Halacha Brura and Berur Halacha Institute

מכון הלכה ברורה ובירור הלכה

מפתח לפירושים על אגדות התלמוד

לדף הראשי של המפתח לאגדות

ללקט ביאורי אגדות על מסכת עירובין (עם טקסט מלא של המקורות)

מסכת עירובין
ב ע"א02 יותר מעשר אמות ימעטדרשות מהר"ל (יד מרדכי) עמ' קכח
ב ע"א18 פליגי תנאי קדושת היכל ואולם חדא מלתא היאמשך חכמה שמות פ' כו פס' יד
ב ע"א21 אל פתח אולם הבית ותוס'מבוא התלמוד פ"ל עמ' שמא
ב ע"א21 דכתיב אל פתח אולםפירושי ראשונים
ב ע"א29 אשכחן מקדש דאיקרי משכן ומשכן דאיקרי מקדששיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 46 ,15
ב ע"א29 אשכחן מקדש דאיקרי משכן ומשכן דאיקרי מקדששיחות הרב צבי יהודה שמות עמ' 393 ,374 ,320, 287 ,268
ב ע"א29 אשכחן מקדש דאיקרי משכןאוצר הכבוד
ב ע"א29 אשכחן מקדש דאיקרי משכןדעת שבת עמ' עו בהערה
ב ע"א29 אשכחן משכן דאיקרי מקדשקדושת לוי דף כג ע"א
ב ע"א29 מקדש איקרי משכןמשמיע שלום עמ' קט
ב ע"א29 משכן איקרי מקדש, מקדש איקרי משכןשיחות ר' צבי יהודה ויקרא עמ' 137 ,74 ,14
ב ע"ב בין לרבנן ובין לר"י לילפו מפתח שער החצרמאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף פה ע"א
ב ע"ב ואב"ע כי כתיב קלעיםאמרי יוסף שמות דף קסג ע"א
ב ע"ב בר קפרא גוזמאמבוא התלמוד פ"ל עמ' שלט
ג ע"א אמרי' קלושאגודת אזוב (יעבץ) דף לב ע"א, לד ע"א-ע"ב
ג ע"א קדרא דבי שותפי לא חמימא ולא קריראחובת התלמידים שיח עם המלמדים עמ' כ
ג ע"ב כל אמות באמה בת ששה אלא הללו שוחקות והללו עצבותמאיר עיני חכמים מהדו"ב ח"ב דף ח ע"א
ג ע"ב אלא הללו שוחקות והללו עצבותשיחות הרב צבי יהודה שמות עמ' 121
ד ע"ב במי מקוה כל בשרו מים שכל גופו עולה בהןראשית חכמה, אהבה פרק יא אות כח
ד ע"ב מים שכל גופו עולה בהםנפש החיים עמ' 49
ד ע"ב מים שכל גופו עולה בהן וכמה הן אמה על אמה ברום ג' אמותמאיר עיני חכמים מהדו"ג ח"א דף פה
ד ע"ב דבר חוצץ אם מעט ואם הרבהשערי תשובה אגה"ת אות נג
ה ע"א ואי בד' היכי משכחת להבריתי יצחק עירובין סי' ז ס"ק א או"ק ג [הלכה]
ה ע"א מבוי שנפרץ מצדו כלפי ראשובריתי יצחק עירובין סי' טו ס"ק ד, ו, ז [הלכה]
ה ע"א תוס' ד"ה פחותבריתי יצחק עירובין סי' יד ס"ק ד או"ק ד [הלכה]
ה ע"ב ספק דרבנן להקלבני יששכר ח"א דף נט ע"א (בהגה ב)
ה ע"ב רש"י ד"ה ד"אבריתי יצחק עירובין סי' יג ס"ק ג [הלכה]
ה ע"ב רש"י ד"ה פחותבריתי יצחק עירובין סי' יד ס"ק ד או"ק ד [הלכה]
ה ע"ב רש"י ד"ה אינו דיןבריתי יצחק עירובין סי' יד ס"ק ה או"ק ב [הלכה]
ו ע"א מבוי עקוםבריתי יצחק עירובין סי' ב ס"ק ט [הלכה]
ו ע"א צוה"פ מכאן ולחי וקורה מכאןבריתי יצחק עירובין סי' ב בהקדמה, סי' ז ס"ק א או"ק א [הלכה]
ו ע"א רש"י ד"ה רשה"רבריתי יצחק עירובין סי' ג ס"ק ג, סי' ג ס"ק ג או"ק [א] בהוספה, סי' יב ס"ק ג, ד [הלכה]
ו ע"א רש"י ד"ה תורתו כסתוםבריתי יצחק עירובין סי' יב מכתב ב [הלכה]
ו ע"א תוס' ד"ה כיצדבריתי יצחק עירובין סי' ג ס"ק א [הלכה]
ו ע"ב01 מי שיש לו שתי בתיםבריתי יצחק עירובין סי' ב ס"ק ג או"ק ה, סי' טז ס"ק ה [הלכה]
ו ע"ב04 וחכ"א אין מערבין רשה"ר בכךבריתי יצחק עירובין סי' טז ס"ק ה [הלכה]
ו ע"ב06 והא אמר ר' יוחנן ירושלים אלמלא וכו'בריתי יצחק עירובין סי' ב ס"ק ג או"ק ה, סי' ג ס"ק א [הלכה]
ו ע"ב07 ירושלים אלמלא דלתותיה ננעלות בלילהדברי שמואל (תשנח) עמ' כד, קח, קסו
ו ע"ב07 ירושלים אלמלא דלתותיה ננעלותדברי שמואל (תשיג) עמ' יד, צו
ו ע"ב09 הנך אבולי דמחוזיבריתי יצחק עירובין סי' ג ס"ק א [הלכה]
ו ע"ב11 מבואות המפולשות לרשה"רבריתי יצחק עירובין סי' ב ס"ק ג או"ק ה[א] בהוספה, סי' ב ס"ק ב או"ק ד (ד), סי' ג ס"ק ג או"ק [ד] בהוספה [הלכה]
ו ע"ב28 ראויות לנעולבריתי יצחק עירובין סי' ב ס"ק ג או"ק ה [ח] בהוספה [הלכה]
ו ע"ב34 לעולם הלכה כבית הללאמת ליעקב עה"ת עמ' שצ
ו ע"ב35 הרוצה לעשות מחומרי ב"ש ומחומרי ב"ה עליו הכתוב אומר והכסיל וכו'מאיר עיני חכמים מהדו"ג ח"א דף קסו
ו ע"ב35 מחומרי ב"ש ומחומרי ב"ה עליו הכתוב אומר הכסיל בחושך הולךשפע חיים ח"ו עמ' קיא
ו ע"ב35 מחומרי ב"ש ומחומרי ב"ה עליו הכתוב וכו'מי השילוח (מישור) ח"ב עמ' קיז
ו ע"ב תוס' ד"ה והאמרבריתי יצחק עירובין סי' ב ס"ק א, ס"ק ב או"ק א, ס"ק ג או"ק ד, ס"ק י או"ק ג, סי' טז ס"ק ד [הלכה]
ו ע"ב תוס' ד"ה וכי תימהבריתי יצחק עירובין סי' ב בהקדמה, סי' ב ס"ק ב או"ק ב, וס"ק ו, ט, סי' יב מכתב א, סי' טז ס"ק ב, ג, סי' יט ס"ק י טעם ד [הלכה]
ז ע"א לחי מכאן וצוה"פ מכאןבריתי יצחק עירובין סי' ב בהקדמה, סי' ג ס"ק ו או"ק [ד] בהוספה [הלכה]
ז ע"א מחלוקת בסרטיה מכאן וכו'בריתי יצחק עירובין סי' טז ס"ק ו [הלכה]
ז ע"א רש"י ד"ה אתרוגאמת ליעקב עה"ת עמ' תב
ז ע"ב מבוי שנכנס לתוך החצרבריתי יצחק עירובין סי' יד ס"ק ה או"ק ב [הלכה]
ח ע"א מבוי שכלה לרחבה - פירצות זו כנגד זובריתי יצחק עירובין סי' ג ס"ק ג [הלכה]
ח ע"א חצר שרבים נכנסים בזו ויוצאים בזובריתי יצחק עירובין סי' ב ס"ק ו או"ק ד, ס"ק ט, ס"ק י או"ק ה [הלכה]
ח ע"ב מבוי העשוי כנדלבריתי יצחק עירובין סי' ב ס"ק ו או"ק ב, סי' יב מכתב ב [הלכה]
ח ע"ב אין מניחים הקורה באלכסוןבריתי יצחק עירובין סי' ב ס"ק ה [הלכה]
ח ע"ב נעץ שתי יתידותבריתי יצחק עירובין סי' יג ס"ק ב [הלכה]
ח ע"ב רש"י ד"ה ולרבהבריתי יצחק עירובין סי' ג ס"ק ג [הלכה]
ח ע"ב רש"י ד"ה קורה משום מחיצהבריתי יצחק עירובין סי' יג ס"ק א [הלכה]
ח ע"ב תוס' ד"ה הכלבריתי יצחק עירובין סי' יג ס"ק א, ד [הלכה]
ח ע"ב תוס' ד"ה מניחבריתי יצחק עירובין סי' ב בהקדמה, סי' יג ס"ק ז [הלכה]
ט ע"א בין לחייםבריתי יצחק עירובין סי' ז ס"ק ב, סי' יג ס"ק ח [הלכה]
ט ע"א יציבא בארעא וגיורא בשמי שמיאשיחות ר' צבי יהודה ויקרא עמ' 240
ט ע"א יציבא בארעאבני יששכר ח"א דף קל ע"ב
ט ע"א מצא מין את מינו וניעורבריתי יצחק עירובין סי' יג ס"ק ב [הלכה]
ט ע"א מבוי שרצפו בלחייןבריתי יצחק עירובין סי' יד ס"ק ד [הלכה]
ט ע"א רש"י ד"ה דמנכריבריתי יצחק עירובין סי' ז ס"ק ב [הלכה]
ט ע"א תוס' ד"ה לרשב"גבריתי יצחק עירובין סי' יג ס"ק א, ד [הלכה]
ט ע"ב גיפופי קטנה נכנסים לגדולהבריתי יצחק עירובין סי' יד ס"ק ב, ג [הלכה]
ט ע"ב רש"י ד"ה וצריך לחיבריתי יצחק עירובין סי' יד ס"ק ה או"ק ג [הלכה]
ט ע"ב רש"י ד"ה נראה בחוץבריתי יצחק עירובין סי' יד ס"ק ד [הלכה]
ט ע"ב תוס' ד"ה כותלבריתי יצחק עירובין סי' יד ס"ק ד או"ק א, וב"דברים המבוארים" או"ק א, ז, וס"ק ה או"ק א, ו [הלכה]
י ע"ב אתי אוירא דהאי גיסא ודהאי גיסאבריתי יצחק עירובין סי' טו ס"ק א [הלכה]
י ע"ב ויעשה פס אמה וירחיק אמהבריתי יצחק עירובין סי' טו ס"ק ב או"ק ב [הלכה]
י ע"ב וליחוש דילמא עייל בפתחא זוטאבריתי יצחק עירובין סי' טו ס"ק ה, ו [הלכה]
יא ע"א כי תניא ההיא בפיתחי שמאידברי שמואל (תשנח) עמ' לט, מד, מז
יא ע"א פתחי שמאיבריתי יצחק עירובין סי' ז ס"ק א או"ק ג [הלכה]
יא ע"א תוס' ד"ה אילימאבריתי יצחק עירובין סי' ד ס"ק ז, ח [הלכה]
יא ע"ב כיפהבריתי יצחק עירובין סי' ד ס"ק א [הלכה]
יא ע"ב ושוין שאם יש ברגליה י' חייבתבריתי יצחק עירובין סי' ד ס"ק ד [הלכה]
יא ע"ב פטור ממזוזהבריתי יצחק עירובין סי' ז ס"ק א או"ק ג [הלכה]
יא ע"ב רש"י ד"ה מן הצדבריתי יצחק עירובין סי' ד ס"ק ג [הלכה]
יב ע"א לשון ים קאמרת קל הוא וכו'בריתי יצחק עירובין סי' טז ס"ק א [הלכה]
יב ע"ב הכשירו בלחי הזורק לתוכו חייבבריתי יצחק עירובין סי' יג ס"ק א [הלכה]
יב ע"ב מי שיש לו שני בתיםבריתי יצחק עירובין סי' ב ס"ק ג או"ק ו [הלכה]
יב ע"ב תוס' ד"ה ובתיםבריתי יצחק עירובין סי' יד ס"ק ו [הלכה]
יג ע"א א"ר יהודה וכו' כשהייתי לומד תורהתפארת ישראל עמ' קנא
יג ע"א אר"מ כשהייתי לומד תורה אצל ר"ע וכו', לבלר אני וכו' שמא אתה מחסר אות א' וכו' וברש"י, ובמהרש"אדרשות שבט הלוי עמ' קפ
יג ע"א מחסר אות אחתילקוט הגרשוני ח"א דף מד
יג ע"ב06 אין בדורו של ר"מ כמותומצוה ולב ח"ב עמ' 148
יג ע"ב06 גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שאין בדורו של ר"מ כמותואור הצבי עמ' 254
יג ע"ב06 גלוי וידוע לפני מי שאמראוצר הכבוד
יג ע"ב06 שאין בדורו של ר"מ כמותודרשות שבט הלוי עמ' רח, רלו, רלח
יג ע"ב06 שאין בדורו של ר"מ כמותוילקוט הגרשוני ח"א
יג ע"ב07 ר"מ... שלא יכלו חביריו לעמוד על סוף דעתו שהוא אומר על טמא טהור ומראה לו פנים וכו'מגיד דבריו ליעקב, אור תורה סי' יד
יג ע"ב08 ר' מאיר היה חריף ולא ירדו חבריו לסוף דעתואורחות צדיקים שער תורה עמ' קצג
יג ע"ב08 שלא יכלו חבריו לעמוד על סוף דעתואור הצבי עמ' 255
יג ע"ב11 לא ר' מאיר שמו אלא נהוראי שמו וכו'אור הצבי עמ' 257, 277
יג ע"ב11 לא ר"מ שמו אלא ר' נהוראי ולמה נקרא שמו ר"מ שהוא מאיר עיני חכמים בהלכה ולא נהוראי שמו וכו'מגיד דבריו ליעקב, לקוטי אמרים סי' רמד, אור תורה סי' ה, יד, שלח
יג ע"ב11 לא ר"מ שמועולת חודש ח"ג מאמר קו
יג ע"ב11 רבי מאיר הוא רבי נהוראיאהלי יעקב (הוסיאטין) דף רע ע"א, שכב ע"א
יג ע"ב16 אמר רבי האי דמחדדנא טפי מחבראי דחזיתי' לר"מ מאחורי'ילקוט דברי חכמים בראשית סי' תקעד
יג ע"ב16 אמר רבי האי דמחדדנא מחבראי וכו'קדושת עיניים סי' תרלב, תשב, תשמב
יג ע"ב16 אמר רבי האי דמחדדנא מחבריא דחזיתי לר"מ מאחורי'ס' ג' תמוז תשנד עמ' צה, קכו
יג ע"ב16 האי דחכימנא יותר מחבראיאור יהל ח"א עמ' לח
יג ע"ב16 האי דמחדדנא וכו' ואילו חזיתי' מקמי' הוא מחדדנא טפיילקוט דברי חכמים שמות סי' תל
יג ע"ב16 האי דמחדדנא טפי מחבראי דמזיתי' לרבי מאיר מאחורי' וכו'רב טוב דף יז ע"א
יג ע"ב16 האי דמחדדנא מחבראי דחזינא לר"מ מאחוריהברכת משה דף סז ע"א
יג ע"ב16 האי דמחדדנא מחבראי וכו'גנזי ישראל ח"ב דף קצג ע"א
יג ע"ב16 האי דמחדדנא מחבראי וכו'דברי שלום ח"ו סי' כח-לג
יג ע"ב16 האי דמחדדנא מחבראי משום דחזיתיה לר' מאיר מאחוריואור הצבי עמ' 257
יג ע"ב17 אילו חזינא מקמיה הוה מחדדנא טפיאהלי יעקב (הוסיאטין) דף שפג ע"א
יג ע"ב17 אילו חזיתיה מקמיה הוו מחדדנא טפיוצוה הכהן עמ' קעג
יג ע"ב17 אילו חזיתיה מקמיה מחדדנא טפי דברי יצחק (רבינוביץ) דף לח ע"ב
יג ע"ב17 דחזיתיה לר' מאיר כו'טהרת יו"ט ח"י עמ' קעט, ריז
יג ע"ב17 דחזיתיה לר"מ מאחוריהמוסר המקרא והתלמוד עמ' קצ
יג ע"ב18 המסתכל בפני עם ישראל מצד קדושתם מתחכםמי מרום ח"ג עמ' עח
יג ע"ב20 שהיה אומר על כל דבר ודבר של טהרה מ"ח טעמי טהרהאמרי יוסף בראשית דף קכה ע"ג
יג ע"ב20 תלמיד היה לו לר' מאיר סומכוס שמו שהיה אומר וכו'אור הצבי עמ' 208
יג ע"ב20 תלמיד היה לו לר"מ וסומכוס שמואמרי יהודה עמ' קלד
יג ע"ב21 מ"ט פנים טהור מ"ט פנים טמא - ריטב"אדרשות שבט הלוי עמ' רצב
יג ע"ב24 מטהר השרץ בק"נ טעמיםילקוט הגרשוני ח"א
יג ע"ב24 שהיה מטהר את השרץדרשות מהר"ל (יד מרדכי) עמ' קנו
יג ע"ב24 תלמיד וותיק היה ביבנה שהיה יודע לטהר את השרץ בק"נ טעמיםוצוה הכהן עמ' לד
יג ע"ב24 תלמיד ותיק היה ביבנה שהיה מטהר את השרץ במאה וחמשים טעמיםכתונת פסים פרשת שלח לט ע"ב
יג ע"ב24 תלמיד ותיק היה ביבנה שהיה מטהר את השרץ בק"ן טעמיםאבן שוהם עמ' 93
יג ע"ב24 תנא תלמיד ותיק הי' וכו'דברי שלום ח"ו סי' כד
יג ע"ב24 תנא תלמיד ותיק חי' ביבנה שהי' מטהר את השרץ בק"נ טעמים א"ר אני אדון ואטהרנו (ובתוס' תימה מה חריפות הוא לטהר את השרץ שהתורה שמאתו בהדיא)דברי מנחם - מנחם ציון דף פו ע"ב
יג ע"ב26 אמר אני אדון ואטהרנו, ומה הנחש שממית טהוראור הצבי עמ' 86
יג ע"ב29 ג' שנים נחלקו ב"ש וב"ה וכו'אהלי יעקב (הוסיאטין) דף לז ע"א-ע"ב
יג ע"ב29 ג' שנים נחלקו ב"ש וב"ה כו' הלכה כמותנואמת ליעקב עה"ת עמ' שצ
יג ע"ב29 ג' שנים נחלקו ב"ש וב"האוצר הכבוד
יג ע"ב29 ג' שנים נחלקו ב"ש וב"ה...אלו ואלו דברי אלקים חיים הןקדושת לוי דף קח ע"ג
יג ע"ב30 ב"ש מחדדי טפירוח חיים (חיד"א) עמ' קפא
יג ע"ב31 בת קולרבנו בחיי עה"ת ח"ג עמ' תפב-תפג
יג ע"ב31 יצאה בת קול שהלכה כב"המי מרום ח"ב עמ' צא, צז
יג ע"ב32 אלו ואלו דא"ח הן ובריטב"אדרשות שבט הלוי עמ' רצג, רצו
יג ע"ב32 אלו ואלו דא"חדבש לפי מע' ד אות יא
יג ע"ב32 אלו ואלו דא"חמגיד דבריו ליעקב, לקוטי אמרים סי' פח, רמז, אור תורה סי' נא, קיד, שצו, שצז
יג ע"ב32 אלו ואלו דא"חרוח חיים (חיד"א) עמ' קכט
יג ע"ב32 אלו ואלו דברי אלהים חייםאדיר במרום ח"א פ' סח, רנה, רנט
יג ע"ב32 אלו ואלו דברי אלהים חייםכתונת פסים פרשת ויקרא א ע"ד
יג ע"ב32 אלו ואלו דברי אלהים חייםשיחות הרב צבי יהודה שמות עמ' 228
יג ע"ב32 אלו ואלו דברי אלוהים חייםאבן פינה עמ' 162
יג ע"ב32 אלו ואלו דברי אלוקים חייםליהודים היתה אורה עמ' י
יג ע"ב32 אלו ואלו דברי אלקים וכו'דברי שלום ח"ו סי' תקסו
יג ע"ב32 אלו ואלו דברי אלקים חיים וגו'מטה יששכר עמ' קסד
יג ע"ב32 אלו ואלו דברי אלקים חיים והלכה כב"הדרך חיים עמ' תרג
יג ע"ב32 אלו ואלו דברי אלקים חייםאמת ליעקב עה"ת עמ' תקטו
יג ע"ב32 אלו ואלו דברי אלקים חייםברכות אבי דף קכה ע"א
יג ע"ב32 אלו ואלו דברי אלקים חייםדרשות הרא"ש דף ג ע"א דרוש ב
יג ע"ב32 אלו ואלו דברי אלקים חייםטללי אורות עמ' לג, מח
יג ע"ב32 אלו ואלו דברי אלקים חייםמי מרום ח"ב עמ' קנו
יג ע"ב32 אלו ואלו דברי אלקים חייםפירוש המכבי דברים עמ' סח-סט
יג ע"ב32 אלו ואלו דברי אלקים חייםפרי הארץ (ויטבסק) עמ' פט
יג ע"ב32 אלו ואלו דברי אלקים חייםקרני אורה עמ' סט
יג ע"ב33 זכו ב"ה שהלכה כמותן ע"י ענוהרוח חיים (חיד"א) עמ' פט, קעה, ריט
יג ע"ב33 למה זכו לקבוע הלכה כבית הלל... מפני שנוחין ועלובין היו... שכל המשפיל עצמו הקב"ה מגביהו וכו', ורש"יראשית חכמה, ענוה פרק ו אות ז
יג ע"ב33 מ"מ זכו ב"ה שהלכה כמותן מענותנותן וכו'רב טוב דף עג ע"ד
יג ע"ב33 מפני מה זכו ב"ה וכו'דבש לפי מע' ע אות טו
יג ע"ב33 מפני מה זכו ב"ה לקבוע הלכה כמותםאהלי יעקב (לעויטאן) עמ' יא
יג ע"ב33 מפני מה זכו ב"ה לקבוע הלכה כמותן מפני שנוחין ועלובין היובני יששכר ח"א דף קמו ע"ג
יג ע"ב33 מפני מה זכו ב"ה לקבוע הלכה כמותן מפני שנוחין ועלובין היודרשות שבט הלוי עמ' רעא
יג ע"ב33 מפני מה זכו ב"ה לקבוע הלכה כמותןמסילת ישרים עמ' תקעד
יג ע"ב33 מפני מה זכו בית הלל לקבוע הלכה כמותןלב המשפט ח"א שיעור לא [הלכה]
יג ע"ב33 מפני מה זכו בית הללנתיבות עולם ח"ב עמ' רלו
יג ע"ב33 מפני מה נקבעה הלכה כבית הלל מפני שנוחים ועלובים היואחרית לאיש שלום דף ב ע"ב, ה ע"ב
יג ע"ב34 מפני שנוחין ועלוביןאגודת אזוב (יעבץ) דף צד ע"א בהגהה
יג ע"ב40 כל המחזיר אחר הגדולהנתיבות עולם ח"ב עמ' יג
יג ע"ב40 כל המחזיר אחר הגדולהפרי חיים סו"ד ח
יג ע"ב40 כל המחזר אחר הגדולה גדולה בורחת ממנוס' החיים (תשנג) עמ' קסז*
יג ע"ב40 כל המחזר על הגדולה גדולה בורחת ממנו וכו'בני יששכר ח"א דף קיב ע"ד
יג ע"ב40 כל המחזר על הגדולה וכו'דברי שלום ח"ו סי' קמב-קמה
יג ע"ב40 כל המחזר על הגדולה, גדולה בורחת ממנונר ישראל חלק ב דף צ
יג ע"ב40 כל המשפיל עצמו הקב"ה וכו'מכתב סופר דף מא ע"א
יג ע"ב40 כל המשפיל עצמו הקב"ה מגביהו וכל המגביה עצמו הקב"ה משפילוילקוט דברי חכמים בראשית סי' קג
יג ע"ב40 כל המשפיל עצמו הקב"ה מגביהובני יששכר ח"ב דף מא ע"ג
יג ע"ב40 כל הרודף אחר הכבוד הכבוד בורח ממנו (בשינוי לשון)ילקוט דברי חכמים שמות סי' מב
יג ע"ב40 כל הרודף אחרי הכבודמסילת ישרים עמ' תר
יג ע"ב40 שכל המשפיל עצמו הקב"ה מגביהוכתונת פסים פרשת בהעלותך לד ע"ג
יג ע"ב41 כל הבורח מן הגדולה, גדולה מחזרת עליוהחברה והשפעתה מאמר 5 פרק יב
יג ע"ב41 כל הבורח מן הכבודדרשות מהר"ל (יד מרדכי) עמ' רמז
יג ע"ב43 ב' שנים ומחצה נחלקו ב"ש וב"ה הללו אומרים נוח לו לאדם שלא נברא משנברא והללו אומרים נוח לו שנברא יותר משלא נבראילקוט דברי חכמים בראשית סי' יז, נה, עב, קו, קעו, שלה, שפה, תתעז
יג ע"ב43 ב' שנים ומחצה נחלקו ב"ש וב"ה וכו'בני יששכר ח"א דף קמו ע"ג
יג ע"ב43 ב' שנים ומחצה נחלקו ב"ש וב"האוצר הכבוד
יג ע"ב43 ב' שנים ומחצה נחלקו ב"ש וב"החלק יעקב (קנטור) דרוש ב
יג ע"ב43 ב' שנים ומחצה נחלקו ב"ש וש"ה וכו' נמנו וגמרו וכו'יערות דבש ח"א עמ' רלח, שטז
יג ע"ב43 מחלוקת ב"ש וב"ה אם נוח לאדם שנבראדרך חיים עמ' רלו, רפב
יג ע"ב43 מחלוקת האם נח לאדם שלא נברא או שנבראמי מרום ח"ב עמ' קנ
יג ע"ב43 נחלקו ב"ש וב"ה הללו אומרים נוח לאדם שנברא וכו'קדושת יו"ט ח"א דף נט ע"ג, צב ע"ג
יג ע"ב43 פלוגתא ב"ש וב"ה בענין נוח לאדם שנבראנשמת אדם עמ' פ
יג ע"ב43 שנתיים ומחצה נחלקוכור לזהב ח"א
יג ע"ב43 שתי שנים ומחצה וכו' נוח לו שלא נברא וכו'מוצל מהאש (הלברשטם) דף סח ע"א, פ ע"ב
יג ע"ב43 שתי שנים ומחצה נחלקו ב"ש וב"ה הללו ואמרים נוח לו לאדם שלא נבראאמונה ודעת דף צ ע"ב
יג ע"ב43 שתי שנים ומחצה נחלקו ב"ש וב"ה, אי נוח לו לאדם שלא נברא משנברא וכו' ועכשיו שנברא יפשפש במעשיו וכו'נר ישראל חלק א דף לה, חלק ב דף צא-צב, חלק ג דף קכט, חלק ה דף א
יג ע"ב43 שתי שנים ומחצה נחלקו ב"ש וב"ה, הללו אומרים נוח לו לאדם שלא נבראדרשות אל עמי דרוש כד
יג ע"ב43 שתי שנים ומחצה נחלקוילקוט הגרשוני ח"א
יג ע"ב45 ועכשיו שנברא יפשפש - ימשמש במעשיואהלי יעקב (הוסיאטין) דף נד ע"ב
יג ע"ב45 ועכשיו שנברא יפשפש במעשיו וא"ד ימשמשרב טוב דף קסד ע"א
יג ע"ב45 ועכשיו שנברא יפשפש במעשיואמרי יוסף דברים דף מג ע"ד
יג ע"ב45 ועכשיו שנברא יפשפש במעשיודעת שבת עמ' נד
יג ע"ב45 ועכשיו שנבראילקוט הגרשוני ח"א
יג ע"ב45 טוב לו שלא נברא וכו' ועכשיו שנבראשפע חיים ח"ב עמ' נה
יג ע"ב45 נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנברא וכו' נמנו וגמרו וכו'מאיר עיני חכמים מהדו"ג ח"א דף טז
יג ע"ב45 נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנבראאמת ליעקב עה"ת עמ' כה
יג ע"ב45 נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנבראמסילת ישרים עמ' קעג
יג ע"ב45 נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנברא, עכשיו שנברא כו'פרי הארץ (ויטבסק) עמ' ז
יג ע"ב45 נוח לו לאדם שלא נברא ממה שנבראס' העיקרים (מישור) עמ' כו, תריג
יג ע"ב45 נוח לו לאדם שלא נברא משנברא ובתוס'דרשות שבט הלוי עמ' רנח, רסה
יג ע"ב45 נוח לו לאדם שלא נברא משנברא ועכשיו משנברא וכו'אור הצבי עמ' 119
יג ע"ב45 נוח לו לאדם שלא נברא משנבראאהבת דוד (וועגער) עמ' 34
יג ע"ב45 נוח לו לאדם שלא נבראאור הרעיון עמ' ק
יג ע"ב45 נוח לו לאדם שלא נבראנשמת אדם עמ' קמא
יג ע"ב45 נוח שלא נבראמוסר המקרא והתלמוד עמ' קעב
יג ע"ב45 נח לו לאדם שלא נברא יותר משנברא, עכשיו שנברא יפשפש במעשיוכתונת פסים פרשת בחקותי כח ע"א
יג ע"ב45 נח לו לאדם שלא נברא משנבראמי מרום ח"ו עמ' פ, ח"ט עמ' קלח, שסא, ח"י עמ' פב, חי"א עמ' ט, חי"ג עמ' קסד, רו
יג ע"ב45 נמנו וגמרו טוב לו לאדם שלא נברא משנברא וכו'אלה הדברים (ברודנא) עמ' 67
יג ע"ב45 נמנו וגמרו טוב לו לאדם שלא נברא משנברא, ועתה משנברא כו'אור לישרים (איידליץ, תשב) עמ' ריב
יג ע"ב45 נמנו וגמרו טוב לו שלא נברא ועכשיו משנברא יפשפש במעשיואורות אלים דף כט ע"א
יג ע"ב45 נמנו וגמרו נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנבראדברי שמואל עמ' קע
יג ע"ב45 נמנו וגמרו נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנבראילקוט דברי חכמים שמות סי' מז
יג ע"ב45 נמנו וגמרו נוח לו לאדם שלא נברא משנברא וכו'אמונה ודעת דף פ ע"ב
יג ע"ב45 נמנו וגמרו נוח לו לאדם שלא נברא משנבראאבן ישפה עמ' 58
יג ע"ב45 נמנו וגמרו נוח לו לאדם שלא נבראפנים יפות על תהלים עמ' שמ, תקכ
יג ע"ב45 נמנו וגמרו נוח לו לאדם...קדושת לוי דף פד ע"ב, פו ע"א
יג ע"ב45 נמנו וגמרו נוח לו שלא נבראאמרי השכל עמ' 163
יג ע"ב45 נמנו וגמרו נוח לו שלא נבראאמרי השכל עמ' 83
יג ע"ב45 נמנו וגמרו נח לו לאדם שלא נבראידי משה קהלת עמ' קכ, שנט
יג ע"ב45 נמנו וגמרו שנח לו לאדם שלא נברא משנבראמי מרום חי"א עמ' יט
יג ע"ב45 נמנו וגמרו שנח שלא נברא כו'דרשות הרא"ש דף יט ע"א דרוש טז
יג ע"ב45 נמנו וגמרוילקוט הגרשוני ח"א
יג ע"ב45 נמנו ורבו נוח לו לאדם שלא נברא משנבראאורות אלים דף ד ע"א, כה ע"ב
יג ע"ב46 ימשמש במעשיו, יפשפש במעשיומסילת ישרים פ' ג
יד ע"א ר"י בר"י סבר לה כאבוה בחדא דאית ליה רואיןמאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף מט ע"א
יד ע"א ים שעשה שלמה היה מחזיק מאה וחמישים מקוה טהרהמי השילוח (מישור) ח"א עמ' רט
טו ע"א לחי העומד מאליו וכו'מאיר עיני חכמים מהדו"א ח"ב דף יג ע"א
טו ע"א לחי העומד מאליואמרי יוסף בראשית דף רלג ע"ג
טז ע"ב והלכתא כוותיה דרב פפאבריתי יצחק עירובין סי' טו ס"ק ב או"ק ב [הלכה]
טז ע"ב בקיעת גדייםבריתי יצחק עירובין סי' ה ס"ק ה [הלכה]
טז ע"ב ואוקמיה בפחות מג'בריתי יצחק עירובין סי' טז ס"ק א [הלכה]
טז ע"ב ש"מ עומ"ר משני צדדים מהניבריתי יצחק עירובין סי' טו ס"ק ב או"ק ב [הלכה]
טז ע"ב מחיצה תלויהבריתי יצחק עירובין סי' טז ס"ק א [הלכה]
טז ע"ב יחיד נותנים לו בית סאתייםבריתי יצחק עירובין סי' יב ס"ק ב [הלכה]
יז ע"א יחיד בישובבריתי יצחק עירובין סי' ד ס"ק ז [הלכה]
יז ע"א ארבעה דברים פטרו במחנהמשך חכמה דברים פ' כג פס' י
יז ע"א מחנות היוצאות וכו'דברי שלום חלק ב עמ' לט
יז ע"א מת מצוה קונה מקומויערות דבש ח"ב עמ' רלה
יז ע"ב מים אחרונים חובהס' החיים (תשנג) עמ' פז
יז ע"ב וכי לוקין על לאו שב"אל"?!משך חכמה שמות פ' יב פס' ט-י
יז ע"ב מתקיף לה רבי יונתן וכו' ר' יונתן הכי קשיא ליהמאיר עיני חכמים מהדו"ג ח"א דף קסו
יז ע"ב 'אל יצא'... עירוב תחומיןשיחות הרב צבי יהודה שמות עמ' 187 ,151
יח ע"א04 דיר וסהרבריתי יצחק עירובין סי' יא ס"ק ה [הלכה]
יח ע"א33 דו פרצופין נבראוחלקת יהושע עמ' קלט הערה מא
יח ע"א33 דיו פרצוף היו לו לאדםאוצר הכבוד
יח ע"א33 פרצוף פנים היה לופירושי ראשונים
יח ע"א34 אחור וקדם צרתני וכו'דברי שלום ח"ו סי' תקד
יח ע"א35 רב ושמואל חד אמר פרצוף וח"א זנב וכו'מטה יששכר עמ' רלח
יח ע"א36 וחד אמר זנבפירושי ראשונים
יח ע"א36 חד אמר פרצוף וח"א זנבאמרי יוסף בראשית דף קלז ע"ג, דברים דף פח ע"ב
יח ע"א36 חד אמר פרצוף וחד אמר זנבאמת ליעקב עה"ת עמ' נא
יח ע"א39 אחור למעשה בראשית וקדם לפורענותנועם אלימלך דף עט ע"ג
יח ע"א43 בתחלה נתקלל נחשפרי הארץ (ויטבסק) עמ' קכח
יח ע"א50 בתחלה עלתה במחשבה לבראות שנים, ולבסוף לא נברא אלא אחדמבשר טוב, ימי הרחמים והסליחות עמ' לז
יח ע"א50 בתחלה עלתה במחשבה להראות...קדושת לוי דף קח ע"ד
יח ע"א50 עלה במחשבה לבראות שניםדעת שבת עמ' רלב, שג בהערה
יח ע"א53 איפליגו תנאי מאי 'ויבן'אבן יהושע עמ' 121
יח ע"א רש"י ד"ה אחורפירושי ראשונים
יח ע"א רש"י למ"ד פרצוף פי' אחור וקדםאמרי יוסף בראשית דף טו ע"ב
יח ע"ב01 לעשות האוצר של יראת שמיים רחב מלמטה ביראה תתאה, וקצר מלמעלה ביראה עילאהדברי יהושע מאמר ג' פ"ז עמ' קלו
יח ע"ב05 מכאן לגדול שיעשה שושבינות לקטן ואל ירע לומצוה ולב ח"א עמ' 193
יח ע"ב08 מסתבר דזכר סגי ברישאדעת שבת עמ' קע
יח ע"ב09 לא יהלך אדם אחורי אשה בדרך וכו'דרשות שבט הלוי עמ' מ
יח ע"ב11 וכל העובר אחרי אשה בנהר אין לו חלק לעוה"בדרשות שבט הלוי עמ' קעא
יח ע"ב13 המרצה מעות לאשה מידו לידה וכו'קדושת עיניים סי' תסו
יח ע"ב13 המרצה מעות לאשה, העובר אחרי אשהמוסר המקרא והתלמוד עמ' קעד-קעה
יח ע"ב13 מידו לידהרוח חיים (חיד"א) דרוש יג עמ' קפה (עמ' ריא במהד' תשמ"ה)
יח ע"ב13 המרצה מעות מידו ליד האשה כדי להסתכל בה אפי' קיבל התורה מידו של הקב"ה כמשה רבינו וכו'מדבר קדש בראשית ח"א עמ' רמז
יח ע"ב14 אפילו דומה למשהפירושי ראשונים
יח ע"ב18 מנוח עם הארץ היהמערכי לב עמ' 21
יח ע"ב21 וילך אלקנה אחרי אשתומבוא התלמוד פ"ל עמ' שמא
יח ע"ב29 אחורי ארי ולא וכו'דברי שלום חלק ב עמ' ד
יח ע"ב29 ולא אחרי עבודתפירושי ראשונים
יח ע"ב32 כל אותן השנים היה אדה"ר בנדוי וכו'תפלה למשה (אלמושנינו) עמ' רנה
יח ע"ב32 כל אותן השנים שהיה אדם פרוש מאשתו הוליד רוחין שדין ולילןאור הצבי עמ' 266, 309
יח ע"ב32 כל אותן ק"ל שנים שפירש אדם מאשתו הוליד שדין רוחין וליליןאור הצבי עמ' 131
יח ע"ב32 כל אותן שנים שהיה אדם הראשוןאוצר הכבוד
יח ע"ב33 בנידוי הוליד רוחין ושידין וליליןמשך חכמה בראשית פ' יב פס' ז
יח ע"ב36 אדם הראשון וכו' ישב בתענית ק"ל שנהדרשות שבט הלוי עמ' נב, סז
יח ע"ב36 אדם הראשון חסיד גדול היה וכו'חלק יעקב (קנטור) דרוש ד
יח ע"ב36 אדם הראשון חסיד גדול היהאגודת אזוב (יעבץ) דף צ ע"א
יח ע"ב36 אדם הראשון חסיד גדול היהשפתי חיים מועדים ח"א עמ' לד
יח ע"ב41 אומרים מקצת שבחו בפניורוח חיים (חיד"א) עמ' קפ
יח ע"ב41 אומרים מקצת שבחו של אדם בפניו וכולו שלא בפניואמרי השכל עמ' 54
יח ע"ב41 מקצת שבחו של אדם אומרים בפניו וכולו שלא בפניוילקוט דברי חכמים בראשית סי' תרפח
יח ע"ב41 מקצת שבחו של אדם אומרים לפניו וכולו שלא בפניו מקצת שבחו בפניו דכתיב כי אותך ראיתי צדיק לפני בדור הזהמגיד דבריו ליעקב, הוספות לספרי הרה"מ סי' טו
יח ע"ב41 מקצת שבחו של אדם וכו'דברי שלום ח"ו סי' תרמב-תרמו
יח ע"ב41 מקצת שבחו של וכו'דברי שלום חלק ג עמ' נח, נט
יח ע"ב44 אמרה יונה יהיו מזונותי וכו'מבוא התלמוד פכ"ט עמ' שלט
יח ע"ב44 אמרה יונה לפני הקב"ה רבש"ע יהיו מזנותי מרורין כזית ומסורין בידך כו'דברי מנחם - מנחם ציון דף כו ע"ב
יח ע"ב45 יהיו מזונותי מרורין כזית ומסורין בידך וכו'ילקוט דברי חכמים בראשית סי' רפד
יח ע"ב45 יהיו מזונותי מרורין כזית ומסורין בידךנועם אלימלך דף סט ע"ב
יח ע"ב45 יהיו מזונותי מרורין כזית כו'דברי שמואל (תשנח) עמ' קעא
יח ע"ב45 יהיו מזונותי מרורין כזיתילקוט הגרשוני ח"א
יח ע"ב45 יהיו מזונותי מרורין כזית ומסורים בידך ואל יהיו וכו'אור לפני הדורשין עמ' 43
יח ע"ב45 רבש"ע יהיו מזונותי מרורין כזיתבני יששכר ח"א דף צב ע"ג
יח ע"ב47 כל בית שנשמעין בו ד"ת בלילה שוב אינו נחרבס' החיים (תשנג) עמ' צה*
יח ע"ב47 כל בית שנשמעיןפירושי ראשונים
יח ע"ב47 כל בית שנשמעין בו ד"ת בלילה שוב אינו נחרבאוזן שמואל דף סט ע"א
יח ע"ב47 כל בית שנשמעין בו ד"ת בלילהאוצר הכבוד
יח ע"ב47 כל בית שנשמעין וכו'דברי שלום חלק ה סימן לה, לו, סה-סז
יח ע"ב49 די לו לעולם בב' אותיותדעת שבת עמ' תיא
יח ע"ב49 דיו לעולם שישתמש בשתי אותיותאגודת אזוב (יעבץ) דף עה ע"א בהגהה
יח ע"ב49 להשתמש בשתי אותיותרבנו בחיי עה"ת ח"ב עמ' לג
יח ע"ב49 מיום שחרב בהמ"ק די לעולם שישתמשו בשתי אותיותמרפא לשון עמ' קסב
יח ע"ב49 מיום שחרב ביה"ק דיו לעולםאוצר הכבוד
יח ע"ב49 מיום שחרב ביהמ"ק דיו לעולם וכו'ליהודים היתה אורה עמ' כא, קכט
יח ע"ב49 מיום שחרב ביהמ"ק דיו לעולם שישתמש בשתי אותיותאמרי השכל עמ' 100
יח ע"ב49 מיום שחרב ביהמ"ק דיו לעולם שישתמש בשתי אותיותאור הצבי עמ' 285
יח ע"ב49 מיום שחרב בית המקדש דיו לעולם שישתמש בשתי אותיותאמרי השכל עמ' 3
יח ע"ב49 מיום שחרב בית המקדש דיו לעולם שישתמש בשתי אותיותכתונת פסים פרשת פנחס מט ע"א
יח ע"ב49 מיום שחרב בית המקדש דיו לעולםנתיבות עולם ח"ב עמ' כח
יח ע"ב49 מיום שחרב ביתפירושי ראשונים
יח ע"ב49 משחרב ביהמ"ק דיו לעולם שישתמש בשתי אותיותאור הצבי עמ' 230
יח ע"ב51 נתקללה שומרוןפירושי ראשונים
יח ע"ב רש"י ד"ה אלקנה נביאפירושי ראשונים
יח ע"ב תוס' ד"ה נתברכו שכניהאהלי יעקב (הוסיאטין) דף ש ע"א
יט ע"א01 בא וראה שלא כמידת הקב"ה מידת בשר ודם מידת בשר ודם מתחייב אדם הריגה למלכות מטילין לו חכה לתוך פיו... מידת הקב"ה אדם מתחייב הריגה למקום שותקשפתי חיים מועדים ח"א עמ' רסא
יט ע"א05 מדת הקב"ה אדםפירושי ראשונים
יט ע"א10 מ"ד עוברי בעמק הבכא וגו' אלו בני אדם שעוברים וכו'חלק יעקב (קנטור) דרוש ה
יט ע"א10 מאי דכתיב עוברי בעמק וכו'דברי שלום ח"ו סי' קלו
יט ע"א10 מאי דכתיב עובריפירושי ראשונים
יט ע"א10 עוברי בעמק הבכא וכו' - אלו בני אדם שעוברים על רצונו של מקוםאור הצבי עמ' 256, 305
יט ע"א11 אלו בני אדם שעוברים על רצונו של הקב"ה, שבוכים ומורידים דמעותאור הצבי עמ' 165
יט ע"א13 רשעים מעמיקים להם גהינוםנפש החיים עמ' 32
יט ע"א16 רבש"ע יפה דנת יפה חייבת יפה זיכית ע"א יפה תקנת גיהינום לרשעים וכו'אור הצבי עמ' 116
יט ע"א19 אפי' על פתחה של גיהנםדברי שלום ח"ו סי' תקד
יט ע"א19 רשעים אפילו בפתחו של גהינם אינם חוזרין בתשובהפנים יפות על תהלים עמ' שד, שלה
יט ע"א19 רשעים אפילו בשעת מיתה מקשים את ערפםשבט מוסר עמ' עח
יט ע"א19 רשעים אפילו על פתחה של גיהינום אינם חוזרים בתשובהאור הצבי עמ' 124
יט ע"א19 רשעים אפילו על פתחו של גיהנום אינם חוזרים בתשובהילקוט דברי חכמים בראשית סי' קסג
יט ע"א19 רשעים אפילו על פתחו של גיהנם אינם חוזרים בתשובהמרפא לשון עמ' רח
יט ע"א22 הפושעים בי שפושעים והולכיםדברי שלום ח"ו סי' תקנב
יט ע"א26 פושעי ישראל אין אור גיהנום שולטת בהןדרך חיים עמ' תשמח
יט ע"א26 פושעי ישראל אין אור גיהנם שולטת בהם ק"ו ממזבח הזהבראשית חכמה, יראה פרק יג אות פג
יט ע"א26 פושעי ישראל אין אור של גיהינום שולטת בהםאור לישרים (איידליץ, תשב) עמ' קכ
יט ע"א26 פושעי ישראל אין אש של גהנם שולטת בהםהגיוני עוזיאל ח"א עמ' 58
יט ע"א29 אפילו פושעי ישראל מלאים מצוות כרימוןאמרי השכל עמ' 125
יט ע"א29 אפילו ריקנים שבך מלאים מצוות כרימוןאור הצבי עמ' 109
יט ע"א29 אפילו ריקנים שבך מלאים מצוות כרמוןמערכי לב עמ' 95
יט ע"א29 כפלח הרימון רקתךתאיר נרי עמ' כב
יט ע"א29 כפלח הרמון רקתך אפי' ריקנין שבך כו'עדן גנים דרוש ד קול ב
יט ע"א29 פושעי ישראל מלאי מצווה כרימוןקול שמחה פ' תולדות סי' יב
יט ע"א29 פושעי ישראל מלאים מצוות כרימוןגנזי רמח"ל (פרידלנדר) פ' סב
יט ע"א29 פושעי ישראל מלאים מצוות כרמוןיערות דבש ח"ב עמ' קיט, ר
יט ע"א29 פושעי ישראל שמלאין מצוות כרימוןמבשר טוב, ימי הרחמים והסליחות עמ' תקלא
יט ע"א29 פושעי ישראל שמליאין מצות כרמוןנועם אלימלך דף יד ע"ג
יט ע"א31 אלא הא דכתיב עוברי בעמק הבכא... שבא על נכריתלבני ישראל (הישן) דרוש ב
יט ע"א32 אברהם אבינו יושב על פתחו של גיההנםטהרת יו"ט ח"ז עמ' יח, כה
יט ע"א32 אברהם יושב על פתחו של גיהנםמדבר קדש מועדים ח"א עמ' צח, קיט
יט ע"א33 אברהם אינו מציל את הבא על גויהמוסר המקרא והתלמוד עמ' קעג
יט ע"א33 בר מישראל שבא על בת עכו"ם דמשכה ערלתו ולא מבשקר ליהאור הצבי עמ' 168, 299
יט ע"א33 בר מישראל שבא על בת עכו"ם דמשכה ערלתו ולא מבשקר ליהבינה לעתים דרוש י עמ' פ
יט ע"א33 מישראל שבא על בת עכו"ם דמשכה ערלתמשך חכמה בראשית פ' טו פס' יז
יט ע"א34 השתא דאמרת "הפושעים" - דפשעי ואזלימשך חכמה במדבר פ' יז פס' ב-ג
יט ע"א35 אלא דאסיק ואפיקפירושי ראשונים
יט ע"א36 ג' פתחים יש לגיהנםגבורות ה' עמ' קפא
יט ע"א36 ג' פתחים יש לו לגיהנם א' במדבר וא' בים וא' בירושלים וכו'ראשית חכמה, יראה פרק יג אות ז, טו
יט ע"א36 ג' פתחים לגיהנם אחד בירושליםתורת חסד עמ' רמט
יט ע"א36 ג' פתחים לגיהנםכרם פתחיה גפן כה שריג טו
יט ע"א36 שלושה פתחים יש לגיהינוםאמרי בינה (שיפמאן) עמ' צא
יט ע"א36 שלושה פתחים יש לגיהנםמרפא לשון עמ' רט
יט ע"א36 שלושה פתחים לגיהינום אחד בים ואחד במדבר ואחד בירושליםאמרי השכל עמ' 111
יט ע"א36 שלושה פתחים שיש לגיהינום, מקום גן עדןכוזרי מאמר א סי' קטו
יט ע"א42 ב' תמרות בגי בן הנוםילקוט הגרשוני ח"א
יט ע"א44 ז' שמות יש לו לגיהנם ואלו הם שאול ואבדון וכו' שכל המתפתה ביצרו נופל שםראשית חכמה, יראה פרק יג אות י
יט ע"א48 גיהנם על עסקי חנםרוח חיים (חיד"א) עמ' ב
יט ע"א48 גיהנם, שהכל יורד לה על עסקי חנםפרי הארץ (ויטבסק) עמ' קה
יט ע"א48 והאיכא תפתה דכתיבפירושי ראשונים
כ ע"א חצר שראשה אחד נכנס בין הפסיןבריתי יצחק עירובין סי' ג ס"ק ו [הלכה]
כ ע"א ר"א אומר הזורק בין הפסין חייבבריתי יצחק עירובין סי' ב ס"ק ה [הלכה]
כ ע"א ר"א אומר וכו' לא אתי רבים ומ"מבריתי יצחק עירובין סי' ב ס"ק ג או"ק א-ב [הלכה]
כ ע"א תוס' ד"ה לאדרכי חושן עמ' צו [הלכה]
כא ע"א33 לכל תכלה גו' רחבה מצותך מאד דבר זה אמרו דוד ולא פירשו כו' אמרו יחזקא' ולא פירשו עד שבא זכרי' כו' מגילה עפה וגו'מגיד דבריו ליעקב, לקוטי אמרים סי' קעט, אור תורה סי' עא, פ
כא ע"א33 מאי דכתיב לכל תכלה ראיתי קץמי השילוח (מישור) ח"ב עמ' יג
כא ע"א36 עד שבא זכריה בן עדו ופרשומי השילוח (מישור) ח"א עמ' קעו
כא ע"א50 ואומר אני רואה מגילה עפה וגו' [התורה]מגיד דבריו ליעקב, לקוטי אמרים סי' רמח, אור תורה סי' קיד
כא ע"א54 נמצא כל העולם כולודרשות מהר"ל (יד מרדכי) עמ' שנח
כא ע"א54 ראה הנביא ארבעים בעשריםדברי שלום ח"ו סי' קנא
כא ע"א55 אחד משלשת אלפים ומאתים בתורהדרשות מהר"ל (יד מרדכי) עמ' נט
כא ע"א56 שני דודאי תאנים - צדיקים ורשעיםאהלי יעקב (הוסיאטין) דף קמח ע"ב, קסח ע"ב, קע ע"א, קעד ע"א, ריח ע"א
כא ע"א רש"י ד"ה והגהפירושי ראשונים
כא ע"א רש"י ד"ה לכל תכלהפירושי ראשונים
כא ע"א תוס' ד"ה אחד באצבע נברא העולםדרשות הרא"ש דף פ ע"א דרוש פז
כא ע"ב02 תאנים הטובות אלו צדיקים גמורים, תאנים הרעות אלו רשעים גמורים. ושמא תאמר אבד סברם ובטל סיכויים, ת"ל: הדודאים נתנו ריח, אלו ואלו עתידין שיתנו ריחמבשר טוב, ימי הרחמים והסליחות עמ' נא, עב
כא ע"ב06 מאי דכתיב הדודאיםפירושי ראשונים
כא ע"ב07 אלו בחורי ישראל, שלא טעמו טעם חטאנועם אלימלך דף יז ע"ג, ק ע"ד
כא ע"ב07 בחורי ישראל שלא טעמו טעם חטאמכמני עוזיאל עמ' תנה
כא ע"ב07 בחורי ישראל שלא טעמו טעם חטאנתיבות עולם ח"ב עמ' קכח
כא ע"ב07 הדודאים נתנו ריח - אלו בחורי ישראל שלא טעמו טעם חטאאור לישרים (איידליץ, תשב) עמ' קיד
כא ע"ב11 אמרה כנס"י וכו' הרבה גזירות גזרתי על עצמי יותר ממה שגזרת עלי וקיימתיםס' החיים (תשנג) עמ' כב
כא ע"ב12 רבש"ע הרבה גזירות גזרתי על עצמי יותר ממה שגזרת עליבני יששכר ח"א דף סא ע"א
כא ע"ב15 מי שמיע לך חדשים גם ישנים דודי צפנתי לך מה היאאהל יששכר (ליכטנשטיין) דף כד ע"א
כא ע"ב16 חדשים גם ישנים מהו הללו דברי תורה והללו דברי סופריםאור הצבי עמ' 267
כא ע"ב16 חדשים גם ישניםנחמת יהודה (גוזיק) יא ע"ב
כא ע"ב18 ויותר מהמה בני הזהרילקוט הגרשוני ח"א
כא ע"ב18 יותר בני הזהר בדברי סופרים מדברי תורהחוסן יהושע בחיוב לימוד התורה עמ' קנב
כא ע"ב18 עשות ספרים אין קץדברי שלום ח"ו סי' תט
כא ע"ב18 עשות ספרים הרבה אין קץטללי אורות עמ' כג
כא ע"ב18 עשות ספרים הרבהמכמני עוזיאל עמ' שעה
כא ע"ב19 בני הזהר בדברי סופרים יותר מדברי תורהאור לפני הדורשין עמ' 55
כא ע"ב19 בני הזהר בדברי סופריםגבורות ה' עמ' רא
כא ע"ב19 הזהר בדברי סופרים יותר מבדברי תורהאור הצבי עמ' 267
כא ע"ב19 הזהר בדברי סופרים יותר מבשל תורהדרך חיים עמ' רנג, תרנג
כא ע"ב19 הזהר בדברי סופרים יותר מד"תנר מצוה (מכון מהר"ל) עמ' נד
כא ע"ב19 הזהר בדברי סופריםדרשות מהר"ל (יד מרדכי) עמ' רטו
כא ע"ב19 חמורים ד"ס מד"תכתבי הרב יהודה אלקלעי ח"א עמ' 97
כא ע"ב20 כל העובר על דברי סופרים חייב מיתהטהרת יו"ט ח"ט עמ' קכו
כא ע"ב20 כל העובר על דברי סופרים חייב מיתהשערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר ד, ח
כא ע"ב21 שמא תאמר אם ישפירושי ראשונים
כא ע"ב22 ולהג הרבה יגיעת בשרילקוט הגרשוני ח"א
כא ע"ב22 ולהג הרבה יגיעת וכו'דברי שלום חלק ה סימן עד-עה
כא ע"ב23 הלועג על דברי חכמים נידון בצואה רותחתשבט מוסר עמ' לו
כא ע"ב23 כל הלועג על דברי חכמים נדון בצואה רותחתראשית חכמה, קדושה פרק יב אות טז
כא ע"ב23 כל המלעיג על דברי חכמיםדברי שלום ח"ו סי' תרצה-תרצז
כא ע"ב23 שכל המלעיג על דברי חכמיםטהרת יו"ט ח"י עמ' עד
כא ע"ב25 כל ההוגה בהן טועם טעם בשר ובמהרש"אדרשות שבט הלוי עמ' קצ
כא ע"ב25 כל ההוגה בהן טועם טעם בשרמגיד דבריו ליעקב, לקוטי אמרים סי' ו, אור תורה סי' שטו
כא ע"ב25 כל ההוגה בהן טועםפירושי ראשונים
כא ע"ב25 מעשה ברבי עקיבאפירושי ראשונים
כא ע"ב25 מעשה ברע"קטהרת יו"ט ח"י עמ' קעב
כא ע"ב32 ולא אעבורמי רביעית סי' קסג סעיף א סק"ב [הלכה]
כא ע"ב32 מוטב שאמות מיתת עצמי וכו'קול ששון (גולדברג) פתיחה
כא ע"ב34 מה בזקנותו כך בילדותו עאכו"כדרשות שבט הלוי עמ' רסה, רסו
כא ע"ב36 בשעה שתיקן שלמה עירובין ונט"י וכו'אמת ליעקב עה"ת עמ' כז
כא ע"ב36 בשעה שתיקן שלמה עירובין ונט"י יצתה בת קול ואמרה: בני, אם חכם לבך ישמח לבי גם אני, ואומר: חכם בני ושמח לבי כו'מבשר טוב, ימי הרחמים והסליחות עמ' צא
כא ע"ב36 בשעה שתיקן שלמה עירובין ונט"יחלקת יהושע עמ' טו הערה סה
כא ע"ב36 בשעה שתיקן שלמה עירובין ונט"י, יצתה ב"ק ואמרה בני וכו'מכתב סופר דף קח ע"א
כא ע"ב36 בשעה שתקן שלמהילקוט הגרשוני ח"א
כא ע"ב36 בשעה שתקן שלמהפירושי ראשונים
כא ע"ב37 חכם בניאמרי זאב, קונטרס לבני יוסף, סיום על מסכת יומא, דף ד ע"א
כא ע"ב38 דרש רבא מאי דכתיב לכה דודי נצא השדה וכו'שפע חיים ח"ב עמ' קיט
כא ע"ב38 דרש רבא מאי דכתיב לכה דודי נצא השדה - אמרה כנסת ישראל לפני הקב"ה ריבונו של עולם וכו', בוא ואראך תלמידי חכמים שעוסקים בתורה וכו'חוסן יהושע מאמר ב פ"י עמ' רנג
כא ע"ב38 לכה דודי נצא השדהתאיר נרי עמ' כב
כא ע"ב39 נלינה בכפריםילקוט הגרשוני ח"א
כא ע"ב39 נשכימה לכרמים וכו'דברי שלום חלק ה סימן לא
כא ע"ב41 אל תדינני כיושבי כרכיםכתבי רבנו בחיי עמ' תכו
כא ע"ב41 נצא השדה בא ואראךפירושי ראשונים
כא ע"ב44 הנצו הרימונים אלו בעלי גמראאור הצבי עמ' 258
כא ע"ב46 ויהי שירו חמשה אלףדברי שלום ח"ו סי' תקסו
כא ע"ב46 ויהי שירודברי שלום חלק ה סימן סב
כא ע"ב48 אגמריה בסימניםמבוא התלמוד פי"ט עמ' שכב
כא ע"ב48 דאגמריה בסימני טעמיםברכות אבי דף סח ע"ב
כא ע"ב49 בתחילה היתה התורה דומה לכפיפה שאין לה אוזניים בא שלמה כו'אמרי בינה (שיפמאן) עמ' יט
כא ע"ב49 בתחילה היתה תורה דומה לכפיפה שאין לה אזנים עד שבא שלמה ועשה לה אזניםמגיד דבריו ליעקב, אור תורה סי' רנח
כא ע"ב50 א"ר חסדא וכו' מלמד שיש לדרוש על כל קוץ וקוץתפארת ישראל עמ' קצב
כא ע"ב50 דומה לכפיפה שאיןפירושי ראשונים
כא ע"ב50 מאי קוצותיו תלתליםדברי שלום ח"ו סי' תפא
כא ע"ב50 קווצותיו תלתלים - שהיה דורש תילי תילים כל כל קוץ וקוץאור הצבי עמ' 260
כא ע"ב50 קווצותיו תלתליםאוצר הכבוד
כא ע"ב50 קווצותיו תלתליםפירושי ראשונים
כא ע"ב51 במי אתה מוצא סדרי תורה במי שמשכים ומעריב עליהםנתיבות עולם ח"א עמ' יד
כא ע"ב51 במי אתה מוצאןאמרי יהודה עמ' ל
כא ע"ב51 ההלכות שחורות כעורבמי מרום ח"ג עמ' פז
כא ע"ב51 על כל קוץ תילים של הלכותתקונים חדשים (רמח"ל) פ' לח
כא ע"ב51 רבי עקיבא דורש על כל קוץ וקוץ תילי תילים של הלכותפנים יפות על תהלים עמ' תלח
כא ע"ב51 שחורות כעורבדברי שלום ח"ו סי' תצ
כא ע"ב51 שחורות כעורב למי שמשכים ומעריב עליהםפנים יפות על תהלים עמ' תסז
כא ע"ב51 שחורות כעורב - במי אתה מוצא סדרי תורה? במי שמשכים ומעריב עליהן לבית המדרשחוסן יהושע מאמר א פ"ג עמ' קפט
כא ע"ב רש"י ד"ה הנצופירושי ראשונים
כא ע"ב רש"י ד"ה סמדרפירושי ראשונים
כא ע"ב רש"י ד"ה עשה ולאפירושי ראשונים
כא ע"ב תוס' ד"ה מוטבמי רביעית סי' קסג סעיף א סק"ג [הלכה]
כא ע"ב מהרש"א מ' בתרא דברי סופריםילקוט הגרשוני ח"א דף מה
כב ע"א01 אלו שמשכימים ומעריבים בבתי כנסיותחלקת יהושע עמ' קי הערה קפו
כב ע"א01 במי אתה מוצאן לדברי תורה במי שמשחיר פניו עליהן כעורבאבן פינה עמ' 28
כב ע"א01 רבה אמר במי שמשחיר פניו עליהן כעורבחוסן יהושע מאמר א פ"ד עמ' קצ
כב ע"א02 לעמול על לימוד התורה ולהשחיר את פניו כעורבמשך חכמה שמות פ' לז פס' כז-כח
כב ע"א02 אין אדם עומד על ד"ת אא"כ משחיר פניו עליהשבט מוסר עמ' קעא
כב ע"א03 במי שמשים עצמו אכזרי על בניו ועל ב"בדרשות שבט הלוי עמ' ר
כב ע"א03 במי אתה מוצא ד"ת במי שמשים עצמו אכזרי על בניו כעורב ...קורמי באגמאאורחות צדיקים שער אכזריות עמ' נד
כב ע"א03 העורב אכזרי על בניומי מרום ח"ג עמ' פח
כב ע"א03 עורב אכזרי על בניודברי שמואל (תשנח) עמ' טז
כב ע"א03 עורב אכזרי על בניומי מרום חי"ג עמ' קכא
כב ע"א03 שמשים עצמו אכזרי על בניוילקוט הגרשוני ח"א דף מד
כב ע"א06 ומי שלימו קורמי באגמאברכת משה דף מט ע"א
כב ע"א06 מי שלימו קורמא מאגמאאור חדש על ציון דף צה ע"ב
כב ע"א06 מי שלימו קורמיפירושי ראשונים
כב ע"א06 מי שלימי קורמא באגמאאורות אלים דף כט ע"א
כב ע"א06 מי שלימי קורמי באגמיפנים יפות על תהלים עמ' פג
כב ע"א07 ומשלם לשונאיו אמר ריב"ל אלמלא מקרא כתובתפארת ישראל עמ' קפג
כב ע"א08 אלמלא מקרא כתוב א"א לאומרומרפא לשון עמ' רכח
כב ע"א13 מאי דכתיב אשרפירושי ראשונים
כב ע"א14 היום לעשותם ולא למחר לעשותםדרשות מהר"ל (יד מרדכי) עמ' תלט
כב ע"א14 היום לעשותם ולא למחרשבט מוסר עמ' רט
כב ע"א15 היום לעשותם - למחר לקבל שכרםנועם אלימלך דף סא ע"ד, עט ע"א
כב ע"א15 היום לעשותם ולא היום לקבל שכרםילקוט דברי חכמים ויקרא סי' רפב
כב ע"א15 היום לעשותם ולמחר לקבל שכרםבני יששכר ח"א דף כ ע"ד, כד ע"ג, קמה ע"ד, ח"ב דף עה ע"א, קנ ע"ג
כב ע"א15 היום לעשותם ומחר לקבל שכרםאבן שוהם עמ' 21, 28
כב ע"א15 היום לעשותם ומחר לקבל שכרםאהל רחל עמ' 560
כב ע"א15 היום לעשותם ומחר לקבל שכרםחלקת יהושע עמ' קמא הערה נב
כב ע"א15 היום לעשותם ומחר לקבל שכרןדעת תבונות פ' מ
כב ע"א15 היום לעשותם למחר לקבל שכרםאהלי יעקב (הוסיאטין) דף רצג ע"א
כב ע"א15 היום לעשותם למחר לקבל שכרםדרך חיים עמ' תעא
כב ע"א15 היום לעשותם למחר לקבל שכרםמבשר טוב, ימי הרחמים והסליחות עמ' תקמ
כב ע"א15 היום לעשותם למחר לקבל שכרםמסילת ישרים עמ' עג
כב ע"א17 ארך אפים ולא ארך אף לצדיקים ולרשעיםברכות אבי דף נב ע"ב
כב ע"א17 מ"ד ארך אפים ולא כתיב ארך אףאוצר הכבוד
כב ע"א18 ארך אפים לצדיקים, ארך אפים לרשעיםשערי תשובה (עם שערי חיים) שער ראשון מאמר מז, שער שלישי מאמר קכג
כב ע"א30 דיר וסוהרבריתי יצחק עירובין סי' יא ס"ק ה [הלכה]
כב ע"א44 אתי רבים ומבטלי מחיצתאבריתי יצחק עירובין סי' ב, סי' טז ס"ק ב [הלכה]
כב ע"א44 היה דרך הרבים עובר ביניהםבריתי יצחק עירובין סי' ב בהקדמה [הלכה]
כב ע"א46 כאן וס"לבריתי יצחק עירובין סי' ב ס"ק ג או"ק ה [א] בהוספה [הלכה]
כב ע"א48 כאן ולא ס"לבריתי יצחק עירובין סי' ב ס"ק ג או"ק ה [ה] בהוספה [הלכה]
כב ע"א53 שם ד' מחיצותבריתי יצחק עירובין סי' ב ס"ק ב, סי' טז ס"ק ד [הלכה]
כב ע"א רש"י ד"ה הכא איכאבריתי יצחק עירובין סי' ב ס"ק ב [הלכה]
כב ע"א רש"י ד"ה עורבפירושי ראשונים
כב ע"א תוס' ד"ה דרבנןבריתי יצחק עירובין סי' ב ס"ק י או"ק ז, סי' טז ס"ק ו [הלכה]
כב ע"א תוס' ד"ה והא אמרבריתי יצחק עירובין סי' ז ס"ק א או"ק ט, סי' טז ס"ק ב [הלכה]
כב ע"א תוס' ד"ה חייביםבריתי יצחק עירובין סי' ב ס"ק ג או"ק ז, ס"ק ז או"ק ב, ס"ק י או"ק ד, סי' יב מכתב או"ק (א) [הלכה]
כב ע"א תוס' ד"ה קשיאבריתי יצחק עירובין סי' ב ס"ק א [הלכה]
כב ע"ב תל המתלקטבריתי יצחק עירובין סי' ב ס"ק י או"ק א [הלכה]
כב ע"ב מעלות ומורדותבריתי יצחק עירובין סי' ב ס"ק ח [הלכה]
כב ע"ב מעלת בית מרוןבריתי יצחק עירובין סי' ג ס"ק א או"ק ד, סי' טז ס"ק ה, סי' יט ס"ק י טעם ד [הלכה]
כב ע"ב לא אתי רבים ומבטלי מחיצתאבריתי יצחק עירובין סי' ב ס"ק ו, ט [הלכה]
כב ע"ב חצר שרבים נכנסים בזו ויוצאים בזובריתי יצחק עירובין סי' ב ס"ק ט, סי' יב מכתב א, סי' טז ס"ק ז [הלכה]
כב ע"ב יהושע אוהב ישראל היהמשך חכמה ויקרא פ' יט פס' יח
כב ע"ב תוס' ד"ה מניבריתי יצחק עירובין סי' ב ס"ק ט [הלכה]
כג ע"א לא הותרו פסי ביראות אלא לבאר מים חיים בלבדמשך חכמה שמות פ' מ פס' ל
כג ע"א אנשי חצר ששכח אחד מהן וכו'בריתי יצחק עירובין סי' ח ס"ק ז או"ק א [הלכה]
כג ע"ב נטע רובובריתי יצחק עירובין סי' ג ס"ק ה [הלכה]
כד ע"א לית דין בר נשאהלי יעקב (הוסיאטין) דף קי ע"א
כד ע"א מים כנטיעיםבריתי יצחק עירובין סי' יא ס"ק א [הלכה]
כד ע"א רש"י ד"ה כרבנן וד"ה לקולאבריתי יצחק עירובין סי' יא ס"ק א [הלכה]
כד ע"ב ההיא רחבה בפום נהרא וכו'בריתי יצחק עירובין סי' יד ס"ק ו [הלכה]
כד ע"ב יאמרו לחי מועיל בשביל של כרמיםבריתי יצחק עירובין סי' י ס"ק כג, סי' יד ס"ק ו [הלכה]
כד ע"ב תוס' ד"ה ההיאבריתי יצחק עירובין סי' ב ס"ק ו או"ק ז, סי' יד ס"ק ד או"ק ב [הלכה]
כד ע"ב תוס' ד"ה לא אמרןבריתי יצחק עירובין סי' יא ס"ק א [הלכה]
כה ע"א טח בטיטבריתי יצחק עירובין סי' יא ס"ק ב [הלכה]
כה ע"ב מקום מחיצות מייתרבריתי יצחק עירובין סי' יד ס"ק ה או"ק ה [הלכה]
כה ע"ב ההוא אבורנקאבריתי יצחק עירובין סי' יא ס"ק ד [הלכה]
כה ע"ב תוס' ד"ה וכיבריתי יצחק עירובין סי' יב ס"ק ב או"ק ב, ג [הלכה]
כו ע"א שמושיבין ישיבה על פתחוכור לזהב ח"ב
כז ע"א אין למדין מן הכללותידי משה קהלת עמ' רנה
כז ע"ב צאן ובע"ח נקראים גידולי קרקעברכות אבי דף כג ע"א
כח ע"ב ר"ז כי הוה חליש מגירסאאמת ליעקב עה"ת עמ' תיט
כט ע"א אמר רבא הריני כבן עזאי בשוקי טבריאקול ששון (גולדברג) אות יז
כט ע"א הריני כבן עזאי בשוקי טבריהאור הצבי עמ' 263
כט ע"א שרא ליה מאריההתקופה הגדולה (תשלב) עמ' קלב
כט ע"א תוס' ד"ה והושיבובריתי יצחק עירובין סי' י ס"ק יח [הלכה]
כט ע"ב חצי בצל וחצי נחש שבוכור לזהב ח"א
כט ע"ב שאכל חצי בצל וחצי נחשילקוט הגרשוני ח"א
ל ע"ב א"ה תרומה נמי וכו' סומכוס סבר לה כרבנן וכו'מאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף עו ע"א, מהדו"ב ח"א דף ח ע"ב
ל ע"ב הנכנס לארץ העמים בשדה תיבה ומגדל וכו'היהדות הלאומית עמ' 250
לא ע"א מצות לאו ליהנות ניתנובני יששכר ח"ב דף קי ע"א
לא ע"א אין מערבין אלא לדבר מצוה דכו"ע מצות לאו ליהנותמאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף סד ע"א
לא ע"א והכהנים בחלה אבל לא בטבלמאיר עיני חכמים מהדו"ב ח"א דף יג ע"ב, מהדו"ג ח"א דף קסח
לב ע"א חזקה על חבר שאינו מוציא מתחת ידו דבר שאינו מתוקןמאורות נריה אלול ותשרי עמ' 185
לב ע"ב וניחא ליה לחבר דליעבד איסורא קלילאדברי יהושע מאמר ג פ"ד עמ' קכו
לב ע"ב ניחא לחבר למעבד איסורא וכו'כתבי הרב יהודה אלקלעי ח"א עמ' 290
לב ע"ב ניחא ליה לחבר דליעבד איסורא קלילא ולא ליעבד עם הארץ איסורא רבהמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 337
לב ע"ב תוד"ה ולאויקהל משה עמ' פג [הלכה]
לג ע"א רש"י ד"ה עמודבריתי יצחק עירובין סי' ה ס"ק ב [הלכה]
לד ע"א רש"י ד"ה לא שמעתיבריתי יצחק עירובין סי' י ס"ק יט [הלכה]
לד ע"ב תוד"ה ואמאיויקהל משה עמ' רפג [הלכה]
לה ע"א נתנו במגדל ונעל בפניו ואבד המפתחבריתי יצחק עירובין סי' יט ס"ק ט, ס"ק י טעם ח [הלכה]
לה ע"א נמצא המפתח בעירבריתי יצחק עירובין סי' א ס"ק א או"ק א [הלכה]
לה ע"א משחשיכה הר"ז עירוביד יצחק עמ' יט ס"ק יז [הלכה]
לה ע"א ספק עירוב כשרבריתי יצחק עירובין סי' ג ס"ק ב [הלכה]
לה ע"ב וסבר ר"מ ספיקא לחומרא וכו' קסבר ר"מ תחומין דאורייתאמאיר עיני חכמים מהדו"ב ח"א דף ז ע"ב
לו ע"א תוס' ד"ה ספקמאיר עיני חכמים מהדו"ב ח"א דף יד ע"א
לו ע"ב מתנה אדם - אם בא עכו"ם... אם בא חכם וכו'היהדות הלאומית עמ' 142
לו ע"ב מתנה אדם על וכו'דברי שלום חלק ד עמ' סג
לז ע"א אין הקינין מתפרשות אלא או בלקיחת בעלים או בעשיית כהןאמת ליעקב עה"ת עמ' שנו
לז ע"ב ר' שמעון ל"ל ברירהמאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף א ע"א
לז ע"ב שאני התם דאיכא סביביןטהרת יו"ט ח"י עמ' רכ
מ ע"ב תן חלק לשבעה וגם לשמונהאוצר הכבוד
מ ע"ב ליתביה לינוקאיד יצחק עמ' כו ס"ק א, עמ' רל ס"ק ב [הלכה]
מ ע"ב בר בי רב דיתב בתענית במעלי שבתא מהו לאשלומיראשית חכמה, תשובה פרק ד אות טו
מ ע"ב תוס' ד"ה דלמאיד יצחק עמ' רכג ס"ק א [הלכה]
מ ע"ב תוס' ד"ה דלמא (בסופו)אהלי יעקב (הוסיאטין) דף רכט ע"א
מא ע"א פעם אחת היינו יושביןפירושי ראשונים
מא ע"א בתר רישא גופא אזילס' ג' תמוז תשנד עמ' ריג, רטז
מא ע"א בתר רישא גופא אזילגנזי ישראל ח"ב דף ה ע"ב
מא ע"א בתר רישא גופא אזילחלקת יהושע עמ' כ הערה ג
מא ע"ב10 היוצא חוץ לתחום אין לו אלא ד' אמותפנים יפות על תהלים עמ' רמו
מא ע"ב10 מי שהוציאו נכרים או רוח רעה אין לו אלא ד' אמותס' החיים (תשנג) עמ' קפט
מא ע"ב10 מי שהוציאוהו גוים או רוח רעה, אין לו אלא ארבע אמות נועם אלימלך דף כא ע"ד
מא ע"ב10 מי שהוציאוהו וכו'דברי שלום חלק א עמ' ג
מא ע"ב10 מי שהוציאוהו נוכרים אין לו אלא ד' אמותנועם אלימלך דף כא ע"ד
מא ע"ב11 הוציאוהו והחזירוהו כאילו לא יצאפנים יפות על תהלים עמ' רמו
מא ע"ב12 הוליכוהו לעיר אחרת לדירבריתי יצחק עירובין סי' י ס"ק טו, יח, ס"ק כב, סי' יא ס"ק ה [הלכה]
מא ע"ב20 מותרין אתם שכבר הייתי מסתכל בשפופרת וכו', ובתוס' שםבינה לעתים דרוש ז עמ' נג
מא ע"ב22 ג' דברים מעבירין את האדם אל דעתו ועל דעת קונומרפא לשון עמ' יד, קצז, רכה
מא ע"ב22 ג' דברים מעבירין את האדם על דעתו ועל דעת קונו וכו'ס' החיים (תשנג) עמ' קפט*
מא ע"ב22 ג' דברים מעבירין את האדם על דעתו ועל דעת קונואהלי יעקב (הוסיאטין) דף רכב ע"ב, רצה ע"ב
מא ע"ב22 ג' דברים מעבירין את האדם על דעתו ועל דעת קונואוהב ישראל דף שמד ע"א
מא ע"ב22 שלושה דברים מעבירים את האדם על דעת קונואיש צעיר דף ט ע"ב
מא ע"ב22 שלושה דברים מעבירין את האדם על דעתו ועל דעת קונואמרי השכל עמ' 108
מא ע"ב22 שלשה דברים מעבירין אדם על דעתוהגיוני עוזיאל ח"א עמ' 228
מא ע"ב24 דקדוקי עניות הוא אחד מהדברים שמעבירים את האדם וכו'ברכות אבי דף לד ע"א, קיז ע"ב
מא ע"ב24 דקדוקי עניות מעבירים אדם על דעתו ועל דעת קונומשך חכמה דברים פ' כח פס' טו
מא ע"ב24 דקדוקי עניות מעבירים את האדם על דעתודרשות מהר"ל (יד מרדכי) עמ' רפד
מא ע"ב24 דקדוקי עניות מעבירים וכו'הגיוני עוזיאל ח"א עמ' 284
מא ע"ב24 דקדוקי עניות מעבירין את האדם על דעתו ועל דעת קונואבן פינה עמ' 24
מא ע"ב24 דקדוקי עניות מעבירין את האדם על דעתואמת ליעקב עה"ת עמ' שמ
מא ע"ב24 העניות מעבירה את האדם על דעתו ועל דעת קונואוהב שלום עמ' 12
מא ע"ב24 נפקא מינה למיבעי רחמיאהלי יעקב (הוסיאטין) דף רכח ע"ב
מא ע"ב24 עניות מעביר את האדם ע"ד קונוקדושת יו"ט ח"א דף כד ע"א, קה ע"א
מא ע"ב24 עניות מעביר על דעת קונובני יששכר ח"א דף קמ ע"ג, ח"ב דף צו ע"א, קיד ע"ד, קנה ע"ב
מא ע"ב24 עניות מעבירה את האדם על דעתו ועל דעת קונומי מרום ח"ו עמ' רנא
מא ע"ב24 עניות מעבירה את האדם על דעתוכתבי הרב יהודה אלקלעי ח"א עמ' 145
מא ע"ב25 ג' אין רואין פני גיהנום, דקדוקי עניות וכו'נר ישראל חלק א דף רכ
מא ע"ב25 ג' אין רואין פני גיהנם ודקדוקי עניות חולי מעי והרשותראשית חכמה, גידול בנים פרק כח, חופת עליהו פרק ג אות יג
מא ע"ב25 ג' אין רואין פני וכו'דברי שלום ח"ו סי' קלח
מא ע"ב25 שלושה אין רואים פני גיהנוםאמונה ודעת דף כז ע"ב
מא ע"ב25 שלושה אינן רואין פני גהינם וכו'שבט מוסר עמ' לא
מא ע"ב26 מי שרואה דקדוקי עניות אינו רואה פני גיהנוםמשך חכמה ויקרא פ' ה פס' ו
מא ע"ב31 שלשה מתים כשהם מספריםפרחי כהונה (קצבורג) - כתר כהונה עמ' מה
מא ע"ב45 פירות שיצאו חוץ לתחום וחזרובריתי יצחק עירובין סי' י ס"ק יט, סי' כ ס"ק א [הלכה]
מב ע"א שבת בבקעה והיקיפוהו נכריםבריתי יצחק עירובין סי' י ס"ק כב [הלכה]
מב ע"ב שבת באויר מחיצותבריתי יצחק עירובין סי' י ס"ק ו, כ [הלכה]
מב ע"ב הואיל וספינה נוטלתו מתחילת ד'בריתי יצחק עירובין סי' י ס"ק טז [הלכה]
מג ע"א21 אבעי להו יש תחומין למעלה מי'בריתי יצחק עירובין סי' י ס"ק א, ג [הלכה]
מג ע"א36 הני שב שמעתתא דאליהו אמרינהומשך חכמה בראשית פ' נ פס' י
מג ע"א39 אליהו מוזהר על תחומיםמשך חכמה במדבר טו פס' מ
מג ע"א39 יוסף שידאמבוא התלמוד פל"א עמ' שמב
מג ע"א40 הרינינזיר ביום שב"ד בא שיבת ציון (תשס) ח"ב עמ' 13
מג ע"א40 יום שבן דוד באדרישת ציון (תשסב) עמ' 262, 273
מג ע"א40 מי שאמר הריני נזיר יום שב"ד באמרפא לשון עמ' צט
מג ע"א תוס' ד"ה הלכהבריתי יצחק עירובין סי' י ס"ק ג, ס"ק יא או"ק א, ס"ק יב, יז, יח, כ [הלכה]
מג ע"ב06 ביאת אליהוכתבי הרב יהודה אלקלעי ח"א עמ' 177
מג ע"ב09 לב"ד הגדול אתאילקוט הגרשוני ח"א
מג ע"ב11 אין אליהו בא לא בערבי שבתות ולא בערבי ימים טוביםאוצר פתגמי חב"ד ח"א עמ' 435
מג ע"ב15 כולי עלמא עבדים לישראלמשך חכמה שמות פ' יב פס' כב
מג ע"ב15 כיון דאתי משיח הכל עבדים לישראלבני יששכר ח"ב דף מא ע"ד
מג ע"ב26 שפופרת הייתה לרביאוהב שלום עמ' 20
מג ע"ב תוס' ד"ה האישיבת ציון (תשס) ח"ב עמ' 67
מד ע"א אילימא בדמלי גברי עסקינןבריתי יצחק עירובין סי' י ס"ק יח [הלכה]
מד ע"ב יוצאים להצילבריתי יצחק עירובין סי' י ס"ק טו [הלכה]
מד ע"ב שכל היוצאים להציל חוזרין למקומןנועם אלימלך דף פז ע"ג
מד ע"ב מערהבריתי יצחק עירובין סי' ג ס"ק ח, סי' ה ס"ק ד, סי' כא ס"ק יג [הלכה]
מד ע"ב הואיל ושבת באויר מחיצות מבע"יבריתי יצחק עירובין סי' י ס"ק כ [הלכה]
מה ע"א08 אבל לדבר מצוה מודו ליהאגודת אזוב (יעבץ) דף מ ע"א
מה ע"א23 התקינו שיהו חוזרין למקומן בכלי זיינןנועם אלימלך דף פז ע"ג
מה ע"א25 נכרים שצרו על עיירות וכו'מאיר עיני חכמים מהדו"ג ח"א דף מח
מה ע"א29 אסור למסור שטחים מכיון שזה מהווה סכנה ופיקוח נפשמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 523
מה ע"א29 באו על עסקי תבן וקשאור הרעיון עמ' קמז
מה ע"א29 באו על עסקי תבן וקש... מבעיא ליה אי מצלחפירוש המכבי שמות עמ' קה, רלג
מה ע"א29 ובעיר הסמוכה לספר מחללין עליהן את השבתמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 257 ע"299
מה ע"א29 ובעיר הסמוכה לספר אפילו לא באו על עסקי נפשותמשך חכמה ויקרא פ' כה פס' כט, דברים פ' כג פס' יז
מה ע"א31 אמר רב נחמן ובבל כעיר הסמוכה לספר דמיאמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 513
מה ע"א38 שאלת דוד באורים ותומים במלחמת קעילה היתה 'אי מצליח'מאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 300
מה ע"א40 ר' יהודה אומר יכנסבריתי יצחק עירובין סי' י ס"ק יז [הלכה]
מה ע"א רש"י - ומשם תהא נוחה הארץ ליכבשאור הרעיון עמ' קמז
מה ע"א רש"י ד"ה הרי שמואלפירושי ראשונים
מו ע"א הלכה כדברי המיקל בעירובבריתי יצחק עירובין סי' ג ס"ק ב, סי' יב ס"ק יב [הלכה]
מו ע"א תוס' ד"ה דאמר שמואלבריתי יצחק עירובין סי' ג ס"ק א [הלכה]
מו ע"ב ר"מ ור"י הלכה כר"יאהלי יעקב (הוסיאטין) דף שעט ע"ב
מו ע"ב ר"מ ור"י הלכה כר"ירוח חיים (חיד"א) עמ' קיח
מז ע"ב שאין מן הכל זוכה אדם ללמודדרך חיים עמ' פז
מז ע"ב והא שמואל ור' יוחנן הלכה בר' יוחנןבריתי יצחק עירובין סי' יב ס"ק יב [הלכה]
מז ע"ב תוס' ד"ה דכולאבריתי יצחק עירובין סי' כב שאלה ו [הלכה]
מח ע"א יש שאמרו הכל לפי מה שהוא אדםדעת שבת עמ' פח
מט ע"ב מי שבא בדרך וחשכה לו כו'דברי שמואל (תשנח) עמ' נא
מט ע"ב מי שבא בדרך וחשכה לודברי שמואל (תשיג) עמ' מ
מט ע"ב שביתתי תחתיו - לא אמר כלום; שביתתי בעיקרו מהלךנועם אלימלך דף ו ע"ב
מט ע"ב אלפיים אמה לכל רוח עגולותבריתי יצחק עירובין סי' כא ס"ק כ, סי' כב שאלה ב [הלכה]
נא ע"א אלא כדי דליקבל וכו'דברי שלום חלק ד עמ' פו
נא ע"א 'אל יצא איש ממקומו' - אלו אלפים אמהנועם אלימלך דף כא ע"ג
נא ע"א אל יצא איש ממקומו אלו אלפים אמהילקוט דברי חכמים בראשית סי' תשמט
נא ע"א אלו אלפים אמה דתחומיןמאיר עיני חכמים מהדו"ג ח"א דף קמו
נא ע"א הן ואלכסונןבריתי יצחק עירובין סי' כא ס"ק יא או"ק ג [הלכה]
נא ע"א שבו איש תחתיו אלו ארבע אמותאמרי יוסף בראשית דף קמג ע"ג
נא ע"א ומדותם חוץ לעיר - חוץ לתחוםאור חדש על ציון דף קכד ע"א
נב ע"ב רגלו אחת בתוך התחוםאגודת אזוב (יעבץ) דף לט ע"ג
נב ע"ב אם תשיב משבת מלכת בשבת חוץ לתחוםמן הבאר עמ' 41
נב ע"ב בית נכנס בית יוצאמי השילוח (מישור) ח"א עמ' רט
נג ע"א01 וגשרים ונפשות שיש בהן בית דירה ובפיה"מ להרמב"םשפע חיים ח"ד עמ' מח
נג ע"א04 חד תני מאברין וחד תני מעברין וכו'אמרי השכל עמ' 15, 18
נג ע"א06 מערת המכפלה וכו'אמרי יוסף בראשית דף צ ע"ג
נג ע"א06 מערת המכפלה ע"א ח"א בית ועליה על גביו וח"א בית לפנים מביתאמרי השכל עמ' 16
נג ע"א06 מערת המכפלה ע"א ח"א בית ועליה על גביו וח"א בית לפנים מביתאמרי השכל עמ' 18
נג ע"א06 מערת המכפלה... מאי מכפלה? שכפולה בזוגות: אדם וחוה; אברהם ושרה, יצחק ורבקה, יעקב ולאהכוזרי מאמר ב סי' יד
נג ע"א14 אמרפל הוא נמרודמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 83
נג ע"א14 אמרפל הוא נמרודמי מרום ח"ח עמ' מז
נג ע"א14 אמרפל, ח"א נמרוד שמו וכו'אמרי השכל עמ' 16
נג ע"א15 אמר והפיל לאברהם אבינו לכבשן האשראשית חכמה, תוצא' חיים פרק קצט
נג ע"א18 ויקם מלך חדש ע"א ח"א חדש ממש וח"א שנתחדשו גזרותיואמרי השכל עמ' 16
נג ע"א18 מלך חדש על מצריםילקוט הגרשוני ח"א
נג ע"א19 חדש ממש... שנתחדשו גזירותיופירוש המכבי שמות עמ' יז
נג ע"א24 כמאן דלא ידע ליה ליוסףפירוש המכבי שמות עמ' יז
נג ע"א27 י"ב תלמידים היו לו וכו' ולמדתי לב כאו"א וחכמת כאו"אדרשות שבט הלוי עמ' רב
נג ע"א28 למדתי לב כל א' וא' וחכמת כל א' וא'מערכי לב עמ' 107
נג ע"א33 ר' מאיר היה חריף ולא ירדו חבריו לסוף דעתואורחות צדיקים שער תורה עמ' קצג
נג ע"א35 אר"י לבן... כפתחו של אולם... כאצבע בבירא לשכחהאורחות צדיקים שער תורה עמ' קצג
נג ע"א35 לבם של ראשונים כפתחו של אולםמכמני עוזיאל עמ' קלא
נג ע"א35 לבן של ראשונים כפתחו של אולם ושל אחרונים כפתחו של היכל וכו'אור הצבי עמ' 171, 238, 262
נג ע"א35 לבן של ראשוניםדרשות מהר"ל (יד מרדכי) עמ' קכז
נג ע"א35 ליבן של ראשונים כפתחו של אולם ושל אחרונים כפתחו של היכלאמונה ודעת דף נט ע"א
נג ע"א35 ליבן של ראשונים כפתחו של אולםאהל יהושע (הלר) עמ' 36
נג ע"א35 ליבן של ראשונים כפתחו של אולםמרפא לשון עמ' קד
נג ע"א38 אמר רבא ואנן כי אצבעתא בקירא לסברא, אמר ר"א וכו'דרשות שבט הלוי עמ' קצד
נג ע"א39 ואנן כאצבעתא בבירא לשכחהחוסן יהושע מאמר א פ"ח עמ' רטו
נג ע"א40 בני יהודה שהקפידו כו'מכמני אשר עמ' צט
נג ע"א40 בני יהודה שהקפידו על לשונם נתקיימה תורתם בידםדרך חיים עמ' תרצד
נג ע"א42 בני יהודה דמתנחי להו סימנא נתקימא תורתם בידםחוסן יהושע מאמר א פ"ג עמ' קפה
נג ע"א42 דדייקא לישנא ומנחא להו סימנאאמרי יוסף דברים דף כא ע"ב
נג ע"א45 בני יהודה דגלו מסכתאאמרי יהודה עמ' לא
נג ע"א45 בני יהודה דגלופירושי ראשונים
נג ע"א45 גלי מסכתאתקט"ו תפלות (תקו)
נג ע"א46 דוד גלי מסכת ושאול לא גלי מסכתמי מרום ח"ו עמ' עט
נג ע"א46 דוד גלי מסכתמי מרום ח"ג עמ' צ, ח"ח עמ' קצ
נג ע"א46 דוד גלי מסכתא שאול לא גלי מסכתאאור הצבי עמ' 257
נג ע"א46 דוד גלי מסכתא שאול לא גלי מסכתאמגיד דבריו ליעקב, לקוטי אמרים סי' רמז, אור תורה סי' קיד
נג ע"א46 דוד דגלי מסכתא וכו', שאול דלא גלי מסכתאדרשות שבט הלוי עמ' כז, ר, רא
נג ע"א רש"י ד"ה עליופירושי ראשונים
נג ע"ב18 לשון חכמהמערכי לב עמ' 92
נג ע"ב22 רבי אבהו כי הוה משתעי בלשון חכמה אמר הכי אתריגו לפחמין כו'עטרת צבי (טאקסין) דף סט ע"א
נג ע"ב25 הצפיננו היכן... צפוןפירוש המכבי שמות עמ' עג
נג ע"ב25 עלץ בנערה אהרונית... אמרי לה: אשה, ואמרי לה: מסכת נועם אלימלך דף מג ע"ב-ע"ג
נג ע"ב28 המברר הלכה כדבריו נקרא נצח ונצחוןטללי אורות עמ' מט
נג ע"ב28 מימי לא נצחני אדם חוץ מאשה תינוק ותינוקת וכו' אשריכם ישראל שכולכם חכמים וכו'ראשית חכמה, דרך ארץ פרק א אות יא
נג ע"ב28 מימי לא נצחני אדם חוץ מאשה תינוק ותינוקתילקוט דברי חכמים בראשית סי' תכב
נג ע"ב29 פעם אחת נתארחתי וכו'דברי שלום חלק ד עמ' פג
נג ע"ב34 אין משיירין פאה באילפס אבל משיירין פאה בקערהראשית חכמה, דרך ארץ פרק א אות יא
נג ע"ב34 משיירין פאה בקערהמוסר המקרא והתלמוד עמ' לז-לח
נג ע"ב38 מעשה בתינוקעולת חודש ח"ג מאמר תנ
נג ע"ב39 זו ארוכה וקצרה וזו קצרה וארוכהאמרי חמד ח"ב דף כט ע"ב
נג ע"ב39 מעשה בר' יהושע, זו קצרה וארוכה וזו ארוכה וקצרהארצות החיים (עטייה) עמ' 56
נג ע"ב43 רבי יוסי הגלילי הוה קא אזיל... היה לך לומר באיזה ללודראשית חכמה, קדושה פרק יז אות עח, תוצא' חיים פרק קיג
נג ע"ב44 באיזה דרך נלך ללוד כו' גלילי שוטה כו'שערי תשובה סה"י אות עב
נג ע"ב44 גלילאה שוטה לא כך אמרו אל תרבה שיחה עם האשהאור הצבי עמ' 128
נג ע"ב45 היה לך לומר באיזו ללודמי השילוח (מישור) ח"א עמ' רכו
נג ע"ב46 אשכחתיה לההוא תלמידא דהוה קא גריס בלחישא כו' אם ערוכה ברמ"ח אברים שלך משתמרת וכו' אור תורה סי' למצאיהם אלא למוציאיהם בפה וכו'מגיד דבריו ליעקב, אור תורה סי' תעג
נג ע"ב46 ברוריא אשכחתה לההוא תלמידא דהוי גרס בלחישא...חוסן יהושע מאמר א פ"ג עמ' קפד
נג ע"ב46 ברוריה אשכחי' לההוא תלמידא דגרס בלחישאשפע חיים ח"א עמ' עג
נג ע"ב46 ברוריה אשכחי' לההוא תלמידאדברי שלום ח"ו סי' תקצו
נג ע"ב רש"י ד"ה איןיד יצחק עמ' פו ס"ק י [הלכה]
נד ע"א02 אם ערוכה ברמ"ח איברים שלך משתמרת ובמהרש"אדרשות שבט הלוי עמ' רכ
נד ע"א02 אם ערוכה ברמ"ח עיברים שלך משתמרתדרך חיים עמ' תרפח
נד ע"א05 שכח תלמודומי מרום ח"ט עמ' מא
נד ע"א07 הניחו לו, אדם גדול שימשומשך חכמה שמות פ' כב פס' ל
נד ע"א09 פתח פומך קרי, פתח פומך תני, כי היכי דתתקיים בך וכו'דרשות שבט הלוי עמ' קפה
נד ע"א09 שיננא פתח פומיך כי היכי דתוריך חיי ותתקיים בידךילקוט דברי חכמים ויקרא סי' נד
נד ע"א09 שיננא פתח פומך קרי פתח פומך תני כי היכי דתתקיים ביך ותוריך חיי... אלא למוציאיהם בפהראשית חכמה, תשובה פרק ו אות מג, קדושה פרק טו אות קיא
נד ע"א09 שיננא פתח פומך קרי פתח פומך תני, כי היהי דתתקיים בידיך ותאריך ימים וכו'בינה לעתים דרוש לב עמ' ריג
נד ע"א10 כי חיים הם למוצאיהם למוצאיהם בפהשבט מוסר עמ' קט
נד ע"א10 כי חיים הם למוצאיהםתאיר נרי עמ' כג
נד ע"א10 כי חיים הם למוצאיהם, למוציאם בפהמשמיע שלום עמ' קכה
נד ע"א11 אל תקרי למוצאיהם אלא למוציאיהם בפהדרך חיים עמ' תשי
נד ע"א11 אל תקרא למוצאיהם אלא למוציאהם בפהמי מרום ח"י עמ' ב
נד ע"א11 אל תקרא למוצאיהם אלא למוציאהם בפהמי מרום חי"א עמ' קלו
נד ע"א11 אל תקרא למוצאיהם אלא מוציאהם בפהמי מרום ח"ט עמ' מא
נד ע"א11 אל תקרי למצאיהם אלא למוציאיהםדרשות שבט הלוי עמ' רכ
נד ע"א11 חיים הם למוצאיהם - למוציאים בפהמי מרום ח"ב עמ' צא, ק, ח"ו עמ' קעג
נד ע"א11 חיים הם למוצאיהם - למוציאם בפהאהל רחל עמ' 683
נד ע"א11 חיים הם למוצאיהם למוציאיהם בפהבני יששכר ח"א דף קלד ע"א
נד ע"א11 חיים הם למצאיהם - למוציאים בפהנשמת אדם עמ' קכא
נד ע"א12 למוציאהם למציאם בפהרוח חיים (חיד"א) עמ' קעה
נד ע"א12 למוציאיהם בפהאוצר פתגמי חב"ד ח"א עמ' 367
נד ע"א12 למוציאיהם בפהשיחות ר' צבי יהודה ויקרא עמ' 106
נד ע"א12 מוציאיהם בפהפירות מפוזרין עמ' ה
נד ע"א13 חטוף ואכול חטוף ואשתי דעלמא דאזלינן מיניה כהלולא דמיכתונת פסים פרשת אחרי טו ע"ג, בלק מב ע"ד
נד ע"א13 חטוף ואכול חטוף ואשתי דעלמא דאזלינן מיניה כהלולא דמי... בני אם יש לך היטב לך וכו', ורש"יראשית חכמה, קדושה פרק ב אות כט
נד ע"א13 חטוף ואכול חטוףפירושי ראשונים
נד ע"א13 חטוף ואכול כו'ס' ג' תמוז תשנד עמ' קכ, רעג
נד ע"א13 חטוף ואכולתורה וחיים עמ' שסו
נד ע"א14 דעלמא דאזלינן מיניה הלולא דמישמועה טובה דף צא ע"א-ע"ב
נד ע"א14 דעלמא דאזלינן מיניה כבי הילולא דמיאנר ישראל חלק ב דף צג-צד
נד ע"א14 האי עלמא דאזלינן מיניה כבי הילולא דמיאאמרי בינה (שיפמאן) עמ' קכא
נד ע"א14 האי עלמא כבי הילולא דמיילקוט הגרשוני ח"ב עמ'קנב
נד ע"א14 עלמא כהלולא דמיילקוט הגרשוני ח"א
נד ע"א15 א"ל רב לרב המנונא בני אם יש לך היטיב לךאבן שוהם עמ' 9
נד ע"א15 אם יש לך היטב לךתורה וחיים עמ' שטו
נד ע"א18 ב"א דומים לעשבי השדה הללו נוצצין והללו נובליןקרני אורה עמ' עט
נד ע"א18 בני אדם הדומין לעשבי השדהאור חדש על ציון דף נז ע"א
נד ע"א20 המהלך בדרך ואין לו לויהאהבת דוד דף קנב ע"ב
נד ע"א20 המהלך בדרך ואין עמו לויה - יעסוק בתורהדרך חיים עמ' תשכ
נד ע"א20 המהלך בדרך ואין עמו לויה יעסוק בתורה וכו' חש בראשו יעסוק בתורה וכו'בינה לעתים דרוש מג עמ' רעז
נד ע"א20 המהלך בדרך ואין עמו לויה יעסוק בתורה... חש בגרונו... בבני מעיו... בעצמותיו.. בכל גופו יעסוק בתורה וכו'ראשית חכמה, תשובה פרק ו אות א
נד ע"א20 המהלך בדרך ואין עמו לוייה, יעסוק בתורהנועם אלימלך דף לח ע"ג, צג ע"ג
נד ע"א20 המהלך בדרל ואין לו לויה יעסוק בתורהנתיבות עולם ח"א עמ' ד
נד ע"א21 החש באבריו יעסוק בתורהדברי שמואל (תשנח) עמ' רסא
נד ע"א21 חש בראשו יעסוק בתורה וכו'שבט מוסר עמ' קע
נד ע"א21 חש בראשו יעסוק בתורהאבן פינה עמ' 150
נד ע"א21 חש בראשו יעסוק בתורהחלקת יהושע עמ' קמג הערה סט, ע
נד ע"א21 חש בראשו יעסוק בתורהנפש החיים עמ' 163 ,138
נד ע"א21 חש בראשו יעסוק וכו'דברי שלום חלק ד עמ' מט
נד ע"א21 חש בראשו יעסק תורהילקוט הגרשוני ח"א דף מד
נד ע"א21 חש בראשו...חש בגרונו יעסוק בתורה...קדושת לוי דף קט ע"א
נד ע"א24 חש במעיו חש בראשו יעסוק בתורהתורת חסד עמ' יט
נד ע"א26 חש בכל גופו יעסוק בתורה, שנאמר 'ולכל בשרו מרפא'שיחות ר' צבי יהודה ויקרא עמ' 124
נד ע"א30 דרש רבא מ"ד כי נעים כי תשמרם בבטנךאהל רחל עמ' 683
נד ע"א30 נתן תורה לישראל סם חיים לכל גופו כו'מגיד דבריו ליעקב, הוספות לספרי הרה"מ סי' סג
נד ע"א30 נתן תורה לישראל סם חיים לכל גופואור לפני הדורשין עמ' 21
נד ע"א31 אימתי ד"ת נעימים בזמן שתשמרם בבטנך וכו'דרשות שבט הלוי עמ' קפה, קפז
נד ע"א31 אימתי ד"ת נעימים בשעה שתשמרם בבטנך וכו'בינה לעתים דרוש ס עמ' שצו
נד ע"א31 אימתי ד"ת נעימים, כי תשמרם בבטנךנתיבות עולם ח"א עמ' כב
נד ע"א31 אימתי תשמרם בבטנך כשיכונו יחדיו על שפתיך וכו'בינה לעתים דרוש לב עמ' ריג
נד ע"א31 אימתי 'תשמרם בבטנך'? בשעה ש'יכונו יחדיו על שפתיך'דברי יהושע מאמר א פ"ו עמ' מ
נד ע"א32 שמחה לאיש במענה פיוילקוט הגרשוני ח"א
נד ע"א33 אימתי שמחה לאיש בזמן שמענה בפיודרשות שבט הלוי עמ' קפח
נד ע"א34 אימתי קרוב אליך בזמן שבפיך ובלבבך לעשותואור חדש למטיפים עמ' 28
נד ע"א34 אימתי קרוב אליך בזמן שבפיך ובלבבך לעשותודרשות שבט הלוי עמ' קפח
נד ע"א34 אימתי קרוב אליך? בזמן שבפיך ובלבבך לעשותופירוש המכבי דברים עמ' רג
נד ע"א35 אימתי תאות לבו נתתה לו בזמן שארשת שפתיו בל מנעת סלהדרשות שבט הלוי עמ' קפח
נד ע"א35 תאות לבו נתת לוילקוט הגרשוני ח"א
נד ע"א35 תאות לבואהבת עולם דף ז
נד ע"א37 זכה תאוות לבו נתתי לו וכו'גנזי ישראל ח"ב דף קפז ע"א
נד ע"א37 זכה - 'תאות לבו נתתה לו', לא זכה - 'וארשת שפתיו בל מנעת סלה'שיחות הרב צבי יהודה שמות עמ' 74
נד ע"א37 זכה תאוות לבו נתת לו, לא זכה ארשת שפתיואהל רחל עמ' 673
נד ע"א37 כל מקום שנאמר נצח סלה ועד אין לו הפסק עולמיתכתונת פסים פרשת מצורע כג ע"א, בלק מג ע"א
נד ע"א37 כל מקום שנאמר סלה אין לו הפסק לעולםראשית חכמה, אהבה פרק ט אות ח
נד ע"א37 כל מקום שנאמר סלהשפת אמת - ואלה מסעי עמ' 36
נד ע"א37 לא זכה - וארשת שפתיוילקוט הגרשוני ח"א
נד ע"א38 נס"ו אין לו הפסקס' ג' תמוז תשנד עמ' כא
נד ע"א41 אם משים אדם עצמו כענק שרף לצוארנתיבות עולם ח"א עמ' כא
נד ע"א42 אם האדם משים עצמו כבושםנתיבות עולם ח"א עמ' יא
נד ע"א42 אם משים אדם עצמו כערוגה זו שהכל דשין בה וכו' תלמודו מתקייםדרשות שבט הלוי עמ' קפט, רטז, ערה
נד ע"א42 אם משים אדם עצמו כערוגה זו שהכל דשין בה תורתו מתקיימתאור חדש למטיפים עמ' 73
נד ע"א42 אם משים אדם עצמו כערוגהאמרי יהודה עמ' לא
נד ע"א42 כערוגה שהכל דשיםמוסר המקרא והתלמוד עמ' קסה
נד ע"א43 ואמר רבי אלעזר מאי דכתיב "לוחות האבן"...חוסן יהושע מאמר א פ"ג עמ' קפט
נד ע"א45 אלמלא לא נשברו לוחותשיבת ציון (תשס) ח"א עמ' 88
נד ע"א45 אלמלא לא נשתברו הלוחות לא נשתכחה תורה מישראל... אל תקרי חרות אלא חירותילקוט דברי חכמים בראשית סי' לט
נד ע"א45 אלמלא לא נשתברו וכו'דברי שלום ח"ו סי' תעט
נד ע"א45 אלמלא נשתברו לוחות ראשונות לא נשתכחה תורה מישראלאודה ה' דף מח ע"ב
נד ע"א45 אלמלא לא נשתברו לוחות לא נשתכחה תורה מישראלמשך חכמה במדבר פ' כג פס' כא
נד ע"א45 אלמלי לא נשתברו לוחותילקוט הגרשוני ח"א
נד ע"א45 אלמלי נשתברו לוחות הראשונים לא נשתכחה תורה מישראלשפתי חיים מועדים ח"א עמ' רטו
נד ע"א45 חרות על הלוחות, אל תקרי חרות אלא חירותפרי הארץ (ויטבסק) עמ' פו
נד ע"א46 אין כל אומה ולשון שולט בהםמשך חכמה דברים פ' ה פס' יח
נד ע"א46 אל תיקרי חרות אלא חירותאבן יהושע עמ' 94
נד ע"א46 אל תיקרי חרות אלא חירותישראל והזמנים (פירר) ח"ב עמ' 24
נד ע"א46 אל תקרי חרות אלא חירותדעת שבת עמ' רעה
נד ע"א46 אל תקרי חרות אלא חירותכתונת פסים פרשת בהעלותך לז ע"ב
נד ע"א46 אלמלא נשתברו לוחות ראשונות לא שלטה בהם אומה ולשון משך חכמה שמות פ' לד פס' כג-ד, פ' לד פס' כז-כח
נד ע"א47 אם אדם משים עצמו כמדבר זה שהכל דשין בו וכו'מרפא לשון עמ' עב, רטז, שכ
נד ע"א47 אם אדם משים עצמו כמדברדרשות מהר"ל (יד מרדכי) עמ' רנו
נד ע"א47 אם משים אדם עצמו כמדבר שהכל דשין בו זוכה לתורהאוזן שמואל דף כד ע"ב
נד ע"א47 אם משים עצמו כמדבר תלמודו מתקייםפירוש המכבי דברים עמ' תנג
נד ע"א47 וממדבר מתנה - נדרש על התורהדרך חיים עמ' תרע
נד ע"א47 וממדבר מתנה אם משום עצמו כמדבררוח חיים (חיד"א) עמ' רטו
נד ע"א47 וממדבר מתנה וכו'דברי שלום ח"ו סי' תפז, תפט
נד ע"א47 מפני מה ניתנה תורה במדבררוח חיים (חיד"א) עמ' רח
נד ע"א50 דמי האי מזיגאיד יצחק עמ' קפג ס"ק א [הלכה]
נד ע"א51 לא תיתיב אכרעך עד דמפרשת לי הני קראיתכלת מרדכי (קלצקי, תרפח) דף מב ע"א
נד ע"א54 אם הגיס דעתו הקדוש ברוך הוא משפילופנים יפות על תהלים עמ' של
נד ע"א54 אם מגיס דעתו הקב"ה משפילוחובת התלמידים פ"ו - ממחלת הישות עמ' סה
נד ע"א54 ואם מגיס לבו הקב"ה משפילו... ואם חוזר בו הקב"ה מגביהוכתונת פסים פרשת צו ד ע"א, קרח מ ע"ב
נד ע"א55 אם אדם משים עצמו כחיהדרשות מהר"ל (יד מרדכי) עמ' נה
נד ע"א55 אם משים אדם עצמו כחיהאמרי יהודה עמ' ל
נד ע"א55 אם משים האדם עצמו כחיה זונתיבות עולם ח"א עמ' יב
נד ע"א58 למה נמשלו ד"ת כתאנהאמרי יהודה עמ' ט
נד ע"א58 מה תאנה זו כל זמן שאדם ממשמש בה מוצא בה תאנים, אף דברי תורה...שיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 258
נד ע"א58 נמשלו ד"ת לתאנהכרם פתחיה מבוא שריג ב
נד ע"א רש"י ד"ה לאפירושי ראשונים
נד ע"א רש"י ד"ה שמסרחת וכו', שדרך ת"ח להקפיד על מאכלן דרך גדולה וכבודדרשות שבט הלוי עמ' רכט
נד ע"ב02 דברי תורה כל זמן שאדם הוגה בהם מוצא בהם טעםמערכי לב עמ' 111
נד ע"ב02 כל זמן שאדם הוגה וכו'דברי שלום ח"ו סי' נא
נד ע"ב04 למה נמשלו דברי תורה לאילת וכו'בינה לעתים דרוש כח עמ' קצב
נד ע"ב05 מה אילה זו חביבה על בועלה כל שעה ושעה כשעה ראשונה וכו'אלומת יוסף דף א ע"ב
נד ע"ב07 דברי תורה חביבים על לומדיהם כל שעה ושעה כשעה ראשונהמערכי לב עמ' 112
נד ע"ב10 דדיה ירווך בכל עת וכו' כ"ז שהתינוק ממשמש וכו'קול ששון (גולדברג) אות כג
נד ע"ב10 למה נמשלה דברי תורה כדדבני יששכר ח"א דף כד ע"א, קמח ע"א
נד ע"ב10 למה נמשלו ד"ת לדדבציר אליעזר ח"א הקדמה עמ' 1
נד ע"ב10 נמשלו ד"ת לדדכרם פתחיה גפן יב שריג ד
נד ע"ב11 מה דד זה כל זמן שהתינוק ממשמש בודעת שבת עמ' תנו
נד ע"ב11 מה דדים הללו כל זמן שהתינוק יונק מהן מוצא בהן טעם אף דברי תורה כל זמן שהאדם הוגה בהן מוצא בהן טעםעטרת צבי (טאקסין) דף כז ע"א
נד ע"ב13 באהבתה תשגה תמיד וכו'דברי שלום ח"ו סי' כח, תפז
נד ע"ב15 אמרו עליו על רביפירושי ראשונים
נד ע"ב15 ר' אלעזר הי' עוסק בתורה בשוק העליוןבני יששכר ח"ב דף צז ע"ג
נד ע"ב15 ר"א בן פדת היה יושב ועוסק בתורה בשוק התחתון של ציפורי וסדינו מוטל בשוק העליון של ציפורימסילת ישרים עמ' תקנ
נד ע"ב22 שיחו אלו בעליפירושי ראשונים
נד ע"ב27 מאי דכתיב הוןפירושי ראשונים
נד ע"ב27 מאי וקובץ על די ירבה אם עושה אדם תורתו חבילות חבילות וכו'אור לישרים (איידליץ, תשב) עמ' קכח
נד ע"ב28 אם משים אדם תורתו חבילות חבילותנתיבות עולם ח"א עמ' כג
נד ע"ב28 אם משים אדם תורתו חבילות חבילותנתיבות עולם ח"ב עמ' צד
נד ע"ב30 כיצד סדר משנה נכנס אהרן ושנה פרקו וכו'אמרי השכל - צבי תפארה עמ' 196
נד ע"ב30 כיצד סדר משנהאור לישרים (איידליץ, תשב) עמ' קפ
נד ע"ב30 כיצד סדר משנהבני יששכר ח"ב דף מד ע"ד
נד ע"ב30 כיצד סדר משנהדרך חיים עמ' צב
נד ע"ב30 כיצד סדר משנהטהרת יו"ט ח"י עמ' רטו
נד ע"ב30 כיצד סדר משנה: משה למד מפי הגבורה...שיחות הרב צבי יהודה שמות עמ' 262
נד ע"ב30 משה למד מפי הגבורה וכו'מאיר עיני חכמים מהדו"א ח"ב דף כד ע"ב
נד ע"ב39 חייב לשנות...עד שתהא סדורה בפיהםפירוש המכבי דברים עמ' רכו
נד ע"ב39 מניין שחייב אדם לשנות לתלמידו וכו'חלק יעקב (קנטור) דרוש כד
נד ע"ב39 מניין שחייב אדם לשנות לתלמידואמרי יוסף שמות דף עט ע"ג, פג ע"ב
נד ע"ב39 מנין שחייב אדם לשנות לתלמידיואמרי יוסף דברים דף כא ע"ג
נד ע"ב40 ולמדה את בנ"י שימה בפיהםתאיר נרי עמ' יז
נד ע"ב46 ר' פרידא שחזר לתלמיד אחד ד' מאות פעמיםאורחות צדיקים שער ענוה עמ' כ
נד ע"ב46 רבי פרידא הוה ליה ההוא תלמידא דהוה תני ליה ארבע מאה זימני וגמרשיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 20
נד ע"ב46 רבי פרידא הוה ליה ההוא תלמידא וכו' דליספו לך ד' מאה שניראשית חכמה, ענוה פרק א אות כ, פרק ז אות לה
נד ע"ב46 רבי פרידא שנה לתלמידו ארבע מאות פעמיםפנים יפות על תהלים עמ' שלז
נד ע"ב46 תני ליה ד' מאות זימניכור לזהב ח"ב
נד ע"ב50 אין התורה נקנית וכו'דברי שלום ח"ו סי' קסו
נד ע"ב50 אין תורה נקנית אלא בסימניםטללי אורות עמ' לו
נד ע"ב50 אין תורה נקנית אלא בסימניןדרך חיים עמ' שלט, תשה
נד ע"ב50 אין תורה נקנית אלא בסימניןנועם אלימלך דף מד ע"ג
נד ע"ב50 אין תורה נקנית אלא בסימניןפירוש המכבי דברים עמ' רא
נד ע"ב50 אמר רב חסדא אין התורה נקנית אלא בסימניםחוסן יהושע מאמר א פ"ג עמ' קפה
נד ע"ב52 עשו ציונים לתורהמבוא התלמוד פי"ט עמ' שכב
נד ע"ב רש"י ד"ה באהבתהפירושי ראשונים
נה ע"א02 לא בשמים היא וכו'דברי שלום ח"ו סי' תפז
נה ע"א02 לא בשמים היאילקוט הגרשוני ח"א
נה ע"א02 לא בשמים היאתכלת מרדכי (קלצקי, תרפח) דף מה ע"ג
נה ע"א03 שאילו היתה בשמיים הייתאמרי יהודה עמ' לה
נה ע"א06 לא תימצא במי שמגביה דעתו עליהפירוש המכבי דברים עמ' רב
נה ע"א06 לא תמצא תורה במי שמגביה דעתו וכו', במי שמרחיב דעתודרשות שבט הלוי עמ' קפט
נה ע"א08 לא בשמים היא - בגסי הרוח ולא מעבר לים היא - באותם שהולכים מעבר ליםאורחות צדיקים שער תורה עמ' קפה
נה ע"א08 לא בשמים היא לא בגסי רוח היאנתיבות עולם ח"א עמ' יב
נה ע"א08 לא בשמים היא לא תמצא בגסי רוחכתונת פסים פרשת במדבר כט ע"ג
נה ע"א09 התורה לא תמצא בגסי רוח, סחרנים ותגריםדרך חיים עמ' ריב, תלד, תרצב
נה ע"א09 ולא מעבר לים היא - לא תמצא לא בסחרנים ולא בתגרניםמסילת ישרים עמ' תלט
נה ע"א09 ולא מעבר לים לא תמצא לא בסחרנים ולא בתגריםבינה לעתים דרוש מו עמ' רצג
נה ע"א09 לא תימצא בגסי רוחפירוש המכבי דברים עמ' רב
נה ע"א10 אין התורה מתקיים באלו שפורשים ליםנר ישראל חלק ג דף קמב
נה ע"א10 לא במפרשי יםשיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 79
נה ע"א10 לא תמצא לא בסחרנים ולא בתגרניםאמת ליעקב עה"ת עמ' תקלא
נה ע"א12 עגולה נותנין לה זויתבריתי יצחק עירובין סי' כ ס"ק יא, טז [הלכה]
נה ע"א18 עיר העשויה כקשתבריתי יצחק עירובין סי' כא ס"ק יב או"ק א, ב, ג, ס"ק יג, יד, טו [הלכה]
נה ע"א31 פחות מד' אלפים מודדין מן היתרבריתי יצחק עירובין סי' כא ס"ק ה [הלכה]
נה ע"א32 יותר מכאן מודדין מן הקשתבריתי יצחק עירובין סי' כא ס"ק ד, ו [הלכה]
נה ע"א רש"י - הא דאמרן דצריך לטרוח ולהעמיד סימניןפירוש המכבי דברים עמ' רא
נה ע"א רש"י ד"ה והאבריתי יצחק עירובין סי' כא ס"ק טז [הלכה]
נה ע"א תוס' ד"ה פחותבריתי יצחק עירובין סי' כא ס"ק ו, טו [הלכה]
נה ע"ב09 וכמה יהא בין יתר לקשתאמרי השכל עמ' 16
נה ע"ב09 כמה בין יתר לקשתבריתי יצחק עירובין סי' כא ס"ק יג [הלכה]
נה ע"ב14 דאי הדר אתי דרך בתיםבריתי יצחק עירובין סי' כא ס"ק יג [הלכה]
נה ע"ב21 בית כנסת שיש בה בית דירהבריתי יצחק עירובין סי' יא ס"ק ה [הלכה]
נה ע"ב22 ארוות סוסיםבריתי יצחק עירובין סי' יא ס"ק ה [הלכה]
נה ע"ב30 ומערה אין מתעברת אמר אביי בשיש בניין על פיהאמרי השכל עמ' 16
נה ע"ב34 לדידי חזי לי ההוא אתרא והוי תלתא פרסי על תלתא פרסימאיר עיני חכמים מהדו"ג ח"א דף קיח
נה ע"ב36 אמר ליה רבא דגלי מדבר קאמרת!משך חכמה במדבר פ' יב פס' יד
נה ע"ב36 דגלי מדברויקהל משה עמ' רכד [הלכה]
נה ע"ב36 על פי ה' יחנו... כמאן דקביעי להוהחברה והשפעתה מאמר 6 פרק ו, מאמר 25 פרק י
נה ע"ב37 כמאן דקביעי דמימשך חכמה שמות פ' יט פס' יג
נה ע"ב42 ותבוא דרך צניעות מן הטבילהשערי תשובה אגה"ת אות נח
נה ע"ב43 עיר שאין בה ירקילקוט הגרשוני ח"א
נה ע"ב רש"י ד"ה דאי הדר אתיבריתי יצחק עירובין סי' כא ס"ק טו [הלכה]
נה ע"ב תוס' ד"ה ואם לאובריתי יצחק עירובין סי' כא ס"ק ז [הלכה]
נו ע"א תקופת ניסן ותקופת תשרי, חמה יוצאה בחצי מזרח ושוקעת בחצי מערבמשך חכמה במדבר פ' כח פס' כג
נז ע"א כל אמתא בריבוע אמתא וב' חומשי באלכסוןאוהב ישראל דף ריח ע"ב, שמא ע"ב
נז ע"א ג' כפריםבריתי יצחק עירובין סי' כא ס"ק ט, י, יז, יח [הלכה]
נז ע"ב והא את הוא דאמרתבריתי יצחק עירובין סי' כא ס"ק י [הלכה]
נז ע"ב כמה יהא בין חיצון לחיצוןבריתי יצחק עירובין סי' כא ס"ק ו [הלכה]
נז ע"ב הכא איכא למימר מליבריתי יצחק עירובין סי' כא ס"ק ו, ט, י [הלכה]
נז ע"ב ליכא למימר מליבריתי יצחק עירובין סי' כא ס"ק יא או"ק ב [הלכה]
נז ע"ב שלש עיירות משולשיןדרשות מהר"ל (יד מרדכי) עמ' קה
נז ע"ב רש"י ד"ה איכא בתיםבריתי יצחק עירובין סי' כא ס"ק טו [הלכה]
נז ע"ב תוס' ד"ה רב הונא - המשךבריתי יצחק עירובין סי' כב שאלה ג [הלכה]
נז ע"ב תוס' ד"ה התםבריתי יצחק עירובין סי' כא ס"ק ו, ט, יז [הלכה]
נח ע"א מניין שאין מודדין אלא בחבל של חמישים אמהאוזן שמואל דף יח ע"א, כב ע"ב
נט ע"א משנה צריך שיורבריתי יצחק עירובין סי' יב ס"ק ג [הלכה]
נט ע"א עיר של רבים וכו'אוהב ישראל דף רפה ע"א
נט ע"א עיר של רבים ורשה"ר עוברת באמצעבריתי יצחק עירובין סי' ב ס"ק ו או"ק ב, סי' יב ס"ק ט, סי' טז ס"ק ז [הלכה]
נט ע"א עיר של יחיד אין מערבין לחצאיןבריתי יצחק עירובין סי' יב ס"ק ה, ו, ז, י [הלכה]
נט ע"א רש"י ד"ה לחי מכאןבריתי יצחק עירובין סי' ג ס"ק ג או"ק [ב] בהוספה [הלכה]
נט ע"א תוס' ד"ה כמאןבריתי יצחק עירובין סי' ח ס"ק יד [הלכה]
נט ע"ב אין לה אלא פתח אחדבריתי יצחק עירובין סי' ג ס"ק ג [הלכה]
נט ע"ב סולם תורת מחיצה עליובריתי יצחק עירובין סי' ט ס"ק ד [הלכה]
נט ע"ב רש"י ד"ה ואין לה בריתי יצחק עירובין סי' יב מכתב או"ק ב, ג [הלכה]
נט ע"ב רש"י ד"ה מבוי נמי בריתי יצחק עירובין סי' יב ס"ק ה או"ק ב [הלכה]
נט ע"ב תוס' ד"ה אבל הכא בריתי יצחק עירובין סי' ח ס"ק יד, סי' יב ס"ק ו או"ק ט [הלכה]
ס ע"א ואי לא גבוה מרפסת עשרה וכו' בריתי יצחק עירובין סי' יב ס"ק ו או"ק ג [הלכה]
ס ע"א הדר אמר א"צ כו' בריתי יצחק עירובין סי' יב ס"ק ד [הלכה]
ס ע"א בית אחד בריתי יצחק עירובין סי' יב ס"ק ו או"ק י [הלכה]
ס ע"א נתנו חוץ לתחום מה שנשכר וכו' בריתי יצחק עירובין סי' כא ס"ק א [הלכה]
ס ע"ב כלתה מדתו בסוף העיר בריתי יצחק עירובין סי' כא ס"ק א, ב, כ [הלכה]
ס ע"ב תוס' ד"ה אין אלא בריתי יצחק עירובין סי' כא ס"ק א [הלכה]
סא ע"א כלבא בלא מתיה, שב שנין לא נבח מבשר טוב, ימי הרחמים והסליחות, פתיחה עמ' יז, וגוף הספר עמ' תלה
סא ע"א כלתה מדתו בחצי העירמשך חכמה בראשית פ' לג פס' יח
סא ע"א ולמודד שאמרו בריתי יצחק עירובין סי' כא ס"ק א [הלכה]
סא ע"ב משנה ר"א בן יעקב אומר בריתי יצחק עירובין סי' ח ס"ק ה או"ק א, וס"ק טו [הלכה]
סב ע"א הוו יודעין ששוכרין מן העכו"ם דגלי יהודה דרוש ב אות ד
סב ע"א בן נח נהרג על פחות משוה פרוטהאמת ליעקב עה"ת עמ' קלב, שצז
סב ע"א ואמר ר' חיא בר אבא בן נח נהרג על גזל עשרה למאה סי' נה
סב ע"א רש"י ד"ה ראב"י אומר בריתי יצחק עירובין סי' ח ס"ק טו [הלכה]
סב ע"ב משנת ר' אליעשר בן יעקב קב ונקיבני יששכר ח"א דף פג ע"ג
סב ע"ב משנת ר"א קב ונקינפש חיים (פלג'י) דף קפה ע"א
סב ע"ב תוס' ד"ה ור' יוחנן בריתי יצחק עירובין סי' ב ס"ק יא, סי' ג ס"ק א [הלכה]
סג ע"א09 צורבא מרבנן חזי לנפשיהאמת ליעקב עה"ת עמ' שסב
סג ע"א27 היתר להורות לפני רבו לאפרושי מאיסוראס' ג' תמוז תשנד עמ' רלב
סג ע"א31 כל מקום שיש חילול ד'ילקוט הגרשוני ח"א
סג ע"א33 הורו הלכה בפני משה רבןאור הרעיון עמ' קיג-קיד
סג ע"א33 חטא נדב ואביהו היה שהורו הלכה בפני רבם ברכות אבי דף צו ע"ב
סג ע"א33 לא מתו בני אהרן וכו'דברי שלום חלק ג עמ' לא
סג ע"א33 לא מתו בני אהרן עד וכו'אמת ליעקב עה"ת עמ' שסב
סג ע"א33 לא מתו בני אהרן עד שהורו הלכה בפני משה רבן וכו' כך מקובלני כל המורה הלכה בפני רבו חייב מיתה שערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר קטז
סג ע"א33 לא מתו בני אהרן עד שהורו הלכה בפני משה רבןנועם אלימלך דף עח ע"ב
סג ע"א33 לא מתו נדב ואביהוא בהקריבם אש זרה על חטא ההקרבה כי כוונתם היתה לשם מצוה כו'שערי תשובה שער ג אות קטז
סג ע"א33 שהורו הלכה לפני משה רבןילקוט הגרשוני ח"א דף מד
סג ע"א34 אע"פ שהאש יורדת מהשמים מצוה להביא מההדיוטאור חדש על ציון דף קכו ע"ב
סג ע"א34 אע"פ שהאש יורדת מן השמים מצוה להביא מן ההדיוט גנזי ישראל ח"ב דף יא ע"א, יג ע"א
סג ע"א34 אע"פ שהאש יורדת מן השמים מצוה להביא מן ההדיוט מגיד דבריו ליעקב, הוספות לספרי הרה"מ סי' ט
סג ע"א34 אע"פ שהאש יורדת מן השמים מצוה להביא מן ההדיוטאמת ליעקב עה"ת עמ' שסב
סג ע"א34 אף אל פי שהאש יורדת מן השמים, מצוה להביא מן ההגיוט נועם אלימלך דף עח ע"ב
סג ע"א34 אף על פי שאש יורד מלמעלה מצוה להביא מן ההדיוטפנים יפות על תהלים עמ' רסה
סג ע"א37 לא יוציא שנתותכלת מרדכי (קלצקי, תרפח) דף מא ע"ב
סג ע"א38 המורה הלכה בפני רבו חייב מיתהמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 392
סג ע"א38 והמורה הלכה בפני רבו חייב מיתהשערי תשובה שער ג אות קטז
סג ע"א38 כל המורה הלכה בפני רבו חייב מיתהקדושת לוי דף סז ע"ב
סג ע"א42 ראוי להכישו נחשפירוש המכבי דברים עמ' רפב
סג ע"א45 כתיב בלבי צפנתיאהבת עולם דף נט
סג ע"א46 כאן בזמן שעירא היאירי קיים ע"א כאן בזמן שאין עירא היאירי קייםאות זכרון דף א ע"א
סג ע"א48 כל הנותן מתנותיופירושי ראשונים
סג ע"א51 אלעזר הורה הלכה בפני רבו - לכן נענשמשך חכמה דברים פ' לא פס' ז
סג ע"א51 לאחי אבא צוהאגודת אזוב (יעבץ) דף סו ע"א אות ו
סג ע"א52 אפילו הכי איענש, דכתיב לפני אלעזר הכהן יעמדמשך חכמה דברים פ' לב פס' נ
סג ע"א53 יהושע מת בלי בןמשה מבחוריו הקדמה דף ד ע"ב
סג ע"א53 כל דמותיב מלה קמיה רביה מי השילוח (מישור) ח"ב עמ' צד
סג ע"א53 דמתיב מיליהעולת חודש ח"ג מאמר יב
סג ע"א רש"י ד"ה עירהפירושי ראשונים
סג ע"ב02 לא נענש יהושע אלא על שביטל ישראל מפריה ורביה לילה אחד ע"א וכו'אמרי השכל עמ' 132
סג ע"ב03 בשביל שביטל את ישראל מפריה ורביה לילה אחד במלחמה משך חכמה דברים פ' כ פס' יד
סג ע"ב07 אמש בטלתם תמיד אמרי יהודה עמ' כב
סג ע"ב07 אמש בטלתם תמיד של בין הערבים ועכשיו ביטלתם תלמוד תורה וכו' שלן בעומקה של הלכה וכו'ראשית חכמה, תשובה פרק ז אות ד
סג ע"ב09 לא נענש יהושע אלא ביטל תורהשבט מוסר עמ' לט
סג ע"ב10 וילן שם יהושע בעמק שלן בעומקה של הלכהרב טוב דף קלב ע"א
סג ע"ב12 גמירי שאסורין בתשמישמבוא התלמוד פי"ח עמ' שיח
סג ע"ב12 דכל זמן שארון ושכינה שרויין שלא במקומן אסורין בתשמיש המטהראשית חכמה, תשובה פרק ג אות כז
סג ע"ב12 כל זמן שארון ושכינה שלא במקומן אסורים בתשמיש המיטהאור הצבי עמ' 210
סג ע"ב12 כל זמן שארון ושכינה שלא במקומן אסורין בתשמיש המטה משך חכמה שמות הפטרת יום ראשון פסח, במדבר פ' י פס' לו, דברים כג פס' יא
סג ע"ב12 שארון ושכינה שלא במקומןרבנו בחיי עה"ת ח"ג עמ' שה
סג ע"ב16 כל הישן בקלעהפירושי ראשונים
סג ע"ב24 ביטלו רשותייכו לגבי חד בריתי יצחק עירובין סי' ח ס"ק ז או"ק ב, וס"ק יז-יח [הלכה]
סג ע"ב27 שכיחי דדיירי בריתי יצחק עירובין סי' ח ס"ק טז [הלכה]
סג ע"ב רש"י ד"ה נשי עמיפירושי ראשונים
סג ע"ב תוס' ד"ה זמן: שבו שברי הלוחות...מולכין במלחמותס' ג' תמוז תשנד עמ' קצח
סד ע"א03 ליזיל חד מנייהו ולקריב ליה וכו' בריתי יצחק עירובין סי' ח ס"ק א או"ק א [הלכה]
סד ע"א04 לשאול מיניה דוכתא ולהניח מידי בריתי יצחק עירובין סי' ח ס"ק ב, ס"ק י או"ק א, ד [הלכה]
סד ע"א06 אפילו שכירו ולקיטו נותן עירובו ודיו בריתי יצחק עירובין סי' ח ס"ק ט או"ק א [הלכה]
סד ע"א08 ה' שכירו וה' לקיטו בריתי יצחק עירובין סי' ח ס"ק ח או"ק ג, ה [הלכה]
סד ע"א14 השותה רביעית יין חי אל יורה ואם שתה יותר מרביעית אע"פ שהוא מזוג אל יורהשערי תשובה אגה"ת אות לט
סד ע"א14 והמורה עובר בלאושערי תשובה אגה"ת אות לט
סד ע"א14 שתה רביעית יין אל יורה שערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר מח
סד ע"א15 כל כמה דלא שתינא רביעתא דחמרא לא צילא דעתאיאבן פינה עמ' 97
סד ע"א15 כל כמה דלא שתינה וכו'דברי שלום ח"ו סי' תפב, תפג
סד ע"א18 מאי דכתיב ורועה זונות יאבד הוןאבן פינה עמ' 55
סד ע"א19 האומר שמועה זו וכו'דברי שלום ח"ו סי' תקט
סד ע"א19 האומר שמועה זו נאה כו', ברש"י, במהרש"א מכמני אשר עמ' צט
סד ע"א19 כל האומר שמועה וכו'דברי שלום חלק ה סימן מא-מג
סד ע"א19 כל האומר שמועה זו נאה וזו אינה נאה מאבד הונה של תורהטללי אורות עמ' מט
סד ע"א19 כל האומר שמועה זו נאה ושמועה זו אינה נאה מאבד הונה של תורהאמרי השכל עמ' 81
סד ע"א22 שיכור אסור להתפלל רוח חיים (חיד"א) עמ' סד, ריז
סד ע"א23 תפלת שכור תועבה מי מרום חי"ג עמ' כ
סד ע"א27 לימא מילתא דלא וכו'דברי שלום חלק ה סימן קמט, קנא
סד ע"א29 יפטר מחבירו מתוך דבר הלכהילקוט הגרשוני ח"א
סד ע"א29 לא יפטר אדם מחבירו אלא מתוך דבר הלכה וכו'מטה יששכר עמ' קד, קה, קו
סד ע"א29 לא יפטר אדם מחברופירושי ראשונים
סד ע"א31 היכי דמי שכור כל שאינו וכו' ליהודים היתה אורה עמ' כח
סד ע"א32 המחזיק בנכסי הגרפירושי ראשונים
סד ע"א32 מה יעשה המחזיק בנכסי הגר ויתקיים בידומטה יששכר עמ' קו
סד ע"א33 יקח בהן ספר תורהפירושי ראשונים
סד ע"ב02 אפילו מצא מציאהילקוט הגרשוני ח"א
סד ע"ב04 מאי קראה דכתיבפירושי ראשונים
סד ע"ב06 דרך מיל ושינה כל שהואילקוט הגרשוני ח"א
סד ע"ב11 מעשה בר"ג וכו'דברי שלום חלק א עמ' פט
סד ע"ב20 שלשה דברים למדוילקוט הגרשוני ח"א דף מד ע"ד
סד ע"ב20 והרבה דברים למדנו באותה שעהמשך חכמה בראשית פ' מג פס' לד
סד ע"ב21 אין מעבירין על האוכליןראשית חכמה, ענוה פרק ג אות ב
סד ע"ב23 למדנו חמצו של נכרי אחר פסח מותר בהנאה מאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף קיד ע"ב
ע"א, כג ע"ד, תזריע יג ע"א, פנחס מח ע"ב, מט ע"א
סד ע"ב רש"י ד"ה כל הבוטהפירושי ראשונים
סד ע"ב תוס' ד"ה שיכור וברא"ש יד יצחק עמ' רג ס"ק ד, עמ' רד ס"ק ה [הלכה]
סה ע"א01 יכול אני לפטור את העולם מן הדין מאמר מרדכי (נדבורנא) עמ' עו
סה ע"א01 יכול אני לפטור את וכו'דברי שלום ח"ו סי' שלח
סה ע"א01 יכול אני לפטור את וכו'דברי שלום ח"ו סי' תקט
סה ע"א01 יכול אני לפטור את כל העולם רוח חיים (חיד"א) עמ' עז
סה ע"א01 יכול אני לפטור את כל העולם כולו מן הדין מיום שחרב בית המקדש ועד עכשיו מבשר טוב, ימי הרחמים והסליחות, פתיחה עמ' יא, וגוף הספר עמ' תלט
סה ע"א01 יכול אני לפטור את כל העולם כולו מן הדין... מדין תפלה כתונת פסים פרשת מצורע כג
סה ע"א01 יכול אני לפטור את כל העולם מן הדין מיום שחרב ביהמ"קאבן יהושע עמ' 27
סה ע"א01 יכול אני לפטור את כל העולם מן הדיןשפע חיים ח"א עמ' קיד
סה ע"א01 יכול אני לפטור העולם כולו מהן הדיןמשך חכמה דברים פ' כח פס' טו
סה ע"א01 יכול אני לפטור כה"ע - מדין תפלה אוהב ישראל דף שמד ע"א
סה ע"א01 יכולני לפטור את כל העולם מן הדיןבני יששכר ח"א דף נג ע"א, ח"ב דף קיד ע"ג, קנה ע"ב
סה ע"א01 יכולני לפטור כל העולם מדין תפלהנפש החיים עמ' 73
סה ע"א01 יכולני לפטורדבש לפי מע' ש אות מג
סה ע"א01 יכולני לפטורילקוט הגרשוני ח"א
סה ע"א01 יכולני לפטור... מדין תפילה אהלי יעקב (הוסיאטין) דף רכב ע"א-ע"ב, שעט ע"א, תב ע"ב
סה ע"א01 יכילנא לפטור כולי עלמא מדין תפלהשפע חיים ח"ד עמ' קכה
סה ע"א11 כל המפיק מגן בשעתפירושי ראשונים
סה ע"א11 כל המפיק מגןאהבת עולם דף לז
סה ע"א23 כל שאין דעתו מיושבת אל יתפלל אהלי יעקב (הוסיאטין) דף ריד ע"א
סה ע"א23 שיכון את לבו בשעת התפלה ויטהר מחשבתו מכל עסקיושערי תשובה אגה"ת אות ו
סה ע"א24 בצר אל יורהמבוא התלמוד פ"ל עמ' שמ
סה ע"א25 ביומא דרתח לא הוי מצליראשית חכמה, ענוה פרק ה אות כז
סה ע"א26 מר עוקבא ביומא דשותא לא נפיק לבי"ד אהלי יעקב (הוסיאטין) דף קצט ע"א
סה ע"א27 אמר רב נחמן בר יצחק צריכה שמעתא צילותא כיומא דאסתנא וכו' חוסן יהושע מאמר ב פ"י עמ' רנד
סה ע"א28 הלכתא בעיא צילותא כיומא באיסתנאמשך חכמה ויקרא טז פס' א-ג
סה ע"א28 הלכתא בעיא צילותא כיומא דאסתנאדרך חיים עמ' תרפט
סה ע"א28 הלכתא בעיא צילותאפירות מפוזרין עמ' ט
סה ע"א28 שמעתא בעיא צילותא כיומא דאיסתואאור הצבי עמ' 313
סה ע"א32 לא איברא לילה אלא לשינתא גנזי ישראל ח"א דף מג ע"ב
סה ע"א32 לא איברא לילה אלא לשינתאנתיבות עולם ח"א עמ' מ
סה ע"א32 לא איברא ליליא אלא לשינתא שיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 84
סה ע"א32 לא איברי לילא אלא לשינתאאבן יהושע עמ' 35
סה ע"א32 לא איברי לילא אלא לשינתאבני יששכר ח"א דף מח ע"ג
סה ע"א32 לא איברי לילה אלא לשינתאמטה יששכר עמ' עב
סה ע"א32 לא איברי ליליא אלא לשינתא - אלא לגירסאדרך חיים עמ' שב
סה ע"א32 לא איברי ליליא אלא לשינתאילקוט הגרשוני ח"א
סה ע"א34 אמרו רבנן לר' זירא מחדדן שמעתתךאודה ה' דף לט ע"א
סה ע"א34 אמרו רבנן לר"ז מחדדן שמעתתךמרפא לשון עמ' ק
סה ע"א34 לא איברי לילה אלא לגירסא נר מצוה (מכון מהר"ל) עמ' מז
סה ע"א34 לא איברי לילה אלא לגירסאויקח אברהם דף א ע"ג
סה ע"א34 לא איברא סיהרא אלא לגירסא ס' החיים (תשנג) עמ' קפב*
סה ע"א34 לא איברי סיהרא אלא לגירסאאוזן שמואל דף סט ע"ב
סה ע"א34 לא איברי סיהרא אלא לגירסאבני יששכר ח"א דף מה ע"ד, ח"ב דף צו ע"א
סה ע"א34 לא איברי סיהרא אלא לגירסאדרשות שבט הלוי עמ' צא, רלג
סה ע"א34 לא איברי סיהרא אלא לגירסאשפע חיים ח"ב עמ' ה
סה ע"א34 לא איברי סיהרא אלא לגירסאבינה לעתים דרוש יח עמ' קמ
סה ע"א35 מפני מה שמעתתיה דמר וכו'בני יששכר ח"ב דף צב ע"ב
סה ע"א36 אמרה ליה ברתה דרב חסדא לרב חסדא לא בעי מר מינם פורתא? חוסן יהושע מאמר א פ"ד עמ' קצד
סה ע"א38 אית יומין אריכין ונימי טובאפנים יפות על תהלים עמ' כ
סה ע"א39 אמר ר"נ בר יצחק אנן פועלי דיממא אנו ור"א בר יעקב יזיף ופרע ילקוט דברי חכמים בראשית סי' תרמח
סה ע"א39 אנן פועלי דיומי אנן רב אחא בר יעקב יזיף ופרעראשית חכמה, אהבה פרק ט אות מה, תוצ' חיים פרק סט
סה ע"א39 אנן פועלי דיממא אנן מאמר מרדכי (נדבורנא) עמ' קלד
סה ע"א39 אנן פועלי דיממא אנן וכו'דברי מנחם - מנחם ציון דף קטז ע"א
סה ע"א39 אנן פועלי דיממא אנןילקוט הגרשוני ח"א
סה ע"א39 אנן פועלי דיממי אנןמסילת ישרים עמ' שכב
סה ע"א40 ההוא מרבנן יזיף ביממא ופרע בלילהבני יששכר ח"א דף קלג ע"ג
סה ע"א40 וכשהיו טרודים ביום היו פורעים בלילהאורחות צדיקים שער תורה עמ' קצא
סה ע"א45 לא מצלי בביתאפירושי ראשונים
סה ע"א47 המתפתה ביינו יש בו מדעת קונו ברכת משה דף ח ע"ב
סה ע"א47 כל המתפתה ביינו וכו'מאור החיים עמ' לד
סה ע"א47 כל המתפתה ביינוילקוט הגרשוני ח"א
סה ע"א49 כל המתיישב ביינו דרשות מהר"ל (יד מרדכי) עמ' ריב
סה ע"א49 כל המתיישב ביינו יש בו מדעת שבעים זקניםאור הצבי עמ' 264
סה ע"א49 כל המתיישב ביינוילקוט הגרשוני ח"א
סה ע"א50 יין - סוד כתבי הרב יהודה אלקלעי ח"א עמ' 130
סה ע"א50 יין בגמטריה ע'כתבי הרב יהודה אלקלעי ח"א עמ' 132
סה ע"א51 לא נברא יין אלא לנחם אבילים לשלם שכר לרשעיםמרפא לשון עמ' קעח
סה ע"א51 לא נברא יין אלא כו' ולשלם שכר טוב לרשעים דגלי יהודה דרוש א אות יא
סה ע"א51 לא נברא יין בעוה"ז אלא לנחם אבלים ולשלם שכר לרשעיםראשית חכמה, קדושה פרק טו אות כ
סה ע"א51 לא נברא יין בעוה"ז אלא לנחם אבלים ולשלם שכר לרשעיםראשית חכמה, קדושה פרק טו אות כ
סה ע"א51 נכנס יין יצא סוד אוהב ישראל דף קלה ע"ב
סה ע"א51 נכנס יין יצא סוד אורח לצדיק עמ' קמג
סה ע"א51 נכנס יין יצא סודאורות אלים דף ג ע"ב
סה ע"א51 נכנס יין יצא סודילקוט הגרשוני ח"א
סה ע"א52 יין שנשפך כמיםאדיר במרום ח"א פ' שיג
סה ע"ב02 אדם ניכר בכוסו ובכיסו ובכעבוהחברה והשפעתה מאמר 22 פרק ז
סה ע"ב02 אדם ניכר בכוסו כיסו וכעסו מי מרום חי"ב עמ' רסו, חי"ג עמ' רסט
סה ע"ב02 בג' דברים אדם ניכר בכוסו בכיסו ובכעסומסילת ישרים עמ' תלה
סה ע"ב02 בג' דברים האדם ניכר בכוסו בכיסו ובכעסוראשית חכמה, דרך ארץ פרק ג אות ז
סה ע"ב02 בשלושה דברים אדם ניכראבן פינה עמ' 95
סה ע"ב02 בשלשה דברים אדם ניכרתורה וחיים עמ' לט
סה ע"ב02 בשלשה דברים אדם ניכר... בכעסואורחות צדיקים שער כעס עמ' עח
סה ע"ב02 בשלשה דברים האדם ניכר בכוסו כיסו וכעסויד אהרן עמ' קנו
סה ע"ב04 ישראל ונכרי בפנימית וכו' בריתי יצחק עירובין סי' ח ס"ק יז, יח [הלכה]
סה ע"ב33 בידו לסלקו בריתי יצחק עירובין סי' ח ס"ק ח או"ק א, וס"ק יא [הלכה]
סו ע"א תוס' ד"ה מערב בריתי יצחק עירובין סי' ח ס"ק א או"ק א, וס"ק ח או"ק ד, וס"ק י או"ק ב [הלכה]
סז ע"א מרתען שפוותיה ממתניתא דר"שנחמת יהודה (גוזיק) יא ע"ג
סז ע"א ר"ח מרתען שיפוותי' וכו'דברי שלום ח"ו סי' ט
סז ע"ב אמר ר' יוחנן קרפף יותר מב"ס בריתי יצחק עירובין סי' יג ס"ק י, וב"דברים המבוארים" או"ק (ג) [הלכה]
סז ע"ב תינוק דאשתפך חמימיה בריתי יצחק עירובין סי' א ס"ק א או"ק א [הלכה]
סח ע"א ולא שני לך בין שבות דאית ביה מעשה לשבות דלית ביה מעשה ס' הזכרון לחתם סופר עמ' סג
סח ע"א מבואה דאית בה תרי גברי רברבי בריתי יצחק עירובין סי' ג ס"ק ב [הלכה]
סט ע"א כגון זה מבטל רשות לר' יהודהאבן פינה עמ' 36
סט ע"א תוס' ד"ה הוציא בריתי יצחק עירובין סי' ח ס"ק ד [הלכה]
סט ע"א תוס' ד"ה כאן במומר בריתי יצחק עירובין סי' ח ס"ק ג או"ק ד [הלכה]
סט ע"ב אדם מכם ולא כולכם, פרט למומרמשך חכמה במדבר פ' כה פס' ה
סט ע"ב בכם חלקתי, ולא באומותנועם אלימלך דף נה ע"א
סט ע"ב ע"ז ושבת כי הדדימכמני עוזיאל עמ' קנד
ע ע"א רש"י בסוף העמוד בריתי יצחק עירובין סי' ח ס"ק יב [הלכה]
ע ע"א תוס' ד"ה יורש בריתי יצחק עירובין סי' ח ס"ק ג או"ק ג, וס"ק ט או"ק ט [הלכה]
ע ע"ב יורש כרעא דאבוה מגיד דבריו ליעקב, לקוטי אמרים סי' פב, רמ, אור תורה סי' רצד
ע ע"ב יורש כרעא דאבוהו אורח לצדיק עמ' נז
ע ע"ב יורש כרעיה דאבוהידי משה קהלת עמ' סד, רחצ
ע ע"ב תוס' ד"ה אחד מבני החצר בריתי יצחק עירובין סי' ח ס"ק יב [הלכה]
עא ע"ב עירוב במקום שיתוף בריתי יצחק עירובין סי' ח ס"ק כ [הלכה]
עב ע"א תוס' ד"ה ומודים בריתי יצחק עירובין סי' ח ס"ק ח או"ק א, ה [הלכה]
עב ע"א תוס' ד"ה נהגו בריתי יצחק עירובין סי' א ס"ק א או"ק א [הלכה]
עב ע"ב אחים שהיו אוכלים וכו' בריתי יצחק עירובין סי' ח ס"ק יג [הלכה]
עב ע"ב לפיכך אם שכח אחד מהם כו' דגלי יהודה דרוש א אות ג
עב ע"ב מקום פיתא בריתי יצחק עירובין סי' ח ס"ק ט או"ק ו, סי' יח ס"ק ח או"ק א [הלכה]
עג ע"א עבד אצל רבו בריתי יצחק עירובין סי' ח ס"ק ח או"ק ו [הלכה]
עד ע"ב תוס' ד"ה הוה אמינא בריתי יצחק עירובין סי' ח ס"ק יט או"ק ד [הלכה]
עד ע"ב תוס' ד"ה מבוי בריתי יצחק עירובין סי' ח ס"ק טז, ס"ק יט או"ק א, ג [הלכה]
עה ע"א רש"י ד"ה דקה בריתי יצחק עירובין סי' יב ס"ק ו או"ק ז [הלכה]
עה ע"ב נכרי הוא כרבים בריתי יצחק עירובין סי' ח ס"ק יז, יח [הלכה]
עה ע"ב נכרי מפעי פעי בריתי יצחק עירובין סי' ח ס"ק יח או"ק ב [הלכה]
עז ע"א וחכמים עשו חיזוק לדבריהם יותר משל תורהבינה לעתים דרוש מה עמ' רפח
עז ע"א כפה ספל ממעט בריתי יצחק עירובין סי' ט ס"ק א [הלכה]
עז ע"א תוס' ד"ה ור' יוחנן בריתי יצחק עירובין סי' יח ס"ק י [הלכה]
עח ע"א תוס' ד"ה אלא בריתי יצחק עירובין סי' ז ס"ק ו [הלכה]
עח ע"ב חריץ שבין שתי חצרות בריתי יצחק עירובין סי' ט ס"ק א [הלכה]
עח ע"ב תוס' ד"ה אפילו בריתי יצחק עירובין סי' ט ס"ק ג [הלכה]
עט ע"א הנך איסור שבת דאפילו ארנקי בריתי יצחק עירובין סי' ט ס"ק א-ג [הלכה]
עט ע"ב המקדש אם טעם יד יצחק עמ' רל ס"ק ב [הלכה]
עט ע"ב תוס' - גדול הסמוך על שולחן אביו קטן הואקדושת יו"ט ח"ב דף מא ע"ג
פ ע"א תוס' ד"ה רגיל בריתי יצחק עירובין סי' ח ס"ק יב [הלכה]
פ ע"ב עושין לחי אשרה וכו'דברי שלום חלק א עמ' מג
פא ע"א הא דידיע תפרה ובמרדכי יד יצחק עמ' יט ס"ק יז, עמ' סו ס"ק א-ב [הלכה]
פא ע"ב שליח עושה שליחותומשך חכמה דברים פ' טז פס' ז-ח
פב ע"א אין מערבין אלא וכו'דברי שלום חלק ד עמ' סג
פב ע"א אין מערבין אלא לדבר מצוהכוזרי מאמר ג סי' מט
פב ע"ב ד' סאין בסלע דרכי חושן עמ' קעז [הלכה]
פב ע"ב רווחא לבסומי שכיח ברכות אבי דף צא ע"א
פב ע"ב רווחא לבסימא שכיחבני יששכר ח"א דף י ע"ג
פג ע"ב האוכל במדה הזו הרי זה בריא ומברוךמשך חכמה ויקרא פ' ה פס' יא
פד ע"א תוס' ד"ה כיון בריתי יצחק עירובין סי' ט ס"ק א [הלכה]
פה ע"א כלזה בזריקה ולזה בפתח בריתי יצחק עירובין סי' א ס"ק א או"ק ג [הלכה]
פה ע"א תוס' ד"ה שני בתים בריתי יצחק עירובין סי' יח ס"ק ב או"ק ז, ס"ק ג או"ק ד, וס"ק ד-ה, ס"ק ח או"ק ו [הלכה]
פה ע"ב בית התבן ובית הבקר בריתי יצחק עירובין סי' יח ס"ק ב או"ק ב, וס"ק ח או"ק ב, ז [הלכה]
פה ע"ב אם יש שם תפיסת יד בריתי יצחק עירובין סי' ח ס"ק ח או"ק א, וס"ק ט או"ק ו, ז, וס"ק יג [הלכה]
פה ע"ב בית שער דיחיד בריתי יצחק עירובין סי' יח ס"ק ב או"ק א [הלכה]
פה ע"ב בונייס בן בונייס וכו'ילקוט הגרשוני ח"א
פה ע"ב פנו מקום לבן מאה מנהעולת חודש ח"א מאמר קכב
פה ע"ב פנו מקום לבן מאה, פנו מקום לבן מאתים ארץ החיים (ליברזון) סי' קסא
פו ע"א05 רבי מכבד עשירים אהלי יעקב (הוסיאטין) דף קט ע"א
פו ע"א05 רבי מכבד עשירים וצוה הכהן עמ' קכו
פו ע"א05 רבי מכבד עשירים כו', בעיון יעקב מכמני אשר עמ' ק
פו ע"א05 רבי מכבד עשיריםאהל יהושע (הלר) עמ' 39
פו ע"א05 רבי מכבד עשיריםאוצר פתגמי חב"ד ח"א עמ' 243
פו ע"א05 רבי מכבד עשיריםדבש לפי מע' ע אות ג
פו ע"א05 רבי מכבד עשיריםנר ישראל חלק ב דף קצז
פו ע"א05 רבי מכבד עשיריםעולת חודש ח"א מאמר קכא, ח"ג מאמר פד
פו ע"א05 רבי מכבד עשיריםתורה וחיים עמ' שמ
פו ע"א07 ישב עולם לפני אלוקיםילקוט הגרשוני ח"א
פו ע"א08 אימתי ישב עולם לפני אלהים בזמן שחסד ואמת מן ינצרהופנים יפות על תהלים עמ' רטז
פו ע"א12 דבר שאינו ניטל בשבת בריתי יצחק עירובין סי' ח ס"ק ט או"ק ו [הלכה]
פו ע"א23 נבח בך כלבא עול!משך חכמה בראשית פ' יט פס' יד
פו ע"א תוס' ד"ה צריך בריתי יצחק עירובין סי' יג ס"ק ז [הלכה]
פו מהרש"אילקוט הגרשוני ח"א דף מה
פז ע"ב אלו מעלים מכאן ואוכלים בריתי יצחק עירובין סי' יח ס"ק י [הלכה]
פז ע"ב שתי גזוזטראות זו למעלה מזו בריתי יצחק עירובין סי' א ס"ק א או"ק ג [הלכה]
פח ע"א לא שנא אלא בסמוכה בריתי יצחק עירובין סי' א ס"ק א או"ק ג [הלכה]
פט ע"א וחכ"א כל אחד רשות בפני עצמו בריתי יצחק עירובין סי' יט ס"ק א [הלכה]
פט ע"א מחיצה הניכרת בריתי יצחק עירובין סי' יט ס"ק ה [הלכה]
פט ע"א רש"י ד"ה ור"ש בריתי יצחק עירובין סי' יח ס"ק ח [הלכה]
פט ע"א תוס' ד"ה במחיצות בריתי יצחק עירובין סי' ה ס"ק ה, סי' יט ס"ק ג, ו, ז [הלכה]
פט ע"א תוס' ד"ה רב בריתי יצחק עירובין סי' יט ס"ק ה [הלכה]
צ ע"א גגין השוין לר"מ וכו' בריתי יצחק עירובין סי' יט ס"ק ב, ה [הלכה]
צ ע"א קשיא דרב אדרב בריתי יצחק עירובין סי' יט ס"ק ה [הלכה]
צ ע"א רש"י ד"ה ושמאל בריתי יצחק עירובין סי' יט ס"ק ב [הלכה]
צא ע"א ושמואל אמר בין עירבו בין לא עירבו בריתי יצחק עירובין סי' יח ס"ק א או"ק ד [הלכה]
צא ע"א יאמרו שני כלים כחצר אחת בריתי יצחק עירובין סי' יח ס"ק א או"ק ד [הלכה]
צב ע"א חצר קטנה שנפרצה לגדולה בריתי יצחק עירובין סי' ב ס"ק ו או"ק ז, סי' יד ס"ק ב [הלכה]
צב ע"א ש"מ דיורי גדולה בקטנה בריתי יצחק עירובין סי' יב ס"ק א [הלכה]
צב ע"א רש"י ד"ה אף גג בריתי יצחק עירובין סי' ב ס"ק ד [הלכה]
צב ע"א תוס' ד"ה גפנים בריתי יצחק עירובין סי' ב ס"ק ו או"ק ז, סי' יד ס"ק ב [הלכה]
צב ע"ב אשה בגדולה וגט בקטנה בריתי יצחק עירובין סי' ב ס"ק ו או"ק ז [הלכה]
צג ע"א ג' קרפיפות זה בצד זה בריתי יצחק עירובין סי' יב ס"ק ב [הלכה]
צג ע"ב חציה בגידוד וחציה במחיצה בריתי יצחק עירובין סי' ב ס"ק ו או"ק ז [הלכה]
צד ע"א משנה חצר שנפרצה לרשה"ר בריתי יצחק עירובין סי' ב ס"ק ד [הלכה]
צד ע"א ר"א לטעמיה בריתי יצחק עירובין סי' טז ס"ק ז [הלכה]
צד ע"א מי לא קמודית לן בריתי יצחק עירובין סי' ב ס"ק ה [הלכה]
צד ע"א רש"י במשנה ד"ה חצר בריתי יצחק עירובין סי' ב בריתי יצחק עירובין סי' ג או"ק ה[ב, י] בהוספה, וס"ק ז או"ק ב [הלכה]
צד ע"ב וקירויו באלכסון בריתי יצחק עירובין סי' ז ס"ק ד [הלכה]
צה ע"א מי שיש לו שתי בתים בריתי יצחק עירובין סי' ב ס"ק ג או"ק ו [הלכה]
צה ע"א המוצא תפילין מכניסן זוג זוג וברש"י מאיר עיני חכמים מהדו"ג ח"א דף קצה
צו ע"א הישן בשמיני בסוכה ילקה וברש"י מאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף עח ע"ב, מהדו"ג ח"ב דף שמב
צו ע"א הפסח והמילה מצות עשה שערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר טז
צו ע"א השמר פן ואל אינו אלא לא תעשה ס' העיקרים (מישור) עמ' שצה
צו ע"א כ"מ שנאמר השמר פן ואל אינו אלא ל"תראשית חכמה, יראה פרק טו אות ג
צו ע"א כל מקום שנא' "השמר פן" ו"אל" אינו אלא בלא תעשה שערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר כז, סז
צו ע"א כל מקום שנא' השמר אינו אלא ל"תמרפא לשון עמ' רד, שכא
צו ע"א כל מקום שנאמר השמר - לא תעשהישראל והזמנים (פירר) ח"א עמ' 13
צו ע"א כל מקום שנאמר השמר פן ואל אינו אלא בלא תעשה כתונת פסים פרשת בחקותי כח ע"א, כח ע"ג
צו ע"א כל מקום שנאמר 'השמר' 'פן' ו'אל' אינו אלא בלא תעשה נועם אלימלך דף עד ע"א
צו ע"א מיכל בת כושיילקוט הגרשוני ח"א
צו ע"א רש"י ד"ה בת כושיפירושי ראשונים
צו ע"א רש"י ד"ה ולא מיחופירושי ראשונים
צו ע"ב תניא דבר אל בנ"י וסמך וכו' אמרי יוסף ויקרא-במדבר דף עב ע"א
צז ע"א קשירה מעלייתא (קשר תפילין) אהלי יעקב (הוסיאטין) דף שנד ע"א
צז ע"א תוס' ד"ה אביי אהלי יעקב (הוסיאטין) דף שנד ע"א
צח ע"א אין מזרקין כתבי הקודש ואפילו הלכות ואגדותמסילת ישרים עמ' תקמב
צח ע"א והא לא נח בריתי יצחק עירובין סי' א ס"ק ב [הלכה]
צח ע"א רש"י ד"ה והא לא נח בריתי יצחק עירובין סי' א ס"ק ב [הלכה]
צח ע"א תוס' ד"ה והא לא בריתי יצחק עירובין סי' א ס"ק א או"ק ג [הלכה]
צח ע"ב משנה זיז שלפני חלון בריתי יצחק עירובין סי' א ס"ק א או"ק ב [הלכה]
צח ע"ב ומשתמש בכל הכותל עד עשרה בריתי יצחק עירובין סי' ה ס"ק ג [הלכה]
צט ע"א כיח בפני רבו חייב מיתה שנא' וכו' שערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר קיג
צט ע"א רש"י ד"ה רישא רבנן דרכי חושן עמ' צו [הלכה]
צט ע"ב קולט אדם מן המזחילה בריתי יצחק עירובין סי' יט ס"ק ח [הלכה]
צט ע"ב משנה בור ברשה"ר וחוליתו גבוה י' בריתי יצחק עירובין סי' א ס"ק א או"ק ג, וס"ק ב, ו, סי' ו [הלכה]
צט ע"ב תוס' ד"ה לא יעמוד בריתי יצחק עירובין סי' יח ס"ק א או"ק א, וס"ק י [הלכה]
ק ע"א מתן ארבע במתן אחת ר"א אומר יתננו במתן ד'אבן יהושע עמ' 68
ק ע"ב09 נתרו קינסא ויקהל משה עמ' קצז [הלכה]
ק ע"ב22 גם בלא דעת כו' הכופה אשתו לדבר מצוהשערי תשובה סה"י אות צב
ק ע"ב22 מאי קראה גם בלאפירושי ראשונים
ק ע"ב33 עשר קללות נתקללה חוהגבורות ה' עמ' קכא
ק ע"ב33 עשר קללות נתקללה חוהמשך חכמה בראשית פ' ג פס' טז
ק ע"ב34 עצבונך צער גידול בנים פי' הריונך צער הריוןבני יששכר ח"ב דף לא ע"ד
ק ע"ב37 מלמד שהאישה תובעת בלב, והאיש תובע בפה, וזו היא מידה טובה שבנשיםאור הצבי עמ' 300
ק ע"ב43 מלפנו מבהמות זו פרידה שכורעת ומתשנהשבט מוסר עמ' קעא
ק ע"ב45 אלמלא ניתנו תורה היו למדין צניעותמשך חכמה שמות פ' כד פס' יב
ק ע"ב45 אלמלא לא ניתנה התורה היינו למדין צניעות מחתול וגזל מנמלהאבן פינה עמ' 61
ק ע"ב45 אלמלא לא ניתנה תורה היינו למידין צניעות מחתול וגזל מנמלה ועריות מיונה... שיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 247
ק ע"ב45 אלמלא לא נתנה תורה היינו למדין כו' עריות מיונהאמת ליעקב עה"ת עמ' נז, צח, שנו
ק ע"ב45 אלמלא לא נתנה תורה היינו למידין צניעות מחתול וכו' מי השילוח (מישור) ח"ב עמ' קעו
ק ע"ב45 אלמלא ניתנה תורה היינו לומדים עריות מיונהמשך חכמה ויקרא פ' יב פס' ו
ק ע"ב45 אלמלא ניתנה תורה היינו למדים צניעות מחתולהחברה והשפעתה מאמר 1 פרק א, מאמר 20 פרק ו
ק ע"ב45 אלמלא ניתנה תורה למדנו גזל מנמלהמשך חכמה שמות פ' לב פס' טז
ק ע"ב45 אלמלא ניתנה תורהמכמני עוזיאל עמ' תקנב
ק ע"ב45 אלמלא נתנה תורה וכו'דברי שלום ח"ו סי' תקד
ק ע"ב45 אלמלא נתנה תורה למדנו גזל מנמלה חוסן יהושע מאמר ב פ"א עמ' רכו
ק ע"ב45 אלמלי לא נתנה תורה לישראל למדנו צניעות מחתול ס' העיקרים (מישור) עמ' רנה
ק ע"ב45 אלמלי לא נתנה תורה לישראלנתיבות עולם ח"א עמ' קצו
ק ע"ב45 אלמלי לא נתנה תורה לישראלנתיבות עולם ח"ב עמ' קד
ק ע"ב46 היינו לומדים עריות מיונהמוסר המקרא והתלמוד עמ' קעב
ק ע"ב46 היינו לומדים צניעות מחתול וכו'מוסר המקרא והתלמוד עמ' לג
ק ע"ב46 היינו למדין צניעות וכו'אור חדש על ציון - דורש לציון דף ז ע"ב
ק ע"ב46 צניעות מחתול אהלי יעקב (הוסיאטין) דף רעה ע"ב
ק ע"ב46 צניעות מחתולפירושי ראשונים
ק ע"ב47 דרך ארץ מתרנגולמוסר המקרא והתלמוד עמ' קעו
ק ע"ב46 צניעות מן הגמל ולברוח מן הגזל מן הנמלה וכו'שבט מוסר עמ' קעג
ק ע"ב רש"י ד"ה דלא קצבידבנין אפרים עמ' קיט [הלכה]
קא ע"א לא יעמוד אדם ברשה"ר ויפתח ברשה"ר בריתי יצחק עירובין סי' ו [הלכה]
קא ע"א לאחר שנפרצו בה פרצות בריתי יצחק עירובין סי' ב ס"ק ג או"ק ה [א] בהוספה [הלכה]
קא ע"ב חורי מנעול בריתי יצחק עירובין סי' ה ס"ק ה [הלכה]
קב ע"ב אפילו בקרבנות היום יש מלאכות אסורות שאינן דוחות שבת ולא הותרו אלא על ידי שינוימאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 291
קג ע"א חותכין יבלת ויקהל משה עמ' קפג [הלכה]
קג ע"א החי נושא את עצמו ילקוט דברי חכמים שמות סי' תמא
קד ע"ב שרץ שנמצא במקדש וכו' חלק יעקב (קנטור) דרוש יב
קה ע"א טמא ובעל מום מי נכנס? - טמא שמותר בעבודת הצבור בעל מום ששרי באכילההיהדות הלאומית עמ' 251

מכון הלכה ברורה
ירושלים ת"ד 34300

פרטים נוספים
בטל' 02‎-6521259
פקס 02‎-6537516

ראשי | מידע | השיטה | פרסומים | דוגמה | תרומות | הסכמות | גלרית תמונות | בית מדרש וירטואלי
ספריה וירטואלית | הלכות פסח | הלכות חנוכה | מפתח לרמב"ם | נושאי הבירורים | פרשת השבוע
דף יומי | מצגות | מפתח לאגדות | מאגרי מידע | תקוני טעויות דפוס | צרו קשר

HOME | ABOUT HALACHA BRURA | השיטה | EXAMPLE |
PUBLICATIONS | DONATIONS | ENDORSEMENTS (HASKAMOT) | WEEKLY PARSHA | CONTACT US