Halacha Brura and Berur Halacha Institute

מכון הלכה ברורה ובירור הלכה

מפתח לפירושים על אגדות התלמוד

לדף הראשי של המפתח לאגדות

ללקט ביאורי אגדות על מסכת מועד קטן (עם טקסט מלא של המקורות)

מסכת מועד קטן
ב ע"א ועושין צורכי הרביםדרשות שבט הלוי עמ' רעא
ב ע"ב בשתי שמיטות הכתוב מדבר וכו׳טוב ירושלים ויקרא פכ"ה פסוק ז
ב ע"א בית השלחין - משלהימבוא התלמוד פכ"ה עמ' של
ב ע"ב המנכש והמשקה מים לזרעים בשבת משום מאי מתרינן ליהאדרת אליהו (קוצין) ח"ב עמ' 18
ג ע"א אבות אסר רחמנא תולדות לא אסר רחמנא וכו׳טוב ירושלים שמות פכ"ג פסוק יא
ג ע"ב רבן גמליאל ובית דינו בטלו את שני הפרקים של תוספת שביעיתמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 172
ד ע"א וכי גמירי הלכתא בזמן שבית המקדש קיים וכו'מאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 173
ד ע"א וכי גמירי הלכתא, בזמן שבית המקדש קייםמשך חכמה ויקרא פ' כו פס' ב
ה ע"א רמז לציון קברות מה"תילקוט הגרשוני ח"א
ה ע"א רמז לציון קברות מן התורה כו' וטמא טמא יקרא טומאה קוראה לו ואומרת לו פרושמגיד דבריו ליעקב, לקוטי אמרים סי' רנד, אור תורה סי' רסב
ה ע"א לשרתנימבוא התלמוד פ"ל עמ' שמא
ה ע"א משמרת למשמרתמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 249
ה ע"א עשו משמרת למשמרתיברכות אבי דף קז ע"א
ה ע"א עשו משמרת למשמרתימי מרום ח"ח עמ' סה
ה ע"א עשו משמרת למשמרתימשיבת נפש עמ' לג
ה ע"א עשו משמרת למשמרתיפירוש המכבי דברים עמ' רנד
ה ע"א ושמרתם את משמרתי עשו משמרת למשמרתיאורחות צדיקים שער תורה עמ' קפח
ה ע"א טמא טמא יקרא, צריך להודיע צערו לרביםדרשות שבט הלוי עמ' קלז
ה ע"א כל השם אורחותיומוסר המקרא והתלמוד עמ' קצא-קצב
ה ע"א השם אורחותיו בעולם הזה וכו'דברי יהושע מאמר א פ"ו עמ' מה
ה ע"א השם אורחותיו בעולם הזה וכו'דברי יהושע מאמר ב פ"ח עמ' קב
ה ע"א השם אורחותיו זוכה ורואה בישועת ה'מי מרום חי"ג עמ' עה
ה ע"א כל השם אורחותיו בעוה"ז זוכה ורואה בישועתו של הקב"הילקוט דברי חכמים ויקרא סי' רפ
ה ע"א כל השם אורחותיו בעוה"ז זוכה ורואה בישועתו של הקב"השפע חיים ח"ו עמ' טז
ה ע"א כל השם אורחותיו בעוה"זדרשות מהר"ל (יד מרדכי) עמ' רמב
ה ע"א כל השם אורחותיו בעולם הזה זוכה ורואה בישועתו של הקב"הפרי הארץ (ויטבסק) עמ' עט
ה ע"א כל השם אורחותיו זוכה ורואה בישועת ה'מי מרום ח"א עמ' כג
ה ע"א כל השם אורחותיו זוכה ורואה בישועתו של הקב"המסילת ישרים עמ' קסד
ה ע"א כל השם אורחותיוהמאור שבתורה
ה ע"ב שלא להפסיד את א"יאור הרעיון עמ' קמז
ה ע"ב בכזית מצומצם עסקינןטהרת יו"ט ח"י עמ' קיט
ז ע"א ברש"י ובתוס' ד"ה אמרבנין אפרים עמ' כ [הלכה]
ז ע"א בריטב"א דבימי הסגרו אין בדרישהבנין אפרים עמ' כד [הלכה]
ז ע"ב מצורע אסור בתשמיש המטהמשך חכמה שמות פ' לב פס' כז
ז ע"ב אין אהלו אלא אשתומאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 412
ז ע"ב אין אהלו אלא אשתומשך חכמה דברים פ' ה פס' כז
ז ע"ב למאן דאסר מוחלט בתשה"מבנין אפרים עמ' כא [הלכה]
ז ע"ב וכן ברגל נותנין לו שבעת ימי הרגלמשך חכמה במדבר פ' ה פס' טז
ז ע"ב חתן שנולד בו נגע נותנין לו שבעת ימי משתהמשך חכמה ויקרא פ' יג פס' ג
ז ע"ב בריטב"א וברא"שבנין אפרים עמ' כא [הלכה]
ז ע"ב בתוס' ר"י מפארישבנין אפרים עמ' רי [הלכה]
ח ע"א כדהדר ספדנאאגודת אזוב (יעבץ) דף פט ע"ג
ח ע"א תוס' ד"ה נפקא ליהאגודת אזוב (יעבץ) דף סב ע"ג-ע"ד
ח ע"ב אין נושאים נשים במועדאמרי השכל עמ' 47
ח ע"ב אין נושאין נשים במועדהמאור שבתורה
ח ע"ב אין נושאין נשים במועדחפץ יהונתן בראשית פ"כט פסוק כז
ח ע"ב אין מערבין שמחה בשמחהשיחות הרב צבי יהודה שמות עמ' 417 ,132
ח ע"ב תוס' ד"ה לפיס' הזכרון לחתם סופר עמ' י
ט ע"א06 אין מערבין שמחה בשמחה וכו׳טוב ירושלים בראשית פכ"ט פסוק כא
ט ע"א06 ודאין מערבין שמחה בשמחה מנלן וכו'ס' הזכרון לחתם סופר עמ' י
ט ע"א08 חנוכת בית המקדש שמחה כללית של העם בימי קדםמאורות נריה אלול ותשרי עמ' 114
ט ע"א08 חנוכת בית ראשון התחילה ביום שבו יצא אברהם אבינו לדרך העקידהמאורות נריה אלול ותשרי עמ' 64
ט ע"א16 שמחה דחי שבת ויום הכיפוריםמשך חכמה במדבר פ' י פס' י
ט ע"א16 אותה שנה לא עשו יוהכ"פילקוט הגרשוני ח"א
ט ע"א16 אותה שנה לא עשו ישראל את יום הכיפוריםמשך חכמה ויקרא פ' כג פס' לא
ט ע"א19 בימי המילואים כבר דחו קרבנות המילואים את השבתמשך חכמה במדבר פ' ז פס' יז
ט ע"א22 אין שמחה בלא אכילה ושתיהמשך חכמה דברים פ' לג פס' ד
ט ע"א37 בשעה ששלמה בנה את בהמ"ק דבקו שערים זה בזהכרם יהושע (ולרשטיין) דף כו ע"ג
ט ע"א41 ר' יוחנן בן עסמיי וכו'דברי שלום חלק ג עמ' נא
ט ע"א41 ר' יונתן בן עכמאי ור"י בן גריםאהבת עולם דף כח
ט ע"א44 תלמיד הנפטר מרבו ולן באותו עיר, ליפטר ממנו פעם אחרת ובנ"ידרשות שבט הלוי עמ' רז
ט ע"א48 אנשים הללו בעלי צורה הם זיל לגבייהו דלברכוךשם משמעון (שפירא) עמ' קכא
ט ע"א48 אנשים של צורהמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 255
ט ע"א49 כתיב פלס מעגל רגלך כו'טהרת יו"ט ח"י עמ' קעא, רכב
ט ע"א50 מצוה שאפשר לעשות ע"י וכו'דברי שלום חלק ה סימן קי
ט ע"א רש"י כליא עורב ומחפין אותו בברזלאמרי יוסף בראשית דף לד ע"ג
ט ע"ב01 ואפשר לעשותה ע"י אחרים או אי אפשרדברי יהושע מאמר ג פ"ד עמ' קכו
ט ע"ב01 כאן במצוה שאפשר לעשותה ע"י אחרים, כאן במצוה שא"א וכו'דרשות שבט הלוי עמ' קפג
ט ע"ב01 כאן במצוה שאפשר לעשותה על ידי אחריםמשך חכמה שמות פ' יג פס' ט
ט ע"ב03 כל חפציך לא ישוו בה הא חפצי שמיםנתיבות עולם ח"א עמ' ז
ט ע"ב03 כל חפציך לא ישוו בהילקוט הגרשוני ח"א
ט ע"ב04 כל חפצים לא ישוו בהאורות התורה פ"ה אות ב; פ"ט אות ה
ט ע"ב05 אפי' חפצי שמים לא ישוו בהדרשות שבט הלוי עמ' רכא
ט ע"ב05 מצוה שאפשר לעשותה ע"י אחריםרוח חיים (חיד"א) עמ' קעג
ט ע"ב08 זיל גביהון דליברכוך א"ל יהא רעוא דתזרע וכו'מוצל מהאש (הלברשטם) דף קפז ע"ב
ט ע"ב09 יהא רעוא דתזרע ולא תחצד תעייל ולא תיפוק וכו'ס' החיים (תשנג) עמ' סט
ט ע"ב09 תזרע ולא תחצדאבן שוהם עמ' 16
ט ע"ב09 תזרע ולא תחצדאמרי יוסף ויקרא-במדבר דף נט ע"ב
ט ע"ב11 לבלבל פתורךנשמת אדם עמ' לח
ט ע"ב15 הנך כולהו ברכתא נינהוס' ג' תמוז תשנד עמ' קפה
ט ע"ב20 וההיא עלמא ביתאתאיר נרי עמ' כז
ט ע"ב22 אל תקרי קרבם אלא קברם רב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' תיז, תכא
ט ע"ב25 יה"ר דלא תבייש (במהרש"א)ילקוט הגרשוני ח"א
ט ע"ב25 יה"ר שלא תבייש ולא תתביישדרשות שבט הלוי עמ' סו
ט ע"ב25 יהא רעוא דלא תבייש ולא תתביישנתיבות עולם ח"ב עמ' נו
ט ע"ב מהרש"א ד"ה א"ל יהא רעוא וכו׳ ופי׳ דלטובה נתכוונושם משמעון (שפירא) עמ' קכא
י ע"ב אסור לעשות סחורה בחוה"משערי תשובה אגה"ת אות לח
יא ע"א כוורא תחי וחלבא לטעון גופא ולא לטעון פוריאמשך חכמה במדבר פ' יא פס' יח
יב ע"א וכל שאינו עושה אינו אומר לנכרי וכו׳טוב ירושלים ויקרא פכ"ג פסוק כד
יב ע"א כל שאינו עושה אינו אומר לנכרירוח חיים (חיד"א) עמ' קלו
יב ע"א הלכות מועד שהן עקורותפנים יפות על תהלים עמ' סו
יב ע"ב לא שמיע לי כלומר לא סבירא לישם משמעון (שפירא) עמ' סט
יד ע"א לשוט לדברי הכל אסוראגרות הראיה ח"ג קלב
יד ע"אבנין אפרים עמ' כ [הלכה]
יד ע"ב סנהדרין שהרגו אין טועמיםהמאור שבתורה
יד ע"ב כל השנה כרגל לגבי כהן גדולמשך חכמה במדבר פ' ו פס' ז
יד ע"ב אבל אסור בתספורת וכו׳טוב ירושלים ויקרא פ"י פסוק ו
טו ע"א אבל אסור בשאילת שלום וכו'דברי שלום חלק ג עמ' לב
טו ע"א מנודה מהו בשאילת שלוםחפץ יהונתן בראשית פ"מג פסוק ט
טו ע"א מנודה שונה ושונין לומשיבת נפש עמ' קסט
טו ע"א מצורעין מותרין לקרות בתורהדרשות שבט הלוי עמ' קכז
טו ע"ב דמות דיוקני נתתי בהןנועם אלימלך דף ו ע"ג
טו ע"ב דילמא מנודה לשמים שאני דקילמשך חכמה דברים פ' א פס' טז
טו ע"ב שלמים - בזמן שהוא שלםמשך חכמה בראשית פ' מו פס' א
טו ע"ב חטאתו זהו עשירית האיפהטוב טעם ויקרא עמ' כט
טו ע"ב תוס' ד"ה ואחריבנין אפרים עמ' כ [הלכה]
טו ע"ב תוס' רא"ש ד"ה ז' ימיםבנין אפרים עמ' כא [הלכה]
טז ע"א01 לר' יהודה מצורע משלח קרבנותיומשך חכמה ויקרא פ' יד פס' יט
טז ע"א11 דאי מתפקר בשליחא דב"דילקוט הגרשוני ח"א
טז ע"א11 ומנלן דאי מתפקר בשלוחא דבי דינא וכו'מרפא לשון עמ' לג
טז ע"א16 ארבע מאה שיפורי שמתיה ברק למרוזמשך חכמה הפטרת בשלח
טז ע"א16 ההוא דשמתיה בד' מאות שופרותמי מרום ח"ז עמ' קנט
טז ע"א19 ומנלן דנצינן וכו'דרכי חושן עמ' קלב [הלכה]
טז ע"א19 ומנלן דנצינן ולייטינן וכו'דברי שלום ח"ו סי' יב
טז ע"א21 ומנלן דאסרינןדרכי חושן עמ' קסז [הלכה]
טז ע"א34 מנודה לרב מנודה לתלמידמשיבת נפש עמ' קיז
טז ע"א45 ענין זה של מרים נקרא נזיפהטוב טעם במדבר עמ' ס
טז ע"א48 ומה רבי אומר בדבר זההמאור שבתורה
טז ע"א50 גזרו שלא ישנו לתלמידים בחוץכרם פתחיה מבוא שריג ג
טז ע"א51 חמוקי ירכיך מה ירך בסתר אף דברי תורה בסתרפרי הארץ (ויטבסק) עמ' יח
טז ע"א51 חמוקי ירכיך... מה ירך בסתר אף דברי תורה בסתרראשית חכמה, תשובה פרק ו אות מג
טז ע"א51 מה ירך בסתר אף דברי תורה בסתרפנים יפות על תהלים עמ' תקיח
טז ע"א51 מה ירך בסתר אף דברי תורה בסתר רב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' שעד
טז ע"א רש"י דמצורע אינו משלח קרבנותבנין אפרים עמ' יט [הלכה]
טז ע"ב01 יצא ר' חייא ושנה לשני בני אחיו בשוקאבן פינה עמ' 142
טז ע"ב17 כל העוסק בתורה בפניםאגודת אזוב (יעבץ) דף צז ע"ד
טז ע"ב17 כל העוסק בתורה מבפנים תורתו מכרזת עליו מבחוץילקוט דברי חכמים ויקרא סי' קיט
טז ע"ב17 כל העוסק בתורה מבפניםנתיבות עולם ח"ב עמ' קג
טז ע"ב33 א"ל הקב"ה לדוד שירה אתה אומראהלי יעקב (הוסיאטין) דף קעט ע"ב
טז ע"ב33 שירה אתה אומר במפלתו של שאול וכו' עמוד העבודה (תשעג) דרוש מסירת נפש י
טז ע"ב33 שירה אתה אומר על מפלתו של שאולבית ישראל (טויסיג) תנינא ח"ב עמ' רנז
טז ע"ב34 אילמלא אתה שאול והוא דוד אבדתי כמה דוד מפניו עמוד העבודה (תשעג) דרוש השלום ג
טז ע"ב34 אלמלא אתה שאול וכו'כור לזהב ח"א
טז ע"ב35 מה כושי משונה בעורו אף שאול משונה במעשיואמרי יוסף בראשית דף מא ע"ד
טז ע"ב35 מה כושי משונה בעורופרחי כהונה (קצבורג) - כתר כהונה עמ' מה
טז ע"ב35 מה כושי משונה בעורו, אף שאול משונה במעשיונועם אלימלך דף ב ע"ד
טז ע"ב37 צפורה משונה במעשיהפירוש המכבי שמות עמ' רד
טז ע"ב38 אף צדקיה משונה במעשיו, תלמיד ר' יחיאל מפריש - שהיה צדיק בדורושיחות ר' צבי יהודה ויקרא עמ' 310
טז ע"ב41 דוד המלך הקים עולה של תשובהמבשר טוב, ימי הרחמים והסליחות עמ' תקכח
טז ע"ב41 דוד זבח את יצרו לקב"הדרשות מהר"ל (יד מרדכי) עמ' תנז, תנח
טז ע"ב41 דוד מקים עולה של תשובהמאורות נריה אלול ותשרי עמ' 25
טז ע"ב41 ונאום הגבר הוקם על שהקים עולה וכו'חלק יעקב (קנטור) דרוש ד
טז ע"ב41 שהוקם עולה של תשובה עמוד העבודה (תשעג) דרוש שני לתשובה ח
טז ע"ב41 שהקים עולה של תשובהכתבי רבנו בחיי עמ' תמ
טז ע"ב42 מושל באדם צדיק מושל יראת אלקים...קדושת לוי דף קכב ע"ד
טז ע"ב42 מושל באדם צדיק... מי מושל בי - צדיקאבן יהושע - הקדמה דף א ע"ב
טז ע"ב43 אמר הקב"ה מי מושל בי, צדיק, אני גוזר והוא מבטל, הוא גוזר ואני מקיים עמוד העבודה (תשעג) דרוש המחשבה יח
טז ע"ב43 אני מושל באדם מי מושל בי צדיקמדבר קדש בראשית ח"א עמ' קלה
טז ע"ב43 ה' גוזר גזרה וצדיק מבטלהמי מרום חי"ב עמ' רטז
טז ע"ב43 ה' גוזר וצדיק מבטלמי מרום ח"ט עמ' קא
טז ע"ב43 ה' גוזר וצדיק מבטלמי מרום חי"א עמ' קכח
טז ע"ב43 הקב"ה גוזר גזירה וצדיק מבטלה לקוטי שושנים (תשמו) עמ' ע
טז ע"ב43 הקב"ה גוזר גזירה וצדיק מבטלהדגלי יהודה דרוש ב אות טו
טז ע"ב43 הקב"ה גוזר גזירה וצדיק מבטלוקול ששון (גולדברג) אות לב
טז ע"ב43 הקב"ה גוזר וצדיק מבטל צדיק גוזר והקב"ה מקייםקול שמחה פ' מטות סי' ב, פ' שופטים סי' א
טז ע"ב43 הקב"ה גוזר וצדיק מבטלאורח לצדיק עמ' א
טז ע"ב43 הקב"ה גוזר וצדיק מבטלמשמיע שלום עמ' סט, קיא
טז ע"ב43 הקב"ה גוזר וצדיק מבטלנשמת אדם עמ' קלא
טז ע"ב43 הקב"ה גוזר וצדיק מבטלהעטרת ישראל (באהפאלי) עמ' קלח
טז ע"ב43 הקב"ה גוזר וצדיק מבטלוילקוט דברי חכמים שמות סי' מג, רכו
טז ע"ב43 הש"י גוזר גזירה והצדיק מבטל רב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' קמה
טז ע"ב43 וכן כל הקדושים שהיו בארץ היו מושלים למעלה ולמטה...אורחות צדיקים שער יר"ש עמ' רב
טז ע"ב43 ומי מושל בי צדיק מושל יראת אלקים וכו'בינה לעתים דרוש לב עמ' רטז
טז ע"ב43 מי מושל בי צדיק הקב"ה גוזר וצדיק מבטלוארץ החיים (ליברזון) סי' מח
טז ע"ב43 מי מושל בי צדיק מושל בי שנא' וכו'קדושת יו"ט ח"א דף יא ע"ד
טז ע"ב43 מי מושל בי צדיק שאני גוזר גזירה ומבטלהמכתב סופר דף קט ע"ד
טז ע"ב43 מי מושל בי צדיק שאני גוזר גזירה ומבטלהתורת הרבי רבי זושא סי' ח
טז ע"ב43 מי מושל בי צדיק שאני גוזר גזרה ומבטלהידי משה איכה עמ' לד
טז ע"ב43 מי מושל בי צדיק שאני גוזר והוא מבטלטהרת יו"ט ח"ז עמ' ב, קלח
טז ע"ב43 מי מושל בי צדיקאורח לצדיק עמ' א, מד
טז ע"ב43 מי מושל בי צדיקיד אהרן עמ' צז
טז ע"ב43 מי מושל בי? צדיקפירוש המכבי דברים עמ' שלז
טז ע"ב43 מי מושל בי? צדיק! שאני גוזר גזרה - ומבטלהנועם אלימלך דף ו ע"א, יא ע"ג, מא ע"ב, סא ע"ב, סו ע"ד, צ ע"ב
טז ע"ב43 מי מושל בי? צדיק. שאני גוזר גזירה ומבטלהבית ישראל (טויסיג) ח"ו עמ' שב
טז ע"ב43 צדיק גוזר והקב"ה מקייםאהלי יעקב (הוסיאטין) דף שכח ע"א
טז ע"ב43 צדיק מבטל גזירותמבוא התלמוד פכ"ז עמ' שלד
טז ע"ב43 צדיק מושל ביראת אלוקים הקב"ה גוזר וצדיק מבטל שם משמעון (שפירא) עמ' נא, פג, קד
טז ע"ב43 צדיק מושל ביראת אלוקיםמי השילוח (מישור) ח"א עמ' נד
טז ע"ב43 צדיק מושל ביראת אלקיםנתיבות עולם ח"ב עמ' ס
טז ע"ב43 צדיק מושל ביראתערפלי טוהר קיג; אורות הקודש ח"ד תקה
טז ע"ב43 צדיק מושל יראת אלקים... מי מושל בי צדיק שאני גוזר גזרה ומבטלהמגיד דבריו ליעקב, לקוטי אמרים סי' צא, קפה, רמא, אור תורה סי' מד, ס, ערה, תכד, תצו
טז ע"ב43 צדיק מושל כו' אמר הקב"ה אני גוזר והוא מבטלרב טוב דף כח ע"ב
טז ע"ב45 הגבורים... יושב בשבתילקוט הגרשוני ח"א
טז ע"ב46 כי נח נפשיה של עירא היאירי הוה מתני דוד לרבנן והוה יתיב על גבי קרקע...שיחות ר' צבי יהודה ויקרא עמ' 26
טז ע"ב49 דוד עסק בתורה, ויצא למלחמהאור הרעיון עמ' מו, קמח
טז ע"ב49 כשהיה יושב ועוסק בתורה היה מעדן עצמו כתולעת וכו'דרשות שבט הלוי עמ' קפח, רב
טז ע"ב49 כשהיה יושב ועוסק בתורה היה מעדן עצמו כתולעת וכו'ילקוט דברי חכמים ויקרא סי' קכט
טז ע"ב49 כשהיה יושב ועוסק בתורה, היה מעדן עצמו כתולעת, ובשעה שיוצא למלחמה, היה מקשה עצמו כעץשיחות ר' צבי יהודה ויקרא עמ' 26
טז ע"ב49 עדינו העצני כשהיה דוד המלך יושב ולומד תורה וכו'אבן שוהם עמ' 97
טז ע"ב51 והיה דוד מתאנח על מאתיים דכתיב איכה ירדוף אחד אלףאור הצבי עמ' 98
טז ע"ב51 יצתה ב"ק ואמרה רק בדבר אוריה החיתיאבן שוהם עמ' 97
טז ע"ב רש"י - צדיק גמורפירוש המכבי שמות עמ' רד
טז רא"ש סי' לגבנין אפרים עמ' כב [הלכה]
יז ע"א07 צורבא מרבנן עבידדרכי חושן עמ' יח [הלכה]
יז ע"א08 ההוא צורבא מרבנן דהוו סנו שומעניה...לישמתיה...פירוש המכבי דברים עמ' שעג
יז ע"א08 צורבא מרבנן דסנו שמעניההמאור שבתורה
יז ע"א14 אם דומה הרב למלאך ד' צ-באות יבקשו תורה מפיו וכו'נר ישראל חלק א דף קפז, רכב, חלק ב דף קיד
יז ע"א14 אם דומה הרב למלאך ה' יבקשו תורה מפיהו, ואם לאו אל יבקשו תורה מפיוכתונת פסים פרשת שמיני י ע"ב
יז ע"א14 אם דומה הרב למלאך ה' יבקשו תורה מפיומאורות נריה אלול ותשרי עמ' 218
יז ע"א14 אם דומה הרב למלאך ה' צ-באות יבקשו תורה מפיהודרשות שבט הלוי עמ' שב
יז ע"א14 אם דומה הרב למלאך ה' צבקותאהל רחל עמ' 687
יז ע"א14 אם דומה הרב למלאך ה׳ יבקשו תורה מפיהו ואם לאו וכו׳תורת הרבי רבי זושא סי' קכ
יז ע"א14 אם דומה הרב למלאך ה׳אהל שלמה (סגל) בראשית עמ' שפה, תקסא
יז ע"א14 אם דומה הרב למלאךשער ראובן עמ' קי
יז ע"א14 אם דומה למלאך, יבקשו תורה מפיהוגנזי ישראל ח"א דף ל ע"א, לה ע"ב, קכב ע"ב, ח"ב דף מ ע"א, קעז ע"ב
יז ע"א14 אם דומה למלאך, יבקשו תורה מפיופירוש המכבי דברים עמ' שעג
יז ע"א14 אם הרב דומה למלאך ה' צ-באות יבקשו תורה מפיהושפע חיים ח"ד עמ' קט
יז ע"א14 אם הרב דומה למלאך ה' צ-באות תורה יבקשו מפיהובני יששכר ח"א דף קעג ע"א
יז ע"א14 אם הרב דומה למלאך ה' צ-באותתורת חסד עמ' שז
יז ע"א14 אם הרב דומה למלאך ה׳ יבקשו תורה מפיו תורת החסידים הראשונים עמ' צו
יז ע"א14 אם הרב דומה למלאך יבקשו תורה מפיהואמרי השכל עמ' 135
יז ע"א14 אם הרב דומה למלאך יבקשו תורה מפיהומערכי לב עמ' 94
יז ע"א14 חכמי התורה דומים למלאך ה' צבאותמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 180
יז ע"א15 תורה יבקשו מפיהו וכו'דברי שלום ח"ו סי' תלג
יז ע"א22 דאפילו לגברא רבא דכוותך לא חניפי ליהבינה לעתים דרוש מז עמ' דש
יז ע"א22 ר' יהודה לא החניף אף לאדם גדולמוסר המקרא והתלמוד עמ' קפג
יז ע"א33 אם רואה אדם שיצרו מתגבר עליו וכו'קדושת יו"ט ח"א דף כד ע"ד
יז ע"א33 אם רואה אדם שיצרו מתגבר עליו ילך למקום שאין מכיריןשם משמעון (שפירא) עמ' עו
יז ע"א33 אם רואה אדם שיצרו מתגבר עליו... ואל יחלל ש"ש בפרהסיא ופירש ר"ח ח"ו... אורחות צדיקים שער תשובה עמ' קעט
יז ע"א33 אם רואה אדם שיצרו מתגברילקוט הגרשוני ח"א
יז ע"א33 מי שיצרו תוקפו עליו ילך למקום אחרשבט מוסר עמ' צו
יז ע"א33 מי שתקף עליו יצרו... ילך למקום שלא מכיריםהחברה והשפעתה מאמר 22 פרק ו, מאמר 16 פרק ג
יז ע"א34 ילבש שחורים וכו' ויעשה מה שלבו חפץבינה לעתים דרוש א עמ' ו
יז ע"א34 ילך למקום שאין מכירים אותוכרם יהושע (ולרשטיין) דף יא ע"ב
יז ע"א36 חזיתיה להאי גברא דהוי מחי לבנואמת ליעקב עה"ת עמ' תקכ
יז ע"א37 לבלתי הכות אדם בנו הגדול פן תהיה לבן לפוקה ולמכשול לחטוא בלשונו ולהקלות אביושערי תשובה שער ג אות פא
יז ע"א37 לפני עור וגו' במכה לבנו גדול הכתוב מדברשערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר פא
יז ע"א45 ת"ח שסרח אין מנדין אותו בפרהסיאדרשות שבט הלוי עמ' כח
יז ע"א45 ת"ח שסרח, כסהו בלילהדרשות מהר"ל (יד מרדכי) עמ' קפט
יז ע"א50 מאי שמתא שם מיתהראשית חכמה, גידול בנים אות כח
יז ע"א תוספות ד"ה אם רואה וכו׳שם משמעון (שפירא) עמ' עו
יז ע"ב כל מקום שנתנו חכמים עיניהם בו או מיתה או עוניראשית חכמה, קדושה פרק טז אות עח
יז ע"ב כל מקום שנתנו חכמים עיניהםנפש חיים (פלג'י) דף מא ע"א
יח ע"א02 פנחס אחוה דמר וכו'דברי שלום חלק א עמ' פח
יח ע"א07 כשגגה שיוצא מלפני השליטילקוט הגרשוני ח"א
יח ע"א07 כשגגה שיצאה מלפניאורות הקודש ח"ג נג
יח ע"א11 ברית כרותה לשפתיםמשיבת נפש עמ' מו
יח ע"א11 ברית כרותה לשפתיםראשית חכמה, קדושה פרק יג אות נט, תוצ' חיים אות קיז
יח ע"א11 ברית כרותה לשפתיםשיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 312
יח ע"א14 דכתיב "ונשובה אליכם"משך חכמה בראשית פ' כב פס' ה
יח ע"א26 שלושה דברים נאמרו בצפרניםאהל שלמה (סגל) בראשית עמ' צב
יח ע"א39 פרעה שהיה בימי משה אמגושא היהאור הצבי עמ' 3
יח ע"א39 פרעה שהיה בימי משה אמגושי היהחפץ יהונתן שמות פ"ז פסוק טו
יח ע"ב11 מותר לארס אשה בחוה"מ שמא יקדמנו אחרחפץ יהונתן בראשית פ"כט פסוק כז
יח ע"ב39 מה' אשה לאיש וכו'דברי שלום ח"ו סי' שצט
יח ע"ב39 מה' אשה לאישאדרת אליהו (קוצין) ח"ג עמ' 73
יח ע"ב39 מה' אשה לאישהמעשה והמדרש עמ' נט, סו
יח ע"ב39 מן התורה מן הנביאים ומן הכתובים מה' אישה לאישאור חדש למטיפים עמ' 70
יח ע"ב40 זווג האדם מה', בתורהתפארת ישראל עמ' צ
יח ע"ב44 אין אדם נחשד בעברה אא"כ עשה אותו ואם לא עשה כולו עשה מקצתו וכו'אור הצבי עמ' 148
יח ע"ב44 אין אדם נחשד על עבירה אלא א"כ יש בו כולו או מקצתומרפא לשון עמ' קפד
יח ע"ב44 אין נחשד אא"כ עשאוהמאור שבתורה
יח ע"ב47 ויקנאו למשה במחנה מלמדגבורות ה' עמ' פז
יח ע"ב47 ויקנאו למשה מלמד שחשדוהונתיבות עולם ח"ב עמ' יא
יח ע"ב48 דמשום שנאה הוא דעבודאבן פינה עמ' 6
יח ע"ב48 כ"א קינא לאשתו ממשהרב טוב דף פד ע"א
יח ע"ב48 כל אחד קינא לאשתו ממשהנר ישראל חלק ג דף לו
יח ע"ב48 מלמד שחשדוהו באשת איששבט מוסר עמ' לט
יח ע"ב48 מלמד שכל אחד קינא לאשתו במשהאור לישרים (איידליץ, תשב) עמ' פ
יח ע"ב48 מלמד שכל אחד קינא לאשתו ממשהדרשות שבט הלוי עמ' רמט
יח ע"ב48 שכל אחד קינא לאשתו רב ייבי (תשסט) ח"א עמ' קד
כ ע"ב אבלות בן בנו, שלא בפניומשיבת נפש עמ' פד, צב
כא ע"ב ת"ר אבל ג' וכו'דברי שלום חלק ג עמ' לב
כא ע"ב חילוקי הזמנים - שלשה שבעה כו'ס' ג' תמוז תשנד עמ' קכ, רצד
כא ע"ב אחינו בית ישראל שמעו כו'ס' ג' תמוז תשנד עמ' רסט
כא ע"ב אם בשביל עקיבא באתם כמה עקיבא יש בשוקאאורות אלים דף לא ע"א
כב ע"א מכי מהדרו אפייהומשך חכמה בראשית פ' נ פס' י
כג ע"א ואמר לאחותה בבית הקברות "לכי ופרנסי את בני אחותו"משך חכמה ויקרא פ' יחפס' יח
כג ע"א תוס' ד"ה עד שיעברו שלשה רגליםאמת ליעקב עה"ת עמ' ר
כד ע"א אבל שלא פרע וכו׳ חייב מיתה וכו׳טוב ירושלים ויקרא פ"י פסוק ו
כד ע"א א"ל לשמואל נח נפשיה דרב, קרע עליה תריסר מנידרשות שבט הלוי עמ' רסב
כד ע"א אזל גברא דהוה מסתפינא מיניה וכו' ברש"י, מהרש"אדרשות שבט הלוי עמ' רסב
כד ע"א שאני רבנן דכיון דכל שעתא מדכרא שמעתייהו כשעת חימום דמידרשות שבט הלוי עמ' רסב
כד ע"א כיון דכל שעתא מדכרי שמעתייהו ותוס' ד"ה וכלאגודת אזוב (יעבץ) דף פב ע"ג-ע"ד, פג ע"א
כד ע"ב אין קורעין ורא"ש סי' קואגודת אזוב (יעבץ) דף פא ע"ב אות ט
כה ע"א01 חכם שמת הכל כקרוביואגודת אזוב (יעבץ) דף פג ע"ב, פד ע"א
כה ע"א01 חכם שמת הכל קרוביו וכו'דרשות הרא"ש דף כח ע"ב דרוש כו
כה ע"א01 חכם שמת הכל קרוביועולת חודש ח"א מאמר קצב
כה ע"א01 חכם שמתעולת חודש ח"ג מאמר כד
כה ע"א01 ת"ח שמת הכל קרוביומרפא לשון עמ' קעח
כה ע"א02 הכל כקרוביומכמני עוזיאל עמ' תיב
כה ע"א06 מפני מה בניו ובנותיו מתים כשהם קטנים וכו'דרשות הרא"ש דף נג ע"א דרוש נב
כה ע"א06 מפני מה מתים בניו של אדם מפני שלא בכה על אדם כשראבן יהושע עמ' 115
כה ע"א07 כדי שיבכהעולת חודש ח"ג מאמר קצ
כה ע"א10 אדם כשר שמתמאמרי ראיה 384 ,393 ,371-372
כה ע"א10 הבוכה ומתאבל כו'ס' ג' תמוז תשנד עמ' ריז
כה ע"א10 כל הבוכה ומתאבל על אדם כשר מוחלים לו על כל עוונותיואור לישרים (איידליץ, תשב) עמ' כז
כה ע"א10 כל הבוכה ומתאבל על ארם כשר מוחלין לו וכו׳שם משמעון (שפירא) עמ' יז
כה ע"א10 שכל הבוכה ומתאבלאגודת אזוב (יעבץ) דף פז ע"א וע"ג
כה ע"א15 העומד על אדם בשעת מישראל בשעת יציאת נשמה כאילו רואה ס"ת שנשרףאור הצבי עמ' 252
כה ע"א15 העומד על המת בזמן יציאת נשמה חייב לקרוע למה זה דומה לס"תאבן פינה עמ' 78
כה ע"א15 העומד על המת בשעת יציאת נשמה חייב לקרוע הא למה זה דומה לרואה ס"ת שנשרףאור הצבי עמ' 38
כה ע"א15 העומד על המת בשעת יציאת נשמהנפש החיים עמ' 131
כה ע"א16 דומה לס"ת שנשרףמכמני עוזיאל עמ' תקמב
כה ע"א16 דמיון ההסתלקות לשריפת ס"תס' ג' תמוז תשנד עמ' ד, קכג
כה ע"א18 כי נח נפשיה דרב ספראאגודת אזוב (יעבץ) דף פ ע"ג, פא-פב
כה ע"א18 כי נח נפשיה דרב ספראקול יעקב (שאול) דף עז ע"ב
כה ע"א27 אסור לישב על גבי מטה שס"ת עליהמסילת ישרים עמ' תקמב
כה ע"א29 כבודו של תלמיד חכם דרך שעראמרי חמד ח"ב דף מב ע"א
כה ע"א29 סבור לאשנויי מפוריא לפוריאאמרי חמד ח"ב דף מא ע"ב
כה ע"א30 חכם כבודו במטה ראשונה וכו' שנא' וירכיבו וגו'יערות דבש ח"א עמ' שג
כה ע"א32 ראוי היה רבנו שתשרה עליו שכינה, אלא שבבל גרמה לוכוזרי מאמר ב סי' כד
כה ע"א32 ראוי שתשרה עליו שכינה אלא שבבל גרמה לו, וברש"י שםאהלי יעקב (הוסיאטין) דף ריא ע"א, שכא ע"א
כה ע"א33 אין הנבואה שורה אלא בא"ימי מרום ח"ו עמ' רמ
כה ע"א33 אין השכינה שורה בחו"ל רק למי שהיה רואה בארץ ישראלמשך חכמה בראשית פ' מו פס' ב
כה ע"א33 בבל גרמה לואגרות ראיה ח"א קכג
כה ע"א33 דאין השכינה שורה בחוצה לארץמשך חכמה בראשית פ' טז פס' יג
כה ע"א33 נבואה שורה בא"ימי מרום ח"ח עמ' לו
כה ע"א34 דבר ד' אל יחזקאל שהיה כברקול ששון (גולדברג) אות לו
כה ע"א34 היה היה דבר ה'משך חכמה בראשית פ' מה פס' יב
כה ע"א36 בימי גלות בבל לא ניטלה נבואה מן הנביאיםמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 196
כה ע"א36 מאי היה שכבר היהאגודת אזוב (יעבץ) דף פג ע"א
כה ע"א36 מאי היה שכבר היהס' העיקרים (מישור) עמ' שי
כה ע"א36 מאי היה שהיה כברשיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 405
כה ע"א45 דיומא חד אתהפיכא ליה רצועה דתפילין ויתיב עלה ארבעין תעניתאבית ישראל (טויסיג) תנינא ח"ב עמ' קמא
כה ע"א45 דיומא חד אתהפיכא ליה רצועה דתפילין ויתיב עלה ארבעין תעניתאראשית חכמה, הקדמה אות יז, תשובה פרק ד אות כח
כה ע"א45 ר"ה איתהפכא ליה רצועה וכו'דרשות הרא"ש דף עד ע"א דרוש עט
כה ע"ב07 גזע ישישים עלהעולת חודש ח"ג מאמר רנד
כה ע"ב09 קצף על עולמו וכו' שש ושמח בבואו אליו נפש נקי וצדיקדרשות שבט הלוי עמ' רנט
כה ע"ב11 רוכב ערבות שש ושמחחלקם בחיים דף סא ע"ג
כה ע"ב11 רוכב ערבותעולת חודש ח"ג מאמר ג
כה ע"ב12 כי נח נפשיה דרבינא... תמרים הניעו ראש על צדיק כתמר וכו'אהבת דוד (וועגער) עמ' 55
כה ע"ב12 פתח ההוא ספדנא תמריםויקח אברהם דף יג ע"ד
כה ע"ב13 תמרים הניעו ראשילקוט הגרשוני ח"א
כה ע"ב13 תמרים הניעו ראשעולת חודש ח"ג מאמר שעז
כה ע"ב14 לילות כימיםצמח מנחם דף סט ע"ג
כה ע"ב14 צדיק כתמרמאמרי ראיה 378
כה ע"ב15 א"ל ר' אשי לבר קיפוק וכו'דרשות הרא"ש דף י ע"א דרוש ח, דף כח ע"א דרוש כה, דף מז ע"א דרוש מה, דף נג ע"א דרוש נב
כה ע"ב15 א"ל ר"א לב"ק ההוא יומא מאי אמרתמכתב סופר דף עו ע"ג
כה ע"ב15 א"ל רב אשי לבר קיפוקאגודת אזוב (יעבץ) דף צ ע"ג
כה ע"ב15 א"ל רב אשי לבר קיפוקאהבת עולם דף צט ע"ב
כה ע"ב15 בההוא יומא מאי וכו'דברי שלום חלק ה סימן פד-פו
כה ע"ב15 ההוא יומא מאי אמרת, א"ל אמינא אם בארזים נפלה שלהבת וכו'יערות דבש ח"א עמ' עט, קמט, רכז
כה ע"ב15 רב אשי רצה לידע מה יאמרו עליו ואיקפד שלא היו אומרים לפי כבודובינה לעתים דרוש עב עמ' תפו
כה ע"ב16 אם בארזים נפלה שלהבת - מה יעשו איזובי קיר?נועם אלימלך דף נו ע"ד
כה ע"ב16 אם בארזים נפלה שלהבת וכו'חלק יעקב (קנטור) דרוש כא
כה ע"ב16 אם בארזים נפלה שלהבת יעשו איזובי קירמשך חכמה ויקרא פ' טז פס' א
כה ע"ב16 אם בארזים נפלה שלהבת מה יגידו אזובי הקיראור החיים (שיטץ) עמ' 24
כה ע"ב16 אם בארזים נפלה שלהבת מה יעשו אזובי הקיראבן יהושע עמ' 113
כה ע"ב16 אם בארזים נפלה שלהבת מה יעשו איזובי קירתורת חסד עמ' קלט
כה ע"ב16 אם בארזים נפלה שלהבת מהיאמרו איזובי הקירמרפא לשון עמ' קפה
כה ע"ב16 אם בארזים נפלה שלהבתילקוט הגרשוני ח"א
כה ע"ב16 אם בארזים נפלה שלהבתצמח מנחם דף עב ע"ד, עג ע"ג-ע"ד, עו ע"ג, עז ע"ב-ע"ד
כה ע"ב17 לוויתן בחכה הועלה רקק מה יעשהאור הצבי עמ' 33
כה ע"ב17 לויתן בחכה הועלה מה יעשו דגי רקקנשמת אדם עמ' צו
כה ע"ב19 בכו בכה לאבלים ולא לאבידהאוהב שלום עמ' 55
כה ע"ב19 בכו לאבלים ולא לאבידה שהיא למנוחה ואנו לאנחהס' החיים (תשנג) עמ' עט
כה ע"ב20 אתהפיך כרעייהוילקוט הגרשוני ח"א
כה ע"ב28 כד דמך ר' יוחנן פתח עליו ר' יצחק בן אליעזראדרת אליהו (קוצין) ח"ג עמ' 48
כה ע"ב28 כי נח נפשיה דר' יוחנן פתח עליה ריב"א קשה היום לישראלאבל מצרים ח"א דף ו ע"ב
כה ע"ב28 כי נח נפשיה דר' יוחנן... קשה היום לישראל כיום בא השמש בצהרייםאבן פינה עמ' 85
כה ע"ב29 כיום בא השמש צהריםמכמני עוזיאל עמ' שנג
כה ע"ב29 קשה היום לישראל כו׳טוב טעם בראשית עמ' שא
כה ע"ב29 קשה היום לישראלאגודת אזוב (יעבץ) דף צ ע"ד, צו ע"א
כה ע"ב29 קשה...כיום בא השמש בצהריםס' ג' תמוז תשנד עמ' קא
כה ע"ב30 והבאתי השמש בצהרים זה יומו של יאשיהותורת חסד עמ' פט
כה ע"ב30 והבאתי השמש בצמרים וכו' זה יומו של יאשיהיערות דבש ח"א עמ' צו
כה ע"ב30 זה יומו של יאשיהומשך חכמה בראשית פ' נ פס' י
כה ע"ב34 ארץ שנער הרה וילדה, ארץ צבי גידלה שעשועיהבית ישראל (טויסיג) ח"ו עמ' כג
כה ע"ב34 ארץ שנער הרה וילדה, ארץ צבי גידלה שעשועיה, אוי נא לה אמרה רקת, כי אבדה כלי חמדתהשיחות הרב צבי יהודה דברים עמ' 510
כה ע"ב34 כי נח נפשיה דר' זירא פתח האי ספדנא ארץ שנער וכו'אהבת דוד (וועגער) עמ' 31
כה ע"ב35 אוי נא לה אמרה רקתעולת חודש ח"ג מאמר שפט
כה ע"ב35 כי נח נפשיה דר' אבהועולת חודש ח"ג מאמר יג, נז
כה ע"ב35 כי נח נפשיה דר' אבוהו אחיתו עמודי דקסרא תיא וכו'מאמר אסתר דרוש א
כה ע"ב36 כי נח נפשיה דר' יוסי שפעיעולת חודש ח"ג מאמר טו, סא
כה ע"ב36 שפעו מרזבי ציפורי דמאילקוט הגרשוני ח"א
כה ע"ב37 כי נח נפשיה דר' יעקב אתחמיאו כוכבי ביממאאמרי השכל עמ' 133
כה ע"ב37 אתחמיאו כוכבי ביממאילקוט הגרשוני ח"א
כה ע"ב37 דר' אסי איעקרו כל אילניא וכו'מאמר אסתר דרוש א
כה ע"ב37 כי נח נפשיה דר"א איעקר כל ארזייאעולת חודש ח"ג מאמר כח
כה ע"ב37 כי נח נפשיה דר"ח נחיתו כיפיעולת חודש ח"ג מאמר מא
כה ע"ב37 כי נח נפשיה דר"י איתחמיאו כוכביעולת חודש ח"ג מאמר סט
כה ע"ב37 כי נח נפשיה דרשב"י איעקר כל אילנייאעולת חודש ח"ג מאמר לג
כה ע"ב38 כי נח נפשיה דר"מ ברי' סימאיעולת חודש ח"ג מאמר מד
כה ע"ב38 כשמת ר"ס אישתעי צלמניא והוו למחלציאתורת חסד עמ' קל
כה ע"ב41 כי נח נפשיה דרב יוסף נשוקעולת חודש ח"ג מאמר רנב
כה ע"ב42 טעון דיקלי שיצאילקוט הגרשוני ח"א
כו ע"א01 אלו קרעים שאין מאחים רב ייבי (תשסט) ח"א עמ' לג, לד, מב, מט, נד, ס
כו ע"א01 ואלו קרעין אינם מתאחים לעולםאור לישרים (איידליץ, תשב) עמ' כט
כו ע"א02 חייב אדם לקרוע על רבודרשות הרא"ש דף כה ע"א דרוש כג
כו ע"א02 קורעים על נשיא ואב ב"ד ושמועות הרעות...פירוש המכבי שמואל עמ' רט
כו ע"א03 קורעים על ברכת השםפירוש המכבי שמואל עמ' רי
כו ע"א04 הרואה ערי יהודה בחורבנן קורעמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 197 ע"199
כו ע"א04 ספר תורה שנשרףמאמרי ראיה 374
כו ע"א05 הרואה ערי יהודהשפת אמת - ואלה מסעי עמ' 119
כו ע"א09 אבי אבי זה אב ואם רכב ישראל ופרשיו זה רבואור לישרים (איידליץ, תשב) עמ' עז
כו ע"א09 רכב ישראל ופרשיו - זה רבו שלימדו תורהאור לישרים (איידליץ, תשב) עמ' לח
כו ע"א11 רבי רבי דטב להן לישראל מרתיכין ופרשיןאבן פינה עמ' 88
כו ע"א16 אליהו חי הואשיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 334
כו ע"א17 כיון דלא ראהו עוד... כמת דמיאהלי יעקב (הוסיאטין) דף קיב ע"ב
כו ע"א17 לגבי דידיה כמת דמיאאהל רחל עמ' 611
כו ע"א33 א"ל ליהויקים כתב ירמי' ספר קינות וכו'יערות דבש ח"א עמ' רמז
כו ע"א33 ירמיה כתב ספרו וספר מלכים וספר קינותאור הצבי עמ' 53
כו ע"א37 הרואה ספר תורה שנקרע חייב לקרוע שתי קריעותאור הצבי עמ' 38
כו ע"א38 צריך לקרוע שתי קריעות אחת על הכתב והשניה על הגויל הקדושמאורות נריה אלול ותשרי עמ' 160
כו ע"א44 הרואה ערי ישראל בחורבנן אומר וכו' וקורעמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 480, 482
כו ע"ב צורבא מרבנןדרכי חושן עמ' קסז [הלכה]
כז ע"א עומדים בשורה ומנחמיןס' ג' תמוז תשנד עמ' רסז
כז ע"א אין מניחים את המטה ברחובמשך חכמה בראשית פ' לה פס' יח
כז ע"א ולא של נשים לעולם מפני הכבור וכו׳טוב ירושלים בראשית פמ"ח פסוק ו
כז ע"ב16 אין מועד בפני תלמיד חכםמשך חכמה דברים פ' כו פס' טו
כז ע"ב24 ולחם אנשים לא תאכלמשך חכמה בראשית פ' נ פס' י
כז ע"ב26 מת בעיר כל בני העיר אסורין בעשיית מלאכהשערי תשובה סה"י אות נג
כז ע"ב28 אמרו לו חבורתא איכא במתאאדרת אליהו (קוצין) ח"ב עמ' 84
כז ע"ב35 אל תבכו למת יותר מדיילקוט הגרשוני ח"א
כז ע"ב35 אל תבכו למת יותר מדי ואל תנודו לו יותר מכשיעוראור החיים (שיטץ) עמ' 21
כז ע"ב35 אל תבכו למתהמאור שבתורה
כז ע"ב35 ג' ימים לבכי ז' להספד ל' לגיהוץילקוט דברי חכמים שמות סי' נט
כז ע"ב35 ג' לבכי ושבעה להספדאור לישרים (איידליץ, תשב) עמ' קי
כז ע"ב35 ג' לבכיאדרת אליהו (קוצין) ח"א עמ' 65
כז ע"ב35 ג' לבכי, ז' להספד וכו'בינה לעתים דרוש עב עמ' תפה
כז ע"ב35 ג' לבכי, ז' להספדכור לזהב ח"א
כז ע"ב35 ג' לבכי, ז' להספד, ל' לתספורתשבט מוסר עמ' קכו
כז ע"ב35 ג' לבכי ז' להספדמי מרום ח"ח עמ' קד
כז ע"ב35 ג׳ לבכי וז׳ להספדשם משמעון (שפירא) עמ' יז
כז ע"ב35 שלשה ימים לבכי וז׳ להספד וכו׳טוב ירושלים דברים פי"ד פסוק א
כז ע"ב35 שלשה לבכיעולת חודש ח"ג מאמר תקצא
כז ע"ב36 ז' להספדדרשות שבט הלוי עמ' רמא
כז ע"ב37 בכו בכו להולך בלא בניםילקוט הגרשוני ח"א
כז ע"ב38 אלא למאן דאזיל בלא בניאגודת אזוב (יעבץ) דף פד ע"ד
כז ע"ב41 כיון שעבר אדם עבירה ושנה בה הותרה לוברכות אבי דף ס ע"א
כז ע"ב41 כיון שעבר אדם עבירה ושנה בה וכו' נעשית לו כהיתר (רש"י שם)יערות דבש ח"א עמ' קמה
כז ע"ב41 כיון שעבר אדם עבירה ושנה בה וכו'שערי תשובה (עם שערי חיים) שער ראשון מאמר ה
כז ע"ב41 כיון שעבר אדם עבירה ושנה הותרה לומרפא לשון עמ' פח
כז ע"ב41 כיון שעבר אדם עבירה ושנה, נעשית לו כהיתרדברי יהושע מאמר ב פי"א עמ' קיא
כז ע"ב41 כיון שעבר אדם עבירהמשיבת נפש עמ' מט, צה
כז ע"ב41 כיון שעבר אדם עבירה, ושנה בה - נעשית לו כהיתראהבת דוד (וועגער) עמ' 16
כז ע"ב41 כיון שעבר אדם עברה ושנה בה... נעשית לו כהיתרידי משה איכה עמ' צה, ק, קכה
כז ע"ב45 אמרי נהרדעי לא שנו אלא על חיהקול יעקב (שאול) דף קב ע"א-ע"ג
כח ע"א02 ותמת שם מרים ותקבר שם - סמוך למיתה קבורהבית ישראל (טויסיג) ח"ו עמ' ש
כח ע"א04 מרים נמי בנשיקה מתה...קדושת לוי דף קז ע"ב
כח ע"א04 מרים נפטרה בנשיקהבני יששכר ח"א דף ט ע"א
כח ע"א04 שם משם ממשהמשיבת נפש עמ' רלב
כח ע"א06 א"ר אמי למה נסמכהויקח אברהם דף א ע"ג
כח ע"א06 למה נסמכה מיתת מרים לאפר הפרהאוזן שמואל דף לד ע"ב
כח ע"א06 למה נסמכה מיתת מרים לפ"אילקוט הגרשוני ח"א
כח ע"א06 למה נסמכה מיתת מרים לפרה אדומה וכו'יערות דבש ח"ב עמ' קפו
כח ע"א06 למה נסמכה מיתת מרים לפרה אדומהאבל מצרים ח"ב דף כב ע"ב
כח ע"א06 למה נסמכה מיתת מרים לפרה אדומהאהבת דוד (וועגער) עמ' 33
כח ע"א06 למה נסמכה מיתת מרים לפרשת פרה אדומהחלקם בחיים דף מה ע"א
כח ע"א06 למה נסמכה מיתת מריםקול יעקב (שאול) דף קב ע"א-ע"ג
כח ע"א08 מה פרה אדומה מכפרת אף מיתת צדיקים מכפרתמבשר טוב, ימי הרחמים והסליחות עמ' קו
כח ע"א08 מה פרה אדומה מכפרת וכו'חלק יעקב (קנטור) דרוש כא, כב
כח ע"א08 מה פרה אדומה מכפרתכתונת פסים פרשת קרח מב ע"א
כח ע"א08 מה פרה מכפרת אף מיתת צדיקים מכפרתאהלי יעקב (הוסיאטין) דף שכח ע"א08, שנה ע"א
כח ע"א08 מה פרה מכפרת אף מיתת צדיקים מכפרתאורות אלים דף ח ע"א
כח ע"א08 מיתת צדיקים מכפרתמשך חכמה ויקרא פ' י פס' יח
כח ע"א08 מיתת צדיקים מכפרתשופרא דישראל (תשסו) עמ' קיב
כח ע"א08 מיתת צדיקים מכפרתשפתי רננות (מיכלדורף) דף ל ע"א
כח ע"א08 מיתתן של צדיקים מכפרתדרשות שבט הלוי עמ' רמ, רמג
כח ע"א08 מיתתן של צדיקים מכפרתס' העיקרים (מישור) עמ' תקיז
כח ע"א08 פרה מכפרתויאמר יעקב (גרוס) עמ' ו
כח ע"א10 כשם שבגדי כהונה מכפרים כך מיתתן של צדיקים מכפרתאבן פינה עמ' 85
כח ע"א10 מה בגדי כהונה מכפר אף מיתת צדיקים מכפרתאהבת דוד (וועגער) עמ' 34
כח ע"א10 מה בגדי כהונה מכפרים אף מיתת צדיקים מכפרתמרפא לשון עמ' קפה
כח ע"א10 מה בגדי כהונה מכפרין אף מיתת צדיקים מכפרתאודה ה' דף מח ע"ב
כח ע"א11 ת"ר מת פתאום זוהי מיתה חטופהאבן יהושע עמ' 108
כח ע"א18 בן ששים שנה זמנו של אדם ללכת כחושבן בכלחשם משמעון (שפירא) עמ' סו
כח ע"א18 ששים זו היא מיתה בידי שמיםשם משמעון (שפירא) עמ' סו
כח ע"א19 תבוא בכלח אלי קבר - בכלח בגימטריא שיתין הוותפלה למשה (אלמושנינו) עמ' נח
כח ע"א21 מיתה לס׳ שנה היא מיתת כרתאהל שלמה (סגל) בראשית עמ' רכב
כח ע"א22 רב יוסף כי הוה בר שיתין עבד להו יומא טבא לרבנןמשך חכמה ויקרא פ' כז פס' ד
כח ע"א22 רב יוסף כי הוה בר שתיןרבנו בחיי עה"ת ח"ב עמ' תקיד
כח ע"א24 נקוט פלגא בידךטוב טעם ויקרא עמ' צד
כח ע"א27 במזלא תליא מילתאטוב טעם דברים עמ' מט, קע
כח ע"א27 בני חיי ומזוני לא בזכותא תליאמאמר מרדכי (נדבורנא) עמ' קכא
כח ע"א27 בני חיי ומזוני לאו בזכות וכו' אלא במזלאברכות אבי דף לה ע"א, מו ע"א, נט ע"א, קג ע"א
כח ע"א27 בני חיי ומזוני לאו בזכותא תליא אלא במזלאאוזן שמואל דף מד ע"ב, מה ע"א
כח ע"א27 בני חיי ומזוני לאו בזכותא תליא מילתאאור הצבי עמ' 125
כח ע"א27 בני חיי ומזוני לאו בזכותא תליאיד אהרן עמ' לז
כח ע"א27 בני חיי ומזונינפש חיים (פלג'י) דף קכג ע"ב
כח ע"א27 בני חיי ומזוני... במזלאאור אלימלך עמ' א
כח ע"א27 חיי בני ומזוני וכו'בינה לעתים דרוש ד עמ' כט
כח ע"א27 חיי בני ומזוני לא בזכותא תליא אלא במזלארב טוב דף י ע"ד
כח ע"א27 חיי בני ומזוני לא בזכותא תליא מילתא אלא במזלא תליא מילתאראשית חכמה, אהבה פרק ו אות כח, פרק ט אות לה, קדושה פרק טו אות פד
כח ע"א27 חיי בני ומזוני לא בזכותא תליא מילתא אלא במזלאדרך חיים עמ' תלב
כח ע"א27 חיי בני ומזוני לא בזכותא תליא מלתא אלא במזלאדרשות שבט הלוי עמ' נז
כח ע"א27 חיי בני ומזוני לאו בזכותא תליא לקוטי שושנים (תשמו) עמ' צד
כח ע"א27 חיי בני ומזוני לאו בזכותא תליא מילתא וכו'נשמת אדם עמ' לז
כח ע"א27 חיי בני ומזוני לאו בזכותא תליא מילתאגנזי ישראל ח"ב דף סח ע"א, קמח ע"ב
כח ע"א27 חיי בני ומזוני... במזלא תליאאהלי יעקב (הוסיאטין) דף כא ע"ב
כח ע"א27 חיי, בני ומזוני - לא בזכותא תליא מילתא, אלא במזלא תליא מילתאנועם אלימלך דף ח ע"ג, יב ע"ג, לא ע"ב, מז ע"ד, עה ע"א, פא ע"ד, צא ע"ב
כח ע"א27 חיי, בני ומזוני וכו'דברי שלום ח"ו סי' של
כח ע"א27 חיי, בני ומזוני וכו'ידי משה קהלת עמ' קעו, קפו
כח ע"א27 חיי, בני ומזוני לאו בזכותא תליא מילתא אלא במזלא תליא מילתאבני יששכר ח"ב דף סא ע"א, קיח ע"ב
כח ע"א27 חיי, בני ומזונינתיבות עולם ח"ב עמ' כט
כח ע"א27 חיי, בני ומזוניפירוש המכבי דברים עמ' ריח
כח ע"א27 חיי, בני ומזונירבנו בחיי עה"ת ח"ג עמ' שא-שב, תמט-תנ
כח ע"א27 חיים בנים ומזונות - לא בזכותאהל שלמה (סגל) בראשית עמ' צז, תט
כח ע"א27 מזונא במזלא תליאבינה לעתים דרוש נד עמ' שנד
כח ע"א28 מר מצלא ואתי מטראכתבי הרב נתן פרידלאנד ח"א עמ' 207
כח ע"א29 בי רב חסדא שיתין הלולי וכו'ידי משה קהלת עמ' ריג
כח ע"א30 בי רבה שיתין תכליאבן פינה עמ' 119
כח ע"א31 אמר רבא הני תלת מילי בעאי מן קמי שמיא וכו'מרפא לשון עמ' רמח
כח ע"א31 תלת מילי בעי משמיא כרם פתחיה כרם ב גפן עו
כח ע"א32 חכמתו דר"ה ועותריה דר"ח תכלת מרדכי (קלצקי, תרפח) דף מב ע"א
כח ע"א35 אמר לו ולאו שושביניה הואאור הצבי עמ' 299
כח ע"א36 א"ל הוה ליה למר צערא א"ל כי ריבדא דכוסילתאאור הצבי עמ' 303
כח ע"א37 כי ריבדא דכוסילתאאורות אלים דף יב ע"ב
כח ע"א46 האי קא דחקיה רגליה דבר נתןאור הצבי עמ' 77
כח ע"א תוס' חיי בני ומזוני לאו בזכותא תליא אלא במזלא וכו'רב טוב דף י ע"ב
כח ע"ב01 במשנה - פירוש רש"יילקוט הגרשוני ח"א
כח ע"ב10 מאי אמרי וי לאזלא וי לחבילא.אמרי חמד ח"ב דף לט ע"א
כח ע"ב11 ואמר רבא נשי דשכנציב כו', במהרש"א, בעץ-יוסףמכמני אשר עמ' קיב
כח ע"ב11 וי לאזלא וי לחבלאעולת חודש ח"ג מאמר תצז
כח ע"ב11 נשי דשכנציב אמריילקוט הגרשוני ח"א
כח ע"ב11 נשי דשכנציב הוי אמרי וי לאזלא וי לחבילאאהבת דוד (וועגער) עמ' 35
כח ע"ב13 הני נשי דשכנציב עטוף וכסו טורימי מרום ח"ז עמ' שכד
כח ע"ב13 נשי דשכנציב עטוף וכסו טוריאגודת אזוב (יעבץ) דף פד ע"ג
כח ע"ב14 שיול אצטלא דמילתא לבר חרי דשלימא לי זוודיאמונה ודעת דף עג ע"ב
כח ע"ב14 שייל איצטלא דמילתא לבן חורין וכו'מאמר אסתר דרוש ה
כח ע"ב16 אחני תגרי אזבזגי מיבדקיאמרי חמד ח"ב דף כב ע"ב
כח ע"ב17 מותא כי מותאעולת חודש ח"ג מאמר תפח, תצה
כח ע"ב18 טוב ללכת אל בית אבלנתיבות עולם ח"א עמ' קנו
כח ע"ב18 טוב ללכת אל בית אבלעולת חודש ח"ג מאמר עז, קל
כח ע"ב19 דיספד יספדוניהצמח מנחם דף עו ע"ג-ע"ד
כח ע"ב19 דיקבר יקברוניה דיטען יטענוניהדרך חיים עמ' תקע
כח ע"ב19 דספיד יספדוניה ודדויל ידולוניהעטרת צבי (טאקסין) דף סט ע"א
כח ע"ב21 כשמתו בני ר"י נכנסו ד' זקנים לנחמודרך חיים עמ' שעא
כח ע"ב21 כשמתו בניו של ר' ישמעאלהמאור שבתורה
כח ע"ב27 אביה בן ירבעם שלא עשה אלא דבר אחד טובאור החיים (שיטץ) עמ' 14
כח ע"ב31 ומה צדקיהו שלא עשה אלא מצווה אחתאבן פינה עמ' 80
כח ע"ב32 ביום ההוא יגדל מספד בירושלים וכו' כהספידא דאחאב וכו'יערות דבש ח"א עמ' שיד
כח ע"ב35 אחאב עשה דבר טובהתקופה הגדולה (תשלב) עמ' שד, שיט
כח ע"ב38 הנני אוסיפךאגודת אזוב (יעבץ) דף צ ע"ג
כח ע"ב40 אין מנחמין רשאין לומר דבר עד שיפתח אבלשפע חיים ח"ד עמ' נד
כח ע"ב40 אין מנחמין רשאין לומר דבר על שיפתח אבלס' ג' תמוז תשנד עמ' רסו
כח ע"ב44 איש ואשה ככהניםמערכי לב עמ' 56
כט ע"א05 הנפטר מן המת לא יאמר לו לך לשלום אלא לך בשלוםאבן פינה עמ' 80
כט ע"א10 צדיקים ילכו מחיל אל חילמי מרום ח"ח עמ' ח
כט ע"א11 ת"ח אין להם מנוחה אפילו לעה"בנשמת אדם עמ' קלח
כט ע"א11 ת"ח אין להם מנוחה בעוה"בעטרת ישראל (באהפאלי) עמ' קעה
כט ע"א11 ת"ח אין להם מנוחה כו'ס' ג' תמוז תשנד עמ' רכ
כט ע"א11 ת"ח אין להם מנוחההדרת אפרים ח"ב עמ' קעג

מכון הלכה ברורה
ירושלים ת"ד 34300

פרטים נוספים
בטל' 02‎-6521259
פקס 02‎-6537516

ראשי | מידע | השיטה | פרסומים | דוגמה | תרומות | הסכמות | גלרית תמונות | בית מדרש וירטואלי
ספריה וירטואלית | הלכות פסח | הלכות חנוכה | מפתח לרמב"ם | נושאי הבירורים | פרשת השבוע
דף יומי | מצגות | מפתח לאגדות | מאגרי מידע | תקוני טעויות דפוס | צרו קשר

HOME | ABOUT HALACHA BRURA | השיטה | EXAMPLE |
PUBLICATIONS | DONATIONS | ENDORSEMENTS (HASKAMOT) | WEEKLY PARSHA | CONTACT US