Halacha Brura and Berur Halacha Institute

מכון הלכה ברורה ובירור הלכה

מפתח לפירושים על אגדות התלמוד

לדף הראשי של המפתח לאגדות

ללקט ביאורי אגדות על מסכת מגילה (עם טקסט מלא של המקורות)

מסכת מגילה
ב ע"א01 מגילה נקראת רוח חיים (חיד"א) עמ' נח, סב, רמ
ב ע"א01 מגילה נקראת באחד עשר, בשנים עשר, בשלשה עשר, בארבעה עשר, בחמשה עשרנועם אלימלך דף נ ע"ג-ע"ד
ב ע"א01 מגילה נקראת בי"א בי"ב וכו'בני יששכר ח"א דף ל ע"ד, ח"ב דף קס ע"ג
ב ע"א01 מגילה נקראת בי"א בי"ב וכו'שפע חיים ח"ב עמ' סז
ב ע"א01 מגילה נקראת וכו'דבש לפי מע' פ אות א
ב ע"א01 נתבאר במתני' רק הל' מגילה ולא שאר הל' פורים אוהב ישראל דף סא ע"א
ב ע"א02 כרכין המוקפין חומה וכו' קורין בט"ו ובר"ן מאיר עיני חכמים מהדו"ב ח"ג דף ה ע"א
ב ע"א19 ומנלן כדבעינן למימר לקמן וכו'שפע חיים ח"ב עמ' סז
ב ע"א20 מקדימין ליום הכניסה, כדי שיספקו מים ומזון לאחיהם שבכרכים נועם אלימלך דף נ ע"ד
ב ע"א37 י"ג זמן קהלה לכל אורח לצדיק עמ' צד
ב ע"א37 זמן קהלא לכל רוח חיים (חיד"א) עמ' קצד
ב ע"א39 ואימא שיתסר ושיבסר מאמר מרדכי (נדבורנא) עמ' קיד
ב ע"א39 ואימא שיתסר ושיבסרקול יעקב (שאול) קונטרס ח"ה דף י ע"ב
ב ע"א40 ולא יעבור כתיבבני יששכר ח"א דף נט ע"א
ב ע"א רש"י ד"ה אלא, שהכפרים אינן בקיאין לקרות וכו'שפע חיים ח"ב עמ' ע
ב ע"א ריטב"א ד"ה מגילה, דמשו"ה תני נקראת שאחד קורא וכולן שומעיןשפע חיים ח"ב עמ' סט
ב ע"ב20 אימא מוקפין כלל וכלל לא, ולאו בנ"י ניננויערות דבש ח"ב עמ' רסו
ב ע"ב26 אי הוה כתוב "את" יום י"ד וט"ו כדקאמרתמשך חכמה שמות פ' ל פס' יט
ב ע"ב29 אתא את ופסיקדבש לפי מע' א אות לו
ב ע"ב43 מדינה ומדינהטוב ראיה
ב ע"ב53 אין נביא רשאי לחדשמכמני עוזיאל עמ' כא
ב ע"ב53 מנצפ"ך צופים אמרום אוהב ישראל דף שנז ע"א
ב ע"ב53 מנצפ"ך צופים אמרום אור יהושע דף צח ע"א
ב ע"ב53 מנצפ"ך צופים אמרוםאוצר הכבוד
ב ע"ב53 מנצפ"ך צופים אמרותפארת ישראל עמ' קצג
ב ע"ב53 מנצפ"ךטוב ראיה
ב ע"ב53 מנצפ"ךמכמני עוזיאל עמ' יא
ב ע"ב53 אלה המצוותעולת חודש ח"ג מאמר קסב-קסד
ב ע"ב53 אלה המצות שאין הנביא רשאי לחדש רוח חיים (חיד"א) עמ' יז
ב ע"ב53 אלה המצות, שאין נביא עתיד לחדש דבר מעתה שיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 102
ב ע"ב54 מ"ם וסמ"ך שבלוחות בנס היו עומדיןקדושת לוי דף קז ע"ג
ב ע"ב54 מם וסמך שבלוחות בנס היו עומדיםנועם אלימלך דף מט ע"ב
ב ע"ב54 מם וסמך שבלוחותנפש חיים (פלג'י) דף רט ע"א
ב ע"ב בחידושי הרשב"א ס' העיקרים (מישור) עמ' שנא
ג ע"א07 תרגום אונקלוס מפי ר"אילקוט הגרשוני ח"א
ג ע"א07 תרגום של תורה אונקלוס הגר אמרואוצר הכבוד
ג ע"א07 תרגום של תורה אונקלס הגר אמרותפארת ישראל עמ' קצו
ג ע"א08 תרגום יונתן בן עוזיאלמאמרי הראיה 94
ג ע"א08 תרגום של נביאים... ונזדעזעה א"י אמרי יהודה עמ' כד
ג ע"א11 יצאה בת קולרבנו בחיי עה"ת ח"ב עמ' שסח
ג ע"א17 כשבא יונתן בן עוזיאל לתרגם כתוביםתפארת ישראל עמ' קסח
ג ע"א21 ויקרא בתורת אלקים מפורשמכמני עוזיאל עמ' קיז
ג ע"א24 אלו הפסוקיןרבנו בחיי עה"ת ח"א עמ' קסט
ג ע"א24 מפורש זה תרגוםמכמני עוזיאל עמ' ו-ז, מה
ג ע"א24 תרגום ג"כ ניתן בסיניבני יששכר ח"א דף יד ע"ג, מז ע"א
ג ע"א25 ויבינו במקרא וגו' אלו פיסקי טעמיםטהרת יו"ט ח"י עמ' עח
ג ע"א30 ביום ההוא יגדל המספד... אלמלא תרגום לא ידעינן פירושו דהאי קראאמרי חמד ח"ב דף לח ע"ב
ג ע"א34 המספד על מותו של אחאב נזכר כאחד המספדים הגדוליםמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 213
ג ע"א37 וראיתי אני דניאל לבדי את המראה דגלי יהודה דרוש ב אות ו
ג ע"א39 מאן נינהו אנשים וכו' חגי זכריה ומלאכייערות דבש ח"א עמ' נח
ג ע"א39 מאן נינהו כו' חגי זכריה ומלאכי וכו'אמת ליעקב עה"ת עמ' יב
ג ע"א40 חגי זכריה מלאכי, אינהו עדיפי מיניה ואיהו עדיף וכו'שפע חיים ח"ד עמ' כא
ג ע"א41 אינהו נביאי ואיהו לאו נביא קול ששון (גולדברג) אות לג
ג ע"א41 בימי גלות בבל לא ניטלה נבואה מן הנביאיםמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 196
ג ע"א42 איהו לא חזי מזליה חזי מי מרום ח"ח עמ' שג
ג ע"א42 אינהו לא חזי מזלייהו חזימרכבת המשנה (ליפשיץ), דף יז ע"א
ג ע"א42 אע"ג דאיהו לא חזי מזליה חזיקדושת יו"ט ח"א דף ז ע"ג
ג ע"א42 אע"ג דאיהו לא חזי מזליה חזי רוח חיים (חיד"א) עמ' ה
ג ע"א42 אע"ג דאיהו לא חזי מזליה חזי תפלה למשה (אלמושנינו) עמ' נד
ג ע"א42 אע"ג דאיהו לא חזי מזליה חזיבינה לעתים דרוש ב עמ' יד
ג ע"א42 אע"ג דאיהו לא חזי מזליה חזישבט מוסר עמ' קמו
ג ע"א42 אע"ג דאיהו לא חזי מזליה חזיאדיר במרום ח"א פ' רעח
ג ע"א42 אע"ג דאינהו לא חזו מזלייהו חזו ס' החיים (תשנג) עמ' קמט
ג ע"א42 אע"ג דאינהו לא חזי מזלייהו מיהא רב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' פא, רג, רס, תיב
ג ע"א42 אף על גב דאיהו לא חזי מזלי חזי מבשר טוב, ימי הרחמים והסליחות עמ' קב, קמ
ג ע"א42 האי מאן דמבעית וכו' לינשוף מדוכתיה ד' גרמידי וכו' מדבר קדש בראשית ח"א עמ' רס
ג ע"א42 האי מאן דמבעית כו' מאי תקנתי' לקרי ק"ש חלקת יהושע עמ' פ הערה עא
ג ע"א42 האי מאן דמיבעית אע"ג דאיהו לא חזי מזליה חזיאבן פינה עמ' 81
ג ע"א42 האי מאן דמיבעית וכו' לינשוף מדוכתיה ארבע גרמידי וכו'מכתב סופר דף יב ע"א, דף לח ע"ד
ג ע"א42 מזליה חזי מבשר טוב, ימי הרחמים והסליחות עמ' תיח
ג ע"א42 מזליהו חזי דברי שמואל (תשיג) עמ' צו
ג ע"א43 לימא עיזא דבי טבחאי שמנה מינאיאבן פינה עמ' 164
ג ע"א43 עיזא דבי טבחאמבוא התלמוד פל"א עמ' שמב
ג ע"א43 עיזי דבי טבחי שמינא מינאיילקוט הגרשוני ח"א
ג ע"א44 השתא דאמרת מדינה ומדינה לדרשה משפחה ומשפחה למאי אתא רב ייבי (תשסט) ח"א עמ' רסט
ג ע"א44 משפחה ומשפחהעולת חודש ח"ג מאמר ה-יב
ג ע"א48 מבטלין תורה מפני מגילההמאור שבתורה
ג ע"א48 מבטלין תלמוד תורה מפני מקרא מגילהבני יששכר ח"ב דף סז ע"ב, פה ע"ד
ג ע"א48 מכאן סמכו של בית רבי שמבטלין ת"ת ובאים לשמוע מקרא מגילהשפע חיים ח"ב עמ' עב
ג ע"א50 ויהי בהיות יהושע ביריחואוצר הכבוד
ג ע"א53 אמש בטלתם תמיד של בין הערבייםמשך חכמה דברים פ' לא פס' ז
ג ע"א53 אמש בטלתםכתבי רבנו בחיי עמ' תל
ג ע"א53 אמש ביטלתם תמידשער ראובן עמ' נא
ג ע"א53 אתמול בטלת תמיד של בין הערבים ועכשיו אתה מבטל תלמוד תורהעטרת צבי (טאקסין) דף מט ע"ב
ג ע"א53 עכשיו בטלתם ת"ת וכו'דרשות שבט הלוי עמ' נ, רה
ג ע"א54 בתוך העמק וכו' מלמד שלן בעומקה של הלכה וברש"י ותוס'דרשות שבט הלוי עמ' עח
ג ע"א54 וילך יהושע בתוך העמקמבוא התלמוד פ"ל עמ' שמא
ג ע"א54 וילן יהושע בלילה ההוא בתוך העמק מלמד שלן בעמקה של הלכהמי מרום ח"ג עמ' צח = ח"ו עמ' רנ
ג ע"א54 'וילן יהושע... בתוך העמק'... שלן בעומקה של הלכה שיחות הרב צבי יהודה שמות עמ' 138
ג ע"א54 על מה באת על ביטול תורה או על ביטול תמידיןדברי ישעיהו (חשין) ח"ב עמ' יח-יט
ג ע"א54 עתה באתי - על של עכשיוילקוט הגרשוני ח"א
ג ע"א54 'עתה באתי' - על תלמוד תורה באתימאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 32
ג ע"ב01 בעמקה של הלכה רוח חיים (חיד"א) עמ' קפט, ריט
ג ע"ב01 מלמד שלן בעומקא של הלכה אמרי יהודה עמ' מז
ג ע"ב02 גדול ת"ת יותר מהקרבת תמידיןמרפא לשון עמ' קלט
ג ע"ב02 גדול ת"ת מהקרבת תמידיןפירות מפוזרין עמ' יד-יח
ג ע"ב02 גדול תלמוד תורה יותר מהקרבת תמידין חוסן יהושע מאמר א פ"ב עמ' קעד
ג ע"ב02 גדול תלמוד תורה יותר מהקרבת תמידיןנפש החיים עמ' 167
ג ע"ב04 לא קשיא הא (ת"ת) דרבים הא דיחיד וצוה הכהן עמ' נא
ג ע"ב09 אין מועד בפני ת"חילקוט הגרשוני ח"א
ג ע"ב11 כבוד התורה דיחיד חמור מת"ת דיחידשפע חיים ח"ו עמ' קסז
ג ע"ב11 כבוד התורה דיחיד עדיףדרשות שבט הלוי עמ' ערה
ג ע"ב11 כבוד תורה דיחיד חמוראמת ליעקב עה"ת עמ' תיט
ג ע"ב12 אמר רבא פשיטא וכו'דברי שלום חלק א עמ' א
ג ע"ב17 מבטלין ת"ת להוצאת המת ולהכנסת כלה ס' החיים (תשנג) עמ' פו
ג ע"ב17 מבטלין תלמוד תורה להוצאת המת ולהכנסת כלה כתונת פסים פרשת מצורע יג ע"ב, אחרי טו ע"ג, אמור כב ע"ב, נשא ל ע"ד, לב ע"ד, קרח מ ע"ב
ג ע"ב17 מבטלין תלמוד תורה להוצאת המת ולהכנסת כלהאוצר פתגמי חב"ד ח"א עמ' 297
ג ע"ב25 יצא מת מצוה דברי שמואל (תשנח) עמ' קכב
ג ע"ב32 כרך וכל הסמוך לו וכל הנראה עמו וכו' וצוה הכהן עמ' מ
ד ע"א13 נס פורים על ידי אסתר היתה (תוס')שבט מוסר עמ' פא
ד ע"א13 שאף הן היו באותו הנסהתקופה הגדולה (תשלב) עמ' רנא
ד ע"א13 שאף הן היו באותו הנסילקוט הגרשוני ח"א, ודף נט
ד ע"א14 פורים שחל בשבת דורשים בהלכות פוריםדברי ישעיהו (חשין) ח"ב עמ' כו-כז
ד ע"א16 משה תקן להם לישראל שילמדו הלכות פסח בפסח עטרת צבי (טאקסין) דף לט ע"א
ד ע"א17 שואלין ודורשין הלכות החג בחגנר ישראל חלק ג דף קה
ד ע"א21 חייב אדם לקרוא המגילה ביום ולשנותה בלילהאבן ישפה עמ' 24
ד ע"א21 חייב אדם לקרות את המגילהאוצר הכבוד
ד ע"א21 לקרות בלילה ולשנותה ביוםילקוט הגרשוני ח"א
ד ע"א27 אמרי איניש אעבור פרשתא דא ואתנייהאמת ליעקב עה"ת עמ' יא
ד ע"א27 אעבור פרשתא דאדרשות שבט הלוי עמ' קח
ד ע"ב זמנו של זה לא כזמנו של זהמשך חכמה מגילת אסתר פ' ט,פס' ל-לא
ד ע"ב שמא יעבירנו ד"א ברשות הרבים מי השילוח (מישור) ח"ב עמ' קפט
ד ע"ב עיניהם של עניים רוח חיים (חיד"א) עמ' נח
ד ע"ב מפני שעיניהם של עניים...קדושת לוי דף קיט ע"ג
ה ע"א איזו היא עיר גדולה? כל שיש בה עשרה בטלניםנועם אלימלך דף נ ע"ד
ה ע"א ... חדשים אתה מונה לשנים, ואי אתה מונה ימים לשנים שיחות הרב צבי יהודה שמות עמ' 111
ה ע"א רש"י ד"ה שלא בזמנה, כגון כפרים המקדימין ליום הכניסהשפע חיים ח"ב עמ' סט
ה ע"א רש"י עשרה בטלניםפירושי ראשונים בהשמטות
ה ע"ב06 ביקש רבי לעקור ט"ב שחל להיות בשבתבני יששכר ח"א דף קנה ע"ד
ה ע"ב17 חזקיה קרי בטבריא בארביסר ובחמיסר וכו' מאיר עיני חכמים מהדו"ב ח"א דף מט ע"ב
ה ע"ב26 הני מילי בהספד ובתענית, אבל מלאכה יום אחד ותו לאמשך חכמה מגילת אסתר פ' ט פס' יט
ה ע"ב27 רב חזייה לההוא גברא וכו'דברי שלום ח"ו סי' יב
ה ע"ב28 העושה מלאכה בפורים אינו רואה סימן ברכהמשך חכמה מגילת אסתר פ' ט פס' יט
ה ע"ב30 הספד ותענית קבלו עלייהו וכו' דמעיקרא כתיש וכו'מאמר אסתר דרוש ח
ה ע"ב31 יום טוב לא קיבלו עלייהו בני יששכר ח"א דף קג ע"ד
ה ע"ב31 מלאכה לא קבילו עלייהושפע חיים ח"ב עמ' סד
ה ע"ב31 מלאכה לא קיבלו עלייהויערות דבש ח"ב עמ' קנא, רכב
ה ע"ב33 ימי משתה ושמחה - ואילו יום טוב לא כתיבמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 167
ה ע"ב51 או דילמא משום דהני מיגנו והכי לא מינגומשך חכמה ויקרא פ' כה פס' כט
ו ע"א07 כי שכיב אינישעולת חודש ח"ג מאמר קיא
ו ע"א11 כי נח נפשיה דר' זירא פתח עליה האי ספדנאאורות אלים דף כט ע"א
ו ע"א11 כי נח נפשיה דר' זירא פתח עליה ההוא ספדנאאבן פינה עמ' 86
ו ע"א11 כי נח נפשיה דר' זיראילקוט הגרשוני ח"א
ו ע"א11 פתח עליה ההוא ספדנא ארץ שנער הרה וילדה וכו' שאבדה כלי חמדתה ובבכור שורדרשות שבט הלוי עמ' רמ
ו ע"א12 ארץ שנער הרה וילדה שעשועם וכו' אמרה רקת וכו'מאמר אסתר דרוש א
ו ע"א12 ארץ שנער הרה וילדה, ארץ צבי גידלה שעשועיה, אוי נא לה אמרה רקת, כי אבדה כלי חמדתהשיחות הרב צבי יהודה דברים עמ' 510
ו ע"א13 אוי נא אמרה רקתעולת חודש ח"ג מאמר שפט
ו ע"א13 אוי נא לה אמרה כי אבדה כלי חמדתהמשך חכמה בראשית פ' נ פס' י
ו ע"א15 למה נקרא שמה רקת שאפי׳ ריקנין שבה מלאים מצות כרימון רב ייבי (תשסט) ח"א עמ' קנו
ו ע"א15 למה נקראת שמה רקת, שאפי' ריקנין שבה מלאין מצוות כרמוןדרשות שבט הלוי עמ' רמא
ו ע"א16 ריקנים שבך מלאים מצוות כרמוןכתבי הרב יהודה אלקלעי ח"א עמ' 190
ו ע"א18 טבריה - שטובה ראייתהאור הצבי עמ' 264
ו ע"א18 רקת שמה ולמה נקרא טבריא שטובה ראייתה רב ייבי (תשסט) ח"א עמ' קנו
ו ע"א23 אמר זבלון לפני הקב"ה אמרי יוסף בראשית דף רמד ע"ב
ו ע"א25 כולן צריכין לך ע"י חלזוןאמת ליעקב עה"ת עמ' תסב
ו ע"א26 טרית; זכוכית לבנהפירוש המכבי דברים עמ' שצז
ו ע"א26 'שפוני' - זה חלזוןפירוש המכבי דברים עמ' שצז
ו ע"א27 כל הנוטל ממך בלא דמים אינו מועיל פרמקטיא שלו כלוםאבן פינה עמ' 130
ו ע"א32 לדידי חזי לי זבת חלב ודבש דכל ארעא דישראל וכו' מאיר עיני חכמים מהדו"ב ח"ג דף יז ע"ב
ו ע"א36 והיא היתה יתד תקועה לישראל וכו'אור הצבי עמ' 69
ו ע"א36 עקרון בת אדום שהיא צרתה של ירושליםאור הצבי עמ' 242
ו ע"א36 עקרון תעקרהמאור שבתורה
ו ע"א37 וכשגברה מלכות בית חשמונאי ונצחום היו קורים אותה אחידת שוראור הצבי עמ' 247
ו ע"א41 ונשאר גם הוא לאלהינו, אלו בתי כנסיותאדיר במרום ח"א פ' רג
ו ע"א41 כאלוף ביהודה ועקרוןילקוט הגרשוני ח"א
ו ע"א42 עתידים שרי יהודה ללמד בהם תורה ברביםאור הצבי עמ' 247
ו ע"א42 עתידין ללמוד תורה בקרקסאותהתקופה הגדולה (תשלב) עמ' תקנו
ו ע"א42 עתידין תיאטראותאגרות הראיה ח"ג קנח-קנט; עקבי הצאן קלח (ד)
ו ע"א43 לשם זה פמייאסאוצר הכבוד
ו ע"א45 לא נתמלאה צורדברי שלום ח"ו סי' רמד
ו ע"א45 צור נתמלאה מחורבן ירושליםכתבי הרב יהודה אלקלעי ח"א עמ' 228, 229
ו ע"א45 קסרי וירושלים חרבו שניהם וכו' ליהודים היתה אורה עמ' לט
ו ע"א47 אם מלאה זו (=קסרי), חרבה זו (=ירושלים)דעת תבונות פ' קלג
ו ע"א47 אם מלאה זו חרבה זוהתקופה הגדולה (תשלב) עמ' רפה
ו ע"א47 אם מליאה זו חרבה זו וכו' מהכא ולאום מלאום יאמץ ס' הזכרון לחתם סופר עמ' לד
ו ע"א47 אמלאה החרבה - אם מלאה זו חרבה זוארצות החיים (עטייה) עמ' 61
ו ע"א47 אמלאה החרבהשער ראובן עמ' עז
ו ע"א48 ולאום מלאום יאמץ, ישבה ירושלים...לבני ישראל (הישן) דרוש יד
ו ע"א49 אמר יצחק לפני הקב"ה רבש"ע יוחן עשו אמר לו רשע הוא ילקוט דברי חכמים בראשית סי' תרט
ו ע"א49 יוחן רשעכתבי הרב נתן פרידלאנד ח"א עמ' 221
ו ע"א49 מהו דכתיב יוחן רשע בל למד צדק אמרי יוסף דברים דף לב ע"ג
ו ע"א50 רשעים זה כוחו של עשו מי מרום ח"ח עמ' רפא
ו ע"א53 זממו אל תפק זו גרממיאתורה וחיים עמ' פז
ו ע"א53 זממו אל תפק זו... אדום אהלי יעקב (הוסיאטין) דף רנה ע"א
ו ע"ב07 אם יאמר לך אדם יגעתי ולא מצאתי אל תאמן וכו' מי השילוח (מישור) ח"א עמ' מא
ו ע"ב07 יגעתי ולא מצאתי - אל תאמןפירוש המכבי דברים עמ' שכב
ו ע"ב07 יגעתי ולא מצאתי אל תאמיןידי משה קהלת עמ' לא
ו ע"ב07 יגעתי ולא מצאתי אל תאמן תפלה למשה (אלמושנינו) עמ' רכד
ו ע"ב07 יגעתי ולא מצאתי אל תאמן וכו'דרשות שבט הלוי עמ' קד, קלו
ו ע"ב07 יגעתי ולא מצאתי אל תאמןבינה לעתים דרוש לג עמ' רכ
ו ע"ב07 יגעתי ולא מצאתי אל תאמןדרך חיים עמ' תנז
ו ע"ב07 יגעתי ולא מצאתידברי שלום ח"ו סי' קעה, קפא, תפט
ו ע"ב07 יגעתי ולא מצאתי אמרי יהודה עמ' ל
ו ע"ב08 יגעתי ומצאתי - תאמןהחברה והשפעתה מאמר 30 פרק ז
ו ע"ב08 יגעתי ומצאתי דעת שבת עמ' מח
ו ע"ב08 יגעתי ומצאתי וכו'דברי שלום ח"ו סי' קלב
ו ע"ב08 יגעתי ומצאתי תאמין וה"מ לחדודי אבל לאוקומי גירסא וכו'אהל רחל עמ' 688
ו ע"ב08 יגעתי ומצאתי תאמין אמרי יוסף בראשית דף קלד ע"ג
ו ע"ב08 יגעתי ומצאתי תאמין דברי שמואל (תשיג) עמ' מ
ו ע"ב08 יגעתי ומצאתי תאמין דברי שמואל (תשנח) עמ' נא
ו ע"ב08 יגעתי ומצאתי תאמין מי מרום ח"ב עמ' מד קסז, ח"ט עמ' ריח, חי"ג עמ' ו, רסו
ו ע"ב08 יגעתי ומצאתי תאמין מן הבאר עמ' 129
ו ע"ב08 יגעתי ומצאתי תאמין משמיע שלום עמ' קו
ו ע"ב08 יגעתי ומצאתי תאמין רב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' לא
ו ע"ב08 יגעתי ומצאתי תאמין רב ייבי (תשסט) ח"א עמ' צז
ו ע"ב08 יגעתי ומצאתי תאמין וה"מ לחדודי אבל לאוקומי גירסא סייעתא וכו'אהל רחל עמ' 675, 698, 699
ו ע"ב08 יגעתי ומצאתי תאמיןמאורות נריה אלול ותשרי עמ' 23
ו ע"ב08 יגעתי ומצאתי תאמיןמרפא לשון עמ' עג, פא
ו ע"ב08 יגעתי ומצאתי תאמן מגיד דבריו ליעקב, לא קמ, קסא, אור תורה סי' רכג, שלב
ו ע"ב08 יגעתי ומצאתי תאמן פרי הארץ (ויטבסק) עמ' קג
ו ע"ב08 יגעתי ומצאתי תאמןשם משמעון (שפירא) עמ' ע
ו ע"ב08 לא יגעתי ומצאתי אל תאמין יגעתי ומצאתי תאמיןפנים יפות על תהלים עמ' ה, תמה, תסז
ו ע"ב08 לא יגעתי ומצאתידברי שלום ח"ו סי' תס
ו ע"ב12 אמר רבי יצחק ראית רשע שהשעה משחקת לו אל תתגרה בו רב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' רפח
ו ע"ב12 לאוקומי גירסא סייעתא דשמיא הואאבן פינה עמ' 157
ו ע"ב12 לאוקומי גירסא סייעתא מן שמיאדרך חיים עמ' צב
ו ע"ב12 לאוקמי גירסא סייעתא דשמיאהתקופה הגדולה (תשלב) עמ' קמח
ו ע"ב12 לאוקמי גירסא סייעתא דשמיאמרפא לשון עמ' פב
ו ע"ב12 לאוקמי גירסא סייעתא מן שמיא היא שיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 131
ו ע"ב12 לאוקמי גרסא סיעתא מן שמיא חוסן יהושע מאמר א פ"ג עמ' קעח
ו ע"ב13 רשע שהשעה משחקת לוילקוט הגרשוני ח"א
ו ע"ב20 מותר להתגרות ברשעיםנתיבות עולם ח"א עמ' רכו
ו ע"ב41 קראו את המגילה וכו'דברי שלום חלק א עמ' ט
ו ע"ב52 ותנא מקרא מגילה והוא הדין...קדושת לוי דף קיט ע"ג
ו ע"ב54 הא לענין הספד ותענית זה וזה שוין ובתוס' ד"ה ורבי מאיר עיני חכמים מהדו"ג ח"א דף מט
ו ע"ב56 בכל שנה ושנה ליהודים היתה אורה עמ' צב
ו ע"ב59 מסמך גאולה לגאולה עדיףבני יששכר ח"ב דף צט ע"ד, קנו ע"ד
ז ע"א10 קבעוני לדורותילקוט הגרשוני ח"א
ז ע"א10 שלחה אסתר לחכמים קבעוני לדורות וצוה הכהן עמ' מא
ז ע"א10 שלחה אסתר לחכמים קבעוני לדורותמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 167
ז ע"א10 שלחה אסתר לחכמיםאהבת עולם דף עה
ז ע"א10 שלחה אסתר קבעוני לדורותבני יששכר ח"ב דף פב ע"ב
ז ע"א10 שלחה אסתרעולת חודש ח"ג מאמר רסט
ז ע"א10 שלחה להם אסתר לחכמים קבעוני לדורות...קדושת לוי דף נב ע"ד, קיט ע"ב
ז ע"א10 שלחה להם אסתר קבעוני לדורותקול יעקב (שאול) דף מה ע"א
ז ע"א11 קנאה את מעוררת עלינו לבין האומותמשך חכמה שמות פ' יב פס' טז
ז ע"א16 שלחה אסתר לחכמים כתבוני לדורותנפש החיים עמ' 51
ז ע"א16 שלחה להם אסתר כתבוני לדורותקול יעקב (שאול) דף לח ע"ב
ז ע"א16 שלחה להם אסתר לחכמים כתבוני לדורות מי מרום חי"ב עמ' רסז
ז ע"א17 כתבוני לדורותאמת ליעקב עה"ת עמ' י
ז ע"א17 כתבוני לדורותמבאר על הלוחות (רוזנצוייג, תרעט) עמ' 28-29
ז ע"א18 עד שמצאו לו מקראשער ראובן עמ' שטו
ז ע"א18 שלשים ולא רבעיםמכמני עוזיאל עמ' נב
ז ע"א20 כתב זאת מה שכתב כאן אמרי יוסף דברים הקדמה עמוד ה
ז ע"א20 כתוב זאת מה שכתוב כאן ובמשנה תורה, זכרון מה שכתוב בנביאים, בספר מה שכתוב במגילהבני יששכר ח"ב דף קמו ע"א
ז ע"א22 רמז בתורה הקשור עם מחיית עמלקמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 180
ז ע"א30 אסתר ברוה"ק נאמרה וכו', שנא' ויודע הדבר למרדכייערות דבש ח"א עמ' עה
ז ע"א30 אסתר ברוה"ק נאמרהאהבת דוד דף מג ע"ב
ז ע"א30 אסתר ברוה"ק נאמרהילקוט הגרשוני ח"א
ז ע"א30 אסתר ברוח הקדש נאמרההמאור שבתורה
ז ע"א30 אסתר ברוח הקודש נאמרהמשך חכמה מגילת אסתר פ' ט פס' יט
ז ע"א30 מגילת אסתר ברוח הקודש נאמרהאוצר הכבוד
ז ע"א30 מגלת אסתר ברוח הקודש נאמרה עשרה למאה סי' נז
ז ע"א35 ר"ש בן מנסיא אומר קהלת אינה מטמא את הידים דגלי יהודה דרוש ב אות ח
ז ע"א41 אסתר ברוה"ק נאמרה, שנא' ויודע הדבר למרדכייערות דבש ח"ב עמ' כ, קלה
ז ע"א43 אמר שמואל אי הוינא התם וכו', דעדיף מכולהו וכו'יערות דבש ח"ב עמ' לד
ז ע"א44 אסתר ברוח הקודש נאמרה שנאמר קיימו וקבלו וכו'איש צעיר דף יג ע"א
ז ע"א44 קיימו למעלה מה שקבלו רוח חיים (חיד"א) עמ' נח
ז ע"א44 קיימו למעלה מה שקבלו למטה (תוס' ד"ה לכולהו)יערות דבש ח"ב עמ' קלז
ז ע"א44 קיימו למעלה מה שקיבלו למטהאלומת יוסף דף לו ע"ב
ז ע"א44 קימו למעלה מה שקיבלו למטהנועם אלימלך דף נ ע"ג
ז ע"א44 שנא' קימו, ותוס' ד"ה לכולהויערות דבש ח"א עמ' נב
ז ע"א45 כולהו אית להו פירכא לבר מדשמואלאבן יהושע עמ' 89
ז ע"א47 דלמא כר"א וכו' שכל אחד ואחד נדמה לו כאומתויערות דבש ח"ב עמ' כא
ז ע"א47 מלמד שלכל אחד ואחד נדמתה לו כאומתואלומת יוסף דף מג ע"א
ז ע"א47 מלמד שנדמתה לכל אחד ואחד כאומתואור הצבי עמ' 144
ז ע"א52 ומשלוח מנות איש לרעהו...קדושת לוי דף קכג ע"א
ז ע"א52 מצוה לשלוח ב' מנות איש לרעהובני יששכר ח"ב דף קסו ע"ג
ז ע"א53 ר"י נשיאה שדר אטמאילקוט הגרשוני ח"א
ז ע"א53 ר"י נשיאה שדר וכו'דברי שלום חלק א עמ' פד
ז ע"א53 ר"י נשיאה וכו' שלח ליה אטמא רוח חיים (חיד"א) עמ' רלח
ז ע"א תוס' ד"ה נאמרה, הקשו והא חנוכה ניתנה ליכתב המגלת תעניתשפע חיים ח"ו עמ' מז
ז ע"א תוס' ד"ה נאמרה, וקשה דהיכי פליג על סתם משנה...קדושת לוי דף קיג ע"ד
ז ע"ב02 רבה שדר ליה וכו'דברי שלום חלק א עמ' פה
ז ע"ב11 ס' צעי דמיני קדירהמבוא התלמוד פ"ל עמ' שמ
ז ע"ב11 שיתין... מיני קדירה אהלי יעקב (הוסיאטין) דף קפז ע"א
ז ע"ב15 כפין עניא ולא ידעילקוט הגרשוני ח"א
ז ע"ב15 רווחא לבסימא שכיחאבן פינה עמ' 29
ז ע"ב17 מחלפי סעודתייהו וכו'דברי שלום חלק א עמ' פה
ז ע"ב17 מחלפי סעודתייהוהמאור שבתורה
ז ע"ב18 חייב אדם לבסומי בפוריא חיים וחסד סי' תעז
ז ע"ב18 חייב אדם לבסומי בפוריא רוח חיים (חיד"א) עמ' פח
ז ע"ב18 חייב אדם לבסומי בפוריא וכו' וצוה הכהן עמ' כב
ז ע"ב18 חייב אדם לבסומי בפוריא עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי הקדמהבני יששכר ח"א דף מ ע"ב, נג ע"ב, ח"ב דף פה ע"ב, צד ע"א, קיד ע"ג, קנה ע"ב, קסז ע"א
ז ע"ב18 חייב אדם לבסומי בפוריא, עד דלא ידע וכו'יערות דבש ח"א עמ' סו, שכג, ח"ב עמ' לו, רכ
ז ע"ב18 חייב אדם לבסומי בפוריאיד אהרן עמ' מו
ז ע"ב18 חייב איניש לבסומי בפוריא אוהב ישראל דף קלב ע"א
ז ע"ב18 חייב איניש לבסומי בפוריא ליהודים היתה אורה עמ' לז, קכה
ז ע"ב18 חייב איניש לבסומי בפוריא מי מרום ח"ח עמ' לב
ז ע"ב18 חייב איניש לבסומי בפוריא מי מרום ח"ח עמ' רעה
ז ע"ב18 חייב איניש לבסומי בפוריא מי מרום ח"י עמ' כג
ז ע"ב18 חייב איניש לבסומי בפוריא וכו' אהלי יעקב (הוסיאטין) דף קפז ע"א, קפט ע"ב
ז ע"ב18 חייב איניש לבסומי בפוריא עד דלא ידע בין ברוך מרדכי לארור המן וכו'בינה לעתים דרוש כא עמ' קנה
ז ע"ב18 חייב איניש לבסומי בפוריאישראל והזמנים (פירר) ח"ב עמ' 40
ז ע"ב18 חייב איניש לבסומידברי שלום ח"ו סי' תקלז
ז ע"ב18 חייב איניש לבסומיכתבי הרב יהודה אלקלעי ח"א עמ' 130
ז ע"ב18 חייב איניש לבסומיכתבי הרב יהודה אלקלעי ח"א עמ' 165-166
ז ע"ב18 חייב איניש לבסומיעולת ראיה א תמא
ז ע"ב18 חייב אינש לבסומי בפוריא וכו'קדושת יו"ט ח"ב דף מה ע"ב, מט ע"א
ז ע"ב18 חייב לבסומי בפוריא עד דלא כו'סדורו של שבת דף קס ע"ד
ז ע"ב18 לבסומי בפוריאילקוט הגרשוני ח"א דף צח
ז ע"ב18 לבסומי בפוריאמכמני עוזיאל עמ' רמב
ז ע"ב18 לבסומי עד דלא ידעילקוט הגרשוני ח"א
ז ע"ב18 מחייב איניש לבסומי בפוריא עד דלא ידע מי מרום חי"ב עמ' רסו
ז ע"ב18 מחייב איניש לבסומי בפוריא עד דלא ידע בין ארור המן וכו'אבן פינה עמ' 94
ז ע"ב18 מחייב אינש לבסומי בפוריא וכו' עטרת ישראל (באהפאלי) עמ' פ
ז ע"ב18 מיחייב איניש וכו'דברי שלום חלק ב עמ' מד
ז ע"ב18 מיחייב איניש לבסומי בפוריא ס' החיים (תשנג) עמ' קיא
ז ע"ב18 מיחייב איניש לבסומי בפוריא עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכיאורות אלים דף ב ע"א, לא ע"ב
ז ע"ב18 מיחייב איניש לבסומי בפוריא עד דלא ידע וכו' גנזי ישראל ח"א דף רד ע"א
ז ע"ב18 מיחייב איניש לבסומי בפוריא עד דלא ידע וכו' מאיר עיני חכמים מהדו"ב ח"ג דף ד ע"ב, ה ע"א
ז ע"ב18 מיחייב איניש לבסומי בפוריא עד דלא ידעאהבת דוד (וועגער) עמ' 47
ז ע"ב18 מיחייב איניש לבסומי בפוריא עד דלא ידענר ישראל חלק ב דף כד, רה
ז ע"ב18 מיחייב איניש לבסומי בפוריא עד דלא ידע...קדושת לוי דף קכד ע"א, קכד ע"ב
ז ע"ב18 מיחייב איניש לבסומיילקוט הגרשוני ח"ב עמ' קסג
ז ע"ב18 מיחייב אינש לבסומי בפוריא עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי כתונת פסים פרשת ויקרא א ע"ד, צו ב ע"ד
ז ע"ב18 מיחייב אינש לבסומי בפוריא עד דלא ידע כו'רב טוב דף פד ע"ב
ז ע"ב18 עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי מי מרום ח"ט עמ' רנה, רנט, רעד, רצה
ז ע"ב18 עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכיאבן פינה עמ' 38
ז ע"ב18 עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכייד אהרן עמ' פד
ז ע"ב19 בין ארור המן לברוך מרדכיאור הרעיון עמ' נג
ז ע"ב19 בין ברוך מרדכי לארור המןדברי ישעיהו (חשין) ח"ב עמ' כח
ז ע"ב19 רבה ור' זירא עבדו סעודת פורים בהדי הדדי וכו'שפע חיים ח"ו עמ' צא
ז ע"ב19 רבה ור"ז עבדו סעודת פורים ליהודים היתה אורה עמ' לז
ז ע"ב19 רבה ורבי זירא עבדו סעודת פורים וכו' קם רבה שחטיה לרבי זיראבינה לעתים דרוש כא עמ' קנו
ז ע"ב19 רבה ורבי זירא עבדו סעודת פוריםתורה וחיים עמ' שיא
ז ע"ב21 קם רבה שחטיה לר' זירא מאיר עיני חכמים מהדו"ב ח"ג דף ל ע"ב
ז ע"ב21 רבה שחטיה לר׳ זירא למחר בעי רחמי ואחייה תורת החסידים הראשונים עמ' מט, קמז
ז ע"ב25 סעודה שעשאה בלילה לא יצא ידי חובתומשך חכמה מגילת אסתר פ' ט פס' יט
ז ע"ב25 סעודת פורים בלילה...קדושת לוי דף קכד ע"ב
ז ע"ב27 רב אשי הוה יתיב קמיה דרב כהנא... בסעודת פורים... תנא מיניה ארבעין זמנין ודמי ליה כמאן דמנח בכיסיהאורחות צדיקים שער תורה עמ' קצא
ז ע"ב33 תנא מיניה ארבעין זימנין ודמי ליה כמאן דמנחא בכיסיהשיחות הרב צבי יהודה דברים עמ' 226
ז ע"ב33 תנא מיניה מ' זמניןדבש לפי מע' מ אות טז
ז ע"ב41 אין בין שבת ליוה"כאמת ליעקב עה"ת עמ' תה
ז ע"ב46 כל חייבי כריתותרבנו בחיי עה"ת ח"ג עמ' תב, תד
ז ע"ב רש"י אין בין יו"ט לשבתפירושי ראשונים בהשמטות
ח ע"א 'עלי' לשון נדר אהלי יעקב (הוסיאטין) דף קסא ע"א
ח ע"א כיון דאמר "עלי" כמאן דטעון אכתפיה דמימשך חכמה במדבר פ' ל פס' י
ח ע"א הא כיצד? ראה שלוש מביא, שתיים אינו מביאמשך חכמה ויקרא פ' טו פס' טו
ח ע"א טורי אבן וכוס ישועותבנין אפרים עמ' ה [הלכה]
ח ע"ב אין בין מצורע מוסגר למצורע מוחלט אלא פריעה ופרימה בלבד משך חכמה ויקרא פ' יד פס' לא
ח ע"ב אין בין מצורע מוסגר למצורע מוחלט וכו'דרשות שבט הלוי עמ' קכח
ח ע"ב אלא פריעה ופרימהבנין אפרים עמ' כא, כד [הלכה]
ח ע"ב למחנותם זו"ז שויםבנין אפרים עמ' כ [הלכה]
ח ע"ב והנה נרפא נגע הצרעת כו'בנין אפרים עמ' ריא [הלכה]
ח ע"ב ספרים נכתבים בכל לשוןתפארת ישראל עמ' קצד, קצח
ח ע"ב רשבג"א אף בספרים לא התירואמת ליעקב עה"ת עמ' שלז
ט ע"א09 תפילין רק באשוריתמכמני עוזיאל עמ' יא
ט ע"א16 רב נחמן בר יצחק אמר וכל הנשים יתנו יקר לבעליהןמשך חכמה דברים פ' יא פס' יב
ט ע"א20 התירו לכתוב יווניתדברי שלום ח"ו סי' תקנד
ט ע"א20 יווניתמכמני עוזיאל עמ' יב
ט ע"א20 ספר תורה נכתב בלשון יונימשך חכמה שמות פ' לד פס' כז-כח
ט ע"א24 אף כשהתירו רבותינו יונית וכו'יערות דבש ח"ב עמ' רא
ט ע"א26 מעשה בתלמי המלך ארץ החיים (ליברזון) סי' קצא
ט ע"א26 מעשה בתלמי המלך כו' (ותוס' שם ד"ה אלקים)יערות דבש ח"א עמ' מה, ח"ב עמ' רו
ט ע"א26 מעשה בתלמי המלך שכינס ע"ב זקנים וכו' מדבר קדש בראשית ח"א עמ' ג
ט ע"א26 מעשה בתלמי המלך שכינס ע"ב זקניםאבן ישפה עמ' 57
ט ע"א26 מעשה בתלמי המלך שכינס ע"ב זקניםאוצר הכבוד
ט ע"א26 מעשה בתלמי המלך שכינס שבעים ושנים זקנים...שיחות הרב צבי יהודה דברים עמ' 295
ט ע"א26 מעשה בתלמי המלךילקוט הגרשוני ח"א
ט ע"א26 מעשה בתלמי המלךכור לזהב ח"ב
ט ע"א32 אלקים ברא בראשית שלא יאמרו ב' רשויות מי מרום ח"ה עמ' ה (במהד' תשי"ז, וחסר במהד' תשסה)
ט ע"א32 שהזקנים שינו לתלמי, אלקים ברא בראשית ילקוט דברי חכמים בראשית סי' נה
ט ע"א34 זכר ונקבה בראם - מעשה בתלמי המלךאודה ה' דף ה ע"א
ט ע"א38 וירכיבם על החמור, על נושאי בני אדםתורת חסד עמ' קלז, שלו
ט ע"א38 וירכיבם על נושא בני אדם (רש"י שם)יערות דבש ח"ב עמ' ריב
ט ע"א38 וירכיבם על נושאי בני אדם קול ששון (גולדברג) אות יב
ט ע"א38 כתבו וברצונם עקרו אבוסהלשון העברית בישראל ובעמים עמ' 225
ט ע"א39 נושא בני אדםאמת ליעקב עה"ת עמ' רנז
ט ע"א39 על נושא בני אדםילקוט הגרשוני ח"א
ט ע"א41 זאטוטימכמני עוזיאל עמ' מט
ט ע"א רש"י ד"ה "ויכל" מה היה העולם חסר? מנוחהדרך הקודש (תנעמי) עמ' שנ
ט ע"ב01 לא חמור אחד מהם נשאתי - לא חמד משמיע שלום עמ' עה
ט ע"ב03 אשר לא צויתי לעובדם דגלי יהודה דרוש א אות ו
ט ע"ב04 את צעירת הרגלייםילקוט הגרשוני ח"א
ט ע"ב14 אין בין כהן בשמן המשחה למרובה בגדיםמשך חכמה במדבר פ' כ פס' כח
ט ע"ב14 אין בין כהן משוח בשמן המשחהאמת ליעקב עה"ת עמ' שלג
ט ע"ב14 יפיותו של יפת יהא באהלי שם ברכות אבי דף קכח ע"ב
ט ע"ב14 יפייפותו של יפת תהא באוהלי שםאבן פינה עמ' 56
ט ע"ב14 יפיפותו של יפתאורות קנב
ט ע"ב14 יפיפתו של יפת יהא באהלי שם נר מצוה (מכון מהר"ל) עמ' טו
ט ע"ב38 מעלין בקודש ואין מורידין ברכת שלמה חו"מ עמ' קיט [הלכה]
ט ע"ב38 מעלין בקודש, ובדברי ריטב"א שם ברכת שלמה חו"מ עמ' קכא [הלכה]
ט ע"ב43 זה הכלל - כל שהוא נידר ונידב - קרב בבמהמשך חכמה דברים פ' כג פס' יט
ט ע"ב48 חובות שאינו קבוע להם זמן לא קרבו בנוב וגבעוןפנים יפות על תהלים עמ' קצה
י ע"א02 אר"י שמעתי שמקריבין בבית חניו (תוס' ד"ה ומאי)יערות דבש ח"א עמ' קפג
י ע"א02 מקריבין בבית חוניובנין אפרים עמ' רכז [הלכה]
י ע"א02 שמעתי שמקריבין אע"פ שאין ביתמשך חכמה במדבר פ' ז פס' א
י ע"א04 קדושה ראשונה לא קדשה לעתיד לבואאבן יהושע עמ' 122
י ע"א14 דכולי עלמא מודו דמשבאו לירושליםמשך חכמה ויקרא פ' כו פס' לא
י ע"א16 תנאי היא, דתנן א"ר אליעזר שמעתימשך חכמה ויקרא הקדמה
י ע"א23 קדושה ראשונה קידשה לשעתה וקידשה לעתיד לבואמשך חכמה שמות ג פ' יג-יד
י ע"א30 פליגי אם קדושה ראשונה לשעתה וקידשה לעתיד לבאמשך חכמה דברים פ' א פס' ח
י ע"א תוס' ד"ה למהמשפט כהן רכא
י ע"ב11 מדרשות חז"ל על המגילהכתבי רבנו בחיי עמ' שלב-שלח
י ע"ב12 אמר ר' לויעולת חודש ח"ג מאמר א
י ע"ב13 דבר זה מסורת בידינו מאנשי כנה"ג: כל מקום שנאמר 'ויהי' אינו אלא לשון צער... אמר רב אשי... 'ויהי בימי', אינו אלא לשון צערשיחות הרב צבי יהודה דברים עמ' 402
י ע"ב14 אין ויהי אלא צרה מי מרום ח"י עמ' ל
י ע"ב14 ויהי - לשון צער מי מרום ח"ה עמ' כב (עמ' יז-יח במהד' תשסה)
י ע"ב14 ויהי - צער ברכת משה דף צ ע"א
י ע"ב14 ויהי אינו אלא לשון צער גנזי ישראל ח"ב דף יא ע"ב
י ע"ב14 ויהי אינו אלא לשון צער כתונת פסים פרשת שמיני ח ע"א, נשא ל ע"ב
י ע"ב14 ויהי אינו אלא לשון צערבני יששכר ח"א דף ה ע"א, לה ע"א, ח"ב דף קסא ע"ד
י ע"ב14 ויהי לשון צרהמבוא התלמוד פכ"ג עמ' שכח-שכט
י ע"ב14 כ"מ שנאמר ויהי אינו אלא לשון צערדרך חיים עמ' תעד
י ע"ב14 כל מקום שנאמר ויהי אינו אלא לשון צער ילקוט דברי חכמים בראשית סי' צב, תרמג
י ע"ב14 כל מקום שנאמר ויהי אינו אלא לשון צער מגיד דבריו ליעקב, לקוטי אמרים סי' קטו, אור תורה סי' ב, קפג
י ע"ב14 כל מקום שנאמר 'ויהי' אינו אלא לשון צערנועם אלימלך דף לח ע"ד, מב ע"ד, ק ע"ב
י ע"ב14 כל מקום שנאמר ויהי אינו אלא לשון צערפירוש המכבי שמואל עמ' קע
י ע"ב14 כל מקום שנאמר ויהי אינו אלא צער רב ייבי (תשסט) ח"א עמ' י, כב, מא-מב, עא-עב
י ע"ב14 כל מקום שנאמר ויהי הוא לשון צעריד אהרן עמ' כב, קלט
י ע"ב14 כל מקום שנאמר ויהי הוא לשון צער, והיה הוא לשון שמחה עמוד העבודה (תשעג) דרוש השלום ו, ז
י ע"ב14 כל מקום שנאמר ויהי, אינו אלא צער קדוש ישראל (ויזניצא) עמ' נו
י ע"ב20 אותו היום היה שמחה לפני הקב"ה כיום שנברא שמים וארץ גנזי ישראל ח"ב דף יג ע"א, יז ע"א
י ע"ב20 במילואים היתה שמחה כיום הבריאהאור הרעיון עמ' קיד
י ע"ב22 ויהי דבמעשה בראשית לשון שמחהנר ישראל חלק ג דף מו
י ע"ב23 ויהי - איכא הכי ואיכא הכי ברכת משה דף צ ע"א
י ע"ב23 כל מקום שנאמר ויהי בימי אינו אלא לשון צערדרשות אל עמי דרוש כד
י ע"ב25 אמוץ ואמציה אחים היו פירוש המכבי ישעיהו ונביאים אחרונים עמ' א
י ע"ב25 אמוץ ואמציה אחים היו שיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 339
י ע"ב25 מסורת שמקום ארון וכו', שאמוץ ואמציה אחים היומבוא התלמוד פי"ח עמ' שיח
י ע"ב26 כל כלה הצנועה בבית חמיה זוכה ויוצאין ממנה מלכים ונביאיםילקוט דברי חכמים בראשית סי' תצ
י ע"ב27 מתמר...זכתה ויצאו ממנה מלכים ונביאים פירוש המכבי ישעיהו ונביאים אחרונים עמ' ב
י ע"ב29 ישעי' מזרע המלוכהבני יששכר ח"א דף יט ע"א, ח"ב דף קסח ע"ב (הג"ה)
י ע"ב30 ארון אינו מן המדה שיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 34
י ע"ב30 מסורת בידינו מאבותינו: מקום ארון אינו מן המדהשיחות ר' צבי יהודה ויקרא עמ' 274 ,154 ,91 ,78
י ע"ב30 מקום ארון אינו מן המדה שיחות הרב צבי יהודה שמות עמ' 396 ,331
י ע"ב30 מקום ארון אינו מן המדהשיחות הרב צבי יהודה דברים עמ' 527
י ע"ב30 מקום ארון אינו מן המידה ליהודים היתה אורה עמ' מז
י ע"ב32 פתיחות לאסתרמבוא התלמוד פכ"ו עמ' שלג
י ע"ב32 ר"י פתח לה פיתחא...והכרתי לבבל...קדושת לוי דף קיז ע"ג
י ע"ב33 והכרתי לבבל וגו' אלו כשדים שאין להםתפארת ישראל עמ' מה
י ע"ב33 שם ושארילקוט הגרשוני ח"א ישראל
י ע"ב34 ונכד זו ושתיבני יששכר ח"א דף סו ע"א
י ע"ב34 ושתי נכדת נ"נ רוח חיים (חיד"א) עמ' קמה
י ע"ב34 נין זה מלכותאמת ליעקב עה"ת עמ' קכד
י ע"ב35 המן עשה עצמו ע"ז ליהודים היתה אורה עמ' כז
י ע"ב35 תחת המן הרשע שעשה עצמו ע"ז יעלה מרדכי אורח לצדיק עמ' פח
י ע"ב35 תחת הנעצוץ המן רוח חיים (חיד"א) עמ' רטו
י ע"ב35 תחת הנעצוץ יעלה ברושאוצר הכבוד
י ע"ב35 תחת הנעצוץ תחת המן הרשע...קדושת לוי דף קטז ע"ד
י ע"ב36 יעלה ברוש זה מרדכי אמרי יוסף שמות דף קמג ע"ד
י ע"ב37 תחת הסרפד תחת ושתי הרשעהקדושת לוי דף קיז ע"ג
י ע"ב40 והיה לה' לאות זה מקרא מגילה רוח חיים (חיד"א) עמ' סב
י ע"ב40 והיה לה' לשם זו מקרא מגילהאהבת דוד דף קכו ע"א
י ע"ב40 והיה לה' לשם, זו מקרא מגילה וכו'יערות דבש ח"ב עמ' רכג
י ע"ב42 ומי חדי הקב"ה במפלתן של רשעים, והכתיב וכו'יערות דבש ח"א עמ' רסד, ח"ב עמ' יז
י ע"ב42 ומי חדי קב"ה במפלתן של רשעים אהלי יעקב (הוסיאטין) דף רלו ע"א
י ע"ב42 ומי חדי קב"ה במפלתן של רשעיםשער החצר סי' קיג
י ע"ב42 ומי חדי קוב"ה במפלתן של רשעיםאורות אלים דף לא ע"ב
י ע"ב42 כן ישיש ה' - את אויביכם עליכםפירוש המכבי דברים עמ' קסח
י ע"ב42 כן ישיש להאבידהמאור שבתורה
י ע"ב44 לפי שאין הקב"ה שמח במפלתם של רשעיםמשך חכמה דברים פ' יג פס' יט
י ע"ב44 לפי שאין הקב"ה שמח במפלתן של רשעיםשם משמעון (שפירא) עמ' נט
י ע"ב44 מפני מה לא נאמר כי טוב בהודאה זו, לפי שאין הקב"ה שמח במפלתן של רשעים כו' בקשו מלאכי השרת לומר שירה, אמר הקב"ה: מעשי ידי טובעין בים ואתם אומרין שירה מבשר טוב, ימי הרחמים והסליחות עמ' שנב
י ע"ב45 אין הקב"ה שמח במפלתן של רשעים וכו'בינה לעתים דרוש ב עמ' יג
י ע"ב45 באותה שעה בקשו מלאכי השרת לומר שירה וכרשופרא דישראל (תשסו) עמ' קנו
י ע"ב45 בקשו מה"ש לומר שירה אמר הקב"ה מעשה ידי טובעין בים וכו׳שם משמעון (שפירא) עמ' ג
י ע"ב45 בקשו מה"ש לומר שירה שנאמר וקרא זה אל זה וכו'אמרי בינה (שיפמאן) עמ' ז
י ע"ב45 בקשו מלאכי השרת לומר שירה קדוש ישראל (ויזניצא) עמ' נו
י ע"ב45 בקשו מלאכי השרת לומר שירה אמר הקב"ה מעשי ידי טובעין בים ואתם אומרים שירה פרי הארץ (ויטבסק) עמ' מז
י ע"ב45 שאין הקב"ה שמח במפלתן של רשעיםדרך חיים עמ' תעח
י ע"ב46 אין הקב"ה מסכים לשמוע שירה בשעה שמעשה ידיו טובעים בים של מלחמהמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 81
י ע"ב46 ואתם מבקשים לומר שירהדגלי יהודה דרוש א אות כו הגהה לא דף נז ע"ב
י ע"ב46 מעשה ידי טובעים בים ואתם אומרים שירה גנזי ישראל ח"א דף קעא ע"ב
י ע"ב46 מעשה ידי טובעים בים ואתם אומרים שירה מי מרום ח"ז עמ' רכט
י ע"ב46 מעשה ידי טובעים בים ואתם אומרים שירה.אמרי השכל - צבי תפארה עמ' 208
י ע"ב46 מעשה ידי טובעין בים ואתם אומרים שירהיערות דבש ח"ב עמ' טו
י ע"ב46 מעשה ידי טובעין בים ואתם אומרים שירה?... שיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 221
י ע"ב46 מעשה ידי טובעין ביםאור הרעיון עמ' נח, ס
י ע"ב46 מעשה ידי טובעין ביםכתבי הרב נתן פרידלאנד ח"א עמ' 302
י ע"ב46 מעשי ידי טובעים ביםהתקופה הגדולה (תשלב) עמ' רכח
י ע"ב46 מעשי ידי טובעים ביםהתקופה הגדולה (תשלב) עמ' שנט
י ע"ב46 מעשי ידי טובעין במים ואתם אומרים שירהאבן יהושע עמ' 1
י ע"ב46 מעשי ידי טובעין במים ואתם אומרים שירהאבן יהושע עמ' 7
י ע"ב47 אבל אחרים ששיםאור הרעיון עמ' ס
י ע"ב47 הוא אינו שש אבל אחרים משיש מי מרום ח"ז עמ' קצז
י ע"ב48 כי לאדם שטוב לפניוילקוט הגרשוני ח"א
י ע"ב50 ושמתי כסאי בעילם זה המן וכו' ליהודים היתה אורה עמ' כז
י ע"ב רש"י - אינו מן המדה - אינו אוחז למעט מדת קרקע לכל צדדיו כלוםשיחות ר' צבי יהודה ויקרא עמ' 275-274 ,91 ,78
יא ע"א02 ויט עלינו חסד לפני מלכי פרס ליהודים היתה אורה עמ' פא
יא ע"א05 באנו באש בימי נבוכדנצר וכו' חלק יעקב (קנטור) דרוש כ
יא ע"א06 ותוציאנו לרויה בימי המןיערות דבש ח"ב עמ' רכ
יא ע"א06 ותוציאנו לרויה בימי המןבני יששכר ח"ב דף קנה ע"ג
יא ע"א06 והוצאתנו לרויה בימי המן רוח חיים (חיד"א) עמ' רטז
יא ע"א07 לרויה בימי המןדבש לפי מע' ש אות מג
יא ע"א07 ר"י פתח לה להאי פרשתא מהכא ליהודים היתה אורה עמ' פט
יא ע"א07 ר"י פתח... זכר חסדו, בימי מרדכיכרם פתחיה גפן י שריג א
יא ע"א07 רבי יוחנן פתח לה פתחא להא פרשתא וכו'בני יששכר ח"ב דף צח ע"ג
יא ע"א09 ראו כל אפסי ארץ...אימתי ראו...בימי מרדכי ואסתרקדושת לוי דף נג ע"א, קיד ע"ד
יא ע"א10 ר"ל - ארי נוהם, זה נבוכדנצרכרם פתחיה גפן יג שריג א, גפן טז ענף גבורה ז
יא ע"א14 בעצלתיים ימך המקרה - בשביל עצלות שהיה לישראלאבן יהושע עמ' 24
יא ע"א14 בעצלתים וכו' שלא עסקו בתורה רוח חיים (חיד"א) עמ' רלד
יא ע"א14 בעצלתים ימך המקרה וכו' בשביל עצלות וכו' שלא עסקו בתורה נעשה וכו' מךמכתב סופר דף קט ע"א
יא ע"א14 בעצלתים ימך המקרההמאור שבתורה
יא ע"א14 בעצלתים ימך המקרהויקח אברהם דף כט ע"ב
יא ע"א14 ר"א פתח לה להאי פרשתא מהכא ליהודים היתה אורה עמ' מד
יא ע"א14 ר"א פתח, בעצלתים ימך המקרהכרם פתחיה גפן כב שריג פרט הכרם ו
יא ע"א15 בשביל עצלות שהיה בהם בישראל שלא עסקו בתורה וכו'אלומת יוסף דף לו ע"ב
יא ע"א15 בשביל עצלות שהיה בהם בישראל שלא עסקו בתורה וכו'אלומת יוסף דף מא ע"ב
יא ע"א15 בשביל עצלות שהיה בישראלאהבת דוד דף ז ע"א
יא ע"א15 בשביל עצלות שהיתה בהם בישראל שלא עסקו בתורה בימי המן נעשה שונאו של מקום מך מי מרום ח"ט עמ' סט
יא ע"א15 בשביל עצלות שהיתה לישראל שלא עסקו בתורה נעשה שונאו של ה' מך ואין מך אלא עני מי מרום ח"ד עמ' מד
יא ע"א15 בשביל שנתעצלו ישראל מלעסוק בתורה נעשה שונאו של הקב"ה מלך וכו'בינה לעתים דרוש כב עמ' קס
יא ע"א16 ואין מקרה אלא הקב"ה וכו' חלק יעקב (קנטור) דרוש י
יא ע"א16 רב נחמן בר יצחק פתח לה וכו'בני יששכר ח"ב דף צו ע"ב
יא ע"א16 רנב"י פתח, לולא ד' שהי' לנוכרם פתחיה גפן ח שריג פרט הכרם א, גפן יג שריג ג
יא ע"א17 לולי ה' שהיה לנו בקום עלינו אדם ולא מלךפנים יפות על תהלים עמ' תיא
יא ע"א18 אדם ולא מלך רוח חיים (חיד"א) עמ' רלה
יא ע"א18 אדם ולא מלךאהבת דוד דף ז ע"ב, יב ע"א
יא ע"א18 בקום עלינו אדם - אדם ולא מלךאבן שוהם עמ' 84
יא ע"א18 בקום עלינו אדם ולא מלך ליהודים היתה אורה עמ' כט
יא ע"א18 בקום עלינו אדם ולא מלךתורת חסד עמ' קפב, קצז
יא ע"א18 בקום עלינו אדם, אדם ולא מלך גנזי ישראל ח"א דף קט ע"א
יא ע"א18 בקום עלינו אדם, אדם ולא מלךבני יששכר ח"ב דף קסא ע"א
יא ע"א18 ברבות צדיקים זה מרדכי ואסתר ישמח העם כדכתיב ומרדכי יצא וכו'בינה לעתים דרוש כב עמ' קנט
יא ע"א22 חמשה לשונות בפסוק ואף גם זאת כנגד ד' גליות ומלחמת גוג ומגוגבני יששכר ח"ב דף קנט ע"ב
יא ע"א22 ישראל היו מבקשים מן הגוים לקנותם לעבדיםבני יששכר ח"א דף סה ע"ב
יא ע"א23 לא מאסתים בימי יווניםמכמני עוזיאל עמ' רמא
יא ע"א23 לא מאסתים וכו'התקופה הגדולה (תשלב) עמ' קכח-קכט
יא ע"א23 לא מאסתים ולא געלתיםילקוט הגרשוני ח"א
יא ע"א24 במתניתא תנא לא מאסתים וכו' שהעמדתי להם של בית רבי וחכמי הדורות וכו'דרשות שבט הלוי עמ' נו
יא ע"א24 לא מאסתים - בימי כשדים טללי אורות עמ' קלא
יא ע"א24 לא מאסתים בימי כשדים וכו'אדרת אליהו (קוצין) ח"ב עמ' 94
יא ע"א24 לא מאסתים בימי כשדים ולא געלתים בימי המן וכו'בינה לעתים דרוש יט עמ' קמד
יא ע"א24 לא מאסתים בימי כשדים שנתתי להם חנניה מישאל ועזריה וכו'אלה הדברים (ברודנא) עמ' 37
יא ע"א24 לא מאסתים בימי כשדים, ולא געלתים בימי יווניםשני המאורות (ריינס) ח"א עמ' 9
יא ע"א24 לא מאסתים, בימי כשדים, שהעמדתי להם דניאל חנניה מישאל ועזריה. לא געלתים, בימי יונים, שהעמדתי להם שמעון הצדיק וכו'מבשר טוב, ימי הרחמים והסליחות, פתיחה עמ' יג
יא ע"א24 לימות גוג ומגוגהתקופה הגדולה (תשלב) עמ' שנג
יא ע"א24 שהעמדתי להם דניאל חמו"ע חלק יעקב (קנטור) דרוש יח, יט
יא ע"א25 שמעון הצדיק וחכמי הדורותהגיוני עוזיאל ח"א עמ' 306-307
יא ע"א28 ואם לא תורישוהמאור שבתורה
יא ע"א28 פתח בפסוק 'ואם לא תורישו'אור הרעיון עמ' לא, סה
יא ע"א30 בן גילו רב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' שנט
יא ע"א32 אחשורוש... ורבי חנינא נר מצוה (מכון מהר"ל) עמ' יג
יא ע"א36 ודוד הוא הקטןלבני ישראל עמ' ו
יא ע"א46 ג' מלכו בכיפהאוצר הכבוד
יא ע"א46 ג' מלכו בכיפהכור לזהב ח"ב
יא ע"א46 שלושה משלו בכיפה... שאני שלמה שמלך על עליונים ועל התחתוניםאהל רחל עמ' 672
יא ע"א46 שלשה מלכו בכיפה, ואלו הן: אחאב, ואחשורוש, ונבוכדנצר נועם אלימלך דף נד ע"ד
יא ע"א47 אחשורוש היה מולך בכיפהבני יששכר ח"ב דף קסב ע"א
יא ע"א רש"י - נענשו על שחמל שאול על עמלקאור הרעיון עמ' לא, סה
יא ע"ב שלמה המלך בעליונים ובתחתוניםתורת חסד עמ' רפט, שלג
יא ע"ב שלמה וכו' שמלך על העליונים ועל התחתוניםדרשות שבט הלוי עמ' י
יא ע"ב שלמה מלך על העליונים ועל התחתוניםאורחות צדיקים שער הקדמה עמ' א
יא ע"ב כיבש נינוה ס' העיקרים (מישור) עמ' תרפט
יא ע"ב אחשורוש מנה וטעה ולא נשלמו הע' שניםבני יששכר ח"ב דף קמח ע"ד
יב ע"א07 ההיא לפקידה בעלמא לקוטי האור הקדמה עמ' ה
יב ע"א12 אמר הקב"ה למשיח קובל אני לך על כורש וכו'יערות דבש ח"ב עמ' רכג
יב ע"א13 מי בכם... ויעל, וברש"י שם אהלי יעקב (הוסיאטין) דף קסד ע"א, רכד ע"ב
יב ע"א15 מינייהו מלכי ומינייהו איפרכיבני יששכר ח"ב דף סב ע"ב, פט ע"ב
יב ע"א16 מלמד שלבש בגדי כהונהכור לזהב ח"ב
יב ע"א18 רב ושמואל ח"א מלך פקח היה וח"א מלך טיפש היהאבן פינה עמ' 162
יב ע"א18 אחשורוש מלך טפש היהבני יששכר ח"א דף סה ע"א
יב ע"א21 שאלו תלמידיו את ר' שמעון בר יוחאי קול ששון (גולדברג) אות יח
יב ע"א21 שאלו תלמידיו את רשב"י מפני מה נתחיבו שונאיהם של ישראל כליה מי מרום חי"ג עמ' רסט
יב ע"א21 שאלו תלמידיו את רשב"י מפני מה נתחייבו ישראל כליהאורות אלים דף ג ע"ב
יב ע"א21 שאלו תלמידיו את רשב"י מפני מה נתחייבו ישראל שבאותו הדור אור לישרים (איידליץ, תשב) עמ' פג
יב ע"א21 שאלו תלמידיו את רשב"יאגודת אזוב (יעבץ) דף נ ע"א, עא ע"ג
יב ע"א21 שאלו תלמידיו לרשב"י מפני מה נתחייבוקול יעקב (שאול) דף מג ע"ג
יב ע"א22 מפני מה נתחייבו שונאיהם של ישראל כליה מי מרום חי"ב עמ' רסה-רסו
יב ע"א22 מפני מה נתחייבו ישראל כליה ליהודים היתה אורה עמ' נא, נד, נה
יב ע"א22 מפני מה נתחייבו וכו' מפני שנהנו מסעודתו של אותו רשעמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 196
יב ע"א22 מפני מה נתחייבו ישראל שבאותו הדור כליהאבן ישפה עמ' 7
יב ע"א22 מפני מה נתחייבו ישראל שבאותו הדור כליהמרפא לשון עמ' צג
יב ע"א22 מפני מה נתחייבו שונאיהם של ישראל באותו הדור כליהאלומת יוסף דף לו ע"ב
יב ע"א22 מפני מה נתחייבו כליהאמרי יעקב (הופמן) דף כג ע"ב
יב ע"א22 מפני מה נתחייבו שונאיהם של ישראל באותו הדור כליהאלומת יוסף דף מא ע"א
יב ע"א22 מפני מה נתחייבו שונאיהם של ישראל שבאותו הדור כלי' וכו'יערות דבש ח"א עמ' סג, ח"ב עמ' ריז, רלו, רסז
יב ע"א22 מפני מה נתחייבו שונאיהם של ישראל שבאותו הדור כלייה רב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' תמז
יב ע"א22 מפני מה נתחייבואור חדש על ציון דף עא ע"א
יב ע"א22 מפני מה נתחייבוויקח אברהם דף כט ע"ד
יב ע"א22 מפני מה נתחייבועולת חודש ח"ג מאמר רצב
יב ע"א22 נתחייבו שונאיהם של ישראלהמאור שבתורה
יב ע"א22 נתחייבו שונאיהן של ישראלילקוט הגרשוני ח"א
יב ע"א23 מפני שנהנו מסעודת אחשורושצמח מנחם - דרשות ר' ירוחם וולפיש דף ג ע"ג
יב ע"א23 מפני שנהנו מסעודתו של אותו רשע מאיר עיני חכמים מהדו"ג ח"א דף קלו
יב ע"א23 מפני שנהנו מסעודתו של אותו רשעבינה לעתים דרוש כא עמ' קנז
יב ע"א23 שנהנו מסעודתו של אותו רשע ליהודים היתה אורה עמ' סז
יב ע"א23 שנהנו מסעודתו של אותו רשעבני יששכר ח"ב דף פה ע"ד
יב ע"א שנהנו מסעודתו של אחשורוש והשתחוו לצלם משך חכמה מגילת אסתר פ' ד פס' ה
יב ע"א25 וכי משוא פנים יש בדבר וכו' מאיר עיני חכמים מהדו"ב ח"ג דף כב ע"ב
יב ע"א25 על שהשתחוו לצלםעולת ראיה א תמא
יב ע"א26 הם לא עשו אלא לפנים מי השילוח (מישור) ח"ב עמ' רלג
יב ע"א26 הם לא עשו אלא לפנים וכו' חלק יעקב (קנטור) דרוש כ
יב ע"א26 הם לא עשו אלא לפניםבני יששכר ח"ב דף קסז ע"א, קנג ע"ד, קנז ע"א, ז ע"ב, קלד ע"ג
יב ע"א26 הם עשו לפנים ופרש"י מיראה של נבוכדנצר מוצל מהאש (הלברשטם) דף יב, ק ע"ב
יב ע"א36 ודר וסוחרתכור לזהב ח"ב
יב ע"א43 מה דת של תורה אכילה מרובה משתיהאבן פינה עמ' 148
יב ע"א44 אין אונס מלמד שכל אחד ואחד השקהו מיין מדינתויערות דבש ח"ב עמ' רלז
יב ע"א45 כרצון איש - זה מרדכימשך חכמה מגילת אסתר פ' ד פס' ה
יב ע"א45 לעשות כרצון איש ואיש. לעשות כרצון מרדכי והמן כתונת פסים פרשת ויקרא ב ע"ב
יב ע"א45 לעשות כרצון מרדכי והמןתורת חסד עמ' קעו
יב ע"ב01 ביום השביעי כטוב לב המלך ביין, יום השביעי שבת היה כתונת פסים פרשת צו ג ע"א
יב ע"ב02 אטו עד השתא לא טב לביה בחמרא וכו'יערות דבש ח"ב עמ' קלט, רכא
יב ע"ב03 בשבת, ישראל אוכלים ושותין ומתחילין בד"ת דעת שבת עמ' תנח
יב ע"ב03 יום השביעי שבת היה, וכו' מתחילין בד"ת ובדברי תשבחות שמהללים בשירות ותשבחותיערות דבש ח"ב עמ' לב
יב ע"ב03 כשישראל אוכלין, מתחילין בד"תאור הרעיון עמ' שכה
יב ע"ב05 גוים שאוכלים ושותים אינם מתחילים אלא בדברי תפלותאלומת יוסף דף מב ע"ב
יב ע"ב07 אלו אומרים מדיות נאות ואלו אומרים פרסיות נאות וכו'אמרי חמד ח"א דף כא ע"ב
יב ע"ב11 במדה שאדם מודד מודדין לויד אהרן עמ' לה
יב ע"ב11 במדה שאדם מודד מודדין לוקדושת יו"ט ח"א דף יג ע"ג
יב ע"ב11 במדה שאדם מודד בה מודדים לואהל רחל עמ' 659
יב ע"ב11 במדה שאדם מודד, מודדין לותקונים חדשים פ' ע (עמ' קע)
יב ע"ב14 ושתי היתה עושה בהן מלאכה בשבת שופרא דישראל (תשסו) עמ' רכה
יב ע"ב21 בא גבריאל ועשה לה זנביערות דבש ח"ב עמ' מ
יב ע"ב22 ולקבל אלפא חמרא שתי דרשות מהר"ל (יד מרדכי) עמ' קצ, רטז
יב ע"ב24 יודעי העתים שיודעין לעבר השנהבני יששכר ח"ב דף קנה ע"ד (הג"ה)
יב ע"ב24 מאן חכמים רבנן יודעי העיתים שיודעין לעבר שנים וכו'יערות דבש ח"א עמ' קסה, שיח, ח"ב עמ' כח, רכא
יב ע"ב24 מאן נינהו יודעי העיתים שיודעים לעבר שנים ולקבוע חודשיםאור הצבי עמ' 120
יב ע"ב24 שיודעין לעבר השנים וכו'יערות דבש ח"א עמ' סט
יב ע"ב27 מיום שחרב בית המקדש וגלינו מארצינו, ניטלה עצה ממנו ואין אנו יודעין לדון דיני נפשות מבשר טוב, ימי הרחמים והסליחות, פתיחה עמ' נז, וגוף הספר עמ' תלה
יב ע"ב27 מיום שחרב בית המקדש וגלינו מארצנו ניטלה עצה ממנו...מאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 189
יב ע"ב28 זיל לגבי עמון ומואבשער החצר סי' תקלה
יב ע"ב31 כרשנא שתר אדמתא תרשישילקוט הגרשוני ח"א
יב ע"ב32 כל פסוק זה על שום קרבנות נאמרמשך חכמה שמות פ' כח פס' כ
יב ע"ב37 למה נקרא שמו ממוכן וכו' מכאן שהדיוט קופץ בראשיערות דבש ח"ב עמ' לב
יב ע"ב37 ממוכן הוא המןמבוא התלמוד פכ"א עמ' שכו
יב ע"ב37 ממוכן הוא המן רוח חיים (חיד"א) עמ' פו
יב ע"ב37 ממוכן זה המן מי מרום חי"ב עמ' רנז
יב ע"ב37 ממוכן זה המן (תוס' ד"ה ממוכן)יערות דבש ח"ב עמ' קלט
יב ע"ב37 ממוכן זה המןבני יששכר ח"ב דף קנח ע"א
יב ע"ב38 הדיוט קופץ בראש ילקוט דברי חכמים ויקרא סי' כח
יב ע"ב38 הדיוט קופץ בראשילקוט הגרשוני ח"א
יב ע"ב39 אלמלא אגרות הראשונות רוח חיים (חיד"א) עמ' פא
יב ע"ב39 אלמלא אגרות מראשונות וכו' (רש"י שם)יערות דבש ח"ב עמ' קנח, ריח
יב ע"ב41 אפי' קרחה בביתיה פרדשכא ליהוידרשות שבט הלוי עמ' רנא
יב ע"ב42 כל ערום יעשה בדעת זה דודאבן פינה עמ' 119
יב ע"ב46 בן יאיר שהאיר עיני רוח חיים (חיד"א) עמ' פא
יב ע"ב46 בן יאיר שהאיר עיניהם ליהודים היתה אורה עמ' סד, סז
יב ע"ב46 בן יאיר שהאיר עיניהם של ישראלטהרת יו"ט ח"י עמ' תא
יב ע"ב46 בן יאירנפש חיים (פלג'י) דף רל ע"ב
יב ע"ב47 איש יהודינפש חיים (פלג'י) דף קמב ע"א
יב ע"ב47 איש יהודי וגו' ליהודים היתה אורה עמ' סד
יב ע"ב47 מרדכי משבט יהודה ליהודים היתה אורה עמ' מב
יב ע"ב47 מרדכי נקרא יהודי וימיני וכו'בני יששכר ח"ב דף קסד ע"א, קסד ע"ב
יב ע"ב47 קרי ליה יהודי וכו'אהבת דוד דף לח ע"א, לט ע"א, מו ע"א
יב ע"ב47 קרי ליה יהודי וקרי ליה ימיני ליהודים היתה אורה עמ' עב
יב ע"ב47 קרי ליה יהודיהמאור שבתורה
יב ע"ב48 מוכתר בנימוסו היהילקוט הגרשוני ח"א
יב ע"ב48 מוכתר בנימוסו היהפירוש המכבי שמות עמ' קיט
יב ע"ב48 מרדכי מוכתר בנימוסו היהיערות דבש ח"ב עמ' כב, רלה
יב ע"ב49 אביו מבנימין ואמו מיהודה אהלי יעקב (הוסיאטין) דף קפ ע"א
יב ע"ב49 אביו מבנימין ואמו מיהודהיערות דבש ח"א עמ' עב, ח"ב עמ' כג, כה, רסב
יב ע"ב49 משפחות מתגרות זב"ז, וברש"י שם אהלי יעקב (הוסיאטין) דף קפז ע"ב
יב ע"ב51 מה עשה לי יהודי דלא קטליה דוד לשמעיאבן פינה עמ' 95
יב ע"ב51 ראו מה עשה לי יהודי ליהודים היתה אורה עמ' יט
יג ע"א02 דמתקנא ביה המןדרשות שבט הלוי עמ' רנג
יג ע"א02 ומה שילם לי ימיני דלא קטליה לאגג דאתילד מיניה המןאבן פינה עמ' 26
יג ע"א03 וכן תמצא בשאול המלך בשביל שריחם על אגג יצא ממנו המן שהיה מיצר לישראלאורחות צדיקים שער אכזריות עמ' נד
יג ע"א05 אמאי קרו ליה יהודי שכפר בע"ז ליהודים היתה אורה עמ' נה, ע
יג ע"א06 הכופר בע"ז נקרא יהודי אהלי יעקב (הוסיאטין) דף רצה ע"א
יג ע"א06 כל הכופר בע"ז נקרא יהודי דעת שבת עמ' קכד בהערה
יג ע"א06 כל הכופר בע"ז נקרא יהודיאמת ליעקב עה"ת עמ' קצ, רו
יג ע"א06 כל הכופר בע"ז נקרא יהודידרשות שבט הלוי עמ' קמט, רנב
יג ע"א06 כל הכופר בע"ז נקרא יהודיפירוש המכבי שמות עמ' קיח
יג ע"א06 כל הכופר בעכומ"ז נקרא יהודי חלק יעקב (קנטור) דרוש כ
יג ע"א06 שכל הכופר בע"ז נקרא יהודינועם אלימלך דף נא ע"א
יג ע"א06 שכל הכופר בעבודה זרה נקרא יהודי כתונת פסים פרשת ויקרא ב ע"א, צו ה ע"ג
יג ע"א08 כי הוה פתח בדברי הימיםמאמרי הראיה 311
יג ע"א09 כל דבריך אחד הםמכמני עוזיאל עמ' צט
יג ע"א09 כל דבריך חד הםמבוא התלמוד פכ"ב עמ' שכז
יג ע"א12 והלא בתיה שמהכור לזהב ח"ב
יג ע"א14 כל המגדל יתום וכו'דברי שלום ח"ו סי' צב, צג
יג ע"א17 חבר על משה שחיבר וכו' אמרי יוסף בראשית דף רלד ע"ג
יג ע"א19 משה - אב בתורה אב בחכמה אב בנביאות ס' החיים (תשנג) עמ' יח*
יג ע"א20 וכי מרד שמוכור לזהב ח"ב
יג ע"א22 ויהי אומן את הדסהאוצר הכבוד
יג ע"א22 מרדכי יצא בראש הגוליםמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 356
יג ע"א23 ולמה נקרא שמה 'הדסה'? פירוש המכבי ישעיהו ונביאים אחרונים עמ' סד
יג ע"א24 הצדיקים שנקראו הדסיםבני יששכר ח"ב דף קנח ע"ג
יג ע"א27 אומות העולם היו קורין אותה על שום אסתהריערות דבש ח"ב עמ' רלז
יג ע"א27 ולמה נקראת אסתר שהיו או"ה...קדושת לוי דף מג ע"ב
יג ע"א29 אסתר ירקרוקת היתהאדרת אליהו (קוצין) ח"ג עמ' 61
יג ע"א29 אסתר ירקרוקת היתהילקוט הגרשוני ח"א
יג ע"א29 אסתר ירקרקת היתהכתבי רבנו בחיי עמ' שלט
יג ע"א29 חוט של חסד משוך עליהאבן פינה עמ' 95
יג ע"א31 לקחה מרדכי לו לביתתאיר נרי עמ' כו
יג ע"א32 אל תקרי לבת אלא לביתילקוט הגרשוני ח"א
יג ע"א35 ואת שבע הנערות, א"ר שהיתה מונה בהן ימי שבתיערות דבש ח"ב עמ' לד
יג ע"א36 רב אמר שהאכילה מאכל יהודי ושמואל אמר קדלי דחזירי ור' יוחנן אמר זרעוניםבני יששכר ח"ב דף קסד ע"ג
יג ע"א37 שהאכילה מאכל יהודי או קדלי דחזיריאור חדש על ציון דף לח ע"א
יג ע"א37 שמואל אמר שהאכילה קדלי דחזירי ותוס'יערות דבש ח"ב עמ' ריט, רלח
יג ע"א43 מגנותו של אותו רשע אתה למד שבחו וכו'יערות דבש ח"ב עמ' ריט
יג ע"א43 נושאת חן בעיני כל רואיהילקוט הגרשוני ח"א
יג ע"ב01 בזכות צניעות שהיתה וכו'דברי שלום ח"ו סי' תרנז
יג ע"ב01 בשכר צניעות שהיה ברחלנתיבות עולם ח"ב עמ' קה
יג ע"ב01 בשכר צניעות שהיתה בההמאור שבתורה
יג ע"ב01 בשכר צניעות שהיתה בה ברחת זכתה ויצא ממנה שאותבני יששכר ח"ב דף כו ע"א
יג ע"ב01 צניעות שהיתה ברחלארצות החיים (פלג'י) דרוש ו
יג ע"ב03 אסתר... יצתה משאול אהלי יעקב (הוסיאטין) דף קפ ע"א
יג ע"ב03 צניעות היתה בשאולשערי תשובה שער ג אות רכה
יג ע"ב07 א"ל יעקב לרחל מינסבא לי אהלי יעקב (הוסיאטין) דף מא ע"א
יג ע"ב07 אמרה רחל ליעקב אבא רמאי הוא וכו'בינה לעתים דרוש יא עמ' צ
יג ע"ב08 פתח ר"ש בן פזימבוא התלמוד פכ"ו עמ' שלג
יג ע"ב13 יעקב מסר לה סימנים [לרחל] ס' החיים (תשנג) עמ' כה
יג ע"ב15 מסרה רחל את הסימניםמוסר המקרא והתלמוד עמ' קלה
יג ע"ב15 רחל מסרה הסימנים ללאהבני יששכר ח"ב דף ה ע"א
יג ע"ב22 כשהקב"ה פוסק גדולהנפש חיים (פלג'י) דף לח ע"א
יג ע"ב22 כשפוסקין לו לאדם גדולה פוסקין לו לעולם וכו'בני יששכר ח"ב דף קכד ע"ב
יג ע"ב24 ואם אסורים בזיקים ורש"ינפש חיים (פלג'י) דף לד ע"ב
יג ע"ב24 שהיתה מראה דם לחכמים רוח חיים (חיד"א) עמ' רכו
יג ע"ב25 באמנה מחיקו של אחשורוש רוח חיים (חיד"א) עמ' פו
יג ע"ב25 כאשר היתה באמנה איתואוצר הכבוד
יג ע"ב25 שהיתה עומדת מחיקו של אחשורושיערות דבש ח"ב עמ' קנז, ריט
יג ע"ב26 אסתר היתה טובלתגנזי רמח"ל (פרידלנדר) פ' צו
יג ע"ב28 הקציף הקב"ה אדון על עבדיו לעשות רצון צדיק ומנו יוסףבני יששכר ח"ב דף פא ע"ד, קנח ע"ד, קנט ע"ד
יג ע"ב28 הקציף הקב"ה אדון על עבדיומשך חכמה בראשית פ' מ פס' ב
יג ע"ב30 בגתן ותרש שני טרסיים היואבן יהושע עמ' 51
יג ע"ב32 מרדכי הצדיק היה מיושבי לשכת הגזיתבני יששכר ח"ב דף קס ע"א
יג ע"ב34 אחר הדברים האלה שברא ה' רפואה למכהיערות דבש ח"ב עמ' רנח
יג ע"ב34 אחר הדברים האלה, אחר שברא רפואה למכה גנזי ישראל ח"א דף רח ע"ב
יג ע"ב34 הקדים הקב"ה רפואה למכה אהלי יעקב (הוסיאטין) דף קכד ע"א, קפ ע"א
יג ע"ב35 אין הקב"ה מכה את ישראל אא"כ בורא להם רפואה תחלהקדושת יו"ט ח"א דף לו ע"ד
יג ע"ב35 אין הקב"ה מכה את ישראל אלא אם כן בורא הרפואה תחילהסדורו של שבת דף קכט ע"ב
יג ע"ב35 אין הקב"ה מכה את ישראל אלא אם כן הוא בורא להם רפואה תחלהמאורות נריה אלול ותשרי עמ' 135
יג ע"ב35 אין הקב"ה מכה לישראל אא"כ בורא להם רפואה תחילה וכו'בינה לעתים דרוש ח עמ' ס
יג ע"ב35 כשהקב"ה מכה את ישראל מקדים רפואה למכהמרפא לשון עמ' כז
יג ע"ב35 כשהקדוש ברוך הוא מכה ישראל מקדים רפואה למכהפנים יפות על תהלים עמ' טז
יג ע"ב36 או"ה הקב"ה מכה וכו'דברי שלום ח"ו סי' פג
יג ע"ב38 הפיל פורעולת חודש ח"ג מאמר קעב
יג ע"ב38 כיוון שנפל הגורל בחודש אדר שמח שמחה גדולהאור לישרים (איידליץ, תשב) עמ' פ, קפ
יג ע"ב38 כיון שנפל פור באדר שמח אהלי יעקב (הוסיאטין) דף רצט ע"ב, ש ע"ב
יג ע"ב38 כיון שנפל פור בחודש אדר שמח וכו' בירח שמת משה וכו' וברש"ידרשות שבט הלוי עמ' רנח
יג ע"ב38 כיון שנפל פור בחודש אדר שמח וכו' ולא ידע שבז' באדר מת משה ובז' באדר נולדיערות דבש ח"א עמ' עג, קסא, שיח, ח"ב עמ' כט, רטו, רנט
יג ע"ב38 כיון שנפל פור בחודש אדר שמח שמחה גדולהאבן יהושע עמ' 39
יג ע"ב38 כיון שנפל פור בחודש אדרילקוט הגרשוני ח"א
יג ע"ב38 כשנפל הפור בחודש אדר וכו' חלק יעקב (קנטור) דרוש יט
יג ע"ב39 בז' אדר מת ובז' אדר נולד מי מרום חי"ב עמ' רנב
יג ע"ב39 בז' באדר מת משהדרשות שבט הלוי עמ' רנח
יג ע"ב39 ולא היה ידע שבשבעה באדר נולד משהמשך חכמה מגילת אסתר ט פס' לא
יג ע"ב39 ולא היה יודע שבז' אדר נולד אהלי יעקב (הוסיאטין) דף רכט ע"ב
יג ע"ב39 ולא היה יודעעולת חודש ח"ג מאמר רפט
יג ע"ב39 ולא ידע המן כי משה נולד ג"כ בז' אדררב טוב דף כז ע"ג
יג ע"ב39 ולא ידע כי בז' אדר וכו' דרשות הרא"ש דף יא ע"א דרוש ט
יג ע"ב39 לא ידע שבז' באדר נולדישורון ח"כ עמ' רנה
יג ע"ב39 שמת בו משהילקוט הגרשוני ח"א דף צח
יג ע"ב39 שמת בז' אדר רוח חיים (חיד"א) עמ' נא
יג ע"ב40 באדר זמן לידתו של משהבני יששכר ח"ב דף קמ ע"ב, קנב ע"ד
יג ע"ב40 בז' באדר נולד משה ילקוט דברי חכמים שמות סי' יד
יג ע"ב40 דו שיח המן ואחשורושמבוא התלמוד פכ"ט עמ' שלח-שלט
יג ע"ב40 הפור נפל בחודש לידת משה ומיתתוכתבי הרב יהודה אלקלעי ח"א עמ' 123
יג ע"ב40 ישנו עם אחדדברי שלום ח"ו סי' תקצד
יג ע"ב40 ישנו עם אחד... ישנו מן המצוות מגיד דבריו ליעקב, אור תורה סי' קיב (וראה אס"ר ז, יב)
יג ע"ב40 ליכא דידע לישנא בישא כהמן ליהודים היתה אורה עמ' ג
יג ע"ב40 ליכא דידע לישנא בישא כהמן רוח חיים (חיד"א) עמ' רלד
יג ע"ב41 מסתפינא מאלקיו דלא ליעבד בו כדעבד בקמאיקדושת לוי דף נא ע"ג
יג ע"ב41 מסתפינא מאלקיו דלא יעביד בי מה דעביד בקדמאיאדרת אליהו (קוצין) ח"ג עמ' 17
יג ע"ב41 תא ואיגרי בהו, א"ל מתירא אני שכל המתגרה בהן אלקיהם עושה דין עמו וכו' (לפי הגי' בע"י)בינה לעתים דרוש יט עמ' קמז
יג ע"ב42 מפוזרין הם בין העמים וכו׳ מפורד כפרידה זו שאינה עושה פירותשם משמעון (שפירא) עמ' צח
יג ע"ב45 נפקי כולה שתא בשה"י פה"י אור אלימלך עמ' לט
יג ע"ב45 שה"י פה"ימכמני עוזיאל עמ' תנז
יג ע"ב48 אר"ל גלוי וידועעולת חודש ח"ג מאמר נא, רפ
יג ע"ב48 גלוי וידוע לפני הקב"ה שעתיד המן לשקול וכו'בני יששכר ח"ב דף קלד ע"ג, קנד ע"ג
יג ע"ב48 גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שעתיד המן לשקול שקלים וכו׳שם משמעון (שפירא) עמ' עח
יג ע"ב48 גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שעתיד המן לשקול על ישראל מי מרום ח"ט עמ' קצז
יג ע"ב48 גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שעתיד המן לשקול על ישראל וכו'קדושת יו"ט ח"ב דף מה ע"א
יג ע"ב48 גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שעתיד המן לשקול שקלים על ישראלאלומת יוסף דף לז ע"א
יג ע"ב48 גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שעתיד זה המן הרשע לשקול שקלים על ישראל וכו'בינה לעתים דרוש כ עמ' קמח
יג ע"ב48 גלוי וידוע לפני מי שאמר וכו' לפיכך הקדיםיערות דבש ח"ב עמ' קמא, רלט
יג ע"ב48 גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שעתיד המן וכו' אוהב ישראל דף קכז ע"ב
יג ע"ב48 גלוי וידוע שעתיד המן לשקול שקלים על ישראל וכו'אמרי חמד ח"ב דף טו ע"א
יג ע"ב48 גלוי וידוע שעתיד המן לשקול שקלים על ישראלתורת חסד עמ' קפג
יג ע"ב48 גלוי וידוע... שעתיד המן לשקול שקליםילקוט הגרשוני ח"ב עמ' מב
יג ע"ב48 גלוי וידוע לפני הקב"ה שעתיד המן לשקול עשרת אלפים כיכר כסףאורות אלים דף ב ע"ב
יג ע"ב48 ראה הקב"ה שעתיד המן לשקול שקלים הקדים שקליהם לשקליומדבר קדש בראשית ח"א עמ' רנ
יג ע"ב49 לפיכך אמר הקב"ה הקדימו שקליכם וכו'אמרי חמד ח"א דף כ ע"ב
יג ע"ב49 לפיכך הקדים שקליהם לשקליו חלק יעקב (קנטור) דרוש יט
יג ע"ב49 לפיכך הקדים שקליהם לשקליואבן יהושע עמ' 38
יג ע"ב49 לפיכך הקדים שקליהםהמאור שבתורה
יג ע"ב49 לפיכך הקדים שקליהםילקוט הגרשוני ח"א
יג ע"ב49 עתיד המן לשקול שקלים לפיכך הקדים שקליהן לשקליו גנזי ישראל ח"א דף רח ע"ב
יג ע"ב50 אמר לישראל שיקדימו שקליהם לשקלי המן עטרת ישראל (באהפאלי) עמ' סה
יג ע"ב50 באחד באדר משמיעיןויקח אברהם דף ל ע"א
יג ע"ב50 הקדים שקליהם רוח חיים (חיד"א) עמ' נט, קמג, רמ
יג ע"ב50 הקדים שקליהם לשקליו אור יהל ח"א עמ' קלה, קלז
יג ע"ב50 הקדים שקליהם לשקליו מי מרום ח"ט עמ' רעא
יג ע"ב50 הקדים שקליהם לשקליואור חדש על ציון דף עא ע"א
יג ע"ב50 הקדים שקליהם לשקליושפע חיים ח"ב עמ' סא
יג ע"ב50 הקדים שקליהן לשקליו שופרא דישראל (תשסו) עמ' רכא
יג ע"ב רש"י באדר נולדילקוט הגרשוני ח"א דף צח
יג ע"ב רש"י פי' צניעות שהיתה ברחל היא צניעות שלא יתפרסם הדבר שמסר לה סימניםבני יששכר ח"ב דף כו ע"א
יג ע"ב תוס' ד"ה הכסףיערות דבש ח"ב עמ' קמג
יד ע"א01 משל דאחשורוש והמן למה"ד לשני בני אדם וכו'בינה לעתים דרוש יט עמ' קמז
יד ע"א09 גדולה הסרת הטבעת אהלי יעקב (הוסיאטין) דף קכו ע"ב, קמב ע"ב, קמג ע"ב
יד ע"א09 גדולה הסרת הטבעת יותר ממ"ח נביאיםמכתבי מרום עמ' עד
יד ע"א09 גדולה הסרת טבעות יותר ממ"ח נביאים וז' נביאות שעמדו לישראלאלומת יוסף דף מב ע"ב
יד ע"א09 גדולה הסרת טבעת וכו'יערות דבש ח"א עמ' שכג, של
יד ע"א09 גדולה הסרת טבעת יותר וכו', הסרת טבעת החזירתן למוטבדרשות שבט הלוי עמ' טו, קלז
יד ע"א09 גדולה הסרת טבעת יותר מארבעים ושמונה נביאים כתונת פסים פרשת צו ג ע"א
יד ע"א09 גדולה הסרת טבעת יותר ממ"ח נביאים רב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' שכד
יד ע"א09 גדולה הסרת טבעת יותר ממח' נביאים מי מרום ח"ו עמ' קלז
יד ע"א09 גדולה הסרת טבעת יותר ממח' נביאים שנתנבאו לישראל קרני אורה עמ' צט
יד ע"א09 הסרת הטבעת של אחשורוש החזירה את ישראל למוטבמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 356
יד ע"א10 ארבעים ושמונה נביאים ושבע נביאות נתנבאו להם לישראל... שרה, מרים... שיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 270 ,101
יד ע"א13 כל המ"ח נביאים לא הוסיפו על התורה רק מקרא מגילהבני יששכר ח"א דף קסה ע"ד
יד ע"א13 כל הנביאים הוסיפו על התורה רק את מקרא מגילהמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 166
יד ע"א13 מ"ח נביאים וז' נביאות נתנבאו לישראל ולא פחתו ולא הותירואהל רחל עמ' 590
יד ע"א13 מ"ח נביאים וז' נביאות עמדו לישראלתפארת ישראל עמ' צה
יד ע"א13 מ"ח נביאים עמדו שפת אמת - ואלה מסעי עמ' 19
יד ע"א13 מ"ח נביאים ונביאות וכו' ליהודים היתה אורה עמ' קלט
יד ע"א13 מ"ח נביאים עמדו לישראל ולא פחתו ולא הוסיפו דבר מי מרום ח"ח עמ' קט
יד ע"א13 מ"ח נביאים עמדו לישראל ולא פחתו ולא הוסיפו דבר אלא מקרא מגילה מי מרום ח"י עמ' יד
יד ע"א13 מ"ח נביאים עמדו לישראל לא פחתו ולא הוסיפו דבר אלא מקרא מגלה מי מרום ח"ט עמ' רנג
יד ע"א17 ומה מעבדות לחירות אמרינן שירה ממות לחיים לא כן שכןשפע חיים ח"ו עמ' מח
יד ע"א17 ומה מעבדות לחירות וברש"י שמה וקו' הט"א שםשפע חיים ח"ב עמ' ריב
יד ע"א17 ומה מעבדות לחירותילקוט הגרשוני ח"א
יד ע"א17 ומה מעבדות לחרות וכו'מאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 167
יד ע"א17 לומדים קריאת מגילה בפורים ק"ו משירת הים ביצי"ממאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 181
יד ע"א17 קריאת המגילה ק"ו משירת היםמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 178
יד ע"א18 ממות לחיים לא כל שכןבני יששכר ח"ב דף קנז ע"א
יד ע"א19 אין אומרים הלל על נס בחו"ל מי מרום ח"ח עמ' רפה
יד ע"א19 אין אומרים הלל על נס בחו"ל מי מרום חי"ג עמ' רסא
יד ע"א19 אין אומרים שירה על הנס שבחו"ל חלק יעקב (קנטור) דרוש כ
יד ע"א19 בפורים אין אומרים הלל דאין אומרים שירה על נס שבחוץ לארץבני יששכר ח"ב דף פט ע"ב
יד ע"א19 הלל נמי נימא לפי שאין אומרים...קדושת לוי דף נב ע"א
יד ע"א19 מפני מה אין אומרים הלל על נס של פורים חיים וחסד סי' תעז
יד ע"א20 שירה על נס בחו"לכרם יהושע (ולרשטיין) דף מב ע"ג
יד ע"א25 לדעת רבא על הצלה שאין בה חרות מדינית לא אומרים הללמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 190
יד ע"א25 קריאתה זו הלולא רוח חיים (חיד"א) עמ' יג, פג
יד ע"א25 קריאתה זו הלל מן הבאר עמ' 288
יד ע"א25 קרייתה זו הלילא (ובמהרש"א)ילקוט הגרשוני ח"א
יד ע"א25 קרייתה זו הלילאבני יששכר ח"ב דף סז ע"ב
יד ע"א25 קריאת מגילה במקום הלל היאמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 151
יד ע"א26 בשלמא התם הללו עבדי ה' ולא עבדי פרעהאבן פינה עמ' 94
יד ע"א26 הללו עבדי ה' ולא עבדי פרעה וכו' אכתי עבדי אחשורוש אנןמאיר עיני חכמים מהדו"ב ח"ג דף א ע"ב
יד ע"א26 הללויה עבדי ה׳ ולא עבדי פרעה רב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' רעה
יד ע"א26 יציאת מצרים היתה גאולה לחירות עולםבני יששכר ח"ב דף פב ע"ד
יד ע"א26 עבדי ה' ולא עבדי פרעהבני יששכר ח"א דף קי ע"א
יד ע"א27 אכתי עבדי אחשורוש אנן מי מרום ח"ד עמ' לז
יד ע"א27 אכתי עבדי אחשורוש אנןמשך חכמה ויקרא פ' כג פס' מג, דברים פ' כד פס' יז
יד ע"א27 אכתי עבדי אחשורוש וכו'שפע חיים ח"ב עמ' קמז
יד ע"א30 הרבה נביאים עמדו להם לישראל שיחות הרב צבי יהודה שמות עמ' 91
יד ע"א30 הרבה נביאים עמדו להם לישראל כפליים כיוצ"מ אלא נבואה שהוצרכה לדורות נכתבה כו'דברי מנחם - מנחם ציון דף לד ע"א
יד ע"א30 הרבה נביאים עמדו להם לישראל כפליים כיוצאי מצרים אלא נבואה שהוצרכה לדורות נכתבה ושלא הוצרכה לא נכתבה חובת התלמידים פי"א עמ' קיב
יד ע"א30 הרבה נביאים עמדו להם לישראל כפליים כיוצאי מצרים, אלא נבואה שהוצרכה לדורות נכתבה, ושלא הוצרכה לא נכתבה מבשר טוב, ימי הרחמים והסליחות, פתיחה עמ' ז
יד ע"א30 הרבה נביאים עמדו להם לישראל כפלים כיוצאי מצרים, אלא נבואה שהוצרכה לדורות נכתבה, ושלא הוצרכה, לא נכתבהשיחות הרב צבי יהודה דברים עמ' 22, 120, 372, 410, 532
יד ע"א30 כל נבואה שלא הוצרכה לדורות לא נכתבהמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 306
יד ע"א30 נבואה שהוצרכה לדורות נכתבה מי מרום ח"ב עמ' כט = חי"ג עמ' כא
יד ע"א30 נבואה שהוצרכה לדורות נכתבהאמת ליעקב עה"ת עמ' י, שנח
יד ע"א30 נבואה שהוצרכה לדורות נכתבהדרשות שבט הלוי עמ' רנ
יד ע"א30 נבואה שהוצרכה לדורות נכתבה, ושלא הוצרכה לא נכתבה שיחות הרב צבי יהודה שמות עמ' 172 ,159 ,91
יד ע"א30 נבואה שהוצרכה לדורות נכתבה, ושלא הוצרכה, לא נכתבהשיחות ר' צבי יהודה ויקרא עמ' 249
יד ע"א30 נביאים הרבה היו להם לישראלמרפא לשון עמ' קכ
יד ע"א31 לא נכתבה שיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 439 ,383 ,323 ,260 ,251 ,191 ,118 ,110
יד ע"א33 ז' נביאות אמרי יוסף בראשית דף קנב ע"ד
יד ע"א33 שבע נביאותילקוט הגרשוני ח"א
יד ע"א34 אסתר אחת משבע נביאותנפש החיים עמ' 51
יד ע"א35 ולמה נקרא שמה יסכה שסכתה ברוה"ק [שנאמר כל אשר תאמר אליך שרה שמע בקולה] מגיד דבריו ליעקב, לקוטי אמרים סי' רנז, אור תורה סי' כב, כד
יד ע"א35 סוכה ברוח הקודשבני יששכר ח"ב דף מ ע"ג
יד ע"א36 אחות אהרן, שהיתה מתנבאה כשהיא אחות אהרןיערות דבש ח"ב עמ' רלד
יד ע"א36 ותקח מרים הנביאהילקוט הגרשוני ח"א
יד ע"א42 מה תמר אין לו אלא לב א' וכו' אהלי יעקב (הוסיאטין) דף קנא ע"א
יד ע"א44 רמה קרני בה' רמה קרני ולא רמה פכי דוד ושלמה שנמשכו בקרן נמשכה מלכותן שאול כו' לא נמשכה מלכותן מגיד דבריו ליעקב, אור תורה סי' שסא
יד ע"א44 רמה קרני ולא רמה פכידבש לפי מע' ק אות מ
יד ע"א45 דוד ושלמה שנמשחו בקרן נמשכה מלכותםבני יששכר ח"ב דף עב ע"ד, קד ע"ג, קכד ע"ג
יד ע"א45 דוד ושלמה שנמשחו בקרן נמשכה מלכותןפירוש המכבי שמואל עמ' כט
יד ע"א45 דוד ושלמה שנמשחו בקרן, נמשכה מלכותןפירוש המכבי דברים עמ' שצא
יד ע"א47 אין לבלותךהמאור שבתורה
יד ע"א48 אבל הקב"ה מבלה מעשה ידיו פירוש המכבי ישעיהו ונביאים אחרונים עמ' קלג
יד ע"א53 וכי דנין דיני נפשות בלילהפירוש המכבי שמואל עמ' קמח
יד ע"א רש"י - אברהם היה נביא שיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 270
יד ע"ב01 המורד במלכות חייב מיתהדברי מנחם - מנחם ציון דף צ ע"א
יד ע"ב01 מורד במלכות הוא... עדיין שאול קיים ולא יצא טבעך בעולםפירוש המכבי שמואל עמ' קמח-קמט
יד ע"ב02 אביגיל אמרה לדוד: עדיין שאול קיים ולא יצא טבעך בעולםמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 84
יד ע"ב05 גליא לשוקהבני יששכר ח"ב דף עז ע"ד
יד ע"ב06 אמר לה: השמיעי לי פירוש המכבי ישעיהו ונביאים אחרונים עמ' קלג
יד ע"ב06 דוד אמר לאביגיל השמעי לימבוא התלמוד פ"כ עמ' שכד-שכה
יד ע"ב06 דוד תבע את אביגיל לעבירהפירוש המכבי שמואל עמ' קנ
יד ע"ב06 השמעי לי וכו'אהבת דוד דף מה ע"ב
יד ע"ב06 לאורה ג' פרסימבוא התלמוד פ"ל עמ' שמ
יד ע"ב14 שפיל ואזיל בר אוזא ועינוהי מיטייפי ילקוט דברי חכמים בראשית סי' ה, כה
יד ע"ב16 במקום דקאי ירמיה היכי מתנבא איהי מי מרום חי"א עמ' סז
יד ע"ב16 חולדה איך התנבאה במקום ירמיהותכלת מרדכי (קלצקי, תרפח) דף מג ע"א
יד ע"ב16 חולדה... ויאשיה גופי' היכי שביק ירמיה ומשדר לגבה אדר"ש מפני שהנשים רחמניות הן מגיד דבריו ליעקב, לקוטי אמרים סי' קכ, אור תורה סי' קסד, תמט
יד ע"ב19 יאשיה שבק ירמיה - ושדר לחולדה אוהב ישראל דף רנב ע"א
יד ע"ב19 שלח אצל חולדה וכו' מפני שהנשנים רחמניות הן וכו' משמיע שלום עמ' קצג
יד ע"ב21 האשה מרחמת יותר מן האישאמה של מלכות עמ' 21
יד ע"ב21 שהנשים רחמניות הן שיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 370 ,316
יד ע"ב22 ירמיהו החזיר את עשרת השבטיםהתקופה הגדולה (תשלב) עמ' שסח
יד ע"ב34 ויהי ביום השלישי ותלבש אסתראוצר הכבוד
יד ע"ב34 ותלבש אסתר מלכותהמאור שבתורה
יד ע"ב36 שלבשתה רוה"קילקוט הגרשוני ח"א
יד ע"ב36 שלבשתה רוח הקדש רוח חיים (חיד"א) עמ' רלא
יד ע"ב38 תרתי נשי יהירן וכו'דבש לפי מע' ד אות כג
יד ע"ב46 שמונה נביאים יצאו מרחבאור הרעיון עמ' רס
טו ע"א02 כל מקום ששמו ושם אביו בנביאות פירוש המכבי ישעיהו ונביאים אחרונים עמ' ב
טו ע"א07 כל שמעשיו ומעשה אבותיו סתומים וכו' אהלי יעקב (הוסיאטין) דף קכח ע"א
טו ע"א12 מלאכי - שהיה משנה למלךשיחות הרב צבי יהודה דברים עמ' 509
טו ע"א12 מלאכי שהיה משנה למלך שיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 84
טו ע"א13 חגי זכריה ומלאכי שיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 340
טו ע"א15 מלאכי זה עזרא שיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 107
טו ע"א15 מלאכי זה עזראמבוא התלמוד פכ"א עמ' שכה
טו ע"א15 מלאכי זה עזראמכמני עוזיאל עמ' קיא
טו ע"א20 ארבע נשים יפיפיות היו, אסתר ירקרוקת היתהאור הצבי עמ' 149
טו ע"א20 ד' נשים יפיפיותילקוט הגרשוני ח"א
טו ע"א23 רחב רחב רוח חיים (חיד"א) עמ' א
טו ע"א24 אמר ליה: כי קאמינא ביודעה ובמכירהמשך חכמה ויקרא פ' יט פס' יח
טו ע"א25 גבה המן מאחשורוששער ראובן עמ' קלו
טו ע"א25 גבה לבו של המן מאחשורוש ליהודים היתה אורה עמ' נג
טו ע"א25 ויזעק זעקה גדולה וכו', מה אמרבני יששכר ח"ב דף קנה ע"ג
טו ע"א26 ותתחלחל המלכה וכו' שהוצרכה לנקביםיערות דבש ח"ב עמ' רלח
טו ע"א26 ותתחלחל וגו' אמר רב שפרסה נדה וכו'מכתב סופר תולדות המחבר דף ד
טו ע"א26 מאי ותתחלחל רבי ירמיה אמר תורת החסידים הראשונים עמ' קנד
טו ע"א27 התך - זה דניאלמשך חכמה מגילת אסתר פ' ד פס' ה
טו ע"א27 התך זה דניאל - שדברי המלכות נחתכין אל פיויערות דבש ח"ב עמ' רמא
טו ע"א27 התך זה דניאל - שחתכוהו מגדולהויערות דבש ח"ב עמ' רסו
טו ע"א29 אמר ר"י כך שלחה ליה ליהודים היתה אורה עמ' נ
טו ע"א29 על מה זה ועל מה זה - אפשר עברו על ד"ת שמזה ומזה הם כתוביםאמרי חמד ח"א דף כא ע"ב
טו ע"א30 אולי עברו ישראל על התורה דכתוב בה מזה ומזהתורת חסד עמ' קע, רצא
טו ע"א30 שמא עברו על התורהילקוט הגרשוני ח"א
טו ע"א30 שמא עברו ישראל על חמשה חומשי תורהמשך חכמה מגילת אסתר פ' ד פס' ה
טו ע"א32 מכאן שאין משיבין על הקלקלה (מהרש"א שם)יערות דבש ח"א עמ' שלב
טו ע"א34 כשם שאבדתי מבית אבא וכו' (תוס' ומהרש"א שם)יערות דבש ח"ב עמ' קנג
טו ע"א34 כשם שאבדתי מבית אבאמשפט כהן של
טו ע"א34 עכשו ברצוןהתקופה הגדולה (תשלב) עמ' כה-כו
טו ע"א35 אסתר נאסרה למרדכימשך חכמה הפטרת בשלח
טו ע"א35 ויעבור מרדכי - העביר יו"ט וכו' ברכת משה דף לה ע"א
טו ע"א35 ויעבור מרדכי - שהעביר יום טוב ראשון בתעניתאיש צעיר דף יז ע"א
טו ע"א35 ויעבור מרדכי שהעביר את המועד בתענית וכו' עטרת ישראל (באהפאלי) עמ' קל
טו ע"א35 ויעבר מרדכי קשה מאי לשון ויעבורבני יששכר ח"ב דף קסא ע"ד
טו ע"א35 ויעבר מרדכיבני יששכר ח"א דף פב ע"ב (הגה)
טו ע"א35 יום ראשון של פסח בתעניתשופרא דישראל (תשסו) עמ' רכח
טו ע"א35 מפלת המן היה בחג הפסחבני יששכר ח"ב דף קנט ע"א
טו ע"א35 שהעביר יו"ט ראשון של פסח (מהרש"א שם)יערות דבש ח"ב עמ' קנא
טו ע"א35 שהעביר יום ראשון של פסח בתענית מאיר עיני חכמים מהדו"ב ח"ג דף ב ע"א
טו ע"א36 ויהי ביום השלישיעולת חודש ח"ג מאמר רסח
טו ע"א36 עבר ערקומא דמיאבני יששכר ח"א דף פב ע"ג (הגה)
טו ע"א36 שעבר עוקמא דמיא רוח חיים (חיד"א) עמ' פה
טו ע"א36 שעבר ערקומא דמיאיערות דבש ח"ב עמ' קנ
טו ע"א39 אל תהי ברכת הדיוט קלה בעיניך קדוש ישראל (ויזניצא) עמ' נז
טו ע"א39 לעולם אל תהי ברכת וכו'דברי שלום חלק ה סימן יא-יג
טו ע"א39 לעולם לא תהיה ברכת הדיוט קלה בעיניךאור עולם אות יד
טו ע"א43 אל תהי קללת הדיוט קלה בעיניךראשית חכמה, אור עולם אות יד
טו ע"א43 לעולם אל תהי קללת וכו'דברי שלום חלק ה סימן יד
טו ע"א44 אבימלך קלל את שרה וכו' מאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף כ ע"א
טו ע"א45 בוא וראה שלא כמדת הקב"ה מדת בו"ד...קדושת לוי דף כז ע"א, נג ע"ב
טו ע"א45 לא כמדת הקב"ה מדת בשר ודם מי השילוח (מישור) ח"א עמ' קלו
טו ע"א48 האומר דבר בשם אומרו מביא גאולהכתבי הרב יהודה אלקלעי ח"א עמ' 255
טו ע"א48 כל האומר דבר בשם אומרו מביא גאולה מאמר מרדכי (נדבורנא) עמ' פו
טו ע"א48 כל האומר דבר בשם אומרו מביא גאולה לעולם ילקוט דברי חכמים ויקרא סי' שנב
טו ע"א48 כל האומר דבר בשם אומרו מביא גאולה לעולםאורות אלים דף הקדמה עמ' 5
טו ע"א48 כל האומר דבר בשם אומרו מביא גאולה לעולםאמרי חמד ח"א דף ה ע"א
טו ע"א48 כל האומר דבר בשם אומרו מביא גאולה לעולםיערות דבש ח"ב עמ' מא, קמג
טו ע"א49 הצדיק אבד לדורו אבדאור לישרים (איידליץ, תשב) עמ' קפ
טו ע"א49 הצדיק אבד לדורו הוא אבדאבן שוהם עמ' 91
טו ע"א49 צדיק אבד לדורו אבד אהלי יעקב (הוסיאטין) דף פז ע"א, שפה ע"ב, שצג ע"ב
טו ע"א49 צדיק אבד לדורו אבד ס' החיים (תשנג) עמ' עט
טו ע"א49 צדיק אבד לדורו אבד משל למרגלית שנאבדה בתוך החולאמרי בינה (שיפמאן) עמ' קיט
טו ע"א49 צדיק אבד לדורו אבד משל למרגלית שנאבדהאהל רחל עמ' 670
טו ע"א49 צדיק אבד לדורוילקוט הגרשוני ח"א דף צח
טו ע"א50 כל מקום שהיא מרגלית היא ואינה אבודה אלא לבעליםמרפא לשון עמ' קפה
טו ע"א50 לדורו אבדאגודת אזוב (יעבץ) דף צ ע"ד
טו ע"א52 זה בא בפרובולו וזה בא בפרוזבוטואבן יהושע עמ' 55
טו ע"א תוס' - היה ירא שיתפרסםבנין אפרים עמ' קד
טו ע"ב01 המן היה עבדו של מרדכיאבן יהושע עמ' 46
טו ע"ב01 עבדא דמזדבן בטולמא דנהמאמכמני עוזיאל עמ' קסא
טו ע"ב06 עתיד הקב"ה להיות עטרה בראש כל צדיק דעת שבת עמ' רסו
טו ע"ב06 עתיד הקב"ה להיות עטרה בראש כל צדיק רב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' קמ, שפ
טו ע"ב06 עתיד הקב"ה להיות עטרה בראש כל צדיק וצדיקראשית חכמה, ענוה פרק ז אות כג
טו ע"ב06 עתיד הקב"ה לתת עטרה בראש כל צדיקאוצר הכבוד
טו ע"ב06 עתיד הש"י שיהיה עטרה בראש כל צדיקנתיבות עולם ח"א עמ' קעב
טו ע"ב08 לעטרת צבי ולצפירת תפארההמאור שבתורה
טו ע"ב10 לשאר עמו למשים עצמו כשריים רוח חיים (חיד"א) עמ' פט
טו ע"ב11 עושה עצמו כשירייםערפלי טוהר צו
טו ע"ב17 ולגבורה זה המתגבר על יצרומרפא לשון עמ' מב
טו ע"ב20 מלחמתה של תורה טללי אורות עמ' מט
טו ע"ב20 מלחמתה של תורהדברי שלום ח"ו סי' תקסו
טו ע"ב26 ותעמוד בחצר בית המלך (ובמהרש"א) ליהודים היתה אורה עמ' נג
טו ע"ב26 ותעמוד בחצר בית המלך אמר ר"ל כיון שהגיעה לביתקול יעקב (שאול) דף מה ע"ב
טו ע"ב27 אמרה אלי אלי למה עזבתני שמא אתה דן על שוגג כמזיד על אונס כרצוןאמרי השכל עמ' 5
טו ע"ב27 כיוון שהגיעה לבית הצלמים נסתלקה ממנה שכינה מי מרום חי"ב עמ' רנט
טו ע"ב27 כיוון שהגיעה לבית הצלמים נסתלקה ממנה שכינה וכו'אור הצבי עמ' 141
טו ע"ב27 כיון שהגיעה אסתר לבית הצלמים נסתלקה וכו'תורת חסד עמ' שיא
טו ע"ב27 כיון שהגיעה לבית הצלמים נסתלקה ממנה שכינהדרך הקודש (תנעמי) עמ' תקעג
טו ע"ב27 כיון שנכנסה לבית הצלמיםדברי שלום ח"ו סי' תקנט
טו ע"ב28 אמרה שמא אתה דן על שוגג כמזיד ועל אונס כרצון וכו'יערות דבש ח"ב עמ' נט, רטו
טו ע"ב28 אמרה שמא אתה דן על שוגג כמזיד ועל אונס כרצון וכו'יערות דבש ח"א עמ' שכד
טו ע"ב28 למה עזבתני שמא משום שקראתיו כלבתורת חסד עמ' קלח
טו ע"ב28 שמא אתה דן על אונס כרצוןפנים יפות על תהלים עמ' עה
טו ע"ב28 שמא על שקראתיו כלב וכו' חזרה וקראתו אריה מאיר עיני חכמים מהדו"ב ח"ג דף א ע"ב
טו ע"ב30 ג' מלאכי השרת נזדמנו לה אמרי יוסף ויקרא-במדבר דף סה ע"א
טו ע"ב30 שלושה מלאכי השרת נזדמנו לה באותה השעהאבן שוהם עמ' 84
טו ע"ב32 ס' אמה בבת פרעה, ובשיני רשעיםפירוש המכבי שמות עמ' צח
טו ע"ב35 ולא דבר שחוצץ למלכותכור לזהב ח"ב
טו ע"ב35 עד חצי המלכות ולא דבר החוצץ בין המלכות, זהו בנין ביהמ"קיערות דבש ח"א עמ' ע, שכה
טו ע"ב35 עד חצי המלכותבני יששכר ח"ב דף קלג ע"א
טו ע"ב36 מה ראתה אסתר רוח חיים (חיד"א) עמ' רמ
טו ע"ב36 מה ראתה אסתר שהזמינה להמו תורת החסידים הראשונים עמ' צא
טו ע"ב36 מה ראתה אסתר שזימנה את המן קול ששון (גולדברג) אות מ
טו ע"ב36 מה ראתה אסתר שזמנה את המן ליהודים היתה אורה עמ' צג
טו ע"ב36 מה ראתה אתסר שזמנה המןנתיבות עולם ח"ב עמ' קכא
טו ע"ב36 מפני מה ראתה אסתר אמרי יהודה עמ' קה
טו ע"ב37 פחים טמנה לו רוח חיים (חיד"א) עמ' רלט
טו ע"ב37 ר"י אומר מבית אביה למדה שנא' אם רעב שונאך וכו' (רש"י שם)יערות דבש ח"ב עמ' קנו, רטז, רלח
טו ע"ב40 אולי ירגיש המקום ויעשה לנו נס וברש"י מאיר עיני חכמים מהדו"ב ח"ג דף ה ע"א
טו ע"ב40 אולי ירגיש המקום ויעשה לנו נסאיש צעיר דף יז ע"א
טו ע"ב41 אסביר לו פנים כדי שיהרג הוא והיאמשך חכמה מגילת אסתר פ' ה פס' ח
טו ע"ב43 לפני שבר גאון אמרי יוסף שמות דף לז ע"א
טו ע"ב45 וכמה רוב בניוילקוט הגרשוני ח"א
טו ע"ב46 שבעים בלחם נשכרותאיר נרי עמ' כו
טו ע"ב48 בלילה ההוא...נדדה שנת מלכו של עולם...נדדו תחתוניםקדושת לוי דף נא ע"ג
טו ע"ב48 נדדה שנת המלך - מלכו של עולםהתקופה הגדולה (תשלב) עמ' נז
טו ע"ב48 שנת המלך - מלכו של עולם אהלי יעקב (הוסיאטין) דף קצא ע"ב
טו ע"ב49 נדדה שנת מלכו של עולם, נדדו עליונים נדדו תחתונים, שנת המלך אחשורוש ממשבינה לעתים דרוש כא עמ' קנח
טו ע"ב50 אמר מאי דקמן דזמינתיה אסתר להמןמשך חכמה מגילת אסתר פ' ה פס' ח
טו ע"ב51 דלמא איכא איניש דעביד לי טיבותא ולא פרעתיהאדרת אליהו (קוצין) ח"ג עמ' 21
טו ע"ב53 וימצא כתוב כתב מיבעי ליהאוצר הכבוד
טז ע"א01 ששמשי מוחקיערות דבש ח"ב עמ' קמג
טז ע"א04 הכין לו, תנא לו הכיןיערות דבש ח"ב עמ' רמ
טז ע"א04 תנא לו הכין רב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' לח
טז ע"א08 אזל המן אשכחיה דיתבי רבנן קמיה ומחוי להו הלכות קמיצהקול יעקב (שאול) דף מט ע"ב
טז ע"א08 אשכח לרבנן דיתבי קמיה ומחוי להו הלכות קמיצהאבן יהושע עמ' 39
טז ע"א08 אשכחיה דיתבי רבנן וקא מחוי להו הלכות קמיצהאוצר נחמד (סילברסטון) עמ' 18
טז ע"א08 בשעה שבא המן בבית מדרשו של מרדכי היו עסוקים בפרשת עומראמרי חמד ח"א דף כ ע"ב
טז ע"א08 מרדכי לימד הלכות קמיצהאור הרעיון עמ' שא-שב
טז ע"א14 אתא מלא קומצי קמחא דידכו ודחי י' אלפים וכו'יערות דבש ח"ב עמ' רלט
טז ע"א14 אתא מלי קומצא דידכו ודחי עשרה אלפי ככר כספא דידי מאיר עיני חכמים מהדו"ג ח"א דף סט
טז ע"א14 אתא מלי קומצי קמחא דידכו ודחי עשרת אלפי כספא דידי מי מרום חי"ב עמ' רסג
טז ע"א14 אתא קומצא רוח חיים (חיד"א) עמ' נט, קמג, רמ
טז ע"א14 אתי מלא קומצא דידכו ודחי עשרה אלפי דינרי דידירב טוב דף פא ע"ד
טז ע"א14 אתי מלא קומצא דידכו וכו'אהבת דוד דף יא ע"ב, פו ע"א
טז ע"א14 אתי מלא קמצאדבש לפי מע' ה אות יא
טז ע"א14 אתי מלי קומצא קימחא דידכו ודחי עשרת אלפים דידי ברכות אבי דף נא ע"א
טז ע"א14 אתי קומץ דידכו ודחי עשרת אלפים דידיאמרי השכל עמ' 32
טז ע"א14 אתי קומצא דידכו ודחי עשרת אלפים ככרי כסף שליאמרי חמד ח"ב דף ג ע"ב, טו ע"ב
טז ע"א15 עבד שקנה נכסים רוח חיים (חיד"א) עמ' ס, עו, קמג
טז ע"א24 בנפול אויבך אל תשמח - בישראלאור הרעיון עמ' סא
טז ע"א24 כי סליק, בעט ביהפירוש המכבי דברים עמ' תלד
טז ע"א25 הני מילי בישראל פירוש המכבי ישעיהו ונביאים אחרונים עמ' צב-צג
טז ע"א29 דלי עיניה וחזת דאבוה הוא...קדושת לוי דף נא ע"ג
טז ע"א30 וישב מרדכי אל שער המלך אר"ש ששב לשקו ולתעניתורב טוב דף פד ע"ג
טז ע"א31 ששב אל שקו ותעניתויערות דבש ח"א עמ' שכב
טז ע"א32 כל האומר דבר חכמה אפי' באו"ה נקרא חכםמכתב סופר דף יא ע"ג
טז ע"א32 כל האומר דבר חכמה אפי' באוה"ע וכו'אהבת דוד דף קכ ע"א
טז ע"א32 כל האומר דבר חכמה אפי' באומות העולם נקרא חכםיערות דבש ח"ב עמ' רכב
טז ע"א32 כל האומר דבר חכמה אפילו באוה"ע נקרא חכםאוהב שלום עמ' 23
טז ע"א32 כל האומר דבר חכמה וכו'דברי שלום ח"ו סי' עח-פג
טז ע"א33 אם מזרע היהודים מרדכיאוצר הכבוד
טז ע"א34 ואם משבט יהודה או מנשה ואפרים ובנימין לא יכלת ליהמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 327
טז ע"א36 אומה זו משולה לעפר ולכוכביםתורת חסד עמ' קעה, קעט
טז ע"א36 אומה זו משולה לעפר ומשולה לכוכבים מי מרום חי"ב עמ' רי
טז ע"א36 אומה זו נמשלה לעפר וכוכבים כשהם יורדים יורדים עד לעפר וכו'אהל יששכר (ליכטנשטיין) דף ז ע"א
טז ע"א36 ישראל הם ככוכבי שמים וכעפר הארץדעת תבונות פ' קנח (דף קסו)
טז ע"א36 שתי נפילות הללו למה וכו'יערות דבש ח"ב עמ' קסא
טז ע"א37 ויבהילו להביא את המן - מלמד שהביאוהו בבהלהיערות דבש ח"א עמ' שכח
טז ע"א37 כשהם יורדים - יורדים עד עפר מי מרום ח"ו עמ' רעד, ח"ט עמ' רנו, שט
טז ע"א37 כשהם עולים עולים עד לכוכבים משמיע שלום עמ' נה
טז ע"א37 כשהם עולים עולים עד לכוכבים וכשהם יורדים יורדים עד לעפרמי מרום ח"ז עמ' רכג
טז ע"א37 כשהם עולין עולין עד הכוכביםפנים יפות על תהלים עמ' קמ
טז ע"א37 כשהן יורדין וכו' וכשהן עלין עולין עד לכוכביםמכתב סופר דף יב ע"א
טז ע"א37 כשהן יורדין יורדין עד עפר, וכשהן עולין עולין עד לכוכבים ובמהרש"אדרשות שבט הלוי עמ' י, כ, סג
טז ע"א37 עולים עד הכוכבים ויורדים עד עפר מי מרום ח"ב עמ' רלח
טז ע"א39 איקני בושתי רוח חיים (חיד"א) עמ' פא, קמו
טז ע"א39 איקני בושתי וקטלה, השתא איקני בדידהו ומבעי למקטליערות דבש ח"א עמ' שלז
טז ע"א42 מלמד שהיתה מחוהאגודת אזוב (יעבץ) דף מה ע"א
טז ע"א42 מלמד שהיתה מחווה כלפי אחשוורושיערות דבש ח"ב עמ' קמט
טז ע"א43 דאזל לגנת ביתן אשכח מה"ש רוח חיים (חיד"א) עמ' רלד
טז ע"א43 מה קימה בחימה אף שיבהכור לזהב ח"ב
טז ע"א44 מלמד שבא מלאך והפילו רוח חיים (חיד"א) עמ' קמו, רלג
טז ע"א48 שככה שתי שככות רוח חיים (חיד"א) עמ' רטו
טז ע"א49 לכולם נתן לאיש חליפותדברי שלום ח"ו סי' תרנ-תרנב, תרנד-תרנט
טז ע"א49 לכלם נתן לאיש וכו'דברי שלום חלק ג עמ' כז
טז ע"א50 אפשר דבר שנצטער אותו צדיק יכשל בו זרעו וכו'בינה לעתים דרוש סב עמ' תז
טז ע"א50 אפשר דבר שנצטער בו אותו צדיק יכשל בואבן ישפה עמ' 64
טז ע"א50 אפשר דבר שנצטער בו צדיק יכשל זרעו אהלי יעקב (הוסיאטין) דף צח ע"ב
טז ע"א50 אפשר דבר שנצטער בוהמאור שבתורה
טז ע"א50 דבר שנצטער בו אותו צדיקילקוט הגרשוני ח"א
טז ע"א תוס' ד"ה ודחי עשרה אלפי כיכרי כספא, שרצה המן לדחות בזה שקלי ישראל שנתנו במדברדברי מנחם - מנחם ציון דף עב ע"א
טז ע"א תוס' ד"ה ודחי עשרה אלפי ככרי כספא ס' החיים (תשנג) עמ' קיב
טז ע"א תוספות ד"ה ודחי וכו׳שם משמעון (שפירא) עמ' פ
טז ע"ב02 בשביל משקל שני סלעים מילת אמרי יוסף בראשית דף רכג ע"ב
טז ע"ב05 רמז לו שעתיד בן לצאת ממנו...קדושת לוי דף כה ע"ב
טז ע"ב10 בכה על שני מקדשים שעתידים להיות בחלקו של בנימיןאהבת דוד (וועגער) עמ' 56
טז ע"ב21 שלח לו יין ישן אוהב ישראל דף סד ע"א
טז ע"ב24 תעלא בעידניה דגיד ליהשערי תשובה שער ג אות קצט
טז ע"ב24 תעלא בעידניה וכו'דברי שלום חלק א עמ' עג
טז ע"ב24 תעלא בעידניה סגיד ליההתקופה הגדולה (תשלב) עמ' קפג
טז ע"ב29 אורה - זה תורהנועם אלימלך דף נ ע"ג
טז ע"ב29 אורה זו תורה אהלי יעקב (הוסיאטין) דף קפז ע"א
טז ע"ב29 אורה זו תורה ילקוט דברי חכמים בראשית סי' ע
טז ע"ב29 אורה זו תורה כתונת פסים פרשת צו ג ע"ג
טז ע"ב29 אורה זו תורה מי מרום חי"ב עמ' רסד, חי"ג עמ' רי
טז ע"ב29 אורה זו תורה רוח חיים (חיד"א) עמ' קלא, רז, ריד
טז ע"ב29 אורה זו תורה וברש"י שםכרם פתחיה גפן א שריג פרט הכרם ב
טז ע"ב29 אורה זו תורה ויקר אלו תפיליןויקח אברהם דף כט ע"ג
טז ע"ב29 אורה זו תורה וכו' ליהודים היתה אורה עמ' קמו
טז ע"ב29 אורה זו תורה שמחה זה יו"ט ששון זו מילה וכו' ברכות אבי דף קכז ע"ב
טז ע"ב29 אורה זו תורהאודה ה' דף נ ע"א
טז ע"ב29 אורה זו תורהטהרת יו"ט ח"י עמ' תא
טז ע"ב29 אורה זו תורהכתבי הרב יהודה אלקלעי ח"א עמ' 169
טז ע"ב29 אורה זו תורהמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 356
טז ע"ב29 אורה זו תורהמשך חכמה ויקרא פ' טז פס' א-ג
טז ע"ב29 ליהודים היתה אורה וכו׳ א"ר יהודה אורה זו תורהשם משמעון (שפירא) עמ' צח
טז ע"ב29 ליהודים היתה אורה ושמחהאוצר הכבוד
טז ע"ב29 ליהודים היתה אורה זו תורהבני יששכר ח"א דף סב ע"א, ח"ב דף סה ע"ג, צז ע"ב, קא ע"א, קכב ע"ג, קמט ע"א
טז ע"ב30 ושמחה זו יו"ט וששון זו מילהכתבי הרב יהודה אלקלעי ח"א עמ' 170
טז ע"ב30 וששון אמר ר׳ אלעזר זו מילה רב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' תמו
טז ע"ב30 שמחה זה יו"טקדושת לוי דף נב ע"ד
טז ע"ב30 שמחה זה יו"ט... ששון זה מילה וכו'אבן פינה עמ' 60
טז ע"ב30 שמחה זה יום טוב ששון זו מילהאבן פינה עמ' 137
טז ע"ב30 שמחה זה יום טוב, ששון זו מילה, יקר אלו תפילין מי מרום ח"ט עמ' ריא, רנג, רצה
טז ע"ב30 ששון זה מילהעולת חודש ח"ג מאמר רצג
טז ע"ב30 ששון זו מילה וכו' ויקר אלו תפילין ס' החיים (תשנג) עמ' קיא
טז ע"ב30 ששון זו מילהדברי מנחם - מנחם ציון דף נה ע"א
טז ע"ב31 ויקר - אלו תפיליןנועם אלימלך דף נ ע"ד
טז ע"ב31 ויקר - זו תפיליןאור הצבי עמ' 259
טז ע"ב31 ויקר אלו תפילין שבראש רב ייבי (תשסט) ח"א עמ' פז
טז ע"ב31 ויקר אלו תפלין שנא' וגו' אורח לצדיק עמ' קא
טז ע"ב31 וראו כל עמי הארץ וכו׳ ותניא ר"א הגדול אומר אלו תפילין שבראששם משמעון (שפירא) עמ' קסד
טז ע"ב33 עשרת בני המן וכו'דברי שלום חלק ה סימן כח
טז ע"ב34 ויו דויזתא צריך למימתחאקדושת לוי דף קלז ע"א
טז ע"ב34 מאי טעמא? כולהו בחד זקיפא איזדקיפומשך חכמה מגילת אסתרפ' ט פס' כז
טז ע"ב35 כל השירות כולן נכתבות אריח על גבי לבינה...קדושת לוי דף סג ע"ד, קיב ע"ב
טז ע"ב36 שירה נכתבת אריח ע"ג לבינה וברש"י שם אהלי יעקב (הוסיאטין) דף פח ע"ב, צ ע"א
טז ע"ב36 שירת הים נכתבת אריח על גבי לבינה וכו'נר ישראל חלק א דף עח
טז ע"ב40 דברי שלום ואמת וכו' מלמד שצריכה שירטוטשפע חיים ח"ב עמ' סב
טז ע"ב40 דברי שלום ואמתאוצר הכבוד
טז ע"ב40 דברי שלום ואמת...מלמד שצריכה שרטוט כאמיתה של תורהקדושת לוי דף קיח ע"ד
טז ע"ב41 מגילה צריכה שירטוט דכתיב דברי שלום ואמת כאמיתתה של תורה.אמרי השכל עמ' 128
טז ע"ב41 מגילה צריכה שרטוט כאמתה של תורה מי מרום ח"ט עמ' קלב
טז ע"ב41 מלמד שפירשו ממנו מקצת סנהדריןיערות דבש ח"א עמ' שכה, ח"ב עמ' רטז
טז ע"ב41 מלמד שפרשו ממנו מקצת סנהדריןאבן פינה עמ' 87
טז ע"ב41 שפרשו ממנו מקצת סנהדרין ילקוט דברי חכמים בראשית סי' רנח
טז ע"ב41 תורה ומגילה צריכים שירטוטבני יששכר ח"א דף קלג ע"ד, ח"ב דף סו ע"ב, קס ע"ג
טז ע"ב42 ומאמר אסתר קייםילקוט הגרשוני ח"א
טז ע"ב44 ורצוי לרוב אחיו, לרוב אחיו ולא לכל אחיו ס' החיים (תשנג) עמ' קעא
טז ע"ב44 ורצוי לרוב ולא לכל אחיו שפרשו ממנו מקצת סנהדריןשם משמעון (שפירא) עמ' יח
טז ע"ב45 לרוב אחיו ולא לכל אחיו שפירשו ממנו מקצת סנהדריןאלומת יוסף דף מב ע"ב
טז ע"ב45 פרשו ממנו מקצת סנהדרין מי מרום חי"ב עמ' רסז
טז ע"ב45 פרשו ממנו מקצת סנהדריןהתקופה הגדולה (תשלב) עמ' כו
טז ע"ב46 גדול ת"ת יותר מהצלת נפשותדרשות שבט הלוי עמ' רא
טז ע"ב46 גדול ת"ת כו' אמרי יוסף בראשית דף קצא ע"ב
טז ע"ב46 גדול ת"ת מהצלת נפשות וכבוד או"א וכו'פירות מפוזרין עמ' יד-כ
טז ע"ב46 גדול ת"ת מהצלת נפשותהמאור שבתורה
טז ע"ב46 גדול ת"תכתבי רבנו בחיי עמ' תכח
טז ע"ב46 גדול תלמוד תורה יותר מהצלת נפשותאמונה ודעת דף מ ע"ב
טז ע"ב50 גדול ת"ת יותר מבנין ביהמ"קדרשות שבט הלוי עמ' קב, רא, רכו
טז ע"ב50 גדול ת"ת מבנין בית המקדשנתיבות עולם ח"א עמ' ט
טז ע"ב50 גדול ת"ת מבנין וכו'דברי שלום חלק ה סימן קי
טז ע"ב50 כ"ז שברוך ב"נ קיים לא הניחו עזרא אהלי יעקב (הוסיאטין) דף צט ע"ב
טז ע"ב50 עזרא לא עלה עד שמת ברוךדרישת ציון (תשסב) עמ' 30
טז ע"ב50 שכל זמן שברוך בן נריה קיים לא הניחו עזרא ועלהשפע חיים ח"ב עמ' רעד
טז ע"ב51 גדול ת"ת יותר מכבוד אב ואםדרשות שבט הלוי עמ' רא, רכו
טז ע"ב51 גדול תלמוד תורה יותר מכיבוד אב ואם וכו׳שם משמעון (שפירא) עמ' כו
טז ע"ב51 גדול תלמוד תורה יותר מכיבוד אב ואםאמת ליעקב עה"ת עמ' קסד
טז ע"ב51 גדול תלמוד תורה יותר מכבוד אב ואם מי מרום ח"ה עמ' פ (עמ' סו במהד' תשסה)
טז ע"ב51 שכל אותן שנים שהיה יעקב בבית שם ועבר לא נענשאבן פינה עמ' 110
טז ע"ב52 כל אותן שנים שהיה יעקב אבינו בבית עברמשך חכמה בראשית פ' מו פס' א
טז ע"ב רש"י אמרתךפירושי ראשונים בהשמטות
יז ע"א01 למה נמנו שנותיו של ישמעאלילקוט הגרשוני ח"א
יז ע"א01 למה נמנו שנותיו של ישמעאל...קדושת לוי דף יד ע"ב
יז ע"א15 היה יעקב בבית עבר מוטמן ארבע עשרה שנהראשית חכמה, גידול בנים אות יד
יז ע"א15 יעקב אבינו נטמן בבית עבר ללמוד תורהבני יששכר ח"א דף קמ ע"ד
יז ע"א18 נמצא יוסף שפירש מאביו עשרים ושתים שנה וכו׳שם משמעון (שפירא) עמ' כז
יז ע"א19 ארביסר דהוה [יעקב] בבית עבר ס' החיים (תשנג) עמ' נד*
יז ע"א24 הקורא את המגילה למפרע מאמר מרדכי (נדבורנא) עמ' קה
יז ע"א24 הקורא את המגילה למפרע לא יצאאורות אלים דף ד ע"א
יז ע"א24 הקורא את המגילה למפרע לא יצאבני יששכר ח"ב דף פד ע"ג
יז ע"א24 הקורא את המגילה למפרעטהרת יו"ט ח"י עמ' שלז
יז ע"א27 הלועז ששמע אשורי יצאמשך חכמה מגילת אסתר פ' ט פס' כז
יז ע"א28 היה כותבה דורשה ומגיהה אם כוון לבו יצא ואם לאו לא יצאראשית חכמה, מצוות פרק ז אות ב
יז ע"א רש"י ד"ה בכל לשוןאמת ליעקב עה"ת עמ' י
יז ע"ב18 סדור תפלת שמונה עשרההיהדות הלאומית עמ' 249, 250
יז ע"ב21 אנשי כנה"ג ק"כ זקנים ומהם כמה נביאים מי מרום ח"ב עמ' יח, כט = חי"ג עמ' כא
יז ע"ב21 התפלות סדרו ק"כ זקני כנסת הגדולה מי מרום חי"ג עמ' א
יז ע"ב21 מאה ועשרים זקנים ובהם כמה נביאים תיקנו י"ח ברכות על הסדראלומת יוסף דף י ע"א
יז ע"ב21 מאה ועשרים זקניםדרך חיים עמ' צג
יז ע"ב21 תפלה יסדוה ק"כ זקנים ובהם כמה נביאים מי מרום חי"ג עמ' כא
יז ע"ב23 מנין שאומרים אבותאוצר הכבוד
יז ע"ב24 ומנין שאומרים גבורותאמת ליעקב עה"ת עמ' מה
יז ע"ב30 התשובה באה אחרי הבינהמאורות נריה אלול ותשרי עמ' 26
יז ע"ב30 ומה ראו לומר תשובה אחר בינה...שיחות הרב צבי יהודה דברים עמ' 139, 193
יז ע"ב30 למה נסמכה ברכת אתה חונן לקדושה מי מרום ח"ז עמ' רצב
יז ע"ב30 מה ראו בינה לאחר קדושה מי מרום חי"ג עמ' קד
יז ע"ב30 מה ראו לומר תשובה אחר בינה וכו' אהלי יעקב (הוסיאטין) דף סו ע"ב, רלא ע"א, שעט ע"א
יז ע"ב31 ולבבו יבין ושב ורפא לואדר היקר יט
יז ע"ב31 ושב ורפא לו וכו' אלא רפואה דסליחהדרשות שבט הלוי עמ' לג
יז ע"ב31 ושב ורפא רפואה דסליחה היאשערי תשובה שער ד אות א
יז ע"ב35 הסולח לכל עוניכי כו' דברי שמואל (תשנח) עמ' יג
יז ע"ב37 רפואה בתר סליחה אהלי יעקב (הוסיאטין) דף צו ע"א
יז ע"ב39 היינו רפואה דסליחה מי מרום ח"ז עמ' שפב
יז ע"ב39 רפואה דסליחהאוצרות הראיה 894
יז ע"ב40 גאולה בשביעית וקבוץ גלויות בעשיריתכתבי הרב יהודה אלקלעי ח"א עמ' 226
יז ע"ב40 גאולה בשביעית, ברכת השנים בתשיעית וכו'כתבי הרב יהודה אלקלעי ח"א עמ' 184
יז ע"ב42 והאמר מר בששית קולות בשביעית מלחמות במוצאי שביעית ב"ד באס' הזכרון לחתם סופר עמ' נג
יז ע"ב43 אתחלתא דגאולהשיחות הרב צבי יהודה דברים עמ' 150, 493
יז ע"ב43 מוצאי שביעית בן דוד באכתבי הרב יהודה אלקלעי ח"א עמ' 122
יז ע"ב43 מלחמה אתחלתא דגאולה היאאור הרעיון עמ' שסט
יז ע"ב43 מלחמה נמי אתחלתא דגאולההתקופה הגדולה (תשלב) עמ' ריא, ריג
יז ע"ב45 ברכת השנים בתשיעית - כנגד מפקיעי שעריםדרך חיים עמ' רנט
יז ע"ב45 ברכת השנים בתשיעית וכו' כנגד מפקיעי שערים וכו' ס' החיים (תשנג) עמ' צז
יז ע"ב45 ברכת השנים בתשיעית וכו'כתבי הרב יהודה אלקלעי ח"א עמ' 257-258, 294
יז ע"ב46 כנגד מפקיעי שעריםדברי שלום ח"ו סי' שו
יז ע"ב47 מה ראו לומר קיבוץ גלויות אחר ברכת השניםשער החצר בהשמטות א"ה
יז ע"ב47 קיבוץ גלויות אחרי ברכת השניםדרישת ציון (תשסב) עמ' 85
יז ע"ב47 קיבוץ גלויות בברכה עשיריתכתבי הרב יהודה אלקלעי ח"א עמ' 200
יז ע"ב47 קיבוץ גלויות לאחר ברכת השניםאור הרעיון עמ' שמג, שפא
יז ע"ב47 קיבוץ גלויות לאחר ברכת השניםהתקופה הגדולה (תשלב) עמ' לג
יז ע"ב48 ואתם הרי ישראלדרישת ציון (תשסב) עמ' 263
יז ע"ב49 וכיון שנתקבצו גליות, נעשה דין ברשעים פירוש המכבי ישעיהו ונביאים אחרונים עמ' קח
יז ע"ב49 כיון שנקבצו גלויות נעשה דין ברשעים וכו'כתבי הרב יהודה אלקלעי ח"א עמ' 242, 254
יז ע"ב49 מקיבוץ גלויות עד בנין ירושליםכתבי הרב יהודה אלקלעי ח"א עמ' 179
יז ע"ב49 נתקבצו גלויות, נעשה דין ברשעיםאור הרעיון עמ' שסט, שפו
יז ע"ב49 קיבוץ גלויות ואח"כ בנין ירושליםשיבת ציון (תשס) ח"א עמ' 61
יז ע"ב49 קיבוץ גלויות ואח"כ בנין ירושליםשער ראובן עמ' לא
יז ע"ב49 קיבוץ גלויות ואח"כ דין ברשעיםהגיוני עוזיאל ח"א עמ' 176
יז ע"ב49 קיבוץ גלויות ואח"כ משיחשיבת ציון (תשס) ח"ב עמ' 3
יז ע"ב49 קיבוץ גלויות לפני המשיחשיבת ציון (תשס) ח"ב עמ' 80
יז ע"ב49 קיבוץ גלויות קודם לברכת את צמח אהלי יעקב (הוסיאטין) דף רטו ע"א, שפט
יז ע"ב50 וכיון שנעשה דין ברשעים וכו' ליהודים היתה אורה עמ' נח
יז ע"ב50 כיון שנעשה דין ברשעים תתרומם קרן צדיקיםפנים יפות על תהלים עמ' רעח
יז ע"ב51 וכיון שכלו הפושעים מתרוממת קרן צדיקיםשערי תשובה שער ג אות קנב
יז ע"ב52 וכל קרני רשעים... ואח"כ תרוממנה אהלי יעקב (הוסיאטין) דף שיא ע"ב
יז ע"ב53 והיכן מתרוממת קרנם בירושליםכתבי הרב יהודה אלקלעי ח"א עמ' 236
יז ע"ב54 בנין ירושלים אחרי שיבת המשפטהגיוני עוזיאל ח"א עמ' 178
יז ע"ב54 דוד בא לפני חידוש העבודהדרישת ציון (תשסב) עמ' 260-262
יז ע"ב54 וכיון שנבנית וכו'שיבת ציון (תשס) ח"ב עמ' 66
יז ע"ב54 וכיון שנבנית ירושלים בא דודהתקופה הגדולה (תשלב) עמ' קח, שכו, תע, תקלז
יז ע"ב54 וכיון שנבנית ירושלים בא דודכתבי הרב יהודה אלקלעי ח"א עמ' 185, 187, 251
יז ע"ב54 וכיון שנבנית ירושלים באה מלכות ב"דדרישת ציון (תשסב) עמ' 144,148, 149
יז ע"ב54 משיח אחרי בהמ"קכתבי הרב יהודה אלקלעי ח"א עמ' 36
יז ע"ב54 מתרוממת קרנם בירושלים וכו'כתבי הרב יהודה אלקלעי ח"א עמ' 185
יז ע"ב רש"י - קודם שנתיישבו בירושליםאור הרעיון עמ' שפו
יז ע"ב רש"י - שאינם מאמינין שדת משה מן השמיםאור הרעיון עמ' שפו
יח ע"א02 וכיון שבא דוד באתה תפלה חלקת יהושע עמ' פג הערה פ
יח ע"א02 כיון שבא דוד באתה תפלהדרשות שבט הלוי עמ' ריב
יח ע"א08 ברכת כהנים אחרי עבודהעולת ראיה ח"א עמ' רפג
יח ע"א15 אם אין שלום אין תפלה מתקבלתכתבי הרב יהודה אלקלעי ח"א עמ' 66
יח ע"א17 שכחום וחזרו וסדרוםבני יששכר ח"א דף קעג ע"ג
יח ע"א18 מכאן ואילך אסור לספר בשבחוכתבי הרב יהודה אלקלעי ח"א עמ' 258
יח ע"א21 המספר בשבחו של הקב"ה יותר מדאינתיבות עולם ח"א עמ' קיד
יח ע"א21 המספר בשבחו של הקב"ההמאור שבתורה
יח ע"א23 מילה בסלע משתוקא בתריןכתבי הרב יהודה אלקלעי ח"א עמ' 62
יח ע"א23 מלה בסלע רב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' קלז
יח ע"א23 מלה בסלע משתוקא בתרי דברי שמואל (תשיג) עמ' פג
יח ע"א23 מלה בסלע משתוקא בתריןנר ישראל חלק ב דף ק
יח ע"א23 מלה בסלע משתוקא בתריןראשית חכמה, קדושה פרק י אות כט, פרק יא אות לו
יח ע"א23 מלה בסלע משתוקין בתרי דברי שמואל (תשנח) עמ' צה
יח ע"א23 סמא דכולא משותקא אהלי יעקב (הוסיאטין) דף רפח ע"א
יח ע"א23 סמא דכולא משתוקא ס' העיקרים (מישור) עמ' רה, תיח, תשיח
יח ע"א23 סמא דכולא משתוקאאור הצבי עמ' 240
יח ע"א23 סמא דכולה משתוקאאורחות צדיקים שער שתיקה עמ' קכא
יח ע"א23 סמא דכלא - משתוקא חוסן יהושע מאמר א פ"ה עמ' קצט
יח ע"א24 מנלן אתיא זכירה זכירה אהלי יעקב (הוסיאטין) דף רא ע"א
יח ע"א27 זכור בפה דברי שמואל (תשנח) עמ' קה
יח ע"א27 זכור בפהפנים יפות על תהלים עמ' קמז, תפה
יח ע"א31 ה' קרא ליעקב א-לאורות הקודש ג מג
יח ע"א31 ה' קרא ליעקב א-לכתבי הרב יהודה אלקלעי ח"א עמ' 216
יח ע"א31 הקב"ה קרא ליעקב א-ל חיים וחסד סי' תעח
יח ע"א31 הקב"ה קרא ליעקב א-לדרשות שבט הלוי עמ' סו
יח ע"א31 הקב"ה קרא ליעקב א-לכתבי הרב יהודה אלקלעי ח"א עמ' 147-150, 155, 190, 192
יח ע"א31 הקב"ה קראו ליעקב א-ל ילקוט דברי חכמים בראשית סי' תתלג, תשמט, תשנג
יח ע"א31 הקב"ה קראו ליעקב א-לבני יששכר ח"א דף ה ע"ב
יח ע"א31 הקב"ה קראו ליעקב א-לשופרא דישראל (תשסו) עמ' שכא
יח ע"א31 מי קרא למי? הקב"ה קרא ליעקב אל עטרת ישראל (באהפאלי) עמ' קמח
יח ע"א31 מניין שהקדוש ברוך הוא קרא ליעקב אלפנים יפות על תהלים עמ' עב, קמא, רנג
יח ע"א31 מנין שקראו הקב"ה ליעקב א-ל אמרי יוסף בראשית דף קעז ע"ג
יח ע"א31 מנין שקראו הקב"ה ליעקב אל וכו׳שם משמעון (שפירא) עמ' לא, לב
יח ע"א31 מנין שקראו הקב"ה ליעקב א-ל שנאמר ויקרא לו וגו' מגיד דבריו ליעקב, לקוטי אמרים סי' קסו, אור תורה סי' מד, נא, קמג, רכט
יח ע"א31 מנין שקראו הקב"ה ליעקב אלאוצר הכבוד
יח ע"א31 מנין שקראו הקב"ה ליעקב אל...קדושת לוי דף כ ע"ד, כא ע"א
יח ע"א31 מנין שקראו הקב"ה ליעקב 'אל'? שנאמר...נועם אלימלך דף פא ע"ד, פה ע"ב, צט ע"א
יח ע"א31 קרא ליעקב א-למבוא התלמוד פכ"ז עמ' שלד
יח ע"א31 שקראו הקב"ה ליעקב אלילקוט הגרשוני ח"א דף צט
יח ע"א32 מכאן שקראו הקב"ה ליעקב אל דעת שבת עמ' שמד בהערה
יח ע"א32 מלמד שקראו ה' ליעקב א-ל מי מרום ח"ד עמ' נג, קכא, ח"ו עמ' טז, ח"ז עמ' רי, ח"ח עמ' קצ, שז, ח"ט עמ' י, עב, ריב, חי"ב עמ' עח, חי"ג עמ' רמג
יח ע"א33 עברית לעבריםאמת ליעקב עה"ת עמ' שלז
יח ע"א45 לא הוה ידעי רבנן דרשות הרא"ש דף סג ע"א דרוש סה, דף סו ע"ב דרוש סט
יח ע"א45 לא הוו ידעי רבנן מאי השלך על ה' יהבך אמרי יוסף בראשית דף רג ע"ג
יח ע"א45 לא הוו ידעי רבנן מאי השלך על ה׳ יהבך וכו׳שם משמעון (שפירא) עמ' לה
יח ע"א45 מאי יהבךכתבי רבנו בחיי עמ' שה
יח ע"א46 השלך על ה' יהבך... ואמר לי שקול יהבךראשית חכמה, קדושה פרק ז אות קטז
יח ע"א47 וטאטאתיה במטאטא השמד מי השילוח (מישור) ח"א עמ' רנה
יח ע"ב היכי דמי מתנמנם א"ר אשי נים ולא נים תיר ולא תיר תפלה למשה (אלמושנינו) עמ' נג
יח ע"ב תיר ולא תיר דלא ידע לאהדורי סברא דברי שמואל (תשיג) עמ' קה
יח ע"ב היה כותבה ומגיהה ובו׳שופרא דישראל (תשסו) עמ' שא
יח ע"ב שאני ר"מ דמיקיים בי' ועפעפיך יישירו נגדך... אלו דברי תורה וכו' מגיד דבריו ליעקב, אור תורה סי' יד
יח ע"ב שאני ר"מ דמיקיים ביה ועפעפיך יישירו נגדךדרשות שבט הלוי עמ' רט
יט ע"א מאן דאמר כולה - תוקפו של אחשורוש, ומאן דאמר מ'איש יהודי' - תוקפו של מרדכינועם אלימלך דף נ ע"ב
יט ע"א המן עשה את עצמו ע"זבני יששכר ח"א דף סב ע"א
יט ע"א נקרא ספר ונקרא אגרתבני יששכר ח"ב דף צט ע"ב
יט ע"ב09 אלמלי נשתייר במערהאוצר הכבוד
יט ע"ב15 הראהו הקב"ה דקדוקי סופריםפרי החג - הקדמה דף א ע"א
יט ע"ב15 הראהו הקב"ה למשה מה שהסופרין עתידין לחדשאבן פינה עמ' 156
יט ע"ב15 שהראהו הקב"ה למשה דקדוקי תורה וכו' מי השילוח (מישור) ח"ב עמ' קצ
יט ע"ב16 דקדוקי סופריםמכמני עוזיאל עמ' עג
יט ע"ב16 ומה שהסופרים עתידים לחדשמשך חכמה שמות פ' כד פס' יב
יט ע"ב16 כל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש נאמר למשה מסיני מי מרום ח"י עמ' ג
יט ע"ב16 מה שהסופרים עתידים לחדש רוח חיים (חיד"א) עמ' יד
יט ע"ב16 מה שעתידים לחדשמכמני עוזיאל עמ' קכד
יט ע"ב24 לר' יהודה חרש לא מוציא אחריםבנין אפרים עמ' לה [הלכה]
יט ע"ב תוס' ד"ה ור"י יד יצחק עמ' רה ס"ק ב [הלכה]
כ ע"א אין קורין את המגלה עד שתנץ החמהאמת ליעקב עה"ת עמ' רעד
כ ע"א וכולן שעשו משעלה עמוד השחר כשראמת ליעקב עה"ת עמ' קטז, תלז
כ ע"א כיון דבעי ספירה כו'בנין אפרים עמ' כח [הלכה]
כ ע"ב01 ספירה ביממא הואשערי תשובה אגה"ת אות נו
כ ע"ב13 כל היום כשר וכו' ולתקיעת שופר ס' החיים (תשנג) עמ' קכח
כ ע"ב13 כל היום כשר וכו'דברי שלום חלק א עמ' פ
כ ע"ב14 הלל מצוותו ביוםמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 151 ע"156
כ ע"ב19 השקאת סוטה ביום ברכת שלמה חו"מ עמ' כב [הלכה]
כ ע"ב20 כל הלילה כשר לקצירת העומרבני יששכר ח"א דף פח ע"ב
כ ע"ב21 ק"ע והקטרעולת חודש ח"ג מאמר כב
כ ע"ב ס' הזכות ומלחמות ה'בנין אפרים עמ' עד [הלכה]
כא ע"א זה הכלל כל יום שיש בו מוסףאוצר הכבוד
כא ע"א כביכול הקב"ה בעמידההמאור שבתורה
כא ע"א היו למדין תורה מעומדילקוט הגרשוני ח"א
כא ע"א עומד ולומד ויושב ושונהטהרת יו"ט ח"י עמ' רטו
כא ע"א אין ישיבה אלא לשון עכבה מגיד דבריו ליעקב, אור תורה סי' מח
כא ע"א אין ישיבה אלא עכבה רב ייבי (תשסט) ח"א עמ' לו, נז
כא ע"ב אין ישיבה אלא לשון עכבהיד אהרן עמ' קכז
כא ע"א אין ישיבה אלא לשון עכבה רב ייבי (תשסט) ח"א עמ' קנב
כא ע"א רכות מעומד וקשות מיושבשם משמעון (שפירא) עמ' יג
כא ע"א רכות מעומד קשות מיושבנחמת יהודה (גוזיק) יא ע"א
כא ע"ב תרי קלי לא משתמעימרפא לשון עמ' עה
כא ע"ב בראשית נמי מאמר הוא גנזי ישראל ח"א דף ה ע"א
כא ע"ב בראשית נמי מאמר הוא דברי שמואל (תשיג) עמ' עז
כא ע"ב בראשית נמי מאמר הואדרך חיים עמ' תקט
כא ע"ב משום מעלין בקודשאורח משפט ג
כב ע"א כמ"ד דילג רוח חיים (חיד"א) עמ' סב
כב ע"א רב אמי ורב אסי כהנידברי שלום ח"ו סי' תקפה
כב ע"ב גופא רב איקלע וכו'דברי שלום חלק א עמ' עז
כב ע"ב ואבן משכית וגו' - עליה אי אתה משתחוה בארצכם וכו' שערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר צב
כב ע"ב שלא להשתחוות על רצפת אבנים בבית הכנסתשערי תשובה שער ג אות צב
כב ע"ב אין אדם חשוב רשאי ליפול על פניו אא"כ וכו'מרפא לשון עמ' ריג
כב ע"ב אין אדם חשוב רשאי ליפול על פניו אלא אם כן נענה כיהושע בן נונועם אלימלך דף עח ע"א-ע"ב
כב ע"ב אין אדם חשוב רשאי ליפול על פניו וכו' מי השילוח (מישור) ח"ב עמ' פז
כב ע"ב קידה - על אפיים פירוש המכבי ישעיהו ונביאים אחרונים עמ' קנא
כב ע"ב חזינא להו לאביי וכו'דברי שלום חלק א עמ' עז
כג ע"א הני ג' ה' ז' נגד מיהמאור שבתורה
כג ע"א הני ג' וה' וז' כנגד מיאוצר הכבוד
כג ע"ב אין פורסים על שמע פחות מעשרה מן הבאר עמ' 119
כג ע"ב אין פורסין על שמעאוצר הכבוד
כג ע"ב אין עוברים לפני התבה פחות מי', כל דבר שבקדושה לא יהא פחות מי' מצוה ולב ח"א עמ' 118
כג ע"ב כל דבר שבקדושה לא יהא פחות מעשרה ס' החיים (תשנג) עמ' קכב, קמד
כג ע"ב מה להלן י' אף כאן י' מי מרום ח"י עמ' צו
כג ע"ב עשרה כהנים כתובים בפרשה חד לגופיה ואידך הוי מיעוט וכו'אור הצבי עמ' 320
כד ע"א סומא פורס יד יצחק עמ' מג ס"ק ז [הלכה]
כד ע"ב13 והיית ממשש בצהריםהמאור שבתורה
כד ע"ב14 וכי מה אכפת לי לעוור בין אפילה לאורהאודה ה' דף יח ע"ב
כד ע"ב19 כל זמן שאבוקה בידי - ב"א רואים אותי ומצילים אותי מן הקוצים טללי אורות עמ' פו
כד ע"ב19 מצילים אותו מן הפחתין ומן הקוצים ומן הברקניםאבן פינה עמ' 86
כד ע"ב20 כהן שיש בידיו וכו'דברי שלום חלק ד עמ' לו, לז
כד ע"ב26 הקורא לאלפי"ן עייני"ן דרשות מהר"ל (יד מרדכי) עמ' רח
כד ע"ב36 האומר איני עובר לפני התיבה בצבועין אלא בלבנים לא יעבורמגיד דבריו ליעקב, לקוטי אמרים סי' ד, אור תורה סי' תו
כד ע"ב36 צבועים ולבניםאורח משפט נ
כד ע"ב37 העושה תפילתו עגולה סכנה ואינה מצוה וברש"י, או"זדרשות שבט הלוי עמ' קפא
כד ע"ב37 העושה תפלתו עגולה סכנה כתונת פסים פרשת פנחס מט ע"א
כד ע"ב37 העושה תפלתו עגולה סכנה ואין בה מצוה [שלא תכנס בראשו - רש"י] מגיד דבריו ליעקב, לקוטי אמרים סי' ה, קצב, אור תורה סי' תז, תעט
כד ע"ב38 דרך קראיםכל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תמח
כד ע"ב38 נתן תפילין על מצחוחבש פאר, דרוש ג'
כד ע"ב38 נתנו על מצחו או על פס ידו, ה"ז דרך המינותדרשות שבט הלוי עמ' קסו
כד ע"ב39 ציפן זהב ונתנה וכו'דברי שלום חלק א עמ' מז
כד ע"ב39 ציפן זהב ונתנו על בית אונקלי שלו ה"ז דרך החיצוניםמגיד דבריו ליעקב, לקוטי אמרים סי' ה, אור תורה סי' תח
כד ע"ב42 האומר יברכוך טובים, הרי זו דרך המינות שיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 398
כה ע"א01 האומר על קן ציפור וכו'אור הצבי עמ' 73
כה ע"א01 האומר על קן ציפור יגיעו רחמיך שמתקין אותואורות אלים דף יד ע"ב
כה ע"א01 האומר על קן צפורתפארת ישראל עמ' כב
כה ע"א01 יברכוך טובים - דרך מינותהתקופה הגדולה (תשלב) עמ' צה
כה ע"א01 יברכוך טוביםמאמרי הראיה 58
כה ע"א01 על קן צפור יגיעומוסר המקרא והתלמוד עמ' נב-נג, סג
כה ע"א03 האומר מודים מודיםנתיבות עולם ח"ב עמ' קסא
כה ע"א03 המכנה בעריות משתקין אותואור הצבי עמ' 74
כה ע"א04 האומר 'ומזרעך לא תתן להעביר למולך' - ומזרעך לא תתן לאעברא בארמיותא, משתקין אותו בנזיפהשיחות ר' צבי יהודה ויקרא עמ' 147
כה ע"א13 שלא להטיל קנאה במע"בדברי שלום ח"ו סי' תקפח
כה ע"א21 האי דנחית קמי' דר' חנינא וכו' דרשות הרא"ש דף עד ע"א דרוש עט
כה ע"א24 סיימתינהו לכולי שבחי דמרךאור הצבי עמ' 239
כה ע"א24 סיימתנהו לכולהו שבחי מי מרום חי"ג עמ' סג
כה ע"א24 סימתינהו לכולהו שבחיה דמרך ס' העיקרים (מישור) עמ' ריא
כה ע"א27 משל למלך וכו' והלא גנאי הוא לו ס' העיקרים (מישור) עמ' רג
כה ע"א28 יראת שמיםארצות החיים (פלג'י) דרוש ב
כה ע"א29 אטו יר"ש מילתא זוטרתא אהלי יעקב (הוסיאטין) דף קצו ע"ב
כה ע"א29 לגבי משה מלתא זוטרתי דרשות הרא"ש דף כד ע"ב דרוש כב, דף נב ע"א דרוש נא, דף נט ע"ב דרוש ס, דף עו ע"א דרוש פא
כה ע"א40 מעשה ראובן נקרא ולא מתרגם דברי שמואל (תשנח) עמ' קעז
כה ע"א40 מעשה ראובן נקרא ולא מתרגםאוצר הכבוד
כה ע"א40 מעשה ראובן לא מתרגםילקוט הגרשוני ח"א
כה ע"א40 נקרא ולא מתרגםאמת ליעקב עה"ת עמ' יא
כה ע"א41 מעשה עגל הראשון נקרא ומתרגםאוצר הכבוד
כה ע"א41 מעשה עגל הראשון נקרא ומתרגםאמת ליעקב עה"ת עמ' שמא
כה ע"א41 מעשה עגל הראשון שפת אמת - ואלה מסעי עמ' 63
כה ע"א41 מעשה עגל הראשון נקרא ומתרגםמשך חכמה שמות פ' לב פס' כז, דברים פ' ט פס' כ
כה ע"א41 מעשה עגל ראשוןרבנו בחיי עה"ת ח"ב עמ' שלו-שלז
כה ע"א41 מעשה עגל... נקרא ומיתרגם...שיחות ר' צבי יהודה ויקרא עמ' 205 ,154 ,144 ,101 ,92 ,74 ,60
כה ע"א42 ברכת כהנים נקראין ולא מתרגמיןאוצר הכבוד
כה ע"א42 ברכת כהנים נקרין ולא מתרגמין מי השילוח (מישור) ח"ב עמ' קעט
כה ע"א תוס' ד"ה מפני וק' להר"ר אלחנן...שאנו אומרים...צדקו אותו ואת בנו...קדושת לוי דף עט ע"ג, קד ע"ב
כה ע"ב03 מעשה יהודה נקרא ומתרגםפנים יפות על תהלים עמ' קכא
כה ע"ב26 לעולם יהא אדם זהיר בתשובותיו אהלי יעקב (הוסיאטין) דף קל ע"א
כה ע"ב26 לעולם יהא אדם זהיר בתשובותיוראשית חכמה, אור עולם אות כ
כה ע"ב32 מקראות הכתובים לגנאי קוראים לשבחמכמני עוזיאל עמ' סב
כה ע"ב36 כל ליצנותא אסירא בר מליצנותא דע"ז דשדיאנפש החיים עמ' 65
כה ע"ב36 כל ליצנותא אסירא בר מליצנותא דע"ז כו'שערי תשובה סה"י אות נז בהע'
כה ע"ב36 כל ליצנותא אסיראתאיר נרי עמ' כו
כה ע"ב42 האי מאן דסאני שומעיניה שרי לבזוייהשערי תשובה סה"י אות עא
כה ע"ב42 האי מאן דשפיר וכו'דברי שלום ח"ו סי' תרמב, תרמג, תרמה, תרמו
כה ע"ב42 האי מאן דשפיר וכו'דברי שלום חלק ג עמ' נה
כה ע"ב42 מאן דשפיר שומעניה שרי לשבוחישערי תשובה שער ג אות רכו
כו ע"א01 מעלין בקודשבשמן רענן ב מג
כו ע"א14 ביכנ"ס של כרכין ובדברי הראשונים שם ברכת שלמה חו"מ עמ' פח, פט, צ, צג [הלכה]
כו ע"א20 בהכנ"ס של טרסייםטהרת יו"ט ח"י עמ' רכה
כו ע"א24 אחוזתכם מטמא בנגעים אהלי יעקב (הוסיאטין) דף רמז ע"ב
כו ע"א24 אחוזתכם מטמאה בנגעיםאוצר הכבוד
כו ע"א30 ירושלים לא נתחלקה לשבטיםהתקופה הגדולה (תשלב) עמ' תעו
כו ע"א32 מה היה בחלקו של יהודהאוצר הכבוד
כו ע"א35 רצועה היתה יוצאת מחלקו של יהודה חיים וחסד סי' תעט
כו ע"א מרדכי ברכת שלמה חו"מ עמ' רו [הלכה]
כו ע"ב20 ליכא למאן דאמר דהזמנה מילתא היאמשך חכמה השמטות מספר שמות פ' לו פס' ה
כו ע"ב23 דאי לא דהוה ליה הנאה מיניה לא הוי יהיה ליהמשך חכמה שמות פ' כב פס' יג
כו ע"ב25 תשמישי מצוה נזרקין אהלי יעקב (הוסיאטין) דף פו ע"ב
כו ע"ב25 תשמישי מצוה נזרקין ותשמישי קדושה נגנזיןנפש החיים עמ' 165
כו ע"ב25 תשמישי מצוה נזרקיןאגרות הראיה ג רלז
כו ע"ב25 תשמישי מצוה נזרקיןראשית חכמה, קדושה פרק ו אות כח
כו ע"ב25 תשמישי מצוה נזרקין, תשמישי קדושה נגזיןמשך חכמה במדבר פ' ג פס' מה
כו ע"ב26 ואלו הן תשמישי מצוה... ציצית ואלה הן תשמישי קדושה... ונרתיק של תפילין ורצועותיהןראשית חכמה, קדושה פרק ו אות כב
כו ע"ב26 תשמישי קדושה - תפילין אוהב ישראל דף קצג ע"א
כו ע"ב26 תשמישי קדושה נגנזין דרשות מהר"ל (יד מרדכי) עמ' שצד
כו ע"ב26 תשמישי קדושה נגנזין ס' העיקרים (מישור) עמ' תרמה
כו ע"ב26 תשמישי קדושה נגנזיןראשית חכמה, יראה פרק טו אות יא
כו ע"ב26 תשמישי קדושהס' ג' תמוז תשנד עמ' קסג
כו ע"ב35 האי תיבותא דארפטרבנו בחיי עה"ת ח"ב עמ' תקכה
כו ע"ב46 ס"ת שבלה גונזין וכו'דברי שלום חלק ג עמ' לד
כו ע"ב49 בי כנישתא או בי רבנן, מה עדיףשפע חיים ח"ב עמ' קעג
כז ע"א02 אם בית הכנסת עושין בית המדרש או בית המדרש עושין בית הכנסת משך חכמה שמות פ' כט פס' מב
כז ע"א02 בית כנסת מותר לעשותו בית מדרשמשך חכמה במדבר פ' טו פס' מ
כז ע"א02 בית כנסת מותר לעשותו בית מדרשנפש החיים עמ' 159
כז ע"א03 וישרוף את בית ד'המאור שבתורה
כז ע"א03 וישרוף את בית ד'ילקוט הגרשוני ח"א
כז ע"א07 'בית גדול' - חד אמר מקום שמגדלין בו תורה וחד אמר מקום שמגדלין בו תפילהמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 487
כז ע"א07 בית גדול - חד אמר מקום שמגדלין בו תפלה חלקת יהושע עמ' פט הערה קיד
כז ע"א07 בית גדול - שמגדלים בו תורהמשך חכמה במדבר פ' טו פס' מ
כז ע"א07 הבית הגדול מקום שמגדלין בו תורהקול ששון (גולדברג) אות מ
כז ע"א07 הגדול - שמגדלים בו תפלהכתבי הרב נתן פרידלאנד ח"א עמ' 213
כז ע"א07 ואת כל בית גדול מקום שמגדלים בו תורה וכו'אלה הדברים (ברודנא) עמ' 87
כז ע"א12 ואלישע דעבד ברחמי הוא דעבד אמרי יוסף דברים הקדמה עמוד ד
כז ע"א23 מניחין ס"ת על גבי תורה... אבל לא נביאים וכתובים על גבי חומשיןמסילת ישרים עמ' תקמב
כז ע"א23 מניחין תורה ע"ג חומשין כו' ע"ג נ"ךאמת ליעקב עה"ת עמ' יב
כז ע"א29 אין מוכרים ספר תורה אלא ללמוד תורה ולישא אישהאלומת יוסף דף ב ע"א
כז ע"א31 תלמוד עדיף דמביא לידי מעשהשבט מוסר עמ' קפז
כז ע"ב10 אין מוכרין ביהכנ"ס אלא על תנאי כו', בס' מחנה דן מכמני אשר עמ' קיא
כז ע"ב40 שאלו תלמידיו את וכו'דברי שלום ח"ו סי' רכ, רכא
כז ע"ב40 שאלו תלמידיו את ר' ינאי במה הארכת ימים וכו' ולא כניתי שם רע לחבירי וכו' רבי נחוניא וכו' ותרן בממוני הייתי וכו'ראשית חכמה, דרך ארץ, פתיחה אות ז
כז ע"ב41 במה הארכת ימים מימי לא ביטלתי קידוש היוםאור לפני הדורשין עמ' 33
כז ע"ב41 במה הארכת ימיםהמאור שבתורה
כז ע"ב41 במה הארכת ימיםפרי לבנון (וייס) עמ' קעז-קצג
כז ע"ב42 ולא בטלתי קדוש היום כו'שערי תשובה סה"י אות צח
כז ע"ב43 רב הונא היה אסר כו', בהגהות הב"ח, בהגהות הג' יעב"ץמכמני אשר עמ' קיא
כז ע"ב44 לא הוה לי קידושא ומשכנתיה להמיינאי וכו' וכן למר מבשר טוב, ימי הרחמים והסליחות עמ' קלו
כז ע"ב47 שאלו תלמידיו את ר"א בן שמוע כו', ברש"י, בריטב"א, במהרש"א, בס' "מקרי דרדקי" מכמני אשר עמ' קי
כז ע"ב48 ולא נשאתי כפי בלי ברכה וצוה הכהן עמ' קפג-קפה
כז ע"ב48 לא נשאתי כפי בלא ברכהילקוט הגרשוני ח"א
כז ע"ב49 מימי לא קדמני אדם בביהמ"ד - ולא אכלתי מבהמה וכו' וצוה הכהן עמ' קמז, קנ, קנג, קנה
כז ע"ב תוס' ד"ה רבי דרך ישראל סי' ט ס"ק א-ב [הלכה]
כח ע"א01 מימי לא בירכתי לפני כהןתכלת מרדכי (קלצקי, תרפח) דף מג ע"ג
כח ע"א01 מעולם לא ברכתי לפני כהןאדרת אליהו (קוצין) ח"ג עמ' 100
כח ע"א07 כל ת"ח שמברך לפניו אפילו כ"ג ע"ה אותו תלמיד חייב מיתהוצוה הכהן עמ' קנה-קנז
כח ע"א07 כל ת"ח שמברך לפניו ע"ה חייב שנאמרארץ החיים (ליברזון) סי' רמ
כח ע"א07 כל תלמיד חכם וכו' אותו תלמיד חייב מיתה שנא' "כל משנאי אהבו מות" אל תקרי משנאי אלא משניאישערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר קיג
כח ע"א09 כל משניאיתכלת מרדכי (קלצקי, תרפח) דף מג ע"ד
כח ע"א11 שאלו תלמידיו את ר' נחוניא הגדול במה הארכת ימיםמסילת ישרים עמ' תקכא
כח ע"א11 שאלו תלמידיו את ר' נחוניהדברי שלום חלק ג עמ' ל
כח ע"א12 במה הארכת ימים אמר... ותרן בממוני הייתיראשית חכמה, ענוה פרק א אות יט
כח ע"א12 במה הארכת ימיםויקח אברהם דף לח ע"ב
כח ע"א12 במה הארכת ימיםחלקת יהושע עמ' קע הערה ט
כח ע"א12 כמה גדולים שנשתבחואורחות צדיקים שער גאוה עמ' יד
כח ע"א13 לא נתכבדתי בקלון חבריאור הרעיון עמ' עז
כח ע"א13 מימי לא נתכבדתי בקלון חבירינתיבות עולם ח"ב עמ' סב
כח ע"א13 מימי לא נתכבדתי בקלון חברי וכו' - לא ניחא ליוצוה הכהן עמ' קנז
כח ע"א13 מימי לא נתכבדתי בקלון חבריאור חדש למטיפים עמ' 43
כח ע"א13 מימי לא נתכבדתי וכו'דברי שלום חלק ה סימן כו
כח ע"א13 מתכבד בקלון חבירורוח חיים (חיד"א) עמ' קפה
כח ע"א14 ולא עלתה על מטתי קללת חבירי וכו'ראשית חכמה, ענוה פרק ו אות כב
כח ע"א18 אתיקורי אנא וכו'דברי שלום ח"ו סי' תקפה עמ' תקמ
כח ע"א18 לא ניחא לי להתייקר בזילותא שלךמוסר המקרא והתלמוד עמ' קנב
כח ע"א20 כי סליק לפורייה אמר שרי ליה לכל מאן דצערןשערי תשובה סה"י אות צה
כח ע"א21 שרי' ליה (מריה) לכל מאן דמצערי'חלקת יהושע עמ' רמא הערה תקכו
כח ע"א22 וותרן בממוני הייתיוצוה הכהן עמ' קסא
כח ע"א23 איוב וותרן בממוניה הוהמבשר טוב, ימי הרחמים והסליחות עמ' לד
כח ע"א24 שאל ר' עקיבא את ר' נחוניא הגדול במה הארכת ימים וכו'אור הצבי עמ' 254
כח ע"א24 שאל ר' עקיבא את רבן נחוניא הגדול במה הארכת ימים וכו'אמרי השכל עמ' 139
כח ע"א24 שאל ר"ע את ר' נחוניא הגדול במה הארכת ימיםמאור האגדה פרק ה
כח ע"א24 שאל ר"ע את ר' נחוניא הגדולחלק יעקב (קנטור) דרוש כא
כח ע"א24 שאל ר"ע את ר' נחוניאאגודת אזוב (יעבץ) דף י ע"א
כח ע"א24 שאל ר"ע את ר"נ הגדול במה הארכת ימיםאבן שוהם עמ' 48
כח ע"א24 שאל ר"ע את ר"נ וכו' במה הארכת ימיםפרי חיים סו"ד ח
כח ע"א25 במה הארכת ימים וכו' מימי לא קבלתי מתנות ולא עמדתי על מדותימכתב סופר דף נד ע"ב
כח ע"א25 במה הארכת ימים... מימי לא קבלתי מתנות ולא עמדתי על מדותי ותרן וכו'ראשית חכמה, ענוה פרק ג אות ב
כח ע"א27 אם נאמר "כבש" למה נאמר "אחד"משך חכמה ויקרא פ' יד פס' כא
כח ע"א27 אם נאמר כבש למה נאמר אחדחיים וחסד סי' תפ
כח ע"א27 אם נאמר כבש למה נאמר אחדילקוט הגרשוני ח"א
כח ע"א29 אחד המיוחד בעדרובשמן רענן ב מד
כח ע"א29 מימי לא קבלתי מתנותוצוה הכהן עמ' קסא-קסד
כח ע"א30 ולא עמדתי על מדותיוצוה הכהן עמ' קסה
כח ע"א31 כי הא דר"א כי הוו משדרי ליה מתנות וכו' לא ניחא לכו שאחיה וכו'ראשית חכמה, ענוה פרק ג אות ב
כח ע"א32 כי הוו משדרי ליה מתנות מבי נשיאה לא הווה שקילאיש צעיר דף יא ע"א
כח ע"א32 כי הוי משדרי ליה מתנות מבי נשיאה לא הוי שקיל וכו'ברכות אבי דף עד ע"א
כח ע"א35 ר' זירא כי הוו משדרי ליה מבי נשיאה לא הוה שקילילקוט דברי חכמים בראשית סי' תלד
כח ע"א36 אתייקורי הוא דמתייקרי ביאגודת אזוב (יעבץ) דף טז ע"א
כח ע"א37 כל המעביר על מדותיו וכו׳שופרא דישראל (תשסו) עמ' סט
כח ע"א37 כל המעביר על מדותיו מעבירין לו על כל פשעיו וכו'שערי תשובה (עם שערי חיים) שער ראשון מאמר כח
כח ע"א37 למי נושא עוון למי שעובר על פשעאהל רחל עמ' 585
כח ע"א37 למי נושא עון לעובר על פשערוח חיים (חיד"א) עמ' מו
כח ע"א38 במה הארכת ימים... א"ל מימי לא נסתכלתי בצלם אדם רשעראשית חכמה, אהבה פרק יא אות מה
כח ע"א38 שאל רבי את ריב"ק וכו'דברי שלום חלק ה סימן כז
כח ע"א39 אין להסתכל בפני אדם רשע מכתב מאליהו ח"א עמ' 81
כח ע"א39 אסור להסתכל בדמות אדם רשע וכל המסתכל בדמות אדם רשע עיניו כהות לעת זקנתושערי תשובה שער ג אות קצג
כח ע"א39 אסור להסתכל בדמות אדם רשעדרך הקודש (תנעמי) עמ' תקעג
כח ע"א39 אסור להסתכל בדמות אדם רשעראשית חכמה, קדושה פרק ח אות כח
כח ע"א39 אסור להסתכל בפני אדם רשעתקונים חדשים פ' ה
כח ע"א39 אסור להסתכל בפניו של אדם רשע רב ייבי (תשסט) ח"א עמ' נ
כח ע"א39 אסור להסתכל בצלם אדם רשעקדושת עיניים סי' רסט, רע, רעה
כח ע"א39 אסור להסתכל בצלם דמות אדם רשעהחברה והשפעתה מאמר 18 פרק א
כח ע"א39 אסור להסתכל בצלם דמות אדם רשערב טוב דף יז ע"א, קנז
כח ע"א39 אסור להסתכל בצלם דמות אדםנתיבות עולם ח"ב עמ' קמג
כח ע"א39 אסור להסתכל בצלם וכו'דברי שלום חלק ב עמ' כא
כח ע"א39 לא נסתכלתי בדמות אדם רשעאור הרעיון עמ' נד
כח ע"א39 לא נסתכלתי בדמות אדם רשעקדושת עיניים סי' רפג, תתנד
כח ע"א39 מימי לא נסתכלתי בדמות אדם רשעתורת חסד עמ' קנא
כח ע"א39 מימי לא נסתכלתי בצלם דמות אדם רשעוצוה הכהן עמ' קסט, קעו
כח ע"א39 מימי לא נסתכלתי וכו'דברי שלום חלק ה סימן יד
כח ע"א41 ותכהין עיניו מראות משום שהסתכל בעשו הרשעאבן פינה עמ' 141
כח ע"א41 משום שהסתכל בעשו הרשעהחברה והשפעתה מאמר 18 פרק ב
כח ע"א41 ר"א אמר עיניו כהותדברי שלום ח"ו סי' כח
כח ע"א42 אל תהי קללת הדיוט קלה בעיניךתאיר נרי עמ' כח
כח ע"א44 ברכו יה"ר שתגיע לחצי ימיגנזי ישראל ח"א דף צח ע"ב
כח ע"א45 תיתי לי דלא אסתכלי בנכרי וחד אמר תיתי לי דלא עבדי שותפת בהדי נכריראשית חכמה, תשובה פרק ו אות מז
כח ע"א46 במה הארכת ימים וכו' ולא הלכתי ד' אמות בלא תורה ובלא תפיליןאור חדש למטיפים עמ' 14
כח ע"א46 מימי לא הקפדתי בתוך ביתיוצוה הכהן עמ' קעז
כח ע"א46 מימי לא הקפדתי בתוך ביתישמועה טובה דף צג ע"א
כח ע"א46 מימי לא הקפדתי בתור ביתי תורת החסידים הראשונים עמ' רסז
כח ע"א46 שאלו תלמידיו את ר' זירא במה הארכת ימים?מסילת ישרים עמ' תקכב
כח ע"א47 ולא הרהרתי במבואות המטונפותוצוה הכהן עמ' קפא
כח ע"א47 ולא צעדתי בפני מי שגדול ממניוצוה הכהן עמ' קעח, קפ
כח ע"א47 לא הרהרתי במבואות מטונפיםילקוט הגרשוני ח"א
כח ע"א47 שלא הלכו ד"א בלא תורהאורחות צדיקים שער תורה עמ' קפו
כח ע"א48 ולא ישנתי בבהמ"ד וכו'דברי שלום חלק ד עמ' לה
כח ע"א48 ולא ישנתי בבית המדרשדברי שלום ח"ו סי' תקצד-תקצו, תקצח-תקרב
כח ע"א48 לא ששתי בתקלת חבריילקוט הגרשוני ח"א
כח ע"א49 בית הכנסת שחרב אין מספידין בתוכו וכו'ראשית חכמה, אהבה פרק יא אות יח
כח ע"א49 בתי כנסיות אין מספידיןמאמרי הראיה 393
כח ע"א51 אע"פ ששוממין בקדושתן עומדיןכתבי הרב נתן פרידלאנד ח"א עמ' 219
כח ע"א51 אף כשהן שוממין הרי הן בקדושתןמשך חכמה שמות פ' יט פס' יג
כח ע"א51 והשימותי את מקדשישפת אמת - ואלה מסעי עמ' 44
כח ע"א51 והשימותידרישת ציון (תשסב) עמ' 264, 268, 271
כח ע"א51 והשמותי את מקדשיכם קדושתן אף כשהם שוממיםבינה לעתים דרוש מב עמ' רסט
כח ע"א51 קדושתן אף כשהם שוממיןס' העיקרים (מישור) עמ' תרמה
כח ע"א51 קדושתן אף כשהן שוממיןשיחות הרב צבי יהודה שמות עמ' 319
כח ע"א52 אין נוהגין קלות ראשכתבי רבנו בחיי עמ' צ
כח ע"א52 בתכנ"ס כו' אין נוהגין בהם קלות ראש כו' חשבונותשערי תשובה אגה"ת אות ו, סה"י אות לט
כח ע"ב19 אמר רבא ת"ח ותלמידיהן מותריןאבן פינה עמ' 140
כח ע"ב25 לאו משום מיטרא וכו'דברי שלום ח"ו סי' תקפה
כח ע"ב26 דשמעתא בעיא צילותא כיומא דאסתנאדרך חיים עמ' ע
כח ע"ב26 שמעתא בעא צילותא כיומא דאסתנאשם משמעון (שפירא) עמ' מב
כח ע"ב26 שמעתא בעיא צילותאאהל רחל עמ' 693
כח ע"ב33 רפרם אספדה לכלתיה בבי כנישתאאבן פינה עמ' 80
כח ע"ב33 רפרם ספדיה לכלתיהילקוט הגרשוני ח"א
כח ע"ב36 ר"ל אספדיה להצו"מארצות החיים (פלג'י) דרוש ח
כח ע"ב37 וי חסרא א"י גברא רבאאהלי יעקב (הוסיאטין) דף קסו ע"ב
כח ע"ב38 גברא רבהאשל אברהם (שפירא) עמ' תשכ
כח ע"ב39 צנא דמלא ספראאגודת אזוב (יעבץ) דף פב ע"א
כח ע"ב39 צנא מלי ספריאהלי יעקב (הוסיאטין) דף קסו ע"ב
כח ע"ב40 תא חזי מה בין תקיפי דא"י לחסידי בבלאהלי יעקב (הוסיאטין) דף קסז ע"א
כח ע"ב41 אסור להשתמש במי ששונה וכו'דברי שלום ח"ו סי' תקעח-תקפה
כח ע"ב41 ודאשתמש בתגא וכו'דברי שלום חלק ד עמ' נד-נה
כח ע"ב41 ודאשתמש בתגא חלף - המשתמש בשונה הלכותדרך חיים עמ' קנג
כח ע"ב41 ודאשתמש בתגא חלף וכו' בנות ישראל הן החמירו על עצמןדרשות שבט הלוי עמ' קפו
כח ע"ב41 ודאשתמש בתגא חלףמכמני עוזיאל עמ' תקכה
כח ע"ב41 זה המשתמש במי ששונה הלכות כתרה של תורהאור הצבי עמ' 259
כח ע"ב43 ר"ל ההוא גברא ארכביהטוב ראיה
כח ע"ב43 ר"ל מטי לערקומי דמיא אתא גברא ארכבי אכתפי וכו'אהבת דוד (וועגער) עמ' 10
כח ע"ב47 בנות ישראל החמירו ע"עילקוט הגרשוני ח"א
כח ע"ב47 בנות ישראל החמירו ע"עכרם פתחיה גפן טז ענף עושר פרט הכרם ד
כח ע"ב47 בנות ישראל וכו'דברי שלום חלק ג עמ' לח
כח ע"ב47 גמור מיני הא מילתא וכו'דברי שלום ח"ו סי' תקו
כח ע"ב49 השונה הלכות בכל יום וכו'אור אלימלך עמ' קח
כח ע"ב49 כל השונה הלכות בכל יוםדברי שמואל (תשנח) עמ' צד
כח ע"ב49 כל השונה הלכות בכל יוםתורה וחיים עמ' שעב
כח ע"ב49 כל השונה הלכות מובטח לו שהוא תן עוה"בדרך חיים עמ' שפב
כח ע"ב49 כל השונה הלכות, מובטח לו שהוא בן עולם הבאנועם אלימלך דף כב ע"ד
כח ע"ב49 תד"א כל השונה הלכות וכו'דברי שלום ח"ו סי' תקז
כח ע"ב49 תנא דבי אליהו כל השונה הלכות בכל יוםתפארת ישראל עמ' מו
כח ע"ב49 תנא דבי אליהו כל השונה הלכות וכו' חובת התלמידים פ"ט - איזה עצות להתעלות עמ' צג
כח ע"ב50 אל תקרי הליכותעין איה ב' 223
כח ע"ב50 הליכות עולם לו א"ת הליכות אלא הלכותבינה לעתים דרוש מג עמ' רעז
כח ע"ב50 הליכות עולם לו אור תורה סי' הליכות אלא הלכותמגיד דבריו ליעקב, אור תורה סי' נא, רנח
כט ע"א14 בא וראה כמה חביבין ישראל לפני הקב"ה, שבכל מקום שגלו שכינה עמהם כו', ואף כשהן עתידין ליגאל שכינה עמהן כו'מבשר טוב, ימי הרחמים והסליחות עמ' קעז
כט ע"א14 בוא וראה כמה חביבין ישראל לפני הקב"ה, שבכל מקום שגלו שכינה עמהן... ואף כשהן עתידין ליגאל...שיחות הרב צבי יהודה דברים עמ' 460
כט ע"א14 בא וראה כמה חביבים ישראל לפני המקוםמרפא לשון עמ' סה, קסב
כט ע"א14 כמה חביבין ישראלכרם פתחיה גפן כא שריג ד
כט ע"א14 חביבים ישראל לפני הקב"ה שבכל מקום שגלו - שכינה עמהםאור לישרים (איידליץ, תשב) עמ' קמז
כט ע"א14 חביבין ישראל שכל מקום שגלו שכינה עמהםאוצר הכבוד
כט ע"א15 בכל מקום שגלו שכינה עמהםאלה הדברים (ברודנא) עמ' 63
כט ע"א15 בכל מקום שגלו שכינה עמהםבינה לעתים דרוש כו עמ' קפ
כט ע"א15 בכל מקום שגלו שכינה עמהןאור הרעיון עמ' שמט
כט ע"א15 כ"מ שגלו ישראל - שכינה עמהםאוהב ישראל דף עו ע"א
כט ע"א15 כ"מ שגלו שכינה עמהםדעת שבת עמ' שיד
כט ע"א15 כל מקום שגלו - שכינה עמהןשיחות ר' צבי יהודה ויקרא עמ' 99
כט ע"א15 כל מקום שגלו גלתה שכינה עמהןפנים יפות על תהלים עמ' שיט
כט ע"א15 כל מקום שגלו ישראל - שכינה עמהםמי מרום חי"ב עמ' פח
כט ע"א15 כל מקום שגלו ישראל שכינה עמהםאוזן שמואל דף יח ע"ב
כט ע"א15 כל מקום שגלו שכינה ביניהםאור יהושע דף נו
כט ע"א15 כל מקום שגלו שכינה עמהםאהלי יעקב (הוסיאטין) דף קמד ע"א
כט ע"א15 כל מקום שגלו שכינה עמהםמשמיע שלום עמ' סג, קלא, קמג
כט ע"א15 כל מקום שגלו שכינה עמהםתכלת מרדכי (קלצקי, תרפח) דף סא (הראשון) ע"ד
כט ע"א15 כל מקום שגלו שכינה עמהןשיחות הרב צבי יהודה שמות עמ' 341 ,318
כט ע"א15 כל מקום שישראל גלו שכינה גלתה עמםמכתבי מרום עמ' ג
כט ע"א15 שבכל מקום שגלו - שכינה עמהן...פירוש המכבי דברים עמ' קצג, תכז
כט ע"א15 שבכל מקום שגלו שכינה עמהןמגיד דבריו ליעקב, לקוטי אמרים סי' צב, קסא, אור תורה סי' סז, שלב
כט ע"א16 גלו למצרים גלתה שכינה עמהםגנזי ישראל ח"א דף קיב ע"א, ח"ב דף רטז ע"א
כט ע"א16 גלו למצרים שכינה עמהםאמרי יוסף שמות דף יד ע"א, פה ע"ד
כט ע"א18 גלו לבבל שכינה עמהם משך חכמה בראשית פ' כב פס' יד, פ' מו פס' ב, שמות פ' יט פס' ב, דברים פ' ח פס' י,פ' יא פס' יב פ' לב פס' ל
כט ע"א18 גלו לבבל שכינה עמהם וכו'עטרת ישראל (באהפאלי) עמ' נח
כט ע"א21 והשיב לא נאמר אלא רב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' קלח
כט ע"א21 והשיב לא נאמר אלא ושב כו'דברי מנחם - מנחם ציון דף צח ע"ב
כט ע"א21 והשיב לא נאמר אלא ושבאהלי יעקב (הוסיאטין) דף רצה ע"א
כט ע"א21 והשיב לא נאמר אלא ושבדעת שבת עמ' קנג
כט ע"א21 ושב, מלמד שהקב"ה שב עמהם מבין הגליותאמרי יוסף דברים דף צה ע"ב
כט ע"א22 אף הקב"ה שב עמהםדעת שבת עמ' שצ
כט ע"א22 הקב"ה שב עמהםערפלי טוהר קיב
כט ע"א22 מלמד שהקב"ה יחזור מבין הגלויות עמנומרפא לשון עמ' קמא
כט ע"א22 שהקב"ה שב עמהן מבין הגליותפירוש המכבי ישעיהו ונביאים אחרונים עמ' קיב
כט ע"א23 אבני ארץ ישראל שאנשי גלות יכניה לקחו אתםמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 462
כט ע"א23 בבי כנישתא דהוצלטהרת יו"ט ח"י עמ' קל
כט ע"א32 אלו בתי כנסיות ובתי מדרשותמשך חכמה במדברפ' ז פס' א
כט ע"א32 ב"ה הוא מקדש מעטנתיבות עולם ח"א עמ' פט
כט ע"א32 בתי כנסיות שבבבלמאמרי הראיה 246
כט ע"א32 ואהי להם למקדש מעט אלו ב"כ וכו'חלק יעקב (קנטור) דרוש יד
כט ע"א32 ואהי להם למקדש מעט אלו בתי כנסיות ובתי מדרשותעטרת צבי (טאקסין) דף ס ע"א
כט ע"א32 ואהי להם למקדש מעט אלו בתי כנסיות ובתי מדרשיות שבבבלאלה הדברים (ברודנא) עמ' 63
כט ע"א32 ואהי להם למקדש מעט אלו בתי כנסיות ובתי מדרשיותאבן יהושע עמ' 3
כט ע"א32 ואהי להם למקדש מעט אלו בתי כנסיותטהרת יו"ט ח"י עמ' קצז
כט ע"א32 ואהי להם למקדש מעט אלו בתי כנסיותראשית חכמה, קדושה פרק יד אות לב
כט ע"א32 מקדש מעט אלו בתי כנסתשער ראובן עמ' שלו
כט ע"א32 מקדש מעטאורח משפט לו
כט ע"א33 מאי דכתיב ה' מעון אתה כו'טהרת יו"ט ח"י עמ' קלא
כט ע"א33 מעון אתה היית לנו - בתי כנסיותכתבי הרב נתן פרידלאנד ח"א עמ' 156
כט ע"א34 אמר אביי מריש וכו'דברי שלום ח"ו סי' קסד
כט ע"א35 כיון דשמעת להא דאמר דודטהרת יו"ט ח"י עמ' קלא
כט ע"א36 כי כתבורשפת אמת - ואלה מסעי עמ' 44
כט ע"א36 עתידים בהכ"נ להיות בא"יכתבי הרב יהודה אלקלעי ח"א עמ' 51
כט ע"א36 עתידין ביכ"נ ובימ"ד שבבל שיקבעו בא"יאהלי יעקב (הוסיאטין) דף שנב ע"א
כט ע"א36 עתידין בתי כנסיות וב"מ שיקבעו בא"יאמרי יוסף שמות דף ל ע"ד
כט ע"א36 עתידין בתי כנסיות וב"מ שיקבעו בא"ימוצל מהאש (הלברשטם) דף נ ע"א
כט ע"א36 עתידין בתי כנסיות ובתימ"ד שבבבל שיקבעו בא"ידרשות שבט הלוי עמ' קב
כט ע"א36 עתידין בתי כנסיותדברי שלום ח"ו סי' שכד
כט ע"א36 עתידין בתי כנסת שבחו"ל להיקבע בא"יכתבי הרב יהודה אלקלעי ח"א עמ' 245
כט ע"א36 עתידין בתי כנסת שייקבעו בא"ישער ראובן עמ' קסד, קפד, שכט
כט ע"א37 מה תבור וכרמל שלא באו אלא לפי שעה ללמוד תורה וכו' ובמהרש"אדרשות שבט הלוי עמ' קעד
כט ע"א38 למה תרצדון הרים גבנוניםאוצר הכבוד
כט ע"א38 למה תרצדון הרים וגו׳שופרא דישראל (תשסו) עמ' קע
כט ע"א38 מאי דכתיב למה תרצדון הרים גבנונים וכו'בינה לעתים דרוש לו עמ' רלד
כט ע"א38 מאי דכתיב למה תרצדון הרים כו'טהרת יו"ט ח"י עמ' ריא
כט ע"א39 אמר הקב"ה לתבור וכרמל כולכם בעלי מומין אצל סינימשך חכמה ויקרא פ' ח פס' ז
כט ע"א39 כולכם בעלי מומים אצל סינידרך חיים עמ' תרפז
כט ע"א39 למה תרצו דין עם סיני וכו' ובמהרש"אדרשות שבט הלוי עמ' קעד
כט ע"א39 למה תרצו דין עם סינימשך חכמה שמות פ' ג פס' יא
כט ע"א39 למה תרצו דין עם סיני, כולכם בעלי מומים אתם אצל סינינועם אלימלך דף נג ע"ב, סה ע"א-ע"ב
כט ע"א40 האי מאן דיהיר בעל מום הואאמרי יוסף בראשית דף כה ע"ד, כז ע"ב
כט ע"א40 האי מאן דיהיר בעל מום הואדרשות שבט הלוי עמ' סה
כט ע"א40 האי מאן דיהיר בעל מוםדרך חיים עמ' תרכ
כט ע"א40 מאן דיהיר - בעל מוםמוסר המקרא והתלמוד עמ' קסג
כט ע"א40 מאן דיהיר הוי בעל מוםאורות אלים דף לא ע"א
כט ע"א50 פרשת החדשבני יששכר ח"א דף מח ע"א
כט ע"א51 באחד באדר משמיעין על השקלים ועל הכלאייםאדרת אליהו (קוצין) ח"ג עמ' 7
כט ע"א51 באחד באדרעולת חודש ח"ג מאמר רפ
כט ע"א רש"י ד"ה ומפסיקין וד"ה פרהאהלי יעקב (הוסיאטין) דף רד ע"א
כט ע"א מהרש"א שמחתי באומרים לי בית ה' נלךרב טוב דף קכ ע"ד
כט ע"ב שואלין וכו' רשב"ג אומר שתי שבתות וכו'דרשות שבט הלוי עמ' קעד
כט ע"ב בני מערבא מסקו לאורייתא בתלת שניאבן פינה עמ' 162
כט ע"ב בני מערבא מסיימי אורייתא בתלתא שניןמשך חכמה דברים הדרן
ל ע"א פלוגתא דרב ושמואל על יומי שולחנותבני יששכר ח"ב דף קנו ע"ג
ל ע"א פרשת זכור נקראת באדרכתבי הרב יהודה אלקלעי ח"א עמ' 154
ל ע"א פורים שחל בע"ש וכו'אהלי יעקב (הוסיאטין) דף רפד ע"א
ל ע"א לא תקדים זכירה לעשיהמי מרום ח"ט עמ' רנט
ל ע"א קורין פרשת זכור בשבת שקודם פורים להקדים זכירה לעשיהבני יששכר ח"ב דף קנו ע"ד
ל ע"ב מצפרא כנופיא היכי עבדינן וכו'מרפא לשון עמ' קמו
ל ע"ב ויקראו...רביעית היוםעין איה א' 123
לא ע"א במנחה קורין בעריות ומפטירין ביונהמבשר טוב, ימי הרחמים והסליחות עמ' קנח, שיד
לא ע"א בכל מקום שאתה מוצא גדולת ה' שם אתה מוצא ענותנותומי מרום ח"ב עמ' עו, ח"ז עמ' רל
לא ע"א בכל מקום שאתה מוצא גדולתו של הקב"ה שם אתה מוצא ענותנותואמרי השכל עמ' 9, 129, 196
לא ע"א בכל מקום שאתה מוצא גדולתו של הקב"הנתיבות עולם ח"ב עמ' ב
לא ע"א בכל מקום שאתה מוצא גדולתו של הקדוש ברוך הוא שם אתה מוצא ענוותנותושיחות הרב צבי יהודה דברים עמ' 21
לא ע"א בכל מקום שתמצא גדולתו שם אתה מוצא ענוותנותואבן שוהם עמ' 21, 66
לא ע"א במקום גבורתו אתה מוצא בענוותנותומאורות נריה אלול ותשרי עמ' 156
לא ע"א במקום גדולתו של הקב"הכרם פתחיה גפן ז שריג ח, גפן טז ענף גבורה ג
לא ע"א במקום גדולתו שם אתה מוצא ענותנותומי מרום ח"ח עמ' עו, ח"י עמ' יב, חי"ב עמ' קפא
לא ע"א במקום גדולתו שם אתה מוצא ענותנותומשך חכמה ויקרא פ' טז פס' א-ג
לא ע"א במקום שאתה מוצא ענותנותו של הקב"המכתבי מרום עמ' יא
לא ע"א גבורתו - ענותנותומוסר המקרא והתלמוד עמ' קסו
לא ע"א גבורתו של הקב"ה וענוותנותואור הרעיון עמ' קמח
לא ע"א גבורתו של הקב"ה, שם ענוותנותופירוש המכבי דברים עמ' רמג, שסב, תכ
לא ע"א גדולתו של הקב"ה וכו'המאור שבתורה
לא ע"א כל מקום שאתה מוצא (גדולתו) [גבורתו] של הקב"ה אתה מוצא ענוותנותומגיד דבריו ליעקב, לקוטי אמרים סי' קב, אור תורה סי' נד, שצד, תעד, הוספות לספרי הרה"מ סי' כט
לא ע"א כל מקום שאתה מוצא גבורתו של הקב"ה אתה מוצא ענוותנותוס' החיים (תשנג) עמ' קסג*
לא ע"א כל מקום שאתה מוצא גבורתו של הקב"ה אתה מוצא ענוותנותושיחות הרב צבי יהודה שמות עמ' 228
לא ע"א כל מקום שאתה מוצא גבורתו של הקב"ה אתה מוצא ענוותנותושם משמעון (שפירא) עמ' ו
לא ע"א כל מקום שאתה מוצא גבורתו של הקב"ה וכו'מי השילוח (מישור) ח"ב עמ' מט
לא ע"א כל מקום שאתה מוצא גבורתו של הקב"ה שם אתה מוצא ענותנותו בצדו וכו'ראשית חכמה, ענוה פרק א אות ג, לד
לא ע"א כל מקום שאתה מוצא גבורתו של הקב"ה, אתה מוצא ענוותנותו נועם אלימלך דף לט ע"ג
לא ע"א כל מקום שאתה מוצא גבורתו של הקב"ה, אתה מוצא ענוותנתויערות דבש ח"א עמ' שב
לא ע"א כל מקום שאתה מוצא גבורתופירוש המכבי ישעיהו ונביאים אחרונים עמ' שפא
לא ע"א כל מקום שאתה מוצא גדולתו של ה' - אתה מוצא ענותנותומי מרום ח"ט עמ' יג, צב, קמז
לא ע"א כל מקום שאתה מוצא גדולתו של הקב"ה שם אתה מוצא ענותנותו עמוד העבודה (תשעג) דרוש הענוה ב
לא ע"א כל מקום שאתה מוצא גדולתו של הקב"ה שם אתה מוצא ענותנותו וכו'בינה לעתים דרוש עב עמ' תפו
לא ע"א כל מקום שאתה מוצא גדולתו של הקב"ה שם אתה מוצא ענותנותוקדושת יו"ט ח"ב דף מ ע"ג, סא ע"א
לא ע"א כל מקום שאתה מוצא גדולתו של הקב"ה שם אתה מוצא ענותנותורב טוב דף יב ע"ד, קכז ע"ג, קנה ע"ד
לא ע"א כל מקום שאתה מוצא גדולתו של הקב"הגבורות ה' עמ' שט
לא ע"א כל מקום שאתה מוצא גדולתו של הקב"החיים וחסד סי' תפא
לא ע"א כל מקום שאתה מוצא גדולתו של מקום מכתב מאליהו ח"א עמ' 286
לא ע"א כל מקום שאתה מוצא גדולתודרשות מהר"ל (יד מרדכי) עמ' שמח
לא ע"א כל מקום שאתה מוצא וכו'דברי שלום ח"ו סי' תכח, תמב
לא ע"א כל מקום שאתה מוצא וכו'דרשות הרא"ש דף ב ע"ב דרוש א, דף סט ע"א דרוש עא, דף פ ע"ב דרוש פז
לא ע"א כל מקום שמצינו גבורתו של הקב"הנפש חיים (פלג'י) דף לג ע"ב
לא ע"א כן יזכה האדם גם שיתן לו הש"י עשירות וגדולה יהיה עניו רב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' קטו
לא ע"א יו"ט האחרון קורין מצות וחוקים ובכוראמת ליעקב עה"ת עמ' תצג
לא ע"א ומפטירין "ויעמד שלמה"משך חכמה דברים הדרן
לא ע"א תוס' ד"ה למחר קרינןאהלי יעקב (הוסיאטין) דף רטו ע"א, שפט ע"א
לא ע"ב14 אלמלא מעמדות לא נתקיימו שמים וארץחלק יעקב (קנטור) דרוש טז, כה
לא ע"ב14 אלמלא מעמדותגבורות ה' עמ' מה, מז, שכא
לא ע"ב20 א"ל קחה לי עגלה וכו' וברש"י שםאהלי יעקב (הוסיאטין) דף כו ע"א
לא ע"ב20 אמר לפניו רבש"ע תינה בזמן שבית המקדש קיים וכו׳שם משמעון (שפירא) עמ' קטז
לא ע"ב20 הודיעני באיזה זכות יתקיימו בה א"ל הקב"ה בזכות הקרבנותמאיר עיני חכמים מהדו"ג ח"א דף קלד
לא ע"ב20 תינח בזמן שביה"מ קיםמי מרום ח"ז עמ' צז
לא ע"ב21 בזמן שאין המקדש קים מה תהא עליהםמי מרום חי"ג עמ' מג
לא ע"ב22 כבר תיקנתי להם סדר קרבנות וכו'שפע חיים ח"ב עמ' פז
לא ע"ב22 כבר תקנתי להם סדר קרבנות וכו'אמת ליעקב עה"ת עמ' רכב
לא ע"ב22 כבר תקנתי להם סדר קרבנותאהלי יעקב (הוסיאטין) דף קעז ע"ב
לא ע"ב22 כל זמן שקוראים מהם מעלה אני עליהם כאילו מקריבים לפני קרבן משך חכמה במדבר פ' כט פס' יח-יט
לא ע"ב22 כל זמן שקוראין בהםטהרת יו"ט ח"י עמ' שא
לא ע"ב22 כל זמן שקוראין בהן מעלה אני עליהן כאילו מקריבין לפני קרבן נועם אלימלך דף ז ע"ג
לא ע"ב22 כשאין בית המקדש קיים ילמדו פרשיות הקרבנות ומעלה אני עליהם וכו', ואני מוחל להם על כל עונותינם וכו'בני יששכר ח"ב דף כט ע"ב, לה ע"ב
לא ע"ב24 אין מפסיקין בקללות אבל של משנה תורה פוסקדרשות אל עמי דרוש ד
לא ע"ב24 אין מפסיקין בקללותילקוט הגרשוני ח"א
לא ע"ב24 אין מפסיקין בקללותתפארת ישראל עמ' קלא
לא ע"ב24 אין מפסיקין בקללות... לא שנו אלא בקללות שבתורת כהנים, אבל קללות שבמשנה תורה פוסק. מאי טעמא?... והללו בלשון יחיד אמורות, ומשה מפי עצמו אמרןשיחות הרב צבי יהודה דברים עמ' 21, 31, 32, 75, 77, 130, 183, 235
לא ע"ב27 לא שנו אלא קללות שבתו"כ וכו'יערות דבש ח"ב עמ' פא
לא ע"ב28 קללות שבמשנה תורה פוסקאמת ליעקב עה"ת עמ' תקלב
לא ע"ב29 הללו בלשון רביםאגודת אזוב (יעבץ) דף צה ע"א
לא ע"ב29 קללות שבת"כ בלשון רבים נאמרהשבט מוסר עמ' רנו
לא ע"ב30 משה מפי עצמו אמרןאשל אברהם (שפירא) עמ' תשכד
לא ע"ב30 משה מפי עצמו אמרןמי מרום ח"י עמ' ט
לא ע"ב30 משה מפי עצמו אמרןמשך חכמה דברים פ' י פס' ח, פ' יט פס' ג
לא ע"ב30 משה מפי עצמו אמרןעין איה ב' 387
לא ע"ב30 קללות במשנה תורה משה מפי עצמו אמרהמי מרום חי"ב עמ' לז
לא ע"ב30 תוכחה שבמשנה תורה, משה מפי עצמותקונים חדשים פ' כד
לא ע"ב32 עזרא תיקן להן לישראל שיהו קורין קללות שבתורת כהנים קודם עצרת, ושבמשנה תורה קודם ראש השנה כדי שתכלה השנה וקללותיה מבשר טוב, ימי הרחמים והסליחות עמ' כו, קסח, קצד, שכד
לא ע"ב32 עזרא תיקן להן לישראל שיהיו קורין קללות שבתורת כהנים קודם עצרת ושבמשנה תורה קודם ראש השנה כו' תכלה שנה וקללותיהפרי הארץ (ויטבסק) עמ' קכח
לא ע"ב32 עזרא תיקן שיהו קורין קללות שבתו"כ קודם עצרתאהלי יעקב (הוסיאטין) דף ש ע"א, שא ע"ב, שב ע"ב, שצז ע"א
לא ע"ב33 קורים תוכחה של משנה תורה לפני ר"ה מי מרום ח"י עמ' קל
לא ע"ב34 מ"מ קורין הקללות שבת"כ קודם עצרת וכו'עטרת ישראל (באהפאלי) עמ' קג
לא ע"ב36 עצרת נמי ר"ה היאאהלי יעקב (הוסיאטין) דף קנא ע"א, שב
לא ע"ב37 בעצרת דנים על האילןמי מרום ח"י עמ' קכד, קכז
לא ע"ב38 מפני שסתירת זקנים בניןידי משה איכה עמ' ע
לא ע"ב39 בנין נערים סתירה וסתירת זקנים בניןבינה לעתים דרוש נב עמ' שלז
לא ע"ב39 סתירת זקנים בנין ובנין נערים סתירהתורת חסד עמ' רמג
לא ע"ב39 סתירת זקנים בנין וכו'דברי שלום ח"ו סי' תקכט
לא ע"ב39 סתירת זקנים בניןעטרת ישראל (באהפאלי) עמ' קעג
לא ע"ב תוס' ד"ה ר"ח, שב דנחמתא ותרתי דתיובתא וכו'שפע חיים ח"ב עמ' קסב
לב ע"א25 מניין שמשתמשים בבת קול שנאמר ואזניך תשמענה דברפנים יפות על תהלים עמ' כט
לב ע"א29 הקורא בלי נעימהדברי ישעיהו (חשין) ח"ב עמ' כז
לב ע"א29 כל הקורא בלא וכו'דברי שלום חלק ג עמ' סו, חלק ה סימן סד, סז-סט
לב ע"א29 כל הקורא בלא נעימה וכו'דברי שלום ח"ו סי' תקסא, תקסד, תרא, תרחצ, תרצט
לב ע"א29 כל הקורא בלא נעימה ושונה בלא זימרה וכו'מכתב סופר דף קט ע"ד
לב ע"א29 כל הקורא בלא נעימה ושונה בלא זמרה וכו' ובמהשר"אדרשות שבט הלוי עמ' קפז, רפא
לב ע"א29 כל הקורא בלא נעימהשערי תשובה סה"י אות צו
לב ע"א29 כל הקורא וכו' ושונה בלא זמרה עליו הכתוב אומר וכו'יערות דבש ח"א עמ' רכח
לב ע"א33 משפטים לא יחיו בהםילקוט הגרשוני ח"א
לב ע"א34 שני ת"ח היושבים וכו'דברי שלום חלק ה סימן ע-עא
לב ע"א38 א"ר פרנך האוחז ספר תורה ערוםתפארת ישראל עמ' מד
לב ע"א38 אמר רבי פרנך אמר רבי יוחנן כל האוחז כו', ברש"י, בתוס'מכמני אשר עמ' קיא
לב ע"א39 האוחז ס"ת ערום וכו'דברי שלום ח"ו סי' תרנז
לב ע"א39 האוחז ס"ת ערום נקבר ערום מאותה מצוהנפש החיים עמ' 160
לב ע"א39 האוחז ס"ת ערום נקבר ערוםתורת חסד עמ' עו
לב ע"א39 נקבר ערוםדברי ישעיהו (חשין) ח"ב עמ' כז-כח
לב ע"א44 משה תיקן להם לישראל שיהיו דורשים בהלכות חג בחגאורות אלים דף ה ע"ב
לב ע"א44 משה תיקן להם לישראל שיהיו שואלין ודורשין בענינו של יום הלכות פסח בפסחילקוט דברי חכמים ויקרא סי' רעג
לב ע"א44 משה תיקן לישראל שיהיו שואלין ודורשין מהלכות היום וכו'שבט מוסר עמ' קסז
לב ע"א44 משה תיקן... שואליןטוב ראיה
לב ע"א44 שואלין הלכות פסחרבנו בחיי עה"ת ח"ב עמ' תסו
לב ע"א44 שואלין ודורשין בהלכות הפסח קודם לפסח שלשים יוםבני יששכר ח"ב דף קמח ע"א
לב ע"א45 הלכות חג בחגמכמני עוזיאל עמ' קמא
לב ע"א45 הלכות פסח בפסח וכו'ס' החיים (תשנג) עמ' ל, קד, קלא
לב ע"א תוספות ד"ה והשונהשם משמעון (שפירא) עמ' קע

מכון הלכה ברורה
ירושלים ת"ד 34300

פרטים נוספים
בטל' 02‎-6521259
פקס 02‎-6537516

ראשי | מידע | השיטה | פרסומים | דוגמה | תרומות | הסכמות | גלרית תמונות | בית מדרש וירטואלי
ספריה וירטואלית | הלכות פסח | הלכות חנוכה | מפתח לרמב"ם | נושאי הבירורים | פרשת השבוע
דף יומי | מצגות | מפתח לאגדות | מאגרי מידע | תקוני טעויות דפוס | צרו קשר

HOME | ABOUT HALACHA BRURA | השיטה | EXAMPLE |
PUBLICATIONS | DONATIONS | ENDORSEMENTS (HASKAMOT) | WEEKLY PARSHA | CONTACT US