Halacha Brura and Berur Halacha Institute

מכון הלכה ברורה ובירור הלכה

מפתח לפירושים על אגדות התלמוד

לדף הראשי של המפתח לאגדות
לרשימת הספרים

ללקט ביאורי אגדות על מסכת מועד קטן (עם טקסט מלא של המקורות)

מסכת מועד קטן
לשון הגמראמראה מקום הביאור
ב ע"א01 מועד קטןתורת מנחם חנ"ז עמ' 172 {לומדים אותה בימי בין המצרים}
ב ע"א01 משקין בית השלחיןאילת אהבים (אלקבץ, תשס) עמ' קעד
ב ע"א01 משקין בית השלחין במועד וכו'חיי נפש ח"ד עמ' קיט, קכג
ב ע"א01 משקין בית השלחין במועדכנפי יונה (תשנח) מאמר המלואים
ב ע"א01 משקין בית השלחין במועדשארית ישראל (וילדניק, תשנח) עמ' סב
ב ע"א01 משקין בית השלחין כו' בין ממעין שיצא בתחילה בין ממעין שלא יצא בתחילהמאמרי הרמ"ע (תשסא) - מאמר המילואים עמ' פ
ב ע"א01 משקין בית השלחיןבינת יששכר דף ח ע"א
ב ע"א01 משקין בית השלחין, ורש"ילקוטי שיחות חכ"ד עמ' 407
ב ע"א01 שדה בית השלחין ושדה בעללקוטי שיחות חל"ד עמ' 22
ב ע"א01 שם המסכתלקוטי שיחות חכ"ט עמ' 175
ב ע"א01 שם המסכתתורת מנחם חנ"ג עמ' 431
ב ע"א03 אין משקין לא ממי הגשמים ולא ממי הקילוןאמרות ה' השלם ח"א עמ' קסב
ב ע"א07 מתקנין את המקולקלות במועד וכו'משנת חיים דברים עמ' תיד-תטו
ב ע"א07 מתקנין את המקולקלות במועדודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' ר
ב ע"א09 בחוה"מ מתקנין את הדרכים וכל צרכי רביםדרש משה (קלנברג) ח"ב דף יב
ב ע"א11 ומציינין את הקברותתוספות יום טוב (תג) פ"א דף קצט ע"ג
ב ע"א11 ועושין צורכי הרביםדרשות שבט הלוי ח"א עמ' רעא
ב ע"א11 צרכי רבים התירו בחוה"מגור אריה שמות פכ"ג הערה 38
ב ע"א23 בית השלחין - משלהימבוא התלמוד פכ"ה עמ' של
ב ע"א23 בית השלחין - משלהיהכתב והקבלה ויקרא פי"ט פסוק כד {חילוף ה-ח}
ב ע"א26 בית הבעל לישנא דמיתבותא היאתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' צא (נג) {שמים בחינת תפארת (בעל) וארץ בחינת מלכות (אשה), וביתו זו אשתו}
ב ע"א תוס' ד"ה מאן תנאנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' לו אות יז
ב ע"א תוס' ד"ה משקין - בענין מלאכת חול המועד אם מדרבנן נאסרהתורת העולה (תשעה) עמ' תנג
ב ע"א תוס' ד"ה משקין כענין מלאכת חוה"מתורת העולה ח"ג פרק נ
ב ע"א תוס' ד"ה משקיןמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' קיא
ב ע"א נמוק"י - איסור מלאכה בחול המועד הוי דרבנן אור אברהם הלכות מגילה וחנוכה - מגילת בני חשמונאי עמ' לג
ב ע"א נמוק"י - איסור מלאכה בחול המועד, אי הוי מן התורה אור אברהם על ספר המצוות עמ' רכח
ב ע"א נמוק"י - איסור מלאכה בחול המוער דאורייתא או דרבנן אור אברהם - הגדה של פסח - קונטרס שואלין ודורשין עמ' דש
ב ע"א נמוק"י - אסרו מלאכה בחל המועד כדי שיעסקו בתורה אור אברהם - מגילת אסתר עמ' רנט
ב ע"א נמוק"י - מלאכה בחול המועד אי הוי דאורייתא אור אברהם ברכות עמ' קג
ב ע"א קרן אורה - איסור מלאכה בחוה"מ אי הוי דאורייתאגבורת יצחק חנוכה-פורים (תשסח) עמ' שלד
ב ע"א ר"בבינת יששכר דף ד ע"א
ב ע"ב09 איתמר המנכש וכו' משום מאי מתרינן ביה רבה אמר משום חורש ר' יוסף אמר משום זורעפקודת אלעזר (תשסד) עמ' ריז
ב ע"ב09 המנכש והמשקה מים לזרעים בשבת משום מאי מתרינן ביה רבה אמר משום חורש רב יוסף אמר משום זורע בצור ירום ח"ד עמ' קמז
ב ע"ב09 המנכש והמשקה מים לזרעים בשבת משום מאי מתרינן ליהאדרת אליהו (קוצין) ח"ב עמ' 18
ב ע"ב09 המנכש והמשקה מים לזרעין משום מה מתרין בו, ותוס'צוף דבש (לוין) מאמר ד
ב ע"ב09 המנכש והמשקה מיםמועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' ריד
ב ע"ב09 השקאה אי הוי תולדת זורע או תולדת חורשעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קפד
ב ע"ב09 מנכש ומשקה מים לזרעים בשבת וכו'יבין שמועה (לעוו) עמ' שעב, שעד
ב ע"ב09 מנכש ומשקה משום מאי מתרינןמקראי קדש (תשנג) עמ' רסח, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' עז
ב ע"ב09 משקה מים לזרעיםמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' יג
ב ע"ב12 מה דרכו של חורש לרפויי ארעאברכת טוב עמ' שעג
ב ע"ב13 לרפויי ארעאתורת מנחם חמ"א עמ' 148
ב ע"ב23 המנכש והמחפה לכלאים לוקה, ורש"י ד"ה אף המקייםדברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' רלט
ב ע"ב24 אף המקיים כלאיםהכתב והקבלה בראשית פי"ח פסוק י, כב; פי"ט פסוק יט
ב ע"ב34 מקיים מנין ת"ל כלאים שדך לאהמאור הגדול (גר"א) עמ' רמט
ב ע"ב38 אלא שביעית בין למ"ד משום זורעתועפת ראם (גטיניו) דף מט ע"ב
ב ע"ב40 בשביעית בזה"ז וכו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קיט, קכט
ב ע"ב40 בשביעית בזמן הזהאגרות הנצי"ב מוולאזין עמ' קעז
ב ע"ב40 שמיטה בזמן הזה אינה נוהגת אלא מדרבנן כדעת רביימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' תכה
ב ע"ב41 רבי אומר וכו' בשתי שמיטות הכתוב מדבר וכו'ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' קה
ב ע"ב42 בשתי שמיטות הכתוב מדבר וכו'טוב ירושלים ויקרא פכ"ה פסוק ז
ב ע"ב48 אבות אסר רחמנא תולדות לא אסר רחמנא וכו'טוב ירושלים שמות פכ"ג פסוק יא
ב ע"ב48 אבות אסר רחמנא תולדות לא אסרכרם טוביה עמ' שכח
ב ע"ב רש"י ד"ה אף המקייםיבין שמועה (לעוו) עמ' שעד
ב ע"ב רש"י ד"ה ת"ל כלאים שדך לאיקרא דשכבי (דוד) דרוש מו דף קא ע"ד
ב ע"ב תוס' - צריך להתרות בו משום איזה מלאכה הוא מתחייבגבורת יצחק שבת ובהמ"צ עמ' נו
ב ע"ב תוס' ד"ה חייב - ואע"ג דרב כהנא אמורא הוא מקשי מיניה וכו'הֻידוֹת אהרן (תשסז) עמ' רסט
ב ע"ב תוס' ד"ה חייב - ואע"ג דרב כהנא אמורא הוא מקשי מיניה וכו'הֻידוֹת אהרן (תשסא) עמ' רסה
ב ע"ב תוס' ד"ה חייב שתיםפלח הרמון - לקוטים חדשים עמ' ג
ב ע"ב תוס' ד"ה קא מרפויי ארעא - רבה אזל בתר המעשה ורב יוסף בתר המחשבהתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' קכה-קכח (תל) {לשיטתייהו}
ג ע"א01 תולדות לא אסר רחמנאגור אריה שמות פכ"ג אות ו
ג ע"א03 זמירה בכלל זריעהבאר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' תקנו
ג ע"א05 למימר דאהני תולדות הוא דמחייבפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תריא
ג ע"א08 לניכוש ולעידורהכתב והקבלה בראשית פי"ח פסוק י
ג ע"א22 מדרבנן כו' קשקוש בשביעיתעיוני רש"י שמות ח"ב עמ' קצא-קצד
ג ע"א23 אסמכתא בעלמא היאגור אריה שמות פכ"ג אות ו
ג ע"א29 חורש בשביעיתמאמר מרדכי - י"ג אלול עמ' שעז
ג ע"א30 אין מלקות בחרישת שביעיתגור אריה שמות פל"ד אות יב
ג ע"א30 החורש בשביעית לוקה כו', ותוס' ד"ה אין דנין כו'מערכי לב (חזן) ח"ב דרוש קל דף רעב ע"ב
ג ע"א32 כל מקום שנאמר כלל בעשה ופרט בל"ת אין דנין וכו'לקוטי לוי יצחק על תנ"ך וחז"ל עמ' שנ
ג ע"א רש"י - חופר תחת הגפנים לרפויי ארעאגור אריה שמות פכ"ג הערה 21
ג ע"א רש"י - עידור בגפנים וקשקוש בזיתיםגור אריה שמות פכ"ג הערה 19
ג ע"ב08 יכול ילקה על תוספת של ר"הפרפרת משה ח"ב עמ' תכט
ג ע"ב08 תוספת שביעית, ותוס' ד"ה יכולעיוני רש"י שמות ח"ב עמ' תלח, תלט
ג ע"ב11 עד אימתי חורשין בשדה האילן וכו' תוס' שביעית הלמ"מ היאמקוה מים (עזריאל) ח"ב דף נז ע"ד
ג ע"ב11 עד מתי חורשין בשדה האילן ערב שביעית בית שמאי אומרים כל זמן שהוא יפה לפרי ובית הלל אומריםדברים נחמדים (תשסה) עמ' רא
ג ע"ב18 א"כ נתנה תורה שיעור לכאו"א בידותהלה לדוד (והרמן) פרק סג פסוק יא הערה כב
ג ע"ב22 ר"ג וב"ד נמנו וכו'הר המוריה עמ' רכו
ג ע"ב22 ר"ג וב"ד נמנו וכו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קכו
ג ע"ב22 רבן גמליאל ובית דינו בטלו את שני הפרקים של תוספת שביעית וכו' כך התנו ביניהן כל הרוצה לבטל וכו'מאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 172 {מכאן שיש תקנות שמראש נתקנו רק לשעה}
ג ע"ב22 רבן גמליאל ובית דינו נמנו וכו' ובטלוםלקוטי שיחות חי"ב עמ' 110
ג ע"ב25 ובי דינא מצו לבטולי תקנתא וכו'חיים ושלום חלק ב (סימן א) דף י ע"ד; רחמים לחיים דף ס"א ע"ד (שו"ח הרשב"א חלק ה סימן רמה)
ג ע"ב27 אין בי"ד יכול לבטל דברי בי"ד חבירופרורים משלחן גבוה ח"א שאלה נא
ג ע"ב29 א"ל אימור כך התנו כו'יד שלמה (עזרא) דף כח ע"ב
ג ע"ב31 הלכה למשה מסיניהכתב והקבלה שמות פל"ד פסוק כא {לפי זה "בחריש ובקציר תשבות" הוא לאסור מלאכה בשבת אפילו בחרישה וקצירה שהן עיקר חיי האדם}
ג ע"ב31 הלכה למשה מסיניכסף נבחר (מרגליות) עמ' עה {מוסיפין מחול על הקודש הלכה למשה מסיני}
ג ע"ב33 עשר נטיעות הלל"מודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תצה
ג ע"ב33 עשר נטיעות וערבה וניסוך המים הלכה למשה מסינישבט מישראל (פרידמן) ח"א עמ' עז
ג ע"ב34 ניסוך המים הלכה למשה מסינישער החצר (תשעב) סי' תקעז
ג ע"ב35 הלכה למשה מסיני בשביעית אסור בעבודת הארץ מל' יום לפני ראש השנהדברי נפתלי (הלברשטם) ח"ב עמ' רצה
ג ע"ב35 נאסרה עבודת הארץ בשנה ששית שלשים יום סמוך לשביעית מהלכה למשה מסינילשם שבו ואחלמה (תשעח) - ספר הדע"ה דף קנא ע"ב
ג ע"ב35 תוספת שביעית שלא לעבור האדמה שלושים יום קורם שביעיתגור אריה ויקרא פכ"ה הערה 33
ג ע"ב39 בחריש ובקציר תשבות וכו' ערוגת הבושם (תשעא) שמות עמ' תב {מאי שנא חריש וקציר דנקט}
ג ע"ב39 בחריש ובקציר תשבות וכו' חריש של ערב שביעית וכו' מה חריש רשות אף קציר רשות יצא קציר העומר שהיא מצוהדברי יואל מועדים ח"ט עמ' רצג
ג ע"ב42 חריש של ערב וכו'פרפרת משה ח"א עמ' לט, ח"ב עמ' קכח {מוסיפין מחול על הקודש}
ג ע"ב42 שלא לחרוש בערב שביעיתמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' קג
ג ע"ב רש"י - אסור לחרוש לפני ראש השנהדברי יואל מועדים ח"ט עמ' רצג
ג ע"ב תוס' - רמז ניסוך המיםפני מלך מועדים עמ' פו
ג ע"ב תוס' ד"ה יכול - שהשביעית מתחלת משנה השישית וכו'לקוטי שיחות חי"ט עמ' 58
ג ע"ב תוס' ד"ה יכולמועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' מה
ג ע"ב תוס' ד"ה יכולשביתת שבת סי' ז (עמ' 94)
ג ע"ב תוס' ד"ה כל הרוצהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' מ, פט
ג ע"ב תוס' ד"ה ניסוך המים וכו'ברכת אבות עמ' קפז
ד ע"א02 ר' ישמעאל אומר מה חריש רשות אף קציר רשות וכו'הר המוריה עמ' רכו
ד ע"א03 בחריש ובקציר תשבות אתא לחריש וקציר דעומרעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' רכט
ד ע"א10 גמר שבת שבת משבת בראשית וכו' ולאחריה מותרין, ותוס'לקוטי שיחות חי"ב עמ' 110
ד ע"א10 גמר שבת שבת משבת בראשית וכו', ותוס' וריטב"אצבא אהרן - שבת תשובה עמ' נח
ד ע"א13 אתיא גזרה שוה עקרה הלכתא, ורש"י ומצפה איתןצבא אהרן - שבת תשובה עמ' סה
ד ע"א16 ר"ג ובית דינו סברי לה כרבי ישמעאלשביתת שבת סי' א (עמ' 65)
ד ע"א17 וכי גמירי הלכתא בזמן שבית המקדש קיים וכו'מאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 173
ד ע"א17 וכי גמירי הלכתא בזמן שבית המקדש קייםמשך חכמה ויקרא פ' כו פס' ב
ד ע"א18 בזמן שבית המקדש קיים וכו' אבל בזמן שאין בית המקדש קיים לאבן מלך - שבת עמ' רי
ד ע"א18 תוספת שביעית בזמן המקדשציץ השדה ח"ד עמ' רנב
ד ע"א32 הפסיקות והבריכות אין משקין מהם בחוה"מנטריקן (תשעד) עמ' נא
ד ע"א44 ליתי מרפרי חיים (קנולר) פרשת מטות
ד ע"א רש"י - מותר לקצור העומר בשבתדברי יואל מועדים ח"ט עמ' רצג
ד ע"א תוס' ד"ה מה - הא דילפינן שצריך לעשות תוספת וכו' ההוא פורתא לא קא חשיב וכו' ההוא שיעורא נמי יהא מודה רבן גמליאל דצריך להוסיףדברי יואל מועדים ח"ט עמ' רצד
ד ע"א תוס' ד"ה מה צבא אהרן - שבת תשובה עמ' סד-סה, סח
ד ע"א תוס' ד"ה מהלקחת מוסר ח"א עמ' תיא
ד ע"א תוס' ד"ה מהמועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' מו
ד ע"א תוס' ד"ה מהתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' שמה, ח"ב עמ' קנג
ד ע"א תוס' ד"ה מה, וריטב"א צבא אהרן - שבת תשובה עמ' ע, עג
ד ע"ב המידל בגפניםהתורה והעולם ח"ב עמ' קז
ד ע"ב כרבים דמימרפא לנפש בראשית עמ' פח {מי שרבים צריכים לו הוא כרבים}
ד ע"ב תוס' ד"ה כךבית מועד (גטיניו) דף מג ע"א
ה ע"א30 יוצאין לקווץ הדרכים ולתקן את הרחובות וכו'ייטב פנים ח"א דף קלו
ה ע"א30 יוצאין לקווץ הדרכיםכללי המצות (צפת תשנב) עמ' 38
ה ע"א33 שכל דמים שנשפכו וכו' והי' עליך דמיםלקוטי שיחות חכ"ד עמ' 113
ה ע"א34 כאילו הם שפכוםמשנת חיים דברים עמ' תיד
ה ע"א36 ומציינין את הקברותשיחת מלאכי השרת עמ' 6
ה ע"א36 מציינים את הקברות, רש"יאור אברהם - מסכת מגילה עמ' פו, רכט
ה ע"א36 מציינין את הקברות וכו' עשו משמרת למשמרתי, רש"יאור אברהם ברכות עמ' רפז
ה ע"א36 עושין ציון לקברותכתנות אור עמ' קכה
ה ע"א37 ציון קברות דאורייתאחומת אנך (תקסא) ח"ג דף קמ ע"א
ה ע"א37 ציון קברות דאורייתאחומת אנך יחזקאל פרק לט
ה ע"א37 ציון קברות מן התורה מנין וכו'נזר הקדש ח"ג עמ' ריג
ה ע"א37 רמז לציון קברות וכו' ילכו בהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' שכז
ה ע"א37 רמז לציון קברות ורש"ירנת יצחק יחזקאל עמ' קמח
ה ע"א37 רמז לציון קברות מה"ת וכו' רא"א מהכא וטמא טמא יקרא וכו'מכשירי מצוה עמ' כד
ה ע"א37 רמז לציון קברות מה"ת מנין ת"ל וראה עצם אדם וגו'כנסת יחזקאל (פאנעט, תשסה) פרשת ויצא עמ' מט
ה ע"א37 רמז לציון קברות מה"ת מנין ת"ל וראה עצם אדם וגו'שרגא המאיר מועדים עמ' שלז
ה ע"א37 רמז לציון קברות מה"תילקוט הגרשוני ח"א
ה ע"א37 רמז לציון קברות מהתורהלוח ארז פרשת חיי שרה דף כט
ה ע"א37 רמז לציון קברות מן התורה וכו'אור אברהם - תלמוד תורה עמ' קע, שפט
ה ע"א37 רמז לציון קברות מן התורה כו' וטמא טמא יקרא טומאה קוראה לו ואומרת לו פרושאור תורה השלם (מזריטש) סי' רסב
ה ע"א37 רמז לציון קברות מן התורה כו' וטמא טמא יקרא טומאה קוראה לו ואומרת לו פרושמגיד דבריו ליעקב (ממזריטש) - לקוטי אמרים סי' רנד, אור תורה סי' רסב
ה ע"א37 רמז לציון קברות מן התורה מנייןאור אברהם - רות עמ' יד, קפ
ה ע"א37 רמז לציון קברות מן התורה מנין וכו' ולפני עוראור אברהם על ספר המצוות עמ' תקפב
ה ע"א37 רמז לציון קברות מן התורה מנין וכו'אורות ונתיבות ח"ב שער ב פרק ו אות יז
ה ע"א37 רמז לציון קברות מן התורה מניןדודי נתן בראשית עמ' שה
ה ע"א37 רמז לציון קברות מן התורה מניןיפה מראה (שנ) שקלים פ"א דף קלה ע"ב; פי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת תזריע דף קנט ע"ד
ה ע"א37 רמז לציון קברותודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תג
ה ע"א37 רמז לציון קברותמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' קפט
ה ע"א37 רמז לציון קברותמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' קלח, רסה
ה ע"א37 רמז לציון קברים מן התורה מנין וכו'אור אברהם על ספר המצוות - קונטרס תורת המצוות עמ' תריד
ה ע"א37 רמז לציון קברים מן התורה מניןאור אברהם ויקרא עמ' רעו
ה ע"א37 ציון קברות מן התורה וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תרמט
ה ע"א38 עד דאתי יחזקאל מאן אמרינהו וכו'דברי יואל מועדים ח"א מוצאי יו"כ דף תלב ע"א
ה ע"א41 גמרא גמירי להויואל משה מאמר ב סי' מה עמ' רמו
ה ע"א41 ואתא יחזקאל ואסמכה אקרא, רש"יאור אברהם - מסכת מגילה עמ' תמב
ה ע"א41 לשרתנימבוא התלמוד פ"ל עמ' שמא
ה ע"א43 וטמא טמא יקרא טומאה קוראה לו ואומרת לו פרושמכשירי מצוה עמ' ריח
ה ע"א43 וטמא טמא יקראפני מלך ויקרא עמ' עד
ה ע"א43 טומאה קוראה לו ואומרת לו פרושעיוני פרשה (ריבלין) ויקרא עמ' 165
ה ע"א43 טמא טמא יקרא טומאה קוראה לו ואומרת לו פרוששפתי חיים - מידות ועבודת ה' ח"א עמ' קכח
ה ע"א45 וטמא טמא יקרא צריך להודיע צערו וכו' ורבים יבקשו עליו רחמיםזרע שמשון (תשסג) מצורע אות ב
ה ע"א45 וטמא טמא יקרא צריך להודיע צערו לרבים ורבים מבקשין עליו רחמיםישמרו דעת עמ' קצח
ה ע"א45 וטמא טמא יקרא צריך להודיע צערו לרביםפי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת תזריע דף קנט ע"ד
ה ע"א45 טמא טמא יקרא צריך להודיע צערו לרביםדרשות שבט הלוי ח"א עמ' קלז
ה ע"א45 טמא טמא יקרא מודיע לכל שהוא טמאיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קסו
ה ע"א46 להודיע צערומשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' רד
ה ע"א46 מצורע קורא טמא טמא כדי שיבקשו עליו רחמיםבין המשפתים בראשית עמ' קמז
ה ע"א46 צריך להודיע צערו לרביםהמאור שבתורה (שפירא) ויקרא עמ' צט
ה ע"א46 צריך להודיע צערו לרביםפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' שכג
ה ע"א46 שמחויב להודיע צערו לרביםדברי שאול ויקרא עמ' עו-עח
ה ע"א48 ואמר סלו סלו פנו דרך וכו' רב אשי אמר ושמרתם את משמרתי עשו משמרת למשמרתישל"ה (תשנז) תושבע"פ אות רסא, ערב, שצב
ה ע"א51 ושמרתם את משמרתי עשו משמרת למשמרתיגבורות אליהו סי' סט
ה ע"א51 ושמרתם את משמרתי עשו משמרת למשמרתיאורחות צדיקים שער תורה עמ' קפח
ה ע"א51 ושמרתם את משמרתי עשו משמרת למשמרתיגבורת יצחק שבועות עמ' עח
ה ע"א51 ושמרתם את משמרתי עשו משמרת למשמרתידברי יואל מועדים ח"ד דף שסו ע"א
ה ע"א51 ושמרתם את משמרתי עשו משמרת למשמרתידרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' צז
ה ע"א51 ושמרתם את משמרתי עשו משמרת למשמרתידרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' קח
ה ע"א51 ושמרתם את משמרתי עשו משמרת למשמרתיחי' אגדות מהר"ם שיק אבות פ"א מ"א עמ' ז
ה ע"א51 'ושמרתם את משמרתי' עשו משמרת למשמרתיכתב סופר אגדות כאן
ה ע"א51 ושמרתם את משמרתי עשו משמרת למשמרתילחמי תודה פתיחה דף ב ע"ב, גוף הספר דף קנח ע"א
ה ע"א51 ושמרתם את משמרתי עשו משמרת למשמרתימחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' יז, קנא, קעג, תל, תלט, תקכא
ה ע"א51 ושמרתם את משמרתי עשו משמרת למשמרתימחשבת מוסר ח"א עמ' קיג, שס
ה ע"א51 ושמרתם את משמרתי עשו משמרת למשמרתימקוה מים (עזריאל) ח"ב דף מ ע"ב
ה ע"א51 ושמרתם את משמרתי עשו משמרת למשמרתינפש יוסף (תשעד) עמ' דש
ה ע"א51 ושמרתם את משמרתי עשו משמרת למשמרתיעצי חיים - מועדים עמ' רלו
ה ע"א51 ושמרתם את משמרתי עשו משמרת למשמרתיעצי חיים על התורה עמ' תנא
ה ע"א51 ושמרתם את משמרתי עשו משמרת למשמרתיפרי חיים (קלוגר) עמ' קו
ה ע"א51 ושמרתם את משמרתי עשו משמרת למשמרתיקרבן אהרן (שסט) פ' אחרי מות דף קצט ע"ד ודף ר ע"א
ה ע"א51 ושמרתם את משמרתי עשו משמרת למשמרתישל"ה (תשנז) - תולדות אדם אות רפא
ה ע"א51 ושמרתם את משמרתי עשו משמרת למשמרתישם יחזקאל עמ' תקצב
ה ע"א51 משמרת למשמרתמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 249 {בענין איסור גיוס בנות}
ה ע"א51 משמרת למשמרתובנין שאול עמ' רכה
ה ע"א51 משמרת למשמרתיכתונת פסים (תשעא) עמ' קצא
ה ע"א51 משמרת למשמרתיתורת מנחם חמ"ד עמ' 76
ה ע"א51 עשו משמרת למשמרתדברי יואל פ' בראשית דף לא ע"ב
ה ע"א51 עשו משמרת למשמרתכתב סופר דרשות (תשל) עמ' לו
ה ע"א51 עשו משמרת למשמרתמכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' תרלח
ה ע"א51 עשו משמרת למשמרתערוגת הבושם (תשעא) ויקרא-במדבר עמ' רנג
ה ע"א51 עשו משמרת למשמרתתפארת צבי בראשית עמ' תקמד
ה ע"א51 עשו משמרת למשמרתה של תורה אזני יהושע (מהד' אדרת) ויקרא-במדבר דרוש ל עמ' 123
ה ע"א51 עשו משמרת למשמרתיאור גדליהו ויקרא-דברים דף קח ע"ב
ה ע"א51 עשו משמרת למשמרתיבאר משה (אפשטיין) דברים עמ' סא, מלכים עמ' יט
ה ע"א51 עשו משמרת למשמרתיבין המשפתים ויקרא פ' אמור אות ז
ה ע"א51 עשו משמרת למשמרתיברכות אבי דף קז ע"א
ה ע"א51 עשו משמרת למשמרתיבשבילי אמונה ח"ב עמ' קפט
ה ע"א51 עשו משמרת למשמרתידרשות שמן רוקח עמ' רסח
ה ע"א51 עשו משמרת למשמרתיזך ונקי עמ' קסג
ה ע"א51 עשו משמרת למשמרתיזכר דוד על התורה עמ' רסו
ה ע"א51 עשו משמרת למשמרתיחקל יצחק (תשסג) עמ' תקעד
ה ע"א51 עשו משמרת למשמרתיטל חיים (פרידלנדר) עמ' כה
ה ע"א51 עשו משמרת למשמרתייוסף לקח כרך א ח"א עמ' רנא
ה ע"א51 עשו משמרת למשמרתיייטב פנים ח"א דף לב, ח"ב עמ' סז
ה ע"א51 עשו משמרת למשמרתייפה תאר (תשעח) ח"א עמ' תמו
ה ע"א51 עשו משמרת למשמרתיירך יעקב (פיתוסי) דף לא ע"א
ה ע"א51 עשו משמרת למשמרתימהר"ם שיק שמות עמ' קנה
ה ע"א51 עשו משמרת למשמרתימי מרום ח"ח עמ' סה {אברהם ושרה הנהיגו כך בירידתם למצרים}
ה ע"א51 עשו משמרת למשמרתימנחת יהודה (פתיה) עמ' 92
ה ע"א51 עשו משמרת למשמרתימנחת יצחק ויקרא-דברים עמ' קפו
ה ע"א51 עשו משמרת למשמרתימשיבת נפש עמ' לג
ה ע"א51 עשו משמרת למשמרתימשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ד עמ' רסג
ה ע"א51 עשו משמרת למשמרתינועם אליעזר בראשית עמ' קפז ע"ב
ה ע"א51 עשו משמרת למשמרתינתיבות חיים (מטלין, תשמא) עמ' צט
ה ע"א51 עשו משמרת למשמרתיעטרת יהושע בראשית עמ' קמא
ה ע"א51 עשו משמרת למשמרתיפירוש המכבי דברים עמ' רנד
ה ע"א51 עשו משמרת למשמרתישל"ה (תשנז) פרשת ויקרא אות כ, קדושים אות ב
ה ע"א51 עשו משמרת למשמרתישמן ראש - ימים נוראים עמ' רפב
ה ע"א51 עשו משמרת למשמרתישמן ראש (כץ) ח"י ויקרא עמ' קז
ה ע"א51 עשו משמרת למשמרתישרגא המאיר על התורה עמ' רצד
ה ע"א51 עשו משמרת למשמרתיתהלה לדוד (והרמן) פרק כו פסוק יב הערה יב, פרק מ פסוק ז הערה ב, פרק קיט פסוק קנח הערה קצג
ה ע"א51 עשו משמרת למשמרתיתורת יחיאל בראשית עמ' קפא, תלט
ה ע"א51 עשו משמרת למשמרתיתורת מנחם ח"ח עמ' 138,41, חי"א עמ' 106, חט"ז עמ' 211, 332, חי"ז עמ' 17, ח"כ עמ' 56
ה ע"א51 עשו משמרת למשמרתיתורת מנחם חכ"ח עמ' 54
ה ע"א51 עשו משמרת למשמרתיתורת מנחם חל"ז עמ' 77
ה ע"א51 עשו משמרת למשמרתיתורת מנחם חלק לד עמ' 196
ה ע"א51 עשו משמרת למשמרתיתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' רעו(סב) {מנין המקור ל"ולא משמרת למשמרת"}
ה ע"א52 השם אורחותיו בעוה"ז זוכה ורואה בישועתו של הקב"הקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ב (תשעג) עמ' רה
ה ע"א52 השם אורחותיו בעולם הזה וכו'דברי יהושע מאמר א פ"ו עמ' מה
ה ע"א52 השם אורחותיו בעולם הזה וכו'דברי יהושע מאמר ב פ"ח עמ' קב
ה ע"א52 השם אורחותיו זוכה ורואה בישועת ה'מי מרום חי"ג עמ' עה
ה ע"א52 השם אורחותיו זוכה ורואה בישועתושמן ראש (כץ) ח"ט ויקרא עמ' רנג
ה ע"א52 השם ארחותיו בעולם הזהקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ז עמ' עט
ה ע"א52 השם דרך רואה הישועהמאיר נתיבות ח"ב עמ' נב, ח"ג עמ' קנג
ה ע"א52 השם דרכיו רואה בישע אלוקיםדולה ומשקה - גלות וגאולה עמ' רפז
ה ע"א52 ושם דרך אראנו בישע אלקיםדמשק אליעזר (חדש, תשנח) עמ' 14
ה ע"א52 ושם דרך אראנו וכו' כל השם אורחותיו זוכה וכו'ס' המאמרים (מהר"ש) תרל"ו פרק מט, ועמ' רסז
ה ע"א52 ושם דרךהכתב והקבלה דברים פל"א פסוק יט {שימה לשון סימן}
ה ע"א52 כל השם אורחותיו בעה"ז זוכה וכו' שנאמר ושם דרךלחם שלמה (הלוי, שנז) דף כה ע"ב
ה ע"א52 כל השם אורחותיו בעוה"ז וכו'יפה תאר (תשעח) ח"א עמ' קא
ה ע"א52 כל השם אורחותיו בעוה"ז וכו'משנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ב עמ' נד
ה ע"א52 כל השם אורחותיו בעוה"ז זוכה ורואה בישועת ה'קובץ שיחות (וכטפויגל, תשעה) עמ' קיג
ה ע"א52 כל השם אורחותיו בעוה"ז זוכה ורואה בישועתו של הקב"ה וכו'נתיב התורה (סאלים) בראשית עמ' ל
ה ע"א52 כל השם אורחותיו בעוה"ז זוכה ורואה בישועתו של הקב"הילקוט דברי חכמים ויקרא סי' רפ
ה ע"א52 כל השם אורחותיו בעוה"ז זוכה ורואה בישועתו של הקב"הכוכבי אור (תשלד) עמ' קה
ה ע"א52 כל השם אורחותיו בעוה"ז זוכה ורואה בישועתו של הקב"המדרגת האדם (תשסב) ח"א עמ' רמז
ה ע"א52 כל השם אורחותיו בעוה"ז זוכה ורואה בישועתו של הקב"השפע חיים ח"ו עמ' טז
ה ע"א52 כל השם אורחותיו בעוה"זדרשות מהר"ל (יד מרדכי) עמ' רמב
ה ע"א52 כל השם אורחותיו בעולם הזה זוכה ורואה בישועתו של הקב"המים חיים (קרייסווירטה) עמ' תרצט
ה ע"א52 כל השם אורחותיו בעולם הזה זוכה ורואה בישועתו של הקב"הפרי הארץ (ויטבסק) עמ' עט
ה ע"א52 כל השם אורחותיו בעולם הזה זוכה ורואה וכו'קהלת יעקב (אבן ברוך) דף צא ע"ג
ה ע"א52 כל השם אורחותיו וכו' ר' ינאי הוה ליה ההוא תלמידא וכו'מצור דבש עמ' עב, ש
ה ע"א52 כל השם אורחותיו וכו'נחלת צבי (פאליי) עמ' רט, שמז
ה ע"א52 כל השם אורחותיו זוכה וכו'באר ראי (רוזן) לימוד התורה סי' י אות ד
ה ע"א52 כל השם אורחותיו זוכה ורואה בישועת ה'מהר"ם שיק במדבר עמ' פ
ה ע"א52 כל השם אורחותיו זוכה ורואה בישועת ה'שמונה פרקים פרק ד
ה ע"א52 כל השם אורחותיו זוכה ורואה בישועתו של הקב"ה מפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ג עמ' קפג
ה ע"א52 כל השם אורחותיו זוכה ורואה בישועתו של הקב"ה וכו'דברי תורה (שפירא) מהד' א סי' סה, מהד' ו סי' מז
ה ע"א52 כל השם אורחותיו זוכה ורואה בישועתו של הקב"ה שנאמר וכו' ושם דרך אראנו בישע אלהיםחמשה מאמרות (תשסט) - מאמר הלקוטות אות מה
ה ע"א52 כל השם אורחותיו זוכה ורואה בישועתו של הקב"האפיקי יהודה (תשנט) עמ' תקסד, תרי
ה ע"א52 כל השם אורחותיו זוכה ורואה בישועתו של הקב"הדעת תורה ויקרא עמ' עג
ה ע"א52 כל השם אורחותיו זוכה ורואה בישועתו של הקב"הדרשות מהר"ם שיק עמ' תקנ
ה ע"א52 כל השם אורחותיו זוכה ורואה בישועתו של הקב"ההמוסר והדעת שמות-ויקרא עמ' קטו, קעה
ה ע"א52 כל השם אורחותיו זוכה ורואה בישועתו של הקב"ההר יראה מאמר סט
ה ע"א52 כל השם אורחותיו זוכה ורואה בישועתו של הקב"היהל אור עמ' קצג
ה ע"א52 כל השם אורחותיו זוכה ורואה בישועתו של הקב"הלב אביגדור עמ' עב
ה ע"א52 כל השם אורחותיו זוכה ורואה בישועתו של הקב"הלקט שיחות מוסר ח"א עמ' שנז
ה ע"א52 כל השם אורחותיו זוכה ורואה בישועתו של הקב"המסילת ישרים עמ' קסד
ה ע"א52 כל השם אורחותיו זוכה ורואה בישועתו של הקב"הרוממות אל (אלשיך, שסה) מזמור ע דף קה ע"א; לחם שלמה (הלוי, שנז) סי' רט דף כה ע"ב; מדבר יהודה (מודינא, שסב) דרוש לשמיני עצרת דף ח ע"א; דברי שלמה (הלוי, שנו) פ' אחרי מות דף קצט ע"א; קהלת יעקב (+אבן ברוך) שרש ו/ז דף צא ע"ג; דרשות שם טוב (רפה) פ' בהעלותך דף מט ע"א; מאור עינים (פינטו, תג) פרק א דף קעא/ח ע"ב; שארית יעקב (מטלון, שנז) דרוש יד דף סד ע"ד
ה ע"א52 כל השם אורחותיו זוכה ורואה בישועתו של הקב"השם דרך במדבר עמ' רג
ה ע"א52 כל השם אורחותיו זוכה ורואה בישועתו של הקב"השפת אמת (ברעזאן, תשסח) עמ' תסה
ה ע"א52 כל השם אורחותיו זוכה ורואה בישועתו של הקב"השפת אמת (רייז) סוכות עמ' רלא
ה ע"א52 כל השם אורחותיו זוכה ורואה בישועתו של הקב"ה, ורש"ישם דרך בראשית ח"א עמ' פז
ה ע"א52 כל השם אורחותיו זוכה ורואה בישועתו של הקב"ה, ורש"ישם דרך דברים עמ' מב, רנט, ער
ה ע"א52 כל השם אורחותיו זוכה ורואהשמן ראש (כץ) ח"ו עמ' רמח
ה ע"א52 כל השם אורחותיו זוכהשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' רעא, שפח
ה ע"א52 כל השם אורחותיו רואה בישועת הקב"הבנין שאול עמ' ו
ה ע"א52 כל השם אורחותיואחרי ראי (תשסד) ענינים סי' כב אות ה
ה ע"א52 כל השם אורחותיוהמאור שבתורה (לסין)
ה ע"א52 כל השם אורחותיומוסר המקרא והתלמוד עמ' קצא-קצב {מובטח שה' יעזור לו לכוון לדרך הישרה בהכרעה בין דרכים אפשריות}
ה ע"א52 כל השם אורחותיותורת מנחם חי"ד עמ' 157, חכ"ו עמ' 165
ה ע"א52 כל השם ארחותיו בעוה"ז זוכה ורואה בישועתו של הקב"האור יחזקאל - תורה ודעת עמ' רעז
ה ע"א52 כל השם ארחותיו בעוה"ז זוכה ורואה בישועתו של הקב"המדבר יהודה (תשסב) עמ' יג
ה ע"א52 כל השם ארחותיו בעוה"ז זוכה ורואה בישועתו של הקב"הרנת יעקב עמ' רסה
ה ע"א52 כל השם ארחותיו בעוה"ז זוכה ורואה וכו׳אור יחזקאל - ימים נוראים עמ' קצא
ה ע"א52 כל השם ארחותיו בעולם הזה וכו'דרך אמונה ובטחון עמ' קצו
ה ע"א52 כל השם ארחותיו בעולם הזה וכו'שפע חיים - מכתבי תורה (תשסח) עמ' תרפא
ה ע"א52 כל השם ארחותיו בעולם הזה זוכה ורואה בישועתו של הקב"השמלת אליעזר ח"ב עמ' קטז
ה ע"א52 כל השם ארחותיו זוכה ורואה בישועתו של הקב"המטר השמים (תשנ) בראשית-שמות - תשא עמ' רמז
ה ע"א52 כל השם ארחותיובן פדהצור דף פד ע"א
ה ע"א52 כל השם וכו' ושם דרך אראנו וכו'אור שרגא עמ' רח
ה ע"א52 מי שעיניו על דרכיו וכו'זכות ישראל - עשר קדושות פרק ב מכתב י
ה ע"א52 מי שעיניו על דרכיו זוכה ורואה בישעותו של הקב"הילקוט עטרת צבי עמ' שפ
ה ע"א52 שם דרך אראנו בישע א-להיםשערי תלמוד תורה (תשסו) עמ' קו
ה ע"א53 אל תקרי ושם אלא ושםשמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' עח
ה ע"א53 אל תקרי ושם אלא ושםתהלה לדוד (סקאליע) ספרים א-ב עמ' רפט
ה ע"א53 'ושם דרך אראנו בישע אלהים' אל תיקרי 'ושם' אלא ושםשירי משכיל כלל א פרט ח (שי"ח), כלל ב פרט ב, כלל ג פרט ד
ה ע"א54 ההוא תלמידא דכל יומא הוה מקשי ליה בשבתא דריגלא לא הוה מקשי ליה קרי עליה ושם דרך וכו' ורש"ימים חיים (קרייסווירטה) עמ' תקעא
ה ע"א54 ההוא תלמידא דר' ינאי דהוה מקשי ליה בכל יומאס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' קנד
ה ע"א54 ר' ינאי הוה ליה ההוא תלמידא וכו'אמרות ה' השלם ח"ב עמ' שכח
ה ע"א54 רבי ינאי הוה ליה ההוא תלמידא דכל יומא הוה מקשי ליה ובשבתא דריגלא לא הוה מקשי ליהאוצרות חיים - לימוד תורה עמ' קמא
ה ע"א54 רבי ינאי הוה ליה ההוא תלמידאודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' ש
ה ע"א54 תלמיד אחד של רבי ינאי וכו' בשבתא דריגלא וכו'חיים שיש בהם על התורה קמא עמ' סב
ה ע"א רש"י - המחשב הפסד מצוה כנגד שכרהמאיר נתיבות ח"ג עמ' קנג
ה ע"א תוס' ד"ה האויואל משה מאמר ב סי' מה עמ' רמו
ה ע"א מהרש"א - ושם דרך אראנו בישע אלקים, בישועתו של הקב"ה שזהו עוה"בתהלה לדוד (סקאליע) ספרים ג-ד עמ' קכ
ה ע"ב02 אין מציינין על כזית מן המת וכו' בכזית מצומצם עסקינן מוטב ישרפו עליו תרומה וקדשים לפי שעה ואל ישרפו עליו לעולם, ורש"יבאר יוסף (תשמא) ח"ג עמ' שכז
ה ע"ב05 עצמות מרוב בנין ורוב מניןברית עולם (אשכנזי, תשסא) ח"א עמ' 49
ה ע"ב05 רוב בנין או רוב מניןברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' שיח
ה ע"ב09 אין מרחיקין וכו' כדי שלא להפסיד טהרות וכו' שלא להפסיד וכו'אמרי דרוש (ניסנבוים) עמ' 187
ה ע"ב10 שלא להפסיד את א"יאור הרעיון עמ' קמז
ה ע"ב13 בכזית מצומצם עסקינןטהרת יו"ט ח"י עמ' קיט
ה ע"ב13 מת מטמא בכזיתברית עולם (אשכנזי, תשסא) ח"א עמ' 49
ה ע"ב37 ר"י אומר עד שיהא שם זקן או תלמידנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' מד אות ח
ו ע"א06 האי צורבא מרבנן דאיתא במתא כל מילי דמתא עליה רמיארנת יצחק תליתאה ח"א עמ' קפט
ו ע"א06 האי צורבא מרבנן דאיתא במתא כל מילי דמתא עליהשפתי חיים - מידות ועבודת ה' ח"ב עמ' נז
ו ע"א06 האי צורבא מרבנן דיתיב במתא וכו'אמרות ה' השלם ח"ד עמ' קלו
ו ע"א06 צורבא דרבנןמורשה - שיחות למועדים עמ' רח
ו ע"א06 צורבא מרבנן דאיכא במתא כל מילי דמתא עליה רמיאשירי משכיל כלל ז פרט ב (בשי"ח)
ו ע"א06 צורבא מרבנן דאיכא במתא כל מילי דמתא עליה רמיאבית שמואל אחרון על התורה (תשנד) פ' וישלח עמ' לב
ו ע"א06 צורבא מרבנן דאיכא במתא כל מילי דמתא עליה רמיאדברי חנינא - מזלות עמ' קיא
ו ע"א06 צורבא מרבנן דאיכא במתא כל מילי דמתא עליה רמיאדברי תורה (שפירא) מהד' ו סי' ט, מהד' ט סי' ב
ו ע"א06 צורבא מרבנן דאיכא במתא כל מילי דמתא עליה רמיאדורש טוב (פודור) עמ' 252
ו ע"א06 צורבא מרבנן דאיכא במתא כל מילי דמתא עליה רמיאכתבי הסבא מקלם (תשמד) עמ' כט
ו ע"א06 צורבא מרבנן דאיכא במתא כל מילי דמתא עליה רמיאלב אביגדור עמ' סח
ו ע"א06 צורבא מרבנן דאיכא במתא כל מילי דמתא עליה רמיאלחם רב על סדור התפילה אות סה
ו ע"א06 צורבא מרבנן דאיכא במתא כל מילי דמתא עליה רמיאקניני קדם ח"ב עמ' 74
ו ע"א06 צורבא מרבנן וכו' כל מילי דמתא עליה רמיאעלי שור ח"א עמ' רסה
ו ע"א06 ש"מ צורבא מרבנן דאיכא במתא כל מילי דמתא עליה רמיאנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' מד אות ב
ו ע"א06 ש"מ צורבא מרבנן דאיכא במתא כל מילי דמתא רמיא עליהרנת יעקב עמ' ריג
ו ע"א06 שמע מינה צורבא מרבנן דאיכא במתא וכו'הר המוריה עמ' רנא
ו ע"א06 שמע מינה צורבא מרבנן דאיכא במתא כל מילי דמתא עליה רמיאאמרי קדוש (תשסא) עמ' קג בהערה
ו ע"א07 כל מילי דמתא עליה רמיארנת יצחק תענית עמ' קנא
ו ע"א07 כל מילי דמתא עליה רמיאדובר שלום (תשסג) אות שז
ו ע"א24 ואכלאים וכו' ורמינהו, ותוס'משנת חיים דברים עמ' תיד
ו ע"א24 יוצאין על הכלאים בחוש"ממשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' קפג
ו ע"א24 יוצאין על הכלאיםמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' רט
ו ע"א27 בחמשה עשר באדר יוצאים לתקן הדרכיםיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' חצר
ו ע"א37 משום שכר פעולהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' סח
ו ע"ב מאי אישות בריה שאין לה עינייםיפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' שפ
ו ע"ב מאי אישות בריה שאין לה עינים וכו'נזר הקדש ח"ב עמ' תנו
ו ע"ב בריה שאין לה עינים וכו' נפל אשתס' חסידים סי' תקפט
ז ע"א29 ר"מ אומר רואין את הנגעים וכו'לקוטי שיחות חל"ז עמ' 38
ז ע"א29 רואים את הנגעים ברגל ואם הוא טהור אומר לו טהור אתהלהורות נתן ויקרא עמ' קנח
ז ע"א29 רואין את הנגעים כו' לא להחמירמשנת חיים במדבר עמ' רל
ז ע"א29 רואין את הנגעים במועד להקל אבל לא להחמירלחמי תודה דף רמח ע"א
ז ע"א29 רמ"א רואים את הנגעים במועד בתחלה להקל אבל לא להחמיר וכו'מעשה רוקח (ר"א רוקח) מצורע כט ע"ג
ז ע"א31 אין רואין נגעים ברגל וכו'יד דוד (אופנהיים) עמ' קצז
ז ע"א רש"י ותוס' ד"ה אמרבנין אפרים עמ' כ [הלכה]
ז ע"א תוס' ד"ה אמר רבי - מה שפירש בקונ' שמוסגר אינו משתלח וכו' חזר בולקוטי שיחות חי"ח עמ' 135
ז ע"א תוס' ד"ה אמר רביחוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' רס
ז ע"א ריטב"א - בימי הסגרו אין בדרישהבנין אפרים עמ' כד [הלכה]
ז ע"ב05 הסגר במצורע, ותוס' הרא"שרנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' לט
ז ע"ב06 צוותא פי' הרמ"ז על הזוהר ויקרא (תשסג) עמ' קט {צוות לשון חיבור}
ז ע"ב06 צוותאפי' הרמ"ז על הזוהר בראשית (תשס) עמ' קמח {צוות לשון חיבור}
ז ע"ב08 אי מצורע אסור בת"הדרכי הים דף קכו
ז ע"ב08 למימרא דמוחלט מותר בתשמיש המטה אין וכו'דברי תורה (שפירא) מהד' ה סי' ע
ז ע"ב08 מוחלט וכו' אסור בתשמיש המטהרשימות (רמ"מ שניאורסון) חוברת מ עמ' 8
ז ע"ב09 וישב מחוץ לאהלו מלמד שאסור בתשהמ"טקשוטי כלה (גרינפלד) חי"א אות רכט
ז ע"ב09 וישב מחוץ לאהלו שבעת ימים שיהא אסור בתשה"מעמק החכמה עמ' רמח
ז ע"ב10 אין אהל אלא אשהנחמד ונעים (תשסח) קונטרס אחרון אות לו
ז ע"ב10 אין אהלו אלא אשתו שנאמר שובו לכם לאהליכםמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 412 {"שובו לכם לאהליכם" הוא היתר בנשים שנשאו לפני מתן תורה כי גר שנתגייר כקטן שנולד}
ז ע"ב10 אין אהלו אלא אשתוגור אריה ויקרא פי"ד אות ז
ז ע"ב10 אין אהלו אלא אשתוזאת זכרון (תשנב) אות לג
ז ע"ב10 אין אהלו אלא אשתוימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' שלח
ז ע"ב10 אין אהלו אלא אשתומשך חכמה דברים פ' ה פס' כז
ז ע"ב10 אין אהלו אלא אשתונפש יוסף (תשעד) עמ' תו
ז ע"ב10 אין אהלו אלא אשתושמן ראש (כץ) ח"ו עמ' קסז
ז ע"ב10 ואין אהלו אלא אשתודרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' מט
ז ע"ב10 מצורע אסור בתשמיש המטהמשך חכמה שמות פ' לב פס' כז
ז ע"ב10 מצורע אסור בתשמישברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' ריד
ז ע"ב10 מצורע אסור בתשמישנזר הקדש ח"א עמ' שצה
ז ע"ב11 אשה נקראת אהלאמרי יקותיאל (תשסג) עמ' קעב
ז ע"ב11 אשתו נקראת אהלובישורון מלך ח"א עמ' שס
ז ע"ב12 ר' יהודה אומר שבעת ימים יספרו לו ימי ספירו ולא ימי חלוטוחוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' רנו
ז ע"ב14 למאן דאסר מוחלט בתשה"מבנין אפרים עמ' כא [הלכה]
ז ע"ב14 ר"י בר יהודה אומר ז' ימי ספירו ק"ו לימי חלוטוחיי נפש ח"ד עמ' קט
ז ע"ב15 דנתי לפני רבי לימדתנו רבינואור אברהם - תלמוד תורה עמ' קצ
ז ע"ב16 יותם לא היה לו לעוזיהו אלא בימי חלוטורנת יצחק מלכים עמ' שמט
ז ע"ב21 בכהן תליא מילתאגור אריה ויקרא פי"ג הערה 25
ז ע"ב21 בכהן תליא מילתאדרשות מנחת יצחק עמ' רלא {טמא שטיהרו הכהן לא טהור}
ז ע"ב21 בכהן תליא מילתאמפי ספרים וסופרים (תשעב) אבות פניני חסידות פ"א אות צט {כל זמן שלא הוציאו הכהן משפתיו טמא אין הבית נטמא}
ז ע"ב21 בכהן תליאאהל משה (פרהנד, תשסה) ח"א עמ' קמא, רפד {טהור הוא וטהרו הכהן, הא טמא שטהרו הכהן טמא}
ז ע"ב21 למימרא דבכהן תליא מילתא אין דתניא וביום הראות בו וכו' ורש"יכנסת יחזקאל (פאנעט) דרושים עמ' רכא
ז ע"ב22 וביום הראות בו יש יום שאתה רואה בוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' רסו
ז ע"ב22 יש יום שאתה רואה בו וכו' אם ממתינים לו לדבר הרשות וכו'פנינים על התורה ומועדים עמ' צה-צו
ז ע"ב22 יש יום שאתה רואה כו' לדבר מצוהמשנת חיים במדבר עמ' שצג, תל
ז ע"ב23 מכאן אמרו חתן שנולד בו נגע וכו' דברי רבי יהודה רבי אומר אינו צריך וכו'לקוטי שיחות חל"ז עמ' 37
ז ע"ב24 חתן נותנים לו ז' ימי משתהפרפרת משה ח"ב עמ' מט
ז ע"ב24 חתן נותנים לו ז' ימי משתהרנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' צא
ז ע"ב24 חתן נותנין לו וכו' וכן ברגל וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' שיג
ז ע"ב24 חתן נותנין לו כל שבעת ימי המשתה וכן ברגל נותנין לו כל ימות הרגלפתגמי אורייתא ח"ב עמ' ערב
ז ע"ב24 חתן שנולד בו נגע נותנין לו שבעת ימי משתהמשך חכמה ויקרא פ' יג פס' ג
ז ע"ב24 חתן שנולד בו נגע, ורש"יאור חדש (זיטשיק, תשסח) ויקרא עמ' קז
ז ע"ב24 חתן שנולד בו ננע נותנין לו ז' ימי המשתהבישורון מלך ח"א עמ' שיא
ז ע"ב25 אינו נוהג צרעתו אם חל ברגלאור אברהם - מסכת מגילה עמ' שעז
ז ע"ב25 וכן ברגל נותנין לו שבעת ימי הרגלמשך חכמה במדבר פ' ה פס' טז
ז ע"ב27 רבי אומר אינו צריך וכו' ורבא אמר דבר הרשות איבא בינייהוזכור לדוד עמ' קיט
ז ע"ב29 מאי בינייהו אמר אביי משמעות דורשין איכא בינייהוהר המוריה עמ' רנא
ז ע"ב רש"י ר"ה מ"ס צוותא - ומחליט לי' ומשדר לי' חוץ לג' מחנותלקוטי שיחות חי"ח עמ' 135
ז ע"ב תוס' ד"ה ה"ג וד"ה מאי דלאתועפת ראם (גטיניו) דף עא ע"ב
ז ע"ב תוס' ד"ה יש יום - לר' מאיר דס"ל רואין את הנגעים במועד היאך משכחת דיש יום שאי אתה רואה בו וכו'לחמי תודה דף רמח ע"א
ז ע"ב תוס' ד"ה מאי דלא גלי לא גליחיי נפש ח"ד עמ' קט, קעב
ז ע"ב תוס' ר"י מפארישבנין אפרים עמ' רי [הלכה]
ז ע"ב ריטב"א ורא"שבנין אפרים עמ' כא [הלכה]
ח ע"א07 יש יום שאתה רואה בו ויש יום שאי אתה רואה בו וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"ג עמ' 174
ח ע"א07 יש יום שאתה רואה בו וכו'אמרות ה' השלם ח"ד עמ' קיב, קמח
ח ע"א07 יש יום שאתה רואהתועפת ראם (גטיניו) דף ע ע"ב
ח ע"א08 יש יום שאי אתה רואה בוגור אריה ויקרא פי"ג אות יח
ח ע"א13 וביום הראות בו יש יום שאתה רואה בו ויש יום שאי אתה רואה בו וכו'לחמי תודה דף רמז ע"ב
ח ע"א15 'ביום' למעט בלילהתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' קיח
ח ע"א20 רבא נפקא ליה דאין רואים נגעים אלא ביום מכנגע נראה לי בבית לי ולא לאוריימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' רסא
ח ע"א25 מלקט אדם עצמות אביו ואמו בחוה"מאור חדש (זיטשיק, תשסח) דברים עמ' קעא
ח ע"א27 ולא יספידנו קודם לרגל ל' יוםרנת יצחק שמואל עמ' רכד
ח ע"א27 ולא יספידנו קודם לרגל שלשים יוםדרשות משמר הלוי (תשעא) עמ' רמו
ח ע"א27 לא יעורר אדם וכו'שפתי רננות דף נח ע"א-ע"ב
ח ע"א27 ולא יעורר על מתומנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף יח ע"ד
ח ע"א27 לא יעורר אדם על מתודרישה מחיים דף קסג ע"ב
ח ע"א27 לא יספידנו קודם לרגל ל' יוםדרשות מהר"ם חביב עמ' רנ
ח ע"א27 לא יספידנו קודם לרגל ל'ס' הבוטח ח"ב עמ' קכא
ח ע"א27 לא יעורר אדם על מתו וכו' קודם לרגל שלשים יוםאוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"א עמ' פז
ח ע"א27 לא יעורר אדם על מתו ולא יספידנו קודם לרגל וכו'חיי נפש ח"א עמ' רלה ע"ב
ח ע"א27 לא יעורר אדם על מתו ולא יספידנו קודם לרגל ל׳ יוםדודי נתן בראשית עמ' קנו
ח ע"א27 לא יעורר אדם על מתו ולא יספידנו קודם לרגל שלשים יוםדרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' נז ד"ה ונצרף
ח ע"א27 לא יעורר אדם על מתו לא יספידנו כו' ורש"ילשון ערומים דף לד ע"ג
ח ע"א34 כדהדר ספדנאאגודת אזוב (יעבץ) דף פט ע"ג
ח ע"א35 בכו עמי כל מרי נפשתורת אביגדור ח"ד עמ' עז
ח ע"א35 יבכון עימיה כל מרירי ליבאאור חדש (זיטשיק, תשסח) דברים עמ' תסג
ח ע"א35 יבכון עמיה כל מרורי לבאמנחת קנאות עמ' קעה
ח ע"א35 יבכון עמיה כל מרירי ליבאדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' רכט ד"ה הנה
ח ע"א35 יבכון עמיה כל מרירי ליבאשרגי נפישי - לקוי המאורות - לקוי המאורות דרוש א דף ה ע"ד {בכי שאדם בוכה על ענייניו בזמן שהוא בוכה על מיתת האדם הכשר}
ח ע"א35 יבכון עמיה כל מרירי ליבאנשמת חיים (ברלין) עמ' לח
ח ע"א רש"י ד"ה לי ולא לאורי - שאין צריך לאור הנר דהיינו ביום ובההוא שעתא נמי ובא הכהן אלמא דאין רואין אלא ביוםימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' רסא
ח ע"א תוס' ד"ה נפקא ליהאגודת אזוב (יעבץ) דף סב ע"ג-ע"ד
ח ע"ב01 אין המת משתכח מן הלב ל' יוםאשכבתיה דרבי ח"א עמ' רסב
ח ע"ב01 לפי שאין המת משתכח מן הלב שלשים יוםאז שמח עמ' רסג
ח ע"ב01 שאין המת משתכח מן הלב ל' יוםלקוטי שיחות חל"ה עמ' 331
ח ע"ב02 איכא בינייהו דעביד בחנםהקשורים ליעקב (תשעח) עמ' צא
ח ע"ב02 מאי בינייהומשק ביתי סימן מה דף יט ע"א
ח ע"ב03 אין חופרין כוכיןמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' שטו
ח ע"ב05 וארון עם המת בחצרישרש יעקב (אבולפיה) עמ' מד
ח ע"ב05 צרכי מת התירו בחוה"מגור אריה שמות פכ"ג הערה 38
ח ע"ב22 אין נושאים נשים במועד וכו' שאין מערבין שמחה בשמחהאור אברהם - הגדה של פסח - קונטרס שואלין ודורשין עמ' שמו
ח ע"ב22 אין נושאים נשים במועד וכו' שאין מערבין שמחה בשמחהפרורים משלחן גבוה ח"ה שאלה קעב
ח ע"ב22 אין נושאים נשים במועד לפי שאין מערבין שמחה בשמחהתורת מנחם חכ"ז עמ' 27
ח ע"ב22 אין נושאים נשים במועד מפני ששמחה הוא לולהורות נתן בראשית עמ' שפ, שפא
ח ע"ב22 אין נושאים נשים במועדאמרי השכל עמ' 47
ח ע"ב22 אין נושאים נשים במועדמים חיים (קרייסווירטה) עמ' רכו
ח ע"ב22 אין נושאין נשים במועד וכו' אין מערבין שמחה בשמחהאור אברהם הלכות מגילה וחנוכה - הוספות חדשות עמ' כו
ח ע"ב22 אין נושאין נשים במועד וכו' לפי שאין מערבין שמחה בשמחהאור תורה השלם (מזריטש) סי' תפג
ח ע"ב22 אין נושאין נשים במועד וכו' מפני ביטול פריה ורביהבאר יוסף (תשמא) ח"ג עמ' שכו
ח ע"ב22 אין נושאין נשים במועד וכו' מפני ששמחה היא לו כו' מנין שאין נושאים נשים במועד שנא' וכו' בחגך ולא באשתךתורת מנחם חכ"ד עמ' 78
ח ע"ב22 אין נושאים נשים במועד וכו' כל אלו שאמרו אסורין לישא במועד וכו'להורות נתן בראשית עמ' שעט, שפא
ח ע"ב22 אין נושאין נשים במועד וכו' שאין מערבין שמחה בשמחהחמודי צבי שמות עמ' יט
ח ע"ב22 אין נושאין נשים במועד וכו' שאין מערבין שמחה בשמחהפורים בציון עמ' שצח, ת
ח ע"ב22 אין נושאין נשים במועד וכו'אור אברהם - מסכת מגילה עמ' שיז, שכא
ח ע"ב22 אין נושאין נשים במועד וכו'סוכת דוד (שירירו) דף קעח ע"ג
ח ע"ב22 אין נושאין נשים במועדאור אברהם - רות עמ' צה
ח ע"ב22 אין נושאין נשים במועדאור אברהם בראשית עמ' רעא
ח ע"ב22 אין נושאין נשים במועדאור חדש (הרטמן) הקדמה אות 84
ח ע"ב22 אין נושאין נשים במועדהמאור שבתורה (לסין)
ח ע"ב22 אין נושאין נשים במועדודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' רכג
ח ע"ב22 אין נושאין נשים במועדחפץ יהונתן בראשית פ"כט פסוק כז
ח ע"ב22 אין נושאין נשים במועדכתב סופר אגדות כאן
ח ע"ב22 אין נושאין נשים במועדמעדני אשר נישואין עמ' קנט
ח ע"ב22 אין נושאין נשים במועדפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תרנא*
ח ע"ב22 אין נושאין נשים במועדפרפרת משה ח"א עמ' לה, פרפרת משה ח"ב עמ' מא, רלא
ח ע"ב22 אין נושאין נשים במועדשערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"ב עמ' רלד
ח ע"ב22 אין נושאין נשים במועדתאומי צביה עמ' לו
ח ע"ב22 אין נושאין נשים במועד, ותוס' ד"ה לפי שאיןנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' כח אות ג
ח ע"ב22 אסור לישא אשה במועדתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' קפ {בזמן תוספת יום טוב מותר}
ח ע"ב22 לא בתולות ולא אלמנותכתב סופר אגדות כאן
ח ע"ב24 מחזיר גרושתוחכמת התורה פקודי עמ' יד
ח ע"ב28 וכי שמחה היא לו מאי הוי ותוס' ד"ה לפי שאין מערבין שמחהמשכנות יעקב (נעים) דף ריד ע"א-ע"ב
ח ע"ב32 אין מערבין שמחה בשמחה בית אהרן (קריספין) דף לז ע"ג
ח ע"ב32 אין מערבין שמחה בשמחה ורש"יאור חדש (זיטשיק, תשסח) ויקרא עמ' כו, רטז
ח ע"ב32 אין מערבין שמחה בשמחהבאר משה (אפשטיין) דברים עמ' תתמ
ח ע"ב32 אין מערבין שמחה בשמחהגל עיני ח"א עמ' קצא
ח ע"ב32 אין מערבין שמחה בשמחהדברי יואל פ' תולדות דף תקצא ע"א
ח ע"ב32 אין מערבין שמחה בשמחהדרכי החיים ח"ב עמ' רצה
ח ע"ב32 אין מערבין שמחה בשמחההדרש והעיון שמות מאמר שטז
ח ע"ב32 אין מערבין שמחה בשמחהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' רמא
ח ע"ב32 אין מערבין שמחה בשמחהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' נו
ח ע"ב32 אין מערבין שמחה בשמחהויגד יעקב עמ' שנו
ח ע"ב32 אין מערבין שמחה בשמחהחכמת התורה בהר עמ' קא, קג
ח ע"ב32 אין מערבין שמחה בשמחהחכמת התורה פקודי עמ' יד, יז, קמה, קפא-קפג, קפז, קצג
ח ע"ב32 אין מערבין שמחה בשמחהילקוט עטרת צבי עמ' רלב
ח ע"ב32 אין מערבין שמחה בשמחהימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' תעה
ח ע"ב32 אין מערבין שמחה בשמחהמתוך התורה הגואלת (תשעג) על התורה עמ' 297
ח ע"ב32 אין מערבין שמחה בשמחהפרפרת אליעזר פרשת מסעי פרק לו פסוק יא
ח ע"ב32 אין מערבין שמחה בשמחהקהלת יעקב - פרה חודש ושבת הגדול עמ' רמז
ח ע"ב32 אין מערבין שמחה בשמחהשבט מישראל (פרידמן) ח"א עמ' תיד
ח ע"ב32 אין מערבין שמחה בשמחהשיחות הרב צבי יהודה שמות עמ' 417 ,132
ח ע"ב32 אין מערבין שמחה בשמחהתורת מנחם חכ"ב עמ' 178, חכ"ד עמ' 78, 112
ח ע"ב32 אין מערבין שמחה בשמחהתורת מנחם חלק לג עמ' 440
ח ע"ב32 אין מערבין שמחה בשמחהתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תטו הערה 66
ח ע"ב32 אין מערבין שמחה בשמחה, ותוס'אור חדש (זיטשיק, תשסח) דברים עמ' קעג, רסח
ח ע"ב32 אין מערבין שמחה בשמחה, ותוס'באר מחוקק (תשמט) עמ' רפא
ח ע"ב32 אין מערבין שמחה בשמחת הרגלנחלה לישראל (תשעא) עמ' נד
ח ע"ב32 אין מערכין שמחה בשמחהאמרי יקותיאל (תשסא) עמ' קעד
ח ע"ב32 אין מערכין שמחה בשמחהישא מדברותיך - מגילה עמ' רסג
ח ע"ב32 אין מערכין שמחה בשמחהכללי המצות (צפת תשנב) עמ' 36
ח ע"ב32 אין מערכין שמחה בשמחהמאמץ כח (תשעה) עמ' תסו
ח ע"ב32 אין מערכין שמחה בשמחהמכשירי מצוה עמ' ד
ח ע"ב32 אין מערכין שמחה בשמחהמשנת יוסף - דרשות ח"א עמ' רלג
ח ע"ב32 אין מערכין שמחה בשמחהנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' כה אות ב
ח ע"ב32 אין מערבין שמחה בשמחהדולה ומשקה פורים עמ' שפה
ח ע"ב32 אין מערבין שמחה בשמחהלישרים תהלה (תשסד) עמ' רטו
ח ע"ב32 לפי שאין מערבין שמחה בשמחהכתב סופר אגדות כאן
ח ע"ב32 לפי שאין מערבין שמחה בשמחהפרי צדיק שלח אות *ט
ח ע"ב32 לפי שאין מערבין שמחה בשמחהפרפרת אליעזר פרשת אחרי-מות פרק טז פסוק יב
ח ע"ב32 לפי שאין מערבין שמחה בשמחהצלח רכב עמ' תכג
ח ע"ב32 לפי שאין מערבין שמחה בשמחה, ותוס'לקוטי שיחות ח"א עמ' 65
ח ע"ב32 שאין מערבין שמחה בשמחה ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' קלח {ויליף מתנובת הבית שעשה שלמה שבעת ימים קודם חג הסוכות ולא המתין עד החג}
ח ע"ב32 שאין מערבין שמחה בשמחהמאמץ כח (שמח) דרוש כג דף קעב ע"ג; כלי יקר (לניאדו, שסג) מלכים א יט דף תכג ע"ב; יפה מראה (שנ) פ"א דף רכח ע"ג; רצוף אהבה (אלגאזי, תט) סימן קמ סג ע"ב; תוספות יום טוב (תג) פ"א דף רא ע"ב; מאור עינים (פינטו, תג) פרק א דף קעט ע"ב; הנותן אמרי שפר (ראנ"ח, שצ) דף ק
ח ע"ב33 מפני שמניח שמחת הרגלודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' נא
ח ע"ב36 מנין שאין נושאים נשים במועדחמודי צבי בראשית עמ' רצז
ח ע"ב36 מנין שאין נושאין נשים במועד שנאמר ושמחת בחגך בחגך ולא באשתךמגילת סמנים עמ' סו
ח ע"ב36 מנין שאין נושאין נשים במועד שנאמר ושמחת בחגך בחגך ולא באשתךזכור לדוד עמ' יג
ח ע"ב36 מנין שאין נושאין נשים במועד שנאמר ושמחת בחגך וכו', ותוס'שפע חיים - נישואין עמ' ריט
ח ע"ב36 מנין שאין נושאין נשים כמועדמנחת מרדכי עמ' שנב
ח ע"ב37 ושמחת בחגך ולא באשתךגבורת יצחק חנוכה-פורים (תשסח) עמ' תכח
ח ע"ב37 ושמחת בחגך ולא באשתךישא מדברותיך - מגילה עמ' רסג
ח ע"ב37 ושמחת בחגך ולא באשתךמכתב מאליהו ח"ה עמ' 12
ח ע"ב37 ושמחת בחגך ולא באשתךמשנת יוסף - דרשות ח"ב עמ' מה
ח ע"ב37 ושמחת בחגך ולא באשתךתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' קלג-קלו (קעו) {אם אסור לכנוס אשה בערב פסח מחצות ואילך}
ח ע"ב39 מפני ביטול פו"רבית אהרן (קריספין) דף לח ע"א
ח ע"ב39 מפני ביטול פריה ורגיהכתב סופר אגדות כאן
ח ע"ב39 מפני ביטול פריה ורביהאור אברהם - תלמוד תורה עמ' כט
ח ע"ב תוס' - דבעינן שיהא לבו פנוי וכו'תורת מנחם ח"י עמ' 169
ח ע"ב תוס' בשם ירושלמי - אין מערבין שמחה בשמחה למדין מקרא דמלא שבוע זאתמרפא לנפש בראשית עמ' לט
ח ע"ב תוס' ד"ה בחגךמכשירי מצוה עמ' ה
ח ע"ב תוס' ד"ה לפי - גזירת הכתוב וכו' ובירושלמי רריש מרבתיב מלא שבוע זאת, ונועם נראה קצת דכמו שאין עושין מצות חבילות וכו'כתב סופר אגדות כאן
ח ע"ב תוס' ד"ה לפי - אי אפשר לכוון לבי דבריםבנין דוד (מייזלש) בראשית - חנוכה אות כה
ח ע"ב תוס' ד"ה לפי - אין מערבין שמחה בשמחה גזירת הכתובשפע חיים - נישואין עמ' ריט
ח ע"ב תוס' ד"ה לפי - אין מערבין שמחה בשמחהרשימות (רמ"מ שניאורסון) חוברת לב עמ' 8
ח ע"ב תוס' ד"ה לפי - דבעינן שיהא לבו פנוי וכו'דברי יואל פ' תולדות דף תקצא ע"א
ח ע"ב תוס' ד"ה לפי - ובירושלמי דריש מדכתיב מלא שבוע זאתדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ה עמ' שעו ד"ה תוס'
ח ע"ב תוס' ד"ה לפי - טעם שאין עושין מצות חבילות חבילות, דבעינן שיהא לבו פנוי למצוה אחת ולא יפנה עצמו הימנהדברי יואל מועדים ח"ז פרה עמ' י
ח ע"ב תוס' ד"ה לפי - טעם שאין עושין מצות חבילות חבילות, כדי שיהא לבו פנוי למצוה אחת ולא יפנה עצמו ממנהדברי יואל מועדים ח"ד דף תעד ע"ב
ח ע"ב תוס' ד"ה לפי - שנאמר מלא שבוע זאתתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' שע {הא אין למידין מקודם מתן תורה}
ח ע"ב תוס' ד"ה לפי אחרי ראי (תשסד) דרשות סי' כא אות ב
ח ע"ב תוס' ד"ה לפי לשון ערומים לשונות הרא"ם דף ו ע"ג
ח ע"ב תוס' ד"ה לפי משנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' רסו
ח ע"ב תוס' ד"ה לפי תועפת ראם (גטיניו) דף טז ע"ב
ח ע"ב תוס' ד"ה לפיודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' נא
ח ע"ב תוס' ד"ה לפילהורות נתן במדבר עמ' רעט
ח ע"ב תוס' ד"ה לפילהורות נתן בראשית עמ' ריח
ח ע"ב תוס' ד"ה לפימועדי ה' (נתנזון) חנוכה-פורים עמ' לח
ח ע"ב תוס' ד"ה לפימכשירי מצוה עמ' ד, ה, ז, רלח
ח ע"ב תוס' ד"ה לפימנחת מרדכי עמ' סח
ח ע"ב תוס' ד"ה לפיס' הזכרון לחתם סופר עמ' י
ח ע"ב תוס' ד"ה לפיעיני כל חי (תשסח) דף טז ע"ב [נט ע"א ד"ה ודאין]
ח ע"ב תוס' ד"ה לפיפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תתס-תתסא
ח ע"ב תוס' ד"ה לפישערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"ב עמ' קעא
ח ע"ב תוס' - פדיון הבן בחול המועדבאר שרים במדבר פ' נשא ד
ח ע"ב תוס' ד"ה מפני ביטול נחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' כד אות ז, סי' כה אות ב
ח ע"ב קרן אורה - סעודת סיום ביום טובבאר שרים במדבר פ' נשא דרוש ד אות א
ט ע"א01 ל"ק למ"ד משום שמחה וכו'בית אהרן (קריספין) דף לח ע"ב
ט ע"א06 אין מערבין שמחה בשמחה וכו' חנוכת הבית במועד שירת דוד (תשסז) עמ' תקיד
ט ע"א06 אין מערבין שמחה בשמחה וכו'טוב ירושלים בראשית פכ"ט פסוק כא
ט ע"א06 אין מערבין שמחה בשמחהיפה תאר (תשעח) ח"ג עמ' סד
ט ע"א06 אין מערבין שמחה בשמחהישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קט
ט ע"א06 אין מערבין שמחה בשמחהמהר"ם שיק בראשית עמ' קלא
ט ע"א06 אין מערבין שמחה בשמחהתורת יחיאל בראשית עמ' רפח
ט ע"א06 אין מערבין שמחהשער יוסף (תקיז) דף נח ע"א
ט ע"א06 ודאין מערבין שמחה בשמחה מנלן דכ' ויעש שלמה וכו'מכשירי מצוה עמ' ה
ט ע"א06 ודאין מערבין שמחה בשמחה מנלן דכתיב ויעש שלמה וכו'זכור לדוד עמ' טו
ט ע"א06 ודאין מערבין שמחה בשמחה מנלן דכתיב ויעש שלמה וכו'כתב סופר אגדות כאן
ט ע"א06 ודאין מערבין שמחה בשמחה מנלן וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' יג ד"ה מועד, עמ' קה ד"ה ובתחלת
ט ע"א06 ודאין מערבין שמחה בשמחה מנלן וכו'ס' הזכרון לחתם סופר עמ' י
ט ע"א06 ודאין מערבין שמחה בשמחה מנלןאור התורה (צמח צדק) נ"ך עמ' סה
ט ע"א06 ודאין מערבין שמחה בשמחה מנלןנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' כה אות ב
ט ע"א06 ודאין מערבין שמחה בשמחה מנלןרנת יצחק ה' מגילות עמ' כז, דברי הימים עמ' קסז-קסח
ט ע"א06 מנין שאין מערבין שמחה בשמחהנזר הקדש ח"ג עמ' סו
ט ע"א06 שאין מערבין שמחה בשמחה וכו'מים חיים (קרייסווירטה) עמ' רכו
ט ע"א07 ויעש שלמה בעת ההיא את החג וגו' כולכם מזומנין לחיי העוה"ב וכו'אור תורה (קאלמייר, תשסא) עמ' קנה
ט ע"א07 ויעש שלמה וכו' דברי יואל מועדים ח"ה עמ' פט {עשו יו"ט גדול בשעת החינוך}
ט ע"א07 ויעש שלמה וכו' מאורות נריה אלול ותשרי עמ' 114 {חנוכת בית המקדש שמחה כללית של העם בימי קדם - אחד הטעמים למנהג לשמוח במוצאי יוה"כ}
ט ע"א07 ויעש שלמה וכו' מאורות נריה אלול ותשרי עמ' 64 {חנוכת בית ראשון התחילה ביום שבו יצא אברהם אבינו לדרך העקידה, לרמוז שבהמ"ק צריך מסירות נפש}
ט ע"א09 ז' ימים הי' החינוך קודםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תקנג
ט ע"א09 ז' ימים וז' ימיםגנזי ראי"ה ירח האיתנים עמ' קיט {על תשובת דוד המלך ותשובת כנסת ישראל}
ט ע"א09 כשגמר שלמה ביהמ"ק עשה חג ז' ימיםמשנת יוסף - דרשות ח"א עמ' שלג
ט ע"א09 שבעת ימים ושבעת ימים ארבעה עשר יוםשמן ראש (כץ) חנוכה ח"ב עמ' רלז
ט ע"א10 איבעי ליה למינטרבאר שרים במדבר פ' נשא דרוש ד בפתיחה {חנוכת הבית לא היתה בסוכות}
ט ע"א12 איבעי להו לשיורי פורתאמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' רלג
ט ע"א12 איבעי ליה לשיורי פורתאמצווה ועושה ח"א עמ' תקכא
ט ע"א13 איבעי ליה לשיורי באמה כליא עורברנת יצחק מלכים עמ' קט
ט ע"א13 איבעיא לשיורי כליא עורבדברי שאול שמות עמ' שעב
ט ע"א13 אמה כליא עורבבאר שרים במדבר פ' מסעי דרוש ד אות ב
ט ע"א14 מכדי כתיב ארבעה עשר יום שבעת ימים ושבעת ימים למה לי שמע מינה הני לחוד והני לחוד תורה ודעת תשע-תשעא עמ' רסט
ט ע"א16 אותה שנה וכו'יפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' קטו {שמא עשו ביום הכיפורים זה שלמים ולא אכלו וכו'}
ט ע"א16 אותה שנה לא עשו יוהכ"פילקוט הגרשוני ח"א
ט ע"א16 אותה שנה לא עשו ישראל את יוה"כ וכו' אמרו ק"ו וכו'לקוטי שיחות ח"ח עמ' 56, חכ"ג עמ' 43
ט ע"א16 אותה שנה לא עשו ישראל את יוה"כ וכו'עוז לו בך מאמר יד אות ז, הערה 1
ט ע"א16 אותה שנה לא עשו ישראל את יוה"כאמרי טל מאמר מב
ט ע"א16 אותה שנה לא עשו ישראל את יוה"כמפי ספרים וסופרים ח"א עמ' תקכו
ט ע"א16 אותה שנה לא עשו ישראל את יוה"כס' זכרון לבעל מכתב מאליהו ח"ב עמ' לח
ט ע"א16 אותה שנה לא עשו ישראל את יוהכ"פ והיו דואגים וכו'באר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' רמד-רמה, מלכים עמ' קעג-קעד
ט ע"א16 אותה שנה לא עשו ישראל את יוהכ"פ והיו דואגים שמא נתחייבו כליה יצאה ב"ק ואמרה כולכם מזומנים לחיי העוה"ב וכו'מאמרי שלמה ח"א עמ' פה
ט ע"א16 אותה שנה לא עשו ישראל את יוהכ"פ וכו'דברי יואל פ' יתרו דף מג ע"ב
ט ע"א16 אותה שנה לא עשו ישראל את יוהכ"פ וכו'תורת מנחם חמ"ד עמ' 230
ט ע"א16 אותה שנה לא עשו ישראל את יוהכ"פ כו' יצתה בת קול ואמרה להם כולכם מזומנין לחיי העוה"בתורת מנחם חנ"ח עמ' 71
ט ע"א16 אותה שנה לא עשו ישראל את יוהכ"פדברי יואל פ' מצורע דף תלו ע"ב
ט ע"א16 אותה שנה לא עשו ישראל את יום הכיפורים תורה ודעת תשסה-תשסז עמ' שלא
ט ע"א16 אותה שנה לא עשו ישראל את יום הכיפורים והיו דואגים יצתה בת קול כולכם מזומנים לחיי העולם הבא דברי שלום (הלברשטם) עמ' רי, שפז
ט ע"א16 אותה שנה לא עשו ישראל את יום הכיפוריםאמרי יהודה (דרעי, תשעב) מועדים עמ' מח
ט ע"א16 אותה שנה לא עשו ישראל את יום הכיפוריםחיים שיש בהם על התורה תנינא עמ' רצה
ט ע"א16 אותה שנה לא עשו ישראל את יום הכיפוריםמשך חכמה ויקרא פ' כג פס' לא
ט ע"א16 אותה שנה לא עשו ישראל את יום הכפורים והיו דואגיםיפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה לה סי' ד דף רכ ע"ד
ט ע"א16 אותה שנה לא עשו ישראל את יום הכפוריםאמרי יצחק שמות-ויקרא עמ' תנב
ט ע"א16 אותה שנה לא עשו ישראל את יום הכפוריםדרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' קפ ד"ה דוד
ט ע"א16 אותה שנה לא עשו ישראל את יום הכפוריםמגולה לגאולה עמ' 201
ט ע"א16 אותה שנה לא עשו ישראל את יום הכפוריםעין איה שבת פ"ב פסקא נא {טעם לזה}
ט ע"א16 אותה שנה לא עשו ישראל יוה"כמכתב מאליהו - מועדים ח"ב עמ' תרכח
ט ע"א16 אותה שנה לא עשו ישראל יוה"כ והיו דואגיםברכת אברהם (תשנד) עמ' קכב, קכח
ט ע"א16 אכילת יום הכפורים בשמחת החינוך של שלמהפחד יצחק חנוכה מאמר יב
ט ע"א16 אכלו ושתו ביוהכ"פ של שנת גמר בנין ביהמ"קלקוטי שיחות חל"ז עמ' 184
ט ע"א16 אכלו ושתו ביום הכיפורים וכו' כולכם מזומנים לחיי עוה"בערבי נחל (תשסד) עמ' תקפב
ט ע"א16 אכלו ושתו ביום הכיפורים מחמת השמחה ובשלולדעת חכמה ומוסר ח"ב עמ' נב
ט ע"א16 בזמן חנוכת בית המקדש בימי שלמה לא התענו ישראל ביום הכיפוריםקול מבשר (תשפ) ח"א עמ' נד
ט ע"א16 בחינוך המקדש לא עשו את יוהכ"פציץ השדה ח"ד עמ' רכט
ט ע"א16 בחנוך בהמ"ק ודחיות התענית דבר יום ביומו - ז אב
ט ע"א16 בחנוכת ביהמ"ק לא התענו ביוהכ"פתורת מנחם חנ"ז עמ' 270
ט ע"א16 בחנוכת בית ראשון חיללו יוהכ"פ ואכלו ושתו דברי יואל מועדים ח"ה עמ' פב
ט ע"א16 בחנוכת בית ראשון לא עשו את יוהכ"פימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' צה
ט ע"א16 בחנוכת הבית היה אוכלים ביום כיפור וכו'גנת אגוז (תשעב) אות תעו
ט ע"א16 בנין שלמה דחה יוהכ"פאמרות ה' השלם ח"ד עמ' קנד
ט ע"א16 וביטל יום הכיפורים באר מים חיים (תשנט) ח"ג עמ' תמ
ט ע"א16 והיו דואגים ואומרים שמא נתחיבו שונאיהן של ישראל כליהאמרי יצחק שמות-ויקרא עמ' תנח הערה נז
ט ע"א16 והיו דואגין שמא נתחייבו כליהאור חדש (זיטשיק, תשסח) ויקרא עמ' כו, רטז
ט ע"א16 חנוכת בית המקדש הראשון היה ביום כפוריםתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' רצט (לח) {יום הכיפורים מהותו בנין הבית}, שה
ט ע"א16 כשחנך שלמה את ביהמ"ק חגגו ז' ימים ואכלו ביוה"כאמרי יקותיאל (תשסג) עמ' נא
ט ע"א16 לא עשו ישראל את יום הכיפורים והיו דואגיםויואל משה מאמר א סי' סד עמ' עח
ט ע"א16 עשו חנוכת המקדש ביום הכיפורים ואחיל להו עון דיום הכפוריםתורת העולה (תשעה) עמ' תרעב
ט ע"א16 שמחה דחי שבת ויום הכיפוריםמשך חכמה במדבר פ' י פס' י
ט ע"א16 הוצרכו כפרה על חילול יוה"כ אף שעשו מצוהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' רפד {בשם חוות יאיר סי' רלו}
ט ע"א17 יצאה בת קול ואמרה להם כולכם מזומנים לחיי עולם הבא, רבינו חננאל עבודת חיים ח"א עמ' קז
ט ע"א17 יצאה בת קול שנמחל להם מה שאכלו ביום הכפוריםנפש יוסף (תשעד) עמ' סה
ט ע"א17 יצתה בת קול ואמרה כולכם מזומנין לחיי עוה"ב, ומהרש"א ור"חצבא אהרן - שבת תשובה עמ' קסא
ט ע"א17 יצתה בת קול ואמרה להם כולכם מזומנים לחיי העולם הבא מאי דרוש אמרו ק"ו וכו', ורש"י דברי יואל מועדים ח"ד דף תכז ע"א, תלח ע"א
ט ע"א17 יצתה בת קול ואמרה להם כולכם מזומנין לחיי העוה"בדברי יואל מועדים ח"ב סוכות דף מד ע"ב
ט ע"א17 יצתה בת קול ואמרה להם כולכם מזומנין לחיי העולם הבאפרי צדיק מוצאי יוכ"פ אות ב, סוכות אות לב
ט ע"א17 יצתה בת קול וכו'אסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' רה
ט ע"א17 יצתה בת קולאחרי ראי (תשסד) דרשות סי' כא אות א
ט ע"א18 דורו של שלמה נתבשרו לחיי העוה"בצדקת הצדיק סי' נב, דובר צדק עמ' 175
ט ע"א18 ומה משכן שאין קדושתו קדושת עולם וכו' מקדש דקדושתו קדושת עולם וכו'תפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' שי-שיא {מה עדיף, ריבוי הזמן או מעלה עצמותית}
ט ע"א18 כולכם מזומנים לחיי העוה"ב ומהרש"ארנת יצחק דברי הימים עמ' קסט
ט ע"א18 כולכם מזומנים לחיי העוה"בלקוטי שיחות חל"ט עמ' 385
ט ע"א18 כולכם מזומנים לחיי העולם הבא מפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ב עמ' שלב
ט ע"א18 כולכם מזומנים לעוה"בכללי המצות (צפת תשנב) עמ' 165
ט ע"א18 מאי דרוש אמרו ק"ו ומה משכן וכו'יפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' קטו
ט ע"א18 מה דרוש אמרו ק"ו וכו'נזר הקדש ח"ב עמ' קטו
ט ע"א18 משכן שאין קדושתו וכו'לקוטי שיחות חכ"ט עמ' 74
ט ע"א18 עשה שלמה המלך ק"ויוסף לקח כרך א ח"ב עמ' עח
ט ע"א18 שלמה למד ק"ו לדחות יוה"כ לחנוכת ביהמ"ק אהל משה (פרהנד, תשסה) ח"א עמ' רכ {למד מנשיא לבני אפרים שהיה ביום השביעי}
ט ע"א19 בימי המילואים דחו קרבנות המילואים את השבתמשך חכמה במדבר פ' ז פס' יז
ט ע"א19 חינוך המשכן דוחה שבתפנים מסבירות עמ' פא {כי המצוה בבניינו, משא"כ בבהמ"ק שאין מצוה בבניינו אלא שיהיה מקדש - צ"פ הל' ת"ת מהדו"ת פ"ג ה"ג}
ט ע"א19 קרבנות המילואים דחו שבתמעינות האמונה (תשסב) עמ' קצא {איך גילחו הלויים בשבת}
ט ע"א19 וקרבן יחיד דוחה שבת וכו'לקוטי שיחות חכ"ב עמ' 248
ט ע"א19 קרבן נשיאים דוחה את השבתבאר שרים במדבר פ' נשא דרוש ה אות ט
ט ע"א19 קרבנות הנשיאים הקריבו בשבתאמרי יצחק במדבר-דברים עמ' נד
ט ע"א20 ויום הכפורים דענוש כרת לא כל שכןתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' קנז (רסו) {מיתה בידי אדם חמור מכרת}
ט ע"א21 הכא צורך הדיוט הואפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תקנד
ט ע"א21 התם נמי מיעבד ליעבד ומיכל לא ניכלוערוגת הבושם (הראשון) ח"ב עמ' 265
ט ע"א21 וליקריב קרבנא ולא ליכולאור חדש (זיטשיק, תשסח) ויקרא עמ' כו
ט ע"א21 מיעבד ליעבדו מיכל לא ניכלוצבא אהרן - שבת תשובה עמ' קסב
ט ע"א21 מיעבד לעבדו מיכל לא ליכלוישרש יעקב (אבולפיה) עמ' נ
ט ע"א22 אין שמחה אלא באכילה ושתי'קשוטי כלה (גרינפלד) ח"ה סי' תב
ט ע"א22 אין שמחה בלא אכילה באר מים חיים (תשנט) ח"ג עמ' טו
ט ע"א22 אין שמחה בלא אכילה ושתיהבית ישי - דרשות עמ' רכא
ט ע"א22 אין שמחה בלא אכילה ושתיהגור אריה דברים פכ"ו הערה 103
ט ע"א22 אין שמחה בלא אכילה ושתיהמשך חכמה דברים פ' לג פס' ד
ט ע"א22 אין שמחה בלא אכילה ושתיהשמן ראש (כץ) פסח ח"ב עמ' ה
ט ע"א22 משכן מנלן דדחי שבתיוסף לקח כרך א ח"א עמ' רטו
ט ע"א23 'וביום השביעי' דלמא שביעי לקרבנות וכו'אמרי נועם (מועדים) תשובה יא [מבן המחבר]
ט ע"א28 ארבעה עשר יום מה יום כולו רצוף אף י"ד רצופיןיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קצט, כרך ב ח"א עמ' רל, רמו, רפז, ח"ב עמ' רנח
ט ע"א28 מקדש דדחי יום הכפורים מנ"ל אילימא מדכתב ז' ימים וז' ימים וכו'ברך יצחק (ברכה) דרוש לפרשת תצוה
ט ע"א30 ביום השמיני שלח את העם ויברכו את המלך וילכו לאהליהם וכו' שכ"א נתעברה אשתו בבן זכרחמודי צבי שמות עמ' שעה
ט ע"א30 ביום השמיני שלח את העם ויברכו את המלך וכו' וידעו הכל שמחל לו הקב"ה על אותו עוןכתב סופר אגדות כאן
ט ע"א30 ביום השמיני שלח את העם וכו' שהלכו ומצאו נשיהם בטהרה שמחים שנהנו מזיו השכינה וכו' נתעברה אשתו בבן זכרקשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' תקכה
ט ע"א30 ביום השמיני שלח את העםבית ישי - דרשות עמ' קסח, רכא
ט ע"א30 בשמע"צ היה שמחת ביהמ"ק בימי שלמה מטר השמים (תשנ) דברים עמ' תקא
ט ע"א30 ומנלן דאחיל להומאור עינים (פינטו, תג) פרק א דף קעט ע"ד
ט ע"א30 מנלן דאחיל להוויואל משה מאמר ב סי' כב עמ' ריט
ט ע"א30 נמחל החטא בחינוך הביהמ"קאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' תפד, תקפב
ט ע"א31 וילכו לאהליהם שמחים וטובי לב מלמד שמחל להם העון ונתעברו כל נשותיהם זכריםלב אריה פרשת פקודי אות כ {מחילת עוון העגל}
ט ע"א31 וילכו לאהליהם שמחים וכו'ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' רצג
ט ע"א32 וילכו לאהליהם שמחים שמצאו נשותיהם בטהרהאם הבנים ח"ב דף ז ע"ג
ט ע"א32 וילכו לאהליהם שהלכו ומצאו נשיהם בטהרהכלי יקר (לניאדו, שסג) מלכים א ט/יט דף תכג ע"ג; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה לה דף רכא ע"א; יד המלך (ולריו, שמו) פרשה ב דף יא ע"ב
ט ע"א32 ומצאו נשותיהן בטהרה וכו' שכאו"א נתעברה אשתו בבן זכרדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' קז ד"ה וילכו
ט ע"א32 שהלכו ומצאו נשיהם בטהרהישראל קדושים עמ' 32, פוקד עקרים סי' *ה (עמ' 44-43)
ט ע"א32 שמצאו נשותיהם בטהרה וכו' שכל א' וא' נתעברה אשתו בבן זכר וכו'יפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' קטו
ט ע"א33 וטובי לב שכל א' וא' נתעברה אשתו בבן זכרצוף דבש (סופר) עמ' קכט
ט ע"א33 וטובי לב שכל אחד נתעברה אשתו בבן זכרשמן ראש סוכות ח"א עמ' שה
ט ע"א33 כל אחד ואחד נתעברה אשתו בבן זכרמוסר דרך - אפיקי חיים עמ' קנב
ט ע"א33 שכל אחד ואחד נתעברה אשתו בבן זכר וכו' דאחיל להו עון יוה"כדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' קה ד"ה גמרא
ט ע"א33 שמחים וטובי לב וכו' נתבשרו כולם לחיי העולם הבא כתונת פסים (תשעא) עמ' סח
ט ע"א33 שמחים וטובי לב שמחים שנהנו מזיו השכינהאוצר המאמרים (תשסא) עמ' ריד
ט ע"א33 שמחים וטובי לב שנשותיהם ילדו זכריםברית עולם (אשכנזי, תשסא) ח"א עמ' 69-70
ט ע"א33 שמחים וטובי לבודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' פט
ט ע"א33 שמחים שנהנו וכו'לקוטי שיחות חכ"ז עמ' 341
ט ע"א33 שמחים שנהנו מזיו השכינהישרש יעקב (אבולפיה) עמ' ח
ט ע"א33 שמחים שנהנו מזיו השכינהמשנת יוסף - דרשות ח"א עמ' קט
ט ע"א35 בשלמא לישראל דאחילו להו טירת כסף דף רטו/רטז ע"ג
ט ע"א35 בשלמא לישראל עמו דאחיל להו עון יוה"כ אלא לדוד עבדו מאי היאדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' קג ד"ה בהפטרת
ט ע"א35 מה יום כולו רצוףשו"ת מהר"ם די בוטון סי' יח דף לג ע"ב
ט ע"א36 דאחיל להו עון דיום הכפוריםתורת העולה ח"ג פרק פג
ט ע"א36 לדוד עבדו מאי היאמה שהיה הוא שיהיה עמ' כה
ט ע"א36 לישראל עמו שמחל להם עון דיוה"כקהלת יעקב הושענא רבה - שמחת תורה עמ' קא
ט ע"א37 בשעה שביקש שלמה להכניס ארון למקדש דבקו שערים וכו'מגלה עמוקות (תשסח) אופן רח
ט ע"א37 בשעה שביקש שלמה להכניס ארון למקדש דבקו שערים זה בזה וכו'להורות נתן דברים עמ' רמט
ט ע"א37 בשעה שביקש שלמה להכניס ארון למקדש דבקו שערים זה לזה אמר שלמה עשרים וארבע רננות ולא נענה וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ו עמ' רעח
ט ע"א37 בשעה שביקש שלמה להכניס ארון למקדש דבקו שערים זה לזה וכו' זכרה לחסדי דוד וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ב עמ' רצא
ט ע"א37 בשעה שביקש שלמה להכניס ארון למקדש דבקו שערים זה לזה וכו'אוצרות חיים - הגאולה העתידה עמ' נב
ט ע"א37 בשעה שביקש שלמה להכניס ארון למקדשרוממות אל (אלשיך, שסה) בהקדמה דף ב ע"א; כלי יקר (לניאדו, שסג) מלכים א ט דף תכב ע"ג; כסף נבחר (פינטו, שפא) פרשת וילך דף קפה ע"א; לב אבות (הלוי, שכה) פרק ג דף מו ע"א; מגלה עמוקות (ואתחנן, שצז) אופן רח דף קלא ע"ב; יפה תאר (תיז) על שמות רבה פרשה א דף נח ע"א, ופ' מד דף ריב ע"ג; מאור עינים (פינטו, תג) שבת פרק ב דף מה ע"ב; ראש מר דרור (הכהן, שעה) פרשת שמיני דף נח ע"ב; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת נשא דף קמד ע"ב; תורת חכם (הכהן, תיד) פרשת בהר דף רצו ע"ב
ט ע"א37 בשעה שבקש שלמה להכניס ארון כו' דבקו שערים זב"ז כו'נטע שורק פרשת תצוה
ט ע"א37 בשעה שבקש שלמה להכניס ארון למקדש דבקו שערים וכו'דרשות מהרי"ץ לחנוכה ח"ב דרוש מג עמ' צח
ט ע"א37 בשעה שבקש שלמה להכניס ארון למקדש וכו' כיון שאמר זכרה לחסדי דוד עבדך מיד נענהמאורות הראי"ה שבועות עמ' רסו {כאשר אדם חוטא נפגמים שכלו ומדותיו, וכאשר בזכותו של דוד חזר הארון [ששם שכל התורה] אל המקדש, ידעו שתשובתו הושלמה}
ט ע"א37 בשעה שהכניס שלמה ארון לקדש הקדשים וכו' נהפכו פני שונאי דוד כשולי הקדירהעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קפד
ט ע"א37 בשעה ששלמה בנה את בהמ"ק דבקו שערים זה בזהכרם יהושע (ולרשטיין) דף כו ע"ג
ט ע"א38 שלמה המלך אמר שאו שערים ראשיכם על שערי ביהמ"ק שיפתחו+מטר השמים - עמודי העולם עמ' פב
ט ע"א40 נהפכו פני שונאי דוד כשולי קררהמנחת אליהו (תשסא) עמ' רמג
ט ע"א41 וידעו הכל שמחל לו כו'מראה הגדול ח"א דף א ע"ד
ט ע"א41 מחל לו על אותו עוון דבת שבעיוסף לקח כרך א ח"א עמ' קכח
ט ע"א41 ר' יהונתן ור' יהודה בן גרים תנו נדרים בי ר' שמעון בן יוחיצוף דבש (לוין) מאמר ח
ט ע"א41 ר' יונתן בן עסמיי וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ג עמ' נא
ט ע"א41 ר' יונתן בו עסמיי ור"י בן גרים וכו' איפטור מיניה באורתא וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' קב ד"ה מועד
ט ע"א41 ר' יונתן בן עמסיי וכו' בני אדם הללו אנשים של צורה הםימלא פי תהלתך ח"ב עמ' תרעט
ט ע"א41 ר' יונתן בן עסמאי ור"י בן גריםאהבת עולם דף כח
ט ע"א41 ר' יונתן בן עסמיי ור' יהודה בן גרים וכו' הני כולא ברכתא הוא נינהו תוליד בנין וכו'דברת שלמה (תשעא) עמ' שנב
ט ע"א41 ר' יונתן בן עסמיי ור' יהודה בן גרים תנו פרשת נדרים וכו'אוצרות חיים מועדים ח"ב עמ' שכב
ט ע"א41 ר' יונתן בן עסמיי ור"י בן גריםמערכי לב (שוואב) מועדים ח"א עמ' עא
ט ע"א41 רבי יונתן בן עכנאי ור' יהודה בן גרים תנו פרשת נדרים בי רשב"ילב אהרן (ראנ"ח, שסב) יהושע דף קי ע"ב
ט ע"א41 רבי יונתן בן עסמיי וכו' זיל גביהון דליברכוך וכו' כאן במצוה שאי אפשר לעשותה על ידי אחרים וכו' ליחרוב ביתך וכו' הנך כולהו ברכתא נינהו וכו' אל תקרי קרבם אלא קברם וכו'דברי תורה (שפירא) מהד' ב סי' פד, פו, מהד' ד סי' פא, פו, מהד' ז סי' לט
ט ע"א41 רבי יונתן בן עסמיי וכו' כתיב פלס מעגל רגלך וגו' כאן במצוה שאפשר לעשותה על ידי אחרים וכו' על ידי אחריםחמשה מאמרות (תשסט) - סמוכים לעד - מו"ק א
ט ע"א41 רבי יונתן בן עסמיי ור"י בן גרים תנו פרשת נדרים ביה רשב"י וכו' זיל גבייהו דלברכוך וכו'ערוגת הבושם (תשעא) ויקרא-במדבר עמ' תח, דברים עמ' רא, רכד
ט ע"א41 רבי יונתן בן עסמיי ורבי יהודה בן גרים תנו פרשת נדרים בי רבי שמעון בן יוחי וכו'אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ב עמ' רג
ט ע"א41 רבי יונתן בן עסמיי ורבי יהודה בן גרים תנו פרשת נדרים בי רבי שמעון בן יוחי וכו'אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ג עמ' לז
ט ע"א41 רבי יונתן בן עסמיי ורבי יהודה בן גרים תנו פרשת נדרים וכו' אמר ליה לבריה בני אדם הללו אנשים של צורה הם זיל גביהון דליברכוך כו'דברי יואל מועדים ח"ו פורים עמ' תמו
ט ע"א41 רבי יונתן בן עסמיי ורבי יהודה בן גרים תנו פרשת נדריםלב אהרן (ראנ"ח, שסב) יהושע פכ"ב סי' נו דף קי ע"ב-קיא ע"ב
ט ע"א41 רבי יונתן בן עסמיי ורבי יהודה בן גרים תנו פרשת נדריםיד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת חיי שרה דרוש ו דף לג ע"ד-לד ע"ב
ט ע"א41 ריב"ע וריב"ג וכו' א"ל אנשים הללו של צורה וכו'אהבת עולם (תשס) עמ' קפא
ט ע"א41 ריב"ע וריב"ג תנו פרשת נדרים וכו'המאור שבתורה (שפירא) ויקרא עמ' ו, קמב
ט ע"א41 שני חכמים באו ללמוד אצל רשב"י וכו', ומהרש"א נתיב התורה (סאלים) במדבר עמ' רו
ט ע"א42 רבי יהודה בן גריםשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' תקלב
ט ע"א42 רבי יהודה בן גרים תנו פרשת נדריםשמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' כז
ט ע"א42 תנו פרשת נדרים בי רשב"י וכו'ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' שפה
ט ע"א43 א"ל ולאו איפטריתו ניהו באורתא וכו'שמחת מרדכי (גיפטר) עמ' קע
ט ע"א44 הנפטר מרבו ולן באותו העירפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' תקכג
ט ע"א44 לן באותה העיר צריך ליפטר ממנו פעם אחרתרנת יצחק שמואל עמ' כא
ט ע"א44 תלמיד הנפטר מרבו וכו' אנשים של צורהשעורי דעת ספר ב עמ' קלג
ט ע"א44 תלמיד הנפטר מרבו ולן באותו עיר ליפטר ממנו פעם אחרת, ונ"ידרשות שבט הלוי ח"א עמ' רז
ט ע"א44 תלמיד שנפטר מרבו ולן באותה העיר צריך ליפטר ממנו פעם אחרתיפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה לה דף רכ ע"ג
ט ע"א44 תלמיד שנפטר מרבו ולן באותה העירשיחות עבודת לוי סי' כ אות ז
ט ע"א48 א"ל לבריה אנשים של צורה הם זיל לגבייהו וליברכוך וכו'יפה תאר (תשעח) ח"א עמ' תרז
ט ע"א48 א"ל לבריה בני אדם הללו אנשים של צורה הם וכו'מקור ברוך (פייתוס) דף טז ע"ד
ט ע"א48 א"ל רשב"י לבנו זיל גבייהו דיברכוךחנן אלקים עמ' לה, יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' קעא, ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קט, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' יט, סט, צט, קצא, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' רלט
ט ע"א48 א"ל רשב"י לבריה בני אדם הללו אנשים של צורה הם וכו' יהא רעוא דתזרע ולא תחצד וכו' הני כולהו ברכתא נינהוברית אברם עמ' צד, רכד
ט ע"א48 אמר לבריה בני אדם הללו של צורה הם זיל לגבייהו דליברכךלב אריה פרשת בחוקותי אות ט
ט ע"א48 אמר לי' רשב"י לברי' וכו' זיל גבייהו דליברכוךלקוטי שיחות ח"א עמ' 283, חי"ט עמ' 235
ט ע"א48 אמר ליה לבריה בני אדם הללו אנשים של צורה הם זיל גביהון דליברכוך וכו' אמרו ליה יהא רעוא דתזרע ולא תחצד וכו'של"ה (תשנז) פרשת וישב אות טז בהגה"ה
ט ע"א48 אמר ליה לבריה בני אדם הללו אנשים של צורה הם זיל גביהון דליברכוךאוצרות חיים - אישים ח"ו עמ' שלח
ט ע"א48 אמר ליה לבריה בני אדם הללו אנשים של צורה הם זיל גביהון דליברכוךלבושי בדים סעיף רמ
ט ע"א48 אמר רשב"י לברי' אנשים הללו בעלי צורה זיל לגבייהו דלברכוךדבר צבי - קדושת השבת עמ' כח
ט ע"א48 אמר רשב"י לבריה זיל גביהין דיברכוך וכו'צפנת פענח (תשסו) עמ' ריא
ט ע"א48 אמר רשב"י לבריה זיל גבייהו דליברכוך וכו' אמרו ליה יהא רעוא דתזרע ולא תחצד וכו' רבי שמעון בן חלפתא איפטור מיניה דרבי וכו' לא תבייש ולא תתבייש וכו' בירכך ברכתא דברכינהו קב"ה לישראל וכו' ולא יבושו עמי לעולםצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' שיד
ט ע"א48 אמר רשב"י לבריה זיל לגבייהו דלברכוך א"ל תזרע ולא תחצד וכו'בית שמואל אחרון על התורה (תשנד) פ' וארא עמ' סה
ט ע"א48 אנשים האלו אנשים של צורה הםערבי נחל (תשסד) עמ' רמ
ט ע"א48 אנשים הללו בעל צורה זיל גביהון דלברכוךדברי יואל פ' בלק דף קכט ע"ב
ט ע"א48 אנשים הללו בעלי צורה הם זיל לגבייהו דלברכוךשם משמעון (שפירא, תשכה) עמ' קכא
ט ע"א48 אנשים הללו בעלי צורה הם זיל לגבייהו דליברכוך כו'פרדס המלך (תשסט) אות תקנח
ט ע"א48 אנשים הללו של צורה הם זיל גביהון דליברכוך וכו' א"ל יה"ר דתזרע ולא תחצד וכו' ליחרוב ביתך וכו' הני כולהו ברכתא נינהומשנת יוסף - אגדות ח"א עמ' רנג {להסתיר מפני המקטרג, בירכוהו "אנשי צורה" (היודעים להסתיר) ברמז וסתר כדי שרשב"י יפרש במקצת}
ט ע"א48 אנשים של צורה הם זיל גביהון דליברכוך א"ל יהא רעוא דתזרע ולא תחצד וכו' ליחרב ביתך וכו'יגל יעקב (תשנג) נצבים אות פט
ט ע"א48 אנשים של צורה הם זיל גביהון דליברכוך וכו'בארות המים (תשסב) עמ' קכב
ט ע"א48 אנשים של צורה הם זיל גביהון דליברכוךחכמת התורה ויחי עמ' שנח, תפב
ט ע"א48 אנשים של צורה הם זיל גביהון דליברכוךטיול בפרדס ח"א עמ' רלט
ט ע"א48 אנשים של צורה הם זיל גביהון דליברכוךתהלה לדוד (והרמן) פרק קטו פסוק יב הערה י
ט ע"א48 אנשים של צורה הםאם לבינה (פאפא) עמ' תרכט
ט ע"א48 אנשים של צורה הםאפיקי יהודה (תשנט) עמ' קנז
ט ע"א48 אנשים של צורה הן זיל גביהון וכו'שבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' שח
ט ע"א48 אנשים של צורהמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 255 {אנשים של צורה קובעים צורה בשעוות החיים}
ט ע"א48 בנ"א הללו אנשים של צורה הם וכו'אשכבתיה דרבי ח"א עמ' קמ, רנו
ט ע"א48 בנ"א הללו אנשים של צורה הם וכו'תפארת ציון (אבא שאול) עמ' תסא - ר"ר שרבאני
ט ע"א48 בנ"א הללו אנשים של צורה הם וכו'תפארת ציון (אבא שאול) עמ' תעב - ר"ב שרגא
ט ע"א48 בני אדם הללו אנשים של צורה הם זיל גביהון דלברכוךמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ג עמ' תכ
ט ע"א48 בני אדם הללו אנשים של צורה הם זיל גביהון דליברבוךבית ישראל (טויסיג) דברים עמ' נב
ט ע"א48 בני אדם הללו אנשים של צורה הם זיל גביהון דליברכוך וכו'אוצרות חיים - עבודת ה' עמ' לז
ט ע"א48 בני אדם הללו אנשים של צורה הם זיל גביהון דליברכוך וכו'ייטב פנים ח"א דף עו
ט ע"א48 בני אדם הללו אנשים של צורה הם זיל גביהון דליברכוךמאור עינים (תשנח) עמ' תקפג
ט ע"א48 בני אדם הללו אנשים של צורה הם זיל גביהון דליברכוךמאור עינים (תשעט) עמ' *קלט
ט ע"א48 בני אדם הללו אנשים של צורה הם זיל גביהון דליברכוךשפתי חיים - אמונה ובחירה ח"ב עמ' שצט
ט ע"א48 בני אדם הללו אנשים של צורה הם זיל גביהון דליברכוךתפארת צבי ויקרא עמ' קכא
ט ע"א48 בני אדם הללו אנשים של צורה הםהמאור שבתורה (שפירא) שמות עמ' רכט
ט ע"א48 בני אדם הללו אנשים של צורה הםמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' תקיט
ט ע"א48 בני אדם הללו אנשים של צורה הםצדקת הצדיק סי' קפח
ט ע"א48 בני אדם הללו אנשים של צורה הן שמן ראש (כץ) ח"ד עמ' תרכו
ט ע"א48 בני אדם הללו אנשים של צורה הןשמן ראש - ימים נוראים עמ' שפו
ט ע"א48 בני אדם הללו של צורה הם זיל לגבייהו דלברכוך כו' אמרו לי' יהא רעוא דתזרע ולא תחצוד וכו'צמח דוד (סקאליע) עמ' תקפו
ט ע"א48 אנשי צורהדרך אמונה ובטחון עמ' רכח {קובעים צורה על עצמם ע"י תורתם}
ט ע"א48 ברי' דרשב"י א"ל זיל לגביהון דליברכוך וכו'משיב נפש (גינצלר, תשסה) עמ' שסב
ט ע"א48 האנשים הללו אנשי צורה הם וכו'דברים נחמדים (תשסה) עמ' ד
ט ע"א48 האנשים הללו אנשים של צורהכסא דוד (תקנד) דף סד ע"א
ט ע"א48 האנשים הללו אנשים של צורהכסא דוד (תשנ) עמ' רע
ט ע"א48 הלכו לקבל ברכה מצדיקיםאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' כב
ט ע"א48 זיל גבייהו דלברכוך וכו'משנת יוסף על התורה ח"א עמ' קב, ח"ב עמ' שיט
ט ע"א48 זיל גבייהו דליברכוךכלי יקר (תשמח) עמ' קצד
ט ע"א48 זיל לגבייהו דלברכוך א"ל תזרע ולא תחצדתהלה לדוד (סקאליע) ספר ה עמ' תכד
ט ע"א48 זיל לגבייהו דלברכוך וכו' תזרע ולא תחצד תוליד בנים ולא ימותובנין דוד (מייזלש) בראשית - לך לך אות לה, ויחי אות סב
ט ע"א48 זיל לגבייהו דליברבוךאהבת חיים (דייטש) עמ' קי
ט ע"א48 זיל לגבייהו דליברכוךכסא דוד (תקנד) דף סד ע"א
ט ע"א48 זיל לגבייהו דליברכוךכסא דוד (תשנ) עמ' רסט
ט ע"א48 זיל לגבייהו דליברכך וכו'יגל יעקב (תשעד) ח"ב עמ' רנד
ט ע"א48 זיל לגבייהו וליברכוךשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' רסה, רפ
ט ע"א48 יהודה בן גרים איש צורהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' רעח
ט ע"א48 רשב"י אמר לבריה בני אדם הללו אנשים של צורה הם זיל לגבייהו וליברכוך וכו'מים חיים (רפפורט, תשעז) - אוצרות חיים עמ' ח, ט
ט ע"א48 רשב"י אמר לר"א בנו שילך לקבל ברכות מר"י בן עסמיישארית ישראל (וילדניק, תשנח) עמ' סט
ט ע"א48 רשב"י שלח את בנו כדי שיברכו אותובית שלום מרדכי עמ' רנד
ט ע"א48 רשב"י שלח את בנו להתברך וכו'להורות נתן ויקרא עמ' רלז
ט ע"א48 שלח רשב"י את בנו שיקבל ברכה מתלמידיו וא' מהם רבי יהודה בן גרים ואמר אנשים של צורה הםשבילי פנחס (תשעא) עמ' שיג
ט ע"א48 שלח רשב"י את ר"א בנו וכו' אף קללני וכו'תורת איש ח"א עמ' רמב, ח"ב עמ' תמא
ט ע"א48 שלח רשב"י בנו להתברך מר"יודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' שצה
ט ע"א49 אשכחינו דקא רמו קראיבגדי יו"ט (קריספין) ח"א דף לט ע"ב
ט ע"א49 כתיב פלס מעגל וכו' וכתיב אורח חיים פן תפלס וכו'יבין שמועה (לעוו) עמ' שצט
ט ע"א49 כתיב פלס מעגל וכו' וכתיב אורח חיים פן תפלס וכו'שפת אמת (הלוי) משלי פרק ד פסוק כו
ט ע"א49 כתיב פלס מעגל רגליך וכו' כאן במצוה שא"א לעשותה ע"י אחרים, ורש"י ומהרש"אדעת חכמה ומוסר ח"ב עמ' נט, סא
ט ע"א49 כתיב פלס מעגל רגליךס' הבוטח ח"ב עמ' קמא
ט ע"א49 כתיב פלס מעגל רגלך וכו' וכתיב אורח חיים פן תפלסהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' רלה
ט ע"א49 כתיב פלס מעגל רגלך וכל דרכיך יכונו וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"ב עמ' 53
ט ע"א49 כתיב פלס מעגל רגלך וכל דרכיך יכנו וכתיב אורח חיים פן תפלס נעו מעגלתיהדרשות שמן רוקח עמ' רכא
ט ע"א49 כתיב פלס מעגל רגלך וכל דרכיך יכנו וכתיב ארח חיים פן תפלסיפה מראה (שנ) פאה פ"א דף נז ע"ד; טור פטדה (הכהן, תטו) סי' רמו דף לט ע"ב; מאור עינים (פינטו, תג) פרק א דף קעט ע"ד
ט ע"א49 כתיב פלס מעגל רגלך כו'טהרת יו"ט ח"י עמ' קעא, רכב
ט ע"א49 פלס מעגל רגלךכללי המצות (צפת תשנב) עמ' 9
ט ע"א49 רמו קרא אהדדי פלס וכו', ורש"י - מבטל ת"ת ועוסק במצוה, ותוספות - מפסיקים אך לרשב"י לסוכה ולולב וכו'דברים אחדים (תקמח) דף צ ע"ג
ט ע"א49 רמו קראי אהדדי וכו' כאן במצוה שאפשר לעשותה ע"י אחרים כאן במצוה שא"א לעשותה ע"י אחרים, ורש"ידעת חכמה ומוסר ח"א עמ' רכב
ט ע"א49 רמו קראי אהדדי וכו' כאן במצוה שאפשר לעשותה על ידי אחרים, כאן במצוה שאי אפשר לעשותה על ידי אחריםחיים שיש בהם אבות עמ' קמה
ט ע"א49 רמו קראי אהדדי פלס וכו'דברים אחדים (תשמו) עמ' שכא
ט ע"א49 רמי קראי כתיב פלס מעגל רגליך וכו' ורש"יעמק החכמה עמ' קט
ט ע"א50 אורח חיים פן תפלס וכו' במצוה שאי אפשר לעשותה על ידי אחרים וכו' דאפילו חפצי שמים וכו' במצוה שאי אפשר לעשותה על ידי אחריםקשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' שכד
ט ע"א50 אורח חיים פן תפלס וכו' כאן במצוה שאפשר לעשותה ע"י אחריםקובץ שיחות (וכטפויגל) אלול וימים נוראים עמ' קלז
ט ע"א50 אורח חיים פן תפלסודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' ק
ט ע"א50 אורח חיים פן תפלסודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' תקכז
ט ע"א50 אפשר ע"י אחריםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' שכח
ט ע"א50 במצוה שאפשר לעשותה ע"י אחריםנשמת חיים (ברלין) עמ' ח
ט ע"א50 במצוה שאפשר לקיימה ע"י אחרים אומרים פלס מעגל רגליך וכו'להורות נתן במדבר עמ' רכב
ט ע"א50 כאן במצוה שאפשר כו' כאן במצוה שא"א לעשותה ע"י אחריםעשרה מאמרות (תשס) עמ' רנח
ט ע"א50 כאן במצוה שאפשר לעשותה ע"י אחריםלקט שיחות מוסר ח"א עמ' קלה, שכו
ט ע"א50 כאן במצוה שאפשר לעשותה ע"י אחריםס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' כט, ל, מז
ט ע"א50 כאן במצוה שאפשר לעשותה ע"י אחריםפרי צדיק נשא אות א
ט ע"א50 כאן במצוה שאפשר לעשותה ע"י אחרים, ורש"ירנת יצחק משלי עמ' כג
ט ע"א50 כאן במצוה שאפשרמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' צה
ט ע"א50 כאן במצוה שיכולה ליעשות ע"י אחריםשערי תודה ח"ב דף ו ע"ד
ט ע"א50 מצוה שאפשר לעשות ע"י אחריםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' תסא
ט ע"א50 מצוה שאפשר לעשות ע"י וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ה סימן קי
ט ע"א50 מצוה שאפשר לעשותה ע"י אחרים וכו'אור התורה (צמח צדק) ויקרא עמ' תתלח
ט ע"א50 מצוה שאפשר לעשותה ע"י אחרים כו' אפילו חפצי שמים לא ישוו בה וכו', ורש"יתורת מנחם חלק לב עמ' 306, חלק לג עמ' 348, חלק לד עמ' 265
ט ע"א50 עוסק במצוהברכת אבות עמ' קכא
ט ע"א50 פן תפלס במצוה שא"א לעשותה ע"י אחריםקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ב (תשעג) עמ' שלה
ט ע"א רש"י - אל תפלס אלא מצוה שבא לידך עשהקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ב (תשעג) עמ' שלה
ט ע"א רש"י - ב' מצוות גדולה וקטנה גדולה קודמתישא מדברותיך - מגילה עמ' קצז
ט ע"א רש"י - כליא עורב ומחפין אותו בברזלאמרי יוסף בראשית דף לד ע"ג
ט ע"א רש"י - מבטל ת"ת ועוסק במצוהדברים אחדים (תשמו) עמ' שכא
ט ע"א רש"י - פלס מעגל רגלך וכו' בין גדולה בין קטנה עשהחמשה מאמרות (תשסט) - סמוכים לעד - מועד קטן א
ט ע"א רש"יאהבת עולם (תשס) עמ' קפד
ט ע"א מאירי - אמאי לא יפטר מצד הדין דעוסק במצוה פטור מן המצוהפחד יצחק שבועות מאמר ח, יג, מ
ט ע"א מאירי - הכנסת כלה א"א לעשותה ע"י אחרשערי הישיבה ח"ב עמ' קלה
ט ע"א מאירי - למה לא יפטר וכו'פחד יצחק פסח מאמר סח
ט ע"א מהרש"אאמרי יצחק שמות-ויקרא עמ' תנד
ט ע"ב01 הדר יתבי וקא מבעי להו וכו' כאן במצוה שאפשר לעשותה ע"י אחרים וכו'אילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' סז, עו
ט ע"ב01 ואפשר לעשותה ע"י אחרים או אי אפשרדברי יהושע מאמר ג פ"ד עמ' קכו
ט ע"ב01 כאן במצוה שא"א לעשותה ע"י אחריםפרורים משלחן גבוה ח"א שאלה א, ח"ב שאלה ה, ח"ג שאלה כ
ט ע"ב01 כאן במצוה שא"א לעשותה ע"י אחריםרנת יצחק עה"ת ח"א עמ' קלד
ט ע"ב01 כאן במצוה שא"א לעשותה על ידי אחריםשמן ראש (כץ) פסח ח"ב עמ' קע
ט ע"ב01 כאן במצוה שא"א ע"י אחריםרנת יצחק משלי עמ' יז
ט ע"ב01 כאן במצוה שאי אפשר לעשותה ע"י אחריםדרך חיים (תשע) פ"ב הערה 601
ט ע"ב01 כאן במצוה שאי אפשר לעשותה ע"י אחריםישמרו דעת עמ' לז
ט ע"ב01 כאן במצוה שאי אפשר לעשותה על ידי אחריםשמן ראש (כץ) ח"ט ויקרא עמ' רכג
ט ע"ב01 מצוה שא"א לעשותו ע"י אחריםולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' תקיא
ט ע"ב01 מצוה שא"א לקיימה ע"י אחרים גור אריה במדבר פ"ד הערה 69 {נחשבת לחובה גדולה יותר}
ט ע"ב01 מצוה שאי אפשר להעשות ע"י אחריםשיחות עבודת לוי סי' קד אות ד
ט ע"ב01 מצוה שאי אפשר לעשותה על ידי אחרים וכו'מבשרת ציון ח"ב עמ' רעו
ט ע"ב01 מצוה שאי אפשר לעשותה על ידי אחריםשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' רצז, שיז
ט ע"ב02 יקרה היא וכו' לא ישוו לה וגו' שאפי' חפצי שמים לא ישוו לה וכו'נתיב התורה (סאלים) בראשית עמ' סו
ט ע"ב02 יקרה היא מפנינים וכל חפציך לא ישוו בה הא חפצי שמים ישוו בהקובץ שיחות (וכטפויגל) אלול וימים נוראים עמ' קלז
ט ע"ב02 יתבי וקמבע"ל כתיב יקרה היא מפניניםרני ושמחי דף קלח ע"ד
ט ע"ב02 כתוב א' אומר וכל חפצים וכתוב אחר אומר וכל חפציךלב אהרן (ראנ"ח, שסב) יהושע דף קי ע"א
ט ע"ב02 כתיב וכו' וכל חפציך לא ישוו בה הא חפצי שמים ישוו בהנאוה תהלה עמ' תמט
ט ע"ב02 כתיב וכו' וכל חפציך לא ישוו בה הא חפצי שמים ישוו וכו' כאן במצוה שאפשר לעשותה ע"י אחרים כאן במצוה שא"א לעשותה ע"י אחריםאור ישראל (תרס) דף לה ע"א
ט ע"ב02 כתיב וכל חפציך וכו' ותוס'לשון ערומים דף מג ע"ב
ט ע"ב02 כתיב וכל חפציך לא ישוו בה אבל חפצי שמים ישוו בהאור חדש (הרטמן) פ"ד אות 497
ט ע"ב02 כתיב וכל חפציך לא ישוו בה וכו' וכתיב וכל חפצים לא ישוו בה וכו'דרשות מהרי"ץ לז' אדר עמ' רסח
ט ע"ב02 כתיב וכל חפציך לא ישוו בה וכתיב וכל חפצים לא ישוו בה כו'פרדס המלך (תשסט) אות תמז
ט ע"ב02 כתיב וכל חפציך לא ישוו הא חפצי שמים כו' בן אברהם (אשטרושא) דף פ ע"ג
ט ע"ב02 כתיב וכל חפציך לא ישוו בה הא חפצי שמים ישוו בה וכו' נזר הקדש ח"ב עמ' קיח
ט ע"ב02 כתיב וכל חפציך לא ישוו בה וכו'יפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' קיז
ט ע"ב02 כתיב יקרה היא מפנינים וכו' וכתיב כל חפצים לא ישוויריעות שלמה (אוזאן) פ' ויחי
ט ע"ב02 כתיב יקרה היא מפנינים וכו' וכתיב כל חפציםהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' קצח, שסח
ט ע"ב02 כתיב יקרה היא מפנינים וכו'יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה לה דף רכא ע"ג; תפארת ישראל (מהר"ל, שנט) פרק כב דף נד ע"ג; עמודי שש (לונטשיץ, שעח) מאמר ב דף נ ע"ג; חשק שלמה (דוראן, שפג) משלי דף צט ע"ב
ט ע"ב02 כתיב יקרה היא מפנינים וכל חפציה לא ישוו בה וכו', ורש"יאילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' עו
ט ע"ב02 כתיב יקרה היא מפנינים וכל חפציך לא ישוו בה, ורש"י - שתבטל כל חפציך בשביל שתעסוק בתורה וכו'דעת תורה דברים ח"ב עמ' רמג
ט ע"ב02 כתיב יקרה היא מפנינים וכל חפציך לא ישוו וכו'ערוגת הבושם (תשעא) ויקרא-במדבר עמ' פט
ט ע"ב02 כתיב יקרה היא מפניניםוזאת התורה עמ' יב
ט ע"ב02 כתיב יקרה היא מפניניםיקרא דשכבי (דוד) דרוש כט דף סט ע"ב02
ט ע"ב02 כתיב יקרה היא מפניניםרנת יצחק משלי עמ' לח
ט ע"ב02 כתיב יקרה היאשארית יעקב (אלגזי) דף ה סוף ע"א וסוף ע"ד, ו ע"א
ט ע"ב02 כתיב יקרה היאשארית יעקב (אלגזי, תשנא) עמ' טו, יז
ט ע"ב03 הא חפצי שמים ישוו בה וכו' כאן במצוה שאפשר לעשותה ע"י אחרים וכו', ורש"יתורת מנחם חל"ה עמ' 68, 193, חל"ו עמ' 127
ט ע"ב03 הא חפצי שמים ישוו בה וכו' כאן במצוה שאי אפשר לעשותה ע"י אחרים, ורש"י ד"ה חפצי, ותוס' ד"ה כאןאור ישראל סי' כד, כה
ט ע"ב03 הא חפצי שמים ישוו בהחכמת התורה אמור עמ' שכז
ט ע"ב03 הא חפצי שמים ישוו בהתורת מנחם חלק מ עמ' 180
ט ע"ב03 וכל חפציך לא ישוו בה הא חפצי שמים ישוו בה מגדנות אליעזר עמ' רנד
ט ע"ב03 וכל חפציך לא ישוו בה הא חפצי שמים ישוו בה וכו' כאן במצוה שאפשר לעשותה ע"י אחריםשם אליעזר דף עד ע"א
ט ע"ב03 וכל חפציך לא ישוו בה הא חפצי שמים ישוו בהתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' רכד (תקכב) {דמיונות רבות ללימוד זה}
ט ע"ב03 וכל חפציך לא ישוו בה וכו' כאן במצוה שאפשר לעשותה ע"י אחרים וכו'אמרות ה' השלם ח"ב עמ' רפא-רפב
ט ע"ב03 וכל חפציך לא ישוו בה וכו' כאן במצוה שאפשר לעשותה על ידי אחריםיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' רח, ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רפח, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קמב, קסב, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' רפא
ט ע"ב03 וכל חפציך לא ישוו בהשערי תלמוד תורה (תשמז) עמ' רא
ט ע"ב03 חפצי שמים ישוו בה ולא ישוו בהעיונים במשלי עמ' צב, קפז
ט ע"ב03 חפצי שמים, רש"יראש דוד (תקלו) דף יב ע"ד
ט ע"ב03 חפצי שמים, רש"יראש דוד (תשמו) עמ' נו ע"א
ט ע"ב03 חפציך לא ישוו בה אבל חפצי שמים ישוו בהדרך חיים (תשע) פ"ה הערה 2328-2329
ט ע"ב03 כל חפציך וכו' אפילו חפצי שמיםמעשה רקם (בר) מועדים עמ' 102
ט ע"ב03 כל חפציך וכו' אפילו חפצי שמיםמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ד עמ' יג, מז
ט ע"ב03 כל חפציך לא ישוו בה מעינות האמונה (תשסב) עמ' קפד
ט ע"ב03 כל חפציך לא ישוו בה וכו' אפילו חפצי שמיםולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' קנה
ט ע"ב03 כל חפציך לא ישוו בה וכו' אפילו חפצי שמיםילקוט עטרת צבי עמ' רב
ט ע"ב03 כל חפציך לא ישוו בה במצוה שאי אפשר שתעשה ע"י אחרים וכל חפצים במצוה שאפשר לעשותה ע"י אחריםתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תתקסה
ט ע"ב03 כל חפציך לא ישוו בה הא חפצי שמים ישוו בה וכתיב וכו'שארית מנחם ח"א עמ' צד
ט ע"ב03 כל חפציך לא ישוו בה הא חפצי שמיםנתיבות עולם ח"א עמ' ז
ט ע"ב03 כל חפציך לא ישוו בה וכו' באפשר ע"י אחריםשמן ראש סוכות ח"א עמ' קלו
ט ע"ב03 כל חפציך לא ישוו בה וכו' כאן במצוה שאפשר לעשות על ידי אחריםשם אליעזר דף עד ע"א
ט ע"ב03 כל חפציך לא ישוו בהילקוט הגרשוני ח"א
ט ע"ב03 כל חפציך לא ישוו בהישא מדברותיך - מגילה עמ' נד, קצד
ט ע"ב04 וכל חפצים לא ישוו בה אפי' חפצי שמיםמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשמב) ח"א עמ' כ
ט ע"ב04 וכל חפצים לא ישוו בה אפי' חפצי שמיםשיחות לספר בראשית עמ' רמא-רמב, שיחות לספר ויקרא עמ' שכא, שיחות לספר במדבר עמ' קצד
ט ע"ב04 וכל חפצים לא ישוו בה אפילו חפצי שמים תורה ודעת תשסה-תשסז עמ' ז
ט ע"ב04 וכל חפצים לא ישוו בה אפילו חפצי שמים לא ישוו בהבן מלך - חכמה ומוסר עמ' צד, שפז
ט ע"ב04 כל חפצים לא ישוו בה דאפילו חפצי שמים וכו'פניני דעת עמ' לח
ט ע"ב04 וכל חפצים לא ישוו בה אפילו חפצי שמים לא ישוו בהשרתי ח"א עמ' ה, ר, רסז
ט ע"ב04 וכל חפצים לא ישוו בה דאפילו חפצי שמים לא ישוו בה בצור ירום ח"ו עמ' יג
ט ע"ב04 וכל חפצים לא ישוו בה דאפילו חפצי שמים לא ישוו בהדרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' קכב
ט ע"ב04 כל חפצים לא ישוו בהשערי תלמוד תורה (תשסו) עמ' ריב
ט ע"ב04 כל חפצים לא ישוו בה אפי' חפצי שמיםמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"א עמ' כב
ט ע"ב04 כל חפצים לא ישוו בה אפילו חפצי שמים וכו'תורת מנחם ח"י עמ' 50, חי"א עמ' 71, חט"ו עמ' 88
ט ע"ב04 כל חפצים לא ישוו בהאורות התורה פ"ה אות ב; פ"ט אות ה
ט ע"ב04 כל חפצים לא ישוו בהבאר ראי (רוזן) לימוד התורה סי' ג אות ד, סי' ח אות א
ט ע"ב05 אפי' חפצי שמים לא ישוו בהדרשות שבט הלוי ח"א עמ' רכא
ט ע"ב05 אפי' חפצי שמים לא ישוו בהתורת מנחם חנ"ט עמ' 127, חלק ס עמ' 387
ט ע"ב05 דאפילו חפצי שמים לא ישוו בהדרשות מהר"י מינץ (תשנז) עמ' עה
ט ע"ב05 חפצי שמים לא ישוו בה במצוה שאפשר לעשותה ע"י אחריםיציב פתגם - מילה-נישואין עמ' קעא
ט ע"ב05 חפצי שמים לא ישוו בהתפארת ישראל (הרטמן) עמ' רצד הערה 4
ט ע"ב05 כאן במצוה שאפשר לעשותה ע"י אחרים וכו' כל חפצים לא ישוו בה וכו' שא"א לעשותה ע"י אחריםלקוטי שיחות חי"ד עמ' 43, חט"ו עמ' 138, חכ"ג עמ' 507, 144
ט ע"ב05 כאן במצוה שאפשר לעשותה ע"י אחרים וכו'בית ישראל (זידיטשוב, תשעה) עמ' רסד
ט ע"ב05 כאן במצוה שאפשר לעשותה ע"י אחרים וכו'דברי חנינא - ת"ת עמ' קט, קיא
ט ע"ב05 כאן במצוה שאפשר לעשותה ע"י אחרים וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' פג ד"ה ראיתי
ט ע"ב05 כאן במצוה שאפשר לעשותה ע"י אחרים כאן במצוה שא"א וכו'דרשות שבט הלוי ח"א עמ' קפג
ט ע"ב05 כאן במצוה שאפשר לעשותה ע"י אחרים כאן במצוה שא"א לעשותה ע"י אחריםדרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' שא
ט ע"ב05 כאן במצוה שאפשר לעשותה ע"י אחרים כאן במצוה שא"א לעשותה ע"י אחריםשיחות חכמה ומוסר מאמר כה אות ב
ט ע"ב05 כאן במצוה שאפשר לעשותה ע"י אחרים כאן במצוה שאי אפשרבאר הגולה (הרטמן) באר א הערה 113
ט ע"ב05 כאן במצוה שאפשר לעשותה על ידי אחרים כאן במצוה שאי אפשר לעשותה על ידי אחריםשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' ריד
ט ע"ב05 כאן במצוה שאפשר לעשותה על ידי אחריםמשך חכמה שמות פ' יג פס' ט
ט ע"ב05 מצוה שאפשר לעשות על ידי אחריםאחרי ראי (תשסד) דרשות סי' יא אות ד
ט ע"ב05 מצוה שאפשר לעשותה ע"י אחריםאז שמח עמ' סו
ט ע"ב05 מצוה שאפשר לעשותה ע"י אחריםמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ב עמ' כו {ת"ת גדול מכל המצוות}
ט ע"ב05 מצוה שאפשר לעשותה ע"י אחריםרוח חיים (חיד"א) עמ' קעג
ט ע"ב05 מצוה שאפשר לעשותה על ידי אחריםיחל ישראל אבות ח"ו עמ' רמח
ט ע"ב05 מצוה שאפשר לקיים ע"י אחריםאור חדש (הרטמן) פ"י אות 38 {בזה תלמוד תורה גדול}
ט ע"ב05 מצוה שאפשר לקיים על ידי אחרים שמן ראש (כץ) ח"ט ויקרא עמ' מ {בזה ת"ת עדיף}
ט ע"ב05 מצוה שאפשר לקיימה ע"י אחריםשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' עה, תרלד
ט ע"ב06 כל המצות דוחין ת"ת היכא דא"א לקיימם ע"י אחרודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' רמט
ט ע"ב06 מבטלין ת"ת למצוה שא"א לעשותה ע"י אחריםגבורת יצחק שבועות עמ' רטו
ט ע"ב06 מבטלין ת"ת למצוה שא"א לעשותה ע"י אחריםס' המאמרים (רמ"מ) ח"ד עמ' קיט
ט ע"ב06 מבטלין ת"ת לצורך מצוה שא"א לקיימה ע"י אחריםמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ג עמ' כז
ט ע"ב06 מצוה שאי אפשר לעשות ע"י אחרים, מחוייב להניח עבורה הלימודנתיבות אמונה - תפלה עמ' קכ
ט ע"ב06 מצוה שא"א לעשותה ע"י אחרים מפי ספרים וסופרים (תשעב) אבות ח"א עמ' רנג {עוסק במצוה פטור מן המצוה לא נאמר במצות תלמוד תורה}
ט ע"ב06 מצוה שא"א לעשותה ע"י אחרים תורת אברהם עמ' 138 {דוחה ת"ת}
ט ע"ב06 מצוה שאי אפשר להיעשות על ידי אחרים דברי שלום (הלברשטם) עמ' רטז {מחויב לבטל תורה ולעשות המצוה}
ט ע"ב06 מצוה שעוברת דוחה ת"תדולה ומשקה - התורה וקניניה עמ' מח, ח"ב עמ' שה
ט ע"ב06 ת"ת נדחה ע"י מצוה שא"א באחרעלי שור ח"ב עמ' רו
ט ע"ב07 כאן במצוה שא"א לעשות וכו' מפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"א עמ' רטו {אין כלל "עוסק במצוה פטור מן המצוה" בתלמוד תורה}
ט ע"ב08 זיל גביהון דליברכוך א"ל יהא רעוא דתזרע וכו'מוצל מהאש (הלברשטם) דף קפז ע"ב
ט ע"ב09 א"ל יהא רעוא וכו' ולא תחזי שתא חדתא וכו' דלא תמות אנתך וכו'מכשירי מצוה עמ' מא
ט ע"ב09 א"ל יהא רעווא דתזרע ולא תחצוד תעייל ולא תיפוק וכו'דברי יואל פ' אמור דף קצב ע"א, פ' בחוקותי דף תל ע"ב
ט ע"ב09 אמרו ליה יהא רעוא דתזרע ולא תחצד וכו'תורת המצרף עמ' קא
ט ע"ב09 ברכה שברכו את ר"א ב"ר שמעון וכו'אמרות ה' השלם ח"ב עמ' שלז, ח"ה עמ' רכו
ט ע"ב09 ברכו ר' יונתן בן עסמיי ור"י בן גרים את בנו של רשב"י בלשון קללהמרפא לנפש בראשית עמ' כא
ט ע"ב09 ברכות על ידי קללות עבורה סי' ד אות ב
ט ע"ב09 דברים דמחזי כקללהחקל יצחק (תשסג) עמ' תקפ
ט ע"ב09 הני תרי בעלי צורה שברכו לראב"ש וכו'גנת אגוז (תשעב) אות ריג
ט ע"ב09 יה"ר דתזרע ולא תחצד תעייל ולא תיפוק וכו'מנחת יואל עמ' סח, רלז
ט ע"ב09 יהא רעוא דתזרע וכו'אור החיים בראשית פרק יב פסוק ג
ט ע"ב09 יהא רעוא דתזרע ולא תחצד וכו' לא מבעיא דברוכי לא בירכן אבל צעורי צערון וכו' א"ל הנך כולהו ברכתא נינהובנין משה (מייזליש) ח"ב עמ' ר
ט ע"ב09 יהא רעוא דתזרע ולא תחצד וכו'אגרא דכלה ח"ב עמ' עז
ט ע"ב09 יהא רעוא דתזרע ולא תחצד כו׳, הנך כולהו ברכתא נינהוזכרון משלי עמ' עב אות רא
ט ע"ב09 יהא רעוא דתזרע ולא תחצד תעייל ולא תיפוק וכו'ס' החיים (תשנג) עמ' סט
ט ע"ב09 יהא רעוא דתזרע ולא תחצדולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' תרלה
ט ע"ב09 יהא רעוא דתזרע ולא תחצדזכור לאברהם (וייס) פ' נשא
ט ע"ב09 יהא רעוא דתזרע ולא תחצדכלי חמדה (לניאדו, שנו) פרשת בלק דף רב ע"ד; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת ויצא דף לט ע"ב; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה כו דף קעג ע"ד; של"ה (תט) פסחים דף קעד ע"א ותורה שבכתב דף רצח ע"ב בהגהה; רצוף אהבה (אלגאזי, תט) סימן קמא דף סד ע"ב; ילקוט שמעוני (שכו) יהושע דף ז ע"ד בהגהה; מאור עינים (פינטו, תג) פרק [?] דף קפ ע"ב; הנותן אמרי שפר (ראנ"ח, שצ) פרשת תולדות; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מאמר שלד דף קד עב
ט ע"ב09 יהא רעווא דתזרע ולא תחצד וכו'מכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' עא, תשד
ט ע"ב09 יהא רעווא דתזרע ולא תחצדדברי יואל פ' וישב דף רמג ע"ב
ט ע"ב09 יהי רצון שתזרע ולא תקצורתורת יחיאל במדבר עמ' שט
ט ע"ב09 תזרע ולא תחצד וכו' הנך כולהו ברכתא נינהופרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תתנה, ח"ג עמ' תכו
ט ע"ב09 תזרע ולא תחצד וכו'חוט של חסד (תרכה) דף קלב ע"א
ט ע"ב09 תזרע ולא תחצד וכו'חיים תחלה (תשנג) עמ' לא
ט ע"ב09 תזרע ולא תחצד וכו'מעגלי צדק (פאנעט) במדבר עמ' רכט
ט ע"ב09 תזרע ולא תחצד וכו'תהלה לדוד (סקאליע) ספרים א-ב עמ' קלו
ט ע"ב09 תזרע ולא תחצד תוליד בנים ולא ימותו וכו'עטרת יהושע ויקרא עמ' רמ
ט ע"ב09 תזרע ולא תחצד תעייל ולא תיפוקאור התורה (תאומים, תשנט) עמ' סט, תקמח
ט ע"ב09 תזרע ולא תחצד תיפוק ולא תעיילחכמת התורה וישב עמ' קנב
ט ע"ב09 תזרע ולא תחצד תעייל ולא תיפוקבוצינא דנהורא (תשסז) עמ' קמט
ט ע"ב09 תזרע ולא תחצדאבן שוהם (פינסק) עמ' 16
ט ע"ב09 תזרע ולא תחצדאמרי יוסף ויקרא-במדבר דף נט ע"ב
ט ע"ב09 תזרע ולא תחצדבארות המים (תשסט) עמ' רסז
ט ע"ב09 תזרע ולא תחצדחקל יצחק (תשסג) עמ' תקעד
ט ע"ב09 תזרע ולא תחצדכלי יקר (תשמח) עמ' תקסב
ט ע"ב09 תזרע ולא תחצדשמן ראש (כץ) ח"ו עמ' תמא
ט ע"ב11 לבלבל פתורךמגן אבות (מהריט"ץ) ח"א עמ' פח
ט ע"ב11 לבלבל פתורךנשמת אדם עמ' לח
ט ע"ב13 לא די שלא ברכו אלא שקללו ומהרש"א ומהראנ"חמקור ברוך (פייתוס) דף טז ע"א
ט ע"ב15 א"ל הני כולהו ברכתא נינהוקומץ המנחה (צונץ) דרוש קטז אות ח
ט ע"ב15 א"ל הנך כולהו ברכתא נינהולקוטי שיחות ח"א עמ' 283, חי"ט עמ' 235
ט ע"ב15 הנך כולהו ברכתא נינהו מפי ספרים וסופרים (תשעב) אבות פניני חסידות פ"ב אות קכז
ט ע"ב15 הנך כולהו ברכתא נינהולקוטי שיחות חל"ט עמ' 373
ט ע"ב15 הנך כולהו ברכתא נינהולקוטי שיחות חלק ל עמ' 18
ט ע"ב15 הנך כולהו ברכתא נינהוס' ג' תמוז תשנד עמ' קפה
ט ע"ב15 הנך כולהו ברכתא נינהושמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' רסה
ט ע"ב15 הנך כולהו ברכתא נינהושמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' רב
ט ע"ב15 הנך כולהו ברכתא נינהושמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' רלה
ט ע"ב15 הנך כולהו ברכתא נינהותורת מנחם ח"א עמ' 184, ח"ג עמ' 81
ט ע"ב15 הנך כולהו ברכתא נינהו, ומהרש"א - היה לחידודיתורת מנחם חט"ז עמ' 284
ט ע"ב15 להפוך הברכה לקללהתורת חיים (קאסוב) עמ' רד
ט ע"ב15 רשב"י אמר לבנו כולהו ברכתא נינהו חכמת התורה בלק עמ' צג, שטו
ט ע"ב19 לחרוב ביתך וליתוב אושפיזךביאור הגר"א על משלי פרק יד פסוק א
ט ע"ב19 לחרוב ביתך וליתוב אושפיזךחכמת התורה וישלח עמ' תפב
ט ע"ב19 ליחרב ביתך וכו' לבלבל פתורך ולא תחזי שתא חדתאתהלה לדוד (והרמן) פרק לו פסוק יא הערה ד
ט ע"ב19 ליחרוב ביתך וליתוב אושפיזך דהאי עלמא אושפיזך וההיא עלמא ביתאדרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' רלז
ט ע"ב19 ליחרוב ביתך וליתוב אושפיזך וכו' אלא קברםבית ישראל (טויסיג) ויקרא עמ' קסג
ט ע"ב19 ליחרוב ביתך וליתוב אושפיזךישראל קדושים עמ' 12, רסיסי לילה סי' נד (עמ' 142)
ט ע"ב19 ליחרוב ביתך וליתוב אושפיזךפרי צדיק חג סוכות אות ג, כו
ט ע"ב19 ליחרוב ביתך וליתוב אושפיזךקהלת יעקב יוה"כ עמ' א
ט ע"ב19 ליחרוב ביתך וליתוב אושפיזךקהלת יעקב סוכות עמ' שפח
ט ע"ב20 דהאי עלמא אושפיזך וההוא עלמא ביתאתהלה לדוד (והרמן) פרק כז פסוק ד הערה ה
ט ע"ב20 האי עלמא אושפיזא והאי עלמא ביתא וכו' אל תקרי קרבם אלא קברםמלא העומר על חמש מגילות (תשסח) עמ' שעו, שפז
ט ע"ב20 האי עלמא אושפיזא וההוא עלמא ביתאשמן ראש (כץ) ח"י ויקרא עמ' לג
ט ע"ב20 האי עלמא אושפיזאקומץ המנחה (צונץ) דרוש נט אות ה, דרוש ר אות ג
ט ע"ב20 האי עלמא אושפיזך וההוא עלמא ביתךהמדרש והמעשה בראשית פ' בראשית
ט ע"ב20 האי עלמא ביתא והאי עלמא אושפיזאדרשות מהרא"ל (תשנט) סי' כ אות ג, סי' לח אות ג, סי' עה אות ג, סי' צה אות ז, סי' קיד אות נ
ט ע"ב20 ההוא עלמא ביתאקומץ המנחה (צונץ) דרוש יז אות ב, דרוש קפא אות יא
ט ע"ב20 העוה"ב נקרא ביתגנזי ישראל (תשעד) מועדים עמ' שה
ט ע"ב20 וההוא עלמא ביתא דכתי' קרבם בתימו וכו'אפיקי ים עמ' תקפ
ט ע"ב20 וההוא עלמא ביתאתאיר נרי עמ' כז
ט ע"ב21 קרבם בתימו אל תקרא קרבם אלא קברםדרשות מהרא"ל (תשנט) סי' קטו אות כג
ט ע"ב21 קרבם בתימו אל תקרי קרבם אלא קברםיבין שמועה (לעוו) עמ' צט, תרצט, תשיז
ט ע"ב21 קרבם בתימו לעולם אל תקרא קרבם אלא קברםדרשות שמן רוקח עמ' קסא, שפה, שצד
ט ע"ב22 אל תקרי קרבם אלא קברם רב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' תיז, תכא
ט ע"ב22 אל תקרי קרבם אלא קברםדבר טוב עמ' תסז
ט ע"ב22 אל תקרי קרבם אלא קברםשבט מישראל (קרמניץ) פרק מט פסוק יב
ט ע"ב23 ולא תינסיבה איתתא אחריתאתבואת יקב (פרידמן) עמ' כא
ט ע"ב23 לא יחזי שתא חדתאודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' תצה
ט ע"ב24 רשב"ח אפטר מיניה דרב אמר ליה לבריה זיל לגביה דליברכך א"ל יה"ר דלא תבייש ולא תתביישקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' לח
ט ע"ב25 יה"ר דלא תבייש, מהרש"אילקוט הגרשוני ח"א
ט ע"ב25 יה"ר שלא תבייש ולא תתביישדרשות שבט הלוי ח"א עמ' סו
ט ע"ב25 יהא רעוא דלא תבייש ולא תתביישאפיקי יהודה (תשנט) עמ' תשיד
ט ע"ב25 יהא רעוא דלא תבייש ולא תתביישנתיבות עולם ח"ב עמ' נו
ט ע"ב25 יהא רעוא דלא תבייש ולא תתבייש, ומהרש"אאש דת (תשמח) עמ' רצ
ט ע"ב25 יהא רעווא דלא תבייש ולא תתביישקהלת יעקב פסח ח"ב עמ' רלב
ט ע"ב26 ברכתא דברכן קודשא בריך הוא לישראל ותנא בה וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' שפב ד"ה ולסיים
ט ע"ב30 מעברת סרק וכו'לקוטי שיחות חכ"ז עמ' 372
ט ע"ב30 שרק שמעברת הכלה על פניהפי' הרמ"ז על הזוהר ויקרא (תשסג) עמ' שסו
ט ע"ב33 דאמרי אינשי בת שיתין בבת שית לקל טבלא רהטאנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' מא אות ג
ט ע"ב33 דאמרי אינשי בת שיתין כבת שית לקל טבלא ריהטאנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' יב אות יג
ט ע"ב38 אע"פ שמצר עכשיו שמח הוא לאחר זמןתהלה לדוד (והרמן) פרק נג פסוק ה הערה ו
ט ע"ב רש"י ד"ה ליחרב ביתך - בית קבורתך דלא תמות אלא תחיה לאורך ימיםדברי תורה (שפירא) מהד' ב סי' פד
ט ע"ב תוס' - אין מבטלין שינון מפני שינוןישא מדברותיך - מגילה עמ' קצז
ט ע"ב תוס' - אין מבטלין שינון מפני שינוןשמן ראש - ימים נוראים עמ' קעו
ט ע"ב תוס' - אין מבטלין שינוןמפניני הרב עמ' סג
ט ע"ב תוס' - דרשב"י היו מבטלין לבנות סוכה וכו'ישא מדברותיך - מגילה עמ' קצו
ט ע"ב תוס' - מפסיקין אף לרשב"י לסוכה ולולב וכו'דברים אחדים (תשמו) עמ' שכא
ט ע"ב תוס' ד"ה כאן - אבל בהפסקה דתפלה וקר"ש וכו'יציב פתגם - פסח עמ' נט
ט ע"ב תוס' ד"ה כאן - הפסקה דתפילה וק"ש אין מפסיקיןהמאור הגדול (גר"א) עמ' תשז
ט ע"ב תוס' ד"ה כאן - וק"ש אין מפסיקין לרשב"ילקוטי שיחות חי"ז עמ' 358
ט ע"ב תוס' ד"ה כאןדרכי איש דף עד/פד ע"א
ט ע"ב תוס' ד"ה כאןפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תרמא
ט ע"ב מהרש"א ד"ה א"ל יהא רעוא וכו' ופי' דלטובה נתכוונושם משמעון (שפירא, תשכה) עמ' קכא
י ע"א מותר ליטול צפרנים בחולו של מועדמבשרת ציון ח"ב עמ' קמז
י ע"ב29 ואמר רבא הני תמרי תוחלני וכו'מגילת סמנים עמ' כב
י ע"ב32 אסור לעשות סחורה בחוה"משערי תשובה אגה"ת אות לח
י ע"ב32 פרקמטיא כל שהוא אסורס' הזכרונות (אבוהב, תשעד) עמ' רלה
י ע"ב33 בדבר האבד מותרמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' תקמד
י ע"ב33 רבינא הוה ליה עסקא בשיתא אלפי דינרי וכו'רוח חיים (פאלאג'י) ח"אורח חיים דף פב ע"ג (סימן תקמ"ב אות ב)
י ע"ב33 רבינא הוה ליה עסקא בשיתא אלפי דינרירוח חיים (פאלאג'י) ח"א דף פב ע"ג
י ע"ב רש"י ד"ה הני תמרימגילת סמנים עמ' כב
י ע"ב תוס' ד"ה למישקלנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' יא אות ט
יא ע"א11 עושין מעקה בהוצא ודופנא בחו"האמת ליעקב (ניניו) מערכת מ אות ריז
יא ע"א11 עושין מעקה בחוהמ"עודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תשח
יא ע"א25 רב פפא אמר כאן קודם גזירה כאן לאחר גזירהזכור לדוד עמ' סו
יא ע"א29 אייתו כוורא שרא להו רבא למימלח מינייהונחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' מ אות א
יא ע"א37 אמר רב אמר לי אדא ציידא כוורא סמוך למסרחיה מעליאוצרות חיים - לימוד תורה עמ' קלח
יא ע"א37 ואמר רב אמר לי אדא ציידא כוורא סמוך למיסרחי מעליאוצרות חיים - אישים ח"ו עמ' צב
יא ע"א37 כוורא סמוך למיסרחי' מעלי ורש"יברית שלום (תעח) דף פב ע"ג
יא ע"א37 כוורא סמוך למיסרחי' מעלי ורש"יברית שלום (תשסח) עמ' תקכז
יא ע"א37 כוורא סמוך למיסרחיה מעלי, תוס'נחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' כב אות ו
יא ע"א38 אמר לי אדא ציידא כוורא טווייא באחוה אסוקי באבוה וכו'אוצרות חיים - לימוד תורה עמ' קסו
יא ע"א38 כוורא טוויא באחוה אסוקיה באבוה מיכלי בבריה וכו'אוצרות חיים - פרד"ס התורה עמ' שנא
יא ע"א39 משתיא עליה אבוהמבשרת ציון ח"ג עמ' סט
יא ע"א40 כוורא תחלי וחלבא לטעון גופא ולא לטעון פוריאמשך חכמה במדבר פ' יא פס' יח
יא ע"א40 כוורא תחלי וחלבא ליטעון גופא ולא ליטעון פוריאאוצרות חיים - לימוד תורה עמ' לז, קיא
יא ע"א41 כוורא תחלי וחלבא מיא ולא שיכרא שיכרא ולא חמראאוצרות חיים - לימוד תורה עמ' קלט, רכא
יא ע"א רש"י שיתין איצצינחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' מא אות ג
יא ע"א תוס' ד"ה כווראמכשירי מצוה עמ' קכח
יא ע"א תוס' - נשתנו הטבעיםחיי נפש ח"ו יו"ד סי' קפג עמ' שד {דברי מלכיאל ח"ב סי' נג - לענין בשר עם דג}
יא ע"ב איסור מלאכה בחוה"מ הוא מה"תגור אריה שמות פכ"ג הערה 28
יא ע"ב אדם חשוב שאנימבשרת ציון ח"ג עמ' רצא
יא ע"ב רש"י - איסור מלאכה בחוה"מ מהתורהבית מועד (גטיניו) דף א ע"א
יא ע"ב תוס' ד"ה ואפילומשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' קיא
יא ע"ב תוס' ד"ה ר"י אומר זולף וכו'כח מעשיו הגיד לעמו ח"ב יז ע"ב
יב ע"א01 מקבלי קבולת בתוך התחום אסיר, חוץ לתחום מותר וכו'דברי יואל פ' דברים דף כד ע"ב
יב ע"א01 מקבלי קבולת תוך התחום אסור וכו'דברי יואל פ' אחרי מות דף יב ע"ב
יב ע"א01 מקבלי קבולת בתוך התחום אסור חוץ לתחום מותר בשבתות ויום טוב, אלא בחולו של מועד רשכיחי אינשי דאזלי ואתי להתם אסורדברי יואל מועדים ח"ח עמ' פב
יב ע"א01 מקבלי קיבולת בתוך התחום אסור וכו'חי' מהרצ"א הל' חנוכה מאמר ג אות ט
יב ע"א01 מקבלי קיבולת בתוך התחום אסורדברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' רלט
יב ע"א01 מקבלי קיבולת בתוך התחום אסורויואל משה מאמר א סי' קיד עמ' קכו
יב ע"א09 מר זוטרא בריה דרב נחמן בנו ליה אפדנא מקבלי קיבולת חוץ לתחוםשל"ה (תשנז) - מס' שבת אות עא
יב ע"א15 אדם חשוב שאנישל"ה (תשנז) - שער האותיות אות ק ס"ק ריח
יב ע"א22 כל שהוא עושה אומר לנכרי ועושה וכל שאינו עושה אינו אומר לנכרי ועושהס' הזכרונות (אבוהב, תשעד) עמ' רלז
יב ע"א23 וכל שאינו עושה אינו אומר לנכרי וכו'טוב ירושלים ויקרא פכ"ג פסוק כד
יב ע"א23 כל שאינו עושה אינו אומר לנכרירוח חיים (חיד"א) עמ' קלו
יב ע"א23 מה שאסור לו לעשות בחה"מ אסור לצוות לנכרייסוד ושורש העבודה שער הצאן פ"ח
יב ע"א29 אין מרביעין בבכורמשנת חיים דברים עמ' רמו
יב ע"א45 הלכה כר' יוסיצפיחית בדבש סי' מו דף קכו ע"א
יב ע"א46 אמר להו ר"נ סיני ר"י אמרלקוטי שיחות חי"ג עמ' 31
יב ע"א46 רנב"י אמר להו סיני אמר הלכה כר' יוסינחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' כ אות א
יב ע"א50 הלכות מועד וכו' שהן עקורותפנים יפות על תהלים עמ' סו
יב ע"א רש"י - בתוך התחום אסור ליתן מלאכה לנכרי בקיבולת כי עבדי ליה בשבתא, רידעי כולי עלמא ואמרי היום בשבת יהב ליהדברי יואל מועדים ח"ח עמ' פב
יב ע"ב09 מותר לעשות מלאכה בחול המועד למי שאין לו מה יאכלישמח חיים (תשסה) מע' ש אות ס
יב ע"ב24 רב חצדו ליה חצדא בחולא דמועדאדברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' רמב
יב ע"ב26 ורב מאי טעמא עביד הכי אין לו מה יאבל הוהדברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' רמא
יב ע"ב27 אדם חשוב שאנימים חיים (קרייסווירטה) עמ' תרכב
יב ע"ב27 נפק בחומרתא דמדושא פני מלך במדבר עמ' קנה
יב ע"ב32 בישולי גויםמאמר מרדכי - י"ג אלול עמ' כד
יב ע"ב32 לאדם גדול אף דבר שנאכל כמות שהוא חי אסור משום בישולי עכו"םערוגת הבושם (תשעא) שמות עמ' רפד
יב ע"ב37 לא שמיע לי כלומר לא סבירא לישם משמעון (שפירא, תשכה) עמ' סט
יב ע"ב40 כשותא חזי לשיכראמגילת סמנים עמ' יט
יב ע"ב43 אפקריה ר' ינאי וכו'שיחות לספר ויקרא עמ' קכד {לשון הירושלמי - לומדים מקלקול בלבד}
יב ע"ב43 אפקריה ר' ינאי לפרדיסיה ההוא שתאאילת אהבים (אלקבץ, תשס) עמ' קסט
יב ע"ב45 ובלבד שלא יכוין את מלאכתוס' חסידים סי' תתנז
יב ע"ב45 וכולן אם כיוונו מלאכתן במועד יאבדוס' הזכרונות (אבוהב) עמ' סד
יב ע"ב46 בחול המועד יעשה מלאכתו בלילה בצנעהעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קיד
יב ע"ב48 מדכורי דנוראשלטי הגבורים (תשע) עמ' קעז
יג ע"א טימא טהרותיו של חבירו הוא היזק שאינו ניכרדרך חיים (תשע) פ"ה הערה 624
יג ע"א לצורך המועדמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' תקמד
יג ע"א פועל שאין לו מה יאכללב חיים חלק ב דף נט ע"ב (סימן ק"ה ד"ה תשובה)
יג ע"א רש"י - דכל יומא מפקע לי' ממצות, דכל זמן שהוא ברשות נכרי אינו עוסק במצותויואל משה מאמר ב סי' עא עמ' רסח
יג ע"א רש"י ד"ה דכל יומא - דכל זמן שהוא ברשות העו"כ אינו עוסק במצותימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' תקנא
יג ע"א תוס' ד"ה איןפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' שפ
יג ע"א תוס' ד"ה נטייבהלהורות נתן בראשית עמ' קיג
יג ע"ב הציידין והדשושות עושין בצנעא וכו'אמרות ה' השלם ח"א עמ' תלד
יג ע"ב ואלו מגלחין במועד וכו' והיוצא מבית האסורין בו'לקוטי שיחות חל"ה עמ' 177
יג ע"ב ואלו מגלחין במועדגור אריה בראשית פמ"א הערה 80
יג ע"ב אלו מגלחין במועד הבא ממדינת היםויואל משה מאמר ב סי' פז עמ' רפט
יג ע"ב ואלו מגלחין במועד וכו' המנודהעצי חיים - מועדים עמ' קב
יג ע"ב ואלו מגלחיןפרורים משלחן גבוה ח"ה שאלה קיב
יג ע"ב תוס' ד"ה והיוצאמשנת חיים בראשית עמ' תפו
יד ע"א06 ושאר כל אדם מ"ט אסורין, ותוס' אור אברהם בראשית עמ' רסה
יד ע"א06 ושאר כל אדם מאי טעמא וכו'משוש הארץ עמ' קסב
יד ע"א11 כדי שלא יכנסו לרגל כשהן מנווליןודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תמד {מצוה לגלח עיו"ט}
יד ע"א11 כדי שלא יכנסו לרגל כשהן מנווליןפוקד עקרים סי' ד (עמ' 23)
יד ע"א11 מנוולין תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' א'רפב {גודל שער הוא ניוול}
יד ע"א12 בעי ר' זירא אבדה לו אבדה וכו'משוש הארץ עמ' קסב
יד ע"א13 אנוס קודם הרגל בגילוחנפש הרב עמ' קפט
יד ע"א21 כיבוס בחוה"מ דאזורו מוכיח עליומאמר מרדכי - י"ג אלול עמ' כט
יד ע"א28 למזונות דברי הכל מותרדברי חנינא - מזלות עמ' נז {מי שאין לו מזונות מותר לצאת מא"י לחו"ל}
יד ע"א28 למזונות דברי הכל מותרהר המוריה עמ' ג
יד ע"א28 לשוט לדברי הכל אסוראגרות הראיה ח"ג קלב
יד ע"א29 אלא להרויחאס' הבוטח ח"ב עמ' סא
יד ע"א47 קטן הנולד במועד מותר לגלח במועד, שאין לך בית האסורין גדול מזהבאר הגולה (הרטמן) באר ו הערה 489
יד ע"א47 קטן שנולד במועד וכו'משוש הארץ עמ' קסה
יד ע"א רש"י - אין מגלחים ברגל כדי שלא יכנסו מנווליםבית שלום מרדכי עמ' רסח
יד ע"א רש"י ד"ה מפני - דהואיל ויצא ברצון עצמו לאו אנוס הואתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' רעג (תרפ)
יד ע"א תוס' ד"ה ומנודהבית מועד (גטיניו) דף ז ע"ג
יד ע"א תוס' ד"ה ומנודה - בשלא היה להן פנאי דוקאעצי חיים - מועדים עמ' קב
יד ע"ב01 נמצאת אבילות נוהגת בקטןמגילת סמנים עמ' סד
יד ע"ב02 מקרעין לקטן וכו'חקקי לב חלק א (סימן נב) דף צ"א ע"ד (ד"ה תשובה)
יד ע"ב02 מקרעין לקטןדברי חנינא - הספדים עמ' יד
יד ע"ב16 אבילות אינו נוהג ברגלודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תשכ
יד ע"ב16 אבל אינו נוהג אבילות ברגלזאת ליעקב דברים עמ' רצו
יד ע"ב16 אבל אינו נוהג אבילותו ברגל שנאמר ושמחת בחגךגבורת יצחק חנוכה-פורים (תשסח) עמ' רלו
יד ע"ב16 אבל אינו נוהג אבילותו ברגלפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תקה
יד ע"ב16 אינו נוהג אבילותו ברגלגבורת יצחק חנוכה-פורים (תשנז) עמ' רכד
יד ע"ב17 אבילות ושמחה סתרי וכו'נפש הרב עמ' רצו
יד ע"ב17 אי אבילות דמעיקרא הוא אתי עשה דרבים ודחי וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' תקנח ד"ה ומה
יד ע"ב18 אתי עשה דרבים ודחי עשה דיחידגבורת יצחק סוכות עמ' קכז
יד ע"ב18 אתי עשה דרביםנפש הרב עמ' שטו
יד ע"ב18 דחי עשה דיחיד, ורש"י ד"ה אבלרנת יצחק ישעיה עמ' שו
יד ע"ב18 שמחה דרבנן דרבים ואבלות דרבנן דיחידישא מדברותיך - מגילה עמ' קכד
יד ע"ב20 מנודה מהו שינהוג נידוי ברגלאור אברהם דברים עמ' שמ
יד ע"ב20 מנודה מהו שינהוג נידוי ברגל, ריטב"אאור אברהם - תלמוד תורה עמ' פב, רמט
יד ע"ב20 מנודה מהו שינהוג נידוי ברגל, ריטב"אשם דרך ויקרא עמ' רטז
יד ע"ב21 דנין דיני נפשות ודיני מכות וכו'תפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' שיד(לה) {דיני מכות היינו דיני קנסות}
יד ע"ב21 דנין דיני נפשות ודיני ממונות בחול המועדדברים נחמדים (תשסה) עמ' קצג
יד ע"ב22 ואי לא ציית דינא משמתינן ליהפניני שבח עמ' פז
יד ע"ב28 ממנעי משמחת יו"טמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' רלג
יד ע"ב29 סנהדרין שהרגו אין טועמיםהמאור שבתורה (לסין)
יד ע"ב30 המיתו ב"ד בדין תורה אסור להם לאכול על הדם כל אותו היוםמפי ספרים וסופרים ח"א עמ' רנג
יד ע"ב33 אתו מצפרא וכו'נשמת כל חי חלק א (סימן ל"א) דף ל"א ע"ג (ד"ה תשובה)
יד ע"ב33 אתו מצפרא ומעיינו בדיניה ועיילי ואכלירנת יצחק עה"ת ח"א עמ' קעח
יד ע"ב33 אתו מצפרא ומעייני כו'משנת חיים ויקרא עמ' רמג
יד ע"ב33 מצפרא ומעייני בדיניהמשנת חיים דברים עמ' שע
יד ע"ב40 מצורע מהו שינהג צרעתו ברגל וכו' כהן גדול דכל השנה כרגל וכו' שמע מינה נוהג צרעתו ברגלתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תרד, תרסא, תרסד
יד ע"ב40 מצורע מהו שינהג צרעתו ברגלבית מועד (גטיניו) דף מא ע"ד
יד ע"ב40 מצורע מהו שינהג צרעתו ברגלבנין אפרים עמ' כ [הלכה]
יד ע"ב40 מצורע מהו שינהיג צרעתו ברגל וכו'מגילת סמנים עמ' סג
יד ע"ב45 והצרוע לרבות כ"ג ורש"יככר לאדן (תקסא) דף קפד ע"א
יד ע"ב45 והצרוע לרבות כ"ג ורש"יככר לאדן (תשנ) עמ' קיג
יד ע"ב45 והצרוע לרבות כה"גאמרות ה' השלם ח"ד עמ' קלט
יד ע"ב45 והצרוע לרבות כהן גדול וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' שכ, שכב
יד ע"ב45 והצרוע לרבות כהן גדולאור אברהם על ספר המצוות עמ' תקפג
יד ע"ב45 והצרוע לרבות כהן גדול, ריטב"אדברי שאול ויקרא עמ' לח, קלח
יד ע"ב45 כה"ג דכל השנה כרגל לכו"ע דמיפרורים משלחן גבוה ח"ד שאלה סד
יד ע"ב45 כה"ג דכל השנה כרגל לכולי עלמא דמימשנת חיים במדבר עמ' רל
יד ע"ב45 כה"ג כולה שתא כרגלפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תקה
יד ע"ב45 כהן גדול כל השנה דידי' כרגל לכולי עלמא דמי הדרש והעיון ויקרא מאמר קכא אות א
יד ע"ב45 כהן גדול כל השנה כרגל לכו"ע דמיאור אברהם - מסכת מגילה עמ' שעד
יד ע"ב45 כהן גדול כל השנה כרגל לכולי עלמאאור אברהם - רות עמ' רצג
יד ע"ב45 כהן גדול כל השנהדגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' קמג
יד ע"ב45 כהן גדול כל השנהנפש הרב עמ' שיד
יד ע"ב45 כל השנה כרגל לגבי כהן גדולמשך חכמה במדבר פ' ו פס' ז
יד ע"ב45 לרבות כהן גדולדברי שאול ויקרא עמ' עז
יד ע"ב45 ת"ש והצרוע וכו', ריטב"אוענפיה ארזי אל (תשסו) על התורה ח"ב עמ' כה
יד ע"ב47 אבל אסור בתספורת וכו'טוב ירושלים ויקרא פ"י פסוק ו
יד ע"ב47 אבל אסור בתספורתבאר הגולה (הרטמן) באר ה הערה 218
יד ע"ב47 אבל אסור בתספורתגור אריה במדבר פ"ו הערה 18 {באבלות של שבעה ימים}
יד ע"ב47 אבל אסור בתספורתדברי שאול ויקרא עמ' עז
יד ע"ב רש"י ד"ה הא כהן גדולפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' רלא
יד ע"ב רש"י מכלל דאחריני אסוריןגור אריה ויקרא פ"י הערה 45
יד ע"ב תוס' - ושמחת היינו בשלמי שמחהתורת מנחם חל"ט עמ' 348
יד ע"ב תוס' ד"ה ואי לא ציית חכמת התורה נשא עמ' נד
יד ע"ב תוס' ד"ה והאפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' תשכג
יד ע"ב תוס' ד"ה מהו - עשה דנידוי דוחה לאו דמקלל חברורנת יצחק מלכים עמ' רמח, ישעיה עמ' שנו
יד ע"ב תוס' ד"ה מהו חכמת התורה נשא עמ' נד
יד ע"ב תוס' ד"ה מהומכשירי מצוה עמ' קמא
יד ע"ב תוס' ד"ה מהופרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תמד
יד ע"ב תוס' ד"ה מימנעימשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' השמטות
יד ע"ב תוס' ד"ה ממנעיתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' קפח (עט)
יד ע"ב תוס' ד"ה נמצאתנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' טו אות א
יד ע"ב תוס' ד"ה עשה - משמע דאבילות איכא עשה דאורייתא וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' תקנח ד"ה ומה
יד ע"ב תוס' ד"ה עשה - שמחת החג מה"ת בבשר שלמיםרנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' שה
יד ע"ב תוס' ד"ה עשה - שמחת הרגל נמי דרבנןגבורת יצחק ימים נוראים עמ' א, ב
יד ע"ב תוס' ד"ה עשה גבורת יצחק אבות עמ' קה
יד ע"ב תוס' ד"ה עשה לקוטי שיחות חל"ג עמ' 63
יד ע"ב תוס' ד"ה עשהשם שלמה דף סד ע"ב
יד ע"ב ריטב"א - אונן מותר לאכול קדשיםמנחת מרדכי עמ' רא
יד ע"ב ריטב"א - ע"ד איסור ראיית נגעים בחתן וכו'לקוטי שיחות חל"ז עמ' 38
יד ע"ב ככר לאדן ליקוטים, ד"ה והצרועדברי שאול ויקרא עמ' עז
טו ע"א01 איבעיות בהלכות מצורעמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ב עמ' סו
טו ע"א03 מנודה שמת בי"ד סוקלים את ארונודברי חנינא - הספדים עמ' קכג
טו ע"א03 מנודה שמת וכו' בית דין שולחין ומניחין אבן גדולה על ארונודברי תורה (שפירא) מהד' ד סי' קד
טו ע"א08 אבל חייב בעטיפת הראש וכו'לקוטי שיחות ח"ו עמ' 322
טו ע"א08 אבל חייב בעטיפת הראש מדקאמר ליה רחמנא ליחזקאל ולא תעטה על שפם וכו׳פי' לס' יחזקאל לר' יוסף חיון עמ' רמה
טו ע"א11 מנודה מהו בעטיפת הראשדברי חנינא - הספדים עמ' קכד
טו ע"א11 מנודה מהו בעטיפת הראשמבשרת ציון ח"א עמ' קיט
טו ע"א16 שפם יעטההכתב והקבלה ויקרא פי"ג פסוק מה
טו ע"א17 אבל אסור להניח תפילין וכו' פארך חבוש עליךמצור דבש עמ' צג
טו ע"א17 אבל אסור להניח תפילין מדקאמר ליה רחמנא ליחזקאל פארך חבוש עליך וכו'פי' לס' יחזקאל לר' יוסף חיון עמ' רמה
טו ע"א17 אבל פטור מן התפיליןאור אברהם ברכות עמ' מ
טו ע"א18 מדקאמר ליה רחמנא ליחזקאל פארך חבוש עליך וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"ב עמ' 53
טו ע"א19 מנודה אסור בתפיליןכסף נבחר (מרגליות) עמ' רנא
טו ע"א19 מנודה מהו בתפיליןכסא רחמים (תקסג) דף צז ע"ג
טו ע"א19 מנודה מהו בתפיליןכסא רחמים (תשסג) עמ' שכב
טו ע"א19 מנודה מהו בתפיליןמאורי אור (אתרוג) עמ' רמד, תוספת אור הערה 9
טו ע"א19 מנודה מהו בתפליןכסא רחמים (תקסג) דף נז ע"ג
טו ע"א21 כה"ג מצורע כשנצטרע פורע ופורםיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קסו
טו ע"א23 אין פריעה אלא גידול שערשרגא המאיר על התורה עמ' עט
טו ע"א23 נאמרה הויה בראש ונאמרה הויה בבגדים אזני יהושע (מהד' אדרת) דרשות והספדים דרוש סב עמ' 149
טו ע"א26 אבל אסור בשאילת שלום וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ג עמ' לב
טו ע"א26 אבל אסור בשאילת שלוםרנת יצחק יחזקאל עמ' צ, ה' מגילות עמ' קעח
טו ע"א26 אבל אסור בשאילת שלוםשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' רכו
טו ע"א26 אבל אסור בשאלת שלום, ומנודה עיוני פרשה (ריבלין) ויקרא עמ' 165
טו ע"א27 מנודה בשאילת שלוםכסף נבחר (מרגליות) עמ' רסט, שי
טו ע"א27 מנודה בשאלת שלוםפני חיים (פלג'י) עמ' קכד ע"ב, קסט ע"ב
טו ע"א27 מנודה בשאלת שלוםראש דוד (תקלו) דף קכז ע"א וע"ד
טו ע"א27 מנודה בשאלת שלוםראש דוד (תשמו) עמ' תפד ע"א
טו ע"א27 מנודה מהו בשאילת שלוםחפץ יהונתן בראשית פ"מג פסוק ט
טו ע"א29 שיהו שפתותיו מדובקות זו בזו, שיהא כמנודה וכאבלבית ישראל (טויסיג) בראשית עמ' לב
טו ע"א33 אבל אסור בד"תרנת יצחק ישעיה עמ' סא
טו ע"א33 אבל אסור בדברי תורה וכו'זכור לדוד עמ' עד
טו ע"א33 אבל אסור בדברי תורהשל"ה (תשנז) פרשת שמות אות ו
טו ע"א33 אסור ללמוד בימי אבלותפארת ישראל (הרטמן) עמ' תתקנח הערה 6
טו ע"א33 מנין שאבל אסור בדברי תורה אזני יהושע (מהד' אדרת) דרשות והספדים דרוש סז עמ' 257-258
טו ע"א34 מנודה שונה ושונין לומשיבת נפש עמ' קסט
טו ע"א34 מנודה שונין לו והוא שונה לאחריםשם יחזקאל עמ' שלב
טו ע"א34 מנודה שונין לו ומנודה לשמים לאצמח צדקה עה"ת עמ' לא, רטז
טו ע"א36 שלא יפסיק את למודומשנת חיים דברים עמ' מז
טו ע"א37 מצורע מהו בדברי תורהלקט אמרי קודש - ויקרא עמ' מד
טו ע"א39 באימה וביראה ברתת ובזיעה תורה ודעת תשסה-תשסז עמ' קלח
טו ע"א39 התורה צריכה אימה ויראה ורתת וזיעכנפי יונה (תשנח) ח"ד סי' מג
טו ע"א39 מכאן אמרו הזבין והזבות וכו' מותרין לעסוק בתורהיריעות שלמה (אוזאן) פ' וארא דף לב ע"ב
טו ע"א39 מצורע מותר בד"ת חכמת התורה בהעלותך עמ' תמב
טו ע"א39 מצורע מותר בד"תויגד יעקב עמ' תעא
טו ע"א39 מצורע מותר בת"תאמרות ה' השלם ח"ד עמ' קלח
טו ע"א39 מצורעין מותרין לקרות בתורהדרשות שבט הלוי ח"א עמ' קכז
טו ע"א41 אבל אסור בתכבוסת וכו'רנת יצחק שמואל עמ' תי
טו ע"א42 אשה חכמהדברי יחזקאל שרגא תליתאה עמ' רפד
טו ע"א תוס' - מנודה דומה למצורע לענין פריעה ופרימהגור אריה ויקרא פי"ג הערה 102
טו ע"א תוס' ד"ה ובועלי טהרת יו"ט חט"ז עמ' ריז
טו ע"א תוס' ד"ה ובועלימועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' רכז
טו ע"ב01 דמות דיוקני נתתי בהםראה חיים חלק א דף קכ"ה ע"ג (דף תכח ע"ב ד"ה וזהו)
טו ע"ב01 דמות דיוקני נתתי בהןדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ה עמ' שעז ד"ה נוהגים
טו ע"ב01 דמות דיוקני נתתי בהןנועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף ו ע"ג
טו ע"ב01 דמות דיוקני נתתי בהןערוגת הבושם (הראשון) ח"א עמ' 226
טו ע"ב01 דמות דיוקני נתתי בהןשל"ה (תשנז) - תולדות אדם אות צ
טו ע"ב02 מנודין ומצורעין מהו בכפיית המטהאור אברהם - תלמוד תורה עמ' רנב
טו ע"ב04 מה חג אסור במלאכה אף אבל אסור במלאכהתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' שסג-שסד {בשניהם מתברך בכפלים על ידי שביתת מלאכה}
טו ע"ב12 אבל אסור ברחיצהתיבת גמא (תשסז) עמ' שה
טו ע"ב18 אבל מסיר המנעליםדברי שאול דברים עמ' קפז
טו ע"ב21 מנודה מהו בנעילת הסנדלמשנת חיים דברים עמ' קפא
טו ע"ב22 לא אמרו אלא בעיר אבל בדרך מותררנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' רנו
טו ע"ב25 אבל אסור בתשמיש המטה אזני יהושע (מהד' אדרת) דרשות והספדים דרוש נט עמ' 96
טו ע"ב25 אבל אסור בתשמיש וכו' וינחם דוד וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' קסא
טו ע"ב26 מי שהוא בנידוי אסור לשמש מטתויד דוד (אופנהיים) עמ' פח
טו ע"ב26 מנודה אסור בתה"מ מגלה צפונות (תשעד) שמות עמ' תקלא
טו ע"ב26 מנודה אסור בתשמיש המטהכסף נבחר (מרגליות) עמ' שי
טו ע"ב26 מנודה אסור בתשמיש המטהשמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' שכט
טו ע"ב26 מנודה ומצורע אי נאסרו בתשמיש המטהרנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תרס
טו ע"ב26 מנודה מהו בתשה"מרנת יצחק עה"ת ח"א עמ' יח
טו ע"ב26 מנודה מהו בתשמיש המטה וכו'מגילת סמנים עמ' נט, ע
טו ע"ב26 מנודה מהו בתשמיש המטהאור אברהם - תלמוד תורה עמ' רכג
טו ע"ב26 מנודה מהו שמותר בתשמיש המטההדרת אליהו דרוש י סי' ד ד"ה ועוד
טו ע"ב27 ישראל במדבר כנזופין למקום היופני חיים (פלג'י) עמ' רפו ע"ב
טו ע"ב27 ישראל במדבר מנודין היורנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' רנו
טו ע"ב27 מ' שנה שהיו ישראל במדבר היו מנודיםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' קלא
טו ע"ב27 מ' שנה שהיו ישראל במדבר מנודין היושמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' י
טו ע"ב27 מנודין היורנת יצחק ה' מגילות עמ' כ-כא
טו ע"ב28 דילמא מנודה לשמים שאני דקילמשך חכמה דברים פ' א פס' טז
טו ע"ב29 וזיל הכא קא מדחי ליהאור חדש (הרטמן) פ"ה אות 19-20
טו ע"ב29 מצורע מהו בת"השער יוסף (תקיז) דף קנב ע"ב
טו ע"ב30 וישב מחוץ לאהלו זו אשתויוסף לקח כרך ב ח"א עמ' קעב, קעד
טו ע"ב31 אהלו זו אשתוהמאור הגדול (גר"א) עמ' רלט
טו ע"ב31 מכאן דמצורע אסור בתשמיש המיטהעיוני פרשה (ריבלין) ויקרא עמ' 165
טו ע"ב31 מצורע אסור באשתושמן ראש (כץ) ח"י ויקרא עמ' קו
טו ע"ב31 מצורע אסור בתשמיש המטה וכו'לחמי תודה דף סה ע"א {בימי חלוטו}
טו ע"ב34 אבל אינו משלח קרבנותיו וכו' שלמים בזמן שהוא שלם, ורש"יבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' קכו, תתקמב, ויקרא עמ' תעו, דברים עמ' פא, תתמג, תתמו, מלכים עמ' מח, סז
טו ע"ב34 אבל אינו משלח קרבנותיו כו'יד שלמה (עזרא) דף פב ע"ד
טו ע"ב34 אבל אינו משלח קרבנותיו כל שבעהמנחת מרדכי עמ' פב
טו ע"ב34 אבל אינו משלח קרבנותיוברכת אבות עמ' שיז
טו ע"ב34 אונן אינו משלח קרבנותיואור אברהם - מסכת מגילה עמ' שעו
טו ע"ב34 אונן אינו משלח קרבנותיואור אברהם - רות עמ' רצא
טו ע"ב34 אונן אינו משלח קרבנותיושמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' סא
טו ע"ב35 בזמן שהוא שלםבנין דוד (מייזלש) בראשית - וישלח אות פב {כשהאדם בצער אינו מביא שלמים דאין השכינה שורה מתוך עצבות}
טו ע"ב35 מנודה מהו שישלח קרבנותיו וכו'לב חיים חלק א (סימן כד) דף כ"ו ע"ב (ד"ה ולמאי)
טו ע"ב35 מנודה מהו שישלח קרבנותיו כו'דרש אברהם (אשכנזי) ח"א דף צח ע"ג
טו ע"ב35 מנודה מהו שישלח קרבנותיו ת"ש כל אותן שנים שהי' ישראל במדבר וכו'עצי חיים על התורה עמ' תלז
טו ע"ב35 מנודה מהו שישלח קרבנותיודברי חנינא - הספדים עמ' קכד
טו ע"ב35 מנודה מהו שישלח קרבנותיומנחת מרדכי עמ' תג
טו ע"ב35 מנודה מהו שישלח קרבנותיוראה חיים ח"ב דף ה ע"ד [יז ע"ב ד"ה ועל]
טו ע"ב35 מנודה מהו שישלח קרבנותיו, ריטב"אשם דרך ויקרא עמ' רטז
טו ע"ב35 מנודה מהו שישלחו קרבנותיומשנת חיים במדבר עמ' רפ
טו ע"ב35 שלמים בזמן שהוא שלם וכו'אור אברהם - מסכת מגילה עמ' שעד
טו ע"ב35 שלמים בזמן שהוא שלםמשך חכמה בראשית פ' מו פס' א
טו ע"ב36 מנודין היו ושלחו קרבנותיהןרנת יצחק עה"ת ח"א עמ' תיב
טו ע"ב38 מצורע מהו שישלח, ובתוס'משנת חיים ויקרא עמ' רצה
טו ע"ב39 אחרי פרישתו מן המת שבעת ימים יספרו לועיוני הפטרה ח"א עמ' 308
טו ע"ב39 ואחרי טהרתוהכתב והקבלה ויקרא פכ"ב פסוק ז
טו ע"ב40 חטאתו זהו עשירית האיפהטוב טעם ויקרא עמ' כט
טו ע"ב רש"י ד"ה שלמים - בזמן שהוא שלם בדעתותפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' רעו (שמב) {כי דעה קנית מה חסרת}, רעו (שמג), שכו (קכ) {דאין קרבן אלא בדעת}
טו ע"ב תוס' ד"ה ואחרי חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' רנז
טו ע"ב תוס' ד"ה ואחריבנין אפרים עמ' כ [הלכה]
טו ע"ב תוס' ד"ה ושמשו - יש להוכיח מן הפסוקים דישראל שלחו קרבנותיהם במדבר אע"ג דהיו מנודיןעצי חיים על התורה עמ' תלז
טו ע"ב תוס' ד"ה ושמשומשנת חיים דברים עמ' קפא
טו ע"ב תוס' רא"ש ד"ה ז' ימיםבנין אפרים עמ' כא [הלכה]
טז ע"א01 לר' יהודה מצורע משלח קרבנותיומשך חכמה ויקרא פ' יד פס' יט
טז ע"א04 מנ"ל דמשדרינן שליחא דבי דינא ומזמינינן לדינא דכתי' וישלח משה לקרא לדתן וגו'ברך יצחק (ברכה) דרוש לפרשת קרח
טז ע"א04 מנלן דמשדרין שליחארנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' רמו
טז ע"א04 מנלן דמשדרינן שלוחא דב"ד ומזמנינן ליה לדינאעיוני רש"י במדבר עמ' רנו
טז ע"א04 מנלן דמשדרינן שליחא דבי דינאמנחת מרדכי עמ' רעו
טז ע"א04 משדרין שליחא דבי דינא ומזמנינן ליה לדינאאור אברהם במדבר עמ' קעד
טז ע"א05 מנלן דמזמנינן לדינא וכו' מנלן דקבעינן זימנא וכו'יד דוד (אופנהיים) עמ' קטו
טז ע"א09 מנא לן דקבעינן זימנאיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' נו
טז ע"א10 קראו שם פרעהרנת יצחק ישעיה עמ' תנ
טז ע"א11 דאי מתפקר בשליחא דב"דילקוט הגרשוני ח"א
טז ע"א11 דאי מתפקר בשליחא דבי דינאדברי שאול במדבר עמ' קלג
טז ע"א11 דאי מתפקר בשליחאברית עולם (חיד"א, תקנג) דף קכז ע"ב
טז ע"א11 דאי מתפקר בשליחאלב דוד (תקנג) דף קכז ע"ב
טז ע"א11 ומנלן דאי מתפקר בשלוחא דבי דינא וכו'מרפא לשון עמ' לג
טז ע"א11 ומנלן דאי מתפקר בשליחא דבי דינא ואתי ואמר, לא מיתחזי כלישנא בישא, דכתיב העיני האנשים ההם תנקרמשנת רבי אליעזר (טרילנגר) עמ' לח
טז ע"א11 מנלן דאי מתפקר בעל דין בשליחא דבי דינא וכו' העיני האנשים ההם תנקר, רש"יפאר יעקב ח"ג עמ' תצו
טז ע"א11 מנלן דאי מתפקר בשלוחא דבי דינא, ואתא שליח בית דין ואמר קמיה בי דינא, לא מתחזי כלישנא בישאכתנות אור (תשעג) פ' קרח אות ב
טז ע"א11 מנלן דאי מתפקר בשליחא דבי דינא ואתי ואמר, לא מתחזי כלישנא בישא וכו'אוצרות חיים - יושר המידות עמ' רצד, רצו
טז ע"א11 מנלן דאי מתפקר בשליחא דבי"ד ואתי ואמר וכו'ברית עולם (תשסט) עמ' קפט
טז ע"א11 מנלן דאי מתפקר בשליחאבנין שאול עמ' קפד
טז ע"א11 מנלן דאם מתפקר בעל דין בשלוחא דבי דינא ואתא השליח ואמר לא מתחזי כלישנא בישא וכו'להורות נתן במדבר עמ' קנט
טז ע"א11 מתפקר בשליחא דבי דינאלקוטי שיחות חי"ג עמ' 55
טז ע"א11 שלוחא דב"ד לית ביה משום לישנא בישא כו'המדרש והמעשה בראשית פ' חיי שרה דרוש ב
טז ע"א11 שרי לשלוח ב"דככר לאדן (תקסא) דף קכ ע"ב
טז ע"א11 שרי לשליח ב"דככר לאדן (תשנ) עמ' יט
טז ע"א12 המבזה שליח בית דין משמתינן ליהס' חסידים סי' מג
טז ע"א12 ומנלן דמשמתינן בו' ומנלן דמחרמינן, ורש"י ור"ן ורא"שרנת יצחק שופטים עמ' פה, פו
טז ע"א12 משמתינן משנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ב עמ' קה, קלח, קמא {כשמזמינים לדין ולא בא}
טז ע"א12 מנ"ל דמשמתינןכללי המצות (צפת תשנב) עמ' 146
טז ע"א12 מנלן דמשמתינן כו' דכתיב אורו מרוז מנלן דמחרמינן דכתיב ארו ארור כו'רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' שכז, שעז-שעט
טז ע"א13 אורו מרוזדברי טובה שופטים ח"א עמ' שיד-שטז
טז ע"א13 אורו מרוזמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' פ
טז ע"א13 אורו מרוזפרשיות בספרי הנביאים שופטים עמ' פח
טז ע"א13 ומנא לן דמחרימים דכתיב אורו מרוזרוח חיים (פאלאג'י) ח"א דף קע"ז ע"ד (יו"ד סי' שלד אות ג)
טז ע"א13 ומנלן דמחרמינן וכו'רנת יצחק יהושע עמ' רפ
טז ע"א13 מנלן דמחרמינן וכו'חקקי לב חלק ב (סימן ה) דף כ"א ע"א (ד"ה והגם)
טז ע"א13 מנלן דמחרמינן וכו'יד דוד (אופנהיים) עמ' קצה
טז ע"א13 מנלן דמחרמינןתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תתה הערה 40
טז ע"א14 דכתיב אורו ארוררנת יצחק יהושע עמ' רפא
טז ע"א15 ומנלן דפרטינן חטאיה בציבורא דכתיב כי לא באו לעזרת ה'רנת יצחק שופטים עמ' פז
טז ע"א15 ומנלן דפרטינן חטאיה וכו'רנת יצחק יהושע עמ' רפב
טז ע"א15 כי לא באו לעזרת ה' וכו'משא חיים דף נ"ו ע"ג (דף רלב ע"ב, תורת המנהגות אות קמ"ו)
טז ע"א16 איכא דאמרי גברא רבה הוה ואיכא דאמרי כוכבא הוה כו', ורש"י ור"חתורת מנחם חנ"ז עמ' 172
טז ע"א16 אפיק שופרא ושמתיהשפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' תפא
טז ע"א16 ארבע מאה שיפורי שמתיה ברק למרוזמשך חכמה הפטרת בשלח
טז ע"א16 בארבע מאה שיפורי שמתיה ברק למרוזבית ישראל (טויסיג) שמות עמ' קנב
טז ע"א16 בארבע מאה שיפורי שמתיה ברק למרוזדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' שמג ד"ה ואת
טז ע"א16 בד' מאה שופרות שמתיה ברק למרוז וכו' איכא דאמרי כוכבא הוה כוכבא משנת יוסף - אגדות ח"א עמ' רנד {פירש"י מזל סיסרא, ר"ל השר הממונה על האומה, א"נ ממונה על שלום שלא עזר להפיל את סיסרא}
טז ע"א16 בד' מאה שיפורי שמתי' ברק למרוזברית שלום (תעח) דף ז ע"ב
טז ע"א16 בד מאה שיפורי שמתיה ברק למרוזרנת יצחק יהושע עמ' רפ
טז ע"א16 בד' מאות שיפורי שמתי' ברק למרוזברית שלום (תשסח) עמ' מב
טז ע"א16 בד' מאות שפורימשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' רמא
טז ע"א16 שמתיה ברק למרוז וכו'משנת יוסף - דרשות ח"ג עמ' קפב
טז ע"א17 ומנלן דמפקרינן נכסי וכו' ומנלן דנצינן וכו' דכתיב ואריב עמם וכו'מכשירי מצוה עמ' קמ*
טז ע"א17 ב"ד יכול להפקיר ממוןארשות החיים סי' כו עמ' שכ
טז ע"א17 מרוז - כוכבקסת הסופר (תשעו) עמ' רכד
טז ע"א19 ומנלן דנצינן וכו'דרכי חושן עמ' קלב [הלכה]
טז ע"א19 ומנלן דנצינן ולייטינן וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' יב
טז ע"א19 ומנלן דנצינן ולייטינן ומחינן וכו'אור אברהם - תלמוד תורה עמ' פא
טז ע"א19 ומנלן דנצינן ולייטינןדרש אברהם (אשכנזי) ח"ב דף קנד ע"ד
טז ע"א21 ומנלן דאסרינןדרכי חושן עמ' קסז [הלכה]
טז ע"א22 מאי לשרשי הרדפהחקקי לב חלק ב (סימן ה) דף כ ע"ב (ד"ה ומעתה)
טז ע"א22 מאי לשרשי הרדפהפני חיים (פלג'י) עמ' רצז ע"ב
טז ע"א27 לאפקירותא לאלתר בלא התראה, ובר"חגבורת יצחק שבועות עמ' שצד
טז ע"א27 מנדין לאלתר וכו'ראה חיים ח"ב דף קטו/קטז ע"ב [תח ע"ב ד"ה ואפשר]
טז ע"א27 מנדין על איסור, ומנדין לאלתרפני חיים (פלג'י) עמ' רצז ע"ב, רצט ע"א
טז ע"א27 ההוא טבחא דאיתפקרגבורת יצחק שבועות עמ' שצב
טז ע"א31 טוט אסר וכו'לקוטי לוי יצחק על תנ"ך וחז"ל עמ' רפו
טז ע"א31 טוט אסר טוט שריחנן אלקים עמ' לח
טז ע"א34 מנדין לכבוד הרבשבות יעקב (אבולפיה) עמ' רג
טז ע"א34 מנודה לרב מנודה לתלמיד מנודה לתלמיד אינו מנודה לרב וכו' תלמיד שנידה לכבודו נדויו נידוי, רש"י - אי במילי דשמיא אין חכמה ואין תבונה ואין עצה לנגד ה' אלא לאו לכבוד עצמודברי תורה (שפירא) מהד' ב סי' קיב
טז ע"א34 מנודה לרב מנודה לתלמידמשיבת נפש עמ' קיז
טז ע"א34 מנודה לרב מנודה לתלמידעץ הדעת טוב (תשסח) סי' קעג
טז ע"א35 מנודה לתלמיד אינו מנודה לרבאור חדש (זיטשיק, תשסח) דברים עמ' קסו
טז ע"א35 מנודה לתלמיד אינו מנודה לרבמקראי קדש (תשנג) עמ' תעז
טז ע"א35 מנודה לתלמיד אינו מנודה לרבס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' קמב
טז ע"א38 תלמיד שנידה לכבודו נידויו נידוי וכו' לכולי עלמא מנודה וכו'חמשה מאמרות (תשסט) - סמוכים לעד - פסחים ד
טז ע"א38 תלמיד שנידה לכבודו נידויו נידוידברי תורה (שפירא) מהד' ג סי' לב
טז ע"א43 אין נידוי פחות מל' יום ואין נזיפה פחות מז' וכו' אמר ר' חסדא נידוי שלנו כנזיפה שלהןדרך חיים (תשע) פ"ו הערה 330
טז ע"א43 אין נידוי פחות מל' ואין נזיפה פחות מז' ימים וכו'שבילי פנחס (תשעט) עמ' שנז
טז ע"א43 אין נידוי פחות משלושים יוםכרם חמד (תשסו) עמ' ה
טז ע"א44 אין נזיפה פחות מז' ימיםאור אברהם - תלמוד תורה עמ' רכב
טז ע"א44 אין נזיפה פחות משבעה ימיםעיוני רש"י במדבר עמ' קצ
טז ע"א44 ואין נזיפה פחות מז' ימיםרנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' רכא
טז ע"א45 ואביה ירק וכו'טוב טעם במדבר עמ' ס {ענין זה של מרים נקרא נזיפה}
טז ע"א47 הוו יתבי וקא גרסי קשיא להו שמעתא וכו' ומה רבי אומר בדבר זהשפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' קיט
טז ע"א48 אזל אמר ליה לאבוה איקפדדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 51
טז ע"א48 ומה רבי אומר בדבר זההמאור שבתורה (לסין)
טז ע"א48 מה רבי אומרמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' קלד
טז ע"א50 גזר רבי שלא ישנו בשוקישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קי, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' סה
טז ע"א50 גזר רבי שלא ישנו בשוקכלי יקר (תשמח) עמ' רעד
טז ע"א50 גזר רבי שלא ישנו לתלמידים בשוק וכו' מה ירך בסתר אף ד"ת בסתר משנת יוסף - אגדות ח"א עמ' רנה {ר"ל שלשון המשנה מסודר ע"ד סוד ושמות הק', ולא יחשבו שזה רק נגלה; הסוד יש ללמוד בסתר}
טז ע"א50 גזר רבי שלא ישנו לתלמידים בשוקאגודות אזוב מדברי דף יג ע"ד
טז ע"א50 גזר רבי שלא ישנו לתלמידים בשוקאהבת חיים (דייטש) עמ' קצ
טז ע"א50 גזר רבי שלא ישנו לתלמידים בשוקדרך חיים (תשע) פ"ו הערה 271
טז ע"א50 גזרו שלא ישנו לתלמידים בחוץכרם פתחיה מבוא שריג ג {גזר כך מתוך פחד מהרומאים}
טז ע"א50 רבי גזר שלא ישנו בשוק וכו' עייאאור הגנוז (מהאניפאלא, תשסו) עמ' שמט {כי רבי היה בבחי' תפארת וחשש שיאחזו הקליפות בר' חייא שהיה בבחי' ידים, ולא קרא לו "חייא" כי רומז לקליפות}
טז ע"א50 לא ישנה לתלמידיו בשוקשם דרך בראשית ח"ב עמ' שכח
טז ע"א50 לא ישנו לתלמידים בשוקודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' קי
טז ע"א50 פ"א גזר רבי שלא ישנו לתלמידים בשוק וכו'צלח רכב עמ' תעג
טז ע"א50 פ"א גזר רבי שלא ישנו לתלמידים בשוק יצא ר"ח וכו', רש"ילקט שיחות מוסר ח"ב עמ' רמז
טז ע"א50 פעם אחד גזר רבי שלא ישנו לתלמידים בשוק וכו' יצא רבי חייא ושנה לשני בני אחיו בשוק וכו' שמע רבי איקפד וכו'דברי יואל מועדים ח"ט עמ' קנה, קפ
טז ע"א50 פעם אחד גזר רבי שלא ישנו לתלמידים בשוק וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' תפג
טז ע"א50 פעם אחת גזר רבי שלא ישנו לתלמידים בשוק וכו'מצור דבש עמ' שיב
טז ע"א50 פעם אחת גזר רבי שלא ישנו לתלמידים בשוק מאי דרש חמוקי יריכיך מה ירך בסתר אף דברי תורה בסתראורות ונתיבות ח"ב שער ב פרק ט אות ו
טז ע"א50 פעם אחת גזר רבי שלא ישנו לתלמידים בשוקברית אברהם (בושערה) דף ח/מ/ס ע"ד
טז ע"א50 פעם אחת גזר רבי שלא ישנו תלמידים בשוקלחמי תודה דף רכד ע"א
טז ע"א50 פעם אחת גזר רבי שלא ישנו תלמידים בשוקס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' ה, קג
טז ע"א50 פעם אחת גזר רביברכת מועדיך לחיים ח"ב דף קטו ע"ג [תלג ע"ב ד"ה ונראה]
טז ע"א50 רבי גזר שלא ישנו לתלמידים בשוקאור אברהם במדבר עמ' רנז
טז ע"א50 רבי גזר שלא ישנו לתלמידים בשוקכתנות אור עמ' תרע
טז ע"א50 שלא ישנו לתלמידים בשוק וכו'שפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' ו
טז ע"א50 שלא ישנו לתלמידים בשוקצמח צדקה עה"ת עמ' קסז
טז ע"א51 חמוקי ירכיך אלו ת"ח מה ירך בסתר אף דברי תורה בסתרברכת דוד עמ' נו, סב, קסט
טז ע"א51 חמוקי ירכיך וכו' אלו ת"ח מאור ושמש (תשנב) עמ' סב
טז ע"א51 חמוקי ירכיך וכו' כך ד"ת בסתרגבורת יצחק שבועות עמ' שד
טז ע"א51 חמוקי ירכיך וכו' מה ירך בסתר אף ד"ת בסתראגרא דכלה ח"ג עמ' שכג
טז ע"א51 חמוקי ירכיך וכו' מה ירך בסתר אף ד"ת בסתרדרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' שסה
טז ע"א51 חמוקי ירכיך וכו' מה ירך בסתר אף דברי תורה בסתרראשית חכמה (תשמד) - תשובה פרק ו אות מג
טז ע"א51 חמוקי ירכיך כמו חלאים מה ירך בסתר אף דברי תורה בסתרדעת תורה שמות עמ' רמא, שיד, דברים ח"ב עמ' קמו
טז ע"א51 חמוקי ירכיך מה ירך בסתר אף ד"ת בסתרדברי יואל מועדים ח"ה עמ' ו
טז ע"א51 חמוקי ירכיך מה ירך בסתר אף ד"ת בסתרכוונת הלב עמ' רפה
טז ע"א51 חמוקי ירכיך מה ירך בסתר אף דברי תורה בסתרדברי יואל מועדים ח"ה עמ' רכד
טז ע"א51 חמוקי ירכיך מה ירך בסתר אף דברי תורה בסתרפרי הארץ (ויטבסק) עמ' יח
טז ע"א51 חמוקי ירכיך מה ירך בסתר אף דברי תורה בסתרשבילי פנחס (תשעג) עמ' רמח
טז ע"א51 חמוקי ירכיך מה ירך בסתר אף דברי תורה בסתרשבילי פנחס (תשעח) עמ' רצ
טז ע"א51 חמוקי ירכיך מה ירך בסתר אף דברי תורה בסתרשבילי פנחס בראשית ח"ג עמ' תרכג
טז ע"א51 חמוקי ירכיך מלאכתי בעיר בסתרישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קכו
טז ע"א51 למה נמשלו דברי תורה לירך וכו'דרכי אמונה דרך מב
טז ע"א51 מאי דרש חמוקי ירכיךיקרא דשכבי (דוד) דרוש יא דף לא ע"ב-ע"ג
טז ע"א51 כתיב חמוקי ירכיך וכו' וכתיב חכמה בחוץ תרונהכסף נבחר (מרגליות) עמ' קעט
טז ע"א51 מה ירך בסתר אף ד"ת בסתראמרות ה' השלם ח"ג עמ' קסה, ח"ה עמ' עז
טז ע"א51 מה ירך בסתר אף ד"ת בסתרדרשות הר"ן (שנו) דרוש ו דף לח ע"ב; ידי משה (שנז) שיר השירים דף מח ע"ב; של"ה (תט) ווי העמודים פרק יא דף יח ע"א; חשק שלמה (הלוי, שס) ישעיהו דף צג ע"ג
טז ע"א51 מה ירך בסתר אף ד"ת בסתרייטב פנים ח"א דף קלב, קצז
טז ע"א51 מה ירך בסתר אף ד"ת בסתרעבודת יצחק בראשית עמ' יח, קנג
טז ע"א51 מה ירך בסתר אף ד"ת בסתרפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' 6
טז ע"א51 מה ירך בסתר אף דברי תורה בכתרולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' צד
טז ע"א51 מה ירך בסתר אף דברי תורה בסתר רב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' שעד
טז ע"א51 מה ירך בסתר אף דברי תורה בסתראוצרות חיים - לימוד תורה עמ' ריא, רכט
טז ע"א51 מה ירך בסתר אף דברי תורה בסתראור התורה (צמח צדק) נ"ך עמ' תפה
טז ע"א51 מה ירך בסתר אף דברי תורה בסתרבאר הגולה (הרטמן) באר ה הערה 44
טז ע"א51 מה ירך בסתר אף דברי תורה בסתרדרכי אמונה דרך יג
טז ע"א51 מה ירך בסתר אף דברי תורה בסתריפה תאר (תשעח) ח"א עמ' ב
טז ע"א51 מה ירך בסתר אף דברי תורה בסתרמכתב מאליהו ח"ג עמ' 116
טז ע"א51 מה ירך בסתר אף דברי תורה בסתרפאר יעקב ח"א עמ' רסג
טז ע"א51 מה ירך בסתר אף דברי תורה בסתרפנים יפות על תהלים עמ' תקיח
טז ע"א51 מה ירך בסתר אף דברי תורה בסתרשמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' שלב
טז ע"א51 מה ירך בסתר אף דברי תורה בסתרשמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' רנו
טז ע"א51 מה ירך בסתר אף דברי תורה בסתרשפתי חיים - מידות ועבודת ה' ח"ב עמ' תקסט
טז ע"א51 מה ירך בסתר אף דברי תורה בסתרתורת המצרף עמ' רנז
טז ע"א51 מה ירך בסתרברכת מועדיך לחיים ח"א דף לה ע"ב [קכג ע"ב ד"ה ובזה]
טז ע"א51 נמשלו ד"ת לירךאגרות הנצי"ב מוולאזין עמ' נז
טז ע"א רש"י - הפקר ב"ד הפקרכתבי ר' יצחק אבוהב עמ' כג
טז ע"א רש"י - מצורע אינו משלח קרבנותבנין אפרים עמ' יט [הלכה]
טז ע"א רש"י - שם - נקרא שמתאישמח חיים (תשסה) מע' ש אות נה
טז ע"א רש"י ד"ה אמר מלאך ה'דברי חנינא - ת"ת עמ' סד
טז ע"א ריטב"א - ביאור בדין נדבה אור אברהם - תלמוד תורה עמ' רנא
טז ע"א ריטב"א - הקב"ה ציוה על נבונדנצר לבא על מצרים להחריבהרנת יצחק תליתאה ח"א עמ' שכז
טז ע"א מהרש"אשמחה לאיש (אלישר) דף קב ע"ד
טז ע"ב01 אף דברי תורה בסתרמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' רצו
טז ע"ב01 אף דברי תורה בסתרשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' תרמג
טז ע"ב01 יצא ר' חייא ושנה לשני בני אחיו בשוקאבן פינה עמ' 142
טז ע"ב01 יצא רבי חייא ושנה לשני בני אחיו בשוק וכו' שמע רבי איקפד וכו' מאי טעמא עבד מר הכי כו'דברי יואל מועדים ח"ו כט שבט-שקלים עמ' קכה, שקלים עמ' רמו
טז ע"ב01 יצא רבי חייא ושנה לשני בני אחיו בשוק לרב ולרבה בר בר חנה שמע רבי איקפדשם דרך - כתר תורה עמ' רכח
טז ע"ב01 יצא רבי חייא ושנה לשני בני אחיו בשוקס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' סח
טז ע"ב01 רבי חייא שנה בחוץלקט שיחות מוסר ח"א עמ' קה {ר' חייא סובר שבלימוד התורה רשאי הלומד להיות מקבל, אבל הלכה כרבי שצ"ל בצנעה, היינו שכל לימודו יהיה בהתמסרות לידיעת התורה}
טז ע"ב03 אתא ר' חייא לאיתחזויי ליה א"ל עייאמצווה ועושה ח"א עמ' תקכז
טז ע"ב04 אמר ליה עייא מי קורא לך בחוץ וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ג עמ' ריב
טז ע"ב04 מי קורא לך בחוץמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' קלג
טז ע"ב04 עייא מי קורא לך בחוץאוצרות חיים - יושר המידות עמ' תמג
טז ע"ב05 נהג נזיפותא בנפשיה תלתין יומיןדרשות הר"ן (תשסג) עמ' תקו
טז ע"ב05 נהג נזיפותיה בנפשיה תלתין יומיןס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' קסה
טז ע"ב08 מעיקרא סבר רבי מקצת היום ככולו וכו'נזר הקדש ח"ב עמ' ע
טז ע"ב08 מקצת היום ככולו לענין מנודהיפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' סג
טז ע"ב08 מקצת יום השביעי ככולולחמי תודה דף קנ ע"א
טז ע"ב12 ברצות ה' דרכי אישתקנת השבין סי' ו (עמ' 33)
טז ע"ב14 אמר ליה דכתיב חכמות בחוץ תרונה וכו'אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"א עמ' ריד
טז ע"ב14 חכמות בחוץ תרונהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' רא
טז ע"ב14 חכמות בחוץ תרונהלקחת מוסר ח"א עמ' תטו
טז ע"ב15 אם קרית לא שנית ואם שנית לא שילשת, ואם שילשת לא פירשו לךאוצרות חיים - לימוד תורה עמ' רפד
טז ע"ב15 אם קרית לא שנית וכו'מצווה ועושה ח"א עמ' תקכג
טז ע"ב15 רבי אמר לר' חייא אם קרית לא שניתדברי שאול שמות עמ' שנו
טז ע"ב16 חכמות בחוץ תרונה כדרבא דאמר רבא כל העוסק בתורה מבפנים תורתו מכרזת עליו מבחוץ וכו'דברי יואל מועדים ח"ט עמ' קנח
טז ע"ב17 הלומד בסתר התורה מפרסמונטריקן (תשעד) עמ' קי
טז ע"ב17 הלומד תורה בסתר הקב"ה מגלה אותובית אברהם (שטיינר) עמ' קח
טז ע"ב17 הלומד תורה מבפנים תורתו מכרזת עליו מבחוץדברי יואל פ' משפטים דף קע ע"ב, פ' ויקהל דף שצג ע"ב
טז ע"ב17 העוסק בתורה בפנים תורתו מכרזת עליו בחוץמלא העומר על חמש מגילות (תשסח) עמ' שכג
טז ע"ב17 העוסק בתורה מבפנים תורתו מכרזת עליו מבחוץאוצרות חיים - מעלות התורה עמ' קפד, רו, רח, רסב, רעו
טז ע"ב17 כל הלומד תורה בסתראהבת חיים (דייטש) עמ' קצ
טז ע"ב17 כל הלומד תורה מבפנים תורתו מבחת עליו מבחוץנטריקן (תשעד) עמ' קט
טז ע"ב17 כל העוסק בתורה בסתר תורתו מכרזת עליו בפרהסיאיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' קכה
טז ע"ב17 כל העוסק בתורה בפנים תורתו מכרזת עליו מבחוץלקט אמרי קודש - בראשית עמ' קכט
טז ע"ב17 כל העוסק בתורה בפניםאגודת אזוב (יעבץ) דף צז ע"ד
טז ע"ב17 כל העוסק בתורה מבפנים תורתו מכרזת עליו בחוץאור חדש (זיטשיק, תשסח) בראשית עמ' רמ
טז ע"ב17 כל העוסק בתורה מבפנים תורתו מכרזת עליו מבחוץ דברי שלום (הלברשטם) עמ' תנג
טז ע"ב17 כל העוסק בתורה מבפנים תורתו מכרזת עליו מבחוץאוצרות חיים - לימוד תורה עמ' קלו
טז ע"ב17 כל העוסק בתורה מבפנים תורתו מכרזת עליו מבחוץאוצרות חיים - פרד"ס התורה עמ' קעז, ריג
טז ע"ב17 כל העוסק בתורה מבפנים תורתו מכרזת עליו מבחוץאילת אהבים (אלקבץ, תשס) עמ' קסו
טז ע"ב17 כל העוסק בתורה מבפנים תורתו מכרזת עליו מבחוץאמרות ה' השלם ח"ג עמ' קסה, רמב, שפט, ח"ה עמ' רפ
טז ע"ב17 כל העוסק בתורה מבפנים תורתו מכרזת עליו מבחוץדברי יואל פ' בחוקותי דף שפ ע"ב
טז ע"ב17 כל העוסק בתורה מבפנים תורתו מכרזת עליו מבחוץחיים שיש בהם - דרשות ח"א עמ' שכז, ח"ב עמ' רמג
טז ע"ב17 כל העוסק בתורה מבפנים תורתו מכרזת עליו מבחוץילקוט דברי חכמים ויקרא סי' קיט
טז ע"ב17 כל העוסק בתורה מבפנים תורתו מכרזת עליו מבחוץנחלת אבות (אברבנאל, שכז) פרק ג דף לה ע"א
טז ע"ב17 כל העוסק בתורה מבפנים תורתו מכרזת עליו מבחוץעזר מיהודה עמ' צח
טז ע"ב17 כל העוסק בתורה מבפנים תורתו מכרזת עליו מבחוץעטרת יהושע בראשית עמ' ק
טז ע"ב17 כל העוסק בתורה מבפנים תורתו מכרזת עליו מבחוץקריאה בקריה ח"ב עמ' עא
טז ע"ב17 כל העוסק בתורה מבפנים תורתו מכרזת עליו מבחוץשבילי פנחס (תשעו) עמ' תפח
טז ע"ב17 כל העוסק בתורה מבפניםנתיבות עולם ח"ב עמ' קג
טז ע"ב17 כל העוסק בתורהדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 807
טז ע"ב17 כל העוסק בתורהמורשה - שיחות למועדים עמ' רסז
טז ע"ב18 התורה מכרזת עליו בחוץמשמרת איתמר (תשסז) עמ' קפד
טז ע"ב18 יומא דכלהטיול בפרדס ח"א עמ' ר
טז ע"ב18 לא מראש בסתר דברתיראה חיים ח"א דף י ע"ד [לה ע"ב ד"ה אלא]
טז ע"ב18 תורת מכרזת עליו בחוץשם יחזקאל עמ' קצד
טז ע"ב18 תורתו מכרזת עליו מבחוץראשית דעת (אטון) עמ' רלב
טז ע"ב18 תורתו מכרזת עליו מבחוץתפארת ציון (אבא שאול) עמ' קב - ר"ש אטון
טז ע"ב18 תורתו מכרזת עליובי חייא ח"ב עמ' רלט
טז ע"ב18 תורתו מכרזת עליוביאור הגר"א על משלי פרק יב פסוק ח, פרק ל פסוק לג
טז ע"ב19 רבי חייא מוקי לה בצדקהמאור עינים (פינטו, תג) פרק ג דף קצ ע"ב
טז ע"ב20 כי הוו יתבי גרס שמעתא הוה יתיב מר עוקבא קמיה דשמואל וכו' וכי הוו יתבי בדינא הוה יתיב שמואל קמיה דמר עוקבא וכו'התרגשות הלב (תשסח) עמ' רכא
טז ע"ב20 שמואל ומר עוקבא ס' חסידים סי' שנט, תקפז {כיבדו זה את זה}
טז ע"ב21 וכי הוו יתבי בדינא הוה יתיב שמואל קמיה דמר עוקבאהתרגשות הלב (תשסט) עמ' קנד
טז ע"ב25 אשה אחת שלא נהגה כבוד בת"ח אמר כמה חציפא ההיא איתתא וכו'לקט שיחות מוסר ח"ב עמ' רמח
טז ע"ב25 ההיא אתתא דהוות יתבא בשבילא וכו' כמה חצופה ההיא אתתאמערכות ישראל (גורדון) דרוש יבדלו החיים מן המתים עמ' 77-83
טז ע"ב28 אלה דברי דוד האחרונים, ורש"ירנת יצחק שמואל עמ' תפד
טז ע"ב28 ואלה דברי דוד האחרונים וכו' מכלל דאיכא ראשונים וכו' ברית שלום (תשסח) עמ' תח
טז ע"ב28 ואלה דברי דוד האחרונים וכו' מכלל דאיכא ראשונים כו'ברית שלום (תעח) דף סד ע"א
טז ע"ב28 ואלה דברי דוד האחרונים וכו' מכלל דאיכא ראשוניםמעשה רוקח (ר"א רוקח) לקוטים מז ע"א
טז ע"ב28 ואלה דברי דוד האחרונים מכלל דאיכא ראשוניםישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קי
טז ע"ב28 ואלה דברי דוד האחרונים מכלל דאיכא ראשוניםרוממות אל (אלשיך, שסה) מזמור יח דף כו ע"א; כתר שם טוב (מלמד, שנו) פרשת ויחי דף מב ע"ב; מאור עינים (פינטו, תג) פרק ג דף קפ ע"ב
טז ע"ב28 ואלה דברי דוד האחרונים מכלל וכו'תורת חיים (ר' דובער) שמות דף תג ע"ב
טז ע"ב29 אחרונים מכלל דאיכא ראשונים וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ב עמ' שלז
טז ע"ב32 וידבר דוד את דברי השירהבית שלום מרדכי עמ' קכד
טז ע"ב32 וידבר דוד כו' א"ל הקב"ה כו'מערכי לב (חזן) ח"א דרוש ג דף ו ע"ב
טז ע"ב33 א"ל הקב"ה לדוד שירה אתה אומר על מפלתו של שאול וכו'יפה תאר (תשעח) ח"א עמ' תקפט
טז ע"ב33 א"ל הקב"ה לדוד שירה אתה אומראהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' קעט ע"ב
טז ע"ב33 אמר לו הקב"ה לדוד דוד שירה אתה אומר על מפלתו של שאול וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ב עמ' רפח, רצ
טז ע"ב33 אמר לו הקב"ה לדוד דוד שירה אתה אומר על מפלתו של שאולכסף מזוקק (שפח) פרשת ויקהל דף ק ע"ד; יפה תאר (תח) על ויקרא רבה פרשה כו/ז דף קנב ע"ד ופ' לב דף קפד ע"ג
טז ע"ב33 אמר לו הקב"ה לדוד שירה אתה אומר על מפלתו של שאול, אלמלי אתה שאול והוא דוד איבדתי כמה דור מפניוישמרו דעת עמ' שיט
טז ע"ב33 דוד אמר שירה על שאול, אמר לו הקב"ה אלמלא אתה שאול והוא דוד כמה דוד הייתי מאבד מפני שאולשבט מישראל (קרמניץ) פרק יח פסוק מט, פרק כז פסוק א, פרק נד פסוק ח, פרק קז פסוק כב
טז ע"ב33 ומכף שאול וכו' אלמלא אתה שאול והוא דודזאת זכרון (תשנב) אות א
טז ע"ב33 שירה אתה אומר יפה ענף על מדרש קהלת פרק י פסוק כ סי' ד ד"ה יבושו ויבהלו {במדרש פליג אהא }
טז ע"ב33 שירה אתה אומר במפלתו של שאול וכו' עמוד העבודה (תשעג) דרוש מסירת נפש י
טז ע"ב33 שירה אתה אומר על מפלתו של שאול אלמלי אתה שאול והוא דוד איבדתי כמה דוד מפניואגרת הטיול (תשעה) עמ' עג
טז ע"ב33 שירה אתה אומר על מפלתו של שאולבית ישראל (טויסיג) תנינא ח"ב עמ' רנז
טז ע"ב33 שירה אתה אומר על מפלתו של שאולהמדרש והמעשה פ' קדושים
טז ע"ב33 שירה אתה אומר על מפלתו של שאולשמן ראש (כץ) חנוכה ח"ב עמ' נא
טז ע"ב34 איבדתי וכו'פרשיות בספרי הנביאים שמואל עמ' קמה, רפב {שאול צדיק גמור, אין לאמר שירה על מפלתו}
טז ע"ב34 איבדתי וכו'שרגא המאיר על התורה עמ' ט {שאול היה יותר צדיק מדוד המלך}
טז ע"ב34 אילמלא אתה שאול והוא דוד אבדתי כמה דוד מפניו עמוד העבודה (תשעג) דרוש השלום ג
טז ע"ב34 אלמלא אתה שאול והוא דוד טירת כסף דף סז ע"ב
טז ע"ב34 אלמלא אתה שאול והוא דוד איבדתי כמה דוד מפניואור חדש (זיטשיק, תשסח) במדבר עמ' ע
טז ע"ב34 אלמלא אתה שאול והוא דוד איבדתי כמה דודדובר צדק עמ' 158
טז ע"ב34 אלמלא אתה שאול והוא דוד וכו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' שעד
טז ע"ב34 אלמלא אתה שאול והוא דוד, ורש"י יחי המלך עמ' טו
טז ע"ב34 אלמלא אתה שאול והוא דוד, ורש"ייקרא דשכבי (דוד) דרוש כו דף סב ע"ב-ע"ג
טז ע"ב34 אלמלא אתה שאול וכו'כור לזהב ח"א
טז ע"ב34 אלמלי אתה שאול והוא דוד איבדתי כמה דוד מפניוואני תמיד עמך עמ' תה, תט
טז ע"ב34 אלמלי אתה שאול והוא דוד איבדתי כמה דוד מפניולב דוד (תשסט) עמ' צה
טז ע"ב34 אלמלי אתה שאול והוא דוד איבדתי כמה דוד מפניושל"ה (תשנז) פרשת חוקת אות יא
טז ע"ב34 אלמלי אתה שאול והוא דוד איבדתי כמה דוד מפניותהלות ישראל (מג'לד) עמ' קפג
טז ע"ב34 אלמלי אתה שאול והוא דוד וכו'שמן ראש (כץ) פסח ח"ב עמ' רלט
טז ע"ב34 אלמלי אתה שאול והוא דודמדבר קדמות (תשסח) עמ' לה
טז ע"ב34 אלמלי אתה שאול והוא דודשמן ראש סוכות ח"ב עמ' קעט, רטו
טז ע"ב34 שגיון לדוד אשר שר לה' על דברי וכו' מה כושי משונה בעורו אף שאול משונה במעשיונועם אלימלך (תשסא) עמ' ז
טז ע"ב35 וכי כוש שמו והלא שאול שמו, אלא מה כושי משונה בעורו אף שאול משונה במעשיואוצרות חיים - אישים ח"ו עמ' קצו
טז ע"ב35 כוש בן ימיני הוא שאולאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) נח יז
טז ע"ב35 מה כושי משונה אף שאולתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' שעד
טז ע"ב35 מה כושי משונה בעורו אף שאול משונה במעשיואמרי יוסף בראשית דף מא ע"ד
טז ע"ב35 מה כושי משונה בעורו אף שאול משונה במעשיובית ישראל (זידיטשוב, תשעה) עמ' כה
טז ע"ב35 מה כושי משונה בעורו אף שאול משונה במעשיומגן אבות (מהריט"ץ) ח"ב עמ' תפט
טז ע"ב35 מה כושי משונה בעורו אף שאול משונה במעשיונועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף ב ע"ד
טז ע"ב35 מה כושי משונה בעורו אף שאול משונה במעשיועיוני הפטרה ח"ב עמ' 633
טז ע"ב35 מה כושי משונה בעורופרחי כהונה (קצבורג) - כתר כהונה עמ' מה
טז ע"ב35 מה כושי משונה בעורורנת יצחק יחזקאל עמ' רסד
טז ע"ב35 מה כושי משונה וכו'עבודת יצחק בראשית עמ' כב
טז ע"ב35 על דברי כוש זה שאול וכו'יפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' קלז
טז ע"ב35 שאול בחינת כושתורת יחיאל בראשית עמ' שצב
טז ע"ב35 שאול משונה במעשיומשנת יוסף על התורה ח"א עמ' שמב
טז ע"ב35 שאול משונה במעשיושמן ראש סוכות ח"ב עמ' רי
טז ע"ב36 וכי כושית שמה והלא ציפורה שמהשפתי כהן (הכהן, שסה) פרשת בהעלותך דף רכא ע"ג; פי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת בהעלותך דף רו ע"ב; פי' רבינו בחיי (רנב) פרשת בהעלותך דף רב ע"ב
טז ע"ב36 צפורה משונה במעשיהקניני קדם ח"א עמ' 171
טז ע"ב37 כיוצא בדבר אתה אומר וישמע עבד מלך הכושי וכו'טיול בפרדס ח"ב עמ' רפה
טז ע"ב37 מה כושי וכו'חכמת התורה בהעלותך עמ' תמ {הכושי מתהפך לכמה גונים כך צפורה}
טז ע"ב37 מה כושית משונה בעורה כך צפורה משונה ביופיהיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' רי
טז ע"ב37 מה כושית משונה כעורה אף צפורה משוגה במעשיהילקוט דברי חכמים במדבר סי' נח
טז ע"ב37 צפורה משונה במעשיהפירוש המכבי שמות עמ' רד
טז ע"ב37 שהיתה ככושית משונה במעשיה חכמת התורה בהעלותך עמ' תנג
טז ע"ב38 אף צדקיה משונה במעשיו, תלמיד ר' יחיאל מפריש - שהיה צדיק בדורושיחות הרב צבי יהודה ויקרא עמ' 310
טז ע"ב38 וכי כושי שמו והלא צדקיה שמופרשת דרכים (תשסה) עמ' שמב
טז ע"ב38 צדקיה משונה במעשיורנת יצחק ישעיה עמ' תלא
טז ע"ב38 צדקיהו פרשיות בספרי הנביאים שמואל עמ' שצד {היה צדיק גמור}
טז ע"ב40 אלא מה כושי משונה בעורו אף ישראל משוניןעיוני הפטרה ח"א עמ' 285
טז ע"ב40 כושי משונה בעורו אף ישראל משונין במעשיהם מכל האומותחיים שיש בהם על התורה תנינא עמ' שסז
טז ע"ב40 מה כושי משונה בעורו דברי יואל פ' ויגש דף תמד ע"ב {כך צדיקים משונים במעשיהם}
טז ע"ב40 מה כושי משונה בעורו אף ישראל משונין במעשיהם מכל האומותאמרי יקותיאל (תשסג) עמ' רטז
טז ע"ב40 מה כושי משונה בעורו אף ישראל משונין במעשיהם מכל האומותאמרי יקותיאל (תשסא) עמ' ט
טז ע"ב40 מה כושי משונה בעורו אף ישראל משונין במעשיהן מכל האומותרנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תרפב
טז ע"ב40 מה כושי משונה בעורו אף ישראל משונין במעשיהן מכל האומותשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' רמח
טז ע"ב40 מה כושי משונה בעורו אף ישראל משונין במעשיהןבאר משה (אפשטיין) במדבר עמ' רפ
טז ע"ב40 מה כושי משונה בעורו אף ישראלחכמת התורה קדושים עמ' שה
טז ע"ב40 מה כושי משונה בעורו אף ישראלעיוני הפטרה ח"א עמ' 316
טז ע"ב41 דוד המלך הקים עולה של תשובהישרש יעקב (אבולפיה) עמ' סח
טז ע"ב41 דוד המלך הקים עולה של תשובהמבשר טוב - ימי הרחמים והסליחות עמ' תקכח
טז ע"ב41 דוד המלך וכו' שהקים עולה של תשובהתקנת השבין סי' א (עמ' 4), י (עמ' 78, 89), פוקד עקרים סי' ד (עמ' 21), קומץ המנחה (ר' צדוק) עמ' 34 (סי' כז), רסיסי לילה סי' מז (עמ' 99), דברי סופרים סי' לו (עמ' 34), לקוטי מאמרים עמ' 120, 133, 163, 228, 235, מחשבות חרוץ סי' ח (עמ' 51, 53), טו (עמ' 115), כ (עמ' 186), דובר צדק עמ' 14, 99, 126, 149, צדקת הצדיק סי' קב
טז ע"ב41 דוד המלך וכו' שהקים עולה של תשובהתקנת השבין סי' א (עמ' 4), י (עמ' 78, 89), פוקד עקרים סי' ד (עמ' 21), קומץ המנחה (ר' צדוק) עמ' 34 (סי' כז), רסיסי לילה סי' מז (עמ' 99), דברי סופרים סי' לו (עמ' 34), לקוטי מאמרים עמ' 120, 133, 163, 228, 235, מחשבות חרוץ סי' ח (עמ' 51, 53), טו (עמ' 115), כ (עמ' 186), דובר צדק עמ' 14, 99, 126, 149, צדקת הצדיק סי' קב
טז ע"ב41 דוד המלך מקים עולה של תשובהדולה ומשקה - גלות וגאולה עמ' שסט
טז ע"ב41 דוד הקים עולה וכו' דרשות מהר"ל (יד מרדכי) עמ' תנז, תנח {זבח את יצרו לקב"ה}
טז ע"ב41 דוד הקים עולה של תשובהדברי יחזקאל שרגא תליתאה עמ' רפ
טז ע"ב41 דוד הקים עולה של תשובהתפלה למשה (בנימין) עמ' קסז
טז ע"ב41 דוד מקים עולה של תשובהמאורות נריה אלול ותשרי עמ' 25 {הוא כתב שיש שמחה בתשובה}
טז ע"ב41 דוד שהקים עולה של תשובההמאור הגדול (גר"א) עמ' תכד
טז ע"ב41 דוד שהקים עולה של תשובהמאורות הראי"ה שבועות עמ' רסג, רסה; פנקסי הראי"ה ח"ג עמ' יג {עצם התשובה לענין מחילת החטא עצמו אינו עול כלל, 'כי קרוב אליך הדבר מאד', אלא עולה של תשובה הוא להחזיר האבידה של שכל ומדות, וזה הקים דוד}
טז ע"ב41 הגבר הוקם על עולה של תשובהצור יעקב (יעבץ) עקב
טז ע"ב41 הגבר הוקם על שהקים עולה של תשובה לילה כיום יאיר (באום) עמ' 280
טז ע"ב41 הגבר הוקם על שהקים עולה של תשובהדרך ה' (באום) ח"ד פ"ו אות קפא
טז ע"ב41 הוא הקים עולה של תשובהפחד יצחק - יום הכפורים מאמר יא
טז ע"ב41 הוקם עולה של תשובה+מי השלוח (תשסז) ח"א דף צ
טז ע"ב41 הוקם על הוקם עולה של תשובהפרדס המלך (תשסט) אות תשג
טז ע"ב41 הוקם על עולה של תשובהטיול בפרדס ח"א עמ' קצט
טז ע"ב41 הוקם על עולה של תשובהשמן ראש סוכות ח"ב עמ' קעט
טז ע"ב41 הוקם על שהקים עולה של תשובה וכו'ברכת מועדיך לחיים חלק א דף צ ע"ב (דף שכב ע"ב ד"ה ובזה), ודף קל"א ע"ד (דף תעא ע"ב ד"ה עם); עמודי חיים דף פ"ה ע"א (עמוד תורה ריש אות קכז)
טז ע"ב41 הוקם על שהקים עולה של תשובהמלכי יהודה (תשע) עמ' כ
טז ע"ב41 הוקם על שהקים עולה של תשובהרוממות אל (אלשיך, שסה) מזמור יח דף כו/ז ע"א; מדבר יהודה (מודינא, שסב) דרוש לשבת בינתיים דף כו ע"א; בית מועד (רבא, שסה) פרק א לתשובה דף ח ע"ב; כלי יקר (לניאדו, שסג) שמואל ב כג דף שנא ע"א; בינה לעתים (תח) דרוש י דף כט ע"ג; דברי שלום (אדרבי, שמו) דרוש יח דף נז ע"ג; מאור עינים (פינטו, תג) פרק ג דף קצ ע"ד
טז ע"ב41 הוקם על שהקים עולה של תשובהרנת יצחק שמואל עמ' תפד
טז ע"ב41 הקים עולה של תשובהזרע קודש - מועדים עמ' שכ
טז ע"ב41 הקים עולה של תשובהפני חיים (פלג'י) עמ' קעז ע"ב
טז ע"ב41 ונאום הגבר הוקם על שהקים עולה וכו'חלק יעקב (קנטור) דרוש ד
טז ע"ב41 ונאם הגבר הוקם על נאם דוד בן ישי שהקים עולה של תשובהפרי צדיק בראשית אות יא, יב, וירא אות א, ט, חיי שרה אות ה, ר"ח כסלו אות ה, וישב אות ט, לחנוכה אות ו, מקץ אות יא, ויגש אות ג, ה, י, ויחי אות ד, טו, שמות אות ד, וארא אות י, בא אות יא, בשלח אות א, ט"ו בשבט אות ה, משפטים אות י, פ' פרה אות ה, פ' החודש אות ג, צו אות א, שמיני אות ה, בחוקותי אות יב, שלח אות יב, חקת אות ח, חג השבועות אות טז, יט, כב, פנחס אות טו, דברים אות ז, ואתחנן אות ג, יב, ר"ח אלול אות ב, שופטים אות ח, כי תצא אות ד, וילך אות כא ערב יוכ"פ אות ב, ה, מוצאי יוכ"פ אות יא, סוכות אות ז, כז, מ
טז ע"ב41 זה עולה של תשובהגנת אגוז (תשעב) אות תקנט
טז ע"ב41 מ"ד נאם דוד בן ישי ונאם הגבר הוקם על שהוקם עולה של תשובהכתנות אור עמ' תקלו
טז ע"ב41 מ"ד נאם דוד בן ישי ונאם הגבר הוקם עלמקור חיים (ויטאל) פרשת פקודי דרוש ג דף עו ע"ב, עז ע"ד
טז ע"ב41 מאי דכתיב נאום דוד בן ישיאדרת אליהו (הצרפתי) עמ' קסה-קע
טז ע"ב41 מאי דכתיב נאם בן ישי וכו' שהקים עולה של תשיבהשל"ה (תשנז) - עשרה מאמרות אות רלב
טז ע"ב41 מאי דכתיב נאם דוד בן ישי ונאם הגבר הוקם על נאם דוד בן ישי שהקים עולה של תשובהשארית מנחם - מאמרים עמ' קא
טז ע"ב41 מאי דכתיב נאם דוד בן ישי ונאם הגבר הקם על נאם דוד בן ישי שהקים עולה של תשובהשל"ה (תשנז) - מס' תענית אות כג
טז ע"ב41 מאי דכתיב נאם דוד וכו' הוקם עלאור התורה (צמח צדק) נ"ך עמ' מט
טז ע"ב41 מאי דכתיב נאם דוד וכו' שהקים עולה של תשובה וכו' אני מושל באדם מי מושל בי צדיק שאני גוזר גזרה ומבטלהכתב סופר אגדות כאן
טז ע"ב41 נאום דוד בן ישי ונאום הגבר הוקם על, נאום דוד בן ישי, שהקים עולה של תשובהבצור ירום ח"א (תשסז) עמ' קכה הערה 7
טז ע"ב41 נאום דוד בן ישי שהקים עולה של תשובה וכו' ראש השלישים תהא ראש לשלשת אבותשבילי פנחס (תשעה) עמ' מה, מט
טז ע"ב41 נאום דוד בן ישי שהקים עולה של תשובהנפוצות יהודה (מוסקאטו, תשס) עמ' רכג
טז ע"ב41 נאום דוד בן ישי שהקים עולה של תשובהשבילי פנחס (תשעב) עמ' שמב
טז ע"ב41 נאום הגבר הוקם על הוקם עולה של תשובה מאור ושמש (תשנב) עמ' תרמא, תשיח
טז ע"ב41 נאום הגבר הוקם על שהקים עולה של תשו'עמודי חיים דף פה ע"א
טז ע"ב41 נאום הגבר הוקם על שהקים עולה של תשובה בצור ירום ח"ג עמ' קמה
טז ע"ב41 נאום הגבר הוקם על שהקים עולה של תשובהלשם שבו ואחלמה (תשעח) - ספר הדע"ה דף ק ע"ג
טז ע"ב41 נאום הגבר הוקם עלדולה ומשקה - סוכות ושמיני עצרת עמ' שכח
טז ע"ב41 נאם דוד בן ישי שהקים עולה של תשובה וברש"ילב דוד (תשסט) עמ' יד
טז ע"ב41 נאם דוד בן ישי שהקים עולה של תשובהדרכי התשובה עמ' ק
טז ע"ב41 נאם דוד בן ישי שהקים עולה של תשובהרנת יעקב עמ' קסז
טז ע"ב41 נאם דוד בן ישי שהקים עולה של תשובה, וגר"אגבורת יצחק ימים נוראים עמ' קפב
טז ע"ב41 נאם הגבר הוקם על כד הקמח (מישור) עמ' תקכג {שהקים עולה של תורה}
טז ע"ב41 נאם הגבר הוקם על מאור ושמש (תשסט) עמ' תתמט {שהוקם עולה של מלכות}
טז ע"ב41 נאם הגבר הוקם על וכו' עולה של תשובהמגלה עמוקות (תשסח) אופן עה, ר
טז ע"ב41 'נאם הגבר הוקם על' שהקים עולה של תשובהזכרון דברים (תשנט) עמ' לז
טז ע"ב41 נאם הגבר הוקם על שהקים עולה של תשובהמאמר יחזקאל (קאזמיר) עמ' שצה
טז ע"ב41 נאם הגבר הוקם על שהקים עולם של וכו'חיים תחלה (תשנג) עמ' נז
טז ע"ב41 שהוקם עולה של תשובה עמוד העבודה (תשעג) דרוש שני לתשובה ח
טז ע"ב41 שהקים עולה מדבר יהודה (תשסב) עמ' פז {של תורה}
טז ע"ב41 שהקים עולה של תשובהבאר משה (אפשטיין) יהושע-שמואל עמ' צג, תצח, מלכים עמ' קלג
טז ע"ב41 שהקים עולה של תשובהבית ישי - דרשות עמ' רסז, רסח, שב
טז ע"ב41 שהקים עולה של תשובהדרשות מהר"ם שיק עמ' תשו
טז ע"ב41 שהקים עולה של תשובהכתבי רבנו בחיי עמ' תמ
טז ע"ב41 שהקים עולה של תשובהמה שהיה הוא שיהיה עמ' יב
טז ע"ב41 שהקים עולה של תשובהמהר"ם שיק דברים עמ' טו, קעח
טז ע"ב41 שהקים עולה של תשובהעמוד הימיני (קלינמן) עמ' קעח
טז ע"ב41 שהקים עולה של תשובהעמק תפלה (תשסו) עמ' לד
טז ע"ב41 שהקים עולה של תשובהעץ הדעת טוב (תשסח) סי' כב
טז ע"ב41 שהקים עולה של תשובהתורת אליהו עמ' שסט
טז ע"ב41 הוקם על - שהקים עולה של תשובהברכת מועדיך לחיים ח"א דף צ ע"ב-ע"ד [שכב ע"ב ד"ה ובזה], קלא ע"ד [תעא ע"ב ד"ה עם]
טז ע"ב43 אמר אלהי ישראל לי דבר צור ישראל, אני מושל באדם, מי מושל בי צדיק שאני גוזר גזרה ומבטלהשל"ה (תשנז) - מס' פסחים אות רכח
טז ע"ב43 לי דיבר צור ישראלראה חיים ח"א דף צט ע"ד [שלט ע"ב ד"ה ונראה]
טז ע"ב43 אמר אלוקי ישראל וכו' מי מושל בי צדיק שאני גוזר גזירה ומבטלהרנת יצחק תפלה עמ' רעו
טז ע"ב43 אמר אלקי ישראל וכו' אני מושל באדם, מי מושל בי צדיק שאני גוזר גזירה ומבטלהנועם אלימלך (תשסא) עמ' מא, נז, צח, קסב, רמז, רעא, שכט, שסז, שפט, תיב, תכח, תמז
טז ע"ב43 אמר אלקי ישראל מי מושל בי, צדיק, שאני גוזר גזרה והוא מבטלהדרך חיים (תשע) פ"ב הערה 414
טז ע"ב43 אמר הקב"ה אני מושל באדם מי מושל בי צדיקחכמת התורה בראשית עמ' קיג
טז ע"ב43 אמר הקב"ה אני מושל באדםאהבת חיים (דייטש) עמ' שכו
טז ע"ב43 אמר הקב"ה מי מושל בי צדיק אני גוזר והוא מבטל עמוד העבודה (תשעג) דרוש המחשבה יח {הוא גוזר ואני מקיים}
טז ע"ב43 אמר הקב"ה מי מושל בי צדיק שאני גוזר גזירה וצדיק מבטלהדברי דוד (טשורטקוב) עמ' ה, ח, יז, כד
טז ע"ב43 אני גוזר גזירה וצדיק מבטלהחכמה ומוסר ח"ב עמ' ל
טז ע"ב43 אני מושל באדם ומי מושל בי צדיק וכו'אורות ונתיבות ח"ב שער ב פרק ה אות א
טז ע"ב43 אני מושל באדם ומי מושל בי צדיק שאני גוזר גזירה והוא מבטלהדרשות הר"ן (תשסג) עמ' קכב
טז ע"ב43 אני מושל באדם ומי מושל בי צדיקדרשות הר"ן (מישור) עמ' סח
טז ע"ב43 אני מושל באדם מי מושל בי צדיק שאני גוזר גזירה ומבטלהשבילי פנחס (תשעא) עמ' כג
טז ע"ב43 אני מושל באדם מי מושל בי צדיק שאני גוזר גזרה ומבטלהאור יצחק (ראדוויל, תשסה) עמ' נ, קכח, קפא, שיא
טז ע"ב43 אני מושל באדם מי מושל בי צדיק שאני גוזר גזרה ומבטלהברכת טוב עמ' כב, שנג
טז ע"ב43 אני מושל באדם מי מושל בי צדיקאמרי יצחק במדבר-דברים עמ' שמא הערה מא
טז ע"ב43 אני מושל באדם מי מושל בי צדיקדרשות הר"ן (שנו) דרוש ג דף יט ע"א; כלי יקר (לניאדו, שסג) שמואל ב כג דף שנא ע"א; עקדת יצחק (שלג) שער סז דף קצז ע"ד; כתר שם טוב (מלמד, שנו) פרשת ויחי דף מב ע"ד; שערי צדק (ג'יקטיליה, שכא) דף כז ע"א ודף מב ע"ד; פי' רקנטי (שה) פרשת תשא; מראות הצובאות (אלשיך, שסג) שמואל ב כג דף נב ע"ב; באר הגולה (שנח) באר ד דף יו ע"ד
טז ע"ב43 אני מושל באדם מי מושל בי צדיקזמרת הארץ (רבינוביץ) עמ' ח, צב, רעב, רפב
טז ע"ב43 אני מושל באדם מי מושל בי צדיקחכמת התורה וירא עמ' תרל
טז ע"ב43 אני מושל באדם מי מושל בי צדיקמדבר קדש בראשית ח"א עמ' קלה
טז ע"ב43 אני מושל בכל מי מושל בי צדיק וכו'אהל אלימלך עמ' סז
טז ע"ב43 אני מושל ומי מושל בי צדיק שאני גוזר גזירה והוא מבטלהעבודת חיים ח"א עמ' נב
טז ע"ב43 בא צדיק ומבטלהדמשק אליעזר (רלב"ג) בראשית פרק כז פסוק כח(2)
טז ע"ב43 דבר צור ישראל אני מושל באדם מי מושל בי צדיק שאני גוזר גזירה ומבטלייטב פנים ח"א דף מט, ח"ב עמ' רטו, רכא
טז ע"ב43 ה' גוזר גזירה והצדיק מבטל רב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' קמה
טז ע"ב43 ה' גוזר והצדיק מבטלעצי חיים על התורה עמ' צז, צח
טז ע"ב43 ה' גוזר והצדיק מבטלה באר מים חיים (תשנט) תוספת מכתב יד פרק א פסוק ה
טז ע"ב43 ה' גוזר וצדיק מבטלמי מרום ח"ט עמ' קא {צדקות ישראל מבטלת את הגזירות כמו בנסיעת ישראל לתוך ים סוף}
טז ע"ב43 ה' גוזר וצדיק מבטלמי מרום חי"א עמ' קכח {זה כוח התפילה לבטל גזירות, ע"י ישראל שהם צדיקים}
טז ע"ב43 ה"ק אמר אלקי ישראל לי דבר צור ישראל כו'אמרי טל מאמר כב
טז ע"ב43 מי מושל בי צדיקפני חיים (פלג'י) עמ' רמג ע"ב {כל העוסק בתורה גוזר והקב"ה מקיים}
טז ע"ב43 הצדיק הוא המושל ביראת אלהים שהקב"ה גוזר גזירה והצדיק מבטלהתשואות חן (תשסח) עמ' קכז, קמח
טז ע"ב43 הצדיק הוא כמושל בנין דוד (מייזלש) בראשית - וירא אות ו {דצדיק גוזר והקב"ה מקיים}
טז ע"ב43 הקב"ה גוזר גזירה והצדיק מבטלהדברי שאול שמות עמ' קכ, קצ, שמא, במדבר עמ' קפב
טז ע"ב43 הקב"ה גוזר גזירה והצדיק מבטלדרשות באר יצחק עמ' פז, צב, קא, קכו, קמב, רמז
טז ע"ב43 הקב"ה גוזר גזירה והצדיק מבטלזרע קודש - מועדים עמ' קח, קצד, רסח
טז ע"ב43 הקב"ה גוזר גזירה והצדיק מבטלהבנין שאול עמ' רלג
טז ע"ב43 הקב"ה גוזר גזירה והצדיק מבטלהברכת דוד עמ' נח, קפג, רו
טז ע"ב43 הקב"ה גוזר גזירה והצדיק מבטלהדרשות שמן רוקח עמ' קיח, שסד
טז ע"ב43 הקב"ה גוזר גזירה והצדיק מבטלהלהורות נתן במדבר עמ' רמה
טז ע"ב43 הקב"ה גוזר גזירה והצדיק מבטלהתורת אליהו עמ' צב
טז ע"ב43 הקב"ה גוזר גזירה וצדיק מבטלאמרי יצחק במדבר-דברים עמ' שמא
טז ע"ב43 הקב"ה גוזר גזירה וצדיק מבטלשבט מישראל (פרידמן) ח"א עמ' שטז
טז ע"ב43 הקב"ה גוזר גזירה וצדיק מבטלה לקוטי שושנים (תשמו) עמ' ע
טז ע"ב43 הקב"ה גוזר גזירה וצדיק מבטלהבישורון מלך ח"א עמ' עדר
טז ע"ב43 הקב"ה גוזר גזירה וצדיק מבטלהדגלי יהודה דרוש ב אות טו
טז ע"ב43 הקב"ה גוזר גזירה וצדיק מבטלהחכמת התורה יתרו עמ' שצט
טז ע"ב43 הקב"ה גוזר גזירה וצדיק מבטלהעבודת עבודה (תשעד) בראשית-שמות עמ' צו
טז ע"ב43 הקב"ה גוזר גזירה וצדיק מבטלהפתגמי אורייתא עמ' רס
טז ע"ב43 הקב"ה גוזר גזירה וצדיק מבטלהקהלת יעקב ראש השנה עמ' שעח
טז ע"ב43 הקב"ה גוזר גזירה וצדיק מבטלהקול ששון (גולדברג) אות לב
טז ע"ב43 הקב"ה גוזר גזירה וצדיק מבטלהשמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' שטז
טז ע"ב43 הקב"ה גוזר גזירה וצדיק מבטלהתהלה לדוד (סקאליע) ספר ה עמ' קלה, רכו
טז ע"ב43 הקב"ה גוזר גזירה צדיק מבטלהדרך ה' (באום) ח"ד פ"ד אות קפו
טז ע"ב43 הקב"ה גוזר גזרה בא צדיק ומבטלהעשרה למאה סי' ד
טז ע"ב43 הקב"ה גוזר גזרה והצדיק מבטלהתהלות ישראל (קלוגר) עמ' שפב
טז ע"ב43 הקב"ה גוזר גזרה וצדיק מבטלה חכמת התורה בלק עמ' לו
טז ע"ב43 הקב"ה גוזר גזרה וצדיק מבטלהדברות חיים (תשעה) עמ' נט
טז ע"ב43 הקב"ה גוזר גזרה וצדיק מבטלהחיי שלמה עמ' רמח
טז ע"ב43 הקב"ה גוזר גזרה וצדיק מבטלהחכמת התורה בא עמ' צג, קצו
טז ע"ב43 הקב"ה גוזר גזרה וצדיק מבטלהחכמת התורה לך לך עמ' שמג, שפ
טז ע"ב43 הקב"ה גוזר גזרה וצדיק מבטלהחכמת התורה תולדות עמ' קלא, קפח, שעה, תקכ
טז ע"ב43 הקב"ה גוזר והצדיק מבטל בית יצחק (ויינברגר) עמ' שכד {שנאמר ותגזר אומר ויקם}
טז ע"ב43 הקב"ה גוזר והצדיק מבטל מפי ספרים וסופרים (תשעב) אבות ח"א עמ' כט, ח"ב עמ' רלו
טז ע"ב43 הקב"ה גוזר והצדיק מבטל צדקת יוסף עמ' קמז {צדיק גוזר והקב"ה מקיים}
טז ע"ב43 הקב"ה גוזר והצדיק מבטלאור לשמים (תשסג) עמ' קמב, רמב, עדר, שכח
טז ע"ב43 הקב"ה גוזר והצדיק מבטלפרדס המלך (תשסט) אות קל
טז ע"ב43 הקב"ה גוזר והצדיק מבטלשפת אמת (ברעזאן, תשסח) עמ' קסז
טז ע"ב43 הקב"ה גוזר והצדיק מבטלהמטר השמים (תשנב) ויקרא-במדבר עמ' מב
טז ע"ב43 הקב"ה גוזר והצדיק מבטלהמשנה למלך (תשסח) עמ' רא
טז ע"ב43 הקב"ה גוזר וצדיק מבטל קול שמחה פ' מטות סי' ב, פ' שופטים סי' א {צדיק גוזר והקב"ה מקיים}
טז ע"ב43 הקב"ה גוזר וצדיק מבטלאביר יעקב (סדיגורה, תשסד) עמ' קעא
טז ע"ב43 הקב"ה גוזר וצדיק מבטלאורח לצדיק עמ' א
טז ע"ב43 הקב"ה גוזר וצדיק מבטלבית יעקב (תשסא) עמ' קפג
טז ע"ב43 הקב"ה גוזר וצדיק מבטלברית עולם (אשכנזי, תשסא) ח"א עמ' 14
טז ע"ב43 הקב"ה גוזר וצדיק מבטלברכת אברהם (הרשקוביץ) עמ' צו
טז ע"ב43 הקב"ה גוזר וצדיק מבטלגנת אגוז (תשעב) אות צא, תכו
טז ע"ב43 הקב"ה גוזר וצדיק מבטלדברי אש (כץ) עמ' שיח
טז ע"ב43 הקב"ה גוזר וצדיק מבטלדברי יואל פ' אחרי מות דף כג ע"ב
טז ע"ב43 הקב"ה גוזר וצדיק מבטלויברך דוד עמ' קפ
טז ע"ב43 הקב"ה גוזר וצדיק מבטלזכור לאברהם (וייס) פ' תזריע, בהעלותך
טז ע"ב43 הקב"ה גוזר וצדיק מבטלחסד לאברהם - משמיע שלום (תשנה) עמ' סט, קיא
טז ע"ב43 הקב"ה גוזר וצדיק מבטליוסף לקח כרך א ח"א עמ' ח, י, קפו, ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קיא, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' לא, כרך ב ח"ב עמ' ה, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' קצג
טז ע"ב43 הקב"ה גוזר וצדיק מבטלילקוט עבודת ישראל (תשעא) עמ' קלא
טז ע"ב43 הקב"ה גוזר וצדיק מבטלישמח ישראל (טשורטקוב, תשנד) עמ' טו, טז, קלה
טז ע"ב43 הקב"ה גוזר וצדיק מבטלכוונת הלב עמ' רעא
טז ע"ב43 הקב"ה גוזר וצדיק מבטלכתב סופר על התורה (תשנה) עמ' רצז, תרעה
טז ע"ב43 הקב"ה גוזר וצדיק מבטלמאורי אור (טשרנוביל, תשסא) עמ' לז
טז ע"ב43 הקב"ה גוזר וצדיק מבטלמגדל עוז (תשעח) עמ' שצח, תסא {צדיק גוזר והקב"ה מקיים}
טז ע"ב43 הקב"ה גוזר וצדיק מבטלמזקנים אתבונן עמ' קכ
טז ע"ב43 הקב"ה גוזר וצדיק מבטלמנחת יצחק בראשית-שמות עמ' רכח
טז ע"ב43 הקב"ה גוזר וצדיק מבטלמשמיע שלום עמ' סט, קיא
טז ע"ב43 הקב"ה גוזר וצדיק מבטלנשמת אדם עמ' קלא
טז ע"ב43 הקב"ה גוזר וצדיק מבטלס' המאמרים (רמ"מ) ח"ד עמ' רנד, ח"ו עמ' סז
טז ע"ב43 הקב"ה גוזר וצדיק מבטלעבודת יצחק בראשית עמ' קצג
טז ע"ב43 הקב"ה גוזר וצדיק מבטלשם ישראל עמ' קכו
טז ע"ב43 הקב"ה גוזר וצדיק מבטלשמע יעקב (זיידא) עמ' סח, קט, קמג
טז ע"ב43 הקב"ה גוזר וצדיק מבטלתהלה לדוד (סקאליע) ספרים א-ב עמ' קעה, תיז, תנא
טז ע"ב43 הקב"ה גוזר וצדיק מבטלתהלה לדוד (סקאליע) ספרים ג-ד עמ' פו, קפא, קצג {צדיק גוזר והקב"ה מקיים}
טז ע"ב43 הקב"ה גוזר וצדיק מבטלתורת השרף ממאגלניצא עמ' ו
טז ע"ב43 הקב"ה גוזר וצדיק מבטלה בית יעקב (תשסא) עמ' פ, רל, קנ {צדיק גוזר והקב"ה מקיים}
טז ע"ב43 הקב"ה גוזר וצדיק מבטלהברית אברם עמ' נו, רה, רכד, רנט, תפז, תרלד, תרלה
טז ע"ב43 הקב"ה גוזר וצדיק מבטלהולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' ו, קעג, תסא
טז ע"ב43 הקב"ה גוזר וצדיק מבטלהחקל יצחק (תשסג) עמ' תנט
טז ע"ב43 הקב"ה גוזר וצדיק מבטלהילקוט דברי חכמים שמות סי' מג, רכו
טז ע"ב43 הקב"ה גוזר וצדיק מבטלהלחם רב על סדור התפילה אות תקכד
טז ע"ב43 הקב"ה גוזר וצדיק מבטלהמבשר טוב - ישועות אברהם עמ' שעה, תיז
טז ע"ב43 הקב"ה גוזר וצדיק מבטלהנטריקן (תשעד) עמ' קנח
טז ע"ב43 הקב"ה גוזר וצדיק מבטלהעטרת ישראל (באהפאלי) עמ' קלח
טז ע"ב43 הקב"ה גוזר וצדיק מבטלהשמן ראש (כץ) ח"ט דברים עמ' קג, רנה
טז ע"ב43 הקב"ה גוזר וצדיק מבטלהשמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' מז
טז ע"ב43 הקב"ה גוזר וצדיק מבטלהשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' עב
טז ע"ב43 הקב"ה גוזר וצדיק מבטלהשמן ראש סוכות ח"א עמ' קכ
טז ע"ב43 הקב"ה גוזר וצדיק מבטלהפניני יחזקאל עמ' תקלח, קכב, קפג, קפו, שג, שח, של, שלב, שמא, שמו, שע, קו, תקי, תקסו {צדיק גוזר והקב"ה מקיים}
טז ע"ב43 הקב"ה מושל באדם אמר הקב"ה ומי מושל בי צדיקצמח דוד (סקאליע) עמ' נד, קפ, שמה
טז ע"ב43 הקב"ה גוזר וצדיק מבטלאבני אש (אויש) מועדים עמ' קכד
טז ע"ב43 הקב"ה גוזר וצדיק מבטלהברכת אברהם (תשנד) עמ' קלג, קנו, קסט
טז ע"ב43 הקב"ה גוזר וצדיק מבטלהשמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' ב, סח, קנט
טז ע"ב43 ומי מושל בי צדיק דבר יום ביומו - כא אייר
טז ע"ב43 ומי מושל בי צדיק אני גוזר גזירה וצדיק מבטלהדברי משה (שהם, תשעג) עמ' יב
טז ע"ב43 ומי מושל בי צדיק אני גוזר גזירה וצדיק מבטלהדברי משה (שהם, תשעט) עמ' רסד
טז ע"ב43 ומי מושל בי צדיק מושל יראת אלקים וכו'בינה לעתים (תשנד) דרוש לב עמ' רטז
טז ע"ב43 ומי מושל בי צדיק שאני גוזר גזרה ומבטלהילקוט דברי חכמים במדבר סי' ו, סו
טז ע"ב43 ומי מושל בי צדיקהדרת אליהו דרוש א סי' א ד"ה ובדרך, דרוש ד סי' ג ד"ה ובזה
טז ע"ב43 לי דבר צור ישראלדרישה מחיים דף קנט ע"ד
טז ע"ב43 לי דיבר צור ישראלראה חיים חלק א דף צ"ט ע"ד (דף של"ט ע"ב ד"ה ונראה)
טז ע"ב43 מושל באדם וכו'תורה בציון עמ' רצו
טז ע"ב43 מושל באדם צדיק וכו' מי מושל בי צדיקאבן יהושע - הקדמה דף א ע"ב
טז ע"ב43 מושל באדם צדיק מושל יראת אלקים וכו' קדושת לוי (תרצט) דף קכב ע"ד
טז ע"ב43 מי מושל בהקב"ה צדיקשער המלך (תשנז) עמ' שפג
טז ע"ב43 מי מושל בי באר מים חיים (תשנט) ח"ג עמ' שסז
טז ע"ב43 מי מושל בי צדיק מפי ספרים וסופרים (תשעב) אבות פניני חסידות פ"א אות צז {צדיק גוזר והקב"ה מקיים}
טז ע"ב43 מי מושל בי צדיק אהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' שכח ע"א {צדיק גוזר והקב"ה מקיים}
טז ע"ב43 מי מושל בי צדיק אורות המאירים ולקוטי ישכר עמ' עד {צדיק גוזר והקב"ה מקיים}
טז ע"ב43 מי מושל בי צדיק אמרי אש (טאוב) עמ' שכח {צדיק גוזר והקב"ה מקיים}
טז ע"ב43 מי מושל בי צדיק אמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) לך כב, וירא י, וארא יח, נצבים א {צדיק גוזר והקב"ה מקיים}
טז ע"ב43 מי מושל בי צדיק באר שרים במדבר פ' מטות דרוש א אות ג {צדיק גוזר והקב"ה מקיים}
טז ע"ב43 מי מושל בי צדיק בנין דוד (מייזלש) בראשית - ויצא אות נב, נו {צדיק גוזר והקב"ה מקיים}
טז ע"ב43 מי מושל בי צדיק ברכת אליהו (עמאר) בראשית פ' ויגש מאמר א {צדיק גוזר והקב"ה מקיים}
טז ע"ב43 מי מושל בי צדיק דברי נפתלי (הלברשטם) ח"ב עמ' לו, תטו {שגוזר והקב"ה מקיים}
טז ע"ב43 מי מושל בי צדיק דברת שלמה (תשעא) עמ' שעא {צדיק גוזר והקב"ה מקיים}
טז ע"ב43 מי מושל בי צדיק דולה ומשקה פסח עמ' רנד {צדיק גוזר והקב"ה מקיים}
טז ע"ב43 מי מושל בי צדיק דרש משה (פינטו) שמות ח"א עמ' קז {צדיק גוזר והקב"ה מקיים}
טז ע"ב43 מי מושל בי צדיק זכות ישראל - עשר עטרות פרק ד אות יח, פרק ה אות נה, עשר אורות פרק א אות יט, כז, עשר עטרות פרק ג אות טו, מח, פרק ח אות לט, ס, עשר צחצחות פרק ב אות מב {צדיק גוזר והקב"ה מקיים}
טז ע"ב43 מי מושל בי צדיק ילקוט אוהב ישראל עמ' צג, קנג {צדיק גוזר והקב"ה מקיים}
טז ע"ב43 מי מושל בי צדיק ילקוט עבודת ישראל (תשסד) עמ' מג {צדיק גוזר והקב"ה מקיים}
טז ע"ב43 מי מושל בי צדיק מגדנות אליעזר עמ' תיז {צדיק גוזר והקב"ה מקיים}
טז ע"ב43 מי מושל בי צדיק מפי ספרים וסופרים - פניני חסידות נח ח, מקץ יז, בהר כה, עשי"ת א {צדיק גוזר והקב"ה מקיים}
טז ע"ב43 מי מושל בי צדיק מפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"א עמ' עד, ח"ב עמ' שמא, ח"ג עמ' תנו {צדיק גוזר והקב"ה מקיים}
טז ע"ב43 מי מושל בי צדיק משיב נפש (גינצלר, תשסה) עמ' תע {צדיק גוזר והקב"ה מקיים}
טז ע"ב43 מי מושל בי צדיק עירין קדישין השלם עמ' שמג,שעא, שפ, תב, תקא {צדיק גוזר גזירה והקב"ה מקיימה}
טז ע"ב43 מי מושל בי צדיק עצי חיים - מועדים עמ' קצה, שס {צדיק גוזר והקב"ה מקיים}
טז ע"ב43 מי מושל בי צדיק פאר יעקב ח"ב עמ' תריד, תרנח {צדיק גוזר והקב"ה מקיים}
טז ע"ב43 מי מושל בי צדיק פתגמי אורייתא ח"ב עמ' טז {צדיק גוזר והקב"ה מקיים}
טז ע"ב43 מי מושל בי צדיק שמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' תלט {צדיק גוזר והקב"ה מקיים}
טז ע"ב43 מי מושל בי צדיק שמן ראש (כץ) ח"ד עמ' שכג {צדיק גוזר והקב"ה מקיים}
טז ע"ב43 מי מושל בי צדיק שמן ראש (כץ) ח"ט ויקרא עמ' כו {צדיק גוזר והקב"ה מקיים}
טז ע"ב43 מי מושל בי צדיק שמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' קיא, רפג {צדיק גוזר והקב"ה מקיים}
טז ע"ב43 מי מושל בי צדיק שמן ראש (כץ) חנוכה ח"א עמ' שסו {צדיק גוזר והקב"ה מקיים}
טז ע"ב43 מי מושל בי צדיק שמן ראש סוכות ח"א עמ' רנז {צדיק גוזר והקב"ה מקיים}
טז ע"ב43 מי מושל בי צדיק שפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' שכו, תצו {צדיק גוזר והקב"ה מקיים}
טז ע"ב43 מי מושל בי צדיק תורת השרף ממאגלניצא עמ' קיט {צדיק גוזר והקב"ה מקיים}
טז ע"ב43 מי מושל בי צדיק תורת חיים (קאסוב) עמ' קפא {צדיק גוזר והקב"ה מקיים}
טז ע"ב43 מי מושל בי צדיק הקב"ה גוזר גזירה והוא מבטלהנר ישראל חלק א דף קעד, חלק ג דף סא
טז ע"ב43 מי מושל בי צדיק הקב"ה גוזר גזירה והצדיק מבטלהיבין שמועה (לעוו) עמ' קיא, תקנו
טז ע"ב43 מי מושל בי צדיק הקב"ה גוזר גזירה וצדיק מבטלהדברי יואל מועדים ח"א ראש השנה דף י ע"ב, נט ע"א, קכו ע"ב
טז ע"ב43 מי מושל בי צדיק הקב"ה גוזר גזירה וצדיק מבטלהקומץ המנחה (צונץ) דרוש קיט אות ב, דרוש קמד אות ב
טז ע"ב43 מי מושל בי צדיק הקב"ה גוזר גזרה והצדיק מבטלהמגן דוד (טאלנא, תשס) עמ' רסט, רנב, רכט, רב, קלג, קמ, קעב, דש, שעו
טז ע"ב43 מי מושל בי צדיק הקב"ה גוזר וצדיק מבטללישרים תהלה (תשסד) עמ' כט, קפז, רז
טז ע"ב43 מי מושל בי צדיק הקב"ה גוזר וצדיק מבטלתורי זהב (תשעג) עמ' לב, תב {צדיק גוזר והקב"ה מקיים}
טז ע"ב43 מי מושל בי צדיק הקב"ה גוזר וצדיק מבטלההישר והטוב (תשסג) עמ' שמז, שמט, שפד, שפח, תמה
טז ע"ב43 מי מושל בי צדיק הקב"ה גוזר וצדיק מבטלהארץ החיים (ליברזון) סי' מח
טז ע"ב43 מי מושל בי צדיק וכו' שיח יצחק (פרידמן, תשנז) עמ' סג, עג, קעה
טז ע"ב43 מי מושל בי צדיק וכו' אני גוזר גזירה והוא מבטלהבאר הגולה (הרטמן) באר ד הערה 297-296, 300
טז ע"ב43 מי מושל בי צדיק וכו'בארות המים (תשסב) עמ' ב
טז ע"ב43 מי מושל בי צדיק וכו'לקט אמרי קודש - בראשית עמ' קלה, דברים עמ' כ, ליקוטים עמ' ע
טז ע"ב43 מי מושל בי צדיק וכו'מגן אברהם (טריסק, תשסו) עמ' כח, קסו, שפו, שצב
טז ע"ב43 מי מושל בי צדיק וכו'משמרת איתמר (תשסה) עמ' שעו, תא, תה, תטז, תלא, תלו, תקח, תקמה
טז ע"ב43 מי מושל בי צדיק וכו'נועם אליעזר שמות דף סו ע"א, קמ ע"ב
טז ע"ב43 מי מושל בי צדיק וכו'קשוטי כלה (גרינפלד) ח"י אות רנב
טז ע"ב43 מי מושל בי צדיק וכו'שפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' נה, צז, קפט, שלד, שצט, תכח, תעו
טז ע"ב43 מי מושל בי צדיק וכו׳קדושת יצחק עמ' יט, קכ
טז ע"ב43 מי מושל בי צדיק כשהקב"ה גוזר גזירה צדיק מבטלהערוגת הבושם (תשעא) בראשית עמ' לא, שמות עמ' שע, ויקרא-במדבר עמ' שד, דברים עמ' רמט
טז ע"ב43 מי מושל בי צדיק מושל בי שאני גוזר גזרה ומבטלה, ומהרש"ארנת יצחק - תפלה לימי המועדים עמ' יח
טז ע"ב43 מי מושל בי צדיק מושל בי שנא' וכו'קדושת יו"ט ח"א דף יא ע"ד
טז ע"ב43 מי מושל בי צדיק שאני גוזר גזירה והוא מבטלחמודי צבי במדבר-דברים עמ' רט
טז ע"ב43 מי מושל בי צדיק שאני גוזר גזירה והוא מבטלחמודי צבי מועדים עמ' רצג, תרמז
טז ע"ב43 מי מושל בי צדיק שאני גוזר גזירה והוא מבטלהלחם רב על סדור התפילה אות תקיב, א' קסד, א' תתקו
טז ע"ב43 מי מושל בי צדיק שאני גוזר גזירה והוא מבטלהמפי ספרים וסופרים - פניני חסידות מטות ד
טז ע"ב43 מי מושל בי צדיק שאני גוזר גזירה והוא מבטלהעירין קדישין השלם עמ' פג, קיד, רמ, רפ, תל, תלט, תקצז
טז ע"ב43 מי מושל בי צדיק שאני גוזר גזירה והוא מבטלהרנת יצחק תפלה לשבת עמ' קכב
טז ע"ב43 מי מושל בי צדיק שאני גוזר גזירה ומבטלה תורה ודעת תשסה-תשסז עמ' צג
טז ע"ב43 מי מושל בי צדיק שאני גוזר גזירה ומבטלהבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' צז, תקעו, תרסו, שמות עמ' תתרלא, ויקרא עמ' תשטז-תשיז, במדבר עמ' קעח, רסב, דברים עמ' רנט, שכא, תמא, תתריא, יהושע-שמואל עמ' שנז, תקא
טז ע"ב43 מי מושל בי צדיק שאני גוזר גזירה ומבטלהבית ישראל (טויסיג) ח"ו עמ' שב
טז ע"ב43 מי מושל בי צדיק שאני גוזר גזירה ומבטלהגנזי ישראל (תשעד) על התורה עמ' קצה
טז ע"ב43 מי מושל בי צדיק שאני גוזר גזירה ומבטלהדרכי אמונה דרך כו, צח
טז ע"ב43 מי מושל בי צדיק שאני גוזר גזירה ומבטלהחיי נפש ח"א עמ' נב ע"א
טז ע"ב43 מי מושל בי צדיק שאני גוזר גזירה ומבטלהטל חיים (פרידלנדר) עמ' רסו
טז ע"ב43 מי מושל בי צדיק שאני גוזר גזירה ומבטלהיהל אור עמ' תיב
טז ע"ב43 מי מושל בי צדיק שאני גוזר גזירה ומבטלהמאור עינים (תשנח) עמ' סד, קכד, רכג, רנז, רצט, שכד, שסה, שצז, תב, תט, תסד, תקסד, תקצה
טז ע"ב43 מי מושל בי צדיק שאני גוזר גזירה ומבטלהמאור עינים (תשעט) עמ' קה, רה, שעד, תלד, תקא, תקלז, תרא, תרנא, תרנט, תרסח, תשסג, *קו, *קנח
טז ע"ב43 מי מושל בי צדיק שאני גוזר גזירה ומבטלהמכתב סופר דף קט ע"ד
טז ע"ב43 מי מושל בי צדיק שאני גוזר גזירה ומבטלהמשנת יוסף - אגדות ח"א עמ' רנו {הצדיק מעון לשכינה, ועי"ז ממליץ טוב על ישראל}
טז ע"ב43 מי מושל בי צדיק שאני גוזר גזירה ומבטלהקהלת משה (תשסב) עמ' טל, בינת משה (תשסב) עמ' יב
טז ע"ב43 מי מושל בי צדיק שאני גוזר גזירה ומבטלהראשית בכורי משה חיים ח"ב מאמר יג
טז ע"ב43 מי מושל בי צדיק שאני גוזר גזירה ומבטלהשדה יעקב עמ' צו
טז ע"ב43 מי מושל בי צדיק שאני גוזר גזירה ומבטלהשלשלת הקודש עמ' תט
טז ע"ב43 מי מושל בי צדיק שאני גוזר גזירה ומבטלהתורת הרבי רבי זושא סי' ח
טז ע"ב43 מי מושל בי צדיק שאני גוזר גזירה ומבטלהתורת חיים עה"ת עמ' רנט {הצדיק לגבי הקב"ה כבעל לגבי אשתו, בבחי' "והוא ימשל בך"}
טז ע"ב43 מי מושל בי צדיק שאני גוזר גזירה ומבטלהתקנת השבין סי' יב (עמ' 117), פוקד עקרים סי' ד (עמ' 13), אור זרוע לצדיק סי' ג (עמ' 11), רסיסי לילה סי' מט (עמ' 106), נו (עמ' 157), ספר הזכרונות (סוף דברי סופרים) סי' ב (עמ' 54), לקוטי מאמרים עמ' 129, 178, 220, צדקת הצדיק סי' רנב, דובר צדק עמ' 77, 127, 139, 159
טז ע"ב43 מי מושל בי צדיק שאני גוזר גזירה ומבטלה, ור"חרנת יצחק תענית עמ' קעט
טז ע"ב43 מי מושל בי צדיק שאני גוזר גזירה וצדיק מבטלהבית שמואל אחרון על התורה (תשנד) פ' לך עמ' יד, פ' יתרו עמ' עה, פ' קדושים עמ' קלג, פ' מטות עמ' רי, פ' ואתחנן עמ' רכא
טז ע"ב43 מי מושל בי צדיק שאני גוזר גזירה וצדיק מבטלהכנסת יחזקאל (הכהן) עמ' שסח
טז ע"ב43 מי מושל בי צדיק שאני גוזר גזרה ומבטלהאגרת הטיול (תשעה) עמ' נב, עא
טז ע"ב43 מי מושל בי צדיק שאני גוזר גזרה ומבטלהאוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ב עמ' קע
טז ע"ב43 מי מושל בי צדיק שאני גוזר גזרה ומבטלהאש דת (אסאד) עמ' רנא
טז ע"ב43 מי מושל בי צדיק שאני גוזר גזרה ומבטלהדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' כא ד"ה אבל הענין, עמ' שנה ד"ה כמוהם, עמ' תג ד"ה אך, ח"ה עמ' שסו ד"ה אך
טז ע"ב43 מי מושל בי צדיק שאני גוזר גזרה ומבטלההמאור הגדול (גר"א) עמ' תקפ, תשז
טז ע"ב43 מי מושל בי צדיק שאני גוזר גזרה ומבטלהחוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' שעח
טז ע"ב43 מי מושל בי צדיק שאני גוזר גזרה ומבטלהידי משה (תשמה) איכה עמ' לד
טז ע"ב43 מי מושל בי צדיק שאני גוזר גזרה ומבטלהמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' ז, קעב
טז ע"ב43 מי מושל בי צדיק שאני גוזר גזרה ומבטלהמנחת יואל עמ' קטז
טז ע"ב43 מי מושל בי צדיק שאני גוזר גזרה ומבטלהנועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף ו ע"א, יא ע"ג, מא ע"ב, סא ע"ב, סו ע"ד, צ ע"ב
טז ע"ב43 מי מושל בי צדיק שאני גוזר גזרה ומבטלהנחלת שמעון (אשכנזי) נח, יתרו לה, עקב קו
טז ע"ב43 מי מושל בי צדיק שאני גוזר גזרה ומבטלהתהלה לדוד (והרמן) פרק כז פסוק ד הערה כה, פרק קיב פסוק א הערה ד
טז ע"ב43 מי מושל בי צדיק שאני גוזר גזרה ומבטלהתפארת צבי במדבר עמ' כה, צח, קג
טז ע"ב43 מי מושל בי צדיק שאני גוזר גזרה ומבטלהתפארת צבי שמות עמ' רסב, שח, תנב
טז ע"ב43 מי מושל בי צדיק שאני גוזר והוא מבטלטהרת יו"ט ח"ז עמ' ב, קלח
טז ע"ב43 מי מושל בי צדיק שאני גוזר וכו'ישמח ישראל (אלכסנדר) בראשית עמ' מב, שמות עמ' י, ויקרא עמ' מד
טז ע"ב43 מי מושל בי צדיק שאני גוזר וצדיק מבטלזאת זכרון (תשנב) אות קמה, קסג, קסה
טז ע"ב43 מי מושל בי צדיקאוצר המאמרים (תשסא) עמ' רלו
טז ע"ב43 מי מושל בי צדיקאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' קלט, תקלז
טז ע"ב43 מי מושל בי צדיקאור התורה (תאומים, תשנט) עמ' תרצ
טז ע"ב43 מי מושל בי צדיקאור תורה (קאלמייר, תשסא) עמ' קע, רה
טז ע"ב43 מי מושל בי צדיקאורח לצדיק עמ' א, מד
טז ע"ב43 מי מושל בי צדיקאורחות צדיקים שער יר"ש עמ' רב {הקדושים שהיו בארץ היו מושלים למעלה ולמטה וכו'}
טז ע"ב43 מי מושל בי צדיקאמרי פנחס השלם - שער פרשיות ומועדים סי' נ
טז ע"ב43 מי מושל בי צדיקאמרי צדיקים (תשסה) עמ' לב
טז ע"ב43 מי מושל בי צדיקאפסי ארץ (תשנט) עמ' תשו
טז ע"ב43 מי מושל בי צדיקבארות המים (תשסט) עמ' ה
טז ע"ב43 מי מושל בי צדיקבנין דוד (מייזלש) בראשית - נח אות עה, לך לך אות סז
טז ע"ב43 מי מושל בי צדיקבנין שלמה ח"ב (תשסז) הקדמה ב, ועמ' יח
טז ע"ב43 מי מושל בי צדיקגבעת שאול (בראך) עמ' שמה
טז ע"ב43 מי מושל בי צדיקדבר טוב עמ' כו
טז ע"ב43 מי מושל בי צדיקדברי יואל מועדים ח"ב הושענא רבה דף תפב ע"ב, שמחת תורה דף תרל ע"א, תרנט ע"ב
טז ע"ב43 מי מושל בי צדיקדברי יואל מועדים ח"ו שקלים עמ' רכד
טז ע"ב43 מי מושל בי צדיקדברי יואל פ' שמות דף קכ ע"ב
טז ע"ב43 מי מושל בי צדיקדברי משה (שהם, תשמח) עמ' לט
טז ע"ב43 מי מושל בי צדיקדברי נפתלי (הלברשטם) ח"א עמ' רלה, רסז
טז ע"ב43 מי מושל בי צדיקדבש השדה עמ' לד
טז ע"ב43 מי מושל בי צדיקדמשק אליעזר (רלב"ג) שמות פרק כה פסוק ב
טז ע"ב43 מי מושל בי צדיקדרשות מהר"י מינץ (תשנז) עמ' לח, צא
טז ע"ב43 מי מושל בי צדיקואני תמיד עמך עמ' רצג
טז ע"ב43 מי מושל בי צדיקזכרון אליעזר עמ' קב
טז ע"ב43 מי מושל בי צדיקחכמת התורה ויגש עמ' שכד, שסג
טז ע"ב43 מי מושל בי צדיקיד אהרן עמ' צז
טז ע"ב43 מי מושל בי צדיקיפה תאר (תשעח) ח"א עמ' קעט, ח"ב עמ' צא, קכה, ח"ג עמ' קפב
טז ע"ב43 מי מושל בי צדיקכלי יקר (תשמח) עמ' קסד
טז ע"ב43 מי מושל בי צדיקכלי יקר (תשמח) עמ' רלד
טז ע"ב43 מי מושל בי צדיקכנסת מרדכי מועדים ח"א עמ' קכו
טז ע"ב43 מי מושל בי צדיקכנסת מרדכי מועדים ח"ב עמ' ו, יט, ל, קה, קעח
טז ע"ב43 מי מושל בי צדיקכתב סופר על התורה (תשנה) עמ' קעג
טז ע"ב43 מי מושל בי צדיקלהורות נתן דברים עמ' מד, רלו
טז ע"ב43 מי מושל בי צדיקמנחת יצחק ויקרא-דברים עמ' לו
טז ע"ב43 מי מושל בי צדיקמרפא לנפש בראשית עמ' עז
טז ע"ב43 מי מושל בי צדיקמשנת יוסף על התורה ח"ב עמ' שס
טז ע"ב43 מי מושל בי צדיקעבודת הקודש (תשסד) עמ' קכה
טז ע"ב43 מי מושל בי צדיקפירוש המכבי דברים עמ' שלז
טז ע"ב43 מי מושל בי צדיקפרדס המלך (תשסט) אות תרנח
טז ע"ב43 מי מושל בי צדיקפתחי שערים ח"א עמ' רעא
טז ע"ב43 מי מושל בי צדיקקדושת ציון (תשנד) ח"ב עמ' צה, קנו
טז ע"ב43 מי מושל בי צדיקקהלת דוד (טאלנא, תשסג) עמ' נד, קע, קצג, שה
טז ע"ב43 מי מושל בי צדיקקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' תסו
טז ע"ב43 מי מושל בי צדיקרנת יצחק ישעיה עמ' שלח, תהלים עמ' תל, משלי עמ' ר
טז ע"ב43 מי מושל בי צדיקרנת יצחק עה"ת ח"א עמ' קמח
טז ע"ב43 מי מושל בי צדיקשל"ה (תשנז) פרשת חיי שרה אות יד
טז ע"ב43 מי מושל בי צדיקשם ישראל עמ' לז
טז ע"ב43 מי מושל בי צדיקשמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' רמט, רנד
טז ע"ב43 מי מושל בי צדיקשמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' קו
טז ע"ב43 מי מושל בי צדיקשמן ראש (כץ) ח"י ויקרא עמ' קלח, רנג, רסח
טז ע"ב43 מי מושל בי צדיקשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' קלא, שנ, תד, תקיא
טז ע"ב43 מי מושל בי צדיקשמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' פז, קכא, רכו, שעה
טז ע"ב43 מי מושל בי צדיקשמן ראש (כץ) פסח ח"ב עמ' רג, ריג
טז ע"ב43 מי מושל בי צדיקשרגא המאיר על התורה עמ' תקעב
טז ע"ב43 מי מושל בי צדיקתהלה לדוד (סקאליע) ספר ה עמ' ריט, רמו, שצט, תיד
טז ע"ב43 מי מושל בי צדיקתורת יחיאל בראשית עמ' ס, רז, ריא
טז ע"ב43 מי מושל בי צדיקספרי המגיד מקאזניץ עמ' נה, ריא {צדיק גוזר והקב"ה מקיים}
טז ע"ב43 מי מושל ביתורת אליהו עמ' דש
טז ע"ב43 מעדן עצמו כתולעת, ור"חתורת מנחם חנ"ז עמ' 258
טז ע"ב43 שאני גוזר גזירה והצדיק בכוחו לבטלהיחל ישראל אבות ח"ב עמ' סו
טז ע"ב43 שאני גוזר גזירה ומבטלהתאומי צביה עמ' מב
טז ע"ב43 שאני גוזר גזירה וצדיק מבטלהשארית ישראל (וילדניק, תשנח) עמ' רנא
טז ע"ב43 שאני גוזר גזרה ומבטלהתהלות ישראל (מג'לד) עמ' טו
טז ע"ב43 צדיק מבטל גזירותמבוא התלמוד פכ"ז עמ' שלד
טז ע"ב43 צדיק מושל בי חכמת התורה חוקת עמ' שסב
טז ע"ב43 צדיק מושל בי ביראת אלהים חכמת התורה בהעלותך עמ' רכו, רלג, שסג
טז ע"ב43 צדיק מושל בי שאני גוזר גזרה ומבטלה, ומהרש"ארנת יצחק - הגדה של פסח עמ' קלו
טז ע"ב43 צדיק מושל ביחכמת התורה יתרו עמ' תכח
טז ע"ב43 צדיק מושל ביראת אלהים חכמת התורה בהעלותך עמ' רמג
טז ע"ב43 צדיק מושל ביראת אלהים אני מושל באדם מי מושל בי צדיקטיול בפרדס ח"א עמ' יא, קט, קלז, ח"ב עמ' י, תנב
טז ע"ב43 צדיק מושל ביראת אלהים מי מושל בי צדיק שאני גוזר גזרה ומבטלהתפארת צבי ויקרא עמ' שכו, שצד
טז ע"ב43 צדיק מושל ביראת אלהים מי מושל בי צדיק שהקב"ה גוזר גזרה והצדיק מבטלמאור עינים (תשעה) עמ' קו, רג, רכג, שעה, תל, תסו, תקג, תקמ, תריב, תרסז, תרעו, תרפה, תשסד, תתקטו, תתקסא
טז ע"ב43 צדיק מושל ביראת אלהים מי מושל בי צדיק שהקב"ה גוזר וצדיק מבטלבת עין (תשסז) עמ' שעב
טז ע"ב43 צדיק מושל ביראת אלהים מי מושל ביבך יברך ישראל (תשסח) עמ' קנ
טז ע"ב43 צדיק מושל ביראת אלהים צדיק גוזר גזירה והקב"ה מבטלהמנחת ישראל עמ' קעא, רמז
טז ע"ב43 צדיק מושל ביראת אלהים+מי השלוח (תשסז) ח"א דף נד
טז ע"ב43 צדיק מושל ביראת אלוקים מי מושל בי צדיק שהקב"ה גוזר והצדיק מבטלדברת שלמה (תשעא) עמ' רסד, שסה
טז ע"ב43 צדיק מושל ביראת אלקים אמר הקב"ה מי מושל בי הצדיק שאני גוזר והוא מבטלעדות ביוסף (איטינגא, תשסב) עמ' כב
טז ע"ב43 צדיק מושל ביראת אלקים מי מושל בי צדיק מגדנות אליעזר עמ' קע
טז ע"ב43 צדיק מושל ביראת אלקים מי מושל בי צדיק וכו' הקב"ה גוזר וצדיק מבטל מאור ושמש (תשנב) עמ' סב, רפג, תמו, תצז, תקצא, תרעב, תשכב
טז ע"ב43 צדיק מושל ביראת אלקים מי מושל בי צדיקמאור ושמש (תשסט) עמ' רכב, תתפח, תתקמח
טז ע"ב43 צדיק מושל ביראת אלקים שהוא מבטל גזירת אלקיםתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' ת
טז ע"ב43 צדיק מושל ביראת אלקיםעמוד הימיני (קלינמן) עמ' מא, לב, קסה, רנו
טז ע"ב43 צדיק מושל ביראת אלקיםפחד יצחק פסח מאמר מ {הנסים הנעשים לו}
טז ע"ב43 צדיק מושל ביראת ה' נזר הקדש ח"ב עמ' שסה, ח"ג עמ' קפו {שצדיק גוזר והקב"ה מקיים}
טז ע"ב43 צדיק מושל ביראת ה'עבודת הקודש (תשסד) עמ' רמה
טז ע"ב43 צדיק מושל יראת אלהים וכו' הקב"ה גוזר וצדיק מבטלערבי נחל (תשסד) עמ' פד, קיג, תקעה, תתרד, ח"ג עמ' יד
טז ע"ב43 צדיק מושל יראת אלהים וכו' מי מושל בי צדיק שאני גוזר גזירה ומבטלהאורות הקודש ח"ד תקה; שמונה קבצים קובץ ז פסקא קלד {טעם של הגנה זאת, והיא עצמה רצון ה'}
טז ע"ב43 צדיק מושל יראת אלהים וכו' מי מושל בי צדיק שאני גוזר גזרה ומבטלהזרע קודש (תשסה) על התורה עמ' קח
טז ע"ב43 צדיק מושל יראת אלהים כו' שאני גוזר גזירה ומבטלהמגלה עמוקות (תשסח) אופן ג, קיז, קצח
טז ע"ב43 צדיק מושל יראת אלהיםתולעת שני דף עד ע"ד
טז ע"ב43 צדיק מושל יראת אלוקים הקב"ה גוזר וצדיק מבטל שם משמעון (שפירא, תשכה) עמ' נא, פג, קד
טז ע"ב43 צדיק מושל יראת אלקים אמר אלקי ישראל כו' מי מושל בי צדיק שאני גוזר גזרה ומבטלהעקבי אבירים (תשסה) עמ' מז, קמח, שמג-שמד, שפח
טז ע"ב43 צדיק מושל יראת אלקים אני מושל באדם מי מושל בי צדיק שאני גוזר גזירה ומבטלהשבילי פנחס (תשעד) עמ' שמז
טז ע"ב43 צדיק מושל יראת אלקים וכו' מי מושל בי צדיק וכו'אמרות ה' השלם ח"א עמ' רפ, ח"ב עמ' שיז, ח"ה עמ' רלה, ח"ו עמ' רסו
טז ע"ב43 צדיק מושל יראת אלקים וכו' מי מושל בי צדיק שאני גוזר גזרה ומבטלהאור תורה השלם (מזריטש) סי' מד, ס, ערה, תכד, תצו
טז ע"ב43 צדיק מושל יראת אלקים וכו' מי מושל בי צדיק שאני גוזר גזרה ומבטלהדברי תורה (שפירא) מהד' ט סי' פה
טז ע"ב43 צדיק מושל יראת אלקים וכו' מי מושל בי צדיק שאני גוזר גזרה ומבטלהקשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' רכה, תקיד
טז ע"ב43 צדיק מושל יראת אלקים וכו' מי מושל בי צדיק שאני גוזר גזרה ומבטלהמגיד דבריו ליעקב (ממזריטש) - לקוטי אמרים סי' צא, קפה, רמא, אור תורה סי' מד, ס, ערה, תכד, תצו
טז ע"ב43 צדיק מושל יראת אלקים וכו'אשכבתיה דרבי ח"א עמ' סא, רסז
טז ע"ב43 צדיק מושל יראת אלקים כו' שאני גוזר גזרה ומבטלהכתר שם טוב (תשסד) סי' רנא-א
טז ע"ב43 צדיק מושל יראת אלקים מי מושל בי צדיק שאני גוזר גזירה ומבטלהשבילי פנחס (תשעה) עמ' רא, שי
טז ע"ב43 צדיק מושל יראת אלקים מי מושל בי צדיק שאני גוזר גזרה ומבטלהדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' רנד
טז ע"ב43 צדיק מושל יראת אלקים מי מושל בי צדיקברית אברם עמ' תס, תקלב, תקנד
טז ע"ב43 צדיק מושל יראת אלקים מי מושל בי צדיקפרי חיים (קלוגר) עמ' פא
טז ע"ב43 צדיק מושל יראת אלקיםמי השלוח (מישור) ח"א עמ' נד
טז ע"ב43 צדיק מושל יראת אלקיםמשמרת איתמר (תשסז) עמ' כד, פה, קנד, קסב, קצג, רלה, רמ, רסא, רצה, רצט, שכז, שנא, שנב, שנה, שעו, שעח, תטו, תכו, תכז, תלד, תלו, תסו, תע, תפג, תק, תקו, תקיז, תקפט, תריב, תרלב
טז ע"ב43 צדיק מושל יראת אלקיםנתיבות עולם ח"ב עמ' ס
טז ע"ב43 צדיק מושל יראת אלקיםצדקת יוסף עמ' רט
טז ע"ב43 צדיק מושל יראתערפלי טוהר קיג; אורות הקודש ח"ד תקה
טז ע"ב43 צדיק מושל כביכול בה'חכמת התורה לך לך עמ' ש
טז ע"ב43 צדיק מושל כו' אמר הקב"ה אני גוזר והוא מבטלרב טוב דף כח ע"ב
טז ע"ב43 צדיק מושל על גזירות ה'שבילי פנחס (תשעו) עמ' תלא
טז ע"ב43 צדיק מושלשבט מישראל (קרמניץ) פרק ה פסוק יג, פרק לג פסוק ט
טז ע"ב43 צור ישראל מושל באדם צדיקלב אהרן (ראנ"ח, שסב) יהושע דף עב ע"ב
טז ע"ב43 שאפי' הקב"ה גוזר גזירה הצדיק מבטלההגיד מרדכי דרוש ז, טז
טז ע"ב43 שהקב"ה גוזר גזירה וצדיק מבטלהחכמת התורה בחוקותי עמ' ריב
טז ע"ב43 שהקב"ה גוזר והצדיק מבטלבוצינא דנהורא (תשסז) עמ' קה, קכח, רב, רה-רז
טז ע"ב44 אלה שמות הגבורים אשר לדוד וכו' ואלה שמות גבורותיו של דודכלי יקר (לניאדו, שסג) שמואל ב כג דף שנג ע"ג; מאור עינים (פינטו, תג) פרק ג דף קצא ע"ב
טז ע"ב44 אלה שמות הגבורים אשר לדוד יושב בשבת תחכמני וכו' דהוה מתנו רבנן והוא הוה יתיב ע"ג קרקעצור יעקב (יעבץ) אמור
טז ע"ב44 אלה שמות הגיבורים אשר לדוד יושב בשבת תחכמוני וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"א עמ' 271, ח"ב עמ' 266
טז ע"ב44 אלה שמות הגיבורים וכו' יושב בשבת בשעה שהיה יושב בישיבה לא היה יושב על גבי כרים וכסתות וכו'שבילי פנחס (תשעה) עמ' ר
טז ע"ב44 אלו שמות הגבורים וכו' גבורותיו יושב בשבת תחכמונייוסף לקח כרך א ח"א עמ' קצ, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' קעד
טז ע"ב44 ה"ק ואלה שמות גבורותיו של דודדברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' רמב
טז ע"ב44 ואלה שמות גבורותיו של דוד וכו' בשעה שהיה יושב בישיבה לא היה יושב על גבי כריםפרשת דרכים (תשסה) עמ' רנז
טז ע"ב44 ואלה שמות גבורותיו של דוד וכו'ילקוט דברי חכמים במדבר סי' סו
טז ע"ב44 ואלה שמות גבורותיו של דוד וכו'שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"ב עמ' קכה, קכו
טז ע"ב44 ואלה שמות גבורותיו של דוד יושב בשבת תחכמוני בשעה שהי' יושב בישיבה לא הי' יושב ע"ג כרים וכסתות אלא ע"ג קרקעתהלה לדוד (סקאליע) ספר ה עמ' רסה
טז ע"ב44 ואלה שמות גבורותיו של דוד יושב בשבת תחכמוני כו'אסופת מערכות בראשית ח"א עמ' קד, רט, במדבר עמ' כט
טז ע"ב44 ואלה שמות הגבורים אשר לדוד יושב בשבת תחכמוני שהיה יושב ע"ג קרקע וכו' ומהר"ש אלגאזימקור ברוך (פייתוס) דף קנג ע"ד, קנד
טז ע"ב44 ואלה שמות הגבורים אשר לדוד כו' ערוגת הבושם (בדרשי) דף נט ע"א
טז ע"ב44 ואלה שמות הגבורים אשר לדוד מאי קאמר הכי קאמר הרי בשמים (בדרשי) דף נא ע"ב-ע"ג
טז ע"ב44 ואלה שמות הגבורים וגו' כשהיה יושב בישיבה היה מעדן עצמו כתולעת תחכמוני א"ל הקב"ה הואיל והשפלת וכו'ברך יצחק (ברכה) דרוש לפרשת וזאת הברכה
טז ע"ב44 ואלה שמות הגבוריםאות לישועה דף יא ע"א
טז ע"ב44 ואלו שמות גבורותיו של דודיריעות שלמה (אוזאן) פ' חוקת
טז ע"ב44 ואלו שמות הגבורים אשר לדוד וגו' בשעה שהיו יושב בישיבה לא היה יושב ע"ג כרים וכסתות אלא ע"ג קרקע וכו'בני ישחק דף צו ע"א
טז ע"ב45 בשעה שהיה דוד יושב בישיבה לא היה יושב על גבי כרים וכסתותפרשת דרכים (תשסה) עמ' רלז
טז ע"ב45 בשעה שהיה דוד יושב בישיבההשיר והשבח ח"א עמ' קמב
טז ע"ב45 בשעה שהיה יושב בישיבה לא היה יושב על גבי כרים וכסתות וכו'אילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' לח, לט
טז ע"ב45 גבורותיו של דוד וכו' בשעה שהיה יושב בישיבה וכו' אלא ע"ג קרקעתהלה לדוד (והרמן) פרק קיב פסוק א הערה י
טז ע"ב45 דוד המלך היה יושב בישיבה ומתני להו לרבנןאור תורה (קאלמייר, תשסא) עמ' קצט
טז ע"ב45 דוד המלך כשהי' יושב ועוסק בתורה וכו'באר ראי (רוזן) עבודה סי' ו אות ב
טז ע"ב45 הגבורים וכו' יושב בשבתילקוט הגרשוני ח"א
טז ע"ב45 יושב בשבת תחכמונירנת יצחק שמואל עמ' קצ, תפט
טז ע"ב46 דכל כמה דהוה עירא היאירי קיים וכו' שו"ת ר"י קצבי (תשעט) דרושי ר"י קצבי דרוש ב
טז ע"ב46 דכל כמה דהוה רביה עירא היאירי קיים הוה מתני להו לרבנן ע"ג כרים וכסתותדרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' רלד
טז ע"ב46 דכל כמה דהוה רביה עירה היאירי קיים הוה מתני להו לרבנן על גבי כדים וכסתות כי נח נפשיה הוה מתני דור לרבנן וכו'זך ונקי עמ' רצ
טז ע"ב46 כי נח נפשיה של עירא היאירי הוה מתני דוד לרבנן והוה יתיב על גבי קרקע וכו' שיחות הרב צבי יהודה ויקרא עמ' 26
טז ע"ב46 כל זמן שעירא היאירי קיים היה דוד יושם לפניו על הארץעמק החכמה עמ' רב
טז ע"ב46 כל כמה דהוה רביה דדוד עירא היאירי קיים וכו', ומהרש"אגבורת יצחק שבועות עמ' שכ
טז ע"ב46 ע"ג קרקעמסילות חיים בחינוך ח"ב עמ' טז {מעלת ישיבה על הארץ }
טז ע"ב46 ישב ע"ג קרקע וכו' הואיל והשפלת עצמך וכו'דרישה מחיים דף קנט ע"ד
טז ע"ב46 עירא היאירי מתני לרבנן על גבי כריםיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' קכח, ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קי, מקראי קדש (תשנג) עמ' רעז, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קמו
טז ע"ב47 דוד יתיב אארעא ומתני להו לרבנןלקוטי מהרין ותולדות יצחק בן לוי (תשסה) עמ' רסד
טז ע"ב47 הוה מתני דודערבי נחל (תשסד) עמ' תתצ {דהמע"ה היה דורש בעמקות התורה}
טז ע"ב47 כשהיה דוד מלמדירך יעקב (פיתוסי) דף נ ע"ד, נג ע"ג
טז ע"ב48 א"ל הקב"ה הואיל והשפלת עצמך תהא כמוני שאני גוזר גזירה ואתה מבטלהמרפא לנפש בראשית עמ' עז
טז ע"ב48 אמר הקב"ה לדוד הואיל והשפלת עצמך תהא כמוני שאני גוזר גזרה ואתה מבטלהאמרי נועם (מועדים) סי' יד להושענא רבה
טז ע"ב48 אמר לו הקב"ה הואיל והשפלת עצמך תהא כמוני וכו'ואותו תעבוד עמ' צא
טז ע"ב48 אמר לו הקב"ה הואיל והשפלת עצמך תהא כמוני שאני גוזר גזירה ואתה מבטלהבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' שסה, תקעו-תקעח, תרכג, תרפג, ויקרא עמ' כג, דברים עמ' רנט, תמב, יהושע-שמואל עמ' תקב
טז ע"ב48 אמר לו הקב"ה הואיל והשפלת עצמך תהא כמונינועם אליעזר בראשית עמ' צז ע"ב
טז ע"ב48 הואיל והשפלת וכו' מטר השמים (תשנ) בראשית-שמות - וירא עמ' מג {כשמתפללין בלב נשבר נתרצה הקב"ה בדין}
טז ע"ב48 הואיל והשפלת עצמך וכו'אפיקי ים עמ' קמו
טז ע"ב48 הואיל והשפלת עצמך תהא כמוני שאני גוזר גזירה ואתה מבטלהקב חיים עמ' עו
טז ע"ב48 הואיל והשפלת עצמך תהא כמונישמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' מח
טז ע"ב48 הואיל והשפלת עצמךאם הבנים ח"א דף כב ע"ד, כג ע"ד
טז ע"ב48 הואיל שהשפלת עצמך תהיה כמוניטיול בפרדס ח"ב עמ' רסג
טז ע"ב48 השפלת עצמך בנין שאול עמ' יד {דוד הקטין את עצמו}
טז ע"ב48 שאני גוזר גזירה ואתה מבטלהמאמר יחזקאל (קאזמיר) עמ' קכו, שצ, רכג
טז ע"ב48 שאני גוזר גזירה ואתה מבטלהשמן ראש - ימים נוראים עמ' יא, שעו
טז ע"ב48 תהא כמוני שאני גוזר גזרה ואתה מבטלהאוצרות חיים - אישים ח"ב עמ' שי
טז ע"ב48 תחכמוני הואיל והשפלת עצמך תהא כמוניישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רב, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' רעט, שצב
טז ע"ב48 תחכמוני תהא כמוני וכו'תפארת ציון (אבא שאול) עמ' רו - ר"א אבא שאול
טז ע"ב48 תחכמוני תהא כמוניאפיקי יהודה (תשנט) עמ' תקצט
טז ע"ב49 בשעה שהיה עוסק בתורה מעדן עצמו כתולעת עדינו העצנילחם רב על סדור התפילה אות תשנט
טז ע"ב49 דוד הי׳ מעדן עצמו כתולעתמאמרי אדמו"ר הזקן תקסה עמ' תרעה
טז ע"ב49 דוד היה מעדן עצמו כתולעתאגרא דפרקא (תשסה) עמ' ריח
טז ע"ב49 דוד המלך בשעה שהיה עוסק בתורה היה מעדן עצמואור לשמים (תשסג) עמ' ד
טז ע"ב49 דוד המלך כשהיה יושב ועוסק בתורה היה מעדן עצמו כתולעת ובשעה שהוא יוצא למלחמה היה מקשה עצמו כעץחיי נפש ח"ג עמ' רלב
טז ע"ב49 דוד המלך נקרא עדינו העצני ותולעת ולא אישתורת העולה (תשעה) עמ' תקס
טז ע"ב49 דוד המלך נקרא עדינו העצני ותולעת ולא אישתורת העולה ח"ג פרק סח
טז ע"ב49 דוד עסק בתורה, ויצא למלחמהאור הרעיון עמ' מו, קמח
טז ע"ב49 דוד ראש לשלושת אבותתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' רכו
טז ע"ב49 דוד ראש לשלשת אבותס' זכרון לבעל מכתב מאליהו ח"א עמ' יח
טז ע"ב49 דוד שנקרא עדינו העצנייגל יעקב (תשעד) ח"ב עמ' קכ, תכב
טז ע"ב49 הוא עדינו העצני וגו'מקור ברוך (פייתוס) דף רלד ע"ד
טז ע"ב49 הוא עדינו העצני וכו' הי' מעדן עצמו כתולעת וכשיוצא למלחמה הי' מקשה עצמו כעץיגל יעקב (תשנג) אחרי מות אות לז, פנחס אות קג, אחרי אות לז
טז ע"ב49 הוא עדינו העצני וכו'שבילי פנחס (תשעו) עמ' תפא
טז ע"ב49 הוא עדינו העצני זה דוד שהי' מעדן עצמו כתולעתאמרות ה' השלם ח"א עמ' נח, תח, ח"ב עמ' קצד, רצא, ח"ד עמ' רסג, ח"ו עמ' שנא
טז ע"ב49 הוא עדינו העצני כשהיה יושב ועוסק בתורה היה מעדן עצמו וכו'ודברת בם (מרזל) עמ' 33, 187
טז ע"ב49 הוא עדינו העצני כשהיה יושב ועוסק בתורה היה מעדן עצמו כתולעת וכו'אוצרות חיים - יושר המידות עמ' מד
טז ע"ב49 הוא עדינו העצני כשהיה יושב ועוסק בתורה וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ב עמ' שכה
טז ע"ב49 הוא עדינו העצני כשהיה יושב ועוסק בתורהאסופת מערכות סוכות עמ' קלה (מהדו"ב עמ' רסא)
טז ע"ב49 הוא עדינו העצנידרישה מחיים דף קצו ע"ב
טז ע"ב49 היה מעדן עצמו כתולעתמה שהיה הוא שיהיה עמ' נה
טז ע"ב49 היה מעדן עצמו כתולעתשמן ראש (כץ) פסח ח"א עמ' קלב
טז ע"ב49 היה מעדן עצמו כתולעתשעורי דעת ספר ב עמ' נט
טז ע"ב49 היה עושה עצמו כתולעתחכמת התורה ויחי עמ' תכד
טז ע"ב49 כשהי' יושב ועוסק בתורה הי' מעדן עצמו כתולעתתורת מנחם חלק נ עמ' 199
טז ע"ב49 כשהי' יושב ועוסק בתורה הי' מעדן עצמו כתולעתתורת מנחם חמ"ד עמ' 190
טז ע"ב49 כשהיה יושב וכו' היה מעדן עצמו כתולעתבאר מחוקק (תשמט) עמ' סה, קמ
טז ע"ב49 כשהיה יושב ועוסק בתורה היה מעדן עצמו כתולעת ובשעה שהיה יוצא למלחמה היה מקשה עצמו כעץשבילי פנחס (תשעד) עמ' נד
טז ע"ב49 כשהיה יושב ועוסק בתורה היה מעדן עצמו כתולעת ובשעה שיוצא למלחמה, היה מקשה עצמו כעץשיחות הרב צבי יהודה ויקרא עמ' 26
טז ע"ב49 כשהיה יושב ועוסק בתורה היה מעדן עצמו כתולעת ובשעה שיצא למלחמה היה מקשה עצמו כעץתורת אביגדור ח"ד עמ' רפג
טז ע"ב49 כשהיה יושב ועוסק בתורה היה מעדן עצמו כתולעת ובשעה שיצא למלחמה היה מקשה עצמו כעץתורת אביגדור ח"ג עמ' פד
טז ע"ב49 כשהיה יושב ועוסק בתורה היה מעדן עצמו כתולעת וכו'באר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' תרסט, במדבר עמ' תרסז
טז ע"ב49 כשהיה יושב ועוסק בתורה היה מעדן עצמו כתולעת וכו'דרשות שבט הלוי ח"א עמ' קפח, רב
טז ע"ב49 כשהיה יושב ועוסק בתורה היה מעדן עצמו כתולעת וכו'ילקוט דברי חכמים ויקרא סי' קכט = דגל מחנה אפרים מצורע דף נ ע"ב
טז ע"ב49 כשהיה יושב ועוסק בתורה היה מעדן עצמו כתולעתאגרא דכלה ח"א עמ' תקנה
טז ע"ב49 כשהיה יושב ועוסק בתורהאמרי מאיר (מאירי) שמות פכ"ח פסוק לה
טז ע"ב49 כשהיה יושב כו' היה מעדן עצמו כתולעתבאר מחוקק (תשעה) עמ' פה
טז ע"ב49 עדינו העדניגנזי חיים (זייצ'יק) עמ' ר
טז ע"ב49 עדינו העצני בשעה שעוסק בתורה מתעדן כתולעתעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קפה
טז ע"ב49 עדינו העצני וכו' היה מתקשה עצמו כעץצמח ה' לצבי (תשסז) עמ' תשפו
טז ע"ב49 עדינו העצני יושב בשבת תחכמוני זה דוד וכו'קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' שמז
טז ע"ב49 עדינו העצני יושב בשבת תחכמונימוסר דרך - אפיקי חיים עמ' תכב
טז ע"ב49 עדינו העצני כשהי' יושב ועוסק בתורה הי' מעדן עצמו כתולעת וכו' לחם רב על סדור התפילה אות תשנט
טז ע"ב49 עדינו העצני כשהיה דוד המלך יושב ולומד תורה וכו'אבן שוהם (פינסק) עמ' 97
טז ע"ב49 עדינו העצני כשהיה דוד יושב ועוסק בתורה היה מעדן עצמו כתולעת ובשעה שיוצא למלחמה היה מקשה עצמו כעץ בצור ירום ח"ט עמ' כג הערה 19
טז ע"ב49 עדינו העצני כשהיה יושב ועוסק בהתורה, החיה מערן עצמו כתולעת, ובשעה שיוצא למלחמה היה מקשה עצמו כעץחיים שיש בהם - דרשות ח"ב עמ' תצד
טז ע"ב49 'עדינו העצני' כשהיה יושב ועוסק בתורה היה מעדן עצמו כתולעתשירי משכיל כלל א פרט א (עי"ש שי"ח)
טז ע"ב49 עדינו העצני כשהיה יושב ועוסק בתורה היה מעדן עצמו כתולעת ובשעה שיוצא למלחמה היה מקשה עצמו כעץשיחות הרב צבי יהודה בראשית עמ' 156 ,436
טז ע"ב49 עדינו העצני כשהיה יושב ועוסק בתורה כו'אסופת מערכות בראשית ח"א עמ' קד, רט, במדבר עמ' כט
טז ע"ב49 עדינו העצני כשהיה יושב ועוסק בתורהניבי זהב עמ' תקיב
טז ע"ב49 עדינו העצני שהיה מעדן עצמו כתולעת ועוסק בתורהמכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' תתפח
טז ע"ב49 עדינו העצני שהיה מעדן עצמו כתולעתעבודת יצחק בראשית עמ' כב, כה
טז ע"ב49 עדינו העצני שמעדן עצמו כתולעת בשעה שעוסק בתורהרב ייבי (תשסט) ח"א עמ' פ
טז ע"ב49 עדינו העצניאור לשמים (תשסג) עמ' פד {לשון הכנעה}
טז ע"ב49 עדינו העצניבעקבי יעקב עמ' קצו
טז ע"ב49 עדינו העצנילקוטי שיחות ח"ד עמ' 1106
טז ע"ב49 עדינו העצניפרשיות בספרי הנביאים שמואל עמ' שלג
טז ע"ב49 עדינו וכו' שהי' מעדן עצמו וכו', ור"חלקוטי שיחות ח"ט עמ' 89
טז ע"ב49 ראש השלישים תהא ראש לשלשת אבותאוצרות חיים - אישים ח"ב עמ' שיג, תלא
טז ע"ב49 ראש השלישים תהא ראש לשלשת אבות, ורש"יבאר משה (אפשטיין) יהושע-שמואל עמ' שסד
טז ע"ב50 בשעה שהיה יוצא דוד למלחמה וכו' היה מפיל ח' מאות חלל בפ"א והי' מתאנח על מאתיים כו'רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תשס, ח"ב עמ' שלח, שמב
טז ע"ב50 בשעה שיוצא למלחמה היה מקשה עצמו כעץתפארת ציון (אבא שאול) עמ' שנה - ר"מ נויגרשל
טז ע"ב50 דוד היה זורק חץ ומפיל ח' מאות חלל בפע"א וכו'דברי יואל פ' בחוקותי דף ת ע"א, תיז ע"א
טז ע"ב50 דוד היה זורק חץ ומפיל ח' מאות חללים בפעם אחת וכו'מלא העומר על חמש מגילות (תשסח) עמ' תלד
טז ע"ב50 דוד היה זורק חץ ומפיל שמונה מאות חללשמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' קצח
טז ע"ב50 דוד היה מקשה עצמו כעץ במלחמההמאור הגדול (גר"א) עמ' שצד-שצה
טז ע"ב50 דוד הכה ח' מאות והי' מצטער על ב' מאות יצתה בת קול ואמרה רק בדבר אורי' החתימרפא לנפש בראשית עמ' צא, צה
טז ע"ב50 דוד המלך היה הורג שמונה מאות חלל במלחמה אחתשם דרך בראשית ח"ב עמ' שכז
טז ע"ב50 דוד המלך היה זורק חץ ומפיל שמונה מאות חללאור אברהם דברים עמ' תמג
טז ע"ב50 דוד המלך יכול לעורר חניתו על ח' מאות איש בבת אחתלקט שיחות מוסר ח"ב עמ' פא
טז ע"ב50 היה זורק חץ ומפיל שמונה מאות חלל בפעם א'ברכת חיים (תשמה) ח"א עמ' 71
טז ע"ב50 היה מקשה עצמו כעץתורת אליהו עמ' שמט
טז ע"ב50 העצני בשעה שיוצא למלחמה מקשה עצמו כעץהמדרש והמעשה פ' שמיני
טז ע"ב50 כשהיה דוד יוצא למלחמה היה קשה כעץ וכשהיה לומד תורה היה משים עצמו כתולעתאוהב ישראל (תשעה) ח"ב עמ' נב
טז ע"ב50 על ח' מאות חלל בפ"א שהיה זורק חץ ומפיל ח' מאות חלל בפ"א וכו'דרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' קעז
טז ע"ב50 שהיה זורק חץ ומפיל ח' מאות חלל בפעם אחת והיה מתאנח על מאתיםקול מבשר (תשפ) ח"א עמ' שעז
טז ע"ב50 שהיה זורק חץ ומפיל ח' מאות חלל וכו'חולת אהבה עמ' רכג
טז ע"ב50 שהיה זורק חץ ומפיל ח' מאות חללדברי שאול ויקרא עמ' קפח
טז ע"ב50 שהיה זורק חץ ומפיל שמונה מאות חלל בפעם אחת והיה מתאנח על מאתים תורה ודעת תשע-תשעא עמ' רסה
טז ע"ב50 שהיה זורק חץ ומפיל שמונה מאות חלל בפעם אחת והיה מתאנח על מאתים וכו' רק בדבר אוריה החתיפאר יעקב ח"ג עמ' שיט
טז ע"ב50 שהיה זורק חץ ומפיל שמונה מאות חלל בפעם אחתאוצרות חיים - אישים ח"ב עמ' תסה
טז ע"ב51 אחד ירדוף אלףדרשות מהר"ם בנעט עמ' כט
טז ע"ב51 דוד היה מצטער על שתי מאות שחסרולב אביגדור עמ' יד
טז ע"ב51 דוד המלך היה מתאנח על מאתים שנא' איכה ירדוף אחד אלףמי מנוחות (בירדוגו) עמ' תתקא
טז ע"ב51 דוד המלך עורר את חניתו על שמונה מאות חלל והיה מצטער על מאתיםשם דרך ויקרא עמ' שסב
טז ע"ב51 דוד זורק חץ ומפיל שמונה מאות חללשמן ראש (כץ) ח"י ויקרא עמ' רכו
טז ע"ב51 דוד מפיל חניתו על ח' מאות ומצטער על מאתיםיוסף לקח כרך א ח"א עמ' קצ, ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רסג, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קפה, ח"ב עמ' תו, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' פג
טז ע"ב51 דוד מתאנח על מאתיםציץ השדה ח"ד עמ' סח
טז ע"ב51 והיה דוד מתאנח על מאתיים דכתיב איכה ירדוף אחד אלףאור הצבי עמ' 98
טז ע"ב51 והיה מתאנח על מאתייםרנת יצחק יהושע עמ' קצא, רטו, שע, ישעיה עמ' נא, צ
טז ע"ב51 והיה מתאנח על מאתייםתולדות הגר"א (תשס) עמ' קנג
טז ע"ב51 ומפיל ח' מאות חלל בפעם א' והיה מתאנח על מאתיםרנת יצחק שופטים עמ' יב, קפט
טז ע"ב51 זורק חץ ומפיל שמונה מאות חללשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' תלט
טז ע"ב51 יצא דוד על שמונה מאות חלל בפעם אחת והיה מצטער וכו'שלחן של ארבע (תשנו) עמ' כג
טז ע"ב51 יצתה ב"ק ואמרה רק בדבר אוריה החיתיאבן שוהם (פינסק) עמ' 97
טז ע"ב51 יצתה בת קול ואמרה רק בדבר אוריה החתיאור גדליהו ויקרא-דברים דף פב ע"ב
טז ע"ב51 יצתה בת קול ואמרה רק בדבר אוריה החתיפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תרנ
טז ע"ב51 שמונה מאות חלל בפעם אחתרנת יצחק שמואל עמ' תעו
טז ע"ב51 שמונה מאות חלל והיה דוד מתאנח על מאתים איכה ירדף אחד אלףעדות ביוסף (איטינגא, תשסב) עמ' רצב
טז ע"ב52 בדבר אורי' החתי, רש"י - ניטלה לו מאתיםמרפא לנפש בראשית עמ' צא, צה
טז ע"ב רש"י - מר עוקבא היה נשיאפרפרת אליעזר פרשת ראה פרק יד פסוק כא
טז ע"ב רש"י - אבדתי כמה דוד שהוא צדיק ממךישמרו דעת עמ' שיט
טז ע"ב רש"י - בצדקה ובגמילות חסדים וכו' דמיבעי למיעבד בסתרדברי יואל מועדים ח"ט עמ' קפא
טז ע"ב רש"י - בשבת - ישיבה נמוכה משמעישמח חיים (תשסה) מע' י אות נז
טז ע"ב רש"י - דכתיב בסיפיה דקרא מעשה ידי אמן, התורה מעשה ידי אומנותו של הקב"הדברי יואל מועדים ח"ט עמ' קפ
טז ע"ב רש"י - יומי דכלה, דרשה שהכל מצויין שםדברי יואל מועדים ח"ט עמ' קנה
טז ע"ב רש"י - צדיק גמורפירוש המכבי שמות עמ' רד
טז ע"ב רש"י - שהוא שב תחלה ונתן דרך לשביםתורת מנחם חל"ח עמ' 86
יז ע"א02 מנודה לרב מנודה לתלמידאור אברהם - תלמוד תורה עמ' ריט
יז ע"א02 מנודה לרב מנודה לתלמידפני חיים (פלג'י) עמ' קסט ע"א, קפ ע"ב
יז ע"א02 מנודה לתלמיד אינו מנודה לרבודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' קלא
יז ע"א02 מנודה לתלמיד במילי דידיה אינו מנודה לרבמקראי קדש (תשנג) עמ' תסו
יז ע"א07 צורבא מרבנן עביד דינא לנפשיה במילתא דפסיקא ליהשם דרך שמות עמ' קלד
יז ע"א07 צורבא מרבנן עביד דינא לנפשיהתפלה למשה (בנימין) עמ' רמב
יז ע"א07 צורבא מרבנן עבידדרכי חושן עמ' יח [הלכה]
יז ע"א08 האי צורבא מרבנן דהוו סנו שומעניה שמתיה רב יהודהס' חסידים סי' מג
יז ע"א08 האי צורבא מרבנן דהוי סני שומעניהנחלה לישראל (תשעז) ח"א עמ' ו
יז ע"א08 האי צורבא מרבנןכללי המצות (צפת תשנב) עמ' 83
יז ע"א08 ההוא דסנו שמועניה ושמתיה ר"יישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קס
יז ע"א08 ההוא צורבא מרבנן דהוה סני שומעניה וכו'אמרות ה' השלם ח"ב עמ' קמב
יז ע"א08 ההוא צורבא מרבנן דהוו סנו שומעניה וכו' לישמתיה וכו' פירוש המכבי דברים עמ' שעג
יז ע"א08 ההוא צורבא מרבנן דהוו סנו שומעניהדברי חנינא - הספדים עמ' קצג, רטז
יז ע"א08 ההוא צורבא מרבנן דהוו סנו שומעניהטהרת יו"ט חט"ז עמ' מה
יז ע"א08 ההוא צורבא מרבנן דהוו סנו שומעניהר"ן סביב הרי"ף דף שפט ע"ג; בית יוסף יו"ד סי' שלד דף שסו ע"ד
יז ע"א08 ההוא צורבא מרבנן דהוו סנו שומעניהתורת אברהם עמ' לד
יז ע"א08 ההוא צורבא מרבנן דהוו סני שומעני' וכו', ותוס'ברית שלום (תעח) דף ו ע"ד
יז ע"א08 ההוא צורבא מרבנן דהוו סני שומעני' וכו', ותוס'ברית שלום (תשסח) עמ' מ
יז ע"א08 ההוא צורבא מרבנן דסנו שומעניהבית ישראל (בנבנשתי) ח"א דרוש יח עמ' 257
יז ע"א08 צורבא מרבנן דסנו שמעניההמאור שבתורה (לסין)
יז ע"א08 צורבא מרבנן דסני וכו' מקום שאין מכירין וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תכה
יז ע"א09 סנו שמועניהמשנת חיים בראשית עמ' שפא
יז ע"א10 נשמתיהמקראי קדש (תשנג) עמ' רעט
יז ע"א10 נשמתיה צריכים לו חכמיםס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' קמט
יז ע"א12 מאי דכתיב כי שפתי כהן ישמרו דעת ותורה יבקשו מפיהו כי מלאך ה' צבאות הוא וכו'אמרי משה (פינטו) ח"א עמ' צו, קד
יז ע"א12 מאי דכתיב כי שפתי כהן ישמרו דעתתורה בציון עמ' קעה
יז ע"א12 תיתי לי דאפילו לגברא רבא דכוותך לא חנפיישמח חיים (תשסה) מע' ה אות כב
יז ע"א13 כי שפתי כהן וכו' אם דומה הרב למלאך ה' וכו'ים שמחה עמ' קצט, רמג
יז ע"א13 כי שפתי כהן ישמרו דעת ותורה יבקשו מפיהו כי מלאך ה' צבאות הוא, אם הרב דומה למלאך ה' צבאות תורה יבקשו מפיהו וכו'כתונת פסים (תשעא) עמ' עז
יז ע"א13 כי שפתי כהן ישמרו דעתבין המשפתים שמות עמ' כג
יז ע"א14 אם דומה הרב למלאך ד' יבקשו תורה מפיו ואם לאו אל יבקשו תורה מפיושיחות הרב צבי יהודה בראשית עמ' 287
יז ע"א14 אם דומה הרב למלאך ד' צבאות יבקשו תורה מפיו וכו'נר ישראל חלק א דף קפז, רכב, חלק ב דף קיד
יז ע"א14 אם דומה הרב למלאך ד' צבאות תורה יבקשו מפיהו ואם לאו אל יבקשו תורה מפיהומים חיים (קרייסווירטה) עמ' שנו
יז ע"א14 אם דומה הרב למלאך ה' יבקשו וכו'משנת יוסף - דרשות ח"א עמ' פג
יז ע"א14 אם דומה הרב למלאך ה' יבקשו תורה מפיהו ואם לאו וכו'תורת הרבי רבי זושא סי' קכ
יז ע"א14 אם דומה הרב למלאך ה' יבקשו תורה מפיהו וכו'עטרת חן ח"ב עמ' ער
יז ע"א14 אם דומה הרב למלאך ה' יבקשו תורה מפיהואור אברהם דברים עמ' תעב
יז ע"א14 אם דומה הרב למלאך ה' יבקשו תורה מפיהוגנזי ישראל (תשעד) על התורה עמ' מז, נג, קפא, תג, תרכ
יז ע"א14 אם דומה הרב למלאך ה' יבקשו תורה מפיהוזאת זכרון (תשנב) אות קמה
יז ע"א14 אם דומה הרב למלאך ה' יבקשו תורה מפיהועיוני הפטרה ח"א עמ' 305
יז ע"א14 אם דומה הרב למלאך ה' יבקשו תורה מפיהופרי צדיק פ' שקלים אות א, בלק אות ב, נצבים אות יז
יז ע"א14 אם דומה הרב למלאך ה' יבקשו תורה מפיהורסיסי לילה סי' לד (עמ' 52), נג (עמ' 133), שיחת מלאכי השרת עמ' 9
יז ע"א14 אם דומה הרב למלאך ה' יבקשו תורה מפיהושמלת אליעזר ח"ב עמ' קעג
יז ע"א14 אם דומה הרב למלאך ה' יבקשו תורה מפיהו, ואם לאו אל יבקשו תורה מפיוכתונת פסים (תשמה) פרשת שמיני י ע"ב
יז ע"א14 אם דומה הרב למלאך ה' יבקשו תורה מפיו ואם לאו אל יבקשו תורה מפיואשל אברהם (פרידמן) ח"א עמ' רי
יז ע"א14 אם דומה הרב למלאך ה' יבקשו תורה מפיו ואם לאו אל יבקשו תורה מפיותפארת צבי שמות עמ' שפא
יז ע"א14 אם דומה הרב למלאך ה' יבקשו תורה מפיו ואם לאו אל יבקשו תורה מפיוחיים שיש בהם - דרשות ח"א עמ' קכט
יז ע"א14 אם דומה הרב למלאך ה' יבקשו תורה מפיו ואם לאו אל יבקשו תורה מפיוחיים שיש בהם על התורה תנינא עמ' קט
יז ע"א14 אם דומה הרב למלאך ה' יבקשו תורה מפיו ואם לאו אל יבקשו תורה מפיושרגא המאיר מועדים עמ' רעט
יז ע"א14 אם דומה הרב למלאך ה' יבקשו תורה מפיו וכו'באר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' צ
יז ע"א14 אם דומה הרב למלאך ה' יבקשו תורה מפיו וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ה עמ' תקמט ד"ה רק
יז ע"א14 אם דומה הרב למלאך ה' יבקשו תורה מפיובית נאמן (ביגה, שפא) דרוש ג לתורה דף יג ע"ב; מאור עינים (פינטו, תג) פרק ג דף קצא ע"ב; בינה לעתים (תח) דרוש מג דף קח ע"ג; כפתור ופרח (לוצטו, שמא) חגיגה פ"ב דף פז ע"א; מדרש שמואל (אוזידא, שמה) פרק א דף יג ע"ב; חשק שלמה (דוראן, שפג) משלי דף לא ע"ב
יז ע"א14 אם דומה הרב למלאך ה' יבקשו תורה מפיוברכת מרדכי מוסר ח"ג עמ' מ, ערב
יז ע"א14 אם דומה הרב למלאך ה' יבקשו תורה מפיודברי דוד (טשורטקוב) עמ' לג
יז ע"א14 אם דומה הרב למלאך ה' יבקשו תורה מפיוחי' אגדות מהר"ם שיק אבות פ"ב מ"יד עמ' מה
יז ע"א14 אם דומה הרב למלאך ה' יבקשו תורה מפיומאורות נריה אלול ותשרי עמ' 218 {כך היתה דמותו של רמ"צ נריה}
יז ע"א14 אם דומה הרב למלאך ה' יבקשו תורה מפיומצווה ועושה ח"א עמ' תעב
יז ע"א14 אם דומה הרב למלאך ה' יבקשו תורה מפיומשנת יוסף על התורה ח"א עמ' נז
יז ע"א14 אם דומה הרב למלאך ה' יבקשו תורה מפיותורת אברהם עמ' 66
יז ע"א14 אם דומה הרב למלאך ה' יבקשו תורה מפיותורת מהרי"ם במדבר עמ' ל, נ
יז ע"א14 אם דומה הרב למלאך ה' יבקשו תורה מפיותורת מנחם חכ"ז עמ' 385
יז ע"א14 אם דומה הרב למלאך ה' יבקשו תורה מפיותורת מנחם חלק לג עמ' 395
יז ע"א14 אם דומה הרב למלאך ה' יבקשו תורה מפיו ואם לאו אל יבקשו תורה מפיוכתב סופר אגדות כאן
יז ע"א14 אם דומה הרב למלאך ה' צבאות וכו'תפארת ציון (אבא שאול) עמ' רלג - ר"ב בן חיים
יז ע"א14 אם דומה הרב למלאך ה' צבאות וכו'תפארת ציון (אבא שאול) עמ' שכו - ר"ש מגנוז
יז ע"א14 אם דומה הרב למלאך ה' צבאות וכו'תפארת ציון (אבא שאול) עמ' שפ - ר"א סלים
יז ע"א14 אם דומה הרב למלאך ה' צבאות וכו'תפארת ציון (אבא שאול) עמ' תכ - ר"מ צדקה
יז ע"א14 אם דומה הרב למלאך ה' צבאות וכו'תפארת ציון (אבא שאול) עמ' תעא - ר"ב שרגא
יז ע"א14 אם דומה הרב למלאך ה' צבאות יבקשו תורה מפיהו וכו'דרשות משמר הלוי (תשעא) עמ' סו, רמז
יז ע"א14 אם דומה הרב למלאך ה' צבאות יבקשו תורה מפיהובית נאמן (ביגה, שפא) ח"א דרוש ד דף יג
יז ע"א14 אם דומה הרב למלאך ה' צבאות יבקשו תורה מפיהודרשות שבט הלוי ח"א עמ' שב
יז ע"א14 אם דומה הרב למלאך ה' צבאות יבקשו תורה מפיהולחם רב על סדור התפילה אות א' תתפח
יז ע"א14 אם דומה הרב למלאך ה' צבאות יבקשו תורה מפיהולפרקים (תשסב) עמ' עה, תב, תכה
יז ע"א14 אם דומה הרב למלאך ה' צבאות יבקשו תורה מפיהותורת אביגדור ח"ב עמ' כז
יז ע"א14 אם דומה הרב למלאך ה' צבאות יבקשו תורה מפיו וכו'דרשות מהרי"ץ לז' אדר עמ' רפט, שא
יז ע"א14 אם דומה הרב למלאך ה' צבאות יבקשו תורה מפיו וכו'נטעי אשל בראשית עמ' רו
יז ע"א14 אם דומה הרב למלאך ה' צבאות יבקשו תורה מפיודברי יואל פ' דברים דף ט ע"א
יז ע"א14 אם דומה הרב למלאך ה' צבאות יבקשו תורה מפיומאמר מרדכי (שוואב) ח"ג קונטרס מאמר מרדכי מאמר ב
יז ע"א14 אם דומה הרב למלאך ה' צבאות יבקשו תורה מפיומשנת יוסף - אגדות ח"א עמ' רנו {כמלאך שאינו עושה ב' שליחויות, יהי' הרב פנוי לתלמידיו; אם מצאת ברב מדות המלאכים אהובים ברורים וכו' ובלי פניות; בצוואת החת"ס מזהיר להרביץ תורה אבל רק לשמה}
יז ע"א14 אם דומה הרב למלאך ה' צבאות יבקשו תורה מפיותורת מנחם חי"ט עמ' 44
יז ע"א14 אם דומה הרב למלאך ה' צבאותאהל רחל עמ' 687
יז ע"א14 אם דומה הרב למלאך ה' צבאותדרשות שמן רוקח עמ' שסה
יז ע"א14 אם דומה הרב למלאך ה'אהל שלמה (סגל) בראשית עמ' שפה, תקסא
יז ע"א14 אם דומה הרב למלאך ה'כתר שם טוב (תשסד) סי' כח-ב
יז ע"א14 אם דומה הרב למלאך ה׳ יבקשו תורה מפיו ואם לאו אל יבקשו מפיואור האורות עמ' רה
יז ע"א14 אם דומה הרב למלאך וכו' יבקשו תודה מפיוחיי נפש ח"א עמ' רעד ע"א
יז ע"א14 אם דומה הרב למלאך וכו'מסילות הנביאים שופטים עמ' תעג
יז ע"א14 אם דומה הרב למלאך וכו'שפע חיים - מכתבי תורה (תשסח) עמ' שיט, תכא
יז ע"א14 אם דומה הרב למלאך יבקשו תורה מפיהו מסילות חיים בחינוך ח"ב עמ' צח
יז ע"א14 אם דומה הרב למלאך יבקשו תורה מפיהו ואם לאו אל יבקשו תורה מפיהובאר שרים פרשת תצוה דרוש ד אות ה
יז ע"א14 אם דומה הרב למלאך יבקשו תורה מפיהוזמרת הארץ (רבינוביץ) עמ' ק, קב
יז ע"א14 אם דומה הרב למלאך יבקשו תורה מפיהויוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' כח
יז ע"א14 אם דומה הרב למלאך יבקשו תורה מפיהוכנסת מרדכי מועדים ח"ב עמ' קעו
יז ע"א14 אם דומה הרב למלאךפרפרת אליעזר פרשת כי-תשא פרק לג פסוק יא
יז ע"א14 אם דומה הרב למלאךשער ראובן עמ' קי {מדה זו אפשר להשיג רק בישיבה ולא באוניברסיטה}
יז ע"א14 אם דומה וכו' אמרות ה' השלם ח"ד עמ' צ {אסור ללמוד מרב שאינו הגון}
יז ע"א14 אם דומה למלאך יבקשו תורה מפיהוגנזי ישראל (תשמו) ח"א עמ' ל ע"א, לה ע"ב, קכב ע"ב, ח"ב דף מ ע"א, קעז ע"ב
יז ע"א14 אם דומה למלאך יבקשו תורה מפיופירוש המכבי דברים עמ' שעג
יז ע"א14 אם הרב דומה למלאך מעינות האמונה (תשסב) עמ' רנז
יז ע"א14 אם הרב דומה למלאך ד' וכו'אור יחזקאל - מכתבים עמ' ז
יז ע"א14 אם הרב דומה למלאך ד' צבאות וכו'עולה ליפה סי' נו
יז ע"א14 אם הרב דומה למלאך ד' צבאות יבקשו תורה מפיורביד יוסף (תשסא) ח"ב עמ' 15
יז ע"א14 אם הרב דומה למלאך ד' צבאות תורה יבקשו מפיהושמע יעקב (זיידא) עמ' מב
יז ע"א14 אם הרב דומה למלאך ד' צבאות תורה יבקשו מפיופרדס המלך (תשסט) אות תרכח
יז ע"א14 אם הרב דומה למלאך ה' יבקשו תורה מפיהוצפנת פענח (תשסו) עמ' שיז, לג
יז ע"א14 אם הרב דומה למלאך ה' יבקשו תורה מפיו תורת החסידים הראשונים (תשמא) עמ' צו
יז ע"א14 אם הרב דומה למלאך ה' יבקשו תורה מפיוערוגת הבושם (תשעא) בראשית עמ' רנז, שמות עמ' רנח
יז ע"א14 אם הרב דומה למלאך ה' צבאות וכו'אור התורה (תאומים, תשנט) עמ' שעב
יז ע"א14 אם הרב דומה למלאך ה' צבאות וכו'אמרי פנחס השלם - שער התורה סי' עא, עב, צא, תרד
יז ע"א14 אם הרב דומה למלאך ה' צבאות וכו'לוח ארז פרשת ויקרא דף ג
יז ע"א14 אם הרב דומה למלאך ה' צבאות וכו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' שסז
יז ע"א14 אם הרב דומה למלאך ה' צבאות יבקשו תורה וכו'ישמח ישראל (אלכסנדר) במדבר עמ' כח
יז ע"א14 אם הרב דומה למלאך ה' צבאות יבקשו תורה מפיהו ואם לאו אל יבקשואהל משה (פרהנד, תשסה) ח"א עמ' לה
יז ע"א14 אם הרב דומה למלאך ה' צבאות יבקשו תורה מפיהו ואם לאו אל יבקשופתח עינים (ויינברגר) עמ' עה, קכו
יז ע"א14 אם הרב דומה למלאך ה' צבאות יבקשו תורה מפיהו וכו'שמן הטוב (תשסב) - סיפורים אות נט
יז ע"א14 אם הרב דומה למלאך ה' צבאות יבקשו תורה מפיהולחמי תודה דף לד ע"ב
יז ע"א14 אם הרב דומה למלאך ה' צבאות יבקשו תורה מפיהומרפא לנפש בראשית עמ' עז
יז ע"א14 אם הרב דומה למלאך ה' צבאות יבקשו תורה מפיהופתח טוב עמ' ט
יז ע"א14 אם הרב דומה למלאך ה' צבאות יבקשו תורה מפיהוקדושת עינים (תשעא) פרק ד אות קכד, פרק י אות לח
יז ע"א14 אם הרב דומה למלאך ה' צבאות יבקשו תורה מפיהושבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' פח
יז ע"א14 אם הרב דומה למלאך ה' צבאות יבקשו תורה מפיהושם ישראל עמ' רעד
יז ע"א14 אם הרב דומה למלאך ה' צבאות יבקשו תורה מפיהושפע חיים ח"ד עמ' קט
יז ע"א14 אם הרב דומה למלאך ה' צבאות יבקשו תורה מפיו ואם לאו אל יבקשוהדרש והעיון שמות מאמר רסה
יז ע"א14 אם הרב דומה למלאך ה' צבאות יבקשו תורה מפיו ואם לאו אל יבקשועירין קדישין השלם עמ' מו, ת
יז ע"א14 אם הרב דומה למלאך ה' צבאות יבקשו תורה מפיו וכו'קרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' ה, קיט, קמג, קנ, תקיא
יז ע"א14 אם הרב דומה למלאך ה' צבאות יבקשו תורה מפיועלי שור ח"ב עמ' כג
יז ע"א14 אם הרב דומה למלאך ה' צבאות יבקשו תורה מפיופניני דעת עמ' רלו
יז ע"א14 אם הרב דומה למלאך ה' צבאות יבקשו תורה מפיופרדס מנחם עמ' קנא
יז ע"א14 אם הרב דומה למלאך ה' צבאות ילמדו תורה מפיהו ואם לאו אל יבקשוהדרש והעיון במדבר ח"א מאמר פ אות ו
יז ע"א14 אם הרב דומה למלאך ה' צבאו-ת קבל תורה ממנובאר שרים פרשת וילך דרוש ב אות ד
יז ע"א14 אם הרב דומה למלאך ה' צבאות תורה יבקשו מפיהו ואם לאו לאואגרא דפרקא (תשסה) עמ' קיב
יז ע"א14 אם הרב דומה למלאך ה' צבאות תורה יבקשו מפיהובאר שרים בראשית פ' תולדות דרוש ו אות ב
יז ע"א14 אם הרב דומה למלאך ה' צבאות תורה יבקשו מפיהובני יששכר ח"א דף קעג ע"א
יז ע"א14 אם הרב דומה למלאך ה' צבאות תורה יבקשו מפיהודברי יואל מועדים ח"א ראש השנה דף מד ע"ב
יז ע"א14 אם הרב דומה למלאך ה' צבאות תורה יבקשו מפיהודרשות הרא"ש (תשסו) ח"ב דרוש רעו עמ' תצה
יז ע"א14 אם הרב דומה למלאך ה' צבאות תורה יבקשו מפיהומפי ספרים וסופרים ח"א עמ' נט
יז ע"א14 אם הרב דומה למלאך ה' צבאות תורה יבקשו מפיהוקהלת דוד (טאלנא, תשסג) עמ' קט, קנד, רו
יז ע"א14 אם הרב דומה למלאך ה' צבאות תורה יבקשו מפיו ואם לאו אל יבקשו תורה מפיומאורי אור (טשרנוביל, תשסא) עמ' סה, רנא, רנב, רסג, רעג
יז ע"א14 אם הרב דומה למלאך ה' צבאות תורה יבקשו מפיובן פורת יוסף (תשעא) עמ' תרסז
יז ע"א14 אם הרב דומה למלאך ה' צבאות תורה יבקשו מפיוחיי נפש ח"ג עמ' רנב
יז ע"א14 אם הרב דומה למלאך ה' צבאות תורה תבקשו מפיהוספרי המגיד מקאזניץ עמ' רמג
יז ע"א14 אם הרב דומה למלאך ה' צבאותאהבת חיים (דייטש) עמ' קעב
יז ע"א14 אם הרב דומה למלאך ה' צבאותבאר מחוקק (תשעה) עמ' קסג, רסז
יז ע"א14 אם הרב דומה למלאך ה' צבאותבנין שאול עמ' כו
יז ע"א14 אם הרב דומה למלאך ה' צבאותרב שלום (אדלר) עמ' רעט
יז ע"א14 אם הרב דומה למלאך ה' צבאותשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' קעט
יז ע"א14 אם הרב דומה למלאך ה' צבאותשמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' ריא
יז ע"א14 אם הרב דומה למלאך ה' צבאותשמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' שמו
יז ע"א14 אם הרב דומה למלאך ה' צבאותתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' קסט, א'קכח
יז ע"א14 אם הרב דומה למלאך ה' צבאותתורת חסד (סופר) עמ' שז
יז ע"א14 אם הרב דומה למלאך ה' תורה יבקשו מפיהו וכו'אוצר המאמרים (תשסג) עמ' רמב, שמח
יז ע"א14 אם הרב דומה למלאך ה' תורה יבקשו מפיהומקור חיים (תשסו) - זכרון יחזקאל עמ' תן
יז ע"א14 אם הרב דומה למלאך ה'שערי הישיבה ח"א עמ' קפז
יז ע"א14 אם הרב דומה למלאך ה'תורת יחיאל במדבר עמ' פא
יז ע"א14 אם הרב דומה למלאך וכו'דבש השדה עמ' נג
יז ע"א14 אם הרב דומה למלאך יבקשו מפיהוירך יעקב (פיתוסי) דף סז ע"ד
יז ע"א14 אם הרב דומה למלאך יבקשו תורה מפיהו וכו'בית אברהם (שטיינר) עמ' כז
יז ע"א14 אם הרב דומה למלאך יבקשו תורה מפיהואיתן האזרחי עמ' שיג
יז ע"א14 אם הרב דומה למלאך יבקשו תורה מפיהואמרי השכל עמ' 135
יז ע"א14 אם הרב דומה למלאך יבקשו תורה מפיהוברכת דוד עמ' קכה, קמ
יז ע"א14 אם הרב דומה למלאך יבקשו תורה מפיהומערכי לב (בר שאול) עמ' 94 {אישיות גבוהה שמקרינה קדושה}
יז ע"א14 אם הרב דומה למלאך תורה יבקשו מפיהוצור יעקב (יעבץ) בראשית, ויקהל, בהעלותך, קונטרס פת"ח צו"ר
יז ע"א14 אם הרב דומה למלאך תורה יבקשו מפיומשנת יוסף - דרשות ח"ג עמ' רנב
יז ע"א14 אם הרב דומה למלאךבאר מחוקק (תשמט) עמ' קלב, ריג
יז ע"א14 אם הרב דומה למלאךחקקי לב חלק א סימן מו דף עח ע"ד (קטע ראשון)
יז ע"א14 אם הרב דומה למלאךמנוחת אשר ח"א - פתיחות ד"ה הא
יז ע"א14 אם ת"ח דומה למלאך ה' מנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף ט ע"ד
יז ע"א14 אם ת"ח דומה למלאך ה' צבאותפרפרת משה ח"ב עמ' שמא
יז ע"א14 חכמי התורה דומים למלאך ה' צבאותמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 180 {מקבלים את התורה מחכמי ישראל שהעם הכיר בגדולתם מחמת דמיונם למלאכי ה'}
יז ע"א15 תורה יבקשו מפיהו וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' תלג
יז ע"א18 כד חזייה רב יהודה חייך וכו'אמרות ה' השלם ח"ד עמ' קכו
יז ע"א21 כי אזלינא לההיא עלמא בריחא דעתאי דאפי' לגברא דבוותך לא חניפי לי'עלי שור ח"ב עמ' רמג
יז ע"א22 דאפילו לגברא רבא דכוותך לא חניפי ליהבינה לעתים (תשנד) דרוש מז עמ' דש
יז ע"א22 ר' יהודה לא החניף אף לאדם גדולמוסר המקרא והתלמוד עמ' קפג {חומרת החנופה}
יז ע"א28 שפחה של בית רבי לא נהגו חכמים קלות ראש בנידויה ג' שניםלקט שיחות מוסר ח"ג עמ' תקלח
יז ע"א28 שפחתו של בית רבי שנידתהדולה ומשקה - התורה וקניניה עמ' כט
יז ע"א29 מאי דקמן דאתא האידנא לבי מדרשאשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' תסא
יז ע"א29 מאי דקמן דאתא האידנאהמאור שבתורה (שפירא) בראשית עמ' קמ
יז ע"א30 האי סבא בבי מדרשא דהא כמה שני לא אתיאקדושת השבת סי' ז (עמ' 64)
יז ע"א31 אתא זיבורא וטרקי אאמתי' וכו'ברית שלום (תעח) דף ז ע"א
יז ע"א31 אתא זיבורא וטרקי אאמתי' וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' מא
יז ע"א31 טרקיה זיבורא וכו' עיילוהו למערתא דדייני וקבלוהוישרש יעקב (אבולפיה) עמ' לה, רו, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' רעט
יז ע"א32 מערתא דחסידימשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' קצב
יז ע"א32 עיילוה למערתא דחסידי ולא קבלוהודובר צדק עמ' 76
יז ע"א32 עיילוה לקברי דחסידי ולא קבלוהשמן ראש (כץ) ח"ט ויקרא עמ' שט
יז ע"א32 עיילוהו למערתא דדייני וקבלוהושמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' פא
יז ע"א32 עיילוהו למערתא דחסידי ולא קבלוהו עיילוהו למערתא דדייני וקבלוהושבט מישראל (קרמניץ) פרק פב פסוק ו
יז ע"א32 עיילוהו למערתא דחסידי ולא קבלוהומבשרת ציון ח"ד עמ' קטו
יז ע"א32 עיילוהו למערתא דחסידי ולא קיבלוהו וכו', ויעב"ץאילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' ק
יז ע"א32 עיילוהו למערתא דחסידי ולא קיבלוהו עיילוהו למערתא דדייני וקיבלוהואור התורה (תאומים, תשנט) עמ' תרלז
יז ע"א33 אם יצרו מתגבר עליו ילך למקום שאיו מכירין אותו ויעשה מה שלבו חפץתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תקמה
יז ע"א33 אם רואה אדם יצרו מתגבר יערי עם דבשי ח"א עמ' רלה
יז ע"א33 אם רואה אדם שיצרו וכו'ירך יעקב (פיתוסי) דף ה ע"א
יז ע"א33 אם רואה אדם שיצרו מתגבר ילך למקום שאין מכירין אותוחדרי בטן פרשת לך לך ראשון אות ד
יז ע"א33 אם רואה אדם שיצרו מתגבר עליו וכו' ואל יחלל ש"ש בפרהסיא, ור"ח - ח"ו וכו' אורחות צדיקים שער תשובה עמ' קעט
יז ע"א33 אם רואה אדם שיצרו מתגבר עליו וכו'אמרי פנחס השלם - שער פרשיות ומועדים סי' שו
יז ע"א33 אם רואה אדם שיצרו מתגבר עליו וכו'קדושת יו"ט ח"א דף כד ע"ד
יז ע"א33 אם רואה אדם שיצרו מתגבר עליו וכו', ור"חשני אליהו דף פב ע"ג
יז ע"א33 אם רואה אדם שיצרו מתגבר עליו ילבש שחורים וכו' וילך למקום שאין מכירין אותואלשיך על חמש מגילות עמ' שנ
יז ע"א33 אם רואה אדם שיצרו מתגבר עליו ילך למקום וכו'דעת חיים עמ' קו
יז ע"א33 אם רואה אדם שיצרו מתגבר עליו ילך למקום שאין מכיריו אותושם דרך דברים עמ' רסב
יז ע"א33 אם רואה אדם שיצרו מתגבר עליו ילך למקום שאין מכירים אותו וילבש שחורים וכו'גנת אגוז (תשמט) עמ' שד
יז ע"א33 אם רואה אדם שיצרו מתגבר עליו ילך למקום שאין מכירין אותו וילבש שחורים וכו'הישר והטוב (תשסג) עמ' שי, תקא
יז ע"א33 אם רואה אדם שיצרו מתגבר עליו ילך למקום שאין מכירין אותו וילבש שחורים וכו'המוסר והדעת בראשית עמ' קלט
יז ע"א33 אם רואה אדם שיצרו מתגבר עליו ילך למקום שאין מכירין אותו ויתעטף בשחורים וכו'ערוגת הבושם (תשעא) ויקרא-במדבר עמ' שה
יז ע"א33 אם רואה אדם שיצרו מתגבר עליו ילך למקום שאין מכירין אותו וכו'אוצרות חיים - בין אדם למקום ח"ב עמ' קלז
יז ע"א33 אם רואה אדם שיצרו מתגבר עליו ילך למקום שאין מכירין אותו וכו'יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת פנחס דף רמב ע"ג; רצוף אהבה (אלגאזי, תט) סימן קמג דף סה ע"א, וקידושין סי' קעט דף עו/ז ע"ב; שו"ת מהרי"ט (תב) דף לז ע"ב; בינה לעתים (תח) דרוש מ דף צט ע"א; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פתיחה ב מו דף יח ע"א; שו"ת ר"י קארו (שנח) שיטת קדושין דף פו ע"ג
יז ע"א33 אם רואה אדם שיצרו מתגבר עליו ילך למקום שאין מכירין אותו וכו'לחם רב על סדור התפילה אות קסט, א' שצו
יז ע"א33 אם רואה אדם שיצרו מתגבר עליו ילך למקום שאין מכירין אותו כו'אמרי טל מאמר צט
יז ע"א33 אם רואה אדם שיצרו מתגבר עליו ילך למקום שאין מכירין אותואוצרות הראי"ה ח"ג עמ' 35 {כלומר שרוצה להתנהג שלא על פי המוסר של ת"ח, אבל לא איסור ממש}
יז ע"א33 אם רואה אדם שיצרו מתגבר עליו ילך למקום שאין מכירין אותוטוב ראי ברכות עמ' ס; טוב ראי קידושין עמ' פט-צ
יז ע"א33 אם רואה אדם שיצרו מתגבר עליו ילך למקום שאין מכיריןשם משמעון (שפירא, תשכה) עמ' עו
יז ע"א33 אם רואה אדם שיצרו מתגבר עליו יתעטף שחורים ויעשה מה שלבו חפץאפיקי יהודה (תשנט) עמ' תנא, תתפ
יז ע"א33 אם רואה אדם שיצרו מתגבר עליו כו'כתר שם טוב (תשסד) סי' רמט
יז ע"א33 אם רואה אדם שיצרו מתגבר עליוכסא דוד (תקנד) דף פט ע"ב
יז ע"א33 אם רואה אדם שיצרו מתגבר עליוכרם יהושע (ולרשטיין) דף יא ע"ב
יז ע"א33 אם רואה אדם שיצרו מתגבר עליו, ורא"שכסא דוד (תקנד) דף פט ע"ב
יז ע"א33 אם רואה אדם שיצרו מתגבר עליו, ורא"שכסא דוד (תשנ) עמ' שעט
יז ע"א33 אם רואה אדם שיצרו מתגברילקוט הגרשוני ח"א
יז ע"א33 אם רואה אדם שיצרו מתגברירך יעקב (פיתוסי) דף ה ע"א
יז ע"א33 אם רואה אדם שיצרו מתגברלקוטי מאמרים עמ' 206
יז ע"א33 אם רואה אדם שיצרו מתגברשבט מנשה (גרוסברג) עמ' 74 {הוצאת זרע לבטלה כדי שלא לבוא על ערוה}
יז ע"א33 אם רואה אדם שיצרוברך את אברהם דף קלט ע"ג
יז ע"א33 אם רואה אדם שיצרו מתגבר עליו וכו'מגדל עוז (תשעח) עמ' קפז
יז ע"א33 אם רואה שיצרו מתגבר עליו ילך למקום שאין מכירין אותו וילבש שחורים ויתעטף שחודים ויעשה מה שלבו חפץמאורי אור (טשרנוביל, תשסא) עמ' ר
יז ע"א33 דעבד כר' אילעאי וכו'מחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' שג
יז ע"א33 הרואה שיצרו מתגבר עליוכלי יקר (תשמח) עמ' תקנא
יז ע"א33 הרואה שיצרו מתגבר עליולב אליהו (תשסה) שמות עמ' קלב
יז ע"א33 כשרואה היצה"ר מתגבר בו ילבש שחוריםצפנת פענח (תשסו) עמ' שסז
יז ע"א33 מי שיצרו מתגבר עליו וכו' מחיר יין (תשעט) עמ' סט
יז ע"א33 מי שיצרו תוקפו עליו ילך למקום אחרשבט מוסר עמ' צו
יז ע"א33 מי שתקף עליו יצרו וכו' ילך למקום שלא מכיריםהחברה והשפעתה מאמר 22 פרק ו, מאמר 16 פרק ג
יז ע"א33 רואה אדם שיצרו מתגבר עליו וכו', ויעשה מה שלבו חפץדרשות שמן רוקח עמ' קטז
יז ע"א34 ילבש שחורים ויתעטף שחוריםמערכי לב (שוואב) מועדים ח"ב עמ' רכה
יז ע"א34 ילבש שחורים וכו' ויעשה מה שלבו חפץבינה לעתים (תשנד) דרוש א עמ' ו
יז ע"א34 ילבש שחורים וכו'כללי המצות (צפת תשנב) עמ' 83
יז ע"א34 ילך למקום שאין מכירים אותוכרם יהושע (ולרשטיין) דף יא ע"ב
יז ע"א34 ילך למקום שאין מכירין אותו וכו'תורת מנחם חל"ז עמ' 77
יז ע"א34 ילך למקום שאין מכירין אותו כו' ויעשה מה שלבו חפץ, ורש"י ותוס'תורת מנחם ח"ו עמ' 107, חט"ו עמ' 323
יז ע"א34 ילך למקום שאין מכירין וכו' ויעשה מה שלבו חפץאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"ב עמ' טז-יז
יז ע"א34 ילך למקום שאין מכיריןטל אורות (מרגליות, תקעא) דף לח ע"א
יז ע"א34 ילך למקום שאין מכיריןטל אורות (מרגליות, תרג) דף כ ע"א
יז ע"א36 אמתא דבי ר'צפיחית בדבש סי' נג דף קמה ע"א
יז ע"א36 אמתא דבי רבי חזיתיה לההוא גברא דהוה מחי לבנו גדול וכו'אמרות ה' השלם ח"ה עמ' רד, ח"ו עמ' קד
יז ע"א36 אמתא דרביודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תה
יז ע"א36 אמתיה דרבי חזיתיה לההוא גברא דמחי בנו גדולגבורת יצחק שבועות עמ' תב
יז ע"א36 דאמתא דבי רבי חזיתיא לההוא גברא דהוה מחי לבנו גדול אמרו ליהוי ההוא גברא בשמתאים שמחה עמ' קפב
יז ע"א36 דאמתא דבי רבי חזיתיה לההוא גברא דהוה מחי לבנו גדול וכו' במכה לבנו גדול הכתוב מדברשל"ה (תשנז) על הפרשיות - הקדמה אות לג, קדושים אות ח
יז ע"א36 דאמתא דבי רבי חזיתיה לההוא גברא דהוה מחי לבנו גדולנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' יג אות י
יז ע"א36 דאמתא דבי רבי חזיתיה לההוא גברא דהוה מחי לבנו גדולס' הכוונות (שפ) דף ו/ז ע"ג; ר"ן סביב הרי"ף פ"ג דף שפט ע"ג
יז ע"א36 דהוה מחי לבנו גדולנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' יג אות ט
יז ע"א36 המכה בנו גדול יהא בנידויאור אברהם - תלמוד תורה עמ' רלה, רנד
יז ע"א36 המכה לבנו הגדול וכו'תנופה חיים דף קסד ע"ב (שמואל ב' אות י"א), ובדרוש שבסוף ספר נוה צדק (דרוש י' להספד דף קי"ז ע"ג ד"ה ואשר)
יז ע"א36 חזיתיה להאי גברא דהוי מחי לבנואמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' תקכ
יז ע"א37 אמרה להוי ההוא גברא בשמתא, ורא"ששעורי דעת ספר ב עמ' רלו
יז ע"א37 אמרה ליהוי ההוא גברא בשמתא כו'מראה הגדול ח"ב דף נג ע"ג
יז ע"א37 המכה את בנו תגדולמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' קפ
יז ע"א37 לבלתי הכות אדם בנו הגדול פן תהיה לבן לפוקה ולמכשול לחטוא בלשונו ולהקלות אביושערי תשובה שער ג אות פא
יז ע"א37 ליהוי בשמתא דקעבר משום לפני עורפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' ריא
יז ע"א37 ליהוי האי גברא בשמתא דקעבר משום ולפני עור ל"ת מכשולס' חסידים סי' מג
יז ע"א37 לפני עיוורודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תג
יז ע"א37 לפני עיוורדברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' שיז {עובר גם אם הנכשל לא עבר בפועל}
יז ע"א37 לפני עור וגו' במכה לבנו גדול הכתוב מדברשערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר פא
יז ע"א37 מכה לבנו גדול עובר בלפני עוררנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' סה
יז ע"א37 שמתא במכה בנו גדולמקראי קדש (תשנג) עמ' תסז
יז ע"א38 המכה בנו הגדול עובר אלפני עורלהעיר להורות ולהשכיל ח"ג עמ' רעט
יז ע"א38 המכה בנו הגדול עובר משום לפני עורשמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' רעה
יז ע"א38 דתניא ולפני עור לא תתן מכשול במכה לבנו גדול הכתוב מדברתשובה מיראה עמ' ס
יז ע"א38 ולפני עור לא תתן מכשול במכה בנו גדולאור אברהם דברים עמ' רפב
יז ע"א38 ולפני עור לא תתן מכשול במכה לבנו גדול הכתוב מדברדרשות מהרי"ץ לז' אדר עמ' קמג
יז ע"א38 ולפני עור לא תתן מכשול במכה לבנו גדול הכתוב מדברקשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' תקכד
יז ע"א38 מכה בנו הגדולמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' רסה
יז ע"א39 ר"ש בר לקיש הוה מנטר פרדסאמנחת קנאות עמ' קנו
יז ע"א39 ריש לקיש הוה מנטר פרדיסאמצווה ועושה ח"א עמ' ריט
יז ע"א39 ריש לקיש הוה מנטר פרדיסאר"ן סביב הרי"ף פ"ג דף שפט ע"ג; בית יוסף יו"ד סי' שלד דף שסז ע"ב
יז ע"א39 ריש לקיש הוה מנטר פרדסא אתא ההוא גברא וקאכיל תאיני וכו'אוצרות חיים - ת"ח וצדיק עמ' קכד
יז ע"א40 אם ממון נתחייב נדוי לא נתחייבשבות יעקב (אבולפיה) קידושין יג ע"ב עמ' קמו
יז ע"א40 אם ממון נתחייב נידוי מי נתחייביוסף לקח כרך א ח"א עמ' לד
יז ע"א41 שלו נדוי שלך אינו נדוימשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' רכח
יז ע"א41 שלו נידויס' חסידים סי' מג {המנדה את מי שאינו ראוי לנדות חייב נידוי}
יז ע"א43 אב בי"ד שסרחתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' צט
יז ע"א43 אב בית דין שסרח אין מנדין אותואור אברהם - תלמוד תורה עמ' רמב
יז ע"א44 הכבד ושב בביתךישמח חיים (תשסה) מע' כ אות ח
יז ע"א44 הכבד ושב בביתך, ורש"י ונמוק"יתתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' קעט
יז ע"א44 מנדין אותותשבי (תשסה) עמ' קע שורש נדוי
יז ע"א45 אין מנדין זקן דוקא בפרהסיאמקראי קדש (תשנג) עמ' קסח
יז ע"א45 וכשל גם נביא עמך לילה כסהו כלילהרסיסי לילה סי' מג (עמ' 83)
יז ע"א45 ת"ח שסרח אין מבזין אותו בפרהסיאבהיֹת הבֹקר עמ' שעט
יז ע"א45 ת"ח שסרח אין מנדין אותו בפרהסיא וכו'אמרות ה' השלם ח"ג עמ' שפח, ח"ד עמ' קכ
יז ע"א45 ת"ח שסרח אין מנדין אותו בפרהסיאדרשות שבט הלוי ח"א עמ' כח
יז ע"א45 ת"ח שסרח כסהו בלילהיפה תאר (תשעח) ח"א עמ' קכה
יז ע"א45 ת"ח שסרח כסהו בלילהדרשות מהר"ל (יד מרדכי) עמ' קפט
יז ע"א45 תלמיד חכם שסרח אין מנדין אותו בפרהסיא וכו' כסהו כלילהדרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' שנא
יז ע"א45 תלמיד חכם שסרח אין מנדין אותו בפרהסיאישרש יעקב (אבולפיה) עמ' סט
יז ע"א45 תלמיד חכם שסרח אין מנדין אותו בפרהסיאפרשת דרכים (תשסה) עמ' שלב, שעט
יז ע"א45 תלמיד חכם שסרח אין מנדין אותו בפרהסיאצוף דבש (לוין) מאמר ג
יז ע"א45 תלמיד חכם שסרח וכו'אמרי פנחס השלם - שער הענוה סי' ט
יז ע"א45 תלמיד חכם שסרח כסהו כלילהברכת מועדיך לחיים ח"ב דף קב ע"א [שפ ע"א ד"ה ואם]
יז ע"א46 כסהו כלילההתרגשות הלב (תשסט) עמ' רסג
יז ע"א46 מר זוטרא חסידא וכו' ברישא משמית נפשיה וכו'אמרות ה' השלם ח"ב עמ' רלח
יז ע"א46 מר זוטרא חסידא כי מחייב צורבא מרבנן שמתא ברישא משמית נפשיה, ותוס'אילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' נג
יז ע"א46 מר זוטרא חסידא כי מיחייב צורבא מרבנן שמתא ברישא משמית נפשיה והדר משמית לדידיה וכו'אוצרות חיים - ת"ח וצדיק עמ' קכה
יז ע"א46 מר זוטרא כשנתחייב צורבא כו'המדרש והמעשה במדבר פרשת בהעלתך
יז ע"א48 א"ר פפא תיתי לי דלא שמתי צורבא מרבנןמקראי קדש (תשנג) עמ' תקג
יז ע"א49 במערבא מימנו אנגידא דצורבא מרבנן וכו'משנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ב עמ' רלג
יז ע"א50 מאי שמתא וכו' שם מיתהאמרות ה' השלם ח"ד עמ' ק
יז ע"א50 מאי שמתא שם מיתהראשית חכמה (תשמד) - גידול בנים אות כח
יז ע"א50 מאי שמתא שם מיתהתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תרב
יז ע"א50 מאי שמתאהכתב והקבלה בראשית פמ"ב פסוק לז
יז ע"א50 משמתין אותותשבי (תשסה) עמ' רע שורש שמתא
יז ע"א50 שמתא, שם מיתהכללי המצות (צפת תשנב) עמ' 82
יז ע"א51 אמר רשב"ל כשם שהיא נכנסת לרמ"ח אברים וכו' והיתה העיר חרם לב אהרן (ראנ"ח, שסב) יהושע דף מט ע"א
יז ע"א51 דאמר ריש לקיש כשם שנכנסת במאתים ושמונה איברים וכו', ומהרש"אדברי טובה יהושע ח"א עמ' רה בהרחב דברים
יז ע"א51 כשם שנכנסת במאתים וארבעים ושמונה איברים וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' שג ד"ה והנה
יז ע"א53 חרם בגימטריא מאתים ארבעים ושמונהטוב לב עמ' קא
יז ע"א53 חרם בגמטריא רמ"ח כמנין איבריו של אדםס' חסידים סי' קו
יז ע"א54 דההוא כלבא דהוה אכיל מסאני דרבנן וכו'ברית עולם (תשסט) עמ' קסט
יז ע"א54 ההוא כלבא וכו' ושמתו ליה איתלי ביה נורא בגנובתיה ואכלתיהס' חסידים סי' תה
יז ע"א54 שדי שמתא אגנובתא דבלבא ואיהי דידה עבדה וכו'אוצרות חיים - עם ישראל והאומות עמ' קצה
יז ע"א רש"י - הכבד - עשה עצמך כאדם שכבד עליו ראשו ושב בביתך, לישנא אחרינא, התכבד כבודך שתשב בביתךישמח חיים (תשסה) מע' כ אות ח
יז ע"א תוס' - ילך למקום שאין מכירין אותו וכ' ר"ח ח"ו לא הותר לו לעשות עבירה אלא ע"י כך יכנע לבוצפנת פענח (תשסו) עמ' צב
יז ע"א תוס' ד"ה אם רואה וכו'שם משמעון (שפירא, תשכה) עמ' עו
יז ע"א תוס' ד"ה אםחכמת התורה כי תשא עמ' רעו
יז ע"ב03 מאי תברא וכו' תברי בתי רמי וכו'ברית שלום (תעח) דף ז ע"א
יז ע"ב06 כל מקום שנתנו חכמים עיניהם או מיתה או עוניאור התורה (תאומים, תשנט) עמ' נט
יז ע"ב06 כל מקום שנתנו חכמים עיניהם או מיתה או עוניבית יעקב (תשסא) עמ' קה
יז ע"ב06 כל מקום שנתנו חכמים עיניהם או מיתה או עונילבושי בדים סעיף רמא
יז ע"ב06 כל מקום שנתנו חכמים עיניהם או מיתה או עונימגן אבות (מהריט"ץ) ח"ב עמ' קמו
יז ע"ב06 כל מקום שנתנו חכמים עיניהם או מיתה או עונימנחת קנאות עמ' מד
יז ע"ב06 כל מקום שנתנו חכמים עיניהם או מיתה או עוניפרי צדיק בשלח אות ב
יז ע"ב06 כל מקום שנתנו חכמים עיניהם או מיתה או עוניראשית חכמה (תשמד) - קדושה פרק טז אות עח
יז ע"ב06 כל מקום שנתנו חכמים עיניהם או מיתה או עונישארית מנחם - מאמרים עמ' צא
יז ע"ב06 כל מקום שנתנו חכמים עיניהם או מיתה או עוניתפארת ראובן עמ' רעג
יז ע"ב06 כל מקום שנתנו חכמים עיניהם או מיתה או עוניתקנת השבין סי' ו (עמ' 37), קומץ המנחה (ר' צדוק) עמ' 42 (סי' מב)
יז ע"ב06 כל מקום שנתנו חכמים עיניהם וכו'משנה למלך (תשסח) עמ' קנב
יז ע"ב06 כל מקום שנתנו חכמים עיניהם וכו'קדושת עינים (תשעא) פרק א אות עג
יז ע"ב06 כל מקום שנתנו חכמים עיניהם וכו'שמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' קצד
יז ע"ב06 כל מקום שנתנו חכמים עיניהםנפש חיים (פאלאג'י) דף מא ע"א [סב ע"א מערכת ג אות ל ד"ה וזהו]
יז ע"ב06 מקום שנתנו חכמים עיניהם וכו'אגרא דפרקא (תשסה) עמ' קלח
יז ע"ב14 הכהן והאבל מותרין וכו' תוס'משוש הארץ עמ' קסו*
יז ע"ב23 שחל שביעיחקקי לב חלק א (סימן נ"ג) דף צ"ג ע"ד (ד"ה ואני); נשמת כל חי חלק א (סימן ס"ה) דף קב ע"ב (ד"ה ואחרי המח"ר תמהני)
יז ע"ב25 יום ז' של אבילות מקצתו ככולואלשיך על חמש מגילות עמ' תכו
יז ע"ב25 מקצת היום ככלואור אברהם - מגילת אסתר עמ' רצט
יז ע"ב31 דשלים משמרתו ברגלמשנת חיים דברים עמ' שצו
יז ע"ב42 מקל בתערארשות החיים עמ' קנט
יז ע"ב45 מותר לגזוז ציפרנים במועדפורים בציון עמ' רעד
יז ע"ב תוס' ד"ה ושמואל אמר הלכהנשמת כל חי חלק א (סימן ס"ה) דף קב ע"ב (ד"ה ואחרי המח"ר קשה)
יז ע"ב מהר"ץ חיותשערי הישיבה ח"א עמ' שי
יח ע"א01 הלכה כר' יוסי במועד ובאבל דאמר שמואל הלבה כדברי המיקל באבלזכור לדוד עמ' לא, עט
יח ע"א01 הלכה כר' יוסיפורים בציון עמ' רעד
יח ע"א02 הלכה כדברי המיקל באבלמבשרת ציון ח"ד עמ' קמז,קמט
יח ע"א02 הלכה כדברי המיקל באבלשל"ה (תשנז) תושבע"פ אות תמה
יח ע"א02 הלכה כדברי המקל באבל מפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ד עמ' קכו
יח ע"א02 פינחס אחוה דמר שמואל איתרע ביה מילתאמגלה צפונות ח"ג פ' זאת הברכה
יח ע"א02 פנחס אח דשמואל איתרע ביה מילתאדרשות מהר"ם חביב עמ' כט
יח ע"א02 פנחס אחוה דמר וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"א עמ' פח
יח ע"א02 פנחס אחוה דמר שמואל איתרע ביה מילתא וכו' אמר לית לך ברית כרותה לשפתים וכו'אוצרות חיים - יושר המידות עמ' שלד
יח ע"א02 פנחס אחוה דמר שמואל איתרע ביה מילתא וכו' הואי כשגגה שיוצא מלפני השליט ואיתרע ביה מילתא בשמואלדברי תורה (שפירא) מהד' ד סי' קד
יח ע"א02 פנחס אחוה דמר שמואל איתרע ביה מילתארצוף אהבה (אלגאזי, תט) סימן קמד דף סה ע"א
יח ע"א03 נכנס שמואל לנחמואמרי יהודה (דרעי, תשעב) הגדה של פסח עמ' פה
יח ע"א04 שמואל חזנהו לטופרי ראהו נפישיןמבשרת ציון ח"ב עמ' קמז
יח ע"א05 אמאי לא שקלת לטופריהישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קיא
יח ע"א07 הואי כשגגה שיצא מלפני השליטשיחות עבודת לוי סי' נא אות ה
יח ע"א07 כשגגה שיוצא מלפני השליטילקוט הגרשוני ח"א
יח ע"א07 כשגגה שיצאה מלפני השליטאורות הקודש ח"ג נג; שמונה קבצים קובץ ח פסקא רלג
יח ע"א07 כשגגה שיצאה מלפניאורות הקודש ח"ג נג
יח ע"א08 ואיתרע ביה מילתא בשמואל על פנחס אחוה וכו' חבטינהו לאפיהזכור לדוד עמ' קא
יח ע"א10 וכי לית לך ברית כרותה לשפתיםחכמת התורה תולדות עמ' תרמד
יח ע"א10 לית לך ברית כרותה לשפתיםשל"ה (תשנז) - תולדות אדם אות קעד
יח ע"א11 ברית כרותה לשפתים יערי עם דבשי ח"ב עמ' מג
יח ע"א11 ברית כרותה לשפתים וכו' דהדור תרוייהויוסף לקח כרך א ח"א עמ' עו, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' שלב
יח ע"א11 ברית כרותה לשפתים וכו'ויחי ויתן דף טז ע"ג-ע"ד
יח ע"א11 ברית כרותה לשפתיםאורחות דוד עמ' מו
יח ע"א11 ברית כרותה לשפתיםאמרות ה' השלם ח"ב עמ' שיג
יח ע"א11 ברית כרותה לשפתיםאמרי יהודה (דרעי, תשעב) הגדה של פסח עמ' פד
יח ע"א11 ברית כרותה לשפתיםאמרי יצחק שמות-ויקרא עמ' שצו
יח ע"א11 ברית כרותה לשפתיםישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רפא
יח ע"א11 ברית כרותה לשפתיםאש דת (אסאד) עמ' רמג
יח ע"א11 ברית כרותה לשפתיםבאר משה (אפשטיין) במדבר עמ' תשל
יח ע"א11 ברית כרותה לשפתיםבין המשפתים ויקרא פ' בהר אות ב
יח ע"א11 ברית כרותה לשפתיםגור אריה דברים פ"א אות סה, במדבר פט"ז הערה 117
יח ע"א11 ברית כרותה לשפתיםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' קל
יח ע"א11 ברית כרותה לשפתיםחכמת התורה ויצא עמ' תקצז
יח ע"א11 ברית כרותה לשפתיםחכמת התורה וירא עמ' תרי-תריא
יח ע"א11 ברית כרותה לשפתיםחכמת התורה כי תשא עמ' תסד
יח ע"א11 ברית כרותה לשפתיםטוב לב עמ' צה
יח ע"א11 ברית כרותה לשפתיםיפה תאר (תשעח) ח"ג עמ' שי
יח ע"א11 ברית כרותה לשפתיםלחמי תודה דף קסא ע"ב
יח ע"א11 ברית כרותה לשפתיםמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' רפז
יח ע"א11 ברית כרותה לשפתיםמנחת יצחק ויקרא-דברים עמ' כו
יח ע"א11 ברית כרותה לשפתיםמשיבת נפש עמ' מו
יח ע"א11 ברית כרותה לשפתיםנחלת יעקב (תשעג) עמ' לב
יח ע"א11 ברית כרותה לשפתיםנטעי אשל בראשית עמ' קס
יח ע"א11 ברית כרותה לשפתיםעיוני רש"י דברים ח"א עמ' סח
יח ע"א11 ברית כרותה לשפתיםפרפרת משה ח"א עמ' קיח, רנח
יח ע"א11 ברית כרותה לשפתיםראשית חכמה (תשמד) - קדושה פרק יג אות נט, תוצ' חיים אות קיז
יח ע"א11 ברית כרותה לשפתיםשארית מנחם ח"ב עמ' גג
יח ע"א11 ברית כרותה לשפתיםשומע תפלה ח"ב עמ' ט
יח ע"א11 ברית כרותה לשפתיםשיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 312
יח ע"א11 ברית כרותה לשפתיםשמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' קמט
יח ע"א11 ברית כרותה לשפתיםשמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' לו
יח ע"א11 ברית כרותה לשפתיםשמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' צד
יח ע"א11 ברית כרותה לשפתיםשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' שלט, תמו, תקב, תרג
יח ע"א11 ברית כרותה לשפתיםתורת יחיאל בראשית עמ' קלה, רמט
יח ע"א11 ברית כרותהיוסף תהלות (תקיד) דף ט/ס ע"א, כא ע"א
יח ע"א11 ברית כרותהמשנת חיים בראשית עמ' ער
יח ע"א11 כרותה לשפתיםהכתב והקבלה בראשית פכ"ב פסוק ה
יח ע"א11 מנין שברית כרותה לשפתים באר מים חיים (תשנט) ח"ב עמ' תשח
יח ע"א11 מנין שברית כרותה לשפתים מפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"א עמ' רלט
יח ע"א11 מנין שברית כרותה לשפתים וכו'בנין דוד (מייזלש) בראשית - חיי שרה אות ל
יח ע"א11 מנין שברית כרותה לשפתים וכו'מדבר קדמות (תשסח) עמ' כ, ק
יח ע"א11 מנין שברית כרותה לשפתים וכו'מכשירי מצוה עמ' כה
יח ע"א11 מנין שברית כרותה לשפתים שנאמר ויאמר אברהם וכו'זרע שמשון (תשסג) וירא אות סב
יח ע"א11 מנין שברית כרותה לשפתים שנאמר וכו' ואיסתייעא מילתא דהדור תרווייהושם יחזקאל עמ' קטו
יח ע"א11 מנין שברית כרותה לשפתיםפרדס מרדכי עמ' קסד
יח ע"א14 דכתיב "ונשובה אליכם"משך חכמה בראשית פ' כב פס' ה
יח ע"א14 ואני והנער נלכהפרפרת משה ח"א עמ' קיט
יח ע"א15 ואיסתייעא מלתא דהדור תרוייהוהמאור שבתורה (שפירא) בראשית עמ' קמד
יח ע"א15 ואיסתעיא מילתא דהדור תרווייהו תורה ודעת תשסה-תשסז עמ' קטו
יח ע"א26 ג' דברים נאמרו בצפרנים, קוברן צדיק שורפן חסיד זורקן רשעקרבן שבת (תשסח) עמ' סח
יח ע"א26 צדיק קוברן חסיד שורפןתורת משה (אלמושנינו) עמ' קיז
יח ע"א26 ציפרנים צדיק קוברן חסיד שורפןתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' תלב, תס
יח ע"א26 צפרנייםס' הגירושין (תשסו) עמ' 72
יח ע"א26 צפרנים שורפן חסידשבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' עה
יח ע"א26 שלושה דברים נאמרו בצפרניםאהל שלמה (סגל) בראשית עמ' צב
יח ע"א26 שלשה דברים נאמרו בצפרנים הקוברן צדיק שורפן חסיד זורקן רשעמגן אבות (מהריט"ץ) ח"א עמ' תל
יח ע"א26 שלשה דברים נאמרו בצפרנים הקוברן צדיק שורפן חסיד זורקן רשעדרך חיים (תשע) הקדמה הערה 123
יח ע"א26 שלשה דברים נאמרו בצפרנים הקוברן צדיק שורפן חסיד זורקן רשעשל"ה (תשנז) - מס' שבת אות ט, פה בהגה"ה
יח ע"א26 שלשה דברים נאמרו בצפרנים וכו'מבשרת ציון ח"ב עמ' קמז
יח ע"א26 שלשה דברים נאמרו בצפרנים וכו'תורת העולה (תשעה) עמ' רמ
יח ע"א26 שלשה דברים נאמרו בצפרנים וכו'תורת העולה ח"ב פרק לז
יח ע"א27 טעמא מאי שמא תעבור עליה אשה עוברה ותפילבאר הגולה (הרטמן) באר ב הערה 312
יח ע"א27 שורפן חסידיסוד האמונה (תשסז) קונטרסים לחכמת אמת אות רל
יח ע"א27 שרפן חסידיסוד ושורש העבודה שער צוואה סכ"ט
יח ע"א30 כיון דאשתנו אשתנוישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רנב
יח ע"א37 הוא אמה וזקנו אמהעולם הפוך פרק פו
יח ע"א37 פרעה אמה אחת היתה קומתוגנא דפלפלי עמ' שו
יח ע"א37 פרעה בימי משהישראל והזמנים (רוסוף) - ניסן עמ' 271
יח ע"א37 פרעה גבוה אמהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' שצח
יח ע"א37 פרעה היה אמה גבוה ואמתו היה אמה וזרת נחל חיים סי' מג
יח ע"א37 פרעה היה אמהצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' רפו {שהיה בימי אברהם}
יח ע"א37 פרעה היה גבהו אמהעטרת ישועה (תשסד) אות רעח להגדה ש"פ, אות א לשביעי ש"פ
יח ע"א37 פרעה וכו' הוא אמה וזקנו אמהאור חדש (הרטמן) פ"ב אות 251
יח ע"א37 פרעה שהיה בימי משה הוא אמה וזקנו אמה וכו'זרע קודש - מועדים עמ' מג
יח ע"א37 פרעה שהיה בימי משה הוא אמה וזקנו אמה וכו'שמחת מרדכי ויקרא-דברים עמ' קלה
יח ע"א37 פרעה שהיה בימי משה הוא אמה וזקנו אמה ופרמשתקו אמה וזרת לקיים מה שנאמר ושפל אנשים יקים עליהשל"ה (תשנז) פרשת וארא אות יא
יח ע"א37 פרעה שהיה בימי משה הוא אמה וזקנו אמה ופרמשתקו אמה וזרתאוצרות חיים - אישים ח"ה עמ' תקט
יח ע"א37 פרעה שהיה בימי משה הוא אמה וזקנו אמהבאר הגולה (הרטמן) באר ה הערה 507-506, באר ו הערה 300, 296-295
יח ע"א37 פרעה שהיה בימי משה הוא אמה וזקנו אמה ופרמשתקו אמה וזרת, לקיים מה שנאמר ושפל אנשים יקים עליהשל"ה (תשנז) - מס' פסחים אות תקא
יח ע"א37 פרעה שהיה בימי משה הוא אמה וכו'אור התורה (תאומים, תשנט) עמ' קנד
יח ע"א37 פרעה שהיה בימי משה הוא אמה וכו'אמרי נועם (מועדים) סי' א לז' של פסח
יח ע"א37 פרעה שהיה בימי משה הוה אמהאור חדש (זיטשיק, תשסח) דברים עמ' רצב
יח ע"א37 קומתו של פרעה אמה אחתגנא דפלפלי עמ' שכח
יח ע"א38 פרמשתקא אמה מחיר יין (תשעט) עמ' קיג
יח ע"א39 פרעה אמגושי היהפאר יעקב ח"ב עמ' תעד
יח ע"א39 פרעה אמגושי היהצמח צדקה עה"ת עמ' רה
יח ע"א39 פרעה אמגושי היהתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' מט, רמח {השוואות דמצרים הוא מקום כשפים}
יח ע"א39 פרעה שהי' בימי משה אמגושי הי'דבר צבי - קדושת השבת עמ' ריא
יח ע"א39 פרעה שהיה בימי משה אמגושי היה מגלה צפונות (תשעד) שמות עמ' פו
יח ע"א39 פרעה שהיה בימי משה אמגושי היהאוצרות חיים - אישים ח"ה עמ' תקי
יח ע"א39 פרעה שהיה בימי משה אמגושי היהאור הצבי עמ' 3
יח ע"א39 פרעה שהיה בימי משה אמגושי היהבאר הגולה (הרטמן) באר ה הערה 551, 548-547
יח ע"א39 פרעה שהיה בימי משה אמגושי היהדרשות הצל"ח השלם עמ' תכט
יח ע"א39 פרעה שהיה בימי משה אמגושי היהחפץ יהונתן שמות פ"ז פסוק טו
יח ע"א39 פרעה שהיה בימי משה אמגושי היהתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' קפב (נו)
יח ע"א רש"י ד"ה שקלינהוזכור לדוד עמ' עט, קא
יח ע"א רש"י - זוית הוא פינהגור אריה שמות פכ"ה הערה 194
יח ע"א תוס' - דילמא מרובה מדה טובהדברים אחדים (תשמו) עמ' תנג
יח ע"א תוס' - דלמא מרובה מדה טובהדברים אחדים (תקמח) דף קכז ע"ב
יח ע"א תוס' ד"ה ואסתייעא יקרא דשכבי (דוד) דרוש קל דף רכ ע"ד
יח ע"א תוס' ד"ה ואסתייעאדרשות מהר"ם חביב עמ' ל
יח ע"א תוס' ד"ה ובגנוסטרימשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' ריט
יח ע"א תוס' ד"ה ובגנוסטריעינות מים דף ק ע"א
יח ע"א מהרש"א - במכות דצ"ך לא נזכר הנה יוצא המימהבכורי אביב (ביק) וארא אות א {הרי הוא כתוב גם בדם}
יח ע"ב05 מאן לימא לן דברצון חכמים עבדי דלמא שלא ברצון חכמים עבדיהר המוריה עמ' רנא
יח ע"ב05 מאן לימא לן דברצון חכמים עבדיזכור לדוד עמ' פא
יח ע"ב08 כותבין פרוזבול במועד מאכסניא של התורה סי' כז {אם המלוה רוצה לילך למדינת הים}
יח ע"ב11 מארסין נשים במועד שמא יקדמנו אחרקשוטי כלה (גרינפלד) ח"ה סי' יא, קטז, קכב, קלט, קמח, קנב, תשטז, תשכא
יח ע"ב11 מותר לארס אשה בחוה"מ שמא יקדמנו אחרחפץ יהונתן בראשית פ"כט פסוק כז
יח ע"ב11 מותר לארס אשה בחולו של מועד וכו' שמא יקדמנו אחר ברחמים, ור"ן בן מלך - מידת הביטחון עמ' קיג
יח ע"ב11 מותר לארס אשה בחולו של מועד וכו'ברית עולם (תשסט) עמ' קסז
יח ע"ב11 מותר לארס אשה בחולו של מועד וכו'יפה מראה (שנ) ביצה פ"ה סי' ח דף ג [?] ע"ד; כסף מזוקק (שפח) פרשת בראשית דף ז ע"ג; פי' רקנטי (שה) פרשת חיי שרה; ר"ן סביב הרי"ף פ"ג דף שצא ע"ג; מאור עינים (פינטו, תג) פרק ג דף קפא ע"ד; זהר פ' לך לך דף צא ע"ב; ילקוט חדש (תיז) דף יו ע"ד; הנותן אמרי שפר (ראנ"ח, שצ) דף קכ ע"ב
יח ע"ב11 מותר לארס אשה בחולו של מועד וכו', וציוני הש"סאמרות ה' השלם ח"א עמ' שסד
יח ע"ב11 מותר לארס אשה בחולו של מועד שמא יקדמנו אחר וכו' ברחמיםקשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' לב, מב, סט, ע, קו
יח ע"ב11 מותר לארס אשה בחולו של מועד שמא יקדמנו אחראור תורה (קאלמייר, תשסא) עמ' מה
יח ע"ב11 מותר לארס אשה בחולו של מועד שמא יקדמנו אחרברכת אליהו (עמאר) בראשית פ' בראשית מאמר ט
יח ע"ב11 מותר לארס אשה בחולו של מועד שמא יקדמנו אחרנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' כז אות א, ב, ז
יח ע"ב11 מותר לארס אשה בחולו של מועד שמא יקדמנו אחרקשוטי כלה (גרינפלד) ח"י אות ז
יח ע"ב11 מותר לארס אשה בחולו של מועדבנין שאול עמ' קצה
יח ע"ב11 מותר לארס אשה בחוש"מ שמא יקדמנו אחר וכו' ברחמיםתהלה לדוד (והרמן) פרק יח פסוק ב הערה ב, פרק צ פסוק יד הערה יב
יח ע"ב11 מותר לארס בחוה"מברכת אבות עמ' סא
יח ע"ב11 מותר לארס בחוה"מיקרא דשכבי (דוד) דרוש לז דף פב ע"א
יח ע"ב11 מותר לארס בחול המועד וכו'עיני שמואל (ראבין) עמ' יב
יח ע"ב11 מותר לארס בחולו של מועד תולעת שני דף טז ע"א
יח ע"ב11 מותר לארס בחולו של מועד שמא יקדמנו אחר ברחמיםמנחת אליהו (תשסא) עמ' קעא
יח ע"ב11 מותר לארס בחולו של מועד שמא יקדמנו אחר ברחמיםמנחת אליהו (תשנט) עמ' קסה
יח ע"ב11 מותר לארס בחש"מדברי יוסף (הכהן) דף יא
יח ע"ב11 מותר לארס במועד שמא יקדמנו אחרנתיבות אמונה - תפלה עמ' יא
יח ע"ב11 מותר לקדש בימי חולו של מועד שמא יקדמנו אחרדברים נחמדים (תשסה) עמ' ע
יח ע"ב12 שמא יקדמנו אחר וכו' בכל יום ויום בת קול יוצאת וכו' כי הא דרבא שמעיה לההוא גברא וכו' מן התורה וכו' שמה' אשה לאיש וכו'ס' חסידים סי' שפג, שפז
יח ע"ב12 שמא יקדמנו אחרפרפרת הפרשה פרשת וישלח פרק לב פסוק כג
יח ע"ב12 שמא יקדמנו אחרשערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"ב עמ' רטז
יח ע"ב12 שמא יקדמנואחרי ראי (תשסד) ענינים סי' יט אות ג
יח ע"ב12 פן יקדמנו אחרשבט מישראל (קרמניץ) פרק קמז פסוק יב
יח ע"ב12 פן יקדמנו אחרשפת אמת (הלוי) משלי פרק כד פסוק ג
יח ע"ב16 כמה אתה נותן לבתך וכו'שפע חיים - נישואין עמ' נ
יח ע"ב19 אין נושאים נשים במועד ותוס'שם שלמה דף סג ע"ב ואילך
יח ע"ב19 אין נושאין נשים במועד אבל מארסין שמא יקדמנו אחר ברחמיםהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' שכב, שלג
יח ע"ב22 לא מיבעי לארס דלא קעביד מצוה וכו'נחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' לב אות ח
יח ע"ב22 לא מיבעיא לארס דלא קעביד מעוהנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' יב אות כ
יח ע"ב22 לא מיבעיא לארסברכת אבות עמ' סג
יח ע"ב22 לארס דלא עביד מצוהוענפיה ארזי אל (תשסו) על התורה ח"ב עמ' רפז
יח ע"ב26 אין עושים סעודת אירוסין במועד וכו'להורות נתן בראשית עמ' שפב
יח ע"ב29 בכל יום ב"ק יוצאת בת פלוני לפלוניגנא דפלפלי עמ' קח
יח ע"ב29 בכל יום ויום ב"ק יוצא ס' המאמרים (ריי"צ) תרפ"ח עמ' קיט, מאמרי הריי"צ באידיש עמ' 161 {מהר חורב}
יח ע"ב29 בכל יום ויום ב"ק יוצאת ואומרת בת פלוני וכו' שדה פלוני לפלוניתהלה לדוד (והרמן) פרק צ פסוק יד הערה יח
יח ע"ב29 בכל יום ויום ב"ק יוצאת ואומרת בת פלוני לפלוניצלח רכב עמ' עג
יח ע"ב29 בכל יום ויום ב"ק יוצאת וכו'קשוטי כלה (גרינפלד) ח"ה סי' פה, פט
יח ע"ב29 בכל יום ויום בת קול יוצאת ואומרת בת פלוני לפלוני וכו' כי הא דרבא שמעיה לההוא גברא וכו' מן התורה וכו' שמה' אשה לאיש וכו'ס' חסידים סי' שפג
יח ע"ב29 בכל יום ויום בת קול יוצאת ואומרת בת פלוני לפלוני וכו'קשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' מד, סט, ע, עא
יח ע"ב29 בכל יום ויום בת קול יוצאת ואומרת בת פלוני לפלוני שדה פלוני לפלונידברי חיים על התורה (תשנט) עמ' נז, מועדים (תשנט) עמ' כ
יח ע"ב29 בכל יום ויום בת קול יוצאת ואומרת בת פלוני לפלוניאמרי יצחק במדבר-דברים עמ' תנה הערה יג
יח ע"ב29 בכל יום ויום בת קול יוצאת ואומרת בת פלוני לפלוניהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' שלג, שמא
יח ע"ב29 בכל יום ויום בת קול יוצאת ואומרת בת פלוני לפלוניס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' לב
יח ע"ב29 בכל יום ויום בת קול יוצאת ואומרת בת פלוני לפלונירוממות אל (אלשיך, שסה) מזמור מה דף צד ע"א ומזמור עד דף רצו ע"ב ומזמור קלג דף רפו ע"ב; תורה אור (הכהן, שסה) פרשת חיי שרה דף קנג ע"ג ודף קנה ע"א; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה סח סי' ד דף שצד ע"ד; תורת משה (אלשיך, שסא) פ' חיי שרה דף מה ע"א; מערכת האלקות (פירארה שיח) דף קפג ע"ב; פי' רבינו בחיי (רנב) פרשת חיי שרה דף לט ע"ב; מנחה בלולה (שנד) פרשת חיי שרה דף פט ע"ב; זהר פ' לך לך דף צא ע"ב, ופ' משפטים דף קא ע"א ודף קנ ע"א; שבילי אמונה (אלדבי, שיט) נתיב ג דף לה ע"ב; עליית קיר קטנה (שצו) פ' תצא דף קצט ע"ב
יח ע"ב29 בכל יום ויום בת קול יוצאת ומכרזת בת פלוני לפלוני בית פלוני לפלונימאמץ כח (תשעה) עמ' קד
יח ע"ב29 בכל יום ויום וכו' בת פלוניס' הבוטח ח"ב עמ' קא, רכו
יח ע"ב29 בכל יום וכו' ב"ק אומרת בת פלוני לפלוני אש דת (תשמח) עמ' כו {ארבעים יום קודם יצירת הולד, גי' הרמב"ם וישובו של בעל העין יעקב לגי' דידן}
יח ע"ב29 בכל יום וכו' בת קול יוצאת כו'יוסף לקח כרך א ח"א עמ' פט {ארבעים יום קודם יצירת הולד}
יח ע"ב29 בת קול אומרת בת פלוני לפלוניטובך יביעו ח"א עמ' קיב
יח ע"ב29 בת קול אומרת בת פלוני לפלוניעץ הדעת טוב (תשסח) סי' שסז
יח ע"ב29 בת קול יוצאת בת פלוני לפלוניבאר ראי (רוזן) גמ"ח סי' ג אות א-ב
יח ע"ב29 בת קול אומרת בת פלוני לפלוני שדה פלונית לפלוני וכו'יפה תאר (תשעח) ח"א עמ' קצא, תטז, ח"ג עמ' ז {מ' יום קודם יצירת הולד}
יח ע"ב30 בת פלוני לפלוניברכת אליהו (עמאר) בראשית פ' ויגש מאמר טו
יח ע"ב30 בת פלוני לפלונייציב פתגם - מילה-נישואין עמ' קיח
יח ע"ב30 בת פלוני לפלונימדרש האיתמרי (תקפד) דרוש א דף א ע"ג {מ' יום קודם יצירת הולד }
יח ע"ב30 בת פלוני לפלוני+מי השלוח (תשסז) ח"א דף לא {יש שזווגו בא אצלו}
יח ע"ב30 בת פלוני לפלוניעטרת יהושע שמות עמ' כז
יח ע"ב30 בת פלוני לפלוניפרפרת הפרשה פרשת בראשית פרק ב פסוק כד
יח ע"ב30 בת פלוני לפלוניקסת הסופר (תשעו) עמ' קסד
יח ע"ב30 בת פלוני לפלוניקשוטי כלה (גרינפלד) ח"ח אות פז {מ' יום קודם יצירת הולד}
יח ע"ב30 בת פלוני לפלוני, ותוס'שפע חיים - נישואין עמ' צד
יח ע"ב30 מכריזין בת פלוני לפלונימכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' שנח
יח ע"ב30 שדה פלונית לפלוניס' הבוטח ח"ב עמ' קב
יח ע"ב31 יקדמנו אחר ברחמים גנא דפלפלי עמ' קח
יח ע"ב31 יקדמנו אחר ברחמיםאגרא דכלה ח"א עמ' קכז {כשאין מיטיב מעשיו}
יח ע"ב31 יקדמנו ברחמיםבעקבי יעקב עמ' רל
יח ע"ב31 פן יקדמנו אחר ברחמיםדברים נחמדים (תשסה) עמ' סח
יח ע"ב31 פן יקדמנו אחר ברחמיםחכמת התורה חיי שרה עמ' תפב
יח ע"ב31 פן יקדמנו אחר ברחמיםחכמת התורה לך לך עמ' תקז
יח ע"ב31 פן יקדמנו אחר ברחמיםחכמת התורה תולדות עמ' קיז
יח ע"ב31 פן יקדמנו אחר ברחמיםחכמת התורה תזריע עמ' ה
יח ע"ב31 שמא יקדמנו אחר ברחמים יציב פתגם - מילה-נישואין עמ' קכ {הוא מילתא דלא שכיחא}
יח ע"ב31 שמא יקדמנו אחר ברחמים וכו' או איהו לימות מקמה או איהי תמותנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' לב אות יא
יח ע"ב31 שמא יקדמנו אחר ברחמיםבאר שרים פרשת בשלח דרוש ב אות ס
יח ע"ב31 שמא יקדמנו אחר ברחמיםבישורון מלך ח"א עמ' קצא, רכ
יח ע"ב31 שמא יקדמנו אחר ברחמיםברכת השיר (צינץ) עמ' רס
יח ע"ב31 שמא יקדמנו אחר ברחמיםגור אריה דברים פ"כ אות י
יח ע"ב31 שמא יקדמנו אחר ברחמיםדמשק אליעזר (רלב"ג) הפטרת שמיני
יח ע"ב31 שמא יקדמנו אחר ברחמיםחכמת התורה ויצא עמ' קמב
יח ע"ב31 שמא יקדמנו אחר ברחמיםיציב פתגם - מילה-נישואין עמ' קכ
יח ע"ב31 שמא יקדמנו אחר ברחמיםישרש יעקב (אבולפיה) עמ' מב, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' עו, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' עז, קמג {אפילו זיווג ראשון}
יח ע"ב31 שמא יקדמנו אחר ברחמיםמעדני אשר נישואין עמ' קנז
יח ע"ב31 שמא יקדמנו אחר ברחמיםמרפא לנפש בראשית עמ' תכו
יח ע"ב31 שמא יקדמנו אחר ברחמיםס' הבוטח ח"ב עמ' ק, קד
יח ע"ב31 שמא יקדמנו אחר ברחמיםערוגת הבושם (תשעא) בראשית עמ' רלא
יח ע"ב31 שמא יקדמנו אחר ברחמיםפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תקנט
יח ע"ב31 שמא יקדמנו אחר ברחמיםשמן ראש (כץ) חנוכה ח"א עמ' שכ
יח ע"ב31 שמא יקדמנו אחר ברחמיםתורת מנחם ח"ב עמ' 79
יח ע"ב31 שמא יקדמנו אחר ברחמיםמנחת אליהו (תשנט) עמ' קסה {אע"פ שגוזרים מן השמים בת פלוני לפלוני יכול אדם להפציר בתפלה וכו'}
יח ע"ב31 שמא יקדמנו ברחמיםאהל משה (שיינרמן) בראשית עמ' שנז
יח ע"ב31 שמא יקדמנו ברחמיםמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' שמא
יח ע"ב32 ההוא גברא דבעי רחמי ואמר תזדמן לי פלניתא וכו'דרך חיים (לונזאנו) עמ' קיז
יח ע"ב32 רבא חזי גברא דבעי רחמי להאי איתתאמשנת יוסף - דרשות ח"ב עמ' שטז
יח ע"ב32 רבא שמעיה לההוא גברא דבעי רחמי ואמר תזדמן לי פלניתאשיח דוד (תשסד) עמ' קיג
יח ע"ב32 רבא שמעיה לההוא גברא דבעי רחמי ואמר תזדמן לי פלניתאשיח דוד (תשסח) עמ' קלג
יח ע"ב32 רבא שמעיה לההוא גברא דבעי רחמי ואמר תזדמן לי פלניתאשפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' תפז
יח ע"ב33 לא תיבעי רחמי הכיס' הבוטח ח"ב עמ' טז, שמ
יח ע"ב33 לא תבעי רחמי הכיויחי יעקב דף סב ע"א {הרוצה מי שאינה בת זוגו גורם שקובר או קוברתו}
יח ע"ב33 רחמנא תזדמן לי פלניתאשמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' קלח
יח ע"ב33 תזדמן לי פלניתאשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' כא
יח ע"ב34 ואי לא כפרת בה'ס' הבוטח ח"ב עמ' קה, קנב
יח ע"ב34 ואי לא כפרת בה'שומע תפלה ח"א עמ' נח
יח ע"ב36 איהי תמות מקמיהס' הבוטח ח"ב עמ' קה
יח ע"ב39 אין זיווגו של איש אלא מהקב"הנזר הקדש ח"ג עמ' ה
יח ע"ב39 בתורה בנביאים בכתובים מצינו אשה לאישמבקש ה' (חאגיז, שנו) דף ט, נד
יח ע"ב39 זיווגו של איש מן הקב"החכמת התורה תולדות עמ' קיז
יח ע"ב39 מה' אשה לאיש וכו', ומהר"ש אלגאזימקור ברוך (פייתוס) דף כב ע"א-ע"ב
יח ע"ב39 מה' אשה לאיש וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' שצט
יח ע"ב39 מה' אשה לאיש מה"תרוח יעקב (בן שבת, תשסז) עמ' ערה
יח ע"ב39 מה' אשה לאיש מן התורהתולעת שני דף טז ע"א
יח ע"ב39 מה' אשה לאישאדרת אליהו (קוצין) ח"ג עמ' 73
יח ע"ב39 מה' אשה לאישאמרי יקותיאל (תשסא) עמ' לג
יח ע"ב39 מה' אשה לאישאמרי יקותיאל (תשסג) עמ' כג, כד, מח
יח ע"ב39 מה' אשה לאישבאר משה (אפשטיין) יהושע-שמואל עמ' רכז
יח ע"ב39 מה' אשה לאישבאר שרים בראשית פ' וישב דרוש ז אות ב
יח ע"ב39 מה' אשה לאישבישורון מלך ח"א עמ' קנח, קסא, קסב, תכ
יח ע"ב39 מה' אשה לאישברכת אבות עמ' ס
יח ע"ב39 מה' אשה לאישהאיר ממזרח עמ' נג
יח ע"ב39 מה' אשה לאישהמעשה והמדרש עמ' נט, סו
יח ע"ב39 מה' אשה לאישודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' נב, רט
יח ע"ב39 מה' אשה לאישודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' קעח
יח ע"ב39 מה' אשה לאישיריעות שלמה (אוזאן) פ' חיי שרה
יח ע"ב39 מה' אשה לאישמעדני אשר נישואין עמ' פא
יח ע"ב39 מה' אשה לאישפרשיות בספרי הנביאים שופטים עמ' רלח
יח ע"ב39 מה' אשה לאישקידש ידיד דף קלד ע"ד, קלו ע"ד
יח ע"ב39 מה' אשה לאיששמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' מז
יח ע"ב39 מה' אשה לאיששמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' שמ
יח ע"ב39 מה' אשה לאישתורת אליהו עמ' תיא
יח ע"ב39 מה' אשה לאישתורת יחיאל בראשית עמ' רכ
יח ע"ב39 מן הנביאים ומן הכתוביםאברהם את ידו ח"ב דף פו ע"ב
יח ע"ב39 מן התורה וכו' וזרח השמש על התורה עמ' מא
יח ע"ב39 מן התורה וכו' מה' אשה לאיש וכו'שבח נעורים עמ' לו
יח ע"ב39 מן התורה וכו' מה' אשה לאישאוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"א עמ' ר
יח ע"ב39 מן התורה וכו' מה' אשה לאישבית יצחק (שמלקיש) על התורה מאמר קע אות יב
יח ע"ב39 מן התורה ומן הנביאים וכו' מה' אשה לאישתורת אביגדור ח"ב עמ' י
יח ע"ב39 מן התורה ומן הנביאים ומן הכתובים אנו למדין שמה' אשה לאישס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' קכג
יח ע"ב39 מן התורה ומן הנביאים ומן הכתובים מה' אשה לאיש וכו' בית והון נחלת אבות ומה' אשה משכלתמבשר טוב - זכות נשים צדקניות עמ' שי
יח ע"ב39 מן התורה ומן הנביאים ומן הכתובים מה' אשה לאיש וכו'שבילי פנחס בראשית ח"ג עמ' תרעג
יח ע"ב39 מן התורה ומן הנביאים ומן הכתובים מה' אשה לאישבאר הגולה (הרטמן) באר ד הערה 1322, באר ה הערה 286, 383
יח ע"ב39 מן התורה ומן הנביאים ומן הכתובים מה' אשה לאישבאר יוסף (תשמא) ח"ב עמ' רב
יח ע"ב39 מן התורה ומן הנביאים ומן הכתובים מה' אשה לאישהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' של
יח ע"ב39 מהתורה מהנביאים ומהכתובים מה' אשה לאישבאר שרים במדבר פ' מסעי דרוש א בסיום
יח ע"ב39 מן התורה ומן הנביאים ומן הכתובים מה' אשה לאישויקהל משה (אלפלס) דרוש יד דף קכו ע"ב; תורה אור (הכהן, שסה) פרשת חיי שרה דף קנד ע"ב; בן שמואל (שפב) דרוש ט דף מ ע"א; מבקש ה' (חאגיז, שנו) פ' בראשית דף ט ע"א, ופ' חיי שרה דף נד ע"א; כלי יקר (לניאדו, שסג) שופטים יג דף קח ע"ד; לב אהרן (ראנ"ח, שסב) שופטים יג סי' נד דף צג ע"א; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה סח דף שצג ע"ג; זרע ברך (תו) פרשת ויצא דף לה ע"א; חן טוב (הלוי, שסה) פרשת חיי שרה דף סג ע"ב; יד יוסף (צרפתי, שעו) פ' חיי שרה דף לא ע"א; דברי שלום (אדרבי, שמו) פרשת ויצא דף קכא ע"ב; כסף מזוקק (שפח) פרשת חיי שרה דף כט ע"ד; בית נאמן (ביגה, שפא) דרוש ט לזיווג דף מז ע"ד; דרש משה (אלבלדה, שסג) פרשת לך לך דף קיז ע"ב; מאור עינים (פינטו, תג) פרק ג דף קפג ע"ב
יח ע"ב39 מן התורה ומן הנביאים ומן הכתובים מה' אשה לאישמכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' כא
יח ע"ב39 מן התורה ומן הנביאים ומן הכתובים מה' אשה לאיששבט מיהודה (גרינוולד) עמ' צו
יח ע"ב39 מן התורה ומן הנביאים ומן הכתובים מה' אשה לאיששבילי פנחס (תשעא) עמ' שכט
יח ע"ב39 מן התורה ומן הנביאים ומן הכתובים מצינו שאין זיווגו כו'מדרש האיתמרי (תקפד) דרוש ב דף ג ע"א-ע"ב
יח ע"ב39 מן התורה ומן הנביאים ומן הכתוביםכד הקמח (מישור) עמ' קצב
יח ע"ב39 מן התורה ומן הנביאים ומן הכתוביםעקבי אבירים (תשסה) עמ' שלה
יח ע"ב39 מן התורה ונביאים וכו' מה' אשה לאיששים שלום עמ' קיד, קמב
יח ע"ב39 מן התורה כו' מה' אשה לאישאמרי יצחק שמות-ויקרא עמ' רפה
יח ע"ב39 מן התורה מן הנביאים ומן הכתובים וכו'מבשרת ציון ח"ג עמ' תיא
יח ע"ב39 מן התורה מן הנביאים ומן הכתובים מה' אישה לאישאור חדש למטיפים עמ' 70
יח ע"ב39 מן התורה מן הנביאים ומן הכתובים מה' אשה לאיש וכו' תורה ודעת תשסה-תשסז עמ' עז, שח
יח ע"ב39 מן התורה מן הנביאים ומן הכתובים מה' אשה לאיש כו'קידש ידיד דף קלד ע"ד, קלו
יח ע"ב39 מן התורה מן הנביאים ומן הכתובים מה' אשה לאישאמרי יצחק בראשית עמ' קמו
יח ע"ב39 מן התורה מן הנביאים ומן הכתובים מה' אשה לאישבאר שרים בראשית פ' וישב דרוש ד בהקדמה
יח ע"ב39 מן התורה מן הנביאים ומן הכתובים מה' אשה לאישיפה תאר (תשעח) ח"ג עמ' ב
יח ע"ב39 מן התורה מן הנביאים ומן הכתובים מה' אשה לאישמאמץ כח (תשעה) עמ' קד
יח ע"ב39 מן התורה מן הנביאים ומן הכתובים שמה' אשה לאיש וכו'הגיונות אל עמי (עמיאל) ח"ב סי' כה
יח ע"ב39 מן התורה מן הנביאים מן הכתובים שמה' אשה לאישבית נאמן (ביגה, שפא) ח"ב דרוש ט דף מז
יח ע"ב39 מן התורה נביאים וכתובים מה' אשה לאישמשנת יוסף - אגדות ח"א עמ' רנז {ההבדל בין זיווג יצחק לשמשון, הוא הכתוב השלישי, שאם נחלת אבות, ובדרכיהם, אז מה' אשה משכלת}
יח ע"ב39 מצינו בתורה וכו' שאין זווגו של איש אלא מה'לב אהרן (ראנ"ח, שסב) שופטים סי' נד דף צג ע"א
יח ע"ב40 זווג האדם מה'תפארת ישראל (הרטמן) עמ' תנח
יח ע"ב40 זווג האדם מה', בתורהתפארת ישראל (מהר"ל, הניג) עמ' צ
יח ע"ב40 זווגו של איש מן הקב"ה חכמת התורה חוקת עמ' שסז
יח ע"ב40 זיווגיםלקוטי שיחות חכ"ט עמ' 447
יח ע"ב40 מה' יצא הדבר וכו'תורת משה (אלמושנינו) עמ' רג
יח ע"ב40 מה' יצא הדברודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' רכו
יח ע"ב40 מה' יצא הדברשיחות לספר בראשית עמ' קלח
יח ע"ב41 בנביאים דכתיב ואביו ואמו לא ידעו וגו'רנת יצחק יהושע עמ' שנט
יח ע"ב44 אין אדם נחשד אלא אם כן עשאוחנן אלקים עמ' נה, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קכג, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' רנד, רנה
יח ע"ב44 אין אדם נחשד בדבר אא"כ וכו'לקוטי שיחות חי"ב עמ' 65, ח"כ עמ' 168
יח ע"ב44 אין אדם נחשד בדבר אא"כ יש בו מקצתודרש משה (קלנברג) ח"א דף לז
יח ע"ב44 אין אדם נחשד בדבר אא"כ עשאו ואם לא עשה כולו עשה מקצתו וכו'מגן אבות (מהריט"ץ) ח"ב עמ' תקטו
יח ע"ב44 אין אדם נחשד בדבר אא"כ עשאו וכו' הא בקלא דפסיק וכו' אויבים הוא דאפקוה לקלאאש דת (תשמח) עמ' מג, ריג
יח ע"ב44 אין אדם נחשד בדבר אא"כ עשאו כו' ואין בותורת מנחם חמ"א עמ' 338
יח ע"ב44 אין אדם נחשד בדבר אא"כ עשאואור אברהם ויקרא עמ' רסז
יח ע"ב44 אין אדם נחשד בדבר אא"כ עשאושני אליהו דף נב ע"א
יח ע"ב44 אין אדם נחשד בדבר אא"כ עשאותקנת השבין סי' י (עמ' 96)
יח ע"ב44 אין אדם נחשד בדבר אא"כ עשה כלו כו'המדרש והמעשה במדבר פרשת נשא ב
יח ע"ב44 אין אדם נחשד בדבר אלא אם כן עשאו אזני יהושע (מהד' אדרת) דברים דרוש נא עמ' 161
יח ע"ב44 אין אדם נחשד בדבר אלא אם כן עשאו וכו' התם משום שנאה הוא דעבודאור תורה (קאלמייר, תשסא) עמ' סה
יח ע"ב44 אין אדם נחשד בדבר אלא אם כן עשאופאר יעקב ח"א עמ' שי
יח ע"ב44 אין אדם נחשד בעברה אא"כ עשה אותו ואם לא עשה כולו עשה מקצתו וכו'אור הצבי עמ' 148
יח ע"ב44 אין אדם נחשד וכו'צמח דוד (סקאליע) עמ' תקמו
יח ע"ב44 אין אדם נחשד וכו'תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תנג
יח ע"ב44 אין אדם נחשד על דבר אלא א"כ וכו' הרהר בהשפת אמת (ברעזאן, תשסח) עמ' תנג
יח ע"ב44 אין אדם נחשד על דבר אלא א"כ עשאו וכו'אמרות ה' השלם ח"ב עמ' רנח
יח ע"ב44 אין אדם נחשד על עבירה אלא א"כ יש בו כולו או מקצתומרפא לשון עמ' קפד
יח ע"ב44 אין אדם נחשדמאיר נתיבות ח"א עמ' לג
יח ע"ב44 אין חושדין אלא במי שיש בוחכמת התורה תולדות עמ' נט, קז
יח ע"ב44 אין חושדין אלא למי שיש בוחכמת התורה מקץ עמ' שכט
יח ע"ב44 אין נחשד אא"כ עשאוהמאור שבתורה (לסין)
יח ע"ב44 אינו נחשד אא"כ הרהרברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' מה {לכן סוטה צריכה להביא קרבן}
יח ע"ב44 מי שחושדים בו בדבר מסוים אות היא שיש בו פגם זהבאר שרים פרשת פקודי דרוש ב אות ג
יח ע"ב44 נחשד בדבר יש בו מן הדברשיחות לספר ויקרא עמ' תכג
יח ע"ב46 העלילו דברים על הקב"ה ועל משה רבינו ראשית דעת (קורח) סי' כ
יח ע"ב47 ויקנאו למשה במחנה מלמד שכל אחד ואחד קינא למשה מאשתושפתי חיים - אמונה ובחירה ח"ב עמ' תיד
יח ע"ב47 ויקנאו למשה במחנה מלמד שכל אחד ואחד קנא למשה מאשתו וכו' שחשדוהו מאשת אישבאר הגולה (הרטמן) באר ה הערה 372-371
יח ע"ב47 ויקנאו למשה במחנה מלמד שכל אחד קינא את משה מאשתולב אריה פרשת קרח אות ו
יח ע"ב47 ויקנאו למשה במחנה מלמד שכל אחר מבנ"י קנא לאשתוכח מעשיו הגיד לעמו ח"א דף נו ע"ג
יח ע"ב47 ויקנאו למשה במחנה מלמדגבורות ה' עמ' פז
יח ע"ב47 ויקנאו למשה במחנה שקינאו את נשותיהם ממשה התם להכעיס הוא דעבדקומץ המנחה (צונץ) דרוש צד אות ב, דרוש צה אות ב, דרוש קב אות ד, דרוש קג אות ב
יח ע"ב47 ויקנאו למשה וכו' שחשדוהו מאשת אישאוצרות חיים - אישים ח"ה עמ' קצא
יח ע"ב47 ויקנאו למשה כל אחד קינא את אשתו ממשהמכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' א'ד
יח ע"ב47 ויקנאו למשה מלמד שחשדוהונתיבות עולם ח"ב עמ' יא
יח ע"ב47 ויקנאו למשה מלמד שכל אחד קינא את אשתו ממשהקדושת עינים (תשעא) פרק י אות פב
יח ע"ב47 ויקנאו למשה מלמד שכל אחד קנא לאשתו ממשהדברי דוד (זלצר, תשע) עמ' קעו
יח ע"ב47 ויקנאו למשה שכל אחד קינא לו מאשתוישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קיא
יח ע"ב47 ויקנאו מלמד שחשדוהו וכו'ילקוט דברי חכמים במדבר סי' צה
יח ע"ב47 ת"ש ויקנאו למשה במחנה וכו' שכל אחד קינא לאשתו ממשהנועם אליעזר שמות דף רפ ע"א
יח ע"ב48 דמשום שנאה הוא דעבודאבן פינה עמ' 6
יח ע"ב48 כ"א קינא לאשתו ממשהרב טוב דף פד ע"א
יח ע"ב48 כל אחד קינא לאשתו ממשה גור אריה בראשית פ"ב הערה 124
יח ע"ב48 כל אחד קינא לאשתו ממשה רבינו דמשום שנאה הוא דעבודבן פורת יוסף (תשעא) עמ' תסא
יח ע"ב48 כל אחד קינא לאשתו ממשהמשמרת איתמר (תשסה) עמ' שכט
יח ע"ב48 כל אחד קינא לאשתו ממשהנר ישראל חלק ג דף לו
יח ע"ב48 להכעיס הוא דעבודרנת יצחק מלכים עמ' שסג
יח ע"ב48 מלמד שחשדוהו באשת איששבט מוסר עמ' לט
יח ע"ב48 מלמד שכל אחד קינא לאשתו ממשה חכמת התורה קורח עמ' כד
יח ע"ב48 מלמד שכל אחד קינא לאשתו ממשהאור לישרים (איידליץ, תשב) עמ' פ
יח ע"ב48 מלמד שכל אחד קינא לאשתו ממשהדבש השדה עמ' קע
יח ע"ב48 מלמד שכל אחד קינא לאשתו ממשהדרשות שבט הלוי ח"א עמ' רמט
יח ע"ב48 מלמד שכל אחד קינא לאשתו ממשהלב אביגדור עמ' קסה
יח ע"ב48 מלמד שכל אחד קינא לאשתו ממשהמקראי קדש (סמיגה, שמו) ח"א פי"א דף לז ע"ב; עולת שבת (שועיב, שלז) פרשת קרח דף קכ ע"א; תורת משה (אלשיך, שסא) פ' תשא דף קנ ע"ד; כפתור ופרח (לוצטו, שמא) פ"ג דף עו/ז ע"ב; קול יעקב (מרגלית, תיח) דף ו/ז ע"א; באר הגולה (שנח) באר ה דף פח ע"ג
יח ע"ב48 שכל או"א קנא את אשתו ממשהאש דת (תשמח) עמ' ריד
יח ע"ב48 שכל אחד קינא לאשתו רב ייבי (תשסט) ח"א עמ' קד
יח ע"ב48 שכל אחד קינא לאשתו ממשהמשמרת איתמר (תשסז) עמ' שפב
יח ע"ב49 יהא חלקי ממי שחושדין אותו ואין בוחמודי צבי במדבר-דברים עמ' קמא
יח ע"ב49 יהא חלקי עם מי שחושדין אותו בדבר ואין בומאור עינים (פינטו, תג) שבת פרק יו סי' סא [דף קסא] ע"ד
יח ע"ב49 יהא חלקי עם מי שחושדין אותו בדבר ואין בומשנת רבי אליעזר (טרילנגר) עמ' רסא
יח ע"ב49 יהא חלקי עם מי שחושדין אותונתיבות חיים (מטלין, תשמא) עמ' כח
יח ע"ב49 יהא חלקי עם מי שחושדין בו ואין בולוח ארז פרשת שמות דף ה
יח ע"ב49 יהי חלקי עם מי שחושדים אותו ואין בו אזני יהושע (מהד' אדרת) דברים דרוש נא עמ' 161
יח ע"ב49 יהי חלקי עם מי שחושדין אותו ואין בוהמספיק לעובדי ה' (תשסח) עמ' 16
יח ע"ב51 דומי דמתא יומא ופלגא ובקלא דפסיק לית לן בהקומץ המנחה (צונץ) דרוש צד אות ב, דרוש קג אות ב
יח ע"ב51 דומי דמתא יומא ופלגאאמרות ה' השלם ח"ב עמ' רג
יח ע"ב53 אבל אית ליה אויבים אויבים הוא דאפקוה לקלאדרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' קנה
יח ע"ב53 אויבים הוא דאפקוה לקלא חכמת התורה קורח עמ' כג
יח ע"ב55 כותב אדם תפילין במועד לעצמותפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' שב {נדרוש בשעה שישנו בקשירה ישנו בכתיבה, ותיקשי למ"ד חול המועד לאו זמן תפילין}
יח ע"ב55 כותב אדם תפילין ומזוזות לעצמו בחול המועדשם יחזקאל עמ' תסה
יח ע"ב רש"י ד"ה נחשד אזני יהושע (מהד' אדרת) דברים דרוש נא עמ' 126
יח ע"ב תוס' ד"ה ואלופתח עינים (ויינברגר) עמ' קז
יח ע"ב תוס' ד"ה וטווה - מותר לעשות תפילין בחוה"משם יחזקאל עמ' תסה
יח ע"ב תוס' ד"ה ומי אמר שמואלעינות מים דף ק ע"א
יח ע"ב מהרש"א ד"ה שדהנזר הקדש ח"א עמ' שכט
יח ע"ב מהרש"א - פלוני לפלוני חכמת התורה מסעי עמ' רכה
יט ע"א02 כותב אדם תפילין וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"ב עמ' 83
יט ע"א04 מערים ומוכר את שלותורת חז"ל עמ' 92
יט ע"א15 הלכה בין באבן בין בפלךשפוני טמוני חול (תשכג) עמ' עו
יט ע"א15 הלכה בין באבן בין בפלךשפוני טמוני חול (תשנט) עמ' סה
יט ע"א19 שבת עולה למנין שבעהנפש הרב עמ' קצד
יט ע"א22 ר"ה ויו"כ כרגליםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' תקכב
יט ע"א22 ראש השנה ויום הכפוריםנפש הרב עמ' שיד; מפניני הרב עמ' קעה
יט ע"א28 מאי טעמא ימים לא בטלוזכור לדוד עמ' עה, עח
יט ע"א רש"י ד"ה מאי טעמאזכור לדוד עמ' עה, עח
יט ע"א תוס' - המצה היא האות דפסחשירת הפסח אות קצו
יט ע"א תוס' ד"ה טווה פרפרת אליעזר פרשת יתרו פרק יט פסוק ב
יט ע"א תוס' ד"ה רבי יוסי - איסור מלאכה בחוה"מ הוא מדרבנןגור אריה שמות פכ"ג הערה 28
יט ע"א תוס' ד"ה רבי יוסי - הואיל ואוכל מצה ויושב בסוכה אין צריך אותדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' שפח ד"ה הנה
יט ע"א תוס' ד"ה רבי יוסי - חול המועד לאו זמן תפיליןתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' שב {א"כ למה כשר כתיבתן בחול המועד}
יט ע"א תוס' ד"ה רבי יוסי - חול המועד לאו זמן תפיליןתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' שב {טעם דמותר לכתוב אז תפילין שאינו לצורך חול המועד}
יט ע"א ריטב"א - טעם דיני אבילות שנוהגין במצורע ומנודה אור אברהם - תלמוד תורה עמ' רכב
יט ע"ב09 דאמרינן מקצת היום ככולושבט מיהודה (גרינוולד) עמ' קלה
יט ע"ב09 מקצת היום ככולונפוצות יהודה (מוסקאטו, תשס) עמ' רעו
יט ע"ב19 מקצת היום ככולו בשלושיםנפש הרב עמ' רנב
יט ע"ב23 איסור תספורת באבילות הוא ל' יוםגור אריה במדבר פ"ו הערה 71
יט ע"ב23 שלשים יום מנלן יליף פרע פרעשערי שיש יהושע ח"א עמ' עב
יט ע"ב24 פרע פרע מנזירודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' שפח
יט ע"ב36 הקובר מתו קודם הרגל לא בטלה ממנו גזירת שבעהפרדס מנחם עמ' צז
יט ע"ב תוס' ד"ה אתיאחקקי לב חלק א (סימן נ"ה) דף צד ע"ג (קטע ראשון)
יט ע"ב תוס' ד"ה והתניאעינות מים דף ק ע"א
כ ע"א32 מנין לאבילות שבעה דכתיב והפכתי חגיכם לאבל מה חג שבעה אף אבילותפרי צדיק ט"ו באב אות א
כ ע"א32 מנין לאבילות שבעהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' קמח
כ ע"א32 מנין לאבלות שבעה וכו'אור אברהם - תלמוד תורה עמ' רכ
כ ע"א32 מנין לאבלות שבעה שנאמר והפכתי חגיכם לאבלבי חייא ח"א עמ' יג
כ ע"א33 והפכתי חגיכם לאבל מה חג שבעה אף אבל שבעה אזני יהושע (מהד' אדרת) דרשות והספדים דרוש סג עמ' 162
כ ע"א33 מה חג שבעה אף אבילות שבעהפנים מסבירות עמ' ב
כ ע"א37 ושמועה קרובה נוהגת שבעה ושלושים ורחוקה אינה נוהגת אלא יום אחדכח מעשיו הגיד לעמו ח"ב יז ע"א
כ ע"א38 שמועה רחוקה אינה נוהגת אלא יום אחד, ורע"ק סבר שנוהגת ז' ושלשיםשם יחזקאל עמ' קמב
כ ע"א49 מעשה וכו' והודיעוהו לאחר שלש שניםלקוטי שיחות חט"ו עמ' 555
כ ע"א49 מעשה ומת אביו של רבי צדוק בגינזק וכו'מכשירי מצוה עמ' רמה
כ ע"א50 בא ושאל את אלישע בן אבויהשפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' שנח
כ ע"א52 רב בר אחוה דרבי חייא דהוא בר אחתיה דרבי חייאברית עולם (תשסט) עמ' קעו
כ ע"א53 אבא קיים וכו'רחמים לחיים דף כ"ז ע"א (שו"ת הרשב"א חלק ה' סימן קל"ג)
כ ע"א תוס' - אין למדים מקודם מתן תורהמקוה המים (שטעגר) עמ' צג-צד
כ ע"א תוס' - אין למידין מקודם מתן תורה אור אברהם ברכות עמ' מ
כ ע"א תוס' ד"ה מה - אין למידין מקודם מתן תורהתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' קה(שמה), קס(צז), קפ(כב), קצג-קצה, רכז, רמו(לא), שט, שלה(נז), שמ(עד), שנא(יז), שסג(ו), שסט-שעג
כ ע"א תוס' ד"ה מה - אין למידין מקודם מתן תורהתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' יז (סב), לה (קכה), נב (קפב), קנז (רסג) {דניתנה תורה ונתחדשה הלכה}
כ ע"א תוס' ד"ה מה - דהתם קודם קבורה היהרנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' קצב
כ ע"א תוס' ד"ה מה - ובירושלמי דייק וכו' משני דאין למידין מקודם מתן תורה, והתם בירושלמי מייתי קראי טובאכתב סופר אגדות כאן
כ ע"א תוס' ד"ה מה - ובירושלמי וכו'לקוטי שיחות ח"א עמ' 65, ח"ט עמ' 108
כ ע"א תוס' ד"ה מה - ומויעש לאביו אבל שבעת ימים לא מצי לאתויי וכו' דאין למידין מקודם מתן תורהדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ה עמ' שעו ד"ה תוס'
כ ע"א תוס' ד"ה מה ברכת אבות עמ' לח
כ ע"א תוס' ד"ה מה ברכת אבות עמ' קכו
כ ע"א תוס' ד"ה מה נחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' כח אות ד
כ ע"א תוס' ד"ה מה פרפרת התורה עמ' מד
כ ע"א תוס' ד"ה מהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' רסג, רסז, תקכו, תקנד, תריג, תשסח, תתכד, תתס-תתסב
כ ע"א תוס' ד"ה שכבר מפניני הרב עמ' רמא
כ ע"א תוס' ד"ה שכברנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' יא אות ז
כ ע"א רא"ש סי' לבדרשות מהר"ם חביב עמ' שה
כ ע"ב06 מקצת היום ככולותורה בציון עמ' פא
כ ע"ב06 מקצת יום השביעי באבילות ככולואמרות ה' השלם ח"א עמ' קעא
כ ע"ב07 רבי חייא לחוד רבי אחייה לחודמגילת סמנים עמ' צו
כ ע"ב25 האמור בכהן שמטמא להן אבל מתאבל עליהןדרשות מהר"ם חביב עמ' שח
כ ע"ב25 כל האמור בפ' כהנים שכהן מטמא להם אבל כו'חוט המשולש (דיוואן) דרשות דף מו ע"א
כ ע"ב25 כל האמור בפרשת כהנים שכהן מיטמא להן אבל מתאבל עליהן כו'רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תרצג
כ ע"ב25 כל האמור בפרשת כהנים שכהן מטמא להם אבל מתאבל עליהםשבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' ס
כ ע"ב26 אבל מתאבל עליהםכתבי ר' יצחק אבוהב עמ' ז
כ ע"ב28 הוסיפו עליהן אחיו ואחותו הבתולה מאמופי' לס' יחזקאל לר' יוסף חיון עמ' ריג הערה 77
כ ע"ב33 אבלות בן בנו, שלא בפניומשיבת נפש עמ' פד, צב
כ ע"ב33 כל שמתאבלים עליו מתאבלים עמושם יחזקאל עמ' קעו
כ ע"ב40 צודנייתא בעית למיכלמדרגת האדם (תשסב) ח"ב עמ' צו
כ ע"ב41 חמיו וחמותודברי שאול שמות עמ' קעג {חייב לקרוע}
כ ע"ב41 לא אמרו לכבוד אשתו אלא חמיו וחמותו בלבדמכשירי מצוה עמ' פג
כ ע"ב50 קריעה היא בעמידהגור אריה דברים פי"ט אות ט, פכ"ה אות טז
כ ע"ב ריטב"א ד"ה קורעשבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' ס
כא ע"א01 אלא מעתה 'ועמד' וכו' א"ל התם לא כתיב 'ויעמוד'אמרי נועם (מועדים) תשובה ה [מבן המחבר]
כא ע"א02 והא תניא בין יושב בין עומדגור אריה דברים פי"ט הערה 55
כא ע"א04 מנין לקריעה שהוא מעומד וכו' ויגז את ראשו ה"נ וכו'נזר הקדש ח"ב עמ' תקצא, תקצב
כא ע"א04 מנין לקריעה שהיא מעומד וכו' ותוס'רנת יצחק שמואל עמ' תו
כא ע"א04 מנין לקריעה שהיא מעומדאור חדש (זיטשיק, תשסח) דברים עמ' תיד
כא ע"א07 אלא מהכא ויקם דוד ויקרע את בגדיויפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' תקלד
כא ע"א07 אלא מהכא וכו' ויקרע את בגדיופרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' רל
כא ע"א12 על הקרקענפש הרב עמ' רנג
כא ע"א13 אמר ליה כעין ארצה וכו'זכור לדוד עמ' יא
כא ע"א14 אלו דברים שאבל אסור בהן וכו' ואסור לקרות בתורה וכו'זכור לדוד עמ' עד
כא ע"א14 אלו דברים שאבל אסור בהן וכו' ובתשמיש המטהמגילת סמנים עמ' נט
כא ע"א16 אבל אסור בת"ת אור חדש (זיטשיק, תשסח) דברים עמ' קעח {שלא יסיח דעתו מהאבלות}
כא ע"א16 אבל אסור בת"תבין המשפתים ויקרא פ' תזריע אות ג
כא ע"א16 אבל אסור בתורה פני מלך במדבר עמ' מט
כא ע"א16 אבל אסור בתשמיש המטהגור אריה בראשית פ"ח הערה 33
כא ע"א16 אבל אסור לקרות בתורה ובנביאים מפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"א עמ' תקס
כא ע"א16 אבל אסור לקרות בתורה ובנביאים ובכתוביםמפי ספרים וסופרים - פניני חסידות חקת לט
כא ע"א16 אסור בדברי תורהשם יחזקאל עמ' תקא {אונן}
כא ע"א19 אבל אם רבים צריכים לו מותר ללמודצמח צדקה עה"ת עמ' נב
כא ע"א19 אם רבים צריכים לו אינו נמנע מדברי תורהשם יחזקאל עמ' קעד, תקא
כא ע"א19 ואם היו רבים צריכין לודברי יואל פ' במדבר דף סב ע"ב
כא ע"א19 ומעשה ומת בנו של ר' יוסי בציפורי וכו' ודרש כל היום בולוהר המוריה עמ' רו
כא ע"א30 אבל ג' ימים הראשונים, ורש"י ד"ה מ"ט דר"אארשות החיים עמ' רנב
כא ע"א30 אבל כל שלשה ימים הראשונים אסור להניח תפילין וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"ב עמ' 52
כא ע"א32 אבל אסור בתפילין וכו'יפה תאר (תשעח) ח"ג עמ' תעז {ביום ראשון}
כא ע"א32 אבל ב' ימים הראשונים אסור להניח תפילין משני ושני בכלל מותר להניח תפיליןדרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' רנא
כא ע"א35 ואחריתה כיום מרמבשרת ציון ח"ג עמ' קלט, קמג
כא ע"א37 עיקר מרירא חד יומא הואגל עיני ח"א עמ' ח
כא ע"א רש"י ד"ה ואסור לקרות אזני יהושע (מהד' אדרת) דרשות והספדים דרוש סז עמ' 258
כא ע"א רש"י ד"ה חולץ ומניחארשות החיים עמ' רנה
כא ע"א רש"י ד"ה מכולםבית מועד (גטיניו) דף מט ע"ב
כא ע"א תוס' - אע"ג דושכב ארצה כתיב נמי אצל הילד דבת שבע כו'רנת יצחק תפלה עמ' קסח
כא ע"א תוס' - דוד ישב על הארץ ולא רחץ וסך משום אבלרנת יצחק תענית עמ' עז
כא ע"א תוס' ד"ה דאי - דוד התאבל דא"ל ה' שימות וה"ה כמתרנת יצחק שמואל עמ' שצד, שצח, מלכים עמ' רכא, רצג, ישעיה עמ' רצח, ה' מגילות עמ' שנו
כא ע"א תוס' ד"ה דאירנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' רלה
כא ע"א תוס' ד"ה ואסורזכור לדוד עמ' עד
כא ע"א תוס' ד"ה משלישי ואילךארשות החיים עמ' רנג, רסא
כא ע"ב01 אבל שלשה ימים הראשונים אסור במלאכה, ואפילו עני המתפרנס מן הצדקה מכאן ואילך עושה בצינעא בתוך ביתושל"ה (תשנז) - מס' תענית אות ב
כא ע"ב01 ת"ר אבל ג' וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ג עמ' לב
כא ע"ב05 אבל שלשה ימים הראשונים אינו הולך לבית האבל מכאן ואילך הולך וכו'כתב סופר אגדות כאן
כא ע"ב05 בג' ימים הראשונים אבל אינו יוצא אפילו לבית אבל אחרגור אריה ויקרא פט"ו הערה 90
כא ע"ב08 אבל כל ג' ימים הראשונים אינו משיב שלום לכל אדםתורת המצרף עמ' מח
כא ע"ב08 ג' ימים הראשונים אסור בשאילת שלום וכו' מכאן ואילך שואל ומשיב כדרכותהלה לדוד (והרמן) פרק קד פסוק יד הערה ה
כא ע"ב08 חילוקי הזמנים - שלשה שבעה כו'ס' ג' תמוז תשנד עמ' קכ, רצד
כא ע"ב12 והתניא מעשה ומתו בניו של ר"ע נכנסו כל ישראל וכו'נחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' לח אות כח
כא ע"ב12 כשמתו בניו של ר"ע נכנסו כל ישראל חכמת התורה חוקת עמ' קלד
כא ע"ב12 מעשה ומתו בניו של ר"ע וכו'אור שרגא עמ' רפ
כא ע"ב12 מעשה ומתו בניו של ר"עיקרא דשכבי (דוד) דרוש ה דף ח ע"ג-ע"ד
כא ע"ב12 מעשה ומתו בניו של רבי עקיבא וכו' אפילו שני בנים חתנים מנוחם הוא בשביל כבוד שעשיתםשם דרך - הישר והטוב עמ' צט
כא ע"ב12 מעשה ומתו בניו של רבי עקיבא וכו' כך אמרתם תורת אלהיו בלבו וכל שכן ששכדכם כפול וכו'דברי תורה (שפירא) מהד' א סי' קה
כא ע"ב12 מעשה ומתו בניו של רבי עקיבא נכנסו כל ישראל והספידום הספד גדולשארית מנחם - מאמרים עמ' רפד
כא ע"ב12 מעשה ומתו בניו של רבי עקיבא נכנסו כל ישראל והספידוםבי חייא ח"ב עמ' קסט
כא ע"ב12 מעשה ומתו בניו של רבי עקיבא, רש"ישם דרך ויקרא עמ' מח
כא ע"ב12 מעשה שמתו בניו של ר"ע ואמר מנוחם הוא בשביל כבוד שעשיתםשם דרך - כתר תורה עמ' נז
כא ע"ב15 אחינו בית ישראל שמעו כו'ס' ג' תמוז תשנד עמ' רסט
כא ע"ב15 אפילו שני בנים חתנים מנוחם הוא בשביל כבוד שעשיתם, רש"ישם דרך בראשית ח"ב עמ' שג
כא ע"ב17 אם בשביל עקיבא באתם כמה עקיבא יש בשוקאאורות אלים דף לא ע"א
כא ע"ב17 אם בשביל עקיבא באתםמנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף יח ע"ד
כא ע"ב17 ואם בשביל עקיבא באתם הרי כמה עקיבא בשוקדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 312
כא ע"ב17 ואם בשביל עקיבא באתם וכו'תפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' קמו (תצו) {לרבי עקיבא שהיה בחינת המחשבה, הכבוד הוא כבוד שמים}
כא ע"ב17 ואם בשביל עקיבא וכו' ששכרכם כפולהמאור שבתורה (שפירא) דברים עמ' נו, עד
כא ע"ב17 כמה עקיבא בשוק וכו' תורת אלקיו בלבולקוטי שיחות חט"ז עמ' 211
כא ע"ב18 אלא כך אמרתם תורת אלקיו בלבובאר משה (אפשטיין) שמות עמ' קלה, ויקרא עמ' שסג, במדבר עמ' קט, שצ, דברים עמ' יט, קנט, קצח, שג, תעד, תתרכב
כא ע"ב34 המוצא את חברו אבל וכו' לאחר שנים עשר חדש שואל בשלומו ואינו מדבר עמו תנחומיןדברי תורה (שפירא) מהד' ג סי' צ
כא ע"ב36 לאחר י"ב חודש אינו מדבר עמו תנחומיןדברי חנינא - הספדים עמ' לו
כא ע"ב38 המוצא חברו אבל לאחר יב"ח ומדבר עמו תנחומין למה דומהדבר טוב עמ' מד
כא ע"ב41 אשבור רגלך וארפאך כדי שתדע שססמנים שלי יפיןברכת השיר (צינץ) עמ' קלז, ריד
כא ע"ב47 בא ממקום קרוב מונה עמהן, ורש"י - דבמקום קרוב הוה ויכול לבא בתחלת האבילות חשבינן לי' כמו דאתאימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' תס
כא ע"ב47 בא ממקום רחוק מונה לעצמו וכו' אפילו בא ביום הז' ממקום קרוב מונה עמהן וכו'ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' תנח
כא ע"ב תוס' ד"ה מכאן ואילךמפניני הרב עמ' קנב-קנג
כב ע"א אתון דלא אזליתו בתר ערסא מכי מהדריתו אפייכו מבבא דאבולא אתחילו מנומאכסניא של התורה סי' ע
כב ע"א אתון דלא אזליתו בתר ערסאשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' ג
כב ע"א מכי מהדרו אפייהומשך חכמה בראשית פ' נ פס' י
כב ע"א מכי מהדריתו אפייכונפש הרב עמ' רמז
כב ע"א בכל המתים המדחה מטתו הרי זה משובחחכמת התורה חיי שרה עמ' רמג
כב ע"א מדחה מטתו הרי זה משובחהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' שצג
כב ע"א על כל המתים מדחה מיתתו הר"ז משובחאות לישועה דף מו ע"א
כב ע"א על כל המתיםהכתב והקבלה דברים פכ"א פסוק כג
כב ע"ב01 על כל המתים רצה חולץ רצה א"א כו'יד שלמה (עזרא) דף פד ע"א
כב ע"ב12 על כל המתים כולן מסתפר לאחר ל' יום על אביו ועל אמו עד שיגערו בו חבריובית ישראל (טויסיג) בראשית עמ' רל
כב ע"ב13 אבל על אביו ואמו צריך שיגערו בו חבריו אזני יהושע (מהד' אדרת) דרשות והספדים דרוש נט עמ' 96
כב ע"ב14 מגדל שערו עד שיגערו בו חבריותורת העולה (תשעה) עמ' תקצא
כב ע"ב14 עד שיגערו בו חבריותורת העולה ח"ג פרק עא
כב ע"ב14 על כל המתים נכנס לבית השמחה לאחר ל' יום וכו'מבשרת ציון ח"ד עמ' קפח, קצ
כב ע"ב14 שיעור גערהדברי הרב עמ' רכז
כב ע"ב21 לשמחה שלשיםחקקי לב חלק א (סימן נ"ו) דף צ"ז ע"א (ד"ה וזאת)
כב ע"ב22 על כל המתים כולן קורע טפחרנת יצחק מלכים עמ' רמד
כב ע"ב23 קריעה על מתיםתורת השרף ממאגלניצא עמ' יג
כב ע"ב37 ויקרעם לב' קרעים ללמדך שאינו מתאחה לעו'כבוד לאיש דף ס ע"א
כב ע"ב40 מאחה לקוטי תורה (טשרנוביל, תשסא) עמ' עא {הכוונה חיבור}
כב ע"ב40 מאחה את הקרעיםתפארת צבי בראשית עמ' תרלה
כב ע"ב45 על כל המתים כולם מבפנים כו'יד שלמה (עזרא) דף עב ע"ג
כב ע"ב49 חכם שמת בית מדרשו בטל אב"ד שמת כל בתי מדרשות וכו'נחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' כד אות א, סי' מד אות א
כב ע"ב49 חכם שמת בית מדרשו בטל וכו'כח מעשיו הגיד לעמו ח"א דף צא ע"ד
כב ע"ב49 חכם שמת בית מדרשו בטל כו' ורמב"ן בתורת האדםיד שלמה (עזרא) דף סז ע"ב
כב ע"ב49 חכם שמת בית מדרשו בטל רש"י ונ"יתפארת ציון (אבא שאול) עמ' קנא - ר"מ צדקה
כב ע"ב49 חכם שמת בית מדרשו בטלאורחות דוד עמ' שכג
כב ע"ב49 חכם שמת בית מדרשו בטלדברי חנינא - הספדים עמ' לט
כב ע"ב49 חכם שמת בית מדרשו בטלמים חיים (קרייסווירטה) עמ' תשטו
כב ע"ב49 חכם שמת בית מדרשו בטלמערכות ישראל (גורדון) דרוש שלושת הרעים עמ' 149-152
כב ע"ב49 חכם שמת בית מדרשו בטלשרגי נפישי - לקוי המאורות דרוש ז
כב ע"ב49 חכם שמת בית מדרשו וכו'דרשות הצל"ח השלם עמ' תצה
כב ע"ב49 חכם שמת בית מדרשו בטלאמרות ה' השלם ח"ה עמ' קעג
כב ע"ב49 חכם שמת וכו' בתי מדרשות בטליןחכמת התורה תולדות עמ' רכ, רכא
כב ע"ב49 חכם שמת וכו' כל ביהמ"ד בטליםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' תקמד
כב ע"ב49 חכם שמת וכו' כל בתי מדרשות בטליןשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' ל, עה
כב ע"ב49 רב שמת בית מדרשו בטל יערי עם דבשי ח"א עמ' קצה
כב ע"ב50 אב ב"ד שמת כל בתי מדרשות שבעירו בטילין ונכנסין לביהכ"נמים חיים (קרייסווירטה) עמ' לג
כב ע"ב50 אב בית דין שמת כל בתי מדרשות שבעירו בטליןבאר הגולה (הרטמן) באר ו הערה 100
כב ע"ב50 היושבים בצפוןנפש הרב עמ' רנג
כב ע"ב51 נשיא שמת כל בתי מדרשות בטליםמשנת יוסף - דרשות ח"ב עמ' צו
כב ע"ב רש"י ד"ה חכםדברי חנינא - ת"ת עמ' פו, שלה
כב ע"ב תוס' ד"ה ולשמחת מריעותנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' כה אות א
כג ע"א08 אבל בשבוע ג' אינו מדבררנת יצחק ישעיה עמ' סא
כג ע"א15 אבל אסור לישא אשה עד שיעברו ג' רגליםגור אריה בראשית פמ"א הערה 124
כג ע"א15 מי שמתה אשתו אסור לישא אחרתמאכסניא של התורה סי' סט
כג ע"א15 מי שמתה אשתו אסור לישא אשה עד עבור ג' רגלים, ותוס'אמרות ה' השלם ח"ב עמ' קפח
כג ע"א16 לדעת ר' יהודה אי בעי ב' רגלים או ג'יפה ענף על מדרש קהלת פרק ט פסוק ט סי' א ד"ה אבל אסור
כג ע"א18 מעשה שמתה אשתו של יוסף הכהן ואמר לאחותה בבית הקברות וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' קנה ד"ה ועל
כג ע"א18 מעשה שמתה אשתו של יוסף הכהן ואמר לאחותו בביה"ק ולכי ופרנסי וכו'נחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' לב אות יא
כג ע"א19 ואמר לאחותה בבית הקברות "לכי ופרנסי את בני אחותך"משך חכמה ויקרא פ' יחפס' יח
כג ע"א20 מאי לזמן מרובה אמר רב פפא לאחר שלשים יוםזכור לדוד עמ' מד
כג ע"א תוס' ד"ה עד שיעברו אמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' ר
כג ע"א תוס' ד"ה עד שיעברומשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' עד
כג ע"ב01 אבילות בשבתבעקבי יעקב עמ' קנז
כג ע"ב11 מי שמתו מוטל לפניוזבחי צדק (דיסקין) עמ' רכז
כג ע"ב19 תשמיש המטה איכא בינייהוזכור לדוד עמ' עד
כג ע"ב תוס' - חיוב שמחה בשבתודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' תנט
כג ע"ב תוס' - הטעם דיו"ט אינו עולה למנין שבעה ושבת עולהגבורת יצחק שבת ובהמ"צ עמ' קצד
כג ע"ב תוס' ד"ה ואינו - דברים משום אבל אסור באונןרנת יצחק שמואל עמ' שצו
כג ע"ב תוס' ד"ה מאן - שבת וכו' לא כתיב שמחה וכו'לקוטי שיחות חל"ט עמ' 9
כג ע"ב תוס' ד"ה מאן - שבת כו' לא כתיב שמחהלקוטי שיחות חל"ג עמ' 62
כג ע"ב תוס' ד"ה מאן - שבת כתיב בה ברכהס' חסידים סי' תט
כג ע"ב תוס' ד"ה מאן חמשה מאמרות (תשסט) - תורת שבת פרשת בהעלתך א
כג ע"ב תוס' ד"ה מאן נפש הרב עמ' קצד; מפניני הרב עמ' קעה
כג ע"ב תוס' ד"ה מאןמגילת סמנים עמ' סו
כג ע"ב תוס' ד"ה מאןתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' רלז
כג ע"ב תוס' ד"ה מאןתתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' תצח
כג ע"ב תוס' - שבת שלא נאמרה בו שמחה עולה למנין ז'רנת יצחק תענית עמ' רנז
כג ע"ב תוס' - אבילות בשבתבין המשפתים שמות עמ' קכג
כג ע"ב רא"ש פ"ג פ"ז - הלל דיו"ט מדין שמחה כמ"ש זה היום עשה ה' וגו'שירת הפסח אות קסג
כד ע"א06 אסור אתמר ומשמיה דרבי יוחנן אתמר וכו'מגילת סמנים עמ' נט
כד ע"א09 אבל שלא פרע וכו' חייב מיתה וכו'טוב ירושלים ויקרא פ"י פסוק ו
כד ע"א09 אבל שלא פרע ושלא פירם חייב כו'יד שלמה (עזרא) דף פג ע"א
כד ע"א09 אבל שלא פרע ושלא פרם חייב מיתהגור אריה ויקרא פ"י הערה 46
כד ע"א10 ראשיכם אל תפרעואזני יהושע (מהד' אדרת) דרשות והספדים דרוש סב עמ' 150 {החיוב להתאבל על נדב ואביהוא}
כד ע"א14 מעשה באחד ששימש מטתו בימי אבלו, ושמטו חזירים את גוייתותפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' רעו
כד ע"א16 פח"ז חובה נת"ר רשות וכו'מגילת סמנים עמ' נח
כד ע"א24 כל קרע שאינו בשעת חימום אינו קרע אזני יהושע (מהד' אדרת) דרשות והספדים דרוש נט עמ' 90
כד ע"א24 כל קרע שאינו בשעת חימום אינו קרע וכו' שאני רבנן דכיון דכל שעתא מדכרי שמעתייהו וכו'שדה יעקב עמ' צה
כד ע"א24 כל קרע שאינו בשעת חימום אינו קרעכבוד לאיש דף כ ע"א
כד ע"א24 כל קרע שאינודרישה מחיים דף קנח ע"ג
כד ע"א24 קרע בשעת חימוםמחשבת זקנים עמ' לד
כד ע"א25 כל עטיפה שאינה כעטיפת ישמעאלים אינה עטיפהמבשרת ציון ח"א עמ' קיט
כד ע"א30 א"ל לשמואל נח נפשי' דרב קרע עלי' תריסר מני וכו', אמרו לי' לר' יוחנן נח נפשי' דר' חנינא קרע עליה תליסר אצטלי מילתאהדרש והעיון שמות מאמר רעא
כד ע"א30 א"ל לשמואל נח נפשיה דרב קרע עליה תריסר מנידרשות שבט הלוי ח"א עמ' רסב
כד ע"א30 אמרו ליה לשמואל נח נפשיה דרב וברש"י ד"ה דמסתפינא מיניהדברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' רמג
כד ע"א30 אמרו ליה לשמואל נח נפשיה לרב קרע עליה 'תריסר' מני תורה ודעת תשע-תשעא עמ' רסח
כד ע"א31 אזל גברא דהוה מסתפינא מיניה וכו', ורש"י, מהרש"אדרשות שבט הלוי ח"א עמ' רסב
כד ע"א31 אזל גברא דהוה מסתפינא מיניההֻידוֹת אהרן (תשסא) עמ' רלג
כד ע"א31 אזל גברא דהוה מסתפינא מיניההֻידוֹת אהרן (תשסז) עמ' רלז
כד ע"א31 אזל גברא דהוה מסתפינא מיניהמים חיים (קרייסווירטה) עמ' קעט
כד ע"א31 אזל גברא דמסתפינא מיניהמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ג עמ' ריח
כד ע"א31 אזל גברא דמסתפינא מיניה, ורש"י - בקושיותעבודת חיים ח"א עמ' קצח
כד ע"א31 אזל גברא רבה דמסתפינא מניהתפארת ציון (אבא שאול) עמ' קלב - ר"מ צדקה
כד ע"א31 קריעה על רבו אפילו שלא בשעת חימוםמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ד עמ' רצג
כד ע"א31 קרע עליה תריסר מניהמאור שבתורה (שפירא) ויקרא עמ' רל
כד ע"א31 תריסר מנימאכסניא של התורה סי' עא
כד ע"א32 קרע עליה תליסר איצטלי מלתאאשכבתיה דרבי ח"א עמ' ריא, ח"ב עמ' כז
כד ע"א32 קרע עליה תליסר אצטלא וכו', ורש"יאילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' מג
כד ע"א33 כיון דכל שעתא ושעתא מדכרי שמעתיהו כשעת חימום דמימדבר יהודה (תשסב) עמ' רס
כד ע"א33 כיון דכל שעתא מדכרי שמעתייהו, ותוס' ד"ה וכלאגודת אזוב (יעבץ) דף פב ע"ג-ע"ד, פג ע"א
כד ע"א33 כל שעתא וכו'נפש הרב עמ' א
כד ע"א33 רבנן כיון דכל שעתא מדכרי שמעתיהו כשעת חמום דמיתורת אברהם עמ' רטו
כד ע"א33 שאני רבנן דכיון דכל שעתא מדכרא שמעתייהו כשעת חימום דמידרשות שבט הלוי ח"א עמ' רסב
כד ע"א33 שאני רבנן כיון דכל שעתא מדכרינן שמועתייהונשמת חיים (ברלין) עמ' יב, כז, ל
כד ע"א33 שאני רבנן כיון דכל שעתא מדכרי שמעתייהוגנזי חיים (זייצ'יק) עמ' שו
כד ע"א35 אם בא להחליףחקקי לב חלק א (סימן נ"א) דף צ"א ע"ג (ד"ה וזה)
כד ע"א35 ואם בא להחליף מחליף וקורעעטרת חן ח"ב עמ' נד
כד ע"א41 אונקלי, ורש"י - חלוקלמחר אעתיר עמ' ח
כד ע"א42 לא סבר לה מר אין אבילות בשבת וכו' דברים שבצנעה נוהגעצי חיים על התורה עמ' קנח*
כד ע"א44 קיימא לן כר' גמליאלנפש הרב עמ' שיד
כד ע"א רש"י ד"ה אונקאימשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' ש
כד ע"א רש"י ד"ה השתא דאתית להכישמחה לאיש (אלישר) דף קג ע"ב
כד ע"א תוס' ד"ה הא אזני יהושע (מהד' אדרת) דרשות והספדים דרוש סב עמ' 150-152
כד ע"א תוס' ד"ה ושמואלמגילת סמנים עמ' נח
כד ע"א ראשון לציוןבית מועד (גטיניו) דף מג/סג ע"ב
כד ע"ב14 ומה הן בהספדנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' יג אות ז
כד ע"ב16 עניים בני שלש, ורש"י - שהעני מצטער על בניופוקד עקרים סי' ב (עמ' 7)
כד ע"ב16 עניים בני שלש עשירים בני חמש ובני זקנים כבני עניים, ורש"יאור חדש (זיטשיק, תשסח) דברים עמ' לח
כד ע"ב16 עניים בני שלשכרם טוביה עמ' שא
כד ע"ב17 עניים בני חמש עשירים בני ששאוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ג עמ' ריז
כד ע"ב19 יום א' קודם עצרת טירת כסף דף קסח ע"ב
כד ע"ב31 אין קורעין ולא חולצין כו'דרכי שלום (מרגונאטו) דף סד ע"ב
כד ע"ב31 אין קורעין ורא"ש סי' קואגודת אזוב (יעבץ) דף פא ע"ב אות ט
כד ע"ב31 אין קורעין כו' והתניא כו'קידש ידיד דף מז ע"א
כד ע"ב32 הבראה נפש הרב עמ' קצ {בחול המועד}
כד ע"ב תוס' ד"ה ברכת, אבל תוך ז' שרי ללבוש המכובסיןרנת יצחק שמואל עמ' תי
כד ע"ב תוס' ד"ה דר' אליעזר - מנ"ל טירת כסף דף קסא ע"ב
כה ע"א01 ואפילו חכם והתניא וכו' ופי' הרא"שאהבת עולם (תשס) עמ' תרצב
כה ע"א01 חכם שמת הכל כקרוביו כו'אהל יצחק (חסיד) דרוש ד דף ז ע"ב
כה ע"א01 חכם שמת הכל כקרוביואגודת אזוב (יעבץ) דף פג ע"ב, פד ע"א
כה ע"א01 חכם שמת הכל כקרוביוכבוד לאיש דף לג ע"ד
כה ע"א01 חכם שמת הכל כקרוביומאורי שערים עמ' רמג
כה ע"א01 חכם שמת הכל כקרוביועמוד הימיני (קלינמן) עמ' רסז
כה ע"א01 חכם שמת הכל כקרוביורנת יצחק שמואל עמ' שח
כה ע"א01 חכם שמת הכל כקרוביותפארת ציון (אבא שאול) עמ' רצד - ר"א טופיק
כה ע"א01 חכם שמת הכל כקרוביותפארת ציון (אבא שאול) עמ' ת - ר"צ פדידה
כה ע"א01 חכם שמת הכל קרוביו הכל קרוביו ס"ד אלא הכל כקרוביו הכל קורעין עליומטר השמים (תשנב) ויקרא-במדבר עמ' תקסח
כה ע"א01 חכם שמת הכל קרוביו וכו' אלא הכל כקרוביודרשות הרא"ש (תשסו) ח"ב דרוש רעב עמ' תסט
כה ע"א01 חכם שמת הכל קרוביו וכו' והכל חולצין עליו והכל מברין עליו ברחבהכתב סופר אגדות כאן
כה ע"א01 חכם שמת הכל קרוביו וכו'אשכבתיה דרבי ח"א עמ' כח, רכא
כה ע"א01 חכם שמת הכל קרוביו וכו'דרשות הרא"ש דף כח ע"ב דרוש כו
כה ע"א01 חכם שמת הכל קרוביו וכו'כח מעשיו הגיד לעמו ח"א דף סב ע"ג
כה ע"א01 חכם שמת הכל קרוביו וכו'ערוגת הבושם (תשעא) שמות עמ' סט, קטז, שסד
כה ע"א01 חכם שמת הכל קרוביודרשות מהר"ם שיק עמ' תריט
כה ע"א01 חכם שמת הכל קרוביועולת חודש ח"א מאמר קצב
כה ע"א01 חכם שמת הכל קרוביושרגי נפישי - לקוי המאורות דרוש ד
כה ע"א01 חכם שמת וכו' הכל כקרוביו וכו' כל הבוכה על אדם כשר וכו' העומד על המת בשעת יציאת נשמה חייב לקרוע וכו' דומה לס"ת שנשרפה, ורש"ידעת תורה בראשית עמ' רנא
כה ע"א01 חכם שמת וכו' הכל כקרוביו וכו'לקוטי שיחות חי"ח עמ' 411
כה ע"א01 חכם שמת וכו' הכל כקרוביודרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' נז ד"ה ונצרף
כה ע"א01 חכם שמתעולת חודש ח"ג מאמר כד
כה ע"א01 ת"ח שמת הכל כקרוביו חכמת התורה חוקת עמ' שטז
כה ע"א01 ת"ח שמת הכל קרוביו וכו' אימא כקרוביוכתב סופר דרשות (תשל) עמ' פב, קח
כה ע"א01 ת"ח שמת הכל קרוביו וכו'מקוה מים (עזריאל) ח"ב דף פד ע"א
כה ע"א01 ת"ח שמת הכל קרוביוויגד יעקב עמ' תקצה
כה ע"א01 ת"ח שמת הכל קרוביומהר"ם שיק בראשית עמ' נה
כה ע"א01 ת"ח שמת הכל קרוביומרפא לשון עמ' קעח
כה ע"א01 ת"ח שמת קורעין עליויסוד האמונה (תשסז) קונטרסים לחכמת אמת אות רמח
כה ע"א01 ת"ח שמת משנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' ריא
כה ע"א01 תלמיד חכם שמת הכל קרוביודרשות שמן רוקח עמ' נב
כה ע"א01 תלמיד חכם שמת הכל קרוביועץ הדעת טוב (תשסח) סי' תט, תכא
כה ע"א01 תלמיד חכם שמת הכל קרוביו וכו' הכל קורעין עליודרשות דבר צבי עמ' קלה
כה ע"א02 הכל כקרוביומכמני עוזיאל עמ' תיב
כה ע"א04 לא צריכא דלאו חכם הואיקרא דשכבי (דוד) דרוש ק דף קפה ע"א
כה ע"א06 מפני מה בניו ובנותיו מתים כשהם קטנים וכו'דרשות הרא"ש דף נג ע"א דרוש נב
כה ע"א06 מפני מה בניו ובנותיו של אדם מתים כשהם קטנים וכו' מפני שלא בכה והתאבל על אדם כשרעין איה שבת פי"ג פסקא ז
כה ע"א06 מפני מה בניו ובנותיו של אדם מתים כשהם קטנים כדי שיבכה ויתאבל על אדם כשרברית אברם עמ' תקפו
כה ע"א06 מפני מה בניו ובנותיו של אדם מתים כשהן קטנים וכו' מפני שלא בכה והתאבל על אדם כשראור ישראל סי' כג
כה ע"א06 מפני מה בניו ובנותיו של אדם מתים כשהן קטנים וכו' מפני שלא בכה והתאבל על אדם כשר וכו'אור ישראל (תרס) דף לד ע"ב
כה ע"א06 מפני מה בניו ובנותיו של אדם מתים כשהן קטנים כדי שיבכה ויתאבל על אדם כשרדרשות הרא"ש (תשסו) ח"ב דרוש רעה עמ' תפו
כה ע"א06 מפני מה בניו ובנותיו של אדם מתים כשהן קטניםבנין דוד (טאוב) דרשות עמ' קעט
כה ע"א06 מפני מה בניו ובנותיו של אדם מתים כשהן קטניםשמחת הנפש עמ' קטז
כה ע"א06 מפני מה בניו של אדם מתים קטנים וכו' מפני שלא בכה והתאבל על אדם כשרמאמץ כח (תשעה) עמ' רלו
כה ע"א06 מפני מה מתים בניו של אדם וכו' מפני שלא בכה על אדם כשראבן יהושע עמ' 115
כה ע"א07 כדי שיבכהעולת חודש ח"ג מאמר קצ
כה ע"א10 אדם כשר שמתמאמרי ראיה 384 ,393 ,371-372
כה ע"א10 בוכין על אדם כשרתהלות ישראל (קלוגר) עמ' תר
כה ע"א10 הבוכה והמתאבל על אדם כשר מוחלין לו כל עונותיונפש יוסף (תשעד) עמ' שצה
כה ע"א10 הבוכה ומתאבל כו'ס' ג' תמוז תשנד עמ' ריז
כה ע"א10 הבוכה ומתאבל על אדם כשר שמתמאורי שערים עמ' רמו
כה ע"א10 כל הבוכה ומתאבל על אדם כשר מוחלים לו על כל עוונותיואור לישרים (איידליץ, תשב) עמ' כז
כה ע"א10 כל הבוכה ומתאבל על אדם כשר מוחלין לו כל עונותיו מטר השמים - עמודי העולם עמ' תכח
כה ע"א10 כל הבוכה ומתאבל על אדם כשר מוחלין לו כל עונותיו+מטר השמים - עמודי העולם עמ' תכח
כה ע"א10 כל הבוכה ומתאבל על אדם כשר מוחלין לו על כל עונותיוגור אריה בראשית פל"ז הערה 303
כה ע"א10 כל הבוכה ומתאבל על אדם כשראמרי יהודה (דרעי, תשעב) מעגל החיים עמ' קצא
כה ע"א10 כל הבוכה ומתאבל על ארם כשר מוחלין לו וכו'שם משמעון (שפירא, תשכה) עמ' יז
כה ע"א10 כל הבוכה על אדם כשרחכמת התורה וישלח עמ' תקפב
כה ע"א10 שכל הבוכה ומתאבלאגודת אזוב (יעבץ) דף פז ע"א וע"ג
כה ע"א14 תניא רשב"א אומראם הבנים ח"ב דף קס ע"ד
כה ע"א15 בשעת יציאת נשמה וכו' למה זה דומה לס"ת שנשרףדרך חיים (לונזאנו) עמ' ה
כה ע"א15 העומד בשעת יציאת נשמה דינו כרואה ספר תורה שנשרףפחד יצחק שבועות מאמר כא
כה ע"א15 העומד בשעת יציאת נשמה חייב לקרועגנזי חיים (זייצ'יק) עמ' עה
כה ע"א15 העומד בשעת יציאת נשמה קורעודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' שב
כה ע"א15 העומד בשעת יציאת נשמה, רמב"ן אבן ישראל (פישר) אגדה ח"ב עמ' קז
כה ע"א15 העומד על אדם מישראל בשעת יציאת נשמה כאילו רואה ס"ת שנשרףאור הצבי עמ' 252
כה ע"א15 העומד על המת בזמן יציאת נשמה חייב לקרוע למה זה דומה לס"תאבן פינה עמ' 78
כה ע"א15 העומד על המת בשעת יציאת נשמה וכו' דומה לס"ת שנשרףאוסף מאמרי מוסר וחכמה (תשנט) עמ' רנז
כה ע"א15 העומד על המת בשעת יציאת נשמה וכו' דומה לס"ת שנשרףלקוטי שיחות חכ"ג עמ' 142
כה ע"א15 העומד על המת בשעת יציאת נשמה וכו'זאת ליעקב דברים עמ' תקיט
כה ע"א15 העומד על המת בשעת יציאת נשמה חייב לקרוע הא למה זה דומה לרואה ס"ת שנשרףאור הצבי עמ' 38
כה ע"א15 העומד על המת בשעת יציאת נשמה חייב לקרוע וכו' למה זה דומה לספר תורה שנשרףמאמרי הראי"ה עמ' 240 , 373 , 384-385
כה ע"א15 העומד על המת בשעת יציאת נשמה חייב לקרוע וכו'ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' תקכג
כה ע"א15 העומד על המת בשעת יציאת נשמה חייב לקרוע וכו'נפש החיים (תשעז) עמ' קצד, רסא
כה ע"א15 העומד על המת בשעת יציאת נשמה חייב לקרוע למה זה דומה לס"ת שנשרףעצי חיים על התורה עמ' תח
כה ע"א15 העומד על המת בשעת יציאת נשמה חייב לקרוע למה זה דומה לרואה ספר תורה שנשרףדרך ה' (באום) ח"ב פ"ד אות א
כה ע"א15 העומד על המת בשעת יציאת נשמה חייב לקרועבי חייא ח"ב עמ' שנז
כה ע"א15 העומד על המת בשעת יציאת נשמה חייב לקרועלפרקים (תשסב) עמ' תסז
כה ע"א15 העומד על המת בשעת יציאת נשמה חייב לקרועמנחת יצחק ויקרא-דברים עמ' קסא
כה ע"א15 העומד על המת בשעת יציאת נשמה חייב לקרועמצווה ועושה ח"א עמ' צט
כה ע"א15 העומד על המת בשעת יציאת נשמה חייב לקרועשיחות עבודת לוי סי' קט אות ה
כה ע"א15 העומד על המת בשעת יציאת נשמה חייב לקרועתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' שנו (קנו) {דחשיב להסתלקות אות אחד מן התורה, וכל התורה אחדות אחד}
כה ע"א15 העומד על המת בשעת יציאת נשמהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תנה
כה ע"א15 העומד על המת בשעת יציאת נשמהמכתב מאליהו ח"ד עמ' 91
כה ע"א15 העומד על המת בשעת יציאת נשמהמתוך התורה הגואלת (תשעג) על התורה עמ' 295
כה ע"א15 העומד על המת בשעת יציאת נשמהנפש החיים (תשמג) עמ' 131
כה ע"א15 העומד על המת בשעת יציאת נשמהשעורי דעת ספר ב עמ' קסט
כה ע"א15 העומד על המת בשעת מיתתו חייב לקרוע כס"תלקחת מוסר ח"א עמ' תכו, תל, תרמז, ח"ב עמ' רכד
כה ע"א15 העומד על המת חייב לקרוע כס"ת שנשרףמכתב מאליהו - מועדים ח"ב עמ' תיד
כה ע"א15 העומד על יציאת נפש חייב לקרועגור אריה במדבר פ"ח הערה 94
כה ע"א16 דומה לס"ת שנשרףמכמני עוזיאל עמ' תקמב {כי ישראל הם נושאי התורה בעולם}
כה ע"א16 דומה לס"ת שנשרףתורת מנחם ח"ב עמ' 75
כה ע"א16 דומה לספר תורה שנשרף ורש"יצבא אהרן - שבת תשובה עמ' רל
כה ע"א16 דמיון ההסתלקות לשריפת ס"תס' ג' תמוז תשנד עמ' ד, קכג
כה ע"א16 למה זה דומה לס"ת שנשרף, ורש"י ומהרש"ארנת יצחק על נפש החיים (תשמג) עמ' שמז
כה ע"א16 מיתת ישראל דומה לספר תורה שנשרף, ורש"י על הרי"ף, ור"ן ורמב"ןתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' קיד-קטו(שפ) {ביאור הדמיון}
כה ע"א18 כד נח נפשיה דרב ספרא לא קרעו רבנן וכו' א"ל אביי תנינא חכם כבודו בהספדודרשות שמן רוקח עמ' שלא
כה ע"א18 כד נח רב ספרא לא קרעו רבנן עליו אמרו לא גמירנא מיניה א"ל אביי אטו רבו שמת תנן וכו'קרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' שפ
כה ע"א18 כי נח נפשיה דרב ספרא וכו' ועוד כל יומא שמעתתיה בפומיןדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ה עמ' קז ד"ה וליישב, עמ' שלד ד"ה ועוד
כה ע"א18 כי נח נפשיה דרב ספרא וכו' סברו רבנן למקרע לאלתר א"ל אביי תניא חכם כבודו בהספדוערוגת הבושם (תשעא) שמות עמ' שסז, שעג, שעה
כה ע"א18 כי נח נפשיה דרב ספרא לא קרעו רבנןמשכנות יעקב (נעים) דף קמה ע"ב
כה ע"א18 כי נח נפשיה דרב ספראאגודת אזוב (יעבץ) דף פ ע"ג, פא-פב
כה ע"א18 כי נח נפשיה דרב ספראהבן יקיר (לניאדו) דרוש לפרשת דברים ולחכם שמת
כה ע"א18 כי נח נפשיה דרב ספראקול יעקב (שאול) דף עז ע"ב
כה ע"א19 לא קרעו רבנן עליהדברי חנינא - ת"ת עמ' מ
כה ע"א20 כל יומא שמעתתיה בפומין בבי מדרשאשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' סד
כה ע"א22 חכם כבודו בהספידוולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' ח
כה ע"א22 חכם כבודו בהספידושמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' לג
כה ע"א22 סבור למיקרע לאלתרשערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' שכו, שכז
כה ע"א22 ת"ח כבודו בהספידו וכו'כח מעשיו הגיד לעמו ח"א דף סב ע"ב
כה ע"א23 כי נח נפשי' דרב הונא וכו' ראוי הי' רבינו שתשרה עליו שכינהבית יצחק (שמלקיש) על התורה מאמר לח אות א, מאמר קפז אות ו
כה ע"א23 כי נח נפשיה דר"האם הבנים ח"ב דף קס ע"ד
כה ע"א23 כי נח נפשיה דרב הונא וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ג עמ' קנז
כה ע"א23 כי נח נפשיה דרב הונא סבור לאותובי ספר תורה אפורייהעוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מ' תקנה דף קמח ע"ב
כה ע"א23 סבור לאותובי ספר תורה אפוריה וכו' מילתא דבחיי לא סבירה ליה השתא ליקום ליעבד ליהמערכות ישראל (גורדון) דרוש עלית אליהו עמ' 132-136
כה ע"א23 סבור לאותובי ספר תורה אפוריהדרשות שמואל עמ' קלח
כה ע"א23 סבור לאותובי ספר תורה אפורייהשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' תמב
כה ע"א24 מילתא דבחייה לא ס"לנשמת חיים (ברלין) עמ' שכח
כה ע"א27 אסור להניח ס"'ת על מטתועיני שמואל (ראבין) עמ' ד
כה ע"א27 אסור לישב ע"ג מטה שס"תכללי המצות (צפת תשנב) עמ' 22
כה ע"א27 אסור לישב על גבי מטה שס"ת עליהמסילת ישרים עמ' תקמב
כה ע"א27 סבר אסור לישב על גבי מטה שספר תורה מונח עליהשל"ה (תשנז) - מס' יומא אות קסז
כה ע"א29 חכם כבודו דרך פתחאהבת עולם (קושטא, תב) דף קלב
כה ע"א29 כבודו של תלמיד חכם דרך שעראמרי חמד ח"ב דף מב ע"ב
כה ע"א29 סבור לאשנויי מפוריא לפוריאאמרי חמד ח"ב דף מא ע"ד
כה ע"א30 חכם כבודו במטה ראשונה וכו' שנא' וירכיבו וגו'יערות דבש ח"א עמ' שג
כה ע"א30 חכם כבודו במטה ראשונהס' חסידים סי' תקלג
כה ע"א30 כבודו במטה הראשונהנפש הרב עמ' ב {בהספדו צריך לתאר אותו בשיעור קומתו העצמית ולא להקטין אותו ע"י העברתו ממיטת הענק של הדור הקודם למיטת הננס של דורנו}
כה ע"א30 כבודו במיטה ראשונהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' ריג
כה ע"א30 כבודו של חכם במטה ראשונהחכמת התורה ויחי עמ' תקצד
כה ע"א31 מנין לחכם שכבודו במטה ראשונהמצווה ועושה ח"א עמ' תקמז
כה ע"א31 מנין שכבודו של חכם במטה ראשונה שנאמר וירכיבו את ארון האלקים על עגלה חדשה, ומהרש"אקול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' עז-פא
כה ע"א32 כי נח נפשיה דר' הונא פתח עליה ראוי רבינו שתשרה שכינהישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קיא
כה ע"א32 עגלה חדשהפני מלך במדבר עמ' עב {ששיגרו פלישתים}
כה ע"א32 ראוי היה רבי הונא שתשרה עליו שכינה אלא שבבל גרמה ליה, ורש"י - שאין שכינה שורה בחו"לשיח דוד (תשסד) עמ' מה
כה ע"א32 ראוי היה רבינו שתשרה עליו שכינה אלא שבבל גרמה לומאמרי שלמה ח"ב עמ' ז
כה ע"א32 ראוי היה רבינו שתשרה עליו שכינה אלא שבבל גרמה לותורת חיים עה"ת עמ' קכט {ולכן אין סומכין בחו"ל, כי הסמיכה היא השפעת רוח הקודש הבאה ונמשכת מהקב"ה}
כה ע"א32 ראוי היה רבינו שתשרה עליו שכינה אלא שבבל גרמה ליהדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' נז ד"ה וכן
כה ע"א32 ראוי היה רבינו שתשרה עליו שכינה אלא שבבל גרמה ליהשער החצר (תשעב) סי' שכא
כה ע"א32 ראוי היה רבינו שתשרה עליו שכינהאהל ישרים דף ז ע"א
כה ע"א32 ראוי היה רבינו שתשרה עליו שכינהויואל משה מאמר ב סי' קנו עמ' שסט
כה ע"א32 ראוי היה רבינו שתשרה עליו שכינהחכמת התורה בא עמ' תקה
כה ע"א32 ראוי היה רבינו שתשרה עליו שכינהחכמת התורה וארא עמ' תקלו
כה ע"א32 ראוי היה רבינו שתשרה עליו שכינהחכמת התורה ויצא עמ' תקנח
כה ע"א32 ראוי היה רבינו שתשרה עליו שכינהשמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' סב
כה ע"א32 ראוי היה רבינו שתשרה עליו שכינהשמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' שעה
כה ע"א32 ראוי היה רבינו שתשרה עליו שכינהשמן ראש (כץ) פסח ח"ב עמ' רלא, רנח
כה ע"א32 ראוי היה רבינו שתשרה עליו שכינהשמן ראש סוכות ח"ב עמ' קלט, קמ
כה ע"א32 ראוי היה רבנו שתשרה עליו שכינהברכת חיים (תשמה) ח"ב עמ' 79
כה ע"א32 ראוי היה רבנו שתשרה עליו שכינהחכמת התורה לך לך עמ' תקיח, תקמ
כה ע"א32 ראוי היה רבנו שתשרה עליו שכינה אלא שבבל גרמה לוכוזרי מאמר ב סי' כד
כה ע"א32 ראוי היה שתשרה עליו שכינה אלא שבבל גרמה ליה, ורש"י - שאין שכינה שורה בחו"לשיח דוד (תשסח) עמ' נ
כה ע"א32 ראוי היה שתשרה עליו שכינהשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' תסה
כה ע"א32 ראוי רבינו שתשרה עליו שכינה אלא שבבל גרמה ליהרנת יצחק ישעיה עמ' מה
כה ע"א32 ראוי רבינו שתשרה עליו שכינה אלא שבבל גרמה לובאר הגולה (הרטמן) באר ד הערה 1267
כה ע"א32 ראוי רבינו שתשרה עליו שכינה אלא שבבל גרמהצדקת הצדיק סי' קז
כה ע"א32 ראוי רבינו שתשרה שכינה ובבל גרמהשירת דוד (תשסז) עמ' תקכט
כה ע"א32 ראוי שתשרה עליו שכינה אלא שבבל גרמה לו, ורש"י אהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' ריא ע"א, שכא ע"א
כה ע"א33 אין הנבואה שורה אלא בא"ימי מרום ח"ו עמ' רמ
כה ע"א33 אין הנבואה שורה אלא בארץ ישראלציץ השדה - שדי יער עמ' שכ
כה ע"א33 אין הנבואה שורה בחוץ לארץ וכו'ערוגת הבושם (תשעא) בראשית עמ' קמח
כה ע"א33 אין השכינה שורה אלא בא"י יערי עם דבשי ח"ב עמ' ח
כה ע"א33 אין השכינה שורה אלא בארץ ישראליד דוד (אופנהיים) עמ' קעג, רה
כה ע"א33 אין השכינה שורה בבבל וכו' מה שהיה כבר היהבית שמואל אחרון על התורה (תשנד) פ' ויצא עמ' ל
כה ע"א33 אין השכינה שורה בחו"ל חכמת התורה פנחס עמ' שפ {רק מי ששרתה עליו בא"י}
כה ע"א33 אין השכינה שורה בחו"ל משך חכמה בראשית פ' מו פס' ב {רק למי שהיה רואה בארץ ישראל}
כה ע"א33 אין השכינה שורה בחו"לאמרות ה' השלם ח"ו עמ' קעג
כה ע"א33 אין השכינה שורה בחוץ לארץ וכו'לקחת מוסר ח"א עמ' קנה
כה ע"א33 אין השכינה שורה בחוץ לארץבנין דוד (מייזלש) בראשית - וישלח אות יד
כה ע"א33 אין השכינה שורה בחוץ לארץחכמת התורה ויגש עמ' קח
כה ע"א33 אין השכינה שורה בחוץ לארץחכמת התורה ויצא עמ' רסז
כה ע"א33 אין השכינה שורה בחוץ לארץחכמת התורה וישב עמ' תט
כה ע"א33 אין השכינה שורה בחוץ לארץערבי נחל (תשסד) עמ' תתתא
כה ע"א33 אין השכינה שורה בחוץ לארץשמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' שכט
כה ע"א33 אין השכינה שורה בחוצה לארץמשך חכמה בראשית פ' טז פס' יג
כה ע"א33 אין נבואה בחוץ לארץעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' עו
כה ע"א33 אין נבואה בחוצה לארץ דרשת הרמב"ן תורת ה' תמימה (תשסו) עמ' מט {אלא אם כן נתנבא תחלה בארץ}
כה ע"א33 אלא שבבל גרמה וכו' מה שהי' הי' כברמרפא לנפש בראשית עמ' שנב {אין השכינה שורה בפעם הראשון לנבואה בחו"ל, ומקשה מיחזקאל שעמד על נהר כבר}
כה ע"א33 אלא שבבל גרמה ליה וכו' הי' דבר ה' אל יחזקאל וכו' בארץ כשדיםלקוטי שיחות ח"ח עמ' 337
כה ע"א33 אלא שבבל גרמהתפלה למשה (בנימין) עמ' שלא {יונה ברח כדי שלא תשרה עליו שכינה בח"ל}
כה ע"א33 בבל גרמה לואגרות הראיה ח"א קכג
כה ע"א33 בבל גרמהדרכי צדק עמ' רנט {שאין השכינה שורה על נביא בחו"ל}
כה ע"א33 בחו"ל אין זוכין לנבואהתורת יחיאל בראשית עמ' קמח
כה ע"א33 בחוץ לארץ אין השכינה שורהנחמד ונעים (תשסח) תולדות ד"ה שכון בארץ
כה ע"א33 נבואה בחו"למפניני הרב עמ' רסה
כה ע"א33 נבואה שורה בא"ימי מרום ח"ח עמ' לו {לכן נקראת "אדמה" - מלשון "מדמה"}
כה ע"א34 בארץ כשדיים וכו' מאי היה שהיה כבררסיסי לילה סי' ח (עמ' 6), יג (עמ' 15), דובר צדק עמ' 55
כה ע"א34 דבר ד' אל יחזקאל שהיה כברקול ששון (גולדברג) אות לו
כה ע"א34 הי' דבר ה' אל יחזקאלודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' קמ
כה ע"א34 היה דבר ה' וכו'מאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 196 {בימי גלות בבל לא ניטלה נבואה מן הנביאים}
כה ע"א34 היה היה דבר ד' אל יחזקאל בן בוזי הכהן בארץ כשדים מאי היה שהיה כברשיחות הרב צבי יהודה בראשית עמ' 417
כה ע"א34 היה היה דבר ה'משך חכמה בראשית פ' מה פס' יב
כה ע"א35 א"ל לאו אמינא לך לא תיטרוד עלמא וכו'מכשירי מצוה עמ' לה
כה ע"א35 טפח ליה אבוה בסנדליה וכו' מאי היה שהיה כברדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ה עמ' צ ד"ה ולתרץ
כה ע"א36 היה היה שהיה כברמתוך התורה הגואלת (תשעג) על התורה עמ' 250
כה ע"א36 היה מה שהיה כבראגודות אזוב מדברי - פתיחה דף ו ע"ד
כה ע"א36 כד נח נפשיה דר"ה אסקוהו להתםדרשות שמואל עמ' קמז
כה ע"א36 כי אסקוה להתםהנותן אמרי שפר (ראנ"ח, שצ) דף צו
כה ע"א36 מאי היה שהיה כברפי' לס' יחזקאל לר' יוסף חיון עמ' ט
כה ע"א36 מאי היה שהיה כברשיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 405
כה ע"א36 מאי היה שהיה כברשמן ראש (כץ) פסח ח"א עמ' תלז
כה ע"א36 מאי היה שכבר היהאגודת אזוב (יעבץ) דף פג ע"א
כה ע"א36 מאי היה שכבר היהס' העיקרים (מישור) עמ' שי
כה ע"א36 מה הי' שהי' כברהדרש והעיון בראשית מאמר סב
כה ע"א36 מה היה שכבר הי'צמח דוד (סקאליע) עמ' לט
כה ע"א36 שהיה כבר אור חדש (הרטמן) פ"ג אות 146 {שרתה שכינה על יחזקאל בבבל מפני שכבר שרתה עליו קודם לכן בארץ ישראל}
כה ע"א36 שהיה כבר דרך חיים (תשע) פ"ה הערה 1238 {שרתה שכינה על יחזקאל בבל משום שכבר קודם לכן שכנה עליו בארץ ישראל}
כה ע"א37 לא הוה לן לדלויי רישין מיני', ותוס'תורת מנחם חנ"ד עמ' 252
כה ע"א37 לא הוה לן לדלויי רישין מיניה השתא אתינן הכא אתא בתריןאוצרות חיים - אישים ח"ב עמ' ס
כה ע"א38 ארונו בא וכו' היכא נינחיה רב הונא ריבץ תורה בישראל ורבי חייא ריבץ תורה בישראל הוה וכו'של"ה (תשנז) ווי העמודים פרק כג אות יד
כה ע"א40 ארון העובר ממקום למקום עומדים עליו וכו' כאן ששלדו קיימת כאן בשאין שלדו קיימת, ורש"י ד"ה שלדו - גופו קיימתדברי תורה (שפירא) מהד' ט סי' ט
כה ע"א42 אמרו היכי נינחי' ר"ה ריבץ תורה בישראל ר"ח ריבץ וכו'כנסת יחזקאל (פאנעט, תשסה) - הספד עמ' פ
כה ע"א42 אמרו היכי נינחיה רב הונא ריבץ תורה בישראל וכו'מבשרת ציון ח"ד עמ' קטו
כה ע"א42 אמרי היכא נינחיה רב הונא ריבץ תורה בישראל וכו'תורה בציון עמ' קמז
כה ע"א42 לא סיימוההכתב והקבלה דברים פל"א פסוק יט
כה ע"א43 היכי נינחיה לארונו של רב הונאמשנת יוסף - דרשות ח"א עמ' קצד
כה ע"א43 ור' חייא ריבץ תורה בישראלימלא פי תהלתך ח"ב עמ' רעד, רעו
כה ע"א43 ריבץ תורה בישראלתשבי (תשסה) עמ' רמט שורש רבץ
כה ע"א44 א"ל רב חגא אנא מעיילנא ליה וכו' ומשמע ליה קמיה וידעי בעובדיהדרשות הרא"ש (תשסו) ח"ב דרוש רפ עמ' תקיא
כה ע"א45 אתהפיכא ליה רצועה דתפילין ויתיב עלה ארבעין תעניתאשל"ה (תשנז) פרשת נשא אות כג
כה ע"א45 אתהפיכא ליה רצועה דתפילין וכו'לקוטי שיחות חל"ט עמ' 182, 180
כה ע"א45 אתהפכת רצועה דתפיליןמשנת יוסף - דרשות ח"א עמ' קצה, רסח
כה ע"א45 רב הונא נהפכה לו רצועה של תפילין והתענה ארבעים יוםקרן לדוד בראשית עמ' תה
כה ע"א45 דיומא חד אתהפיכא ליה רצועה דתפילין ויתיב עלה ארבעין תעניתאבית ישראל (טויסיג) תנינא ח"ב עמ' קמא
כה ע"א45 דיומא חד אתהפיכא ליה רצועה דתפילין ויתיב עלה ארבעין תעניתאראשית חכמה (תשמד) - הקדמה אות יז, תשובה פרק ד אות כח
כה ע"א45 דיומא חד אתהפיכא ליה רצועה דתפיליןעקדת יצחק (שלג) שער צח דף רעד ע"ב; פחד יצחק (חיות, שלג) סי' צח
כה ע"א45 דיומא חד אתהפיכא ליה רצועה דתפילין ויתיב עלה ארבעין תעניתאשל"ה (תשנז) - מס' חולין אות לד, מס' תענית אות רג
כה ע"א45 התענה מ' צומותתורת מנחם חנ"ד עמ' 250
כה ע"א45 יומא חד אתהפיכא ליה רצועה דתפילין ויתיב עלה ארבעין תעניתאבצור ירום ח"א (תשסז) עמ' נז
כה ע"א45 יומא חד אתהפיכא ליה רצועה דתפילין ויתיב עלה ארבעין תעניתא בצור ירום ח"ד עמ' קפה
כה ע"א45 יומא חד אתהפיכא ליה רצועה דתפילין ויתיב עלה ארבעין תעניתא בצור ירום ח"ב עמ' ו
כה ע"א45 יומא חד אתהפיכא ליה רצועה דתפיליןשיחות עבודת לוי סי' עט אות ב
כה ע"א45 ר"ה איתהפכא ליה רצועה וכו'דרשות הרא"ש דף עד ע"א דרוש עט
כה ע"א45 רב הונא צם מ' יוםבינת יששכר דף לב ע"ג
כה ע"א45 רב הונא איתהפכא ליה רצועה דתפיליןתקנת השבין סי' טו (עמ' 134)
כה ע"א45 רב הונא אתהפיכא ליה רצועה דתפילין ויתיב עלה ארבעין תעניתא ורש"י ד"ה איתהפיכאמצווה ועושה ח"א עמ' שמה
כה ע"א45 רב הונא וכו' דיומא חד אתהפיכא ליה רצועה רתפילין ויתיב עלה מ' תעניתאמאורות הראי"ה ירח האיתנים עמ' קפה {מן שמים הגיע אליו הרהור תשובה, והוסיף על כך תשובה גדולה מעצמו}
כה ע"א45 רב הונא יומא חד אתהפיכא ליה רצועה דתפילין ויתיב עלה ארבעין תעניתאדרשות הרא"ש (תשסו) ח"ב דרוש קעז עמ' פג
כה ע"א45 רב הונא נתהפך לו רצועה והתענה מ' תעניותקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' רמב
כה ע"א45 רצועה של תפליןתשבי (תשסה) עמ' רנד שורש רצע
כה ע"א46 הוה גני יהודה מימיניה דאבוה וכו'מסילות הנביאים שופטים עמ' תרעז
כה ע"א46 הוי גני יהודה מימינא דאבוה וחזקיה משמאלי'שרגי טובא דרוש ח
כה ע"א46 הוי גני יהודה מימיניה דאבוה וחזקיהישראל קדושים עמ' 11
כה ע"א46 ר' חייא באמצע יהודה מימיניה וחזקיה משמאליהתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' רפב {ר' חייא בחינת יעקב, יהודה בחינת אברהם, וחזקיה בחינת יצחק}
כה ע"א51 כי נח נפשי' דרבבר"ה וכו' כי מטי אגישרא קמו גמלישים שלום עמ' סה
כה ע"א51 כי נח נפשי' דרבה בר הונא וכו'תורת איש ח"ב עמ' תעט
כה ע"א51 כי נח נפשיה דרבא בר רב הונא ורב המנונא אסקינהו להתם, כי מטו לגשרא קמו גמלי אמר להו ההוא טייעא מאי האי וכו'ארוחת תמיד עמ' ל ע"ב ד"ה והן
כה ע"א51 כי נח נפשיה דרבה ב"ר הונא ורב המנונא אסקינהו וכו' קמו גמלי וכו' דינא דרבה ב"ר הונא ליעול ברישאמשנת יוסף - אגדות ח"א עמ' רנח {תמרים הניעו ראש על צדיק כתמר, שפירותיהם גבוהים וצריך להתרומם אליהם - זו היתה ההקפדה על הטייעא, לכן העמידו ינוקא; ביאור הספד הינוקא; בהלכה אם ציוה גדול לא להספידו; צוואת הגאב"ד צעהלים; הצדיק אבד, הגה"ק מסאטמאר, ואנשי חסד נאספים, שני הגה"צ הנ"ל; על שני אחים שנשפך דמם כא' (סוכה כט.); חכמי ירושלים הם כאנשי מעמד}
כה ע"א51 כי נח נפשיה דרבה בר הונא וכו' פתח עליה ההוא ינוקאהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' תפט
כה ע"א51 כי נח נפשיה דרבה בר רב הונא ורב המנונאבאור החיים (תשמט) עמ' קה
כה ע"א51 כי נח נפשיה דרבר"האמרי מאיר (מאירי) בראשית פל"ב פסוק כט מס' 1
כה ע"א51 כשנפטרו רבה בר רב הונא ורב המנונא וכו'שמחת מרדכי (גיפטר) עמ' ריז, רלט
כה ע"א51 כי נח נפשיה דרבה בר הונא וכו'וענפיה ארזי אל (תשסו) על התורה ח"א עמ' קכב
כה ע"א51 כי נח נפשיה דרבה בר ר"האם הבנים ח"ב דף קכו ע"ב
כה ע"א רש"י - באותו עגלה הביאו דודחי' בר נחמני דף ב ע"ג
כה ע"א רש"י ד"ה שהיה - ויש אומרים שהיה כבר בארץ ישראל, ששרתה עליו רוח הקודשדרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' תטו ד"ה ככל
כה ע"א תוס' ד"ה ורבי חייאיפה ענף על מדרש קהלת פרק ט פסוק י סי' ב ד"ה יצא משם {מהמדרש משמע שר' חגיי לא היה זה שלא הושיב ר' הונא אצל ר' חייא}
כה ע"א ריטב"א ד"ה מי קתנישם דרך - הישר והטוב עמ' פט
כה ע"א ריטב"אאמרי יצחק במדבר-דברים עמ' שא הערה נא
כה ע"ב01 אמר להו ההוא טייעא מאי האישמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' קמו
כה ע"ב02 יקרא קא עבדי להדדיפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' שכג
כה ע"ב04 אמר אי בדינא דידי גברא בר גברא ניעול ברישא וכו' נתור ככיה ושיניה דההוא טייעאאוצרות חיים - אישים ח"ו עמ' קי
כה ע"ב06 נתור ככיהשיחות לספר שמות עמ' שלה {כי אמנם הוא צדק, אבל מי הוא להכריע בין תלמידי חכמים?}
כה ע"ב06 פתח עלי' גזע ישישים וכו'משנת יוסף - דרשות ח"ג עמ' שלט
כה ע"ב06 פתח עליה ההוא ינוקא גזע ישישים עלה מבבל וכו'תורה בציון עמ' קצד
כה ע"ב06 פתח עליהם ההוא ינוקא וכו'אשכבתיה דרבי ח"א עמ' קצו, ח"ב עמ' כב
כה ע"ב06 פתח עליהם ההוא ינוקא וכו'תורת יחיאל במדבר עמ' תכה
כה ע"ב06 פתח עליו ההוא ינוקאמאיר נתיבות ח"א עמ' כ
כה ע"ב06 פתח עלייהו ההוא ספדנא גזע ישישים עלה וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' תתנג
כה ע"ב06 פתח עלייהו ההוא ספדנא גזע ישישים עלה וכי'ברית שלום (תעח) דף קלג ע"ב
כה ע"ב07 גזע ישישים עלה מבבל וכו' לראות בשוד ושבר הבא משנער וכו'דרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' רכד
כה ע"ב07 גזע ישישים עלה מבבל וכו' נשים לילות כימים אברהם אנכי ח"א דף צז ע"ב
כה ע"ב07 גזע ישישים עלה מבבל וכו'דרכי החיים ח"א עמ' קל
כה ע"ב07 גזע ישישים עלה מבבל וספר מלחמות עמו וכו' שש ושמח יושב ערבות בבא אליו נפש נקי וצדיקבאר שרים פרשת תצוה דרוש א אות ס
כה ע"ב07 גזע ישישים עלה מבבל ועמו ספר מלחמות וכו'אוצרות חיים - ת"ח וצדיק עמ' רלא
כה ע"ב07 גזע ישישים עלה מבבל ועמו ספר מלחמות רוכב ערבות שש ושמח בבוא אליו נפש נקי וצדיקמערכות ישראל (גורדון) דרוש הדרת מרדכי עמ' 117-125
כה ע"ב07 גזע ישישים עלה מבבל ועמו ספר מלחמותאור הישר בראשית דף נב ע"ב
כה ע"ב07 גזע ישישים עלה מבבלדברי חנינא - הספדים עמ' מ
כה ע"ב07 גזע ישישים עלה מבבליקרא דשכבי (דוד) דרוש צט דף קפג ע"ב וע"ד, ודרוש קכז דף ריז ע"ד
כה ע"ב07 גזע ישישים עלה מבבלמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ג עמ' רלו
כה ע"ב07 גזע ישישים עלהעולת חודש ח"ג מאמר רנד
כה ע"ב07 גזע ישישיםאיש מבין ח"א דף קמ ע"ב
כה ע"ב07 גזע ישישים וכו' תורת משה (אלמושנינו) עמ' צד {ההספד צריך לכלול בכי ונחמה}
כה ע"ב08 קאת וקפוד הוכפלו לראות וכו' בגליון בשם הערוך, דאפילו עופות רעות באות לראות כשמתותפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' קלז
כה ע"ב09 הקב"ה קצף על עולמו וחמס ממנו נפשות וכו'אשכבתיה דרבי ח"א עמ' א, קסח
כה ע"ב09 קצף על עולמו וחטף נפשותהקשורים ליעקב (תשעח) עמ' פב
כה ע"ב09 קצף על עולמו וחמס ממנו נפשות ושמח בהם ככלה חדשהדרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' נח ד"ה הנה
כה ע"ב09 קצף על עולמו וחמס ממנו נפשותדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' תי ד"ה ואמנם
כה ע"ב09 קצף על עולמו וכו' שש ושמח בבואו אליו נפש נקי וצדיקדרשות שבט הלוי ח"א עמ' רנט
כה ע"ב09 קצף על עולמו וכו' שש ושמח וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' רכח
כה ע"ב09 קצף על עולמו וחמס ממנו נפשותדברי שאול ויקרא עמ' מז
כה ע"ב09 קצף על עולמושערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"ב עמ' רצא
כה ע"ב10 ושמח בהם ככלה חדשה רוכב ערבות שש ושמח בבא אליו נפש נקי וצדיקפרי צדיק פסח אות כב, ט"ו באב אות ד, עקב אות ו
כה ע"ב11 בבא אליו נפש צדיקברכת אברהם (הרשקוביץ) עמ' עה
כה ע"ב11 בבוא אליו נפש נקי וצדיקאור חדש (זיטשיק, תשסח) דברים עמ' שצ
כה ע"ב11 הקב"ה שש בבא אליו נפש הצדיק כבלה וכו'מנות הלוי (עוז והדר) ח"ב עמ' קעד
כה ע"ב11 הקב"ה שש ושמח בבוא אליו נפש נקי וצדיקאפיקי יהודה (תשנט) עמ' תצו, תק
כה ע"ב11 רוכב ערבות וכו' נפש נקי וצדיק, בן יהוידעתפארת ציון (אבא שאול) עמ' קז - ר"מ אליהו
כה ע"ב11 רוכב ערבות שש בבא אליו נפש נקיקהלת יעקב סוכות עמ' שכו
כה ע"ב11 רוכב ערבות שש בבוא אליו נפש נקימשנת יוסף - דרשות ח"ב עמ' רצה
כה ע"ב11 רוכב ערבות שש וכו' בבא אליו נפש נקי וצדיקתפארת ציון (אבא שאול) עמ' קח - ר"ש משאש
כה ע"ב11 רוכב ערבות שש וכו' בבא אליו נפש נקי וצדיקתפארת ציון (אבא שאול) עמ' קעה - ר"א אבא שאול
כה ע"ב11 רוכב ערבות שש וכו' בבא אליו נפש נקי וצדיקתפארת ציון (אבא שאול) עמ' רלח - ר"י בן נאים
כה ע"ב11 רוכב ערבות שש וכו' בבא אליו נפש נקי וצדיקתפארת ציון (אבא שאול) עמ' תכג - ר"מ צדקה
כה ע"ב11 רוכב ערבות שש וכו' בבא אליו נפש נקי וצדיקתפארת ציון (אבא שאול) עמ' תע - ר"ב שרגא
כה ע"ב11 רוכב ערבות שש ושמח בבא אליו נפש נקי וצדיק שיח יצחק (פרידמן, תשנז) עמ' קלד
כה ע"ב11 רוכב ערבות שש ושמח בבא אליו נפש נקי וצדיקאוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ב עמ' לג
כה ע"ב11 רוכב ערבות שש ושמח בבא אליו נפש נקי וצדיקאשכבתיה דרבי ח"א עמ' ד
כה ע"ב11 רוכב ערבות שש ושמח בבא אליו נפש נקי וצדיקדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ה עמ' קמט ד"ה הנה, עמ' קעב ד"ה ואמר, עמ' תיג ד"ה אבל
כה ע"ב11 רוכב ערבות שש ושמח בבא אליו נפש נקי וצדיקהשיר והשבח ח"א עמ' שעה
כה ע"ב11 רוכב ערבות שש ושמח בבא אליו נפש נקי וצדיקכסא שלמה (חכים) דף יד ע"ב, קלב ע"א-ע"ב
כה ע"ב11 רוכב ערבות שש ושמח בבא אליו נפש נקי וצדיקמבשרת ציון ח"ב עמ' שסה, ח"ד עמ' רנח
כה ע"ב11 רוכב ערבות שש ושמח בבא אליו נפש נקי וצדיקמנות הלוי (תשסב) עמ' שטז
כה ע"ב11 רוכב ערבות שש ושמח בבא אליו נפש נקי וצדיקנפש יוסף (תשעד) עמ' כא, רמב
כה ע"ב11 רוכב ערבות שש ושמח בבא אליו נפש נקי וצדיקפני חיים (פלג'י) עמ' קנט ע"א
כה ע"ב11 רוכב ערבות שש ושמח בבא אליו נפש נקיחכמת התורה אחרי מות עמ' מח
כה ע"ב11 רוכב ערבות שש ושמח בבא נפש נקימשנת יוסף - דרשות ח"ג עמ' שלז
כה ע"ב11 רוכב ערבות שש ושמח בבוא אליו נפש נקי וצדיקבאר יוסף (תשמא) ח"ג עמ' שסז
כה ע"ב11 רוכב ערבות שש ושמח בבוא אליו נפש נקי וצדיקלפרקים (תשסב) עמ' תקנט
כה ע"ב11 רוכב ערבות שש ושמח בבוא אליו נפש נקי וצדיקנחלת יעקב (תשעג) עמ' קפט
כה ע"ב11 רוכב ערבות שש ושמח בבוא אליו נפש נקי וצדיקשרגי טובא דרוש ו
כה ע"ב11 רוכב ערבות שש ושמח בבוא אליו נפש נקי וצדיקשרגי נפישי - לקוי המאורות דרוש ו
כה ע"ב11 רוכב ערבות שש ושמח בבוא נפש נקי וצדיקשרגי נפישי - לקוי המאורות דרוש ב
כה ע"ב11 רוכב ערבות שש ושמח וכו'כח מעשיו הגיד לעמו ח"א דף סח ע"ג
כה ע"ב11 רוכב ערבות שש ושמח וכו'משנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ג עמ' רכ, רכה, רמט
כה ע"ב11 רוכב ערבות שש ושמחדרישה מחיים דף קצו ע"א
כה ע"ב11 רוכב ערבות שש ושמחחלקם בחיים דף ס"א ע"ב (דף ר"ח ע"א ד"ה נחזור)
כה ע"ב11 רוכב ערבות שש ושמחחלקם בחיים דף סא ע"ג
כה ע"ב11 רוכב ערבות שש ושמחנשמת חיים (ברלין) עמ' מב
כה ע"ב11 רוכב ערבות שש כו'מערכי לב (חזן) ח"ב דרוש עה דף קעה ע"ד, דרוש קלד דף רפט ע"ד
כה ע"ב11 רוכב ערבותעולת חודש ח"ג מאמר ג
כה ע"ב11 שש ושמח בבוא אליו נפש נקי וצדיקאמרי יהודה (דרעי, תשעב) מעגל החיים עמ' קצד
כה ע"ב11 שש ושמחאיש מבין ח"א דף פא ע"א
כה ע"ב11 שש ושמח וכו'איש מבין ח"ב דף סו ע"א {מדובר שהצדיק השלים שנותיו, והשמחה היא שמראה לאלו שקיטרגו על בריאת האדם שהוא מלא קטטות, שלא צדקו; ומש"כ שקשה מיתת צדיקים הוא אם מת לפני זמנו}
כה ע"ב12 כד נח נפשיה דרבינא פתח עליה ההוא ספדנא, תמרים הניעו ראש על צדיק בתמר וכו'מאמץ כח (תשעה) עמ' תקנג
כה ע"ב12 כד שכיב רבינא פתח עליה ההוא ספדנא וכו'ערוגת הבושם (תשעא) שמות עמ' קיז, שסד, ויקרא-במדבר עמ' תקלד
כה ע"ב12 כי נח נפשיה דרבינא וכו' תמרים הניעו ראש על צדיק כתמר וכו'אהבת דוד (וועגער) עמ' 55
כה ע"ב12 כי נח נפשיה דרבינא וכו'אמרות ה' השלם ח"ו עמ' מא
כה ע"ב12 כי נח נפשיה דרבינא וכו'מאורי שערים עמ' רנב
כה ע"ב12 כי נח נפשיה דרבינא פתח ההיא ספדנאמשנת יוסף - דרשות ח"ג עמ' שמא
כה ע"ב12 כי נח נפשיה דרבינא פתח עלי' ההוא ספדנא תמרים הניעו ראש על צדיק כתמר נשים לילות כימים וגו'הישר והטוב (תשסג) עמ' תסט
כה ע"ב12 כי נח נפשיה דרבינא פתח עליה האי ספדנא תמרים הניעו ראש על צדיק כתמרכנסת יחזקאל (פאנעט, תשסה) - הספד עמ' קלג
כה ע"ב12 כי נח נפשיה דרבינא פתח עליה ההוא ספדנא אם בארזים נפלה שלהבת כו'דרשות יעב"ץ עמ' רפ
כה ע"ב12 כי נח נפשיה דרבינא פתח עליה ההוא ספדנא ואמר תמרים הניעו ראש של צדיק כתמר נשים לילות כימים על משים לילות כימיםכבוד לאיש דף לו ע"א-ע"ב
כה ע"ב12 כי נח נפשיה דרבינא פתח עליה ההוא ספדנא תמרים הניעו ראש על צדיק כתמר כו'בית המלך (חסון) דף סט ע"ב
כה ע"ב12 כי נח נפשיה דרבינא פתח עליה ההוא ספדנא תמרים הניעו ראש על צדיק כתמר וכו'צל הכסף (פריד, תשסג) עמ' רמח
כה ע"ב12 כי נח נפשיה דרבינא פתח עליה ההוא ספדנא תמרים הניעו ראש על צדיק כתמר נשים לילות כימים על משים לילות כימיםדברי תורה (שפירא) מהד' ח סי' סז
כה ע"ב12 כי נח נפשיה דרבינא פתח עליה ההוא ספדנא תמרים הניעו ראש על צדיק כתמר נשים לילות כימים על משים לילות כימיםתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' קכז, תקסז, א'רד
כה ע"ב12 כי נח נפשיה דרבינא פתח עליה ההוא ספדנא תמרים הניעו ראש על צדיק כתמר נשים לילות כימים על משים לילות כימיםכתב סופר אגדות כאן
כה ע"ב12 כי נח נפשיה דרבינא פתח עליה ההוא ספדנא תמרים הניעו ראשלחם שלמה (הלוי, שנז) סי' שנא דף קיז ע"ב; מאמץ כח (שמח) דרוש כו דף רו/רז ע"א; מדבר יהודה (מודינא, שסב) דרוש להספד דף נט ע"א ודף סב ע"ב; יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת חקת דף רלז ע"ד; דרש משה (אלבלדה, שסג) פרשת בלק דף קג ע"ד
כה ע"ב12 כי נח נפשיה דרבינא פתח עליה ההוא ספדנאבי חייא ח"א עמ' רס
כה ע"ב12 כי נח נפשיה דרבינא פתח עליה ההוא ספדנאחוט המשולש (דיוואן) דרשות דף מ ע"ב
כה ע"ב12 כי נח נפשיה דרבינא פתח עליה ההוא ספדנאשם ישראל עמ' שעב
כה ע"ב12 כי נח נפשיה דרבינא פתח עליה וכו' תמרים הניעו ראש וכו'משנת יוסף - אגדות ח"א עמ' רסח {ת"ח משפיע על סביבתו, גם אחר הסתלקותו, ואין לתארם כאבידה וכדומה, לכן נתהפכו רגליהם דוקא, אבל בתמרים שפיר קאמר}
כה ע"ב12 כי נח נפשיה דרבינאאם הבנים ח"ב דף כח ע"ב
כה ע"ב12 כי נח נפשיה דרבינאתושע יאודה דף קכג ע"א
כה ע"ב12 פתח ההוא ספדנא תמריםויקח אברהם דף יג ע"ד
כה ע"ב12 פתח עליה ההוא ספדנא תמרים הניעו ראש על צדיק כתמרתורת יחיאל במדבר עמ' תכו
כה ע"ב13 תמרים הניעו ראש וכו'אשכבתיה דרבי ח"א עמ' נט, סט, קסב
כה ע"ב13 תמרים הניעו ראש על צדיק כתמר וכו' א"ל רב אשי לבר קיפוק ההוא יומא מאי קאמרתאש דת (תשמח) עמ' קח
כה ע"ב13 תמרים הניעו ראש על צדיק כתמר וכו' א"ל רב אשי לבר קיפוק ההוא יומא מאי אמרתאש דת (תשמח) עמ' קח
כה ע"ב13 תמרים הניעו ראש על צדיק כתמר וכו'אדרת אליהו (הצרפתי) עמ' קסח
כה ע"ב13 תמרים הניעו ראש על צדיק כתמר וכו'ברכת מרדכי ויקרא-דברים תנינא עמ' תקלה
כה ע"ב13 תמרים הניעו ראש על צדיק כתמר וכו'מדבר יהודה (תשסב) עמ' רטו
כה ע"ב13 תמרים הניעו ראש על צדיק כתמר נשים לילות כימים וכו' מטר השמים - עמודי העולם עמ' תר
כה ע"ב13 תמרים הניעו ראש על צדיק כתמר נשים לילות כימים וכו'+מטר השמים - עמודי העולם עמ' תר
כה ע"ב13 תמרים הניעו ראש על צדיק כתמר נשים לילות כימים וכו'משנת יוסף - אגדות ח"א עמ' רסג {בדור יתום אין מקבלים תנחומין; הספדנים נענשו כי תארו ת"ח שקשה להשיגו; ת"ח הוא עצם התורה; צדיק כתמר וכארז; למלאות החלל הריק; מיתת צדיקים "כשריפת" בית אלקינו "ויותר" מחורבן ביהמ"ק}
כה ע"ב13 תמרים הניעו ראש על צדיק כתמר נשים לילות כימים על משים לילות כימיםדרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' נו ד"ה וזאת
כה ע"ב13 תמרים הניעו ראש על צדיק כתמרברכת מרדכי מוסר ח"ג עמ' שע
כה ע"ב13 תמרים הניעו ראש על צדיק כתמרדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' רנ ד"ה איתא, ח"ה עמ' צא ד"ה ואמנם, עמ' תי ד"ה איתא
כה ע"ב13 תמרים הניעו ראש על צדיק כתמרדרשות שמואל עמ' קנה
כה ע"ב13 תמרים הניעו ראש על צדיק כתמרמהר"ם שיק דברים עמ' רסז
כה ע"ב13 תמרים הניעו ראש על צדיק כתמרנחלת יעקב (תשעג) עמ' תמד
כה ע"ב13 תמרים הניעו ראש על צדיק כתמרעת האוכל עמ' 239 (סי' יג)
כה ע"ב13 תמרים הניעו ראש על צדיק כתמרתפארת ציון (אבא שאול) עמ' קנה - ר"א אבא שאול
כה ע"ב13 תמרים הניעו ראשדברי חנינא - הספדים עמ' כט
כה ע"ב13 תמרים הניעו ראשדרישה מחיים דף קנח ע"א
כה ע"ב13 תמרים הניעו ראשטיול בפרדס ח"ב עמ' תסג
כה ע"ב13 תמרים הניעו ראשילקוט הגרשוני ח"א
כה ע"ב13 תמרים הניעו ראשעולת חודש ח"ג מאמר שעז
כה ע"ב13 תמרים הניעו ראש וכו' נשים לילות כימים וכו'הון רב דף קמא ע"ג
כה ע"ב13 תמרים הניעולחם שלמה (הלוי, שנז) דף קיז ע"ב
כה ע"ב14 לילות כימיםצמח מנחם דף סט ע"ג
כה ע"ב14 מי שמשים לילות כימיםעמוד הימיני (קלינמן) עמ' נד
כה ע"ב14 משים לילות כימים וריטב"אאהל משה (שיינרמן) פורים - ראש הספר, ועמ' לח, לט
כה ע"ב14 משים לילות כימיםלפרקים (תשסב) עמ' תקנז
כה ע"ב14 נשים לילות כימים וכו'כתנות אור עמ' עב
כה ע"ב14 נשים לילות כימים וכו'דרשות ר"י מסלוצק עמ' קנא {כי עיקר ההספד הוא ביום אבל על ת"ח יש להספיד גם בלילה}
כה ע"ב14 נשים לילות כימים על המשים לילות כימיםדרשות שמן רוקח עמ' שיג
כה ע"ב14 נשים לילות כימים על משים לילות כימים בתורהלחם רב על סדור התפילה אות תעב, א' תקמד
כה ע"ב14 נשים לילות כימים על משים לילות כימים וכו'אשכבתיה דרבי ח"א עמ' פה, רמד, ח"ב עמ' כג
כה ע"ב14 נשים לילות כימים על משים לילות כימיםבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' תקיט
כה ע"ב14 נשים לילות כימים על משים לילות כימיםדברי חנינא - הספדים עמ' לג
כה ע"ב14 נשים לילות כימים על משים לילות כימיםדרשות באר יצחק עמ' קכו, קמב
כה ע"ב14 נשים לילות כימים על משים לילות כימיםטיול בפרדס ח"ב עמ' שז
כה ע"ב14 נשים לילות כימים על משים לילות כימיםכתב סופר דרשות (תשמח) ח"א עמ' קפט
כה ע"ב14 נשים לילות כימים על משים לילות כימיםשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' קל
כה ע"ב14 נשים לילות כימים על משים לילות כימיםשפת אמת (הלוי) משלי פרק לא פסוק יח
כה ע"ב14 נשים לילות כימיםדרשות מהר"ם שיק עמ' תרכב
כה ע"ב14 צדיק כתמרמאמרי ראיה 378
כה ע"ב15 א"ל ר' אשי לבר קיפוק ההוא יומא מאי אמרתישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קיא
כה ע"ב15 א"ל ר' אשי לבר קיפוק וכו'דרשות הרא"ש דף י ע"א דרוש ח, דף כח ע"א דרוש כה, דף מז ע"א דרוש מה, דף נג ע"א דרוש נב
כה ע"ב15 א"ל ר"א לב"ק ההוא יומא מאי אמרתמכתב סופר דף עו ע"ג
כה ע"ב15 א"ל ר"א לבר קיפוק וכו' אם בארזיםרני ושמחי דף קנב ע"ב
כה ע"ב15 א"ל רב אשי וכו' אם בארזים נפלה שלהבת וכו'שבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' קעב
כה ע"ב15 א"ל רב אשי לבר קיפוק ההוא יומא מאי אמרת א"ל אם בארזים נפלה שלהבת וכו'כנסת יחזקאל (פאנעט, תשסה) פרשת ויחי עמ' פ, הספד עמ' קל
כה ע"ב15 א"ל רב אשי לבר קיפוק ההוא יומא מאי אמרת א"ל אמינא וכו'מאורי שערים עמ' רלט
כה ע"ב15 א"ל רב אשי לבר קיפוק ההוא יומא מאי אמרת וכו' אם בארזים נפלה שלהבת וכו' חלש דעתיה אתהפוך כרעייהומשנת יוסף - אגדות ח"א עמ' רסז {הקפדת רב אשי מפני שדימהו למה שאיננו עוד, והרי זכרו ישאר לעד}
כה ע"ב15 א"ל רב אשי לבר קיפוק ההוא יומא מאי אמרת וכו' ורש"י ותוס' מהראנ"ח איש אמונים דף קיח ע"ד, קכה ע"א
כה ע"ב15 א"ל רב אשי לבר קיפוק ההוא יומא מאי אמרת וכו' חלש דעתייהו עלייהוברית אברם עמ' תצז
כה ע"ב15 א"ל רב אשי לבר קיפוק ההוא יומא מאי אמרתכוכבי אור (תשלד) עמ' נט
כה ע"ב15 א"ל רב אשי לבר קיפוק וכו' לא בר קיפוק חליץ ולא בר אבין חליץדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ה עמ' קלז ד"ה ועד"ז
כה ע"ב15 א"ל רב אשי לבר קיפוק וכו'בית יצחק (שמלקיש) על התורה מאמר קכב אות ב
כה ע"ב15 א"ל רב אשי לבר קיפוקאגודת אזוב (יעבץ) דף צ ע"ג
כה ע"ב15 א"ל רב אשי לבר קיפוקאהבת עולם דף צט ע"ב
כה ע"ב15 א"ל רב אשי לבר קיפוקאם הבנים ח"א דף עח ע"ד
כה ע"ב15 א"ל רב אשי לבר קיפוק ההוא יומא מאי אמרתשמן הטוב (תשסו) עמ' תקלז
כה ע"ב15 אמר ליה רב אשי לבר קיפוק ההוא יומא מאי אמרת אמר ליה אמינא אם בארזים נפלה שלהבתשערי דמעה (אלבלדה, שמו) שער ב ח"א דף נד ע"א, ושער עא ושער עט ע"א; יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת ויצא דף מג ע"ד ופ' חקת דף רלז ע"ד; של"ה (תט) דרוש להספד דף רי ע"א; זקן אהרן - שמן הטוב (אוהב, תיז) מו"ק אחרי דף קל ע"א
כה ע"ב15 אמר ליה רב אשי לבר קיפוק ההוא יומא מאי אמרת אמר ליה, אמינא אם בארזים נפלה שלהבת מה יעשו איזובי קירשל"ה (תשנז) - מס' תענית אות קמט, קסא, קעב
כה ע"ב15 אמר ליה רב אשי לבר קיפוק ההוא יומא מאי אמרת, אמר ליה אמינא אם בארזים נפלה שלהבת מה יעשו אזובי קירכתב סופר אגדות כאן
כה ע"ב15 בההוא יומא מאי וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ה סימן פד-פו
כה ע"ב15 ההוא יומא וכו' אם בארזים נפלה שלהבתאפיקי יהודה (תשנט) עמ' תצ
כה ע"ב15 ההוא יומא מאי אמרת א"ל אמינא אם בארזים וכו'אהבת עולם (תשס) עמ' תרמה
כה ע"ב15 ההוא יומא מאי אמרת א"ל אמינא אם בארזים נפלה שלהבת וכו'יערות דבש ח"א עמ' עט, קמט, רכז
כה ע"ב15 ההוא יומא מאי אמרת וכו' אם בארזים נפלה שלהבת מה יעשו איזובי קירדרשות הרא"ש (תשסו) ח"ב דרוש רסה עמ' תל, דרוש רעא עמ' תסו, דרוש רעב עמ' תע, דרוש רעד עמ' תפא, דרוש רעה עמ' תפז
כה ע"ב15 ההוא יומא מאי אמרתויאמר מרדכי - דרשות עמ' רע
כה ע"ב15 ההוא יומא מאי אמרתשרגי נפישי - לקוי המאורות דרוש ב, דרוש ו
כה ע"ב15 ההוא יומא מאי אמרת, ורש"ידרשות מהר"ם בנעט עמ' קפג
כה ע"ב15 ההוא יומא מה אמרת, מהרש"אחכמת התורה ויחי עמ' נו
כה ע"ב15 רב אשי רצה לידע מה יאמרו עליו ואיקפד שלא היו אומרים לפי כבודובינה לעתים (תשנד) דרוש עב עמ' תפו
כה ע"ב16 א"ל אם בארזים נפלה שלהבת וכו' ומהרש"אאהבת ציון (תשסד) עמ' עז
כה ע"ב16 אם בארזים נפלה שלהבת מה יעשו איזובי קירנועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף נו ע"ד
כה ע"ב16 אם בארזים נפלה שלהבת חכמת התורה חוקת עמ' שיא
כה ע"ב16 אם בארזים נפלה שלהבת וכו' חלש דעתיה וכו'תפארת ציון (אבא שאול) עמ' כו - אור לציון
כה ע"ב16 אם בארזים נפלה שלהבת וכו'בני נפתלי דרוש ד דף ט ע"ד
כה ע"ב16 אם בארזים נפלה שלהבת וכו'דרש משה (פינטו) שמות ח"ב עמ' רטו
כה ע"ב16 אם בארזים נפלה שלהבת וכו'חלק יעקב (קנטור) דרוש כא
כה ע"ב16 אם בארזים נפלה שלהבת וכו'משנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ג עמ' רכ, רמג
כה ע"ב16 אם בארזים נפלה שלהבת וכו'נחלת יעקב (תשעג) עמ' קעז, קצ
כה ע"ב16 אם בארזים נפלה שלהבת מה יעשו אזובי הקיראבן יהושע עמ' 113
כה ע"ב16 אם בארזים נפלה שלהבת מה יעשו אזובי הקיראור החיים (שיטץ) עמ' 24
כה ע"ב16 אם בארזים נפלה שלהבת מה יעשו אזובי הקיראשכבתיה דרבי ח"ב עמ' יד
כה ע"ב16 אם בארזים נפלה שלהבת מה יעשו אזובי הקירכתב סופר דרשות (תשמח) ח"ב עמ' ק
כה ע"ב16 אם בארזים נפלה שלהבת מה יעשו אזובי הקירלקט שיחות מוסר ח"ג עמ' תלא
כה ע"ב16 אם בארזים נפלה שלהבת מה יעשו אזובי קיר וכו'עמוד הימיני (קלינמן) עמ' רמד, רסג, רסז
כה ע"ב16 אם בארזים נפלה שלהבת מה יעשו איזובי הקירהמוסר והדעת שמות-ויקרא עמ' קסו
כה ע"ב16 אם בארזים נפלה שלהבת מה יעשו איזובי הקירמרפא לשון עמ' קפה
כה ע"ב16 אם בארזים נפלה שלהבת מה יעשו איזובי הקירעולת שבת (אלמושנינו) עמ' רפח
כה ע"ב16 אם בארזים נפלה שלהבת מה יעשו איזובי קירדבר טוב עמ' קיז
כה ע"ב16 אם בארזים נפלה שלהבת מה יעשו איזובי קירדרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' רמב
כה ע"ב16 אם בארזים נפלה שלהבת מה יעשו איזובי קירדרשות שמואל עמ' קמד
כה ע"ב16 אם בארזים נפלה שלהבת מה יעשו איזובי קירחכמה ומוסר ח"ב עמ' רנד, שסח
כה ע"ב16 אם בארזים נפלה שלהבת מה יעשו איזובי קירמשך חכמה ויקרא פ' טז פס' א
כה ע"ב16 אם בארזים נפלה שלהבת מה יעשו איזובי קירשמחת מרדכי (רוזנמן) נישואין - מאמר חתן וכלה דומים לדור באי הארץ
כה ע"ב16 אם בארזים נפלה שלהבת מה יעשו איזובי קירתורת חסד (סופר) עמ' קלט
כה ע"ב16 אם בארזים נפלה שלהבת מה יעשו איזובי קיר לויתן בחכה הועלה מה יעשו דגי רקק, בנחל שוטף נפלה חכה מה יעשו מי גביםדרשות באר יצחק עמ' צג, צו
כה ע"ב16 אם בארזים נפלה שלהבתאמרות ה' השלם ח"ה עמ' קכח, ח"ו עמ' רצ
כה ע"ב16 אם בארזים נפלה שלהבתבנין שאול עמ' כט
כה ע"ב16 אם בארזים נפלה שלהבתדברי חנינא - הספדים עמ' נה
כה ע"ב16 אם בארזים נפלה שלהבתילקוט הגרשוני ח"א
כה ע"ב16 אם בארזים נפלה שלהבתצמח מנחם דף עב ע"ד, עג ע"ג-ע"ד, עו ע"ג, עז ע"ב-ע"ד
כה ע"ב16 אם בארזים נפלה שלהבתשמן ראש - ימים נוראים עמ' רכד
כה ע"ב16 בר קיפוק אמר לרב אשי שיאמר בהספדו אם בארזים כו' בכו לאבלים ולא לאבידה ונענשערבי נחל (תשסד) עמ' שיב
כה ע"ב17 לויתן בחכה הועלה רקק מה יעשהאור הצבי עמ' 33
כה ע"ב17 לויתן בחכה הועלה וכו'מאורי שערים עמ' רמב
כה ע"ב17 לויתן בחכה הועלה וכו'צמח צדקה עה"ת עמ' רטו
כה ע"ב17 לויתן בחכה הועלה מה יעשו דגי רקק וכו' ואתהפוך כרעייהודרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' שצג ד"ה במסכת
כה ע"ב17 לויתן בחכה הועלה מה יעשו דגי רקקנשמת אדם עמ' צו
כה ע"ב17 לויתןחיים שיש בהם - דרשות ח"ב עמ' תס
כה ע"ב17 מה יעשו אזובי הקיר אזני יהושע (מהד' אדרת) דרשות והספדים דרוש סג עמ' 178
כה ע"ב17 מה יעשו דגי רקקדברי חנינא - הספדים עמ' נו
כה ע"ב19 אבידה הקשורים ליעקב (תשסא) עמ' פד {אבידה בצדיקים לא אמרינן}
כה ע"ב19 בכו בכה לאבלים ולא לאבידהאוהב שלום עמ' 55
כה ע"ב19 בכו לאבלים וכו' חלש דעתיה, מהרש"א וחת"סתפארת ציון (אבא שאול) עמ' תכב - ר"מ צדקה
כה ע"ב19 בכו לאבלים ולא לאבדה חכמת התורה קורח עמ' שצה
כה ע"ב19 בכו לאבלים ולא לאבדהילקוט דברי חכמים במדבר סי' נח
כה ע"ב19 בכו לאבלים ולא לאבידה וכו' חלש דעתיה וכו'תפארת ציון (אבא שאול) עמ' קעו - ר"א אבא שאול
כה ע"ב19 בכו לאבלים ולא לאבידה וכו'אשכבתיה דרבי ח"א עמ' רו
כה ע"ב19 בכו לאבלים ולא לאבידה וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' שס ד"ה אמה, ח"ה עמ' רנב ד"ה אמר, עמ' שעט ד"ה ועד"ז, עמ' תיא ד"ה אך
כה ע"ב19 בכו לאבלים ולא לאבידה וכו'משנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ג עמ' רמג
כה ע"ב19 בכו לאבלים ולא לאבידה שהיא למנוחה ואנו לאנחהאגרת הטיול (תשעה) עמ' פח, פט
כה ע"ב19 בכו לאבלים ולא לאבידה שהיא למנוחה ואנו לאנחהס' החיים (תשנג) עמ' עט
כה ע"ב19 בכו לאבלים ולא לאבידהאור הישר בראשית דף נב ע"א
כה ע"ב19 בכו לאבלים ולא לאבידהדמשק אליעזר (רלב"ג) אבל כבד
כה ע"ב19 בכו לאבלים ולא לאבידההקשורים ליעקב (תשעח) עמ' עו
כה ע"ב19 בכו לאבלים ולא לאבידהמשנת יוסף - דרשות ח"ג עמ' שמב
כה ע"ב19 בכו לאבליםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תלא
כה ע"ב19 בכו לאובדים ולא לאבדה אזני יהושע (מהד' אדרת) דרשות והספדים דרוש סא עמ' 126, דרוש סג עמ' 173
כה ע"ב19 בכו לאובדים ולא לאבדה שהוא למנוחה ואנו וכו'תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תתלט
כה ע"ב19 בכו לאובדים ולא לאבידה שהוא אל המנוחות ואנו לאנחותמים חיים (קרייסווירטה) עמ' תשלג
כה ע"ב19 בכו לאובדים ולא לאבידהחכמת התורה חיי שרה עמ' נא
כה ע"ב19 בכו לאבלים ולא לאבידה וכו' חלש דעתיהתפארת ציון (אבא שאול) עמ' תסז - ר"י שרבאני
כה ע"ב19 שהיא למנוחה ואנו לאנחהדברי חנינא - הספדים עמ' מד
כה ע"ב20 אתהפיך כרעייהוילקוט הגרשוני ח"א
כה ע"ב20 חלש דעתיה דר"א איתהפיך כרעייהושבות יעקב (אבולפיה) עמ' רכ
כה ע"ב20 חלש דעתיה עלייהו ואתהפוך כרעייהואוצרות חיים - אישים ח"ב עמ' רטז
כה ע"ב20 רב אשי חלש דעתיה מדבר בר אביןהגיד מרדכי דרוש יט
כה ע"ב22 באו רוב השלישית במים וכו'דרשות שמן רוקח עמ' שפב
כה ע"ב22 באו רוב השלישית במים זכור ברית ורחם אל תזניחנו באות ועשה עמנו אות כמי מרהשבט מישראל (קרמניץ) פרק נו פסוק ט
כה ע"ב22 באו רוב שלישית במיםחכמת התורה בשלח עמ' תקי
כה ע"ב22 קאי ואמר באו רוב שלישית במים וכו'תפלת דוד (אדר"ת) עמ' פז
כה ע"ב24 רב חנין חתנא דביה נשיאה וכו'כתב סופר על התורה (תשנה) עמ' צד
כה ע"ב24 חנין יוחנן זירא אבא יעקב יוסי שמואל חייא מנחם סימן וכו'מגילת סמנים עמ' נט
כה ע"ב24 רב חנין חתניה דבי נשיאהיקרא דשכבי (דוד) דרוש נב דף קג ע"א-ע"ב
כה ע"ב24 רב חנין חתני' דבי נישאה הוי' לא הוי ליה בניחיי נפש ח"א עמ' קצב ע"א
כה ע"ב24 רב חנין חתניה דבי נשיאה לא קא הוי לי' בני בעי רחמי והוי לי' וכו'כנסת יחזקאל (פאנעט, תשסה) - הספד עמ' קלו
כה ע"ב24 רב חנין לא קא הוו ליה בניפוקד עקרים סי' ב (עמ' 5)
כה ע"ב24 רבי חנין וכו' לא קא הוו ליה בני וכו'דרך חיים (לונזאנו) עמ' רכא
כה ע"ב24 רבי חנין חתניה דבי נשיאה וכו' בעת שמחתו נאנח בעת חגיגתו אבד חנינו אסיקו ליה חנן על שמיהכתב סופר אגדות כאן
כה ע"ב24 רבי חנין לא קא הוו ליה בני וכו' ההוא יומא דהוה ליה נח נפשיהלחם שלמה (הלוי, שנז) סי' שמג דף קיג ע"ב; שערי דמעה (אלבלדה, שמו) שער ב ח"א דף נא ע"ב; יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת שמיני דף רז ע"ג
כה ע"ב26 שמחה לתוגה וכו' ששון ויגון, ומהרש"א - כנגד שלושה דרגות באבלותפעולת צדיק (בריש) דרוש י דף כט ע"א
כה ע"ב27 יגון וששון נדבקו וכו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' תסג
כה ע"ב28 כד דמך ר' יוחנן פתח עליו ר' יצחק בן אליעזראדרת אליהו (קוצין) ח"ג עמ' 48
כה ע"ב28 כי נח נפשיה דר' יוחנן וכו' והבאתי השמש בצהריםדרשות מנחת יצחק עמ' קלד
כה ע"ב28 כי נח נפשיה דר' יוחנן וכו' כיום בא השמש בצהריםתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' שיט {ר' יוחנן מזרעא דיוסף המשפיע להשמש}
כה ע"ב28 כי נח נפשיה דר' יוחנן וכו' קשה היום לישראל כיום בא השמש בצהרייםאבן פינה עמ' 85
כה ע"ב28 כי נח נפשיה דר' יוחנן וכו'מאורי שערים עמ' רעח
כה ע"ב28 כי נח נפשיה דר' יוחנן פתח עלי ריב"א קשה היום לישראל כיום בא שמש בצהריםשרגא המאיר מועדים עמ' שד
כה ע"ב28 כי נח נפשיה דר' יוחנן פתח עליה ריב"א קשה היום לישראל וכו'דרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' רמח
כה ע"ב28 כי נח נפשיה דר' יוחנן פתח עליה ריב"א קשה היום לישראלאבל מצרים ח"א דף ו ע"ב
כה ע"ב28 כי נח נפשיה דר' יוחנן פתח ר' יצחק קשה היום כיום בא השמש בצהריםישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קיב
כה ע"ב28 כי נח נפשיה דר' יוחנןמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ג עמ' רג, רל
כה ע"ב28 כי נח נפשיה דר' פדת (גירסת עין יעקב)אם הבנים ח"א דף נה ע"ג, קלה ע"ד
כה ע"ב28 כי נח נפשיה דר' פדת (גירסת עין יעקב)רני ושמחי דף קנו ע"ב
כה ע"ב28 כי נח נפשיה דר"י וכו'המאור שבתורה (שפירא) ויקרא עמ' קצא
כה ע"ב28 כי נח נפשיה דר"י פתח עלי ר"י בר"א קשה היום לישראל כיום בא השמש וכו'כנסת יחזקאל (פאנעט, תשסה) - הספד עמ' קמג
כה ע"ב28 כי נח נפשיה דר"י פתח עליה ריב"א ק' היום לישר' כיום בא השמש בצהריםכבוד לאיש דף כ ע"ג, כא ע"ג, נד ע"ד, נה ע"ב
כה ע"ב28 כי נח נפשיה דר"י קשה היום לישראלאברהם במחזה דף קיז ע"ג, קיח ע"ג, קלד ע"ד
כה ע"ב28 כי נח נפשיה דר"ידרישה מחיים דף קצב ע"ב, קצח ע"ד
כה ע"ב28 כי נח נפשיה דרבי יוחנן פתח עליה ר' יצחק בן אלעזר, קשה היום לישראל כיום בא השמש בצהרים, דכתיב והיה ביום ההוא נאום ה' אלהים והבאתי השמש בצהרים, זה יומו של יאשיהודרשות באר יצחק עמ' קכ, רסד
כה ע"ב28 כי נח נפשיה דרבי יוחנן פתח עליה רבי יצחק בן אלעזר קשה היום לישראל וכו'כח מעשיו הגיד לעמו ח"א דף ס ע"ג
כה ע"ב28 כי נח נפשיה דרבי יוחנן פתח עליה רבי יצחק בן אלעזר קשה היום לישראל כיום בא השמש בצהרים וכו'חיים שיש בהם - דרשות ח"א עמ' תרלט
כה ע"ב28 כי נח נפשיה דרבי יוחנן פתח עליה רבי יצחק בן אלעזר קשה היום לישראל כיום בא השמש בצהריםחיים שיש בהם על התורה תנינא עמ' לו
כה ע"ב28 כי נח נפשיה דרבי יוחנן פתח עליו רבי יצחק בן אלעזר קשה היום לישראל כיום בא השמש בצהריםדברי תורה (שפירא) מהד' ט סי' סט
כה ע"ב28 כי נח נפשיה דריו"ח ק' היום לישראלאמרי אמת (אמדו) דף טז ע"א
כה ע"ב28 כי נח נפשיה דריו"חחלקו של יוסף (אמאדו) דף מג ע"ג, פו ע"ג
כה ע"ב28 כי נח נפשיה וכו' והבאתי השמש בצהרים ואמר ר' יוחנן זה יומו של יאשיהערבי נחל (תשסד) עמ' שיב
כה ע"ב28 פתח עליו ריב"א קשה היום לישראל כיום בא השמש בצהריםישרש יעקב (אבולפיה) עמ' שכא, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' ריט
כה ע"ב29 היום קשה לישראל כיום בא השמש בצהריםכד הקמח (מישור) עמ' לד
כה ע"ב29 היום קשה לישראל כיום בוא השמש בצהריםדרש אברהם (אשכנזי) ח"ב דף קעד ע"ב-ע"ג
כה ע"ב29 כיום בא השמש בצהריםאגרות ר' יצחק אלחנן עמ' תרפג
כה ע"ב29 כיום בא השמש בצהריםשיחות עבודת לוי סי' קיד אות ב, סי' קטו אות ג, סי' קטז אות א
כה ע"ב29 כיום בא השמש צהריםמכמני עוזיאל עמ' שנג {הנמשל - צדיק שנפטר בלא עתו ולא הספיק לעשות את כל שליחותו}
כה ע"ב29 קשה היום לישראל כיום בא השמש בצהרים זה יומו של יאשיהומערכות ישראל (גורדון) דרוש הדרת מרדכי עמ' 117-125
כה ע"ב29 קשה היום לישראל כיום בוא השמש בצהרייםשרגי נפישי - לקוי המאורות דרוש ב
כה ע"ב29 קשה היום כיום בא השמש בצהריםתפארת ציון (אבא שאול) עמ' תיג - ר"י פנחסי
כה ע"ב29 קשה היום לישראל כבא השמש בצהריםדברי חנינא - הספדים עמ' מה
כה ע"ב29 קשה היום לישראל כו'טוב טעם בראשית עמ' שא
כה ע"ב29 קשה היום לישראל כיום בא השמש בצהרייםשבילי פנחס (תשעט) עמ' עד
כה ע"ב29 קשה היום לישראל כיום בא השמש בצהרים וכו'אשכבתיה דרבי ח"א עמ' קפ, רז, רמד, ש, ח"ב עמ' ח, נג, עט, צד
כה ע"ב29 קשה היום לישראל כיום בא השמש בצהריםאור הישר בראשית דף נד ע"א
כה ע"ב29 קשה היום לישראל כיום בא השמש בצהריםאור חדש (זיטשיק, תשסח) דברים עמ' תסב
כה ע"ב29 קשה היום לישראל כיום בא השמש בצהריםיד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת ויחי דף פד ע"א; דרש משה (אלבלדה, שסג) פרשת בלק דף קג ע"ד
כה ע"ב29 קשה היום לישראל כיום בא השמש בצהריםצל הכסף (פריד, תשסג) עמ' רלח
כה ע"ב29 קשה היום לישראל כיום בא השמש בצהריםתורת יחיאל במדבר עמ' תכד
כה ע"ב29 קשה היום לישראל כיום בא השמש בצהריםתפארת ציון (אבא שאול) עמ' קח - ר"ש משאש
כה ע"ב29 קשה היום לישראל כיום בא השמש בצהריםתפארת ציון (אבא שאול) עמ' קלג - ר"מ צדקה
כה ע"ב29 קשה היום לישראל כיום בא השמש בצהריםתפארת ציון (אבא שאול) עמ' קנב - ר"מ צדקה
כה ע"ב29 קשה היום לישראל כיום בא השמש בצהריםתפארת ציון (אבא שאול) עמ' תנא - ר"מ שמואלי
כה ע"ב29 קשה היום לישראל כיום בא השמש בצהרים, מהרש"אתפארת ציון (אבא שאול) עמ' קכו - ר"ש כהן
כה ע"ב29 קשה היום לישראל כיום בוא השמש בצהריםויקרא יעבץ עמ' ס
כה ע"ב29 קשה היום לישראלאגודת אזוב (יעבץ) דף צ ע"ד, צו ע"א
כה ע"ב29 קשה וכו' כיום בא השמש בצהריםס' ג' תמוז תשנד עמ' קא
כה ע"ב29 קשה יום זה כיום בוא השמש בצהרייםשרגי נפישי - לקוי המאורות דרוש ו
כה ע"ב29 קשה יום זה לישראל כיום שבא השמש כו'נטע שורק פרשת חיי שרה
כה ע"ב30 והבאתי השמש בצהרים וגו' זה יומו של יאשיהואשכבתיה דרבי ח"ב עמ' קיד
כה ע"ב30 והבאתי השמש בצהרים וכו' זה יומו של יאשיהוזכור לדוד עמ' נה
כה ע"ב30 והבאתי השמש בצהרים זה יומו של יאשיהותורת חסד (סופר) עמ' פט
כה ע"ב30 והבאתי השמש בצהרים זהו יומו של יאשיהו הצדיק יערי עם דבשי ח"ב עמ' נו
כה ע"ב30 והבאתי השמש בצהרים קאי על סילוק יאשיהאמרות ה' השלם ח"ד עמ' קנא
כה ע"ב30 והבאתי השמש בצהריםדברי חנינא - הספדים עמ' קב
כה ע"ב30 והבאתי השמש בצמרים וכו' זה יומו של יאשיהיערות דבש ח"א עמ' צו
כה ע"ב30 והי' ביום ההוא והבאתי השמש בצהרים ואמר ר' יוחנן זה יומו של יאשיהודרושים ואגדות חתם סופר עמ' קנא
כה ע"ב30 והיה ביום ההוא והבאתי השמש בצהרים ואמר רבי יוחנן זה יומו של יאשיהודרשות חתם סופר (תשעז) ח"ה עמ' שכב ד"ה וכאשר, עמ' תנה ד"ה כתיב
כה ע"ב30 זה יומו של יאשי'נשמת חיים (ברלין) עמ' טו, כה
כה ע"ב30 זה יומו של יאשיהודרשות מהר"ם שיק עמ' תרלד
כה ע"ב30 זה יומו של יאשיהומאורי שערים עמ' רעח
כה ע"ב30 זה יומו של יאשיהומשך חכמה בראשית פ' נ פס' י
כה ע"ב30 חשך השמש בצהרים על יאשיהו המלךפרי חיים (קנולר) מאמרים סי' יח
כה ע"ב34 ארץ שנער הרה וילדה ארץ צבי גידלה שעשועיה אוי נא לה אמרה רקת כי אבדה כלי חמדתהאוצרות חיים - מתן תורה וא"י עמ' קלה
כה ע"ב34 ארץ שנער הרה וילדה ארץ צבי גידלה שעשועיה אוי נא לה אמרה רקת, כי אבדה כלי חמדתהשיחות הרב צבי יהודה דברים עמ' 510
כה ע"ב34 ארץ שנער הרה וילדה ארץ צבי גידלה שעשועיהבית ישראל (טויסיג) ח"ו עמ' כג
כה ע"ב34 ארץ שנער הרה וילדה וכו'אשכבתיה דרבי ח"א עמ' קיא, קצ
כה ע"ב34 ארץ שנער הרה וילדהדברי חנינא - הספדים עמ' מט
כה ע"ב34 ארץ שנער הרה וילדהראש דוד (תקלו) דף סא ע"ג
כה ע"ב34 ארץ שנער הרה וילדהראש דוד (תשמו) עמ' רמח ע"ב, רצט ע"א
כה ע"ב34 ארץ שנער הרה וכו'לחמי תודה דף ס ע"ב
כה ע"ב34 כי נח נפשיה דר' זירא וכו'מאורי שערים עמ' רסז, ערב, ערה
כה ע"ב34 כי נח נפשיה דר' זירא פתח האי ספדנא ארץ שנער וכו'אהבת דוד (וועגער) עמ' 31
כה ע"ב34 כי נח נפשיה דר' זירא פתח עליה ההוא ספדנא ארץ שנערחכמה מאין דף עה ע"ד, עו ע"א
כה ע"ב34 כי נח נפשיה דר' זירא פתח עליה ההוא ספדנאחוט המשולש (דיוואן) דרשות דף מ ע"ג
כה ע"ב34 כי נח נפשיה דר' זיראאם הבנים ח"ב דף נו ע"ג
כה ע"ב34 כי נח נפשיה דר"ז ארץ שנעראמרי אמת (אמדו) דף לג ע"ב
כה ע"ב34 כי נח נפשיה דר"ז וכו' אבדה כלי חמדתהדרשות מנחת יצחק עמ' קעח
כה ע"ב34 כי נח נפשיה דר"ז כו'תולעת שני דף ז ע"ג, ח ע"ב
כה ע"ב34 כי נח נפשיה דר"ז פתח עלי' האי ספדנאפעולת צדיק (בריש) דרוש ח
כה ע"ב34 כי נח נפשיה דר׳ זירא וכו'ס' זכרון לבעל מכתב מאליהו ח"ב עמ' רמח
כה ע"ב34 כי נח נפשיה דרבי זירא וכו'שמחת מרדכי (גיפטר) עמ' ריא, רלא
כה ע"ב34 כי נח נפשיה דרבי זירא פתח עליה ההוא ספדנא, ארץ שנער הרה וילדה ארץ צבי גדלה שעשועיה, אוי נא לה אמרה רקת כי אבדה כלי חמדתהדרשות באר יצחק עמ' רמה
כה ע"ב35 אוי נא לה אמרה רקת כו'מראה הגדול ח"ב דף נז ע"ב, סא ע"ג
כה ע"ב35 אוי נא לה אמרה רקתעולת חודש ח"ג מאמר שפט
כה ע"ב35 כי נח נפשיה דר' אבהו אחיתו עמודי דקסרי דמעיהדרש והעיון בראשית מאמר קו
כה ע"ב35 כי נח נפשיה דר' אבהו אחיתו עמודי דקסרי מיא וכו'מאמר אסתר דרוש א
כה ע"ב35 כי נח נפשיה דר' אבהו אחיתו עמודי דקסרי מיאדרשות מנחת יצחק עמ' קלה, קע
כה ע"ב35 כי נח נפשיה דר' אבהו אחיתו עמודי דקסרי מיאכתב וחתם סופר - כתב סופר עמ' קטו
כה ע"ב35 כי נח נפשיה דר' אבהו אחיתו עמודי דקסרי מיאעזר מיהודה עמ' שלז
כה ע"ב35 כי נח נפשיה דר' אבהו אחיתו עמודי דקסרי מיאשבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' קסה
כה ע"ב35 כי נח נפשיה דר' אבהו וכו'ימלא פי תהלתך ח"ב עמ' תרג, תרה
כה ע"ב35 כי נח נפשיה דר' אבהודרשות ר"י מסלוצק עמ' קמט
כה ע"ב35 כי נח נפשיה דר' אבהונשמת חיים (ברלין) עמ' כ
כה ע"ב35 כי נח נפשיה דר' אבהועולת חודש ח"ג מאמר יג, נז
כה ע"ב35 כי נח נפשיה דר"א אחיתו עמודי דקסרי מיאדרשות מהרי"ץ לז' אדר עמ' שט
כה ע"ב35 כי נח נפשיה דר"א אחיתו עמודי דקסרי מיאכתב סופר דרשות (תשל) עמ' קמט
כה ע"ב35 כי נח נפשיה דרבי אבהו אחיתו עמודי דקיסרי מיאלדעת חכמה ומוסר ח"א עמ' קיז
כה ע"ב35 כי נח נפשיה דרבי אבהו אחיתו עמודי דקיסרי מיאנחלת יעקב (תשעג) עמ' תכח, תמה
כה ע"ב35 כי נח נפשיה דרבי אבהו אחיתו עמודי דקסרי מיאאוצרות חיים - אישים ח"א עמ' כט
כה ע"ב35 כי נח נפשיה דרבי אבהו אחיתו עמודי דקסרי מיאהֻידוֹת אהרן (תשסא) עמ' רחצ
כה ע"ב35 כי נח נפשיה דרבי אבהו אחיתו עמודי דקסרי מיאהֻידוֹת אהרן (תשסז) עמ' שג
כה ע"ב35 כי נח נפשיה דרבי אבהו אחיתו עמודי דקסרי מיאיפה מראה (שנ) ע"ז פ"ג דף שיט ע"ג; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מאמר תקמח דף קמו ע"ב-ע"ד ודף קמז ע"א-ע"ב
כה ע"ב35 כי נח נפשיה דרבי אבהו אחיתו עמודי דקסרי מיאכתב סופר אגדות כאן
כה ע"ב35 כי נח נפשיה דרבי אבהו אחיתו עמודי דקסרי מיאמאמר אסתר (תשסב) עמ' יח
כה ע"ב35 כלי חמדתה, רש"ידברי שאול בראשית עמ' תקמה
כה ע"ב36 אחיתו עמודי דקסרי מיאדברי חנינא - הספדים עמ' פג
כה ע"ב36 אחיתו עמודירב שלום (אדלר) עמ' קמו
כה ע"ב36 ההוא יומא דנח נפשי' דר' אבהו אחיתו עמודי דקיסרין וכו'אש דת (תשמח) עמ' צו
כה ע"ב36 כי נח נפשי' שפעו מרזבי דצפורי דמאדרשות מנחת יצחק עמ' קסא, קסד
כה ע"ב36 כי נח נפשיה דר' יוסי שפעיעולת חודש ח"ג מאמר טו, סא
כה ע"ב36 כי נח נפשיה דרבי יוסי שפעו מרזבי דציפורי דמארנת יצחק - פרק חלק עמ' תנ
כה ע"ב36 מעשים נוראים שנעשו בפטירת אמוראיםאשכבתיה דרבי ח"ב עמ' מ
כה ע"ב36 שפעו מרזבי דצפורי דמאדברי חנינא - הספדים עמ' פג
כה ע"ב36 שפעו מרזבי ציפורי דמאילקוט הגרשוני ח"א
כה ע"ב37 איעקרו כל ארזיאדברי חנינא - הספדים עמ' פב
כה ע"ב37 אתחזאי כוכבי ביממאעמוד הימיני (קלינמן) עמ' רמו
כה ע"ב37 אתחמיאו כוכבא ביממארב שלום (אדלר) עמ' רז
כה ע"ב37 אתחמיאו כוכבי ביממאדברי חנינא - הספדים עמ' פב
כה ע"ב37 אתחמיאו כוכבי ביממאילקוט הגרשוני ח"א
כה ע"ב37 דר' אסי איעקרו כל אילניא וכו'מאמר אסתר דרוש א
כה ע"ב37 דר' אסי איעקרו כל אילניאמאמר אסתר (תשסב) עמ' יח
כה ע"ב37 דר' אסי איעקרו כל אילניאתורת חיים עה"ת עמ' שיד {ע"י רוח סערה שהיא יסוד העולם ומתעוררת ויוצאת בהסתלקות צדיק יסוד עולם}
כה ע"ב37 דרבי יעקב אתחמיאו כוכבי ביממאמים חיים (קרייסווירטה) עמ' תכח
כה ע"ב37 כי נח נפשיה דר' אסי איעקרו כל אילניאאור הישר בראשית דף נד ע"ב
כה ע"ב37 כי נח נפשיה דר' יעקב אחתמיאו כוכבי ביממאדרשות מנחת יצחק עמ' קלה, קעג
כה ע"ב37 כי נח נפשיה דר' יעקב אתחמיאו כוכבי ביממאאור הישר בראשית דף נה ע"א
כה ע"ב37 כי נח נפשיה דר' יעקב אתחמיאו כוכבי ביממאאמרות ה' השלם ח"א עמ' צד
כה ע"ב37 כי נח נפשיה דר' יעקב אתחמיאו כוכבי ביממאאמרי השכל עמ' 133
כה ע"ב37 כי נח נפשיה דר' יעקב איתחזי כוכבי ביממאמאורי שערים עמ' רנה {כי אור השמש כבה וראו כוכבים כמו בלילה, וכן כשת"ח נפטר, עולים במקומו כוכבים - ת"ח אחרים}
כה ע"ב37 כי נח נפשיה דר' יעקב בר אחא אתחמיאו כוכבי ביממאמערכות ישראל (גורדון) דרוש פחד יצחק עמ' 126-131
כה ע"ב37 כי נח נפשיה דר' יעקב בר אחא איתחמיאו כוכבי ביממאדרשות באר יצחק עמ' רמד
כה ע"ב37 כי נח נפשיה דר"א איעקר כל ארזייאעולת חודש ח"ג מאמר כח
כה ע"ב37 כי נח נפשיה דר"ח נחיתו כיפיעולת חודש ח"ג מאמר מא
כה ע"ב37 כי נח נפשיה דר"י איתחמיאו כוכביעולת חודש ח"ג מאמר סט
כה ע"ב37 כי נח נפשיה דרשב"י איעקר כל אילנייאעולת חודש ח"ג מאמר לג
כה ע"ב37 כי נח נפשיה וכו' איתעקרו כל אילנייאזרע שמשון (תשסג) שיר השירים אות כ
כה ע"ב37 כי נח נפשיה וכו' דרבי אסי איעקרו כל אילניאאוצרות חיים - אישים ח"ב עמ' עו
כה ע"ב38 אישתעו צלמנייא והוו למחלצייא חכמת התורה חוקת עמ' ריג, שיג
כה ע"ב38 כי נח נפשיה דר' מנחם בר' סימאי אישתעו צלמנייא והוו למחלצייאאמרי נועם (מועדים) סי' סח לפסח
כה ע"ב38 כשמת ר' מנחם ב"ר סימאי אישתנו כל צלמניא משום דלא איסתכיל בצורתא דזוזיאור חדש (זיטשיק, תשסח) דברים עמ' קפו
כה ע"ב38 כי נח נפשיה דר' מנחםאם הבנים ח"ב דף טו ע"ג
כה ע"ב38 כי נח נפשיה דר' מנחםתנופה חיים דף קכה ע"ב38
כה ע"ב38 כי נח נפשיה דר"מ ברי' סימאיעולת חודש ח"ג מאמר מד
כה ע"ב38 כי נח נפשיה דרבי מנחםתנופה חיים דף קכד ע"ב (סדר ראה אות ח)
כה ע"ב38 כשמת ר"ס אישתעי צלמניא והוו למחלציאתורת חסד (סופר) עמ' קל
כה ע"ב39 דר' אלישיב איחתרו שבעין מחתרתא בנהרדעאימלא פי תהלתך ח"ב עמ' תרג
כה ע"ב39 דרבי אלישיב איחתרו שבעין מחתרתא בנהרדעאיפה מראה (שנ) ע"ז פ"ג דף שיט ע"ג
כה ע"ב39 כי נח נפשיה דרבי אלישיב איחתרו שבעין מחתרתא בנהרדעארנת יצחק - פרק חלק עמ' תנ
כה ע"ב39 כי נח נפשיה וכו' דרבי אלישיב איחתרו שבעין מחתרתא בנהרדעאאוצרות חיים - אישים ח"א עמ' תכה
כה ע"ב40 איחתרו ע' מחתרות כנהרדעאאשכבתיה דרבי ח"א עמ' לג
כה ע"ב40 איחתרו שבעין מחתרתא בנהרדעאעבודת חיים ח"א עמ' קצ
כה ע"ב40 איחתרו שבעין מחתרתאדברי חנינא - הספדים עמ' פב
כה ע"ב41 כי נח נפשיה דאביי ורבא נשוק כיפי דדגלת אהדדי ורש"ימים חיים (קרייסווירטה) עמ' תשטז
כה ע"ב41 כי נח נפשיה דרב יוסף נשוקעולת חודש ח"ג מאמר רנב
כה ע"ב41 כי נח נפשיה וכו' דרבה ורב יוסף נשיק כיפי דפרת אהדדילקוטי לוי יצחק על תנ"ך וחז"ל עמ' שמד
כה ע"ב41 כשמת רב יוסף נשקי כיפי דפרתשארית מנחם ח"ד עמ' תקיח
כה ע"ב41 נשתברו הגשרים של דגלתאשכבתיה דרבי ח"א עמ' דש
כה ע"ב42 טעון דיקלי שיצאילקוט הגרשוני ח"א
כה ע"ב42 כי נח נפשיה דרבי משרשיאולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' תרכה
כה ע"ב42 כשמת רב משרשיא טענו דיקלי שיצידרשות באר יצחק עמ' קמז
כה ע"ב פי' הרא"שאהבת עולם (תשס) עמ' תרמג
כה ע"ב רש"י - בר קיפוק נענש על זה על שהזכיר לשון אבידה בצדיקערבי נחל (תשסד) עמ' שיב
כה ע"ב רש"י - כשמת רב משרשיא טענו דיקלי שיצי - שטענו האילנות קוציםדרשות באר יצחק עמ' קמז
כה ע"ב רש"י - נשים לילות כימים על משים לילות כימים - על ששם לילות כימים בתורהדרשות באר יצחק עמ' קכו
כה ע"ב רש"י ד"ה נשים - נשים לילות כימים בהספד על ששם לילות כימים בתורהשפת אמת (הלוי) משלי פרק לא פסוק יח
כה ע"ב תוס' ד"ה ועל רבו כו' ומרדכי סי' אלף תקפאיד שלמה (עזרא) דף עא ע"א
כו ע"א01 אלו קרעים שאין מאחים רב ייבי (תשסט) ח"א עמ' לג, לד, מב, מט, נד, ס
כו ע"א01 אלו קרעים שאין מתאחין על רבו וכו' ועל ס"תדעת תפלה עמ' רצח
כו ע"א01 אלו קרעים שאינם מתאחיםמאורי שערים עמ' רכז
כו ע"א01 אלו קרעים שאינם מתאחין וכו' ורבו שלימדו תורה מנלן דכתיב וכו' רכב ישראל ופרשיו וכו'ערוגת הבושם (תשעא) שמות עמ' שנד, שעא, שעד
כו ע"א01 אלו קרעים שאינן מתאחיןגבורת יצחק שבועות עמ' שס
כו ע"א01 אלו קרעין שאין מתאחין כו'יד שלמה (עזרא) דף עב ע"ב
כו ע"א01 אלו קרעין שאין מתאחין לעולםויגד יעקב עמ' תקצב
כו ע"א01 אלו קרעין שאין מתאחיןכבוד לאיש דף נג ע"א
כו ע"א01 ואלו קרעים שאין מתאחין באר מים חיים (תשנט) ח"א עמ' קל
כו ע"א01 ואלו קרעין אינם מתאחים לעולםאור לישרים (איידליץ, תשב) עמ' כט
כו ע"א01 ואלו קרעין וכו' ועל נשיא ועל אב"ד וכו' מנ"ל דכתיב ויחזק דוד בבגדיו ויקרעם וכו'דרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' קטו
כו ע"א01 ואלו קרעין שאין מתאחין הקורע על אביו ועל אמו חיים שיש בהם - דרשות ח"א עמ' תריב
כו ע"א01 ואלו קרעין שאין מתאחין הקורע על אביו ועל אמו וכו'דברי תורה (שפירא) מהד' ח סי' ב
כו ע"א01 ואלו קרעין שאין מתאחין הקורע על אביו ועל אמו וכו'חיים שיש בהם על התורה תנינא עמ' מג
כו ע"א01 ואלו קרעין שאין מתאחין הקורע על אביו ועל אמו ועל רבו שלימדו תורה וכו'אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ב עמ' נב
כו ע"א01 ואלו קרעין שאין מתאחין וכו' א"ל לגבי דידיה כמת דמילחמי תודה דף ס ע"א, קלד ע"א
כו ע"א01 ואלו קרעין שאין מתאחין וכו' אביו ואמו ורבו שלימדו תורהלפרקים (תשסב) עמ' תפד
כו ע"א01 ואלו קרעין שאין מתאחין וכו'באר משה (אפשטיין) שמות עמ' תמ
כו ע"א01 ואלו קרעין שאין מתאחיןר"ן ס' הרי"ף פ"ג דף שצז ע"ב; ב"י יו"ד סי' שמ שע דף ג ע"א
כו ע"א01 ואלו קרעין שאינן מתאחין וכו'אשכבתיה דרבי ח"א עמ' רמג, רצו
כו ע"א01 אלו קרעין כו' ועל שמועות כו' בן אברהם (אשטרושא) דף פה ע"ג
כו ע"א01 ואלו קרעין שאינן מתאחיןבאר מים חיים (הלוי) דרושים דף יג ע"ד
כו ע"א02 בת"ח וס"ת לא מתאחיןעיני שמואל (ראבין) עמ' ג
כו ע"א02 חיוב קריעה קרע שלא מתאחה על נשיא ואב"דשארית ישראל (תשעד) דרוש יב עמ' 205
כו ע"א02 חייב אדם לקרוע על רבודרשות הרא"ש דף כה ע"א דרוש כג
כו ע"א02 נשיא ואב בי"דמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' קמח
כו ע"א02 על נשיא ועל אב"ד ועל שמועות רעותישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קיב
כו ע"א02 על רבו שלימדו תורה, ומהרש"אשערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"ב עמ' רנח
כו ע"א02 קורע על רבו שלמדו תורה אזני יהושע (מהד' אדרת) דרשות והספדים דרוש סג עמ' 160,179
כו ע"א02 קורעים על נשיא ואב ב"ד ושמועות הרעות וכו' פירוש המכבי שמואל עמ' רט
כו ע"א03 קורעים על ברכת השםפירוש המכבי שמואל עמ' רי
כו ע"א04 ועל ס"ת שנשרףרנת יצחק ישעיה עמ' תכח
כו ע"א04 חיוב קריעה על ראיית ס"ת שנשרףדרך חיים (תשע) פ"ו הערה 1120
כו ע"א04 ס"ת שנשרף חייב לקרוע וכו'כח מעשיו הגיד לעמו ח"א דף נג ע"ב
כו ע"א04 ספר תורה שנשרףמאמרי ראיה עמ' 374
כו ע"א04 על ספר תורה שנשרףויגד יעקב עמ' תקפח
כו ע"א04 קריעה על שריפת ס"ת, רא"ש פ"ג סי' סד חכמת התורה תרומה עמ' שמב
כו ע"א06 ועל רבו שלימדו תורה מנלן וכו'רנת יצחק מלכים עמ' רמג, רמד
כו ע"א06 רבו שלימדו תורה מנלן וכו'שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' שכז
כו ע"א07 ואלישע רואה והוא מצעק וכו' אליהו חי הוא וכו'שבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' שפח
כו ע"א08 אבי אבי רכב ישראל ופרשיו וכו' דטב להון לישראל בצלותיה מרתיכין ופרשיןבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' רעא, במדבר עמ' תשעב-תשעג, מלכים עמ' רצז
כו ע"א08 אבי אבי רכב ישראל ופרשיו וכו' דטב להון לישראל בצלותיה מרתיבין ופרשיןאמרי נועם (מועדים) תשובה טו [מבן המחבר]
כו ע"א08 אבי אבי רכב ישראל ופרשיודברי חנינא - הספדים עמ' קמג
כו ע"א08 אבי אבי רכב ישראל ופרשיונפש יוסף (תשעד) עמ' רכז
כו ע"א09 אבי אבי זה אבי ואמיאשכבתיה דרבי ח"א עמ' ז, פ, פז, רמט, רסא, רפ
כו ע"א09 אבי אבי זה אביו ואמומאורי שערים עמ' ערה
כו ע"א09 אבי אבי זה אב ואם רכב ישראל ופרשיו זה רבואור לישרים (איידליץ, תשב) עמ' עז
כו ע"א09 אבי אבי זה אביו ואמו וכו'באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' רעא-ב , דברים עמ' קעו, מלכים עמ' רצז
כו ע"א09 אבי אבי וכו' דטב להון בצלותיה וכו'דברי טובה שופטים ח"א עמ' רנה {וכן דבורה אמרה "שקמתי אם" כי נביא צריך להתפלל על ישראל, ואלישע קרא לו אב ואם כי הוא דואג לישראל כאב ואם}
כו ע"א09 אבי אבי וכו' זה אביו ואמושרגי נפישי - לקוי המאורות - לקוי המאורות דרוש א דף ד ע"ד, ה ע"א {לרחוקים היה בבחינת אב ששולח פרנסה, ולקרובים היה בבחינת אם שמגדלת את הילד}
כו ע"א09 אבי אבי זה אביו ואמושרגי נפישי - לקוי המאורות דרוש א
כו ע"א09 אבי אבי זה אביו ואמו, ורש"ירנת יצחק - פרק חלק עמ' רסט, רע
כו ע"א09 זה אביו ואמורנת יצחק מלכים עמ' רמב, רמג, תהלים עמ' שסא
כו ע"א09 רכב ישראל ופרשיו זה רבו שלימדו תורה וכו'דרשות באר יצחק עמ' רנט
כו ע"א09 רכב ישראל ופרשיו זה רבו שלימדו תורהאור לישרים (איידליץ, תשב) עמ' לח
כו ע"א09 רכב ישראל ופרשיו זה רבודרישה מחיים דף קנט/קצא ע"ג
כו ע"א09 רכב ישראל שהיה רבובן פורת יוסף (תשעא) עמ' תצג
כו ע"א10 זה רבו שלמדו תורהדרכי נועם (הרנזון) דרוש כה
כו ע"א10 מאי משמע כדמתרגם רב יוסף רבי רבי דטב להון לישראל בצלותיה וכו'אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ב עמ' מב, נב
כו ע"א11 רבי רבי דטב להון לישראל בצלותיה וכו'אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"א עמ' צו
כו ע"א11 רבי רבי דטב להון לישראל בצלותיה וכו'תפארת ציון (אבא שאול) עמ' שסה - רי"ח סופר
כו ע"א11 רבי רבי דטב להן לישראל מרתיכין ופרשיןאבן פינה עמ' 88
כו ע"א11 דטב להון לישראל בצלותיה מרתיכין ופרשיןשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' קצח
כו ע"א12 שאינו מתאחה וכו' מלמד שקרועים ועומדים לשניםרנת יצחק מלכים עמ' רמה
כו ע"א14 איני יודע שהם שניםדרישה מחיים דף קנח ע"ג
כו ע"א14 ממשמע שנאמר ויקרעם איני יודע שלשניםכלי יקר (לניאדו, שסג) מלכים ב ב דף תצב ע"ד
כו ע"א16 א"ל ריש לקיש לרבי יוחנן אליהו חי הוא, א"ל כיון דכתיב לא ראהו עוד, לגבי דידיה כמת דמיאוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ב עמ' נג
כו ע"א16 אליהו הוא חיימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' יד
כו ע"א16 אליהו חי דולה ומשקה - גלות וגאולה עמ' קנט {עלה חי השמיימה}
כו ע"א16 אליהו חי הוא וכו' לגבי דידיה כמת דמישל"ה (תשנז) - תולדות אדם אות ט
כו ע"א16 אליהו חי הואיקרא דשכבי (דוד) דרוש קח דף קצד ע"א
כו ע"א16 אליהו חי הואציץ השדה - שדי יער עמ' שיא
כו ע"א16 אליהו חי הואשיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 334
כו ע"א16 אליהו חי הוא אמר ליה כיון דכתיב ולא ראהו עוד לגבי דידיה כמת דמיאוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ג עמ' קעח
כו ע"א16 אליהו חיאור חדש (הרטמן) פ"ז אות 150 {נסתלק מן העולם הזה בלא מיתה}
כו ע"א16 אליהו חימתוך התורה הגואלת (תשעג) על התורה עמ' 242
כו ע"א16 אליהו חיעיוני פרשה (ריבלין) במדבר עמ' 211
כו ע"א16 אליהו לא מתיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' רב
כו ע"א17 כיון דלא ראהו עוד וכו' כמת דמיאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' קיב ע"ב
כו ע"א17 כיון דכתיב ולא ראהו עוד לגביה דידיה כמת דמיאור חדש (זיטשיק, תשסח) דברים עמ' תע
כו ע"א17 לגבי דידי' כמת דמירנת יצחק מלכים עמ' רמד
כו ע"א17 לגבי דידיה כמת דמיאאהל רחל עמ' 611
כו ע"א18 מנין שקורעין על הנשיא ועל אב בית דיןאור חדש (הרטמן) פ"ד אות 59
כו ע"א18 נשיא ואב בית דין ושמועות הרעות מנלןאמרי שפר (אשכנזי, שסא) דרוש ד להספד דף קעג ע"א; כלי יקר (לניאדו, שסג) שמואל ב א דף רסג ע"ג; הנותן אמרי שפר (ראנ"ח, שצ) דף קלג; אהבת עולם (קושטא, תב) דף קכו
כו ע"א22 יהונתן זה אב ב"דרנת יצחק שמואל עמ' רע
כו ע"א22 יונתן אב בי"דפרשיות בספרי הנביאים שמואל עמ' רלו
כו ע"א22 שאול זה נשיאדרכי חיים דף י"א ע"א (ד"ה א"ה)
כו ע"א22 שאול זה נשיאמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' קמח
כו ע"א22 שאול זה נשיאפני מלך שמות עמ' יט
כו ע"א22 שאול נקרא נשיאיחי המלך עמ' ל
כו ע"א24 ומי קרעינן אשמועות רעותדרישה מחיים דף פ ע"ג
כו ע"א24 ומי קרעינן אשמועות רעות וכו'אהבת עולם (תשס) עמ' תרס
כו ע"א24 על על הפסיק העניןיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' צז
כו ע"א24 על על לחלקיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' צא
כו ע"א24 על על הפסיק העניןס' המאמרים (רמ"מ) ח"ד עמ' שעא
כו ע"א24 על על הפסיקמשק ביתי סימן שע דף קסג/קפג ע"א
כו ע"א25 לא אמרו אלא ברוב ציבוררנת יצחק מלכים עמ' תטו
כו ע"א27 על ברכת ה' מנלןרנת יצחק מלכים עמ' שעט, ישעיה עמ' קיד
כו ע"א33 א"ל ליהויקים כתב ירמי' ספר קינות וכו'יערות דבש ח"א עמ' רמז
כו ע"א33 איכה ישבה בדד אמר להו אנא מלכא וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ה עמ' קעה ד"ה בפרק
כו ע"א33 אמר איכה ישבה אמר אנא מלכא וכו'מלא העומר על חמש מגילות (תשסח) עמ' ריב
כו ע"א33 אמרו ליה ליהויקים כתב ירמיה ספר קינות וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ג עמ' שפח
כו ע"א33 אמרו ליה ליהויקים כתב ירמיה ספר קינות וכו'נחלת יעקב (תשעג) עמ' שא
כו ע"א33 אמרו ליה ליהויקים כתב ירמיה ספר קינותיד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת דברים דף רמט ע"ד
כו ע"א33 אמרו ליהויקים כתב ירמיה ספר קינות וכו' קדר כל האזכרות שבה ושרפן באש משנת יוסף - אגדות ח"א עמ' ער {כוונת יהויקים שהוא ישאר מלך ויחזירם בתשובה; מהחת"ס שה' נשבע לדור שזרעו ינהיג עפ"י התורה, ואם לאו יענישם}
כו ע"א33 ירמיה כתב מגילת קינות אלשיך על חמש מגילות עמ' רכד {לפני החרבן ברוה"ק}
כו ע"א33 ירמיה כתב ספר קינותאור הצבי עמ' 53 {וספרו וספר מלכים}
כו ע"א33 מעשה דיהויקיםמבשרת ציון ח"ג עמ' קצ
כו ע"א36 והיינו דכתיב ולא פחדו ולא קרעו את בגדיהם, מכלל דבעו למיקרע בצור ירום ח"ד עמ' קכא הערה 14
כו ע"א37 הרואה ס"ת שנקרע חייב לקרוע ב' קריעותלהורות נתן דברים עמ' רעג
כו ע"א37 הרואה ס"ת שנקרע חייב לקרוע ב' קריעות א' על הכתב וא' על הגוילרנת יצחק - תפלה לימי המועדים עמ' קסה
כו ע"א37 הרואה ס"ת שנקרע חייב לקרוע ב' קריעות וכו'אשכבתיה דרבי ח"א עמ' ס
כו ע"א37 הרואה ס"ת שנקרע חייב לקרוע שתי קריעות א' על הגויל וא' על הכתבשבילי פנחס (תשעה) עמ' תמו
כו ע"א37 הרואה ס"ת שנקרע חייב לקרוע שתי קריעות אחד על הגויל ואחד על הכתבשבילי פנחס (תשעח) עמ' יד
כו ע"א37 הרואה ס"ת שנקרע חייב לקרוע שתי קריעות וכו'נתיב התורה (סאלים) בראשית עמ' רעח
כו ע"א37 הרואה ס"ת שנקרערנת יצחק ה' מגילות עמ' קלז
כו ע"א37 הרואה ס"ת שנשרף חייב לקרוע ב' קריעותתפארת ציון (אבא שאול) עמ' קנה - ר"א אבא שאול
כו ע"א37 הרואה ס"ת שנשרף חייב לקרוע ב' קריעותתפארת ציון (אבא שאול) עמ' תכח - רש"ה קוק
כו ע"א37 הרואה ס"ת שנשרף חייב לקרוע וכו'ישמח ישראל (אלכסנדר) דברים עמ' צג
כו ע"א37 הרואה ס"ת שנשרף חייב לקרוע שתייםעיני שמואל (ראבין) עמ' ג
כו ע"א37 הרואה ס"ת שנשרף חייב לקרועדרך חיים (תשע) פ"ב הערה 1038
כו ע"א37 הרואה ס"ת שנשרף קורע שתיםבנין שאול עמ' קצב
כו ע"א37 הרואה ספר תורה חייב לקרוע ב' קריעות וכו'אמרות ה' השלם ח"ד עמ' סד
כו ע"א37 הרואה ספר תורה שנקרע וכו'אור אברהם - מסכת מגילה עמ' רלא
כו ע"א37 הרואה ספר תורה שנקרע חייב לקרוע שתי קריעות שנאמר אחרי שרוף את המגלה ואת הדבריםשל"ה (תשנז) - תולדות אדם אות קמח
כו ע"א37 הרואה ספר תורה שנקרע חייב לקרוע שתי קריעותאור הצבי עמ' 38
כו ע"א37 הרואה ספר תורה שנקרע חייב לקרוע שתי קריעותלפרקים (תשסב) עמ' תסז
כו ע"א37 הרואה ספר תורה שנקרע חייב לקרוע שתי קריעות אחד על הגויל ואחד על הכתבחיים שיש בהם אבות עמ' תרמה
כו ע"א37 הרואה ספר תורה שנקרע חייב לקרועשמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' רעד, שצא
כו ע"א37 הרואה ספר תורה שנקרעמפניני הרב עמ' תכט
כו ע"א37 הרואה ספר תורת שנקרע חייב לקרוע שתי קריעות אחד על הגויל ואחד על הכתבחיים שיש בהם - דרשות ח"א עמ' תקלב
כו ע"א37 ס"ת שנשרף קורע ב' קריעותיסוד האמונה (תשסז) ויכוח השואל והמשיב אות קעג, קונטרסים לחכמת אמת אות רמח
כו ע"א37 רואה ספר תורה שנשרף קורע שתים וכו'פחד יצחק שבועות מאמר כא
כו ע"א37 שמועות רעות בההיא שעתא מי הוומאכסניא של התורה סי' עא
כו ע"א38 אחת על הכתב וא' על הגוילמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' מא
כו ע"א38 על הגויל ועל הכתב וכו' מגילה זה גויל, רש"יאור אברהם - רות עמ' י
כו ע"א38 צריך לקרוע שתי קריעות אחת על הכתב והשניה על הגויל מאורות נריה אלול ותשרי עמ' 160
כו ע"א39 רבי אבא בעא לאפנויי וכו' בעא למיבלעיהלקוטי לוי יצחק על תנ"ך וחז"ל עמ' רצז
כו ע"א40 והא בדידי הוה עובדא ואתאי לקמיה דרב מתנה ולא הוה בידיההר המוריה עמ' קמט
כו ע"א42 לא אמרו אלא בזרוע וכמעשה שהיהשיחות ר' ראובן עמ' קלט
כו ע"א42 נשרף ס"ת לא אמרו אלא בזרועתקנת השבין סי' טו (עמ' 149)
כו ע"א44 הרואה ערי יהודה בחורבנן אומר ערי קדשך היו מדבר וקורע תורה ודעת תשע-תשעא עמ' קצ
כו ע"א44 הרואה ערי יהודה בחורבנן וכו' ירושלים בחורבנה וכו' ביהמ"ק בחורבנו וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ה עמ' קלב ד"ה ולבוא, עמ' רטז ד"ה ואתחנן
כו ע"א44 הרואה ערי יהודה בחורבנן קורע עליהם וקורא את הפסוק ערי קדשו תורה ודעת תשע-תשעא עמ' ריג
כו ע"א44 הרואה ערי יהודה בחורבנן קורעמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 197 {תלוי בשלטון ולא ביישוב}, 199 {טעם שהקדים מקדש לפני ירושלים}
כו ע"א44 הרואה ערי יהודה בחורבנןדמשק אליעזר (חדש, תפלה) עמ' 148
כו ע"א44 הרואה ערי יהודה בחורבנןמתוך התורה הגואלת (תשעג) על התורה עמ' 235
כו ע"א44 הרואה ערי יהודה בחורבנןרנת יצחק ישעיה עמ' רנו, תמא
כו ע"א44 הרואה ערי יהודהשפת אמת - אלה מסעי עמ' 119
כו ע"א44 הרואה ערי ישראל בחורבנן אומר וכו' וקורעמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 480 {מכאן כמה חמור למסור ישוב יהודי לשלטון זר}, 482 {דוקא בערי יהודה}
כו ע"א47 כיון שהגיע לצופים קורעתורת מנחם חמ"ב עמ' 190
כו ע"א רש"י - מעשה שהיה בשאול ויהונתןבאר מים חיים (הלוי) דרושים דף יג ע"ד
כו ע"א מהרש"א - הפסיק העניןבאר מים חיים (הלוי) דרושים דף יג ע"ד
כו ע"א מהרש"א ד"ה דטב אזני יהושע (מהד' אדרת) דרשות והספדים דרוש סג עמ' 160,179
כו ע"ב05 ר' שמעון בן אלעזר אוסר לאחותועטרת חן ח"ב עמ' נד
כו ע"ב06 כשם שהמוכר אסור לאחותו כך הלוקח אסור לאחותו לפיכך מוכר צריך להודיע ללוקחחיים שיש בהם - דרשות ח"א עמ' תריב
כו ע"ב22 לפי שאינן בתוספתפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תצח
כו ע"ב25 אבילות לחוד קריעה לחודזכור לדוד עמ' לא
כו ע"ב33 משום כבוד אשתותשבי (תשסה) עמ' רס שורש שום
כו ע"ב39 אין מודיעין שמא תטרוףמפניני הרב עמ' רס
כו ע"ב39 חולה שמת לו מת כו' והמרדכייד שלמה (עזרא) דף פב ע"ב
כו ע"ב41 קטן שמת לו מת מקרעין לו מפני עגמת נפשאור חדש (זיטשיק, תשסח) דברים עמ' קט
כו ע"ב42 לא יניח תינוק בחיקו דנמצא מתגנה על הבריותאור חדש (זיטשיק, תשסח) ויקרא עמ' קכה
כו ע"ב42 לא יניח תינוק בחיקו שמביאו לשחוק ומתגנה על הבריותאור חדש (זיטשיק, תשסח) דברים עמ' תסב
כו ע"ב44 ההולך לבית האבל וכו'לב אביגדור עמ' סז
כו ע"ב44 מברין אותו על מיטות כפויות ורש"י ובר"ןאור חדש (זיטשיק, תשסח) ויקרא עמ' קכה
כו ע"ב47 צורבא מרבנןדרכי חושן עמ' קסז [הלכה]
כז ע"א09 מאימתי זוקפין את המיטות בערב שבתישראל קדושים עמ' 8
כז ע"א41 אין אומרים ברכת אבלים במועדודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' קמט
כז ע"א41 עומדים בשורה ומנחמיןס' ג' תמוז תשנד עמ' רסז
כז ע"א42 אין מניחים את המטה ברחובמשך חכמה בראשית פ' לה פס' יח
כז ע"א42 אין מניחין את המטה ברחוב בחוה"מ וכו' צמח צדקה עה"ת עמ' יב
כז ע"א42 אין מניחין את המטה ברחובפרפרת הפרשה פרשת חוקת פרק כ פסוק ב
כז ע"א42 אין מניחין את המיטה ברחובה של עירהון רב דף קלז ע"ד
כז ע"א42 אין מניחין את המיטה כו'ברית אברהם (אמריליו) דף א-ב
כז ע"א43 אין מניחין המטה של נשים וכו'אמרות ה' השלם ח"ד עמ' פז
כז ע"א43 אין מניחין מטה של אשה ברחובדרשות מהר"ם חביב עמ' שנא
כז ע"א43 בראשונה היו מוליכין בבית האבל עשירים בקלתות של כסף ושל זהב ועניים בסלי נצריםבאר שרים פרשת כי תבא דרוש ד אות ב
כז ע"א43 ולא של נשים לעולם מפני הכבוד וכו'טוב ירושלים בראשית פמ"ח פסוק ו
כז ע"א43 ולא של נשים לעולםמשכנות יעקב (נעים) דף קעא ע"ד
כז ע"א43 ולא של נשים לעולם, רש"י ור"ן - שפירש בסברת נהרדעי דאינה הלכהדברי שמואל (מודליאנו) עמ' ל ד"ה וטרם
כז ע"א44 בקלתות של כסף וזהבשער הבטחון עם "בתורתו יהגה" עמ' קצט
כז ע"א45 התקינו שיהו הכל מביאים בסלי נצרים וכו'אמרות ה' השלם ח"ו עמ' ריז
כז ע"א45 התקינו שיהו הכל מביאין בסלי נצרים וכו' מפני כבודן של ענייםלדור ולדורות ח"א עמ' קעח-קעט
כז ע"א49 בראשונה היו מגלין פני עשירים ומכסין פני עניים וכו'מכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' קנא
כז ע"א49 לכסות פני עניים וכו' פניהם מושחריםרשימות (רמ"מ שניאורסון) חוברת קכז עמ' 8
כז ע"א תוס' ד"ה מן המנחהנפש הרב עמ' רנג
כז ע"ב12 בראשונה היתה הוצאת המת בתכריכין טובים וכו'רשימות (רמ"מ שניאורסון) חוברת קכז עמ' 9
כז ע"ב12 בראשונה היתה הוצאת המת קשה לקרוביו יותר ממיתתומבשרת ציון ח"ג עמ' קלו, ח"ד עמ' סא
כז ע"ב14 רבן גמליאל יצא בכלי פשתן ונהגו העם אחריו וכו'ייטב פנים ח"א דף קנט
כז ע"ב14 תכריכים למתמפניני הרב עמ' רסג
כז ע"ב16 אין מועד בפני ת"חאשל חיים ח"א עמ' קנה
כז ע"ב16 אין מועד בפני תלמיד חכםמשך חכמה דברים פ' כו פס' טו
כז ע"ב17 ת"ח בפניו בהספדישא מדברותיך - מגילה עמ' סד
כז ע"ב18 יום שמועה כבפניו דמיהקשורים ליעקב (תשסא) עמ' ק
כז ע"ב18 יום שמועה כבפניו דמיהקשורים ליעקב (תשעח) עמ' צא
כז ע"ב19 ההספד הוא בלבשער המלך (תשנז) עמ' תרכח
כז ע"ב19 הספד על לב וכו'ישא מדברותיך - מגילה עמ' סב
כז ע"ב21 כיון שנענע בראשו אין רשאים לישבשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' צא
כז ע"ב22 הכל חייבין לעמוד מפני נשיא חוץ מאבלאור אברהם ברכות עמ' מ
כז ע"ב22 הכל חייבין לעמודדרישה מחיים דף מד ע"ב
כז ע"ב23 לכל אומר שבו חוץ מאבל וחולהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' רפח, רצ*
כז ע"ב23 לכל אומרים להם שבו חוץ מלאבל וחולהשמועת יצחק - וירא ד
כז ע"ב23 לכל אומרים שב חוץ מן החולהויקרא יעבץ עמ' מב
כז ע"ב23 לכל אומרים שבונפש הרב עמ' רנא
כז ע"ב24 אבל אסור לו לאכול לחם משלורנת יצחק שמואל עמ' שט
כז ע"ב24 אבל ביום ראשון אסור לאכול לחם משלובנין דוד (מייזלש) בראשית - ויחי אות סו
כז ע"ב24 ולחם אנשים לא תאכלמשך חכמה בראשית פ' נ פס' י
כז ע"ב24 אבל ביום ראשון אסור לאכול לחם משלוגור אריה ויקרא פי"ט הערה 260 {מברין את האבלים בסעודה ראשונה משל אחרים}
כז ע"ב26 מת בעיר כל בני העיר אסורין בעשיית מלאכהחיי נפש ח"ב עמ' רסו, רסז
כז ע"ב26 מת בעיר כל בני העיר אסורין בעשיית מלאכהשערי תשובה סה"י אות נג
כז ע"ב26 רב המנונא איקלע לדרומתא שמע קל שיפורארוח חיים (פאלאג'י) ח"א דף קפא ע"ד (יו"ד סי' שלד אות כ"ג)
כז ע"ב28 אמרו לו חבורתא איכא במתאאדרת אליהו (קוצין) ח"ב עמ' 84
כז ע"ב30 בשעה שאדם מצטער יותר מדאי וכו'אור יחזקאל - מכתבים עמ' קטז
כז ע"ב30 הבוכה על מתו יותר מדאי באר מים חיים (תשנט) ח"ב עמ' תשעז
כז ע"ב30 ההיא איתתאשמחת הנפש עמ' לא
כז ע"ב30 המתאבל על מתו יותר מדאידרשות מהר"ם בנעט עמ' רפד
כז ע"ב30 המתקשה על מתו יותר מדאיעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' רג
כז ע"ב30 המתקשה על מתו יותר מדיכלי יקר (תשמח) עמ' קט
כז ע"ב30 המתקשה על מתו יותר מדישערי אורה (מילר) ח"א עמ' קנו
כז ע"ב30 כל הבוכה על המת יותר מדאיבני יצחק (חנן) דף ו ע"ג
כז ע"ב30 כל הבוכה על המת יותר מדאיחכמת התורה וישב עמ' שלב
כז ע"ב30 כל המתאבל על מתו יותר מדיאדרת אליהו (הצרפתי) עמ' נו
כז ע"ב30 כל המתקשה על המת יותר מדאירנת יצחק שמואל עמ' תט
כז ע"ב30 כל המתקשה על המת על מת אחר הוא בוכהבנין דוד (מייזלש) בראשית - חיי שרה אות ל
כז ע"ב30 כל המתקשה על מתו יותר מדאי וכו' שלשה ימים לבכי ושבעה להספד וכו' מכאן ואילך אמר הקב"ה אי אתם רחמנים יותר ממני כו' מרפא לנפש בראשית עמ' שמד, שצח
כז ע"ב30 כל המתקשה על מתו יותר מדאי על מת אחר הוא בוכהלחם שלמה (הלוי, שנז) סי' קיו דף מ ע"א; עשרה מאמרות (תט) פירוש יואל משה דף עח ע"ג
כז ע"ב30 כל המתקשה על מתו יותר מדאי על מת אחר הוא בוכהעץ הדעת טוב (תשסח) סי' צב
כז ע"ב30 כל המתקשה על מתו יותר מדאי על מת אחר הוא בוכהשארית מנחם - מאמרים עמ' עז
כז ע"ב30 כל המתקשה על מתו יותר מדאיאמרי יצחק בראשית עמ' עג הערה יב
כז ע"ב30 כל המתקשה על מתו יותר מדאילחם שלמה (הלוי, שנז) דף מ ע"א
כז ע"ב30 כל המתקשה על מתו יותר מדי וכו'משנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ב עמ' יז
כז ע"ב30 כל המתקשה על מתו יותר מדימשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ג עמ' קל
כז ע"ב30 כל המתקשה על מתו יותר מידי וכו'אגרא דכלה ח"א עמ' תקז
כז ע"ב30 כל המתקשה על מתואם הבנים ח"א דף קעב ע"ד
כז ע"ב30 לא יתאבל על הנפש יותר מדי מפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ד עמ' קכה
כז ע"ב30 על מת אחר הוא בוכהמכתב מאליהו ח"ה עמ' 73
כז ע"ב30 על מת אחר הוא בוכהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תרצה
כז ע"ב30 שלא להתקשות על המת יותר מדאימדבר יהודה (תשסב) עמ' ריז
כז ע"ב32 לא תעבדי הכיגור אריה בראשית פל"ז הערה 288
כז ע"ב35 אין מתקשין על המת יותר מדאי ג' לבכי ז' להספד וכו'הבן יקיר (לניאדו) דרוש לפרשת חיי שרה
כז ע"ב35 אל תבכו יותר מדאי ויותר מכשיעור הא כיצד שלשה ימים לבכי ושבעה להספד אבל עד שלושים יוםדברי יונה ח"ב עמ' קמח
כז ע"ב35 אל תבכו למת אל תבכו יותר מדאי וכו' בכו בכה להולך וכו'דברי פני אריה דף נז ע"א
כז ע"ב35 אל תבכו למת ואל תנדו לו וכו'בי חייא ח"א עמ' פב
כז ע"ב35 אל תבכו למת ואל תנודו לו שערי שיש יהושע ח"א עמ' סט
כז ע"ב35 אל תבכו למת ואל תנודו לו אל תבכו למת יותר מדאי וכו' אי אתם רחמנים בו יותר ממניכתב סופר אגדות כאן
כז ע"ב35 אל תבכו למת ואל תנודו לו כו' ערוגת הבושם (בדרשי) דף כא/סא ע"א
כז ע"ב35 אל תבכו למת וגו' בכו בכו להולך וכו' בלא בניםדברי תורה (שפירא) מהד' ג סי' צ
כז ע"ב35 אל תבכו למת וגו' בכו בכי להולך בלא בניםכתב וחתם סופר - כתב סופר עמ' קכו
כז ע"ב35 אל תבכו למת וכו' חכמת התורה במדבר עמ' קפא
כז ע"ב35 אל תבכו למת וכו' בכו בכה להולך אמר הקב"ה להולך בלא בניםצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' שסד
כז ע"ב35 אל תבכו למת וכו' בכו בכו להולך וכו' להולך בלא בניםצפנת פענח (תשסו) עמ' רמב
כז ע"ב35 אל תבכו למת יותר מדאי ואל תנודו לו יותר מכשיעור וכו' אי אתם רחמנים בו יותר ממניחיים שיש בהם - דרשות ח"א עמ' תרלח
כז ע"ב35 אל תבכו למת יותר מדאי ואל תנודו לו יותר מכשיעור וכו' מכאן ואילך אמר הקב"ה אי אתם רחמנים בו יותר ממנישיחות חכמה ומוסר מאמר סז אות א
כז ע"ב35 אל תבכו למת יותר מדאי ואל תנודו לו יותר מכשיעוראור הישר בראשית דף סה ע"ב
כז ע"ב35 אל תבכו למת יותר מדאי ואל תנודו לו יותר מכשיעורכנסת יחזקאל (פאנעט, תשסה) - הספד עמ' פה
כז ע"ב35 אל תבכו למת יותר מדאי וכו' בכו בכו להולך בלי בנים וכו'חמודי צבי בראשית עמ' קצח-קצט
כז ע"ב35 אל תבכו למת יותר מדאי וכו' ג' לבכי וז' להספדכבוד לאיש דף יט ע"ג, לג ע"ג
כז ע"ב35 אל תבכו למת יותר מדאי וכו' שלשה ימים לבכי ושבעה להספד ושלושים יום לגיהוץ ולתספורתדודי נתן בראשית עמ' קנו, שלז
כז ע"ב35 אל תבכו למת יותר מדאי כו'חוט המשולש (דיוואן) דרשות דף כ ע"ג
כז ע"ב35 אל תבכו למת יותר מדאי כו'קידש ידיד דף א ע"א, קה/קח, קיב
כז ע"ב35 אל תבכו למת יותר מדאימאור עינים (פינטו, תג) פרק ג דף קפג ע"ד
כז ע"ב35 אל תבכו למת יותר מדאיס' חסידים סי' רלו
כז ע"ב35 אל תבכו למת יותר מדאירנת יצחק עה"ת ח"א עמ' קפב
כז ע"ב35 אל תבכו למת יותר מדאישמחת הנפש עמ' לא
כז ע"ב35 אל תבכו למת יותר מדי ואל תנודו לו יותר מכשיעוראור החיים (שיטץ) עמ' 21
כז ע"ב35 אל תבכו למת יותר מדי וכו'תפארת ציון (אבא שאול) עמ' רעח - ר"י זכאי
כז ע"ב35 אל תבכו למת יותר מדיילקוט הגרשוני ח"א
כז ע"ב35 אל תבכו למת יותר מדיכתב סופר דרשות (תשל) עמ' קט
כז ע"ב35 אל תבכו למתהמאור שבתורה (לסין)
כז ע"ב35 אסור לאדם להתקשות על מתאבן יעקב (ניימרק) על אבות פ"ד מכ"ג
כז ע"ב35 אסור להתאבל על המת יותר מדאימפי ספרים וסופרים - פניני חסידות ראה לא
כז ע"ב35 אסור להתאבל על המת יותר מדאישם יחזקאל עמ' קמב
כז ע"ב35 אסור להתאבל על המת יותר מל' יוםרנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' קנ
כז ע"ב35 לא יתאבל יותר מדי על המתאשל אברהם (פרידמן) ח"א עמ' עדר {מצוה על אדם לקבל באהבה}
כז ע"ב35 אסור לקונן על המת יותר מדאיצדקת יוסף עמ' רצא
כז ע"ב35 ג' ימים לבכי וז' לאבלותמאורי שערים עמ' רלד
כז ע"ב35 ג' ימים לבכי וז' להספד וכו'אשכבתיה דרבי ח"א עמ' ע, קנו, ח"ב עמ' כא
כז ע"ב35 ג' ימים לבכי וז' להספד וכו'תפארת ציון (אבא שאול) עמ' סב - אור לציון
כז ע"ב35 ג' ימים לבכי וז' להספד וכו'תפארת ציון (אבא שאול) עמ' סז - אור לציון
כז ע"ב35 ג' ימים לבכי וז' להספד ול' לתספורתודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' נד
כז ע"ב35 ג' ימים לבכי ז' ימים להספד ול' לגיהוץ ולתספורתמערכות ישראל (גורדון) דרוש טרוף טורף יוסף עמ' 164-167
כז ע"ב35 ג' ימים לבכי ז' להספד ל' לגיהוץילקוט דברי חכמים שמות סי' נט
כז ע"ב35 ג' ימים לבכיאמרות ה' השלם ח"א עמ' שפא, ח"ג עמ' קמג
כז ע"ב35 ג' ימים לבכימפניני הרב עמ' שנג
כז ע"ב35 ג' ימים לבכינועם הברכה עמ' קכג
כז ע"ב35 ג' ימים לבכיערוגת הבושם (תשעא) בראשית עמ' רטז
כז ע"ב35 ג' ימים לבכיפרי חיים (קנולר) פרשת חיי
כז ע"ב35 ג' ימים לבכיתורת יחיאל בראשית עמ' ר, תלה
כז ע"ב35 ג' לבכי וז' להספדבאר מים חיים (הלוי) דרושים דף כב ע"ג
כז ע"ב35 ג' לבכי וז' להספדכנסת יחזקאל (פאנעט, תשסה) פרשת וירא עמ' לג
כז ע"ב35 ג' לבכי וז' להספדכסף נבחר (מרגליות) עמ' מא
כז ע"ב35 ג' לבכי וז' להספדעולת שבת (אלמושנינו) עמ' סא
כז ע"ב35 ג' לבכי וז' להספדעזר מיהודה עמ' קצט
כז ע"ב35 ג' לבכי וז' להספדפי' הרמ"ז על הזוהר ויקרא (תשסג) עמ' רנד
כז ע"ב35 ג' לבכי וז' להספדרנת יצחק - פרק חלק עמ' סד
כז ע"ב35 ג' לבכי וז' להספדשם משמעון (שפירא, תשכה) עמ' יז
כז ע"ב35 ג' לבכי ושבעה להספדאור לישרים (איידליץ, תשב) עמ' קי
כז ע"ב35 ג' לבכי ז' להספד וכו'בינה לעתים (תשנד) דרוש עב עמ' תפה
כז ע"ב35 ג' לבכי ז' להספד ול' לגיהוץ ולתספורתמאמץ כח (תשעה) עמ' רלו
כז ע"ב35 ג' לבכי ז' להספד ל' לתספורתשבט מוסר עמ' קכו
כז ע"ב35 ג' לבכי ז' להספדודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' מז
כז ע"ב35 ג' לבכי ז' להספדכור לזהב ח"א
כז ע"ב35 ג' לבכי ז' להספדמי מרום ח"ח עמ' קד-קו {כי תחילה בוכים על הדין הקשה שהמת נתון בו, ולכן אצל שרה ההספד קדם כי לא עמדה בדין והוצרך הספד לעורר לבכי}
כז ע"ב35 ג' לבכי ז' להספדמקור חיים (תשסו) - זכרון יחזקאל עמ' תעא
כז ע"ב35 ג' לבכי ז' להספדשבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' ח, קטו, ח"ב עמ' רפח
כז ע"ב35 ג' לבכי ז' למספדרנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' עט
כז ע"ב35 ג' לבכי שבעה להספד שלשים לגיהוץפני יהושע (תשסא) עמ' טז
כז ע"ב35 ג' לבכיאדרת אליהו (קוצין) ח"א עמ' 65
כז ע"ב35 הא כיצד שלשה ימים לבכישערי שיש יהושע ח"א עמ' עב
כז ע"ב35 שלושה ימים לבכי ושבעה להספדחיים שיש בהם על התורה תנינא עמ' לו
כז ע"ב35 שלושה ימים לבכי ושבעה למספדאמרי יהודה (דרעי, תשעב) מעגל החיים עמ' קצו
כז ע"ב35 שלושה לבכי שבעה לאבל והספדדמשק אליעזר (רלב"ג) אבל כבד, בראשית פרק כג פסוק ב
כז ע"ב35 שלושה לבכי שבעה להספד שלושים לתספורת ולגיהוץהמספיק לעובדי ה' (תשסח) עמ' 311
כז ע"ב35 שלושה לבכידרשות ר"י מסלוצק עמ' קמז
כז ע"ב35 שלשה ימים בכי ושבעה למספד נחלת אבות (הכהן) בית גליא סימן ד דף עו ע"א {הטעם}
כז ע"ב35 שלשה ימים וכו' כאילו חרב וכו' ועד שבעה כאילו עוברת כנגדוהמספיק לעובדי ה' (תשסח) עמ' 311
כז ע"ב35 שלשה ימים לבבי ושבעה להספדלקוטי לוי יצחק הערות לזוהר ח"ב עמ' יג
כז ע"ב35 שלשה ימים לבכי באר מים חיים (תשנט) ח"ב עמ' תקיח
כז ע"ב35 שלשה ימים לבכי וז' להספד וכו'טוב ירושלים דברים פי"ד פסוק א
כז ע"ב35 שלשה ימים לבכי וכו'ים שמחה עמ' קכד
כז ע"ב35 שלשה ימים לבכי ושבעה ימים להספד ול' ימים לגיהוץ ולתספורתמערכות ישראל (גורדון) דרוש מיכל מים עמ' 157-159
כז ע"ב35 שלשה ימים לבכי ושבעה להספד ושלשים לגיהוץ ולתספורתאור חדש (הרטמן) פ"ג אות 681
כז ע"ב35 שלשה ימים לבכי ושבעה להספד ושלשים לגיהוץ ולתספורתדרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' רכא
כז ע"ב35 שלשה ימים לבכי ושבעה להספד ושלשים לגיהוץ ולתספורתעץ הדעת טוב (תשסח) סי' תל
כז ע"ב35 שלשה ימים לבכי ושבעה להספד ושלשים לגיהוץמדבר יהודה (מודינא, שסב) דרוש להספד דף נט ע"ב; שערי דמעה (אלבלדה, שמו) שער ב ח"ג דף עט ע"א; בית מועד (רבא, שסה) דרוש מו בהספד מתים דף קצט ע"ב; תורה אור (הכהן, שסה) פרשת חיי שרה דף קכד ע"א ודף קכו ע"ג; יפה מראה (שנ) פי"ג דף כג ע"ב; עקדת יצחק (שלג) שער נט דף קסז ע"ד; כסף מזוקק (שפח) פרשת ויחי דף נד ע"א; דרש משה (אלבלדה, שסג) פרשת ויחי דף צד ע"א ופ' שמיני דף צו ע"ג; מגיד מישרים (תט) פ' שמות דף כט ע"ד; מרכבת המשנה (אברבנאל, שיא) פ' הברכה דף קכח ע"א; כלי יקר (לניאדו, שסג) שמואל יט דף שכא ע"ד; נשמת חיים (בן ישראל, תיב) מאמר ב פ' כט דף נב ע"א; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מאמר תקנב דף קמז ע"ג; דרשות ר"י אבן שועיב (שלג) פ' חיי שרה דף ט ע"ב
כז ע"ב35 שלשה ימים לבכי ושבעה להספדבאר מחוקק (תשעה) עמ' שפו, שצח
כז ע"ב35 שלשה ימים לבכי ושבעה להספדדברי חנינא - הספדים עמ' יז, כו
כז ע"ב35 שלשה ימים לבכי ושבעה להספדדודי נתן בראשית עמ' קנו
כז ע"ב35 שלשה ימים לבכי ושבעה להספדחכמת התורה ויחי עמ' תצט
כז ע"ב35 שלשה ימים לבכי ושבעה להספדלקוטי שיחות ח"ב עמ' 504
כז ע"ב35 שלשה ימים לבכי ושבעה להספדפי' הרמ"ז על הזוהר בראשית (תשס) עמ' קכד
כז ע"ב35 שלשה ימים לבכי ושבעה להספדשיחות עבודת לוי סי' קט אות א
כז ע"ב35 שלשה ימים לבכי ושבעה להספדשרגא המאיר מועדים עמ' שיב, שכג
כז ע"ב35 שלשה ימים לבכי ושבעה להספדתורת מנחם חמ"ה עמ' 171
כז ע"ב35 שלשה ימים לבכי ושבעה למספדאמרי אש (טאוב) עמ' נו
כז ע"ב35 שלשה ימים לבכי שבעה ימים להספדשפע טוב (טייטלבוים) עמ' ד
כז ע"ב35 שלשה ימים לבכי שבעה להספד ושלשים לגיהוץ ולתספורתדרך חיים (תשע) פ"ו הערה 2016
כז ע"ב35 שלשה לבכי ושבעה ימי אבל דברי שאול ויקרא עמ' מט
כז ע"ב35 שלשה לבכי ושבעה להספדאחרי ראי (תשסד) זמנים סי' לו אות ב, ז
כז ע"ב35 שלשה לבכי ושבעה להספדמדבר יהודה (תשסב) עמ' ריז, רכא
כז ע"ב35 שלשה לבכי שבעה להספד שלושים לגיהוץ ותספורת אזני יהושע (מהד' אדרת) דרשות והספדים דרוש נט עמ' 95,102
כז ע"ב35 שלשה לבכי שבעה להספד שלשים לתגלחתתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' עב
כז ע"ב35 שלשה לבכי שבעה להספדחנן אלקים עמ' רנב, ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קע, רב, שלז, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קלג, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' רפט
כז ע"ב35 שלשה לבכי שבעה למספדבאר מחוקק (תשמט) עמ' רצב
כז ע"ב35 שלשה לבכיעולת חודש ח"ג מאמר תקצא
כז ע"ב36 ז' להספדדרשות מהר"ם חביב עמ' שנו
כז ע"ב36 ז' להספדדרשות שבט הלוי ח"א עמ' רמא
כז ע"ב36 מכאן ואילך אין אתם רחמנים יותר ממניס' זכרון לבעל מכתב מאליהו ח"ב עמ' רכב
כז ע"ב36 מכאן ואילך אמר הקב"ה אי אתם רחמנים וכו'פני יהושע (תשסא) עמ' קמד
כז ע"ב36 מכאן ואילך אמר הקב"ה אי אתם רחמנים יותר ממנימתנת חיים מאמרים ח"א עמ' קלה, ער
כז ע"ב36 מכאן ואילך אמר הקב"ה אי אתם רחמנים יותר ממנירנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' שנו
כז ע"ב36 מכאן ואילך אמר הקב"ה אין אתם מרחמים וכו'חיים תחלה (תשנג) - דרכיו למשה עמ' מג
כז ע"ב36 מכאן ואילך וכו' אי אתם רחמנים יותר ממני לקוטי שיחות ח"ה עמ' 369 {שלא להספיד יותר מי"ב חודש}
כז ע"ב37 אי אתם רחמנים בו יותר ממנימבשר טוב - חנוכה - פתח דבר עמ' יד, גוף הספר עמ' צו
כז ע"ב37 אי אתם רחמנים יותר ממניהצניעות והקדושה (תשסט) פתיחה אות מד
כז ע"ב37 אי אתם רחמנים יותר ממנירנת יצחק דברי הימים עמ' כג
כז ע"ב37 אי אתם רחמנים יותר ממניתורת מנחם חמ"א עמ' 298
כז ע"ב37 אין אתה רחום יותר ממניאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' קו
כז ע"ב37 בכה בכה להולך כי לא ישוב עוד וכו' עבר עבירה ושנה בה נעשית לו כהיתרלקט שיחות מוסר ח"ג עמ' שסו
כז ע"ב37 בכו בכה אר"י להולך כו' בן אברהם (אשטרושא) דף ס ע"ב, קז ע"א, קח ע"א
כז ע"ב37 בכו בכה להולך אמר הקב"ה בלא בניםדרך ישרה עמ' שצו
כז ע"ב37 בכו בכה להולך בלא בנים אברהם אנכי ח"ב דף כט ע"ב
כז ע"ב37 בכו בכה להולך בלא בנים וכו'כח מעשיו הגיד לעמו ח"א דף עה ע"א
כז ע"ב37 בכו בכה להולך בלא בניםמהר"ם שיק דברים עמ' רסז
כז ע"ב37 בכו בכה להולך בלא בניםערוגת הבושם (תשעא) ויקרא-במדבר עמ' תקלד
כז ע"ב37 בכו בכה להולך וכו' להולך בלא תשובהתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תש
כז ע"ב37 בכו בכה להולך כי לא ישוב עוד וגו' להולך בלא בנים רב הונא אמר זה שעבר עבירה ושנה בהתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תתלט
כז ע"ב37 בכו בכה להולך כי לא ישוב עוד וכו' זה שעבר עבירה ושנה בה וכו'שפתי חיים מועדים ח"א (תשנד) עמ' קצ
כז ע"ב37 בכו בכה להולך להולך בלא בניםגנת אגוז (תשעב) אות תמא
כז ע"ב37 בכו בכה להולך להולך בלא בניםשמן ראש (כץ) ח"ו עמ' תשעו
כז ע"ב37 בכו בכו להולך אמר רב יהודה להולך בלא בנים רבי יהושע בן לוי לא אזל לבי אבלא אלא למאן דאזיל בלא בני וכו' וראה את ארץ מולדתוכתב סופר אגדות כאן
כז ע"ב37 בכו בכו להולך אמר רב יהודה להולך בלא בניםשרגא המאיר מועדים עמ' שמח
כז ע"ב37 בכו בכו להולך אר"י להולך בלא בניםברית אברם עמ' תקפו, תרל
כז ע"ב37 בכו בכו להולך בלא בניםחיים שיש בהם - דרשות ח"א עמ' תרה
כז ע"ב37 בכו בכו להולך בלא בניםילקוט הגרשוני ח"א
כז ע"ב37 בכו בכו להולך וכו' זה שעבר עבירה ושנה בהדעת קדושים (תשנ) עמ' לב, נא
כז ע"ב37 בכו בכו להולך וכו' זה שעבר עבירה ושנה בהתפלת דוד (אדר"ת) עמ' יא
כז ע"ב37 בכו בכו להולך וכו' להולך בלא בניםכתב סופר דרשות (תשמח) ח"ב עמ' צו
כז ע"ב37 בכו בכו להולך כי לא ישוב וכו' זה שעבר עבירה ושנה בה וכו' נעשית לו כהיתרשיחות חכמה ומוסר מאמר יד אות ג, מאמר כו אות א, מאמר יט אות ג
כז ע"ב37 בכו בכו להולך להולך בלא בנים תורה ודעת תשסה-תשסז עמ' כז
כז ע"ב37 בכו בכו להולך להולך בלא בניםלחמי תודה דף ס ע"א
כז ע"ב37 בכו בכו להולך להולך בלי בניםמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ג עמ' רלח
כז ע"ב37 בכו בכו להלך אמר רב יהודה להולך בלא בניםדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ה עמ' תנו ד"ה כתיב
כז ע"ב37 בכו בכו להלך וגו' להולך בלא בניםדרשות שמן רוקח עמ' שח, שכח
כז ע"ב37 בכו בכו להלך וכו' כי לא ישוב עוד וכו' רב הונא אמר זה שעבר עבירה ושנה בהאור מאיר ח"ב עמ' רצד
כז ע"ב37 בכו בכו להלך וכו' להולך בלא בניםיד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת וישב דף סג ע"ד; כסף מזוקק (שפח) פרשת ויחי דף נד ע"א ופ' אחרי מות דף קכח ע"ג ודף קכט ע"א; כסף נבחר (פינטו, שפא) פרשת תולדות דף ל ע"ד; מראות הצובאות (אלשיך, שסג) ירמיהו כב דף צ ע"א; מאור עינים (פינטו, תג) פרק ג דף קפג ע"ד; דרש משה (אלבלדה, שסג) פרשת ויחי דף צד ע"ד ודף צו ע"ג; מרכבת המשנה (אברבנאל, שיא) פרשת הברכה דף קכח ע"א; עקדת יצחק (שלג) שער נט דף קסז ע"ד
כז ע"ב37 בכו להולך בלא בניםדרשות מהר"ם חביב עמ' קפה
כז ע"ב37 בכו להולך בלא בניםיסוד ושורש העבודה שער צוואה סי"א
כז ע"ב37 בכו להולך בלא בניםתהלות ישראל (קלוגר) עמ' תתקצז
כז ע"ב38 אלא למאן דאזיל בלא בניאגודת אזוב (יעבץ) דף פד ע"ד
כז ע"ב38 להולך בלא בניםדברי שאול דברים עמ' רמה
כז ע"ב38 להולך בלא בניםדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' תלו ד"ה כתיב
כז ע"ב38 להולך בלא בניםדרשות מהר"ם שיק עמ' תרכב
כז ע"ב38 ריב"ל לא אזיל וכו'לקחת מוסר ח"ב עמ' רכט
כז ע"ב40 העובר עבירה ושונה בה וכו'ישועה ורחמים עמ' קמג
כז ע"ב40 זה שעבר עבירה ושנה בה כו'עשרה מאמרות (תשס) עמ' רכא
כז ע"ב40 זה שעבר עבירה ושנה בההמאור שבתורה (שפירא) שמות עמ' רלג
כז ע"ב40 עבר עבירה ושנה בהאמרי יצחק במדבר-דברים עמ' כו
כז ע"ב40 עבר עבירה ושנה בה, ורש"ינחלת צבי (פאליי) עמ' רלח
כז ע"ב41 כיוון שעבר אדם עבירה ושנה בה וכו' נעשית לו כהיתראוצר המאמרים (תשסא) עמ' טז
כז ע"ב41 כיוון שעבר אדם עברה ושנה בה נעשית לו כהיתרעיוני פרשה (ריבלין) ויקרא עמ' 196
כז ע"ב41 כיון שעבר אדם עבידה ושנה בה נעשית לו כהיתריפה תאר (תשעח) ח"א עמ' תקלב
כז ע"ב41 כיון שעבר אדם עבירה ושנה בה נעשית לו כהיתראהבת דוד (וועגער) עמ' 16
כז ע"ב41 כיון שעבר אדם עבירה ושנה בה הותרה לואמרי יחזקאל עמ' כד, מב, נו
כז ע"ב41 כיון שעבר אדם עבירה ושנה בה הותרה לוברכות אבי דף ס ע"א
כז ע"ב41 כיון שעבר אדם עבירה ושנה בה הותרה לועי' יומא פ"ח
כז ע"ב41 כיון שעבר אדם עבירה ושנה בה וכו' נעשית לו כהיתרדרך ה' השלם עמ' צא - מראה דרך
כז ע"ב41 כיון שעבר אדם עבירה ושנה בה וכו' נעשית לו כהיתרנפש החיים (תשעז) עמ' רנא
כז ע"ב41 כיון שעבר אדם עבירה ושנה בה וכו' נעשית לו כהיתר, רש"ייערות דבש ח"א עמ' קמה
כז ע"ב41 כיון שעבר אדם עבירה ושנה בה וכו'שערי תשובה (עם שערי חיים) שער ראשון מאמר ה
כז ע"ב41 כיון שעבר אדם עבירה ושנה בה נעשית לו בהיתראוצר המאמרים (תשס) עמ' רסה
כז ע"ב41 כיון שעבר אדם עבירה ושנה הותרה לודברי יואל פ' שמות דף מד ע"ב
כז ע"ב41 כיון שעבר אדם עבירה ושנה הותרה לומרפא לשון עמ' פח
כז ע"ב41 כיון שעבר אדם עבירה ושנה וכו'שיחות מוסר (תשסב) עמ' תיג, תלו
כז ע"ב41 כיון שעבר אדם עבירה ושנה נעשית לו כהיתרדברי יהושע מאמר ב פי"א עמ' קיא
כז ע"ב41 כיון שעבר אדם עבירהמשיבת נפש עמ' מט, צה
כז ע"ב41 כיון שעבר אדם עבירה ושנה בה וכו' נעשית לו כהיתרידי משה (תשמה) איכה עמ' צה, ק, קכה
כז ע"ב41 כיון שעבר וכו' ושנה בה נעשית לו כהיתרדברי יואל פ' ויחי דף תקלח ע"א
כז ע"ב41 עבר אדם עבירה ושנה בה הותרה לויחל ישראל אבות ח"ד עמ' לא
כז ע"ב41 עבר עבירה ושנה בה הותרה לואמרי יהודה (דרעי, תשעב) ימים נוראים עמ' צג
כז ע"ב41 עשה עבירה ושנה בה נעשית לו כהיתרברכת אליהו (עמאר) בראשית פ' וישב מאמר יב
כז ע"ב42 אבל ג' ימים הראשונים יראה את עצמו וכו' מכאן ואילך כאלו עוברת כנגדו בשוקדעת חכמה ומוסר ח"ב עמ' רנח
כז ע"ב42 אבל כל ג' ימים הראשונים יראה וכו'דברי יואל פ' שמות דף יח ע"א
כז ע"ב42 אבל כל ג' ימים הראשונים יראה כאילו חרב מונחת לו וכו'נזר הקדש ח"ב עמ' תרד
כז ע"ב42 אבל שלשה ימים הראשונים וכו'אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"א עמ' קעז
כז ע"ב42 נעשית לו כהיתרמערכי לב (שוואב) מועדים ח"ג עמ' צז
כז ע"ב42 ע"י ששנה בה נעשתה לו העבירה כהיתרלקט שיחות מוסר ח"ב עמ' ל
כז ע"ב43 מג' ועד ז' כאילו מונחת לו כנגדו בקרן זויתגור אריה ויקרא פט"ו הערה 90
כז ע"ב45 אמרי נהרדעי לא שנו אלא על חיהקול יעקב (שאול) דף קב ע"א-ע"ג
כז ע"ב45 ולא של נשים לעולם מפני הכבוד אמרי נהרדעי לא שנו אלא חיה וכו'מכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' רפ
כז ע"ב45 ולא של נשים לעולם מפני הכבוד וכו' אף מרים בנשיקה מתהעדות ביוסף (איטינגא, תשסב) עמ' שכו
כז ע"ב45 לא שנו אלא חיה וכו'אמרות ה' השלם ח"ד עמ' פז
כז ע"ב45 אמרי נהרדעי לא שנו אלא חיה כו'קידש ידיד דף קכד ע"ד
כז ע"ב רש"י - בכו בכה להולך כלומר בכו גם לרשע חי, שלא ישוב עוד ונטרד מהעולםתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תתלט
כז ע"ב רש"י ד"ה חבורתאבית ישראל (בנבנשתי) ח"ב דרוש לב עמ' 215
כז ע"ב תוס' - איסור הספד ביו"ט דאורייתא או דרבנןבשבילי התלמוד ח"א מגילה ג ע"ב
כז ע"ב תוס' - פירוש מטפחיןישא מדברותיך - מגילה עמ' סג
כז ע"ב תוס' ד"ה אסורים - משמע דבת"ת שרי וכו' וראנ"ח בדרשותיו ופני שלמה ומו"חלשון ערומים דף עח ע"ד
כז ע"ב תוס' ד"ה אסוריןבית ישראל (בנבנשתי) ח"ב דרוש לב עמ' 215-216
כז ע"ב תוס' ד"ה לכל וכו'ברכת אבות עמ' ר
כז ע"ב רא"ש סו"ס צד, בשם הרי"ץ גאות - וחתנים וכו' לובשין לבנים ומתעטפין לבניםקשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' קעב
כח ע"א02 אין מניחין מטה של נשים ברחוב העיר, שנאמר ותמת שם מרים ותקבר שם, תיכף למיתה קבורה וכו'תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' א'יח
כח ע"א02 דכתיב ותמת שם מריםצמח צדקה עה"ת עמ' יב
כח ע"א02 הנשים סמוך למיתה קבורהיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' קד
כח ע"א02 ותמת שם מרים וכו' עד למה נסמכה וכו'ידו בכל סי' תתעא
כח ע"א02 ותמת שם מרים ותקבר שם אף מרים בנשיקה מתה כו'אהל יצחק (חסיד) דרוש יז דף כו ע"א
כח ע"א02 ותמת שם מרים ותקבר שם סמוך למיתה קבורהבית ישראל (טויסיג) ח"ו עמ' ש
כח ע"א02 ותמת שם מריםהכתב והקבלה במדבר פ"כ פסוק א
כח ע"א03 סמוך למיתה קבורהחכמת התורה חוקת עמ' פג
כח ע"א04 אף היא בנשיקה מתהשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' רמז
כח ע"א04 אף מרים בנשיקה מתה אשד הנחלים (נחמולי) דף נד ע"ד
כח ע"א04 אף מרים בנשיקה מתה וכו' ולמה נסמכה מיתת מרים לפרה וכו' חכמה מאין דף קג ע"א-ע"ג
כח ע"א04 אף מרים בנשיקה מתה וכו'דברי שמואל (מודליאנו) עמ' ל ד"ה ולפי
כח ע"א04 אף מרים בנשיקה מתה וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' רפו ד"ה אמרו
כח ע"א04 אף מרים בנשיקה מתההמעלות לשלמה (תשמז) עמ' תפז
כח ע"א04 אף מרים בנשיקה מתההערות אברהם יעקב יצחקי במדבר עמ' קיז
כח ע"א04 אף מרים בנשיקה מתהמחושקים כסף דף מו ע"ב
כח ע"א04 אף מרים כו' ורש"י דרכי שלום (מרגונאטו) דף טו ע"ב
כח ע"א04 בנשיקהברית שלום (תעח) דף קלג ע"א {נאמר במשה ואהרן על פי ה' מלמד שמתו בנשיקה}
כח ע"א04 בנשיקהברית שלום (תשסח) עמ' תתנב {נאמר במשה ואהרן על פי ה' מלמד שמתו בנשיקה}
כח ע"א04 מרים בנשיקה מתהאגודות אזוב מדברי דף כח ע"ב {נ"מ לענין הלימוד מכאן לשפוך מים כשיש מת}
כח ע"א04 מרים בנשיקה מתהמשנת יוסף - אגדות ח"א עמ' רעא {ענין מיתת נשיקה היא התדבקות הנשמה בשכינה}
כח ע"א04 מרים מתה בנשיקהגור אריה במדבר פ"כ הערה 18
כח ע"א04 מרים נמי בנשיקה מתה וכו' קדושת לוי (תרצט) דף קז ע"ב
כח ע"א04 מרים נפטרה בנשיקהבני יששכר ח"א דף ט ע"א
כח ע"א04 שם משם ממשהמשיבת נפש עמ' רלב
כח ע"א05 במרים לא נכתב על פי ה' חכמת התורה חוקת עמ' רלא
כח ע"א06 למה נסמכה וכו'שמחה לאיש דף עא ע"ג
כח ע"א06 למה נסמכה וכו'שפתי רננות דף נ ע"א, נח ע"א, סא ע"ג-ע"ד
כח ע"א06 למה נסמכה מיתת מרים איש מבין ח"א דף קמ ע"א
כח ע"א06 למה נסמכה מיתת מרים אשד הנחלים (נחמולי) דף סב ע"ד, צב ע"ג
כח ע"א06 למה נסמכה מיתת מרים וכו' אף מיתתן של צדיקים מכפרתדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ה עמ' שלז ד"ה ועד"ז, עמ' תיט ד"ה זאת
כח ע"א06 למה נסמכה מיתת מרים וכו' מיתת אהרן טירת כסף דף פז ע"ב, קסה ע"א, רמ ע"א, רמב ע"ב, רמד ע"ב, רמז ע"א, רמח ע"ד
כח ע"א06 למה נסמכה מיתת מרים וכו', רש"י - מה קרבנות מכפריםאהל יצחק (חסיד) דרוש טו דף כב ע"ד, כג ע"א
כח ע"א06 למה נסמכה מיתת מרים כו'אהל יצחק (חסיד) דרוש טו דף כב ע"ד, כג ע"א
כח ע"א06 למה נסמכה מיתת מרים כו'מראה הגדול ח"ב דף כט ע"ד
כח ע"א06 למה נסמכה מיתת מרים כו'עינות מים דף סג ע"ג
כח ע"א06 למה נסמכה מיתת מרים כו'שם שלמה דף מב ע"ג, מז ע"א, סד ע"ד
כח ע"א06 למה נסמכה מיתת מרים לאפר הפרהאוזן שמואל דף לד ע"ב
כח ע"א06 למה נסמכה מיתת מרים לפ' פרה אדומה וכו' אף מיתת צדיקים מכפרתמשנת יוסף - אגדות ח"א עמ' רעא {נסמכה לפרה אדומה (ולא לקרבנות) שבאה האם לקנח צואת בנה, כן מיתת צדיקים}
כח ע"א06 למה נסמכה מיתת מרים לפ' פרה אדומה לומר לך מה מיתת צדיקים מכפרת וכו'לחמי תודה דף קסב ע"א
כח ע"א06 למה נסמכה מיתת מרים לפ' פרה וכו'לשון ערומים דף מד ע"ד
כח ע"א06 למה נסמכה מיתת מרים לפ' פרה ורש"ימשכנות יעקב (נעים) דף קעג ע"א
כח ע"א06 למה נסמכה מיתת מרים לפ' פרההדרת אליהו דרוש ו סי' ג ד"ה ואגב
כח ע"א06 למה נסמכה מיתת מרים לפר' פרה אדומה וכו' ותוס'ברית שלום (תעח) דף יד ע"ג, סח ע"ב
כח ע"א06 למה נסמכה מיתת מרים לפר' פרה אדומה וכו' ותוס'ברית שלום (תשסח) עמ' פט, תלה
כח ע"א06 למה נסמכה מיתת מרים לפר' פרה אדומהזכר דוד על התורה עמ' קלא
כח ע"א06 למה נסמכה מיתת מרים לפרה אדומה ילקוט הגרשוני ח"א
כח ע"א06 למה נסמכה מיתת מרים לפרה אדומה וכו' בן יאיר דף קלא ע"ג
כח ע"א06 למה נסמכה מיתת מרים לפרה אדומה וכו' אף מיתת צדיקיםכנסת יחזקאל (פאנעט, תשסה) פרשת חקת עמ' רלד, בלק עמ' רמב
כח ע"א06 למה נסמכה מיתת מרים לפרה אדומה וכו' כך מיתת צדיקים מטהרתדברי יונה ח"א עמ' ז
כח ע"א06 למה נסמכה מיתת מרים לפרה אדומה וכו' למה נסמכה מיתת אהרן לבגדי כהונה וכו' אף מיתתן של צדיקים מכפרת כו'ארוחת תמיד עמ' תפו ע"א ד"ה מועד
כח ע"א06 למה נסמכה מיתת מרים לפרה אדומה וכו'בן פורת יוסף (תשעא) עמ' קפח
כח ע"א06 למה נסמכה מיתת מרים לפרה אדומה וכו'יערות דבש ח"ב עמ' קפו
כח ע"א06 למה נסמכה מיתת מרים לפרה אדומה וכו'נתיב התורה (סאלים) במדבר עמ' קסה, קעב
כח ע"א06 למה נסמכה מיתת מרים לפרה אדומה וכו'שבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' קעב
כח ע"א06 למה נסמכה מיתת מרים לפרה אדומה כו' ישיר משה דף כז ע"א וע"ג, מ ע"ד, סט ע"א
כח ע"א06 למה נסמכה מיתת מרים לפרה אדומה כו' מיתת אהרן לבגדי כהונה כו'שעת הכושר דף נו ע"ג, נח ע"ג-ע"ד
כח ע"א06 למה נסמכה מיתת מרים לפרה אדומה כו'קידש ידיד דף צא ע"ב, קכד-קכז
כח ע"א06 למה נסמכה מיתת מרים לפרה אדומה לומר לך מה פרה אדומה מכפרת אף מיתת הצדיקים מכפרתדעת תורה דברים ח"ב עמ' רסא
כח ע"א06 למה נסמכה מיתת מרים לפרה אדומה מה פרה מכפרת אף מיתתן של צדיקים מכפרתצפנת פענח (תשסו) עמ' עט
כח ע"א06 למה נסמכה מיתת מרים לפרה אדומה מה פרה מכפרתבית נאמן (ביגה, שפא) ח"ג דרוש ט דף צח
כח ע"א06 למה נסמכה מיתת מרים לפרה אדומה מה פרה מכפרתצמח צדקה עה"ת עמ' ח
כח ע"א06 למה נסמכה מיתת מרים לפרה אדומהאבל מצרים ח"ב דף כב ע"ב
כח ע"א06 למה נסמכה מיתת מרים לפרה אדומהאדרת אליהו (הצרפתי) עמ' רב
כח ע"א06 למה נסמכה מיתת מרים לפרה אדומהאהבת דוד (וועגער) עמ' 33
כח ע"א06 למה נסמכה מיתת מרים לפרה אדומהאם הבנים ח"א דף נד ע"ג
כח ע"א06 למה נסמכה מיתת מרים לפרה אדומהגבעות עולם (קובו) דף קכג ע"ג
כח ע"א06 למה נסמכה מיתת מרים לפרה אדומהדברי אברהם דף מז ע"ד
כח ע"א06 למה נסמכה מיתת מרים לפרה אדומהדברי חנינא - הספדים עמ' צא
כח ע"א06 למה נסמכה מיתת מרים לפרה אדומהדרישה מחיים דף קצג ע"ב
כח ע"א06 למה נסמכה מיתת מרים לפרה אדומהחלקו של יוסף (אמאדו) דף מ ע"א
כח ע"א06 למה נסמכה מיתת מרים לפרה אדומהחלקם בחיים דף מ"ה ע"א (דף קנ"ב ע"א ד"ה ידעי); ראה חיים חלק ב דף ס ע"ד (דף רי"ב ע"א ד"ה ומעתה)
כח ע"א06 למה נסמכה מיתת מרים לפרה אדומהישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קיב, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קלב
כח ע"א06 למה נסמכה מיתת מרים לפרה אדומהכבוד לאיש דף מד ע"ג, נח ע"א
כח ע"א06 למה נסמכה מיתת מרים לפרה אדומהמזל שעה דרשות דף קלח ע"ג
כח ע"א06 למה נסמכה מיתת מרים לפרה אדומהמקוה מים (עזריאל) ח"ב דף ק ע"ב
כח ע"א06 למה נסמכה מיתת מרים לפרה אדומהפני חיים (פלג'י) עמ' רנב ע"א
כח ע"א06 למה נסמכה מיתת מרים לפרה אדומהצור יעקב (יעבץ) אחרי
כח ע"א06 למה נסמכה מיתת מרים לפרה אדומהצור יעקב (יעבץ) חקת
כח ע"א06 למה נסמכה מיתת מרים לפרה אדומהקול יהודה (ישראל) דף קכז ע"ג
כח ע"א06 למה נסמכה מיתת מרים לפרה אדומה, לומר לך מה פרה אדומה מכפרת אף מיתתן של צדיקים מכפרת וכו'צפנת פענח (תשעא) שמות עמ' ק
כח ע"א06 למה נסמכה מיתת מרים לפרה אדומה, תוס' ד"ה מה פרה וד"ה מיתתדרשות מהר"ם חביב עמ' שפט
כח ע"א06 למה נסמכה מיתת מרים לפרשת פרה אדומה וכו' אף מיתתן של צדיקים מכפרתמבשר טוב - זכות נשים צדקניות עמ' ריא
כח ע"א06 למה נסמכה מיתת מרים לפרשת פרה אדומה וכו' למה נסמכה מיתת אהרן לבגדי כהונה וכו'אוצרות חיים - ת"ח וצדיק עמ' שמו
כח ע"א06 למה נסמכה מיתת מרים לפרשת פרה אדומה וכו' למה נסמכה מיתת אהרן לבגדי כהונה וכו' מיתתם של צדיקים מכפרתצוף דבש (סופר) עמ' קיב
כח ע"א06 למה נסמכה מיתת מרים לפרשת פרה אדומה וכו' מה בגדי כהונה מכפרין אף מיתתן של צדיקים מכפרתמבשר טוב - ישועות אברהם עמ' נח
כח ע"א06 למה נסמכה מיתת מרים לפרשת פרה אדומה וכו'אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ב עמ' כט
כח ע"א06 למה נסמכה מיתת מרים לפרשת פרה אדומה וכו'דרך ישרה עמ' שע
כח ע"א06 למה נסמכה מיתת מרים לפרשת פרה אדומה וכו'לקוטי שיחות חי"ב עמ' 36
כח ע"א06 למה נסמכה מיתת מרים לפרשת פרה אדומה וכו'לקחת מוסר ח"א עמ' תצ
כח ע"א06 למה נסמכה מיתת מרים לפרשת פרה אדומה וכו'מגילת סמנים עמ' מז
כח ע"א06 למה נסמכה מיתת מרים לפרשת פרה אדומה וכו'שבט מישראל (פרידמן) ח"א עמ' לד
כח ע"א06 למה נסמכה מיתת מרים לפרשת פרה אדומה וכו'שפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' שמט
כח ע"א06 למה נסמכה מיתת מרים לפרשת פרה אדומה וכו'תורת מנחם ח"א עמ' 142, חט"ז עמ' 183
כח ע"א06 למה נסמכה מיתת מרים לפרשת פרה אדומה וכו', ומהרש"אאמרות ה' השלם ח"ד עמ' קנג, ח"ה עמ' קצ
כח ע"א06 למה נסמכה מיתת מרים לפרשת פרה אדומה לומר לך מה פרה אדומה מכפרת אף מיתתן של צדיקים מכפרתשרגא המאיר על התורה עמ' שפח
כח ע"א06 למה נסמכה מיתת מרים לפרשת פרה אדומה לומר לך מה פרה אדומה מכפרת אף מיתתן של צדיקים מכפרת בצור ירום ח"ט עמ' רטז
כח ע"א06 למה נסמכה מיתת מרים לפרשת פרה אדומה לומר לך מה פרה אדומה מכפרת אף מיתתן של צדיקים מכפרתחכמה ומוסר ח"ב עמ' רנג, שסז
כח ע"א06 למה נסמכה מיתת מרים לפרשת פרה אדומה לומר לך מה פרה אדומה מכפרת כך מיתת צדיקים מכפרתבאר יוסף (תשמא) ח"ג עמ' שסב
כח ע"א06 למה נסמכה מיתת מרים לפרשת פרה אדומה לומר לך מה פרה אדומה מכפרת אף מיתתן של צדיקים מכפרתשרתי - קונטרס הנרות עמ' לג
כח ע"א06 למה נסמכה מיתת מרים לפרשת פרה אדומה לומר לך מה פרה אדומה מכפרת אף מיתתן של צדיקים מכפרתשל"ה (תשנז) - מס' תענית אות קנז, קס, קסז
כח ע"א06 למה נסמכה מיתת מרים לפרשת פרה אדומה לומר לך מה פרה אדומה מכפרת אף מיתתן של צדיקים מכפרתשרגא המאיר מועדים עמ' קיא, שנג
כח ע"א06 למה נסמכה מיתת מרים לפרשת פרה אדומה לומר לך מה פרה אדומה מכפרת אף מיתתן של צדיקים מכפרתכתב סופר אגדות כאן
כח ע"א06 למה נסמכה מיתת מרים לפרשת פרה אדומה לומר לך מה פרה אדומה מכפרת אף מיתתן של צדיקים מכפרתשבילי פנחס (תשעט) עמ' שפב
כח ע"א06 למה נסמכה מיתת מרים לפרשת פרה אדומה לומר לך מה פרה מכפרת אף מיתת צדיקים מכפרתלהורות נתן במדבר עמ' ר
כח ע"א06 למה נסמכה מיתת מרים לפרשת פרה אדומה לומר לך מה קרבנות מכפרין אף מיתת צדיקים מכפרתשרגא המאיר מועדים עמ' שט
כח ע"א06 למה נסמכה מיתת מרים לפרשת פרה אדומהאהבת ציון דרוש ו
כח ע"א06 למה נסמכה מיתת מרים לפרשת פרה אדומהבית ישראל (טויסיג) שמות עמ' קלח
כח ע"א06 למה נסמכה מיתת מרים לפרשת פרה אדומהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' ריז
כח ע"א06 למה נסמכה מיתת מרים לפרשת פרה אדומהחיים לגופא (תשסה) עמ' סב
כח ע"א06 למה נסמכה מיתת מרים לפרשת פרה אדומהחלקם בחיים דף מה ע"א
כח ע"א06 למה נסמכה מיתת מרים לפרשת פרה אדומהימלא פי תהלתך ח"ב עמ' תרב
כח ע"א06 למה נסמכה מיתת מרים לפרשת פרה אדומהכסף נבחר (מרגליות) עמ' רסג
כח ע"א06 למה נסמכה מיתת מרים לפרשת פרה אדומהפרדס מרדכי עמ' תקמא
כח ע"א06 למה נסמכה מיתת מרים לפרשת פרה אדומהראשית דעת (אלבלדה, שמג) כלל א פרק ד דף סח ע"א; מאמץ כח (שמח) דרוש כז דף ריז ע"ב; כלי חמדה (לניאדו, שנו) פרשת חקת דף קצו/ז ע"ד ודף קצז ע"ב; דברי שלמה (הלוי, שנו) פרשת חקת דף כט ע"ב; יפה מראה (שנ) יומא פרק א דף קיח ע"א; זרע ברך (תו) פרשת אחרי מות דף קי ע"ב; עולת שבת (שועיב, שלז) פרשת ויגש דף מא ע"ב; תורת משה (אלשיך, שסא) פרשת אחרי מות דף קכא ע"ד; חן טוב (הלוי, שסה) פרשת אחרי מות דף קנב ע"א; יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת חיי שרה דף כד ע"ב; כתר שם טוב (מלמד, שנו) פרשת אחרי מות דף פו/פז ע"ד; כסף נבחר (פינטו, שפא) פרשת חקת דף קנב ע"ג; בית נאמן (ביגה, שפא) דרוש ט להספד דף צח ע"ג; תורת חכם (הכהן, תיד) פרשת אחרי מות דף רסז ע"א, ופרש' חקת דף שס ע"ב; של"ה (תט) ד' להספד דף כט/רט ע"ב ודף רי ע"א; ס' העיקרים (שעח) מאמר ד פרק יג דף קטז ע"א; יפה תאר (תח) על ויקרא רבה פרשה ב/כ דף קכא ע"ב; הואיל משה (מת, שעב) פרשת חקת דף קכג ע"ב
כח ע"א06 למה נסמכה מיתת מרים לפרשת פרה אדומהשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' שכב
כח ע"א06 למה נסמכה מיתת מרים לפרשת פרה אדומהשער המלך (תשנז) עמ' תריא
כח ע"א06 למה נסמכה מיתת מרים לפרשת פרה וכו'כתב סופר דרשות (תשל) עמ' קג
כח ע"א06 למה נסמכה מיתת מרים לפרשת פרהראה חיים ח"ב דף ס ע"ד [ריב ע"א ד"ה ומעתה]
כח ע"א06 למה נסמכה מיתת מריםאברהם את ידו ח"ב דף כא ע"א
כח ע"א06 למה נסמכה מיתת מריםברך את אברהם דף קנ ע"א, קנב ריש ע"ג
כח ע"א06 למה נסמכה מיתת מריםוישב אברהם - שמו יצחק דף עט ע"א, צט ע"א
כח ע"א06 למה נסמכה מיתת מריםיגל יעקב (וארשאנו) דף כט ע"ב
כח ע"א06 למה נסמכה מיתת מריםיקרא דשכבי (דוד) דרוש נו דף קיח ע"ג, דרוש סח דף קמג ע"ג-ע"ד, דרוש קכ דף רח ע"א
כח ע"א06 למה נסמכה מיתת מריםקול יעקב (שאול) דף קב ע"א-ע"ג
כח ע"א06 למה נסמכה מיתת מריםשארית יעקב (אלגזי) דף פב ע"ג
כח ע"א06 למה נסמכה מיתת מריםשארית יעקב (אלגזי, תשנא) עמ' רסד
כח ע"א06 למה נסמכה מיתת מריםשמחת יהודה דף קפ ע"א
כח ע"א06 למה נסמכה מיתת מריםשמע יעקב (אלגזי, תקה) דף לא ע"ג
כח ע"א06 למה נסמכה מיתת מריםשמע יעקב (אלגזי, תשנא) עמ' קא
כח ע"א06 למה נסמכה מיתת מרים, מהרש"איקרא דשכבי (דוד) דרוש סח דף קמג ע"ד
כח ע"א06 למה נסמכה פ' מריםתורת חכם (הכהן, תיד) דף רסו ע"ב, רסז ע"א, שה ע"ב, שח ע"ד
כח ע"א06 למה נסמכה פר' פרה אדומה למיתת מרים וכו' מיתת הצדיקים מכפרתהישר והטוב (תשסג) עמ' תמא, תנב, תע, תפא
כח ע"א06 למה נסמכה פרשת מרים לפרה וכו' שמיתתן של צדיקים מכפרתזרע שמשון (תשסג) חקת אות י
כח ע"א06 למה נסמכה פרשת מריםלב אליהו (תשסה) בראשית עמ' רלה
כח ע"א06 למה נסמכה פרשת פרה אדומה למיתת מריםכנסת מרדכי מועדים ח"א עמ' קכא
כח ע"א06 למה נסמכה פרשת פרה למיתת מרים לומר לך מה פרה מכפרת אף מיתתן של צדיקים מכפרתתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תתלט, א'ט, א'יז, א'עא
כח ע"א06 למה נסמכהדרכי הים דף קע ע"ב
כח ע"א06 למה נסמכהדרכי הים דף קעח ע"ב
כח ע"א06 למה נסמכהויקח אברהם דף א ע"ג
כח ע"א06 למה נסמכהעיני כל חי (תשסח) דף קעג ע"ב [תקמג ע"א ד"ה ואמר]
כח ע"א06 למה נסמכת מיתת מרים לפרשת פרה אדומהחיי נפש ח"א עמ' קעא ע"ב
כח ע"א06 למה נסמכה כו'דרכי שלום (מרגונאטו) דף עו ע"א, קכה ע"ד
כח ע"א06 למה נסמכה פ' מריםתורת חכם (הכהן, תיד) דף שנט ע"ב, רסו ע"ב
כח ע"א06 למה נסמכה מיתת מריםאברהם במחזה דף קכח ע"א, קלט ע"ב
כח ע"א07 מיתת מרים לשם שבו ואחלמה (תשעח) - ספר הדע"ה דף קלא ע"ג {נתכפר בה הרבה על מעשה העגל}
כח ע"א07 מיתת מרים נסמכה לפרה מה פרה אדומה מכפרת אף מיתתן של צדיקים מכפרתכתונת פסים (תשעא) עמ' דש, שז
כח ע"א07 נסמכה אפר הפרה למיתת הצדיקים לומר לך מה אפר פרה מכפרת אף מיתת הצדיקים מכפרתנזר הקדש ח"ב עמ' רעז, תצט
כח ע"א07 נסמכה מיתת מרים לפרה אדומה מה פרה מכפרת אף מיתת צדיקים מכפרטיול בפרדס ח"א עמ' שח, ח"ב עמ' רפג
כח ע"א07 נסמכה מיתת מרים לפרשת פרה לומר מה פרה מכפרת וכו'בת עין (תשסז) עמ' שסד
כח ע"א07 סמיכות מיתת מרים פני מלך במדבר עמ' קפג
כח ע"א07 סמיכות מיתת מרים לפרה אדומהדברי שלום (שרעבי, תשלו) חלק הדרוש עמ' כז
כח ע"א07 סמיכות מיתת מרים לפרה אדומהדברי שלום (שרעבי, תשנג) עמ' מד
כח ע"א08 אף מיתתן של צדיקים מכפרת מגדנות אליעזר עמ' רל
כח ע"א08 אף מיתתן של צדיקים מכפרתברית אברם עמ' שיז, תפב, תקפז
כח ע"א08 אף מיתתן של צדיקים מכפרתחוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' רכה
כח ע"א08 אף מיתתן של צדיקים מכפרתשיחות עבודת לוי סי' קט אות ד
כח ע"א08 כשם שפרה מכפרת כך מיתתן של צדיקיםפי' הרמ"ז על הזוהר במדבר (תשסד) עמ' קצד
כח ע"א08 לומדים ממרים שמיתת צדיקים מכפרתפרפרת התורה עמ' תקד
כח ע"א08 מה אפר פרה מכפר אך מיתת צדיקים מכפרת וכו'כח מעשיו הגיד לעמו ח"א דף עג ע"ג
כח ע"א08 מה פרה אדומה מכפרת אף מיתת הצדיקים וכו' מה בגדי כהונה מכפרין אף מיתתן של צדיקים מכפרתמדבר שור סוף דרוש לו עמ' שמו-שמז {ההבדל ביניהם, שמי חטאת פרה מטהרים רק מי שהותזו עליו, ובגדי כהונה מכפרים על כולם, כך ההתעוררות של שאר ציבור ללכת בעקבותיהם לקיים המצוות הרגילות, דומה לבגדי כהונה, ושייך אצל כולם, אבל להידמות לצדיקים בכח תורתם, לא שייך אצל כולם, אא"כ יחזיקו באחרים הלומדים תורה}; עין איה ברכות פ"ט פסקא רסב {"לפעמים רק אז יתרפאו מאיולתם בהדגישם חשכת ההעדר בסילוקו של צדיק וגדול דעה ואביר מעשים שבדוד"}
כח ע"א08 מה פרה מכפרים אף מיתת צדיקים מכפרתילקוט דברי חכמים במדבר סי' קכב עמ' סה = תולדות יצחק (קארו) חוקת דף סה ע"ב {מדוע לא נסמכה לחטאת ועולה? כי בפרה נאמר "ושרף את הפרה לעיניו", וכך מיתת צדיקים מכפרת רק למי שמתאבל עליהם ומחשיב עצמו כעפר}
כח ע"א08 מה פרה מכפרת אף מיתת צדיקים מכפרתטל חיים (פרידלנדר) עמ' ריד {הרי הצדיק מת בעו הדור}
כח ע"א08 מה פרה אדומה מכפרת אף מיתת צדיקים מכפרת גנזי ישראל (תשעד) על התורה עמ' קכח, קכט
כח ע"א08 מה פרה אדומה מכפרת אף מיתת צדיקים מכפרת חכמת התורה פנחס עמ' שלט
כח ע"א08 מה פרה אדומה מכפרת אף מיתת צדיקים מכפרתאורחות דוד עמ' שלז
כח ע"א08 מה פרה אדומה מכפרת אף מיתת צדיקים מכפרתמבשר טוב - ימי הרחמים והסליחות עמ' קו
כח ע"א08 מה פרה אדומה מכפרת אף מיתת צדיקים מכפרתמלא העומר על חמש מגילות (תשסח) עמ' רסד, שז
כח ע"א08 מה פרה אדומה מכפרת אף מיתת צדיקים מכפרתעמוד הימיני (קלינמן) עמ' רמג
כח ע"א08 מה פרה אדומה מכפרת אף מיתת צדיקים מכפרתפאר יעקב ח"ג עמ' תקל
כח ע"א08 מה פרה אדומה מכפרת אף מיתת צדיקים מכפרתרנת יצחק ישעיה עמ' רכג
כח ע"א08 מה פרה אדומה מכפרת אף מיתתן של ישראל מכפרתמי מנוחות (בירדוגו) עמ' תרנא
כח ע"א08 מה פרה אדומה מכפרת אף מיתתן של צדיקים מכפרת שמן ראש (כץ) ח"ד עמ' תנא
כח ע"א08 מה פרה אדומה מכפרת אף מיתתן של צדיקים מכפרתאגרת הטיול (תשעה) עמ' צו
כח ע"א08 מה פרה אדומה מכפרת אף מיתתן של צדיקים מכפרתדרשות מנחת יצחק עמ' קמט, קפו
כח ע"א08 מה פרה אדומה מכפרת אף מיתתן של צדיקים מכפרתכתב סופר דרשות (תשמח) ח"א עמ' רח
כח ע"א08 מה פרה אדומה מכפרת אף מיתתן של צדיקים מכפרתלדעת חכמה ומוסר ח"ב עמ' קלו
כח ע"א08 מה פרה אדומה מכפרת אף מיתתן של צדיקים מכפרתמאמץ כח (תשעה) עמ' תקפא
כח ע"א08 מה פרה אדומה מכפרת אף מיתתן של צדיקים מכפרתראשית בכורי משה חיים ח"א מאמר ו
כח ע"א08 מה פרה אדומה מכפרת וכו'חלק יעקב (קנטור) דרוש כא, כב
כח ע"א08 מה פרה אדומה מכפרת כך מיתת צדיקיםפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' שסה
כח ע"א08 מה פרה אדומה מכפרתאמרי אמת (אמדו) דף כב ע"א
כח ע"א08 מה פרה אדומה מכפרתטהרת יו"ט חי"ט עמ' קסג
כח ע"א08 מה פרה אדומה מכפרתכתונת פסים (תשמה) פרשת קרח מב ע"א
כח ע"א08 מה פרה אדומה מכפרתשמן ראש (כץ) ח"ט ויקרא עמ' לד
כח ע"א08 מה פרה אדומה מכפרתתורת מנחם חלק נ עמ' 135
כח ע"א08 מה פרה אדומה מכפרת, ותוס'משנת חיים במדבר עמ' שמט, שנב
כח ע"א08 מה פרה מכפרת אף מיתת צדיקים כןמשנת יוסף - דרשות ח"ג עמ' קנח
כח ע"א08 מה פרה מכפרת אף מיתת צדיקים מכפרתאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' שכח ע"א08, שנה ע"א
כח ע"א08 מה פרה מכפרת אף מיתת צדיקים מכפרתאורות אלים דף ח ע"א
כח ע"א08 מה פרה מכפרת אף מיתת צדיקים מכפרתעטרת ישועה (תשסד) אות ג לשבת אחר הפסח, אות נא לשבועות, אות ב ליומא דהילולא ח תמוז, אות ה לפרשת פרה
כח ע"א08 מה פרה מכפרת אף מיתת צדיקיםקהלת יעקב - פרה חודש ושבת הגדול עמ' לא
כח ע"א08 מה פרה מכפרת וכו׳אבני אש (אויש) מועדים עמ' קג
כח ע"א08 מה פרה מכפרת כו', ותוס' - על מעשה העגל וכו'פנינים על התורה ומועדים עמ' קנב
כח ע"א08 מה פרה מכפרת, תוס' - על חטא העגל אור אברהם על ספר המצוות עמ' תקפה
כח ע"א08 מיתת הצדיק מכפרת כנסת יחזקאל (פאנעט) דרושים עמ' רג {על הדור}
כח ע"א08 מיתת הצדיקים מכפרת שארית יעקב (אלגזי) דף פב ע"ד {על אותו הדור}
כח ע"א08 מיתת הצדיקים מכפרת שארית יעקב (אלגזי, תשנא) עמ' רסה {על אותו הדור}
כח ע"א08 מיתת הצדיקים מכפרת כקרבנות וכפרה אדומהעץ הדעת טוב (תשסח) סי' שסט
כח ע"א08 מיתת הצדיקים מכפרתנפוצות יהודה (מוסקאטו, תשס) עמ' רעד
כח ע"א08 מיתת צדיקים כפרה לדור נחלת אבות (הכהן) סימן כה דף מ ע"ב
כח ע"א08 מיתת צדיקים כפרה על ישראלתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תתשה הערה 75
כח ע"א08 מיתת צדיקים מכפרת חיי שלמה עמ' ל, ריב {על עון הדור}
כח ע"א08 מיתת צדיקים מכפרת חכמת התורה בלק עמ' תסב
כח ע"א08 מיתת צדיקים מכפרת חכמת התורה במדבר עמ' קנו
כח ע"א08 מיתת צדיקים מכפרת חכמת התורה חוקת עמ' יא, מו, צז, צה, צט, ש
כח ע"א08 מיתת צדיקים מכפרת משנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ג עמ' רמג {כיוהכ"פ}
כח ע"א08 מיתת צדיקים מכפרת עטרת יהושע ויקרא עמ' טו {על הדור}
כח ע"א08 מיתת צדיקים מכפרת שיח יצחק (פרידמן, תשנז) עמ' סח, קע
כח ע"א08 מיתת צדיקים מכפרת וכו'משיב נפש (גינצלר, תשסה) עמ' רמג
כח ע"א08 מיתת צדיקים מכפרת כפרה אדומהמנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף יז ע"א
כח ע"א08 מיתת צדיקים מכפרת על ישראלוזרח השמש על התורה עמ' קעה
כח ע"א08 מיתת צדיקים מכפרת על ישראללקט שיחות מוסר ח"א עמ' שכא
כח ע"א08 מיתת צדיקים מכפרתאביר יעקב (סדיגורה, תשסד) עמ' ריג
כח ע"א08 מיתת צדיקים מכפרתאם לבינה (פאפא) עמ' תסד, תסו
כח ע"א08 מיתת צדיקים מכפרתאשכבתיה דרבי ח"א עמ' כד, קסא, קעא, רמא, ח"ב עמ' צח
כח ע"א08 מיתת צדיקים מכפרתבית יצחק (ויינברגר) עמ' רפ
כח ע"א08 מיתת צדיקים מכפרתברכת יוסף ואליהו רבה (תשסט) ח"ב עמ' רלט
כח ע"א08 מיתת צדיקים מכפרתגור אריה במדבר פ"כ אות ב
כח ע"א08 מיתת צדיקים מכפרתדברי חנינא - הספדים עמ' קה
כח ע"א08 מיתת צדיקים מכפרתדברי שאול ויקרא עמ' מא
כח ע"א08 מיתת צדיקים מכפרתדרשות באר יצחק עמ' ב, קמא, רסח
כח ע"א08 מיתת צדיקים מכפרתדרשות מהר"י מינץ (תשנז) עמ' רל
כח ע"א08 מיתת צדיקים מכפרתהקשורים ליעקב (תשסא) עמ' פד
כח ע"א08 מיתת צדיקים מכפרתהקשורים ליעקב (תשעח) עמ' עו, עח
כח ע"א08 מיתת צדיקים מכפרתחכמת התורה נח עמ' שסו
כח ע"א08 מיתת צדיקים מכפרתכלי יקר (תשמח) עמ' קט, תסד
כח ע"א08 מיתת צדיקים מכפרתלקוטי שיחות חל"ד עמ' 57
כח ע"א08 מיתת צדיקים מכפרתמשך חכמה ויקרא פ' י פס' יח
כח ע"א08 מיתת צדיקים מכפרתמתוך התורה הגואלת (תשעג) על התורה עמ' 24
כח ע"א08 מיתת צדיקים מכפרתנשמת חיים (ברלין) עמ' יט
כח ע"א08 מיתת צדיקים מכפרתנתיבות חיים (מטלין, תשמא) עמ' שמט
כח ע"א08 מיתת צדיקים מכפרתערבי נחל (תשסד) עמ' שיב, תתרו {על הדור}
כח ע"א08 מיתת צדיקים מכפרתפי' הרמ"ז על הזוהר בראשית (תשס) עמ' ריז, ריח
כח ע"א08 מיתת צדיקים מכפרתפרפרת אליעזר פרשת חוקת פרק יט פסוק ב
כח ע"א08 מיתת צדיקים מכפרתצבא אהרן - שבת תשובה עמ' קיג
כח ע"א08 מיתת צדיקים מכפרתקשוטי כלה (תשסג) עמ' כט, מ
כח ע"א08 מיתת צדיקים מכפרתשופרא דישראל (תשסו) עמ' קיב
כח ע"א08 מיתת צדיקים מכפרתשפתי רננות (מיכלדורף) דף ל ע"א
כח ע"א08 מיתת צדיקים מכפרתשרגי נפישי - לקוי המאורות דרוש א
כח ע"א08 מיתת צדיקים מכפרתשרי המאה ח"ד עמ' 41
כח ע"א08 מיתת צדיקים מכפרת, ור"ח עיוני רש"י במדבר עמ' שלד
כח ע"א08 מיתת צדיקיםדברי הרב עמ' קפא
כח ע"א08 מיתתן של צדיקים מכפרת מפי ספרים וסופרים (תשעב) אבות פניני חסידות פ"ו אות טו
כח ע"א08 מיתתן של צדיקים מכפרתאוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ג עמ' קסה, קסח
כח ע"א08 מיתתן של צדיקים מכפרתאור יצחק (ראדוויל, תשסה) עמ' רב, רכו
כח ע"א08 מיתתן של צדיקים מכפרתאורות המאירים ולקוטי ישכר עמ' יא
כח ע"א08 מיתתן של צדיקים מכפרתדברי תורה (שפירא) מהד' ה סי' יט
כח ע"א08 מיתתן של צדיקים מכפרתדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' תמב ד"ה הנה כתיב גבי
כח ע"א08 מיתתן של צדיקים מכפרתדרשות שבט הלוי ח"א עמ' רמ, רמג
כח ע"א08 מיתתן של צדיקים מכפרתולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' ח, קיד
כח ע"א08 מיתתן של צדיקים מכפרתימי דוד (תשסז) עמ' קד
כח ע"א08 מיתתן של צדיקים מכפרתירך יעקב (פיתוסי) דף ח ע"ג, יח ע"ג, סג ע"א
כח ע"א08 מיתתן של צדיקים מכפרתמכתב מאליהו ח"ג עמ' 283
כח ע"א08 מיתתן של צדיקים מכפרתמנות הלוי (תשסב) עמ' [קצ]
כח ע"א08 מיתתן של צדיקים מכפרתנאוה תהלה עמ' לח
כח ע"א08 מיתתן של צדיקים מכפרתס' העיקרים (מישור) עמ' תקיז
כח ע"א08 מיתתן של צדיקים מכפרתעולת שבת (אלמושנינו) עמ' קנד
כח ע"א08 מיתתן של צדיקים מכפרתשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' כא, עו
כח ע"א08 מיתתן של צדיקים מכפרתשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' כה, מט, קכה, רעג
כח ע"א08 מיתתן של צדיקים מכפרתשמן ראש (כץ) ח"ט דברים עמ' יז, מח, פט
כח ע"א08 מיתתן של צדיקים מכפרתשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' קיג
כח ע"א08 מיתתן של צדיקים מכפרתשפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' שמח
כח ע"א08 מיתתן של צדיקים מכפרתתורת מנחם חנ"ט עמ' 306
כח ע"א08 פרה אדומה מכפרת על חטא העגל, תוס'אור אברהם במדבר עמ' רה
כח ע"א08 פרה אדומה מכפרתכללי המצות (צפת תשנב) עמ' 105
כח ע"א08 פרה אדומה מכפרתשערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"ב עמ' רט, רצה
כח ע"א08 פרה מכפרתויאמר יעקב (גרוס) עמ' ו
כח ע"א09 למה נסמכה מיתת אהרן לבגדי כהונה אזני יהושע (מהד' אדרת) דרשות והספדים דרוש סא עמ' 135
כח ע"א09 למה נסמכה מיתת אהרן לבגדי כהונה וכו'כבוד לאיש דף סג ע"ג, סה ע"א
כח ע"א09 למה נסמכה מיתת אהרן לבגדי כהונה וכו'כח מעשיו הגיד לעמו ח"א דף סד ע"ד
כח ע"א09 למה נסמכה מיתת אהרן לבגדי כהונה כו'אורות המאירים ולקוטי ישכר עמ' קכב
כח ע"א09 למה נסמכה מיתת אהרן לבגדי כהונה לומר לך מה בגדי כהונה מכפרים וכו'מכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' תשצב
כח ע"א09 למה נסמכה מיתת אהרן לבגדי כהונה לומר לך מה בגדי כהונה מכפרין אף מיתתן של צדיקים מכפרתתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תקסג
כח ע"א09 למה נסמכה מיתת אהרן לבגדי כהונה מה בגדי כהונה מכפרת אף מיתת צדיקים מכפרתלחמי תודה דף כה ע"ב, ס ע"א
כח ע"א09 למה נסמכה מיתת אהרן לבגדי כהונהדברי שאול במדבר עמ' קעט
כח ע"א09 למה נסמכה מיתת אהרן לבגדי כהונהיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' קיג, קטו
כח ע"א09 למה נסמכה מיתת אהרן לבגדי כהונהיפה מראה (שנ) יומא דף קיח ע"ב; תורת חכם (הכהן, תיד) פרשת אחרי מות דף רסו ע"ב, ופרשת חקת דף שט/שס ע"ב; מאור עינים (פינטו, תג) פרק ג דף קפד ע"ב; יפה תאר (תח) על ויקרא רבה פרשה ב דף קכא ע"ג
כח ע"א09 למה נסמכה מיתת אהרן לבגדי כהונהיקרא דשכבי (דוד) דרוש קכ דף רח ע"ב
כח ע"א09 למה נסמכה מיתת אהרן לבגדי כהונהכתנות אור עמ' שעב
כח ע"א09 למה נסמכה מיתת אהרן לבגדי כהונהתורי זהב (תשעג) עמ' תעד
כח ע"א09 למה נסמכה מיתת אהרן לבגדי כהנה אזני יהושע (מהד' אדרת) דברים דרוש נג עמ' 185
כח ע"א09 למה נסמכה מיתת אהרן לבגדי כהנהשארית ישראל (תשעד) דרוש ו עמ' 112
כח ע"א09 למה נסמכה מיתת אהרןאברהם את ידו ח"ב דף לג ע"ב
כח ע"א09 למה נסמכה מיתת אהרןדרכי איש דף יד ע"ב
כח ע"א09 למה נסמכה מיתת אהרן, רש"י טירת כסף דף רמד ע"ב, רמה ע"ג
כח ע"א10 כשם שבגדי כהונה מכפרים כך מיתתן של צדיקים מכפרתאבן פינה עמ' 85
כח ע"א10 מה בגדי כהונה מכפרים אף מיתת צדיקים מכפרתאהבת דוד (וועגער) עמ' 34
כח ע"א10 מה בגדי כהונה מכפרים אף מיתת צדיקים מכפרתמרפא לשון עמ' קפה
כח ע"א10 מה בגדי כהונה מכפרים אף מיתת צדיקים מכפרתמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ג עמ' ריט
כח ע"א10 מה בגדי כהונה מכפרים אף מיתת צדיקים מכפרתפאר יעקב ח"ג עמ' תקמא, ח"ד עמ' שסא
כח ע"א10 מה בגדי כהונה מכפרים אף מיתת צדיקים מכפרתשרגי נפישי - לקוי המאורות דרוש ה
כח ע"א10 מה בגדי כהונה מכפרים, ותוס', ותאוה לעינים טירת כסף דף רמה ע"ד
כח ע"א10 מה בגדי כהונה מכפרין אף מיתת צדיקים מכפרתאודה ה' דף מח ע"ב
כח ע"א10 מה בגדי כהונה מכפרין אף מיתתן של צדיקים מכפרתאור הישר בראשית דף סב ע"ב
כח ע"א10 מה בגדי כהונה מכפרין אף מיתתן של צדיקים מכפרתדעת תורה ויקרא עמ' לט
כח ע"א10 מה בגדי כהונה מכפרין אף מיתתן של צדיקים מכפרתתפארת ציון (אבא שאול) עמ' מט - אור לציון
כח ע"א10 מה בגדי כהונה מכפרין אף מיתתן של צדיקים מכפרתתפארת ציון (אבא שאול) עמ' קא - ר"ש אטון
כח ע"א10 מה בגדי כהונה מכפרין אף מיתתן של צדיקים מכפרתתפארת ציון (אבא שאול) עמ' תיג - ר"י פנחסי
כח ע"א10 מה בגדי כהונה מכפרין אף מיתתן של צדיקים מכפרתתפארת ציון (אבא שאול) עמ' תל - ר"מ קראוס
כח ע"א10 מה בגדי כהונה מכפרין כך מיתת צדיקים מכפרתצפנת פענח (תשסו) עמ' פ
כח ע"א11 חולי שלפני מיתהפרפרת הפרשה פרשת ויחי פרק מז פסוק כט
כח ע"א11 חלה יום אחד ומת וכו'אמרות ה' השלם ח"ג עמ' שצב
כח ע"א11 חלה יום אחד ומתזבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' קנ, רלו
כח ע"א11 מיתה חטופהיפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' תרטו
כח ע"א11 מת פתאום וכו'ערוגת הבושם (תשעא) ויקרא-במדבר עמ' קעו {ההבדל בין מיתת הרשע למיתת הצדיק}
כח ע"א11 מת פתאום זו היא מיתה חטופהשמן ראש (כץ) ח"ט ויקרא עמ' רנט
כח ע"א11 מת פתאום זו מיתה חטופה וכו'ערוגת הבושם (תשעא) שמות עמ' קעד
כח ע"א11 מת פתאום זו מיתה חטופהאור יחזקאל - תורה ודעת עמ' קפג, שלה
כח ע"א11 מת פתאום זו מיתה חטופהמבשרת ציון ח"ד עמ' לה
כח ע"א11 מת פתאום זו מיתה חטופהמגלה צפונות ח"ג פ' זאת הברכה
כח ע"א11 מת פתאום זוהי מיתה חטופהאבן יהושע עמ' 108
כח ע"א11 מת פתאום זוהי מיתה חטופהאבן ישראל על התורה (תשסב) עמ' י
כח ע"א11 מת פתאום זוהי מיתה חטופהשרגי נפישי - לקוי המאורות דרוש ב
כח ע"א11 מת פתאום זוהי מיתה חטופהתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' שנב
כח ע"א11 מת פתאום, רש"י - שלא חלהבאר מים חיים (הלוי) דרושים דף ב ע"ד
כח ע"א15 חמישה מיתת כל אדםישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קיב
כח ע"א16 בלשון יוני קורין לאחת "הן"שם יחזקאל עמ' לג
כח ע"א17 חמשים ושתים וכו'פרשיות בספרי הנביאים שמואל עמ' כט, קכד {חשבון שנותיו של שמואל}
כח ע"א17 ימי חיי שמואל נ"ב שנהנזר הקדש ח"ג עמ' תקנג
כח ע"א17 כרת ומיתה בידי שמיםתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' קו
כח ע"א17 מת בחמישים וכו', ותוס' ד"ה מתצמח צדקה עה"ת עמ' מח, רכב
כח ע"א17 מת בחמישים שנה זו היא מיתת כרתהמאור הגדול (גר"א) עמ' תסה
כח ע"א17 מת בחמישים, ותוס' ד"ה מתשני המאורות (תשסח) עמ' סה
כח ע"א17 מת בחמשים זו היא מיתת כרתתורת אליהו עמ' תיד
כח ע"א17 מת בחמשים שנה זו היא מיתת כרת ותוס' ד"ה מתגור אריה שמות פ"ל הערה 136
כח ע"א17 מת בחמשים שנה זו היא מיתת כרת נ"ב זו היא מיתתו של שמואל הרמתיחמודי צבי במדבר-דברים עמ' קע
כח ע"א17 מת בחמשים שנה זו היא מיתת כרתנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' טו אות א
כח ע"א17 מת בנ' שנה זו היא מיתת כרת נ"ב שנה וכו' מנ' ועד ס' כו'עשרה מאמרות (תשס) עמ' נ
כח ע"א17 מת בנ"ב שנה זוהי מיתתו של שמואל הרמתיזרע שמשון (תשסג) קדושים אות טז
כח ע"א17 מת עד חמשים שנה הוי כרתאמרות ה' השלם ח"ה עמ' פ
כח ע"א17 נ"ב שנים היו ימי חייו של שמואל הנביאדרשות באר יצחק עמ' קמה
כח ע"א17 שמואל חי נ"ב שנהתורת אליהו עמ' תלט
כח ע"א18 בן ששים שנה זמנו של אדם ללכת כחושבן בכלחשם משמעון (שפירא, תשכה) עמ' סו
כח ע"א18 בששים זו היא מיתת כל אדםשמן ראש (שאקי) דף מד ע"ג
כח ע"א18 מת בשישים שנה זו היא מיתה בידי שמים, ותוס' ד"ה ומיתה בידי שמיםכרם חמד (תשסו) עמ' קכב
כח ע"א18 ששים זו היא מיתה בידי שמים דכתיב תבא בכלח אלי קבר בכלח בגימטריא שיתין הוו שיח יצחק (חיות, תשעו) עמ' קטו
כח ע"א18 ששים זו היא מיתה בידי שמיםמגילת סמנים עמ' כה
כח ע"א18 ששים זו היא מיתה בידי שמיםשם משמעון (שפירא, תשכה) עמ' סו
כח ע"א18 ששים זו היא מיתה בידי שמיםשמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' קצז
כח ע"א18 ששים זו היא מיתת כל אדםדרשות מהרא"ל (תשנט) סי' קיד אות ב
כח ע"א18 ששים זו מיתת כל אדםתפלה למשה (אלמושנינו, שכג) מאמר א סב דף יט ע"ב
כח ע"א18 ששים למיתה בידי שמים ותוס'דרכי נועם (הרנזון) דרוש י
כח ע"א19 בכלח גימטריא ס'עמוד הימיני (קלינמן) עמ' לט
כח ע"א19 שבעים שיבהלקוטי שיחות חכ"ז עמ' 386
כח ע"א19 תבא בכלח אלי קבר בכלח בגימטריא עולה ששים מאמץ כח (תשעה) עמ' קעז, שעט
כח ע"א19 תבא בכלח אלי קברמצווה ועושה ח"א עמ' ק
כח ע"א19 תבא בכלח עלי קבר בכלח בגי' שיתיןמגלה עמוקות (תשסח) אופן קצ
כח ע"א19 תבוא בכלח אלי קבר בגימטריא ששיםשארית מנחם ח"ד עמ' שעז
כח ע"א19 תבוא בכלח אלי קבר בכלח בגימ' שיתין הווצל הכסף (פריד, תשסג) עמ' לב
כח ע"א19 תבוא בכלח אלי קבר בכלח בגימטריא שיתין הוותפלה למשה (אלמושנינו, תשמח) עמ' נח
כח ע"א21 מחמשים ועד ששים זו מיתת כרת וכו'מקור ברוך (פייתוס) דף קסג ע"א
כח ע"א21 מחמשים ועד ששים שנה זו היא מיתת כרת וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ה עמ' תיד ד"ה ונתתי
כח ע"א21 מיתה לס' שנה היא מיתת כרתאהל שלמה (סגל) בראשית עמ' רכב
כח ע"א21 מיתה פחות משישים הוא כרת דשנינפש יוסף (תשעד) עמ' רמא
כח ע"א21 מת קודם ס' זהו מיתת כרתגור אריה ויקרא פ"כ אות כ
כח ע"א22 יום הולדת שישיםפרפרת הפרשה פרשת בשלח פרק יז פסוק ט, פרשת אחרי-מות פרק יח פסוק כט
כח ע"א22 יצא מכלל כרת בגיל שישיםפרפרת התורה עמ' נט
כח ע"א22 כד הוי בר שיתין שנין אמר חדאי נפשאי נפקא לי מכרתשבט מישראל (קרמניץ) פרק מא פסוק ב
כח ע"א22 ר"י כי הוה בר שיתין עבד להו יומא טבא וכו' מכרת דיומי מי נפק מרנועם אליעזר שמות דף פ ע"א
כח ע"א22 רב יוסף במלאת ששים שנה עשה סעודה לחכמיםיחל ישראל אבות ח"ה עמ' שסז
כח ע"א22 רב יוסף כד הוה בר שיתין עבד להו יומא טבא לרבנןאיתן האזרחי עמ' שיד
כח ע"א22 רב יוסף כי הוה בר שיתין וכו' הגיע לגבורות זו היא מיתת נשיקהדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' שצב ד"ה אמרו
כח ע"א22 רב יוסף כי הוה בר שיתין עבד להו יומא טבא וכו' מכרת דיומי מי נפיק מרדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ה עמ' קלה ד"ה איתא
כח ע"א22 רב יוסף כי הוה בר שיתין עבד להו יומא טבא לרבנן אמר נפקי לי מכרת וכו' נהי דנפק לי' מר מכרת דשני מכרת דיומי מי נפק מרתורת מנחם חלק לג עמ' 286, 388
כח ע"א22 רב יוסף כי הוה בר שיתין עבד להו יומא טבא לרבנן אמר נפקי לי מכרתשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' שסד
כח ע"א22 רב יוסף כי הוה בר שיתין עבד להו יומא טבא לרבנן אמר נפקי לי מכרתלחמי תודה דף צג ע"ב, קסא ע"ב
כח ע"א22 רב יוסף כי הוה בר שיתין עבד להו יומא טבא לרבנן אמר נפקי לי מכרתבצור ירום ח"א (תשסז) עמ' קלב הערה 19
כח ע"א22 רב יוסף כי הוה בר שיתין עבד להו יומא טבא לרבנן אמר נפקי לי מכרתחיים שיש בהם - דרשות ח"א עמ' תקט
כח ע"א22 רב יוסף כי הוה בר שיתין עבד להו יומא טבא לרבנןלקוטי שיחות ח"ה עמ' 132
כח ע"א22 רב יוסף כי הוה בר שיתין עבד להו יומא טבא לרבנןמשך חכמה ויקרא פ' כז פס' ד
כח ע"א22 רב יוסף כי הוה בר שיתין עבד להו יומא טבא לרבנן, ותוס'לב דוד (תשסט) עמ' כו
כח ע"א22 רב יוסף כי הוה בר שיתין עבד להו יומא לרבנןיפה מראה (שנ) ביכורים פרק ב דף צא ע"ב; באר שבע (שעד) כריתות פרק א דף מ ע"ג
כח ע"א22 רב יוסף כי הוה בר שתיןרבנו בחיי עה"ת ח"ב עמ' תקיד
כח ע"א22 רב יוסף כי הוי בר שיתין עביד יומא טבא לרבנןקומץ המנחה (צונץ) דרוש עח
כח ע"א22 רב יוסף כי הוי בר שתין שנין עבד יומא טבא לרבנןלקחת מוסר ח"ב עמ' רלט
כח ע"א23 בגיל שישים יצא מכרתפרפרת אליעזר פרשת לך-לך פרק יז פסוק יד
כח ע"א23 מיתה בגיל שישים ויצא מכרתפרפרת משה ח"א עמ' קכג
כח ע"א23 עבד יו"ט לרבנן דנפיק מכרתמערכי לב (שוואב) מועדים ח"ג עמ' שנא
כח ע"א24 כרת דיומי וכרת דשניפי' הרמ"ז על הזוהר דברים (תשסה) עמ' צח
כח ע"א24 כרת דיומילבני בנימין דף ד ע"ד
כח ע"א24 כרת דימים ודשניםכללי המצות (צפת תשנב) עמ' 122
כח ע"א24 נקוט פלגא בידךטוב טעם ויקרא עמ' צד
כח ע"א24 ר"ה נח נפשיה פתאום הוו קא דייקו רבנן עליו וכו'כנסת יחזקאל (פאנעט, תשסה) פרשת ויחי עמ' עז
כח ע"א24 רב הונא נח נפשיה פתאום הוו קא דייגי רבנן וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ה עמ' קלה ד"ה איתא
כח ע"א24 רב הונא נח נפשיה פתאום הוו קא דייגי רבנןנפש יוסף (תשעד) עמ' שצד
כח ע"א24 רב הונא נח נפשיה פתאוםדברי שלמה (הלוי, שנו) פרשת בחקתי דף כג ע"ב
כח ע"א26 אבל הגיע לגבורות זה מיתת נשיקהחכמת התורה חיי שרה עמ' קיא
כח ע"א26 מיתת נשיקהדרשות באר יצחק עמ' רלו
כח ע"א26 מיתת נשיקהטוב שם (שסו) דף יב ע"א {לפעמים ע"י מ"ה}
כח ע"א26 מיתת נשיקהמגלה צפונות ח"א פרשת ויחי {זו מיתת הצדיקים}
כח ע"א27 בזכותא תליא מילתא, במזלא תליא מילתאתורת מנחם חלק לג עמ' 292
כח ע"א27 במזלא תליא וכו'דרכי החיים ח"ב עמ' שנג-שנו
כח ע"א27 במזלא תליא מילתאטוב טעם דברים עמ' מט, קע
כח ע"א27 במזלא תליא מילתארנת יצחק שמואל עמ' לב, לג, משלי עמ' קצה, ה' מגילות עמ' רע
כח ע"א27 במזלא תליא מילתאשבת ומועדי קדשך (תשסד) עמ' רב
כח ע"א27 במזלא תליא מילתאתורת אליהו עמ' שטו
כח ע"א27 במזלא תליאעולה ליפה סי' יט
כח ע"א27 בני במזלא תליא מילתאאלשיך על חמש מגילות עמ' קפ
כח ע"א27 בני ומזוני במזלא תליא, גר"אקריאה בקריה ח"א עמ' רלו
כח ע"א27 בני ומזוני לא בזכותא תליא מילתא אלא במזלא תליא מילתאשפתי מנחם - שבת תשובה עמ' קמ
כח ע"א27 בני חיי ומזוני במזלא תליאמצת שימורים (תשסא) עמ' רנה, תקנ
כח ע"א27 בני חיי ומזוני לא בזכותא תלייאהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' רסב, שכב
כח ע"א27 בני חי ומזוני לאו בזכותא תלי' מילתא אלא במזלאדבר צבי - קדושת השבת עמ' ריח
כח ע"א27 בני חיי ומזונא תורת חיים (ר' דובער) שמות דף שב ע"ג {בגשמיות וברוחניות}
כח ע"א27 בני חיי ומזונא כו' אלא במזלא, תוס' - והא אין מזל לישראלפעולת צדיק (בריש) דרוש ה
כח ע"א27 בני חיי ומזונא לא בזכותא תליאמאמרי אדמו"ר הזקן תקסג עמ' כה, מאמרי אדמו"ר הזקן תקסט עמ' פ
כח ע"א27 בני חיי ומזונא לאו בזכותא תליא מילתא אלא במזלאדגל מחנה יהודה עמ' רנב
כח ע"א27 בני חיי ומזונא לאו בזכותא תליא מלתא אלא במזלא מגדנות אליעזר עמ' קכה, רמה
כח ע"א27 בני חיי ומזונא לאו בזכותא תליא מלתא אלא במזלאנחמד ונעים (תשסח) לקוטי ש"ס אות יט
כח ע"א27 בני חיי ומזוני אינם תלויים בזכות אלא במזלדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 1321
כח ע"א27 בני חיי ומזוני בזכותא תליאגור אריה בראשית פט"ו אות ז
כח ע"א27 בני חיי ומזוני במזלא תליא מילתאאמרי יקותיאל (תשסג) עמ' מח, מט, נב
כח ע"א27 בני חיי ומזוני במזלא תליא מילתאברכת חיים (תשמה) ח"ב עמ' 285
כח ע"א27 בני חיי ומזוני במזלא תליא מילתאגנת אגוז (תשעב) אות קנו
כח ע"א27 בני חיי ומזוני במזלא תליא מילתאדברי חנינא - מזלות עמ' טז, יח, כד, כה, לז-לט, מד, נד, נה, צא, צב, צט, ק, קג, קיז, קמ, קסח
כח ע"א27 בני חיי ומזוני במזלא תליא מילתאדרך חיים (תשע) פ"א הערה 1222
כח ע"א27 בני חיי ומזוני במזלא תליא מילתאהמאור הגדול (גר"א) עמ' תשסז
כח ע"א27 בני חיי ומזוני במזלא תליא מילתאחכמת התורה ויצא עמ' קמב, תכג, תפב
כח ע"א27 בני חיי ומזוני במזלא תליא מילתאקומץ המנחה (צונץ) דרוש כט אות ג, דרוש נ אות יא
כח ע"א27 בני חיי ומזוני במזלא תליא מילתארנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' קכב, רצב
כח ע"א27 בני חיי ומזוני במזלא תליא מלתאחיים לגופא (תשסה) עמ' ל
כח ע"א27 בני חיי ומזוני במזלא תליאאמרי פנחס השלם - שער פרשיות ומועדים סי' תקג
כח ע"א27 בני חיי ומזוני במזלא תליאביאור הגר"א על משלי (קצנלנבוגן) פרק יב פסוק ב
כח ע"א27 בני חיי ומזוני במזלא תליאבינת יששכר דף ס ע"א-ע"ג
כח ע"א27 בני חיי ומזוני במזלא תליאולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' תע
כח ע"א27 בני חיי ומזוני במזלא תליאחכמת התורה תולדות עמ' נ, תקנא
כח ע"א27 בני חיי ומזוני במזלא תליאילקוט עבודת ישראל (תשעא) עמ' כז
כח ע"א27 בני חיי ומזוני במזלא תליאיפה תאר (תשעח) ח"א עמ' תלח, ח"ב עמ' רסא, ח"ג עמ' ג, לג
כח ע"א27 בני חיי ומזוני במזלא תליאשמן ראש (כץ) חנוכה ח"א עמ' שעז
כח ע"א27 בני חיי ומזוני במזלא תליאתורת שמואל (מהר"ש) תרל עמ' קנג
כח ע"א27 בני חיי ומזוני במזלא תלייןאוהב ישראל (תשעה) ח"א עמ' קמ
כח ע"א27 בני חיי ומזוני וכו' במזלא תליאמכתב מאליהו ח"ד עמ' 99
כח ע"א27 בני חיי ומזוני וכו' במזלאאור אלימלך עמ' א
כח ע"א27 בני חיי ומזוני וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' רנג, תקס, תתיא
כח ע"א27 בני חיי ומזוני לא בזכות תליא מעינות האמונה (תשסב) עמ' תעה
כח ע"א27 בני חיי ומזוני לא בזכות תליא אלא וכו'ס' חסידים סי' שכא
כח ע"א27 בני חיי ומזוני לא בזכותא אלא במזלא תליא מילתאאגרא דכלה ח"א עמ' תמה
כח ע"א27 בני חיי ומזוני לא בזכותא וכו'קהלת יעקב (אבן ברוך) דף פ ע"א
כח ע"א27 בני חיי ומזוני לא בזכותא תליא אלא במזלא תליאלקט אמרי קודש - במדבר עמ' סד
כח ע"א27 בני חיי ומזוני לא בזכותא תליא אלא במזלאדברי חנינא - הספדים עמ' קנה
כח ע"א27 בני חיי ומזוני לא בזכותא תליא אלא במזלאפתחי שערים ח"א עמ' רמה
כח ע"א27 בני חיי ומזוני לא בזכותא תליא אלא וכו'ס' חסידים סי' שכא
כח ע"א27 בני חיי ומזוני לא בזכותא תליא מילתא אלא במזלא תליא מילתאלחמי תודה דף עו ע"א, רכא ע"א, רנא ע"א
כח ע"א27 בני חיי ומזוני לא בזכותא תליא מילתא אלא במזלא תליא מילתאתורה בציון עמ' רנה
כח ע"א27 בני חיי ומזוני לא בזכותא תליא מילתא אלא במזלאכנסת יחזקאל (פאנעט, תשסה) פרשת שקלים עמ' קנח
כח ע"א27 בני חיי ומזוני לא בזכותא תליא מילתא כי אם במזלאאור לשמים (תשסג) עמ' כז, נ, קכד, רט, רלה, רמ, רפט
כח ע"א27 בני חיי ומזוני לא בזכותא תליא מילתאאוהב משפט (שמט) פרק כא דף ל ע"ב; רב פנינים (אלשיך, שסא) דף קיו/קיז ע"ב ודף קיז ע"א-ע"ב; ראשית דעת (אלבלדה, שמג) דרש כה דף קצט ע"א; זהר פרשת אחרי מות דף עט ע"ב; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מאמר שלב דף קד ע"א; שתי ידות (שעח) דרך חיים דף קיח ע"א; דרשות הר"ן (שנו) ד"ח דף נד ע"א; שערי דמעה (אלבלדה, שמו) שער א ח"א דף ג ע"א; מקראי קדש (סמיגה, שמו) ח"א פ"ח דף כח ע"ב; תהלה לדוד (סר לאון, שלז) ח"ג פרק כח דף פה ע"ב; כלי חמדה (לניאדו, שנו) פרשת תשא דף קכז ע"א; עקדת יצחק (שלג) שער כב דף נו ע"ב; קהלת יעקב (+אבן ברוך) שרש ו דף פ ע"א; עולת שבת (שועיב, שלז) פרשת ויגש דף מא ע"ב, ופרשת האזינו דף קנח ע"ד; דרש משה (אלבלדה, שסג) פרשת ויגש דף כט ע"ג; כפתור ופרח (לוצטו, שמא) עג דף עו ע"ב; עשרה מאמרות (תט) מאמר חיקור דין ח"ב פרק כח דף נ ע"א, ופרק ל דף נא ע"א, ומאמר אם כל חי ח"ג סימן א דף קיו ע"א; ס' ציוני (שכ) פרשת עקב דף צה ע"ד; שערי אורה (ג'קטיליה, שכא) דף סב ע"א; פי' רקנטי (שה) פרשת תולדות; שו"ת הרשב"א (רצט) סימן קמח דף כט ע"א, וסימן תט דף ע ע"ג; שו"ת הרשב"א המיוחסות לרמב"ן סימן רפז; פי' רבינו בחיי (רנב) פרשת וילך דף רעה ע"ב; דרך אמונה (ביבגי, רפב) שער ג; תורת העולה (פראג של) ח"ג פרק מג; נר מצוה (הכהן, שנח) דרוש יב דף קמא ע"א; עבודת הקודש (גבאי, שכז) ח"א פרק יו דף יז ע"ד; דברי שלמה (הלוי, שנו) פרשת עקב דף ריו ע"א; כלי יקר (לניאדו, שסג) בהקדמה ד א ושמואל א א דף קמג ע"א; בית מועד (רבא, שסה) דרוש ה לר"ה דף סח ע"א; מזמור לתודה (אריפול, שלו) פ' אנא ה' הושיעה נא מ"א דף ו ע"ב; פי' ר"א גאליקו על קהלת (שלח) דף כז ע"א; מאמץ כח (שמח) דרוש כה דף קצט ע"א; תיקון עולם (מריני, תיב) דף נט ע"א; חשק שלמה (דוראן, שפג) משלי דף קלז ע"ב; חובת הלבבות (שיט) ש' הבטחון ב"ה דף נג ע"ג; גל של אגוזים (שנג) פרשת ויצא דף לז ע"ג
כח ע"א27 בני חיי ומזוני לא בזכותא תליא מלתא אלא במזלאילקוט דברי חכמים במדבר סי' כה
כח ע"א27 בני חיי ומזוני לא בזכותא תליא מלתא אלא במזלאצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' תקכב
כח ע"א27 בני חיי ומזוני לא בזכותא תליאאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"ב עמ' צז
כח ע"א27 בני חיי ומזוני לא בזכותא תליאחכמת התורה וישב עמ' שכג
כח ע"א27 בני חיי ומזוני לא בזכותא תליאמאמר מרדכי (נדבורנא) עמ' קכא
כח ע"א27 בני חיי ומזוני לא בזכותאתורת חיים (קאסוב) עמ' כ, רלג
כח ע"א27 בני חיי ומזוני לאו בזכותא וכו' אלא במזלאברכות אבי דף לה ע"א, מו ע"א, נט ע"א, קג ע"א
כח ע"א27 בני חיי ומזוני לאו בזכותא באר מים חיים (תשנט) ח"ג עמ' קעב
כח ע"א27 בני חיי ומזוני לאו בזכותא באר מים חיים (תשנט) ח"ד עמ' שכד
כח ע"א27 בני חיי ומזוני לאו בזכותא אלא במזלאשמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' רסה
כח ע"א27 בני חיי ומזוני לאו בזכותא וכו' אלא במזלא כו'עשרה מאמרות (תשס) עמ' עט, קסח-קסט, קעא-קעב, תכד, תכו, תקלב, [ד]
כח ע"א27 בני חיי ומזוני לאו בזכותא וכו'צמח צדקה עה"ת עמ' קלט
כח ע"א27 בני חיי ומזוני לאו בזכותא כו' אלא במזלא תליא מילתאמאור ושמש (תשסט) עמ' קיג, קיט, קלח, קנא, קצט, רי, שא, שב, שה, תתקפה
כח ע"א27 בני חיי ומזוני לאו בזכותא תלי' מילתא אלא במזלאקשוטי כלה (גרינפלד) ח"ח אות לח, רו
כח ע"א27 בני חיי ומזוני לאו בזכותא תלי'נתיבות אמונה - אמונה ובטחון עמ' קנז
כח ע"א27 בני חיי ומזוני לאו בזכותא תליא חכמת התורה במדבר עמ' קסט
כח ע"א27 בני חיי ומזוני לאו בזכותא תליא אלא במזלא וכו'אפיקי ים עמ' שצב
כח ע"א27 בני חיי ומזוני לאו בזכותא תליא אלא במזלאאוזן שמואל דף מד ע"ב, מה ע"א
כח ע"א27 בני חיי ומזוני לאו בזכותא תליא אלא במזלאבית יעקב (תשסא) עמ' רכה, קמו, קעז
כח ע"א27 בני חיי ומזוני לאו בזכותא תליא אלא במזלאבית ישראל (זידיטשוב, תשעה) עמ' ה
כח ע"א27 בני חיי ומזוני לאו בזכותא תליא אלא במזלאבנין דוד (מייזלש) בראשית - לך לך אות יד, ויצא אות נא
כח ע"א27 בני חיי ומזוני לאו בזכותא תליא אלא במזלאדרשות שמן רוקח עמ' שלג, שעה
כח ע"א27 בני חיי ומזוני לאו בזכותא תליא אלא במזלאחיי נפש ח"ו עמ' שכז
כח ע"א27 בני חיי ומזוני לאו בזכותא תליא אלא במזלאחכמת התורה אמור עמ' רצה
כח ע"א27 בני חיי ומזוני לאו בזכותא תליא אלא במזלאילקוט עבודת ישראל (תשסד) עמ' כח
כח ע"א27 בני חיי ומזוני לאו בזכותא תליא אלא במזלאכתב סופר דרשות (תשל) עמ' לט
כח ע"א27 בני חיי ומזוני לאו בזכותא תליא אלא במזלאלחם רב על סדור התפילה אות תקנז
כח ע"א27 בני חיי ומזוני לאו בזכותא תליא אלא במזלאלקחת מוסר ח"ב עמ' מד
כח ע"א27 בני חיי ומזוני לאו בזכותא תליא אלא במזלאמהר"ם שיק דברים עמ' צט
כח ע"א27 בני חיי ומזוני לאו בזכותא תליא אלא במזלאעבודת עבודה (תשעד) בראשית-שמות עמ' רצא
כח ע"א27 בני חיי ומזוני לאו בזכותא תליא אלא במזלאערוגת הבושם (תשעא) שמות עמ' קצ, קצג, קצד, דברים עמ' נט
כח ע"א27 בני חיי ומזוני לאו בזכותא תליא אלא במזלאצמח דוד (סקאליע) עמ' נב, קסו, תלב
כח ע"א27 בני חיי ומזוני לאו בזכותא תליא אלא במזלאקשוטי כלה (גרינפלד) חי"א אות לה, מח, קנב, רפא
כח ע"א27 בני חיי ומזוני לאו בזכותא תליא אלא במזלאתורי זהב (תשעג) עמ' יח
כח ע"א27 בני חיי ומזוני לאו בזכותא תליא וכו'הבן יקיר (לניאדו) דרוש לפרשת ויצא
כח ע"א27 בני חיי ומזוני לאו בזכותא תליא וכו'נחלת יעקב (תשעג) עמ' קסג
כח ע"א27 בני חיי ומזוני לאו בזכותא תליא מילתא מטר השמים - עמודי העולם עמ' תנט
כח ע"א27 בני חיי ומזוני לאו בזכותא תליא מילתא אלא במזלא מאור ושמש (תשנב) עמ' נו, ס, פד, רא, רב
כח ע"א27 בני חיי ומזוני לאו בזכותא תליא מילתא אלא במזלא וכו'נזר הקדש ח"ב עמ' קסח, ח"ג עמ' עו, צא, קה, רכ, תע
כח ע"א27 בני חיי ומזוני לאו בזכותא תליא מילתא אלא במזלא וכו'תורת מנחם ח"ח עמ' 234, חי"ח עמ' 287
כח ע"א27 בני חיי ומזוני לאו בזכותא תליא מילתא אלא במזלא תליא מילתאמאור עינים (תשנח) עמ' עט, קסד, תע
כח ע"א27 בני חיי ומזוני לאו בזכותא תליא מילתא אלא במזלא תליא מילתאאור תורה (קאלמייר, תשסא) עמ' כח
כח ע"א27 בני חיי ומזוני לאו בזכותא תליא מילתא אלא במזלא תליא מילתאדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 869-868
כח ע"א27 בני חיי ומזוני לאו בזכותא תליא מילתא אלא במזלא תליא מילתאמאור עינים (תשעה) עמ' קל, עדר, תשעג
כח ע"א27 בני חיי ומזוני לאו בזכותא תליא מילתא אלא במזלא תליא מילתאמאור עינים (תשעט) עמ' קכט, רעא, תשעד
כח ע"א27 בני חיי ומזוני לאו בזכותא תליא מילתא אלא במזלא תליא מילתאנתיבות אמונה - תפלה עמ' יב
כח ע"א27 בני חיי ומזוני לאו בזכותא תליא מילתא אלא במזלא תליא מילתאעירין קדישין השלם עמ' שצה, תקעז
כח ע"א27 בני חיי ומזוני לאו בזכותא תליא מילתא אלא במזלא תליא מילתאדרשות הר"ן (תשסג) עמ' שיז, שכא
כח ע"א27 בני חיי ומזוני לאו בזכותא תליא מילתא אלא במזלא תליא מילתאכד הקמח (תשנו) עמ' קמב
כח ע"א27 בני חיי ומזוני לאו בזכותא תליא מילתא אלא במזלא תליאכד הקמח (מישור) עמ' שנא
כח ע"א27 בני חיי ומזוני לאו בזכותא תליא מילתא אלא במזלאאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) מקץ י, ויחי א, תזריע ה, קדושים יב
כח ע"א27 בני חיי ומזוני לאו בזכותא תליא מילתא אלא במזלאבך יברך ישראל (תשסח) עמ' עג
כח ע"א27 בני חיי ומזוני לאו בזכותא תליא מילתא אלא במזלאבן פורת יוסף (תשעא) עמ' רפה
כח ע"א27 בני חיי ומזוני לאו בזכותא תליא מילתא אלא במזלאדרך ישרה עמ' כא
כח ע"א27 בני חיי ומזוני לאו בזכותא תליא מילתא אלא במזלאדרשות מהרא"ל (תשנט) סי' ג אות ה
כח ע"א27 בני חיי ומזוני לאו בזכותא תליא מילתא אלא במזלאילקוט עטרת צבי עמ' שמג
כח ע"א27 בני חיי ומזוני לאו בזכותא תליא מילתא אלא במזלאימי דוד (תשסז) עמ' מז
כח ע"א27 בני חיי ומזוני לאו בזכותא תליא מילתא אלא במזלאמאורי אור (טשרנוביל, תשסא) עמ' כו
כח ע"א27 בני חיי ומזוני לאו בזכותא תליא מילתא אלא במזלאמגדל עוז (תשעח) עמ' רעז, שיח, שיט
כח ע"א27 בני חיי ומזוני לאו בזכותא תליא מילתא אלא במזלאמדבר יהודה (תשסב) עמ' קלד
כח ע"א27 בני חיי ומזוני לאו בזכותא תליא מילתא אלא במזלאמלכי יהודה (תשע) עמ' פג
כח ע"א27 בני חיי ומזוני לאו בזכותא תליא מילתא אלא במזלאעטרת ישועה (תשסד) אות סט להגדה ש"פ, אות יד לליל ר"ה קודם קידוש, אות מח לליל ר"ה, אות ז ליום ר"ה, ליקוטים לר"ה אות ח, אות ג לזאת חנוכה
כח ע"א27 בני חיי ומזוני לאו בזכותא תליא מילתא אלא במזלאערבי נחל (תשסד) עמ' קלד-קלה
כח ע"א27 בני חיי ומזוני לאו בזכותא תליא מילתא אלא במזלאפאר יעקב ח"א עמ' רסה, ח"ג עמ' עט
כח ע"א27 בני חיי ומזוני לאו בזכותא תליא מילתא אלא במזלאקשוטי כלה (גרינפלד) ח"י אות מ
כח ע"א27 בני חיי ומזוני לאו בזכותא תליא מילתא אלא במזלאשבילי פנחס (תשעג) עמ' פ
כח ע"א27 בני חיי ומזוני לאו בזכותא תליא מילתא אלא במזלאשפתי חיים מועדים ח"ב עמ' קצ
כח ע"א27 בני חיי ומזוני לאו בזכותא תליא מילתא וכו'אור אברהם - תשובה עמ' עד, קצב, שצג
כח ע"א27 בני חיי ומזוני לאו בזכותא תליא מילתא רק במזלא תליא מילתאשם יחזקאל עמ' תקמד
כח ע"א27 בני חיי ומזוני לאו בזכותא תליא מילתאאור הצבי עמ' 125
כח ע"א27 בני חיי ומזוני לאו בזכותא תליא מילתאאמרי יצחק שמות-ויקרא עמ' רצא
כח ע"א27 בני חיי ומזוני לאו בזכותא תליא מילתאזרע שמשון (תשסג) משפטים אות טז
כח ע"א27 בני חיי ומזוני לאו בזכותא תליא מילתא+מטר השמים - עמודי העולם עמ' תנט
כח ע"א27 בני חיי ומזוני לאו בזכותא תליא מילתאמשמרת איתמר (תשסז) עמ' קלד
כח ע"א27 בני חיי ומזוני לאו בזכותא תליא מילתאעולת שבת (אלמושנינו) עמ' קנד, רטז
כח ע"א27 בני חיי ומזוני לאו בזכותא תליא מילתאפני חיים (פלג'י) עמ' נז ע"א, קלט ע"א
כח ע"א27 בני חיי ומזוני לאו בזכותא תליא מלתא אלא במזלא תליא מלתאפרדס מרדכי עמ' מט, סג, תריא
כח ע"א27 בני חיי ומזוני לאו בזכותא תליא מלתא אלא במזלא תליא מלתאמאמץ כח (תשעה) עמ' קסד, שכח, תקיג
כח ע"א27 בני חיי ומזוני לאו בזכותא תליא מלתא אלא במזלאאמרי יצחק במדבר-דברים עמ' ש
כח ע"א27 בני חיי ומזוני לאו בזכותא תליא מלתא אלא במזלאדרכי אמונה דרך מו
כח ע"א27 בני חיי ומזוני לאו בזכותא תליא מלתא אלא במזלאויבא יוסף עמ' קיז, קלא
כח ע"א27 בני חיי ומזוני לאו בזכותא תליא מלתא אלא במזלאמי מנוחות (בירדוגו) עמ' קכב, תשעה
כח ע"א27 בני חיי ומזוני לאו בזכותא תליא מלתא אלא במזלאעץ הדעת טוב (תשסח) סי' קנז, תעח
כח ע"א27 בני חיי ומזוני לאו בזכותא תליא מלתא אלא במזלאצפנת פענח (תשסו) עמ' שמא
כח ע"א27 בני חיי ומזוני לאו בזכותא תליא מלתא אלא במזלאקהלת דוד (טאלנא, תשסג) עמ' רכז
כח ע"א27 בני חיי ומזוני לאו בזכותא תליא מלתא אלא במזלאתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תרמה
כח ע"א27 בני חיי ומזוני לאו בזכותא תליא מלתא אלא במזלאתורת משה (אלמושנינו) עמ' לה, קיט
כח ע"א27 בני חיי ומזוני לאו בזכותא תליא מלתא אלא במזלאתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' קנט (תקלח)
כח ע"א27 בני חיי ומזוני לאו בזכותא תליא מלתא וכו'מקור ברוך (פייתוס) דף ב ע"א
כח ע"א27 בני חיי ומזוני לאו בזכותא תליא מלתאחוט המשולש (דיוואן) דרשות דף לט ע"ג
כח ע"א27 בני חיי ומזוני לאו בזכותא תליא מלתאחכמת התורה בראשית עמ' שכד
כח ע"א27 בני חיי ומזוני לאו בזכותא תליא מלתאחכמת התורה תרומה עמ' שיז, שטו
כח ע"א27 בני חיי ומזוני לאו בזכותא תליאאהבת חיים (דייטש) עמ' קיז
כח ע"א27 בני חיי ומזוני לאו בזכותא תליאאחרי ראי (תשסד) ענינים סי' כ אות ב
כח ע"א27 בני חיי ומזוני לאו בזכותא תליאבני שלשים עמ' סה
כח ע"א27 בני חיי ומזוני לאו בזכותא תליאדברי שאול דברים עמ' שכא
כח ע"א27 בני חיי ומזוני לאו בזכותא תליאדרכי נועם (הרנזון) דרוש י
כח ע"א27 בני חיי ומזוני לאו בזכותא תליאדרשות הר"ן (מישור) עמ' קפג, קפו
כח ע"א27 בני חיי ומזוני לאו בזכותא תליאואני תמיד עמך עמ' ע
כח ע"א27 בני חיי ומזוני לאו בזכותא תליאחכמת התורה בשלח עמ' תקפג
כח ע"א27 בני חיי ומזוני לאו בזכותא תליאיד אהרן עמ' לז
כח ע"א27 בני חיי ומזוני לאו בזכותא תליאישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קסה, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' פו, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' ה
כח ע"א27 בני חיי ומזוני לאו בזכותא תליאכסף נבחר (מרגליות) עמ' קה, קלא
כח ע"א27 בני חיי ומזוני לאו בזכותא תליאעטרות סופרים עמ' נז
כח ע"א27 בני חיי ומזוני לאו בזכותא תליאקהלת יעקב פסח ח"א עמ' קלב
כח ע"א27 בני חיי ומזוני לאו בזכותא תליאשם ישראל עמ' שב
כח ע"א27 בני חיי ומזוני לאו בזכותא תליאשמן ראש (כץ) ח"ט דברים עמ' קכט
כח ע"א27 בני חיי ומזוני לאו בזכותא תליאתורת העולה (תשעה) עמ' תס, תסא
כח ע"א27 בני חיי ומזוני לאו בזכותא תליאתורת העולה ח"ג פרק נג
כח ע"א27 בני חיי ומזוני לאו בזכותא תליא, תוס' ד"ה אלאקהלת יעקב עשי"ת עמ' סו
כח ע"א27 בני חיי ומזוניאמרי אש (טאוב) עמ' פח
כח ע"א27 בני חיי ומזוניברכת אבות עמ' נו
כח ע"א27 בני חיי ומזונידרשות מהר"ם בנעט עמ' קיח, רלא
כח ע"א27 בני חיי ומזוניהקדמת אמרי יוסף (תשנח) דף לב ע"א, לג ע"ב
כח ע"א27 בני חיי ומזוניישראל והזמנים (רוסוף) - ניסן עמ' 83
כח ע"א27 בני חיי ומזוניכנפי יונה (תשנח) ח"ג סי' קי
כח ע"א27 בני חיי ומזונילקוטי תורה (ויז'ניץ, תשסו) עמ' לג, מד
כח ע"א27 בני חיי ומזונימערכי לב (חזן) ח"ב דרוש פח דף רב ע"ג
כח ע"א27 בני חיי ומזונינפש חיים (פאלאג'י) דף קכ"ג ע"ב (דף ק"צ ע"א, מערכת מ' אות כ"ה)
כח ע"א27 בני חיי ומזוניפי' הרמ"ז על הקדמת הזוהר (תשנח) עמ' ריט
כח ע"א27 בני חיי ומזוניפי' הרמ"ז על הקדמת הזוהר (תשסא) עמ' רכו
כח ע"א27 בני חיי ומזוניתורת אליהו עמ' יז, נז, קלז
כח ע"א27 בני חיי ומזוניתעלומות לב חלק ד סימן לב
כח ע"א27 בני חיי ומזוני, תוס'תהלות ישראל (קלוגר) עמ' שנט
כח ע"א27 בני חיי מזונא לאו בזכותא תליא מילתא אלא במזלא תליא וכו'דברת שלמה (תשעא) עמ' רסט
כח ע"א27 בני חיי מזונא לאו בזכותא תליא מלתא אלא במזלאתשואות חן (תשסח) עמ' לד
כח ע"א27 בני חיי מזוני במזלא תליאודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' רט
כח ע"א27 בני חיי מזוני לאו בזכותא תליאתורת הרא"ם עמ' סה
כח ע"א27 בני חיי מזוניבאר שרים במדבר פ' בלק דרוש ד אות ב
כח ע"א27 בני תליא במזלאמקוה המים (שטעגר) עמ' צג {דוקא בחו"ל}
כח ע"א27 בני חיי ומזוני לאו בזכותא תליאשפת אמת (ברעזאן, תשסח) עמ' קלו, קלז, תז
כח ע"א27 דהא רבה ור"ח תרווייהו רבנן צדיקי הוו מר מצלי ואתא מטראפרי צדיק פקודי אות ג, פסח אות י
כח ע"א27 חיי בני ומזונא במזלא תליאביאור הגר"א על משלי פרק יב פסוק ב
כח ע"א27 חיי בני ומזונא לאו בזכותא תליא מילתאעלי שור ח"א עמ' רנ
כח ע"א27 חיי בני ומזונא לאו בזכותא תליא מילתאשמחת הנפש עמ' נו
כח ע"א27 חיי בני ומזונא תליא בזכותא ולא במזלא מגלה צפונות (תשעד) שמות עמ' שצב
כח ע"א27 חיי בני ומזוני אינו תלוי בזכות אלא במזלדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 1822
כח ע"א27 חיי בני ומזוני במזלא תליאדברי נפתלי (הלברשטם) ח"א עמ' ריא
כח ע"א27 חיי בני ומזוני במזלא תליאשומע תפלה ח"א עמ' מא, קכט
כח ע"א27 חיי בני ומזוני וכו' אלא במזלא תליאאור התורה (צמח צדק) בראשית עמ' 1510
כח ע"א27 חיי בני ומזוני וכו' במזלא תליא מילתאאור הישר בראשית דף עב ע"ב
כח ע"א27 חיי בני ומזוני וכו' במזלא תליא מילתאביאורי הזוהר (ר' דובער) דף יט ע"ג, כב ע"ג ואילך, קיח ע"ד
כח ע"א27 חיי בני ומזוני וכו' במזלא תליא מילתאישמח ישראל (אלכסנדר) בראשית עמ' מא, מג, מז, שמות עמ' יח, יט, דברים עמ' פט, צה
כח ע"א27 חיי בני ומזוני וכו' במזלא תליא מילתאלקוטי שיחות ח"ב עמ' 632, ח"ד עמ' 1306
כח ע"א27 חיי בני ומזוני וכו' במזלא תליא מלתאאור התורה (תאומים, תשנט) עמ' מד, תקסו
כח ע"א27 חיי בני ומזוני וכו' במזלא תליאאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' כא ע"ב
כח ע"א27 חיי בני ומזוני וכו'אור החיים דברים פרק ח פסוק א, פרק יא פסוק יג, פרק טו פסוק ה
כח ע"א27 חיי בני ומזוני וכו'בינה לעתים (תשנד) דרוש ד עמ' כט
כח ע"א27 חיי בני ומזוני וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' של
כח ע"א27 חיי בני ומזוני וכו'ידי משה (תשמו) קהלת עמ' קעו, קפו
כח ע"א27 חיי בני ומזוני לא בזכותא תליא אלא במזלא תליא מפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ד עמ' רנ
כח ע"א27 חיי בני ומזוני לא בזכותא תליא אלא במזלא תליא מילתאחמשה מאמרות (תשסט) - תורת שבת פרשת בראשית ג, סמוכים לעד - קידושין ב, מאמר הלקוטות אות לז
כח ע"א27 חיי בני ומזוני לא בזכותא תליא אלא במזלאמשנת יוסף - אגדות ח"א עמ' ערב {אין פירוש "מזל" כהבנת העולם, אלא מלשון "תזל" כטל אמרתי, שהוא המשכת השפע מלמעלה}
כח ע"א27 חיי בני ומזוני לא בזכותא תליא אלא במזלאקהלת משה (תשסב) עמ' רסב, בינת משה (תשסב) עמ' כג
כח ע"א27 חיי בני ומזוני לא בזכותא תליא אלא במזלארב טוב דף י ע"ד
כח ע"א27 חיי בני ומזוני לא בזכותא תליא מילתא אלא במזלא וכו'באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' תשסה, ויקרא עמ' קלו, דברים עמ' תסו
כח ע"א27 חיי בני ומזוני לא בזכותא תליא מילתא אלא במזלא תליא מילתא דהא וכו' בי רב חסדא שיתין הלולי בי רבה שיתין תיכלי וכו'דברי תורה (שפירא) מהד' א סי' ז, מהד' ב סי' עה, מהד' ג סי' יט, עח, צג, מהד' ד סי' סה, סט, מהד' ו סי' מד, סט, מהד' ז סי' מח, עד
כח ע"א27 חיי בני ומזוני לא בזכותא תליא מילתא אלא במזלא תליא מילתאאבני השוהם (הורוויץ) דף י ע"ד
כח ע"א27 חיי בני ומזוני לא בזכותא תליא מילתא אלא במזלא תליא מילתאדרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' ריא, רפא, רפח, שב
כח ע"א27 חיי בני ומזוני לא בזכותא תליא מילתא אלא במזלא תליא מילתאדרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' לד, נז, קעג, קעד
כח ע"א27 חיי בני ומזוני לא בזכותא תליא מילתא אלא במזלא תליא מילתאדרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' תקיט ד"ה הפח
כח ע"א27 חיי בני ומזוני לא בזכותא תליא מילתא אלא במזלא תליא מילתאזאת זכרון (תשנב) אות כג, קכג, קכח, קלג, קמט, קנד, קסה, קסח, קעב, קעג, קפ, קצה
כח ע"א27 חיי בני ומזוני לא בזכותא תליא מילתא אלא במזלא תליא מילתאזרע קודש (תשסה) על התורה עמ' נ, קכה, קמט
כח ע"א27 חיי בני ומזוני לא בזכותא תליא מילתא אלא במזלא תליא מילתאמפי ספרים וסופרים - פניני חסידות נצבים ב, ג
כח ע"א27 חיי בני ומזוני לא בזכותא תליא מילתא אלא במזלא תליא מילתאנועם אלימלך (תשסא) עמ' ל, מה, קצ, שג, שעא
כח ע"א27 חיי בני ומזוני לא בזכותא תליא מילתא אלא במזלא תליא מילתאס' המאמרים (מהר"ש) תרל"ו פרק צד, קעד, ועמ' רמח, רצב, שב, שלו
כח ע"א27 חיי בני ומזוני לא בזכותא תליא מילתא אלא במזלא תליא מילתאס' המאמרים עת"ר (מהד' תשעב) עמ' רו
כח ע"א27 חיי בני ומזוני לא בזכותא תליא מילתא אלא במזלא תליא מילתאקריאה בקריה ח"א עמ' רלה
כח ע"א27 חיי בני ומזוני לא בזכותא תליא מילתא אלא במזלא תליא מילתאשארית מנחם - מאמרים עמ' לח
כח ע"א27 חיי בני ומזוני לא בזכותא תליא מילתא אלא במזלא תליא מילתאכתב סופר אגדות כאן
כח ע"א27 חיי בני ומזוני לא בזכותא תליא מילתא אלא במזלא תליא מילתאשל"ה (תשנז) - מס' פסחים אות קי בהגה"ה, מס' תענית אות עה
כח ע"א27 חיי בני ומזוני לא בזכותא תליא מילתא אלא במזלא תליא מילתאראשית חכמה (תשמד) - אהבה פרק ו אות כח, פרק ט אות לה, קדושה פרק טו אות פד
כח ע"א27 חיי בני ומזוני לא בזכותא תליא מילתא אלא במזלא תליא מילתאנועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף ח ע"ג, יב ע"ג, לא ע"ב, מז ע"ד, עה ע"א, פא ע"ד, צא ע"ב
כח ע"א27 חיי בני ומזוני לא בזכותא תליא מילתא אלא במזלא תליאמדבר קדמות (תשסח) עמ' כא
כח ע"א27 חיי בני ומזוני לא בזכותא תליא מילתא אלא במזלא תליאפרי צדיק חיי שרה אות י, תולדות אות א, וישלח אות ו, לחנוכה אות ג, יג, יד, ויגש אות ו, ויחי אות ו, ז, *יא בא אות ד, בשלח אות יא, ר"ח אדר אות ו, תרומה אות יא, פקודי אות ה, שבת הגדול אות ט, פסח אות ג, י, יא, כז, נ, קרח אות טו, אמר אות ג, בהר אות יג, במדבר אות י, נשא אות יא, קרח אות טו, בלק אות ו, עקב אות א, ראה אות ז, כי תצא אות טו, נצבים אות *ז ראש השנה אות *י, יד, וילך אות כא סוכות אות כה, מג
כח ע"א27 חיי בני ומזוני לא בזכותא תליא מילתא אלא במזלא תליאשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' פד, קסד, תיב
כח ע"א27 חיי בני ומזוני לא בזכותא תליא מילתא אלא במזלא תליאשיחות חכמה ומוסר מאמר כח אות ב
כח ע"א27 חיי בני ומזוני לא בזכותא תליא מילתא אלא במזלאאמרי נועם (מועדים) סי' ט ליום ר"ה [מבן המחבר], סי' כא ליום א דסוכות
כח ע"א27 חיי בני ומזוני לא בזכותא תליא מילתא אלא במזלאדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' קנ, מועדים (תשנט) עמ' סה
כח ע"א27 חיי בני ומזוני לא בזכותא תליא מילתא אלא במזלאדרך חיים (תשלה) עמ' תלב
כח ע"א27 חיי בני ומזוני לא בזכותא תליא מילתא אלא במזלאחולת אהבה עמ' רכב
כח ע"א27 חיי בני ומזוני לא בזכותא תליא מילתא אלא במזלאמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' ערב, תקלח
כח ע"א27 חיי בני ומזוני לא בזכותא תליא מילתא וכו'אמרות ה' השלם ח"א עמ' ריד, שנט, ח"ב עמ' ס, ריט, שנב, ח"ד עמ' קט, רכט, ח"ו עמ' נד
כח ע"א27 חיי בני ומזוני לא בזכותא תליא מילתא וכו'דרך חיים (לונזאנו) עמ' ריח, רכג
כח ע"א27 חיי בני ומזוני לא בזכותא תליא מילתא וכו'התרגשות הלב (תשסט) עמ' קעו
כח ע"א27 חיי בני ומזוני לא בזכותא תליא מילתאגנזי ישראל (תשעד) על התורה עמ' תמה, תקעז
כח ע"א27 חיי בני ומזוני לא בזכותא תליא מילתאיחל ישראל אבות ח"ד עמ' שב
כח ע"א27 חיי בני ומזוני לא בזכותא תליא מילתאפוקד עקרים סי' ד (עמ' 14), ספר הזכרונות (סוף דברי סופרים) סי' ב (עמ' 54), תקנת השבין סי' א (עמ' 3), דובר צדק עמ' 160, 181, רסיסי לילה סי' מג (עמ' 81), נח (עמ' 175), צדקת הצדיק סי' נז, מחשבות חרוץ סי' טו (עמ' 117), לקוטי מאמרים עמ' 118, 168
כח ע"א27 חיי בני ומזוני לא בזכותא תליא מלתא אלא במזלא וכו'ברית שלום (תעח) דף כו ע"ג, ע ע"ג, עא ע"א
כח ע"א27 חיי בני ומזוני לא בזכותא תליא מלתא אלא במזלא וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' קסו, תג, תרנה
כח ע"א27 חיי בני ומזוני לא בזכותא תליא מלתא אלא במזלאבשעה שהקדימו תער"ב ח"ג עמ' אלף תיא
כח ע"א27 חיי בני ומזוני לא בזכותא תליא מלתא אלא במזלאדרשות שבט הלוי ח"א עמ' נז
כח ע"א27 חיי בני ומזוני לא בזכותא תליאבישורון מלך ח"א עמ' קסו, קצז, רנב
כח ע"א27 חיי בני ומזוני לא בזכותא תלייא צדקת יוסף עמ' קל
כח ע"א27 חיי בני ומזוני לאו בזכותא תליא לקוטי שושנים (תשמו) עמ' צד
כח ע"א27 חיי בני ומזוני לאו בזכותא תליא אלא במזלא וכו', תוס' רב טוב דף י ע"ב
כח ע"א27 חיי בני ומזוני לאו בזכותא תליא אלא במזלאמרפא לנפש בראשית עמ' קי, רסז
כח ע"א27 חיי בני ומזוני לאו בזכותא תליא אלא במזלארנת יצחק תענית עמ' רד
כח ע"א27 חיי בני ומזוני לאו בזכותא תליא מילתא אלא במזלא שמן ראש (כץ) ח"ד עמ' של
כח ע"א27 חיי בני ומזוני לאו בזכותא תליא מילתא אלא במזלא תליא מילתאייטב פנים ח"ב דף קכז
כח ע"א27 חיי בני ומזוני לאו בזכותא תליא מילתא אלא במזלא תליא מילתאבני יששכר ח"ב דף סא ע"א, קיח ע"ב
כח ע"א27 חיי בני ומזוני לאו בזכותא תליא מילתא אלא במזלאשפתי חיים - אמונה ובחירה ח"א עמ' קפה
כח ע"א27 חיי בני ומזוני לאו בזכותא תליא מילתא אלא במזלאתפארת צבי בראשית עמ' תתקל
כח ע"א27 חיי בני ומזוני לאו בזכותא תליא מילתא אלא במזלאתפארת צבי בראשית עמ' שעט
כח ע"א27 חיי בני ומזוני לאו בזכותא תליא מילתא אלא במזלאתפארת צבי ויקרא עמ' שעה
כח ע"א27 חיי בני ומזוני לאו בזכותא תליא מילתא אלא במזלאתפארת צבי שמות עמ' תצה
כח ע"א27 חיי בני ומזוני לאו בזכותא תליא מילתא וכו'מעשה רוקח (ר"א רוקח) תבא מ ע"ג
כח ע"א27 חיי בני ומזוני לאו בזכותא תליא מילתא וכו'נשמת אדם עמ' לז
כח ע"א27 חיי בני ומזוני לאו בזכותא תליא מילתאגנזי ישראל (תשמו) ח"ב עמ' סח ע"א, קמח ע"ב
כח ע"א27 חיי בני ומזוני לאו בזכותא תליא מילתאשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' קעח
כח ע"א27 חיי בני ומזוני לאו בזכותא תליא מלתא אלא במזלא תליאנצח ישראל (הרטמן) עמ' צו
כח ע"א27 חיי בני ומזוני לאו בזכותא תליא מלתאאור חדש (הרטמן) פ"ד אות 241, פ"א אות 470
כח ע"א27 חיי בני ומזונידמשק אליעזר (רלב"ג) שמות פרק כב פסוק כא
כח ע"א27 חיי בני ומזונינתיבות עולם ח"ב עמ' כט
כח ע"א27 חיי בני ומזוניפירוש המכבי דברים עמ' ריח
כח ע"א27 חיי בני ומזונירבנו בחיי עה"ת ח"ג עמ' שא-שב, תמט-תנ
כח ע"א27 חיי בני ומזונישער החצר (תשעב) סי' תרי
כח ע"א27 חיי בני ומזוניתורת מנחם חלק ס עמ' 13
כח ע"א27 חיי ומזוני לא בזכותא תליא מילתא וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"ב עמ' 112
כח ע"א27 חיי מזוני ובני לאו בזכותא אלא במזלא תליאמהר"ם שיק שמות עמ' קב
כח ע"א27 חיים בנים ומזונות לא בזכותאהל שלמה (סגל) בראשית עמ' צז, תט
כח ע"א27 לא בזכות תליא מילתאשער הבטחון עם "בתורתו יהגה" עמ' קפו
כח ע"א27 לא בזכותא תליא וכו'תורת חיים (ר' דובער) שמות דף שפז ע"א
כח ע"א27 לא בזכותא תליא מלתא אלא במזלאס' המאמרים (רש"ב) תרעב עמ' א'תיא
כח ע"א27 לאו בזכותא בלחוד תליא מלתא, ר"ן וריטב"א - אלא בצרוף המערכה והמזלמאמץ כח (תשעה) עמ' תקטו
כח ע"א27 לאו בזכותא תליא וכו'זכות ישראל - עשר קדושות פרק ב אות פא, פד, פרק ז אות יז, לח, מח
כח ע"א27 לאו בזכותא תליא מילתא אלא במזלא וכו'תורת מנחם חל"ז עמ' 232
כח ע"א27 לאו בזכותא תליא מלתאפי' הרמ"ז על הזוהר בראשית (תשס) עמ' נד
כח ע"א27 מזונא במזלא תליאבינה לעתים (תשנד) דרוש נד עמ' שנד
כח ע"א27 מזוני במזלא תליאשמן ראש סוכות ח"א עמ' קצט
כח ע"א28 מר מצלא ואתי מטראכתבי הרב נתן פרידלאנד ח"א עמ' 207
כח ע"א28 מר מצלי ואתי מיטראאור אברהם - מסכת מגילה עמ' סז
כח ע"א28 מר מצלי ונחית מיטראמנות הלוי (עוז והדר) ח"ב עמ' רנה
כח ע"א28 רבה ורב חסדא מר מצלי ואתי מיטרא ומר מצלי ואתא מיטראשבט מישראל (קרמניץ) פרק לז פסוק יח, פרק מב פסוק ב, פרק סח פסוק ז, פרק קמו פסוק ח
כח ע"א28 רבה ורב חסדא שניהם צדיקים היו, כשהתפללו על ירידת גשמים נענו רב חסדא חי תשעים ושתים שנים, ורבה חי רק ארבעים שנהחיים שיש בהם - דרשות ח"א עמ' תקמו
כח ע"א28 רבה ורב חסדא תרווייהו צדיקי הוי מר מצלי ואתי מיטרא ומר מצלי ואתי מיטראשפת אמת (הלוי) משלי פרק כח פסוק יב
כח ע"א28 רבה ורב חסדא תרוייהו רבנן צדיקי הוו כו' בי רב חסדא שיתין הילולי בי רבה שיתין תיכליגלגולי נשמות (תשסא) סי' א ס"ק כא
כח ע"א29 בי רב חסדא שיתין הלולי וכו'ידי משה (תשמו) קהלת עמ' ריג
כח ע"א29 בי רב חסדא שיתין הלוליאוצרות חיים - אישים ח"ג עמ' רפט
כח ע"א29 כל שנותיו של רבה בר נחמני ארבעים שנהשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' קעו
כח ע"א29 רבה חיה ארבעין שנה שמן ראש (כץ) ח"ד עמ' שכח
כח ע"א30 בי רבה שיתין תיכלירגל ישרה עמ' לז
כח ע"א30 בי רבה שיתין תכליאבן פינה עמ' 119
כח ע"א31 אמר רבא הני תלת מילי בעאי וכו'אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"א עמ' רטו
כח ע"א31 אמר רבא הני תלת מילי בעאי מן קמי שמיא וכו'מרפא לשון עמ' רמח
כח ע"א31 אמר רבא הני תלת מילי בעאי קמי שמיא וכו' חוכמתיה דרב הונא ועותריה דרב חסדא ויהבו לי, ענותנותיה דרבה בר רב הונא לא יהבו ליאוצרות חיים - אישים ח"ג עמ' מט
כח ע"א31 אמר רבא הני תלת מילי בעאי קמי שמיא וכו' חוכמתיה דרב הונא ועותריה דרב חסדא וכו' ענותנותיה דרכה ב"ר הונאס' חסידים סי' תתקצט
כח ע"א31 אמר רבא הני תלת מלי וכו'זכר דוד על התורה עמ' רב
כח ע"א31 בי רבה נהמא דשערי לאינשי ולא משתכחדרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' נז
כח ע"א31 בי רבה נהמא דשערי לאינשי ולא משתכחדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 796
כח ע"א31 הני תלת מילי בעאי קמי שמיא תרתי יהבו לי חדא לא יהבו לי וכו'דרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' ריז
כח ע"א31 הני תלת מילי בעאי קמי שמיא תרתי יהבו לי חדא לא יהבו לי חוכמתיה דרב הונא ועותריה דרב חסדא ויהבופרי צדיק ראה אות ז
כח ע"א31 הני תלת מילי בעאי קמי שמיא תרתי יהבו לי חדא לא יהבו לי חוכמתיה דר"ה וכו'שיחות חכמה ומוסר מאמר כח אות ה
כח ע"א31 הני תלת מילי בעאי קמי שמיאפרדס מרדכי עמ' תי
כח ע"א31 הני תלת מילי בעיעיונים במשלי עמ' צא
כח ע"א31 רבא לא שאל אלא שלשה ענוה חכמה עושרס' חסידים סי' תתקצט
כח ע"א31 רבא תלת מילי בעי קמי שמיא, ב' יהבו, חכמתיה דרב הונא ועותרא דרב חסדא ענותנותיה דרבה ב"ר הונא לא יהבו ליהמשנת יוסף - אגדות ח"א עמ' ערב {לא נתנו לו ענוה, כי אינה זקוקה במקרה זה לחכמה ועושר, כיון שקיבלם במתנת חינם, ועוד מהחת"ס}
כח ע"א31 רבה הי' ענידברי חנינא - מזלות עמ' מז
כח ע"א31 תלת בעי קמי שמיא תרי יהבו לי וכו'כתב סופר על התורה (תשנה) עמ' תיא
כח ע"א31 תלת מילי בעאי קמי שמיא עותרי' דר"ח כו'המדרש והמעשה דברים פרשת נצבים
כח ע"א31 תלת מילי בעי משמיא כרם פתחיה כרם ב גפן עו {ביקש שלא יתמנה לראש ישיבה כדי שלא יצטרך לנהוג בגאוה בשמינית שבשמינית כמו שהיה עם רבה ב"ר הונא שלא היה ראש ישיבה אבל בסוף התמנה לראש ישיבה}
כח ע"א31 תלת מילי שאילנא מקמי שמיאעץ הדעת טוב (תשסח) סי' נב
כח ע"א31 תלתא בעאי משמיא וכו'מגדל עוז (תשעח) עמ' שכ
כח ע"א31 תלתא מילי בעיא קמי שמיא תרתי יהבו ליה תילתא לא יהבו ליהזמרת הארץ (רבינוביץ) עמ' שכח
כח ע"א32 חכמתו דר"ה ועותריה דר"חתכלת מרדכי (קלצקי, תרפח) דף מב ע"א
כח ע"א32 עותריה דרב חסדאלב אביגדור עמ' קצב
כח ע"א32 רב חסדא עשיר היהאור חדש (הרטמן) פ"א אות 454
כח ע"א32 רבא ביקש עותריה דר"חשומע תפלה ח"א עמ' שטו
כח ע"א32 רבא שביקש חוכמתיה דרב הונאחכמת התורה בראשית עמ' תקיז
כח ע"א33 ענותנותיה דרבה בר בר הונא וכו'תפארת ציון (אבא שאול) עמ' שעד - ר"י סיטון
כח ע"א33 ענותנותיה דרבה בר"ה ולא יהבו ליברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' ה {יצר הגאוה הטריד את רבא}
כח ע"א33 רב שעורים אחוה דרבא הוה יתיב קמיה דרבא וכו' כיון דאימסר מזלא לא אשגח בידברי תורה (שפירא) מהד' א סי' פ
כח ע"א33 רב שעורים אחוה דרבא ביקש רבא שיתחזי ליה בחלומו לאחר מיתהכתנות אור עמ' שעג
כח ע"א35 אימסר מזליהדברי חנינא - הספדים עמ' כז
כח ע"א35 אמר לו ולאו שושביניה הואאור הצבי עמ' 299
כח ע"א35 כיון דאימסר מזליה לא אשגח בידברי חנינא - מזלות עמ' קסח
כח ע"א35 לימא ליה מר דלא לצערןלשם שבו ואחלמה (תשעח) - ספר הדע"ה דף ע ע"ד
כח ע"א36 א"ל הוה ליה למר צערא א"ל כי ריבדא דכוסילתאאור הצבי עמ' 303
כח ע"א36 א"ל הוי למר צערא א"ל כו'מראה הגדול ח"ב דף פח ע"ג-ע"ד
כח ע"א36 א"ל ליתחזי לי מר איתחזי ליהס' חסידים סי' תשכח
כח ע"א36 שאל רב שעורים לרבא אחיו וכו' כריבדא דכוסילתאצמח צדקה עה"ת עמ' רטו
כח ע"א37 כי ריבדא דכוסילתאאורות אלים דף יב ע"ב
כח ע"א37 צער המיתה כריבדא דכוסילתאעמוד הימיני (קלינמן) עמ' רמד
כח ע"א37 רבא הוה יתיב קמיה דר"ן והוה ר"ן קא מתנמנם (פי' גוסס) וכו'כבוד לאיש דף יח ע"א
כח ע"א38 א"ל מאן חשוב ומאן ספון מאן רקיעאיתן האזרחי עמ' שיג
כח ע"א38 אמר ליה מאן חשיב מאן ספין מאן רקיעאוצרות חיים - אישים ח"ה עמ' רנב
כח ע"א38 אמר ליה מאן חשיב מאן ספין מאן רקיעזאת זכרון (תשנב) אות קמה
כח ע"א38 מאן חשיב מאן ספין ותוס' ד"ה ספיןגור אריה בראשית פל"ז הערה 2
כח ע"א38 מאן חשיב מאן ספין מאן רקיעחמשה מאמרות (תשסט) - משיב מפני הכבוד ד"ה והספר
כח ע"א38 מאן חשיב מאן ספיןאור חדש (הרטמן) פ"ב אות 399
כח ע"א38 מאן חשיב מאן ספיןמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' קצד
כח ע"א39 א"ל ה"ל למר צערא א"ל כמישחל בניתא מחלבאמגן אבות (מהריט"ץ) ח"ב עמ' יז
כח ע"א39 מאן ספין מאן רקיעצדקת הצדיק סי' רלה
כח ע"א39 מאן ספיןהכתב והקבלה דברים פל"ג פסוק יט
כח ע"א39 שאל רבא לר"נ אם היה לו צער בעת יציאת נשמתוכתנות אור עמ' רפ
כח ע"א40 ואי אמר לי הקב"ה זיל בההוא עלמא וכו'אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"א עמ' קסב
כח ע"א40 ואי אמר לי הקב"ה זיל בההוא עלמא כד הוית לא בעינא דנפיש ביעתותיהאור מאיר ח"ב עמ' קלא
כח ע"א40 ואי אמר לי הקב"ה זיל בההוא עלמא כד הוית לא בעינא דנפיש ביעתותיהאוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ג עמ' קנא
כח ע"א40 כמישחל ביניתא מחלבאדברי שלום (אדרבי, שמו) דרוש כח דף צב ע"ד; מרכבת המשנה (אברבנאל, שיא) פרשת הברכה דף קכו/ז ע"ב; בית מועד (רבא, שסה) דרוש מח להספד דף קמו ע"א
כח ע"א40 כמישחל ביניתא מחלבאשירי משכיל כלל ה פרט ה {זו יציאת נשמה בבחינת נשיקה}
כח ע"א40 כמישחל בניתא מחלבאדרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' רמו
כח ע"א40 כמישחל בניתא מחלבאיורה חכימא (תשעא) עמ' מ
כח ע"א40 כמישחל בניתא מחלבאשמחת הנפש עמ' קלו
כח ע"א40 כמשחל בניתא מחלבא פני חיים (פלג'י) עמ' צא ע"א {תלמידי חכמים אין מצטערין במיתתן}, קנט ע"א {זו מיתת צדיקים}
כח ע"א40 כמשחל בניתא מחלבאדברי חנינא - הספדים עמ' נח
כח ע"א41 ר' אלעזר גנא דפלפלי עמ' רפב {היה כהן}
כח ע"א41 ר' אלעזר אכל תרומה בטהרה וכו'גנת אגוז (תשעב) אות תצד
כח ע"א41 ר"א הוה קא אכיל תרומהתושע יאודה דף קמד ע"ד
כח ע"א41 רבי אליעזר הוה קאכיל תרומה וכו' חלפה ליה שעתאאוצרות חיים - בין אדם למקום ח"ב עמ' רא
כח ע"א41 רבי אלעזר הוה קאכיל תרומה וכו'זכור לדוד עמ' ק
כח ע"א42 אמר ליה תרומה קא אכילנא ולאו קודש איקריפרי צדיק בשלח אות ב, תרומה אות ד, כי תשא אות א, צו אות ה, שמיני אות ח
כח ע"א42 תרומה קא אכילנא ולאו קודש איקריאחרית השנים עמ' כג
כח ע"א42 תרומה קא אכילנא ולאו קודש איקרימים חיים (קרייסווירטה) עמ' קמג
כח ע"א43 איתחזי ליה בשוקאהמאור הגדול (גר"א) עמ' תשז
כח ע"א43 רב אשי איתחזי ליה בשוקא וכו' אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידודרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' שצב ד"ה ואמנם
כח ע"א43 רב אשי אתחזי לה בשוקא אמר לה אתרח לי תלתין יומין ואהדרי לתלמודאישירי משכיל - הקדמה (עי"ש שי"ח)
כח ע"א43 רב אשי אתחזי ליה למלאך המות בשוקאדרשות שמן רוקח עמ' תסו
כח ע"א44 א"ל איתרח לי תלתין יומין ואהדרי לתלמודאישביב אור עמ' רכ
כח ע"א44 איתרח לי תלתין יומין פני מלך במדבר עמ' יב
כח ע"א44 איתרח לי תלתין יומין ואהדרי לתלמודאיערוגת הבושם (תשעא) ויקרא-במדבר עמ' קעב
כח ע"א44 איתרח לי תלתין יומין וכו' דאמריתו אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידודרך חיים (תשע) פ"ו הערה 1043
כח ע"א44 איתרח לי תלתין יומיןשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' קכו
כח ע"א45 אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו נתיב התורה (סאלים) במדבר עמ' קסה, קעב
כח ע"א45 אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו וכו'מאמץ כח (שמח) דרוש יב דף קי ע"ב; עיין פסחים מאמר ג
כח ע"א45 אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידואילת אהבים (אלקבץ, תשס) עמ' ע
כח ע"א45 אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידובהיֹת הבֹקר עמ' נד, תלו
כח ע"א45 אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידודרשות שמן רוקח עמ' תקמא
כח ע"א45 אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידולחמי תודה דף קלח ע"א, קסב ע"ב, ריט ע"ב
כח ע"א45 אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידומבשרת ציון ח"ד עמ' רס
כח ע"א45 אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידוקשוטי כלה (תשסג) עמ' לא
כח ע"א45 אשרי מי שבא לכאןאם הבנים ח"ב דף קכו ע"ב
כח ע"א46 אין מלכות נוגעת בחברתה כמלא נימאצדקת הצדיק סי' פ
כח ע"א46 אין מלכות נוגעת בחברתהשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' תקיא
כח ע"א46 דחקא רגליה דבר נתןהקשורים ליעקב (תשעח) עמ' עז
כח ע"א46 האי קא דחקיה רגליה דבר נתןאור הצבי עמ' 77
כח ע"א46 ואין מלכות נוגעת בחברתהדברי שאול במדבר עמ' קעז
כח ע"א47 פטירת רב חסדאפרי חיים (קנולר) מאמרים סי' ז
כח ע"א47 רב חסדא הוה יתיב וגריס בבי רב ולא הוה קא יכיל שליחא וכו'אילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' שס
כח ע"א47 רב חסדא לא הוה יכיל ליה דלא הוה שתיק פומיה מגירסא וכו'דרך חיים (לונזאנו) עמ' רצט
כח ע"א47 רב חסדא לא הוה יכיל ליה כו' סליק יתיב בארזא וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ג עמ' רצ
כח ע"א47 רב חסדא לא היה יכיל ליה דלא הוה שתיק פומיה מגירםאדרך חיים (תשע) פ"ג הערה 860, 1705
כח ע"א48 אישתיק ויכול ליהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תרנג
כח ע"א48 ושתק ויכיל ליהשערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' קע
כח ע"א48 פקע ארזאודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תע
כח ע"א48 ר' חייא לא הוי מצי למיקרבא ליה פרי נפש חיה ח"ב עמ' רב
כח ע"א48 ר"ח לא הוה יכול לי' דבר יום ביומו - שבת
כח ע"א48 ר"ח לא הוה מצי למיקרבא ליהמוסר דרך - אפיקי חיים עמ' מז
כח ע"א48 רבי חייא לא הוה מצי למיקרבאבנין שאול עמ' רי
כח ע"א49 אידמי ליה כעניאאוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"א עמ' קטו
כח ע"א49 אתא שטן אידמי ליה כעניאישועה ורחמים עמ' יג
כח ע"א49 יצה"ר נדמה לעניאור הגנוז (מהאניפאלא, תשסו) עמ' שעד
כח ע"א49 לא הוה מצי למיקרבא ליה וכו' אמצי ליה נפשיהמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' ק, שפב
כח ע"א50 א"ל ולאו קמרחם מר אעניא אההוא גברא אמאי לא קא מרחם מרבאר מים חיים (אונגר) עמ' 39
כח ע"א50 ולא קא מרחם מר אעניא וכו'שיחות מוסר (תשסב) עמ' רי, ריג
כח ע"א50 קא מרחם מר אעניאשערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"ב עמ' קכג
כח ע"א רש"י ד"ה כרת דיומיה ותוס' שער יוסף (תקיז) דף עב ע"ג
כח ע"א תוס' - אין מזל לישראללקחת מוסר ח"א עמ' קפב
כח ע"א תוס' - אין מזל לישראלקריאה בקריה ח"א עמ' רלה
כח ע"א תוס' - הלא מצינו במשה שפסע ביום מותו כמה פסיעות ולא הי' בו חולאת וכו'פאר יעקב ח"ד עמ' רפד
כח ע"א תוס' - למה נסמכה מיתת אהרן מפשט טירת כסף דף רמה ע"ד
כח ע"א תוס' - מה פרה אדומה מכפרת וכו'שארית יעקב (אלגזי) דף פב ע"ד
כח ע"א תוס' - מה פרה אדומה מכפרת וכו'שארית יעקב (אלגזי, תשנא) עמ' רלב
כח ע"א תוס' - מה פרה מכפרת פי' מכפרת טירת כסף דף רמ ע"ב
כח ע"א תוס' - מיתת אהרן לבגדי כהונה, וראנ"ח ותאוה לעיניםשארית יעקב (אלגזי) דף פב
כח ע"א תוס' - מיתת אהרן לבגדי כהונה, וראנ"ח ותאוה לעיניםשארית יעקב (אלגזי, תשנא) עמ' רסד
כח ע"א תוס' - ע"י זכות גדול אפשר לשנות המזלמרפא לנפש בראשית עמ' רסז
כח ע"א תוס' - פי' על מעשה העגלמשכנות יעקב (נעים) דף קעג ע"א
כח ע"א תוס' - פרה אדומה מכפרת על מעשה העגלמבשר טוב - זכות נשים צדקניות עמ' רטו
כח ע"א תוס' ד"ה אלא - והלא אין מזל לישראלעטרת ישועה (תשסד) אות סט להגדה ש"פ
כח ע"א תוס' ד"ה אלא - לפעמים משתנה ע"י זכות המזלשפתי חיים - אמונה ובחירה ח"א עמ' רנו
כח ע"א תוס' ד"ה אלא דרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' תקיט ד"ה והמפרשים
כח ע"א תוס' ד"ה אלא במזלא - ע"י זכות גדול ניתן לשנות המזל לטובהמצווה ועושה ח"ב עמ' תרלו
כח ע"א תוס' ד"ה אלאדרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' נז
כח ע"א תוס' ד"ה אלאמגדל עוז (תשעח) עמ' שכ
כח ע"א תוס' ד"ה בני חייקול יהודה (ישראל) דף ז ע"ד
כח ע"א תוס' ד"ה מה - פרה אדומה מכפרת פירוש על מעשה העגלדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ה עמ' שלז ד"ה ועד"ז
כח ע"א תוס' ד"ה מה - פרה אדומה מכפרת, על מעשה עגל וכדאמרי' במדרש משל לבן השפחה שטינף את הפלטין, תבא אמו ותקנח צואת בנהתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תתלט, א'ט
כח ע"א תוס' ד"ה מה אפיקי יהודה (תשנט) עמ' ריד
כח ע"א תוס' ד"ה מה ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' ריט
כח ע"א תוס' ד"ה אלא - הא אמרינן אין מזל לישראלמאור עינים (תשנח) עמ' תע
כח ע"א תוס' ד"ה אלא - הא אמרינן אין מזל לישראלמאור עינים (תשעט) עמ' תשעג
כח ע"א תוס' - בא לכפר על מעשה העגלקרן לדוד ויקרא-במדבר עמ' שכ
כח ע"א תוס' ד"ה מה - פירוש על מעשה העגל, וכדאמרינן מדרש משל לבן השפחהאבני אש (אויש) מועדים עמ' קג
כח ע"א תוס' ד"ה מה יקרא דשכבי (דוד) דרוש קכ דף רח ע"א
כח ע"א תוס' ד"ה מה פרפרת התורה עמ' תקג
כח ע"א תוס' ד"ה מה מגילת סמנים עמ' מח
כח ע"א תוס' ד"ה מהבית ישראל (בנבנשתי) ח"ב דרוש מז עמ' 527
כח ע"א תוס' ד"ה מהיפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' שנז
כח ע"א תוס' ד"ה מיתת משכנות יעקב (נעים) דף קעג ע"ב
כח ע"א תוס' ד"ה מיתת אהרן כו'קידש ידיד דף צא ע"ב
כח ע"א תוס' ד"ה מתיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' עג
כח ע"א תוס' ד"ה מתלהורות נתן בראשית עמ' רמג
כח ע"א תוס' ד"ה מתלהורות נתן ויקרא עמ' קו
כח ע"א תוס' ד"ה שתין הלולי - יש מפרשים לאו דוקאנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' מא אות ג
כח ע"א מאיריאמרי יצחק במדבר-דברים עמ' שב הערה נד
כח ע"א מהרש"אאמרי יצחק במדבר-דברים עמ' שב הערה נה
כח ע"א יד דוד (זינצהיים) ד"ה למה - וי"ל דר"א לשיטתו וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' רפו ד"ה אמרו
כח ע"ב01 נשים במועד מענות אבל לא מטפחות וכו'אוצרות חיים - הגאולה העתידה עמ' שפ
כח ע"ב01 נשים במועד מענות אבל לא מטפחות וכו'דרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' רסב
כח ע"ב01 נשים במועד מענות אבל לא מטפחותדרשות הצל"ח השלם עמ' תפ
כח ע"ב01 נשים במועד מענות אבל לא מטפחותמגן אבות (מהריט"ץ) ח"א עמ' קצא
כח ע"ב01 נשים במועד מענות וכו' אבל לעת"ל וכו' ובלע המות לנצחחיי נפש ח"ד עמ' קיג, קיט, קכב, קכח
כח ע"ב01 נשים במועד מענות וכו' ויי לאזלא ויי לחבילאאוצרות חיים - פרד"ס התורה עמ' שסה
כח ע"ב01 נשים במועד מענות וכו'עמוד הימיני (קלינמן) עמ' רכ
כח ע"ב01 נשים מענותודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' שעד {ולא כתוב "כדרך שנשי הגויים עושות" ומדוע בסנהדרין נב ע"ב כתוב "כדרך שהמלכות עושה"}
כח ע"ב03 בראשי חדשים בחנוכה ובפורים מענות ומטפחותמצווה ועושה ח"ב עמ' תרנט
כח ע"ב03 חנוכהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' עג {נזכרה במשנה}
כח ע"ב03 ר"ח בעקבי יעקב עמ' פה {שמחה בר"ח}
כח ע"ב04 נשים היו מקוננות בהלוית המתלקט שיחות מוסר ח"ב עמ' תפד
כח ע"ב06 קינה אחת אומרת ואחת משיבהדרשות מהר"ם בנעט עמ' קפב, רפו
כח ע"ב08 אבל לעת"ל הוא אומר בלע המות לנצחאש דת (תשמח) עמ' רלט
כח ע"ב08 אבל לעת"ל הוא אומראש דת (תשמח) עמ' רעא
כח ע"ב09 ובלע המות לנצחקשוטי כלה (תשסג) עמ' קכד
כח ע"ב10 מאי אמרי וי לאזלא וי לחבילאאמרי חמד ח"ב דף לט ע"א-ע"ד
כח ע"ב10 מאי אמרןדרשות מהר"ם בנעט עמ' קפד
כח ע"ב11 אמר רבא נשי דשכנציב אמרי הכי וכו'דרשות שמן רוקח עמ' שכז
כח ע"ב11 ואמר רבא נשי דשכנציב כו', מהרש"א, עץ יוסףמכמני אשר עמ' קיב
כח ע"ב11 ווי אזלא ווי לחבילאמערכות ישראל (גורדון) דרוש חבל על שמש גדול שאבד עמ' 137-140
כח ע"ב11 ווי לאזלא ווי לחבילאמערכות ישראל (גורדון) דרוש ויאסף רגליו אל המטה עמ' 168-170
כח ע"ב11 וי לאזלא וי לחבלאעולת חודש ח"ג מאמר תצז
כח ע"ב11 נשי דשכנציב אמרי ויי לאזלא וכו'נחלת יעקב (תשעג) עמ' תמה
כח ע"ב11 נשי דשכנציב אמריילקוט הגרשוני ח"א
כח ע"ב11 נשי דשכנציב אמרייקרא דשכבי (דוד) דרוש לו דף פ ע"ג-ע"ד, ודרוש מט דף קז ע"ד ודף קח ע"ג-ע"ד
כח ע"ב11 נשי דשכנציב אמרן הכי ויי לאזלא ויי לחבילא כו'אור הישר בראשית דף סד ע"ב
כח ע"ב11 נשי דשכנציב אמרן הכי ויי לאזלאדובר צדק עמ' 153
כח ע"ב11 נשי דשכנציב אמרן הכי וכו'דברי חנינא - הספדים עמ' רב
כח ע"ב11 נשי דשכנציב אמרן הכיבית יצחק (שמלקיש) על התורה מאמר קנא אות ד
כח ע"ב11 נשי דשכנציב אמרן וכו'אמרות ה' השלם ח"א עמ' שמח
כח ע"ב11 נשי דשכנציב הוי אמרי וי לאזלא וי לחבילאאהבת דוד (וועגער) עמ' 35
כח ע"ב11 נשי דשכנציבמנחה חדשה (חן טוב) דרוש ששי
כח ע"ב12 נשי דשכנציב אמרן גוד גרמא מככא ונמטי מיא לאנטיכיאוצרות חיים - ת"ח וצדיק עמ' שנד
כח ע"ב13 הני נשי דשכנציב עטוף וכסו טורימי מרום ח"ז עמ' שכד {שאין לעסוק בתיאור מקרה המיתה ולשכוח את מעלות הנפטר}
כח ע"ב13 נשי דשכנציב אמרן עטוף וכסו טורידרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' שי
כח ע"ב13 נשי דשכנציב עטוף וכסו טוריאגודת אזוב (יעבץ) דף פד ע"ג
כח ע"ב14 נשי דשכנציב אמרן שיול איצטלא דמילתא לבר חורין דשלימו זוודיהדרשות מהרא"ל (תשנט) סי' קטו אות ג
כח ע"ב14 נשי דשכנציב אמרן שייול אצטלא דמלתא לבר חורין דשלימו זוודיהמאמר אסתר (תשסב) עמ' קד
כח ע"ב14 שיול אצטלא דמילתא לבר חרי דשלימא ליה זוודיהאמונה ודעת דף עג ע"ב
כח ע"ב14 שייל איצטלא דמילתא לבן חורין וכו'מאמר אסתר דרוש ה
כח ע"ב16 אחנא תגרא אזבזגי מבדקודברי שאול שמות עמ' שסה
כח ע"ב16 אחני תגרי אזבזגי מיבדקיאמרי חמד ח"ב דף כב ע"ג
כח ע"ב17 מותא כי מותא ומרעין חיבוליאחכמת התורה משפטים עמ' רפא
כח ע"ב17 מותא כי מותאעולת חודש ח"ג מאמר תפח, תצה
כח ע"ב17 מותא כמותא ומרעא חבולאהקשורים ליעקב (תשעח) עמ' עז
כח ע"ב17 נשי דשכנציב אמרן וכו', ורבינו חננאל, ורש"י - האיסורין הן בביתתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' רס-רסא (רצו) {צ"ל 'היסורין הן רבית' והוא עונש דליצנות}
כח ע"ב17 נשי דשכנציב אמרי מותא כמותאהקשורים ליעקב (תשסא) עמ' פו
כח ע"ב18 החי יתן אל לבו דיספד יספדוניהמשנת יוסף - דרשות ח"ב עמ' רפה
כח ע"ב18 והחי יתן אל לבו דברים של מיתה דיספד יספדוניה דיקבר יקברוניה דיטען יטענוניה דידל ידלוניה וכו'דברי תורה (שפירא) מהד' ג סי' צ
כח ע"ב18 והחי יתן אל לבו דברים של מיתה דיספד יספדוניה דיקבר יקברוניהשל"ה (תשנז) ווי העמודים פרק כג אות ה
כח ע"ב18 והחי יתן אל לבו דברים של מיתה דיספד יספדוניה ויקבר יקברוניה דיטען יטענוניה כו'מגן אבות (מהריט"ץ) ח"ב עמ' רעט
כח ע"ב18 והחי יתן אל לבו דברים של מיתה דיספד יספדוניהדרשות הרא"ש (תשסו) ח"א דרוש קלה עמ' תלז, דרוש קמח עמ' תצט
כח ע"ב18 והחי יתן אל לבו דברים של מיתה דיספד יספדוניהשם אליעזר דף מד, ע"ב-ע"ג
כח ע"ב18 והחי יתן אל לבו דקבר יקברוניה וכו'תורת העולה (תשעה) עמ' שח
כח ע"ב18 והחי יתן אל לבו דקבר יקברוניהתורת העולה ח"ג פרק ו
כח ע"ב18 והחי יתן אל לבו וכו' מאן דספד יספדוניהמקור ברוך (פייתוס) דף סה ע"ב
כח ע"ב18 והחי יתן אל לבודברי חנינא - הספדים עמ' קמח
כח ע"ב18 והחי יתן אל לבותושע יאודה דף קז ע"ב
כח ע"ב18 והחי יתן אל ליבו דברים של מיתהאבקת רוכל (ליכטנשטיין) דף קלט ע"א
כח ע"ב18 טוב ללכת אל בית אבל וגו' והחי יתן אל לבו דברים של מיתה דספד יספדוניה דקבר יקברוניה וכו'מפי ספרים וסופרים - פניני חסידות אמור א
כח ע"ב18 טוב ללכת אל בית אבל וגו' עד והחי יתן אל לבו דברים של מיתה דיספד יספדוניה דיקבר יקברוניה דיטען יטענוניה דידל ידלוניהדרכי התשובה עמ' קלח
כח ע"ב18 טוב ללכת אל בית אבלנתיבות עולם ח"א עמ' קנו
כח ע"ב18 טוב ללכת אל בית אבלעולת חודש ח"ג מאמר עז, קל
כח ע"ב18 טוב ללכת וגו' דיספד יספדוניה דידל ידלוניה איכא דאמרי די לא ידל ידלוניה דכתיב כי טוב אומר לך עלה הנה מהשפילך וגו'תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תתלט
כח ע"ב18 טוב ללכתיריעות שלמה (אוזאן) פ' אחרי מות
כח ע"ב18 מאי והחי יתן אל לבו דיספד יספדוניהחכמת התורה חיי שרה עמ' רכא
כח ע"ב19 דיספד יספדוניה דיקבר יקברוניה דיטען יטענוניה וכו'לקט שיחות מוסר ח"ג עמ' רסב
כח ע"ב19 דיספד יספדוניה דיקבר יקברוניהיפה מראה (שנ) כתובות פ"ז דף רנה ע"א; עקדת יצחק (שלג) שער כב דף נח ע"ב; יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת וירא דף כ ע"ב; של"ה (תט) דרוש להספד דף רט ע"א; מעבר יבק (שפו) שפתי רננות מאמר ג פרק כא דף פט ע"ב; מרכבת המשנה (אברבנאל, שיא) פרשת הברכה דף קכו ע"א; מאור עינים (פינטו, תג) פ"ג דף קפה ע"ב
כח ע"ב19 דיספד יספדוניה דיקבר יקברוניהנועם הברכה עמ' לב
כח ע"ב19 דיספד יספדוניהדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' תקצה ד"ה יתן
כח ע"ב19 דיספד יספדוניהדרשות מהר"ם שיק עמ' תג
כח ע"ב19 דיספד יספדוניהצמח מנחם דף עו ע"ג-ע"ד
כח ע"ב19 דיספד יספדוניה, ורש"י בע"ייקרא דשכבי (דוד) דרוש עו דף קנה ע"א-ע"ב, ודרוש פה דף קסח ע"א-ע"ב, דרוש צח דף קפב ע"ג
כח ע"ב19 דיספד יספדוניה, מהרש"איקרא דשכבי (דוד) דרוש צח דף קפב ע"ג-ע"ד
כח ע"ב19 דיספדס' גימטריאות עמ' יא
כח ע"ב19 דיקבור יקברונה וכו'גור אריה בראשית פי"ח אות יח
כח ע"ב19 דיקבור יקברונה וכו'דרך חיים (תשע) פ"א הערה 475, פ"ה הערה 1121
כח ע"ב19 דיקבור יקברוניהתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תתקסא הערה 19
כח ע"ב19 דיקבר יקברוניה דיטען יטענוניהדרך חיים (תשלה) עמ' תקע
כח ע"ב19 דלא ידל ידלוניהס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' קעט
כח ע"ב19 דספיד יספדוניה ודדויל ידולוניהעטרת צבי (טאקסין) דף סט ע"א
כח ע"ב19 מאן דספד יספדוניהויקרא יעבץ עמ' רט
כח ע"ב19 מאן דספיד יספדוני'דרשות באר יצחק עמ' קפ
כח ע"ב19 מאן דספיד יספדוניה ומאן דידל ידלוניה וכו'בית אברהם (חנניה) עמ' ערה
כח ע"ב19 מאן דספיד ספדינן ליהגנת אגוז (תשעב) אות קלט
כח ע"ב21 כשמתו בני ר"י נכנסו ד' זקנים לנחמודרך חיים (תשלה) עמ' שעא
כח ע"ב21 כשמתו בניו וכו'מנחה חדשה (חן טוב) דרוש רביעי
כח ע"ב21 כשמתו בניו של ר' ישמעאל נכנסו ד' זקנים לנחמו, רבי טרפון וריה"ג ורבי אלעזר בן עזריה ורבי עקיבאדרך חיים (תשע) פ"ג הערה 1914-1913
כח ע"ב21 כשמתו בניו של ר' ישמעאל נכנסו ד' זקניםדברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' רמג
כח ע"ב21 כשמתו בניו של ר' ישמעאלהמאור שבתורה (לסין)
כח ע"ב21 כשמתו בניו של ר' ישמעאלכללי המצות (צפת תשנב) עמ' 9
כח ע"ב21 כשמתו בניו של ר"י נכנסו ה' זקניםצמח דוד (שלוניקי) ח"א דף ריט ע"ב
כח ע"ב21 כשמתו בניו של רבי ישמעאל נכנסו ארבעה זקנים לנחמובית נאמן (ביגה, שפא) ח"ג דרוש י דף ק
כח ע"ב21 כשמתו בניו של רבי ישמעאל נכנסו ארבעה זקנים לנחמובית נאמן (ביגה, שפא) דרוש י להספד דף ק ע"א; דרש משה (אלבלדה, שסג) פרשת אמור דף צה ע"ב; מאור עינים (פינטו, תג) פרק ג דף קפה ע"ד; בית מועד (רבא, שסה) דרוש מט לנחמת אבלים דף ריד ע"א
כח ע"ב21 כשמתו בניו של רבי ישמעאל נכנסו ד' זקנים לנחמו אזני יהושע (מהד' אדרת) בראשית-שמות דרוש כא עמ' 347
כח ע"ב21 כשמתו בניו של רבי ישמעאל נכנסו ד' זקנים לנחמו וכו' נענה רבי טרפון ואמר "ואחיכם כל בית ישראל יבכו את השריפה" וכו'מגן אבות (מהריט"ץ) ח"ב עמ' קכד
כח ע"ב21 כשמתו בניו של רבי ישמעאל נכנסו ד' זקנים לנחמו וכו'פרדס מרדכי עמ' תיז
כח ע"ב21 כשמתו בניו של רבי ישמעאל נכנסו לנחמו וכו'נחלת יעקב (תשעג) עמ' קעח, תמו
כח ע"ב21 כשמתו בניו של רבי ישמעאלאמרי יהודה (דרעי, תשעב) מעגל החיים עמ' רטו
כח ע"ב21 מתו בניו של ר' ישמעאלאבן ישראל על התורה (תשסב) עמ' עו
כח ע"ב21 מתו בניו של ר' ישמעאלאבן ישראל על התורה עמ' נד
כח ע"ב21 נכנסו ד' זקנים לנחמודברי חנינא - הספדים עמ' קכב
כח ע"ב21 נכנסו כל גדולי הדור לנחם את ר' ישמעאל וכו' ואמר מה צדקיהו שלא עשה אלא מצוה אחת וכו', ותוס' - צדקיהו צדיק גמור היה וכו' דברת שלמה (תשעא) עמ' קסג
כח ע"ב21 נכנסו כל גדולי הדור לנחם את ר' ישמעאל וכו' מה צדקיהו שלא עשה אלא מצוה אחת וכו'דברת שלמה (תשעא) עמ' קסג
כח ע"ב22 אמר להם רבי טרפון דעו שחכם גדול הוא, ובקי באגדותעץ הדעת טוב (תשסח) סי' שט
כח ע"ב24 ההספד על בניו של רבי ישמעאל אזני יהושע (מהד' אדרת) דרשות והספדים דרוש סד עמ' 229, דרוש סו עמ' 238
כח ע"ב24 והלא דברים ק"ו וכו'שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' קנו
כח ע"ב24 כל בית ישראל יבכו את השרפה אשר שרף ה' שער המלך (תשנז) עמ' ת
כח ע"ב25 ומה בני אהרן שלא עשו אלא מצוה אחת, מהרש"א - וכי לא עשו אלא מצוה אחתדברת שלמה (תשעא) עמ' קסג
כח ע"ב25 ומה נדב ואביהוא כו'משנת חיים ויקרא עמ' רלח
כח ע"ב26 נענה ריה"ג ואמר וכו'דברי חנינא - הספדים עמ' קל
כח ע"ב27 אביה בן ירבעם שלא עשה אלא דבר אחד טובאור החיים (שיטץ) עמ' 14
כח ע"ב27 ומה אבי' בן ירבעם וכו' מאי דבר טוב וכו'דברי ברוך ח"ב סי' מו אות ב, סי' נ אות ז
כח ע"ב27 ומה אביה בן ירבעם שלא עשה אלא דבר אחד טוב וכו' שביטל משמרתו ועלה לרגל וכו'באר משה (אפשטיין) מלכים עמ' רו
כח ע"ב27 יען נמצא בו דבר טוב בנו של ירבעם וכו'לקט שיחות מוסר ח"ב עמ' לז
כח ע"ב27 יען נמצא בו דבר טוב וכו' שביטל משמרתו ועלה לרגל וחד אמר שביטל פרדסאות וכו' שלא יעלו ישראל לרגל בצור ירום ח"ג עמ' קלא הערה 34
כח ע"ב27 יען נמצא בו דבר טוב מאי דבר טוב וכו'כלי יקר (לניאדו, שסג) מלכים א יד דף תמח ע"ג
כח ע"ב28 ירבעם מינהו לשמור שלא יעלו לרגל, ועזב את משמרתו ועלהנתיב התורה (סאלים) דברים עמ' רעז
כח ע"ב28 שביטל משמרתומשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' רב
כח ע"ב29 שביטל פרדסאות שהושיב ירבעם אביו על הדרכים שלא יעלו ישראל לרגלדברי יואל פ' נשא דף רטו ע"ב
כח ע"ב30 בשלום תמות ובמשרפות אבותיך וגו'רנת יצחק ישעיה עמ' תיד
כח ע"ב31 ומה צדקיהו מלך יהודה שלא עשה אלא מצוה אחת שהעלה את ירמיה מן הטיטפרשת דרכים (תשסה) עמ' שמב
כח ע"ב31 ומה צדקיהו שלא עשה אלא מצוה אחת וכו', ומהרש"ארנת יצחק - פרק חלק עמ' שיב
כח ע"ב31 ומה צדקיהו שלא עשה אלא מצווה אחתאבן פינה עמ' 80
כח ע"ב31 צדקיהו העלה ירמיה מן הטיטפרשיות בספרי הנביאים שמואל עמ' שצד
כח ע"ב32 ביום ההוא יגדל המספד אלמלא תרגומא דההוא קרא וכו'עשרה מאמרות (תט) מאמר חיקור דין ח"ד פרק יו/יז דף עח ע"א; יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת חיי שרה דף כג ע"ד
כח ע"ב32 ביום ההוא יגדל המספד בירושליםדברי חנינא - הספדים עמ' מו, קלא
כח ע"ב32 ביום ההוא יגדל המספד וכו' ובשנות אליהואמרות ה' השלם ח"ב עמ' שמ
כח ע"ב32 ביום ההוא יגדל מספד בירושלים וכו' כהספידא דאחאב וכו'יערות דבש ח"א עמ' שיד
כח ע"ב32 כמספד הדדרימון בבקעת מנידוןשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' לג
כח ע"ב35 אחאב עשה דבר טובהתקופה הגדולה פרק טז (תשלב) עמ' שד, שיט (עמ' 350 במהד' תשסא)
כח ע"ב35 ומה אחאב מלך ישראל שלא עשה אלא דבר אחד טוב וכו'באר משה (אפשטיין) מלכים עמ' רפז
כח ע"ב35 ומה אחאב שלא עשה אלא דבר אחד טובשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' לד
כח ע"ב37 כתיב בצדקי' בשלום תמות וכתיב ואת עיני צדקיהו עור וכו'מלא העומר על חמש מגילות (תשסח) עמ' רמג
כח ע"ב37 שמת נבוכדנצאר בימיודברי חנינא - הספדים עמ' קכב
כח ע"ב38 הנני אוסיפךאגודת אזוב (יעבץ) דף צ ע"ג
כח ע"ב38 ונאספת אל קברותיך בשלום וכו' שלא חרב ביהמ"ק בימיובאר משה (אפשטיין) שמות עמ' תתרי, מלכים עמ' שסז
כח ע"ב38 כתיב ביאשיהו ונאספת אל קברותיך בשלום וכתיב ויורו היורים למלך יאשיהו וכו'מלא העומר על חמש מגילות (תשסח) עמ' שיא
כח ע"ב38 כתיב הנני אוספך על אבותיך וכו' וכתיב וירו המורים את יאשיהוכלי יקר (לניאדו, שסג) מלכים ב כג דף תקנד ע"ג
כח ע"ב40 אין המנחמין רשאין לומר דבר עד שיפתח האבלרנת יצחק משלי עמ' קמז
כח ע"ב40 אין מנחמין רשאין לומר דבר עד שיפתח אבלשפע חיים ח"ד עמ' נד
כח ע"ב40 אין מנחמין רשאין לומר דבר עד שיפתח האבלמגן אבות (מהריט"ץ) ח"ב עמ' קכו, תס
כח ע"ב40 אין מנחמין רשאין לומר דבר על שיפתח אבלס' ג' תמוז תשנד עמ' רסו
כח ע"ב40 עד שיפתח אבל וכו'שפע חיים - מכתבי תורה (תשסח) עמ' שסה
כח ע"ב41 אבל מיסב בראש אזני יהושע (מהד' אדרת) דרשות והספדים דרוש סא עמ' 130
כח ע"ב41 אבל מיסב בראשמפניני הרב עמ' רסד
כח ע"ב41 מנין לאבל שמיםב בראש שנא' וכו'אור אברהם ברכות עמ' מא
כח ע"ב41 מנין לאבל שמיםב בראשלפרקים (תשסב) עמ' שלח
כח ע"ב43 מנין לחתן שמיםב בראש וכו' מה כהן בראש אף חתן בראש וכהן גופיה מנלן וכו' לפתוח ראשון ולברך ראשון וכו'קשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' שיב, שמז
כח ע"ב43 מנין לחתן שמיםב בראש וכו' מה כהן וכו' אף חתןמשנת יוסף - אגדות ח"א עמ' עדר {מעלת החתן שנמחלו עונותיו; מנהג דורון דרשה; חתן דומה למלך, שיש לו ס"ת עמו תמיד ביום ובלילה; עובדא ממהרש"ל שהיה לו מוכיח תמידי}
כח ע"ב43 מנין לחתן שמיםב בראש שנאמר כחתן יכהן פאר וכו'רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תקעד, תרצד
כח ע"ב43 מנין לחתן שמיםב בראש שנאמר כחתן יכהן פאר מה כהן בראש אף חתן בראשדברי תורה (שפירא) מהד' א סי' א, ז
כח ע"ב43 מנין לחתן שמיםב בראש שנאמר כחתן יכהן פאר מה כהן בראש אף חתןפרי צדיק נצבים אות טו
כח ע"ב43 מנין לחתן שמיםב בראשרנת יצחק עה"ת ח"א עמ' רנ
כח ע"ב43 מנין לחתן שמיםב בראשתושע יאודה דף קז ע"ד
כח ע"ב44 וקדשתו וכו' לפתוח ראשון+מי השלוח (תשסז) ח"ג דף רלח
כח ע"ב44 וקדשתו לכל דבר שבקדושה וכו'הר המוריה עמ' רמח
כח ע"ב44 וקדשתו לכל דבר שבקדושה וכו'צלח רכב עמ' שצט
כח ע"ב44 וקדשתו לכל דבר שבקדושה לפתוח ראשון ולברך ראשון וכו'מכשירי מצוה עמ' לד
כח ע"ב44 וקדשתו לכל דבר שבקדושה לפתוח ראשון ולברך ראשוןפרי צדיק אמור אות ז
כח ע"ב44 וקדשתו לכל דבר שבקדושהברכת חיים (תשמה) ח"א עמ' 107
כח ע"ב44 וקדשתו לכל דבר שבקדושהרנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' עא
כח ע"ב44 וקדשתו לפתוח ראשון ולברך ראשוןעטרת ישועה (תשסד) אות כז להגדה ש"פ
כח ע"ב44 וקדשתו ראשון לכל דבר שבקדושהאור חדש (זיטשיק, תשסח) במדבר עמ' קע
כח ע"ב44 חתן ככהןמערכי לב (בר שאול) עמ' 56 {אשה שמקפידה על טהרה - ביתה כבית כהונה שהיא טהרה}
כח ע"ב44 מה כהן בראש אף חתן בראשרנת יצחק ישעיה עמ' רמד
כח ע"ב45 כהן מקבל חלק יפהבאר שרים בראשית פ' תולדות דרוש ד אות ב
כח ע"ב45 כהן פותח ראשון ומברך ראשון וכו'אמרות ה' השלם ח"ד עמ' ריג
כח ע"ב45 לכל דבר שבקדושה לפתוח ראשון וכו'תורת מנחם חנ"ג עמ' 182
כח ע"ב45 לפתוח ראשוןתורת המצרף עמ' רצב
כח ע"ב45 נהוג בו קדושה לפתוח ראשוןגור אריה ויקרא פכ"א הערה 132
כח ע"ב45 קשה יציאת הנשמה וכו' כציפורי בפי ושטמכתב מאליהו ח"ג עמ' 28
כח ע"ב45 קשה יציאת נשמה מהגוף כציפורי בפי הוושטבית מועד (רבא, שסה) דרוש מח להספד אם דף רח ע"א; ס' הערוך (רצא) ערך גפ דף מג ע"ב; יפה תאר (תח) על ויקרא רבה פרשה ד דף כח ע"ג
כח ע"ב רש"י - בלא פירושילקוט הגרשוני ח"א
כח ע"ב רש"י - די לא ידל ידלוניה - מי שלא מרים עצמו בגסות אבל הוא מטפל למתים, מרימין לו מן השמיםתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תתלט
כח ע"ב רש"י - המרים קול בהספד על אחרים כך יעשה לו אחר פטירתותולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תתלט
כח ע"ב רש"י ד"ה מצוה אזני יהושע (מהד' אדרת) דרשות והספדים דרוש סו עמ' 239
כח ע"ב תוס' - מסיימין בדבר טוב מפי ספרים וסופרים (תשעב) אבות פניני חסידות פ"ו אות עג
כח ע"ב תוס' - סידרו יבמות אחר מועד קטן לסמוך פרעניותשמן ראש (כץ) ח"ו עמ' שפא
כח ע"ב תוס' ד"ה בלעיפה תאר (תשעח) ח"א עמ' תמ
כח ע"ב תוס' ד"ה וליטולפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תק
כח ע"ב תוס' ד"ה צדקיהובית ישראל (בנבנשתי) ח"ב דרוש לב עמ' 211
כח ע"ב מהרש"א ד"ה ומה אזני יהושע (מהד' אדרת) דרשות והספדים דרוש סו עמ' 239
כח ע"ב רבינו עובדיה מברטנורא - לסיים המשנה בדבר טובמצווה ועושה ח"א עמ' תקסט
כט ע"א05 הנפטר מן המת לא יאמר לו לך לשלום אלא לך בשלוםאבן פינה עמ' 80
כט ע"א10 צדיקים ילכו מחיל אל חילמי מרום ח"ח עמ' ח {כי כמו שלה' אין סוף כך לרוח קודשו שהוא משרה על הצדיקים אין סוף}
כט ע"א11 ת"ח אין להם מנוחה אפילו לעה"בנשמת אדם עמ' קלח
כט ע"א11 ת"ח אין להם מנוחה בעוה"בעטרת ישראל (באהפאלי) עמ' קעה
כט ע"א11 ת"ח אין להם מנוחה כו'ס' ג' תמוז תשנד עמ' רכ
כט ע"א11 ת"ח אין להם מנוחההדרת אפרים ח"ב עמ' קעג {בגלל חובתם לדאוג לנצרכים ולהילחם בחוטאים}

מקורות לפני עריכה
לשון הגמראמראה מקום הביאור
ב. רע"ב בינת יששכר (תשמח) עמ' א
ב: שמיטה בזה"זודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תשיג
ג ע"א נאמר שבת שבתון בשבת בראשיתהעמק דבר ויקרא פ"כג פסוק ג
ג ע"ב ואמר ר' שמעון בן פזי וכו' רבן גמליאל ובי"ד וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 47
ג ע"ב כי אתא רב דימי אמר יכול ילקה וכו' ורש"י ד"ה כי אתא וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 488
ד ע"א גמר שבת שבת משבת בראשיתהעמק דבר ויקרא פ"כה פסוק ד
ד ע"א רבינא ורבה תוספאה הוו קאזלי וכו'דורות הראשונים כרך ו עמ' 97
ה ושם דרך וכו' אל תקרי ושם אלא ושם וכראהל יעקב (תשעא) ח"ג עמ' קמד
ה ע"א ושם דרך וגו' אריב"ל כל השם אורחותיו וכו' ועובדא דר' ינאיאוסף אמרים (שכטר) מידות עמ' שג
ה ע"א טומאה קוראה לו ואומרת לו פרושהעמק דבר ויקרא פ"יג פסוק מה
ה ע"א עשו משמרת למשמרתיאשל אברהם (בוטשאטש) סי' ד ס"ק א ברכת אברהם אות ה
ה ע"א רמז לציון קברות מן התורההאיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' שמט
ו ע"א מאי אישותפרק שירה עם "בתורתו יהגה" עמ' רט
ו ע"ב אשת שהיא בריה שאין לה עיניםהעמק דבר דברים פ"כא פסוק יא
ו: כמו שבלול תמס יהלך וגו'האיר ממזרח - יהושע עמ' רלז
ו: מחריבין חורי הנמלים במועדהאיר ממזרח משלי עמ' עב, פג
ח ע"ב הא דרבה בר רב הונא דרב הואבתורתו יהגה (תשעב) עמ' ריט
ח ע"ב ושמחת בחגך ולא באשתךבתורתו יהגה ח"ב עמ' רלז
ח. ולא יספידנו קודם לרגל שלשים יוםדרך השער (תשנו) עמ' יט, נז, נח
ח. עשירים בקלתות כסףודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' רכז
ח: תוס' ד"ה דקא, אבל הוא עצמו שרידרך השער (תשנו) עמ' יט, נז, נח
ט ע"א אותה שנה לא עשו ישראל את יוה"כהעמק דבר ויקרא פ"ט פסוק ו
ט ע"א אנשים של צורה הם זיל גביהון דלברכוך וכו'טיול בפרדס ח"ב עמ' רנט
ט ע"א בני אדם של צורההאיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' ש
ט ע"א בשעה שביקש שלמה להכנים ארון למקדש וכו'האיר ממזרח - חמש מגילות עמ' קפז
ט ע"א וקרבן יחיד דוחה שבתהעמק דבר במדבר פ"ז פסוק מח
ט ע"א כאן במצוה שאפשר ע"י אחריםבתורתו יהגה ח"א עמ' שעב, שעג
ט ע"א מדכתיב ביום הראשון וביום השביעיזאת ליעקב במדבר עמ' נו
ט ע"א עיקר שמחה חד יומאבתורתו יהגה ח"ב עמ' רמב
ט ע"א ר' יונתן בר עסמיי ור' יהודה בן גרים תנו פרשת נדרים וכו'דורות הראשונים כרך ד עמ' 779
ט ע"ב דברכו יהא רעווא דלא תבייש ולא תתביישחכמת התורה דברים עמ' קפח
ט ע"ב יהא רעוא דתזרע ולא תחצד תעייל ולא תיפוקקרן לדוד בראשית עמ' שצו, ויקרא-במדבר עמ' תכה
ט ע"ב כאן במצוה שא״א לעשותה ע״י אחריםבתורתו יהגה (תשעב) עמ' רפט, רצד, רצה
ט ע"ב כאן במצוה שאי אפשר לעשותהבתורתו יהגה ח"ב עמ' ח, שעג
ט ע"ב ליחרוב ביתך וליתוב אושיפיזךחכמת התורה נח עמ' צא
ט ע"ב ליחרוב ביתך וליתוב אושפיזךחכמת התורה וישלח עמ' תקט
ט. אין שמחה בלא אכילה ושתיהולאשר אמר בראשית-שמות עמ' תלח
ט. ביקש שלמה להכניס ארון למקדשהאיר ממזרח - סליחות עמ' קכא
ט. ברכת תלמידי רשב"י לר' אלעזראוסף מכתבים (שכטר) ח"ב עמ' קצג
ט. זכור לדוד עבדך וכו'אוסף מכתבים (שכטר) ח"א עמ' רז
ט. כולהו ברכתא נינהואמונת עתיך (וולפסון) ח"ג עמ' קלז
ט: בת שיתין כבת ששודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תקעב
ט: ההיא עלמא ביתא דכתיב קרבם בתימו לעולם, אל תקרי קרבם אלא קברםמקור ברוך (הגר) עמ' קסז
ט: יהא רעוא דתזרע ולא תחצד תעייל ולא תיפוק וכו' כי אתא לנביה אבוה א"ל לא מיבעיא דברוכי לא בירכן אבל צעורי צעורן וכו' א"ל הנך כולהו ברכתא נינהומקור ברוך (הגר) עמ' קנב
ט: יהא רעוא דתזרע ולא תחצדולאשר אמר - תהלים עמ' תתק, תתקג
ט: יקרה היא מפנינים וכל חפציך לא ישוו בה הא חפצי שמים ישוו בה וכתיב כל חפצים לא ישוו בהדרשות שבט הלוי ח"ב עמ' רפג, שו
ט: כאן במצווה שאפשר לעשותה ע"י אחרים כאן במצוה שא"א לעשותה ע"י אחריםדרשות שבט הלוי ח"ב עמ' רפג, שו
ט: כתיב פלס מעגל רגליך, וכתיב אורח חיים פן תפלס כאן במצוה שאפשר לקיים על ידי אחרים וכו'כתבי מא"ה עמ' קטו
י ע"ב ואמר רבא פרקמטיא כל שהוא וכו' אמר ר' יוסי בר אבין וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 462
יא. אבני ביתו של אדם מעידים בו שנאמר כי אבן מקיר תזעק וכו'בני יששכר (תשסח) ח"א עמ' קיב
יא. עושין מעקה מעשה הדיוטהאיר ממזרח - אבות עמ' קלט
יב ע"ב רב חצדו ליה חצדא וכו' ר' יהודה נשיאה נפק וכו' שמע ר' אמי וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 346
יד ע"א לא נחלקו אלא להרוחהבתורתו יהגה ח"ב עמ' קמג
יד ע"א למזונות דברי הכל מותרבתורתו יהגה ח"ב עמ' קמח
יד ע"א לשוט דברי הכל אסורבתורתו יהגה ח"ב עמ' קלז
יד ע"ב דאתי עשה דרבים ודחי עשה דיחידהעמק דבר ויקרא הרחב דבר פ"י פסוק יז
יד ע"ב תוס' ד"ה עשה דיחידחכמת התורה ראה עמ' רכה
יד. צרעתו ברגלודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' שעד
טו אבל ומנודה שאסורים בנעילת סנדלשמנה לחמו (תרנז) ח"ב דף כד ע"א
טו חתן שנולד בו נגעודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' שעג
טו ע"א אבל אסור בדברי תורהבתורתו יהגה (תשעב) עמ' מט, רעג
טו ע"א אבל אסור בשאילת שלוםזאת ליעקב בראשית עמ' מז
טו ע"א מוחרם לא שונהבתורתו יהגה (תשעב) עמ' תמז
טו ע"א רש"י ד"ה דהאזאת ליעקב במדבר עמ' סח
טו ע"א רש"י ד"ה דהאזאת ליעקב ויקרא עמ' פו
טו ע"א שונה לעצמו שלא יפסיק תלמודובתורתו יהגה ח"א עמ' קפה
טו ע"ב בשעה שהיה דוד יוצא למלחמה היה זורק חץ ומפיל ח' מאות חלל בפעם אחת וכו'מטה אהרן (קרייזר) עמ' קצט
טו ע"ב ט"מ אינו משלח קרבנותיוהעמק דבר ויקרא פ"יד פסוק יט
טו ע"ב לבלבל פתורך בבני ובנתאבתורתו יהגה ח"ב עמ' רעה
טו ע"ב צדיק גוזר והקב"ה מקייםבית אולפנא ח"ב עמ' ס
טו ע"ב ת"ש כל אותן שנים שהיו ישראל במדבר מנודין היו ושלחו קרבנותיהןמטה אהרן (קרייזר) עמ' כט, קעה
טו. אבל אסור בד"תודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תקלד
טו. בזמן שהוא שלםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' שעד
טו. ועל שפם יעטה מכלל שחייב בעטיפת הראש וכו'דרשות שבט הלוי ח"ב עמ' קפו
טו. מצורע אסור בשאילת שלוםדרשות שבט הלוי ח"ב עמ' ריז, קסח
טו. מצורע וכו' שהוא כמנודה וכאבל וכו'דרשות שבט הלוי ח"ב עמ' קנא
טו. מצורע מהו בדברי תורה ובו' מותרין לקרות בתורה וכו'דרשות שבט הלוי ח"ב עמ' קסח, ריז, רנ
טו: מנודה מהו שישלח קרבנותיו ורש"שדרשות שבט הלוי ח"ב עמ' קלא
טז ע"א אורו מרוזהאיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' צט
טז ע"א גזר רבי שלא ישנו לתלמידים בשוקהאיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' תכב
טז ע"א ד' מאה שיפוריהאיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' צט
טז ע"א דמזמינין לדיןהעמק דבר במדבר פ"טז פסוק טז
טז ע"א ומשבעינן ליההעמק דבר בראשית הרחב דבר פ"כד פסוק ג
טז ע"א חכמות בחוץ תחנהפרק שירה עם "בתורתו יהגה" עמ' קל
טז ע"א מה ירך בסתר אף דברי תורה בסתרהאיר ממזרח - חמש מגילות עמ' פד
טז ע"א מה ירך בסתר כו'העמק דבר שמות הרחב דבר פ"לד פסוק א
טז ע"א צדיק גוזר והקב"ה מקייםמכתם לדוד משלי עמ' קפג
טז ע"א שלא ישנו לתלמידים בשוקבתורתו יהגה (תשעב) עמ' קלה, קלח
טז ע"ב אני מושל באדם מי מושל בי צדיקחכמת התורה ואתחנן עמ' שסז
טז ע"ב דוד המלך שהשפיל עצמו בתולעתקרן לדוד ויקרא-במדבר עמ' שנא
טז ע"ב הוא עדיני העצני, דכשהיה יושב ועוסק בתורה היה מעדן עצמו כתולעתקרן לדוד דברים עמ' רעב
טז ע"ב הקב"ה גוזר והצדיק מבטלשפע טוב (טייטלבוים) עמ' צה
טז ע"ב הקב"ה גוזר וצדיק מבטלוקרן לדוד בראשית עמ' נא, עג, קלג, שמג, דברים עמ' מג
טז ע"ב התורה מכרזת עליו מבחוץמכתם לדוד משלי עמ' מג
טז ע"ב כי הא דשמואל ומר עוקבא כי הוו יתבי גרסי שמעתתא וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 247
טז ע"ב מר זוטרא בר טוביא הוי קפסיק סידראהעמק דבר בראשית - קדמת העמק
טז ע"ב עבד מלך הכושיהאיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' קצה
טז ע"ב צדיק גוזר והקב"ה מקייםקרן לדוד ויקרא-במדבר עמ' תיט
טז ע"ב רש"י מעשה ידי אמןהאיר ממזרח - חמש מגילות עמ' פד
טז שגיון לדוד ומהרש"אדרכי נועם (הרנזון) דרוש כג
טז. דאי מתפקר בשליחאודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תקטז
טז. מה ירך בסתר אף דברי תורה בסתרולאשר אמר בראשית-שמות עמ' מ, רב, תרנט
טז. ר"ש בר רבי ובר קפרא הוו יתבי וקא גרסי קשיא להו שמעתא וכו' אזל א"ל לאבוה איקפד, אתא בר קפרא לאיתחזויי ליה א"ל בר קפרא איני מכירך מעולם ידע דנקט מילתא בדעתיה נהג נזיפותא בנפשיה תלתין יומיןמקור ברוך (הגר) עמ' קנד, רפ
טז: אני גוזר וצדיק מבטלהולאשר אמר - תהלים עמ' פ, קעה, רטו, שכג
טז: בשעה שהיה יושב בישיבה לא היה יושב על גבי כרים וכסתות אלא ע"ג קרקע וכו' תחכמוני אמר לו הקב"ה הואיל והשפלת עצמך תהא כמוני שאני גוזר גזירה ואתה מבטלהמקור ברוך (הגר) עמ' קמד
טז: דוד אמר שירה על מפלת שאולולאשר אמר בראשית-שמות עמ' תסא
טז: הוא עדינו העצני כשהיה יושב ועוסק בתורה היה מעדן עצמו כתולעתדרשות שבט הלוי ח"ב עמ' רעט
טז: הוא עדינו העצני כשהיה יושב ועוסק בתורה היה מעדן עצמו כתולעתלב הארי - שער יחוד המעשה עמ' נא
טז: הקב"ה גוזר גזירה והוא מבטלהדרשות מהר"ם בריסק - מועדים עמ' תעג
טז: הקב"ה גוזר גזירה והצדיק מבטלהדרושי מהר"ם בריסק עמ' קצ
טז: הקב"ה גוזר גזירה והצדיק מבטלואמירה נעימה (בלוך) עמ' פא
טז: הקב"ה גוזר וצדיק מבטללב הארי - שער יחוד המעשה עמ' ערה
טז: הקב"ה גוזר וצדיק מבטלהולאשר אמר בראשית-שמות עמ' תמג, תקפח, תרכז
טז: השפלת עצמך תהא כמוניולאשר אמר בראשית-שמות עמ' צא, קיא, קכד, תרכז
טז: מה כוש זה משתנה בעורו וכו'לקוטי אהבת ישראל עמ' תכח
טז: מה כושי משונהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תרעא
טז: מי מושל בי צדיקלקוטי אהבת ישראל עמ' כח, תפח
טז: מי מושל בי צדיקמקור ברוך (הגר) עמ' מט
טז: מי מושל בי, צדיקולאשר אמר בראשית-שמות עמ' תצח, תקפח
טז: צדיק גוזר והקב"ה מקייםדרושי מהרא"ץ בריסק עמ' לד
טז: שירה אתה אומר על מפלתוולאשר אמר - תהלים עמ' רנט
יז ע"א אב"ד שסרח אין מנדין אותוהעמק דבר שמות הרחב דבר פ"כב פסוק כז
יז ע"א אלפא שיפוריהאיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' ק
יז ע"א אם הרב דומה למלאך ה' צבאות תורה יבקשו מפיהודברי אליעזר (וייזר) ח"ג עמ' לד ד"ה ובזה אפשר
יז ע"א באושא התקינו אב"ד שסרח אין מנדין אותוהעמק דבר בראשית פ"לז פסוק כב
יז ע"א המכה בנו הגדול עובר על לפני עוראוסף אמרים (שכטר) מידות עמ' שא
יז ע"א נח נפשיה דרב יהודה וכו' אמרו ליה רבנן וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 339
יז. אם הרב דומה למלאך ה' וכו'דרשות מהר"ם בריסק - מועדים עמ' לו, מה, נב, קכד, קפט, תעב, תקלז, ופתח עינים עמ' נט
יז. אם הרב דומה למלאך ה' יבקשו תורה מפיהוולאשר אמר בראשית-שמות עמ' קכ
יז. אם הרב דומה למלאך ה' צבאות יבקשו תורה מפיהודרושי מהר"ם בריסק עמ' יח, כא, נא, נז, קלז, שנו
יז. והמכה בנו הגדול מנדין אותו שהרי הוא עובר על ולפני עור לא תתן מכשולכתבי מא"ה עמ' סג
יז. ילבש שחורים וילךודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תרצד
יז. ילך למקום שאין מכירין אותוולאשר אמר בראשית-שמות עמ' צו
יז. מי שיצרו תוקפו ילך למקום אחר וילבש שחורים וכו'דרשות מהר"ם בריסק - מועדים עמ' שעז
יח הכי תיבעי, אי חזיא לך לא אזלא מינךאוסף מכתבים (שכטר) ח"ד עמ' רד
יח ע"א ברית כרותה לשפתיםהאיר ממזרח - חמש מגילות עמ' שכא
יח ע"א כשגגה שיצא מלפני השליטהאיר ממזרח - חמש מגילות עמ' שכ
יח ע"א נטילת צפרנים בשיניו אין בהם משום מיאוסאשל אברהם (בוטשאטש) סי' ג ס"ק א ברכת אברהם אות ז
יח ע"ב ארבעים יום קודם היצירה וכו' בת פלוני לפלוניקרן לדוד בראשית עמ' קצט
יח ע"ב מן התורה ומן הנביאים ומן הכתובים מה' אשה לאישמכתם לדוד משלי עמ' קפד
יח ע"ב קלא בישא אע"פ שאין בו כולו מקצתו אית ביהקרן לדוד בראשית עמ' רצה
יח: בתורה ובנביאים מצינו שאין זיווגו וכו'שמנה לחמו (תרנז) ח"ב דף ז ע"ב
יח: כתוב בתורה שנוי בנביאים וכו'האיר ממזרח - יהושע עמ' שמו
יח: מה' אשה לאישודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' ו {וכי מי שמתחתן עם ערוה או גויה הוא מה'}, תנו {מהרש"א - היא בגזירת שמים משעת יצירה}
יח: תוס' ד"ה ואלודרשות מהר"ם בריסק - מועדים - פתח עינים עמ' נב
יט ע"א אמר רב גזרות בטלו ימים לא בטלו וכו' אבא שאול אומר וכו'דורות הראשונים כרך ג עמ' 255
יט ע"א הקובר את מתו שלשה ימים קודם לרגל וכו'דורות הראשונים כרך ג עמ' 254,90, כרך ד עמ' 846
כ ע"א קיים כפיית המטה שלשה ימים קודם הרגל וכו' א"ר אלעזר בר' שמעון וכו'דורות הראשונים כרך א עמ' 277 הערה סח, כרך ב עמ' 566
כ ע"ב אמימר שכיב ליה בר בריה קרע וכו' א"ל רב אשי לאמימר וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 517
כ ע"ב תני רבי אדא דמן קיסרי קמיה דר' יוחנן א"ל רבי מני לר' חנינא וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 577
כ. הלכה כרביםבני יששכר (תשעז) ח"ב עמ' פט
כ. מוציא דיבה הוא כסילודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תקפב
כ: כל האמור בפרשת כהניםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תקלג
כא ע"א אסור לקרות בתורהבתורתו יהגה (תשעב) עמ' מט, רעג
כא ע"א מעשה ומת בנו של ר' יהודה בר' אילעאי וכו' ונכנס ר' חנניה בן עקביא וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 112
כא ע"א רבה בר בר חנה איתרעי ביה מילתא וכו' א"ל רבי חנינא וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 218
כא ע"ב אבל שלשה ימים הראשונים אינו הולך לבית האבלהאיר ממזרח - חמש מגילות עמ' שכח
כא ע"ב גדול הביתהאיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' שטז
כא ע"ב מנוחם הוא בשביל כבוד שעשיתםבתורתו יהגה ח"ב עמ' שכא
כא. מעשה ומתו בניו של ר' עקיבא וכו'אהל יעקב (תשעא) ח"ג עמ' קנב
כא. תוד"ה ואסורודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תקלו
כב ע"א והוא שבא ומצא מנחמין אצלובתורתו יהגה ח"ב עמ' שכא
כב ע"ב חכם שמת בית מדרשו בטלבתורתו יהגה (תשעב) עמ' נז
כב ע"ב חכם שמת ורש"י ז"ה חכם שמת וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 20 הערה ב
כב ע"ב נשיאה שכיב אמר ליה רב חסדא לרב חנן וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 347
כב: אין אחיזה פחות מטפחהעמק דבר שמות פ"ד פסוק ד
כג ע"א מתה אשתו ואין לו בנים מותר לישא לאלתרהאיר ממזרח - חמש מגילות עמ' קלא
כג ע"ב אין אבילות בשבתאור יצחק (ראדוויל, תשסה) עמ' שכז
כד ע"א בעא מיניה ר' יוחנן משמואל יש אבילות בשבת וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 402
כד ע"ב אין קורעין ולא חולצין וכו'דורות הראשונים כרך ג עמ' 90
כד. אזיל גברא דהוה מסתפינא מיניההאיר ממזרח - אבות עמ' קעג
כד: אדבריההאיר ממזרח - אבות עמ' רמז
כה ע"א אלא שבבל גרמה לובתורתו יהגה ח"ב עמ' קלה, תמט
כה ע"א בני חיי ומזוני, תוס' ד"ה אלאחכמת התורה ואתחנן עמ' רצה
כה ע"א בשביל כבוד שעושה לובתורתו יהגה ח"ב עמ' שצב
כה ע"א כי נח נפשיה דרב הונא וכו' אמרי היכא נינחיה וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 250
כה ע"א לא שנו אלא שלא הגיע לגבורות, אבל הגיע לגבורות לית לן בהקרן לדוד בראשית עמ' קעו
כה ע"א למה נסמכה מיתת מרים לפרה אדומההעמק דבר שמות פ"לח פסוק ח
כה ע"א מה פרה מטהרת את ישראל כך מרים מכפרתהעמק דבר במדבר פ"כד פסוק ו
כה ע"א נדבר ה' עם יחזקאל תחילה בא"יהאיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' תה
כה ע"א רבי חייא לא הוה מצי מלאך המוות למיקרבא וכו'זאת ליעקב בראשית עמ' קעח
כה ע"ב אם בארזים נפלה שלהבת מה יעשו אזובי קיראמרי מרדכי (שפלטר, תשעב) אות רג
כה ע"ב כד דמך ר' יעקב אמחמיאו ככבים כיממאחסד ומשפט דף רצג ע"ג
כה ע"ב כי נ"נ דרבר"ה פתח ההוא ינוקא גזע ישישים וכו'חסד ומשפט דף קסז ע"א
כה ע"ב כי נ"נ דריו"ח פתח ריצב"א ואמר ק' היום לישראלחסד ומשפט דף שמ ע"א
כה ע"ב כי נ"ת דרבינא פתח עליה ההוא ספדנא חמרים הניעו ראש קסט ע"ג
כה ע"ב כי נח נפשי' דר"י פתח ר' יצחק ב"אמכתם לדוד משלי עמ' קמו
כה ע"ב כי נח נפשיה דר' יוחנן פתח עליה ר' יצחק בן אלעזר וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 381
כה ע"ב כשמת ר' אבינא פתח האי ספדנא תמרים הניעו ראש על ראש צדיק כתמרקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' שפא
כה ע"ב קשה היום לישראל כיום בא השמש בצהריםמכתם לדוד משלי עמ' קמו
כה ע"ב רפרם ספדה לכלתיה בבי כנישתאזאת ליעקב בראשית עמ' רלט
כה. בני חיי ומזוני לאו בזכותא תליא אלא במזלאאוסף מכתבים (שכטר) ח"ב עמ' כא
כה. מיתתן של צדיקים מכפרתולאשר אמר בראשית-שמות עמ' רמא
כה. רב הונא התענה מ' תעניותהאיר ממזרח משלי עמ' א
כה. רב הונא צם מ' יום על שאתהפך ליה רצועה של תפליןבינת יששכר (תשמח) עמ' קע
כה: אמר ליה רב אשי לבר קיפוק ההוא יומא מאי אמרת, אמר לי' אמינא אם בארזים נפלה שלהבת וכו'כתבי מא"ה עמ' לד
כה: ההוא יומא מאי אמרתאשר חנן עמ' קסב
כה: כד נח נפשי' דרבי יוחנן קשה היום לישראל כיום בא השמש בצהריםכתבי מא"ה עמ' פו
כה: כי נח נפשיה דרבי זירא פתח עליו ההוא ספדנאאשר אחון עמ' קלח
כה: נשים לילות כימים על משים לילות כימיםולאשר אמר בראשית-שמות עמ' רפא
כה: פתח ההוא ספדנא על רבינא נשים לילה כימים על משים לילה וכו'בינת יששכר (תשמח) עמ' ר
כה: רוכב בערבות שש ושמח וכו'ולאשר אמר - תהלים עמ' רפו
כה: תמרים הניעו ראשאשר חנן עמ' קע
כו ע"א אנא מלכאהאיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' קנה
כו ע"א לקל יתירי וכו' פקע שורא דלודקיאהאיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' כח
כו ע"א ס"ת שנשרףבתורתו יהגה ח"א עמ' 41
כו ע"א רא"ש פ"ג סי' סדחכמת התורה עקב עמ' שנב, תט
כו ע"ב אבל לא יניח תינוק בתוך חיקוהאיר ממזרח - חמש מגילות עמ' רפז
כו ע"ב לבו גס בהברכת שלום "שמעתי" מאמר צח
כו. אבי זה רבו כדמתרגם רב יוסף וכו'דרכי נועם (הרנזון) דרוש כה דף סד ע"ב
כז ע"א מעשה שמת רבן גמליאל וכו' אמר להם ר' יהושע וכו'דורות הראשונים כרך ג עמ' 356, כרך ה עמ' 193
כז ע"ב ג׳ לבכיבתורתו יהגה (תשעב) עמ' מט
כז ע"ב להולך בלא בניםקרן לדוד ויקרא-במדבר עמ' קיא
כז ע"ב שלשה ימים לבכי, ושבעה להספד, ושלשים לגיהוץ ולתספורת וכו'קרן לדוד ויקרא-במדבר עמ' קי
כז ע"ב שלשה לבכיהאיר ממזרח - חמש מגילות עמ' שכח
כז: אין בוכין על המת יותר מדאישמנה לחמו (תרנז) ח"ב דף כה ע"א
כז: בכיה על המתשמנה לחמו (תרנז) ח"ב דף כא ע"ב
כח בני חיי ומזוני לאו בזכותא תליא מילתא אלא במזלאברכת שלום "שמעתי" מאמר קסז
כח ע"א אמר רבא בני חיי מזוני וכו' רבה ורב חסדא תרווייהו רבנן צדיקי וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 222, 447
כח ע"א בני חיי ומזוני במזלא תליא מלתאחכמת התורה שופטים עמ' רכט
כח ע"א בני חיי ומזוני תלי' במולאאמרי מרדכי (שפלטר, תשעב) אות כח
כח ע"א הגיע לגבורות זה הוי מיתת נשיקהחכמת התורה ראה עמ' שנד
כח ע"א חיי בני ומזוני לא בזכותא תליא מילתא אלא במזלא תליא מילתא, ותוס' ור"ן ועין יעקבמטה אהרן (קרייזר) עמ' יא, צ, קמח
כח ע"א מה פרה אדומה מכפרת אף מיתתן ש"צ וכו'העמק דבר במדבר פ"יט פסוק א, הרחב דבר פ"יט פסוק ב
כח ע"א מה פרה אדומה מכפרת אף מיתתן של צדיקים מכפרתזאת ליעקב במדבר עמ' קעט
כח ע"א מיתת צדיקים מכפרתאמרי מרדכי (שפלטר, תשעב) אות קכח
כח ע"א קא דחקא רגליה דבר נתן וכו'דורות הראשונים כרך ו עמ' 77 הערה ה
כח ע"ב אבל מיסב בראשהאיר ממזרח - חמש מגילות עמ' קפ
כח ע"ב אר"א למה נסמכה מיתת מרים לפ"א ל"ל מה פ"א מכפרתחסד ומשפט דף שעא ע"ב, שעז ע"א
כח ע"ב ומה אחאב מלך ישראל שלא עשה אלא דבר אחד טוב וכו'מטה אהרן (קרייזר) עמ' טו, קכב
כח ע"ב ומה נדב ואביהוא שלא עשו אלא מצוה אחת וכו'מטה אהרן (קרייזר) עמ' טו
כח ע"ב מנין לחתן שמיסב בראשבתורתו יהגה ח"ב עמ' רלב
כח ע"ב עד שיפתח אבלבתורתו יהגה ח"ב עמ' שיח
כח ע"ב פתח רבי ישמעאלבתורתו יהגה ח"ב עמ' שיח
כח. איתרח לי תלתין יומידרכי נועם (הרנזון) דרוש כה דף סה ע"א
כח. אף מרים בנשיקה מתה אתיא שם שם ממשהבני יששכר (תשעז) ח"א עמ' יח
כח. אף מרים בנשיקה מתהדרך השער (תשנו) עמ' יח, יט
כח. בני חיי ומזוני וכו' במזלא תליא מילתאבני יששכר (תשסח) ח"ג עמ' י, רל
כח. בני חיי ומזוני לאו בזכותא תליאולאשר אמר - תהלים עמ' קפא, רפב
כח. המלאך המות לא הוי להו רשות לשלוט בובינת יששכר (תשמח) עמ' קסב
כח. חיי בני ומזוני לא בזכותא תליא מילתא אלא במזלא תליא מילתאבני יששכר (תשעז) ח"ב עמ' ו, קלז
כח. חיי בני ומזוני לא בזכותא תליא מילתא אלא במזלאבינת יששכר (תשמח) עמ' שלז
כח. לא בזכותא תליאודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' שלא
כח. למה נסמכה מיתת מרים לפרשת פרה אדומה וכו'דרך השער (תשנו) עמ' יח
כח. מיתת צדיקים בעון הדורשמנה לחמו (תרנז) ח"ב דף י ע"ב
כח. מרים נפטרה בנשיקהבני יששכר (תשסח) ח"א עמ' לא
כח. תוד"ה מתודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' קטז
כח. תוד"ה מתודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תמא
כח: אין המנחמים רשאים לומר דבר עד שיפתח האבלבינת יששכר (תשמח) עמ' שכח
כח: מאי דבר טוב רבי זירא ורבי חיננא בר פפא חד אמר שביטל משמרתו ועלה לרגל וחד אמר שביטל פרדסאות שהושיב ירבעם אביו על הדרכים שלא יעלו ישראל לרגלבני יששכר (תשעז) ח"א עמ' שעח
כח: מנין לאבל שמיסבודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תיא
כט ע"א ורש"י היוצא מביהכ"נ לביהמ"ד ומביהמ"ד לביהכ"נ זוכה ומקבל פני השכינהאמרי מרדכי (שפלטר, תשעב) אות ז, ח
כט ע"א ת"ח אין להם מנוחה לא בעוה"ז וכו'אמרי מרדכי (שפלטר, תשעב) אות ז, ח
כט. תלמידי חכמים אין להם מנוחה לא בעולם הזה ולא לעולם הבאכתבי מא"ה עמ' לח
ב ע"א דכתיב ואתה עיף ויגע ומתרגמינן ואת משלהי ולאיפני מנחם עקב עמ' נא, סה
ב ע"א ומתקנין את קלקולי המים שברשות הרביםפני מנחם שקלים עמ' קלא
ג: תוס' ד"ה יבולעטרת חן ח"א עמ' סט
ה ע"א וטמא טמא יקרא טומאה קוראה לו ואומרת לו פרושפני מנחם תזריע-מצורע עמ' קכג
ה ע"א כל השם אורחותיו בעוה"ז - זוכה ורואה בישועתו של הקב"המסילת ישרים עם שמחת מרדכי פרק ב פסקה ד עמ' לג {ה' עוזר לאדם המשתדל לנהוג בזהירות ע"י בדיקת דרכיו והערכתם}
ה ע"א כל השם אורחותיו זוכה ורואה בישועתו של הקב"הפני מנחם ראה עמ' עא
ה ע"א מניין לציוני קברות מן התורה מהכא וטמא טמא יקראאהל יעקב (שפירא) דף לא ע"ג-ע"ד
ה ע"א עשו משמרת למשמרתיפני מנחם לך לך עמ' ע
ה. וטמא טמא יקרא צריך להודיע צערו וכו' ורבים יבקשו עליו רחמיםזרע שמשון (תקלח) מצורע
ז ע"ב הרי הוא אומר וצוה הכהן ופנו את הבית אם ממתינים לו לדבר הרשות כל שכן לדבר מצוה עמ'פני מנחם נישואין ושבע ברכות עמ' קנח
ז ע"ב מכאן אמרו חתן שנולד בו נגע נותנין לו שבעה ימי המשתהפני מנחם תזריע-מצורע עמ' קז, קכ
ז ע"ב רבי יהודה אומר וכו' ימי ספירו ולא ימי חלוטו רבי יוסי ברבי יהודה אומר שבעה ימי ספירו קל וחומר לימי חלוטופני מנחם נישואין ושבע ברכות עמ' קנח
ז ע"ב תוס' ד"ה יש יום שאי אתה רואה בו - תימה לרי'ט למה אינו רואה להקלפני מנחם נישואין ושבע ברכות עמ' קנח
ח ע"ב תוס' ד"ה מפני ביטולנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' כה אות א
ח: אין מערבין שמחה בשמחהנאות דשא (שניאור) דברים עמ' 231
ח: אין נושאין נשים במועדנאות דשא (שניאור) דברים עמ' 232
ט ע"א אותה שנה לא עשו ישראל את יום הכפוריםפני מנחם נשא עמ' נב, נט
ט ע"א בשלמא לישראל עמו דאחיל להו עון דיכ"פ וכו'דרשות חתם סופר (תרפט) ח"א דף מא ע"ג
ט ע"א ודאין מערבין שמחה בשמחה מנ"ל וכו'דרשות חתם סופר (תרפט) ח"א דף לח ע"א
ט ע"א כיון שאמר ה' אלקים אל תשב פני משיחך זכרה לחסדי דוד עבדך מיד נענהפני מנחם נשא עמ' נג
ט ע"א למדתנו רבינו תלמיד שנפטר מרבו ולן באותה העיר צריך ליפטר ממנו פעם אחרתפני מנחם נישואין ושבע ברכות עמ' קיג, קיד
ט ע"א מהרש"א ד"ה אנשים של צורה הם וכו' פרש"י צורה כלומר חכם עכ"ל - וכפ"ב דתענית פי' בע"אפני מנחם נישואין ושבע ברכות עמ' קיד
ט ע"א עיקר שמחה חד יומא הואפני מנחם שמחת חתן עמ' צג, נישואין ושבע ברכות עמ' קכג
ט ע"א תוס' בשם הירושלמישני המטות - מטה הלוי עמ' סה
ט ע"ב אמר ליה הנך בולהו בדבתא נינהופני מנחם מקץ עמ' שנ, נישואין ושבע ברכות עמ' קיב
ט ע"ב ומשכן דדחי שבת כו'אמר יוסף דף קמח ע"ג
ט ע"ב יקרה היא מפנינים וכל חפציך לא ישוו כה וכו' כאן במצוה שאפשר לעשותה על ידי אחרים וכו'פני מנחם נישואין ושבע ברכות עמ' קיג
ט ע"ב ליחרוב ביתך וליתוב אושפיזךפני מנחם נישואין ושבע ברכות עמ' קיב
ט ע"ב מהרש"א ד"ה דהאי עלמא אושפיזא - קרבם בתימו לעולם אל תקרי קרבם אלא קברם מתיבות מהופכותפני מנחם נישואין ושבע ברכות עמ' קיב
ט ע"ב תיפוק ולא תעייל תוליד מתא ולא ימותו גוברייהו וליהדרו לותיךפני מנחם קידושא רבא עמ' לד
ט רמו קראי אהדדי פלס וכו', ורש"י - תבטל ת"ת ועוסק במצוה, ותוס' מפסיקין אף לרשב"י לסוכה ולולבדברים אחדים (תקמח) דף צ ע"ג
ט. אין שמחה בלא אכילה ושתיהנאות דשא (שניאור) דברים עמ' 234, 218
ט. למדתנו רבנו תלמיד הנפטר מרבו ולן באותה העיר צריך לפטור ממנו פעם אחרתאהל יעקב (שפירא) דף נב ע"א
ט. ר' יונתן בן עכמאי ור' יהודה בן גרים תני פרשת נדרים בי רשב"י וכו' זיל לגבייהו לברכוך יהא רעוא דתזרע ולא תקצריד יוסף (צרפתי, שעו) דף לג ע"ד
ט. רבי יונתן בן עכמאי ור' יהודה בן גרים תנו פרשת נדרים בי רשב"י אפטרו מיניה באורתאאהל יעקב (שפירא) דף נא ע"ג-ע"ד
ט: זול לגבייהו דלברכיך תזרע ולא תקצרשנות חיים (חזן) דף מו ע"א
ט: תזרע ולא תחצד וכו'נפש יוסף (תשפא) עמ' תמ
טו. א"ר יוחנן מכאן אמרו חכמים זבין ומצורעין מותרין בד"ת בעלי קריין אסורין בד"תאהל יעקב (שפירא) דף לט ע"ג-ע"ד
טו. אנל אסור להניח תפילין וכו'עטרת חן ח"א עמ' פב
טז א"ר שמואל בר נחמני א"ר יונתן מאי דכתיב נאם דוד נאם הגבר הוקם על שהקים עולה של תשובהאהל יעקב (שפירא) דף נט ע"ג-ע"ד
טז הקב"ה גוזר והצדיק מבטלמראה כהן (אדלר) מהדו"ג הקדמה דף ב ע"ב
טז מנ"ל דמשדרינן שליחאמים קדושים (קריספין) דרשות דף סג ע"א
טז ע"א בארבע מאה שיפורי שמתיה ברק למרוזפני מנחם נצבים עמ' קסז
טז ע"א הרדפהשני המטות - מטה הלוי עמ' קמא
טז ע"ב אמר רבי שמלאי וכו' תלמיד שנידה לכבודו נידויו נידויפני מנחם פדיון הבן עמ' כו
טז ע"ב כשהי' יושב ועוסק בתורה הי' מעדן עצמו כתולעתבן חלד מאמר טז
טז ע"ב כשהיה עוסק בתורה כתולעת ובמלחמה כעץעיוני פרשה (ריבלין) דברים עמ' 180
טז ע"ב מי מושל בי צדיק שאני גוזר גזירה ומבטלהפני מנחם שבועות עמ' לח, נשא עמ' נב, נט
טז ע"ב נאום הגבר הוקם על שהוקם עולו של תשובהדרשות חתם סופר (תרפט) ח"ב דף שפה ע"ד
טז ע"ב פתח עיניםמים קדושים (קריספין) דרשות דף סג ע"ג
טז. אורו מרוז א"ד גברא רבא הוה וא"ד כוכבא הוהיד יוסף (צרפתי, שעו) דף רמט ע"ד
טז. ומשבעינן דכתיב וכו'עטרת חן ח"א עמ' קמח
טז: אמר דוד אלהי ישראל לי דבר צור ישראלשנות חיים (חזן) דף ריז ע"א
טז: הקב"ה גוזר, צדיק מבטלנאות דשא (שניאור) שמות עמ' 175
טז: ואלה דברי דוד האחרונים מכלל דאיכא ראשונים וכו'שנות חיים (חזן) דף סח ע"ב, ריא ע"ב
טז: ואלה שמות הגבורים אשר לדודפרשת דרכים (תשנב) עמ' קסז
טז: וידבר דוד את דברי השירה הזאת א"ל הקב"ה לדוד דוד שירה אתה אומר לפני על מפלתו של שאולאהל יעקב (שפירא) דף נח ע"ג-ע"ד
טז: מי מושל בי צדיק שאני גוזר גזירה והוא מבטלהנפש יוסף (תשפא) עמ' תקיח
טז: עירא היאירי הוה מתני להו לרבנןפרשת דרכים (תשנב) עמ' קסז
טז: צדיק גוזר והקב"ה מבטל הגזירהנחל עדה עמ' רט, תנז
טז: צדיק גוזר והקב"ה מקייםנתיבות חיים (מטלין, תשסט) עמ' רנג
טז: צדקיהו משונה במעשיו ורש"יפרשת דרכים (תשנב) עמ' רמ
טז: תוס' ד"ה אחרונים מכלל דאיכא ראשוניםשנות חיים (חזן) דף סח ע"ב
טז: תוס' ד"ה אלמלא אתה שאול והוא דודשנות חיים (חזן) דף סט ע"ב
י כל המתעצליטב לב (חזן) דף פו ע"ג
יג ע"ב ואלו מגלחין במועדפני מנחם שבת הגדול עמ' לה, מא
יד ע"א קטן הנולד כמועד מותר לגלח במועד שאין לך בית האסורין גדול מזהפני מנחם שבת הגדול עמ' לה, תזריע-מצורע עמ' קכב
יד ע"ב אבל אינו נוהג אבילותו ברגלהדרום כרך ב עמ' 22
יד: רא"ש סוף סי' געטרת חן ח"א עמ' פב
יז ע"א ההוא צורבא דרבנן דהוו סנו שומעניהפני מנחם ויקהל-פקודי עמ' רכט
יז ע"א המכה בנו הגדולשני המטות - מטה הלוי עמ' קטו
יז ע"א נשמתיה צריכי ליה רבנןמקראי קדש (תשנג) עמ' רעז
יז. א"ר אילעאי הזקן אם רואה אדם שיצרו מתגבר עליו ילך למקום שאין מכירין אותואהל יעקב (שפירא) דף ס ע"א
יז. אם דומה הרב למלאך ה'נאות דשא (שניאור) שמות עמ' 85
יז. אם הרב דומה למלאך ה' יבקשו תורה מפיהונפש יוסף (תשפא) עמ' שסג
יז. אם הרב דומה למלאך ה'נאות דשא (שניאור) דברים עמ' 149
יז. אם רואה אדם שיצרו מתגבר עליו ילך למקום שאין מכירין אותו וילבש שחוריםיד יוסף (צרפתי, שעו) דף רמב ע"ד
יז. אם רואה אדם שיצרו מתגבר עליונאות דשא (שניאור) בראשית עמ' 162
יז. מאי דכתיב כי שפתי כהן וכו'עטרת חן ח"א עמ' רכג
יז. רש"י אני ערב שאינו חפץ בעבירהנאות דשא (שניאור) בראשית עמ' 162
יז. תוספות ח"ו לא הותר לו לעשות עבירהנאות דשא (שניאור) בראשית עמ' 162
יח אין זווגו של איש שלא מהקב"החן טוב (הלוי, שסה) דף סג ע"ב
יח ע"א פרעה שהיה בימי משה הוא אמהפני מנחם ויגש עמ' שעב, שמות עמ' יג
יח ע"ב בבל יום ויום בת קול יוצאת ואומרת בת פלוני לפלוניפני מנחם חיי שרה עמ' קטו, קטז, קכ, קלא, במדבר עמ' טז, נישואין ושבע ברכות עמ' קצג
יח ע"ב דרך נשואיןשני המטות - קדש נפתלי עמ' קנח
יח ע"ב לא תיבעי רחמי הכי אי חזיא לך לא אזלא מינך ואי לא כפרת בהיפני מנחם שידוכין עמ' סה, נישואין ושבע ברכות עמ' קפח
יח ע"ב מ' יום קודם יצירת הולד כו'מדרש האיתמרי (תרסא) דרוש א דף ח ע"ב
יח ע"ב מלמד שכל אחד קינא לאשתו ממשהפני מנחם קרח עמ' קט
יח ע"ב מן התורה ומן הנביאים ומן הכתובים מה' אשה לאישפני מנחם קידושא רבא עמ' לז, עליה לתורה עמ' ע, עא, שמחת חתן עמ' פט, נישואין ושבע ברכות עמ' קמז, קנה, קסא, קפז, קפח
יח תוס' דילמא מרובה מדה טובהדברים אחדים (תקמח) דף קכז ע"ב
יח. מנין שברית כרותה לשפתים שנאמ' ויאמ' אברה' וכו'זרע שמשון (תקלח) וירא
יח: אין אדם נחשד בדבר אלה א"כ עשאושנות חיים (חזן) דף קנט ע"ב
יח: הקב"ה מזווג זיווגיםזאת זכרון (תשנב) פ' חוקת אות כד עמ' עג
יח: לעולם יהי חלקינתיבות חיים (מטלין, תשסט) עמ' נ
יח: מותר לארס בחול המועד שמא יקדמנו אחר וכו' בת קול יוצאת ומכרזת בת פלוני לפלונינפש יוסף (תשפא) עמ' קג, תרפב
יח: מן התורה ומן הנביאים ומן הכתובים מצינו שאין זווגו כו'מדרש האיתמרי (תרסא) דף ב ע"ג-ע"ד
כ ע"א מה חג שבעה וכו'דרשות חתם סופר (תרפט) ח"ב דף שפז ע"ב
כא תוס' ד"ה מיושבאות היא לעולם ח"ב דף כא ע"א
כב ע"ב חכם שמת בית מדרשו בטלפני מנחם נישואין ושבע ברכות עמ' קכו
כג ע"א אבל שבת וכו'אות היא לעולם ח"א דף כד ע"ב
כד ע"ב הא למה זה דומה לספר תורה שנשרףניצוצי אהרן עמ' קלב
כד. ונקבר באשה אחת ושבי אנשיםנאות דשא (שניאור) דברים עמ' 213
כד: מה הן בהספד עניים בני שלשנאות דשא (שניאור) ויקרא עמ' 19
כה ע"א אסור לישב על גבי מיטה שס"ת מונח עליהמסילת ישרים עם שמחת מרדכי פרק יט פסקה ח עמ' קצד {חשיבות כבוד ספר-תורה - מדרכי החסידות}
כה ע"א חכם כבודו במטה ראשונהפני מנחם נישואין ושבע ברכות עמ' קט
כה ע"א כי נח נפשי' דר' ספרא וכו' כל יומא שמעתתי' בפומין בבי מדרשאדרשות חתם סופר (תרפט) ח"ב דף שיד ע"א
כה ע"א כי נח נפשיה דרב הונא סבור לאותובי ספר תורה אפורייה וכו'פני מנחם נישואין ושבע ברכות עמ' קט
כה ע"א ראוי היה רבינו שתשרה עליו שכינה אלא שבבל גרמא לי' מתיב וכו' היה דבר ה' אל יחזקאל טפח לי' אבוה בסנדלי' וכו' מאי היה שכבר היהדרשות חתם סופר (תרפט) ח"ב דף שיא ע"א
כה ע"א ראוי היה רבנו שתשרה וכו' אלא שבבל גרמה לי'דרשות חתם סופר (תרפט) ח"א דף קכג ע"ג
כה ע"א תוס' ד"ה אלא דלפעמים ע"י תפלה משתנה המזלבן חלד מאמר כ
כה ע"ב א"ל ר"א לבר קיפוק ההוא יומא מאי אמרת וכו'דרשות חתם סופר (תרפט) ח"א דף צא ע"ב, צו ע"ד
כה ע"ב א"ל ר"א לבר קיפוק ההוא יומא מה אמרת וכו' והיינו דאמר ר' אשי לא בר קיפוק חליץ ולא בר אבין חליץדרשות חתם סופר (תרפט) ח"ב דף שיט ע"א, שלו ע"ג
כה ע"ב והבאתי השמש בצהרים זה יומו של יאשיהודרשות חתם סופר (תרפט) ח"ב דף שצח ע"ד
כה ע"ב כי נח נפשי' דרבינא וכו' מרים הניעו ראש וכו'דרשות חתם סופר (תרפט) ח"א דף עה ע"ב
כה ע"ב כי נח נפשי' דרבינא פתח עליה ההוא ספדנא תמרים הניעו ראש על צדיק כתמר נשים לילות כימים על משים לילות כימיםדרשות חתם סופר (תרפט) ח"ב דף שיא ע"א, שמה ע"ג
כה ע"ב לויתן בחכה הועלה מה יעשו דגי רקקבן חלד מאמר ו, טז
כה: א"ל רב אשי לבר קיפוק ההוא יומא מאי אמרתיד יוסף (צרפתי, שעו) דף עג ע"ד, רלז ע"ד
כה: א"ל רב אשי לרב קיפוק ההוא יומא מאי אמרתזקן אהרן - שמן הטוב (אוהב, תיז) דף קכח ע"א
כה: אם בארזים נפלה שלהבת וכו' לויתן בחכה וכו'שערי דמעה (אלבלדה, שמו) שער ב חדר א דף נד ע"א, ע ע"א
כה: אם הלויתן בחכה הועלה מה יעשו דגי הרקקאבני גזית עמ' 11
כה: בא השמש בצהרים זה יאשיהואבקת רוכל (אוחיון) ח"א דף לז ע"ב
כה: כי נח נפשיה דר' אבהו וכו'תולדות יעקב (מטלון, שנז) דף סג ע"א
כה: כי נח נפשיה דר' אבינא פתח עליה ההוא ספדנא תמרים הניעו ראש וכו'יד יוסף (צרפתי, שעו) דף רלז ע"ד
כה: כי נח נפשיה דר' פדת פתח עלוה ר' יצחק היום קשה לישראל כיום בא השמש בצהרייםיד יוסף (צרפתי, שעו) דף פד ע"א
כה: כי נח נפשיה דר"זאמר יוסף דף קלג ע"ד
כה: כי נח נפשיה דר"ימים קדושים (קריספין) דרשות דף סא ע"א
כה: כי נח נפשיה זכו' איתעקרו כל אילנייאזרע שמשון (תקלח) שיר השירים
כה: לא בר אבין חליץ כו'ישמח משה (נאס) דף ז ע"ב
כה: ר' חנין חתניה דבי נשיאה וכו'תולדות יעקב (מטלון, שנז) דף סב ע"ד
כה: רב חנן חתניה דבי נשיאה הוה ולא הוו ליה בני ההוא יומא דבעי לממהליה נח נפשיהיד יוסף (צרפתי, שעו) דף רח ע"ג
כה: רוכב ערבות שש ושמח בבוא אליו נפש נקי וצדיקנפש יוסף (תשפא) עמ' תרלג
כה: שמחה לתוגה נהפכה ששון ויגון הידבק וכו'שערי דמעה (אלבלדה, שמו) שער ב חדר א דף נט ע"ב
כו ע"א אליהו חי הוא וכו'ניצוצי אהרן עמ' לז
כו ע"א אליהו חי הואפני מנחם שמות עמ' כג
כו ע"א הרואה ערי יהודה בחורבנן וכו' קורע ירושלים בחורבנה וכו' וקורע וכו'דרשות חתם סופר (תרפט) ח"ב דף שיח ע"ב, של ע"ג
כו ע"א ס"ת שנשרף מנ"ל וכו' אנא מלכא וכו' מיד קדר כל אזכרותדרשות חתם סופר (תרפט) ח"ב דף שכג ע"ד
כו ע"א קטל שבור מלכא תריסר אלפי יהודאיפני מנחם חנוכה עמ' שכה
כו ע"א רבי רבי דטב להון לישראל בצלותיה מרתיכין ופרשיןפני מנחם ויחי עמ' שצו, שביעי של פסח עמ' פו
כו. אבי אבי רכב ישראל זה אביו ואמונפש יוסף (תשפא) עמ' רטו
כו. איכה ישבה בדד אנא מלכאנאות דשא (שניאור) בראשית עמ' 48
כו. אלו קורעין ולא מתאחיןישמח משה (נאס) דף כא
כו. אמרו ליהויקים כתב ירמיה ספר קינותיד יוסף (צרפתי, שעו) דף רמט ע"ד
כו. ואלו קרעין שאין מתאחיןשנות חיים (חזן) דף קפד ע"ב
כו. תוס' ד"ה אתיא קריעה קריעהשנות חיים (חזן) דף קפה ע"א
כו: רשאי להופכואות היא לעולם ח"ב דף קמח ע"ב
כז ע"ב בכו בכה להולך כי לא ישוב עוד אל ארץ מולדתו רב הונא אמר זה שעבר עבירה ושנה כהפני מנחם נצבים עמ' קסב
כז ע"ב בכו בכו להולך בלא בניםדרשות חתם סופר (תרפט) ח"א דף קג ע"ד
כז ע"ב בכו בכו להילך בלא בניםדרשות חתם סופר (תרפט) ח"ב דף שצט ע"א
כז שלשה ימים לבכי וכו'סגולת ישראל בראשית עמ' 86
כז: בכו בכה להולך בלא בניםחן טוב (הלוי, שסה) דף נח ע"ד
כז: בכו בכה להולך בלא בניםיד יוסף (צרפתי, שעו) דף סג ע"ד
כז: בכו בכה להולך בלא בניםנפש יוסף (תשפא) עמ' תרלב
כז: בכו בכה להולךישמח משה (נאס) דף ח ע"א
כז: כל המתקשה על המת יותר מדאי על מת אחר וכו'ישמח משה (גאלופוליטי) דף קיד ע"ג
כז: מי שאינו מתאבל על מת כראוי על מת אחר הוא מתאבלאהבת אמת דף יג ע"ג-ע"ד
כז: שלשה לבכי ושבעה להספדאבקת רוכל (אוחיון) ח"ב דף מ ע"א
כז: שלשה לבכי שבעה להספד שלשים לגיהוץ וכו'שערי דמעה (אלבלדה, שמו) שער ב חדר ג דף עט ע"א
כח אין השכינ' שורה בחו"לדרשות אל עמי ח"ג דרוש ג
כח אמר רבא בני חיי ומזוני לאו בזכותיה תליא מילתא אלא במזלאאהל יעקב (שפירא) דף לו ע"ג-ע"ד
כח בני חיי ומזוני לא בזכותא תליא מלתא וכו' רבה ואביי שהאריכו ימיםאוהב משפט (דוראן) דף ל ע"ב, לב ע"א
כח בני חיי ומזוני לאו בזכותא תליא מלתא וכו'שערי דמעה (אלבלדה, שמו) שער א חדר א דף ג
כח בני חיי ומזוני לאו בזכותא תליאמוסדי הרים הר שמרון ציון ב
כח בני חיי ומזוניאות היא לעולם ח"ב דף מח ע"ד
כח ע"א חיי בני ומזוני לא בזבותא תליא מילתא אלא במזלא תליא מילתאפני מנחם תולדות עמ' קמד, בשלח עמ' פא, תזריע-מצורע עמ' קכג
כח ע"א כרת דיומיבתי כנסיות - בית האסופים דף ו ע"ג
כח ע"א למה נסמכה מיתת מרים וכו'דרשות חתם סופר (תרפט) ח"א דף פא ע"ג
כח ע"א למה נסמכה מיתת מרים לפ"א וכו'דרשות חתם סופר (תרפט) ח"ב דף שפ ע"ד
כח ע"א למה נסמכה מיתת מרים לפרשת פרה אדומהפני מנחם שמיני עמ' צו, חוקת עמ' קכב, קכג, קלו
כח ע"א מיתתו מכפריןשני המטות - מטה הלוי עמ' סח
כח ע"א ר' יוסף כי הוו בר שיתין עבד להו יומא טבא לרבנן וכו' וכו'דרשות חתם סופר (תרפט) ח"ב דף שיח ע"ד, שצג ע"ג
כח ע"א רב יוסף כי הוה בר שיתין עבד להו יומא טבא לרבנן וכו'דרשות חתם סופר (תרפט) ח"א דף צו ע"ג
כח ע"א שכן בלשון יוני קורין לאחת: הןמסילת ישרים עם שמחת מרדכי הקדמה פסקה ח עמ' ט {היראה היא חכמה - וע"כ יש צורך בלימוד ובעיון לשם השגתה}
כח ע"ב מנין לחתן שמיסב בראש שנאמר כחתן יכהן פארפני מנחם שידוכין עמ' סו, שמחת חתן עמ' פא, צד, נישואין ושבע ברכות עמ' קטז, קיט, קלה, קסא, קפח
כח. אף מיתתן של צדיקים מכפרתנאות דשא (שניאור) שמות עמ' 126
כח. בי רב חסדא סמידא לכלבי לא מיתבעאהל יעקב (שפירא) דף לו ע"ג-ע"ד
כח. בני חיי ומזוני במזלא תליא מילתאנתיבות חיים (מטלין, תשסט) עמ' פו
כח. בני חיי ומזוני לאו בזכותא תליא מילתאזרע שמשון (תקלח) משפטים
כח. בני חיי ומזוני לאו בזכותא תליא מלתאשנות חיים (חזן) דף לג ע"א
כח. למה נסמכה מיתת אהרן לבגדי כהונהשנות חיים (חזן) דף יח ע"א
כח. למה נסמכה מיתת מרים כו'ישמח משה (נאס) דף כ ע"ב
כח. למה נסמכה מיתת מרים לפרה אדומה וכו' מה פרה אדומה מכפרת אף מיתתן של צדיקים וכו'זרע שמשון (תקלח) חקת
כח. למה נסמכה מיתת מרים לפרה אדומהיד יוסף (צרפתי, שעו) דף כו ע"ב
כח. למה נסמכה מיתת מרים לפרה אדומהשנות חיים (חזן) דף יח ע"א, קעו ע"ב
כח. למה נסמכה פרשת מרים לפרה וכו' שמיתתן של צדיקים מכפרתזרע שמשון (תקלח) חקת
כח. למה נסמכהאמר יוסף דף קלג ע"ג
כח. מ"מ נסמכה מיתת מרים כו'חן טוב (הלוי, שסה) דף קצב ע"א
כח. מה קרבנות מכפרים, אף מיתת הצדיקיםנאות דשא (שניאור) במדבר עמ' 101
כח. מת בנ"ב שנה זוהי מיתתו של שמואל הרמתיזרע שמשון (תקלח) קדושים
כח. מת פתאום זו היא מיתה חטופהשנות חיים (חזן) דף צד ע"ב
כח. תוס' ד"ה מיתת אהרן לבגדי כהונהשנות חיים (חזן) דף כא ע"ב
כח. תוס' ד"ה מת בחמשים זו היא מיתת כרתשנות חיים (חזן) דף צד/צה ע"ב
כח: היה ר"מ אומר טוב לכת אל בית אבלאמר יוסף דף קנא ע"ד
כח: ר"ל אספדיה לההוא צ"ממים קדושים (קריספין) דרשות דף ע ע"ג, סב
כט. ההולך מבהכ"נ לבהמ"ד וכו'דרשות חתם סופר (תרפט) ח"ב דף שצט ע"ד
כט. כל היוצא מביהכ"נ לבהמ"ד ומבהמ"ד לבהכ"נ זוכה ומקבל פני שכינהנחל עדה עמ' תקא
כט. תלמידי חכמים אין להם מנוחה אפילו לעוה"בנחל עדה עמ' תסט
ג ע"ב עשר נטיעותדרשות הרז"ה עמ' תרסו
ה ע"א כל השם אורחותיו זוכה ורואה בישועתו של הקב"השפת אמת (ברעזאן, תשעד) עמ' תקיח
ה. רמז לציון קברות מה"ת מנין ת"ל וראה עצם אדם ובנה אצלו ציון וגו'פרח לבנון אות שעח
ה. רמז לציון קברות מן התורהשערי חיים (רוטר) ח"ב סי' קכו
ו ע"ב תרביצא, ורש"יתורת מנחם חס"ד עמ' 401
ו. צורבא מרבנן דאיכא במתא כל מילי דמתא עליושבט מישראל (פרידמן) ח"ג עמ' קמא
ו. צורבא מרבנן דאיכא במתאשערי חיים (רוטר) ח"ב סי' לב
ו: צדין את האישותקול יעקב (טייטלבוים) עמ' רכה
ח ע"ב אין מערבין שמחה בשמחהקדושת לוי (תשנח) עמ' קח
ח ע"ב מפני שמניח שמחת הרגל ועוסק בשמחת אשתומאור מרדכי בראשית עמ' רג
ח ע"ב תוס' ד"ה לפימאור מרדכי בראשית עמ' רא, רג, רד, תב
ח ע"ב תוס' דיה לפי שאין מערבין, המקור להא דאין מערבין שמחה כשמחה הוא מהא דנאמר אצל לבן מלא שבוע זאתאדבר בם עמ' נט
ח: אין טערבין שמחה בשמחהבית פרץ עמ' ד
ח: לפי שאין מערבין שמחה בשמחהשערי חיים (רוטר) ח"ב סי' פ
ח: לפי שאין מערכין שמחה בשמחה ותוס'נחלת עזריאל (גרין) עמ' כב
ח: תוס' - טעם שאין עושין מצוות חבילות חבילות כדי שיהיה לבו פנוי למצוה אחתנר לצדיק במדבר עמ' רכח
ח: תוס' ד"ה מפני וכו'שערי חיים (רוטר) ח"ב סי' קה
ט ע"א אותה שנה לא עשו ישראל את יוהכ"פ כו' יצתה בת קול ואמרה להם כולכם מזומנין לחיי העוה"ב, ורש"יתורת מנחם חס"ו עמ' 210
ט ע"א אנשים האלו אנשים של עורה הםערבי נחל (תשסט) בראשית עמ' רכז
ט ע"א ברכותיהם של רבי יונתן בן עמסיי ורבי יהודה בן גרים לרבי אלעזר בן רשב"יפלאות עדותיך ח"א עמ' צט
ט ע"א יצתה ב"ק ואמרה להם כולכם מזומנין לחיי העוה"בתורת מנחם חס"ד עמ' 277
ט ע"א יצתה בת קול ואמרה וכו'תורת מנחם ח"ע עמ' 55
ט ע"א כולכם מזומנים לעוה"בערבי נחל (תשסט) ויקרא עמ' קנא
ט ע"א כתיב יקרה היא מפנינים גו' כאן במצוה שאי אפשר לעשותה ע"י אחריםתורת מנחם חע"ה עמ' 134
ט ע"א כתיב פלס מעגל רגלך וכל דרכיך יכנו, וכתיב אורח חיים פן תפלס, לא קשיא כאן במצוה שאפשר לעשותה על ידי אחרים, כאן במצוה שא"א לעשותה ע"י אחריםתניא (תשעד) עמ' תשלא
ט ע"א מצוה שאא"פ לעשותה ע"י אחרים וכו', ורש"יתורת מנחם חס"ה עמ' 77, 146
ט ע"א רבנו חננאל - ביאור ברכותיהם של רבי יונתן ורבי יהודה לרבי אלעזר בן רשב"יפלאות עדותיך ח"א עמ' ק
ט ע"א רשב"י קרא לר' יהודה בן גרים איש צורהערבי נחל (תשסט) שמות עמ' כד
ט ע"ב בטצוה שאפשר לעשותה על ידי אחריםמסילות בלבבם (אייזנברגר, תשעא) עמ' תיב*
ט ע"ב הנך כולהו ברכתא נינהותורת מנחם חע"ה עמ' 96, חע"ז עמ' 201
ט ע"ב כתיב יקרה היא מפנינים וכל חפציך לא ישוו בה, הא חפצי שמים ישוו בה, וכתיב וכל חפצים לא ישוו בה דאפילו חפצי שמים לא ישוו בה כאן במצוה שאפשר לעשותה על ידי אחרים, כאן במצוה שאי אפשר לעשותה על ידי אחריםנר מערבי (עטיאה) עמ' 1
ט. את יום הכיפורים והיו דואגיםשערי חיים (רוטר) ח"ב סי' עה
ט. ר' יונתן בן עסמיינחלת עזריאל (גרין) עמ' קסג
ט. תלמיד שנפטר מרבושערי חיים (רוטר) ח"ב סי' קנה אות לז
ט: רבי שמעון בירך להאי ינוקא תזרע ולא תחצד תיפוק ולא תיעול וכו' כולהו ברכתא נינהו וכו'בית פרץ עמ' סה
י ע"ב מעשה ברבינא שנמנע מלעסוק במסחרו במועד והרויח מכךפלאות עדותיך ח"א עמ' תנח
יא מצווה שא"א לעשותה ע"י אחרים מבטלים ת"תזרע יעקב (ניניו) עמ' רנב
יא ע"ב חוה"מ דאורייתאדרשות הרז"ה עמ' תרעא
יא. עושין מעקה לגג ולמרפסתשערי חיים (רוטר) ח"ג סי' קב
יב ע"א אין מדייניןדרשות הרז"ה עמ' תרעג
יב. איסור עשיית מלאכה ע"י עכו"םשערי חיים (רוטר) ח"ב סי' לז
יד: מקרעין לקטן מפני עגמת נפששערי חיים (רוטר) ח"ב סי' ע
טו ע"ב מנודה אסור בתשמיש המיטהפלאות עדותיך ח"א עמ' קעג
טו. וראשו יהיה פרוע אין פריעה אלא גידול שער דברי ר"אפרדס דבש פרק קל
טו. מנודה שונה ושונין אותובית פרץ עמ' סח
טז דוד היה הולך לבתי מדרשות ללמד תורה לרביםאדבר בם עמ' קמג
טז ע"א אין נזיפה פחותה מז'דרשות הרז"ה עמ' תשס
טז ע"א הקפדתו של רבי על בר קפרא שהתבטא עליו בלשון זלזולפלאות עדותיך ח"א עמ' תלא
טז ע"א מה ירך בסתר, אף דברי תורה בסתרדרך עץ החיים (ארלנגר, תשעג) ח"ג עמ' 214
טז ע"א מנודה לרבדרשות הרז"ה עמ' תע
טז ע"ב אפילו הקב"ה גוזר וישראל מבטלין, וכביכול מי מושל בי, צדיקערבי נחל (תשסט) ויקרא עמ' קלו
טז ע"ב דוד המלך היה זורק חץ ומפיל שמונה מאות חללדרשות אבן ישראל עמ' צב
טז ע"ב דוד המלך ע"ה היה דורש בעמקות התורה ופלפולה בנגלה ובסודותיהערבי נחל (תשסט) דברים עמ' כא
טז ע"ב הקב"ה גוזר והצדיק מבטלשפת אמת (ברעזאן, תשעד) עמ' קפו
טז ע"ב הקב"ה גוזר וצדיק מבטלתורת מנחם - ס' המאמרים תשכו עמ' עו
טז ע"ב הקים עולה של תשובהתורת מנחם חס"ז עמ' 44
טז ע"ב כאשר היה דוד יושב ועוסק בתורה היה מעדן עצמו כתולעתדרך עץ החיים (ארלנגר, תשעג) ח"ב עמ' 167
טז ע"ב כשעוסק בתורה כורך ומקשר עצמו כתולעת וכשיוצא למלחמה היה קשה כעץמורה צדק (פאם) עמ' רמא
טז ע"ב מושל באדם אנידרשות הרז"ה עמ' תכג, תתעה
טז ע"ב מי מושל בי צדיק, שאני גוזר גזירה ומבטלהתורת מנחם - ס' המאמרים תשלח עמ' קלח-קלט
טז ע"ב מי מושל בי צדיק, שהקב"ה גוזר גזירה והצדיק מבטלהקדושת לוי (תשנח) עמ' יב, מג, סא, פב, פז, צב, קיח, קיב, קצד, רא, רו, רלב, רעב, רעו, שיז, שלא, שנג, שסד, שעז, שעט, תכ-תכא, תעו, תפה, תקלג
טז ע"ב צדיק מושל יראת אלה-ים וכו' מי מושל בי צדיק שאני גוזר גזרה ומבטלהקדושת לוי (תשסה) ח"א עמ' כא, פח, קכה, קסו, רפ, רצא, רחצ, ח"ב עמ' קא, קסג, קסו, שנג
טז ע"ב צדיק מושלמאור מרדכי בראשית עמ' רה
טז ע"ב שהקב"ה גוזר והצדיק מבטלערבי נחל (תשסט) דברים עמ' קלג
טז. אין נידוי פחות מל' יום ואין נזיפה פחות מד ימיםחלק שמעון עמ' צ
טז. נידוי של בבל ז' ימים, ונזיפה דבבל חד יומאחלק שמעון עמ' צד
טז: הקב"ה גוזר והצדיק מבטלהאשל ברמה (תשעב) עמ' קצט
טז: הקב"ה גוזר והצדיק מבטלהשבט מישראל (פרידמן) ח"ג עמ' רלה
טז: מי מושל בי צדיקאשר אמר עמ' צב
טז: מי מושל בי צדיקחלק שמעון עמ' עט
יז ע"א אם דומה הרב למלאך ה'מסילות בלבבם (אייזנברגר, תשעא) עמ' קב
יז ע"א אם דומה הרב למלאך ה׳ יבקשו תורה מפיומורה צדק (פאם) עמ' קטו
יז ע"א ההוא טרקיהדרשות הרז"ה עמ' תקד
יז ע"א מאי שמתאדרשות הרז"ה עמ' א'ס
יז ע"א צורבא מרבנן דהוו סנו שומעני'תורת מנחם - ס' המאמרים תשכו עמ' רעז
יז. מאי שמתא וכו' שמואל אמר שממה יהיהחלק שמעון עמ' צד
יז. מר זוטרא חסידא כי מיחייב צורבא מרבנן שמתא, ברישא משמית נפשיה והדר משמית לדידיהחלק שמעון עמ' צד
יז. תוס' ד"ה משמית נפשיה - הטעם דמר זוטרא חסידא הוה משמית נפשיה ברישא הוא משום צער שצריך לנדות תלמיד חכם, אי נמי כדי שיהא זכור להתירחלק שמעון עמ' צד
יז: רבנן סברי דלא אמרינן מקצת היום ככולוחלק שמעון עמ' פט
יח ע"א אמר שמואל מותר לארס אשה בחולו של מועד שמא יקדמנו אחרמאור מרדכי בראשית עמ' קמא
יח ע"א ברית כרותה לשפתייםדרך עץ החיים (ארלנגר, תשעג) ח"ד עמ' 231
יח ע"א ברית כרותה לשפתייםפלאות עדותיך ח"א עמ' קט, שנ, שסה
יח ע"א חסיד שורפן כו'תורת מנחם חס"ו עמ' 246
יח ע"א שבו לכם פה עם החמורדרך עץ החיים (ארלנגר, תשעג) ח"ד עמ' 247
יח ע"א שגגה היוצאת מלפני השליטדרך עץ החיים (ארלנגר, תשעג) ח"ד עמ' 236
יח ע"ב אין אדם נחשד על דבר אלא א"כ הרהר בהשפת אמת (ברעזאן, תשעד) עמ' תקה
יח. פרעה אמגושי היהפרדס דבש פרק סד
יח: הנחשד בדבר, אם לא עשה כולו עשה מקצתו, ואם לא עשה מקצתו הרהר בלב לעשותובית פרץ עמ' קסט
יח: מה' אשה לאישלמטה יששכר עמ' כא
יט. משחרב בית המקדש עצרת כשבתשערי חיים (רוטר) ח"ב סי' פא
כ מניין לאבילות שבעה, דכתיב והפכתי חגיכם לאבל, מה חג שבעה אף אבילות שבעהאדבר בם עמ' נז
כ ע"א מה חג שבעת ימים אף אבל שבעת ימיםמאור מרדכי בראשית עמ' תא, תד
כ ע"א מנין לאבלותמועדי ה' (טרנובסקי) סוכות עמ' קנז
כ ע"ב כל שמתאבל עליודרשות הרז"ה עמ' תרכז
כ תוס' ד"ה מה חג, הטעם שהגמרא לא למדה זאת מהפסוק ויעש לאביו אבל שבעת ימים, משום דהפסוק מיירי קודם קבורהאדבר בם עמ' נז
כא ע"א רבים צריכים לותורת מנחם חס"ד עמ' 413
כא ע"א תוס' - האם נבואה רעה מתבטלתדרך עץ החיים (ארלנגר, תשעג) ח"ב עמ' 131
כא ע"ב אבל בשאלת שלוםדרשות הרז"ה עמ' תתטו
כא ע"ב ת"ר אבל ג' ימיםדרשות הרז"ה עמ' של
כא ע"ב תוס' ד"ה מקוםדרשות הרז"ה עמ' תשעח
כא. מ"ט דר"א [ובקרן אורה]שערי חיים (רוטר) ח"ב סי' צו אות ד
כא: והתניא מעשה ומתו בניו של ר, עקיבא נכנסו כל ישראל וכו'פרדס דבש פרק טו, לז, צז
כג ע"א מעשה שמתה אשתודרשות הרז"ה עמ' תקפב
כג. בגרדא "דסרבלא"שערי חיים (רוטר) ח"ב סי' סט
כג: תוס' ד"ה ואינו אוכל בשרשערי חיים (רוטר) ח"ב סי' ע
כד ואי אדם כשר הוא חייב למיקרעזרע יעקב (ניניו) עמ' רפח
כד. והא אמרו ליה לשמואל נח נפשיה דרב קרע עליה תריסר מניפרדס דבש פרק כה
כה אז מיתת צדיקים מכפר על הדורערבי נחל (תשסט) דברים עמ' קלה
כה ה באו רוב שלישית במיםאמרי רצון דרוש ז
כה ע"א בני חיי ומזוני לא בזכותא תליא מילתא אלא במזלא תליא מילתאפלאות עדותיך ח"א עמ' מו, מז, נא, נד, תסט
כה ע"א בקשתו של רב אשי ממלאך המוות שימתין לו שלושים יוםפלאות עדותיך ח"א עמ' רכו
כה ע"א דיומא חד אתהפיכא ליה רצועה דתפילין ויתיב עלה ארבעין תעניתאתניא (תשעד) עמ' תמד
כה ע"א היכא נינחי' רב הונא ריבץ תורהימלא פי תהלתך (תשעד) עמ' תטז, תיח
כה ע"א יהודה מימיניה וחזקיה משמאליהמסילות בלבבם (אייזנברגר, תשעא) עמ' תקצג
כה ע"א למה נסמכה פרשת מרים לפרשת פרה לומר לך מה פרה מכפרת אף מיתת צדיקים מכפרתתניא (תשעד) עמ' תרפד
כה ע"א מאן חשיב מאן ספיןקדושת לוי (תשסה) ח"ב עמ' קנב
כה ע"א מיתה פתאומית הינה מיתה חטופהפלאות עדותיך ח"ב עמ' קצט
כה ע"א מעשה פטירתו של רבי חייא, שביקש מלאך המוות את נפשו כעני בפתחפלאות עדותיך ח"ב עמ' רכה
כה ע"א סיפור פטירתם של רבא ורב נחמן, וההבדל בין צערםפלאות עדותיך ח"ב עמ' קצט
כה ע"א צדיקים אין להם מנוחה אפילו בעוה"ב שנאמר לכו מחיל אל חילערבי נחל (תשסט) דברים עמ' קג
כה ע"א ראוי היה רבנו שתשרה עליו שכינה, אלא שבבל גרמה ליהפלאות עדותיך ח"א עמ' רסב
כה ע"א רב הונא היה מופלג בחכמה, ורבא ביקש לזכות בחכמה כחכמתופלאות עדותיך ח"א עמ' תצט
כה ע"א רב הונא ישב ארבעים תעניות על רצועת התפילין שהתהפכה לופלאות עדותיך ח"א עמ' תיז
כה ע"א רבא ביקש עושר כעושרו של רב חסדא ונענהפלאות עדותיך ח"א עמ' נו, עט
כה ע"א תרומה קא אכילנא, ולאו קודש איקריפלאות עדותיך ח"א עמ' תקכא, ח"ב עמ' רכח
כה ע"ב בא השמש בצהריםדרשות אבן ישראל עמ' שכד
כה ע"ב בפטירת רבי מנחם נמחו כל הצלמים והאנדרטאות שבמקומופלאות עדותיך ח"א עמ' תפב
כה ע"ב והבאתי את השמש בצהרים כו'אמרי רצון דרוש א
כה ע"ב והבאתי השמש בצהרים ואמר ר' יוחנן זה יומו של יאשיהערבי נחל (תשסט) בראשית עמ' רצו
כה ע"ב רבי יצחק בן אלעזר ספד לרבי יוחנן, בלשון קשה היום לישראלפלאות עדותיך ח"ב עמ' שעא
כה ע"ב רוכב בערבותדרשות הרז"ה עמ' א'מו
כה עולא הוה סליק לא"י נח נפשיה בחו"לזרע יעקב (ניניו) עמ' עב
כה. דיומא חד אתהפיכא ליהשערי חיים (רוטר) ח"ג סי' ח
כה. כי נח נפשיה דרב"ה ור"הדברי חכמים (פרץ) עמ' קכט
כה. למה זה דומה לס"ת שנשרףשערי חיים (רוטר) ח"ב סי' קטו
כה. מיתת צדיקים מכפרים כמו קרבנותבית פרץ עמ' שנא
כה. מת שמואל בר נ"ב שנהבית פרץ עמ' נז
כה. רש"י טפח ליה אבוה, רב חסדא בסנדלא שטפח לו לרב נחמן על סנדלופרדס דבש פרק סד
כה: א"ל ר"א לבר קיפוק ההוא יומא מאי אמרת אם בארזים נפלהתולדות נח ח"ד דרוש ח
כה: א"ל רב אשי לבר קיפוק וכו'שערי חיים (רוטר) ח"ג סי' פא
כה: אם בארזים נפלה שלהבת מה יעשו איזובי הקירבית פרץ עמ' רצח
כה: אסיקו ליה חנן על שמיהשערי חיים (רוטר) ח"ג סי' פב אות יא
כה: בר קיפוק היה מקונן על מיתת הצדיקים, המה למנוחות ואנו לאנחהחלק שמעון עמ' סד
כה: כי נח נפשיה דרבה בר הונאאשר אמר עמ' שסט
כה: כשנפטר ר"ז אמרו ארץ שנער הרה וילדה ארץ צבי גדלת שעשועי' אוי נא אמרה רקת כי אבדת כלי חמדתהפרח לבנון אות שעג
כה: נשים במועד מענות אבל לא מטפחותבית פרץ עמ' ער
כו ע"א והוא מצעק אבי אבידרשות אבן ישראל עמ' רלה
כו ע"א קורעים על נשיאדרשות הרז"ה עמ' תתעג
כו. הרואה ס"ת שנקרעאשר אמר עמ' שסה
כו. מנלן שיש לקרוע על שמועות רעותנר מערבי (עטיאה) עמ' 165
כו: קרע שאינו מתאחהלמטה יששכר עמ' שב
כז ע"ב הספד לבכידרשות הרז"ה עמ' צ
כז ע"ב צריך לומר לחולה אל תטרח, שב בנחתדרך עץ החיים (ארלנגר, תשעג) ח"ד עמ' 238
כז ע"ב שלושה ימים לבכידרך עץ החיים (ארלנגר, תשעג) ח"ב עמ' 213
כז: אל תבכו למת יותר מדאי ואל תנודו לו יותר מכשיעורפרדס דבש פרק יד
כז: שלשה ימים לבכי ושבעה להספדבית פרץ עמ' ר
כח מיתת הצדיק הוא כפרה על הדורנר מערבי (עטיאה) עמ' 190
כח ע"א אף מרים בנשיקה מתה אתיא שם שם ממשהקדושת לוי (תשסה) ח"ב עמ' לד
כח ע"א אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידודרשות אבן ישראל עמ' ד
כח ע"א בני חיי ומזוני (לגירסת התוס')תורת מנחם חס"ב עמ' 65
כח ע"א בני חיי ומזוני לאו בזכותא תליאשפת אמת (ברעזאן, תשעד) עמ' קנא, תנה
כח ע"א חיי בני ומזוני במזלא תליא (ומהרש"א ומפרשי הע"י)תורת מנחם חע"ב עמ' 27
כח ע"א למה נסמכה פ' מרים לפ' פרה לומר לך מה פרה מכפרת וכו'תורת מנחם חע"ז עמ' 148
כח ע"א מאן חשוב מאן ספוןקדושת לוי (תשנח) עמ' תיא, תשיט
כח ע"א מיתת צדיקים מכפרתדרשות אבן ישראל עמ' רלז, רמו
כח ע"א מפני מה נסמכה מיתת אהרן לבגדי כהונהדרשות אבן ישראל עמ' רעב
כח ע"א מת בשישיםדרשות הרז"ה עמ' א'ו
כח ע"א מת פתאום זוהי מיתה חטופהדרשות אבן ישראל עמ' קלו
כח ע"א פטירתו של רבי חייאדרך עץ החיים (ארלנגר, תשעג) ח"א עמ' 147
כח ע"א ת"ר מת פתאוםדרשות הרז"ה עמ' תשנט
כח ע"א תוס' ד"ה אלא פעמים משתנה מזלו של אדם, ופעמים אינו משתנהפלאות עדותיך ח"א עמ' מז
כח ע"א תוס' ד"ה חטופהדרשות הרז"ה עמ' תשנט
כח ע"ב אחאב עשה דבר טוב וכו'תורת מנחם חס"ז עמ' 277
כח ע"ב ואחיכם כל בית ישראל יבכו את השריפה אשר שרף ה'דרך עץ החיים (ארלנגר, תשעג) ח"ג עמ' 97
כח ע"ב תניא ר"מ אומר טוב ללכת וכו' דיספד יספדוניה וכו'קול אליהו (הצרפתי) עמ' קנח, קס
כח. א"ר אמי למה נסמכה מיתת מרים לפרשת פרה אדומהפרדס דבש פרק לה, צג
כח. אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידופרדס דבש פרק קכח
כח. בני חיי ומזוני לאו בזכותא תליא מילתא אלא במזלא תליא מילתאלמטה יששכר עמ' רעא, תמז
כח. ואמר ר' אלעזר אף מרים בנשיקה מתה, אתיא שם שם ממשהפרדס דבש פרק נד
כח. חיי ומזוני לאו בזכותי' תליא אלא במזלאבית פרץ עמ' צז
כח. מה פרה אדומה מכפרת אף מיתתן של צדיקים מכפרתחלק שמעון עמ' סה
כח. מיתת מרים בנשיקהנר מערבי (עטיאה) עמ' 90
כח. מיתת צדיקים מכפרתנר מערבי (עטיאה) עמ' 131, 304
כח. מיתת צדיקים מתי מכפר רק על הכלל ומתי מכפר על כל יחיד ויחידעת לכל עמ' קכג
כח. מת פתאום זו היא מיתה חטופה חלה יום אחד ומת זו היא מיתה דחופהפרדס דבש פרק קכ
כח. תוס' ד"ה ומיתה בידי שמיםשערי חיים (רוטר) ח"ג סי' פב אות כ
כח: מותא כמותא ומרעין חיבוליאתולדות נח ח"ד דרוש ח
כח: נשים במועד מענות אבל לא מטפחותאשר אמר עמ' שצו
כט ע"א הנפטר מן החי לא יאמר לו לך בשלום וכו'דרשות אל עמי ח"ב דרוש כב
? א"ל רב לרב שמואל בר שילתדברי יצחק (רבינוביץ) דברי חיים דרוש יח
? התלמיד ס"ל כרבואוצר לב - לב יהודה חלק ב סי' יא
?תוס' - מסוכן לשתות מים אחרי הדגיםאבן ישראל (ברוין) ח"א דף יט ע"א
? אילו אמר לי קודשא בריך הוא זיל מהדר להאי עלמא לא אזילנא משום ביעתותא דמ"האהל יעקב (שפירא) דף מ ע"ג-ע"ד
?תוס' ד"ה דאי לא תימא הכי יישכב ארצםשנות חיים (חזן) דף קפה ע"ב
?תוס' ד"ה משכם ומשלה ת"ת דאימא מלתא יתרה הואשנות חיים (חזן) דף קפה ע"א

מכון הלכה ברורה
ירושלים ת"ד 34300

פרטים נוספים
בטל' 02‎-6521259
פקס 02‎-6537516

ראשי | מידע | השיטה | פרסומים | דוגמה | תרומות | הסכמות | גלרית תמונות | בית מדרש וירטואלי
ספריה וירטואלית | הלכות פסח | הלכות חנוכה | מפתח לרמב"ם | נושאי הבירורים | פרשת השבוע
דף יומי | מצגות | מפתח לאגדות | מאגרי מידע | תקוני טעויות דפוס | צרו קשר

HOME | ABOUT HALACHA BRURA | השיטה | EXAMPLE |
PUBLICATIONS | DONATIONS | ENDORSEMENTS (HASKAMOT) | WEEKLY PARSHA | CONTACT US