Halacha Brura and Berur Halacha Institute

מכון הלכה ברורה ובירור הלכה

מפתח לפירושים על אגדות התלמוד

לדף הראשי של המפתח לאגדות

ללקט ביאורי אגדות על מסכת נדרים (עם טקסט מלא של המקורות)

מסכת נדרים
ב ע"א כל כנויי נדרים כנדריםויגד יעקב עמ' תריט
ב ע"א כל כינויי נדרים כנדריםחמשה מאמרות (תשסט) - סמוכים לעד - כתובות ג
ב ע"א כל כנויי נדרים כנדרים - רשב"א ד"ה כלאור אברהם בראשית עמ' רכז
ב ע"א רשב"א - עיקר הלשון הוא לשון תורה אור אברהם - מגילת אסתר עמ' רמו
ב ע"א רשב"א - עיקר הלשון הוא לשון הקודשאור אברהם - הגדה של פסח עמ' קעד
ב ע"א תוס' הרא"ש - בנדרים צריך להוציא בשפתיו אור אברהם במדבר עמ' קצד
ב ע"א ר"ן - בשבועת סוטה דחשובה מושבעת מפי עצמהעיוני רש"י במדבר עמ' עא
ב ע"א ר"ן - דין שבועה בלי שם אור אברהם ויקרא עמ' ערב
ב ע"א ר"ן - שאר השפות יצירת בני אדםפירוש המכבי שמות עמ' צה
ב ע"א ר"ן - למ"ד לשון נכרים פשיטא דנדרים נאמרים בכל לשוןויגד יעקב עמ' תרכא
ב ע"א ר"ן - נדר בל' שבועהטבעות זהב ח"א דף נד ע"ד [הלכה]
ב ע"א מאיריבנין אפרים עמ' עג, קכח [הלכה]
ב ע"א קרן אורהבנין אפרים עמ' קעב [הלכה]
ב ע"ב איידי דתנא נדרים דמיתסר חפצא עליה וכו'טוב ירושלים במדבר פ"ל פסוק ב
ב ע"ב נדרים איסור חפצא הןאור אברהם דברים עמ' קפט, שצ
ב ע"ב נדרים איסור חפצא, משא"כ נזירות - תוס' הרא"שאור אברהם במדבר עמ' נו, נח, סב
ב ע"ב נדרים דמיתסר חפצא עליהעיוני רש"י במדבר עמ' תקלא, תקפ
ב ע"ב נדרים הוי איסור חפצאאור אברהם ויקרא עמ' רסט
ב ע"ב שבועה הוי איסור גבראשבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' קלז
ב ע"ב איסור חפצאשערים מצוינים בראשית-שמות עמ' קפ
ג ע"א ידות נדריםדובר שלום (תשסג) - אהל יהושע עמ' יח
ג ע"א מיפתח פתח בכינויין דאורייתא ברישא והדר מפרש ידות דאתיין ליה מדרשא הניחא למאן דאמר כינויין לשון נכרים הן וכו'חמשה מאמרות (תשסט) - סמוכים לעד - כתובות ג
ג ע"א ר"ן ד"ה כי פתח פתח בכינויין דאורייתא, שכן דרך התנא להתחיל בדברים הידועים והפשוטיםחמשה מאמרות (תשסט) - סמוכים לעד - כתובות ג
ג ע"א ר"ן ד"ה לנדור - מלתא דאתיא בגזירה שוה טרח וכתב לה קראאגרא דפרקא (תשסה) עמ' קיג
ג ע"ב מפיק ליה לידות מן לנדור נדרעיוני רש"י במדבר עמ' תקלב
ג ע"ב בל יחל בנדרים וכו'עיוני רש"י במדבר עמ' תקלד
ג ע"ב כגון שאמר ככר זה אוכל ולא אכלה - רע"אאור אברהם במדבר עמ' שמח
ג ע"ב אכל קם ליה בבל יאכלעיוני רש"י במדבר עמ' תקלט
ג ע"ב דאמרינן כל שעתא ושעתא דלמא מייתאדרת אליהו (קוצין) ח"ג עמ' 106
ד ע"א כי דרוש ידרשנו אלו חטאות ואשמותאהל נפתלי עמ' תיב
ד ע"א חידוש הוא בנזירטוב טעם במדבר עמ' כ
ד ע"ב ר"ןבנין אפרים עמ' צז, קפ [הלכה]
ד ע"ב תוס'בנין אפרים עמ' צו [הלכה]
ד ע"ב רא"ש ד"ה קשריאמשנת חיים דברים עמ' שיח
ו ע"ב יש יד לקידושין או אין יד לקידושיןלב המשפט ח"א שיעור ה [הלכה]
ו ע"ב יש יד לפאה או אין יד לפאהאור אברהם ויקרא עמ' שכו
ו ע"ב עושה אדם כל שדהו פאה - תוס'אור אברהם דברים עמ' רסב
ו ע"ב עושה אדם כל שדהו פאהאור אברהם ויקרא עמ' רנט, רס
ז ע"א יש יד לצדקהבנין אפרים עמ' קעב [הלכה]
ז ע"א הפקר היינו צדקהאור אברהם ויקרא עמ' שנב
ז ע"ב10 השומע הזכרה מחבירו לבטלה חייב לנדותוראשית חכמה, תוצא' חיים אות קטו
ז ע"ב10 השומע הזכרה צריך לנדותהמאור שבתורה
ז ע"ב10 השומע הזכרת השם וכו'תורה וחיים עמ' שס
ז ע"ב10 השומע הזכרת השם מפי חבירו צריך לנדותו ואם לא נידהו וכו'שערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר סא
ז ע"ב10 השומע הזכרת השם מפי חבירו צריך לנדותו וחכמי ישראל היו מנדים ומשמתים המוציא שם שמים לבטלהשערי תשובה שער ג אות סא, סה"י אות סה
ז ע"ב10 השומע הזכרת השם מפי חבירו צריך לנדותו וכו'אוצר המאמרים (וייס) עמ' שיא
ז ע"ב10 השומע הזכרת השם מפי חבירו צריך לנדותואמרי השכל עמ' 131
ז ע"ב10 השומע הזכרת השם מפי חבירו צריך לנדותודרשות שבט הלוי עמ' עט
ז ע"ב10 השומע הזכרת השם מפי חבית וכו'אור אברהם - תלמוד תורה עמ' רלא
ז ע"ב10 השומע מפי חבירומשיבת נפש עמ' מח
ז ע"ב10 כל השומע הזכרת השם מחבירותפארת ישראל עמ' קיט
ז ע"ב12 כל מקום שהזכרת השם מצויהאהל שלמה (סגל) בראשית עמ' תקי
ז ע"ב12 כל מקום שהזכרת השם מצויהנתיבות עולם ח"ב עמ' כט
ז ע"ב12 מקום שהזכרת השם מצויה עניות מצויהחכמת התורה תולדות עמ' תקעח
ז ע"ב13 עני חשוב כמתדברי יחזקאל שרגא תליתאה עמ' קלז
ז ע"ב13 עני חשוב כמתחכמת התורה משפטים עמ' רפג
ז ע"ב13 עני חשוב כמתטוב טעם דברים עמ' פא, קל
ז ע"ב13 עניות במיתהאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) וארא כג
ז ע"ב13 עניות כמיתה שנאמר כי מתו כל האנשים - ר"ןאור אברהם ויקרא עמ' רח
ז ע"ב13 עניות כמיתהילקוט הגרשוני ח"ב
ז ע"ב14 כל מקום שנתנו חכמים עיניהם או מיתה או עוניפרי צדיק שלח אות ב
ז ע"ב14 כי מתו כל האנשים - שנעשו מצורעיםאמרי השכל עמ' 104
ז ע"ב14 כי מתו כל האנשים המבקשים נפשך ובר"ןעיוני רש"י דברים ח"א עמ' רכא
ז ע"ב14 כי מתו כל האנשיםשופרא דישראל (תשסו) עמ' קלו
ז ע"ב19 ש"ש לבטלה נידוירוח חיים (חיד"א) עמ' א
ז ע"ב22 משמית נפשיה ברישא וכו'אור אברהם - תלמוד תורה עמ' רכג
ז ע"ב22 משמת נפשיה ברישא והדר משמת בר בי רבשבט מוסר עמ' רסד
ז ע"ב תוס' הרא"ש ר"ןדגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' קמב
ח ע"א01 ישבע לקיים את המצוותאורחות צדיקים שער תשובה עמ' קעז
ח ע"א01 מניין שנשבעים לקיים את המצוהגנזי ישראל ח"ב דף קיג ע"א, קיד ע"ב
ח ע"א01 מניין שנשבעים לקיים את המצווהאבן פינה עמ' 151
ח ע"א01 מנין שנשבעים לקיים את המצוהאמרי אש (טאוב) עמ' תלג
ח ע"א01 מנין שנשבעין לקיים את המצוהחכמת התורה משפטים עמ' כח
ח ע"א01 מנין שנשבעין לקיים את המצוה וכו' לזרוזי נפשיה קאמרפרי צדיק מטות אות א
ח ע"א01 מנין שנשבעין לקיים את המצוה כו' דשרי לאינש לזרוזי נפשיה (הקושיה מאחר דלא חל הא לא יהיה בה זירוז)ברכת פרץ פ' מטות
ח ע"א01 מנין שנשבעין לקיים את המצוהמי השילוח (מישור) ח"א עמ' קמח
ח ע"א01 מנין שנשבעין לקיים את המצוהראשית חכמה, תשובה פרק ז אות מ, מצוות פרק ג אות ז, קדושה פרק יד אות יז
ח ע"א01 מנין שנשבעין לקיים את המצווה שנאמר 'נשבעתי ואקיימה'דברי יהושע מאמר ב פ"ז עמ' פח
ח ע"א01 מנין שנשבעין לקיים וכו'דברי שלום ח"ו סי' שב
ח ע"א01 מנין שנשבעין לקיים וכו'דברי שלום חלק א עמ' ג
ח ע"א01 נודרין לדבר מצוהחקל יצחק (תשסג) עמ' תיב
ח ע"א01 נשבע לקיים את המצוהעיוני רש"י במדבר עמ' שנח
ח ע"א01 נשבעין לקיים את המצות וכו'דברי חיים על התורה (תשנט) עמ' רכד
ח ע"א03 והלא מושבע ועומד מהר סיניאור אברהם - רות עמ' שנז
ח ע"א03 והלא מושבע ועומד מהר סיניאור אברהם ברכות עמ' שכח
ח ע"א03 והלא מושבע ועומד מהר סיני הוא וכו' קמ"ל דשרי ליה לאיניש לזרוזי נפשיהטל חיים (פרידלנדר) עמ' קלו, שו
ח ע"א04 לדבר מצוה שרי לזרוזי נפשיהויגד יעקב עמ' תרכא
ח ע"א04 מצוה לישבע ליצרואור גנוז (מוסקוביץ) עמ' רצח
ח ע"א04 שרי לזרוזי נפשיהבנין אפרים עמ' קכו, קכח [הלכה]
ח ע"א04 שרי ליה לאיניש לזרוזי נפשיהדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' רל
ח ע"א04 שרי ליה לאיניש לזרוזי נפשיהמשך חכמה שמות פ' כ פס' ז
ח ע"א05 אשכים ואשנה פרק זההמעשה והמדרש עמ' י, טו
ח ע"א05 אשכים ואשנה פרק זהילקוט הגרשוני ח"ב
ח ע"א05 אשנה פרק זה ואשנה מסכת זוראשית חכמה, קדושה פרק יד אות יז
ח ע"א05 האומר אקום ואשנה פרק זה וכו' נדר גדולאור אברהם במדבר עמ' שמח
ח ע"א05 האומר אשכים ואשנה וכו'מנחת מחבת ח"א עמ' רכג
ח ע"א05 האומר אשכים ואשנה פרק זה אשנה מסכתא זו נדר גדול נדר לאלהי ישראלהכנה דרבה (תשסט) עמ' לג
ח ע"א05 האומר אשכים ואשנה פרק זה וכו' נדר גדול וכו' - רא"שאור אברהם ברכות עמ' ק
ח ע"א05 האומר אשכים ואשנה פרק זה וכו', נדר גדולאור אברהם - רות עמ' קסח
ח ע"א05 האומר אשכים ואשנה פרק זה... נדר גדול לאלקי ישראלבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' ריט, ויקרא עמ' תרסה
ח ע"א05 האומר אשנה פרק זה וכו'אור אברהם - תלמוד תורה עמ' תלא
ח ע"א06 נדר גדול נדר לאלקי ישראלראשית חכמה, קדושה פרק יד אות יט
ח ע"א06 נדר גדולאגודת אזוב (יעבץ) דף עד ע"א
ח ע"א10 כיון דאי פטר נפשי' וכו'דברי שלום ח"ו סי' תרל
ח ע"א10 כיון דאי בעי פטר נפשיה בק"ש וכו'אור אברהם - תלמוד תורה עמ' לט, נ, קכט, קפג
ח ע"א10 כיון דאי בעי פטר נפשיה בקרית שמע שחרית וערבית, ובר"ןבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' רד
ח ע"א10 פטר נפשיה בק"שמשנת חיים בראשית עמ' ג
ח ע"א11 בק"ש שחרית וערבית יוצאין מצות ת"ת - ר"ןאור אברהם - הגדה של פסח - קונטרס שואלין ודורשין עמ' תכז
ח ע"א11 בק"ש שחרית וערבית קיים לא ימוש וגו'אור אברהם ברכות עמ' ג, נח, סד, קלב, שסג
ח ע"א11 בקריאת שמע שחרית וערבית יוצא מצות והגיתאור אברהם דברים עמ' עה, תיב
ח ע"א11 קר"ש שחרית וערביתישא מדברותיך - מגילה עמ' נה
ח ע"א11 תיבה אחת שחרית ואחת ערבית יצא יד"ח ת"תישא מדברותיך - מגילה עמ' קצח
ח ע"א12 האומר לחבירו נשכים וכו', והנה שם כבוד ה' עומד, וברש"יבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' רכה, שמות עמ' ריט, תקנה-ו, ויקרא עמ' תרסה-ו, מלכים עמ' קיח
ח ע"א12 האומר לחבירו נשכים ונשנה פרק זהמשך חכמה שמות פ' לד פס' ב
ח ע"א12 האומר לחברו נשכים ונשנה פרק זה עליו להשכיםחכמת התורה וארא עמ' תמא
ח ע"א12 האומר נשכים ונשנה פרק זהעיוני רש"י במדבר עמ' תקפ
ח ע"א13 נשכים ונשנה פרק זהחכמת התורה יתרו עמ' תנא
ח ע"א13 נשכים ונשנה פרק זה עליו להשכיםחכמת התורה בשלח עמ' תרצב
ח ע"א16 נידוהו בחלום צריך י' בני אדם וכו'אור אברהם - תלמוד תורה עמ' רמח
ח ע"א24 כשם שא"א לבר בלא תבן כך א"א לחלום בלא דברים בטליםראשית חכמה, יראה פרק יג אות מט
ח ע"א תוס' ד"ה הא קמ"לדגלי יהודה דרוש ב אות טו
ח ע"א ר"ן - דבר שאינו מפורש בתורהבנין אפרים עמ' יג [הלכה]
ח ע"א ר"ן - חייב אדם ללמוד תורה תמיד יום ולילהאור אברהם דברים עמ' תכד
ח ע"א ר"ן - חייב אדם ללמוד תורה תמיד יום ולילהאור אברהם הלכות מגילה וחנוכה עמ' רצא, רצט
ח ע"א מאירי - נשבע בכולל לבטל מצוהבנין אפרים עמ' קכט [הלכה]
ח ע"ב02 רבינא הוה ליה נדרא לרביתהומשך חכמה במדבר פ' ל פס' י
ח ע"ב13 וזרחה לבם יראי שמי אלו בנ"א שהם יראין להוציא ש"ש וכו'אוצר המאמרים (וייס) עמ' רחצ
ח ע"ב13 וזרחה לכם יראי שמיילקוט הגרשוני ח"ב
ח ע"ב13 וזרחה לכם יראי שמי... אלו בני אדם שיראים להוציא שם שמים לבטלהראשית חכמה, קדושה פרק יד אות ט, דרך ארץ פרק ג אות מג
ח ע"ב13 יראי שמי, אלו בני אדם שהן יראין להוציא שם שמים לבטלהבאר משה (אפשטיין) דברים עמ' פח
ח ע"ב14 אותם שיראים להזכיר שמינתיבות עולם ח"ב עמ' כז
ח ע"ב14 אלו בנ"א שהן יראין להוציא ש"ש לבטלהדרשות שבט הלוי עמ' ס
ח ע"ב14 אלו בני אדם שהן יראים להוציא שם שמים לבטלהאור אברהם - מסכת מגילה עמ' קיג
ח ע"ב14 יראים להזכיר ש"שמאמרי הראיה 468
ח ע"ב15 שמש צדקה ומרפא בכנפיהדרשות שבט הלוי עמ' קעז
ח ע"ב16 ופליגא דר"ש בן לקיש כו', בעיני יצחקמכמני אשר עמ' קיח
ח ע"ב16 חורגא דיומאדברי יחזקאל שרגא תליתאה עמ' קכח
ח ע"ב17 אין גהינם לעוה"ב אלא הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה צדיקים מתרפאין בה ורשעים נידונין בהדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' סז
ח ע"ב17 אין גהינם לעת"ל וכו' צדיקים מתרפאים בה וכו'עיני שמואל (ראבין) עמ' מד
ח ע"ב17 אין גהינם לעתיד אלא הקב"ה מוציא חמה מנרתיקהאור הגנוז (מהאניפאלא, תשסו) עמ' יז, יט, כה, רצה, דש
ח ע"ב17 אין גהנום לעת"ל אלא הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה צדיקים מתרפאין בה ורשעים נדונים בהברכת פרץ שבת הגדול (עמ' מא)
ח ע"ב17 אין גהנם לע"ל וכו' ה' מוציא חמה מנרתיקה וכו'כתבי הרב יהודה אלקלעי ח"א עמ' 172, 173
ח ע"ב17 אין גהנם לעתיד לבואהגיוני עוזיאל ח"א עמ' 57, 58, 61-63
ח ע"ב17 אין גיהינום לעתיד לבוא אלא הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה וכו'אמונה ודעת דף נח ע"א
ח ע"ב17 אין גיהנום לעת"ל אלא הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה וכו'מרפא לשון עמ' רט
ח ע"ב17 אין גיהנם לעוה"ב אלא הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה צדיקים מתרפאין בה ורשעים נידונין בהברכת טוב עמ' קכב, שו
ח ע"ב17 אין גיהנם לעוה"ב אלא הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה צדיקים מתרפאין בה ורשעים נידונין בה וכו'באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' תפב-ג, שמות עמ' רכח
ח ע"ב17 אין גיהנם לעוה"ב אלא הקבה מוציא חמה מנרתיקה צדיקים מתרפאין בה ורשעים נידונין בה וכו'זרע קודש (תשסה) על התורה עמ' עה
ח ע"ב17 אין גיהנם לעוה"ב וכו'דברי שלום ח"ו סי' קמ
ח ע"ב17 אין גיהנם לעולם הבא אלא הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה צדיקים מתרפאין בה ורשעים נדונין וכו' שמש צדקהפרי צדיק לר"ח מכי"ק אות, פ' החודש אות ז, צו אות ד, במדבר אות יח, ר"ח תמוז אות ב, ערב יוכ"פ אות ו
ח ע"ב17 אין גיהנם לעולם הבא אלא הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה צדיקים מתרפאין בה וכו'חמשה מאמרות (תשסט) - תורת שבת פרשת וירא א
ח ע"ב17 אין גיהנם לעולם הבא, אלא הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה, צדיקים מתרפאין בה, ורשעים נידונין בהמבשר טוב, ימי הרחמים והסליחות עמ' קל, רלד, תקב
ח ע"ב17 אין גיהנם לעתיד לבא אור הגנוז (מהאניפאלא, תשסו) עמ' צו, קנט
ח ע"ב17 אין גיהנם לעתיד לבאילקוט הגרשוני ח"ב
ח ע"ב17 אין גיהנם לעתיד לבואצמח מנחם דף עז ע"ד
ח ע"ב17 הקב"ה מוציא חמה מנרתיקהמשיבת נפש עמ' מד
ח ע"ב17 הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה כו'נפש החיים עמ' 162
ח ע"ב17 הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה צדיקים מתרפאין בה וכו'אור התורה (תאומים, תשנט) עמ' קכב
ח ע"ב17 הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה, רשעים נידונים בה וצדיקים מתרפאים בהויברך דוד עמ' קנ
ח ע"ב17 הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה...קדושת לוי דף לו ע"א
ח ע"ב17 הקדוש ברוך הוא מוציא חמה מנרתיקה צדיקים מתעדנין בה ורשעים נידונים בהפנים יפות על תהלים עמ' סד, קנא, שד
ח ע"ב17 יוציא הקב"ה חמה מנרתיקהדרשות מהר"ם בנעט עמ' סח
ח ע"ב17 כשיוציא הקב"ה חמה מנרתיקה הרשעים נידונים וכו'בך יברך ישראל (תשסח) דף צג ע"ב
ח ע"ב17 לע"ל הקב"ה מוציא חמה מנרתיקהמכתב מאליהו ח"א עמ' 168
ח ע"ב17 לע"ל הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה צדיקים מתרפאין בה ורשעים נידונין בהבינת ישראל (תשסו) דף לו ע"א, פג ע"א
ח ע"ב17 לעוה"ב הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה רשעים נידונים בה וצדיקים מתעדנים בהרב טוב דף טז ע"ד
ח ע"ב17 לעת"ל הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה הצדיקים מתעדנים בהאוצר המאמרים (וייס) עמ' קד
ח ע"ב17 לעת"ל עתיד הקב"ה להוציא חמה מנרתיקה ולהעניש הרשעיםאגרא דכלה ח"א עמ' צה, ק
ח ע"ב17 לעתיד יוציא הקב"ה חמה מנרתיקהזרע קודש - מועדים עמ' רמ
ח ע"ב17 לעתיד לבא הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה רשעים נידונים בה וצדיקים מתרפאין בה ולא עוד אלא שמתעדנין בהעמוד העבודה (תשעג) דרוש מסירת נפש ח
ח ע"ב17 לעתיד לבא הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה רשעים נידונין בה וצדיקים מתרפאין בהזכרון אליעזר עמ' קיא
ח ע"ב17 לעתיד לבוא מוציא הקב"ה חמה מנרתיקה, צדיקים מתרפאים בה ורשעים נידונים בהאור יהל ח"א עמ' קט
ח ע"ב17 מוציא חמה מנרתיקהמכתב מאליהו ח"א עמ' 301
ח ע"ב17 מוציא חמה מנרתיקהאדיר במרום ח"א פ' רפג
ח ע"ב17 מוציא חמה מנרתיקהפירוש מן על פרקי אבות עמ' שמג
ח ע"ב17 מוציא חמה מנרתיקהבנין שלמה ח"ב (תשסז) עמ' לא
ח ע"ב17 עתיד הקב"ה להוציא חמה מנרתיקה, צדיקים מתרפאים בהבת עין (תשסז) עמ' קצט
ח ע"ב18 אור הגנוז לצדיקים לעתיד לבואאור הגנוז (מהאניפאלא, תשסו) עמ' יג, כב, רכה, רעט
ח ע"ב18 צדיקים מתעדנין בו ורשעים נדונין בואור הגנוז (מהאניפאלא, תשסו) עמ' רמו, רפה
ח ע"ב18 צדיקים מתרפאים בה וכו'ברכת משה דף ל ע"א
ח ע"ב18 צדיקים מתרפאים בה ורשעים נידונים בהאמרי בינה (שיפמאן) עמ' ס
ח ע"ב18 צדיקים מתרפאין בהחכמת התורה וישלח עמ' רחצ
ח ע"ב18 רשעים נידונים בה וצדיקים מתרפאים בה, דכתיב שמש צדקה ומרפאזרע קודש - מועדים עמ' רמ
ט ע"א01 כנדרי רשעים וכו'עיוני רש"י שמות ח"ב עמ' רנ
ט ע"א01 כנדרי רשעים נדר בנזיר ובקרבן ובשבועה כנדרי כשרים לא אמרפרי צדיק מטות אות א
ט ע"א03 כנדבות כשרים, ובר"ןעיוני רש"י במדבר עמ' פח
ט ע"א16 טוב שלא תדור וכו'מדבר קדש מועדים ח"א עמ' נה
ט ע"א17 אם מותר לנדור או לאחכמת התורה ויצא עמ' רנח, רסא, רסד, רעא
ט ע"א17 אסור לקבל על עצמו לאסור המותר כי אסור לעשות את הנדרבת עין (תשסז) עמ' תנט
ט ע"א17 טוב מזה ומזה שאינו נודרזכור לאברהם (וייס) פ' מטו"מ
ט ע"א17 טוב מזה ומזה שאינו נודר כל עיקר - ריטב"א נמוק"יאור אברהם ברכות עמ' שסז
ט ע"א17 טוב מזה ומזה שאינו נודר כל עיקרחכמת התורה בא עמ' רה
ט ע"א17 טוב מזה ומזה שאינו נודר כל עיקרקדושת יו"ט ח"א דף קיד ע"א
ט ע"א17 טוב מזה ומזה שאינו נודר כל עיקר, דברי ר' מאיר, רבי יהודה אומר טוב מזה ומזה נודר ומשלםשיחות ר' צבי יהודה ויקרא עמ' 307
ט ע"א17 טוב מזה ומזה שאינו נודר כל עיקר, דברי רבי מאיר, רבי יהודה אומר טוב מזה ומזה נודר ומשלםשיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 407
ט ע"א ריטב"א, נמוק"י - יוה"כ הוי כשעת צרה דמותר לנדור אור אברהם - תשובה עמ' צו, שט
ט ע"ב04 בל תאחר בנדבהחקל יצחק (תשסג) עמ' כח, כט
ט ע"ב06 אמרו על הלל הזקן שלא מעל אדם בעולתו כל ימיודברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' רנט
ט ע"ב06 אמרו עליו על הלל הזקןדגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' קיח
ט ע"ב06 לא מעל אדם בעולתוחכמת התורה בא עמ' רה
ט ע"ב07 מביאה כשהיא חולין לעזרה ומקדישה וכו'אור אברהם דברים עמ' שפח
ט ע"ב07 מביאה כשהיא חולין לעזרה, ומקדישהמשך חכמה ויקרא פ' כג פס' לח
ט ע"ב07 מביאה כשהיא חולין לעזרה, מקדישה, וסומך עליה ושוחטהמשך חכמה במדבר פ' ז פס' פז-פח
ט ע"ב11 אמר שמעון הצדיק וכו' (מעלת אותו רועה נזיר)ברכת פרץ פ' נשא
ט ע"ב11 אמר שמעון הצדיק וכו' כמוך ירבו נוזרי נזירות בישראלבית ישראל (טויסיג) שמות עמ' קנד
ט ע"ב11 אמר שמעון הצדיק וכו' פעם אחת בא אדם אחד מן הדרום...דברי יהושע מאמר ב פ"ו עמ' פג - פד
ט ע"ב11 אמר שמעון הצדיק מימי לא אכלתי אשם וכו'מי השילוח (מישור) ח"א עמ' קמט, ח"ב עמ' צ, קז
ט ע"ב11 אמר שמעון הצדיק מימי לא אכלתי אשם נזיר טמא וכו'מרפא לשון עמ' קמח
ט ע"ב11 אמר שמעון הצדיק, מימי לא אכלתי אשם נזיר טמא אלא אחדכתונת פסים פרשת צו ד ע"ד
ט ע"ב11 מימי לא אכלתי אשם נזיר טמא אלא אחדדרך חיים עמ' רעז, שמג
ט ע"ב11 שמעון הצדיק לא אכל אשם נזיר טמא מימיואבן ישפה עמ' 56
ט ע"ב12 פעם אחת בא אדם אחד נזיר מן הדרום וכו'באר משה (אפשטיין) במדבר עמ' צו-ח, תש, יהושע-שמואל עמ' תעה-ו
ט ע"ב12 פעם אחת בא אדם אחר נזיר מן הדרוםמשך חכמה במדבר פ' ו פס' יג
ט ע"ב13 בא נזיר מן הדרום וכו'עיוני רש"י שמות ח"ב עמ' שמח
ט ע"ב13 וראיתי שהוא יפה עינים וטוב רואי וכו' כמוך ירבו נוזרי נזירות בישראלפרי צדיק נשא אות ג, ו, יד, מטות אות א
ט ע"ב13 נזיר שבא מן הדרוםעין איה ב 190
ט ע"ב13 שהיה יפה עינים וטוב רואיקדושת עיניים סי' תיד
ט ע"ב16 רועה הייתי לאבא בעיריאמת ליעקב עה"ת עמ' תכג
ט ע"ב16 רועה הייתי לאבא בעיריהמאור שבתורה
ט ע"ב18 ונסתכלתי בבואה שלי ופחז על יצרי ובקש לטרדני מן העולםמשך חכמה ויקרא פ' יט פס' כז
ט ע"ב18 ופחז יצרי עלי ובקש לטרדני מן העולםקדושת עיניים סי' קצג
ט ע"ב18 ופחז עלי יצריפירוש המכבי ישעיהו ונביאים אחרונים עמ' קה
ט ע"ב18 נסתכלתי בבואה שלי ופחד עלי יצרי וכו'טוב ירושלים בראשית פמ"ט פסוק ד
ט ע"ב18 פחז עלי יצרי וכו'מוסר המקרא והתלמוד עמ' קעה
ט ע"ב20 רשע למה אתה מתגאה בעולם שאינו שלך וכו'באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' שעב, ויקרא עמ' מב, במדבר עמ' צו-צח, רכח, יהושע-שמואל עמ' תעז
ט ע"ב24 עליך הכתוב אומר איש כי יפליא... להזיר לה'באר משה (אפשטיין) במדבר עמ' צו-ח, יהושע-שמואל עמ' תעה
ט ע"ב29 כשהן מטמאין ורבין עליהן ימי נזירות וכו'באר משה (אפשטיין) במדבר עמ' תש
ט ע"ב29 כשהן מטמאין ורבין עליהן ימי נזירות מתחרטין בהןמשך חכמה דברים פ' ל פס' יא-יד
ט ע"ב29 כשהן תוהין נוזרין וכשהן מטמאין וכו' מתחרטין ובפי' הרי"ף שבעין יעקבשבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' עדר
ט ע"ב29 רשעים כשהן תוהין נוזריןשבט מוסר עמ' פב, קצח
ט ע"ב30 מתחרטין בהןאמרי נפתלי עמ' מט
ט ע"ב30 רשעים מלאים חרטהאורות המאירים ולקוטי ישכר עמ' ט
ט ע"ב30 רשעים מלאים חרטהזאת זכרון (תשנב) אות קסה
ט ע"ב30 רשעים מלאים חרטהזרע קודש - מועדים עמ' קכג
ט ע"ב30 רשעים מלאים חרטותאגרא דכלה ח"ג עמ' שג
ט ע"ב30 רשעים מלאים חרטותאמרי פנחס השלם - שער אמת ואמונה סי' מב
ט ע"ב30 רשעים מלאים חרטותדברי יונה עמ' יא
ט ע"ב30 רשעים מלאים חרטותדברי מנחם (היימליך) עמ' קכט
ט ע"ב30 רשעים מלאים חרטותחקל יצחק (תשסג) עמ' עז
ט ע"ב30 רשעים מלאים חרטותברכות אבי דף סו ע"א
י ע"א10 חסידים הראשונים היו מתאוין להביא קרבן חטאתאור אברהם בראשית עמ' קפז
י ע"א10 חסידים הראשונים היו מתאוין להביא קרבן חטאתדברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' ק
י ע"א10 חסידים הראשונים היו מתאוין להביא קרבן חטאת וכו' עומדין ומתנדבין נזירות למקוםדברי ישראל (תשסח) ח"א עמ' קמב
י ע"א10 חסידים הראשונים היו נודרין בנזירחכמת התורה ויצא עמ' רנט
י ע"א10 חסידים הראשונים וכו' שאין הקב"ה מביא תקלה וכו'אור אברהם - מסכת מגילה עמ' קפד, שסד
י ע"א10 מתאוים להביא קרבן חטאתילקוט הגרשוני ח"ב
י ע"א14 ר' שמעוןבן יוחאי (קוניץ) שער ו דלת נג, עמ' לא
י ע"א21 נזיר חוטא הואטללי אורות עמ' קטו
י ע"א21 נזיר חוטא הואקרני אורה עמ' פז
י ע"א24 באיזה חטא זה אלא שציער עצמו מן הייןאמרי יוסף דברים דף נ ע"ד
י ע"א24 וכי באיזו נפש חטא זההמאור שבתורה
י ע"א24 וכפר מאשר חטא על הנפש דהנזיר נקרא חוטאויגד יעקב עמ' תרכב
י ע"א24 וכפר עליו מאשר חטא וכו'מי השילוח (מישור) ח"ב עמ' צ
י ע"א25 שציער עצמו מן הייןהטוב והתכלית - אמונה ודעת עמ' ז
י ע"א26 ומה זה שציער עצמו מן היין נקרא חוטא וכו'מרפא לשון עמ' קמד, קמח
י ע"א26 זה שלא ציער עצמו אלא מן היין נקרא חוטאאדרת אליהו (קוצין) ח"ג עמ' 27
י ע"א26 שלא ציער עצמו אלא מן היין - נקרא חוטאישראל והזמנים (פירר) ח"ב עמ' 18
י ע"א26 מה זה שצער עצמו מן היין צריך כפרה - המצער עצמו מכל דבר עאכו"כמי מרום ח"א עמ' יט
י ע"א27 המצער את עצמו מכל דבר על אחת כמה וכמהפרי צדיק נשא אות ו
י ע"א28 כל היושב בתענית נקרא חוטאאמרי נועם (מועדים) סי' ב לעיו"כ בשעת כל נדרי
י ע"א28 כל היושב בתענית נקרא חוטאאדרת אליהו (קוצין) ח"א עמ' 45
י ע"א28 כל היושב בתענית נקרא חוטאשערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר פב
י ע"א28 אין להסתגףמשיבת נפש עמ' לא
י ע"א29 היושב בתענית נקרא חוטאעיני שמואל (ראבין) עמ' י
י ע"א35 כינויין לשון אומות או לשון חכמיםאור אברהם - הגדה של פסח עמ' קעה
י ע"א35 כינויין לשון אומות הןאור אברהם בראשית עמ' רכח
י ע"א35 כנויים לשון אומות או לשון שבדו חכמיםאור אברהם - מגילת אסתר עמ' רמו
י ע"א35 ר' יוחנן אמר לשון נכרים הן וכו'מי השילוח (מישור) ח"א עמ' קסח
י ע"א37 לשון שבדו להם חכמיםויגד יעקב עמ' תרכ
י ע"א39 תקנו חכמים כינויין דלא לימא לה' קרבןויגד יעקב עמ' תרכא
י ע"א40 דילמא אמר לה' ולא אמר קרבןדברי שמואל (תשנח) עמ' רו
י ע"א40 דילמא אמר לה' ולא אמר קרבןתולדות שמואל עמ' רו
י ע"א40 דילמא אמר לה' ולא קרבן והוציא שם שמים לבטלהאור אברהם - רות עמ' קכד
י ע"א40 דלא לימא לה' קרבןשופרא דישראל (תשסו) עמ' קכא, קעא
י ע"א40 דלא לימא לה' קרבןדבש השדה סי' פז עמ' קעח
י ע"א40 ולימא קרבן לה', דילמא אמר לה' ולא אמר קרבן וכו'אור אברהם ברכות עמ' שא
י ע"א40 ולימא קרבן לה' דילמא אמר וכו' וקא מפיק ש"ש לבטלהשם משמעון (שפירא) עמ' קכה
י ע"א40 דילמא אמר "לה'" ולא אמר "קרבן"משך חכמה במדבר פ' טו פס' יט
י ע"א40 דילמא אמר לה' ולא אמר קרבן וקא מפיק שם שמים לבטלהבנין משה (מייזליש) ח"ב עמ' קצ
י ע"ב01 אין לומר לה' קרבןבארות המים (תשסב) עמ' קסא
י ע"ב01 אין לומר לה' קרבן דלמא ימות בין לה' ולקרבןבארות המים (תשסט) עמ' תנז
י ע"ב01 אסור לומר לה' קרבןזכור לאברהם (וייס) פ' מטו"מ, ואתחנן
י ע"ב01 יאמר נדר לה'בוצינא דנהורא (תשסז) עמ' קכח
י ע"ב01 לא יאמר לה' חטאתאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' תצא
י ע"ב01 לא יאמר לה' חטאת אלא חטאת לה'פנים יפות על תהלים עמ' תקיב
י ע"ב01 מנין שלא יאמר אדם לה' עולה וכו'אוצר המאמרים (וייס) עמ' רעט
י ע"ב01 מנין שלא יאמר אדם לה' עולה וכו'טוב ירושלים שמות פכ"ב פסוק ז
י ע"ב04 מוציא ש"ש לבטלהטוב טעם שמות עמ' קמה
י ע"ב29 נדר במוהיכל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תנ
י ע"ב34 כאימרא, ובתוס'משנת חיים בראשית עמ' רסו
י ע"ב34 כאימרא, ובתוס'משנת חיים ויקרא עמ' שפד
י ע"ב תוס' - אם כינויין לשון שבדו להם חכמים איך מביא קרבן על נזירתוויגד יעקב עמ' תרכ
יא ע"א דיני תנאי כפול וקודם למעשה והן קודם ללאואגרא דכלה ח"ג עמ' רסד
יא ע"א ר"ן ד"ה דתנן ר"מחכמת התורה ויגש עמ' ס
יא ע"ב חולין שאוכל לךאבן שהם עמ' נד [הלכה]
יא ע"ב האומר לחולין בפת"ח משמעותא לא חולין, לחולין בשו"א וכו'דובר שלום (תשסג) עמ' קמג
יא ע"ב בעיקרו קמתפיס או בהשתא קמתפיסחכמת התורה תולדות עמ' רנג
יא ע"ב רשב"א - בבכור דאינו נאכל אלא לזכרי כהונהעיוני רש"י במדבר עמ' רצא
יא ע"ב רשב"א - בטעם דחזה ושוק אסור לזריםעיוני רש"י במדבר עמ' רפ
יב ע"א09 איזהו איסר האמור בתורה וכו' כיום שמת בו אביואור אברהם דברים עמ' שצא
יב ע"א09 אמר הריני שלא אוכל בשר וכו' והוא שנדור באותו היום וכו'חמשה מאמרות (תשסט) - סמוכים לעד - כתובות ג
יב ע"א10 שלא אוכל בשר כיום שמת בו אביושמן ראש (כץ) ח"ו עמ' תשכה
יב ע"א11 ביום מיתת רבו ריע מזלושמן ראש (כץ) ח"ו עמ' קפה
יב ע"א11 כיום שמת בו אביושערים מצוינים בראשית-שמות עמ' קפ
יב ע"א19 המתפיס בתרומה מתפיס בדבר איסורדברי יונה עמ' קנט
יב ע"א19 כחלת אהרן וכתרומתו לה' דבר הנדורמי מרום ח"י עמ' פט
יב ע"א19 כחלת אהרן וכתרומתואמת ליעקב עה"ת עמ' תמא
יב ע"ב כגון דאפרשינהו בלישהמשך חכמה ויקרא פ' ח פס' לא
יב ע"ב הרי עלי כבכור וכו' ר"י אוסר וכו'דברי יונה עמ' רנג, שדמ
יב ע"ב הרי עלי כבבורשופרא דישראל (תשסו) עמ' שכח
יג ע"א11 הבכור שהוא קדוש ממעי אמובאר משה (אפשטיין) במדבר עמ' תלה
יג ע"א13 מנין לנולד בכור בתוך ביתו שמצוה להקדישואור אברהם שמות עמ' קמח
יג ע"א13 מנין לנולד בכור בתוך ביתו שמצוה להקדישובאר משה (אפשטיין) שמות עמ' ש, דברים עמ' תקמג
יג ע"א13 מנין לנולד בכור וכו' שמצוה להקדישודברי יונה עמ' רנב
יג ע"א13 מנין לנולד לו בכור וכו' שמצוה להקדישואור אברהם - מסכת מגילה עמ' שפז
יג ע"א14 הבכור אע"פ שקדושתו מרחם מצוה להקדישופרי צדיק פדיון הבן אות ג
יג ע"א14 הבכור קדוש מאליו ויש מצווה להקדישומי מרום חי"ג עמ' קנג
יג ע"א14 מצוה להקדיש את הבכוראור אברהם - רות עמ' שפה
יג ע"א14 מצוה להקדיש את הבכוראור אברהם ברכות עמ' קכו
יג ע"ב הנדרים חלין על המצוה משא"כ בשבועותאור התורה (תאומים, תשנט) עמ' תרסג
יג ע"ב נדר לא חל על דבר שאין בו ממשחקל יצחק (תשסג) עמ' תקמו
יג ע"ב תוס' ד"ה ידי לעושיהםעיוני רש"י במדבר עמ' תקלב
יד ע"ב הנודר בתורה כו' במש"כ בה כו'שערי תשובה סה"י אות סה
יד ע"ב קונם עיני בשינהדרשות מהר"ם בנעט עמ' כ
יד ע"ב קונם עיני בשינה היום אם אישן למחרבנין אפרים עמ' עד [הלכה]
טו ע"א חומר בשבועות מבנדריםאור הגנוז (מהאניפאלא, תשסו) עמ' שמט
טו ע"א שבועה שלא אישן שלשה ימים מלקין אותו וישן מידויברך דוד עמ' קסו
טו ע"א שבועה שלא אישן שלשה ימים מלקין אותו וישןפרי צדיק ר"ח כסלו אות ג
טו ע"א בבל יחל דרבנןחקל יצחק (תשסג) עמ' תקמו
טו ע"א דברים המותרים ואחרים נהגו בהן איסורעיוני רש"י דברים ח"א עמ' שסנדרים
טו ע"א ר"ן - בערכין עובר בבל יחל אור אברהם ויקרא עמ' תיב
טו ע"א רשב"א - מצוה היא איסור גבראבנין אפרים עמ' עז [הלכה]
טו ע"א רשב"אמנחת מחבת ח"א עמ' רטו
טו ע"ב הנאת תשמישך עלי אסור ובר"ןמאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף קיג ע"א
טו ע"ב רשב"א - מצות לאו ליהנות ניתנו, אף כשיש הנאת הגוף אור אברהם - מסכת מגילה עמ' שמ
טז ע"א וחומר בנדרים וכו'דברי שלום חלק א עמ' טז
טז ע"א קונם סוכה שאיני עושה לולב שאיני נוטל וכו' אסור וכו'טוב ירושלים במדבר פ"ל פסוק ב
טז ע"א נדר חל על דבר מצוהחקל יצחק (תשסג) עמ' תקמה
טז ע"א נדרים חלין על דבר מצוה, עשה דוחה ל"תאור אברהם ויקרא עמ' רסט
טז ע"א חלין על דבר מצוהטוב טעם במדבר עמ' קעא
טז ע"א חלין על דבר מצוהרבנו בחיי עה"ת ח"ג עמ' ריג
טז ע"א נדרים חלין על דבר מצוה - רמב"םאור אברהם - מסכת מגילה עמ' לג
טז ע"א נדרים חלין על דבר מצוהאור אברהם דברים עמ' קפט
טז ע"ב אבל מיחל הוא לחפצי שמיםבנין אפרים עמ' קכז [הלכה]
טז ע"ב אמר רבא וכי מצוות ליהנות נתנולב המשפט ח"א שיעור ז [הלכה]
טז ע"ב ר"ן - נגיעה בהקדשבאר ראי (רוזן) מועדים סי' ב אות ג
טז ע"ב רשב"א ד"ה הא דאמר ישיבת סוכהחכמת התורה בשלח עמ' קיב
יז ע"א נשבע לבטל את המצוהעיוני רש"י במדבר עמ' תקלג
יז ע"א יש נדר בתוך נדר ואין שבועה בתוך שבועה וכו'טוב ירושלים במדבר פ"ל פסוק ב
יז ע"א ר"ןבנין אפרים עמ' קטז, קיח [הלכה]
יח ע"ב סתם נדרים להחמירחכמת התורה תולדות עמ' רסה
יח ע"ב סתם נדרים להחמיר או להקלחכמת התורה וישלח עמ' קסח
יח ע"ב סתם נדרים להחמירדרך חיים עמ' תעו
יט ע"ב שלא ניתנה נזירות אלא להפלאהפרי צדיק נשא אות ו, וילך אות יח
כ ע"א17 מי שנזר ועבר על נזירותו אין נזקקין לוברכת שלמה חו"מ עמ' יז [הלכה]
כ ע"א17 מי שנזר ועבר על נזירותו, אין נזקקין לו עד שינהוג בו איסור כימיםמשך חכמה במדבר פ' ו פס' יב
כ ע"א24 אל תהי רגיל בנדרים שסופך למעול בשבועותדברי יהושע מאמר ב פ"ו עמ' פג
כ ע"א24 אל תהי רגיל בנדרים שסופך למעול בשבועותשם משמעון (שפירא) עמ' קכד
כ ע"א24 אל תהי רגיל בנדריםהמאור שבתורה
כ ע"א24 אל תהי רגיל בנדריםשערי תשובה סה"י אות נה
כ ע"א24 לעולם אל תהי רגיל בנדרים שסופך למעול בשבועותדברי מנחם (היימליך) עמ' קסה
כ ע"א24 לעולם אל תהי רגיל בנדרים שסופך למעול בשבועותראשית חכמה, קדושה פרק יד אות יא
כ ע"א27 אל תהי רגיל אצל כהן עם הארץ... ואל תרבה שיחה עם האשה... כל הצופה בנשים וכו'ראשית חכמה, אור עולם אות יד
כ ע"א28 ואל תרבה שיחה עם הנשים שסופך לבא לידי ניאוףראשית חכמה, דרך ארץ פרק ב אות א
כ ע"א30 כל הצופה בנשים סוף בא לידי עבירהקדושת עיניים סי' קס, רנב, רנז
כ ע"א30 כל הצופה בנשים סוף בא לידי עבירהראשית חכמה, קדושה ח אות כז
כ ע"א30 כל הצופה בנשים סופו בא לידי עבירהשערי תשובה אגה"ת אות יא
כ ע"א31 כל המסתכל בעקבה של אשה וכו'קדושת עיניים סי' תסח
כ ע"א34 בעבור תהיה יראתו על פניכם זו בושה וכו'דרשות מהרי"ץ לז' אדר עמ' קצז
כ ע"א34 בעבור תהיה יראתומשנת חיים בראשית עמ' נג
כ ע"א34 בעבור תהיה יראתו על פניכם זו בושה לבלתי תחטאודברי מנחם (היימליך) עמ' קפא
כ ע"א34 בעבור תהיה יראתו על פניכם זו בושהילקוט דברי חכמים ויקרא סי' שיא
כ ע"א34 בעבור תהיה יראתו על פניכם זו בושהפרי צדיק בראשית אות א, ויגש אות יז, בשלח אות ט, יתרו אות יא, פ' שקלים אות ו, ויקהל אות ג, לחג השבועות אות טז, עקב אות י, שופטים אות ו, סוכות אות ז
כ ע"א34 'בעבור תהיה יראתו על פניכם' זו הבושהאור יצחק (ראדוויל, תשסה) עמ' פט, קה, רג, רסה
כ ע"א34 בעבור תהיה יראתו על פניכם זו הבושה וכו'אוצר המאמרים (וייס) עמ' רו, רצט
כ ע"א34 בעבור תהיה יראתו על פניכם, זו בושה וכו'באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' שיז, שמות עמ' תקצו, תרסד, במדבר עמ' תקסב, תשפד, דברים עמ' עג, שט, שיב, שיח
כ ע"א34 בעבור תהיה יראתו על פניכם, זו בושה, לבלתי תחטאו, מלמד שהבושה מביאה לידי יראת חטאזרע קודש (תשסה) על התורה עמ' ריב
כ ע"א34 בעבור תהיה יראתו על פניכם, זו הבושההחברה והשפעתה מאמר 12 פרק ט
כ ע"א34 גדולה הבושהחכמת התורה בשלח עמ' תקפח, תריג
כ ע"א34 ובעבור תהיה יראתו על פניכם, זו הבושהויגד יעקב עמ' תקיג
כ ע"א34 ובעבור תהיה יראתו על פניכם זו בושהדרשות מהר"ם שיק עמ' תקמד
כ ע"א34 ובעבור תהיה יראתו על פניכם לבלתי תחטאו - זו הבושהדברי יהושע מאמר א פ"ז עמ' מט, מאמר ג פ"ג עמ' קכב
כ ע"א34 ובעבור תהיה יראתו על פניכם... איזו היא יראה שהיא ניכרת על הפים... זו בושהאורחות צדיקים שער בושה עמ' ל
כ ע"א34 זו הבושהטוב טעם שמות עמ' קנז
כ ע"א34 יראתו על פניכם זו הבושהאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) וישלח לה, יתרו כא
כ ע"א34 יראתו על פניכם זו הבושה וכו'דרשות שבט הלוי עמ' נה
כ ע"א34 מלמד שהבושה מביאה לידי יראת חטאשם משמעון (שפירא) עמ' פח
כ ע"א34 מלמד שהבושה מביאה לידי יראת חטא... כל אדם המתבייש לא במהרה הוא חוטאראשית חכמה, יראה פרק ג אות כא, קדושה פרק ח אות כז
כ ע"א34 תהיה יראתו על פניכם זה הבושהחכמת התורה לך לך עמ' קב
כ ע"א35 בושה מביאה לידי יראת חטאפירוש המכבי שמות עמ' צ
כ ע"א35 בושה מביאה לידי יראת חטאקרני אורה עמ' נג
כ ע"א35 הבושה מביאה לידי יראת חטא וכו' בידוע שלא עמדו אבותיו על הר סינימבשר טוב, ימי הרחמים והסליחות עמ' רמא
כ ע"א35 הבושה מביאה ליראת חטאאור חדש על ציון דף צג ע"א
כ ע"א35 זו יראת חטאאהל משה (שינרמן) פורים עמ' רלג
כ ע"א35 מכאן אמרו חכמים סימן יפה באדם שהוא ביישןאור החיים (שיטץ) עמ' 8
כ ע"א35 מכאן אמרו סימן יפה לאדם שהוא ביישן, כל המתבייש לא במהרה הוא חוטאאור פני משה דף לב ע"ב
כ ע"א35 סימן יפה - ביישן, הר סיניאהל משה (וינברג) דף ע ע"ד, עא ע"א-ע"ב
כ ע"א35 סימן יפה לאדם שהוא ביישןשערי תשובה אגה"ת אות א
כ ע"א36 המתבייש לא במהרה חוטאמוסר המקרא והתלמוד עמ' קעז
כ ע"א36 ומי שאין לו בושת פנים בידוע שלא עמדו אבותיו על הר סיניבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' תקצו, תרסד, דברים עמ' שיב
כ ע"א36 ומי שאין לו בושת פנים בידוע שלא עמדו אבותיו על הר סינישיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 216
כ ע"א36 כל אדם המתבייש לא במהרה הוא חוטאנועם אלימלך דף נו ע"ד
כ ע"א36 כל אדם המתבייש לא במהרה הוא חוטאפרי צדיק בראשית אות א, ויגש אות יז
כ ע"א36 כל המתבייש לא במהרה הוא חוטאבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' שיז, במדבר עמ' תשפד
כ ע"א36 כל המתבייש לא במהרה הוא חוטאילקוט דברי חכמים ויקרא סי' פא
כ ע"א36 כל המתבייש לא במהרה חוטאילקוט הגרשוני ח"ב
כ ע"א36 כל המתביש לא במהרה הוא חוטאמי מרום ח"ב עמ' קכה-קכו
כ ע"א36 כל מי שאין לו בשת פניםאהל שלמה (סגל) בראשית עמ' ח
כ ע"א36 כל מי שיש לו בושה לא במהרה הוא חוטאמרפא לשון עמ' רלט
כ ע"א36 מי שאין לו בושת פניםבאר ראי (רוזן) גמ"ח סי' ה אות ד
כ ע"א36 מי שאין לו בושת פנים בידוע וכו'דבש השדה עמ' קמג
כ ע"א36 מי שאין לו בושת פנים וכו'דברי שלום ח"ו סי' תמד
כ ע"א36 מי שאין לו בושת פנים, לא עמדו אבותיו על הר סיניאור אברהם במדבר עמ' קסח
כ ע"א36 שאין לו בושת פנים בידוע שלא עמדו אבותיו על הר סיניפרי צדיק בראשית אות א, ויגש אות יז, בשלח אות ט, יתרו אות יא, יתרו אות יא, קדושים אות ז, חג השבועות אות טז, בהעלותך אות י, עקב אות י, ראה אות טו, שופטים אות ו
כ ע"א37 בידוע שלא עמדו אבותיו על הר סיניאור אברהם - הגדה של פסח עמ' ק
כ ע"א38 ד' דברים סחו לי מלאכי השרתמערכי לב עמ' 96
כ ע"א38 ד' דברים סחו לפני מלאכי השרת חברין מפני מה הווין וכו'אור הצבי עמ' 28
כ ע"א38 חגרים מפני מה הוויין מפני שהופכים את שולחנם, וברש"י וברא"שראשית חכמה, קדושה פרק טז אות כט-ל
כ ע"א39 אלמים מפני מהאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' רלד
כ ע"א41 באימא שלום אשתו של ר"א וכו'מנחת מחבת ח"א עמ' קצז
כ ע"א41 מפני מה בניך יפיפין יותר?משך חכמה בראשית פ' לז פס' כז
כ ע"א41 שאלו את אימא שלום: מפני מה בנייך יפהפין ביותרהמאיר לארץ (שיינברג) עמ' קלז
כ ע"ב01 אינו מספר עמי וכו' נמצא בניו באין לידי ממורות וכו'טוב ירושלים דברים פכ"א פסוק יב
כ ע"ב01 צניעות ר"א בתשמישמוסר המקרא והתלמוד עמ' קעו
כ ע"ב03 היה מספר בחצותאהל משה (שיינרמן) בראשית עמ' תשצז
כ ע"ב03 וכשהוא מספר מגלה טפח ומכסה טפחייםמסילת ישרים עמ' תעו, תצו
כ ע"ב03 מגלה טפח ומכסה טפחיים ודומה כמי שכפאו שדאגרא דפרקא (תשסה) עמ' קעז
כ ע"ב04 דומה כמי שכפאו שדחכמת התורה תולדות עמ' קכג
כ ע"ב04 שיהיה בשעת זיוג כאלו כפאו שדרב ייבי (תשסט) ח"א עמ' מ
כ ע"ב04 דומה לו כמי שכפאו שדחכמת התורה נח עמ' רכב
כ ע"ב04 דומה עליו כמי שכפאו שדאמרי פנחס השלם - שער פרשיות ומועדים סי' תרד
כ ע"ב04 ודומה עליו כמי שכפאו שדאור ישרים (תשסב) עמ' רלד
כ ע"ב04 ויעשה כאלו כפאו שדעמוד העבודה (תשעג) דרוש הענוה ט, יא
כ ע"ב04 כמי שכפאו שדאמרי נועם (מועדים) סי' י לליל ר"ה [מבן המחבר]
כ ע"ב04 כמי שכפאו שדראשית חכמה, קדושה פרק טז אות כ
כ ע"ב10 כל מה שאדם רוצה לעשות באשתו עושהאמת ליעקב עה"ת עמ' תקח
כ ע"ב10 כל מה שרוצה לעשותאורות הקודש ג רצז
כ ע"ב14 אמר אמימר מאן מלאכי השרת רבנןאוצר המאמרים (וייס) עמ' רסב
כ ע"ב14 אמר אמימר מאן מלאכי השרת רבנןזאת זכרון (תשנב) אות קסה
כ ע"ב14 מאן מלאכי השרת רבנןאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"ב עמ' יח, קכב
כ ע"ב14 מאן מלאכי השרת רבנןבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' קלב, תקלה, במדבר עמ' קנו, דברים עמ' תכד
כ ע"ב14 מאן מלאכי השרת רבנןבית ישראל (טויסיג) בראשית עמ' קסא
כ ע"ב14 מאן מלאכי השרת רבנןמרפא לשון עמ' קו, רכט
כ ע"ב14 מאן מלאכי השרת רבנןפרי צדיק ויחי אות יב, משפטים אות א, צו אות ו, פ' שקלים אות א
כ ע"ב14 מאן מלאכי השרת רבנןראשית חכמה, אהבה פרק יא אות פו
כ ע"ב14 מאן מלאכי השרת? רבנן בית ישראל (טויסיג) ויקרא עמ' קמא
כ ע"ב14 מאן מלאכי השרת? רבנןדעת שבת עמ' נט, רס
כ ע"ב14 מאן מלאכי השרת? רבנןשיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 84
כ ע"ב14 מאן מלאכי השרת? רבנןשיחות הרב צבי יהודה דברים עמ' 509
כ ע"ב14 מלאכי השרת - רבנןאורות הקודש ג שסו
כ ע"ב15 תלמידי חכמים מלאכי השרת (ובר"ן)באר ראי (רוזן) לימוד התורה סי' ב אות ב', סי' ו אות ג, סי' י אות ב
כ ע"ב19 דמצייני כמלאכי השרתדעת שבת עמ' קכו בהערה, קכח בהערה
כ ע"ב19 ההיא דאתאי לקמיה דרבי אמרה לו... מ"ש מן ביניתאראשית חכמה, קדושה פרק טז אות ל
כ ע"ב20 ערכתי לו שולחן והפכו וכו' תורה התירתך, ובר"ן שםאור אברהם בראשית עמ' רכב
כ ע"ב20 ערכתי לו שלחןאהל שלמה (סגל) בראשית עמ' תקיא
כ ע"ב20 שולחן ערכתי לפניו והפכואגרא דכלה ח"א עמ' קעה, ח"ג עמ' רטו
כ ע"ב20 שלחן ערכתי לפניואגרא דפרקא (תשסה) עמ' קעג, ר
כ ע"ב20 שלחן ערכתי לפניו והפכואמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) תולדות כה, תרומה לד, אמור יח
כ ע"ב20 שלחן ערכתי לפניובני יששכר ח"א דף פו ע"ג
כ ע"ב24 ולא תתורו... אל ישתה אדם בכוס זה ויתן עיניו בכוס אחרבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' תתמו
כ ע"ב25 אל ישתה אדם בכוס זה ויתן עיניו בכוס אחראגרא דכלה ח"א עמ' שלו, תא, ח"ג עמ' רלו
כ ע"ב25 אל ישתה אדם בכוס זה ויתן עיניו בכוס אחר וכו'ראשית חכמה, אהבה פרק ד אות ח, קדושה פרק ה אות כו, פרק ז אות יח
כ ע"ב25 אל ישתה אדם בכוס זה ויתן עיניו כו'שערי תשובה סה"י אות צה
כ ע"ב27 וברותי מכם - אלו בני תשע מדותדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' קסז
כ ע"ב27 וברותי מכם וכו' אלו בני ט' מדותאגרא דפרקא (תשסה) עמ' רצט
כ ע"ב27 וברותי מכם וכו' אלו בני ט' מידות וכו'טוב ירושלים ויקרא פי"ח פסוק יז
כ ע"ב29 אלו בני תשע מדות ואחד מהם בני תמורהזכרון אליעזר עמ' עה
כ ע"ב29 אלו בני תשע מדות וכו' בני שנואהשבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' קעה
כ ע"ב29 בני ט' מדותמשנת חיים בראשית עמ' שיח
כ ע"ב29 בני תשע מדות וכו' בני חצופהבית ישראל (טויסיג) דברים עמ' כט
כ ע"ב29 בני תשע מדות וכו' בני חצופהבית ישראל (טויסיג) תנינא ח"ב עמ' קעב
כ ע"ב30 בני מריבה ובני שנואת הלב הם עזי פנים ומורדים ופושעיםשערי תשובה אגה"ת אות נז
כ ע"ב30 בני שנואהדברי חיים - מועדים (תשנט) עמ' נו
כ ע"ב30 בני שנואהמשיבת נפש עמ' עה
כ ע"ב31 בני חצופהאגרות הראיה א עמ' קנג
כ ע"ב31 התובעת בפה הויין ליה בנים דלא מעליאור הצבי עמ' 215
כ ע"ב32 כל אדם שאשתו תובעת אותוגבורות ה' עמ' קסב
כ ע"ב32 כל אדם שאשתו תובעתו הויין לו בנים שאפילו בדורו של משה רבינו לא היו כמותםאור יצחק (ראדוויל, תשסה) עמ' ריט
כ ע"ב32 כל אדם שאשתו תובעתו הוין ליה בנים שאפילו בדורו של משה לא היוהערות אברהם יעקב יצחקי בראשית עמ' קמב
כ ע"ב32 כל אדם שאשתו תובעתו לדבר מצווה הווין ליה בנים שאפילו בדורו של משה וכו'אמונה ודעת דף פא ע"ב
כ ע"ב32 כל אדם שאשתו תובעתוחכמת התורה בראשית עמ' שח
כ ע"ב32 כל אדם שאשתו תובעתותורה וחיים עמ' רצג
כ ע"ב32 כל שאשתו תובעת אותו לתשמישנתיבות עולם ח"א עמ' קעו
כ ע"ב32 כל שאשתו תובעתו לשם שמיםחכמת התורה ויצא עמ' תמו, תנו
כ ע"ב32 כל שיודע באשתו שתובעתו לשם שמיםחכמת התורה תולדות עמ' קסז
כ ע"ב34 מה שלא הוזכר נבונים וכו'מי השילוח (מישור) ח"א עמ' קעג
כ ע"ב35 מבני ישכר היו נבוניםעיוני רש"י דברים ח"א עמ' לב
כ ע"ב ר"ן ד"ה דמצייני... כלומר שהיו עם בפני עצמן וכו'באר משה (אפשטיין) שמות עמ' קלב, תקלה, תריח, דברים עמ' תשסג
כא ע"ב צדיקים אומרים מעט ועושים הרבהאור תורה השלם (מזריטש) עמ' תעא
כא ע"ב צדיקים אומרים מעט ועושים הרבהמגיד דבריו ליעקב, אור תורה סי' תעא
כא ע"ב צדיקים אומרים מעט ועושין הרבהדברי ישראל (תשסח) ח"ב עמ' רלח
כא ע"ב ההוא דאתא לקמיה דרב הונא, א"ל לבך עלך, א"ל לא, ושרייהאות זכרון דף ח ע"א
כא ע"ב דאמרינן ליה לבך עלךס' העיקרים (מישור) עמ' תר
כא ע"א רמב"ןמשנת חיים בראשית עמ' שיג
כב ע"א03 בר ברתיה דרבי ינאי סבא... אילו הוה ידעת... מי נדרתראשית חכמה, קדושה פרק יד אות יא
כב ע"א10 מאי פתח ליה ר"ג לההוא סבא יש בוטה כמדקרות חרב... כל הבוטה ראוי לדקרו בחרב וכו'ראשית חכמה, קדושה פרק יד אות יא-יב
כב ע"א14 הנודר כאילו בנה במהאמרי אש (טאוב) עמ' תלג
כב ע"א14 הנודר כאילו בנה במהזכרון יהודה (מונק) דף מא ע"א, סט ע"ב
כב ע"א14 הנודר כאילו בנה במהמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 333
כב ע"א14 הנודר כאילו בנה במהמשך חכמה ויקרא הקדמה
כב ע"א14 הנודר כאלו בנה במה והמקיימו כאלו הקריב קרבןדברי מנחם (היימליך) עמ' קסה
כב ע"א14 כל הנודר חוטא כאילו בנה במהויגד יעקב עמ' תרכא, תרכב
כב ע"א14 כל הנודר כאילו בנה במה והמקיימו כאילו מקריב עליהדרשות אל עמי דרוש לא
כב ע"א20 והילכתא לא פתחינן לא ברישא ולא בסיפאלב המשפט ח"א שיעור ל [הלכה]
כב ע"א30 גודל עון הכעס ועונשואור לשמים (תשסג) עמ' ער
כב ע"א30 הכועס - אש של גיהנום שולט בואבן שוהם עמ' 8
כב ע"א30 הכועס גיהנום שולט בוהמאור שבתורה
כב ע"א30 הכועס כו' ואפילו שכינה אינה חשובה כו'שערי תשובה סה"י אות נה
כב ע"א30 הכועס כל מיני גהינם שולטין בוחכמת התורה וישב עמ' רפד
כב ע"א30 הכועס כל מיני גיהנם שולטין בוחכמת התורה בראשית עמ' תלה
כב ע"א30 הכועס פורענות של גיהנם שולטין בונתיבות עולם ח"ב עמ' רלח
כב ע"א30 כל הכועס - כל מיני גיהנום שולטים בודרך חיים עמ' רנא
כב ע"א30 כל הכועס כל מיני גהנום שולטין בו כו' ולא עוד אלא שהתחתוניות שולטת בו. בישוב התמיהה הא נוראות גהנום גדול הרבה מיסורי עוה"ז, ולמה אמרו ולא עודברכת פרץ פ' נח
כב ע"א30 כל הכועס כל מיני גיהנם שולטים בו... אלו התחתוניות ...אפי' שכינה אינה חשובה כנגדו... ובעל חמה רב פשעאורחות צדיקים שער כעס עמ' עח
כב ע"א30 כל הכועס כל מיני גיהנם שולטין בוחוסן יהושע מאמר א פ"ג עמ' קפח
כב ע"א30 כל הכועס כל מיני גיהנם שולטין בושבט מוסר עמ' דש
כב ע"א30 כל הכועס כל מיני גיהנם שולטין עליו וכו', וברא"שראשית חכמה, ענוה פרק ב אות כב, אור עולם אות טו, תוצ' חיים אות רכה
כב ע"א30 כל הכועס כל מיני גיהנם שולטין עליופרי צדיק ויקהל אות ו, ר"ח ניסן אות ג, קדושים אות יא, ראה אות א, שופטים אות ז, כי תצא אות יז
כב ע"א30 כל הכועסאור הרעיון עמ' קכד, קלו
כב ע"א30 כל הכועס, כל מיני גיהנם שולטין בו (וברא"ש)אוצר פתגמי חב"ד ח"א עמ' 155
כב ע"א30 כל הכועס, כל מיני גיהנם שולטין בודברי יהושע מאמר א פ"ה עמ' לו
כב ע"א30 כל הכועס כל מיני גיהנום שולטים בואורות אלים דף כז ע"א
כב ע"א30 כל הכועס כל מיני גיהנם... משכח תלמודו ומוסיף טפשותראשית חכמה, תוצא' חיים אות כט
כב ע"א32 ואין רעה אלא גהינוםפרי צדיק וישב אות ד, ויקהל אות ו
כב ע"א32 ואין רעה אלא גיהנם שנאמר כל פעל ה' למענהו וגם רשע ליום רעהבנין משה (מייזליש) ח"א עמ' קכו
כב ע"א34 עולא במיסקיה לארעא דישראל וכו' ההוא שעתא לא עברינן ירדנאבית ישראל (טויסיג) בראשית עמ' קמז
כב ע"א34 עולא במיסקיה לארעא דישראל וכו' ההוא שעתא לא עברינן ירדנאבית ישראל (טויסיג) תנינא ח"ב עמ' קמט-קנ
כב ע"א36 עולא במסקי' לא"י וכו'דברי שלום ח"ו סי' שכה
כב ע"א36 עולא אזל לארעא וכו'דברי שלום חלק ב עמ' לד
כב ע"א39 דלמא ח"ו אחזיקי ידי עוברי עבירהאור אברהם - רות עמ' רס
כב ע"א39 דלמא ח"ו אחזיקי ידי עוברי עבירה, א"ל נפשך הצלתאור אברהם דברים עמ' רפ
כב ע"א39 קתמה ר"י מדכתיב ונתן ה' לך לב רגז בבל כתיביערות דבש ח"א עמ' כד
כב ע"א39 תמה ר' יוחנן מכדי כתיב ונתן לך ה' שם לב רגז בבבל כתיבאור הצבי עמ' 92
כב ע"א40 בארץ ישראל ליכא כעסחכמת התורה נח עמ' שכט
כב ע"א40 ונתן ד' לך שם לב רגז - בבבלילקוט הגרשוני ח"ב
כב ע"א40 ונתן ד' לך שם לב רגז בבבל כתיבאמרי נועם (מועדים) סי' ז ליום א דפסח [מבן המחבר]
כב ע"א40 ונתן ה' לך שם לב רגזבאר ראי (רוזן) אגדה סי' יא אות ג
כב ע"א40 ונתן ה' לך שם לב רגז בבבל כתיבחכמת התורה מקץ עמ' שיא, שפד, שפה, תל
כב ע"א40 ונתן ה' לך שם לב רגז, בבבל כתיבדרשות מהרי"ץ לז' אדר עמ' רצא
כב ע"א40 ונתן לך ה' שם לב רגזעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תשמט
כב ע"א40 ונתן לך לב רגז וכו' לא עברי ירדנאפרי צדיק חקת אות ד
כב ע"א40 ונתן לך שם לב רגז בבבל כתיבחכמת התורה וארא עמ' פו
כב ע"א40 ונתן לך שם לב רגז בבבל כתיבחכמת התורה וישלח עמ' טז
כב ע"א40 ונתן לך שם לב רגז וכו'מרפא לשון עמ' סב
כב ע"א40 לב רגזאור ישרים (תשסב) עמ' רפ
כב ע"א40 מכדי כתיב ונתן וכו'דברי שלום ח"ו סי' ד, יג
כב ע"א40 ההוא שעתא לא עבר ירדנא וכו'מי השילוח (מישור) ח"א עמ' רח, ח"ב עמ' קלח
כב ע"א40 ההיא שעתא לא עברינן ירדנאעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תצח
כב ע"א40 כל הכועס כאילו הורג הנפשאגרא דכלה ח"א עמ' קפו
כב ע"א רא"שדגלי יהודה דרוש ב אות ג הגהה א
כב ע"ב01 כל הכועס אין שכינה חשובה כנגדוחכמת התורה ויגש עמ' פט
כב ע"ב01 כל אדם הכועס אפי' שכינה אינה חשובה כנגדו וכו'ראשית חכמה, קדושה פרק יב אות י, ענוה פרק ב אות כב, פרק ג אות ל
כב ע"ב01 כל הכועס אפילו שכינה אינה חשובה כנגדודרך חיים עמ' רנא
כב ע"ב01 כל הכועס אפילו שכינה אינה חשובה כנגדוחובת התלמידים פ"ט - איזה עצות להתעלות עמ' צא
כב ע"ב01 כל הכועס כאלו עובד עבודה זרהדברי מנחם (היימליך) עמ' לז
כב ע"ב01 לא עברנא ירדנאמשך חכמה דברים פ' כא פס' א
כב ע"ב02 הכועס אפילו שכינה אינה חשובה כנגדוחכמת התורה וישלח עמ' רח
כב ע"ב02 כל המתגאה אפילו שכינה אינה חשובה נגדואור יהל ח"א עמ' קלב-קלג
כב ע"ב02 שכינה אינה חשובה כנגדואמרי פנחס השלם - שער הענוה סי' לו
כב ע"ב05 כל הכועס תלמודו משתכח ומוסיף טפשותאבן שוהם עמ' 8
כב ע"ב07 הכועס וכו' בידוע שעונותיו מרובים מזכיותיואמרי פנחס השלם - שער המידות סי' כז
כב ע"ב07 כל הכועס בידוע וכו'דברי שלום ח"ו סי' שכה
כב ע"ב07 כל הכועס בידוע שעוונותיו מרובין מזכיותיודרך חיים עמ' תקפז
כב ע"ב07 כל הכועס בידוע שעוונותיו מרוביןרוח חיים (חיד"א) עמ' מא
כב ע"ב09 אילו לא חטאו ישראל לא ניתנה להם אלא התורה וספר יהושעאור אברהם דברים עמ' תלז
כב ע"ב09 אלמלא לא חטאו ישראל, לא ניתן להם אלא חמשה חומשי תורה וספר יהושע בלבד, שערכה של ארץ ישראל הואשיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 436
כב ע"ב09 אלולא חטאו ישראל לא נתן להם אלא ה' חומשים וספר יהושעמי מרום ח"ג עמ' פג
כב ע"ב09 אלמלא חטאו ישראל די היה להם בה' ספרים וספר יהושעמי מרום ח"ט עמ' קצח, שמב
כב ע"ב09 אלמלא חטאו ישראל היה די בתורה וספר יהושעזכרון דברים (תשנט) עמ' פח
כב ע"ב09 אלמלא חטאו ישראל לא ניתן להם אלא ה' חומשי תורה וספר יהושעדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' רלח, רלט, רמג
כב ע"ב09 אלמלא חטאו ישראל לא ניתן להם אלא חמישה חומשי תורה וספר יהושע בלבד, שערכה של ארץ ישראל הואשיחות הרב צבי יהודה דברים עמ' 23, 27, 203
כב ע"ב09 אלמלא חטאו ישראל לא ניתן להם אלא חמשה וכו' ובעיון יעקב שםיציב פתגם - חנוכה-שבועות עמ' ריג, ריד
כב ע"ב09 אלמלא חטאו ישראל לא ניתן להם אלא חמשה חומשי תורהאור אברהם במדבר עמ' רסז
כב ע"ב09 אלמלא חטאו ישראל לא ניתן להם אלא חמשה חומשי תורה וספר יהושע בלבד שערכה של ארץ ישראל היא מאי טעמא כי ברוב חכמה רב כעספרי צדיק נח אות ג, לך לך אות ח, חיי שרה אות ה, ויגש אות יב, לחנוכה אות ב, ד, ח, י, כה, ויחי אות ח, י, שמות אות י, ר"ח שבט אות ה, לט"ו בשבט אות ב, יתרו אות א, משפטים אות י, פ' שקלים אות ד, ר"ח אדר אות י, יא, לי"ד אדר ראשון אות ב, תרומה אות ב, ו, תצוה אות ג, ה, פ' זכור אות ב, פורים אות א, ב, כי תשא אות א, ג, פ' פרה אות ב, ויקהל אות י, ויקרא אות ג, ר"ח ניסן אות א, ג, צו אות ז, פסח אות א, ה, כא, שמיני אות ז, תזריע אות ז, מצורע אות י, פסח שני אות א, ב, אמור אות ו, ל"ג בעומר אות ב, ה, בהר אות א, ב, בחוקותי אות א, ר"ח סיון אות ב, לחג השבועות אות טו, בהעלותך אות יד, שלח אות י, ר"ח תמוז אות א, ד, ה, קרח אות ה, חקת אות ח, יג, בלק אות ה, יד, מסעי אות ג, י, דברים אות א, ו, י, לט"ו באב אות ב, ג, עקב אות ג, ח, יג, ר"ח אלול אות ג, כי תצא אות טו, טז, נצבים אות ו, וילך אות ב, האזינו אות א, ג, סוכות אות כה
כב ע"ב09 אלמלא חטאו ישראל לא ניתן להם אלא חמשה חומשי תורה וספר יהושע וכו'באר משה (אפשטיין) יהושע-שמואל עמ' ה-ז
כב ע"ב09 אלמלא חטאו ישראל לא ניתן להם וכו'אור אברהם - רות עמ' קפ
כב ע"ב09 אלמלא חטאו ישראל לא ניתן להן אלא חמשה חומשי תורה וספר יהושע בלבדמשך חכמה הקדמה לספר שמות, שמות פ' כד פס' יב
כב ע"ב09 אלמלא חטאו ישראל לא נתן להם אלא ה' חומשים וספר יהושע שערכו של א"י הואמי מרום ח"ו עמ' שב
כב ע"ב09 אלמלא חטאו ישראלמאמרי הראיה 467
כב ע"ב09 אלמלא חטאו ישראל, לא ניתן להם אלא חמשה חומשי תורה וספר יהושע בלבדנר ישראל חלק ב דף קד
כב ע"ב09 אלמלא לא חטאו ישראל לא ניתן להם אלא ה' חומשי תורהשם משמעון (שפירא) עמ' עח
כב ע"ב09 אלמלא לא חטאו ישראל לא ניתן להם אלא חמשה חומשי תורה וספר יהושע בלבד, שערכה של ארץ ישראל הואבית ישראל (טויסיג), תליתאה, ח"ב, עמ' סז
כב ע"ב09 אלמלא לא חטאו ישראל, לא 'ניתן להם אלא חמשה חומשי תורה וספרי יהושע בלבד, שערכה של ארץ ישראל. מאי טעמא כי ברב חפמה רב כעסבית ישראל (טויסיג) תליתאה ח"א עמ' א, קלב
כב ע"ב09 אלמלא לא חטאו ישראל, לא ניתן להם אלא חמשה חומשי תורה וספר יהושע בלבה שערכה של ארץ ישראל הואבית ישראל (טויסיג) שמות עמ' קיט
כב ע"ב09 אלמלא לא חטאו ישראל, לא ניתן להם אלא חמשה חומשי תורה וספר יהושע בלבד, שערכה של ארץ ישראל הואבית ישראל (טויסיג) בראשית עמ' נא
כב ע"ב09 אלמלי זכו - לא היה להם אלא תורה ויהושע לבד וכו'בנין שלמה ח"ב (תשסז) עמ' כו, נא
כב ע"ב09 אלמלי לא חטאו ישראל לא היה להם רק חמשה חומשי תורהויגד יעקב עמ' תקעא
כב ע"ב09 אלמלי לא חטאו ישראל לא ניתן להם אלא ה' חומשי תורהאמת ליעקב עה"ת עמ' י
כב ע"ב09 אם זכו ישראל וכו'אור גנוז (מוסקוביץ) עמ' תפד, תקפא
כב ע"ב11 ה' חומשים וספר יהושע הם ערכה של א"ימי מרום ח"ח עמ' רעט
כב ע"ב12 ערכה של אר"יאהל משה (שיינרמן) בראשית עמ' לו
כב ע"ב13 אין נזקקין "לאלקי ישראל" חוץ מקונם אשתי נהנית לימשך חכמה במדבר פ' ל פס' יא
כב ע"ב28 והלכתא פותחין בחרטהס' העיקרים (מישור) עמ' תר
כב ע"ב ר"ן עבר הירדן לא נתקדשה להבאת העומרעיוני רש"י דברים ח"א עמ' צד
כג ע"א דשכיחי אפקורי דמצערי רבנןאבן פינה עמ' 156
כג ע"א מעשה באדם א' שהדיר את אשתואור אברהם - תלמוד תורה עמ' קפב
כג ע"א מעשה באדם אחד שהדיר את אשתו מלעלות לרגל וכו'היהדות הלאומית עמ' 58
כג ע"א מצינו שהיו עולין לרגל אף שלא בזמן הביתאור אברהם שמות עמ' קצח
כג ע"א ר"ן ד"ה והיתר נדרים ביחיד וכו'עיוני רש"י במדבר עמ' תקכט
כג ע"א רא"ש - הנשים היו נוהגות לעלות לרגל לראות כבוד התורה אור אברהם - הגדה של פסח - קונטרס שואלין ודורשין עמ' תכו
כג ע"א רא"ש - עליה לרגל אחר החורבן אור אברהם - מסכת מגילה עמ' עד
כג ע"ב חסורי מיחסראעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תקס
כג ע"ב הרוצה שלא יתקיימו נדריו כל השנה, יעמוד בראש השנה, ובתוס'מבשר טוב, ימי הרחמים והסליחות עמ' תפח
כג ע"ב הרוצה שלא יתקיימו נדריו כל השנה, יעמוד בראש השנה, ובתוס'בנין אפרים עמ' עג [הלכה]
כג ע"ב רב הונא בר חיננא סבר למידרשה בפירקא וכו'מאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 304
כד ע"א קונם אם אין אתה נוטל לבנך וכו'ישא מדברותיך - מגילה עמ' שיח
כד ע"א לא כלבא אנא דמיתהנינא מינך ולא מיתהנית מינאיבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' תקפ, שמות עמ' רסד, תרעד, ויקרא עמ' קכג, קעג, דברים עמ' תנ, תשכו, יהושע-שמואל עמ' שלב, שצח
כד ע"א לאו מלכא אנא דמהנינא לךעיוני רש"י במדבר עמ' רמג
כד ע"א לאו מלכא אנא דמהנינא לךדעת שבת עמ' קח
כד ע"א לאו מלכא אנא דמהנינא לך ואת לא מהנית ליבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' ל, תשמז, ויקרא עמ' לד, קכג, קעג, תכד, תקעה, דברים עמ' תנ, תשכו, יהושע-שמואל עמ' שלב
כד ע"ב נדרי הבאיעיוני רש"י דברים ח"א עמ' נג
כה ע"א10 קניא דרבא וכו'מי השילוח (מישור) ח"א עמ' מח, קפה, רמח, רנב, ח"ב עמ' צה
כה ע"א10 קניא דרבאס' העיקרים (מישור) עמ' תיז
כה ע"א13 אמר ליה רבא אם כן זיל אישתבע ליה דפרעתיה אזל ואייתי קניא ויהיב זוזיפרי צדיק ראה אות ז
כה ע"א22 כרת משה ברית עם ישראלעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תשמה
כה ע"א22 כרת משה ברית עם ישראל על התורה והמצוותבנין משה (מייזליש) ח"ב עמ' קטז
כה ע"א23 אמר משה לישראל הוו יודעים שלא על דעתכם אני משביעאוזן שמואל דף נג ע"א
כה ע"א23 לא על דעתכם אני משביע אתכםחכמת התורה ויגש עמ' לט
כה ע"א23 שלא על דעתכם אני משביע אתכםדרשות מהר"ם שיק עמ' תרפז
כה ע"א36 מצות ציצית שקולה ככל המצותראשית חכמה, קדושה פרק ו אות נב
כה ע"א36 מצות ציצית שקולה נגד כל המצוותבת עין (תשסז) עמ' שנד
כה ע"א36 שקולה מצוות ציצית כנד כל המצוות שבתורהאוזן שמואל דף סח ע"א
כה ע"א36 שקולה מצות ציצית וכו'טוב טעם במדבר עמ' פא
כה ע"א36 שקולה מצות ציצית כנגד כל מצוות שבתורהבית ישראל (טויסיג) תנינא ח"ב עמ' נט
כה ע"א36 שקולה מצות ציצית כנגד כל מצות שבתורהנועם אלימלך דף נז ע"ד
כה ע"א36 שקולה מצות ציצית כנגד כל מצות שבתורהפרי צדיק תולדות אות ט, וישלח אות ו
כה ע"א36 שקולה מצות ציצית כנגד כל מצות שבתורהשיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 146
כה ע"א36 שקולה מצות ציצית כנגר כל מצות שבתורהשם משמעון (שפירא) עמ' יא
כה ע"א36 שקולה מצות ציצית וכו'אור גנוז (מוסקוביץ) עמ' תרב
כה ע"א44 חמורה ע"ז שכל הכופר בה כאילו מודה בתורה כולהשערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר רב
כה ע"א44 חמורה עבודה זרה שכל הכופר בה וכו'אור גנוז (מוסקוביץ) עמ' תרב
כה ע"א44 חמורה עבודת כוכבים שכל הכופר בה כאילו מודה בתורה כולהאמרי נועם (מועדים) סי' א לשבת הגדול
כה ע"א44 חמורה עבודת כוכבים, שכל הכופר בה כאילו מודה בתורה כולהבית ישראל (טויסיג) דברים עמ' ז-ח
כה ע"א44 חמורה עבודת כוכבים, שכל הכופר בה כאילו מודה בתורה כולהבית ישראל (טויסיג) תנינא ח"ב עמ' נט
כה ע"א45 הכופר בע"ז, כמודה בכל התורהאהלי יעקב (הוסיאטין) דף רצה ע"ב
כה ע"א50 אגבו טרוף קא אמרינןמאיר עיני חכמים מהדו"ג ח"ב דף רנו
כה ע"ב בנדר שהותר מקצתועיוני רש"י במדבר עמ' תקלד
כה ע"ב נדר שהותר מקצתו הותר כולודברי יחזקאל שרגא תליתאה עמ' קעג
כה ע"ב נדר שהותר מקצתועיוני רש"י דברים ח"א עמ' צו
כז ע"א אונס רחמנא פטריהדברי יחזקאל שרגא תליתאה עמ' ער
כז ע"א אנוס רחמנא פטריהס' העיקרים (מישור) עמ' תקפח
כז ע"א ואנוס רחמנא פטריהכתונת פסים פרשת מצורע כג ע"ג
כז ע"א אנוס הוא ורחמנא פטריהחקל יצחק (תשסג) עמ' כב
כז ע"א תוס' ד"ה איכאחכמת התורה ויגש עמ' קמו
כז ע"א ר"ן - בהפרת הבעל ל"א נדר שהותר מקצתועיוני רש"י דברים ח"א עמ' צו
כז ע"ב והוא דקנו מיניה בבי"ד חשובדרכי חושן עמ' קפד [הלכה]
כז ע"ב נודרין להרגים ולחרמין ולמוכסין שהוא תרומהאבן יהושע עמ' 130
כז ע"ב נודרין להרגין וכו' שהוא תרומה וכו', שהוא של בית המלך אע"פ וכו'בני יששכר ח"ב דף קסה ע"ג
כז ע"ב נודרין להרגין ולמוכסין וכו'אגרא דכלה ח"א עמ' תיב
כז ע"ב נודרים למוכסיםדרכי חושן עמ' קפו, שעז [הלכה]
כז ע"ב נודרין לאנסיןחכמת התורה תולדות עמ' רסו
כח ע"א03 בית שמאי אומרים במה שהוא מדירו ובית הלל אומרים אף במה שאינו מדירומשך חכמה במדבר פ' לב פס' טז
כח ע"א08 דינא דמלכותא דינאאורות המאירים ולקוטי ישכר עמ' קכד
כח ע"א08 דינא דמלכותא דינאחכמת התורה בא עמ' שמה
כח ע"א08 דינא דמלכותא דינאחכמת התורה ויגש עמ' רסב
כח ע"א08 דינא דמלכותא דינאחכמת התורה תולדות עמ' קסח
כח ע"א08 דינא דמלכותא דינא, רשב"א ריטב"א נ"י ר"ן שטמ"ק ומהר"ץ חיות שםדרכי חושן עמ' שפא, שפח-שפט, שצא, שצב, שצה [הלכה]
כח ע"א08 דינא דמלכותא דינאפרי צדיק שמות אות יב, בשלח אות ט, פ' החודש אות ט, תזריע אות ו, בהר אות ה, חוקת אות ב, בלק אות טו, פנחס אות יא, מסעי אות יג, עקב אות יב, ערב יוכ"פ אות א
כח ע"א11 במוכס העומד מאיליו, ר"ן תוס' רשב"א רא"ש ושטמ"ק שםדרכי חושן עמ' שנט [הלכה]
כח ע"א13 באומר יאסרו לי כל פירות שבעולם אם אינם של בית המלך וכו'בני יששכר ח"ב דף קסה ע"ג
כח ע"א16 אומר בלבו היוםבנין אפרים עמ' עג [הלכה]
כח ע"א16 אומר בלבו היום ומוציא בשפתיו סתםאבן יהושע עמ' 110
כח ע"א18 דברים שבלב אינן דבריםחכמת התורה תולדות עמ' רלח, ערב, רפב-רפו, תמ, תקעט, תקפה
כח ע"א38 הרי נטיעות הללו קרבן עד שיקצצו... פדאן חוזרות וקדושותדרשות אל עמי דרוש כ
כח ע"א38 נטיעות אלו קרבן עד שיקצצו. וכל הסוגיאאיש צעיר דף כח ע"ב
כח ע"א ר"ן ד"ה במוכס העומד מאליוחכמת התורה בא עמ' שמה
כח ע"א ר"ן לענין דינא דמלכותא דינאיציב פתגם - פסח עמ' נד
כט ע"א קדושת דמים פקעה בכדי, קדושת גוף לא פקעה בכדימשך חכמה דברים פ' יג פס' ו, פ' כג פס' כד
כט ע"א ר"ן ד"ה א"ל קנין לזמן הוי רק קנין פירותויגד יעקב עמ' רנג
כט ע"א ר"ןטבעות זהב ח"א דף ב ע"ב [הלכה]
כט ע"ב אמירה לגבוה כמסירה להדיוט דמידברי מנחם (היימליך) עמ' שנו
כט ע"ב אמירה לגבוה כמסירה להדיוט - רא"שדגלי יהודה דרוש ב אות ג
ל ע"א אשה כפדאוה אחרים דמיאחלק יעקב (קנטור) דרוש ג
ל ע"א הנודר מיושבי היבשהדרשות מהר"ם בנעט עמ' קצט
ל ע"א ר"ן - אשה מבטלת דעתה ורצונה באר ראי (רוזן) גמ"ח סי' ה אות ב
ל ע"א ר"ן - אשה מפקרת עצמהטבעות זהב ח"א דף לד ע"ד, מו ע"ב [הלכה]
ל ע"א ר"ן - בקידושין מפקרת עצמהיציב פתגם - מילה-נישואין עמ' קכג
ל ע"א ר"ן ד"ה ואשהחכמת התורה ויצא עמ' קטז
ל ע"א ר"ן ד"ה ואשהשערים מצוינים בראשית-שמות עמ' קה, תנב
ל ע"א ר"ן ד"ה ואשה נמידברי חיים על התורה (תשנט) עמ' שח, שמד
ל ע"א ר"ן ד"ה ואשהבנין אפרים עמ' עב [הלכה]
ל ע"ב נולד שתי לשונות במשמעויגד יעקב עמ' רפז
לא ע"א02 הנודר מאוכלי שום וכו'קול ששון (גולדברג) אות יז
לא ע"א03 מעולי ירושלים וכו'אור אברהם - מסכת מגילה עמ' רלח
לא ע"א14 קונם שאיני נהנה לבני נח מותר בישראל ואסור בעובדי כוכביםפרי צדיק נשא אות י
לא ע"א15 הנודר מב"נ מותר בזרע אברהםחכמת התורה נח עמ' סח, רצד, רצז, רחצ, שד, שפא, שפו
לא ע"א15 הנודר מבני נח מותר בישראלמי מרום ח"ח עמ' לא
לא ע"א15 שאיני נהנה לבני נח מותר בישראל וכו'אור אברהם - מסכת מגילה עמ' רסד
לא ע"א16 וישראל מי נפיק מכלל בני נח, כיון דאיקדש אברהם איתקרו על שמיה, וברש"יבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' שנג
לא ע"א16 וישראל מי נפיק מכלל בני נח? כיון דאיקדש אברהם איתקרו על שמיהשיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 268
לא ע"א17 כיון דאקדש אברהם איתקרו על שמיהאור אברהם - מסכת מגילה עמ' רסד
לא ע"א17 כיון דאקדש אברהם אתקרו על שמיהפרי צדיק נח אות ב
לא ע"א17 כיון דאקדש אברהם נקראו על שמוחכמת התורה לך לך עמ' עו, שכח
לא ע"א18 הנודר מזרע אברהםדרשות מהר"ם בנעט עמ' רה
לא ע"א18 הנודר מזרע אברהם וכו'אור אברהם - תשובה עמ' ר
לא ע"א18 זרע אברהם - ישראלאור הרעיון עמ' שצב
לא ע"א18 קונם מזרע אברהם מותר באומותויגד יעקב עמ' קנו
לא ע"א18 שאיני נהנה לזרעמשנת חיים דברים מכתבים ה
לא ע"א18 שאיני נהנה לזרע אברהם אסור בישראלאור אברהם בראשית עמ' רכה
לא ע"א18 שאיני נהנה לזרע אברהם אסור בישראל וכו'אור אברהם במדבר עמ' רכו
לא ע"א18 שאיני נהנה לזרע אברהם וכו'אור אברהם - הגדה של פסח עמ' קיא, קטו, קכג
לא ע"א18 שאיני נהנה לזרע אברהם וכו', כי ביצחק וכו'באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' שנד, שצד, תסה, תקנז, תקסח, ויקרא עמ' שפב, במדבר עמ' כ, מלכים עמ' סה
לא ע"א18 שאיני נהנה לזרעו של אברהם אסור בישראל דוקאאור אברהם דברים עמ' תלח
לא ע"א18 קונם וכו' שאיני נהנה לזרע אברהם - אסור בישראל ומותר באומות העולםבית ישראל (טויסיג) בראשית עמ' צט
לא ע"א18 קונם וכו' שאיני נהנה לזרע אברהם - אסור בישראל ומותר באומות העולםבית ישראל (טויסיג) תנינא ח"ב עמ' פח
לא ע"א20 והאיכא ישמעאל וכו' והאיכא עשו וכו'חלק יעקב (קנטור) דרוש ד
לא ע"א20 והאיכא ישמעאל, כי כיצחק יקרא לך זרע כתיב וכו' ביצחק, ולא כל יצחקבית ישראל (טויסיג) תנינא ח"ב עמ' פח,
לא ע"א20 כי ביצחק ולא כל יצחקדברי יחזקאל שרגא תליתאה עמ' טו
לא ע"א20 כי ביצחק ולא כל יצחקטל חיים (פרידלנדר) עמ' רעז
לא ע"א20 כי ביצחק ולא כל יצחקעיוני רש"י במדבר עמ' שמב, שמג
לא ע"א20 כי ביצחק ולא כל יצחקליהודים היתה אורה עמ' לט
לא ע"א20 כי ביצחק ולא כל יצחקמדבר קדש מועדים ח"א עמ' קכז, קכח
לא ע"א20 כי ביצחק ולא כל יצחקפרי צדיק נח אות ח, לך לך אות ב, וירא אות ג, ט, חיי שרה אות ה, וישלח אות א, תצוה אות יב, פסח אות יב, כב, לג, אמור אות ו, בחוקותי אות יד, קרח אות יג, בלק אות יב, דברים אות ו, ח, כי תצא אות ט, וילך אות יא
לא ע"א20 כי ביצחק יקרא לך זרע - 'ביצחק' ולא כל יצחקאמרי נועם (מועדים) סי' ו ליום ב דסוכות, סי' יד לפר' זכור
לא ע"א20 כי ביצחק יקרא לך זרע - ביצחק ולא כל יצחקדברי חיים - מועדים (תשנט) עמ' נ
לא ע"א20 כי ביצחק יקרא לך זרע כתיב, והאיכא עשו, ביצחק ולא כל יצחקזרע קודש (תשסה) על התורה עמ' נב
לא ע"א20 כי ביצחק יקרא לך זרעאדיר במרום ח"א פ' שמח
לא ע"א20 'כי ביצחק יקרא לך זרע'... ביצחק ולא כל יצחקאור יצחק (ראדוויל, תשסה) עמ' ר, ריג
לא ע"א20 כי ביצחק כו'משנת חיים בראשית עמ' שמה
לא ע"א20 כי ביצחק, ולא בכל יצחקגנזי ישראל ח"א דף סא ע"ב
לא ע"א21 ביצחק יקרא לך זרע ולא כל יצחקבינה לעתים דרוש יד עמ' קכ
לא ע"א21 ביצחק יקרא לך זרע, ביצחק ולא כל יצחקדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' שמה
לא ע"א21 ביצחק יקרא לך זרע, ביצחק, ולא כל יצחקאהל משה (פרהנד, תשסה) ח"א עמ' סז
לא ע"א22 ביצחק ולא כל יצחקחכמת התורה וישלח עמ' תקפד
לא ע"א22 ביצחק ולא כל יצחקחכמת התורה חיי שרה עמ' תנט
לא ע"א22 ביצחק ולא כל יצחקחכמת התורה תולדות עמ' ד, יד, סד, סח, עד, פ, פב, פז, צד, קכג, רלז, תב, תרלז, תרנג
לא ע"א22 ביצחק ולא כל יצחקמשנת חיים דברים עמ' טז
לא ע"א22 ביצחק ולא כל יצחק למעט עשוחכמת התורה וירא עמ' תקנח
לא ע"א22 ביצחק ולא כל יצחקאהלי יעקב (הוסיאטין) דף תיב ע"א
לא ע"א22 ביצחק ולא כל יצחקאור הרעיון עמ' שצב
לא ע"א22 ביצחק ולא כל יצחקמי מרום ח"ח עמ' קטז
לא ע"א22 ביצחק ולא כל יצחקמשך חכמה בראשית פ' כב פס' טו, פ' כח פס' יג
לא ע"א22 ביצחק ולא כל יצחקפירות מפוזרין עמ' מא-מב
לא ע"א22 ולא כל יצחקחקל יצחק (תשסג) עמ' קד, קנד
לא ע"ב14 הנודר מן הערלים אסור במולי עכו"םחכמת התורה וישלח עמ' תלה, תפה
לא ע"ב14 הנודר מן הערלים אפור במולי עכו"םאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' שט
לא ע"ב14 הנודר מן הערלים מותר בערלי ישראלחכמת התורה וירא עמ' תקלט
לא ע"ב14 הנודר מערלים אסור במולי אומותבני יששכר ח"א דף ע ע"ד
לא ע"ב14 הנודר מערלים מותר בערלי ישראלחכמת התורה שמות עמ' תרלג
לא ע"ב14 הנודר מערליםשערים מצוינים בראשית-שמות עמ' קלא, קסב
לא ע"ב14 הנודר מן הערלים מותר בערלי ישראלחכמת התורה לך לך עמ' תקמב
לא ע"ב14 מן הערלים מותר בערלי ישראלחכמת התורה ויצא עמ' תצח, תקיא, תקיב
לא ע"ב14 קונם וכו' הערלה קרויה אלא לשם עכו"םפרי צדיק לך לך אות ו, מקץ - הבדלה, (א) שמות אות א, בשלח אות יא, יתרו אות ג, משפטים אות ט, פ' זכור אות יג, פורים אות ז, ר"ח ניסן אות א, פסח אות מד בהר אות יב, חקת אות ד, יד, סוכות אות מה
לא ע"ב14 קונם וכו' מותר בערלי ישראל וכו'טוב ירושלים שמות פי"ד פסוק יא
לא ע"ב14 קונם שאני נהנה לערליםישא מדברותיך - מגילה עמ' עא
לא ע"ב14 קונם שאני נהנה לערלים, מותר בערלי ישראל ואסור במולי עכו"םבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' שצה, תעו, ויקרא עמ' תל, במדבר עמ' רעח, תקעג, יהושע-שמואל עמ' שע, מלכים עמ' רלד
לא ע"ב14 קונם שאני נהנה לערליםדברי מנחם (היימליך) עמ' שעט
לא ע"ב15 ערלים - גם מולי גוייםאור הרעיון עמ' תטז
לא ע"ב16 איני נהנה לנימולים... מותר בנימולי עכו"םאהלי יעקב (הוסיאטין) דף תי ע"א
לא ע"ב16 איני נהנה למולים - אסור בערלי ישראלמי מרום חי"ג עמ' קמט, קנא
לא ע"ב16 הנודר מן המולים אסור בערלי ישראל ומותר במולי עכו"םזכרון אליעזר עמ' כו
לא ע"ב16 הנודר מן המולים אסור בערלי ישראלמי מרום ח"ח עמ' עד, רעד
לא ע"ב16 הנודר מן המולים מותר במולי גויםמי מרום ח"ט עמ' יא, צא
לא ע"ב16 הנודר שלא ליהנות מנימולים - אסור בישראל אף על פי שאינו נימולשיחות ר' צבי יהודה ויקרא עמ' 105
לא ע"ב16 כל ישראל נקראים נימוליםשיחות הרב צבי יהודה שמות עמ' 151
לא ע"ב17 אין הערלה קרויה אלא לשם עכו"םדעת שבת עמ' רכא בהערה, רפח
לא ע"ב17 אין הערלה קרויה אלא לשמם (של העכו"ם)ילקוט דברי חכמים ויקרא סי' קח
לא ע"ב18 כי כל הגוים ערליםמשנת חיים שמות עמ' לב
לא ע"ב18 כל הגוים ערליםמשנת חיים בראשית עמ' קצט, תקד
לא ע"ב22 מאוסה היא הערלה וכו'אור התורה (תאומים, תשנט) עמ' ד
לא ע"ב22 מאוסה היא הערלה שנתגנו בה הרשעיםחכמת התורה שמות עמ' תרלט
לא ע"ב22 מאוסה היא הערלה שנתגנו בה רשעים וכו'באר משה (אפשטיין) יהושע-שמואל עמ' שע
לא ע"ב22 מאוסה היא הערלה שנתגנו בה רשעיםמשך חכמה דברים פ' כח פס' ד
לא ע"ב22 מאוסה היא הערלה שנתגנו בה רשעים, שנאמר כי כל הגויים ערליםמבשר טוב, ימי הרחמים והסליחות עמ' שמ
לא ע"ב22 מאוסה היא הערלהאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' לב
לא ע"ב22 מאוסה היא הערלהחכמת התורה וישלח עמ' תנט-תס
לא ע"ב22 מאוסה היא הערלהחכמת התורה יתרו עמ' תכג
לא ע"ב22 מאוסה היא הערלהמשיבת נפש עמ' קכה
לא ע"ב22 מאוסה היא הערלהחכמת התורה ויצא עמ' תקטז
לא ע"ב22 מאוסה היא הערלה, גדולה מילהחכמת התורה בשלח עמ' תטו
לא ע"ב22 מאוסה הערלה שנתגנו בהילקוט הגרשוני ח"ב
לא ע"ב22 מאוסה הערלה וכו' אחזתו רעדה וכו' נתקררה דעתושפתי רננות (מיכלדורף) דף לו ע"א
לא ע"ב23 גדולה מילה ובמהרש"אדברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' נז
לא ע"ב23 גדולה מילה שנכרתו עליה שלש עשרה בריתותבית ישראל (טויסיג) ויקרא עמ' פט
לא ע"ב23 גדולה מילה שנכרתו עליה שלש עשרה בריתותאור תורה השלם (מזריטש) עמ' קמ
לא ע"ב23 גדולה מילה שנכרתו עליה שלש עשרה בריתותמגיד דבריו ליעקב, לקוטי אמרים סי' רנ, אור תורה סי' קמ
לא ע"ב23 גדולה מילה שנכרתו עליה י"ג בריתותאור אברהם - מסכת מגילה עמ' שכה
לא ע"ב23 גדולה מילה שנכרתו עליה י"ג בריתותאיש צעיר דף א ע"א
לא ע"ב23 גדולה מילה שנכרתו עליה י"ג בריתותויגד יעקב עמ' שכב
לא ע"ב23 גדולה מילה שנכרתו עליה י"ג בריתותזאת זכרון (תשנב) אות סג
לא ע"ב23 גדולה מילה שנכרתו עליה שלש עשרה בריתותבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' תז, מלכים עמ' רמט
לא ע"ב23 גדולה מילה שנכרתו עליה שלש עשרה בריתותראשית חכמה, קדושה פרק ו אות נו
לא ע"ב23 גדולה מילהאור הרעיון עמ' עה
לא ע"ב23 גדולה מילהדעת שבת עמ' רכ
לא ע"ב23 גדולה מילהמשנת חיים בראשית עמ' רא, רו
לא ע"ב23 י"ג בריתותרמז הרומז (תשסח) עמ' קכו
לא ע"ב23 מילה נכרתו עליה י"ג בריתותאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) ויחי כה
לא ע"ב23 מילה שנכרתו עליה י"ג כריתותחכמת התורה ויצא עמ' תקב
לא ע"ב24 גדולה מילה שדוחה את השבת החמורהדרשות מהרי"ץ לחנוכה ח"ב דרוש מא עמ' עט
לא ע"ב24 גדולה מילה שדוחה את השבתאז שמח עמ' שצב, תלג
לא ע"ב24 גדולה מילה שדוחה שבתאיש צעיר דף א ע"א
לא ע"ב24 גדולה מילה שדוחה שבתויגד יעקב עמ' תקצז
לא ע"ב24 גדולה מילה שדוחה שבתילקוט הגרשוני ח"ב
לא ע"ב24 גדולה מילה שדוחה שבתאהל משה (פרהנד, תשסה) ח"א עמ' ריז
לא ע"ב25 גדולה מילה שלא נתלה לו למשה הצדיק וכו'אור אברהם ברכות עמ' רלה
לא ע"ב25 גדולה מילה שלא נתלה למשה אפילו שעהחכמת התורה בא עמ' מה
לא ע"ב25 גדולה מילה שלא נתלה למשה הצדיק וכו'אור אברהם דברים עמ' צ
לא ע"ב25 חביבה מילה שלא נתלה למשה עליהחכמת התורה שמות עמ' פז
לא ע"ב26 גדולה מילה שדוחה את הנגעיםאיש צעיר דף א ע"א
לא ע"ב26 גדולה מילה שדוחה נגעיםילקוט הגרשוני ח"ב
לא ע"ב27 אברהם לא נקרא תמים עד שנימולחכמת התורה ויצא עמ' תקטו
לא ע"ב27 אברהם לא נקרא תמים עד שנמולחכמת התורה בראשית עמ' קיד
לא ע"ב27 גדולה מילה שכל המצות שעשה א"א לא נקרא שלם עד שמל וכו'שבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' לח
לא ע"ב27 גדולה מילה שכל המצות שעשה אברהם אבינו לא נקרא שלם, עד שמלאור יצחק (ראדוויל, תשסה) עמ' סג
לא ע"ב27 ולא נקרא שלם עד שמלדרשות שבט הלוי עמ' פו
לא ע"ב27 לא נקרא שלם עד שמלאור הרעיון עמ' עה, תטז
לא ע"ב28 אלמלא מילה לא נבראו שמים וארץחכמת התורה ויצא עמ' תיח
לא ע"ב28 גדולה מילה שאלמלא היא לא ברא וכו'ישא מדברותיך - מגילה עמ' יא
לא ע"ב28 גדולה מילה שאלמלא היא וכו'שמן ראש (כץ) ח"ו עמ' פא
לא ע"ב28 גדולה מילה שאלמלא היא לא ברא הקב"ה את עולמו וכו'באר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' קפח
לא ע"ב28 גדולה מילה שאלמלא היא לא ברא הקב"ה את עולמו וכו'יציב פתגם - מילה-נישואין עמ' לה
לא ע"ב28 גדולה מילה שאלמלא היא לא ברא הקב"ה את עולמואלומת יוסף דף כ ע"א
לא ע"ב29 לא ברא הקב"המשנת חיים בראשית עמ' ר
לא ע"ב30 תניא ר"'י בן קרחה אומר גדולה מילהיציב פתגם - ימים נוראים עמ' קצג
לא ע"ב30 תניא ריב"ק אומר גדולה מילה שכל זכויות שעשה מ"ר וכו'אוצר המאמרים (וייס) עמ' רמג
לא ע"ב31 גדולה מילה שכל זכויות משהילקוט הגרשוני ח"ב
לא ע"ב31 גדולה מילה שכל זכויות שעשה משה לא נתלו לו בשעה שנתרשל מן המילהאור פני משה דף ב ע"א
לא ע"ב31 גדולה מילה שכל זכויותהמאור שבתורה
לא ע"ב31 גדולה מילה שכל זכיות שעשה משה לא עמדה לו כשנתרשל מהמילה וכו'יציב פתגם - מילה-נישואין עמ' יז, לה, מ
לא ע"ב31 שכל זכויות שעשה משה רבינו לא עמדו לו כשנתרשל מן המילהמשך חכמה השמטות מספר שמות פ' יב פס' נ
לא ע"ב32 א"ר יוסי ח"ו שמשה רבינו נתרשל מן המילה ומהרש"אדברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' קי
לא ע"ב32 ויפגשהו ה' ויבקש המיתו וכו'אור אברהם שמות עמ' כח
לא ע"ב32 כשנתרשל מן המילהמשנת חיים ויקרא עמ' רמח, רנו
לא ע"ב32 כשנתרשל מן המילהמשנת חיים שמות עמ' יד, כה
לא ע"ב33 אמול ואצא סכנה היאמשנת חיים ויקרא עמ' רנד
לא ע"ב33 אמול ואצא סכנה וכו'יציב פתגם - פסח עמ' קעז
לא ע"ב33 אמול ואצא סכנהאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) בא לו
לא ע"ב33 אמול ואצא סכנהיציב פתגם - ימים נוראים עמ' קנג
לא ע"ב33 אמר אמול ואצא סכנה היא לולדחכמת התורה שמות עמ' תרמה
לא ע"ב33 אמר משה אמול ואצא סכנה לולדחכמת התורה לך לך עמ' קנד
לא ע"ב33 ח"ו שנתרשל משה מן המילה וכו'יציב פתגם על התורה עמ' פה, רח
לא ע"ב33 חם ושלום שמשה רבינו נתרשל מן המילהחכמת התורה שמות עמ' תרכה
לא ע"ב33 משה אמר אמול ואצא סכנה היאבך יברך ישראל (תשסח) דף נו ע"א
לא ע"ב פיה"מ להרמב"םמשנת חיים דברים עמ' כו, תסז
לב ע"א01 מפני שנתעסק במלון תחילהילקוט הגרשוני ח"ב
לב ע"א01 שנתעסק במלון תחילהאור יהל ח"א עמ' כח
לב ע"א01 שנתעסק במלון תחילהבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' סח
לב ע"א02 לא למשה רבינו בקש שטן להרוג אלא לאותו תינוקמאיר עיני חכמים מהדו"ג ח"א דף נג
לב ע"א03 אלא לאותו תינוק כו'משנת חיים שמות עמ' כו
לב ע"א03 אלא לאותו תינוקמשנת חיים בראשית עמ' רה
לב ע"א03 חתן הוא משה או התינוקחכמת התורה שמות עמ' תרכד, תרמג
לב ע"א04 נקרא 'חתן' זה התינוק, וברא"שחכמת התורה שמות עמ' תרנד
לב ע"א07 המלאך היה בולעו מראשו עד המילהחכמת התורה שמות עמ' תרמב
לב ע"א11 ויש אומרים לחימה הרגודרשות מהר"ם שיק עמ' קנה
לב ע"א12 חימה משה הרגוחכמת התורה וירא עמ' ש
לב ע"א13 תרי חימה הויאמרי יוסף ויקרא-במדבר דף סו ע"ב
לב ע"א14 ואיבעית אימא גונדא דחימהמשך חכמה דברים פ' ל פס' יא-יד
לב ע"א15 גדולה מילה דעל ידה זכה אברהם לארץחכמת התורה ויצא עמ' תקיב
לב ע"א15 גדולה מילה שאין לך מי שנתעסק במצות כא"א וכו'שבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' עב, צט
לב ע"א15 גדולה מילה שאין לך מי שנתעסק במצות כאברהם אבינו ולא נקרא תמים אלא על שם מילהאור יצחק (ראדוויל, תשסה) עמ' סג
לב ע"א16 לא נקרא תמים אלא על שם מילהאמרי אש (טאוב) עמ' שנו
לב ע"א17 תמים אלא ע"ש מילהמשנת חיים בראשית עמ' קעג
לב ע"א19 ברית מילה שקולה כנגד כל המצותעמוד העבודה (תשעג) דרוש רביעי לתשובה כה
לב ע"א19 גדולה מילה ששקולה כנגד כל המצוות שבתורהאגרא דכלה ח"א עמ' שמא, תקכו
לב ע"א19 גדולה מילה ששקולה כנגד כל המצוות שנאמר הנה דם הבריתאיש צעיר דף א ע"ב
לב ע"א19 גדולה מילה ששקולה כנגד כל המצוותאודה ה' דף כה ע"ב
לב ע"א19 כל המל עצמו כאילו קיים כל תרי"ג מצוותשבט מוסר עמ' רלט
לב ע"א19 מילה שקולה ככל המצוותהתקופה הגדולה (תשלב) עמ' לט
לב ע"א19 שקולה מילה כנגד כל המצוותאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' תרב
לב ע"א19 שקולה מילה כנגד תרי"ג מצוותאור הגנוז (מהאניפאלא, תשסו) עמ' טו, סט
לב ע"א21 גדולה מילה שאילמלא מילה לא נתקיימו שמים וארץ, שנאמר אם לא בריתי יומם ולילה וגו'באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' שצח
לב ע"א21 גדולה מילה שאלמלא היא לא נתקיימו שמים וארץשפע חיים ח"א עמ' פז
לב ע"א21 גדולה מילה שאלמלא מילה לא נתקיימו שמים וארץאהל משה (פרהנד, תשסה) ח"א עמ' עא
לב ע"א21 שאלמלא מילה לא נתקימו שמים וארץפרי צדיק בשלח אות יא, יתרו אות ג, פסח אות לב
לב ע"א22 אם לא בריתי יומם ולילה וגו' גדולה מילה וכו'אור אברהם שמות עמ' קפה
לב ע"א22 אם לא בריתי יומםמשיבת נפש עמ' קכד
לב ע"א24 א"ר אלעזר גדולה תורה שאלמלא תורה לא נתקיימו שמים וארץאוצר המאמרים (וייס) עמ' קמד
לב ע"א24 א"ר אלעזר גדולה תורהתפארת ישראל עמ' קפו
לב ע"א24 אלמלא תורה לא נתקיימו שמים וארץמאמר מרדכי (נדבורנא) עמ' צה
לב ע"א24 אלמלא תורה לא נתקיימו שמים וארץ וכו'יציב פתגם - מילה-נישואין עמ' לה
לב ע"א24 אלמלא תורה לא נתקיימו שמים וארץויגד יעקב עמ' פז
לב ע"א24 גדולה תורה שאלמלא תורה לא נתקיימו שמים וארץבית ישראל (טויסיג) בראשית עמ' ס
לב ע"א24 גדולה תורה שאלמלא תורה לא נתקיימו שמים וארץבית ישראל (טויסיג) ויקרא עמ' קנט
לב ע"א24 גדולה תורה שאלמלא תורה לא נתקיימו שמים וארץבית ישראל (טויסיג) ח"ו עמ' ריז
לב ע"א24 גדולה תורה שאלמלא הוא לא נתקיימו וכו'ישא מדברותיך - מגילה עמ' יא
לב ע"א24 גדולה תורה שאלמלא תורה לא נתקיימו שמים וארץ וכו' אם לא בריתיפרי צדיק בשלח אות יא, פסח אות כו, לב, ל"ג בעומר אות ו
לב ע"א24 גדולה תורה שאלמלא תורה לא נתקיימו שמים וארץ וכו'באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' תה-ז
לב ע"א24 גדולה תורה שאלמלא תורה לא נתקיימו שמים וארץאור אברהם - הגדה של פסח - קונטרס אמונת אברהם עמ' יג
לב ע"א27 בשעה שא"ל הקב"ה לא"א התהלך וגו' אחזתו רעדהלבני ישראל (הישן) דרוש ב
לב ע"א27 בשעה שאמר הקב"ה לאברהם התהלך לפנישארית יעקב (פאנעט) עמ' טו
לב ע"א27 בשעה שאמר הקב"ה לאברהםפרי חיים, רמ"ץ דרוש ג, פרי חיים דרוש ג אות א
לב ע"א27 בשעה שאמר לו הקב"ה לאברהם אבינו וכו' נתקררה דעתובית ישראל (טויסיג), תליתאה, ח"ב, עמ' פח
לב ע"א27 בשעה שאמר לו הקב"ה לאברהם אבינו וכו' נתקררה דעתובית ישראל (טויסיג) ח"ו עמ' רפא
לב ע"א27 בשעה שאמר לו הקב"ה לאברהם אבינו וכו'באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' שנו, שצה
לב ע"א27 בשעה שאמר הקב"העולת חודש ח"ג מאמר רצה
לב ע"א28 התהלך לפני והיה תמים אחזתו רעדהאמת ליעקב עה"ת עמ' קו
לב ע"א29 אחזה רעדה את עצמותיוילקוט הגרשוני ח"ב
לב ע"א29 אחזתו רעדהעולת ראיה א שצו
לב ע"א33 אמר לו צא מאיצטגנינות שלךמשך חכמה בראשית פ' יז פס' א
לב ע"א33 צא מאצטגנינות שלךיד פנחס (גרבר) דף פח ע"א
לב ע"א33 צא מאצטגנינות שלךילקוט דברי חכמים שמות סי' שכט
לב ע"א33 צא מאצטגנינות שלךאהל משה (וינברג) פתח האהל דף ז ע"א
לב ע"א33 צא מאצטגנינות שלךכבוד הלבנון - פתח הלבנון אות ז
לב ע"א34 אין מזל לישראלאהל משה (שיינרמן) בראשית עמ' רסא
לב ע"א34 אין מזל לישראלאהל משה (שינרמן) פורים עמ' תב
לב ע"א34 אין מזל לישראלילקוט דברי חכמים ויקרא סי' ק
לב ע"א34 אין מזל לישראלמשך חכמה בראשית פ' טו פס' ה
לב ע"א34 אין מזל לישראלקדושת לוי דף עה ע"ב
לב ע"א34 אין מזל לישראלשמועה טובה דף נד ע"א
לב ע"א35 המתמים את עצמו הקב"ה מתמם עמושמן ראש (כץ) ח"ו עמ' ש
לב ע"א35 כל המתמים עם הקב"הנתיבות עולם ח"ב עמ' רו
לב ע"א35 כל המתמים עצמו שעה עומדת לו וכו', ובר"ןבאר משה (אפשטיין) דברים עמ' תרמו
לב ע"א35 כל המתמים עצמו, הקדוש ברוך הוא מתמים עמו וכו'ויברך דוד עמ' קב
לב ע"א35 כל המתמם עם הקב"הדרשות מהר"ם בנעט עמ' קיד
לב ע"א35 כל המתמם עצמו הקב"ה מתמם עמואוזן שמואל דף ס ע"א
לב ע"א35 כל המתמם עצמו הקב"ה מתמם עמוכרם פתחיה גפן יט שריג ו
לב ע"א35 כל המתמים עצמו הוא עם השי"תתפארת ישראל עמ' ד
לב ע"א35 כל התמים הקב"ה מתמים עמומי השילוח (מישור) ח"א עמ' קפז
לב ע"א35 כל התמים עצמו הקב"ה מתמים עימואמרי השכל עמ' 122
לב ע"א36 כל המתמם עצמו השעה עומדת לוחכמת התורה יתרו עמ' תכא
לב ע"א39 כל המנחש לו נחשאבני השוהם (הורוויץ) דף יב ע"ג
לב ע"א39 כל המנחש לו נחששערי תשובה סה"י אות סט
לב ע"א41 כל אדם שאינו מנחש מכניסין אותו במחיצה שאפילו מלאכי השרת אין יכולין ליכנס בתוכה וכו'ויברך דוד עמ' קג
לב ע"א41 כל אדם שאינו מנחש מכניסין אותו במחיצה שאפילו מלאכי השרת וכו'באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' רח, במדבר עמ' תקפא-ב, דברים עמ' יג, תרלט-מ
לב ע"א41 כל אדם שאינו מנחש וכו'חלק יעקב (קנטור) דרוש טז
לב ע"א41 מי שאינו מנחשחכמת התורה ויצא עמ' תרלט
לב ע"א41 מכניסים אותו במחיצה שאפילו מלאכי השרת אין יכולים ליכנס בתוכהמשך חכמה דברים פ' יא פס' יב
לב ע"א43 ח"א בעון במה אדע, וח"א בעון שעשה אנגריא בת"חחכמת התורה לך לך עמ' תעג
לב ע"א43 מפני מה נענש א"א והשתעבדו בניו וכו' שהפריש בניו מלהכנס תחת כנפי השכינה ובמהרש"אדרשות שבט הלוי עמ' קיז
לב ע"א43 מפני מה נענש א"א ונשתעבדו בניו ארבע מאות שנהקול יעקב (שאול) דף ט ע"ד
לב ע"א43 מפני מה נענש א"אדגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' כג
לב ע"א43 מפני מה נענש אאע"ה ונשתעבדו בניו למצריםדברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' כא
לב ע"א43 מפני מה נענש אברהם - מפני שעשה אנגריא בת"חדרך חיים עמ' תרסא
לב ע"א43 מפני מה נענש אברהם אבינו וכו' וברא''שיציב פתגם - פסח עמ' קסט
לב ע"א43 מפני מה נענש אברהם אבינו וכו'יציב פתגם על התורה עמ' יט, רכח, רלג
לב ע"א43 מפני מה נענש אברהם אבינו וכו', במה אדע וגו'אור אברהם - הגדה של פסח - קונטרס אמונת אברהם עמ' י
לב ע"א43 מפני מה נענש אברהם אבינו ונשתעבדו בניו וכו', מפני שעשה אנגריא בת"חבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' תכ, שמות עמ' רסא, מלכים עמ' תיג
לב ע"א43 מפני מה נענש אברהם אבינו ונשתעבדו בניו למצרים ר"י שנים מפני שהפריש בנ"א מלהיכנס תחת כנפי השכינהדברי יחזקאל שרגא תליתאה עמ' ה, יח
לב ע"א43 מפני מה נענש אברהם אבינו ונשתעבדו בניואור אברהם שמות עמ' לה
לב ע"א43 מפני מה נענש אברהם אבינו ונשתעבדו בניופרי צדיק לך לך אות ד
לב ע"א43 מפני מה נענש אברהם אבינודרשות ר"י מסלוצק עמ' צג
לב ע"א43 מפני מה נענש אברהם אבינושמן ראש (כץ) ח"ו עמ' שא
לב ע"א43 מפני מה נענש אברהם וכו' וברא"ש שםיציב פתגם - ימים נוראים עמ' קלג
לב ע"א43 מפני מה נענש אברהם וכו'חלק יעקב (קנטור) דרוש יג
לב ע"א43 מפני מה נענש אברהםגבורות ה' עמ' נג
לב ע"א43 מפני מה נענש אברהםהמאור שבתורה
לב ע"א43 למה נשתעבדו בניוחקל יצחק (תשסג) עמ' נ, סה, תמב
לב ע"א43 מפני שעשה אנגרייא בת"חמאיר עיני חכמים מהדו"א ח"ב דף י ע"א, מהדו"ג ח"א דף כ
לב ע"א43 נענש אברהם שנשתעבדו בניו במצרים מפני ששאל במה אדעאגרא דכלה ח"א עמ' שכב
לב ע"א43 נענש על זה על שעשה אנגריא בתלמידי חכמיםדברים נחמדים (תשסה) עמ' קלג
לב ע"א43 שעשה אנגריא בתלמידי חכמיםבאר ראי (רוזן) עבודה סי' ז אות ה
לב ע"א43 שעשה אנגרייא בת"חאור הרעיון עמ' קמ
לב ע"א44 במה אדעטוב טעם בראשית עמ' קא
לב ע"א44 בעון במה אדע נענש בגזרה זוחכמת התורה בא עמ' רלא
לב ע"א44 גלות מצרים בגלל אברהם אבינו שאמר "במה אדע"גנזי ישראל ח"א דף צז ע"א
לב ע"א44 גלות מצרים היה על שאמר אברהם במה אדעעיני שמואל (ראבין) עמ' יח
לב ע"א44 גלות מצרים היה מפני שאאע"ה אמר במה אדע וכו'ברכות אבי דף לח ע"א
לב ע"א44 דהוי חטא במה אדעחכמת התורה וארא עמ' רמז
לב ע"א44 מפני שהפריז על מידותיו של הקב"המשך חכמה בראשית פ' כח פס' טז
לב ע"א44 שעבוד מצרים בגלל "במה אדע"אהל משה (וינברג) פתח האהל דף ו ע"ב, ז ע"ב
לב ע"א45 וירק את חניכיו וגו' שלוש מאות ושמונה עשר וכו' אליעזר הוא, דחושבניה הכי הויאמרי נועם (מועדים) סי' יח ליום ר"ה [מבן המחבר]
לב ע"א45 וירק את חניכיו וכו' א"ד אליעזר הוא דחושבניה הכייציב פתגם - ימים נוראים עמ' ק, קי, קטו
לב ע"א45 וירק את חניכיו וכו' אליעזר כנגד כולםפרי צדיק לך לך אות ח, פ' שקלים אות ז
לב ע"א45 וירק את חניכיו וכו' זה אליעזר וכו'אהל משה (פרהנד, תשסה) ח"א עמ' נד
לב ע"א45 וירק את חניכיו וכו' שהוריקן בזהב
לב ע"א45 וירק את חניכיו זה אליעזראמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) חיי לב
לב ע"א45 וירק את חניכיו שמונה עשר ושלש מאותאמרי יוסף בראשית דף נא ע"ג
לב ע"א45 וירק את חניכיו, רב אמר שהוריקץ בתורהדרשות מהרי"ץ למועדים עמ' קמב
לב ע"א45 מפני שהרחיק בני אדם מלכנוס תחת כנפי השכינהחכמת התורה בשלח עמ' תמב
לב ע"א45 מפני שהרחיק בני אדם מתחת כנפי השכינהחכמת התורה לך לך עמ' נט, רלג, רנ, תי, תלה
לב ע"א45 שהרחיק אברהם בני אדם מכנפי השכינהחכמת התורה וארא עמ' עד
לב ע"א45 שהרחיק בני אדם מלבוא תחת כנפי השכינהחכמת התורה וירא עמ' א
לב ע"א45 שהרחיק בני אדם מלבוא תחת כנפי השכינהחכמת התורה חיי שרה עמ' רצה
לב ע"א45 שהרחיק בני אדם מתחת כנפי שכינהחכמת התורה וישלח עמ' קצא, קצח, שמה
לב ע"א45 מפני שהחזיר את הנפשותחקל יצחק (תשסג) עמ' תקסג
לב ע"א45 לא דוחים גרים כדי לא להפריש בני אדם מלהכנס תחת כנפי השכינהמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 404
לב ע"א47 אברהם אבינו בן שלש שנים הכיר את בוראובת עין (תשסז) עמ' פ
לב ע"א47 אליעזר הוא דחושבניה הכי הוובת עין (תשסז) עמ' כ
לב ע"א47 אליעזר הוא דחושבניה הכי הוימאיר עיני חכמים מהדו"ב ח"ג דף ב ע"א
לב ע"א47 אליעזר היה שקול כנגד כולםאגרא דכלה ח"ב עמ' רעב
לב ע"א47 אליעזר היהחכמת התורה לך לך עמ' שצח
לב ע"א47 אליעזר כנגד כולם וכו' דחושבניה הכי הויפרי צדיק וישלח אות ו, ואתחנן אות טו
לב ע"א47 אליעזר לבדו נלחם נגד שוביו של לוטאגרא דכלה ח"א עמ' שט
לב ע"א47 אליעזר לבדו היה והוא מנין גימטריא של שמואמרי אש (טאוב) עמ' לג
לב ע"א47 אליעזר משול בגבורתו כנגר שי"חחפץ יהונתן בראשית פ"יד פסוק יד
לב ע"א47 בן ג' הכיר אברהם את בוראואור הרעיון עמ' רפא
לב ע"א47 בן ג' הכיר אברהם את בוראוגבורות ה' עמ' עה
לב ע"א47 בן ג' הכיר אברהם בוראואהבת שלום (קוסוב, תשנח) עמ' רצב
לב ע"א47 בן ג' שנה הכיר אברהםזכור לאברהם (וייס) פ' לפסח
לב ע"א47 בן ג' שנים הביר אברהם את בוראואור הישר בראשית דף ב ע"ב
לב ע"א47 בן ג' שנים הכיר אברהם אף בוראוטוב טעם בראשית עמ' קסו
לב ע"א47 בן ג' שנים הכיר אברהם את בוראו כו'אור תורה השלם (מזריטש) עמ' תסז
לב ע"א47 בן ג' שנים הכיר אברהם את בוראו כו'מגיד דבריו ליעקב, אור תורה סי' תסז
לב ע"א47 בן ג' שנים הכיר אברהם את בוראואדיר במרום ח"א פ' שנב
לב ע"א47 בן ג' שנים הכיר אברהם את בוראואהלי יעקב (הוסיאטין) ח"ב עמ' ו
לב ע"א47 בן ג' שנים הכיר אברהם את בוראואמרי אש (טאוב) עמ' נט, פא, קעו
לב ע"א47 בן ג' שנים הכיר אברהם את בוראואמרי נועם (מועדים) סי' יב ליום א דפסח [מבן המחבר]
לב ע"א47 בן ג' שנים הכיר אברהם את בוראודברי מנחם - מנחם ציון דף עז ע"א, נז ע"ב, סט ע"א
לב ע"א47 בן ג' שנים הכיר אברהם את בוראודגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' עב
לב ע"א47 בן ג' שנים הכיר אברהם את בוראונועם אלימלך דף פח ע"ב
לב ע"א47 בן ג' שנים הכיר אברהם את בוראושיחות הרב צבי יהודה דברים עמ' 83, 107
לב ע"א47 בן ג' שנים הכיר אברהם את בוראושמן ראש (כץ) ח"ו עמ' נ
לב ע"א47 בן ג' שנים הכיר אברהםתפארת ישראל עמ' סא
לב ע"א47 בן שלש הכיר אברהם את בוראוהערות אברהם יעקב יצחקי בראשית עמ' פח
לב ע"א47 בן שלש שנים הכיר א"א את בוראוקול שמחה פ' לך סי' א, פ' חיי שרה סי' ו
לב ע"א47 בן שלש שנים הכיר אאע"ה את בוראודברי מנחם - מנחם ציון (תשסט) עמ' עט, קיב
לב ע"א47 בן שלש שנים הכיר אברהם את בוראואור יצחק (ראדוויל, תשסה) עמ' צט
לב ע"א47 בן שלש שנים הכיר אברהם את בוראובאר משה (אפשטיין) שמות עמ' תקסו, דברים עמ' תצז
לב ע"א47 בן שלש שנים הכיר ה' את בוראוכרם יהושע (ולרשטיין) דף נה ע"ב
לב ע"א47 בן שלש שניםהגיוני עוזיאל ח"א עמ' 87
לב ע"א47 בן שלש שנים הכיר אברהם את בוראודמשק אליעזר (דזיקוב, תשסב) עמ' יח
לב ע"א47 בן ג' הכיר אברהם את בוראואהלי יעקב (הוסיאטין) דף קכ ע"א, רעא ע"א
לב ע"א48 הכיר אברהם את בוראושיחות הרב צבי יהודה שמות עמ' 346 ,170 ,168 ,82 ,68 ,52
לב ע"ב01 השטן בגימטריא שסד כמנין ימות השנה חוץ מיוה"בשבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' קלח
לב ע"ב01 השטן בחושבניה חלת מאה ושיחין וארבעה. ובר"ן ע"ב א"כ איכא חד יומא דלית ליה רשותא למשטן דהיינו יוה"כאור ישרים (תשסב) עמ' קפב
לב ע"ב01 השטן בחושבניה שס"ד וכו' וביום כיפור לית לי' רשות לטסטונייערות דבש ח"א עמ' קל
לב ע"ב01 השטן בחושבניה תלת מאה ושיתין וארבעהטל חיים (פרידלנדר) עמ' רלט
לב ע"ב01 שס"ד ימים אית ליהאור הצבי עמ' 127
לב ע"ב02 אברם, אברהם, בתחילה המליכו על רמ"ג אבריו ולבסוף על רמ"חגנזי ישראל ח"א דף טו ע"ב
לב ע"ב02 ואר"א ב"א כתיב אברם וכתיב אברהם וכו'אוצר המאמרים (וייס) עמ' רסג
לב ע"ב02 כתיב אברם וכתיב אברהם וכו' שהובטח לו שלא יכשל, ועל זה מורה שם אברהם וזה הטעם שנעקר שם אברם לגמרי ואסור לקרותו כןברכת פרץ פ' וישלח
לב ע"ב02 כתיב אברם וכתיב אברהםאמרי אש (טאוב) עמ' מב
לב ע"ב03 אאע"ה מתחלה לא שלט אלא על רמ"ג אבריםבך יברך ישראל (תשסח) דף יז ע"ב
לב ע"ב03 אברם כמנין רמ"ג וכו' ומסר לו עוד ה' איברים לרשותואגרא דכלה ח"א עמ' רסב, רעו, שעח, ח"ג עמ' שפז
לב ע"ב03 בתחילה המליכו הקב"ה לאברהם על רמ"ג איברים ולבסוף המליכו על רמ"ח איבריםאורחות צדיקים שער תשובה עמ' קעא
לב ע"ב03 בתחילה המליכו הקב"ה על רמ"ג אברים וכו' ולבסוף רמ"ח וברש"יהערות אברהם יעקב יצחקי בראשית עמ' נג, נו, קה
לב ע"ב03 בתחילה המליכו הקב"ה על רמ"ג אברים ולבסוף המליכו על רמ"ח וכו', ובר"ןבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' שנו, שסה, תקכו, שמות עמ' תתקלב, במדבר עמ' קפב, דברים עמ' תקטז, תתפו-ז
לב ע"ב03 בתחילה המליכו הקב"ה על רמ"ג אברים ולבסוף על רמ"חפרי צדיק לך לך אות ו, וארא אות ט
לב ע"ב03 בתחילה המליכו על ר' ארבעים ושלושה אבריםאור הצבי עמ' 221
לב ע"ב03 בתחילה נקרא אברם ולבסוף נקרא אברהםאהל משה (פרהנד, תשסה) ח"א עמ' טו
לב ע"ב03 בתחלה המליכו הקב"ה על מאתים וארבעים ושלשה אבריםכתונת פסים פרשת בהעלותך לד ע"א (בהגה)
לב ע"ב03 בתחלה המליכו הקב"ה על מאתים וארבעים ושלשה אברים, ולבסוף המליכו על מאתים וארבעים ושמונה אבריםבית ישראל (טויסיג) שמות עמ' עה
לב ע"ב03 בתחלה המליכו הקב"ה על רמ"ג אברים וכו'קדושת עיניים סי' שפט
לב ע"ב03 בתחלה המליכו הקב"ה על רמ"ג אבריםאמרי יוסף בראשית דף רמו ע"א
לב ע"ב03 מתחילה היה מושלחקל יצחק (תשסג) עמ' מג
לב ע"ב03 מתחלה המליכו על רמ"ג אברים ועתה על רמ"חמי מרום ח"ח עמ' נז
לב ע"ב03 עד עכשיו מלך על רמ''ג איברים וכו'אהבת שלום (קוסוב, תשנח) עמ' רלז
לב ע"ב04 המליכו על מאתים וארבעים ושמונה אבריםאור יצחק (ראדוויל, תשסה) עמ' לז
לב ע"ב04 ולבסוף המליכו על מאתים וארבעים ושמונה אברים, ובר"ןאגרא דפרקא (תשסה) עמ' רי, רמח
לב ע"ב04 ולבסוף המליכו על רמ"ח איבריםדרך חיים עמ' תקכג
לב ע"ב04 כשמל המליכו הקב"ה על ה' ראשי אבריםאמרי אש (טאוב) עמ' מא
לב ע"ב04 ניתן בידו חמשה אבריםזכות ישראל - עשר עטרות פרק ג אות יא
לב ע"ב04 ע"י מילה נעשה מושל על רמ"ח איבריםחכמת התורה תולדות עמ' סז
לב ע"ב05 אברהם בגימטריא רמ"חאור השמש (תשסח) עמ' טז
לב ע"ב07 מאי דכתיב עיר קטנה ואנשים בה מעט וכו'אוצר המאמרים (וייס) עמ' רסד
לב ע"ב07 עיר קטנה ואנשים בה מעטבאר ראי (רוזן) אגדה סי' יא אות ו
לב ע"ב07 עיר קטנה ואנשים בה מעטהמאור שבתורה
לב ע"ב07 עיר קטנהרוח חיים (חיד"א) עמ' קלא
לב ע"ב08 עיר קטנה זה הגוף ואנשים בה מעט אלו אבריו של אדםאהל יהושע (הלר) עמ' 26
לב ע"ב08 עיר קטנה זה הגוף ואנשים בה מעט אלו אברים ובא אליה מלך גדול זה יצה"רויגד יעקב עמ' קפ, ריא, רסז
לב ע"ב08 עיר קטנה זה הגוף ואנשים בה מעט אלו איכריםאגרא דכלה ח"א עמ' רה, ח"ג עמ' תא, תד
לב ע"ב08 עיר קטנה זה הגוף ואנשים בה מעט אלו האברים וכו'בינה לעתים דרוש נח עמ' שפ
לב ע"ב08 עיר קטנה זה הגוף וכו' ובא אליה מלך גדול וסבב אותה זה יצה"רילקוט דברי חכמים ויקרא סי' קכג
לב ע"ב08 עיר קטנה זה הגוף וכו'אהל משה (פרהנד, תשסה) ח"ב עמ' תנח
לב ע"ב08 עיר קטנה זה הגוףאור תורה השלם (מזריטש) עמ' רפח
לב ע"ב08 עיר קטנה זה הגוףבנין משה (מייזליש) ח"ב עמ' רכד
לב ע"ב08 עיר קטנה זה הגוףדברי שלום ח"ו סי' שעח
לב ע"ב08 עיר קטנה זה הגוףחמשה מאמרות (תשסט) - תורת שבת פרשת שופטים, מאמר הלקוטות אות מ
לב ע"ב08 עיר קטנה זה הגוףמגיד דבריו ליעקב, אור תורה סי' רפח
לב ע"ב08 עיר קטנה זה הגוףנתיבות עולם ח"ב עמ' סח, קלב
לב ע"ב08 עיר קטנה זה הגוףפרי חיים דרוש ד אות א
לב ע"ב08 עיר קטנה זה הגוף, ואנשים בה מעט אלו אבריםזכרון אליעזר עמ' עב
לב ע"ב08 עיר קטנה זה הגוף... דבשעת יצר הרע לית דמדכר ליה ליצר טובכוזרי מאמר ג סי' ג
לב ע"ב08 עיר קטנה, זה האדם, "ואנשים בה מעט" אלו אבריו של אדםחוסן יהושע מאמר א פ"א עמ' קסב
לב ע"ב09 ובא אליה מלך ובנה עליה מצודים וחרמיםפרי צדיק ויגש אות ד
לב ע"ב09 יצה"ר, מלך זקן וכסילמרפא לשון עמ' קנ
לב ע"ב11 ומצא בה איש מסכן וחכם, זה יצ"טזרע קודש (תשסה) על התורה עמ' קפג
לב ע"ב11 ומצא בה איש מסכן קאי על היצר טובאור השמש (תשסח) עמ' לד
לב ע"ב11 ילד מסכן וחכםמשך חכמה שמות פ' יב פס' כא
לב ע"ב12 ומלט וכו' בחכמתו זו תשובהרוח חיים (חיד"א) עמ' נב
לב ע"ב14 בשעת יצה"ר לית דמדכר ליה ליצר טובמי מרום ח"ב עמ' קלז, קמג
לב ע"ב14 בשעתא דיצר הרע לית דמדכר ליצר הטובאמרי בינה (שיפמאן) עמ' מד
לב ע"ב14 דבשעת יצה"ר לית דמדכר ליה ליצר טובמי השילוח (מישור) ח"א עמ' מח, צא, קיד, קמח, רכא, ח"ב עמ' קז
לב ע"ב14 דבשעת יצר הרע וכו' לית דמדכר ליה ליצר הטובפרי צדיק מקץ אות ג, חקת אות ד, פנחס אות טז, עקב אות יט ראה אות ח, שופטים אות טו, כי תצא אות א
לב ע"ב15 החכמה תעוז לחכםמשנת חיים בראשית עמ' קצח
לב ע"ב15 החכמה תעוז לחכםרוח חיים (חיד"א) עמ' מח
לב ע"ב16 שאפילו יצה"ר השלים עמומרפא לשון עמ' שכד
לב ע"ב17 מעשרה שליטים - אלו שני עינים וראש הגוייה וכו'משך חכמה דברים פ' כח פס' ד
לב ע"ב17 עשרה שליטים אלו שתי עינים שתי אזנים וכו'דרך חיים עמ' ריט
לב ע"ב17 עשרה שליטיםכתבי הרב יהודה אלקלעי ח"א עמ' 236
לב ע"ב17 עשרה שליטים, ב' עינים וב' אזנים וב' ידים וב' רגלים וראש הגוייה ופהדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' י
לב ע"ב20 ביקש הקב"ה להוציא כהונה משם וכו' כיון שהקדים ברכת אברהם לברכת המקום וכו'אהל משה (פרהנד, תשסה) ח"א עמ' כו
לב ע"ב20 ביקש הקב"ה להוציא כהונה משם וכו' שהקדים ברכת אברהם לברכת קונו וכו'דרשות מהרי"ץ למועדים עמ' קמב
לב ע"ב20 ביקש הקב"ה להוציא כהונה משם וליתן לאברהם וכו'אגרא דכלה ח"א עמ' שסג, ח"ב עמ' רפז
לב ע"ב20 ביקש הקב"ה להוציא כהונה משם שנאמר והוא כהן לאל עליון כיון שהקדים ברכת אברהם לברכת המקום הוציאה מאברהםדברי ישראל (תשסח) ח"א עמ' סו
לב ע"ב20 ביקש הקב"ה להוציא כהונה משםדרשות מהר"ם שיק עמ' שמז, תקיט
לב ע"ב20 ביקש הקב"ה להוציא כהונה משםהמעשה והמדרש עמ' עט
לב ע"ב20 ביקש להוציא הכהונה מזרעו של שםחכמת התורה נח עמ' שג
לב ע"ב20 ביקש להוציא הכהונה מזרעו של שם, תוס' ד"ה להוציא, מהרש"אחכמת התורה לך לך עמ' מט, קצב, רצג, שכה, שכח, שמא
לב ע"ב20 ביקש הקב"ה להוציא כהונה משם וכו'טוב ירושלים בראשית פי"ד פסוק יח
לב ע"ב20 הכהונה היתה של שם ונתנה לאברהםאמרי פנחס השלם - שער פרשיות ומועדים סי' כא
לב ע"ב20 להוציא כהונה משםמשנת חיים ויקרא עמ' רנא
לב ע"ב21 ומלכי צדק הוא שם בן נחאגרא דכלה ח"א עמ' שיא, ח"ב עמ' רעג
לב ע"ב21 ומלכי צדק מלך שלם הוא שםברכת דוד עמ' יג
לב ע"ב21 כהן ממש היהטוב טעם בראשית עמ' קה
לב ע"ב21 מלכי צדק הוא שם בן נחאמרי אש (טאוב) עמ' יז
לב ע"ב21 מלכי צדק הוא שם בן נחאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) ויחי טו
לב ע"ב21 מלכי צדק הוא שם בן נחשמן ראש (כץ) ח"ו עמ' יח
לב ע"ב22 הקדים ברכת העבדאורות הקודש ג שלז
לב ע"ב23 אברהם היה כהןחכמת התורה תולדות עמ' שכב, תקצז
לב ע"ב23 אברהם כהן היהחקל יצחק (תשסג) עמ' סז
לב ע"ב23 הכהונה ניתנה לאברהם אבינואור אברהם בראשית עמ' פא, קו, קמז
לב ע"ב25 א"ל וכו' וכי מקדימים ברכת עבד לברכת קונו וכו'מכתב סופר דף כה ע"ב
לב ע"ב25 מיד נתנה לאברהם וכו'מי השילוח (מישור) ח"א עמ' כה
לב ע"ב27 אתה כהן לעולם על דברתי מלכי צדקפרי צדיק לך לך אות ב, וירא אות ג, וישב אות יג, וארא אות ט, פדיון הבן אות א, כי תשא אות ח, פ' החודש אות ג, תזריע אות א, ו, בלק אות יב, פנחס אות טו, ואתחנן אות י, כי תצא אות ז, כי תבא אות ד
לב ע"ב28 והוא כהן זה שם בן נחהערות אברהם יעקב יצחקי בראשית עמ' נא
לב ע"ב30 מודר הנאה אסור בדריסת הרגלעיוני רש"י דברים ח"א עמ' עא
לב ע"ב רש"י ד"ה לחם וייןדברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' יז
לג ע"א המודר הנאה מחבירוחקל יצחק (תשסג) עמ' תקיד
לג ע"א המודר הנאה מחבירו וכו' ופורע את חובו לגבי מודר הנאה דיהיב ליה ע"מ שלא לפרועאור תורה השלם (מזריטש) עמ' תצא
לג ע"א המודר הנאה מחבירו... ופורע את חובו וכו' לגבי מודר הנאה דיהיב ליה ע"מ שלא לפרועמגיד דבריו ליעקב, אור תורה סי' תצא
לד ע"א פרוטה דרב יוסףבשמן רענן ב פו
לד ע"ב הקדיש ככר של הפקר הר"ז קדושאור אברהם דברים עמ' רמב
לד ע"ב ככר של הפקרטבעות זהב ח"א דף לב ע"ב, לג ע"ד, מ ע"ד, נה ע"ד, עו ע"ג [הלכה]
לד ע"ב אזמניה עליה ור"ןבנין אפרים עמ' ו (בהערה) [הלכה]
לד ע"ב ר"ן - אין חצר להקדשבנין אפרים עמ' ח [הלכה]
לד ע"ב רא"ש בשם הרא"םשערים מצוינים בראשית-שמות עמ' רכא
לד ע"ב רא"שמנחת מחבת ח"א עמ' רב
לד ע"ב רש"ש ד"ה אמר רבי היתה לפניודרכי חושן עמ' רפח-רפט [הלכה]
לה ע"א יש מעילה בקונמות או לאמשך חכמה במדבר פ' ל פס' ג
לה ע"ב ומלמדו מדרש ואגדות וכו'אור אברהם - תלמוד תורה עמ' תכה
לה ע"ב אי כהני שלוחא דרחמנאחקל יצחק (תשסג) עמ' תפט
לה ע"ב איבעיא להו, הני כהני - שלוחי דידן הוו, או שלוחי דשמיא?בית ישראל (טויסיג) ויקרא עמ' יב
לה ע"ב איבעיא להו, הני כהני - שלוחי דידן הוו, או שלוחי דשמיא?בית ישראל (טויסיג) שמות עמ' ס
לה ע"ב באיבעי' אי כהני שלוחי דרחמנאיציב פתגם - פסח עמ' קא, קז, קח, קכח
לה ע"ב הני כהנידברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' קכו
לה ע"ב הני כהני שלוחי דידן או שלוחי דרחמנאאור אברהם בראשית עמ' קעג
לה ע"ב הני כהני שלוחי דידן הוו או שלוחי דשמיאפרי צדיק לחנוכה אות כב
לה ע"ב הני כהני שלוחי דידן הוואמרי נועם (מועדים) תשובה יא [מבן המחבר]
לה ע"ב הני כהני שלוחי דרחמנא נינהו חכמת התורה ויגש עמ' רב
לה ע"ב הני כהני שלוחי דרחמנא נינהואור אברהם ברכות עמ' רכא
לה ע"ב הני כהני שלוחי דרחמנא נינהוחכמת התורה תולדות עמ' תרצד
לה ע"ב כהני שלוחא דרחמנאאור יחזקאל - דרכי העבודה עמ' קעז
לה ע"ב כהני שלוחי דרחמנאטבעות זהב ח"א דף לב ע"א [הלכה]
לה ע"ב כהני שלוחי דרחמנא נינהויציב פתגם - ימים נוראים עמ' קנו
לה ע"ב כהנים שלוחי דידן, ור"ןמבשר טוב, ימי הרחמים והסליחות עמ' קלט
לה ע"ב צריכין דעת חוץ ממחו"במשנת חיים ויקרא עמ' רחצ
לה ע"ב הכל צריכים דעת חוץ ממחוסרי כפרהמשך חכמה ויקרא פ' יד פס' כא
לה ע"ב הכל צריכין דעת חוץ ממחוסרי כפרהחכמת התורה בא עמ' שלח
לה ע"ב ר' יהודה אומר אדם מביא קרבן עשיר על אשתומשך חכמה ויקרא פ' יב פס' ז-ח
לה ע"ב ר"ן ד"ה איבעיא להו הני כהני שלוחי דידןדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' שכב
לה ע"ב ר"ן - מידי דלא מצי עביד לא מצי משוי שליחחכמת התורה וירא עמ' תקלו
לו ע"א מזידין חייבים - ר"ן ורא"שבנין אפרים עמ' קעב [הלכה]
לו ע"א לימא ליה שליחא שויתיך לתקוני ולא לעוותי!משך חכמה שמות פ' כט פס' יד
לו ע"א שה לבית אבות לאו דאורייתא הואעטרת חן ח"ב עמ' קכא
לו ע"א שה לבית אבות לאו דאורייתאמנחת מחבת ח"א עמ' רלד
לו ע"ב התורם משלו על של חבירואשיב אברהם עמ' עה
לז ע"א02 על המדרש לא שרי למשקלמשנת חיים במדבר עמ' ה
לז ע"א06 אף אתם נמי בחנםמשנת חיים דברים עמ' מד
לז ע"א06 מה אני בחינםדרכי חושן עמ' רמו [הלכה]
לז ע"א06 מה אני בחינםמכמני עוזיאל עמ' תנו
לז ע"א06 מה אני בחנם אף אתה בחנםחכמת התורה תולדות עמ' תכא
לז ע"א06 מה אני בחנם אף אתה בחנםעיוני רש"י דברים ח"א עמ' קכ
לז ע"א06 מה אני בחנם אף אתם בחנםאור אברהם - תלמוד תורה עמ' תכה
לז ע"א06 מה אני בחנם אף אתם בחנםדרך חיים עמ' תרצז
לז ע"א06 מה אני בחנם אף אתם בחנםהטוב והתכלית - אמונה ודעת עמ' סז
לז ע"א06 מה אני בחנם אף אתם בחנםחכמת התורה תולדות עמ' תרפד
לז ע"א06 מה אני בחנם ובו'באר ראי (רוזן) מועדים סי' יג אות ב
לז ע"א06 מה אני בחנםאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' שכב
לז ע"א06 מה אני בחנם, אף אתם נמי בחנםשיחות הרב צבי יהודה דברים עמ' 100
לז ע"א07 שכר שימורדרכי חושן עמ' רמח [הלכה]
לז ע"א07 שכר שימורויקהל משה עמ' רג אות כב והערה י [הלכה]
לז ע"א08 פיסוק טעמיםפרי החג - הקדמה דף א ע"ב
לז ע"א16 בשבת לא היו לומדין דבר מחודש לתלמידים מה שלא למדו עדיין, אלא שונין מה שלמדוחוסן יהושע מאמר א פ"ג עמ' קפא
לז ע"א16 תינוקות לא קורין בתחילה בשבת וכו'דובר שלום (תשסג) - אהל יהושע עמ' מב
לז ע"א תוס' ד"ה הבלעהמשנת חיים דברים עמ' שכו
לז ע"ב08 שינוי וסת תחלת חולי בני מעייםראשית חכמה, תשובה פרק ז אות לב
לז ע"ב14 אמר רב מאי דכתיב ויקראותפארת ישראל עמ' קצו
לז ע"ב16 ויקראו בספר וגו' מפורש - זה תרגוםחפץ יהונתן הקדמה
לז ע"ב16 ויקראו בספר תורת האלקים וכו'טוב ירושלים הקדמה
לז ע"ב16 ויקראו בספר תורת האלקים מפורש... מפורש, זה תרגוםבאר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' תקנג
לז ע"ב18 ויבינו במקרא - פסקי טעמיםמכמני עוזיאל עמ' פד-פה
לז ע"ב18 ויבינו במקרא זה פיסוק טעמיםדרך חיים עמ' שלח
לז ע"ב18 ויבינו במקרא זה פיסוק טעמיםמשנת חיים במדבר עמ' קפד
לז ע"ב18 זה פסקי טעמיםטוב טעם בראשית עמ' עב
לז ע"ב19 א"ר יצחק מקרא סופריםתפארת ישראל עמ' קצח
לז ע"ב19 המסורה - נקודותמכמני עוזיאל עמ' עו
לז ע"ב19 מסורותמכמני עוזיאל עמ' יט
לז ע"ב20 קריין וכתיבין הל"מ, מסורותדורש לציון (בריל) עמ' 4-7
לז ע"ב20 קריין ולא כתיבן וכו'מכמני עוזיאל עמ' ס
לז ע"ב20 קריין ולא כתיבן כתיבן ולא קריין הללמ"מאור אברהם - רות עמ' קעח, רכח, רכט
לז ע"ב22 מקרא סופריםדורש לציון (בריל) עמ' 9
לז ע"ב22 מקרא סופריםמכמני עוזיאל עמ' עה-פ
לז ע"ב22 עיטור סופרים הוא זהחכמת התורה וירא עמ' קכג, קכט
לז ע"ב22 עיטור סופריםחכמת התורה בא עמ' נב
לז ע"ב22 עיטור סופריםחכמת התורה בשלח עמ' שנה
לז ע"ב22 עיטור סופריםמכמני עוזיאל עמ' פא
לז ע"ב22 תיקון סופריםמכמני עוזיאל עמ' פח
לז ע"ב28 אשר תאמרי אליאמה של מלכות עמ' 68
לז ע"ב ר"ן ד"ה מקרא סופרים, ארץ ארץ, שכשיש בו אתנחתא נקרא ארץ בקמץחמשה מאמרות (תשסט) - נוסח התפלה אות יא ד"ה משיב הרוח
לז ע"ב רש"י - שהוי מקרא מסורסחכמת התורה תולדות עמ' תנו
לח ע"א06 העשיר משה מפסולת לוחותכור לזהב ח"ב
לח ע"א06 העשיר משה מפסולתן של לוחותפירוש המכבי שמות עמ' רכח
לח ע"א06 לא העשיר משה אלא מפסולתן וכו'משנת חיים במדבר עמ' תט
לח ע"א06 לא העשיר משה אלא מפסולתן של לוחות שנאמר פסל לך פסולתן שלך יהאבינת ישראל (תשסו) דף לב ע"א, עו ע"א, פה ע"א
לח ע"א06 לא העשיר משה אלא מפסולתן של לוחות שנאמר פסל לך שני לוחות אבנים כראשונים פסולתן שלך יהאחמשה מאמרות (תשסט) - סמוכים לעד - ב"ק א, ב"ק-ב"מ ג
לח ע"א06 לא העשיר משה אלא מפסולתן של לוחותנועם אלימלך דף נג ע"ד, פה ע"ג
לח ע"א06 לא העשיר משה אלא מפסולתן של לוחותפרי צדיק סוכות אות כג
לח ע"א06 לא העשיר משה אלא מפסלתן של לוחותאור התורה (תאומים, תשנט) עמ' תשטו
לח ע"א06 לא העשיר משה אלא מפסלתן של לוחותדרך חיים עמ' קמ
לח ע"א06 לא נתעשר משה אלא מפסולתן של לוחותדרשות מהרי"ץ למועדים עמ' קעו
לח ע"א06 מהיכן נתעשר משה מפסולת של לוחותויגד יעקב עמ' קכב
לח ע"א06 מהפסולת נתעשר משהחקל יצחק (תשסג) עמ' רל
לח ע"א06 מכאן נתעשר משהדברי יחזקאל שרגא תליתאה עמ' שסב
לח ע"א06 מפסולתן של לוחות העשיר משהאמרי נועם (מועדים) סי' עא לפסח, סי' ה ליום ב דפסח
לח ע"א06 מפסולתן של לוחות העשיר משהילקוט דברי חכמים שמות סי' תטו, תטז
לח ע"א06 משה נתעשר מפסולתן של לוחותאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' תא
לח ע"א06 משה התעשר מפסולת הלוחותכרם יהושע (ולרשטיין) דף יח ע"ג
לח ע"א06 משם נתעשר משהרבנו בחיי עה"ת ח"ג עמ' רסט
לח ע"א06 נתעשר משה מפסולת של לוחותרב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' קז
לח ע"א07 פסל לך - פסולתן יהא לךאור הצבי עמ' 217
לח ע"א07 פסל לך הפסולת יהיה שלךטל חיים (פרידלנדר) עמ' קמז
לח ע"א07 'פסל לך' פסולתן שלך יהאשיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 322 ,275
לח ע"א08 הפסולת יהיה שלךסדורו של שבת דף קמ ע"ד
לח ע"א08 הפסולת שלךטוב טעם דברים עמ' כג
לח ע"א08 פסולתן שלך ובפי' הרא"ש שםעיוני רש"י שמות ח"ב עמ' תכה
לח ע"א09 א"ר יוסי בר חנינא מתחלה לא ניתנה תורהתפארת ישראל עמ' קנד
לח ע"א09 בתחילה לא ניתנה תורה אלא למשה ולזרעוחיים וחסד סי' תפח
לח ע"א09 בתחילה נתן הקב"ה למשה, ומשה נהג בה עין יפה וכו'מרפא לשון עמ' פד
לח ע"א09 התורה ניתנה למשה ורק הוא נהג בה טובת עיןמכתב מאליהו ח"א עמ' 223
לח ע"א09 לא ניתן תורה אלא למשה ולזרעומשך חכמה שמות פ' לד פס' כז-כח, ויקרא פ' י פס' י-יא
לח ע"א09 לא ניתנה התורה אלא למשה ולזרעודרשות מהר"ם שיק עמ' עג
לח ע"א09 לא ניתנה תורה אלא למשה וזרעו וכו' נהג בו ט"עמאמר אסתר דרוש ח
לח ע"א09 לא ניתנה תורה אלא למשה וכו' ומשה נהג בה טובת עין ונתנה לישראלבית ישראל (טויסיג) תנינא ח"ב עמ' עז
לח ע"א09 לא ניתנה תורה אלא למשה ולזרעו וכו' אלא פילפולא בעלמאבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' נד
לח ע"א09 לא נתנה תורה אלא למשה ולזרעו וכו'דרשות שבט הלוי עמ' קנא, קצה
לח ע"א09 מתחילה לא ניתנה תורה אלא למשה ולזרעוחלק יעקב (קנטור) דרוש כד
לח ע"א09 מתחילה לא ניתנה תורה אלא למשה רבינו והוא נהג בישראל טובת עיןאור הצבי עמ' 170
לח ע"א09 מתחילה ניתנה התורה למשה ולזרעו וכו'אור הצבי עמ' 239
לח ע"א09 ניתנה למשה ולזרעואשל אברהם (שפירא) עמ' תשכג-תשכד
לח ע"א09 נתנה תורה אלא למשה וכו' פילפולא כו'משנת חיים במדבר עמ' קפג
לח ע"א09 נתנה תורה למשה ולזרעוכור לזהב ח"ב
לח ע"א10 כתב לך מה פסולתן שלך אף כתבן שלךתורת חסד עמ' קסו
לח ע"א10 מה פסולתך שלך אף כתבן שלך...קדושת לוי דף פד ע"ד
לח ע"א11 משה נהג בה טובת עין ונתנה לישראלפרי צדיק בראשית אות ט, לחנוכה אות כה, ר"ח שבט אות ו, פדיון הבן אות א, תצוה אות א, ל"ג בעומר אות ח, בחוקותי אות ד, כי תצא אות יא, טו
לח ע"א11 משה נהג בה טובת עין ונתנה לישראלשיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 356
לח ע"א11 משה נהג בה טובת עין ונתנהחכמת התורה ויצא עמ' פח
לח ע"א11 משה נהג בתורה טובת עין ונתנה לישראל ועליו הכתוב אומר טוב עין הוא יבורך וגו'אמרי נועם (מועדים) סי' ב לעיו"כ בשעת כל נדרי
לח ע"א11 משה נהג טובת עין ונתנה לישראל ובפי' הרא"שעיוני רש"י דברים ח"א עמ' כח
לח ע"א11 משה נהג טובת עין ונתנה לישראליערות דבש ח"א עמ' קס
לח ע"א11 משה נהג טובת עין ונתנה לישראלשמן ראש (כץ) ח"ו עמ' רלח
לח ע"א11 משה נהג טובת עיןעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תשעב
לח ע"א11 משה נהג טובת עין בפלפול התורה ונתנה לישראלויגד יעקב עמ' תצב
לח ע"א12 ועליו הכתוב אומר, טוב עין הוא יבורךבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' מב, דברים עמ' מא
לח ע"א12 עליו נאמר טוב עין הוא יברךמי מרום ח"ו עמ' סז
לח ע"א13 טוב עין הוא יבורך זה משהילקוט דברי חכמים שמות סי' תל
לח ע"א14 ואותי צוהשפת אמת - ואלה מסעי עמ' 20
לח ע"א17 ועתה וגו' את השירה הזאת השירה לחודהשבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' תקלט
לח ע"א17 ועתה כתבו לכם את השירה הזאתאור אברהם דברים עמ' שעא
לח ע"א17 ועתה כתבו לכםמשנת חיים דברים עמ' תרמה
לח ע"א18 דילמא השירה לבדחקל יצחק (תשסג) עמ' ריז, רכ, רכא
לח ע"א19 אלא פלפולא בעלמאילקוט הגרשוני ח"ב
לח ע"א19 אלא פלפולא בעלמאמשך חכמה במדבר פ' לו פס' יג
לח ע"א19 אלא פלפולא בעלמאפרי צדיק לחנוכה אות ב, לחג השבועות אות טו, סוכות אות מז
לח ע"א19 ה' נתן הפלפול למשהמי מרום ח"ט עמ' קסז
לח ע"א19 הפלפול ניתן למשה ומסרה לבני ישראלדברי מנחם (היימליך) עמ' קכג
לח ע"א19 כח הפלפול ניתן למשה רבינובאר ראי (רוזן) עבודה סי' ה אות ד
לח ע"א19 לפלפולא בעלמאאמרי שפר (סגל) הקדמה עמ'
לח ע"א19 פלפול התורה נהג בה משה טובת עין ונתנה לישראלשבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' תו, ח"ב עמ' צז
לח ע"א19 פלפול התורה נתן למשה בלבדמי מרום חי"א עמ' קיג
לח ע"א19 פלפול ניתן למשהיחי ראובן (זעמאן) עמ' 120
לח ע"א19 פלפולה של תורה ניתן למשה בלבדליהודים היתה אורה עמ' קלו
לח ע"א19 פלפולה של תורהאגרות הראיה ד עמ' קנא
לח ע"א20 אין הנבואה שורה אלא על חכם גבור ועשירמי מרום ח"א עמ' ל
לח ע"א20 אין הנבואה שורה אלא על חכם גיבור ועשיראמרי בינה (שיפמאן) עמ' קכז
לח ע"א20 אין הנבואה שורה אלא על חכםס' העיקרים (מישור) עמ' קד, שיא
לח ע"א20 אין הנבואה שורה וכו'דברי שלום ח"ו סי' צו
לח ע"א20 אין הקב"ה משרה כו'דרשות הרא"ש דף ע ע"א דרוש עג
לח ע"א20 אין הקב"ה משרה שכינתו אלא על גבור ועשיר וחכם ועניו וכולן ממשה... גבור...שיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 321 ,275
לח ע"א20 אין הקב"ה משרה שכינתו אלא על גבור ועשיר וחכם ועניו וכולן ממשהמכתב סופר דף לד ע"א
לח ע"א20 אין הקב"ה משרה שכינתו אלא על גבור ועשיר וחכם ועניושיחות הרב צבי יהודה שמות עמ' 215
לח ע"א20 אין הקב"ה משרה שכינתו אלא על גבור ועשיר וחכם ועניו, וכולן ממשהפרי הארץ (ויטבסק) עמ' צג
לח ע"א20 אין הקב"ה משרה שכינתו אלא על גבור ועשיר וחכם ועניו, וכולן ממשה, גבור, דכתיב 'ויפרוש את האהל על המשכן'שיחות ר' צבי יהודה ויקרא עמ' 153
לח ע"א20 אין הקב"ה משרה שכינתו אלא על גבור ועשיר וחכם ועניו; וכולן ממשהבית ישראל (טויסיג) בראשית עמ' פט
לח ע"א20 אין הקב"ה משרה שכינתו אלא על גבור ועשיר וחכםבינה לעתים דרוש יד עמ' קיח
לח ע"א20 אין הקב"ה משרה שכינתו אלא על גבור ועשיר וחכםדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' פו
לח ע"א20 אין הקב"ה משרה שכינתו אלא על גבור ועשיר וחכם...שיחות הרב צבי יהודה דברים עמ' 52
לח ע"א20 אין הקב"ה משרה שכינתו אלא על גבור ועשיר וכו'תפלה למשה (אלמושנינו) עמ' נב
לח ע"א20 אין הקב"ה משרה שכינתו אלא על גיבור ועשיר וחכם ועניו וכל'באר משה (אפשטיין) במדבר עמ' רצ, דברים עמ' רלט
לח ע"א20 אין הקב"ה משרה שכינתו אלא על חכם גבור וכו' ובמהרש"אשבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' רנט, ח"ב עמ' קלד, קנט
לח ע"א20 אין הקב'"ה משרה שכינתו אלא על חכם גבור ועשיר ועניועמוד העבודה (תשעג) דרוש הענוה ב, ג
לח ע"א20 אין הקב"ה משרה שכינתו אלא על חכם גיבור ועשירבית מועד (זלזניק) עמ' כח
לח ע"א20 אין הקב"ה משרה שכינתו אלא על חכם גיבור עשיר ועניו וכלן ממשהאור הצבי עמ' 217
לח ע"א20 אין הקב"ה משרה שכינתו אלא על עשיר וכו'יערות דבש ח"א עמ' מג
לח ע"א20 אין הקב"ה משרה שכינתודברי שלום ח"ו סי' תמב
לח ע"א20 אין הקב"ה משרה שכינתוויקח אברהם דף ג ע"א
לח ע"א20 אין הקב"ה משרה שכינתו...משך חכמה בראשית פ' מא פס' לט
לח ע"א20 אין הקב?ה משרה שכינתו אלא וכו'דרשות מהר"ם שיק עמ' צח
לח ע"א20 אין השכינה שורה אלא על גבור חכם עשיר ועניורב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' קז
לח ע"א20 אין השכינה שורה אלא על חכם וכו'חכמת התורה שמות עמ' תס
לח ע"א20 אין השכינה שורה אלא על חכם עשיר וגבורחכמת התורה מקץ עמ' קפט
לח ע"א20 אין השכינה שורה אלא על חכם עשירחכמת התורה יתרו עמ' תקצח
לח ע"א20 אין השכינה שורה אלא על עניואורות המאירים ולקוטי ישכר עמ' צ
לח ע"א20 הנבואה רק על חכם גבור ועשירכרם פתחיה גפן יז שריג ד, גפן כ שריג ז, גפן כא שריג ב
לח ע"א20 הקב"ה משרה שכינתו אלא על כו'משנת חיים במדבר עמ' תה
לח ע"א20 הקב"ה משרה שכינתו על חכם גבור ועשיראמרי שפר (סגל) הקדמה עמ' ב
לח ע"א20 משרה שכינתו אלא כו'משנת חיים ויקרא עמ' שעז
לח ע"א20 משרה שכינתו על גיבור עשירילקוט הגרשוני ח"ב
לח ע"א20 נבואה - חכם וגבורהגיוני עוזיאל ח"א עמ' 194
לח ע"א20 נביא צריך להיות גם ענוהמעשה והמדרש עמ' נז
לח ע"א20 שכינה שורה - גיבוראורות הקודש א עמ' רעג
לח ע"א20 שכינה שורה על גבור ועשיר וחכם ועניופירוש המכבי שמות עמ' רכח
לח ע"א21 וכולן ממשהעיוני רש"י שמות ח"ב עמ' תעז, תעח
לח ע"א22 גבור ממשהעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תתצו
לח ע"א23 ואמר מר משה רבינו פרסו ברא''ש ובמהרש"איציב פתגם על התורה עמ' קכא
לח ע"א23 משכן גובהו עשרה, וכן משהזכות ישראל - עשר צחצחות פרק ח אות כד
לח ע"א29 חמישים שערי בינה בעולםדרשות מהר"ל (יד מרדכי) עמ' תנג
לח ע"א29 חמישים שערי בינה נבראו בעולם וכולם נתנו למשה חסר אחתבית ישראל (טויסיג) שמות עמ' יז
לח ע"א29 חמישים שערי בינה נבראו בעולם וכולם נתנו למשה חסר אחתבית ישראל (טויסיג) דברים עמ' לד
לח ע"א29 חמשים שערי בינה נבראו בעולם וכולם ניתנו למשה חסר אחת וכו'שבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' תמו
לח ע"א29 חמשים שערי בינה נבראו בעולםברכת טוב עמ' קעא, רלג, רנג, שסה, שפב, תלז
לח ע"א29 חמשים שערי בינה נבראו בעולםזכרון אליעזר עמ' ג
לח ע"א29 נ' שערי בינה נבראו בעולם וכולם ניתנו למשה חסר אחת וכו'אור הצבי עמ' 277
לח ע"א29 נ' שערי בינה נבראו בעולםאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) יתרו ו
לח ע"א29 נ' שערי בינה נבראו בעולם, וכולם נתנו למשה חסר אחתזרע קודש (תשסה) על התורה עמ' רעז
לח ע"א30 וכולן ניתנו למשה חסר אחדברכת טוב עמ' תלז
לח ע"א30 משה זכה לבינהבך יברך ישראל (תשסח) דף קכב ע"ב
לח ע"א30 שער החמשים נמנע ממשהדרשות מהר"ל (יד מרדכי) עמ' קלד
לח ע"א31 ותחסרהו מעט מאלוקיםאהל יהושע (הלר) עמ' 29
לח ע"א33 כל הנביאים עשירים היואבן פינה עמ' 154
לח ע"א38 גדול מה שנאמר בשמואל יותר משנאמר במשה וכו' ויאמרו לא עשקתנו ולא רצותנו וגו'מבשר טוב, ימי הרחמים והסליחות עמ' צא
לח ע"א43 בתחילה היה משה למד תורה ומשכחה עד שניתנה לו במתנהשם משמעון (שפירא) עמ' עה
לח ע"א43 בתחילה היה משה למד תורה ומשכחה, עד שניתנה לו במתנהבית ישראל (טויסיג) בראשית עמ' ה
לח ע"א43 בתחילה היה משה למד תורה ומשכחה, עד שניתנה לו במתנהבית ישראל (טויסיג) שמות עמ' קכו
לח ע"א43 בתחילה היה משה למד תורה ומשכחה, עד שניתנה לו במתנהבית ישראל (טויסיג) ח"ו עמ' רעז
לח ע"א43 בתחילה היה משה למר תורה ומשכחה, עד שניתנה לו במתנהבית ישראל (טויסיג) דברים עמ' קכו
לח ע"א43 בתחלה היה משה למד תורה ומשכחה עד שניתנה לו במתנהדרך חיים עמ' צב
לח ע"א43 בתחלה היה משה למד תורה ומשכחה עד שניתנה לו במתנהכתונת פסים פרשת ויקרא ב ע"א
לח ע"א43 בתחלה היה משה למד תורה...קדושת לוי דף קיב ע"א
לח ע"א43 בתחלה היה משה רבינו לומד תורה ומשבחהבאר ראי (רוזן) לימוד התורה סי' י אות ג
לח ע"א43 ויתן אל משה וכו'דרשות מהר"ם בנעט עמ' רסז
לח ע"א43 ויתן אל משה ככלותו שניתנה לו במתנהפנים יפות על תהלים עמ' ה
לח ע"א43 למד תורה ומשכחהמשנת חיים דברים עמ' נב, סה
לח ע"א43 משה למד תורה ושכחה עד שניתנה לו במתנהאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) יתרו ו
לח ע"א43 משה למד תורה ושכרהאהבת שלום (קוסוב, תשנח) עמ' קנב
לח ע"א43 עד ארבעים יום היה לומד ומשכחמי מרום ח"ט עמ' רפו
לח ע"א43 עד שניתן לו במתנהבאר ראי (רוזן) לימוד התורה סי' ה אות ד
לח ע"א43 תורה שניתנה למשה במתנהעיוני רש"י במדבר עמ' שג
לח ע"א רא"ש - חכמה הגנוזה באותיותעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תשסג
לח ע"ב המודר הנאה מחבירו נכנס לבקרו עומד אבל לא יושב וכו'אחרית לאיש שלום דף ב ע"א
לט ע"ב03 אר"ל רמז לביקור חוליםעולת חודש ח"ג מאמר קכח
לט ע"ב03 רמז לביקור חולים מה"תתאיר נרי עמ' כא
לט ע"ב03 רמז לביקור חולין מן התורה מנין וכו'דרשות מהרי"ץ לז' אדר עמ' רכח
לט ע"ב09 אם בריאה יברא ה' וכו' אלא הכי קאמר וכו'באר משה (אפשטיין) במדבר עמ' תקלג
לט ע"ב09 אם בריאה מוטב ואם לא יברא ה'חכמת התורה בא עמ' שמז, שנה, שצד
לט ע"ב09 אם בריאה מוטב, ואם לאו יבראחכמת התורה בשלח עמ' תרג
לט ע"ב09 ואם בריאה יברא ד'המאור שבתורה
לט ע"ב11 ז' דברים נבראו קודם בריאת העולםגבורות ה' עמ' שכד
לט ע"ב11 שבע דבריםשפת אמת - ואלה מסעי עמ' 23
לט ע"ב11 שבעה דברים נבראו קודם שנברא העולם ואלו הן תורה וכו'ברכת טוב עמ' רד
לט ע"ב11 שבעה דברים נבראו קודם שנברא העולםאמרי אש (טאוב) עמ' שנט
לט ע"ב11 שבעה דברים נבראו קודם שנברא העולםחפץ יהונתן בראשית פ"ב פסוק ח
לט ע"ב11 שבעה דברים נבראו קודם שנברא העולםמאמר מרדכי (שוואב) ח"א מאמר ו
לט ע"ב11 שבעה דברים נבראו קודם שנברא העולם...שיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 406 ,385 ,150
לט ע"ב15 התשובה נבראת קודם שנברא העולםתפארת ישראל עמ' קמז
לט ע"ב22 אם בריאה יברא ה' הלא אין כל חדש תחת השמשחכמת התורה בראשית עמ' תצג
לט ע"ב23 אין כל חדש תחת השמשחכמת התורה נח עמ' קמד
לט ע"ב23 והא אין כל חדש תחת השמשחכמת התורה לך לך עמ' רמו, תרלב
לט ע"ב24 אי הכא לא מקרב פומא להכא ליקרבחכמת התורה וארא עמ' תיח
לט ע"ב25 לאקרובי פתחאחכמת התורה נח עמ' תקפז
לט ע"ב26 בשעה שחלק קרח על משה שמש וירח עמד זבולהאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) קרח ו, כ
לט ע"ב26 מ"ד שמש ירח עמד זבולהדברי שלום ח"ו סי' תרסט
לט ע"ב26 שמש וירח עמד זבולה מאי בעי בזבול וכו'שבט מוסר עמ' רסג
לט ע"ב26 שמש ירח עמד זבולהאור יהל ח"א עמ' פה
לט ע"ב26 שמש ירח עמד זבולהילקוט הגרשוני ח"ב
לט ע"ב27 שמש וירח בזבול מאי בעישבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' שב, שג
לט ע"ב27 שמש וירח בזבול מאי בעיין וכו'אבן יהושע עמ' 85
לט ע"ב27 שמש וירח בזבול מאי בעייןאגודת אזוב (יעבץ) דף צו ע"ג
לט ע"ב28 מלמד שעלו שמש וירח מרקיע לזבול ואמרו אי אתה עושה דין לבן עמרםאות זכרון דף טו ע"ב
לט ע"ב28 מלמד שעלו שמש וירח מרקיע לזבול ואמרו רבש"ע אם אתה עושה וכו'אור הצבי עמ' 315
לט ע"ב28 מלמד שעלו שמש וירח מרקיע לזבולרב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' תכה
לט ע"ב28 מלמד שעלו שמש וירח מרקיע לזבול... באותה שעה ירה בהם חיציםאודה ה' דף ז ע"א, יז ע"א
לט ע"ב28 עלו שמש וירח לזבולכור לזהב ח"ב
לט ע"ב28 שמש וירח לא רצו להאיר וכו'אהבת שלום (קוסוב, תשנח) עמ' רמז
לט ע"ב28 שעלו שמש וירח מרקיע לזבול וא"ל, רבוש"ע אם אתה עושה דין לבן עמרם אנו מאירים, ואם לאו אין אנו מאיריןזרע קודש (תשסה) על התורה עמ' רצב
לט ע"ב29 רבש"ע, אם אתה עושה דין לבן עמרם -אנו מאיריםמשך חכמה במדבר פ' טז פס' לג
לט ע"ב30 אם אתה עושה דין לבן עמרם אנו מאיריםדרשות מהר"ם שיק עמ' תה, תקעג
לט ע"ב30 אם אתה עושה דין לבן עמרם אנו מאיריםמרפא לשון עמ' רמו
לט ע"ב30 אם אתה עושה דין לבן עמרם אנו מאיריןגנזי ישראל ח"ב דף פד ע"ב
לט ע"ב30 אם אתה עושה דין לבן עמרםחקל יצחק (תשסג) עמ' תפה
לט ע"ב31 ואם לאו אין אנו מאיריןמשנת חיים במדבר עמ' רעו
לט ע"ב33 בכבודי לא מחיתם בכבוד בשר ודם מחיתםאלה הדברים (ברודנא) עמ' 45
לט ע"ב33 על כבודי לא מחיתםעיוני רש"י דברים ח"א עמ' קכא
לט ע"ב34 ובכל יום ויום יורין בהן חיצין וחניתות ומאירים וכו'אור ישרים (תשסב) עמ' קכח
לט ע"ב35 ביקור חולים אין לו שיעורהמאור שבתורה
לט ע"ב35 הוי זהיר במצוה קלה כבחמורה וכו'שערי תשובה (עם שערי חיים) שער ראשון מאמר לו, שער שלישי מאמר ט
לט ע"ב39 המבקר את החולה נוטל אחד מששים בחליועמוד העבודה (תשעג) דרוש המחשבה לב
לט ע"ב39 המבקר את החולה פוחתין לו אחד מס' בחליותורת חסד עמ' קט
לט ע"ב39 המבקר את החולהדברי שלום ח"ו סי' צב
לט ע"ב39 המבקר בן גילו וכו'ברכת משה דף כה ע"א
לט ע"ב39 המבקר חולה נוטל אחד מס' מחליואמרי פנחס השלם - שער פרשיות ומועדים סי' קצו
לט ע"ב39 המבקר חולה נוטל אחד מסמ"ך מחליוחכמת התורה ויחי עמ' קמב
לט ע"ב39 המבקר חולים נוטל אחד משישים מחליואמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) וירא ד, ויחי ז, ט, לה
לט ע"ב39 כל המבקר חולה נוטל א' מששים בצערותפלה למשה (אלמושנינו) עמ' רנט
לט ע"ב39 כל המבקר חולה נוטל אחד מששים מחליואהל שלמה (סגל) בראשית עמ' רל
לט ע"ב ר"ן ד"ה אי לא מקרבחכמת התורה בראשית עמ' רמב
לט ע"ב רא"ש ור"ן ד"ה ובבן גילואור הישר בראשית דף עג ע"א
מ ע"א04 ר' עקיבא הלך לבקר אחד מתלמידיואדרת אליהו (קוצין) ח"א עמ' 11
מ ע"א06 כל מי שאין מבקר חולים כאילו שופך דמים וכו'באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' ערה, ויקרא עמ' שיט, דברים עמ' תרלז
מ ע"א06 כל מי שאין מבקר חולים כאילו שופך דמיםאדרת אליהו (קוצין) ח"ב עמ' 85
מ ע"א06 כל שאינו מבקר את החולה כאילו שופך דמיםנתיבות עולם ח"א עמ' קנט
מ ע"א06 כל שאינו מבקר את החולהמבוא התלמוד פי"ט עמ' שכא
מ ע"א06 כל שאינו מבקר החולה - ש"דילקוט הגרשוני ח"ב
מ ע"א06 מי שאינו מבקר חוליםאור יהל ח"א עמ' מה
מ ע"א06 מי שאינו מבקר כשופך דמיםמוסר המקרא והתלמוד עמ' קמא
מ ע"א08 כל המבקר את החולהנתיבות עולם ח"א עמ' קנט
מ ע"א08 כל שאינו מבקר את החולה גורם לו שימות וכו'שופרא דישראל (תשסו) עמ' לד
מ ע"א15 רבא יומא קמא דחלש כו', במהרש"א, בפתח עיניםמכמני אשר עמ' קיח
מ ע"א20 כל המבקר את החולה ניצול מדינה של גיהנוםוצוה הכהן עמ' קיט
מ ע"א20 כל המבקר את החולה ניצול מדינה של גיהנם וכו'בינה לעתים דרוש נז עמ' שעא
מ ע"א28 כל המבקר את החולה, מה שכרו בעוה"זאבן פינה עמ' 42
מ ע"א32 אם יאמרו לך ילדים בנה וזקנים סתור תסתור ואל תבנהאבן שוהם עמ' 79
מ ע"א33 בנין ילדים סתירהאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"ב עמ' סה
מ ע"א34 וסימן לדבר רחבעם בן שלמהאבן פינה עמ' 143
מ ע"א34 סתירת זקנים בניןמבשר טוב, ימי הרחמים והסליחות, פתיחה עמ' יד
מ ע"א34 סתירת זקנים בניןקול ששון (גולדברג) אות כ
מ ע"א35 אין מבקרים את החולה לא בשלוש קמייתאאור הגנוז (מהאניפאלא, תשסו) עמ' נא
מ ע"א35 לא ליסעוד איניש קצירא לא בתלת שעי קדמייתא ולא בתלת שעי בתרייתא דיומאאור יצחק (ראדוויל, תשסה) עמ' עב, קלט
מ ע"א39 השכינה שורה למעלה ממטתו של חולהס' החיים (תשנג) עמ' עח
מ ע"א39 מניין שהשכינה וכו'דברי שלום חלק ג עמ' יב
מ ע"א39 מניין שהשכינה שרויה למעלה ממטתו של חולהאור אברהם - מסכת מגילה עמ' קטז
מ ע"א39 שכינה למעלה מראשותיו של חולהדגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' סז
מ ע"א39 שכינה מראשותיו של חולהאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) ויחי ז
מ ע"א43 נהרא מכיפיה מברךמי מרום חי"א עמ' קכב
מ ע"א43 נהרא מכיפיה מתבריךאמרי נועם (מועדים) סי' כה לשבועות
מא ע"א01 בחוסר כל... בלא דעה וכו'באר משה (אפשטיין) שמות עמ' תרעו, תתקכב, דברים עמ' תטז, מלכים עמ' נו, קמט
מא ע"א01 חוסר כל - זה דעתמשך חכמה דברים פ' כח פס' מח
מא ע"א05 אין עני אלא בדעה כו' דא לא קני מה קני ברכת פרץ פ' קדושים
מא ע"א05 אין עני אלא בדעהאור ישרים (תשסב) עמ' רנא
מא ע"א05 אין עני אלא בדעהאור תורה השלם (מזריטש) עמ' תמח
מא ע"א05 אין עני אלא בדעהבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' תתקכ, ויקרא עמ' תקלו, דברים עמ' תטז
מא ע"א05 אין עני אלא בדעהבני יששכר ח"ב דף קלא ע"ג
מא ע"א05 אין עני אלא בדעהחמשה מאמרות (תשסט) - תורת שבת פרשת במדבר
מא ע"א05 אין עני אלא בדעהמגיד דבריו ליעקב, אור תורה סי' תמח
מא ע"א05 אין עני אלא בדעהפרי הארץ (ויטבסק) עמ' קז, קל
מא ע"א05 אין עני אלא בדעה... דדא ביה - כולא ביהנועם אלימלך דף ו ע"ב, לא ע"ד, צה ע"א
מא ע"א05 אין עני אלא בדעתאגרא דכלה ח"א עמ' תקג
מא ע"א05 אין עני אלא בדעתאגרא דפרקא (תשסה) עמ' רמו
מא ע"א05 אין עני אלא בדעתאוזן שמואל דף מ ע"ב
מא ע"א05 אין עני אלא בדעתאמרי נועם (מועדים) סי' י לזאת חנוכה, סי' כה לפורים
מא ע"א05 אין עני אלא בדעתדבש השדה עמ' קלג
מא ע"א05 אין עני אלא בדעתויגד יעקב עמ' קמד
מא ע"א05 אין עני אלא בדעתזכור לאברהם (וייס) פ' בהר, נשא
מא ע"א05 אין עני אלא בדעתילקוט דברי חכמים שמות סי' שי
מא ע"א05 אין עני אלא בדעתמרפא לשון עמ' פב
מא ע"א05 אין עני אלא מן הדעתאור השמש (תשסח) עמ' צז
מא ע"א05 אין עני אלא מן הדעתרב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' עג
מא ע"א05 אין עניות אלא בדעתאוהב שלום עמ' 12
מא ע"א05 במערבא אמרי דדא ביה כולא ביה דלא דא ביה מה ביהאדרת אליהו (קוצין) ח"ג עמ' 75
מא ע"א05 במערבא אמרי דדא ביה כולה ביה וכו'באר משה (אפשטיין) שמות עמ' תתקכב-ג, דברים עמ' תטז, מלכים עמ' קמט
מא ע"א05 נקטינן אין עני אלא בדעהזרע קודש (תשסה) על התורה עמ' שלט
מא ע"א05 נקטינן אין עני אלא בדעהילקוט הגרשוני ח"ב
מא ע"א05 נקטינן אין עני אלא בדעהפרי צדיק חיי שרה אות י, וישלח אות ח, פ' שקלים אות ד, תצוה אות ב, פורים אות א, שושן פורים אות א, פקודי אות ז, לט"ו באב אות א, מוצאי יוכ"פ אות ה
מא ע"א06 דדא ביה כולא ביה ע"א דלא דא מה ביהאור הצבי עמ' 212
מא ע"א06 דדא ביה כולא ביהאור יחזקאל - אמונה עמ' רמה
מא ע"א06 דדא ביה כולה ביה דלא דא מה ביה וכו'דרשות שבט הלוי עמ' קד
מא ע"א07 דא קני מה חסראמרי אש (טאוב) עמ' נח
מא ע"א07 דא קני מה חסרילקוט הגרשוני ח"ב
מא ע"א08 אין החולה עומד מחליו עד שמוחלין לו על כל עונותיו וכו'בינה לעתים דרוש ח עמ' מא
מא ע"א08 העומד מחליו מוחלין לו כל עוונתיואור גנוז (מוסקוביץ) עמ' כז, קט
מא ע"א13 כל משכבו הפכת בחוליוילקוט הגרשוני ח"ב
מא ע"א26 גדול נס שנעשה לחולה יותר מן הנס שנעשה לחנניה מישאל ועזריהמשך חכמה במדבר פ' כט פס' א
מא ע"א37 אין מבקרין לא חולי מעיים ולא חולי העין ולא מחושי הראש בית ישראל (טויסיג) בראשית עמ' קב
מא ע"א37 אין מבקרין לא לחולי מעיים ולא לחולי ראשבני יששכר ח"ב דף יז ע"א
מא ע"ב וכי תירייקי לגופה וכו'טוב ירושלים בראשית פל"ב פסוק כג
מב ע"ב ארעא נמי אפקרה - אפקעתא דמלכאמכמני עוזיאל עמ' רלה
מב ע"ב ארעא נמי אפקרה - אפקעתא דמלכאבנין אפרים עמ' א (בהערה) [הלכה]
מב ע"ב ארעא נמי אפקרה - אפקעתא דמלכאדברי יונה עמ' קסג
מג ע"א היו מהלכים בדרך ואין לו מה יאכלאמה של מלכות עמ' 149
מג ע"א מחלוקת ר"י וחכמיםבנין אפרים עמ' ג [הלכה]
מג ע"א הפקר כמתנה מה מתנה עד דאתי מרשות נותן לרשות מקבלאיש צעיר דף יד ע"ב
מד ע"א תוס' ד"ה אי הכיחכמת התורה תולדות עמ' רנח
מד ע"ב תוס' ד"ה המפקיר כרמועיוני רש"י שמות ח"ב עמ' קצה
מה ע"א צריך להפקיר בפני שלשהאור אברהם - רות עמ' קנז
מה ע"ב השותפין שנדרו הנאה זה מזה, בר"ן שםברכת שלמה חו"מ עמ' צג [הלכה]
מה ע"ב השותפין שנדרו הנאה זה מזהחכמת התורה תולדות עמ' תרכח
מה ע"ב ר"ן - לכל שותף קנין הגוף בכל החצרטבעות זהב ח"א דף יד ע"א [הלכה]
מה ע"ב ר"ן - שכירות אינו אלא שעבודטבעות זהב ח"א דף יט ע"ג [הלכה]
מה ע"ב ר"ן ד"ה ואיכא דמקשי, כל קנין של שותפין הוי קנין לזמןויגד יעקב עמ' רנה
מה ע"ב ר"ן ד"ה ר' אליעזר בן יעקבחכמת התורה בא עמ' תקפה
מו ע"א ביתך שאני נכנס מת או שמכרו לאחר מותרחכמת התורה בראשית עמ' קעז, שמט
מו ע"א בית זה חמור מביתךאמרי אש (טאוב) עמ' תרט
מו ע"ב מחלוקת כשיש בה כדי חלוקה אבל אין בה כדי חלוקה ד"ה מותראהל נפתלי - זכרון יצחק עמ' רלה בהערה
מז ע"א האומר לחבירו קונם בית זהאמרי אש (טאוב) עמ' תרט
מז ע"א אין אדם אוסר פירות חברו על חברוחכמת התורה בראשית עמ' שכד
מז ע"א פיה"מ ברכת שלמה חו"מ עמ' צב [הלכה]
מז ע"ב תוס' ד"ה ומותריםשערים מצוינים בראשית-שמות עמ' רכ
מח ע"א ואסורים בדבר של אותה העיר, בר"ן, בנמוק"י במאירי, ובשטמ"ק שםברכת שלמה חו"מ עמ' צב, צג [הלכה]
מח ע"א איזהו דבר של עולי בבלדרכי חושן עמ' שנו [הלכה]
מח ע"א כל מתנה שאינו יכול להקדישו לא שמה מתנהויגד יעקב עמ' רנח
מח ע"א רבינו אברהם מן ההר (מצות ת"ת)אהל משה (שינרמן) פורים עמ' צט
מח ע"ב אי תפס מתפסטבעות זהב ח"א דף כה ע"ג [הלכה]
מט ע"א הנודר מן המבושל, מותר בצלי ובשלוקבית ישראל (טויסיג) דברים עמ' עה
מט ע"א הנודר מן המבושל, מותר בצליבית ישראל (טויסיג) תנינא ח"ב עמ' רה
מט ע"א ואף על פי שאין ראיה לדבר - זכר לדבר, שנאמר ויבשלו הפסח באשבית ישראל (טויסיג) דברים עמ' עד, עה
מט ע"א ואף על פי שאין ראיה לדבר - זכר לדבר, שנאמר ויבשלו הפסח באשבית ישראל (טויסיג) תנינא ח"ב עמ' רג, רה
מט ע"א ודבר זה אסור לאומרו בפני ע"המי באר (פסח) דף צ ע"ב
מט ע"א ר"ן - קונם יין שאני טועם בחג, אסור ביו"ט אחרוןאור אברהם הלכות מגילה וחנוכה - הוספות חדשות עמ' נד
מט ע"ב01 כמאן מצלינן אקצירי ובפרש"יאמרי יוסף שמות דף צז ע"ד
מט ע"ב01 כמאן מצלינן על קצירי ועל מריעיזרע קודש (תשסה) על התורה עמ' קנג, רמח, שלה
מט ע"ב03 העוסקים בתורה ומצות הם קצירי ומריעירב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' קכז
מט ע"ב03 קצירי קצירי ממש מריעי רבנןאור אברהם - תשובה עמ' שפא
מט ע"ב04 הנהו בבלאי טיפשאי דאכלו לחמא בלחמאאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) שמות יז
מט ע"ב32 אמרה ההיא מטרוניתא לרבי יהודה מורה ורויפרי צדיק ויגש אות יג, פ' שקלים אות א, עקב אות י, כי תצא אות ו
מט ע"ב33 לא שתי אלא מפסחא לפסחאישא מדברותיך - מגילה עמ' שיא
מט ע"ב34 חכמת אדם תאיר פניופרי צדיק וישב אות ו, ויגש אות יג, פ' שקלים אות א, ויקהל אות ד, במדבר אות ח, יח, עקב אות י, כי תצא אות ו
מט ע"ב34 'חכמת אדם תאיר פניו'שיחות ר' צבי יהודה ויקרא עמ' 108
מט ע"ב35 פניך דומים או וכו'דברי שלום ח"ו סי' תפב, תפג
מט ע"ב35 פניך דומים כמלוי ברביתעולת חודש ח"א מאמר קמב
מט ע"ב35 פניך דומין אי כמלווה בריבית אי כמגדל חזיריםאבן ישפה עמ' 40
מט ע"ב35 פניך דומין כמלוי בריביתילקוט הגרשוני ח"ב
מט ע"ב37 ר"י כד אזיל לבי מדרשא שקיל גולפא על כתפיה וכו'דרשות שבט הלוי עמ' ריב, ריג
מט ע"ב38 גדולה מלאכה שמכבדת את בעליהאהלי יעקב (הוסיאטין) דף רכב ע"ב, רעו ע"א
מט ע"ב38 גדולה מלאכה שמכבדת את בעליהדרך חיים עמ' קמ
מט ע"ב38 גדולה מלאכה שמכבדת את בעליהדרשות שבט הלוי עמ' נז
מט ע"ב38 גדולה מלאכה שמכבדת את בעליהמכמני עוזיאל עמ' תנו
מט ע"ב38 גדולה מלאכה שמכבדת בעליהמכמני עוזיאל עמ' שיא
מט ע"ב רש"י ד"ה אמריעי, על הצדיקים ועל החסידים ועל שארית עמך בית ישראל ועל פליטת סופריהםחמשה מאמרות (תשסט) - נוסח התפלה אות יא ד"ה בברכת על הצדיקים
נ ע"א03 איתקדשת ליה ברתיה כו'משנת חיים ויקרא עמ' ריח
נ ע"א09 אתא אליהו אידמי וכו'דברי שלום חלק ד עמ' פד
נ ע"א11 אמר לה ר"ע לאנתתיה חזי גברא דאפילו תיבנא לא אית ליהברכת טוב עמ' פ, תא
נ ע"א25 אשת ר' עקיבא יצאה לקראתומשיבת נפש עמ' רט
נ ע"א28 שלי ושלכם שלה הואאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) תולדות לט
נ ע"א30 מן שית מילי איעתר רבי עקיבאבוצינא דנהורא (תשסז) עמ' ב, קצט
נ ע"א30 מן שית מילי איעתר רבי עקיבאחסד לאברהם - משמיע שלום (תשנה) עמ' קמג
נ ע"א30 מן שית מילי איעתר רבי עקיבאמשמיע שלום עמ' קמג
נ ע"א30 מן שית מילי איעתר רע"קקול ששון (גולדברג) פתיחה
נ ע"ב09 יין מורה על התורהאור לשמים (תשסג) עמ' כה
נ ע"ב19 לבזויי קאתית וכו'דברי שלום ח"ו סי' יב
נ ע"ב33 אלפא מיני לפדא וכו'לקוטי שושנים (תשמו) עמ' לח
נ ע"ב36 רבי עבד הילולא וכו'אהלי יעקב (הוסיאטין) דף רסו ע"א
נ ע"ב36 רבי עבד לי' וכו'דברי שלום ח"ו סי' תה
נ ע"ב36 רבי עביד ליה הלולא כו' אמר אם לעוברי רצונו כך כו' [מבאר איך יתכן שיאמר על רבי "לעוברי רצונו"]ברכת פרץ פ' ואתחנן
נ ע"ב39 אם לעוברי רצונו בך לעושי רצונובוצינא דנהורא (תשסז) עמ' ר
נ ע"ב39 אם לעוברי רצונו כך וכו'דרשות הרא"ש דף ט ע"א דרוש ז
נ ע"ב39 אם לעוברי רצונו כך לעושי רצונו כל שכןפנים יפות על תהלים עמ' תקטז
נ ע"ב39 אם לעוברי רצונו כך לעושי רצונו עאכ"ואורחות צדיקים שער שמחה עמ' עא
נ ע"ב39 אם לעוברי רצונו כך לעושי רצונו עאכו"כאורות המאירים ולקוטי ישכר עמ' יח
נ ע"ב39 אם לעוברי רצונו כך לעושי רצונו על אחת כמה וכמהאור ישרים (תשסב) עמ' קכה
נ ע"ב39 אם לעוברי רצונו כך לעושי רצונו על אחת כמה וכמהאמרי יחזקאל עמ' קפז
נ ע"ב39 אם לעוברי רצונו כךילקוט הגרשוני ח"ב
נ ע"ב39 בר קפראעין איה ב 352
נ ע"ב41 אם לעושי רצונו בעוה"ז כךחכמת התורה ויצא עמ' תרסג
נ ע"ב42 ביום שהיה שוחק בו רבנו הקדוש היתה באה פורענות לעולםאורחות צדיקים שער שמחה עמ' עב
נ ע"ב42 יומא דמחייך ביה רבי וכו'הקדמת אמרי יוסף (תשנח) דף יא ע"ב
נ ע"ב42 יומא דמחייך ביה רבי, אתיא פורענותא לעלמאנועם אלימלך דף יט ע"ג
נ ע"ב42 יומא דמחייך רבי וכו'זכות ישראל - עשר עטרות פרק ו אות פט
נ ע"ב42 יומא דמחיך רביכתבי רבנו בחיי עמ' רעב
נא ע"א07 בן אלעשה עשיר גדולאהל יהושע (הלר) עמ' 39
נא ע"א14 תועבה, תועה אתה בהמי השילוח (מישור) ח"ב עמ' קטו
נא ע"א14 תועבה, תועה אתה בהאורות הקודש ג רצז
נא ע"א14 תועבה, תועה אתה בהבאר משה (אפשטיין) דברים עמ' תשה
נא ע"א17 תבל הוא תבליןזאת זכרון (תשנב) אות נב
נא ע"א17 תבל עשו כלום תבלין יש בהאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) וישב כז
נא ע"א24 תספורתו של כהן גדולמשיבת נפש עמ' לא,קצז,ריז
נא ע"ב ר"ן ד"ה אלא והדגהשערים מצוינים בראשית-שמות עמ' תמ
נד ע"ב נונא סמא לעינאדבש לפי מע' נ אות לא
נד ע"ב נון סמך עין, נונא סמא לעיניםדברי שמואל (תשנח) עמ' לא
נד ע"ב נון סמך עין, נונא סמא לעיניםתולדות שמואל עמ' לא
נד ע"ב נו"ן סמ"ך עי"ןאור לשמים (תשסג) עמ' קג
נה ע"א01 הנודר מן הדגן אסורפרי צדיק תולדות אות ז, ח
נה ע"א06 דגן הוא כל מיני דאידגןאור לשמים (תשסג) עמ' שטז
נה ע"א36 העושה עצמו כמדבר זוכה שתנתן לו התורהחכמת התורה מקץ עמ' קסד
נה ע"א36 וממדבר מתנה אם משים עצמו כמדבררוח חיים (חיד"א) עמ' רג, רכג
נה ע"א36 וממדבר מתנה וממתנה וכו'משנת חיים במדבר עמ' ה
נה ע"א36 וממדבר מתנה כיון שעושה אדם א"ע כמדבר וכו'אוצר המאמרים (וייס) עמ' רט
נה ע"א36 וממדבר מתנההמאור שבתורה
נה ע"א36 וממדבר מתנהמכתב מאליהו חלק ב עמ' 26
נה ע"א36 וממדבר מתנהשער ראובן עמ' קעג-קעה
נה ע"א36 'וממתנה נחליאל' - זו תורהשיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 251
נה ע"א36 כיון שאדם עושה עצמו כמדבר תורה ניתנת לו במתנהגנזי ישראל ח"א דף קפה ע"ב
נה ע"א36 כיון שעושה א"ע כמדבר שהוא מופקר לכלאבן יהושע עמ' 16
נה ע"א36 כיון שעושה אדם את עצמו כמדבר שהוא מופקר לכל תורה ניתנה לו במתנהכתונת פסים פרשת בהעלותך דף לד
נה ע"א36 כיון שעושה אדם את עצמו כמדבר שהוא מופקר לכל תורה ניתנה לו במתנה שנאמר וממדבר מתנהחמשה מאמרות (תשסט) - סמוכים לעד - סיום הש"ס ט
נה ע"א36 כיון שעושה אדם את עצמו כמדבר שהוא מופקר לכל תורהזכרון אליעזר עמ' קפא
נה ע"א36 כיון שעושה אדם את עצמו כמדבר שהוא מופקר לכל, תורה ניתנה לואור יצחק (ראדוויל, תשסה) עמ' קעג, שה
נה ע"א36 כיון שעושה אדם את עצמו כמדבר שהוא מופקר לכל, תורה ניתנה לו במתנה וכו'באר משה (אפשטיין) במדבר עמ' תצה-תצו, דברים עמ' פה, תרנ, יהושע-שמואל עמ' קמ
נה ע"א36 כיון שעושה אדם את עצמו כמדברנתיבות עולם ח"א עמ' יא
נה ע"א36 כיון שעושה אדם עצמו כמדבר תורה ניתנה לו במתנהאור אברהם שמות עמ' רכז
נה ע"א36 כיון שעושה אדם עצמו כמדבראמרי יהודה עמ' לא
נה ע"א36 כיון שעושה אדם את עצמו כמדבר שהוא מופקר לכל תורה ניתנה לו במתנהאמרי נועם (מועדים) סי' ז לפסח [מבן המחבר]
נה ע"א36 ממדבר מתנה אין התורה מתקיימת אלא במי שמשים עצמו כמדבראהבת דוד (וועגער) עמ' 5
נה ע"א36 ממדבר מתנה וכו'אור לשמים (תשסג) עמ' מ
נה ע"א36 ממדבר מתנה וכו'דברי שלום ח"ו סי' תפט
נה ע"א36 ממדבר מתנהבאר ראי (רוזן) הקדמה אות ב, ד
נה ע"א37 אין התורה מתקיימת אלא במי שמשים עצמו כמדבראמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) עקב אות ו עמ' קפה
נה ע"א37 זוכה שתינתן לו התורה במתנהחכמת התורה וישב עמ' צב
נה ע"א38 נחליאל הוא נחלו של אלחקל יצחק (תשסג) עמ' תקיא
נה ע"א39 אם הגביה עצמו, הקב"ה משפילואמרי פנחס השלם - שער הענוה סי' לז
נה ע"א39 אם מגביה האדם את עצמו הקב"ה משפילושבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' שעו
נה ע"א39 ואם הגביה עצמומכתב מאליהו ח"א עמ' 166
נה ע"א39 עלה לגדולה מגביה עצמו הקב"ה משפילו ואם חוזר בו מגביהורב טוב דף קנג ע"א
נה ע"א36 שאם עושה עצמו כמדבר, ממדבר מתנהאור יחזקאל - מדות עמ' כח
נה ע"ב בשבועה אזלינן בתר הענין שנשבע עליוחכמת התורה נח עמ' תלו, תנ
נה ע"ב הכל לפי הענין שנשבע עליוחכמת התורה וישלח עמ' פט
נו ע"א בית בביתידרכי חושן עמ' שיח [הלכה]
נו ע"ב דרגש אעולי ואפוקי באבקתא וכו'טוב ירושלים בראשית פל"ב פסוק כג
נו ע"ב הנודר מן העירשערים מצוינים בראשית-שמות עמ' צ
נו ע"ב מותר ליכנס לתחומה של עירמשנת חיים במדבר עמ' תקסד
נו ע"ב מנלן דעיבורא דמתא כמתא דמי וכו' דאמר קרא ויהי בהיות יהושע ביריחו וגו'אמרי נועם (מועדים) תשובה א [מבן המחבר]
נו ע"ב מנלן דעיבורא דמתא כמתא וכו'באר משה (אפשטיין) יהושע-שמואל עמ' סג
נז ע"א אם תלכי לבית אביךבנין אפרים עמ' עד [הלכה]
נז ע"ב בצל שנטעו בכרםאגרות הראיה א עמ' שנח
נח ע"א השביעית אוסרת בכל שהוא במינה וכו'טוב ירושלים ויקרא פכ"ה פסוק ז
נח ע"א אף אני לא אמרתי אלא לביעור (ר"ן)אמרי פנחס סי' שיח סעיף א [הלכה]
נט ע"א והרי תרומה דאי בעי מתשיל וכו' מאי מצוה לאתשולימאיר עיני חכמים מהדו"ב ח"א דף י ע"א
נט ע"א בתרומה ביד כהן עסקינן דלא מצי לאתשולי עליהאדרת אליהו (קוצין) ח"ג עמ' 107
נט ע"א בתרומה ביד כהן עסקינן דליתיה בשאלהאות זכרון דף ו ע"א
נט ע"א אי בא ליד כהן ועביד מעשהויגד יעקב עמ' תקלז
נט ע"א כל הנודר כאילו בנה במה והמקיימו כאילו הקריב קרבןדברי יונה עמ' נה, רכג
נט ע"א כל הנודר כאילו בנה במה והמקיימופרי צדיק מטות אות א
נט ע"א תוס' ד"ה והרימאיר עיני חכמים מהדו"ב ח"א דף יא ע"א
ס ע"א קונם יין שאיני טועם שבת זו אסור בכל השבתברכות אבי דף נו ע"ב
ס ע"א שבת זו, אסור בכל השבתבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' תקעב, ויקרא עמ' תנ
ס ע"א ר"ח יום ראשון להבאבאר ראי (רוזן) מועדים סי' יד אות א
ס ע"א שבוע זה וכו'באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' תרנט, דברים עמ' לז
סא ע"א מכאן אמרו אין יובל עולה למנין שבועמשך חכמה ויקרא פ' כה פס' י
סא ע"א הא כתיב שש שנים תזרע שדךרב ייבי (תשסט) ח"א עמ' ריט
סא ע"א ועשת את התבואה לשלוש השניםמשך חכמה ויקרא פ' כה פס' ג
סב ע"א01 הוקפלו רוב המקצועותהמאור שבתורה
סב ע"א15 רבי טרפון אשכחיה ההוא גברא וכו' אוי לו לטרפון שזה הורגו שמע ההוא גברא שבקיה וערקאגרא דפרקא (תשסה) עמ' סג
סב ע"א21 אוי לי שנשתמשתי בכתרה של תורהשופרא דישראל (תשסו) עמ' רטו
סב ע"א21 אוי לי שנשתמשתי בכתרה של תורהדברי ישראל (תשסח) ח"א עמ' סט
סב ע"א21 אסור להשתמש בכתרה של תורהאמרי אש (טאוב) עמ' קמט
סב ע"א22 כל המשתמש בכתרה של תורה נעקר מן העולםשבט מוסר עמ' שיז
סב ע"א23 בלשצר נשתמש בכלי קודש שנעשו כלי חולאור אברהם - מגילת אסתר עמ' לט, מב, קפג, קצד
סב ע"א24 כיוון שבאו בה פריצים - חיללוהאור לישרים (איידליץ, תשב) עמ' קלז
סב ע"א30 לאהבה את ה' אלקיך וכו' למד מאהבה וכו'באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' קמא, דברים עמ' קסא
סב ע"א31 אל יאמר אדם אקרא כדי שיקראוני רביעשרה למאה סי' ג, ד
סב ע"א31 הריני לומד בשביל שאהיה עשיר וכו'עיוני רש"י דברים ח"א עמ' רכח
סב ע"א31 שלא יאמר אדם אקרא וכו'דרשות הרא"ש דף סא ע"ב דרוש סד
סב ע"א31 שלא יאמר אדם אקרא שיקראוני חכם... אלא למוד באהבה וסוף הכבוד לבאראשית חכמה, אהבה פרק א אות ו, קדושה פרק ז אות מא
סב ע"א31 שלא יאמר אקרא שיקראוני חכםנתיבות עולם ח"א עמ' לא
סב ע"א32 אלא למד מאהבה וסוף הכבוד לבאפרי צדיק וירא אות א
סב ע"א32 למד מאהבה וסוף הכבוד לבאאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"ב עמ' קכא
סב ע"א32 למוד מאהבה וסוף הכבוד לבואאור יהל ח"א עמ' קכט-קל
סב ע"א32 עשה מאהבה וסוף הכבוד לבאעמוד העבודה (תשעג) דרוש שני למסירת נפש כג
סב ע"א33 וסוף הכבוד לבאפרי צדיק וירא אות א
סב ע"א33 סוף הכבוד לבאדרשות שבט הלוי עמ' רכט
סב ע"א33 וסוף הכבוד לבואאור יחזקאל - אמונה עמ' עג
סב ע"א35 ודבר בהן לשמן - רא"שאור אברהם ברכות עמ' נה
סב ע"א35 עשה דברים לשם פועלםעטרת צבי (טאקסין) דף עא ע"א
סב ע"א35 עשה דברים לשם פעלם ודבר בהם לשמםמסילת ישרים עמ' תקו
סב ע"א35 עשה דברים לשם פעלם ודבר בהם לשמם, ובר''ןבאר משה (אפשטיין) דברים עמ' נט, קסא, קצה, רפז
סב ע"א35 עשה דברים לשם פעלםדברי ישראל (תשסח) ח"ב עמ' קעב
סב ע"א35 עשה דברים לשם פעלםאמרי פנחס השלם - שער עבודת ה' סי' פד, שער הקדושה סי' לב
סב ע"א35 עשה דברים לשם פעלםשערי תשובה סה"י אות מח
סב ע"א35 עשה דברים לשם פעלן, ודבר בהן לשמןנפש החיים עמ' 122
סב ע"א35 עשה הדברים לשם פועלןאילנא דחיי (תשסז) עמ' קמט
סב ע"א36 אל תעשם עטרה להתגדל בהם כו'נפש החיים עמ' 123
סב ע"א36 קרדום לחפור בהמכמני עוזיאל עמ' רצה
סב ע"א38 באתרא דלא ידעו שרי ליה לאיניש למימר צורבא מרבנן אנאדובר שלום (תשסג) עמ' סד
סב ע"א38 שרי ליה לאיניש וכו'דברי שלום ח"ו סי' רז-ריט, רכא
סב ע"א38 שרי ליה לאיניש לאודועי נפשיההחברה והשפעתה מאמר 8 פרק ב
סב ע"א38 שרי ליה לאיניש לאודועי נפשיהראשית חכמה, ענוה פרק ו אות מא
סב ע"א38 שרי ליה לאינש לאודועי נפשיהקול ששון (גולדברג) אות יז
סב ע"א41 שרו לי תגראי ברישאעיוני רש"י דברים ח"א עמ' לג
סב ע"א42 ובני דוד כהנים היו מה כהן נוטל בראש אף ת"חפרי צדיק שלח אות ט, בלק אות יב
סב ע"א42 ובני דוד כהנים וכו'דברי שלום חלק ה סימן קכה
סב ע"א42 כהן ות"ח נוטלים בראשפירוש המכבי שמות עמ' קעז
סב ע"א42 כהן נוטל בראשאור התורה (תאומים, תשנט) עמ' רלא, רלח
סב ע"א42 מה כהן נוטל חלק בראש אף ת"חבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' קצו, תשצה, ויקרא עמ' עה, במדבר עמ' לא, שלה, יהושע-שמואל עמ' תס
סב ע"א43 וקדשתו לפתוח ראשון ולברך ראשוןאמרי נועם (מועדים) תשובה ז [מבן המחבר]
סב ע"ב שארי ליה לצורבא מרבנן למימר לא יהיבנא כרגאנפש החיים עמ' 140
סב ע"ב עבדא דנורא אנאכתבי רבנו בחיי עמ' קעב
סג ע"א ר"י אומר אדר הראשון כותב סתם אדר וכו' והתניא עד ר"ח אדר עד ר"ח אדר הראשוןדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' קד
סג ע"ב האומר לחבירו קונם וכו'חלק יעקב (קנטור) דרוש יג
סג ע"ב כלום אמרת אלא מפני כבודיישא מדברותיך - מגילה עמ' שיח
סד ע"א אם פותחין בנולד או לאחכמת התורה וישלח עמ' פט
סד ע"ב15 כל מקום שנאמר נצים ונצבים אינו אלא דתן ואבירםמבשר טוב, ימי הרחמים והסליחות עמ' קצז
סד ע"ב15 כל מקום שנאמר נצים ונצבים אינן אלא דתן ואבירםבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' שע
סד ע"ב15 כל מקום שנאמר נצים ונצבים אינן אלא דתן ואבירםשבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' רצד
סד ע"ב15 כל 'נצים' ו'נצבים' דתן ואבירםפירוש המכבי דברים עמ' קעז
סד ע"ב15 נצים ונצבים - דתן ואבירםפירוש המכבי שמות עמ' קנג
סד ע"ב15 נצים, נצבים - דתן ואבירםאור הרעיון עמ' יט
סד ע"ב17 אמר ר' יהושע בן לוי כל מי שאין לו בנים חשוב כמתזאת זכרון (תשנב) אות כג, סה, קנח
סד ע"ב17 כל אדם שאין לו בנים וכו'דברי שלום ח"ו סי' צב-צז, תרצד
סד ע"ב17 כל אדם שאין לו בנים חשוב כמתבנין משה (מייזליש) ח"ב עמ' רנח
סד ע"ב17 כל אדם שאין לו בנים חשוב כמתנועם אלימלך דף כב ע"ב
סד ע"ב17 כל שאין לו בנים חשוב כמתקדושת יו"ט ח"א דף נ ע"א
סד ע"ב17 כל שאין לו בנים נחשב כמתחכמת התורה ויצא עמ' פו
סד ע"ב17 מי שאין לו בנים וסומא חשובים כמתחכמת התורה תולדות עמ' מה, קל, שצו, תכד
סד ע"ב17 מי שאין לו בנים חשוב כמתאור אברהם - רות עמ' תכב
סד ע"ב17 מי שאין לו בנים חשוב כמתאור אברהם - תלמוד תורה עמ' ח
סד ע"ב17 מי שאין לו בנים חשוב כמתאור אברהם שמות עמ' קנג
סד ע"ב17 מי שאין לו בנים חשוב כמתדרשות מהר"ל (יד מרדכי) עמ' קיב
סד ע"ב17 מתו - שירדו מנכסיהןפירוש המכבי שמות עמ' קנג
סד ע"ב19 ארבעה חשובים כמת מצורע ועני וחשוכי בניםאוזן שמואל דף יח ע"ב
סד ע"ב19 ארבעה חשובים כמתלחם דמעה על איכה פ"ג פסוק ה
סד ע"ב19 ארבעה חשובין וכו'אמרי יוסף בראשית דף קא ע"ג
סד ע"ב19 ארבעה חשובין כמת וכו'עיוני רש"י במדבר עמ' רנו, רנז
סד ע"ב19 ארבעה חשובין כמת עני ומצורע וסומא ומי שאין לו בניםבנין משה (מייזליש) ח"א עמ' כו, קכד, ריג
סד ע"ב19 ארבעה חשובין כמת עני ומצורע וסומא ומי שאין לו בניםחמשה מאמרות (תשסט) - תורת שבת פרשת תזריע
סד ע"ב19 ארבעה חשובין כמת עני ומצורע וסומא ומי שאין לו בניםראשית חכמה, יראה פרק ז אות טז, אהבה פרק א אות טז, קדושה פרק יז אות נט, חופת אליהו פרק ד אות ה
סד ע"ב19 ארבעה חשובין כמת, עני מצורע וכו'אור אברהם ויקרא עמ' רד
סד ע"ב19 ארבעה חשובין כמת, עני, ומצורע, וסומא, ומי שאין לו בניםבית ישראל (טויסיג) ויקרא עמ' לז, קמז
סד ע"ב19 ד' חשובים כמתים סומא עני מצורע ומי שאין לו בניםבינה לעתים דרוש כח עמ' קצג
סד ע"ב19 ד' חשובין כמת, עני וכו'ס' החיים (תשנג) עמ' סב, קא
סד ע"ב19 ד' חשובין כמת, עניבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' תנא, שמות עמ' שסט
סד ע"ב20 מי שאין לו בנים והסומא והמצורע חשובים כמתאגרא דכלה ח"א עמ' תנד, ח"ב עמ' כו, ח"ג עמ' שנה
סד ע"ב20 המצורע חשוב כמתמשך חכמה במדבר פ' יז פס' ה
סד ע"ב20 העני חשוב כמתבני יששכר ח"א דף קז ע"ד
סד ע"ב20 ומי שאין לו בניםבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' תסה
סד ע"ב20 מצורע חשוב כמת נ"מ למיבעי רחמיעיוני רש"י במדבר עמ' קפו
סד ע"ב20 מצורע חשוב כמתאור אברהם - תלמוד תורה עמ' רכא
סד ע"ב20 מצורע חשוב כמתאור הגנוז (מהאניפאלא, תשסו) עמ' צז
סד ע"ב20 מצורע חשוב כמתאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) מצורע ב
סד ע"ב20 מצורע חשוב כמתפרי הארץ (ויטבסק) עמ' עא
סד ע"ב20 מצורע חשיב כמתאהבת שלום (קוסוב, תשנח) עמ' קצא
סד ע"ב20 מצורעבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' סב, סד, ויקרא עמ' רב, מלכים עמ' שיז
סד ע"ב20 סומא וכו' חשוב כמתעיוני רש"י דברים ח"א עמ' רכא
סד ע"ב20 סומא חשוב כמתדברי יחזקאל שרגא תליתאה עמ' קלז
סד ע"ב20 סומא חשוב כמתדרשות מהר"ל (יד מרדכי) עמ' שעב
סד ע"ב20 סומא חשוב כמתקדושת עיניים סי' תקיב
סד ע"ב20 סומא חשוב כמתשפתי חיים מועדים ח"א עמ' קעט
סד ע"ב20 סומא חשיב כמתאמרי יוסף ויקרא-במדבר דף עב ע"ד
סד ע"ב20 סומא נחשב כמתמשך חכמה שמות פ' יג פס' ח
סד ע"ב20 סומאבאר משה (אפשטיין) דברים עמ' קלה
סד ע"ב20 עני חשוב כמתבך יברך ישראל (תשסח) דף יב ע"א
סד ע"ב20 עני חשוב כמתדברי שלום ח"ו סי' שמב
סד ע"ב20 עני חשוב כמתדרשות מהר"ל (יד מרדכי) עמ' קמב
סד ע"ב20 עני חשוב כמתויגד יעקב עמ' תלג
סד ע"ב20 עני חשוב כמתחכמת התורה בשלח עמ' תקפד
סד ע"ב20 עני חשוב כמתטוב טעם דברים עמ' פא, קל
סד ע"ב20 עני חשוב כמתמבשר טוב, ימי הרחמים והסליחות עמ' ריח
סד ע"ב20 עני חשוב כמתרבנו בחיי עה"ת ח"ג עמ' שלט-שמ
סד ע"ב20 עני חשוב כמתשבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' רס
סד ע"ב20 עני חשוב כמתאהבת שלום (קוסוב, תשנח) עמ' כג
סד ע"ב20 עני חשוב כמתרב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' רמד, רפב
סד ע"ב20 עני מצורע ומי שאין לו בנים חשובין כמתחכמת התורה בראשית עמ' רכב, רנא
סד ע"ב20 צרעת כמיתהצמח מנחם - דרשות ר' ירוחם וולפיש דף ג ע"ג
סה ע"א01 הנודר לטובת חבירו אין מתירין אלא בפניוחכמת התורה שמות עמ' תקס
סה ע"א01 הנודר על דעת חברו וכו'זכרון דברים (תשנט) עמ' קנו
סה ע"א04 במדין נדרת, לך והתר נדרך במדיןחכמת התורה שמות עמ' תרג, תרה, תרו
סה ע"א04 במדין נדרת, לך והתר נדרך במדיןפירוש המכבי שמות עמ' ר
סה ע"א04 במדין נדרת, לך והתר נדרך במדין וכו'באר משה (אפשטיין) במדבר עמ' תשא
סה ע"א04 במדין, הנדפס בשם רש"י דרכי חושן עמ' שי [הלכה]
סה ע"א08 מעשה נבוכדנצר וצדקיהומבוא התלמוד פי"ח עמ' שיט
סה ע"א08 צדקיהו ראה נבוכדנצר שאכלאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' תרסג
סה ע"א09 נבוכדנצר דהוא קאכיל ארנבא חיהפרי צדיק לחנוכה אות כ
סה ע"א12 עבר צדקיהו על שבועתו שנשבע לנבוכדנצראמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) מטות י
סה ע"א24 קונם שאני נושא את פלונית שאביה רע וכו'באר משה (אפשטיין) במדבר עמ' תשא
סה ע"א25 שאיני נושא את פלונית שאביה רעברכת שלמה חו"מ עמ' קצד [הלכה]
סה ע"א רש"י - יתרו הדירו למשה מפני המבקשים להורגופירוש המכבי שמות עמ' ר
סה ע"ב פותחין לאדם בכתובת אשתואות זכרון דף ח ע"א
סה ע"ב ריטב"א - אסור להדיר את חברו הנאה מנכסיומצוה ולב ח"א עמ' 176
סו ע"א04 דיבור שביטל מקצתו ביטל כולוחכמת התורה בא עמ' צו
סו ע"א12 קונם יין וכו' א"ל הלא מיושן יפה למעיים הותרדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' רכז
סו ע"א38 בנות ישראל העניות מנוולתןדרשות מהר"ם בנעט עמ' רב
סו ע"א38 בנות ישראל נאות הן אלא שהעניות מנוולתןאורח לצדיק עמ' יב
סו ע"א38 בנות ישראל נאות הן אלא שהעניות מנוולתןדרך הקודש (תנעמי) עמ' תקעט
סו ע"א38 בנות ישראל נאות הן אלא שהעניות מנוולתןפרי צדיק ט"ו באב אות א
סו ע"א38 בנות ישראל נאות הן אלא שהעניות מנוולתןבית ישראל (טויסיג) שמות עמ' קנט
סו ע"א38 בנות ישראל נאות הןעין איה ב 220
סו ע"א38 העניות מנוולתןמוסר המקרא והתלמוד עמ' קס
סו ע"א38 נאות הן אלא שהעניות מנוולתןמכמני עוזיאל עמ' תמט
סו ע"א38 נאות הן והעניות מנוולתןילקוט הגרשוני ח"ב
סו ע"א39 בנות ישראל, על רבי ישמעאל בכינהשיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 411
סו ע"ב02 וכי שכיב ר' ישמעאל... בנות ישראל על ר' ישמעאל בכינהאבן פינה עמ' 87
סו ע"ב05 ההיא דאמר לדביתהו קונם שאת נהנית לי וכו'אור התורה (תאומים, תשנט) עמ' תלט
סו ע"ב11 ימותו כל בני אלמנהדעת רש"י (מנקין) כאן
סו ע"ב11 ימותו כל בני אלמנהכרם פתחיה גפן כה שריג יב
סו ע"ב11 ר"ש לא טעים אמר ימותו כל בני אלמנה ואל יזוז שמעון ממקומואבן פינה עמ' 3
סו ע"ב28 בענין לכלוכיתשיחות ר' צבי יהודה ויקרא עמ' 201
סו ע"ב37 בבא בן בוטא ומעשה בהאשה ששברה נרות, וכל העניןאור יחזקאל - מדות עמ' יז
סו ע"ב37 הוה יתיב בבא בן בוטא וקא דאין דינאמסילת ישרים עמ' תקצו
סו ע"ב38 מעשה דבבא בן בוטא שהיכתהו אשה בראשו ובירכה וכו'אגרא דכלה ח"ב עמ' קצג
סו ע"ב38 שברה על ראש בבא בן בוטאמוסר המקרא והתלמוד עמ' קסז
סו ע"ב42 נערה המאורסה אביה ובעלה מפירין נדריהאור אברהם ויקרא עמ' פג
סו ע"ב42 נערה המאורסה אביה ובעלה מפירין נדריהעיוני רש"י במדבר עמ' תקמא
סו ע"ב42 נערה המאורסה אביה ובעלה מפירין נדריהמשך חכמה במדבר פ' ל פס' ז-ח,פ' ל פס' יז
סז ע"א ואם היה תהיה לאיש וכו' מכאן שאביה ובעלה מפירין נדריה וכו'טוב ירושלים במדבר פ"ל פסוק ז
סז ע"ב אין הבעל מיפר בקודמיןאור אברהם במדבר עמ' שכח
סז ע"ב ארוס מיפר בקודמיןמשך חכמה במדבר פ' ל פס' ה פ' ל פס' ז
סח ע"א בעל מיגז גייז או מקליש קלישאור אברהם במדבר עמ' שכא
סח ע"א בעל מיגז גייז או מקליש קלישאור אברהם ויקרא עמ' פג
סח ע"א בעל מיגז גייז או מקליש קלישמשך חכמה במדבר פ' ל פס' ז-ח
סח ע"א ר"ן - נידון אב אם מפר כל נדרי בתועיוני רש"י במדבר עמ' תקמב, תקמד
סח ע"א ר"ן ורא"ש - אם האב מיפר כל נדרי בתו אור אברהם במדבר עמ' שכה
סט ע"א יש שאלה בהקם - מאירי, שיטה מקובצתאור אברהם ויקרא עמ' פד
סט ע"א יש שאלה בהקם או אין שאלה בהקם וכו'אור אברהם במדבר עמ' שי, שכג
סט ע"ב בעי רבה קיים ומופר ליכי בבת אחת מהודברי יונה עמ' רכב, רכד
ע ע"א מת הבעל נתרוקנה רשות לאבאור אברהם במדבר עמ' של
ע ע"א יפה כח הבעל מכח האב וכו'אור התורה (תאומים, תשנט) עמ' תשלח
עא ע"א ונדריה עליה נדרים שהיו עליה כברעיוני רש"י במדבר עמ' תקמב
עב ע"א אין הבעל מיפר בקודמיןרבנו בחיי עה"ת ח"ג עמ' ריט
עב ע"ב דרך ת"ח עד שלא היתה וכו'אמרי פנחס השלם - שער פרשיות ומועדים סי' תקל
עב ע"ב מצינו בכל התורה כולה שלוחו של אדם כמותופרי צדיק פ' שקלים אות א
עב ע"ב מצינו בכל התורה כולה שלוחו של אדם כמותוקול ששון (גולדברג) חתימה
עג ע"א בעל מהו שיפר שתי נשיו בב"אזכרון דברים (תשנט) עמ' קעג
עג ע"ב כל הנודרת על דעת בעלה נודרתעיוני רש"י במדבר עמ' תקלט, תקמה
עג ע"ב כל הנודרת על דעת בעלה היא נודרתויגד יעקב עמ' תרכ
עה ע"א הרי הן מופרין - ר' אליעזר אומר מופרמשך חכמה במדבר פ' ל פס' ט
עו ע"ב איתקיש הפרה להקמהאור אברהם במדבר עמ' שיב
עו ע"ב הפרת נדרים כל היוםמשך חכמה במדבר פ' ל פס' ה
עו ע"ב הפרת נדרים כל היום, יש בדבר להקל ולהחמירמשך חכמה במדבר פ' ל פס' טז
עו ע"ב אינו מפר עד שתחשךמשיבת נפש עמ' רלז
עז ע"ב06 פותחין בחרטה, ובעי עיוני, ואהכי ישבאור אברהם הלכות מגילה וחנוכה - מגילת בני חשמונאי עמ' מג
עז ע"ב06 ר"ג סבר פותחין בחרטה וכו'אור אברהם דברים עמ' שמב
עז ע"ב13 כל הנודר אע"פ שמקיימו נקרא חוטאראשית חכמה, קדושה פרק יד אות יב
עז ע"ב15 וכי תחדל לנדור לא יהיה בך חטא הא לא חדלת איכא חטאשערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר עד
עז ע"ב16 שאם תדור יהיה בך חטאשערי תשובה שער ג אות עד
עז ע"ב24 החכם בלשון התרה דוקאנר ישראל חלק ג דף נט
עז ע"ב24 החכם מתיר וכו' בעל מפראור תורה השלם (מזריטש) עמ' תלג
עז ע"ב24 החכם מתיר... בעל מפרמגיד דבריו ליעקב, לקוטי אמרים סי' קכט, אור תורה סי' תלג
עז ע"ב ר"ן - כח מסירת מודעה לבטל נדרבאר ראי (רוזן) מועדים סי' א אות ו
עח ע"א01 החכם מתיר הנדרחסד לאברהם - משמיע שלום (תשנה) עמ' סט
עח ע"א01 החכם מתיר הנדרמשמיע שלום עמ' סט
עח ע"א01 התרת נדרים על-ידי חכמים, הפרה על-ידי הבעלשיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 144
עח ע"א01 זה הדברמשיבת נפש עמ' רלו
עח ע"א01 חכם מתירדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' רכז
עח ע"א05 נאמר כאן זה הדבר ונאמר להלן זה הדבר בשחוטי חוץמאיר עיני חכמים מהדו"ג ח"ב דף רנה
עח ע"א11 הכשר שלשה הדיוטות ויחיד מומחה ובר"ןעיוני רש"י במדבר עמ' תקכח, תקלא
עח ע"א11 והא ראשי המטות כתיב א"ר חסדא ואיתימא רבי יוחנן ביחיד מומחהפרי צדיק מטות אות א
עח ע"א11 והא ראשי המטות כתיב וכו' ביחיד מומחה וכו'טוב ירושלים במדבר פ"ל פסוק ב
עח ע"א13 היתר נדרים ביחיד מומחהאור התורה (תאומים, תשנט) עמ' תקפח
עח ע"א15 יש שאלה בהקדשמשיבת נפש עמ' רלז
עח ע"א15 לומר שיש שאלה בהקדשמאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף צט ע"א
עח ע"א15 לומר שיש שאלה בהקדשמשך חכמה ויקרא פ' יז פס' ב
עח ע"א ר"ן - אלה מועדי ה' אשר תקראו אותם, אתםאור אברהם במדבר עמ' לו
עח ע"א ר"ן - אלה מועדי ה' אשר תקראו אותם, וקרינן אתםאור אברהם - הגדה של פסח - קונטרס שואלין ודורשין עמ' תנד
עח ע"ב מועדי ה' צריכין קידוש בי"דאור תורה השלם (מזריטש) עמ' פו, קנ
עט ע"א אין הבעל מיפר אלא נדרי עינוי נפשאור אברהם במדבר עמ' שכט
עט ע"א ואלו נדריםבנין אפרים עמ' עד [הלכה]
עט ע"ב בין איש לאשתו וכו' מלמד שהבעל מיפר נדרים שבינו לבינה וכו'טוב ירושלים במדבר פ"ל פסוק יד
עט ר"ןבנין אפרים עמ' עד [הלכה]
פ ע"ב מילתא דאתי ליה לידי עינוימשך חכמה דברים פ' כב פס' כט
פא ע"א02 עירבוביתא דרישאעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תשמח
פא ע"א02 עירבוביתא דרישא מביא לידי עוורוןזכרון דברים (תשנט) עמ' צ
פא ע"א04 משום שעמומיתאחכמת התורה וישלח עמ' תצ
פא ע"א05 הזהרו בערביבותאחקל יצחק (תשסג) עמ' שצא
פא ע"א05 שלחו מתם הזהרו בערבוביתאילקוט הגרשוני ח"ב
פא ע"א05 שלחו מתם הזהרו וכו'דברי שלום חלק ד עמ' מח
פא ע"א06 הזהרו בבני עניים וכו'דברי שלום ח"ו סי' שנז-שסב
פא ע"א06 הזהרו בבני עניים שמהם תצא תורהאדרת אליהו (קוצין) ח"ב עמ' 88
פא ע"א06 הזהרו בבני עניים שמהם תצא תורהאור לשמים (תשסג) עמ' סו
פא ע"א06 הזהרו בבני עניים שמהם תצא תורהאשיב אברהם עמ' ז
פא ע"א06 הזהרו בבני עניים שמהם תצא תורהבך יברך ישראל (תשסח) דף קס ע"א
פא ע"א06 הזהרו בבני עניים שמהם תצא תורהדברי יונה עמ' קסד
פא ע"א06 הזהרו בבני עניים שמהם תצא תורהעיני שמואל (ראבין) עמ' כא
פא ע"א06 הזהרו בבני עניים שמהם תצאילקוט הגרשוני ח"ב
פא ע"א06 הזהרו בבני עניים שמהן תצא תורהאביר יעקב (סדיגורה, תשסד) עמ' פה
פא ע"א06 הזהרו בבני עניים שמהן תצא תורהאבן פינה עמ' 131
פא ע"א06 הזהרו בבני עניים שמהן תצא תורהאגרא דכלה ח"ג עמ' פא
פא ע"א06 הזהרו בבני עניים שמהן תצא תורהאמרי אש (טאוב) עמ' קה, תקמב
פא ע"א06 הזהרו בבני עניים שמהן תצא תורהחמשה מאמרות (תשסט) - סמוכים לעד - פסחים ד
פא ע"א06 הזהרו בבני עניים שמהן תצא תורהפרי צדיק לחג השבועות אות כב, האזינו אות א
פא ע"א06 הזהרו בבני ענייםדרשות מהר"ל (יד מרדכי) עמ' קמב
פא ע"א06 הזהרו בבני ענייםמשיבת נפש עמ' קצח
פא ע"א06 הזהרו בבני ענייםנתיבות עולם ח"א עמ' מד
פא ע"א06 הזהרו בבני ענייםנתיבות עולם ח"ב עמ' טז
פא ע"א06 הזהרו בבני ענייםקול יעקב (שאול) דף נד ע"ב
פא ע"א06 הזהרו בחבורהמאורות נריה אלול ותשרי עמ' 185
פא ע"א08 ומפני מה אין מצויין ת"ח לצאת מהם בניהם וכו'פרי צדיק פ' זכור אות יא
פא ע"א08 ומפני מה אין ת"ח מצויין וכו'דברי שלום ח"ו סי' קסז-קעב, קעח, קעט, קפב, תרפט
פא ע"א08 למה אין בניהם של תלמידי חכמים כמותםבאר ראי (רוזן) תורה סי' ט אות ד
פא ע"א08 מפני אין מצויין ת"ח לצאת מהם ת"חאשיב אברהם עמ' צח
פא ע"א08 מפני מה אין מצויין ת"ח לצאת ת"ח מבניהםדרך חיים עמ' תנב
פא ע"א08 מפני מה אין מצויין ת"ח לצאת ת"ח מבניהןאמרי אש (טאוב) עמ' שמח
פא ע"א08 מפני מה אין מצויין ת"ח לצאת ת"ח מבניהןטל חיים (פרידלנדר) עמ' ק
פא ע"א08 מפני מה אין מצויין תלמידי חכמים יוצאים מבניהם תלמידי חכמיםרב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' תלא
פא ע"א08 מפני מה אין מצויין תלמידי חכמים לצאת תלמידי חכמים מבניהן וכו' רבינא אומר שאין מברכין בתורה תחילהבית ישראל (טויסיג) תנינא ח"ב עמ' ק
פא ע"א08 מפני מה אין מצויין תלמידי חכמים לצאת תלמידי חכמים מבניהן וכו' שאין מברכין בתורה תחילהבית ישראל (טויסיג) בראשית עמ' כב
פא ע"א08 מפני מה אין מצויין תלמידי חכמים לצאת תלמידי חכמים מבניהן שלא יאמרו תורה ירושה היא להםבית ישראל (טויסיג) שמות עמ' קכה
פא ע"א08 מפני מה אין מציין ת"ח לצאת ת"ח מבניהן וכו'מרפא לשון עמ' עד
פא ע"א08 מפני מה אין ת"ח מבניהםהמאור שבתורה
פא ע"א08 מפני מה אין ת"ח מצויין וכו'עיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תתמח
פא ע"א08 מפני מה אין ת"ח מצוין לצאת מבניהם ת"ח מפני שאין מברכין בתורה תחלהילקוט דברי חכמים ויקרא סי' שט
פא ע"א08 מפני מה אין תלמידי חכמים מצויםתפארת ישראל עמ' ג
פא ע"א08 מפני מה שאין מצוין ת"ח לצאת ת"ח מבניהן - שאין מברכין בתורה תחילהחלקת יהושע עמ' ריד הערה שכג
פא ע"א08 ת"ח אינן מצוין שיהיו בניהם ת"חחכמת התורה תולדות עמ' תקז
פא ע"א09 שלא יאמרו תורה ירושה היא להםדרשות שבט הלוי עמ' לט
פא ע"א12 מפני שהן מתגברין על הצבורילקוט הגרשוני ח"ב
פא ע"א13 דקרו לאינשי חמריאור הרעיון עמ' עז
פא ע"א14 ברכה בתורה תחילהשיחות ר' צבי יהודה ויקרא עמ' 279
פא ע"א14 לא ברכו בתורה תחלהטללי אורות עמ' צא
פא ע"א14 מפני שלא ברכו בתורה תחלהמכמני עוזיאל עמ' שיב
פא ע"א14 נוסח הברכה (לעסוק וכו')ילקוט הגרשוני ח"ב
פא ע"א14 על שלא ברכו בתורה תחילהאמרי השכל עמ' 7
פא ע"א14 על שלא ברכו בתורה תחילהבנין שלמה ח"ב (תשסז) עמ' לה
פא ע"א14 על שלא ברכו בתורה תחילהשני המאורות (ריינס) ח"ב עמ' 22
פא ע"א14 על שלא ברכו בתורה תחילהשפע חיים ח"ד עמ' רלה
פא ע"א14 על שלא ברכו בתורהזכות ישראל - עשר עטרות פרק ז אות יג
פא ע"א14 שאין מברכין בתורה תחילה וכו' ובר"ןבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' קלח, ויקרא עמ' תרסב-ג, דברים עמ' קצה, רז, תשמז-ח, תתקנט
פא ע"א14 שאין מברכין בתורה תחילהדרשות מהר"ם שיק עמ' תקעו, תקפב, תקפג, תקפט
פא ע"א14 שאין מברכין בתורה תחילהילקוט הגרשוני ח"ב דף נג, ובהשמטות דף נד-נו
פא ע"א14 שאין מברכין בתורה תחלהאור אברהם - תלמוד תורה עמ' 22
פא ע"א14 שאין מברכין בתורהמשנת חיים דברים עמ' ד, תקמח, תקנב
פא ע"א14 שלא בירכו בתורה תחילהאהל משה (שיינרמן) בראשית עמ' שעא, שעב
פא ע"א14 שלא בירכו בתורה תחילהאמרי השכל עמ' 37
פא ע"א14 שלא בירכו בתורה תחילהעיוני רש"י במדבר עמ' קנה
פא ע"א14 שלא ברכו בתורה תחילהחכמת התורה בשלח עמ' תקפט
פא ע"א14 שלא ברכו בתורה תחילהחקל יצחק (תשסג) עמ' תקסה
פא ע"א14 שלא ברכו בתורה תחילהכבוד הלבנון - פתח הלבנון אות כא
פא ע"א14 שלא ברכו בתורה תחילהמשך חכמה דברים פ' ח פס' י
פא ע"א14 שלא ברכו בתורה תחילהעיוני רש"י דברים ח"א עמ' קכ
פא ע"א14 שלא ברכו בתורה תחלהאשל אברהם (שפירא) עמ' תסח
פא ע"א14 שלא ברכו בתורה תחלהחכמת התורה משפטים עמ' קכט
פא ע"א14 שלא ברכו בתורה תחלהכרם פתחיה גפן כ פרט הכרם א
פא ע"א14 שלא ברכו בתורה תחלהמאמר מרדכי (קורנמל) ח"א דף ד ע"ג-ע"ד
פא ע"א14 שלא ברכו בתורה תחלהפירות מפוזרין עמ' ג
פא ע"א14 שלא ברכו בתורה תחלהשמן ראש (כץ) ח"ו עמ' תשכט
פא ע"א14 שלא ברכו בתורה תחלהשפע חיים ח"ו עמ' רה
פא ע"א14 שלא ברכו בתורה תחלה, ור"ןדרשות מהר"ם בנעט עמ' מו, קח, רעד
פא ע"א14 שלא ברכו בתורהעין איה ב 203
פא ע"א15 אמר רב יהודה אמר רב מאי דכתיב מי האיש החכםתפארת ישראל עמ' ב
פא ע"א15 מאי דכתיב מי האיש החכם ויבן את זאת וכו' וברש"י ובר"ן שםבינה לעתים דרוש מד עמ' רפב
פא ע"א15 מאי דכתיב מי האיש החכם וכו' שאין מברכין בתורה תחלהבית ישראל (טויסיג) דברים עמ' לו-לז, קכו
פא ע"א15 מאי דכתיב מי האיש החכם וכו', עד שפירשו הקב"ה וכו'עטרת חן ח"ב עמ' ריג, רנב, רנט
פא ע"א15 מאי דכתיב על מה אבדה הארץ על שלא בירכו וכו'אגרא דכלה ח"ב עמ' צג, קב
פא ע"א16 דבר זה נשאל לחכמים וכו' על שלא ברכו בתורה תחילהמוצל מהאש (הלברשטם) דף נה ע"א
פא ע"א16 דבר זה נשאל לחכמים וכו' שאין מברבין בתורה תחילה ובר"ןשבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' קסא, תקנ, תקנא
פא ע"א16 דבר זה נשאל לחכמים ולנביאים וכו'ס' החיים (תשנג) עמ' קנה
פא ע"א16 דבר זה נשאל לחכמים ולנביאים ולא פירשוהו, עד שפירשו הקב"ה בעצמובית ישראל (טויסיג) ח"ו עמ' ו
פא ע"א16 דבר זה נשאל לחכמים ולנביאים ולא פרשוהואור הישר בראשית דף כ ע"ב
פא ע"א16 דבר זה נשאל לחכמים ולנביאים על מה אבדה הארץברכות אבי דף צד ע"א
פא ע"א16 דבר זה נשאל לחכמיםאהבת דוד דף קמ ע"א
פא ע"א16 דבר זה שאלו לחכמים ולנביאים ולא פרשוהו עד שפרשו הקב"האור לישרים (איידליץ, תשב) עמ' סד, קכה, רה
פא ע"א16 מי האיש החכםאגודת אזוב (יעבץ) דף עו ע"א
פא ע"א16 מפני מה אבדה הארץבאר ראי (רוזן) עבודה סי' י אות ג
פא ע"א16 על מה אבדה הארץ - שלא ברכו בתורה תחילהשיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 152 ,151
פא ע"א16 על מה אבדה הארץ ובר"ןבית מועד (זלזניק) עמ' מב
פא ע"א16 על מה אבדה הארץ וגו' שלא ברכו בתורה תחלהאור אברהם ברכות עמ' עג, קלג
פא ע"א16 על מה אבדה הארץ וכו' שלא ברכו בתורה תחילהמרפא לשון עמ' מו, עג, רעד
פא ע"א16 על מה אבדה הארץ וכו'דברי שלום ח"ו סי' רכח
פא ע"א16 על מה אבדה הארץ וכו'ישא מדברותיך - מגילה עמ' קצ
פא ע"א16 על מה אבדה הארץ וכו', שלא ברכו בתורה תחלהאור אברהם דברים עמ' לד, תיד
פא ע"א16 על מה אבדה הארץ על שלא ברכו בתורה תחילהאהל משה (פרהנד, תשסה) ח"ב עמ' פד
פא ע"א16 על מה אבדה הארץ על שלא ברכו בתורה תחילהאהל משה (פרהנד, תשסה) ח"א עמ' רצו, דש
פא ע"א16 על מה אבדה הארץ על שלא ברכו בתורה תחלהגנזי ישראל ח"ב דף קכז ע"א, קצט ע"ב
פא ע"א16 על מה אבדה הארץ שלא ברכו בתורה תחלהויגד יעקב עמ' רמג
פא ע"א16 על מה אבדה הארץדרשות מהר"ם בנעט עמ' סט
פא ע"א16 על מה אבדה הארץעולת חודש ח"ג מאמר תקפו
פא ע"א16 על מה אבדה הארץעיני שמואל (ראבין) עמ' ד
פא ע"א17 נשאל לחכמים ולנביאים על מה אבדהעולת חודש ח"א מאמר מא, נ, רכה
פא ע"א19 היינו לא שמעו בקולי היינו לא הלכו בה אר"י א"ר שאין מברכין בתורה תחלהטל חיים (פרידלנדר) עמ' שנג
פא ע"א19 על עזבם את תורתי וכו' שלא ברכו בתורה תחלהדרשות שבט הלוי עמ' קפד, רסא
פא ע"א19 על עזבם את תורתי ור"ןאמרי יהודה עמ' נא
פא ע"א19 על עזבם את תורתיאהל משה (שינרמן) פורים עמ' שה-שז
פא ע"א19 על עזבם את תורתי... שאין מברכין בתורה תחילהאז שמח עמ' לט, נח
פא ע"א20 ולא הלכו בה שלא ברכו בתורה תחילהפנים יפות על תהלים עמ' ג, רצו
פא ע"א20 לא הלכו בה לא ברכו בתורה תחלהנתיבות עולם ח"א עמ' לב
פא ע"א21 אבדה הארץ על שלא ברכו בתורה תחלהמי מרום ח"ג עמ' פח, חי"ג עמ' קכא
פא ע"א21 אבדה הארץ על שלא ברכו בתורה תחלהמי מרום חי"ג עמ' קפט
פא ע"א21 הבית הראשון נחרב בעוון ביטול תורהנר ישראל חלק ג דף קמב
פא ע"א21 הבית הראשון נחרב בעון ביטול תורהבך יברך ישראל (תשסח) דף לז ע"ב
פא ע"א21 לא חרבה ירושלים אלא על שלא ברכו בתורה תחילה - ר"ןמאמר מרדכי (שוואב) ח"ב מאמר מא
פא ע"א21 לא חרבה ירושלים אלא על שלא ברכו בתורה תחילהאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) ויחי כג, תשא א, בהעלותך ז
פא ע"א21 לומר שאין מברכין בתורה תחילהשיחות הרב צבי יהודה דברים עמ' 45, 94, 344
פא ע"א21 שאין מברכין בתורה תחלהאור אברהם הלכות מגילה וחנוכה עמ' רצו
פא ע"א30 והלא חיה בכלל בהמהאמת ליעקב עה"ת עמ' כה
פא ע"א30 חיה בבלל בהמהאמרי נועם (מועדים) סי' יד לפר' החודש
פא ע"א30 מאי לכל חייתם, כביסהעיוני רש"י במדבר עמ' תקצה
פא ע"ב לחכם שאינו מפיר בעצמוחקל יצחק (תשסג) עמ' תקמג
פא ע"ב דברים המותרים ואחרים נהגו בהן איסור וכו'אור אברהם הלכות מגילה וחנוכה עמ' פה
פא ע"ב דברים המותרים ואחרים נהגו בהן איסורעיוני רש"י במדבר עמ' תקלה
פא ע"ב דברים המותרים ואחרים נהגו בהן איסור וכו'אור אברהם - מסכת מגילה עמ' לט
פב ע"א כולי פרקין ר' יוסיויגד יעקב עמ' תריט
פג ע"ב תניא היה ר"מ אומרעולת חודש ח"ג מאמר עז, קל, קלא
פג ע"ב דספיד יספודניה דדלי ידלוניה דטען יטעניהאמרי בינה (שיפמאן) עמ' טז
פד ע"א וא"א בעל לאו בכלל בריות הוא נדרי עינוי נפש הןמאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף עז ע"א
פד ע"ב מעשר עני וכו'עיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תשכא
פו ע"א הקדש על דבר שלא בא לעולםעיוני רש"י במדבר עמ' שנד
פו ע"ב הקדש מפקיע מידי שעבודטל חיים (פרידלנדר) עמ' קכא
פו ע"ב חמץ מפקיע מידי שיעבודאור לשמים (תשסג) עמ' שסה
פו ע"ב נדרה אשתו וסבור שנדרה בתו וכו' - ר"ןאור אברהם במדבר עמ' שיב
פז ע"א אינו חוזר וקורעמשיבת נפש עמ' קל, קלא
פז ע"א והלכתא תוך כדי דיבור כדיבור דמילב המשפט ח"א שיעור כד [הלכה]
פז ע"א והלכתא תוך כדי דיבור כדיבור דמי חוץ ממגדף ועובד עבודת כוכבים ומקדש ומגרשלב המשפט ח"ב שיעור ג [הלכה]
פח ע"א המדיר הנאה מחתנו והוא רוצה בתקנת בתוחכמת התורה בראשית עמ' קכח
פח ע"ב אשת איש ידה כיד בעלהחכמת התורה ויצא עמ' תרי
פח ע"ב ידה כידוחכמת התורה בראשית עמ' רד
פח ע"ב כל מה שקנתה אשה קנה בעלהיציב פתגם - מילה-נישואין עמ' רג
פח ע"ב מזכה ע"י אשתומשיבת נפש עמ' רא
פט ע"ב נטולה אני מן היהודים אם משמשתךמשך חכמה במדבר פ' ל פס' ט
צ ע"א וחפרה - והפרהמבוא התלמוד פכ"ה עמ' של
צ ע"ב בראשונה היו אומרים שלש נשים יוצאות ונטלות כתובה וכו'אהל משה (פרהנד, תשסה) ח"ב עמ' תצה
צ ע"ב בראשונה היו אומריםרוח חיים (חיד"א) עמ' רכח
צ ע"ב טמאה אני לך אינה נאמנת, ובר"ןויגד יעקב עמ' תריט
צ ע"ב ר"ן - אשה לא נאמנת כי משועבדת לבעלבנין אפרים עמ' נה [הלכה]
צ ע"ב ר"ן ד"ה ואיכא למידקדגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' רז
צ ע"ב תוס' - איך חל הנדר בנטולה אני מן היהודים הא אין איסור נדר חל על איסור א"אויגד יעקב עמ' תריט
צא ע"א אינה נאמנת לומר לבעלה גרשתניאדרת אליהו (קוצין) ח"ג עמ' 105
צא ע"ב13 ההוא נואף דעל לגבי דההיא אנתתא אתא גברא וכו' ולחם סתרים ינעם קמ"לחמשה מאמרות (תשסט) - סמוכים לעד - נדרים א
צא ע"ב13 מעשה במי שהיה חשוד לנואףמכתב מאליהו ח"א עמ' 42
צא ע"ב15 אנתתא שריא מים גנובים ימתקו ובר"ןויגד יעקב עמ' תריט
צא ע"ב16 כי נאפו וידיהם דמים מלאומשך חכמה שמות פ' כ פס' יג
צא ע"ב17 דלא אמרינן מים גנובים ימתקוחכמת התורה נח עמ' שכ
צא ע"ב17 מים גנובים ימתקו הוי נוגע בעדותחכמת התורה תולדות עמ' שמח

מכון הלכה ברורה
ירושלים ת"ד 34300

פרטים נוספים
בטל' 02‎-6521259
פקס 02‎-6537516

ראשי | מידע | השיטה | פרסומים | דוגמה | תרומות | הסכמות | גלרית תמונות | בית מדרש וירטואלי
ספריה וירטואלית | הלכות פסח | הלכות חנוכה | מפתח לרמב"ם | נושאי הבירורים | פרשת השבוע
דף יומי | מצגות | מפתח לאגדות | מאגרי מידע | תקוני טעויות דפוס | צרו קשר

HOME | ABOUT HALACHA BRURA | השיטה | EXAMPLE |
PUBLICATIONS | DONATIONS | ENDORSEMENTS (HASKAMOT) | WEEKLY PARSHA | CONTACT US