Halacha Brura and Berur Halacha Institute

מכון הלכה ברורה ובירור הלכה

מפתח לפירושים על אגדות התלמוד

לדף הראשי של המפתח לאגדות

ללקט ביאורי אגדות על מסכת ראש השנה (עם טקסט מלא של המקורות)

מסכת ראש השנה
ב ע"א01 אחד בניסן ר"ה למלכים מאיר עיני חכמים מהדו"ג ח"א דף עה
ב ע"א01 ארבעה ראשי שנים הם וכו' ברכות אבי דף קכו ע"ב
ב ע"א01 ארבעה ראשי שנים הם וכו'נר ישראל חלק ג דף קד
ב ע"א01 באחד בניסן ר"ה למלכי ישראל, באחד בתשרי ר"ה למלכי אוה"ע נר ישראל חלק ב דף כה
ב ע"א01 באחד בניסן ראש השנה לרגליםישראל והזמנים (פירר) ח"א עמ' 98
ב ע"א01 ניסן ראש השנה למלכיםבני יששכר ח"א דף מו ע"ג, מו ע"ד
ב ע"א01 ר"ה למלכים ולרגלים קדוש ישראל (ויזניצא) עמ' נד
ב ע"א02 באחד באלול ר"ה למעשר בהמה אור אלימלך עמ' יד
ב ע"א04 באחד בתשרי ר"ה לשנים ולשמיטין וליובלות ס' העיקרים (מישור) עמ' שלא, שסג
ב ע"א04 באחד בתשרי ר"ה לשניםדרשות אל עמי דרוש כג
ב ע"א04 באחד בתשרי ראש השנהבני יששכר ח"ב דף תשרי ב ע"ג
ב ע"א04 לשנות העולם מתשרי מנינןבני יששכר ח"א דף מח ע"א
ב ע"א06 באחד בשבט ר"ה לאילן אמרי יוסף דברים דף ז ע"א-ע"ב
ב ע"א06 באחד בשבט ר"ה לאילן כדברי ב"ש קדוש ישראל (ויזניצא) עמ' נד
ב ע"א06 באחד בשבט ר"ה לאילןבני יששכר ח"ב דף קכט ע"א
ב ע"א06 באחד בשבט ר"ה לאילנותעולת חודש ח"ג מאמר תקצט
ב ע"א06 כדברי ב"שדברי ישעיהו (חשין) ח"ב עמ' לג, לה, לז
ב ע"א06 ר"ה לאילן אוהב ישראל דף קז ע"ב
ב ע"א07 ט"ו בשבט ר"ה לאילנותבני יששכר ח"א דף קנז ע"ד
ב ע"א08 אחד בניסן ר"ה למלכים - למאי הילכתא וכו' אוהב ישראל דף פא ע"ב
ב ע"ב ויום אחד בשנה חשוב שנהדרך חיים עמ' רלו
ג ע"א01 וישמע הכנעני וכו' שמע שמת אהרן ונסתלקו ענני הכבוד (תוס' ד"ה וישמע)יערות דבש ח"א עמ' רכז
ג ע"א01 מה שמועה שמע מיתתו של אהרןאדרת אליהו (קוצין) ח"ג עמ' 46
ג ע"א01 מה שמועה שמעו שמת אהרן ונסתלקו ענני כבודאלה הדברים (ברודנא) עמ' 37
ג ע"א02 וענני כבוד היו בשבילומשך חכמה שמות הפטרת שבת הגדול
ג ע"א02 שמע שמת אהרןאור חדש על ציון דף קט ע"ב
ג ע"א04 ויראו כל העדה כי גוע אהרןתאיר נרי עמ' כה
ג ע"א05 אל תקרי ויראו אלא וייראובני יששכר ח"ב דף מד ע"ב
ג ע"א05 ואמר ר' אבהו אל תקרי ויראו אלא וייראואלה הדברים (ברודנא) עמ' 42
ג ע"א08 הוא סיחון הוא ערד וכו'מכתב סופר דף סג ע"א
ג ע"א11 מלך ערד... דומה לערוד אהלי יעקב (הוסיאטין) דף שנו ע"ב
ג ע"א23 אלא מהכא ויחל לבנות בחודש השני בשני בשנת ד' למלכותואור לישרים (איידליץ, תשב) עמ' קסח
ג ע"א41 אבל למלכי אומות העולם מתשרי מנינןאור לישרים (איידליץ, תשב) עמ' קי
ג ע"א41 לא שנו אלא למלכי ישראל אבל מלכי אוה"ע מתשרי מנינן מי מרום ח"ז עמ' קעט
ג ע"א רש"י - לשון 'כי' בד' לשונות משמש במקראשיחות ר' צבי יהודה ויקרא עמ' 62
ג ע"א תוס' ד"ה אי אהלי יעקב (הוסיאטין) דף שעז ע"א
ג ע"ב28 כורש מלך כשר היה והחמיץבני יששכר ח"א דף יט ע"ג, ח"ב דף לז ע"א
ג ע"ב28 כורש מלך כשר היההמאור שבתורה
ג ע"ב33 הוא כורש הוא דריושמבוא התלמוד פכ"א עמ' שכה
ג ע"ב33 תני הוא כורש רוח חיים (חיד"א) עמ' רכו
ג ע"ב35 כאן קודם שהחמיץאור הרעיון עמ' כ
ג ע"ב35 כורש החמיץמאמרי הראיה עמ' 309
ג ע"ב36 כורש החמיץ כו' והתניא כו' הרי זה צדיק גמור כאן בישראל כאן באומות העולםרב טוב דף קנא ע"ג
ד ע"א05 מנלן דאחמיץ, די להוון מצלין לחיי מלכא ובנוהי, ומאן דעביד הכי לאו מעליותא הואבני יששכר ח"ב דף מט ע"ב
ד ע"א08 האומר סלע זו לצדקה על מנת שיחיה בני הר"ז צדיק גמוראודה ה' דף כב ע"ב
ד ע"א08 האומר סלע זה לצדקה ע"מ שיחיה בני וכו'מרפא לשון עמ' כ
ד ע"א08 האומר סלע זו לצדקה בשביל שיחי' בני כו' הרי זה צדיק גמורמגיד דבריו ליעקב, אור תורה סי' קלג
ד ע"א08 האומר סלע זו לצדקה בשביל שיחי-ה בני וכו' הרי זה צדיק גמורבני יששכר ח"א דף יט ע"ג
ד ע"א08 האומר סלע זו לצדקה בשביל שיחיו בני ה"ז צדיק גמור ובתוס', ובערוך לנרדרשות שבט הלוי עמ' קמו
ד ע"א08 האומר סלע זו לצדקה בשביל שיחיו בני וכו' הרי זה צדיק גמורמי השילוח (מישור) ח"א עמ' קעח, ח"ב עמ' מז
ד ע"א08 האומר סלע זו לצדקה בשביל שיחיו בני וכו' הרי זה צדיק גמורארצות החיים (פלג'י) דרוש א דף נב ע"א
ד ע"א08 האומר סלע לצדקה בשביל שיחי' בני הזצ"ג מאמר מרדכי (נדבורנא) עמ' קלב
ד ע"א08 סלע זה שיחיה בני רוח חיים (חיד"א) עמ' יב, קצה
ד ע"א08 סלע זו לצדקה בשביל שאזכהילקוט הגרשוני ח"א
ד ע"א10 ה"ז צדיק גמורילקוט הגרשוני ח"א
ד ע"א24 מה שגל כלבתא - מלכתא וצוה הכהן עמ' יז
ד ע"א32 בשכר שחביבה תורה לישראל כשגל לעכום...קדושת לוי דף כח ע"ד, סו ע"ג
ד ע"א39 ורגלים בא' בניסן הוא בט"ו בניסן הוא וכו'דרשות שבט הלוי עמ' קעד
ד ע"א39 רגלים אחד בניסן ט"ו בניסן הוא, רגל שבו ר"ה לרגליםבני יששכר ח"א דף מו ע"ד
ד ע"א40 רגל שבו ר"ה לרגלים אוהב ישראל דף רעד ע"א
ד ע"א45 חיובי כו' צדקות כו' עובר בבל תאחרשערי תשובה שער ג אות עד
ד ע"א רש"י ד"ה כאן, ישראל אינו קורא תגר וכו'בני יששכר ח"ב דף מט ע"ג
ד ע"א רש"י ישראל אינו מתרעם אחר מדותיו של הקב"הבני יששכר ח"א דף יט ע"ג
ד ע"א תוס' ד"ה בשביל, והדתנן כו' על מנת לקבל פרס היינו "באו"ה" וכו', צ"ל "כאו"ה"רב טוב דף קנא ע"ג
ד ע"ב מנין לעצרת שיש לה תשלומין של שבעהמשך חכמה שמות פ' לד פס' כא
ד ע"ב שמיני רגל בפני עצמושפע חיים ח"ב עמ' רסא
ד ע"ב שמיני עצרת רגל בפני עצמוישראל והזמנים (פירר) ח"ב עמ' 24
ד ע"ב תפסת מועט תפסתבינה לעתים דרוש מד עמ' רפב
ד ע"ב רש"י ישראל אינו קורא תגר אפילו וכו' משא"כ גוי קורא תגרבני יששכר ח"ב דף לז ע"א
ה ע"א מצוה למימני יומימכמני עוזיאל עמ' רפט-רצ
ה ע"ב צדקות ומעשרות ובכורמשך חכמה דברים פ' כג פס' כב
ה ע"ב עמך זו לקט דברי שמואל (תשנח) עמ' כח
ה ע"ב מעמך זה לקט שכחה ופאהמשך חכמה דברים פ' כג פס' כב
ה ע"ב לעולם למעוטי חילופי עולה ושלמיםמשך חכמה דברים פ' כג פס' כב
ה ע"ב סד"א קדשים דבני הרצאה נינהו אימא לא לירצומשך חכמה דברים פ' כג פס' כב
ו ע"א05 אלא "בך חטא" - ולא באשתך חטאמשך חכמה בראשית פ' לה פס' ח
ו ע"א05 בעון "בל תאחר" נמי אשתו מתהמשך חכמה בראשית פ' לא פס' יג,פ' מח פס' ז
ו ע"א06 אין אשתו של אדם מתה אלא אם כן מבקשים ממנו ואין לומשך חכמה דברים פ' כד פס' י
ו ע"א10 מוצא שפתיך זו עשה ,"תשמור" - זו לא תעשהמשך חכמה דברים פ' כג פס' כד
ו ע"א12 ועשית אזהרה לב"ד רוח חיים (חיד"א) עמ' ט
ו ע"א12 ועשית זו אזהרה לבית דין שיעשוךמשך חכמה דברים פ' כג פס' כד
ו ע"א12 מוצא שפתיך תשמור - אזהרה לבי"ד שיעשוך וכו'איש צעיר דף ו ע"א
ו ע"א15 בפיך - זו צדקהמשך חכמה דברים פ' כג פס' כד
ו ע"א15 בפיך זו צדקה דברי שמואל (תשנח) עמ' קנה
ו ע"א19 יקריב אותו לרצונו מלמד שכופין אותו עד שיאמר רוצה אנירב טוב דף צא ע"ג
ו ע"א20 כופין אותו עד שיאמר רוצה אני ס' החיים (תשנג) עמ' קלו
ו ע"א20 כופין אותו עד שיאמר רוצה אני מי השילוח (מישור) ח"א עמ' רכא, ח"ב עמ' מז
ו ע"א20 ת"ל "לרצונו" הא כיצד, כופין אותו עד שיאמר רוצה אנימשך חכמה ויקרא פ' כב פס' כו-לב
ו ע"א25 איזהו נדר... הרי עלי אהלי יעקב (הוסיאטין) דף קסא ע"א
ו ע"א32 כיון שעבר עליו רגל א' עובר בעשה וכו' מאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף יט ע"א
ו ע"א33 ולד שלמים שיקרב שלמים וכו' מאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף יט ע"א, מהדו"ג ח"ב דף ש
ו ע"ב כיון שעברו עליהם שנה בלא רגלים, רגלים בלא שנה, עובר בבל תאחר משך חכמה דברים פ' טו פס' כ
ו ע"ב עצרת פעמים ה' פעמים ו' פעמים ז'אמת ליעקב עה"ת עמ' שצו
ו ע"ב בעי ר' זירא אשה מה היא בבל תאחר שיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 411-410
ו ע"ב אשה מה היא בבל תאחרמשך חכמה במדבר פ' ל פס' ד
ו ע"ב אשה מהי בבל תאחר רוח חיים (חיד"א) עמ' קסב
ו ע"ב ותיפוק ליה דהא איתא בשמחהמשך חכמה דברים פ' טז פס' ז-ח
ו ע"ב תם שעומד להקרבה מונים לו משעה שנרצה לקרבןמשך חכמה דברים פ' טו פס' יט-כ
ז ע"א באחד בניסן ראש השנה לחדשים וכו'יערות דבש ח"ב עמ' רלב
ז ע"א בעינא רוב אסיף וליכא, מידי רוב אסיף כתיב?משך חכמה ויקרא פ' כג פס' לט
ז ע"א שהיו אומרים עד הפורים אמרי יוסף דברים דף סא ע"ג
ז ע"א חדש והבא קרבן מתרומה חדשה אוהב ישראל דף קמז ע"ב
ז ע"א יחיד שהתנדב משלו כשרין, בלבד שמסרם לצבורמשך חכמה שמות פ' לה פס' כט
ז ע"ב מוסרו לצבור יפה יפהס' ג' תמוז תשנד עמ' טו
ז ע"ב ימסרם לציבור יפה יפהמכמני עוזיאל עמ' רנ
ז ע"ב דלא טרח איניש למיגר ביתא לבציר מתלתין יומיןנועם אלימלך דף פו ע"א
ח ע"א07 טעם המחלוקת לענין מעשר בהמה ברכות אבי דף קכו ע"ב
ח ע"א13 שבלים אומרות שירהרבנו בחיי עה"ת ח"א עמ' שמו
ח ע"א45 מונין לשנים ושנות אדם מתשרייערות דבש ח"א עמ' ז
ח ע"א46 בתשרי נברא העולםישראל והזמנים (פירר) ח"א עמ' 21, 97
ח ע"א47 לדין דכתיב מראשית השנה ועד אחרית שנה, מראשית השנה נידון מה יהא בסופה ובתוס' מבשר טוב, ימי הרחמים והסליחות עמ' לו, עז, שצה, תל
ח ע"א48 בראש השנה נידון מה יהיה בסופהפנים יפות על תהלים עמ' רלח
ח ע"א48 מראשית שנה נידון מה יהא בסופה קול ששון (גולדברג) אות יט
ח ע"א49 תקעו בחודש שופר זה ראש השנהפנים יפות על תהלים עמ' שא
ח ע"א49 תקעו בחדש שופר גו' איזהו חג שהחדש מתכסה בו הוי אומר זה ר"ה מגיד דבריו ליעקב, אור תורה סי' רמה
ח ע"א50 בכסה - זה ר"ה אוהב ישראל דף קצ ע"א
ח ע"א50 איזה חג שהחודש מתכסה בו הוי אומר זה ר"ה מבשר טוב, ימי הרחמים והסליחות עמ' לו, עז
ח ע"א50 איזהו חג שהחדש מתכסה בואדרת אליהו (קוצין) ח"א עמ' 32
ח ע"א50 איזה חג שהחדש מתכסה בו, הוי אומר זה ר"ה עטרת ישראל (באהפאלי) עמ' קנז
ח ע"א50 איזה חג שהחודש מתכסה בו הוה אומר וכו'יערות דבש ח"ב עמ' קע
ח ע"א תוס' ד"ה ד"ה לתקופותאמת ליעקב עה"ת עמ' טז, לג, רעו
ח ע"ב03 כי חק לישראל הוא משפט לאלקי יעקב, מלמד שאין בית דין של מעלה נכנסין לדין אלא אם כן קדשו בית דין של מטה את החודש כו', ישראל נכנסין תחילה לדין מבשר טוב, ימי הרחמים והסליחות עמ' שכה, שצה, תלט, תצא
ח ע"ב06 כי חוק לישראל הוא אין לי אלא לישראל לאומות העולם מניןילקוט דברי חכמים בראשית סי' צד
ח ע"ב06 כי חק לישראל - אין לי אלא לישראל לעכו"ם מנייןאבן יהושע עמ' 2
ח ע"ב09 ישראל ואוה"ע - ישראל נכנסים תחלה מי מרום ח"ז עמ' קכט, קלא, קעה, ריח
ח ע"ב09 ישראל ואוה"ע וכו' ישראל נכנסין תחלהקדושת יו"ט ח"א דף פה ע"ד, ח"ב דף כח ע"א
ח ע"ב09 ישראל נכנסים תחילה לדיןשער ראובן עמ' רס
ח ע"ב09 ישראל נכנסים תחלהמכמני עוזיאל עמ' קסד
ח ע"ב09 ישראל נכנסין תחילה לדין מקמי דליפוש חרון אף גנזי ישראל ח"ב דף קפד ע"ב
ח ע"ב09 מלמד שישראל נכנסין תחילה לדיןיערות דבש ח"ב עמ' קסט
ח ע"ב10 מלך וצבור מלך נכנס תחלה אמרי יוסף דברים דף קה
ח ע"ב10 מלך וציבור מלך נכנס תחילה לדין - דלאו אורח ארעא למיקם מלכא אבראידרך חיים עמ' תק
ח ע"ב10 מלך וציבור מלך נכנס תחילה לדיןפנים יפות על תהלים עמ' יא, יג
ח ע"ב10 מלך וציבור מלך נכנס תחלהדרשות שבט הלוי עמ' רצא
ח ע"ב10 מלך וציבור נכנסין לדין מקמי דליפוש חרון אףאבן יהושע עמ' 66
ח ע"ב14 ולשמיטין וליובלותאוצר הכבוד
ח ע"ב28 לא היו עבדים נפטרים לבתיהם ולא משתעבדים לאדוניהםמשך חכמה ויקרא פ' כה פס' מא
ח ע"ב28 מר"ה ועד יוה"כ העבדים אוכלים שותים ושמחים ועטרותיהם בראשיהםמערכי לב עמ' 95
ח ע"ב28 מר"ה ועד יוה"כשבת הארץ ט
ח ע"ב28 מר"ה עד יוה"כ לא היו עבדים נפטרים וכו' ועטרותיהם בראשיהםדרך חיים עמ' שסח
ח ע"ב28 מר"ה עד יוה"כ לא היו עבדים נפטרין לבתיהן... אלא אוכלין ושותין ושמחין ועטרותיהן בראשיהן שיחות הרב צבי יהודה שמות עמ' 135 ,114-115 ,38
ח ע"ב28 מר"ה עד יוהכ"פ לא היו עבדים דעת שבת עמ' רע
ט ע"א04 ודמוסיפין מחול על קודש מנלן?משך חכמה שמות פ' לה פס' ג
ט ע"א04 מוסיפין מחול על הקודש ס' החיים (תשנג) עמ' קו
ט ע"א04 מוסיפין מן החול על הקודשבני יששכר ח"א דף ז ע"ב
ט ע"א11 יצא קציר העומר שהוא מצוהמשך חכמה שמות פ' לד פס' כא, דברים הדרן
ט ע"א12 מוסיפים מחול על קדש נפק"ל מדתניא ועיניתם את נפשותיכם וכו'מאיר עיני חכמים מהדו"ג ח"ב דף רמב
ט ע"א26 וכי בתשעה מתעניןאמת ליעקב עה"ת עמ' ערה
ט ע"א26 וכי בתשעה מתעניןילקוט הגרשוני ח"א דף פט
ט ע"א27 כל האוכל בתשיעי וכו' דרשות הרא"ש דף טו ע"ב דרוש יג
ט ע"א27 כל האוכל ושותה בתשיעי מעה"כ וכו' מאיר עיני חכמים מהדו"ב ח"ג דף כד ע"ב, מהדו"ג ח"א דף קמה, קעו
ט ע"א27 כל האוכל ושותה בתשיעי מעלה עליו הכתוב וכו' שערי תשובה (עם שערי חיים) שער רביעי מאמר ח
ט ע"א27 כל הקובע סעודה בערב יום הכפורים, כאלו נצטוה להתענות תשיעי ועשירי והתענה בהםשערי תשובה שער ד אות ח
ט ע"א תוס' שבת מנין ת"ל תשבתו יו"ט מנין ת"ל שבתכםרב טוב דף קה ע"ב
ט ע"ב יובל אע"פ שלא שמטו אע"פ שלא תקעומשך חכמה ויקרא פ' כה פס' ב-ג, פס' יא
ט ע"ב כמדייר בי דיירייד אהרן עמ' קנב
ט ע"ב בזמן שנוהג דרור בארץ נוהג הוא בחו"להיהדות הלאומית עמ' 186
ט ע"ב הערלה כל ג' שנים אסורה בשנה הרביעית עד חמישה עשר בשבט אסורהשערי תשובה אגה"ת אות לא
ט ע"ב תוס' ד"ה מרכיבאגודת אזוב (יעבץ) דף לו ע"א אות ז-יא
י ע"א ברש"ש כי קאמרבנין אפרים עמ' כג [הלכה]
י ע"ב29 ר' אליעזר אומר בתשרי נברא העולםאור חדש למטיפים עמ' 87
י ע"ב29 ר"א אומר בתשרי נברא העולם ר"י אומר בניסן כו' ילקוט דברי חכמים בראשית סי' צ
י ע"ב29 ר"א אומר בתשרי נברא העולם...ר"י אומר בניסן נברא העולםקדושת לוי דף סא ע"ב, צב ע"ב
י ע"ב29 ר"א אומר בתשרי נברא עולם אמרי יוסף דברים דף סב ע"ד, סג ע"א
י ע"ב29 ר"א ס"ל בתשרי נברא העולם אמרי יוסף בראשית דף ב ע"ג
י ע"ב29 תניא רא"א בתשרי נברא העולם וכו' רי"א בניסן נברא העולםדברי מנחם - מנחם ציון דף סח ע"ב
י ע"ב29 תניא רא"א וכו' אמרי יוסף בראשית דף ג ע"א
י ע"ב30 בתשרי או בניסן נברא העולםדברי ישעיהו (חשין) ח"ב עמ' ט
י ע"ב30 בתשרי נברא העולם דרשות מהר"ל (יד מרדכי) עמ' שיג
י ע"ב30 בתשרי נברא העולם מגיד דבריו ליעקב, לקוטי אמרים סי' קכו, אור תורה סי' יג
י ע"ב30 בתשרי נברא העולם וכו' מי השילוח (מישור) ח"ב עמ' פה
י ע"ב30 בתשרי נברא העולםבינה לעתים דרוש ג עמ' כג
י ע"ב30 בתשרי נברא העולםמכמני עוזיאל עמ' קס
י ע"ב30 בתשרי נברא העולם, בניסן נברא העולםאמרי בינה (שיפמאן) עמ' כה
י ע"ב30 חד אמר בניסן נברא העולם וחד אמר בתשרי נברא העולםנר ישראל חלק ג דף קד
י ע"ב30 חד אמר בתשרי נברא העולםיד אהרן עמ' ד
י ע"ב30 בר"ה נברא העולם משמיע שלום עמ' קסה
י ע"ב30 בתשרי נולדו אבות רוח חיים (חיד"א) עמ' ריג
י ע"ב30 בתשרי נולדו אבותמכמני עוזיאל עמ' קעח
י ע"ב30 מחלוקת ר' אלעזר ור' יהושע אימתי נברא העולם גנזי ישראל ח"א דף קמה ע"א-ע"ב, רכא ע"ב
י ע"ב30 פלוגתא דר"א ור"י אם בתשרי או ניסן נה"ע דרשות הרא"ש דף פ ע"א דרוש פז
י ע"ב30 פלוגתא ר"א ור' יהושע אי בניסן נברא העולם או בתשרי נברא העולםנר ישראל חלק ב דף כה
י ע"ב30 פלוגתת ר"א ור"י בתשרי נכרא העולם או בניסןבני יששכר ח"א דף קב ע"א, קנז ע"ד, קסז ע"ג, ח"ב דף קו ע"ב
י ע"ב30 פלוגתא דר"א ור"י אימתי נברא העולם אהלי יעקב (הוסיאטין) דף ריב ע"א, ריז ע"א
י ע"ב30 פלוגתא דר"י ור"א אימתי נברא העולם אוהב ישראל דף קז ע"ב
י ע"ב30 מתשרי נברא העולםמשך חכמה בראשית פ' א פס' ה
י ע"ב30 עולם נברא בר"היד אהרן עמ' ה
י ע"ב30 ר"ה יום הולדתו של העולםמאורות נריה אלול ותשרי 74
י ע"ב31 הקמת המשכן נדחתה לחודש הרחמים שבו נולד יצחקמאורות נריה אלול ותשרי עמ' 64, 173
י ע"ב31 ר"א סובר שבתשרי מתו האבותבני יששכר ח"ב דף נח ע"ג (הערה)
י ע"ב32 בר"ה נפקדה חנהאור המאיר (שפירא) סי' יד אות ז
י ע"ב32 בר"ה נפקדה שרה רחל וחנה, בר"ה יצא יוסף מבית האסורין מבשר טוב, ימי הרחמים והסליחות עמ' עא, רסא
י ע"ב33 בראש השנה יצא יוסף מבית האסוריםבני יששכר ח"ב דף יא ע"ד (הג"ה), ו ע"ג (הערה)
יא ע"א01 בניסן נגאלו וכו' אמר קרא ליל שמורים וכו'שפע חיים ח"ב עמ' קכח
יא ע"א01 בר"ה בטלה עבודה מאבותינו במצריםישראל והזמנים (פירר) ח"ב עמ' 86
יא ע"א01 בר"ה בטלה עבודה מאבותינובני יששכר ח"א דף ס ע"א, קז ע"ב
יא ע"א01 בראש השנה בטלה ע"ז מאבותינו במצריםמשך חכמה שמות פ' יד פס' כד
יא ע"א01 בתשרי פסקה עבודה מאבותינו במצרייםאמרי השכל עמ' 11
יא ע"א01 לכו"ע בתשרי בטלה עבודה מאבותינו במצריםאור הצבי עמ' 283
יא ע"א01 לכו"ע בתשרי פסקה עבודה מאבותינו במצריםאור הצבי עמ' 14
יא ע"א02 בתשרי או בניסן עתידין להיגאלכתבי הרב יהודה אלקלעי ח"א עמ' 84
יא ע"א02 בתשרי עתידים להגאל, בניסן עתידים להגאלאמרי השכל עמ' 156
יא ע"א02 בתשרי עתידין להיגאל... בניסן עתידין להיגאלדרשות אל עמי דרוש כז
יא ע"א02 בתשרי עתידין ליגאל ויש אומרים בתשרי וכו' דברי שמואל (תשיג) עמ' צז
יא ע"א02 בתשרי עתידין ליגאל ר"י אומר בניסן עתידין ליגאלקדושת לוי דף לח ע"א, סו ע"א
יא ע"א02 ר' יהושע אומר בניסן נולדו אבות וכו' אחרית לאיש שלום דף ט ע"א
יא ע"א02 ר"א - בתשרי עתידין להגאל, ר"י - בניסן עתידים להגאל מי מרום ח"ו עמ' לג
יא ע"א02 ר"י א' בניסן נברא העולםשפע חיים ח"ב עמ' קצג
יא ע"א02 רא"א בתשרי עתידין להגאל רי"א בניסןשפע חיים ח"ב עמ' פא, צד, קמד, קמח, קנ, קפד
יא ע"א02 רי"א בניסן עתידין להגאל רא"א בתשרישפע חיים ח"א עמ' קיא, קיג
יא ע"א03 בניסן נברא העולם (ובר"ן)ילקוט הגרשוני ח"א דף צ
יא ע"א03 בניסן נברא העולםדברי ישעיהו (חשין) ח"ב עמ' לא-לג
יא ע"א03 בניסן נברא העולםיד אהרן עמ' קנ
יא ע"א03 בניסן נולדו אבות רוח חיים (חיד"א) עמ' א, סד, קנא, ריח
יא ע"א03 בניסן נולדו אבות בניסן מתוס' ג' תמוז תשנד עמ' רי
יא ע"א03 חד אמר בניסן נברא העולם חיים וחסד סי' תסז
יא ע"א03 חד אמר בניסן נברא העולם וחד אמר בתשרי וכו' עטרת ישראל (באהפאלי) עמ' קפד
יא ע"א04 בפסח נולד יצחק חיים וחסד סי' תסח
יא ע"א04 בפסח נולד יצחקהמאור שבתורה
יא ע"א06 בניסן נגאלו בניסן עתידין להגאלדברי מנחם - מנחם ציון דף עב ע"א, עג ע"א
יא ע"א06 בניסן נגאלו בניסן עתידין ליגאל אהלי יעקב (הוסיאטין) דף ריז ע"א, רלה ע"א
יא ע"א06 בניסן נגאלו ובניסן עתידין להגאל גנזי ישראל ח"א דף קיג ע"א, ח"ב דף קפב ע"ב
יא ע"א06 בניסן נגאלו ובניסן עתידין להגאלאבן שוהם עמ' 53
יא ע"א06 בניסן נגאלו ובניסן עתידין להגאלישראל והזמנים (פירר) ח"א עמ' 98
יא ע"א06 בניסן נגאלו ובניסן עתידין להגאלישראל והזמנים (פירר) ח"ב עמ' 49
יא ע"א06 בניסן נגאלודבש לפי מע' ל אות יב
יא ע"א06 בניסן נגאלו, בניסן עתידין ליגאלבני יששכר ח"א דף מז ע"ד, ח"ב דף עו ע"ב (הג"ה)
יא ע"א07 בניסן עתידין להגאלאבן יהושע עמ' 58
יא ע"א07 בניסן עתידין להיגאל מכתב מאליהו ח"א עמ' 210
יא ע"א07 בניסן עתידין להיגאלהתקופה הגדולה (תשלב) עמ' נח
יא ע"א07 בניסן עתידין ליגאל וי"א בתשרי עתידין ליגאל דברי שמואל (תשנח) עמ' קט, קסג
יא ע"א23 בקומתן וכו' נבראואור חדש על ציון - דורש לציון דף ח ע"ב
יא ע"א23 בקומתן נבראו בצביונן נבראו וכו' תפלה למשה (אלמושנינו) עמ' קנה
יא ע"א23 כל מעשה בראשית בצביונם נבראותפארת ישראל עמ' נא
יא ע"א23 כל מעשה בראשית בקומתן נבראו אמרי יוסף בראשית דף ח ע"ד
יא ע"א23 כל מעשה בראשית בקומתן נבראו לדעתן נבראו לצביונן נבראומי מרום ח"ד עמ' נ
יא ע"א23 כל מעשה בראשית בקומתן נבראותאיר נרי עמ' ט
יא ע"א23 כל מעשה בראשית לדעתן נבראו מי מרום ח"ח עמ' כז
יא ע"א23 כל מעשה בראשית לדעתן נבראו מי מרום חי"ב עמ' רו
יא ע"א23 כל מעשה בראשית לדעתן נבראו ס' העיקרים (מישור) עמ' ר
יא ע"א23 כל מעשה בראשית לדעתן נבראו פרי הארץ (ויטבסק) עמ' קיט
יא ע"א23 כל מעשה בראשית לדעתן נבראו לצביונן נבראואמת ליעקב עה"ת עמ' לה
יא ע"א23 כל מעשה בראשית לדעתן נבראומכתבי מרום עמ' נג
יא ע"א23 כל מעשה בראשית לקומתן נבראו, לדעתן נבראו, לצביונן נבראו נועם אלימלך דף לו ע"ג
יא ע"א23 כל מעשי בראשית לדעתן נבראו מי מרום חי"ג עמ' רלט
יא ע"א23 לדעתן נבראומבוא התלמוד פכ"ט עמ' שלט
יא ע"א28 ירח האיתנים שבו נולדו האבותמאורות נריה אלול ותשרי עמ' 64
יא ע"א32 קול דודי הנה זה באאוצר הכבוד
יא ע"א34 בזכות אבות מקפץ על הגבעותאמת ליעקב עה"ת עמ' רמג
יא ע"א38 חודש שנולדו בו זיותני עולםפנים יפות על תהלים עמ' רעח
יא ע"א39 ירח האיתנים דתקיף במצוותמאורות נריה אלול ותשרי עמ' 84
יא ע"א39 ירח האיתנים דתקיפי במצוות וברש"י שפתי חיים מועדים ח"א עמ' קפה
יא ע"א39 ירח תשרי הוא איתן במצוותמאורות נריה אלול ותשרי עמ' 123
יא ע"א40 מאן דנפק ביומי ניסן והזי אילני דמלבלבי, אומר ברוך שלא חיסר מעולמו כלוםנועם אלימלך דף צא ע"ב
יא ע"א44 היום מלאו ימי וכו' מי השילוח (מישור) ח"ב עמ' קכט
יא ע"א45 הקב"ה יושב וממלא שנותיהן צדיקים מיום אל יוםבני יששכר ח"א דף קכג ע"ג
יא ע"א45 הקב"ה יושב וסופר שנותיהם של צדיקים ס' העיקרים (מישור) עמ' תקס
יא ע"א45 הקב"ה ממלא שנות צדיקיםמבוא התלמוד פכ"ד עמ' שכט
יא ע"א45 שהקב"ה יושב וממלא שנותיהם כו'ס' ג' תמוז תשנד עמ' רז
יא ע"א46 את מספר ימיך אמלא מלמד שהקב"ה יושב וממלאאבן יהושע עמ' 43
יא ע"א49 אלא דקאי בחג וכו' אמרי יוסף דברים הקדמה עמוד ב
יא ע"א52 יולדת לז' יולדת למקוטעיןבני יששכר ח"א דף קכד ע"א
יא ע"א תוס' ד"ה אלא אהלי יעקב (הוסיאטין) דף רכט ע"ב
יא ע"ב01 עדות ביהוסף - שוחרר בר"ההתקופה הגדולה (תשלב) עמ' תסו
יא ע"ב09 ליל המשומר ובא מששת ימי בראשיתבני יששכר ח"א דף סג ע"ד
יא ע"ב09 ליל שמורים הוא לה'אוצר הכבוד
יא ע"ב09 ליל שמורים הוא לה'גבורות ה' עמ' קמא
יא ע"ב09 ליל שמורים משומר לעתידשפע חיים ח"ו עמ' עט
יא ע"ב ערוך לנר על התוס' ד"ה לילהשפע חיים ח"ב עמ' קכט
יב ע"א ברותחין נדונו ילקוט דברי חכמים בראשית סי' רפב, שסח
יב ע"א ברותחין נידונו משמיע שלום עמ' כז
יב ע"א חכמי ישראל מונין למבול כר"א ולתקופה כר"יאבן יהושע עמ' 58
יב ע"א חכמי ישראל מונין למבול כר"א... אף למבול כר"יקדושת לוי דף סט ע"ג, קז ע"ד, קלו ע"ג
יב ע"ב נחלה אין לה הפסקחבש פאר דרוש ב
יב ע"ב מאי משתצמח? משתצמח לזרעיםמשך חכמה שמות פ' כג פס' טו
יב ע"ב שנת השמיטה מאי עבידתיה בחג הסוכות וכו' כל תבואה שהביאה שליש בשביעית וכו' מי השילוח (מישור) ח"א עמ' קצח
יג ע"א וחג האסיף בצאת השנה, מאי אסיף וכו'אלומת יוסף דף נג ע"א
יג ע"א בארבעים סאה טובל חסר קורטוב אינו טובל קול ששון (גולדברג) אות מז
יג ע"א בעו מיניה חברייא מר"כ, תוס' ד"ה ולא דרכי חושן עמ' רצא [הלכה]
יג ע"א מהיכן הקריבו עומראור חדש על ציון דף כח ע"א
יג ע"א עומר הקריבו ישראל בכניסתן לא"י אהלי יעקב (הוסיאטין) דף רלד ע"ב
יג ע"א ומי מצית אמרת דהאי אסיף קציר הואאהל יהושע (הלר) עמ' 37
יג ע"א וא"ר זירא מילתא הואי בידן ואתא ר' חנינא שדא ביה גירא משך חכמה שמות פ' כג פס' טז
יג ע"א ועשת את התבואה לשלש השניםתאיר נרי עמ' יג, כה
יג ע"א תוס' ד"ה דאקריבו מאיר עיני חכמים מהדו"ב ח"א דף מג ע"א
יג ע"א תוס' ד"ה דאקריבו כו' הקשה ראב"עאמת ליעקב עה"ת עמ' ערה
יג ע"ב והרי לשלש כתיבמבוא התלמוד פכ"ה עמ' שלא
יד ע"א מה טעם ב"ש שא' בשבט ר"הדברי ישעיהו (חשין) ח"ב עמ' לג-לד, לז
יד ע"א הואיל ויצאו רוב גשמי שנה וכו' ברכות אבי דף קכו ע"ב
יד ע"א הואיל שיצאו רוב גשמי שנה וכו'שפע חיים ח"ב עמ' נא
יד ע"א רש"י בט"ו בשבט עולה השרף באילנותבני יששכר ח"ב דף קכט ע"ג
טז ע"א01 בארבעה פרקים העולם נדוןמרפא לשון עמ' רפט
טז ע"א01 בארבעה פרקים העולם נדון, בפסח על התבואה בעצרת על פירות האילןנועם אלימלך דף מב ע"ד
טז ע"א01 בארבעה פרקים העולם נידון שפתי חיים מועדים ח"א עמ' סד, סו, קיד
טז ע"א01 בארבעה פרקים העולם נידון וכו' כבני מרון מבשר טוב, ימי הרחמים והסליחות עמ' לב, לח, רפז, שכו, שצח, תל
טז ע"א01 בארבעה פרקים העולם נידוןאור הצבי עמ' 302
טז ע"א01 בארבעה פרקים העולם נידוןישראל והזמנים (פירר) ח"א עמ' 49
טז ע"א01 בארבעה פרקים העולם נידוןמשך חכמה במדבר פ' כט פס' ז
טז ע"א01 בארבעה פרקים נדונים על התבואה והפירותמשך חכמה ויקרא פ' כג פס' כב
טז ע"א01 בארבעה פרקים נידון העולםאמת ליעקב עה"ת עמ' לז
טז ע"א01 בד' פרקים בשנה העולם נדון גנזי ישראל ח"ב דף קפד ע"ב
טז ע"א01 בד' פרקים בשנה העולם נידוןדרשות שבט הלוי עמ' א
טז ע"א01 בד' פרקים העולם נדון בפסח על התבואה וכו'ראשית חכמה, יראה פרק יא אות ח, קדושה פרק יב אות יד
טז ע"א01 בד' פרקים העולם נידון בפסח אל ההבואת כו' כל הני הרפתקי דעדו עלן אימת איתדון כו'דברי מנחם - מנחם ציון דף סד ע"ב, עה ע"ב
טז ע"א01 בד' פרקים העולם נידוןאוצר הכבוד
טז ע"א01 בד' פרקים העולם נידוןרבנו בחיי עה"ת ח"ג עמ' שמה-שמו
טז ע"א01 בפסח נידונים על התבואהבני יששכר ח"א דף קיב ע"ד, קיג ע"ד
טז ע"א01 בניסן נדונין על התבואה גנזי ישראל ח"ב דף קפב ע"ב
טז ע"א01 בפסח דנים על התבואה ברכות אבי דף קכט ע"א, קלא ע"א
טז ע"א01 בפסח נידון על התבואהכתבי הרב יהודה אלקלעי ח"א עמ' 220
טז ע"א01 בפסח נידונים על תבואהמשך חכמה דברים פ' טז פס' טו
טז ע"א01 בפסח על התבואה חיים וחסד סי' תעא
טז ע"א01 בפסח על התבואהויאמר יעקב (גרוס) עמ' ב
טז ע"א01 פסח ועצרת נידונים על התבואה ופירות האילןמשך חכמה דברים פ' טז פס' ב
טז ע"א02 בעצרת נדונין על פירות האילן אור יהושע דף עח ע"ב
טז ע"א02 עצרת שנידונים בפירות האילןמשך חכמה במדבר פ' כח פס' טו
טז ע"א02 בעצרת על פירות האילןקדושת לוי דף עג ע"א
טז ע"א02 בר"ה כל באי עולם עוברים לפניו כבני מרון מי מרום ח"ב עמ' קפב
טז ע"א02 בר"ה כל באי עולם עוברין לפניך כבני מרון ס' החיים (תשנג) עמ' קכ*
טז ע"א02 ברה"ש כולם עוברין לפניו כבני מרוןלבני ישראל עמ' מ
טז ע"א03 וכל באי עולם יעברו לפניו כבני מרוןאהבת דוד (וועגער) עמ' 38
טז ע"א03 כל באי עולם עוברים לפניו כבני מרוןאהל רחל עמ' 561
טז ע"א03 כל באי עולם עוברים לפניו כבני מרוןבני יששכר ח"ב דף ב ע"ג, ז ע"ד, ט ע"ג
טז ע"א03 כל באי עולם עוברין לפני כבני מרון שפתי חיים מועדים ח"א עמ' עא, צט
טז ע"א03 כל באי עולם עוברין לפניו כבני מרוןאבן יהושע עמ' 7
טז ע"א03 לפני ה' כבני מרוןמאורות נריה אלול ותשרי עמ' 74, 97
טז ע"א03 עוברים כבני מרוןהגיוני עוזיאל ח"א עמ' 277, 285
טז ע"א03 עוברים כבני מרוןמכמני עוזיאל עמ' קס, קסד, קעד, קעח
טז ע"א05 ובחג נדונין על המים קדוש ישראל (ויזניצא) עמ' נה
טז ע"א05 ובחג נידונים על המים מדבר קדש מועדים ח"א עמ' קמג
טז ע"א11 אדם שאירע בו קרי או אונסאגודת אזוב (יעבץ) דף ח ע"א
טז ע"א17 הכל נידונים בר"ה וכו' נידון בכל יוםקדושת לוי דף צג ע"ב
טז ע"א17 הכל נידונין בר"ה מי השילוח (מישור) ח"ב עמ' קצד
טז ע"א17 הכל נידונין בראש השנהישראל והזמנים (פירר) ח"א עמ' 21
טז ע"א21 אדם נידון בראש השנה וגזר דין שלו נחתם ביוה"כאור החיים (שיטץ) עמ' 57
טז ע"א21 האדם נדון בר"ה וגז"ד שלו נחתם ביוה"כשערי תשובה שער ב אות יד
טז ע"א21 האדם נידון בר"ה וגזר דין שלו נחתם ביוה"כאורחות צדיקים שער תשובה עמ' קסט
טז ע"א22 ר' יוסי אומר אדם נדון בכל יום דברי שמואל (תשנח) עמ' קכה
טז ע"א22 ר' יוסי אומר אדם נדון בכל יום... ר' נתן אומר בכל שעהראשית חכמה, יראה פרק ג אות יט, פרק יא אות יז
טז ע"א23 אדם נדון בכל יום עטרת ישראל (באהפאלי) עמ' סה
טז ע"א23 אדם נידון בכל יום שפתי חיים מועדים ח"א עמ' סד
טז ע"א23 אדם נידון בכל יום וכו'יערות דבש ח"ב עמ' א
טז ע"א23 אדם נידון בכל יוםאור הצבי עמ' 183
טז ע"א23 אדם נידון בכל יוםדרשות שבט הלוי עמ' צ
טז ע"א23 אדם נידון בכל יוםפרי חיים, רמ"ץ דרוש א ודרוש ו
טז ע"א23 אדם נידון כל יוםהגיוני עוזיאל ח"א עמ' 52, 53, 69, 71
טז ע"א24 אדם נדון בכל שעה דעת שבת עמ' לג
טז ע"א36 מלך וצבור - מלך נכנס לדין תחלה מי מרום ח"ז עמ' קעט
טז ע"א36 מלך וציבור, מלך נכנס תחילה וכו'מטה יששכר עמ' קב
טז ע"א36 מלך נידון תחלההגיוני עוזיאל ח"א עמ' 71
טז ע"א36 מלך נכנס תחילה לדיןהמאור שבתורה
טז ע"א39 כמאן מצלינן האידנא אקצירי ואמריעי עשרה למאה סי' ו
טז ע"א39 כמאן מצלינן האידנא אקצירי וכו'יערות דבש ח"ב עמ' רכח
טז ע"א39 כמאן מצלינן האידנא אקצירי ומריעיאמרי בינה (שיפמאן) עמ' לח
טז ע"א39 מצלינן אקצירי ואמריעיילקוט הגרשוני ח"א דף צ
טז ע"א40 וכדר' יצחקאגודת אזוב (יעבץ) דף טו ע"א
טז ע"א40 יפה צעקה לאדם אמרי יהודה עמ' סא
טז ע"א40 יפה צעקה לאדם בין קודם גז"ד בין לאחר גז"דבני יששכר ח"א דף קמא ע"א, ח"ב דף קיד ע"א
טז ע"א40 כר' יוסי דאדם נידון בכל יוםמשך חכמה הפטרת וילך
טז ע"א42 הביאו לפני עומר בפסח, כדי שתתברך לכם תבואה שבשדותדרשות שבט הלוי עמ' רחצ
טז ע"א42 הביאו לפני עומר, שתי הלחם וכו'דברי ישעיהו (חשין) ח"ב עמ' כה
טז ע"א42 הביאו עומר כדי שיברכו אהלי יעקב (הוסיאטין) דף רכח ע"ב, שכ ע"ב
טז ע"א42 הביאו עומר לפני בפסח כדי שתתברך לכם תבואה שבשדותאהל רחל עמ' 661
טז ע"א42 מפני מה אמרה תורה הביאו עומר בפסחאוצר הכבוד
טז ע"א42 מפני מה אמרה תורההמאור שבתורה
טז ע"א43 אמר הקב"ה הביאו לפני עומר ושתי הלחם וכו' כדי שיתברכו לכם וכו'רב טוב דף פה ע"ב, קלט ע"א, קנח ע"א
טז ע"א43 עומר כדי לברך את התבואהצמח מנחם - דרשות ר' ירוחם וולפיש דף ב ע"א
טז ע"א44 ומפני מה אמרה תורה הביאו שתי הלחם בעצרתאוצר הכבוד
טז ע"א44 שתי הלחם כדי שיתברכו פירותכרם יהושע (ולרשטיין) דף כב ע"א
טז ע"א44 שתי הלחם בעצרת כדי שאברך לכם פרות האילן ברכות אבי דף מט ע"א, סא ע"ב, קז ע"ב, קיג ע"ב
טז ע"א44 שתי הלחם בשביל פירות האילןצמח מנחם - דרשות ר' ירוחם וולפיש דף ב ע"ב-ע"ד
טז ע"א46 אמר הקב"ה נסכו לפני מים בחג כדי שיתברכו לכם גשמי השנה משך חכמה במדבר פ' כט פס' ז פ' כט פס' יח-יט
טז ע"א46 ומפני מה אמרה תורה נסכו מים בחגאוצר הכבוד
טז ע"א46 מפני מה אמרה תורה נסכורבנו בחיי עה"ת ח"א עמ' רלד
טז ע"א47 אמר הקב"ה אמרו לפני וכו' דרשות הרא"ש דף ס ע"ב דרוש סב
טז ע"א47 אמרו לפני בר"ה מלכויות זכרונות ושופרותאבן יהושע עמ' 12
טז ע"א47 אמרו לפני בר"ה מלכיות וכו' כדי שתמליכוני עליכם מאיר עיני חכמים מהדו"ג ח"א דף קמ
טז ע"א47 אמרו לפני בר"ה מלכיות זכרונות שופרות וכו' ומעלה אני עליכם כאילו עקדתם עצמכם לפנימבשר טוב, ימי הרחמים והסליחות, פתיחה עמ' נט, סג, וגוף הספר עמ' רסו, רעח, שנח, תפו, תצא, תצד, תקיב, תקיט
טז ע"א47 אמרו לפני מלכויות זכרונות ושופרות מי מרום ח"ז עמ' עט
טז ע"א47 אמרו לפני מלכויות זכרונות ושופרות שפתי חיים מועדים ח"א עמ' נד, פב, קיז, שז, שיח
טז ע"א47 אמרו לפני מלכויות כדי שתמליכוני עליכם מי מרום ח"ז עמ' קיט, קל, קלז, קנד, קסא, קסד, רכה, ח"ח עמ' שה, חי"ג עמ' רמב
טז ע"א47 אמרו לפני מלכויות כדי שתמליכוני עליכם וכו'אמרי בינה (שיפמאן) עמ' סב
טז ע"א47 אמרו לפני מלכויות כדי שתמליכוני עליכם וכו'אמרי חמד ח"א דף ט ע"א
טז ע"א47 אמרו לפני מלכויות כדי שתמליכוני עליכם ע"זכרונות כדי שיעלה זכרונכם לפני ע"ובמה בשופרמאורות נריה אלול ותשרי עמ' 75 ע"76
טז ע"א47 אמרו לפני מלכויות כדי שתמליכוני עליכםמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 153
טז ע"א47 אמרו לפני מלכויות, כדי שתמליכוני עליכם וכו'דרשות שבט הלוי עמ' צד
טז ע"א47 אמרו לפני מלכיות וכו' חלק יעקב (קנטור) דרוש ח
טז ע"א47 אמרו לפני מלכיות כדי שתמליכוני עליכם משמיע שלום עמ' קכ
טז ע"א47 אמרו לפני מלכיות כדי שתמליכוני עליכםמרפא לשון עמ' רצה
טז ע"א47 אמרו לפני... זכרונות כדי שיעלה זכרונכם לפני לטובהמאורות נריה אלול ותשרי עמ' 65
טז ע"א47 אמרי לפני מלכויותשער ראובן עמ' רנא, רנה, רסג
טז ע"א47 אמרי מלכויות כדי שתמליכונימכמני עוזיאל עמ' קעב, קפו
טז ע"א47 בחג מתברכין גשמי שנהדברי מנחם - מנחם ציון דף פ ע"א
טז ע"א47 ואמרו לפני בר"ה מלכיות זכרונות ושופרותאוצר הכבוד
טז ע"א47 ואמרו לפני בר"ה מלכיות כדי שתמליכוני עליכםקדושת לוי דף צא ע"ב, צד ע"ג
טז ע"א47 ואמרו לפני מלכיות כדי שתמליכוני עליכם שמועה טובה דף מב ע"א
טז ע"א48 למה תוקעין בשופר של איל וכו' ומעלה אני עליכם כאילו עקדתם עצמכם לפנימאורות נריה אלול ותשרי עמ' 69, 71, 72, 159
טז ע"א48 זכרונות כדי שיעלה זכרונכם לפני לטובה ובמה בשופר מגיד דבריו ליעקב, אור תורה סי' רסא
טז ע"א48 למה תוקעין בשופר של איל שפתי חיים מועדים ח"א עמ' קיח, קכח
טז ע"א48 למה תוקעין בשופר של איל אמר הקב"ה וכו'מרפא לשון עמ' רצד
טז ע"א48 למה תוקעין בשופר של איל וכו' כדי שאזכור לכם וכו'שפע חיים ח"א עמ' קד, קכט
טז ע"א48 למה תוקעין בשופר של איל וכו'בינה לעתים דרוש ה עמ' לו
טז ע"א48 למה תוקעין בשופר של אילאדרת אליהו (קוצין) ח"א עמ' 24
טז ע"א48 למה תוקעין בשופר של אילאוצר הכבוד
טז ע"א48 למה תוקעין בשופר של אילהמאור שבתורה
טז ע"א48 אר"א למה תוקעין וכו' דרשות הרא"ש דף לט ע"ב דרוש לח, דף מח ע"ב דרוש מז, דף ס ע"ב דרוש סב, דף עא ע"א דרוש עה, דף עח ע"ב דרוש פד
טז ע"א48 תמליכוני עליכםמאורות נריה אלול ותשרי עמ' 83
טז ע"א49 אמר הקב"ה תקעו לפני וכו' כאילו עקדתם עצמכם לפנירב טוב דף קסב ע"ג
טז ע"א49 זכר לאילו של יצחק ס' העיקרים (מישור) עמ' מח
טז ע"א49 תקעו לפני בשופר של אילפרחי כהונה (קצבורג) - כתר כהונה עמ' מג
טז ע"א49 טעם לתקיעת שופר בר"ה כדי לזכור זכות העקדה עשרה למאה סי' מה
טז ע"א49 כדי שאזכור לכם עקדת יצחק בן אברהםישראל והזמנים (פירר) ח"ב עמ' 7
טז ע"א49 לתקוע בשופר של איל, להזכיר זכות העקידהמשך חכמה ויקרא פ' כג פס' כד
טז ע"א49 תוקעים בשופר של איל כדי שאזכר לכם עקדתו של יצחק בן אברהםמי מרום ח"ז עמ' קכב
טז ע"א49 תקיעת שופר של איל להזכיר עקידת יצחקפנים יפות על תהלים עמ' רלח
טז ע"א49 תקעו בשופר של איל לזכור עקידת יצחקיערות דבש ח"א עמ' קיט
טז ע"א49 תקעו לפני בר"ה בשופר של איל כדי שאזכור לכם עקדהאור לפני הדורשין עמ' 62
טז ע"א49 תקעו לפני בשופר איל כדי שאזכור לכם עקדת יצחק מי מרום ח"ה עמ' סו
טז ע"א49 תקעו לפני בשופר של איילמשך חכמה בראשית פ' כא פס' יז
טז ע"א49 תקעו לפני בשופר של איל כדי שאזכור לכם וכו'קדושת יו"ט ח"ב דף ד ע"ג, יז ע"ב, כד ע"ב
טז ע"א49 תקעו לפני בשופר של איל כדי שאזכור לכם עקידת יצחק ס' החיים (תשנג) עמ' קמג*
טז ע"א49 תקעו לפני בשופר של איל כדי שאזכור לכם עקידת יצחק בן אברהםמאורות נריה אלול ותשרי 71
טז ע"א49 תקעו לפני בשופר של איל כדי שאזכור לכם עקידת יצחק בן אברהםאלה הדברים (ברודנא) עמ' 9
טז ע"א49 תקעו לפני בשופר של איל כדי שאזכור לכם עקידת יצחקמאורות נריה אלול ותשרי עמ' 146
טז ע"א49 תקעו לפני בשופר של איל כדי שאזכר לכם עקדת יצחק מי מרום ח"ח עמ' קד
טז ע"א49 תקעו לפני בשופר של איל כדי שאזכר עקדת יצחק מן הבאר עמ' 255
טז ע"א49 תקעו לפני וכו' כדי שאזכור לכםפרי חיים, רמ"ץ דרוש ט
טז ע"א50 אמר ר' יצחק למה תוקעין בראש השנהאבן יהושע עמ' 14
טז ע"א50 אר"י למה תוקעין בר"ה וכו'שפע חיים ח"א עמ' קנג, קנה
טז ע"א50 אר"י למה תוקעין וכו' חלק יעקב (קנטור) דרוש ח
טז ע"א50 למה - רחמנא אמר תקעוילקוט הגרשוני ח"א
טז ע"א50 למה תוקעין בר"ה וכו' כדי לערבב השטן, ובתוס' מבשר טוב, ימי הרחמים והסליחות עמ' כו, פ, רסב, תקג
טז ע"א50 למה תוקעין בר"האוצר הכבוד
טז ע"א50 למה תוקעין רחמנא אמר תקעו ילקוט דברי חכמים שמות סי' קנה
טז ע"א50 מעלה אני עליכם כאלו עקדתם עצמכם לפני מי מרום חי"ג עמ' רמג
טז ע"א50 רחמנא אמר תקעו אור אלימלך עמ' קסט
טז ע"א50 רחמנא אמר תקעו ברכת משה דף עג ע"א
טז ע"א50 רחמנא אמר תקעוישראל והזמנים (פירר) ח"ב עמ' 7
טז ע"א50 רחמנא אמר תקעו, אלא למה תוקעין וחוזרין ותוקעיןאהבת דוד (וועגער) עמ' 40
טז ע"א51 אלא למה תוקעין...לערבב השטןקדושת לוי דף צו ע"א
טז ע"א51 למה תוקעים ומריעים כשהם יושבים וחוזרים ותוקעים ומריעים כשעומדיםאלומת יוסף דף כד ע"ב
טז ע"א51 למה תוקעים ומריעים כשהן יושבים וחוזרים ותוקעים כשהם עומדים וכו'אמונה ודעת דף פט ע"ב
טז ע"א51 למה תוקעים כשהם יושבים וחוזרים ותוקעים כשהם עומדיםאמרי חמד ח"א דף ח ע"א
טז ע"א51 למה תוקעין ומריעין וכו' כדי לערבב השטן ילקוט דברי חכמים ויקרא סי' רנט
טז ע"א51 למה תוקעין ומריעין כשהן יושבין וכו' כדי לערבב השטןשפע חיים ח"א עמ' צט, קלד, קלט, קפ
טז ע"א51 למה תוקעין ומריעין כשהן יושבין וכו'מכתב סופר דף קח ע"א
טז ע"א51 למה תוקעין ומריעיןעולת חודש ח"א מאמר קפא
טז ע"א51 למה תוקעין ומריעין... כדי לערבב את השטןישראל והזמנים (פירר) ח"ב עמ' 8
טז ע"א51 למה תוקעין ומרעין כשהן יושבין שפתי חיים מועדים ח"א עמ' קכא, קכג
טז ע"א51 למה תוקעין כו' לערבב השטןפרי חיים, רמ"ץ דרוש ו
טז ע"א רש"י - אדם שעתיד להמית בניך בצמא אתה מעלה לו בארמטה יששכר עמ' כד
טז ע"א תוס' ד"ה בשופר, קיי"ל כר"י דתוקעין בשל אילין כפופיםשפע חיים ח"א עמ' קד
טז ע"א תוס' ד"ה ועיון תפלהטוב ראיה
טז ע"א תוס' ד"ה כמאן מאיר עיני חכמים מהדו"א ח"ב דף כב ע"א
טז ע"א תוס' ד"ה כמאןאגודת אזוב (יעבץ) דף טו ע"א
טז ע"א מהרש"א אדם נידון בכל יום וכו'רב טוב דף סט ע"ד
טז ע"ב01 כדי לערבב השטן מאיר עיני חכמים מהדו"ב ח"ג דף כ ע"א
טז ע"ב01 כדי לערבב השטןפנים יפות על תהלים עמ' צג, שא
טז ע"ב01 לערבב את השטןאוצרות הראיה 904
טז ע"ב01 לערבב את השטןילקוט הגרשוני ח"א
טז ע"ב02 כל שנה שאין מריעין בתחילתה - מריעין לה בסופהמשך חכמה שמות הפטרת שבת הגדול, ויקרא פ' כג פס' כד
טז ע"ב02 כל שנה שאין תוקעים בתחילתה מריעין לה בסופה מוצל מהאש (הלברשטם) דף נז ע"א
טז ע"ב02 כל שנה שאין תוקעין בתחלתה מרעין לה בסופה שפתי חיים מועדים ח"א עמ' קכח
טז ע"ב02 כל שנה שאין תוקעין וכו' דרשות הרא"ש דף ס ע"ב דרוש סב
טז ע"ב02 כל שנה שאין תוקעין לה בתחילה וכו' ובתוס' דאתיילד אונסאשפע חיים ח"א עמ' יד, קלד, קעו
טז ע"ב02 כל שנה שאין תוקעין לה בתחילתה וכו'שפע חיים ח"ד עמ' ל
טז ע"ב02 כל שנה שאין תוקעין לה בתחילתה מריעין לה בסופה כתונת פסים פרשת אמור כא ע"ב
טז ע"ב02 כל שנה שאין תוקעין לה בתחלתהפרי חיים, רמ"ץ דרוש ח
טז ע"ב04 כל שנה שרשה בתחילתה מתעשרת בסופהאדרת אליהו (קוצין) ח"ג עמ' 74
טז ע"ב04 כל שנה שרשה בתחילתההמאור שבתורה
טז ע"ב04 כל שנה שרשה בתחלה מתעשרת בסופה שפתי חיים מועדים ח"א עמ' נה, עז
טז ע"ב04 כל שנה שרשה בתחלתה מתעשרת בסופהדרשות שבט הלוי עמ' צא, צב, רלב, רלד
טז ע"ב04 שנה שרשה בתחלתה מתעשרת בסופה מי השילוח (מישור) ח"ב עמ' קכה
טז ע"ב04 שנה שרשה מתחלתה וכו' דרשות הרא"ש דף ס ע"ב דרוש סב
טז ע"ב06 מרשית כתיבאגודת אזוב (יעבץ) דף יג ע"ג בפתיחה
טז ע"ב07 אין דנין את האדם אלא לפי מעשיו שפתי חיים מועדים ח"א עמ' פז, קיא, קטו, רסה
טז ע"ב07 אין דנין את האדם אלא לפי מעשיו באותה שעה אהלי יעקב (הוסיאטין) דף עח ע"א
טז ע"ב07 אין דנין את האדם אלא לפי מעשיו של אותה שעהבינה לעתים דרוש סד עמ' תלד
טז ע"ב07 אין דנין את האדם אלא לפי מעשיו של אותו שעה מבשר טוב, ימי הרחמים והסליחות עמ' מ
טז ע"ב07 אין האדם נדון אלא לפי מעשיו באותה שעה מי מרום ח"ז עמ' כז
טז ע"ב07 אין הקב"ה דן אל בשעת מעשה דכתיב "באשר הוא שם" משך חכמה בראשית פ' כא פס' יז,פ' מב פס' כב, דברים פ' ל פס' כ
טז ע"ב09 באשר הוא שםילקוט הגרשוני ח"א
טז ע"ב10 ג' דברים מזכירין וכו'דברי שלום ח"ו סי' שלח
טז ע"ב10 ג' דברים מזכירין וכו'דברי שלום חלק ב עמ' יז, יח
טז ע"ב10 דברים המזכירים עוונותיוהגיוני עוזיאל ח"א עמ' 280
טז ע"ב10 שלושה דברים מזכירין עונותין של אדםנתיבות עולם ח"א עמ' צג
טז ע"ב10 שלושה דברים... עיון תפילה, שסומך על תפילתו שתהא נשמעתדברי יהושע מאמר ב פ"ט עמ' קו
טז ע"ב14 פטירת שרה לפני שמנהס' ג' תמוז תשנד עמ' רכא
טז ע"ב15 ג' דברים קורעין גזר דינו של אדםיד אהרן עמ' לז
טז ע"ב15 ד' דברים וכו' אמרי יוסף בראשית דף מה ע"ג
טז ע"ב15 ד' דברים מקרעים גזר דינו של אדם וכו'בינה לעתים דרוש סג עמ' תכח
טז ע"ב15 ד' דברים מקרעין גזר דינו של אדם צדקה צעקה שינוי השם ושינוי מעשהראשית חכמה, תשובה פרק ג אות כב
טז ע"ב15 ד' דברים מקרעין גזר דינו של אדםנתיבות עולם ח"ב עמ' קסב
טז ע"ב15 ד' דברים מקרעין גזר דינו של אדם... ושנוי מעשה מגיד דבריו ליעקב, לקוטי אמרים סי' רנד, אור תורה סי' רסב
טז ע"ב17 צדקה קורעת גז"דמוסר המקרא והתלמוד עמ' קמח
טז ע"ב17 שינוי השם הוא סגולה לרחמים גנזי ישראל ח"א דף כג ע"ב
טז ע"ב17 שנוי השם וכו' מבטלין גזר דינו של אדם ס' העיקרים (מישור) עמ' תעב, תקמו
טז ע"ב25 יש אומרים אף שינוי מקוםהחברה והשפעתה מאמר 22 פרק ו
טז ע"ב26 זכותא דא"יהתקופה הגדולה (תשלב) עמ' קצא, קצג
טז ע"ב26 כאן אי אתה זוכה לבנים (פרש"י) עטרת ישראל (באהפאלי) עמ' י
טז ע"ב27 חייב אדם להקביל וכו'דברי שלום חלק ב עמ' נב
טז ע"ב27 חייב אדם להקביל פני רבו ברגל ארץ החיים (ליברזון) סי' רמז
טז ע"ב27 חייב אדם להקביל פני רבו ברגל ברכת משה דף מד ע"א
טז ע"ב27 חייב אדם להקביל פני רבו ברגל חיים וחסד סי' תע
טז ע"ב27 חייב אדם להקביל פני רבו ברגל חלקת יהושע עמ' לט הערה כז
טז ע"ב27 חייב אדם להקביל פני רבו ברגל מגיד דבריו ליעקב, אור תורה סי' תמא
טז ע"ב27 חייב אדם להקביל פני רבו ברגל הקדמהבני יששכר ח"א דף מא ע"ד
טז ע"ב27 חייב אדם להקביל פני רבו ברגל וכו' מאיר עיני חכמים מהדו"ב ח"ג דף כו ע"ב
טז ע"ב27 חייב אדם להקביל פני רבו ברגל וכו' ס' הזכרון לחתם סופר עמ' עו
טז ע"ב27 חייב אדם להקביל פני רבו ברגלרב טוב דף קנו ע"ד
טז ע"ב27 חייב אדם להקביל פני רבופרי חיים, רמ"ץ דרוש י
טז ע"ב27 חייב אדם לקבל פני רבו ברגל קדושת עיניים סי' תרסט, תשט, תשלד, תשנח
טז ע"ב27 חייב אדם לקבל פני רבו ברגל וכו'יערות דבש ח"א עמ' רכה
טז ע"ב27 חייב אדם לקבל פני רבו ברגלטהרת יו"ט ח"ז עמ' פב
טז ע"ב27 להקביל פני רבו ברגלילקוט הגרשוני ח"א דף צו
טז ע"ב29 אם ישראל הוזהרו על טומאה וחייבים להטהר ברגלשיחות ר' צבי יהודה ויקרא עמ' 53
טז ע"ב29 ומה ת"ל "ובנבלתם לא תגעו"? ברגלמשך חכמה במדבר פ' ו פס' ז
טז ע"ב29 חייב אדם לטהר את עצמו ברגל שיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 242
טז ע"ב29 חייב אדם לטהר את עצמו ברגלבני יששכר ח"ב דף מ ע"ד
טז ע"ב29 חייב אדם לטהר וכו'דברי שלום חלק א עמ' סא
טז ע"ב29 חייב אדם לטהר עצמו ברגל ברכת משה דף עג ע"ב
טז ע"ב29 חייב אדם לטהר עצמו ברגל מי השילוח (מישור) ח"א עמ' קמז
טז ע"ב29 חייב אדם לטהר עצמו ברגלדרשות שבט הלוי עמ' קעג
טז ע"ב34 אמר ר' יוחנן ג' ספרים נכתבין בר"העדן גנים דרוש ד קול ג
טז ע"ב34 אמר ר' כרוספדאי אמר ר' יוחנן ג' ספרים נפתחין בראש השנה וכו', תניא בית שמאי אומרים ג' כיתות ליום דין וכו'בני יששכר ח"ב דף ה ע"ד
טז ע"ב34 ג' ספרים נפתחים בר"ה מי מרום ח"י עמ' קמד
טז ע"ב34 ג' ספרים נפתחים בר"ה שפתי חיים מועדים ח"א עמ' עא, קלא, רמב
טז ע"ב34 ג' ספרים נפתחים בראש השנה, של צדיקים גמורים וכו'אור לישרים (איידליץ, תשב) עמ' מג
טז ע"ב34 ג' ספרים נפתחיםהמאור שבתורה
טז ע"ב34 ג' ספרים נפתחיםילקוט הגרשוני ח"א
טז ע"ב34 ג' ספרים נפתחיםילקוט הגרשוני ח"א דף צ
טז ע"ב34 ג' ספרים נפתחיםמאור החיים עמ' כה
טז ע"ב34 ג' ספרים נפתחין בר"ה וכו' ס' החיים (תשנג) עמ' קכו
טז ע"ב34 ג' ספרים נפתחין בר"האוצר הכבוד
טז ע"ב34 ג' ספרים נפתחין וכו' ובתוס' ד"ה ונחתמיןמטה יששכר עמ' מג, קלח
טז ע"ב34 שלושה ספרים נפתחים בראש השנהאהל יהושע (הלר) עמ' 31
טז ע"ב34 שלושה ספרים נפתחים בראש השנהאור לישרים (איידליץ, תשב) עמ' קסו
טז ע"ב34 שלושה ספרים נפתחים בראש השנהאלומת יוסף דף כו ע"א
טז ע"ב34 שלושה ספרים נפתחים וכו'אוזן שמואל דף לה ע"א
טז ע"ב34 שלושה ספרים נפתחין בר"ה שמועה טובה דף עג ע"א
טז ע"ב34 שלשה ספרים וכו'הגיוני עוזיאל ח"א עמ' 54, 67-72
טז ע"ב34 שלשה ספרים נפתחים בר"ה חיים וחסד סי' תסט
טז ע"ב34 שלשה ספרים נפתחים בר"ה פרי הארץ (ויטבסק) עמ' ס
טז ע"ב34 שלשה ספרים נפתחים בר"הדרך חיים עמ' קצג
טז ע"ב34 שלשה ספרים נפתחים בר"ה, אחד של רשעים גמורים, ואחד של צדיקים גמורים, ואחד של בינונים מבשר טוב, ימי הרחמים והסליחות עמ' תפח
טז ע"ב34 שלשה ספרים נפתחים ברה"שפרי חיים, רמ"ץ דרוש י
טז ע"ב34 שלשה ספרים נפתחים וכו' מוצל מהאש (הלברשטם) דף קט ע"ב
טז ע"ב34 שלשה ספרים נפתחיםאגודת אזוב (יעבץ) דף ה ע"ב עד דף י ע"א (עומק יהושפט דרוש א-ב)
טז ע"ב34 שלשה ספרים נפתחיםצמח מנחם דף סט ע"א
טז ע"ב34 שלשה ספרים נפתחיםרבנו בחיי עה"ת ח"ב עמ' שלט
טז ע"ב34 שלשה ספרים נפתחין בר"ה וכו' מגיד דבריו ליעקב, לקוטי אמרים סי' נח, אור תורה סי' תיא, הוספות לספרי הרה"מ סי' סג
טז ע"ב34 שלושה ספרין נפתחין בראש השנהאבן יהושע עמ' 8
טז ע"ב35 ואחד של צדיקים גמורים ואחד של בינונים (ע"ש רש"י)שערי תשובה שער ג אות קפט
טז ע"ב36 דכולי עלמא ברוב עבירות ליום הדין נדוןתפארת ישראל עמ' יח
טז ע"ב36 מי שעונותיו מרובין מזכיותיו נכתב ונחתם למיתהשערי תשובה שער ג אות קפט
טז ע"ב36 נכתבים ונחתמים לאלתר לחיים וכו'בינה לעתים דרוש א עמ' ב
טז ע"ב36 נכתבין בספר החייםילקוט ידיעת האמת ח"א פ' רנז; ס' המאמרים פ' כט
טז ע"ב36 נכתבין ונחתמין לאלתר למיתה ובר"ן שםבינה לעתים דרוש ג עמ' כו
טז ע"ב36 נכתבין ונחתמין לחיים משמיע שלום עמ' פח
טז ע"ב36 צדיקים נחתמים לאלתר לחייםמשך חכמה דברים פ' ל פס' כ
טז ע"ב36 צדיקים נכתבין ונחתמין לאלתר לחייםנר ישראל חלק ב דף טו
טז ע"ב36 רובו זכיות ומיעוט עונות נקרא צדיק ויוצא בדימוסבני יששכר ח"א דף קנח ע"ב, צד ע"ד
טז ע"ב36 רשעים גמורים [רובם עונות, (רש"י)] נכתבין ונחתמין לאלתר למיתה שערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר קפט
טז ע"ב36 רשעים גמורים נכתביםדברי שלום ח"ו סי' שכה
טז ע"ב36 רשעים לאלתר כו' משמיע שלום עמ' סג
טז ע"ב37 בינונים תלויים ועומדיםיערות דבש ח"א עמ' קלא
טז ע"ב37 גמר דין לבינונים ביוכ"פ אהלי יעקב (הוסיאטין) דף צו ע"א
טז ע"ב37 הבינוניים תלויין ועומדין אמרי יהודה עמ' סה
טז ע"ב41 מחני נא זה ספרן של רשעים גמורים מספרך זה ספרן של צדיקיםאור הצבי עמ' 135
טז ע"ב41 מספרך... מספרו של צדיקים אהלי יעקב (הוסיאטין) דף קצו ע"א
טז ע"ב42 בית שמאי אומרים שלוש כתות הן ליום הדיןאור הצבי עמ' 307
טז ע"ב42 ג' כיתות הן ליום הדין, אחת של צדיקים גמורין, ואחת של רשעים גמורים, ואחת של בינונים מבשר טוב, ימי הרחמים והסליחות עמ' תפח
טז ע"ב42 ג' כתות הן ליום הדיןדרך חיים עמ' תשמז
טז ע"ב42 מחלוקת ב"ש וב"ה בבינוניםדרך חיים עמ' רלו
טז ע"ב42 שלש כתות הן ליום הדין דרשות מהר"ל (יד מרדכי) עמ' שצב
טז ע"ב42 שלש כתות ליום הדין וכו' ס' העיקרים (מישור) עמ' תרכח
טז ע"ב42 שלש כתות ליום הדיןהגיוני עוזיאל ח"א עמ' 57, 63, 73, 74
טז ע"ב42 שלש כתות ליום הדיןפירוש המכבי דברים עמ' תכו
טז ע"ב תוס' ד"ה ונחתמיןאגודת אזוב (יעבץ) דף ז ע"א
טז ע"ב תוס' ד"ה כדי בירושלמיאגודת אזוב (יעבץ) דף יא ע"ג
טז ע"ב תוס' ד"ה כדי לערבב - בפעם ראשונה בהיל וכו' בפעם שניה אומר השתא ודאי אתי גנזי ישראל ח"א דף קמט ע"א
טז ע"ב תוס' ד"ה כדי לערבב השטן, כד שמע קל שיפורא זימנא חדא בהיל ולא בהיל וכו'שפע חיים ח"א עמ' פג, צט, קלז, קנג, קעח
טז ע"ב תוס' ד"ה כדי לערבביערות דבש ח"ב עמ' יא
טז ע"ב תוס' ד"ה כדי, בהיל ואמר השתא אתי משיחאשפע חיים ח"ו עמ' עט
טז ע"ב תוס' ד"ה ותוקעים - דאין שייך בל תוסיף בעשיית מצוה אחת ב' פעמיםשיחות ר' צבי יהודה ויקרא עמ' 47
יז ע"א05 ב"ה אומרים מטה חסד כלפי חסד מי מרום ח"ז עמ' שנא
יז ע"א05 בית הלל אומרים "וב חסד" - מטה כלפי חסדמשך חכמה שמות פ' ג פס' טז-יז, דברים פ' ל פס' כ
יז ע"א05 ובית הלל אומרים ורב חסד מטה כלפי חסדאוזן שמואל דף ב ע"א
יז ע"א05 ורב חסד מטה כלפי חסד דרשות הרא"ש דף עב ע"א דרוש עז
יז ע"א05 ורב חסד מטה כלפי חסד חלק יעקב (קנטור) דרוש ב
יז ע"א05 ורב חסד מטה כלפי חסד ס' העיקרים (מישור) עמ' תרנז
יז ע"א05 ורב חסד מטה כלפי חסד וכו'ידי משה איכה עמ' סט
יז ע"א05 ורב חסד מטה כלפי חסד כו' כובשו כו' נושא עון ועובר על פשע, וברש"י מבשר טוב, ימי הרחמים והסליחות עמ' לט, מז
יז ע"א05 ורב חסד מטה כלפי חסדילקוט הגרשוני ח"א
יז ע"א05 ורב חסד מטה כלפי חסדמרפא לשון עמ' רלה, שח
יז ע"א05 ורב חסד מטה כלפי חסדמשך חכמה שמות פ' טז פס' יז
יז ע"א05 ורב חסד מטה כלפי חסד...ר"א אומר כובשו...ריב"ח אומר נושאקדושת לוי דף צד ע"ב
יז ע"א05 ורב חסד מטהכתבי רבנו בחיי עמ' שעה
יז ע"א05 רב חסדהגיוני עוזיאל ח"א עמ' 74
יז ע"א08 פושעי ישראל בגופםחבש פאר דרוש ז
יז ע"א08 פושעי ישראל בגופן מכתב מאליהו ח"א עמ' 298
יז ע"א08 פושעי ישראל בגופן וכו' גופן כלה וכו'מכתב סופר דף קיח ע"ד
יז ע"א08 פושעי ישראל בגופן וכו' יורדים לגהנם וכו' תפלה למשה (אלמושנינו) עמ' רה, רו
יז ע"א08 פושעי ישראל בגופן וכו' יורדין לגיהנם וכו' לאחר י"ב חודש וכו' שערי תשובה (עם שערי חיים) שער שני מאמר יז, שער שלישי מאמר יא
יז ע"א08 פושעי ישראל בגופן וכו'דברי שלום ח"ו סי' קלו-קלח
יז ע"א08 פושעי ישראל בגופןידי משה קהלת עמ' קפח
יז ע"א10 יורדין לגיהינום ונידונים בה י"ב חודש, ואחר י"ב חודש רוח מפזרתןאור הצבי עמ' 251
יז ע"א10 לאחר י"ב חודש גופן כלה ונשמתן נשרפת וכו' תפלה למשה (אלמושנינו) עמ' מד
יז ע"א10 לאחר י"ב חודש הנשמה של פושעי ישראל נשרפתנתיבות עולם ח"ב עמ' קמו
יז ע"א10 לאחר י"ב חודשדברי שלום ח"ו סי' ש
יז ע"א10 לאחר יב"ח גופן כלה ונשמתן נשרפת ורוח מפזרתן תחת כפות רגלי צדיקיםאמרי השכל עמ' 111
יז ע"א10 לאחר שנים עשר חדש גופן כלה ונשמתן נשרפת ונעשין אפר תחת כפות רגלי הצדיקיםשערי תשובה שער ב אות יז, שער ג אות יא
יז ע"א11 גופן כלה ונשמתן נשרפת וכו' ס' העיקרים (מישור) עמ' תרמב
יז ע"א11 גופן כלה ונשמתן נשרפתצמח מנחם דף עח ע"ד, עט ע"א
יז ע"א12 אפר תחת רגלי הצדיקיםהגיוני עוזיאל ח"א עמ' 45
יז ע"א12 רשעים נעשין אפר תחת כפות רגלי הצדיקים שפתי חיים מועדים ח"א עמ' קנט
יז ע"א14 אבל המינים והמסורות וכו' יורדין לגיהנם וכו' ס' העיקרים (מישור) עמ' תרד, תרנה, תרסה
יז ע"א14 אבל המינין והמסורות והאפיקורסיםפירוש המכבי דברים עמ' תכו
יז ע"א14 אבל המינין וכו' שכפרו בתורה ושכפרו בתחה"מ וכו', יורדין לגיהנם ונידונין לדורי דורותדרשות שבט הלוי עמ' קלד
יז ע"א14 אבל המינין... והאפיקורסים שכפרו בתורה... יורדים לגיהנם וכו'ראשית חכמה, ענוה פרק ב אות יד, דרך ארץ פרק ג אות מד
יז ע"א14 המינים והאפיקורסיםנתיבות עולם ח"ב עמ' רלט
יז ע"א14 המינים והמסורות ומאפיקורסים אים להם חלק לעוה"בנפש החיים עמ' 156 ,111
יז ע"א14 המינים והמשומדים והאפיקורסים וכו' יורדים לגהנום ונדונין שם לדורי דורותשערי תשובה שער ג אות ח, קסא, קסב ואילך, סה"י אות פט, אגה"ת אות יז
יז ע"א14 המינין והאפיקורסין יורדין לגיהנם ונידונים בה לדורי דורות כו' נר ישראל חלק א דף רכא, חלק ג דף עט
יז ע"א14 המינין והאפיקורסין וכו' יורדין לגיהנם שיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 342
יז ע"א14 המינין והמסורות נר מצוה (מכון מהר"ל) עמ' נד
יז ע"א14 המינין והמסורות והאפיקורסים שכפרו בתורה ושכפרו בתחה"מדרך חיים עמ' רו
יז ע"א14 המינין וכו' ושפירשו מדרכי ציבור וכו' יורדין לגיהנם ונידונין בה לדורי דורות שערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר ח, קסא, קסב
יז ע"א15 הפורשים מדרכי ציבור ס' העיקרים (מישור) עמ' פא
יז ע"א17 חוטאים ומחטיאים יורדים ונידונין בה לדורי דורות וכו' גהינם כלה והם אינם כליםפנים יפות על תהלים עמ' קעח, שיח, תלד
יז ע"א17 ירבעם החטיא את הרבים ונידון לדורותהתקופה הגדולה (תשלב) עמ' שיח
יז ע"א17 כגון ירבעם בן נבט וחבריו יורדים לגיהינום ונדונים בה לדורי דורותאור הצבי עמ' 43
יז ע"א17 כגון ירבעם בן נבטטוב ראיה
יז ע"א18 יורדים לגיהנם דורי דורותכרם יהושע (ולרשטיין) דף מ ע"א
יז ע"א20 גיהנום כלה והם אינם כלים מי מרום ח"ט עמ' ח, ח"י עמ' עט
יז ע"א20 לעתיד גיהנום כלה והם אינם כלים מי מרום ח"ב עמ' מא, ריז
יז ע"א26 ופניהם דומין לשולי קדרהמכתב סופר תולדות המחבר דף סא
יז ע"א27 ואינהו משפירי בני מחוזאאור חדש על ציון דף ח ע"ב
יז ע"א28 בני מחוזאמאמרי הראיה 425
יז ע"א37 מ"ד אהבתי כי ישמע ה' אמרה...קדושת לוי דף צג ע"ב
יז ע"א38 אימתי אני אהובה לפניך וכו' חלק יעקב (קנטור) דרוש טו
יז ע"א38 אמרה כנס"י לפני הקב"ה אימתי אני אהובה לפניך וכו'בינה לעתים דרוש סג עמ' תיז
יז ע"א38 אמרה כנס"י לפני הקב"ה אימתי אני אהובה לפניך וכו'מרפא לשון עמ' קס
יז ע"א38 אמרה כנס"י לפני הקב"ה, אימתי אני אהובה לפניךאוזן שמואל דף א ע"א
יז ע"א40 אנשים שלא הניחו על ראשם תפילין מעולם הם פושעי ישראל בגופןשערי תשובה שער ג אות יא, קמג, אגה"ת אות ג
יז ע"א40 פושעי ישראל בגופן מאי ניהו אמר רב קרקפתא דלא מנח תפיליןשערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר יא
יז ע"א40 פושעי ישראל בגופן מאי ניהו קרקפתא דלא מנח תפיליןאור הצבי עמ' 299
יז ע"א40 פושעי ישראל בגופן מאי ניהו? אמר רב קרקפתא דלא מנח תפליןשיחות ר' צבי יהודה ויקרא עמ' 264
יז ע"א40 פושעי ישראל בגופן קרקפתא דלא מנח תפילין חלקת יהושע עמ' קז הערה קסו, עמ' תא הערה שפו
יז ע"א40 פושעי ישראל בגופן... קרקפתא דלא מנח תפיליןראשית חכמה, קדושה פרק ו אות נו
יז ע"א40 קרקפתא דלא מנח תפיליןפירוש המכבי דברים עמ' תכו
יז ע"א40 קרקפתא דלא מנח תפלין שיחות הרב צבי יהודה שמות עמ' 135 ,118
יז ע"א40 קרקפתא דלא מנח תפלין פושעי ישראל בגופן קול ששון (גולדברג) אות מא
יז ע"א40 קרקפתא דלא מנח תפיליןילקוט הגרשוני ח"א
יז ע"א41 ושנתנו חתיתם בארץ חיים וכו' זה פרנס המטיל אימה יתירה על הציבור שלא לשם שמים שערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר קסב, קסז
יז ע"א42 פרנס המטיל אימהטוב ראיה
יז ע"א42 פרנס המתגאה על הצבור שלא לש"ש קול ששון (גולדברג) אות מ
יז ע"א42 פרנס המתגאה על הציבורמוסר המקרא והתלמוד עמ' קסב
יז ע"א43 א"ר יהודה אמר רב כל פרנס המטיל כו', במהרש"א מכמני אשר עמ' קא
יז ע"א43 כל פרנס המטיל אימה יתירה על הציבור שלא לש"ש אינו רואה בן ת"חראשית חכמה, דינין פרק נח
יז ע"א45 ורב חסד - היכי עבידילקוט הגרשוני ח"א
יז ע"א46 היכי עביד כובשו, נושא, מעביר ראשון ראשוןאמרי בינה (שיפמאן) עמ' מד
יז ע"א46 היכי עביד? ר"א אמר כובשומשך חכמה דברים פ' ל פס' כ
יז ע"א46 יש אומרים נושא ויש אומרים כובש משמיע שלום עמ' קמ
יז ע"א46 נושא או כובשהגיוני עוזיאל ח"א עמ' 74-76
יז ע"א46 ר"א אומר כובש ריב"ח אומר נושא אוהב ישראל דף טז ע"ב
יז ע"א46 ר"א אומר כובשודרשות שבט הלוי עמ' קכ
יז ע"א47 וכך היא המידהילקוט הגרשוני ח"א
יז ע"א47 ומעביר ראשון ראשון... ועוון עצמו אינו נמחקאבן שוהם עמ' 71
יז ע"א47 מעביר ראשון ראשון מי מרום ח"ב עמ' קצד
יז ע"א47 מעביר ראשון ראשון ס' החיים (תשנג) עמ' קלב
יז ע"א47 מעביר ראשון ראשון רוח חיים (חיד"א) עמ' סה
יז ע"א47 מעביר ראשון ראשון וכן היא המדה מי מרום חי"ג עמ' רנח
יז ע"א47 מעביר ראשון ראשון ועון עצמו אינו נמחקפנים יפות על תהלים עמ' רצו
יז ע"א47 מעביר ראשון ראשוןהגיוני עוזיאל ח"א עמ' 76-77
יז ע"א47 מעביר ראשון ראשוןיערות דבש ח"ב עמ' ריב
יז ע"א47 מעביר ראשון ראשוןכוזרי מאמר ב סי' מד
יז ע"א47 מעביר ראשון ראשוןפרי חיים, רמ"ץ דרוש ו
יז ע"א47 תדר"י מעביר ראשון ראשון וכן היא המדהקדושת לוי דף צה ע"ג, צה ע"ד
יז ע"א47 תנא דבי רבי ישמעאל מעביר ראשון ראשוןאור הצבי עמ' 83
יז ע"א47 תנא ר' ישמעאל אומר מעביר ראשון ראשון וכן הוא המדהבני יששכר ח"ב דף ו ע"א
יז ע"א47 תני דבי רבי ישמעאל מעביר ראשון ארץ החיים (ליברזון) סי' שכ
יז ע"א48 המעביר על מדותיו מעבירין לו על כל פשעיומרפא לשון עמ' רמג, רמו
יז ע"א48 המעביר על מדותיו מעבירין לו על כל פשעיושערי תשובה שער א אות כח, סה"י אות נח
יז ע"א48 המעביר על מדותיודברי ישעיהו (חשין) ח"ב עמ' כו
יז ע"א48 ועון עצמו אינו נמחק פרי הארץ (ויטבסק) עמ' קכח
יז ע"א48 כל המעביר על מדותיו אמרי יהודה עמ' פב
יז ע"א48 כל המעביר על מדותיו רוח חיים (חיד"א) עמ' קטו
יז ע"א48 כל המעביר על מדותיו מעבירין לו על כל פשעיובינה לעתים דרוש ו עמ' מט
יז ע"א48 כל המעביר על מדותיו מעבירין לו על כל פשעיו, וברש"יראשית חכמה, ענוה פרק ג אות ב, תוצ' חיים פרק כח
יז ע"א48 כל המעביר על מדותיו מעבירין על כל פשעיו ילקוט דברי חכמים בראשית סי' יח
יז ע"א48 כל המעביר על מדותיו מעבירין על כל פשעיו וכו'רב טוב דף קיז ע"ד
יז ע"א48 כל המעביר על מדותיונפש חיים (פלג'י) דף קמג ע"ב
יז ע"א48 כל המעביר על מידותיו מעבירין לו על כל פשעיו שערי תשובה (עם שערי חיים) שער ראשון מאמר כח
יז ע"א48 כל המעביר על מידותיו מעבירין לו על כל פשעיו שפתי חיים מועדים ח"א עמ' רמג
יז ע"א48 כל המעביר על מידותיוהמאור שבתורה
יז ע"א48 מעביר על מידותיוכתבי הרב נתן פרידלאנד ח"א עמ' 85
יז ע"א49 למי הוא נושא עוון למי שעובר על פשע מי מרום ח"ז עמ' קט
יז ע"א49 למי נושא עון? למי שעובר על פשעמסילת ישרים עמ' תקכט
יז ע"א49 למי נושא עון? למי שעובר על פשעמשך חכמה במדבר פ' יד פס' יח
יז ע"א51 צביתו ליה זוודתא ארץ החיים (ליברזון) עמוד ז סי' עו
יז ע"א52 הואיל ולא מוקים במילתיה לא תקומו בהדיה... למי נושא עון לעובר פשע, ורש"יראשית חכמה, ענוה פרק ג אות ה
יז ע"א52 נושא עון ועובר על פשע לשארית נחלתובני יששכר ח"א דף קעד ע"ד
יז ע"א53 יכול לכל ת"ל לשארית נחלתו - למי שמשים עצמו כשירייםאמרי השכל - צבי תפארה עמ' 207
יז ע"א53 לשארית נחלתו - למי שמשים עצמו כשיריםמסילת ישרים עמ' תקצג
יז ע"א רש"י ח"א כובש עון כו' כובש כף מאזנים של זכותרב טוב דף קלג ע"ד
יז ע"א תוס' ד"ה קרקפתא, דהכא כשהמצוה בזויה עליו שמגונות עליו רצועות של תפילין שבראשוראשית חכמה, קדושה פרק ו אות נו
יז ע"א תוס' ד"ה קרקפתא: וכל הני דשמעתי' בשלא עשה תשובה אבל עשה תשובה וכו' שערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר קעא
יז ע"ב01 למי שמשים עצמו כשיריים משמיע שלום עמ' פח
יז ע"ב01 למי שמשים עצמו כשירייםילקוט הגרשוני ח"א
יז ע"ב01 למי שמשים עצמו כשיריםמרפא לשון עמ' רלב
יז ע"ב01 למי שעושה עצמו כשירייםסדורו של שבת דף קמא ע"ב
יז ע"ב01 מי שמשים עצמו כשירייםנתיבות עולם ח"ב עמ' ו
יז ע"ב01 עושה עצמו כשירייםערפלי טוהר צו
יז ע"ב02 כתיב צדיק ה' בכל דרכיו וכתיב חסיד בכל מעשיו. בתחילה צדיק וכו'אור הצבי עמ' 199
יז ע"ב02 צדיק ה' בכל דרכיואוצר הכבוד
יז ע"ב03 ר"א רמי כתיב ולך ה' החסד כו'עדן גנים דרוש ח קול ג
יז ע"ב03 ר"א רמי כתיב ולך ה' חסד וכתיב כי אתה תשלם לאיש כמעשהו כו'מגיד דבריו ליעקב, אור תורה סי' רעג
יז ע"ב04 ולך ד' חסדילקוט הגרשוני ח"א דף צ
יז ע"ב04 כתיב ולך ה' חסד וכתיב כי אתה תשלם לאיש כמעשהובינה לעתים דרוש א עמ' א
יז ע"ב05 בתחילה כי אתה תשלם ולבסוף ולך ה' חסדאהל רחל עמ' 651
יז ע"ב05 בתחילה כי אתה תשלם לאיש כמעשהו ולבסוף ולך ה' חסדאבן פינה עמ' 48
יז ע"ב05 כי אתה תשלם לאיש כמעשהו ולבסוף לך ה' החסד כתונת פסים פרשת צו ד ע"ב
יז ע"ב06 ולבסוף לך ה' החסדאגודת אזוב (יעבץ) דף יב ע"ג, יג ע"א
יז ע"ב07 אילפא רמי וכו' בתחלה אמת רוח חיים (חיד"א) עמ' מה
יז ע"ב07 אילפא רמי כתיב ורב חסד וכתיב ואמת בתחילה ואמת וכו' מוצל מהאש (הלברשטם) דף רא ע"א
יז ע"ב07 כתיב ורב חסד וכתיב ואמת אלא בתחילה אמת ואח"כ ורב חסדאהל רחל עמ' 649
יז ע"ב07 כתיב ורב חסד וכתיב ואמת בתחילה ואמת וכו' ילקוט דברי חכמים בראשית סי' יח
יז ע"ב07 כתיב ורב חסד וכתיב ואמתאוצר הכבוד
יז ע"ב08 בתחילה אמת ואח"כ רב חסד וכו'מאמר אסתר דרוש ה
יז ע"ב08 בתחילה אמת ולבסוף ורב חסדסדורו של שבת דף קמב ע"ג
יז ע"ב08 בתחילה אמת ולבסוף רב חסדילקוט הגרשוני ח"א
יז ע"ב08 בתחילה אמת ולבסוף רב חסדילקוט הגרשוני ח"א דף צ
יז ע"ב09 ויעבור ה' על פניו ויקראאוצר הכבוד
יז ע"ב10 אלמלא מקרא כתוב אי אפשר לאמרו ס' העיקרים (מישור) עמ' רא
יז ע"ב10 אלמלא מקרא כתובהמאור שבתורה
יז ע"ב10 אלמלי מקרא כתוב אי אפשר לאמרואבן יהושע עמ' 6
יז ע"ב11 ה' התעטף כשליח ציבור וכו' שם ה' לפני שיחטא ואחרי שיחטאירים (רמח"ל) פ' קצ; אגרות רמח"ל (גינצבורג) פ' קנד; אוצרות רמח"ל (פרידלנדר) פ' שלז
יז ע"ב11 מלמד שנתעטף הקב"ה בטלית כשליח צבור ס' העיקרים (מישור) עמ' רצד
יז ע"ב11 מלמד שנתעטף הקב"ה וכו' והראה לו למשה סדר תפלה מי השילוח (מישור) ח"ב עמ' רעא
יז ע"ב11 מלמד שנתעטף הקב"ה כש"ץ והראה למשה סדר תפלה שפתי חיים מועדים ח"א עמ' קסה, קע
יז ע"ב11 מלמד שנתעטף הקב"ה כש"צ..ואני מוחל להםקדושת לוי דף נה ע"ד, ק ע"ב
יז ע"ב11 מלמד שנתעטף הקב"ה כשליח צבור ואומר אם יעשו בני כסדר הזה אני מוחל וכו'בני יששכר ח"ב דף קלד ע"ד, ח"א דף קעב ע"ב
יז ע"ב11 מלמד שנתעטף הקב"ה כשליח צבור ואמר למשה כשיבאו ישראל בצרהשבט מוסר עמ' רפד
יז ע"ב11 מלמד שנתעטף הקב"ה כשליח ציבור והראה לואהל רחל עמ' 644, 663
יז ע"ב11 מלמד שנתעטף הקב"ה כשליח ציבורמרפא לשון עמ' רלח
יז ע"ב11 מלמד שנתעטף כשליח ציבור והראה למשה סדר תפילהאור לישרים (איידליץ, תשב) עמ' קעז
יז ע"ב11 נתעטף הקב"ה כשליח ציבור ואמר י"ג מידותאורות אלים דף יז ע"ב11
יז ע"ב11 שנתעטף הקב"ה כשליח צבור והראה לו למשה סדר תפלה...נועם אלימלך דף נ ע"ד
יז ע"ב11 שנתעטף הקב"ה כשליח ציבור והראהו למשה ואמר לו כל זמן שישראל כו' יעשו לפני כסדר הזהראשית חכמה, ענוה פרק א אות יד
יז ע"ב11 שנתעטף הקב"הרבנו בחיי עה"ת ח"ג עמ' ק-קא; כתבי רבנו בחיי עמ' שמה
יז ע"ב12 כל זמן שישראל חוטאין יעשו לפני כסדר הזה ואני מוחל להםס' החיים (תשנג) עמ' קמד
יז ע"ב12 כל זמן שישראל חוטאין יעשו לפני כסדר הזה וכו' ברית כרותה לי"ג מדות וברש"י שאם יזכירום וכו'שפע חיים ח"א עמ' קפד
יז ע"ב13 אם יעשו בני כסדר הזה אני מוחל להם עונותיהםפנים יפות על תהלים עמ' עא
יז ע"ב13 אם יעשו לפני כסדר הזה אני מוחל להםטהרת יו"ט ח"ט עמ' ל
יז ע"ב13 יעשו לפני כסדר הזה אמרי יוסף בראשית דף רמא ע"ב
יז ע"ב13 יעשו לפני כסדר הזה ואני מוחל אמרי יהודה עמ' פב
יז ע"ב13 יעשו לפני כסדר הזה ואני מוחל להם אהלי יעקב (הוסיאטין) דף שצז ע"א, תג ע"א
יז ע"ב13 יעשו לפני כסדר הזהילקוט הגרשוני ח"א
יז ע"ב14 אני ה' קודם שיחטא (רא"ש שם)יערות דבש ח"א עמ' קכה
יז ע"ב14 אני ה' קודם שיחטא האדם ולאחר שיחטא ויעשה תשובהפנים יפות על תהלים עמ' קכב
יז ע"ב14 אני הוא קודם שיחטא רוח חיים (חיד"א) עמ' ל
יז ע"ב14 אני הוא קודם שיחטא (ברא"ש)ילקוט הגרשוני ח"א דף פט
יז ע"ב14 אני הוא קודם שיחטא אני הוא אחר שחטאתורת חסד עמ' נב
יז ע"ב14 אני הוא קודם שיחטא האדם ואני הוא לאחר שחטא ס' העיקרים (מישור) עמ' קנג
יז ע"ב14 אני הוא קודם שיחטא האדם ואני הוא לאחר שיחטא האדם ויעשה תשובה נועם אלימלך דף נג ע"ד
יז ע"ב14 אני הוא קודם שיחטא האדם ואני הוא לאחר שיחטאאור החיים (שיטץ) עמ' 39
יז ע"ב14 אני הוא קודם שיחטא האדם וכו' לאחר שיתטא וכו'מאמר אסתר דרוש יא
יז ע"ב14 אני הוא קודם שיחטא האדם, אני הוא אחר שיחטא האדם ויעשה תשובהעטרת צבי (טאקסין) דף צד ע"א
יז ע"ב14 אני הוא קודם שיחטאילקוט הגרשוני ח"א
יז ע"ב14 ד' ד' אני הוא קודם שיחטא האדם וכו'נר ישראל חלק ג דף י
יז ע"ב14 ה' ה' - אני הוא קודם שיחטא האדם ואני הוא לאחר שיחטא משך חכמה במדבר פ' יד פס' יח
יז ע"ב14 ה' ה' - אני הוא קודם שיחטא ואני הוא לאחר שיחטאאבן ישפה עמ' 8
יז ע"ב14 ה' ה' - אני הוא קודם שיחטא, ואני הוא לאחר שיחטא ויעשה תשובהאור הצבי עמ' 97
יז ע"ב14 ה' ה' א-ל - אני הוא קודם שיחטא האדםאוצר הכבוד
יז ע"ב14 ה' ה' אני הוא קודם שיחטא האדם ואני הוא לאחר שיחטא האדםשפתי חיים מועדים ח"א עמ' לה
יז ע"ב14 ה' ה' אני הוא קודם שיחטא האדם וכו' ילקוט דברי חכמים בראשית סי' תקיב
יז ע"ב14 ה' ה' אני הוא קודם שיחטא ואני הוא לאחר שיחטא פרי הארץ (ויטבסק) עמ' קיח
יז ע"ב14 ה' ה' אני הוא קודם שיחטא וכו' וברא"ש שמהמטה יששכר עמ' כג
יז ע"ב14 ה' ה' קודם שיחטא ואחר שיחטאבני יששכר ח"א דף קעב ע"א
יז ע"ב14 כאן קודם שיחטארבנו בחיי עה"ת ח"ג עמ' צ
יז ע"ב16 ברית כרותה לי"ג מדות אמרי יהודה עמ' פב
יז ע"ב16 ברית כרותה לי"ג מדות שאינן חוזרות ריקם מגיד דבריו ליעקב, לקוטי אמרים סי' קיג, רנ, אור תורה סי' קמ, קנז
יז ע"ב16 ברית כרותה לי"ג מדות שאינן חוזרות ריקן עטרת צבי (טאקסין) דף צב ע"א
יז ע"ב16 ברית כרותה ליג' מדות שאינן חוזרות ריקם מצוה ולב ח"א עמ' 162
יז ע"ב16 הבטיח ה' בי"ג מכילין דרחמי שלא יחזרו ריקם גנזי ישראל ח"ב דף עד ע"ב
יז ע"ב18 אר"י גדולה תשובה שקורעת גזר דין של אדםקדושת יו"ט ח"ב דף לד ע"ג
יז ע"ב18 גדולה תשובה שמקרעת גזר דין מי מרום ח"ז עמ' שפא
יז ע"ב18 גדולה תשובה שמקרעת גזר דינו של אדםאבן ישפה עמ' 55
יז ע"ב18 גדולה תשובה שמקרעת גזר דינו של אדםאוצר הכבוד
יז ע"ב18 גדולה תשובה שמקרעת גזר דינו של אדםנתיבות עולם ח"ב עמ' קסג
יז ע"ב18 גדולה תשובה שמקרעתהמאור שבתורה
יז ע"ב21 השב בינתים מוחלין לו וכו'מטה יששכר עמ' צט
יז ע"ב21 ורפא לו כתיבאגודת אזוב (יעבץ) דף יד ע"ג
יז ע"ב23 גזר דין דציבור מכתב מאליהו ח"א עמ' 243
יז ע"ב23 עיני ה' אלוקיך בה מכתב מאליהו ח"א עמ' 265
יז ע"ב23 עיני ה' אלקיך בה, עתים לטובה עתים לרעה כו' מבשר טוב, ימי הרחמים והסליחות עמ' פה, תל
יז ע"ב23 עיני ה' עתים לטובה עתים לרעהדרך חיים עמ' שמח
יז ע"ב23 צבור, תשובה מקרעת כל השנה אף אחר גמר דיןמשך חכמה הפטרת וילך
יז ע"ב23 תשובה אחרי גזר דין ביחיד ובצבורחיבור לטהרה (תשסו) הל' מקואות עמ' ד-ה
יז ע"ב23 תשובה מועילה לצבור אף לאחר גזר הדיןמשך חכמה שמות הפטרת זכור
יז ע"ב24 הרי שהיו ישראל מחוייבים ח"ו בר"ה ופסק להם גשמים מועטים וכו'בני יששכר ח"א דף יט ע"ב
יז ע"ב24 עתים לטובה כיצד הרי שהיו ישראל וכו'בינה לעתים דרוש ג עמ' כד, דרוש סא עמ' שצט
יז ע"ב27 הרי שהיו ישראל צדיקים בר"ה ופסקו עליהם גשמים מרובים ולבסוף סרחואמרי בינה (שיפמאן) עמ' ס
יז ע"ב33 עשה להן סימניות כאכין ורקין שבתורהיערות דבש ח"ב עמ' קע
יז ע"ב35 שאלה בלוריא הגיורת את ר"ג וכו'מרפא לשון עמ' שיא
יז ע"ב35 שאלה בלוריא הגיורת את רבן גמליאלמשך חכמה שמות פ' כב פס' ל
יז ע"ב35 שאלה בלוריא הגיורתילקוט הגרשוני ח"א
יז ע"ב35 שאלה בלוריות הגיורת כו', בהגהות הרצ"ה חיותמכמני אשר עמ' קב
יז ע"ב35 שאלה בלוריות הגיורתאגודת אזוב (יעבץ) דף יג ע"ד, יד ע"א
יז ע"ב36 ישא ה' פניו אליך וכו'יערות דבש ח"ב עמ' סח
יז ע"ב40 עד שבא ר"ע ולימדילקוט הגרשוני ח"א
יז ע"ב רש"י חסיד לפנים משורת הדיןבני יששכר ח"א דף קנח ע"ד
יז ע"ב רש"י צדיק כפי התחייבות התורה חסיד לפנים משורת הדיןבני יששכר ח"א דף כו ע"א
יז ע"ב תוס' ד"ה בתחילהבינה לעתים דרוש א עמ' ד
יז ע"ב תוס' ד"ה י"ג והיה כי יצעק אלי ושמעתי כי חנון אניאבן פינה סעיף מג אות ד עמ' 161
יז ע"ב תוס' ד"ה שלש עשרה מדות ס' החיים (תשנג) עמ' קמד*
יז ע"ב תוס' ד"ה שלש עשרה מדותמטה יששכר עמ' מד
יז ע"ב תוס' ישנים - א-ל הוא מדת חוזק כי ביד חזקה הוא מכין מזון לכל הבריות כו' חנון הוא וכו', שבעל כח יש לו לחון על הצועק אף שלא כדין כו', גם יש בלשון חנון מתנת חנם מבשר טוב, ימי הרחמים והסליחות עמ' סח, קמד
יח ע"א02 וגזר דין דיחוד תנאי הוא וכו'שפע חיים ח"א עמ' עו
יח ע"א03 ב' שעלו למטה וחוליין שוהילקוט הגרשוני ח"א
יח ע"א03 שנים שירדו למטה וכו' מפני מה זה ירד וכו' זה נענה וכו', כאן קודם גז"ד וכו'דרשות שבט הלוי עמ' נב
יח ע"א03 שנים שעלו למיטההגיוני עוזיאל ח"א עמ' 280
יח ע"א07 זה התפלל ונענה וזה התפלל ולא נענהקדושת לוי דף סה ע"ב
יח ע"א07 זה התפלל ונענה, זה התפלל ולא נענה, זה התפלל תפילה שלמה משך חכמה במדבר פ' כא פס' א
יח ע"א12 יפה צעקה לאדם בין קודם גז"ד בין לאחר גז"דאבן ישפה עמ' 55
יח ע"א12 יפה צעקה לאדם וכו' ס' העיקרים (מישור) עמ' תקמז, תקנח
יח ע"א22 מנין לגזר דין שיש עמו שבועה אמרי יהודה עמ' עב
יח ע"א23 גזר דין שיש עמו שבועה אינו נקרעמשך חכמה במדבר פ' יד פס' לט
יח ע"א26 אבל מתכפר בתורה וכו' אהלי יעקב (הוסיאטין) דף רכג ע"ב
יח ע"א26 אבל מתכפר בתורהטהרת יו"ט ח"י עמ' שכו
יח ע"א26 אבל מתכפר בתורהמשך חכמה דברים פ' לב פס' ב
יח ע"א26 אבל מתכפר הוא בדברי תורהנפש החיים עמ' 167
יח ע"א26 אבל מתכפר הוא בתורה ואביי אמר בתורה ובגמ"חאמרי השכל עמ' 23
יח ע"א26 אבל מתכפר הוא בתורהדרשות שבט הלוי עמ' פא
יח ע"א26 בזבח ובמנחה אין מתכפר אבל מתכפר בדברי תורהשערי תשובה שער ד אות טז
יח ע"א26 בזבח ובמנחה אינו מתכפר אבל מתכפר בתורה ובגמ"חבינה לעתים דרוש ד עמ' ל, דרוש לה עמ' רל
יח ע"א26 בזבח ובמנחה אינו מתכפר אבל מתכפר בתורהראשית חכמה, קדושה פרק טו אות ע
יח ע"א26 בזבח ובמנחה אינו מתכפר אבל מתכפר הוא בתורה וגמ"חראשית חכמה, תשובה פרק ג אות כא, קדושה פרק יג אות יט, פרק יז אות נו
יח ע"א26 בזבח ומנחה אינו מתכפר אבל מתכפר בתורה שערי תשובה (עם שערי חיים) שער רביעי מאמר טז
יח ע"א26 בזבח ומנחה אינו מתכפר אבל מתכפר בגמילות חסדים וכו'אודה ה' דף מ ע"א
יח ע"א26 בזבח ומנחה איני מתכפר חלק יעקב (קנטור) דרוש טז
יח ע"א26 בזבח... לא יתכפר אבל יתכפר בת"ת ובגמ"ח...פירוש המכבי שמואל עמ' יא
יח ע"א28 מתכפר בגמ"חמוסר המקרא והתלמוד עמ' קמ
יח ע"א29 מדבית עלי קאתינא וכו' ס' העיקרים (מישור) עמ' תקמו
יח ע"א29 רבא שעסק בתורה חיה ארבעין שנין אביי שעסק בתורה ובגמ"ח חיה שתין שניןראשית חכמה, תשובה פרק ו אות מ
יח ע"א29 רבה דעסיק בתורה חיה ארבעין שניןמשך חכמה דברים פ' לד פס' כ
יח ע"א30 אביי דעסק בתורה ובגמ"ח חי שישים שנהאודה ה' דף הקדמה
יח ע"א36 גז"ד דצבור אעפ"י שנחתם מתקרעאהבת דוד דף קח ע"א
יח ע"א36 גזר דין דצבור נקרעמשך חכמה דברים פ' ט פס' כ
יח ע"א36 גזר דין של צבור אינו נחתם מי מרום ח"ז עמ' שטו
יח ע"א36 מנין לגז"ד של צבור וכו' אע"ג שנחתם נקרעדרשות שבט הלוי עמ' סט
יח ע"א36 מנין לגזר דין של צבור שאינו נחתם מי מרום ח"ז עמ' שלח
יח ע"א36 מנין לגזר דין של צבור שאינו נחתם!משך חכמה דברים פ' ג פס' כו
יח ע"א36 מנין לגזר דין של ציבור אמרי יהודה עמ' סא
יח ע"א36 מנין לגזר דין של ציבוראוצר הכבוד
יח ע"א38 והכתיב דרשו ה' בהמצאו התם ביחיד הכא בציבורראשית חכמה, תשובה פרק ד אות כו
יח ע"א39 אימתי הוא קרוב בעשרת ימים שבין ר"ה ליו"כאהל רחל עמ' 593
יח ע"א39 דרשו ה' בהימצאו אלו עשרה ימים שבין ר"ה ליוה"כאור לישרים (איידליץ, תשב) עמ' מד
יח ע"א39 דרשו ה' בהימצאו אלו עשרה ימים שבין ר"ה ליוה"כאור לישרים (איידליץ, תשב) עמ' קכו
יח ע"א39 דרשו ה' בהמצאו - אלו עשרה ימים שבין ר"ה ליו"כישראל והזמנים (פירר) ח"א עמ' 16
יח ע"א39 דרשו ה' בהמצאו - אלו עשרה ימים שבין ר"ה ליוהכ"פדרך חיים עמ' תצט
יח ע"א39 דרשו ה' בהמצאו - עשי"תמכמני עוזיאל עמ' קפה, קצז
יח ע"א39 דרשו ה' בהמצאו מכתב מאליהו ח"א עמ' 246
יח ע"א39 דרשו ה' בהמצאו מכתב מאליהו ח"א עמ' 264
יח ע"א39 דרשו ה' בהמצאו אלו י' ימים שבין ר"ה ליוה"כאורחות צדיקים שער תשובה עמ' קסט
יח ע"א39 דרשו ה' בהמצאו אלו עשרה ימים וכו'אהבת דוד (וועגער) עמ' 28
יח ע"א39 דרשו ה' בהמצאו אלו עשרת ימי תשובהבני יששכר ח"ב דף קכח ע"א
יח ע"א39 דרשו ה' בהמצאו וגו' אלו עשרה ימים שבין ר"ה ליוה"כמטה יששכר עמ' מז
יח ע"א39 דרשו ה' בהמצאו וכו' אלו עשרה ימים שבין ר"ה ליוה"כ מאיר עיני חכמים מהדו"ב ח"ג דף כ ע"ב
יח ע"א39 דרשו ה' בהמצאו וכו' אלו עשרה ימים שבין ר"ה ליוה"כ מי מרום ח"ז עמ' קי
יח ע"א39 דרשו ה' בהמצאו וכו' אלו עשרה ימים שבין רה"ש ליום הכפורים שערי תשובה (עם שערי חיים) שער שני מאמר יד
יח ע"א39 דרשו ה' בהמצאו וכו', אלו י' ימים שבין ר"ה ליוה"כדרשות שבט הלוי בהקדמה אות ג, ח, יט, פח, צט, רלג
יח ע"א39 דרשו ה' בהמצאואהבת דוד דף קנה ע"א
יח ע"א39 דרשו ה' בהמצאוחיבור לטהרה (תשסו) הל' מקואות עמ' ד
יח ע"א39 דרשו ה' בהמצאו... אלו עשרה ימים שבין ראש השנה ליוהכ"פראשית חכמה, תשובה פרק ד אות כז
יח ע"א39 'דרשו ה' בהמצאו'... אלו עשרה ימים שבין ראש השנה ליום הכפורים נועם אלימלך דף ד ע"ב
יח ע"א39 דרשו ה' בהמצאו קראוהו בהיותו קרובמאורות נריה אלול ותשרי עמ' 85
יח ע"א39 דרשו ה' בעשי"ת רוח חיים (חיד"א) עמ' לב
יח ע"א39 כאן בציבור (בכל קראינו אליו), כאן ביחיד וכו'נר ישראל חלק ב דף י
יח ע"א39 קראוהו בהיותו קרובאדרת אליהו (קוצין) ח"א עמ' 24
יח ע"א39 קראוהו בהיותו קרוב, אלו עשרה ימים שבין ר"ה ליום הכפוריםמבשר טוב, ימי הרחמים והסליחות עמ' שצז
יח ע"א40 אלו י' ימים שבין ר"ה ליוה"כ מי מרום ח"ז עמ' רמב, רמה, ח"י עמ' קלז
יח ע"א40 אלו עשרה ימים שבין ר"ה ליוה"כאוזן שמואל דף א ע"א
יח ע"א40 אלו עשרה ימים שבין ר"ה ליום הכפוריםמשך חכמה בראשית פ' יח פס' כח
יח ע"א40 אלו עשרת ימי תשובהפירוש המכבי שמואל עמ' קנג
יח ע"א40 אלו עשרת ימים שבין ראש השנה ליום הכיפוריםמשך חכמה ויקרא פ' טז פס' ל, דברים פ' כט פס' ג
יח ע"א40 בעשרה ימים שבין ר"ה ליום הכפורים שאז ממציא הקב"ה עצמו לחוטאים ומתקרב אליהם ומתעוררים לחזור אליו בתשובהמאורות נריה אלול ותשרי עמ' 35
יח ע"א40 מר"ה ועד יוה"כ ה' ממציא עצמו מי מרום ח"ז עמ' רו
יח ע"א40 מר"ה עד יוה"כ אז זה בהמצאו, בהיותו קרובמאורות נריה אלול ותשרי עמ' 62 ע"96
יח ע"א40 י' ימים שבין ר"ה ליוה"כ מי מרום ח"ז עמ' לב
יח ע"א40 על עשי"ת נאמר דרשו ה' בהמצאו מי מרום ח"ז עמ' קלב
יח ע"א40 עשי"ת ליחידמכמני עוזיאל עמ' קפ
יח ע"א41 י' ימים מאי עבידתייהוילקוט הגרשוני ח"א
יח ע"א43 בר"ה כל באי עולם כו' מכמני אשר עמ' קב
יח ע"א43 בר"ה כל באי עולם עוברים לפניו כבני מרון טללי אורות עמ' פז
יח ע"א43 בר"ה כל באי עולם עוברים לפניו כבני מרון מי מרום ח"ז עמ' קעט
יח ע"א43 כל באי עולם עוברים לפניו כבני מרון, מאי כבני מרוןאלומת יוסף דף כו ע"א
יח ע"א43 כל באי עולם עוברין לפניו כבני מרון וכו' ברכות אבי דף פט ע"א
יח ע"א43 כל באי עולם עוברין לפניו כבני מרון כחילות של בית דודמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 80
יח ע"א43 כנגד עשרה ימים שבין ר"ה ליוה"כמרפא לשון עמ' רנח
יח ע"א43 עוברין לפניו כבני מרוןמאור האגדה פרק יג
יח ע"א44 כבני אמרנאעין איה ח"א 122
יח ע"א44 כבני מרון הכא תרגימו כבני אמרנאאבן יהושע עמ' 8
יח ע"א44 מאי "כבני מרון"? הכא תרגימו אמרנאמשך חכמה דברים פ' ל פס' כ
יח ע"א44 מאי כבני אימרנא שפתי חיים מועדים ח"א עמ' צט
יח ע"א44 מאי כבני מרון הכא תרגימו כבני אימרנאדרשות אל עמי דרוש יב
יח ע"א44 מאי כבני מרון וכו'אמרי חמד ח"א דף י ע"ב
יח ע"א44 מאי כבני מרון כבני אימרנא, כמעלות בית חורון, כחיילות של בית דודאמרי בינה (שיפמאן) עמ' נה
יח ע"א44 מאי כבני מרוןאדרת אליהו (קוצין) ח"א עמ' 21
יח ע"א44 מאי כבני מרוןאדרת אליהו (קוצין) ח"ג עמ' 82
יח ע"א44 מאי כבני מרוןהמאור שבתורה
יח ע"א44 מאי כבני מרוןילקוט הגרשוני ח"א
יח ע"א44 מאי כבני מרוןעולת חודש ח"א מאמר ק, קה-קו
יח ע"א44 מאי כבני מרון, כבני אמרנא כו' כמעלות בית מרון כו' כחיילות של בית דוד כו' וכולן נסקרין בסקירה אחת מבשר טוב, ימי הרחמים והסליחות עמ' לט, רפז
יח ע"א44 מאי כבני מרון? הכא תרגימו, כבני אמרנאמשך חכמה שמות פ' כב פס' ל
יח ע"א45 במעלות בית חורוןכרם פתחיה גפן טו שריג ב, גפן טז ענף גבורה ה
יח ע"א46 וכולם נסקרים בסקירה א' מי מרום ח"ז עמ' קלא
יח ע"א46 וכולם נסקרים בסקירה א' מי מרום ח"ז עמ' קעה
יח ע"א46 וכולם נסקרים בסקירה אחתאמונה ודעת דף לב ע"ב
יח ע"א46 וכולם נסקרין בסקירה אחתבני יששכר ח"ב דף ט ע"ג
יח ע"א46 וכולן נסקרין בדקירה אחתמרפא לשון עמ' רפט
יח ע"א46 וכולן נסקרין בסקירה אחת ילקוט דברי חכמים בראשית סי' תק
יח ע"א46 וכולן נסקרין בסקירה אחתילקוט הגרשוני ח"א
יח ע"א46 וכולן נסקרין בסקירה אחת, אמר ר"נ בר יצחק: אף אנן נמי תנינא: היוצר יחד לבם המבין אל כל מעשיהם מבשר טוב, ימי הרחמים והסליחות עמ' לח, שצח
יח ע"א46 כולן נסקרין בסקירה אחת גנזי ישראל ח"ב דף קעז ע"א
יח ע"א49 שרואה יחד מחשבות לבםנפש החיים עמ' 37
יח ע"ב05 קרי להו צום וקרי להו ששון ושמחה וכו'ידי משה איכה עמ' קפט
יח ע"ב05 קרי להו צום וקרי להו ששוןידי משה קהלת עמ' רל
יח ע"ב05 קרי ליה צום וקרי לי' ששון ושמחה וכו'יערות דבש ח"ב עמ' קצג
יח ע"ב11 שאני תשעה באב הואיל והוכפלו בו צרותאור לישרים (איידליץ, תשב) עמ' צא
יח ע"ב14 ארבעה דברים היה ר"ע דורשקול יעקב (שאול) דף עט ע"ב
יח ע"ב21 צום השביעי זה ג' בתשריאבן יהושע עמ' 114
יח ע"ב22 ומי הרגואגודת אזוב (יעבץ) דף פח ע"ג
יח ע"ב22 זה ג' תשרי שבו נהרג גדליה בן אחיקםמשך חכמה בראשית פ' נ פס' י
יח ע"ב23 ללמדך ששקולה מיתת צדיקים כשרפת בית אלוקינואבן שוהם עמ' 31
יח ע"ב23 מיתת צדיקים כשריפת בהמ"קשפתי רננות (מיכלדורף) דף לא ע"ב, לב ע"א
יח ע"ב23 מיתת צדיקים כשריפת הביתילקוט הגרשוני ח"א
יח ע"ב23 קשה מיתת צדיקים כשריפת בית אלקינו אור יהל ח"א עמ' קסב
יח ע"ב23 קשה מיתתן של צדיקים כשרפת בית אלוקינואמונה ודעת דף עג ע"ב
יח ע"ב23 שקולה מיתת צדיקים וכו' דרשות הרא"ש דף י ע"ב דרוש ט, דף כז ע"א דרוש כד
יח ע"ב23 שקולה מיתת צדיקים כשריפת בית אלהינותקונים חדשים, הקדמה ראשונה
יח ע"ב23 שקולה מיתת צדיקים כשריפת בית אלוקינודרשות שבט הלוי עמ' רמז
יח ע"ב23 שקולה מיתת צדיקים כשריפת בית אלוקינויערות דבש ח"א עמ' קצד
יח ע"ב23 שקולה מיתתן של צדיקים וכו' חלק יעקב (קנטור) דרוש יז
יח ע"ב23 שקולה מיתתן של צדיקים כשריפת בית אלוקינואמרי חמד ח"ב דף לז ע"ב
יח ע"ב23 שקולה מיתתן של צדיקים כשריפת בית אלקינוס' ג' תמוז תשנד עמ' קעא, רטז
יח ע"ב23 שקולה מיתתן של צדיקים כשרפת בית אלוקינואהבת דוד (וועגער) עמ' 31
יח ע"ב23 שקולה מיתתן של צדיקיםאגודת אזוב (יעבץ) דף פז ע"א, פח ע"ג
יח ע"ב23 שקולה מיתתן של צדיקיםעולת חודש ח"ג מאמר רטז, רכט, תנה, תסו
יח ע"ב23 ששקולה מיתתן של צדיקים כשריפת ב"אמכתב סופר דף עה ע"א
יח ע"ב24 צום העשירי זה עשרה בטבת שבו סמך מלך בבל וכו' מאיר עיני חכמים מהדו"ג ח"ב דף רל
יח ע"ב35 בטלה מגילת תענית חוץ מחנוכה ופוריםהתקופה הגדולה (תשלב) עמ' רנז
יח ע"ב35 מחלוקת האם בטלה מגילת תעניתמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 172
יח ע"ב40 רצו לבטל את חנוכהמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 170
יח ע"ב42 תבטל איהי ותבטל מצותהמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 172
יח ע"ב43 שאני חנוכה דמיפרסם ניסאהתקופה הגדולה (תשלב) עמ' רמח, רנב
יח ע"ב44 יו"ט כאשר בטלו אדכרתא משטרא מי מרום ח"ו עמ' קכה
יח ע"ב44 עשו יו"ט כשבטלו אדכרתא משטרא מי מרום ח"ג עמ' מו
יח ע"ב46 התקינו שיהיו מזכירין שם שמים בשטרותאבן ישפה עמ' 64
יח ע"ב46 שם שמים בשטרותמאמרי הראיה 259
יח ע"ב49 קמייתא בטול אחרנייתא מוסיפיןמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 158
יט ע"א נטלו עצה ממטרוניתא וכו'אור חדש על ציון דף צו ע"ב, קא ע"א-ע"ב, קב ע"א-ע"ב
יט ע"א צאו והפגינו בלילה, אב אחד לכולנו אור יהל ח"א עמ' קיז
יט ע"א צאו והפגינו בלילהשער ראובן עמ' טו, רנז
יט ע"א הלכו והפגינו בלילה וכו' אהלי יעקב (הוסיאטין) דף שח ע"ב
יט ע"א לא אחיכם אנחנו ולא בני אב אחד אנחנו ולא בני אם אחת אנחנו? שיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 261
יט ע"א מפני מה נשתנינו מכל אומהכתבי הרב יהודה אלקלעי ח"א עמ' 249
יט ע"א אי ס"ד בטלה מגילת תענית - קמייתא בטול אחרנייתא מוסיפיןמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 174
יט ע"ב מחלוקת האם הימים במגילת תענית אסורים כשאין ביהמ"ק קייםמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 173
יט ע"ב מימות עזרא לא עשו אלול מעוברמכמני עוזיאל עמ' שח
יט ע"ב רש"י ד"ה וחכמיםאמת ליעקב עה"ת עמ' תס
כ ע"א א"ר נחמן אף אנן נמי תניתא וכו'יערות דבש ח"ב עמ' רפא
כ ע"א כזה ראה וקדש דרשות הרא"ש דף פ ע"א דרוש פז
כ ע"א מאיימין על העדים על החודש שנראה בזמנומשך חכמה במדבר פ' ט פס' א-ב
כ ע"א קידוש החדש בראיה תליא מילתאבני יששכר ח"ב דף סה ע"ב
כ ע"ב צריך שיהא לילה ויום מן החדשכוזרי מאמר ב סי' כ
כ ע"ב נולד קודם חצות בידוע שנראה סמוך לשקיעת החמהכוזרי מאמר ב סי' כ
כא ע"א בסים תבשליא דבבלאימשך חכמה ויקרא פ' כג פס' כא
כא ע"א התקופה דוקא בניסןפירוש המכבי דברים עמ' סג
כא ע"א כד חזית דמשכה תקופת טבת עד שיתסר בניסן, עברה לההיא שתא משך חכמה ויקרא פ' כג פס' מא, במדבר פ' כח פס' כג
כא ע"א כד חזית שמשכה תקופת טבת עד שיתסר בניסן- עברה לההיא שתאכוזרי מאמר ד סי' כט
כא ע"א שמור אביב של תקופה שיהא בחודש ניסןמשך חכמה במדבר פ' ט פס' ז
כא ע"א כד חמיתו סיהרא וכו', בעירו חמיראבני יששכר ח"א דף קיב ע"ב
כא ע"א תוס' ד"ה לויאגרות הראיה ח"ד עז
כא ע"ב01 על שני חדשים מחללין את השבתאוצר הכבוד
כא ע"ב01 על שני חדשים מחללין וכו' חלק יעקב (קנטור) דרוש יא
כא ע"ב30 חד אמר חמשים שערי בינה... ביקש קהלתלבני ישראל (הישן) דרוש יב
כא ע"ב31 וכולן ניתנו למשה חסר אחד דרשות מהר"ל (יד מרדכי) עמ' נב
כא ע"ב31 חמישים שערי בינה כו' חסר אחדס' ג' תמוז תשנד עמ' קעה, קפא
כא ע"ב31 חמישים שערי בינה נבראו בעולם וכולן ניתנו למשה, חסר אחדנועם אלימלך דף סט ע"ג
כא ע"ב31 חמישים שערי בינה נבראו בעולםאוצר הכבוד
כא ע"ב31 חמישים שערי בינה נבראו בעולםאוצר פתגמי חב"ד ח"א עמ' 268
כא ע"ב31 חמישים שערי בינה נמסרו למשה חסר אחדפנים יפות על תהלים עמ' לא
כא ע"ב31 חמשים שערי בינה נבראו בעולם מי השילוח (מישור) ח"א עמ' ק
כא ע"ב31 חמשים שערי בינה נבראו בעולם וכו' ס' העיקרים (מישור) עמ' קסד
כא ע"ב31 חמשים שערי בינה נבראו בעולם וכולן ניתנו למשה חסר אחתפרי הארץ (ויטבסק) עמ' נז
כא ע"ב31 חמשים שערי בינה נבראו בעולםמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 307
כא ע"ב31 מ"ט שערי בינה ניתנו למשהפירוש המכבי דברים עמ' תסב
כא ע"ב31 מ"ט שערי בינה ניתנו למשהפירוש המכבי שמות עמ' רמח-רמט
כא ע"ב31 מ"ט שערי בינה ניתנו למשההגיוני עוזיאל ח"א עמ' 127
כא ע"ב31 מ"ט שערים נמסרו למשה חסר א' משמיע שלום עמ' יג, כא
כא ע"ב31 משה רבינו השיג נ' שערי בינה גנזי ישראל ח"ב דף צט ע"ב
כא ע"ב31 נ' שערי בינה - כולם נתנו למשה חוץ מא' אור יהושע דף קו ע"ב
כא ע"ב31 נ' שערי בינה נבראו דעת שבת עמ' רנא
כא ע"ב31 נ' שערי בינה נבראו בעולם אוהב ישראל דף לד ע"ב
כא ע"ב31 נ' שערי בינה נבראו בעולם וכו' אהלי יעקב (הוסיאטין) דף רצד ע"א, שמז ע"ב
כא ע"ב31 נ' שערי בינה נבראו בעולם וכולם נתנו למשה חסר א'דרשות שבט הלוי עמ' לה
כא ע"ב31 נ' שערי בינה נבראו בעולם וכולן ניתנו למשה חסר א'נשמת אדם עמ' כו
כא ע"ב31 נ' שערי בינה נבראו בעולם וכולן נמסרו למשה חסר אחד כו'מגיד דבריו ליעקב, אור תורה סי' תד, הוספות לספרי הרה"מ סי' טו (וראה זח"ג רכג, א)
כא ע"ב31 נ' שערי בינהדברי שלום ח"ו סי' קנא
כא ע"ב33 ביקש קהלת להיות כמשה גנזי ישראל ח"ב דף מ ע"ב
כא ע"ב33 ביקש קהלת להיות כמשההמאור שבתורה
כא ע"ב33 ביקש קהלת להיות כמשההר שפר, דרוש
כא ע"ב33 ביקש קהלת להיות כמשהילקוט הגרשוני ח"א
כא ע"ב33 ביקש קהלת להיות כמשהילקוט הגרשוני ח"א דף צ
כא ע"ב33 ביקש קהלת להיות כמשהמשך חכמה הפטרת ויחי
כא ע"ב33 ביקש קהלת להיות כמשהפירוש המכבי דברים עמ' תסה
כא ע"ב33 ביקש שלמה להיות כמשהנר ישראל חלק ג דף נה
כא ע"ב33 בקש קהלת להיות כמשה מי השילוח (מישור) ח"ב עמ' קע
כא ע"ב33 בקש קהלת להיות כמשה יצתה בת קולוכו' ילקוט דברי חכמים בראשית סי' ב
כא ע"ב33 בקש קהלת להיות כמשה כו' מכמני אשר עמ' קג
כא ע"ב33 בקש שלמה להיות כמשה יצאה בת קול ואמרה לא קם נביא כמשהאמרי השכל עמ' 172
כא ע"ב34 וכתוב יושר דברי אמת דרשות הרא"ש דף כג ע"ב דרוש כא
כא ע"ב34 יצאת בת קול וכתוב יושר דברי אמתבני יששכר ח"א דף קלג ע"ד
כא ע"ב35 ולא קם נביא עוד בישראל כמשהפירוש המכבי דברים עמ' תסה
כא ע"ב35 ולא קם נביא עוד וגו' רב ושמואלתפארת ישראל עמ' סו, סז
כא ע"ב36 אבל במלכים קםמשך חכמה דברים פ' לד פס' יב
כא ע"ב36 אבל במלכים קם מי מרום ח"ט עמ' עא
כא ע"ב36 בנביאים לא קם, במלכים קםפירוש המכבי דברים עמ' תסג
כא ע"ב38 ביקש קהלת לדון דינים שבלב בלא עדים והתראה וכו'אמרי השכל עמ' 128
כא ע"ב38 ביקש קהלת לדון כו'פרי חיים, רמ"ץ דרוש ב
כא ע"ב38 ביקש קהלת לדון שלא בעדים ושלא בהתראהפירוש המכבי דברים עמ' תסו
כא ע"ב38 בקש קהלת לדון דינים שבלב מי מרום ח"ח עמ' פט
כב ע"א מעשה בטוביה הרופא שראה את החודש בירושלים הוא ובנו ועבדו משוחרראמרי השכל עמ' 192
כב ע"א עדות זו תהא כשרה בכם... תהא מסורה לכםנועם אלימלך דף לו ע"ג
כב ע"א כל עדות שאין האשה כשרה להאהבת דוד דף יז ע"א
כב ע"א אם אין מכירין אותו וכו' אור יהושע דף קח ע"א
כב ע"א אם אין מכירין אותו משלחין עמו אחר להעידו כתונת פסים פרשת לט ע"ב
כב ע"א משקלקלו הבייתוסיםטוב ראיה
כב ע"א משקלקלו המינין התקינו...קדושת לוי דף קכה ע"ב
כב ע"א התקינו שלא יהיו מקבלים עדות אלא מן המכירים מערכי לב עמ' 92
כב ע"ב כל מילתא דעבידא לאיגלויי לא משקרי בה אינשי לב המשפט ח"ב שיעור כב [הלכה]
כב ע"ב בראשונה היה משיאין משואות משקלקלו הכותים התקינו שיהיו שלוחים יוצאים משמיע שלום עמ' רז
כב ע"ב בראשונה היו משיאין משואות חיים וחסד סי' תעב
כב ע"ב בראשונה היו משיאין משואות וכו' אור יהושע דף קח ע"ב
כב ע"ב בראשונה היו משיאין משואותבני יששכר ח"א דף לז ע"ב, ח"ב דף ד ע"ד
כב ע"ב מוליך ומביא מעלה ומוריד תפלה למשה (אלמושנינו) עמ' רמג
כב ע"ב מאין משיאין משואות רוח חיים (חיד"א) עמ' רמב
כב ע"ב משקלקלו הכותים התקינו...קדושת לוי דף קכה ע"ב
כג ע"א12 ד' מיני ארזים הן וכו'אמת ליעקב עה"ת עמ' סא
כג ע"א25 וצי אדיר וכו' אמר רב זו ברוני גדולה וכו' דברי שמואל (תשיג) עמ' ס
כג ע"א25 וצי אדיר לא יעברנו אמר רב זו בורני גדולה כו' דברי שמואל עמ' עב
כג ע"א36 אמר רבי יוחנן: כל שיטה ושיטה שנטלו נכרים מירושלים עתיד הקב"ה להחזירן להמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 16
כג ע"א40 הלומד ואינו מלמד - כהדס במדברהגיוני עוזיאל ח"א עמ' 208
כג ע"א44 אוי להם לעובדי כוכבים שאין להם תקנה מבשר טוב, ימי הרחמים והסליחות עמ' יב
כג ע"א44 לגוים אין תקנהאור הרעיון עמ' קכא, שסא
כג ע"א46 תחת ר"ע וחביריו מאי מביאיןיערות דבש ח"א עמ' ריג
כג ע"א46 תחת רבי עקיבא וחביריו, מאי מביאין?נועם אלימלך דף סו ע"ב
כג ע"א46 תחת רבי עקיבא וחבריו מאי מביאיןמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 118
כג ע"א רש"י - לא אנקה מדמם של ישראלאור הרעיון עמ' קכא, שסא
כג ע"ב אסתתום דרכיכתבי הרב נתן פרידלאנד ח"א עמ' 263
כג ע"ב כיצד בודקים את העדים אור יהושע דף קט ע"ב
כג ע"ב המשל ופחד עמו עושה שלום במרומיו דעת שבת עמ' קסז בהערה
כג ע"ב מעולם לא ראתה חמה פגימה של לבנהטהרת יו"ט ח"ט עמ' קח
כג ע"ב מעולם לא ראתה חמה פגימתה של לבנהאמרי בינה (שיפמאן) עמ' ט
כג ע"ב מעולם לא ראתה חמה פגימתה של לבנהדרך חיים עמ' קסט
כג ע"ב מעולם לא ראתה חמה פגימתה של לבנהפנים יפות על תהלים עמ' רסה
כג ע"ב רש"י ד"ה ויעזקהואמת ליעקב עה"ת עמ' קב
כד ע"א10 ראינוהו בעששית אין מעידין עליו לב המשפט ח"ב שיעור טו [הלכה]
כד ע"א20 ראש ב"ד אומר מקודש וכל העם עונין אחריו מקודש מקודשקדושת לוי דף נז ע"ב, עו ע"ג, קג ע"ד, קז ע"א, קיב ע"ג
כד ע"א24 שלא בזמנו אין מקדשין ברכת שלמה חו"מ עמ' ז [הלכה]
כד ע"א27 אמר קרא כו' מכאן שראש ב"ד אומר מקודש מגיד דבריו ליעקב, לקוטי אמרים סי' צו, אור תורה סי' פו
כד ע"א30 אשר תקראו אותם - קרי ביה: אתםנועם אלימלך דף סד ע"ג
כד ע"א30 אשר תקראו אותם - קרי ביה: אתםקדושת לוי דף קג ע"ג
כד ע"א30 אשר תקראו אותם קרי ביה אתם ילקוט דברי חכמים בראשית סי' סב
כד ע"א30 אשר תקראו אותם קרי ביה אתם כתונת פסים פרשת אחרי יז ע"ב
כד ע"א30 אשר תקראו אותםתאיר נרי עמ' כה
כד ע"א43 דמות צורות לבנה היו לו לר"ג וכו'בינה לעתים דרוש מו עמ' רצב
כד ע"א43 דמות צורות לבנה וכו'דברי שלום חלק א עמ' כ
כד ע"א43 צורות לבנותרבנו בחיי עה"ת ח"ב עמ' פח
כד ע"א45 לא תעשון אתי לא תעשון כדמות שמשיאוצר הכבוד
כד ע"א46 לא אסרה תורה אלא שמשין שאפשר לעשות כמותןמשך חכמה שמות פ' כ פס' כ
כד ע"ב דמות שמשי המשמשין לפני במרוםנפש החיים עמ' 98
כד ע"ב ומלאכי השרת שריאוצר הכבוד
כד ע"ב כל הפרצופות מותרים חוץ מפרצוף אדםנפש החיים עמ' 60
כד ע"ב כל הפרצופיםאגרות הראיה ח"א רו
כד ע"ב ועשייה גרידתא מי שריילקוט הגרשוני ח"א
כד ע"ב לא תלמד לעשות אבל אתה למד להבין ולהורותראשית חכמה, קדושה פרק יד אות כה
כד ע"ב מעשה שבאו שנים ואמרו ראינוהו...קדושת לוי דף קכד ע"ד
כה ע"א02 ועוד באו שנים ואמרו ראינוהו...קדושת לוי דף קכה ע"ב
כה ע"א05 האיך אתם מעידים על האשה שילדה ולמחר וכו'יערות דבש ח"ב עמ' ס
כה ע"א07 רואה אני את דבריך כתונת פסים פרשת שלח לט ע"ד
כה ע"א08 גוזרני עליך שתבא אצלי במקלך ובמעותיך ביום הכיפורים שחל להיות בחשבונך שיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 260 ,253
כה ע"א08 מחלוקת רבי יהושע ורבי עקיבא על יום הכיפוריםמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 392
כה ע"א08 שתבוא אלי וכו' ביוה"כ שחל להיות בחשבונך אור יהושע דף נח ע"א
כה ע"א11 אלה מועדי ד' מקראי קודש אשר תקראו אותם במועדם - אתם קוראים אותםשיחות ר' צבי יהודה ויקרא עמ' 255 ,222 ,83
כה ע"א15 אם אתה בא לדון אחר בי"ד של ר"ג צריך אתה לדון אחר כל בי"דאור לישרים (איידליץ, תשב) עמ' צח
כה ע"א18 כל ג' וג' שעמדו ב"ד על ישראל הרי הם כבית דינו של משהאבן פינה עמ' 156
כה ע"א21 בוא בשלוםדברי שלום ח"ו סי' תרטז, תריז, תריח
כה ע"א21 בוא בשלום רבי ותלמידי מי השילוח (מישור) ח"א עמ' קפה
כה ע"א22 אמר להם רבן גמליאל לחכמים כך מקובלני מבית אבי אבאמשך חכמה דברים פ' לא פס' ט
כה ע"א23 פעמים שהיא בארוכה ופעמים בקצרה אוהב ישראל דף פח ע"ב
כה ע"א24 מ"ט דבי רבי דכתיב עשה ירחקדושת לוי דף קכד ע"ד
כה ע"א27 א"ל רבי לר' חייא זיל לעין טב וקדשיה ושדר לי סימנאאור הצבי עמ' 234
כה ע"א27 א"ל רבי לר"ח זיל לעין טב וקדשיה לירחא ושלח לי... שמועה טובה דף עט ע"א
כה ע"א27 א"ל רבי לר"ח זיל לעין טבאהבת דוד דף כח ע"א
כה ע"א27 זיל לעין טב וקדשיה ושדר לי סימנא דוד מלך ישראל חי וקייםאור הצבי עמ' 64
כה ע"א27 זיל לעין טב וקדשיה לירחא וכו'דרשות שבט הלוי עמ' רלב
כה ע"א27 זיל לעין טב וקדשיהאוצר הכבוד
כה ע"א27 זיל לעין טב וקשדא לי ירחא...קדושת לוי דף סג ע"ב
כה ע"א28 דוד מלך ישראל חי וקיים שיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 361
כה ע"א28 דוד מלך ישראל חי וקייםאור הרעיון עמ' שצז
כה ע"א28 דוד מלך ישראל חי וקייםמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 154
כה ע"א28 דוד מלך ישראל חי וקייםמאורות נריה אלול ותשרי עמ' 149
כה ע"א28 דוד מלך ישראל חי וקייםעולת ראיה ח"א תל
כה ע"א28 דוד מלך ישראל חי וקים ילקוט דברי חכמים שמות סי' רכו
כה ע"א28 דוד מלך ישראל חי וקים מדבר קדש מועדים ח"א עמ' רמה
כה ע"א28 דוד מלך ישראל חי וקים מי מרום ח"י עמ' קיט
כה ע"א28 פעם אחת נתקשרו שמים בעבים וכו'כוזרי מאמר ב סי' סד
כה ע"א28 שלחו להו סימנא דוד מלך ישראל חי וקים וצוה הכהן עמ' קמא-קמב
כה ע"א38 אתם - אפ' שוגגים, אפ' מזידים מי מרום חי"ג עמ' קעד
כה ע"א38 אתם - אפילו שוגגיםמשך חכמה ויקרא פ' כג פס' כא
כה ע"א38 אתם אפ' שוגגים אתם אפ' מזידים מי מרום ח"ב עמ' קעט
כה ע"א38 אתם אפ' שוגגין אפ' מזידין מי מרום חי"א עמ' קב
כה ע"א38 אתם אפילו שוגגים אתם אפילו מזידים אתם אפילו מוטעיםאות זכרון דף ב ע"א
כה ע"א38 אתם אפילו שוגגיםכתבי הרב יהודה אלקלעי ח"א עמ' 204
כה ע"א38 אתם אפילו שוגגין רוח חיים (חיד"א) עמ' נ
כה ע"א38 אתם אפילו שוגגין אתם אפילו מזידין ילקוט דברי חכמים ויקרא סי' רנט
כה ע"א38 אתם אפילו שוגגין אתם אפילו מזידין אתם אפילו מוטעיןישראל והזמנים (פירר) ח"א עמ' 49
כה ע"א38 אתם אפילו שוגגין וכו' ברכת משה דף כד ע"ב, סח ע"ב
כה ע"א38 אתם אפילו שוגגין, אתם אפילו מזידין, אתם אפילו מוטעיןשיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 380 ,338
כה ע"א38 אתם אפילו שוגגין, אתם אפילו מזידין, אתם אפילו מוטעיןשיחות הרב צבי יהודה שמות עמ' 321 ,133
כה ע"א38 אתם ג"פ אתם אפי' שוגגין וכו'בני יששכר ח"א דף לט ע"א, ח"ב דף צו ע"א, קא ע"ד, ח"א דף לז ע"ד
כה ע"א39 אתם אפילו מוטעיןאבן יהושע עמ' 5
כה ע"א39 אתם אפילו מזידין מגיד דבריו ליעקב, לקוטי אמרים סי' צו, אור תורה סי' פו
כה ע"ב01 שמואל הנביא שקול כמשה ואהרוןמרפא לשון עמ' רנט
כה ע"ב04 יפתח בדורו כשמואל בדורואדרת אליהו (קוצין) ח"ב עמ' 43
כה ע"ב04 יפתח בדורו כשמואל בדורו שיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 260 ,259 ,253 ,252 ,251 ,232
כה ע"ב04 יפתח בדורו כשמואל בדורואור הרעיון עמ' קסה
כה ע"ב04 יפתח בדורו כשמואל בדורואורות אלים דף כ ע"ב
כה ע"ב04 יפתח בדורו כשמואל בדורוגנזי רמח"ל (פרידלנדר) פ' רפ
כה ע"ב04 יפתח בדורו כשמואל בדורופירוש המכבי דברים עמ' עו
כה ע"ב05 אפילו קל שבקלים שנתמנה פרנסעולת חודש ח"א מאמר קלו
כה ע"ב05 ללמדך שאפילו קל שבקלין ונתמנה פרנס על הצבור, הרי הוא כאביר שבאבירים שיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 253
כה ע"ב06 פרנס נעשה כאביר שבאביריםמכמני עוזיאל עמ' שמב
כה ע"ב10 אין לך אלא כהן ושופט שבימיךמרפא לשון עמ' קד, קו
כה ע"ב10 אין לך אלא שופט שבימיךמכמני עוזיאל עמ' שכב
כה ע"ב10 אין לך אלא שופט שבימיךקדושת יו"ט ח"א דף יח ע"א
כה ע"ב17 אשרי הדור שהגדולים נשמעים לקטנים וכו'ראשית חכמה, דרך ארץ פרק א אות טו
כה ע"ב17 אשרי הדור שהגדולים נשמעים לקטנים ק"ו קטנים לגדוליםדרשות שבט הלוי עמ' מד
כה ע"ב17 אשרי הדור שקטנים נשמעים לגדוליםמוסר המקרא והתלמוד עמ' קפא
כה ע"ב17 אשרי שהגדולים יהיו נשמעים לקטניםמאורות נריה אלול ותשרי עמ' 190
כה ע"ב23 ראהו ב"דרבנו בחיי עה"ת ח"ב עמ' פח
כה ע"ב23 ראהו בית דין ולא הספיקו לאמור "מקודש"משך חכמה במדבר פ' י פס' י
כה ע"ב23 ראוהו ב"ד מכתב מאליהו ח"א עמ' 274
כה ע"ב33 סד"א תהוי חקירת עדים כתחילת דין וכו', ובדברי הריטב"א שםברכת שלמה חו"מ עמ' כד [הלכה]
כה ע"ב36 'חק' הונח על דבר שנגמר דינו ו"משפט" הוא תחילת הדיןמשך חכמה דברים פ' ל פס' כ
כה ע"ב38 אשר לא תעשה השמיעה תעשה הראיהמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 111
כה ע"ב39 כשראו בלילה אין נעשים דיניםדרך חיים עמ' תקב
כה ע"ב44 וקאמר ליה הקב"ה עד דאיכא אהרון בהדךמשך חכמה ויקרא פ' יג פס' ב
כה ע"ב רש"י אי אפשר לאחרונים להיות כראשוניםיד אהרן עמ' כז
כו ע"א03 אין עד נעשה דיין ס' החיים (תשנג) עמ' קכה
כו ע"א07 לא מצו חזו ליה זכותאאור חדש על ציון דף ס ע"א, קל ע"א
כו ע"א08 כל השופרות כשרים חוץ משל פרה וכו' כיון דלזכרון הוא כבפנים דמי מבשר טוב, ימי הרחמים והסליחות עמ' תכט
כו ע"א08 כל השופרות כשרים חוץ משל פרה וכו' שופר... כיון דלזכרון הוא - כבפנים דמימאורות נריה אלול ותשרי עמ' 77
כו ע"א08 כל השופרות כשרים חוץ משל פרהאמרי השכל עמ' 66
כו ע"א08 כל השופרות כשרין חוץ משל פרה עטרת ישראל (באהפאלי) עמ' עה
כו ע"א08 כל השופרות כשרין חוץ משל פרהאוצר הכבוד
כו ע"א09 אין תוקעים בקרן של פרה מי מרום ח"ז עמ' קסט, קעב, קפח
כו ע"א12 כל השופרות אקרי שופר ואקרי קרן מי מרום ח"ז עמ' תד
כו ע"א21 מפני מה אין כ"ג נכנס וכו' חלק יעקב (קנטור) דרוש ח
כו ע"א21 מפני מה אין כה"ג נכנס ביוה"כאוצר הכבוד
כו ע"א21 מפני מה אין כהן גדול נכנס בבגדי זהב לפני ולפנים לעבוד עבודה, לפי שאין קטיגור נעשה סניגור כתונת פסים פרשת חוקת מב ע"ב
כו ע"א21 מפני מה אין כהן גדול נכנס בבגדי זהבמשך חכמה שמות פ' מ פס' ה
כו ע"א23 אין קטיגור רוח חיים (חיד"א) עמ' לח
כו ע"א23 אין קטיגור נעשה סניגור פירוש המכבי ישעיהו ונביאים אחרונים עמ' קמג
כו ע"א23 אין קטיגור נעשה סניגורבני יששכר ח"א דף מח ע"ד, קו ע"ג
כו ע"א23 אין קטיגור נעשה סניגורישראל והזמנים (פירר) ח"ב עמ' 8
כו ע"א23 אין קטיגור נעשה סניגורמשך חכמה במדבר פ' לא פס' יד
כו ע"א23 אין קטיגור נעשה סניגורקדושת יו"ט ח"א דף עח ע"ג
כו ע"א29 כיון דלזיכרון אתי כמאן דאתי בפנים דמימשך חכמה בראשית פ' כא פס' יז, ויקרא פ' כג פס' כד, במדבר פ' כט פס' א
כו ע"א29 כיון דלזיכרון קאתי כלפנים דמימאורות נריה אלול ותשרי עמ' 204
כו ע"א29 שופר דר"ה כיון דלזכרון כבפנים דמי, ובתוס' שפתי חיים מועדים ח"א עמ' קיא, קכג
כו ע"א29 שופר כיון דלזכרון כבפניםשער ראובן עמ' רנח
כו ע"א29 שופר מבחוץ ונחשב כלפנים מי מרום ח"ז עמ' קיז
כו ע"א36 שופר אחד אמר רחמנא ולא שניים ושלושהישראל והזמנים (פירר) ח"ב עמ' 9
כו ע"א44 אמר רבי עקיבא כשהלכתי לערביא היו קורין לדכרא יובלא מבשר טוב, ימי הרחמים והסליחות עמ' נד, סא
כו ע"א44 אר"ע כשהלכתי לערביא היו קורין לדיכרא יובלא וכו'שפע חיים ח"א עמ' קד
כו ע"א44 מאי משמע דהאי יובל לישנא דדיכרא היאאוצר הכבוד
כו ע"א46 כשהלכתי לאפריקי היו קורין וכו' אמרי יוסף בראשית דף קעו ע"ד
כו ע"א48 כשהלכתי לקן נשריא היו קוראים לתרנגול שכוויאור הצבי עמ' 73
כו ע"ב01 קבען פלניאפנים יפות על תהלים עמ' ב
כו ע"ב01 קבען פלניאאבל מצרים ח"א דף יד ע"ב
כו ע"ב07 לא הוי ידעי רבנן מאי וכו' דרשות הרא"ש דף סו ע"ב דרוש סט
כו ע"ב22 לא הוו ידעי רבנן מאי השלך על ה' יהבך אמרי יוסף בראשית דף קג ע"ג
כו ע"ב26 שופר של ר"ה של יעל פשוטמכתב סופר דף ס ע"ב
כו ע"ב28 שופר וחצוצרותאוצרות הראיה 904
כו ע"ב28 שופר מאריך וחצוצרות מקצרותמאורות נריה אלול ותשרי עמ' 223
כו ע"ב28 שופר מאריך וחצוצרות מקצרותמרפא לשון עמ' ש
כו ע"ב44 בר"ה כמה דכייף איניש דעתיה טפי מעלימאורות נריה אלול ותשרי עמ' 45
כו ע"ב44 כמה דכייף איניש דעתיה טפיישראל והזמנים (פירר) ח"ב עמ' 9
כו ע"ב44 מר סבר כמה דכייף איניש דעתיה וכו'היהדות הלאומית עמ' 216
כו ע"ב45 כמה דפשיט אינש טפי מעליאמשך חכמה ויקרא פ' כג פס' כד
כז ע"א01 ציפהו זהב וכו' ס' החיים (תשנג) עמ' קכט
כז ע"א01 ציפהו זהב פסולנפש חיים (פלג'י) דף קפז ע"ב
כז ע"א01 ציפהו זהבעולת חודש ח"ג מאמר פט
כז ע"א01 שופר שציפהו זהבאור לישרים (איידליץ, תשב) עמ' סג
כז ע"א05 ותרי קלי מי משתמעיאוצר הכבוד
כז ע"א05 זכור ושמור בדבור א' מי מרום ח"ח עמ' קד
כז ע"א05 זכור ושמור בדבור אחד נאמרו מגיד דבריו ליעקב, אור תורה סי' צט, תפד
כז ע"א05 זכור ושמור בדבור אחד נאמרו משמיע שלום עמ' קה
כז ע"א05 זכור ושמור בדבור אחד נאמרו ס' העיקרים (מישור) עמ' יח
כז ע"א05 זכור ושמור בדבור אחד נאמרוהחברה והשפעתה מאמר 26 פרק י
כז ע"א05 זכור ושמור בדבור אחד נאמרומשך חכמה דברים פ' ח פס' יב
כז ע"א05 זכור ושמור בדיבור א' נאמרו ס' החיים (תשנג) עמ' סג
כז ע"א05 זכור ושמור בדיבור א' נאמרו שמועה טובה דף פג ע"ב
כז ע"א05 זכור ושמור בדיבור א' נאמרו מה שאין הפה יכול לדבראור חדש למטיפים עמ' 29
כז ע"א05 זכור ושמור בדיבור א' נאמרורב טוב דף קמט ע"ג
כז ע"א05 זכור ושמור בדיבור אחד אוהב ישראל דף רמח ע"א
כז ע"א05 זכור ושמור בדיבור אחד נאמרוישראל והזמנים (פירר) ח"א עמ' 13
כז ע"א05 זכור ושמור בדיבור אחד נאמרונועם אלימלך דף לז ע"ד, נז ע"ב, עג ע"ד, ק ע"א, קד ע"ד
כז ע"א05 זכור ושמור וכו'דברי שלום ח"ו סי' נג
כז ע"א05 שמור וזכור בדיבור אחד נאמרומכמני עוזיאל עמ' תמז
כז ע"א23 כיון דחביב יהיב דעתיהמרפא לשון עמ' רצה
כז ע"א26 כל כנופיא דכסףעולת חודש ח"ג מאמר רמא
כז ע"א28 אפילו הכי כבוד יו"ט עדיףאבן פינה עמ' 55
כז ע"א37 זה היום תחילת מעשיךמאורות נריה אלול ותשרי עמ' 20, 138
כז ע"א37 זה היום תחלת מעשיךאמת ליעקב עה"ת עמ' סה
כז ע"א37 כמאן מצלינן האידנא זה היום תחילת מעשיך שפתי חיים מועדים ח"א עמ' פג
כז ע"א37 כמאן מצלינן האידנא זה היום תחילת מעשיך ובתוס' שפע חיים ח"א עמ' פז
כז ע"א37 כמאן מצלינן האידנא זה היום תחלת מעשיך זכרון ליום ראשון כמאן כר' אליעזר פרי הארץ (ויטבסק) עמ' קלא
כז ע"א37 כמאן מצלינן האידנא זה היום תחלת מעשיך כרבי אליעזר ובתוס'מבשר טוב, ימי הרחמים והסליחות עמ' לו, רעה
כז ע"א37 כמאן מצלינן זה היום תחלת מעשיך וגו' כמאן כר"אדברי מנחם - מנחם ציון דף סה ע"ב
כז ע"א37 כמאן מצלינן כו' כר"א דאמר בתשרי נברא העולםאמת ליעקב עה"ת עמ' לג, ערה
כז ע"א37 ר"א אומר בתשרי נברא העולם, רי"א בניסן נברא העולם וכו', ובתוס' ד"ה כמאן וכו'דרשות שבט הלוי עמ' רלא
כז ע"א39 והא איכא זה היום תחלת מעשיךאמת ליעקב עה"ת עמ' תד
כז ע"א44 שופר שנסדק וכו' ס' החיים (תשנג) עמ' קכח
כז ע"א44 שופר שנסדק פסולישראל והזמנים (פירר) ח"ב עמ' 9
כז ע"א תוס' - בתשרי נברא העולםדברי ישעיהו (חשין) ח"ב עמ' לב
כז ע"א תוס' ד"ה כמאן - ומה שייסד ר"א הקליר וכו'יערות דבש ח"א עמ' ז, רעג
כז ע"א תוס' ד"ה כמאן אהלי יעקב (הוסיאטין) דף ריז ע"א
כז ע"א תוס' ד"ה כמאן אמרי יוסף בראשית דף ב ע"ג
כז ע"א תוס' ד"ה כמאןאגודת אזוב (יעבץ) דף יב ע"א
כז ע"ב התוקע לתוך הבור וכו' ס' החיים (תשנג) עמ' קכח
כז ע"ב הניח שופר בתוך שופר אם קול פנימי שמע וכו' עטרת ישראל (באהפאלי) עמ' קסט
כז ע"ב נתן שופר בתוך שופרעולת חודש ח"א מאמר כג
כז ע"ב הפכו ותקע בו לא יצא עטרת ישראל (באהפאלי) עמ' קנח
כז ע"ב כדי שיאחזנו בידו ויראה לכאן ולכאן כתונת פסים פרשת קרח מא ע"ב
כח ע"א22 בשופר של עולה לא יתקע ואם תקע יצא, בשופר של שלמים וכו'אמונה ודעת דף פז ע"ב
כח ע"א22 בשופר של עולה לא יתקעפרי חיים דרוש א אות א
כח ע"א22 שופר של עולה לא יתקע דעולה בת מעילה וכו' וברש"י מאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף סב ע"ב
כח ע"א30 מצוות לאו להנות נתנו מי מרום ח"ז עמ' קנז
כח ע"א30 מצוות לאו ליהנות ניתנו ורש"י מאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף סג ע"א, סד ע"א, מהדו"ג ח"א דף קעז
כח ע"א30 מצות לאו ליהנות נתנוראשית חכמה, מצוות פרק ז אות ד
כח ע"א31 בשופר של ע"ז לא יתקע ס' החיים (תשנג) עמ' קכט
כח ע"א33 עיר הנדחת מכתת שיעוריהילקוט הגרשוני ח"א דף פט
כח ע"א35 מצוות לא להנות נתנו - (בנוגע למודר הנאה)דרך חיים עמ' תשנה
כח ע"א36 המודר הנאה מן השופרתפארת ישראל עמ' כג
כח ע"א36 המודר הנאה משופר וכו' ס' החיים (תשנג) עמ' קכח
כח ע"א40 המודר הנאה ממעין טובל בו טבילה של מצוה בימות הגשמים אבל לא בימות החמה לב המשפט ח"א שיעור ז [הלכה]
כח ע"א40 הנודר מן המעיין מותר לטבול בו בימות הגשמיםאבן ישפה עמ' 77
כח ע"א40 נודר מן המעין, טובל בימות הגשמיםמשך חכמה דברים פ' ח פס' י
כח ע"א43 כפאו ואכל מצה יצא וכו' שכפאוהו פרסיים וכו' מאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף סד ע"ב
כח ע"א43 כפאו לאדם לאכול מצה - יצאאלומת יוסף דף מה ע"א
כח ע"א44 עתים חלים מגיד דבריו ליעקב, אור תורה סי' רו
כח ע"א47 כפאוהו פרסיים לאכולפרחי כהונה (קצבורג) עמ' רמא-רמב
כח ע"א48 התוקע לשיר יצא וכו' מאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף סג ע"ב
כח ע"א במלחמות ה' (ז ע"ב בדפי הרי"ף)בנין אפרים עמ' לב [הלכה]
כח ע"ב02 מצוות אין צריכות כוונהאבן יהושע עמ' 75
כח ע"ב02 מצוות צריכות כוונהטוב ראיה
כח ע"ב02 מצוות צריכות כונה טבעות זהב ח"א דף א ע"ג [הלכה]
כח ע"ב18 אלא מעתה הישן בשמיני בסוכה ילקהמאורות נריה אלול ותשרי עמ' 170
כח ע"ב18 הישן בשמיני בסוכה ילקה וברש"י מאיר עיני חכמים מהדו"ג ח"ב דף שמב
כח ע"ב22 הואיל ונתנה רשות לברךילקוט הגרשוני ח"א
כח ע"ב30 ומנא תימרא דתנן וכו'יערות דבש ח"ב עמ' ערב
כח ע"ב39 אילו מתרמי ליה בוכרא אחרינא וכו' כוליה יומא זמניה מאיר עיני חכמים מהדו"ג ח"ב דף של
כח ע"ב תוס' ד"ה ומנא - דלא שייך בל תוסיף בעשיית המצוה שתי פעמיםשיחות ר' צבי יהודה ויקרא עמ' 47
כט ע"א09 בתקיעת שופר צריך שיתכוין השומע לצאת ידי חובתו והתוקע להוציא אחרים ידי חובתןראשית חכמה, מצוות פרק ז אות ב
כט ע"א16 והיה כאשר ירים וכו' דרשות הרא"ש דף יד ע"ב דרוש יג, דף מט ע"א דרוש מח, דף סא ע"א דרוש סג
כט ע"א16 והיה כאשר ירים משה ידו וגבר ישראלאוצר הכבוד
כט ע"א16 והיה כאשר ירים משה ידו... שמועה טובה דף מג ע"א
כט ע"א16 והיה כאשר ירים משהעולת חודש ח"א מאמר קלה
כט ע"א16 כאשר ירים משה ידו וכו' בזמן שישראל כו' ומשעבדין לבן לאביהן שבשמים מתגברין וכו'רב טוב דף פב ע"ב, צו ע"ב
כט ע"א17 וכי ידיו של משה עושות וכו' חלק יעקב (קנטור) דרוש יט
כט ע"א17 וכי ידיו של משה עושות מלחמה אהלי יעקב (הוסיאטין) דף קפד ע"ב
כט ע"א17 וכי ידיו של משה עושות מלחמה משמיע שלום עמ' קכו
כט ע"א17 וכי ידיו של משה עושות מלחמה עטרת ישראל (באהפאלי) עמ' סא
כט ע"א17 וכי ידיו של משה עושות מלחמה או שוברות מלחמה וכו' וכי נחש ממית או נחש מחיה? שיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 230 ,225
כט ע"א17 וכי ידיו של משה עושות מלחמה או שוברות מלחמה וכו'בינה לעתים דרוש טז עמ' קכז
כט ע"א17 וכי ידיו של משה עושות מלחמה אלא כל זמן שישראל מסתכלים וכו'אור הצבי עמ' 246, 279
כט ע"א17 וכי ידיו של משה עושות מלחמה וכו' ברכת משה דף פט ע"ב
כט ע"א17 וכי ידיו של משה עושות מלחמה וכו' ס' הזכרון לחתם סופר עמ' כט
כט ע"א17 וכי ידיו של משה עושות מלחמה וכו' אלא בזמן שישראל משעבדים לבם וכו' ילקוט דברי חכמים שמות סי' ריח
כט ע"א17 וכי ידיו של משה עושות מלחמה וכו'אור לפני הדורשין עמ' 69
כט ע"א17 וכי ידיו של משה עושות מלחמהאדרת אליהו (קוצין) ח"א עמ' 16
כט ע"א17 וכי ידיו של משה עושות מלחמהאורות אלים דף ט ע"א, כט ע"א17
כט ע"א17 וכי ידיו של משה עושות מלחמהאמרי בינה (שיפמאן) עמ' ק
כט ע"א17 וכי ידיו של משה עושות מלחמהמכתב סופר דף צג ע"ג
כט ע"א17 וכי ידיו של משה עושות מלחמהנפש החיים עמ' 71
כט ע"א17 וכי ידיו של משהאהבת עולם דף עח
כט ע"א17 וכי ידיו של משהדברי שלום חלק ה סימן קיא
כט ע"א17 וכי ידיו של משההמאור שבתורה
כט ע"א17 וכי ידיו של משהקול יעקב (שאול) דף מב ע"ב
כט ע"א17 וכי ידיו של משהשער ראובן עמ' מט
כט ע"א19 כל זמן שהיו ישראל מסתכלין כלפי מעלה ומשעבדין את לבם לאביהם שבשמים היו מתגברים, היו מתרפאין כתונת פסים פרשת צו ד ע"א, מצורע יג ע"ג, בהעלותך לז ע"א, קרח מ ע"א, בלק מג ע"א
כט ע"א19 כל זמן שהיו ישראל משעבדין את לבם וכו' קדושת עיניים סי' תשכה
כט ע"א19 כשהיו מסתכלין כלפי מעלהאור הרעיון עמ' רכח
כט ע"א19 כשישראל מסתכלים כלפי מעלהמכמני עוזיאל עמ' רנג
כט ע"א23 וכי נחש מחיה אלא בזמן שישראל וכו' ומשעבדין לבן לאביהן שבשמים מתרפאיןרב טוב דף קלב ע"ד
כט ע"א23 וכי נחש ממית או נחש מחיה וכו'אהבת דוד (וועגער) עמ' 61
כט ע"א23 וכי נחש ממית או נחש מחיהנפש החיים עמ' 104
כט ע"א23 וכי נחש ממית ומחיה אלא בזמן שהיו ישראל מסתכלים כלפי מעלה וכו'קדושת יו"ט ח"א דף קיא ע"ב
כט ע"א24 בזמן שישראל מסתכלים כלפי מעלה ליהודים היתה אורה עמ' ב
כט ע"א בזמן שישראל מסתכלין כלפי מעלה ומשעבדים את לבן לאביהם שבשמיםמי מרום ח"ט עמ' צח
כט ע"א24 בזמן שישראל מסתכלין כלפי מעלה ומשעבדין את לבם ילקוט דברי חכמים בראשית סי' תעב
כט ע"א24 בזמן שישראל מסתכלין כלפי מעלה ומשעבדין את לבם לאביהם שבשמיםמאורות נריה אלול ותשרי עמ' 134
כט ע"א27 חש"ו אין מוציאים את הרבים ידי חובתם ילקוט דברי חכמים שמות סי' ריח
כט ע"א28 זה הכלל כל שאינו מחוייב בדבר אינו מוציא את הרבים ידי חובתןמגיד דבריו ליעקב, אור תורה סי' תפט, תצ
כט ע"א28 כל שאינו מחויב בדבר אינו מוציא את הכללקדושת יו"ט ח"ב דף כ ע"ב
כט ע"א57 כל הברכות כולן אע"פ שיצא מוציא ס' החיים (תשנג) עמ' קכט
כט ע"א57 כל הברכות כולן אע"פ שיצא מוציאאמת ליעקב עה"ת עמ' תקכה
כט ע"ב19 כל זמן שישראל מסתכלים כלפי מעלהמכמני עוזיאל עמ' לג
כט ע"ב11 יו"ט של ר"ה שחל בשבת במקדש היו תוקעין וכו'יערות דבש ח"ב עמ' יא
כט ע"ב11 יו"ט של ר"ה שחל להיות בשבת במקדש היו תוקעין אבל לא במדינהמאורות נריה אלול ותשרי עמ' 68 ע"72
כט ע"ב11 יו"ט של ר"ה שחל להיות בשבת במקדשאבן יהושע עמ' 4
כט ע"ב11 יו"ט של ר"ה שחל להיות בשבתשפע חיים ח"א עמ' פז, קיא, קיח
כט ע"ב11 יו"ט של ר"ה שחל להיות בשבת, מה"מ וכו', וברש"יבינה לעתים דרוש ז עמ' נד
כט ע"ב11 יו"ט של ר"העולת חודש ח"ג מאמר סו
כט ע"ב11 יום טוב של ר"ה שחל להיות בשבת, במקדש היו תוקעין אבל לא במדינה מבשר טוב, ימי הרחמים והסליחות עמ' רמד
כט ע"ב11 יום טוב של ראש השנה שחל בשבתשפע חיים ח"ד עמ' ל
כט ע"ב11 יום טוב של ראש השנה שחל היות בשבתמשך חכמה ויקרא פ' כה פס' ט
כט ע"ב12 בשבת נדחה השופרבני יששכר ח"א דף ב ע"ג, ל ע"ג
כט ע"ב13 משחרב בית המקדש התקין ריב"ז וכו' (סדר התקנות)שפע חיים ח"א עמ' קי
כט ע"ב14 תקיעת שופר בשבת רק בב"דרבי צדוק מלובלין, ליקוטי מאמרים, אות יג בסופו
כט ע"ב21 א"ר לב"ל כתוב אחד אומר וכו' חלק יעקב (קנטור) דרוש ח
כט ע"ב22 כתוב א' אומר זכרון תרועה וכו' וכתוב א' אומר יום תרועה וכו' כאן בשבת כאן בחולקדושת יו"ט ח"ב דף יז ע"א, יט ע"ד, כא ע"ב
כט ע"ב22 כתוב אחד אומר יום תרועה וכתוב אחד אומר שבתון זיכרון תרועהאלומת יוסף דף כה ע"א
כט ע"ב23 שבתון זכרון תרועהדברי שלום ח"ו סי' ער
כט ע"ב30 רדיית הפת חכמה ואינה מלאכהעולת חודש ח"א מאמר קלב
כט ע"ב33 הכל חייבים בתקיעת שופר ואין הכל בקיאין בתקיעת שופר וכו'אמרי בינה (שיפמאן) עמ' פד
כט ע"ב34 גזירה שמא יעבירנו ד' אמות ברה"ר ס' החיים (תשנג) עמ' קכח
כט ע"ב34 גזירה שמא יעבירנוטהרת יו"ט ח"י עמ' רפב
כט ע"ב36 יעבירנו ד' אמות ברשות הרביםמאורות נריה אלול ותשרי עמ' 68
כט ע"ב40 כבר נשמעה קרן ביבנהמכמני עוזיאל עמ' שנז
כט ע"ב רש"י בני בתירה גדולי הדור היובני יששכר ח"א דף קא ע"ג
ל ע"א16 שופר היובל כל יחיד ויחיד חייב לתקוע וכו'היהדות הלאומית עמ' 185
ל ע"א39 התקין ריב"ז שיהא לולב ניטל במדינה וכו'שפע חיים ח"ב עמ' צט
ל ע"א39 התקין ריב"ז שיהא לולב ניטל במדינה שבעה וכו' ושיהא יום הנף כולו אסור וכו' מאיר עיני חכמים מהדו"ג ח"ב דף רעז
ל ע"א39 משחרב ביהמ"ק התקין ריב"ז שיהיה יום הנף כול אסורנר ישראל חלק ג דף קלא
ל ע"א39 משחרב ביהמ"ק התקין ריב"זדרך חיים עמ' קסב
ל ע"א41 ומנלן דעבדינן זכר למקדששפע חיים ח"ב עמ' צח
ל ע"א42 מכלל דדרישה בעי אוהב ישראל דף רנב ע"א
ל ע"א42 ציון דורש אין לההסכמות הראיה 4; משפט כהן פתיחה טו-טז
ל ע"א42 ציון היא דורש אין לה מכלל דבעיא דרישה מגיד דבריו ליעקב, לקוטי אמרים סי' קכ, קלו, רנד, אור תורה סי' קסד, רסב
ל ע"א43 מ"ט מהרה יבנה ביהמ"ק וכו'שפע חיים ח"ב עמ' צט
ל ע"א43 מ"ט מהרה יבנה המקדש וכו' דאבני בחמיסר מאיר עיני חכמים מהדו"א ח"ג דף ה ע"א
ל ע"א43 מהרה יבנה המקדשכתבי הרב נתן פרידלאנד ח"א עמ' 210
ל ע"א43 מהרה יבנה המקדשמכמני עוזיאל עמ' שכז
ל ע"א43 מהרה יבנה מקדשדרישת ציון (תשסב) עמ' 266
ל ע"א45 אימת תבניכתבי הרב יהודה אלקלעי ח"א עמ' 261-262
ל ע"א46 דאיבני בחמיסר וכו'כתבי הרב יהודה אלקלעי ח"א עמ' 285, 286
ל ע"א רש"י בהמ"ק בידי שמיםהתקופה הגדולה (תשלב) עמ' שכו
ל ע"א תוס' ד"ה וביבנהטוב ראיה
ל ע"ב התקינו שלא יהיו מקבלים אלא עד המנחהמשך חכמה ויקרא פ' כג פס' כד
ל ע"ב אם באו עדים מן המנחה ולמעלה נוהגין אותו היום קודש ולמחר קודשבני יששכר ח"ב דף ב ע"ג
ל ע"ב משחרב ביהמ"ק התקין ריב"ז שיהיו מקבלין עדות החודש כל היוםשפע חיים ח"א עמ' קי
ל ע"ב מאי קלקלו קלקלו הלווים בשיראמרי השכל עמ' 35
ל ע"ב תוס' ד"ה ונתקלקלו וכו'דרשות שבט הלוי עמ' שיז
ל ע"ב תוס' ד"ה ונתקלקלו מאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף צד ע"ב
לא ע"א02 בראשון מה היו אומרים לה' הארץ ומלואהאוצר הכבוד
לא ע"א02 שיר של יוםהמאור שבתורה
לא ע"א05 חילק מעשיו ומלך עליהם דעת שבת עמ' קנב
לא ע"א11 שברא הקב"ה עופות ודגים לשבח לשמואור הצבי עמ' 189
לא ע"א12 בשישי היו אומרים דעת שבת עמ' רלב
לא ע"א12 בששי היו אומרים ה' מלך גאות לבשדרך חיים עמ' תשמד
לא ע"א14 בשביעי היו אומרים דעת שבת עמ' תלח
לא ע"א14 בשביעי היו אומרים: מזמור שיר ליום השבת, ליום שכולו שבתמבשר טוב, ימי הרחמים והסליחות עמ' רסח
לא ע"א14 ובשביעי היו אומרים מזמור שיר ליום שהבת - ליום שכולו שבת וכו'אמרי בינה (שיפמאן) עמ' פג
לא ע"א15 יום שכולו שבתרמ"ע מפאנו, מאמר שבתות ה', בתחלתו
לא ע"א15 ליום שכולו שבת דעת שבת עמ' שמז
לא ע"א24 וחד חרוב דעת שבת עמ' תכה
לא ע"א24 שית אלפי שני הוי עלמאפרי חיים דרוש ד אות א
לא ע"א24 שית אלפי שנין הוי עלמא והדר חרוב מי מרום ח"ח עמ' נד, קלד, חי"ב עמ' נו, חי"ג עמ' סה
לא ע"א24 שית אלפי שנין הוי עלמאכתבי הרב יהודה אלקלעי ח"א עמ' 174
לא ע"א24 שית אלפי שנין הוי עלמאפנים יפות על תהלים עמ' שלו
לא ע"א24 שית אלפי שנין קאי עלמא דעת שבת עמ' לז בהערה, שפו
לא ע"א24 שית אלפי שניןאדיר במרום ח"ב פ' סא
לא ע"א24 שית אלפים שנים הוי עלמא וחד חרובאבן שוהם עמ' 40
לא ע"א24 שיתא אלפי שני הוה עלמא וחד חרוב מגיד דבריו ליעקב, אור תורה סי' רפו
לא ע"א24 שיתא אלפי שני הוי עלמא ילקוט דברי חכמים בראשית סי' סט
לא ע"א24 שיתא אלפי שני הוי עלמאהגיוני עוזיאל ח"א עמ' 157-158
לא ע"א24 שיתא אלפי שנירבנו בחיי עה"ת ח"ג עמ' נו-נז
לא ע"א24 שיתא אלפי שנין הוי עלמאכתבי הרב יהודה אלקלעי ח"א עמ' 264, 307
לא ע"א29 הזי"ו ל"ךרבנו בחיי עה"ת ח"ג עמ' תסט-תע
לא ע"א41 אמר ר"י עשר מסעות נסעה שכינהאבן יהושע עמ' 13
לא ע"א42 י' מסעות נסעה שכינהאוצר הכבוד
לא ע"א42 עשר מסעות גלתה סנהדריןמכמני עוזיאל עמ' שעז, תד
לא ע"א42 עשר מסעות נסעה השכינה אור פני משה דף ו ע"ב
לא ע"א42 עשר מסעות נסעה השכינהאהל יהושע (הלר) עמ' 24
לא ע"א42 עשר מסעות נסעה שכינה אהלי יעקב (הוסיאטין) דף רי ע"א
לא ע"א42 עשר מסעות נסעה שכינה עטרת צבי (טאקסין) דף עו ע"א
לא ע"א42 עשר מסעות נסעה שכינה וכנגדן גלתה סנהדרין וכו'דרשות שבט הלוי עמ' יח, מו, קסב, ריג, רפב
לא ע"א42 עשרה גליות גלו סנהדריןמרפא לשון עמ' קלה
לא ע"א43 מכפרת לכרובאמת ליעקב עה"ת עמ' שיג
לא ע"א52 ו' חדשים נתעכבה שכינה לישראל במדבר שמא יחזרו בתשובה וכו' ובמהרש"אדרשות שבט הלוי עמ' יח
לא ע"ב גאולה מטבריהשער ראובן עמ' לא
לא ע"ב למקום הוועדטוב ראיה
לא ע"ב אין הכהנים רשאין לעלות בסנדליהן לדוכןראשית חכמה, מצוות פרק י אות ג
לא ע"ב בראשונה היו קושרין לשון של זהוריתאוצר הכבוד
לא ע"ב ריב"ז עסק בפרקמטיא מ' שנה ושמש ת"ח מ' שנה ופרנס ישראל מ' שנהראשית חכמה, חופת אליהו פרק ד אות ז
לא ע"ב ריב"ז, מ' שנה עסק בפרקמטיא, מ' שנה למד, מ' שנה לימדדרשות שבט הלוי עמ' סח
לא ע"ב משחרב הבית התקין ריב"זדרך חיים עמ' קסב
לב ע"א02 גבורות, קדושותאור הרעיון עמ' שעב
לב ע"א07 וכולל מלכויות עם קדושת היום שפתי חיים מועדים ח"א עמ' פב, רעז
לב ע"א09 רחמנא אמר אידכר, ת"ר ומנין שאומרים מלכיות זכרונות ושופרות וכו' וברש"יבינה לעתים דרוש ז עמ' נה
לב ע"א10 מנין שאומרים אבות וכו', גבורות וכו'דרשות שבט הלוי עמ' צד
לב ע"א13 ומנין שאומרים מלכיותאוצר הכבוד
לב ע"א13 מנין שנאמרין מלכיות?משך חכמה שמות הפטרת שבת הגדול, ויקרא פ' יט פס' ט-י
לב ע"א14 שבתון זה קדושת היום, זיכרון זה זיכרונות, תרועה זה שופרותאלומת יוסף דף כה ע"א
לב ע"א34 אין פוחתין מי' מלכיותאוצר הכבוד
לב ע"א34 אין פוחתין מעשרה מלכויותפירוש המכבי דברים עמ' שנד
לב ע"א34 עשרה מלכויותאור הרעיון עמ' ה
לב ע"א34 עשרה מלכויות, זכרונות ושופרותכתבי הרב יהודה אלקלעי ח"א עמ' 226
לב ע"א36 הני י' מלכויות כנגד מיילקוט הגרשוני ח"א
לב ע"א36 הני עשרה מלכיות כנגד מי וכו'מטה יששכר עמ' רכ
לב ע"א39 עשרה מאמרות שבהן נברא העולם כו' ט' הוו בראשית נמי מאמר הואמגיד דבריו ליעקב, לקוטי אמרים סי' קלד, אור תורה סי' ג, קב, תלו
לב ע"א39 תיקנו עשרה פסוקים כנגד עשרה מאמרותמרפא לשון עמ' עט
לב ע"א40 בראשית נמי מאמר דברי שמואל (תשנח) עמ' פט
לב ע"א40 בראשית נמי מאמר אוהב ישראל דף רצח ע"א
לב ע"א40 בראשית נמי מאמר הוא אמרי יוסף ויקרא-במדבר דף טו ע"ג
לב ע"א40 בראשית נמי מאמר הוא דרשות מהר"ל (יד מרדכי) עמ' תלה
לב ע"א40 בראשית נמי מאמר הוא ילקוט דברי חכמים בראשית סי' טו, נה
לב ע"א40 בראשית נמי מאמר הוא וכו'מכתב סופר דף קיט ע"א
לב ע"א40 בראשית נמי מאמר הואיערות דבש ח"א עמ' קכו
לב ע"א40 בראשית נמי מאמר היאאדיר במרום ח"א פ' קסד
לב ע"א40 בראשית נמי מאמרבני יששכר ח"א דף לז ע"ב, ד ע"ג, ח"ב דף טו ע"א, צ ע"ג
לב ע"א49 כתובים לפני נביאיםאורות הקודש ח"א עמ' רע
לב ע"ב03 כל כי האי גוונא ריתחא לירתח עלן רחמנא וליפרקןאור לישרים (איידליץ, תשב) עמ' נה
לב ע"ב03 כל כי האי ריתחא לרתח קוב"ה עלן ולפרקןאבן פינה עמ' 127
לב ע"ב03 כל כי האי רתחא לירתח רחמנא עלן וליפרקןאור החיים (שיטץ) עמ' 22
לב ע"ב12 מחלוקת ר"י ור' יוסי אם פקדונות כזכרונותלקוטי האור הקדמה עמ' 4
לב ע"ב15 כיון דאתי רבים מינה כרבים דמיאדרשות שבט הלוי עמ' שיב
לב ע"ב16 שאו שערים ראשיכם והנשאואוצר הכבוד
לב ע"ב32 אלא מלכיות תלת הוא דהויןמשך חכמה במדבר פ' כג פס' כא
לב ע"ב32 ותיקין היו משלימין אותה בתורה שיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 92
לב ע"ב32 ותיקין היו משלימין אותה בתורהאוצר הכבוד
לב ע"ב34 שמע ישראל - מלכותאור הרעיון עמ' ו
לב ע"ב34 שמע ישראל מלכות שפתי חיים מועדים ח"א עמ' צז, שה
לב ע"ב34 שמע ישראל מלכותמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 153
לב ע"ב34 שמע ישראל... - מלכותפירוש המכבי דברים עמ' שנד
לב ע"ב37 העובר לפני התיבה ביו"ט של ר"ה השני מתקיעשפע חיים ח"א עמ' קיב, קיז, קכ
לב ע"ב37 העובר לפני התיבה ורא"ש בשם ירושלמי שמעה ה' צדקאגודת אזוב (יעבץ) דף י ע"ג
לב ע"ב40 א"ר יוחנן בשעת גזירת מלכות שנושפע חיים ח"א עמ' קיב, קיז
לב ע"ב40 בר"ה ליכא הלל וכו' אפשר מלך יושב על כסא דין וכו'דרשות שבט הלוי עמ' סג
לב ע"ב40 ובראש השנה לא אמרינן הללאוצר הכבוד
לב ע"ב41 אמרו מלאכי השרת למה אין ישראל אומרים שירה וכו' ספרי חיים וספרי מתים פתוחים וכו'יערות דבש ח"א עמ' רסה, רסז, ח"ב עמ' יז
לב ע"ב41 אמרו מלאכי השרת לפני הקב"ה מפני מה אין אומרים ישראל לפניך שירה בר"ה וביוה"כבינה לעתים דרוש ב עמ' יא
לב ע"ב41 אמרו מלאכי השרת לפני הקב"ה, רבונו של עולם מפני מה אין ישראל אומרים לפניך שירה בראש השנה ויום הכפור וכו'בני יששכר ח"ב דף יא ע"ד
לב ע"ב41 אמרו מלאכי השרת לפני הקב"ה...קדושת לוי דף צו ע"ב
לב ע"ב41 אמרו מלה"ש מפני מה אין ישראל אומרין שירה בר"האבן יהושע עמ' 1, 7, 9, 11
לב ע"ב41 א"א הלל בר"ה מפני ספרי חיים ומתיםכל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תס
לב ע"ב41 מ"ט אין אומרין הללהמאור שבתורה
לב ע"ב41 מפני מה אין אומרים הלל בראש השנה וכו'אוצר נחמד (סילברסטון) עמ' 24
לב ע"ב41 מפני מה אין ישראל אומרים לפניך שירה בר"ה ויוה"כ מי מרום ח"ז עמ' קנח
לב ע"ב41 מפני מה אין ישראל אומרים לפניך שירה בר"האדרת אליהו (קוצין) ח"ב עמ' 105, 109
לב ע"ב41 מפני מה אין ישראל אומרים שירה בר"ה ויוה"כ מי מרום ח"ז עמ' ק, קד, קכד
לב ע"ב41 מפני מה אין ישראל אומרים שירה כו'פרי חיים, רמ"ץ דרוש ד
לב ע"ב41 מפני מה אין ישראל אומרים שירה לפניך בר"האמרי בינה (שיפמאן) עמ' סא
לב ע"ב41 שאלו מה"ש לפני הקב"ה מפני מה אין ישראל אומרים שירה בר"האמרי חמד ח"א דף ח ע"א
לב ע"ב42 אפשר מלך יושב על כסא דין וכו' אהלי יעקב (הוסיאטין) דף רמג ע"א
לב ע"ב42 אפשר מלך יושב על כסא דין וספר החיים וכו'תורת חסד עמ' ד, מג, נה
לב ע"ב42 אפשר מלך יושב על כסא דיןילקוט הגרשוני ח"א
לב ע"ב42 אפשר מלך יושב על כסא דין... וישראל אומרים שירהאלומת יוסף דף כו ע"א
לב ע"ב42 אפשר ספרי חיים וספרי מתים פתוחים לפני וישראל אומרים שירהמי מרום ח"ז עמ' תה
לב ע"ב42 בר"ה ויוה"כ ספרי חיים וספרי מתים פתוחים לפניודרשות אל עמי דרוש ג
לב ע"ב43 שופר של ר"ה וכו' אין מפקחין עליו את הגל ס' החיים (תשנג) עמ' קכט
לב ע"ב43 שופר של ר"ה לא עולין באילןאהבת דוד דף קכח ע"ב
לג ע"א אין מעכבין התינוקות מלתקוע אפילו בשבתיערות דבש ח"ב עמ' יב
לג ע"א תוס' ד"ה הא, הק' אי נשים אין הברכות האיך אמר רב יוסף מעיקרא, עבידנא יומא טבאשפע חיים ח"ו עמ' קיד
לג ע"ב10 סדר תקיעות שלש של שלש שלש ס' החיים (תשנג) עמ' קלג
לג ע"ב10 סדר תקיעות שלש של שלש שלשאוצר הכבוד
לג ע"ב10 סדר תקיעותרבנו בחיי עה"ת ח"ב עמ' שסב
לג ע"ב27 גנוחי גנח וכו' ילולי יליל ס' החיים (תשנג) עמ' קכו, קכח
לג ע"ב27 פי' יבבאבני יששכר ח"ב דף טו ע"ד
לג ע"ב33 ומנין שפשוטה לפניה וכו' ומנין שפשוטה לאחריה ס' החיים (תשנג) עמ' קכז
לג ע"ב33 מנין לומדים דין תקיעה פשוטה לפני ואחרי תרועת השופר משך חכמה ויקרא פ' יט פס' ט-י
לג ע"ב34 כל תרועה תקיעה לפניה ותקיעה לאחריהפנים יפות על תהלים עמ' שכד
לד ע"א אתקין ר' אבהו בקסרי תקיעה וג' שברים תרועה תקיעהבני יששכר ח"א דף נט ע"ד, ח"ב דף טו ע"א
לד ע"א אתקין רב אבהו בקסרי תקיעה שברים וכו'שפע חיים ח"א עמ' פג, קי
לד ע"א התקין רבי אבהוכתבי רבנו בחיי עמ' שעח-שעט
לד ע"א גנוחי גנוחי או ילוליעולת ראיה ח"ב שכח
לד ע"א ספק תרועה אם גניחי גנח או ילולי יליל או תרוויהובני יששכר ח"א דף ט ע"ג
לד ע"א שברים, גנוחי גנח, ותרועה יליל מבשר טוב, ימי הרחמים והסליחות עמ' רפד
לד ע"א תרועה מורה על אימת הדין גנוחי גנח וילולי ילולבני יששכר ח"ב דף י ע"ד
לד ע"ב שמע ט' תקיעות יד יצחק עמ' קצב ס"ק ב [הלכה]
לד ע"ב אין מעכביןעולת חודש ח"ג מאמר סז
לד ע"ב אמר הקב"ה אמרו לפני בר"ה מלכיות כדי שתמליכוני...קדושת לוי דף צא ע"ב, צד ע"ג
לד ע"ב אמרו לפני מלכויות כדי שתמליכוני עליכם מי מרום ח"ט עמ' ס
לד ע"ב ואמרו לפני... מלכיות כדי שתמליכוני עליכם שמועה טובה דף מב ע"א
לד ע"ב ספק דאורייתא - ודאי דרבנן - ספק דאורייתא קודם דברי יהושע מאמר ג פ"ד עמ' קכז
לה ע"א לעולם יסדיר אדם תפלתו דרשות הרא"ש דף מז ע"ב דרוש מו
לה ע"א לעולם יסדר אדם תפלתו ואח"כ יתפלל וכו'ראשית חכמה, אור עולם פרק ב
לה ע"א ר' יהודה דלא הוה מצלי רק מל' יום לל' יוםמשך חכמה דברים פ' יא פס' יג
לה ע"א תפלת ר' יהודהערפלי טוהר טז
לה ע"א ר"ג הוציא העם שבשדות מוצל מהאש (הלברשטם) דף ריז ע"א, רלט ע"א
לה ע"א אפילו עם שבשדותדברי ישעיהו (חשין) ח"ב עמ' לג-לד, לז

מכון הלכה ברורה
ירושלים ת"ד 34300

פרטים נוספים
בטל' 02‎-6521259
פקס 02‎-6537516

ראשי | מידע | השיטה | פרסומים | דוגמה | תרומות | הסכמות | גלרית תמונות | בית מדרש וירטואלי
ספריה וירטואלית | הלכות פסח | הלכות חנוכה | מפתח לרמב"ם | נושאי הבירורים | פרשת השבוע
דף יומי | מצגות | מפתח לאגדות | מאגרי מידע | תקוני טעויות דפוס | צרו קשר

HOME | ABOUT HALACHA BRURA | השיטה | EXAMPLE |
PUBLICATIONS | DONATIONS | ENDORSEMENTS (HASKAMOT) | WEEKLY PARSHA | CONTACT US