Halacha Brura and Berur Halacha Institute

הכלה רוריבו הרורב הכלה ןוכמ

דומלתה תודגא לע םישוריפל חתפמ

תודגאל חתפמה לש ישארה ףדל

(תורוקמה לש אלמ טסקט םע) הכוס תכסמ לע תודגא ירואיב טקלל

הכוס תכסמ
רסומ טבש
טש 'מע
םוי לכב וילע שדחתמ םדא לש ורצי קחצי ר"א א"ע ב
'וכו
בקעי ילהא
(ןיטאיסוה)
ב"ע הפ ףד
הלוספ 'כמ הלעמל ההובג א"ע ב
דובכה רצוא תונפד 'ג הל ןיאשו א"ע ב
םולש ירבד
'מע א קלח
וט
'וכו ההובג איהש הכוס א"ע ב
דובכה רצוא הלוספ המא 'כמ הלעמל ההובג איהש הכוס א"ע ב
שדק רבדמ
א"ח םידעומ
וטק 'מע
'וכו עדוי םדא המא םירשע דע א"ע ב
ץראה ירפ
(קסבטיו)
הלק 'מע
הכוסב רד אוהש עדוי םדא המא םירשע דע א"ע ב
יניע ריאמ
םימכח
א"ח ג"ודהמ
זמק ףד
יארע תרידב בשו עבק תרידמ אצ א"ע ב
םיתעל הניב
'מע זט שורד
זכק
עבק תרידמ אצ א"ע ב
ונבר יבתכ
זער 'מע ייחב
עבק תרידמ אצ א"ע ב
םירפא ןינב
זט 'מע
[הכלה]
א"ע ב
ןויערה רוא
גר 'מע
יארע תרידב בש א"ע ב
תישאר
הארי ,המכח
תוא ב קרפ
בי
רשעמ תוחפ אל הכוס רועיש א"ע ב
בוזא תדוגא
דל ףד (ץבעי)
ג"ע
הבר רמא ה"ד 'סות א"ע ב
שאהמ לצומ
(םטשרבלה)
א"ע אכר ףד
'יהת הכוסו ארקמ ד"מלד ירמא אל ימנ ז"רכ ב"ע ב
דיתעל איהה םמוי לצל
תשודק
'יס םייניע
טרת
הב הטלש אלד םושמ הלוספ המא 'כמ הלעמל ב"ע ב
אניע
םולש ירבד
'מע א קלח
זט ,וט
'וכו הכלמה ינלהב השעמ ב"ע ב
רכששי ינב
זטק ףד ב"ח
ג"ע
המוח ירע יתבב טלחנ וניא 'ד לע 'ד וב ןיאש תיב א"ע ג
המחלמה יכרועמ וילע ןירזוח ןיאו
'מע קחצי די
ו ק"ס חצק
[הכלה]
רמאד ה"דותכ א"ע ג
תראפת
'מע לארשי
חיר
'דמ תוחפ בושח םוקמ ןיא ב"ע ג
םולש ירבד
גנק 'יס ו"ח
בושח םוקמ ןיא ב"ע ג
קחצי יתירב
'יס ןיבוריע
,ה ק"ס אי
ק"ס חי 'יס
ג ק"וא ח
[הכלה]
ןינגרוב ב"ע ג
ט"וי תרהט
ביר 'מע י"ח
'וכ איה הבושח הוצמ ב"ע ג
קחצי יתירב
'יס ןיבוריע
ד ק"ס טי
[הכלה]
'ז לע 'ז הב קקח א"ע ד
ןשוח יכרד
אנק-נק 'מע
[הכלה]
טועימ יוה ולטיבו ןבת א"ע ד
קחצי יתירב
'יס ןיבוריע
ב ק"ס ט
[הכלה]
ןבת ה"ד 'סות א"ע ד
ףסוי ירמא
גק ףד תומש
ג"ע
חפט תורפכו העשת ןורא ב"ע ד
לאומש ירבד
'מע (חנשת)
גק
הרשעמ הטמל הניכש הדרי אל םלועמ ב"ע ד
קחצי יתירב
'יס ןיבוריע
ד ק"ס ה
[הכלה]
לבא ה"ד 'סות ב"ע ד
דובכה רצוא חפט תרופכו 'ט ןורא א"ע ה
שוריפ
יבכמה
והיעשי
םיאיבנו
'מע םינורחא
אמק
הטמלמ ד"מל שדקו הלעמלמ א"ה ד"וי א"ע ה
ףסוי ירמא
גק ףד תומש
ג"ע
ןלנמ חפט תרופכ א"ע ה
בקעי קלח
(רוטנק)
י שורד
הרשעמ הטמל הניש הדרי אל א"ע ה
רואמה
הרותבש
'ימ הטמל הניכש הדרי אל א"ע ה
תישאר
,המכח
קרפ השודק
דכ תוא י
הרשעמ הטמל הניכש הדרי אל א"ע ה
דובכה רצוא 'ימ הטמל הניכש הדרי אל םלועמ א"ע ה
םייח יתפש
א"ח םידעומ
גכש 'מע
םיחפט הרשעמ הטמל הניכש הדרי אל םלועמ א"ע ה
לאומש ירבד
'מע (גישת)
אצ ,אפ
הרשעמ הטמל הניכש הדרי אל םלועמ א"ע ה
םייח ךרד
,טיר 'מע
וטש
הרשעמ הטמל הניכש הדרי אל םלועמ א"ע ה
שבד תורעי
ק 'מע א"ח
הרשעמ הטמל הניכש הדרי אל םלועמ א"ע ה
חולישה ימ
ב"ח (רושימ)
אצק 'מע
הרשעמ הטמל הניכש הדרי אל םלועמ א"ע ה
המכח ךשמ
טי 'פ תומש
גי
הרשעמ הטמל הניכש הדרי אל םלועמ א"ע ה
םולש עימשמ
,טכ ,דכ 'מע
ס ,זנ ,דל ,אל
הרשעמ הטמל הניכש הדרי אל םלועמ א"ע ה
לארשי רנ
דק ףד ג קלח
הרשעמ הטמל הניכש הדרי אל םלועמ א"ע ה
םינוקת
במ 'פ םישדח
הרשעמ הטמל הניכש הדרי אל םלועמ א"ע ה
בקעיל תמא
'מע ת"הע
גיש
הטמל הניכש הדרי אל םלועמ א"ע ה
ךלמילא םעונ
ב"ע דע ףד
םיחפט הרשעמ ...הטמל הניכש הדרי אל םלועמ א"ע ה
בהזל רוכ
א"ח
הניכש הדרי אל םלועמ א"ע ה
תראפת
'מע לארשי
גסק
והילאו השמ ולע אל םלועמ א"ע ה
לאומש ירבד
'מע (גישת)
בנק
הנטק הדועס יל השע ובהואל ול רמא ב"ע ה
ייחב ונבר
ב"ח ת"הע
הער 'מע
יברבר יפא ב"ע ה
וירבד דיגמ
רוא ,בקעיל
לק 'יס הרות
םדא ונייה בורכ ונייה ב"ע ה
וירבד דיגמ
,בקעיל
יטוקל
'יס םירמא
רוא ,זעק
'יס הרות
חמר
ארטוז יפאו ...איברכ ...בורכ יאמו ב"ע ה
טבש תושרד
גכ 'מע יולה
אקוניל ןירוק לבבב ןכש ,איברכ 'וכו בורכ יאמ ב"ע ה
איבר
םייחה רואמ
בכ 'מע
בלולבש םינימ 'ד ? ו
זומת 'ג 'ס
הכ 'מע דנשת
וא ארקמל םא שיד אתגולפ :יברו ה"דותב ב"ע ו
ישחכמ םא קר אוה תרוסמל
ייחב ונבר
ג"ח ת"הע
ומש 'מע
חפט וליפא תישילשו ב"ע ו
רכששי ינב
הנ ףד א"ח
א"ע
חפט יפא 'גו ןתכלהכ 'ב תרוסמל םא שי ב"ע ו
רכששי ינב
טל ףד ב"ח
ג"ע
תוכוסב 'גמ אקפנ ךכסהו הכוסבש תונפדה ןינמ ב"ע ו
הרותב רמאנה
דובכה רצוא חתפה תרוצב אלא תרתנ הניאו א"ע ז
קחצי יתירב
ב 'יס ןיבוריע
ק"וא ו ק"ס
[הכלה] ז
הכוסל ינהמ תבשל ינהמד וגמ א"ע ז
קחצי יתירב
'יס ןיבוריע
ג ק"ס וט
[הכלה]
הכוסב כ"אשמ ה"ד י"שר א"ע ז
בקעי ילהא
(ןיטאיסוה)
,ב"ע הפ ףד
א"ע בית
עבק וא יערא תריד הכוס ב"ע ז
םירפא ןינב
זט 'מע
[הכלה]
הציחמ ה"דות ב"ע ז
ט"וי תרהט
טצ 'מע י"ח
ביתי אתמאב ארבג א"ע ח
ירבד טוקלי
םימכח
'יס תישארב
גנש
עיבר לוגעה לע רתי עבורמ המכ א"ע ח
,בוט רשבמ
םימחרה ימי
תוחילסהו
הלק 'מע
םימש םש לח ךכ הגיגחה לע םימש םש לחש םשכ א"ע ט
הכוסה לע
המכח ךשמ
גכ 'פ ארקיו
במ 'ספ
םימש םש לח ךכ הגיגחה לע םימש םש לחש םשכ א"ע ט
הכוסה לע
במ 'ספ גכ 'פ ארקיו המכח ךשמ תיב הנשי הכוס א"ע ט
יאמש
םילסופ
המלש תכרב
ר 'מע מ"וח
[הכלה]
העבש לכ ןירוסאש הכס יצעל ןינמ א"ע ט
ונבר יבתכ
'מע ייחב
טער
הנשי הכוס א"ע ט
רכששי ינב
מ ףד ב"ח
א"ע
העבש לכ ןירוסא הכוס יצע א"ע ט
י"ח םורמ ימ
גכק 'מע
הכסה לע לח םימש םש א"ע ט
טוקלי
א"ח ינושרגה
הכוסה לע םימש םש א"ע ט
יניע ריאמ
םימכח
ב"ח א"ודהמ
א"ע גי ףד
אוהה ה"ד 'סות א"ע ט
בוזא תדוגא
זכ ףד (ץבעי)
ב"ע
היגוסה לכ ב"ע ט
בוזא תדוגא
בל ףד (ץבעי)
דל-גל ,א"ע
ףרטצמק אה ה"ד 'סות ב"ע ט
בוזא תדוגא
בל ףד (ץבעי)
א"ע גל ,א"ע
ג"עו
ןידס הילע סריפ ה"ד 'סות א"ע י
םולש ירבד
ז 'מע א קלח
'וכו הכוס ייונ רמתא ב"ע י
המלש תכרב
אר 'מע מ"וח
[הכלה]
'וכ ישא ברד הידבע ןימינמ ב"ע י
תושרד
די) ל"רהמ
'מע (יכדרמ
בצת
דובכ יננע ולא ,תוכוסה ב"ע אי
המכח ךשמ
בי 'פ תומש
זי 'ספ
הכוסמ ףילי בלולו ב"ע אי
המכח ךשמ
גכ 'פ ארקיו
במ 'ספ
יושעה ןמ אלו - "השעת" ,הכוס יבג אינת דועו ב"ע אי
לארשי ינבל
שורד (ןשיה)
ט
דובכ יננע ...תוכוסב יכ ב"ע אי
שדק רבדמ
א"ח םידעומ
בר 'מע
דובכ יננע הז יתבשוה תוכסב יכ ב"ע אי
המכח ךשמ
גכ 'פ ארקיו
במ 'ספ
רשכ דוגא וניאש ןיב דוגא ןיב בלול ב"ע אי
הדוהי ילגד
תוא ב שורד
א
וקספיש דע ןילוספ יאמ ב"ע אי
יניע ריאמ
םימכח
א"ח א"ודהמ
ב"ע דיק ףד
הגיגחל הכוס שיקמ ב"ע אי
םייח חור
'מע (א"דיח)
אנ
דובכ יננעל רכז הכוס ב"ע אי
ייחב ונבר
ב"ח ת"הע
'מע
חנקת-זנקת
שממ תוכוס ב"ע אי
המכח ךשמ
גכ 'פ ארקיו
במ 'ספ
לוספ ןטקילו רבע ב"ע אי
ןויערה רוא
דר-גר 'מע
ויה דובכ יננע ב"ע אי
םייח עפש
גיר 'מע א"ח
דובכה יננע וא שממ תוכוס ע"רו א"ר תתגולפ ב"ע אי
השמ תכרב
א"ע גע ףד
שממ תוכוס א"ער - דובכ יננע א"ר ב"ע אי
יניע ריאמ
םימכח
ג"ח ב"ודהמ
ב"ע דכ ףד
םהל ושע שממ תוכוס רמוא ע"ר ב"ע אי
ןורכזה 'ס
רפוס םתחל
הע 'מע
אדסח 'ר 'וכו ךבקימו ךנרגמ ךפסאב ארק רמא א"ע בי
'וכו רהה ואצ אכהמ רמא
לארשי רנ
בי ףד ב קלח
רבדמ בותכה ןרוג ץלוספב א"ע בי
רכששי ינב
ומ ףד ב"ח
ג"ע
רבדמ בותכה בקוי ןרג תלוספב א"ע בי
ימגתפ רצוא
א"ח ד"בח
286 'מע
הטוש סדה א"ע בי
םירפא ןינב
זט 'מע
[הכלה]
םירשכ םלוכ ה"ד י"שר א"ע בי
םירפא ןינב
וכר 'מע
[הכלה]
והמ ה"דותבו ב"ע בי
םירפא ןינב
טק 'מע
[הכלה]
י"שרב גי
תושרד
די) ל"רהמ
'מע (יכדרמ
טצש
ןילועבג השלש ,בוזא תדוגא א"ע גי
ץראה ירפ
(קסבטיו)
הל 'מע
ידי םהב אצוי םדא םימכח ורמאש תוקרי ב"ע גי
הכוסב ןילסופ חספב ותבוח
ךלמילא םעונ
,ד"ע בי ףד
ג"ע חנ
ה"בקה לש ותעד תכפהמ םיקידצ לש ןתלפת ףא א"ע די
תונמחר תדמל תוירזכא תדממ
ירבד טוקלי
םימכח
'יס תישארב
אפר
רתעכ םיקידצ לש ןתליפת הלשמנ המל א"ע די
ץראה ירפ
(קסבטיו)
דכ 'מע
ךל רמול רתעכ םיקידצ לש ןתלפת הלשמנ המל א"ע די
לש ןתלפת ףא ןרוגב האובתה תא ךפהמ הז רתע המ
'וכ תוכפהמ םיקידצ
וירבד דיגמ
,בקעיל
יטוקל
'יס םירמא
,ונר ,כק ,אצ
הרות רוא
,דסק 'יס
ונת ,דכת
ךל רמול רתעכ םיקידצ לש ןתלפת הלשמנ המל א"ע די
'וכו האובתה תא ךפהמ הז רתע המ
האמל הרשע
ג 'יס
רתעל םיקידצ לש ןתלפת הלשמנ המל א"ע די
טבש תושרד
גי 'מע יולה
רתע המ ,רתעל םיקידצ לש ןתלפת הלשמנ המל א"ע די
'וכו ךפהמ הז
רהוט ילפרע
הע
ךפהמ הז רתע המ א"ע די
לארשי בהוא
א"ע בנר ףד
רתעכ םיקיד תלפת הלשמנ א"ע די
םולש עימשמ
גצק 'מע
'וכו רתעל םיקידצ לש ןתלפת הלשמנ א"ע די
לארשי תרטע
(ילאפהאב)
גכ 'מע
ןרוגב האובתה תא ךפהמ הז רתע א"ע די
ןושל אפרמ
בי 'מע
םימחרה תדמל ד"הדמ םיכפהמ םיקידצ א"ע די
ז"ח םורמ ימ
אל 'מע
ןידל םימחרה תדמ םיכפהמ םיעשר א"ע די
רואמה
הרותבש
רתעכ הליפת א"ע די
ירבד טוקלי
םימכח
'יס תישארב
במ
ה"בקה לש ותעד תכפהמ םיקידצ לש ןתליפת א"ע די
לארשי יזנג
הר ףד ב"ח
א"ע
ה"בקה לש ותעד תכפהמ םיקידצ לש ןתלפת א"ע די
םימחר תדמל תוירזכא תדממ
וירבד דיגמ
,בקעיל
יטוקל
'יס םירמא
רוא ,ול
'יס הרות
טיש
ה"בקה לש ותעד תכפהמ םיקידצ לש ןתלפת א"ע די
תונמחר תדמל תוירזכא תדממ
ךלמילא םעונ
א"ע טי ףד
הכוס הניא ,הכוס וב תושעל שידגב טטוחה א"ע וט
בוזא תדוגא
טכ ףד (ץבעי)
אבר ה"ד י"שר ב"ע וט
בוזא תדוגא
בל ףד (ץבעי)
ג"ע גל ,ד"ע
רשפא אהו ה"ד 'סות ב"ע וט
םירפא ןינב
זט 'מע
[הכלה]
י"שרבו שידגב טטוח א"ע זט
םדא תמשנ
בנ 'מע
דובלכ יוה 'גמ תוחפ ב"ע זט
ןויערה רוא
ר 'מע
דובלכ השלשמ תוחפ ב"ע זט
םלוע תוביתנ
גצ 'מע א"ח
םדא לש ןיתונוע ןיריכזמ םירבד השולש ב"ע זט
ץראה ירפ
(קסבטיו)
הל 'מע
העבראב לסופ לוספ ךכס ,השלשב לסופ ריוא א"ע זי
קחצי יתירב
'יס ןיבוריע
ב ק"ס די
[הכלה]
םינפ הושו ץוחב הארנ א"ע טי
טבש תושרד
'מע יולה
זש ,רע ,חסר
הדסיו ילבבה ללה הלע החכתשנו הרשח א"ע כ
ץראה ירפ
(קסבטיו)
הלק 'מע
הטמה תחת ןשי 'יהש ג"ר לש ודבע יבטב השעמ ב"ע כ
םידבעש עדויו ח"ת אוהש ידבע יבט םתיאר 'וכ הכוסב
'וכ הכוסה ןמ םירוטפ
תראפת
'מע לארשי
פק
דומיל ןיכירצ ח"ת לש ןילוח תחיש וליפא א"ע אכ
םירפא ןינב
כר 'מע
[הכלה]
ףילי ה"דות א"ע אכ
תורוא
הבושתה
תורוא ;ו,אי
ג"ח שדוקה
וטר
ןילוח תחיש וליפא ב"ע אכ
םלוע תוביתנ
הצק 'מע ב"ח
ח"ת לש ןילוח תחיש וליפא ב"ע אכ
ףד בוט בר
ב"ע ונק
דומיל ןיכירצ ח"ת לש ןילוח תחיש וליפא ב"ע אכ
ןושל אפרמ
הכק 'מע
דומיל הכירצ םהלש ןילוח תחיש וליפא ב"ע אכ
,בוט רשבמ
םימחרה ימי
,תוחילסהו
'מע החיתפ
חע ,טי
דומיל הכירצ םימכח ידימלת תחיש וליפא ב"ע אכ
רפוס בתכמ
ד"ע דק ףד
הטמה יערכב ותכוס ךמוסה ב"ע אכ
ירבד טוקלי
םימכח
'יס ארקיו
במש ,טכק
הב שי ולש ןילוח תחיש וליפא ,לובי אל והלעו ב"ע אכ
ךרוצ
רכששי ינב
גמ ףד ב"ח
ג"ע
ןשי היהש לאילמג ןבר לש ודבע יבטב השעמ ב"ע אכ
'וכו הכוסה תחת
טוקלי
א"ח ינושרגה
דפ ףד
ח"ת לש ןילוח תחיש ב"ע אכ
בקעי ילהא
(ןיטאיסוה)
א"ע טס ףד
דומיל הכירצ ח"ת לש ןילוח תחיש ב"ע אכ
ךלמילא רוא
חל 'מע
דומיל הכירצ ח"ת לש ןילוח תחיש ב"ע אכ
וירבד דיגמ
,בקעיל
יטוקל
'יס םירמא
,ופק ,גכק
הרות רוא
,בצק ,זצ 'יס
זיש
רמאנש דומיל הכירצ ח"ת לש ןילוח תחיש ב"ע אכ
לובי אל והלעו
םייחה ץרא
'יס (ןוזרביל)
גלר
דומיל םיכירצ ח"ת לש ןילוח תחיש ב"ע אכ
ךלמילא םעונ
ד"ע חנ ףד
דומילהכירצ םימכח ידימלת תחיש ב"ע אכ
ףסוי ירמא
י ףד םירבד
ג"ע
תיב ןימכ הבועמה הכוס א"ע בכ
בקעי לוק
בי ףד (לואש)
ג"ע
ויה הוצמ תמ יאמט ...םיאמט ויה רשא םישנא יהיו הכ
המכח ךשמ
ט 'פ רבדמב
ז 'ספ
ויה ףסוי לש ונורא יאשונ ?ויה ימ םישנא ןתוא א"ע הכ
'פ ץרפ תכרב
רומא
םינשה בורד) הכוסה ןמ ןירוטפ הוצמ יחולשד א"ע הכ
לגרל הילעב הוצמ יחולש ויהד הכוס לארשי ומייק אל
(החמש ימלשו
טוקלי
א"ח ינושרגה
הוצמה ןמ רוטפ הוצמב קסועה א"ע הכ
ןשוח יכרד
ס 'מע
[הכלה]
רוטפ הווצמב קסוע א"ע הכ
םולש ירבד
ז 'מע א קלח
'וכו ןירוטפ הוצמ יחולש א"ע הכ
ונבר יבתכ
וצר 'מע ייחב
םידימלת םינמש א"ע הכ
יניע ריאמ
םימכח
א"ח ב"ודהמ
,ב"ע אמ ףד
ה ףד ב"ח
א"ע
'וכו רהטיל ויה ןילוכי ויה ןפצלאו לאשימ םא ב"ע הכ
םיספ תנותכ
ערוצמ תשרפ
ד"ע בכ
ןילוכי רחמל אה ,תושעל ןילוכי ןיא אוהה םויב ב"ע הכ
תושעל
םירפא ןינב
חי 'מע
[הכלה]
הדש ימורמב ב"ע הכ
בקעי קלח
(רוטנק)
י שורד
ויה הוצמ תמ יאמט ב"ע הכ
יניע ריאמ
םימכח
א"ח ב"ודהמ
א"ע חמ ףד
ןמז אטמ אלד םושמ םתה ןניעמשא יאד אכירצ ב"ע הכ
'סותבו י"שרבו אבויח
המכח ךשמ
אכ 'פ ארקיו
ב 'ספ
ויה הוצמ תמב ןקיסוע רמא קחצי 'ר ב"ע הכ
יניע ריאמ
םימכח
ב"ח ב"ודהמ
ד ,א"ע ג ףד
ב"ע
'סותבו חספ ברעב ןהלש יעיבש לחש ב"ע הכ
תישאר
,המכח
םייח 'אצות
טצ תוא
הנישל עבק ןיא א"ע וכ
בל יכרעמ
193 'מע
הכוסה ןמ רוטפ רעטצמה א"ע וכ
המכח ךשמ
גי 'פ תומש
ט 'ספ
הוצמה ןמ רוטפ הוצמב קסועה א"ע וכ
תישאר
,המכח
קרפ תווצמ
ד תוא א
הוצמה ןמ רוטפ הוצמב קסועה א"ע וכ
םולש ירבד
'מע א קלח
דל
'וכו ןיליפתב םדא ןשי א"ע וכ
הבושת ירעש
תוא י"הס
וכ-הכ
'וכ ןיליפתב םדא ןשי א"ע וכ
תורוא
84 הנומאה
הכוסה ןמ רוטפ רעטצמ א"ע וכ
רכששי ינב
במ ףד ב"ח
א"ע
הכוסה ןמ רוטפ רעטצמ א"ע וכ
םירקיעה 'ס
'מע (רושימ)
גכרת
ךירצ אברע ךברע א"ע וכ
המכח ךשמ
טכ 'פ רבדמב
בי 'ספ
ורודת ןיעכ - "ובשת"מ רעטצמה רוטפ א"ע וכ
תשודק
'יס םייניע
ביר
בנגל הארוק הצרפ א"ע וכ
תומכסה
119 היארה
ןנא הוצמ יחולש א"ע וכ
םולש ירבד
ח 'מע א קלח
'וכו םיכרד יכלוה ר"ת א"ע וכ
ברה תוחיש
הדוהי יבצ
'מע רבדמב
84
סוסה תנישמ רתוי םויב ןשיל םדאל רוסא ב"ע וכ
'מע קחצי די
ב ק"ס חכר
[הכלה]
אלו ה"דותב ב"ע וכ
רכששי ינב
טמ ףד ב"ח
ב"ע
הכוסל םולעה ב"ע וכ
הבושת ירעש
ג תוא ת"הגא
'וכ ייבא רמא 'וכ רוסא ק"עב י"ר רבסק אמיל ב"ע וכ
בוזא תדוגא
פ ףד (ץבעי)
ההגהב ג"ע
ימשנ ןיתיש ב"ע וכ
תיעיבר ימ
חנק 'יס
ב ףיעס
ב"קס
[הכלה]
ולטנ ה"דות ב"ע וכ
רכששי ינב
טמ ףד ב"ח
ד"ע
תפ תיזכ הכוסב לוכאל הבוח הנושאר הלילב א"ע זכ
םייח עפש
וס 'מע ו"ח
לילל הצמו הכוסב בויח ךירצ המל השקה ן"רה א"ע זכ
ט"וי תדועס חכמ ביוחמ אה ןושאר
תיעיבר ימ
חנק 'יס
א ףיעס
[הכלה] ו"קס
ךריב אלו א"ע זכ
בהז תועבט
א ףד א"ח
[הכלה] ב"ע
תוצמה גחמ ו"ט ו"ט א"ע זכ
םייח עפש
בר 'מע ב"ח
אמיגרת ינימ ה"ד 'סות א"ע זכ
ברה תוחיש
הדוהי יבצ
'מע רבדמב
339
יפ לע םיכלמ ודימעה ןימינבו הדוהי טבש... ב"ע זכ
...םיאיבנ
טוקלי
א"ח ינושרגה
לארשימ טבש לכ ךל ןיא ב"ע זכ
יניע ריאמ
םימכח
א"ח ב"ודהמ
א"ע בס ףד
אציו וירוחאל ותילט רזעילא 'ר לישפה ב"ע זכ
תבש תעד
גיש 'מע
הרעהב
ובר יפמ עמש אלש רבד רמא אלו ב"ע זכ
ירבד טוקלי
םימכח
'יס תישארב
דעקת
לגרב ובר ינפ לבקל םדא בייח ב"ע זכ
םורמ ימ
'מע ג"יח
חכר
תחא הכוסב בשיל םייואר לארשי לכ ב"ע זכ
טוקלי
א"ח ינושרגה
לגרב ובר ינפ ליבקהל ב"ע זכ
היאר ירמאמ
148
תחא הכוסב בשיל ב"ע זכ
המכח ךשמ
גכ 'פ ארקיו
ל-טכ 'ספ
לדגתנש ןטקו םייתניב רייגתנש רגל היל יעבימ ב"ע זכ
םייתניב
םולש ירבד
'יס ו"ח
,חצת-הצת
,זכרת
לרת ,טכרת
'וכו תבשש א"רב השעמ ב"ע זכ
רואמה
הרותבש
םילצעה תא ינא חבשמ ב"ע זכ
המכח ךשמ
בי 'פ תומש
טי 'ספ
דעומ לש ולוחב הכוס ןישוע ב"ע זכ
טבש תושרד
הצ 'מע יולה
יפמ עמש אלש רבד רמא אלש 'וכו רזעילא 'ר ב"ע זכ
םלועל ובר
םייח ךרד
במר 'מע
ובר יפמ עמש אלש רבד רמא אל רזעילא 'ר ב"ע זכ
םייח עפש
'מע ב"ח
אסר
וללצא ךלהו ןושאר ט"וי ,לגרב ה"ד י"שר ב"ע זכ
ט"ויעמ
םולש ירבד
גס 'מע ג קלח
'וכו א"רב השעמ ר"ת ב"ע זכ
רואמה
הרותבש
ז"ביר לע ורמא א"ע חכ
בהזל רוכ
ב"ח
חינה אלש ז"ביר לע ורמא א"ע חכ
ףסוי ירמא
ףד תישארב
טכ ,ב"ע ו
ב"ע
ףוע לכ 'וכ לאיזוע ןב ןנתוי לע וילע ורמא א"ע חכ
ףרשנ דימ וילע חרופש
רמאמ ירזוכ
הס 'יס ג
חש אל וימימ :יאכז ןב ןנחוי 'ר לע וילע ורמא א"ע חכ
,ןילפת אלבו הרות אלב תומא 'ד ךלה אלו ,ןילוח תחיש
שרדמה תיבב ןשי אלו ,שרדמה תיבב םדא ומדק אלו
תומוקמב רהריה אלו] ,יארע תניש אלו עבק תניש אל
אלו ,אציו שרדמה תיבב םדא חינה אלו ,[תופנוטמה
חתפ אלו ,הנושו בשוי אלא ,םמודו בשוי םדא ואצמ
רבד רמא אלו ,ומצעב אוה אלא וידימלתל תלד םדא
דומעל תע עיגה" :רמא אלו ,םלועמ ובר יפמ עמש אלש
ןכו ,כ"הוי יברעו םיחספ יברעמ ץוח "שרדמה תיבמ
וירחא גהונ ודימלת רזעילא 'ר היה
םייחה ץרא
'יס (ןוזרביל)
דכש
ןילוח תחיש חש אל וימימ ז"ביר לע וילע ורמא א"ע חכ
תישאר
הארי ,המכח
תוא בי קרפ
אמ
הנשמ ארקמ חינה אלש ז"ביר לע וילע ורמא א"ע חכ
ןטק רבדו לודג רבד 'וכו
ףד בוט בר
ג"ע בע
ייבא תויוה ןטק רבד הבכרמ השעמ לודג רבד א"ע חכ
אברו
םייחה 'ס
'מע (גנשת)
וכ
הבכרמ השעמ לודג רבד א"ע חכ
'ר תוחיש
הדוהי יבצ
'מע ארקיו
143-142
אברו ייבא תויווה לש ןטק רבד ,לודג רבד א"ע חכ
םייחה 'ס
'מע (גנשת)
הכ
אברו ייבאד תויוה ןטק רבד א"ע חכ
תוחרוא
רעש םיקידצ
'מע הקיתש
גכק
אלש ...הליטב החישמ םירהזנ םינושארה ויה א"ע חכ
םהימי לכ ...םיחישמ ויה
תוחרוא
רעש םיקידצ
םימש תארי
ור 'מע
תחיש עדוי היהש ז"ביר לש ורמאש המ והזו א"ע חכ
םילקד
ךלמילא םעונ
ב"ע טפ ףד
,הרותב קסועו בשויש העשב :לאיזוע ןב ןתנוי א"ע חכ
ףרשנ דימ וילע חרופש ףוע לכ
רהוט ילפרע
תורוא ;ס
גי,י הרותה
םמודו בשוי א"ע חכ
שדוקה ךרד
'מע (ימענת)
יש
ףרשנ היה וילע חרופ היהש ףוא לכ א"ע חכ
'ר תוחיש
הדוהי יבצ
'מע ארקיו
125, 179
ףרשנ דימ וילע חרופש ףוע לכ א"ע חכ
םיתעל הניב
'מע טל שורד
זמר
'וכו לודג רבדו ןטק רבד חינה אל א"ע חכ
עשוהי ןסוח
ד"פ א רמאמ
בצק 'מע
יתנשי אלו שרדמה תיבב םדא ינמדק אל ימימ א"ע חכ
שרדמה תיבב
תישאר
ךרד ,המכח
החיתפ ,ץרא
ז תוא
'וכו תסנכה תיבל םדא ינמדק אל ימימ א"ע חכ
רהוט ילפרע
תורוא ;זלק
ח,ג הרותה
הבכרמו תישארב השעמ א"ע חכ
םייח עפש
הר 'מע א"ח
'וכו ךכיסו ןקזה יאמש לש ותלכ הדליש השעמ א"ע חכ
םורמ ימ
בל 'מע א"ח
ה"ע ונבר השמכ םהילע הרשתש םה םיואר א"ע חכ
םלוע תוביתנ
ס 'מע א"ח
'וכו ארקמ חינה אל ז"ביר א"ע חכ
טבש תושרד
'מע יולה
,דנר ,אצק
ש ,רע
'וכו ארמג הנשמ ארקמ חינה אלש ז"ביר א"ע חכ
םייחה שפנ
122 'מע
תודגאו תוכלה הנשמ ארקמ חינה אלש ז"ביר א"ע חכ
'וכ
ייחב ונבר
ב"ח ת"הע
בסת 'מע
םילקד תחיש א"ע חכ
טבש תושרד
'מע יולה
אער
ןקזה ללהל ול ויה םידימלת םינומש א"ע חכ
רמאמ ירזוכ
הס 'יס ג
םישלש -ןקזה ללהל ול ויה םידימלת םינומש א"ע חכ
,ונבר השמכ הניכש םהילע הרשתש םייואר םהמ
ןב עשוהיכ המח םהל דומעתש] םייואר ןהמ םישלשו
ןטק ,לאיזוע ןב ןתנוי ןלוכבש לודג ,םינוניב םירשע ,ןונ
,הנשמו ארקמ חינה אלש ,יאכז ןב ןנחוי ןבר -ןלוכבש
יקודקדו הרות יןודןד ,תודגאו תוכלה ,ארמג
...םירפוס
ונבר יבתכ
וצר 'מע ייחב
םידימלת םינומש א"ע חכ
םולש ירבד
'מע א קלח
וט
'וכו חרזא ר"ת א"ע חכ
המכח ךשמ
תומש
תבש תרטפה
לודגה
וברל סוכ גוזמל אבש ימל המוד ,םימשג ודרי ב"ע חכ
'ר תוחיש
הדוהי יבצ
'מע ארקיו
293
?המוד רבדה המל :לשמ ולשמ ...םימשג ודרי ב"ע חכ
וינפ לע ןותיק ול ךפשו ,וברל סוכ גוזמל אבש דבעל
םולש ירבד
'מע א קלח
וט
'וכו תא תוברל לכ ב"ע חכ
לארשי רנ
לק ףד ב קלח
ותיבו עבק ותכוס השוע םדא םימי תעבש לכ ב"ע חכ
יערא
בקעיל תמא
'מע ת"הע
ולת ,בת
תוברל ה"דות ב"ע חכ
רכששי ינב
אמ ףד ב"ח
א"ע
ורודת ןיעכ ובשת ב"ע חכ
בל יכרעמ
193 'מע
ורודת ןיעכ ובשת ב"ע חכ
םייח ירפ
תוא א שורד
ב
הקול המחהש ןמזב א"ע טכ
דובכה רצוא ער ןמיס הקול המחש ןמזב א"ע טכ
טבש תושרד
,הס 'מע יולה
גצק
ןיא ,םוקמ לש ונוצר ןישוע לארשיש ןמזב א"ע טכ
ולא לכמ ןיאריתמ
יבצ תרטע
ףד (ןיסקאט)
ב"ע הל
'וכ ןיקול תורואמ םירבד העברא ליבשב א"ע טכ
תושרד
די) ל"רהמ
'מע (יכדרמ
חלק
הקול המח םירבד 'ד ליבשב א"ע טכ
תישאר
אשמ ,המכח
תוא ןתמו
תפוח ,בכ
ד קרפ והילא
ט תוא
ןירסמנ םיתב ילעב יסכנ םירבד 'ד ליבשב א"ע טכ
'וכו תוכלמל
בהזל רוכ
ב"ח
ער ןמיס - הקול המח א"ע טכ
לארשי בהוא
א"ע גע ףד
הנבלל ןינומ לארשי א"ע טכ
עשוהי רוא
,ב"ע ול ףד
יק ,א"ע אע
ב"ע
הנבלל ןינומ לארשי א"ע טכ
בוזא תדוגא
וצ ףד (ץבעי)
א"ע
תמש ד"בא לע א"ע טכ
שבד תורעי
הצק 'מע ב"ח
'וכו הקול המח םירבד העברא לע א"ע טכ
בהזל רוכ
ב"ח
הקול המח םירבד 'ד לע א"ע טכ
תישאר
,המכח
קרפ הבושת
אכ תוא ד
הנבלל ןינומ לארשיש א"ע טכ
שדוח תלוע
רמאמ א"ח
ופ
דחאכ ןמד ךפשנש םיחא ינש א"ע טכ
תישאר
אשמ ,המכח
בכ תוא ןתמו
ןיאצוי םיתב ילעב יסכנ םירבד 'ד ליבשב ב"ע טכ
ריכש רכש יקשוע לע ...ןוימטל
םלוע תוביתנ
,אי 'מע ב"ח
טי
םידרוי םיתב ילעב יסכנ םירבד 'ד ליבשב ב"ע טכ
ןוימטל
ןנער ןמשב
גכ ב"ח
בלולב רדה ב"ע טכ
תישאר
,המכח
קרפ תווצמ
ב תוא ח
םושמ ...םכלשמ אנמחר רמא םכל םתחקלו ב"ע טכ
הריבעב האבה הוצמ איוהש
ט"וי תשודק
בנ ףד ב"ח
ב"ע
הריבעב אבה הוצמ םושמ לוספ לוזגה בלול ב"ע טכ
בוזא תדוגא
הכ ףד (ץבעי)
וכ ,ב"ע
ב"ע-א"ע
לוזגה בלול ב"ע טכ
רכששי ינב
ב"ע נ ףד ב"ח
לוספ שביה בלול ב"ע טכ
רכששי ינב
הכק ףד א"ח
א"ע
םכלשמ םכל ב"ע טכ
רואמה
הרותבש
ןידבוא םיתב ילעב יסכנ ב"ע טכ
םולש ירבד
ןמיס ה קלח
זנק
'וכו לזרבה רה יניצ ב"ע טכ
חולישה ימ
ב"ח (רושימ)
גצק 'מע
שואי רחאל אנש אלו 'וכו לוזג א"ע ל
דוד תבהא
ב"ע טמק ףד
טפשמ בהוא ינא יכ א"ע ל
יול תשודק
ב"ע טפ ףד
...הריבעב האבה הוצמ ל"והד םושמ א"ע ל
תישאר
,המכח
קרפ תווצמ
ב תוא ח
תיב לע רבוע היהש ד"וב ךלמל ד"המל לשמ א"ע ל
לזגה ןמ םמצע וחירביו ינב ודמלי ינממ 'וכו סכמה
המכח ךשמ
א 'פ ארקיו
ט 'ספ
סכמה תיב לע רבוע היהש םדו רשב ךלמ לשמ א"ע ל
רואמה
הרותבש
הלועב לזג אנוש א"ע ל
טוקלי
א"ח ינושרגה
הלועב לזג אנוש א"ע ל
שדק רבדמ
א"ח םידעומ
זצ 'מע
לוזגה אלו אהי םכלש א"ע ל
ןשוח יכרד
טפר 'מע
[הכלה]
בירקי יכ ה"דות א"ע ל
יניע ריאמ
םימכח
א"ח ב"ודהמ
,ב"ע דמ ףד
ג"ח ב"ודהמ
ז ,א"ע ו ףד
א"ע
םושמ ה"ד 'סות א"ע ל
המכח ךשמ
'פ תישארב
אכ 'ספ די
שואי ינהמ אל םידבעל ב"ע ל
ןשוח יכרד
'מע
דסש-גסש
[הכלה]
םש ש"ארה 'סות תלזגנ הניא עקרק ב"ע ל
בוזא תדוגא
זכ ףד (ץבעי)
א"ע
עקרקו ה"ד 'סות ב"ע ל
ט"וי תשודק
ט ףד א"ח
ג"ע
ירכנווא והנהל ה"ר ל"א א"ע אל
חולישה ימ
ב"ח (רושימ)
גצק 'מע
עקרקו וריבח לש ותכוסב ח"די אצוי םדא א"ע אל
תלזגנ הניא
דובכה רצוא בלולבש ןינימ 'ד א"ע אל
רכששי ינב
המ ףד ב"ח
ד"ע
'וכו ןמחנ ברד הימקל יאתאד אתבס אוהה א"ע אל
ףסוי ירמא
ףד תישארב
ב"ע גנ
'וכו אתכס אוהה א"ע אל
ירבד טוקלי
םימכח
'יס תישארב
דיקת
היל הרמא ג"רד הימקל יאתאד אתבס איהה א"ע אל
'וכו אתולג שיר
יניע ריאמ
םימכח
ג"ח א"ודהמ
א"ע חי ףד
'וכו ןמחנ ברד הימקל יאתאד אתבס איהה א"ע אל
רכששי ינב
ג"ע נ ףד ב"ח
ירבד גורתא לבא רדה יעב יא תקולחמ בלול א"ע אל
רדה יעב לכה
ןשוח יכרד
זסש 'מע
[הכלה]
תלזגנ עקרק א"ע אל
בקעי ילהא
(ןיטאיסוה)
א"ע נק ףד
ןנישקמ אל ה"ד י"שר א"ע אל
לאומש ירבד
'מע (חנשת)
זק
ןליאב רדה ב"ע אל
בוזא תדוגא
זל ףד (ץבעי)
ג"ע
ירפ רמג אלד םושמ ב"ע אל
ןשוח יכרד
הפ 'מע
[הכלה]
םירשכ ןישבי ףא רמוא י"ר ב"ע אל
המכח ךשמ
ט 'פ תישארב
ז 'ספ
םולש היתוביתנ לכו םעונ יכרד א"ע בל
'מע ראבה ןמ
239
הרות לש לודג ללכ - םענ יכרד היכרד א"ע בל
םולש ירבד
זטת 'יס ו"ח
ארפוכ אמיאו א"ע בל
יניע ריאמ
םימכח
א"ח ג"ודהמ
טמק ףד
'וכו ירמתד יפכ יתרת אמיאו א"ע בל
דובכה רצוא ירמת יפכ יתרת אמיאו א"ע בל
רכששי ינב
ג"ע נ ףד ב"ח
...ארפוכ אמיאו 'וכו םירמת תפכ יאהד יאממ א"ע בל
'וכו ףודריה אמיאו סדהב
דובכה רצוא לוספ וילע וצרפנ ושאר םטקנ א"ע בל
רכששי ינב
ג"ע נ ףד ב"ח
םג רמא אלו סדה דע ומעט אבר רטנ המל י"שר א"ע בל
בלולב ןכ
יניע ריאמ
םימכח
א"ח ג"ודהמ
נק ףד
םעונ יכרד היכרד 'וכו ףודריה אמיאו ב"ע בל
םולש ירבד
זטת 'יס ו"ח
ףודריה אמיאו ב"ע בל
המכח ךשמ
דל 'פ םירבד
ג 'ספ
םנהיג לש החתפ וז ב"ע בל
בקעי ילהא
(ןיטאיסוה)
ב"ע זס ףד
םולשהו תמאה ה"ד י"שר ב"ע בל
שוריפ
יבכמה
והיעשי
םיאיבנו
'מע םינורחא
דס
...סדה והז ...וצע תא ןיפוח ויפנעש ב"ע בל
םירקיעה 'ס
'מע (רושימ)
זל
היראמ היל ארש ב"ע בל
םולש ירבד
'מע ג קלח
אע
'וכו ויבנע ויהש וא א"ע גל
תישאר
,המכח
קרפ תווצמ
א תוא ה
ילא הז םושמ אמעט יאמ בלולה דוגאל הוצמו א"ע גל
והונאו
השמ להקיו
חכ 'מע
[הכלה]
יתירחא אנעשוה ב"ע גל
השמ להקיו
אכק 'מע
[הכלה]
אהו ה"ד י"שר ב"ע גל
יניע ריאמ
םימכח
א"ח ג"ודהמ
אנק ףד
מ"מ לחנ יברע ל"ת ןיינמ םירה לשו לעב לש ב"ע גל
םש י"שרבו
השמ להקיו
שיר טי 'מע
[הכלה] ב 'יס
ןיא ר"ת ב"ע גל
היחתפ םרכ
גירש דכ ןפג
ד
חקכ לארשי ויהיש יתרמא א"ע דל
טוקלי
א"ח ינושרגה
חקכ לארשי והי יתרמא ינא א"ע דל
ייחב ונבר
ב"ח ת"הע
'מע
;בנקת-אנקת
ונבר יבתכ
'מע ייחב
הלר
דחא גורתא ב"ע דל
םולש ירבד
'מע א קלח
גמ
'וכו הלרע לש גורתא ב"ע דל
ןהכ טפשמ
ז-א
הלרע לש גורתא ב"ע דל
םולש ירבד
זפ 'מע ד קלח
'וכו אנישרד אל יאו ב"ע דל
טבש תושרד
זע 'מע יולה
תרמא ,תחא הדוגאב ןהמע גורתא אהי לוכי ב"ע דל
'וכו
לארשי ינבל
זס 'מע
םילשוריב ינש רשעמ ב"ע דל
דובכה רצוא לוספ ותמטפ הלטנ ב"ע דל
דובכה רצוא 'א םירמת תופכ 'א ץע ירפ ב"ע דל
םייח עפש
הנק 'מע א"ח
'וכו דחא גורתאו דחא בלולש םשכ א"ער ב"ע דל
יניע ריאמ
םימכח
א"ח א"ודהמ
א"ע ט ףד
'וכו ןוממ ןיד הב ןיאש לוספ הלרע לש גורתא א"ע הל
יניע ריאמ
םימכח
א"ח ג"ודהמ
טמק ףד
התחיקל ארכנימ אל 'וכו ןילפלפ אמיאו א"ע הל
םולש ירבד
'מע א קלח
גמ
'וכו הב יגילפ ט"מ א"ע הל
תבש תעד
טנר 'מע
הוש וירפו וצע םעטש ץע א"ע הל
דובכה רצוא הוש וירפו וצע םעטש והזיא רדה ץע ירפ א"ע הל
רשא ינמכמ
הק 'מע
,ימלשוריב ,י"שרב ,'וכ ישוכ גורתא רמ רמא א"ע ול
ןברק ירישב ,הדעה ןברקב
בוזא תדוגא
זל ףד (ץבעי)
ג"ע
ןיתינתמ אישק ה"רלו ב"ע ול
יניע ריאמ
םימכח
ב"ח ג"ודהמ
דער ףד
ופתכ לע וגורתאו נ"כהיבל אבש ע"רב השעמ ב"ע ול
המכח ךשמ
גכ 'פ ארקיו
טל 'ספ
העבראב אלא תגהונ הכוס ןיא :רמוא הדוהי 'ר ב"ע ול
בלולבש םינימ
יבצ תרטע
ףד (ןיסקאט)
א"ע גפ
ג"רב יתייה הפוצ ע"רא 'וכ םיענענמ ויה ןכיהו ב"ע זל
'וכו ןהיבלול תא םיענענמ ויה םעה לכש י"רו
דובכה רצוא אנעשוהב אבילול שניא ץודיל אל ב"ע זל
דובכה רצוא לאמשב גורתאו ןימיב בלול ב"ע זל
דובכה רצוא בלולא ןניכרבמ ט"מ ב"ע זל
השמל הלפת
(ונינשומלא)
טנר 'מע
'וכו דירומו הלעמ 'וכו איבמו ךילומ ב"ע זל
דובכה רצוא ולש תוחור 'דש ימל איבמו ךילומ ב"ע זל
םייח יתפש
א"ח םידעומ
ר 'מע
דירומו הלעמ תוער תוחור רוצעל איבמו ךילומ ב"ע זל
םיער םיללט רוצעל
רכששי ינב
ד"ע נ ףד ב"ח
דירומו הלימ איבמו ךילומ ב"ע זל
ייחב ונבר
ב"ח ת"הע
,בלת 'מע
ונקת
איבמו ךילומ ב"ע זל
םירפא ןינב
גצק 'מע
[הכלה]
ב"ע זל
השמ להקיו
אכק 'מע
ב הרעה
[הכלה]
לבא ה"ד י"שר ב"ע זל
םיספ תנותכ
ערוצמ תשרפ
א"ע גכ
וניאו אתיירואד איהש ש"ק ארוק ירק לעב א"ע חל
ןנברדמ איהש ללפתמ
בהזל רוכ
170 'מע ב"ח
אנטשד אניעב אריג א"ע חל
םייח יתפש
א"ח םידעומ
אר 'מע
י"שרבו ,ןטשד אניעב יריג ןיד א"ע חל
תליסמ
'מע םירשי
טיקת
תונערופה תא םיבכעמ הוצמ יריש א"ע חל
טוקלי
א"ח ינושרגה
ותשאש םדאל הראמ אבת א"ע חל
םולש ירבד
'מע א קלח
בל
'וכו ךורב רמוא אוה ב"ע חל
טוקלי
א"ח ינושרגה
שיניא אמיל אל ב"ע חל
תישאר
,המכח
קרפ השודק
,וט תוא ט
םייח 'צות
זעק תוא
הנועכ עמוש ב"ע חל
השמ להקיו
גש 'מע
[הכלה]
חקולה הנשמב א"ע טל
דובכה רצוא אבר הימש אהי שניא אמיל אל א"ע טל
בקעי ילהא
(ןיטאיסוה)
ב"ע זיר ףד
תרמאק ריפש השמ א"ע טל
עשוהי תקלח
הרעה ג 'מע
בי
תרמאק ריפש השמ א"ע טל
ירבד טוקלי
םימכח
'יס תומש
אפר
תרמאק ריפש השמ א"ע טל
,בוט רשבמ
םימחרה ימי
,תוחילסהו
'מע החיתפ
זל
תרמאק ריפש השמ א"ע טל
בהזל רוכ
ב"ח
ןתיישעל רבוע א"ע טל
ןשוח יכרד
אמ 'מע
[הכלה]
חקולה ה"ד 'סותו י"שר א"ע טל
ץראה תבש
ט-ח המדקה
...ל אלו הלכאל א"ע מ
יבא תוכרב
ב"ע יק ףד
תבשב וליפא תונביהל לכוי דיתעה ק"מהיב א"ע אמ
'וכו
םייח עפש
טצ 'מע ב"ח
הנידמב לטינ בלול אהיש ז"ביר ןיקתה א"ע אמ
םייח עפש
חצ 'מע ב"ח
שדקמל רכז ןנידבעד ןלנמו א"ע אמ
םייח עפש
טצ 'מע ב"ח
'וכו ק"מהיב הנבי הרהמ ט"מ א"ע אמ
תליסמ
'מע םירשי
אסקת
השירד איעבד ללכמ - הל שרוד ןיא איה ןויצ א"ע אמ
רכששי ינב
הק ףד א"ח
ב"ע
ק"מהיב הנבי הרהמ ט"מ 'וכו ףנה םוי אהיש א"ע אמ
'וכו
בלו הוצמ
183 'מע ב"ח
הווצמ בובח ב"ע אמ
הבושת ירעש
זל תוא י"הס
'וכ ללפתיו 'וכ םדא זוחאי אל ב"ע אמ
טפשמ חרוא
הנ ,חכ
דירט אל איה הוצמ ב"ע אמ
היאר בוט ריזחהל מ"ע הנתמ ב"ע אמ
תורגא
ג"ח היארה
ס
ת"ל החוד השע ב"ע אמ
תישאר
,המכח
קרפ תווצמ
ב תוא ה
זוז ףלאב בלולה חקל לאילמג ןבר ב"ע אמ
תוחרוא
רעש םיקידצ
'מע תוביגנ
דק
זוז ףלאב גורתא הנק לאילמג ןבר ב"ע אמ
שוריפ
יבכמה
'מע םירבד
אנש
'...ונל הוצ הרות' ...הרות ודמול ויבא א"ע במ
יניע ריאמ
םימכח
א"ח ב"ודהמ
,ב"ע חמ ףד
א"ע טמ
היב קפנ היהבגאדמ אה א"ע במ
טבש תושרד
בי 'מע יולה
הוצ הרות ,'וכו הרות ודמול ויבא רבדל עדוי א"ע במ
'וכו השרומ השמ ונל
םייחה 'ס
'מע (גנשת)
אנ
ש"קו הרות ודמול ויבא רבדל עדוי א"ע במ
תושרד
די) ל"רהמ
'מע (יכדרמ
בקת
הרות ודמלמ ויבא ,רבדל עדוי א"ע במ
תישאר
לודיג ,המכח
ז תוא םינב
הוצ הרות רמול ודמלמ רבדל ליחתמ ןטקהשכ א"ע במ
השמ ונל
תישאר
,המכח
ד קרפ תווצמ
ב תוא
החיקל המש רחא רבד ידי לע החיקל א"ע במ
רכששי ינב
ד"ע נ ףד ב"ח
ותריזחמו הלעב דימו הנב דימ השא תלבקמ א"ע במ
'וכו םימל
םייח עפש
טנק 'מע ד"ח
ש"קו הרות ודמלמ ויבא רבדל עדויה ןטק א"ע במ
בלו הוצמ
149 'מע ב"ח
בלולב בייח ענענל עדויה ןטק א"ע במ
יניע ריאמ
םימכח
א"ח א"ודהמ
ב"ע גכ ףד
ןיכילומ תבשב תויהל לחש גח לש ןושארה ט"וי ב"ע במ
'וכו ןהיבלול
בהז תועבט
דמ ףד א"ח
[הכלה] ג"ע
ודיל יבלול עיגיש לכ ב"ע במ
ןויערה רוא
אלר 'מע
דעומ להא חתפ ובשת םיאולימב א"ע גמ
יניע ריאמ
םימכח
א"ח ב"ודהמ
ב"ע חמ ףד
י"שרבו ר"הרב תומא עברא ונריבעיו א"ע גמ
יניע ריאמ
םימכח
א"ח ב"ודהמ
א"ע טמ ףד
'סותבו ותיבב ןנבר היל וניקת אה ןושאר א"ע גמ
יניע ריאמ
םימכח
ב"ח ג"ודהמ
הער ףד
והניא ה"ד 'סות א"ע גמ
ט"וי תרהט
פק 'מע י"ח
ןהמ ןילבקמ ןינזחהו ב"ע גמ
טוקלי
א"ח ינושרגה
[קודבל]
ןהילע תוביבח תווצמ המכ ב"ע גמ
רכששי ינב
גנ ףד ב"ח
(ה"גה) ד"ע
םיאיבנ גהנמ יפ לע הזה םויב הברע תוצמ א"ע דמ
עשוהי תקלח
זלק 'מע
דכ הרעה
םיאיבנ גהנמ הברע א"ע דמ
ט"וי תרהט
זכק 'מע ט"ח
ונקת אלו םעה תא וגיהנה ,גהנמ ה"ד י"שר א"ע דמ
ונוצו רמימל אכילד הכרב אניעב אלד הנימ אקפנ םהל
אכיל רוסת אל ללכב וליפאד
תישאר
,המכח
י קרפ תווצמ
ג תוא
ךירב אלו טיבח טיבח ליקש 'זב הברע ב"ע דמ
דובכה רצוא ןיטעומ ןהו הילע ינב יתיאר ב"ע דמ
םיתעל הניב
'מע דל שורד
הכר
םה םיטעומו הילע ינב יתיאר ב"ע דמ
םייחה 'ס
'מע (גנשת)
*דע
('סותו י"שרב) אנ העישוה והו ינא א"ע המ
ןויערה רוא
זסק 'מע
אנ העישוה והו ינא א"ע המ
שוריפ
תומש יבכמה
טצ 'מע
אנ העישוה והו ינא א"ע המ
ברה תוחיש
הדוהי יבצ
'מע תומש
362, 400
אנ העישוה והו ינא א"ע המ
שוריפ
יבכמה
'מע םירבד
הש
...אנ העישוה והו ינא א"ע המ
רכששי ינב
גנ ףד ב"ח
ב"ע
חבזמה תא ןיפיקמ ויה שדקמה תיבב א"ע המ
רכששי ינב
אנ ףד ב"ח
ב"ע
'וכו םירמוא ןה המ ןתריטפ תעשב א"ע המ
ייחב ונבר
ב"ח ת"הע
ונקת 'מע
ודגאב בלול א"ע המ
םייח שפנ
ףד (י'גלפ)
ב"ע דיק
הז רמת המ א"ע המ
םייח שפנ
ףד (י'גלפ)
א"ע דיק
בלול לטונש ימ א"ע המ
םייח חור
'מע (א"דיח)
א
המא סנכו המא הלע א"ע המ
לארשי רנ
דצ ףד ג קלח
ןיטעומ המהו הילע ינב יתיאר א"ע המ
ןויערה רוא
זסק 'מע
תומש םיתשו םיעבשמ והו ינא - י"שר א"ע המ
רכששי ינב
אנ ףד ב"ח
א"ע
תומש ב"ע ןמ והו ינא י"שר א"ע המ
רכששי ינב
זי ףד א"ח
א"ע
ב"ע םש ןינעב 'סותו י"שר א"ע המ
ןויערה רוא
'מע
חסק-זסק
ומצעל עישויש - אנעשוה - 'סות א"ע המ
שוריפ
תומש יבכמה
טצ 'מע
ומצעל עישויש - אנעשוה - 'סות א"ע המ
ןויערה רוא
ומש 'מע
םיקיזאב רוסא ה"בקה לוכיבכ - 'סות א"ע המ
רכששי ינב
אנ ףד ב"ח
א"ע
תומש ב"ע ןמ והו ינא 'סות א"ע המ
שוריפ
יבכמה
'מע םירבד
הש
ומצעל עישויש ,אנעשוה ונייהו - ינא ה"ד 'סות א"ע המ
המכח ךשמ
וכ 'פ תומש
וט 'ספ
ןתלידג ךרד אלא ןהב אצוי םדא ןיא ב"ע המ
םירפא ןינב
גר 'מע
[הכלה]
והיזוע ןב םתוי אלמלא ב"ע המ
רשא ינמכמ
וק 'מע
'וכ ףתשמה לכ י"בשר רמא ב"ע המ
םורמב רידא
דער 'פ א"ח
ארהנד אירלקפסא ב"ע המ
שוריפ
תומש יבכמה
טמר 'מע
הריאמה אירלקפסא ב"ע המ
ברה תוחיש
הדוהי יבצ
'מע רבדמב
354
הריאמה אירלקפסאב ילכתסמד ב"ע המ
טוקלי
א"ח ינושרגה
רבב ילייעד אה ב"ע המ
רואמה
הרותבש
גחל רוסיא השועה ב"ע המ
םיתעל הניב
'מע ב שורד
וט
םה םיטעומ הילע ינבו ב"ע המ
רכששי ינב
אנ ףד ב"ח
ב"ע
'וכו רחא רבדו םימש םש ףתתשמ אק אהו ב"ע המ
םייח עפש
המק 'מע ו"ח
'וכו ןידה ןמ ולוכ םלועה תא רוטפל ינא לוכי ב"ע המ
הלפת ןידמ
הדוהי ירמא
הלק 'מע
ולוכ םלועה תא רוטפל ינא לוכי ב"ע המ
רמאמ
יכדרמ
(אנרובדנ)
וע 'מע
ד"המ םלועה תא רוטפל ינא לוכי ב"ע המ
יניע ריאמ
םימכח
א"ח ג"ודהמ
ג ףד
ןידה ןמ ולוכ םלועה לכ תא רוטפל ינא לוכי ב"ע המ
'וכו
הדוהי ילגד
תוא א שורד
א
ןידה ןמ ולוכ םלועה לכ רוטפל ינא לוכי ב"ע המ
בקעי ילהא
(ןיטאיסוה)
,ב"ע פק ףד
וער ,ב"ע בכר
טער ,א"ע
אפר ,א"ע
דפר ,ב"ע
הפר ,ב"ע
ב"ע
ןידה ןמ םלועה לכ רוטפל ינא לוכי ב"ע המ
רואמה
הרותבש
ןידה ןמ רוטפל ינלוכי ב"ע המ
םייח חור
'מע (א"דיח)
טכק
רוטפל ינלוכי ב"ע המ
רואמה
הרותבש
ןתלידג ךרדכ תווצמה לכ ב"ע המ
ברה תוחיש
הדוהי יבצ
'מע רבדמב
444
ןמ רקענ רחא רבדו םימש םש ףתשמה לכ ב"ע המ
םלועה
בקעי ילהא
(ןיטאיסוה)
,א"ע טכ ףד
ב"ע חסק
םיקידצ ו"למ אמלע תוחפ אל ב"ע המ
טבש תושרד
'מע יולה
וטק
'וכו יקידצ אתישו ןיתלתמ אמלע תוחפ אל ב"ע המ
םיתעל הניב
'מע דמ שורד
גפר
ןה ןיטעומו הילע ינב יתיאר י"בשר םושמ ב"ע המ
בקעיל תמא
לש 'מע ת"הע
םימלוע ימלועלו דעל םידמוע ב"ע המ
ךלמילא םעונ
ב"ע חמ ףד
םידמועש ....ןיופיצ תא ןידימעמש ...םיטש יצע ב"ע המ
םימלוע ימלעלו םלועל
לארשי תרטע
(ילאפהאב)
וכק 'מע
'וכו ןיטעומ םהו הילע ינב יתיאר ב"ע המ
ירבד טוקלי
םימכח
דנ 'יס ארקיו
םיטעומ המהו הילע ינב יתיאר ב"ע המ
תישאר
,המכח
קרפ השודק
בכ תוא ד
ינא ןמ ףלא םא ןיטעומ ןהו הילע ינב יתיאר ב"ע המ
'וכו םה האמ םא ןהמ ינבו
בקעי ילהא
(ןיטאיסוה)
א"ע ער ףד
ןיטעומ ןהו הילע ינב יתיאר ב"ע המ
שדוקה ךרד
'מע (ימענת)
סקת
ןיטעומ ןהו הילע ינב יתיאר ב"ע המ
טוקלי
א"ח ינושרגה
ןיטעומ ןהו הילע ינב יתיאר ב"ע המ
המכח ךשמ
בכ 'פ םירבד
ד 'ספ
ןיטעומ ןהו הילע ינב יתיאר ב"ע המ
האמל הרשע
זמ 'יס
ןיטעומ ןהו הילע ינב יתיאר ב"ע המ
השמל הלפת
(ונינשומלא)
עק 'מע
'וכו םיטעומ םנהו הילע ינב יתיאר ב"ע המ
םולש ירבד
נק 'יס ו"ח
הילע ינב יתיאר ב"ע המ
םיספ תנותכ
ז וצ תשרפ
ח ינימש ,ד"ע
רומא ,ב"ע
ג"ע בכ
ינא ןה םינש םא .ןיטעומ ןהו היילע ינב יתיאר ב"ע המ
ןה ינבו
ךיבא רסומ
שדחבו) בע
ילפרע ;(גמ
;איק רהוט
תורוא
ג"ח שדוקה
אלש
היילע ינב יתיאר ב"ע המ
תראפת
'מע לארשי
צק
ה"בוק ימקד ירד יפלא ירס ינמת ב"ע המ
ונבר יבתכ
'מע ייחב
גיקת-ביקת
יפלא ירס ינמת ב"ע המ
רואמה
הרותבש
הברה תווצמ וינפל ויה א"ע ומ
רמאמ ירזוכ
טל 'יס ג
ךיבא לאש" ..."רוסת אל"מ ...?ונויצ ןכיהו א"ע ומ
"ךדגיו
הבושת ירעש
תוא י"הס
וכ-הכ
והב ישמשממד תמיא לכ ישא בר ידב ןנבר א"ע ומ
יכרבמ
רואמה
הרותבש
ןשיב עומש םא ב"ע ומ
בקעי ילהא
(ןיטאיסוה)
,א"ע בצש ףד
א"ע ות
שדחב עמשת ןשיב עומש םא ב"ע ומ
ברה תוחיש
הדוהי יבצ
'מע תומש
241, 350
שדחב עמשת ןשיב עומש םא ב"ע ומ
ךלמילא םעונ
,ד"ע הנ ףד
א"ע בצ
שדחב 'עמשת' ,ןשיב 'עומש םא' ב"ע ומ
םולש ירבד
'מע ד קלח
אצ
'וכו אמיל אל ז"רא ב"ע ומ
רכששי ינב
אנ ףד ב"ח
,א"ע
ולכואל רוסא לספנש גורתא ב"ע ומ
ט"וי תשודק
הע ףד א"ח
ג"ע
ד"וב ,ה"בקה תדמ ד"וב תדמכ אלש הארו אב ב"ע ומ
'וכו קיזחמ וניא אלמ קיזחמ ןקיר ילכ
ףסוי ירמא
ףד תישארב
ב"ע יק
'וכו שניא ינקיל אל ב"ע ומ
ךלמילא םעונ
ב"ע טצ ףד
קיזחמ וניא ןקיר ,קיזחמ אלמ ב"ע ומ
םייחו הרות
,דיש 'מע
דכש
שדח עמשת ןשיב עומש םא א"ע זמ
המכח ךשמ
הכ 'פ רבדמב
גי-אי 'ספ
הז תא הז םיבכעמ םישבכהו םיליאהו םירפה א"ע זמ
יניע ריאמ
םימכח
א"ח א"ודהמ
ב"ע חע ףד
ןניכרבמ אל יכורב ןניבתי בתימ אתכלהו א"ע זמ
רכששי ינב
הנ ףד ב"ח
א"ע
המדקה ומצע ינפב לגר אוה ע"מש א"ע זמ
וירבד דיגמ
,בקעיל
יטוקל
'יס םירמא
רוא ,סר
'יס הרות
הסש
אוה ומצע ינפב לגר ינימש א"ע זמ
המכח ךשמ
וכ 'פ םירבד
ד 'ספ
בקעי ןב רזעילא 'רד אמעט יאמ ב"ע זמ
ונבר יבתכ
'מע ייחב
הצר
החמשהו ללהה א"ע חמ
ייחב ונבר
ג"ח ת"הע
;טר 'מע
ונבר יבתכ
'מע ייחב
דצר
ומצע ינפב לגר תרצע ינימש א"ע חמ
ט"וי תרהט
גפ 'מע ז"ח
בשק ר"זפ ןינעל ומצע ינפב לגר ינימש א"ע חמ
לארשי יזנג
הר ףד א"ח
ב"ע
ךממ אנפידע אנא החמשל ןושש היל רמא ב"ע חמ
וגישי החמשו ןושש ביתכד
ףסוי ירמא
ףד תישארב
ג"ע-ב"ע בר
יקודצ ירת והנה ב"ע חמ
טוקלי
א"ח ינושרגה
ךדי הבגה רמוא ךסנמלו ב"ע חמ
טוקלי
א"ח ינושרגה
םימ יל ולמתד ותידיתע ב"ע חמ
ט"וי תרהט
מש 'מע י"ח
ת"יש א"רב אלא תישארב ת"א א"ע טמ
םייח ךרד
חעק 'מע
תיש ארב אלא תישארב ירקית לא א"ע טמ
המכח ךשמ
דל 'פ םירבד
בי 'ספ
תיש ארב אלא "תישארב" ירקת לא א"ע טמ
ןהכה הוצו
חיק 'מע
הקדצה ןמ רתוי ח"מג הלודג א"ע טמ
רכששי ינב
טמ ףד ב"ח
א"ע
תישארב ימי תששמ וארבנ ןיתיד א"ע טמ
רואמה
הרותבש
ךיכרי יקומח א"ע טמ
המכח ךשמ
וט 'פ רבדמב
י 'ספ
ןיי םשמ םיטקלמו םשל ןידרוי הנוהכ יחרפ א"ע טמ
שודק
הרוא ינרק
זע 'מע
וארבנ תישארב ימי 'ומ ןיתיש א"ע טמ
דובכה רצוא תישארב ימי 'ומ ןיתיש א"ע טמ
ירנ ריאת
ט 'מע
וארבנ תישארב ימי תששמ ןיתיש א"ע טמ
עשוהי ןסוח
ו"פ א רמאמ
זר 'מע
'וכו ץפוק ץופקל אבה לכ רמאת אמש א"ע טמ
הדוהי ילגד
תוא ב שורד
ב ההגה ג
לכש ה"ד 'סות א"ע טמ
ןהכה הוצו
ביק ,ט 'מע
הבש דסח יפל אלא תמלתשמ הקדצה ןיא ב"ע טמ
ירבד טוקלי
םימכח
'יס תומש
איר
הבש דסח יפל אלא תמלתשמ הקדצ ןיא ב"ע טמ
לש ורודס
הכק ףד תבש
א"ע
הבש דסח יפל אלא תמלתשמ הקדצ ןיא ב"ע טמ
שוריפ
יבכמה
'מע םירבד
וסש
הבש דסח יפל אלא תמלתשמ הקדצ ןיא ב"ע טמ
םיתעל הניב
'מע ע שורד
שורד ,העת
אצת 'מע בע
לכוא וניא קפס לכוא קפס ערוז םדא םא ב"ע טמ
םלוע תוביתנ
דנק 'מע א"ח
הקדצה ןמ םידסח תולימג הלודג םירבד 'גב ב"ע טמ
'מע קחצי די
ז ק"ס חפק
[הכלה]
יעומג עמגל ה"ד י"שרו 'מגב ב"ע טמ
המכח ךשמ
וט 'פ רבדמב
י 'ספ
תא ןיקקופ חבזמה יבג לע ןיי םיכסנמש ןמזב ב"ע טמ
ןיתישה
- םחנמ ירבד
ןויצ םחנמ
,ב"ע וכ ףד
ב"ע במ
םימש ארי אוהש עודיב ןח לעב ב"ע טמ
ףד בוט בר
א"ע דמ
םימש ארי אוהש עודיב ןח לעב ב"ע טמ
הבושת ירעש
ירעש םע)
רעש (םייח
רמאמ ישילש
רעש ,גי
רמאמ יעיבר
אי
ןמ רתוי םידסח תולימג הלודג םירבד השלשב ב"ע טמ
'וכו הקדצה
תליסמ
'מע םירשי
חפקת
ןמ רתוי םידסח תולמג הלודג םירבד השלשב ב"ע טמ
הקדצה
ונבר יבתכ
געת 'מע ייחב
ןיי ןיכסנמש העשב ב"ע טמ
הבושת ירעש
תוא ג רעש
ד רעש ,גי
אי תוא
הקדצהש ,הקדצה ןמ םידסח תולימג לודג ב"ע טמ
הקדצהו ,ונוממב ןיב ופוגב ןיב םידסכ תולימגו ונוממב
םירישעל ןיב םיינעל ןיב םידסכ תולימגו דבלב םיינעל
זומת 'ג 'ס
'מע דנשת
בסר
'וכ רתוי ח"מג הלודג ב"ע טמ
ןויערה רוא
אע 'מע
הקדצמ רתוי ח"מג הלודג ב"ע טמ
דובכה רצוא הקדצה ןמ רתוי םידסח תולימג הלודג ב"ע טמ
שוריפ
יבכמה
'מע םירבד
וסש-הסש
הקדצה ןמ רתוי םידסח תולימג הלודג ב"ע טמ
תישאר
רוא ,המכח
,ז תוא םלוע
לודג רוא
ז תוא
הקדצה ןמ רתוי םידסח תולימג הלודג ב"ע טמ
ונוממבו ופוגב ח"מגו ונוממב הקדצהש
רמאמ
יכדרמ
(אנרובדנ)
חצ 'מע
תונברקה ןמ הקדצ הלודג ב"ע טמ
םייח ךרד
חעק 'מע
םירישעל ןיב םיינעל ןיב ח"מג ב"ע טמ
לאומש ירבד
'מע (חנשת)
וכ
םירישעל ןיב םיינעל ןיב םידסח תולימג ב"ע טמ
לע תופי םינפ
'מע םילהת
חיר
םירישעל ןיב םיינעל ןיב םידסח תולימג ב"ע טמ
יבא תוכרב
א"ע דק ףד
םירישעל ןיב םיינעל ןיב אוה םידסח תולימג ב"ע טמ
המכח ךשמ
וכ 'פ םירבד
וט 'ספ
תונברקה לכמ הלודג ,הקדצ השועה ב"ע טמ
היחתפ םרכ
גירש בכ ןפג
ב
דסח יפל תמלתשמ הקדצה ב"ע טמ
תוחרוא
רעש םיקידצ
'מע תובידנ
דק
ךירצ ...םירישעל םג הולי ודיב קיפסי םאו ב"ע טמ
ותרות תמכחב בידנ תויהל
תבש תעד
חית 'מע
הלכ תסנכה הז תכל ענצהו ב"ע טמ
תוחרוא
רעש םיקידצ
'מע החמש
אע
הלכ תסנכהו תמה תאצוה וז תכל ענצהו ב"ע טמ
ירמאמ
237 היארה
תכל ענצהו ב"ע טמ
םולש ירבד
גלת 'יס ו"ח
הנושל לע דסח תרותו ב"ע טמ
ונבר יבתכ
בס 'מע ייחב
םידסח תולימג וז ב"ע טמ
תוחרוא
רעש םיקידצ
'מע תובידנ
גק
דסחה יפל לכה רכשה ...הקדצל םכל וערז ב"ע טמ
ףד בוט בר
אמ ,ג"ע אל
,ב"ע גנ ,ב"ע
סק ,ג"ע בס
דסק ,ג"ע
א"ע
הרות ירבד ףא רתסב ךרי המ ךיכרי יקומח ב"ע טמ
ךיקלא םע תכל ענצה 'וכו ד"הו רתסב
םייחה 'ס
'מע (גנשת)
*חפ
עבש הינורגמ ארמח שיניא עבש יכ ב"ע טמ
םולש ירבד
,חצק 'יס ו"ח
אר
שיניא עבש יכ ב"ע טמ
בקעי ילהא
(ןיטאיסוה)
,ב"ע גנק ףד
א"ע צר
ש"רי אוהש עודיב ןח וילע שיש םדא לכ ב"ע טמ
םולש ירבד
נש 'יס ו"ח
'וכו ןח וילע שיש םדא לכ ב"ע טמ
ןושל אפרמ
גי 'מע
םלועל ואלמ ולאכ הקדצו טפשמ השועה לכ ב"ע טמ
דסח ולוכ
הדוהי ילגד
תוא א שורד
בי
בותכה וילע הלעמ טפשמו הקדצ השועה לכ ב"ע טמ
דסח םלועה לכ אלמ ולאכ
שדוקה ךרד
'מע (ימענת)
בעקת
ש"רי אוהש עודיב ןח וילע שיש לכ ב"ע טמ
םלוע תוביתנ
גק 'מע ב"ח
ךריל ת"ד ולשמנ המל ב"ע טמ
דובכה רצוא המכחב החתפ היפ ד"מ ב"ע טמ
לארשי יזנג
אצ ףד א"ח
א"ע
ןילועש העשב לארשי לש ןהיתומעפ ופי המ ב"ע טמ
לגרל
בקעי ילהא
(ןיטאיסוה)
א"ע חפ ףד
רתסב ת"ד ףא רתסב ךרי המ ב"ע טמ
'ה תורובג
גיש 'מע
רתסב ת"ד ףא רתסב ךרי המ ב"ע טמ
םורמ ימ
זמ 'מע א"ח
רתסב ת"ד ףא רתסב ךרי המ ב"ע טמ
ךלמילא םעונ
ד"ע וצ ףד
רתסב הרות ירבד ףא ,רתסב ךרי המ ב"ע טמ
המכח ךשמ
גכ 'פתומש
זי 'ספ
לגרל ןילועש העשב לארשי לש והילגר ןיאנ המ ב"ע טמ
ףד בוט בר
ד"ע טמק
'וכ דסח לש הז המשל הרות א"שרהמ ב"ע טמ
יבצ תרטע
ףד (ןיסקאט)
א"ע זפ
תולימג וז דסח תבהאו ,ןיד הז טפשמ תושע ב"ע טמ
'וכו הלכ תסנכה וז ךיהלא םע תכל ענצהו םידסח
ד ףד בוט בר
,א"ע די ,א"ע
דכ ,ד"ע וט
זטק ,ג"ע
טמק ,א"ע
ב"ע זנק ,ד"ע
'וכ הנושל לע דסח תרותו המכחב החתפ היפ ב"ע טמ
לש הז הדמלל ד"ע 'וכ דסח לש הרות הז המשל הרות
'וכ דסח
ןויערה רוא
אע 'מע
הבש דסח יפל תמלתשמ הקדצ ב"ע טמ
טבש תושרד
יולה
המדקהב
ג"י תוא
ןיטעומ ןהו הילע ינב יתיאר ב"ע טמ
טבש תושרד
'מע יולה
מר ,גכר ,טיר
דסח לש הרות איה וז הדמלל הרות ב"ע טמ
םורמ ימ
'מע ג"יח
אעק
הניא הדמלל אלש דסח תרות וז הדמלל הרות ב"ע טמ
דסח לש
ןושל אפרמ
אק 'מע
דסח לש הרות איה המשל הרות ב"ע טמ
םלוע תוביתנ
ל 'מע א"ח
דסח לש הרות וז המשל הרות ב"ע טמ
םורמ ימ
אר 'מע ב"ח
הניא המשל אלש דסח לש הרות וז המשל הרות ב"ע טמ
דסח לש
רמאמ
יכדרמ
(אנרובדנ)
חצ 'מע
רתסב ךרי המ ךריל לשמנ הרות ב"ע טמ
רואמה
הרותבש
הנושל לע דסח תרות ב"ע טמ
הרבחה
התעפשהו
16 רמאמ
א קרפ
םירחאל דמלל ...הנושל לע דסח תרות ב"ע טמ
תליסמ
'מע םירשי
ולקת
רמאק ימ הובגל ,טוידהל הימחנ 'ר רמאד רמיא א"ע נ
טבש תושרד
דנ 'מע יולה
םיבאוש םשמש ,'וכו הבאוש ינת דח ה"ד 'סותב ב"ע נ
ק"הור
רכששי ינב
טמ ףד ב"ח
א"ע
הבושח ינת דחו הבאוש ינת דח ב"ע נ
יניע ריאמ
םימכח
ב"ח ג"ודהמ
הער ףד
ימי תששמ האבו איה הבושח הוצמ םימה ךוסנ ב"ע נ
תישארב
בקעיל תמא
'מע ת"הע
גיש
הבאוש דח ה"דות ב"ע נ
בקעי ילהא
(ןיטאיסוה)
א"ע חת ףד
הבאוש ינת דח ה"ד 'סות ב"ע נ
רכששי ינב
טמ ףד ב"ח
אמ ,א"ע
א"ע
לודג ןוקית םש ןינקתמו םישנ תרזעל ואב א"ע אנ
ירבד טוקלי
םימכח
'יס ארקיו
דעק
םישנ תרזעל ודרי גח לש ןושאר ט"וי יאצומב א"ע אנ
'וכו לודג ןוקית םש םינקתמו
בקעי ילהא
(ןיטאיסוה)
בית-אית ףד
לודג ןוקית םש ןינקתמו א"ע אנ
ט"וי תשודק
זמ ףד א"ח
ג"ע
םהינפל םידקרמ ויה השעמ ישנאו םידיסח א"ע אנ
רוא לש תוקובאב
רכששי ינב
טמ ףד ב"ח
ב"ע
'וכו ןהיניימהמו םינהכ יסנכמ יאלבמ א"ע אנ
בקעי ילהא
(ןיטאיסוה)
ב"ע בית ףד
החמש האר אל ש"היב תחמש האר אלש ימ א"ע אנ
וימימ
תימואלה תודהיה
229-233 'מע
אוה ףא - הבאושה תיב תחמש האר אלש ימ א"ע אנ
'וכו האר
דובכה רצוא הבאושה תיב תחמש האר אלש ימ א"ע אנ
היאר בוט יאלבמ ה"דות א"ע אנ
רכששי ינב
טמ ףד ב"ח
ב"ע
תנותכ ימנ בישח אלש המית ,יאלבמ ה"ד 'סות א"ע אנ
םיספ תנותכ
ירחא תשרפ
ב"ע זט
ןידקרמ ויה השעמ ישנאו םידיסח ב"ע אנ-א"ע אנ
רוא לש תוקובאב םהינפב
דובכה רצוא חרזמה ןמ אצויה רעשל ועיגה ב"ע אנ
ירבד טוקלי
םימכח
'יס ארקיו
דעק
תובשוי םישנ ויהיש וניקתהו ארטזוזג הופיקה ב"ע אנ
הטמלמ םישנאו הלעמלמ
ט"וי תרהט
,דנ 'מע י"ח
,וכק ,גכק
ונר
התיעצמאב ןיע לש המיבו ב"ע אנ
ט"וי תרהט
יר 'מע י"ח
תוארדתק א"ע הב ויהו ב"ע אנ
ט"וי תרהט
פק 'מע י"ח
הילע דמוע תסנכה ןזחו ב"ע אנ
ונבר יבתכ
'מע ייחב
הצר
םילשורי האר אלש ימ ב"ע אנ
בקעי קלח
(רוטנק)
ג שורד
'וכו החוד ןברק לש ריש ב"ע אנ
ירמאמ
;512 היארה
טפשמ חרוא
ומ
לודג ןוקת ב"ע אנ
בקעי לוק
ףד (לואש)
ג"ע חכ
וללה תוארקמ השלש אלמלא בנ
שאהמ לצומ
(םטשרבלה)
א"ע טל ףד
דוד רמאו 'וכו אמוהת אפק ןיתיש דוד הרכש העשב בנ
'וכו תולעמה ריש ו"ט
עשוהי ירבד
ט"פ ב רמאמ
גק 'מע
אלא "ךל םלשי" ארקת לא "ךל םלשי 'הו" א"ע בנ
"ךל והמילשי"
השמ ידי
'מע הכיא
בלק ,אכ
ףוסבל איכוב לש טוחל המוד ר"הצי יסא ר"א א"ע בנ
הלגעה תותובעכ המוד
תושרד
ףד ש"ארה
שורד ב"ע טנ
ס
'וכו אלש רעצמ הוה ייבא א"ע בנ
ט"וי תשודק
איק ףד א"ח
ד"ע
ול לוכי 'יה אל ורזוע ה"בקה אלמלא א"ע בנ
עשוהי ןסוח
א"פ א רמאמ
חנק 'מע
ךל םלשי 'הו םחל והליכאה ךאנוש בער םא א"ע בנ
ירנ ריאת
הכ 'מע
םחל והליכאה ךאנוש בער םא א"ע בנ
תוחרוא
רעש םיקידצ
'מע החמש
אע
דבל םישנו דבל םישנא א"ע בנ
טבש תושרד
זכ 'מע יולה
שדקמב ויניע ןתנש ינומדקה םיה לא וינפ תא א"ע בנ
'וכו ינש שדקמב 'וכו ןושאר
תישאר
הארי ,המכח
ה תוא ו קרפ
ףוסבלו חרוא וארק ףוסבלו ךלה וארק הלחתב א"ע בנ
שיא וארק
םייח חור
'מע (א"דיח)
אלק ,הס
ךלה וארק הלחתב א"ע בנ
םלוע תוביתנ
גלק 'מע ב"ח
םארבש םהילע טרחתמ ה"בקה 'ד א"ע בנ
תושרד
ףד ש"ארה
שורד ב"ע זט
די
'וכו אוש ילבהב יכשומ יוה א"ע בנ
לע תופי םינפ
'מע םילהת
חצש
רהכ םיקידצל המדנ ערה רציה א"ע בנ
םורמ ימ
נר 'מע ט"ח
לארשיב הרגתמו םלועה לכ חינמ רציה א"ע בנ
היחתפ םרכ
ג גירש אובמ
ר"הציה טחוש ה"בקה א"ע בנ
םייח עפש
הפ 'מע א"ח
'וכו םהמע המת ה"בקה ףאו א"ע בנ
םיספ תנותכ
ירחא תשרפ
ג"ע זט
ןופצש ר"הציה הז .םכילעמ קיחרא ינופצה תאו א"ע בנ
םדא לש ובלב
טבש תושרד
,וכ 'מע יולה
,אפ ,טמ ,המ
טק
ובלב דמועו ןופצש ר"הציה הז 'וכו ינופצה תאו א"ע בנ
םדא לש
טוקלי
א"ח ינושרגה
ר"הצי הז ינופצה תאו א"ע בנ
ונבר יבתכ
הר 'מע ייחב
ינופצה תאו א"ע בנ
םייח יתפש
א"ח םידעומ
זמ 'מע
דבל תוחפשמ תוחפשמ ץראה הדפסו א"ע בנ
,בוט רשבמ
םימחרה ימי
,תוחילסהו
'מע החיתפ
בכ
םלועה תומוא חינמש ,ותנחצ לעתו ושאב הלעו א"ע בנ
רמא ,תושעל לידגה יכ .לארשי לש םהיאנושב הרגתמו
םלוכמ רתוי םימכח ידימלתבו :ייבא
טבש תושרד
ב 'מע יולה
לושכמ וארק היעשי 'וכו ר"הציל ול שי תומש 'ז א"ע בנ
א"שרהמבו
תישאר
הארי ,המכח
תוא גי קרפ
,וס ,ס ,גנ
השודק ,טע
תוא זי קרפ
זנ
,ןבא ,אנוש ,אמט ער ...ר"הציל ול שי תומש 'ז א"ע בנ
ינופצ ,לרע ,ןושכמ
םלוע תוביתנ
'מע ב"ח
גכק ,אכק
ערה רציל ול שי תומש 'ז א"ע בנ
בקעי ילהא
(ןיטאיסוה)
ב"ע אנ ףד
ר"הציל תומש 'ז א"ע בנ
םייח חור
'מע (א"דיח)
גמ
ר"הציל תומש 'ז א"ע בנ
המכח ךשמ
נ 'פ תישארב
י 'ספ
םדא לש ובלב דמועו ןופצש ערה רצי הז א"ע בנ
השמ ידי
'מע הכיא
בלק
ןבא (ר"הציל) וארק לאקזחי א"ע בנ
הבושת ירעש
ירעש םע)
רעש (םייח
ןושאר
חל רמאמ
,שיבכע] איכוב לש טוחל המוד הליחתב ר"הצי א"ע בנ
הלגעה תותובעכ המוד ףוסבלו [י"שר
השמ ידי
'מע תלהק
זלש
'וכו טוחל המוד הלחתב ר"הצי א"ע בנ
תישאר
הארי ,המכח
ה תוא ו קרפ
המוד ףוסבלו טוחל המוד הלחתב ר"הצי א"ע בנ
הלגעה תותובעכ
הבושת ירעש
תוא א רעש
חל
'וכ טוחל הליחתב המוד ר"הצי א"ע בנ
רסומ טבש
חר 'מע
שיבכע לש טוחל הליחת המוד ר"הצי א"ע בנ
לארשי יזנג
דנק ףד א"ח
ב"ע
טוחכ םיעשרלו רהכ המדנ םיקידצל ר"הצי א"ע בנ
הרעשה
היחתפ םרכ
ו גירש בי ןפג
ז"הועב םדאה תא תיסמ ר"הצי א"ע בנ
תושרד
די) ל"רהמ
'מע (יכדרמ
גנת
םימכחב הרגתמ ר"הצי א"ע בנ
השמ ידי
ו 'מע תלהק
הובג רהכ םהל המדנ םיעשר ר"הצי א"ע בנ
ןושל אפרמ
דנ 'מע
היכוב לש טוחל המוד הליחת ר"הצי א"ע בנ
ןושל אפרמ
הצ 'מע
לושכמ וארק והיעשי ,ר"הצי א"ע בנ
ברה תוחיש
הדוהי יבצ
'מע תומש
367
ןבא - ערה רצי א"ע בנ
'מע ןרהא די
ולק
רה ארקנ ערה רצי א"ע בנ
'ר תוחיש
הדוהי יבצ
'מע ארקיו
189
לושכמ ,ןבא ,ער :ערה רצי א"ע בנ
היחתפ םרכ
,א גירש ו ןפג
ףנע זט ןפג
ןפג ,א המכח
טרפ גירש זט
ז םרכה
םוי לכב רבגתמ רצי א"ע בנ
רמאמ
יכדרמ
(אנרובדנ)
דצ 'מע
ה"בקה אלמלאו םוי לכב רבגתמ םדא לש ורצי א"ע בנ
ול לוכי אל ורזוע
עשוהי ירבד
ט"פ ב רמאמ
בק 'מע
אלמלאו םוי לכב וילע רבגתמ םדא לש ורצי א"ע בנ
ול לוכי היה אל ורזוע ה"בקה
ץראה ירפ
(קסבטיו)
,זנ ,אי 'מע
גס
אלמלאו 'וכ םוי לכב וילע רבגתמ םדא לש ורצי א"ע בנ
ול לוכי וניא ול רזועש ה"בקה
הבושת ירעש
ירעש םע)
רעש (םייח
ןושאר
זי רמאמ
םוי לכב וילע רבגתמ םדא לש ורצי א"ע בנ
םייח עפש
פ 'מע א"ח
םוי לכב וילע רבגתמ םדא לש ורצי א"ע בנ
,בוט רשבמ
םימחרה ימי
תוחילסהו
,איק 'מע
ביק
אלמלאו ,םוי לכב וילע רבגתמ םדא לש ורצי א"ע בנ
ול לוכי ןיא ול ורזועש ה"בקה
םייח חור
'מע (א"דיח)
דכק
רבגתמ םדא לש ורצי א"ע בנ
םיתעל הניב
'מע חנ שורד
פש
'וכו םוי לכב וילע שדחתמ םדא לש ורצי א"ע בנ
תוחרוא
רעש םיקידצ
'מע הבושת
בנק
היהי אלו העד ץראה אלמת המהה םימיב יכ א"ע בנ
םדא ינבב ר"הצי
השמל הלפת
(ונינשומלא)
ל 'מע
'וכו םלוכמ רתוי ח"תבו תושעל לידגה יכ א"ע בנ
יבא תוכרב
ב"ע הכ ףד
ונמיה לודג ורצי וריבחמ לודגה לכ א"ע בנ
לאומש ירבד
'מע (חנשת)
טיק
ונמיה לודג ורצי וריבחמ לודגה לכ א"ע בנ
טבש תושרד
,דס 'מע יולה
בש
ונמיה לודג ורצי וריבחמ לודגה לכ א"ע בנ
ירבד טוקלי
םימכח
'יס תומש
הלק
ונמיה לודג ורצי וריבחמ לודגה לכ א"ע בנ
וירבד דיגמ
רוא ,בקעיל
'יס הרות
טכר
ונמיה לודג ורצי וריבחמ לודגה לכ א"ע בנ
חולישה ימ
א"ח (רושימ)
טצק 'מע
ונמיה לודג ורצי וריבחמ לודגה לכ א"ע בנ
םולש עימשמ
בר 'מע
ונמיה לודג ורצי וריבחמ לודגה לכ א"ע בנ
ךלמילא םעונ
א"ע טק ףד
ונמיה לודג ורצי וריבחמ לודגה לכ א"ע בנ
םייחה שפנ
112 'מע
ונמיה לודג ורצי וריבחמ לודגה לכ א"ע בנ
לארשי רנ
,ק ףד ב קלח
ה קלח ,טסק
חי ףד
ונמיה לודג ורצי וריבחמ לודגה לכ א"ע בנ
ט"וי תשודק
טכ ףד ב"ח
ב"ע
ונמיה לודג ורצי וריבחמ לודגה לכ א"ע בנ
רסומ טבש
חר 'מע
ונמיה לודג ורצי וריבחמ לודגה לכ א"ע בנ
ברה תוחיש
הדוהי יבצ
'מע רבדמב
100
ונמיה לודג ורצי וריבחמ לודגה לכ א"ע בנ
,בוט רשבמ
םימחרה ימי
,תוחילסהו
'מע החיתפ
ףוגו ,זנ
'מע רפסה
גר ,בפק
ונממ לודג ורצי וריבחמ לודגה לכ א"ע בנ
יבצ תרטע
ףד (ןיסקאט)
ב"ע ח
ונממ לודג ורצי וריבחמ לודגה לכ א"ע בנ
לע תופי םינפ
'מע םילהת
בק
ונממ לודג ורצי וריבחמ לודגה לכ א"ע בנ
ץראה ירפ
(קסבטיו)
גפ ,אי 'מע
ונממ לודג ורצי וריבחמ לודגה לכ א"ע בנ
םייחו הרות
טיש 'מע
ונממ לודג ורצי וריבחמ לודגה לכ א"ע בנ
דסח תרות
חכ 'מע
ונממ לודג ורצי וריבחמ לודגה לכ א"ע בנ
בקעי ילהא
(ןיטאיסוה)
,א"ע חעק ףד
ב"ע טפש
לודג ורצי וריבחמ לודגה לכ א"ע בנ
,םייח ירפ
ג שורד ץ"מר
ט ד"וס
'וכו ורצי וריבחמ לודגה לכ א"ע בנ
תורוא
ג"ח שדוקה
שבח ;אמר
;ז שורד ראפ
ב"ח היא ןיע
192
וריבחמ לודגה לכ א"ע בנ
בהזל רוכ
ב"ח
וריבחמ לודגה לכ א"ע בנ
תושרד
ףד ש"ארה
שורד ב"ע הכ
ב"ע ל ףד ,גכ
ףד ,חכ שורד
שורד ב"ע טנ
ס
'וכו ורבחמ לודגה לכ א"ע בנ
השמ ידי
,ו 'מע תלהק
ולש
ונמיה לודג ורצי ורבחמ לודגה לכ א"ע בנ
'מע ראבה ןמ
145
ונמיה לודג ורצי ורבחמ לודגה לכ א"ע בנ
לארשי תרטע
(ילאפהאב)
וכ 'מע
ונמיה לודג ורצי ורבחמ לודגה לכ א"ע בנ
א"ח להי רוא
טלק 'מע
ונממ לודג ורצי ורבחמ לודגה לכ א"ע בנ
םורמ ימ
,חכ 'מע א"ח
טפ 'מע ב"ח
ונממ לודג ורצי ורבחמ לודגה לכ א"ע בנ
םורמ ימ
נק 'מע א"יח
ונממ לודג ורצי ורבחמ לודגה לכ א"ע בנ
טוקלי
א"ח ינושרגה
לודג ורצי ורבחמ לודגה לכ א"ע בנ
בקעי ילהא
(ןיטאיסוה)
,א"ע חלש ףד
א"ע במש
וטחושו ר"הציל ה"בקה איבמ ל"על א"ע בנ
םייח ירפ
ג תוא ג שורד
ר"הציל ה"בקה ואיבמ ל"על א"ע בנ
זל ףד בוט בר
ד"ע
'וכ וטחושו ר"הציל ואיבמ ה"בקה ל"תעל א"ע בנ
'וכו ןהכ ןהל המדנ םיקידצ
ןושל אפרמ
וצר ,חנ 'מע
ר"הצי תא ה"בקה טוחשי ל"תעל א"ע בנ
עשוהי תקלח
ופק 'מע
הכק הרעה
ינפב וטחושו ר"הציל ה"בקה ואיבמ ל"תעל א"ע בנ
םיקידצה
וירבד דיגמ
רוא ,בקעיל
'יס הרות
טכר
'וכ וטחושו ר"הציל ה"בקה ואיבמ ל"תעל א"ע בנ
לודג רהכ םהל המדנ םיקידצ
תושרד
ףד ש"ארה
שורד ב"ע הכ
גכ
'וכו ר"הציה המדי דיתעל א"ע בנ
שבד תורעי
אמ 'מע א"ח
וללה 'וכו ר"הציל ה"בקה איבמ אבל דיתעל א"ע בנ
םיכוב וללהו םיכוב
םייחו הרות
טיש 'מע
ר"הציל ה"בקה ואיבמ אבל דיתעל א"ע בנ
םיספ תנותכ
חלש תשרפ
ג"ע טל
וטחושו ערה רציל ה"בקה ואיבמ אבל דיתעל א"ע בנ
םהל המדנ - םיקידצ .םיעשרה ינפבו םיקידצה ינפב
הרעשה טוחכ םהל המדנ - םיעשרו ,הובג רהכ
םלוע תבהא
גיק ףד
וטחושו ערה רצי ה"בקה איבמ אובל דיתעל א"ע בנ
,בוט רשבמ
םימחרה ימי
תוחילסהו
אכת 'מע
וטחושו ר"הציל ה"בקה ואיבמ אובל דיתעל א"ע בנ
םיעשרה ינפבו םיקידצה ינפב
> השמל הלפת
(ונינשומלא)
אל 'מע
הובג רהכ םהל המדנ םיקידצ ...אובל דיתעל א"ע בנ
ןושל אפרמ
הנ ,דנ 'מע
טוחכ םיעשרלו רהכ םהל המדנ םיקידצל א"ע בנ
הרעשה
טוקלי
א"ח ינושרגה
וטחושו ר"הציל ה"בקה ואיבמ א"ע בנ
רואמה
הרותבש
וטחושו ר"הציל ואיבמ א"ע בנ
תורוא
;29 הנומאה
טפשמ חרוא
חמ
לארשיב קבדנו ע"הוא חינמ א"ע בנ
םורמ ימ
'מע ח"ח
בלר ,הכר
םייח אלא שקבמ וניא דוד ןב חישמ א"ע בנ
ןויערה רוא
ת 'מע
גרהנש ףסוי ןב חישמ א"ע בנ
רואמה
הרותבש
םוי לכב שדחתמ א"ע בנ
בקעי ילהא
(ןיטאיסוה)
א"ע גק ףד
אחרואל לזינו םידקנ א"ע בנ
שדק רבדמ
א"ח םידעומ
וכר 'מע
רהכ םיקידצל היהיש דיתע א"ע בנ
ךלמילא םעונ
גע ,ב"ע זי ףד
ד"ע דע ,ד"ע
המדנ - םיעשרו ,הובג רהכ םהל המדנ - םיקידצ א"ע בנ
...הרעשה טוחכ םהל
טבש תושרד
יולה
וא המדקהב
רפסה ףוגו ,'י
,גצק ,זט 'מע
וצר
הובג רהכ םהל המדנ םיקידצ א"ע בנ
ירבד טוקלי
םימכח
'יס תומש
הלק
וללהו םיכוב וללה 'וכו רהכ םהל המדנ םיקידצ א"ע בנ
םיכוב
לארשי תרטע
(ילאפהאב)
בנ 'מע
רהכ םהל המדנ םיקידצ א"ע בנ
ט"וי תשודק
ה ףד ב"ח
א"ע טכ ,ד"ע
רהכ םהל המדנ םיקידצ א"ע בנ
םייח עפש
וצ 'מע ו"ח
ףסוי ןב חישמ לע רמא דח ,ןנברו אסוד יבר א"ע בנ
גרהנש ערה רצי לע רמא דחו גרהנש
ןויערה רוא
ת 'מע
ףסוי ןב חישמ לע ודפסי - י"שר א"ע בנ
בקעי ילהא
(ןיטאיסוה)
ב"ע חפק ףד
ךאנוש בער םא ה"ד י"שר א"ע בנ
רסומ טבש
חר 'מע
הרעשה טוחכ םהל המדנ םיעשר א"ע בנ
םיתעל הניב
'מע חנ שורד
דעש
'וכו ערה רציל ול שי תומש עבש א"ע בנ
חולישה ימ
ב"ח (רושימ)
זנק 'מע
ער וארק ה"בקה ר"הציל ול שי תומש העבש א"ע בנ
דוד תבהא
,ב"ע ופ ףד
ב"ע אנק
ר"הציל ול שי תומש העבש א"ע בנ
ט"וי תרהט
ולש 'מע י"ח
ר"הציל ול שי תומש העבש א"ע בנ
,בוט רשבמ
םימחרה ימי
תוחילסהו
כת ,וכק 'מע
ר"הציל ול שי תומש העבש א"ע בנ
םייח ירפ
תוא ד שורד
א
ר"הציל ול שי תומש העבש א"ע בנ
רואמה
הרותבש
ר"הציל תומש העבש א"ע בנ
דסח תרות
ב 'מע
ר"הציל ול שי תומש תעבש א"ע בנ
טבש תושרד
כק 'מע יולה
אנוש וארק המלש א"ע בנ
בקעי ילהא
(ןיטאיסוה)
א"ע טפק ףד
הנוש וארק המלש א"ע בנ
עשוהי ןסוח
א רמאמ
ןוכיתה קרפ
גכר 'מע
והושרדו "ןונמ יהי ותירחאו ודבע רעונמ קנפמ" ב"ע בנ
ולצא םילק תונויסנה ןיידע התע יכ - ל"זח
עשוהי ןסוח
א רמאמ
ןוכיתה קרפ
בכר 'מע
ערה רציה לע - וראיבו "קידצל עשר הפוצ" ב"ע בנ
וירבד דיגמ
רוא ,בקעיל
'יס הרות
בנר
ךלה אביו 'אנש ...חרוא וארק ףוסבלו [ר"הצי] ב"ע בנ
חרואל תושעל 'וג שיאל
תשודק
'יס םייניע
ית
בער ועיבשמ עבש וביערמ םדאב שי ןטק רבא ב"ע בנ
דסחו םייח
הסת 'יס
עבש וביערמ םדאב שי ןטק רבא ב"ע בנ
הבושת ירעש
ל תוא א רעש
עבש וביערמ בער ועיבשמ םדאב שי ןטק רבא ב"ע בנ
םלוע תוביתנ
דכק 'מע ב"ח
םדאב שי ןטק רבא ב"ע בנ
םולש ירבד
וצ 'יס ו"ח
'וכו שי ןטק רבא ב"ע בנ
וירבד דיגמ
,בקעיל
יטוקל
'יס םירמא
רוא ,גפ
'יס הרות
הצש
בער ועיבשמ עבש וביערמ םדאל ול שי ןטק רבא ב"ע בנ
הבושת ירעש
ירעש םע)
רעש (םייח
ןושאר
ל רמאמ
ועיבשמ ,עבש וביערמ םדאל ול שי ןטק רבא ב"ע בנ
בער
ךלמילא םעונ
ג"ע גכ ףד
- ועיבשמ ,עבש - וביערמ :םדאל ול שי ןטק רבא ב"ע בנ
בער
םייח חור
'מע (א"דיח)
גלק
ורזע ה"בקה אלמליא ב"ע בנ
םינג ןדע
ג לוק ד שורד
םהיאנושמ רייתשנ אל וללה תוארקמ 'ג אלמלא ב"ע בנ
'וכ לארשי לש
םולש ירבד
זיש 'יס ו"ח
תוארקמ 'ג אלמלא ב"ע בנ
א"ח להי רוא
בל 'מע
ול לוכי ןיא ורזוע ה"בקה אלמלא ב"ע בנ
םולש ירבד
אש 'יס ו"ח
ורזוע ה"בקה אלמלא ב"ע בנ
טבש תושרד
ט 'מע יולה
ול לוכי וניא ול רזועש ה"בקה אלמלא ב"ע בנ
בקעי ילהא
(ןיטאיסוה)
,ב"ע דסק ףד
טת ,ב"ע בר
ב"ע
'וכו וטטומתנ תוארקמ 'ג ילמלא ב"ע בנ
םורמ ימ
זכר 'מע ח"ח
ול לוכי ןיא ורזוע 'ה ילמלא ב"ע בנ
ףסוי ירמא
דפ ףד תומש
א"ע
ץצופתמ אוה לזרב םאו חומינ אוה ןבא םא ב"ע בנ
עשוהי תקלח
גנק 'מע
דנק הרעה
םש ,ןבא ארקנ ר"הציש) חומנ אוה ןבא םא ב"ע בנ
(ןלהל
וירבד דיגמ
רוא ,בקעיל
דמ 'יס הרות
ןבא םא ד"מהיבל והכשמ הז לוונמ ךב עגפ םא ב"ע בנ
ץצופתמ אוה לזרב םא חומינ אוה
לארשי יזנג
זצ ףד ב"ח
א"ע
'וכו ד"מהיבל והכשמ הז לוונמ ךב עגפ םא ב"ע בנ
טבש תושרד
,אר 'מע יולה
ברע
ד"מהיבל והכשמ הז לוונמ ךב עגפ םא ב"ע בנ
שבד תורעי
חמ 'מע ב"ח
ד"מהיבל והכשמ הז לוונמ ךב עגפ םא ב"ע בנ
,בוט רשבמ
םימחרה ימי
,תוחילסהו
'מע החיתפ
הע
ד"מהיבל והכשמ הז לוונמ ךב עגפ םא ב"ע בנ
לארשי תרטע
(ילאפהאב)
גי 'מע
ד"מהיבל והכשמ הז לוונמ ךב עגפ םא ב"ע בנ
יניע ריאמ
םימכח
ג"ח ב"ודהמ
,א"ע גכ ףד
,א"ע וכ
א"ח ג"ודהמ
דל ףד
שרדמה תיבל והכשמ הז לוונמ ךב עגפ םא ב"ע בנ
ץראה ירפ
(קסבטיו)
,חק ,זנ 'מע
אכק
שרדמה תיבל והכשמ הז לוונמ ךב עגפ םא ב"ע בנ
םיספ תנותכ
עירזת תשרפ
ירחא ,ב"ע גי
ד"ע זט
םא ,שרדמה תיבל והכשמ הז לוונמ ךב עגפ םא ב"ע בנ
ץצופתמ אוה לזרב םא ,חומינ אוה ןבא
ט"וי תשודק
וטק ףד א"ח
ג"ע
ד"מהיבל ונכשמ הז לוונמ ךב עגפ םא ב"ע בנ
טוקלי
א"ח ינושרגה
הז לוונמ ךב עגפ םא ב"ע בנ
םייחה רואמ
זט 'מע
הז לוונמ ךב עגפ םא ב"ע בנ
םייחו הרות
טסש 'מע
הז לוונמ ךב עגפ םא ב"ע בנ
דסח תרות
א 'מע
הז לוונמ ךב עגפ םא ב"ע בנ
ךלמילא םעונ
ד"ע דמ ףד
שרדמה תיבל והכשמ ,הז לוונמ ךב עגפ םא ב"ע בנ
שדוקה ךרד
'מע (ימענת)
זער
ר"דמהיבל והכשמ לוונמ ךב עגפ םא ב"ע בנ
עשוהי ןסוח
ו"פ א רמאמ
זר 'מע
םא ,שרדמה תיבל והכשמ הז לונמ ךב עגפ םא ב"ע בנ
ץצופתמ - אוה לזרב םאו ,חומינ - אוה ןבא
עשוהי ירבד
ב"פ א רמאמ
וט 'מע
םא ,שרדמה תיבל והכשמ הז לונמ ךב עגפ םא ב"ע בנ
חומנ ,אוה ןבא
םולש ירבד
זנקת 'יס ו"ח
טרחתמ ה"בקה העברא ב"ע בנ
ירבד טוקלי
םימכח
'יס תישארב
דצת
ןארבש ןהילע ה"בקה טרחתמ העברא ב"ע בנ
,בוט רשבמ
םימחרה ימי
תוחילסהו
ס 'מע
תולג 'וכ םארבש ה"בקה םהילע טרחתמ העברא ב"ע בנ
שולש אלמלא .'וכ ערה רציו םילאעמשיו םידשכ
לש ןהיאנוש לש םהילגר וטטומתנ וללה תוארקמ
לארשי
םיתעל הניב
'מע גמ שורד
גער
שיא ףוסבלו חרוא כ"חאו ךלה וארק הליחתב ב"ע בנ
ירבד טוקלי
םימכח
'יס ארקיו
וכר
וארק כ"חאו ךלה (ר"הציהל) וארק הלחתב ב"ע בנ
שיא וארק ףוסבלו חרוא
לארשי יזנג
בעק ףד ב"ח
ב"ע
ער ר"הציל ארוק ה"בקה םג ב"ע בנ
י"ח םורמ ימ
במ 'מע
והילא ףסוי ןב חישמ דוד ןב חישמ - םישרח 'ד ב"ע בנ
קדצ ןהכ
- םחנמ ירבד
ןויצ םחנמ
ב"ע חצ ףד
'כד ר"רצי 'וכ ןארבש ןהילע ה"גקה טרחתמ 'ד ב"ע בנ
יתוערה רשאו
י"ח םורמ ימ
זי 'מע
ר"הצי ארבש לע םוי לכ טרחתמ 'ה ב"ע בנ
לע תופי םינפ
'מע םילהת
דסת ,ולת
חרואל המוד הלחתב ערה רציה ב"ע בנ
'ה תורובג
בל 'מע
ןארבש םידשכה לע טרחתמ ה"בקה ב"ע בנ
ןויערה רוא
זל 'מע
לאעמשיו תולג ארבש טרחתמ ה"בקה ב"ע בנ
- םחנמ ירבד
ןויצ םחנמ
ב"ע חצ ףד
יתוערה רשאו ב"ע בנ
ו"טקת
(גלש) תולפת
םדא יכיסנ 'חו םיעור 'ז ב"ע בנ
בקעי ילהא
(ןיטאיסוה)
אסק ףד
גמר ,א"ע
א"ע בת ,ב"ע
וארבש וילע טרחתמ ה"בקה ...ר"הצי ב"ע בנ
שוריפ
יבכמה
'מע לאומש
טנר
תיבה לעבל ...חרואל ...ךלהל המוד ערה רצי ב"ע בנ
ךלמילא םעונ
,א"ע טכ ףד
ד"ע דמ
וארק ףוסבלו ,ךלה וארק הלחתב ...ערה רצי ב"ע בנ
שיא וארק ףוסבלו ,חרוא
םלוע תוביתנ
וכק 'מע ב"ח
ז"הועב םדאל תיסמ ר"רצי ב"ע בנ
םיתעל הניב
'מע חנ שורד
שורד ,אפש
וכת 'מע גס
שקבמו םוי לכב וילע רבגתמ םדא לש ורצי ב"ע בנ
ותימהל
השמ ידי
הצ 'מע הכיא
שקבמו םוי לכב וילע רבגתמ םדא לש ורצי ב"ע בנ
קידצל עשר הפוצ רמאנש ותימהל
ףסוי ירמא
ףד םירבד
ג"ע טס
םוי לכב וילע רבגתמ םדא לש ורצי ב"ע בנ
םייחה ץרא
'יס (ןוזרביל)
הס
םוי לכב וילע רבגתמ םדא לש ורצי ב"ע בנ
'ה תורובג
חצר 'מע
םוי לכב וילע רבגתמ םדא לש ורצי ב"ע בנ
טבש תושרד
הפ 'מע יולה
םוי לכב וילע רבגתמ םדא לש ורצי ב"ע בנ
שבד תורעי
זיק 'מע א"ח
םוי לכב וילע רבגתמ םדא לש ורצי ב"ע בנ
ןושל אפרמ
,הל ,בכ 'מע
,חכר ,חנק
לר
םוי לכב וילע רבגתמ םדא לש ורצי ב"ע בנ
תישאר
,המכח
ד קרפ הבהא
טי תוא
םוי לכב וילע רבגתמ םדא לש ורצי ב"ע בנ
דסח תרות
א 'מע
םוי לכב וילע רבגתמ םדא לש ורצי ב"ע בנ
תישאר
הארי ,המכח
ד תוא ו קרפ
אלמלאו ...םוי לכב וילע רבגתמ םדא לש ורצי ב"ע בנ
ול לוכי אל ורזוע ה"בקה
ןושל אפרמ
,ונ ,דנ 'מע
חכר
ונממ לודג ורצי וריבחמ לודגה לכ ב"ע בנ
תראפת
'מע לארשי
חמק ,חע
ונממ לודג ורצי ורבחמ לודגה לכ ב"ע בנ
םולש ירבד
דפש 'יס ו"ח
ורבחמ לודגה לכ ב"ע בנ
בלו הוצמ
120 'מע א"ח
םע בר ןינעל ב"ע בנ
םייחה ץרא
'יס (ןוזרביל)
הכש
םיעור העבשה הביסמב ובשי רשאכ דיתעל ב"ע בנ
לארשי רנ
ףד ב קלח
ג קלח ,טצ
נ ,זכ ףד
,רהב (ל"תעל) ר"הציה םהל המדנ םיקידצל ב"ע בנ
הרעשה טוחכ םיעשרלו
- םחנמ ירבד
ןויצ םחנמ
ב"ע אכק ףד
'וכו םיעור 'ז והנינ ןאמ ב"ע בנ
ךלמילא םעונ
א"ע אע ףד
תש םדא ,עצמאב דוד ?םיעור העבש והנינ ןאמ ב"ע בנ
ולאמשב השמו בקעי םהרבא ,ונימימ חלשותמו
םיתעל הניב
'מע דמ שורד
פר
ר"הציה לע יאק ודבע רעונמ קנפמ ב"ע בנ
שוריפ
יבכמה
'מע םירבד
דפק
עבש - וביערמ ;בער - ועיבשמ ב"ע בנ
ןויערה רוא
בכ 'מע
שרדמה תיבל ר"הצי תא ךושמ ב"ע בנ
זומת 'ג 'ס
'מע דנשת
ש ,הפ
םדא יכיסנ 'חמ 'א חישמ ב"ע בנ
ןויערה רוא
חצש 'מע
קדצ ןהכו ,והילאו ,י"במו ,דוד ןב חישמ ב"ע בנ
'מע ןרהא די
דמ
ד"מהיבל והכשמ ב"ע בנ
םייחה שפנ
168 'מע
שרדמה תיבל והכשמ ב"ע בנ
עשוהי ירבד
ב רמאמ
חנ 'מע ןכות
לעב ךכ רחאו חרוא ךכ רחאו ךלה הליחתמ ב"ע בנ
תיבה
םורמ ימ
זטש 'מע ט"ח
םידשכ תולג - םארבש 'ה טרחתמ םירבד 'ד לע ב"ע בנ
ר"הציו םילאעמשי
עשוהי ירבד
ו"פ א רמאמ
ומ 'מע
"ודיב ונבזעי אל 'ה" קוספה לע ב"ע בנ
בקעי ילהא
(ןיטאיסוה)
ב"ע זסר ףד
ד"מהיבל והכשמ הז לוונמ ךב עגפ ב"ע בנ
עשוהי תקלח
ופק 'מע
טכק הרעה
ד"מהיבל והכשמ הז לוונמ ךב עגפ ב"ע בנ
יבצ תרטע
ףד (ןיסקאט)
א"ע דצ
אל ורזוע ה"בקה אלמלאו 'וכו קידצל עשר הפוצ ב"ע בנ
ול לוכי היה
בקעי ילהא
(ןיטאיסוה)
ב"ע טכר ףד
םיעור 'ז ה"ד י"שר ב"ע בנ
רכששי ינב
דק ףד א"ח
,ה"גה ג"ע
ב"ע ז ףד ב"ח
אתיב אפלאב גוז םהל ןיאש תויתוא 'ג ןהכ י"שר ב"ע בנ
ח"בטאד
ןושל אפרמ
בפק 'מע
ר"הציל שי תומש העבש ב"ע בנ
ונבר יבתכ
דר 'מע ייחב
תומש העבש ב"ע בנ
בקעי ילהא
(ןיטאיסוה)
ב"ע דפק ףד
םדא יכיסנ הנומש ב"ע בנ
םינג ןדע
לוק ה שורד
א
והכשמ הז לוונמ ךב עגפ םא י"ר יבד אנת ב"ע בנ
'וכ ד"מהיבל
םורמ ימ
'מע א"ח
ב"ח ,במק
טפ ,זפ 'מע
ןאכ ימ ןאכ ינא ןיא םא א"ע גנ
ךלמילא םעונ
,ד"ע אכ ףד
טק ,ג"ע אס
ג"ע
?ןאכ ימ - ןאכ יניא םאו ,ןאכ לכה - ןאכ ינא םא א"ע גנ
לאומש ירבד
'מע (גישת)
דיק ,אכ
ןאכ ימ ןאכ ינא ןיא םאו ןאכ לכה ןאכ ינא םא א"ע גנ
לא תושרד
ל שורד ימע
ןאכ ימ ןאכ יניא םאו ןאכ לכה ןאכ ינא םא א"ע גנ
םייחה 'ס
'מע (גנשת)
גצ
ינא יתיב לא אבת םא 'וכו ןאכ לכה ןאכ ינא םא א"ע גנ
ךתיב לא אבא
רתסא רמאמ
א שורד
'וכו ןאכ לכה ןאכ ינא םא א"ע גנ
דסח תרות
דלש 'מע
'וכו ןאכ לכה ןאכ ינא םא א"ע גנ
השמ תכרב
א"ע הע ףד
ןאכ לכה ןאכ ינא םא א"ע גנ
רואמה
הרותבש
ןאכ לכה ןאכ ינא םא א"ע גנ
טוקלי
א"ח ינושרגה
ןאכ לכה ןאכ ינא םא א"ע גנ
בהזל רוכ
ב"ח
ןאכ לכה ןאכ ינא םא א"ע גנ
היחתפ םרכ
גירש ו ןפג
א םרכה טרפ
ןאכ לכה ןאכ ינא םא א"ע גנ
לארשי ינבל
שורד (ןשיה)
ט
ןאכ לכה ןאכ ינא םא א"ע גנ
וירבד דיגמ
רוא ,בקעיל
'יס הרות
אלת
ןאכ לכה ןאכ ינא םא א"ע גנ
לארשי רנ
ףד ב קלח
ףד ג קלח ,דר
בלק
ןאכ לכה ןאכ ינא םא א"ע גנ
ץראה ירפ
(קסבטיו)
זיק 'מע
ןאכ לכה ןאכ ינא םא א"ע גנ
לארשי תרטע
(ילאפהאב)
ביק 'מע
ןדירוהו תולעמ הרשע שמח דוד רמא א"ע גנ
הדגאה רואמ
די קרפ
ןאכ לכה ןאכ ינא םא ...ןקזה ללה לע ורמא א"ע גנ
דובכה רצוא ןקזה ללה לע וילע ורמא א"ע גנ
ירבד טוקלי
םימכח
'יס תישארב
אל
תיב תחמש חמש 'יהשכ ג"בשר לע וילע ורמא א"ע גנ
'וכו הבאושה
תישאר
,המכח
ד קרפ תווצמ
ד תוא
תיב תחמשב חמש היהשכ ג"בשר לע וילע ורמא א"ע גנ
'וכו תוקובא 'ח לטונ 'יה הבאושה
ונבר יבתכ
'מע ייחב
הצר
ג"בשר לע וילע ורמא א"ע גנ
הבוט העומש
ב"ע במ ףד
םימה פ"ע הפצש תחא תלוגלג האר אוה ףא א"ע גנ
בקעי ילהא
(ןיטאיסוה)
א"ע ופ ףד
ש"היב רואל םיטח תררוב השא א"ע גנ
רכששי ינב
טמ ףד ב"ח
ב"ע
הבואשה תיב רואל ןיטיחה תררוב התיה השא א"ע גנ
ףד בוט בר
ב"ע נק
ת"עב ולא וניתודלי לע הרפכש וניתונקז ירשא א"ע גנ
ט"וי תשודק
זמ ףד א"ח
ד"ע
וניתודלי לע הרפכש וניתונקז ירשא א"ע גנ
ירבד טוקלי
םימכח
'יס ארקיו
חכר
ונתודלי לע תרפכמש וניתנקז ירשא א"ע גנ
המכח ךשמ
זט 'פ םירבד
וט 'ספ
ונתנקז תא השייב אלש ותנודלי ירשא א"ע גנ
רכששי ינב
חסק ףד א"ח
א"ע
וניתנקז השייב אלש וניתודלי ירשא א"ע גנ
טבש תושרד
גי 'מע יולה
ונתונקז תא השייב אלש ונתודלי ירשא א"ע גנ
עשוהי תקלח
גלק 'מע
מש הרעה
וניתנקז תא השייב אלש ונתודלי ירשא א"ע גנ
ךלמילא םעונ
ד"ע הל ףד
ונתונקז תא השייב אלש ,ונתודלי ירשא א"ע גנ
טוקלי
א"ח ינושרגה
ןיתיש דוד הרכש העשב א"ע גנ
םייחה 'ס
'מע (גנשת)
חפ
יעבו אמוהת אפק ןיתיש דוד הרכש העשב א"ע גנ
אמלע אפטשמל
רואמה
הרותבש
הפצש תלוגלוג א"ע גנ
טוקלי
א"ח ינושרגה
תוקובא 'ח לטונ היה א"ע גנ
לאומש ירבד
'מע (חנשת)
כק ,אל
'וכ ןאכ לכה ןאכ ינא םא רמוא ללה א"ע גנ
ירבד טוקלי
םימכח
'יס ארקיו
דצק
ןאכ לכה ןאכ ינא םא רמוא ללה א"ע גנ
ףד בוט בר
ג"ע וכק
ןאכ לכה ןאכ ינא םא 'וכ רמא ןקזה ללה א"ע גנ
הרבחה
התעפשהו
קרפ 4 רמאמ
14 רמאמ ,די
ג קרפ
ןאכ לכה ןאכ ינא םא ...חמש היהשכ ןקזה ללה א"ע גנ
דובכה רצוא המלשד הימק יבתיד יאשוכ ירת ינה א"ע גנ
םיתעל הניב
'מע גנ שורד
זמש
'וכו ןידקרמ ויה השעמ ישנאו םידיסח א"ע גנ
וירבד דיגמ
רוא ,בקעיל
ול 'יס הרות
ןהמ שיו 'וכ ונתודלי ירשא םירמוא ןהמ שי א"ע גנ
ימ ירשא םירמוא א"וא 'וכ ונתונקז ירשא םירמוא
'וכו אטח אלש
שדוח תלוע
רמאמ א"ח
טצ
ונתודלי ירשא םירמוא ןהמ שי א"ע גנ
רכששי ינב
חמ ףד ב"ח
ג"ע
ויה אל הבאושה תיב תחמש לש םימיה לכ א"ע גנ
הניש םעט ןימעוט
,בוט רשבמ
םימחרה ימי
תוחילסהו
דצר 'מע
וניאר אל הבאושה תיב תחמש םיחמש ונייהשכ א"ע גנ
,הניש םעט ונמעט אל ,רמאק יכה ,'וכ וניניעב הניש
ידדהד אפתכא ימנמנמ ןווהד
םולש ירבד
ארת 'יס ו"ח
םהיניעב הניש ואר אל א"ע גנ
טוקלי
א"ח ינושרגה
וניניעב הניש וניאר אל א"ע גנ
םייחה ץרא
'יס (ןוזרביל)
טפש
היתי ןיליבומ ןמת יעבתמד רתאל א"ע גנ
ףסוי ירמא
במ ףד תומש
ד"ע
יברד ימק הדיק יוחא יול א"ע גנ
טבש תושרד
'מע יולה
בפק
'וכו יתוא תוכילומ ילגר םש ,בהוא ינאש םוקמל א"ע גנ
היחתפ םרכ
גירש ג ןפג
ג םרכה טרפ
םש בתכמל ירש יא עדיד אכיא ימ א"ע גנ
השמ להקיו
תוא זיק 'מע
וס ,דס
[הכלה]
אמוהת אפק א"ע גנ
טוקלי
א"ח ינושרגה
ןיברע שיניא רבד יהולגר א"ע גנ
רסומ טבש
ג 'מע
ול ןיברע שנ רבד יהולגר א"ע גנ
רסומ טבש
אר 'מע
ןשיו ותוא ןיקלמ םימי 'ג ןשיא אלש העובש א"ע גנ
רתלאל
ז"ח םורמ ימ
גמ 'מע
ימו אטח אלש ימ ירשא הבאושה תיב תחמש א"ע גנ
ול לחמיו בושי אטחש
םיתעל הניב
'מע ד שורד
זי שורד ,דל
דלק 'מע
אלש ונתודלי ירשא םירמוא םהמ שי ר"ת א"ע גנ
'וכו ונתנקז תא השייב
רכששי ינב
טמ ףד ב"ח
ב"ע
רואל םיטח תררוב השא ךיא ,השא ה"ד 'סות א"ע גנ
הליעמ הוה אה הבאושה תיב
וירבד דיגמ
,בקעיל
יטוקל
'יס םירמא
רוא ,טנר
'יס הרות
גסש
ש"היב תחמש םיחמש ונייהשכ ח"בירא אינת א"ע גנ
'וכו וניניעב הניש וניאר אל
היאר בוט וניניע ה-יל ה-יל ונא ב"ע גנ
ןורכזה 'ס
רפוס םתחל
בס 'מע
םידומ םידומ רמואכ ה"ד י"שרב ב"ע גנ
םייח ךרד
המקת 'מע
תולחימ ה-יל וניניעו םיוחתשמ ה-יל ונאו ב"ע גנ
שדק רבדמ
תישארב
בפ 'מע א"ח
ףלא ו"ס הלעו אמוהת אפק ןיחיש דוד רפח דכ ב"ע גנ
'וכו ידימרג
'ה תורובג
בי ,הכש 'מע
םיוחתשמ ונא ה-יל ב"ע גנ
בקעיל תמא
'מע ת"הע
המקת
אפסחא םש בתכימל ירש יא עדיד אכיא ימ ב"ע גנ
אמוהתב הידשנו
תומכסה
101 היארה
שדקמב תועיקתה ןינמ ב"ע גנ
םולש ירבד
'יס ו"ח
טכקת
ר"הצי הז ינופצה ב"ע דנ
המכח ךשמ
חכ 'פ רבדמב
וט 'ספ
ונמזב שדוח שאר עבקוהש עדיל ב"ע דנ
המכח ךשמ
י 'פ רבדמב
י 'ספ
?םישאר ינש ול שיש שדוח והזיא א"ע הנ
י"ח םורמ ימ
דס 'מע
תותבשה ולא םכתחמש םוי א"ע הנ
המכח ךשמ
טכ 'פ רבדמב
טי-חי 'ספ
המ ןיעדוי ןיאו ודבאש םלועה תומואל יוא ב"ע הנ
!ודבאש
בקעי ילהא
(ןיטאיסוה)
ב"ע עש ףד
'וכו הציב ןיעדוי ןניאו ודבאש תומואל יוא ב"ע הנ
ונבר יבתכ
'מע ייחב
גצר-בצר
ה"אל םהל יוא ב"ע הנ
רכששי ינב
גמ ףד ב"ח
ב"ע
הנהאש ידכ הנטק הדועס יל השע ךממ השקבב ב"ע הנ
ךממ
וירבד דיגמ
,בקעיל
יטוקל
'יס םירמא
רוא ,סר
'יס הרות
הסש
תומוא 'ע דגנכ ימ דגנכ םירפ 'ע ינה ב"ע הנ
םיתעל הניב
'מע זי שורד
בלק
דיחי רפ ,תומוא 'ע דגנכ ימ דגנכ םירפ 'ע ינה ב"ע הנ
'וכו המל
רכששי ינב
גנ ףד ב"ח
ד"ע
תומוא 'ע דגנכ םירפ 'ע ינה ב"ע הנ
רכששי ינב
הנ ףד ב"ח
א"ע
הברה םירפ ןיבירקמ גחה ימי לכב המל םעט ב"ע הנ
'וכו דחא ליא דחא רפ האנימת אמויבו
ז"ח םורמ ימ
בצ 'מע
תרצע ינימש יבגל ב"ע הנ
שדק רבדמ
א"ח םידעומ
אסר 'מע
'וכו ךלמל לשמ ב"ע הנ
שדק רבדמ
א"ח םידעומ
גמר 'מע
דחא םוי ילע ובכע ב"ע הנ
םייח יתפש
א"ח םידעומ
דר 'מע
הנטק הדועס יל ושע ב"ע הנ
המכח ךשמ
טכ 'פ רבדמב
'ספ
םירבד,טי-חי
ןרדה
הדיחי המוא דגנכ ?המל דיחי רפ ב"ע הנ
וירבד דיגמ
,בקעיל
יטוקל
'יס םירמא
רוא ,סר
'יס הרות
הסש
ד"וב ךלמל לשמ הדיחי המוא ...דגנכ ידיחי רפ ב"ע הנ
'וכ
המכח ךשמ
זט 'פ ארקיו
,ג-א 'ספ
טכ 'פ רבדמב
,טי-חי 'ספ
זט 'פ םירבד
גי 'ספ
תומוא םיעבש דגנכ םיעבש גחה ירפ ב"ע הנ
היאר תלוע
;דפש ב"ח
תורגא
ג"ח היארה
תורוא ;חנ
ד"ח שדוק
וטקת
תומוא םיעבש דגנ םירפ העבש ב"ע הנ
רואמה
הרותבש
ימ דגנכ םירפ םיעבש ב"ע הנ
בקעי ילהא
(ןיטאיסוה)
,ב"ע ית ףד
דית ,ב"ע גית
א"ע
תומוא 'ע דגנכ םירפ םיעבש ב"ע הנ
לארשי בהוא
ב"ע ס ףד
תומוא 'ע דגנכ םירפ םיעבש ב"ע הנ
תימואלה תודהיה
235 'מע
'וכו דחא רפ תומוא םיעבש דגנכ םירפ םיעבש ב"ע הנ
לארשי יזנג
ור ףד א"ח
ב"ע
תומוא םיעבש דגנכ םירפ םיעבש ב"ע הנ
דובכה רצוא המל םירפ םיעבש ב"ע הנ
ונבר יבתכ
'מע ייחב
בצר
המל םירפ םיעבש ב"ע הנ
וירבד דיגמ
רוא ,בקעיל
'יס הרות
זפת
ונכשל יוא עשרל יוא ב"ע ונ
םלוע תוביתנ
'מע ב"ח
אמק
ונכשל יוא עשרל יוא ב"ע ונ
תישאר
הונע ,המכח
תוא ד קרפ
זט
ונכשל יוא עשרל יוא ב"ע ונ
םולש ירבד
'יס ו"ח
טירת
ונכשל יואו עשרל יוא ב"ע ונ
המכח ךשמ
אכ 'פ תומש
גי 'ספ
םורדב תקלוח םלועל הגליב ב"ע ונ
המכח ךשמ
'פ וט םירבד
די-בי
!ארקמ אינצוב אבט ב"ע ונ
'מע ןרהא די
זטק
ונכשל בוט קידצל בוט ב"ע ונ
טוקלי
א"ח ינושרגה
התד הרימהש ד"מל ב"ע ונ
תימואלה תודהיה
245 'מע
'וכו הובאד אקוניד אתוש - הגליב תב םירמ ב"ע ונ
רואמה
הרותבש
הגליב תב םירמ ב"ע ונ
בקעיל תמא
'מע ת"הע
בצש
הימיאד וא הובאד וא אקושב אקוניד אתוש ב"ע ונ
טבש תושרד
,בע 'מע יולה
גלר ,גכר
אמאד וא הובאד וא ,אקושב אקוניד אתוש ב"ע ונ
ךלמילא םעונ
ד"ע בי ףד
הימיאד וא הובאד וא אקוניד אתוש ב"ע ונ
לארשי תרטע
(ילאפהאב)
י 'מע
הימיאד וא הובאד וא אקוניד אתוש ב"ע ונ

הרורב הכלה ןוכמ
6275 ד"ת םילשורי

םיפסונ םיטרפ
02-6521259 'לטב
02-6537516 סקפ

ילאוטריו שרדמ תיב | תונומת תירלג | תומכסה | תומורת | אמגוד | םימוסרפ | הטישה | עדימ | ישאר
עובשה תשרפ | םירוריבה יאשונ | ם"במרל חתפמ | הכונח תוכלה | חספ תוכלה | תילאוטריו הירפס
ונילא בותכ | סופד תויועט ינוקת | עדימ ירגאמ | תודגאל חתפמ | תוגצמ | ימוי ףד

HOME | ABOUT HALACHA BRURA | THE TECHNIQUE | EXAMPLE | RARE BOOK SERVICE
PUBLICATIONS | DONATIONS | ENDORSEMENTS (HASKAMOT) | WEEKLY PARSHA | CONTACT US