופר ח"ב דף יד ע"ב, טו ע"א, טז ע"ג-ע"ד, יח ע"א, כ ע"א
ט/ב מחנה חיים ח"ו עמ' כח {צורות לנוי}
ט/ב מנחת אברהם (שפירא) ח"ג עמ' קפו {לעשות צורות}
ט/ב מנחת אלימלך עמ' ריז
ט/ב מנחת חינוך ח"א עמ' קלב, קלה, רט, ריא, שלט, ח"ב עמ' קצח, רו
ט/ב מנחת חינוך מצוה לט (דף סא ע"ב)
ט/ב מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' שכ, שלט, תקצב
ט/ב מעינות האמונה עמ' רא {כל ע"ז שב"ד ממיתים עליה}
ט/ב מענה אליהו עמ' רפו
ט/ב מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"ב עמ' שט
ט/ב מפענח צפונות עמ' 206
ט/ב מקראי קדש (תשנג) עמ' שא
ט/ב משנת משה סנהדרין עמ' קעא
ט/ב נודע ביהודה השלם יו"ד ח"ב עמ' צא
ט/ב נחל יצחק (תשעב) ח"א עמ' מג
ט/ב נחלת דבש (ליפשיץ) מהדו"ת סי' צ אות ד
ט/ב נטעי נתן (פריד) סי' צד {לנוי}
ט/ב סדר יעקב ח"א לדף מג ע"א (ד"ה ובמנ"ח), מה ע"א (ד"ה הנכרים), וע' גר תושב ס"ק ד
ט/ב עבודת מתנה עמ' קיד
ט/ב עטרת צבי (פריינד) ע"ז ח"א עמ' רטו
ט/ב עיונים במשה"ע ובהלכה עמ' 97, 116, 119
ט/ב עין חיים ח"א עמ' ק {אבר ובשר הפורשים ממפרכסת - כר' אחא בר יעקב}
ט/ב עיקרים במשפט הפלילי העברי פרק 2 הע' 108
ט/ב עץ החיים (אבולפיה, תפט) ח"א דף לד ע"ג
ט/ב ערבי נחל (תשנא) ח"ג עמ' קעד {חילוקים בדיני נפשות בין ישראל לבני נח}
ט/ב פטר רחם (אבן נאים) דף צג ע"ד
ט/ב פרדס יוסף (פצנובסקי) שמות עמ' שנו
ט/ב פרחי כהונה (קצבורג) עמ' קנב
ט/ב צמח ארז עמ' תכד {אסור אבל לא נהרג}
ט/ב צפנת פענח בראשית עמ' מה
ט/ב קובץ המועדים פסח-שבועות ח"ד עמ' קלו
ט/ב קונטרסי שעורים כתובות קונ' ח אות כד עמ' 354
ט/ב קרית מלך
ט/ב קרן הצבי מצוה לב אות ה
ט/ב רווחא שמעתתא ח"ב עמ' לג
ט/ב רנת יצחק יהושע עמ' רלא {לעשות צורות}
ט/ב רנת יצחק על נפש החיים עמ' רפ {קרוב בנבואה למשה}
ט/ב שבט הלוי (ווזנר) ח"ב סי' כ
ט/ב שיח השדה (קניבסקי) ח"ב עמ' צא
ט/ב שיחות לספר בראשית עמ' רמז {ע"ז שישראל נהרג בה}
ט/ב שלמי יוסף ר"ה עמ' רנח-רנט
ט/ב שם משמעון (פירסט) ח"א עמ' שלט
ט/ב שערי המקדש סי' מב אות ה
ט/ב שערי טהר ח"ה שער א סי' ו אות א דף פד ע"ב {להקים מצבה}, אות ו דף פט ע"ג {מצבה}
ט/ב שערי טהר ח"ה שער א סי' ו אות א, ו, ח"ח סי' קיא אות ד
ט/ב תורה שלמה בראשית פי"ב אות נג, ח"ח עמ' 53
ט/ב תורת בן נח
ט/ב תורת האוהל (תשנג) עמ' רצא
ט/ב תורת הקדש ח"ב עמ' צב
ט/ב תחומין ח"ב עמ' 168 {לנוי}, חט"ו עמ' 428, חי"ט עמ' 151
ט/ב תיבת גומא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' קמב
ט/ב תפארת ציון (ריבקין) סי' טז אות ז
ט/ב תשובה מיראה (תשסו) עמ' סג
ט/ג אבן יהושע עמ' 34 {אשת אביו אסורה לבני נח}
ט/ג אנצי"ת ע' בן נח הע' 93
ט/ג באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ט/ג בינת דניאל ח"א עמ' רלד
ט/ג בית אבי ח"ד סי' א אות ח
ט/ג בית זבול ח"ב סי' ב אות ו {מל"מ}, סי' ו אות ה, סי' יב אות יא
ט/ג בית יחזקאל (סרנה) עניינים עמ' קפא-קפב
ט/ג ברור הלכה סנהדרין נו ע"א ציון ז
ט/ג ברכת יצחק (פאלער) עמ' ט
ט/ג ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' פח
ט/ג ברקאי ח"א עמ' 123
ט/ג בשמים ראש סי' רד
ט/ג גופי הלכות (תשסו) עמ' שצא
ט/ג דברי תלמוד ח"ב עמ' קנט
ט/ג הדרת מלך (זילברברג) דף יט ע"א
ט/ג המאור הגדול (יעבץ) עמ' קא
ט/ג המאיר לארץ [מנחת אהרן סנהדרין דף קנו] {כ"מ}
ט/ג חזו"א יו"ד סי' קמט ס"ק י, סנהדרין סי' כ ס"ק ג-ד
ט/ג חזו"א על הרמב"ם
ט/ג חי' בן אריה ח"ב סי' ה ס"ק יא
ט/ג חי' מהר"ם שיק סנהדרין עמ' קי
ט/ג חי' ר' חנוך הענאך עמ' צח
ט/ג חמדת ישראל ח"א דף פז ע"ד, פח ע"א
ט/ג יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' לז-לח
ט/ג יושב אהלים פ' וירא דף טו ע"ד
ט/ג ילקוט יהודה (גינזבורג) בראשית עמ' 40
ט/ג ימין משה
ט/ג יתר הבז (תקמז)
ט/ג יתר הבז (תשסח) עמ' קפב
ט/ג כבוד מלכים (לייטר)
ט/ג כתב משה ח"א סי' יח עמ' עג
ט/ג כתר המלך
ט/ג לב אריה (גרוסנס) ח"ב סי' לו עמ' קיט
ט/ג מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' רכד
ט/ג מור דרור קו"א סי' נו
ט/ג מנחה חדשה (פאפרש) ח"ב דף קפו ע"ב
ט/ג מנחת אהרן (בריסק) דף נג ע"ב
ט/ג מנחת חינוך ח"א עמ' שיד
ט/ג מעינות האמונה עמ' רב
ט/ג מעיני המים
ט/ג מראה אש ח"ב עמ' מו
ט/ג משנה לחם (תשסח) עמ' קלא-קלג
ט/ג משנת יעקב מדע עמ' צז
ט/ג משרת משה (עטייה)
ט/ג נחל יצחק (תשעב) ח"א עמ' מד
ט/ג נחלי יהושע עמ' פה
ט/ג נר מצוה (ואלק) מצוות דף ע ע"ג
ט/ג ס' השבי"ט עמ' ח
ט/ג ס' זכרון לבעל פחד יצחק עמ' רע, רעה
ט/ג סהמ"צ לרס"ג (המאור) ח"א עמ' יט, שנט
ט/ג סהמ"צ לרס"ג ח"א דף לח ע"ג
ט/ג עבודת משא (מאיר) ח"א עמ' שנד
ט/ג עיונים במשה"ע ובהלכה עמ' 97, 116, 119
ט/ג עיקרים במשפט הפלילי העברי פרק 2 הע' 109
ט/ג עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' יג
ט/ג קובץ המועדים פסח-שבועות ח"ד עמ' קלו
ט/ג קונטרסי שעורים כתובות קונ' ח אות כד עמ' 354
ט/ג קרן הצבי על מנחת חינוך - תשלומי המנחה עמ' טו
ט/ג שבות יעקב (אבולפיה) עמ' קצה
ט/ג שו"ת מהר"ם בן חביב עמ' תתנג
ט/ג שתי הלחם סי' כא
ט/ג תורת בן נח
ט/ד אבן האזל
ט/ד אברהם במחזה דף קל ע"ב {ראב"ד}
ט/ד אגרות הגרי"ד עמ' רעד-רעה
ט/ד אגרות משה יו"ד ח"ג עמ' רעב, חו"מ ח"ב עמ' שה
ט/ד אדמת קודש ח"א או"ח סי' יד (ד"ה אכן אכתי, ד"ה אמור מעתה) {לח"מ}
ט/ד אדרת אליהו (ראם) עמ' קיג
ט/ד אהבת עולם (דיהרנפורט) דף סה
ט/ד אהבת עולם (תשס) עמ' תלג-תלד {כ"מ}, תלה {ראב"ד}
ט/ד אור ליהודה (תשנט) קונ' שערי עיון עמ' כז {טריפה}
ט/ד אזני יהושע (מהד' אדרת) ויקרא-במדבר דרוש לה עמ' 208
ט/ד אחיעזר ח"א סי' יט ס"ק א, ח"ב סי' ה ס"ק ו, סי' טז ס"ק ו, ח"ג סי' לז ס"ק א
ט/ד אלומות יוסף (תשנ) עמ' מז, נח
ט/ד אמונת עתיך (מורגנשטרן) עמ' רח {ראב"ד}
ט/ד אמרי דעת חו"מ סי' ח עמ' קנב
ט/ד אמרי חן (לוונברג)
ט/ד אמרי יצחק בראשית עמ' רעט הערה ט
ט/ד אמרי מרדכי (שפלטר, תשעב) אות עח
ט/ד אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"ב סי' א אות ה
ט/ד אנצי"ת ע' בן נח הע' 101, 103, 104, ע' גואל הדם הע' 38, 39
ט/ד אשד הנחלים (נחמולי) דף ג ע"ד
ט/ד באר מים חיים (טשרנוביץ) בראשית פרק לז פסוק כב {גרם מיתה}
ט/ד באר שרים (שולמן) עמ' פז
ט/ד בארות נתן עמ' קנז
ט/ד בגדי כהונה (פרחיא) דף פו ע"ד
ט/ד בד קודש (פוברסקי) ח"ד דף סה ע"ד, סו ע"א
ט/ד בים דרך עמ' צ
ט/ד בין השורות עמ' צא
ט/ד בית אבי ח"ב סי' קנד עמ' ריד, ריט {עובר}, סי' קנה עמ' רכא-רכב
ט/ד בית אהרן (צוקרמן) עמ' רח
ט/ד בית המדרש
ט/ד בית זבול ח"ב סי' ב אות ו, ח"ג סי' מה {מל"מ}
ט/ד בית יחזקאל (סרנה) עניינים עמ' קפז
ט/ד בית יצחק (ברטלר) מכות סי' יא אות ד
ט/ד בית ישי (חידושים, תשסד) עמ' תי
ט/ד בן אשר סי' מו אות לה
ט/ד בן יהודה סי' כא, לז
ט/ד בנין יחזקאל - פתיחה כוללת ח"ה ס"ק ה
ט/ד בנין שאול עמ' קנא-קנב
ט/ד ברור הלכה סנהדרין עד ע"א ציון א, עז ע"א ציון א
ט/ד ברכת אהרן מאמר רפד אות ד
ט/ד ברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' כד
ט/ד ברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' ה {עובר}
ט/ד ברכת מרדכי ענינים עמ' ב
ט/ד ברכת ראובן דף קטז ע"א
ט/ד ברכת רחל עמ' קלד-קלז, קלט-קמב
ט/ד בתי כהונה (תצו) בית ועד סי' ח, דף עח ע"ג {הרג רודף}
ט/ד גבורת יצחק מכות עמ' קצד
ט/ד גבורת יצחק סנהדרין ח"ב עמ' רמג, רמט
ט/ד גבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' נח
ט/ד גבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' נח, קא, קנה
ט/ד גופי הלכות (תשסו) עמ' שפט {רודף}
ט/ד גור אריה (צרמון)
ט/ד גשר יהושע עמ' 151
ט/ד דברות אליהו ח"ו עמ' קצט {עובר}
ט/ד דברות משה שבועות-ע"ז עמ' ריג {וכן אם הרג טריפה}
ט/ד דברי אברהם (שדמי) ח"ב עמ' צב
ט/ד דברי אליהו (חזן) ח"ב עמ' עז
ט/ד דברי חן (נתנזון) דף עא ע"ג
ט/ד דברי מרדכי (וייס) ח"א עמ' רכז
ט/ד דובב מישרים (וידנפלד) עמ' כז
ט/ד דינא דחיי ח"ב דף צא ע"א
ט/ד דליית הכרם עמ' תתתלז {כ"מ} [ופשסו - צ"ל ופשטו]
ט/ד דרך השער עמ' נא
ט/ד דרכי הים דף קסא ע"ג {רודף שניתן להצילו}
ט/ד דרשות הצל"ח השלם עמ' תעו
ט/ד דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ה עמ' קט {ראב"ד}
ט/ד דרשות מהר"ם חביב עמ' עו
ט/ד הגהות חבר בן חיים
ט/ד הגיוני הלכה עמ' 236
ט/ד המאיר לארץ [מנחת אהרן סנהדרין דף מט] {ראב"ד}
ט/ד המעלות לשלמה עמ' תנ-תנב
ט/ד המעשה והמדרש עמ' מב {טריפה}
ט/ד העובר בהלכה עמ' 9
ט/ד הר המלך ח"ז עמ' תקצח-תרי
ט/ד התורה והמדינה ח"ז עמ' שיח
ט/ד ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' יג
ט/ד וחי בהם עמ' 299, 301 {ראב"ד - אבנר}
ט/ד זכרון סופרים {וכן אם הרג טריפה וכו'} [עיין מנחת חינוך מצוה לד דאינו מבואר בש"ס דילן (ועיין תשו' מהר"ם שיק יו"ד סימן קד דמשמע מדבריו דגם ב"נ שהרג טריפה ודאי פטור ע"ש, וצ"ע. ועיין תשו' מהרמ"ש או"ח סימן קמ"ב דאפילו לרמב"ם דעל הטריפה חייב מ"מ בנפל ודאי פטור, וכן כתב במנחת חינוך מצוה לד ע"ש וי"ל)]
ט/ד חגוי הסלע (טאובה) הל' מלכים עמ' 360-371
ט/ד חדושים ובאורים (גרי') סנהדרין סי' ט לדף נז ע"א
ט/ד חדות יעקב דף כא ע"א
ט/ד חוות יאיר סי' לא
ט/ד חוט המשולש (דיוואן) דף יד ע"ד {הרג רודף}
ט/ד חוקת עולם עמ' 207 {הרג טריפה}
ט/ד חזו"א חו"מ סי' יז ס"ק א
ט/ד חי' בן אריה ח"ב סי' ה ס"ק יא
ט/ד חי' בעל שרידי אש עמ' שיג
ט/ד חי' הגר"ח החדש עמ' תכה {רודף}
ט/ד חי' הגרי"ז דף סח ע"ב
ט/ד חי' חתם סופר
ט/ד חי' מהר"ם שיק סנהדרין עמ' קטו
ט/ד חי' ר' חנוך הענאך עמ' קי
ט/ד חמדת ישראל ח"א דף פח ע"ב וע"ד, פט ע"א-ע"ב, ומפתחות והוספות דף טז ע"ד {עובר}, ח"ב דף מה ע"ג
ט/ד חמרא וחיי עמ' רז
ט/ד חסד ומשפט דף קנט ע"ב {טריפה}
ט/ד חק לישראל שומרים עמ' 711
ט/ד טל חיים (סגל) עמ' קג
ט/ד טל נתן עמ' שצו
ט/ד יד אברהם אהלות עמ' קי
ט/ד יד אליהו (בוקובזה) סי' ט אות ח
ט/ד יחוה דעת ח"ה עמ' עב
ט/ד יחל ישראל (תשנב) עמ' שיט, שפט
ט/ד יחל ישראל (תשסג) ח"ב עמ' קנח
ט/ד ילקוט יהודה (גינזבורג) בראשית עמ' 40-41
ט/ד יפה תואר (תשעח) ח"ג עמ' תלד
ט/ד יצחק ירנן
ט/ד יקהת עמים עמ' כב-מ
ט/ד ישועות כהן לקוטים סי' ל ס"ק א
ט/ד כבוד מלכים (לייטר)
ט/ד כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' סב, תשצו
ט/ד כללי המצוות (תאומים) עמ' קסז
ט/ד כללי קלב"מ (תשסז) עמ' קע
ט/ד לב אריה (גרוסנס) ח"ב סי' לב עמ' קב
ט/ד לבושי מרדכי יו"ד עמ' שמג
ט/ד להורות נתן - שו"ת ח"ג עמ' קסב, חי"א עמ' מח
ט/ד להורות נתן על התורה ח"א עמ' מד
ט/ד לחם חקי עמ' קנ
ט/ד לחם יהודה
ט/ד לשון ערומים
ט/ד מאור למלך סנהדרין-מכות עמ' פד, קפה
ט/ד מאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 40
ט/ד מאמר מרדכי (אליהו) - שו"ת ח"א עמ' שמד-שמז
ט/ד מבוא למשפט העברי בימי התלמוד עמ' 63
ט/ד מבי"ט (רובינ') דף עב ע"א {טריפה}
ט/ד מוריה גל' צט עמ' סח
ט/ד מוריה שנה ח גל' ח עמ' כח
ט/ד מזכרת למשה עמ' יא {הורג עי שליח}
ט/ד מזכרת עמ' 279, 280
ט/ד מחנה יהודה (קצין) ח"ב סי' צ
ט/ד מילי דמרדכי [מל"מ - אבנר, צ"ל יואב]
ט/ד מים חיים (שמולביץ) מקואות עמ' שא
ט/ד מלאכת שלמה (קמחי) חדושים דף נג ע"ד {כ"מ}
ט/ד מלחמת מצוה (די אבילה) דף קטז ע"ג-קיז ע"ד
ט/ד מלילות ח"א עמ' 63 {גוי שהרג טריפה חייב}
ט/ד מלך ישראל עמ' 698
ט/ד מנחה חדשה (פאפרש) ח"ב דף קמא ע"א
ט/ד מנחת אברהם (שפירא) ח"ב עמ' נז, עו
ט/ד מנחת אהרן (בריסק) דף מו ע"א, נו ע"א
ט/ד מנחת אלימלך עמ' רסח-רסט
ט/ד מנחת אשר פסחים עמ' ה
ט/ד מנחת חינוך ח"א עמ' קפו-קפז, רא, ח"ב עמ' תכא-תכב, ח"ג עמ' קלו-קלז
ט/ד מנחת חינוך מצוה לד (דף נד ע"ג), לז (דף נח ע"ג), קצ (דף מז ע"ד), רצו (דף קח ע"ג)
ט/ד מנחת מרדכי (קרטמן) ח"א עמ' קל
ט/ד מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' תפח {רמב"ם}, תקנא {רמב"ם}, תקנב {ראב"ד}, תקנז {מל"מ}
ט/ד מנחת עני (תקמז) דף ח ע"א {הרג רודף}
ט/ד מנחת פיתים חו"מ סי' שפה ס' א {כפתו לפני ארי}
ט/ד מנפת צוף עמ' 625
ט/ד מעיל שמואל (פלורנטין)
ט/ד מעינות האמונה עמ' רב
ט/ד מעיני המים
ט/ד מענה לשון עמ' קפט
ט/ד מצות ביקור חולים סי' לב אות ט
ט/ד מצעדי גבר סנהדרין סי' ח אות ו-ז
ט/ד מקראי קדש (תשנג) עמ' שמו
ט/ד מראה הגדול ח"ב דף עו ע"ב-ע"ג {מל"מ}
ט/ד מרגליות הים סנהדרין מט ע"א אות ג, צה ע"א אות כג {גרמא}
ט/ד מרכבת המשנה מהדו"ב
ט/ד משבצות זהב שמואל ב עמ' יט, פב
ט/ד משברי ים קלב"מ סי' מד אות ג
ט/ד משיב מלחמה (תשעט) ח"ג עמ' רעט
ט/ד משיב מלחמה (תשמג) ח"ג עמ' רצט
ט/ד משנה הלכות ח"ה סי' שו, ח"ז סי' רפא, רפד, ח"ט סי' שכח, שלא, שצב, ח"י סי' שיד
ט/ד משנת אברהם (פרייס, שו"ת) ח"ב סי' ו דף לא ע"ד
ט/ד משנת אברהם (פרייס, תשד) ח"ב דף לא {רודף}
ט/ד משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' תקכח
ט/ד משנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' קלז {הרג רודף}, ח"ג עמ' שעו
ט/ד משנת המדינה עמ' 69, 70
ט/ד משנת יעקב נזיקין עמ' רסד {כ"מ - אחד מאבריו}
ט/ד משנת יעקב קנין עמ' קכט
ט/ד משנת פקוח נפש סי' נג אות ט, טו, סי' ע אות ז
ט/ד משפט כהן עמ' שב ע"א
ט/ד משפטי עזיאל ח"ד עמ' רכט
ט/ד משפטים לישראל עמ' קכו, קעח-קפ, קפד, קפו, קפח, רכג, רל-רלא, רמד, שא-שב, שע
ט/ד נגינת לדוד עמ' סב {נהרג על עוברים}
ט/ד נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"א עמ' רעב, חו"מ עמ' קעב
ט/ד נוה שלום (איזרלסון) עמ' 66, 88
ט/ד נועם ח"ד עמ' רטו {השמיט רוצח ע"י שליח}, ח"ו עמ' ט, חט"ז עמ' ד, חי"ז עמ' רעז [אור המזרח תשרי תשלג], ח"כ עמ' קעג
ט/ד נזר אברהם מכות ועדות עמ' קג
ט/ד נחלת שמעון (קרסנר) מלכים ב ח"א סי' ט אות י, סי' יא אות ה
ט/ד נחלת שמעון (קרסנר) שופטים ח"א סי' ל אות פג
ט/ד נחלת שמעון (קרסנר) שמואל א ח"ב פרק ס פסוק לח
ט/ד נחלת שמעון (קרסנר) שמואל ב ח"א סי' ד אות ד
ט/ד נר למאור (רבינוביץ) דף לא ע"א, סז ע"ד
ט/ד נשאל דוד אהע"ז עמ' יג ע"א
ט/ד נשמת אברהם ח"ג עמ' רלד, רלז, ח"ד עמ' צ
ט/ד נשמת חיים (תשסח) אהע"ז סי' קנד עמ' רעא, תשובת שלמה סי' כד עמ' תמג
ט/ד ס' השבי"ט עמ' לג {ראב"ד}
ט/ד סיני כרך סו (תשל) עמ' לב
ט/ד עיונים במשה"ע ובהלכה עמ' 116, 118
ט/ד עיקרים במשפט הפלילי העברי פרק 2 הע' 45, 110-112, פרק 5 הע' 64, פרק 6 הע' 125
ט/ד עיר מקלט עמ' לו עיר מקלט
ט/ד על גדות ים התלמוד עמ' 210-209
ט/ד עללת הבציר דף כב ע"ד {היה יכול להצילו באחד מאבריו}
ט/ד עמוד הימיני (ישראלי, תשכו) עמ' קנט, קסז, קצג, קצד-קצה {רדב"ז}
ט/ד עמק החכמה עמ' נו {טריפה וכפתו}
ט/ד עמק שאלה (טברסקי) עמ' שכו
ט/ד ענישה ושיקום ביהדות עמ' 42-41
ט/ד עץ הדר השלם עמ' כג, ק
ט/ד עץ החיים (אבולפיה, תפט) ח"א דף ג ע"א
ט/ד עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' יא, יג, קח-קט, קלד, רו
ט/ד עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 133-132
ט/ד עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 143, 144
ט/ד פני שלמה (אמריליו) דרוש ג דף ח ע"א {הרג רודף}
ט/ד פרי האדמה ח"ב
ט/ד פרי מלכה סי' פה
ט/ד פרי שמואל מכות עמ' ו, קכ
ט/ד פרפראות לתורה (פרידמן) אות 35
ט/ד פרשת דרכים (תשנב) עמ' קפז
ט/ד פרשת דרכים (תשסה) עמ' רסט
ט/ד פרשת דרכים זוטא דרך א אות י (דף ח ע"א) {הריגת עובר}
ט/ד פתחי שערים דף ד ע"ב
ט/ד ציץ אליעזר ח"א סי' כג אות יט
ט/ד צמח דוד (נגאר)
ט/ד קבא דתירוצא עמ' לט
ט/ד קביעת רגע המוות (תשסח) עמ' 121, 123, 149, 150, 253
ט/ד קהלות יעקב כתובות ל ב
ט/ד קובץ המועדים פסח-שבועות ח"ד עמ' קלו
ט/ד קול צופיך עמ' שמד, שנא
ט/ד קונטרסי שעורים ב"ק שעור יג אות מה
ט/ד קונטרסי שעורים כתובות קונ' ח אות כד עמ' 354
ט/ד קנין תורה בשמעתתא במדבר עמ' קסח, קע, שמות עמ' ב
ט/ד קרבן אשה
ט/ד קרית מלך
ט/ד קרן הצבי מצוה לז אות ו, מצוה ק אות ח
ט/ד קרן הצבי על מנחת חינוך - תשלומי המנחה עמ' כ
ט/ד ר"י קארו - קובץ עמ' קפג
ט/ד רווחא שמעתתא ח"א עמ' מג
ט/ד רנת יצחק עה"ת ח"א עמ' לט, רטו, רכב
ט/ד רנת יצחק שמואל עמ' שד {הרג רודף שיכול להצילו}, שפט {עובר במעי אמו}, תיב {הרג רודף שיכול להצילו}
ט/ד רסיסי טל (עמיטל) ח"ב עמ' קצג {אהא"ז}
ט/ד רפואה והלכה (שילת) עמ' 116, 122, 124
ט/ד שארית ישראל (שציפנסקי) ח"ב עמ' קפד
ט/ד שבט מיהודה (אונטרמן) ח"א עמ' כח
ט/ד שבט מנשה (גרוסברג) עמ' 77-78 {הרג טריפה}
ט/ד שיח דוד (תשסד) עמ' פז {הניחו ברעב}
ט/ד שיח דוד (תשסח) עמ' ק
ט/ד שיח ערב סנהדרין עמ' קפה
ט/ד שלל דוד {לח"מ}
ט/ד שם דרך סנהדרין עמ' קסד, קסח, קפ-קפא, קפג
ט/ד שם משמעון (פירסט) ח"ב עמ' סט-ע
ט/ד שמחת החג דף נג ע"ג
ט/ד שנות חיים (חזן) דף לו ע"ב
ט/ד שנתון המשפט העברי ח"ג עמ' 132
ט/ד שעורי הגרב"ד סנהדרין ח"א עמ' תסה
ט/ד שעורי הגרב"ד סנהדרין ח"ב עמ' קיב, קנ
ט/ד שעורי עיון התלמוד כתובות עמ' פ
ט/ד שעורי ר' שמואל מכות (תשנו) עמ' שצב-שצג
ט/ד שערי טהר ח"ו סי' מא אות ב, סי' מג אות א, סי' מד אות א, סי' נא אות א-ב, ח"ח סי' ד אות א, סי' ח אות ג
ט/ד שערי טהר ח"ו סי' מג אות א דף צח ע"ד {הורג בגרמא}
ט/ד שערי טהר ח"ו סי' נא אות א דף קכב ע"א {ראב"ד} וע"ב {רדב"ז}
ט/ד שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ' 32
ט/ד שרידי אש ח"א עמ' תקה
ט/ד תבואת יקב (בלעיש)
ט/ד תבואת יקב (פרידמן) עמ' מז {כפתו לפני ארי}
ט/ד תועפת ראם (גטיניו) דף יח ע"ג
ט/ד תורה שלמה בראשית פ"ט אות לב, שמות פכ"ב אות טו
ט/ד תורת בן נח
ט/ד תורת המלך (שפירא) ח"א עמ' יז, כה, קכט, קפג, ח"ב עמ' רנא
ט/ד תורת מיכאל עמ' קצז
ט/ד תורת ראשי הישיבות מכות עמ' תשכז
ט/ד תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' שצב, תקצד, תרכב, תשנא, תשעז
ט/ד תחומין ח"ב עמ' 516 {עובר}, ח"ה עמ' 215, ח"י עמ' 63, 65, 86, חי"א עמ' 334 {מל"מ}, חי"ד עמ' 343 {רדב"ז}, חי"ז עמ' 340
ט/ד תחומין חכ"א עמ' 94
ט/ד תיבת גומא (זכרון אהרן) ח"א עמ' קמח
ט/ד תנובת ציון דף יב ע"ד, יד ע"ב וע"ד, טו ע"א-ע"ב, יז ע"ב
ט/ד תניא רבתי ח"ב עמ' נא
ט/ה אבן פינה (נשר) עמ' קנב
ט/ה אור זרוע לצדיק עמ' 94
ט/ה אמרי מרדכי (שפלטר, תשעב) אות לא
ט/ה אנצי"ת ע' אחות הע' 36, ע' אשה ובתה הע' 79, ע' אשת אב הע' 48, ע' אשת אח הע' 35, ע' אשת איש הע' 64, ע' בן נח הע' 148, 154, 157, 159, ע' בת (ב) הע' 65, 66, 71, ע' בת הבן הע' 17 {לח"מ}
ט/ה ארץ הצבי (שכטר) עמ' קיז
ט/ה ארשות החיים עמ' תקיד
ט/ה אשר למלך הל' איסו"ב פי"ז ה"ה
ט/ה באר מים חיים (טשרנוביץ) בראשית פרק ב פסוק כד
ט/ה באר מים חיים (טשרנוביץ) בראשית פרק כ פסוק יב {רק משפחת האם}
ט/ה באר מים חיים (טשרנוביץ, תשנט) ח"א עמ' קלא, ח"ב עמ' תעה
ט/ה בין השורות עמ' עא
ט/ה בית יצחק (ברטלר) קדושין סי' א הערה 13
ט/ה בית שערים ח"ג סי' נ
ט/ה בית שערים יו"ד סי' רכז
ט/ה בנין שלמה (מז) דף עג ע"א
ט/ה ברור הלכה יבמות צח ע"א ציון ג פרק ט
ט/ה ברור הלכה סנהדרין נח ע"א ציון ט, נח ע"ב ציון א
ט/ה בתי כנסיות - בית האסופים דף י ע"ב, יא ע"א
ט/ה גבורת יצחק סנהדרין ח"ב עמ' קמ {רביעת בהמה}
ט/ה גופי הלכות (תשסו) עמ' שפט-שצ
ט/ה גושפנקא דמלכא
ט/ה גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' שעא-שעב
ט/ה גרים וגרות עמ' קמז-קמט {באשת אביו}
ט/ה דברי אור ח"א עמ' רג
ט/ה דברי סופר עמ' קכו
ט/ה דברי תורה (שפירא) ח"ז סי' פה
ט/ה דברי תלמוד ח"ב עמ' קנט
ט/ה דליית הכרם עמ' תתתלז {כ"מ}[אשיטיא - צ"ל אשינויא]
ט/ה האיר ממזרח כתובות סי' ה אות ב {שש עריות אסורות על בני נח, האם וכו' וזכור ובהמה - הטעם שכלל כולם כאחת בשם "עריות"}
ט/ה התורה והמדינה ח"ה עמ' פב
ט/ה ואם תאמר ח"ד קושיה 1228
ט/ה ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' כג {אשת אב}
ט/ה זכר ישעיהו
ט/ה חגוי הסלע (טאובה) הל' מלכים עמ' 372-373
ט/ה חזון יחזקאל קידושין פ"א ה"א
ט/ה חי' הריצ"ד
ט/ה חי' חפץ חיים
ט/ה חי' מהר"ם שיק סנהדרין עמ' קטו
ט/ה חיים ומלך
ט/ה חמדת ישראל ח"א דף צ ע"א-ע"ב
ט/ה חמרא וחיי עמ' רסח
ט/ה חסדי דוד ח"ה עמ' תתצו
ט/ה ידי אליהו דף קו ע"ד
ט/ה ילקוט יהודה (גינזבורג) בראשית עמ' 41-42
ט/ה יקהת עמים עמ' מ-מג
ט/ה לבושי מרדכי אהע"ז עמ' ל
ט/ה לחם יהודה
ט/ה לקוטי סופר ח"ב דף כז ע"ג
ט/ה מאור יעקב דף פו ע"א, ע"ג, פז ע"א
ט/ה מהלכי משפט ח"ב עמ' 558
ט/ה מהלכי משפט ח"ד עמ' 706
ט/ה מטה אפרים ח"ב
ט/ה מנחה חדשה (פאפרש) ח"א בראשית דף ט ע"ד
ט/ה מנחת חינוך ח"א עמ' ד, קצב, ח"ב עמ' קפב, קפד, רא, רג
ט/ה מנחת משה (גולדברג) סי' יב אות ד, ה, ח
ט/ה מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' שמה, שמו {לח"מ}, שנ
ט/ה מערכי לב (חזן) ח"ב דף רכה ע"ב
ט/ה משברי ים אחע"א עמ' לז
ט/ה משנת משה ר"ה עמ' צב
ט/ה נאוה תהלה עמ' שעט
ט/ה נודע ביהודה השלם יו"ד ח"א עמ' רמ
ט/ה נודע ביהודה תנינא יו"ד סי' פב
ט/ה נפש יוסף (דוידוביץ, תשפא) עמ' תכג {אחות אסורה לבני נח}
ט/ה סבר נפתלי - חי' סוגיות סי' פד אות א
ט/ה עזרת נשים (מאירי) ח"ג עמ' מד
ט/ה עטרת שלמה ח"א עמ' קסז
ט/ה עיונים במשה"ע ובהלכה עמ' 97
ט/ה עללת הבציר דף ה ע"ד {אכל צאכל אינו מקור לאמ"ה}
ט/ה עמוד הימיני (ישראלי, תשכו) עמ' קע
ט/ה עץ הדר השלם עמ' כב
ט/ה עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קסא
ט/ה עצי אלמוגים הל' שניות לעריות סי' א ס"ק ל
ט/ה ערבי נחל (תשנא) ח"ב עמ' מב, מד
ט/ה ערבי נחל (תשסד) עמ' תעט, תפא
ט/ה פי' ר"א מן ההר יבמות צט ע"א
ט/ה פרדס יוסף (פצנובסקי) בראשית עמ' רכט, שמות עמ' קי
ט/ה פרפרת משה ח"א עמ' קי
ט/ה פרשת דרכים (תשנב) עמ' ז
ט/ה פרשת דרכים (תשסה) עמ' כב, לו
ט/ה צמח ארז עמ' שפה, תכד {מותר בבתו}
ט/ה קובץ באורים (שפירא)
ט/ה קול מבשר (ראטה) ח"א עמ' רכב
ט/ה קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' שעו, ח"ב עמ' קלט
ט/ה קונטרסי שעורים כתובות קונ' א שעור ט אות ה עמ' 54, קונ' ח אות כד עמ' 354, קונ' ט אות ד עמ' קפח
ט/ה קנין תורה בשמעתתא בראשית עמ' נ-נא
ט/ה רלב"ג בראשית פל"ד פסוק לא עמ' רט
ט/ה רנת יצחק עה"ת ח"א עמ' ז
ט/ה שבי ציון סי' ד
ט/ה שדה הארץ ח"א דף צ ע"א {כ"מ}
ט/ה שו"ת מהר"ם בן חביב עמ' תתנג
ט/ה שיח דוד (תשסד) עמ' פח {בסייף}
ט/ה שיח דוד (תשסח) עמ' ק {סייף}
ט/ה שם משמעון (פירסט) ח"ב עמ' ע
ט/ה שמן ראש (כץ) ח"ו עמ' סה {שיעורים}
ט/ה שמעתתא דבי רב עמ' קנ
ט/ה שעורי עיון התלמוד כתובות עמ' ח
ט/ה תהלה לדוד (מן) אהע"ז סי' ט ס"ק א, כב-כג
ט/ה תורה שלמה בראשית פ"ב אות רצז, שא, השמטות לאות רצו (עמ' תקפח), רצח, שא (עמ' תקפט), פי"ב אות קמה (עמ' 566)
ט/ה תורת בן נח
ט/ה תורת יחיאל (שלזינגר) בראשית עמ' קעט, רצט
ט/ו אבני ציון ח"ד עמ' סג
ט/ו אגרות משה אהע"ז ח"א סי' לח
ט/ו אור שמח
ט/ו אנצי"ת ע' אשת אב הע' 50, ע' בן נח הע' 193, 198
ט/ו אשר למלך
ט/ו באר שרים (ליפשיץ) הל' אישות פי"א עמ' ח
ט/ו בכורי אביב (ביק) פ' משפטים אות ב דף כו ע"א
ט/ו בנין שלמה (מז) דף סד ע"ד
ט/ו ברור הלכה סנהדרין נח ע"א ציון ט
ט/ו ברור הלכה ע"ז כב ע"א ציון ד פסקה ג
ט/ו ברית הלוי השלם {כ"מ}
ט/ו בשבילי החופה סי' יט אות ז
ט/ו גזע ישי דף קטז ע"א, קעו ע"ב, קעז ע"א
ט/ו דבר המלך (קרויזר) ח"א עמ' לו, מא
ט/ו דברות משה ב"ק ח"א סי' כז ענף ט
ט/ו דברות משה סנהדרין עמ' תרצז
ט/ו דברי סופר עמ' קד, קיט
ט/ו דעת מרדכי ח"א דף ק ע"ד {כ"מ}
ט/ו דעת מרדכי ח"ב עמ' סט {בהמה לא נהרגת}
ט/ו דרכי איש דף יט ע"ב
ט/ו הלכות מדינה ח"ב עמ' קצג
ט/ו התעוררות תשובה (תשנב) ח"ד עמ' ר
ט/ו זכרון יהונתן דף קמו
ט/ו חגוי הסלע (טאובה) הל' מלכים עמ' 374-376
ט/ו חי' חפץ חיים
ט/ו חי' מהר"ם שיק סנהדרין עמ' קז-קח
ט/ו חכם צבי (תשעה) ח"א סי' פד ד"ה גם {כ"מ}
ט/ו חלקו של יוסף (זוסמנוביץ) סי' יג דף נ ע"א
ט/ו חמדת ישראל ח"א דף צ ע"ג-ע"ד, צא ע"א-ע"ג
ט/ו חמרא וחיי עמ' רע {שהכה ישראל}
ט/ו חקל יצחק עה"ת עמ' תק {אין בהמה נהרגת}
ט/ו יד אליהו (בוקובזה) סי' ט אות ג
ט/ו יד המאיר (קורץ) דף עה ע"ד, עו ע"א
ט/ו יהגה האריה עמ' פד
ט/ו יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' קנא, קנג
ט/ו ילקוט יהודה (גינזבורג) בראשית עמ' 42-43
ט/ו יקהת עמים עמ' מג-מט
ט/ו כבוד מלכים (לייטר)
ט/ו כוכבי בוקר עמ' קעט
ט/ו כלילת יופי דף נ
ט/ו לבושי מרדכי אהע"ז עמ' פא
ט/ו להורות נתן - שו"ת ח"ז עמ' קכו, ח"ח עמ' קטו
ט/ו מוריה שנה ח גל' ח עמ' כ
ט/ו מנחת אהרן (בריסק) דף נה ע"א
ט/ו מנחת חינוך ח"א עמ' קעט, קצב, ח"ב עמ' קפד, קפו, רא, רג
ט/ו מנחת מאיר דף ע ע"ד, עא ע"א
ט/ו מנחת משה (גולדברג) סי' יב אות ד, ה, ח
ט/ו מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' תקלא {רמב"ם}, ח"ב עמ' צח {רמב"ם}, ח"ג עמ' שמא {רמב"ם}, שנ {הגהות עמק המלך}
ט/ו מנפת צוף עמ' 592-600, 616-618
ט/ו מעיל שמואל (פלורנטין) [עי' הל' איסורי ביאה פ"א הט"ז]
ט/ו מענה אליהו עמ' קמט
ט/ו מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף קטו ע"א
ט/ו מפתח הבאורים [חתם סופר יו"ד סי' רפח]
ט/ו מרגליות הים סנהדרין עח ע"א אות יא {אין הורגים בהמה מספק}
ט/ו מרחשת ח"ג סי' ל אות ד
ט/ו מרכבת המשנה מהדו"ב
ט/ו משאת המלך ח"ג סי' שיט {כ"מ}
ט/ו משברי ים עדל"ת סי' לב
ט/ו משך חכמה בראשית פמ"ז פס' יז
ט/ו משנת אברהם על הסמ"ג ח"ד עמ' רכד {שלא נצטוו בהריגת בהמה אלא ישראל}
ט/ו משנת יעקב מדע עמ' עא
ט/ו משפטים לישראל עמ' קמז
ט/ו נחלת עזרא ח"ב עמ' 121
ט/ו נר מצוה (ואלק) שרשים דף כג ע"ג {תקלה בלא קלון}
ט/ו נתן פריו מכות עמ' קיב
ט/ו עולת שמואל (לובצר) ח"ב דף פ ע"ד {אין הורגין את הבהמה}
ט/ו עיונים במסכתות התלמוד ח"א עמ' שכט
ט/ו עיונים במשה"ע ובהלכה עמ' 116, 117, 119
ט/ו עין יהודה עמ' קפט {אין הורגים בהמה}
ט/ו עינים למשפט קידושין עמ' קסו
ט/ו עיקרים במשפט הפלילי העברי פרק 2 הע' 113-116
ט/ו על גדות ים התלמוד עמ' 191
ט/ו עץ השדה סי' ח הערה א
ט/ו פאר הלכה פסחים עמ' רכב
ט/ו פני מבין ח"ב דף קלא ע"ג, רכב ע"ד {כ"מ}
ט/ו פרדס יוסף (פצנובסקי) בראשית עמ' תרסא, תרסו
ט/ו פרשת דרכים (תשנב) עמ' כ
ט/ו פרשת דרכים (תשסה) עמ' לו
ט/ו קובץ באורים (שפירא)
ט/ו קונטרסי שעורים כתובות קונ' ח אות כד עמ' 354, קונ' ט אות ד עמ' קפח
ט/ו קרן הצבי על מנחת חינוך - תשלומי המנחה עמ' ה
ט/ו רנת יצחק עה"ת ח"א עמ' קפח, ריד
ט/ו שבות יעקב (אבולפיה) עמ' שמו
ט/ו שהם וישפה ח"א וח"ב
ט/ו שו"ת הב"ח הישנות (תשע) עמ' שכו
ט/ו שמחה לאיש (אבא שאול) יו"ד עמ' קא
ט/ו שערי חיים (שמולביץ) כתובות עמ' קי {אפילו קטן}
ט/ו שערי טהר ח"ח סי' צח אות ב
ט/ו תהלה לדוד (מן) אהע"ז סי' ט ס"ק א
ט/ו תורת בן נח
ט/ו תורת יחיאל (שלזינגר) במדבר עמ' רעו {רביעה}
ט/ו תורת יחיאל (שלזינגר) בראשית עמ' קעט, רצט
ט/ו תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' תא
ט/ו תיבת גומא (ורשנר) עמ' נג {כ"מ}
ט/ו תיבת גומא (זכרון אהרן) ח"א עמ' לח, צח
ט/ו תיבת גומא (תשסז) עמ' נד {מל"מ}
ט/ו תנופת זהב עמ' 370
ט/ז אגרות משה אהע"ז ח"ד עמ' פח
ט/ז אהל משה (הורוביץ) ח"א יבמות לד ע"ב {כ"מ}
ט/ז אור ליהודה קדושין עמ' ז {אשת איש}
ט/ז אור שמח
ט/ז אוריתא טו עמ' רמ
ט/ז אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' רלו {נכנסה לחופה ולא נבעלה}
ט/ז אמירה נעימה (הלוי) תנינא ח"ב עמ' קפ {עד שיבעלנה בעלה}
ט/ז אנצי"ת ע' אשת אב הע' 52, ע' אשת איש הע' 67, 70, 72, ע' ביאה הע' 106, 111, 112, ע' בן נח הע' 165, 184, 186, 192, 459
ט/ז אשל חיים ח"א עמ' צ {שלא כדרכה}
ט/ז אשר למלך
ט/ז באר הגולה (הרטמן) באר ב הערה 546 {כדרכה}
ט/ז באר מים חיים (טשרנוביץ) בראשית פרק כ פסוק ד
ט/ז באר מים חיים (טשרנוביץ, תשנט) ח"ב עמ' תעב
ט/ז בד קודש (דאנון)
ט/ז בדבר מלך ח"ח עמ' רמה
ט/ז בינה בספרים עמ' קנט
ט/ז בית אבי ח"ב סי' קז עמ' קמט {די בהפרדה}
ט/ז ברור הלכה סנהדרין נז ע"ב ציון ד, נח ע"ב ציון ו
ט/ז בתי כהונה (תצו) בית ועד סי' ח
ט/ז בתי כהונה (תשסה) עמ' קעא
ט/ז גופי הלכות (תשסו) עמ' שצג
ט/ז דברות משה סנהדרין עמ' תלד
ט/ז דברי חן (נתנזון) דף עב ע"א-ע"ב
ט/ז דברי יציב אהע"ז עמ' קמז {מאורסה}
ט/ז דברי סופר עמ' קכ
ט/ז דברי תלמוד ח"ב עמ' קנט
ט/ז הגיונות אל עמי (עמיאל) ח"ב דרשה ט
ט/ז הכתב והקבלה בראשית פרק כ פסוק ו
ט/ז הלכות מדינה ח"ב עמ' קצג
ט/ז ויקח אברהם [חיים ביד כז ע"ב]
ט/ז זכרון יהונתן דף קלו
ט/ז חגוי הסלע (טאובה) הל' מלכים עמ' 377-383
ט/ז חדושים ובאורים (גרי') סנהדרין סי' ט לדף נח ע"א
ט/ז חוקת עולם עמ' 226
ט/ז חי' הגר"ח בסוגיות הש"ס ב"ק סי' נא עמ' קמז
ט/ז חי' הגר"ח החדש עמ' שלה
ט/ז חי' ר' חנוך הענאך עמ' קו
ט/ז חי' רעק"א (פרדס)
ט/ז חלקת יואב מהדו"ת סי' יד
ט/ז חמדת ישראל ח"א דף צא ע"ג, צב ע"ב וע"ד
ט/ז חמודי צבי בראשית עמ' תקח
ט/ז חמודי צבי בראשית עמ' תקח {כ"מ}
ט/ז חמרא וחיי עמ' רע {כ"מ}
ט/ז חמשה מאמרות מאמר סמוכים לעד קידושין אות א, תורת שבת פ' וישב
ט/ז חק לישראל נזיקין עמ' 39
ט/ז ילקוט יהודה (גינזבורג) בראשית עמ' 43
ט/ז יקב זאב דף פז ע"ג
ט/ז יקהת עמים עמ' מט-נט
ט/ז ישב מצרף דף טו ע"א {גוי הבא על אשת ישראל}, כג ע"א {רק אחרי הביאה נעשית אשת איש}
ט/ז כהיום תמצאון סי' לב {אונס}
ט/ז כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' סח
ט/ז כללי המצוות (תאומים) עמ' קעא {כ"מ}
ט/ז כנה"ג (כ"מ)
ט/ז כתבי העלוי מראקוב עמ' קנו-קנז
ט/ז לבושי מרדכי אהע"ז עמ' פז
ט/ז להורות נתן - שו"ת חט"ו עמ' קיז
ט/ז להורות נתן מועדים ח"א עמ' יא
ט/ז לחם יהודה
ט/ז לקוטי שיחות חל"ט עמ' 30, 31, 34
ט/ז לקח המקרא יט
ט/ז לקחת מוסר ח"א עמ' צד
ט/ז מגדל חננאל
ט/ז מהלכי משפט ח"ב עמ' 558
ט/ז מהלכי משפט ח"ג עמ' 419
ט/ז מנחה חדשה (פאפרש) ח"א שמות דף פ ע"א {מל"מ}, פג ע"א-ע"ב
ט/ז מנחת אלימלך עמ' רסט
ט/ז מנחת חינוך ח"א עמ' קצא, קצג, ח"ב עמ' קפא
ט/ז מנחת משה (גולדברג) סי' יב אות ד, ה, ח
ט/ז מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' תקסד {רמב"ם}, תקסה {כ"מ}, ח"ג עמ' שמ {כ"מ}, שמב {כ"מ}
ט/ז מקורות לפסקי הרמב"ם
ט/ז מראה הנוגה
ט/ז מרכבת המשנה מהדו"ב
ט/ז משאת המלך ח"ב סי' רה {כ"מ}
ט/ז משנת ר' אהרן כתובות עמ' נג, נה, נז
ט/ז משפטי עזיאל ח"ו עמ' רפ, רפה
ט/ז נחל יצחק (תשעב) ח"א עמ' מד
ט/ז נר מצוה (ואלק) מצוות דף קלג ע"א {מל"מ}
ט/ז נתן פריו גיטין עמ' קיח
ט/ז עיוני הלכות ח"ב עמ' תרכו
ט/ז עיונים במשה"ע ובהלכה עמ' 117, 119
ט/ז עיקרים במשפט הפלילי העברי פרק 2 הע' 117-118
ט/ז עמוד הימיני (ישראלי, תשכו) עמ' שפז-שפח {כ"מ}
ט/ז ענישה ושיקום ביהדות עמ' 43, 45
ט/ז ערבי נחל (תשנא) ח"ב עמ' מ
ט/ז ערבי נחל (תשסד) עמ' תעז
ט/ז פני מבין ח"ב דף קלא ע"ד
ט/ז פרי האדמה ח"ב
ט/ז פרי צדיק (ר' צדוק) חיי שרה אות ו {המילה וכ"ו}
ט/ז קובץ המועדים פסח-שבועות ח"ד עמ' קלו
ט/ז קונטרסי שעורים כתובות קונ' א שעור ט אות ה עמ' 54, אות ו עמ' 62, שעור יב אות א, ז, י, עמ' מ, קונ' ח אות כד עמ' 354
ט/ז קונטרסי שעורים קדושין שעור יג אות ח
ט/ז קנין תורה בשמעתתא בראשית עמ' נ {כדרכה}
ט/ז קרן הצבי מצוה ח אות יב, מצוה מ אות ט
ט/ז רנת יצחק חמש מגילות עמ' סז
ט/ז שבט הלוי (ווזנר) ח"ו סי' רז
ט/ז שלטון החוק בישראל עמ' 54
ט/ז שנתון המשפט העברי ח"ג עמ' 261
ט/ז שערי זיו ח"ב דף קמח ע"ג {בדיני ישראל}
ט/ז שערי טהר ח"ה שער ב סי' לב אות א, ח"ו סי' כז אות ב, סי' פה אות ג, ח"ח סי' צח אות א, סי' ק אות א
ט/ז שפת אמת ליקוטים (מהד' אור עציון) ח"א עמ' 95
ט/ז תורה אור (באנדי) עמ' שנג
ט/ז תורה שלמה בראשית פ"ו אות קנ
ט/ז תורת בן נח
ט/ז תורת המצוה דף נב ע"א
ט/ז תורת יחיאל (וילנסקי) עמ' קמח
ט/ז תחומין חי"ד עמ' 193
ט/ז תפארת ציון (ריבקין) סי' טז אות יד {או"ש}
ט/ז תפארת ראובן עמ' ב-כו
ט/ח אבני שהם (שחור, תשנו) ח"א עמ' שכז
ט/ח אגרות משה אהע"ז ח"ד עמ' טז
ט/ח אהל חייא עמ' קכז, שסא
ט/ח אור ליהודה קדושין עמ' ח {ייחד שפחה לעבדו}
ט/ח אות ציון עמ' מט {משישלחנה}
ט/ח אלומות יוסף (תשנ) עמ' יח {פורשין}
ט/ח אמת ליעקב נזיקין ח"א עמ' קז {מיוחדת לגוי אסורה משום אשת איש}
ט/ח אמת ליעקב נשים עמ' קצט
ט/ח אנצי"ת ע' אחות האם הע' 21, 24, ע' בן נח הע' 167, 168, 170, 175, 180
ט/ח ארזא דבי רב קידושין עמ' מב
ט/ח אש תמיד עמ' שסו
ט/ח באר יוסף ח"א עמ' כט
ט/ח באר מים חיים (טשרנוביץ) בראשית פרק יב פסוק יט, פרק כ פסוק יג
ט/ח באר מים חיים (טשרנוביץ, תשנט) ח"א עמ' שסג, ח"ב עמ' תעה
ט/ח באר מים חיים (נוסינזון) מכות דף ט
ט/ח באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' תשלה, דברים עמ' קטז
ט/ח בד קודש (פוברסקי) ח"ה עמ' פט
ט/ח בים דרך עמ' מ
ט/ח בית האוצר ח"א עמ' 5, 249
ט/ח בית יחזקאל (סרנה) עניינים עמ' קפג
ט/ח בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' שעב
ט/ח בית מרדכי (סאויצקי) דף נג ע"א-ע"ב
ט/ח בית שערים או"ח סי' שלד
ט/ח בנין דוד (מייזלש) בראשית פ' לך לך אות נז {גירושין בב"נ}
ט/ח בנין שאול עמ' קלז
ט/ח ברור הלכה סנהדרין נז ע"א ציון ב
ט/ח בשבילי החופה סי' יט אות ו
ט/ח בתי כהונה (תצו) בית ועד סי' ח, דף פ ע"א
ט/ח בתי כהונה (תשסה) עמ' קעא
ט/ח גבורת יצחק סנהדרין ח"א עמ' שמ
ט/ח גור אריה (צרמון)
ט/ח דבר אברהם ח"א סי' י אות ב
ט/ח דברות משה יבמות עמ' קעח, גיטין עמ' תקלט, קדושין סי' כג הערה קז, ב"ב ח"א סי' יב הערה עט, הבבות עמ' שפו
ט/ח דברות משה סנהדרין עמ' תכט, תלא, תמ, תקעז
ט/ח דברות משה שבועות-ע"ז עמ' רעז {משיוציאנה מביתו וישלחנה לעצמה}
ט/ח דברות צבי חי"א סי' טז אות ח
ט/ח דברי אהרן עמ' קט {אין גירושין בכתב}
ט/ח דברי חן (נתנזון) דף מו ע"ב, ס ע"ג
ט/ח דברי ירמיהו קידושין עמ' ו
ט/ח דברי סופר עמ' קו
ט/ח דברי שאול בראשית עמ' קפג, רנב, במדבר עמ' כא
ט/ח דברי תלמוד ח"ב עמ' קנט
ט/ח דגל ראובן ח"א סי' ט
ט/ח דור רביעי ח"ב עמ' נא
ט/ח די באר בראשית עמ' ז {פירוד קל}
ט/ח דינא דחיי ח"א דף קיז ע"ג
ט/ח דמשק אליעזר (רלב"ג) בראשית פל"ט פסוק ג, פ"נ פסוק טז, במדבר פי"ב פסוק א {גירושין ע"י שילוח}
ט/ח דרושים ואגדות חת"ס מכ"י עמ' ט, יח
ט/ח הגהות חבר בן חיים
ט/ח הכתב והקבלה בראשית פי"ב פס' יג
ט/ח העמק דבר בראשית פ"ו פסוק ב
ט/ח התורה והמדינה ח"ה עמ' קה
ט/ח ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' קלה
ט/ח ולאשר אמר בראשית-שמות עמ' קמב {אין להם גירושין בכתב; מתי ילפינן מקודם מתן תורה}
ט/ח ונתן לכהן עמ' קלד
ט/ח זאת ליעקב בראשית עמ' רט {ומאימתי תהיה אשת חבירו}
ט/ח זבח שלמה ח"ד עמ' קנ
ט/ח זכר יצחק (תשן) עמ' סו, עב, קז, רכ, רנ
ט/ח חגוי הסלע (טאובה) הל' מלכים עמ' 384-388
ט/ח חדושים ובאורים (גרי') סנהדרין סי' ט לדף נז ע"א
ט/ח חי' ר' חנוך הענאך עמ' ק, קה
ט/ח חי' ר' עזריאל נשים ח"ב עמ' שטו-שטז
ט/ח חכמת התורה פ' לך לך עמ' קנז
ט/ח חלקת יוסף (ברקוביץ) סי' מג אות ג
ט/ח חמדת ישראל ח"א דף צב ע"ד
ט/ח חמודי צבי בראשית עמ' מז, קיז, רכה, תכא, תמז
ט/ח חסדי דוד ח"ה עמ' תתצח
ט/ח חקרי זמנים ח"א עמ' קצא
ט/ח טוב טעם ודעת מהדו"ד עמ' תקצז
ט/ח יד הלוי (שכטר) קדשים עמ' רי
ט/ח יד המאיר (קורץ) דף עה ע"ד, עח ע"א
ט/ח יהל אור דף יב ע"ד {לולא המצוה לגרש בגט היה מגרש ע"י שילוח מביתו כמו ב"נ}
ט/ח יחל ישראל (תשנב) עמ' קצא, קצג
ט/ח יחל ישראל (תשסג) ח"ג עמ' נד
ט/ח ילקוט יהודה (גינזבורג) בראשית עמ' 44
ט/ח יפה תואר (תשעח) ח"א עמ' תלד
ט/ח יקהת עמים עמ' נט-סח
ט/ח כבוד מלכים (מרגליות)
ט/ח כנה"ג
ט/ח כפייה בגט עמ' רצז
ט/ח לבושה של תורה סי' כא אות ג {משפרעה ראשה}
ט/ח להורות נתן - שו"ת חט"ו עמ' קלו
ט/ח להורות נתן על התורה ח"א עמ' כד, סו, ח"ב עמ' ח, פו
ט/ח לחם חקי עמ' קסב
ט/ח לחם יהודה
ט/ח לקוטי שיחות חל"ט עמ' 30, 31, 34
ט/ח מאמר על ישמעאל לרשב"א (מהד' נאור) עמ' 11, 126 {גירושין}
ט/ח מבשר טוב - חנוכה (תשנה) עמ' רמז
ט/ח מגילת סמנים עמ' קד
ט/ח מהלכי משפט ח"ב עמ' 558
ט/ח מחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' לא
ט/ח מילי דקדושין עמ' תז
ט/ח מנחה חדשה (פאפרש) ח"א שמות דף פג ע"ד, פד ע"א
ט/ח מנחת חינוך ח"א עמ' קצב-קצג, ח"ב עמ' קפו
ט/ח מנחת מחבת עמ' קנג
ט/ח מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' תקסא, תקסו
ט/ח מפתח הבאורים [נודע ביהודה מהדו"ת אהע"ז סי' מב]
ט/ח מצות ה' ברה עמ' 37-51
ט/ח מצות ראיה עמ' קמט
ט/ח מרגליות הים סנהדרין נח ע"ב אות ט {משום אשת חברו}, י {זו דבית פלוני, גירושין}, יא {ויפרע ראשה}, יב {גירושין בכתב}
ט/ח מרכבת המשנה מהדו"ב
ט/ח משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' סא, רכב, רעב
ט/ח משיבת נפש עמ' רנח
ט/ח משך חכמה בראשית פ"כ פס' ג, ז
ט/ח משכן שילה עמ' שצב
ט/ח משנה הלכות ח"ט סי' רעח
ט/ח משנת אברהם (פרייס, תשד) ח"א דף קג {מאימתי אשת חברו}
ט/ח משנת חיים בראשית עמ' תעה
ט/ח משנת פקוח נפש סי' סד אות ז
ט/ח משפטי התנאים עמ' ק
ט/ח משפטי עזיאל ח"ו עמ' קפב, רפ, רפה
ט/ח נזר הקדש (תשעה) ח"ג עמ' שלג
ט/ח נחלת דבש (ליפשיץ) מהדו"ק ח"ב סי' ה אות טז {ייחד שפחה לעבדו}, יט
ט/ח נחלת דבש (ליפשיץ) מהדו"ת סי' יג אות טז, יט
ט/ח נחלת יעקב (צלניק) עמ' 68
ט/ח נחלת שמעון (קרסנר) שופטים ח"ב סי' לז אות ח, סי' נג אות כז
ט/ח נישואין שלא כדת עמ' 135
ט/ח נתיבות מרדכי קדושין עמ' תנה
ט/ח נתן פריו גיטין עמ' קיז
ט/ח סדר יעקב ע' אשת ב"נ שמת בעלה (ד"ה והנה), ע' אשת ב"נ אי הותרה
ט/ח סיני ס' יובל עמ' רסג
ט/ח עזרת כהן עמ' לט, קמה
ט/ח עזרת נשים (מאירי) ח"ג עמ' מד, מו
ט/ח עטרת שלמה ח"א עמ' קסז
ט/ח עיונים במשה"ע ובהלכה עמ' 117, 119
ט/ח עיקרים במשפט הפלילי העברי פרק 2 הע' 119
ט/ח עמוד הימיני (ישראלי, תשכו) עמ' קפח
ט/ח עמק החכמה עמ' טז {כגרושה}
ט/ח עץ הדר השלם עמ' קפג
ט/ח פרחי כהונה (קצבורג) - כתר כהונה עמ' לז
ט/ח פרי צדיק (ר' צדוק) וישב אות יב {או משתצא היא מתחת רשותו ותלך לה שאין לה גרושין}
ט/ח פרשת דרכים (תשנב) עמ' כ
ט/ח ציץ אליעזר ח"ב סי' יט פ"ט אות י
ט/ח צמח ארז עמ' תעב
ט/ח צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' קלח אות ד ואילך
ט/ח צפיה ח"ג עמ' 269
ט/ח צפנת פענח בראשית עמ' נג
ט/ח קהלות יעקב ליקוטים ר"ה ז
ט/ח קובץ באורים (שפירא)
ט/ח קונטרסי שעורים כתובות קונ' א שעור ט אות ה עמ' 54, שעור י אות א עמ' 66, שעור יב אות א-ב, ז, י, עמ' מא, קונ' ח אות כד עמ' 354
ט/ח קונטרסי שעורים קדושין שעור א אות ח
ט/ח קרבן אשה
ט/ח קרית מלך
ט/ח קרן הצבי מצוה ס אות א, ג, מצוה ע אות ג, מצוה עג אות ה
ט/ח ראשית בכורים דף מח ע"א {פורשין}
ט/ח רווחא שמעתתא ח"ב עמ' י
ט/ח רנת יצחק יהושע עמ' שסו {אין גירושין בכתב}, שסז {ייחד שפחה לעבדו}, שמואל עמ' תלו {משיוציאנה וישלחנה}, תנז {משיוציאנה וישלחנה}
ט/ח רנת יצחק עה"ת ח"א עמ' קצג, שי
ט/ח רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' עח, רעד
ט/ח רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' תקמז
ט/ח שבט הלוי (ווזנר) ח"ו סי' רז
ט/ח שדה יצחק עמ' קג {רדב"ז}
ט/ח שו"ת בית מאיר עמ' עא
ט/ח שו"ת מהרש"ם ח"ז סי' קמד
ט/ח שושנת העמקים (תאומים) עמ' נט
ט/ח שיח דוד (תשסד) עמ' לג {שירצו לפרוש}
ט/ח שיח דוד (תשסח) עמ' לח
ט/ח שמן ראש (כץ) ח"ו עמ' קסה {לקח שפחה לעבדו}
ט/ח שנתון המשפט העברי ח"ג עמ' 262
ט/ח שעורי עץ ארז שבת עמ' ע
ט/ח שעורי ר"א ליכטנשטין גיטין עמ' 11
ט/ח שער ראובן (כץ) עמ' מג
ט/ח שערי טהר ח"ה שער ב סי' לב אות א-ב, ד, ח"ו סי' פה אות ג, ח"ח סי' צז אות ב, ז, סי' צח אות א-ד, סי' קח אות ג, סי' קיט אות ח
ט/ח שרידי אש ח"א עמ' שכט
ט/ח תהלה לדוד (מן) אהע"ז סי' י ס"ק יא, סי' יא ס"ק ד
ט/ח תורה שלמה בראשית פ"כ אות י
ט/ח תורת בן נח
ט/ח תורת המלך (צדוק) סי' א ס"ק יד {רדב"ז}
ט/ח תורת יחיאל (שלזינגר) בראשית עמ' קכ, קפ
ט/ח תורת ראשי הישיבות גיטין עמ' תתד
ט/ח תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' שנד
ט/ח תורת ראשי הישיבות קידושין ח"א עמ' רא, תנד
ט/ח תיבת גומא (ורשנר) עמ' צג {מל"מ}
ט/ח תיבת גומא (זכרון אהרן) ח"א עמ' כח, ל
ט/ח תפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' רלב {ישלחנה}
ט/ח תפארת צבי (רוזנטל) עמ' סז
ט/ט אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' קלה
ט/ט אבני זכרון (פפר) ח"א דף יז ע"א
ט/ט אבני ציון ח"ג עמ' יא, ח"ד עמ' קמג
ט/ט אבני שהם (שחור, תשנו) ח"א עמ' פב
ט/ט אדמת קודש ח"א או"ח סי' יד (ד"ה אכן אכתי)
ט/ט אהל חייא עמ' שלג
ט/ט אור חדש (בלומ') דף כ ע"א
ט/ט אור מאיר (חדש) ח"א עמ' רצג
ט/ט אור שמח
ט/ט אור תורה (בלומ') דף מז ע"ד
ט/ט אמונה ומסחר עמ' תקנד
ט/ט אמירה נעימה (הלוי) תנינא ח"ב עמ' קסג-קסד {משא"כ בישראל}, קעד {שיעורו}
ט/ט אמרי כהן (וארשאוויאק) פרשת משפטים עמ' קלט {דם מהחי}
ט/ט אמרי מרדכי (שפלטר, תשעב) אות יח {פחות משו"פ}, לט {כ"מ}, קב {כ"מ}, קצט {פחות משו"פ}
ט/ט אמת ליעקב מועד עמ' רלז {פחות משו"פ}
ט/ט אנצי"ת ע' בן נח הע' 202, 216, 217, ע' גונב נפש הע' 121, 122, 124, 125
ט/ט אשר למלך
ט/ט באר מים חיים (טשרנוביץ) בראשית פרק כ פסוק ב
ט/ט באר שרים (ליפשיץ) הל' אישות פי"א עמ' ט
ט/ט ביצחק יקרא (תשע) סי' כח סעיף א ד"ה עוד י"ל
ט/ט בית האוצר ח"א עמ' 13 {דם מן החי}
ט/ט בית זבול ח"א סי' יב אות ז
ט/ט בית יצחק (ברטלר) קדושין סי' יג אות א
ט/ט בית ישחק
ט/ט בית מרדכי (סאויצקי) דף מח ע"ד, מט ע"א, נ ע"ג
ט/ט בית פנחס (גרהר) ח"א עמ' נט
ט/ט בית שערים יו"ד סי' שפה
ט/ט בן יהודה סי' ג
ט/ט בני דוד
ט/ט בנין שאול עמ' קמב-קמג
ט/ט בנין שלמה (מז) דף סט ע"ב
ט/ט ברור הלכה סנהדרין נז ע"א ציון ב, נח ע"ב ציון ז, פה ע"ב ציון ז
ט/ט ברור הלכה ע"ז עא ע"ב ציון ז
ט/ט בריכת המלך עמ' י
ט/ט ברכות שמים מכות פ"ב אות קיז
ט/ט ברכת מרדכי ענינים עמ' סח
ט/ט ברכת ראובן דף קכז ע"ג {רדב"ז}
ט/ט בתי כהונה (תצו) בית ועד סי' ח
ט/ט בתי כהונה (תשסה) עמ' קעב
ט/ט גבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' מ
ט/ט גבורת יצחק שבועות עמ' סו, סח {שיעורים}
ט/ט גוילין נצולין עמ' קנח
ט/ט גופי הלכות (תשסו) עמ' שצ
ט/ט גור אריה (צרמון)
ט/ט גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' שמא
ט/ט דבר אברהם ח"ב סי' יג אות ה {כובש שכר שכיר}
ט/ט דברות משה ב"מ ח"ב סי' נז ענף ג, ב"ב ח"א סי' יב הערה עט
ט/ט דברות משה סנהדרין עמ' תלא {כובש שכר}
ט/ט דברי חן (נתנזון) דף סט ע"ד
ט/ט דברי חפץ עמ' קלב
ט/ט דברי נפתלי (הלברשטם) ח"א עמ' מו
ט/ט די באר בראשית עמ' צד {גונב נפש - גזל}
ט/ט דרכי אהרן ח"ב עמ' לז
ט/ט הלכות והליכות עמ' קעז
ט/ט הר המלך ח"ג עמ' לו
ט/ט זכרון חי עמ' קז {כ"מ}
ט/ט חגוי הסלע (טאובה) הל' מלכים עמ' 389-398
ט/ט חדושים ובאורים (גרי') ע"ז סי' יב לדף עא ע"ב
ט/ט חזו"א ב"ק סי' י ס"ק ט
ט/ט חזו"א על הרמב"ם
ט/ט חי' בן אריה ח"ב סי' ה ס"ק יא
ט/ט חי' הגר"ח ב"מ עמ' קפד
ט/ט חי' הגר"ח החדש עמ' שס
ט/ט חי' חפץ חיים
ט/ט חי' מהר"ם שיק סנהדרין עמ' קיח
ט/ט חי' מהרי"א צטרון עמ' קנו
ט/ט חי' ר' חיים הלוי דף סד
ט/ט חי' ר' חנוך הענאך עמ' ק
ט/ט חלקו של יוסף (זוסמנוביץ) סי' יג דף מט ע"ד {כל דיני ממונות כלולים בגזל}, נ ע"ג-ע"ד, נא ע"ג {פחות משו"פ}
ט/ט חמדת ישראל ח"א דף צב ע"ד, צג ע"ב
ט/ט חנן אלקים עמ' נא
ט/ט חסדי דוד ח"ה עמ' תתצח
ט/ט חק לישראל נזיקין עמ' 10
ט/ט חקרי זמנים ח"ד עמ' סז
ט/ט טל חיים (סגל) עמ' צז {אור שמח}, קכד
ט/ט יד דוד (אופנהיים) עמ' ל {פחות משו"פ}
ט/ט יוסף לקח כרך א ח"א עמ' לג
ט/ט ילקוט יהודה (גינזבורג) בראשית עמ' 44-45
ט/ט יקהת עמים עמ' סח-פה
ט/ט ישועות יעקב נשים עמ' תרעט
ט/ט כבוד חכמים - עטרת פז עמ' רפז
ט/ט כבוד מלכים (לייטר)
ט/ט כלילת יופי דף סה
ט/ט כללי קלב"מ (תשסז) עמ' קסט
ט/ט כפתור ופרח (תשו) דף כח ע"ג
ט/ט כרוב ממשח דף נ ע"ב
ט/ט לב מבין
ט/ט להורות נתן - שו"ת ח"ג עמ' קנד {פחות משו"פ - משום שיעורים שהם הל"מ}
ט/ט להורות נתן - שו"ת ח"ו עמ' קמב, חי"א עמ' קמח
ט/ט להעיר להורות ולהשכיל ח"ב עמ' קא
ט/ט לקוטי חיים עמ' שנא-שנב {שניהם נהרגים}
ט/ט לקח המקרא יט
ט/ט לקחת מוסר ח"א עמ' רכד, רפב
ט/ט מאיר נתיבים עמ' 129
ט/ט מגילת ספר לאוין דף עט ע"ב
ט/ט מהלכי משפט ח"ג עמ' 419
ט/ט מחשבות משה דף י ע"ב {גוי שגנב חייב מיתה}
ט/ט מנוחת משה דף סב ע"ב
ט/ט מנוחת משה דף קכא ע"א
ט/ט מנחה חדשה (פאפרש) ח"א בראשית דף ט ע"ד, י ע"ג
ט/ט מנחת חינוך ח"א עמ' פג, קעט, קצג, קצו, של, ח"ב עמ' נב, קפד, ריז, רכ, תקכו, ח"ג עמ' שפד
ט/ט מנחת מחבת עמ' רמז
ט/ט מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' תקעב
ט/ט מנחת פתים (כץ) עמ' שסז-שסח
ט/ט מעיל שמואל (פלורנטין)
ט/ט מראה הנוגה [פני מבין ח"ב דף קעד ע"ג]
ט/ט מרכבת המשנה מהדו"ב
ט/ט מרפא לנפש חי' סוגיות סי' קכט אות ד
ט/ט משא בני קהת
ט/ט משא יד ח"א עמ' שלב
ט/ט משברי ים קלב"מ סי' מד אות ג
ט/ט משך חכמה בראשית פל"א פס' לב
ט/ט משנה הלכות ח"ח סי' רלה
ט/ט משנה הלכות ח"ט סי' שעה (דף קס-קסא)
ט/ט משנת חיים בראשית עמ' תעב
ט/ט משנת ר' אהרן כתובות עמ' קכה-קכו
ט/ט משפט הקנין ח"א עמ' ר
ט/ט נוה שלום (איזרלסון) עמ' 89
ט/ט נזר אברהם שבת-ביצה עמ' קעז
ט/ט נחלת דבש (ליפשיץ) מהדו"ק ח"ב סי' ה אות ט {גזל}
ט/ט נחלת דבש (ליפשיץ) מהדו"ת סי' יג אות ט
ט/ט נחמד למראה ח"ב דף פט ע"ב {לב מבין}
ט/ט ניבי זהב עמ' תפו-תפז
ט/ט נר יצחק (ארדיט) עמ' קנה
ט/ט נר מצוה (ואלק) שרשים דף יב ע"ב
ט/ט נתן פריו ב"מ עמ' קעד
ט/ט נתן פריו סוגיות ח"א עמ' יג
ט/ט נתן פריו סוכה עמ' קסב {פחות משו"פ - מצד שיעורין}
ט/ט סדורו של שבת (תשך) דף פז ע"ד
ט/ט סדר יעקב ח"ב לדף עא ע"ב (ד"ה פמש"פ)
ט/ט סהמ"צ לרס"ג (המאור) ח"ד עמ' ק, ח"ה עמ' קמב, קמד
ט/ט סהמ"צ לרס"ג ח"ב דף קכז ע"ב, שכז ע"ג
ט/ט סוכה וארבעת המינים עמ' 51 {פמש"פ}
ט/ט עורה שחר דף יא ע"ג
ט/ט עטרת יעקב עמ' רלט
ט/ט עיוני הלכות ח"א עמ' רכז
ט/ט עיונים במסכתות התלמוד ח"א עמ' שכט
ט/ט עיונים במשה"ע ובהלכה עמ' 97, 111, 117, 119
ט/ט עיקרים במשפט הפלילי העברי פרק 2 הע' 120, 163
ט/ט עמק החכמה עמ' טז {גזל}
ט/ט ענישה ושיקום ביהדות עמ' 42
ט/ט עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קיד-קטו, קלד, ריא
ט/ט עץ חיים (אבלסון) עמ' ריב-ריג
ט/ט פני מבין ח"ב דף קי ע"ג
ט/ט פניני רבנו יחזקאל עמ' מט
ט/ט פרדס יוסף (פצנובסקי) ויקרא עמ' תטו
ט/ט פרי האדמה ח"ב
ט/ט פרי צדיק (ר' צדוק) משפטים אות ו, ראש השנה אות כא {עכו"ם שעסק בתורה חיב מיתה}
ט/ט פרי צדיק (ר' צדוק) ראש השנה אות כא {אין מניחין אותן לחדש דת ולעשות מצות לעצמן מדעתן אלא או יהיה גר }
ט/ט צמח ארז עמ' תעג
ט/ט קובץ באורים (שפירא)
ט/ט קול מבשר (ראטה) ח"א עמ' רכח
ט/ט קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' שפה
ט/ט קונטרסי שעורים ב"ב דף ע, קח
ט/ט קונטרסי שעורים גיטין שעור ה הערה 54, ב"מ שעור יב אות ד
ט/ט קונטרסי שעורים כתובות קונ' א שעור ט אות ה עמ' 54, קונ' ח אות כד עמ' 354
ט/ט קנין תורה בשמעתתא בראשית עמ' כג {פחות משו"פ}, כז {פחות משו"פ}
ט/ט קרבן אשה
ט/ט קרן הצבי מצוה ע אות ג, מצוה קכה אות ג
ט/ט קרן הצבי על מנחת חינוך - תשלומי המנחה עמ' עו
ט/ט רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ג עמ' שסז
ט/ט רביד הזהב (אברך) דף נה ע"א
ט/ט רביד הזהב (אברך) סי' לו אות יא
ט/ט רנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' קנט {הגונב נפש}
ט/ט רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' תקעג
ט/ט שארית ישראל (שציפנסקי) ח"א עמ' שפו {השמיט "ולא ניתן להשבון"}
ט/ט שבט מיהודה (אונטרמן) ח"ג עמ' רז
ט/ט שדה יצחק עמ' קג-קד
ט/ט שו"ע הרב הל' גזלה ס' כג
ט/ט שובע שמחות עמ' קמג
ט/ט שירת הלויים פסחים סי' ד אות יא {או"ש}
ט/ט שם משמעון (שפירא) עמ' לח
ט/ט שעורי הגרד"ש ב"ק סי' נג ד"ה ובב"ב
ט/ט שעורי ר"ח הלוי ב"ק-ב"ב עמ' נו
ט/ט שער משפט סי' שלז ס"ק א
ט/ט שערי טהר ח"ה שער ב סי' כו אות ג, סי' לב אות ג, ח"ו סי' מח אות ג, ח"ח סי' קכב אות א
ט/ט שערי טהר ח"ו סי' מח אות ג דף קיג ע"ג
ט/ט שרידי אש ח"א עמ' תפ, תפב
ט/ט תורה לישראל עמ' 63, 82 {פמש"פ}
ט/ט תורה שלמה בראשית פי"ד אות קלג
ט/ט תורת בן נח
ט/ט תורת המלך (שפירא) ח"ב עמ' קלז
ט/ט תחומין חי"ח עמ' 129 {או"ש}
ט/ט תיבת גומא (ורשנר) עמ' פט {כ"מ}
ט/ט תיבת גומא (זכרון אהרן) ח"א עמ' קסה {כ"מ}
ט/ט תיבת גומא (תשסז) עמ' עה {כ"מ}
ט/ט תפארת ציון (קואינקה) עמ' עט
ט/ט תפארת ציון (ריבקין) סי' טז הערה 1 {או"ש}
ט/י אבי הנחל (שפירא) דרוש י דף לז ע"ב
ט/י אבי עזרי ח"א וח"ג
ט/י אבני נזר יו"ד סי' קסא אות יג
ט/י אבני ציון ח"א סי' כה אות ב, ח"ב סי' לג, סי' לד אות ה, סי' לו אות א
ט/י אבני שהם (רובינשטיין) דף ט ע"א {שיעורין}
ט/י אהלי יהודה (הכהן) דף סז ע"ב
ט/י אור המאיר (קובץ) ח"ב עמ' 36
ט/י אור המאיר (שפירא) סי' טו
ט/י אור המאיר (שפירא) סי' סו אות ג {שיעורים בבני נח}
ט/י אור חדש (בלומ') דף עה ע"ג, עו ע"א וע"ג, עז ע"א-ע"ב, עט ע"א-ע"ב, פ ע"א-ע"ב, פא ע"ד, פב ע"ב
ט/י אור יעקב סנהדרין דף סה ע"ג
ט/י אור עולם (בלומנפלד) דף לח ע"ג {שיעורים}
ט/י אור עולם (בלומנפלד) דף נה ע"א {שיעורים}
ט/י אור תורה (בלומ') דף קיג ע"ב
ט/י אות ציון עמ' מה {נ"מ בין בשר מן החי לאבר מן החי}, קצב
ט/י אמונה ומסחר עמ' תקנד
ט/י אמונת שמואל סי' יד (תשנט עמ' ס)
ט/י אמרי בינה (אוירבך) - שחיטה סי' יח ד"ה אך י"ל, טריפות סי' ו ד"ה הא, דיינים סי' לו ד"ה ונראה
ט/י אמרי דוד (שליסל) דף יד ע"ג, לד ע"ד, עט ע"ד
ט/י אמרי נפתלי ח"ב עמ' קעב
ט/י אנצי"ת ע' אבר מן החי הע' 103, ע' בן נח הע' 225, 226, 232, 235, 462, ע' בשר מן החי הע' 79, 82, 100
ט/י ארץ צבי (פרומר) ח"ב עמ' לט
ט/י אש קודש מעילה עמ' קכז {בשר מן החי}, קלה, קלח {אבי עזרי}
ט/י אשל אברהם (שפירא) עמ' צה {שיעורים}
ט/י אשר למלך
ט/י באורי הדף (הוניגסברג) חולין ח"ב עמ' שיב, שיג {כ"מ}, שיט {כ"מ}
ט/י באורי הדף (הוניגסברג) חולין ח"ב עמ' שיג {אבי עזרי}
ט/י באר יצחק (ספקטור) ח"א עמ' קעד, קעח
ט/י באר שרים (ליפשיץ) הל' אישות פי"א עמ' ט
ט/י באר שרים (שולמן) עמ' קח
ט/י באר שרים (שלזינגר) מועדים ח"ג עמ' קצט
ט/י בדבר מלך חט"ז עמ' שה {שיעורין}
ט/י בים דרך עמ' פד
ט/י בית האוצר ח"א עמ' 223
ט/י בית ישי - דרשות עמ' רמט
ט/י בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' שעב
ט/י בית ישי (חידושים, תשסד) עמ' תיד
ט/י בית פנחס (גרהר) ח"ב עמ' קה
ט/י בית שערים או"ח סי' ל, קעז, יו"ד סי' נב, קיא, תלז
ט/י בית שערים ח"ג סי' ג
ט/י בן אריה
ט/י בן אשר סי' כד הערה יב, סי' מו הערה יח
ט/י בן אשר סי' מח הערה יח {אבי עזרי}
ט/י בן יהודה סי' ח
ט/י בנין הלכה עמ' צט, קב {שיעורים}
ט/י בנין עולם (חבר) או"ח-יו"ד עמ' קמג {כלשהו}, רסו {בשר מן החי}
ט/י בנין ציון (עטלינגר) ח"א סי' קכו
ט/י בנתיב המצוות עמ' 42
ט/י בר ריב"א עמ' נט, קנה-קנו
ט/י ברוך טעם (תשסח) שער עדל"ת עמ' ס
ט/י ברור הלכה חולין קב ע"א ציון א {שיעורים}
ט/י ברור הלכה חולין קב ע"ב ציון ג פרק ג
ט/י ברור הלכה פסחים כב ע"ב ציון ב, סנהדרין נה ע"א ציון ד, נו ע"ב לפני ציון א
ט/י ברית אברהם (פרנס) עמ' תקיג
ט/י ברית יעקב (ליבשיץ) סי' ה עמ' כ
ט/י ברית עולם (ולר) סי' כו אות ח
ט/י ברכת אברהם (קליין) ח"א עמ' טז, יח-יט {שיעורים}
ט/י ברכת אברהם (קליין) ח"א עמ' כב {דם מן החי}
ט/י ברכת חיים (פיין) סוכה עמ' יד
ט/י ברכת ראובן דף קכד ע"ב
ט/י גבורת יצחק (תשמח) דף קלא
ט/י גבורת יצחק (תשסו) עמ' קלז {שיעורים}
ט/י גבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' ד
ט/י גבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' נח {שיעורים}
ט/י גבורת יצחק שבועות עמ' סו, סח {שיעורים}
ט/י גבעת פנחס (ביליצר) עמ' ב
ט/י גדולי שמואל השמטות עמ' רו
ט/י גוילין נצולין עמ' קנח
ט/י גינת ורדים (תאומים) עמ' קכט, ריז
ט/י דברות משה נדרים עמ' קלח, גיטין עמ' תקט
ט/י דברי הרב עמ' קצא
ט/י דברי חיים על התורה (תשנט) עמ' שיג
ט/י דברי סופר עמ' קי, קכג
ט/י דברים אחדים (קלצקין) עמ' עב {הרי באבר מן החי יש מעט בשר מהחי}
ט/י דגל יהודה (קמינר) עמ' כ
ט/י דובר ישרים פסח עמ' שלא
ט/י דעת אביעזרי עמ' קיד, קיח
ט/י דעת סופר יו"ד סי' מד
ט/י דרך חיים (תשע) פ"ה הערה 2193
ט/י דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' ו {שיעורין}
ט/י דרשות מהר"ם חביב עמ' פט
ט/י הגהות חבר בן חיים
ט/י הדרת מרדכי (וייצל) הדרן לסדר נזיקין דף כז ע"ב {כ"מ}
ט/י הדרת מרדכי דף כז ע"ב-ע"ג
ט/י הלכה רבה ח"א עמ' 24
ט/י הלכות והליכות עמ' קעז
ט/י המעשה והמדרש עמ' כח, לו {שיעורין, בשר מן החי}
ט/י הרי יהודה ח"ב יו"ד סי' ב אות כ
ט/י התעוררות תשובה (תשנב) ח"ד עמ' כה
ט/י ואם תאמר ח"א קושיה 524
ט/י ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' כא-כב
ט/י ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ז עמ' קיד
ט/י ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"ו עמ' קכג
ט/י ולאשר אמר (תשעד) ויקרא-דברים עמ' תקכח {דם מן החי}, תריד {פחות משו"פ}
ט/י ולאשר אמר בראשית-שמות עמ' עב {חייב על בשר מן החי בכל שהוא}, רמט {לא ניתנו השיעורין אלא לישראל}
ט/י זבח שלמה ח"ב עמ' קעד
ט/י זבחי שלמה עמ' סח
ט/י זכר יצחק (תשח) עמ' קלז
ט/י זכר יצחק (תשן) עמ' קנג-קנד, רצ-רצא
ט/י זכרון יצחק (מחלמא, תשסד) סי' קח {כל שהוא}
ט/י חי' הגאון אדר"ת עמ' קמח {שיעורים}
ט/י חי' הגרז"ר בנגיס ח"ב עמ' ע
ט/י חי' יחיאל דף טו ע"א {אין שיעורים לב"נ}
ט/י חי' ירוחם
ט/י חי' מהר"ם שיק סנהדרין עמ' קכו
ט/י חי' מהר"ם שיק שבועות עמ' עח {שיעורין}
ט/י חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' רכג
ט/י חי' ש"י דף לט ע"ג
ט/י חיי נפש בראשית ח"א עמ' רנח {שעורין}
ט/י חלקו של יוסף (זוס') ח"ב דף סט ע"ד
ט/י חמדת יעקב עמ' 9
ט/י חמדת ישראל ח"א דף צד ע"ד, צה ע"ב וע"ד
ט/י חמודי צבי בראשית עמ' מג, פח, שצו
ט/י חמודי ציון ח"א עמ' ש
ט/י חק המלך יבמות עמ' קיז
ט/י חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' לה עמ' קו-קז {כלשהוא}
ט/י חקרי הלכות (שומיאץ) דף כג ע"א
ט/י חקרי זמנים ח"ב עמ' כא, ח"ד עמ' סז
ט/י חקרי לב (המאור) או"ח ח"א עמ' שנג, יו"ד ח"א עמ' צט, קמז, ח"ג עמ' תסג, תסה-תסו, תסח
ט/י חקרי לב (שלוניקי) או"ח דף קב, קד ע"ג, יו"ד ח"א דף מד, יו"ד ח"ב דף קמה-קמו
ט/י חשב סופר עמ' קמז
ט/י חשבונות של מצוה עמ' לד
ט/י חתן סופר [שו"ת חתן סופר סי' ח]
ט/י טוב טעם ודעת מהדו"ק עמ' רפט, מהדו"ג ח"א עמ' קעו
ט/י טל חיים (סגל) עמ' כב
ט/י טל נתן עמ' שפא, שצז
ט/י יביע אומר (גרוברט) עמ' 12 {שיעורים}
ט/י יד הלוי (פלוונא) דף מו ע"ב, נ ע"ג
ט/י יד הלוי (שכטר) קדשים עמ' רכ
ט/י יד המלך (לנדא)
ט/י יוסף לקח כרך א ח"א עמ' מ
ט/י ילקוט יהודה (גינזבורג) בראשית עמ' 45
ט/י יצחק ירנן
ט/י יראה ואהבה עמ' קפב {שעורין}
ט/י ישא מדברותיך כתובות פ"א עמ' רפט {כל שהוא}
ט/י ישועות יעקב מועד עמ' תשכא, קדשים עמ' רסט {כ"מ}
ט/י כבוד הלבנון דף טו ע"ג {דם מן החי}, טז ע"א {שיעורים}
ט/י כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' קכח {שעורים}, תקס {יד המלך}, תתלג
ט/י כלילת יופי דף סג-סד
ט/י כרתי ופלתי סי' סב אות ג
ט/י כתב משה ח"א סי' יח עמ' ע, עג
ט/י כתבי העלוי מראקוב עמ' קנו
ט/י כתר המלך
ט/י לב אריה (בראד) חולין לג ע"א {אין שיעורין}
ט/י לב אריה (בראד, תשסד) עמ' שצב
ט/י להורות נתן - שו"ת ח"ג עמ' קנג, ח"ז עמ' קכו, ח"ח עמ' סו, קטו, ח"י עמ' סג, חי"א עמ' קמח
ט/י להורות נתן מועדים ח"א עמ' ח, ח"ה עמ' שמב
ט/י להורות נתן על התורה ח"א עמ' עו, ח"ב עמ' נד, דברים עמ' יא, קה
ט/י למודי ה' (תקמז) דף יח ע"ב {כל שהוא}, קא ע"ג
ט/י למודי ה' (תשפא) עמ' צט, קפה {כ"מ}
ט/י לקט מנחם (תרעא) דף ב ע"א וע"ג {כלשהו}
ט/י מאור החיים עמ' פג
ט/י מאיר נתיבים עמ' 430
ט/י מדרש פליאה עם ביאור חידוד ופלפול (תרס) דף ה ע"א {אין שיעורים}
ט/י מהרי"ט אלגזי פ"א אות ב או"ק ז
ט/י מועדי ה' (נתנזון) יו"כ עמ' סא
ט/י מוריה גל' רכט עמ' ס, צו, גל' רלג עמ' נו {שיעורים}
ט/י מחנה חיים ח"א סי' י דף כא ע"ב
ט/י מחשבה למעשה (על התפלה) עמ' רעד {שיעורים}
ט/י מחשבת הקודש ח"ב דף סד ע"ב
ט/י מים אדירים דף עד ע"ב
ט/י מכתב סופר
ט/י מלאכת שמואל עמ' לא {שיעורים}
ט/י מנוחת אשר ח"ב דף כו ע"ג {בשר מן החי}
ט/י מנוחת משה דף א ע"א וע"ג {אין שיעורים לב"נ}
ט/י מנחת אהרן (בריסק) דף נג ע"ב
ט/י מנחת אלימלך עמ' סה, קטז
ט/י מנחת בצלאל (תשלז) עמ' קנג
ט/י מנחת חינוך ח"א עמ' ז, פג, קלב, קעט, קפז, קצא, שיח, תד, ח"ב עמ' נב, קלג, קפד, קפו {מל"מ}, ח"ג עמ' קצח, קצט, שז
ט/י מנחת חינוך מצוה תנב (דף נא ע"ג)
ט/י מנחת כהן (יוסף חיים) דף עח ע"ד
ט/י מנחת משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' קפב, תנד
ט/י מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' י {מ"מ}
ט/י מעיל שמואל (פלורנטין)
ט/י מעין נצח ח"א סי' ד
ט/י מפתח הבאורים [חתם סופר או"ח סי' פו, יו"ד סי' קסד, שיז]
ט/י מראה איש ח"א יו"ד עמ' לב
ט/י מרחשת ח"א סי' כג אות א
ט/י מרכבת המשנה מהדו"ב
ט/י מרפא לנפש חי' סוגיות סי' יח אות ח {שיעורים}
ט/י משא בני קהת
ט/י משא יד ח"א עמ' ע-עא {שיעורים}
ט/י משברי ים אחע"א עמ' תנ, תקסג
ט/י משברי ים חזקה עמ' רפז-רפח
ט/י משך חכמה דברים פי"ב פס' כג {אמ"ה של עוף}
ט/י משכן בצלאל ח"א סי' מז
ט/י משכנות אפרים שבת סי' טז אות כ {אמ"ה בכל שהוא}
ט/י משמרת חיים ח"א עמ' לו {שעורים}
ט/י משנה הלכות ח"ג סי' צו-צז {נ"מ בין אבר מן החי לבשר מהחי}
ט/י משנה הלכות ח"ה סי' קמא, קנא
ט/י משנה הלכות ח"ח סי' רלה
ט/י משנה הלכות מהדו"ת יו"ד עמ' שמז
ט/י משנה לחם (תשסח) עמ' קלה-קלו
ט/י משנת אברהם (פרייס, תשד) ח"א דף לט ע"ג {שיעורים רק לישראל}
ט/י משנת אברהם על הסמ"ג ח"ד עמ' סד {וכן חייב על אבר מן החי - בכל שהוא וכו'}
ט/י משנת חיים הל' פסח עמ' תצח
ט/י משנת חיים חולין סי' עד עמ' רמז
ט/י משנת חיים יומא עמ' תקנב
ט/י משנת משה כתובות עמ' קנו
ט/י משנת ר' אהרן כתובות עמ' קכה-קכו
ט/י נוה שלום (איזרלסון) עמ' 89
ט/י נועם ח"ג עמ' שכ {דם מן החי}, ח"ד עמ' רצד, ח"י עמ' קלז, חי"ט עמ' לח
ט/י נזר הקדש (רזין) זבחים ח"א דף עב ע"ג
ט/י נחל יצחק (תשעב) ח"א עמ' מג
ט/י נטע שורק דף כג ע"א, קכ ע"א {שעורים}, קעט ע"ד, קפ ע"א
ט/י נתיבות מרדכי יבמות ח"ב עמ' שלז
ט/י נתיבים במשפט העברי עמ' 23, 33
ט/י נתן פריו נדרים עמ' מג, עד, ב"מ עמ' קעד, שנז, חולין עמ' קכד
ט/י נתן פריו סוכה עמ' קסב {פחות משו"פ - מצד שיעורין}, ריז
ט/י ס' העיקרים (איגר) ח"ב עמ' רנב {שיעורים}
ט/י ס' השבי"ט עמ' לט
ט/י ס' זכרון לרא"ז גורביץ עמ' רמז
ט/י סבר נפתלי - חי' סוגיות סי' נח אות ג
ט/י סדר יעקב ע' גר תושב ס"ק ז (ד"ה ולענין), ח"ב לדף עא ע"ב (ד"ה פמש"פ)
ט/י סהמ"צ לרס"ג (המאור) ח"ג עמ' תיח-תיט
ט/י סהמ"צ לרס"ג ח"ב דף נח ע"ג, נט ע"ב
ט/י סוכה וארבעת המינים עמ' 51 {שעורים}
ט/י עבודת הלוי עמ' יד
ט/י עבודת מתנה עמ' רפ
ט/י עט לעשות סי' כז עמ' 150
ט/י עטרת יעקב עמ' קלח-קלט
ט/י עטרת תפארת - מזכרת תודה עמ' 9
ט/י עטרת תפארת דף טו ע"א {בשר מן החי}, יז ע"ד {כלשהו}, סד ע"ד {בשר מן החי}
ט/י עיונים במסכתות התלמוד ח"א עמ' שכט
ט/י עיונים במשה"ע ובהלכה עמ' 89, 97, 117-119
ט/י עיקרים במשפט הפלילי העברי פרק 1 הע' 24, פרק 2 הע' 33, 121
ט/י עמוד הימיני (ישראלי, תשכו) עמ' קסג
ט/י עמק הלכה (בוימל) עמ' סה
ט/י עמק יהושע ח"א דף מה
ט/י עץ הדר השלם עמ' כא, כה, רכ
ט/י עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קכ
ט/י עקבי ברכה עמ' פב
ט/י פני המלך דף קח ע"ד
ט/י פנינים על התורה ומועדים עמ' כג {שיעורים}
ט/י פסקי אליהו ח"ב עמ' ו {שעורים}
ט/י פרדס יוסף (פצנובסקי) בראשית עמ' קפה
ט/י פרי האדמה ח"ב
ט/י פרי השדה (דייטש) ח"ב סי' כז {שיעורים}, קג אות ד {שיעורים}
ט/י פתחי שערים דף ה ע"ד
ט/י צבא אהרן - ע"פ שחל בשבת עמ' מז {אין שיעורין}
ט/י צפנת פענח בראשית עמ' 60, במדבר עמ' פז
ט/י קהלות יעקב קדושין ב, חולין כא ג, יומא בליקוטים סי' ו
ט/י קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' קלז
ט/י קובץ המועדים פסח-שבועות ח"ד עמ' קלז, שלד
ט/י קול אריה (שוורץ, תשסד) עמ' שיט
ט/י קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' קכו
ט/י קול מהיכל גל' ד (ניסן תשסו) עמ' תצד {שיעורים}
ט/י קול צופיך עמ' תקד
ט/י קונטרס הגדול - איסורי הנאה דף ז ע"ד {בשר מן החי, שיעורין}
ט/י קונטרסי שעורים ב"ב דף קח
ט/י קונטרסי שעורים כתובות קונ' ג אות ד עמ' 168, קונ' ח אות כז עמ' 366
ט/י קונטרסי שעורים קדושין שעור יג אות ח
ט/י קנין תורה בשמעתתא בראשית עמ' יז {שיעורים}, כ, כב, כו {רדב"ז - בא אחר וגזלה}
ט/י קרבן אשר עמ' רלה
ט/י קרבן משה עמ' קנב
ט/י קרבן ציון עמ' שג
ט/י קרית מלך
ט/י קרן הצבי מצוה עג אות ו, מצוה קכג אות ב
ט/י קרן הצבי על מנחת חינוך - תשלומי המנחה עמ' יג
ט/י קשוטי כלה (גרינפלד) חי"א סי' רצב
ט/י ראש יוסף חולין צא ע"א
ט/י ראשית דוד דף א ע"א
ט/י רמב"ם המאיר הל' יסוה"ת פ"ה הלכה א
ט/י רנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' קמב, קנא {שיעורין}
ט/י רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' עח
ט/י שאלת יצחק (קוסובסקי, תשסו) עמ' פט
ט/י שארית יהודה (בלום) דף קד ע"ב {בשר מן החי}
ט/י שבט הלוי (ווזנר) ח"ב סי' כ
ט/י שבט מיהודה (אונטרמן) ח"ג עמ' שנח
ט/י שבט סופר (תשמו) עמ' סד
ט/י שו"ע הרב שו"ת סי' טו בסופו
ט/י שו"ת אדה"ז סי' טו
ט/י שואל ומשיב ח"ז עמ' קלו
ט/י שושנת העמקים (תאומים) עמ' כג, קעא
ט/י שיח ערב סנהדרין עמ' רכד
ט/י שיח ערב פסחים עמ' קי
ט/י שיח ערב קידושין עמ' מט
ט/י שלמי שמעון (תשמו) עמ' פו
ט/י שם יחזקאל בראשית-שמות עמ' קסה {שיעורין}
ט/י שם משמעון (פירסט) ח"ב עמ' עב-עד
ט/י שמחה לאיש (אבא שאול) יו"ד עמ' נו
ט/י שערי זיו ח"ב דף קנה ע"ד
ט/י שערי טהר ח"א שער ב סי' ח אות א, ח"ו סי' מב אות א, ח"ח סי' קיא אות ד, סי' קיט אות א, סי' קכד אות ג
ט/י שערי טהר ח"ו סי' יז אות ב דף מג ע"א-ע"ב {שיעורים}
ט/י שערי שמחה (רפיש) דף ב ע"ג, ג ע"ד, ד ע"ב, ו ע"ג {בשר}
ט/י שפתי שושן עמ' קכה {כלשהו}
ט/י שרידי אש ח"ב עמ' תיז
ט/י תורה לדעת ח"ג עמ' רפ
ט/י תורה שלמה בראשית פ"א אות תתח, פ"ט אות כג
ט/י תורת בן נח
ט/י תורת דניאל עמ' 22-23
ט/י תורת המלך (שפירא) ח"א עמ' לד
ט/י תורת יחיאל (שלזינגר) בראשית עמ' סח
ט/י תורת ישראל (פרוכטהנדלר) סי' כט אות א
ט/י תחומין ח"ז עמ' 241, חי"ח עמ' 211
ט/י תיבת גומא (ורשנר) עמ' י, טו, יז, צג {מל"מ}, קטז
ט/י תיבת גומא (זכרון אהרן) ח"א עמ' י, כד, נח, רכז, ח"ב עמ' רח, רנ
ט/י תיבת גומא (תשסז) עמ' כג, צג {כל שהוא}
ט/י תנופת זהב עמ' 4
ט/י תפארת יהונתן (תרצד) דף נ ע"א
ט/י תפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' ריט {שיעורים}, שט {דם מן החי}, שיח {דם מן החי}
ט/י תפארת ציון (קואינקה) עמ' לה
ט/י תשובה מאהבה ח"ב דף כז ע"ד
ט/י תשובות ר' אליעזר (תשעא) עמ' תסו {בשר מן החי}
ט/י תשובות ר' יעקב מליסא דף כה
ט/י תשובות רי"ח זוננפלד עמ' רלב
ט/יא אבן יהושע עמ' 34 {מפרכסת אסור לבן נח}
ט/יא אבני השוהם (הורוויץ) דף נב ע"ד {עוף}
ט/יא אבני זכרון (פפר) ח"ב סי' יג אות א
ט/יא אבני ציון ח"א סי' ב אות ה, סי' ג אות ג, ח"ב סי' מה אות ב
ט/יא אבני שהם (פרץ) דף נט ע"ב
ט/יא אור תורה (שוורץ) ח"ב סי' עג
ט/יא אות ציון עמ' נד {עוף}
ט/יא איש אמונים דף קכד ע"א
ט/יא אמונה ומסחר עמ' תקנד
ט/יא אמונת שמואל סי' יד (תשנט עמ' סב)
ט/יא אמרי בינה (אוירבך) - טריפות סי' ו ד"ה וראיתי {לח"מ}
ט/יא אמרי זאב דף לו ע"א {כ"מ}
ט/יא אמרי מהרי"ן פ' ויחי דף טו ע"ד
ט/יא אמרי קודש (קאמארנא) עמ' יז {עוף}
ט/יא אנצי"ת ע' אבר מן החי הע' 92, 93, ע' בשר מן החי הע' 85-88
ט/יא אשר למלך
ט/יא באורי הדף (הוניגסברג) חולין ח"ב עמ' שטו
ט/יא בינת נבונים דף קכג ע"ד
ט/יא בית שערים ח"ג סי' ג
ט/יא בית שערים יו"ד סי' קטו
ט/יא בכורי חיים ח"ג עמ' לח
ט/יא בן יהודה סי' ח
ט/יא בנין דוד (מייזלש) בראשית פ' ויחי אות יח {עוף}
ט/יא בנין הלכה עמ' צט, קב-קג {עוף}
ט/יא בנין משה עמ' נב {עוף}
ט/יא ברור הלכה חולין קב ע"ב ציון ג פרק ג {כ"מ, לח"מ}
ט/יא ברית אברהם (פיעטרקוב) יו"ד סי' כג
ט/יא ברית עולם (ולר) סי' עא אות א
ט/יא ברכת חיים (ירוחם) דף קיד
ט/יא בתי כהונה (תצו) בית ועד סי' ח
ט/יא בתי כהונה (תשסה) עמ' קעב
ט/יא גדולי אריה עמ' מד {עוף}
ט/יא גדולי ציון (תשנב) עמ' רסו, רסח {של עוף}
ט/יא גור אריה יהודה (תשעח) עמ' רנג, רנד
ט/יא דבר אברהם ח"א סי' יא אות ו
ט/יא דברי אמת (תשעט) עמ' קצז {כ"מ, למה בשר מן החי אסור לבן נח}
ט/יא דברי תלמוד ח"ב עמ' קס
ט/יא דור דורים עמ' שלד
ט/יא הגהות חבר בן חיים
ט/יא הלכות עולם (קאראסיק) חולין נט ע"א
ט/יא המאיר לארץ [מנחת אהרן סנהדרין דף נט, כרתי ופלתי סי' סג, שמן רוקח סי' לב]
ט/יא המעשה והמדרש עמ' כח {עוף}, לו
ט/יא העמק שאלה ח"א שאלתא ו אות א {עוף}
ט/יא ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' כב-כג
ט/יא זכרון יהודה (לאש) דף עא ע"ד
ט/יא זכרון יצחק (מחלמא, תשסד) סי' צב {עוף}
ט/יא חבורי טהרה עמ' רמו
ט/יא חוט המשולש בשערים (תשנח) עמ' ו {עוף}
ט/יא חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' ז
ט/יא חזון יחזקאל חולין פ"ח ה"ו
ט/יא חי' הגאון אדר"ת עמ' קכז, קלה, קמו, קמח {עוף}
ט/יא חי' הרי"ט עמ' רט
ט/יא חי' הריצ"ד
ט/יא חי' חפץ חיים
ט/יא חי' חתם סופר
ט/יא חי' משנה פסחים עמ' רצו
ט/יא חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' רכג
ט/יא חמדת יעקב עמ' 5
ט/יא חמדת ישראל ח"א דף צה ע"ג
ט/יא חמודי צבי בראשית עמ' שסד, שעא, שעה
ט/יא חסדי דוד ח"ה עמ' תתצט, תתק
ט/יא חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' לה עמ' קו, סי' לז עמ' קי
ט/יא חקרי זמנים ח"ג עמ' יב
ט/יא חקרי לב (המאור) יו"ד ח"א עמ' קנז
ט/יא יד הלוי (פלוונא) דף מה ע"ג, מח ע"ב, נט ע"א, סו ע"ג
ט/יא יד המלך (לנדא)
ט/יא יוסף לקח כרך א ח"א עמ' מ, כרך ב ח"ב עמ' רנד
ט/יא ילקוט יהודה (גינזבורג) בראשית עמ' 45
ט/יא ים התלמוד (עדיל) עמ' קסה, תשסד
ט/יא יראה ואהבה עמ' רמה
ט/יא יריעות שלמה (אולמן) ח"ב עמ' שכא
ט/יא ישועות יעקב קדשים עמ' קמז {כ"מ}, רסח {כ"מ}, קנא
ט/יא כבוד הלבנון דף טו ע"ב {בעוף}
ט/יא כבוד מלכים (לייטר)
ט/יא כוכב מיעקב (וידנפלד) ח"א עמ' קכג, ח"ב עמ' טו
ט/יא כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' עא, שצט
ט/יא כרתי ופלתי סי' סב אות ב-ג, סי' פא אות ז
ט/יא כתב משה ח"א סי' יח עמ' עג
ט/יא כתבי העלוי מראקוב עמ' קנו
ט/יא לב אריה (בראד, תשסד) עמ' שפה, תנו
ט/יא לבושי מרדכי יו"ד עמ' רנז
ט/יא לחמי תודה (הורביץ) דף רנד ע"א {של עוף}
ט/יא למודי ה' (תקמז) דף קא ע"ג
ט/יא למודי ה' (תשפא) עמ' קפה
ט/יא מהרי"ט אלגזי פ"א אות ב או"ק ז
ט/יא מועדי ה' (נתנזון) יו"כ עמ' נז
ט/יא מזבח חדש דף נט ע"ד
ט/יא מי באר (אופנהיימר) דף כא ע"א-ע"ד {עוף}
ט/יא מנוחת אשר ח"א דף ב ע"ב-ע"ג, לח ע"ד {עוף}
ט/יא מנוחת אשר ח"ב דף לח ע"ג {עוף}
ט/יא מנוחת משה דף ג ע"ד, ד ע"א וע"ג {עוף}
ט/יא מנחת אברהם (שפירא) ח"ב עמ' נח
ט/יא מנחת חינוך ח"א עמ' שיח, ח"ב עמ' קלג-קלד, ח"ג עמ' קצח
ט/יא מנחת חינוך מצוה תנב (דף נא ע"ב)
ט/יא מנחת כהן (יוסף חיים) דף מח ע"ד
ט/יא מנחת כהן (כץ) ח"ב דף לג ע"ב
ט/יא מנחת משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' קנח, קעד, קעו, תנד
ט/יא מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' קו {מגדל עוז}
ט/יא מעין החכמה עמ' רע {ראב"ד}
ט/יא מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף מח ע"ג, ע ע"א
ט/יא מפתח הבאורים [חתם סופר יו"ד סי' יג]
ט/יא מקבציאל (מזוז, תשסט) עמ' מב
ט/יא מראה איש ח"א יו"ד עמ' לד
ט/יא מראות הים עמ' תטז-תיט
ט/יא מרגליות הים סנהדרין נו ע"ב אות טו-טז, נט ע"א אות יח {עוף}
ט/יא משכנות אפרים שבת סי' טז אות יא {אינו נהרג על עוף}
ט/יא משנה הלכות ח"ד סי' צד
ט/יא משנת ר' אהרן קדשים - סוגיות סי' ד
ט/יא נחלת שמואל דף מו ע"ד
ט/יא נטע שורק דף כג ע"א
ט/יא נטע שעשועים (בוירסקי) דף ז ע"ג
ט/יא נטריקן (תשעד) עמ' קעו {בשר מהחי}
ט/יא נר מצוה (ואלק) מצוות דף עז ע"ב-ע"ג, עח ע"א {אמ"ה בעוף}
ט/יא נשמת חיים (תשסח) חו"מ ענינים סי' קג עמ' קעד
ט/יא נתן פריו חולין עמ' קכג
ט/יא ס' העיקרים (איגר) ח"א עמ' א
ט/יא סהמ"צ לרס"ג (המאור) ח"ג עמ' תכ
ט/יא סהמ"צ לרס"ג ח"ב דף נט ע"א, ח"ג דף רנ ע"ד
ט/יא עולת שמואל (לובצר) ח"א דף טז ע"ד
ט/יא עטרת תפארת - מזכרת תודה עמ' 8 {עוף}
ט/יא עיונים במשה"ע ובהלכה עמ' 117-119
ט/יא עין חיים ח"ב עמ' ריב {של עוף}
ט/יא עיקרים במשפט הפלילי העברי פרק 2 הע' 122, 125
ט/יא עליות אריה עמ' נב, נז
ט/יא עמק הלכה (הורוביץ) עמ' מ {כ"מ}
ט/יא עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קיט
ט/יא עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 134-132, 151
ט/יא פורת יוסף יבמות (מישור) עמ' רנד
ט/יא פני המלך (שטרן)
ט/יא פני יעקב דף ד ע"ד {עוף}, ה ע"א
ט/יא פרי השדה (דייטש) ח"ב סי' קג אות ד
ט/יא פרנס לדורו עמ' 202
ט/יא פרשת דרכים (תשסה) עמ' לד
ט/יא פתח דבריך עמ' רצה
ט/יא צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' סג אות ו
ט/יא צפנת פענח (ורשה תרצה) סי' רצב
ט/יא קובץ המועדים פסח-שבועות ח"ד עמ' קלז
ט/יא קנין תורה בשמעתתא בראשית עמ' טו-טז, יח-יט
ט/יא קרבן אשר עמ' שא
ט/יא קרבן ציון עמ' שנט
ט/יא ראשית דוד דף א ע"א
ט/יא שארית נתן (פולק) דף סא ע"ב
ט/יא שבילי אשר
ט/יא שו"ת ר"י מסלוצק סי' קכ
ט/יא שו"ת ר"נ טרייביטש עמ' כג
ט/יא שירת הים סי' כא ענף ו אות ד
ט/יא שם יוסף (מועטי)
ט/יא שם ישראל עה"ת עמ' פז {של עוף}
ט/יא שם משמעון (שטרן) דף מג ע"ג {אמ"ה של עוף}
ט/יא שמחה לאיש (אבא שאול) יו"ד עמ' פח, צ
ט/יא שמחת החג דף ה ע"ג
ט/יא שמן ראש חנוכה ח"ב עמ' רמה
ט/יא שער המלך ח"ב עמ' מא
ט/יא שער שושן עמ' סג {לח"מ, אמ"ה של עוף}
ט/יא שערי זיו ח"ב דף קנה ע"ג
ט/יא שערי טהר ח"ו סי' יז אות ב
ט/יא שערי שמחה (רפיש) דף ב ע"ב
ט/יא תבואת יקב (פרידמן) עמ' מז-מח {עוף}
ט/יא תולדות יעקב (מאהלר) עמ' רפה
ט/יא תולדות יצחק (הורוביץ) דף ל ע"ג {אמ"ה של עוף}
ט/יא תוספת יו"ט (קלוגר) עמ' סא
ט/יא תורה שלמה שמות פכ"ב אות תקח {כ"מ}
ט/יא תורת בן נח
ט/יא תורת המדינה עמ' 168
ט/יא תורת ראשי הישיבות גיטין עמ' תשפח
ט/יא תיבת גומא (ורשנר) עמ' טז {כ"מ}, לח, שמג, שסא, שסח {כ"מ}, שפח {כ"מ}
ט/יא תיבת גומא (ורשנר) עמ' שסא {בשר מהחי}
ט/יא תיבת גומא (זכרון אהרן) ח"א עמ' יט, ח"ב עמ' קמב
ט/יא תיבת גומא (תשסז) עמ' כז {בשר מהחי}, כח {כ"מ}, מא {כ"מ}, רכג {עוף}, רלה {בשר מהחי}, רמח {כ"מ}
ט/יא תנופת זהב עמ' 5
ט/יא תפארת ציון (קואינקה) עמ' יג, קסח
ט/יא תשובה מיראה
ט/יא תשובה מיראה (תשסו) עמ' סג
ט/יא תשובה שלמה יו"ד סי' ח {עוף}
ט/יא תשובות ר' אליעזר (תשעא) עמ' תסו {עוף}
ט/יב אבני השוהם (הורוויץ) דף נ ע"א {לא נהרג על מפרכסת}
ט/יב אבני זכרון (פפר) ח"ב סי' יב אות ד, סי' יג אות א, סי' צה אות ד
ט/יב אבני ציון ח"א סי' א אות ו, ח"ב סי' לב אות ג
ט/יב אבני שהם (רובינשטיין) דף ח ע"ד, ט ע"א-ע"ג {מפרכסת}
ט/יב אור חדש (בלומ') דף עו ע"א-ע"ב, עט ע"ג, פא ע"ג {מפרכסת אסורה}
ט/יב אור תורה (בלומ') דף מז ע"ד {מפרכסת אסורה לגוי ומותרת לישראל}
ט/יב אמונה ומסחר עמ' תקנד
ט/יב אמונת שמואל סי' יד (תשנט עמ' סא-סב)
ט/יב אנצי"ת ע' אבר מן החי הע' 97, 98, ע' בשר מן החי הע' 92, 93
ט/יב ארשות החיים עמ' מז
ט/יב באר מים חיים (נוסינזון) חולין דף לג
ט/יב באר שרים (שלזינגר) שו"ת ח"א סי' כז [פו]
ט/יב בינת נבונים דף קכג ע"ג
ט/יב בית יחזקאל (סרנה) עניינים עמ' קפג
ט/יב בית ישי (חידושים, תשסד) עמ' תיא
ט/יב בית לוי (קאפשטיין) דף יב ע"ב
ט/יב בית שערים יו"ד סי' נב, קי, קטו
ט/יב ברור הלכה חולין לג ע"א ציון ג
ט/יב ברכה למנחם עמ' 170
ט/יב בשבילי הקודש סי' טו אות ה {רדב"ז}, סי' טז אות ב-ג {מפרכסת}
ט/יב בתי כהונה (תצו) בית ועד סי' ח
ט/יב בתי כהונה (תשסה) עמ' קעב
ט/יב גור אריה יהודה (תשעח) עמ' רנד, רנה
ט/יב דבר מאיר (ראק) סי' פט
ט/יב דברי סופר עמ' קיח
ט/יב דגל ראובן ח"א סי' כד
ט/יב דור רביעי ח"ב עמ' סה
ט/יב דרך המלך (חוידינסקי)
ט/יב דרך שלום (איזרלסון) עמ' 47-48
ט/יב הדרת מלך (חב"ד) ח"ד עמ' קלא-קלד
ט/יב המעשה והמדרש עמ' כח {מפרכסת}
ט/יב העובר בהלכה עמ' 32, 33
ט/יב הר המלך ח"א עמ' רפח-רצב
ט/יב זית רענן ח"א עמ' תקמד
ט/יב זכר יצחק (תשן) עמ' רצא
ט/יב חבורי טהרה עמ' רמו
ט/יב חי' הרי"ט עמ' רט
ט/יב חי' הריצ"ד
ט/יב חי' חתם סופר
ט/יב חי' כתב סופר
ט/יב חי' משנה פסחים עמ' יח
ט/יב חמדת יעקב עמ' 13, 10
ט/יב חמדת ישראל ח"א דף צו ע"ג-ע"ד
ט/יב חמודי צבי בראשית עמ' צא {אין מזמנים גוי על בני מעים}, צד
ט/יב חמודי צבי מועדים עמ' י, מז, תסא {אין מזמנין גוי על בני מעים}
ט/יב חמודי צבי שמות עמ' לח
ט/יב חמשה מאמרות מאמר תורת שבת פ' וישב
ט/יב יד אפרים (ביליצר) - שו"ת עמ' קמה
ט/יב יד הלוי (פלוונא) דף מז ע"א
ט/יב ילקוט יהודה (גינזבורג) בראשית עמ' 45
ט/יב ישועות יעקב נשים עמ' תרעט, קדשים עמ' קמה
ט/יב כבוד הלבנון דף טו ע"ג {מפרכסת}
ט/יב כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' נט, סב
ט/יב כלילת יופי דף סד
ט/יב כתב משה ח"א סי' יח עמ' ע
ט/יב כתב סופר יו"ד סי' יז ד"ה המורם {שהקבורה מצוה שנאמר כי קבור}, דף יב ע"ג
ט/יב לב אריה (בראד) חולין לג ע"א {אבר ובשר הפורשים ממפרכסת}
ט/יב לב אריה (בראד, תשסד) עמ' קיד
ט/יב לבוש מרדכי קדשים (תשעו) סי' ז אות יג, טו
ט/יב לקט מנחם (תרעא) דף א ע"ד, ב ע"א
ט/יב מאמר מרדכי (קרנמל, תרצו) ח"א דף יח ע"ב
ט/יב מים אדירים דף עד ע"ג
ט/יב מנוחת משה דף קלב ע"ב {כראב"י}
ט/יב מנחת אליהו (שטיינברג) עמ' פט
ט/יב מנחת חינוך ח"ב עמ' רנד, ח"ג עמ' קצח
ט/יב מנחת יהודה (בוים) דף מב ע"ג
ט/יב מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ט עמ' קיח
ט/יב מנחת כהן (יוסף חיים) דף עט ע"ב
ט/יב מנחת משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' קנה
ט/יב מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' תקלד
ט/יב מעין החכמה עמ' רסט
ט/יב מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף מח ע"א, קי ע"ב
ט/יב מצות ראיה עמ' קי, קיב
ט/יב מרחשת ח"א סי' כג אות ב
ט/יב משך חכמה דברים פי"ב פס' כג
ט/יב משכנות אפרים שבת סי' טז אות יא {אבר ובשר הפורשים ממנה}
ט/יב משנה הלכות ח"ג סי' קפד, קצד, ח"ה סי' פד
ט/יב משנה הלכות ח"ו סי' קכח {לא סובר "מי איכא מידי" וכו'}
ט/יב משנה שלמה עמ' תה
ט/יב משנת יעקב קדושה עמ' קצט
ט/יב נועם ח"כ עמ' קפא
ט/יב נחלת שמואל דף יד ע"א, מא ע"ב, מב ע"א
ט/יב נפש יוסף (דוידוביץ, תשעד) עמ' קמ {נקבו בני מעים}
ט/יב נפש יוסף (דוידוביץ, תשפא) עמ' קמח {דין אכילת בשר ממפרכסת}
ט/יב ס' העיקרים (איגר) ח"ב עמ' רמט {קושיה מחולין קכא}
ט/יב ס' העיקרים (מישור) עמ' שיז
ט/יב ס' זכרון לרא"ז גורביץ עמ' רמה, רמו
ט/יב ס' יהושע - שו"ת עמ' קפ
ט/יב סודו של המשפט העברי עמ' 82
ט/יב סופר מהיר ח"ב עמ' פב
ט/יב עמק הלכה (הורוביץ) עמ' מא
ט/יב עקבי ברכה עמ' פג
ט/יב פורת יוסף יבמות (מישור) עמ' יב, רנה
ט/יב פרפרת התורה עמ' קפז
ט/יב פרשת דרכים (תשנב) עמ' יח
ט/יב ציץ אליעזר ח"ח סי' לו אות א {מפרכסת}
ט/יב צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' נה אות ג
ט/יב קונטרס הגדול - איסורי הנאה דף ז ע"א-ע"ב, ח ע"א-ע"ג {מפרכסת}
ט/יב קרבן אשר עמ' רלה
ט/יב שבט בנימין (טרכטמן) עמ' 125, 153
ט/יב שמחה לאיש (אבא שאול) יו"ד עמ' קג
ט/יב שעורי הגר"א וסרמן חולין עמ' קלז
ט/יב שערי שמחה (רפיש) דף א ע"א, ו ע"ד
ט/יב שרידי אש ח"ב עמ' רצט
ט/יב תבואת יקב (פרידמן) עמ' מח, נא
ט/יב תהלה לדוד (מן) יו"ד סי' ב ס"ק ו {רדב"ז}
ט/יב תולדות יצחק (הורוביץ) דף כט ע"ג {מפרכסת}
ט/יב תורה שלמה בראשית פ"ט אות כג
ט/יב תורת בן נח
ט/יב תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' תי
ט/יב תיבת גומא (תשסז) עמ' כט
ט/יג אביר יעקב (אביגדור) דף נג ע"א
ט/יג אבן ציון עמ' קפז
ט/יג אבני זכרון (פפר) ח"ב סי' יג אות א, סי' צד אות ב
ט/יג אבני ציון ח"ג עמ' קפה, ח"ד עמ' צה, קפג, רא
ט/יג אבני שהם (רובינשטיין) דף ח ע"ד, ט ע"א-ע"ג
ט/יג אגם מים עמ' רע {לא סובר "מי איכא מידי" וכו'}
ט/יג אור חדש (בלומ') דף עו ע"ב-ע"ד, עט ע"ג
ט/יג אור תורה (בלומ') דף קטו ע"ב-ע"ד, קטז ע"א
ט/יג איש על העדה (אלאביץ) עמ' 214
ט/יג אמונה ומסחר עמ' תקנד
ט/יג אמרי בינה (אוירבך) - טריפות סי' ו ד"ה ואי משום, ד"ה ודע
ט/יג אנצי"ת ע' בני מעים הע' 28, ע' בשר מן החי הע' 83, 93
ט/יג ארשות החיים עמ' מז
ט/יג באר מים חיים (נוסינזון) חולין דף לג
ט/יג בינת נבונים דף קכג ע"ג
ט/יג בית אבי ח"א סי' עא
ט/יג בית זבול ח"א סי' יב אות ז
ט/יג בית לוי (גולדברג) דף ט ע"ד, י ע"ב
ט/יג בנין דוד (מייזלש, תשסט) על התורה פ' שמות אות מח
ט/יג בנין שאול עמ' קנב
ט/יג בעי חיי יו"ד דף יז ע"ב {לח"מ - רמב"ם דחה ברייתא זו}
ט/יג בר ריב"א עמ' קנה, קסא, קסג-קסד
ט/יג ברור הלכה חולין לג ע"א ציון ג
ט/יג ברית עולם (ולר) סי' כו אות ג-ד
ט/יג ברכת אברהם (קליין) ח"א עמ' יז-יח {מפרכסת - לא אומרים "מי איכא מידי"}
ט/יג ברכת מרדכי ענינים עמ' קעט
ט/יג בתי כהונה (תצו) בית ועד סי' ח, דף פ ע"א
ט/יג בתי כהונה (תשסה) עמ' נ, קעב
ט/יג גור אריה יהודה (תשעח) עמ' רנד, רנה
ט/יג גינת ורדים (תאומים) עמ' קכו
ט/יג דבר יהושע (שו"ת) ח"ג יו"ד סי' א
ט/יג דבר מאיר (ראק) סי' קכא
ט/יג דברי אמת (תשעט) עמ' קצז {אבר מן החי ובשר מן החי אסור לבן נח}
ט/יג דברי סופר עמ' קיח {כ"מ}
ט/יג דברי תורה (תאומים) דף י ע"ב {בטהורים}
ט/יג דרך שלום (איזרלסון) עמ' 48
ט/יג המאיר לארץ [אמונת שמואל, מקום שמואל סי' יד, כרתי ופלתי סי' כז, לב אריה חולין דף לג] {כ"מ}
ט/יג המעשה והמדרש עמ' כח {כל שאסור לישראל אסור לב"נ}, כט-ל
ט/יג העובר בהלכה עמ' 32, 33
ט/יג הערות וחדושים (טויב) שבת סי' כה ס"ק א, סי' לה ס"ק כ
ט/יג הר המלך ח"א עמ' רפח-רצב
ט/יג ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' כב
ט/יג זכר יצחק (תשן) עמ' קנד, רצא
ט/יג זכרון יהודה (גרינואלד) עמ' שסו
ט/יג זכרון יצחק (מחלמא, תשסד) סי' קח {מפרכסת}
ט/יג חגוי הסלע (טאובה) הל' מלכים עמ' 399-403
ט/יג חי' הריצ"ד
ט/יג חי' כתב סופר
ט/יג חי' מהר"ם שיק סנהדרין עמ' קכד
ט/יג חי' מהרי"א הכהן עמ' ט
ט/יג חי' משנה פסחים עמ' יח
ט/יג חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' רכג
ט/יג חמדת יעקב עמ' 13
ט/יג חמדת ישראל ח"א דף צו ע"ג, צז ע"א, צח ע"א, ומפתחות והוספות דף יח ע"ב {מתה מאליה}
ט/יג חמודי צבי שמות עמ' לח
ט/יג חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' לה עמ' קז, סי' לז עמ' קי {דבר שמותר לישראל ואסור לגוי}
ט/יג ילקוט יהודה (גינזבורג) בראשית עמ' 46
ט/יג ימין משה
ט/יג יצחק ירנן דף קכט ע"א
ט/יג יקהת עמים עמ' פה-צב
ט/יג ישועות יעקב קדשים עמ' קמה
ט/יג כבוד הלבנון דף יט ע"ב {כ"מ}
ט/יג כוכבי בוקר עמ' רצט
ט/יג כתב משה ח"א סי' יח עמ' ע, עג
ט/יג כתב סופר יו"ד דף יב ע"ג
ט/יג כתב סופר יו"ד סי' יז ד"ה המורם {אבל אם עשאן מפני הכרע הדעת}, ד"ה ויש לומר {כל זמן שהיא מפרכסת}
ט/יג לבוש מרדכי קדשים (תשעו) סי' ז אות יג, טו
ט/יג לבושי מרדכי יו"ד עמ' שע
ט/יג למודי ה' (תקמז) דף לג ע"א
ט/יג למודי ה' (תשפא) עמ' קפא
ט/יג מאיר עיני חכמים ח"א דף קו ע"א
ט/יג מאמר על ישמעאל לרשב"א (מהד' נאור) עמ' 127
ט/יג מבי"ט (רובינ') דף עא ע"ג
ט/יג מותיב ומפרק עמ' מב {מזמנין ישראל על בני מעים}
ט/יג מי יהודה יו"ד סי' כג
ט/יג מנוחת משה דף קכא ע"ב {מי איכא מידי וכו'}
ט/יג מנחת אברהם (גרבוז) מנחות עמ' תעה
ט/יג מנחת חינוך ח"א עמ' פד, קצב, שכט, ח"ג עמ' קצח
ט/יג מנחת משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' תמג
ט/יג מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' רלו, ח"ג עמ' תקלד
ט/יג מנפת צוף עמ' 624
ט/יג מעיני המים
ט/יג מפתח הבאורים [חתם סופר יו"ד סי' יט]
ט/יג מראה אש ח"ב עמ' יד
ט/יג מרחשת ח"א סי' כג אות ד
ט/יג משברי ים קלב"מ סי' כט אות ד
ט/יג משך חכמה דברים פי"ב פס' כג
ט/יג משכנות אפרים שבת סי' ט אות יא {כל שאסור לישראל}, יב {בטמאים}, סי' טז אות י {מפרכסת}
ט/יג משנה הלכות ח"ב דף סו ע"ב, ח"ג סי' קפד, קצד, ח"ט סי' שעה
ט/יג משנה הלכות קדושין סי' יג
ט/יג משנה לחם (תשסח) עמ' קכ
ט/יג משנת חיים חולין סי' לז עמ' קלג
ט/יג משנת יעקב קדושה עמ' קצט
ט/יג משנת ר' אהרן שבת עמ' קמח
ט/יג נחל יצחק (תשעב) ח"א עמ' מו
ט/יג נחלת שמואל דף מו ע"ב, מז ע"ב, מח ע"א
ט/יג נחלת שמעון (קרסנר) שמואל א ח"ב פרק לג פסוק ד
ט/יג נר מצוה (ואלק) שרשים דף כו ע"א
ט/יג נשמת חיים (ברלין - שו"ת) עמ' נ
ט/יג ס' העיקרים (מישור) עמ' שיז
ט/יג ס' זכרון לרא"ז גורביץ עמ' רמה
ט/יג ס' יהושע - שו"ת עמ' קפא
ט/יג סבר נפתלי - חי' סוגיות סי' נב אות ה
ט/יג סודו של המשפט העברי עמ' 82
ט/יג עטרת תפארת - מזכרת תודה עמ' 8-9 {מפרכסת}
ט/יג עיונים במשה"ע ובהלכה עמ' 117-119
ט/יג עיקרים במשפט הפלילי העברי פרק 2 הע' 123
ט/יג עמק הלכה (אורנשטין) סי' ט-י
ט/יג עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קיח
ט/יג עקבי ברכה עמ' פג
ט/יג עקידת יצחק (לר' ישראל יצחק, תרל) דף א
ט/יג פורת יוסף יבמות (אנגלרד) עמ' כא
ט/יג פתיחה כוללת (איזנברגר) ח"ה הערה 24
ט/יג ציץ אליעזר ח"ב סי' יט פ"ח אות ט
ט/יג קונטרסי שעורים ב"מ שעור יב אות ג
ט/יג קנין תורה בשמעתתא בראשית עמ' יד, טז
ט/יג קרבן אשה
ט/יג קרן הצבי על מנחת חינוך - תשלומי המנחה עמ' יד סק״ז
ט/יג שאלו שלום ירושלים (פלאצקי) קו"א סי' א
ט/יג שדה הארץ ח"א דף נח ע"ב, נט ע"ב
ט/יג שו"ת ר"ש איגר ח"א עמ' רסו
ט/יג שושנת העמקים (תאומים) עמ' קסח {כ"מ}
ט/יג שם משמעון (פירסט) ח"ב עמ' קסה-קסו
ט/יג שמרו משפט ח"ב עמ' שצז
ט/יג שעורי מבשר טוב שבת עמ' קפד
ט/יג שערי טהר ח"ו סי' כז אות א
ט/יג שערי שמחה (רפיש) דף ה ע"א וע"ג, ו ע"ד
ט/יג שפת אמת על התלמוד ח"א דף קכז ע"ב
ט/יג תורת האוהל (תשנג) עמ' מב
ט/יג תורת הבית (רשב"א) ח"א עמ' 59
ט/יג תורת המלך (שפירא) ח"א עמ' לא, לז
ט/יג תיבת גומא (זכרון אהרן) ח"א עמ' ב {לח"מ}, ד
ט/יג תיבת גומא (תשסז) עמ' רל
ט/יג תנובת ציון דף כז ע"ב
ט/יג תשובות ר' אליעזר (תשעא) עמ' תסו
ט/יד אבי עזרי ח"א וח"ג
ט/יד אבן ישראל עה"ת (תשסז) עמ' לח
ט/יד אבני נזר חו"מ סי' נה
ט/יד אבני שהם (שחור, תשנו) ח"א עמ' יא
ט/יד אגודות אזוב מדברי דף קה ע"ג {אנשי שכם - חיוב תוכחה בגוי}
ט/יד אגרות הגרי"ד עמ' מט, רעד
ט/יד אהבת אברהם עמ' קכח {מיתתו בסייף}
ט/יד אהל יצחק גיטין עמ' קנט
ט/יד אהל משה (הורוביץ) ח"ב סי' פז {כ"מ}
ט/יד אהל שרה לאה עמ' תשסג {מצות דינים על כל אחד}
ט/יד אהלי יעקב (הוסיאטין) ח"ב עמ' כא
ט/יד אוהב מישרים עמ' תמו-תמט
ט/יד אור גנוז (מוסקוביץ, תשס"ז) עמ' תרלז {למה נחייבו שכם}
ט/יד אור האורים סי' מד אות ב
ט/יד אור החיים בראשית פל"ד פסוק כה
ט/יד אור המזרח לב חוב' ב עמ' 145 {בעלי שכם}
ט/יד אור הרעיון עמ' קכד {בעלי שכם}
ט/יד אור יחזקאל (לוינשטיין) מדות עמ' רסה
ט/יד אור לישרים (שולמן) עמ' קיג
ט/יד אור לישרים (תשסג) עמ' כא
ט/יד אור מאיר (חדש) ח"א עמ' קע
ט/יד אור תורה (ריסקין) בראשית עמ' 195
ט/יד אורי וישעי בראשית עמ' תסא
ט/יד אז שמח עמ' תלח {בעלי שכם}
ט/יד אזני יהושע (מהד' אדרת) דרשות והספדים דרוש ס עמ' 121 {גוי א"צ התראה}
ט/יד איים בים ב"ק סי' לד אות ו
ט/יד איש מבין ח"א דף סד ע"ב
ט/יד אלומות יוסף (תשנ) עמ' יד, מד, מט, קנה
ט/יד אמונה ומסחר עמ' תקנד
ט/יד אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' שג {בלי התראה}
ט/יד אמרי בינה (אוירבך) - הלואה סי' פב ד"ה ובספר {כ"מ}
ט/יד אמרי חן (לוונברג)
ט/יד אמרי כהן (הולנדר) עמ' רטו {לח"מ}
ט/יד אמרי מרדכי (שפלטר, תשעב) אות יא, לא, לט, קב
ט/יד אנצי"ת ע' בן נח הע' 203, 204, 246, 247, 249, 411, 431, 442, ע' גואל הדם הע' 30
ט/יד אשר למלך כאן, והל' איסו"ב פי"ז ה"ה
ט/יד באר בשדה עמ' כה {שהרי שכם גזל}
ט/יד באר יוסף ח"א עמ' קלז
ט/יד באר לחי ראי
ט/יד באר מים חיים (טשרנוביץ) בראשית פרק כ פסוק ד {א"צ התראה}, ז {חיוב אנשי שכם}, פרק כא פסוק כה {חיוב אנשי שכם}, פרק כו פסוק ט {שוגג}, פרק לד פסוק כה, ל {חיוב אנשי שכם}, פרק לז פסוק כב {דינים - חיוב האחים לדון את יוסף}
ט/יד באר מים חיים (טשרנוביץ) שמות פרק ב פסוק יג, פרק י פסוק א אות ב {שלא בהתראה}
ט/יד באר מים חיים (טשרנוביץ, תשנט) ח"ב עמ' תעד, תצב, ח"ג עמ' מ, קנ
ט/יד באר שרים (שלזינגר) בראשית פ' וירא סי' ג אות ב {דינים}
ט/יד בארות נתן עמ' קמז
ט/יד בים דרך עמ' צ
ט/יד בין השורות עמ' עב, עד
ט/יד בינה בספרים עמ' קמו
ט/יד בית אהרן וישראל גל' סב עמ' קכו {כ"מ}
ט/יד בית המדרש
ט/יד בית ישי - דרשות עמ' רמח
ט/יד בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' שעב
ט/יד בית ישי (חידושים, תשסד) עמ' תט-תי
ט/יד בית מרדכי (סאויצקי) דף מט ע"ב
ט/יד בית פנחס (גרהר) ח"ב בהקדמה עמ' 21
ט/יד בכורי יוסף (הוטנר) הקדמה הגהה ג
ט/יד בכורי ציון (הלוי) ענף יג פרח א בהגהה
ט/יד בנין אב (שולמן) סי' נח
ט/יד בנין אריאל (לוונשטם) שמות פ"ב פסוק יב
ט/יד בנין אריאל ח"א עמ' יד, כא, עג
ט/יד בנין דוד (מייזלש) בראשית פ' ויצא אות סז {עד אחד}
ט/יד בנין הלכה עמ' מד-מה {עד אחד ודיין אחד}
ט/יד בנין יחזקאל סי' כג {מצות דינים - לא לפי דיני התורה}
ט/יד בנין עולם (חבר) או"ח-יו"ד עמ' רסה, רסח
ט/יד ברור הלכה סנהדרין נו ע"ב ציון ה
ט/יד ברכת מרדכי ב"ק עמ' רז
ט/יד ברכת מרדכי ענינים עמ' ה, ז, סז
ט/יד ברכת רחל עמ' קלט {בלי התראה}, קמב
ט/יד בשבילי המלך סי' יא אות יט {ע"א ודיין אחד}
ט/יד בתי כנסיות - בית האסופים דף ב ע"ג
ט/יד גבורת יצחק ברכות ח"א עמ' סד
ט/יד גבורת יצחק מכות עמ' קנו
ט/יד גבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' לט, פג, פז
ט/יד גור אריה (צרמון)
ט/יד גור אריה בראשית פ' לד אות ב {דינין}, שמות פ' כא הע' 462 {גזילה}
ט/יד גינת ורדים (תאומים) עמ' ל
ט/יד גליונות אבני נזר {כ"מ}
ט/יד דבר אברהם ח"ב סי' יג אות ה
ט/יד דברי אמת (בכר דוד) דרוש יא (כה ע"ב בדפוס הלברשטאט) {בעלי שכם}
ט/יד דברי חיים ח"ב אהע"ז סי' נה
ט/יד דברי חן (נתנזון) דף סט ע"ד {כ"מ בשם רמב"ן}, עב ע"ג
ט/יד דברי חפץ עמ' קלט
ט/יד דברי יואל - שו"ת עמ' שנו, תמז, תנג
ט/יד דברי יואל בראשית ח"ב עמ' רב, תמד, תמח
ט/יד דברי יואל מועדים ח"ח עמ' תלא
ט/יד דברי ירמיהו הל' ע"ז פ"ט ה"ז
ט/יד דברי מרדכי (לוריא) דף יח ע"ב
ט/יד דברי סופר עמ' קלב
ט/יד דברי סופרים (תנש"א) עמ' נג
ט/יד דברי פנחס ח"ב עמ' מה-מו
ט/יד דברי שאול בראשית עמ' קפד, שפג, תכד, שמות עמ' סד
ט/יד דברי תלמוד ח"ב עמ' קנט, קסא
ט/יד דגל יהודה (קמינר) עמ' כ
ט/יד דור רביעי ח"ב עמ' נג, קח
ט/יד די באר בראשית עמ' ריח [העתק דבריו שבבאר מרים פ"ו ה"ד]
ט/יד דינא דמלכותא (שור) עמ' תשצד, תרכח, תשפ-תשפא, תשצד-תשצה
ט/יד דמשק אליעזר (רלב"ג) בראשית פכ"ה פסוק כט {בעד אחד בלי התראה}
ט/יד דעת ומחשבה הל' ע"ז פ"ט ה"ז
ט/יד דעת כהן עמ' שעד
ט/יד דעת מרדכי ח"ב עמ' לח {ע"פ קרובים - הדין בהודאת עצמו}
ט/יד דרושי הצל"ח דרוש מז לפרשת מקץ עמ' תפב
ט/יד דרושים הלולים (שטארך) פ' משפטים דף טז ע"א
ט/יד דרושים ואגדות חת"ס מכ"י עמ' ח, י
ט/יד דרכי צדק עמ' רלד
ט/יד דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' ו
ט/יד דרשות מהר"ם חביב עמ' פד
ט/יד דרשות מהרא"ל (תשנט-תשס) ח"ב-ח"ג עמ' שנה {עד אחד}
ט/יד הלכה פסוקה ח"א סי' ח הערה 2, ברור הלכה עמ' 2
ט/יד הלכות מדינה ח"א עמ' ד, ו
ט/יד המאיר לארץ [מקום שמואל סי' יד] {לח"מ}
ט/יד המעלות לשלמה עמ' תמא, תנ
ט/יד המשפט העברי עמ' 184
ט/יד העובר בהלכה עמ' 9, 32
ט/יד הצניעות והישועה מהדו"ב להקדמה אות ג
ט/יד התורה והמדינה ח"א עמ' פה, ח"ג עמ' סא, ח"ד עמ' טו, ח"ה עמ' עז, עט
ט/יד התעוררות תשובה (תשנב) ח"ג עמ' קלב
ט/יד התעוררות תשובה (תשנב) ח"ד עמ' צב
ט/יד ודברת בם (מרזל) עמ' 27
ט/יד ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' פו
ט/יד ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' צז, קפד
ט/יד וחי בהם עמ' 299 {א"צ התראה}
ט/יד ויקח אברהם [ראש דוד (מנטובה) נה ע"ד]
ט/יד זאת ליעקב במדבר עמ' רסג {כ"מ}
ט/יד זכרון יצחק (מחלמא, תשסד) סי' קח {בלי התראה}
ט/יד זכרון שלמה (ורנר) עמ' שכז-שכח, שלד
ט/יד חגוי הסלע (טאובה) הל' מלכים עמ' 404-409
ט/יד חד וחלק ח"א דף כט ע"א
ט/יד חדושים ובאורים (גרי') סנהדרין סי' ט לדף נו ע"ב, נח ע"ב, נט ע"א
ט/יד חוקת עולם עמ' 584 {בתי דין לבני נח בכל פלך}
ט/יד חותמי ברכה תשובה ע אות יד
ט/יד חזו"א ב"ק סי' י ס"ק טז, יו"ד סי' סט ס"ק ג
ט/יד חי' הגאון אדר"ת עמ' נט-ס, עז-עח {מצות דינים - שיענישו על שש המצוות}
ט/יד חי' חתם סופר
ט/יד חי' עזיאל [עי' שו"ת הרמ"א סי' י]
ט/יד חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' רכג
ט/יד חיי אריה (ליפקין) חו"מ סי' א אות כא
ט/יד חיים ומלך
ט/יד חכמת התורה פ' וישלח עמ' תכט, תסח, תעב, תקכב
ט/יד חלקו של יוסף (זוסמנוביץ) סי' יג דף מט ע"ב-ע"ד, נ ע"א {יישוב קושיות הרמב"ן, אין חיוב לדון באיסורים שאינם משבע מצוות}
ט/יד חלקת יואב מהדו"ת סי' יד, קבא דקשייתא סי' נ
ט/יד חלקת יוסף (וייס) ח"ב עמ' רו
ט/יד חמדת ישראל ח"א דף פט ע"ב, צח ע"ד, צט ע"ב, ק ע"א וע"ג
ט/יד חנן אלקים עמ' ג, מד-מה, מז
ט/יד חסדי דוד ח"ה עמ' תתצד
ט/יד חק לישראל נזיקין עמ' 345, שומרים עמ' 709, 711
ט/יד חקל יצחק עה"ת עמ' תק {נהרג}
ט/יד חקרי זמנים ח"ב עמ' תרח
ט/יד חקרי לב (הימן) בראשית עמ' רכד
ט/יד חשבונות של מצוה עמ' רפט
ט/יד טהרת יו"ט חט"ו עמ' רלה
ט/יד טוב ירושלים על הרמב"ן בראשית פל"ד פסוק יג
ט/יד טל חיים (סגל) עמ' צד, צז
ט/יד טל נתן עמ' שצו
ט/יד יבין שמועה (לעוו) עמ' קח
ט/יד יביע אומר (גרוברט) עמ' 39 {בני שכם לא עשו דין}
ט/יד יד אליהו (בוקובזה) סי' ט אות ה
ט/יד יד אפרים (ביליצר) - שו"ת עמ' קכט {עד אחד}
ט/יד יוסף לקח כרך א ח"א עמ' לג, סו, קכה, קלד, קסח, רמה, כרך ב ח"א עמ' קפג
ט/יד יושב אהלים פ' מקץ דף כט ע"ד, ל ע"א {בני שכם}
ט/יד יחוה דעת ח"ד עמ' שיג
ט/יד יחי ראובן (נאוי) עמ' פז
ט/יד יטב פנים ח"א דף ו
ט/יד ילקוט יהודה (גינזבורג) בראשית עמ' 46-47
ט/יד ימין משה {בלי התראה}
ט/יד יערי עם דבשי ח"ג אות סח
ט/יד יפה תואר (תשעח) ח"ג עמ' קפז
ט/יד יקהת עמים עמ' צב-קא
ט/יד ישא מדברותיך פסחים עמ' מג {נהרג על עשה}
ט/יד ישמח משה פרשת משפטים ד"ה עוד על המדרש {מצות דינין - לפי מה שהם יקבעו}
ט/יד ישמח משה שמות פי"ב פסוק ב (דף קכג ע"ד) {חיוב גוי על שלא מחה בחוטא}
ט/יד ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רח, רכט
ט/יד כבוד חכמים - עטרת פז עמ' רפו
ט/יד כבוד מלכים (מרגליות)
ט/יד כוכבי בוקר עמ' קעט
ט/יד כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' סז, רמז, תקו
ט/יד כלי חמדה שמות סי' א (דף סט ע"א) {חובה לדון}
ט/יד כללי המצוות (תאומים) עמ' קנו, קסט-קע
ט/יד כתר אפרים עמ' כ
ט/יד לב הארי על חובות הלבבות - שער יחוד המעשה עמ' קה
ט/יד לבושי מרדכי חו"מ עמ' מז
ט/יד לבית יעקב (ר' יעקב יוסף) ח"א דרוש לא עמ' 97 {שלא דנוהו}
ט/יד לבית יעקב דרוש לא דף מט ע"א {בן נח נענש על שחטא}
ט/יד להורות נתן - שו"ת ח"ג עמ' קנו
ט/יד להורות נתן - שו"ת ח"ד עמ' קנח
ט/יד להורות נתן מועדים ח"ה עמ' קלז
ט/יד להורות נתן על התורה ח"א עמ' צו, ח"ב עמ' יח, ח"ג עמ' קנט, דברים עמ' י
ט/יד להעיר להורות ולהשכיל ח"ג עמ' קלג
ט/יד לחם חקי עמ' קנ, קעה
ט/יד למודי ה' (תקמז) דף לב ע"ד
ט/יד למודי ה' (תשפא) עמ' קפ
ט/יד לקוטי סופר ח"א דף יט ע"ד, פ ע"ב, ח"ב דף טו ע"א-ע"ב, כ ע"א-ע"ב
ט/יד לקוטי שיחות ח"ה עמ' 150, ח"י עמ' 138 הערה 15
ט/יד לקוטי שיחות חכ"ט עמ' 98
ט/יד לקוטי שיחות חל"ה עמ' 154 {רדב"ז}
ט/יד לקט מנחם (תרעא) דף טז ע"א {שכם- גזל}
ט/יד מאור החיים עמ' כב
ט/יד מאור למלך סנהדרין-מכות עמ' קיט {אבי עזרי}
ט/יד מאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 38
ט/יד מאמרי שלמה ח"ב עמ' יח
ט/יד מבוא למשנה תורה עמ' 116, 174
ט/יד מבוא למשפט העברי בימי התלמוד עמ' 63
ט/יד מגדל חננאל
ט/יד מגילת סמנים עמ' ק, תשובה מיראה (תשסו) עמ' סז
ט/יד מדבר קדמות (תשסח) עמ' קעב
ט/יד מועדי ה' (נתנזון) סוכות עמ' מז
ט/יד מוריה גל' צט עמ' ס {התראה}, גל' ריט עמ' נז {עדות אשה}
ט/יד מחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' סט-ע
ט/יד מחנה חיים ח"ב עמ' סא, סז {ע"א ודיין אחד}, צה {דיין אחד}
ט/יד מחשבות על דמוקרטיה יהודית עמ' 124
ט/יד מחשבת מוסר ח"א עמ' רלט
ט/יד מחשבת מוסר ח"ב עמ' רסז {בעד אחד ודיין אחד בלי התראה}
ט/יד מחשבת מוסר ח"ג עמ' צח
ט/יד מכשירי מצוה עמ' ע
ט/יד מלואי אבן - שו"ת עמ' רפד, רפז
ט/יד מלכות יהודה וישראל עמ' 296, 345
ט/יד מנחה חדשה (פאפרש) ח"ב דף קלח ע"א {כ"מ}
ט/יד מנחת אליהו (קוליץ) ח"ג עמ' קיט
ט/יד מנחת אלימלך עמ' קטז {אבי עזרי}, רסט
ט/יד מנחת חיים (שוויד) ח"ג עמ' רלב
ט/יד מנחת חינוך ח"א עמ' יג, קלב-קלג, קצג, רא {כ"מ}, רנ, רנב, רנט, רס, רצב, שכא, שכג, שכז, של, ח"ב עמ' קפז, רב, ח"ג עמ' קלז, קמא, קמג, קנה
ט/יד מנחת יהודה (אידלמן) עמ' נ
ט/יד מנחת משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' קנו
ט/יד מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' שלה, ח"ב עמ' רלה
ט/יד מנפת צוף עמ' 591, 594
ט/יד מעיל שמואל (פלורנטין)
ט/יד מעין גנים (מזרחי) דף נז ע"ב, סח ע"א
ט/יד מעיני המים
ט/יד מענה לשון עמ' קפח
ט/יד מעשה רקם (בר) עמ' 194
ט/יד מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף צה ע"ב
ט/יד מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"א עמ' תקסג
ט/יד מצות ה' ברה עמ' 22, 56-62
ט/יד מקדם לביתאל עמ' 245 {מל"מ}
ט/יד מקראי קדש (תשנג) עמ' קפד
ט/יד מרגליות הים סנהדרין נו ע"ב אות ח {בני שכם}, לה {בכל פלך}, נז ע"ב אות יב {עדים בנערה מאורסה}
ט/יד מרכבת המשנה מהדו"ב הל' ע"ז פ"ט ה"ו {גוי מצווה בלפני עיוור}
ט/יד מרפא לנפש בראשית עמ' תמד
ט/יד משא בני קהת
ט/יד משא יד ח"א עמ' שכד {בלי התראה}
ט/יד משברי ים קלב"מ סי' כט אות ד
ט/יד משיב מלחמה (תשעט) ח"ג עמ' רצה
ט/יד משיב מלחמה (תשמג) ח"ג עמ' שא {אנשי שכם}, שטז
ט/יד משך חכמה שמות פ"כ פס' ז, דברים פל"ג פס' ד
ט/יד משנה הלכות ח"ד סי' קפ, ריג
ט/יד משנה הלכות ח"ז סי' קטו דף פט ע"ב {חייב מיתה אם עבר על ז' מצוות}, סי' רנה דף קפג ע"א-ע"ג
ט/יד משנה הלכות ח"ט סי' שטו {אשה}, שנה, שעא {עבר על אחת משבע מצוות חייב מיתה וכן אם שומר אבל לא משום שמש רבינו נצטוה}, סי' שפא דף קסה ע"ג {מצות דינים}, סי' שצו דף קעג ע"א-ע"ב {חייבים לדון בדיני ישראל}, מהדו"ת יו"ד עמ' שכג
ט/יד משנה הלכות ח"י סי' קעו {חייב מיתה}
ט/יד משנה הלכות מהדו"ת יו"ד סי' שעג {אשה פסולה}, סי' תסג עמ' שפט {עד אחד}
ט/יד משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' תקנ
ט/יד משנת המדינה עמ' 73, 74
ט/יד משנת חיים דברים - מכתבים אות ו, י
ט/יד משנת חיים שמות עמ' יב, יד
ט/יד משנת יעקב נזיקין עמ' רפג {עד אחד ודיין אחד}
ט/יד משנת יעקב קדושה עמ' עז, צח
ט/יד משנת משה חגיגה עמ' לה, כתובות עמ' קנז, קידושין עמ' נד, סנהדרין עמ' ריז
ט/יד משען המים דף יב ע"ג
ט/יד משפט הצבא בישראל עמ' קא
ט/יד משפטי ארץ ח"ג (תשע) עמ' 202-203
ט/יד משפטי עזיאל ח"ט חו"מ סי' ב עמ' ריג
ט/יד משפטי עזיאל ח"ט עמ' ריג
ט/יד משפטי שאול - ארץ ומדינה עמ' שעח, שצב {המחלוקת עם הרמב"ן}, תסג
ט/יד משפטים לישראל עמ' ב
ט/יד משרת משה (עטייה)
ט/יד מתת מלך
ט/יד נועם חכ"א עמ' קכג
ט/יד נועם שיח ח"א עמ' ריג
ט/יד נזר הקדש (תשעה) ח"ב עמ' תעח, ח"ג עמ' רכא, רכז, רלג
ט/יד נחל חיים סי' יד
ט/יד נחל יצחק (תשעב) ח"ג עמ' קמב, תקצו, תקצח
ט/יד נחל יצחק סי' צא ס"ק א ענף ב {לח"מ}
ט/יד נחלת דבש (ליפשיץ) מהדו"ק ח"ב סי' ה אות י, יח
ט/יד נחלת דבש (ליפשיץ) מהדו"ת סי' יג אות י, יח
ט/יד נחלת יעקב (סלניק) בראשית פל"ד פסוק יג
ט/יד נחלת שמעון (קרסנר) שופטים ח"א סי' ל אות טז
ט/יד נר מצוה (ואלק) שרשים דף ב ע"ד, ג ע"א, כה ע"א וע"ד, כו ע"א, מצוות דף קכה ע"ג {מצות דינים}
ט/יד נתיב אברהם ח"ב עמ' קמג {אנשי שכם}
ט/יד נתיבות חיים (מטלין, תשסט) עמ' רמו
ט/יד נתיבותיה שלום בראשית עמ' 165
ט/יד נתיבי חיים (אלעזרי) שמות עמ' מג {לא בעדות אשה}
ט/יד נתיבים במשפט העברי עמ' 22, 30
ט/יד נתן פריו מגילה עמ' רג
ט/יד נתן פריו מכות עמ' סג, צט
ט/יד נתן פריו סוגיות ח"א עמ' לט
ט/יד ס' העיקרים (מישור) עמ' שיז
ט/יד ס' השבי"ט עמ' ק, קז
ט/יד ס' זכרון לרא"ז גורביץ עמ' רמז
ט/יד ס' חג"י (תשמה) עמ' 479-480
ט/יד סהמ"צ לרס"ג (המאור) ח"ו עמ' כח
ט/יד סהמ"צ לרס"ג ח"ג דף קז ע"ג
ט/יד סודו של המשפט העברי עמ' 74 {מרכבת המשנה}, 353, 500
ט/יד סיני ק עמ' תקעז
ט/יד עולת שמואל (לובצר) ח"א דף צג ע"א, צד ע"א
ט/יד עטרת מרדכי (שפלטר, תשעב) שו"ת אות לח
ט/יד עיוני הלכות ח"ב עמ' תריד {על ז' מצוות חייב מיתה}
ט/יד עיונים במשה"ע ובהלכה עמ' 85, 88, 89, 95, 96, 108-110, 111-115, 117, 119, 123
ט/יד עיונים בס' בראשית (ליבוביץ, תשכו) עמ' 269
ט/יד עיקרים במשפט הפלילי העברי פרק 1 הע' 104, פרק 2 הע' 5, 14, 16, 26, 58, 124
ט/יד עיר מקלט עמ' עו
ט/יד עלה יונה עמ' שמח
ט/יד עמוד הימיני (ישראלי, תשכו) עמ' קסז-קסח
ט/יד עמק החכמה עמ' מו {אנשי שכם}
ט/יד ענבי פתחיה עמ' 199
ט/יד ענישה ושיקום ביהדות עמ' 42
ט/יד עץ הדר השלם עמ' כד, קצד
ט/יד עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' יב-יג, לא, צח, קטז, כרך ב ח"א עמ' קיג
ט/יד עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 143, 145, 163
ט/יד ערבי נחל (תשנא) ח"ב עמ' תכ, ח"ג עמ' רמג, רפח
ט/יד ערבי נחל (תשסד) עמ' תתנב, תתשט, תתשנה
ט/יד ערך שי חו"מ סי' תח סעיף א
ט/יד פאר יעקב ח"ד עמ' קסח
ט/יד פאת שדך יו"ד עמ' קל
ט/יד פד"ר חי"ב עמ' 40
ט/יד פי' הרמ"ז על הזוהר (תשסה) דברים עמ' קיא {רק סייף}
ט/יד פרדס יוסף (פצנובסקי) בראשית עמ' תרל-תרלא, תרלג, תרלז
ט/יד פרדס מרדכי עמ' תקצ
ט/יד פרי הארץ (כהנוו) סי' מג
ט/יד פרפרת משה ח"א עמ' רד
ט/יד פרקי מועדות עמ' 397
ט/יד פרשיות בספרי הנביאים שופטים עמ' קלד, רמח
ט/יד פרשת דרכים זוטא דרך א אות י (דף ח ע"ב)
ט/יד פרשת השבוע (תשעב) ח"א עמ' 220, 233
ט/יד צהר ג (תשנ"ח) עמ' קצה {לא נצטוו על פרטי הדינים}
ט/יד צל הכסף (פריד תשסג) עמ' קצה
ט/יד צמח צדקה עה"ת עמ' סב {מיתתו בסייף}
ט/יד צפנת פענח דברים עמ' ק
ט/יד קבא דקשייתא (מנדלבוים) עמ' נ
ט/יד קבא דתירוצא עמ' ק
ט/יד קביעת רגע המוות (תשסח) עמ' 123 {גזל בדינה}
ט/יד קהלות יעקב כתובות ל ב
ט/יד קובץ באורים (שפירא)
ט/יד קובץ המועדים פסח-שבועות ח"ד עמ' קלה
ט/יד קובץ שעורים פסחים סי' יח
ט/יד קול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' נז, קלז
ט/יד קול מהיכל גל' ד (ניסן תשסו) עמ' תצז {גדר דינים}
ט/יד קול צופיך עמ' רכו, רכח
ט/יד קומץ המנחה (צונץ) דרוש קצא אות ב {בעד אחד}
ט/יד קונטרסי שעורים ב"ב דף ע
ט/יד קונטרסי שעורים גיטין שעור ד אות ה והערה 10, שעור ה הערה 54
ט/יד קונטרסי שעורים כתובות קונ' ח אות טז עמ' קסה
ט/יד קנין תורה בשמעתתא שמות עמ' ב, בראשית עמ' ז
ט/יד קרית מלך
ט/יד קרן הצבי מצוה לח אות א, מצוה מ אות ט, מצוה ע אות ב
ט/יד ראשית דוד דף א ע"ג
ט/יד רווחא שמעתתא ח"ב עמ' צה
ט/יד רנת יצחק יהושע עמ' קכח {ע"א ודיין אחד}, שסו, שסח
ט/יד רנת יצחק עה"ת ח"א עמ' עג, עה, עו, צ, קמ, קסה, קצז, רטו, ריז, ח"ב עמ' שב
ט/יד רנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' עג {עדות אשה}, עה, פא
ט/יד רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' כ
ט/יד רפואה והלכה (שילת) עמ' 116, 122, 124
ט/יד שאלת שלום (רבינ') דף לג ע"ב
ט/יד שבות יעקב (אבולפיה) עמ' קמה, רכה, שכג
ט/יד שדה הארץ ח"א דף נ
ט/יד שו"ת הב"ח הישנות (תשע) עמ' שכה
ט/יד שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' לט {אנשי שכם על שלא דנוהו}
ט/יד שו"ת מהר"ם בן חביב עמ' תתנג
ט/יד שו"ת ר"י מילר עמ' צו, רפז
ט/יד שואל ומשיב ח"ז עמ' קלו
ט/יד שובע שמחות עמ' קצב
ט/יד שיח דוד (תשסד) עמ' כח {שלא דנוהו}, ל, קכד {מטעם גזל}
ט/יד שיח דוד (תשסח) עמ' לג, לה, קמג
ט/יד שיח יום (שטיין) עמ' רסג {דיין אחד,סייף}
ט/יד שיח יצחק (חיות) מכות ט ע"א (ד"ה איתיביה) {גזלו את דינה}
ט/יד שיחות לספר במדבר עמ' רמב {אנשי שכם}
ט/יד שיחות לספר בראשית עמ' צט {בלי עדים והתראה}
ט/יד שלטון החוק בישראל עמ' 18, 25, 28, 39-38, 51-50, 55, 152
ט/יד שלמי שמחה ח"א עמ' רנב, רנד
ט/יד שם דרך בראשית ח"ב עמ' רפא
ט/יד שם דרך סנהדרין עמ' קפ
ט/יד שם משמואל פרשת ואתחנן שנת תר"פ {לכן אנשי שכם נתחייבו מיתה}
ט/יד שם משמואל פרשת משפטים שנת תרע"ג {די להם לדון לפי הנימוס שבדו מלבם}
ט/יד שם משמעון (פירסט) ח"ב עמ' סח, עב
ט/יד שם משמעון (שפירא) עמ' לח
ט/יד שמחה לאיש (אבא שאול) חו"מ עמ' פז
ט/יד שמן ראש ח"א-ח"ח בראשית עמ' סט {בלי התראה}, קיג {אונס אשה - גזל}
ט/יד שמרו משפט ח"א עמ' יא {כ"מ}
ט/יד שעורי ר' שמואל קדושין עמ' קפא
ט/יד שעורי ר"א ליכטנשטין דינא דגרמי עמ' 174
ט/יד שער המלך על תהלים יום ג עמ' רג {בעד אחד}
ט/יד שער משפט סי' תח ס"ק א
ט/יד שער ראובן (כץ) עמ' כה {הריגת בני שכם}
ט/יד שערי זיו ח"ב דף קכ ע"ד
ט/יד שערי טהר ח"ו סי' כה אות א, סי' כז אות ג, סי' מא אות ג, ח"ח סי' לה אות ב, סי' קיט אות י, סי' קכ אות ב-ג
ט/יד שערי טהר ח"ו סי' פא דף ריז ע"א {עד אחד ודיין אחד}
ט/יד תבואת יקב (פרידמן) עמ' קכח-קכט {שכם גזל}
ט/יד תולדות יעקב (וורשנא) דף כא ע"ג
ט/יד תורה שלמה בראשית פ"ט אות כח, אסתר עמ' שצח
ט/יד תורה תמימה בראשית פ' ב אות לט, פ' יח אות מב
ט/יד תורת אברהם עמ' 256 {להושיב דיינים}
ט/יד תורת בן נח
ט/יד תורת האוהל (תשנג) עמ' לו {בכל פלך}
ט/יד תורת המדינה עמ' 121, 129, 130
ט/יד תורת המלך (שפירא) ח"א עמ' מט, נא-נג, נה, עו, פא {רדב"ז}, פב, צב, קצד-קצה
ט/יד תורת המקרא עמ' 88
ט/יד תורת יחיאל (וילנסקי) עמ' קמא, קנב
ט/יד תורת יחיאל (שלזינגר) בראשית עמ' צז, שכז, שכח
ט/יד תורת מנחם חמ"א עמ' 341
ט/יד תחומין ח"ד עמ' 270, ח"ה עמ' 335, 339, 351, חי"ב עמ' 261, חי"ד עמ' 169 {מרכה"מ}, 175
ט/יד תחוקה לישראל ע"פ התורה ח"א עמ' 155
ט/יד תיבת גומא (ורשנר) עמ' כ, פח, קז
ט/יד תיבת גומא (זכרון אהרן) ח"א עמ' לח, קסה, רב
ט/יד תיבת גומא (תשסז) עמ' עה, פו {גזל}
ט/יד תשובה מיראה (תשסו) עמ' סד {לח"מ}
ט/יד תשובות יהודה דף ע ע"ג-ע"ד, עא ע"א-ע"ד, עב ע"א-ע"ג
ט/יד תשובות ר' אליעזר (תשעא) עמ' תקפא {כ"מ}
ט/יד תשובות ר' יעקב מליסא דף כה


י/998 הלכות מלכים פרק י *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


י/רה"פ אור הישר
י/רה"פ אמרות מלך
י/רה"פ אשר למלך
י/רה"פ באר מרים ח"ג
י/רה"פ הרמב"ם המדויק
י/רה"פ יד פשוטה
י/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
י/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
י/רה"פ משפט המלוכה
י/רה"פ ערוך השלחן העתיד לקוטים סי' פ
י/רה"פ פי' ר"י קאפח
י/רה"פ קובץ באורים (שפירא)
י/רה"פ קרית מלך
י/רה"פ רמב"ם לעם
י/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
י/רה"פ תורת המלך (אריאלי)
י/רה"פ תירוש ויצהר - תפארת בנים סי' נז
י/א אבן האזל
י/א אבני חפץ ח"ד עמ' קמח
י/א אבני נזר או"ח סי' שמה אות ד
י/א אגרות הגרי"ד עמ' מז, רעה
י/א אהל שרה לאה עמ' תתקכט
י/א אוהב מישרים עמ' תצז {היה לו ללמוד}
י/א אור שמח
י/א אור תורה (שוורץ) ח"ד סי' מו
י/א אורח מישור (פלם) ח"ב עמ' רמא
י/א אורי וישעי שמות עמ' שס
י/א אות לישועה דף ח ע"ד
י/א אחיעזר ח"ב סי' ה ס"ק ו, ח"ג סי' לז ס"ק א
י/א אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' שג {שוגג}
י/א אמרי יושר וטל תורה עמ' קכה
י/א אמרי מרדכי (שפלטר, תשעב) אות י {שוגג}
י/א אנצי"ת ע' אומר מותר הע' 21, 32, ע' בן נח הע' 450-453, ע' גואל הדם הע' 131, 132, ע' גר תושב הע' 196, 198
י/א ארץ חמדה (ישראלי) עמ' כח {לח"מ}
י/א באר בשדה עמ' כז {בן נח ששגג באחת ממצוותיו}
י/א באר מים חיים (טשרנוביץ) בראשית פרק כ פסוק ב, פרק כא פסוק כו, פרק כו פסוק ט
י/א באר מים חיים (טשרנוביץ, תשנט) ח"ב עמ' תצב
י/א באר משה (שטרן) ח"א סי' יג אות ד עמ' כח-כט {אומר מותר}
י/א באר ראי עמ' רעג
י/א בארות נתן עמ' קמז
י/א בדבר מלך חי"ז עמ' שעב {בן נח ששגג באחת ממצותיו פטור מכלום חוץ מרוצח בשגגה שאם הרגו גואל הדם אינו נהרג עליו וכו'}
י/א בית אבי ח"ב סי' נד עמ' עא {שוגג במציאות פטור}
י/א בית אהרן וישראל גל' כב עמ' נז, סא, סד
י/א בית יעקב (טבשונסקי) סי' תכב סעיף א
י/א בנין אריאל ח"א עמ' כב
י/א בנין עולם (חבר) או"ח-יו"ד עמ' רסח {שוגג}
י/א בנין שאול עמ' קנב
י/א ברור הלכה מכות ז ע"ב ציון ב, ח ע"ב ציון ו, ט ע"א ציון ג
י/א ברית עולם (ולר) סי' עא אות ב
י/א ברכות שמים מכות פ"ב אות קי {כ"מ}, קטו {אומר מותר באשת חברו}, קכא, קלז
י/א ברכת מרדכי ענינים עמ' ז
י/א ברכת ראובן דף קטז ע"ב
י/א בשבילי התלמוד ח"ב כתובות לג ע"א
י/א גבורת יצחק מכות עמ' קצה, קצט, רכו
י/א גופי הלכות (תשסו) עמ' שצ {שגג}
י/א דברי יואל - שו"ת עמ' שיח
י/א דברי יואל ויקרא ח"א עמ' תיב
י/א דברי סופר עמ' קלב
י/א דברי שאול בראשית עמ' קפד
י/א דברי תלמוד ח"א עמ' רפה, ח"ב עמ' עח, קסא
י/א די באר בראשית עמ' צו {שוגג ואומר מותר}
י/א דעת מרדכי ח"ב עמ' לח {שוגג}
י/א הגהות רימ"א
י/א הכתב והקבלה במדבר פט"ו פס' כט
י/א המחשבה הפלילית עמ' 104-105
י/א המעלות לשלמה עמ' תמא
י/א התורה והמדינה חי"א עמ' קכו
י/א התעוררות תשובה (תשנב) ח"ד עמ' קפד
י/א ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' כא, כד, מז
י/א ויקח אברהם [ראש דוד (מנטובה) נה ע"ד]
י/א זאת ליעקב שמות עמ' נג
י/א זכור לאברהם (אביגדור)
י/א זכר ליעקב עמ' מח
י/א זכרון סופרים {כגון שבעל אשת חבירו וכו'} [עיין תשו' מהרי"א ח"ב סימן רנ"ה ותשו' לבושי מרדכי החדש סימן מד]
י/א חבש פאר עמ' קנב
י/א חגוי הסלע (טאובה) הל' מלכים עמ' 410-414
י/א חזון יחזקאל מכות הוספה ג
י/א חי' הגאון אדר"ת עמ' קכה {שוגג}
י/א חי' ר"ש קלוגר יומא עמ' רצד
י/א חיי אברהם (טייב) דף סד ע"ד
י/א חמדת ישראל ח"א דף צד ע"ד, קא ע"ג, קב ע"א וע"ג
י/א חקרי הלכה (ויין) עמ' 33
י/א חקרי זמנים ח"ד עמ' קמג, שד
י/א טוב טעם ודעת מהדו"ג ח"א עמ' פט
י/א יוסף לקח כרך א ח"א עמ' מו
י/א יחי ראובן (נאוי) עמ' כה
י/א יטב פנים ח"א דף ו {שוגג}
י/א ילקוט יהודה (גינזבורג) בראשית עמ' 48-49
י/א יקהת עמים עמ' קא-קט
י/א ישורון ד עמ' תרסב {חמדת ישראל}
י/א ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רעב
י/א כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תרטז
י/א כללי קלב"מ (תשסז) עמ' קסז
י/א כתבי ערוך השולחן - שו"ת סי' מא
י/א כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' שד
י/א לב דוד (פלדמן) עמ' עח {שוגג פטור}
י/א לבושי מרדכי ח"ד עמ' מ
י/א להורות נתן על התורה ח"א עמ' צז, ח"ג עמ' קס
י/א להורות נתן על התורה ח"ג עמ' קס {שוגג}
י/א לקוטי סופר ח"ב דף טו ע"א
י/א לקוטי שלמה (תרנד)
י/א לשון ערומים הל' מלכים פ"י ה"ו {כ"מ}
י/א מאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 39
י/א מגיד חדשות מכות ט ע"ב אות יד, יט
י/א מגן צבי עמ' תכא, תכג
י/א מוריה גל' צט עמ' ס {לח"מ}, סא, גל' קג עמ' יז {חלוצי צבא מותרים בנבילה}, גל' קנד עמ' סב {גוי חייב באומר מותר}
י/א מי יהודה או"ח סי' מא
י/א מנוחת משה דף מז ע"ג {שוגג}
י/א מנחת חינוך ח"א עמ' קצא, ח"ב עמ' קפב, קפד, קפז, רה, רכז, ח"ג עמ' קלו
י/א מנחת מחבת עמ' רמז
י/א מנחת מרדכי (קרטמן) ח"א עמ' קלד
י/א מנחת מרדכי (תשז) עמ' קצה-קצז {הרג ולא ידע}
י/א מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' תקסב
י/א מנחת עני (זינצהיים) ח"ב ע' אומר מותר {לא ידע שהיא אסורה}
י/א מנחת עני (תקמז) דף ב ע"ד {חייב בשוגג}
י/א מעיני המים
י/א מענה אליהו עמ' לג, שי
י/א מענה לשון עמ' קפח
י/א מקדשי השם ח"א עמ' רמה {אומר מותר}
י/א מראה הגדול ח"ב דף עו ע"ד {כ"מ}, קעד ע"ג
י/א מרגליות הים סנהדרין נו ע"ב אות י {שופטים מהם}, נז ע"ב אות ד {שוגג}
י/א מרכבת המשנה מהדו"ב
י/א מרפא לנפש בראשית עמ' קלה {שוגג}
י/א משא יד ח"א עמ' שכד {שוגג}
י/א משאת מרדכי ב"ק עמ' קיד
י/א משאת מרדכי מכות עמ' סו-סז
י/א משברי ים אחע"א עמ' לךז
י/א משיב נפש (גרוס) ח"א עמ' רמ
י/א משכנות יעקב (נעים) דף כא ע"ב
י/א משנה הלכות ח"ג סי' צו
י/א משנה הלכות ח"ז סי' רפה דף רה ע"ג {שוגג חייב}
י/א משנה הלכות ח"ט סי' שנו, שפא דף קסה ע"ג {היה לו ללמוד}
י/א משנת חיים בראשית עמ' קצב, שלז, תקכ
י/א משנת חיים דברים עמ' שצב
י/א משנת יעקב זמנים ח"א עמ' רמו, קדושה עמ' קג, קפח
י/א משנת יעקב מדע (תשסב) עמ' שצו
י/א משנת יעקב נזיקין עמ' רפ {רוצח בשוגג}
י/א משנת ר' אהרן כתובות עמ' קכו
י/א משפט המלחמה עמ' פא {שוגג}
י/א משרת משה (עטייה)
י/א נועם ח"י עמ' קלב
י/א נזר אברהם מכות ועדות עמ' קיז, קיט
י/א נחלת דבש (ליפשיץ) מהדו"ק ח"ב סי' ה אות ז
י/א נחלת דבש (ליפשיץ) מהדו"ת סי' יג אות ז {שוגג}
י/א ניצוצי אור מכות ט ע"א {שוגג}
י/א נתיבים במשפט העברי עמ' 31
י/א נתן פריו ביצה עמ' מט
י/א נתן פריו מכות עמ' פג-פה
י/א סמכות ומרי בהלכת הרמב"ם עמ' 132, 194
י/א עיונים במשה"ע ובהלכה עמ' 85, 88, 101, 106, 107, 121-123
י/א עין חיים ח"ב עמ' יד
י/א עיקרים במשפט הפלילי העברי פרק 2 הע' 17, 83 {לח"מ}, 160, 173, פרק 4 הע' 50, 51, 106
י/א עיר מקלט עמ' כח ביאור הלכה, לט-מ שער העדה, מא עיר מקלט, מג ביאור הלכה, מד שער העדה, סד
י/א עליות משה (תשנב) ח"ב עמ' קע
י/א עליות משה (תשעו) ח"ב עמ' תרעד
י/א ענבי פתחיה עמ' 61, 257
י/א עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' לב
י/א עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 143
י/א ערבי נחל (תשנא) ח"ב עמ' תב, תיט, ח"ג עמ' רמג
י/א ערבי נחל (תשסד) עמ' תתלג, תתנ, תתשט
י/א פלח הרמון לקוטים חדשים עמ' פב {לח"מ}
י/א פרדס יוסף (פצנובסקי) בראשית עמ' שלו, שמות עמ' ריב
י/א פרפרת משה ח"א עמ' סג
י/א פרשת דרכים זוטא דרך א אות י (דף ח ע"א) {שוגג}
י/א צהר גל' ד עמ' 32
י/א צפנת פענח במדבר עמ' קנב, דברים עמ' קכט, קמה
י/א קול מהיכל גל' ד (ניסן תשסו) עמ' תצו {שוגג}
י/א קונטרסי שעורים כתובות קונ' ב אות א עמ' 134, קונ' ח אות כד עמ' 354
י/א קונטרסי שעורים נדרים שעור כח אות ז
י/א קרבן אשה
י/א קרבן ציון עמ' קצט
י/א קרן הצבי מצוה לב אות ו, מצוה מד אות ג, מצוה עג אות ז, מצוה פה אות יג, מצוה פט אות ד, מצוה קיז אות ד
י/א רנת יצחק יהושע עמ' שסו {שגג}
י/א רנת יצחק עה"ת ח"א עמ' טז, פ, קכב, ריז
י/א רנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' קצא-קצב {שוגג}
י/א שארית יהודה (בלום) דף מ ע"ד {שוגג}
י/א שארית יעקב (אלגזי) עמ' ו (=ב ע"ב) {באומר מותר}
י/א שבות יעקב (אבולפיה) עמ' קפד, קפט, רכה
י/א שו"ת מהר"ם בן חביב עמ' תתנד
י/א שיח יצחק (חיות) מכות ט ע"א (ד"ה ורמינהו) {כ"מ - אינו גולה}
י/א שיח ערב סנהדרין עמ' קלב
י/א שיחות לספר בראשית עמ' צט {בלי עדים והתראה}
י/א שנה בשנה תשמז עמ' 263
י/א שעורי ר' שמואל מכות (תשמד) סי' קצח {בשוגג פטור}
י/א שעורי ר' שמואל מכות (תשנו) עמ' שסג
י/א שער המלך - מעשה חושב ח"ב עמ' מא
י/א שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ' 27
י/א תורה מציון שנה ט חוב' ב סי' ו דף יג ע"ב {שוגג}
י/א תורה שלמה בראשית פ"ט אות ל, נג
י/א תורת בן נח
י/א תורת המלך (שפירא) ח"א עמ' צב, צח
י/א תורת ראשי הישיבות מכות עמ' תרל, תרלג
י/א תורת ראשי הישיבות קידושין ח"א עמ' תשכז
י/א תחומין ח"ב עמ' 190 {בשוגג}, ח"ד עמ' 272, חי"א עמ' 336, חי"ד עמ' 167
י/א תיבת גומא (ורשנר) עמ' יט {שוגג}
י/א תיבת גומא (זכרון אהרן) ח"א עמ' לב
י/א תיבת גומא (תשסז) עמ' ל {שוגג}
י/א תנובת ציון דף יז ע"א
י/א תפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' עו {שוגג}
י/א תפארת צבי (שפילמן) ח"ג עמ' קח-קט
י/א תפארת צבי (תשס) ח"א עמ' קיא
י/א תשובות יהודה דף ע ע"ג {פטור בשוגג}
י/ב אבן שלמה (ניימן) עמ' סא
י/ב אהבת קדומים עמ' סח {מל"מ}
י/ב אהל דוד (קאהן) ח"ה רות פ"א פסוק ד
י/ב אור זרוע לצדיק עמ' 95-98
י/ב אות לישראל (מובשוביץ) עמ' קפד-קפה
י/ב אמירה נעימה (בלוך) עמ' טו {אינו מצווה על קה"ש}
י/ב אמירה נעימה (הלוי) תנינא ח"ב עמ' קעד {קטן}
י/ב אמרי בינה (אוירבך) - או"ח סי' יג [ו] ד"ה ויש, טריפות סי' ו ד"ה ויש להתעורר, שו"ת ח"ב סי' ג [א] ד"ה חקר
י/ב אמרי זאב דף סד ע"א {קידוש השם}
י/ב אמרי מרדכי (שפלטר, תשעב) אות רח
י/ב אמרי נועם (דילישקש) עמ' ז
י/ב אמת ליעקב נשים עמ' כו {הגהת מל"מ}, רה {מל"מ - מאי חזית בגוי}
י/ב אנצי"ת ע' אביזריהו הע' 14, ע' בן נח הע' 75, 460
י/ב ארשות החיים עמ' נו, נז, קב
י/ב אשל אברהם (שפירא) עמ' צה {קטן}
י/ב באר יצחק (ספקטור) ח"א עמ' ריח {מל"מ}
י/ב באר משה (ירושלימסקי) ח"ב עמ' רפה
י/ב בד קודש (פוברסקי) ח"ה עמ' קמט {אנסו אנס}, קנ {מל"מ}
י/ב בד קודש (פוברסקי) יבמות-כתובות עמ' קמא
י/ב בד קודש (פוברסקי) סנהדרין-מכות עמ' קמז
י/ב בים דרך עמ' פד
י/ב בית אהרן (צוקרמן) עמ' שכה {מל"מ}
י/ב בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' שעד
י/ב בית שערים או"ח סי' ל, קמב, קמד, שי, יו"ד סי' שנט, תלז
י/ב בכורי אביב (ביק) תהלים אות מז דף כה ע"ג {פטור ממסירות נפש - הדין אם רצה למסור נפש}
י/ב בן אשר סי' מו אות לא-לג, הערה יח, סי' מח הערה יב
י/ב בנין דוד (מייזלש) בראשית פ' לך לך אות ט, מז, נו {אינו מצווה בקה"ש}
י/ב בנין דוד (מייזלש, תשסט) על התורה פ' וישב אות יג
י/ב בנין יחזקאל סי' ט
י/ב ברור הלכה סנהדרין עד ע"ב ציון ד
י/ב ברכת יצחק (פאלער) עמ' ה
י/ב ברכת כהן (דויטש) ערכין-חולין עמ' מג {נתגייר אחרי גמר דין}
י/ב ברכת כהן (דויטש) ערכין-חולין עמ' מד
י/ב ברכת משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' סג {מל"מ}
י/ב גבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' פ, קנ
י/ב גור אריה בראשית פ' יב הע' 87
י/ב גליוני הגר"ש עמ' קכ {חי' ר"י באב"ד}
י/ב גנא דפלפלי עמ' קנח {יעבור ואל ייהרג}
י/ב דברי סופר עמ' קיד
י/ב דברי פנחס ח"ב עמ' רסז-רסח
י/ב דעת הרמב"ם עמ' 33, 52
י/ב דרושי ר"מ מאימראן ח"א עמ' שמ
י/ב דרך המלך (חוידינסקי) סי' כט-ל
י/ב דרך ישרה ח"ב עמ' קכב
י/ב הכתב והקבלה דברים פ"כ פס' טז
י/ב הרמב"ם ומכדרשב"י עמ' פב
י/ב התורה והמדינה ח"ה עמ' פז, חי"א עמ' קכו
י/ב התעוררות תשובה (תשנב) ח"ד עמ' קמט
י/ב ואם תאמר ח"א קושיה 524
י/ב ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' שג
י/ב ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' כה, קסט
י/ב ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' רנט
י/ב וחי בהם (וייס) פ' לך לך עמ' מא {באונס פטור}
י/ב וכתורה יעשה ח"ב דף כט ע"ב
י/ב ושב הכהן (תשמח) עמ' יא
י/ב זכרון הרב עמ' 266 {אינם מצווים על קדוש השם}
י/ב זכרון סופרים {ולעולם אין עונשין מהן לא קטן וכו'} [עיין תשו' חת"ס יו"ד סימן קפד]
י/ב זכרון שמואל עמ' שלא, שלז
י/ב חגוי הסלע (טאובה) הל' מלכים עמ' 415-422
י/ב חי' חתם סופר
י/ב חי' יפה לב עמ' שכד
י/ב חי' מהר"ם שיק סנהדרין עמ' קסד
י/ב חי' ר' אפרים מרדכי
י/ב חי' ר' עזריאל נשים ח"ב עמ' פג
י/ב חי' ר' שמואל פסחים עמ' סד, יבמות עמ' כה-כו
י/ב חכמת גרשון עמ' שיט {מל"מ}
י/ב חלק יעקב (אביגדור), חלק הפלפולים עמ' 103
י/ב חמדת ישראל ח"א דף יד ע"א, צא ע"ג, קב ע"א וע"ד
י/ב חמדת שלמה עמ' קמב, קמז {כתב "אנסו אנס" ולא כתב בצריך לו לרפואה, כתב "מותר לו לעבור" ולא כתב חייב לעבור}
י/ב חמודי צבי ח"ב עמ' ריח
י/ב חמודי צבי שמות עמ' מט, נג, פב, קמט
י/ב חמודי ציון ח"א עמ' ש
י/ב חמשה מאמרות מאמר תורת שבת פ' וישב
י/ב חנן אלקים עמ' נט, רטו
י/ב חקרי זמנים ח"ד עמ' סז
י/ב יד אפרים (ביליצר) - שו"ת עמ' קסט
י/ב יד ישראל ח"א וח"ב
י/ב יוסף לקח כרך א ח"א עמ' מו, קיב, קנב
י/ב יושב אהלים פ' מקץ דף כט ע"א {אנסוהו}
י/ב יחל ישראל (תשנב) עמ' קכד
י/ב ילקוט יהודה (גינזבורג) בראשית עמ' 49
י/ב יקהת עמים עמ' קט-קכא
י/ב ישא מדברותיך כתובות פ"א עמ' רפט {כאונס}
י/ב ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קעד
י/ב כבוד מלכים (לייטר)
י/ב כלי חמדה שמות סי' א (דף סט ע"ג) {קטן}
י/ב כתב סופר - שו"ת החדשות עמ' עו
י/ב כתר המלך
י/ב להורות נתן - שו"ת ח"ד עמ' נ, נב
י/ב להורות נתן - שו"ת ח"ו עמ' קמב, ח"ח עמ' ד
י/ב להורות נתן אבות עמ' קנג
י/ב למודי ה' (תקמז) דף לב ע"ג {מל"מ}
י/ב לפרקים (תשסב) עמ' רצח
י/ב לקוטי הגרי"ז ח"ב עמ' א
י/ב לקוטי סופר ח"א דף פא ע"ג, ח"ב דף יז ע"ד
י/ב לקוטי שיחות ח"כ עמ' 75 הערה 33
י/ב לקח טוב (תשפא) כלל טו אות כט {בן נח אין מצווה על קידוש השם - בבני נח רציחה חמורה מעריות לגבי יהרג ואל יעבור}
י/ב מאור החיים - הקדמה עמ' כט
י/ב מועדים וזמנים ח"ח סי' קלז
י/ב מוריה גל' קפא עמ' מז, גל' רלג עמ' נו {קטן}
י/ב מזכרת למשה עמ' כ {מל"מ}
י/ב מזכרת עמ' 425 {לא מצווה על קה"ש}
י/ב מחשבות חרוץ פי"ז עמ' 136
י/ב מטרה המקדשת את האמצעים עמ' 71
י/ב מי יהודה או"ח סי' מא
י/ב מנוחת משה דף קכא ע"א
י/ב מנחת אליהו (קוליץ) ח"ג עמ' קכז {מל"מ}
י/ב מנחת אלימלך עמ' לב, רסה
י/ב מנחת חינוך ח"א עמ' קלב, קפ, קפז, קצד, שכג, ח"ב עמ' קפד, רא, רה, תיח, תכ, תכא {מל"מ}, תכז {מל"מ}, תכח
י/ב מנחת חינוך מצוה רצו (דף קז ע"ד)
י/ב מנחת יואל עמ' קכו, רפט {קידוש השם}
י/ב מנחת יצחק (וייס) עה"ת ח"א עמ' מח {אינו מצווה על קה"ש}
י/ב מנחת משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' פט, קג, קפא
י/ב מנחת עני (תקמז) דף ז ע"ד {קטן}
י/ב מנחת שלמה (אוירבך) ח"א עמ' קפז
י/ב מעין גנים (מזרחי) דף סז ע"א {אפילו ע"ז}
י/ב מקדם לביתאל עמ' 246
י/ב מקור חסד עמ' קצט
י/ב מקראי קדש (תשנג) עמ' קכ, רעג
י/ב מרגליות הים סנהדרין עה ע"א אות ב {כ"מ}, קיב ע"א אות ט {קטן}
י/ב מרומי גלים עמ' ריא
י/ב משא יד ח"א עמ' ד, ו-ז, ט {אינו מצווה בקידוש השם}
י/ב משב יעקב ח"א עמ' ה
י/ב משיב נפש (גרוס) ח"א עמ' רמ-רמד
י/ב משך חכמה ויקרא פי"ח פס' ה
י/ב משנה הלכות ח"ג סי' צו, ח"ט סי' קנו, שלא, שצב, ח"י סי' רמז, מהדו"ת ח"ד עמ' כב
י/ב משנה הלכות ח"י סי' רמז {קטן}
י/ב משנת אברהם (פרייס, תשד) ח"א דף לט ע"ג {אין עונשים חרש וקטן}
י/ב משנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' כה
י/ב משנת המדינה עמ' 71
י/ב משנת יעקב הפלאה עמ' קעג
י/ב משנת פקוח נפש סי' יט אות ב
י/ב משנת ר' אהרן כתובות עמ' קכה
י/ב משנת רבנו יוסף עמ' 59
י/ב משפטים לישראל עמ' קסא, רכג, רל-רלא, רפב
י/ב נוה שלום (איזרלסון) עמ' 69
י/ב נועם ח"י עמ' קלז
י/ב נועם שיח ח"א עמ' רמ
י/ב נחלת בנימין עמ' טז
י/ב נחלת שמעון (קרסנר) מלכים ב ח"א סי' ט אות ד, יא
י/ב נחלת שמעון (קרסנר) שופטים ח"ב סי' מה אות ח
י/ב נר מצוה (ואלק) שרשים דף א ע"ד, מצוות דף ע ע"ג {קטן פטור}
י/ב נשמת אברהם ח"ג עמ' קפב, ח"ד עמ' לט-מ, צא
י/ב נתן פריו ב"מ עמ' שנז
י/ב נתן פריו ביצה עמ' מט
י/ב נתן פריו סוגיות ח"א עמ' יג
י/ב ס' העיקרים (איגר) ח"א עמ' ד
י/ב ס' השבי"ט עמ' ו
י/ב סהמ"צ לרמב"ם (הליר) עמ' לח
י/ב סהמ"צ לרס"ג ח"ג דף רנח בהגהה
י/ב עטרת ישועה (תשלו) עמ' מח
י/ב עטרת מרדכי (שפלטר, תשעב) אות כז
י/ב עיונים (פאור) עמ' 161
י/ב עיונים במשה"ע ובהלכה עמ' 85, 113, 119, 123-125
י/ב עין חיים ח"א עמ' קצח
י/ב עין חיים ח"ב עמ' יד
י/ב עין חנוך עמ' רפג
י/ב עיקרים במשפט הפלילי העברי פרק 2 הע' 17, 34, 130, 175, 177, פרק 5 הע' 64, 69
י/ב עליות משה (תשנב) ח"א עמ' ד
י/ב עליות משה (תשעו) ח"א עמ' ה
י/ב עמוד הימיני (ישראלי, תשכו) עמ' קט, קעד, שט
י/ב ענבי פתחיה עמ' 250-251, 257, 263
י/ב עץ הדעת טוב (תשסח) עמ' ריב {חשו"ק}
י/ב עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' לא, ס, קז, קלח-קלט, רב
י/ב עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קז {פטור מקידוש השם}
י/ב עץ החיים (קלוגר) עמ' רעג
י/ב ערבי נחל (תשנא) ח"ב עמ' מא, נ
י/ב ערבי נחל (תשסד) עמ' תעח, תפז
י/ב פרי אברהם פסחים סי' ט אות ג, סי' עה אות ד
י/ב פרי השדה (דייטש) ח"ב סי' ס אות ה, סי' קג אות ד
י/ב פרי עץ החיים (שטינברג, תשסד) עמ' ו-ז
י/ב פרשת דרכים (תשנב) עמ' כה
י/ב פתחי שערים דף ח ע"ב
י/ב ציון לנפש חנה חיה עמ' כט-ל
י/ב צמח מנחם דף לז ע"ב {שוטה}
י/ב צפנת פענח בראשית עמ' 59, צט
י/ב קהלות יעקב חולין כא ג
י/ב קובץ המועדים חנוכה-פורים עמ' שסא
י/ב קובץ המועדים פסח-שבועות ח"א עמ' תפה
י/ב קול מבשר (ראטה) ח"א עמ' רכח
י/ב קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' קכו, שפה
י/ב קונטרסי שעורים כתובות קונ' ב אות ט עמ' 134, קונ' ג אות י עמ' 180, קונ' ח אות כד עמ' 354, אות כז עמ' 366
י/ב קנין תורה בשמעתתא שמות עמ' ג {מל"מ}
י/ב קרן הצבי מצוה ה אות א, מצוה לב אות ה, מצוה מ אות ו-ז, מצוה ס אות א, מצוה ע אות ג
י/ב קרן פני משה ח"א עמ' מז
י/ב רנת יצחק דברי הימים עמ' כג {אנוס}
י/ב רנת יצחק יחזקאל-תרי עשר עמ' רעז
י/ב רנת יצחק עה"ת ח"א עמ' רסט
י/ב רשימות שעורים (קלמנסון) פסחים סי' לה
י/ב שבות יעקב (אבולפיה) עמ' לח, פח
י/ב שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' תקה
י/ב שו"ת השבי"ט ח"א עמ' פה
י/ב שו"ת רא"מ פינגרהוט עמ' קכג {כ"מ}
י/ב שואל ומשיב ח"ז עמ' קלו
י/ב שיח ערב סנהדרין עמ' קלב-קלה
י/ב שלטון החוק בישראל עמ' 29, 52
י/ב שם משמעון (פירסט) ח"ב עמ' עב
י/ב שמחת תורה שביעית-ביכורים עמ' נו {רדב"ז}
י/ב שעורי הגרב"ד סנהדרין ח"א עמ' תפא
י/ב שעורי הגרב"ד סנהדרין ח"ב עמ' קסא
י/ב שער המלך - מעשה חושב ח"ב עמ' מא
י/ב שערי חיים (שמולביץ) כתובות עמ' קט {קטן}
י/ב שערי טהר ח"ה שער ב סי' לד אות ב, ח"ו סי' יז אות ב, ח"ח סי' קיא אות ד, סי' קכג-קכד
י/ב שערי טהר ח"ו סי' יז אות ב דף מג ע"א {קטן}
י/ב שערי קדוש ה' עמ' רמט-רנ {בן נח שאנסו אנס}
י/ב שרידים גל' יד עמ' ו, ח, יא {גר קטן - מטבילים ע"ד ב"ד}
י/ב תורה שלמה חי"ח עמ' 196
י/ב תורת בן נח
י/ב תורת המלך (שפירא) ח"א עמ' פט, קב, קו
י/ב תורת יחיאל (שלזינגר) בראשית עמ' שסא
י/ב תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' תרסב, תרסח
י/ב תחומין ח"ב עמ' 197, 201, 202, ח"ז עמ' 241, חי"ח עמ' 218, חי"ט עמ' 152 הערה 9
י/ב תחומין חכ"א עמ' 149
י/ב תיבת גומא (ורשנר) עמ' קי
י/ב תיבת גומא (זכרון אהרן) ח"א עמ' ל, ריא, ריג-ריד
י/ב תיבת גומא (תשסז) עמ' צ {אנס}
י/ב תנובת ציון דף טו ע"ד {מל"מ}
י/ב תפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' קעט {אינו מצווה על קה"ש}
י/ב תשובות יהודה דף ע ע"ד {אשה חייבת}, עא ע"א {לא מצווה על קה"ש}
י/ב תשובות רי"ח זוננפלד עמ' רלב
י/ג אבי עזרי ח"א
י/ג אבן האזל (השמטות, דף פד ע"ב)
י/ג אבן ישראל (פישר) ח"ד עמ' ריז
י/ג אהבת קדומים עמ' קו
י/ג אהל שרה לאה עמ' תה, תז
י/ג אהלי יהודה (הכהן) דף סג ע"א
י/ג אהלי שם (פרץ) כתובות סי' נ
י/ג אור עולם (שניאורסון) עמ' 839, 842
י/ג אור שמח
י/ג אחר האסף עמ' תצד
י/ג אמונת עתיך גל' 118 עמ' 119
י/ג אמת ליעקב נשים עמ' יא-יב, סד {הגדיל יכול למחות}, פה {קנס במפתה, מקבל כתובה כשיגדיל}, צג {אלא בדיני ישראל}
י/ג אנצי"ת ע' אין חבין הע' 50, ע' גיורת הע' 61, 80, ע' גר הע' 545, 548, 549, ע' גר תושב הע' 202, ע' גרות הע' 360, 362-364
י/ג אפיקי מגינים כתובות סי' יד
י/ג באר אלחנן עמ' נב
י/ג באר לחי ראי
י/ג בדי הארון (הכהן) עמ' 298 {מחאה}
י/ג בים דרך עמ' פה
י/ג בינת זקנים - שער בינה בהלכה סי' יח
י/ג בית אבי ח"ג סי' קיג
י/ג בית יחזקאל (סרנה) גליונות
י/ג בכורי חיים ח"ד עמ' צט
י/ג בלכתך בדרך אדר תשנה עמ' 102 {אבי עזרי}
י/ג בנין ציון (עטלינגר) ח"א סי' צא
י/ג ברור הלכה כתובות יא ע"א ציון ב, ו
י/ג ברור הלכה כתובות מ ע"א ציון ב פסקה ב {קטנה שנתפתתה}
י/ג ברור הלכה ע"ז סד ע"ב ציון ה פסקה ג
י/ג ברכה למנחם עמ' 167-168
י/ג ברכת מרדכי כתובות עמ' קסא
י/ג גרים וגרות עמ' מה-מו {גר קטן}
י/ג דברות אליהו ח"ד עמ' כז-כח {הזכות למחות}
י/ג דברות משה קדושין סי' יז ענף א
י/ג דברי חפץ עמ' קטז
י/ג דגל ראובן ח"ג סי' יב
י/ג דור דורים עמ' תסא
י/ג דעת כהן עמ' רסט, תמה
י/ג האיר ממזרח כתובות סי' ז אות ג {נראה שכפל דבריו}, סי' י אות יג {ואם היה קטן כשהטבילו אותו ב"ד יכול למחות בשעה שיגדיל וכו' הטעם שלא כתב ד"ז בדיני גירות (הל' איסו"ב פי"ג הל' ז) כשכתב דין גר קטן; כשהטבילו אותו ב"ד - אם כוונתו לכלול בזה גם גר קטן שנתגייר עם אביו}
י/ג הגיור עמ' 33, 55, 63, 155
י/ג התעוררות תשובה (תשנב) ח"ד עמ' קמט
י/ג ויען אליהו (שושן) עמ' קמד
י/ג זכרון יהודה (גרינואלד) עמ' קמג {יכול למחות כשיגדיל}
י/ג חגוי הסלע (טאובה) הל' מלכים עמ' 423-426
י/ג חי' הגאון אדר"ת עמ' עז {הגדיל יכול למחות}
י/ג חי' הגרי"ז דף פב ע"ד
י/ג חי' חתם סופר
י/ג חי' מהר"ם שיק סנהדרין עמ' קכד
י/ג חי' ר' יהודה זרחיה עמ' קעט {חזרה מגרות}
י/ג חי' ר' עזריאל נשים ח"ב עמ' יב
י/ג חמדת ישראל ח"א דף ס ע"ב, קא ע"ג, קג ע"ב-ע"ג, קד ע"א-ע"ב, מפתחות והוספות דף יט ע"א {קטן}
י/ג חנא וחסדא ח"א דף קעא ע"א
י/ג חק לישראל נזיקין עמ' 21
י/ג חקרי הלכה (ויין) עמ' 19
י/ג חקרי זמנים ח"ד עמ' שה
י/ג טל חיים (טל) הלכות פסח עמ' שי
י/ג יד דוד (קרלין) ח"א דף קנה
י/ג יד מלך (מן) הל' חובל פ"ג ה"ד אות א
י/ג יד פשוטה אהבה עמ' תתתכג
י/ג יד פשוטה מדע עמ' תשפט
י/ג ידבר שלום ח"א עמ' קעה
י/ג יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' רו
י/ג יחל ישראל (תשנב) עמ' קסט
י/ג ילקוט יהודה (גינזבורג) בראשית עמ' 49-50
י/ג יקהת עמים עמ' קכא-קכח
י/ג ישא מדברותיך כתובות פ"א עמ' ריב, רצ {למחות כשיגדיל}
י/ג ישב מצרף - וכתורה הזאת דף טז ע"ב {מטבילים אותו ע"י ב"ד}
י/ג ישב מצרף דף ט ע"א {יכול למחות}, י ע"א {גיורת קטנה - אין לה כתובה}
י/ג כפי אהרן (זס') תליתאה עמ' רפג-רפד
י/ג לב שמח דף לו ע"ב
י/ג לבושי מרדכי אהע"ז עמ' עד-עה
י/ג להורות נתן דברים עמ' קיא
י/ג לקוטי סופר ח"א דף כב ע"ג, ח"ב דף י ע"ד
י/ג לקוטי שיחות חי"ח עמ' 69
י/ג לקוטי שעורים (שטיין) יבמות-כתובות עמ' קכו
י/ג מאור למלך כתובות עמ' סב, סג {אבי עזרי}, סח {אבי עזרי}, ע
י/ג מאור למלך קדושין עמ' קע {אבי עזרי}
י/ג מועדים וזמנים ח"ד סי' שטז, ח"ז סי' רכו, ח"ח סי' שטז
י/ג מחנה חיים ח"א סי' פט דף קמד ע"א, ח"ז עמ' עד {יהיה כישראל לכל דבר או ייהרג}
י/ג מחנה יוסף ח"ג עמ' סד
י/ג מלאכת שמואל עמ' ט-יג, יז, כב-כה, ל
י/ג מנחה חדשה (פאפרש) ח"ב דף קעב ע"ג-ע"ד
י/ג מנחת אברהם (שפירא) ח"ב עמ' קעט, קפא
י/ג מנחת אהרן (רוט, תשסא) עמ' קמ
י/ג מנחת חינוך ח"א עמ' ג, יג, רצט, שב, ח"ג עמ' שיז
י/ג מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' קסב
י/ג מצודת דוד (שפרבר) עמ' תיא-תיב {משעה שיגדיל}
י/ג מרגליות הים סנהדרין עו ע"ב אות ד {ויהיה גר תושב}
י/ג מריש בבירה ח"א עמ' לד {יהי כישראל או יהרג}
י/ג מרכבת המלך עמ' רצה {אבי עזרי}, שא
י/ג משא בני קהת
י/ג משאת המלך ח"ד סי' תקמח {ייהרג, קבלת ז' מצוות}
י/ג משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' רנג
י/ג משך חכמה שמות פי"ט פס' יז
י/ג משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"א עמ' תקצז
י/ג משכנות הרועים כתובות ח"ג סי' תרח
י/ג משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' רעד, תקנא
י/ג משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' ד {גר שחוזר בו}
י/ג משנת המדינה עמ' 199
י/ג משנת חיים במדבר עמ' רסח
י/ג משנת יעקב מדע עמ' צז
י/ג משנת יעקב נשים ח"ב עמ' רפח, קדושה עמ' פב, צח-קג
י/ג משפט המלוכה (נספחות)
י/ג משפט המלחמה עמ' קמו {יכול למחות}
י/ג משפטי שאול - פסקי דין עמ' רמו
י/ג נועם ח"ד עמ' רעב
י/ג נחלת יצחק כתובות סי' ו
י/ג נחלת שמעון (קרסנר) רות סי' ד אות ד, יא
י/ג ניר לדוד
י/ג נר יצחק (ארדיט) עמ' יג
י/ג נשמת אברהם ח"ה עמ' קכג
י/ג ס' העיקרים (איגר) ח"ב עמ' קלג
י/ג עיקרים במשפט הפלילי העברי פרק 3 הע' 42, 55 {או"ש}
י/ג פד"ר ח"י עמ' 202, חט"ז עמ' 197
י/ג פרח מטה אהרן (סול') אהבה עמ' 107
י/ג פרחי כהונה (הכהן) יו"ד סי' לז דף מד ע"ד
י/ג פרי שמואל מכות עמ' פג
י/ג פתח דבריך עמ' קטו
י/ג קונטרסי שעורים כתובות קונ' ח אות ב, יא, כד-כה, עמ' 292, 354
י/ג קרן הצבי מצוה קז אות א, מצוה קח אות א
י/ג רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' תקטו
י/ג שו"ת רא"מ פינגרהוט עמ' קכד-קכה {קטן יכול למחות}
י/ג שומר מצוה עמ' רי-ריא
י/ג שיח ערב סנהדרין עמ' רכה {מילת גר}
י/ג שירת דוד כתובות עמ' סח, עז, רלח
י/ג שכר שכיר סוגיות ח"א סי' כג אות יא, סי' כד אות ב {למחות כשיגדיל}
י/ג שכר שכיר סוגיות ח"ב סי' מח אות ב
י/ג שם דרך כתובות עמ' קט-קי, קטז
י/ג שערי חיים (שמולביץ) כתובות עמ' רעז {יכול למחול}
י/ג שערי טהר ח"ח סי' קכ אות א, סי' קכב אות א
י/ג שערי ישר (מהד' אסייג) שער ו-ז עמ' 294
י/ג שפתי דעת ח"א עמ' רנ
י/ג שרידי אש ח"ב סי' קט, עמ' תקמו
י/ג שרשי הים, שורש זכיית קטן, דף קסג-קסד
י/ג תהלה לדוד (מן) יו"ד סי' לא ס"ק ט-י
י/ג תורת בן נח
י/ג תורת האוהל (תשנג) עמ' רכח {אין שומעין לו}
י/ג תחומין ח"ב עמ' 197, 203, 208, חי"ב עמ' 88
י/ג תפארת ציון (ריבקין) סי' טז אות כו
י/ג תשובות יהודה דף נו ע"א {גר מדאורייתא}
י/ד אהל שרה לאה עמ' תמח, תנ
י/ד אולם המשפט סי' תו סעיף ב
י/ד אנצי"ת ע' אשתני הע' 20, 22, 24, 28, ע' גר הע' 284, 289, 291, 293-295, ע' גר תושב הע' 201 {כ"מ}
י/ד אשר למלך הל' איסו"ב פי"ז ה"ה
י/ד בית שערים יו"ד סי' שסא
י/ד בן אשר סי' מג הערה ב {רדב"ז}
י/ד ברוך השם סי' טו
י/ד ברור הלכה סנהדרין עא ע"ב ציון ב
י/ד ברכת מרדכי יבמות עמ' שעח
י/ד גופי הלכות (תשסו) עמ' שפח
י/ד דברי אברהם (שדמי) ח"ג עמ' יט
י/ד דולה ומשקה תשרי ח"ב עמ' נה
י/ד דינא דחיי ח"א דף קיז ע"א
י/ד דעת כהן עמ' רסח
י/ד דרושים ואגדות חת"ס מכ"י עמ' ריא
י/ד התעוררות תשובה (תשנב) ח"ד עמ' רסא
י/ד חגוי הסלע (טאובה) הל' מלכים עמ' 427-429
י/ד חוות יאיר (תשנז) עמ' רלא
י/ד חוקת עולם עמ' 282 {כ"מ - אם נשתנה דינו}, 380-381
י/ד חי' הריצ"ד
י/ד חי' רעק"א (פרדס)
י/ד חמדת ישראל ח"א דף פז ע"ג, קג ע"א, קד ע"ד, קה ע"א וע"ג
י/ד יחוה דעת ח"ה עמ' קנה
י/ד ילקוט יהודה (גינזבורג) בראשית עמ' 50
י/ד יקהת עמים עמ' קכח-קלג
י/ד כללי המצוות (תאומים) עמ' קסח
י/ד כתבי העלוי מראקוב עמ' קנו-קנז
י/ד לבוש מרדכי נשים (תשעה) כתובות סי' א אות ג
י/ד לכתך אחרי במדבר עמ' 196 {הגהמ"י}
י/ד לקוטי סופר ח"ב דף יז ע"א
י/ד מאור למלך סנהדרין-מכות עמ' עא, עג
י/ד מגן צבי עמ' שכח
י/ד מועדים וזמנים ח"ב סי' קסד
י/ד מוריה גל' קפה עמ' קב-קג, קה
י/ד מוריה שנה ח גל' ח עמ' כח
י/ד מנחת חינוך ח"א עמ' ד, קלב, קפז, קצג, קצו, שיד, ח"ב עמ' רה
י/ד מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' שלד {גופי הלכות לשונות הרמב"ם}
י/ד מסורה חי"ב עמ' סד
י/ד מעיל שמואל (פלורנטין)
י/ד מעיני המים
י/ד מקראי קדש (תפט) דף קלח ע"ב
י/ד מקראי קדש (תשנג) עמ' שנד
י/ד מרגליות הים סנהדרין כ ע"ב אות יג {נשתנה דינו}
י/ד מרכבת המשנה מהדו"ב
י/ד משך חכמה שמות פכ"ב פס' יז
י/ד משנה הלכות כתובות דף מז ע"ד
י/ד משנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' קו
י/ד משנת אליעזר (רבינ') עמ' קלד
י/ד משנת ר' אהרן כתובות עמ' נח
י/ד משנת ראשונים (הירשפלד) עמ' ל
י/ד נחלת יעקב (זיסברג) עמ' 5
י/ד נר דוד ח"א עמ' רלח
י/ד עץ החיים (אבולפיה, תפט) לשונות דף ב ע"ב
י/ד עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קפט
י/ד עץ חיים (אבלסון) עמ' תנג
י/ד פנת יקרת (תשנד) סי' קסב אות ג
י/ד פנת יקרת (תשעא) עמ' תשז
י/ד קונטרסי שעורים כתובות קונ' ג אות י עמ' 178, קונ' ח אות כד עמ' 354
י/ד קרבן אשה
י/ד קרן אורה הוריות יא ד"ה והרמב"ם
י/ד קרן הצבי מצוה פא אות א, טז
י/ד שיח דוד (תשסד) עמ' ל {התגייר}
י/ד שיח דוד (תשסח) עמ' לה
י/ד שיחת דקלים (קאפח) עמ' 86
י/ד שכר שכיר סוגיות ח"ב סי' מז אות ג
י/ד שם דרך סנהדרין עמ' קנז
י/ד שם משמעון (פירסט) ח"ב עמ' עט
י/ד שעורי הגרב"ד סנהדרין ח"ב עמ' עד, עו
י/ד תורת בן נח
י/ד תורת יחיאל (וילנסקי) עמ' קמז
י/ד תורת ראובן עמ' 57
י/ד תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' תנו
י/ה אוהב מישרים - כלילת יופי עמ' יד
י/ה אנצי"ת ע' בן נח הע' 436
י/ה בית ישי (חידושים, תשסד) עמ' תי
י/ה בית שערים יו"ד סי' רלו
י/ה ברכת רחל עמ' יט
י/ה דבר מאיר (ראק) סי' יט
י/ה המאיר לארץ [מאיר נתיבים סי' פה] {מל"מ}
י/ה חמדת ישראל ח"א דף קה ע"ד
י/ה חקרי זמנים ח"ב עמ' תרח-תרט
י/ה חקרי לב (המאור) מהדו"ב ח"א עמ' קסא
י/ה ילקוט יהודה (גינזבורג) בראשית עמ' 50
י/ה מבשר טוב - ימי הרחמים עמ' רסז
י/ה נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"א עמ' רעב
י/ה נר מצוה (ואלק) שרשים דף א ע"ד {מל"מ}
י/ה עינות מים דף קב ע"ד {מל"מ}
י/ה עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 145
י/ה פני אברהם (שפירא) עמ' עו, עח
י/ה פני האדמה דף פו ע"ב {איסור ביאת מצרים}
י/ה קונטרסי שעורים כתובות קונ' ח אות כד עמ' 354
י/ה שמועת חיים יומא ח"ב עמ' תק
י/ה תורה שלמה אסתר עמ' שצח
י/ה תחומין חי"א עמ' 405
י/ה תפארת צבי (תשס) ח"א עמ' קי {לח"מ}
י/ו אגרות הגרי"ד עמ' רעב-רעה {המכה חייב מיתה - האם חייב מיתה בידי שמים, משה הרג את המצרי בשם המפורש כי חייב מיתה ביד שמים, הריגה בשם המפורש - שהיא נחשבת גרם מיתה או פחות מזה}
י/ו אדמת קדש ח"ב דף כד ע"ג {כ"מ - הרבעה והרכבה}
י/ו אהל תורה (קראקא) קונ' א (טבת תרפ"ח) עמ' קמא {מיתה בידי שמים}
י/ו אהלי יצחק (בונאן) סנהדרין נח ע"ב {אינו נהרג}
י/ו אור הרעיון עמ' רעד {גוי שהכה ישראל}
י/ו אור ישראל (מאנסי) גל' טו עמ' יד
י/ו אזנים לתורה שמות פ"ב פסוק יב {הכאה - מיתה בידי שמים}
י/ו אלומות יוסף (תשנ) עמ' נז-נט {הריגת משה את המצרי - בשם המפורש או בידים, כ"מ - אסמכתא, שיטת הר"ן בסנהדרין}
י/ו אמונת עתיך גל' 127 עמ' 52 {כלאים}
י/ו אמרי יושר חולין ס ע"א עמ' לד {הרכבה}
י/ו אנצי"ת ע' בן נח הע' 299, 300, 314-316, 421
י/ו ארץ חמדה (ישראלי) כלאים עמ' קעז, רכב, רסד, רסז
י/ו באר הגולה (הרטמן) באר ב הערה 654 {כלאים}
י/ו באר יוסף ח"ב עמ' י-יג {משה הרג את המצרי בשם המפורש, נמלך במלאכים, המצרי היה רודף, חיוב המצרי מפני שבא על אשת ישראל, ראה שלא יצא ממנו מי שיתגייר}
י/ו באר מים חיים (טשרנוביץ, תשנט) ח"ב עמ' תקצו
י/ו בינה בספרים עמ' קנד {כ"מ - בידי שמים}
י/ו בית אפרים או"ח (תרמד) דף צב ע"ד {כלאים}
י/ו בית המדרש {לרמב"ן נהרג}
י/ו בית זבול ח"ב סי' יא אות ד {הרכבת אילן}
י/ו בית יעקב (טבשונסקי) סי' תכד סעיף א
י/ו בית לוי (גולדברג) דף עא ע"א {הרכבת אילן}
י/ו בית שערים יו"ד סי' שעט {הרכבת אילן}
י/ו בכורי אברהם דף יא ע"ב-ע"ד {הרכבת אילן}
י/ו בני בנים ח"ג עמ' קצ {כל שהוא}
י/ו בנין שאול עמ' קנז {משה הרג את המצרי בתור תיקון העולם ולכן בדק אם יצא ממנו מי שיתגייר}
י/ו בנין שלמה (מז) דף סו ע"א {כלאים}, עג ע"ג {מכה - אינו נהרג}
י/ו ברור הלכה חולין ס ע"א ציון א פרק ב
י/ו ברור הלכה סנהדרין נו ע"ב ציון א, נח ע"ב ציון ז
י/ו ברכי יוסף יו"ד סי' רצה אות א {הרכבה}
י/ו ברכת אבות (רקובסקי) סי' סא ענף ג
י/ו בתי כהונה (תצו) בית ועד סי' ח דף פ ע"א-ע"ב {הרכבת אילן}
י/ו בתי כהונה (תשסה) עמ' קעג
י/ו גבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' ד {לח"מ - נהרג רק על ז' מצוות}
י/ו גופי הלכות (תשסו) עמ' שצב
י/ו גור אריה (צרמון) סנהדרין נח ע"ב {מדוע אין לומר שמשה הרג את המצרי כי בא על אשת ישראל, מדוע לא נמנה בין ז' מצוות, לרמבם הדרשה מלמדת שחייב מיתה בדיני שמים}
י/ו גור אריה יהודה (תשעח) עמ' רנד
י/ו גור אריה שמות פ' ב הע' 64 {לא נהרג - לכן משה בדק אם יצא מהמצרי מי שיתגייר}, ויקרא פ' כה הע' 237 {איסור לגוי להכות ישראל}
י/ו גינת ורדים (תאומים) עמ' קפז {כלאים}
י/ו גליונות אבני נזר {המכה אינו נהרג - ראיה ממה שבן נח נהרג על הריגת עובר, כ"מ בשם ר' אליעזר}
י/ו דבר יהושע (שו"ת) ח"ג יו"ד סי' כד אות ל {אם חבל בבן נוח לא נהרג כי אין אזהרה על חבלה, משה הרג את המצרי כי מותר להרוג מי שחייב מיתה בידי שמים}
י/ו דברות אליהו ח"ב עמ' קב-קג {הרכבת אילן}
י/ו דברות משה ב"מ ח"ב סי' מט ענף ב עמ' צא {לא נהרג אף שציער ישראל}
י/ו דברות משה סנהדרין עמ' תלג {אינו נהרג}
י/ו דברי חן (נתנזון) דף ס ע"ג {לא נהרג}
י/ו דברי טובה (טאוב) שופטים פ"ט עמ' תריג
י/ו דברי יואל - שו"ת עמ' שיב {הרבעה}, שיח {הרכבת אילן, רדב"ז- השמיט סירוס}
י/ו דברי יוסף (אירגס) סי' כד דף מד ע"ב {אסורים בהרבעת בהמה והרכבת אילן}
י/ו דברי סופר עמ' קל {נהרג רק על ז' מצוות}
י/ו דברי שאול שמות עמ' יג {משה הרג את המצרי בשם המפורש כי היה חייב מיתה בידי שמים, ולכן בדק אם יצא ממנו מי שיתגייר}
י/ו דברי תלמוד ח"ב עמ' קסב {כלאים, מכה - מדוע אינו נהרג מדין גזל}
י/ו דרושי הצל"ח דרוש מז לפרשת מקץ (עמ' תפא, דף ס ע"ב במהד' ורשה)
י/ו דרכי דוד (קסל) פאה עמ' תשסד
י/ו דרשות מהר"ם חביב עמ' יח {הרבעת בהמה}
י/ו הדרת מלך (חב"ד) ח"ד עמ' רמח, רנ {הרכבת אילן}
י/ו היכל מלך {אינו נהרג - מדוע משה הרג את המצרי}
י/ו העלם דבר סי' כט {השמיט כישוף}, ל-לא {כלאים}
י/ו הר"מ במז"ל - קובץ עמ' קצב {"מפי הקבלה" - לא נ"ך}
י/ו הרמב"ם והלכותיו
י/ו הרמב"ם ומכדרשב"י עמ' רא {כלשהוא}
י/ו התורה והמדינה חי"א עמ' רי {כלאים}
י/ו התעוררות תשובה (תשנב) ח"א עמ' עט
י/ו ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' קפד, תד
י/ו ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"ה עמ' סז
י/ו וזאת ליעקב (בורנשטיין) שמות פ"ב עמ' נב
י/ו ולאשר אמר (תשעד) ויקרא-דברים עמ' תריד
י/ו ושב הכהן (תשמח) סי' לו עמ' רי {כלאים}
י/ו זבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' סז {משה הרג את המצרי בשם המפורש - מיתה בידי שמים}
י/ו זכרון שלמה (קליין) עמ' קצג {הרבעת כלאים}
י/ו חבל נחלתו חלק ז סי' נט עמ' 303
י/ו חגוי הסלע (טאובה) הל' מלכים עמ' 430-434
י/ו חדושים ובאורים (גרי') סנהדרין סי' ט לדף נח ע"ב {בהכאה לא נהרג - טעם שאינו כלול בגזל}
י/ו חדשים גם ישנים עמ' 105
י/ו חזו"א כלאים סי' א ס"ק א (אהע"ז סי' קמח לדף לט ע"א ס"ק א, יו"ד סי' קנ ס"ק ח), וס"ק טו {כלאים}
י/ו חזו"א על הרמב"ם
י/ו חזון יחזקאל כלאים פ"ב הט"ו
י/ו חי' חתם סופר
י/ו חי' מהר"ם שיק זרעים עמ' קסט {הרכבת אילן}
י/ו חי' ר' חנוך הענאך עמ' קז {נקט גוי ולא בן נוח}
י/ו חיי נפש ח"ו עמ' לח, רח {לא נהרג כי גוי נקרא אדם ומשה הרג את המצרי כי סבר שגוי לא נקרא אדם}
י/ו חכמה ודעת (שטרנבוך) שמות פ"ב עמ' טז-יח
י/ו חכמת גרשון עמ' תעא {גוי אינו מצווה על סירוס}
י/ו חלקו של יוסף (זוסמנוביץ) סי' יג דף מח ע"ד, נ ע"ב-ע"ג {אין נהרג}
י/ו חמדת ישראל ח"א דף צט ע"ב {דעת הרמב"ן בחובל}, קו ע"ג {כלאים}, קז ע"א {הכאה}
י/ו חסדי דוד ח"ה עמ' תתקד-תתקה {כלאים}
י/ו חקל יצחק עה"ת עמ' רכד {אינו נהרג - ראיה מהמדרש שמשה נמלך במלאכים לפני הריגת המצרי}
י/ו חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' צה {ראיה שאינו נהרג ממה שבדק משה אם יצא ממנו מי שיתגייר, מנין שלא הרג את המצרי מפני שבא על אשת ישראל}
י/ו טל חיים (טל) ח"ג עמ' תיד
י/ו טל חיים (סגל) עמ' צד-צה {לא נהרג, שיטת הרמב"ן שחובל חייב מיתה משום דינים, הדין אם הישראל נתן לו רשות להכותו}
י/ו יבין שמועה (לעוו) עמ' רמח
י/ו יד מלך (מן) הל' ממרים פ"ה ה"ה ס"ק ג {כ"מ - ראיה ממכות}, ח {אפילו חבל בו}, יב {כ"מ - ראיה ממכות}
י/ו יהדות בין דת למוסר עמ' 188-189
י/ו יחוה דעת ח"ב עמ' רסו {הרכבת אילן}
י/ו ילקוט יהודה (גינזבורג) בראשית עמ' 50-51
י/ו ימין יעקב שמות פ"ב עמ' קנו-קס
י/ו ימין משה {פסק שאינו נהרג כדעה במדרש שהרגו בשם המפורש דהיינו מיתה בדי שמים}
י/ו יסודות בדיני ממונות בתלמוד (אלבק) עמ' 98
י/ו יעלת חן (דיין) שמות פ"ב עמ' קב {הכאה}
י/ו יצחק ירנן [תועפות ראם דף ד ע"ג]
י/ו יקהת עמים עמ' קלג-קלה {כלאים}, קלו-קלח {משה הרג את המצרי מדין רודף, מדרשת "כאילו סוטר לועו של הקב"ה" לומדים שחייב מיתה בידי שמים, הרגו בשם המפורש}
י/ו יקרא דאורייתא על ההגדה (תשסט) עמ' רנט {הכאה}
י/ו ישראל סבא גל' פג (תמוז תשלב) עמ' רמב {משה הרג את המצרי כי סבר שגוי לא נקרא אדם ורמב"ם פסק שנקרא אדם}
י/ו ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' ריז {כ"מ - אסמכתא}
י/ו כבוד מלכים (לייטר) {כלאים, השמיט סירוס}
י/ו כל ספרי מהר"ץ חיות - תורת נביאים פרק י עמ' סב {כלאים}
י/ו כללי המצוות (תאומים) עמ' קעב
י/ו כפי אהרן (זס') תנינא עמ' מ-מא, מג {כיון שחייב רק בדיני שמים משה הרג אותו רק כשנודע לו שלא יצא ממנו מי שיתגייר, מש"כ כ"מ שזה אסמכתא - האם לשון הרמב"ם "שנאמר" יכול להיות אסמכתא}, נ {רדב"ז- נהרג רק על ז' מצוות}, נא {משה לא הרג את מצרי ורק הכהו ואח"כ קיללו בשם}
י/ו כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' שה, שח {הרכבת אילן}
י/ו לחם יהודה
י/ו לקוטי סופר ח"א דף פ ע"ב {ק"ו שגוי המחטיא ישראל חייב מיתה}, ח"ב דף יח ע"א {חיוב מיתה בידי שמים בהרכבה ובהכאה}
י/ו לקוטי שיחות חל"ה עמ' 47 {מל"מ - מושך ערלתו}
י/ו לקט שבלים (תשמט) עמ' פ {הרכבת אילן}
י/ו לקט שבלים (תשסד) עמ' לג
י/ו מגיד חדשות מכות ט ע"ב אות יב {הכאה בשוגג}, יד {ראיית כ"מ}, כ {הכאה - מיתה בדיני שמים}
י/ו מגן שאול (קצנ') סי' סג עמ' צה{משה הרג את המצרי רק כי ראה שלא יצא ממנו מי שיתגייר, ממה שהרגו בשם המפורש מוכח שאינו נהרג בב"ד}
י/ו מלכות יהודה וישראל עמ' 343 {הכאה - אינו נהרג}
י/ו מנחת אשר פסחים עמ' רנ
י/ו מנחת חיים (שוויד) ח"ג עמ' רלד, רלח
י/ו מנחת חינוך ח"א עמ' קלב {לא נהרג}, רנ {לרמב"ן המכה נהרג}, ח"ב עמ' רלח {כלאים}, רמג {הרכבת אילן}, ח"ג עמ' שמב {הרבעה}
י/ו מנחת חינוך מצוה רמד (דף נט ע"ג)
י/ו מנחת מרדכי (תשז), קונטרס תשובות עמ' ז-ח {הרכבה}
י/ו מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' קצח, תקמה {כ"מ}, ח"ב עמ' מד, נג {כ"מ}, עט, ח"ג עמ' תקג
י/ו מנחת עני (פראג תקמ) דף ט ע"א
י/ו מנחת עני (תקמ) דף ט ע"א {כל שהוא - פחות משו"פ}
י/ו מעדני ארץ כלאים עמ' סז, עח, ק, ריא
י/ו מעיני המים
י/ו מעשה איש דף ד ע"ב-ע"ג {הרכבה}
י/ו מעשה חושב (ביטון) שמות עמ' מז {הכאה}
י/ו מקדשי השם ח"א סי' קו עמ' רמה, ח"ב עמ' קג {הרכבה}
י/ו מרגליות הים סנהדרין כז ע"א אות יז {הכה ישראל}, נו ע"ב אות ה {כלאים}, לו {כלאים}, נח ע"ב אות יח {אינו נהרג}
י/ו מרכבת המשנה מהדו"ב {כלאים}
י/ו משבצות זהב שמואל ב עמ' שמב{המכה אינו נהרג ולכן משה בדק אם יצא מהמצרי מי שיתגייר}
י/ו משלחן גבוה שמות פ"ב עמ' לה
י/ו משנה הלכות ח"ד סי' רמה אות ה {המכה חייב מיתה - ברופא גוי המקיז דם}
י/ו משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' תקכט {אינו נהרג - פטור אף ממיתה בידי שמים}
י/ו משנת אברהם על הסמ"ג ח"ד עמ' ס, פז {מפי הקבלה שבני נח אסורין בהרבעת בהמה ובהרכבת אילן בלבד}
י/ו משנת משה סנהדרין עמ' קעג
י/ו נגינת לדוד עמ' מא-מב {השמיט כישוף}
י/ו נועם ח"ט עמ' שסח {כלאים}
י/ו נחל יצחק (תשעב) ח"א עמ' מד
י/ו נחלת בנימין (סורצקין) בראשית פכ"ו פסוק יא {הכאה - אפילו בלי חיסור ממון}
י/ו נחלת יעקב (סולניק) שמות פ"ב פסוק יב
י/ו נחמד למראה ח"א דף עד ע"ד {הרכבת אילן}
י/ו נתיבי חיים (אלעזרי) שמות עמ' מב, מד {הכאה - מיתה בידי שמים}
י/ו נתיבים במשפט העברי עמ' 32
י/ו סופר המלך {אולי משה הרג את המצרי בגלל גילוי עריות, הרגו בשם המפורש כי חייב מיתה בידי שמים, לפי תרגום יונתן המצרי הרג את הישראל ולכן משה הרגו}
י/ו עדות ביוסף (איטינגא, תשסב) עמ' קמב
י/ו עין חיים ח"ב עמ' לא-לג {הרג את המצרי כי בא על אשת ישראל, חיוב המכה מצד גזל, ראיית כ"מ ממכות}
י/ו עיקרים במשפט הפלילי העברי פרק 2 הע' 4
י/ו עלי עין עמ' קז {כלאים}
י/ו עמוד הימיני (קלינמן) עמ' קצח {המכה לא נהרג, לכן משה בדק אם יצא ממנו מי שיתגייר}
י/ו עמק הלכה (אורנשטין) סי' ה, י-יא
י/ו עץ הדר השלם עמ' כד, קעה, קפא, קפד, קפט, ריט
י/ו עץ השדה סי' ה הערה ד עמ' נו {הרכבה}
י/ו פאר יעקב ח"ב עמ' תפד-תפה {גוי שהכה}
י/ו פי' הרמ"ז על הזוהר (תשסה) במדבר עמ' עב
י/ו פירוש המכבי שמות עמ' קלג {מיתה בידי שמים - המצרי נהרג מדין רודף או כי הרג את העברי}
י/ו פני שלמה (אמריליו) דף ק ע"ג {כ"מ - ראיה ממכות, ממה שבדק אם יצא ממנו מי שיתגייר מוכח שאינו נהרג}
י/ו פרדס מרדכי עמ' רלט {המכה לא נהרג, לכן משה בדק אם יצא ממנו מי שיתגייר}
י/ו פרשת דרכים (תשנב) עמ' קיב
י/ו פרשת דרכים (תשסה) עמ' קסא
י/ו פרשת דרכים זוטא דרך א אות י דף ז ע"ב {הכאה}, ח ע"א {ראיית כ"מ ממכות}
י/ו צדקת יוסף עמ' צד {בידי שמים - לכן משה הרג את המצרי בשם המפורש}
י/ו צפנת פענח (פולנאה, תשעא) עמ' סח, רמא {גוי שהכה}
י/ו צפנת פענח (תשסו) עמ' סא, קסג {גוי שהכה}
י/ו צפנת פענח שמות עמ' ד {מה עשה משה למצרי}
י/ו קובץ הערות וביאורים (תלמידי אהלי תורה) גל' תתקנג (שנה כט גל' ט) עמ' 218 {המכה אינו נהרג}
י/ו קול מהיכל גל' ד (ניסן תשסו) עמ' תצד {נהרג רק על ז' מצוות}, תקא {הכאה, מצער ישראל}
י/ו קול צופיך עמ' רל {ראיה מהמדרש שמשה בדק אם יצא ממנו מי שיתגייר}
י/ו קונטרסי שעורים כתובות קונ' ח אות כד עמ' 354 {נקט בן נח ולא גוי}
י/ו קנין תורה בשמעתתא שמות עמ' א-ב
י/ו קרבן אליצור דף קנג ע"ב {כלאים}
י/ו קרן הצבי מצוה פט אות ד
י/ו קרן הצבי על מנחת חינוך - תשלומי המנחה עמ' כא
י/ו קשוט גל' א עמ' 3 {המכה אינו נהרג}
י/ו רנת יצחק עה"ת ח"א עמ' קכב {הכאה בלי חבלה, שיטת הרמב"ן שחובל נהרג}
י/ו רסיסי טל (עמיטל) ח"א עמ' רנו {הרכבה}
י/ו רפואה והלכה (שילת) עמ' 125
י/ו שבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' רפא
י/ו שדה יצחק עמ' קפג {אם הישראל מחל לגוי על הכאתו - איגרוף}
י/ו שולי הגליון עמ' רכד
י/ו שושנת העמקים (תאומים) עמ' קעא {מל"מ}
י/ו שיח יום (שטיין) עמ' רסד {מיתה בידי שמים}
י/ו שיח יצחק (חיות) מכות ט ע"א (ד"ה ואולי יש) {ראיית כ"מ ממכות}
י/ו שירת דוד (גולדברג) בראשית פכ"ו פסוק יא {כל שהוא}
י/ו שמחים בצאתם (חירארי) עמ' שב {מיתה בידי שמים}
י/ו שמחת תורה כלאים-מ"ש עמ' יט {הרכבה}
י/ו שנות חיים (חזן) פרשת חוקת דף קעד ע"ד {כ"מ - הראיה ממכות, ראיה ממה שבדק אם יצא ממנו זרעא מעליא}
י/ו שערי זיו ח"ב דף קכא ע"א {קושיה על הר"ן שאומר שהמכה נהרג מדין גזל}
י/ו שערי טהר ח"ה שער ב סי' כו אות ג דף רנ ע"ד {הכאה פחות משו"פ}, ח"ח סי' נ דף קמה ע"ב {חיוב בן נוח שמל עצמו או את בניו מדין חובל}, סי' קיט אות ז דף שפד ע"ב {חיוב תשלומין על ההכאה}, אות ח {חיובו אם חבל בשו"פ או פחות משו"פ}, סי' קכ אות א דף שפט ע"ד {גוי שחבל בעצמו}, שצ ע"א {הבדל בין הכאה בלי חבורה להכאה עם חבורה}, אות ד דף שצב ע"ד {לא נהרג - דעה שאם רצה יכול לדונו ולהורגו}
י/ו שערי עזרא (בצרי) עמ' תד {הלימוד מהריגת המצרי - כי ישראל לפני מתן תורה לא נחשבו בני נח}
י/ו שערי שמחה (סופר) ח"א עמ' רפא
י/ו שרגא בטהרה עמ' קסו {ראיה שחייב מיתה ולא נהרג - ממה שהוצרך פסוק לחייב ב"נ שהורג עובר אף שחובל באמו}
י/ו תורה שלמה בראשית פ"א אות תקס {כלאים}, פ"ט אות כז {סתירה ברמב"ן לגבי חיוב ב"נ בחבלה}
י/ו תורה שלמה ח"ח עמ' 80 {מדוע משה הרג את המצרי, "כל שהוא"}
י/ו תורת בן נח {כלאים, הרכבה}
י/ו תורת הג"ר אלכסנדר משה עמ' שעט {כלאים וחבלה - מצוות מדברי קבלה}
י/ו תורת המלך (שפירא) ח"א עמ' נ
י/ו תורת יחיאל (וילנסקי) עמ' קמב {לרמב"ן שחבלה היא בכלל מצוות דינים למה הוצרך פסוק מיותר למכה ישראל}, קמז {חיוב מיתה גם בלי ב"ד}
י/ו תורתך שעשועי (אלתר) שמות פ"ב (עמ' כה
י/ו תחומין ח"ה עמ' 102 {הרכבת אילן}, 115-114 {הרכבת אילן}, 367 {הרכבת אילן}, חי"ח עמ' 153 {כלאים}
י/ו תיבת גומא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' קמב
י/ו תנובת ציון דף טו ע"ב {מיתה בידי שמים בב"נ}
י/ו תפארת ראובן עמ' ז {הרבעה}, נה {ראיה שאינו נהרג}
י/ז אביר יעקב (אביגדור) דף נב ע"ב-ע"ג {מל"מ}
י/ז אביר יעקב (אביגדור) הסכמות עמ' 14 (בספרות רומיות) {מל"מ - לאו במילה}
י/ז אבני זכרון (פפר) ח"ג סי' מה אות ז
י/ז אבני נזר יו"ד סי' שו אות טז {מל"מ}, אהע"ז סי' עט אות ח {מל"מ}
י/ז אבני ציון ח"א סי' ה אות ב {מל"מ}, סי' נג אות ח {מל"מ}, ח"ב סי' לב אות ב, סי' לג {מל"מ}, ח"ג עמ' מו-מז {מל"מ}, מט
י/ז אגרות משה אהע"ז ח"ד עמ' קנח {מל"מ ד"ה וראיתי}
י/ז אהבת אברהם עמ' כ
י/ז אהל דוד (קהן) ח"ז יהושע פ"ח פסוק ג
י/ז אהלי יהודה (הכהן) דף ג ע"ב {מל"מ}
י/ז אור המאיר (קובץ) ח"א עמ' 165 {מל"מ}
י/ז אור הציצית עמ' עו {מל"מ}
י/ז אור זרוע לצדיק עמ' 98-102
י/ז אור חדש (בלומ') דף פא ע"ג {מל"מ - פרו ורבו}
י/ז אור לישרים (תשסג) עמ' לד
י/ז אור עולם (בלומנפלד) דף לו ע"ב {מל"מ - פו"ר בעבד}
י/ז אור תורה (בלומ') דף לח ע"ב {מל"מ - לה-לה מאשה}, סג ע"ג {מל"מ - האם עבד בכלל אשה}, צה ע"א {מל"מ - שאלה בנדרי גוי}, צו ע"א {מל"מ - שבועת ב"נ}
י/ז אוריין תליתאי (אפשטיין) דף יח ע"ב
י/ז אחר האסף עמ' שמ {מל"מ}
י/ז אלומות יוסף (תשנ) עמ' לו, לח
י/ז אמונת עתיך גל' 112 עמ' 112 {מל"מ - זרע לבטלה}
י/ז אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' שסב {יצא עשו}, שסג {שנאמר לך ולזרעך}
י/ז אמרי איש עמ' קמא {מל"מ - איסור למול לפני שמונה}
י/ז אמרי בינה (אוירבך) - אבן העזר סי' ח ד"ה והנה בזרע {מל"מ}
י/ז אמרי בינה (אש) דף ע ע"ד
י/ז אמרי דוד (שליסל) דף ג ע"א, ד ע"ב {מל"מ}, ח ע"א {מל"מ}
י/ז אמרי כהן (הולנדר) עמ' רט {מל"מ}
י/ז אמרי נועם (דזיקוב) פ' ויחי אות לג {ולא לזרעו דעשו}
י/ז אמרי שפר (סגל) עמ' עד {מל"מ - לא יחל}
י/ז אמת ליעקב מקרא עמ' לט
י/ז אנצי"ת ע' אבות (א) הע' 26, ע' א"י ח"א הע' 61, ע' בל יחל הע' 52, 53, ע' בן נח הע' 59, 83, 273, 302, 307, 341, 345 {כולם על מל"מ}, ע' בני קטורה הע' 34, 49 {מל"מ}, ע' גזרה הע' 157 {מל"מ}, ע' גיד הע' 19 {מל"מ}, ע' גר תושב הע' 10 {מל"מ}
י/ז אסופת מערכות הגדה של פסח עמ' צה {יצא עשו}
י/ז אסופת מערכות עה"ת ח"א עמ' שיא, שכד, ח"ה עמ' כג {הוא לבדו מחזיק בדתו}
י/ז אריה ליש עמ' קצד {מל"מ}
י/ז אשל אברהם (שפירא) עמ' נה-נו {מל"מ - שבועה}
י/ז באר אליעזר
י/ז באר בשדה עמ' לו {המילה נצטוה בה אברהם}
י/ז באר מים חיים (טשרנוביץ) בראשית פרק יז פסוק כז
י/ז באר מים חיים (טשרנוביץ, תשנט) ח"א עמ' תז
י/ז באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' תעח, שמות עמ' תתקלב
י/ז באר משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' קצה {מל"מ}
י/ז באר שרים (שולמן) עמ' קצו
י/ז בד קודש (פוברסקי) נדרים עמ' יא {מל"מ - נדר בגוי}
י/ז בים דרך עמ' ל, עט
י/ז בינה בספרים עמ' קנו {מל"מ}
י/ז בית אבי ח"א סי' קמד אות ב
י/ז בית אהרן וישראל גל' נג עמ' מג, מט {מל"מ}, גל' סח עמ' פג {מל"מ - חתך ערלה תוך ח' ימים, ביטל מ"ע דמילה}
י/ז בית אהרן וישראל גל' פא עמ' סו {מל"מ - מושך ערלתו}
י/ז בית אהרן וישראל גל' קכו עמ' ז-ח {מל"מ}
י/ז בית אלהים שער ב עמ' שמד {יצא עשיו}
י/ז בית המדרש
י/ז בית יהודה (פלאצקי) דף ב ע"ג {מל"מ - מילה תוך שמונה}
י/ז בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' שעד
י/ז בית ישראל (ברוין) דף מז ע"ב (סוף הספר) {מל"מ - לא יחל בגוי}
י/ז בית נפתלי (תשסו) עמ' שמד {מל"מ}
י/ז בית פנחס (גרהר) ח"א עמ' ד, ח"ב עמ' נד {מל"מ}
י/ז בית שערים ח"ג סי' נ {מל"מ}
י/ז בכורי יוסף (וינר) ח"א עמ' לב
י/ז בלכתך בדרך אדר תשנה עמ' 40 {מל"מ - מילה תוך ח' ימים}
י/ז בן אשר סי' כג אות ד, י, סי' כד הערה א, יב, סי' מח הערה ו, סי' נ אות יח {מל"מ}
י/ז בני בנימין (נבון) ח"א דף ב ע"ב {מל"מ}
י/ז בני משה (מאג'אר) דף צ ע"א {מל"מ}
י/ז בני ציון (מיטובסקי, תרסח) סי' קצו
י/ז בני שמואל
י/ז בנין ציון (עטלינגר) ח"ב סי' קמח {מל"מ ד"ה וראיתי}
י/ז בנין שאול עמ' קמ, קמה
י/ז בנין שלמה (הכהן) ח"ב עמ' תקלח {מל"מ}
י/ז בר ריב"א עמ' קנט {מל"מ}
י/ז ברור הלכה חגיגה ד ע"א ציון ה {מל"מ - לענין מה עבד כאשה}
י/ז ברור הלכה יבמות עב ע"א ציון א פרק ג {מל"מ - מושך ערלה}
י/ז ברור הלכה נדרים לא ע"ב ציון ו פסקה א {מל"מ}
י/ז ברור הלכה סנהדרין נו ע"ב ציון ה, נט ע"ב ציון א
י/ז ברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' ל
י/ז ברכת ראובן דף יג ע"א {מל"מ}
י/ז ברכת ראש סי' יד עמ' צב {מל"מ}, צג
י/ז בתי כנסיות - בית האסופים דף א ע"ג {מל"מ}
י/ז גבורת יצחק הל' ק"ש עמ' קכו {מל"מ - היקש עבד לאשה}
י/ז גבורת יצחק הל' תפלה עמ' קסא {מל"מ - עבד בפו"ר}
י/ז גבורת יצחק חגיגה עמ' נה {מל"מ}
י/ז גבורת יצחק סוכות עמ' לב {מל"מ}
י/ז גבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' צד
י/ז גבורת יצחק שקלים עמ' כט
י/ז גדולי ציון (תשנב) עמ' שעו {בני קטורה}
י/ז גור אריה (צרמון)
י/ז גור אריה בראשית פ' ח הע' 64, פ' מה הע' 45
י/ז גור אריה יהודה (זמבא) עמ' קסט
י/ז גושפנקא דמלכא
י/ז גליוני הגר"ש עמ' קכ {מל"מ} [בחזות - צ"ל בחזית, מדרש שה"ש פ"א פסוק ב סי' ה]
י/ז גן שושנים ח"ב עמ' קסב {מל"מ - שבועה}
י/ז גנזי התורה עמ' 155 {מל"מ ד"ה שוב}
י/ז דבר יהושע על הש"ס עמ' רלו {מל"מ}
י/ז דבר שאול תמורה סי' ז אות י
י/ז דברות משה יבמות עמ' תעט, גיטין עמ' תקיט {מל"מ בשם מהרש"א}, הבבות עמ' תכב
י/ז דברות משה סנהדרין עמ' שמה {מל"מ}, תמו {מל"מ}, תמט-תנ
י/ז דברות משה שבועות-ע"ז עמ' קעב {מל"מ ד"ה ודע שמה שתירצו}
י/ז דברי אברהם (מנדלסון) דף כח ע"ג {מל"מ - הפקר בגוי}
י/ז דברי אברהם (שדמי) ח"ג עמ' כה
י/ז דברי חן (נתנזון) דף מה ע"ב {מל"מ}
י/ז דברי יואל בראשית ח"ב עמ' קמט
י/ז דברי יצחק (מורסיא) - תולדות יעקב עמ' קנב {מל"מ}
י/ז דברי סופר עמ' צט {מל"מ}, קא {מל"מ}, קל {מל"מ}
י/ז דברי שאול בראשית עמ' קצא, רע {מל"מ}
י/ז דברים אחדים (קלצקין) עמ' ט {מל"מ - עבד וחצי עבד לענין ראייה}
י/ז דגל יהודה (קמינר) עמ' יח {מל"מ}
י/ז דגלי יהודה (גורדין) דרוש ב אות ג דף סב ע"א, סג ע"ב, סד ע"א {מל"מ - נדר}
י/ז דגלי יהודה דרוש ב אות ג דף סב ע"א {מל"מ}
י/ז דולה ומשקה - סוכות ושמיני עצרת עמ' לב
י/ז די באר בראשית עמ' מד {מל"מ - בן בפו"ר}, קעא {עשו אינו מזרע אברהם}
י/ז דעת מרדכי ח"א דף יז ע"ג
י/ז דרך השער עמ' כא {מל"מ}
י/ז דרכי דוד (קסל) פאה עמ' תקלה {מל"מ}
י/ז דרכי משה ח"א שמעתתא ב פ' ט
י/ז הגהות חבר בן חיים
י/ז הדרת מלך (זילברברג) דף כא ע"ב {מל"מ - חיוב עבד בפו"ר}
י/ז הכתב והקבלה בראשית פ"ד פס' כג {מל"מ - השחתת זרע}
י/ז הלכה רבה ח"א עמ' 267
י/ז המאיר לארץ [מאיר נתיבים סי' פב] {מל"מ}
י/ז המעלות לשלמה עמ' רמו {מל"מ - נדר מן הערלים}
י/ז המעשה והמדרש עמ' לט-מ, מב, מז
י/ז הערות ובאורים לרמב"ם (אדלשטיין) עמ' קמה {מל"מ}
י/ז התורה והמדינה ח"ד עמ' קי
י/ז התעוררות תשובה (תשנב) ח"ד עמ' קמח
י/ז ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' כג {מל"מ - דבר התלוי בסברא}
י/ז ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תג
י/ז ויקן יוסף דף קכב ע"א
י/ז וכתורה יעשה ח"א דף ד ע"ב {מל"מ - נדרים בבני נח}
י/ז זכר דוד (אנציקלופדיה) ח"א עמ' סז
י/ז זכר דוד (אנציקלופדיה) מאמר א עמ' סז
י/ז זכרון הרב עמ' 334 {מל"מ - בל יחל בגוי}
י/ז זכרון יהודה (מונק) דף יג ע"א {מל"מ - חייב מיתה אם לא מל}
י/ז זכרון יהושע (הלוי) ח"ז עמ' 53-54 {מל"מ - פטור עבד שנלמד מאשה}
י/ז זכרון יעקב (מרל) ח"א סי' ב ענף ג ס"ק ו {מל"מ - עבד דומה לאשה במעשהז"ג}, סי' ג ס"ק יא {מל"מ - בני קטורה שמלו לפני שמונה}
י/ז זרעא דיוסף דף קיא ע"ד, קיב ע"ב, השמטות סי' יג {מל"מ}
י/ז חגוי הסלע (טאובה) הל' מלכים עמ' 435-436
י/ז חוט המשולש בשערים (תשנח) עמ' יח
י/ז חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' טו {מל"מ}, כב-כג {מל"מ}, כד, ס, קג {מל"מ}
י/ז חי' הגאון אדר"ת עמ' עז {מל"מ בשם ירושלמי נזיר - אין לו היתר חכם}, קעא {מל"מ - גז"ש לה לה לעבד ואשה}, רא {מל"מ}
י/ז חי' הגר"מ זמבה סי' ד {מל"מ}
י/ז חי' הגרז"ס נשים עמ' קכה {מל"מ}
י/ז חי' יחיאל דף טו ע"א
י/ז חי' מהר"ם שיק קדושין עמ' פד {מל"מ}, סנהדרין עמ' קיט-קכ, קכב
י/ז חי' מהרי"א צטרון עמ' לה {מל"מ}
י/ז חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' שט, תי {מל"מ}
י/ז חי' ר"י נחמיה סי' קעו אות ב {מל"מ}
י/ז חי' ר"ש קלוגר ר"ה-מגילה עמ' מ
י/ז חי' רעק"א (חת"ס)
י/ז חי' רעק"א (פרדס)
י/ז חיבת הקודש עמ' פד
י/ז חידושין על התורה לרבנו תם עמ' רכג {מל"מ}
י/ז חיי נפש בראשית ח"ב עמ' כח
י/ז חיי נפש ח"א דף צז {מל"מ}
י/ז חיים ומלך
י/ז חיים זכו עמ' סה {מל"מ}
י/ז חלק יעקב (אביגדור), מכתבי תהלה עמ' 54
י/ז חלקת יואב החדש הגהות על הש"ס ע"ז ה ע"ב על גליון הש"ס {מל"מ}
י/ז חמדת ישראל ח"א דף כ ע"ד {מל"מ}, פח ע"א {מל"מ}, קז ע"ג, קח ע"ג-ע"ד, קט ע"א-ע"ב, קי ע"א וע"ד, קיא ע"ב, קיב ע"ד
י/ז חנא וחסדא ח"ב דף קצט ע"א {מל"מ}
י/ז חנוכת הבית עמ' פו {מל"מ}
י/ז חסדי דוד ח"ג עמ' שח {מל"מ}, ח"ה עמ' תתצד {מל"מ}
י/ז חקרי הלכה (ויין) עמ' 18
י/ז חקרי לב (המאור) יו"ד ח"א עמ' קמח-קנ {מל"מ}, ח"ד עמ' תקמג {מל"מ}
י/ז חשבונות של מצוה עמ' קנה, שלג, שפח {מל"מ}
י/ז חתן סופר קניינים ח"א עמ' קלה
י/ז טוב טעם ודעת מהדו"ד עמ' תקצב {מל"מ ד"ה ודע שמה}
י/ז טל חיים (סגל) עמ' צה {מל"מ}
י/ז יד אליהו (בוקובזה) ח"ב סי' יב אות כט, סי' יג אות לב, סי' יד אות לג, ותשובה ב {מל"מ}
י/ז יד הלוי (לוין) דף קו ע"ג
י/ז יד מלך (מן) הל' ממרים פ"ו ה"ג אות א ס"ק ז {מל"מ}
י/ז יד פשוטה אהבה עמ' תתתי
י/ז יחי ראובן (נאוי) עמ' פז
י/ז ילקוט יהודה (גינזבורג) בראשית עמ' 51
י/ז ימין משה
י/ז יצחק ירנן
י/ז יציב פתגם חנוכה עמ' קיא, קעח {מל"מ - בן נח בנדר}
י/ז יציב פתגם על התורה (תשס) עמ' צו {מל"מ - בל יחל}
י/ז יקהת עמים עמ' קלו-קמג
י/ז ישא מדברותיך מגילה עמ' פה {מל"מ - עבדים נגררים אחר נשים}
י/ז ישא מדברותיך פסחים עמ' מג {מל"מ}
י/ז ישב מצרף - וכתורה הזאת דף כה ע"א-ע"ב {זרע ישמעאל פטור}
י/ז ישמח לב יו"ד דף טז ע"ב {מל"מ}
י/ז כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תריז {מל"מ}, תתרלג
י/ז כלי חמדה פרשת משפטים אות ט (קכ ע"א) {מל"מ - השחתת זרע}
י/ז כללי המצוות (תאומים) עמ' קנו, קע {מל"מ}
י/ז כמו השחר דף יא ע"ב {מל"מ}
י/ז כנסת יחזקאל (רחמים) עמ' צד {מל"מ}
י/ז כסא דוד (תקנד) דף מג ע"ג {מל"מ}
י/ז כסא דוד (תקנד) דף מג ע"ג-ע"ד {הגהת מל"מ - עבד פטור מראיה}
י/ז כסא דוד (תשנ) עמ' קפב {הגהת מל"מ על קושיית זהב שיבה}
י/ז כפי אהרן (עזריאל) ח"א דף יח ע"ב, ח"ב דף קלח ע"ב
י/ז כפתור ופרח (תשו) דף כח ע"ד
י/ז כתבים (זסלנסקי) ח"א עמ' קלג {מל"מ}
י/ז כתר אפרים עמ' קצה
י/ז כתר המלך דף קיח ע"ב, קיט ע"א
י/ז כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' שכב {מל"מ ד"ה ודע}, שסז, מערכה כא אות א, ג-ד {מל"מ}, ו {מל"מ}
י/ז לב הארי על חובות הלבבות - שער הבטחון עמ' תקמט {מל"מ - השבועות לפני מתן תורה}
י/ז לב ים נדרים עמ' עט {מל"מ - שבועה בגוי}
י/ז לבושי מרדכי יו"ד עמ' רמב, תקמ
י/ז להורות נתן - שו"ת ח"ט עמ' קנז {מל"מ}
י/ז להורות נתן על התורה ח"א עמ' כח {מל"מ}, לו {מל"מ}, נא {מל"מ}, נה {מל"מ}, ח"ב עמ' יז, במדבר עמ' קל, דברים עמ' יז
י/ז לחם חקי עמ' קעה
י/ז לחם יהודה
י/ז לכתך אחרי במדבר עמ' 224 {מל"מ}
י/ז למודי ה' (תקמז) דף מו ע"א, צה ע"א {מל"מ}
י/ז למודי ה' (תשפא) עמ' רסב, תלט, תקמב {מל"מ}
י/ז לקוטי סופר ח"א דף ד ע"ד, ו ע"ב-ע"ג, יא ע"ד {מל"מ}, יט ע"ג-ע"ד, כא ע"א-ע"ג, כו ע"ב {מל"מ}, פב ע"א {מל"מ}, ח"ב דף ל ע"ד {מל"מ}, נ ע"ב {מל"מ}
י/ז לקוטי שיחות חל"ה עמ' 24 {מל"מ - מחוסר אבר}
י/ז לקוטי שיחות חל"ח עמ' 27 {מל"מ ד"ה ודע שזה}
י/ז לקוטי שיחות חלק ל עמ' 73 {מל"מ ד"ה ודע שמה}
י/ז לקוטי שלמה (תרנד)
י/ז לקוטי שעורים (שטיין) יבמות-כתובות עמ' כ {מל"מ ד"ה ועוד}
י/ז לשון ערומים
י/ז מאור למלך נדרים עמ' קיז {מל"מ}
י/ז מאור למלך קדושין עמ' קמג
י/ז מאורות הדף היומי ח"ח עמ' רסו {מל"מ - שבועה בבן נח}
י/ז מאיר עיני חכמים ח"א דף צז ע"ב {מל"מ - שאלה בקדשי גוים}
י/ז מאמר מרדכי (פונפדר, תרצח) דף פט ע"ג-ע"ד {מל"מ}
י/ז מאמר מרדכי (פונפדר, תשסה) עמ' קנז {מל"מ}
י/ז מבוא למשנה תורה עמ' 46
י/ז מבית מאיר ח"ג עמ' קכח
י/ז מבשר טוב - חנוכה (תשנה) עמ' כז, פה
י/ז מבשר טוב - ישועות אברהם עמ' קנה
י/ז מגן צבי עמ' תמט
י/ז מגן שאול (קצנ') עמ' רנא
י/ז מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' מו, ח"ב עמ' תכז
י/ז מועדי ישראל (שוורץ) פסח סי' קז אות ז השני
י/ז מחנה יהודה (אשכנזי) דף טז ע"ד {מל"מ}
י/ז מחנה לויה (תשעד) עמ' רסח {מל"מ}
י/ז מטה אהרן (הלוי) דף כו ע"ד, כח ע"ד, סא, סב ע"ג-ע"ד {מל"מ}
י/ז מטה אהרן (הלוי) דף קפט ע"ד {מל"מ - על רש"י שכתב שהמשנה היא בישראל שמתו אחיו מחמת מילה}
י/ז מילי דמרדכי
י/ז מלאכת מחשבת עמ' קח {מל"מ}
י/ז מלחמות יהודה דף עד ע"ב {מל"מ}
י/ז מנחה חדשה (פאפרש) ח"א בראשית דף כג ע"א-ע"ג
י/ז מנחה טהורה דף קיג ע"ב {מל"מ - סמיכה על קרבנו של עבד}
י/ז מנחת אהרן (בריסק) דף נז ע"ב {מל"מ}
י/ז מנחת אלימלך עמ' קנ, קסז, קצא {מל"מ}
י/ז מנחת בכורים (מיוחס) דף נג ע"א
י/ז מנחת חיים (שוויד) ח"ג עמ' רלז
י/ז מנחת חינוך ח"א עמ' ד, ז, ט {שלשתם - מל"מ}, י, יב, יג, קלט, רצא {ארבעתם - מל"מ}, ח"ב עמ' ריט, רנח, שצה, שצח, תי, תקמט {ששתם - מל"מ}, ח"ג עמ' קל-קלא {מל"מ}, רלז {מל"מ}
י/ז מנחת חינוך ח"ב עמ' רסב {מל"מ - הקפת זקן}
י/ז מנחת כהן (יוסף חיים) דף מו, נ
י/ז מנחת מאיר דף כ ע"ב, עא ע"א {מל"מ}
י/ז מנחת משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' קעח
י/ז מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' ט-י {מל"מ}, לא {מל"מ}, לז {מל"מ}, מח {לח"מ}, ריד {מל"מ}, רלד {מל"מ}, תקסה {מל"מ}, ח"ב עמ' רסח {מל"מ}, שב {מל"מ}, ח"ג עמ' כב {מל"מ}, רעא {מל"מ}, שכג {מ"מ}, תמד {מל"מ}, תנט {מל"מ}
י/ז מנחת עני (זינצהיים) ח"א ע' גר תושב {מל"מ}, וע' פריה ורביה {מל"מ}
י/ז מנחת עני (תקמז) דף ב ע"ג-ע"ד {מל"מ - בל יחל}
י/ז מנחת שלמה (לוין) עמ' קט-קיג {בני קטורה חייבים למול}
י/ז מסורה ח"ה עמ' יט
י/ז מסילות הנביאים יהושע עמ' רצא {יצא עשו}
י/ז מעין גנים (מזרחי) דף קסה ע"ב-קסו ע"א {יצא עשו שנאמר לך ולזרעך}
י/ז מעיני התורה ח"ג עמ' קסג {מל"מ - היקש עבד לאשה}
י/ז מעלין בקודש גל' ח עמ' 197 {מל"מ}
י/ז מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"א עמ' צז, ח"ב עמ' שצח
י/ז מפתח הבאורים [שו"ת רעק"א סי' קעז]
י/ז מקבציאל (מזוז, תשסט) עמ' רכז
י/ז מקדשי השם ח"א עמ' קפז {מל"מ - שבועת שוא}
י/ז מקור ברוך (גינ', תשמו) עמ' 127
י/ז מקור הברכה (מרגליות) עמ' כד {מל"מ}
י/ז מראה הנוגה
י/ז מראות ישרים יבמות סי' י עמ' נב {מל"מ}
י/ז מרגליות הים סנהדרין נו ע"ב אות א {מל"מ - לשבת יצרה}, ל {מל"מ - שב ואל תעשה}, נט ע"ב אות ג {מל"מ בשם מהרש"ל}, ד {מל"מ - השחתת זרע}
י/ז מרפא לנפש בראשית עמ' רעד {מל"מ - שבועה בב"נ}
י/ז מרפא לנפש חי' סוגיות סי' יב אות ח {מל"מ - בן קטורה שמל לפני יום שמיני}, סי' נה אות ו {מל"מ - השחתת זרע בבן נח}, סי' קלח אות ה {מל"מ - הנודר מזרע אברהם}
י/ז משב יעקב ח"ב
י/ז משב יעקב ח"ב עמ' קלג {מל"מ - "כל החי"}
י/ז משבצות זהב שופטים עמ' מח {מל"מ}
י/ז משברי ים אחע"א עמ' שנז {מל"מ}
י/ז משיב נבונים סי' עד {מל"מ}
י/ז משכנות אפרים שבת סי' טז אות יד-טו {מל"מ - חיוב עבד בפו"ר}, אות כב {מל"מ - שבועת שקר בב"נ}
י/ז משמר הלוי עמ' כג, לב
י/ז משמרת חיים ח"ב עמ' נו {מל"מ - מל קודם שמונה}
י/ז משנה הלכות ח"ב דף סג ע"ד, מהדו"ת יו"ד עמ' שסג
י/ז משנה הלכות ח"ד סי' ריג {מל"מ - כפייה}
י/ז משנה הלכות ח"ז סי' רנה דף קפג ע"ב {מל"מ}
י/ז משנה הלכות ח"ט סי' שצו דף קעג ע"א {מל"מ - תקנות לבני נח}
י/ז משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' רפו {מל"מ - שבועה בגוי}
י/ז משנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' סד
י/ז משנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' רנ {מל"מ - איסור השחתת זרע}
י/ז משנת חיים במדבר עמ' כח
י/ז משנת חיים בראשית עמ' יא, קצא, רטז, שמד, שנ, שעד-שעה, תקג-תקד
י/ז משנת חיים דברים עמ' כב, כז
י/ז משנת חיים הל' פסח עמ' קלג-קלד
י/ז משנת חיים ויקרא עמ' רמט, רנד
י/ז משנת חיים ערכין עמ' כז-ל, עב-עט {מל"מ}
י/ז משנת חיים קדושין עמ' קנח, קנט, רלז-רמא, רסד, רסה, תקמד
י/ז משנת יעקב זמנים ח"א עמ' רמה {מל"מ}, קדושה עמ' קב {מל"מ}
י/ז משפטים לישראל עמ' רכה {מל"מ}
י/ז משרת משה (עטייה)
י/ז נדרי זריזין ח"ב עמ' פב, ח"ג עמ' ו {מל"מ ד"ה ודע שמה}
י/ז נודע ביהודה השלם חו"מ עמ' צח {הגהת מל"מ}
י/ז נועם ח"ט עמ' רו {מל"מ - השחתת זרע}, חי"ב עמ' ז {מל"מ}, חט"ו עמ' ריז {מל"מ}
י/ז נזר המלך
י/ז נחל הברית ח"ב עמ' קסב {מל"מ}
י/ז נחל יצחק (תשעב) ח"א עמ' מה, ח"ד עמ' יז {מל"מ}
י/ז נחלת בנימין עמ' פה-צ
י/ז נחלת דבש (ליפשיץ) מהדו"ק ח"ב סי' ה אות ה {מל"מ בשם רא"ם}, ז {מל"מ}
י/ז נחלת דבש (ליפשיץ) מהדו"ת סי' יג אות ה, ז, סי' פח אות ג {מל"מ}
י/ז נחלת שמעון (קרסנר) יהושע ח"ב הוספות אות יג
י/ז נפש ברכה ח"ב עמ' קכד
י/ז נר דוד ח"א עמ' קסב {מל"מ}, ח"ב עמ' רמט
י/ז נר יצחק (ריף) עמ' כה {מל"מ - בל יחל}
י/ז נשמת אברהם ח"ג עמ' קח {מל"מ}
י/ז נתן פריו מגילה עמ' עז, רב-רג
י/ז נתן פריו נדרים עמ' מג, מכות עמ' קלח
י/ז נתן פריו סוגיות ח"א עמ' קלה {מל"מ - בל יחל}
י/ז ס' החיים (קלוגר) עמ' תתקעה
י/ז ס' העתים עמ' 238 {מל"מ}
י/ז ס' זכרון לבעל פחד יצחק עמ' רעה {מל"מ}
י/ז סבר נפתלי - חי' סוגיות סי' סג אות ה {מל"מ}
י/ז סהמ"צ לרס"ג (המאור) ח"א עמ' יח, ריט, ח"ב עמ' פא, צג
י/ז סהמ"צ לרס"ג (תשסז) מדע-אהבה עמ' כט {מל"מ - השומע אזכרה}, תכא {מל"מ - עבד}
י/ז עבודת מתנה עמ' נא {מל"מ}
י/ז עטרת ישועה (תשלו) עמ' כה, מט, נא
י/ז עין חיים ח"א עמ' עח-עט {מל"מ - עבד כנעני פטור מראיה}
י/ז עין חיים ח"ב עמ' ריד {מל"מ}
י/ז ענפי ארז (זי') דף ריח ע"ג {מל"מ}
י/ז עץ חיים (אבלסון) עמ' קכד {מל"מ}
י/ז עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 260
י/ז ערך יעקב עמ' יד, כד {מל"מ}
י/ז פי' מגילת אסתר לרמב"ם בהוספות
י/ז פינות הבית דף עא ע"ב
י/ז פירושי איברא עמ' 105
י/ז פלח הרמון לקוטים חדשים עמ' עא {מל"מ - פרו ורבו לברכה או למצוה}
י/ז פני חיים (פלג'י) עמ' סא
י/ז פני מבין ח"ב דף קמא ע"ב {מל"מ ד"ה וראיתי}, קמב-קמג {מל"מ}
י/ז פני שלמה (גנצפריד) פסחים עמ' 11 {מל"מ - מל ביום ז}
י/ז פרדס יוסף (פצנובסקי) בראשית עמ' תרלג, שמות עמ' מה, ויקרא עמ' תקכד
י/ז פרדס מרדכי עמ' תקע {מל"מ - בל יחל}
י/ז פרי אברהם - ענינים שונים סי' לה אות ג-ד {מל"מ}
י/ז פרי יצחק (תשעו) עמ' תס, תסט {מל"מ}
י/ז פרפרת אליעזר מקץ פרק מא פסוק נה
י/ז פרפרת הפרשה פרשת ויגש פרק מז פסוק כא
י/ז פרפרת התורה עמ' נו
י/ז פתח עינים (תקנ) ח"ב דף ו ע"א {מל"מ}
י/ז פתחי שערים דף לז ע"א {מל"מ}
י/ז צבא המלך עמ' קכה
י/ז צהר הבית עמ' קו
י/ז ציון לנפש חנה חיה עמ' נז {מל"מ}
י/ז צל"ח החדש דף סז ע"ג {מל"מ}
י/ז צמח ארז עמ' תפה {מל"מ - נדר של גוי}
י/ז צמח דוד (נגאר)
י/ז צמח מנחם דף לז ע"ג {מל"מ - פריה ורביה בגוי}
י/ז צפנת פענח בראשית עמ' קכד
י/ז קבא דתירוצא עמ' קכג
י/ז קדשי יהושע עמ' אלף שכט
י/ז קהל יהודה חי' ביצה דף ו ע"ד {מל"מ}
י/ז קהלות יעקב ע"ז ב
י/ז קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' רנא {מל"מ}
י/ז קהלת יעקב (אלגזי, שלוניקי) דף ע ע"ד {מל"מ}
י/ז קהלת יעקב (קלוגר) ראש השנה עמ' יא
י/ז קובץ המועדים פסח-שבועות ח"ד עמ' רעח, שלו {מל"מ}
י/ז קול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' פג, קלז {מל"מ}
י/ז קונ' בענין גרות עמ' ב {מל"מ, מ"ע שאין הז"ג בעבד}
י/ז קונטרסי שעורים נדרים שעור ד אות ד, שעור יט אות ה, ב"מ שעור יב אות ה, ט-י
י/ז קנין תורה בשמעתתא בראשית עמ' ס {מל"מ - היקש עבד לאשה}, קנב {מל"מ - סייגים בב"נ}, שמות עמ' ג {מל"מ - סייגים}, ז, ט {מל"מ - בני קטורה}, קמב-קמג {מל"מ - גז"ש לה-לה}, ויקרא עמ' עח {מל"מ - אדם היה משוך בערלתו}, במדבר עמ' כג-כד {מל"מ - פריה ורביה}, דברים עמ' רב-רג, רה-רז {מל"מ - היקש עבד לאשה}
י/ז קרבן ציון עמ' מז
י/ז ר"י קארו - קובץ עמ' רל
י/ז ראשית בכורים דף עב ע"ד {מל"מ}
י/ז רב טוב דף לח ע"א {מל"מ}
י/ז רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ד עמ' ת
י/ז רווחא שמעתתא ח"א עמ' סג {מל"מ}, ח"ב עמ' לג {מל"מ}
י/ז רלב"ג בראשית פ"א פסוק כב עמ' מב, פ"ט פסוק ז עמ' פט
י/ז רנת יצחק - הגדה של פסח עמ' מג {הוא לבדו זרע אברהם}
י/ז רנת יצחק יהושע עמ' קצה {מל"מ}
י/ז רנת יצחק ישעיהו-ירמיהו עמ' שטז
י/ז רנת יצחק עה"ת ח"א עמ' קיז, רכג
י/ז רנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' פה
י/ז רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' קה
י/ז רנת יצחק תענית עמ' פב {מל"מ - פו"ר}
י/ז רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' קפד {מל"מ - שבועה בגוי}
י/ז רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' ו-ז
י/ז שאגת אריה סי' מט
י/ז שארית יעקב (רוטבלום) ח"א השמטה לדף פ ע"ב {מל"מ}
י/ז שארית ישראל (מינצברג) יו"ד סי' עב עמ' קעז-קעח {מל"מ}
י/ז שארית מנחם בראשית עמ' סט
י/ז שארית נתן בנימין עמ' לד {מל"מ}
י/ז שבט הלוי (ווזנר) ח"א סי' סד {מל"מ}
י/ז שדה אלחנן ח"א עמ' קעח {מל"מ - התרת נדרים לבן י"ב}
י/ז שדה יצחק עמ' קו {מל"מ}
י/ז שדה שמואל שבועות-ע"ז-נדה עמ' צ {מל"מ}
י/ז שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' קמב {מל"מ}
י/ז שובע שמחות עמ' רנא
י/ז שולי הגליון עמ' רכד
י/ז שופריה דיעקב (מערך) דף ט {מל"מ - פריה ורביה}
י/ז שיח דוד (תשסד) עמ' עו, קכג {רק יעקב נחשב זרע אברהם}
י/ז שיח דוד (תשסח) עמ' פח, קמג
י/ז שיח יצחק (וייס) ח"ב עמ' רטז {מל"מ - חיוב עבד בפו"ר}
י/ז שיח ערב סנהדרין עמ' רכו
י/ז שירת דוד (תשסז) עמ' כח {יעקב הוא ממשיך של אברהם}
י/ז שירת הפסח אות צט, קא, קד, קכ
י/ז שכר שכיר סוגיות ח"א סי' ל אות ב {מל"מ}
י/ז שלטון החוק בישראל עמ' 24, 29 {הגהה במל"מ}
י/ז שלל דוד (זינצהיים) דברים פכ"ט פסוק יז {מל"מ - שבועה בבני נח}
י/ז שלמי יוסף סוכה עמ' שפ {מל"מ}
י/ז שם משמואל פרשת חיי שרה שנת תרע"ד {בני ישמעאל פטורים}
י/ז שמוש חכמים ב עמ' לא {מל"מ, סמיכת נשים}
י/ז שמחה לאיש (אבא שאול) או"ח עמ' קמט {מל"מ - מל לפני ח' עובר בעשה}
י/ז שמחת יו"ט (אלגזי) דף רכ ע"ד, רכא ע"ב
י/ז שמחת יו"ט (אלגזי) סי' ח אות עב
י/ז שמש מרפא עמ' קנ {מל"מ}
י/ז שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ה סי' רמ
י/ז שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ו סי' רלא {מל"מ}
י/ז שעורי ר' שמואל קדושין עמ' קפג
י/ז שער המלך ח"א עמ' מו {מל"מ}
י/ז שער המלך על תהלים יום ג עמ' עו {מל"מ - בל יחל בגוים}
י/ז שערי טהר ח"ה שער א סי' ב אות ג דף טז ע"ד {מל"מ - קדשי גוי}, אות ז דף כ ע"ב {מל"מ - בל יחל}, אות י דף כג ע"א
י/ז שערי טהר ח"ה שער ב סי' טו אות ב, סי' כז אות א, ח"ו סי' כא אות א, ח"ח סי' כא אות ב
י/ז שערי טהר ח"ה שער ב סי' כז אות א דף רנז ע"ב {מל"מ}
י/ז שערי ציון (כהן, תרצח) דף מו ע"ג {מל"מ}, סב ע"ג-ע"ד {מל"מ}
י/ז שערי ציון (כהן, תשסה) עמ' קצט, רנו-רנז {מל"מ}
י/ז שערי תודה ח"ב דף כב ע"ב {מל"מ - בל יחל}
י/ז שערים בקבוע עמ' צד {מל"מ}
י/ז שעשועי תורה (תשנג) עמ' קטו {מל"מ - השחתת זרע}
י/ז שרגא בטהרה עמ' עח {מל"מ - לא יחל}
י/ז שרשי הים
י/ז תהלה לדוד (מן) אהע"ז סי' לב ס"ק יח {מל"מ}
י/ז תהלה לדוד (מן) יו"ד סי' ט ס"ק יב, סי' י ס"ק טו, סי' כט ס"ק יא {מל"מ}
י/ז תועפת ראם (גטיניו) דף ד ע"ב, יב ע"ג
י/ז תועפת ראם (גטיניו) דף ד ע"ב-ע"ג {מל"מ - השחתת זרע}
י/ז תורה ודעת (מינצברג) תשסה-תשסו עמ' קד {יצא עשו}
י/ז תורה מציון שנה ט חוב' ב סי' ו דף יג ע"א-ע"ג {מל"מ בשם רש"ל}
י/ז תורה שלמה בראשית פ"א אות תשצג {מל"מ}, פ"ח אות קטז {מל"מ}, פי"ז אות נג, נט {מל"מ}, קיג עמ' 717, קנז {מל"מ}, חי"ט עמ' 321 {מל"מ}, שמות פכ"ג אות רלד {מל"מ}
י/ז תורת בן נח
י/ז תורת האוהל (תשנג) עמ' קפו, קצא, רכח {כולם - מל"מ על בל יחל}
י/ז תורת הבמה עמ' שנד, שע {מל"מ}
י/ז תורת הלוי עמ' ה, יט, כד, כט, לא
י/ז תורת המלך (שפירא) ח"א עמ' כה {מל"מ}
י/ז תורת הקדש ח"ב עמ' רסז {מל"מ}
י/ז תורת יחיאל (שלזינגר) בראשית עמ' מט {מל"מ}
י/ז תורת ירוחם ח"ב דף כא ע"ג {מל"מ}
י/ז תחומין חי"ד עמ' 13 {מל"מ}
י/ז תיבת גומא (זכרון אהרן) ח"א עמ' קנו {מל"מ}, קנז {כ"מ}
י/ז תלפיות ו חוב' ג עמ' 874 {מל"מ}
י/ז תניא רבתי ח"א עמ' 186 {מל"מ}
י/ז תפארת צבי (רוזנטל) עמ' קיד
י/ז תשובה מיראה (תשסו) עמ' סו {מל"מ}
י/ז תשובה שלמה אהע"ז סי' ד
י/ז תשובות יהודה דף עב ע"א-ע"ג {מל"מ ד"ה ודע}
י/ז תשובות ר' אליעזר (תשעא) עמ' תקנו {מל"מ - למהרש"ל מילה היא לאו}
י/ח אבן ישראל עה"ת (תשסז) עמ' יח
י/ח אבן ציון עמ' רסח
י/ח אבני זכרון (פפר) ח"ג סי' מה אות ח
י/ח אהלי יהודה (אמדו)
י/ח אוהב מישרים עמ' קיג, קצ
י/ח אור ליהודה יבמות עמ' ש
י/ח אור תורה (שוורץ) ח"ג סי' ע
י/ח אות לישראל (מובשוביץ) עמ' ד, ט, עז
י/ח אמונת עתיך (נאור) עמ' קכו
י/ח אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' שסב {בני קטורה נחשבים זרע אברהם}
י/ח אמרי דוד (שליסל) דף יד ע"ד {מל"מ}, טו ע"א {מל"מ}
י/ח אמת ליעקב מקרא עמ' ס
י/ח אנצי"ת ע' בני קטורה הע' 20, 21, 24, 31-33
י/ח ארשות החיים עמ' נח, ס
י/ח באר חיים מרדכי דף קפ
י/ח באר יוסף ח"ב עמ' עו
י/ח באר מים חיים (טשרנוביץ) בראשית פרק יז פסוק כז
י/ח באר מים חיים (טשרנוביץ, תשנט) ח"א עמ' תז
י/ח בית גמליאל ח"א עמ' מד-מה
י/ח בית הלוי - דרוש (תשנו) עמ' כז
י/ח בית יחזקאל (סרנה) עניינים עמ' קפו
י/ח בית לוי (קאפשטיין) דף יב ע"ג
י/ח בית נפתלי (תשסו) עמ' שמד
י/ח בכורי חיים ח"ה עמ' סו
י/ח בני שמואל דף קנט ע"ג
י/ח בנין אריאל ח"א עמ' צה
י/ח בנין שלמה (הכהן) ח"ב עמ' תקלח
י/ח ברוך מבנים אשר (זולקווא תקט) פרשת לך לך דף כ ע"ג {בני קטורה}
י/ח ברור הלכה סנהדרין נט ע"ב ציון א
י/ח ברור הלכה ע"ז כו ע"ב לפני ציון ז פסקה ב
י/ח ברית אברהם הכהן (תשסז) עמ' כז
י/ח ברכי יוסף (תקלד) יו"ד דף לו ע"ד
י/ח ברכי יוסף יו"ד סי' רס אות ב
י/ח ברכת אריאל ח"ב עמ' פט
י/ח ברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' ל
י/ח ברכת מרדכי ר"ה-מגילה עמ' שצא
י/ח ברכת ראש סי' יד עמ' צא
י/ח ברקאי ח"ג עמ' 153
י/ח בתי כנסיות - בית האסופים דף ח ע"ג, יב ע"א
י/ח גבורות שלמה דף ט ע"א
י/ח גדולי ציון (תרע) דף מ ע"ג
י/ח גור אריה בראשית פ' מה הע' 33
י/ח גור אריה יהודה (זמבא) עמ' קס, קסח
י/ח גינת ורדים (תאומים) עמ' נח
י/ח דברות אליהו ח"ג עמ' קג-קו {בני ישמעאל חייבים}
י/ח דברות משה סנהדרין עמ' תמז
י/ח דברות משה שבועות-ע"ז עמ' רלט {אמרו חכמים שבני קטורה שהם זרעו של אברהם}
י/ח דברי ברוך ח"ב מאמר יז אות ג
י/ח דברי חן (נתנזון) דף לא ע"א-ע"ד, לב ע"א-ע"ב, עא ע"ד
י/ח דברי יואל בראשית ח"א עמ' שלו
י/ח דברי סופר עמ' קיד, קכט-קל
י/ח דברי פנחס ח"ב עמ' כה-כו, נה-נו
י/ח דגל ראובן ח"ב סי' י
י/ח דור רביעי ח"ב עמ' פח
י/ח די באר בראשית עמ' עג-עד
י/ח דמשק אליעזר (רלב"ג) בראשית פי"ז פסוק יב, פ"נ פסוק טז
י/ח דעת הרמב"ם עמ' 456
י/ח דרישה מחיים דף נ ע"ב
י/ח האיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' שפג {בני קטורה}
י/ח הגיור עמ' 105, 183
י/ח הליכות אליהו
י/ח המאור הגדול (יעבץ) עמ' שנא
י/ח המעשה והמדרש עמ' לט-מ, מב, מה-מח
י/ח הפלאות נדרים (תשעג) עמ' שפא-שפב
י/ח הרמב"ם והזוהר
י/ח התעוררות תשובה (תשנב) ח"ד עמ' קמז
י/ח ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' כב
י/ח וידבר משה (פולאק) שמות עמ' רמג
י/ח זאת ליעקב בראשית עמ' קנח {אמרו חכמים שבני קטורה וכו'}
י/ח זכר יצחק (תשן) עמ' קיב
י/ח זכרון בנימין ח"א עמ' לו
י/ח חגוי הסלע (טאובה) הל' מלכים עמ' 437-440
י/ח חי' הגאון אדר"ת עמ' פג {בני קטורה}
י/ח חי' הגר"ח החדש עמ' עח, תמו
י/ח חי' חתם סופר
י/ח חי' מהר"ם שיק קדושין עמ' קג, סנהדרין עמ' קיט-קכ, קכב, קכד, נדה עמ' קנו
י/ח חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' תיא
י/ח חכמת התורה חיי שרה עמ' תקפג
י/ח חלקו של יוסף (זוסמנוביץ) סי' יג דף מט ע"א, נ ע"ג {אין נהרג}
י/ח חלקת יואב מהדו"ק יו"ד סי' כ
י/ח חמדת אהרן עמ' צד
י/ח חמדת ישראל ח"א דף קז ע"ד, קח ע"א, קיא ע"ד, קיב ע"א, קיג ע"א
י/ח חמודי צבי בראשית עמ' פד
י/ח חנן אלקים עמ' טז
י/ח חסדי דוד ח"ג עמ' שח
י/ח חק המלך יבמות עמ' צט
י/ח חק נתן דף רל ע"ד
י/ח חקרי לב (הימן) בראשית עמ' קנז
י/ח חקרי לב (המאור) יו"ד ח"א עמ' קמח, ח"ב עמ' קו
י/ח חשבונות של מצוה עמ' לב, לח
י/ח יד דוד (אופנהיים) עמ' קל
י/ח יד פשוטה מדע עמ' תשעח, אהבה עמ' תתתי
י/ח יוסף לקח כרך א ח"א עמ' נא
י/ח ילקוט יהודה (גינזבורג) בראשית עמ' 51
י/ח ימין משה עמ' לה, רכה, רכט-רלג
י/ח יקהת עמים עמ' קמג-קנ
י/ח ישב מצרף - וכתורה הזאת דף כט ע"ב {בני קטורה חייבים}
י/ח ישמח ישראל (רבינוביץ) דף כג ע"ג
י/ח ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רסב
י/ח כבוד מלכים (מרגליות)
י/ח כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תקנב, תרטז
י/ח כלילת יופי דף מג
י/ח כרוב ממשח דף נ ע"ב
י/ח לבושי מרדכי יו"ד עמ' רמב
י/ח להורות נתן מועדים ח"א עמ' קיב, קיד
י/ח לחם יהודה
י/ח לכתך אחרי במדבר עמ' 266
י/ח למודי ה' (תקמז) דף עו ע"ג, צה ע"א
י/ח למודי ה' (תשפא) עמ' תמא
י/ח לקוטי סופר ח"א דף יז ע"ג, יט ע"ד, כ ע"ג, כא ע"א-ע"ב, כב ע"ג, פט ע"ג
י/ח מאור למלך סנהדרין-מכות עמ' סח
י/ח מאורות הדף היומי ח"ז עמ' עג-עד
י/ח מגילת ספר לאוין דף נא ע"ג, קכט ע"ב
י/ח מגן גבורים (או"ח) סי' פט ס"ק א
י/ח מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' מו, ח"ב עמ' תכז
י/ח מועדים וזמנים ח"ז סי' רכא
י/ח מוריה גל' רז עמ' סד
י/ח מחנה חיים ח"ג עמ' כ, כה
י/ח מחנה יהודה (קצין) ח"ב סי' צא
י/ח מטה אהרן (הלוי) דף כז ע"ג, קצא ע"ב, קצג-קצד
י/ח מלאכת חשב עמ' כח
י/ח מלאכת שלמה (מילר)
י/ח מנחת אברהם (שפירא) ח"א עמ' נו, סה
י/ח מנחת בצלאל (תשלז) עמ' כג
י/ח מנחת חינוך ח"א עמ' ז, י, יב, יד
י/ח מנחת חינוך מצוה ב (דף ב ע"ד, ג ע"ד, ד ע"א, וע"ג-ע"ד)
י/ח מנחת נתנאל דף נד ע"ג
י/ח מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' מג, ריד, תקלב {מל"מ}, ח"ב עמ' רלד {כ"מ}, רלו¬
י/ח מנחת עני (זינצהיים) ח"א ע' בל תשחית
י/ח מנפת צוף עמ' 695, 698
י/ח מעין גנים (מזרחי) דף קסו ע"א {בני קטורה}
י/ח מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף יד ע"ב
י/ח מצות ה' ברה עמ' 63-68
י/ח מקראי קדש (תפט) דף קלח ע"א
י/ח מקראי קדש (תשנג) עמ' כט, שנד
י/ח מרגליות הים סנהדרין נט ע"ב אות יג-טו
י/ח מרפא לנפש חי' סוגיות סי' יב אות ז {גזירת משוך בבני קטורה}, סי' יג אות ב, סי' סו אות ג {הרי סנחריב בלבל את העולם}, סי' קלח אות א, ג {זרעם של בני קטורה חייבים}
י/ח משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' שיא
י/ח משבצות זהב ירמיהו עמ' רלג
י/ח משבצות זהב עזרא עמ' קפז
י/ח משנה הלכות ח"ב סי' לט דף סג-סד, סי' מב דף עג ע"א
י/ח משנה הלכות ח"ז סי' רפה דף רה ע"ג
י/ח משנה הלכות ח"י סי' קעו
י/ח משנה הלכות ח"י סי' קעו, קעח, רלו
י/ח משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' רנד
י/ח משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' רמ
י/ח משנת חיים בראשית עמ' קצה, תקד
י/ח משנת חיים דברים - מכתבים אות ד
י/ח משנת חיים הל' פסח עמ' קכא
י/ח משנת חיים ויקרא עמ' רמט, רנז, שנב
י/ח משנת חיים קדושין עמ' רמב
י/ח משנת יעקב מדע עמ' שמז, קדושה עמ' סח-עא, הפלאה עמ' קלג
י/ח משפטי המלך עמ' רפה
י/ח נדרי זריזין ח"ג עמ' סד
י/ח נודע ביהודה תנינא אהע"ז סי' מב
י/ח נועם שיח ח"א עמ' ריג
י/ח נזר הקדש (רזין) זבחים ח"א דף צ ע"ג
י/ח נחל חיים סי' כו
י/ח נחלת מים סי' לו אות א
י/ח נטעי אשל בראשית עמ' קעד
י/ח נפלאות מתורתך ע' מילה
י/ח נר דוד ח"ב עמ' רמט
י/ח נר מצוה (ואלק) מצוות דף צז ע"ד, צח ע"א-ע"ד
י/ח נשמת חיים (תשסח) אהע"ז סי' לג עמ' סא
י/ח נתיבות מרדכי גיטין עמ' תקעה
י/ח ס' זכרון לבעל פחד יצחק עמ' קנב
י/ח עינים למשפט קידושין עמ' קסו
י/ח ענבי פתחיה עמ' 279
י/ח פינות הבית דף קע ע"ג
י/ח פירושי איברא עמ' 104
י/ח פרדס יוסף (פצנובסקי) בראשית עמ' רעא, שמג
י/ח צבי גאון יעקב סי' מא
י/ח צהר הבית עמ' עו
י/ח צמח דוד לעיל הלכה ו {כ"מ - אין נהרגים כי אינו מז' מצוות}
י/ח צפנח פענח הל' מילה פ"ג ה"ז
י/ח צפנת פענח בראשית עמ' קלח, שמות עמ' ז, עה, במדבר עמ' רסד
י/ח קובץ המועדים פסח-שבועות ח"א עמ' תרח
י/ח קול צופיך עמ' רלב
י/ח קנין תורה בשמעתתא בראשית עמ' לט-מ, שמות עמ' ז, ט, ויקרא עמ' עג
י/ח קרבן אשה
י/ח קרית מלך (חב"ד) עמ' ע
י/ח קרן הצבי מצוה קיז אות א
י/ח קרן הצבי על מנחת חינוך - תשלומי המנחה עמ' יג, עו
י/ח רווחא שמעתתא ח"א עמ' סב, קכט
י/ח רנת יצחק יהושע עמ' קצה
י/ח רנת יצחק עה"ת ח"א עמ' ס, רסז
י/ח רנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' צד, ריא
י/ח שאגת אריה סי' מט
י/ח שבט מיהודה (אונטרמן) ח"ב עמ' קעד
י/ח שדה הארץ ח"ג דף קלט ע"ג
י/ח שחר אורך עמ' סד-סה {גם בניהם חייבים}
י/ח שיח ערב פסחים עמ' סד
י/ח שם טוב - השלמה
י/ח שם משמואל פרשת חיי שרה שנת תרע"ד {בני קטורה חייבים}
י/ח שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ב עמ' קמב
י/ח שער המלך - טעם המלך ח"א עמ' לב
י/ח שערי חיים (שמולביץ) קידושין עמ' קיז
י/ח שערי טהר ח"ח סי' ה אות ב
י/ח שערים בקבוע עמ' צג
י/ח שפתי דעת ח"א עמ' קב
י/ח שפתי שושנים (גם בהשמטות)
י/ח תולעת שני דף סז ע"ג, סח ע"ב
י/ח תורה שלמה בראשית פי"ז אות קיג עמ' 718, ח"ח עמ' 197, חי"ב עמ' 83
י/ח תורת בן נח
י/ח תורת האוהל (תשנג) עמ' רכט
י/ח תורת ירוחם ח"ג דף נא ע"א
י/ח תורת ראשי הישיבות יבמות עמ' תשס
י/ח תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' תעט
י/ח תחומין חי"א עמ' 277, חי"ד עמ' 47, 51
י/ח תיבת גומא (ורשנר) עמ' כד, נג, שמד
י/ח תיבת גומא (זכרון אהרן) ח"א עמ' כז, לח, צז-צח, קע, תכז, ח"ב עמ' קמג
י/ח תיבת גומא (תשסז) עמ' לג, נד, קנד, רכג
י/ח תשובות יהודה דף עא ע"ד
י/ט אבני זכרון (פפר) ח"ג סי' מה אות ט
י/ט אגרות הגרי"ד עמ' רעד
י/ט אגרות משה או"ח ח"ב סי' כה, יו"ד ח"ב סי' ז, ח"ג עמ' שלג, ח"ח עמ' מו
י/ט אהבת עולם (דיהרנפורט) דף יא
י/ט אהבת עולם (תשס) עמ' סב {עסק התורה}
י/ט אהלי יצחק (בונאן) סנהדרין נח ע"ב {אינו נהרג}
י/ט אוצרות הרמב"ם
י/ט אור הרעיון עמ' רעז {לחדש דת}
י/ט אור ליהודה יבמות עמ' רב
י/ט אות לישראל (מובשוביץ) עמ' קסט, קפז, רנד, רעו, רעח-רפ
י/ט איים בים חלק ז סנהדרין סי' א אות ג {גוי ששבת}
י/ט אלומות יוסף (תשנ) עמ' נז
י/ט אמונת עתיך גל' 118 עמ' 115
י/ט אמרי חן (לוונברג)
י/ט אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"ב סי' א אות ה
י/ט אמרי שמעון (פרידמן) סנהדרין נח ע"ב {ששבת}
י/ט אמתחת בנימין (חשין) סנהדרין נח ע"ב {אינו נהרג - כי כתוב רק "חייב מיתה"}
י/ט אנצי"ת ע' בן נח הע' 321, 322, 326, 351, 353, 354, 359, 362, 364, 421, 424
י/ט באהלה של תורה או"ח סי' כז, סי' כח אות ח, סי' פד אות ו
י/ט באר בשדה עמ' ח {עכו"ם שעסק בתורה חייב מיתה}
י/ט באר יוסף ח"ב עמ' קנ
י/ט באר מים חיים (טשרנוביץ) בראשית פרק יז פסוק כז
י/ט באר מים חיים (טשרנוביץ, תשנט) ח"א עמ' תז
י/ט באר שרים (שלזינגר) שו"ת ח"ה עמ' קנד
י/ט בים דרך עמ' פד
י/ט בינה בספרים עמ' קנד {כ"מ}
י/ט בית אהרן (כהן, תשך) דף צח ע"א-ע"ג
י/ט בית אהרן וישראל גל' קכד עמ' קעו
י/ט בית אהרן וישראל גל' קכו עמ' קיט {מקבל שכר מצוה}
י/ט בית המדרש
י/ט בית המלך (פרלשטיין) מדע סי' טו
י/ט בית זבול ח"ג סי' יא
י/ט בית זבול ח"ג סי' ל
י/ט בית יחזקאל (סרנה) גליונות
י/ט בית יחזקאל (סרנה) עניינים עמ' קצו
י/ט בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' שעד
י/ט בית נפתלי (תרנט) סי' נט
י/ט בית נפתלי (תשסו) עמ' שכג
י/ט בית שערים או"ח סי' לה, רפז, יו"ד סי' תיד
י/ט בן יהודה סי' נ
י/ט בנין הלכה עמ' מד {גוי ששבת}
י/ט בנין שאול עמ' קלח {כ"מ - אין חיוב מיתה בקום עשה}
י/ט בנין שאול עמ' קמג, קנה
י/ט ברור הלכה סנהדרין נח ע"ב ציון ט, נט ע"א ציון א
י/ט ברור הלכה ע"ז כו ע"ב לפני ציון ז פסקה ב
י/ט ברכת מרדכי ברכות-עירובין עמ' קד
י/ט ברכת שי סנהדרין נח ע"ב
י/ט ברקאי ח"ג עמ' 155
י/ט בשולי גליוני עמ' תטו, תקמא
י/ט בתורתו יהגה (תשעב) עמ' כט {אבל אינו נהרג}, לא {ואם עסק בתורה או שבת}
י/ט גבורות שלמה דף לט ע"א {גוי ששבת}
י/ט גבורת יצחק סוטה ח"א עמ' צט {ששבת}
י/ט גבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' ד, קג
י/ט גבורת יצחק שבועות עמ' יח {ששבת}
י/ט גופי הלכות (תשסו) עמ' שצג {שבת}
י/ט גור אריה (צרמון)
י/ט גור אריה יהודה (תשעח) עמ' רנד
י/ט דבר שמואל (אבוהב) סי' עה {עסק בתורה}
י/ט דברות אליהו ח"ב עמ' ע, עב
י/ט דברות אליהו ח"ג עמ' קה
י/ט דברות משה סנהדרין עמ' תמא-תמג {שחייב מיתה}
י/ט דברי אברהם (שדמי) ח"ג עמ' כט-ל
י/ט דברי חפץ עמ' כט, קלג
י/ט דברי יצחק (מורסיא) - פני המלך עמ' סט
י/ט דברי יצחק (מורסיא) - תולדות יעקב עמ' קסא {מסירת ד"ת לגוי}
י/ט דברי יציב או"ח עמ' רט
י/ט דברי סופר עמ' קיב
י/ט דברי שלמה (אסרף) בהקדמה
י/ט דגל יהודה (קמינר) עמ' טו
י/ט דור דורים עמ' שפח
י/ט דורש לציון (תקצד) דרוש ח
י/ט דורש לציון (תשנה) עמ' פח
י/ט דעת ותבונה מכשירין עמ' קנד
י/ט דעת כהן עמ' שכט
י/ט דרכי הים דף יג ע"ב
י/ט דרכי צדק עמ' רנ, רנב {ששבת}
י/ט דרכי שמחה עמ' יט
י/ט דרשות מהר"ם חביב עמ' יז
י/ט הגיור עמ' 33, 198
י/ט הלכות מדינה ח"ג עמ' רלב
י/ט המאיר לארץ
י/ט הרמב"ם - שמרנות עמ' 251 {לחדש דת}
י/ט הרמב"ם ומכדרשב"י עמ' קעה
י/ט התורה והמדינה ח"ט עמ' תקיג
י/ט התעוררות תשובה (תשנב) ח"א עמ' ה
י/ט התעוררות תשובה (תשנב) ח"ד עמ' קמג, קפה
י/ט ודברת בם (מוסקוביץ) עמ' תשכא {לח"מ}
י/ט ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תלא
י/ט ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"ו עמ' טז
י/ט והיה העולם עמ' 202
י/ט ויאמר יעקב (גרוס) עמ' טו {אסור להוסיף}
י/ט ונתן לכהן עמ' קכט
י/ט זכר דוד (אנציקלופדיה) מאמר א עמ' ע {גוי שמל שלא לשם שמים}
י/ט זכרון יהודה (מונק) דף סח ע"ד, סט ע"א
י/ט זמרת הארץ (רבינוביץ) עמ' ו
י/ט חגוי הסלע (טאובה) הל' מלכים עמ' 441-447
י/ט חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"ב סי' כד אות יג
י/ט חוקת עולם עמ' 622
י/ט חזו"א כלאים סי' א ס"ק א (אהע"ז סי' קמח לדף לט ע"א ס"ק א)
י/ט חי' יחיאל דף טו ע"א-טז ע"א
י/ט חי' מהר"ם שיק סנהדרין עמ' קטו-קטז, קכא, נדה עמ' קנג
י/ט חי' מהר"ם שיק סנהדרין עמ' קכח
י/ט חי' ר' חנוך הענאך עמ' קז-קח
י/ט חי' ר' יונתן אייבשיץ = חסדי יהונתן ח"א סי' לא
י/ט חי' ר"א גוטמכר מועד עמ' רכז
י/ט חי' רעק"א (פרדס)
י/ט חכמת התורה כי תשא עמ' פז
י/ט חלקו של יוסף (זוסמנוביץ) סי' יג דף מט ע"א, נ ע"ג {אין נהרג}
י/ט חמדת ישראל ח"א דף קח ע"א, קיב ע"ד, קיג ע"ד, קיד ע"ד, קטו ע"ב
י/ט חמרא וחיי עמ' רע {ששבת}
י/ט חקרי זמנים ח"א עמ' רכד, ח"ד עמ' קא, תפד
י/ט חתן סופר או"ח ח"ב עמ' קטו
י/ט טל חיים (סגל) עמ' קכא {לח"מ}
י/ט טל נתן עמ' שצח
י/ט יד אליהו (בוקובזה) סי' ט אות ב, ו
י/ט יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' רנד
י/ט ילקוט יהודה (גינזבורג) בראשית עמ' 51-52
י/ט יסודות בדיני ממונות בתלמוד (אלבק) עמ' 98 {כ"מ}
י/ט יצחק ירנן [תועפות ראם דף עא ע"א-ע"ג]
י/ט יציב פתגם חנוכה עמ' קיב {אסור לו לקיים מצוות}
י/ט יקהת עמים עמ' קנ-קסא
י/ט ישא מדברותיך כתובות פ"א עמ' רכד {רדב"ז}
י/ט ישראל קדושים עמ' 72
י/ט כבוד מלכים (מרגליות) {לח"מ}
י/ט כוכבי בוקר עמ' שע
י/ט כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' סז, קעא {השמיט איסור מסירת ד"ת לגוי}, תכז, תקמו, תקנב, תתרלו {נוצרים וישמעאלים אינם גרי תושב מפני שחידשו דת}
י/ט כלילת יופי דף ב, סה
י/ט כנה"ג (גם כ"מ)
י/ט כפי אהרן (זסלנסקי) תנינא עמ' נ
י/ט כתבי ר"י אבוהב עמ' ס
י/ט כתבים (זסלנסקי) ח"א עמ' קלב {אור שמח, אינו נהרג}
י/ט כתר המלך
י/ט לבושי מרדכי יו"ד עמ' שד, חו"מ עמ' מז
י/ט להורות נתן - שו"ת ח"ג עמ' קנה, חי"א עמ' קכה
י/ט להורות נתן מועדים ח"א עמ' ח
י/ט לחם יהודה
י/ט לקוטי סופר ח"א דף כ ע"ג, כד ע"ב, ח"ב דף י ע"א, יח ע"א, נ ע"ב, סט ע"ג, עא ע"א
י/ט לקוטי שיחות ח"ה עמ' 159, חט"ו עמ' 49
י/ט לקוטי שיחות חכ"ז עמ' 246, חכ"ט עמ' 98
י/ט לקט שיחות מוסר ח"ג עמ' תפט {שעוסק בתורה}
י/ט מאורי המועדים עמ' שיא, שיג {גוי ששבת, שחידש דת}
י/ט מאיר עיני חכמים ח"ב דף י ע"ד, יא ע"א
י/ט מועדי ה' (נתנזון) סוכות עמ' קלה
י/ט מוריה גל' קנד עמ' ס-סא {העוסק בתורה}, סה
י/ט מזכרת עמ' 61 {גוי ששבת}
י/ט מחשבת הקודש ח"ב דף מט ע"ב-ע"ג
י/ט מטה אפרים ח"ב
י/ט מכלול גל' כג עמ' 141 {מחדש דת}
י/ט מנחת אברהם (שפירא) ח"א עמ' קפט
י/ט מנחת אלימלך עמ' קכג
י/ט מנחת אשר פסחים עמ' רמז, רנ
י/ט מנחת חיים (שוויד) ח"ג עמ' רלח
י/ט מנחת חינוך ח"א עמ' קכו, קלב, קלה {לח"מ}, קעט
י/ט מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' שמה {לח"מ}, תקלא, תקלד {לח"מ}, תקנב
י/ט מנחת שלמה (לוין) עמ' פא-פב {השמיט איסור ללמד תורה לגוי}
י/ט מנפת צוף עמ' 770, 828, 847
י/ט מעין גנים (מזרחי) דף נז ע"א-ע"ב {אין ב"ד ממיתים אותו}
י/ט מעין חיים ח"ג עמ' קסד
י/ט מענה אליהו עמ' קכא
י/ט מעשה אברהם דף פה ע"ב
י/ט מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף קלב ע"ג
י/ט מפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"א עמ' קסב
י/ט מרגליות הים סנהדרין נח ע"ב אות יח {אינו נהרג}, כו {אינו נהרג}
י/ט מרפא לנפש בראשית עמ' כה {גוי ששבת}
י/ט משא בני קהת
י/ט משאת מרדכי ב"ק עמ' קסח
י/ט משב יעקב ח"ב עמ' קלג
י/ט משבצות זהב דניאל עמ' רכו
י/ט משבצות זהב ישעיהו עמ' א'שנב
י/ט משברי ים עדל"ת סי' א ס"ק י
י/ט משמרת חיים ח"א עמ' לו {ששבת}
י/ט משנה הלכות ח"ב סי' מב דף עג ע"ג {גוי שעוסק בתורה}
י/ט משנה הלכות ח"ג סי' קצד, ח"ה סי' קעב, ח"ז סי' עז, ח"י סי' קטז
י/ט משנה הלכות ח"י סי' קטז
י/ט משנה הלכות מהדו"ת או"ח סי' רכא עמ' קסו {הקובע מועדים - מחדש דת}
י/ט משנה הלכות מהדו"ת ח"ג עמ' קסד, ח"ד עמ' שפג
י/ט משנת חיים במדבר עמ' תיט
י/ט משנת חיים בראשית עמ' מ
י/ט משנת חיים הל' פסח עמ' שסד
י/ט משנת יהודה ח"א פ"ב הכ"ב, ועמ' תכו-תכט
י/ט משנת שמחה
י/ט נהרות איתן ח"ב עמ' שצא, שצח
י/ט נוה שלום (איזרלסון) עמ' 67
י/ט נועם ח"י עמ' קכח, קמא, חי"ט עמ' לז
י/ט נחלת דבש (ברייזכר) עמ' סז
י/ט נחלת דבש (ליפשיץ) מהדו"ק ח"ב סי' ה אות ד {שבת בחול}
י/ט נחלת דבש (ליפשיץ) מהדו"ת סי' יג אות ד {ששבת בחול}
י/ט ניר לדוד
י/ט נר דוד ח"א עמ' קס, רא
י/ט נר מצוה (ואלק) שרשים דף א ע"א-ע"ב, כו ע"א {גוי ששבת}
י/ט נרות זכריה עמ' קצט {עסק בתורה}
י/ט נתן פריו סוגיות ח"א עמ' לט
י/ט סדר הלכה דף לח ע"ג {אינו נהרג}
י/ט סדר יעקב ח"א לדף נה ע"א (ד"ה דורכין אות ב), ע' גוי סי' ד, ע' גוי לענין שמירת שבת, ע' גר תושב ס"ק ו (ד"ה ומבואר), ס"ק ז (ד"ה אך), ס"ק ח, ע' מומר ס"ק ה
י/ט סמכות ומרי בהלכת הרמב"ם עמ' 157, 162
י/ט עולת שמואל (לובצר) ח"א דף צג ע"א
י/ט עטרת ישועה מועדים - שבועות אות קב
י/ט עיוני הלכות ח"ב עמ' תריד, תרטז, תרכג
י/ט עיונים (פאור) עמ' 161, 235
י/ט עין חיים ח"א עמ' קפג
י/ט עיקרים במשפט הפלילי העברי פרק 2 הע' 4, 104
י/ט עמודי אש (איישישקר) דף סו ע"ג {עוסק בתורה}
י/ט עץ הדר השלם עמ' כה, כז
י/ט עקדת משה ח"א עמ' פב
י/ט עקדת משה ח"ב עמ' צט
י/ט עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 106, 246, 247, 260
י/ט פאת שדך יו"ד עמ' שעא {לחדש דת}
י/ט פותח יד
י/ט פחד יצחק (הוטנר) שבת מאמר ג אות ה, מאמר יא אות א-ב
י/ט פני חיים (פלג'י) עמ' סא
י/ט פני מבין ח"ב דף קלד ע"ד {כ"מ}
י/ט פרי אברהם - ענינים שונים סי' לד אות א
י/ט פרשת דרכים (תשנב) עמ' קיג
י/ט פתחי תורה עמ' רסג
י/ט צהר גל' יב עמ' 72
י/ט צידה ברוך פ' יתרו
י/ט ציץ הקודש ח"א דף נח ע"ב-ע"ג
י/ט צפיה ח"ג עמ' 270-271
י/ט צפנת פענח שמות עמ' ד
י/ט קובץ המועדים פסח-שבועות ח"ד עמ' שלג, שעד
י/ט קול יהודה (גרשוני) עמ' תקצא
י/ט קול מהיכל גל' ד (ניסן תשסו) עמ' תצה {לא נהרג}
י/ט קונטרסי שעורים ב"ב דף קח
י/ט קונטרסי שעורים גיטין שעור ה הערה 53
י/ט קונטרסי שעורים כתובות קונ' ח אות י-יא עמ' 314, אות כד עמ' 354
י/ט קנה חכמה פ"א ה"יג אות א ס"ק ה {גוי שעסק בתורה}
י/ט קרבן שבת עמ' קעט {ששבת}
י/ט קרן הצבי מצוה ה אות א
י/ט קרן הצבי על מנחת חינוך - תשלומי המנחה עמ' יד סק״ה
י/ט קרן פני משה ח"ב
י/ט רנת יצחק עה"ת ח"א עמ' לד, קח, רנח, רסז, ח"ב עמ' שלו
י/ט רנת יצחק תענית עמ' מ {אינו נהרג}
י/ט רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' ז
י/ט שאל האיש דף לז ע"א
י/ט שארית יהודה (בלום) דף מ ע"ג-ע"ד, מא ע"א {מיתה בידי שמים}
י/ט שארית ישראל (מינצברג) חידושים סי' לו {גוי ששבת}
י/ט שארית ישראל (שציפנסקי) ח"ב עמ' קפד {שעוסק בתורה}
י/ט שבות יעקב (אבולפיה) עמ' רח
י/ט שבט הלוי (ווזנר) ח"ב סי' קצב
י/ט שו"ת הרב הראשי עמ' 263
י/ט שו"ת רשב"ש עמ' תנ
י/ט שיחות ר' צבי יהודה שמות עמ' 158, 378, 387
י/ט שלטון החוק בישראל עמ' 35
י/ט שלמי יוסף ר"ה עמ' שפו
י/ט שם דרך כתובות עמ' קיד
י/ט שם משמעון (פירסט) ח"א עמ' שלו, ח"ב עמ' קעג
י/ט שם משמעון (שפירא) עמ' לח, קל
י/ט שם שלמה (ארדיט) דף יז ע"ד
י/ט שמחה לאיש (אבא שאול) יו"ד עמ' סט
י/ט שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ב עמ' קמג
י/ט שערי היכל זבחים עמ' אלף מג הערה 3 {לחדש דת - אבל להקריב מותר}
י/ט שרידי אש ח"ב עמ' תקב, תקד
י/ט שרידים גל' י עמ' סח, גל' יד עמ' נג-נד, נט-ס {גוי ששבת, גוי שלמד תורה}
י/ט תועפת ראם (גטיניו) דף א ע"א-ע"ג {מל"מ}
י/ט תורה מציון שנה ט חוב' ב סי' ו דף יג ע"ב {אם שובת לשם שבת}
י/ט תורה שלמה בראשית פ"ח אות קיד-קטו, פי"ח אות ר
י/ט תורת בן נח
י/ט תורת החוף ימים סי' כד
י/ט תורת המלך (שפירא) ח"א עמ' לג {לח"מ}
י/ט תורת ירוחם ח"א דף מט ע"ד
י/ט תחומין ח"ב עמ' 190 {לחדש דת}
י/ט תחומין ח"ב עמ' 235, ח"י עמ' 252, חי"ב עמ' 135, חי"ז עמ' 187, 217-219
י/ט תיבת גומא (זכרון אהרן) ח"א עמ' יט {לח"מ}
י/ט תנובת ציון דף טו ע"ב, לד ע"ב
י/ט תניא רבתי ח"א עמ' 165
י/ט תפארת בחורים פאה עמ' תקלו
י/ט תפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' קלט, קמו
י/ט תפארת צבי (שפילמן) ח"ד עמ' תמז, תנ
י/ט תפלת דוד (אדר"ת) עמ' קז
י/ט תרומת הגורן ח"ב עמ' 111
י/ט תשובות יהודה דף עב ע"ד {לימוד תורה לגוי}
י/י אבני זכרון (פפר) ח"ג סי' מה אות י
י/י אגרות משה או"ח ח"ב סי' כה
י/י אהל דוד (קהן) ח"ד ישעיהו פמ"ג פס' י
י/י אהל שרה לאה עמ' תרעט {רדב"ז}
י/י אור ליהודה (תשנט) בהקדמה, ועמ' רז
י/י אורה ושמחה הל' סוכה פ"ו ס"ק א
י/י אורח ישראל סי' ב הערה כד
י/י אישים ושיטות (תשסז) עמ' רכב
י/י אלומות יוסף (תשנ) עמ' טז, קפח
י/י אמונת החינוך (אבינר) עמ' 291
י/י אמונת עתיך גל' 125 עמ' 128 {צדקה}
י/י אמרי חן (לוונברג)
י/י אמת ליעקב מועד עמ' לה
י/י אנצי"ת ע' בן נח הע' 332, 366, 381, ע' גוי הע' 396, ע' גר תושב הע' 52
י/י אשד הנחלים (נחמולי) דף פח ע"ד
י/י אשל אברהם (שפירא) עמ' נט {צדקה מגוי עוע"ז}
י/י באהלה של תורה או"ח סי' כח אות ח
י/י באר המים עמ' נה
י/י באר יוסף ח"ב עמ' קנ
י/י באר מים חיים (טשרנוביץ) בראשית פרק יז פסוק כז
י/י באר שרים (שלזינגר) שו"ת ח"ה עמ' ריג-ריד, רכו-רכז, ח"ו עמ' רנט-רסא
י/י בגדי ישע
י/י בד קודש (פוברסקי) ח"ד דף צג ע"ד {רדב"ז}
י/י בים דרך עמ' פה
י/י בינת דניאל ח"ה עמ' קמז
י/י בית אב (ברסלר) עמ' נז
י/י בית אהרן וישראל גל' קכו עמ' קיט {מקבל שכר מצוה}, קכט-קל {ב"נ שרצה לעשות מצוה כדי לקבל שכר}
י/י בית אהרן וישראל גל' קלז עמ' כד
י/י בית המלך (פרלשטיין) מדע סי' טו
י/י בית זבול ח"ג סי' יא
י/י בית זבול ח"ג סי' ל
י/י בית יהודה (פלאצקי) דף ב ע"ג
י/י בית יחזקאל (סרנה) גליונות
י/י בית שערים יו"ד סי' שלח
י/י ביתאל ח"ב דף פד ע"ד
י/י בן אשר סי' כד אות יד, סי' מט אות ב
י/י בני בנימין הל' מילה פ"ג ה"ז
י/י ברור הלכה סנהדרין נו ע"ב אחרי ציון א
י/י ברור הלכה ע"ז כו ע"ב לפני ציון ז פסקה ב
י/י ברכת שמים (וייס), סוף ההקדמה
י/י ברקאי ח"ג עמ' 151-152 {גוי יכול להתחייב במצוה אם עושה כי זה מצות ה'}
י/י גבורות יצחק עמ' רה
י/י גבורת יצחק סוטה ח"א עמ' רכא, ח"ב עמ' קעה
י/י גבורת יצחק עה"ת ח"ב עמ' קכא, שמה
י/י גבורת יצחק שבועות עמ' יג, רמו {אין מונעין}
י/י גבורת יצחק תרומות עמ' קטו
י/י גביע הכסף ח"א עמ' יא {רדב"ז - אני חוכך}
י/י דבר יהושע (שו"ת) ח"ו סי' ז ד"ה ואגב
י/י דבר שאול תמורה סי' ז אות י
י/י דברות אליהו ח"ג עמ' קה
י/י דברות משה קדושין סי' ח ענף ב
י/י דברי סופר עמ' ק
י/י דברי שאול ויקרא עמ' שיא
י/י דגל ראובן ח"ב סי' י
י/י דליית הכרם עמ' תתתלז {כ"מ} [צ"ל למכירתה לגוי]
י/י דעת כהן עמ' רעב
י/י דרכי דוד (קסל) פאה עמ' תתקעג
י/י דרשות הצל"ח השלם עמ' תנא
י/י הגיור עמ' 96
י/י הלכות קטנות ח"ב סי' צב
י/י התורה והמדינה ח"ט עמ' תקיב, קובץ יא עמ' קע
י/י התעוררות תשובה (תשנב) ח"א עמ' קט
י/י התעוררות תשובה (תשנב) ח"ד עמ' קמג-קמד, קמז, קפה
י/י ויחי יעקב - צדקת ארץ פ"ז אות כג
י/י זהב התרומה תרומות עמ' סט
י/י חבש פאר עמ' קלב
י/י חגוי הסלע (טאובה) הל' מלכים עמ' 448-451
י/י חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"ב סי' ח אות א
י/י חי' כתב סופר
י/י חי' ר' יונתן אייבשיץ (ברמב"ם פרדס סוף אהבה, אחרי תשובות ר"א בן הרמב"ם)
י/י חמדת ישראל ח"א דף קא ע"ד
י/י חנן אלקים עמ' יח, צ
י/י חקרי הלכה (ויין) עמ' 34
י/י חקרי זמנים ח"ג עמ' קפט, קצו, ריב
י/י חשבונות של מצוה עמ' תלח
י/י יד אליהו (בוקובזה) סי' ט אות יב
י/י יד פשוטה אהבה עמ' תתתקא
י/י יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' רכג, רנד
י/י ילקוט יהודה (גינזבורג) בראשית עמ' 53
י/י יקהת עמים עמ' קסא-קסז
י/י ישא מדברותיך כתובות פ"א עמ' רכב
י/י כבוד חכמים - עטרת פז עמ' קא
י/י כל נדרי פ' יח הע' ז
י/י כנה"ג [רצוף אהבה סי' רנח]
י/י כנפי נשרים
י/י כפי אהרן (זסלנסקי) קמא עמ' קט
י/י כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' נח
י/י כתב סופר יו"ד דף פג ע"א
י/י כתב סופר יו"ד סי' קיד {הרי זה אסור לבני נח}
י/י כתבים (זסלנסקי) ח"ב עמ' כג, כז
י/י לב מבין דף קד ע"ב {כ"מ}
י/י לבושי מרדכי יו"ד עמ' תמג
י/י להורות נתן - שו"ת ח"ד עמ' קנז
י/י להורות נתן - שו"ת ח"ה עמ' צ
י/י להורות נתן מועדים ח"ב עמ' תפה
י/י להורות נתן על התורה ח"א עמ' לב
י/י לחם חקי עמ' קעב
י/י לקוטי סופר ח"ב דף עא ע"א
י/י לקוטי שיחות ח"ה עמ' 160
י/י מגדל חננאל
י/י מועדי ה' (נתנזון) סוכות עמ' קלד
י/י מועדים וזמנים ח"א סי' ב, ח"ד סי' רפח
י/י מוריה גל' רה עמ' עח {אין מונעין אותו - מילה}, גל' רז עמ' סב-סג
י/י מוריה שנה ד גל' י (ר"י וייל)
י/י מי יהודה יו"ד סי' צה
י/י מלך שלם דף קנא ע"ד
י/י מנוחה וקדושה (זס') עמ' סא {כהלכתה}
י/י מנחת אברהם (שפירא) ח"א עמ' סו, קפו, קפט
י/י מנחת אלימלך עמ' סה, קכ, קכג, קפ
י/י מנחת אשר פסחים עמ' רמז
י/י מנחת חינוך ח"א עמ' קלב, ח"ב עמ' רכד
י/י מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' קכ
י/י מנחת עני (זינצהיים) ח"א ע' בל תשחית
י/י מעין חיים ח"א עמ' קסה
י/י מעשה אברהם דף פד ע"ב, פה ע"ב
י/י מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף קכט ע"ד, קלב ע"ג
י/י מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"א עמ' תקמח
י/י מצות ה' ברה עמ' 29, 30
י/י מראות הים עמ' תכ-תכד
י/י מרגליות הים סנהדרין נח ע"ב אות כו {אין מונעים}
י/י מרכבת המשנה מהדו"ב
י/י משא בני קהת
י/י משאת כפי עמ' סב
י/י משאת מרדכי ב"ק עמ' קסט
י/י משב יעקב ח"ב עמ' קל
י/י משכנות אפרים שבת סי' טז אות לד
י/י משנה הלכות ח"ב דף סד, ח"י סי' קעא, קעח
י/י משנה הלכות ח"י סי' ג
י/י משנה הלכות ח"י סי' קעו {לעשות מצוה}
י/י משנה הלכות מהדו"ת או"ח סי' תפו עמ' שכה {אין מונעים אותו}
י/י משנה הלכות מהדו"ת ח"ג עמ' נט, רל
י/י משנת חיים במדבר עמ' תיט, תכג
י/י משנת חיים בראשית עמ' רכט
י/י משנת חיים זבחים עמ' ע
י/י משנת חיים שמות עמ' קפו
י/י משנת יעקב זרעים ח"א עמ' ז
י/י מתת מלך
י/י נועם ח"ח עמ' רסג
י/י נזר התורה שנה ד גל' א עמ' רמ {גוי הרוצה לקיים מצוה}
י/י נחלת אהרן
י/י נחלת דבש (ליפשיץ) מהדו"ת סי' לא אות כד
י/י נחלת שמעון (קרסנר) רות סי' יג אות טז
י/י נר מצוה (ואלק) שרשים דף א ע"א
י/י נתיב מצותיך עמ' רנו
י/י נתן פריו חולין עמ' קכז
י/י סדר יעקב ח"ב לדף סה ע"א אות א
י/י סודו של המשפט העברי עמ' 69
י/י סיני ק עמ' שלא-שלב, שלח, שנג
י/י עולת איש (אלישר) דף א ע"ד, ב ע"ג
י/י עטרת צבי (פריינד) ע"ז ח"א עמ' ט
י/י עיוני הלכות ח"ב עמ' תרכג
י/י עיונים (פאור) עמ' 161
י/י עלי עשור (זס') עמ' נו
י/י ענבי פתחיה עמ' 203, 206-207, 278, 280
י/י עץ החיים (אבולפיה, תפט) לשונות דף י ע"א {עולה}
י/י עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' רי, שלה
י/י עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 247
י/י פרח מטה אהרן (סול') מדע עמ' 142 {קבלת צדקה מגוי}
י/י פרח מטה אהרן (סול') מדע עמ' 143
י/י פרי אברהם - ענינים שונים סי' לד אות ג
י/י צבא המלך עמ' כא
י/י צהר גל' יב עמ' 72, 73
י/י ציץ הקודש ח"א דף נח ע"ב-ע"ג
י/י קובץ על יד ח"ב עמ' קא
י/י קונטרסי שעורים כתובות קונ' ח אות כד עמ' 352, 354
י/י קנה חכמה פ"א ה"יג אות א ס"ק ה {גוי שרצה לעשות מצוה}
י/י קרבן אשה
י/י קרבן ציון עמ' קצח
י/י רנת יצחק יהושע עמ' רכג
י/י רנת יצחק יחזקאל-תרי עשר עמ' נו, משלי עמ' סה
י/י רנת יצחק עה"ת ח"א עמ' קצג
י/י רשימות (שניאורסון) חוב' קנט ס"ז
י/י שבות יעקב (אבולפיה) עמ' מ, קנו, שיב
י/י שבט הלוי (ווזנר) ח"ה סי' קמא
י/י שדה הארץ ח"ג דף מה ע"ג {צדקה}
י/י שירת הפסח אות קלח
י/י שם משמעון (שפירא) עמ' לח
י/י שם שלמה (ארדיט) דף יז ע"ד
י/י שמועת חיים יומא ח"ב עמ' תקפז
י/י שמועת חיים ערכין ח"א עמ' סד
י/י שמן ראש סוכות ח"א עמ' כז
י/י שערי טהר ח"ה שער ב סי' לד אות ב
י/י שרידים גל' יד עמ' נד, נט
י/י תהלה לדוד (אמאדו) ח"א דף פ ע"א-ע"ב
י/י תורה תמימה בראשית פ' יז אות מו
י/י תורת בן נח
י/י תורת האוהל (תשנג) עמ' קפט
י/י תורת החוף ימים סי' כד
י/י תורת המלך (שפירא) ח"א עמ' כב
י/י תורת הקדש ח"ג עמ' כא {עולה}
י/י תורת מנחם חמ"א עמ' 343
י/י תחומין ח"י עמ' 426, חי"א עמ' 277-276, 280, 405 {מרכה"מ}, חי"ד עמ' 49, חי"ז עמ' 218-219
י/י תיבת גומא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' קמב
י/י תנובת ציון דף לה ע"ג {רדב"ז}
י/י תפארת בחורים פאה עמ' תקלו
י/י תפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' קט {כל המצוות העובדי כוכבים מותרים לקיימם}
י/י תשובה מיראה
י/י תשובה מיראה (תשסו) עמ' סג, סו, עו
י/יא אהבת קדומים עמ' תג
י/יא אורי וישעי דברים עמ' רמ
י/יא אחר האסף עמ' תקכט
י/יא איים בים ב"ק סי' פה אות ד
י/יא אלומות יוסף (תשנ) עמ' קפח
י/יא אנצי"ת ע' גר תושב הע' 78, 79
י/יא באר משה (אפשטיין) שמות עמ' תשי
י/יא באר משה (אפשטיין), פ' משפטים, מאמר א, אות ב (עמ' תשי) {שלא ישחת העולם}
י/יא בית ישי (חידושים, תשסד) עמ' תט {גר תושב דנים כדיניהם}
י/יא בית שערים יו"ד סי' שפה
י/יא גופי הלכות (תשסו) עמ' שעט
י/יא הלכות מדינה ח"א עמ' ג, ט, ח"ב עמ' קכג, ח"ג עמ' רלא
י/יא התורה והמדינה ח"א עמ' צ, ח"ט עמ' כח
י/יא חגוי הסלע (טאובה) הל' מלכים עמ' 452-453
י/יא חוקת עולם עמ' 377, 441, 513, 621
י/יא חזון יחזקאל מכות פ"ב ה"ז
י/יא חי' מהר"ם שיק סנהדרין עמ' לב
י/יא חקרי הלכה (ויין) עמ' 34
י/יא חקרי זמנים ח"ג עמ' קצז, רטו, ח"ד עמ' שעב
י/יא ילקוט יהודה (גינזבורג) בראשית עמ' 53
י/יא יקהת עמים עמ' קסז-קסט
י/יא לבושי מרדכי חו"מ עמ' מז
י/יא להורות נתן - שו"ת חי"ד עמ' פג
י/יא מבשר טוב - משפט גרות עמ' קב
י/יא מחנה יוסף (תשעב) סי' עח אות א
י/יא מלכות יהודה וישראל עמ' 345
י/יא מענה לשון עמ' קפח
י/יא משברי ים אחע"א עמ' פב, תקז
י/יא משיב מלחמה (תשעט) ח"ג עמ' שפד {כ"מ}
י/יא משיב מלחמה (תשמג) ח"ג עמ' תז
י/יא משך חכמה דברים פכ"ב פס' כב
י/יא משפטי עזיאל ח"ט עמ' ריד
י/יא משפטי שאול - ארץ ומדינה עמ' תסג
י/יא נועם ח"ט עמ' רכא
י/יא ס' השבי"ט עמ' ק {רדב"ז}
י/יא סדר יעקב ח"ב לדף סה ע"א אות א
י/יא סיני ק עמ' שלט, שנה
י/יא עיונים במשה"ע ובהלכה עמ' 91, 95
י/יא עין חנוך עמ' רפג
י/יא עיקרים במשפט הפלילי העברי פרק 1 הע' 113, פרק 2 הע' 5, 19, 51, 96, 141, פרק 3 הע' 35
י/יא עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 145, 232, 245
י/יא פרח מטה אהרן (סול') אהבה עמ' 115
י/יא צהר הבית עמ' עז
י/יא קול צופיך עמ' רלב
י/יא קונטרסי שעורים ב"ב דף ע
י/יא קונטרסי שעורים גיטין שעור ד אות 10
י/יא קונטרסי שעורים כתובות קונ' ג אות ד-ה עמ' 168, קונ' ח אות טז עמ' קסה
י/יא קרית מלך (חב"ד) עמ' עו
י/יא שירת דוד (תשסז) עמ' קד {שלא תישחת העולם}
י/יא שלטון החוק בישראל עמ' 49
י/יא שערי שמחה (רפיש) דף ו ע"ב {לח"מ}
י/יא תורת בן נח
י/יא תורת האוהל (תשנג) עמ' מב
י/יא תורת המלך (שפירא) ח"א עמ' פב, ח"ב עמ' רכ
י/יא תחומין ח"ח עמ' 360, חי"ב עמ' 261
י/יא תחוקה לישראל ע"פ התורה ח"א עמ' 155
י/יא תשובות וחי' מעשי למלך או"ח עמ' מב
י/יב אבודרהם (תשכג) עמ' תב
י/יב אבני נזר חו"מ סי' נה
י/יב אוצמפה"ת ב"מ עא ע"א הע' 77
י/יב אוצמפה"ת ב"מ עא ע"ב הע' 45
י/יב אור הרעיון עמ' רעז {נוהגין עם ג"ת בדרך ארץ}
י/יב אור עולם (שניאורסון) עמ' 844
י/יב אלומות יוסף (תשנ) עמ' קפז
י/יב אמונת עתיך גל' 122 עמ' 97 {גר תושב}, 99
י/יב אמונת עתיך גל' 124 עמ' 101 {רק עם ישראל}, 102-103
י/יב אמרי כהן (וארשאוויאק) פרשת משפטים עמ' קלג {אם אתה יכול לזכותו בדינינו וכו'}
י/יב אנצי"ת ע' בקור חולים הע' 71, 73, ע' גוי הע' 663, 664, 666, 1107, 1109-1112, 1116, ע' גר תושב הע' 42, 51, 81
י/יב אפיקי יהודה (גרשוני) עמ' 387 {מפרנסים מפני דרכי שלום}
י/יב אשר למלך הל' זכיה פ"ג הי"א
י/יב באר הגולה (הרטמן) באר ז הערה 161
י/יב באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון פ"ח ה"ה מושב שרים אות כו
י/יב ביום הראשון תשביתו (ברנד) עמ' קכז-קכט
י/יב בינה בספרים עמ' קס
י/יב בית דינו של שמואל עמ' 268, 277, 278, 292, 566, 589, 591
י/יב בית יעקב (טבשונסקי) סי' תו סעיף א
י/יב בית ישי - דרשות עמ' רמח
י/יב בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' שסט, תצה
י/יב בית שלמה (סקלא) חו"מ סי' קלא
י/יב בני דוד
י/יב בנין יחזקאל סי' כג
י/יב בנתיב החסד (אלתר) עמ' 209
י/יב בנתיב המצוות עמ' 45
י/יב ברור הלכה גיטין סא ע"א ציון ב, סב ע"א ציון ז
י/יב ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ח עמ' שמח
י/יב ברכת מרדכי ענינים עמ' צ
י/יב גבורת יצחק סוטה ח"א עמ' לט
י/יב גבורת יצחק עה"ת ח"ב עמ' שמה
י/יב גליונות אבני נזר
י/יב גליוני הגר"ש עמ' קכ {דרכיה דרכי נועם} [פסוק זה הובא בסוף הל' חנוכה]
י/יב גלילי זהב (מושקוביץ) פרשת משפטים דף פב ע"ג {בדיניהם}
י/יב דברות משה קדושין סי' לד הערה יא
י/יב דגל מחנה אפרים (לניאדו) חו"מ סי' מז סעיף א עמ' תקצד
י/יב דעת הרמב"ם עמ' 134
י/יב דעת כהן תשובה סוה"ס עמ' ו
י/יב דרכי חושן ח"א עמ' כו
י/יב דרשות מהר"ם חביב עמ' קעג
י/יב הדרום ל עמ' 91
י/יב הדרת אפרים ח"ב עמ' קנח-קנט
י/יב הלכה למשה (אלבז) עמ' תכט
י/יב הלכה פסוקה ח"ב סי' יב הערה 213, סי' כה הערה 5, 45, 46, 96, 111, 190, סי' כז הערה 24
י/יב הלכות מדינה ח"ג עמ' רלא
י/יב המאור הגדול (יעבץ) עמ' שנב
י/יב המוסר והמשפט בישראל פ"ח אות ט {דרכי שלום}
י/יב הר המלך ח"ו עמ' שצא-שצה
י/יב התורה והמדינה ח"ט עמ' טז, ל
י/יב התעוררות תשובה
י/יב התעוררות תשובה (תשנב) ח"ד עמ' צג, קפג, שא
י/יב ויטע אשל עמ' רפד {להחיותו}
י/יב ושב הכהן (תשמח) עמ' ריב
י/יב זכרון הרב עמ' 84 {מפני דרכי שלום}, 85 {טוב ה' לכל}, 86 {צוו חכמים}
י/יב חגוי הסלע (טאובה) הל' מלכים עמ' 454-455
י/יב חוות בנימין ח"א עמ' פח
י/יב חוקת עולם עמ' 621
י/יב חזו"א ב"ק סי' י ס"ק א, ה, חו"מ לקוטים סי' טז ס"ק ח, או"ח סי' נו ס"ק ד
י/יב חזו"א על הרמב"ם
י/יב חזון יחזקאל גיטין פ"א ה"י, מכות פ"ב ה"ז
י/יב חיי אריה (ליפקין) חו"מ סי' א אות א-ב, ט
י/יב חלקת יואב מהדו"ק יו"ד סי' כה, קבא דקשייתא סי' כז
י/יב חקרי הלכה (ויין) עמ' 40
י/יב חקרי זמנים ח"ג עמ' ריד
י/יב חקרי יהדות (פדרבוש) עמ' 226
י/יב חשבונות של מצוה עמ' תלח
י/יב יד ישראל ח"ב
י/יב יד פשוטה מדע עמ' תשפ
י/יב יהדות בין דת למוסר עמ' 281
י/יב יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רמו
י/יב ילקוט יהודה (גינזבורג) בראשית עמ' 53-54
י/יב יסודי הצדקה עמ' 587
י/יב יקהת עמים עמ' קסט-קעא
י/יב ישועות עוזו עמ' 506-507
י/יב כבוד חכמים - עטרת פז עמ' קב
י/יב כל בו ח"ה עמ' שנו
י/יב כנה"ג
י/יב כתבים (זסלנסקי) ח"ב עמ' כה, כז
י/יב לב איש עמ' קכה
י/יב לב ים גיטין עמ' קח {להחיות גר תושב}
י/יב לבושי מרדכי חו"מ עמ' מז
י/יב לדור ולדורות ח"ב עמ' קד
י/יב להורות נתן - שו"ת חי"ד עמ' פד
י/יב לקוטי שיחות חכ"ג עמ' 175 הערה 45
י/יב מאמר מרדכי (אליהו) - שו"ת ח"ב עמ' ריב
י/יב מבוא למשנה תורה עמ' 319
י/יב מוסר המקרא והתלמוד עמ' מב {ורחמיו על כל מעשיו}
י/יב מזכרת עמ' 208
י/יב מי השלוח (זס') עמ' קז
י/יב מלואי אבן - שו"ת עמ' רפו
י/יב מנחת אברהם (שפירא) ח"ב עמ' קפב
י/יב מנחת אלימלך עמ' לב, מט, קכ
י/יב מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' צז, רנד, ח"ג עמ' תעז
י/יב מנפת צוף עמ' 27, 342
י/יב מעט צרי הל' שבת פ"ב הי"ב {גמ"ח כישראל}
י/יב מצות ביקור חולים סי' לב אות ב {חולי גוים}
י/יב מצות ה' ברה עמ' 69-71
י/יב מקנת כסף עמ' קפב
י/יב מקראי קדש (תשנג) עמ' ל
י/יב מראות הים עמ' תכה
י/יב משיב מלחמה (תשמג) ח"א עמ' רמט, רנד
י/יב משנה הלכות ח"ז סי' רנה דף קפג ע"א {הולכים לפי דיניהם}
י/יב משנה הלכות ח"ט סי' שפא דף קסה ע"ג {גוי וישראל שבאו לדין}
י/יב משנת אברהם (פרייס, תשד) ח"ב דף ב ע"ב {להחיות את השומר ז' מצוות}
י/יב משנת המדינה עמ' 64, 66
י/יב משנת יעקב קדושה עמ' קא
י/יב משפטי ארץ ח"ג (תשע) עמ' 202-203
י/יב משפטי שאול - ארץ ומדינה עמ' תסג
י/יב נועם ח"ט עמ' רכג, חכ"א עמ' קכט
י/יב נחל יצחק (תשעב) ח"ג עמ' תקצה
י/יב נחל יצחק סי' צא ס"ק א ענף א
י/יב נחלת נפתלי דף טז
י/יב נחמד למראה ח"א דף נה ע"ב
י/יב נר יצחק (ארדיט) עמ' נה
י/יב נר מצוה (ואלק) שרשים דף א ע"ג {וחי אחיך עמך - גר תושב}
י/יב נתן פריו ב"מ עמ' שסה
י/יב ס' השבי"ט עמ' ק
י/יב ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' צו
י/יב סודו של המשפט העברי עמ' 51, 71, 144
י/יב סיני ק עמ' שנד-שנה
י/יב ספרי דבי רב ח"ג עמ' לז, רפג, רפז
י/יב ענישה ושיקום ביהדות עמ' 44
י/יב עץ הדר השלם עמ' קצה, ר
י/יב עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' קט
י/יב עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 113, 242, 243
י/יב ערך שי חו"מ סי' קנו סעיף ב, סי' רלו סעיף א, סי' רלז סעיף ז
י/יב ערכי משפט ויהדות עמ' 168
י/יב פחד יצחק (זס') עמ' ל
י/יב פרח מטה אהרן (סול') מדע עמ' 149, 151, אהבה עמ' 118
י/יב פרחי כהונה (הכהן) אהע"ז סי' לט דף קיט ע"א וע"ד, קכ ע"ג-ע"ד
י/יב פרי הארץ (כהנוו) סי' מ-מג
י/יב צמח צדק (חב"ד) שו"ת או"ח סי' מה אות ה
י/יב צפיה ח"ג עמ' 271
י/יב צפנת פענח דברים עמ' קיא
י/יב קבא דתירוצא עמ' נג
י/יב קובץ חי' תורה (במגל"ט) ג עמ' 140-141
י/יב קול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' קמד
י/יב קול צופיך עמ' שכ
י/יב קונטרסי שעורים ב"ב דף ע
י/יב קונטרסי שעורים גיטין שעור ד אות ה והערה 10
י/יב קונטרסי שעורים כתובות קונ' ח אות טז עמ' קסה
י/יב רנת יצחק חמש מגילות עמ' צא
י/יב רנת יצחק עה"ת ח"א עמ' סה
י/יב רנת יצחק שמואל עמ' שס {קוברים}
י/יב רנת יצחק תליתאה ח"ב עמ' רלד
י/יב שארית ישראל (שציפנסקי) ח"א עמ' תא {עם מתי ישראל}
י/יב שו"ע הרב או"ח סי' תמא ס' יג, קו"א אות ה
י/יב שו"ת מהרלב"ח סי' מד, קכח
י/יב שו"ת מהרש"ם ח"ב סי' כא, ח"ד סי' פו
י/יב שו"ת ר"י בסן (תשסו) עמ' עג-עד
י/יב שו"ת ר"י בסן דף כא ע"ד {אין עושין כן לג"ת}
י/יב שו"ת רא"מ פינגרהוט עמ' קלח, קמא, קמו {קוברים מתי גוים}
י/יב שולי הגליון עמ' רכד
י/יב שלטון החוק בישראל עמ' 35, 54
י/יב שם משמעון (שפירא) עמ' לח
י/יב שמועת חיים יומא ח"ב עמ' תצח
י/יב שמרו משפט ח"א עמ' ט
י/יב שנה בשנה תשמז עמ' 417
י/יב שנתון המשפט העברי חי"ד עמ' 119
י/יב שעורי יומא דף כב ע"ב ד"ה במש"כ
י/יב שער ראובן (כץ) עמ' מ {דנים גר תושב בדיני ישראל}, מג {דיין גוי}
י/יב שערי זיו ח"ב דף קכח ע"א-ע"ב
י/יב שערי שאול פסחים עמ' קיב
י/יב שערי תורת התקנות ח"ב מח' ב עמ' 335
י/יב שרידי אש ח"ב עמ' תרעח
י/יב שרידים ז עמ' כ
י/יב תורה שלמה שמות פכ"ג אות פט
י/יב תורת החוף ימים סי' כח אות ו
י/יב תורת המדינה עמ' 290-292 {לקבור מתיהם}, 376-379, 381
י/יב תורת המלך (שפירא) ח"א עמ' כז
י/יב תורת המלך (שפירא) ח"ב עמ' קלח, קלט {תירוש ויצהר}, קנ, קנג
י/יב תורת המצוות באמונת ישראל עמ' 111
י/יב תורת מיכאל עמ' קפד {כך דיננו}
י/יב תחומין ח"ב עמ' 188 {גר תושב}, 192, 211, ח"ד עמ' 103, ח"ח עמ' 346, ח"ט עמ' 78, חי"ב עמ' 261-260, 264, חי"ד עמ' 170, 184, 187, 189, 318, 326, 329, חי"ז עמ' 126-127
י/יב תחוקה לישראל ע"פ התורה ח"א עמ' 155, 156, 159, 176
י/יב תרומת הגורן ח"א עמ' 84
י/יב תרומת הגורן ח"ב עמ' 135, 197
י/יב תשובה מיראה
י/יב תשובה מיראה (תשסו) עמ' סו, סז {לח"מ}, עז
י/יב תשורת שי מהדו"ק סי' רצב, מהדו"ת סי' קסה


יא/999 הלכות מלכים פרק יא *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


יא/רה"פ אמרות מלך
יא/רה"פ גאולה ומשיח באור ההלכה
יא/רה"פ הרמב"ם המדויק
יא/רה"פ יד פשוטה
יא/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
יא/רה"פ ימות המשיח
יא/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
יא/רה"פ נוסח מלא של הפרק בעריכת ר"ק כהנא (ברמב"ם מהדורת פרדס סוף שופטים)
יא/רה"פ ערוך השלחן העתיד לקוטים סי' פא
יא/רה"פ פי' ר"י קאפח
יא/רה"פ צפיה ח"ג עמ' 272-273
יא/רה"פ קובץ באורים (שפירא)
יא/רה"פ קרית מלך
יא/רה"פ רמב"ם לעם
יא/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
יא/רה"פ תורת המלך (אריאלי)
יא/א אבן מלוכה (ברון, תשעה) עמ' 381-382 {בונה המקדש}
יא/א אבן מלוכה (ברון, תשעז)
יא/א אבני הלבנון סי' ט {הקרבת קרבנות אחרי קיבוץ נדחי ישראל}, טו
יא/א אבני שהם (שחור, תשנו) ח"א עמ' תעג, שנ
יא/א אגרות הגרי"ד עמ' רסה-רסו
יא/א אגרות משה או"ח ח"ה סי' לז, ח"ח עמ' קיג {בונה המקדש}
יא/א אדרת אליהו (ראם) עמ' לז-לח {עושה שמיטין - הרי שביעית בזה"ז דאורייתא}
יא/א אהל דוד (קהן) ח"א הושע פ"ב פס' ב עמ' סט-ע {שהתורה העידה עליו ושב ה' אלקיך}, ח"ג תהלים פקל"ב פס' ב עמ' קכט {שמיטין - להוכיח ש"לי הארץ"}, ח"ד שמואל א פכ"ו פס' יט {ושב וקבצך - ע"פ תרגום יב"ע שם}
יא/א אהל דוד (קהן) ח"ז איכה פ"ד פסוק כב {ראיה מבלעם}
יא/א אהל משה (שיינרמן) עמ' שצט-תיח {מי שאינו מאמין בו, שאינו מכיר מעלתו, מעלת ימות המשיח - כבוד שמים, חשיבות הצפיה לישועה}
יא/א אוהב מישרים עמ' תקא {כופר בתורה}
יא/א אוסף אמרים (שכטר) אמונה ותפלה עמ' קמח {חובה לצפות לביאתו}
יא/א אוסף אמרים (שכטר) מידות עמ' קלה {שאינו מצפה לביאתו}
יא/א אוצר א"י ח"ב עמ' 72, 89, 91, 94, 144, ח"ג עמ' 47, 101, 145, ח"ה עמ' 292, 293, ח"ו עמ' 165, 170, 171, 176
יא/א אוצרות הרמב"ם {מקבל נדחי ישראל}
יא/א אוצרות יהושע עמ' שיא {בונה המקדש - ישוב סוגיית ב"ק ס וסוכה מא}
יא/א אור יחזקאל (לוינשטיין) - דרכי העבודה עמ' צט, רמז, שיד {מי שאינו מחכה למלך המשיח ה״ז כופר}
יא/א אור יחזקאל (לוינשטיין) אמונה עמ' רצח, שח {צריך לחכות לו - לצפות}
יא/א אור יעקב פסחים סי' כח עמ' 171 {קיבוץ גלויות אחרי המשיח}, יבמות סי' כה(א) אות כט דף עד ע"ג {בהמ"ק לפני קיבוץ גלויות}
יא/א אור עולם (שניאורסון) עמ' 278 {משיח - מלך}
יא/א אור תורה (ריסקין) בראשית עמ' 64 {קרבנות לעתיד לבוא}
יא/א אם הבנים שמחה פ"ג אות פא, פה {בונה המקדש}
יא/א אמה של מלכות עמ' 109 {אשורנו ולא קרוב - בלעם רצה לדחות את המשיח}
יא/א אמונה שלמה עמ' קיב {בונה בהמ"ק}
יא/א אמונת יהושע עמ' פה, פז {חוזרים המשפטים}, פט {שאינו מאמין בו}, אלף סג {בונה המקדש}, אלף תשיא {הקרבנות שמביא המשיח}
יא/א אמונת עתיך (וולפסון) ח"ב עמ' קיג {כופר בתורת משה}, קסז {מפורש בפרשת בלק}
יא/א אמונת עתיך גל' 109 עמ' 47-48 {בונה המקדש}, 148 {חוזרים המשפטים - בלי חוומרא דר' זירא}
יא/א אמונת עתיך גל' 116 עמ' 9 {כופר בתורה}, 10 {שלש מרכיבי הגאולה במקורות למשיח}
יא/א אמונת עתיך גל' 124 עמ' 88 {חידוש המלוכה מתקיים במדינת ישראל}
יא/א אמרות אברהם (תשסג) פ' פקודי עמ' קעג {בונה המקדש}
יא/א אמרי דעת חו"מ סי' א עמ' קיט {שמיטה - האם נוהגת בזה"ז}
יא/א אמרי מאיר (מאירי) דברים פ"ל פסוק ב-ג {מלכות בית דוד}
יא/א אנצי"ת ע' בית המקדש הע' 56
יא/א אפיקי יהודה (גרשוני) עמ' 108 {יבנה בהמ"ק}, 113 {יילחם}
יא/א באמונה שלמה עמ' תמג, תקלה {מי שאינו מאמין בו כופר בתורה}
יא/א באר מגד ירחים עמ' קכו {מיזוג תורה ומלכות באיש אחד}
יא/א באר מים חיים (טשרנוביץ) דברים פרק ל פסוק ג {סופן לשוב ומיד הם נגאלין}
יא/א באר מים חיים (טשרנוביץ, תשנט) ח"ד עמ' תמ
יא/א באר משה (אפשטיין) דברים עמ' צט, תשכה, תתפב-תתפג
יא/א בארות נתן עמ' קכז-קכח {בונה המקדש - לא יהיה סנהדרין לפני משיח}
יא/א בים דרך עמ' קעא {דרך כוכב - זה דוד}
יא/א בינה במקרא עמ' 109 {קרבנות}, 207 {הוא כופר}
יא/א בינה בספרים עמ' רנד {בונה המקדש}
יא/א ביצחק יקרא (תשמט) ח"ב סי' לט אות ב {בונה המקדש}
יא/א ביצחק יקרא (תשע) סי' מ סעיף ב ד"ה עוד שמעתי, וסי' צד ד"ה והמאירי
יא/א בית אהרן וישראל גל' יג עמ' מד, מז {שמיטין ויובלות}, גל' לו עמ' נח-נט, סב {בונה המקדש - ישוב סוגיית שבועות טו}
יא/א בית יחזקאל (וייס) עמ' ס {מי שאינו מאמין}, ע {מי שאינו מחכה לו}, קנה {מי שאינו מאמין}
יא/א בית מלך (חב"ד) עמ' ט {החיוב להאמין בכל הפרטים, חוזרים המשפטים - קיום המצוות בשלמות}, 146 {והיה ירשה}
יא/א במי התורה עמ' רכג {שאינו מחכה לביאתו}
יא/א בנין אריאל יאיר עמ' 84 {כופה את העם לקיים}, 208 {בונה המקדש}, 280 {בונה המקדש}, 283 {בונה המקדש}
יא/א ברור הלכה גיטין לו ע"א ציון ט פרק י {שמיטה - האם נוהגת בזה"ז}
יא/א ברור הלכה חולין גליון רצ"י לדף סג ע"א
יא/א בשבילי המלך סי' כט אות יח {פרשת בלעם}
יא/א בשבילי הפסח סי' לא אות לג {בונה המקדש}
יא/א גאולה וישועה (לונץ) דף יג ע"ב {בונה המקדש}, לט ע"א {מקבץ נדחי ישראל}, מ ע"א {מקבץ נדחי ישראל}, מא ע"ב {מקריבים קרבנות}, מב ע"א {מי שאינו מאמין}, מב ע"ב
יא/א גבורת יצחק ימים נוראים עמ' שכו {כופר בתורה}
יא/א דבר יהושע (שו"ת) ח"ה עניינים שונים סי' נא עמ' קכא {בונה המקדש}
יא/א דברי אמונה השלם (קאהן) שמות עמ' עב {מי שאינו מאמין או אינו מחכה - כופר בתורה}
יא/א דברי יואל בראשית ח"א עמ' קיט {בונה המקדש}, תקל {פרשת בלעם - חובה להאמין בנבואת בלעם}, ח"ב עמ' קלו {אמונה במשיח}, שמות ח"ב עמ' קפט {בונה המקדש}
יא/א דברי יואל מועדים ח"ו-ח"ז שקלים רעו, זכור רפו, פרה מ, קפז
יא/א דברי יואל מועדים ח"ט עמ' קפג {מי שאינו מאמין בו}
יא/א דברי שאול במדבר עמ' רכב {ראיה מבלעם}
יא/א דברי תורה (שפירא) ח"ב סי' מב, ח"ד סי' ג, יז, מא, ח"ה סי' כא, ח"ט סי' קא
יא/א דולה ומשקה - גלות וגאולה עמ' קפ, תקסא, תריב {חובת האמונה במשיח ובמעלתו}
יא/א דולה ומשקה - ספירת העומר וחג השבועות ח"ב עמ' שנח {צריך לחכות}
יא/א דעת אמונה ח"ג עמ' תסד
יא/א הגיוני משה עמ' 204-205 {הראיה מבלעם}
יא/א הדר דוד עמ' עב {חזרת מלכות בית דוד}
יא/א הדרת מלך (חב"ד) ח"ד עמ' רמה-רמו {מקריבים קרבנות}
יא/א הל' ביה"ב (חב"ד) עמ' ה {בונה המקדש}, צז {בונה המקדש}, קסד {בונה המקדש}, קפד {בונה המקדש}
יא/א הלכות מדינה ח"ג עמ' רלה {סנהדרין לפני בהמ"ק}
יא/א הלכות משיח לרמב"ם
יא/א הלכתא למשיחא עמ' 27 {מלכות בית דוד ליושנה לממשלה הראשונה - גם בימינו יש קצת שלטון לבית דוד}, 41 {לעמוד - יעמוד בלי מינוי סנהדרין אחרי בנין בהמ"ק}, 46 {חייבים להאמין למי שבחזקת משיח}, 51 {חזרת מלכות בית דוד היא העיקר ושאר הדברים שנמנו הם פרטים שלה}, 57 {משיח מבית דוד}, 59 {לממשלה הראשונה - על כל ישראל}, 61 {לממשלה הראשונה - הרי ימלוך על כל העולם}, 64 {השמיט שילמד תורה לכולם}, 67 {בונה המקדש}, 70 {בונה המקדש}, 71 {מי שאינו מאמין כופר בתורה}, 75-76 {מי שאינו מחכה לו}, 77 {השמיט לא יסור שבט מיהודה}
יא/א המקדש וקדשיו עמ' רכב {ובונה המקדש}, רלג
יא/א הר המלך ח"א עמ' שכא-שכד {בונה המקדש, קיבוץ נדחי ישראל, חידוש הסנהדרין}, ח"ח עמ' טו {עתיד לעמוד - איך יעמוד, בונה המקדש}, טז {בונה המקדש}, יז {בונה המקדש, חידוש שמיטין ויובלות}, יח {הפסוקים בערי מקלט}
יא/א הרמב"ם - שמרנות עמ' 64 {בונה המקדש}
יא/א הרמב"ם המשיח בתימן והשמד עמ' 39, 51, 78, 79, 112, 131
יא/א הרמב"ם ומכדרשב"י עמ' רלד {בונה המקדש}
יא/א הרמב"ם כמחנך עמ' 87-89
יא/א התורה והמדינה ח"ה עמ' רפז {מחזיר מלכות בית דוד}
יא/א התקופה הגדולה עמ' מב {מקבץ נדחי ישראל}, קח {בונה המקדש}, קמ {השמיט משיח בן יוסף}, קמד {סנהדרין אחרי משיח}, קמה, שכב-שלג {כל חלקי ההלכה}, שמא {בונה המקדש}, שמב {בונה המקדש ומקבץ נדחי ישראל}, שנד {חוזרים המשפטים}
יא/א התקופה והגאולה (תשסה) עמ' 15 {דוד הוא משיח ראשון, תפקיד המשיח להחזיר מלכות בית דוד}, 18 {חזרת המשפטים - קיום המצוות בשלמות}, 33 {שאינו מחכה}, 36 {ועלו מושיעים בהר ציון}
יא/א ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ז עמ' קיד, קסט
יא/א ויואל משה מאמר א סי' מב {מי שאינו מאמין כופר בתורה}
יא/א ויואל משה עמ' נה
יא/א ויקן יוסף דף מא ע"א {בונה המקדש}
יא/א זבחי תרועה סי' מ אות ב, ז, סי' מב אות ה
יא/א זכר דוד (אנציקלופדיה) מאמר ג עמ' תמז {הגאולה תלויה במעשי ישראל ולא במעשי הגוים}
יא/א זמרת הארץ (רבינוביץ) עמ' צא {דוד הוא המשיח}, שיח, שמד, תה
יא/א זר זהב (פראג) עמ' קעו {שאינו מחכה לביאתו}
יא/א חגוי הסלע (טאובה) הל' מלכים עמ' 456-464
יא/א חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"א עמ' עג {בונה המקדש}, ח"ב סי' מג אות א-ה {הראיות מהפסוקים}, ט {מחזיר מלכות בית דוד, קיום המצוות בשלמות}, י-יד {הראיות מהפסוקים}, סי' מד אות יז-יח {בונה המקדש}
יא/א חוקת עולם עמ' 61 {בונה המקדש ומעמיד מלך}, 600-601 {מלכות לפני בהמ"ק, חוזרים המשפטים}, 606 {חוזרים המשפטים}
יא/א חזון המקרא ח"ב עמ' 100 {דברים מפורשים בתורה}, 104 {דברי בלעם}, 105 {דברים מפורשים בתורה}, 293-294, 362 {קיבוץ גלויות}
יא/א חי' מהר"ם שיק סנהדרין עמ' לז {מעשי המשיח - לא ברגע אחד}, לח {בונה המקדש}
יא/א חיים שאל ח"א סי' צז {ליושנה - על כל ישראל, דרך כוכב מיעקב}
יא/א חיים שיש בהם (גרוס) על אבות עמ' תקיח {ציפיה למשיח}
יא/א חמשה מאמרות מאמר נוסח התפלה נספח כה, מאמר הלקוטות אות לג {מי שאינו מחכה}
יא/א חקרי זמנים ח"ב עמ' 31 {בונה המקדש}, תנב {מקבץ נדחי ישראל ועושין שמיטין ויובלות}, תסה-תסו {מקבץ נדחי ישראל ועושין שמיטין ויובלות}, תעג {שינויי נוסח}, תצה-תצו {שש הפעולות של המשיח}, תרנו {פעולת המשיח בתקופה הראשונה}, ח"ג עמ' 27 {חזרת מלכות בית דוד, קיבוץ נדחי ישראל, קיום המצוות בשלמות, גדר המצוה להאמין בו, חזרת המשפטים}, קנה {ליושנה - מלכות בית שני לא נחשבת}, רצג {מחזיר מלכות בית דוד - א"צ סמיכה}, ח"ד עמ' רעז {מצוה להאמין ולחכות, הראיות מהפסוקים}, שמה {חוזרים המשפטים - גם ערי מקלט}
יא/א חרב פיפיות בידם עמ' 227, 252
יא/א יד בנימין ר"ה עמ' תסה {יבנה המקדש}
יא/א יד פשוטה מדע עמ' תתקסג
יא/א יחי המלך במבוא עמ' כג {מלך - צריך קבלת מלכותו}, ופרק א עמ' לו {מחזיר מלכות בית דוד}, פרק ד עמ' נא {ליושנה - שגם לפני כן קיימת עצם מלכות בית דוד}, פרק כג עמ' קלו {לממשלה הראשונה - על כל ישראל}
יא/א יין הטוב עמ' רנג, רנה
יא/א ים שמחה עמ' קצ, רח
יא/א ימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' עט {מלכות בית דוד קודם למקדש}, פה-צב {מקריבים קרבנות - הרי אפשר בלי משיח}, צב-צד {חזרת המשפטים}
יא/א ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' קה, שעט, שצ, תכט, תנו, תרד
יא/א ישועות עוזו עמ' 82, 139, 280, 282-283, 285-288, 291, 300, 304, 315, 316, 334
יא/א ישורון ח"כ עמ' תרלו-תרלח {בונה המקדש}, תרמא {מקבץ גלויות}
יא/א ישראל והזמנים (רוסוף) חודש אב עמ' 327, 333, 341
יא/א ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' מג
יא/א כבוד מלכים (לייטר) {בנין בהמ"ק לפני המשיח או אחריו}
יא/א כבודה של תורה ח"ג עמ' טו {חזרת המשפטים - קיום המצוות בשלמות}
יא/א כגן רוה עמ' 83-91 {מקריבים קרבנות - הצורך בקרבנות לע"ל}
יא/א כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תקכב {חובה להאמין בזה}, תקכג {בונה המקדש}
יא/א כפי אהרן (זסלנסקי) קמא עמ' כט {שמיטה ככל מצוותה - מנין השמיטות}, תליתאה עמ' קכד {בנין המקדש וקיבוץ נדחי ישראל - מתי יהיו}, רכא {לממשלה הראשונה}
יא/א כרם ציון שביעית ח"א עמ' קכח ע"ב
יא/א כתבי הרב נתן פרידלנד ח"א עמ' 138
יא/א כתבי הרמב"ן ח"א עמ' שטו
יא/א כתבים (זסלנסקי) ח"ב עמ' מו {בונה המקדש, שמיטה ככל מצוותה}, מח {שמיטה ככל מצוותה - מנין השמיטות}
יא/א לב הארי על חובות הלבבות - שער הבטחון עמ' תקסז {כל שאינו מחכה}
יא/א לב השבת סי' סט הערה 47 {בונה המקדש - אחרי מלכות בית דוד}
יא/א לדור ולדורות ח"ב עמ' צו
יא/א להורות נתן מועדים ח"א עמ' רכו {צריך לחכות לו, אמונה שה' יביא את המשיח ולא בידי אדם}, רמא {בונה המקדש}, ח"ג עמ' שכ {בונה המקדש}, ח"ה עמ' קנו
יא/א להעיר להורות ולהשכיל ח"ב עמ' קסד {צריך להאמין ולחכות}
יא/א לחם חקי עמ' קעז
יא/א לכתך אחרי במדבר עמ' 189
יא/א לקוטי הגרי"ז ח"ב עמ' פא
יא/א לקוטי סופר ח"ב דף ב ע"א וע"ד
יא/א לקוטי שיחות חי"א עמ' 98, 185, חי"ג עמ' 85-84, חט"ז עמ' 470, חי"ח עמ' 271, 418, חכ"ב עמ' 77, חכ"ג עמ' 172-171
יא/א לקוטי שיחות חכ"ז עמ' 54, 170, 201, 204, 249, חכ"ח עמ' 135, 275 {בלעם}, חכ"ט עמ' 22
יא/א לקוטי שיחות חל"א עמ' 77 {בונה בהמ"ק}
יא/א לקוטי שיחות חל"ב עמ' 185 {השמטת משיח בן יוסף}
יא/א לקוטי שיחות חל"ג עמ' 128 {חוזרים משפטים, קרבנות}
יא/א לקוטי שיחות חל"ד עמ' 114, 117, 120 {נבואת בלעם}
יא/א לקוטי שיחות חל"ח עמ' 39 {בונה המקדש}, 52 {מי שאינו מאמין ומחכה}, 89 {בלעם}, 100{זה המשיח}, 200 {בונה המקדש}
יא/א לקוטי שיחות חל"ט עמ' 11 {בונה המקדש}
יא/א לקוטי שיחות חלק ל עמ' 43, 226 {להחזיר מלכות דוד}
יא/א לקט שבלים (תשמט) עמ' טז {והביאך אל הארץ - ביאה שלישית}
יא/א לקט שבלים (תשסד) עמ' פז
יא/א מאורות הדף היומי ח"ז עמ' קכח-קל {חובת הציפיה למשיח}
יא/א מאורי המועדים עמ' קפח {מי שאינו מאמין ואינו מחכה, כופר בתורה ובדברי הנביאים}, שמו {מקריבים קרבנות - עד אז זה רק רשות}
יא/א מאמר מרדכי - ושבתה הארץ עמ' לג, קפא-קפג
יא/א מאמר מרדכי (שוואב) ח"ב מאמר סד {מי שאינו מאמין}
יא/א מבוא למשנה תורה עמ' 120 {תקוות לעתיד}, 158 {יחזרו המשפטים}, 223 {תקוות לעתיד}
יא/א מגד יהודה ח"א סי' מה אות כז
יא/א מגולה לגאולה עמ' 130 {צריך לחכות}, 220 {חזרת המשפטים - קיום המצוות בשלמות), 301-297 {כל חלקי ההלכה}
יא/א מדרכי הכרם ח"ב עמ' 329
יא/א מועדים וזמנים ח"ה סי' שמט עמ' רטז {בונה המקדש}, סי' שנב עמ' רל {המקור לחובה להאמין}
יא/א מועדים וזמנים ח"ו סי' צט {בונה המקדש}
יא/א מורשה חי"א עמ' 8 {בונה המקדש}
יא/א מזכרת עמ' 325 {בונה המקדש}
יא/א מחזה עליון עמ' צב {פרשת בלעם}
יא/א מטר השמים (תשנ) בראשית-שמות עמ' ז {בהמ"ק ייבנה בידי אדם}
יא/א מישור הערבה עמ' קמח {והיה אדום ירשה - זה דוד}
יא/א מלך ישראל עמ' 575
יא/א מלכות בית דוד עמ' יז {עיקר תכלית המשיח - עצם מלכותו}
יא/א מלכות יהודה וישראל עמ' 29, 98, 384, 401, 504
יא/א מנחה לאיש עמ' 418, 420 {השמיט מזרע שלמה}, 424 {הראיות מהפסוקים}
יא/א מנחת חיים (שוויד) ח"ב עמ' קפט
יא/א מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ו עמ' רפא
יא/א מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' קסד
יא/א מנפת צוף עמ' 774, 849, 850
יא/א מעינות האמונה עמ' שיט {צריך לחכות}, שנ {בונה המקדש}, תכו {מי שאינו מאמין - כופר}, תקלז {צריך לחכות}, תקמז {צריך לחכות}
יא/א מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף ה ע"ד {מעמיד את הסנהדרין}, רנד ע"ב {בונה המקדש}
יא/א מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"א עמ' לא, לג-לד, תלז, ח"ב עמ' קסא
יא/א מקור חיים (הלוי, תשמו) ח"ה עמ' 508
יא/א משבצות זהב ירמיהו עמ' תקע
יא/א משבצות זהב ישעיהו עמ' א'קצה, א'תפא, א'תקכד
יא/א משכן שילה עמ' תח {מקריבין קרבנות - עד אז א"א למעשה}
יא/א משמר הלוי עמ' קמב = ציון לנפש חנה חיה עמ' עח {בונה המקדש}
יא/א משנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' ריג {בונה המקדש}
יא/א משנת ישראל סי' כג אות א, יז, כא
יא/א משנת משה סנהדרין עמ' רסט
יא/א משנת פקוח נפש סי' טו אות ה {צריך לחכות}
יא/א משנתו העיונית של הרמ"א עמ' 162
יא/א משפט המלוכה עמ' ת-תב {בונה המקדש}, תג-תו {שמיטין ויובלות}
יא/א משפטי שאול - ארץ ומדינה עמ' ו {קיבוץ גלויות אחרי המלחמה}
יא/א מתנת חיים - מאמרים ח"א עמ' ריט {מי שאינו מחכה}, רכב {כ"מ}
יא/א נועם אליעזר שמות עמ' רטז {בונה המקדש}
יא/א נועם חי"ג עמ' קצג {בונה המקדש}, חכ"ד עמ' קפג {יחזרו ביכורים לנהוג}
יא/א נחלת צבי (פאליי) עמ' שלח {צריך לחכות}
יא/א נחלת שמעון (קרסנר) שמואל ב ח"א סי' יב אות א
יא/א נפלאות מתורתך (תשסה) ע' גואל
יא/א נפש יוסף (דוידוביץ, תשעד) עמ' רמו {בונה המקדש}
יא/א נצח ישראל עמ' תתקכא {דרך כוכב, וקם}
יא/א נר דוד ח"א עמ' צא {בונה המקדש ומקבץ נדחים - הוכחה שהוא משיח}
יא/א נשמה של שבת עמ' 120 {כבראשונה}, 243-245 {בונה המקדש}, 247 {מקריבים קרבנות}, 248 {בונה המקדש}, 249 {מקריבים קרבנות}
יא/א נשק בר (שידלוף) עמ' כה, ל {מחזיר מלכות בית דוד}, לו {מפרשת בלעם}
יא/א נתן פריו סוכה עמ' שיט
יא/א ס' המאמרים (רמ"מ) ח"ד עמ' קיד {לחכות לביאת המשיח}, שלג {קבוץ גליות לאחר בנין ביהמ"ד}
יא/א ס' המאמרים (רמ"מ) ח"ה עמ' פה {ע"ד דוד משיח הראשון כו'}
יא/א ס' השבי"ט עמ' סג-סד
יא/א סהמ"צ לרס"ג ח"א דף קיב ע"ד {בונה המקדש}
יא/א סמכות ומרי בהלכת הרמב"ם עמ' 29, 99
יא/א עט לעשות סי' מא עמ' 238
יא/א עיוני הפטרה ח"א עמ' 187
יא/א עיוני הפטרה ח"ב עמ' 619
יא/א עיוני פרשה ויקרא עמ' 326
יא/א עיונים (פאור) עמ' 239
יא/א עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשע) עמ' רטו
יא/א עיר הקודש והמקדש ח"ה עמ' יז {מקריבים קרבנות - הרי מקריבים גם בזה"ז}
יא/א על הגאולה ועל התמורה - הקדמה עמ' כג {יש מקורות בתורה}
יא/א עלי עין עמ' יב-יד {בונה המקדש ומקבץ נדחים, וחוזרים המשפטים - סנהדרין}
יא/א עלי שור ח"ב עמ' שה, תה
יא/א עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 50, 116, 118, 119, 121, 269
יא/א עשה לך רב ח"ט עמ' קכ {קרבנות לעתיד לבוא}
יא/א עשות משפט עמ' מו, סד
יא/א פותח יד
יא/א פניני רבנו הגרי"ז עמ' פה, שעה, שעח, שצד {אינו מאמין או אינו מחכה}
יא/א פרדס יוסף (פצנובסקי) בראשית עמ' תריז
יא/א פרי השדה (דייטש) ח"ב סי' טז {המשיח יבנה בהמ"ק}
יא/א פרשיות בספרי הנביאים שמואל א עמ' שט {דרך כוכב - זה דוד}
יא/א פרשת השבוע (תשעב) ח"ד עמ' 296
יא/א פתגמי אורייתא (שבת) ח"א עמ' קנב {מי שאינו מאמין ומחכה}
יא/א צידה לדרך מאמר ה עמ' רנד
יא/א צפנת פענח במדבר עמ' רנב {אשורנו ולא קרוב - דוד - גדרו של בלעם}
יא/א קדושת הר עמ' קע, ריב
יא/א קדשי יהושע עמ' אלף תרפז
יא/א קובץ המועדים חנוכה-פורים עמ' תקסח-תקסט {חובה להאמין ולחכות}, תקעג {חייב לחכות כל יום}, תקעז {בונה המקדש}, תקפב {בונה המקדש}
יא/א קול הנבואה עמ' רנה {קרבנות לע"ל}
יא/א קול צופיך עמ' א, ג, נה, רכה
יא/א קונטרס רשימות שעורים (קלמנסון) ב"מ - קונטרס חידושים וביאורים ברמב"ם סי' א {אמונה בבית המשיח}
יא/א קונטרסי שעורים נדרים שעור ל אות ד עמ' 386 {המשיח הוא מלך}
יא/א קרית מלך (חב"ד) עמ' יז {החיוב להאמין בכל הפרטים}, מח {קושיה מפי"ב - לא ידוע איך יהיה}
יא/א קרן פני משה ח"א עמ' מ
יא/א קשוטי כלה (גרינפלד) ח"י סי' נ
יא/א קשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' נ, שלא
יא/א רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ג הקדמה עמ' יא {מצוה להאמין}
יא/א רנת יצחק ישעיהו-ירמיהו עמ' קסד {בונה המקדש}, קפא {משיח לפני קבוץ גלויות}, יחזקאל-תרי עשר עמ' קעו {בהמ"ק לפני קיבוץ גלויות}, תהלים עמ' קע-קעב {בונה המקדש}, תיח {מקבץ נדחי ישראל}, תקצט {בהמ"ק לפני קיבוץ גלויות}
יא/א רנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' שסו {בונה המקדש}, ח"ב עמ' שכא {ההוכחה מ"ושב וקבצך"}
יא/א רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תקעד-תקעה {בהמ"ק לפני קיבוץ גלויות}, ח"ב עמ' יד {משיח לפני קיבוץ גלויות}
יא/א רנת יצחק תפלה לימי המועדים עמ' צא {מחזיר מלכות בית דוד ובונה המקדש}, רנט {כופר בתורה}, רס {ק"ס}
יא/א רנת יצחק תפלה לשבת עמ' מא {בונה המקדש}
יא/א רנת יצחק תפלה עמ' קלה {בהמ"ק לפני קיבוץ גלויות}, רלו {בונה המקדש}, רלח {חייב לחכות כל יום}
יא/א רסיסי טל (עמיטל) ח"א עמ' עז
יא/א רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' עד
יא/א שבט מיהודה (אונטרמן) ח"א עמ' תצז
יא/א שבילי אשר
יא/א שבילי פנחס - לקוטי מאמרים (תשעו) עמ' תסו
יא/א שבילי פנחס - לקוטי מאמרים (תשעח) עמ' קנב
יא/א שבעים שנה לרבנות הראשית עמ' 765 {בהמ"ק}
יא/א שבת ומועד בשביעית עמ' 258, 199, 246, 248, 256 {עושים שמיטין}
יא/א שו"ת השבי"ט ח"א עמ' ה {חוזרים כל המשפטים - לא יעשו אז יו"ט חדש}
יא/א שופריה דיעקב (סקווירא) גל' א עמ' לד {משיח יבנה בהמ"ק}
יא/א שושנים לדוד פתיחה למס' מדות {בונה המקדש}
יא/א שיבת ציון (תשס) ח"ב עמ' 67 {משיח ואח"כ בהמ"ק ואח"כ קיבוץ גלויות}
יא/א שיחות לספר ויקרא עמ' רג {חובה לצפות למשיח}
יא/א שיחות ר' צבי יהודה במדבר עמ' 279, 300, 314
יא/א שיחות ר' צבי יהודה דברים עמ' 435, 575 {כופר בתורה}
יא/א שיחות ר' צבי יהודה ויקרא עמ' 43 {המלך המשיח עתיד לעמוד ולהחזיר מלכות דוד ליושנה לממשלה הראשונה ובונה המקדש ומקבץ נדחי ישראל}
יא/א שירת דוד (תשסז) עמ' שכד {מי שאינו מאמין}
יא/א שירת הפסח אות קיד, קצג ס"ק ח
יא/א שלשה עשר עלי השושנה עמ' 108 {ימות המשיח}
יא/א שמן ראש (כץ) ז' אדר-פורים ח"א עמ' תל {צריך לצפות לו}
יא/א שמן ראש (כץ) ח"ט דברים עמ' קטז, רסח {הכופר במשיח כופר בתורה}
יא/א שמן ראש (כץ) ימים נוראים עמ' שד {הכופר במשיח כופר בתורה}
יא/א שמן ראש ז' אדר-פורים ח"ב עמ' שסד {צריך לחכות לו}
יא/א שמן ראש פסח ח"ב עמ' קצט {בונה המקדש}
יא/א שעורי הגדה עמ' מג
יא/א שעורי הרב (תשנד) עמ' קסב
יא/א שעורים בהגדות חז"ל מגילה עמ' קכט
יא/א שער דלתי הלבנון סי' כט {בנין בהמ"ק}
יא/א שער ראובן (כץ) עמ' רד {מחזיר מלכות דוד}
יא/א שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' רסד {חיוב להאמין בכל הפרטים}, רסה {צריך לחכות}, רסו {הראיה מבלעם}, רסז {חוזרים המשפטים}
יא/א שערי היכל זבחים עמ' שנז {המשיח בונה מקדש - האם תלוי בו}
יא/א שערי המקדש סי' ו אות ב-ג, סי' כה אות ב, סי' כו אות א, סי' מג אות א
יא/א שערי טהר ח"ו סי' עו דף רו ע"ד {חוזרים המשפטים - האם המשיח יכול להיות זקן ממרא}, ח"ח סי' פ אות א דף רכד ע"ד {משיח מבית דוד - לא יהיה אז נשיא}, סי' פא אות א דף רכו ע"ג {לא הזכיר שהמשיח צריך משיחה}, סי' קכד אות א דף תו ע"ב {מבית דוד - אף שבאמצע היו כאלה שלא היו ראויים}, אות ד דף תיא ע"ד {מבית דוד - האם צריך משיחה}
יא/א שפתי דעת ח"א עמ' רסב {מצוה להאמין}
יא/א תולדות ההלכה ח"ב עמ' 17 {משיח - חלק ממלכות בית דוד}
יא/א תורה ודעת (מינצברג) תשסה-תשסו עמ' קסב {בונה המקדש}
יא/א תורה לישראל עמ' 52 {בלעם, שני משיחים}
יא/א תורת האוהל (תשנג) עמ' טו
יא/א תורת המדינה עמ' 18, 22, 27, 96-98, 101, 132, 141 {בונה המקדש ואח"כ מקבץ נדחי ישראל}, 142 {משיח קודם לבנין בהמ"ק}, 467 {בונה המקדש}, 472-474
יא/א תורת המועדים (תשכד) עמ' 309, 315-314, 421, 472, 565, 625
יא/א תורת המועדים (תשנו) עמ' 331, 335-338, 453, 507, 588, 607, 671
יא/א תורת המלך (אריאלי) {משיח לפני בהמ"ק, בהמ"ק לפני קיבוץ גלויות, יובלות - השמיט בתי ערי חומה, שמיטה - האם נוהגת בזה"ז}
יא/א תורת המלך (צדוק) סי' א ס"ק ה, ועמ' תקי
יא/א תורת המלך (שפירא) ח"ב עמ' קל
יא/א תורת הקדש ח"א עמ' כא {מקריבין קרבנות}, ח"ב עמ' רעח
יא/א תורת השבת והמועד עמ' 457, 507
יא/א תורת מנחם - יין מלכות ח"ג עמ' רסט {צפיה לביאת המשיח}, רע {נבואת בלעם}, רעא-רעט {הראיות על הגאולה}, רצו-רצט {בית המקדש לפני קיבוץ גלויות}
יא/א תורת מנחם חי"ב עמ' 159 {סדר הגאולה וכו'}
יא/א תורת מנחם חל"ז עמ' 131 {דרך כוכב וכו' וקם שבט}
יא/א תורת מנחם חמ"א עמ' 157 {בנין בהמ"ק ע"י משיח}, חמ"ב עמ' 89, 191 {מי שאינו מחכה}, 193 {בנין בהמ"ק ע"י משיח}
יא/א תורת מנחם חנ"א עמ' 353 {כופר בתורה}, חנ"ג עמ' 272, 332 {הורה העידה עליו}
יא/א תורת מנחם חס"ב עמ' 133, חס"ד עמ' 390 {דרך כוכב מיעקב וכו'}
יא/א תורת מנחם חס"ו עמ' 275, חס"ט עמ' 65 {דרך כוכב מיעקב כו' אראנו ולא עתה זה דוד אשורנו ולא קרוב זה מלך המשיח}
יא/א תורת מנחם חע"ג עמ' 4 {רמב"ם}, 78 {דרך כוכב מיעקב וגו'}
יא/א תחומין ח"ח עמ' 493, 499, חי"ב עמ' 486, חט"ו עמ' 146, חט"ז עמ' 451, 452, 454
יא/א תלמי השדה עמ' טז, פד
יא/א תלפיות ו חוב' ג עמ' 790 {מקום הלכות משיח}
יא/א תפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' שמג {בונה המקדש}
יא/א תפארת צבי (שפילמן) ח"א עמ' רסז-רעד, רעז-רעח, שעה, תמא-תמב
יא/א תפארת צבי (שפילמן) ח"ב עמ' תלג
יא/א תרומת הגורן ח"א עמ' 160
יא/ב אבני שהם (שחור, תשנו) ח"ב עמ' רמג
יא/ב אהל דוד (קהן) ח"ג ירמיהו פכ"ו פס' כ
יא/ב אוצר א"י ח"ב עמ' 33, 54, 72, ח"ה עמ' 293, ח"ו עמ' 165, 176
יא/ב אור הישר
יא/ב באר משה (אפשטיין) דברים עמ' תתקפט
יא/ב בינה במקרא עמ' 180 {ערי מקלט}
יא/ב גור אריה דברים פ' ב הע' 8 {לא ציוה הקב"ה לתוהו}
יא/ב דיני ישראל גל' יז עמ' קנג {הראיה מערי מקלט}
יא/ב דרך חיים (תשע) פ"ה הערה 1684
יא/ב הגהות חבר בן חיים
יא/ב הלכות משיח לרמב"ם
יא/ב הרמב"ם כמחנך עמ' 89
יא/ב התקופה והגאולה (תשסה) עמ' 21, 22, 33, 38
יא/ב חגוי הסלע (טאובה) הל' מלכים עמ' 465-467
יא/ב חקרי זמנים ח"ב עמ' תסה, תעד, תקעז, תרנו, ח"ד עמ' שמד
יא/ב ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' יז {לא צוה הקב"ה לתוהו}
יא/ב יפה תואר (תשעח) ח"א עמ' רסג
יא/ב ישועות עוזו עמ' 285, 305, 333
יא/ב כבוד מלכים (לייטר)
יא/ב לקוטי שיחות חכ"ד עמ' 109
יא/ב לקוטי שיחות חל"ד עמ' 15, 114
יא/ב מבוא למשנה תורה עמ' 212, 283
יא/ב מגולה לגאולה עמ' 299, 302-301
יא/ב מעלין בקודש גל' כו עמ' 41
יא/ב מקור חיים (הלוי, תשמו) ח"ה עמ' 509
יא/ב משאת המלך מועדים עמ' קנד {לא צוה ה' לתוהו}
יא/ב עמודי שלמה ח"ג עמ' רלג {ראיה מערי מקלט}
יא/ב פחד יצחק (הוטנר) אגרות אגרת מו
יא/ב פי' לס' יחזקאל לר' יוסף חיון עמ' תסג
יא/ב פי' ר"י חיון על יחזקאל עמ' תסג
יא/ב צפנת פענח עה"ת במדבר עמ' רסט
יא/ב קובץ מאמרים ואגרות (וסרמן) ח"א עמ' רצב, שכט-של
יא/ב קרן פני משה ח"א עמ' מ
יא/ב שיח ערב סנהדרין עמ' רכז {כי ירחיב - בימות המשיח}
יא/ב שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' רסד, רסז
יא/ב שערי טהר ח"ח סי' פא אות א
יא/ב תורת האוהל (תשנג) עמ' יב {שלש ערי מקלט}
יא/ב תורת המועדים (תשכד) עמ' 489, 550
יא/ב תורת מנחם - יין מלכות ח"ג עמ' רעב-רעט {ראיות על הגאולה}, רפ-רפז {הוספת ערי מקלט}, רפח {הספרים מלאים בזה}
יא/ב תורת מנחם חמ"ב עמ' 191
יא/ב תורת מנחם חנ"ג עמ' 275
יא/ב תחומין ח"ז עמ' 514
יא/ג אבני שהם (שחור, תשנו) ח"א עמ' תה, תלד
יא/ג אהבת עולם (דיהרנפורט) דף קכג ע"ד
יא/ג אהל דוד (קהן) ח"ד תהלים פכ"א פס' ה
יא/ג אהל דוד (קהן) ח"ה רות פ"א פסוק א
יא/ג אור תורה (ריסקין) בראשית עמ' 262
יא/ג אורה ושמחה הל' לולב פ"ז ס"ק מב
יא/ג אישי יובל עמ' 180
יא/ג אסופת מאמרים (בנדיקט) עמ' קנא
יא/ג ארץ חמדה (ישראלי) עמ' כט
יא/ג באר מגד ירחים עמ' קח
יא/ג באר ראי עמ' רט
יא/ג בדבר מלך ח"ד עמ' כ, כב
יא/ג בים דרך עמ' קלו, קעא
יא/ג ביצחק יקרא (תשע) סי' מ סעיף א ד"ה הרמב"ם
יא/ג בית יחזקאל (וייס) עמ' לו
יא/ג בן אשר ביאורי מקראות אות מח
יא/ג בצור ירום ח"י עמ' נד
יא/ג ברור הלכה סנהדרין, גליון הש"ס לרצ"י עמ' א
יא/ג ברקאי ח"א עמ' 40, ח"ה עמ' 102
יא/ג בשבילי הפורים סי' יא אות יא {חוקיה לעולם}
יא/ג דברות משה מועד ח"א עמ' קסה {והוא היה אומד עליו שהוא המלך המשיח}
יא/ג דברות משה שבועות-ע"ז עמ' קסז {ודימה הוא וכל חכמי דורו שהוא המלך המשיח}
יא/ג דברי חנינא - ת"ת עמ' שמה
יא/ג דברי יואל בראשית ח"ב עמ' תקפו, שמות ח"א עמ' נ
יא/ג דברי יואל מועדים ח"ב-ח"ג עמ' קצה, תיא
יא/ג דברי יואל מועדים ח"ח עמ' רצז
יא/ג דברי יואל מועדים ח"ט עמ' נד, קעג
יא/ג דולה ומשקה - גלות וגאולה עמ' תקג
יא/ג דולה ומשקה - ספירת העומר וחג השבועות ח"ג עמ' יג
יא/ג דורש טוב עמ' 286 {נושא כלי בר כוזיבא}
יא/ג דעת אמונה ח"ג עמ' תכט
יא/ג דרכה של תורה (רבינוביץ) עמ' 201
יא/ג הגיוני משה עמ' 409 {בר כוכבא היה ראוי להיות משיח}
יא/ג הלכה פסוקה ח"א סי' ז הערה 396
יא/ג הלכות מדינה ח"א עמ' קנ
יא/ג הלכות משיח לרמב"ם
יא/ג הלכתא למשיחא עמ' 46, 47
יא/ג הלשון העברית בישראל ובעמים עמ' 39 {הקשר בין ר"ע לבר כוכבא}
יא/ג הר המלך ח"ה עמ' שפה, ח"ח עמ' יח-יט, שצח-שצט
יא/ג הרמב"ם המשיח בתימן והשמד עמ' 115, 122, 123, 126
יא/ג הרמב"ם כמחנך עמ' 87
יא/ג התקופה הגדולה עמ' שכה, שלג-שלז, שמז, שנט
יא/ג התקופה והגאולה (תשסה) עמ' 19
יא/ג ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ז עמ' תקלז
יא/ג ויואל משה מאמר א סי' לז {א"צ לעשות מופתים}, לט {א"צ לעשות מופתים}, נב {דמו שבן כוזיבא המשיח}, נז {בן כוזיבא נהרג}
יא/ג ויואל משה עמ' מט-נ, סו-סז
יא/ג חגוי הסלע (טאובה) הל' מלכים עמ' 468-473
יא/ג חגים ומועדים (מימון, תשי"ב) עמ' קי
יא/ג חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"ב סי' מד אות ד
יא/ג חזון המקרא ח"ב עמ' 108
יא/ג חידוש הסנהדרין לפי הרמב"ם עמ' קיד
יא/ג חיים ומלך
יא/ג חכמת התורה שמות עמ' תשנב
יא/ג חקרי זמנים ח"ב עמ' 21, 26, תסד-תסה, תעד-תעה, תקנו, תקע, תקעד, תקעז, ח"ג עמ' קל, ח"ד עמ' שג
יא/ג יד פשוטה מדע עמ' קסט
יא/ג יחי המלך פרק ט, מב-מג, מו
יא/ג ימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' כב {בן כוזיבא נהרג}, עג {התורה - לעולם}, שיא {אל יעלה על דעתך}
יא/ג ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' רצז {חוקי התורה לעולם}
יא/ג ירושלים דדהבא עמ' נט
יא/ג ישועות עוזו עמ' 74-75, 283, 286, 289, 305-308
יא/ג ישורון ח"כ עמ' רנז {ר"ע נו"כ של בן כוזיבא}
יא/ג ישראל והזמנים (רוסוף) חודש אב עמ' 275
יא/ג כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' רו, תו {ר' עקיבא}, תתקמג
יא/ג כתבי רבי יהודה אלקלעי ח"א עמ' 268 {ר"ע ובן כוזיבא}
יא/ג כתבי רבי נתן פרידלאנד ח"א עמ' 356, 358, 364, 398
יא/ג להבין ולהשכיל ח"ב עמ' צ-צז
יא/ג לחם יהודה {ראב"ד}
יא/ג לקוטי שיחות חי"ג עמ' 152, חי"ט עמ' 182, חכ"ג עמ' 33
יא/ג לקוטי שיחות חכ"ו עמ' 64 {אין התורה משתנה}, חכ"ז עמ' 194 {דימה הוא וחכמי דורו}, 196, 199
יא/ג לקוטי שיחות חל"ד עמ' 115, 116, 118
יא/ג לקט שיחות מוסר ח"ב עמ' רעד {ר"ע}
יא/ג מאורי המועדים עמ' קעז, קעט
יא/ג מבוא למשנה תורה עמ' 86, 223, 257, 321, 336
יא/ג מבשר טוב - חנוכה (תשנה) - פתיחה עמ' לג
יא/ג מגולה לגאולה עמ' 303-302, 320
יא/ג מדרכי הכרם ח"ג עמ' 325
יא/ג מועדי ישראל (גורן) עמ' 243, 262
יא/ג מועדים וזמנים ח"ה סי' שנב
יא/ג מים מדליו (ליפשיץ) תשנה עמ' 130 {בר כוכבא}
יא/ג מנפת צוף עמ' 143
יא/ג מעדני מלך (תשמח) עמ' עה {בן כוזיבא}
יא/ג מעיני המים
יא/ג מעשה נסים (ממרסיי) עמ' 135, 208
יא/ג מעשה רקם (בר) עמ' 78
יא/ג מקור חיים (הלוי, תשמו) ח"ה עמ' 509
יא/ג מרגליות הים סנהדרין יח ע"ב אות ח {מלך בן כוזיבא}
יא/ג מרכבת המשנה מהדו"ב
יא/ג משבצות זהב דניאל עמ' שנז
יא/ג משנת יוסף שביעית ח"א עמ' לד
יא/ג משנת ישראל סי' כג הרחבת המשנה אות כח
יא/ג משנתו העיונית של הרמ"א עמ' 163-162
יא/ג משפט המלוכה
יא/ג משפט הצבא בישראל עמ' פה-פו
יא/ג משפט שלמה (אלבוים) הל' עדות סי' א פ"ד ענף א אות ג
יא/ג נחל חיים סי' סג
יא/ג נחלת דבש (ליפשיץ) מהדו"ת סי' יד אות ד-ה
יא/ג נחלת יעקב (זיסברג) עמ' 809
יא/ג נשמה של שבת עמ' 113, 117-124, 126, 185, 254 {ר"ע ובר כוכבא}
יא/ג ס' זכרון לר"מ ליפשיץ עמ' שכט
יא/ג סדר הקבלה (מאירי) עמ' 77
יא/ג סמכות ומרי בהלכת הרמב"ם עמ' 132, 161
יא/ג עט לעשות סי' מא עמ' 240
יא/ג עיוני פרשה ויקרא עמ' 326
יא/ג עיונים (פאור) עמ' 16 {התורה לא משתנה}
יא/ג עלי שור ח"ב עמ' עח
יא/ג ענבי פתחיה עמ' 296
יא/ג עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 49, 269
יא/ג עשה לך רב חלק ד סימן ח
יא/ג פרדס דבש פרק סו {אל יעלה על דעתך שמשיח עריך לעשות אותות, ר"ע היה נושא כליו של בן כוזיבא, וכ"מ ולח"מ}
יא/ג פרי צדיק (ר' צדוק) ט"ו באב אות א, ה {רבי עקיבא חכם גדול מחכמי משנה היה והוא היה נושא כליו של בן כוזיבא המלך}
יא/ג צהר גל' ג עמ' 45 {ר"ע - נושא כליו}, 47 {כל חכמי דורו}, גל' ו עמ' 148, 149, גל' ז עמ' 186 {ר' עקיבא}, 187 {כל חכמי דורו}, גל' ט עמ' 153-154 {כל חכמי דורו}
יא/ג צידה לדרך מאמר ה עמ' רנו
יא/ג צפנת פענח (פולנאה, תשעא) עמ' נו, רלט, שסח
יא/ג צפנת פענח (תשסו) עמ' נג, קסב
יא/ג קול יעקב (טייטלבוים) עמ' עט, קנח, קעו, רטו
יא/ג קונטרס רשימות שעורים (קלמנסון) ב"מ - קונטרס חידושים וביאורים ברמב"ם סי' ב {מלך המשיח וימות המשיח}, ג {מחלוקת ר"ע וחכמי דורו}, ה {הריגת בר כוזיבא}
יא/ג קרית מלך (חב"ד) עמ' קמג
יא/ג רמב"ם המאיר הל' יסוה"ת פ"ט הלכה א
יא/ג רנת יצחק פ' חלק עמ' פט {כיון שנהרג}
יא/ג שאר יוסף ח"ה - עצמות יוסף פ' תבוא עמ' סו
יא/ג שארית ישראל (שציפנסקי) ח"א עמ' שנג
יא/ג שארית ישראל (שציפנסקי) ח"ב עמ' קמא {פסק כירושלמי מתוך חוש היסטורי}, רכב {גאולה טבעית}
יא/ג שו"ת השבי"ט ח"א עמ' ה
יא/ג שיח ערב שבת-חגיגה עמ' ריט
יא/ג שיחות מוסר (תשמ) ח"א מאמר כג {ראב"ד}, ח"ג מאמר ח {ראב"ד}
יא/ג שיחות מוסר (תשסב) עמ' פו, קעג, רמז {ראב"ד - מורח ודאין}
יא/ג שיחות ר' צבי יהודה במדבר עמ' 72, 280, 301, 371
יא/ג שיחות ר' צבי יהודה דברים עמ' 493
יא/ג שיחות ר' צבי יהודה שמות עמ' 329, ויקרא עמ' 308 {ר' עקיבא היה נושא כליו של בר כוכבא}
יא/ג שמועות משה עמ' קעז, קפ-קפא
יא/ג שער המלך (שושן) עמ' קפט
יא/ג שערי טהר ח"ח סי' פא אות א, סי' קי אות א
יא/ג שרידים גל' י עמ' ה {ר"ע נושא כליו של בן כוזיבא}
יא/ג תורת הבית (אלבוים) ח"א פ"א אות סד {לח"מ}, סה {מגדל עז}
יא/ג תורת המועדים (תשכד) עמ' 459, 461, 473, 550
יא/ג תורת המועדים (תשנו) עמ' 493, 495, 508, 591, 602
יא/ג תורת המצוה דף נט ע"ג
יא/ג תורת מנחם ח"נ עמ' 265 {ר' עקיבא אמר שהוא משיח}
יא/ג תורת מנחם חנ"ו עמ' 108, 129
יא/ג תורת מנחם חע"ב עמ' 29, 152, 68 {ואל יעלה על דעתך שהמלך המשיח צריך לעשות וכו' ולא שאלו ממנו חכמים לא אות ולא מופת, וראב"ד}
יא/ג תחומין ח"ה עמ' 513, ח"ו עמ' 478, חט"ו עמ' 154, חכ"א עמ' 201
יא/ד אבני שהם (שחור, תשנו) ח"א עמ' תעד
יא/ד אגרות משה או"ח ח"ד עמ' קסד {ילחם מלחמות ה'}
יא/ד אהל דוד (קהן) ח"ו ישעיהו פ"מה פסוק א, זכריה פ"ו פסוק יב
יא/ד אוצר א"י ח"ג עמ' 47
יא/ד אור יעקב יבמות דף עד ע"ג
יא/ד אור לישרים (שולמן) עמ' קד {יתקן את העולם}
יא/ד אור תורה (ריסקין) בראשית עמ' 262
יא/ד אור תורה (ריסקין) דברים עמ' 227
יא/ד אורה ושמחה הל' לולב פ"ז ס"ק מב
יא/ד אורות התשובה פי"ב ס' י
יא/ד אוריתא יד עמ' פז
יא/ד איש על העדה (אלאביץ) עמ' 216
יא/ד אישי יובל עמ' 95, 106
יא/ד אמונת יהושע עמ' פה
יא/ד אמונת עתיך (וולפסון) ח"א עמ' יט-כ {אותו איש גרם לאבד ישראל בחרב}
יא/ד אמונת עתיך (נאור) עמ' קכו
יא/ד אמונת עתיך גל' 105 עמ' 116
יא/ד אמרי חן (בן סניור) בראשית עמ' 677
יא/ד אמרי חן (בן סניור) מלכים עמ' 416 {ישליט את התורה}
יא/ד אמרי חן (בן סניור) שמואל עמ' 146
יא/ד אמרי חן (לוונברג) ח"ה - הסכמת ר"ש קוטלר הערה א
יא/ד אסופת מערכות סוכות עמ' קלט (רסה)
יא/ד אסופת מערכות עה"ת ח"א עמ' קנח, רז, ח"ד עמ' קסח, ח"ה עמ' רב
יא/ד באר מגד ירחים עמ' מה, פ
יא/ד באר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' תקנ-תקנא, דברים עמ' תשכה-תשכו
יא/ד בדבר מלך ח"ד עמ' סז
יא/ד בים דרך עמ' קעא
יא/ד בית יחזקאל (סרנה) גליונות
יא/ד בית מלך (חב"ד) עמ' י, טז
יא/ד בנין אריאל יאיר עמ' 79 {תפקידי המשיח}, 280, 283 {בונה המקדש}
יא/ד ברית הלשון עמ' 78 {כופה את כל העולם}
יא/ד ברקאי ח"ה עמ' 227
יא/ד גבורת יצחק שבת ובהמ"צ עמ' קנג {הנצרות ליישר דרך למשיח}
יא/ד דבר מלכות ויקרא עמ' 170, 177 {שכם אחד}, 267 {מבית דוד}
יא/ד דברות משה ב"ב ח"ב סי' נח הערה קח
יא/ד דברות משה מועד ח"א עמ' קסה {וילחם מלחמות ה'}
יא/ד דברות משה סנהדרין עמ' תרב
יא/ד דברות משה שבועות-ע"ז עמ' קסז {ואם יעמוד מלך מבית דוד}
יא/ד דברי יואל - שו"ת עמ' סה
יא/ד דברי יואל בראשית ח"ב עמ' עב, קלז, שיא {לעבוד את ה'}, תלד {חזקת משיח}, שמות ח"א עמ' נ, ויקרא ח"א עמ' קלב
יא/ד דברי יואל מועדים ח"ה עמ' שפו, שצ {מזרע דוד ובונה בהמ"ק}
יא/ד דברי יואל מועדים ח"ח עמ' רעח
יא/ד דברי תורה (שפירא) ח"ד סי' מא, ח"ח סי' יג, סה
יא/ד דולה ומשקה - גלות וגאולה עמ' ו {ישוע}
יא/ד דולה ומשקה - סוכות ושמיני עצרת עמ' תצח
יא/ד דעת אמונה ח"ג עמ' שנח
יא/ד דעת אמונה ח"ג עמ' שעו בהערה, שעט, תלח
יא/ד דעת הרמב"ם עמ' 52, 464, 467
יא/ד דעת תבונות - עת לעשות מע' ד אות קלג {הנצרות והאיסלם מיישרים דרך למשיח}
יא/ד דרך ה' השלם עמ' תא - מראה דרך {ליישר דרך למשיח}
יא/ד דרכה של תורה (רבינוביץ) עמ' 19
יא/ד דרשת הרמב"ן תורת ה' תמימה (תשסו) עמ' לא {ליישר הדרך למשיח}
יא/ד האיר ממזרח משלי עמ' קי {והוגה בתורה}
יא/ד הגש"פ עם פירוש הראי"ה עמ' קצח {ישו}
יא/ד הדרת מלך (חב"ד) ח"ד עמ' קכה, קל {בונה מקדש במקומו}
יא/ד הל' ביה"ב (חב"ד) עמ' ה, יח, לט, צז, קא, קמו
יא/ד הלכות מדינה ח"א עמ' קיח, ח"ב עמ' קכג
יא/ד הלכות משיח לרמב"ם
יא/ד הלכתא למשיחא עמ' 9, 27, 41, 45, 48, 49, 55, 57, 58, 65
יא/ד המאור הגדול (גר"א) עמ' ת {אמונת עשו וישמעאל}
יא/ד הר המלך ח"א עמ' רצג-רצה, ח"ב עמ' שכג-של, ח"ח עמ' יט
יא/ד הרמב"ם - שמרנות עמ' 73, 92
יא/ד הרמב"ם המשיח בתימן והשמד עמ' 74, 76-80, 100, 109, 124, 127, 131, 136, 137
יא/ד הרמב"ם כמחנך עמ' 87, 92
יא/ד התורה והמדינה ח"ד עמ' סו
יא/ד התקופה הגדולה עמ' מב {מקבץ נדחי ישראל}, עג, פה {יכוף ישראל ללכת בדרך התורה}, שכו {בונה המקדש}, שכז, שנד {ילחם מלחמות ה'}, שנח, תקעג {עוסק במצוות}
יא/ד התקופה הגדולה עמ' שלז-שמו
יא/ד התקופה והגאולה (תשסה) עמ' 23, 46, 48, 49, 56, 141, 145, 151
יא/ד ויואל משה מאמר א סי' נה, עמ' סט
יא/ד זבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' ריג
יא/ד זמרת הארץ (רבינוביץ) עמ' רעא {מלחמות}
יא/ד חגוי הסלע (טאובה) הל' מלכים עמ' 474-480
יא/ד חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"ב סי' כד ס' יג, סי' לו ס' ו, נספחים סי' ח
יא/ד חוות בנימין ח"א עמ' צט
יא/ד חזון המקרא ח"א עמ' 175 {דעות הנוצרים}
יא/ד חי' משנה פסחים עמ' רלד
יא/ד חיים ומלך
יא/ד חכמת גרשון עמ' רב
יא/ד חכמת התורה שמות עמ' תשנב
יא/ד חקרי זמנים ח"ב עמ' 25, 31, 33, שעז {נוצרים}, תסד, תעה-תעו, תצו, תקעד, תקעו-תקעז, תקעט, תרה, תרי, ח"ג עמ' קל, ח"ד עמ' רצ, רצו, רצח, שא, שלח, שמב {לא מחשבותי}, שעג {לא מחשבותי}
יא/ד חקרי יהדות (פדרבוש) עמ' 220
יא/ד חרב פיפיות בידם עמ' 250 {סימן למשיח - כשהגוים יקבלו עול מלכות שמים}
יא/ד טל חיים (טל) תהלים עמ' שסט
יא/ד יד פשוטה מדע עמ' תשעה, תתקצז
יא/ד יחי המלך פרק א, מ
יא/ד יין הטוב עמ' רנ
יא/ד ימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' ט {יכוף כל ישראל}, קעב {ילחם מלחמות ה'}, רצ {יתקן כל העולם}
יא/ד ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' ל {יכוף כל ישראל}, נד, שעח {יתקן כל הולם}, שעט, שצ, תמט
יא/ד ישועות משיחו עמ' מה {המשיחים המדומים היו בעולם רק להישיר דרך למשיח}
יא/ד ישועות עוזו עמ' 82, 281, 283-288, 292, 300, 315, 316
יא/ד כבודה של תורה ח"ג עמ' כב
יא/ד כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תרח
יא/ד כפי אהרן (זס') תליתאה עמ' רכא
יא/ד כתב אמת ח"א עמ' תכג {בחזקת משיח}
יא/ד כתבי יד הגניזה גנזי ירושלים עמ' רפו
יא/ד כתבי ר"י אבוהב עמ' ס
יא/ד כתבי רבי נתן פרידלאנד ח"א עמ' 358, 361
יא/ד כתר אפרים עמ' סא
יא/ד לאור ההלכה (תשסד) עמ' שפח {בנה מקדש}
יא/ד לב הארי על חובות הלבבות - שער יחוד המעשה עמ' שלו-שלז
יא/ד לדור ולדורות ח"ב עמ' צו
יא/ד להורות נתן מועדים ח"א עמ' רמא, ח"ה עמ' קנו
יא/ד לוחות ושברי לוחות עמ' 323, 326
יא/ד לחם חקי עמ' קעז
יא/ד לכתך אחרי במדבר עמ' 189
יא/ד ללשונות הרמב"ם הל' תפילין פ"א הי"ט {ישו}
יא/ד לקוטי שיחות ח"ה עמ' 420, ח"ח עמ' 358, 361, חי"ד עמ' 414, חט"ז עמ' 304 הערה 39, חי"ט עמ' 147, ח"כ עמ' 165 הערה 69, חכ"א עמ' 196 הערה 73, חכ"ג עמ' 103 הערה 79, עמ' 174, חכ"ד עמ' 19 הערה 58, ויגש תשמה בסופו
יא/ד לקוטי שיחות חכ"ה עמ' 127 {יתקן כל העולם}, 265 {כדוד אביו}, 190 {יתקן כל העולם}, 458 {יתקן כל העולם}, חכ"ו עמ' 140 {יכוף כל ישראל}, 144 {יתקן כל העולם}, חכ"ז עמ' 204, 256 {מבית דוד}, חכ"ח עמ' 326, חכ"ט עמ' 22 {בונה המקדש}, 367
יא/ד לקוטי שיחות חל"א עמ' 77 {בונה בהמ"ק}
יא/ד לקוטי שיחות חל"ג עמ' 41 {לעבוד את ה' שכם אחד}
יא/ד לקוטי שיחות חל"ד עמ' 240
יא/ד לקוטי שיחות חל"ה עמ' 17, 98, 167, 205, 206, 208
יא/ד לקוטי שיחות חל"ח עמ' 39, 102, 200, 219, 226
יא/ד לקוטי שיחות חל"ט עמ' 11, 263
יא/ד לקט אמרי קודש (בעלז) דברים עמ' יד, טז {משיח בכל דור}
יא/ד לקט שיחות מוסר ח"ב עמ' רעד
יא/ד מאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 340
יא/ד מאורי המועדים עמ' קנ, שמז, תיט
יא/ד מבוא למשנה תורה עמ' 223, 295, 309, 337, 363, 382
יא/ד מבשר טוב - קדושת ישראל עמ' פד
יא/ד מגולה לגאולה עמ' 257, 289, 313-303
יא/ד מגל חי"ג עמ' 2 {ישו הנוצרי}
יא/ד מדבר שור עמ' קנד, קצו
יא/ד מדרכי הכרם ח"א עמ' 198, 268, ח"ב עמ' 124 {ישוע}, ח"ג עמ' 107 {אין בכח אדם להשיג}
יא/ד מועדים וזמנים ח"ה סי' שמט, ח"ז סי' רמג, ח"ח סי' שנא-שנב
יא/ד מועדים וזמנים ח"ו סי' צט עמ' קס {בונה המקדש במקומו}
יא/ד מוריה גל' קפז עמ' עז {ילחם מלחמות ה'}
יא/ד מחשבות על דמוקרטיה יהודית עמ' 376
יא/ד מחשבת זקנים עמ' שכ
יא/ד מטר השמים (תשנ) בראשית-שמות עמ' ז {בהמ"ק ייבנה בידי אדם}
יא/ד מלך ישראל עמ' 128, 233, 313, 523
יא/ד מלכות בית דוד עמ' י
יא/ד מלכות יהודה וישראל עמ' 29, 504
יא/ד מנחה לאיש עמ' 347, 418 {השמיט משיח מזרע שלמה}
יא/ד מעשה רקם (בר) עמ' 79
יא/ד מקור חיים (הלוי, תשמו) ח"ה עמ' 510-512
יא/ד משבצות זהב דניאל עמ' שנז
יא/ד משך חכמה בראשית פט"ו פס' טו {כשיעמוד המשיח באמת}
יא/ד משנה הלכות מהדו"ת או"ח עמ' ט
יא/ד משנת המדינה עמ' 49
יא/ד משנת ישראל סי' כג אות ה, הרחבת המשנה אות כח
יא/ד משנת פקוח נפש סי' טו אות ה
יא/ד משנתו העיונית של הרמ"א עמ' 162
יא/ד נחלת אהרן
יא/ד נחלת יעקב (זיסברג) עמ' 116
יא/ד נפלאות מתורתך (תשסה) ע' גואל
יא/ד ס' המאמרים (רמ"מ) ח"א עמ' שב {וילחום מלחמת ה' וינצח}
יא/ד ס' המאמרים (רמ"מ) ח"ב עמ' מה {ויתקן את העולם}
יא/ד ס' המאמרים (רמ"מ) ח"ג עמ' רלח {יעמוד מלך מבית דוד וכו'}
יא/ד ס' המאמרים (רמ"מ) ח"ד עמ' שמג {משיח בונה ביהמ"ק וכו'}
יא/ד ס' השבי"ט עמ' סח
יא/ד סדר יעקב ח"ב ע' עבודה זרה אות טז
יא/ד סמכות ומרי בהלכת הרמב"ם עמ' 132
יא/ד עט לעשות סי' קפב, רא
יא/ד עיוני חג ומועד עמ' 443
יא/ד עיוני תשובה (קדרי) עמ' 233
יא/ד עיונים (פאור) עמ' 235 {הנצרות והאיסלם באו לתקן את העולם}
יא/ד עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשע) עמ' רכד
יא/ד עיונים בפרשות השבוע סדרה ב ח"א עמ' 332
יא/ד עיקרים במשפט הפלילי העברי פרק 3 הע' 40
יא/ד עיר הקודש והמקדש ח"ה עמ' יז
יא/ד ענבי פתחיה עמ' 179
יא/ד עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 50, 106, 107, 116, 118, 121, 245, 246, 269, 275
יא/ד עשות משפט עמ' נב, נד-נה, סד, צה, קנג
יא/ד פי' קדמון לספר הכוזרי עמ' 379-380
יא/ד פני אברהם (שפירא) עמ' רעה {ויכוף כל ישראל}
יא/ד פנקסי הראי"ה ח"א עמ' קנח, ריב
יא/ד פרדס המלך אות שיט {יתוקנו כל הברואים}
יא/ד פרי השדה (דייטש) ח"ב סי' טז {אם המשיח יבנה בהמ"ק, יאמינו הכל שהוא משיח}
יא/ד פרשיות בספרי הנביאים שמואל א עמ' שנז, שפז
יא/ד צהר גל' ט עמ' 168 {ויכוף כל ישראל}, גל' י עמ' 16 {יכוף כל ישראל}
יא/ד צידה לדרך מאמר ה עמ' רנד
יא/ד קובץ ביאורים (שפירא) מהדו"ת
יא/ד קול יעקב (טייטלבוים) עמ' עט, קנח, קעו, רטו
יא/ד קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' רט
יא/ד קול צופיך עמ' א
יא/ד קונטרס רשימות שעורים (קלמנסון) ב"מ - קונטרס חידושים וביאורים ברמב"ם סי' ד {נבואה של המשיח}, ו {חזקת משיח ומשיח ודאי}
יא/ד קרית מלך (חב"ד) עמ' כד, קמא, קמג, קמה
יא/ד קרן הצבי מצוה לד אות ד
יא/ד קרן פני משה ח"ב [אחרית דבר בדפוס שולזינגר]
יא/ד רנת יצחק ישעיהו-ירמיהו עמ' שסח, תהלים עמ' ו, תקצט
יא/ד רנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' קג
יא/ד רנת יצחק תענית עמ' פד, קפ {הנצרות מיישרת דרך למשיח}
יא/ד רנת יצחק תפלה עמ' קלה {זה משיח ודאי}
יא/ד שאר יוסף ח"ה - עצמות יוסף פ' תבוא עמ' סו
יא/ד שארית ישראל (שציפנסקי) ח"א עמ' טז {נצרות היא ע"ז}, שנח
יא/ד שבט מיהודה (אונטרמן) ח"ג עמ' רנה
יא/ד שבילי פנחס - לקוטי מאמרים (תשעח) עמ' קצ
יא/ד שושן עדות דף י ע"ד
יא/ד שיבת ציון (תשס) ח"ב עמ' 67 {משיח ואח"כ בהמ"ק ואח"כ קיבוץ גלויות}
יא/ד שיח ערב סנהדרין עמ' רג {כדוד}
יא/ד שיחות לספר במדבר עמ' קפו
יא/ד שיחות ר' צבי יהודה דברים עמ' 271, 275
יא/ד שיחות ר' צבי יהודה ויקרא עמ' 27 {מלך מבית דוד, הוגה בתורה ועוסק במצוות כדוד אביו}
יא/ד שמועות משה עמ' קעז, קפ-קפא, קפג
יא/ד שמש ומגן יו"ד סי' לג עמ' קצח {משיח יכוף כל ישראל לקיים}
יא/ד שעורים בהגדות חז"ל מגילה עמ' ריא
יא/ד שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' קכט
יא/ד שערי המקדש סי' ו אות ב, סי' כד אות א, סי' מג אות א
יא/ד שערי טהר ח"ח סי' פ אות א, סי' פא אות א, סי' קכד אות א
יא/ד שפתי חיים אמונה ובחירה ח"ב עמ' קלט
יא/ד שפתי חיים מועדים ח"א עמ' שצד
יא/ד שרידים גל' י עמ' סד
יא/ד שררה שהיא עבדות ח"א עמ' 512
יא/ד תורה ודעת (מינצברג) תשסה-תשסו עמ' קנו {לישר הדרך למשיח}
יא/ד תורת האוהל (תשנג) עמ' תכג
יא/ד תורת הבית (אלבוים) ח"א פ"ג אות ב
יא/ד תורת המדינה עמ' 141 {בונה המקדש ואח"כ מקבץ נדחי ישראל}
יא/ד תורת המועדים (תשכד) עמ' 267, 314, 472, 563
יא/ד תורת המועדים (תשנו) עמ' 287, 335-337, 341, 507, 604
יא/ד תורת המלך (שפירא) ח"א עמ' מז, ח"ב עמ' קי
יא/ד תורת הקדש ח"ב עמ' סה, סט
יא/ד תורת השבת והמועד עמ' 313
יא/ד תורת מנחם - יין מלכות ח"ג עמ' רפח-רפט {בנה המקדש}, רצ-רצג {מלך מבית דוד}, רצד {הוגה בתורה}, רצה {שלמות העבודה}
יא/ד תורת מנחם ח"ב עמ' 155, ח"ה עמ' 154 {כל הדברים האלו וכו' אינן אלא ליישר דרך למלך המשיח וכו'}
יא/ד תורת מנחם ח"ט עמ' 56 {יתקן את העולם כולו לעבור את ה' ביחד כו' לעבדו שכם אחר}
יא/ד תורת מנחם ח"ט עמ' 95 {וקבץ נדחי ישראל}
יא/ד תורת מנחם ח"ע עמ' 137, 191, 194, 239, 271, חע"א עמ' 201, 207, חע"ב עמ' 30, 116, 182, 190, 232, 261, 288, 324, חע"ג עמ' 68, 268 {יעמוד מלך מבית דוד הוגה בתורה כו' יכוף כל ישראל כו' וילחום מלחמות ה' וכו' הרי זה משיח בודאי}
יא/ד תורת מנחם חי"ד עמ' 123, 164, 243, 288, חט"ו עמ' 285, חט"ז עמ' 183, 239, חי"ח עמ' 61, חי"ט עמ' 324, חכ"ג עמ' 269 {יעמוד מלך מבית דוד הוגה בתורה כו' ויכוף כל ישראל לילך בה ולחזק בדקה וילחום מלחמות ה'}
יא/ד תורת מנחם חכ"ב עמ' 269 {ה"ז בחזקת משיח, ואם עשה והצליח ובנה מקדש במקומו כו' ה"ז משיח בודאי}
יא/ד תורת מנחם חכ"ח עמ' 21, 41-42, 247
יא/ד תורת מנחם חל"ג עמ' 289 {הוגה בתורה ולוחם}
יא/ד תורת מנחם חל"ו עמ' 132, 231, 316, חל"ז עמ' 132
יא/ד תורת מנחם חל"ח עמ' 269, חל"ט עמ' 317, ח"מ עמ' 311
יא/ד תורת מנחם חמ"א עמ' 157, חמ"ב עמ' 89, 193 {בנין בהמ"ק ע"י משיח}
יא/ד תורת מנחם חמ"ז עמ' 298
יא/ד תורת מנחם חמ"ח עמ' 64, 75, חמ"ט עמ' 415, ח"נ עמ' 33, 54, 183, 199, 266, 389
יא/ד תורת מנחם חנ"א עמ' 207, חנ"ב עמ' 275, 315, חנ"ג עמ' 184
יא/ד תורת מנחם חנ"ד עמ' 242, 298, חנ"ה עמ' 229, חנ"ו עמ' 109, 150, חנ"ז עמ' 235, 238, 325
יא/ד תורת מנחם חנ"ח עמ' 383, חנ"ט עמ' 17, 34, 56, 105, 125, 151, ח"ס עמ' 50, 150, 164, 166, 186, חס"א עמ' 96, 168, 238
יא/ד תורת מנחם חס"ב עמ' 14, 55, 137, 214, 262, 332, 373, חס"ג עמ' 129, 175, 212, 273, 317, 364, חס"ד עמ' 18, 65, 69, 131, 198, 391, חס"ה עמ' 20, 70, 92, 113, 149, 201 {יעמוד מלך מבית דוד כו' ויכוף כל ישראל לילך בה ולחזק בדקה כו' בנה מקדש במקומו כו' וקבץ נדחי ישראל ה"ז משיח בודאי כו' יתקן את העולם כולו וכו' לעבדו שכם אחד}
יא/ד תורת מנחם חס"ו עמ' 275, 292, חס"ז עמ' 48, 157, 218, 280, 381, 443, חס"ח עמ' 36, 49, 135, חס"ט עמ' 224, 306 {יעמוד מלך וכו' הוגה בתורה ועוסק במצות כדוד אביו כו' יכוף כל ישראל לילך בה ולחזק בדקה וילחם מלחמות ה' כו' ובנה מקדש במקומו וקבץ נדחי ישראל ה"ז משיח בודאי ויתקן את העולם כולו לעבוד את ה' ביחד וכו'}
יא/ד תורת מנחם חע"א עמ' 218
יא/ד תורת מנחם חע"ב עמ' 224 {כבר נתנבא בו דניאל כו' גרם לאבד ישראל בחרב וכו'}
יא/ד תחומין ח"ב עמ' 190, ח"ה עמ' 176, ח"ח עמ' 493, 499, חט"ו עמ' 146, 148, חט"ז עמ' 454
יא/ד תחומין חכ"ב עמ' 69, 71
יא/ד תפארת צבי (ספינקא) במדבר עמ' שפו
יא/ד תפארת צבי (שפילמן) ח"א עמ' רסז-רעד, רעז-רעח, שעה, תמא-תמב
יא/ד תפארת צבי (שפילמן) ח"ד עמ' כח, לב


יב/1000 הלכות מלכים פרק יב *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


יב/רה"פ אמרות מלך
יב/רה"פ גאולה ומשיח באור ההלכה
יב/רה"פ הרמב"ם המדויק
יב/רה"פ יד פשוטה
יב/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
יב/רה"פ ימות המשיח
יב/רה"פ כבוד מלכים (לייטר)
יב/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
יב/רה"פ ערוך השלחן העתיד לקוטים סי' פא
יב/רה"פ פי' ר"י קאפח
יב/רה"פ צפיה ח"ג עמ' 273-275
יב/רה"פ קובץ באורים (שפירא)
יב/רה"פ קרית מלך
יב/רה"פ רמב"ם לעם
יב/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
יב/רה"פ תורת המלך (אריאלי)
יב/א אבני שהם (שחור, תשנו) ח"א עמ' שה, תעג
יב/א אגרות משה או"ח ח"ד עמ' קסד
יב/א אהל דוד (קהן) ח"ד מלאכי פ"ג פס' כג
יב/א אהל דוד (קהן) ח"ז ישעיהו פי"א פסוק ו
יב/א אוצר א"י ח"ג עמ' 47, ח"ה עמ' 293
יב/א אור שמח
יב/א אז ישיר עמ' קמח
יב/א אישי יובל עמ' 26
יב/א אם הבנים שמחה פ"ג אות כ
יב/א אמונת עתיך גל' 110 עמ' 58 {וגר זאב}
יב/א אמרי חן (לוונברג)
יב/א אמרי מאיר (מאירי) בראשית פ"א פסוק א מס' 2 {וגר זאב עם כבש}
יב/א אסופת מאמרים (בנדיקט) עמ' קמא, קנא, קסא
יב/א בין השורות עמ' רנד-רנה
יב/א ביצחק יקרא (תשמט) ח"ב סי' לט
יב/א ביצחק יקרא (תשע) סי' מ סעיף ב ד"ה עוד שמעתי
יב/א בית יחזקאל (וייס) עמ' לו
יב/א בית שערים או"ח סי' קמד
יב/א בנין אפרים עמ' רס
יב/א ברור הלכה סוכה, גליון רצ"י דף ה, סנהדרין עב ע"א ציון ח
יב/א בשם אומרם עמ' 148
יב/א גאולה וישועה (לונץ) דף ח ע"ב, לג ע"ב, לד ע"א, מ ע"א-ע"ב, מא ע"א, נב ע"ב {כמנהגו נוהג}
יב/א דבר מלכות ויקרא עמ' 202
יב/א דולה ומשקה - ספירת העומר וחג השבועות ח"א עמ' שפב {האומות ישמשו את ישראל}
יב/א דולה ומשקה פורים עמ' תיז {כמנהגו נוהג}
יב/א דעת הרמב"ם עמ' 467
יב/א דרך חיים (חב"ד) דף צח ע"ב {משיח לא ישנה את הטבע}
יב/א דרכה של תורה (רבינוביץ) עמ' 21
יב/א דרשות ר"י אבן שועיב עמ' שג
יב/א האיר ממזרח אבות עמ' צג {לעת"ל עולם כמנהגו נוהג}
יב/א היכל המלך (חב"ד) עמ' לב-מא
יב/א הלכות משיח לרמב"ם
יב/א המדרש והמעשה פ' בא אות ב {ישראל ישבו לבטח}
יב/א הערות אברהם יעקב יצחקי דברים עמ' צב {עולם כמנהגו נוהג}
יב/א הר המלך ח"א עמ' רצו-ש, ח"ח עמ' כ
יב/א הרמב"ם כמחנך עמ' 90, 95
יב/א התקופה הגדולה עמ' עד {ובימות המלך המשיח}, קמה {משל}, שנו {בימות המשיח ייוודע לכל}, תקעא {ובונה המקדש}
יב/א התקופה הגדולה עמ' שמז-שנ
יב/א ואשיבה שופטיך עמ' פא
יב/א זאת ליעקב ויקרא עמ' רלה
יב/א זבחי תרועה סי' מ אות ה
יב/א חגוי הסלע (טאובה) הל' מלכים עמ' 481-484
יב/א חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"ב סי' לא אות ט, הדרן סי' כט
יב/א חובות יהודה עמ' 495
יב/א חוות בנימין ח"א עמ' צט
יב/א חזון המקרא ח"ב עמ' 107, 393, 397
יב/א חי' ר' יהודה זרחיה עמ' קפ
יב/א חידוש הסנהדרין לפי הרמב"ם עמ' יח
יב/א חיים ומלך
יב/א חיתו ארץ עמ' 16
יב/א חמשה מאמרות מאמר נוסח התפלה אות כו
יב/א חנא וחסדא ח"א דף קמד ע"א {אין בין עוה"ז}
יב/א חקרי זמנים ח"ב עמ' 20-19, 26, תעז, תקנז, תקנט, תקפח-תקפט, תרכה, תרנו, ח"ד עמ' קא, רפו, שג, שלט
יב/א טל חיים (טל) תהלים עמ' עב
יב/א יד מרדכי (אלימלך) סוכה עמ' ר
יב/א יד פשוטה מדע עמ' תתקצז
יב/א יין הטוב עמ' רנו-רנז
יב/א ילקוט דברי אסף עמ' לח {הסדר לא ידוע}
יב/א ימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' ח {יקבץ נדחי ישראל}, מז, קסא, קצז, רסב, רפד, רצב
יב/א ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' רנ, שלא, תמט {יחזרו לדת האמת}, תנא, תרו
יב/א יפה תואר (תשעח) ח"א עמ' שעג
יב/א ירושלים דדהבא עמ' יז, לה
יב/א ישועות משיחו עמ' קנז
יב/א ישועות עוזו עמ' 327, 476
יב/א כבוד מלכים (מרגליות) {מגדל עוז}
יב/א כגן רוה עמ' 79
יב/א כתבי הרב יהודה אלקלעי ח"א עמ' 88 {משיח לא בא כדי לתת לנו מעדנים}, 204, 206, 250 {עולם כמנהגו נוהג}, 259, 271, 285, 288, 293 {שידורו עם הגוים בבטחון}
יב/א לחם יהודה
יב/א לקוטי שיחות ח"ז עמ' 188, חכ"ג עמ' 174, חקרי זמנים ח"ב עמ' 19
יב/א לקוטי שיחות חכ"ז עמ' 191, 249
יב/א לקוטי שיחות חל"ד עמ' 115, 119, 211
יב/א לקוטי שיחות חל"ה עמ' 209
יב/א לקוטי שיחות חלק ל עמ' 172 {עולם כמנהגו נוהג}
יב/א מאורות הראי"ה לירח האיתנים (מהד' תשנה) עמ' קלב {עולם כמנהגו}
יב/א מאורי המועדים עמ' קנ {יושבים לבטח עם רשעי גוים}
יב/א מבוא למשנה תורה עמ' 114, 276, 321, 336, 357
יב/א מבשר טוב - שולחנו של אדם עמ' יד
יב/א מגד יהודה ח"א סי' מה אות כז
יב/א מגולה לגאולה עמ' 321-319, 324-323
יב/א מדה טובה ח"ד עמ' 190-191
יב/א מדרכי הכרם ח"ג עמ' 325
יב/א מחנה יוסף (תשעב) הדרת מלך סי' ב אות א
יב/א מלחמות ה' (ר' יעקב בן ראובן) עמ' 90
יב/א מנחת מחבת עמ' רמח
יב/א מעדני מלך (תשמח) עמ' עד-עו
יב/א מעין חתום סי' סב
יב/א מעינות האמונה עמ' שיא
יב/א מקור חיים (הלוי, תשמו) ח"ה עמ' 512
יב/א מרגליות הים סנהדרין עב ע"א אות כח
יב/א מרכבת המשנה מהדו"ב
יב/א משאת המלך (תשסז) עמ' סט {עולם כמנהגו נוהג}
יב/א משבצות זהב ישעיהו עמ' שיא
יב/א משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"ב עמ' תיח
יב/א משנת חיים ויקרא עמ' תקז
יב/א משנת יעקב מדע עמ' ג
יב/א משנת ישראל סי' כג אות יח {רדב"ז}
יב/א משנת משה כתובות עמ' קיב
יב/א משנתו הפילוסופית של הרמב"ם עמ' 112 {התעלות האנושות}
יב/א משפט המלוכה עמ' תב {בלי שינוי טבע}
יב/א מתנת חיים - מועדים עמ' קיא
יב/א נזר הקדש (תשעה) ח"א עמ' רלז
יב/א נחל חיים סי' סג
יב/א נחלת אהרן
יב/א נחלת דבש (ברייזכר) עמ' רמז
יב/א נטריקן (תשעד) עמ' קעד
יב/א ניבי זהב עמ' שו
יב/א נצח ישראל עמ' תשעא {עולם כמנהגו נוהג}
יב/א נשמה של שבת עמ' 246 {לא ישתנה הטבע}
יב/א נשק בר (שידלוף) עמ' לה-לו
יב/א עיוני הפטרה ח"ב עמ' 679
יב/א עיוני פרשה (ריבלין) דברים עמ' 234 {אל יעלה על הדעת שבימות המשיח יבטל דבר ממנהג העולם}
יב/א עיוני פרשה (ריבלין) דברים עמ' 234 {וכן כל כיוצא באלו הדברים בענין המשיח הם משלים}
יב/א עיוני פרשה ויקרא עמ' 326, 328
יב/א עיוני פרשה שמות עמ' 145 {יוודע לכל}
יב/א עקבי אבירים (תשעא) עמ' ע, פו, קז
יב/א עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 39, 106, 107, 246
יב/א פירוש ר' בחיי אבות פ"א מט"ז הערה 61
יב/א קובץ המועדים חנוכה-פורים עמ' תקעט
יב/א קונטרס רשימות שעורים (קלמנסון) ב"מ - קונטרס חידושים וביאורים ברמב"ם סי' ז {ימות המשיח}
יב/א קונטרסי שעורים ב"ב דף קכו
יב/א קרית מלך (חב"ד) עמ' קמ, קמה
יב/א קרן פני משה ח"א עמ' לד, מ, קנב, רמז, ח"ב כאן
יב/א רנת יצחק ישעיהו-ירמיהו עמ' טז, קי, רסב, תהלים עמ' קפב, קצ, רח
יב/א רנת יצחק פ' חלק עמ' ל {לא יבטל מנהגו של עולם}
יב/א רנת יצחק תפלה עמ' שכח
יב/א שבט הלוי (ווזנר) ח"י סי' א אות א
יב/א שולי הגליון עמ' רכד
יב/א שיחות חכמה ומוסר מאמר ס אות ב
יב/א שיחות ר' צבי יהודה דברים עמ' 197 {עולם כמנהגו נוהג}
יב/א שיחות ר' צבי יהודה ויקרא עמ' 43 {אל יעלה על הלב שבימות המשיח יבטל דבר ממנהגו של עולם, אין בין העולם הזה לימות המשיח אלא שיעבוד מלכיות בלבד}
יב/א שלום בחילך עמ' עא
יב/א שם דרך דברים עמ' קמו
יב/א שמועות משה עמ' קנז, קסה {משל וחידה}, קעב
יב/א שער המלך (שושן) עמ' קנט
יב/א שערי טהר ח"ח סי' פא אות א
יב/א שפתי חיים אמונה ובחירה ח"ב עמ' קלו, קפד
יב/א תורת המועדים (תשכד) עמ' 319, 541, 547, 551
יב/א תורת המועדים (תשנו) עמ' 342, 589, 593
יב/א תורת הפילוסופיה עמ' 242
יב/א תורת השבת והמועד עמ' 312
יב/א תורת מנחם - יין מלכות ח"ג עמ' ש {הייעודים לעתיד לבוא}, שא {וגר זאב עם כבש}
יב/א תורת מנחם ח"נ עמ' 56, 197
יב/א תורת מנחם חי"ב עמ' 159 {סדר הגאולה וכו'}
יב/א תורת מנחם חל"ב עמ' 84 {משלים}, חל"ג עמ' 351 {כמנהגו}
יב/א תורת מנחם חנ"ב עמ' 311, 462
יב/א תורת מנחם חנ"ה עמ' 194, חנ"ו עמ' 128
יב/א תורת מנחם חנ"ח עמ' 365 {וגר זאב וכו' הם משלים}
יב/א תורת מנחם חס"ב עמ' 214 {הם משלים וכו' לא ידע אדם איך יהיו עד שיהיו וכו'}
יב/א תורת מנחם חס"ח עמ' 159 {וגר זאב עם כבש וגו'}
יב/א תורת מנחם חע"ב עמ' 29, 68, 113, 152, חע"ג עמ' 51 {אל יעלה על הלב שבימות המשיח יבטל דבר וכו' שיהיו ישראל יושבין לבטח עם רשעי עכו"ם המשולים כזאב ונמר}
יב/א תורת מנחם חע"ב עמ' 83
יב/א תחומין ח"ה עמ' 513, 516, חט"ו עמ' 146, חי"ח עמ' 375
יב/א תפארת צבי (שפילמן) ח"ד עמ' כח
יב/ב אביר יעקב (אביגדור) דף מ ע"ב {מתי יבוא אליהו}
יב/ב אבני אש (מילר) עמ' רצה
יב/ב אבני שהם (פרץ) דף נט ע"ב
יב/ב אבני שהם (שחור, תשנו) ח"א עמ' תסד {יד המלך}
יב/ב אגרות הנצי"ב עמ' קצו
יב/ב אגרות הראי"ז עמ' נא
יב/ב אגרות משה או"ח ח"ד עמ' קסד
יב/ב אהבת עולם (דיהרנפורט) דף מו ע"א {ויש מן החכמים}
יב/ב אהבת עולם (תשס) עמ' שז
יב/ב אהל דוד (קאהן) ח"ה תהלים פ"ב פסוק א
יב/ב אהל דוד (קהן) ח"ד תהלים פכ"א פס' ה
יב/ב אוסף מאמרי מוסר וחכמה עמ' רז
יב/ב אוצר א"י ח"ב עמ' 149, ח"ה עמ' 228, 293
יב/ב אוצרות יהושע עמ' שיא
יב/ב אור הישר
יב/ב אור יעקב פסחים דף 171, יבמות דף עד ע"ג
יב/ב אם הבנים שמחה פ"ב אות יח {לא ידע}
יב/ב אמונת יהושע עמ' פה {גוג ומגוג אחרי המשיח}
יב/ב אמונת עתיך (נאור) עמ' קלד-קלה
יב/ב אמונת עתיך גל' 102 עמ' 140
יב/ב אמרי השכל עמ' 156 {מי קודם - אליהו או משיח}
יב/ב אמת ליעקב מקרא עמ' קח
יב/ב אנצי"ת ע' אליהו הע' 20
יב/ב אסופת מאמרים (בנדיקט) עמ' קנא
יב/ב באר שרים (שלזינגר) בראשית פ' נח סי' ז אות ז, פ' מקץ סי' ו אות ה
יב/ב בדבר מלך ח"ד עמ' כ-כב
יב/ב בין השורות עמ' רנו, רפה
יב/ב ביצחק יקרא (תשמט) ח"ב סי' לט
יב/ב ביצחק יקרא (תשע) סי' מ סעיף א ד"ה והנה
יב/ב בית אהרן וישראל גל' ס עמ' כו {אין בין עוה"ז וכו'}
יב/ב בית שמואל אחרון על התורה (תשנד) פ' מקץ עמ' מג, פ' בלק עמ' קצב {כשמואל}
יב/ב בנין אריאל יאיר עמ' 283
יב/ב ברור הלכה קדושין עא ע"א ציון א
יב/ב ברקאי ח"א עמ' 104, ח"ג עמ' 112, 113, ח"ה עמ' 228 {רדב"ז}, 229
יב/ב בשבילי הנסים סי' ו הערה יד
יב/ב גאולה וישועה (לונץ) דף ו ע"ב {אליהו יבוא לפני המשיח}, יז ע"א {ייחוס}, כג ע"א, כו ע"א, לג ע"א, לח ע"א {שעבוד מלכויות בלבד}
יב/ב גופי הלכות (תשסו) עמ' ל {אין בין עוה"ז}
יב/ב גינת המלך עמ' טז, ל
יב/ב דבר מלכות ויקרא עמ' 202, 230 {הספרים מלאים}
יב/ב דברות משה ב"ב ח"ב סי' נח הערה קח
יב/ב דברות משה מועד ח"א עמ' קסה {שבתחילת ימות המשיח תהיה מלחמת גוג ומגוג}
יב/ב דברות משה סנהדרין עמ' תרב
יב/ב דברות משה שבועות-ע"ז עמ' קסז {יראה מפשוטן של דברי הנביאים}
יב/ב דברי חנינא - ת"ת עמ' קכב
יב/ב דברי יואל - שו"ת עמ' מ, סה, פח, רפה
יב/ב דברי יואל בראשית ח"ב עמ' תלה {דברים סתומים}, שמות ח"ב עמ' שסד, ויקרא ח"ב עמ' קצט, ריח {יעמוד נביא}, במדבר ח"ב עמ' רח
יב/ב דברי יואל מועדים ח"א עמ' שנט, שפה {אליהו יישר את העם}, תיט {לא ידע אדם איך יהיו}
יב/ב דברי יואל מועדים ח"ו-ח"ז כט שבט כו, פורים תסח {יתגלה אליהו בגופו}, פרה סט, קלב, קמט, קנט, החודש שלט
יב/ב דברי יואל מועדים ח"ח עמ' טו, קכ, קכט, קפא
יב/ב דברי יואל שמות ח"א עמ' קמח {אליהו יחזיר את ישראל בתשובה}
יב/ב דברי ישעיהו (חשין) ח"ב עמ' טו {אליהו לפני המשיח או אחריו}, קו {אליהו לפני משיח}
יב/ב דברי תורה (שפירא) ח"ב סי' קיב, ח"ד סי' יז, פ, ח"ח סי' סה, ח"ט סי' קא
יב/ב דולה ומשקה - גלות וגאולה עמ' קסח, קצ
יב/ב דורנו מול שאלות הנצח עמ' 239
יב/ב דעת אמונה ח"ג עמ' שיד, תכ (בהערה), תכט
יב/ב דרושי רמ"ץ (ויטמאיר) דרוש ב דף יד ע"א
יב/ב דרישת ציון (תשסב) עמ' 97, 101, 254
יב/ב דרכי המחשבה (לוינגר) עמ' 163
יב/ב דרשות הר"ן (מישור) עמ' רפד
יב/ב דרשות הר"ן (תשסג) עמ' תסג {לא ידע אותם עד שיהיו}
יב/ב דרשות שבט הלוי ח"א עמ' מ
יב/ב דרשות שבט הלוי ח"ב עמ' קיח, שלד
יב/ב האיר ממזרח אבות עמ' קפח {באותו הזמן לא יהיה שם רעב ומלחמה}
יב/ב הל' ביה"ב (חב"ד) עמ' קס
יב/ב הלכות משיח לרמב"ם
יב/ב הלכתא למשיחא עמ' 46, 75
יב/ב המדרש והמעשה פ' מקץ אות ב
יב/ב המסורת בספרי הרמב"ם עמ' יד
יב/ב הערות אברהם יעקב יצחקי דברים עמ' צב {שעבוד מלכויות בלבד}
יב/ב הר המלך ח"א עמ' רצו-ש, ח"ד עמ' ב-ט, ח"ח עמ' כ-כב
יב/ב הרמב"ם המשיח בתימן והשמד עמ' 54, 66, 74, 77
יב/ב הרמב"ם ומכדרשב"י עמ' רכו {לא יתעסק בהגדות}
יב/ב הרמב"ם כמחנך עמ' 87, 92
יב/ב התורה והמדינה ח"ג עמ' יב, כג, כו
יב/ב התקופה הגדולה עמ' עא {אין בין עוה"ז וכו'}, עד {בתחילת ימות המשיח}, פג, פה {לפני גוג יבוא נביא}, קכו, קמד {לא ידוע איך יהיו}, שכד {איך יהיו עד שיהיו}, שלא {האם אליהו לפני משיח}, שלד {במדרשים האמורים}, שמא {להכין לבם, גוג ומגוג}, שנ-שנט, שסד {לא יאריך במדרשות}, תקעג {אין בין עוה"ז לימות המשיח אלא שעבוד מלכויות}
יב/ב התקופה והגאולה (תשסה) עמ' 39
יב/ב ואשיבה שופטיך עמ' עז
יב/ב ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"ו עמ' צא
יב/ב ויואל משה מאמר א סי' מא {נביא}, מט, נא, סא, סח
יב/ב ויואל משה עמ' נד, סב, סד, עה, פד
יב/ב חגוי הסלע (טאובה) הל' מלכים עמ' 485-492
יב/ב חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"א עמ' צה, ח"ב סי' לא אות ט, סי' מד אות ח, נספחים סי' כח
יב/ב חדושים להרשב"א (תשכז) עמ' נה {אחרי ביאת המשיח יחזיר נביא את ישראל בתשובה}
יב/ב חובות יהודה עמ' 494
יב/ב חוות יאיר (תשנז) עמ' תקמד
יב/ב חזון המקרא ח"ב עמ' 108
יב/ב חי' חתם סופר
יב/ב חי' כתב סופר פסחים עמ' לא
יב/ב חי' מהר"ם שיק סנהדרין עמ' לח
יב/ב חי' משנה פסחים עמ' סח {אליהו לפני משיח או אחריו}
יב/ב חידוש הסנהדרין לפי הרמב"ם עמ' יח
יב/ב חיי אברהם (צציק) עמ' רז
יב/ב חמשה מאמרות מאמר סמוכים לעד פסחים אות ד, כתובות אות א
יב/ב חקרי זמנים ח"ב עמ' 25, תעז-תעח, תפט, תקסה, תרכו, ח"ג עמ' קלא
יב/ב חקרי זמנים ח"ד עמ' רצג-רצד {נביא ליישר ישראל}, רצה {לשום שלום בעולם}, שיח, שלט, תסה
יב/ב טל חיים (טל) תהלים עמ' עב, עה
יב/ב טל חרמון מועדים עמ' 169
יב/ב יד המלך (לנדא)
יב/ב יד פשוטה מדע עמ' תתקטו, תתרו
יב/ב יחי המלך פרק א, י, מג, נא
יב/ב יין הטוב עמ' רנו-רנז
יב/ב ימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' ו, י, כד
יב/ב ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' כג, סב, שעט-שפ, תנא, תרטו
יב/ב יפה תואר (תשעח) ח"א עמ' תקצח
יב/ב ישועות משיחו עמ' מד
יב/ב ישועות עוזו עמ' 56, 74, 280, 284, 291, 303, 307, 316, 327-328, 439-440, 517
יב/ב ישראל והזמנים (רוסוף) חודש אב עמ' 327, 349
יב/ב כגן רוה עמ' 79
יב/ב כלילת יופי דף עו
יב/ב כנה"ג [אהבת עולם דף נט ע"ג]
יב/ב כתבי הרב יהודה אלקלעי ח"א עמ' 86 {אליהו יבשר}, 177, 285 {שעבוד מלכויות בלבד}
יב/ב כתבי הרמב"ן ח"א עמ' שטו
יב/ב כתבי רבי נתן פרידלאנד ח"א עמ' 346, 351, 357, 396, 397 {לא יתעסק בעתידות}
יב/ב כתר המלך דף קיח ע"ב
יב/ב כתר נהורא (קאפלין) סי' יט
יב/ב כתר נהורא עמ' נח
יב/ב לב חיים (פלג'י) ח"א דף לד ע"ג
יב/ב להעיר להורות ולהשכיל ח"ד עמ' קצ {לא ידעו עד שיהיו}
יב/ב לקוטי סופר ח"ב דף א ע"ג, ב ע"ד
יב/ב לקוטי שיחות ח"ה עמ' 419, חט"ו עמ' 417, ח"כ עמ' 234
יב/ב לקוטי שיחות חכ"ז עמ' 191, 197 {שעבוד מלכויות בלבד}, 204 {אליהו}, חכ"ט עמ' 15 {תיפח רוחם}
יב/ב לקוטי שיחות חל"ב עמ' 185 {גוג ומגוג}
יב/ב לקוטי שיחות חלק ל עמ' 172
יב/ב לשון למודים או"ח דף ב ע"ג
יב/ב מבוא למשנה תורה עמ' 47, 118, 326
יב/ב מגולה לגאולה עמ' 239, 323-321
יב/ב מגן גבורים (או"ח) סי' כג ס"ק א
יב/ב מדרכי הכרם ח"א עמ' 297
יב/ב מועדי ישראל (גורן) עמ' 114
יב/ב מועדים וזמנים ח"ה סי' שנב
יב/ב מוריה (ברויאר) עמ' 121 {תפח רוחם}
יב/ב מורשה חי"א עמ' 9
יב/ב מחנה יוסף (תשעב) הדרת מלך סי' א אות א
יב/ב מחשבת זקנים עמ' שכ
יב/ב מטר השמים (תשנ) בראשית-שמות עמ' שכד {רק שעבוד מלכויות}
יב/ב מנחה לאיש עמ' 362
יב/ב מנחת החג ח"א דף קעד ע"ג
יב/ב מנחת יצחק (וייס) עה"ת ח"ב עמ' פז, קעח
יב/ב מעיל שמואל (פלורנטין)
יב/ב מעין חתום סי' סג
יב/ב מעינות האמונה עמ' שיז, שכא-שכב, תקיח, תקכ
יב/ב מעלין בקודש גל' כו עמ' 39
יב/ב מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף קכז ע"א
יב/ב מצודת דוד (שפרבר) עמ' רלד {אליהו לפני המשיח}
יב/ב מקור חיים (הלוי, תשמו) ח"ה עמ' 513
יב/ב מר קשישא עמ' פט
יב/ב מרגליות הים סנהדרין צז ע"ב אות ט {תיפח רוחם}
יב/ב מרומי שדה ע"ז כד ע"א {מלחמת גוג בהתחלת ימות המשיח}
יב/ב משבצות זהב ישעיהו עמ' תט, תקיז {הגר"א}, א'רפב, א'שמו
יב/ב משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"ב עמ' תיז
יב/ב משנה הלכות מהדו"ת או"ח עמ' ו
יב/ב משנת ישראל סי' כג אות יז, יט
יב/ב משנת משה קידושין עמ' קיא
יב/ב משפט המלוכה
יב/ב משפט הצבא בישראל עמ' פה-פו
יב/ב נחלת דבש (ברייזכר) עמ' רמז
יב/ב נחלת דבש (ליפשיץ) מהדו"ק ח"ב סי' ג אות יג {גוג ומגוג}
יב/ב נחלת דבש (ליפשיץ) מהדו"ת סי' ה אות יג
יב/ב נחלת שמעון (קרסנר) ישעיהו אות נח
יב/ב נחלת שמעון (קרסנר) מלכים א ח"ב סי' מז אות א
יב/ב נחלת שמעון (קרסנר) מלכים ב ח"א סי' א אות יא
יב/ב נר מצוה (מהר"ל) ח"א הערה 408 {לא ידע אדם}
יב/ב נשמת חיים (ברלין - שו"ת) עמ' שכה
יב/ב סיני ס' יובל עמ' רסב {לא להתעסק בפירוש פסוקי המשיח}
יב/ב ספיקא דרבנן עמ' צח
יב/ב עבד המלך (תשסט) עמ' צא
יב/ב עט לעשות סי' רט {שעבוד מלכויות בלבד}
יב/ב עיוני הפטרה ח"ב עמ' 595
יב/ב עיוני פרשה ויקרא עמ' 326
יב/ב עיוני תשובה (קדרי) עמ' 215, 216, 218
יב/ב עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשע) עמ' קל
יב/ב עיר הקודש והמקדש ח"ה עמ' יח
יב/ב עלי עשור (זס') עמ' יא
יב/ב עליות משה (תשנב) ח"א עמ' קעח
יב/ב עליות משה (תשעו) ח"ב עמ' תשלב
יב/ב עניינות בספרות הגאונים עמ' 376 {תיפח רוחם}
יב/ב עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 38, 106, 109, 119, 268, 271, 272
יב/ב פאר אהרן עמ' קסב
יב/ב פאר הלבנון ח"ב סי' ט אות ז {אליהו לפני המשיח}
יב/ב פאר הלכה פסחים עמ' רסג
יב/ב פחד יצחק (הוטנר) שבת מאמר ד אות יג
יב/ב פניני ים סי' נב
יב/ב פניני רבנו הגרי"ז עמ' יג, שעג, שעט, שפו, תע, תצז
יב/ב פרדס יוסף (פצנובסקי) בראשית עמ' תריט
יב/ב צהר גל' ב עמ' 99
יב/ב צידה לדרך מאמר ה עמ' רנו
יב/ב קדושת לוי במדבר פרק יא פסוקים כח-כט {צדיקים יכולים להתפלל לבטל חבלי משיח כי אינם כתובים בפירוש בנביא}
יב/ב קובץ המועדים חנוכה-פורים עמ' תקסו, תקעה-תקעו
יב/ב קובץ המועדים חנוכה-פורים עמ' תקעט-תקפ
יב/ב קול גדול ולא יסף עמ' 35 {שעבוד מלכויות בלבד}, 66
יב/ב קונטרס רשימות שעורים (קלמנסון) ב"מ - קונטרס חידושים וביאורים ברמב"ם סי' ח {ביאת אליהו}
יב/ב קונטרסי שעורים ב"ב דף קיח
יב/ב קרית מלך (חב"ד) עמ' מח, קלו, קלח, קמא
יב/ב קרן פני משה ח"א עמ' מ
יב/ב רנת יצחק - הגדה של פסח עמ' ריא {לא ידוע איך יהיו}
יב/ב רנת יצחק יחזקאל-תרי עשר עמ' קמב, תהלים עמ' סו, קע, שכד, חמש מגילות עמ' רפא
יב/ב רנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' רנה
יב/ב רנת יצחק פ' חלק עמ' רד {לא ידע איך יהיו}
יב/ב שארית ישראל (מינצברג) חו"מ סי' א {לא ברור אם אליהו יבוא לפני המשיח}
יב/ב שארית ישראל (שציפנסקי) ח"א עמ' שנג, שנח
יב/ב שבט הלוי (ווזנר) ח"י סי' א אות א
יב/ב שבט מיהודה (אונטרמן) ח"ב עמ' שעב
יב/ב שבט מנשה (גרוסברג) עמ' 33 {מחשבי קצין - שמא יגיע לכפירה אם לא יבוא הקץ שחישב}, 62 {אליהו לא בא לרחק ולקרב כי אין פוסקים ע"פ נבואה}
יב/ב שבת ומועד בשביעית עמ' 248
יב/ב שו"ת מהרלב"ח קונ' הסמיכה סי' ה
יב/ב שושן עדות דף קפז ע"א
יב/ב שושנים לדוד פתיחה למס' מדות
יב/ב שיבת ציון (תשס) ח"ב עמ' 67 {אליהו לפני גוג או להיפך}
יב/ב שיחות לספר במדבר עמ' קפו {לא ידוע איך יהיה}
יב/ב שיחות לספר בראשית עמ' מו {לא ידוע איך יהיה}
יב/ב שיחות לספר ויקרא עמ' קג {לא ידוע איך יהיה}
יב/ב שירת הפסח אות קצג ס"ק ה
יב/ב שלמי שמחה ח"ה עמ' רמח
יב/ב שם עולם (הרצברג) סי' ב
יב/ב שמועות משה עמ' יא, קנט, קעח
יב/ב שמות בארץ (תשנט) עמ' ע
יב/ב שמן ראש פסח ח"ב עמ' ר {יבוא אליהו}
יב/ב שנה בשנה תשמז עמ' 265, 267 {לא נדע עד שיהיו}, 356 {לא ידע אדם}
יב/ב שעורים בהגדות חז"ל מגילה עמ' ד, ריג
יב/ב שער המלך (שושן) עמ' קנט
יב/ב שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' רסה
יב/ב שערי טהר ח"ח סי' פא אות א
יב/ב שפתי דעת ח"א עמ' רסב {חישוב הקץ}
יב/ב שפתי חיים אמונה ובחירה ח"ב עמ' קלו, קפד
יב/ב תורה לישראל עמ' 18, 25, 26
יב/ב תורת הבית (אלבוים) ח"א מבוא אות ז, פ"ג אות ב
יב/ב תורת המדינה עמ' 475 {לא ידוע איך יהיו}
יב/ב תורת המועדים (תשכד) עמ' 306, 310, 318, 541, 548
יב/ב תורת המועדים (תשנו) עמ' 328, 332, 341, 582
יב/ב תורת הפילוסופיה עמ' 242
יב/ב תורת השבת והמועד עמ' 313, 517
יב/ב תורת יחיאל (שלזינגר) בראשית עמ' רעח
יב/ב תורת מנחם ח"נ עמ' 56, 197
יב/ב תורת מנחם חנ"ו עמ' 116, 129, 148
יב/ב תורת מנחם חנ"ח עמ' 385, חנ"ט עמ' 432, ח"ס עמ' 186, 387
יב/ב תורת מנחם חס"ד עמ' 65 {אין בין עוה"ז לימות המשיח אלא שעבוד מלכיות בלבד}, 356 {ויש מן החכמים וכו' וכל אלו הדברים וכו'}
יב/ב תורת מנחם חס"ח עמ' 164 {שדברים סתומין הם וכו'}
יב/ב תורת מנחם חע"ב עמ' 29, 33 {שקודם ביאת המשיח יבוא אליהו}, 113, חע"ג עמ' 50 {אין בין העוה"ז לימות המשיח אלא שעבוד מלכיות בלבד}, 70 {כל אלו הדברים וכיו"ב לא ידע אדם איך יהיו עד שיהיו שדברים סתומין הן וכו'}
יב/ב תחומין ח"ה עמ' 512-511, ח"ו עמ' 469, חי"א עמ' 545, חט"ז עמ' 449 {רדב"ז}, 456
יב/ב תפארת צבי (שפילמן) ח"א עמ' רעה
יב/ב תפארת צבי (שפילמן) ח"ד עמ' כח
יב/ב תרומת הגורן ח"א עמ' 104
יב/ג אגרא לישרים סי' טז עמ' פח-צ
יב/ג אגרא לישרים עמ' פח-פט
יב/ג אגרות משה אהע"ז ח"ד סי' ט עמ' יז {גם בזה"ז משפחה שנטמעה נטמעה ואין לגלות}
יב/ג אהבת עולם (דיהרנפורט) דף קכג ע"ד {משפחה שנטמעה נטמעה}
יב/ג אהל דוד (קאהן) ח"ה עזרא פ"ב פסוק סג {בירור הייחוס ע"י אורים ותומים או ע"י אליהו או ע"י משיח, רוה"ק שעליו}
יב/ג אהל דוד (קהן) ח"ד תהלים פכ"א פס' ה, עזרא פ"ב פס' פג
יב/ג אמונת יהושע עמ' פד {יתייחסו ברוה"ק}
יב/ג בארות נתן עמ' קכז {ייחוס הכהנים ע"י המשיח - המשך תפקיד הסנהדרין לייחסם}, ח"ב עמ' נו
יב/ג בגדי כהונה (שחור) עמ' רכו {בירור הייחוס ע"י אורים ותומים בימות המשיח}, שכב-שכג {בירור ייחוס ע"י או"ת או ע"י רוה"ק של המשיח}
יב/ג בים דרך עמ' קלז
יב/ג בית אהרן וישראל גל' עח עמ' קלה {משיח ייחס את הכהנים ונוכל לעשות פדיון הבן כדין}
יב/ג ברור הלכה קדושין עא ע"א ציון א
יב/ג בשבילי הפסח סי' לא אות יד {משיח ייחס הכהנים לאבותיהם ולא יגלה פסולי חללות}
יב/ג דברי הרב עמ' רסט
יב/ג דברי יואל (שו"ת) אהע"ז סי' קיח עמ' תנט-תס {ייחוס כהנים לענין פדיון הבן}
יב/ג דברי יואל בראשית ח"ב עמ' שיח {ביאת משיח תלויה באורים ותומים}
יב/ג דברי יואל מועדים ח"ב-ח"ג עמ' קנח {יתייחסו כולם}, שיא {יתקבצו}
יב/ג דברי יואל מועדים ח"ד עמ' ח
יב/ג דברי יואל מועדים ח"ו-ח"ז זכור שנד, פורים תנב
יב/ג דברי יוסף (בכרך) דף יב ע"ג-יד ע"ג
יב/ג דעת הרמב"ם עמ' 464
יב/ג דרישת ציון (תשסב) עמ' 97, 256-258{משיח יברר מי מיוחס}
יב/ג דרשות שבט הלוי ח"א עמ' קכב
יב/ג דרשות שבט הלוי ח"ב עמ' רכא, רמח
יב/ג האיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' תא {רוח הקודש שתנוח עליו}
יב/ג הגיור עמ' 356
יב/ג הסדר הערוך ח"א פרק י הערה 26 {לע"ל העבודה תהיה בשבט לוי}
יב/ג הר המלך ח"א עמ' רצו-ש, ח"ח עמ' כב, שצט-ת
יב/ג הרמב"ם, המשיח בתימן והשמד עמ' 77
יב/ג התקופה הגדולה עמ' עד {ובימי המלך המשיח}, שכח {רוה"ק}, שמ {רוה"ק רק אחרי שתתיישב מלכותו}
יב/ג ויואל משה מאמר א סי' לח
יב/ג ויואל משה מאמר שלוש השבועות אות לח עמ' מט {המשיח ישתמש באו"ת}
יב/ג חגוי הסלע (טאובה) הל' מלכים עמ' 493-499
יב/ג חי' הריצ"ד {משפחה שנטמעה - רק אם לא יצא עליה קול פסול}
יב/ג חי' מהר"ם שיק סנהדרין עמ' לז-לח {האם משיח יחדש את העבודה מיד}
יב/ג חקרי זמנים ח"ב עמ' תנב, תעט, ח"ג עמ' קלא {רוה"ק של משיח}, ח"ד עמ' רצ {כשתתיישב מלכותו}, רצב {בסנהדרין לע"ל ישמשו ישראלים שנטמעו}
יב/ג יין הטוב עמ' רנ-רנא {המשיח יזהה מיהו זרע עמלק}
יב/ג ימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' סט, קסט
יב/ג ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' סא, שעט
יב/ג יסודי ישורון ח"ב עמ' שטז
יב/ג ישועות עוזו עמ' 74-80, 283, 333
יב/ג כבוד חכמים - עטרת פז עמ' קה
יב/ג כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תקכג {יהיה לו רוה"ק ויתייסו על פיו}
יב/ג כתר המלך (גם בהשמטות) {טעם שמייחס רק את הכהנים והלויים, ודין החללים והחללות}
יב/ג כתר נהורא (קאפלין) סי' יט עמ' נח {משיח לא יפסול כשרים}
יב/ג להורות נתן מועדים ח"א עמ' רמא {משיח ייחס את הכהנים - דין כהני חזקה לעבודה בזה"ז}
יב/ג לקוטי שיחות חל"ה עמ' 208
יב/ג מגולה לגאולה עמ' 304, 323
יב/ג מועדים וזמנים ח"ד סי' שד עמ' צ-צא {כשרות יהודי קוצ'ין כי משפחה שנטמעה נטמעה}
יב/ג מלכות יהודה וישראל עמ' 401, 504
יב/ג מעלין בקודש גל' כו עמ' 40
יב/ג מעלין בקודש גל' כז עמ' 169, 170
יב/ג מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א הל' ביאת מקדש פ"ו הי"א אות ג דף רצו ע"ב {מייחס כהנים - הרי לא בשמים היא}
יב/ג מקור חיים (הלוי, תשמו) ח"ה עמ' 514
יב/ג מרכבת המשנה מהדו"ב {מגלה חללים ולא ממזרים}
יב/ג משבצות זהב ישעיהו עמ' א'תריא
יב/ג משנת משה קידושין עמ' רסט {אורים ותומים}
יב/ג נחלת דבש (ליפשיץ) מהדו"ק ח"ב סי' כז אות ו
יב/ג נחלת דבש (ליפשיץ) מהדו"ת סי' קיד אות ו
יב/ג ס' השבי"ט עמ' סד, סח
יב/ג עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשנט) עמ' קסג
יב/ג עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשע) עמ' קעא {משפחה שנטמעה - בדיקת ממזרות באמצעי מדעי}
יב/ג עלה יונה עמ' שלד, שפה {ייחוס השבטים מחדש}
יב/ג עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 118-119
יב/ג פניני רבנו הגרי"ז עמ' תסה {לא יהיו כהנים חדשים שלא מבני אהרן}
יב/ג פסקי אליהו ח"ב עמ' יז-יח {לא מגלה ממזרים}
יב/ג פרשת השבוע (תשעב) ח"ד עמ' 49
יב/ג קרית מלך (חב"ד) עמ' מח
יב/ג רב ברכות (רי"ח) עמ' טז {מטהר את שבט לוי}
יב/ג רנת יצחק ישעיהו-ירמיהו עמ' רסו {רמז בפסוקים שהייחוס יהיה ע"פ רוה"ק}, יחזקאל-תרי עשר עמ' שצג {ייחוס השבטים לפני טיהור שבט לוי}
יב/ג רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' רסג
יב/ג שאר יוסף ח"ה - עצמות יוסף פ' תבוא עמ' סו {רוה"ק של משיח}
יב/ג שארית ישראל (שציפנסקי) ח"א עמ' שנח
יב/ג שיבת ציון (תשס) ח"ב עמ' 67 {הצירוף רק אחרי בנין בהמ"ק}
יב/ג שם דרך כתובות עמ' רלג
יב/ג שערי טהר ח"ח סי' פא אות א דף רכו ע"ג {לא כתב שהמשיח צריך משיחה}
יב/ג תורת האוהל (תשנג) עמ' טו {חלוקת השבטים תישאר בעתיד}, תכג {צריך כהנים מיוחסים לעבודה}
יב/ג תורת המדינה עמ' 205 {משפחה שנטמעה נטמעה}
יב/ג תורת המועדים (תשכד) עמ' 319, 562 {למשיח תהיה רוה"ק}
יב/ג תורת המועדים (תשנו) עמ' 342, 592, 603
יב/ג תורת השבת והמועד עמ' 313
יב/ג תחומין ח"ח עמ' 448, ח"ט עמ' 454, 458
יב/ד אברהם את ידו ח"ב דף צח ע"א
יב/ד אגרות הראי"ז עמ' קט
יב/ד אהל משה (שיינרמן) עמ' רע-רעג, תב, תו
יב/ד אוצר א"י ח"ג עמ' 47
יב/ד אור גנוז (מוסקוביץ, תשס"ז) עמ' תנט
יב/ד אמונת עתיך גל' 105 עמ' 15 {פנויים לתורה}
יב/ד אסופת מערכות עה"ת ח"א עמ' שיב, ח"ד עמ' רמח, תטו, ח"ו עמ' שצג
יב/ד ארחות צדיקים השלם שער שמחה עמ' סו
יב/ד באר לחי ראי עמ' קצה-ר
יב/ד באר שרים (שלזינגר) במדבר פ' בלק סי' ד אות ב
יב/ד באר שרים (שלזינגר) בראשית פ' מקץ סי' ו אות ד
יב/ד בית אהרן וישראל גל' סד עמ' קמא
יב/ד בית יחזקאל (וייס) עמ' קנה
יב/ד בית שמואל אחרון על התורה (תשנד) פ' ויצא עמ' ל
יב/ד בן מלך - חכמה ומוסר עמ' תצז
יב/ד ברקאי ח"ה עמ' 244 {התאוו לימות המשיח}
יב/ד גביע הכסף ח"ד עמ' ע
יב/ד גינת המלך עמ' טו
יב/ד דברי ברוך ח"ב מאמר טז אות ו
יב/ד דברי יואל ויקרא ח"א עמ' שכד, דברים עמ' לז
יב/ד דברי יואל מועדים ח"ד עמ' שפט
יב/ד דברי יואל מועדים ח"ו-ח"ז פרה כג, החודש תז
יב/ד דברי יונה ח"ב עמ' סח
יב/ד דברי יחזקאל שרגא תליתאה עמ' שיד {קיום מצוות באין נוגש ומבטל}
יב/ד דולה ומשקה - ספירת העומר וחג השבועות ח"ב עמ' שנט
יב/ד דולה ומשקה פורים עמ' נז {מתאוו כדי שתהיה דעתם פנויה}, תנד
יב/ד די באר בראשית עמ' קעד
יב/ד דרך ה' (באום) ח"ב פ"ב אות יא {ימות המשיח - הכנה לעוה"ב}
יב/ד דרשות מהר"ם בנעט עמ' צט
יב/ד האיר ממזרח רות עמ' צב {לא נתאוו החכמים והנביאים לימות המשיח וכו' אלא כדי שיהיו פנויים בתורה וכו'}
יב/ד הארץ הטובה עמ' 30
יב/ד הגיוני עוזיאל ח"א עמ' 171, 308
יב/ד הלכות מדינה ח"ב עמ' קכג, ח"ג עמ' קצג
יב/ד הלכתא למשיחא עמ' 61
יב/ד הר המלך ח"א עמ' שא-שח, ח"ו עמ' שצו-תג, ח"ז עמ' ב-כו, ח"ח עמ' כב
יב/ד הרמב"ם כמחנך עמ' 48
יב/ד התורה והמדינה ח"ג עמ' עב
יב/ד התקופה הגדולה עמ' שעג
יב/ד התקופה והגאולה (תשסה) עמ' 34, 40
יב/ד ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' פז, קיח, קעב, רצ, שנז
יב/ד ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תמא
יב/ד ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ז עמ' רי, תרנה
יב/ד ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"א עמ' קעג
יב/ד ויאמר מרדכי עמ' רטז-ריז
יב/ד ויואל משה מאמר א סי' מא, פ
יב/ד ויואל משה עמ' נה, קא
יב/ד זאת ליעקב בראשית עמ' שכט {לא נתאוו החכמים והנביאים}
יב/ד זאת ליעקב שמות עמ' קז
יב/ד זר זהב (מייזליש) שמות סי' קסח
יב/ד חגוי הסלע (טאובה) הל' מלכים עמ' 500
יב/ד חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"ב סי' כד אות ה, סי' מג אות י, סי' מד אות יא, נספחים סי' לא, הדרן אות כב
יב/ד חובות יהודה עמ' 495
יב/ד חזון המקרא ח"ב עמ' 398
יב/ד חקרי זמנים ח"ב עמ' תעט, תקנז, תרג, תרכה, ח"ד עמ' שג, שז, שמ
יב/ד טל חיים (טל) תהלים עמ' שעח
יב/ד ים שמחה עמ' שכח-שכט, תכו, תצב
יב/ד ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' תרו, תרטז
יב/ד יערי עם דבשי ח"ג אות קצח
יב/ד כבודה של תורה ח"ג עמ' טז
יב/ד כגן רוה עמ' 81
יב/ד כס המלך עמ' נו-נז
יב/ד כתב אמת ח"א עמ' שמז, תכג
יב/ד כתב אמת ח"ג עמ' רב
יב/ד כתר אפרים עמ' כד
יב/ד כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' רי
יב/ד להורות נתן - שו"ת ח"ה עמ' נא {לימוד תורה בימות המשיח}
יב/ד להורות נתן מועדים ח"ג עמ' סז
יב/ד להורות נתן מועדים ח"ד עמ' רעג
יב/ד להעיר להורות ולהשכיל ח"ב עמ' קסו
יב/ד לוחות ושברי לוחות עמ' 324
יב/ד לקוטי שיחות ח"ד עמ' 1243
יב/ד לקוטי שיחות חכ"ז עמ' 201, 205
יב/ד לקוטי שיחות חל"ג עמ' 88
יב/ד לקוטי שיחות חל"ד עמ' 44
יב/ד לקוטי שיחות חל"ה עמ' 98
יב/ד לקוטי שיחות חל"ז עמ' 79
יב/ד לקוטי שיחות חל"ח עמ' 109
יב/ד לקוטי שיחות חל"ט עמ' 335
יב/ד לקוטי שיחות חלק ל עמ' 172
יב/ד מאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 235
יב/ד מאורי אור (טיטלבוים) ח"א עמ' קלו
יב/ד מאורי המועדים עמ' פב {כדי שיהיו פנויים בתורה}
יב/ד מבוא למשנה תורה עמ' 53, 54, 175, 163, 356, 373
יב/ד מבשר טוב - בין אדם לחברו עמ' רמח, חנוכה עמ' עז, רמ
יב/ד מגולה לגאולה עמ' 307-306, 323-322
יב/ד מחנה יוסף (תשעב) הדרת מלך סי' ד אות א
יב/ד מחקרי ארץ ח"א יו"ד סי' טו
יב/ד מטר השמים (תשנז) עמ' שסז
יב/ד מציאות קטן סי' עח, קנג, קע
יב/ד מקור חיים (הלוי, תשמו) ח"ה עמ' 515
יב/ד מראה יחזקאל עמ' יט, כג, תלא
יב/ד משארית יעקב, הקדמה
יב/ד משכנות יעקב (אביגס) עמ' קסג, קסה
יב/ד משנת יוסף על התורה ח"ב עמ' קלג
יב/ד מתנת חיים - מאמרים ח"א עמ' רכא-רכב
יב/ד מתנת חיים - מועדים עמ' צא, קעה
יב/ד מתנת חיים - שבת ור"ח עמ' פ, פג, רלד
יב/ד נועם אליעזר בראשית עמ' רס
יב/ד נחלת שמעון (קרסנר) ישעיהו אות נז
יב/ד נחלת שמעון (קרסנר) רות הו"מ אות ד
יב/ד ניבי זהב עמ' תצג
יב/ד נפלאות מתורתך ע' גאולה
יב/ד נצח ישראל עמ' תקסו {שיהיו פנויים בתורה}
יב/ד נשק בר (שידלוף) עמ' לד
יב/ד נתיב התורה (סאלים) ויקרא עמ' קמד
יב/ד נתן פריו מגילה עמ' קע
יב/ד ס' המאמרים (רמ"מ) ח"ו עמ' קיד {יהיו פנויין בתורה וחכמתה}
יב/ד עיוני הפטרה ח"א עמ' 40
יב/ד עיוני פרשה (ריבלין) דברים עמ' 235,202 {לא נתאוו חכמים ימות המשיח כדי שישלטו על כל העולם}
יב/ד עיוני פרשה ויקרא עמ' 327
יב/ד עליות משה (תשנב) ח"א עמ' רצו
יב/ד עליות משה (תשעו) ח"ב עמ' תשמ
יב/ד עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 122, 234
יב/ד פותח יד
יב/ד פנינים על התורה ומועדים עמ' רמט {כדי שיהיו פנויים}
יב/ד קול יהודה (גרשוני) עמ' רה
יב/ד קרית מלך (חב"ד) עמ' יז, יח, קמה
יב/ד רנת יעקב עמ' קצג, שנה
יב/ד רנת יצחק ישעיהו-ירמיהו עמ' מא, חמש מגילות עמ' ג
יב/ד רנת יצחק פ' חלק עמ' ריח
יב/ד רנת יצחק תפלה לשבת עמ' קכד {שיהיו פנויים בתורה}
יב/ד רנת יצחק תפלה עמ' צט
יב/ד שבילי פנחס - לקוטי מאמרים (תשעט) עמ' רצו
יב/ד שיחות חכמה ומוסר מאמר יז אות ו, מאמר ס אות ב-ג
יב/ד שיחות לספר דברים עמ' קפו
יב/ד שיחות לספר ויקרא עמ' קה
יב/ד שירת הפסח אות קצג ס"ק ב, טז-יז
יב/ד שם משמואל פרשת במדבר שנת תרע"ה, ופרשת במדבר - שבועות שנת תרע"ט, ופרשת קרח שנת תרע"ט, ופרשת ראה שנת תרע"ח
יב/ד שם משמואל פרשת וישב שנת תרע"ב, ופרשת וישב שנת תרע"ו, ופרשת וישב - שבת חנוכה שנת תרפ"ג {כדי שיהיו פנויים בתורה}
יב/ד שנה בשנה תשמז עמ' 348, 354, 364 {לא נתאוו}
יב/ד שעורים בהגדות חז"ל מגילה עמ' ריב
יב/ד שערי טהר ח"ח סי' פא אות א
יב/ד שפתי חיים אמונה ובחירה ח"ב עמ' קלו, קפד
יב/ד תורת המועדים (תשכד) עמ' 306, 345
יב/ד תורת המועדים (תשנו) עמ' 329, 371
יב/ד תורת המצוות באמונת ישראל עמ' 41
יב/ד תורת יחיאל (שלזינגר) בראשית עמ' פח
יב/ד תורת מנחם - יין מלכות ח"ג עמ' שב-שג
יב/ד תורת מנחם חל"ב עמ' 293, חל"ג עמ' 475
יב/ד תחומין ח"ה עמ' 517, ח"י עמ' 55, חט"ו עמ' 146
יב/ה אהל משה (שיינרמן) עמ' רע-רעג, תב, תו
יב/ה אוזן שמואל דף לט ע"א {ולא יהיה עסק כל העולם אלא לדעת את ה'}
יב/ה אוצר א"י ח"ג עמ' 47
יב/ה אוצרות הרמב"ם
יב/ה אור שמח
יב/ה אלומות יוסף (תשנ) עמ' סח
יב/ה אמונה שלמה עמ' 216
יב/ה אמרי חן (בן סניור) שמות עמ' 307
יב/ה אמרי חן (לוונברג)
יב/ה אמרי טל מאמר קנו {לא יהיה רעב ומלחמה}
יב/ה אמרי יהודה (דרעי, תשעב) על ההגדה עמ' קא {פנויים לתורה}
יב/ה אסופת מערכות עה"ת ח"ג עמ' שעט
יב/ה ארחות צדיקים השלם שער שמחה עמ' סו
יב/ה אשר למלך הל' תענית פ"ד
יב/ה באר לחי ראי
יב/ה באר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' תשט-תשי, במדבר עמ' תג, יהושע-שמואל עמ' ז, מלכים עמ' קפה
יב/ה באר שרים (שלזינגר) במדבר פ' בלק סי' ד אות ב
יב/ה באר שרים (שלזינגר) בראשית פ' מקץ סי' ו אות ד
יב/ה בדבר מלך ח"ד עמ' כ, כב
יב/ה בחסד יבנה עמ' סז
יב/ה בית יחזקאל (וייס) עמ' פז
יב/ה בית מלך (חב"ד) עמ' י
יב/ה בנין אריאל יאיר עמ' 84 {כמים לים מכסים}
יב/ה בצור ירום ח"ב עמ' רג הערה 35
יב/ה בצור ירום ח"ז עמ' קנב
יב/ה בצור ירום ח"ט עמ' קמו
יב/ה בשם אומרם עמ' 148
יב/ה בתורתו יהגה ח"א עמ' רמד-רמה {מעדנים מצויים כעפר}
יב/ה גבורת יצחק סוטה ח"א עמ' קה
יב/ה גבורת יצחק סנהדרין ח"ב עמ' קלח {מעדנים מצויים כעפר}
יב/ה דבר מלכות ויקרא עמ' 83, 258
יב/ה דברי חנינא - מזלות עמ' כט
יב/ה דברי ישעיהו (חשין) ח"ב עמ' י, קטו
יב/ה דברי מנחם (היימליך) עמ' סב
יב/ה דורש טוב עמ' 183
יב/ה דעת הרמב"ם עמ' 52
יב/ה דרכה של תורה (רבינוביץ) עמ' 156
יב/ה דרשות משמר הלוי (תשעד) עמ' קפא, רט
יב/ה האיר ממזרח הושענות עמ' כד {ובאותו הזמן לא יהיה שם לא רעה וכו'}
יב/ה הגיוני עוזיאל ח"א עמ' 188, 308
יב/ה הלכות מדינה ח"א עמ' קיח
יב/ה הלכתא למשיחא עמ' 61
יב/ה המלך ברמה עמ' 104
יב/ה הערות ר"י ליינר
יב/ה הר המלך ח"א עמ' ב-כד, שט-שכ, ח"ז עמ' ב-יז, ח"ח עמ' כב-כג
יב/ה הרמב"ם - שמרנות עמ' 66, 74
יב/ה הרמב"ם המשיח בתימן והשמד עמ' 62, 76
יב/ה הרמב"ם כמחנך עמ' 255
יב/ה התקופה הגדולה עמ' שמז, שנח-שס
יב/ה התקופה והגאולה (תשסה) עמ' 38
יב/ה ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' פז, קעב
יב/ה ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תסח
יב/ה ויואל משה מאמר א סי' סו
יב/ה ויואל משה עמ' פב
יב/ה זכרון הרב עמ' 166 {כמים לים מכסים - חכמה}
יב/ה זר זהב (מייזליש) שמות סי' קסח
יב/ה חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"ב סי' מד אות יא, יט, נספחים סי' לא
יב/ה חזון המקרא ח"ב עמ' 398-399
יב/ה חקרי זמנים ח"ב עמ' 25-24, תעט, תקסה, תקפז, ח"ג עמ' 11 {חכמים}, ח"ד עמ' ק, שג, שכט, תלד, תסו, תפו
יב/ה יד המלך (לנדא)
יב/ה ים שמחה עמ' תצו {בלי קנאה ותחרות}
יב/ה ימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' קסה, קפ, רצ
יב/ה ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' תנא, תרו, תריז
יב/ה כבודה של תורה ח"ג עמ' טז
יב/ה כגן רוה עמ' 52, 81
יב/ה כס המלך עמ' נו-נז
יב/ה כתר אפרים עמ' סא
יב/ה כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' רי
יב/ה להוגה דעות בפתיחה {לדעת את ה'}, פ"א ה"ו
יב/ה להורות נתן - שו"ת ח"א עמ' סז ע"א
יב/ה להורות נתן מועדים ח"ב עמ' תיז
יב/ה להורות נתן מועדים ח"ה עמ' שטו
יב/ה לוחות ושברי לוחות עמ' 324
יב/ה לקוטי שיחות ח"ה עמ' 340, ח"ט עמ' 48, חי"ג עמ' 268, חט"ו עמ' 143, חכ"ג עמ' 41, 179, יתרו תשמה, הדרן למשנה תורה (קה"ת יא ניסן תשמה)
יב/ה לקוטי שיחות חכ"ה עמ' 32, 462, חכ"ו עמ' 119, חכ"ז עמ' 201, 202, 205, 206, 237, 238 {יודעים דברים סתומים}, 250, 263, 295, חכ"ט עמ' 289
יב/ה לקוטי שיחות חל"א עמ' 26, 163
יב/ה לקוטי שיחות חל"ב עמ' 277
יב/ה לקוטי שיחות חל"ג עמ' 17
יב/ה לקוטי שיחות חל"ד עמ' 16, 44, 134, 135, 179
יב/ה לקוטי שיחות חל"ה עמ' 98, 167, 208, 209
יב/ה לקוטי שיחות חל"ז עמ' 79, 100, 161
יב/ה לקוטי שיחות חל"ח עמ' 32, 109
יב/ה לקוטי שיחות חל"ט עמ' 281, 338
יב/ה לקוטי שיחות חלק ל עמ' 20, 121, 129, 174, 196
יב/ה מאה שערים (קפשאלי) עמ' שפב
יב/ה מבוא למשנה תורה עמ' 53, 175, 199, 336, 356
יב/ה מבשר טוב - בין אדם לחברו עמ' רצ
יב/ה מגולה לגאולה עמ' 61, 169, 222, 304, 333-323
יב/ה מחנה יוסף (תשעב) בפתח המחנה אות יב
יב/ה מחשבות על דמוקרטיה יהודית עמ' 108
יב/ה מלכי בקדש (הירשנזון, תשסז) ח"א עמ' 60
יב/ה מנפת צוף עמ' 316, 427, 428, 468, 472
יב/ה מעינות האמונה עמ' שלד-שלה {לא יהיה רעב ומלחמה}
יב/ה מערכי לב (ציר') עמ' שעא
יב/ה מציאות קטן סי' קנג, קע
יב/ה מקוה ישראל (נג'ארה) עמ' 160
יב/ה מקור חיים (הלוי, תשמו) ח"ה עמ' 515
יב/ה משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"ב עמ' תיז
יב/ה משנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' ריב
יב/ה משנתו העיונית של הרמ"א עמ' 67
יב/ה מתנת חיים - מאמרים ח"א עמ' רכא, רלג
יב/ה מתנת חיים - מועדים עמ' צא, קעה
יב/ה נועם אליעזר בראשית עמ' יח
יב/ה נחלת שמעון (קרסנר) ישעיהו אות נח
יב/ה ניר לדוד
יב/ה נשמה של שבת עמ' 330 {לא יהיה עסק כל העולם אלא דעת ה'}
יב/ה נתיב התורה (סאלים) ויקרא עמ' קמד
יב/ה נתן פריו נדרים עמ' ל {יהיו חכמים גדולים}
יב/ה ס' המאמרים (רמ"מ) ח"א עמ' תיז {כמים לים מכסים}
יב/ה ס' המאמרים (רמ"מ) ח"ה עמ' רנא {מעדנים מצויים כעפר}, רעח {אלא לדעת את ה' בלבד וכו'}
יב/ה ס' השבי"ט עמ' א
יב/ה עיוני הפטרה ח"א עמ' 40
יב/ה עיוני פרשה ויקרא עמ' 327
יב/ה עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 109, 127, 246, 249, 253, 274
יב/ה עשות משפט עמ' קל
יב/ה פאר המלך עמ' יט
יב/ה פנינים על התורה ומועדים עמ' רמט {כדי שיהיו פנויים}
יב/ה פרשת השבוע (תשעב) ח"ג עמ' 194
יב/ה צפנת פענח עה"ת דברים ח"א עמ' ע
יב/ה קרית מלך (חב"ד) עמ' יח, נט
יב/ה רנת יצחק ישעיהו-ירמיהו עמ' טז, מב, קמז, קפג, תהלים עמ' קפב, קצ, חמש מגילות עמ' ג, רכט, רנ
יב/ה רנת יצחק עה"ת ח"א עמ' שה
יב/ה רנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' ק, קג
יב/ה רנת יצחק פ' חלק עמ' תסה
יב/ה רנת יצחק תליתאה ח"ב עמ' ריח
יב/ה רנת יצחק תענית עמ' קצט
יב/ה רנת יצחק תפלה עמ' צט
יב/ה שבילי פנחס - לקוטי מאמרים (תשעט) עמ' רצו
יב/ה שי למלך עמ' רעה
יב/ה שיח ערב שבת-חגיגה עמ' ריט
יב/ה שיחות חכמה ומוסר מאמר יז אות ו, מאמר ס אות ב-ג
יב/ה שיר למעלות גל' ד עמ' 158-159
יב/ה שירת הפסח אות קצג ס"ק ב, טז-יז
יב/ה שמועות משה עמ' קנט, קסו
יב/ה שנתון המשפט העברי חי"ד עמ' 123
יב/ה שער המלך על תהלים יום ג עמ' קיט, רה
יב/ה שערי טהר ח"ח סי' פא אות א
יב/ה תורת המדינה עמ' 374
יב/ה תורת המועדים (תשכד) עמ' 319
יב/ה תורת המועדים (תשנו) עמ' 113, 340, 342, 371
יב/ה תורת הפילוסופיה עמ' 242
יב/ה תורת השבת והמועד עמ' 524
יב/ה תורת מנחם - יין מלכות ח"ג עמ' שד-שז
יב/ה תורת מנחם ח"ג עמ' 94, ח"ז עמ' 180, ח"ט עמ' 109, חי"ג עמ' 131, 136 {ולא יהי' עסק כל העולם אלא לרעת את ה' בלבד כו' וישיגו דעת בוראם שנאמר כי מלאה הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים}, חי"ד עמ' 88, חט"ו עמ' 94, 155, חט"ז עמ' 282, חי"ט עמ' 99, ח"כ עמ' 56, 90, חכ"ב עמ' 143
יב/ה תורת מנחם ח"ט עמ' 109 {לא כדי שישלטו על כל העולם כו' ולא כדי לאכול ולשתות ולשמוח}
יב/ה תורת מנחם ח"כ עמ' 56, 90 {שהטובה תהי' מושפעת הרבה וכל המעדנים מצויים כעפר}
יב/ה תורת מנחם ח"ע עמ' 35, 191, 242, 279, חע"א עמ' 130, חע"ב עמ' 96, 211, 246, חע"ג עמ' 69, 117 {לא יהי' שם לא רעב וכו' כל המעדנים מצויין כעפר וכו' כי מלאה הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים}
יב/ה תורת מנחם חכ"ד עמ' 258 {לא נתאוו החכמים והנביאים ימות המשיח כו' אלא כדי שיהיו פנויין בתורה וחכמתה ולא יהי' להם נוגש ומבטל וכו'}
יב/ה תורת מנחם חכ"ז עמ' 195, 342, 367, 456, 480
יב/ה תורת מנחם חל"א עמ' 141 {ומלאה הארץ דעה}
יב/ה תורת מנחם חל"ג עמ' 364 {חכמים גדולים}
יב/ה תורת מנחם חל"ז עמ' 4
יב/ה תורת מנחם חל"ט עמ' 285, 357, 444
יב/ה תורת מנחם חמ"א עמ' 41, 185, חמ"ג עמ' 52
יב/ה תורת מנחם חמ"ה עמ' 260, 307, חמ"ו עמ' 197, 329
יב/ה תורת מנחם חמ"ח עמ' 319, חמ"ט עמ' 434, ח"נ עמ' 169, 312
יב/ה תורת מנחם חנ"א עמ' 194, חנ"ב עמ' 276 {מעדנין מצויים כעפר}, 344, חנ"ג עמ' 137, 272, 304
יב/ה תורת מנחם חנ"ד עמ' 36, חנ"ה עמ' 39
יב/ה תורת מנחם חנ"ח עמ' 374, חנ"ט עמ' 181, ח"ס עמ' 165, 168, 185, 387
יב/ה תורת מנחם חס"ב עמ' 30, חס"ג עמ' 175, 269, חס"ד עמ' 66, 69, 124 {באותו הזמן כו' כל המעדנים מצויין כעפר כו' לדעת את ה' בלבד כו' כמים לים מכסים}
יב/ה תורת מנחם חס"ו עמ' 131, 306, חס"ז עמ' 126, חס"ח עמ' 87, 136, 351 {בסופן לא נתאוו החכמים והנביאים ימות המשיח כו' אלא כדי שיהיו פנויין בתורה וחכמתה כו' באותו הזמן כו' שהטובה תהי' מושפעת הרבה וכל המעדנים מצויין כעפר כו' כמים לים מכסים}
יב/ה תחומין ח"ז עמ' 288 {תרבה הדעת}, חט"ו עמ' 146, חי"ט עמ' 431

מכון הלכה ברורה
ירושלים ת"ד 34300

פרטים נוספים
בטל' 026521259
פקס 026537516

ראשי | מידע | השיטה | פרסומים | דוגמה | תרומות | הסכמות | גלרית תמונות | מערכי שיעור
ספריה וירטואלית | הלכות פסח | הלכות חנוכה | מפתח לרמב"ם | נושאי הבירורים | פרשת השבוע
דף יומי | מצגות | מפתח לאגדות | מאגרי מידע | תקוני טעויות דפוס | צרו קשר

HOME | ABOUT HALACHA BRURA | השיטה | EXAMPLE |
PUBLICATIONS | DONATIONS | ENDORSEMENTS (HASKAMOT) | WEEKLY PARSHA | CONTACT US