Halacha Brura and Berur Halacha Institute

מכון הלכה ברורה ובירור הלכה

מפתח לפירושים על אגדות התלמוד

לדף הראשי של המפתח לאגדות

ללקט ביאורי אגדות על מסכת סוכה (עם טקסט מלא של המקורות)

מסכת סוכה
ב ע"א01 גבוהה למעלה מכ' פסולהאהלי יעקב (הוסיאטין) דף פה ע"ב
ב ע"א01 סוכה שהיא גבוהה וכו'דברי שלום חלק א עמ' טו
ב ע"א01 סוכה שהיא גבוהה למעלה מכ' אמה פסולהאוצר הכבוד
ב ע"א02 שיעור סוכה לא פחות מעשרראשית חכמה, יראה פרק ב אות יב
ב ע"א03 ושאין לה ג' דפנותאוצר הכבוד
ב ע"א14 עד עשרים אמה אדם יודע וכו'מדבר קדש מועדים ח"א עמ' קטו
ב ע"א14 עד עשרים אמה אדם יודע שהוא דר בסוכהפרי הארץ (ויטבסק) עמ' קלה
ב ע"א15 למעלה מכ' אמה פסולה משום דלא שלטה בה עינאקדושת עיניים סי' תרט
ב ע"א27 דירת עראימאורות נריה אלול ותשרי עמ' 156
ב ע"א27 דירת עראי, צילתה מרובהאור חדש על ציון דף קו ע"א
ב ע"א27 צא מדירת קבע ושב בדירת עראימאיר עיני חכמים מהדו"ג ח"א דף קמז
ב ע"א27 צא מדירת קבעבינה לעתים דרוש טז עמ' קכז
ב ע"א27 צא מדירת קבעכתבי רבנו בחיי עמ' רעז
ב ע"א27 שב בדירת עראיאור הרעיון עמ' רג
ב ע"א תוס' ד"ה אמר רבהאגודת אזוב (יעבץ) דף לד ע"ג
ב ע"אבנין אפרים עמ' טז [הלכה]
ב ע"ב כר"ז נמי לא אמרי דלמ"ד מקרא וסוכה תהי' לצל יומם ההיא לעתידמוצל מהאש (הלברשטם) דף רכא ע"א
ב ע"ב מעשה בהלני המלכה וכו'דברי שלום חלק א עמ' טו, טז
ג ע"א ראשו ורובו בסוכה ושולחנו בתוך הביתאבן שוהם עמ' 81
ג ע"א בית שאין בו ד' על ד' אינו נחלט בבתי ערי חומה ואין חוזרין עליו מעורכי המלחמהבני יששכר ח"ב דף קטז ע"ג
ג ע"א תוס' ד"ה דאמריד יצחק עמ' קצח ס"ק ו [הלכה]
ג ע"ב בורגניןבריתי יצחק עירובין סי' יא ס"ק ה, סי' יח ס"ק ח או"ק ג [הלכה]
ד ע"א תבן וביטלו הוי מיעוטדרכי חושן עמ' קנ-קנא [הלכה]
ד ע"א חקק בה ז' על ז'בריתי יצחק עירובין סי' יט ס"ק ד [הלכה]
ד ע"א תוס' ד"ה תבןבריתי יצחק עירובין סי' ט ס"ק ב [הלכה]
ד ע"ב נעץ ארבע קונדסין וסיכך על גבןאבן יהושע עמ' 31
ד ע"ב ארון ט' וכפורת טפחאוצר הכבוד
ד ע"ב ארון תשעה וכפורת טפחאמרי יוסף שמות דף קג ע"ג
ד ע"ב תוס' ד"ה אבלבריתי יצחק עירובין סי' ה ס"ק ד [הלכה]
ה ע"א לא ירדה שכינה למטה מעשרהחלק יעקב (קנטור) דרוש י
ה ע"א לא ירדה שכינה למטה מי'המאור שבתורה
ה ע"א לא ירדה שכינה למטה מעשרהראשית חכמה, קדושה פרק י אות כד
ה ע"א מעולם לא ירדה שכינה למטה מי'אוצר הכבוד
ה ע"א מעולם לא ירדה שכינה למטה מעשרה טפחיםשפתי חיים מועדים ח"א עמ' שכג
ה ע"א מעולם לא ירדה שכינה למטה מעשרהדברי שמואל (תשיג) עמ' פא, צא
ה ע"א מעולם לא ירדה שכינה למטה מעשרהדברי שמואל (תשנח) עמ' קג
ה ע"א מעולם לא ירדה שכינה למטה מעשרהדרך חיים עמ' ריט, שטו
ה ע"א מעולם לא ירדה שכינה למטה מעשרהיערות דבש ח"א עמ' ק
ה ע"א מעולם לא ירדה שכינה למטה מעשרהמי השילוח (מישור) ח"ב עמ' קצא
ה ע"א מעולם לא ירדה שכינה למטה מעשרהמשך חכמה שמות פ' יט יג
ה ע"א מעולם לא ירדה שכינה למטה מעשרהמשמיע שלום עמ' כד, כט, לא, לד, נז, ס
ה ע"א מעולם לא ירדה שכינה למטה מעשרהנר ישראל חלק ג דף קד
ה ע"א מעולם לא ירדה שכינה למטה מעשרהתקונים חדשים פ' מב
ה ע"א מעולם לא ירדה שכינה למטהאמת ליעקב עה"ת עמ' שיג
ה ע"א מעולם לא ירדה שכינה למטה, ולא עלו משה ואליהו למרוםאור הצבי עמ' 289
ה ע"א מעולם לא ירדה שכינה למטה... מעשרה טפחיםנועם אלימלך דף עד ע"ב
ה ע"א מעולם לא ירדה שכינהכור לזהב ח"א
ה ע"א מעולם לא עלה משה מכתב מאליהו ח"א עמ' 167
ה ע"א מעולם לא עלו משה ואליהותפארת ישראל עמ' קסג
ה ע"א כפורת טפח מנלןאמרי יוסף שמות דף קג ע"ג
ה ע"א יו"ד ה"א מלמעלה וקדש למ"ד מלמטהפירוש המכבי ישעיהו ונביאים אחרונים עמ' קמא
ה ע"ב כרוב - כרביאהדרת אפרים ח"ב עמ' קסט
ה ע"ב ומאי כרוב... כרביא... ואפי זוטראמגיד דבריו ליעקב, לקוטי אמרים סי' קעז, אור תורה סי' רמח
ה ע"ב מאי כרוב וכו' כרביא, שכן בבבל קורין לינוקא רביאדרשות שבט הלוי עמ' כג
ה ע"ב היינו כרוב היינו אדםמגיד דבריו ליעקב, אור תורה סי' קל
ה ע"ב אפי רברבירבנו בחיי עה"ת ח"ב עמ' רעה
ו ע"ב ת"ר שתיים כהלכתן ושלישית אפילו טפחאבן יהושע עמ' 30
ו ע"ב שתים כהלכתן ואחד טפחמאור החיים עמ' כב
ו ע"ב שתיים כהלכתן ושלישית אפילו טפחמאורות נריה אלול ותשרי עמ' 153, 157
ו ע"ב ושלישית אפילו טפחרבנו בחיי עה"ת ח"ג עמ' שמו
ו ע"ב יש אם למסורת ב' כהלכתן וג' אפילו טפחבני יששכר ח"א דף נה ע"א
ו ע"ב יש אם למסורת יש אם למקרא וכו'איש צעיר דף כו ע"ב
ו ע"ב דפנות סוכה מחסרות ויתרות למדות הןמאורות נריה אלול ותשרי עמ' 149
ו ע"ב מנין הדפנות שבסוכה והסכך נפקא מג' בסוכות הנאמר בתורהבני יששכר ח"ב דף לט ע"ג
ו ע"ב תוס' ד"ה ורבי - פלוגתא דיש אם למקרא או למסורת הוא רק אם מכחשיס' ג' תמוז תשנד עמ' כה
ז ע"א ואינה נתרת אלא בצורת הפתחאוצר הכבוד
ז ע"א מגו דמהני לשבת מהני לסוכהבריתי יצחק עירובין סי' ב ס"ק ו או"ק ז [הלכה]
ז ע"א רש"י ד"ה משא"כ בסוכהבריתי יצחק עירובין סי' טו ס"ק ג [הלכה]
ז ע"ב כולהו סבירא להו סוכה דירת קבע בעינןאבן יהושע עמ' 31
ז ע"ב סוכה דירת ארעי או קבעאהלי יעקב (הוסיאטין) דף פה ע"ב, תיב ע"א
ז ע"ב תוס' ד"ה מחיצהבנין אפרים עמ' טז [הלכה]
ז ע"ב גברא באמתא יתיבטהרת יו"ט ח"י עמ' צט
ח ע"א כמה מרובע יתר על העגול רביעילקוט דברי חכמים בראשית סי' שנג
ט ע"א סוכה ישנה ב"ש פוסלין וב"ה מכשיריןאבן יהושע עמ' 27
ט ע"א סוכה ישנה בית שמאי פוסליםמשך חכמה ויקרא פ' כג פס' מב
ט ע"א סוכה ישנה בית שמאי פוסלין וב"ה מכשירין וכו'אמרי השכל עמ' 18
ט ע"א סוכה ישנהכתבי רבנו בחיי עמ' רעט
ט ע"א מנין לעצי סכה שאסורין כל שבעהברכת שלמה חו"מ עמ' ר [הלכה]
ט ע"א עצי סוכה אסורין כל שבעהבני יששכר ח"ב דף מ ע"א
ט ע"א כשם שחל שם שמים על החגיגה כך חל שם שמים על הסוכהמבשר טוב, ימי הרחמים והסליחות עמ' קלה
ט ע"א כשם שחל שם שמים על החגיגה כך חל שם שמים על הסוכהמשך חכמה ויקרא פ' כג פס' מב
ט ע"א שם שמים חל על הסכהמי מרום ח"י עמ' קכג
ט ע"א שם שמים על הסוכהילקוט הגרשוני ח"א
ט ע"א תוס' ד"ה ההואמאיר עיני חכמים מהדו"א ח"ב דף יג ע"א
ט ע"ב כל הסוגיהאגודת אזוב (יעבץ) דף כז ע"ב
ט ע"ב תוס' ד"ה הא קמצטרףאגודת אזוב (יעבץ) דף לב ע"א, לג-לד
י ע"א אין מקום חשוב פחות מד'תפארת ישראל עמ' ריח
י ע"א אין מקום חשובדברי שלום ח"ו סי' קנג
י ע"א תוס' ד"ה פירס עליה סדיןאגודת אזוב (יעבץ) דף לב ע"א, לג ע"א וע"ג
י ע"ב אתמר נויי סוכה וכו'דברי שלום חלק א עמ' ז
י ע"ב מנימין עבדיה דרב אשי כו'ברכת שלמה חו"מ עמ' רא [הלכה]
יא ע"א תעשה ולא מן העשוי בסוכההתקופה הגדולה (תשלב) עמ' תע, תפה
יא ע"ב מאי פסולין עד שיפסקודגלי יהודה דרוש ב אות א
יא ע"ב ועוד תניא גבי סוכה, "תעשה" - ולא מן העשוימשך חכמה ויקרא פ' כג פס' מב
יא ע"ב עבר וליקטן פסולמשך חכמה ויקרא פ' כג פס' מב
יא ע"ב ולולב יליף מסוכהמשך חכמה שמות פ' יב פס' יז
יא ע"ב לולב בין אגוד בין שאינו אגוד כשרמשך חכמה ויקרא פ' כג פס' מב
יא ע"ב אלא למ"ד סוכות ממש עשו להםישראל והזמנים (פירר) ח"א עמ' 45
יא ע"ב הסוכות, אלו ענני כבודדרשות מהר"ל (יד מרדכי) עמ' תצב
יא ע"ב כי בסוכות... ענני כבודלבני ישראל (הישן) דרוש ט
יא ע"ב כי בסכות הושבתי זה ענני כבודמדבר קדש מועדים ח"א עמ' רב
יא ע"ב מחלוקת באילו סוכות ישבו סוכות ממש או סוכות של ענני הכבודמאורות נריה אלול ותשרי עמ' 155, 161
יא ע"ב סוכה זכר לענני כבודרוח חיים (חיד"א) עמ' נא
יא ע"ב סוכות ממש או ענני הכבודמכמני עוזיאל עמ' רט
יא ע"ב ענני כבוד או סוכות ממשאור חדש על ציון דף קז ע"א, קח ע"ב
יא ע"ב ענני כבוד או סוכותדברי ישעיהו (חשין) ח"ב עמ' לז-לח
יא ע"ב ענני כבוד היו - דברי ר"א. רע"א סוכות ממש עשו להםאבן יהושע עמ' 30
יא ע"ב ענני כבוד היואור הרעיון עמ' רג-רד
יא ע"ב פלוגתת ר"א ור"ע סוכות ממש או ענני הכבודשפע חיים ח"א עמ' ריג
יא ע"ב ר"א ענני כבוד - רע"א סוכות ממשברכת משה דף עג ע"א
יא ע"ב ר"ע אומר סוכות ממש עשו להםמאיר עיני חכמים מהדו"ב ח"ג דף כד ע"ב
יא ע"ב סוכות ממשרבנו בחיי עה"ת ח"ב עמ' תקנז-תקנח
יא ע"ב מקיש סוכה לחגיגהמאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף קיד ע"ב
יב ע"א אמר קרא באספך מגרנך ומיקבך וכו' ר' חסדא אמר מהכא צאו ההר וכו'ס' הזכרון לחתם סופר עמ' עה
יב ע"א בפסולת גורן הכתוב מדברנר ישראל חלק ב דף יב
יב ע"א בפסולת גרן יוקב הכתוב מדברבני יששכר ח"ב דף מו ע"ג
יב ע"א בפסולת גורן ויקבאהל יהושע (הלר) עמ' 38
יב ע"א הדס שוטהאוצר פתגמי חב"ד ח"א עמ' 286
יב ע"א רש"י ד"ה כולם כשריםבנין אפרים עמ' טז [הלכה]
יב ע"ב תוס' ד"ה מהובנין אפרים עמ' רכו [הלכה]
יג ע"א אגודת אזוב, שלשה גבעוליןדרשות מהר"ל (יד מרדכי) עמ' שצט
יג ע"א ברש"יבנין אפרים עמ' קט [הלכה]
יג ע"ב ירקות שאמרו חכמים אדם יוצא בהם ידי חובתו בפסח פוסלין בסוכהפרי הארץ (ויטבסק) עמ' לה
יד ע"א אף תפלתן של צדיקים מהפכת דעתו של הקב"ה ממדת אכזריות למדת רחמנותנועם אלימלך דף יב ע"ד, נח ע"ג
יד ע"א למה נמשלה תפילתן של צדיקים כעתרילקוט דברי חכמים בראשית סי' רפא
יד ע"א למה נמשלה תפילתן של צדיקים לעתר אוזן שמואל דף ז ע"ב
יד ע"א למה נמשלה תפילתן של צדיקים לעתראודה ה' דף יא ע"א
יד ע"א למה נמשלה תפלתן של צדיקים כעתר לומר לך מה עתר זה מהפך את התבואה בגורן אף תפלתן של צדיקים מהפכות כו'פרי הארץ (ויטבסק) עמ' כד
יד ע"א למה נמשלה תפלתן של צדיקים כעתר לומר לך מה עתר זה מהפך את התבואה וכו'מגיד דבריו ליעקב, לקוטי אמרים סי' צא, קכ, רנו, אור תורה סי' קסד, תכד, תנו
יד ע"א למה נמשלה תפלתן של צדיקים לעתרעשרה למאה סי' ג
יד ע"א למה נמשלה תפלתן של צדיקים לעתר, מה עתר זה מהפך וכו'דרשות שבט הלוי עמ' יג
יד ע"א מה עתר זה מהפךערפלי טוהר עה
יד ע"א נמשלה תפלת צדיקים כעתראוהב ישראל דף רנב ע"א
יד ע"א נמשלה תפלתן של צדיקים לעתר וכו'משמיע שלום עמ' קצג
יד ע"א עתר זה מהפך את התבואה בגורןעטרת ישראל (באהפאלי) עמ' כג
יד ע"א צדיקים מהפכים מדה"ד למדת הרחמיםמרפא לשון עמ' יב
יד ע"א צדיקים מהפכים מידת דין מכתב מאליהו ח"א עמ' 137
יד ע"א תפילה כעתרהמאור שבתורה
יד ע"א תפילתן של צדיקים מהפכת דעתו של הקב"הילקוט דברי חכמים בראשית סי' מב
יד ע"א תפלתן של צדיקים מהפכת דעתו של הקב"ה ממדת אכזריות למדת רחמיםגנזי ישראל ח"ב דף רה ע"א
יד ע"א תפלתן של צדיקים מהפכת דעתו של הקב"ה ממדת אכזריות למדת רחמנותמגיד דבריו ליעקב, לקוטי אמרים סי' לו, אור תורה סי' שיט
טו ע"א החוטט בגדיש לעשות בו סוכה, אינה סוכהנועם אלימלך דף יט ע"א
טו ע"ב רש"י ד"ה רבאאגודת אזוב (יעבץ) דף כט
טו ע"ב תוס' ד"ה והא אפשראגודת אזוב (יעבץ) דף לב ע"ד, לג ע"ג
טז ע"א חוטט בגדיש וברש"יבנין אפרים עמ' טז [הלכה]
טז ע"ב פחות מג' הוי כלבודנשמת אדם עמ' נב
טז ע"ב פחות משלשה כלבודאור הרעיון עמ' ר
יז ע"א אויר פוסל בשלשה, סכך פסול פוסל בארבעהפרי הארץ (ויטבסק) עמ' לה
יט ע"א נראה בחוץ ושוה מבפניםבריתי יצחק עירובין סי' יד ס"ק ב [הלכה]
כ ע"א עלה עזרא ויסדהמכמני עוזיאל עמ' כה, מט
כ ע"א חזרה ונשתכחה עלה הלל הבבלי ויסדהדרשות שבט הלוי עמ' רסח, ער, שז
כ ע"ב מעשה בטבי עבדו של ר"ג שהיה ישן תחת המטה בסוכה כו' ראיתם טבי עבדי שהוא ת"ח ויודע שעבדים פטורים מן הסוכה כו'פרי הארץ (ויטבסק) עמ' קלה
כא ע"א תוס' ד"ה יליףבנין אפרים עמ' רכ [הלכה]
כא ע"ב מעשה בטבי עבדו של רבן גמליאל שהיה ישן תחת הסוכה וכו'בני יששכר ח"ב דף מג ע"ג
כא ע"ב אפילו שיחת חולין של ת"ח צריכין לימודתפארת ישראל עמ' קפ
כא ע"ב אפילו שיחת חולין של ת"ח צריכין לימודרב טוב דף קנו ע"ב
כא ע"ב אפילו שיחת חולין של ת"חנתיבות עולם ח"ב עמ' קצה
כא ע"ב אפילו שיחת חולין שלהם צריכה לימודמרפא לשון עמ' קכה
כא ע"ב אפילו שיחת חוליןאורות התשובה יא,ו; אורות הקודש ח"ג רטו
כא ע"ב אפילו שיחת תלמידי חכמים צריכה לימודמבשר טוב, ימי הרחמים והסליחות, פתיחה עמ' יט, עח
כא ע"ב שיחת חולין של ת"ח צריכה לימוד שנאמר ועלהו לא יבולמגיד דבריו ליעקב, לקוטי אמרים סי' קכג, קפו, אור תורה סי' צז, קצב, שיז
כא ע"ב שיחת חולין של ת"ח צריכה לימודאהלי יעקב (הוסיאטין) דף סט ע"א
כא ע"ב שיחת חולין של ת"ח צריכה לימודאור אלימלך עמ' לח
כא ע"ב שיחת חולין של ת"ח צריכים לימודארץ החיים (ליברזון) סי' רלג
כא ע"ב שיחת חולין של ת"חילקוט הגרשוני ח"א דף פד
כא ע"ב שיחת תלמידי חכמים צריכהלימודנועם אלימלך דף נח ע"ד
כא ע"ב אפילו שיחת חולין של תלמידי חכמים צריכה לימודאמרי חמד ח"ב דף כה ע"ב
כא ע"ב ועלהו לא יבול, אפילו שיחת חולין שלו יש בה צורךילקוט דברי חכמים ויקרא סי' קכט, שמב
כא ע"ב הסומך סוכתו בכרעי המטהמכתב סופר דף קד ע"ד
כב ע"א סוכה המעובה כמין ביתאמרי יוסף דברים דף י ע"ג
כד ע"ב הרי זה גיטך שעה אחת קודם מיתתואדרת אליהו (קוצין) ח"ג עמ' 106
כה ע"א שלוחי מצוה פטורין מן הסוכהברכת פרץ פ' אמור
כה ע"א שלוחי מצוה פטורין וכו'דברי שלום חלק א עמ' ז
כה ע"א העוסק במצוה פטור מן המצוהילקוט הגרשוני ח"א
כה ע"א עוסק במצוה פטורדרכי חושן עמ' ס [הלכה]
כה ע"א ויהי אנשים אשר היו טמאים... טמאי מת מצוה היוקול יעקב (שאול) דף יב ע"ג
כה ע"א אותן אנשים מי היו? נושאי ארונו של יוסף היומשך חכמה במדבר פ' ט פס' ז
כה ע"ב אם מישאל ואלצפן היו יכולין היו ליטהר וכו'מאיר עיני חכמים מהדו"ב ח"א דף מא ע"ב, ח"ב דף ה ע"א
כה ע"ב טמאי מת מצוה היוחלק יעקב (קנטור) דרוש י
כה ע"ב ר' יצחק אמר עוסקין במת מצוה היומשך חכמה ויקרא פ' כא פס' ב
כה ע"ב שחל שביעי שלהן בערב פסח ובתוס'מאיר עיני חכמים מהדו"ב ח"ב דף ג ע"א, ד ע"ב
כה ע"ב ביום ההוא אין יכולין לעשות, הא למחר יכולין לעשותכתונת פסים פרשת מצורע כב ע"ד
כה ע"ב צריכא דאי אשמעינן התם משום דלא מטא זמן חיובא וברש"י ובתוס'מאיר עיני חכמים מהדו"ב ח"א דף מח ע"א
כה ע"ב אבל חייב בסוכהמאורות נריה אלול ותשרי עמ' 140
כה ע"ב במרומי שדהבנין אפרים עמ' יח [הלכה]
כו ע"א העוסק במצוה פטור מן המצוהמשך חכמה שמות פ' יג פס' ט
כו ע"א העוסק במצוה פטור מן המצוהראשית חכמה, מצוות פרק א אות ד
כו ע"א ת"ר הולכי דרכים וכו'דברי שלום חלק א עמ' ח
כו ע"א שלוחי מצוה אנןהסכמות הראיה 119
כו ע"א פרצה קוראה לגנבקדושת עיניים סי' ריב
כו ע"א המצטער פטור מן הסוכהמערכי לב עמ' 193
כו ע"א מצטער פטור מן הסוכהאורות האמונה 84
כו ע"א מצטער פטור מן הסוכהבני יששכר ח"ב דף מב ע"א
כו ע"א מצטער פטור מן הסוכהישראל והזמנים (פירר) ח"א עמ' 47
כו ע"א מצטער פטור מן הסוכהישראל והזמנים (פירר) ח"ב עמ' 20
כו ע"א פטור המצטער מ"תשבו" - כעין תדורומשך חכמה במדבר פ' כט פס' יב
כו ע"א ישן אדם בתפילין וכו'דברי שלום חלק א עמ' לד
כו ע"א ישן אדם בתפילין כו'שערי תשובה סה"י אות כה-כו
כו ע"א ערבך ערבא צריךס' העיקרים (מישור) עמ' תרכג
כו ע"א אין קבע לשינהראשית חכמה, תוצא' חיים אות צט
כו ע"ב אסור לאדם לישן ביום יותר משינת הסוסשיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 84
כו ע"ב שיתין נשמיאגודת אזוב (יעבץ) דף פ ע"ג בהגהה
כו ע"ב לימא קסבר ר"י בע"ק אסור כו' אמר אביי כו'שערי תשובה אגה"ת אות ג
כו ע"ב העלום לסוכהבני יששכר ח"ב דף מט ע"ב
כו ע"ב תוס' ד"ה ולאיד יצחק עמ' רכח ס"ק ב [הלכה]
כו ע"ב תוס' ד"ה נטלומי רביעית סי' קנח סעיף ב סק"ב [הלכה]
כז ע"א ולא בירךמי רביעית סי' קנח סעיף א סק"ו [הלכה]
כז ע"א ט"ו ט"ו מחג המצותטבעות זהב ח"א דף א ע"ב [הלכה]
כז ע"א בלילה ראשונה חובה לאכול בסוכה כזית פתבני יששכר ח"ב דף מט ע"ד
כז ע"א תוס' ד"ה מיני תרגימאשפע חיים ח"ב עמ' רב
כז ע"א הר"ן הקשה למה צריך חיוב בסוכה ומצה לליל ראשון הא מחויב מכח סעודת יו"טשפע חיים ח"ו עמ' סו
כז ע"ב03 עושין סוכה בחולו של מועדמשך חכמה שמות פ' יב פס' יט
כז ע"ב11 אין אדם יוצא בלולבו של חברומאורות נריה אלול ותשרי עמ' 149
כז ע"ב11 כשם שאין אדם יוצא יד"ח בלולבו של חבירו כך אין יוצא בסוכתו של חבירואיש צעיר דף כח ע"א
כז ע"ב11 רא"א... אין אדם יוצא י"ח בסוכתו של חבירואבן יהושע עמ' 28
כז ע"ב11 רבי אליעזר סובר שאין אדם יוצא בסוכתו של חברומאורות נריה אלול ותשרי עמ' 151
כז ע"ב21 'כל האזרח בישראל ישבו בסכת' מלמד שכל ישראל ראויים לישב בסוכה אחתמאורות נריה אלול ותשרי עמ' 151-152
כז ע"ב22 כל ישראל ראויים לישב בסוכה אחתמאורות נריה אלול ותשרי עמ' 149
כז ע"ב22 כל ישראל ראויים לישב בסוכה אחתמי מרום חי"ג עמ' רכח
כז ע"ב22 לישב בסוכה אחתמאמרי ראיה עמ' 148
כז ע"ב26 מיבעי ליה לגר שנתגייר בינתיים וקטן שנתגדל בינתייםמשך חכמה ויקרא פ' כג פס' כט-ל
כז ע"ב32 משבח אני את העצליםהמאור שבתורה
כז ע"ב34 חייב אדם לקבל פני רבו ברגלילקוט דברי חכמים בראשית סי' תקעד
כז ע"ב34 להקביל פני רבו ברגלילקוט הגרשוני ח"א
כז ע"ב39 מעשה בר"א וכו'דברי שלום חלק ג עמ' סג
כז ע"ב39 מעשה בר"א ששבת וכו'דברי שלום ח"ו סי' תצה-תצח, תרכז, תרכט, תרל
כז ע"ב42 אין לך כל שבט מישראלילקוט הגרשוני ח"א
כז ע"ב45 שבט יהודה ובנימין העמידו מלכים על פי נביאים...שיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 339
כז ע"ב46 הפשיל ר' אליעזר טליתו לאחוריו ויצאמאיר עיני חכמים מהדו"ב ח"א דף סב ע"א
כז ע"ב47 ולא אמר דבר שלא שמע מפי רבודעת שבת עמ' שיג בהערה
כז ע"ב47 ר' אליעזר וכו' שלא אמר דבר שלא שמע מפי רבו לעולםדרשות שבט הלוי עמ' צה
כז ע"ב47 ר' אליעזר לא אמר דבר שלא שמע מפי רבודרך חיים עמ' רמב
כז ע"ב47 שלא אמר דבר שלא שמע מפי רבו לעולםאבן פינה עמ' 158
כז ע"ב רש"י ד"ה ברגל, יו"ט ראשון והלך אצללו מעיו"טשפע חיים ח"ב עמ' רסא
כח ע"א10 מימי לא קדמני אדם בבית המדרש ולא ישנתי בבית המדרשחוסן יהושע מאמר א פ"ד עמ' קצב
כח ע"א10 מימי לא קדמני אדם לבית הכנסת וכו'ראשית חכמה, דרך ארץ, פתיחה אות ז
כח ע"א14 אמרו על ריב"זהמאור שבתורה
כח ע"א14 אמרו עליו על ר' יוחנן בן זכאי וכו'כוזרי מאמר ג סי' סה
כח ע"א14 אמרו עליו על ריב"ז מימיו לא שח שיחת חוליןארץ החיים (ליברזון) סי' שכד
כח ע"א14 היו הראשונים נזהרים משיחה בטילה... שלא היו משיחים... כל ימיהםאורחות צדיקים שער שתיקה עמ' קכג
כח ע"א15 לא שח שיחת חולין מימיומוסר המקרא והתלמוד עמ' קע
כח ע"א18 יושב ודומםערפלי טוהר ס; אורות התורה י,יג
כח ע"א22 ראוים הם שתשרה עליהם כמשה רבנו ע"המי מרום ח"א עמ' לב
כח ע"א22 שמונים תלמידים היו לו להלל הזקן וכו'כוזרי מאמר ג סי' סה
כח ע"א22 שמונים תלמידים היו לו להלל הזקןדרשות שבט הלוי עמ' רעא
כח ע"א22 שמונים תלמידיםכתבי רבנו בחיי עמ' רצו
כח ע"א22 שמונים תלמידיםכתבי רבנו בחיי עמ' רצו
כח ע"א25 אמרו על ריב"ז שלא הניחכור לזהב ח"ב
כח ע"א25 אמרו עליו על ריב"ז שלא הניח מקרא משנה וכו' דבר גדול ודבר קטןראשית חכמה, יראה פרק יב אות מא
כח ע"א25 ריב"ז ידע הכלמכמני עוזיאל עמ' שנו
כח ע"א25 ריב"ז לא הניח דבר קטן ודבר גדולכרם יהושע (ולרשטיין) דף יז ע"ב
כח ע"א25 ריב"ז לא הניח מקרא וכו'נתיבות עולם ח"א עמ' ס
כח ע"א25 ריב"ז שלא הניח מקרא משנה גמרא וכו'דרשות שבט הלוי עמ' קצא, רנד, ער, ש
כח ע"א25 ריב"ז שלא הניח מקרא משנה הלכות ואגדות כו'נפש החיים עמ' 122
כח ע"א27 שיחת מלאכי השרת, שיחת דקלים, משלי כובסיםמכמני עוזיאל עמ' קג
כח ע"א28 דבר גדול מעשה מרכבה דבר קטן הויות אביי ורבארב טוב דף עב ע"ג
כח ע"א28 דבר גדול מעשה מרכבהס' החיים (תשנג) עמ' כו
כח ע"א28 דבר גדול, דבר קטן של הוויות אביי ורבאשיחות ר' צבי יהודה ויקרא עמ' 143-142
כח ע"א28 לא הניח דבר קטן ודבר גדול וכו'בינה לעתים דרוש לט עמ' רמז
כח ע"א28 משלי שועלים, משלי כובסיןמבוא התלמוד פכ"ט עמ' שלז
כח ע"א28 שיחת דקליםאורחות צדיקים שער יראת שמים עמ' רו
כח ע"א28 שיחת דקליםרבנו בחיי עה"ת ח"ב עמ' תסב
כח ע"א29 דבר קטן הויות דאביי ורבאס' החיים (תשנג) עמ' כה
כח ע"א29 מעשה בראשית ומרכבהערפלי טוהר קלז; אורות התורה ג,ח
כח ע"א31 אמרו עליו על יונתן בן עוזיאל כו' כל עוף שפורח עליו מיד נשרףאמרי יוסף בראשית דף ו ע"ב, כט ע"ב
כח ע"א31 יונתן בן עוזיאל בשעה שיושב ועוסק בתורה, כל עוף שפורח עליו מיד נשרףנועם אלימלך דף פט ע"ב
כח ע"א32 כל עוף שהיה פורח עליו היה נשרףדרך הקודש (תנעמי) עמ' שי
כח ע"א32 כל עוף שפורח עליו מיד נשרףשיחות ר' צבי יהודה ויקרא עמ' 179 ,125
כח ע"א34 הלכו ב"ש וב"ה לבקר את יוחנן בן החורונית ומצאו שהיה שלחנו בביתאהלי יעקב (לעויטאן) עמ' יא-יג
כח ע"א39 מעשה שילדה כלתו של שמאי הזקן וסיכך וכו'שפע חיים ח"א עמ' רה
כח ע"א40 כל האזרח בישראל ישבו בסוכות להוציא את הנשיםאדרת אליהו (קוצין) ח"ב עמ' 61
כח ע"א40 ת"ר אזרח וכו'דברי שלום חלק א עמ' טו
כח ע"ב האזרח לרבות את הגריםאלומת יוסף דף נג ע"א
כח ע"ב כל לרבות את וכו'דברי שלום חלק א עמ' טו
כח ע"ב כל שבעת הימים עושה אדם ביתו עראי וסוכתו קבעאבן שוהם עמ' 81
כח ע"ב כל שבעת ימים אדם עושה סוכתו קבע וביתו ארעינר ישראל חלק ב דף קל
כח ע"ב ירדו גשמים, דומה למי שבא למזוג כוס לרבומשך חכמה שמות הפטרת שבת הגדול
כח ע"ב ירדו גשמים... משלו משל למה הדבר דומה? לעבד שבא למזוג כוס לרבו, ושפך לו קיתון על פניושיחות ר' צבי יהודה ויקרא עמ' 293
כח ע"ב תשבו כעין תדורו מכתב מאליהו ח"א עמ' 268
כח ע"ב תשבו כעין תדורובני יששכר ח"ב דף מא ע"א
כח ע"ב תשבו כעין תדורומערכי לב עמ' 193
כח ע"ב תוס' ד"ה לרבותאמת ליעקב עה"ת עמ' תב, תלו
כט ע"א24 בזמן שהחמה לוקהפרי חיים דרוש א אות ב
כט ע"א24 בזמן שחמה לוקה סימן רעאוצר הכבוד
כט ע"א24 חמה לוקה - סימן רעכור לזהב ח"ב
כט ע"א27 ליקוי מאורותצמח מנחם דף סט ע"ב
כט ע"א30 ישראל מונין ללבנהאוהב ישראל דף עג ע"א
כט ע"א30 ישראל מונין ללבנהאור יהושע דף לו ע"ב, עא ע"א, קי ע"ב
כט ע"א30 שישראל מונין ללבנהראשית חכמה, תשובה פרק ד אות כא
כט ע"א36 בזמן שישראל עושין רצונו של מקום, אין מתיראין מכל אלודרשות שבט הלוי עמ' סה, קצג
כט ע"א39 בשביל ד' דברים חמה לוקהדרשות מהר"ל (יד מרדכי) עמ' קלח
כט ע"א39 על ארבעה דברים חמה לוקה וכו'יערות דבש ח"ב עמ' קצה
כט ע"א39 על ד' דברים חמה לוקהכור לזהב ח"ב
כט ע"א40 על אב"ד שמתאגודת אזוב (יעבץ) דף צו ע"א
כט ע"א41 שני אחים שנשפך דמן כאחדעולת חודש ח"א מאמר פו
כט ע"א42 בשביל ארבעה דברים מאורות לוקין כו'עטרת צבי (טאקסין) דף לה ע"ב
כט ע"א42 בשביל ארבעה דברים מאורות לוקיןאמרי השכל עמ' 49
כט ע"א43 בשביל ד' דברים נכסי בעלי בתים נמסרין למלכות וכו'ראשית חכמה, משא ומתן אות כב, חופת אליהו פרק ד אות ט
כט ע"ב03 בשביל ד' דברים נכסי בעלי בתים יוצאין לטמיון... על עושקי שכר שכירראשית חכמה, משא ומתן אות כב
כט ע"ב03 בשביל ד' דברים נכסי בעלי בתים יורדים לטמיוןנתיבות עולם ח"ב עמ' יא, יט
כט ע"ב03 נכסי בעלי בתים אובדיןהמאור שבתורה
כט ע"ב09 הדר בלולבבשמן רענן ח"ב כג
כט ע"ב09 זה א-לי ואנוהואדרת אליהו (קוצין) ח"א עמ' 79
כט ע"ב09 לולב הגזולאגודת אזוב (יעבץ) דף כה ע"ב, כו ע"א-ע"ב
כט ע"ב09 לולב היבש פסול נפרצו עליו פסול נקטם ראשו פסול.אמרי בינה (שיפמאן) עמ' פ
כט ע"ב09 לולב היבש פסולבני יששכר ח"ב דף נ ע"ב
כט ע"ב12 ציני הר הברזל וכו'דברי שלום חלק ה סימן קנז
כט ע"ב18 ולקחתם לכם אמר רחמנא משלכם... משום שהויא מצוה הבאה בעבירהראשית חכמה, מצוות פרק ח אות ב
כט ע"ב18 לכם משלכםבני יששכר ח"א דף קכה ע"א
כט ע"ב18 שלכם יהא ולא הגזולמדבר קדש מועדים ח"א עמ' צז
ל ע"א01 לולב הגזול פסול משום מצוה הבא בעבירהקדושת יו"ט ח"ב דף נב ע"ב
ל ע"א01 משום מצווה הבאה בעברה שנא' והבאתם גזול וכו'אורות אלים דף לד ע"א
ל ע"א01 משום דהו"ל מצוה הבאה בעבירהקדושת לוי דף פט ע"ב
ל ע"א04 גזול וכו' ולא שנא לאחר יאושמי השילוח (מישור) ח"ב עמ' קצג
ל ע"א10 כי אני אוהב משפטאהבת דוד דף קמט ע"ב
ל ע"א10 שונא גזל בעולההמאור שבתורה
ל ע"א10 שונא גזל בעולהילקוט הגרשוני ח"א
ל ע"א11 משל למה"ד למלך בו"ד שהיה עובר על בית המכס וכו' ממני ילמדו בני ויבריחו עצמם מן הגזלראשית חכמה, מצוות פרק ח אות ב
ל ע"א11 משל מלך בשר ודם שהיה עובר על בית המכסמשך חכמה ויקרא פ' א פס' ט
ל ע"א23 רנב"י לולב הגזול והיבש פסול הא שאול כשראבן יהושע עמ' 28
ל ע"א28 אמר להו לרב להנהו אנווכריאבן יהושע עמ' 28
ל ע"א28 א"ל ר"ה להנהו אוונכריקדושת יו"ט ח"א דף ט ע"ג
ל ע"א30 סתם גוים גזלני ארעתא נינהואיש צעיר דף כז ע"ב
ל ע"א תוס' ד"ה כי יקריבדרכי חושן עמ' רפט [הלכה]
ל ע"א תוס' ד"ה משוםמאיר עיני חכמים מהדו"ב ח"א דף מד ע"ב, מהדו"ב ח"ג דף ו ע"א, ז ע"א
ל ע"ב לעבדים לא מהני יאושמשך חכמה בראשית פ' יד פס' כא
ל ע"ב קרקע אינה נגזלת תוס' הרא"ש שםדרכי חושן עמ' שסג-שסד [הלכה]
ל ע"ב ולקנינהו בשינוי מעשהאהל רחל עמ' 695
ל ע"ב תוס' ד"ה וקרקעאגודת אזוב (יעבץ) דף כז ע"א
לא ע"א07 קרקע נגזלתדרכי חושן עמ' שסז [הלכה]
לא ע"א09 אדם יוצא יד"ח בסוכתו של חבירו וקרקע אינה נגזלתמי השילוח (מישור) ח"ב עמ' קצג
לא ע"א15 ההוא סבתא דאתאי לקמיה דרב נחמן וכו'בני יששכר ח"ב דף מה ע"ד
לא ע"א15 ההוא סבתא דאתאי לקמיה דרב נחמןאבן יהושע עמ' 27
לא ע"א15 ההוא סבתא וכו'אמרי יוסף בראשית דף נג ע"ב
לא ע"א15 ההיא סבתא דאתאי לקמיה דר"נ אמרה ליה ריש גלותא וכו'ילקוט דברי חכמים בראשית סי' תקיד
לא ע"א15 ההיא סבתא דאתאי לקמיה דרב נחמן וכו'מאיר עיני חכמים מהדו"א ח"ג דף יח ע"א
לא ע"א18 היו לאבי שי"ח עבדיםמוסר המקרא והתלמוד עמ' קעט
לא ע"א30 לולב מחלוקת אי בעי הדר אבל אתרוג דברי הכל בעי הדרבני יששכר ח"ב דף נ ע"ג
לא ע"א46 ד' מינין שבלולבאוצר הכבוד
לא ע"א50 ר"י אומר אף יבשין כשריםדרכי חושן עמ' פה [הלכה]
לא ע"א רש"י ד"ה לא מקשינןאהלי יעקב (הוסיאטין) דף קנ ע"א
לא ע"ב משום דלא גמר פריאגודת אזוב (יעבץ) דף לז ע"ג
לא ע"ב הדר באילןדברי שמואל (תשנח) עמ' קז
לא ע"ב נקטם ראשו נפרצו עליו פסולאוצר הכבוד
לב ע"א ממאי דהאי כפת תמרים וכו' ואימא כופרא... בהדס ואימא הירדוף וכו'בני יששכר ח"ב דף נ ע"ג
לב ע"א ואימא כופראדברי שלום ח"ו סי' תטז
לב ע"א דרכיה דרכי נועםמכמני עוזיאל עמ' קיט
לב ע"א דרכי נועם וכל נתיבותיה שלוםמשך חכמה בראשית פ' ט פס' ז
לב ע"א דרכיה דרכי נעם - כלל גדול של תורהמן הבאר עמ' 239
לב ע"א ואימא תרתי כפי דתמרי וכו'מאיר עיני חכמים מהדו"ג ח"א דף קמט
לב ע"א ואימא תרתי כפי תמריאוצר הכבוד
לב ע"א רש"י למה נטר רבא טעמו עד הדס ולא אמר גם כן בלולבבני יששכר ח"ב דף נ ע"ג
לב ע"ב זו פתחה של גיהנםמשך חכמה דברים פ' לד פס' ג
לב ע"ב שרא ליה מאריההתקופה הגדולה (תשלב) עמ' קלב-קלג, קמא
לב ע"ב שרא ליה מאריהס' העיקרים (מישור) עמ' לז
לב ע"ב שענפיו חופין את עצו... זהו הדס...פירוש המכבי ישעיהו ונביאים אחרונים עמ' סד
לב ע"ב ואימא הירדוף וכו' דרכיה דרכי נועםמאיר עיני חכמים מהדו"ג ח"א דף קנ
לב ע"ב ואימא הירדוףדברי שלום ח"ו סי' תטז
לב ע"ב רש"י ד"ה האמת והשלוםאהלי יעקב (הוסיאטין) דף סז ע"ב
לג ע"א או שהיו ענביו וכו'דברי שלום חלק ג עמ' עא
לג ע"א ומצוה לאגוד הלולב מאי טעמא משום זה אלי ואנוהוראשית חכמה, מצוות פרק ה אות א
לג ע"ב ת"ר איןויקהל משה עמ' יט ריש סי' ב [הלכה]
לג ע"ב הושענא אחריתיויקהל משה עמ' כח [הלכה]
לג ע"ב של בעל ושל הרים מניין ת"ל ערבי נחל מ"מ וברש"י שםמאיר עיני חכמים מהדו"ג ח"א דף קנא
לג ע"ב רש"י ד"ה והאויקהל משה עמ' קכא [הלכה]
לד ע"א ערבה ונסוך המים הלכה למשה בסינימאורות נריה אלול ותשרי עמ' 149
לד ע"א אמר הקב"ה אני אמרתי שיהיו שיראל לפני כקח על מים רבים וכו'אמרי השכל עמ' 194
לד ע"א אמרתי שיהיו ישראל כקחכרם פתחיה גפן כד שריג ד
לד ע"א אני אמרתי יהיו ישראל כקחילקוט הגרשוני ח"א
לד ע"א איזו היא ערבה ואיזו צפצפהאמרי בינה (שיפמאן) עמ' עז
לד ע"א איזוהי ערבה ואיזוהי צפצפהאדרת אליהו (קוצין) ח"ב עמ' 43
לד ע"ב אתרוג אחדרבנו בחיי עה"ת ח"ב עמ' תקנא-תקנב; כתבי רבנו בחיי עמ' רלה
לד ע"ב רע"א כשם שלולב אחד ואתרוג אחד וכו'שפע חיים ח"א עמ' קנה
לד ע"ב פרי עץ א' כפות תמרים א'אוצר הכבוד
לד ע"ב יכול יהא אתרוג עמהן באגודה אחת, אמרת וכו'דרשות שבט הלוי עמ' עז
לד ע"ב ואי לא דרשינא וכו'דברי שלום חלק ד עמ' פז
לד ע"ב אתרוג של ערלה וכו'דברי שלום חלק א עמ' מג
לד ע"ב אתרוג של ערלהמשפט כהן א-ז
לד ע"ב מעשר שני בירושליםלבני ישראל עמ' סז
לד ע"ב נטלה פטמתו פסולאוצר הכבוד
לה ע"א עץ שטעם עצו ופריו שוהדעת שבת עמ' רנט
לה ע"א פרי עץ הדר איזהו שטעם עצו ופריו שוהאוצר הכבוד
לה ע"א ואימא פלפלין וכו' לא מינכרא לקיחתהמאיר עיני חכמים מהדו"ג ח"א דף קמט
לה ע"א מ"ט פליגי בה וכו'דברי שלום חלק א עמ' מג
לה ע"א אתרוג של ערלה פסול שאין בה דין ממון וכו'מאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף ט ע"א
לו ע"א אמר מר אתרוג כושי כו', ברש"י, בירושלמי, בקרבן העדה, בשירי קרבןמכמני אשר עמ' קה
לו ע"ב אתרוג שנקבוהואדרת אליהו (קוצין) ח"א עמ' 80
לו ע"ב ולר"ח קשיא מתניתיןאגודת אזוב (יעבץ) דף לז ע"ג
לו ע"ב מעשה בר"ע שבא לביהכ"נ ואתרוגו על כתפומאיר עיני חכמים מהדו"ג ח"ב דף רעד
לו ע"ב ר' יהודה אומר אין סוכה נוהגת אלא בארבעה מינים שבלולב משך חכמה ויקרא פ' כג פס' לט
לז מכתב מאליהו ח"א עמ' 268
לז ע"ב לא לידוץ אינש לוליבא בהושענאאוצר הכבוד
לז ע"ב לולב בימין ואתרוג בשמאלאוצר הכבוד
לז ע"ב מ"ט מברכינן אלולבאוצר הכבוד
לז ע"ב והיכן היו מנענעים כו' אר"ע צופה הייתי בר"ג ור"י שכל העם היו מנענעים את לולביהן וכו'עטרת צבי (טאקסין) דף פג ע"א
לז ע"ב מוליך ומביא וכו' מעלה ומוריד וכו'תפלה למשה (אלמושנינו) עמ' רנט
לז ע"ב מוליך ומביא למי שד' רוחות שלואוצר הכבוד
לז ע"ב מוליך ומביא לעצור רוחות רעות מעלה ומוריד לעצור טללים רעיםשפתי חיים מועדים ח"א עמ' ר
לז ע"ב מוליך ומביא מילה ומורידבני יששכר ח"ב דף נ ע"ד
לז ע"ב מוליך ומביארבנו בחיי עה"ת ח"ב עמ' תלב, תקנו
לז ע"ב רש"י ד"ה אבלויקהל משה עמ' קכא הערה ב [הלכה]
לז ע"בבנין אפרים עמ' קצג [הלכה]
לח ע"א שירי מצוה מעכבים את הפורענותמסילת ישרים עמ' תקיט
לח ע"א רב אחא בר יעקב מייטי לה ומייתי לה ואמר דין גירא בעינא דשטןאור הצבי עמ' 166
לח ע"א אמר דין גירא בעיניה דסטנאאבן פינה עמ' 145, 154
לח ע"א גירא בעינא דשטנאכור לזהב ח"ב עמ' 170
לח ע"א דין גירי בעינא דשטן, וברש"ישפתי חיים מועדים ח"א עמ' רא
לח ע"א ורמינהו אם התחילו אין מפסיקיןאמרי השכל עמ' 34
לח ע"א תבא מארה לאדם שאשתוילקוט הגרשוני ח"א
לח ע"ב הוא אומר ברוך וכו'דברי שלום חלק א עמ' לב
לח ע"ב שומע כעונהראשית חכמה, קדושה פרק ט אות טו, תוצ' חיים אות קעז
לח ע"ב לא לימא אינישילקוט הגרשוני ח"א
לט ע"א לא לימא אינש יהא שמיה רבאאוצר הכבוד
לט ע"א משה שפיר קאמרתאהלי יעקב (הוסיאטין) דף ריז ע"ב
לט ע"א משה שפיר קאמרתחלקת יהושע עמ' ג הערה יב
לט ע"א משה שפיר קאמרתילקוט דברי חכמים שמות סי' רפא
לט ע"א משה שפיר קאמרתמבשר טוב, ימי הרחמים והסליחות, פתיחה עמ' לז
לט ע"א עובר לעשייתןכור לזהב ח"ב
לט ע"א במשנה הלוקחויקהל משה עמ' שג [הלכה]
לט ע"א רש"י ותוס' ד"ה הלוקחדרכי חושן עמ' מא [הלכה]
מ ע"א לאכלה ולא למשרהשבת הארץ הקדמה ח-ט
מא ע"א23 התקין ריב"ז שיהא לולב ניטל במדינהשפע חיים ח"ב עמ' צט
מא ע"א25 שיהא יום הנף וכו' מ"ט מהרה יבנה ביהמ"ק וכו'בני יששכר ח"א דף קה ע"ב
מא ע"א26 ומנלן דעבדינן זכר למקדששפע חיים ח"ב עמ' צח
מא ע"א29 ציון היא אין דורש לה - מכלל דבעיא דרישהמסילת ישרים עמ' תקסא
מא ע"א29 ציון היא דורש אין לה מכלל דבעי דרישההתקופה הגדולה (תשלב) עמ' תקסד-תקסה
מא ע"א30 מכלל דבעי דרישהדרישת ציון (תשסב) עמ' 34
מא ע"א31 מ"ט מהרה יבנה ביהמ"ק וכו'שפע חיים ח"ב עמ' צט
מא ע"א31 מהרה יבנה בהמ"ק ורש"יכתבי הרב נתן פרידלאנד ח"א עמ' 300, 301
מא ע"א31 מהרה יבנה המקדשדרישת ציון (תשסב) עמ' 142
מא ע"א40 ביהמ"ק העתיד יוכל להיבנות אפילו בשבת וכו'ברכות אבי דף קי ע"ב
מא ע"א רש"י - בהמ"ק ירד מהשמיםכתבי הרב יהודה אלקלעי ח"א עמ' 261
מא ע"א רש"י - בהמ"ק מן השמיםדרישת ציון (תשסב) עמ' 122-123
מא ע"א רש"י - מקדש מהשמיםהתקופה הגדולה (תשלב) עמ' קח, שכו
מא ע"ב29 רבן גמליאל לקח הלולב באלף זוזראשית חכמה, מצוות פרק ה אות ב
מא ע"ב29 רבן גמליאל קנה אתרוג באלף זוזאורחות צדיקים שער נגיבות עמ' קד
מא ע"ב36 מתנה ע"מ להחזירטוב ראיה
מא ע"ב37 אמר רבא הא לך אתרוג זה ע"מ שתחזירהו לי וכו'אמונה ודעת דף פח ע"ב
מא ע"ב40 חבוב מצווהמצוה ולב ח"ב עמ' 183
מא ע"ב40 כמה מצוות חביבות עליהןילקוט הגרשוני ח"א
מא ע"ב42 לא יאחוז אדם כו' ויתפלל כו'שערי תשובה סה"י אות לז
מא ע"ב47 מצוה היא לא טרידאורח משפט כח, נה
מא ע"ב48 יוצאים ולולבו בידומאורות נריה אלול ותשרי עמ' 210
מב ע"א02 הא מדאגבהיה נפק ביהמאיר עיני חכמים מהדו"ב ח"א דף מח ע"ב, מט ע"א
מב ע"א04 אם הוציא הלולב בכלי לא יצאאדרת אליהו (קוצין) ח"ג עמ' 88
מב ע"א05 לקיחה על ידי דבר אחר שמה לקיחהראשית חכמה, מצוות פרק ד אות ב
מב ע"א09 טעה בדבר מצוהאגרות הראיה ח"ג אגרת תשפח עמ' ס
מב ע"א20 מקבלת אשה מיד בנה ומיד בעלה ומחזירתו למים וכו'בני יששכר ח"ב דף נ ע"ד
מב ע"א23 קטן היודע לנענע חייב בלולבמצוה ולב ח"ב עמ' 149
מב ע"א28 ואם יודע לשמור תפיליו בטהרה אביו חייב לקנות לו תפיליןאלומת יוסף דף נה ע"א
מב ע"א29 יודע לדבר אביו לומדו תורה וכו', תורה צוה לנו משה מורשה וכו'דרשות שבט הלוי עמ' יב
מב ע"א29 יודע לדבר אביו לומדו תורה וק"שס' החיים (תשנג) עמ' נא
מב ע"א29 יודע לדבר אביו מלמדו תורהדרשות מהר"ל (יד מרדכי) עמ' תקב
מב ע"א29 כשהקטן מתחיל לדבר מלמדו לומר תורה צוה לנו משהראשית חכמה, גידול בנים אות ז
מב ע"א29 קטן היודע לדבר אביו מלמדו תורה וק"ששפע חיים ח"ד עמ' קנט
מב ע"א29 תינוק שיכול לדבר אביו מלמדו תורה וקריאת שמעאמרי השכל עמ' 23
מב ע"א29 תינוק שיכול לדבר אביו מלמדו תורה. מאי תורה תורה ציווה לנו משהאמרי השכל עמ' 22
מב ע"א30 אביו לומדו תורה... 'תורה צוה לנו...'פירוש המכבי דברים עמ' שנא
מב ע"א30 אביו מלמדו שמעהגיוני עוזיאל ח"א עמ' 195
מב ע"ב יו"ט הראשון של חג שחל להיות בשבת מוליכין לולביהן וכו'מאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף כג ע"ב
מב ע"ב והחזנין מקבלין מהןטהרת יו"ט ח"י עמ' קפ
מב ע"ב כל שיגיע לולבי לידוטבעות זהב ח"א דף מד ע"ג [הלכה]
מג ע"א ויעבירנו ארבע אמות ברה"ר וברש"ימאיר עיני חכמים מהדו"ב ח"א דף מח ע"ב
מג ע"א ראשון הא תקינו ליה רבנן בביתו ובתוס'מאיר עיני חכמים מהדו"ב ח"א דף מט ע"א
מג ע"א במילואים תשבו פתח אהל מועדאור הרעיון עמ' רלא
מג ע"א תוס' ד"ה אינהומאיר עיני חכמים מהדו"ג ח"ב דף רעה
מג ע"ב ערבה שלוחי בית דין מייתו לה ע"לולב - לכל מסורמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 286
מד ע"א מצות ערבה ביום הז' על פי מנהג נביאיםבני יששכר ח"ב דף נג ע"ד (הג"ה)
מד ע"א ערבה מנהג נביאיםחלקת יהושע עמ' קלז הערה כד
מד ע"א אין מברכין על חיבוט ערבה מכיון שאינו אלא מנהגמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 297
מד ע"א רש"י ד"ה מנהג, הנהיגו את העם ולא תקנו - נפקא מינה לברכה טהרת יו"ט ח"ט עמ' קכז
מד ע"ב ערבה בז' שקיל חביט חביט ולא בריךראשית חכמה, מצוות פרק י אות ג
מה ע"א בכל היו מקיפים את המזבח ואומרים וכו'אור הצבי עמ' 100
מה ע"א בבית המקדש היו מקיפין את המזבחבני יששכר ח"ב דף נג ע"ב
מה ע"א אני והו הושיעה נא (ברש"י ותוס')ס' החיים (תשנג) עמ' עד*
מה ע"א אני והו הושיעה נא ותוס'כתבי הרב נתן פרידלאנד ח"א עמ' 282
מה ע"א אני והו הושיעה נאאור הרעיון עמ' קסז
מה ע"א אני והו הושיעה נאפירוש המכבי דברים עמ' שה
מה ע"א אני והו הושיעה נאפירוש המכבי שמות עמ' צט
מה ע"א אני והו הושיעה נאשיחות הרב צבי יהודה שמות עמ' 400 ,362
מה ע"א בשעת פטירתן מה הן אומרים וכו'בני יששכר ח"ב דף נא ע"ב
מה ע"א עלה אמה וכנס אמהרוח חיים (חיד"א) עמ' א
מה ע"א מי שנוטל לולבנפש חיים (פלג'י) דף קיד ע"א
מה ע"א לולב באגדורבנו בחיי עה"ת ח"ב עמ' תקנו
מה ע"א רש"י - אני והו משבעים ושתים שמותאור הרעיון עמ' קסז
מה ע"א רש"י אני והו מן ע"ב שמותבני יששכר ח"ב דף נא ע"א
מה ע"א רש"י ותוס' בענין שם ע"בבני יששכר ח"א דף יז ע"א
מה ע"א תוס' - הושענא - שיושיע לעצמואור הרעיון עמ' קסז-קסח
מה ע"א תוס' - הושענא - שיושיע לעצמופירוש המכבי שמות עמ' צט
מה ע"א תוס' - כביכול הקב"ה אסור באזיקיםאור הרעיון עמ' שמו
מה ע"א תוס' אני והו מן ע"ב שמותבני יששכר ח"ב דף נא ע"א
מה ע"א תוס' ד"ה אני - והיינו הושענא, שיושיע לעצמופירוש המכבי דברים עמ' שה
מה ע"א תוס' והוא אסור בזיקיםכתבי הרב נתן פרידלאנד ח"א עמ' 305
מה ע"ב04 העושה איסור לחגהמאור שבתורה
מה ע"ב04 העושה איסור לחגמכמני עוזיאל עמ' שו-שז, שיג
מה ע"ב08 אין אדם יוצא בהן אלא דרך גדילתןמשך חכמה שמות פ' כו פס' טו
מה ע"ב08 כל המצוות כדרך גדילתןהמאור שבתורה
מה ע"ב09 עצי שטים... שמעמידין את ציפוין.... שעומדים לעולם ולעלמי עולמיםנועם אלימלך דף מח ע"ב
מה ע"ב14 עומדים לעד ולעולמי עולמיםאמת ליעקב עה"ת עמ' של
מה ע"ב15 אמר רשב"י יכול אני לפטור כל העולם מן הדיןאור הצבי עמ' 117
מה ע"ב15 יכול אני לפטור את העולם כולו מן הדין וכו' מדין תפלהשפע חיים ח"ו עמ' קמה
מה ע"ב15 יכול אני לפטור את העולם כולואמרי יהודה עמ' קלה
מה ע"ב15 יכול אני לפטור את העולם מה"דמאמר מרדכי (נדבורנא) עמ' עו
מה ע"ב15 יכול אני לפטור את כל העולם כולו מן הדין וכו'מאיר עיני חכמים מהדו"ג ח"א דף ג
מה ע"ב15 יכול אני לפטור כל העולם כולו מן הדיןדגלי יהודה דרוש א אות א
מה ע"ב15 יכול אני לפטור כל העולם מן הדיןאהלי יעקב (הוסיאטין) דף קפ ע"ב, רכב ע"ב, רעו ע"א, רעט ע"א, רפא ע"ב, רפד ע"ב, רפה ע"ב
מה ע"ב15 יכול אני לפטור כל העולם מן הדיןאור הצבי עמ' 313
מה ע"ב15 יכולני לפטור מן הדיןהמאור שבתורה
מה ע"ב15 יכולני לפטוררוח חיים (חיד"א) עמ' קכט
מה ע"ב18 אלמלא יותם בן עוזיהובנין אפרים עמ' רג [הלכה]
מה ע"ב18 ואלמלי יותם בן עוזיה עמנו - מיום שנברא העולם ועד סופואור הצבי עמ' 60, 70
מה ע"ב20 משום רשב"י ראיתי בני עליה ומועטין הןבינה לעתים דרוש מד עמ' רפג
מה ע"ב21 בני עליה שהן מועטים - בכניסה לשער המים מאורות נריה אלול ותשרי עמ' 168
מה ע"ב21 ובני עליה מועטים הםבינה לעתים דרוש ב עמ' טו
מה ע"ב21 ראיתי בני עליה והם מועטים וכל הסוגיה שםאור הצבי עמ' 316
מה ע"ב21 ראיתי בני עליה והם מועטין וכו'עטרת ישראל (באהפאלי) עמ' קכו
מה ע"ב21 ראיתי בני עליה והמה מועטיםילקוט דברי חכמים ויקרא סי' נד
מה ע"ב21 ראיתי בני עליה והמה מועטיןנר ישראל חלק ג דף צד
מה ע"ב21 ראיתי בני עליה והן מועטין אם אלף מן אני ובני מהן אם מאה הם וכו'ראשית חכמה, קדושה פרק ד אות כב
מה ע"ב21 ראיתי בני עליה והן מועטיןאבן יהושע עמ' 9
מה ע"ב21 ראיתי בני עליה והן מועטיןאהלי יעקב (הוסיאטין) דף רע ע"א
מה ע"ב21 ראיתי בני עליה והן מועטיןאוצר הכבוד
מה ע"ב21 ראיתי בני עליה והן מועטיןדרך הקודש (תנעמי) עמ' תקס
מה ע"ב21 ראיתי בני עליה והן מועטיןילקוט הגרשוני ח"א
מה ע"ב21 ראיתי בני עליה והן מועטיןמשך חכמה דברים פ' כב פס' ד
מה ע"ב21 ראיתי בני עליה והן מועטיןעשרה למאה סי' מז
מה ע"ב21 ראיתי בני עליה והן מועטיןדרשות שבט הלוי בהקדמה אות י"ג
מה ע"ב21 ראיתי בני עליה והנם מועטים וכו'תפלה למשה (אלמושנינו) עמ' קע
מה ע"ב21 ראיתי בני עליה ומועטים הםבינה לעתים דרוש לד עמ' רכה
מה ע"ב21 ראיתי בני עליהדברי שלום ח"ו סי' קנ
מה ע"ב21 ראיתי בני עלייה והן מועטין. אם שנים הן אני ובני הןכתונת פסים פרשת צו ז ע"ד, שמיני ח ע"ב, אמור כב ע"ג
מה ע"ב21 ראיתי בני עלייהמוסר אביך עב (ובחדש מג); ערפלי טוהר קיא; אורות הקודש ח"ג שלא
מה ע"ב24 תמני סרי אלפי דרי דקמי קוב"התפארת ישראל עמ' קצ
מה ע"ב24 תמני סרי אלפיכתבי רבנו בחיי עמ' תקיב-תקיג
מה ע"ב24 תמני סרי אלפי, דרא דקמיה דקוב"ה הוואור הצבי עמ' 296
מה ע"ב26 דמסתכלי באספקלריא המאירהשיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 354
מה ע"ב27 אספקלריא דנהראאדיר במרום ח"א פ' רעד
מה ע"ב27 אספקלריא המאירהפירוש המכבי שמות עמ' רמט
מה ע"ב30 ל"ו צדיקי מקבל אפי שכינתא בכל דראאור הצבי עמ' 49
מה ע"ב30 לא פחות עלמא מל"ו צדיקי דמקבלי אפי שכינתא בכל יוםאור הצבי עמ' 317
מה ע"ב30 לא פחות עלמא מל"ו צדיקיםאהלי יעקב (הוסיאטין) דף כט ע"א, קסח ע"ב
מה ע"ב30 לא פחות עלמא מתלתין ושיתא צדיקי וכו'דרשות שבט הלוי עמ' קטו
מה ע"ב33 הא דעיילי בברילקוט הגרשוני ח"א
מה ע"ב35 והא קא משתתף שם שמים ודבר אחר וכו'בני יששכר ח"ב דף נא ע"ב
מה ע"ב36 כל המשתף כו'מכמני אשר עמ' קו
מה ע"ב36 כל המשתף שם שמים ודבר אחר נעקר מן העולםשיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 444
מה ע"ב43 מה תמר זהנפש חיים (פלג'י) דף קיד ע"ב
מו ע"א רבנן בדי רב אשי כל אימת דממשמשי בהו מברכישערי תשובה סה"י אות כה-כו
מו ע"א והיכן ציונו?... מ"לא תסור"... "שאל אביך ויגדך"כוזרי מאמר ג סי' לט
מו ע"א העושה סוכה לעצמו אם יכול לחדש בה דבר מברך שהחיינו וכו'אמרי השכל עמ' 18
מו ע"א היו לפניו מצוות הרבההמאור שבתורה
מו ע"א בא וראה שלא כמדת בו"ד מדת הקב"ה, בו"ד כלי ריקן מחזיק מלא אינו מחזיק וכו'קדושת יו"ט ח"א דף עה ע"ג
מו ע"ב02 מלא מחזיק, ריקן אינו מחזיקנועם אלימלך דף צט ע"ב
מו ע"ב04 אם שמוע בישן תשמע בחדשאהלי יעקב (הוסיאטין) דף שצב ע"א, תו ע"א
מו ע"ב04 אם שמוע בישן תשמע בחדששיחות הרב צבי יהודה שמות עמ' 350 ,241
מו ע"ב04 אם שמוע בישן תשמע חדשתורה וחיים עמ' שיד, שכד
מו ע"ב04 אם שמוע בישןהמאור שבתורה
מו ע"ב04 'אם שמוע' בישן, 'תשמע' בחדשנועם אלימלך דף נה ע"ד, צב ע"א
מו ע"ב31 אתרוג שנפסל אסור לאוכלובני יששכר ח"ב דף נא ע"א,
מו ע"ב32 לא ליקני אינש וכו'אמרי יוסף בראשית דף קי ע"ב
מו ע"ב36 לא לימא וכו'דברי שלום חלק ד עמ' צא
מו ע"ב38 משום למדו לשונם דבר שקראודה ה' דף יד ע"ב
מז ע"א והלכתא מיתב יתבינן ברוכי לא מברכינןמאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף עח ע"ב
מז ע"א הפרים והאילים והכבשים מעכבים זה את זהמשך חכמה במדבר פ' כה פס' יא-יג
מז ע"א שמ"ע הוא רגל בפני עצמו הקדמהבני יששכר ח"ב דף נה ע"א
מז ע"א שמיני רגל בפני עצמו הואמגיד דבריו ליעקב, לקוטי אמרים סי' רס, אור תורה סי' שסה
מז ע"ב מאי טעמא דר' אליעזר בן יעקבמשך חכמה דברים פ' כו פס' ד
מח ע"א והיית אך שמח - לרבות לילי יו"ט האחרון לשמחהישראל והזמנים (פירר) ח"א עמ' 59
מח ע"א ההלל והשמחהכתבי רבנו בחיי עמ' רצה
מח ע"א והיית אך שמח לרבות ליל יו"ט האחרון לשמחהאבן ישפה עמ' 74
מח ע"א נסוך המים כיצד צלוחית של זהב מחזקת שלושה לוגים היה ממלא מהשלוחמאורות נריה אלול ותשרי עמ' 165
מח ע"א שמיני עצרת רגל בפני עצמורבנו בחיי עה"ת ח"ג עמ' רט; כתבי רבנו בחיי עמ' רצד
מח ע"א שמיני רגל בפני עצמו לענין פז"ר קשבטהרת יו"ט ח"ז עמ' פג
מח ע"ב05 ולמנסך אומר הגבה ידךילקוט הגרשוני ח"א
מח ע"ב13 מנא הני מילי אמר רב עינא דאמר קרא ושאבתם מים בששוןמאורות נריה אלול ותשרי עמ' 165
מח ע"ב14 ההוא צדוקי דשמיה ששוןאבן פינה עמ' 137
מח ע"ב14 הנהו תרי צדוקיאמרי יוסף בראשית דף רב ע"ב-ע"ג
מח ע"ב15 אמר ליה ששון לשמחה אנא עדיפנא ממך דכתיב ששון ושמחה ישיגוגנזי ישראל ח"א דף רה ע"ב
מח ע"ב15 ששון ושמחההתקופה הגדולה (תשלב) עמ' תפט, תצה, תצט, תקה
מח ע"ב22 מעיני הישועה - ששוןהתקופה הגדולה (תשלב) עמ' תנג-תנד
מח ע"ב23 עתידיתו דתמלו לי מיםילקוט הגרשוני ח"א
מט ע"א04 שיתין מו' ימי בראשית נבראוקרני אורה עמ' עז
מט ע"א04 שיתין מו' ימי בראשיתאוצר הכבוד
מט ע"א04 שיתין מששת ימי בראשית נבראותאיר נרי עמ' ט
מט ע"א04 שיתין מששת ימי בראשית נבראו, שנאמר חמוקי ירכיךאור הצבי עמ' 305
מט ע"א04 שיתין נבראו מששת ימי בראשיתבני יששכר ח"ב דף מט ע"א
מט ע"א05 חמוקי ירכיךהמאור שבתורה
מט ע"א09 אל תקרי "בראשית" אלא ברא שיתמשך חכמה דברים פ' לד פס' יב
מט ע"א09 אל תקרי בראשית אלא בר"א שי"תטהרת יו"ט ח"י עמ' שמ
מט ע"א09 אל תקרי בראשית אלא ברא שיתדרך חיים עמ' קעח
מט ע"א18 פרחי כהונה יורדין לשם ומלקטים משם יין קדושמשך חכמה במדבר פ' טו פס' י
מט ע"א תוס' ד"ה שכלדגלי יהודה דרוש ב אות ג הגהה ב
מט ע"ב10 בזמן שמנסכים יין על גבי המזבח פוקקין את השיתיןמשך חכמה במדבר פ' טו פס' י
מט ע"ב10 בשעה שמנסכין ייןכתבי רבנו בחיי עמ' תעג
מט ע"ב13 כי שבע איניש חמרא מגרוניה שבעס' החיים (תשנג) עמ' פח*
מט ע"ב13 כי שבע איניש חמרא, מגרונו שבעאור הצבי עמ' 305
מט ע"ב13 כי שבע אינישדברי שלום ח"ו סי' קצח, רא
מט ע"ב14 לגמע גמועי ורש"ייד יצחק עמ' קפח ס"ק ז [הלכה]
מט ע"ב15 מה יפו פעמותיהן של ישראל בשעה שעולין לרגלגנזי ישראל ח"א דף צא ע"א
מט ע"ב15 מה נאין רגליהו של ישראל בשעה שעולין לרגלמשך חכמה שמותפ' כג פס' יז
מט ע"ב16 אברהם אבינו נקרא נדיב שנדבו לבו להכיר את בוראומאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 378
מט ע"ב18 תחלה לגריםהגיוני עוזיאל ח"א עמ' 90
מט ע"ב18 תחלה לגריםמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 414
מט ע"ב19 חמוקי ירכיך מה ירך בסתר אף דברי תורה בסתר וה"ד וכו' הצנע לכת עם אלקיךרב טוב דף לא ע"ג, מא ע"ב, נג ע"ב, סב ע"ג, קס ע"ג, קסד ע"א
מט ע"ב19 למה נמשלו ד"ת לירךנתיבות עולם ח"ב עמ' קג
מט ע"ב19 מה ירך בסתר אף ד"ת בסתראהלי יעקב (הוסיאטין) דף פח ע"א
מט ע"ב19 מה ירך בסתר אף ד"ת בסתרגבורות ה' עמ' שיג
מט ע"ב19 מה ירך בסתר אף ד"ת בסתרמי מרום ח"א עמ' מז
מט ע"ב19 מה ירך בסתר, אף דברי תורה בסתרנועם אלימלך דף צו ע"ד
מט ע"ב19 תורה נמשל לירך מה ירך בסתרמאמר מרדכי (נדבורנא) עמ' צח
מט ע"ב22 ואהבת חסד - גמ"חמוסר המקרא והתלמוד עמ' לו
מט ע"ב22 זו גמילות חסדיםכתבי רבנו בחיי עמ' סב
מט ע"ב22 עשות משפט זה דין, ואהבת חסד זו גמילות חסדים והצנע לכת עם אלהיך זו הכנסת כלה וכו'עטרת צבי (טאקסין) דף פז ע"א
מט ע"ב23 והצנע לכת זה הכנסת כלהדעת שבת עמ' תיח
מט ע"ב23 והצנע לכת זו הוצאת המת והכנסת כלהאורחות צדיקים שער שמחה עמ' עא
מט ע"ב23 והצנע לכתמאמרי הראיה 237
מט ע"ב25 אמר ר' אלעזר גדול העושה צדקה יותר מכל הקרבנותאור חדש למטיפים עמ' 22
מט ע"ב25 גדול העושה צדקה יותר מכל הקרבנותאוצר נחמד (סילברסטון) עמ' 16
מט ע"ב25 גדול העושה צדקה יותר מכל הקרבנותאור לפני הדורשין עמ' 67
מט ע"ב25 גדול העושה צדקה יותר מן הקרבנותאלומת יוסף דף יד ע"ב
מט ע"ב25 גדולה צדקה מן הקרבנותמאמר מרדכי (נדבורנא) עמ' צח
מט ע"ב25 גדולה צדקה מקרבנותמוסר המקרא והתלמוד עמ' קמח
מט ע"ב25 העושה צדקה, גדולה מכל הקרבנותמשך חכמה דברים פ' כו פס' טו
מט ע"ב28 אם אדם זורע ספק אוכל ספק אינו אוכלבינה לעתים דרוש ע עמ' תעה, דרוש עב עמ' תצא
מט ע"ב29 אין צדקה משתלמת אלא לפי חסד שבהאבן פינה עמ' 113
מט ע"ב29 אין צדקה משתלמת אלא לפי חסד שבהוצוה הכהן עמ' ט, קיב
מט ע"ב29 אין צדקה משתלמת אלא לפי חסד שבהילקוט דברי חכמים שמות סי' ריא
מט ע"ב29 אין צדקה משתלמת אלא לפי חסד שבהסדורו של שבת דף קכה ע"א
מט ע"ב29 אין צדקה משתלמת אלא לפי חסד שבהפירוש המכבי דברים עמ' שסו
מט ע"ב29 הצדקה משתלמת לפי חסדכרם פתחיה גפן כב שריג ב
מט ע"ב29 השכר הכל לפי החסדאורחות צדיקים שער נדיבות עמ' קג
מט ע"ב29 לפי חסד שבהמכמני עוזיאל עמ' תסב
מט ע"ב29 צדקה משתלמת לפי חסד שבהאור הרעיון עמ' עא
מט ע"ב29 צדקה משתלמת לפי חסד שבההגיוני עוזיאל ח"א עמ' 23
מט ע"ב29 צדקה משתלמת לפי חסד שבהכתבי הרב נתן פרידלאנד ח"א עמ' 220
מט ע"ב30 בג' דברים גדולה גמילות חסדים יותר מן הצדקהאור הצבי עמ' 156
מט ע"ב30 בג' דברים גדולה גמילות חסדים מן הצדקהנתיבות עולם ח"א עמ' קנד
מט ע"ב30 בג' דברים גמ"ח יותר מן הצדקהאהל רחל עמ' 648
מט ע"ב30 בשלושה דברים גדולה גמילות חסדים יותר מן הצדקהאלומת יוסף דף יד ע"ב
מט ע"ב30 בשלשה דברים גדולה גמילות חסדים יותר מן הצדקה וכו'שערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר יג, שער רביעי מאמר יא
מט ע"ב30 בשלשה דברים גדולה גמלות חסדים יותר מן הצדקהמסילת ישרים עמ' תקפח
מט ע"ב30 גדול גמילות חסדים מן הצדקה שערי תשובה שער ג אות יג, שער ד אות יא
מט ע"ב30 גדולה גמ"ח יותר כו'ס' ג' תמוז תשנד עמ' רסב
מט ע"ב30 גדולה גמ"ח יותר מן הצדקה בג' דבריםאהל רחל עמ' 656
מט ע"ב30 גדולה גמ"ח יותר מן הצדקהוצוה הכהן עמ' קיח
מט ע"ב30 גדולה גמ"ח יותר מצדקהאור הרעיון עמ' עא
מט ע"ב30 גדולה גמילות חסדים יותר מן הצדקה שהצדקה בממונו וגמ"ח בגופו ובממונוראשית חכמה, אור עולם אות ז, אור גדול אות ז
מט ע"ב30 גדולה גמילות חסדים יותר מן הצדקהאוצר הכבוד
מט ע"ב30 גדולה גמילות חסדים יותר מן הצדקהפירוש המכבי דברים עמ' שסה-שסו
מט ע"ב30 גמ"ח גדול מצדקהמוסר המקרא והתלמוד עמ' קלט
מט ע"ב30 גמ"ח יותר מן הצדקה בג' דבריםאהל רחל עמ' 663
מט ע"ב31 גמ"ח בין לעניים בין לעשיריםדרך חיים עמ' קעח
מט ע"ב31 גמילות חסדים בין לעניים בין לעשיריםדברי שמואל (תשנח) עמ' כו
מט ע"ב31 גמילות חסדים בין לעניים בין לעשיריםפנים יפות על תהלים עמ' ריח
מט ע"ב31 גמילות חסדים הוא בין לעניים בין לעשיריםברכות אבי דף קד ע"א
מט ע"ב31 ואם יספיק בידו ילוה גם לעשירים... צריך להיות נדיב בחכמת תורתואורחות צדיקים שער נדיבות עמ' קד
מט ע"ב32 אמר ר' אלעזר כל העושה צדקה... כאילו מלא כל העולם כולו חסדאבן יהושע עמ' 9
מט ע"ב32 גמילות חסדים בין לחיים בין למתיםאור לפני הדורשין עמ' 72
מט ע"ב32 כל העושה משפט וצדקה כאלו מלאו לעולם כולו חסדמרפא לשון עמ' יג
מט ע"ב32 כל העושה צדקה ומשפט מעלה עליו הכתוב כאלו מלא כל העולם חסדדגלי יהודה דרוש א אות יב
מט ע"ב33 העושה צדקה ומשפט ממלא את העולם חסדהגיוני עוזיאל ח"א עמ' 128
מט ע"ב34 שמא תאמר כל הבא לקפוץ קופץ וכו'חוסן יהושע מאמר א פ"ו עמ' רז
מט ע"ב36 בעל חן בידוע שהוא ירא שמיםדברי מנחם - מנחם ציון דף כו ע"ב, מב ע"ב
מט ע"ב36 בעל חן בידוע שהוא ירא שמיםרב טוב דף מד ע"א
מט ע"ב36 כל אדם שיש עליו חן בידוע שהוא יר"שאהלי יעקב (הוסיאטין) דף קנג ע"ב, רצ ע"א
מט ע"ב36 כל אדם שיש עליו חן בידוע שיש בו יראת שמיםאור הצבי פתחא זעירא אות ד
מט ע"ב36 כל אדם שיש עליו חן וכו'דברי שלום ח"ו סי' שנ
מט ע"ב36 כל שיש עליו חן בידוע שהוא יר"שדרך הקודש (תנעמי) עמ' תקעב
מט ע"ב38 ותורת חסד על לשונהדברי שלום ח"ו סי' תלג
מט ע"ב38 פיה פתחה בחכמה ותורת חסד על לשונה כו' תורה לשמה זה תורה של חסד כו' ע"ד ללמדה זה של חסד כו'רב טוב דף ד ע"א, יד ע"א, טו ע"ד, כד ע"ג, קטז ע"א, קמט ע"ד, קנז ע"ב
מט ע"ב38 פיה פתחה בחכמהאוצר הכבוד
מט ע"ב38 תורת חסד על לשונההמאור שבתורה
מט ע"ב38 תורת חסד על לשונה... ללמד לאחריםהחברה והשפעתה מאמר 16 פרק א
מט ע"ב39 תורה לשמה היא תורה של חסדמרפא לשון עמ' קא
מט ע"ב39 תורה לשמה זו היא תורה של חסדאור הצבי עמ' 32
מט ע"ב39 תורה לשמה זו תורה של חסד שלא לשמה אינה של חסדמי מרום ח"ב עמ' רא
מט ע"ב39 תורה לשמה זו תורה של חסדנתיבות עולם ח"א עמ' ל
מט ע"ב39 תורה של חסד זו תורה לשמהאור הצבי עמ' 206
מט ע"ב40 תורה ללמדה זו היא תורה של חסדדרשות שבט הלוי עמ' ריט, רכג, רמ
מט ע"ב40 תורה ללמדה זו תורת חסד שלא ללמדה אינה של חסדמי מרום חי"ג עמ' קעא
מט ע"ב מהרש"א תורה לשמה זה של חסד כו'רב טוב דף קמט ע"ד
נ ע"א אימר דאמר ר' נחמיה להדיוט, לגבוה מי קאמרמסילת ישרים עמ' תקלו
נ ע"א החלילדברי ישעיהו (חשין) ח"ב עמ' כה
נ ע"ב חד תני שואבה וחד תני חשובהבני יששכר ח"ב דף מט ע"א
נ ע"ב מאן דתני חשובה לא משתבש מצוה חשובה היא נבראה מששת ימי בראשיתמאורות נריה אלול ותשרי עמ' 149
נ ע"ב נסוך המים מצוה חשובה היא ובאה מששת ימי בראשיתמאיר עיני חכמים מהדו"ג ח"ב דף רעה
נ ע"ב מצוה חשובה היא כו'טהרת יו"ט ח"י עמ' ריב
נ ע"ב וחכמים אומרים אף יום טוב אינו דוחה (החליל)מאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 286
נ ע"ב שיר של קרבן דוחה וכו'חלק יעקב (קנטור) דרוש ג
נ ע"ב תוס' ד"ה חד תני שואבהאמת ליעקב עה"ת עמ' שיג
נ ע"ב תוס' ד"ה חד תני שואבהאהלי יעקב (הוסיאטין) דף תח ע"א
נ ע"ב תוס' ד"ה חד תני שואבה וכו', שמשם שואבים רוה"קדרשות שבט הלוי עמ' נד
נא ע"א מי שלא ראה שמחת ביה"ש לא ראה שמחה מימיואהלי יעקב (הוסיאטין) דף תיב ע"ב
נא ע"א מי שלא ראה שמחת בית השואבה - אף הוא ראה וכו'היהדות הלאומית עמ' 229-233
נא ע"א מי שלא ראה שמחת בית השואבהאוצר הכבוד
נא ע"א מי שלא ראה שמחת בית השואבה לא ראה שמחה מימיואדרת אליהו (קוצין) ח"ג עמ' 8
נא ע"א במוצאי יו"ט ראשון של חג ירדו לעזרת נשים ומתקנים שם תיקון גדול וכו'ילקוט דברי חכמים ויקרא סי' קעד
נא ע"א באו לעזרת נשים ומתקנין שם תיקון גדולבני יששכר ח"ב דף מט ע"א, מא ע"א
נא ע"א ומתקנין שם תיקון גדולאהלי יעקב (הוסיאטין) דף תיא-תיב
נא ע"א מבלאי מכנסי כהנים ומהמייניהן וכו'בני יששכר ח"ב דף מט ע"ב
נא ע"א חסידים ואנשי מעשה היו מרקדים לפניהם באבוקות של אורקדושת יו"ט ח"א דף מז ע"ג
נא ע"א חסידים ואנשי מעשה היו מרקדין בפניהם באבוקות של אורכתונת פסים פרשת אחרי טז ע"ב
נא ע"א חסידים ואנשי מעשה היו מרקדין וכו'בינה לעתים דרוש נג עמ' שמז
נא ע"א תוס' ד"ה מבלאיטוב ראיה
נא ע"א תוס' ד"ה מבלאי, תימה שלא חשיב נמי כתונתבני יששכר ח"ב דף מט ע"ב
נא ע"ב05 כנגד חמש עשרה מעלות שאמר דוד בתהליםאור הצבי עמ' 64
נא ע"ב14 הגיעו לשער היוצא מן המזרחאוצר הכבוד
נא ע"ב15 אבותינו שהיו במקום הזה אחוריהם אל היכל ה'אור הצבי עמ' 78, 119
נא ע"ב18 אנו ליה וליה עינינואבן שוהם עמ' 11
נא ע"ב21 מי שלא ראה ירושליםכתבי רבנו בחיי עמ' רצה
נא ע"ב29 והיו בה ע"א קתדראותטהרת יו"ט ח"י עמ' רי
נא ע"ב31 ובימה של עץ באמצעיתהטהרת יו"ט ח"י עמ' נד, קכג, קכו, רנו
נא ע"ב31 וחזן הכנסת עומד עליהטהרת יו"ט ח"י עמ' קפ
נא ע"ב40 תקון גדולמאמרי הראיה 512; אורח משפט מו
נא ע"ב41 הקיפוה גזוזטרא והתקינו שיהיו נשים יושבות מלמעלה ואנשים מלמטהילקוט דברי חכמים ויקרא סי' קעד
נא ע"ב42 בשעת השמחה בבית המקדש נתייחד מקום לנשים למעלהמאורות נריה אלול ותשרי עמ' 166
נב ע"א01 וספדה הארץ משפחות משפחות לבדשפתי חיים מועדים ח"א עמ' מז
נב ע"א05 אנשים לבד ונשים לבדאורחות צדיקים שער שמחה עמ' עא
נב ע"א08 הריגת משיח בן יוסףהתקופה הגדולה (תשלב) עמ' שלב-שלג, שנג
נב ע"א08 מיתת משיח בן יוסףהתקופה הגדולה (תשלב) עמ' תסו-תסז, תעו, תעח, תפג, תצו, תקנז
נב ע"א08 משיח בן יוסף נהרגהתקופה הגדולה (תשלב) עמ' תכו-תכט
נב ע"א08 משיח בן יוסף שנהרגאור הרעיון עמ' ת
נב ע"א08 משיח בן יוסףהתקופה הגדולה (תשלב) עמ' תכא
נב ע"א08 רבי דוסא ורבנן, חד אמר על משיח בן יוסף שנהרג וחד אמר על יצר הרע שנהרגשפע חיים ח"ו עמ' צו
נב ע"א11 והביטו אלי אשר דקרו, חד אמר זה היצר הרע וח"א זה משיח בן יוסףאור הצבי עמ' 42
נב ע"א15 בימים ההמה תמלא הארץ דעה ולא יהיה יצה"ר בבני אדם אורחות צדיקים שער תשובה עמ' קנב
נב ע"א15 הקב"ה שוחט היצה"רכרם פתחיה מבוא שריג ג
נב ע"א15 לע"ל מביא הקב"ה ליצה"ר ושוחטואהלי יעקב (הוסיאטין) דף שלח ע"א, שמב ע"א
נב ע"א15 לע"ל מביאו הקב"ה ליצה"רפרי חיים דרוש ג אות ג
נב ע"א15 לעת"ל הקב"ה מביאו ליצה"ר ושוחטו בפני הצדיקים ובפני הרשעיםאור הצבי עמ' 215
נב ע"א15 לעת"ל הקב"ה מביאו ליצה"ר ושוחטו כו' צדיקים נדמה להן כהן וכו'רב טוב דף לז ע"ד
נב ע"א15 לעת"ל ישחוט הקב"ה את יצה"רמרפא לשון עמ' נח, רצו
נב ע"א15 לעת"ל מביא הקב"ה יצה"ר ושוחטו בפני הצדיקים והרשעיםאוזן שמואל דף לז ע"ב
נב ע"א15 לעת"ל מביא הקב"ה ליצה"ר ושוחטו מכתב מאליהו ח"א עמ' 258
נב ע"א15 לעת"ל מביאו הקב"ה ליצה"ר ושוחטו בפני הצדיקיםחלקת יהושע עמ' קפו הערה קכה
נב ע"א15 לעת"ל מביאו הקב"ה ליצה"ר ושוחטו כו' צדיקים נדמה להם כהר גדולמגיד דבריו ליעקב, אור תורה סי' רכט
נב ע"א15 לעתיד לבא מביא הקב"ה ליצה"ר וכו' הללו בוכים והללו בוכיםיערות דבש ח"א עמ' מא
נב ע"א15 לעתיד לבא מביאו הקב"ה ליצה"ר מכתב מאליהו ח"א עמ' 27
נב ע"א15 לעתיד לבא מביאו הקב"ה ליצה"רתורה וחיים עמ' שיט
נב ע"א15 לעתיד לבא מביאו הקב"ה ליצר הרע ושוחטו בפני הצדיקים ובפני הרשעים. צדיקים - נדמה להם כהר גבוה, ורשעים - נדמה להם כחוט השערהכתונת פסים פרשת שלח לט ע"ג
נב ע"א15 לעתיד לבוא ה' דן את יצה"רכרם יהושע (ולרשטיין) דף יח ע"ד
נב ע"א15 לעתיד לבוא הקב"ה שוחטו ליצר הרעאיש צעיר דף כג ע"ב
נב ע"א15 לעתיד לבוא וכו' צדיקים נדמה להם כהר גבוהתפלה למשה (אלמושנינו) עמ' לא
נב ע"א15 לעתיד לבוא מביא הקב"ה יצר הרע ושוחטואהבת עולם דף קיג
נב ע"א15 לעתיד לבוא מביא הקב"ה ליצה"ר ושוחטו מכתב מאליהו ח"א עמ' 287
נב ע"א15 לעתיד לבוא מביאו הקב"ה ליצה"ר ושוחטו בפני הצדיקים ובפני הרשעיםמבשר טוב, ימי הרחמים והסליחות עמ' תכא
נב ע"א15 לעתיד לבוא מביאו הקב"ה ליצר הרע ושוחטו בפני הצדיקים ובפני הרשעיםאור הצבי עמ' 40, 94, 109
נב ע"א15 לעתיד לבוא מביאו הקב"ה ליצר הרע ושוחטואוזן שמואל דף סד ע"א
נב ע"א15 מביאו הקב"ה ליצה"ר ושוחטוילקוט הגרשוני ח"א
נב ע"א15 מביאו ליצה"ר ושוחטוהמאור שבתורה
נב ע"א15 לעת"ל מביאו הקב"ה ליצה"ר ושוחטו בפני הצדיקים ובפני הרשעיםאור לישרים (איידליץ, תשב) עמ' קלח
נב ע"א15 לעת"ל מביאו הקב"ה ליצר הרע ושוחטו בפני הצדיקים והרשעיםאמונה ודעת דף 4
נב ע"א15 לעתיד לבא ה' ידון את יצה"רכרם יהושע (ולרשטיין) דף מח ע"ב
נב ע"א16 לצדיקים נדמה להם היצה"ר (לעת"ל) בהר, ולרשעים כחוט השערה נר ישראל חלק ב דף צט, חלק ג דף כז, נ
נב ע"א16 היצר הרע נדמה לצדיקים כהרפנים יפות על תהלים עמ' שצח
נב ע"א16 יצה"ר לצדיקים נדמה כהר ולרשעים כחוט השערהגנזי ישראל ח"א דף קנד ע"ב
נב ע"א16 יצה"ר צדיקים נדמה להם כהר גבוהידי משה קהלת עמ' ו
נב ע"א16 לעת"ל ידמה יצה"ר לצדיקים כהראבן שוהם עמ' 86
נב ע"א16 לעתיד ידמה היצה"ר וכו'דרשות הרא"ש דף כה ע"ב דרוש כג
נב ע"א16 לצדיקים נדמה כהראבן שוהם עמ' 67
נב ע"א16 לצדיקים נדמה להם כהר ולרשעים כחוט השערהמרפא לשון עמ' נד, נה
נב ע"א16 עתיד שיהיה לצדיקים כהרמדבר קדש מועדים ח"א עמ' רכו
נב ע"א16 צדיקים - נדמה להם כהר גבוה, ורשעים - נדמה להם כחוט השערה... נועם אלימלך דף יז ע"ב, עג ע"ד, עד ע"ד
נב ע"א16 צדיקים נדמה להם יצר הרע כהרכרם יהושע (ולרשטיין) דף לב ע"ב
נב ע"א16 צדיקים נדמה להם כהר גבוהדרשות שבט הלוי בהקדמה או י', וגוף הספר עמ' טז, קצג, רצו
נב ע"א16 צדיקים נדמה להם כהר וכו' הללו בוכים והללו בוכיםילקוט דברי חכמים שמות סי' קלה
נב ע"א16 צדיקים נדמה להם כהר וכו'כתבי הרב יהודה אלקלעי ח"א עמ' 112-114
נב ע"א16 צדיקים נדמה להם כהרעטרת ישראל (באהפאלי) עמ' נב
נב ע"א16 צדיקים נדמה להם כהרקדושת יו"ט ח"ב דף ה ע"ד, כט ע"א
נב ע"א17 יצר הרע נקרא הריד אהרן עמ' קלו
נב ע"א17 רשעים נדמה להם כחוט השערהשבט מוסר עמ' רח
נב ע"א19 איך יכולנו לכבוש הר גבוה כזהאיש צעיר דף כד ע"א
נב ע"א19 צדיקים בוכים איך יכולנו לכבוש הר גבוה כזהאבן פינה עמ' 138
נב ע"א22 ואף הקב"ה תמה עמהם וכו'שפע חיים ח"א עמ' פה
נב ע"א24 א"ר אסי יצה"ר דומה לחוט של בוכיא לבסוף דומה כעבותות העגלהידי משה איכה עמ' כא, קלב
נב ע"א25 יצה"ר בתחילה דומה לחוט של בוכיא [עכביש, רש"י] ולבסוף דומה כעבותות העגלהשערי תשובה (עם שערי חיים) שער ראשון מאמר לח
נב ע"א25 יצה"ר בתחלה דומה לחוט וכו'ידי משה קהלת עמ' שלז
נב ע"א25 יצה"ר בתחלה דומה לחוט ולבסוף דומה כעבותות העגלהראשית חכמה, יראה פרק ו אות ה
נב ע"א25 יצה"ר דומה בתחילה לחוט כו'שערי תשובה שער א אות לח
נב ע"א25 יצה"ר דומה תחילה לחוט של עכביששבט מוסר עמ' רח
נב ע"א25 יצה"ר תחילה דומה לחוט של בוכיהמרפא לשון עמ' נד
נב ע"א25 יצר הרע בתחילה דומה לחוט של בוכיא ואח"כ לעבותות העגלהאמרי השכל עמ' 142
נב ע"א25 תחילתו של יצה"ר כחוט של בוכיאאור הצבי עמ' 262
נב ע"א27 הוי מושכי בהבלי שוא וכו'דרשות הרא"ש דף טז ע"ב דרוש יד
נב ע"א34 משיח בן דוד אינו מבקש אלא חייםמי מרום ח"ח עמ' רכה, רלב
נב ע"א38 גם הקב"ה קורא ליצה"ר רעגנזי ישראל ח"ב דף קעב ע"ב
נב ע"א38 ז' שמות יש לו ליצה"ר וכו' ישעיה קראו מכשול ובמהרש"אדרשות שבט הלוי עמ' ב
נב ע"א38 ז' שמות יש לו ליצה"ר - רע, טמא, שונא, אבן, מכשול, ערל, צפוניראשית חכמה, יראה פרק יג אות נג, ס, סו, עט, קדושה פרק יז אות נז
נב ע"א38 ז' שמות יש לו ליצר הרענתיבות עולם ח"ב עמ' קכא, קכג
נב ע"א38 ז' שמות ליצה"ראהלי יעקב (הוסיאטין) דף נא ע"ב
נב ע"א38 ז' שמות ליצה"ררוח חיים (חיד"א) עמ' מג
נב ע"א38 שבעה שמות יש לו ליצר הרע וכו'בינה לעתים דרוש נח עמ' שעד
נב ע"א38 שבעה שמות יש לו ליצה"ר הקב"ה קראו רעמי השילוח (מישור) ח"ב עמ' קנז
נב ע"א38 שבעה שמות יש לו ליצה"ראהבת דוד דף פו ע"ב, קנא ע"ב
נב ע"א38 שבעה שמות יש לו ליצה"רטהרת יו"ט ח"י עמ' שלו
נב ע"א38 שבעה שמות יש לו ליצה"רמבשר טוב, ימי הרחמים והסליחות עמ' קכו, תכ
נב ע"א38 שבעה שמות יש לו ליצה"רפרי חיים דרוש ד אות א
נב ע"א38 שבעה שמות יש ליצר הרע, מכשולאלומת יוסף דף כח ע"א
נב ע"א38 שבעה שמות ליצה"רהמאור שבתורה
נב ע"א38 שבעת שמות יש לו ליצה"רתורת חסד עמ' ב
נב ע"א38 שבעה שמות יש ליצה"רמרפא לשון עמ' קפב
נב ע"א38 שבעה שמותכתבי רבנו בחיי עמ' רד
נב ע"א39 יצר הרע: רע, אבן, מכשולשיחות ר' צבי יהודה ויקרא עמ' 189
נב ע"א43 אם רעב שונאך - יצה"רמוסר המקרא והתלמוד עמ' צו
נב ע"א43 אם רעב שונאך האכילהו לחם ואם צמא השקהו מים וכו'אבן פינה עמ' 148
נב ע"א43 אם רעב שונאך האכילהו לחם וה' ישלם לךחוסן יהושע מאמר א פ"א עמ' קנח
נב ע"א43 אם רעב שונאך האכילהו לחםתאיר נרי עמ' כה
נב ע"א43 שלמה קראו שונא שנאמר אם רעב שונאך האכילהו לחםאור הצבי עמ' 40, 176
נב ע"א43 שלמה קראו שונאאהלי יעקב (הוסיאטין) דף קפט ע"א
נב ע"א43 שלמה קראו שונאדרשות שבט הלוי עמ' קכ
נב ע"א45 וה' ישלם לך - אל תקרא "ישלם לך" אלא "ישלימהו לך"דברי יהושע מאמר ב פ"ט עמ' קג
נב ע"א46 אל תקרי ישלם לך אלא ישלימנו לךאבן פינה עמ' 120
נב ע"א46 ישעיהו קראו מכשולמרפא לשון עמ' צה
נב ע"א47 יחזקאל קראו (ליצה"ר) אבןידי משה איכה עמ' קלב
נב ע"א47 יצר הרע - אבןשיחות הרב צבי יהודה שמות עמ' 367
נב ע"א47 יצר הרע נקרא אבן נגףאמרי בינה (שיפמאן) עמ' יז
נב ע"א48 ואת הצפוני ארחיק מעליכם - זה יצה"ר שצפון בלבו של אדם וכו'אור הצבי עמ' 235
נב ע"א48 ואת הצפוני ארחיק מעליכם - זה יצה"ר שצפון בלבו של אדםכתונת פסים פרשת אחרי טז ע"ג
נב ע"א48 ואת הצפוני וכו' זה היצה"ר שצפון ועומד בלבו של אדםדרשות שבט הלוי עמ' כו, מה, מט, פא, קט
נב ע"א48 ואת הצפוני זה יצה"רילקוט הגרשוני ח"א
נב ע"א48 הצפוני זה יצה"רדברי שלום ח"ו סי' תקכט
נב ע"א48 ואת הצפוניכתבי רבנו בחיי עמ' רה
נב ע"א48 זה יצר הרע שצפון ועומד בלבו של אדםמשך חכמה בראשית פ' נ פס' י
נב ע"א48 יואל קראו צפוני זה יצר הרע שצפון בלבו של אדםאבן פינה עמ' 129
נב ע"א50 את פניו אל הים הקדמוני שנתן עיניו במקדש ראשון וכו' במקדש שני וכו'דרשות שבט הלוי עמ' כז
נב ע"א50 פניו אל הים הקדמוני - שנתן עיניו בבית ראשון והחריבואור הצבי עמ' 52
נב ע"א51 היצר מניח כל העולם ומתגרה בישראלמי מרום ח"ט עמ' רנ
נב ע"א51 מניח אוה"ע ונדבק בישראלאורות האמונה 29; אורח משפט מח
נב ע"א51 שטן מתגרה רק בישראלהתקופה הגדולה (תשלב) עמ' קעז
נב ע"א51 שמניח אומות העולם ומתגרה בשונאיהם של ישראל, ובתלמידי חכמים יותר מכולםמבשר טוב, ימי הרחמים והסליחות, פתיחה עמ' כב
נב ע"א52 ובתלמידי חכמים יותר מכולםאבן שוהם עמ' 40
נב ע"א52 יצה"ר מתגרה בחכמיםדרשות מהר"ל (יד מרדכי) עמ' תנג
נב ע"א52 כי הגדיל לעשות ובת"ח יותר מכולם וכו'תפלה למשה (אלמושנינו) עמ' ל
נב ע"א52 עובדא דאביי על יצרא דעריותמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 203
נב ע"א53 נקדים וניזל לאורחאאהלי יעקב (הוסיאטין) דף קג ע"א
נב ע"א53 רהט ג' פרסימבוא התלמוד פ"ל עמ' שמ
נב ע"א54 אמר אביי אי מאן דסני לן הוה לא הווה מצי לאוקומי נפשיהאבן פינה עמ' 6
נב ע"א55 אביי הוה מצער שלא וכו'דרשות הרא"ש דף נט ע"ב דרוש ס
נב ע"א55 תלה נפשיה בעיבורא דדשאמוסר המקרא והתלמוד עמ' קפב
נב ע"א56 א"ר יצחק יצרו של אדם מתחדש עליו בכל יום וכו'שבט מוסר עמ' שט
נב ע"א56 הגדול מחברו יצרו גדולמוסר המקרא והתלמוד עמ' קעא
נב ע"א56 יצה"ר מסית את האדם בעוה"זכרם פתחיה גפן יב שריג ו
נב ע"א56 יצר מתגבר בכל יוםכרם פתחיה גפן ו שריג א, גפן טז ענף חכמה א, גפן טז שריג פרט הכרם ז
נב ע"א56 יצרו של אדם מתגבר בכל יום ואלמלא הקב"ה עוזרו לא יכול לומאמר מרדכי (נדבורנא) עמ' צד
נב ע"א56 יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום ואלמלא הקב"ה עוזרו אין יכול לואהל יששכר (ליכטנשטיין) דף יח ע"ב
נב ע"א56 יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום ואלמלא הקב"ה עוזרו לא היה יכול לודברי יהושע מאמר ב פ"ט עמ' קב
נב ע"א56 יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום ואלמלי הקב"ה עוזרו אין יכול לואור פני משה דף ח ע"ב
נב ע"א56 יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום וכו'אור לישרים (איידליץ, תשב) עמ' ח
נב ע"א56 יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום כו' ואלמלא הקב"ה שעוזר לו אינו יכול לופרי הארץ (ויטבסק) עמ' יא, נז, סג
נב ע"א56 יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יוםאבן ישפה עמ' 8
נב ע"א56 יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יוםאהבת דוד (וועגער) עמ' 16
נב ע"א56 יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יוםאור הצבי עמ' 61, 112
נב ע"א56 יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יוםאור פני משה דף ג ע"ב
נב ע"א56 יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יוםכרם יהושע (ולרשטיין) דף נה ע"א
נב ע"א56 יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יוםשערי תשובה (עם שערי חיים) שער ראשון מאמר יז
נב ע"א56 יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יוםשפע חיים ח"א עמ' פ
נב ע"א56 יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום, ואלמלא הקב"ה שעוזרו לו אין יכול לומבשר טוב, ימי הרחמים והסליחות עמ' קיא, קיב
נב ע"א56 יצרו של אדם מתגבר עליו כל יוםאהל משה (וינברג) פתח האהל דף א ע"ב, ט ע"ד
נב ע"א56 יצרו של אדם מתגבררוח חיים (חיד"א) עמ' קכד
נב ע"א56 יצרו של אדם מתחדש עליו בכל יום וכו'בינה לעתים דרוש נח עמ' שפ
נב ע"א56 יצרו של אדם מתחדש עליו בכל יוםאוזן שמואל דף סד ע"ב
נב ע"א56 יצרו של אדם מתחדש עליו בכל יוםאוצר נחמד (סילברסטון) עמ' 13
נב ע"א56 יצרו של אדם מתחדש עליו בכל יוםאור החיים (שיטץ) עמ' 33
נב ע"א56 כל הגדול מכתב מאליהו ח"א עמ' 235
נב ע"א56 כל הגדול מחבירו יצרו גדול הימנואהבת דוד (וועגער) עמ' 43
נב ע"א56 כל הגדול מחבירו יצרו גדול הימנוברכות אבי דף כה ע"ב
נב ע"א56 כל הגדול מחבירו יצרו גדול הימנודברי שמואל (תשנח) עמ' קיט
נב ע"א56 כל הגדול מחבירו יצרו גדול הימנודרשות שבט הלוי עמ' סד, שב
נב ע"א56 כל הגדול מחבירו יצרו גדול הימנוילקוט דברי חכמים שמות סי' קלה
נב ע"א56 כל הגדול מחבירו יצרו גדול הימנומגיד דבריו ליעקב, אור תורה סי' רכט
נב ע"א56 כל הגדול מחבירו יצרו גדול הימנומי השילוח (מישור) ח"א עמ' קצט
נב ע"א56 כל הגדול מחבירו יצרו גדול הימנומשמיע שלום עמ' רב
נב ע"א56 כל הגדול מחבירו יצרו גדול הימנונועם אלימלך דף קט ע"א
נב ע"א56 כל הגדול מחבירו יצרו גדול הימנונפש החיים עמ' 112
נב ע"א56 כל הגדול מחבירו יצרו גדול הימנונר ישראל חלק ב דף ק, קסט, חלק ה דף יח
נב ע"א56 כל הגדול מחבירו יצרו גדול הימנוקדושת יו"ט ח"ב דף כט ע"ב
נב ע"א56 כל הגדול מחבירו יצרו גדול הימנושבט מוסר עמ' רח
נב ע"א56 כל הגדול מחבירו יצרו גדול הימנושיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 100
נב ע"א56 כל הגדול מחבירו יצרו גדול ממנומבשר טוב, ימי הרחמים והסליחות, פתיחה עמ' נז, וגוף הספר עמ' קפב, רג
נב ע"א56 כל הגדול מחבירו יצרו גדול ממנועטרת צבי (טאקסין) דף ח ע"ב
נב ע"א56 כל הגדול מחבירו יצרו גדול ממנופנים יפות על תהלים עמ' קב
נב ע"א56 כל הגדול מחבירו יצרו גדול ממנופרי הארץ (ויטבסק) עמ' יא, פג
נב ע"א56 כל הגדול מחבירו יצרו גדול ממנותורה וחיים עמ' שיט
נב ע"א56 כל הגדול מחבירו יצרו גדול ממנותורת חסד עמ' כח
נב ע"א56 כל הגדול מחבירו יצרו גדולאהלי יעקב (הוסיאטין) דף קעח ע"א, שפט ע"ב
נב ע"א56 כל הגדול מחבירו יצרו וכו'פרי חיים, רמ"ץ דרוש ג סו"ד ט
נב ע"א56 כל הגדול מחבירואורות הקודש ח"ג רמא; חבש פאר דרוש ז; עין איה ח"ב 192
נב ע"א56 כל הגדול מחבירוכור לזהב ח"ב
נב ע"א56 כל הגדול מחברו וכו'דרשות הרא"ש דף כה ע"ב דרוש כג, דף ל ע"ב דרוש כח, דף נט ע"ב דרוש ס
נב ע"א56 כל הגדול מחברו יצרו גדול הימנואבן פינה עמ' 5, 150
נב ע"א56 כל הגדול מחברו יצרו גדול הימנואבן שוהם עמ' 39
נב ע"א56 כל הגדול מחברו יצרו גדול הימנואור הצבי עמ' 297
נב ע"א56 כל הגדול מחברו יצרו גדול הימנוידי משה קהלת עמ' ו, שלו
נב ע"א56 כל הגדול מחברו יצרו גדול הימנומן הבאר עמ' 145
נב ע"א56 כל הגדול מחברו יצרו גדול הימנועטרת ישראל (באהפאלי) עמ' כו
נב ע"א56 כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנואור יהל ח"א עמ' קלט
נב ע"א56 כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנומי מרום ח"א עמ' כח, ח"ב עמ' פט
נב ע"א56 כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנומי מרום חי"א עמ' קנ
נב ע"א56 כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנומכמני עוזיאל עמ' קפב, קפד
נב ע"א56 כל הגדול מחבירו יצרו גדול ממנומרפא לשון עמ' נד, נו, רכח
נב ע"א56 כל הגדול מחברו מכתב מאליהו ח"א עמ' 164
נב ע"א56 כל הגדול מחברו יצרו גדול הימנואבן שוהם עמ' 63
נב ע"א56 כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנותפארת ישראל עמ' עח, קמח
נב ע"א56 כל הגדול מחברודברי שלום ח"ו סי' שפד
נב ע"א56 כל הגדול מחברו יצרו גדולילקוט הגרשוני ח"א
נב ע"א56 מתחדש בכל יוםהמאור שבתורה
נב ע"א רש"י - יספדו על משיח בן יוסףאור הרעיון עמ' ת
נב ע"א רש"י ד"ה אם רעב שונאךאהלי יעקב (הוסיאטין) דף קפח ע"ב
נב ע"ב01 יצרו של אדם מתגבר כל יוםמכמני עוזיאל עמ' קפד
נב ע"ב01 יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום ומבקש להמיתו שנאמר צופה רשע לצדיקידי משה איכה עמ' צה
נב ע"ב01 יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום ומבקש להמיתובינה לעתים דרוש נח עמ' שפא, דרוש סג עמ' תכו
נב ע"ב01 יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יוםאור הצבי עמ' 94
נב ע"ב01 יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יוםאמרי יוסף דברים דף סט ע"ג
נב ע"ב01 יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יוםארץ החיים (ליברזון) סי' סה
נב ע"ב01 יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יוםגבורות ה' עמ' רצח
נב ע"ב01 יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יוםדרשות שבט הלוי עמ' פה
נב ע"ב01 יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יוםיערות דבש ח"א עמ' קיז
נב ע"ב01 יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יוםמרפא לשון עמ' כב, לה, קנח, רכח, רל
נב ע"ב01 יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יוםראשית חכמה, אהבה פרק ד אות יט
נב ע"ב01 יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יוםתורת חסד עמ' א
נב ע"ב01 יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום... ואלמלא הקב"ה עוזרו לא יכול לוראשית חכמה, יראה פרק ו אות ד
נב ע"ב03 צופה רשע לצדיק - על היצר הרעחוסן יהושע מאמר א פרק התיכון עמ' רכב
נב ע"ב03 צופה רשע לצדיק וכו' ואלמלא הקב"ה עוזרו לא היה יכול לועטרת צבי (טאקסין) דף צד ע"א
נב ע"ב04 אלמלא ה' עוזרו אין יכול לומי מרום ח"ח עמ' רכז
נב ע"ב04 אלמלא הקב"ה עוזרו אין יכול לואור יהל ח"א עמ' לב
נב ע"ב04 אלמלא הקב"ה עוזרו אין יכול לואיש צעיר דף כד ע"א
נב ע"ב04 אלמלא הקב"ה עוזרו לא הי' יכול לוקדושת יו"ט ח"א דף קיא ע"ד
נב ע"ב04 אלמלא הקב"ה עוזרודברי שלום ח"ו סי' שא
נב ע"ב04 אלמלא הקב"ה עזרורוח חיים (חיד"א) עמ' קלג
נב ע"ב04 אלמלא הקב"ה שעוזר לו אינו יכול לודרשות שבט הלוי עמ' ט
נב ע"ב04 לולא הקב"ה עוזרו לא יכולכתבי הרב נתן פרידלאנד ח"א עמ' 37
נב ע"ב05 ה' לא יעזבנו בידודברי יהושע מאמר א פ"ו עמ' מו
נב ע"ב06 אם פגע בך מנוול זה - משכהו לבית המדרשאבן יהושע עמ' 96, 113
נב ע"ב06 אם פגע בך מנוול זה - משכהו לבית המדרשאור לישרים (איידליץ, תשב) עמ' ז
נב ע"ב06 אם פגע בך מנוול זה משכהו לביהמ"ד אם אבן הוא נימוח אם ברזל הוא מתפוצץמגיד דבריו ליעקב, אור תורה סי' מד
נב ע"ב06 אם פגע בך מנוול זה משכהו לביהמ"ד וכו'גנזי ישראל ח"ב דף צז ע"א
נב ע"ב06 אם פגע בך מנוול זה משכהו לביהמ"דדרשות שבט הלוי עמ' רא, ערב
נב ע"ב06 אם פגע בך מנוול זה משכהו לביהמ"דיערות דבש ח"ב עמ' מח
נב ע"ב06 אם פגע בך מנוול זה משכהו לביהמ"דמבשר טוב, ימי הרחמים והסליחות, פתיחה עמ' עה
נב ע"ב06 אם פגע בך מנוול זה משכהו לביהמ"דעטרת ישראל (באהפאלי) עמ' יג
נב ע"ב06 אם פגע בך מנוול זה משכהו לבית המדרשאבן שוהם עמ' 55, 67
נב ע"ב06 אם פגע בך מנוול זה משכהו לבית המדרשאהל רחל עמ' 584
נב ע"ב06 אם פגע בך מנוול זה משכהו לבית המדרשאמרי השכל עמ' 103
נב ע"ב06 אם פגע בך מנוול זה משכהו לבית המדרשכתבי הרב יהודה אלקלעי ח"א עמ' 48-49
נב ע"ב06 אם פגע בך מנוול זה משכהו לבית המדרשמאיר עיני חכמים מהדו"ב ח"ג דף כג ע"א, כו ע"א, מהדו"ג ח"א דף לד
נב ע"ב06 אם פגע בך מנוול זה משכהו לבית המדרשפרי הארץ (ויטבסק) עמ' נז, קח, קכא
נב ע"ב06 אם פגע בך מנוול זה משכהו לבית המדרש, אם אבן הוא נימוח, אם ברזל הוא מתפוצץכתונת פסים פרשת תזריע יג ע"ב, אחרי טז ע"ד
נב ע"ב06 אם פגע בך מנוול זה משכנו לביהמ"דקדושת יו"ט ח"א דף קטו ע"ג
נב ע"ב06 אם פגע בך מנוול זהילקוט הגרשוני ח"א
נב ע"ב06 אם פגע בך מנוול זהמאור החיים עמ' טז
נב ע"ב06 אם פגע בך מנוול זהתורה וחיים עמ' שסט
נב ע"ב06 אם פגע בך מנוול זהתורת חסד עמ' א
נב ע"ב06 אם פגע בך מנוול זה, משכהו לבית המדרשנועם אלימלך דף מד ע"ד
נב ע"ב06 אם פגע בך מנוול משכהו לביהמד"רדרך הקודש (תנעמי) עמ' רעז
נב ע"ב06 אם פגע בך מנול זה משכהו לבית המדרש, אם אבן הוא - נימוח, ואם ברזל הוא - מתפוצץחוסן יהושע מאמר א פ"ו עמ' רז
נב ע"ב06 אם פגע בך מנוול זה משכהו לבית המדרש, אם אבן הוא, נמוחדברי יהושע מאמר א פ"ב עמ' טו
נב ע"ב06 פגע בך מנוול זה משכהו לביהמ"דאהלי יעקב (הוסיאטין) דף רסז ע"ב
נב ע"ב06 פגע בך מנוול זה משכהו לביהמ"דחלקת יהושע עמ' קפו הערה קכט
נב ע"ב06 תנא דבי ר"י אם פגע בך מנוול זה משכהו לביהמ"ד כו'עדן גנים דרוש ה קול א
נב ע"ב07 אם אבן הוא נימוח ואם ברזל הוא מתפוצץאמרי יוסף שמות דף פד ע"א
נב ע"ב07 אם אבן הוא נמוח (שיצה"ר נקרא אבן, שם להלן)חלקת יהושע עמ' קנג הערה קנד
נב ע"ב07 משוך את יצה"ר לבית המדרשאור הרעיון עמ' כב
נב ע"ב07 משכהו לביהמ"דיד אהרן עמ' מד
נב ע"ב07 משכהו לבית המדרשנפש החיים עמ' 168
נב ע"ב13 יצה"ר מסית לאדם בעוה"זנתיבות עולם ח"ב עמ' קכו
נב ע"ב15 מפנק מנוער עבדו ואחריתו יהי מנון ודרשוהו חז"ל - כי עתה עדיין הנסיונות קלים אצלוחוסן יהושע מאמר א פרק התיכון עמ' רכג
נב ע"ב15 מפנק מנוער עבדו קאי על היצה"רבינה לעתים דרוש מד עמ' רפ
נב ע"ב19 בתחילה קראו הלך ואח"כ אורח ולבסוף אישבינה לעתים דרוש מג עמ' רעג
נב ע"ב19 בתחילה קראו הלך ולבסוף קראו אורח ולבסוף נעשה אישאור לישרים (איידליץ, תשב) עמ' ז
נב ע"ב19 בתחלה קראו (להיצה"ר) הלך ואח"כ קראו אורח ולבסוף קראו אישילקוט דברי חכמים ויקרא סי' רכו
נב ע"ב19 בתחלה קראו הלך ולבסוף קראו אורח ולבסוף קראו אישראשית חכמה, יראה פרק ו אות ה
נב ע"ב19 בתחלה קראו הלךרוח חיים (חיד"א) עמ' סה, קלא
נב ע"ב19 ולבסוף קראו אורח... שנא' ויבא הלך לאיש גו' לעשות לאורחמגיד דבריו ליעקב, אור תורה סי' רנב
נב ע"ב19 יצר הרע בתחילה קראו הלך ולבסוף אורח וכו'אור הצבי עמ' 249
נב ע"ב19 יצר הרע בתחילה קראו הלך ולבסוף קראו אורח וכו'אוזן שמואל דף סה ע"ב
נב ע"ב19 יצר הרע דומה להלך... לאורח... לבעל הביתפירוש המכבי שמואל עמ' רנט
נב ע"ב19 יצר הרע... בתחלה קראו הלך, ולבסוף קראו אורח, ולבסוף קראו אישנועם אלימלך דף כט ע"א, מד ע"ד
נב ע"ב19 מתחילה הלך ואחר כך אורח ואחר כך בעל הביתדברי יהושע מאמר ב תוכן עמ' נח
נב ע"ב19 מתחילה קראו הלך ואחר כך אורח וכו'אור הצבי עמ' 91, 96, 112
נב ע"ב20 היצר הרע בתחלה דומה לאורחפנים יפות על תהלים עמ' תלו, תסד
נב ע"ב24 אבר קטן יש באדם מרעיבו שבע משביעו רעבקדושת עיניים סי' תי
נב ע"ב24 אבר קטן יש באדם מרעיבו שבעחיים וחסד סי' תסה
נב ע"ב24 אבר קטן יש באדם משביעו רעב מרעיבו שבעשערי תשובה שער א אות ל
נב ע"ב24 אבר קטן יש באדםנתיבות עולם ח"ב עמ' קכד
נב ע"ב24 אבר קטן יש וכו'דברי שלום ח"ו סי' צו
נב ע"ב24 אבר קטן יש לו לאדם מרעיבו שבע משביעו רעבמגיד דבריו ליעקב, לקוטי אמרים סי' פג, אור תורה סי' שצה
נב ע"ב24 אבר קטן יש לו לאדם מרעיבו שבע, משביעו רעבשערי תשובה (עם שערי חיים) שער ראשון מאמר ל
נב ע"ב24 אבר קטן יש לו לאדם, מרעיבו - שבע, משביעו - רעבנועם אלימלך דף כג ע"ג
נב ע"ב24 משביעו - רעב, מרעיבו - שבעפירוש המכבי דברים עמ' קפד
נב ע"ב24 משביעו רעב מכתב מאליהו ח"א עמ' 265
נב ע"ב25 ארבעה דברים הקב"ה מתחרט עליהם שבראםאודה ה' דף לה ע"ב
נב ע"ב25 ארבעה הקב"ה מתחרטדברי שלום ח"ו סי' תקנז
נב ע"ב25 ארבעה מתחרט הקב"ה עליהן שבראןילקוט דברי חכמים בראשית סי' תצד
נב ע"ב25 ארבעה מתחרט עליהם הקב"ה שבראם כו' גלות כשדים וישמעאלים ויצר הרע כו', אלמלא שלוש מקראות הללו נתמוטטו רגליהם של שונאיהן של ישראלמבשר טוב, ימי הרחמים והסליחות עמ' ס
נב ע"ב25 ארבעה מתחרט עליהם הקב"ה שבראם, גלות כשדים וישמעאלים וכו'אור הצבי עמ' 235
נב ע"ב25 ד' הקב"ה מתחרט עליהם שבראםנתיבות עולם ח"ב עמ' קלג
נב ע"ב25 ד' מתחרט הקב"ה עליהן שבראן כו' יצר"ר דכ' ואשר הרעותידברי מנחם - מנחם ציון דף צח ע"ב
נב ע"ב25 הקב"ה מתחרט שברא גלות וישמעאלאור הרעיון עמ' לז
נב ע"ב25 יצה"ר וגלות הקב"ה מתחרטהתקופה הגדולה (תשלב) עמ' קסא
נב ע"ב25 על ד' דברים מתחרט ה' שבראם - גלות כשדים ישמעאלים ויצה"ר מי מרום ח"ט עמ' שטז
נב ע"ב27 הקב"ה מתחרט על הכשדים שבראןגבורות ה' עמ' לב
נב ע"ב29 ה' מתחרט כל יום על שברא יצה"רמי מרום ח"י עמ' יז
נב ע"ב29 ואשר הרעותידברי מנחם - מנחם ציון דף צח ע"ב
נב ע"ב29 יצה"ר... הקב"ה מתחרט עליו שבראואהלי יעקב (הוסיאטין) דף קסא ע"א, רמג ע"ב, תב ע"א
נב ע"ב30 אלמלא ג' מקראות הללו לא נשתייר משונאיהם של ישראל כו'עדן גנים דרוש ד קול ג
נב ע"ב30 אלמלא ג' מקראות נתמוטטו וכו'אהלי יעקב (הוסיאטין) דף קסד ע"ב, רב ע"ב, תט ע"ב
נב ע"ב30 אלמלא ג' מקראותדברי שלום ח"ו סי' שיז
נב ע"ב30 אלמלא שלשה מקראות הללוקול יעקב (שאול) דף כח ע"ג
נב ע"ב34 ד' חרשים - משיח בן דוד משיח בן יוסף אליהו כהן צדקמי מרום ח"י עמ' מב
נב ע"ב35 משיח בן דוד, ומב"י, ואליהו, וכהן צדקאור הרעיון עמ' שצח
נב ע"ב40 ז' רועים וח' נסיכי אדםתקט"ו תפלות (שלג)
נב ע"ב40 לעתיד כאשר ישבו במסיבה השבעה רועיםארץ החיים (ליברזון) סי' שכה
נב ע"ב40 מאן נינהו ז' רועים וכו'דברי מנחם - מנחם ציון דף קכא ע"ב
נב ע"ב40 מאן נינהו שבעה רועים? דוד באמצע, אדם שת ומתושלח מימינו, אברהם יעקב ומשה בשמאלונועם אלימלך דף עא ע"א
נב ע"ב40 שמונה נסיכי אדםאהלי יעקב (הוסיאטין) דף קפד ע"ב
נב ע"ב40 שמונה נסיכיםהגיוני עוזיאל ח"א עמ' 343
נב ע"ב42 משיח א' מח' נסיכי אדםס' ג' תמוז תשנד עמ' פה, ש
נב ע"ב49 לענין רב עםמצוה ולב ח"א עמ' 120
נב ע"ב רש"י ד"ה ז' רועיםאהלי יעקב (הוסיאטין) דף רכט ע"ב
נב ע"ב רש"י כהן ג' אותיות שאין להם זוג באלפא ביתא דאטב"חבני יששכר ח"א דף קד ע"ג הג"ה, ח"ב דף ז ע"ב
נג ע"א01 אשה בוררת חטים לאור ביה"שאהלי יעקב (הוסיאטין) דף פו ע"א
נג ע"א01 אשה היתה בוררת החיטין לאור בית השאובהבני יששכר ח"ב דף מט ע"ב
נג ע"א03 אשרי ילדותנו שלא ביישה את זקנותנו וכו'אור הצבי עמ' 308
נג ע"א03 אשרי ילדותנו שלא ביישה את זקנותנודרשות שבט הלוי עמ' יג
נג ע"א03 אשרי ילדותנו שלא ביישה את זקנתינוחלקת יהושע עמ' קלג הערה שמ
נג ע"א03 אשרי ילדותנו שלא ביישה את זקנתנומשך חכמה דברים פ' טז פס' טו
נג ע"א03 אשרי ילדותנו שלא ביישה זקנתינובני יששכר ח"א דף קסח ע"א
נג ע"א03 אשרי ילדותנו שלא ביישה את זקנותנונועם אלימלך דף לה ע"ד
נג ע"א03 יש מהם אומרים אשרי ילדותנו שלא ביישה את זקנתנו וכו'בינה לעתים דרוש ד עמ' לד, דרוש יז עמ' קלד
נג ע"א03 יש מהן אומרים אשרי ילדותנו כו' ויש מהן אומרים אשרי זקנותנו כו' או"א אומרים אשרי מי שלא חטא וכו'מגיד דבריו ליעקב, אור תורה סי' לו
נג ע"א03 יש מהן אומרים אשרי ילדותנועולת חודש ח"א מאמר צט
נג ע"א05 אשרי זקנותנו שכפרה על ילדותינו אלו בע"תרב טוב דף קנ ע"ב
נג ע"א05 אשרי זקנותנו שכפרה על ילדותינוקדושת יו"ט ח"א דף מז ע"ד
נג ע"א05 אשרי זקנותנו שכפרה על ילדותנואור הצבי עמ' 318
נג ע"א05 אשרי זקנתינו שמכפרת על ילדותנוילקוט דברי חכמים ויקרא סי' רכח
נג ע"א07 אשרי מי שלא חטא ומי שחטא ישוב וימחל לומי מרום ח"ז עמ' מג
נג ע"א08 אמרו על הלל הזקן... אם אני כאן הכל כאןמאור האגדה פרק יד
נג ע"א08 אמרו עליו על הלל הזקןאוצר הכבוד
נג ע"א08 הלל אומר אם אני כאן הכל כאן כו'דברי שמואל (תשנח) עמ' לא, קכ
נג ע"א08 הלל אומר אם אני כאן הכל כאןילקוט דברי חכמים ויקרא סי' קצד
נג ע"א08 הלל הזקן אמר כו' אם אני כאן הכל כאןרב טוב דף קכו ע"ג
נג ע"א08 הלל הזקן כשהיה שמח... אם אני כאן הכל כאןהחברה והשפעתה מאמר 4 פרק יד, מאמר 14 פרק ג
נג ע"א09 אם אני כאן - הכל כאן, ואם איני כאן - מי כאן?נועם אלימלך דף כא ע"ד, סא ע"ג, קט ע"ג
נג ע"א09 אם אני כאן הכל כאן ואם אין אני כאן מי כאןדברי שמואל (תשיג) עמ' כא, קיד
נג ע"א09 אם אני כאן הכל כאן ואם איני כאן מי כאןדרשות אל עמי דרוש ל
נג ע"א09 אם אני כאן הכל כאן וכו' אם תבא אל ביתי אני אבא אל ביתךס' החיים (תשנג) עמ' צג
נג ע"א09 אם אני כאן הכל כאן וכו'מאמר אסתר דרוש א
נג ע"א09 אם אני כאן הכל כאן וכו'תורת חסד עמ' שלד
נג ע"א09 אם אני כאן הכל כאןברכת משה דף עה ע"א
נג ע"א09 אם אני כאן הכל כאןהמאור שבתורה
נג ע"א09 אם אני כאן הכל כאןילקוט הגרשוני ח"א
נג ע"א09 אם אני כאן הכל כאןכור לזהב ח"ב
נג ע"א09 אם אני כאן הכל כאןכרם פתחיה גפן ו שריג פרט הכרם א
נג ע"א09 אם אני כאן הכל כאןלבני ישראל (הישן) דרוש ט
נג ע"א09 אם אני כאן הכל כאןמגיד דבריו ליעקב, אור תורה סי' תלא
נג ע"א09 אם אני כאן הכל כאןנר ישראל חלק ב דף רד, חלק ג דף קלב
נג ע"א09 אם אני כאן הכל כאןפרי הארץ (ויטבסק) עמ' קיז
נג ע"א09 אם אני כאן הכל כאן, ואם איני כאן מי כאן ע"אאמרי השכל עמ' 174
נג ע"א09 אם אני כאן הכל כאן, ואם איני כאן מי כאןאור הצבי עמ' 56, 194, 200, 218
נג ע"א09 אם אני כאן מי כאןאדרת אליהו (קוצין) ח"ג עמ' 7
נג ע"א10 אם אין אני כאן מי כאןמי מרום ח"א עמ' קמב, ח"ב עמ' פז, פט
נג ע"א11 למקום שאני אוהב, שם רגלי מוליכות אותי וכו'דרשות שבט הלוי עמ' קפב
נג ע"א15 אף הוא ראה גלגולת אחת שצפה ע"פ המיםשמועה טובה דף מב ע"ב
נג ע"א16 גולגולת שצפההמאור שבתורה
נג ע"א17 לאתר דמתבעי תמן מובילין יתיהארץ החיים (ליברזון) סי' שפט
נג ע"א17 רגלוהי דבר איניש ערביןילקוט הגרשוני ח"א
נג ע"א17 רגלוהי דבר נש ערבין ביהאדרת אליהו (קוצין) ח"א עמ' 36
נג ע"א17 רגלוהי דבר נש ערבין לושבט מוסר עמ' ג
נג ע"א18 הנהו תרי כושאי דהוו קיימי קמיה דשלמה וכו'אור הצבי עמ' 162
נג ע"א18 הנהו תרי ספרי דהוו קיימי קמיה דשלמהאור הצבי עמ' 224
נג ע"א18 הני תרי כושאי דיתבי קמיה דשלמהאוצר הכבוד
נג ע"א24 אמרו עליו על רשב"ג כשהי' שמח שמחת בית השואבה וכו'ילקוט דברי חכמים בראשית סי' לא
נג ע"א24 אמרו עליו על רשב"ג כשהיה שמח בשמחת בית השואבה הי' נוטל ח' אבוקות וכו'ראשית חכמה, מצוות פרק ד אות ד
נג ע"א24 אמרו עליו על רשב"גכתבי רבנו בחיי עמ' רצה
נג ע"א25 היה נוטל ח' אבוקותילקוט הגרשוני ח"א
נג ע"א28 לוי אחוי קידה קמי דרביאמרי יוסף שמות דף מב ע"ד
נג ע"א32 כל הימים של שמחת בית השואבה לא היו טועמין טעם שינהבני יששכר ח"ב דף מח ע"ג
נג ע"א32 כשהיינו שמחים שמחת ביה"ש לא ראינו שינה בעינינו וכו'מגיד דבריו ליעקב, לקוטי אמרים סי' רנט, אור תורה סי' שסג
נג ע"א32 כשהיינו שמחים שמחת בית השואבה לא ראינו שינה בעינינו כו', הכי קאמר, לא טעמנו טעם שינה, דהוון מנמנמי אכתפא דהדדימבשר טוב, ימי הרחמים והסליחות עמ' רצד
נג ע"א33 לא ראו שינה בעיניהםדברי שלום ח"ו סי' תרא
נג ע"א33 לא ראינו שינה בעינינוילקוט הגרשוני ח"א
נג ע"א36 שבועה שלא אישן ג' ימים מלקין אותו וישן לאלתרשבט מוסר עמ' רא
נג ע"א40 בשעה שכרה דוד שיתין קפא תהומא ובעי למשטפא עלמאס' החיים (תשנג) עמ' פח
נג ע"א40 בשעה שכרה דוד שיתין קפא תהומא וכו' ואמר דוד ט"ו שיר המעלות וכו'מוצל מהאש (הלברשטם) דף לט ע"א
נג ע"א40 בשעה שכרה דוד שיתין קפא תהומאאבן שוהם עמ' 65
נג ע"א40 בשעה שכרה דוד שיתין קפא תהומאאור הצבי עמ' 100
נג ע"א40 בשעה שכרה דוד שיתיןכרם יהושע (ולרשטיין) דף י ע"ד, יא ע"ג
נג ע"א40 בשעה שכרה דוד שיתיןילקוט הגרשוני ח"א
נג ע"א40 כד חפר דוד שיחין קפא תהומא ועלה ט"ו אלף גרמידי וכו'מדבר קדש בראשית ח"א עמ' פב
נג ע"א41 קפא תהומא בעי מכתב מאליהו ח"א עמ' 271
נג ע"א41 קפא תהומאויקהל משה עמ' קיז אות סד, סו [הלכה]
נג ע"א41 אמר דוד חמש עשרה מעלות והורידןעטרת ישראל (באהפאלי) עמ' קיב
נג ע"א44 דוד לא היה מורה הלכה בפני רבו אחיתופלחדוותא דשמעתא עמ' 6
נג ע"א44 מי איכא דידע אי שרי למכתב שםכרם פתחיה גפן ג שריג פרט הכרם ג
נג ע"א44 מי איכא דידע אי שרי למיכתב שם אחספא ונשדיה בתהומאאמת ליעקב עה"ת עמ' תקמה
נג ע"א תוס' ד"ה אשה, איך אשה בוררת חטים לאור בית השואבה הא הוה מעילהבני יששכר ח"ב דף מט ע"ב
נג ע"ב03 נשא אחיתופל ק"ודברי אהרן עמ' קכא
נג ע"ב08 ירד התהום מכתב מאליהו ח"א עמ' 272
נג ע"ב18 שהיו פורעים עצמן ומתריזין כלפי מטהאור הצבי עמ' 61
נג ע"ב19 אנו לי-ה לי-ה עינינוטוב ראיה
נג ע"ב20 ואנו לי-ה משתחוים ועינינו לי-ה מיחלותדרך חיים עמ' תקמה
נג ע"ב20 לי-ה אנו משתחויםגבורות ה' עמ' שכה, יב
נג ע"ב21 מנין התקיעות במקדשהסכמות הראיה 101
נג ע"ב רש"י ד"ה כאומר מודים מודיםס' הזכרון לחתם סופר עמ' סב
נד ע"ב לידע שהוקבע ראש חודש בזמנומשך חכמה במדבר פ' כח פס' טו
נה ע"א איזהו חודש שיש לו שני ראשים?משך חכמה במדבר פ' י פס' י
נה ע"ב21 מקריבים שבעים פרים בחג לשלום אומות העולםמאורות נריה אלול ותשרי עמ' 148
נה ע"ב21 הני ע' פרים כנגד מי כנגד ע' אומותמגיד דבריו ליעקב, לקוטי אמרים סי' רס, אור תורה סי' שסה
נה ע"ב21 הני ע' פרים כנגד מי כנגד ע' אומות, פר יחיד למה וכו'בינה לעתים דרוש יז עמ' קלב
נה ע"ב21 הני ע' פרים כנגד ע' אומותבני יששכר ח"ב דף נג ע"ד
נה ע"ב21 למה בכל ימי החג מקריבין פרים הרבה וביומא תמינאה פר אחד איל אחד וכו'בני יששכר ח"ב דף נה ע"א
נה ע"ב21 פר יחיד למה? כנגד אומה יחידהמשך חכמה במדבר פ' כט פס' יח-יט,דברים הדרן
נה ע"ב21 פר יחידי כנגד... אומה יחידה משל למלך בו"ד כו'מגיד דבריו ליעקב, לקוטי אמרים סי' רס, אור תורה סי' שסה
נה ע"ב21 פרי החג באים לכפר על אומות העולםמאורות נריה אלול ותשרי עמ' 149
נה ע"ב21 פרי החג שבעים כנגד שבעים אומותמשך חכמה ויקרא פ' טז פס' א-ג, במדבר פ' כט פס' יח-יט, דברים פ' טז פס' יג
נה ע"ב21 שבעה פרים נגד שבעים אומותעולת ראיה ח"ב שפד; אגרות הראיה ח"ג נח; אורות קודש ח"ד תקטו
נה ע"ב21 שבעים פרים כנגד מי כנגד ע' אומותאבן יהושע עמ' 114
נה ע"ב21 שבעים פרים כנגד מיהמאור שבתורה
נה ע"ב21 שבעים פרים כנגד ע' אומותאהלי יעקב (הוסיאטין) דף תי ע"ב, תיג ע"ב, תיד ע"א
נה ע"ב21 שבעים פרים כנגד ע' אומותאוהב ישראל דף ס ע"ב
נה ע"ב21 שבעים פרים כנגד שבעים אומות פר אחד וכו'היהדות הלאומית עמ' 235
נה ע"ב21 שבעים פרים כנגד שבעים אומותגנזי ישראל ח"א דף רו ע"ב
נה ע"ב21 שבעים פרים למהאוצר הכבוד
נה ע"ב21 שבעים פרים למהכתבי רבנו בחיי עמ' רצב
נה ע"ב22 משל למלך וכו'מדבר קדש מועדים ח"א עמ' רסא
נה ע"ב23 אמר לו לאוהבו עשה לי סעודה קטנהדברי שמואל (תשיג) עמ' קנב
נה ע"ב23 אמר לו לאוהבו עשה לי סעודה קטנהמי מרום ח"ז עמ' צב
נה ע"ב23 בבקשה ממך עשה לי סעודה קטנה כדי שאהנה ממךבני יששכר ח"ב דף מג ע"ב
נה ע"ב23 עכבו עלי יום אחדמדבר קדש מועדים ח"א עמ' רמג
נה ע"ב23 עשו לי סעודה קטנהשפתי חיים מועדים ח"א עמ' רד
נה ע"ב23 עשו עמי סעודה קטנהמאורות נריה אלול ותשרי עמ' 191-192
נה ע"ב23 קשה עלי פרדתכםישראל והזמנים (פירר) ח"א עמ' 58
נה ע"ב24 אוי לאומות העולם שאבדו ואין יודעין מה שאבדו!משך חכמה במדבר פ' כט פס' יח-יט
נה ע"ב24 אוי לאומות שאבדו ואינן יודעין וכו'אהלי יעקב (הוסיאטין) דף שע ע"ב
נה ע"ב24 אוי להם לא"הכתבי רבנו בחיי עמ' רצב-רצג
נו ע"א הנכנסין חולקין בצפון והיוצאים בדרום, בלגה...ישראל והזמנים (פירר) ח"א עמ' 69
נו ע"ב03 טבא בוצינא מקראמשך חכמה דברים טו פ' יב-יד
נו ע"ב19 בילגה לעולם חולקת בדרוםמשך חכמה שמות פ' כא פס' יג
נו ע"ב20 מעשה במרים בת בילגהישראל והזמנים (פירר) ח"א עמ' 68
נו ע"ב20 מרים בת בילגאר"ש ישראלי, בתוך דגל ירושלים גל' 7 עמ' 59
נו ע"ב20 מרים בת בילגה - שותא דינוקא דאבוה וכו'היהדות הלאומית עמ' 245
נו ע"ב20 מרים בת בילגההמאור שבתורה
נו ע"ב26 שכני בלגה נשתכרואבן פינה עמ' 139
נו ע"ב28 למ"ד שהמירה דתהילקוט הגרשוני ח"א
נו ע"ב30 שותא דינוקא או דאבוה או דאימיהנועם אלימלך דף יב ע"ד
נו ע"ב30 שותא דינוקא או דאבוה או דאימיהעטרת ישראל (באהפאלי) עמ' י
נו ע"ב30 שותא דינוקא בשוק או דאבוה או דאמאאבן פינה עמ' 132
נו ע"ב30 שותא דינוקא בשוקא או דאבוה או דאימיהאוזן שמואל דף ג ע"ב
נו ע"ב30 שותא דינוקא בשוקא או דאבוה או דאימיהאמת ליעקב עה"ת עמ' שצב
נו ע"ב30 שותא דינוקא בשוקא, או דאבוה או דאמאדרשות שבט הלוי עמ' עב, רכג, רלג
נו ע"ב31 אוי לרשע אוי לשכנומגיד דבריו ליעקב, אור תורה סי' תפז
נו ע"ב31 אוי לרשע אוי לשכנונתיבות עולם ח"ב עמ' קמא
נו ע"ב31 אוי לרשע אוי לשכנוראשית חכמה, ענוה פרק ד אות טז
נו ע"ב31 אוי לרשע ואוי לשכנודברי שלום ח"ו סי' תריט
נו ע"ב31 טוב לצדיק טוב לשכנויד אהרן עמ' קטז

מכון הלכה ברורה
ירושלים ת"ד 34300

פרטים נוספים
בטל' 02‎-6521259
פקס 02‎-6537516

ראשי | מידע | השיטה | פרסומים | דוגמה | תרומות | הסכמות | גלרית תמונות | בית מדרש וירטואלי
ספריה וירטואלית | הלכות פסח | הלכות חנוכה | מפתח לרמב"ם | נושאי הבירורים | פרשת השבוע
דף יומי | מצגות | מפתח לאגדות | מאגרי מידע | תקוני טעויות דפוס | צרו קשר

HOME | ABOUT HALACHA BRURA | השיטה | EXAMPLE |
PUBLICATIONS | DONATIONS | ENDORSEMENTS (HASKAMOT) | WEEKLY PARSHA | CONTACT US