Halacha Brura and Berur Halacha Institute

מכון הלכה ברורה ובירור הלכה

מפתח לפירושים על אגדות התלמוד

לדף הראשי של המפתח לאגדות
לרשימת הספרים

ללקט ביאורי אגדות על מסכת נדרים (עם טקסט מלא של המקורות)

מסכת נדרים דפים ב-לב


דפים לג-צא

לשון הגמראמראה מקום הביאור
ב ע"א01 כל כינוי נדרים ור"ןשעורי דעת ספר א עמ' קעב
ב ע"א01 כל כינויי נדרים כנדרים וחרמים כחרמיםתורה ודעת תשסה-תשסז עמ' כו
ב ע"א01 כל כינויי נדרים כנדריםדברי תורה (שפירא) מהד' ו סי' לד
ב ע"א01 כל כינויי נדרים כנדריםחמשה מאמרות (תשסט) - סמוכים לעד - כתובות ג
ב ע"א01 כל כינויי נדרים כנדרים, רשב"אאור אברהם - סידור התפילה עמ' קסא
ב ע"א01 כל כנויי נדרים כנדריםוזאת התורה עמ' רמד
ב ע"א01 כל כנויי נדרים כנדריםויגד יעקב עמ' תריט
ב ע"א01 כל כנויי נדרים כנדרים וכו'מחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' רסג
ב ע"א01 כל כנויי נדרים כנדרים, רשב"א ד"ה כלאור אברהם בראשית עמ' רכז
ב ע"א01 ענין הנדריםאורות האמונה עמ' 111-112 [69]; שמונה קבצים קובץ ז פסקא פז
ב ע"א02 האומר לחברו מודרני ממךעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' קכו
ב ע"א02 שבועות כשבועות וכו' ור"ןעטרת חן ח"א עמ' קטו
ב ע"א02 כל כינויי שבועות כשבועותעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' סב
ב ע"א03 מודרני ממך שאני אוכל לךעבודת עבודה (תשעד) ויקרא-דברים עמ' רנח
ב ע"א05 ר' עקיבא היה חוכך בזה להחמירמפי ספרים וסופרים (תשעב) אבות פניני חסידות פ"א אות קלג
ב ע"א ר"ן - בשבועת סוטה דחשובה מושבעת מפי עצמהעיוני רש"י במדבר עמ' עא
ב ע"א ר"ן - דין שבועה בלי שםאור אברהם ויקרא עמ' ערב
ב ע"א ר"ן - ישוב קושייתו על ר"תהעמק דבר בראשית הרחב דבר פ"כד פסוק ג
ב ע"א ר"ן - למ"ד לשון נכרים פשיטא דנדרים נאמרים בכל לשוןויגד יעקב עמ' תרכא
ב ע"א ר"ן - לשונות נדרים אינן אלא הסכמת אומה ואומהגור אריה שמות פי"ב הערה 106
ב ע"א ר"ן - מהניא שבועה בלא שםבאמונה שלמה עמ' נט
ב ע"א ר"ן - נדר בל' שבועהטבעות זהב ח"א דף נד ע"ד [הלכה]
ב ע"א ר"ן - עיקר הנדר הוא שיאמר דבר זה אסור עלישמחת הנפש עמ' כו
ב ע"א ר"ן - עיקר הנדר הוא שיאמר דבר זה אסור עליגור אריה במדבר פ"ל הערה 51
ב ע"א ר"ן - עיקר הנדר שיאמר דבר זה אסור עלי וכו' ויתפיסנו בדבר הנדורדבר טוב (רוזנברג) עמ' שיא
ב ע"א ר"ן - שאר השפות יצירת בני אדםפירוש המכבי שמות עמ' צה
ב ע"א ר"ן ד"ה ושבועותהדרום כרך כח עמ' 74
ב ע"א ר"ן ד"ה ושבועות, ותו"ירנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' רג-רד
ב ע"א ר"ן ד"ה כל - שיאמר דבר זה אסור עלי ובין שהתפיסו ובין שלא התפיסו אסורמגיד דבריו ליעקב (מביאלה, תשסד) עמ' קס
ב ע"א ר"ן ד"ה כל וד"ה שבועותגבורות אליהו יו"ד סי' פא אות א-ב
ב ע"א ר"ן ד"ה כל כינויימועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' עא
ב ע"א ר"ן ד"ה כל כנויי נדרים - כאדם האוחז כלי בבית יד שלופני מנחם אמור עמ' קנז
ב ע"א ר"ן ד"ה כל כנוייאוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ב עמ' נו, עה
ב ע"א ר"ן - מחלוקתו עם ר"תנפש הרב עמ' מט
ב ע"א ר"ן - קונם ככר זה עליגור אריה במדבר פ"ל אות ט
ב ע"א ר"ן ד"ה ושבועות - שבועת ביטוי לא בעיא שםרנת יצחק יהושע עמ' צח
ב ע"א ר"ן ד"ה ושבועות, בדברי ר"תרנת יצחק דברי הימים עמ' רפט
ב ע"א ר"ן ד"ה ושבועות - הזכרת שם לבד הוי שבועהרנת יצחק שמואל עמ' קצג, רלו
ב ע"א המפרש - האם הפירוש למס' נדרים הוא מרש"ילקוטי שיחות חכ"ג עמ' 138
ב ע"א ראשונים - לשון הקודש הוא לשון 'בעצם'אסופת מערכות בראשית ח"א עמ' ק
ב ע"א רשב"א - עיקר הלשון הוא לשון הקודשאור אברהם - הגדה של פסח עמ' קעד
ב ע"א רשב"א - עיקר הלשון הוא לשון תורהאור אברהם - מגילת אסתר עמ' רמו
ב ע"א רשב"א ד"ה כל כנויישם דרך שמות עמ' ריט
ב ע"א רשב"א ור"ן - ענין לשון אומותשירת הפסח אות קסז
ב ע"א תוס' הרא"ש - בנדרים צריך להוציא בשפתיואור אברהם במדבר עמ' קצד
ב ע"א מאיריבנין אפרים עמ' עג, קכח [הלכה]
ב ע"א פי' הרא"שוענפיה ארזי אל (תשסו) על התורה ח"ב עמ' קטז*
ב ע"א קרן אורהבנין אפרים עמ' קעב [הלכה]
ב ע"ב01 מ"ש גבי נזיר דלא קתני להו לכולהו, ר"ןברכת חיים (מרנלנדר) דף עד ע"ג
ב ע"ב06 איידי דתנא נדרים דמיתסר חפצא עליה וכו'טוב ירושלים במדבר פ"ל פסוק ב
ב ע"ב06 איידי דתנא נדרים דמיתסר חפצא עליהפני מנחם מטות-מסעי עמ' ריג
ב ע"ב06 איסור חפצאשערים מצוינים בראשית-שמות עמ' קפ
ב ע"ב06 בנדר מתסר חפצא וכו'רחמים לחיים דף נ"ה ע"ג (שו"ת הרשב"א חלק ה סימן ר"ל)
ב ע"ב06 דמיתסר חפצא עליהברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' רכז
ב ע"ב06 נדרים איסור חפצא הןאור אברהם דברים עמ' קפט, שצ
ב ע"ב06 נדרים איסור חפצא שבועות איסור גברא, רא"ש - נזירותאור אברהם על ספר המצוות עמ' תקה
ב ע"ב06 נדרים איסור חפצא, תוס' הרא"ש - משא"כ נזירותאור אברהם במדבר עמ' נו, נח, סב
ב ע"ב06 נדרים דהוה אסר חפצא עליהשם דרך במדבר עמ' קמז
ב ע"ב06 נדרים דמיתסר חפצאלילה כיום יאיר (באום) עמ' 329
ב ע"ב06 נדרים דמיתסר חפצא עליה וכו' שבועה דקאסר נפשיה מן חפצאפני מנחם נישואין ושבע ברכות עמ' קלט
ב ע"ב06 נדרים דמיתסר חפצא עליהעיוני רש"י במדבר עמ' תקלא, תקפ
ב ע"ב06 נדרים הוי איסור חפצאאור אברהם ויקרא עמ' רסט
ב ע"ב06 נדרים הוי איסור חפצאגור אריה במדבר פכ"א הערה 13, פ"ל אות י
ב ע"ב08 פתח בכינויין כל כנויי נדרים ומפרש ידות וכו'מגילת סמנים עמ' עט
ב ע"ב08 שבועה הוי איסור גבראשבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' קלז
ב ע"ב12 ידות נדרים כנדריםדברי תורה (שפירא) מהד' ג סי' עו
ב ע"ב12 ידות נדריםעקבי אבירים (תשסה) עמ' מו
ב ע"ב12 ידות נדריםתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' סב
ב ע"ב12 ידות נדריםתורת מנחם חל"ז עמ' 82
ב ע"ב13 ההוא דסליק מיניה ההוא מפרש ברישאתפארת צבי ויקרא עמ' שנה
ב ע"ב13 ההוא דסליק מיניה מפרש ברישאדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 186, פ"ה הערה 191
ב ע"ב13 תנא ממה דסליק מפרש ברישאשפת אמת (ברעזאן, תשסח) עמ' רטו
ב ע"ב ר"ן - נדר שאמרו בלשון שבועה מהניגור אריה במדבר פ"ל הערה 45
ב ע"ב ר"ן - רישא דמילתא לא מיחסראמקור חיים (תשסו) עמ' שפב
ב ע"ב ר"ן ד"ה איידי דתנא וכו'עטרת חן ח"א עמ' קטז
ב ע"ב פירוש הרא"ש - בגופו תלוי הנזירות וכו' וממילא נאסר וכו'לקוטי שיחות חל"ח עמ' 28
ב ע"ב רא"ש ד"ה לאפוקי - ונזיר בגופו תלוי הנזירותמגיד דבריו ליעקב (מביאלה, תשסד) עמ' קמ
ב ע"ב תוס' ד"ה ומ"שהעמק דבר בראשית הרחב דבר פ"כד פסוק ג
ב ע"ב תוס' ד"ה נדריםברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' קפח
ב ע"ב תוס' ד"ה שאני - עיקר נדר האמור בתורה הוא בהתפסה בקרבןצמח צבי אגרת סה
ג ע"א01 זימנין מפרש ההוא דפתח ברישא זימנין ההוא דסליק מפרש ברישאלקוטי שיחות חי"ד עמ' 109
ג ע"א01 זימנין מפרש ההוא דפתח ברישאפרדס מרדכי עמ' תקמו
ג ע"א03 ידות דאתיין ליה מדרשא וכו' אקדים נמי ותני ידותשל"ה (תשנז) תושבע"פ אות קכג
ג ע"א05 מיפתח פתח בכינויין דאורייתא ברישא הניחא למאן דאמר כינויין לשון נכרים הן וכו'חמשה מאמרות (תשסט) - סמוכים לעד - כתובות ג
ג ע"א05 מיפתח פתח בכינויין דאורייתא ברישא וכו' הניחא למאן דאמר כינויין לשון נכרים הן וכו', ור"ן ד"ה כי פתח וכו'דברי תורה (שפירא) מהד' ו סי' לד
ג ע"א11 ידות נדריםדובר שלום (תשסג) - אהל יהושע עמ' יח
ג ע"א11 ידות נדריםלקט אמרי קודש - במדבר עמ' קיד, קטו
ג ע"א11 ידות נדריםמקור ברוך (הגר) עמ' קמט
ג ע"א11 ידות נדריםנועם הברכה עמ' צט
ג ע"א11 ידות נדריםשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' שנז
ג ע"א16 לעשות כנויי נזירות כנזירותדברי שאול במדבר עמ' כו
ג ע"א19 מקיש נזירות לנדרים ונדרים לנזירות וכו'אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ג עמ' קיח
ג ע"א23 אף נזירות עובר בבל יחלזאת ליעקב במדבר עמ' לה
ג ע"א23 בנזירות עובר על בל יחל ובל תאחראור אברהם על ספר המצוות עמ' תקט
ג ע"א31 דברה תורה בלשון בני אדםיסוד האמונה (תשסז) ויכוח השואל והמשיב אות ה, קח, הקדמה הגדולה אות נד
ג ע"א31 דברה תורה כלשון בני אדםאילת אהבים (אלקבץ, תשס) עמ' רכח
ג ע"א31 דברה תורה כלשון בני אדםאמרות ה' השלם ח"ד עמ' קכט
ג ע"א31 דברה תורה כלשון בני אדםבאמונה שלמה עמ' שמג
ג ע"א31 דברה תורה כלשון בני אדםהדרום כרך טז עמ' 75
ג ע"א31 דברה תורה כלשון בני אדםעקבי אבירים (תשעא) עמ' קמא
ג ע"א31 דיברה תורה בלשון בני אדםולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' תקמט
ג ע"א ר"ן - איכא ב"חשעת הכושר דף מב ע"ד
ג ע"א ר"ן ד"ה כי פתח פתח - שכן דרך התנא להתחיל בדברים הידועים והפשוטיםחמשה מאמרות (תשסט) - סמוכים לעד - כתובות ג
ג ע"א ר"ן ד"ה לנדור - מלתא דאתיא בגזירה שוה טרח וכתב לה קראאגרא דפרקא (תשסה) עמ' קיג
ג ע"א רש"י ד"ה לנדור נדר ור"ן ד"ה הניחאלקוטי שיחות חכ"ג עמ' 138
ג ע"א רש"י ד"ה לנדורגור אריה בראשית פל"ב הערה 145
ג ע"א תוס' ד"ה אי כתיב נדר, ר"ן ד"ה דכתיב נזיר, רא"ש ד"ה אי כתבדברי שאול במדבר עמ' כו
ג ע"ב08 מפיק ליה לידות מן לנדור נדרעיוני רש"י במדבר עמ' תקלב
ג ע"ב11 בל יחל בנדרים וכו'עיוני רש"י במדבר עמ' תקלד
ג ע"ב11 בשלמא בל יחל דנדרים משכחת לה כגון דאמר ככר זו אוכל ולא אכלה, וגליון הש"ס לרעק"אשם דרך במדבר עמ' קמז
ג ע"ב12 כגון שאמר ככר זה אוכל ולא אכלה, רע"אאור אברהם במדבר עמ' שמח
ג ע"ב14 בל יחל בנזירותברכת אבות עמ' רעז
ג ע"ב14 בל יחל דנזירות היכי משכחת להאור אברהם על ספר המצוות עמ' תקי
ג ע"ב15 אכל קם ליה בבל יאכלעיוני רש"י במדבר עמ' תקלט
ג ע"ב21 האומר לא אפטר מהעולם עד שאהא נזירשם דרך במדבר עמ' קמט
ג ע"ב22 לא איפטר מן העולם עד שאהא נזיר וכו'ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' קסח
ג ע"ב24 דאמרינן כל שעתא ושעתא דלמא מייתאדרת אליהו (קוצין) ח"ג עמ' 106
ד ע"א08 אמר רב אשי הואיל וכן נזיר שטימא וכו'דורות הראשונים כרך ו עמ' 76
ד ע"א08 הואיל וכן נזיר שטימא עצמו במזיד עובר משום ב"ת דנזירות טהרה, ר"ן - לוקהשפוני טמוני חול (תשנט) עמ' קז
ד ע"א08 הואיל וכן נזיר שטימא עצמו במזיד עובר משום ב"ת דנזירות טהרה, ר"ן - לוקהשפוני טמוני חול (תשכג) עמ' קכד
ד ע"א16 כי דרוש ידרשנו אלו חטאות ואשמותאהל נפתלי עמ' תיב
ד ע"א16 כי דרוש ידרשנו אלו חטאות ואשמותמים חיים (קרייסווירטה) עמ' תס
ד ע"א17 חידוש הוא בנזירטוב טעם במדבר עמ' כ
ד ע"א17 חידוש הוא שחידשה תורה בנזירפניני שבח עמ' קלא
ד ע"א ר"ן - אין היקש למחצהדולה ומשקה - סגולות התורה עמ' שנא
ד ע"א ר"ן ד"ה הואילזאת ליעקב במדבר עמ' לז
ד ע"ב05 חטאת נזיר אינו בא על החטא וכו'תורת העולה (תשעה) עמ' תקצג
ד ע"ב05 והרי חטאת יולדת וכו' משום בל תאחררנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' פח
ד ע"ב05 חטאת יולדת לא באה על חטא וכו' ור"ןתורת העולה ח"ג פרק סט
ד ע"ב12 סד"א נדרים הוא דמפרשארית יעקב (אלגזי) דף קא ע"א
ד ע"ב12 סד"א נדרים הוא דמפרשארית יעקב (אלגזי, תשנא) עמ' שכז
ד ע"ב16 עד שיאמר שאיני אוכל שאיני טועםעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' קכו
ד ע"ב24 אסור אסור למה לי למתנישל"ה (תשנז) תושבע"פ אות קכז
ד ע"ב ר"ן ד"ה קא שריאפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' קנז
ד ע"ב ר"ןבנין אפרים עמ' צז, קפ [הלכה]
ד ע"ב רא"ש - מצות אכילת קדשיםברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' קג
ד ע"ב רא"ש ד"ה קא שריא - גם בקדשים קלים יש מצוה באכילתןתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' קכה (קנו)
ד ע"ב רא"ש ד"ה קא שריאלהורות נתן ויקרא עמ' סא
ד ע"ב רא"ש ד"ה קשריאמשנת חיים דברים עמ' שיח
ד ע"ב תוס'תיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' רג
ד ע"ב תוס'בנין אפרים עמ' צו [הלכה]
ה ע"א מודר אני לך שניהם אסוריםאמרי מרדכי (שפלטר, תשעב) אות צ
ה ע"ב אמר רבא מתניתין קשיתיה וכו'הר המוריה עמ' רנא
ה ע"ב ידים שאינו מוכיחות לא הוי ידיםשרגא המאיר על התורה עמ' קצ
ה ע"ב אביי אמר הוויין ידיםרנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' רה
ה ע"ב ר"ן ד"ה מהזאת ליעקב במדבר עמ' רצג
ו ע"ב בעי רב פפא יש יד לקדושין, ור"ןשארית מנחם ח"ב עמ' רעט
ו ע"ב יש יד לקידושין או אין יד לקידושיןלב המשפט ח"א שיעור ה [הלכה]
ו ע"ב יש יד לקידושיןודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' ש
ו ע"ב או דלמא ואת חזאי קאמר ור"ןשעורי דעת ספר א עמ' רכט
ו ע"ב יש יד לפאה או אין יד לפאה וכו'אור אברהם על ספר המצוות עמ' תרו
ו ע"ב יש יד לפאה או אין יד לפאהאור אברהם ויקרא עמ' שכו
ו ע"ב יש יד לפאהברכת אבות עמ' רעח
ו ע"ב עושה אדם כל שדהו פאהאור אברהם ויקרא עמ' רנט, רס
ו ע"ב עושה אדם כל שדהו פאהאור אברהם על ספר המצוות עמ' תקצט
ו ע"ב עושה אדם כל שדהו פאה, תוס'אור אברהם דברים עמ' רסב
ז ע"א01 יש יד לצדקה או אין יד לצדקהדרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' רפג
ז ע"א01 יש יד לצדקהבנין אפרים עמ' קעב [הלכה]
ז ע"א01 יש יד לצדקהברכת אבות עמ' רסו, רע
ז ע"א01 יש יד לצדקהמצווה ועושה ח"ב עמ' שסא, שסב
ז ע"א03 והדין נמייוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קנז {המתפיס בצדקה השני הקדש}
ז ע"א03 והדין נמיעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קא {יש התפסה לצדקה}
ז ע"א08 בפיך זו צדקה וכו'צדקה חיים דף ד ע"א (דף י"א ע"א ד"ה ולכך)
ז ע"א08 בפיך זו צדקהדגל מחנה יהודה עמ' שא
ז ע"א08 בפיך זו צדקהדרשות מהר"ם בריסק - מועדים עמ' תכד
ז ע"א08 בפיך זו צדקהפני מנחם כי תצא עמ' קכה
ז ע"א08 בפיך זו צדקהשמע יעקב (זיידא) עמ' מב, עה
ז ע"א11 הפקרודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' שא {מדין נדר}
ז ע"א11 הפקר היינו צדקהאור אברהם ויקרא עמ' שנב
ז ע"א11 הפקר היינו צדקהאור אברהם על ספר המצוות עמ' תקטז
ז ע"א11 הפקרמקראי קדש (תשנג) עמ' שלא
ז ע"א11 צדקה כהפקרמצווה ועושה ח"ב עמ' שנד
ז ע"א13 אין היקש למחצהברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' ריט
ז ע"א13 אין היקש למחצהולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' תקנ
ז ע"א13 דאין היקש למחצהלקוטי שיחות חכ"ג עמ' 22
ז ע"א20 והא מיבעיא ליה לרבינא הזמינו לכית הכסא מהו הזמינו לבית המרחץ מהושל"ה (תשנז) תושבע"פ אות רלב
ז ע"א20 מכלל דפשיטא ליה דיש זימוןמקראי קדש (תשנג) עמ' שז
ז ע"א21 הזמינו לבית הכסאמים חיים (קרייסווירטה) עמ' תל
ז ע"א23 את"ל יש זימון וכו' תיבעי ליה וכו'דורות הראשונים כרך ו עמ' 48
ז ע"א24 מנודה אני לךודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' קלא
ז ע"א ר"ן - ספק צדקהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' קסב
ז ע"א ר"ן - ריחוק מנורה ד' אמותגור אריה במדבר פי"ב הערה 19
ז ע"א ר"ן ד"ה ולענין - הרמב"ם פוסק כדעת ה'אם תמצי לומר'תפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' רלג (תקסא)
ז ע"א ר"ן ד"ה ולענין - ספק בצדקהתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' תד
ז ע"א ר"ן ד"ה ולענין הלכהגבורות אליהו יו"ד סי' פא אות ד
ז ע"ב07 נידוהו בפניו אין מתיר לו אלא בפניובית יוסף סימן שיד דף שסה ע"ב; שו"ת הרשב"א (רצט) סימן תסג דף קכד ע"א
ז ע"ב07 נידוהו בפניו אין מתירים לו אלא בפניואהל יעקב (שפירא) דף סו ע"א
ז ע"ב10 המזכיר את השם לבטלה חייב נידוי וגורם לעצמו עניותעבודת עבודה (תשעד) ויקרא-דברים עמ' רלו
ז ע"ב10 השומע אזכרה מחבירוכללי המצות (צפת תשנב) עמ' 146
ז ע"ב10 השומע הזכרה מחבירו לבטלה חייב לנדותוראשית חכמה (תשמד) - תוצא' חיים אות קטו
ז ע"ב10 השומע הזכרה צריך לנדותהמאור שבתורה (לסין)
ז ע"ב10 השומע הזכרת השם חייב לנדותומקראי קדש (תשנג) עמ' שטו
ז ע"ב10 השומע הזכרת השם וכו'טהרת יו"ט חי"ח עמ' פ
ז ע"ב10 השומע הזכרת השם וכו'תורה וחיים (כלפון) עמ' שס
ז ע"ב10 השומע הזכרת השם חייב לנדותויוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' טו, ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קעג, קעז
ז ע"ב10 השומע הזכרת השם מפי חבירו וכו'אור אברהם - תלמוד תורה עמ' רלא
ז ע"ב10 השומע הזכרת השם מפי חבירו צריך לנדותושערי תשובה שער ג אות סא, סה"י אות סה {חכמי ישראל היו מנדים ומשמתים המוציא שם שמים לבטלה}
ז ע"ב10 השומע הזכרת השם מפי חבירו צריך לנדותו ואם לא נידהו וכו'שערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר סא
ז ע"ב10 השומע הזכרת השם מפי חבירו צריך לנדותו וכו'אוצר המאמרים (וייס, תשסג) עמ' שיא
ז ע"ב10 השומע הזכרת השם מפי חבירו צריך לנדותו וכו'ס' הזכרונות (אבוהב, תשעד) עמ' קצב
ז ע"ב10 השומע הזכרת השם מפי חבירו צריך לנדותו וכו'ס' חרדים (שסא) דף יו/יז ע"א; בית יוסף יורה דעה ס' שלד דף שסו ע"א; תפארת ישראל (מהר"ל, שנט) פ' לט דף לה ע"ב
ז ע"ב10 השומע הזכרת השם מפי חבירו צריך לנדותו וכו'רוח נכון עמ' קצא
ז ע"ב10 השומע הזכרת השם מפי חבירו צריך לנדותואמרי השכל עמ' 131
ז ע"ב10 השומע הזכרת השם מפי חבירו צריך לנדותודברי יואל פ' תרומה דף רטז ע"ב10
ז ע"ב10 השומע הזכרת השם מפי חבירו צריך לנדותודרשות שבט הלוי ח"א עמ' עט
ז ע"ב10 השומע הזכרת השם מפי חבירו צריך לנדותותורה בציון עמ' תקטז
ז ע"ב10 השומע הזכרת השם מפי חבירו צריך לנדותו, ואם לא נידהו הוא עצמו יהא בנידוישל"ה (תשנז) - מס' יומא אות א
ז ע"ב10 השומע הזכרת השם מפי חבירו צריך לנדותו, ר"ןימלא פי תהלתך ח"ב (תשסה) עמ' תקסח
ז ע"ב10 השומע הזכרת השם מפי חברו חייב לנדותושרגי טובא דרוש א
ז ע"ב10 השומע הזכרת השם מפי חברו צריך לנדותו ואם לא נדהו, הוא עצמו יהא בנדויעת לעשות חלק ב כלל י שאלה סה
ז ע"ב10 השומע הזכרת השם צריך לנדותו ור"ןשבות יעקב (אבולפיה) עמ' לו
ז ע"ב10 השומע הזכרת וכו', ור"ן ד"ה אודברי ברוך ח"ב סי' מד אות ג
ז ע"ב10 השומע הזכרת שם מפי חבירו צריך לנדותו, ר"ןימלא פי תהלתך (תשעד) עמ' קנה
ז ע"ב10 השומע הזכרת שם שמים מפי חברו לבטלה צריך לנדותומגדל עוז (תשעח) עמ' תקמו
ז ע"ב10 השומע הזכרת, רי"ףמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' פה
ז ע"ב10 השומע מחבירו שמזכיר שם שמים לבטלהמבשרת ציון ח"ג עמ' רצט
ז ע"ב10 השומע מפי חבירומשיבת נפש עמ' מח
ז ע"ב10 כל השומע הזכרה מפי חבירו צריך לנדותו ואם לא נדהו הוא בעצמו יהא בנדויס' חסידים סי' ג, י, מג
ז ע"ב10 כל השומע הזכרת השם מחבירו חייב לנדותו שכל מקום שהזכרת שם מצויה עניות מצויהתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תקצט, תרב
ז ע"ב10 כל השומע הזכרת השם מחבירותפארת ישראל (מהר"ל, הניג) עמ' קיט
ז ע"ב11 ואם לא נדהו וכו', ר"ן ד"ה ואם לא, והגהות ר"י עמדיןצמח צבי אגרת מח
ז ע"ב11 צריך לנדותומקראי קדש (תשנג) עמ' רעט {אינו חייב בנידוי רק בכ"ד דברים}
ז ע"ב12 בכ"מ שהזכרת השם מצוי עניות מצויהגור אריה בראשית פל"ט הערה 7, דברים פ"ד הערה 119
ז ע"ב12 הזכרת שם בלא קדושה שם עניות מצויהמעינות האמונה (תשסב) עמ' שסז
ז ע"ב12 הזכרת שם לבטלה מביא לידי עניותאמרות ה' השלם ח"ג עמ' רפט
ז ע"ב12 כ"מ שהזכרת שם שמים מצוייערי עם דבשי ח"א עמ' לט
ז ע"ב12 כל מקום שהזכרת ה' מצויה עניות מצויהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תשלב
ז ע"ב12 כל מקום שהזכרת ה' מצויה שם עניות מצויהתפארת ישראל (הרטמן) עמ' שצ הערה 4, תסח הערה 37
ז ע"ב12 כל מקום שהזכרת ה' מצויהאבן ישראל (פישר) אגדה ח"א עמ' צז
ז ע"ב12 כל מקום שהזכרת השם לבטלה מצויה עניות מצויהדברי חנינא - מזלות עמ' קמט
ז ע"ב12 כל מקום שהזכרת השם מצויה עניות מצויהברית שלום (תשסח) עמ' רכח
ז ע"ב12 כל מקום שהזכרת השם מצויה עניות מצויהולאשר אמר בראשית-שמות עמ' רו
ז ע"ב12 כל מקום שהזכרת השם מצויה עניות מצויהנצח ישראל (הרטמן) עמ' שטו הערה 43, תשכח הערה 26
ז ע"ב12 כל מקום שהזכרת השם מצויה שם עניות מצויה ור"ן ורא"שקב חיים עמ' קי
ז ע"ב12 כל מקום שהזכרת השם מצויה שם עניות מצויהבאר הגולה (הרטמן) באר ו הערה 589
ז ע"ב12 כל מקום שהזכרת השם מצויה שם עניות מצויהדרך חיים (תשע) פ"א הערה 795, 1290, פ"ד הערה 601
ז ע"ב12 כל מקום שהזכרת השם מצויהאהל שלמה (סגל) בראשית עמ' תקי
ז ע"ב12 כל מקום שהזכרת השם מצויהנתיבות עולם ח"ב עמ' כט
ז ע"ב12 מקום שהזכרת השם מצויה עניות מצויהחכמת התורה תולדות עמ' תקעח
ז ע"ב12 שכ"מ שהזכרת מצוי' עניות מצוי'ברית שלום (תעח) דף לו ע"א
ז ע"ב13 ועניות במיתה שנא' כי מתו וכו'העמק דבר שמות פ"ד פסוק יט
ז ע"ב13 ועניות כמיתה שנאמר כי מתו כל האנשיםאגרת הטיול (תשעה) עמ' קכט
ז ע"ב13 ועניות כמיתהכתר שם טוב (תשסד) סי' תיג
ז ע"ב13 עני חשוב כמת שנאמר כי מתו כל האנשים המבקשים את נפשךשם יחזקאל עמ' תז
ז ע"ב13 עני חשוב כמתברכת אליהו (עמאר) שמות פרשת שמות מאמר כג
ז ע"ב13 עני חשוב כמתדברי יחזקאל שרגא תליתאה עמ' קלז
ז ע"ב13 עני חשוב כמתחכמת התורה משפטים עמ' רפג
ז ע"ב13 עני חשוב כמתטוב טעם דברים עמ' פא, קל
ז ע"ב13 עני חשוב כמתמפי ספרים וסופרים - פניני חסידות דברים ה
ז ע"ב13 עניות כמיתהאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) וארא כג
ז ע"ב13 עניות כמיתה וכו'מזמור לתודה (אריפול, שלו) בפ' אל ה' ויאר לנו במחבר' א; מנחה בלולה (שנד) פרשת שמות דף סד ע"א; שפתי כהן (הכהן, שסה) פרשת שמות דף עא ע"ד; דבק טוב (אושנבורג, שמח) דף קל ע"ג
ז ע"ב13 עניות כמיתה שנא' וכו'דברי יואל פ' תזריע דף שנב ע"א
ז ע"ב13 עניות כמיתה שנאמר כי מתו כל האנשים, ר"ןאור אברהם ויקרא עמ' רח
ז ע"ב13 עניות כמיתהאור חדש (הרטמן) פ"ה אות 432
ז ע"ב13 עניות כמיתהבאר בשדה עמ' סה
ז ע"ב13 עניות כמיתהולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' קיא
ז ע"ב13 עניות כמיתהילקוט הגרשוני ח"ב
ז ע"ב13 עניות כמיתהלהורות נתן ויקרא עמ' קמו
ז ע"ב13 עניות כמיתהס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' י
ז ע"ב13 עניות כמיתהתורת אברהם עמ' עג
ז ע"ב13 עניות כמיתהתפארת משה עמ' קפה, רמא
ז ע"ב14 כי מתו כל האנשיםאמרי השכל עמ' 104 {שנעשו מצורעים}
ז ע"ב14 כי מתו כל האנשים המבקשים נפשךמרפא לנפש בראשית עמ' שעא {אלו דתן ואבירם שירדו מנכסיהן ועני חשוב כמת}
ז ע"ב14 כי מתו כל האנשים המבקשים נפשך, ור"ןעיוני רש"י דברים ח"א עמ' רכא
ז ע"ב14 כי מתו כל האנשים וכו' שירדו מנכסיהםאשל אברהם (פרידמן) ח"א עמ' של
ז ע"ב14 כי מתו כל האנשים שירדו מנכסיהם ועני חשוב כמתאור חדש פתיחה אות 360
ז ע"ב14 כי מתו כל האנשיםשופרא דישראל (תשסו) עמ' קלו
ז ע"ב14 כל מקום שנתנו חכמים עיניהם או מיתה או עוניאור חדש (הרטמן) פ"י אות 44
ז ע"ב14 כל מקום שנתנו חכמים עיניהם או מיתה או עוניבאר הגולה (הרטמן) באר ז הערה 112
ז ע"ב14 כל מקום שנתנו חכמים עיניהם או מיתה או עוניפרי צדיק שלח אות ב
ז ע"ב14 כל מקום שנתנו חכמים עיניהם או מיתה או עוניתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תרב
ז ע"ב14 כל מקום שנתנו חכמים עיניהם או עוני או מיתהשפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' כז
ז ע"ב14 כל מקום שנתנו חכמים עיניהם או מיתה או עוניתקנת השבין סי' ו (עמ' 37), קומץ המנחה (ר' צדוק) עמ' 42 (סי' מב)
ז ע"ב14 כל מקום שנתנו חכמים עיניהם בו או מיתה או עוניפי' רקנטי (שה) פרשת ויצא ופ' בלק; ראשית חכמה (שלט) שער הקדושה פרק טז דף שו ע"ד; כלי יקר (לניאדו, שסג) מלכים ב ב דף תצד ע"ב; דרשות ר"י אבן שועיב (שלג) פרשת בלק דף ע ע"ב
ז ע"ב14 שנאמר כי מתו כל האנשים וכו', ור"ןלמחר אעתיר עמ' קיט
ז ע"ב19 ש"ש לבטלה נידוירוח חיים (חיד"א) עמ' א
ז ע"ב19 ש"ש מפי חבירו צריך לנדותוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' קפה
ז ע"ב20 ת"ח מנדה לעצמוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' קס
ז ע"ב21 אין חבוש מתיר עצמוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תרסה
ז ע"ב21 אין חבוש מתיר עצמומטר השמים (תשנ) דברים עמ' תד
ז ע"ב22 מר זוטרא דמשמית לנפשיהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' קלב
ז ע"ב22 מר זוטרא חסידאהאיר ממזרח - אבות עמ' יב
ז ע"ב22 משמית נפשיה ברישא וכו'אור אברהם - תלמוד תורה עמ' רכג
ז ע"ב22 משמת נפשיה ברישא והדר משמת בר בי רבשבט מוסר עמ' רסד
ז ע"ב מיוחס לרש"י - נתינת עינים על כבוד חכמיםבאר שרים במדבר פ' חקת דרוש ד אות ב
ז ע"ב ר"ן ד"ה שנאמר - מצורע חשוב כמתרנת יצחק מלכים עמ' רסו
ז ע"ב ר"ן - לא שיהא מאליו בנידוייוסף לקח כרך א ח"ב עמ' סח
ז ע"ב ר"ן - לפי שירדו מנכסיהם לא היו דבריהם נשמעיםפרפרת משה ח"א עמ' שלה
ז ע"ב ר"ן - מוציא ש"ש לבטלה אזהרתיא מהיכא, את ה' אלקיך תיראתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תתמד הערה 47
ז ע"ב ר"ן - מנ"ל דדתן ואבירם נהיו עניים ולא מצורעים, ומצפה איתןשיחות מוסר (תשסב) עמ' רסט
ז ע"ב ר"ן - סומא חשוב כמתודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תקיח
ז ע"ב ר"ן ד"ה שנא' כי מתוהעמק דבר במדבר פ"ה פסוק ב
ז ע"ב ר"ן ד"ה שנאמר - א"א לומר שהיו מצורעים דהרי כתיב בקרב כל ישראלחכמת התורה תזריע עמ' קעה
ז ע"ב ר"ן ד"ה שנאמרחכמת התורה נשא עמ' נב
ז ע"ב ר"ן ד"ה שנאמר כיפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' ע
ז ע"ב ר"ן ד"ה שנאמרמכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' תכג
ז ע"ב תוס' - דתן ואבירם נחשבו כמתים רק משום שירדו מנכסיהםגור אריה שמות פ"ד אות יב
ז ע"ב תוס' - המשפיע ברכה על חבירו יבורך בראשונהפי' הרמ"ז על הזוהר במדבר (תשסד) עמ' י
ז ע"ב תוס' ד"ה עניות ור"ן ד"ה שנאמרמדבר קדמות (תשסח) עמ' עא
ז ע"ב תוס' הרא"ש ר"ןדגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' קמב
ח ע"א01 ישבע לקיים את המצוותאורחות צדיקים שער תשובה עמ' קעז
ח ע"א01 לקיים המצוה שפיר דמי לישבעמרפא לנפש בראשית עמ' צו {אף שמדת הרשעים לישבע}
ח ע"א01 מניין שנשבעים לקיים את המצוהגנזי ישראל (תשמו) ח"ב עמ' קיג ע"א, קיד ע"ב
ח ע"א01 מניין שנשבעים לקיים את המצווה וכו'צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת מטות דף קפו/ז ע"א; בינה לעתים (תח) דרוש סו דף קעו ע"ג; רצוף אהבה (אלגאזי, תט) סימן קצט דף פו ע"א; עליית קיר קטנה (שצו) פ' מטות דף קעה ע"ב; מגילת אסתר (ליאון, תכ) מצות עשה דף נה ע"ג
ח ע"א01 מניין שנשבעים לקיים את המצווהאבן פינה עמ' 151
ח ע"א01 מניין שנשבעין לקיים את המצוה וכו'אור אברהם על ספר המצוות עמ' לב
ח ע"א01 מניין שנשבעין לקיים את המצוהאשר ליהודה עמ' קח
ח ע"א01 מניין שנשבעין לקיים המצוה וכו', ומהרש"אאשכבתיה דרבי ח"א עמ' רד
ח ע"א01 מניין שנשבעין לקיים המצוהמהר"ם שיק בראשית עמ' פח
ח ע"א01 מניין שנשבעין לקיים המצוהמהר"ם שיק דברים עמ' קמה
ח ע"א01 מניין שנשבעין לקייםאיש מבין ח"א דף כג ע"א
ח ע"א01 מנין שנשבעין לקיים המצות שנאמר נשבעתי ואקיימה לשמור משפטי צדקיךתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' שסז
ח ע"א01 מנין שנשבעים לקיים את המצוה שנא' נשבעתי ואקיימהויחי עוד דף קטו ע"ג
ח ע"א01 מנין שנשבעים לקיים את המצוהאמרי אש (טאוב) עמ' תלג
ח ע"א01 מנין שנשבעים לקיים את המצוהגנזי ישראל (תשעד) על התורה עמ' תקכב, תקכה
ח ע"א01 מנין שנשבעים לקיים את המצוהדרשות מהר"ם חביב עמ' תח
ח ע"א01 מנין שנשבעים לקיים את המצוהיריעות שלמה (אוזאן) פ' מטות א
ח ע"א01 מנין שנשבעים לקיים את המצווה וכו'קרבן מנחה (תשעד) עמ' שלא
ח ע"א01 מנין שנשבעים לקיים את המצוותיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קנט, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' לד, קכח
ח ע"א01 מנין שנשבעים לקיים המצוה וכו'נזר הקדש ח"ג עמ' רמב
ח ע"א01 מנין שנשבעין וכו'במי התורה עמ' קעט {נשבע על מה שכתוב בתורה, ושיטת הר"ן}
ח ע"א01 מנין שנשבעין לדבר מצוה שנאמר נשבעתי ואקיימהמגדנות אליעזר עמ' שנא
ח ע"א01 מנין שנשבעין לקיים את המצוהחכמת התורה מטות עמ' א
ח ע"א01 מנין שנשבעין לקיים את המצוה וכו' והלא מושבע ועומד מהר סיני הואדרשות שבט הלוי ח"ב עמ' קג
ח ע"א01 מנין שנשבעין לקיים את המצוה וכו' לזרוזי נפשיה קאמרפרי צדיק מטות אות א
ח ע"א01 מנין שנשבעין לקיים את המצוה וכו'בריכות המעיין עמ' קנח
ח ע"א01 מנין שנשבעין לקיים את המצוה וכו'מים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' שו
ח ע"א01 מנין שנשבעין לקיים את המצוה וכו'ערוגת הבושם (תשעא) ויקרא-במדבר עמ' תז
ח ע"א01 מנין שנשבעין לקיים את המצוה וכו'שמחת מרדכי (גיפטר) עמ' קכג
ח ע"א01 מנין שנשבעין לקיים את המצוה ור"ןשיחות מוסר (תשסב) עמ' לג
ח ע"א01 מנין שנשבעין לקיים את המצוה כו' דשרי לאיניש לזרוזי נפשיהאסופת מערכות בראשית ח"ב עמ' לא
ח ע"א01 מנין שנשבעין לקיים את המצוה כו' דשרי לאינש לזרוזי נפשיה (הקושיה מאחר דלא חל הא לא יהיה בה זירוז)ברכת פרץ פ' מטות
ח ע"א01 מנין שנשבעין לקיים את המצוה שנא' נשבעתי ואקיימה לשמור משפטי צדקךס' חסידים סי' תכ
ח ע"א01 מנין שנשבעין לקיים את המצוה שנא' נשבעתירוח יעקב (בן שבת, תשסז) עמ' קמו
ח ע"א01 מנין שנשבעין לקיים את המצוה שנאמר נשבעתי ואקיימה לשמור משפטי צדקךעצי חיים על התורה עמ' רעו, תנב*
ח ע"א01 מנין שנשבעין לקיים את המצוה שנאמר נשבעתי ואקיימה לשמור משפטיבאר מים חיים (אונגר) עמ' 109
ח ע"א01 מנין שנשבעין לקיים את המצוהאוסף אמרים (שכטר) קדושה וטהרה עמ' קנ
ח ע"א01 מנין שנשבעין לקיים את המצוהאורחות דוד עמ' צב
ח ע"א01 מנין שנשבעין לקיים את המצוהבנין שאול עמ' רכה
ח ע"א01 מנין שנשבעין לקיים את המצוהדברי יואל פ' מטות דף קעה ע"ב
ח ע"א01 מנין שנשבעין לקיים את המצוהדברי יואל פ' משפטים דף קכא ע"א
ח ע"א01 מנין שנשבעין לקיים את המצוהדרך חיים (תשע) פ"ג הערה 1363
ח ע"א01 מנין שנשבעין לקיים את המצוהוזאת התורה עמ' רסד
ח ע"א01 מנין שנשבעין לקיים את המצוהחכמת התורה משפטים עמ' כח
ח ע"א01 מנין שנשבעין לקיים את המצוהחמודי צבי במדבר-דברים עמ' רסו
ח ע"א01 מנין שנשבעין לקיים את המצוהטיול בפרדס ח"ב עמ' שכח
ח ע"א01 מנין שנשבעין לקיים את המצוהישראל קדושים עמ' 9, תקנת השבין סי' ד (עמ' 16), צדקת הצדיק סי' נה
ח ע"א01 מנין שנשבעין לקיים את המצוהמי השלוח (מישור) ח"א עמ' קמח
ח ע"א01 מנין שנשבעין לקיים את המצוהמנחת יואל עמ' כב
ח ע"א01 מנין שנשבעין לקיים את המצוהמנחת יצחק ויקרא-דברים עמ' קפח
ח ע"א01 מנין שנשבעין לקיים את המצוהעבודת עבודה (תשעד) ויקרא-דברים עמ' רנח
ח ע"א01 מנין שנשבעין לקיים את המצוהפתח טוב עמ' פז
ח ע"א01 מנין שנשבעין לקיים את המצוהראשית חכמה (תשמד) - תשובה פרק ז אות מ, מצוות פרק ג אות ז, קדושה פרק יד אות יז
ח ע"א01 מנין שנשבעין לקיים את המצוהשבילי פנחס (תשעט) עמ' תי
ח ע"א01 מנין שנשבעין לקיים את המצוהשם דרך בראשית ח"א עמ' רמב
ח ע"א01 מנין שנשבעין לקיים את המצוהשם דרך בראשית ח"ב עמ' רמז
ח ע"א01 מנין שנשבעין לקיים את המצוהשמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' שיג
ח ע"א01 מנין שנשבעין לקיים את המצוהתורת אברהם עמ' ריד
ח ע"א01 מנין שנשבעין לקיים את המצוהתורת מהרי"ם במדבר עמ' קעה
ח ע"א01 מנין שנשבעין לקיים את המצוה, ותוס' ורא"ש ור"ןדרכי נועם (הרנזון) דרוש יט
ח ע"א01 מנין שנשבעין לקיים את המצווה שנאמר 'נשבעתי ואקיימה'דברי יהושע מאמר ב פ"ז עמ' פח
ח ע"א01 מנין שנשבעין לקיים את המצוותמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ג עמ' מא, קיב
ח ע"א01 מנין שנשבעין לקיים את המצותקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ד עמ' קמה
ח ע"א01 מנין שנשבעין לקיים את המצותתולדות שלמה - רות עמ' שלב
ח ע"א01 מנין שנשבעין לקיים המצוה וכו'מצווה ועושה ח"ב עמ' שסא
ח ע"א01 מנין שנשבעין לקיים המצוהסוכת דוד (שירירו) דף קעב ע"ד, קעג ע"א
ח ע"א01 מנין שנשבעין לקיים וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' שב
ח ע"א01 מנין שנשבעין לקיים וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"א עמ' ג
ח ע"א01 מנין שנשבעין לקיים כו'בן פדהצור דף קיב ע"ג
ח ע"א01 מנין שנשבעין לקיים מצוה וכו'וזרח השמש על התורה עמ' שנג
ח ע"א01 נדרי מצוהכללי המצות (צפת תשנב) עמ' 147
ח ע"א01 נודרין ונשבעין לדבר מצוהשמן ראש סוכות ח"ב עמ' סז
ח ע"א01 נודרין לדבר מצוהחקל יצחק (תשסג) עמ' תיב
ח ע"א01 נשבע לקיים את המצוהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' תלו
ח ע"א01 נשבע לקיים את המצוהלקט שיחות מוסר ח"ג עמ' תרכד
ח ע"א01 נשבע לקיים את המצוהעיוני רש"י במדבר עמ' שנח
ח ע"א01 נשבע לקיים המצוהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' סד
ח ע"א01 נשבעים לקיים את המצוהמחשבת מוסר ח"ב עמ' תסח
ח ע"א01 נשבעין לדבר מצוה לזרוזי נפשיהשבט מישראל (קרמניץ) פרק קיט פסוק מח
ח ע"א01 נשבעין לקיים את המצוה דשרי ליה לאיניש לזרוזי נפשי'תפארת צבי במדבר עמ' שנב
ח ע"א01 נשבעין לקיים את המצוה דשרי ליה לאיניש לזרוזי נפשי'תפארת צבי בראשית עמ' קנא
ח ע"א01 נשבעין לקיים את המצוה דשרי ליה לאיניש לזרוזי נפשי'תפארת צבי ויקרא עמ' תיט
ח ע"א01 נשבעין לקיים את המצוה וכו' מושבע ועומד מהר סיניתורת מנחם ח"ה עמ' 188, 246, חט"ו עמ' 228, חט"ז עמ' 323, חי"ט עמ' 268
ח ע"א01 נשבעין לקיים את המצוה כו' דשרי ליה לאיניש לזרוזי נפשיהתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' פה {אם זה רשות או מצוה}
ח ע"א01 נשבעין לקיים את המצוהאמרי יצחק במדבר-דברים עמ' תכא
ח ע"א01 נשבעין לקיים את המצוהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תקלה
ח ע"א01 נשבעין לקיים את המצוהלקוטי שיחות ח"ח עמ' 269, ח"ט עמ' 72, חכ"ז עמ' 104
ח ע"א01 נשבעין לקיים את המצוהמאורי שערים עמ' כ
ח ע"א01 נשבעין לקיים את המצוהרחמי הרב עמ' קה
ח ע"א01 נשבעין לקיים את המצוהתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' פה-פו (רצז) {אם זה רק בשבועה בשם}
ח ע"א01 נשבעין לקיים את המצוה, ור"ןרנת יצחק שמואל עמ' קפז, רסה
ח ע"א01 נשבעין לקיים את המצות וכו'דברי חיים על התורה (תשנט) עמ' רכד
ח ע"א01 נשבעין לקיים את המצותאבן ישראל (פישר) אגדה ח"ב עמ' קט
ח ע"א01 נשבעין לקיים את המצותלחמי תודה פתיחה דף ד ע"א
ח ע"א01 נשבעין לקיים המצוה וכו' לזרוזי נפשיהמשנת יוסף על התורה ח"ב עמ' קעב
ח ע"א01 נשבעין לקיים המצוה וכו' שרי לאדם לזרוזי נפשיהמכתב מאליהו ח"ד עמ' 237
ח ע"א01 נשבעין לקיים המצוה וכו' לזרוזי נפשיהכנסת יחזקאל (הכהן) עמ' רא
ח ע"א01 נשבעין לקיים המצוהשפת אמת (הלוי) משלי פרק ח פסוק טו
ח ע"א01 נשבעין לקיים המצות וכו'מעגלי צדק (פאנעט) במדבר עמ' רסא, רסג
ח ע"א01 נשבעין לקיים המצותתהלה לדוד (סקאליע) ספר ה עמ' ער
ח ע"א01 נשבעין על המצוהשו"ת ר"י קצבי (תשעט) סי' ד
ח ע"א03 הרי הוא מושבע ועומד מהר סיניחלק שמעון עמ' נב
ח ע"א03 והלא מושבע ועומד הוארנת יצחק עה"ת ח"א עמ' רלז
ח ע"א03 והלא מושבע ועומד מהר סיני הוא וכו' קמ"ל דשרי ליה לאיניש לזרוזי נפשיהטל חיים (פרידלנדר) עמ' קלו, שו
ח ע"א03 והלא מושבע ועומד מהר סיני הוא ותוס'פרורים משלחן גבוה ח"ה שאלה כה
ח ע"א03 והלא מושבע ועומד מהר סיני הוא, ור"ןרנת יצחק שופטים עמ' צה
ח ע"א03 והלא מושבע ועומד מהר סיני וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' רצז
ח ע"א03 והלא מושבע ועומד מהר סיניאור אברהם - רות עמ' שנז
ח ע"א03 והלא מושבע ועומד מהר סיניאור אברהם ברכות עמ' שכח
ח ע"א03 והלא מושבע ועומדתורה בציון עמ' שעו {נשבע עם ישראל לה' לשמור את התורה הקדושה ולקיימה}
ח ע"א03 מושבע ועומד מהר סיני הואאסופת מערכות שמות ח"א עמ' שסז
ח ע"א03 מושבע ועומד מהר סיני הואדרך חיים (תשע) פ"א הערה 96, פ"ג הערה 7
ח ע"א03 מושבע ועומד מהר סיני הואשל"ה (תשנז) - עשרה מאמרות אות נ
ח ע"א03 מושבע ועומד מהר סיני הואתפארת ישראל (הרטמן) עמ' צד הערה 51
ח ע"א03 מושבע ועומד מהר סיניאור חדש (הרטמן) הקדמה אות 4
ח ע"א03 מושבע ועומד מהר סינידברי יואל מועדים ח"ז פרה עמ' קפו
ח ע"א03 מושבע ועומד מהר סיניחכמת התורה דברים עמ' צ
ח ע"א03 מושבע ועומד מהר סיניכנפי יונה (תשנח) ח"ד סי' ע
ח ע"א03 מושבע ועומד מהר סיניפחד יצחק - ראש השנה מאמר טו
ח ע"א03 מושבע ועומד מהר סיניפי' הרמ"ז על הקדמת הזוהר (תשנח) עמ' טז
ח ע"א03 מושבע ועומד מהר סיניפי' הרמ"ז על הקדמת הזוהר (תשסא) עמ' יז
ח ע"א03 מושבע ועומד מהר סינישערי אורה (מילר) ח"ב עמ' רטז
ח ע"א03 מושבע ועומד מהר סיניתורת מנחם חלק מ עמ' 9, 79
ח ע"א03 מושבע ועומד מהר סיניתורת מנחם חמ"ט עמ' 384
ח ע"א03 מושבע ועומד מהר סינייוסף תהלות (תקיד) דף כד ע"ב
ח ע"א03 מושבע ועומדברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' רמ
ח ע"א03 מושבע ועומר מהר סיניגור אריה שמות פכ"ד הערה 20
ח ע"א04 דשרי ליה לאיניש לזרוזי נפשיהצלח רכב עמ' שמו
ח ע"א04 לדבר מצוה שרי לזרוזי נפשיהויגד יעקב עמ' תרכא
ח ע"א04 לזרוזי וכו'ערבי נחל (תשסד) עמ' תתקל {השבועה באה לקיום מצות עשה כדי שלא יהא יצרו תוקפו לעבור}
ח ע"א04 לזרוזי וכו'פתגמי אורייתא ח"א עמ' רעו {הנדרים הראויים לעשותם הם רק נדרים שבאים לזרז את האדם לקיים מצווה או לסייג שלא יבוא לידי חטא}
ח ע"א04 לזרוזי נפשיהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תשיט
ח ע"א04 לזרוזיפחד יצחק - יום הכפורים מאמר יז {צדיקים מעיקרם וכו' שהם נשבעים ליצרם}
ח ע"א04 מאי קא משמע לן דלזרוזי נפשיה וכו'דרשות הר"ן (תשסג) עמ' ערב
ח ע"א04 מאי קמ"ל דלזרוזי נפשיהדרשות הר"ן (מישור) עמ' קנד
ח ע"א04 מצוה לישבע לזרוזי נפשיהשפת אמת (ברעזאן, תשסח) עמ' נט
ח ע"א04 מצוה לישבע ליצרואור גנוז (מוסקוביץ) עמ' רצח
ח ע"א04 נדרי זריזין - לחיזוק המצוהאמונת עתיך (וולפסון) ח"א עמ' ע
ח ע"א04 שרי איניש לזרוזי נפשיהבאר מחוקק (תשעה) עמ' שנד
ח ע"א04 שרי אינש לזרוזי נפשיהבאר מחוקק (תשמט) עמ' רפד
ח ע"א04 שרי לאיניש לזרוזי נפשיהמכתב מאליהו - מועדים ח"ב עמ' שצג
ח ע"א04 שרי לזרוזי נפשיהבנין אפרים עמ' קכו, קכח [הלכה]
ח ע"א04 שרי לי' לזרוזי נפשי'משנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' רעד
ח ע"א04 שרי ליה לאיניש לזרוזי נפשיהדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' רל
ח ע"א04 שרי ליה לאיניש לזרוזי נפשיהמשך חכמה שמות פ' כ פס' ז
ח ע"א05 אשכים ואשנה וכו' נדר גדולפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תשסה
ח ע"א05 אשכים ואשנה פרק זה נדר גדול וכו'להעיר להורות ולהשכיל ח"א עמ' סט
ח ע"א05 אשכים ואשנה פרק זה נדר גדול נדר לאלקי ישראלמטר השמים - עמודי העולם עמ' לג
ח ע"א05 אשכים ואשנה פרק זהברכת אבות עמ' שסג
ח ע"א05 אשכים ואשנה פרק זההמעשה והמדרש עמ' י, טו
ח ע"א05 אשכים ואשנה פרק זהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' רנב, תקיח
ח ע"א05 אשכים ואשנה פרק זהילקוט הגרשוני ח"ב
ח ע"א05 אשכים ואשנה פרק זהמאורי שערים עמ' י
ח ע"א05 אשכים ואשנה פרק זהשערי תלמוד תורה (תשמז) עמ' רע
ח ע"א05 אשכים ואשנה פרק זהתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' נג
ח ע"א05 אשכים ואשנה פרק זהתתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' קטז
ח ע"א05 אשנה פרק זה ואשנה מסכת זוראשית חכמה (תשמד) - קדושה פרק יד אות יז
ח ע"א05 האומר אקום ואשנה פרק זה וכו' נדר גדולאור אברהם במדבר עמ' שמח
ח ע"א05 האומר אשכים אשנה פרק זה נדר גדול נדרשמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' שיד
ח ע"א05 האומר אשכים אשנה פרק זה נדר גדול נדרשמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' עז
ח ע"א05 האומר אשכים ואשנה וכו'מנחת מחבת ח"א עמ' רכג
ח ע"א05 האומר אשכים ואשנה פרק אחד וכו'דברי יואל פ' משפטים דף קכא ע"א
ח ע"א05 האומר אשכים ואשנה פרק זה או מסכתא זו נדר גדול נדר לאלקי ישראלשמן ראש (כץ) ח"ד עמ' תכג
ח ע"א05 האומר אשכים ואשנה פרק זה אשנה מסבתא זו נדר גדול נדר לאלקי ישראלקרן לדוד ויקרא-במדבר עמ' תכו
ח ע"א05 האומר אשכים ואשנה פרק זה אשנה מסכתא זו וכו' כיון דאי בעי פטר נפשיה בקרית שמע שחרית וערבית משום הכי חייל שבועה עליה, ור"ן ד"ה הא קמ"ל, ופירוש הרא"ש ד"ה והלא מושבעדברי תורה (שפירא) מהד' ד סי' ט
ח ע"א05 האומר אשכים ואשנה פרק זה אשנה מסכתא זו נדר גדול נדר וכו'מגן אבות (מהריט"ץ) ח"ב עמ' צד, רפט
ח ע"א05 האומר אשכים ואשנה פרק זה אשנה מסכתא זו נדר גדול נדר לאלהי ישראלהכנה דרבה (תשסט) עמ' לג
ח ע"א05 האומר אשכים ואשנה פרק זה אשנה מסכתא זו נדר גדול נדר לאלקי ישראלשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' תא, תב
ח ע"א05 האומר אשכים ואשנה פרק זה אשנה מסכתא זו נדר גדול נדר לאלקי ישראלמים חיים (קרייסווירטה) עמ' צג
ח ע"א05 האומר אשכים ואשנה פרק זה אשנה מסכתא זו נדר גדול נדרפני מנחם שבועות עמ' כו, לג, מב
ח ע"א05 האומר אשכים ואשנה פרק זה וכו' נדר גדול לאלקי ישראלבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' ריט, ויקרא עמ' תרסה
ח ע"א05 האומר אשכים ואשנה פרק זה וכו' והלא מושבע ועומד הוא מהר סיני וכו', ר"ןלקט שיחות מוסר ח"ב עמ' שמד
ח ע"א05 האומר אשכים ואשנה פרק זה וכו' נדר גדול וכו', רא"שאור אברהם ברכות עמ' ק
ח ע"א05 האומר אשכים ואשנה פרק זה וכו' נדר גדול נדר לאלקי ישראלערוגת הבושם (תשעא) ויקרא-במדבר עמ' תז
ח ע"א05 האומר אשכים ואשנה פרק זה וכו' נדר גדול נדר לאלקי ישראלשמועת יצחק - הערות בש"ס ב
ח ע"א05 האומר אשכים ואשנה פרק זה וכו' נדר גדולאור אברהם - סידור התפילה עמ' טו, מב, קסח, קפא
ח ע"א05 האומר אשכים ואשנה פרק זה וכו' נדר גדולאור אברהם - רות עמ' קסח
ח ע"א05 האומר אשכים ואשנה פרק זה וכו'מנחת יואל עמ' כב
ח ע"א05 האומר אשכים ואשנה פרק זה וכו', ור"ן ושטמ"ק וריטב"אאילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' רח, רט, רי
ח ע"א05 האומר אשכים ואשנה פרק זה נדר גדול לאלקי ישראלאמרי יקותיאל (תשסג) עמ' קעה
ח ע"א05 האומר אשכים ואשנה פרק זה נדר גדול נדר לאלהי ישראלעבודת עבודה (תשעד) ויקרא-דברים עמ' רנח
ח ע"א05 האומר אשכים ואשנה פרק זה נדר גדול נדר לאלוהי ישראלמבשרת ציון ח"א עמ' קסח
ח ע"א05 האומר אשכים ואשנה פרק זה נדר גדול נדר לאלוקי ישראלזמרת הארץ (רבינוביץ) עמ' שפג
ח ע"א05 האומר אשכים ואשנה פרק זה נדר גדול נדר לאלקי ישראלאורות ונתיבות ח"ב שער ד פרק ט אות יח
ח ע"א05 האומר אשכים ואשנה פרק זה נדר גדול נדר לאלקי ישראלדברי יואל מועדים ח"ו כט שבט עמ' כ
ח ע"א05 האומר אשכים ואשנה פרק זה נדר גדול נדר לאלקי ישראלדברי יואל פ' מטות דף קעה ע"ב
ח ע"א05 האומר אשכים ואשנה פרק זה נדר גדול נדר לאלקי ישראלדרך חיים (תשע) פ"א הערה 1332
ח ע"א05 האומר אשכים ואשנה פרק זה נדר גדול נדר לאלקי ישראלחיי נפש ח"ד עמ' קמה
ח ע"א05 האומר אשכים ואשנה פרק זה נדר גדול נדר לאלקי ישראלפתחי שערים ח"ב עמ' קלג
ח ע"א05 האומר אשכים ואשנה פרק זהוזרח השמש על התורה עמ' שנג
ח ע"א05 האומר אשכים ואשנה פרק זהמנחת יצחק ויקרא-דברים עמ' קפח
ח ע"א05 האומר אשכים ואשנה פרק זהעמק החכמה עמ' רנב
ח ע"א05 האומר אשכים ואשנה פרק זהשערי תלמוד תורה (תשמז) עמ' רע
ח ע"א05 האומר אשכים ואשנה פרק זהשערי תלמוד תורה (תשסו) עמ' רצט
ח ע"א05 האומר אשכים ואשנהחיים ביד (סימן א) דף ו ע"א (ד"ה ועוד)
ח ע"א05 האומר אשנה פרק זה או הלכה זו נדר גדול נדר לאלהי ישראלכד הקמח (מישור) עמ' תס
ח ע"א05 האומר אשנה פרק זה וכו'אור אברהם - תלמוד תורה עמ' תלא
ח ע"א05 האומר אשנה פרק זה נדר גדול נדר לאלוקי ישראלחיי נפש ח"ב עמ' ריג
ח ע"א05 האומר אשנה פרק זה נדר גדול נדר לאלוקי ישראל, וריטב"א ור"ןגבורת יצחק שבועות עמ' רט, רלד
ח ע"א05 האומר אשנה פרק זה נדר גדול נדר לאלקי ישראלעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' פה
ח ע"א05 האומר אשנהדרשות הרז"ה עמ' תתפג
ח ע"א06 נדר גדול נדר לאלהי ישראלדרכי התשובה עמ' קכד
ח ע"א06 נדר גדול נדר לאלקי ישראלבתורתו יהגה ח"א עמ' שמז
ח ע"א06 נדר גדול נדר לאלקי ישראלראשית חכמה (תשמד) - קדושה פרק יד אות יט
ח ע"א06 נדר גדול נדר לאלקי ישראלתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' פ (ערב) {בכמה דוכתי הרגילות לקרוא לשבועה 'נדר'}
ח ע"א06 נדר גדולאגודת אזוב (יעבץ) דרושים דף עד ע"א
ח ע"א07 והלא מושבע ועומד הוא ואין שבועה חלה על שבועהשל"ה (תשנז) - מס' תענית אות צא
ח ע"א08 אין שבועה חל על שבועהשמועת יצחק - הערות בש"ס ב
ח ע"א08 אין שבועה חלה על שבועהחוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' רצז
ח ע"א08 אין שבועה חלה על שבועהעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' סה, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קכה
ח ע"א08 אין שבועה חלה על שבועהתורת מנחם ח"ה עמ' 247
ח ע"א10 אי בעי פטר נפשיה בק"ש שחרית וערביתדברי יואל פ' ויחי דף תקכח ע"ב
ח ע"א10 אי בעי פטר נפשיה בח"ש שחרית וערביתעטרת ישועה (תשסד) אות ז לליל ר"ה קודם קידוש
ח ע"א10 אי בעי פטר נפשיה בק"ש ור"ןרנת יצחק ה' מגילות עמ' שד
ח ע"א10 אי בעי פטר נפשיה בק"ש שחרית וערביתעמק החכמה עמ' קצד
ח ע"א10 אי בעי פטר נפשיו בקריאת שמעחכמת התורה ואתחנן עמ' רעב, תסח
ח ע"א10 דאי בעי פטר נפשיה בק"שמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' נג
ח ע"א10 דאי בעי פטר נפשיה בק"ש שחרית וערביתאור אברהם על ספר המצוות עמ' מט
ח ע"א10 דאי בעי פטר נפשיה בק"ש שחרית וערביתדברי חנינא - ת"ת עמ' רמב, רסה
ח ע"א10 דאי בעי פטר נפשיה בק"שבתורתו יהגה ח"א עמ' שמה, שמו, שס, תל
ח ע"א10 דאי בעי פטר נפשיה בק"שרנת יצחק עה"ת ח"א עמ' רלז
ח ע"א10 דאי בעי פטר נפשיה בק"ש, ור"ןגבורת יצחק שבועות עמ' רטז
ח ע"א10 הא קמ"ל כיון דאי בעי פטר נפשיה בק"ש שחרית וערביתוענפיה ארזי אל (תשסו) על התורה ח"ב עמ' פא
ח ע"א10 כיון דאי בעי פטר נפשי' בק"ש שחרית וערביתימלא פי תהלתך ח"ב (תשסה) עמ' ק
ח ע"א10 כיון דאי בעי פטר נפשיה בק"ש וכו'אור אברהם - תלמוד תורה עמ' לט, נ, קכט, קפג
ח ע"א10 כיון דאי בעי פטר נפשיה בק"ש שחרית וערבית וכו'דרך חיים (תשע) פ"ב הערה 1636
ח ע"א10 כיון דאי בעי פטר נפשיה בק"ש שחרית וערביתשביב אור עמ' רפד
ח ע"א10 כיון דאי בעי פטר נפשיה בקרית שמע שחרית וערביתאוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ב עמ' עג
ח ע"א10 כיון דאי בעי פטר נפשיה בקרית שמע שחרית וערביתמצווה ועושה ח"א עמ' תקטו
ח ע"א10 כיון דאי בעי פטר נפשיה בקרית שמע שחרית וערבית, ור"ןבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' רד
ח ע"א10 כיון דאי פטר נפשי' וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' תרל
ח ע"א10 כל הקורא ק"ש שחרית וערבית קיים מצות לא ימושמאכסניא של התורה סי' נט
ח ע"א10 לימוד התורה בבקר ובערבאחרי ראי (תשסד) ענינים סי' ד אות ב
ח ע"א10 מצוות ת"ת וק"שודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' שלח
ח ע"א10 פטר נפשיה בק"שמשנת חיים בראשית עמ' ג
ח ע"א10 פטר נפשיה בק"שקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"א (תשע) עמ' רא
ח ע"א11 בק"ש שחרית וערבית יוצאין מצות ת"ת, ר"ןאור אברהם - הגדה של פסח - קונטרס שואלין ודורשין עמ' תכז
ח ע"א11 בק"ש שחרית וערבית קיים לא ימוש וגו'אור אברהם ברכות עמ' ג, נח, סד, קלב, שסג
ח ע"א11 בקריאת שמע שחרית וערבית יוצא מצות והגיתאור אברהם דברים עמ' עה, תיב
ח ע"א11 ק"ש הוי עסק התורהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תקלה
ח ע"א11 ק"ש שחרית וערביתישא מדברותיך - מגילה עמ' נה
ח ע"א11 קיום ת"ת בק"ששירת הפסח אות סז
ח ע"א11 תיבה אחת שחרית ואחת ערבית יצא יד"ח ת"תישא מדברותיך - מגילה עמ' קצח
ח ע"א12 האומר לחבירו למחר נשכים ונשנה פרק זה עליו להשכים וכו', והרא"ש והר"ןאיש אמונים דף מח ע"ד
ח ע"א12 האומר לחבירו נקדים ונשנהחכמת התורה כי תשא עמ' שסט, תנז
ח ע"א12 האומר לחבירו נשכים וכו' והנה שם כבוד ה' עומד, ורש"יבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' רכה, שמות עמ' ריט, תקנה-תקנו, ויקרא עמ' תרסה-תרסו, מלכים עמ' קיח
ח ע"א12 האומר לחבירו נשכים וכו' שנאמר ויאמר אלי קום צא אל הבקעה וכו' והנה שם כבוד ה' עומדתפלת דוד (אדר"ת) עמ' פד
ח ע"א12 האומר לחבירו נשכים ונשנה פרק זה עליו להשכים וכו'שם דרך במדבר עמ' קמח
ח ע"א12 האומר לחבירו נשכים ונשנה פרק זה עליו להשכים וכו', ר"ןלקט שיחות מוסר ח"ב עמ' רכו
ח ע"א12 האומר לחבירו נשכים ונשנה פרק זה עליו להשכיםדרך חיים (תשע) פ"ג הערה 803
ח ע"א12 האומר לחבירו נשכים ונשנה פרק זהמשך חכמה שמות פ' לד פס' ב
ח ע"א12 האומר לחברו נשכים ונשנה פרק זהחכמת התורה בהעלותך עמ' תפה
ח ע"א12 האומר לחברו נשכים ונשנה פרק זה וכו' והרא"ש והר"ןדרך איש דף יג ע"ד
ח ע"א12 האומר לחברו נשכים ונשנה פרק זה עליו להשכיםחכמת התורה וארא עמ' תמא
ח ע"א12 האומר נשכים ונשנה פרק זהעיוני רש"י במדבר עמ' תקפ
ח ע"א13 נשכים ונשנה פרק זה עליו להשכיםחכמת התורה בשלח עמ' תרצב
ח ע"א13 נשכים ונשנה פרק זהחכמת התורה יתרו עמ' תנא
ח ע"א13 עליו להשכים, וגה"שרנת יצחק יחזקאל עמ' טז
ח ע"א16 המנודה ע"פ חלום יש לו התרה בעשרה שהשכינה שריא שםכתנות אור עמ' קנח
ח ע"א16 מי שנידוהו בחלום יתן שלום לעשרה בני אדםשכר שכיר ויקרא-במדבר שיחה כו אות א
ח ע"א16 נדהו בחלום צריך להתיר לומלא העומר על חמש מגילות (תשסח) עמ' לה, מא
ח ע"א16 נדוהו בחלום צריך עשרה בני אדם להתיר לושבט מישראל (פרידמן) ח"א עמ' סב, סז, ע
ח ע"א16 נדוהו בחלוםמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' קעו, רט
ח ע"א16 נדוהו בחלוםפרפרת הפרשה פרשת האזינו פרק לב פסוק ג
ח ע"א16 נידהו בחלום צריך י' בנ"א להתיר לוזמרת הארץ (רבינוביץ) עמ' עה
ח ע"א16 נידהו בחלוםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' קכח
ח ע"א16 נידוהו בחלום צריך י' בנ"א להתירודברי חנינא - הספדים עמ' קכג
ח ע"א16 נידוהו בחלום צריך י' בני אדם וכו'אור אברהם - תלמוד תורה עמ' רמח
ח ע"א16 נידוהו בחלום צריך י' בני אדם להתיר לוימלא פי תהלתך ח"ב (תשסה) עמ' נט
ח ע"א16 נידוהו בחלום צריך י' בני אדם להתיר לומאמרי הראי"ה עמ' 250 {הנידוי בחלום מורה שיש לאדם טינא מסותרת בנפשו, מוסר כליותיו פועל עליו פעולתו, ומן השמים נתנו לו אות להנצל מפח מוקשים}
ח ע"א16 נידוהו בחלום צריך י' להתיר לופרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תשמה
ח ע"א16 נידוהו בחלום צריך עשרה וכו', רא"שאילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' שדמ
ח ע"א16 נידוהו בחלוםברכת אבות עמ' קז
ח ע"א16 נידוהו בחלוםהאיר ממזרח - חמש מגילות עמ' שעח
ח ע"א17 והוא דתנו הלכתא וכו' תוס' רי"דדברי חנינא - ת"ת עמ' פג
ח ע"א17 והוא דתנו וכו'לקוטי שיחות חל"ז עמ' 203
ח ע"א21 א"ל רבינא לרב אשי ידע מאן שמתיה מהו דלישרי וכו'דורות הראשונים כרך ו עמ' 84
ח ע"א23 א"ל ר' חייא לרב אשי שמתיה ושרי ליה בחלמיה וכו'קהלת יעקב (אבן ברוך) דף קל ע"ג
ח ע"א24 כשם שא"א לבר בלא תבן כך א"א לחלום בלא דברים בטליםראשית חכמה (תשמד) - יראה פרק יג אות מט
ח ע"א24 כשם שאי אפשר לבר בלא תבןמים חיים (קרייסווירטה) עמ' מו
ח ע"א ר"ן - בקבלה בעלמאנפש הרב עמ' רלו
ח ע"א ר"ן - דבר שאינו מפורש בתורהבנין אפרים עמ' יג [הלכה]
ח ע"א ר"ן - חייב אדם ללמוד תורה תמיד יום ולילהאור אברהם דברים עמ' תכד
ח ע"א ר"ן - חייב אדם ללמוד תורה תמיד יום ולילהאור אברהם הלכות מגילה וחנוכה עמ' רצא, רצט
ח ע"א ר"ן בענין ושננתםדברי חנינא - ת"ת עמ' יח, כד
ח ע"א ר"ן ד"ה ה"א קמ"ל - שהרי חייב כל אדם ללמוד תמיד כר'לקוטי שיחות חל"ד עמ' 41
ח ע"א ר"ן ד"ה הא קמ"לס' הזכרונות (אבוהב, תשעד) עמ' לב
ח ע"א ר"ן ד"ה האלקוטי שיחות חי"ד עמ' 21
ח ע"א ר"ן ד"ה והלא - הא'תפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' פה (רצו) {נשבע לקיים מצוה ולא קיימו חייב}
ח ע"א ר"ן ד"ה והלא - שנאמר נשבעתי ואקימה כלומר שהרי דוד היה עושה כןרנת יצחק שמואל עמ' קצא
ח ע"א ר"ן ד"ה והלא מושבע ועומד הואחיי נפש ח"ד עמ' כ
ח ע"א ר"ן ד"ה והלא מושבע ועומדדברי שאול במדבר עמ' רסג
ח ע"א ר"ן ד"ה והלא מושבע כו' וד"ה הא קמ"ל כו'שעת הכושר דף סו ע"א וע"ד
ח ע"א ר"ן ד"ה נדהו בחלום ותוס' ד"ה צריך עשרהאש דת (אסאד) עמ' קח
ח ע"א רא"ש ד"ה והלאתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' קיא, רלד
ח ע"א תוס' - מאי לא אתןמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' נד
ח ע"א תוס' ד"ה הא קמ"לדגלי יהודה דרוש ב אות טו
ח ע"א מאירי - נשבע בכולל לבטל מצוהבנין אפרים עמ' קכט [הלכה]
ח ע"ב01 אין חלום בלא דברים בטליםדמשק אליעזר (רלב"ג) בראשית פרק מ פסוק א
ח ע"ב01 אין חלום בלא דברים בטליםקומץ המנחה (צונץ) דרוש יט אות י
ח ע"ב02 רבינא הו"ל נדרא לדביתהו אתא לקמיה דרב אשימזל שעה דרשות דף קיד ע"ג
ח ע"ב02 רבינא הוה לה נדרא לדביתהו וכו'זאת ליעקב במדבר עמ' רצח
ח ע"ב02 רבינא הוה לה נדרא לדביתהו אתא לקמיה דרב אשיעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' קטז
ח ע"ב02 רבינא הוה לה נדרא לרביתהומשך חכמה במדבר פ' ל פס' י
ח ע"ב03 בעל מהו שיעשה שליח לחרטת אשתונחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' מג אות א
ח ע"ב03 בעל מהו שיעשה שליח לחרטת אשתו, ותוס'רנת יצחק שופטים עמ' קנ
ח ע"ב03 בעל נעשה שליח לאשתו להתרת נדריה, נמוקי יוסףוענפיה ארזי אל (תשסו) על התורה ח"ב עמ' נג*
ח ע"ב03 להתיר ע"י שליחלבושי בדים סעיף קצח
ח ע"ב06 לא יתיר נדר במקום רבו משום כבוד רב וכו'להורות נתן דברים עמ' מג
ח ע"ב06 ש"מ לא שרי למישרא נדרא באתרא דרביהאש דת (תשמח) עמ' קט
ח ע"ב08 מתירין אותו מן הנדוישני המטות - מטה הלוי עמ' קמא
ח ע"ב09 א"ר יצחק ב"ר טבלאמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' רמו
ח ע"ב12 מאי דכתיב וזרחה לכם יראי שמי וכו'צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת יתרו דף עח ע"ב12
ח ע"ב12 מאי דכתיב וזרחה לכם יראי שמי וכו'רנת יעקב עמ' קצו
ח ע"ב12 מאי דכתיב וזרחה לכם יראי שמי שמש צדקה וגו'נתיבות יצחק ח"ג עמ' קטז
ח ע"ב13 וזרחה לכם יראי שמי אלו בני אדם שהם יראין להוציא ש"ש וכו'אוצר המאמרים (וייס, תשסג) עמ' רחצ
ח ע"ב13 וזרחה לכם יראימשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' קכא
ח ע"ב13 וזרחה לכם יראי שמי אלו שהן יראים להוציא שם שמים לבטלהשבט מישראל (קרמניץ) פרק קטו פסוק יז
ח ע"ב13 וזרחה לכם יראי שמי אלו בני אדם שיראים להזכיר ה'זרע שמשון (תקלח) קהלת
ח ע"ב13 וזרחה לכם יראי שמי אלו בני אדם שהן יראין להוציא ש"ש לבטלהאוצר המאמרים (תשסא) עמ' שא
ח ע"ב13 וזרחה לכם יראי שמי אלו בני אדם שיראים להזכיר ה'זרע שמשון (תשסג) קהלת אות נב
ח ע"ב13 וזרחה לכם יראי שמי וגו' אלו בנ"א וכו'ברית שלום (תעח) דף לה ע"ד
ח ע"ב13 וזרחה לכם יראי שמי וגו' אלו בנ"א וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' רכז
ח ע"ב13 וזרחה לכם יראי שמי וכו' אלו בני אדם שיראים להוציא שם שמים לבטלהראשית חכמה (תשמד) - קדושה פרק יד אות ט, דרך ארץ פרק ג אות מג
ח ע"ב13 וזרחה לכם יראי שמי שמש צדקה ומרפאודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' רצ
ח ע"ב13 וזרחה לכם יראי שמיילקוט הגרשוני ח"ב
ח ע"ב13 יראי שמי אלו בני אדם היראים להוציא שם שמים לבטלהמגדל עוז (תשעח) עמ' רלד
ח ע"ב13 יראי שמי אלו בני אדם שהן יראין להוציא שם שמים לבטלהבאר משה (אפשטיין) דברים עמ' פח
ח ע"ב13 יראי שמי אלו בני אדם שהן יראין להוציא שם שמים לבטלהמתוך התורה הגואלת (תשעג) על התורה עמ' 84
ח ע"ב13 יראי שמי היראים להוציא שם שמיםולאשר אמר בראשית-שמות עמ' רו
ח ע"ב14 אותם שיראים להזכיר שמינתיבות עולם ח"ב עמ' כז
ח ע"ב14 אלו בני אדם שהן יראין להוציא שם שמים לבטלהדרשות שבט הלוי ח"א עמ' ס
ח ע"ב14 אלו בני אדם שהם יראים להוציא ש"ש לבטלה וכו'אפיקי ים עמ' רכה
ח ע"ב14 אלו בני אדם שהן יראים להוציא שם שמים לבטלהאור אברהם - מסכת מגילה עמ' קיג
ח ע"ב14 אלו בני אדם שהן יראין להוציא שם שמים לבטלהס' הזכרונות (אבוהב, תשעד) עמ' קצז, שי
ח ע"ב14 אלו בני אדם שיראים להזכיר שם שמים לבטלהשבות יעקב (אבולפיה) עמ' לו
ח ע"ב14 אלו בני ארם שהם יראים להוציא שם שמים לבטלהוענפיה ארזי אל (תשסו) על התורה ח"ב עמ' רב
ח ע"ב14 יראים להזכיר ש"שמאמרי הראיה 468
ח ע"ב15 אמר אביי שמע מינה חרגא דיומא מסישם יחזקאל עמ' פח
ח ע"ב15 שמע מינה חרגא דיומא מסישמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' קמא
ח ע"ב15 שמש מרפא בכנפיה - מאימתיאוצר לב - לב יהודה חלק ב סי' פז
ח ע"ב15 שמש צדקה ומרפא בכנפיהדרשות שבט הלוי ח"א עמ' קעז
ח ע"ב16 דרבי שמעון בן לקיש דאמר אין גיהנם לעתיד לבא אלא הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה וכו'ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' תעג
ח ע"ב16 האי חירגא דיומא וכו'כנסת יחזקאל (פאנעט, תשסה) פרשת וירא עמ' כ, פקודי עמ' קנז, מצורע עמ' קצא
ח ע"ב16 האי חרגא דיומא מסיחכמת התורה חוקת עמ' שפד
ח ע"ב16 הדין חירגא דיומא מסישמן ראש סוכות ח"א עמ' רמב
ח ע"ב16 הדין חירגא דיומא מסי, ותוס' ד"ה ופליגאמכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' קד, קלב, שסג
ח ע"ב16 ופליגא דר"ש בן לקיש כו', עיני יצחקמכמני אשר עמ' קיח
ח ע"ב16 חירגא דיומא מסילב אביגדור עמ' קכ
ח ע"ב16 חירגא דיומא מסיעמק יהושע (שפירא, תרפה) דרוש ה עמ' יט
ח ע"ב16 חירגא דיומא מסישמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' רעד
ח ע"ב16 חירגא דיומאברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' ט
ח ע"ב16 חירגא דיומאדברי יחזקאל שרגא תליתאה עמ' קכח
ח ע"ב16 חרגא דיומא מסיחכמת התורה בלק עמ' תיב
ח ע"ב16 חרגא דיומא מסיהאיר ממזרח - חמש מגילות עמ' רצא
ח ע"ב16 חרגא דיומא מסיייטב פנים ח"ב דף ל
ח ע"ב16 חרגא דיומא מסישיחות ר' ראובן עמ' ב, ג
ח ע"ב17 אין גהינום לעת"ל אלא הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה צדיקים מתרפאין בה ורשעים נידונים בהשבילי פנחס (תשעח) עמ' קמא, קמב
ח ע"ב17 אין גהינם ל"ל אלא הקב"ה מוציא חמה מנרתקהלחם שלמה (הלוי, שנז) דף פד ע"ב, קפו ע"א
ח ע"ב17 אין גהינם לע"ל וכו'אפיקי ים עמ' רכה, תי, תקמג
ח ע"ב17 אין גהינם לעוה"ב אלא הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה צדיקים מתרפאין בה ורשעים נידונין בהדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' סז
ח ע"ב17 אין גהינם לעולם הבאלב אליהו (תשסה) בראשית עמ' רפט
ח ע"ב17 אין גהינם לעת"ל אלא הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה צדיקים מתרפאים בה ורשעים נידונים בהמנחת אליהו (תשנט) עמ' קצו, שח
ח ע"ב17 אין גהינם לעת"ל וכו' צדיקים מתרפאים בה וכו'עיני שמואל (ראבין) עמ' מד
ח ע"ב17 אין גהינם לעתיד אלא הקב"ה מוציא חמה מנרתיקהאור הגנוז (מהאניפאלא, תשסו) עמ' יז, יט, כה, רצה, דש
ח ע"ב17 אין גהינם לעתיד לבא וכו'המדרש והמעשה פ' אחרי ח"א
ח ע"ב17 אין גהינם לעתיד לבוא וכו'יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה ו דף מג ע"ד ודף מד ע"א; לחם שלמה (הלוי, שנז) סימן רנה דף פד ע"ב, וסימן תצא דף קפו ע"א; עבודת הקודש (גבאי, שכז) חלק א פרק יב דף יד ע"ד; עשרה מאמרות (תט) מאמר חיקור דין חלק א פרק ה דף פה/פט ע"א; שארית יעקב (מטלון, שנז) דרוש ג דף יח ע"ב; שורש ישי (אלקבץ) בפסוק ישלם ה'; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מאמר קנה דף נא ע"ד
ח ע"ב17 אין גהנום לעת"ל אלא הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה צדיקים מתרפאין בה ורשעים נדונים בהברכת פרץ שבת הגדול (עמ' מא)
ח ע"ב17 אין גהנם לע"ל וכו' ה' מוציא חמה מנרתיקה וכו'כתבי הרב יהודה אלקלעי ח"א עמ' 172, 173
ח ע"ב17 אין גהנם לעה"ב אלא הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה וכו'סגולת ישראל בראשית עמ' עז
ח ע"ב17 אין גהנם לעתיד לבואהגיוני עוזיאל ח"א עמ' 57, 58, 61-63
ח ע"ב17 אין גיהינום לעולם הבא אלא הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה צדיקים מתרפאין בה ורשעים נידונין בהשבילי פנחס (תשעט) עמ' נה, נו, סא
ח ע"ב17 אין גיהינום לעת"ל אלא הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה צדיקים מתרפאין בה ורשעים נדונין בהפניני יחזקאל עמ' (לה), תקעז
ח ע"ב17 אין גיהינום לעתיד לבוא אלא הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה וכו'אמונה ודעת דף נח ע"א
ח ע"ב17 אין גיהינום לעתיד לבוא אלא הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה וכו'ואני תמיד עמך עמ' שכו
ח ע"ב17 אין גיהינום לעתיד לבוא אלא הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה וכו'ערוגת הבושם (תשעא) דברים עמ' ב
ח ע"ב17 אין גיהנום לעוה"ב אלא הקב"ה כו'ניבי זהב עמ' קלא
ח ע"ב17 אין גיהנום לעוה"בודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' שעד
ח ע"ב17 אין גיהנום לעולם הבאשבילי פנחס בראשית ח"ב עמ' תקסא
ח ע"ב17 אין גיהנום לעת"ל אלא הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה וכו'מרפא לשון עמ' רט
ח ע"ב17 אין גיהנום לעת"ל אלא הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה וכו'עמודיה שבעה עמ' רכ
ח ע"ב17 אין גיהנום לעת"ל אלא הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה צדיקים מתרפאים בה וכו' ורשעים נידונים בהבאר מים חיים (אונגר) עמ' 99
ח ע"ב17 אין גיהנום לעתיד לבא אלא הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה וכו'פניני דעת עמ' קמה
ח ע"ב17 אין גיהנום לעתיד לבוא אלא הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה צדיקים מתענגים בה ורשעים נדונים בהדברי יואל מועדים ח"ז החודש עמ' שס
ח ע"ב17 אין גיהנם כו' הקב"ה מוציא חמה כו'נטע שורק פרשת בראשית
ח ע"ב17 אין גיהנם לע"ל אלא הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה וכו'מאורי אור (אתרוג) עמ' רכג ד"ה ומה הן
ח ע"ב17 אין גיהנם לע"ל כו'המדרש והמעשה במדבר פרשת במדבר ב
ח ע"ב17 אין גיהנם לע"לכלי יקר (תשמח) עמ' תקלב
ח ע"ב17 אין גיהנם לעה"ב אלא הקב"ה מוציא חמה מנרתיקהנפש החיים (תשעז) עמ' רכז
ח ע"ב17 אין גיהנם לעוה"ב אלא הקב"ה מוציא המה מנרתיקה צדיקים מתרפאין בה ורשעים נידונין בהדרך ה' (באום) ח"ד פ"ח אות יט
ח ע"ב17 אין גיהנם לעוה"ב אלא הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה וכו'זכור לדוד עמ' צו
ח ע"ב17 אין גיהנם לעוה"ב אלא הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה וכו'מגן אבות (מהריט"ץ) ח"ב עמ' רלח
ח ע"ב17 אין גיהנם לעוה"ב אלא הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה צדיקים מתרפאין בה ורשעים נידונין בהשם יחזקאל עמ' פח
ח ע"ב17 אין גיהנם לעוה"ב אלא הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה צדיקים מתרפאין בה ורשעים נידונין בהשארית אהרן דף פא ע"ב
ח ע"ב17 אין גיהנם לעוה"ב אלא הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה צדיקים מתרפאין בה ורשעים נידונין בהברית אברם עמ' תצ, תקצז
ח ע"ב17 אין גיהנם לעוה"ב אלא הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה צדיקים מתרפאין בה ורשעים נידונין בהשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' קצא
ח ע"ב17 אין גיהנם לעוה"ב אלא הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה צדיקים מתרפאין בה ורשעים נידונין בהאור תורה (קאלמייר, תשסא) עמ' לה
ח ע"ב17 אין גיהנם לעוה"ב אלא הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה צדיקים מתרפאין בה ורשעים נידונין בהברכת טוב עמ' קכב, שו
ח ע"ב17 אין גיהנם לעוה"ב אלא הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה צדיקים מתרפאין בה ורשעים נידונין בה וכו'באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' תפב-תפג, שמות עמ' רכח
ח ע"ב17 אין גיהנם לעוה"ב אלא הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה צדיקים מתרפאין בה ורשעים נידונין בה וכו'זרע קודש (תשסה) על התורה עמ' עה
ח ע"ב17 אין גיהנם לעוה"ב אלא הקב"ה מוציא חמה מנרתיקהתורת אביגדור ח"ג עמ' צ
ח ע"ב17 אין גיהנם לעוה"ב וכו'דברי יואל פ' וירא דף שפב ע"ב
ח ע"ב17 אין גיהנם לעוה"ב וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' קמ
ח ע"ב17 אין גיהנם לעוה"ב וכו'ימלא פי תהלתך ח"ב (תשסה) עמ' שסו
ח ע"ב17 אין גיהנם לעוה"בעיונים במשלי עמ' רטז
ח ע"ב17 אין גיהנם לעוה"ב אלא הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה צדיקים מתרפאין בה ורשעים נדונין בהמאור עינים (תשעט) עמ' מח
ח ע"ב17 אין גיהנם לעוה"ב אלא הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה צדיקים מתרפאין בה ורשעים נדונין בהמאור עינים (תשנח) עמ' כט
ח ע"ב17 אין גיהנם לעולם הבא אלא הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה וכו'דרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' קכה
ח ע"ב17 אין גיהנם לעולם הבא אלא הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה וכו'טיול בפרדס ח"א עמ' שצט
ח ע"ב17 אין גיהנם לעולם הבא אלא הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה וכו'ימלא פי תהלתך ח"א (תשסג) עמ' עה
ח ע"ב17 אין גיהנם לעולם הבא אלא הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה וכו'של"ה (תשנז) פרשת ויק"פ אות כה
ח ע"ב17 אין גיהנם לעולם הבא אלא הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה צדיקים מתרפאין בה ורשעים נידונין בה וכו' שנאמר הנה היום בא בוער כתנור וגו'אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ג עמ' קנט
ח ע"ב17 אין גיהנם לעולם הבא אלא הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה צדיקים מתרפאין בה ורשעים נידונין בהשל"ה (תשנז) - תולדות אדם אות רצג בהגה"ה
ח ע"ב17 אין גיהנם לעולם הבא אלא הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה צדיקים מתרפאין בה ורשעים נידונין בהאור אברהם (זוועהיל) עמ' כא, קז, קכז
ח ע"ב17 אין גיהנם לעולם הבא אלא הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה צדיקים מתרפאין בה ורשעים נידונים בהשבילי פנחס (תשעב) עמ' שנ
ח ע"ב17 אין גיהנם לעולם הבא אלא הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה צדיקים מתרפאין בה ורשעים נידונין בהכתב סופר אגדות כאן
ח ע"ב17 אין גיהנם לעולם הבא אלא הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה צדיקים מתרפאין בה ורשעים נידונין בה וכו'קרן לדוד דברים עמ' רסט
ח ע"ב17 אין גיהנם לעולם הבא אלא הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה צדיקים מתרפאין בה ורשעים נידונין בה, ור"ן - לעתיד לבוא לאחר תחיית המתיםגל עיני ח"א עמ' סט
ח ע"ב17 אין גיהנם לעולם הבא אלא הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה צדיקים מתרפאין בה ורשעים נדונין וכו' שמש צדקהפרי צדיק לר"ח מכי"ק אות, פ' החודש אות ז, צו אות ד, במדבר אות יח, ר"ח תמוז אות ב, ערב יוכ"פ אות ו
ח ע"ב17 אין גיהנם לעולם הבא אלא הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה צדיקים מתרפאין בה וכו'חמשה מאמרות (תשסט) - תורת שבת פרשת וירא א
ח ע"ב17 אין גיהנם לעולם הבא אלא הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה צדיקים מתרפאין בה ורשעים נידונין בהמבשר טוב - ימי הרחמים והסליחות עמ' קל, רלד, תקב
ח ע"ב17 אין גיהנם לעולם הבא אלא הקב"ה מוציא חמה מנרתיקהגנזי ישראל (תשעד) מועדים עמ' רפא
ח ע"ב17 אין גיהנם לעולם הבא אלא הקב"ה מוציא חמה מנרתיקהפני מנחם וירא עמ' קא, נישואין ושבע ברכות עמ' קפא
ח ע"ב17 אין גיהנם לעולם הבא אלא הקב"ה מוציא ממה מנרתיקה צדיקים מתרפאין בה ורשעים נידונין בה וכו'נחלת שמעון (תשסו) עמ' עח, קז
ח ע"ב17 אין גיהנם לעולם הבאאמרי מאיר (מאירי) בראשית פכ"ח פסוק יח
ח ע"ב17 אין גיהנם לעולם הבאולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' תקכ
ח ע"ב17 אין גיהנם לעולם הבאמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' לח
ח ע"ב17 אין גיהנם לעולם הבאמכתב מאליהו ח"ה עמ' 178
ח ע"ב17 אין גיהנם לעולם הבאעשרה מאמרות (תשס) עמ' שיב
ח ע"ב17 אין גיהנם לעולם הבאפוקד עקרים סי' 63, תקנת השבין סי' טו (עמ' 168), רסיסי לילה סי' מח (עמ' 103), נא (עמ' 117)
ח ע"ב17 אין גיהנם לעולם הבאשל"ה (תשנז) ווי העמודים פרק כ אות כג
ח ע"ב17 אין גיהנם לעת"ל אלא הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה צדיקים מתעדנים בה ורשעים נדונים בהאמונת עתיך (וולפסון) ח"א עמ' רכז
ח ע"ב17 אין גיהנם לעתיד אלא הקב"ה יוציא החמה מנרתיקה הרשעים נידונים בה שנא' וכו'נחלת שמעון (אשכנזי) וארא כט, קרח פא, ראה קיא
ח ע"ב17 אין גיהנם לעתיד וכו'ימלא פי תהלתך (תשעד) עמ' כז, תח
ח ע"ב17 אין גיהנם לעתיד לבאאור הגנוז (מהאניפאלא, תשסו) עמ' צו, קנט
ח ע"ב17 אין גיהנם לעתיד לבאחכמת התורה בלק עמ' תיב
ח ע"ב17 אין גיהנם לעתיד לבא אלא הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה וכו'ייטב פנים ח"א דף קפד, קפו, ח"ב עמ' לט
ח ע"ב17 אין גיהנם לעתיד לבא אלא הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה ורשעים נדונים בומנחת אליהו (תשסא) עמ' קצז
ח ע"ב17 אין גיהנם לעתיד לבאהאיר ממזרח על ההפטרות (תשסד) עמ' קעב
ח ע"ב17 אין גיהנם לעתיד לבאילקוט הגרשוני ח"ב
ח ע"ב17 אין גיהנם לעתיד לבאעץ חיים (אנג'יל בן חיים) דף ב ע"ב
ח ע"ב17 אין גיהנם לעתיד לבוא אלא הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה וצדיקים מתרפאים בה וכו'אפסי ארץ (תשנט) עמ' שכז, תלז
ח ע"ב17 אין גיהנם לעתיד לבוא אלא הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה צדיקים מתרפאין בה ורשעים נידונין בהמבשר טוב - ישועות אברהם עמ' רכב
ח ע"ב17 אין גיהנם לעתיד לבואצמח מנחם דף עז ע"ד
ח ע"ב17 אין גיהנם לעתיד לבואשמן ראש (כץ) פסח ח"א עמ' קטז
ח ע"ב17 אין וכו' אלא הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה וכו'דרשות חתם סופר (תרפט) ח"א דף מג ע"ב
ח ע"ב17 הקב"ה יוציא חמה מנרתיקה צדיקים מתרפאין בה ורשעים נידונים בהנזר הקדש ח"א עמ' קלא, ח"ג עמ' קצא
ח ע"ב17 הקב"ה יוציא חמה מנרתיקה צדיקים מתרפאין בה ורשעים נידונין בהפרדס המלך (תשסט) אות לג, תקצ
ח ע"ב17 הקב"ה יוציא חמה צדיקים מתרפאים ורשעים נדוניםישמח ישראל (טשורטקוב, תשנד) עמ' קיא
ח ע"ב17 הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה וכו'קדושת לוי (תרצט) דף לו ע"א
ח ע"ב17 הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה וכו'מכתב מאליהו ח"א עמ' 301, ח"ב עמ' 74, ח"ד עמ' 325
ח ע"ב17 הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה וכו'נפש החיים (תשמג) עמ' 162
ח ע"ב17 הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה וכו'תורת מנחם ח"ג עמ' 274, חי"ט עמ' 43, ח"כ עמ' 18, חכ"ד עמ' 100
ח ע"ב17 הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה צדיקים כו'עשרה מאמרות (תשס) עמ' רכו
ח ע"ב17 הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה צדיקים מתעדנין בה ורשעים נידונים בהפנים יפות על תהלים עמ' סד, קנא, שד
ח ע"ב17 הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה צדיקים מתרפאים בה וכו'תורת איש ח"ב עמ' שסג
ח ע"ב17 הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה צדיקים מתרפאין בה וכו'אור התורה (תאומים, תשנט) עמ' קכב
ח ע"ב17 הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה צדיקים מתרפאין בה וכו'אמרות ה' השלם ח"א עמ' קכז, קסב, ח"ה עמ' קא
ח ע"ב17 הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה צדיקים מתרפאין בה וכו'דעת קדושים (תשנ) עמ' יח, זכר צדיק (תשנ) עמ' יט
ח ע"ב17 הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה צדיקים מתרפאין בה וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' ל ד"ה אמרו
ח ע"ב17 הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה צדיקים מתרפאין בה ורשעים נדונין בה שנאמר וזרחה לכם יראי שמי שמש צדקה וגו'דרשות שבט הלוי ח"ב עמ' רסו
ח ע"ב17 הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה צדיקים מתרפאין בה ורשעים נידונים בהשבילי פנחס (תשעא) עמ' מט
ח ע"ב17 הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה צדיקים מתרפאין בה ורשעים נידונין בהמנחת יואל עמ' רפד
ח ע"ב17 הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה צדיקים מתרפאין בה ורשעים נידונין בהמראה יחזקאל (תשסד) עמ' יא, קיג, שפ, תלט
ח ע"ב17 הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה צדיקים מתרפאין בה ורשעים נידונין בהשיחות ר' ראובן עמ' לד
ח ע"ב17 הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה צדיקים מתרפאין בה ורשעים נידונין בהפאר יעקב ח"ב עמ' תקנח, ח"ד עמ' תטז
ח ע"ב17 הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה צדיקים מתרפאין וכו'נחלת יעקב (תשעג) עמ' מז
ח ע"ב17 הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה רשעים נידונים בה וצדיקים מתרפאים בהויברך דוד עמ' קנ
ח ע"ב17 הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה וכו'בית מדרש שמואל דף עה
ח ע"ב17 הקב"ה מוציא חמה מנרתיקהאבן ישראל על התורה (תשסב) עמ' קכ
ח ע"ב17 הקב"ה מוציא חמה מנרתיקהאבן ישראל על התורה עמ' פד
ח ע"ב17 הקב"ה מוציא חמה מנרתיקהאור התורה (צמח צדק) ויקרא עמ' טו, נ"ך עמ' תקלה
ח ע"ב17 הקב"ה מוציא חמה מנרתיקהברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' רסב
ח ע"ב17 הקב"ה מוציא חמה מנרתיקהלב אביגדור עמ' כא
ח ע"ב17 הקב"ה מוציא חמה מנרתיקהמראה יחזקאל על התורה (תשס) עמ' צא, רפו
ח ע"ב17 הקב"ה מוציא חמה מנרתיקהמשיבת נפש עמ' מד
ח ע"ב17 הקב"ה מוציא חמה מנרתיקהס' המאמרים עת"ר (מהד' תשעב) עמ' רפא
ח ע"ב17 הקב"ה מוציא חמה מנרתיקהעיוני פרשה (ריבלין) שמות עמ' 263
ח ע"ב17 הקב"ה מוציא חמה מנרתיקהפרק שירה עם "בתורתו יהגה" עמ' רי
ח ע"ב17 יוציא הקב"ה חמה מנרתיקהדרשות מהר"ם בנעט עמ' סח
ח ע"ב17 כשיוציא הקב"ה חמה מנרתיקה הרשעים נידונים וכו'בך יברך ישראל (תשסח) דף צג ע"ב
ח ע"ב17 לע"ל הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה צדיקים מתעדנין בה ורשעים נדונין בהערבי נחל (תשסד) עמ' שלה, ח"ג עמ' ח
ח ע"ב17 לע"ל הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה צדיקים מתרפאין בה ורשעים נידונין בהבינת ישראל (תשסו) דף לו ע"א, פג ע"א
ח ע"ב17 לע"ל הקב"ה מוציא חמה מנרתיקהמכתב מאליהו ח"א עמ' 168
ח ע"ב17 לע"ל הקב"ה מוציא חמה מנרתקהתורת שמואל (מהר"ש) תרל עמ' קנ
ח ע"ב17 לע"ל יוציא הקב"ה חמה מנרתיקה צדיקים מתרפאין בה ורשעים נדונין בהתהלה לדוד (סקאליע) ספרים א-ב עמ' תלט
ח ע"ב17 לע"ל מוציא הקב"ה חמה מנרתיקה וכו' ורשעים נידונין בהלקט שיחות מוסר ח"א עמ' פו
ח ע"ב17 לעוה"ב הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה רשעים נידונים בה וצדיקים מתעדנים בהרב טוב דף טז ע"ד
ח ע"ב17 לעוה"ב הקב"ה מוציא חמה מנרתיקהעץ הדעת טוב (תשסח) סי' רפו
ח ע"ב17 לעוה"ב וכו' הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה צדיקים מתרפאין בה ורשעים נידונין בהשפתי חיים מועדים ח"ג עמ' שלד
ח ע"ב17 לעוה"ב וכו' הקב"ה מוציא חמה מנרתיקהחכמה ומוסר ח"א עמ' שלה
ח ע"ב17 לעולם הבא וכו' הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה צדיקים מתרפאין בה ורשעים נידונין בהבשעה שהקדימו תער"ב ח"ב עמ' תתקכה, תתקפז
ח ע"ב17 לעולם הבא וכו' הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה צדיקים מתרפאין בה ורשעים נידונין בהביאורי הזוהר (ר' דובער) דף קז ע"א
ח ע"ב17 לעת"ל הקב"ה מוציא חמה מנרתיקהמגלה צפונות (תשעד) שמות עמ' קסב, קפב
ח ע"ב17 לעת"ל הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה צדיקים מתרפאין בהקדושת ציון (תשנד) ח"ב עמ' מ
ח ע"ב17 לעת"ל הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה הצדיקים מתעדנים בהאוצר המאמרים (וייס, תשסג) עמ' קד
ח ע"ב17 לעת"ל הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה וכו'אורות ונתיבות ח"ב שער ב פרק ב אות מא
ח ע"ב17 לעת"ל הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה צדיקים מתרפאין בה ומתעדנין בה ורשעים נדונין בהדברי יואל מועדים ח"ב סוכות דף רטז ע"א, שמיני עצרת תקסה ע"ב
ח ע"ב17 לעת"ל הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה צדיקים מתרפאין בה ורשעים נידונים בהנפש יוסף (תשפא) עמ' נב
ח ע"ב17 לעת"ל הקב"ה מוציא חמה מנרתיקהגבעת שאול (בראך) עמ' רפט
ח ע"ב17 לעת"ל הקב"ה מוציא חמהבאר מים חיים (תשנט) ח"ב עמ' תשלב
ח ע"ב17 לעת"ל יוציא הקב"ה חמה מנרתיקה צדיקים מתרפאים בה ורשעים נידונים בהיפה תאר (תשעח) ח"א עמ' קמא, קמב, ח"ב עמ' שכד
ח ע"ב17 לעת"ל עתיד הקב"ה להוציא חמה מנרתיקה ולהעניש הרשעיםאגרא דכלה ח"א עמ' צה, ק
ח ע"ב17 לעתיד אין גיהנם אלא הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה ורשעים נידונים בה וכו'שבט מישראל (קרמניץ) פרק יט פסוק ז
ח ע"ב17 לעתיד הקב"ה וכו' הצדיקים מתרפאים בה והרשעים נדונים בהמשנה למלך (תשסח) עמ' פ
ח ע"ב17 לעתיד הקב"ה יוציא חמה מנרתיקה צדיקים מתרפאין בה ורשעים נידונין בהמאור עינים (תשעה) עמ' מח
ח ע"ב17 לעתיד הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה צדיקים מתרפאין בה ורשעים נידונין בהתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' פ-פא (לא) {איכות השמש חמה ויבשה והלבנה קרה ולחה, והצדיקים מתייחסים ללבנה ייחוס גמור}
ח ע"ב17 לעתיד הקב"ה מוציא חמה מנרתיקהוידעת (מוסקווה) עמ' 21; ס' המאמרים (רש"ב) תרסו עמ' רכה; תרעב עמ' תתקכה, תתקפז
ח ע"ב17 לעתיד הקב"ה מוציא חמה מנרתיקהכוונת הלב עמ' ער
ח ע"ב17 לעתיד יוציא הקב"ה חמה מנרתיקהזרע קודש - מועדים עמ' רמ
ח ע"ב17 לעתיד יוציא הקב"ה חמה מנרתיקהתורי זהב (תשעג) עמ' כט
ח ע"ב17 לעתיד יוציא חמה וצדיקים מתרפאים ורשעים נדונין בהספרי המגיד מקאזניץ עמ' רכא
ח ע"ב17 לעתיד לבא הקב"ה מוציא חמה מנרתיקהיערי עם דבשי ח"ג עמ' ז
ח ע"ב17 לעתיד לבא הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה וכו'דרשות משמר הלוי (תשעא) עמ' רעז
ח ע"ב17 לעתיד לבא הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה וכו'האיר ממזרח - רות עמ' קכב
ח ע"ב17 לעתיד לבא הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה וכו'יוסף לקח כרך א ח"א עמ' ו, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' רעד
ח ע"ב17 לעתיד לבא הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה צדיקים מתרפאים בה ורשעים נדונים בהדברי יואל מועדים ח"ו פורים עמ' תעו
ח ע"ב17 לעתיד לבא הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה צדיקים מתרפאין בה ורשעים נידונין בהכתונת פסים (תשעא) עמ' נ, קעג
ח ע"ב17 לעתיד לבא הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה רשעים נידונים בה וצדיקים מתרפאין בה ולא עוד אלא שמתעדנין בהעמוד העבודה (תשעג) דרוש מסירת נפש ח
ח ע"ב17 לעתיד לבא הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה רשעים נידונין בה וצדיקים מתרפאין בהלחמי תודה דף קי ע"א, קפב ע"א, רנא ע"ב
ח ע"ב17 לעתיד לבא הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה רשעים נידונין בה וצדיקים מתרפאין בהזכרון אליעזר עמ' קיא
ח ע"ב17 לעתיד לבא הקב"ה מוציא חמה מנרתיקהבית יעקב (תשסא) עמ' סה
ח ע"ב17 לעתיד לבא הקב"ה מוציא חמה מנרתיקהמגולה לגאולה עמ' 268
ח ע"ב17 לעתיד לבוא הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה וצדיקים מתרפאים בהבצור ירום ח"ו עמ' קכז הערה 30
ח ע"ב17 לעתיד לבוא הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה צדיקים מתעדנין בה ורשעים נדונין וכו'בן פורת יוסף (תשעא) עמ' רעג
ח ע"ב17 לעתיד לבוא הקב"ה מוציא חמה מנרתיקהחכמת התורה דברים עמ' לא
ח ע"ב17 לעתיד לבוא הקב"ה מוציא חמה מנרתיקהלמטה יששכר עמ' תכה
ח ע"ב17 לעתיד לבוא הקב"ה מוציא חמהפרי חיים (קנולר) מאמרים סי' כ
ח ע"ב17 לעתיד לבוא יוציא הקב"ה חמה מנרתיקהעטרת יהושע דברים עמ' רנא
ח ע"ב17 לעתיד לבוא מוציא הקב"ה חמה מנרתיקה צדיקים מתרפאים בה ורשעים נידונים בהאור יהל ח"א עמ' קט
ח ע"ב17 לעתיד מוציא חמה מנרתיקהתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' שה-שו {ישראל מתרפאים בה ועכו"ם מתלהטין בה כי רק ישראל יש להם כח הלבנה למזג החמימות}
ח ע"ב17 מוציא חמה מנרתיקה וכו'אפיקי ים עמ' קנט, שכב, שכג, תקכז, תקסג
ח ע"ב17 מוציא חמה מנרתיקה צדיקים מתרפאין בה ורשעים נידונין בהמאורי אור (טייטלבוים) עמ' שה
ח ע"ב17 מוציא חמה מנרתיקה רשעים נידונים בה וצדיקים מתעדנים בהצמח דוד (שלוניקי) ח"ב דף עא ע"ג {רמוז בפסוקים "אשרי האיש אשר לא הלך" וכו'}
ח ע"ב17 מוציא חמה מנרתיקהאדיר במרום ח"א פ' רפג
ח ע"ב17 מוציא חמה מנרתיקהבנין שלמה ח"ב (תשסז) עמ' לא
ח ע"ב17 מוציא חמה מנרתיקהמכתב מאליהו ח"א עמ' 301
ח ע"ב17 מוציא חמה מנרתיקהפירוש מן על פרקי אבות עמ' שמג
ח ע"ב17 מוציא חמה מנרתקהתורת מנחם חנ"ט עמ' 120
ח ע"ב17 עתיד הקב"ה להוציא חמה מנרתיקה צדיקים מתעדנים בה ורשעים נדונין בהתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' צה
ח ע"ב17 עתיד הקב"ה להוציא חמה מנרתיקה צדיקים מתרפאים בה רשעים נידונין בהצפנת פענח (תשסו) עמ' עג, ריד
ח ע"ב17 עתיד הקב"ה להוציא חמה מנרתיקה צדיקים מתרפאים בהבת עין (תשסז) עמ' קצט
ח ע"ב17 עתיד הקב"ה להוציא חמה מנרתיקה רשעים נדונין בה וכו'בי חייא ח"א עמ' קיג
ח ע"ב17 עתיד הקב"ה להוציא חמה מנרתיקה רשעים נדונין בה וצדיקים מתרפאין בה, שנאמר וזרחה לכם יראי שמי וגו'צפנת פענח (תשעא) שמות עמ' פט, שכ
ח ע"ב17 עתיד הקב"ה שיוציא חמה מנרתיקה צדיקים מתעדנים ורשעים נידונים בהאהל יעקב (שפירא) דף יח ע"א
ח ע"ב17 עתיד הקב"ה להוציא חמה מנרתיקהמאמרי אדמו"ר הזקן תקסט עמ' ב
ח ע"ב18 ורשעים נידונין בה וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' תקלח ד"ה והנה
ח ע"ב18 צדיקים מתעדנים בה ורשעים נדונים בהאהל יעקב (תשעא) ח"ה עמ' קמד
ח ע"ב18 צדיקים מתעדנין בו ורשעים נדונין בואור הגנוז (מהאניפאלא, תשסו) עמ' רמו, רפה
ח ע"ב18 צדיקים מתרפאים בה וכו'ברכת משה דף ל ע"א
ח ע"ב18 צדיקים מתרפאים בה ורשעים נידונים בהאמרי בינה (שיפמאן) עמ' ס
ח ע"ב18 צדיקים מתרפאים בה ורשעים נידונין בהולאשר אמר בראשית-שמות עמ' קנב
ח ע"ב18 צדיקים מתרפאים בה רשעים נידונים בהמכתב מאליהו ח"ה עמ' 386
ח ע"ב18 צדיקים מתרפאין בה וכו' ורשעים נדונין בה וכו'תורה ודעת תשסה-תשסז עמ' צה
ח ע"ב18 צדיקים מתרפאין בה ורשעים נידונין בהאם לבינה (פאפא) עמ' קסה
ח ע"ב18 צדיקים מתרפאין בה ורשעים נידונין בהשמן ראש סוכות ח"א עמ' ריז, רמז
ח ע"ב18 צדיקים מתרפאין בהברכת אברהם (הרשקוביץ) עמ' נח
ח ע"ב18 צדיקים מתרפאין בהחכמת התורה וישלח עמ' רחצ
ח ע"ב18 רשעים נידונים בה וצדיקים מתרפאים בה דכתיב שמש צדקה ומרפאזרע קודש - מועדים עמ' רמ
ח ע"ב20 הנה היום בא בוער כתנורהקדמת הרמב"ם לפרק חלק
ח ע"ב ר"ן - נדר בחלוםאחרי ראי (תשסד) זמנים סי' ו אות ג
ח ע"ב ר"ן ד"ה בעלגבורות אליהו יו"ד סי' פב
ח ע"ב תוס' ד"ה ויחיד - יכול לעשות שליח לחרטהרנת יצחק יהושע עמ' שלה
ח ע"ב תוס' ד"ה ופליגא דרשב"ל - הא דאוקימנא קרא דמרפא בכנפיה בעוה"ז, פליג על רשב"לשם יחזקאל עמ' פח
ח ע"ב תוס' ד"ה חירגא דיומא מסיוענפיה ארזי אל (תשסו) על התורה ח"ב עמ' רד
ח ע"ב מיוחס לרש"י ד"ה אי מכנפיןתועפת ראם (גטיניו) פ' מטות דף קא ע"ב
ח ע"ב נמו"ימאורי שערים עמ' תכב
ט ע"א01 כנדרי רשעיםרוח נכון עמ' שכח {הנודר נקרא רשע}
ט ע"א01 כנדרי רשעים הריני נדר בנזירלקט שיחות מוסר ח"ב עמ' כ
ט ע"א01 כנדרי רשעים הריני עלי וכו'דברי יואל פ' ויגש דף תסה ע"ב
ט ע"א01 כנדרי רשעים וכו' טוב אשר לא תדור וכו'דברי ברוך ח"ב סי' כב אות ג
ט ע"א01 כנדרי רשעים וכו' כנדרי כשרים לא אמר כלוםמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ג עמ' לט, קטז
ט ע"א01 כנדרי רשעים וכו'עיוני רש"י שמות ח"ב עמ' רנ
ט ע"א01 כנדרי רשעים וכו'תורת העולה ח"ג פרק עא
ט ע"א01 כנדרי רשעים נדר בנזיר ובקרבן ובשבועה וכו'מכתב מאליהו ח"ג עמ' 295, ח"ד עמ' 238
ט ע"א01 כנדרי רשעים נדר בנזיר ובקרבן ובשבועה כנדרי כשרים לא אמר כלוםפני מנחם שקלים עמ' קלה
ט ע"א01 כנדרי רשעים נדר בנזיר ובקרבן ובשבועה כנדרי כשרים לא אמרפרי צדיק מטות אות א
ט ע"א01 כנדרי רשעים נדר בנזיר ובקרבן ובשבועהמזל שעה דרשות דף קח ע"א
ט ע"א01 כנדרי רשעים נדר בנזיר ובקרבןחכמת התורה ואתחנן עמ' תעב
ט ע"א01 כנדרי רשעים נדר בנזיר ובקרבןכתנות אור עמ' קז
ט ע"א01 כנדרי רשעים נדר בנזיר וקרבן ושבועהיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קכ, כרך ב ח"א עמ' רסב, ח"ב עמ' קנו, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' כו
ט ע"א01 כנדרי רשעים נדר בקרבן ובשבועההעמק דבר בראשית הרחב דבר פ"כד פסוק ג
ט ע"א01 כנדרי רשעים נדר וכו' כנדבותם של כשרים נדרבאר מים חיים (אונגר) עמ' 109
ט ע"א01 כנדרי רשעיםמכתב מאליהו ח"ה עמ' 34
ט ע"א01 כנדרי רשעים, ור"ןויואל משה מאמר ב סי' קכב עמ' שלא
ט ע"א01 כנדרי רשעים, ורשב"אמכתב מאליהו - מועדים ח"ב עמ' שצט, ת, תב, תקג
ט ע"א01 כנדרי רשעים, ר"ן - נדר וכו' אינו בא לגמרי בנדבת הלבמכתב מאליהו ח"ה עמ' 150
ט ע"א01 כנדרי רשעיםדרכי החיים ח"ב עמ' רפו
ט ע"א02 כנדרי כשרים לא אמר כלום כנדבותם נדר בנזיר ובקרבןכתנות אור עמ' שלד
ט ע"א02 כנדרי כשרים לא אמר כלוםיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' א, כרך ב ח"ב עמ' קנח
ט ע"א02 כנדרי כשרים לא אמר כלום, ור"ן ורא"ש - שאין הכשרים נשבעין כללרנת יצחק תליתאה ח"א עמ' קח
ט ע"א02 נדרי כשריםתפארת צבי במדבר עמ' שסד
ט ע"א03 כנדבות כשרים, ור"ןעיוני רש"י במדבר עמ' פח
ט ע"א03 נדבות כשרים, ר"ן - מי שכוונתו רצויה, קרוי נזירותו נדבהאסופת מערכות במדבר עמ' פ
ט ע"א05 נדרי רשעים עלי חייב בקרבןתורת העולה (תשעה) עמ' תקפו
ט ע"א16 טוב אשר לא תדור ואסור לנדורתולדות שלמה - רות עמ' שלב
ט ע"א16 טוב אשר לא תדור וגו' טוב מזה ומזה שאינו נודר כל עיקרקהלת יעקב (אבן ברוך) דף קכב ע"ב
ט ע"א16 טוב אשר לא תדור וכו' שאינו נודר כל עיקרמצווה ועושה ח"ב עמ' שס
ט ע"א16 טוב אשר לא תדור וכו', ריטב"אאור אברהם על ספר המצוות עמ' כה
ט ע"א16 טוב אשר לא תדורכרם חמד (תשסו) עמ' קלו {חיישינן שמא יבא לידי בל תאחר}
ט ע"א16 טוב אשר לא תדור טוב מזה ומזה וכו' דילמא אתי בה לידי תקלה וכו', אמרו עליו על הלל הזקן וכו' וסומך עליה ושוחטהדעת תורה שמות עמ' נה, נז, דברים ח"ב עמ' כח
ט ע"א16 טוב אשר לא תדור משתדורמשנת יוסף - אגדות ח"ב עמ' כט {מכל מצוה נברא מלאך, ומעבירה מקטרג; בדיבורו נברא גוף המלאך, ובעשייתו נשמת המלאך}
ט ע"א16 טוב אשר לא תדורהשיר והשבח ח"א עמ' שמג, שסט
ט ע"א16 טוב אשר לא תדורודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תקד
ט ע"א16 טוב שלא לידור מלידורדולה ומשקה עשי"ת ויוה"כ עמ' קי
ט ע"א16 טוב שלא תדור וכו'מדבר קדש מועדים ח"א עמ' נה
ט ע"א16 יותר טוב שלא תדור משתדור ותשלםאלשיך על חמש מגילות עמ' שיא
ט ע"א16 רמ"א טוב אשר לא תדור וכו'נזר הקדש ח"ג עמ' רלח, רמב
ט ע"א17 פלוגתא אם טוב שתדור הגם שתשלםקדושת יצחק עמ' קלט
ט ע"א17 אם מותר לנדורחכמת התורה ויצא עמ' רנח, רסא, רסד, רעא
ט ע"א17 אסור לקבל על עצמו לאסור המותר כי אסור לעשות את הנדרבת עין (תשסז) עמ' תנט
ט ע"א17 טוב מזה ומזהדרישה מחיים דף כט ע"ד
ט ע"א17 טוב מזה ומזה שאינו נודר כל עיקר דברי ר' מאיר רבי יהודה אומר טוב מזה ומזה נודר ומשלםשיחות הרב צבי יהודה ויקרא עמ' 307
ט ע"א17 טוב מזה ומזה שאינו נודר כל עיקר דברי ר"מייטב פנים ח"א דף קטו
ט ע"א17 טוב מזה ומזה שאינו נודר כל עיקר דברי רבי מאיר רבי יהודה אומר טוב מזה ומזה נודר ומשלםשיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 407
ט ע"א17 טוב מזה ומזה שאינו נודר כל עיקראסופת מערכות בראשית ח"ב עמ' ל
ט ע"א17 טוב מזה ומזה שאינו נודר כל עיקרבריכות המעיין עמ' קנח
ט ע"א17 טוב מזה ומזה שאינו נודר כל עיקרדברי נפתלי (הלברשטם) ח"ב עמ' רפג
ט ע"א17 טוב מזה ומזה שאינו נודר כל עיקרויואל משה מאמר ב סי' עז עמ' רעו
ט ע"א17 טוב מזה ומזה שאינו נודר כל עיקרחכמת התורה בא עמ' רה
ט ע"א17 טוב מזה ומזה שאינו נודר כל עיקרחכמת התורה בחוקותי עמ' שיב
ט ע"א17 טוב מזה ומזה שאינו נודר כל עיקרחמודי צבי במדבר-דברים עמ' רסו
ט ע"א17 טוב מזה ומזה שאינו נודר כל עיקרמנחת יצחק ויקרא-דברים עמ' קפח
ט ע"א17 טוב מזה ומזה שאינו נודר כל עיקרנפש יוסף (תשפא) עמ' קי
ט ע"א17 טוב מזה ומזה שאינו נודר כל עיקרפני מנחם מטות-מסעי עמ' קצב
ט ע"א17 טוב מזה ומזה שאינו נודר כל עיקרקדושת יו"ט ח"א דף קיד ע"א
ט ע"א17 טוב מזה ומזה שאינו נודר כל עיקרשבט מישראל (קרמניץ) פרק נד פסוק ח
ט ע"א17 טוב מזה ומזה שאינו נודר כל עיקרתהלות ישראל (קלוגר) עמ' תשנד
ט ע"א17 טוב מזה ומזה שאינו נודר כל עיקר, ריטב"א נמוק"יאור אברהם ברכות עמ' שסז
ט ע"א17 טוב מזה ומזה שאינו נודר כללשפת אמת (הלוי) משלי פרק יב פסוק כב
ט ע"א17 טוב מזה ומזה שאינו נודרזכור לאברהם (וייס) פ' מטו"מ
ט ע"א17 טוב מזה ומזה שאינו נודרחכמת התורה תצוה עמ' קצו
ט ע"א17 טוב מזה ומזה שאינו נודררנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' רצג
ט ע"א17 טוב מזה ומזה שאינו נודרתפלה למשה (בנימין) עמ' רלב
ט ע"א17 טוב מזה ומזה שלא תדורעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' קכח
ט ע"א17 מחלוקת ר"מ ור"י אי טוב לידוררנת יצחק משלי עמ' פו
ט ע"א18 חד מ"ד אמר מצוה לנדורמנחת אליהו (תשנט) עמ' קנט
ט ע"א18 טוב מזה ומזה נודר ומשלםחכמת התורה מטות עמ' מח
ט ע"א18 טוב מזה ומזה נודר ומשלםדברי יואל פ' מטות דף קעד ע"ב
ט ע"א18 טוב מזה ומזה נודר ומשלםחכמת התורה תרומה עמ' רסט
ט ע"א18 טוב מזה ומזה נודר ומשלםתהלות ישראל (קלוגר) עמ' תתנז
ט ע"א ר"ן - בשעה שאדם עושה נדר אין מוסיף שום זכות רק בשעת תשלומיןכרם חמד (תשסו) עמ' כח
ט ע"א ר"ן - השכר בנדר הוא בשעת התשלומיןכוונת הלב עמ' נט
ט ע"א ר"ן ד"ה טובנזר הקדש ח"ג עמ' רמב
ט ע"א ר"ן - נדר פי' דבר שאינו בא לגמרי בנדבת הלב וכו' ומי שאינה רצוי' כ"כ קרי נדרדעת חכמה ומוסר ח"א עמ' שעד
ט ע"א ר"ן ורשב"א - ההבדל בין נדר לנדבההכתב והקבלה ויקרא פכ"ב פסוק כג
ט ע"א ריטב"א - ר"ה ויוה"כ הוי כעת צרהאור אברהם על ספר המצוות עמ' שלח
ט ע"א ריטב"א, נמוק"י - יוה"כ הוי כשעת צרה דמותר לנדוראור אברהם - תשובה עמ' צו, שט
ט ע"א מיוחס לרש"י ד"ה דתניא טוב אשר לא תדורצמח דוד (שלוניקי) ח"ב דף מב ע"ד
ט ע"ב03 אסור לנדור מחשש תקלה שמא לא יקייםתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' רפז
ט ע"ב03 דילמא אתי בה לידי תקלהויואל משה מאמר ב סי' עה עמ' רעד
ט ע"ב04 נדבה נמיחקל יצחק (תשסג) עמ' כח, כט {בל תאחר בנדבה}
ט ע"ב04 תקלהדרש משה (קלנברג) ח"א דף סח {בשהיי' מרובה חיישינן לתקלה}
ט ע"ב06 אמרו על הלל הזקן שלא מעל אדם בעולתו כל ימיו וכו'תהלות ישראל (מג'לד) עמ' קכט
ט ע"ב06 אמרו על הלל הזקן שלא מעל אדם בעולתו כל ימיו מביאה כשהיא חולין לעזרה ומקדישה וסומך עליה ושוחטהשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' רס
ט ע"ב06 אמרו על הלל הזקן שלא מעל אדם בעולתו כל ימיודברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' רנט
ט ע"ב06 אמרו על הלל הזקן שלא מעל אדם בעולתו כל ימיופאר יעקב ח"א עמ' רנ
ט ע"ב06 אמרו על הלל הזקןדרשות הרז"ה עמ' תשמח
ט ע"ב06 אמרו עליו על הלל הזקן שלא מעל אדם בעולתו וכו'דורות הראשונים כרך ד עמ' 485
ט ע"ב06 אמרו עליו על הלל הזקן שלא מעל אדם בעולתו וכו'נפש יוסף (תשפא) עמ' קי
ט ע"ב06 אמרו עליו על הלל הזקן שלא מעל אדם בעולתו מעולםמזל שעה דרשות דף קטו ע"א
ט ע"ב06 אמרו עליו על הלל הזקן שלא מעל אדם בעולתויפה תאר (תשעח) ח"ג עמ' ר, שסט
ט ע"ב06 אמרו עליו על הלל הזקןדגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' קיח
ט ע"ב06 הלל לא מעל אדם בעולתוקומץ המנחה (צונץ) דרוש יח אות י
ט ע"ב06 הלל מימיו לא מעל אדם בעולתויוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קנח, קנט
ט ע"ב06 הלל מעולם לא מעל אדם בעולתוחכמת התורה תרומה עמ' רסט
ט ע"ב06 לא מעל אדם בעולתוחכמת התורה בא עמ' רה
ט ע"ב07 היו מביאין כבשן לעזרה וכו'תהלה לדוד (סקאליע) ספרים א-ב עמ' תכז {החסידים הראשונים}
ט ע"ב07 הלל היה מביא הבהמה כשהוא חולין לעזרה ומקדישושבט מישראל (קרמניץ) פרק נד פסוק ח
ט ע"ב07 מביאה כשהיא חולין לעזרהשעת הכושר דף מב ע"ב
ט ע"ב07 מביאה כשהיא חולין לעזרה ומקדישה וכו'אור אברהם דברים עמ' שפח
ט ע"ב07 הלל מביאו לעזרה ומקדישו שםיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קנו
ט ע"ב07 מביאה כשהיא חולין לעזרה ומקדישהמשך חכמה ויקרא פ' כג פס' לח
ט ע"ב07 מביאה כשהיא חולין לעזרה מקדישה וסומך עליה ושוחטהמשך חכמה במדבר פ' ז פס' פז-פח
ט ע"ב09 נדבה דנזירות וכו' כשמעון הצדיק וכו'דברי ברוך ח"ב סי' כב אות ג
ט ע"ב10 כשמעון הצדיקחכמת התורה תרומה עמ' ער
ט ע"ב10 שמעון הצדיקתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' י(ל) {מזה מוכח דמי שנוזר בדעת שלם אין מתחרט}
ט ע"ב11 אמר שמעון הצדיק וכו'בן יאיר דף קל ע"ב
ט ע"ב11 אמר שמעון הצדיק וכו'ברכת פרץ פ' נשא {מעלת אותו רועה נזיר}
ט ע"ב11 אמר שמעון הצדיק וכו' כמוך ירבו נוזרי נזירות בישראלבית ישראל (טויסיג) שמות עמ' קנד
ט ע"ב11 אמר שמעון הצדיק וכו' פעם אחת בא אדם אחד מן הדרום וכו'דברי יהושע מאמר ב פ"ו עמ' פג - פד
ט ע"ב11 אמר שמעון הצדיק וכו' פעם אחת בא אדם נזיר מן הדרוםמה ה' אלקיך שואל מעמך עמ' 96
ט ע"ב11 אמר שמעון הצדיק מימי לא אכלתי אדם נזיר טמא אלא אחת וכו'דרך חיים (תשע) פ"ג הערה 1361-1360
ט ע"ב11 אמר שמעון הצדיק מימי לא אכלתי אשם וכו'מי השלוח (מישור) ח"א עמ' קמט, ח"ב עמ' צ, קז
ט ע"ב11 אמר שמעון הצדיק מימי לא אכלתי אשם נזיר אלא פעם אחת וכו'מאור ושמש (תשסט) עמ' תקסט, תרסח
ט ע"ב11 אמר שמעון הצדיק מימי לא אכלתי אשם נזיר וכו' פעם אחת בא נזיר מן הדרום וכו' העבודה שאגלחך לשמים וכו'מאור ושמש (תשנב) עמ' תטו, תצט
ט ע"ב11 אמר שמעון הצדיק מימי לא אכלתי אשם נזיר וכו'דרכי חיים דף י ע"ב (ד"ה ונשוב)
ט ע"ב11 אמר שמעון הצדיק מימי לא אכלתי אשם נזיר וכו'וזרח השמש על התורה עמ' רח
ט ע"ב11 אמר שמעון הצדיק מימי לא אכלתי אשם נזיר וכו'קדושת עינים (תשעא) פרק ג אות טז, פרק ד אות צז, פרק ה אות קכו, פרק י אות לז
ט ע"ב11 אמר שמעון הצדיק מימי לא אכלתי אשם נזיר טמא אלא א' וכו' כמוך ירבו נוזרי נזירות בישראלתפארת צבי במדבר עמ' סח
ט ע"ב11 אמר שמעון הצדיק מימי לא אכלתי אשם נזיר טמא אלא אחד וכו' פחז עלי יצרי ובקש לטורדני מן העולםדרשות משמר הלוי (תשעא) עמ' נב, רצא
ט ע"ב11 אמר שמעון הצדיק מימי לא אכלתי אשם נזיר טמא אלא אחד וכו'אמרות ה' השלם ח"ב עמ' רכז, ח"ד עמ' מ, ח"ה עמ' נ, ח"ו עמ' קמב, קסה
ט ע"ב11 אמר שמעון הצדיק מימי לא אכלתי אשם נזיר טמא אלא אחד וכו'ערוגת הבושם (תשעא) ויקרא-במדבר עמ' ער
ט ע"ב11 אמר שמעון הצדיק מימי לא אכלתי אשם נזיר טמא אלא אחד כו'אסופת מערכות במדבר עמ' עט, פב
ט ע"ב11 אמר שמעון הצדיק מימי לא אכלתי אשם נזיר טמא אלא אחד פעם אחת בא אדם אחד נזיר מן הדרום וכו'שבט מיהודה (גרינוולד) עמ' תב
ט ע"ב11 אמר שמעון הצדיק מימי לא אכלתי אשם נזיר טמא אלא אחד פעם אחת בא אדם א' נזיר מן הדרום וכו'חמודי צבי במדבר-דברים עמ' רסו
ט ע"ב11 אמר שמעון הצדיק מימי לא אכלתי אשם נזיר טמא אלא אחדיגל יעקב (תשנג) נשא אות יז
ט ע"ב11 אמר שמעון הצדיק מימי לא אכלתי אשם נזיר טמא אלא אחדכתונת פסים (תשמה) פרשת צו ד ע"ד
ט ע"ב11 אמר שמעון הצדיק מימי לא אכלתי אשם נזיר טמא אלא אחדשמן ראש (כץ) ח"ד עמ' תיט
ט ע"ב11 אמר שמעון הצדיק מימי לא אכלתי אשם נזיר טמא אלא אחדתפארת אדם (שלפוברסקי) עמ' קצא
ט ע"ב11 אמר שמעון הצדיק מימי לא אכלתי אשם נזיר טמא אלא וכו'שיחות ר' ראובן עמ' נ
ט ע"ב11 אמר שמעון הצדיק מימי לא אכלתי אשם נזיר טמא אלא פעם אחת וכו'מנחת עני (תשעב) עמ' שג
ט ע"ב11 אמר שמעון הצדיק מימי לא אכלתי אשם נזיר טמא וכו' בני כמוך ירבו נודרי נזירות בישראל וכו'הערות אברהם יעקב יצחקי במדבר עמ' כג
ט ע"ב11 אמר שמעון הצדיק מימי לא אכלתי אשם נזיר טמא וכו' פ"א בא אדם אחד נזיר מן הדרום וכו' עליך אמר הכתוב איש כי יפליא וכו'לקט שיחות מוסר ח"ב עמ' יט, כז
ט ע"ב11 אמר שמעון הצדיק מימי לא אכלתי אשם נזיר טמא וכו' פעם אחת בא אדם אחד נזיר מן הדרום וכו'לקט שיחות מוסר ח"א עמ' שצב
ט ע"ב11 אמר שמעון הצדיק מימי לא אכלתי אשם נזיר טמא וכו'מכשירי מצוה עמ' לו
ט ע"ב11 אמר שמעון הצדיק מימי לא אכלתי אשם נזיר טמא וכו'מרפא לשון עמ' קמח
ט ע"ב11 אמר שמעון הצדיק מימי לא אכלתי אשם נזיר טמא וכו'נתיב התורה (סאלים) במדבר עמ' קסא
ט ע"ב11 אמר שמעון הצדיק מימי לא אכלתי אשם נזיר טמא וכו'שבילי פנחס (תשעב) עמ' רצד
ט ע"ב11 אמר שמעון הצדיק מימי לא אכלתי אשם נזיר טמא חוץ מפעם אחתישרש יעקב (אבולפיה) עמ' צב, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' כב
ט ע"ב11 אמר שמעון הצדיק מימי לא אכלתי אשם נזירנתיבות יצחק - ירח האיתנים עמ' קטז
ט ע"ב11 אמר שמעון הצדיק מימי לא אכלתי אשםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' שלט
ט ע"ב11 אמר שמעון הצדיק מימי לא אכלתי וכו' כמוך ירבו נוזרי נזירות בישראלימלא פי תהלתך ח"ב (תשסה) עמ' שיג
ט ע"ב11 אמר שמעון הצדיק מימי לא אכלתיניבי זהב עמ' שמה
ט ע"ב11 אמר שמעון הצדיק מימיזכרון טוב (צורף) דף כד ע"ב
ט ע"ב11 אמר שמעון הצדיקדרכי איש דף סז ע"ג
ט ע"ב11 אמר שמעון מימי לא אכלתי אשם נזיר טמא אלא אחד וכו'זכר צדיק (תשנ) עמ' כה
ט ע"ב11 לא אכלתי אשם נזיר טמא אלא אחדוזאת התורה עמ' נג
ט ע"ב11 לא אכלתי אשם נזיר טמאמאיר נתיבות ח"ב עמ' רכו
ט ע"ב11 לא אכלתי אשם נזירקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"א (תשע) עמ' קצא
ט ע"ב11 מימי לא אכלתי אשם נזיר וכו' חטאת נזיר וכו' שציער עצמו וכו'תורת העולה ח"ג פרק עא
ט ע"ב11 מימי לא אכלתי אשם נזיר וכו'מאורי שערים עמ' עד, קה
ט ע"ב11 מימי לא אכלתי אשם נזיר טמא אלא אחד וכו'דעת תורה במדבר עמ' מ
ט ע"ב11 מימי לא אכלתי אשם נזיר טמא אלא אחד פעם אחת בא אדם מן הדרוםבי חייא ח"ב עמ' קנ
ט ע"ב11 מימי לא אכלתי אשם נזיר טמא אלא אחדדרך חיים (תשלה) עמ' רעז, שמג
ט ע"ב11 מימי לא אכלתי אשם נזיר טמא אלא אחת וכו'דברי שלמה (הלוי, שנו) פרשת נשא דף כו/כז ע"ג; עקדת יצחק (שלג) שער עג דף רטו/ז ע"ב; דרשות שם טוב (רפה) פרשת נשא דף מח ע"ד; שפתי כהן (הכהן, שסה) פרשת נשא דף רי ע"ד; יפה מראה (שנ) פרק א דף רסז ע"ב; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת נשא דף קמז ע"א; ס' יוחסין (שמ) דף טו ע"ב; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) שער המדות מ' פד דף לט ע"ג
ט ע"ב11 מימי לא אכלתי אשם נזיר טמא אלא אחתתורת העולה (תשעה) עמ' תקפו
ט ע"ב11 מימי לא אכלתי אשם נזיר טמא אלא זה וכו'ברכת מרדכי ויקרא-דברים תנינא עמ' קסג
ט ע"ב11 מימי לא אכלתי אשם נזיר טמא אלא פעם אחתאזני יהושע (מהד' אדרת) ויקרא-במדבר דרוש לו עמ' 229
ט ע"ב11 מימי לא אכלתי אשם נזיר טמא וכו'פרדס מרדכי עמ' תקה
ט ע"ב11 מימי לא אכלתי אשם נזיר טמאבאר שרים במדבר פ' נשא דרוש א אות ב
ט ע"ב11 מימי לא אכלתי אשם נזיר טמאמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשמב) ח"א עמ' סה
ט ע"ב11 מימי לא אכלתי אשם נזיר טמאמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"א עמ' סח
ט ע"ב11 מימי לא אכלתי אשם נזיר כו'כתר תורה (תשסז) עמ' ס
ט ע"ב11 מימי לא אכלתי אשם נזירבין המשפתים ויקרא פ' צו אות א
ט ע"ב11 מימי לא אכלתי וכו' מה ראית להשחית שערך זה נאה א"ל רועה הייתי וכו' עליך אמר קרא איש כי יפליא וכו'זרע שמשון (תשסג) נשא אות יב
ט ע"ב11 מימי לא אכלתי וכו' מה ראיתי להשחית שעריך זה נאה א"ל רועה הייתי עליך אמר קרא איש כי פלא וכו'זרע שמשון (תקלח) נשא
ט ע"ב11 שמעון הצדיק אומר מימי לא אכלתי אלא אשם נזיר טמא א' וכו'תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' שסז
ט ע"ב11 שמעון הצדיק והנזיר מהדרוםבית שלום מרדכי עמ' עא, קפח
ט ע"ב11 שמעון הצדיק והנזיר מהדרוםשיחות לספר ויקרא עמ' שמ
ט ע"ב11 שמעון הצדיק וכו' ה"ט כשהן תוהין, ותוס'יקרא דשכבי (דוד) דרוש מג דף צז ע"א
ט ע"ב11 שמעון הצדיק וכו' מימי לא אכלתי אשם נזיר טמא וכו'יגל יעקב (תשעד) ח"ב עמ' כד
ט ע"ב11 שמעון הצדיק וכו'תפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' סז (רלב) {מה שאדם עושה בדעת שלם אין מתחרט עליו}
ט ע"ב11 שמעון הצדיק לא אכל אשם נזיר טמא מימיואבן ישפה עמ' 56
ט ע"ב11 שמעון הצדיק לא אכל אשם נזיר טמאשערי אורה (מילר) ח"א עמ' כד
ט ע"ב11 שמעון הצדיק לא אכל מימיו אשם נזיר טמא וכו'ימלא פי תהלתך ח"א (תשסג) עמ' קי
ט ע"ב11 שמעון הצדיק לא אכל מימיו אשם נזירותאמרי יצחק במדבר-דברים עמ' לז
ט ע"ב11 שמעון הצדיק מעולם לא אכל קרבן נזירשפת אמת (ברעזאן, תשסח) עמ' תכב
ט ע"ב11 שמעון הצדיק מעולם לא אכלתי אשם נזיר טמא וכו'מעגלי צדק (פאנעט) במדבר עמ' מח, קכב
ט ע"ב11 שמעון הצדיק אמר שמימיו לא אכל אשם נזיר טמא אלא אחד מנזיר שבא מן הדרוםהדרש והעיון במדבר ח"א מאמר נו {מדוע דקדק ואמר שהנזיר שאכל קרבנו הי' מן הדרום}
ט ע"ב12 מעשה באדם נזיר אחד מן הדרום כו'תורת אביגדור ח"א עמ' קטז
ט ע"ב12 מעשה בנזיר אחד מן הדרום וכו'ושב ורפא לו עמ' רי
ט ע"ב12 מעשה בנזיר אחד שבא לפני שמעון הצדיקחיים ומלך דף ט ע"ד (הלכות נזירות פרק י' הלכה יד)
ט ע"ב12 מעשה בנזיר אחר כו' כמוך ירבו נודרי נזירות בישראללקט שיחות מוסר ח"ג עמ' תקעא, תקפח, תרנב, תרנה
ט ע"ב12 מעשה בנזיר ושמעון הצדיקאור יחזקאל - תורה ודעת עמ' קסג
ט ע"ב12 מעשה בנזיר מן הדרוםעולת שבת בשבתו עמ' רכא-רכב
ט ע"ב12 מעשה בנזיר שבא מן הדרום והוא יפה עיניםאמרי יצחק בראשית עמ' קכא הערה י
ט ע"ב12 מעשה בשמעון הצדיק והנזירשם דרך ויקרא עמ' קעב
ט ע"ב12 מעשה בשמעון הצדיק ונזיר אחד מהדרוםשם דרך במדבר עמ' כט, ר
ט ע"ב12 מעשה דנזיר מן הדרוםשיחות מוסר (תשסב) עמ' שיג
ט ע"ב12 מעשה דשמעון הצדיקעלי שור ח"א עמ' נט
ט ע"ב12 מעשה דשמעון הצדיקרגל ישרה עמ' לד
ט ע"ב12 פעם אחת בא אדם אחד נזיר מן הדרוםלב שלום בראשית עמ' שפא
ט ע"ב12 פעם אחת בא אדם אחד נזיר מן הדרום וכו' כמוך ירבו בישראל וכו'חיים שיש בהם על התורה תנינא עמ' תלו
ט ע"ב12 פעם אחת בא אדם אחד נזיר מן הדרום וכו'באר משה (אפשטיין) במדבר עמ' צו-ח, תש, יהושע-שמואל עמ' תעה-תעו
ט ע"ב12 פעם אחת בא אדם אחד נזיר מן הדרוםשמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' עט
ט ע"ב12 פעם אחת בא אדם אחד נזיר מן הדרוםמשך חכמה במדבר פ' ו פס' יג
ט ע"ב13 בא אדם אחד נזיר מן הדרום וראיתי אותו שהוא יפה עינים טוב רואי וקווצותיו סדורות כו' אמר לי כו' העבודה שאגלחך לשמים כו'גלגולי נשמות (תשסא) סי' א ס"ק כ
ט ע"ב13 בא אדם אחד נזיר מן הדרום וראיתיו שהוא יפה עינים וטוב רואי וקווצותיו סדורות לו תלתליםאוצרות חיים - אישים ח"ו עמ' שטז
ט ע"ב13 בא נזיר אחד וכו' וקווצותיו סדורות לו תלתלים וכו' פחז יצרי עלי וכו'מחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' נב
ט ע"ב13 בא נזיר מן הדרום וכו'עיוני רש"י שמות ח"ב עמ' שמח
ט ע"ב13 הנזיר מן הדרום ששמעון הצדיק אכל אשמו זכו'פחד יצחק - יום הכפורים מאמר יז
ט ע"ב13 הנזיר שבא אצל שמעון הצדיק אמר לו רועה הייתי אצל אבא בעירידרך חיים (תשע) פ"ו הערה 1564
ט ע"ב13 הנזיר שתקרבנו אכל שמעון הצדיקדולה ומשקה - התורה וקניניה עמ' רסה
ט ע"ב13 וראיתי שהוא יפה עינים וטוב רואי וכו' כמוך ירבו נוזרי נזירות בישראלפרי צדיק נשא אות ג, ו, יד, מטות אות א
ט ע"ב13 וראיתי שהוא יפה עינים וטוב רואיישראל קדושים עמ' 3, פוקד עקרים סי' ד (עמ' 23), תקנת השבין סי' ו (עמ' 34)
ט ע"ב13 יפה עינים וטוב רואי וקווצותיו סדורות לו תלתלים וכו'תורת יחיאל בראשית עמ' קצו, שנט
ט ע"ב13 נזיר דשמעון הצדיקכתונת פסים (תשעא) עמ' לג
ט ע"ב13 נזיר מן הדרים שפחז עליו וצרו ובקש וכו'שמחת מרדכי (גיפטר) עמ' קפב
ט ע"ב13 נזיר שבא מן הדרוםעין איה ב 190
ט ע"ב13 שהיה יפה עינים וטוב רואיקדושת עינים (תשמו) סי' תיד
ט ע"ב15 מה ראית להשחית שערך זה הנאהאפסי ארץ (תשנט) עמ' ריז
ט ע"ב15 מה ראית להשחית שערך זה הנאהעיוני הפטרה ח"ב עמ' 358
ט ע"ב16 אמר לי רועה הייתי לאבא בעירי וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ו עמ' שטו
ט ע"ב16 רועה הייתי לאבא בעיריאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' תכג
ט ע"ב16 רועה הייתי לאבא בעיריהמאור שבתורה (לסין)
ט ע"ב17 הלכתי למלאות מים וכו' נסתכלתי בבואה שלי ופחז עלי יצרי ובקש לטורדני וכו'ייטב פנים ח"ב דף יב
ט ע"ב18 ונסתכלתי בבואה שלי ופחז על יצרי ובקש לטרדני מן העולםמשך חכמה ויקרא פ' יט פס' כז
ט ע"ב18 ופחז יצרי עלי ובקש לטרדני מן העולםקדושת עינים (תשמו) סי' קצג
ט ע"ב18 ופחז עלי יצרי וביקש לטורדני מן העולםשרתי ח"א עמ' נח
ט ע"ב18 ופחז עלי יצרי וכו' העבודה שאגלחך לשמיםלהוגה דעות פ"ג ה"א
ט ע"ב18 ופחז עלי יצריפירוש המכבי ישעיהו ונביאים אחרונים עמ' קה
ט ע"ב18 נסתכלתי בבבואה שלי ופחד עלי יצרי וכו'טוב ירושלים בראשית פמ"ט פסוק ד
ט ע"ב18 נסתכלתי בבבואה שלי ופחז יצרי עלידבר טוב (רוזנברג) עמ' תכא
ט ע"ב18 נסתכלתי בבבואה שלי ופחז עלי יצרי ובקש לטרדני מן העולםדרך חיים (תשע) פ"ג הערה 47-46
ט ע"ב18 פחז עלי יצרי וכו'מוסר המקרא והתלמוד עמ' קעה
ט ע"ב18 פחז עלי יצריודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' רנב
ט ע"ב18 פחז עלי יצריפרפרת אליעזר פרשת ויחי פרק מט פסוק ז
ט ע"ב19 אמרתי לו רשע למה אתה מתגאה בעולם שאינו שלך וכו' אמרתי לו בני כמוך ירבו נוזרי נזירות בישראלשפתי חיים - מידות ועבודת ה' ח"א עמ' קכ, קכד, ח"ב עמ' שצו
ט ע"ב20 למה אתה מתגאה בעולם שאינו שלך במי שעתיד להיות רמה ותולעהעבודת עבודה (תשעד) בראשית-שמות עמ' קי
ט ע"ב20 למה אתה מתגאה בעולם שאינו שלךנתיבות אמונה - אמונה ובטחון עמ' קצח
ט ע"ב20 למה אתה מתגאה בעולם שאינו שלךפני מנחם חנוכה עמ' רנז, שבת הגדול עמ' לט
ט ע"ב20 למה אתה מתגאה בעולם שאינו שלךקובץ שיחות (וכטפויגל, תשמז) פ' אמור
ט ע"ב20 רשע אתה מתגאה בעולם שאינו שלךמתנת חיים מאמרים ח"ב עמ' שעט
ט ע"ב20 רשע למה אתה מתגאה בעולם שאינו שלך וכו'באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' שעב, ויקרא עמ' מב, במדבר עמ' צו-צח, רכח, יהושע-שמואל עמ' תעז
ט ע"ב20 רשע למה אתה מתגאה בעולם שאינו שלךקובץ שיחות (וכטפויגל, תשעה) עמ' שלז, שלח
ט ע"ב20 רשע למה אתה מתגאהמכתב מאליהו ח"ה עמ' 163
ט ע"ב20 רשע מה אתה מתגאה בעולם שאינו שלךדרך חיים (תשע) פ"ג הערה 203
ט ע"ב21 במי שהוא עתיד להיות רמה ותולעהגבורת יצחק אבות עמ' קמט
ט ע"ב21 במי שהוא עתיד להיות רמה ותולעהרנת יצחק ה' מגילות עמ' קנח
ט ע"ב22 מיד עמדתי ונשקתיו על ראשו ואמרתי לו בני כמוך ירבו נוזרי נזירות בישראלשפתי חיים - מידות ועבודת ה' ח"א עמ' קכה
ט ע"ב22 מיד עמדתי ונשקתיו על ראשואוצרות חיים - אישים ח"ו עמ' שטו
ט ע"ב22 נזירות לשם שמיםכנסת מרדכי מועדים ח"א עמ' סו
ט ע"ב23 בני כמוך ירבו גוזרי גזירות בישראלגל עיני ח"ב עמ' עג-עד
ט ע"ב24 עליך הכתוב אומר איש כי יפליא וכו' להזיר לה'באר משה (אפשטיין) במדבר עמ' צו-ח, יהושע-שמואל עמ' תעה
ט ע"ב29 וכשהן טמאין וכו' מתחרטים בהןבאר מים חיים (תשנט) ח"ד עמ' תמו
ט ע"ב29 וכשהן מטמאין ורבין עליהן ימי נזירות מתחרטין בהן ונמצאו מביאין חולין לעזרה וכו' אמיד נפשיה דיכול לנדורשל"ה (תשנז) פרשת נשא אות כז
ט ע"ב29 וכשהן מטמאין ורבין עליהן ימי נזירות מתחרטין בהןעירין קדישין השלם עמ' שעג
ט ע"ב29 וכשהן מיטמאין ורבין ימי נזירות מתחרטים ור"ןגנזי חיים (זייצ'יק) עמ' רצז
ט ע"ב29 כשהן מטמאין ורבין עליהן ימי נזירות וכו'באר משה (אפשטיין) במדבר עמ' תש
ט ע"ב29 כשהן מטמאין ורבין עליהן ימי נזירות מתחרטין בהןמשך חכמה דברים פ' ל פס' יא-יד
ט ע"ב29 כשהן תוהים נוזריםמכתב מאליהו - מועדים ח"ב עמ' תקג
ט ע"ב29 כשהן תוהים נוזרים וכשהן מטמאין וכו' מתחרטים בהןאסופת מערכות במדבר עמ' פב
ט ע"ב29 כשהן תוהין נוזרים, ורש"י - כשהן כועסיםלקוטי מאמרים עמ' 77
ט ע"ב29 כשהן תוהין נוזרין וכשהן מטמאין וכו' מתחרטין, ורי"ף בעין יעקבשבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' עדר
ט ע"ב29 כשהן תוהין נוזרין וכשהן מטמאין וכו', ור"ן (ד"ה כשהן וד"ה מביאין)דברי ברוך ח"ב סי' כב אות ד
ט ע"ב29 כשהן תוהין נוזרין וכשהן מטמאין ורבין עליהם ימי נזירות מתחרטין ומביאין חולין לעזרה, רש"ילקט שיחות מוסר ח"ג עמ' תרנו
ט ע"ב29 כשהן תוהין נוזרין וכשהן מטמאין ורבין עליהן ימי נזירות מתחרטין בהן וכו'דרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' שמט
ט ע"ב29 כשהן תוהין נוזרין וכשהן מטמאין ורבין עליהן ימי נזירות מתחרטין בהן וכו'קשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' דש
ט ע"ב29 כשהן תוהין נוזרין וכשהן מטמאין ורבין עליהן ימי נזירות מתחרטין בהןזכרון משלי עמ' צח אות רפד
ט ע"ב29 רשעים כשהן תוהין נוזריןשבט מוסר עמ' פב, קצח
ט ע"ב30 מתחרטיןמחשבת מוסר ח"ב עמ' שח, תיב, תיד {רשעים מלאים חרטות}
ט ע"ב30 מתחרטין בהןמחשבת מוסר ח"א עמ' צט, רנו, שפו, תקא {רשעים מלאים חרטות}
ט ע"ב30 מתחרטין בהןאמרי נפתלי ח"א עמ' מט
ט ע"ב30 מתחרטין בהןמחשבת זקנים עמ' צה, שה {רשעים מלאים חרטות}
ט ע"ב30 רשעים מלאי חרטותעולת שבת (אלמושנינו) עמ' רסט
ט ע"ב30 רשעים מלאים חרטהמגדנות אליעזר עמ' מג
ט ע"ב30 רשעים מלאים חרטה כל ימיהםפניני יחזקאל עמ' תנט
ט ע"ב30 רשעים מלאים חרטהאהבת ציון (תשסד) עמ' קמ
ט ע"ב30 רשעים מלאים חרטהאורות המאירים ולקוטי ישכר עמ' ט
ט ע"ב30 רשעים מלאים חרטהברכת אברהם (תשנד) עמ' ד
ט ע"ב30 רשעים מלאים חרטהדברת שלמה (תשעא) עמ' קמג, רפה
ט ע"ב30 רשעים מלאים חרטהזאת זכרון (תשנב) אות קסה
ט ע"ב30 רשעים מלאים חרטהזרע קודש - מועדים עמ' קכג
ט ע"ב30 רשעים מלאים חרטהפתחי שערים ח"א עמ' נה
ט ע"ב30 רשעים מלאים חרטותמטר השמים - עמודי העולם עמ' תקכח
ט ע"ב30 רשעים מלאים חרטותאגרא דכלה ח"ג עמ' שג
ט ע"ב30 רשעים מלאים חרטותאמרי פנחס השלם - שער אמת ואמונה סי' מב
ט ע"ב30 רשעים מלאים חרטותבית יעקב (תשסא) עמ' ל, קנא
ט ע"ב30 רשעים מלאים חרטותברכות אבי דף סו ע"א
ט ע"ב30 רשעים מלאים חרטותדברי יונה ח"א עמ' יא
ט ע"ב30 רשעים מלאים חרטותדברי מנחם (היימליך) עמ' קכט
ט ע"ב30 רשעים מלאים חרטותדרשות באר יצחק עמ' מז
ט ע"ב30 רשעים מלאים חרטותולאשר אמר בראשית-שמות עמ' כא
ט ע"ב30 רשעים מלאים חרטותולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' שכה, תעב
ט ע"ב30 רשעים מלאים חרטותחקל יצחק (תשסג) עמ' עז
ט ע"ב30 רשעים מלאים חרטותיד יחזקאל עמ' רעו
ט ע"ב30 רשעים מלאים חרטותכנסת יחזקאל (פאנעט) דרושים עמ' כה, קס, רמב
ט ע"ב30 רשעים מלאים חרטותלחמי תודה פתיחה דף ח ע"א
ט ע"ב30 רשעים מלאים חרטותמאמץ כח (תשעה) עמ' רחצ, תנה
ט ע"ב30 רשעים מלאים חרטותמדרגת האדם (תשסב) ח"א עמ' קלז, ח"ב עמ' צז, רא
ט ע"ב30 רשעים מלאים חרטותמחשבת מוסר ח"ג עמ' קד
ט ע"ב30 רשעים מלאים חרטותמטר השמים (תשנ) בראשית-שמות - וירא עמ' מב, ויקהל עמ' רנט
ט ע"ב30 רשעים מלאים חרטותמטר השמים (תשנ) דברים עמ' כט, נ, קטז, קיט, רא,ש
ט ע"ב30 רשעים מלאים חרטותמכתב מאליהו - מועדים ח"ב עמ' שצא
ט ע"ב30 רשעים מלאים חרטותמראה יחזקאל על התורה (תשס) עמ' רסח
ט ע"ב30 רשעים מלאים חרטותמשנה למלך (תשסח) עמ' לב
ט ע"ב30 רשעים מלאים חרטותעטרת יהושע במדבר עמ' קפד
ט ע"ב30 רשעים מלאים חרטותעיוני פרשה (ריבלין) במדבר עמ' 118
ט ע"ב30 רשעים מלאים חרטותשמן ראש - ימים נוראים עמ' קלא, רכד
ט ע"ב30 רשעים מלאים חרטותשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' מט
ט ע"ב30 רשעים מלאים חרטותשרגא המאיר על התורה עמ' מט
ט ע"ב30 רשעים מלאים חרטותתורת המצרף עמ' ו, רנה
ט ע"ב30 רשעים מתחרטים תמידתפארת צבי שמות עמ' רצו
ט ע"ב ר"ן ומאיריאמרי יצחק במדבר-דברים עמ' לז הערה כג
ט ע"ב רא"ש - כיוצא בך קרא הכתוב קדושהערות אברהם יעקב יצחקי במדבר עמ' כג
ט ע"ב תוס' ד"ה כהלל - דכשהם מתנדבים בשום צד בעזרה, גם חוץ לעזרה נמי תפיס שפיר הנדבה בל' זהייטב פנים ח"א דף קטז ע"ג
ט ע"ב מיוחס לרש"י ד"ה דילמא אתי כו'שעת הכושר דף מב ע"ג
ט ע"ב מיוחס לרש"יזכרון משלי עמ' צח אות רפד
י ע"א01 כי קאמר ר"י בנדבהשארית יעקב (אלגזי) דף קא ע"א
י ע"א01 כי קאמר ר"י בנדבהשארית יעקב (אלגזי, תשנא) עמ' שכז
י ע"א03 נודב ומקיים וכו'יפה תאר (תשעח) ח"ג עמ' ר
י ע"א03 תני נודב ומקייםיפה ענף על מדרש קהלת פרק ה פסוק ד סי' א ד"ה שאינו נודר {קשה האיך אוקמיה ר' מאיר לקרא דנדרו ושלמו}
י ע"א04 נדבה נמי דילמא אתי לידי תקלה ר"י לטעמי' דאמר אדם מביא כבשתו לעשרה ומקדישה, ותוס'רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תקפ
י ע"א06 אדם מביא כבשתו לעזרה ומקדישהרנת יצחק יחזקאל עמ' קפב
י ע"א08 נדבה דנזירות וכו' ר"ש אומר וכו'דברי ברוך ח"ב סי' כב אות ד
י ע"א10 היו מתאוים להביא קרבן חטאתבתורתו יהגה ח"א עמ' קעו
י ע"א10 חסידים הראשונים היו מתאווים להביא קרבן חטאת וכו'להורות נתן במדבר עמ' סה
י ע"א10 חסידים הראשונים היו מתאוים להביא קראת חטאתשעורי ופניני דעת עמ' ל
י ע"א10 חסידים הראשונים היו מתאוים להביא קרבן חטאתקב הישר (תשנט) ח"א פרק מז עמ' רכב
י ע"א10 חסידים הראשונים היו מתאוין וכו'בגדי חמודות שמות פרק ד פסוק ב
י ע"א10 חסידים הראשונים היו מתאוין להביא חטאתחכמת התורה מטות עמ' עז
י ע"א10 חסידים הראשונים היו מתאוין להביא קרבן חטאת וכו' כדי שיתחייב קרבן חטאת למקוםשל"ה (תשנז) - מס' תענית אות מח
י ע"א10 חסידים הראשונים היו מתאוין להביא קרבן חטאת וכו' עומדין ומתנרבין נזירות למקום כרי שיתחייבו קרבן חטאתשיחות חכמה ומוסר מאמר מט אות א
י ע"א10 חסידים הראשונים היו מתאוין להביא קרבן חטאת וכו' עומדין ומתנדבין נזירות למקוםדברי ישראל (תשסח) ח"א עמ' קמב
י ע"א10 חסידים הראשונים היו מתאוין להביא קרבן חטאת וכו'אוצר המאמרים (תשס) עמ' יג
י ע"א10 חסידים הראשונים היו מתאוין להביא קרבן חטאת וכו'אוצרות חיים - ת"ח וצדיק עמ' רסד, תיט
י ע"א10 חסידים הראשונים היו מתאוין להביא קרבן חטאת וכו'דברי יואל מועדים ח"א שבת שובה דף רנ ע"ב
י ע"א10 חסידים הראשונים היו מתאוין להביא קרבן חטאת וכו'דברי יואל פ' אמור דף רמ ע"ב
י ע"א10 חסידים הראשונים היו מתאוין להביא קרבן חטאת וכו'מפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ב עמ' ו
י ע"א10 חסידים הראשונים היו מתאוין להביא קרבן חטאת לפי שאין הקב"ה מביא תקלה על ידיהם וכו'שרתי ח"א עמ' קצא
י ע"א10 חסידים הראשונים היו מתאוין להביא קרבן חטאתאור אברהם בראשית עמ' קפז
י ע"א10 חסידים הראשונים היו מתאוין להביא קרבן חטאתאור אברהם על ספר המצוות עמ' תח
י ע"א10 חסידים הראשונים היו מתאוין להביא קרבן חטאתדברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' ק
י ע"א10 חסידים הראשונים וכו' היו נודרין בנזירחכמת התורה ויצא עמ' רנט
י ע"א10 חסידים הראשונים התאוו להביא קרבן חטאתשערי אורה (מילר) ח"א עמ' סג
י ע"א10 חסידים הראשונים וכו' אין הקב"ה מביא תקלה על ידיהםאור אברהם - סידור התפילה עמ' רצו
י ע"א10 חסידים הראשונים וכו' עומדין ומתנדבין נזירות למקום וכו'אוצרות חיים - בהמ"ק עמ' קצד
י ע"א10 חסידים הראשונים וכו' שאין הקב"ה מביא תקלה וכו'אור אברהם - מסכת מגילה עמ' קפד, שסד
י ע"א10 חסידים הראשוניםלב חיים חלק א (סימן כ"ט) דף כ"ט ע"ב (ד"ה כי)
י ע"א10 חסידים ראשונים וכו' מתנדבין נזירות למקום להתחייב בקרבן חטאתמפי ספרים וסופרים (תשעב) אבות פניני חסידות פ"א אות קמה
י ע"א10 מתאוים להביא קרבן חטאתילקוט הגרשוני ח"ב
י ע"א10 מתאוים להביא קרבןודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' עד
י ע"א10 מתוך שחסידים הם אין הקב"ה מביא תקלהחכמת התורה תרומה עמ' ער
י ע"א11 אין הקב"ה מביא תקלה לצדיקים, ורש"ישמן הטוב (תשסב) - צפחת השמן אות ו
י ע"א11 שאין הקב"ה מביא תקלה על ידיהם של צדיקיםדובר צדק עמ' 26
י ע"א11 שאין הקב"ה מביא תקלה על ידן, רש"י בלשון אחרתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' שנג(ב) {אפילו שאינו דבר אכילה}
י ע"א14 ר' שמעוןבן יוחאי (קוניץ) שער ו דלת נג, עמ' לא
י ע"א17 אבל בנזירות לא התנדבו כדי שלא יקראו חוטאיןפני מנחם נשא עמ' נ, נח
י ע"א19 אמר אביי וכו' ור"ש ור"א הקפר וכו' דנזיר חוטא הוידברי ברוך ח"ב סי' כב אות ד
י ע"א19 שמעון הצדיק ור"ש ור"א הקפר כולן שיטה אחת הן דנזיר חוטא וכו'מכשירי מצוה עמ' רכו
י ע"א21 נזיר איקרי חוטאישרש יעקב (אבולפיה) עמ' נא {גם נזיר טהור}
י ע"א21 נזיר חוטא הואטללי אורות עמ' קטו
י ע"א21 נזיר חוטא הואקרני אורה עמ' פז
י ע"א21 נזיר חוטא הויאזני יהושע (מהד' אדרת) ויקרא-במדבר דרוש לו עמ' 230
י ע"א21 נזיר חוטא הוי וכו' וכפר עליו מאשר חטא על הנפש וכי באיזו נפש חטא זה אלא שציער עצמו מן הייןדברי תורה (שפירא) מהד' ז סי' כה
י ע"א21 נזיר חוטא הוימתוך התורה הגואלת (תשעג) על התורה עמ' 278
י ע"א21 נזיר חוטאלב חיים חלק א (סימן מ"ח) דף סד ע"ג (ד"ה וחוץ)
י ע"א21 נזיר טהור נקרא חוטאדברי שאול במדבר עמ' כח
י ע"א21 נזיר נקרא חוטאחכמת התורה נשא עמ' עז
י ע"א23 רבי אלעזר הקפר ברבי אומר 'וכפר עליו מאשר חטא על הנפש' וכי באיזו נפש חטא זה, אלא שציער עצמו מן הייןכתב סופר אגדות כאן
י ע"א23 רבי אלעזר הקפר ברבי אומר וכפר עליו מאשר חטא על הנפש וכי באיזו נפש חטא זה וכו'של"ה (תשנז) פרשת נשא אות כב
י ע"א24 באיזה חטא זה אלא שציער עצמו מן הייןאמרי יוסף דברים דף נ ע"ד
י ע"א24 באיזה נפש חטא זה שציער עצמו מן הייןשמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' צט
י ע"א24 וכי באיזה נפש חטא זה אלא שציער עצמו מן הייןשם דרך במדבר עמ' כט
י ע"א24 וכי באיזה נפש חטא זה אלא שציער עצמו מן הייןתורת אביגדור ח"ג עמ' קסו
י ע"א24 וכי באיזה נפש חטא שציער עצמו מן הייןאסופת מערכות במדבר עמ' עח
י ע"א24 וכי באיזו נפש חטא זה אלא שציער עצמו מן הייןמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ג עמ' רלז
י ע"א24 וכי באיזו נפש חטא זההמאור שבתורה (לסין)
י ע"א24 וכי באיזו נפש חטאשעורי דעת ספר ב עמ' נד
י ע"א24 וכפר מאשר חטא על הנפש דהנזיר נקרא חוטאויגד יעקב עמ' תרכב
י ע"א24 וכפר עליו וכו' שציער עצמו מן הייןאמרות ה' השלם ח"ה עמ' נד
י ע"א24 וכפר עליו מאשר חטא וכו' שציער עצמו מן היין וכו'זכר צדיק (תשנ) עמ' כה
י ע"א24 וכפר עליו מאשר חטא וכו'מי השלוח (מישור) ח"ב עמ' צ
י ע"א24 וכפר עליו מאשר חטא על הנפש וכו'תורת איש ח"ב עמ' עב
י ע"א24 וכפר עליו מאשר חטא על הנפש וכי באיזו נפש חטא זה אלא שציער עצמו מן הייןדעת תורה ויקרא עמ' קכב, במדבר עמ' פו
י ע"א24 וכפר עליו מאשר חטא על הנפשס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' עה
י ע"א24 וכפר עליו מאשר חטא על הנפש, וכי באיזו נפש חטא זה אלא שציער עצמו מן היין וכו'חכמה ומוסר ח"ב עמ' רכא
י ע"א24 באיזה נפש חטא אלא שציער עצמו מן הייןתורת העולה (תשעה) עמ' תקפז, תקצו
י ע"א25 המצער עצמו מן היין נקרא חוטאהגיונות אל עמי (עמיאל) ח"א דרוש לד
י ע"א25 הנזיר חוטא על שציער עצמו מן הייןשפת אמת (הלוי) משלי פרק כג פסוק כז
י ע"א25 הנזיר נקרא חוטאפרדס מרדכי עמ' תקו
י ע"א25 חטאת בנזיר על שציער עצמו מן הייןעיוני הפטרה ח"א עמ' 100
י ע"א25 נזיר חוטא הוא שציער עצמו מהייןדרשות מהר"ם בריסק - מועדים עמ' קצו
י ע"א25 נזיר חוטא הואיל וציער עצמו מהייןערוגת הבושם (תשעא) ויקרא-במדבר עמ' רעא, רעג
י ע"א25 נזיר נקרא חוטא מפני שציער עצמו מן הייןמפי ספרים וסופרים - פניני חסידות נשא ל
י ע"א25 נזיר נקרא חוטא על שציער עצמו מהייןדרושי מהר"ם בריסק עמ' רלא
י ע"א25 נזיר שציער את עצמו מן היין נקרא חוטאערבי נחל (תשסד) עמ' שמו
י ע"א25 נזיר שציער עצמו מן הייןשמן ראש (כץ) ח"ד עמ' תכא
י ע"א25 נזיר שציער עצמו מן הייןשמן ראש (כץ) חנוכה ח"א עמ' שנט
י ע"א25 על שציער עצמו מן הייןמאורי שערים עמ' לב
י ע"א25 ציער עצמו מן היין נקרא חוטאגנזי ישראל (תשעד) על התורה עמ' תנא
י ע"א25 שציער עצמו מהייןמאיר נתיבות ח"ב עמ' שה
י ע"א25 שציער עצמו מן הייןדרך חיים (תשע) פ"ג הערה 64
י ע"א25 שציער עצמו מן הייןהטוב והתכלית - אמונה ודעת עמ' ז
י ע"א25 שציער עצמו מן הייןוענפיה ארזי אל (תשסו) על התורה ח"ב עמ' עב*
י ע"א26 והלא דברים ק"ו ומה זה שלא ציער עצמו אלא מן היין נקרא חוטא, המצער עצמו מכל דבר על אחת כמה וכמהאוצרות חיים - תיקון סעודה עמ' צב
י ע"א26 ומה זה שציער עצמו מן היין נקרא חוטא וכו'מרפא לשון עמ' קמד, קמח
י ע"א26 זה שלא ציער עצמו אלא מן היין נקרא חוטאאדרת אליהו (קוצין) ח"ג עמ' 27
י ע"א26 זה שלא ציער עצמו אלא מן היין נקרא חוטאלמטה יששכר עמ' קמ
י ע"א26 מה זה שציער עצמו מן היין צריך כפרה המצער עצמו מכל דבר עאכו"כמי מרום ח"א עמ' יט
י ע"א26 שלא ציער עצמו אלא מן היין נקרא חוטאישראל והזמנים (פירר) ח"ב עמ' 18
י ע"א27 המצער את עצמו מכל דבר על אחת כמה וכמהדובר צדק עמ' 38
י ע"א27 המצער את עצמו מכל דבר על אחת כמה וכמהפרי צדיק נשא אות ו
י ע"א27 המצער עצמו מכל דבר וכו'דורש טוב (פודור) עמ' 368
י ע"א27 המצער עצמו מכל דבר על אחת כמה וכמהגור אריה בראשית פל"ז הערה 297
י ע"א28 אין להסתגףמשיבת נפש עמ' לא
י ע"א28 כל היושב בתענית נקרא חוטאאדרת אליהו (קוצין) ח"א עמ' 45
י ע"א28 כל היושב בתענית נקרא חוטאאמרי נועם (מועדים) סי' ב לעיו"כ בשעת כל נדרי
י ע"א28 כל היושב בתענית נקרא חוטאדרושי מהרא"ץ בריסק עמ' רנט
י ע"א28 כל היושב בתענית נקרא חוטאשערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר פב
י ע"א28 מכאן שכל היושב בתענית נקרא חוטאאסופת מערכות במדבר עמ' פ
י ע"א29 היושב בתענית נקרא חוטאמטר השמים - עמודי העולם עמ' תפו
י ע"א29 היושב בתענית נקרא חוטאדרשות הרא"ש (תשסו) ח"א דרוש קמא עמ' תסט
י ע"א29 היושב בתענית נקרא חוטאהמספיק לעובדי ה' (תשסח) עמ' 244
י ע"א29 היושב בתענית נקרא חוטאזמרת הארץ (רבינוביץ) עמ' קעב
י ע"א29 היושב בתענית נקרא חוטאטיול בפרדס ח"א עמ' רכ
י ע"א29 היושב בתענית נקרא חוטאעיוני פרשה (ריבלין) ויקרא עמ' 235
י ע"א29 היושב בתענית נקרא חוטאעיני שמואל (ראבין) עמ' י
י ע"א29 היושב בתענית נקרא חוטאפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' ש
י ע"א29 המתענה נקרא חוטאשמלת אליעזר ח"א עמ' רלג
י ע"א29 והדין קרא בנזיר טמא כתיב משום ששנה בחטא, ור"ן - שציער עצמו ונטמאאסופת מערכות במדבר עמ' פ
י ע"א31 כינוי נדרים קונם קונח קונםגור אריה במדבר פ"ל הערה 52
י ע"א31 קונם הוא לשון נדרגור אריה במדבר פ"ל אות ט
י ע"א31 קונם קונח קונס הרי אלו כינויים לקרבןקרבן מנחה (תשעד) עמ' קי
י ע"א34 נודר במוהילקוטי שיחות חכ"ו עמ' 225
י ע"א35 איתמר כינויין ר' יוחנן אמר לשון אומות הןגבורות אליהו יו"ד סי' פא אות א
י ע"א35 איתמר כינויין רבי יוחנן אמר לשון אומותמילי דשמיא - טעם לשבח הערה 1 עמ' ו
י ע"א35 כינויין לשון אומות או לשון חכמיםאור אברהם - הגדה של פסח עמ' קעה
י ע"א35 כינויין לשון אומות הןאור אברהם בראשית עמ' רכח
י ע"א35 כינויין ר' יוחנן אמר לשון אומות הןאור אברהם - סידור התפילה עמ' קסא
י ע"א35 כינויין רבי יוחנן אמר לשון אומות הןפני מנחם בלק עמ' קנד
י ע"א35 כנויים לשון אומות או לשון שבדו חכמיםאור אברהם - מגילת אסתר עמ' רמו
י ע"א35 ר' יוחנן אמר לשון נכרים הן וכו'מי השלוח (מישור) ח"א עמ' קסח
י ע"א36 כינויי נדרים לשון עכו"ם הןשם דרך שמות עמ' ריט
י ע"א36 לשון נכריםמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' שג
י ע"א37 לשון שבדו להם חכמיםויגד יעקב עמ' תרכ
י ע"א39 וטעמא מאי תקינו רבנן כינויין דלא לימא קרבן ולימא קרבן דילמא אמר קרבן לה' ולימא קרבן לה' דילמא אמר לה" ולא אמר קרבןשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' רכב
י ע"א39 טעמא מאי תקינו רבנן כינויין דלא לימא קרבן וכו' דילמא אמר לה' קרבןדברי יואל מועדים ח"ו כט שבט עמ' י
י ע"א39 תקנו חכמים כינויין דלא לימא לה' קרבןויגד יעקב עמ' תרכא
י ע"א40 דילמא אמר "לה'" ולא אמר "קרבן"משך חכמה במדבר פ' טו פס' יט
י ע"א40 דילמא אמר לה' ולא אמר קרבן וקא מפיק שם שמים לבטלהבנין משה (מייזליש) ח"ב עמ' קצ
י ע"א40 דילמא אמר לה' ולא אמר קרבן וקא מפיק שם שמים לבטלההר המוריה עמ' רכט
י ע"א40 דילמא אמר לה' ולא אמר קרבןדברי שמואל (תשנח) עמ' רו
י ע"א40 דילמא אמר לה' ולא אמר קרבןהאיר ממזרח - חמש מגילות עמ' קכג
י ע"א40 דילמא אמר לה' ולא קרבן והוציא שם שמים לבטלהאור אברהם - רות עמ' קכד
י ע"א40 דילמא אמר לה' כו' וקא מפיק ש"ש לבטלהתורת מנחם חנ"ח עמ' 141
י ע"א40 דילמא קא מפיק שם שמים לבטלהפנים מסבירות עמ' תא
י ע"א40 דלא לימא לה' קרבןדבש השדה סי' פז עמ' קעח
י ע"א40 דלא לימא לה' קרבןשופרא דישראל (תשסו) עמ' קכא, קעא
י ע"א40 דלמא פשע ומדכר שם שמים לבטלה וכו' לא לימא איניש לה' קרבן אלא קרבן לה'שם דרך ויקרא עמ' צ
י ע"א40 ויאמר קרבן ומה בכך שמא יאמר תחילה לה' ויחזור בוזכרון לבני ישראל (חאגיז) עמ' י
י ע"א40 ולימא קרבן לה' דילמא אמר וכו' וקא מפיק ש"ש לבטלהשם משמעון (שפירא, תשכה) עמ' קכה
י ע"א40 ולימא קרבן לה' דילמא אמר לה' ולא אמר קרבן וכו'אור אברהם ברכות עמ' שא
י ע"א40 ולימא קרבן לה' דילמא אמר לה' ולא אמר קרבן וקא מפיק שם שמים לבטלהס' חסידים סי' סד
י ע"א40 ולימא קרבן לה' דילמא אמר לה' ולא אמר קרבן, וקא מפיק שם שמים לבטלהשל"ה (תשנז) - מס' פסחים אות רנו
י ע"א40 ולימא קרבן לה' וכו'ילקוט דברי חכמים במדבר סי' קעו
י ע"א40 ולימא קרבן לה' וכו'מרגניתא דבי רבנן עמ' נ
י ע"א40 ולימא קרבן לה'ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' רצח
י ע"א40 קרבן לה'העמק דבר ויקרא פ"כז פסוק יד
י ע"א41 שם שמים לבטלהבעקבי יעקב עמ' ט
י ע"א ר"ן ד"ה והדיןאזני יהושע (מהד' אדרת) ויקרא-במדבר דרוש לו עמ' 231
י ע"א ר"ן ד"ה כולןאזני יהושע (מהד' אדרת) ויקרא-במדבר דרוש לו עמ' 230
י ע"א ר"ן ותוספות - נזיר טמא נקרא חוטאבאר שרים במדבר פ' נשא דרוש א אות ב
י ע"א מיוחס לרש"י - נדרים סייג לפרישותהאיר ממזרח - אבות עמ' קמד
י ע"א מיוחס לרש"י ד"ה לפי שאין כו'שעת הכושר דף ז ע"א-ע"ב
י ע"א מיוחס לרש"י ד"ה לפיודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' עד
י ע"א תוס' ד"ה אדם - מדנקט ל' נקיבה אלמא דבשלמים אייריייטב פנים ח"א דף קטז ע"ג
י ע"א תוס' ד"ה אדם - מעילה ליכא (בשלמים) איסורא דאוריי' מיהא איכאייטב פנים ח"א דף קטז ע"ג
י ע"א תוס' ד"ה אדםרנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' ריג
י ע"א תוס' ד"ה נדבה - ה"מ לשנויי כדלעיל אלא ניחא ליה לאתויי כר"י גופיהייטב פנים ח"א דף קטז ע"ג
י ע"ב01 אין לומר לה' קרבןבארות המים (תשסט) עמ' תנז {דלמא ימות בין לה' ולקרבן}
י ע"ב01 אין לומר לה' קרבןבארות המים (תשסב) עמ' קסא
י ע"ב01 אל יאמר אדם לה' חטאתשם יחזקאל עמ' תפו {שמא ימות ונמצא מזכיר שם שמים לבטלה}
י ע"ב01 אסור לומר לה' קרבן אלא קרבן לה'דברי יואל מועדים ח"ה עמ' פג
י ע"ב01 אסור לומר לה' קרבןאמרות ה' השלם ח"א עמ' מא, שעח, ח"ב עמ' רנד-רנה, ח"ג עמ' שיא, ח"ד עמ' כה, כח
י ע"ב01 אסור לומר לה' קרבןזכור לאברהם (וייס) פ' מטו"מ, ואתחנן
י ע"ב01 אסור לומר לה' קרבן רק קרבן לה'קדושת יצחק עמ' קלט
י ע"ב01 חטאת לה' ולא לה' חטאתמפי ספרים וסופרים (תשעב) אבות פניני חסידות פ"ד אות לו
י ע"ב01 יאמר חטאת לה'דברי משה (שהם, תשמח) עמ' קיח
י ע"ב01 יאמר נדר לה'בוצינא דנהורא (תשסז) עמ' קכח
י ע"ב01 יש לומר קרבן לה' ולא לה' קרבןעטרת יהושע ויקרא עמ' טו
י ע"ב01 לא יאמר אדם לה' עולהאזני יהושע (מהד' אדרת) דרשות והספדים דרוש נט עמ' 108-109
י ע"ב01 לא יאמר אדם לה' עולהמלא העומר על חמש מגילות (תשסח) עמ' קסד {שמא ימות}
י ע"ב01 לא יאמר אדם לה' עולה אלא עולה לה' ורא"שאמרי מרדכי (שפלטר, תשעב) אות שנז
י ע"ב01 לא יאמר אדם לה' עולה וכו' אלא קרבן לה'שמן הטוב (תשסב) - דברי תורה אות סב
י ע"ב01 לא יאמר אדם לה' עולה וכו'ייטב פנים ח"ב דף קפה
י ע"ב01 לא יאמר אדם לה' עולה וכו'נועם אליעזר בראשית עמ' קצה ע"ב
י ע"ב01 לא יאמר אדם לה' עולה לה' מנחה לה' חטאת לה' שלמיםאשל אברהם (בוטשאטש) סי' יג ס"ק ג ברכת אברהם אות נא
י ע"ב01 לא יאמר אדם לה' עולהבנין דוד (מייזלש) בראשית - בראשית אות א
י ע"ב01 לא יאמר אדם לה' עולהחומת אנך תהלים פרק יח
י ע"ב01 לא יאמר אדם לה' עולהשמן ראש (כץ) פסח ח"ב עמ' לז
י ע"ב01 לא יאמר אדם לה' קרבן אלא קרבן לה'יגל יעקב (תשנג) תרומה אות קכח, ויקרא אות יב
י ע"ב01 לא יאמר אדם לה' קרבן אלא קרבן לה'יגל יעקב (תשעד) ח"א עמ' תכב, תצא
י ע"ב01 לא יאמר לה' חטאתקומץ המנחה (צונץ) דרוש קמו אות ה {שמא ימות קודם שיאמר חטאת}
י ע"ב01 לא יאמר לה' חטאת אלא חטאת לה'פנים יפות על תהלים עמ' תקיב
י ע"ב01 לא יאמר לה' חטאת אלא חטאת לה'שבט מישראל (קרמניץ) פרק קד פסוק לג, פרק קטו פסוק יז, פרק קמה פסוק כא
י ע"ב01 לא יאמר לה' חטאתאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' תצא
י ע"ב01 לא יאמר לה' עולה וכו'יפה תאר (תשעח) ח"א עמ' מא
י ע"ב01 לא יאמר לה' עולה וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תרט, ח"ג עמ' יב
י ע"ב01 לא יאמר לה' עולה רק עולה לה'חנן אלקים עמ' רעט, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' שפט
י ע"ב01 לא יאמר לה' קרבן אלא קרבן לה'פאר יעקב ח"ג עמ' שסג, ח"ד עמ' תל
י ע"ב01 לא יאמר לה' קרבן כי אם קרבן לה' וכו'נזר הקדש ח"א עמ' מח
י ע"ב01 לא יאמר קרבן להויואל משה מאמר א סי' סד עמ' עט, מאמר ג סי' יב עמ' תטז
י ע"ב01 לא לימא אינש לה' קרבן אלא קרבן לה'דברי יואל מועדים ח"א מוצאי יו"כ דף שצד ע"א, ת ע"א
י ע"ב01 לא לימא לה' עולהשבות יעקב (אבולפיה) עמ' לו {שמא ימות בנתיים}
י ע"ב01 לד' עולהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' כא
י ע"ב01 לה' עולה לה' חטאתבנין שאול עמ' רכג
י ע"ב01 מנין שלא יאמר אדם לד' עולה וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' רכד
י ע"ב01 מנין שלא יאמר אדם לה' עולה וכו' ת"ל קרבן לה'לקט אמרי קודש - במדבר עמ' קח
י ע"ב01 מנין שלא יאמר אדם לה' עולה וכו' תלמוד לומר קרבן לה', ורא"ש - שמא ימלך ויחזור בולחמי תודה דף כז ע"ב
י ע"ב01 מנין שלא יאמר אדם לה' עולה וכו'אוצר המאמרים (וייס, תשסג) עמ' רעט
י ע"ב01 מנין שלא יאמר אדם לה' עולה וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' תרד ד"ה והנה
י ע"ב01 מנין שלא יאמר אדם לה' עולה וכו'טוב ירושלים שמות פכ"ב פסוק ז
י ע"ב01 מנין שלא יאמר אדם לה' עולה וכו'צדקת יוסף עמ' ד, קצה
י ע"ב01 מנין שלא יאמר אדם לה' עולה וכו'שפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' שמט
י ע"ב01 מנין שלא יאמר אדם לה' עולה וכו'תפלת דוד (אדר"ת) עמ' קכא
י ע"ב01 מנין שלא יאמר אדם לה' עולה לה' חטאת וכו'כד הקמח (מישור) עמ' תנו
י ע"ב01 מנין שלא יאמר אדם לה' עולה לה' מנחה וכו' ת"ל קרבן לה'מכשירי מצוה עמ' נא
י ע"ב01 מנין שלא יאמר אדם לה' עולה לה' מנחה לה' תודה לה' שלמים ת"ל קרבן לה'של"ה (תשנז) - מס' פסחים אות רנו
י ע"ב01 מנין שלא יאמר אדם לה' עולה לה' מנחה ת"ל קרבן לה'ברית אברם עמ' תסו
י ע"ב01 מנין שלא יאמר אדם לה' עולה לה' שלמים ת"ל קרבן לה'רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תקפ
י ע"ב01 מנין שלא יאמר אדם 'לה' עולה'דרך חיים (תשע) פ"ד הערה 1476
י ע"ב01 מנין שלא יאמר אדם לה' עולהתושע יאודה דף יח ע"ב
י ע"ב01 מנין שלא יאמר אדם לה' קרבןברכת חיים (תשמה) ח"ב עמ' 75
י ע"ב01 מנין שלא יאמר לה' חטאתתולעת שני דף צא ע"ד, צב ע"א
י ע"ב01 מנין שלא יאמר אדם לה' עולה לה' חטאתכד הקמח (תשנו) עמ' קפד
י ע"ב01 מנין שלא יאמר לה' עולההעמק דבר ויקרא פ"כב פסוק ב
י ע"ב01 עולה לה'ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תשכג
י ע"ב01 צריך לומר קרבן תחלהתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' רצג (יג) {הא הקדש חל גם במחשבה}
י ע"ב01 שלא יאמר אדם לד' עולהדברי יואל פ' ויחי דף תפח ע"ב
י ע"ב01 שלא יאמר אדם לה' עולהרנת יצחק יחזקאל עמ' קפב
י ע"ב01 שלא יאמר אדם לה' קרבןחמודי צבי בראשית עמ' קנא
י ע"ב01 שלא יאמר לה' קרבן רק קרבן לה'כתבי מא"ה עמ' קעא
י ע"ב01 שלא לומר לה' קרבן אלא קרבן לה'כתנות אור עמ' קעו
י ע"ב02 ת"ל קרבן לה'העמק דבר דברים פ"יב פסוק כו
י ע"ב04 מוציא ש"ש לבטלהטוב טעם שמות עמ' קמה
י ע"ב13 ובית הלל סברי לא גזרינן כינויי כינויין משום בינוייןזכור לדוד עמ' לב
י ע"ב18 איבעיא להו מיפחזנא מאי וכו' א"ל רבינא לרב אשי וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 568
י ע"ב29 נדר במוהיכל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תנ
י ע"ב31 במוהי לא אמר כלוםברכת אבות עמ' רפה
י ע"ב32 האומר לחולין שאוכל לך וכו'דורות הראשונים כרך א עמ' 315
י ע"ב32 האומר לחוליןסמיכה לחיים (סימן ט"ו) דף קי"ז ע"ב (ד"ה הן)
י ע"ב32 לא חולין לא אוכל לך וכו' מכלל לאו אתה שומע הןעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' קכז
י ע"ב33 לא כשר לא דכי הוה כמתפיס בדבר הנדור ר"ן רא"שדבר טוב (רוזנברג) עמ' שיב
י ע"ב33 לא כשר ולא דכי טהור וטמאזכור לדוד עמ' עז
י ע"ב33 לחוליןלוח ארש (תשסא) ח"א סי' קמה, שערי תפלה סי' פו {משמע לא חולין}
י ע"ב33 לחולין שאוכל לךמבשרת ציון ח"ג עמ' שנח
י ע"ב34 כאימרא ותוס'רנת יצחק מלכים עמ' רלג, תהלים עמ' תכא
י ע"ב34 כאימרא, ובתוס'משנת חיים בראשית עמ' רסו
י ע"ב34 כאימרא, ובתוס'משנת חיים ויקרא עמ' שפד
י ע"ב34 כאימרא כדיריםמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' קיט
י ע"ב34 כאימרא, ותוס' - אי נמי אילו של אברהם אבינורנת יצחק - תפלה לימי המועדים עמ' רכז
י ע"ב35 נדר באחד ממשמשי מזבחברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' רכז
י ע"ב36 האומר ירושלים לא אמר כלוםמנחת ישראל עמ' קצד
י ע"ב מיוחס לרש"י ד"ה מניןמכשירי מצוה עמ' נא*
י ע"ב תוס' - אם כינויין לשון שבדו להם חכמים איך מביא קרבן על נזירתוויגד יעקב עמ' תרכ
יא ע"א01 לחולין הוא כמו לא חוליןמשמרת איתמר (תשסז) עמ' רסז, רצד, שכו, שלב
יא ע"א01 האומר לחולין וכו' לא חוליןנועם הברכה עמ' קלו
יא ע"א03 מכלל לאו אתה שומע הןבנין שאול עמ' כו
יא ע"א03 מכלל לאו אתה שומע הןגור אריה בראשית פט"ו הערה 8
יא ע"א03 מכלל לאו אתה שומע הןדברות חיים (תשנ) ח"ב עמ' סא
יא ע"א03 מכלל לאו אתה שומע הןתורת מנחם חכ"ד עמ' 15
יא ע"א04 כל תנאי שאינו כבני גד ובני ראובן אינו תנאיהמאור הגדול (גר"א) עמ' קלז
יא ע"א04 כל תנאיאגרא דכלה ח"ג עמ' רסד {דיני תנאי כפול וקודם למעשה והן קודם ללאו}
יא ע"א ר"ן ד"ה דתנן ר"מחכמת התורה ויגש עמ' ס
יא ע"א רא"ש סי' י - אף על גב דאמר לקרבן בפת"ח מפרשינן ליה כאילו אמר בשו"אמגיד דבריו ליעקב (מביאלה, תשסד) עמ' קנב
יא ע"ב01 חולין שאוכל לךאבן שהם (וינמן) עמ' נד [הלכה]
יא ע"ב08 נעשה כאלו אמר לקרבן יהא וכו'מגיד דבריו ליעקב (מביאלה, תשסד) עמ' קנב
יא ע"ב15 האומר לחולין בפת"ח משמעותא לא חולין, לחולין בשו"א וכו'דובר שלום (תשסג) אות קמג
יא ע"ב15 האומר לחולין לא חולין, לחולין חולין יהאלקט אמרי קודש - מועדים עמ' כה
יא ע"ב18 המתפיס בשלמים, ר"ןמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' סא
יא ע"ב18 הרי עלי כבשר זבחי שלמים לאחר זריקת דמים מהו, רא"ששם דרך ויקרא עמ' שפד
יא ע"ב18 הרי עלי כבשר זבחי שלמיםהדרום כרך כה עמ' 90
יא ע"ב19 אי דקאמר בהדין לישנא וכו'דורות הראשונים כרך ו עמ' 48
יא ע"ב20 היה מונח לפניומפניני הרב עמ' רא
יא ע"ב22 בהיתרא קמתפיס או בעיקרו קמתפיסחכמת התורה עקב עמ' תי
יא ע"ב22 בעיקרו קמתפיס או בהשתא קמתפיסחכמת התורה תולדות עמ' רנג
יא ע"ב22 בעיקרו קמתפיסחכמת התורה כי תשא עמ' תלה
יא ע"ב23 אמר רבא ת"ש נותר ופיגול וכו' א"ל רב הונא בריה דרב נתן וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 517 הערה קמב
יא ע"ב ר"ן ד"ה רב אשי וכו'שרגא המאיר מועדים עמ' שמט
יא ע"ב רש"י ד"ה אי דקאמרוענפיה ארזי אל (תשסו) על התורה ח"ב עמ' קכג
יא ע"ב רשב"א - בבכור דאינו נאכל אלא לזכרי כהונהעיוני רש"י במדבר עמ' רצא
יא ע"ב רשב"א - בטעם דחזה ושוק אסור לזריםעיוני רש"י במדבר עמ' רפ
יא ע"ב רשב"א - שהבכור נאכל רק לזכרי כהונהלקוטי שיחות חכ"ג עמ' 134
יא ע"ב תוס' ד"ה אימא, וא"ת הא מוכח לעיל דכיון דאמר לחולין בפתח מכלל לאומגיד דבריו ליעקב (מביאלה, תשסד) עמ' קנד
יב ע"א09 איזהו איסור וכו'מפניני הרב עמ' רב
יב ע"א09 איזהו איסר האמור בתורה וכו' כיום שמת בו אביואור אברהם דברים עמ' שצא
יב ע"א09 אמר הריני שלא אוכל בשר וכו' והוא שנדור באותו היום וכו'חמשה מאמרות (תשסט) - סמוכים לעד - כתובות ג
יב ע"א09 אמר הריני שלא אוכל בשר וכו' כיום שראיתי ירושלים בחורבנה ואמר שמואל והוא שנדור באותו היוםדברי תורה (שפירא) מהד' ו סי' לד
יב ע"א09 אמר הריני שלא אוכל בשר ושלא אשתה יין וכו'תורה בציון עמ' קצב
יב ע"א10 שלא אוכל בשר וכו' כיום שמת בו אביו כיום שמת בו רבולקט שיחות מוסר ח"ב עמ' תקלד
יב ע"א10 שלא אוכל בשר ושלא אשתה יין וכו' כיום שמת בו רבודרשות חתם סופר (תשעז) ח"ה עמ' שצד ד"ה אך
יב ע"א10 הרי עלי שלא לאכול בשר כיום שמת בו רביפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' רכח
יב ע"א10 הריני שלא אוכל בשר ושלא אשתה יין כיום שמת בו אביו וכיום שמת בו רבואוצר המאמרים (תשסא) עמ' סט
יב ע"א10 הריני שלא אוכל בשר כיום שמת בו אביושמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' א
יב ע"א10 שלא אוכל בשר כיום שמת בו אביושמן ראש (כץ) ח"ו עמ' תשכה
יב ע"א11 כיום מיתת רבושמן ראש (כץ) ח"ו עמ' קפה {ריע מזלו}
יב ע"א11 כיום שמת בו אביושערים מצוינים בראשית-שמות עמ' קפ
יב ע"א11 כיום שמת בו רבומאיר נתיבות ח"ב עמ' שלו, ח"ג עמ' רסג
יב ע"א12 כיום שראיתי ירושלים בחורבנהשיחות לספר ויקרא עמ' שסה
יב ע"א19 כחלת אהרן וכתרומתודברי יונה ח"א עמ' קנט {המתפיס בתרומה מתפיס בדבר איסור}
יב ע"א19 כחלת אהרן וכתרומתו וכו' לה' דבר הנדורמי מרום ח"י עמ' פט
יב ע"א19 כחלת אהרן וכתרומתואמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' תמא
יב ע"א19 תא שמע כחלת אהרן וכתרומתו מותר וכו'הר המוריה עמ' קנח
יב ע"א ר"ן ד"ה והוא שנדרס' הזכרונות (אבוהב, תשעד) עמ' לה
יב ע"א רא"ש ד"ה כחלת אהרןפניני דעת עמ' רו
יב ע"א מיוחס לרש"י איסר הוא נדרגור אריה במדבר פ"ל הערה 44
יב ע"א רשב"א ד"ה כחלת אהרןוענפיה ארזי אל (תשסו) על התורה ח"ב עמ' קיז
יב ע"א תוס' ד"ה כחלת אהרןחיי נפש ח"ג עמ' רלו
יב ע"ב כגון דאפרשינהו בלישהמשך חכמה ויקרא פ' ח פס' לא
יב ע"ב אחד, שלא יטול פרוסהולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' שסד
יב ע"ב הרי עלי כבכור וכו' ר"י אוסר וכו'דברי יונה ח"א עמ' רנג, שדמ
יב ע"ב הרי עלי כבבורשופרא דישראל (תשסו) עמ' שכח
יב ע"ב רשב"א ד"ה והא תרומת לחמי תודהוענפיה ארזי אל (תשסו) על התורה ח"ב עמ' קיט
יב ע"ב מיוחס לרש"י ד"ה כחלות תודהוענפיה ארזי אל (תשסו) על התורה ח"ב עמ' קטז*
יג ע"א02 לא דכו"ע לפני זריקת דמים, ומ"ט דמאן דשרי, אמר קרא כי ידור וכו'וענפיה ארזי אל (תשסו) על התורה ח"ב עמ' קיב
יג ע"א04 אמר קרא כי ידור עד שידור בדבר הנדור, לאפוקי בכור דדבר האסור הוא וכו'ס' המאמרים עת"ר (מהד' תשעב) עמ' רצט, שז, תלו
יג ע"א04 בדבר הנדור ולא בדבר האסורדברי שאול במדבר עמ' רסב
יג ע"א04 בדבר הנדוררשימות (רמ"מ שניאורסון) חוברת לה עמ' 9
יג ע"א04 עד שידור בדבר הנדוראור התורה (צמח צדק) במדבר עמ' א'שכו
יג ע"א07 כי ידור נדר לרבות המתפיס בחטאת ובאשמותיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' מב
יג ע"א11 הבכור שהוא קדוש ממעי אמובאר משה (אפשטיין) במדבר עמ' תלה
יג ע"א11 ומאן דאסר בכור נמי מתפיסו בנדר הוא וכו'מגילת סמנים עמ' קכה
יג ע"א12 בכור מקרי דבר הנדורשעורי דעת ספר ב עמ' קסז
יג ע"א12 המתפיס בבכור הוי כמתפיס בדבר הנדוראור אברהם על ספר המצוות עמ' תנד
יג ע"א13 בכור אי מצוה להקדישומאורי שערים עמ' כ
יג ע"א13 בכור מצוה להקדישומשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' קסב
יג ע"א13 מנין לנולד בכור בתוך ביתו שמצוה להקדישו שנאמר הזכר תקדישמכשירי מצוה עמ' פח, רד
יג ע"א13 מנין לנולד בכור בתוך ביתו שמצוה להקדישואור אברהם שמות עמ' קמח
יג ע"א13 מנין לנולד בכור בתוך ביתו שמצוה להקדישובאר משה (אפשטיין) שמות עמ' ש, דברים עמ' תקמג
יג ע"א13 מנין לנולד בכור וכו' שמצוה להקדישודברי יונה ח"א עמ' רנב
יג ע"א13 מנין לנולד לו בכור וכו' שמצוה להקדישואור אברהם - מסכת מגילה עמ' שפז
יג ע"א13 נולד בכור בתוך ביתו מצוה להקדישונועם אליעזר שמות דף צו ע"א
יג ע"א14 הבכור אע"פ שקדושתו מרחם מצוה להקדישופרי צדיק פדיון הבן אות ג
יג ע"א14 הבכור קדוש מאליו ויש מצווה להקדישומי מרום חי"ג עמ' קנג
יג ע"א14 מצוה להקדיש את בכור וכו'פחד יצחק סוכות מאמר יח
יג ע"א14 מצוה להקדיש את הבכוראור אברהם - רות עמ' שפה
יג ע"א14 מצוה להקדיש את הבכוראור אברהם ברכות עמ' קכו
יג ע"א14 שמצוה להקדישוהעמק דבר שמות פ"יג פסוק ב
יג ע"א28 האומר קרבן עולה מנחה חטאת תודה שלמים שאני אוכל לך אסורשל"ה (תשנז) - מס' פסחים אות שא
יג ע"א28 עולה וכו' שלמיםיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' רסב {אמר פירות אלו עולה שלמים}
יג ע"א28 קרבןברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' רכו-רכז {נדר בקרבן נדבה}
יג ע"א30 הקרבן כקרבן שאוכל לך וכו'דורות הראשונים כרך א עמ' 315
יג ע"א36 הא קרבן הא עולה הא מנחהתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' שיח {מדריגה חמישית בקדושה}
יג ע"א ר"ן ד"ה לאימראמגיד דבריו ליעקב (מביאלה, תשסד) עמ' קנג
יג ע"ב07 קונם פי מדבר עמךיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קנט, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' קכו
יג ע"ב08 חומר בשבועות מבנדרים וכו' שהשבועות חלות על דבר שיש בו ממש וכו'עירין קדישין השלם עמ' תלז
יג ע"ב09 חומר בנדרים שהנדרים חלין על המצוה כברשותשל"ה (תשנז) - תולדות אדם אות צד
יג ע"ב10 הנדרים חלים על דבר מצוה כרשותשירת דוד (תשסז) עמ' תקעה
יג ע"ב10 הנדרים חלין על המצוה משא"כ בשבועותאור התורה (תאומים, תשנט) עמ' תרסג
יג ע"ב10 נדר חל על דבר מצוהגור אריה במדבר פ"ל הערה 46
יג ע"ב10 נדרים חלין על דבר מצוהדברי שאול במדבר עמ' רסב
יג ע"ב11 חומר בשבועות שהשבועות חלות על דבר שאין בו ממש כדבר שיש בו ממשמאורות האריז"ל עמ' קצ אות א
יג ע"ב12 שבועה חלה על דבר שאין בו ממש משא"כ בנדריםפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תקפח
יג ע"ב13 נדר אין חל על דבר שאין בו ממשגור אריה במדבר פ"ל הערה 42
יג ע"ב13 נדר לא חל על דבר שאין בו ממשחקל יצחק (תשסג) עמ' תקמו
יג ע"ב17 ואלו מותרים כבשר חזירודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תקסג
יג ע"ב21 כאמא - פותחים פתח ממקום אחרברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' רכז
יג ע"ב25 ר"מ לית ליה בנדרים מכלל לאו אתה שומע הןמעגלי צדק (פאנעט) במדבר עמ' סד
יג ע"ב תוס' ד"ה ידי לעושיהםעיוני רש"י במדבר עמ' תקלב
יד ע"א10 כי ידורהכתב והקבלה במדבר פ"ל פסוק ג
יד ע"א11 בדבר הנדור, ולא בדבר האסורתורת מנחם חלק לד עמ' 198
יד ע"א11 נודר בדבר הנדורדרך מצותיך (חב"ד) דף מב ע"ב
יד ע"א11 עד שידור בדבר הנדור, ותוס' - אין חילוק בין ת"ח לע"הבתי כנסיות - בית האסופים דף כז ע"ב
יד ע"א11 עד שידור בדבר הנדורלקוטי שיחות ח"ד עמ' 1077
יד ע"א11 רק בדבר הנדורברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' רכו-רכז
יד ע"א15 הרי את עלי כבשר אימא וכו' ות"ח א"צ שאלהזכור לדוד עמ' יט
יד ע"א20 הנודר בתורה לא אמר כלוםויקרא יעבץ עמ' קצב
יד ע"א20 הנודר בתורהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' צ
יד ע"א קרן אורה סד"ה כיזאת ליעקב במדבר עמ' שו
יד ע"ב01 הנודר בתורה כו' במה שכתוב בה כו'שערי תשובה סה"י אות סה
יד ע"ב01 הנודר בתורה כו'ברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' רלד
יד ע"ב17 קונם עיני בשינה היום אם אישן למחרבנין אפרים עמ' עד [הלכה]
יד ע"ב17 קונם עיני בשינהדרשות מהר"ם בנעט עמ' כ
יד ע"ב17 קונם עיני בשינה היום אם אישן למחרברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' קסו
יד ע"ב17 קונם שלא אישן היום אם אישן למחרעצי חיים - מועדים עמ' עט
יד ע"ב19 אל יישן היוםדרישה מחיים דף עא ע"א
יד ע"ב ר"ן ד"ה הנודרתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' פ (ערב) {קריאת שבועה בלשון נדר}
טו ע"א02 תנן קונם שאני ישן וכו'זכור לדוד עמ' ז
טו ע"א04 זה חומר שבועות מנדרים דשבועה חלה על דבר שאין בו ממשכנפי יונה (תשנח) ח"ד סי' ע
טו ע"א04 חומר בשבועות מבנדריםאור הגנוז (מהאניפאלא, תשסו) עמ' שמט
טו ע"א06 אין נדר חל על דבר שאין בו ממש וכו'יפה תאר (תשעח) ח"ג עמ' מא, מב
טו ע"א07 קונם עיני בשינהעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' פה {נעשה כאומר יאסר עיני לשינה}
טו ע"א10 האומר שבועה שלא אישן ג' ימים מלקין אותו וישר לאלתרעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' פד
טו ע"א10 הנודר שלא ישן ג' ימים מלקין אותו וישן לאלתראהל יעקב (תשעא) ח"ד עמ' רלז
טו ע"א10 הנודר שלא ישן ג' ימים מלקין אותודבר צבי - קדושת השבת עמ' י
טו ע"א10 הנודר שלא ישן שלשה ימים הוי שבועת שוא, ור"ן ורא"שבתי כנסיות - בית האסופים דף כז ע"ב
טו ע"א10 הנשבע שלא יישן ג' ימיםדמשק אליעזר (רלב"ג) בראשית פרק כח פסוק י
טו ע"א10 הנשבע שלא ישן ג' ימים הרי זו שבועת שוואדרש משה (פינטו) בראשית ח"ב עמ' כא
טו ע"א10 הנשבע שלא ישן שלשה ימים מכין אותו וישן לאלתרבאר מים חיים (עובדיה) עמ' קג ד"ה מברכין
טו ע"א10 מלקין אותו וישן לאלתרמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' קמ
טו ע"א10 נודר שלא יישן ג' ימיםהאיר ממזרח משלי עמ' עח
טו ע"א10 נשבע שלא אישן שלשת ימים מלקין אותו וישן לאלתרדרש משה (פינטו) שמות ח"א עמ' רלה
טו ע"א10 נשבע שלא יישן ג' ימים רצופים מלקין אותו וישן לאלתרמגדנות אליעזר עמ' סה
טו ע"א10 נשבע שלא לישון ג' ימים - לוקהשיחות לספר בראשית עמ' רכג
טו ע"א10 שבועה שלא אישן ג' ימים וכו'נפש יוסף (תשפא) עמ' שנט
טו ע"א10 שבועה שלא אישן ג' ימים מלקין אותו וישן לאלתרעלי שור ח"ב עמ' רמד
טו ע"א10 שבועה שלא אישן ג' ימים מלקין אותובישורון מלך ח"א עמ' קנז
טו ע"א10 שבועה שלא אישן ג' ימים מלקין אותוצל הכסף (פריד, תשסג) עמ' קי
טו ע"א10 שבועה שלא אישן ג' ימיםמפניני הרב עמ' ר
טו ע"א10 שבועה שלא אישן מלקין אותומשנת יוסף על התורה ח"א עמ' קלו
טו ע"א10 שבועה שלא אישן שלשה ימים מלקין אותו וישן לאלתראמרי משה (פינטו) ח"א עמ' עד
טו ע"א10 שבועה שלא אישן שלשה ימים מלקין אותו וישן לאלתרמחשבת מוסר ח"א עמ' רח
טו ע"א10 שבועה שלא אישן שלשה ימים מלקין אותו וישן מידויברך דוד עמ' קסו
טו ע"א10 שבועה שלא אישן שלשה ימים מלקין אותו וישןפרי צדיק ר"ח כסלו אות ג
טו ע"א10 הנשבע שלא ישן ג' ימיםאמרי יצחק בראשית עמ' רד
טו ע"א10 שלא לישון ג' ימיםתורת מנחם חי"ב עמ' 138 {שלא לאכול ז' ימים}
טו ע"א18 בבל יחל דרבנןחקל יצחק (תשסג) עמ' תקמו
טו ע"א18 נדר על דבר שאין בו ממש, אסור משום בל יחל דרבנןתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' קלד (תנה), קלט (תעב)
טו ע"א19 דאיכא בל יחל מדרבנןשם דרך במדבר עמ' קמז
טו ע"א19 דברים המותרים ואחרים נהגו בהם איסור א"א רשאי לנהוג היתרמקראי קדש (תשנג) עמ' תעח
טו ע"א19 דברים המותרים ואחרים נהגו בהם איסור אסור להתירםס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' ב
טו ע"א19 דברים המותרים ואחרים נהגו בהן איסורעיוני רש"י דברים ח"א עמ' שסנדרים
טו ע"א19 דברים המותריםנשמת כל חי חלק א (סימן מ"ו) דף ע"ג ע"ג (ד"ה ואען)
טו ע"א19 דברים המותרין ואחרים נהגו בהן איסור עובר בבל יחלמעגלי צדק (פאנעט) במדבר עמ' רנט
טו ע"א19 דברים המותרין ואחרים נוהגין בו איסורחכמת התורה ראה עמ' שסד
טו ע"א ר"ן - בערכין עובר בבל יחלאור אברהם ויקרא עמ' תיב
טו ע"א ר"ן ד"ה הלכה אסורה וכו'פרורים משלחן גבוה ח"ג שאלה קט-קיא
טו ע"א ר"ן ד"ה הלכהדרשות מהר"ם חביב עמ' קסג
טו ע"א ר"ן ד"ה הלכהזאת ליעקב במדבר עמ' שב
טו ע"א ר"ן ד"ה הלכהזאת ליעקב דברים עמ' תיט
טו ע"א רשב"א - מצוה היא איסור גבראבנין אפרים עמ' עז [הלכה]
טו ע"א רשב"אמנחת מחבת ח"א עמ' רטו
טו ע"ב08 האומר פירות אלו אסורין עלי היום אם אלך מחר למקום פלוניעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' סד
טו ע"ב15 האומר לאשה קונם שאני משמשך הרי זה בבל יחל דברוחיי נפש ח"ו עמ' רא
טו ע"ב15 קונם שאיני משמשךאות היא לעולם ח"ב דף קסה ע"ב
טו ע"ב15 קונם שאני משמשךהאיר ממזרח משלי עמ' רפג
טו ע"ב16 משתעבד להשם יחזקאל עמ' עא {בעל חייב לפקוד את אשתו}
טו ע"ב18 באומר הנאת תשמישך עלימכשירי מצוה עמ' רז
טו ע"ב18 באומר קונם הנאת תשמישך עלימעדני אשר נישואין עמ' קנב
טו ע"ב18 הנאת תשמישך עלי אסור ור"ןמאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף קיג ע"א
טו ע"ב18 הנאת תשמישך עלי אסורפרורים משלחן גבוה ח"ד שאלה צח
טו ע"ב18 הנאת תשמישך עלייושב אהלים (מנטרוז) עמ' קיג
טו ע"ב18 הנאת תשמישך עלימועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' סב
טו ע"ב24 קרבן לא אוכל לךזמרת הארץ (רבינוביץ) עמ' שפג {נדרים בענייני גשמיות לא טובים}
טו ע"ב28 באומר הנאת תשמישך עלי, נימוקי יוסף - הא מצוות לאו ליהנות ניתנותפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' רטו-רטז
טו ע"ב ר"ן - והא כיון דמצות לאו ליהנות ניתנו הרי אינו נהנה מן הסוכה כללשיחות ר' ראובן עמ' קטז
טו ע"ב ר"ן - מצוות לאו ליהנות ניתנודברי חנינא - מזלות עמ' טו
טו ע"ב ר"ן בד"ה והא וכו'ברכת אבות עמ' תקפג
טו ע"ב ר"ן ד"ה הלכה אסורה בהנאתודרשות מהר"ם חביב עמ' קנב
טו ע"ב ר"ן ד"ה והא מן התורהאמרות ה' השלם ח"ה עמ' נב
טו ע"ב ר"ן ד"ה ולעניןמועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' רפה
טו ע"ב מיוחס לרש"י ד"ה נדבה אתי בהו לידי תקלה כו' אבל בבל תאחר לא כו' בי גזא דרחמ' איתיהייטב פנים ח"א דף קטו ע"א
טו ע"ב רשב"א - גם בדאיכא הנאת הגוף אמרי' מצוות לאו להנות ניתנורנת יצחק תענית עמ' רב
טו ע"ב רשב"א - מצוות לאו להנות ניתנו בהנאה צדדיתשירת הפסח אות רג
טו ע"ב רשב"א - מצות לאו ליהנות ניתנו, אף כשיש הנאת הגוףאור אברהם - מסכת מגילה עמ' שמ
טו ע"ב רשב"א, ר"ן - מצות לאו ליהנות ניתנואור אברהם על ספר המצוות עמ' תקצד
טז ע"א15 שבועה שאוכל שתי לשונותוזאת התורה עמ' רמה
טז ע"א33 וחומר בנדרים וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"א עמ' טז
טז ע"א33 חומר בנדרים מבשבועות ובשבועות מבנדריםיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קנט, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' קסד
טז ע"א33 חומר בנדרים קונם סוכה שאיני יודעעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' קכד
טז ע"א33 חומר בנדרים שחלין על דבר מצוהעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' קכח
טז ע"א33 נדרים חלים על דבר מצוהשמחה לאיש (אלישר) אהע"ז סי' טז דף נא ע"ג
טז ע"א33 חומר נדרים מבשבועותתפלה למשה (בנימין) עמ' רמג
טז ע"א34 קונם סוכה שאיני עושה לולב שאיני נוטל וכו' אסור וכו'טוב ירושלים במדבר פ"ל פסוק ב
טז ע"א36 בנדרים אסור בשבועות אסורנזר הקדש ח"א עמ' רמו {שבועה אינה חלה על דבר מצוה ונדר חל על דבר מצוה}
טז ע"א36 בנדרים אסור בשבועות אסורפרדס המלך (תשסט) אות שצח {שבועה אינה חלה על דבר מצוה, נדר חל אפילו על דבר מצוה}
טז ע"א36 בנדרים אסוראור אברהם - מסכת מגילה עמ' לג {נדרים חלין על דבר מצוה - רמב"ם}
טז ע"א36 בנדרים אסורודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' תח {הנדרים חלין אפי' לבטל את המצוה}
טז ע"א36 בנדרים אסוראמת ליעקב (ניניו) מערכת נ אות ח {נדרים חלין על דבר מצוה}
טז ע"א36 בנדרים אסוראור אברהם דברים עמ' קפט {נדרים חלין על דבר מצוה}
טז ע"א36 בנדרים אסוראור אברהם ויקרא עמ' רסט {נדרים חלין על דבר מצוה, עשה דוחה ל"ת}
טז ע"א36 בנדרים אסורחקל יצחק (תשסג) עמ' תקמה {נדר חל על דבר מצוה}
טז ע"א36 בנדרים אסורטוב טעם במדבר עמ' קעא {חלין על דבר מצוה}
טז ע"א36 בנדרים אסוררבנו בחיי עה"ת ח"ג עמ' ריג {חלין על דבר מצוה}
טז ע"א36 בנדרים אסורבנין דוד (מייזלש) בראשית - ויצא אות סט {נדר חל לבטל את המצוה}
טז ע"א36 בנדרים אסורערוגת הבושם (תשעא) ויקרא-במדבר עמ' תז {נדרים חלין לקיים את המצוה}
טז ע"ב04 חומר בנדרים מבשבועותהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' תפא
טז ע"ב07 אין נשבעין לבטל המצוהכללי המצות (צפת תשנב) עמ' 147
טז ע"ב07 אין נשבעין לבטל את המצוהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' לט
טז ע"ב07 שבועה לבטל את המצוה לא הוי שבועההערות אברהם יעקב יצחקי במדבר עמ' צב
טז ע"ב07 נשבע לבטל את המצוהפרפרת משה ח"א עמ' שטז {שבועת משה ליתרו לתת בן לע"ז}
טז ע"ב07 מנין שאין נשבעין לעבור על המצות ת"ל לא יחל דברו דברו לא יחל אבל מיחל הוא לחפצי שמיםשם דרך במדבר עמ' קמט
טז ע"ב07 מנין שאין נשבעיןויחי יעקב דף מה ע"א
טז ע"ב07 שאין נשבעין לעבור על המצותעץ הדעת טוב (תשסח) סי' קסז
טז ע"ב08 דברו לא יחל אבל מיחל הוא לחפצי שמיםתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' רכד (תקכב) {דמיונות רבות ללימוד זה}
טז ע"ב08 לא יחל דברו אבל מיחל הוא לחפצי שמיםשכר שכיר בראשית שיחה (ט)
טז ע"ב09 אבל מיחל הוא לחפצי שמיםבנין אפרים עמ' קכז [הלכה]
טז ע"ב09 מאי שנא נדרהכתב והקבלה במדבר פ"ל פסוק ג
טז ע"ב12 הנאת סוכה עליברכת אבות עמ' תקפח
טז ע"ב12 הנאת סוכה עליודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תרצא
טז ע"ב12 הנאת סוכה עלימועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' פג
טז ע"ב12 הנאת סוכה עליפרורים משלחן גבוה ח"א שאלה צא, ח"ב שאלה קמב
טז ע"ב14 אמר רבא וכי מצוות ליהנות נתנולב המשפט ח"א שיעור ז [הלכה]
טז ע"ב14 מצוות לאו להנות ניתנופרורים משלחן גבוה ח"א שאלה פו, צא, צו, ח"ד שאלה לד, לז, ע, פו, ח"ב שאלה קו
טז ע"ב14 מצוות לאו ליהנות ניתנו ורש"ישמחת מרדכי (גיפטר) עמ' קלה
טז ע"ב14 מצוות לאו ליהנות ניתנודרשות הצל"ח השלם עמ' תקכ
טז ע"ב14 מצוות לאו ליהנות נתנו, ר' אברהם מן ההרבאר שרים פרשת מקץ דרוש א בסיום
טז ע"ב14 מצות לאו ליהנות ניתנודרך חיים (תשע) פ"ב הערה 81
טז ע"ב14 מצות לאו ליהנות נתנותפארת ישראל (הרטמן) עמ' קז הערה 73
טז ע"ב14 וכי מצוות וכו'חיי נפש ח"ו עמ' מו {אביי ס"ל מצות לאו ליהנות ניתנו}
טז ע"ב15 דאמר ישיבת סוכה עליולאשר אמר בראשית-שמות עמ' ע
טז ע"ב15 ישיבת סוכה עלי אסור לישב בסוכהפנים מסבירות עמ' רלד
טז ע"ב ר"ן - נגיעה בהקדשבאר ראי (רוזן) מועדים סי' ב אות ג
טז ע"ב ר"ן ד"ה אמר רבאמועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' עו
טז ע"ב רשב"א ד"ה הא דאמר ישיבת סוכהחכמת התורה פנחס עמ' שמב
טז ע"ב רשב"א ד"ה הא דאמר ישיבת סוכהחכמת התורה בשלח עמ' קיב
טז ע"ב רשב"אהכתב והקבלה במדבר פ"ל פסוק ג
טז ע"ב קרן אורהמאורי שערים עמ' שנ
יז ע"א01 להרע או להטיב וכו'עצי חיים על התורה עמ' עדר
יז ע"א02 נשבע לבטל את המצוהעיוני רש"י במדבר עמ' תקלג
יז ע"א03 חד למפטריה מקרבן וכו'ברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' פט
יז ע"א03 חד קרא למיפטריה מקרבן שבועה וחד מלאו דשבועהברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' לה
יז ע"א05 יש נדר בתוך נדר אין שבועה בתוך שבועהיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' קיח, קנד, רסא, ח"ב עמ' קנו, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' כד, מז, קיז
יז ע"א05 יש נדר בתוך נדר ואין שבועה בתוך שבועה וכו'טוב ירושלים במדבר פ"ל פסוק ב
יז ע"א ר"ןבנין אפרים עמ' קטז, קיח [הלכה]
יז ע"ב והאמר רבה שבועה שלא אוכל תאנים וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' רחצ
יח ע"א05 נזירות חל על נזירותגנזי חיים (זייצ'יק) עמ' שא
יח ע"א06 אין שבועה חלה על שבועהברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' רמ
יח ע"א ר"ן - איסור גבראודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' שלג
יח ע"א ר"ן - כל איסור חפצא יש בו איסור גבראמעינות האמונה (תשסב) עמ' קצו
יח ע"א ר"ן ד"ה הלכךחכמת התורה מטות עמ' טז
יח ע"א ר"ן - אין נדר חל על נדרערבי נחל (תשסד) עמ' שסא
יח ע"ב01 סתם נדרים להחמירחכמת התורה וישלח עמ' קסח
יח ע"ב01 סתם נדרים להחמיר ופירושם להקלאזני יהושע (מהד' אדרת) דרשות והספדים דרוש נט עמ' 105-106
יח ע"ב01 סתם נדרים להחמיר ופירושם להקל כיצד אמר הרי עלי וכו'של"ה (תשנז) פרשת מטות אות ג
יח ע"ב01 סתם נדרים להחמיר ופירושן להקל כיצד מי שאמר פירות אלו עלי כיין נסך וכו' תולין להחמירבן פורת יוסף (תשעא) עמ' תקנז
יח ע"ב01 סתם נדרים להחמירדרך חיים (תשלה) עמ' תעו
יח ע"ב01 סתם נדרים להחמירחכמת התורה תולדות עמ' רסה
יח ע"ב01 סתם נדרים להחמיריוסף לקח כרך ב ח"א עמ' רנה, רסד
יח ע"ב01 סתם נדרים להחמירמאמרי הרמ"ע (תשסא) - מאמר המילואים עמ' עט
יח ע"ב02 ספק נדרים להחמירמקוה מים (עזריאל) ח"א דף יז ע"א
יח ע"ב07 הרי עלי וכו' כמעשר בהמה וכו' אסור, ותוס'לקוטי שיחות חי"ז עמ' 333
יח ע"ב09 הרי עלי כתרומה אם כתרומת הלשכה נדר אסור ואם של גורן מותר ואם סתם אסור וכו'הר המוריה עמ' קנח
יח ע"ב11 סתם תרומה ביהודה אסור בגליל מותריוסף לקח כרך ב ח"א עמ' קיז
יח ע"ב11 סתם תרומה ביהודה אסורה וכו' סתם חרמים ביהודה מותרין בגליל אסורין שאין אנשי גליל מכירין את חרמי הכהניםימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' יג
יח ע"ב15 והתנן ספק נזירות להקל אמר ר' זירא וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 389
יח ע"ב16 ספק נזירות להקל וכו'תורת העולה ח"ג פרק עא
יח ע"ב17 המקדיש את חייתו ובהמתו וכו' אם הקדיש את הכוי וכו'מקוה מים (עזריאל) ח"א דף יח ע"ב
יט ע"א לא מעייל איניש נפשיה לספיקאדרך חיים (תשע) פ"א הערה 1430
יט ע"א ר"ן - דמיון קדושה הבאה בידי אדם שהוא דאורייתא לדין דרבנןתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' קמט (רלה)
יט ע"ב ספק נזירות חמור מנזירות ודאיתורת העולה (תשעה) עמ' תקצה
יט ע"ב אין נזירות אלא בהפלאהאמרי מרדכי (שפלטר, תשעב) אות קנ
יט ע"ב לא נתנה נזירות אלא להפלאה כו'המדרש והמעשה בראשית פ' תולדות
יט ע"ב לא ניתן נזירות אלא להפלאהמפי ספרים וסופרים - פניני חסידות נשא ל
יט ע"ב לא נתנה נזירות אלא להפלאהעיוני פרשה (ריבלין) במדבר עמ' 50
יט ע"ב לפי שלא ניתנה נזירות אלא להפלאהזאת ליעקב במדבר עמ' רצג
יט ע"ב שלא ניתנה נזירות אלא להפלאהפרי צדיק נשא אות ו, וילך אות יח
יט ע"ב שלא ניתנה נזירות אלא להפלאהתקנת השבין סי' ו (עמ' 31)
יט ע"ב דתניא ר' יהודה אומר סתם תרומה ביהודה אסורה וכו'דורות הראשונים כרך ד עמ' 865
יט ע"ב מיוחס לרש"י - שמשון היה מותר ליטמא למתים כי הנזירות היתה מדברי המלאךפני מלך במדבר עמ' נב
כ ע"א01 נדר בחרם ואמר לא נדרתי אלא בחרמו של יםמזל שעה דרשות דף קח/קיח ע"א [?]
כ ע"א01 נדר בחרם ואמר לא נדרתי אלא בחרמו של יםעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קצה
כ ע"א01 נדר בחרםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תקי
כ ע"א01 נדר בחרםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תקעז
כ ע"א08 פתח, ר"ן - חרטהעירין קדישין השלם עמ' רמג
כ ע"א13 בד"א בת"ח אבל בעם הארץ שבא לישאל עונשין אותו ומחמירין עליוזכור לדוד עמ' יט
כ ע"א17 מי שנזר ועבר על נזירותו אין נזקקין לו עד שינהוג בו איסור כימיםמשך חכמה במדבר פ' ו פס' יב
כ ע"א17 מי שנזר ועבר על נזירותו אין נזקקין לוברכת שלמה חו"מ עמ' יז [הלכה]
כ ע"א24 אל תהי רגיל בנדרים שסופך למעול בשבועותדברי יהושע מאמר ב פ"ו עמ' פג
כ ע"א24 אל תהי רגיל בנדרים שסופך למעול בשבועותרחמי הרב עמ' קה
כ ע"א24 אל תהי רגיל בנדרים שסופך למעול בשבועותשם משמעון (שפירא, תשכה) עמ' קכד
כ ע"א24 אל תהי רגיל בנדריםהמאור שבתורה (לסין)
כ ע"א24 אל תהי רגיל בנדריםחכמת התורה ואתחנן עמ' תעב
כ ע"א24 אל תהי רגיל בנדריםס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' פ, קלא
כ ע"א24 אל תהי רגיל בנדריםשערי תשובה סה"י אות נה
כ ע"א24 אל תפרוץ בנדרים שמא תמעול בשבועותמאורי אור (אתרוג) פ"כו ה"ב
כ ע"א24 לעולם אל תהי רגיל בנדרים שסופך למעול בשבועותדברי מנחם (היימליך) עמ' קסה
כ ע"א24 לעולם אל תהי רגיל בנדרים שסופך למעול בשבועותמגן אבות (מהריט"ץ) ח"ב עמ' רפד
כ ע"א24 לעולם אל תהי רגיל בנדרים שסופך למעול בשבועותס' הזכרונות (אבוהב, תשעד) עמ' קצב
כ ע"א24 לעולם אל תהי רגיל בנדרים שסופך למעול בשבועותצפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת מטות דף קפח ע"ב; עליית קיר קטנה (שצו) פרשת מטות דף קעד ע"ב
כ ע"א24 לעולם אל תהי רגיל בנדרים שסופך למעול בשבועותראשית חכמה (תשמד) - קדושה פרק יד אות יא
כ ע"א24 לעולם אל תהי רגיל בנדריםחמודי צבי במדבר-דברים עמ' רסו
כ ע"א24 לעולם אל תהי רגיל בנדריםרוח יעקב (בן שבת, תשסז) עמ' קמה
כ ע"א24 לעולם לא תהא רגיל בנדריםסוכת דוד (שירירו) דף קעב ע"ב
כ ע"א27 אל תאכל לחם עם כהן עם הארץמאורי אור (אתרוג) פ"כו ה"ב
כ ע"א27 אל תהי רגיל אצל כהן עם הארץ וכו' ואל תרבה שיחה עם האשה וכו' כל הצופה בנשים וכו'ראשית חכמה (תשמד) - אור עולם אות יד
כ ע"א27 אל תהי רגיל אצל כהן עם הארץדרך חיים (תשע) פ"ה הערה 1278
כ ע"א28 אל תרבה שיחה עם האשה שסופך לבוא לידי ניאוףטיול בפרדס ח"ב עמ' צא
כ ע"א28 אל תרבה שיחה עם האשה שסופך לבוא לידי ניאוףאור חדש (הרטמן) פ"א אות 261
כ ע"א28 אל תרבה שיחה עם האשה שסופך לבוא לידי ניאוףדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 192
כ ע"א28 אל תרבה שיחה עם האשהמטר השמים (תשנ) דברים עמ' תעג
כ ע"א28 אל תרבה שיחה עם האשהמשנת יוסף - דרשות ח"א עמ' קס
כ ע"א28 אל תרבה שיחה עם האשהשמן ראש - ימים נוראים עמ' רכז
כ ע"א28 ואל תרבה שיחה עם אשהתורת המצרף עמ' שכב
כ ע"א28 ואל תרבה שיחה עם האשהברכת מועדיך לחיים ח"א דף ט ע"א [כח ע"ב ד"ה וגם]
כ ע"א28 ואל תרבה שיחה עם הנשים שסופך לבא לידי ניאוףראשית חכמה (תשמד) - דרך ארץ פרק ב אות א
כ ע"א30 הצופה בנשים סופו בא לידי עבירהאוסף אמרים (שכטר) קדושה וטהרה עמ' מד
כ ע"א30 הצופה בנשים סופו בא לידי עבירהואני תמיד עמך עמ' רמז
כ ע"א30 הצופה בנשים סופו בא לידי עבירהראשית בכורי משה חיים ח"ב מאמר ג
כ ע"א30 הצופה בנשיםתפארת ישראל (שינקמן) עמ' לא, סז
כ ע"א30 כל המפנה דעתו בנשים סוף בא לידי עבירהצמח ה' לצבי (תשסז) עמ' תרפב
כ ע"א30 כל הצופה בנשים וכו'הצניעות והקדושה (תשסט) פ"כ אות ז
כ ע"א30 כל הצופה בנשים וכו'שפת אמת (הלוי) משלי פרק לא פסוק יח עמ' תקעד {כל המסתכל בעבירה סופו בא לידי עבירה}
כ ע"א30 כל הצופה בנשים סוף בא לידי עבירהבאר הגולה (הרטמן) באר ה הערה 677
כ ע"א30 כל הצופה בנשים סוף בא לידי עבירהקדושת עינים (תשמו) סי' קס, רנב, רנז
כ ע"א30 כל הצופה בנשים סוף בא לידי עבירהראשית חכמה (תשמד) - קדושה ח אות כז
כ ע"א30 כל הצופה בנשים סופו בא לידי עבירה וכו'אוצר המאמרים (תשס) עמ' קעז
כ ע"א30 כל הצופה בנשים סופו בא לידי עבירהאוצרות חיים - תשובה ותיקונים עמ' תלג
כ ע"א30 כל הצופה בנשים סופו בא לידי עבירהואותו תעבוד עמ' ק
כ ע"א30 כל הצופה בנשים סופו בא לידי עבירהנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' י אות ח
כ ע"א30 כל הצופה בנשים סופו בא לידי עבירהקדושת עינים (תשעא) פרק ג אות א, קנח, קנט, קעד, פרק ו אות ח, פרק ז אות פו
כ ע"א30 כל הצופה בנשים סופו בא לידי עבירהשערי תשובה אגה"ת אות יא
כ ע"א30 כל הצופה וכו'מטר השמים (תשנ) דברים עמ' תעב {בענין שמירת העינים}
כ ע"א31 בא לידי עבירהחמדת ימים - ר"ח, חנוכה, פורים וט"ו בשבט עמ' 514
כ ע"א31 המסתכל בעקבה של אשה וכו'יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' סה
כ ע"א31 המסתכל בעקבהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' תעג
כ ע"א31 המסתכל בעקבהמצת שימורים (תשסא) עמ' שנז, תצא
כ ע"א31 כל המסתכל בעקבה של אשה וכו'יין המשומר (שפירא, תכ) דף יב ע"א
כ ע"א31 כל המסתכל בעקבה של אשה וכו'קדושת עינים (תשמו) סי' תסח
כ ע"א31 כל המסתכל בעקבה של אשה וכו'דרשות הצל"ח השלם עמ' שכג
כ ע"א32 הסתכלות באשתו נדה יותר מדאיקב הישר (תשנט) ח"א פרק ב עמ' ח
כ ע"א33 עקבה דקתני במקום הטנופת שהוא מכוון כנגד העקבאוצרות חיים - תשובה ותיקונים עמ' תמא
כ ע"א34 בעבור וגו' זו בושהעולם אחד פרק ג
כ ע"א34 בעבור תהיה יראתו על פניכם זו בושה וכו' מלמד שהבושה מביאה לידי יראת חטאאוצר המאמרים (תשס) עמ' רכו
כ ע"א34 בעבור תהיה יראתו על פניכם לבלתי תחטאו זהו הבושהמגדנות אליעזר עמ' ד, קלג, קלט
כ ע"א34 בעבור תהיה יראתו על פניכם זו בושהרנת יצחק תפלה עמ' כז
כ ע"א34 בעבור תהיה יראתו על פניכםבנין שאול עמ' כז, כט, מב
כ ע"א34 בעבור תהיה יראתו זו בושה וכו' סימן יפה לאדם שהוא ביישן ומי שאין לו בושת פנים בידוע שלא עמדו אבותיו על הר סינילקט שיחות מוסר ח"ב עמ' יא, רכח, רל
כ ע"א34 בעבור תהיה יראתו על פניכם וכו' זו בושה וכו' שהבושה מביאה לידי יראת חטא וכו' ומי שאין לו בושת פנים בידוע שלא עמדו אבותיו על הר סיני, ורא"ש - כי משם ירשו הבושתדעת תורה שמות עמ' קצא, ויקרא עמ' סב, רכח, דברים ח"ב עמ' סב
כ ע"א34 בעבור תהיה יראתו על פניכם זה הבושהקובץ שיחות (וכטפויגל, תשעה) עמ' רמז
כ ע"א34 בעבור תהיה יראתו על פניכם זה הבושהשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' מב, נה
כ ע"א34 'בעבור תהיה יראתו על פניכם' זו בושה וכו' ומי שאין לו בושת פנים בידוע שלא עמדו אבותיו על הר סיניכתב סופר אגדות כאן
כ ע"א34 בעבור תהיה יראתו על פניכם זו בושה וכו' ומי שאין לו בושת פנים בידוע שלא עמדו אבותיו על הר סינימבשר טוב - ישועות אברהם עמ' תז
כ ע"א34 בעבור תהיה יראתו על פניכם זו בושה וכו' ומי שאין לו בושת פנים בידוע שלא עמדו אבותיו על הר סינירחמי הרב עמ' יד, כט, לב
כ ע"א34 בעבור תהיה יראתו על פניכם זו בושה וכו' סימן יפה באדם שהוא ביישן אחרים אומרים וכו'של"ה (תשנז) - עשרה מאמרות אות ק
כ ע"א34 בעבור תהיה יראתו על פניכם זו בושה וכו'באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' שיז, שמות עמ' תקצו, תרסד, במדבר עמ' תקסב, תשפד, דברים עמ' עג, שט, שיב, שיח
כ ע"א34 בעבור תהיה יראתו על פניכם זו בושה וכו'דרשות מהרי"ץ לז' אדר עמ' קצז
כ ע"א34 בעבור תהיה יראתו על פניכם זו בושה וכו'דרשות שבט הלוי ח"ב עמ' ר, שד, שמ
כ ע"א34 בעבור תהיה יראתו על פניכם זו בושה לבלתי תחטאו מלמד שהבושה מביאה לידי יראת חטאמסילות בלבבם - מסילה ג אות כד
כ ע"א34 בעבור תהיה יראתו על פניכם זו בושה לבלתי תחטאו מלמד שהבושה מביאה לידי יראת חטאזרע קודש (תשסה) על התורה עמ' ריב
כ ע"א34 בעבור תהיה יראתו על פניכם זו בושה לבלתי תחטאודברי מנחם (היימליך) עמ' קפא
כ ע"א34 בעבור תהיה יראתו על פניכם זו בושהאמרי יצחק בראשית עמ' שנה
כ ע"א34 בעבור תהיה יראתו על פניכם זו בושהבי חייא ח"א עמ' רמד
כ ע"א34 בעבור תהיה יראתו על פניכם זו בושההר יראה מאמר לט
כ ע"א34 בעבור תהיה יראתו על פניכם זו בושההתרגשות הלב (תשסט) עמ' נט
כ ע"א34 בעבור תהיה יראתו על פניכם זו בושהילקוט דברי חכמים ויקרא סי' שיא
כ ע"א34 בעבור תהיה יראתו על פניכם זו בושהכנסת מרדכי שמות-ויקרא עמ' ט
כ ע"א34 בעבור תהיה יראתו על פניכם זו בושהמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' ה, טז, ס, צח, קעו, קצז, רעד, רצ, שנז, תי, תמב, תפד
כ ע"א34 בעבור תהיה יראתו על פניכם זו בושהמצווה ועושה ח"א עמ' ריא
כ ע"א34 בעבור תהיה יראתו על פניכם זו בושהניצוצי אהרן עמ' קצג
כ ע"א34 בעבור תהיה יראתו על פניכם זו בושהנתיבות יצחק חנוכה ופורים עמ' קמה
כ ע"א34 בעבור תהיה יראתו על פניכם זו בושהפרי צדיק בראשית אות א, ויגש אות יז, בשלח אות ט, יתרו אות יא, פ' שקלים אות ו, ויקהל אות ג, לחג השבועות אות טז, עקב אות י, שופטים אות ו, סוכות אות ז
כ ע"א34 בעבור תהיה יראתו על פניכם זו בושהתורת מהרי"ם שמות עמ' קלד
כ ע"א34 בעבור תהיה יראתו על פניכם זו בושהתקנת השבין סי' ה (עמ' 12), לקוטי מאמרים עמ' 180, מחשבות חרוץ סי' יח (עמ' 155), צדקת הצדיק סי' קי, קמז, רנו, דובר צדק עמ' 124, 164, שיחת מלאכי השרת עמ' 8
כ ע"א34 בעבור תהיה יראתו על פניכם זו הבושה וכו'אוצר המאמרים (וייס, תשסג) עמ' רו, רצט
כ ע"א34 בעבור תהיה יראתו על פניכם זו הבושה כו' וכל שאין לו בושת פנים בידוע שלא עמדו אבותיו על ה"םאור גדליהו שמות דף נו ע"ג
כ ע"א34 'בעבור תהיה יראתו על פניכם' זו הבושהאור יצחק (ראדוויל, תשסה) עמ' פט, קה, רג, רסה
כ ע"א34 בעבור תהיה יראתו על פניכם זו הבושהבנאות דשא (לייפר) עמ' קד
כ ע"א34 בעבור תהיה יראתו על פניכם זו הבושהמגדל עוז (תשעח) עמ' רנב
כ ע"א34 בעבור תהיה יראתו על פניכם זו הבושהמצווה ועושה ח"ב עמ' רצד
כ ע"א34 בעבור תהיה יראתו על פניכם זו הבושהנחלי מים (מלאח) עמ' יא
כ ע"א34 בעבור תהיה יראתו על פניכם זו הבושהס' המדות (דובנא, תשסו) שער יראה אות א
כ ע"א34 בעבור תהיה יראתו על פניכם זו הבושהערוגת הבושם (תשעא) שמות עמ' רמג
כ ע"א34 בעבור תהיה יראתו על פניכם זו הבושהפרי צדיק כי תצא אות ו
כ ע"א34 בעבור תהיה יראתו על פניכם זו הבושהפתגמי אורייתא ח"א עמ' קנו
כ ע"א34 בעבור תהיה יראתו על פניכם זו הבושהקובץ מאמרים ואגרות (וסרמן) ח"ב עמ' רעא
כ ע"א34 בעבור תהיה יראתו על פניכם כו' כל אדם המתבייש לא במהרה הוא חוטא ומי שאין לו בושת פנים בידוע שלא עמדו אבותיו על הר סיניבאמונה שלמה עמ' קב
כ ע"א34 בעבור תהיה יראתו על פניכם לבלתי תחטאו זו בושההתרגשות הלב (תשסח) עמ' עט
כ ע"א34 בעבור תהיה יראתו על פניכםאהבת ציון דרוש ב
כ ע"א34 בעבור תהיה יראתו על פניכם זו הבושההחברה והשפעתה מאמר 12 פרק ט
כ ע"א34 בעבור תהיה יראתומשנת חיים בראשית עמ' נג
כ ע"א34 גדולה הבושהחכמת התורה בשלח עמ' תקפח, תריג
כ ע"א34 גדולה הבושהחכמת התורה דברים עמ' קפח
כ ע"א34 גדולה הבושהחכמת התורה ואתחנן עמ' תלב
כ ע"א34 גדולה הבושהחכמת התורה ראה עמ' רנז
כ ע"א34 ובעבור תהיה יראתו וכו'דברי ברוך ח"ב סי' יד אות ט
כ ע"א34 ובעבור תהיה יראתו על פניכם זו הבושהישמח ישראל (אלכסנדר) בראשית עמ' סט, ק, ויקרא עמ' נג, במדבר עמ' ו
כ ע"א34 ובעבור תהיה יראתו על פניכם זו הבושהמרפא לנפש בראשית עמ' קכט, שעט
כ ע"א34 ובעבור תהיה יראתו על פניכם זו הבושהקובץ שיחות (וכטפויגל, תשמז) פ' וישלח
כ ע"א34 ובעבור תהיה יראתו על פניכם לבלתי תחטאו זו הבושהפרדס המלך (תשסט) אות שלח, תשיג
כ ע"א34 ובעבור תהיה יראתו וכו' זו הבושהאסופת מערכות פסח-בין המצרים עמ' קס
כ ע"א34 ובעבור תהיה יראתו על פניכםדרך איש דף יג ע"א
כ ע"א34 ובעבור תהיה יראתו על פניכם וכו' זו בושהאורחות צדיקים שער בושה עמ' ל {איזו היא יראה שהיא ניכרת על הפנים}
כ ע"א34 ובעבור תהיה יראתו על פניכם זה הבושהמפי ספרים וסופרים ח"ג עמ' נ
כ ע"א34 ובעבור תהיה יראתו על פניכם זו בושה לבלתי תחטאואסופת מערכות בראשית ח"ב עמ' רסד, שמות ח"ב וויקרא עמ' יד
כ ע"א34 ובעבור תהיה יראתו על פניכם זו בושהבית אולפנא ח"א עמ' כ
כ ע"א34 ובעבור תהיה יראתו על פניכם זו בושהבשבילי אמונה ח"א עמ' שפא
כ ע"א34 ובעבור תהיה יראתו על פניכם זו בושהדרשות מהר"ם שיק עמ' תקמד
כ ע"א34 ובעבור תהיה יראתו על פניכם זו בושהמתנת חיים מאמרים ח"ב עמ' קלט
כ ע"א34 ובעבור תהיה יראתו על פניכם זו בושהעזר מיהודה (תשנט) עמ' קכט
כ ע"א34 ובעבור תהיה יראתו על פניכם זו הבושהויגד יעקב עמ' תקיג
כ ע"א34 ובעבור תהיה יראתו על פניכם זו הבושהמי השלוח (תשסז) ח"ג דף רל
כ ע"א34 ובעבור תהיה יראתו על פניכם זו הבושהשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' קי
כ ע"א34 ובעבור תהיה יראתו על פניכם זו הבושהשמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' תסא
כ ע"א34 ובעבור תהיה יראתו על פניכם לבלתי תחטאו זה הבושהבית אברהם (שטיינר) עמ' נב
כ ע"א34 ובעבור תהיה יראתו על פניכם לבלתי תחטאו זה הבושהמטר השמים (תשנ) דברים עמ' כט, תפא
כ ע"א34 ובעבור תהיה יראתו על פניכם לבלתי תחטאו זו הבושהדברי יהושע מאמר א פ"ז עמ' מט, מאמר ג פ"ג עמ' קכב
כ ע"א34 זו בושהכנסת מרדכי מועדים ח"א עמ' פז {איזהו יראה שהיא על פניו של אדם זו הבושה}
כ ע"א34 זו בושה לבלתי תחטאוהמוסר והדעת שמות-ויקרא עמ' מא
כ ע"א34 זו הבושהאפיקי ים עמ' נא, נב, נה
כ ע"א34 זו הבושהטוב טעם שמות עמ' קנז
כ ע"א34 זו הבושהמסילות חיים בחינוך ח"ב עמ' סג {שהיא ניכרת על פני האדם}
כ ע"א34 זו הבושהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' קצז
כ ע"א34 זו הבושהמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ג עמ' פח
כ ע"א34 זו הבושה מלמד שהבושה מביאה לידי יראת חטאאוצר המאמרים (תשסא) עמ' קכג
כ ע"א34 יראה היא הבושהתורת אליהו עמ' טו
כ ע"א34 יראתו וכו' זו בושהבינת משה (תשסב) עמ' קב, קה
כ ע"א34 יראתו זו הבושה לבלתי תחטאו מלמד שהבושה מביאה לידי יראת חטאעבודת עבודה (תשעד) בראשית-שמות עמ' קסג
כ ע"א34 יראתו זו הבושהדולה ומשקה - גלות וגאולה עמ' תסו
כ ע"א34 יראתו זו הבושהדולה ומשקה - סוכות ושמיני עצרת עמ' קפז
כ ע"א34 יראתו זו הבושהדולה ומשקה - ספירת העומר וחג השבועות עמ' קלב
כ ע"א34 יראתו על פניכם זו בושה וכו' שהבושה מביאה לידי יראת חטאברכת מרדכי בראשית-שמות תנינא עמ' שפג
כ ע"א34 יראתו על פניכם זו בושה וכו'ברכת מרדכי מוסר ח"ג עמ' רצ
כ ע"א34 יראתו על פניכם זו בושהקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"א (תשע) עמ' מג
כ ע"א34 יראתו על פניכם זו בושהשיעור ליום השבת עמ' רפב
כ ע"א34 יראתו על פניכם זו הבושה וכו' וכל המתבייש לא במהרה הוא חוטאקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' תקפד
כ ע"א34 יראתו על פניכם זו הבושה וכו'אוצר המאמרים (תשסא) עמ' רצו
כ ע"א34 יראתו על פניכם זו הבושה וכו'דרשות שבט הלוי ח"א עמ' נה
כ ע"א34 יראתו על פניכם זו הבושהאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) וישלח לה, יתרו כא
כ ע"א34 יראתו על פניכם זו הבושהדברי שאול שמות עמ' רטז, ריז
כ ע"א34 יראתו על פניכם זו הבושהכד הקמח (מישור) עמ' קס
כ ע"א34 יראתו על פניכם זו הבושהשפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' שלח
כ ע"א34 יראתו על פניכם זו הבושהתפארת צבי במדבר עמ' קלב
כ ע"א34 יראתו על פניכם זו הבושהתפארת צבי ויקרא עמ' ק
כ ע"א34 מלמד שהבושה מביאה לידי יראת חטא וכו' כל אדם המתבייש לא במהרה הוא חוטאראשית חכמה (תשמד) - יראה פרק ג אות כא, קדושה פרק ח אות כז
כ ע"א34 מלמד שהבושה מביאה לידי יראת חטא וכו'בעל הטורים (ונציה שד) פרשת יתרו דף כז ע"א; בינה לעתים (תח) ד' יב דף לג ע"ג; של"ה (תט) עשרה מאמרות דף מו/ז ע"ב; ראשית חכמה (שלט) שער היראה פרק ג דף יב ע"ב
כ ע"א34 מלמד שהבושה מביאה לידי יראת חטאבצור ירום ח"ג עמ' רמב הערה 36
כ ע"א34 מלמד שהבושה מביאה לידי יראת חטאגבורת יצחק שבועות עמ' קה
כ ע"א34 מלמד שהבושה מביאה לידי יראת חטאדרשות הצל"ח השלם עמ' שמט
כ ע"א34 מלמד שהבושה מביאה לידי יראת חטאעיוני פרשה (ריבלין) דברים עמ' 93
כ ע"א34 מלמד שהבושה מביאה לידי יראת חטאשם משמעון (שפירא, תשכה) עמ' פח
כ ע"א34 מלמד שהבושה מביאה לידי יראת חטאתהלה לדוד (והרמן) פרק כה פסוק יב הערה כב, פרק לב פסוק א הערה ד, פרק נא פסוק ה הערה ב, פרק פ פסוק יט הערה יז, פרק קטו פסוק יב הערה יד
כ ע"א34 על פניכם זו הבושהמועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' רנט
כ ע"א34 תהיה יראתו על פניכם זה בושה וכו'מקור חיים (ויטאל) פרשת ראה דרוש א דף כט ע"ב
כ ע"א34 תהיה יראתו על פניכם זה הבושהחכמת התורה לך לך עמ' קב
כ ע"א35 בושה מביאה לידי יראת חטא מיכן אמרו סימן יפה באדם שהוא ביישןשם דרך בראשית ח"ב עמ' שנד
כ ע"א35 בושה מביאה לידי יראת חטאדברת שלמה (תשעא) עמ' רצח {בושה מסטרא דיראה}
כ ע"א35 בושה מביאה לידי יראת חטאפירוש המכבי שמות עמ' צ
כ ע"א35 בושה מביאה לידי יראת חטאקרני אורה עמ' נג
כ ע"א35 בושה מביאה לידי יראת חטאשמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' קיד, קנט
כ ע"א35 בושה מביאה לידי יראת חטאשמן ראש (כץ) ח"י ויקרא עמ' רסה
כ ע"א35 בושהקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ז עמ' קכו
כ ע"א35 בושה וכו' יראת שמיםאחרי ראי (תשסד) זמנים סי' יט אות ג
כ ע"א35 הבושה מביאה לידי יראהנתיב התשובה עמ' עח הערה 7
כ ע"א35 הבושה מביאה לידי יראת חטא וכו' בידוע שלא עמדו אבותיו על הר סינימבשר טוב - ימי הרחמים והסליחות עמ' רמא
כ ע"א35 הבושה מביאה לידי יראת חטא סימן יפה באדם שהוא ביישןמצור דבש עמ' קז
כ ע"א35 הבושה מביאה לידי יראת חטאחיים תחלה (תשנג) עמ' לג
כ ע"א35 הבושה מביאה לידי יראת חטאלהעיר להורות ולהשכיל ח"ג עמ' קכח
כ ע"א35 הבושה מביאה לידי יראת חטאשיעור ליום השבת עמ' רפג
כ ע"א35 הבושה מביאה לידי יראת חטאשמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' קלב
כ ע"א35 הבושה מביאה לידי יראת חטאשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' תקעח, תקפנ
כ ע"א35 הבושה מביאה ליראת חטא כל המתבייש לא במהרה חוטא ומי שאין לו וכו' שלא עמדו אבותיו על הר סיני, ר"ןלקט שיחות מוסר ח"ג עמ' רעו, רפח
כ ע"א35 הבושה מביאה ליראת חטאאור חדש על ציון דף צג ע"א
כ ע"א35 היראה והבושהדבר אליהו (מילייקובסקי) ח"א עמ' קעב
כ ע"א35 זו יראת חטאאהל משה (שיינרמן) פורים עמ' רלג
כ ע"א35 מכאן אמרו חכמים סימן יפה באדם שהוא ביישןאור החיים (שיטץ) עמ' 8
כ ע"א35 מכאן אמרו סימן יפה באדם שהוא ביישן כו' כל אדם המתבייש לא במהרה הוא חוטאשפתי מנחם - שבת תשובה עמ' עט
כ ע"א35 מכאן אמרו סימן יפה באדם שהוא ביישןבית יצחק (שמלקיש) על התורה מאמר פד אות א
כ ע"א35 מכאן אמרו סימן יפה באדם שהוא ביישןפאר יעקב ח"ב עמ' תשו, ח"ג עמ' קכט, קמו
כ ע"א35 מכאן אמרו סימן יפה לאדם שהוא ביישן כל המתבייש לא במהרה הוא חוטאאור פני משה דף לב ע"ב
כ ע"א35 סימן יפה באדם שהוא ביישןאוצרות חיים - יושר המידות עמ' טו
כ ע"א35 סימן יפה וכו' ביישן וכו' הר סיניאהל משה (וינברג) דף ע ע"ד, עא ע"א-ע"ב
כ ע"א35 סימן יפה לאדם שהוא ביישןשערי תשובה אגה"ת אות א
כ ע"א35 שהבושה מביאה וכו'כסף נבחר (תשסג) עמ' א {מי שאין לו בושת פנים אין לו יראת חטא}
כ ע"א35 שהבושה מביאה לידי יראת חטאמסילות הנביאים שופטים עמ' תקח
כ ע"א35 שהבושה מביאה לידי יראת חטאשרתי ח"א עמ' לג
כ ע"א35 שהבושה מביאה לידי יראת חטא, ורא"שטוב דעת עמ' כח
כ ע"א35 שהבושה מביאה לידי יראת חטאבעקבות משה שמות עמ' תה
כ ע"א36 המתבייש לא במהרה הוא חוטאאור חדש (הרטמן) פ"ט אות 570
כ ע"א36 המתבייש לא במהרה הוא חוטאיחל ישראל אבות ח"ה עמ' שמג
כ ע"א36 המתבייש לא במהרה הוא חוטאמשנת יוסף - דרשות ח"א עמ' קה
כ ע"א36 המתבייש לא במהרה חוטאמוסר המקרא והתלמוד עמ' קעז
כ ע"א36 וכל מי שאין לו בושת פנים וכו'אמרות ה' השלם ח"ג עמ' רנג
כ ע"א36 ומי שאין לו בושת פנים בידוע שלא עמדו אבותיו על הר סיניאגרת הטיול (תשעה) עמ' קכו
כ ע"א36 ומי שאין לו בושת פנים בידוע שלא עמדו אבותיו על הר סיניבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' תקצו, תרסד, דברים עמ' שיב
כ ע"א36 ומי שאין לו בושת פנים בידוע שלא עמדו אבותיו על הר סינימשנת יוסף - דרשות ח"א עמ' רצט
כ ע"א36 ומי שאין לו בושת פנים בידוע שלא עמדו אבותיו על הר סינישיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 216
כ ע"א36 כל אדם המתבייש לא במהרה הוא חוטא ומי שאין לו בושת פנים בידוע שלא עמדו אבותיו על הר סיניראשית דעת (קורח) סי' ה
כ ע"א36 כל אדם המתבייש לא במהרה הוא חוטא ומי שאין לו בושת פנים בידוע שלא עמדו אבותיו על הר סיניעדות ביוסף (איטינגא, תשסב) עמ' רו
כ ע"א36 כל אדם המתבייש לא במהרה הוא חוטאדרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' צו
כ ע"א36 כל אדם המתבייש לא במהרה הוא חוטאהתרגשות הלב (תשסט) עמ' קיט
כ ע"א36 כל אדם המתבייש לא במהרה הוא חוטאישראל קדושים עמ' 11, 49, 123, רסיסי לילה סי' לד (עמ' 53), נא (עמ' 116), צדקת הצדיק סי' קמז, קומץ המנחה (ר' צדוק) עמ' 6 (סי' כח), עת האוכל עמ' 235 (סי' א)
כ ע"א36 כל אדם המתבייש לא במהרה הוא חוטאמקור ברוך (הגר) עמ' קפח
כ ע"א36 כל אדם המתבייש לא במהרה הוא חוטאנועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף נו ע"ד
כ ע"א36 כל אדם המתבייש לא במהרה הוא חוטאנועם אלימלך (תשסא) עמ' רכז
כ ע"א36 כל אדם המתבייש לא במהרה הוא חוטאפני מנחם אחרי מות-קדושים עמ' קלד, קלה, קמב, במדבר עמ' ח, שבועות עמ' כה, כו, כט, ל, מג
כ ע"א36 כל אדם המתבייש לא במהרה הוא חוטאפרי צדיק בראשית אות א, ויגש אות יז
כ ע"א36 כל אדם המתבייש לא במהרה הוא חוטאתהלה לדוד (והרמן) פרק כה פסוק יב הערה כה
כ ע"א36 כל אדם המתביישבית אולפנא ח"א עמ' כ
כ ע"א36 כל אדם שיש לו בושת פנים לא במהרה הוא חוטארנת יצחק תענית עמ' מו
כ ע"א36 כל המתבייש אין חטא בא על ידומנחת אליהו (תשנט) עמ' רג
כ ע"א36 כל המתבייש אין חטא בא על ידומנחת אליהו (תשסא) עמ' רג
כ ע"א36 כל המתבייש לא במהרה הוא חוטאאם לבינה (פאפא) עמ' רמז, תרנו
כ ע"א36 כל המתבייש לא במהרה הוא חוטאאמרות ה' השלם ח"א עמ' קטז, ח"ג עמ' רסב, ח"ד עמ' עו
כ ע"א36 כל המתבייש לא במהרה הוא חוטאבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' שיז, במדבר עמ' תשפד
כ ע"א36 כל המתבייש לא במהרה הוא חוטאבית שלום מרדכי עמ' יט
כ ע"א36 כל המתבייש לא במהרה הוא חוטאילקוט דברי חכמים ויקרא סי' פא
כ ע"א36 כל המתבייש לא במהרה הוא חוטאכסא רחמים (תקסג) דף ד ע"ב
כ ע"א36 כל המתבייש לא במהרה הוא חוטאלקט שיחות מוסר ח"ב עמ' רכט, רל
כ ע"א36 כל המתבייש לא במהרה הוא חוטאמגדל עוז (תשעח) עמ' שסח
כ ע"א36 כל המתבייש לא במהרה הוא חוטאמטר השמים (תשנ) דברים עמ' ל
כ ע"א36 כל המתבייש לא במהרה הוא חוטאמי מרום ח"ב עמ' קכה-קכו
כ ע"א36 כל המתבייש לא במהרה הוא חוטאנועם הברכה עמ' רפט
כ ע"א36 כל המתבייש לא במהרה הוא חוטאניצוצי אהרן עמ' קצב
כ ע"א36 כל המתבייש לא במהרה הוא חוטאעטרת יהושע ויקרא עמ' נ
כ ע"א36 כל המתבייש לא במהרה הוא חוטאערבי נחל (תשסד) עמ' רנד
כ ע"א36 כל המתבייש לא במהרה הוא חוטאפרדס המלך (תשסט) אות שלח
כ ע"א36 כל המתבייש לא במהרה חוטאילקוט הגרשוני ח"ב
כ ע"א36 כל המתבייש לא במהרה חוטאיקרא דשכבי (דוד) דרוש סד דף קמ ע"ג
כ ע"א36 כל המתבייש לא במהרה חוטאעולת חודש ח"א מאמר קעז
כ ע"א36 כל מי שאין בו בושת פנים וכו'כתב סופר על התורה (תשנה) עמ' רצח
כ ע"א36 כל מי שאין לו בושה בידוע שלא עמדו אבותיו על הר סינילב אריה פרשת כי תשא אות בא
כ ע"א36 כל מי שאין לו בושה בידוע שלא עמדו אבותיו על הר סיניקרן לדוד בראשית עמ' קיג, ריא, ריז
כ ע"א36 כל מי שאין לו בושת פנים בידוע שלא עמדו אבותיו וכו'נתיב התורה (סאלים) ויקרא עמ' רנח
כ ע"א36 כל מי שאין לו בושת פנים בידוע שלא עמדו אבותיו על הר סיניערוגת הבושם (תשעא) שמות עמ' תיב
כ ע"א36 כל מי שאין לו בושת פנים בידוע שלא עמדו אבותיו על הר סיניבאר יוסף (תשמא) ח"ג עמ' סה
כ ע"א36 כל מי שאין לו בושת פנים בידוע שלא עמדו אבותיו על הר סיניראשית דעת (קורח) סי' כב, לא
כ ע"א36 כל מי שאין לו בושת פנים בידוע שלא עמדו וכו'כח מעשיו הגיד לעמו ח"א דף נב ע"ב
כ ע"א36 כל מי שאין לו בושת פנים וכו'עמודי חיים דף לה ע"ב (עמוד תורה אות נ"ט ד"ה ואל זה)
כ ע"א36 כל מי שאין לו בושת פניםעמודי חיים דף לה ע"ב
כ ע"א36 כל מי שאין לו בשת פניםאהל שלמה (סגל) בראשית עמ' ח
כ ע"א36 כל מי שאין לו בשת פניםהתורה והעולם ח"א עמ' עב
כ ע"א36 כל מי שיש לו בושה לא במהרה הוא חוטאמרפא לשון עמ' רלט
כ ע"א36 כל מי שיש לו בושת פנים לא במהרה הוא חוטאמגלה צפונות (תשעד) שמות עמ' תמד, תנט
כ ע"א36 כשאין לו בושה ויראה בידוע שאינו מזרע ישראל, שלא עמדו אבותיו על הר סיניתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תש
כ ע"א36 לא במהרה הוא חוטאצמח דוד (סקאליע) עמ' קיט
כ ע"א36 מי שאין לו בושת פנים בידוע וכו'דבש השדה עמ' קמג
כ ע"א36 מי שאין לו בושת פנים בידוע וכו'ולאשר אמר בראשית-שמות עמ' תקצו
כ ע"א36 מי שאין לו בושת פנים בידוע שלא עמדו אבותיו על הר סיניאש דת (אסאד) עמ' כט, קנג
כ ע"א36 מי שאין לו בושת פנים בידוע שלא עמדו אבותיו על הר סיניבצור ירום ח"ב עמ' קכח הערה 28
כ ע"א36 מי שאין לו בושת פנים בידוע שלא עמדו אבותיו על הר סינידרשות שבט הלוי ח"ב עמ' ר, רנג
כ ע"א36 מי שאין לו בושת פנים בידוע שלא עמדו אבותיו על הר סיניכתב סופר דרשות (תשמח) ח"א עמ' קמד
כ ע"א36 מי שאין לו בושת פנים בידוע שלא עמדו אבותיו על הר סינילב הארי - שער יחוד המעשה עמ' רכו
כ ע"א36 מי שאין לו בושת פנים בידוע שלא עמדו אבותיו על הר סינימפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ב עמ' שיד, ח"ג עמ' לד
כ ע"א36 מי שאין לו בושת פנים בידוע שלא עמדו אבותיו על הר סיניפתחי שערים ח"ב עמ' צב
כ ע"א36 מי שאין לו בושת פנים בידוע שלא עמדו אבותיו על הר סינישם דרך בראשית ח"ב עמ' שמו
כ ע"א36 מי שאין לו בושת פנים בידוע שלא עמדו אבותיו על הר סיניתפארת צבי ויקרא עמ' ריב
כ ע"א36 מי שאין לו בושת פנים בידוע שלא עמלו אבותיו על הר סיניקדושת ציון (תשנד) ח"א עמ' רכה
כ ע"א36 מי שאין לו בושת פנים וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' תמד
כ ע"א36 מי שאין לו בושת פנים וכו'לקוטי שיחות חלק ל עמ' 62
כ ע"א36 מי שאין לו בושת פנים וכו'משנת יוסף על התורה ח"א עמ' רצט
כ ע"א36 מי שאין לו בושת פנים לא עמדו אבותיו בסינישמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' פז
כ ע"א36 מי שאין לו בושת פנים לא עמדו אבותיו על הר סיניאור אברהם במדבר עמ' קסח
כ ע"א36 מי שאין לו בושת פנים לא עמדו אבותיו על הר סינידולה ומשקה - ספירת העומר וחג השבועות עמ' קלא
כ ע"א36 מי שאין לו בושת פניםבאר ראי (רוזן) גמ"ח סי' ה אות ד
כ ע"א36 שאין לו בושת פנים בידוע שלא עמדו אבותיו על הר סיניפרי צדיק בראשית אות א, ויגש אות יז, בשלח אות ט, יתרו אות יא, יתרו אות יא, קדושים אות ז, חג השבועות אות טז, בהעלותך אות י, עקב אות י, ראה אות טו, שופטים אות ו
כ ע"א36 שאין לו בושת פנים בידוע שלא עמדו אבותיודובר צדק עמ' 124
כ ע"א37 בושת פניםמבשרת ציון ח"ג עמ' צד
כ ע"א37 בידוע שלא עמדו אבותיו על הר סיניאור אברהם - הגדה של פסח עמ' ק
כ ע"א37 בידוע שלא עמדו אבותיו על הר סינימדבר קדמות (תשסח) עמ' קיט
כ ע"א37 בידוע שלא עמדו אבותיו על הר סיניאחרי ראי (תשסד) ענינים סי' כה אות ד
כ ע"א37 בידוע שלא עמדו אבותיו על הר סינירב שלום (אדלר) עמ' רנד
כ ע"א37 בידוע שלא עמדו אבותיו על הר סינישארית ישראל (וילדניק, תשנח) עמ' קצ
כ ע"א38 ארבעה דברים סחו לי מלאכי השרתישראל קדושים עמ' 70
כ ע"א38 ד' דברים סחו לי מלאכי השרת וכו' ורא"שאילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' נה
כ ע"א38 ד' דברים סחו לי מלאכי השרת חגרין מפני מה הווין וכו'אור הצבי עמ' 28
כ ע"א38 ד' דברים סחו לי מלאכי השרת חיגרין מפני מה הויין מפני שהופכים את שולחנםשל"ה (תשנז) - שער האותיות אות ק ס"ק שסב, שסג
כ ע"א38 ד' דברים סחו לי מלאכי השרתמערכי לב (בר שאול) עמ' 96
כ ע"א38 ד' דברים סחו לי מלאכי השרתפרדס מרדכי עמ' שצד, תרכז
כ ע"א38 חגרים מפני מה הוויין מפני שהופכים את שולחנם, ורש"י ורא"שראשית חכמה (תשמד) - קדושה פרק טז אות כט-ל
כ ע"א38 חיגרין מפני מה הויין מפני שהופכים את שולחנם וכו'שרתי ח"א עמ' קסג
כ ע"א38 שהופכין את שלחנןמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' מד
כ ע"א38 שולחןנפש יוסף (תשעד) עמ' קח {רומז למטתו}
כ ע"א39 אלמים למה הוייןאמת ליעקב (ניניו) מערכת א אות לג
כ ע"א39 אלמים מפני מהאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' רלד
כ ע"א41 אימא שלום וכו' כמי שכפאו שד וכו'צמח צדיק (תשסז) עמ' תקכז
כ ע"א41 באימא שלום אשתו של ר"א וכו'מנחת מחבת ח"א עמ' קצז
כ ע"א41 מפני מה בניך יפיפין יותרמשך חכמה בראשית פ' לז פס' כז
כ ע"א41 מפני מה בניך יפיפיןפני מלך בראשית עמ' רכח
כ ע"א41 שאלו את אימא שלום מפני בניך יפיפין ביותר וכו' כדי שלא אתן את עיני באשה אחרת ונמצאו בניו באין לידי ממזרותדרכי התשובה עמ' קכז
כ ע"א41 שאלו את אימא שלום מפני מה בנייך יפהפין ביותרהמאיר לארץ (שיינברג) עמ' קלז
כ ע"א41 שאלו לאימא שלום מפני מה בניה נאין ביותרמגדל עוז (תשעח) עמ' רעח
כ ע"א41 מפני מה בניך יפיפין ביותרצדקת הצדיק סי' קמו, דובר צדק עמ' 150, ישראל קדושים עמ' 49, 128, תקנת השבין סי' ו (עמ' 28)
כ ע"א ר"ן - סתם נדרים להחמיררביד יוסף (תשסא) ח"ב עמ' 58
כ ע"א רש"י ד"ה להאכילך תרומה טמאה - להזהיר אפילו כהן שלא יהא רגיל אצל כהן ע"המגן אבות (מהריט"ץ) ח"ב עמ' רפד
כ ע"ב01 אינו מספר עמי אלא בחצות הלילה וכו' ונמצאו בניו באים לידי ממזרותס' חסידים סי' תתשטו
כ ע"ב01 אינו מספר עמי אלא בחצות הלילה מגלה טפח ומכסה טפחיגל יעקב (תשנג) בא אות מד
כ ע"ב01 אינו מספר עמי וכו' נמצא בניו באין לידי ממזרות וכו'טוב ירושלים דברים פכ"א פסוק יב
כ ע"ב01 צניעות ר"א בתשמישמוסר המקרא והתלמוד עמ' קעו
כ ע"ב03 הי' מגלה טפח ומכסה וכו' ודומה וכו'אפיקי ים עמ' לו
כ ע"ב03 היה מספר בחצותאהל משה (שיינרמן) בראשית עמ' תשצז
כ ע"ב03 וכשהוא מספר וכו'לב דוד (תשסט) עמ' עב
כ ע"ב03 וכשהוא מספר מגלה טפח ומכסה טפח ודומה לו כמי שכפאו שדשל"ה (תשנז) - שער האותיות אות ק ס"ק שצג
כ ע"ב03 וכשהוא מספר מגלה טפח ומכסה טפח ודומה עליו כמי שכפאו שדמסילת ישרים עם שמחת מרדכי פרק יג פסקה ה עמ' קמו {התרחקות מהנאות מותרות, כדי לא לבוא לאיסורים - מכאן חובת הפרישות}
כ ע"ב03 וכשהוא מספר מגלה טפח ומכסה טפח ודומה עליו כמי שכפאו שדמסילת ישרים עם שמחת מרדכי פרק טז פסקה א עמ' קסא-קסב {דוגמא להתרחקות מפניה לתאוה גם במעשים הגשמיים - מדרכי הטהרה}
כ ע"ב03 וכשהוא מספר מגלה טפח ומכסה טפח ודומה עליו כמי שכפאו שדקשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' תקמז
כ ע"ב03 וכשהוא מספר מגלה טפח ומכסה טפחייםמסילת ישרים עמ' תעו, תצו
כ ע"ב03 מגלה טפח ומכסה טפח ודומה כמי שכפאו שדאגרא דפרקא (תשסה) עמ' קעז
כ ע"ב03 מגלה טפח ומכסה טפח ודומה עליו כמי שכפאו שדבצור ירום ח"ד עמ' קיח הערה 10
כ ע"ב03 מגלה טפח ומכסה טפח כמי שכפאו שדמשנת יוסף - אגדות ח"ב עמ' ל {התעוררות לקיום המצוה בקדושה, וזוכים לשם "שדי" (ואם לאו חסרה אות י') שהוא שם פו"ר}
כ ע"ב03 מגלה טפח ומכסה טפחאוסף מאמרי מוסר וחכמה (תשנט) עמ' קעט
כ ע"ב03 מגלה טפח ומכסה טפחבאר הגולה (הרטמן) באר ה הערה 75, באר ב הערה 567-566, 582-581
כ ע"ב03 מגלה טפח ומכסה טפחיגל יעקב (תשעד) ח"א עמ' שכד
כ ע"ב03 ר"א היה מגלה טפח ומכסה טפחתורי זהב (תשעג) עמ' פג
כ ע"ב03 רבי אליעזר מגלה טפח ומכסה טפח וכו'בית שמואל אחרון על התורה (תשנד) פ' תזריע עמ' קיב
כ ע"ב04 דומה כאילו כפאו שדמדרש האיתמרי (תקפד) דרוש ג דף ו ע"א
כ ע"ב04 דומה כאילו כפאו שדבית פרץ עמ' שעז
כ ע"ב04 דומה כאילו כפאו שדמדרש האיתמרי (תרסא) דרוש ג דף טו ע"ב
כ ע"ב04 דומה כמי שכפאו שדחכמת התורה תולדות עמ' קכג
כ ע"ב04 דומה לו כמי שכפאו שדחכמת התורה נח עמ' רכב
כ ע"ב04 דומה עליו כמי שכפאו שדאמרי פנחס השלם - שער פרשיות ומועדים סי' תרד
כ ע"ב04 ודומה כמי שכפאו שדבאר מים חיים (תשנט) ח"ב עמ' תקעז
כ ע"ב04 ודומה כמי שכפאו שדבאר מים חיים (תשנט) ח"ג עמ' שלג, תסו
כ ע"ב04 ודומה עליו כמי שכפאו שדאור ישרים (תשסב) עמ' רלד
כ ע"ב04 ודומה עליו כמי שכפאו שדבמסילה נעלה עמ' רעא
כ ע"ב04 ודומה עליו כמי שכפאו שדברית אברם עמ' שסו
כ ע"ב04 ודומה עליו כמי שכפאו שדפני מנחם מקץ עמ' שנג
כ ע"ב04 ודומה עליו כמי שכפאו שדצדקת הצדיק סי' קעג, רסב
כ ע"ב04 ודומה עליו כמי שכפאו שדשפת אמת (ברעזאן, תשסח) עמ' קצד
כ ע"ב04 ויעשה כאלו כפאו שדעמוד העבודה (תשעג) דרוש הענוה ט, יא
כ ע"ב04 כמי שכפאו וכו'דרך מצותיך (חב"ד) דף מב ע"ב
כ ע"ב04 כמי שכפאו שד וכו'דברת שלמה (תשעא) עמ' מד, נד
כ ע"ב04 כמי שכפאו שדאמרי נועם (מועדים) סי' י לליל ר"ה [מבן המחבר]
כ ע"ב04 כמי שכפאו שדלב הארי - שער יחוד המעשה עמ' רנ
כ ע"ב04 כמי שכפאו שדמשמרת איתמר (תשסז) עמ' ז
כ ע"ב04 כמי שכפאו שדעטרת ישועה (תשסד) אות ו לליל ר"ה, אות א לברכת חודש אדר {כך ינהג אדם בשעת הזיווג}
כ ע"ב04 כמי שכפאו שדקסת הסופר (תשעו) עמ' קעג
כ ע"ב04 כמי שכפאו שדראשית חכמה (תשמד) - קדושה פרק טז אות כ
כ ע"ב04 כמי שכפאו שדתורת מנחם חכ"ט עמ' 77
כ ע"ב04 ר"א הי' מקצר וממהר וכו'אמרות ה' השלם ח"ב עמ' נט
כ ע"ב04 ר"א היה דומה כאילו כפאו שדמאור ושמש (תשסט) עמ' קעז
כ ע"ב04 ר"א נדמה לו כאילו כפאו שדמאור ושמש (תשנב) עמ' קא
כ ע"ב04 רבי אליעזר היה דומה עליו הזיווג כמי שכפאו שדעזר מיהודה (תשנט) עמ' קכ
כ ע"ב04 שיהיה בשעת זיווג כאלו כפאו שדרב ייבי (תשסט) ח"א עמ' מ
כ ע"ב10 כל מה שאדם רוצה כו'תיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' קנו
כ ע"ב10 כל מה שאדם רוצה לעשות באשתו וכו' רצה לאכלו צלי אוכלו מבושל אוכלו וכו' מאי שנא מן ביניתאס' חסידים סי' שפ, תקט
כ ע"ב10 כל מה שאדם רוצה לעשות באשתו עושהאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' תקח
כ ע"ב10 כל מה שאדם רוצה לעשות באשתו עושהקשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' תעד
כ ע"ב10 כל מה שרוצה לעשותאורות הקודש ג רצז
כ ע"ב11 משל לבשר שבא מבית הטבח רצה אוכלו חיחנן אלקים עמ' רכ
כ ע"ב12 רצה לאכול מבושל רצה לאכול צלי הכל רשות בידי האדם וכו' מה בין זה לביניתאס' חסידים סי' תקט
כ ע"ב14 אמר אמימר מאן מלאכי השרת רבנןאוצר המאמרים (וייס, תשסג) עמ' רסב
כ ע"ב14 אמר אמימר מאן מלאכי השרת רבנןזאת זכרון (תשנב) אות קסה
כ ע"ב14 דג צולהו או שולקו כמו שירצה וכו' מן ביניתאנטריקן (תשעד) עמ' פ
כ ע"ב14 מאן מלאכי השרת רבנןבית ישראל (טויסיג) ויקרא עמ' קמא
כ ע"ב14 מאן מלאכי השרת רבנן ואמאי קרי להו מלאכי השרת משום דמצויינין כמלאכי השרת במלבושים נאיםתפארת צבי שמות עמ' תלח
כ ע"ב14 מאן מלאכי השרת רבנןאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"ב עמ' יח, קכב
כ ע"ב14 מאן מלאכי השרת רבנןדברי יואל מועדים ח"ו כט שבט עמ' צד
כ ע"ב14 מאן מלאכי השרת רבנןאור אברהם - סידור התפילה עמ' רלט
כ ע"ב14 מאן מלאכי השרת רבנןאמרי משה (פודהורצר) עמ' פו
כ ע"ב14 מאן מלאכי השרת רבנןבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' קלב, תקלה, במדבר עמ' קנו, דברים עמ' תכד
כ ע"ב14 מאן מלאכי השרת רבנןבית ישראל (טויסיג) בראשית עמ' קסא
כ ע"ב14 מאן מלאכי השרת רבנןגור אריה בראשית פכ"ח אות כג
כ ע"ב14 מאן מלאכי השרת רבנןדובר צדק עמ' 111, שיחת מלאכי השרת עמ' 6
כ ע"ב14 מאן מלאכי השרת רבנןדעת שבת עמ' נט, רס
כ ע"ב14 מאן מלאכי השרת רבנןטוב דעת עמ' כו
כ ע"ב14 מאן מלאכי השרת רבנןמצווה ועושה ח"א עמ' תקסב
כ ע"ב14 מאן מלאכי השרת רבנןמרפא לשון עמ' קו, רכט
כ ע"ב14 מאן מלאכי השרת רבנןעשרה מאמרות (תשס) עמ' שכה
כ ע"ב14 מאן מלאכי השרת רבנןפרי צדיק ויחי אות יב, משפטים אות א, צו אות ו, פ' שקלים אות א
כ ע"ב14 מאן מלאכי השרת רבנןראשית חכמה (תשמד) - אהבה פרק יא אות פו
כ ע"ב14 מאן מלאכי השרת רבנןשיח יצחק (פרידמן, תשנז) עמ' קכה
כ ע"ב14 מאן מלאכי השרת רבנןשיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 84
כ ע"ב14 מאן מלאכי השרת רבנןשיחות הרב צבי יהודה דברים עמ' 509
כ ע"ב14 מאן מלאכי השרת רבנןשרתי ח"א עמ' קסג
כ ע"ב14 מאן מלאכי השרת רבנן, ור"ן ורא"שגבורת יצחק שבועות עמ' שפט
כ ע"ב14 מאן מלאכי שרת רבנןכתנות אור עמ' תקע
כ ע"ב14 מלאכי השרת רבנןאורות הקודש ג שסו
כ ע"ב15 תלמידי חכמים מלאכי השרת, ור"ןבאר ראי (רוזן) לימוד התורה סי' ב אות ב', סי' ו אות ג, סי' י אות ב
כ ע"ב18 ואמאי קרו להו מלאכי השרת דמצייני כמלאכי השרתשרתי ח"א עמ' קסג
כ ע"ב19 דמצייני כמלאכי השרתדעת שבת עמ' קכו בהערה, קכח בהערה
כ ע"ב19 ההיא דאתאי לקמיה דרבי אמרה לו וכו' מ"ש מן ביניתאראשית חכמה (תשמד) - קדושה פרק טז אות ל
כ ע"ב19 ההיא דאתאי לקמיה דרבי וכו' ההיא דאתאי לקמיה דרב וכו'של"ה (תשנז) - שער האותיות אות ק ס"ק שסא, שסג
כ ע"ב20 ערכתי לו שולחן והפכו וכו' תורה התירתך, ובר"ן שםאור אברהם בראשית עמ' רכב
כ ע"ב20 ערכתי לו שולחן והפכו וכו'נטריקן (תשעד) עמ' פ
כ ע"ב20 ערכתי לו שלחןאהל שלמה (סגל) בראשית עמ' תקיא
כ ע"ב20 שולחן ערכתי לפניו והפכואגרא דכלה ח"א עמ' קעה, ח"ג עמ' רטו
כ ע"ב20 שולחן ערכתי לפניובני יששכר (תשסח) ח"א עמ' שיז
כ ע"ב20 שלחן ערכתי לו והפכותהלה לדוד (סקאליע) ספרים א-ב עמ' תלח
כ ע"ב20 שלחן ערכתי לפניו והפכואמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) תולדות כה, תרומה לד, אמור יח
כ ע"ב20 שלחן ערכתי לפניואגרא דפרקא (תשסה) עמ' קעג, ר
כ ע"ב20 שלחן ערכתי לפניובני יששכר ח"א דף פו ע"ג
כ ע"ב21 א"ל בתי תורה התירתך ואני מה אעשה ליך וכו' מ"ש מן ביניתא וכו'מכשירי מצוה עמ' לא
כ ע"ב21 התורה התירתךבאר הגולה (הרטמן) באר ב הערה 549, 506-505, 567-566, 582-581 {על ביאה שלא כדרכה}
כ ע"ב21 והפכובעקבי יעקב עמ' רלז {שלא כדרך}
כ ע"ב22 ההיא דאתאי לקמיה דרב אמרה לו רבי ערכתי לו שלחן והפכומכשירי מצוה עמ' ל
כ ע"ב24 ולא תתורוחיים תחלה (תשנג) עמ' עה {עינא ולבא תרי סרסורי דעבירה}
כ ע"ב24 ולא תתורו אחרי גו'דרכי איש דף מו ע"א
כ ע"ב24 ולא תתורו אחרי לבבכם מכאן אמר רבי אל ישתה אדם בכוס זה ויתן עיניו בכוס אחר וכו' דאפילו שתיהן נשיושל"ה (תשנז) - שער האותיות אות ל ס"ק ג
כ ע"ב24 ולא תתורו אחרי לבבכם מכאן אמר רבי אל ישתה אדם בכוס זה ויתן עיניו בכוס אחר אמר רבינא לא נצרכא אלא דאפילו שתיהן נשיומחזה עינים (לוויטאן) עמ' ל
כ ע"ב24 ולא תתורו וכו' אל ישתה אדם בכוס זה ויתן עיניו בכוס אחרבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' תתמו
כ ע"ב24 ולא תתורו וכו' אל ישתה בכוס זה ויתן עיניופרי צדיק ויצא אות ג, לחנוכה אות יז, כ, ויגש אות יא
כ ע"ב24 ולא תתורו וכו' אל ישתה בכוס זה ויתן עיניוצדקת הצדיק סי' רלד
כ ע"ב24 ולא תתורו וכו' אל ישתה בכוס זה ויתן עיניוצדקת הצדיק סי' רלד
כ ע"ב25 אל ישתה אדם בכוס זה ויתן עיניו בכוס אחר וכו'ראשית חכמה (תשמד) - אהבה פרק ד אות ח, קדושה פרק ה אות כו, פרק ז אות יח
כ ע"ב25 אל ישתה אדם בכוס זה ויתן עיניו בכוס אחראגרא דכלה ח"א עמ' שלו, תא, ח"ג עמ' רלו
כ ע"ב25 אל ישתה אדם בכוס זה ויתן עיניו בכוס אחרמנות הלוי (תשסב) עמ' קטו
כ ע"ב25 אל ישתה אדם בכוס זה ויתן עיניו בכוס אחרעיוני פרשה (ריבלין) בראשית עמ' 124
כ ע"ב25 אל ישתה אדם בכוס זה ויתן עיניו בכוס אחרקשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' קיג, תסח, תצז
כ ע"ב25 אל ישתה אדם בכוס זה ויתן עיניו כו'שערי תשובה סה"י אות צה
כ ע"ב25 אל ישתה אדם בכוס זהעולם ברור פרק טו
כ ע"ב25 אל ישתה בכוס זה ויתן עיניו בכוס אחר וכו'מגדל עוז (תשעח) עמ' תקצג
כ ע"ב25 אל ישתה בכוס זה ויתן עיניו בכוס אחרמנות הלוי (עוז והדר) ח"א עמ' ריח
כ ע"ב25 אל ישתה בכוס זה וכו'עבודת יצחק בראשית עמ' מד
כ ע"ב25 אל ישתה וכו' ויתן עיניו בכוס אחרולאשר אמר - תהלים עמ' רפב
כ ע"ב25 אל ישתה וכו', ור"ןתורת מנחם חמ"א עמ' 318
כ ע"ב25 לא ישתה אדם בכוס זה ויתן עיניו בכוס אחרס' המאמרים תרנ"ט (מהד' תשעא) עמ' כג
כ ע"ב25 מכאן אמר רבי אל ישתה אדם מכוס זה ויתן עיניו בכוס אחרבית אולפנא ח"ב עמ' קכג
כ ע"ב25 מכאן אמר רבי לא ישתה בכוס זה ויתן עיניו בכוס אחריוסף לקח כרך ב ח"א עמ' מג
כ ע"ב25 שלא ישתה בכוס זהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' תכג
כ ע"ב27 וברותי מכם אלו בני תשע מדותדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' קסז
כ ע"ב27 וברותי מכם המורדים והפושעים בי א"ר לוי אלו בני תשע מדות וכו'חמודי צבי ויקרא עמ' ג, סו
כ ע"ב27 וברותי מכם המורדים והפושעים בי אלו בני ט' מדות בני חצופה וכו'תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תש, תשד {והיכי דמי חצופה התובעת תשמיש בפה מבעלה}
כ ע"ב27 וברותי מכם המורדים והפושעים בי אלו בני תשע מדותדעת תורה ויקרא עמ' קמה
כ ע"ב27 וברותי מכם המורדים והפושעים בי אמר רבי לוי אלו בני תשע מדותבצור ירום ח"ג עמ' רנב הערה 44
כ ע"ב27 וברותי מכם המורדים והפושעים בי אמר רבי לוי אלו בני תשע מדותדודי נתן בראשית עמ' רלא, רלה
כ ע"ב27 וברותי מכם המורדים והפושעים בי אמר רבי לוי אלו בני תשע מדותשיחות ר' ראובן עמ' קסג
כ ע"ב27 וברותי מכם המורדים והפושעים בי וכו' אלו בני תשע מדות וכו' בני ערבוביא וכו'קשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' תקלח
כ ע"ב27 וברותי מכם המורדים והפושעים בי וכו' אלו בני תשע מדותחמודי צבי בראשית עמ' תעז
כ ע"ב27 וברותי מכם המורדים והפושעים בי וכו' בני תשע מדותמעגלי צדק (פאנעט) במדבר עמ' ז
כ ע"ב27 וברותי מכם וכו' אלו בני ט' מדותאגרא דפרקא (תשסה) עמ' רצט
כ ע"ב27 וברותי מכם וכו' אלו בני ט' מידות וכו'טוב ירושלים ויקרא פי"ח פסוק יז
כ ע"ב27 וברותי מכם וכו' אלו בני תשע מדות בני אסנ"ת משגע"ח וכו'מגילת סמנים עמ' ע
כ ע"ב27 ובריתי מכם הפושעים אלו בני תשע מדותכסף נבחר (תשסג) עמ' רא
כ ע"ב28 המורדים והפושעים וכו' בני ערבוביאדברי יואל פ' תולדות דף תקעב ע"ב
כ ע"ב29 אלו בני ט' מדותיוסף לקח כרך א ח"א עמ' קיח
כ ע"ב29 אלו בני תשע מדות וכו' בני גדושת הלב וכו'מגילת סמנים עמ' כט
כ ע"ב29 אלו בני תשע מדות וכו' בני שנואהשבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' קעה
כ ע"ב29 אלו בני תשע מדות וכו' בני תמורהזכרון אליעזר עמ' עה
כ ע"ב29 אלו בני תשע מדות וכו'ואני תמיד עמך עמ' ריד
כ ע"ב29 אלו בני תשע מדות וכו'שפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' שלז
כ ע"ב29 אלו בני תשע מדותשמחת הנפש עמ' קעה
כ ע"ב29 אלו בני תשע מידות וכו' בני תמורהעיוני פרשה (ריבלין) בראשית עמ' 124
כ ע"ב29 אלו בני תשע מידות וכו' בני תמורהעיוני פרשה (ריבלין) דברים עמ' 314
כ ע"ב29 בני אסנ"ת משגח"ענאות דשא (שניאור) דברים עמ' 133
כ ע"ב29 בני ט' מדותתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' א'רלא {הוא מצד מעשי אביו}
כ ע"ב29 בני ט' מדות וכו' בני חצופה וכו' כל אדם שאשתו תובעתו וכו'יפה תאר (תשעח) ח"ג עמ' פה
כ ע"ב29 בני ט' מדות וכו' בני תמורהאש דת (תשמח) עמ' קפב
כ ע"ב29 בני ט' מדות וכו' הא דארצי קמיהצמח צדקה עה"ת עמ' נג
כ ע"ב29 בני ט' מדותודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' תכד
כ ע"ב29 בני ט' מדותכתונת פסים (תשעא) עמ' רעה
כ ע"ב29 בני ט' מדותמשנת חיים בראשית עמ' שיח
כ ע"ב29 בני ט' מדותצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' שמה
כ ע"ב29 בני ט' מידותלקט שיחות מוסר ח"א עמ' שצ {בניו יהיו מורדים ופושעים בה'}
כ ע"ב29 בני תשע מדות וכו' בני חצופהבית ישראל (טויסיג) דברים עמ' כט
כ ע"ב29 בני תשע מדות וכו' בני חצופהבית ישראל (טויסיג) תנינא ח"ב עמ' קעב
כ ע"ב29 בני תשע מדות וכו' בני שנואה בני גרושת הלבמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' מב
כ ע"ב29 בני תשע מידותדרשות מהר"ח אור זרוע סי' כא הערה 113 עמ' לה {אינן נגאלין}
כ ע"ב29 בני תשע מידותברכת אבות עמ' צט
כ ע"ב29 בני תשע מידותחיים ושלום חלק א (סימן ב) דף יב ע"ד (ד"ה הן)
כ ע"ב29 בני תשע מידותקריאה בקריה ח"ג עמ' לז
כ ע"ב30 בן תמורהפרדס מנחם עמ' מה
כ ע"ב30 בני אנוסה וכו' בני שנואהאור אברהם (זוועהיל) עמ' קח
כ ע"ב30 בני גרושת הלבעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' מג
כ ע"ב30 בני מריבה ובני שנואת הלב הם עזי פנים ומורדים ופושעיםשערי תשובה אגה"ת אות נז
כ ע"ב30 בני שנואהאמרות ה' השלם ח"ו עמ' קפט
כ ע"ב30 בני שנואהדברי חיים - מועדים (תשנט) עמ' נו
כ ע"ב30 בני שנואהמשיבת נפש עמ' עה
כ ע"ב30 בני שנואהעקבי אבירים (תשסה) עמ' לג {אסור לאדם להשהות תחתיו אשה השנואה עליו}
כ ע"ב30 בני שנואהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תקנה
כ ע"ב30 בני שנואהתורת מנחם חלק ס עמ' 337
כ ע"ב30 בני תמורהבכורי אביב (רוטנברג) עמ' 69
כ ע"ב30 בני תמורהמהר"ם שיק בראשית עמ' קלא
כ ע"ב30 בני תמורהפי' הרמ"ז על הזוהר בראשית (תשס) עמ' רב, רצה
כ ע"ב30 בני תמורהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תקנה
כ ע"ב31 בני חצופהמנות הלוי (תשסב) עמ' רמד {שמעיזה פניה להיות תובעתו בפה}
כ ע"ב31 בני חצופהאגרות הראיה א עמ' קנג
כ ע"ב31 בני חצופהפרפרת אליעזר פרשת ויצא פרק ל פסוק טז
כ ע"ב31 התובעת בפה הויין ליה בנים דלא מעליאור הצבי עמ' 215
כ ע"ב31 והאמר רב שמואל בר נחמני אמר רבי יוחנן כל אדםנתיבות יצחק חנוכה ופורים עמ' נה
כ ע"ב32 התובעת בעלה לדבר מצוה הוו ליה בנין שבדור של משה רבינו לא הוושבות יעקב (אבולפיה) עמ' שנח
כ ע"ב32 כל אדם שאשתו תובעת אותוגבורות ה' עמ' קסב
כ ע"ב32 כל אדם שאשתו תובעתו הויין לו בנים שאפילו בדורו של משה לא היו במותםדודי נתן בראשית עמ' רפז
כ ע"ב32 כל אדם שאשתו תובעתו הויין לו בנים שאפילו בדורו של משה רבינו לא היו כמותםאור יצחק (ראדוויל, תשסה) עמ' ריט
כ ע"ב32 כל אדם שאשתו תובעתו הוין לו בניםנתיבות יצחק ח"ג עמ' מז
כ ע"ב32 כל אדם שאשתו תובעתו הויין לו בניםדובר צדק עמ' 60
כ ע"ב32 כל אדם שאשתו תובעתו הויין ליה בנים שאפילו בדורו של משה רבינו לא היו כמותן וכו' ההיא דמרציא רצומנות הלוי (עוז והדר) ח"ב עמ' כז
כ ע"ב32 כל אדם שאשתו תובעתו הוין ליה בנים שאפילו בדורו של משה לא היוהערות אברהם יעקב יצחקי בראשית עמ' קמב
כ ע"ב32 כל אדם שאשתו תובעתו וכו'אפיקי ים עמ' רכז
כ ע"ב32 כל אדם שאשתו תובעתו וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' קפב ד"ה ומנא
כ ע"ב32 כל אדם שאשתו תובעתו וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תקסה
כ ע"ב32 כל אדם שאשתו תובעתו כו'לקוטי שיחות חי"ד עמ' 42
כ ע"ב32 כל אדם שאשתו תובעתו לדבר מצווה הווין ליה בנים שאפילו בדורו של משה וכו'אמונה ודעת דף פא ע"ב
כ ע"ב32 כל אדם שאשתו תובעתוהמאור שבתורה (שפירא) בראשית עמ' תב, חנוכה-פורים עמ' כט
כ ע"ב32 כל אדם שאשתו תובעתוחכמת התורה בראשית עמ' שח
כ ע"ב32 כל אדם שאשתו תובעתותורה וחיים (כלפון) עמ' רצג
כ ע"ב32 כל שאשתו תובעת אותו לתשמישנתיבות עולם ח"א עמ' קעו
כ ע"ב32 כל שאשתו תובעתו לשם שמיםחכמת התורה ויצא עמ' תמו, תנו
כ ע"ב32 כל שאשתו תובעתוחכמת התורה תזריע עמ' קח
כ ע"ב32 כל שיודע באשתו שתובעתו לשם שמיםחכמת התורה תולדות עמ' קסז
כ ע"ב32 שאשתו תובעתודגל מחנה יהודה עמ' ריג {אשה אשר תובעת בפה תצא בלא כתובה}
כ ע"ב33 נבוניםישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רה {נבון עדיף מחכם}
כ ע"ב34 מה שלא הוזכר נבונים וכו'מי השלוח (מישור) ח"א עמ' קעג
כ ע"ב34 משה רבינו לא מצא נבוניםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' תיט
כ ע"ב34 נבונים לא מצאיין לבנון (תשסג) עמ' 562
כ ע"ב35 ארצי ארצויי ולא תבעתו בפהיוסף לקח כרך א ח"א עמ' קיז, קיח
כ ע"ב35 דארצוי ארצי קמיהעטרת מנחם (תשסג) עמ' רו {מה שאמרה לאה אלי תבוא}
כ ע"ב35 דארצויי ארצי'פרדס המלך (תשסט) אות תקלב, תרצד
כ ע"ב35 יודעי בינה לעיתיםאחרי ראי (תשסד) ענינים סי' כה אות ג
כ ע"ב35 מבני ישכר היו נבוניםעיוני רש"י דברים ח"א עמ' לב
כ ע"ב36 ארבעה נדרים התירו חכמים וכו'גבורות אליהו יו"ד סי' פב
כ ע"ב36 ארבעה נדרים התירו חכמים וכו'דורות הראשונים כרך א עמ' 208, 276
כ ע"ב36 ד' נדרים התירו חכמיםאם הבנים ח"א דף קמח ע"ג
כ ע"ב36 נדרי אונסיןבן פורת יוסף (תשעא) עמ' רצה {אינו נדר כלל}
כ ע"ב ר"ן - זכתה לאה ביששכר מפניבית שלום מרדכי עמ' מח
כ ע"ב ר"ן - כי יקח לקוחה לו לעשות כל חפצונטריקן (תשעד) עמ' פ
כ ע"ב ר"ן ד"ה דמצייני וכו' - כלומר שהיו עם בפני עצמן וכו'באר משה (אפשטיין) שמות עמ' קלב, תקלה, תריח, דברים עמ' תשסג
כ ע"ב ר"ןהכתב והקבלה בראשית פ"ל פסוק טז
כ ע"ב רא"ש ור"ן ד"ה בני תמורהמדבר קדמות (תשסח) עמ' קסב
כ ע"ב מיוחס לרש"י - חמור גרם שפנה ונטה לאהל לאהנטריקן (תשעד) עמ' עה
כ ע"ב מהרש"א - שבט יששכר שהי' בדורו של משה היו בהן ודאי נבוניםלקוטי שיחות חל"ד עמ' 11
כא ע"א רמב"ןמשנת חיים בראשית עמ' שיג
כא ע"ב01 אמור מעט ועשה הרבהמאורי אור (אתרוג) פי"ג ה"ג
כא ע"ב01 הצדיקים אומרים מעט ועושים הרבהדברי יואל מועדים ח"ז החודש עמ' שנא
כא ע"ב01 הצדיקים אומרים מעט ועושים הרבהעולת שבת (אלמושנינו) עמ' מז
כא ע"ב01 צדיקים אומרים מעט ועושים הרבהאור תורה השלם (מזריטש) סי' תעא
כא ע"ב01 צדיקים אומרים מעט ועושים הרבהאמרות ה' השלם ח"ב עמ' מח
כא ע"ב01 צדיקים אומרים מעט ועושים הרבהאמרי מרדכי (שפלטר, תשעב) אות כה
כא ע"ב01 צדיקים אומרים מעט ועושים הרבהדעת תורה בראשית עמ' קיז, דברים ח"ב עמ' כח
כא ע"ב01 צדיקים אומרים מעט ועושים הרבהמגיד דבריו ליעקב (ממזריטש) - אור תורה סי' תעא
כא ע"ב01 צדיקים אומרים מעט ועושים הרבהשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' קיד
כא ע"ב01 צדיקים אומרים מעט ועושים הרבה, ושטמ"קתתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' רלד {אם מוכח שרשאים לשנות בזה}
כא ע"ב01 צדיקים אומרים מעט ועושין הרבהדברי ישראל (תשסח) ח"ב עמ' רלח
כא ע"ב01 צדיקים אומרים מעט ושטמ"קתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' קכה
כא ע"ב04 או דילמא דוקא קאמר והוי נידרא תיבעידורות הראשונים כרך ו עמ' 48
כא ע"ב05 ארבעה נדרים הללו צריכים שאלה לחכםדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 1691
כא ע"ב05 ארבעה נדרים וכו' כי אמריתה קמי דשמואלדורות הראשונים כרך ה עמ' 234
כא ע"ב11 אין חכם מתירמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' קמז
כא ע"ב11 אין חכם רשאי להתיר אלא כעין ארבעה נדרים, תוס' רי"דלקוטי שיחות חל"ג עמ' 188
כא ע"ב12 אין פותחין בחרטה, ור"ן ד"ה אילו היו עשרהפנקסי הראי"ה ח"א עמ' קע; פנקס יג עמ' ו; קבצים מכת"י (ראי"ה) ח"א עמ' עז {עי' שו"ע יו"ד סי' רכח סעיף ז - ההבדל הרעיוני מה בין התרת נדרים ע"י חרטה או ע"י פתח}
כא ע"ב12 אם פותחים בחרטהלקוטי שיחות חל"ג עמ' 187
כא ע"ב12 פותחין בחרטהמועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' קעג
כא ע"ב13 אמר ליה לבך עלך אמר ליה לא ושרייהפני מנחם מטות-מסעי עמ' קצ, קצג
כא ע"ב13 דאמרינן ליה לבך עלךס' העיקרים (מישור) עמ' תר
כא ע"ב13 ההוא דאתא לקמיה דרב הונא א"ל לבך עלך א"ל לא ושרייהאות זכרון דף ח ע"א
כא ע"ב13 ההוא דאתא לקמיה דרב הונא א"ל לבך עלך וכו' ההוא דאתא לקמיה דרב אסי א"ל כדו תהית אמר ליה לא ושרייהלמטה יששכר עמ' רצז
כא ע"ב13 ההוא דאתא לקמיה דר"ה אמר ליה לבך עליך וכו'מקוה מים (עזריאל) ח"א דף סד ע"ג
כא ע"ב13 לבך עלך וכו' כדו תהיתברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' רכח
כא ע"ב22 סימן אסי ואלעזר יוחנן וינאי וכו'מגילת סמנים עמ' עג
כא ע"ב24 אמר ליה כדו תהית אמר ליה לא ושרייהפני מנחם מטות-מסעי עמ' קצז
כא ע"ב24 אמר ליה כדו תהיתהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' שיז
כא ע"ב27 ההיא איתתא דאדרתה לברתא אתאי לקמיה דר"יישראל קדושים עמ' 6
כא ע"ב ר"ן ד"ה אין חכם מתירלקוטי שיחות חל"ג עמ' 187
כב ע"א03 בר ברתיה דר' ינאי וכו' אילו הוה ידעת דפתחין פנקסך וכו'אמרות ה' השלם ח"ד עמ' רעז, ח"ה עמ' נ
כב ע"א03 בר ברתיה דר' ינאי סבא אתא לקמיה דר' ינאי רבהס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' קל
כב ע"א03 בר ברתיה דרבי ינאי סבא וכו' אילו הוה ידעת וכו' מי נדרתראשית חכמה (תשמד) - קדושה פרק יד אות יא
כב ע"א04 אילו הוה ידעת דפתחין פינקסך וכו'דרך ה' השלם עמ' קלח - מראה דרך
כב ע"א04 אילו הוה ידעת דפתחין פינקסך וממשמשין בעובדך מי נדרתאוצרות חיים - בין אדם למקום ח"ב עמ' רפו
כב ע"א04 אילו הוה ידעת דפתחין פנקסך וממשמשין בעובדיך מי נדרתרוח נכון עמ' שכח, שלד
כב ע"א04 אילו הות ידעת דפתחין פנקסך וממשמשין בעובדך מי נדרתיושב אהלים (מנטרוז) עמ' ל, קיג, קנח, קנט
כב ע"א04 אילו הות ידעת דפתחין פנקסך וממשמשין עובדך מי נדרתשארית מנחם ח"ב עמ' רעג
כב ע"א04 אילו ידעת דפתחין פנקסךימי דוד (תשסז) עמ' סה
כב ע"א04 פתח ר' ינאי לבן ברתיה וכו' ואחרי נדרים לבקראהל יעקב (שפירא) דף מ ע"ג-ע"ד
כב ע"א05 פותחים פנקס זכויותיו וממשמשין במעשיו, ר"ןגור אריה בראשית פל"ה הערה 5
כב ע"א07 ואחר נדרים לבקרשני אליהו דף צא ע"א-ע"ב
כב ע"א07 מה קראה ואחר נדרים לבקרנטע שורק פרשת מטות דרוש ב
כב ע"א08 במה לא פותחים לנדריםאזני יהושע (מהד' אדרת) ויקרא-במדבר דרוש לו עמ' 220
כב ע"א10 מאי פתח ליה ר"ג לההוא סבא יש בוטה כמדקרות חרב וכו' כל הבוטה ראוי לדקרו בחרב וכו'ראשית חכמה (תשמד) - קדושה פרק יד אות יא-יב
כב ע"א11 ההוא סבא דבא להתיר את נדרו בזה יש בוטה כמדקרות חרב ולשון חכמים מרפאאהל יעקב (שפירא) דף מ ע"ג-ע"ד
כב ע"א11 ההוא סבאמצווה ועושה ח"א עמ' תקנד
כב ע"א12 הבוטה ראוי לדקרו בחרבפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' קכג
כב ע"א12 יש בוטה וכו'פרשיות בספרי הנביאים שמואל עמ' יד {טוב שלא תידור}
כב ע"א12 יש בוטה כמדקרות חרבהאיר ממזרח משלי עמ' קצ
כב ע"א12 כל הבוטה וכו'מצווה ועושה ח"ב עמ' שסה {אסור לנדור נדר}
כב ע"א12 כל הבוטה ראוי לדוקרו בחרב אלא לשון חכמים מרפא וכו' הנודר אע"פ שמקיימו נקרא רשע וכו'נזר הקדש ח"ג עמ' רלח, רמב
כב ע"א12 כל הבוטה ראוי לדוקרו בחרבעולם הפוך פרק נז
כב ע"א12 כל הבוטה ראוי לדוקרו בחרבתורת העולה ח"ג פרק עא
כב ע"א12 כל הבוטה ראוי לדוקרו בחרב, ומהרש"ארנת יצחק משלי עמ' נו
כב ע"א12 כל הבוטה ראוי לדקרו בחרב אלא לשון חכמים מרפאפני מנחם מטות-מסעי עמ' קצ
כב ע"א12 כל הבוטה ראוי לדקרו בחרביפה מראה (שנ) פרק ט דף רסא ע"ג
כב ע"א12 כל הבוטה ראוי לדקרו בחרבצמח דוד (שלוניקי) ח"ב דף מג ע"ב
כב ע"א12 כל הבוטה ראוי לדקרו בחרבתורת העולה (תשעה) עמ' תקפו
כב ע"א12 כל הנודר נדר ראוי לדוקרושערי אורה (מילר) ח"א עמ' קל
כב ע"א12 כל הנודר ראוי לדוקרו בחרבחכמת התורה מטות עמ' ד
כב ע"א13 אלא לשון חכמים מרפאס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' פ
כב ע"א14 הנודר כאילו בונה במה והמקיימו כאילו הקריב קרבןקומץ המנחה (צונץ) דרוש ב אות ג, דרוש יח אות י
כב ע"א14 הנודר כאילו בונה במהנצח ישראל (הרטמן) עמ' תרד הערה 102
כב ע"א14 הנודר כאילו בנה במהדבר יום ביומו - ב כסלו
כב ע"א14 הנודר כאילו בנה במהחכמת התורה מטות עמ' ג, ה, יח, כו, מא, נב, נג
כב ע"א14 הנודר כאילו בנה במה והמקיימו וכו'כסף נבחר (תשסג) עמ' רעא
כב ע"א14 הנודר כאילו בנה במה והמקיימו וכו'מסילות הנביאים שופטים עמ' תסו
כב ע"א14 הנודר כאילו בנה במה והמקיימו כאילו הקריב עליהאמרי יקותיאל (תשסג) עמ' קעה
כב ע"א14 הנודר כאילו בנה במה והמקיימו כאילו הקריב עליהדברי יואל פ' משפטים דף קכא ע"א
כב ע"א14 הנודר כאילו בנה במה והמקיימו כאילו הקריב עליו קרבןמאור ושמש (תשנב) עמ' תצט
כב ע"א14 הנודר כאילו בנה במה והמקיימו כאילו הקריב קרבןאזני יהושע (מהד' אדרת) דרשות והספדים דרוש נט עמ' 107
כב ע"א14 הנודר כאילו בנה במה והמקיימו כאילו הקריב קרבןדברי מנחם (היימליך) עמ' קסה
כב ע"א14 הנודר כאילו בנה במה והמקיימו כאילו מקריב עליו קרבןאור חדש (הרטמן) פ"ו אות 438
כב ע"א14 הנודר כאילו בנה במה והמקיימו כאילו מקריב עליו קרבןמאור עינים (תשעט) עמ' תעו
כב ע"א14 הנודר כאילו בנה במה והמקיימו כאילו מקריב עליו קרבןמאור עינים (תשנח) עמ' רפג
כב ע"א14 הנודר כאילו בנה במה והמקיימו כאילו מקריב עליו קרבןמצור דבש עמ' רמג
כב ע"א14 הנודר כאילו בנה במה והמקיימו כאילו מקריב עליו קרבןרוח נכון עמ' של
כב ע"א14 הנודר כאילו בנה במה והמקיימו כאילו מקריב עליו קרבןשל"ה (תשנז) - מס' תענית אות סד
כב ע"א14 הנודר כאילו בנה במה והמקיימו כאילו מקריב עליו קרבןתפארת צבי במדבר עמ' שסג
כב ע"א14 הנודר כאילו בנה במה והמקימו כאילו מקריב עליה קרבן, ור"ןבאר יוסף (תשמא) ח"ג עמ' רמ
כב ע"א14 הנודר כאילו בנה במה והמשלם נדרו כאילו הקריב עליהעטרת יהושע במדבר עמ' צט
כב ע"א14 הנודר כאילו בנה במה וכו'בריכות המעיין עמ' קנח
כב ע"א14 הנודר כאילו בנה במה וכו'מכשירי מצוה עמ' פו
כב ע"א14 הנודר כאילו בנה במה וכו'ס' הזכרונות (אבוהב, תשעד) עמ' קצב, קצט
כב ע"א14 הנודר כאילו בנה במהאור גדליהו בראשית דף מח בהג"ה, ויקרא-דברים דף קנט ע"ב
כב ע"א14 הנודר כאילו בנה במהאמרי אש (טאוב) עמ' תלג
כב ע"א14 הנודר כאילו בנה במהבן פדהצור דף קיג ע"ד
כב ע"א14 הנודר כאילו בנה במהדרשות מהר"ח אור זרוע סי' יח הערה 30 עמ' כו
כב ע"א14 הנודר כאילו בנה במהזבחי צדק (דיסקין) עמ' רצ
כב ע"א14 הנודר כאילו בנה במהזכרון יהודה (מונק) דף מא ע"א, סט ע"ב
כב ע"א14 הנודר כאילו בנה במהחיי נפש ח"ד עמ' קמג {ונקרא חוטא}
כב ע"א14 הנודר כאילו בנה במהחכמת התורה תצוה עמ' קצה-קצו
כב ע"א14 הנודר כאילו בנה במהכלי יקר (תשמח) עמ' תכה
כב ע"א14 הנודר כאילו בנה במהמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 333
כב ע"א14 הנודר כאילו בנה במהמאיר נתיבות ח"ב עמ' שה
כב ע"א14 הנודר כאילו בנה במהמגן דוד (טאלנא, תשס) עמ' רע
כב ע"א14 הנודר כאילו בנה במהמשך חכמה ויקרא הקדמה
כב ע"א14 הנודר כאילו בנה במהמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ג עמ' לט, קיב, קטז
כב ע"א14 הנודר כאילו בנה במהפני מלך במדבר עמ' י
כב ע"א14 הנודר כאילו בנה במהפנים מסבירות עמ' רלח
כב ע"א14 הנודר כאילו בנה במהשפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' תלה-תלו
כב ע"א14 הנודר כאילו בנה במהתורת העולה (תשעה) עמ' תקפו
כב ע"א14 הנודר כאילו בנה במהתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' שלט (קסב)
כב ע"א14 הנודר כאילו בנה במהתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תתרפב הערה 49
כב ע"א14 כאילו בנה במהפרשיות בספרי הנביאים שופטים עמ' קפא
כב ע"א14 כל הנודר כאילו בנה במהויגד יעקב עמ' תרכא, תרכב
כב ע"א14 כל הנודר כאילו בנה במה והמקיימו כאילו הקריב קרבןשרגא המאיר על התורה עמ' תקיד
כב ע"א14 כל הנודר כאילו בנה במה והמקיימו כאילו מקריב עליהדרשות אל עמי דרוש לא
כב ע"א14 כל הנודר כאילו בנה במה והמקיימו כאילו מקריב עליו קרבןיבין שמועה (לעוו) עמ' תקנג
כב ע"א14 כל הנודר כאילו בנה במה והמשלם נדרו כאילו הקריב עליהעטרת יהושע דברים עמ' מט
כב ע"א14 כל הנודר כאילו בנה במה וכל המקיימו כאילו הקריב עליו קרבןמאור עינים (תשעה) עמ' תעח {בשעת איסור הבמות}
כב ע"א14 כל הנודר כאילו בנה במהאהל יעקב (שפירא) דף ה ע"ג-ע"ד
כב ע"א14 כל הנודר כאילו בנה במהזמרת הארץ (רבינוביץ) עמ' שפג
כב ע"א14 כל הנודר כאילו בנה במהחכמת התורה תרומה עמ' קכג
כב ע"א14 כל הנודר כאילו בנה במהידו בכל סי' תתקכג
כב ע"א14 כל הנודר כאילו בנה במהיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' קיט, ח"ב עמ' קנו, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' פד
כב ע"א14 כל הנודר כאילו בנה במהלהוגה דעות פ"ג ה"א
כב ע"א14 כל הנודר כאילו בנה במהמנחת אליהו (תשנט) עמ' קנט
כב ע"א14 כל הנודר כאילו בנה במהפאר יעקב ח"ד עמ' רכז
כב ע"א14 כל הנודר כאילו בנה במהתורת העולה ח"ג פרק עא
כב ע"א14 כל הנודר כאילו בנה במהתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' כ (סט), שנ, שנב (רא) {המקדש והתורה מאחדים את ישראל, והנודר עושה תורה לעצמו}
כב ע"א14 כל הנודר כאלו בונה במהלב אריה פרשת מטות אות יב
כב ע"א14 כל הנודר כאלו בנה במהדברי יואל מועדים ח"ו שקלים עמ' רלה
כב ע"א14 כל הנודר כאלו בנה במהדברי יואל פ' מטות דף קעד ע"ב
כב ע"א14 כל הנודר כאלו בנה במהחכמת התורה ואתחנן עמ' תעב
כב ע"א14 כל הנודר כאלו בנה במהשארית יעקב (אלגזי) דף ק ע"א
כב ע"א15 והמקיימו כאילו הקריב קרבן, ור"ןשארית מנחם ח"ב עמ' רפ
כב ע"א17 רב כהנא מתני לה להא שמעתא בהדין לישנאדורות הראשונים כרך ו עמ' 48
כב ע"א20 והילכתא לא פתחינן לא ברישא ולא בסיפאלב המשפט ח"א שיעור ל [הלכה]
כב ע"א22 אע"פ שמקיימו נקרא רשע וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תרלט
כב ע"א22 אף על פי שמקיימו נקרא רשע וכו' רשעים חדלו רוגזרחמי הרב עמ' קה
כב ע"א22 הנודר אע"פ שמקיימו נקרא רשעס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' קצח
כב ע"א22 הנודר אע"פ שמקיימו נקרא רשעאסופת מערכות בראשית ח"ב עמ' ל
כב ע"א22 הנודר אע"פ שמקיימו נקרא רשעויואל משה מאמר ב סי' עה עמ' רעד, סי' עז עמ' רעו
כב ע"א22 הנודר אף על פי שמקיימו נקרא רשע וכו'תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' שסז
כב ע"א22 הנודר נקרא רשעכלי יקר (תשמח) עמ' תצא
כב ע"א22 הנודר נקרא רשע, ר"ן ד"ה והמקיימודברי שאול דברים עמ' קפ
כב ע"ב22 כל הנודר אע"פ שמקיימו נקרא חוטאאסופת מערכות בראשית ח"ב עמ' ל
כב ע"א22 כל הנודר אע"פ שמקיימו נקרא רשע וכו'ברך יצחק (ברכה) דרוש לפרשת מטות
כב ע"א22 כל הנודר אע"פ שמקיימו נקרא רשעדרשות מהר"ם חביב עמ' תז
כב ע"א22 כל הנודר אע"פ שמקיימו נקרא רשעישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קנה, קעז
כב ע"א22 כל הנודר אע"פ שמקיימו נקרא רשעכתנות אור עמ' קז
כב ע"א22 כל הנודר אף על פי שמקיימו נקרא רשע וכו'בית יוסף י"ד סימן יג [רג] דף רמח ע"א; כלי יקר (לונטשיץ, שסב) פרשת מטות דף קכג ע"ג; עליית קיר קטנה (שצו) פרשת מטות דף קעב ע"ב; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פרשת ויגש דף נט ע"ד
כב ע"א22 נודר אף על פי שמקיימו נקרא 'רשע'אור חדש (הרטמן) פ"ד אות 487
כב ע"א23 נקרא רשעהכתב והקבלה במדבר פ"ל פסוק ג
כב ע"א30 כל הכועס וכו'אור לשמים (תשסג) עמ' ער {גודל עון הכעס ועונשו}
כב ע"א30 הכועס אש של גיהנום שולט בואבן שוהם (פינסק) עמ' 8
כב ע"א30 הכועס גיהנום שולט בוהמאור שבתורה (לסין)
כב ע"א30 הכועס כו' ואפילו שכינה אינה חשובה כו'שערי תשובה סה"י אות נה
כב ע"א30 הכועס כל מיני גהינם שולטים בויחל ישראל אבות ח"ה עמ' קפה
כב ע"א30 הכועס כל מיני גהינם שולטין בוחכמת התורה וישב עמ' רפד
כב ע"א30 הכועס כל מיני גהנם שולטים בו וכו'משנת יוסף על התורה ח"ב עמ' רכג
כב ע"א30 הכועס כל מיני גיהנם שולטים בו וכו' אף משכח תלמודו וכו'דרך חיים (תשע) פ"ו הערה 274
כב ע"א30 הכועס כל מיני גיהנם שולטים בודרך חיים (תשע) פ"ב הערה 1296-1295
כב ע"א30 הכועס כל מיני גיהנם שולטין בוהמאור הגדול (גר"א) עמ' תשכב
כב ע"א30 הכועס כל מיני גיהנם שולטין בוחכמת התורה בראשית עמ' תלה
כב ע"א30 הכועס כל מיני גיהנם שולטין בוכתבי הסבא מקלם - ימים נוראים עמ' קעו
כב ע"א30 הכועס כל מיני גיהנם שולטין בותהלות ישראל (קלוגר) עמ' סה
כב ע"א30 הכועס פורענות של גיהנם שולטין בונתיבות עולם ח"ב עמ' רלח
כב ע"א30 הכעסןאמרי מאיר (מאירי) בראשית פ"ג פסוק כד
כב ע"א30 כועס כל מיני גיהנם שולטיןשומע תפלה ח"ב עמ' קכא
כב ע"א30 כל אדם שכועס כל מיני גיהנום שולטים בושפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' קכז
כב ע"א30 כל אדם שכועס כל מיני גיהנם שולטין בוס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' קא
כב ע"א30 כל אדם שכועס כל מיני גיהנם שולטין בושמן ראש (כץ) ח"ט ויקרא עמ' שכג
כב ע"א30 כל האדם הכועס כל מיני גהינם שולטין בו וכו'פי' ר"א גאליקו על קהלת (שלח) דף קלד ע"א; לב אבות (הלוי, שכה) פרק ה דף צא ע"ב
כב ע"א30 כל הכועס וכו'ברכת חיים (תשמה) ח"ב עמ' 82 {כאילו עובד ע"ז}
כב ע"א30 כל הכועס וכו'ילקוט דברי חכמים במדבר סי' קכג {שכינה מסתלקת ממנו}
כב ע"א30 כל הכועס וכו'אגרא דכלה ח"א עמ' קפו {כאילו הורג הנפש}
כב ע"א30 כל הכועס וכו'ברכת אברהם (הרשקוביץ) עמ' לז, צו
כב ע"א30 כל הכועס וכו'המאור הגדול (גר"א) עמ' תתכח {כאילו עובד ע"ז}
כב ע"א30 כל הכועס וכו'ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' כא
כב ע"א30 כל הכועס וכו'מאור ושמש (תשסט) עמ' תסה
כב ע"א30 כל הכועס וכו'מחשבת מוסר ח"א עמ' תנב
כב ע"א30 כל הכועס וכו'ס' המדות (דובנא, תשסו) שער שנאה אות ה {כאילו עובד ע"ז}
כב ע"א30 כל הכועס וכו'תורת משה (אלמושנינו) עמ' קפד {שבט עברה הוא יצה"ר והוא הכח הכעסני}
כב ע"א30 כל הכועס כל מיני גהינם שולטין בולב אליהו (תשסה) בראשית עמ' רז, רצא
כב ע"א30 כל הכועס כל מיני גהינם שולטין עליועץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קפג
כב ע"א30 כל הכועס כל מיני גהנום שולטים בודברי יונה ח"ב עמ' קט
כב ע"א30 כל הכועס כל מיני גהנום שולטין בו כו' ולא עוד אלא שהתחתוניות שולטת בוברכת פרץ פ' נח {בישוב התמיהה הא נוראות גהנום גדול הרבה מיסורי עוה"ז, ולמה אמרו "ולא עוד"}
כב ע"א30 כל הכועס כל מיני גהנם שולטים בופניני שבח עמ' ריד
כב ע"א30 כל הכועס כל מיני גיהגם שולטין בו שנאמר והסר כעס מלבך וכו'אמרי משה (פינטו) ח"א עמ' קעה
כב ע"א30 כל הכועס כל מיני גיהינום שולטים בופרדס מרדכי עמ' רלח
כב ע"א30 כל הכועס כל מיני גיהינם שולטין בוברית שלום (תעח) דף פו ע"ג
כב ע"א30 כל הכועס כל מיני גיהינם שולטין בוברית שלום (תשסח) עמ' תקנג
כב ע"א30 כל הכועס כל מיני גיהנום שולטים בואורות אלים דף כז ע"א
כב ע"א30 כל הכועס כל מיני גיהנום שולטים בודרך חיים (תשלה) עמ' רנא
כב ע"א30 כל הכועס כל מיני גיהנום שולטים בומשנת רבי אהרן - מאמרים (תשמב) ח"א עמ' רכ
כב ע"א30 כל הכועס כל מיני גיהנום שולטים בומשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"א עמ' רכח
כב ע"א30 כל הכועס כל מיני גיהנום שולטים בושיחות מוסר (תשסב) עמ' שעד
כב ע"א30 כל הכועס כל מיני גיהנום שולטין בוהתורה והעולם ח"ב עמ' נח
כב ע"א30 כל הכועס כל מיני גיהנום שולטין בוחיים שיש בהם על התורה קמא עמ' שיב
כב ע"א30 כל הכועס כל מיני גיהנום שולטין בושפתי חיים - מידות ועבודת ה' ח"א עמ' רכג, רלט
כב ע"א30 כל הכועס כל מיני גיהנום שולטין בושפתי חיים - מידות ועבודת ה' ח"א עמ' קנד, ריד
כב ע"א30 כל הכועס כל מיני גיהנוםוזאת התורה עמ' קמ
כב ע"א30 כל הכועס כל מיני גיהנם וכו' משכח תלמודו ומוסיף טפשותראשית חכמה (תשמד) - תוצא' חיים אות כט
כב ע"א30 כל הכועס כל מיני גיהנם וכו' ולא עוד אלא שהתחתוניות שולטות בורוח נכון עמ' נג
כב ע"א30 כל הכועס כל מיני גיהנם שולטים בו וכו' אלו התחתוניות וכו' אפי' שכינה אינה חשובה כנגדו וכו' ובעל חמה רב פשעאורחות צדיקים שער כעס עמ' עח
כב ע"א30 כל הכועס כל מיני גיהנם שולטים בו וכו'אפיקי ים עמ' רל
כב ע"א30 כל הכועס כל מיני גיהנם שולטים בודרשות הצל"ח השלם עמ' פז, רה
כב ע"א30 כל הכועס כל מיני גיהנם שולטים בוהשיר והשבח ח"א עמ' שעט, ח"ב עמ' קסח
כב ע"א30 כל הכועס כל מיני גיהנם שולטים בולקוטי דיבורים עמ' יג
כב ע"א30 כל הכועס כל מיני גיהנם שולטים בומחשבת מוסר ח"ג עמ' ע
כב ע"א30 כל הכועס כל מיני גיהנם שולטים בועבודת עבודה (תשעד) בראשית-שמות עמ' קצב
כב ע"א30 כל הכועס כל מיני גיהנם שולטים בוקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ב (תשעג) עמ' רג
כב ע"א30 כל הכועס כל מיני גיהנם שולטים בוקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ו עמ' שיד
כב ע"א30 כל הכועס כל מיני גיהנם שולטים בושבט מישראל (קרמניץ) פרק ל פסוק ד
כב ע"א30 כל הכועס כל מיני גיהנם שולטין בומסילות חיים בחינוך ח"א עמ' 67
כב ע"א30 כל הכועס כל מיני גיהנם שולטין בו וכו' ואין רעה אלא גיהגםשל"ה (תשנז) - מס' יומא אות סב, סג, רד, מס' סוכה אות סח
כב ע"א30 כל הכועס כל מיני גיהנם שולטין בו וכו' ואין רעה אלא גיהנם וכו'של"ה (תשנז) - שער האותיות אות ק ס"ק כג, אות ר ס"ק ח
כב ע"א30 כל הכועס כל מיני גיהנם שולטין בו וכו'לב דוד (תשסט) עמ' סד, ברית עולם (תשסט) עמ' קמד
כב ע"א30 כל הכועס כל מיני גיהנם שולטין בואוצרות חיים - יושר המידות עמ' קנב
כב ע"א30 כל הכועס כל מיני גיהנם שולטין בואור חדש (הרטמן) פ"ב אות 572-573, פ"ג אות 171
כב ע"א30 כל הכועס כל מיני גיהנם שולטין בואור ישראל סי' לא
כב ע"א30 כל הכועס כל מיני גיהנם שולטין בובינת יששכר (תשמח) עמ' צא
כב ע"א30 כל הכועס כל מיני גיהנם שולטין בודברי יהושע מאמר א פ"ה עמ' לו
כב ע"א30 כל הכועס כל מיני גיהנם שולטין בודעת חכמה ומוסר ח"ג עמ' רנב
כב ע"א30 כל הכועס כל מיני גיהנם שולטין בודרש משה (פינטו) שמות ח"א עמ' רו
כב ע"א30 כל הכועס כל מיני גיהנם שולטין בודרש משה (קלנברג) ח"א דף כח
כב ע"א30 כל הכועס כל מיני גיהנם שולטין בוואותו תעבוד עמ' פג
כב ע"א30 כל הכועס כל מיני גיהנם שולטין בוחוסן יהושע מאמר א פ"ג עמ' קפח
כב ע"א30 כל הכועס כל מיני גיהנם שולטין בולקוטי דיבורים (תשנ) חלקים א-ב עמ' 21
כב ע"א30 כל הכועס כל מיני גיהנם שולטין בומגן אבות (מהריט"ץ) ח"א עמ' מז, קפח
כב ע"א30 כל הכועס כל מיני גיהנם שולטין בומחשבת מוסר ח"ב עמ' ס
כב ע"א30 כל הכועס כל מיני גיהנם שולטין בועבודת עבודה (תשסד) עמ' יב, נד
כב ע"א30 כל הכועס כל מיני גיהנם שולטין בופרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' צח*
כב ע"א30 כל הכועס כל מיני גיהנם שולטין בוצל הכסף (פריד, תשסג) עמ' קעח
כב ע"א30 כל הכועס כל מיני גיהנם שולטין בוקדושת ציון (תשנד) ח"ב עמ' קיט
כב ע"א30 כל הכועס כל מיני גיהנם שולטין בורוח נכון עמ' ט, לו, מד, קפד, שמח, שנד, שסא
כב ע"א30 כל הכועס כל מיני גיהנם שולטין בושבט מוסר עמ' דש
כב ע"א30 כל הכועס כל מיני גיהנם שולטין בושמן ראש (שאקי) דף נה ע"ב
כב ע"א30 כל הכועס כל מיני גיהנם שולטין בותורת אברהם עמ' 366
כב ע"א30 כל הכועס כל מיני גיהנם שולטין בו, ורא"שאוצר פתגמי חב"ד ח"א עמ' 155
כב ע"א30 כל הכועס כל מיני גיהנם שולטין עליו וכו', ורא"שראשית חכמה (תשמד) - ענוה פרק ב אות כב, אור עולם אות טו, תוצ' חיים אות רכה
כב ע"א30 כל הכועס כל מיני גיהנם שולטין עליופרי צדיק ויקהל אות ו, ר"ח ניסן אות ג, קדושים אות יא, ראה אות א, שופטים אות ז, כי תצא אות יז
כב ע"א30 כל הכועס וכו'דברי מנחם (היימליך) עמ' לז {כאלו עובד עבודה זרה}
כב ע"א30 כל הכועס וכו'מגדנות אליעזר עמ' כח {שכינה מסתלקת ממנו}
כב ע"א30 כל הכועסאור הרעיון עמ' קכד, קלו
כב ע"א30 כל הכועסדברי שלום (שרעבי, תשלו) חלק הדרוש עמ' כו
כב ע"א30 כל הכועסדברי שלום (שרעבי, תשנג) עמ' מב
כב ע"א30 כל הכועסעיני כל חי (תשסח) דף קכב ע"ד [שנד ע"א ד"ה ומה]
כב ע"א30 כל מי שכועס כל מיני גיהנם שולטין בוכוכבי אור (תשלד) עמ' נו
כב ע"א30 כל מיני גהינום שולטים בוקריאה בקריה ח"א עמ' רמז
כב ע"א30 כל מיני גהנם שולטין בודברים אחדים (תקמח) דף עה ע"ד
כב ע"א30 כל מיני גיהנם שולטין בודברים אחדים (תשמו) עמ' רסו
כב ע"א30 כעס וחטאומשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' תלה
כב ע"א30 כעס כל מיני גיהנם שולטין בומטר השמים - עמודי העולם עמ' תקט {ודומה לע"ז}
כב ע"א32 אין רעה אלא גיהנוםהישר והטוב (תשסג) עמ' תקא
כב ע"א32 אין רעה אלא גיהנםעטרת יהושע ויקרא עמ' עז
כב ע"א32 אין רעה אלא גיהנםשדה יעקב עמ' לד
כב ע"א32 ואין רעה אלא גהינוםפרי צדיק וישב אות ד, ויקהל אות ו
כב ע"א32 ואין רעה אלא גיהנוםדרכי אמונה דרך עט
כב ע"א32 ואין רעה אלא גיהנם שנאמר כל פעל ה' למענהו וגם רשע ליום רעהבנין משה (מייזליש) ח"א עמ' קכו
כב ע"א32 העבר רעה מבשריךמילי דשמיא - טעם לשבח הערה 13 עמ' מה
כב ע"א33 ולא עוד אלא שהתחתוניות שולטות בו וכו'אפיקי ים עמ' רל
כב ע"א33 ולא עוד אלא שהתחתוניות שולטות בושפתי חיים - מידות ועבודת ה' ח"א עמ' רכד
כב ע"א34 כל הכועס תחתוניות שולטות בוולאשר אמר - תהלים עמ' שנב
כב ע"א35 איזה מכה שמכלה את העינים וכו' זו תחתוניותמקראי קדש (תשנג) עמ' קעח
כב ע"א35 איזהו דבר שמכלה את העינים ומדאיב את הנפש וכו'מגילת סמנים עמ' כ
כב ע"א35 איזהו דבר שמכלה את העינים ומדאיב את הנפשנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' כב אות טז
כב ע"א36 עולא אזל לארעא וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ב עמ' לד
כב ע"א36 עולא אסיק לארץ ישראל איתלוי וכו' קם חד שחטי' לחבריהצפנת פענח (תשסו) עמ' נו
כב ע"א36 עולא אסיק לארץ ישראל וכו' ונתן לך ה' שם לב רגז בבבל כתיב, אמר לו האי שעתא לא עבר לן ירדנאצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' ס
כב ע"א36 עולא אתא אתלוון בהדי תרי חוזאי קם חד שחטיה לחבריהשבות יעקב (אבולפיה) עמ' כט
כב ע"א36 עולא במיסקי' לארעא דישראל קם חד ושחטי' לחברי' וכו' ונתן לך ה' שם לב רגז בבבל כתיב א"ל האי שעתא לא עברינן ירדנאמרפא לנפש בראשית עמ' כו
כב ע"א36 עולא במיסקיה לא"י איתלוו ליה תרי בני חוזאי וכו'ברית שלום (תעח) דף כו ע"ג
כב ע"א36 עולא במיסקיה לא"י איתלוו ליה תרי בני חוזאי וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' קסז
כב ע"א36 עולא במיסקיה לא"י וכו' לב רגז בבבל כתיב א"ל ההיא שעתא לא עברינן עדיין הירדןצמח צדקה עה"ת עמ' יד
כב ע"א36 עולא במיסקיה לארעא דישראל איתלוו וכו' קם חד שחטיה לחבריהדברים טובים (אלישיב) עמ' 237
כב ע"א36 עולא במיסקיה לארעא דישראל איתלוו ליה תרין בני חוזאי בהדיהאור מאיר ח"ב עמ' סז
כב ע"א36 עולא במיסקיה לארעא דישראל איתלוו ליה תרין בני חוזאי בהדיה קם חד שחטיה לחבריה וכו'בצור ירום ח"ב עמ' רה
כב ע"א36 עולא במיסקיה לארעא דישראל וכו' ההוא שעתא לא עברינן ירדנאבית ישראל (טויסיג) בראשית עמ' קמז
כב ע"א36 עולא במיסקיה לארעא דישראל וכו' ההוא שעתא לא עברינן ירדנאבית ישראל (טויסיג) תנינא ח"ב עמ' קמט-קנ
כב ע"א36 עולא במיסקיה לארעא דישראל איתלוו ליה תרין בני חוזאי בהדיהאור מאיר ח"א עמ' נא
כב ע"א36 עולא במיסקיה לארעא דישראל וכו' ור"ןדברי טובה יהושע ח"ג עמ' תתקיא, תתקצב
כב ע"א36 עולא במיסקיה לארעא דישראל וכו' קם חד שחטיה לחבריה וכו' תמה רבי יוחנן מכדי כתיב 'ונתן ד' לך שם לב רגז' בבבל כתיבשיחות הרב צבי יהודה בראשית עמ' 406
כב ע"א36 עולא במיסקיה לארעא דישראלהשיר והשבח ח"א עמ' קד
כב ע"א36 עולא במסקי' לא"י וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' שכה
כב ע"א36 עולא במסקיה לא"י וכו' תמה ואמר מכדי ונתן ה' לך שם לב רגז וכו'מנחת ישראל עמ' קצג
כב ע"א36 עולא במסקיה לא"ישמחה לאיש (שונשול) דף יד ע"ב
כב ע"א36 עולא במסקיה לארעא דישראל אתלוו ליה תרי בני חוזאי וכו'אמרי דרוש (ניסנבוים) עמ' 169
כב ע"א36 עולא ובני חוזאידברי חנינא - רפואה עמ' לב
כב ע"א36 עולא כי מסקיה לארעא דישראל וכו' קא תמה ר' יוחנן וכו'שמן הטוב (תשסב) - דברי תורה אות סה
כב ע"א37 בני חוזאי וכו' קם חד ושחטיה לחבריה וכו'ברית שלום (תעח) דף פו ע"ג, קכ ע"ד
כב ע"א37 בני חוזאי וכו' קם חד ושחטיה לחבריה וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' תשעב
כב ע"א37 הנהו שני אנשים שנתלוו בדרך קם חד שחטי' לחברי' וכו'צמח דוד (סקאליע) עמ' תקעג {כשעברו נהר פרת}
כב ע"א37 יאות עבדי א"ל איןתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' קצו
כב ע"א37 יאות עבדי א"ל אין, ור"ןתתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' תכט
כב ע"א37 קם חד ושחטי' לחברי' כו' ונתן ד' לך שם לב רגז בבבל כתיב כו'פרדס המלך (תשסט) אות תרל
כב ע"א37 קם חד ושחטיה לחבריה וכו'רוח נכון עמ' עז
כב ע"א37 קם חד ושחטיה לחבריהחכמת התורה שופטים עמ' רסה, ער, שלו, שעב
כב ע"א37 קם חד שהטיה לחבריהעץ הדעת טוב (תשסח) סי' קיא
כב ע"א37 קם חד שחטיה לחבריההמעלות לשלמה (תשמז) עמ' תיט
כב ע"א37 קם חד שחטיה לחבריהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' קלה
כב ע"א37 קם חד שחטיה לחבריהשמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' קנט
כב ע"א37 קם חד שחטיה לחבריהשער החצר (תשעב) סי' צה
כב ע"א37 קם חד שחטיה לחבריה, ור"ןשכר שכיר ויקרא-במדבר שיחה לא אות א
כב ע"א37 קם שחטי' לחברי' וכו' יאות עבדי וכו'המדרש והמעשה פ' קדושים
כב ע"א37 תרי בני חוזאי קם חד ושחטי' לחברי' וכו'ימי דוד (תשסז) עמ' ה
כב ע"א37 תרי חוזאי קם חד ושחטיה לחבריהישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קעב
כב ע"א38 א"ל אין [לך] ופרע ליה בית השחיטהגבורות אליהו יו"ד סי' קנח אות ד
כב ע"א38 אין ופרע ליה בית השחיטההאיר ממזרח משלי עמ' ריז
כב ע"א39 דלמא ח"ו אחזיקי ידי עוברי עבירהאור אברהם - רות עמ' רס
כב ע"א39 דלמא ח"ו אחזיקי ידי עוברי עבירה, א"ל נפשך הצלתאור אברהם דברים עמ' רפ
כב ע"א39 נפשך הצלתדברים אחדים (קלצקין) עמ' קצט {למה חשש מהאיום}
כב ע"א39 קא תמה ר' יוחנן מכדי כתיב ונתן לך לב רגז בבבל כתיב, א"ל עולא וכו'וענפיה ארזי אל (תשסו) על התורה ח"ב עמ' רמב
כב ע"א39 קא תמה ר' יוחנן מכדי כתיב כו'אסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' רז, רלז
כב ע"א39 קתמה ר"י מדכתיב ונתן ה' לך לב רגז בבל כתיביערות דבש ח"א עמ' כד
כב ע"א39 ר' יוחנן תמה ונתן ה' לך שם לב רגז בבבל כתיבחכמת התורה דברים עמ' סד
כב ע"א39 תמה ר' יוחנן מכדי כתיב ונתן ה' לך שם לב רגז וכו'אמרות ה' השלם ח"ה עמ' שכח, ח"ו עמ' קע
כב ע"א39 תמה ר' יוחנן מכדי כתיב ונתן לך ה' שם לב רגז בבבל כתיבאור הצבי עמ' 92
כב ע"א40 בארץ ישראל ליכא כעסחכמת התורה נח עמ' שכט
כב ע"א40 בבבל כתיב ונתן ה' לך שם לב רגזבנין דוד (מייזלש) בראשית - ויגש אות מא
כב ע"א40 ההוא שעתא לא עבר ירדנא וכו'מי השלוח (מישור) ח"א עמ' רח, ח"ב עמ' קלח
כב ע"א40 ההוא שעתא לא עברינן ירדנאהאיר ממזרח - סליחות עמ' קיט
כב ע"א40 ההוא שעתא לא עברינן ירדנאפני מנחם מטות-מסעי עמ' קצד, קצה
כב ע"א40 ההיא שעתא לא הוה עבר לן ירדנאשמן ראש (כץ) ח"ט דברים עמ' קכה
כב ע"א40 ההיא שעתא לא עברינן ירדנאעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תצח
כב ע"א40 ההיא שעתא לא עברינן ירדנאשערי הישיבה ח"ב עמ' כב
כב ע"א40 ונתן ד' לך שם לב רגז בבבל כתיבאמרי נועם (מועדים) סי' ז ליום א דפסח [מבן המחבר]
כב ע"א40 ונתן ד' לך שם לב רגז בבבלילקוט הגרשוני ח"ב
כב ע"א40 ונתן ה' לך לב רגז בבבל כתיבפאר יעקב ח"ד עמ' צ {אבל ת"ח בא"י אף שהן מחודדים מ"מ נוחין זה לזה בהלכה}
כב ע"א40 ונתן ה' לך לב רגז בבבל כתיבנחלת דבש (ברייזכר) עמ' רפח
כב ע"א40 ונתן ה' לך לב רגז בבבל כתיבערוגת הבושם (תשעא) דברים עמ' קיא, קכג
כב ע"א40 ונתן ה' לך שם לב רגז בבבל כתיבנחלת יעקב (תשעג) עמ' קנד, שיא
כב ע"א40 ונתן ה' לך שם לב רגז בבבל כתיב וכו'אפיקי ים עמ' רלב
כב ע"א40 ונתן ה' לך שם לב רגז בבבל כתיב וכו'לחמי תודה פתיחה דף ז ע"א, גוף הספר דף רלה ע"ב
כב ע"א40 ונתן ה' לך שם לב רגז בבבל כתיבדרשות מהרי"ץ לז' אדר עמ' רצא
כב ע"א40 ונתן ה' לך שם לב רגז בבבל כתיבחכמת התורה מקץ עמ' שיא, שפד, שפה, תל
כב ע"א40 ונתן ה' לך שם לב רגז בבבל כתיבמכתב מאליהו ח"ג עמ' 195
כב ע"א40 ונתן ה' לך שם לב רגז בבבל כתיבעטרת ישועה (תשסד) אות נט להגדה ש"פ
כב ע"א40 ונתן ה' לך שם לב רגז בבבל כתיבקשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' תקה
כב ע"א40 ונתן ה' לך שם לב רגז בבבל כתיבשבילי פנחס (תשעו) עמ' שכה
כב ע"א40 ונתן ה' לך שם לב רגז בבבל כתיבשמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' שנ
כב ע"א40 ונתן ה' לך שם לב רגז בבבל כתיבשמן ראש סוכות ח"א עמ' כה, לט, קיח, קצא
כב ע"א40 ונתן ה' לך שם לב רגז בבבלחכמת התורה שופטים עמ' רעח
כב ע"א40 ונתן ה' לך שם לב רגז בבבלשמן ראש (כץ) ח"י ויקרא עמ' רעא
כב ע"א40 ונתן ה' לך שם לב רגז בבבלשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' תרא
כב ע"א40 ונתן ה' לך שם לב רגז בבבלשמן ראש סוכות ח"ב עמ' קמ
כב ע"א40 ונתן ה' לך שם לב רגז וגו' בבבל כתיבקרן לדוד ויקרא-במדבר עמ' תנז
כב ע"א40 ונתן ה' לך שם לב רגזבאר ראי (רוזן) אגדה סי' יא אות ג
כב ע"א40 ונתן ה' לך שם לב רגזהאיר ממזרח - יהושע עמ' ס
כב ע"א40 ונתן ה' לך שם לב רגזהשיר והשבח ח"א עמ' רצ
כב ע"א40 ונתן לך ה' שם לב רגז בבבל כתיבחכמת התורה מסעי עמ' ריב
כב ע"א40 ונתן לך ה' שם לב רגזעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תשמט
כב ע"א40 ונתן לך לב רגז בארץ ישראל כתיבבי חייא ח"ב עמ' רסז
כב ע"א40 ונתן לך לב רגז בבבלכתנות אור עמ' נג
כב ע"א40 ונתן לך לב רגז וכו' לא עברי ירדנאפרי צדיק חקת אות ד
כב ע"א40 ונתן לך לב רגז וכו' לא עברי ירדנאקדושת השבת סי' ו (עמ' 34), לקוטי מאמרים עמ' 155, צדקת הצדיק סי' פא, דובר צדק עמ' 33, 49, 182, שיחת מלאכי השרת עמ' 87, קומץ המנחה (ר' צדוק) עמ' 70 (סי' עט)
כב ע"א40 ונתן לך שם לב רגז בבבל כתיבדרושים ואגדות חתם סופר עמ' רל
כב ע"א40 ונתן לך שם לב רגז בבבל כתיבחכמת התורה וארא עמ' פו
כב ע"א40 ונתן לך שם לב רגז בבבל כתיבחכמת התורה וישלח עמ' טז
כב ע"א40 ונתן לך שם לב רגז בבבל כתיביגל יעקב (תשעד) ח"ב עמ' רכג
כב ע"א40 ונתן לך שם לב רגז וכו'מרפא לשון עמ' סב
כב ע"א40 לב רגז בבבל כתיבמסילות הנביאים יהושע עמ' רכג
כב ע"א40 לב רגזאור ישרים (תשסב) עמ' רפ
כב ע"א40 מכדי ונתתי לך שם לב רגז בבבל כתיבהמדרש והמעשה פ' מצורע ח"ב
כב ע"א40 מכדי כתיב ונתן ד' לך שם לב רגז וכו' ור"ן ושטמ"ק וגהש"ס וקר"אשיחות מוסר (תשסב) עמ' שפה
כב ע"א40 מכדי כתיב ונתן ה' לך שם לב רגז בבבל כתיב א"ל ההיא שעתא לא עברינן ירדנאדעת חכמה ומוסר ח"א עמ' פט
כב ע"א40 מכדי כתיב ונתן ה' לך שם לב רגז בבבלפני מנחם נישואין ושבע ברכות עמ' קעג
כב ע"א40 מכדי כתיב ונתן וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' ד, יג
כב ע"א40 שם לב רגזפני מלך במדבר עמ' שט
כב ע"א40 א"ל ההיא שעתא לא עברינן ירדנא ורש"יבית אהרן (פייבושביץ) פרשת מטות
כב ע"א ר"ן - עבר הירדן לא נתקדש להבאת העומר ולמקצת קדושותבן מלך - שבת עמ' רכח
כב ע"א ר"ן - עבר הירדן לא נתקדשודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' שיד
כב ע"א ר"ן - כעס מביא לכפור בעיקרגבורת יצחק שבועות עמ' שיד
כב ע"א ר"ן - מי שמחזיק עצמו כחסיד פותחים את פנקסודברי חנינא - מזלות עמ' קסו
כב ע"א ר"ן - עבה"י לא נתקדש להבאת העומרציץ השדה - שדי יער עמ' קפא
כב ע"א ר"ן - עבר הירדן לא נתקדש להבאת העומר ולמקצת קדושותרנת יצחק תליתאה ח"ב עמ' קצט
כב ע"א ר"ן - עבר הירדן לא נתקדשה להבאת העומרעיוני רש"י דברים ח"א עמ' צד
כב ע"א ר"ן - שלא יקריב בחוץמאיר נתיבות ח"ב עמ' שה
כב ע"א ר"ן ד"ה ההוא שעתאוענפיה ארזי אל (תשסו) על התורה ח"א עמ' קא, קב
כב ע"א ר"ן ד"ה ההוא שעתאפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תעב
כב ע"א ר"ן ד"ה ההוא שעתאתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קצח
כב ע"א ר"ן ד"ה ההוא שעתא - עבר הירדן לא נתקדש וכו'רנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' רלא
כב ע"א ר"ן ד"ה המקיימוזאת ליעקב במדבר עמ' שא
כב ע"א רא"שדגלי יהודה דרוש ב אות ג הגהה א
כב ע"א מיוחס לרש"י - הנהו תרי מחוזאי יהודים הוובאר מים חיים (הלוי) דרושים דף יא ע"ד
כב ע"א שטמ"קדברי חנינא - רפואה עמ' כא, ל
כב ע"ב01 כל אדם הכועס אפי' שכינה אינה חשובה כנגדו וכו'ראשית חכמה (תשמד) - קדושה פרק יב אות י, ענוה פרק ב אות כב, פרק ג אות ל
כב ע"ב01 כל אדם הכועס אפילו שכינה אינה חשובה כנגדו וכו'ראשית חכמה (שלט) שער הענוה פרק ב דף שכט ע"א
כב ע"ב01 כל הכועס אין שכינה חשובה כנגדוחכמת התורה ויגש עמ' פט
כב ע"ב01 כל הכועס אפי' שכינה אינה חשובה כו'סמוכים לעד (האיתמרי) דף לג ע"ב
כב ע"ב01 כל הכועס אפי' שכינה אינה חשובה כנגדואפיקי ים עמ' רלב
כב ע"ב01 כל הכועס אפי' שכינה אינה חשובה כנגדודרך חיים (לונזאנו) עמ' רס
כב ע"ב01 כל הכועס אפי' שכינה אינה חשובה כנגדוס' חסידים סי' קמה
כב ע"ב01 כל הכועס אפי' שכינה אינה חשובה כנגדוצל הכסף (פריד, תשסג) עמ' קפג
כב ע"ב01 כל הכועס אפי' שכינה אינה חשובה כנגדושערי אורה (מילר) ח"א עמ' צח
כב ע"ב01 כל הכועס אפי' שכינה אינה חשובה כנגדותורת יחיאל בראשית עמ' תכא
כב ע"ב01 כל הכועס אפי' שכינה אינה חשובהמשמרת איתמר (תשסז) עמ' כה, קמד, תקסח
כב ע"ב01 כל הכועס אפי' שכינה אינה חשובה נגדויושב אהלים (מנטרוז) עמ' קמח
כב ע"ב01 כל הכועס אפילו שכינה אינה חשובה וכו'שיחות מוסר (תשסב) עמ' שעד
כב ע"ב01 כל הכועס אפילו שכינה אינה חשובה כנגדואמרי יצחק בראשית עמ' קע
כב ע"ב01 כל הכועס אפילו שכינה אינה חשובה כנגדו וכו' משכח תלמודו ומוסיף טפשות וכו' בידוע שעוונותיו מרובין מזכיותיו וכו'חיים שיש בהם על התורה קמא עמ' שיב
כב ע"ב01 כל הכועס אפילו שכינה אינה חשובה כנגדו וכו'אוצרות חיים - יושר המידות עמ' קנ
כב ע"ב01 כל הכועס אפילו שכינה אינה חשובה כנגדו וכו'ילקוט עטרת צבי עמ' כח
כב ע"ב01 כל הכועס אפילו שכינה אינה חשובה כנגדו וכו'לחמי תודה דף קנא ע"א
כב ע"ב01 כל הכועס אפילו שכינה אינה חשובה כנגדו שנאמר רשע כגובה אפו בל ידרוש וכו'אמרי משה (פינטו) ח"א עמ' קעה
כב ע"ב01 כל הכועס אפילו שכינה אינה חשובה כנגדו שנאמר רשע כגובה אפו בל ידרוש אין אלוקים כל מזימותיושפתי חיים - מידות ועבודת ה' ח"א עמ' רכח
כב ע"ב01 כל הכועס אפילו שכינה אינה חשובה כנגדואור חדש (הרטמן) פ"ב אות 574
כב ע"ב01 כל הכועס אפילו שכינה אינה חשובה כנגדודרך חיים (תשלה) עמ' רנא
כב ע"ב01 כל הכועס אפילו שכינה אינה חשובה כנגדודרך חיים (תשע) פ"ב הערה 1498, פ"ג הערה 637
כב ע"ב01 כל הכועס אפילו שכינה אינה חשובה כנגדודרש משה (פינטו) שמות ח"א עמ' רו
כב ע"ב01 כל הכועס אפילו שכינה אינה חשובה כנגדוזך ונקי עמ' צא
כב ע"ב01 כל הכועס אפילו שכינה אינה חשובה כנגדוחובת התלמידים פ"ט - איזה עצות להתעלות עמ' צא
כב ע"ב01 כל הכועס אפילו שכינה אינה חשובה כנגדוחי' אגדות מהר"ם שיק אבות פ"ה מ"יא עמ' קיב
כב ע"ב01 כל הכועס אפילו שכינה אינה חשובה כנגדומאור עינים (תשעה) עמ' תתל
כב ע"ב01 כל הכועס אפילו שכינה אינה חשובה כנגדומשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ג עמ' קיח, קעט
כב ע"ב01 כל הכועס אפילו שכינה אינה חשובה כנגדומשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ב עמ' ע, קעד
כב ע"ב01 כל הכועס אפילו שכינה אינה חשובה כנגדועבודת עבודה (תשעד) בראשית-שמות עמ' קצב
כב ע"ב01 כל הכועס אפילו שכינה אינה חשובה כנגדופאר יעקב ח"ג עמ' תקלז, תרנח
כב ע"ב01 כל הכועס אפילו שכינה אינה חשובה כנגדוצמח דוד (סקאליע) עמ' תקעג
כב ע"ב01 כל הכועס אפילו שכינה אינה חשובה כנגדורוח נכון עמ' י, נא, סה, סז
כב ע"ב01 כל הכועס אפילו שכינה אינה חשובה כנגדורוח נכון עמ' קעט
כב ע"ב01 כל הכועס אפילו שכינה אינה חשובה כנגדושיחות חכמה ומוסר מאמר ו אות ו
כב ע"ב01 כל הכועס אפילו שכינה אינה חשובה כנגדושפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' קכ
כב ע"ב01 כל הכועס אפילו שכינה אינה חשובה כנגדותפלה למשה (בנימין) עמ' רכ
כב ע"ב01 כל הכועס אפילו שכינה אינה חשובה כנגדותקנת השבין סי' ו (עמ' 27)
כב ע"ב01 כל הכועס אפילו שכינה אינהבאר מים חיים (תשנט) ח"ד עמ' עג
כב ע"ב01 לא עברינן ירדנאבתורתו יהגה ח"ב עמ' תמט
כב ע"ב01 לא עברינן ירדנאזאת ליעקב במדבר עמ' שכח
כב ע"ב01 לא עברנא ירדנאמשך חכמה דברים פ' כא פס' א
כב ע"ב02 אפי' שכינה אינה חשובה כנגדועמק תפלה (תשסו) עמ' מז, סב, צז {המתגאה}
כב ע"ב02 אפילו שכינה אינה חשובה כנגדולקוטי תורה (טשרנוביל, תשסא) עמ' רכה {המתגאה}
כב ע"ב02 אפילו שכינה אינה חשובה נגדואור יהל ח"א עמ' קלב-קלג {המתגאה}
כב ע"ב02 הכועס אפילו שכינה אינה חשובה כנגדוחכמת התורה וישלח עמ' רח
כב ע"ב02 הכועס אפילו שכינה אינו חשובה כנגדודרך חיים (תשע) פ"ב הערה 1296-1295
כב ע"ב02 הכועס שכינה אינה חשובה כנגדותהלות ישראל (קלוגר) עמ' ל, קמה
כב ע"ב02 כל הכועס שכינה אינה חשובה כנגדועלי שור ח"ב עמ' שט
כב ע"ב02 שכינה אינה חשובה כנגדואמרי פנחס השלם - שער הענוה סי' לו
כב ע"ב05 הכועס משכח תלמודו ומוסיף טפשותאש דת (תשמח) עמ' קצה
כב ע"ב05 הכועס משכח תלמודו ומוסיף טפשותס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' פו
כב ע"ב05 הכועס משכח תלמודו ומוסיף טפשותשפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' קכ
כב ע"ב05 הכועס משכח תלמודוכתבי הסבא מקלם - ימים נוראים עמ' קנג
כב ע"ב05 הכועס משכח תלמודומשנת יוסף - דרשות ח"ג עמ' שטו, שכב
כב ע"ב05 כל אדם הכועס וכו' משכח תלמודו ומוסיף טפשותרוח נכון עמ' נו, סח, שכג, שמג
כב ע"ב05 כל אדם הכועס משכח תלמודושמן ראש (כץ) ח"ט ויקרא עמ' שכ
כב ע"ב05 כל הכועס כו' משכח תלמודואמרי יצחק שמות-ויקרא עמ' רפד הערה סה
כב ע"ב05 כל הכועס משכח תלמודו ומוסיף טפשותדרך חיים (תשע) פ"ב הערה 289
כב ע"ב05 כל הכועס משכח תלמודו ומוסיף טפשותמצווה ועושה ח"א עמ' תצ
כב ע"ב05 כל הכועס משכח תלמודו ומוסיף טפשותשמן ראש (כץ) ח"י ויקרא עמ' רעא
כב ע"ב05 כל הכועס משכח תלמודוגבורת יצחק אבות עמ' קלב
כב ע"ב05 כל הכועס משכח תלמודודולה ומשקה - התורה וקניניה עמ' קמו
כב ע"ב05 כל הכועס משכח תלמודומנחת ישראל עמ' רפ
כב ע"ב05 כל הכועס תלמודו משתכח ומוסיף טפשותאבן שוהם (פינסק) עמ' 8
כב ע"ב05 משכח תלמודוקריאה בקריה ח"א עמ' כח {פן תאבד את חכמתך - אורחות הרא"ש}
כב ע"ב05 משכח תלמודו וכו'מאור ושמש (תשנב) עמ' שכז {כל הכועס חכמתו מסתלקת}
כב ע"ב05 משכח תלמודודרשות הרז"ה עמ' רפה
כב ע"ב05 משכח תלמודו ומוסיף טיפשות שנאמר כי כעם בחיק כסילים ינוח וכתיב וכסיל יפרוש אולתאמרי משה (פינטו) ח"א עמ' קעה
כב ע"ב05 משכח תלמודו ומוסיף טיפשותשפתי חיים - מידות ועבודת ה' ח"א עמ' רכח
כב ע"ב05 משכח תלמודו ומוסיף טפשות וכו'אפיקי ים עמ' רלג
כב ע"ב05 משכח תלמודומשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' תל
כב ע"ב07 בידוע שעונותיו מרובים מזכיותיואפיקי ים עמ' רלג
כב ע"ב07 בידוע שעונותיו מרובין מזכויותיושיחות חכמה ומוסר מאמר ו אות ו
כב ע"ב07 בידוע שעונותיו מרוביןדברים אחדים (תקמח) דף עה ע"ג
כב ע"ב07 בידוע שעונותיו מרוביןדברים אחדים (תשמו) עמ' רסו
כב ע"ב07 הכועס וכו' בידוע שעונותיו מרובים מזכיותיואמרי פנחס השלם - שער המידות סי' כז
כב ע"ב07 כל אדם הכועס בידוע שעונותיו מרוביןבאר הגולה (הרטמן) באר א הערה 262
כב ע"ב07 כל הכועס בידוע וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' שכה
כב ע"ב07 כל הכועס בידוע שעוונותיו מרובים מזכויותיורוח נכון עמ' עה, עח, שמח, שנד
כב ע"ב07 כל הכועס בידוע שעוונותיו מרובין מזכויותיומילי דשמיא - טעם לשבח הערה 1 עמ' מג
כב ע"ב07 כל הכועס בידוע שעוונותיו מרובין מזכיותיודרך חיים (תשלה) עמ' תקפז
כב ע"ב07 כל הכועס בידוע שעוונותיו מרוביןרוח חיים (חיד"א) עמ' מא
כב ע"ב07 כל הכועס בידוע שעונותיו מרובים מזכיותיושפת אמת (הלוי) משלי פרק כט פסוק כב
כב ע"ב07 כל הכועס בידוע שעונותיו מרובין מזכיותיואור חדש (הרטמן) פ"ב אות 575
כב ע"ב07 כל הכועס בידוע שעונותיו מרובין מזכיותיולחמי תודה דף קנא ע"א
כב ע"ב07 כל הכועס בידוע שעונותיו מרובין מזכיותיולישרים תהלה (תשסד) עמ' קמה
כב ע"ב07 כל הכועס בידוע שעונותיו מרובין מזכיותיוס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' רט
כב ע"ב07 כל הכועס בידוע שעונותיו מרוביןדרך חיים (תשע) פ"ה הערה 1436-1437
כב ע"ב07 כל הכועס וכו' בידוע שעונותיו מרובין מזכויותיודרך חיים (תשע) פ"ה הערה 1445
כב ע"ב07 כל הכועס וכו' בידוע שעונותיו מרובין מזכיותיורוח נכון עמ' נא
כב ע"ב07 כל הכועס וכו' בידוע שעונותיו מרובין מזכיותיושמחת הנפש עמ' קיט
כב ע"ב09 אילו לא חטאו ישראל לא ניתנה להם אלא התורה וספר יהושעאור אברהם דברים עמ' תלז
כב ע"ב09 אלולא חטאו ישראל לא נתן להם אלא ה' חומשים וספר יהושעמי מרום ח"ג עמ' פג
כב ע"ב09 אלמלא חטאו הי' ניתן להם רק מקרא וכו'לקוטי שיחות חלק ל עמ' 271
כב ע"ב09 אלמלא חטאו וכו' וספר יהושע מפני שערכה של ארץ ישראלדרשות לכל שבתות השנה והמועדים (ניסנבוים) עמ' 221
כב ע"ב09 אלמלא חטאו וכו' וספר יהושע שערכה של א"יתקנת השבין סי' ו (עמ' 67), פוקד עקרים סי' ב (עמ' 7), ו (עמ' 47), קדושת השבת סי' ו (עמ' 35), ז (עמ' 40), לקוטי מאמרים עמ' *78-77, מחשבות חרוץ סי' טו (עמ' 188)
כב ע"ב09 אלמלא חטאו וכו' חמשה חומשי תורה וס' יהושע בלבדתורת מנחם חמ"ב עמ' 224, חמ"ד עמ' 9, 203
כב ע"ב09 אלמלא חטאו ישראלמעינות האמונה (תשסב) עמ' קכז
כב ע"ב09 אלמלא חטאו ישראל די היה להם בה' ספרים וספר יהושעמי מרום ח"ט עמ' קצח, שמב
כב ע"ב09 אלמלא חטאו ישראל היה די בתורה וספר יהושעזכרון דברים (תשנט) עמ' פח
כב ע"ב09 אלמלא חטאו ישראל היה ניתן להם רק ה' חומשי תורה ויהושעמגלה צפונות (תשעד) שמות עמ' שמג
כב ע"ב09 אלמלא חטאו ישראל וכו' כי ברב חכמה רב כעסאמרות ה' השלם ח"ו עמ' קסא
כב ע"ב09 אלמלא חטאו ישראל לא היה ניתן להם אלא ה' חומשי תורה וספר יהושעדברי יואל מועדים ח"א ראש השנה דף קצד ע"א
כב ע"ב09 אלמלא חטאו ישראל לא ניתן וכו'שיחות לספר שמות עמ' שעב-שעג
כב ע"ב09 אלמלא חטאו ישראל לא ניתן להם אלא ה' חומשי תורה בלבדדברי יואל פ' קדושים דף קלח ע"א
כב ע"ב09 אלמלא חטאו ישראל לא ניתן להם אלא ה' חומשי תורה וס' יהושעס' המאמרים (רש"ב) תרסו עמ' פז, פט
כב ע"ב09 אלמלא חטאו ישראל לא ניתן להם אלא ה' חומשי תורה וספר יהושע בלבד שערכה של א"י הואדרך ה' (באום) ח"ב פ"ד אות מט
כב ע"ב09 אלמלא חטאו ישראל לא ניתן להם אלא ה' חומשי תורה וספר יהושע בלבדרנת יצחק תליתאה ח"א עמ' קמ
כב ע"ב09 אלמלא חטאו ישראל לא ניתן להם אלא ה' חומשי תורה וספר יהושעחיי נפש ח"ד עמ' קצ
כב ע"ב09 אלמלא חטאו ישראל לא ניתן להם אלא ה' חומשי תורה וספר יהושעשבילי פנחס (תשעה) עמ' שעו
כב ע"ב09 אלמלא חטאו ישראל לא ניתן להם אלא ה' חומשי תורה וספר יהושעדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' רלח, רלט, רמג
כב ע"ב אלמלא חטאו ישראל וכו'מורשה - שיחות למועדים עמ' רכו {דברי הכתובים היו מתקבלים גם לולא חטאו ישראל, ולכן הם קודמים לנביאים בפסוקי מלכויות זכרונות ושופרות}
כב ע"ב09 אלמלא חטאו ישראל לא ניתן להם אלא וכו'שביב אור עמ' מט, סח
כב ע"ב09 אלמלא חטאו ישראל לא ניתן להם אלא חמישה חומשי תורה וספר יהושע בלבד, שערכה של ארץ ישראל הואשיחות הרב צבי יהודה דברים עמ' 23, 27, 203
כב ע"ב09 אלמלא חטאו ישראל לא ניתן להם אלא חמשה וכו'מאורי שערים עמ' סה, רכב
כב ע"ב09 אלמלא חטאו ישראל לא ניתן להם אלא חמשה וכו'מזקנים אתבונן עמ' נה
כב ע"ב09 אלמלא חטאו ישראל לא ניתן להם אלא חמשה וכו', ועיון יעקביציב פתגם - חנוכה-שבועות עמ' ריג, ריד
כב ע"ב09 אלמלא חטאו ישראל לא ניתן להם אלא חמשה חומשי תורה וכו'תורת מנחם חלק לג עמ' 331
כב ע"ב09 אלמלא חטאו ישראל לא ניתן להם אלא חמשה חומשי תורה וכו'תפלת דוד (אדר"ת) עמ' קטז
כב ע"ב09 אלמלא חטאו ישראל לא ניתן להם אלא חמשה חומשי תורה וס' יהושע בלבד וכו' מ"ט כי ברוב חכמה רוב כעםדעת חכמה ומוסר ח"א עמ' כא
כב ע"ב09 אלמלא חטאו ישראל לא ניתן להם אלא חמשה חומשי תורה וס' יהושע בלבדתורת מנחם חנ"ח עמ' 177, חס"א עמ' 131
כב ע"ב09 אלמלא חטאו ישראל לא ניתן להם אלא חמשה חומשי תורה וס' יהושע בלבדתורת מנחם חכ"ז עמ' 467
כב ע"ב09 אלמלא חטאו ישראל לא ניתן להם אלא חמשה חומשי תורה וספר יהושע בלבדדברי יואל מועדים ח"ב סוכות דף קד ע"א
כב ע"ב09 אלמלא חטאו ישראל לא ניתן להם אלא חמשה חומשי תורה וספר יהושע בלבדשם דרך בראשית ח"א עמ' א
כב ע"ב09 אלמלא חטאו ישראל לא ניתן להם אלא חמשה חומשי תורה וספר יהושע בלבדדברי יואל מועדים ח"ו זכור עמ' רצט
כב ע"ב09 אלמלא חטאו ישראל לא ניתן להם אלא חמשה חומשי תורה וספר יהושע בלבדשם יחזקאל עמ' תקע
כב ע"ב09 אלמלא חטאו ישראל לא ניתן להם אלא חמשה חומשי תורה וספר יהושע בלבדשפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' שמ
כב ע"ב09 אלמלא חטאו ישראל לא ניתן להם אלא חמשה חומשי תורה וספר יהושע בלבדתורת מנחם חי"ח עמ' 133, ח"כ עמ' 137, חכ"ג עמ' 236
כב ע"ב09 אלמלא חטאו ישראל לא ניתן להם אלא חמשה חומשי תורה וספר יהושע בלבדתורת מנחם חל"ו עמ' 208
כב ע"ב09 אלמלא חטאו ישראל לא ניתן להם אלא חמשה חומשי תורה וספר יהושע בלבדתורת מנחם חמ"ח עמ' 34
כב ע"ב09 אלמלא חטאו ישראל לא ניתן להם אלא חמשה חומשי תורה וספר יהושע בלבד שערכה של א"י הוא, ורש"י - ולפי שבעטו וחטאו נוסף להם רוב חכמה, ובעץ יוסף שבעין יעקב - לולי החטא היו משיגים מחמשה חומשי תורה הכלשיחות חכמה ומוסר מאמר ס אות ג
כב ע"ב09 אלמלא חטאו ישראל לא ניתן להם אלא חמשה חומשי תורה וספר יהושע בלבד שערכה של ארץ ישראל הואשיחות הרב צבי יהודה בראשית עמ' 439
כב ע"ב09 אלמלא חטאו ישראל לא ניתן להם אלא חמשה חומשי תורה וספר יהושע בלבדשם דרך דברים עמ' רג
כב ע"ב09 אלמלא חטאו ישראל לא ניתן להם אלא חמשה חומשי תורה וספר יהושע בלבדאור מאיר ח"א עמ' לו
כב ע"ב09 אלמלא חטאו ישראל לא ניתן להם אלא חמשה חומשי תורה וספר יהושעמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ג עמ' עט
כב ע"ב09 אלמלא חטאו ישראל לא ניתן להם אלא חמשה חומשי תורה וספר יהושעמתוך התורה הגואלת (תשעג) על התורה עמ' 261, 285, 325
כב ע"ב09 אלמלא חטאו ישראל לא ניתן להם אלא חמשה חומשי תורה וספר יהושעשם דרך - כתר תורה עמ' צט
כב ע"ב09 אלמלא חטאו ישראל לא ניתן להם אלא חמשה חומשי תורה וספר יהושע בלבד שערכה של ארץ ישראל היא מאי טעמא כי ברוב חכמה רב כעספרי צדיק נח אות ג, לך לך אות ח, חיי שרה אות ה, ויגש אות יב, לחנוכה אות ב, ד, ח, י, כה, ויחי אות ח, י, שמות אות י, ר"ח שבט אות ה, לט"ו בשבט אות ב, יתרו אות א, משפטים אות י, פ' שקלים אות ד, ר"ח אדר אות י, יא, לי"ד אדר ראשון אות ב, תרומה אות ב, ו, תצוה אות ג, ה, פ' זכור אות ב, פורים אות א, ב, כי תשא אות א, ג, פ' פרה אות ב, ויקהל אות י, ויקרא אות ג, ר"ח ניסן אות א, ג, צו אות ז, פסח אות א, ה, כא, שמיני אות ז, תזריע אות ז, מצורע אות י, פסח שני אות א, ב, אמור אות ו, ל"ג בעומר אות ב, ה, בהר אות א, ב, בחוקותי אות א, ר"ח סיון אות ב, לחג השבועות אות טו, בהעלותך אות יד, שלח אות י, ר"ח תמוז אות א, ד, ה, קרח אות ה, חקת אות ח, יג, בלק אות ה, יד, מסעי אות ג, י, דברים אות א, ו, י, לט"ו באב אות ב, ג, עקב אות ג, ח, יג, ר"ח אלול אות ג, כי תצא אות טו, טז, נצבים אות ו, וילך אות ב, האזינו אות א, ג, סוכות אות כה
כב ע"ב09 אלמלא חטאו ישראל לא ניתן להם אלא חמשה חומשי תורה וספר יהושע וכו'באר משה (אפשטיין) יהושע-שמואל עמ' ה-ז
כב ע"ב09 אלמלא חטאו ישראל לא ניתן להם אלא חמשה חומשי תורה וספר יהושע בלבדנר ישראל חלק ב דף קד
כב ע"ב09 אלמלא חטאו ישראל לא ניתן להם אלא חמשה חומשי תורהאור אברהם במדבר עמ' רסז
כב ע"ב09 אלמלא חטאו ישראל לא ניתן להם אלא חמשה חומשי תורהאור גדליהו מועדים דף כא ע"א, נא ע"ג
כב ע"ב09 אלמלא חטאו ישראל לא ניתן להם אלא חמשה חומשי תורהמסילות הנביאים יהושע עמ' צג
כב ע"ב09 אלמלא חטאו ישראל לא ניתן להם אלא ספר תורה וספר יהושע בלבדדרך חיים (תשע) פ"א הערה 169
כב ע"ב09 אלמלא חטאו ישראל לא ניתן להם אלא ספר תורה וספר יהושע בלבדפחד יצחק סוכות מאמר ח
כב ע"ב09 אלמלא חטאו ישראל לא ניתן להם אלא תורה וספר יהושעאור חדש (זיטשיק, תשסח) שמות עמ' קעט
כב ע"ב09 אלמלא חטאו ישראל לא ניתן להם אלא תורה וספר יהושעמדבר יהודה (תשסב) עמ' קעג
כב ע"ב09 אלמלא חטאו ישראל לא ניתן להם וכו'אור אברהם - רות עמ' קפ
כב ע"ב09 אלמלא חטאו ישראל לא ניתן להם וכו'שירת דוד (תשסז) עמ' רלג
כב ע"ב09 אלמלא חטאו ישראל לא ניתן להםזאת ליעקב דברים עמ' טו
כב ע"ב09 אלמלא חטאו ישראל לא ניתן להן אלא חמשה חומשי תורה וספר יהושע בלבדמשך חכמה הקדמה לספר שמות, שמות פ' כד פס' יב
כב ע"ב09 אלמלא חטאו ישראל לא ניתנו להם אלא חמשת חומשי תורה וספר יהושע בלבדבשבילי אמונה ח"ב עמ' שלט
כב ע"ב09 אלמלא חטאו ישראל לא נתן להם אלא ה' חומשי תורהתורת אברהם עמ' 30
כב ע"ב09 אלמלא חטאו ישראל לא נתן להם אלא ה' חומשים וספר יהושע שערכו של א"י הואמי מרום ח"ו עמ' שב
כב ע"ב09 אלמלא חטאו ישראל לא נתן להם אלא חמשה חומשי תורהלב אהרן (ראנ"ח, שסב) יהושע כד סי' סה עמוד [דף] קכב ע"א; מקראי קדש (סמיגה, שמו) ח"א פרק יג דף פב ע"ב; בית מועד (רבא, שסה) דרוש לו לשבעה עשר בתמוז דף קע ע"א; יפה מראה (שנ) מגילה פרק א דף קצג ע"א
כב ע"ב09 אלמלא חטאו ישראלבתורתו יהגה ח"ב עמ' שעז
כב ע"ב09 אלמלא חטאו ישראלמאיר נתיבות ח"א עמ' שכו, ח"ב עמ' רפב
כב ע"ב09 אלמלא חטאו ישראלמאמרי הראיה 467
כב ע"ב09 אלמלא חטאו ישראלרנת יצחק יהושע עמ' ג, יחזקאל עמ' שפא, ה' מגילות עמ' רכט
כב ע"ב09 אלמלא חטאו ישראל לא ניתן להם אלא חמשה חומשי תורה וספר יהושע בלבד וכו' כי ברוב חכמה רב כעסדעת תורה בראשית עמ' סו, שמות עמ' רפז, דברים ח"ב עמ' כד
כב ע"ב09 אלמלא חטאו לא ניתן להם אלא ה' חומשי תורה וכו'דברי יואל פ' בראשית דף לב ע"ב, סא ע"א, פ' וירא דף תלט ע"ב
כב ע"ב09 אלמלא לא חטאו ישראל לא ניתן להם אלא ה' חומשי תורה וס' יהושע וכו'זרע שמשון (תקלח) ואתחנן
כב ע"ב09 אלמלא לא חטאו ישראל לא ניתן להם אלא ה' חומשי תורהשם משמעון (שפירא, תשכה) עמ' עח
כב ע"ב09 אלמלא לא חטאו ישראל לא ניתן להם אלא חמשה חומשי תורה וספר יהושע בלבדדרך חיים (תשע) פ"א הערה 35
כב ע"ב09 אלמלא לא חטאו ישראל לא ניתן להם אלא חמשה חומשי תורה וספר יהושע בלבדאור חדש (הרטמן) פ"ט אות 494, 557
כב ע"ב09 אלמלא לא חטאו ישראל לא ניתן להם אלא חמשה חומשי תורה וספר יהושע בלבדזכרון משלי עמ' קלב אות תלב
כב ע"ב09 אלמלא לא חטאו ישראל לא ניתן להם אלא חמשה חומשי תורה וספר יהושע בלבדתורה ודעת תשסח עמ' שו
כב ע"ב09 אלמלא לא חטאו ישראל לא ניתן להם אלא חמשה חומשי תורה וספר יהושע בלבדדרשות שבט הלוי ח"ב עמ' ח
כב ע"ב09 אלמלא לא חטאו ישראל לא ניתן להם אלא חמשה חומשי תורה וספר יהושע וכו'זרע שמשון (תשסג) ואתחנן אות יד
כב ע"ב09 אלמלא לא חטאו ישראל לא ניתן להם אלא חמשה חומשי תורה וספר יהושעלקוטי שיחות חט"ז עמ' 197
כב ע"ב09 אלמלא לא חטאו ישראל לא ניתן להם אלא חמשה חומשי תורה וספר להושעשירי משכיל כלל א פרט ד
כב ע"ב09 אלמלא לא חטאו ישראל לא ניתן להם אלא חמשה חומשי תורה וספר יהושע בלבד שערכה של ארץ ישראל הואבית ישראל (טויסיג) תליתאה ח"ב עמ' סז
כב ע"ב09 אלמלא לא חטאו ישראל לא ניתן להם אלא חמשה חומשי תורה וספר יהושע בלבד וכו' כי ברב חכמה רב כעסבית ישראל (טויסיג) תליתאה ח"א עמ' א, קלב
כב ע"ב09 אלמלא לא חטאו ישראל לא ניתן להם אלא חמשה חומשי תורה וספר יהושע בלבד שערכה של ארץ ישראל הואשיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 436
כב ע"ב09 אלמלא לא חטאו ישראל לא ניתן להם אלא חמשה חומשי תורה וספר יהושע בלבד שערכה של ארץ ישראל הואבית ישראל (טויסיג) שמות עמ' קיט
כב ע"ב09 אלמלא לא חטאו ישראל לא ניתן להם אלא חמשה חומשי תורהסוכת דוד (שירירו) דף פד ע"ב
כב ע"ב09 אלמלא לא חטאו ישראל לא נתן להם אלא חמשה חומשי תורה וספר יהושעלב אהרן (ראנ"ח, שסב) יהושע דף קכב ע"א
כב ע"ב09 אלמלא לא חטאו ישראלאבן ישראל (פישר) אגדה ח"ב עמ' לח
כב ע"ב09 אלמלא לא חטאו ישראלדרשות אבן ישראל עמ' צח
כב ע"ב09 אלמלא לא חטאו ישראל לא ניתן להם אלא חמשה חומשי תורה וספר יהושע בלבד שערכה של ארץ ישראל הואבית ישראל (טויסיג) בראשית עמ' נא
כב ע"ב09 אלמלא(לא) חטאו ישראל לא ניתן להם אלא חמשה חומשי תורה וספר יהושע בלבדאוצרות חיים - פרד"ס התורה עמ' עה
כב ע"ב09 אלמלי זכו ישראל לא ניתן להם אלא תורה שבכתב וספר יהושע בלבדמאור ושמש (תשסט) עמ' תק
כב ע"ב09 אלמלי זכו ישראל לא ניתן להם אלא התורה וספר יהושעדברי שאול שמות עמ' קצג
כב ע"ב09 אלמלי זכו ישראל לא ניתן להם אלא תושב"כ וספר יהושע בלבדמאור ושמש (תשנב) עמ' שנו
כב ע"ב09 אלמלי זכו לא היה להם אלא תורה ויהושע לבד וכו'בנין שלמה ח"ב (תשסז) עמ' כו, נא
כב ע"ב09 אלמלי חטאו ישראל לא ניתן להם אלא ה' חומשי וכו'בית אלהים שער ב עמ' סו
כב ע"ב09 אלמלי חטאו ישראל לא ניתן להם אלא ה' חומשי תורהעוז לו בך פורים מאמר ח אות ב
כב ע"ב09 אלמלי חטאו ישראל לא ניתן להם אלאבתורתו יהגה ח"א עמ' קכז
כב ע"ב09 אלמלי חטאו ישראל לא ניתן להם וכו' ושטמ"קשיחות מוסר (תשסב) עמ' שעז
כב ע"ב09 אלמלי לא חטאו ישראל בעגל לא ניתן להם אלא חמשה חומשי תורה וספר יהושע בלבדלחמי תודה דף ריד ע"א
כב ע"ב09 אלמלי לא חטאו ישראל לא היה להם אלא חמשה חומשי תורהויגד יעקב עמ' תקעא
כב ע"ב09 אלמלי לא חטאו ישראל לא ניתן להם אלא ה' חומשי תורהאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' י
כב ע"ב09 אלמלי לא חטאו לא ניתן להם אלא ה' חומשי וכו'אפיקי ים עמ' רלג
כב ע"ב09 אם זכו ישראל וכו'אור גנוז (מוסקוביץ) עמ' תפד, תקפא
כב ע"ב10 לא ניתן להם אלא חמשה חומשי תורה וספר יהושע בלבדרנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' ריג
כב ע"ב10 לא ניתן להם אלא תורה ויהושעקסת הסופר (תשעו) עמ' שצ {קשיים בספר שופטים}
כב ע"ב11 ה' חומשים וספר יהושע הם ערכה של א"ימי מרום ח"ח עמ' רעט
כב ע"ב11 חמשה חומשי תורה וס' יהושעתורת מנחם חכ"ט עמ' 18, חלק לא עמ' 150, 197
כב ע"ב12 ערכה של א"יאהל משה (שיינרמן) בראשית עמ' לו
כב ע"ב13 כי ברב חכמה רב כעסדברי טובה שופטים ח"א בהקדמה {יש בדברי הנביאים חכמה ותוכחה, וכיון שה' נתן את ספרי הנ"ך כדי להוכיחנו, נתן גם תוספת חכמה ברחמיו כדי להקל מעלינו את הצער}
כב ע"ב13 אין נזקקין לאלקי ישראל חוץ מקונם אשתי נהנית לימשך חכמה במדבר פ' ל פס' יא
כב ע"ב16 ההיא אתתאויחי יעקב דף מג ע"ג
כב ע"ב17 במאי נדרתודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תקעג
כב ע"ב22 מארי כולא לא אכילנאודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' צ
כב ע"ב22 מארי כולא לא טעימנארנת יצחק שמואל עמ' קצג
כב ע"ב28 הלכתא פותחין בחרטהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' נז
כב ע"ב28 והלכתא פותחין בחרטהס' העיקרים (מישור) עמ' תר
כב ע"ב28 והלכתא פותחין בחרטהצמח ה' לצבי (תשסז) עמ' תתכו
כב ע"ב28 פותחין בחרטה ונזקקין לאלקי ישראלנועם הברכה עמ' רטז
כב ע"ב28 פותחין בחרטהמכתב מאליהו - מועדים ח"ב עמ' תב
כב ע"ב28 פותחין בחרטהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' צ
כב ע"ב28 פותחין בחרטה, רא"שאבן ישראל (פישר) אגדה ח"א עמ' עא, פה
כב ע"ב31 רב סחורה הוה לי' נדרא למשרי כו' והשתא דאקפד רב נחמן אדעתא דהכי לא נדרישרגי טובא דרוש טז
כב ע"ב34 נפק רב סחורה ופתח פיתחא לנפשיה רבי אומר וכו' והשתא דאיקפד רב נחמן אדעתא דהכי לא נדרי, ושרא לנפשיהאור מאיר ח"ב עמ' כא
כב ע"ב35 איזו היא דרך ישרה שיבור לו האדםאהבת אמת דף מד ע"א
כב ע"ב35 איזו היא דרך ישרה שיבור לו האדםדרך חיים (תשע) פ"ב הערה 28
כב ע"ב35 איזו היא דרך ישרה שיבור לו האדםשמחת הנפש עמ' סט
כב ע"ב35 רבי אומר וכו' דרך ישרה וכו' האדם וכו' תפארת לעושיה וכו'תורת לוי יצחק עמ' קב
כב ע"ב36 אדעתא דהכי לא נדרישפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' קכג
כב ע"ב36 והשתא דאיקפד רב נחמן אדעתא דהכי לא נדרי ושרא לנפשיהמים חיים (קרייסווירטה) עמ' תשעו
כב ע"ב36 והשתא דאיקפיד רב נחמן אדעתא דהכי לא נדרימים חיים (קרייסווירטה) עמ' תלד
כב ע"ב36 ותפארת לו מן האדם ותוס'חיי נפש על ההגדה עמ' רלח
כב ע"ב מאיריזאת ליעקב במדבר עמ' רצז
כב ע"ב ר"ן ד"ה נדרתס' הזכרונות (אבוהב, תשעד) עמ' רג
כב ע"ב רמב"ן וריטב"אזאת ליעקב במדבר עמ' רצז
כב ע"ב רשב"א ד"ה נפקלקוטי שיחות חל"ג עמ' 187
כג ע"א11 ההוא קצריודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' קס
כג ע"א16 אין פותחין בנולדחכמת התורה דברים עמ' רפב
כג ע"א17 דשכיחי אפקורי דמצערי רבנןאבן פינה עמ' 156
כג ע"א17 דביתהו דאביי וכו' א"ל תיתסרא הנאתי עלך וכו'הר המוריה עמ' קס
כג ע"א23 והתניא מעשה באדם אחד שהדיר את אשתו וכו' ועלתה לרגל וכו'דורות הראשונים כרך ג עמ' 46 הערה יט
כג ע"א23 מלעלות לרגלאור אברהם שמות עמ' קצח {היו עולין לרגל אף שלא בזמן הבית}
כג ע"א23 מעשה באדם א' שהדיר את אשתואור אברהם - תלמוד תורה עמ' קפב
כג ע"א23 מעשה באדם אחד שהדיר את אשתו מלעלות לרגל וכו'היהדות הלאומית עמ' 58
כג ע"א23 מעשה באדם שהדיר את אשתו מלעלות לרגלמצווה ועושה ח"ב עמ' שסז
כג ע"א24 ואלו היית יודע שעוברת על דעתךטהרת יו"ט חט"ז עמ' מח
כג ע"א25 דברי ראב"י בענין נדרי זרוזיןשו"ת ר"י קצבי (תשעט) סי' ד
כג ע"א25 ראב"י אומר אף הרוצה להדיר את חבירו שמאכיל אצלוצוף דבש (לוין) מאמר ב דף יא ע"ב
כג ע"א26 אף הרוצה להדיר את חבירוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' תג
כג ע"א ר"ן ד"ה הנודריפה תאר (תשעח) ח"ג עמ' שסח
כג ע"א ר"ן ד"ה והיתר נדרים ביחיד וכו'עיוני רש"י במדבר עמ' תקכט
כג ע"א ר"ן ד"ה והיתר נדריםזבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' רעג
כג ע"א ר"ן ד"ה והיתרזאת ליעקב במדבר עמ' רצז
כג ע"א רא"ש - הנשים היו נוהגות לעלות לרגל לראות כבוד התורהאור אברהם - הגדה של פסח - קונטרס שואלין ודורשין עמ' תכו
כג ע"א רא"ש - עליה לרגל אחר החורבןאור אברהם - מסכת מגילה עמ' עד
כג ע"א מהר"ץ חיותלקוטי שיחות ח"כ עמ' 55
כג ע"ב01 חסורי מיחסראעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תקס
כג ע"ב03 הרוצה שלא יתקיימו נדריו וכו' בר"הפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' שצב
כג ע"ב03 הרוצה שלא יתקיימו נדריו יעמוד בר"ה ויאמר כל נדרי וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"ג עמ' 573
כג ע"ב03 הרוצה שלא יתקיימו נדריו כל השנה יעמוד בר"ה ויאמר וכו'לבושי בדים סעיף מג
כג ע"ב03 הרוצה שלא יתקיימו נדריו כל השנה יעמוד בר"ה ויאמר כל נדר וכו'מגלה עמוקות (תשסח) אופן ג
כג ע"ב03 הרוצה שלא יתקיימו נדריו כל השנה יעמוד בראש השנה ויאמר כל נדר שאני עתיד לידור יהא בטל ובלבד שיהא זכור בשעת הנדרשל"ה (תשנז) - מס' יומא אות א
כג ע"ב03 הרוצה שלא יתקיימו נדריו כל השנה יעמוד בראש השנה, ותוס'בנין אפרים עמ' עג [הלכה]
כג ע"ב03 הרוצה שלא יתקיימו נדריו כל השנה יעמוד בראש השנה, ותוס'מבשר טוב - ימי הרחמים והסליחות עמ' תפח
כג ע"ב03 הרוצה שלא יתקיימו נדריו כל השנהעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' סו
כג ע"ב03 הרוצה שלא יתקיימו נדריוברכת מועדיך לחיים ח"א דף קה ע"א [שעה ע"ב ד"ה והגם]
כג ע"ב03 הרוצה שלא יתקיימו נדריולב חיים חלק ב דף כז ע"ג, ודף קי"ג ע"א (סימן קס"ב ד"ה נשאלתי)
כג ע"ב04 כל נדר שאני עתידודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תקעה
כג ע"ב14 רב הונא בר חיננא סבר למידרשה בפירקא וכו'מאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 304
כג ע"ב16 מסתים לה סתומי שלא ינהגו קלות ראשתקנת השבין סי' טו (עמ' 160)
כג ע"ב17 קלות ראש בנדריםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תקעז
כג ע"ב18 איבעיא להו פליגי רבנן עליה דרבי אליעזר בן יעקב או לא ואם תימצי לומר פליגי הלכתא כותיה או לאשל"ה (תשנז) תושבע"פ אות תמד
כג ע"ב ר"ן - תפילת כל נדרי וכו'מערכות ישראל (גורדון) דרוש ברכת הורים ומורים עמ' 84-86
כג ע"ב ר"ן ותוס' - אמירת כל נדרי ביו"כ על העבר או על העתידשיחות חכמה ומוסר מאמר כ אות ב
כג ע"ב רשב"א ד"ה ובלבדאזני יהושע (מהד' אדרת) דברים דרוש מה עמ' 33
כג ע"ב רשב"אזאת ליעקב במדבר עמ' רצז
כג ע"ב תוס' בשם ר"ת - מכוונים בכל נדרי להתיר נדרים וכו' שעברו עליהםייטב פנים ח"א דף פד
כג ע"ב תוס' ד"ה ואת - אשכחן יוה"כ דאיקרי ר"הלקוטי שיחות חי"ט עמ' 299, חכ"ד עמ' 578
כג ע"ב תוס' ד"ה ואת - יו"כ נמי ר"ה מקרי, בשם ר"תלבושי בדים סעיף מג
כד ע"א01 קונם אם אין אתה נוטל לבנך וכו'ישא מדברותיך - מגילה עמ' שיח
כד ע"א10 לא כלבא אנא דמהנית לי ולא מהנינא לךמגדל עוז (תשעח) עמ' רנו, רפו
כד ע"א10 לא כלבא אנא דמיתהנינא וכו'המאור שבתורה (שפירא) דברים עמ' רכג, חנוכה-פורים עמ' צז
כד ע"א10 לא כלבא אנא דמיתהנינא מינך ולא מיתהנית מינאיבאמונה שלמה עמ' תקיב
כד ע"א10 לא כלבא אנא דמיתהנינא מינך ולא מיתהנית מינאיבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' תקפ, שמות עמ' רסד, תרעד, ויקרא עמ' קכג, קעג, דברים עמ' תנ, תשכו, יהושע-שמואל עמ' שלב, שצח
כד ע"א10 לא כלבא אנא דמיתהנינא מינך ולא מיתהנית מינאימחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' תקכ
כד ע"א10 לא כלבא אנא דמיתהנינא מינך ולא מיתהנית מינאיתהלה לדוד (והרמן) פרק קיב פסוק ו הערה יט
כד ע"א10 לא כלבא אנא דמיתהנינא מינך ולא מיתהניתדורש טוב (פודור) עמ' 42
כד ע"א10 לא כלבא אנא דמיתהנינא מינךנחלת דבש (ברייזכר) עמ' שפ
כד ע"א10 לא כלבא אנא דמיתהנינא ממך ולא מתהנית מינאיהסתרים באסתר עמ' 258
כד ע"א10 לא כלבא אנא דמתהנינא מינךטוב עין (אוסטרובצא) עמ' יב
כד ע"א10 לא כלבא אנא דמתהנינא מנך ולא מתהנית ממניעיוני פרשה (ריבלין) שמות עמ' 78
כד ע"א10 לא כלבא אנאהאיר ממזרח - אבות עמ' מה
כד ע"א10 לאו כלבא אנא דמתהנינא מינןרנת יצחק שמואל עמ' רכו, ישעיה עמ' רכב, תהלים עמ' רצז, משלי עמ' קכה, ה' מגילות עמ' שעט
כד ע"א10 לאו כלבא אנאגבורת יצחק שבועות עמ' קכט
כד ע"א10 לאו כלבא אנא דמהנינא מינך כו' לאו מלכא אנא דמהנית לך ואת לא מהנית ליגבורת יצחק חנוכה-פורים (תשסח) עמ' שמב
כד ע"א10 לאו כלבא אנא דמתהנינא מינך ולא מתהנית מינאירנת יצחק תענית עמ' פט
כד ע"א10 לאו כלבא אנא וכו'משנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ג עמ' קלח
כד ע"א10 לאו כלבא אנא ולאו מלכא אנאלקט שיחות מוסר ח"ב עמ' תקכח
כד ע"א12 קונם שאי אתה נהנה לי וב'מאורי שערים עמ' שעה
כד ע"א16 הריני כאילו התקבלתידברי יואל מועדים ח"ט עמ' רמו
כד ע"א16 הריני כאילו התקבלתימשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' קלג, שמג
כד ע"א16 הריני כאילו התקבלתימשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' מב
כד ע"א16 הריני כאילו התקבלתישבות יעקב (אבולפיה) עמ' ריח {הנשבע לתת לחבירו מתנה ולא רצה המקבל פטור הנותן}
כד ע"א16 כאילו התקבלתיתורת מנחם חי"ט עמ' 322
כד ע"א21 דנדרא הוי משום דאמר ליה לאו מלכא אנאנתיבות יצחק ח"ג עמ' קמח, קסו
כד ע"א21 ומודה רבי אלעזר בהאי דנדרא הוי משום דאמר ליה לאו מלכאנתיבות יצחק חנוכה ופורים עמ' קמג
כד ע"א22 לאו מלכא אנא דמהנינא לך ואת לא וכו'ייטב פנים ח"ב דף עא
כד ע"א22 לאו מלכא אנא דמהנינא לך ואת לא מהנית ליעבודת חיים ח"א עמ' פב
כד ע"א22 לאו מלכא אנא דמהנינא לך ואת לא מהנית ליבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' ל, תשמז, ויקרא עמ' לד, קכג, קעג, תכד, תקעה, דברים עמ' תנ, תשכו, יהושע-שמואל עמ' שלב
כד ע"א22 לאו מלכא אנא דמהנינא לך ואת לא מהנית לידעת תפלה עמ' רנג
כד ע"א22 לאו מלכא אנא דמהנינא לך ואת לא מהנית ליהֻידוֹת אהרן (תשסא) עמ' רלד, רלו
כד ע"א22 לאו מלכא אנא דמהנינא לך ואת לא מהנית ליהֻידוֹת אהרן (תשסז) עמ' רלח, רמ
כד ע"א22 לאו מלכא אנא דמהנינא לך ואת לא מהנית ליצניף מלוכה (רייז) עמ' עט
כד ע"א22 לאו מלכא אנא דמהנינא לך ואת לא מהנית לישערי אורה (מילר) ח"א עמ' קג, קפה
כד ע"א22 לאו מלכא אנא דמהנינא לךדעת שבת עמ' קח
כד ע"א22 לאו מלכא אנא דמהנינא לךעיוני רש"י במדבר עמ' רמג
כד ע"א22 לאו מלכא אנא דמתהנינא לך ולא קמהנית לימחשבה למעשה עמ' נד
כד ע"א22 לאו מלכא אנאבעקבות משה שמות עמ' ט-י
כד ע"א22 לאו מלכא אנאדולה ומשקה - התורה וקניניה עמ' רכה, תיג {מידתו של מלך מהנה ולא נהנה}
כד ע"א22 לאו מלכא אנאשיחות לספר דברים עמ' קיז {תפקידו המרכזי של מלך - נתינה}
כד ע"א22 לאו מלכא אנאתורת מנחם חנ"ד עמ' 18 {שהמלך אינו נהנה מן העם}
כד ע"א36 נדרי זירוזיןודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' רפט
כד ע"א ר"ן - כאילו התקבלתירוח חיים (פאלאג'י) ח"א דף קנ ע"ד
כד ע"א ר"ן בשם הרשב"אבית אברהם (חנניה) עמ' רלח
כד ע"א ר"ן בשם הרשב"אודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' קפ
כד ע"א תוס' ד"ה מי סברתשו"ת ר"י קצבי (תשעט) סי' ד
כד ע"ב נדרי הבאיעיוני רש"י דברים ח"א עמ' נג
כד ע"ב נדרי הבאי, אמר קונם אם לא ראיתי בדרך הזה כעולי מצריםכתנות אור עמ' תרכח
כד ע"ב נדרי הבאי, פי' הרא"ששם דרך ויקרא עמ' ה
כד ע"ב נחש כקורת בית הבדשיחות ר' ראובן עמ' ב
כה ע"א04 כשהן משביעין אותו אומרים לו הוי יודע שלא על תנאי שבלבך אנו משביעין אותך אלא על דעתינו ועל דעת בית דיןשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' קנה
כה ע"א05 משביעין אותך כו' ע"ד ב"דתורת מנחם חכ"ג עמ' 160
כה ע"א10 קניא דרבא וכו'מי השלוח (מישור) ח"א עמ' מח, קפה, רמח, רנב, ח"ב עמ' צה, קנז
כה ע"א10 קניא דרבאדברי שאול ויקרא עמ' יט
כה ע"א10 קניא דרבאהאיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' תיח
כה ע"א10 קניא דרבאס' העיקרים (מישור) עמ' תיז
כה ע"א10 קניא דרבאפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' עז
כה ע"א10 דההוא גברא דהוה מסיק בחבריה זוזי וכו' נקוט האי קניא בידך נסב ספר תורה ואישתבע וכו'של"ה (תשנז) תושבע"פ אות ריט, רכג
כה ע"א13 אמר ליה רבא אם כן זיל אישתבע ליה דפרעתיה אזל ואייתי קניא ויהיב זוזיפרי צדיק ראה אות ז
כה ע"א21 וכן מצינו במ"ר שהשביעאהבת ציון דרוש יב
כה ע"א21 וכן מצינו במשה רבינו וכו' ועל דעת המקוםשל"ה (תשנז) - עשרה מאמרות אות נה
כה ע"א21 וכן מצינו במשה רבינו כשהשביע את ישראל בערבות מואב וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' רצז
כה ע"א21 וכן מצינו במשה רבינו כשהשביע את ישראל בערבות מואב וכו' אלא על דעתי ועל דעת המקוםדרכי התשובה עמ' פד
כה ע"א22 כרת משה ברית עם ישראל על התורה והמצוותבנין משה (מייזליש) ח"ב עמ' קטז
כה ע"א22 כרת משה ברית עם ישראל על התורה וכו'משען המים דף כט ע"ב-ע"ג
כה ע"א22 כרת משה ברית עם ישראל על התורהלהורות נתן דברים עמ' רכט
כה ע"א22 כרת משה ברית עם ישראלעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תשמה
כה ע"א22 כשהשביע את ישראל בערבות מואב וכו'שמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' רנא
כה ע"א22 כשהשביע וכו'אבן ישראל (פישר) אגדה ח"ב עמ' קיב {משה כרת ברית עם ישראל בערבות מואב}
כה ע"א22 כשהשביע וכו'ערבי נחל (תשסד) עמ' תתרנג, תתשו {ישראל קבלו התורה בשבועה}
כה ע"א22 כשהשביע וכו'פרשת דרכים (תשסה) עמ' שלז {משה כרת ברית עם ישראל על התורה ועל המצות}
כה ע"א22 כשהשביע משה את ישראלמנות הלוי (תשסב) עמ' שפח
כה ע"א22 משה רבינו השביע את ישראלאהבת ציון (תשסד) דרוש יב עמ' קמ-קמא {הוצרך להשביענו כדי שלא נוכל לומר שהתורה מחייבת רק באותו זמן ובאותו מקום}
כה ע"א22 משה רבינו כשהשביע את ישראלתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' רלט
כה ע"א23 אמר משה לישראל הוו יודעים שלא על דעתכם אני משביעאוזן שמואל דף נג ע"א
כה ע"א23 אמר משה לישראל לא על דעתכם אני משביע אתכםמהר"ם שיק דברים עמ' קפ
כה ע"א23 לא על דעתכם אני משביע אתכםחכמת התורה ויגש עמ' לט
כה ע"א23 שלא על דעתכם אני משביע אתכםדרשות מהר"ם שיק עמ' תרפז
כה ע"א24 נשבעו על דעת הקב"ה ועל דעת משהדרשות מהר"ם בריסק - מועדים עמ' פט
כה ע"א25 על דעת המקוםדרך חיים (תשע) פ"ב הערה 380
כה ע"א36 ושקולה מצות ציצית כנגד תרי"ג מצוותכתנות אור עמ' רלב
כה ע"א36 שקולה מצוות ציצית כנגד כל מצות שבתורהלקט אמרי קודש - במדבר עמ' מז
כה ע"א36 שקולה מצות ציצית ככל המצות שבתורהגבורת יצחק שבת ובהמ"צ עמ' לז
כה ע"א36 שקולה מצות ציצית ככל המצוות שבתורהרנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' שנ
כה ע"א36 מצות ציצית שקולה ככל המצותראשית חכמה (תשמד) - קדושה פרק ו אות נב
כה ע"א36 מצות ציצית שקולה ככל המצותשבט מישראל (קרמניץ) פרק יד פסוק ג
כה ע"א36 מצות ציצית שקולה כנגד כל התרי"ג מצותנחמד ונעים (תשסח) שלח ד"ה פירוש אחר
כה ע"א36 מצות ציצית שקולה נגד כל המצוותבת עין (תשסז) עמ' שנד
כה ע"א36 מצות ציצית ששקולה כנגד כל התורה כולהקרן לדוד ויקרא-במדבר עמ' שו
כה ע"א36 ציצית שקולה ככל המצוותשיחות לספר שמות עמ' קטז, שיחות לספר ויקרא עמ' קצד
כה ע"א36 ציצית שקולה כנגד כל המצוותנטריקן (תשעד) עמ' עט
כה ע"א36 ציצית שקולה כנגד כל המצוותתורת אליהו עמ' טו
כה ע"א36 ציצית שקולה כנגד כל התורה כולה וכו'אמרות ה' השלם ח"ה עמ' קס
כה ע"א36 שקולה מצוות ציצית כנגד כל המצוות שבתורהאוזן שמואל דף סח ע"א
כה ע"א36 שקולה מצות ציצית וכו'אור גנוז (מוסקוביץ) עמ' תרב
כה ע"א36 שקולה מצות ציצית וכו'טוב טעם במדבר עמ' פא
כה ע"א36 שקולה מצות ציצית ככל המצותמעגלי צדק (פאנעט) במדבר עמ' קכט
כה ע"א36 שקולה מצות ציצית ככל תרי"ג מצותדברי שאול במדבר עמ' קטו, קיח, קיט
כה ע"א36 שקולה מצות ציצית כנגד כל המצוותקהלת דוד (טאלנא, תשסג) עמ' רל
כה ע"א36 שקולה מצות ציצית כנגד כל המצותדרשות מהרא"ל (תשנט) סי' קב אות א
כה ע"א36 שקולה מצות ציצית כנגד כל המצותלקוטי שיחות חל"ג עמ' 153
כה ע"א36 שקולה מצות ציצית כנגד כל התרי"ג מצותילקוט דברי חכמים במדבר סי' פה, פו
כה ע"א36 שקולה מצות ציצית כנגד כל מצוות שבתורהבית ישראל (טויסיג) תנינא ח"ב עמ' נט
כה ע"א36 שקולה מצות ציצית כנגד כל מצוות שבתורהדעת תורה ויקרא עמ' עג
כה ע"א36 שקולה מצות ציצית כנגד כל מצוות שבתורהמאור עינים (תשנח) עמ' מט
כה ע"א36 שקולה מצות ציצית כנגד כל מצוות שבתורהמאור עינים (תשעט) עמ' פ
כה ע"א36 שקולה מצות ציצית כנגד כל מצוות שבתורהמדבר קדמות (תשסח) עמ' קי
כה ע"א36 שקולה מצות ציצית כנגד כל מצוות שבתורהמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשמב) ח"א עמ' קיב
כה ע"א36 שקולה מצות ציצית כנגד כל מצוות שבתורהמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"א עמ' קטז
כה ע"א36 שקולה מצות ציצית כנגד כל מצוות שבתורהשיחות חכמה ומוסר מאמר לא אות א, מאמר לה אות ב, מאמר לו אות ד
כה ע"א36 שקולה מצות ציצית כנגד כל מצות שבתורה וכו' חמורה עבודת כוכבים וכו'תפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' שעא-שעב (רכג) {מצינו כן בעוד כמה מצוות}
כה ע"א36 שקולה מצות ציצית כנגד כל מצות שבתורהילקוט עטרת צבי עמ' נז
כה ע"א36 שקולה מצות ציצית כנגד כל מצות שבתורהנועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף נז ע"ד
כה ע"א36 שקולה מצות ציצית כנגד כל מצות שבתורהפאר יעקב ח"א עמ' צב
כה ע"א36 שקולה מצות ציצית כנגד כל מצות שבתורהפרי צדיק תולדות אות ט, וישלח אות ו
כה ע"א36 שקולה מצות ציצית כנגד כל מצות שבתורהשיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 146
כה ע"א36 שקולה מצות ציצית כנגד כל מצות שבתורהתפארת צבי שמות עמ' תלה
כה ע"א36 שקולה מצות ציצית כנגד תרי"ג מצוות התורהמגן אברהם (טריסק, תשסו) עמ' תרפו
כה ע"א36 שקולה מצות ציצית כנגד כל מצות שבתורהשם משמעון (שפירא, תשכה) עמ' יא
כה ע"א36 שקולה ציצית ככל התורהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' תקכז
כה ע"א36 שקולה ציצית כנגד כל המצות כולןמי השלוח (תשסז) ח"ג דף רעג
כה ע"א36 שקולה ציצית כנגד כל התורהאור חדש (זיטשיק, תשסח) במדבר עמ' פב
כה ע"א36 שקולה ציצית כנגד כל מצות שבתורהברכת אברהם (תשנד) עמ' קיא
כה ע"א44 חמורה ע"ז שכל הכופר בה כאילו מודה בתורה כולהעצי חיים על התורה עמ' צט, קג
כה ע"א44 חמורה ע"ז שכל הכופר בה כאילו מודה בתורה כולהשערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר רב
כה ע"א44 חמורה ע"ז שכל הכופר בה כאילו מורה בתורה כולהתורת מנחם חי"ט עמ' 102
כה ע"א44 חמורה עבודה זרה שכל הכופר בה וכו'אור גנוז (מוסקוביץ) עמ' תרב
כה ע"א44 חמורה עבודת כוכבים שכל הכופר בה כאילו מודה בתורה כולהאמרי נועם (מועדים) סי' א לשבת הגדול
כה ע"א44 חמורה עבודת כוכבים שכל הכופר בה כאילו מודה בתורה כולהדרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' קסו
כה ע"א44 חמורה עבודת כוכבים שכל הכופר בה כאילו מודה בתורה כולהשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' קנד
כה ע"א44 חמורה עבודת כוכבים שכל הכופר בה כאילו מודה בתורה כולהבית ישראל (טויסיג) דברים עמ' ז-ח
כה ע"א44 חמורה עבודת כוכבים שכל הכופר בה כאילו מודה בתורה כולהבית ישראל (טויסיג) תנינא ח"ב עמ' נט
כה ע"א44 חמורה ע"זבאר בשדה עמ' תפ
כה ע"א44 חמורה ע"ז שכל הכופר בה כאילו מודה בתורה כולהכתר שם טוב (תשסד) סי' תיז
כה ע"א45 הכופר בע"ז כמודה בכל התורהתורת העולה ח"ג פרק לח
כה ע"א45 הכופר בע"ז כמודה בכל התורהאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' רצה ע"ב
כה ע"א45 ולישבע יתהון דמקיימיתון עבודת כוכבים ותורה כולה אי נמי שש מאות ושלש עשרה מצותשל"ה (תשנז) על הפרשיות - הקדמה אות כ
כה ע"א45 ולשבע יתהון וכו' תורה כולה א"נ תרי"ג מצוותפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' קיז
כה ע"א45 כל הכופר בה כאילו מודה בכל התורהעיוני פרשה (ריבלין) במדבר עמ' 100
כה ע"א45 כל הכופר בע"ז כאילו מודה בכל התורהמגלה צפונות (תשעד) שמות עמ' שפב, תיא, תסג, תפח
כה ע"א45 כל הכופר בעבודה זרה כמודה בכל התורהדרשות משמר הלוי (תשעא) עמ' קנה
כה ע"א47 נחש כקורת בית הבדשיחות ר' ראובן עמ' ב
כה ע"א48 ההוא חויא וכו' רמו ליה תליסר אורוותא דתיבנא ובלע יתהוןשיחות ר' ראובן עמ' ב
כה ע"א48 ולא והא ההוא חויא דהוה בשני שבור מלכא, רמו ליה תליסר אורוותא דתיבנא ובלע יתהוןתורה ודעת תשע-תשעא עמ' רסז
כה ע"א50 אגבו טרוף קא אמרינןמאיר עיני חכמים מהדו"ג ח"ב דף רנו
כה ע"א ר"ן - אין מרובע בבריותציץ השדה חנוכה עמ' לב
כה ע"א ר"ן - נדרי הבאיפחד יצחק שבת קונטרס רשימות אות ו
כה ע"ב01 נדרי שגגות מותריםמקוה מים (עזריאל) ח"א דף סו ע"א
כה ע"ב06 ראה אוכלים תאנים ואמר הרי הם קרבןחנן אלקים עמ' עג, מקראי קדש (תשנג) עמ' קלד
כה ע"ב06 ראה אותם אוכלים תאנים ואמר הרי עליכם קרבן ונמצאו אביו ואחיו והיו עמהם אחריםפרשת דרכים (תשסה) עמ' שיח
כה ע"ב06 ראה אותם אוכלים תאניםמפניני הרב עמ' קצח
כה ע"ב06 ראה אותן אוכלין תאנים ואמר הרי עליכם קרבןדרכי נועם (הרנזון) דרוש כג
כה ע"ב11 שבועות שגגותמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' פז
כה ע"ב11 שבועות שגגות מותרותלקט שיחות מוסר ח"א עמ' צח {משום שנאמר האדם בשבועה}
כה ע"ב18 עד שבא רבי עקיבא ולימד נדר שהותר מקצתו הותר כולושבט מיהודה (גרינוולד) עמ' תג
כה ע"ב19 נדר שבטל מקצתו בטל כולובנין דוד (מייזלש) בראשית - ויגש אות י
כה ע"א19 נדר שהותר מקצתו הותר כולומים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' קלב
כה ע"ב19 נדר שהותר מקצתו הותר כולובן פורת יוסף (תשעא) עמ' נב
כה ע"ב19 נדר שהותר מקצתו הותר כולוגור אריה דברים פ"ג הערה 33
כה ע"ב19 נדר שהותר מקצתו הותר כולודברי יחזקאל שרגא תליתאה עמ' קעג
כה ע"ב19 נדר שהותר מקצתו הותר כולודברי שלום (הלברשטם) עמ' ע
כה ע"ב19 נדר שהותר מקצתו הותר כולולחמי תודה דף רנ ע"א
כה ע"ב19 נדר שהותר מקצתו הותר כולומגלה עמוקות (תשסח) אופן ב
כה ע"ב19 נדר שהותר מקצתו הותר כולומקוה מים (עזריאל) ח"א דף סה ע"ד
כה ע"ב19 נדר שהותר מקצתו הותר כולוצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' שעט
כה ע"ב19 נדר שהותר מקצתו הותר כולואמרי יצחק במדבר-דברים עמ' רעה הערה ז
כה ע"ב19 נדר שהותר מקצתו ורא"שפרשת דרכים (תשנב) עמ' רכד
כה ע"ב19 נדר שהותר מקצתועיוני רש"י במדבר עמ' תקלד
כה ע"ב19 נדר שהותר מקצתועיוני רש"י דברים ח"א עמ' צו
כה ע"ב22 כולכם אסורין חוץ מאבאחכמת התורה דברים עמ' רסג
כו ע"א ר' מאיר סבר תפוס לשון ראשון, ור' יוסי סבר תפוס לשון אחרוןשם יחזקאל עמ' רמח
כו ע"ב א"ל רבא לרבה ולר' עקיבא וכו' הי דין ראשוןדורות הראשונים כרך ו עמ' 48
כו ע"ב שתלאן זה בזהמגיד דבריו ליעקב (מביאלה, תשסד) עמ' קנח
כו ע"ב קונם בצל שאני טועם שהבצל רע ללבפרשת דרכים (תשסה) עמ' שיט
כו ע"ב בצל רע ללבמנחת קנאות עמ' קמ
כו ע"ב רא"ש ד"ה וסיפא - שאוסרן על פלוני ואח"כ אמר פלוני כפלוני הוי התפסהמגיד דבריו ליעקב (מביאלה, תשסד) עמ' קס
כו ע"ב מיוחס לרש"י ד"ה כגון - שתלאן זה בזה, פירוש שאמר יהא אסור כפלונימגיד דבריו ליעקב (מביאלה, תשסד) עמ' קס
כז ע"א11 דתנו רבנן נדר מחמשה בני אדם כאחדמצווה ועושה ח"ב עמ' תרסה
כז ע"א15 נדרי אונסים הדירו חבירו שיאכל אצלורוח חיים (פאלאג'י) ח"ב דף קלה ע"ד
כז ע"א15 נדרי אונסין הדירו חבירו וכו'דורות הראשונים כרך א עמ' 208
כז ע"א15 נדרי אונסיןצמח צדקה עה"ת עמ' קעג
כז ע"א15 נדרי אונסיןשו"ת ר"י קצבי (תשעט) סי' ד
כז ע"א15 נדרי אונסין הדירו חברו שיאכל אצלורוח חיים (פאלאג'י) ח"ב דף קל"ה ע"ד (חו"מ סימן ש"א ד"ה איברא)
כז ע"א17 או שחלה בנו וכו' הרי אלו נדרי אונסיןדרך השער (תשנו) עמ' עב, עג
כז ע"א18 ההיא דאתפוס זכוותיה בבית דיןכתר תורה (תשסז) עמ' רצא
כז ע"א22 טענת אונסאזני יהושע (מהד' אדרת) ויקרא-במדבר דרוש לב עמ' 154
כז ע"א22 אונס רחמנא פטריהעצי חיים - מועדים עמ' רכג {מכל המצות}
כז ע"א22 אונס רחמנא פטריהדברי יחזקאל שרגא תליתאה עמ' ער
כז ע"א22 אונס רחמנא פטריהדמשק אליעזר (חדש, תשנז) עמ' 48
כז ע"א22 אונס רחמנא פטריהכתונת פסים (תשעא) עמ' קכה
כז ע"א22 אונס רחמנא פטריהשו"ת ר"י קצבי (תשעט) סי' ד
כז ע"א22 אנוס הוא ואנוס רחמנא פטריהשל"ה (תשנז) - תולדות אדם אות רכב
כז ע"א22 אנוס הוא ואנוס רחמנא פטריה, דכתיב ולנערה לא תעשה דברשל"ה (תשנז) - מס' פסחים אות רפה
כז ע"א22 אנוס הוא ורחמנא פטריהחקל יצחק (תשסג) עמ' כב
כז ע"א22 אנוס רחמנא פטריהאוצרות חיים - תשובה ותיקונים עמ' קנב
כז ע"א22 אנוס רחמנא פטריהגנת אגוז (תשמט) עמ' ר
כז ע"א22 אנוס רחמנא פטריהישועה ורחמים עמ' יט
כז ע"א22 אנוס רחמנא פטריהנאות דשא (שניאור) דברים עמ' 175
כז ע"א22 אנוס רחמנא פטריהנתיבות חיים (מטלין, תשמא) עמ' קכז
כז ע"א22 אנוס רחמנא פטריהנתיבות חיים (מטלין, תשסט) עמ' שד, שלא
כז ע"א22 אנוס רחמנא פטריהס' העיקרים (מישור) עמ' תקפח
כז ע"א22 אנוס רחמנא פטריהשיחות הר"ן (תשע) ח"א עמ' קיט
כז ע"א22 אנוס רחמנא פטריהתורת אברהם עמ' ס, סא
כז ע"א22 ואנוס רחמנא פטריהאמרי מאיר (מאירי) קהלת פ"ז פסוק כג
כז ע"א22 ואנוס רחמנא פטריהכתונת פסים (תשמה) פרשת מצורע כג ע"ג
כז ע"א22 ואנוס רחמנא פטריהשיחות ר' ראובן עמ' עה
כז ע"א ר"ן - בהפרת הבעל ל"א נדר שהותר מקצתועיוני רש"י דברים ח"א עמ' צו
כז ע"א ר"ן - ודאמר הותרה מקצתושער יוסף (תקיז) דף לו ע"ב
כז ע"א ר"ן מפניני הרב עמ' קצח
כז ע"א ר"ן ד"ה לרבא - נדר שהותר מקצתו ע"י חרטהרנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' רמב
כז ע"א תוס' ד"ה איכאחכמת התורה ויגש עמ' קמו
כז ע"א תוס' ד"ה ולר"ה אסמכתא היא וכו'לשון ערומים דף יב ע"א
כז ע"ב18 והוא דקנו מיניה בבי"ד חשובדרכי חושן עמ' קפד [הלכה]
כז ע"ב19 נודרים לאנסיםתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' קטו, ח"ב עמ' קכח {חזינן דלהציל ממונו שרי}
כז ע"ב19 נודרים לאנסיםתתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' ריג {שבועת שקר למנוע הפסד}
כז ע"ב19 נודרים להרגים וכו' באומר בליבו היוםתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' רעט
כז ע"ב19 נודרים להרגים וכו'זכר דוד על התורה עמ' קמא
כז ע"ב19 נודרים להרגים ותוס'ויחי יעקב דף מג ע"ג
כז ע"ב19 נודרים להרגים כו'דרכי איש דף לא ע"א, עא ע"ג
כז ע"ב19 נודרים להרגיםברכת אבות עמ' רפז
כז ע"ב19 נודרים להרגין וכו'שו"ת ר"י קצבי (תשעט) סי' ד
כז ע"ב19 נודרים להרגין ולמוכסין בית שמאי אומרים בכל נודרין חוץ מבשבועהתורי זהב (תשעג) עמ' רמב
כז ע"ב19 נודרין להרגין היכי נדר יאסרו כל פירות כו'קול שמואל (קונפורטי) דף פד ע"א
כז ע"ב19 נודרים למוכסיםדרכי חושן עמ' קפו, שעז [הלכה]
כז ע"ב19 נודרין לאנסיןחכמת התורה תולדות עמ' רסו
כז ע"ב19 נודרין להרגים ולחרמים וכו'ס' חסידים סי' תכא
כז ע"ב19 נודרין להרגים ולחרמין ולמוכסין שהוא תרומהאבן יהושע עמ' 130
כז ע"ב19 נודרין להרגין וכו' שהוא תרומה וכו', שהוא של בית המלך אע"פ וכו'בני יששכר ח"ב דף קסה ע"ג
כז ע"ב19 נודרין להרגין וכו'מגדל עוז (תשעח) עמ' רכז
כז ע"ב19 נודרין להרגין ולחרמין וכו' שהוא תרומה אע"פ וכו'ישמח משה (גאלופוליטי) דף לב ע"ד
כז ע"ב19 נודרין להרגין ולחרמין וכו' שהיא תרומה אף על פי שאינה תרומהדברים טובים (אלישיב) עמ' 449
כז ע"ב19 נודרין להרגין ולחרמין וכו'מאורי שערים עמ' שכט
כז ע"ב19 נודרין להרגין ולחרמין ולמוכסין שהיא תרומהפרשת דרכים (תשסה) עמ' שמט
כז ע"ב19 נודרין להרגין ולחרמין ולמוכסיןנאוה תהלה עמ' רעז
כז ע"ב19 נודרין להרגין ולחרמיןדברי שאול במדבר עמ' רסה
כז ע"ב19 נודרין להרגין ולמוכסין וכו'אגרא דכלה ח"א עמ' תיב
כז ע"ב19 נודרין להרגין ולמוכסין שהוא תרומה וכו'בני יששכר (תשסח) ח"ג עמ' שצו
כז ע"ב19 נודרין להרגין ולמוכסיןיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' רנד, ח"ב עמ' רד, ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' עא, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' סג, סה
כז ע"ב19 נודרין להרגין ותוס'שער יוסף (תקיז) דף ו ע"ב
כז ע"ב19 נודרין להרגין כו' ותוס' ד"ה במוכסשם שלמה דף עו ע"ד, עז ע"א
כז ע"ב19 נודרין להרגיןשארית יעקב (אלגזי) דף קא ע"א
כז ע"ב19 נודרין להרגיןשארית יעקב (אלגזי, תשנא) עמ' שכז
כז ע"ב19 נודרין לחרמין ולהרגין ולמוכסיןשו"ת ר"י קצבי (תשעט) ליקוטים סי' ה
כז ע"ב19 נשבעין להרגין ולמוכסיןשבות יעקב (אבולפיה) עמ' סה
כז ע"ב19 נודרים להרגים ולחרמיםערוגת הבושם (הראשון) ח"א עמ' 48
כז ע"ב19 נשבעים לאונסים ולמוכסיןמגלה צפונות (תשעד) שמות עמ' שכז
כז ע"ב19 נודרים לאנסים ואפילו בשבועה וכו'שם יחזקאל עמ' תס
כז ע"ב19 נשבעים לאנסיםראשון לציון (תשסח) עמ' סג
כז ע"ב19 נשבעים לאנסיםראשון לציון (תשעח) עמ' קה
כז ע"ב19 נודרים להרגים ולחרמיןצמח צבי אגרת סה
כז ע"ב19 נודרין להורגיםאם הבנים ח"א דף סב ע"ב
כז ע"ב21 בכל נודריןצמח צדקה עה"ת עמ' קעד
כז ע"ב21 בש"א בכל נודרין וכו' וב"ה אומריםדורות הראשונים כרך א עמ' 208
כז ע"ב21 בש"א בכל נודרים חוץ מבשבועה וב"ה אומרים אפילו בשבועהאהל יעקב (שפירא) דף מא ע"א
כז ע"ב21 בש"א בכל נודרין חוץ משבועהעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' סג
כח ע"א03 בית שמאי אומרים במה שהוא מדירו ובית הלל אומרים אף במה שאינו מדירומשך חכמה במדבר פ' לב פס' טז
כח ע"א08 דד"ד - רשב"א בשם תוספות, ר"ן בשם תוספות ומאיריראה חיים ח"א דף פט ע"ד [שו ע"א ד"ה וגדולה]
כח ע"א08 דינא דמלכותא דינאאבני אש (אויש) מועדים עמ' קסו {כשאינו עושה שינוי מישראל לאומות}
כח ע"א08 דינא דמלכותא דינא וכו' ורא"שכח מעשיו הגיד לעמו ח"א דף כד ע"ב
כח ע"א08 דינא דמלכותא דינא ופסקי הרא"שבני אתה עמ' לט
כח ע"א08 דינא דמלכותא דינא ור"ןפרשת דרכים (תשנב) עמ' רמג
כח ע"א08 דינא דמלכותא דינא ור"ןפרשת דרכים (תשסה) עמ' שמו
כח ע"א08 דינא דמלכותא דינאאורות המאירים ולקוטי ישכר עמ' קכד
כח ע"א08 דינא דמלכותא דינאאמירה נעימה (בלוך) עמ' נח
כח ע"א08 דינא דמלכותא דינאבית יעקב (תשסא) עמ' סא
כח ע"א08 דינא דמלכותא דינאהמאור הגדול (גר"א) עמ' תכה
כח ע"א08 דינא דמלכותא דינאחכמת התורה בא עמ' שמה
כח ע"א08 דינא דמלכותא דינאחכמת התורה ויגש עמ' רסב
כח ע"א08 דינא דמלכותא דינאחכמת התורה תולדות עמ' קסח
כח ע"א08 דינא דמלכותא דינאמאור ושמש (תשסט) עמ' תרפה, תשמט, תתקנ
כח ע"א08 דינא דמלכותא דינאמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ב עמ' רנה
כח ע"א08 דינא דמלכותא דינאמשמרת איתמר (תשסז) עמ' נט
כח ע"א08 דינא דמלכותא דינאנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' ל אות ב
כח ע"א08 דינא דמלכותא דינאעמק המלך (תשסג) עמ' 816, 213
כח ע"א08 דינא דמלכותא דינאפני חיים (פלג'י) עמ' קמ ע"א, שנו ע"א
כח ע"א08 דינא דמלכותא דינאפרי צדיק שמות אות יב, בשלח אות ט, פ' החודש אות ט, תזריע אות ו, בהר אות ה, חוקת אות ב, בלק אות טו, פנחס אות יא, מסעי אות יג, עקב אות יב, ערב יוכ"פ אות א
כח ע"א08 דינא דמלכותא דינאקומץ המנחה (ר' צדוק) עמ' 80 (סי' עט), מחשבות חרוץ סי' יז (עמ' 143)
כח ע"א08 דינא דמלכותא דינאשל"ה (תשנז) פרשת חיי שרה אות ז, ויצא אות ו, שופטים אות ח
כח ע"א08 דינא דמלכותא דינאתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' קנב
כח ע"א08 דינא דמלכותא דינא, ור"ןלב הארי - שער יחוד המעשה עמ' שנב
כח ע"א08 דינא דמלכותא דינא, רשב"א ריטב"א נ"י ר"ן שטמ"ק ומהר"ץ חיותדרכי חושן עמ' שפא, שפח-שפט, שצא, שצב, שצה [הלכה]
כח ע"א08 דינא דמלכותא וכו'ביאורי הזוהר (ר' דובער) דף כו ע"א, לח ע"א
כח ע"א08 והאמר שמואל דינא דמלכותא דינאנאוה תהלה עמ' שמב
כח ע"א10 במוכס שאין לו קצבהתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' עה(רמג) {ביאורו}
כח ע"א11 במוכס העומד מאיליו, ר"ן תוס' רשב"א רא"ש ושטמ"קדרכי חושן עמ' שנט [הלכה]
כח ע"א13 באומר יאסרו לי כל פירות שבעולם אם אינם של בית המלך וכו'בני יששכר ח"ב דף קסה ע"ג
כח ע"א13 באומר יאסרו פירות העולם עלי אם אינן של בית המלך ואף על גב דסבירא לן דברים שבלב אינם דברים לגבי אונסין שאניבני יששכר (תשעז) ח"ב עמ' רמה
כח ע"א13 דאמר יאסרו כל פרות שבעולםזרע יעקב (ניניו) עמ' מז
כח ע"א13 יאסרו כל פרות שבעולם עליפרשת דרכים (תשסה) עמ' שמט
כח ע"א16 אומר בלבו היום ומוציא בשפתיו סתםאבן יהושע עמ' 110
כח ע"א16 אומר בלבו היוםבנין אפרים עמ' עג [הלכה]
כח ע"א16 באומר בלבו היוםערבי נחל (תשסד) עמ' תתרנב, תתשו {גבי שבועה לא מהני טענת אונס לבטל השבועה אם לא היכא שנשבע בפיו וביטל בלבו}
כח ע"א16 באומר בלבו היום ומוציא בשפתיו סתםדרך השער (תשנו) עמ' ד
כח ע"א18 דברים שבלבאזני יהושע (מהד' אדרת) ויקרא-במדבר דרוש לב עמ' 154
כח ע"א18 דברים שבלב אינם דברים לגבי אונסין שאניפאר יעקב ח"ג עמ' תרלח
כח ע"א18 דברים שבלב אינם דבריםלחמי תודה דף קעט ע"א
כח ע"א18 דברים שבלב אינם דבריםעיונים במשלי עמ' שלז, שעד
כח ע"א18 דברים שבלב אינם דבריםתורת מנחם חל"ח עמ' 172
כח ע"א18 דברים שבלב אינן דבריםחכמת התורה תולדות עמ' רלח, ערב, רפב-רפו, תמ, תקעט, תקפה
כח ע"א35 שאלה בשבועהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תקעא
כח ע"א35 שבועה יש לה התרהגור אריה בראשית פ"ט הערה 24
כח ע"א36 נטיעות אלו קרבן אם אינם נקצצותמזל שעה דרשות דף קס ע"א
כח ע"א36 נטיעות אלו קרבןדרכי איש דף מב ע"א, נו ע"ג
כח ע"א36 נטיעות אלו קרבןודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' שנו
כח ע"א36 הרי נטיעות אלו קרבןודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' נז
כח ע"א38 הרי נטיעות אלו קרבן וכו' עד שתשרף וכו'להורות נתן בראשית עמ' תסז
כח ע"א38 הרי נטיעות הללו קרבן עד שיקצצו וכו' פדאן חוזרות וקדושותדרשות אל עמי דרוש כ
כח ע"א38 נטיעות אלו קרבן עד שיקצצו וכו'איש צעיר דף כח ע"ב
כח ע"א ר"ן - אין דינא דמלכותא בא"יאמרי מרדכי (שפלטר, תשעב) אות קצט
כח ע"א ר"ן ד"ה במוכס העומד מאליוחכמת התורה בא עמ' שמה
כח ע"א ר"ן ד"ה במוכסנאוה תהלה עמ' עט, שמג
כח ע"א ר"ן לענין דינא דמלכותא דינאיציב פתגם - פסח עמ' נד
כח ע"א ר"ן - אין דינא דמלכותא בא"יאיש אמונים דרוש יג דף נט ע"א {א"כ לגבי מצוות התלויות בארץ ישראל טוענים שאנוסים היינו בכפיית הר כגיגית, ורק בשאר מצוו אנו מחויבים מטעם דד"ד}
כח ע"א תוס' - הובאו דבריו בהר שם וכו'כח מעשיו הגיד לעמו ח"א דף כד ע"ב
כח ע"א תוס' ד"ה במוכס שאל"קדרכי איש דף עא ע"ג
כח ע"א נימוקי יוסף בספר אשי ה' - פרשת המלך מלך מותר בוראה חיים ח"א פ' וארא דף פט ע"ד [שה ע"א קטע ראשון]
כח ע"ב אמר ב"פ פדאן חוזרות כו' ועולא אמר כו'שעת הכושר דף לג ע"ד, לד ע"ב
כח ע"ב בר פדא ס"ל דפדאן חוזרות וקדושתדרשות דבר צבי מועדים עמ' צה
כח ע"ב קציצת נטיעות רב"פצמח צבי אגרת סה
כח ע"ב ר"ן - קדושת דמים לל' יוםמועדי ה' (טרנובסקי) סוכות עמ' טז
כח ע"ב ר"ן ד"ה וכתב הרשב"אצמח צבי אגרת סה
כט ע"א01 קדושה להיכןדרכי איש דף טו ע"א
כט ע"א01 קדושה שבהן להיכן הלכה, ומיוחס לרש"י - היכי פקעה בכדיתורת מנחם חט"ז עמ' 231
כט ע"א05 קדושת דמים פקעה בכדי, קדושת גוף לא פקעה בכדימשך חכמה דברים פ' יג פס' ו, פ' כג פס' כד
כט ע"א05 קדושת הגוףודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תד {קדושי אשה קדושת הגוף}
כט ע"א06 לא פקע קדושה בכדיהעמק דבר במדבר פ"ה פסוק יב
כט ע"א06 קדושה לא פקעה בכדימשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' סא
כט ע"ב06 קדושה לא פקעה בכדיעבודת עבודה (תשעד) ויקרא-דברים עמ' פב, קסז, רסו
כט ע"א06 קדושת הגוף לא פקעה בכדיאחרי ראי (תשסד) דרשות סי' ב אות ג
כט ע"א06 קדושת הגוף לא פקעה בכדיבאר הגולה (הרטמן) באר ו הערה 116
כט ע"א06 קדושת הגוף לא פקעה בכדיברכת השיר (צינץ) עמ' קיב
כט ע"א08 שור זה עולה כל ל' יום ולאחר ל' יום שלמיםלמדנות (תשנח) פ' ויקרא אות נח
כט ע"א08 שור זה עולה כל ל' יום ולאחר ל' יום שלמים, ור"ןמגיד דבריו ליעקב (מביאלה, תשסד) עמ' קמה
כט ע"א08 שור זה עולה כל ל' יום ולאחר שלשים יום שלמיםיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' לו, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' כו
כט ע"א ר"ן - דכל קנין שאינו עולמית קנין פירות בלחוד מקרישיחות ר' ראובן עמ' יג, כו, סג
כט ע"א ר"ן - תמימים אין להם פדיוןשמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' קיז
כט ע"א ר"ן ד"ה א"ל - קנין לזמן הוי רק קנין פירותויגד יעקב עמ' רנג
כט ע"א ר"ן ד"ה אמר - קנין לזמן הוא רק קנין פירותתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' קעח
כט ע"א ר"ן ד"ה וכיצמח צבי אגרת סה
כט ע"א ר"ןטבעות זהב ח"א דף ב ע"ב [הלכה]
כט ע"ב05 השתא י"ל ותוס' והר"ן והריטב"אשער יוסף (תקיז) דף פח ע"ב
כט ע"ב12 שלשים יום דקדושי אשהצמח צבי אגרת סה
כט ע"ב16 אמירה לגבוה כמסירה להדיוטדברי מנחם (היימליך) עמ' שנו
כט ע"ב16 אמירה לגבוה כמסירה להדיוטכתר תורה (תשסז) עמ' קטו
כט ע"ב16 אמירה לגבוה כמסירה להדיוט, רא"שדגלי יהודה דרוש ב אות ג
כט ע"ב16 אמירתו לגבוה כמסירתו להדיוטתורת מנחם חנ"א עמ' 242, חנ"ג עמ' 444
כט ע"ב ר"ן - המקדיש בהמה לאחר ל' יוםפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תרע
כט ע"ב רא"ש - אמירתו לגבוה וכו' וחייב לקיים דבריו וכו' דכתיב מוצא שפתיך וכו' ולא מצי למיהדרלקוטי שיחות חל"ח עמ' 29
כט ע"ב רא"ש ד"ה שאני וכו'ברכת אבות עמ' ריח
ל ע"א01 בעיית רב הושעיא, ורא"ששם שלמה דף י ע"א
ל ע"א01 הנותן שתי פרוטות לאשהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' קמו
ל ע"א08 אשה כפדאוה אחרים דמיאחלק יעקב (קנטור) דרוש ג
ל ע"א08 ואשה נמי, ר"ןמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' רנט
ל ע"א12 יורדי היםישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קסו
ל ע"א13 הנודר מיושבי היבשהדרשות מהר"ם בנעט עמ' קצט
ל ע"א ר"ן - אשה מבטלת דעתה ורצונהבאר ראי (רוזן) גמ"ח סי' ה אות ב
ל ע"א ר"ן - אשה מבטלת דעתה ורצונה עי"ז מתקדשת, דמשוי נפשיה כדבר של הפקרמבשר טוב - זכות נשים צדקניות עמ' שט
ל ע"א ר"ן - אשה מפקרת עצמהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' ט
ל ע"א ר"ן - אשה מפקרת עצמהטבעות זהב ח"א דף לד ע"ד, מו ע"ב [הלכה]
ל ע"א ר"ן - בקידושי אשה שמפקירה עצמה לגמריפרדס מרדכי עמ' תלב
ל ע"א ר"ן - בקידושין מפקרת עצמהיציב פתגם - מילה-נישואין עמ' קכג
ל ע"א ר"ן - דכתיב כי יקח אשה ולא כתיב תלקח וכו'נתיב התורה (סאלים) שמות עמ' רכט-רל
ל ע"א ר"ן - האומר שור זה עולה לאחר ל'פרשת דרכים (תשנב) עמ' קפט
ל ע"א ר"ן - האשה מבטלת דעת ורצונהאחרי ראי (תשסד) ענינים סי' יט אות ה
ל ע"א ר"ן - האשה מפקרת עצמה לקדושיןודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' שנג
ל ע"א ר"ן - האשה רק עושה עצמה הפקרשפע חיים - נישואין עמ' סג, צ, צב
ל ע"א ר"ן - כיון שהתורה אמרה כי יקח איש אשה ולא אמרה כי תלקח אשה לאיש לאו כל הימנה שתכניס עצמה לרשות הבעל וכו'הגיונות אל עמי (עמיאל) ח"ב סי' כז
ל ע"א ר"ן - מכיון שהיא מסכמת לקידושי האיש וכו'לקוטי שיחות ח"ט עמ' 149
ל ע"א ר"ן - מסכמת לקידושי האיש וכו'תורת מנחם ח"ג עמ' 295
ל ע"א ר"ן - נודר מיורדי הים לאחר ל' יוםאהבת חיים (דייטש) עמ' רצב
ל ע"א ר"ן - פליג דלא דמי להתם, דבשלמא גבי שדה אותו הקדש עצמודברות חיים (תשעה) עמ' כח
ל ע"א ר"ן - קידושי אשה לבעלהשמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' רעז
ל ע"א ר"ן - אשה מפקרת עצמה לבעלברכת אבות עמ' סד
ל ע"א ר"ן ד"ה ואשה - היא מבטלת דעתה ורצונה ומשוי נפשה אצל הבעל כדבר של הפקרפני מנחם ויצא עמ' קעח, אחרי מות-קדושים עמ' קכז, קמא, במדבר עמ' ו, נישואין ושבע ברכות עמ' קיא
ל ע"א ר"ן ד"ה ואשה - שהקדושין חלים וכו'נתיב התורה (סאלים) ויקרא עמ' ר
ל ע"א ר"ן ד"ה ואשה בשם הרשב"אהעמק דבר דברים הרחב דבר פ"יב פסוק כו
ל ע"א ר"ן ד"ה ואשה נמידברי חיים על התורה (תשנט) עמ' שח, שמד
ל ע"א ר"ן ד"ה ואשהבנין אפרים עמ' עב [הלכה]
ל ע"א ר"ן ד"ה ואשהחכמת התורה ויצא עמ' קטז
ל ע"א ר"ן ד"ה ואשהשערים מצוינים בראשית-שמות עמ' קה, תנב
ל ע"א ר"ןברכת אבות עמ' קא
ל ע"א ר"ןפרשת דרכים (תשסה) עמ' רעא
ל ע"ב06 הואיל וסופו ליבשה סליקאפסי ארץ (תשנט) עמ' תרנא {יורדי הים אין דעתם מתיישבת עד שיצאו ליבשה}
ל ע"ב06 הנודר מרואי החמה, אסור אף בסומין שלא נתכוון זה אלא למי שהחמה רואה אותןדרכי התשובה עמ' מח
ל ע"ב06 הנודר מרואי חמהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תקעה
ל ע"ב07 רואי השמש ותוס'האיר ממזרח - חמש מגילות עמ' שו
ל ע"ב18 הנודר מן הילודים מותר בנולדיםתורת אליהו עמ' קב
ל ע"ב18 הנודר מן הילודים מותר בנולדים, ר"ןברכת יוסף ואליהו רבה (תשסט) ח"א עמ' קיא
ל ע"ב19 הנודר מן "הנולדים" משמע לשעבר ושלעתידעזר מיהודה (תשנט) עמ' שנו
ל ע"ב19 הנודר מן הנולדים אסור בילודיםערוגת הבושם (תשעא) שמות עמ' שמז, ויקרא-במדבר עמ' שלח
ל ע"ב19 הנודר מן הנולדיםחיים שיש בהם - דרשות ח"ב עמ' כה, תקי
ל ע"ב19 נולד משמע עברשמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' קסח
ל ע"ב28 למימרא דנולדים דמתיילדן משמע אלא מעתה שני בניך הנולדים לןתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' שסד {הא אין למידין מקודם מתן תורה}
ל ע"ב31 אלא מעתה דכתיב הנה בן נולד לבית דוד יאשיהו שמו הכי נמי דהוה וכו'נועם אליעזר שמות דף קכח ע"ב
ל ע"ב33 מלת נולד משמע הכי ומשמע הכישבט מישראל (קרמניץ) פרק כב פסוק לב
ל ע"ב33 נולד שתי לשונות במשמעויגד יעקב עמ' רפז
ל ע"ב34 אחר לשון בני אדםתורת מנחם חל"ח עמ' 281
ל ע"ב34 בנדרים הולכין אחר לשון בני אדםתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' פה (רצג) {מהו בשבועה}
ל ע"ב34 הלך אחר לשון בנ"אתורת מנחם חלק לא עמ' 189
ל ע"ב34 הלך אחר לשון בני אדםתורת אליהו עמ' קב
ל ע"ב34 ובנדרים הלך אחר לשון בני אדםערוגת הבושם (הראשון) ח"ג עמ' 191
ל ע"ב ר"ן ד"ה ובנדריםדברי שאול שמות עמ' י
לא ע"א01 הנודר משובתי שבת אסור בישראל ואסור בכותיםהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' רמו, רנא
לא ע"א01 הנודר משובתי שבת אסור בישראל וכו' מצווה ועושה קתני בתרתי בבי קמייתא ישראל וכותים מצווין ועושין וכו'דברי תורה (שפירא) מהד' ו סי' פד, פה
לא ע"א01 הנודר משובתי שבת אסור בישראלדבר צבי - קדושת השבת עמ' א
לא ע"א02 אוכלי שוםתורת מנחם חנ"ג עמ' 119
לא ע"א02 הנודר מאוכלי שום וכו'קול ששון (גולדברג) אות יז
לא ע"א03 הנודר מעולי רגלים אסור בישראל ומותר בכותיםאור אברהם על ספר המצוות עמ' רפב
לא ע"א03 מעולי ירושלים אסור בישראלדברי שאול ויקרא עמ' רכג
לא ע"א03 מעולי ירושלים וכו'אור אברהם - מסכת מגילה עמ' רלח
לא ע"א14 האומר קונם שאיני נהנה לבני נח מותר בישראלאמרי משה (פודהורצר) עמ' כז, פח
לא ע"א14 הנודר הנאה מבני נח מותר בישראלדולה ומשקה פסח עמ' יב
לא ע"א14 קונם שאיני נהנה לב"נ מותר בישראל ואסור באומות העולםעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' נט, קו
לא ע"א14 קונם שאיני נהנה לב"נברכת אבות עמ' ד
לא ע"א14 קונם שאיני נהנה לבני נחאהבת חיים (דייטש) עמ' מד
לא ע"א14 קונם שאיני נהנה לבני נח אסור בעכו"םבאר הגולה (הרטמן) באר ה הערה 662, באר ז הערה 60
לא ע"א14 קונם שאיני נהנה לבני נח מותר בישראל ואסור בעובדי כוכביםשפת אמת (הלוי) משלי פרק כה פסוק א
לא ע"א14 קונם שאיני נהנה לבני נח מותר בישראל ואסור בעובדי כוכביםפרי צדיק נשא אות י
לא ע"א14 קונם שאיני נהנה לבני נח מותר בישראל ואסור בעכו"ם והאומר איני נהנה לזרע אברהם אסור בישראל וכו'לקט שיחות מוסר ח"ג עמ' רס
לא ע"א14 קונם שאיני נהנה לבני נח מותר בישראל וכו' וישראל מי נפיק מכלל בני נח וכו'נזר הקדש ח"ב עמ' קפט
לא ע"א14 קונם שאיני נהנה לבני נחאור אברהם - סידור התפילה עמ' קטו
לא ע"א14 קונם שאיני נהנהאות לישועה דף ט ע"ב
לא ע"א14 שאיני נהנה לבני נוחפי' הרמ"ז על הזוהר דברים (תשסה) עמ' קסז {כלומר משל בני נוח, וכן "לך" פירושו "שלך"}
לא ע"א15 בן נחוזאת ליהודה (קצין) שמות עמ' יג
לא ע"א15 הנודר מב"נ מותר בזרע אברהםחכמת התורה נח עמ' סח, רצד, רצז, רחצ, שד, שפא, שפו
לא ע"א15 הנודר מבני נח מותר בישראלמבשרת ציון ח"ג עמ' תעז
לא ע"א15 הנודר מבני נח מותר בישראלמי מרום ח"ח עמ' לא
לא ע"א15 שאיני נהנה לבני נח מותר בישראל וכו'אור אברהם - מסכת מגילה עמ' רסד
לא ע"א16 וישראל מי נפיק מכלל בני נח כיון דאיקדש אברהם איתקרו על שמיה וכו' והאיכא ישמעאל כי ביצחק כו'רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' קד, רעז
לא ע"א16 וישראל מי נפיק מכלל בני נח כיון דאיקדש אברהם איתקרו על שמיה, ורש"יבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' שנג
לא ע"א16 וישראל מי נפיק מכלל בני נח כיון דאיקדש אברהם איתקרו על שמיהשיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 268
לא ע"א17 כיון דאיקדוש אברהם איתקרו על שמיהלקט שיחות מוסר ח"א עמ' לב
לא ע"א17 כיון דאקדש אברהם איתקרו על שמיהאור אברהם - מסכת מגילה עמ' רסד
לא ע"א17 כיון דאקדש אברהם אתקרו על שמיהפרי צדיק נח אות ב
לא ע"א17 כיון דאקדש אברהם נקראו על שמוחכמת התורה לך לך עמ' עו, שכח
לא ע"א18 האומר איני נהנה לזרע אברהם וכו'תיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' רא
לא ע"א18 האומר קונם מזרע אברהם מותר באומות וכו'פניני יחזקאל עמ' פ, תקנה
לא ע"א18 הנודר מזרע אברהם אסור בישראל ומותר בנכריםאיש אמונים דף ק ע"ג
לא ע"א18 הנודר מזרע אברהם וכו'אור אברהם - תשובה עמ' ר
לא ע"א18 הנודר מזרע אברהם כו'ברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' לא
לא ע"א18 הנודר מזרע אברהם מותר בישמעאלדרשות שמן רוקח עמ' פ
לא ע"א18 הנודר מזרע אברהםבאר בשדה עמ' תקמח
לא ע"א18 הנודר מזרע אברהםבאר מים חיים (תשנט) ח"ב עמ' תפד, תפז, תקג
לא ע"א18 הנודר מזרע אברהםדרשות מהר"ם בנעט עמ' רה
לא ע"א18 הנודר מזרע אברהםראש דוד (תקלו) דף קכו ע"ב
לא ע"א18 הנודר מזרע אברהםראש דוד (תשמו) עמ' תעח ע"ב
לא ע"א18 הנודר מזרע אברהם, וריטב"א ונמו"יברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' ח
לא ע"א18 הנודר מזרעו של אברהם מותר בזרעו של ישמעאלברית שלום (תעח) דף יב ע"ג
לא ע"א18 הנודר מזרעו של אברהם מותר בזרעו של ישמעאלברית שלום (תשסח) עמ' עו
לא ע"א18 זרע אברהם הוא ישראלאור הרעיון עמ' שצב
לא ע"א18 קונם וכו' שאיני נהנה לזרע אברהם אסור בישראל ומותר באומות העולםבית ישראל (טויסיג) בראשית עמ' צט
לא ע"א18 קונם וכו' שאיני נהנה לזרע אברהם אסור בישראל ומותר באומות העולםבית ישראל (טויסיג) תנינא ח"ב עמ' פח
לא ע"א18 קונם מזרע אברהם מותר באומותויגד יעקב עמ' קנו
לא ע"א18 קונם שאיני נהנה לזרע אברהם אסור בישראל ומותר בעכו"םבי חייא ח"א עמ' פה
לא ע"א18 קונם שאיני נהנה לזרע אברהם מותר באוה"עבתי כנסיות - בית האסופים דף ח ע"ג, יב ע"ב
לא ע"א18 קונם שאיני נהנה לזרע אברהם מותר בעכו"ם משום דכתיב כי ביצחק יקרא לך זרע, ביצחק ולא כל יצחקשם יחזקאל עמ' רמז
לא ע"א18 קונם שאיני נהנה לזרע אברהםשמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' רפב
לא ע"א18 קונם שאיני נהנה מזרע אברהם וכו' כי ביצחק יקרא לך זרע כתיב, האיכא עשו, ביצחק ולא כל יצחקמרפא לנפש בראשית עמ' רז
לא ע"א18 שאיני נהנה לזרע אברהם אסור בישראל וכו'אור אברהם במדבר עמ' רכו
לא ע"א18 שאיני נהנה לזרע אברהם אסור בישראל ומותר באוה"עחיי נפש על ההגדה עמ' קפא
לא ע"א18 שאיני נהנה לזרע אברהם אסור בישראל ומותר באומות העולםפרשת דרכים (תשסה) עמ' קכו
לא ע"א18 שאיני נהנה לזרע אברהם אסור בישראל ומותר בנכריםאסופת מערכות בראשית ח"א עמ' שכג
לא ע"א18 שאיני נהנה לזרע אברהם אסור בישראלאור אברהם בראשית עמ' רכה
לא ע"א18 שאיני נהנה לזרע אברהם וכו' מותר באומות העולםשרתי ח"א עמ' רנב
לא ע"א18 שאיני נהנה לזרע אברהם וכו' כי ביצחק וכו'באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' שנד, שצד, תסה, תקנז, תקסח, ויקרא עמ' שפב, במדבר עמ' כ, מלכים עמ' סה
לא ע"א18 שאיני נהנה לזרע אברהם וכו'אור אברהם - הגדה של פסח עמ' קיא, קטו, קכג
לא ע"א18 שאיני נהנה לזרע אברהם וכו'שבח נעורים עמ' מג, קנד
לא ע"א18 שאיני נהנה לזרע אברהם מותר באוה"עקשוטי כלה (גרינפלד) ח"י אות עזר
לא ע"א18 שאיני נהנה לזרע אברהם מותר בעשו וכו'חמודי צבי בראשית עמ' רנג, רנז, ש, תפו
לא ע"א18 שאיני נהנה לזרע אברהםדרשות מהר"ם חביב עמ' מה
לא ע"א18 שאיני נהנה לזרע אברהםפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' שמב-שמג
לא ע"א18 שאיני נהנה לזרע אברהםפרשת דרכים (תשנב) עמ' פז
לא ע"א18 שאיני נהנה לזרעמשנת חיים דברים מכתבים ה
לא ע"א18 שאיני נהנה לזרעו של אברהם אסור בישראל דוקאאור אברהם דברים עמ' תלח
לא ע"א18 שאיני נהנה מזרע אברהם אסור בישראל ומותר בעכו"םעטרת ישועה (תשסד) אות מה ליום א דסוכות
לא ע"א18 שאיני נהנה מזרע אברהם מותר בישמעאלבית אלהים שער ב עמ' שמג
לא ע"א18 שאיני נהנה מזרע אברהם מותר בעכו"םמנחת יצחק בראשית-שמות עמ' נח, עג, קכ, קלד
לא ע"א20 והאיכא ישמעאל וכו' והאיכא עשו וכו'חלק יעקב (קנטור) דרוש ד
לא ע"א20 והאיכא ישמעאל כי ביצחק יקרא לך זרע כתיב, ובפיה"מרנת יצחק - פרק חלק עמ' כד
לא ע"א20 והאיכא ישמעאל כי ביצחקרנת יצחק יהושע עמ' קצה, תהלים עמ' שפד
לא ע"א20 והאיכא ישמעאל כי ביצחקרנת יצחק עה"ת ח"א עמ' פז-פט
לא ע"א20 והאיכא ישמעאל כי ביצחק יקרא לך זרע כתיב וכו' ביצחק, ולא כל יצחקבית ישראל (טויסיג) תנינא ח"ב עמ' פח,
לא ע"א20 כי ביצחק וגו' ביצחק ולא כל יצחקארץ צבי (תשע) עמ' קנד
לא ע"א20 כי ביצחק יקרא לך זרע ולא כל יצחקיפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' תמו, ח"ג עמ' שיג, תפה
לא ע"א20 כי ביצחק יקרא לך זרע ביצחק ולא כל יצחקאור גדליהו בראשית דף מא ע"ד
לא ע"א20 כי ביצחק יקרא לך זרע ביצחק ולא כל יצחקאמרי נועם (מועדים) סי' ו ליום ב דסוכות, סי' יד לפר' זכור
לא ע"א20 כי ביצחק יקרא לך זרע ביצחק ולא כל יצחקדברי חיים - מועדים (תשנט) עמ' נ
לא ע"א20 כי ביצחק יקרא לך זרע ביצחק ולא כל יצחקנחמד ונעים (תשסח) האזינו ד"ה ובמה שאמרנו, לקוטי ישעיה ד"ה והנה במה
לא ע"א20 כי ביצחק יקרא לך זרע ביצחק ולא כל יצחקעקבי אבירים (תשסה) עמ' שיב
לא ע"א20 כי ביצחק יקרא לך זרע ביצחק ולא כל יצחקתורה ודעת תשסח עמ' לד
לא ע"א20 כי ביצחק יקרא לך זרע ביצחק ולא כל יצחקתפארת צבי במדבר עמ' א
לא ע"א20 כי ביצחק יקרא לך זרע וכו' ביצחק ולא כל יצחקאור יצחק (ראדוויל, תשסה) עמ' ר, ריג
לא ע"א20 כי ביצחק יקרא לך זרע וכו' ביצחק ולא כל יצחקשפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' לז, מז
לא ע"א20 כי ביצחק יקרא לך זרע וכו' ולא כל יצחקחיי נפש על ההגדה עמ' רטו
לא ע"א20 כי ביצחק יקרא לך זרע וכו' ולא כל יצחקעיוני פרשה (ריבלין) בראשית עמ' 107
לא ע"א20 כי ביצחק יקרא לך זרע ולא בישמעאלילקוט עבודת ישראל (תשסד) עמ' כג
לא ע"א20 כי ביצחק יקרא לך זרע ולא ישמעאלתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' רסב
לא ע"א20 כי ביצחק יקרא לך זרע ולא כל יצחקאור תורה (קאלמייר, תשסא) עמ' פג
לא ע"א20 כי ביצחק יקרא לך זרע ולא כל יצחקבית שמואל אחרון על התורה (תשנד) פ' עקב עמ' רכד
לא ע"א20 כי ביצחק יקרא לך זרע ולא כל יצחקדבר המלוכה סי' ק
לא ע"א20 כי ביצחק יקרא לך זרע ולא כל יצחקחיי נפש ח"א עמ' רנו ע"א
לא ע"א20 כי ביצחק יקרא לך זרע ולא כל יצחקמאור ושמש (תשנב) עמ' נז
לא ע"א20 כי ביצחק יקרא לך זרע ולא כל יצחקמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"א עמ' ש
לא ע"א20 כי ביצחק יקרא לך זרע ולא כל יצחקפני חיים (פלג'י) עמ' פו ע"א
לא ע"א20 כי ביצחק יקרא לך זרע ולא כל יצחקפניני יחזקאל עמ' קז
לא ע"א20 כי ביצחק יקרא לך זרע ולא כל יצחקפרדס יוסף (סקוסובסקי) עמ' סז {עשיו שנולד לאמו רבקה אמנו הצדקת יהיה לו תיקון לעתיד לבוא, ואילו ישמעאל שנולד לאמו הגר שהיתה שפחתו של יעקב אין לו תיקון לעתיד לבוא}
לא ע"א20 כי ביצחק יקרא לך זרע ולא כל יצחקפתגמי אורייתא ח"ב עמ' עג
לא ע"א20 כי ביצחק יקרא לך זרע ולא כל יצחקשפת אמת (הלוי) משלי פרק יז פסוק א
לא ע"א20 כי ביצחק יקרא לך זרע ולא כל יצחקשפתי מנחם - הל' תשובה עמ' רטו
לא ע"א20 כי ביצחק יקרא לך זרע ולא כל יצחקשרתי ח"א עמ' צ, רנב
לא ע"א20 כי ביצחק יקרא לך זרע כתיב והאיכא עשו ביצחק ולא כל יצחקשם אליעזר דף ה ע"ג
לא ע"א20 כי ביצחק יקרא לך זרע כתיב והאיכא עשו ביצחק ולא כל יצחקפאר יעקב ח"א עמ' קמד, קפז
לא ע"א20 כי ביצחק יקרא לך זרע כתיב והאיכא עשו ביצחק ולא כל יצחקזרע קודש (תשסה) על התורה עמ' נב
לא ע"א20 כי ביצחק יקרא לך זרע כתיברנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' צד
לא ע"א20 כי ביצחק יקרא לך זרע לאפוקי ישמעאל ביצחק ולא כל יצחקמזל שעה דרשות דף קב ע"ד
לא ע"א20 כי ביצחק יקרא לך זרע להוציא ישמעאל ועשובתי כנסיות - בית האסופים דף ו ע"א
לא ע"א20 כי ביצחק יקרא לך זרע למעוטי ישמעאלחנן אלקים עמ' לב, לו, יוסף לקח כרך א ח"א עמ' ע, צג, צט, קז, קפד, יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' קס, קסה, ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' ריט, שיג, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' שלו
לא ע"א20 כי ביצחק יקרא לך זרעאדיר במרום ח"א פ' שמח
לא ע"א20 כי ביצחק יקרא לך זרעגבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' מט, צב
לא ע"א20 כי ביצחק יקרא לך זרעתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' רלא(סב) {ע"ד הנוסח ועקידת יצחק לזרעו של יעקב תזכור}
לא ע"א20 כי ביצחק כו'משנת חיים בראשית עמ' שמה
לא ע"א21 ביצחק יקרא לך זרע ביצחק ולא כל יצחקאהל משה (פרהנד, תשסה) ח"א עמ' סז
לא ע"א21 ביצחק יקרא לך זרע ביצחק ולא כל יצחקאור אברהם (זוועהיל) עמ' קעה
לא ע"א21 ביצחק יקרא לך זרע ביצחק ולא כל יצחקדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' שמה
לא ע"א21 ביצחק יקרא לך זרע ולא כל יצחק וכו'נזר הקדש ח"ב עמ' רפח, תרפב, ח"ג עמ' שפ
לא ע"א21 ביצחק יקרא לך זרע ולא כל יצחקבאר שרים פרשת תולדות דרוש ד אות ב
לא ע"א21 ביצחק יקרא לך זרע ולא כל יצחקבינה לעתים (תשנד) דרוש יד עמ' קכ
לא ע"א21 ביצחק יקרא לך זרע ולא כל יצחקנפש יוסף (תשעד) עמ' כז
לא ע"א21 ביצחק יקרא לך זרע ולא כל יצחקערוגת הבושם (תשעא) בראשית עמ' קצט, רלד, דברים עמ' כט
לא ע"א21 ביצחק יקרא לך זרע ולא כל יצחקציץ השדה ח"ג - קנין תורה עמ' עה
לא ע"א21 ביצחק יקרא לך זרע ולא כל יצחקקומץ המנחה (צונץ) דרוש ב אות ז, דרוש ה אות ב
לא ע"א21 ביצחק יקרא לך זרע כו' ולא בכל יצחקייטב פנים ח"ב דף קמב
לא ע"א21 ביצחק יקרא לך זרע למעוטי ישמעאל וכו' ויתן לך את ברכת אברהם למעוטי עשו וכו'כח מעשיו הגיד לעמו ח"ב ל ע"ג
לא ע"א21 ביצחק יקרא לך זרעפחד יצחק פסח מאמר פ
לא ע"א21 והאיכא עשו ביצחק ולא כל יצחקרנת יצחק עה"ת ח"א עמ' רכו
לא ע"א21 ישמעאל אינו זרע אברהםבנין דוד (מייזלש) בראשית - וירא אות עב
לא ע"א21 ישמעאל אינו מזרע אברהםיציב פתגם - מילה-נישואין עמ' קמד, קנו, קפו
לא ע"א21 עשוגנא דפלפלי עמ' עה {יצא מזרע אברהם}
לא ע"א22 ביצחק ולא כל יצחקעטרת תפארת דף יח ע"ד, כ ע"א
לא ע"א22 ביצחק ולא כל יצחקאמרי יצחק בראשית עמ' קנח הערה א
לא ע"א22 ביצחק ולא כל יצחקבנין דוד (מייזלש) בראשית - וישלח אות ט
לא ע"א22 ביצחק ולא כל יצחקחי' אגדות מהר"ם שיק אבות פ"ה מ"ג עמ' קב {קושי' מהרש"א סנהדרין נט ע"ב}
לא ע"א22 ביצחק ולא כל יצחקחכמת התורה וירא עמ' תקנח {למעט עשו}
לא ע"א22 ביצחק ולא כל יצחקמגלה צפונות (תשעד) שמות עמ' סט
לא ע"א22 ביצחק ולא כל יצחקאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' תיב ע"א
לא ע"א22 ביצחק ולא כל יצחקאור החיים דברים פרק י פסוק טו
לא ע"א22 ביצחק ולא כל יצחקאור הרעיון עמ' שצב
לא ע"א22 ביצחק ולא כל יצחקאסופת מערכות בראשית ח"א עמ' שכג, בראשית ח"ב עמ' כ, שמות ח"א עמ' שפד, במדבר עמ' כג, דברים עמ' סה
לא ע"א22 ביצחק ולא כל יצחקאשל אברהם (פרידמן) ח"א עמ' קא, קעה
לא ע"א22 ביצחק ולא כל יצחקבאר מים חיים (תשנט) ח"ב עמ' תקסד, תקסז, תקפג
לא ע"א22 ביצחק ולא כל יצחקבית ישראל (בנבנשתי) ח"א דרוש טו עמ' 226
לא ע"א22 ביצחק ולא כל יצחקבנין שאול עמ' קמא
לא ע"א22 ביצחק ולא כל יצחקברכת השיר (צינץ) עמ' קע
לא ע"א22 ביצחק ולא כל יצחקגור אריה בראשית פכ"ה אות טו, פל"ז הערה 14
לא ע"א22 ביצחק ולא כל יצחקדברי שאול בראשית עמ' רעג
לא ע"א22 ביצחק ולא כל יצחקדרך חיים (תשע) פ"ה הערה 687
לא ע"א22 ביצחק ולא כל יצחקחכמת התורה וישלח עמ' תקפד
לא ע"א22 ביצחק ולא כל יצחקחכמת התורה חיי שרה עמ' תנט
לא ע"א22 ביצחק ולא כל יצחקחכמת התורה תולדות עמ' ד, יד, סד, סח, עד, פ, פב, פז, צד, קכג, רלז, תב, תרלז, תרנג
לא ע"א22 ביצחק ולא כל יצחקלקוטי שיחות ח"י עמ' 85, ח"כ עמ' 342
לא ע"א22 ביצחק ולא כל יצחקלקט שיחות מוסר ח"א עמ' צו
לא ע"א22 ביצחק ולא כל יצחקמאור ושמש (תשסט) עמ' קיד
לא ע"א22 ביצחק ולא כל יצחקמאורי אור (טשרנוביל, תשסא) עמ' טו
לא ע"א22 ביצחק ולא כל יצחקמהר"ם שיק בראשית עמ' קכג
לא ע"א22 ביצחק ולא כל יצחקמי מרום ח"ח עמ' קטז
לא ע"א22 ביצחק ולא כל יצחקמסילות הנביאים יהושע עמ' רצא
לא ע"א22 ביצחק ולא כל יצחקמקוה המים (שטעגר) עמ' קלא
לא ע"א22 ביצחק ולא כל יצחקמשך חכמה בראשית פ' כב פס' טו, פ' כח פס' יג
לא ע"א22 ביצחק ולא כל יצחקמשנת חיים דברים עמ' טז
לא ע"א22 ביצחק ולא כל יצחקמתנת חיים שבת ור"ח עמ' מ
לא ע"א22 ביצחק ולא כל יצחקנועם אליעזר בראשית עמ' קלב ע"א
לא ע"א22 ביצחק ולא כל יצחקנטריקן (תשעד) עמ' רד
לא ע"א22 ביצחק ולא כל יצחקעצי חיים על התורה עמ' מה
לא ע"א22 ביצחק ולא כל יצחקפחד יצחק סוכות מאמר ד {נתמעט עשו}
לא ע"א22 ביצחק ולא כל יצחקפירות מפוזרין עמ' מא-מב
לא ע"א22 ביצחק ולא כל יצחקקהלת יעקב פסח ח"א עמ' תקנז
לא ע"א22 ביצחק ולא כל יצחקקרן לדוד בראשית עמ' רט, שמות עמ' לח, ויקרא-במדבר עמ' ר
לא ע"א22 ביצחק ולא כל יצחקשבח נעורים עמ' מב, סו, קנד
לא ע"א22 ביצחק ולא כל יצחקשבט מישראל (קרמניץ) פרק כ פסוק ב, פרק פא פסוק ג, פרק קה פסוק ה
לא ע"א22 ביצחק ולא כל יצחקשל"ה (תשנז) פרשת חיי שרה אות ז, טז, תולדות אות כ, ויצא אות כב בהגה"ה, וישב אות כו, קדושים אות כא
לא ע"א22 ביצחק ולא כל יצחקשם יחזקאל עמ' רנח
לא ע"א22 ביצחק ולא כל יצחקשמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' קמ
לא ע"א22 ביצחק ולא כל יצחקשמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' רו, שנח, ת
לא ע"א22 ביצחק ולא כל יצחקשעורי דעת ספר ב עמ' פו
לא ע"א22 ביצחק ולא כל יצחקשפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' תקכז
לא ע"א22 ביצחק ולא כל יצחקשפת אמת (ברעזאן, תשסח) עמ' לא
לא ע"א22 ביצחק ולא כל יצחקשפת אמת (רייז) סוכות עמ' ריט
לא ע"א22 ביצחק ולא כל יצחקתורה ודעת תשסה-תשסז עמ' קיב
לא ע"א22 ביצחק ולא כל יצחקתורת העולה ח"ג פרק ע
לא ע"א22 ביצחק ולא כל יצחקתורת יחיאל בראשית עמ' פח, קכז, קלז, קפה, רכט, רל, רעו, שצז, תו, תח, תיג
לא ע"א22 ביצחק ולא כל יצחקתורת מנחם חל"ה עמ' 211
לא ע"א22 ביצחק ולא כל יצחקתורת מנחם חלק לג עמ' 20
לא ע"א22 ביצחק ולא כל יצחקתורת מנחם חמ"ט עמ' 322
לא ע"א22 ביצחק ולא כל יצחקתורת מנחם חנ"א עמ' 72
לא ע"א22 ביצחק ולא כל יצחקתורת מנחם חנ"ח עמ' 298
לא ע"א22 ולא כל יצחק תוי"טקהלת יעקב ראש השנה עמ' ט
לא ע"א22 ולא כל יצחקדרשות הרז"ה עמ' רמב
לא ע"א22 ולא כל יצחקחקל יצחק (תשסג) עמ' קד, קנד
לא ע"א22 כי ביצחק ולא כל יצחקגנזי ישראל (תשמו) ח"א עמ' סא ע"ב
לא ע"א22 כי ביצחק ולא כל יצחקמגדנות אליעזר עמ' תמט
לא ע"א22 כי ביצחק ולא כל יצחקפרדס המלך (תשסט) אות קנז {למעט עשו}
לא ע"א22 כי ביצחק ולא כל יצחקאבן ישראל (פישר) אגדה ח"א עמ' קמג
לא ע"א22 כי ביצחק ולא כל יצחקבית יעקב (תשסא) עמ' מ, קכה, רג, רד
לא ע"א22 כי ביצחק ולא כל יצחקגנזי ישראל (תשעד) על התורה עמ' פו
לא ע"א22 כי ביצחק ולא כל יצחקדברי יחזקאל שרגא תליתאה עמ' טו
לא ע"א22 כי ביצחק ולא כל יצחקדמשק אליעזר (רלב"ג) בראשית פרק כה פסוק כ
לא ע"א22 כי ביצחק ולא כל יצחקהֻידוֹת אהרן (תשסא) עמ' רמז
לא ע"א22 כי ביצחק ולא כל יצחקהֻידוֹת אהרן (תשסז) עמ' רנא
לא ע"א22 כי ביצחק ולא כל יצחקטל חיים (פרידלנדר) עמ' רעז
לא ע"א22 כי ביצחק ולא כל יצחקכנסת יחזקאל (פאנעט) דרושים עמ' עז
לא ע"א22 כי ביצחק ולא כל יצחקליהודים היתה אורה עמ' לט
לא ע"א22 כי ביצחק ולא כל יצחקלקט אמרי קודש - בראשית עמ' קד, קכז
לא ע"א22 כי ביצחק ולא כל יצחקמדבר קדש מועדים ח"א עמ' קכז, קכח
לא ע"א22 כי ביצחק ולא כל יצחקמפי ספרים וסופרים ח"א עמ' קפד
לא ע"א22 כי ביצחק ולא כל יצחקניצוצי אהרן עמ' יא
לא ע"א22 כי ביצחק ולא כל יצחקעיוני רש"י במדבר עמ' שמב, שמג
לא ע"א22 כי ביצחק ולא כל יצחקפוקד עקרים סי' ג (עמ' 11), תקנת השבין סי' י (עמ' 97), דברי סופרים סי' כט (עמ' 23), לג (עמ' 29), לח (עמ' 39, 43), מחשבות חרוץ סי' יג (עמ' 100), כא (עמ' 195), עמלה של תורה (סוף פרי צדיק ח"ג) עמ' 217, רסיסי לילה סי' לד (עמ' 54), מא (עמ' 75), מז (עמ' 98), דובר צדק עמ' 35
לא ע"א22 כי ביצחק ולא כל יצחקפרי צדיק נח אות ח, לך לך אות ב, וירא אות ג, ט, חיי שרה אות ה, וישלח אות א, תצוה אות יב, פסח אות יב, כב, לג, אמור אות ו, בחוקותי אות יד, קרח אות יג, בלק אות יב, דברים אות ו, ח, כי תצא אות ט, וילך אות יא
לא ע"א22 כי ביצחק ולא כל יצחקקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' תעג, תפח, תקנד
לא ע"א22 כי ביצחק ולא כל יצחקתורת העולה (תשעה) עמ' תקפג
לא ע"א23 מודר הנאה מוכר לו חפץ ונוטל דמיותפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' רכ
לא ע"א27 הלוקח כלים מבית האומןשמחה לאיש (שונשול) דף ג ע"ד
לא ע"א31 זבינא דרמי על אפיהתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' א'קיג
לא ע"א36 זבינא חריפא וכו'לב הארי עמ' שעח
לא ע"א ר"ן ד"ה אפילו - כלומר ה"ל למתני אסור במקיימי השבת, וד"ה בתרתי קמייתא - ישראל וכותים מצווין ועושיןדברי תורה (שפירא) מהד' ו סי' פד
לא ע"א ר"ן ד"ה שאיניפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' קעח
לא ע"א תוס' ד"ה אילימא ממקיימי שבת - הא סתם עובדי כוכבים אין דרכם לשבות בשבת וכו' ויש מן העובדי כוכבים ששובתים בשבת וכו'דברי תורה (שפירא) מהד' ו סי' פד, פה
לא ע"א מיוחס לרש"י - דזבינא, עיסקא בישא דלא קפיץ עליה זבינא ודומה לו כמי שמונחת על אפיו וכו'תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' א'קיג
לא ע"א פיהמ"ש לרמב"ם - רק יעקב נקרא זרע אברהם שנאמר כי גר יהיה זרעך וכו'גבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' צה
לא ע"ב14 המודר הנאה מערלים אסור במולי עכו"םודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' תקה
לא ע"ב14 הנודר לערלים מותר בערלי ישראלעץ הדעת טוב (תשסח) סי' שפז
לא ע"ב14 הנודר מהערלים מותר בערלי ישראלאור חדש (זיטשיק, תשסח) ויקרא עמ' רצו
לא ע"ב14 הנודר מן הערלים אסור בגויזאת ליעקב בראשית עמ' קנח
לא ע"ב14 הנודר מן הערלים אסור במהולי אומות העולםפרדס המלך (תשסט) אות תקסט
לא ע"ב14 הנודר מן הערלים אסור במולי אומותכתנות אור עמ' קכג
לא ע"ב14 הנודר מן הערלים אסור במולי עכו"םאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' שט
לא ע"ב14 הנודר מן הערלים אסור במולי עכו"םחכמת התורה וישלח עמ' תלה, תפה
לא ע"ב14 הנודר מן הערלים אסור ממולי עכו"ם הנודר מן המולים אסור בערלי ישראלשמחת מרדכי (רוזנמן) בנין האדם - מאמר שכל צורת היהודי
לא ע"ב14 הנודר מן הערלים וכו'רנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' צד
לא ע"ב14 הנודר מן הערלים מותר בערלי ישראל ואסור בערלי עכו"םשרגא המאיר מועדים עמ' סב
לא ע"ב14 הנודר מן הערלים מותר בערלי ישראלחכמת התורה דברים עמ' יא, תיב
לא ע"ב14 הנודר מן הערלים מותר בערלי ישראלחכמת התורה וירא עמ' תקלט
לא ע"ב14 הנודר מן הערלים מותר בערלי ישראלחכמת התורה לך לך עמ' תקמב
לא ע"ב14 הנודר מן הערליםהעמק דבר שמות הרחב דבר פ"יב פסוק מה
לא ע"ב14 הנודר מערלים אסור במולי אומותבני יששכר (תשסח) ח"א עמ' רנט
לא ע"ב14 הנודר מערלים אסור במולי אומותבני יששכר ח"א דף ע ע"ד
לא ע"ב14 הנודר מערלים מותר בערלי ישראלחכמת התורה שמות עמ' תרלג
לא ע"ב14 הנודר מערלים מותר בערלי ישראלקהלת יעקב פסח ח"א עמ' תקמג
לא ע"ב14 הנודר מערליםשערים מצוינים בראשית-שמות עמ' קלא, קסב
לא ע"ב14 מן הערלים מותר בערלי ישראלחכמת התורה ויצא עמ' תצח, תקיא, תקיב
לא ע"ב14 קונם וכו' הערלה קרויה אלא לשם עכו"םישראל קדושים עמ' 19, 93, 119, 121, עמלה של תורה (סוף פרי צדיק ח"ג) עמ' 219, אור זרוע לצדיק סי' ג (עמ' 11), ז (עמ' 25), רסיסי לילה סי' ט (עמ' 9), כא (עמ' 26), מט (עמ' 107), נו (עמ' 162), נז (עמ' 169), נח (עמ' 174, 177), דברי חלומות סי' יג (עמ' 187), תקנת השבין סי' *ו (עמ' 24-25, 61), י (עמ' 80, 86), *טו (עמ' 142, 144, 153), פוקד עקרים סי' *ד (עמ' 18-17, 21, *26-25), ה (עמ' 32, 37), ו (עמ' 53), דובר צדק עמ' *74, 76, 99, 104, 111, 150, שיחת מלאכי השרת עמ' 90, לקוטי מאמרים עמ' 100, 149, *154-153, 184,163,158, *189-188 ,*225,223, צדקת הצדיק סי' צו, קומץ המנחה (ר' צדוק) עמ' 59 (סי' סה), קדושת השבת סי' ב (עמ' 7), ז (עמ' 50), עמלה של תורה (סוף פרי צדיק ח"ג) עמ' 219, מחשבות חרוץ סי' ו (עמ' 26), ח (עמ' 57), יא (עמ' 84, 89), יד (עמ' 109), טו (עמ' 121), טז (עמ' 128), יט (עמ' 160), כ (עמ' 186)
לא ע"ב14 קונם וכו' הערלה קרויה אלא לשם עכו"םפרי צדיק לך לך אות ו, מקץ - הבדלה, (א) שמות אות א, בשלח אות יא, יתרו אות ג, משפטים אות ט, פ' זכור אות יג, פורים אות ז, ר"ח ניסן אות א, פסח אות מד בהר אות יב, חקת אות ד, יד, סוכות אות מה
לא ע"ב14 קונם וכו' מותר בערלי ישראל וכו'טוב ירושלים שמות פי"ד פסוק יא
לא ע"ב14 קונם שאיני נהנה לערלים מותר בערלי ישראלשבות יעקב (אבולפיה) עמ' לז
לא ע"ב14 קונם שאני נהנה לערלים אסור במולי עו"כרנת יצחק שופטים עמ' קעג
לא ע"ב14 קונם שאני נהנה לערלים אסור בערבי מהולברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' רמ
לא ע"ב14 קונם שאני נהנה לערלים וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' כג
לא ע"ב14 קונם שאני נהנה לערלים וכו'רנת יעקב עמ' קנב
לא ע"ב14 קונם שאני נהנה לערלים מותר בערלי ישראל ואסור במולי עובדי כוכביםבני יששכר (תשעז) ח"א עמ' קסז
לא ע"ב14 קונם שאני נהנה לערלים מותר בערלי ישראל ואסור במולי עובדי כוכביםדודי נתן בראשית עמ' תי
לא ע"ב14 קונם שאני נהנה לערלים מותר בערלי ישראל ואסור במולי עובדי כוכבים, שאני נהנה למולים אסור בערלי ישראל ומותר במולי עובדי כוכביםשיחות הרב צבי יהודה בראשית עמ' 142
לא ע"ב14 קונם שאני נהנה לערלים מותר בערלי ישראל ואסור במולי עכו"ם כו' ורש"יתורת מנחם חלק ס עמ' 266
לא ע"ב14 קונם שאני נהנה לערלים מותר בערלי ישראל ואסור במולי עכו"םהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' רמד, רנא
לא ע"ב14 קונם שאני נהנה לערלים מותר בערלי ישראל ואסור במולי עכו"םלהורות נתן בראשית עמ' תט
לא ע"ב14 קונם שאני נהנה לערלים מותר בערלי ישראל ואסור במולי עכו"םעקבי אבירים (תשעא) עמ' קכג
לא ע"ב14 קונם שאני נהנה לערלים מותר בערלי ישראל ואסור במולי עכו"םתורת מנחם חלק לא עמ' 189
לא ע"ב14 קונם שאני נהנה לערלים מותר בערלי ישראל ואסור במולי עכו"ם, ורש"י ור"ןעקבי אבירים (תשסה) עמ' קצד, תג, תכח, תל
לא ע"ב14 קונם שאני נהנה לערלים מותר בערלי ישראל ואסור במולי עכו"ם קונם שאני נהנה למולים אסור בערלי ישראל ומותר במולי עכו"ם שאין הערלה קרויה אלא ע"ש עכו"ם וכו'מרפא לנפש בראשית עמ' קיז, שפב
לא ע"ב14 קונם שאני נהנה לערלים מותר בערלי ישראל ואסור במולי עכו"ם שאני נהנה למולים אסור בערלי ישראל ומותר במולי עכו"םשמחת מרדכי ויקרא-דברים עמ' יז
לא ע"ב14 קונם שאני נהנה לערלים מותר בערלי ישראל ואסור במולי עכו"םבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' שצה, תעו, ויקרא עמ' תל, במדבר עמ' רעח, תקעג, יהושע-שמואל עמ' שע, מלכים עמ' רלד
לא ע"ב14 קונם שאני נהנה לערלים מותר בערלי ישראל וכו'דברי יואל מועדים ח"ב קהלת דף שנו ע"ב
לא ע"ב14 קונם שאני נהנה לערלים מותר בערלי ישראלדמשק אליעזר (חדש, תפלה) עמ' 155
לא ע"ב14 קונם שאני נהנה לערליםדברי מנחם (היימליך) עמ' שעט
לא ע"ב14 קונם שאני נהנה לערליםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תקלט, תקמד
לא ע"ב14 קונם שאני נהנה לערליםויקרא יעבץ עמ' קסח
לא ע"ב14 קונם שאני נהנה לערליםישא מדברותיך - מגילה עמ' עא
לא ע"ב14 קונם שאני נהנה מן הערלים מותר בערלי ישראל ואסור במולי עובדי כוכביםבצור ירום ח"ד עמ' צז הערה 24
לא ע"ב14 הנודר מן הערלים אסור בגויים שכל הגויים קרויים ערליםבאר שרים פרשת כי תצא דרוש ב אות ד
לא ע"ב14 שאני נהנה לערלים אסור במולי עכו"םרנת יצחק יהושע עמ' שנו, ישעיה עמ' שטז
לא ע"ב15 אסור במולי גויםגור אריה בראשית פל"א הערה 91
לא ע"ב15 אסור במולי עכו"םודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' מד
לא ע"ב15 ואסור במולי עכו"םרנת יצחק עה"ת ח"א עמ' נה
לא ע"ב15 עכו"ם שמל נקרא ערלדברי חנינא - הספדים עמ' קפ
לא ע"ב15 ערל ישראל לא נקרא ערלקהלת יעקב פסח ח"א עמ' תקמה
לא ע"ב15 ערל ישראל נקרא מהוללילה כיום יאיר (באום) עמ' 339
לא ע"ב15 ערלי ישראל נקראים מוליםדרך ה' (באום) ח"ד פ"ו אות קפא
לא ע"ב15 ערלים - גם מולי גוייםאור הרעיון עמ' תטז
לא ע"ב16 איני נהנה למולים אסור בערלי ישראלמי מרום חי"ג עמ' קמט, קנא
לא ע"ב16 איני נהנה למולים וכו' מותר בנימולי עכו"םאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' תי ע"א
לא ע"ב16 הנודר ממולים אסור בערלי ישראלאמונת עתיך (וולפסון) ח"א עמ' לג
לא ע"ב16 הנודר ממולים מותר במולי עכו"םאמונת עתיך (וולפסון) ח"א עמ' כה, כח, לג
לא ע"ב16 הנודר ממולים מותר בערלי ישראלעמק החכמה עמ' נב
לא ע"ב16 הנודר מן המולים אסור אף בערלי ישראלשפת אמת (ברעזאן, תשסח) עמ' תמג
לא ע"ב16 הנודר מן המולים אסור בערלי ישראלחכמת התורה בלק עמ' תלב
לא ע"ב16 הנודר מן המולים אסור בערלי ישראל ומותר במולי עכו"םזכרון אליעזר עמ' כו
לא ע"ב16 הנודר מן המולים אסור בערלי ישראל ומותר במולי עכו"םקרבן מנחה (תשעד) עמ' רכד
לא ע"ב16 הנודר מן המולים אסור בערלי ישראליוסף לקח כרך א ח"א עמ' רכו, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' ג, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' סא
לא ע"ב16 הנודר מן המולים אסור בערלי ישראלמי מרום ח"ח עמ' עד, רעד
לא ע"ב16 הנודר מן המולים וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' רצ
לא ע"ב16 הנודר מן המולים מותר במולי גויםמי מרום ח"ט עמ' יא, צא
לא ע"ב16 הנודר מן המוליםתפארת ישראל (שינקמן) עמ' לח
לא ע"ב16 הנודר מן המולים אסור בערל ישראלערוגת הבושם (הראשון) ח"ג עמ' 190
לא ע"ב16 הנודר מן המולין מותר במולי גוייםחנן אלקים עמ' מו, מח, יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' קס, ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' שכד, מקראי קדש (תשנג) עמ' עח, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' טז, פב, קטז, רסג, כרך ב ח"א עמ' קט
לא ע"ב16 הנודר שלא ליהנות מנימולים אסור בישראל אף על פי שאינו נימולשיחות הרב צבי יהודה ויקרא עמ' 105
לא ע"ב16 ישראל אע"פ שאינו מהול נקרא מהולתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' רז(קיג)
לא ע"ב16 ישראל אף על פי שאינו מהול נקרא מהולתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' נו (קצו)
לא ע"ב16 כל ישראל נקראים נימוליםשיחות הרב צבי יהודה שמות עמ' 151
לא ע"ב16 קונם וכו' שאני נהנה למולים אסור בערלי ישראללקוטי שיחות ח"ו עמ' 54, ח"י עמ' 44
לא ע"ב16 קונם שאני נהנה למולים אסור בערלי ישראל ומותר במולי עובדי כוכביםמפי ספרים וסופרים - פניני חסידות סוכות לב
לא ע"ב16 קונם שאני נהנה למולים אסור בערלי ישראל ומותר במולי עכו"םאור אברהם - סידור התפילה עמ' שצו
לא ע"ב16 קונם שאני נהנה למולים אסור בערלי ישראלמתוך התורה הגואלת (תשעג) על התורה עמ' 196
לא ע"ב16 קונם שאני נהנה למולים אסור בערלי ישראלס' הזכרונות (אבוהב, תשעד) עמ' רצז
לא ע"ב16 קונם שאני נהנה למולים מותר במולי עכו"םגור אריה דברים פכ"ה הערה 118
לא ע"ב16 קונם שאני נהנה למולים מותר בערלי ישראלעיוני פרשה (ריבלין) שמות עמ' 32
לא ע"ב16 קונם שאני נהנה למוליםמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' כב
לא ע"ב16 קונם שאני נהנה למוליןשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' רכה
לא ע"ב16 שאני נהנה למולים אסור בערלי ישראל בו'לקוטי שיחות חל"ה עמ' 47
לא ע"ב16 שאני נהנה למולים אסור בערלי ישראל ומותר במולי עובדי כוכביםדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' תקלה ד"ה על
לא ע"ב17 אין הערלה נקראת אלא על שם אומות העולםאבני אש (אויש) מועדים עמ' רסד
לא ע"ב17 אין הערלה קרויה אלא לשם עכו"םדעת שבת עמ' רכא בהערה, רפח
לא ע"ב17 אין הערלה קרויה אלא לשמםילקוט דברי חכמים ויקרא סי' קח
לא ע"ב17 אין ערלה קרויה אלא לשם עכו"םרנת יצחק ישעיה עמ' שיז
לא ע"ב17 גוי בין שנימול ובין שלא נימול יקרא ערל ויהודי אף שלא נימול יקרא מהולקריאה בקריה ח"ב עמ' שמז
לא ע"ב17 שאין הערלה קרויה אלא לשם עו"כהֻידוֹת אהרן (תשסא) עמ' קמג
לא ע"ב17 שאין הערלה קרויה אלא לשם עו"כהֻידוֹת אהרן (תשסז) עמ' קמד
לא ע"ב17 שאין הערלה קרויה אלא לשם עובדי כוכביםתורה ודעת תשסה-תשסז עמ' רצב
לא ע"ב17 שאין הערלה קרויה אלא לשם עובדי כוכבים וכו'מגילת סמנים עמ' לז
לא ע"ב17 שאין הערלה קרויה אלא לשם עובדי כוכביםהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' רמה, רעד
לא ע"ב17 שאין הערלה קרויה אלא לשם עובדי כוכביםמסילות הנביאים שופטים עמ' תי
לא ע"ב17 שאין הערלה קרויה אלא לשם עובדי כוכביםפני מנחם נח עמ' לט, לך לך עמ' נד, וירא עמ' קא, מקץ עמ' שלח, ויחי עמ' שפ, תג, ויקרא עמ' ז, חוקת עמ' קכד
לא ע"ב17 שאין הערלה קרויה אלא לשם עכו"םימלא פי תהלתך ח"ב (תשסה) עמ' תרכב
לא ע"ב18 כי כל הגוים ערליםמשנת חיים שמות עמ' לב
לא ע"ב18 כל הגוים ערליםאמונת עתיך (וולפסון) ח"ב עמ' קעז, רכו
לא ע"ב18 כל הגוים ערליםמשנת חיים בראשית עמ' קצט, תקד
לא ע"ב18 שנא' כי כל הגוים ערלים וכו' פן תשמחנה בנות פלשתים וכו' בנות הערלים (ור"ן שם)דרושים ואגדות חתם סופר עמ' סה
לא ע"ב22 הערלה מאוסה היאיפה תאר (תשעח) ח"ג עמ' קצא
לא ע"ב22 מאוסה היא הערלה או גדולה המילהחכמת התורה שמיני עמ' שיח
לא ע"ב22 מאוסה היא הערלה או גדולה המילהחכמת התורה תצוה עמ' סב, רמב
לא ע"ב22 מאוסה היא הערלה או גדולה המילהקהלת יעקב - פרה חודש ושבת הגדול עמ' מח
לא ע"ב22 מאוסה היא הערלה וכו' גדולה היא מילהבית הלוי - דרוש (תשנו) עמ' כו
לא ע"ב22 מאוסה היא הערלה וכו' גדולה מילה וכו'קרבן מנחה (תשעד) עמ' נג
לא ע"ב22 מאוסה היא הערלה וכו' גדולה מילה שנכרתו עלי' י"ג בריתותבי חייא ח"א עמ' מא
לא ע"ב22 מאוסה היא הערלה וכו' גדולה מילהחכמת התורה בשלח עמ' תטו
לא ע"ב22 מאוסה היא הערלה וכו' שנתגנו בה רשעיםזאת ליעקב ויקרא עמ' נו
לא ע"ב22 מאוסה היא הערלה וכו'אור התורה (תאומים, תשנט) עמ' ד
לא ע"ב22 מאוסה היא הערלה וכו'אמרות ה' השלם ח"א עמ' קל, ח"ו עמ' שנ
לא ע"ב22 מאוסה היא הערלה שנתגנו בה הגוים כו' גדולה היא המילה כו'גבורת יצחק חנוכה-פורים (תשסח) עמ' קפט
לא ע"ב22 מאוסה היא הערלה שנתגנו בה הגויםעץ הדעת טוב (תשסח) סי' שעט, שפז, תיט
לא ע"ב22 מאוסה היא הערלה שנתגנו בה הרשעים וכו'בית נאמן (ביגה, שפא) דרוש יג למילה דף נח ע"ג; מגן אברהם (לניאדו, שסג) דרוש ב למילה דף טו ע"ב; עקדת יצחק (שלג) שער יח דף מו ע"ב; כפתור ופרח (לוצטו, שמא) דף קד ע"א; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מאמר שפד דף שב ע"ב
לא ע"ב22 מאוסה היא הערלה שנתגנו בה הרשעיםגור אריה בראשית פי"ז הערה 2, דברים פכ"ה הערה 120
לא ע"ב22 מאוסה היא הערלה שנתגנו בה הרשעיםדרך חיים (תשע) משנת כל ישראל הערה 127
לא ע"ב22 מאוסה היא הערלה שנתגנו בה הרשעיםחכמת התורה שמות עמ' תרלט
לא ע"ב22 מאוסה היא הערלה שנתגנו בה וכו'לקוטי שיחות חלק ל עמ' 57
לא ע"ב22 מאוסה היא הערלה שנתגנו בה רשעים וכו'באר משה (אפשטיין) יהושע-שמואל עמ' שע
לא ע"ב22 מאוסה היא הערלה שנתגנו בה רשעים שנאמר כי כל הגויים ערליםמבשר טוב - ימי הרחמים והסליחות עמ' שמ
לא ע"ב22 מאוסה היא הערלה שנתגנו בה רשעיםדברי יואל פ' יתרו דף יג ע"א
לא ע"ב22 מאוסה היא הערלה שנתגנו בה רשעיםדברי יואל פ' שמיני דף רסב ע"ב
לא ע"ב22 מאוסה היא הערלה שנתגנו בה רשעיםמשך חכמה דברים פ' כח פס' ד
לא ע"ב22 מאוסה היא הערלה שנתגנו בה רשעיםנזר הקדש ח"ג עמ' רל
לא ע"ב22 מאוסה היא הערלה שנתגנו בה רשעיםתפארת ישראל (הרטמן) עמ' מט הערה 21, רפז הערה 38
לא ע"ב22 מאוסה היא הערלהאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' לב
לא ע"ב22 מאוסה היא הערלהברכת אברהם (הרשקוביץ) עמ' לד, נב
לא ע"ב22 מאוסה היא הערלהדרך מצותיך (חב"ד) דף ז ע"ב
לא ע"ב22 מאוסה היא הערלהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' כג, תסו
לא ע"ב22 מאוסה היא הערלהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תשט
לא ע"ב22 מאוסה היא הערלהחכמת התורה ויצא עמ' תקטז
לא ע"ב22 מאוסה היא הערלהחכמת התורה וישלח עמ' תנט-תס
לא ע"ב22 מאוסה היא הערלהחכמת התורה יתרו עמ' תכג
לא ע"ב22 מאוסה היא הערלהיריעות שלמה (אוזאן) פ' וירא
לא ע"ב22 מאוסה היא הערלהמגן אברהם (לניאדו, שסג) דף טו ע"ב
לא ע"ב22 מאוסה היא הערלהמשיבת נפש עמ' קכה
לא ע"ב22 מאוסה הערלה וכו' אחזתו רעדה וכו' נתקררה דעתושפתי רננות (מיכלדורף) דף לו ע"א
לא ע"ב22 מאוסה הערלה וכו' גדולה מילה וכו'חכמת התורה תזריע עמ' ל, קמה
לא ע"ב22 מאוסה הערלה וכו'ברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' רמ
לא ע"ב22 מאוסה הערלה שנתגנו בה הרשעיםישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קעד, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' רח
לא ע"ב22 מאוסה הערלה שנתגנו בה שנאמר כי כל הגוייםבית נאמן (ביגה, שפא) ח"ב דרוש יג דף נח
לא ע"ב22 מאוסה הערלה שנתגנו בהילקוט הגרשוני ח"ב
לא ע"ב22 מאוסה הערלהדרשות ומאמרים (דיקוריאל) עמ' סה-סו
לא ע"ב22 שהערלה מאוסה לפני הקב"התורת משה (אלמושנינו) עמ' רלט
לא ע"ב23 גדולה היא מילה שי"ג בריתות נכרתו עליה וכו'תוספות יום טוב (תג) נדרים פ"ג דף פג ע"ג; דרש משה (פיזענץ, שמט) מ' קצ דף נו/נז ע"א; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מאמר שפד דף שב ע"ב; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פרשת וירא דף מח ע"ד
לא ע"ב23 גדולה המילה שנכרתו עליה י"ג בריתותמטר השמים - עמודי העולם עמ' תקמג
לא ע"ב23 גדולה מילה וכו' י"ג בריתותערכי הכינויים (תשסו) עמ' 354
לא ע"ב23 גדולה מילה וכו'אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ג עמ' קט
לא ע"ב23 גדולה מילה וכו'איש אמונים דף קד ע"ד {כמה תנאים הם אמרו כל חד לפום חיליה}
לא ע"ב23 גדולה מילה וכו'טהרת יו"ט חי"ח עמ' פה
לא ע"ב23 גדולה מילה וכו'כרם טוביה עמ' סד, סה
לא ע"ב23 גדולה מילה וכו'מבקש ה' (חאגיז, שנו) דף קמט
לא ע"ב23 גדולה מילה וכו'ס' גימטריאות עמ' ד
לא ע"ב23 גדולה מילה, ומהרש"אדברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' נז
לא ע"ב23 גדולה מילה כו', ומהרש"אעינות מים דף ט ע"א
לא ע"ב23 גדולה מילה כו'מערכי לב (חזן) ח"ב דרוש קיג דף רלט ע"ג
לא ע"ב23 גדולה מילה שנכרתו בה י"ג בריתותשיחות לספר ויקרא עמ' קפב
לא ע"ב23 גדולה מילה שנכרתו עלי' י"ג בריתות וכו'לקוטי שיחות חל"ה עמ' 55, 45
לא ע"ב23 גדולה מילה שנכרתו עלי' י"ג בריתותדרך מצותיך (חב"ד) דף ט ע"ב
לא ע"ב23 גדולה מילה שנכרתו עלי' י"ג בריתותנועם אליעזר בראשית עמ' מא ע"א
לא ע"ב23 גדולה מילה שנכרתו עלי' י"ג בריתותפעולת גבר עמ' קנז ד"ה ולכאורה תמוה
לא ע"ב23 גדולה מילה שנכרתו עלי' י"ג בריתותתורת שמואל (מהר"ש) תרכו עמ' לא
לא ע"ב23 גדולה מילה שנכרתו עלי' שלש עשרה בריתותלקוטי שיחות ח"י עמ' 220, חכ"ה עמ' 54
לא ע"ב23 גדולה מילה שנכרתו עליה י"ג בריתות וכו' שדוחה את הנגעים וכו' שכל המצות שעשה אברהם אבינו וכו' התהלך לפני והיה תמים וגו'בן פורת יוסף (תשעא) עמ' קנה, קפב
לא ע"ב23 גדולה מילה שנכרתו עליה י"ג בריתות ותוי"טדרשות שבט הלוי ח"ב עמ' פט
לא ע"ב23 גדולה מילה שנכרתו עליה י"ג בריתות ותוס' ד"ה שנכרתואמרי יצחק בראשית עמ' פא
לא ע"ב23 גדולה מילה שנכרתו עליה י"ג בריתות ר' יוסי אומר גדולה מילה שדוחה את השבת החמורה ר' יהושע בן קרחה אומר וכו'זכר דוד (אנציקלופדיה) כרך א עמ' קכא
לא ע"ב23 גדולה מילה שנכרתו עליה י"ג בריתותאור אברהם - מסכת מגילה עמ' שכה
לא ע"ב23 גדולה מילה שנכרתו עליה י"ג בריתותאיש צעיר דף א ע"א
לא ע"ב23 גדולה מילה שנכרתו עליה י"ג בריתותאמרי יצחק שמות-ויקרא עמ' שנד הערה ט, הערה יב, עמ' שנה הערה יז
לא ע"ב23 גדולה מילה שנכרתו עליה י"ג בריתותאפיקי יהודה (תשנט) עמ' קמד
לא ע"ב23 גדולה מילה שנכרתו עליה י"ג בריתותברכת אליהו (עמאר) שמות פרשת שמות מאמר יד
לא ע"ב23 גדולה מילה שנכרתו עליה י"ג בריתותדברי תורה (שפירא) מהד' ג סי' ח
לא ע"ב23 גדולה מילה שנכרתו עליה י"ג בריתותדרשות מהר"ם חביב עמ' רעט
לא ע"ב23 גדולה מילה שנכרתו עליה י"ג בריתותודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' קיח
לא ע"ב23 גדולה מילה שנכרתו עליה י"ג בריתותויגד יעקב עמ' שכב
לא ע"ב23 גדולה מילה שנכרתו עליה י"ג בריתותולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' תרלג
לא ע"ב23 גדולה מילה שנכרתו עליה י"ג בריתותזאת זכרון (תשנב) אות סג
לא ע"ב23 גדולה מילה שנכרתו עליה י"ג בריתותחיים שיש בהם - דרשות ח"א עמ' קכב
לא ע"ב23 גדולה מילה שנכרתו עליה י"ג בריתותחכמת התורה מצורע עמ' קנ
לא ע"ב23 גדולה מילה שנכרתו עליה י"ג בריתותיגל יעקב (תשנג) תרומה אות קכז
לא ע"ב23 גדולה מילה שנכרתו עליה י"ג בריתותמבשרת ציון ח"ד עמ' קצה
לא ע"ב23 גדולה מילה שנכרתו עליה י"ג בריתותמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ג עמ' קטז
לא ע"ב23 גדולה מילה שנכרתו עליה י"ג בריתותספרי המגיד מקאזניץ עמ' קצז, רט
לא ע"ב23 גדולה מילה שנכרתו עליה י"ג בריתותפני מנחם לך לך עמ' נד, עב
לא ע"ב23 גדולה מילה שנכרתו עליה י"ג בריתותצלח רכב עמ' קטז, קצז
לא ע"ב23 גדולה מילה שנכרתו עליה י"ג בריתותשבילי פנחס (תשעז) עמ' מא
לא ע"ב23 גדולה מילה שנכרתו עליה י"ג בריתותשמועת יצחק - מלואים ה
לא ע"ב23 גדולה מילה שנכרתו עליה י"ג בריתותתוכחת חיים (תר) בראשית עמ' סג
לא ע"ב23 גדולה מילה שנכרתו עליה י"ג בריתותתוכחת חיים (תר) בראשית פ"ג דף נ ע"ב
לא ע"ב23 גדולה מילה שנכרתו עליה י"ג בריתותתוכחת חיים (תר) חלק א (סדר לך לך) דף כ"א ע"א (קטע ראשון)
לא ע"ב23 גדולה מילה שנכרתו עליה י"ג בריתותתורת אברהם עמ' מח
לא ע"ב23 גדולה מילה שנכרתו עליה י"ג בריתותתורת יחיאל בראשית עמ' קנט
לא ע"ב23 גדולה מילה שנכרתו עליה י"ג בריתותתפלה למשה (בנימין) עמ' רנג
לא ע"ב23 גדולה מילה שנכרתו עליה י"ג בריתותתשואות חן (תשסח) עמ' קנ
לא ע"ב23 גדולה מילה שנכרתו עליה שלש עשרה בריתותאור תורה השלם (מזריטש) סי' קמ
לא ע"ב23 גדולה מילה שנכרתו עליה שלש עשרה בריתותארשות החיים עמ' נה
לא ע"ב23 גדולה מילה שנכרתו עליה שלש עשרה בריתותבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' תז, מלכים עמ' רמט
לא ע"ב23 גדולה מילה שנכרתו עליה שלש עשרה בריתותבית ישראל (טויסיג) ויקרא עמ' פט
לא ע"ב23 גדולה מילה שנכרתו עליה שלש עשרה בריתותבצור ירום ח"ד עמ' צד
לא ע"ב23 גדולה מילה שנכרתו עליה שלש עשרה בריתותמגיד דבריו ליעקב (ממזריטש) - לקוטי אמרים סי' רנ, אור תורה סי' קמ
לא ע"ב23 גדולה מילה שנכרתו עליה שלש עשרה בריתותראשית חכמה (תשמד) - קדושה פרק ו אות נו
לא ע"ב23 גדולה מילה שנכרתו עליה שלש עשרה בריתותשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' תקלה
לא ע"ב23 גדולה מילה שנכרתו עליה שלש עשרה בריתותשבילי פנחס (תשעד) עמ' לא
לא ע"ב23 גדולה מילה שנכרתו עליה שלש עשרה בריתותשל"ה (תשנז) - מס' חולין אות ט
לא ע"ב23 גדולה מילה שנכרתו עליה שלש עשרה בריתותתהלות ישראל (מג'לד) עמ' ג
לא ע"ב23 גדולה מילה שנכרתו עליה שלש עשרה בריתותתפארת צבי בראשית עמ' רנד
לא ע"ב23 גדולה מילה שנכרתה עליה שלש עשרה בריתות וכו'בי חייא ח"א עמ' ל
לא ע"ב23 גדולה מילה שנכרתו עלי' כו'המדרש והמעשה בראשית פ' לך לך
לא ע"ב23 גדולה מילה שנכרתו עליה י"ג בריתותשארית מנחם ח"ד עמ' תכד
לא ע"ב23 שנכרתו עליה י"ג בריתותערוגת הבושם (הראשון) ח"ג עמ' 148
לא ע"ב23 גדולה מילהחכמת התורה ויצא עמ' תקיב {על ידה זכה אברהם לארץ}
לא ע"ב23 גדולה מילהאור הרעיון עמ' עה
לא ע"ב23 גדולה מילהאמרי מאיר (מאירי) ויקרא פי"ב פסוק ג
לא ע"ב23 גדולה מילהברכת אבות עמ' קמח
לא ע"ב23 גדולה מילהדעת שבת עמ' רכ
לא ע"ב23 גדולה מילהדרשות הרז"ה עמ' שמט
לא ע"ב23 גדולה מילהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' קכח
לא ע"ב23 גדולה מילהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' לז
לא ע"ב23 גדולה מילהכלי יקר (תשמח) עמ' סד, שסא
לא ע"ב23 גדולה מילהמשנת חיים בראשית עמ' רא, רו
לא ע"ב23 גדולה מילהנוה צדק דף ד ע"ב
לא ע"ב23 גדולה מילהפרי חיים (קנולר) פרשת שמיני
לא ע"ב23 גדולה מילהשארית יעקב (אלגזי) דף כו ע"ד
לא ע"ב23 גדולה מילהשארית יעקב (אלגזי, תשנא) עמ' עה
לא ע"ב23 גדולה מילהתהלה לדוד (מוספיה) דף י ע"ב {ארבע מעלות שזוכה על ידי המילה}
לא ע"ב23 גדולה מילה, ורש"י ומהרש"ארנת יצחק עה"ת ח"א עמ' רסז, רסח
לא ע"ב23 גדולה מילה, תוי"טברית יצחק דף יג ע"א
לא ע"ב23 גדולה מילה, תוי"טחכמת התורה אחרי מות עמ' שיא-שיב
לא ע"ב23 גדולה מצות מילהאחרי ראי (תשסד) זמנים סי' יז אות ד
לא ע"ב23 המילה נכרתו עליה י"ג בריתותעץ הדעת טוב (תשסח) סי' תף
לא ע"ב23 י"ג בריתות וכו'לקוטי שיחות חלק ל עמ' 55
לא ע"ב23 י"ג בריתות נכרתו לאברהםאלשיך על חמש מגילות עמ' מט
לא ע"ב23 י"ג בריתות נכרתו על המילהברית עולם (אשכנזי, תשסא) ח"א עמ' 74
לא ע"ב23 י"ג בריתות נכרתו על המילהמגדל עוז (תשעח) עמ' ח
לא ע"ב23 י"ג בריתות נכתבו על המילהעבודת יצחק בראשית עמ' פח, עב, צ
לא ע"ב23 י"ג בריתות שנכרתו על המילהתשואות חן (תשסח) עמ' ל
לא ע"ב23 י"ג בריתותעולם אחד פרק צה
לא ע"ב23 י"ג בריתותרמז הרומז (תשסח) עמ' קכו
לא ע"ב23 מילה נכרתה עליה י"ג בריתותשמן ראש - ימים נוראים עמ' תלה
לא ע"ב23 מילה נכרתו עליה י"ג בריתותאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) ויחי כה
לא ע"ב23 מילה נכרתו עליה שלש עשרה בריתותיגל יעקב (תשעד) ח"ב עמ' תקלב
לא ע"ב23 מילה שנכרתו עליה י"ג כריתותחכמת התורה ויצא עמ' תקב
לא ע"ב23 מילהבעקבי יעקב עמ' יא
לא ע"ב23 נכרתו על המילה שלוש עשרה בריתותלילה כיום יאיר (באום) עמ' 61
לא ע"ב23 על המילה נכרתו י"ג בריתותעץ הדעת טוב (תשסח) סי' תלג
לא ע"ב23 שלש עשרה בריתות על מצוות מילהנאות דשא (שניאור) בראשית עמ' 196
לא ע"ב24 גדולה היא המילה שדוחה את השבתנצח ישראל (הרטמן) עמ' תטז הערה 27
לא ע"ב24 גדולה היא המילה שדוחה את השבתתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תקנ הערה 94
לא ע"ב24 גדולה היא המילה שהיא דוחה את השבת החמורהתוספות יום טוב (תג) שם; כסף מזוקק (שפח) פרשת שמות דף ס ע"ג; מבקש ה' (חאגיז, שנו) פרשת יתרו דף קמט ע"א; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת וירא דף כב ע"ב
לא ע"ב24 גדולה מילה שדוחה את השבת החמורה בו'לקוטי שיחות חל"ה עמ' 59
לא ע"ב24 גדולה מילה שדוחה את השבת החמורה וכו' גדולה מילה שדוחה את הנגעיםשער החצר (תשעב) סי' קנב
לא ע"ב24 גדולה מילה שדוחה את השבת החמורהגנת אגוז (תשעב) אות שנא
לא ע"ב24 גדולה מילה שדוחה את השבת החמורהדרשות מהרי"ץ לחנוכה ח"ב דרוש מא עמ' עט
לא ע"ב24 גדולה מילה שדוחה את השבת החמורהישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קעד, קעז, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' רח, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' לז
לא ע"ב24 גדולה מילה שדוחה את השבת החמורהתהלה לדוד (והרמן) פרק קלח פסוק ב הערה ח
לא ע"ב24 גדולה מילה שדוחה את השבת ואת הנגעים וכו'מגדל עוז (תשעח) עמ' ח
לא ע"ב24 גדולה מילה שדוחה את השבתאז שמח עמ' שצב, תלג
לא ע"ב24 גדולה מילה שדוחה את השבתהון רב דף קא ע"ב
לא ע"ב24 גדולה מילה שדוחה את השבתחסד ומשפט דף קסח ע"א
לא ע"ב24 גדולה מילה שדוחה את השבתמגלה צפונות ח"א פרשת לך לך
לא ע"ב24 גדולה מילה שדוחה את השבתמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' תק
לא ע"ב24 גדולה מילה שדוחה את השבתמנחת אליהו (תשנט) עמ' יב
לא ע"ב24 גדולה מילה שדוחה את השבתערוגת הבושם (תשעא) ויקרא-במדבר עמ' רלז
לא ע"ב24 גדולה מילה שדוחה שבת וכו' שלא נתלה למשה וכו' שדוחה את הנגעיםמי מנוחות (בירדוגו) עמ' תצו
לא ע"ב24 גדולה מילה שדוחה שבתאהל משה (פרהנד, תשסה) ח"א עמ' ריז
לא ע"ב24 גדולה מילה שדוחה שבתאיש צעיר דף א ע"א
לא ע"ב24 גדולה מילה שדוחה שבתויגד יעקב עמ' תקצז
לא ע"ב24 גדולה מילה שדוחה שבתילקוט הגרשוני ח"ב
לא ע"ב24 גדולה מילה שדוחה את השבת וכו'מה ה' אלקיך שואל מעמך עמ' 114
לא ע"ב24 מילה דוחה שבת ונגעים ואברהם אבינו נקרא שלם על ידהמרפא לנפש בראשית עמ' קג
לא ע"ב24 גדולה מילה שהיא דוחה את השבת החמורה ר' נחוניא וכו'ברך יצחק (ברכה) דרוש לפרשת תזריע
לא ע"ב24 ריב"ק אומר כו' רשב"ג או' כו'קידש ידיד דף ג ע"א-ע"ד
לא ע"ב25 גדולה היא מילה שלא נתלה למשה הצדיק עליה אפילו מלא שעהבאר הגולה (הרטמן) באר ה הערה 341
לא ע"ב25 גדולה מילה וכו' למשה הצדיקפי' הרמ"ז על הזוהר במדבר (תשסד) עמ' רצ
לא ע"ב25 גדולה מילה שלא נתלה לו למשה רבינומנחת מרדכי עמ' קל
לא ע"ב25 גדולה מילה שלא נתלה למשה הצדיק מלא שעהכרם חמד (תשסו) עמ' קנט
לא ע"ב25 גדולה מילה שלא נתלה זכות למשה אלא המילהקרבן מנחה (תשעד) עמ' נ
לא ע"ב25 גדולה מילה שלא נתלה לו למשה הצדיק וכו'אור אברהם ברכות עמ' רלה
לא ע"ב25 גדולה מילה שלא נתלה לו למשה הצדיק עליה אפי' מלא שעהגור אריה שמות פ"ד הערה 202
לא ע"ב25 גדולה מילה שלא נתלה לו למשה הצדיק עליה אפילו מלא שעהאוצרות חיים - אישים ח"ה עמ' כ
לא ע"ב25 גדולה מילה שלא נתלה לו למשה הצדיק עליה מלא שעההמעלות לשלמה (תשמז) עמ' רפא
לא ע"ב25 גדולה מילה שלא נתלה לו למשה הצדיק עליה מלא שעהתוספות יום טוב (תג) שם; הואיל משה (אלפלס, שנז) חלק ב פרק ב דף צג ע"א; הנותן אמרי שפר (ראנ"ח, שצ) דף נו וקא קלב וקלג ורט
לא ע"ב25 גדולה מילה שלא נתלה לו למשה הצדיקבאור החיים (תשמט) עמ' קכא
לא ע"ב25 גדולה מילה שלא נתלה לו למשה עליהולאשר אמר בראשית-שמות עמ' שלב
לא ע"ב25 גדולה מילה שלא נתלה למשה אפילו שעהחכמת התורה בא עמ' מה
לא ע"ב25 גדולה מילה שלא נתלה למשה הצדיק וכו'אור אברהם דברים עמ' צ
לא ע"ב25 גדולה מילה שלא נתלה למשה מלא שעהעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' רי
לא ע"ב25 גדולה מילה שלא נתלה למשה רבינו אפילו מלא שעהמהר"ם שיק שמות עמ' טז
לא ע"ב25 גדולה מילה שלא נתלה למשה רגע אחד וכו'צפנת פענח (תשסו) עמ' רמט
לא ע"ב25 חביבה מילה שלא נתלה למשה עליהחכמת התורה שמות עמ' פז
לא ע"ב25 מלא שעה, ור"ן ומהרש"אשערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' צב-צג
לא ע"ב25 משה הצדיקלקוטי שיחות חכ"ה עמ' 142, 58
לא ע"ב25 על המילה לא נתלה למשה אפילו שעה, תוי"טחכמת התורה קדושים עמ' רלב
לא ע"ב25 שלא נתלה למשה מלא שעהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' רעז
לא ע"ב26 גדולה היא מילה שהיא דוחה את הנגעיםתוספות יום טוב (תג) שם דף פד ע"ב; הנותן אמרי שפר (ראנ"ח, שצ) דף יא ע"א; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מאמר תכב דף שיב ע"ב
לא ע"ב26 גדולה מילה שדוחה את הנגעיםאיש צעיר דף א ע"א
לא ע"ב26 גדולה מילה שדוחה את הנגעיםאמונת עתיך (וולפסון) ח"ב עמ' לא
לא ע"ב26 גדולה מילה שדוחה את הנגעיםגנת אגוז (תשעב) אות שנט
לא ע"ב26 גדולה מילה שדוחה את הנגעיםחוט המשולש (דיוואן) דרשות דף ח ע"ד
לא ע"ב26 גדולה מילה שדוחה את הנגעיםירך יעקב (פיתוסי) דף סו ע"ב
לא ע"ב26 גדולה מילה שדוחה את הנגעיםמדרש האיתמרי (תקפד) דרוש ד דף ז ע"ב
לא ע"ב26 גדולה מילה שדוחה את הנגעיםמדרש האיתמרי (תרסא) דרוש ד דף יח ע"א
לא ע"ב26 גדולה מילה שדוחה את הנגעיםמרפא לנפש בראשית עמ' קח
לא ע"ב26 גדולה מילה שדוחה את הנגעיםשבילי פנחס (תשעד) עמ' רצא-רצב
לא ע"ב26 גדולה מילה שדוחה את הנגעים, ומהרש"א - מילתא זוטרתי היא שדוחה נגעים לגבי שבת וי"ל וכו' שדוחה שבת היינו דוקא במילה בזמנהדברי תורה (שפירא) מהד' ג סי' ח
לא ע"ב26 גדולה מילה שדוחה את הצרעתיבין שמועה (לעוו) עמ' שלג
לא ע"ב26 גדולה מילה שדוחה נגעיםילקוט הגרשוני ח"ב
לא ע"ב27 אברהם לא נקרא שלם עד שמלאשל חיים ח"א עמ' סח-סט
לא ע"ב27 אברהם לא נקרא שלם עד שמלעיוני פרשה (ריבלין) שמות עמ' 14
לא ע"ב27 אברהם לא נקרא שלם עד שמלפתגמי אורייתא ח"א עמ' קכה
לא ע"ב27 אברהם לא נקרא תמים עד שמל עצמומגן אברהם (טריסק, תשסו) עמ' תשפב
לא ע"ב27 אברהם לא נקרא תמים עד שמלעץ הדעת טוב (תשסח) סי' רפז
לא ע"ב27 אברהם לא נקרא תמים עד שנימולחכמת התורה ויצא עמ' תקטו
לא ע"ב27 אברהם לא נקרא תמים עד שנמולחכמת התורה בראשית עמ' קיד
לא ע"ב27 גדולה היא מילה שכל המצות שעשה אברהם אבינו לא נקרא שלם עד שמלתוספות יום טוב (תג) שם; בית נאמן (ביגה, שפא) דרוש טז למילה דף סה ע"ג; כסף מזוקק (שפח) פרשת שמות דף ס ע"ב; חן טוב (הלוי, שסה) פרשת לך לך דף מה ע"ג; הואיל משה (אלפלס, שנז) חלק ב פרק ו דף קכט ע"ב; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת וירא דף כב ע"ב
לא ע"ב27 גדולה המילה שעל ידה נקרא אברהם אבינו תמיםאמרי מרדכי (שפלטר, תשעב) אות כ
לא ע"ב27 גדולה מילה וכו' אברהם אבינו לא נקרא שלם עד שמלצפנת פענח (תשסו) עמ' עה, רסה, רעט
לא ע"ב27 גדולה מילה וכו' אברהם לא נקרא שלם עד שמלעיוני פרשה (ריבלין) בראשית עמ' 15
לא ע"ב27 גדולה מילה וכו' ולא נקרא אברהם שלם עד שמלמדרש האיתמרי (תקפד) דרוש ג דף ה ע"א
לא ע"ב27 גדולה מילה וכו' לא נקרא שלם עד שמלתורת המצרף עמ' סז, שיד
לא ע"ב27 גדולה מילה כו' ולא נקרא אברהם שלם עד שמלמדרש האיתמרי (תרסא) דרוש ג דף יד ע"ב
לא ע"ב27 גדולה מילה כו' שלם עד שמל וכו'לקוטי שיחות חלק ל עמ' 44
לא ע"ב27 גדולה מילה שאין לך מי שנתעסק במצות כאברהם ולא נקרא תמים אלא על שם המילהשרגא המאיר על התורה עמ' תקב, תקנז
לא ע"ב27 גדולה מילה שאין לך מי שנתעסק במצות כאברהםחן טוב (הלוי, שסה) דף מה ע"ג
לא ע"ב27 גדולה מילה שאין לך צדיק גמור כאברהם ולא נקרא תמים אלא על שם המילהנזר הקדש ח"ב עמ' שמא
לא ע"ב27 גדולה מילה שאין לך צדיק גמור כאברהםיקרא דשכבי (דוד) דרוש קכב דף רי ע"ב
לא ע"ב27 גדולה מילה שכל המצוות שעשה אברהם אבינו לא נקרא שלם עד שמל שנאמר התהלך לפני והיה תמיםחיים שיש בהם - דרשות ח"א עמ' נ
לא ע"ב27 גדולה מילה שכל המצוות שעשה אברהם אבינו לא נקרא שלם עד שמל שנא' התהלך לפני והיה תמיםבאר יוסף (תשמא) ח"ג עמ' כח
לא ע"ב27 גדולה מילה שכל המצוות שעשה אברהם אבינו לא נקרא שלם עד שמל ערלתומי מנוחות (בירדוגו) עמ' קכז
לא ע"ב27 גדולה מילה שכל המצוות שעשה אברהם אבינו לא נקרא שלם עד שמללמדנות (תשנח) פ' לך לך אות יד
לא ע"ב27 גדולה מילה שכל המצוות שעשה אברהם אבינו לא נקרא שלם עד שמלערוגת הבושם (תשעא) בראשית עמ' קעז, קעט, ויקרא-במדבר עמ' עא, דברים עמ' מט
לא ע"ב27 גדולה מילה שכל המצוות שעשה אברהם לא נקרא שלם עד שמל וכו' דבר אחר גדולה מילה שאלמלא היא לא ברא הקב"ה את עולמו וכו'חוט המשולש בשערים (תשנח) עמ' כ
לא ע"ב27 גדולה מילה שכל המצות כו'תולעת שני דף יב ע"א-ע"ב
לא ע"ב27 גדולה מילה שכל המצות שעשה אברהם אבינו לא נקרא שלם עד שמלהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' רנג
לא ע"ב27 גדולה מילה שכל המצות שעשה אברהם אבינו לא נקרא שלם עד שמלמדבר קדמות (תשסח) עמ' קז
לא ע"ב27 גדולה מילה שכל המצות שעשה אברהם אבינו לא נקרא שלם עד שמלנועם אליעזר בראשית עמ' מא ע"ב
לא ע"ב27 גדולה מילה שכל המצות שעשה אברהם אבינו לא נקרא שלם עד שמלפלא יועץ (טברסקי) ח"ב עמ' קה
לא ע"ב27 גדולה מילה שכל המצות שעשה אברהם אבינו לא נקרא שלם עד שמל וכו'שבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' לח
לא ע"ב27 גדולה מילה שכל המצות שעשה אברהם אבינו לא נקרא שלם עד שמלאור יצחק (ראדוויל, תשסה) עמ' סג
לא ע"ב27 גדולה מילה שכל המצות שעשה אברהם אבינו לא נקרא שלם עד שמל וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' כז, לא
לא ע"ב27 גדולה מילה שכל המצות שעשה אברהם אבינו לא נקרא שלם עד שמל וכו'תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' קו
לא ע"ב27 גדולה מילה שכל המצות שעשה אברהם אבינו לא נקרא תמים וכו' דבר אחר גדולה מילה שאלמלא היא לא ברא הקב"ה את עולמוחוט המשולש בשערים (תשנח) עמ' כג
לא ע"ב27 גדולה מילה שכל המצות שעשה אברהם אבינו לא נקראבית נאמן (ביגה, שפא) ח"ב דרוש טז דף סה
לא ע"ב27 גדולה מילה שכל המצות שעשה אברהם לא נקרא שלם עד שמלעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' רט
לא ע"ב27 גדולה מילה שכל המצותראש דוד (תקלו) דף ח ע"ד
לא ע"ב27 גדולה מילה שכל המצותראש דוד (תשמו) עמ' מ ע"א
לא ע"ב27 גדולה מילה שלא הניח אברהם אבינו מצוה שלא עשאה, ולא נקרא שלם עד שמלארוחת תמיד עמ' כ ע"ב ד"ה וזו
לא ע"ב27 גדולה מילה שלא נקרא אברהם אבינו שלםראה חיים חלק א דף יב ע"א (דף מ"ב ע"ב קטע ראשון)
לא ע"ב27 גדולה מילה שלא נקרא אברהם אבינו תמים עד שמללוח ארז פרשת לך לך דף כג
לא ע"ב27 גדולה מילה שלא נקרא אברהם שלם עד שמל שנאמר התהלך לפני והיה תמיםבן פורת יוסף (תשעא) עמ' קמח, קפב, שיז
לא ע"ב27 גדולה מילה שלא נקרא אברהם תמים עד שנימולאור חדש (הרטמן) הקדמה אות 88-89
לא ע"ב27 גדולה מילה שלא נקרא תמים עד שמלמאור עינים (תשעה) עמ' רמד
לא ע"ב27 שלם מצד מצוות מילהמילי דשמיא - טעם לשבח הערה 109 עמ' עא
לא ע"ב27 ולא נקרא שלם עד שמלדרשות שבט הלוי ח"א עמ' פו
לא ע"ב27 כל המצוות שעשה אברהם אבינו לא נקרא שלם עד שמלשבח נעורים עמ' רכד
לא ע"ב27 כל המצות שעשה אברהם אבינו לא נקרא שלם עד שמלתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תרצג הערה 14
לא ע"ב27 לא נקרא אברהם אבינוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' שעג
לא ע"ב27 לא נקרא אברהם אבינו שלם עד שמלחוט של חסד (תרכה) דף ח ע"ג
לא ע"ב27 לא נקרא אברהם אבינו שלם עד שמלעמודיה שבעה עמ' *יט
לא ע"ב27 לא נקרא אברהם אבינו שלם עד שקיים מצות מילהאוצר המאמרים (תשסא) עמ' קסז
לא ע"ב27 לא נקרא אברהם שלם עד שמל את עצמו וכו'צפנת פענח (תשעא) שמות עמ' תב, תכב
לא ע"ב27 לא נקרא אברהם שלם עד שמלתורת יחיאל בראשית עמ' קמח
לא ע"ב27 לא נקרא אברהם תמים עד שמלפעולת גבר עמ' קנז ד"ה ולכאורה תמוה
לא ע"ב27 לא נקרא שלם עד שמלאור הרעיון עמ' עה, תטז
לא ע"ב27 לא נקרא שלם עד שנימולעבודת יצחק בראשית עמ' רמה
לא ע"ב27 שכל המצות שעשה אברהם אבינו לא נקרא שלם עד שמל וכו'דרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' פז
לא ע"ב27 שלם נקרא כשנימולחיים לגופא (תשסה) עמ' ס
לא ע"ב28 אלמלא מילה לא ברא הקב"ה את עולמושמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' תקלא
לא ע"ב28 אלמלא מילה לא נבראו שמים וארץחכמת התורה ויצא עמ' תיח {כיון שכל העולם נברא בשביל המילה, קל וחומר שרחל נעשית בריה חדשה (אף שהיתה עקרה ביסודה) בזכות המילה, וזה מה שתרגום יונתן אומר על "אסף אלקים את חרפתי" - שהוא בזכות יהושע בן בנו של יוסף שעתיד למול את ישראל}
לא ע"ב28 אלמלא מילה לא נתקיימו וכו'ברית אברהם (בושערה) דף ד ע"ג {קוברים את הערלה בעפר, כי בזה הארץ מקבלת את חלקה מגוף האדם שנברא מהעפר וישוב לעפר, ואז יוכל שאר גופו של הצדיק לעלות לשמים עם הנשמה, כרמוז בפסוק "מי יעלה לנו השמימה" ראשי תיבות מילה, כי ע"י המילה יעלה הגוף לשמים, ונמצא שע"י המילה השמים מקבל את חלקו והארץ מקבל את חלקו, ובזה תלוי קיומם, כי הכל נברא בשביל האדם; בלק אמר "ואגרשנו מן הארץ", כי חשב שהגוף ירד לארץ לגמרי, ובלעם אמר לו "מי מנה עפר יעקב" - שבזכות הטמנת הערלה בעפר, שאר הגוף יעלה לשמים}
לא ע"ב28 אלמלא מילה לא נתקיימו שמים וארץדרשות מהר"ם חביב עמ' רפה {זה לא סותר את המימרא שהעולם מתקיים בזכות התורה, כי ברית הלשון שקול לברית המעור, כי "מילה" ו"פה" שווים בגימטריא, ועוד שהדיבור נקרא "מלה", והפה נברא להגות בתורה; ומי ששומר את לשונו הוא סימן שהוא שומר את בריתו, וזה פירוש הפסוק "הושיעה ה' כי גמר חסיד פסו אמונים מבני אדם" שבא אחרי הפסוק "למנצח על השמינית" שהוא על המילה: "הושיעה ה' כי גמר חסיד" - אני יודע שהם לא חסידים בענין שמירת הברית, שהרי "פסו אמונים מבני אדם" - שאינם זהירים בלשון, ולכן אומר פסיקתא כג, ד שישראל ערל לא יכול להבין סודות התורה; ולכן שיעור פרשה להציל מהדליקה הוא אם יש בו פ"ה אותיות - גימטריא של מילה}
לא ע"ב28 אלמלא מילה לא נתקיימו שמים וארץשם ישראל עמ' פד {לכן מצוות מילה מורה על כוח ישראל וחשיבותם, ולכן היונים גזרו עליה}
לא ע"ב28 בזכות המילה נברא העולםאשל אברהם (פרידמן) ח"א עמ' מה
לא ע"ב28 בזכות מילה נבראו שמים וארץנטריקן (תשעד) עמ' עח
לא ע"ב28 בעבור מצות מילה עשה ה' את השמים ואת הארץעץ הדעת טוב (תשסח) סי' שעג
לא ע"ב28 גדולה מילה שאילולי היאתולעת שני דף יד ע"ג {זה מה שכתוב "רבים אומרים לנפשי" - זו המילה שניתנה באמירה ולא בדיבור, "ואתה ה' מגן בעדי", שאברהם אומר שבזכות שמלתי, אתה מקיים את העולם}
לא ע"ב28 גדולה היא מילה שאלמלא היא לא ברא הקב"ה את עולמו וכו'תוספות יום טוב (תג) שם; דרש משה (אלבלדה, שסג) פרשת ויחי דף קיב ע"א; כסף מזוקק (שפח) פרשת וארא דף כב ע"ג, ופרשת משפטים דף פב ע"ג; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מאמר שצ דף שג ע"ד
לא ע"ב28 גדולה המילה שאלמלא הוא לא ברא הקב"ה את עולמויגל יעקב (תשעד) ח"ב עמ' תקלג
לא ע"ב28 גדולה המילה שאלמלא היא לא ברא הקב"ה את עולמושכר שכיר ויקרא-במדבר שיחה א אות א {רמב"ם הלכות מעילה פ"ח ה"ח כותב שהעולם מתקיים בזכות הקרבנות, כנראה הוא מפרש את הפסוק "אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמים וארץ לא שמתי" על הקרבנות שנקראו ברית שנאמר "אספו לי חסידי כורתי בריתי עלי זבח" (תהלים נ)}
לא ע"ב28 גדולה מילה וכו' שנאמר אם לא בריתיברכת חיים (תשמה) ח"א עמ' 200
לא ע"ב28 גדולה מילה שאילמלא היא לא ברא הקב"ה עולמו וכו'חמודי צבי שמות עמ' קעב
לא ע"ב28 גדולה מילה שאילמלי היא לא ברא הקב"ה את עולמוחמודי צבי מועדים עמ' שמג-שמה, תקמד, תקמה, תקסא
לא ע"ב28 גדולה מילה שאלמלא היא וכו'שמן ראש (כץ) ח"ו עמ' פא
לא ע"ב28 גדולה מילה שאלמלא היא לא ברא הקב"ה את עולמו וכו'באר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' קפח {תוס' יו"ט מבאר ש"בריתי" הוא על המילה, כי כתוב "יומם ולילה", ורק מילה נשארת על האדם יומם ולילה}
לא ע"ב28 גדולה מילה שאלמלא היא לא ברא הקב"ה את עולמו וכו'ויחי ויתן פ' בראשית דף ה ע"ד
לא ע"ב28 גדולה מילה שאלמלא היא לא ברא הקב"ה את עולמו וכו'יציב פתגם - מילה-נישואין עמ' לה
לא ע"ב28 גדולה מילה שאלמלא היא לא ברא הקב"ה את עולמואלומת יוסף דף כ ע"א {מנין ש"בריתי" הוא על המילה, הרי יש עוד מצוות שנקראו ברית? הדרשה היא מ"יומם ולילה", ורק מילה נשארת על האדם יומם ולילה}
לא ע"ב28 גדולה מילה שאלמלא היא לא ברא הקב"ה את עולמוגור אריה בראשית פמ"א הערה 129
לא ע"ב28 גדולה מילה שאלמלא היא לא ברא הקב"ה את עולמודברי יואל פ' יתרו דף פג ע"ב
לא ע"ב28 גדולה מילה שאלמלא היא לא ברא הקב"ה את עולמודרך חיים (תשע) פ"א הערה 325
לא ע"ב28 גדולה מילה שאלמלא היא לא ברא הקב"ה את עולמוהֻידוֹת אהרן (תשסא) עמ' לא
לא ע"ב28 גדולה מילה שאלמלא היא לא ברא הקב"ה את עולמוהֻידוֹת אהרן (תשסז) עמ' לא
לא ע"ב28 גדולה מילה שאלמלא היא לא ברא הקב"ה את עולמונתיב התורה (סאלים) דברים עמ' רד
לא ע"ב28 גדולה מילה שאלמלא היא לא ברא הקב"ה את עולמועיוני פרשה (ריבלין) ויקרא עמ' 149
לא ע"ב28 גדולה מילה שאלמלא היא לא ברא הקב"ה את עולמורנת יצחק ישעיה עמ' תיג
לא ע"ב28 גדולה מילה שאלמלא היא לא ברא הקב"ה את עולמושבילי פנחס (תשעד) עמ' לט
לא ע"ב28 גדולה מילה שאלמלא היא לא ברא הקב"ה עולמואהבת חיים (דייטש) עמ' קיד
לא ע"ב28 גדולה מילה שאלמלא היא לא ברא הקב"ה עולמונתיבות יצחק ח"ג עמ' רעח, רפב
לא ע"ב28 גדולה מילה שאלמלא היא לא ברא וכו'ישא מדברותיך - מגילה עמ' יא
לא ע"ב28 גדולה מילה שאלמלא היא לא בראגבורת יצחק אבות עמ' לט, נג
לא ע"ב28 גדולה מילה שאלמלא היא לא נברא העולםדברי חנינא - הספדים עמ' קפד
לא ע"ב28 גדולה מילה שאלמלא היאתוכחת חיים (תר) חלק ב (סדר שמות) דף י"ג ע"א (ד"ה ממוצא)
לא ע"ב28 העולם נברא בשביל המילהברכת אברהם (הרשקוביץ) עמ' ב
לא ע"ב28 אלמלא מילה לא נתקיימו שמים וארץערוגת הבושם (הראשון) ח"ג עמ' 192
לא ע"ב28 גדולה מילה שאלמלא מילה לא ברא הקב"ה את עולמוערוגת הבושם (תשעא) בראשית עמ' קעה, ויקרא-במדבר עמ' רלט
לא ע"ב28 גדולה מילה שאלמלא מילה לא נתקיימו שמים וארץ וכו'שער החצר (תשעב) סי' קנב
לא ע"ב28 גדולה מילה שאלמלא מילה לא נתקיימו שמים וארץיד יוסף (צרפתי, שעו) דף יז ע"ג
לא ע"ב28 גדולה מילה שאלמלאבאר מים חיים (תשנט) ח"ב עמ' תח
לא ע"ב28 גדולה מילה שאלמלי היא לא ברא הקב"ה את עולמוגבורת יצחק שבועות עמ' קסח, קסט
לא ע"ב28 התהלך לפני במצות מילהמרפא לנפש בראשית עמ' קד
לא ע"ב28 התהלך לפני והיה תמים במילהמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ג עמ' קיז
לא ע"ב28 והיה תמים וכו'משנת יוסף - דרשות ח"א עמ' שמב {שהמילה היא מום}
לא ע"ב28 שאלמלא מילה לא ברא הקב"ה את עולמו, ומהרש"ארנת יצחק - פרק חלק עמ' רמ
לא ע"ב29 אם לא בריתי גו'לקוטי שיחות חלק ל עמ' 58
לא ע"ב29 אם לא בריתי יומם ולילה וגו'רנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' כד
לא ע"ב29 אם לא בריתי יומם ולילה קאי על המילהמרפא לנפש בראשית עמ' קג
לא ע"ב29 'אם לא בריתי יומם ולילה' קאי על מילהתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' יח (סג) {לר"ע קאי על שבת}
לא ע"ב29 אם לא בריתי יומם ולילה, זה מצות מילהשמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' קסה
לא ע"ב29 ברית מילה יומם ולילהציץ השדה פורים - אורה ושמחה עמ' צג, צד, צו
לא ע"ב29 לא ברא הקב"המשנת חיים בראשית עמ' ר
לא ע"ב30 ר' יהושע בן קרחה אומר גדולה מילה שכל זכיות שעשה משה רבינו לא עמדו לו כשנתרשל מן המילה שנאמר וגו'שם אליעזר דף ח ע"א
לא ע"ב30 ר' יהושע בן קרחה אמר גדולה מילה שכל זכיות שעשה משה רבינו וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' קכט
לא ע"ב30 ר"'י בן קרחה אומר גדולה מילהיציב פתגם - ימים נוראים עמ' קצג
לא ע"ב30 ריב"ק אומר גדולה מילה שכל זכויות שעשה משה רבינו וכו'אוצר המאמרים (וייס, תשסג) עמ' רמג
לא ע"ב30 ריב"ק אומר וכו' אמר ר' יוסי ח"ו שמשה נתרשל מן המילה וכו' אלא מפני מה נענש מפני שנתעסק במלון תחלה וכו'לב אליהו (תשלב) עמ' קסג
לא ע"ב31 גדולה מילה וכו' מפני מה נענש שנתעסק במלון תחילהברית שלום (תעח) דף קכ ע"א
לא ע"ב31 גדולה מילה וכו' מפני מה נענש שנתעסק במלון תחילהברית שלום (תשסח) עמ' תשסח
לא ע"ב31 גדולה מילה שכל זכויות משהילקוט הגרשוני ח"ב
לא ע"ב31 גדולה מילה שכל זכויות שעשה משה לא נתלו לו בשעה שנתרשל מן המילהאור פני משה דף ב ע"א
לא ע"ב31 גדולה מילה שכל זכויות שעשה משה רבינומנחת מרדכי עמ' קא
לא ע"ב31 גדולה מילה שכל זכויותהמאור שבתורה (לסין)
לא ע"ב31 גדולה מילה שכל זכיות שעשה משהחוט המשולש (דיוואן) דרשות דף כב ע"ב
לא ע"ב31 גדולה מילה שכל זכיות שעשה משה לא עמדה לו כשנתרשל מהמילה וכו'יציב פתגם - מילה-נישואין עמ' יז, לה, מ
לא ע"ב31 גדולה מילה שכל זכיות שעשה משה לא עמדו לו כשנתרשל מן המילההמעלות לשלמה (תשמז) עמ' רפב
לא ע"ב31 גדולה מילה שכל זכיות שעשה משה לא תלו לו וכו'מגן אברהם (לניאדו, שסג) דף יג ע"ב
לא ע"ב31 גדולה מילה שכל זכיות שעשה משה רבינו לא עמדו לו כשנתרשל מן המילה וכו'לחמי תודה דף רלה ע"ב
לא ע"ב31 גדולה מילה שכל זכיות שעשה משה רבינו לא עמדו לו כשנתרשל מן המילה וכו'חוט המשולש בשערים (תשנח) עמ' צב
לא ע"ב31 גדולה מילה שכל זכיות שעשה משה רבינו לא עמדו לו כשנתרשל מן המילהדברי יואל פ' שמות דף ק ע"א, פ' וארא דף רכב ע"ב
לא ע"ב31 גדולה מילה שכל זכיות שעשה משה רבינו לא עמדו לו כשנתרשל מן המילהכתנות אור (תשעג) פ' שמות אות ד
לא ע"ב31 גדולה מילה שכל זכיות שעשה משה רבינו לא עמדו לו כשנתרשל מן המילהצפנת פענח (תשסו) עמ' רמט
לא ע"ב31 גדולה מילה שכל זכיות שעשה משה רבנו לא עמדו לו וכו'כסף מזוקק (שפח) פרשת שמות דף עא ע"ב; מגן אברהם (לניאדו, שסג) דרוש ב למילה דף יג ע"ב; יפה תאר (תיז) על שמות רבה פרשה ה דף מא ע"ב; יפה מראה (שנ) דף רנט ע"ד; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מאמר תעט דף שכו/ז ע"א
לא ע"ב31 גדולה מילה שכל זכיות שעשה משההמאור שבתורה (שפירא) שמות עמ' יח
לא ע"ב31 גדולה מילה שכל מה שנתעסק משה רבינו לא עמד כשנתרשל במילהערוגת הבושם (הראשון) ח"א עמ' 228
לא ע"ב31 גדולה מילה שכל שעשה משה לא עמד לו כשנתרשל על המילהאמרי יצחק שמות-ויקרא עמ' מב
לא ע"ב31 כל זכויות שעשה משה רבינו לא עמדו לו כשנתרשל מן המילה, ומהרש"אכרם טוביה עמ' ר
לא ע"ב31 כל זכיות שעשה משה רבינו לא עמדו לו וכו'שמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' קפג
לא ע"ב31 מחלוקת למה נענש משה רבינומאור מרדכי שמות עמ' נד-נח
לא ע"ב31 מצוות שעשה משה לא עמדו בשעה שנתרשל מהמילהישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קעד
לא ע"ב31 שכל זכויות שעשה משה רבינו לא עמדו לו כשנתרשל מן המילהמשך חכמה השמטות מספר שמות פ' יב פס' נ
לא ע"ב32 ויפגשהו ה' ויבקש המיתו וכו'אור אברהם שמות עמ' כח
לא ע"ב32 ועל שנתרשל נענש עונש מיתהאמרי יהודה (דרעי, תשעב) ימים נוראים עמ' נה
לא ע"ב32 כשנתרשל מן המילהמשנת חיים ויקרא עמ' רמח, רנו
לא ע"ב32 כשנתרשל מן המילהמשנת חיים שמות עמ' יד, כה
לא ע"ב32 לפי שנתרשל מן המילה וכו' ויפגשהו ה' ויבקש המיתו וכו' מפני שנתעסק במלון תחלהדעת תורה ויקרא עמ' רלה
לא ע"ב32 משה נענש על עיכוב המילהברכת אליהו (עמאר) שמות פרשת שמות מאמר כו
לא ע"ב32 משה רבינו נתרשל במצות מילה וכו', ומהרש"אאמרות ה' השלם ח"ה עמ' רכא, ח"ו עמ' שיח
לא ע"ב32 ויבקש המיתו, בשביל שלא מל אליעזר בנוצמח צדקה עה"ת עמ' לא
לא ע"ב32 נתרשל מן המילהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תקכט
לא ע"ב32 נתרשל משה וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' עה
לא ע"ב32 נתרשל משה על המילהשם דרך שמות עמ' לו {לפי שלא מל את אליעזר בנו ועל שנתרשל נענש עונש מיתה}
לא ע"ב32 על שנתעצל במילת בנואילת אהבים (אלקבץ, תשס) עמ' קנו
לא ע"ב32 שנתרשל מן המילה וכו' ח"ו שמשה רבינו נתרשל וכו'שעורי דעת ספר א עמ' צו, קטז
לא ע"ב32 שנתרשל מן המילהמחשבת מוסר ח"א עמ' שפט
לא ע"ב33 אלא אמר אמול ואצא לדרךרב שלום (אדלר) עמ' סה
לא ע"ב33 אמול ואצא לדרך סכנה הוא לתינוקפרורים משלחן גבוה ח"ג שאלה לה
לא ע"ב33 אמול ואצא לדרך סכנה היאדברי שאול שמות עמ' מא
לא ע"ב33 אמול ואצא לדרך סכנהעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קז
לא ע"ב33 אמול ואצא לדרך סכנה הואשמן ראש (כץ) פסח ח"א עמ' שלא
לא ע"ב33 אמול ואצא סכנה וכו', ורש"י ד"ה מפניתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' רטו
לא ע"ב33 אמול ואצא סכנה הוא לולדאם לבינה (פאפא) עמ' רמט
לא ע"ב33 אמול ואצא סכנה הוא לולדערבי נחל (תשסד) עמ' קנט
לא ע"ב33 אמול ואצא סכנה היא שנאמר ויהי ביום השלישי בהיותם כואביםים שמחה עמ' קטו
לא ע"ב33 אמול ואצא סכנה היאזבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' צז
לא ע"ב33 אמול ואצא סכנה היאמשנת חיים ויקרא עמ' רנד
לא ע"ב33 אמול ואצא סכנה וכו'יציב פתגם - פסח עמ' קעז
לא ע"ב33 אמול ואצא סכנה לולד וכו', ור"ןבגדי חמודות שמות פרק ד פסוק כז
לא ע"ב33 אמול ואצא סכנה לתינוק אמול ואשהה ג' ימים הקב"ה אמר לי לך מצרימהקומץ המנחה (צונץ) דרוש קג אות ה
לא ע"ב33 אמול ואצא סכנהאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) בא לו
לא ע"ב33 אמול ואצא סכנהיציב פתגם - ימים נוראים עמ' קנג
לא ע"ב33 אמול ואצא סכנהצפנת פענח (תשסו) עמ' קנא
לא ע"ב33 אמר אמול ואצא סכנה היא לולדחכמת התורה שמות עמ' תרמה
לא ע"ב33 אמר משה אמול ואצא סכנה הוא וכו'שם יחזקאל עמ' קכ
לא ע"ב33 אמר משה אמול ואצא סכנה לולדחכמת התורה לך לך עמ' קנד
לא ע"ב33 אמר משה אמול ואצא סכנה לתינוק עד ג' ימים וכו' לפי שנתעסק במלון תחלהצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' רמו, שעז, שעט
לא ע"ב33 ח"ו שמשה נתרשל מן המילה וכו'הואיל משה (אלפלס, שנז) חלק ב פרק ב/ג דף צג ע"א; עקדת יצחק (שלג) שער לה דף ק ע"ב; יפה מראה (שנ) דף רנט ע"א; פי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת שמות דף ע ע"ב; מנחה בלולה (שנד) פרשת שמות דף סד ע"א; תולדות יצחק (קרו, שיח) פרשת שמות דף לד ע"א; יפה תאר (תיז) על שמות רבה פרשה ה דף מא ע"ג
לא ע"ב33 ח"ו שנתרשל משהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' קמ
לא ע"ב33 ח"ו שמשה רבינו נתרשל מן המילה ומהרש"אדברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' קי
לא ע"ב33 ח"ו לא נתרשל משה אלא אמר אמול ואצא לדרך סכנה היא לתינוק עד ג' ימים וכו'קהלת יעקב (אבן ברוך) דף נא ע"א, נב ע"א
לא ע"ב33 ח"ו לומר משה נתרשל במילהפרפרת משה ח"א עמ' שטו
לא ע"ב33 ח"ו שמשה נתרשל מן המילה וכו' ורש"יאיש אמונים דף קד ע"ד
לא ע"ב33 ח"ו שמשה נתרשל מהמילה אלא כך אמר משה אמול ואצא לדרך סכנה היאמנות הלוי (עוז והדר) ח"א עמ' שפט
לא ע"ב33 ח"ו שמשה נתרשל מן המלה וכו' ושטמ"ק ויעב"ץבגדי חמודות שמות פרק ד פסוק יט
לא ע"ב33 ח"ו שמשה רבינו נתרשל מן המילה אלא כך אמר אמול ואצא סכנה היא וכו'פאר יעקב ח"ב עמ' תקה
לא ע"ב33 ח"ו שמשה רבינו נתרשל מן המילה אלא כך אמר אמול ואצא סכנה וכו'דרושים ואגדות חתם סופר עמ' נ
לא ע"ב33 ח"ו שמשה רבינו נתרשל מן המילה וכו' אמול ואצא לדרך סכנה היא וכו'מנות הלוי (תשסב) עמ' קצט
לא ע"ב33 ח"ו שנתרשל משה מן המילה וכו'יציב פתגם על התורה עמ' פה, רח
לא ע"ב33 חס ושלום שמשה רבינו נתרשל מן המילהחכמת התורה שמות עמ' תרכה
לא ע"ב33 חס ושלום שמשה רבינו נתרשל מן המילהפני מנחם שמות עמ' טו
לא ע"ב33 לא נתרשל משה על המילהגור אריה שמות פ"ד אות יט
לא ע"ב33 משה אמר אמול ואצא סכנה היאבך יברך ישראל (תשסח) דף נו ע"א
לא ע"ב34 אמול ואשהה ג' ימים הקב"ה צוני לך שוב מצרים וכו' לפי שנתעסק במלון תחלהפניני דעת עמ' קמח
לא ע"ב34 סכנה למול בדרךמנחת קנאות עמ' רכד
לא ע"ב34 סכנה לתינוק עד ג' ימיםצפנת פענח (תשסו) עמ' קסו
לא ע"ב34 משום חולשא דאורחאודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' תלח
לא ע"ב35 אלא מפני מה נענש משה מפני שנתעסק במלון תחילהאוצרות חיים - אישים ח"ה עמ' קסח
לא ע"ב35 מפני מה נענש וכו' שנתעסק במלוןמנחת יצחק בראשית-שמות עמ' רכ
לא ע"ב35 מפני מה נענש משה מפני שהתעסק במלון תחילהעיוני פרשה (ריבלין) שמות עמ' 28
לא ע"ב35 מפני מה נענש משה מפני שנתעסק במלון תחילה, ורש"י ואותו תינוק לא היה באותו שעה אלא בן שמונת ימיםחוט המשולש בשערים (תשנח) עמ' צג
לא ע"ב35 מפני מה נענש משה מפני שנתעסק במלון תחילה, פרש"י ואותו תינוק היה אז בן ח' ימיםעדות ביוסף (איטינגא, תשסב) עמ' קנב
לא ע"ב35 משה נענש מפני שנתעסק במלון תחילהגנא דפלפלי עמ' קצט
לא ע"ב35 משה רבינו לא מל את אליעזר בדרך מפני הסכנהמאור מרדכי בראשית עמ' צא, קפב
לא ע"ב35 נענש משה וכו' זה התינוק וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תרלג
לא ע"ב ר"ן - א"כ אפילו נולד מהול לא הו"ל לכנותו בשם ערלבתי כנסיות - בית האסופים דף ה ע"ב
לא ע"ב ר"ן - גוי בין שנימול ובין שלא נימול יקרא לעולם ערל ויהודי אף שלא נימול לעולם יקרא מהולקריאה בקריה ח"ב עמ' שמז
לא ע"ב ר"ן ד"ה אמולפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' עד
לא ע"ב ר"ן ד"ה ואומר והיה הפלשתי הערל - דלא ידע אי נולד כשהוא מהולפני מנחם נח עמ' לט
לא ע"ב ר"ן ד"ה שנתעסקפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' עד
לא ע"ב פיה"מ להרמב"םמשנת חיים דברים עמ' כו, תסז
לא ע"ב מיוחס לרש"י - אמול ואצא לדרך סכנה היא אם אצא לדרך תוך ג' ימים דכל ג' ימים כאיב ליהמנות הלוי (עוז והדר) ח"א עמ' שפט
לא ע"ב מיוחס לרש"י - משא"כ אחר שבא למלון סמוך למצרים ממש, שאין בו סכנת הדרךצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' שעט
לא ע"ב מהרש"א ד"ה לא - בשם פענח רזאתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' מג (קנג) {אם יצאו ישראל מכלל בני נח קודם מתן תורה}
לא ע"ב חת"ס בשם ספר המכריע סי' נבגדי חמודות שמות פרק ד פסוק כה
לב ע"א01 ויהי בדרך במלוןודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' תלח
לב ע"א01 מפני שנתעסק במלון תחילה וכו' ותוס' ישניםבגדי חמודות שמות פרק ד פסוק כד-כה
לב ע"א01 מפני שנתעסק במלון תחילהילקוט הגרשוני ח"ב
לב ע"א01 מפני שנתעסק במלון תחלהמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' קו
לב ע"א01 מפני שנתעסק במלון תחלהשיחות עבודת לוי סי' ל אות א
לב ע"א01 שנתעסק במלון תחילהאור יהל ח"א עמ' כח
לב ע"א01 שנתעסק במלון תחילהבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' סח
לב ע"א01 שנתעסק במלון תחילהבעקבות משה שמות עמ' פה
לב ע"א01 שנתעסק במלון תחילהלב אליהו (תשסה) שמות עמ' טו, ויקרא-דברים עמ' שכג
לב ע"א01 שנתעסק במלון תחילהשערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' צג
לב ע"א02 לא למשה ביקש שטן להרוג אלא לאותו תינוקקרבן מנחה (תשעד) עמ' נא
לב ע"א02 לא למשה בקש שטן להרוג אלא לאותו תינוקברית שלום (תעח) דף לח ע"ב
לב ע"א02 לא למשה בקש שטן להרוג אלא לאותו תינוקברית שלום (תשסח) עמ' רמא
לב ע"א02 לא למשה רבינו ביקש שטןברכת אבות עמ' קנח
לב ע"א02 לא למשה רבינו בקש השטן להרוג וכו'בגדי חמודות שמות פרק ד פסוק כה
לב ע"א02 לא למשה רבינו בקש שטן להרוג אלא לאותו תינוקמאיר עיני חכמים מהדו"ג ח"א דף נג
לב ע"א02 מחלוקת ר' יוסי ורשב"גודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' קסז
לב ע"א02 שטן ביקש להרוג את משה או את התינוקצמח דוד (שלוניקי) ח"א דף קלב ע"ג
לב ע"א03 אלא לאותו תינוק כו'משנת חיים שמות עמ' כו
לב ע"א03 אלא לאותו תינוקמשנת חיים בראשית עמ' רה
לב ע"א03 ביקש המלאך להרוג משהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' קמ
לב ע"א03 חתן הוא משה או התינוקחכמת התורה שמות עמ' תרכד, תרמג
לב ע"א04 חתן דמים אתה ליודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' קלב
לב ע"א04 חתן דמים כו' זה התינוקבגדי חמודות שמות פרק יב פסוק ו
לב ע"א04 מי קרוי חתן הוי אומר זה התינוקעיוני פרשה (ריבלין) שמות עמ' 28
לב ע"א04 מי קרוי חתן הוי אומר זה התינוקאמרי יקותיאל (תשסא) עמ' נ
לב ע"א04 נקרא 'חתן' זה התינוק, ורא"שחכמת התורה שמות עמ' תרנד
לב ע"א06 בשעה שנתרשל משה מן המילה באו אף וחימה וכו'ברית שלום (תעח) דף כה ע"ב
לב ע"א06 בשעה שנתרשל משה מן המילה באו אף וחימה וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' קנח, תשסח
לב ע"א06 בשעה שנתרשל משה מן המילה וכו'אפיקי ים עמ' רלה
לב ע"א06 בשעה שנתרשל משה מן המילה וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"ג עמ' 199
לב ע"א06 בשעה שנתרשל משה רבינו מן המילה באו אף וחומה ובלעוהו וכו'כלי פז (תיז) ישעיהו כו/כז דף קי ע"א; חשק שלמה (הלוי, שס) ישעיהו דף נא ע"ב
לב ע"א06 בשעה שנתרשל משה רבינו מן המילה באו אף וחימה ובלעוהו וכו'מחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' קז*
לב ע"א06 בשעה שנתרשל משה רבינו מן המילה באו אף וחימה ובלעוהוויקרא יעבץ עמ' קפא
לב ע"א06 בשעה שנתרשל משה רבינו מן המילה באו אף וחימה וכו' לחימה הרגו וכו' תרי חמה הוו וכו'דרושים ואגדות חתם סופר עמ' קצב
לב ע"א06 בשעה שנתרשל משה רבינו מן המילה וכו'שמחת הנפש עמ' קיז
לב ע"א06 בשעה שנתרשל משה רבינוזבחי צדק (דיסקין) עמ' צח
לב ע"א07 אף וחימהגלגולי נשמות (תשסא) סי' ק ס"ק ד
לב ע"א07 אף וחימהעטרת ישועה (תשסד) אות ג לויקהל שקלים {שני מלאכים משחיתים}
לב ע"א07 באו אף וחימה ובלעוהו וכו' באותה שעה ביקש משה רבינו להורגן וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ה עמ' קסז
לב ע"א07 באו אף וחימה ובלעוהו ולא שיירו ממנו אלא רגליוגלגולי נשמות (תשסא) סי' ע ס"ק ז
לב ע"א07 באו אף וחמה להרוג למשהישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רעד, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קח
לב ע"א07 האף והחמהחיים לגופא (תשסה) עמ' מט {שהם מכחות של מלכים משחיתים}
לב ע"א07 המלאך היה בולעו מראשו עד המילהחכמת התורה שמות עמ' תרמב
לב ע"א07 המלאך היה בולעוישרש יעקב (אבולפיה) עמ' שכד {נעשה כנחש בלעו מראשו עד יריכו ומרגליו עד אותו מקום}
לב ע"א08 ותקח צפורה צור וכו'ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' קסט
לב ע"א10 באותה שעה ביקש משה רבינו להורגן וכו' ר"א לחימה הרגו וכו'דרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' קסד
לב ע"א11 וי"א לחימה הרגו כו'מערכי לב (חזן) ח"ב דרוש פט דף רד ע"א
לב ע"א11 ויש אומרים לחימה הרגו וכו' גונדא דחימהדרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' תקלו ד"ה והנה
לב ע"א11 ויש אומרים לחימה הרגודרשות מהר"ם שיק עמ' קנה
לב ע"א12 חימה משה הרגו וכו'זך ונקי עמ' רכז, רכח
לב ע"א12 חימה משה הרגוחכמת התורה וירא עמ' ש
לב ע"א12 חימה משה הרגוחנן אלקים עמ' קיט
לב ע"א12 חימה משה הרגופרשת דרכים (תשנב) עמ' קפ
לב ע"א12 חמה משה הרגועץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' יד
לב ע"א12 לחימה הרגו כו' תרי חימה הוו ואב"א גונדא דחימה, ורש"ירנת יצחק תפלה עמ' סח
לב ע"א12 לחימה הרגוהאיר ממזרח משלי עמ' שיז
לב ע"א12 משה הרגו לחימהאפיקי ים עמ' תקלב
לב ע"א12 משה הרגו לחימההאיר ממזרח - סליחות עמ' קנג
לב ע"א12 משה הרגו לחימהזמרת הארץ (רבינוביץ) עמ' שכד {משה וחרון אף יריבים זה בזה}
לב ע"א12 משה הרגו לחימהרנת יצחק תהלים עמ' תיז
לב ע"א12 משה רבינו הרגו לחימהמהר"ם שיק במדבר עמ' קלה
לב ע"א12 משה רבינו הרגו לחמהשם אליעזר דף ח ע"ב
לב ע"א13 תרי חימה הוויגל יעקב (תשעד) ח"ב עמ' קיד
לב ע"א13 תרי חימה הוי ואיבעית אימא גונדא דחימהשפת אמת (הלוי) משלי פרק כב פסוק כד
לב ע"א13 תרי חימה הויאמרי יוסף ויקרא-במדבר דף סו ע"ב
לב ע"א14 ואיבעית אימא גונדא דחימהמשך חכמה דברים פ' ל פס' יא-יד
לב ע"א15 אין לך מי שנתעסק במצות כאברהם אבינוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' תצו
לב ע"א15 גדולה ברית מילה וכו' שנקרא תמיםבאר שרים פרשת לך לך דרוש ב אות ב
לב ע"א15 גדולה מילה וכו' ולא נקרא תמים אלא על שם מילהאפיקי יהודה (תשנט) עמ' קמד
לב ע"א15 גדולה מילה וכו' שאין לך מי שנתעסק וכו'אפיקי ים עמ' רלו
לב ע"א15 גדולה מילה וכו'כללי המצות (צפת תשנב) עמ' 208
לב ע"א15 גדולה מילה וכו'עולם אחד פרק עה
לב ע"א15 גדולה מילה וכו'פניני יחזקאל עמ' שעז
לב ע"א15 גדולה מילה וכו'תיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' רפז
לב ע"א15 גדולה מילה שאין לך מי שנתעסק במצות כאברהם אבינו וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"א עמ' 228
לב ע"א15 גדולה מילה שאין לך מי שנתעסק במצות כאברהם אבינו וכו'שבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' עב, צט
לב ע"א15 גדולה מילה שאין לך מי שנתעסק במצות כאברהם אבינו ולא נקרא תמים אלא על שם מילה שנ' התהלך לפני והיה תמיםמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' תק
לב ע"א15 גדולה מילה שאין לך מי שנתעסק במצות כאברהם אבינו ולא נקרא תמים אלא על שם מילה שנאמר התהלך לפני והיה תמיםשל"ה (תשנז) ווי העמודים פרק יא אות לה
לב ע"א15 גדולה מילה שאין לך מי שנתעסק במצות כאברהם אבינו ולא נקרא תמים אלא על שם מילהאור יצחק (ראדוויל, תשסה) עמ' סג
לב ע"א15 גדולה מילה שאין לך מי שנתעסק במצות כאברהם אבינו ולא נקרא תמים אלא על שם מילה, שנאמר 'התהלך לפני והיה תמים', וכתיב ואתנה בריתי ביני ובינךכתב סופר אגדות כאן
לב ע"א15 גדולה מילה שאין לך מי שנתעסק במצות כאברהם ולא נקרא תמים אלא על שום מילהחן טוב (תשסה) בראשית עמ' שי
לב ע"א15 גדולה מילה שאין לך צדיק גמור בעולם כאברהם אבינו וכו'נפוצות יהודה (מוסקאטו, שמט) דרוש כט דף קכג ע"ב ודף קכד ע"א; סדר מעמדות (שסו) מעמד יום ו דף קי ע"ב
לב ע"א15 גדולה מילה שכל המצוות שעשה אברהם לא נקרא שלם עד שמללהורות נתן בראשית עמ' מב
לב ע"א15 גדולה מילה שכל המצות שעשה אברהם אבינו עד שלא מל לא נקרא תמיםמרפא לנפש בראשית עמ' קב
לב ע"א15 גדולה מילה שכל המצות שעשה אברהם לא נקרא שלם עד שמל שנא' התהלך לפני והי' תמיםמרפא לנפש בראשית עמ' קג, קה
לב ע"א15 גדולה מילהאם הבנים ח"א דף ל ע"ב-ע"ג
לב ע"א15 גדולה מילהאמרי מאיר (מאירי) ויקרא פי"ב פסוק ג
לב ע"א15 גדולה מילהבאר שרים פרשת בראשית דרוש ו אות ב-ה
לב ע"א15 גדולה מילהויחי יעקב דף כח ע"ג, כט ע"ב-ע"ג, ל ע"א-ע"ב, לא ע"ב
לב ע"א15 גדולה מילהרב שלום (אדלר) עמ' יט
לב ע"א15 גדולה מילה שכל המצות שעשה אברהם אבינו לא נקרא שלם, עד שמלרחמי הרב עמ' קמה
לב ע"א15 גדולה מצות מילה שאין לך מי שנתעסק במצוות כאברהם אבינושמלת אליעזר ח"ב עמ' שלג, רצה
לב ע"א15 חביבה מילהבאר שרים פרשת לך לך דרוש ח אות ה
לב ע"א15 רבי אומר גדולה כו'קידש ידיד דף טו ע"ד, טז ע"א
לב ע"א15 רבי אומר גדולה מילה וכו' שאילמלא מילה לא נתקיימו שמים וארץ שנאמר אם לא בריתי יומם ולילה וגו'דברי יואל מועדים ח"ט עמ' קיא
לב ע"א15 רבי אומר גדולה מילה וכו'נפוצות יהודה (מוסקאטו, תשס) עמ' רלב
לב ע"א15 רבי אומר גדולה מילה שאין לך מי שנתעסק במצות כאברהם אבינו ולא נקרא תמים אלא על שם מילהאוצרות חיים - אישים ח"א עמ' קנ
לב ע"א15 רבי אומר גדולה מילה שאין לך צדיק גמור כאברהם אבינו ולא נקרא תמים אלא על שם המילה וכו'איתן האזרחי עמ' קעה
לב ע"א15 רבי אומר וכו' תמים אלא ע"ש מילה וכו'לקוטי שיחות חלק ל עמ' 44
לב ע"א16 אברהם לא נקרא תמים אלא על שם המילהכנפי יונה (תשנח) ח"ב סי' קטו
לב ע"א16 ולא נקרא תמים אלא ע"ש המילהעמק החכמה עמ' ו
לב ע"א16 ולא נקרא תמים אלא על שם מילההמעלות לשלמה (תשמז) עמ' רסא
לב ע"א16 כל המצות שעשה אברהם לא נקרא תמים עד שמלדברי יואל פ' נח דף קסו ע"א
לב ע"א16 לא נקרא אברהם אבינו תמים עד שמלתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' רי {וכן אז נשלם להיות מרכבה למדת החסד}
לב ע"א16 לא נקרא אברהם תמים עד שנמולתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תתמא הערה 35
לב ע"א16 לא נקרא תמים עד שמל עצמו וכו' התהלך לפני והיה תמים וכו'הישר והטוב (תשסג) עמ' רכ
לב ע"א16 לא נקרא תמים אלא ע"ש המילהייטב פנים ח"ב דף קסג
לב ע"א16 לא נקרא תמים אלא ע"ש מילהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' רסה
לב ע"א16 לא נקרא תמים אלא על שם מילהאמרי אש (טאוב) עמ' שנו
לב ע"א17 התהלך לפני במצות מילה ובדבר הזה תהיה תמיםמרפא לנפש בראשית עמ' קב
לב ע"א17 תמים אלא ע"ש מילהמשנת חיים בראשית עמ' קעג
לב ע"א19 ברית מילה שקולה ככל המצוותשיחות לספר במדבר עמ' רט
לב ע"א19 ברית מילה שקולה ככל המצוותקשוטי כלה (תשסג) עמ' סד {הכופר בברית מילה כאילו כפר בכל התורה כולה}
לב ע"א19 ברית מילה שקולה כנגד כל המצותעמוד העבודה (תשעג) דרוש רביעי לתשובה כה
לב ע"א19 גדולה היא מילה שהיא שקולה כנגד כל המצות שבתורה וכו'כסף מזוקק (שפח) פרשת משפטים דף פב ע"ד; דרש משה (אלבלדה, שסג) פרשת ויחי דף קיב ע"א
לב ע"א19 גדולה מילה שהוא שקולה כנגד כל המצותנחלי מים (מלאח) עמ' מא
לב ע"א19 גדולה מילה שהיא שקולה וכו'מגן אברהם (לניאדו, שסג) דף ו ע"ב
לב ע"א19 גדולה מילה שהיא שקולה כנגד כל המצוותאוצר המאמרים (תשסא) עמ' קסו
לב ע"א19 גדולה מילה שהיא שקולה כנגד כל המצוותבתורתו יהגה ח"א עמ' שסה
לב ע"א19 גדולה מילה שהיא שקולה כנגד כל המצות שבתורה, שנאמר הנה דם הברית אשר כרת ה' עמכם על כל הדברים האלה וגו'דברי יואל מועדים ח"ט עמ' קיב
לב ע"א19 גדולה מילה שהיא שקולה כנגד כל המצותשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' תקלב
לב ע"א19 גדולה מילה ששקולה ככל המצות שבתורה וכו' גדולה מילה שאלמלא היא לא ברא הקב"ה את עולמו ופליגא דרבי אליעזר דאמר אלמלא תורה לא נתקיימו שמים וארץ וכו'תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' קו
לב ע"א19 גדולה מילה ששקולה ככל מצות שבתורה וכו' גדולה מילה שאילמלא מילה לא נתקיימו שמים וארץ שנאמר אם לא בריתי יומם ולילהתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' קז, רלא, רלב
לב ע"א19 גדולה מילה ששקולה כנגד כל המצוות שבתורה שנאמר כי על פי הדברים האלה וכו'שבילי פנחס (תשעד) עמ' לז
לב ע"א19 גדולה מילה ששקולה כנגד כל המצוות שבתורהאגרא דכלה ח"א עמ' שמא, תקכו
לב ע"א19 גדולה מילה ששקולה כנגד כל המצוות שבתורהאסופת מערכות דברים עמ' קכ
לב ע"א19 גדולה מילה ששקולה כנגד כל המצוות שבתורהבני אתה עמ' קמט
לב ע"א19 גדולה מילה ששקולה כנגד כל המצוות שבתורהדרשות שבט הלוי ח"ב עמ' קסו
לב ע"א19 גדולה מילה ששקולה כנגד כל המצוות שבתורההגות לב עמ' 25
לב ע"א19 גדולה מילה ששקולה כנגד כל המצוות שבתורהמגן אברהם (טריסק, תשסו) עמ' תשפא
לב ע"א19 גדולה מילה ששקולה כנגד כל המצוות שבתורהמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ג עמ' קטז, קיז
לב ע"א19 גדולה מילה ששקולה כנגד כל המצוות שבתורהשבח נעורים עמ' קמז, רכו
לב ע"א19 גדולה מילה ששקולה כנגד כל המצוות שבתורהשיחות חכמה ומוסר מאמר לא אות א, מאמר לה אות א, מאמר לו אות ד
לב ע"א19 גדולה מילה ששקולה כנגד כל המצוות שנאמר הנה דם הבריתאיש צעיר דף א ע"ב
לב ע"א19 גדולה מילה ששקולה כנגד כל המצוותאודה ה' דף כה ע"ב
לב ע"א19 גדולה מילה ששקולה כנגד כל המצוותשפע חיים - מכתבי תורה (תשסח) עמ' קע
לב ע"א19 גדולה מילה ששקולה כנגד כל המצוות, ומהרש"אאמרי יהודה (דרעי, תשעב) מעגל החיים עמ' כז
לב ע"א19 גדולה מילה ששקולה כנגד כל המצות שבתורהמאמץ כח (תשעה) עמ' קכה, קלא, קמג
לב ע"א19 גדולה מילה ששקולה כנגד כל המצות שבתורהדעת תורה ויקרא עמ' עג
לב ע"א19 גדולה מילה ששקולה כנגד כל המצות שבתורהשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' תפב
לב ע"א19 גדולה מילה ששקולה כנגד כל המצות שבתורהתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' שעא-שעב (רכג) {מצינו כן בעוד כמה מצות}
לב ע"א19 גדולה מילה ששקולה כנגד כל המצות שנאמר כי על פי הדברים האלה וכו'כסף מזוקק (שפח) פרשת משפטים דף פג ע"א; דברי שלום (אדרבי, שמו) דרוש יח דף ח ע"א
לב ע"א19 גדולה מילה ששקולה כנגד כל המצותמגלה עמוקות (תשסח) אופן קצא
לב ע"א19 גדולה מילה ששקולה כנגד כל המצותמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' תק
לב ע"א19 גדולה מילה ששקולה כנגד כל המצותמצווה ועושה ח"א עמ' תעו
לב ע"א19 גדולה מילה ששקולה כנגד כל המצותרשימות (רמ"מ שניאורסון) חוברת כו ס"א
לב ע"א19 גדולה מילה ששקולה נגד כל המצוות שבתורהדרושים וחומר לדרש (ניסנבוים) עמ' 87
לב ע"א19 גדולה מילה ששקולה נגד כל המצוותאהבת חיים (דייטש) עמ' כב
לב ע"א19 גדולה מילה ששקולה נגד כל המצות שבתורהמטר השמים - עמודי העולם עמ' תקמג
לב ע"א19 גדולה מילה ששקולה נגד כל המצות שבתורהלחמי תודה דף עג ע"ב
לב ע"א19 גדולה מילה ששקולהבתורתו יהגה ח"ב עמ' ג
לב ע"א19 שקולה כנגד כל המצוותערוגת הבושם (הראשון) ח"ג עמ' 157
לב ע"א19 המילה שקולה כנגד כל המצוותמגדל עוז (תשעח) עמ' ח
לב ע"א19 כל המל עצמו כאילו קיים כל תרי"ג מצוותשבט מוסר עמ' רלט
לב ע"א19 מילה שקולה ככל המצוותהתקופה הגדולה (תשלב) עמ' לט
לב ע"א19 מילה שקולה כנגד כל המצוות שבתורהנפוצות יהודה (מוסקאטו, תשס) עמ' שכח
לב ע"א19 מילה שקולה כנגד כל המצוותודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תס
לב ע"א19 מילה שקולה כנגד כל המצוותציץ השדה פורים - אורה ושמחה עמ' צד
לב ע"א19 מילה שקולה כנגד כל המצוותשערי תלמוד תורה (תשמז) עמ' ר
לב ע"א19 מילה שקולה כנגד כל המצותביאור הגר"א על משלי פרק ב פסוק יז
לב ע"א19 מילה שקולה כנגד כל המצותודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' תקו
לב ע"א19 שקולה מילה כגגד כל המצות שבתורהשמן ראש סוכות ח"ב עמ' לט
לב ע"א19 שקולה מילה ככל המצותודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' תקכז
לב ע"א19 שקולה מילה ככל התורה כולה וכו'דרך ישרה עמ' קלז, קמב
לב ע"א19 שקולה מילה כנגד כל המצוותאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' תרב
לב ע"א19 שקולה מילה כנגד כל המצותתורת יחיאל בראשית עמ' קנח
לב ע"א19 שקולה מילה כנגד כל התורה כולהעץ הדעת טוב (תשסח) סי' תלג, שפה
לב ע"א19 שקולה מילה כנגד כל התורהאפיקי ים עמ' תקכה
לב ע"א19 שקולה מילה כנגד כל התורהתפארת ישראל (הרטמן) עמ' נב, נג
לב ע"א19 שקולה מילה כנגד תרי"ג מצוותאור הגנוז (מהאניפאלא, תשסו) עמ' טו, סט
לב ע"א19 שקולה מילהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תשיד
לב ע"א19 שקולה מצות מילהכתב סופר על התורה (תשנה) עמ' ס {יותר מכל המצוות}
לב ע"א19 שקולה מצות מילה כנגד כל המצוות שבתורהלילה כיום יאיר (באום) עמ' 62, 293
לב ע"א20 כי על פי וכו'מרפא לנפש בראשית עמ' קג {כרתי אתך ברית קאי על ברית מילה}
לב ע"א21 איכא מ"ד דדריש אם לא בריתי וגו' אמילה, ופליגי אדר' אליעזר שדורשה לענין התורהמרפא לנפש בראשית עמ' יג, קג
לב ע"א21 אלמלא המילה לא נתקיימו שמים וארץשם ישראל עמ' מ
לב ע"א21 אלמלא מילה וכו' תורה לא נתקיימו שמים וארץראשית דעת (אטון) עמ' רנז
לב ע"א21 אלמלא מילה כו'קידש ידיד דף ד ע"ב
לב ע"א21 אלמלא מילה לא בראו הקב"ה את עולמושמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' שסח
לב ע"א21 אלמלא מילה לא נבראו שמים וארץחכמת התורה בלק עמ' תלא
לב ע"א21 אלמלא מילה לא נתקיימו שמים וארץ וכו'מטר השמים - עמודי העולם עמ' תקנב
לב ע"א21 אלמלא מילה לא נתקיימו שמים וארץ וכו'אפיקי ים עמ' רלז
לב ע"א21 אלמלא מילה לא נתקיימו שמים וארץ שנאמר אם לא בריתי וכו'ערוגת הבושם (תשעא) ויקרא-במדבר עמ' עג, רלט, דברים עמ' קלא
לב ע"א21 אלמלא מילה לא נתקיימו שמים וארץאמרי יהודה (דרעי, תשעב) מעגל החיים עמ' כח
לב ע"א21 אלמלא מילה לא נתקיימו שמים וארץולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' סח, פח
לב ע"א21 אלמלא מילה לא נתקיימו שמים וארץשמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' ה
לב ע"א21 אלמלא מילה לא נתקיימו שמים וארץתפלה למשה (בנימין) עמ' רנג
לב ע"א21 גדולה היא המילה שאלמלא היא לא ברא הקב"ה את עולמואיתן האזרחי עמ' קעד
לב ע"א21 גדולה המילה שאלמלא היא לא ברא הקב"ה עלמאכתנות אור עמ' תקמ
לב ע"א21 גדולה המילה שאלמלא מילה לא נתקיימו שמים וארץ וכו'ארוחת תמיד עמ' יט ע"א ד"ה באופן
לב ע"א21 גדולה מילה וכו' גדולה תורהציץ השדה - שדי יער עמ' קיג
לב ע"א21 גדולה מילה שאילמלא מילה וכו'זאת ליעקב דברים עמ' תצח
לב ע"א21 גדולה מילה שאילמלא מילה לא נתקיימו שמים וארץברית מנוחה (תשנט) עמ' קלז
לב ע"א21 גדולה מילה שאילמלא מילה לא נתקיימו שמים וארץדרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' ריז
לב ע"א21 גדולה מילה שאילמלא מילה לא נתקיימו שמים וארץדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' תקלה ד"ה רב
לב ע"א21 גדולה מילה שאילמלא מילה לא נתקיימו שמים וארץזאת ליעקב ויקרא עמ' סז
לב ע"א21 גדולה מילה שאילמלא מילה לא נתקיימו שמים וארץ, שנאמר אם לא בריתי יומם ולילה וגו'באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' שצח
לב ע"א21 גדולה מילה שאלמלא היא וכו' שנא' אם לא בריתי וכו' ופליגא וכו' על התורהברית אברהם (בושערה) דף קפב ע"ג
לב ע"א21 גדולה מילה שאלמלא היא וכו'תוכחת חיים (תשלח) שמות עמ' לג
לב ע"א21 גדולה מילה שאלמלא היא כו'תוכחת חיים (תר) שמות דף יג ע"א
לב ע"א21 גדולה מילה שאלמלא היא לא ברא הקב"ה את עולמו וכו' ופליגא דר"א דאמר אלמלא תורה לא נתקיימה שמים וארץ שנאמר אם לא בריתי וכו'ברית אברם עמ' רפג
לב ע"א21 גדולה מילה שאלמלא היא לא נתקיימו שמים וארץ וכו'דרך ישרה עמ' קמא
לב ע"א21 גדולה מילה שאלמלא היא לא נתקיימו שמים וארץשפע חיים ח"א עמ' פז
לב ע"א21 גדולה מילה שאלמלא היאנתיבות יצחק חנוכה ופורים עמ' ער, קלו
לב ע"א21 גדולה מילה שאלמלא וכו' ופליגא אר"א דאמר גדולה תורה וכו'חמודי צבי בראשית עמ' יט-כא, קמא
לב ע"א21 גדולה מילה שאלמלא מילה לא נתקיימו שמים ואח וכו'דברי יואל מועדים ח"ה עמ' תלד
לב ע"א21 גדולה מילה שאלמלא מילה לא נתקיימו שמים וארץ וכו' גדולה תורה שאלמלא תורה לא נתקיימו שמים וארץדרכי איש דרוש לג דף עז ע"ג {כסף נבחר פ' האזינו - נ"מ אם אפשר ללמוד ממילה שפיקוח נפש דוחה שבת}
לב ע"א21 גדולה מילה שאלמלא מילה לא נתקיימו שמים וארץ וכו' גדולה תורה שאלמלא תורה לא נתקיימו שמים וארץדרשות שבט הלוי ח"ב עמ' קסו
לב ע"א21 גדולה מילה שאלמלא מילה לא נתקיימו שמים וארץ ופליגא דר"א דאמר ר"א גדולה תורה וכו'כח מעשיו הגיד לעמו ח"א דף א ע"ג
לב ע"א21 גדולה מילה שאלמלא מילה לא נתקיימו שמים וארץ ופליגא דר"א שאמר גדולה תורה שאלמלא תורה וכו'נתיב התורה (סאלים) שמות עמ' רנה {מהרי"ט כתב שאין מחלוקת באגדה}
לב ע"א21 גדולה מילה שאלמלא מילה לא נתקיימו שמים וארץאהל משה (פרהנד, תשסה) ח"א עמ' עא
לב ע"א21 גדולה מילה שאלמלא מילה לא נתקיימו שמים וארץדברי יואל מועדים ח"ב הושענא רבה דף תצב ע"א
לב ע"א21 גדולה מילה שאלמלא מילה לא נתקיימו שמים וארץדובר צדק (זילבר) עמ' נד
לב ע"א21 גדולה מילה שאלמלא מילה לא נתקיימו שמים וארץ+יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת לך לך דף יו/ז ע"ג; כסף נבחר (פינטו, שפא) פרשת וירא דף יו/ז ע"ב; יפה תאר (תיז) על שמות רבה פרשה מו/ז דף רכו ע"ג; כלי יקר (לונטשיץ, שסב) פרשת חיי שרה דף יט ע"ג
לב ע"א21 גדולה מילה שאלמלא מילה לא נתקיימו שמים וארץרנת יצחק יהושע עמ' מז, ישעיה עמ' תיב, תיג
לב ע"א21 גדולה מילה שאלמלא מילה לא נתקיימו שמים וארץשבילי פנחס (תשעג) עמ' כב
לב ע"א21 גדולה מילה שאלמלא מילה לא נתקיימו שמים וארץ, ומהרש"ארנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תכא-תכב
לב ע"א21 גדולה מילה שאלמלי היא לא נתקיימו שמים וארץ, ומהרש"אגבורת יצחק שבועות עמ' קסט
לב ע"א21 גדולה מילה שלולי מילה לא נתקיימו שמים וארץאהל יעקב (תשעא) ח"א עמ' קע
לב ע"א21 שאילמלא מילה לא נתקיימו שמים וארץ ומהרש"אגבורת יצחק אבות עמ' מ
לב ע"א21 שאילמלא מילה לא נתקיימו שמים וארץחכמת התורה אמור עמ' קצ
לב ע"א21 שאילמלא מילה לא נתקימו שמים וארץס' הזכרונות (ר' צדוק) סי' ב, א (עמ' 14)
לב ע"א21 שאלמלא מילה וכו' תורה וכו'נתיב התורה (סאלים) במדבר עמ' רסה
לב ע"א21 שאלמלא מילה לא נתקיימו שמים וארץ וכו'שפע חיים - מכתבי תורה (תשסח) עמ' כז
לב ע"א21 שאלמלא מילה לא נתקימו שמים וארץפרי צדיק בשלח אות יא, יתרו אות ג, פסח אות לב
לב ע"א21 שאלמלא מילהבאר בשדה עמ' קה
לב ע"א22 אם לא בריתיגור אריה בראשית פי"ח הערה 39 {תורה שבת ומילה נקראו בשם ברית}
לב ע"א22 אם לא בריתי בעבור מילה שמים וארץ קיימיםמדרש האיתמרי (תקפד) דרוש ג דף ו ע"ב, דרוש ד דף ט ע"א
לב ע"א22 אם לא בריתי בעבור מילה שמים וארץ קיימיםמדרש האיתמרי (תרסא) דרוש ד דף טו ע"ד
לב ע"א22 אם לא בריתי דרשו על התורה ועל המילהמנחת אליהו (תשנט) עמ' טו
לב ע"א22 אם לא בריתי וכו'שפע חיים - מכתבי תורה (תשסח) עמ' טז
לב ע"א22 אם לא בריתי יומם ולילה - התורה והמילהלילה כיום יאיר (באום) עמ' 335
לב ע"א22 אם לא בריתי יומם ולילה וגו' גדולה מילה וכו'אור אברהם שמות עמ' קפה
לב ע"א22 אם לא בריתי יומם ולילה חקות שמים וארץ לא שמתיארוכת בת עמי ח"ז עמ' 168
לב ע"א22 אם לא בריתי יומם ולילה קאי על המילהכסף נבחר (תשסג) עמ' שכד
לב ע"א22 אם לא בריתי יומם ולילהבאר מים חיים (תשנט) ח"א עמ' תג
לב ע"א22 אם לא בריתי יומם ולילהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' תקד
לב ע"א22 אם לא בריתי יומםמשיבת נפש עמ' קכד
לב ע"א23 ברית היינו מילהתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' מח
לב ע"א23 ופליגא דר"א דא"ר אליעזר גדולה תורה שאילמלא תורה וכו'מגילת סמנים עמ' לט
לב ע"א24 אילמלא תורה לא נתקיימו שמים וארץזך ונקי עמ' קיא
לב ע"א24 אילמלא תורה לא נתקיימו שמים וארץימלא פי תהלתך ח"ב (תשסה) עמ' תקעא
לב ע"א24 אילמלא תורה לא נתקיימו שמים וארץס' הזכרונות (אבוהב, תשעד) עמ' רפג
לב ע"א24 אילמלא תורה לא נתקיימו שמים וארץשם יחזקאל עמ' תא
לב ע"א24 אילמלי תורה לא נתקיימו שמים וארץימלא פי תהלתך (תשעד) עמ' קנז
לב ע"א24 אין קיום לעולם בלי תלמוד תורהאמרי יצחק שמות-ויקרא עמ' תיב הערה עה
לב ע"א24 אלמלא ניתנה תורה לא נתקיימו וכו'רגל ישרה עמ' כא
לב ע"א24 אלמלא תורה וכו'בנין דוד (מייזלש) בראשית - בראשית אות ה, תולדות אות לד, לה, וישלח אות לה {תנאי התנה הקב"ה עם מעשי בראשית}
לב ע"א24 אלמלא תורה לא נתקיימו שמים וארץ וכו'יציב פתגם - מילה-נישואין עמ' לה
לב ע"א24 אלמלא תורה לא נתקיימו שמים וארץ וכו'יציב פתגם - מילה-נישואין עמ' לה
לב ע"א24 אלמלא תורה לא נתקיימו שמים וארץאמרי יצחק במדבר-דברים עמ' תנו
לב ע"א24 אלמלא תורה לא נתקיימו שמים וארץאמרי יצחק שמות-ויקרא עמ' רמה הערה כח
לב ע"א24 אלמלא תורה לא נתקיימו שמים וארץדרך ה' השלם עמ' שנ - דרך לחיים
לב ע"א24 אלמלא תורה לא נתקיימו שמים וארץדרך חיים (תשע) פ"ה הערה 2289, פ"ו הערה 2079
לב ע"א24 אלמלא תורה לא נתקיימו שמים וארץודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' צח, ריט
לב ע"א24 אלמלא תורה לא נתקיימו שמים וארץויגד יעקב עמ' פז
לב ע"א24 אלמלא תורה לא נתקיימו שמים וארץחיי נפש ח"א עמ' עח ע"א
לב ע"א24 אלמלא תורה לא נתקיימו שמים וארץחכמת התורה תצוה עמ' קמו
לב ע"א24 אלמלא תורה לא נתקיימו שמים וארץיד שלום (פרידמן) מועדים עמ' תיב
לב ע"א24 אלמלא תורה לא נתקיימו שמים וארץמאמר מרדכי (נדבורנא) עמ' צה
לב ע"א24 אלמלא תורה לא נתקיימו שמים וארץנאות דשא (שניאור) במדבר עמ' 186
לב ע"א24 אלמלא תורה לא נתקיימו שמים וארץנטריקן (תשעד) עמ' פז
לב ע"א24 אלמלא תורה לא נתקיימו שמים וארץערוגת הבושם (תשעא) בראשית עמ' קעה, ויקרא-במדבר עמ' רלט, דברים עמ' קלב
לב ע"א24 אלמלא תורה לא נתקיימו שמים וארץקרן לדוד דברים עמ' רסח
לב ע"א24 אלמלא תורה שמים וארץ לא נבראולהורות נתן בראשית עמ' רצט
לב ע"א24 אלמלא תורהאיש מבין ח"א דף א ע"ג
לב ע"א24 גדולה תורהדרישה מחיים דף לט ע"א
לב ע"א24 גדולה תורה שאילמלא היא לא נתקיימו שמים וארץחמודי צבי שמות עמ' קעב
לב ע"א24 גדולה תורה שאילמלא תורה לא נתקיימו שמים וארץ וכו'אוצר המאמרים (תשס) עמ' קנח
לב ע"א24 גדולה תורה שאילמלא תורה לא נתקיימו שמים וארץ שנאמר אם לא בריתי יומם ולילה חקות שמים וארץ לא שמתי וגו'דברי תורה (שפירא) מהד' ה סי' ו
לב ע"א24 גדולה תורה שאילמלא תורה לא נתקיימו שמים וארץאש דת (אסאד) עמ' שכא
לב ע"א24 גדולה תורה שאילמלא תורה לא נתקיימו שמים וארץדרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' פז
לב ע"א24 גדולה תורה שאילמלא תורה לא נתקיימו שמים וארץזאת ליעקב ויקרא עמ' סז
לב ע"א24 גדולה תורה שאילמלא תורה לא נתקיימו שמים וארץמבשר טוב - ספר החיים עמ' רמט
לב ע"א24 גדולה תורה שאילמלא תורה לא נתקיימו שמים וארץמגלה עמוקות (תשסח) אופן קפד
לב ע"א24 גדולה תורה שאילמלא תורה לא נתקיימו שמים וארץתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תתקסד הערה 28, תתקסז
לב ע"א24 גדולה תורה שאילמלי תורה לא נתקיימו שמים וארץחמודי צבי מועדים עמ' שמד, תקמד
לב ע"א24 גדולה תורה שאלמלא היא לא נתקיימו וכו'ישא מדברותיך - מגילה עמ' יא
לב ע"א24 גדולה תורה שאלמלא תורה לא וכו' ורש"ישמחת מרדכי (גיפטר) עמ' מח
לב ע"א24 גדולה תורה שאלמלא תורה לא נתקיים העולםדברי חנינא - הספדים עמ' קפד
לב ע"א24 גדולה תורה שאלמלא תורה לא נתקיימו שמים וארץ וכו' אם לא בריתיפרי צדיק בשלח אות יא, פסח אות כו, לב, ל"ג בעומר אות ו
לב ע"א24 גדולה תורה שאלמלא תורה לא נתקיימו שמים וארץ וכו'באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' תה-תז
לב ע"א24 גדולה תורה שאלמלא תורה לא נתקיימו שמים וארץ וכו'דברי יואל מועדים ח"ב סוכות דף מה ע"ב, הושענא רבה דף תצב ע"א
לב ע"א24 גדולה תורה שאלמלא תורה לא נתקיימו שמים וארץאוצר המאמרים (וייס, תשסג) עמ' קמד
לב ע"א24 גדולה תורה שאלמלא תורה לא נתקיימו שמים וארץאור אברהם - הגדה של פסח - קונטרס אמונת אברהם עמ' יג
לב ע"א24 גדולה תורה שאלמלא תורה לא נתקיימו שמים וארץבית יצחק (ויינברגר) עמ' שנח
לב ע"א24 גדולה תורה שאלמלא תורה לא נתקיימו שמים וארץבית ישראל (טויסיג) בראשית עמ' ס
לב ע"א24 גדולה תורה שאלמלא תורה לא נתקיימו שמים וארץבית ישראל (טויסיג) ויקרא עמ' קנט
לב ע"א24 גדולה תורה שאלמלא תורה לא נתקיימו שמים וארץבית ישראל (טויסיג) ח"ו עמ' ריז
לב ע"א24 גדולה תורה שאלמלא תורה לא נתקיימו שמים וארץדרך חיים (תשע) פ"ו הערה 57
לב ע"א24 גדולה תורה שאלמלא תורה לא נתקיימו שמים וארץדרש משה (פינטו) בראשית ח"א עמ' פז
לב ע"א24 גדולה תורה שאלמלא תורה לא נתקיימו שמים וארץהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' קיב
לב ע"א24 גדולה תורה שאלמלא תורה לא נתקיימו שמים וארץחיים שיש בהם על התורה תנינא עמ' רמח
לב ע"א24 גדולה תורה שאלמלא תורה לא נתקיימו שמים וארץנתיב התורה (סאלים) דברים עמ' קלה
לב ע"א24 גדולה תורה שאלמלא תורה לא נתקיימו שמים וארץפרדס מרדכי עמ' תעו
לב ע"א24 גדולה תורה שאלמלא תורה לא נתקיימו שמים וארץשבילי פנחס (תשעד) עמ' לט
לב ע"א24 גדולה תורה שאלמלא תורה לא נתקיימו שמים וארץשפתי חיים מועדים ח"ג עמ' קצא
לב ע"א24 גדולה תורה שאלמלא תורה לא נתקיימו שמים וארץתהלה לדוד (והרמן) פרק קלב פסוק יב הערה ב
לב ע"א24 גדולה תורה שאלמלא תורה לא נתקיימו שמים וארץתהלה לדוד (סר לאון, שלז) חלק א פרק כו דף טו ע"א; כסף נבחר (פינטו, שפא) פרשת בראשית דף ו ע"א; תפארת ישראל (מהר"ל, שנט) פ' סב דף נד ע"ג; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מאמר שצ דף שג ע"ד
לב ע"א24 גדולה תורה שאלמלא תורה לא נתקיימו שמים וארץ, ורש"ידרכי נועם (הרנזון) דרוש א
לב ע"א24 גדולה תורה שאלמלא תורהנתיבות יצחק חנוכה ופורים עמ' קלו
לב ע"א24 גדולה תורהאיש מבין ח"א דף י ע"ג
לב ע"א24 גדולה תורהמורשה - שיחות למועדים עמ' קעב
לב ע"א24 גדולה תורהמפניני הרב עמ' קעד
לב ע"א24 גדולה תורהתפארת ישראל (הרטמן) עמ' מח הערה 11
לב ע"א24 גדולה תורהתפארת ישראל (מהר"ל, הניג) עמ' קפו
לב ע"א24 שאילמלא תורה לא נתקיימו שמים וארץאור זרוע לצדיק סי' ג (עמ' 11)
לב ע"א24 שאילמלא תורה לא נתקיימו שמים וארץדמשק אליעזר (חדש, תשנז) עמ' 77
לב ע"א24 שאילמלא תורה לא נתקיימו שמים וארץדמשק אליעזר (חדש, תשנח) עמ' 103
לב ע"א24 שאילמלא תורה לא נתקיימו שמים וארץדרשות מהר"י מינץ (תשנז) עמ' צד, קנז
לב ע"א24 שאילמלא תורה לא נתקיימו שמים וארץנחל חיים סי' מד אות ד
לב ע"א24 שאלמלא תורה לא נתקיימו שמים וארץדמשק אליעזר (חדש, תפלה) עמ' 11
לב ע"א24 שאלמלא תורה לא נתקיימו שמים וארץמנחת יואל עמ' ה, רנד
לב ע"א24 שאלמלא תורה לא נתקיימו שמים כו'מראה הגדול ח"א דף עג ע"ב
לב ע"א25 אם לא בריתי יומם ולילה זה תלמוד תורהנתיבות יצחק - ירח האיתנים עמ' תסד
לב ע"א25 אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמים וארץ לא שמתי, זהו התורה שבשבילה נבראו שמים וארץדברי יואל מועדים ח"ט עמ' צד
לב ע"א27 בשעה כו' אחזתו רעדה כו' נתקררה דעתולקוטי שיחות חלק ל עמ' 47
לב ע"א27 בשעה שא"ל הקב"ה היה תמים אחזתו רעדה וכו'אגלי טל (פרייל) מאמר שני פרק י
לב ע"א27 בשעה שא"ל הקב"ה לאברהם אבינו התהלך וגו' אחזתו רעדהלבני ישראל (הישן) דרוש ב
לב ע"א27 בשעה שא"ל הקב"ה לאברהם אבינו התהלך לפני אחזתו רעדההרי בשמים (בדרשי) דף י ע"ד
לב ע"א27 בשעה שא"ל הקב"ה לאברהם אבינו התהלך לפני אחזתו רעדה וכו'דעת סופר עמ' שפח ע"א
לב ע"א27 בשעה שא"ל הקב"ה לאברהם אבינו התהלך לפני והיה תמים אחזתו רעדה וכו' כיון שא"ל ואתנה בריתי ביני ובינך נתקררה דעתומרפא לנפש בראשית עמ' שצ
לב ע"א27 בשעה שא"ל הקב"האמרי מאיר (מאירי) בראשית פי"ז פסוק א
לב ע"א27 בשעה שאמר הקב"ה לאברהם אבינו התהלך לפני והי' תמים אחזתו רעדה שמא יש בי דבר מגונהיגל יעקב (תשנג) בראשית אות מו, נ, נד, נט, עה, פקודי אות קפד, ואתחנן אות כא
לב ע"א27 בשעה שאמר הקב"ה לאברהם אבינו התהלך לפני והיה תמיד אחזתו רעדה אמר שמא יש בי דבר מגונה כיון שאמר לו ואתנה בריתי ביני וביניך נתקררה דעתופרדס יוסף (סקוסובסקי) עמ' שמד {אברהם אבינו היה רמ"ח אבריו הגשמיים שלם לשמים, ולכן אחזתו רעדה, אולם הקב"ה אמר לו שע"י הפרת בשר הערלה יושלם רמ"ח איבריו הרוחניים, ואז נתקררה דעתו}
לב ע"א27 בשעה שאמר הקב"ה לאברהם אבינו התהלך לפני והיה תמים אחזה רעדה את עצמותיו+יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת לך לך דף יח ע"א; חן טוב (הלוי, שסה) פרשת לך לך דף מד ע"ד; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת וירא דף כב ע"ג; גל של אגוזים (שנג) פרשת לך לך דף יו/יז ע"א
לב ע"א27 בשעה שאמר הקב"ה לאברהם אבינו התהלך לפני והיה תמים אחזה רעדה עצמותיויד יוסף (צרפתי, שעו) דף יט ע"א
לב ע"א27 בשעה שאמר הקב"ה לאברהם אבינו התהלך לפני והיה תמים אחזתו רעדה וכו' כיון שא"ל ואתנה בריתי ביני וביניך נתקררה דעתובאר יוסף (תשמא) ח"א עמ' לז
לב ע"א27 בשעה שאמר הקב"ה לאברהם אבינו התהלך לפני והיה תמים אחזתו רעדה וכו'יגל יעקב (תשעד) ח"א עמ' סג, סז, עא, צט, ח"ב עמ' קעא, תקלו, תריח
לב ע"א27 בשעה שאמר הקב"ה לאברהם אבינו התהלך לפני והיה תמים אחזתו רעדה וכו'עזר מיהודה (תשנט) עמ' קכג
לב ע"א27 בשעה שאמר הקב"ה לאברהם אבינו התהלך לפני והיה תמים אחזתו רעדה וכו'נזר הקדש ח"ב עמ' שמ
לב ע"א27 בשעה שאמר הקב"ה לאברהם אבינו התהלך לפני והיה תמים אחזתו רעדה וכו'תורת מהרי"ם בראשית עמ' פא
לב ע"א27 בשעה שאמר הקב"ה לאברהם אבינו התהלך לפני והיה תמים אחזתו רעדה, שמא יש בי דבר מגונהקרן לדוד בראשית עמ' פז, צח
לב ע"א27 בשעה שאמר הקב"ה לאברהם אבינו התהלך לפני וכו' אמר שמא יש בי וכו'לבית יעקב דרוש כה-כו
לב ע"א27 בשעה שאמר הקב"ה לאברהם אבינו התהלך לפני וכו'משיב נפש (גינצלר, תשסה) עמ' כט
לב ע"א27 בשעה שאמר הקב"ה לאברהם אבינו וכו' אחזתו רעדה אמר שמא יש בי דבר מגונה וכו'שבח נעורים עמ' רכג
לב ע"א27 בשעה שאמר הקב"ה לאברהם התהלך לפני והיה תמים אחזתו רעדה וכו'ערוגת הבושם (תשעא) בראשית עמ' קעז, קפה, ויקרא-במדבר עמ' עג
לב ע"א27 בשעה שאמר הקב"ה לאברהם התהלך לפני והיה תמים אחזתו רעדהעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' רט, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' מא
לב ע"א27 בשעה שאמר הקב"ה לאברהם התהלך לפני וכו'בית אברהם (שטיינר) עמ' יא
לב ע"א27 בשעה שאמר הקב"ה לאברהם התהלך לפנישארית יעקב (פאנעט) עמ' טו
לב ע"א27 בשעה שאמר הקב"ה לאברהםדרושי רמ"ץ - פרי חיים דרוש ג, דרושי רמ"ץ - פרי חיים דרוש ג אות א
לב ע"א27 בשעה שאמר הקב"ה למשה התהלך לפני אחזתו רעדהישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קעז
לב ע"א27 בשעה שאמר הקב"העולת חודש ח"ג מאמר רצה
לב ע"א27 בשעה שאמר לו המקום ברוך הוא לאברהם התהלך לפני והיה תמים אחזה רעדה את עצמותיו אמר שמא דבר מגונה יש ביארוחת תמיד עמ' כ ע"ב ד"ה ע"א ד"ה וזו
לב ע"א27 בשעה שאמר לו הקב"ה התהלך לפני והיה תמים אחזתו רעדהבאר שרים פרשת וירא דרוש ה בהקדמה
לב ע"א27 בשעה שאמר לו הקב"ה לא"א וכו' והיה תמים אחזתו רעדהסגולת ישראל בראשית עמ' 64
לב ע"א27 בשעה שאמר לו הקב"ה לאברהם אבינו התהלך לפני והיה תמים אחזתו רעדה, אמר שמא יש בי דבר מגונהשרתי ח"א עמ' קעד
לב ע"א27 בשעה שאמר לו הקב"ה לאברהם אבינו התהלך לפני והיה תמים אחזתו רעדה וכו' צא מאיצטגנינות שלך אין מזל לישראלדברי תורה (שפירא) מהד' ו סי' צ
לב ע"א27 בשעה שאמר לו הקב"ה לאברהם אבינו התהלך לפני והיה תמים אחזתו רעדהאפיקי יהודה (תשנט) עמ' קמג
לב ע"א27 בשעה שאמר לו הקב"ה לאברהם אבינו התהלך לפני והיה תמים אחזתו רעדההמעלות לשלמה (תשמז) עמ' רעג
לב ע"א27 בשעה שאמר לו הקב"ה לאברהם אבינו התהלך לפני והיה תמיםלפרקים (תשסב) עמ' תמד
לב ע"א27 בשעה שאמר לו הקב"ה לאברהם אבינו וכו' אמר שמא יש בי דבר מגונה וכו' נתקררה דעתודברי אליעזר (וייזר) ח"א עמ' לד ד"ה ובזה אפשר
לב ע"א27 בשעה שאמר לו הקב"ה לאברהם אבינו וכו' ואתנה בריתי ביני ובינך נתקררה רעתוכתב סופר אגדות כאן
לב ע"א27 בשעה שאמר לו הקב"ה לאברהם אבינו וכו' נתקררה דעתובית ישראל (טויסיג) תליתאה ח"ב עמ' פח
לב ע"א27 בשעה שאמר לו הקב"ה לאברהם אבינו וכו' נתקררה דעתובית ישראל (טויסיג) ח"ו עמ' רפא
לב ע"א27 בשעה שאמר לו הקב"ה לאברהם אבינו וכו'באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' שנו, שצה
לב ע"א27 בשעה שאמר לו הקב"ה לאברהם היה תמים אחזתו רעדהמוסר והדעת בראשית עמ' עג
לב ע"א27 בשעה שאמר לו הקב"ה לאברהם התהלך לפני והיה תמים אחזתו רעדה וכו'להורות נתן בראשית עמ' קעב
לב ע"א27 בשעה שאמר לו הקב"ה לאברהם התהלך לפני והיה תמים אחזתו רעדה וכו'פתחי שערים ח"ב עמ' מה
לב ע"א27 בשעה שאמר לו הקב"ה לאברהם התהלך לפני והיה תמים אחזתו רעדה וכו'עולת ראיה ח"א עמ' שצו-שצז; פניני הראי"ה עמ' 432-436
לב ע"א27 כשאמר הקב"ה התהלך לפני כו' אחזתו רעדה כו' כיון ששמע כו'המדרש והמעשה בראשית פ' לך לך
לב ע"א27 כשאמר הקב"ה לאברהם אבינו התהלך לפני והיה תמים אחזתו רעדהיגל יעקב (תשנג) לך לך אות מו, וירא אות נ
לב ע"א27 כשאמר הקב"ה לאברהם אבינו התהלך לפני והיה תמים אמר שמא יש בי דבר מגונהמשנת יוסף - אגדות ח"ב עמ' לא {מילה היא לאות ברית, ולהחליש התאוה, ומעשה אבות סימן לבנים}
לב ע"א27 כשאמר הקב"ה לאברהם התהלך לפני וגו' אחזתו רעדה וכו'גבעת פנחס (ביליצר) עמ' טז
לב ע"א27 כשאמר הקב"ה לאברהם התהלך לפני והיה תמים אחזתו רעדה ואמר שמא יש בי דבר מגונה וכו'חן טוב (תשסה) בראשית עמ' דש
לב ע"א27 כשאמר הקב"ה לאברהם והי' תמים אחזתו רעדהחן טוב (הלוי, שסה) דף מד ע"ד
לב ע"א27 כשאמר לו ה' והיה תמים נרתע לאחוריוכתב סופר על התורה (תשנה) עמ' ס
לב ע"א28 התהלך לפני והיה תמים אחזתו רעדהאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' קו
לב ע"א28 התהלך לפני והיה תמים וכו' אחזתו רעדהדברי שאול בראשית עמ' קנג-קנח, ויקרא עמ' רמט
לב ע"א29 אחזה רעדהילקוט הגרשוני ח"ב {את עצמותיו}
לב ע"א29 אחזתו רעדה אמר שמא יש בי דבר מגונה כיון שאמר לו ואתנה בריתי ביני וכו' נתקררה דעתוהישר והטוב (תשסג) עמ' תקו
לב ע"א29 אחזתו רעדה וכו' נתקררה דעתוויחי יעקב פ' וירא דף כט ע"ב-ע"ג
לב ע"א29 אחזתו רעדה וכו'ברכת אברהם (הרשקוביץ) עמ' לה
לב ע"א29 אחזתו רעדהעולת ראיה א שצו
לב ע"א29 אחזתו רעדהצמח דוד (שלוניקי) ח"א דף מח ע"ב
לב ע"א31 הוציא הקב"ה לא"א החוצה וא"ל צא מאנצטגנינות שלךחמודי צבי מועדים עמ' שמה
לב ע"א31 ויוצא אותו החוצה א"ל לא מאצטגנינותךמוסדי הרים הר אמנה ציון טז
לב ע"א31 ויוצא אותו החוצה וגו'ברכת אבות עמ' ב
לב ע"א31 ויוצא אותו החוצה וכו' צא מאיצטגנינות שלך שאין מזל לישראלדעת תורה ויקרא עמ' מט
לב ע"א31 ויוצא אותו החוצה וכו' צא מאצטגנינות שלךיפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' רסה
לב ע"א31 ויוצא אותו החוצה כו' צא מאיצטגנינות וכו'ייטב פנים ח"א דף רכג
לב ע"א31 ויוצא אותו החוצהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' תפז
לב ע"א31 ויוצא וכו' צא מאצטגנינות שלך וכו'אפיקי ים עמ' רלח
לב ע"א32 א"ל רבש"ע הסתכלתי במזל שלי ואין לי בן אחר וכו' צא מאצטגנינות שלך וכו'נזר הקדש ח"ב עמ' רפז
לב ע"א32 המזל היה מחייב שאברהם אינו מולידמנחת אליהו (תשסא) עמ' לד
לב ע"א32 הסתכלתי במזל וכו'דברים אחדים (תקמח) דף קפא ע"ב, קפה ע"ב
לב ע"א32 הסתכלתי במזל שלי וכו'מקוה המים (שטעגר) עמ' צג {מזל לא שולט בא"י}
לב ע"א32 הסתכלתי במזל שלייקרא דשכבי (דוד) דרוש סא דף קכז ע"ב
לב ע"א33 א"ל הקב"ה צא מאצטגנינות שלך וכו'ברך יצחק (ברכה) דרוש לפרשת לך לך
לב ע"א33 אמר לו צא מאיצטגנינות שלךמשך חכמה בראשית פ' יז פס' א
לב ע"א33 צא מאיצטגנינות שלך אין מזל לישראלמאמץ כח (תשעה) עמ' קח
לב ע"א33 צא מאצטגנינות שלךברכת שמואל (תמב) ח"א דף יא ע"ב
לב ע"א33 צא מאיצטגנינות שלךבית יצחק (שמלקיש) על התורה מאמר נט אות ג
לב ע"א33 צא מאיצטגנינות שלךדברי שאול בראשית עמ' קלז, קמא
לב ע"א33 צא מאיצטגנינות שלךדרשות הרא"ש (תשסו) ח"ב דרוש קפד עמ' קכ
לב ע"א33 צא מאיצטגנינות שלךשער החצר (תשעב) סי' עג
לב ע"א33 צא מאיצטגנינות שלךתורת יחיאל בראשית עמ' שטו
לב ע"א33 צא מאצטגנינות שלךאהל משה (וינברג) פתח האהל דף ז ע"א
לב ע"א33 צא מאצטגנינות שלךאשל חיים ח"א עמ' עא
לב ע"א33 צא מאצטגנינות שלךיד פנחס (גרבר) דף פח ע"א
לב ע"א33 צא מאצטגנינות שלךילקוט דברי חכמים שמות סי' שכט
לב ע"א33 צא מאצטגנינות שלךכבוד הלבנון - פתח הלבנון אות ז
לב ע"א34 אין מזל לישראל וכו'רוח יעקב (בן שבת, תשסז) עמ' נח
לב ע"א34 אין מזל לישראלאהל משה (שיינרמן) בראשית עמ' רסא
לב ע"א34 אין מזל לישראלאהל משה (שיינרמן) פורים עמ' תב
לב ע"א34 אין מזל לישראלאמרי יצחק במדבר-דברים עמ' שא הערה מט
לב ע"א34 אין מזל לישראלבית אהרן (פייבושביץ) פרשת בראשית
לב ע"א34 אין מזל לישראלדולה ומשקה פסח עמ' קכב
לב ע"א34 אין מזל לישראלילקוט דברי חכמים ויקרא סי' ק
לב ע"א34 אין מזל לישראלכסף נבחר (תשסג) עמ' קה
לב ע"א34 אין מזל לישראללחם רב על סדור התפילה אות ל
לב ע"א34 אין מזל לישראללישרים תהלה (תשסד) עמ' נח
לב ע"א34 אין מזל לישראלמשך חכמה בראשית פ' טו פס' ה
לב ע"א34 אין מזל לישראלקדושת לוי (תרצט) דף עה ע"ב
לב ע"א34 אין מזל לישראלשמועה טובה דף נד ע"א
לב ע"א34 אין מזל לישראלתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' קפח {אברהם נקרא ישראל}
לב ע"א34 אין מזל לישראלתשובת השנה עמ' קד
לב ע"א35 המתמים את עצמו הקב"ה מתמם עמושמן ראש (כץ) ח"ו עמ' ש
לב ע"א35 המתמים עצמו הקב"ה מתמים עמוקהלת יעקב - אלול עמ' כז
לב ע"א35 המתמים עצמו הקב"ה מתמים עמותהלות ישראל (קלוגר) עמ' תתתקיט
לב ע"א35 כל המתמים את עצמו הקב"ה מתמים עמו וכו'כלי יקר (לניאדו, שסג) שמואל ב כב דף שמג ע"ד
לב ע"א35 כל המתמים את עצמו הקב"ה מתמם עמושמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' קכג
לב ע"א35 כל המתמים עם הקב"הנתיבות עולם ח"ב עמ' רו
לב ע"א35 כל המתמים עצמו הוא עם ה'דרך חיים (תשע) פ"ד הערה 1905, פ"ה הערה 1970
לב ע"א35 כל המתמים עצמו הוא עם ה'תפארת ישראל (הרטמן) עמ' יז, יח, יח הערה 99
לב ע"א35 כל המתמים עצמו הוא עם ה'תפארת ישראל (מהר"ל, הניג) עמ' ד
לב ע"א35 כל המתמים עצמו הקב"ה מתמים עמו וכו'אוצרות חיים - תפילות ישראל עמ' קה
לב ע"א35 כל המתמים עצמו הקב"ה מתמים עמו וכו'ויברך דוד עמ' קב
לב ע"א35 כל המתמים עצמו הקב"ה מתמים עמואוצרות חיים - עבודת ה' עמ' רלב
לב ע"א35 כל המתמים עצמו וכו'לקוטי שיחות חלק ל עמ' 48
לב ע"א35 כל המתמים עצמו וכו'מבשרת ציון ח"ג עמ' קיב, קיד,תיג
לב ע"א35 כל המתמם עם הקב"הדרשות מהר"ם בנעט עמ' קיד
לב ע"א35 כל המתמם עצמו הקב"ה מתמם עמואוזן שמואל דף ס ע"א
לב ע"א35 כל המתמם עצמו הקב"ה מתמם עמוכרם פתחיה גפן יט שריג ו
לב ע"א35 כל התמים הקב"ה מתמים עמומי השלוח (מישור) ח"א עמ' קפז
לב ע"א35 כל התמים עצמו הקב"ה מתמים עימואמרי השכל עמ' 122
לב ע"א37 כל המתמים עם הקב"ה שעה עומדת לועטרת יהושע שמות עמ' רה
לב ע"א37 כל המתמים עצמו שעה עומדת לו וכו'אפיקי ים עמ' רלט
לב ע"א37 כל המתמים עצמו שעה עומדת לו וכו', ובר"ןבאר משה (אפשטיין) דברים עמ' תרמו
לב ע"א37 כל המתמים עצמו שעה עומדת לונתיבות יצחק - ירח האיתנים עמ' קצה
לב ע"א37 כל המתמים עצמו שעה עומדת לושמלת אליעזר ח"ב עמ' רצט
לב ע"א37 כל המתמם עצמו השעה עומדת לוחכמת התורה יתרו עמ' תכא
לב ע"א39 כל המנחש לו נחש וכו' מדה כנגד מדהתהלה לדוד (והרמן) פרק קלה פסוק טו הערה ו
לב ע"א39 כל המנחש לו נחש וכו' מדה כנגד מדה, ורש"יפאר יעקב ח"ג עמ' תקעה
לב ע"א39 כל המנחש לו נחש וכו'מבשרת ציון ח"ג עמ' ק, קכ
לב ע"א39 כל המנחש לו נחש שנאמר כי לא נחש ביעקב והא בלמ"ד אל"ף כתיב, אלא משום מדה כנגד מדהאור תורה (קאלמייר, תשסא) עמ' צד
לב ע"א39 כל המנחש לו נחשאבני השוהם (הורוויץ) דף יב ע"ג
לב ע"א39 כל המנחש לו נחשאהל יעקב (תשעא) ח"ד עמ' יב
לב ע"א39 כל המנחש לו נחשבית שמואל אחרון על התורה (תשנד) פ' תשא עמ' פח
לב ע"א39 כל המנחש לו נחשדברי שאול במדבר עמ' ריב
לב ע"א39 כל המנחש לו נחשהעמק דבר במדבר פ"כג פסוק כג
לב ע"א39 כל המנחש לו נחשודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' מז
לב ע"א39 כל המנחש לו נחשטהרת יו"ט חט"ז עמ' קלה
לב ע"א39 כל המנחש לו נחששבות יעקב (אבולפיה) עמ' קעד
לב ע"א39 כל המנחש לו נחששערי תשובה סה"י אות סט
לב ע"א39 כל המנחשדברי שלום (שרעבי, תשלו) חלק הדרוש עמ' קלא
לב ע"א39 כל המנחשדברי שלום (שרעבי, תשנג) עמ' רד
לב ע"א40 דרכו של הקב"ה לשלם מדה כנגד מדהאבן ישראל (פישר) אגדה ח"ב עמ' צד
לב ע"א40 הקב"ה מעניש את האדם מדה כנגד מדהמפי ספרים וסופרים ח"ב עמ' שפד, פניני חסידות בשלח יא, שמות ה
לב ע"א40 הקב"ה משלם לאדם מדה כנגד מדהוזרח השמש על התורה עמ' קי
לב ע"א40 מדה כנגד מדהברכת מרדכי מוסר ח"ג עמ' קיב, קלח, רפא, תיח, תלח, תמו
לב ע"א41 אדם שאינו מנחש מכניסין אותו במחיצה שאפי' מלאה"ש אין יכולין שם ליכנס, ור"ןלב אביגדור עמ' כד
לב ע"א41 כל אדם שאינו מנחש וכו' במחיצה שאפילו מה"ש אין יכולין ליכנסתהלה לדוד (והרמן) פרק קלה פסוק טו הערה ו
לב ע"א41 כל אדם שאינו מנחש וכו'חלק יעקב (קנטור) דרוש טז
לב ע"א41 כל אדם שאינו מנחש כו', וע"ילקוטי שיחות חי"ח עמ' 264
לב ע"א41 כל אדם שאינו מנחש מכניסין אותו במחיצה שאפילו מלאכי השרת אין יכולין ליכנס בתוכה וכו'ויברך דוד עמ' קג
לב ע"א41 כל אדם שאינו מנחש מכניסין אותו במחיצה שאפילו מלאכי השרת וכו'באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' רח, במדבר עמ' תקפא-תקפב, דברים עמ' יג, תרלט-תרמ
לב ע"א41 כל אדם שאינו מנחש מכניסין אותו וכו'אפיקי ים עמ' רמ
לב ע"א41 כל אדם שאינו מנחש מכניסין אותו למחיצה שאפילו מה"ש אינן יכולין ליכנס להנצח ישראל (שנט) פרק נג דף ס ע"ב; יפה מראה (שנ) שבת פרק ו דף קא ע"ד ודף קב ע"ב
לב ע"א41 כל אדם שאינו מנחש מכניסין אותו למחיצתו של הקב"הנצח ישראל (הרטמן) עמ' תתצח
לב ע"א41 כל אדם שאינו מנחשמבשרת ציון ח"ג עמ' קה
לב ע"א41 כל אדם שאינו מנחשעולם הפוך פרק לד
לב ע"א41 כל המתהלך בתמימות אפילו מלאכי השרת אין יכולים לעמוד במחיצתושבט מישראל (קרמניץ) פרק טו פסוק ב, פרק כו פסוק א
לב ע"א41 מי שאינו מנחשחכמת התורה ויצא עמ' תרלט
לב ע"א41 מכניסים אותו במחיצה שאפילו מלאכי השרת אין יכולים ליכנס בתוכהמשך חכמה דברים פ' יא פס' יב
לב ע"א43 אברהם נטל עמו תלמידי חכמים ונענש על זהדרך חיים (תשע) פ"ו הערה 216-217
לב ע"א43 אברהם נענש על שעשה אנגריא בת"חדולה ומשקה - חנוכה עמ' קח
לב ע"א43 גלות מצרים מחמת שעשה אנגריא בת"חדולה ומשקה - גלות וגאולה עמ' רכט
לב ע"א43 בעון שעשה אנגריא בת"ח וכו' בעון במה אדעחכמת התורה לך לך עמ' תעג
לב ע"א43 טעמי גזירת גלות מצריםשירת הפסח אות נ, קב, קח, קיג, קכא, קסט
לב ע"א43 לא יעשה עם תלמידיו אנגריאלקט אמרי קודש - בראשית עמ' נ
לב ע"א43 למה נשתעבדו בניוחקל יצחק (תשסג) עמ' נ, סה, תמב
לב ע"א43 מחמת חטאו של אברהם אבינו נשתעבדו במצריםדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 1323
לב ע"א43 מפני מה נענש אברהם אבינו ונשתעבדו בניוטירת כסף דף יז ע"ד
לב ע"א43 מפני מה נענש אברהם אבינוברך את אברהם דף עה ע"ג
לב ע"א43 מפני מה נענש אברהם אבינו וירדו וכו'צידה ברוך פרשת לך לך
לב ע"א43 מפני מה נענש אברהם אבינו וכו' מפני שעשה אנגריא בת"חשבות יעקב (אבולפיה) עמ' מא, מד, רצג
לב ע"א43 מפני מה נענש אברהם אבינו וכו' שהפריש בנ"א מלהכנס תחת כנפי השכינהחמודי צבי בראשית עמ' רסו
לב ע"א43 מפני מה נענש אברהם אבינו וכו'העמק דבר בראשית הרחב דבר פ"יד פסוק כג
לב ע"א43 מפני מה נענש אברהם אבינו ונשתעבד בניו וכו' מפני שעשה אנגריה בת"חמוסר דרך - אפיקי חיים עמ' כא
לב ע"א43 מפני מה נענש אברהם אבינו ונשתעבדו בניו וכו' ושמואל אמר מפני שהפריז על מדותיו של הקב"ה שנא' במה אדע כי אירשנהכשלג ילבינו - מאמר זכר ליציאת מצרים
לב ע"א43 מפני מה נענש אברהם אבינו ונשתעבדו בניו וכו' מפני שעשה אנגריא בת"חזרע שמשון (תקלח) לך לך
לב ע"א43 מפני מה נענש אברהם אבינו ונשתעבדו בניו למצרים וכו' מפני שהפריז על מדותיו של הקב"ה שנאמר 'במה אדע כי אירשנה'גנזי ישראל (תשעד) על התורה עמ' מד, קלד, מועדים עמ' רסב, רסח
לב ע"א43 מפני מה נענש אברהם אבינו ונשתעבדו בניו למצרים וכו' מפני שעשה אנגריא בת"ח וכו'שפתי חיים מועדים ח"ב עמ' רצו
לב ע"א43 מפני מה נענש אברהם אבינו ונשתעבדו בניו למצרים מאתים ועשר שניםחיי נפש ח"ד עמ' לט
לב ע"א43 מפני מה נענש אברהם אבינו ונשתעבדו בניו למצרים מפני שעשה אנגריא בת"ח וכו' שהפריש בני אדם מלהכנס תחת כנפי השכינהרנת יצחק תליתאה ח"א עמ' קעד, רא
לב ע"א43 מפני מה נענש אברהם אבינו ונשתעבדו בניו למצרים ר"י שנה וכו' שנא' תן לי הנפש וגו'חמודי צבי מועדים עמ' תקלז
לב ע"א43 מפני מה נענש אברהם אבינו ונשתעבדו בניו למצריםרנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' שלח
לב ע"א43 מפני מה נענש אברהם אבינו ונשתעבדו בניו למצריםשמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' ע
לב ע"א43 מפני מה נענש אברהם אבינו ונשתעבדו בניוחסד ומשפט דף תד ע"ב
לב ע"א43 מפני מה נענש אברהם אבינו כו' מפני שעשה אנגרי' בת"חרנת יצחק תענית עמ' עז-עח
לב ע"א43 מפני מה נענש אברהם אבינו כו'שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' רעג
לב ע"א43 מפני מה נענש אברהם אבינו מפני שעשה אנגריא בת"ח, ור"ן ומהרש"אגבורת יצחק שבועות עמ' קח
לב ע"א43 מפני מה נענש אברהם אבינו שנשתעבדו בניוניבי זהב עמ' מח
לב ע"א43 מפני מה נענש אברהם אבינודרשות הרז"ה עמ' רמא
לב ע"א43 מפני מה נענש אברהם אבינו, וברכת שמואלפני דוד (תקנב) דף ט ע"ב
לב ע"א43 מפני מה נענש אברהם אבינו והשתעבדו בניו וכו' שהפריש בניו מלהכנס תחת כנפי השכינה, ומהרש"אדרשות שבט הלוי ח"א עמ' קיז
לב ע"א43 מפני מה נענש אברהם אבינו וכו' במה אדע וגו'אור אברהם - הגדה של פסח - קונטרס אמונת אברהם עמ' י
לב ע"א43 מפני מה נענש אברהם אבינו וכו' ור"י אמר שהפריש בני אדם מלהכנס תחת כנפי השכינהדרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' מב
לב ע"א43 מפני מה נענש אברהם אבינו וכו' ורא"שיציב פתגם - פסח עמ' קסט
לב ע"א43 מפני מה נענש אברהם אבינו וכו' מפני שהפריז וכו' שגא' במה אדע כי אירשנהדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' רלב ד"ה במה
לב ע"א43 מפני מה נענש אברהם אבינו וכו' מפני שהפריז על מדותיו של הקב"ה שנאמר במה אדע וכו'דרשות חתם סופר (תרפט) ח"ב דף רמח ע"ב
לב ע"א43 מפני מה נענש אברהם אבינו וכו' מפני שהפריז על מדותיו של הקב"הדרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' מז
לב ע"א43 מפני מה נענש אברהם אבינו וכו' מפני שעשה אנגריא בת"ח, ר"ן ורא"שמחשבת מוסר ח"ב עמ' שפח
לב ע"א43 מפני מה נענש אברהם אבינו וכו' מפני שעשה אנגרייא בת"ח וכו' מפני שהפריז על מידותיו של הקב"ה שנאמר במה אדע כי אירשנהדודי נתן בראשית עמ' קכו
לב ע"א43 מפני מה נענש אברהם אבינו וכו' מפני שעשה אנגרייא בת"ח וכו' מפני שהפריז על מדותיו של הקב"ה, שנאמר במה אדע כי אירשנהכתב סופר אגדות כאן
לב ע"א43 מפני מה נענש אברהם אבינו וכו' מפני שעשה אנגרייא בתלמידי חכמים וכו', ורבי יוחנן אמר שהפריש בני אדם מלהכנס תחת כנפי השכינהשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' עז, עט
לב ע"א43 מפני מה נענש אברהם אבינו וכו' שהפריש בני אדם מלהכנס תחת כנפי השכינה שנאמר תן לי הנפש והרכוש קח לךרישומי דברים עמ' ט
לב ע"א43 מפני מה נענש אברהם אבינו וכו'יציב פתגם על התורה עמ' יט, רכח, רלג
לב ע"א43 מפני מה נענש אברהם אבינו וכו'מאורי שערים עמ' כח, רסו
לב ע"א43 מפני מה נענש אברהם אבינו וכו'שארית יעקב (דוויך) עמ' קמג
לב ע"א43 מפני מה נענש אברהם אבינו וכו'שמחת מרדכי (גיפטר) עמ' ל
לב ע"א43 מפני מה נענש אברהם אבינו ונשתעבדו בניו ארבע מאות שנהקול יעקב (שאול) דף ט ע"ד
לב ע"א43 מפני מה נענש אברהם אבינו ונשתעבדו בניו במצרים וכו'דרשות מנחת יצחק עמ' שה
לב ע"א43 מפני מה נענש אברהם אבינו ונשתעבדו בניו במצריםאיש אמונים דף י ע"ד
לב ע"א43 מפני מה נענש אברהם אבינו ונשתעבדו בניו במצריםדרשות מהר"ם חביב עמ' קיט
לב ע"א43 מפני מה נענש אברהם אבינו ונשתעבדו בניו וכו' מפני שהפריז על מדותיו של הקב"ה שנאמר במה אדע כי אירשנהדברי תורה (שפירא) מהד' ו סי' קד
לב ע"א43 מפני מה נענש אברהם אבינו ונשתעבדו בניו וכו' מפני שעשה אנגריא בת"חמעשה רוקח (ר"א רוקח) לך ו ע"ד
לב ע"א43 מפני מה נענש אברהם אבינו ונשתעבדו בניו וכו' מפני שעשה אנגריא בת"חזרע שמשון (תשסג) לך לך אות נו
לב ע"א43 מפני מה נענש אברהם אבינו ונשתעבדו בניו וכו'אמרות ה' השלם ח"א עמ' רנב
לב ע"א43 מפני מה נענש אברהם אבינו ונשתעבדו בניו וכו', מפני שעשה אנגריא בת"חבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' תכ, שמות עמ' רסא, מלכים עמ' תיג
לב ע"א43 מפני מה נענש אברהם אבינו ונשתעבדו בניו למצרים וכו' מפני שעשה אנגריא בת"חשפתי חיים - אמונה ובחירה ח"א עמ' רמא
לב ע"א43 מפני מה נענש אברהם אבינו ונשתעבדו בניו למצרים וכו' מפני שהפריז על מדותיו של הקב"הלשם שבו ואחלמה (תשעח) - ספר הדע"ה דף קלו ע"ד
לב ע"א43 מפני מה נענש אברהם אבינו ונשתעבדו בניו למצרים וכו' מפני שעשה אנגרייא בת"ח וכו'מנות הלוי (תשסב) עמ' ל
לב ע"א43 מפני מה נענש אברהם אבינו ונשתעבדו בניו למצרים וכו' מפני שעשה אנגריא בתלמידי חכמיםכרם חמד (תשסו) עמ' יג, מב, מט
לב ע"א43 מפני מה נענש אברהם אבינו ונשתעבדו בניו למצרים וכו'ברכת מרדכי בראשית-שמות תנינא עמ' פ
לב ע"א43 מפני מה נענש אברהם אבינו ונשתעבדו בניו למצרים וכו'דרך חיים (תשע) פ"ד הערה 417
לב ע"א43 מפני מה נענש אברהם אבינו ונשתעבדו בניו למצרים וכו'דרכי צדק עמ' נא, עג, קז
לב ע"א43 מפני מה נענש אברהם אבינו ונשתעבדו בניו למצרים וכו'מכתב מאליהו ח"ב עמ' 173
לב ע"א43 מפני מה נענש אברהם אבינו ונשתעבדו בניו למצרים מאתים ועשר שנים וכו'אוצרות חיים - אישים ח"א עמ' קנז
לב ע"א43 מפני מה נענש אברהם אבינו ונשתעבדו בניו למצרים מאתים ועשר שנים וכו', וחי' אגדות מהר"לאמרות חיים עמ' רפ
לב ע"א43 מפני מה נענש אברהם אבינו ונשתעבדו בניו למצרים מאתים ועשר שנים וכו'שרתי ח"א עמ' פט, צו
לב ע"א43 מפני מה נענש אברהם אבינו ונשתעבדו בניו למצרים מאתים ועשר שנים מפני שעשה אנגרייא לתלמידי חכמים וכו'דובר צדק (זילבר) עמ' נא
לב ע"א43 מפני מה נענש אברהם אבינו ונשתעבדו בניו למצרים מאתים ועשר שנים מפני שעשה אנגרייא בת"ח וכו'של"ה (תשנז) - מס' פסחים אות שפד, תלט
לב ע"א43 מפני מה נענש אברהם אבינו ונשתעבדו בניו למצרים מאתים ועשר שניםאור חדש פתיחה אות 405
לב ע"א43 מפני מה נענש אברהם אבינו ונשתעבדו בניו למצרים מאתים ועשר שניםיושב אהלים (מנטרוז) עמ' יד, טז
לב ע"א43 מפני מה נענש אברהם אבינו ונשתעבדו בניו למצרים מאתים ועשר שניםשם דרך בראשית ח"א עמ' רלד, רמז
לב ע"א43 מפני מה נענש אברהם אבינו ונשתעבדו בניו למצרים מפני שהפריז על מדותיו של הקב"ה וכו'לחמי תודה דף ק ע"ב
לב ע"א43 מפני מה נענש אברהם אבינו ונשתעבדו בניו למצרים מפני שעשה אנגרייא בת"חאסופת מערכות בראשית ח"א עמ' קסג
לב ע"א43 מפני מה נענש אברהם אבינו ונשתעבדו בניו למצרים ר"י שנים וכו' מפני שהפריז על מדותיו של הקב"ה ואמר במה אדעערבי נחל (תשסד) עמ' קכה
לב ע"א43 מפני מה נענש אברהם אבינו ונשתעבדו בניו למצרים ר"י שנים מפני שעשה אנגרייא בתלמידי חכמים שנאמר וירק את חניכיו ילידי ביתופאר יעקב ח"א עמ' צה
לב ע"א43 מפני מה נענש אברהם אבינו ונשתעבדו בניו למצרים ר"י שנים מפני שעשה אנגריא בת"חדרשות שבט הלוי ח"ב עמ' קיג, קיד
לב ע"א43 מפני מה נענש אברהם אבינו ונשתעבדו בניו למצרים ר"י שנים מפני שהפריש בנ"א מלהיכנס תחת כנפי השכינהדברי יחזקאל שרגא תליתאה עמ' ה, יח
לב ע"א43 מפני מה נענש אברהם אבינו ונשתעבדו בניו למצרים רד"ו שנהפנקסי הראי"ה ח"ג עמ' רפג; מאורות הראי"ה - הגדה של פסח (מהד' תשנ"ד) עמ' עב; פניני הראי"ה עמ' 128
לב ע"א43 מפני מה נענש אברהם אבינו ונשתעבדו בניו למצריםארשות החיים עמ' תקנד
לב ע"א43 מפני מה נענש אברהם אבינו ונשתעבדו בניו למצריםדברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' כא
לב ע"א43 מפני מה נענש אברהם אבינו ונשתעבדו בניו למצריםהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' קמה, קמט, קס, קסח, תעא
לב ע"א43 מפני מה נענש אברהם אבינו ונשתעבדו בניו למצריםנחלת יעקב (תשעג) עמ' קי, שטז
לב ע"א43 מפני מה נענש אברהם אבינו ונשתעבדו בניו למצריםרנת יצחק - פרק חלק עמ' רלד, רלח
לב ע"א43 מפני מה נענש אברהם אבינו ונשתעבדו בניו למצרים, ומהרש"ארנת יצחק תפלה עמ' קמו
לב ע"א43 מפני מה נענש אברהם אבינו ונשתעבדו בניו מפני שהפריש בני אדם תחת כנפי השכינה, שנאמר תן לי הנפש וכו'ארוחת תמיד עמ' יד ע"א ד"ה עוד
לב ע"א43 מפני מה נענש אברהם אבינו ונשתעבדו בניו מפני שעשה אנגרייא בת"ח וכו' מפני שהפריז על מידותיו וכו' שהפריש בני אדם מלהכנס תחת כנפי השכינה ור"ןשיחות חכמה ומוסר מאמר כז אות ב
לב ע"א43 מפני מה נענש אברהם אבינו ונשתעבדו בניו רדו שנה מפני שעשה אנגריא בת"ח וכו' על שאמר במה אדע וכו'בן פורת יוסף (תשעא) עמ' שסג
לב ע"א43 מפני מה נענש אברהם אבינו ונשתעבדו בניואור אברהם שמות עמ' לה
לב ע"א43 מפני מה נענש אברהם אבינו ונשתעבדו בניולקוטי מאמרים עמ' 135
לב ע"א43 מפני מה נענש אברהם אבינו ונשתעבדו בניופרי צדיק לך לך אות ד
לב ע"א43 מפני מה נענש אברהם אבינו ונשתעבדו בניושני אליהו דף לו ע"ג
לב ע"א43 מפני מה נענש אברהם אבינו ונשתעבדו וכו'אסופת מערכות פסח-בין המצרים עמ' נח
לב ע"א43 מפני מה נענש אברהם אבינו ונשתעבדו וכו'דרך אמונה ובטחון עמ' פו, קלד
לב ע"א43 מפני מה נענש אברהם אבינו משום שאמר במה אדעמתנת חיים מועדים (תשנח) עמ' רסח
לב ע"א43 מפני מה נענש אברהם אבינו שנשתעבדו בניו למצרים רד"ו שנה מפני שהפריז על מדותיו של הקב"ההדרש והעיון בראשית מאמר נח
לב ע"א43 מפני מה נענש אברהם אבינואגרת על הבטחון (תשע) עמ' קעב
לב ע"א43 מפני מה נענש אברהם אבינואמרי יצחק בראשית עמ' סה הערה י, עמ' ע, עו
לב ע"א43 מפני מה נענש אברהם אבינודברי שלום (שרעבי, תשלו) חלק הדרוש עמ' קה
לב ע"א43 מפני מה נענש אברהם אבינודברי שלום (שרעבי, תשנג) עמ' קסה
לב ע"א43 מפני מה נענש אברהם אבינודגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' כג
לב ע"א43 מפני מה נענש אברהם אבינודרשות ר"י מסלוצק עמ' צג
לב ע"א43 מפני מה נענש אברהם אבינומשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ג עמ' קח
לב ע"א43 מפני מה נענש אברהם אבינופרפרת התורה עמ' סד, רט, רכא
לב ע"א43 מפני מה נענש אברהם אבינושמן ראש (כץ) ח"ו עמ' שא
לב ע"א43 מפני מה נענש אברהם אבינו, ור"ןבאר מחוקק (תשמט) עמ' י, יב
לב ע"א43 מפני מה נענש אברהם אבינו, ור"ןבאר מחוקק (תשעה) עמ' יט, כב
לב ע"א43 מפני מה נענש אברהם וכו' מפני שהפריז על מדותיו של הקב"ה דאמר במה אדע וכו' משום שהפריש בני אדם מלהכנס תחת כנפי השכינהעת הזמיר הגיע עמ' ס
לב ע"א43 מפני מה נענש אברהם וכו' מפני שעשה אנגריא בת"ח וכו'דרשות לכל שבתות השנה והמועדים (ניסנבוים) עמ' 49, 50
לב ע"א43 מפני מה נענש אברהם וכו' מפני שעשה אנגריא בת"חדרך חיים (תשלה) עמ' תרסא
לב ע"א43 מפני מה נענש אברהם וכו' מפני שעשה אנגריא בתלמידי חכמים וכו' שאמר במה אדע וגו' מפני שהפריש בני אדם מלהכניסן תחת כנפי השכינה שנאמר תן לי הנפש וכו'תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תתקעב, תתקפד
לב ע"א43 מפני מה נענש אברהם וכו' מפני שעשה אנגרייא בת"חברית שלום (תעח) דף כד ע"ג
לב ע"א43 מפני מה נענש אברהם וכו' שהפריז על מדותיואמרי יצחק שמות-ויקרא עמ' סז, סח הערה כ, עמ' סט הערה כז
לב ע"א43 מפני מה נענש אברהם וכו' שהפריש בני אדם מלהכנס תחת כנפי השכינה שנאמר תן לי הנפש והרכוש קח לךאוצרות חיים - אישים ח"א עמ' קנח
לב ע"א43 מפני מה נענש אברהם וכו' שעשה אנגריאמנחת יצחק בראשית-שמות עמ' מ, מז, קכט
לב ע"א43 מפני מה נענש אברהם וכו'חזון ברוך עמ' פא
לב ע"א43 מפני מה נענש אברהם וכו'חלק יעקב (קנטור) דרוש יג
לב ע"א43 מפני מה נענש אברהם וכו', ורא"שיציב פתגם - ימים נוראים עמ' קלג
לב ע"א43 מפני מה נענש אברהם ומהרש"אעמק החכמה עמ' פא, רמ
לב ע"א43 מפני מה נענש אברהם ונשתעבדו בניו במצריםכתנות אור עמ' מח
לב ע"א43 מפני מה נענש אברהם ונשתעבדו בניו ד' מאות שנה, מפני שעשה אנגרייא בתלמידי חכמיםשם יחזקאל עמ' פד
לב ע"א43 מפני מה נענש אברהם ונשתעבדו בניו וכו'ס' זכרון לבעל מכתב מאליהו ח"ב עמ' לה
לב ע"א43 מפני מה נענש אברהם ונשתעבדו בניו וכו'סגולת ישראל בראשית עמ' 62
לב ע"א43 מפני מה נענש אברהם ונשתעבדו בניו כו'עץ חיים (אנג'יל בן חיים) דף ח ע"ד
לב ע"א43 מפני מה נענש אברהם ונשתעבדו בניו כי עשה אנגריא בת"חלהורות נתן בראשית עמ' קנג
לב ע"א43 מפני מה נענש אברהם ונשתעבדו בניו למצרים וכו'לקט שיחות מוסר ח"א עמ' קי
לב ע"א43 מפני מה נענש אברהם ונשתעבדו בניו למצרים כו'רנת יצחק - הגדה של פסח עמ' צב
לב ע"א43 מפני מה נענש אברהם ונשתעבדו בניו למצרים מאתים ועשר שנים וכו'שם דרך בראשית ח"ב עמ' שו
לב ע"א43 מפני מה נענש אברהם ונשתעבדו בניו רד"ו שניםדברי יואל מועדים ח"א ראש השנה דף צא ע"ב
לב ע"א43 מפני מה נענש אברהם ונשתעבדו בניודברי שלמה (הלוי, שנו) פרשת שמות דף קעב ע"ב; מעשי ה' (שמג) חלק ב פרק ד דף נט ע"ג, וחלק ג פרק א דף קג ע"ג; זבח פסח (שיז) דף נג ע"ב; זרע ברך (תו) פרשת לך לך דף כב ע"ג, ופרשת שמות דף נה ע"א וע"ג; שפתי דעת (לונטשיץ, שע) פרשת שמות דף ל ע"ב
לב ע"א43 מפני מה נענש אברהם ונשתעבדו בניושמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' קכג
לב ע"א43 מפני מה נענש אברהם מפני שעשה אנגריה בתלמידי חכמיםעיוני פרשה (ריבלין) בראשית עמ' 67
לב ע"א43 מפני מה נענש אברהם שנשתעבדו בניו למצרים ר"י שנה, מפני שעשה אנגריא בת"חעת הזמיר הגיע עמ' עו
לב ע"א43 מפני מה נענש אברהםגבורות ה' עמ' נג
לב ע"א43 מפני מה נענש אברהםהמאור שבתורה (לסין)
לב ע"א43 מפני מה נענש אברהםהמאור שבתורה (שפירא) בראשית עמ' רפג, שמו, שמז, חנוכה-פורים עמ' קיח
לב ע"א43 מפני מה נענש אברהםמאיר נתיבות ח"ג עמ' קנט
לב ע"א43 מפני מה נענש אברהםנחלת דבש (ברייזכר) עמ' תקטז
לב ע"א43 מפני מה נענש אברהםקניני קדם ח"א עמ' 51
לב ע"א43 מפני מה נענש וכו' שהפריש בני אדם מלבא תחת כנפי השכינה, ורא"ש ור"ןכסף נבחר (תשסג) עמ' כה, כו, נו, קכח
לב ע"א43 מפני מה נשתעבדו וכו' מחלוקת ר' אבהו ושמו'עץ חיים (אנג'יל בן חיים) דף ח ע"ד
לב ע"א43 מפני נענש אברהם וכו' מפני שעשה אנגריא בת"חצמח צדקה עה"ת עמ' צח
לב ע"א43 מפני שעשה אנגריא בת"ח וכו' 318 עבדיםעטרת תפארת - מזכרת תודה עמ' 9
לב ע"א43 מפני שעשה אנגריא בת"חשפע חיים - נישואין עמ' סה
לב ע"א43 מפני שעשה אנגריא בת"ח, ורא"שאור חדש (זיטשיק, תשסח) במדבר עמ' מא
לב ע"א43 מפני שעשה אנגרייא בת"חמאיר עיני חכמים מהדו"א ח"ב דף י ע"א, מהדו"ג ח"א דף כ
לב ע"א43 מפני שעשה אנגרייא בתלמידי חכמיםיחל ישראל אבות ח"א עמ' רמא
לב ע"א43 נענש אברהם בשביל שעשה אנגריא בתלמידי חכמיםבנין דוד (מייזלש) בראשית - תולדות אות סג
לב ע"א43 נענש אברהם שנשתעבדו בניו במצרים מפני ששאל במה אדעאגרא דכלה ח"א עמ' שכב
לב ע"א43 נענש על זה על שעשה אנגריא בתלמידי חכמיםדברים נחמדים (תשסה) עמ' קלג
לב ע"א43 נשתעבדו בניו למצרים רד"ו שנים בשביל שאמר במה אדעאמירה נעימה (בלוך) עמ' טו
לב ע"א43 נשתעבדו בניו של אברהם אבינו במצרים לפי שעשה אנגריא בתלמידי חכמיםשם ישראל עמ' כט
לב ע"א43 על שעשה אברהם אבינו אנגריא בת"ח או שהפריז על מדותיו של הקב"המנות הלוי (עוז והדר) ח"א עמ' מב
לב ע"א43 שעבוד מצרים היה מפני שאברהם עשה אנגריא בת"חנזר הקדש ח"ב עמ' רמט
לב ע"א43 שעבוד מצרים תיקון לחטאשיחות לספר שמות עמ' רלב, שיחות לספר ויקרא עמ' רפז
לב ע"א43 שעשה אנגריא בתלמידי חכמיםבאר ראי (רוזן) עבודה סי' ז אות ה
לב ע"א43 שעשה אנגריא בתלמידי חכמיםעבודת חיים ח"א עמ' קפו
לב ע"א43 שעשה אנגרייא בת"חאור הרעיון עמ' קמ
לב ע"א43 שעשה אנגרייא בת"חס' הבוטח ח"ב עמ' שטז
לב ע"א43 שעשה אנגרייא בתלמידי חכמיםשיחות עבודת לוי סי' קד אות ח
לב ע"א44 אברהם הפריז על מידותיו של הקב"הגור אריה בראשית פט"ו הערה 20, אות ח
לב ע"א44 אברהם נענש על אמירת במה אדעמנוחת אשר ח"ב פתיחה דף ז ע"ב
לב ע"א44 אברהם נענש על ששאל במה אדעעולת שבת בשבתו עמ' יט
לב ע"א44 אברהם נענש שאמר במה אדעישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רצב
לב ע"א44 במה אדע כי אירשנהנתיבות חיים (מטלין, תשמא) עמ' לז
לב ע"א44 במה אדעטוב טעם בראשית עמ' קא
לב ע"א44 בעון במה אדע נענשחכמת התורה בא עמ' רלא
לב ע"א44 גלות מצרים היה עונש על שאברהם אבינו אמר במה אדעישמח ישראל (טשורטקוב, תשנד) עמ' קז
לב ע"א44 גלות מצרים בגלל אברהם אבינו שאמר "במה אדע"גנזי ישראל (תשמו) ח"א עמ' צז ע"א
לב ע"א44 גלות מצרים היה בחטא שאמר אברהם במה אדע, ותוס'כסף נבחר (תשסג) עמ' קיג, קכ, רלה, רעח
לב ע"א44 גלות מצרים היה מפני שאברהם אבינו אמר במה אדע וכו'ברכות אבי דף לח ע"א
לב ע"א44 גלות מצרים היה על שאמר אברהם במה אדעעיני שמואל (ראבין) עמ' יח
לב ע"א44 דהוי חטא במה אדעחכמת התורה וארא עמ' רמז
לב ע"א44 ושמואל אמר מפני שהפריז וכו' שנאמר במה אדעדרשות חתם סופר (תרפט) ח"א דף קפד ע"ב
לב ע"א44 ושמואל אמר מפני שהפריז על מדותיו של הקב"ה שנאמר במה אדע כי אירשנהצוף דבש (סופר) עמ' רכ
לב ע"א44 מפני שאמר אברהם במה אדע כי אירשנהברכת אליהו (עמאר) בראשית פ' לך לך מאמר ט
לב ע"א44 מפני שהפריז על מדותיו של הקב"ה שנאמר במה אדע בי אירשנה ומהרש"אדרשות שבט הלוי ח"ב עמ' קיג, רלה
לב ע"א44 מפני שהפריז על מדותיו של הקב"ה שנאמר במה אדע כי אירשנהמחשבת מוסר ח"א עמ' קעא
לב ע"א44 מפני שהפריז על מדותיו של הקב"הדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' תסח ד"ה וזהו
לב ע"א44 מפני שהפריז על מדותיו של הקב"המסילות הנביאים שופטים עמ' קפג
לב ע"א44 מפני שהפריז על מדותיו של הקב"השמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' סט
לב ע"א44 מפני שהפריז על מידותיו של הקב"המשך חכמה בראשית פ' כח פס' טז
לב ע"א44 מפני שהפריז על מידותיו של הקב"הערוגת הבושם (הראשון) ח"א עמ' 63
לב ע"א44 מפני שהפריזמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' תג
לב ע"א44 נענש בעבור שאמר במה אדענתיב התורה (סאלים) בראשית עמ' סא
לב ע"א44 נענש בעבור שאמר במה אדעברכת אליהו (עמאר) בראשית פ' לך לך מאמר ח
לב ע"א44 על דאמר אברהם במה אדע כי אירשנה נענשצדקת יוסף עמ' לט
לב ע"א44 על שאמר אברהם במה אדע כי אירשנה נשתעבדו בניו רד"ו שניםבאר שרים פרשת שמות דרוש ג אות ו
לב ע"א44 על שאמר אברהם במה ארעדעת תורה דברים ח"ב עמ' צט
לב ע"א44 על שאמר במה אדע כי אירשנה נשתעבדו בניו ת' שנהאמרי יצחק בראשית עמ' קלז הערה א
לב ע"א44 על שאמר במה אדע נענש בידוע תדעכתב סופר על התורה (תשנה) עמ' נט-ס
לב ע"א44 שעבוד מצרים בגלל "במה אדע"אהל משה (וינברג) פתח האהל דף ו ע"ב, ז ע"ב
לב ע"א45 וירק את חניכיו - אליעזרמחשבת מוסר ח"ב עמ' שלד
לב ע"א45 וירק את חניכיודרישה מחיים דף קכד ע"ג
לב ע"א45 וירק את חניכיו וגו' ח"א שי"ח עבדים הי' לאברהם ואיכא דאמרי אליעזר הוא דחושבני' הכי הויחמודי צבי מועדים עמ' יז
לב ע"א45 וירק את חניכיו וגו' שלוש מאות ושמונה עשר וכו' אליעזר הוא דחושבניה הכי הויאמרי נועם (מועדים) סי' יח ליום ר"ה [מבן המחבר]
לב ע"א45 וירק את חניכיו וכו' א"ד אליעזר הוא דחושבניה הכייציב פתגם - ימים נוראים עמ' ק, קי, קטו
לב ע"א45 וירק את חניכיו וכו' אליעזר הואחיים שיש בהם - דרשות ח"ב עמ' סח
לב ע"א45 וירק את חניכיו וכו' אליעזר כנגד כולםדברי סופרים סי' טז (עמ' 13)
לב ע"א45 וירק את חניכיו וכו' אליעזר כנגד כולםפרי צדיק לך לך אות ח, פ' שקלים אות ז
לב ע"א45 וירק את חניכיו וכו' אליעזר לבדו היהשבילי פנחס (תשעו) עמ' תג
לב ע"א45 וירק את חניכיו וכו' זה אליעזר וכו'אהל משה (פרהנד, תשסה) ח"א עמ' נד
לב ע"א45 וירק את חניכיו וכו' רב אמר וכו' שמונה עשר ושלש מאות וכו'אמרות ה' השלם ח"א עמ' רמד, ח"ו עמ' קעח
לב ע"א45 וירק את חניכיו וכו' שהוריקן בזהב
לב ע"א45 וירק את חניכיו וכו' שהוריקן בזהבביאורי הזוהר (ר' דובער) דף קכ ע"א
לב ע"א45 וירק את חניכיו וכו' שהוריקן בזהבדובר צדק עמ' 195
לב ע"א45 וירק את חניכיו וכו' שהוריקן בתורהאוצרות חיים - לימוד תורה עמ' קפח
לב ע"א45 וירק את חניכיו וכו' שי"ח וכו' אליעזר הוא דחושבניה הכי הוימגלה עמוקות (תשסח) אופן צג
לב ע"א45 וירק את חניכיו וכו' שלקח את אליעזרשבילי פנחס (תשעה) עמ' נו
לב ע"א45 וירק את חניכיו זה אליעזראמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) חיי לב
לב ע"א45 וירק את חניכיו זה אליעזרשמן ראש סוכות ח"ב עמ' סד
לב ע"א45 וירק את חניכיו ח"א שהוריקן בתורה וח"א בזהביגל יעקב (תשנג) וירא אות נו
לב ע"א45 וירק את חניכיו ח"א שהוריקן בתורה וכו'יגל יעקב (תשעד) ח"א עמ' עד
לב ע"א45 וירק את חניכיו ילידי ביתו וכו', ורא"שזאת ליעקב בראשית עמ' קמב, רלה
לב ע"א45 וירק את חניכיו ילידי ביתו רב אמר שהוריקן בתורה ושמואל אמר שהוריקן בזהבפאר יעקב ח"א עמ' פז, פח, ח"ד עמ' שצח
לב ע"א45 וירק את חניכיו ילידי ביתו שמונה עשר ושלש מאות וכו'מדרש שמעוני עמ' קפג
לב ע"א45 וירק את חניכיו ילידי ביתו שמונה עשר ושלש מאות רבותינו אמרו אליעזר לבדו היה והוא מנין גימטריא של שמודובר צדק (זילבר) עמ' מא
לב ע"א45 וירק את חניכיו ילידי ביתו שמנה עשר ושלש מאות איש זהו אליעזר דחושבניה הכי חוההגיונות אל עמי (עמיאל) ח"ב סי' כב
לב ע"א45 וירק את חניכיו ילידי ביתו רב אמר שהוריקן בתורהפתגמי אורייתא ח"א עמ' פט
לב ע"א45 וירק את חניכיו ילידי שמנה עשר ושלש מאות וכו' איכא דאמרי אליעזר הוא דחושבניה הכי הויפאר יעקב ח"א עמ' פו
לב ע"א45 וירק את חניכיו רב אמר שהוריקן בתורה וכו'ברך יצחק (ברכה) דרוש לפרשת לך לך
לב ע"א45 וירק את חניכיו רב אמר שהוריקן בתורה וכו' בזהבדברי אברהם דף ה ע"ג
לב ע"א45 וירק את חניכיו רב אמר שהוריקן בתורהדרשות מהרי"ץ למועדים עמ' קמב
לב ע"א45 וירק את חניכיו רב ושמואל ח"א שהוריקן בתורה וח"א שהוריקן בזהבמדרש שמעוני עמ' רמ
לב ע"א45 וירק את חניכיו רב ושמואל חד אמר שהוריקן בזהב וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"א עמ' 65
לב ע"א45 וירק את חניכיו שהוריקן בתורהיפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' רלה
לב ע"א45 וירק את חניכיו שהוריקן בתורהמאורי שערים עמ' יג
לב ע"א45 וירק את חניכיו שמונה עשר ושלש מאותאמרי יוסף בראשית דף נא ע"ג
לב ע"א45 וירק את חניכיו שמנה עשר ושלש מאות אליעזר הואדעת חכמה ומוסר ח"א עמ' שנו
לב ע"א45 וירק את חניכיוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' סה
לב ע"א45 וירק את חניכיומתוך התורה הגואלת (תשעג) על התורה עמ' 31
לב ע"א45 וירק חניכיו הוא אליעזריערי עם דבשי ח"ב עמ' י
לב ע"א45 ור' יוחנן אמר שהפריש בני אדם מלהכנס תחת כנפי השכינהדרשות שבט הלוי ח"ב עמ' קיג, קיד, קטז
לב ע"א45 מפני שהחזיר את הנפשותחקל יצחק (תשסג) עמ' תקסג
לב ע"א45 מפני שהרחיק בני אדם מלכנוס תחת כנפי השכינהחכמת התורה בשלח עמ' תמב
לב ע"א45 מפני שהרחיק בני אדם מתחת כנפי השכינהחכמת התורה לך לך עמ' נט, רלג, רנ, תי, תלה
לב ע"א45 שהפריש בני אדם מתחת כנפי השכינהשמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' צד
לב ע"א45 שהפריש בני אדם מתחת כנפי השכינהשמן ראש (כץ) חנוכה ח"ב עמ' לו
לב ע"א45 שהפריש וכו'מאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 404 {לא דוחים גרים כדי לא להפריש בני אדם מלהכנס תחת כנפי השכינה}
לב ע"א45 שהרחיק אברהם בני אדם מכנפי השכינהחכמת התורה וארא עמ' עד
לב ע"א45 שהרחיק בני אדם מלבוא תחת כנפי השכינהחכמת התורה וירא עמ' א
לב ע"א45 שהרחיק בני אדם מלבוא תחת כנפי השכינהחכמת התורה חיי שרה עמ' רצה
לב ע"א45 שהרחיק בני אדם מתחת כנפי שכינהחכמת התורה וישלח עמ' קצא, קצח, שמה
לב ע"א45 שלא גייר אנשי סדוםפרי חיים (קנולר) פרשת לך
לב ע"א46 הוריקן בזהבהאיר ממזרח משלי עמ' לח
לב ע"א46 הוריקן בתורה הוריקן בזהבפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' רמג
לב ע"א46 חד אמר שהריקן בתורה וחד אמר שהריקן בזהבפי' רבינו בחיי (רנב) פרשת לך לך דף כו/כז ע"ד; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה מג דף רצג ע"ג; מנחה בלולה (שנד) פרשת לך לך דף יט ע"ב; מגלה עמוקות (ואתחנן, שצז) אופן צג דף מו/מז ע"ג
לב ע"א46 חניכיו ילידי ביתו שי"ח וכו' אליעזר כנגד כולייטב פנים ח"א דף קפד
לב ע"א46 חניכיוחגוי הסלע (הורוביץ) עמ' עה
לב ע"א46 שהוריקן בדברי תורההעמק דבר בראשית פ"יד פסוק יד
לב ע"א46 שהוריקן בזהב וכו', רש"י - ואברותי' בירקרק חרוץבשעה שהקדימו תער"ב ח"א עמ' רכט
לב ע"א46 שהוריקן בזהב וכו', רש"י - ואברותי' בירקרק חרוץס' המאמרים (רש"ב) תרעב עמ' רכט
לב ע"א46 שהוריקן בתורהאילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' שנט {ובשבילה נצחו במלחמה}
לב ע"א46 שהוריקן בתורה וכו' שהוריקן בזהבהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' תעג
לב ע"א46 שהוריקן בתורהבתורתו יהגה ח"ב עמ' שנח
לב ע"א46 שהוריקן בתורהס' הבוטח ח"ב עמ' שיג
לב ע"א46 שי"ח עבדי אברהם שלחמו כנגד המלכיםמפי ספרים וסופרים (תשעב) אבות ח"ב עמ' קנה
לב ע"א46 שמונה עשר וג' מאותדברי שלום (שרעבי, תשלו) חלק הדרוש עמ' קה
לב ע"א46 שמונה עשר וג' מאותדברי שלום (שרעבי, תשנג) עמ' קסה
לב ע"א46 שמונה עשר וכו'ערוגת הבושם (תשעא) בראשית עמ' 36 {כמה עבדים הלכו עם אברהם למלחמה}
לב ע"א46 שמונה עשר ושלש מאות זה אליעזרולאשר אמר בראשית-שמות עמ' קכב, קע
לב ע"א46 שמונה עשר ושלש מאות זה אליעזרפניני יחזקאל עמ' (לא)
לב ע"א46 שמונה עשר ושלש מאות זה אליעזרולאשר אמר - תהלים עמ' תל
לב ע"א46 שמנה עשר ושלש מאות אמר רב אמי בר אבא אליעזר כנגד כולם איכא דאמרי אליעזר הוא דחושבניה הכי הוירישומי דברים עמ' ט, י
לב ע"א46 שמנה עשר ושלש מאות וכו' אליעזר כנגד כולםרנת יצחק - פרק חלק עמ' תלט
לב ע"א46 שמנה עשר ושלש מאות וכו' כנגד כולם וכו' אליעזר הוא דחושבניה הכי הויהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' תעג
לב ע"א46 שמנה עשר ושלש מאות זהו אליעזר וכו'הואיל משה (מת, שעב) פרשת לך לך דף טו ע"ד
לב ע"א47 אברהם אבינו בן ג' שנים הכיר בוראומאור ושמש (תשסט) עמ' תתצט
לב ע"א47 אברהם אבינו בן שלש שנים הכיר את בוראובת עין (תשסז) עמ' פ
לב ע"א47 אברהם אבינו הכיר את בוראו בן ג' שנה עקב אשר שמע אברהם בקולי וכו'תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' קה, תקמד
לב ע"א47 אברהם אבינו הכיר את בוראו כשהיה בן ג' שניםמגן אבות (מהריט"ץ) ח"ב עמ' שסה
לב ע"א47 אברהם אבינו הכיר את בוראובן מלך - חכמה ומוסר עמ' רמא, רפ, תפז
לב ע"א47 אברהם אבינו הכיר את בוראותורה ודעת תשסח עמ' שב
לב ע"א47 אברהם אבינו הכיר בוראו בן שלשדברי שאול בראשית עמ' קמ
לב ע"א47 אברהם בן ג' הכיר את בוראוגנא דפלפלי עמ' תנז
לב ע"א47 אברהם בן ג' שנים הכיר את בוראולב אליהו (תשלב) עמ' ד
לב ע"א47 אברהם בן ג' שנים הכיר את בוראולב אליהו (תשסה) ויקרא-דברים עמ' שנא
לב ע"א47 אברהם בן ג' שנים הכיר את בוראותפלה למשה (בנימין) עמ' רלט
לב ע"א47 אברהם בן ג' שנים הכיר את בוראימנחת קנאות עמ' פב
לב ע"א47 אברהם אבינו הכיר את בוראו בן שלושאגודות אזוב מדברי דף קד ע"א {כי לפני מתן תורה היה אפשר לקבל מה' תבונה לפני חכמה}
לב ע"א47 אברהם בן שלש הכיר את בוראואהל יעקב (תשעא) ח"א עמ' קטז
לב ע"א47 אברהם היה בן ג' כשהכיר את בוראומים רבים (פרנקל) פרשת לך לך אות ב
לב ע"א47 אברהם הכיר את בוראו מהיותו בן ג' שניםנתיבות חיים (מטלין, תשסט) עמ' רכח
לב ע"א47 אברהם הכיר את בוראושבט מישראל (קרמניץ) פרק יד פסוק ב
לב ע"א47 אברהם הכיר בוראו בגיל שלוששיחות לספר בראשית עמ' עג
לב ע"א47 אברהם הכיר בוראו בן ג' שנהשמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' קב
לב ע"א47 אליעזראשל אברהם (פרידמן) ח"א עמ' קכה {שהיתה מלאכתו נעשה ע"י אליעזר}
לב ע"א47 אליעזר בגימטריא הכי הוושפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' תקד
לב ע"א47 אליעזר הוא דחושבניה הכי הוובת עין (תשסז) עמ' כ
לב ע"א47 אליעזר הוא דחושבניה הכי הוימאיר עיני חכמים מהדו"ב ח"ג דף ב ע"א
לב ע"א47 אליעזר הוא דחושבניה הכי הוישמן ראש (כץ) חנוכה ח"ב עמ' סז, קסד
לב ע"א47 אליעזר הואימלא פי תהלתך ח"א (תשסג) עמ' רי {אברהם הלך עם אליעזר לבד למלחמת המלכים}
לב ע"א47 אליעזר היה שקול כנגד כולםאגרא דכלה ח"ב עמ' רעב
לב ע"א47 אליעזר היהחכמת התורה לך לך עמ' שצח
לב ע"א47 אליעזר כנגד כולם איכא דאמרי אליעזר הוא דחושבניה הכי הוישפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' רלא
לב ע"א47 אליעזר כנגד כולם וכו' דחושבניה הכי הויפרי צדיק וישלח אות ו, ואתחנן אות טו
לב ע"א47 אליעזר לבדו הי'גבעת שאול (בראך) עמ' יח
לב ע"א47 אליעזר לבדו הי'תורת יחיאל בראשית עמ' קכח
לב ע"א47 אליעזר לבדו היה והוא מנין גימטריא של שמואמרי אש (טאוב) עמ' לג
לב ע"א47 אליעזר לבדו היה והוא מנין גימטריא של שמודגל מחנה יהודה עמ' לט
לב ע"א47 אליעזר לבדו היה והוא מנין גימטריה של שמואור חדש (הרטמן) פ"ט אות 193
לב ע"א47 אליעזר לבדו היה ושלש מאות שמנה עשרה הוא מנין גימטריא של שמושם ישראל עמ' כז
לב ע"א47 אליעזר לבדו היהכרם טוביה עמ' ס, קי
לב ע"א47 אליעזר הואאשל אברהם (פרידמן) ח"א עמ' רלו {לבדו הלך ללחום המלחמה עם אלו המלכים}
לב ע"א47 אליעזר הואאגרא דכלה ח"א עמ' שט {לבדו נלחם נגד שוביו של לוט}
לב ע"א47 אליעזר הואחפץ יהונתן בראשית פ"יד פסוק יד {משול בגבורתו כנגד שי"ח}
לב ע"א47 אליעזר הואמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"א עמ' רנז {הלך לבדו ללחום נגד המלכים}
לב ע"א47 בן ג' הכיר אברהם את בוראומגלה צפונות (תשעד) שמות עמ' קיז
לב ע"א47 בן ג' הכיר אברהם את בוראואהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' קכ ע"א, רעא ע"א
לב ע"א47 בן ג' הכיר אברהם את בוראואור הרעיון עמ' רפא
לב ע"א47 בן ג' הכיר אברהם את בוראוגבורות ה' עמ' עה
לב ע"א47 בן ג' הכיר אברהם את בוראודולה ומשקה פסח עמ' תמז
לב ע"א47 בן ג' הכיר אברהם את בוראוזמרת הארץ (רבינוביץ) עמ' טו
לב ע"א47 בן ג' הכיר אברהם את בוראומנחם ציון (תשסד) עמ' מה, פט, קיט
לב ע"א47 בן ג' הכיר אברהם את בוראוס' השיחות (ריי"צ) ת"ש עמ' 64
לב ע"א47 בן ג' הכיר אברהם בוראואהבת שלום (קוסוב, תשנח) עמ' רצב
לב ע"א47 בן ג' הכיר את בוראודרך אמונה ובטחון עמ' קג
לב ע"א47 בן ג' הכיר את בוראוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' תפז
לב ע"א47 בן ג' שנה הכיר אברהם את בוראוגור אריה בראשית פכ"ד הערה 174, פמ"ו הערה 92, דברים פל"ג הערה 14
לב ע"א47 בן ג' שנה הכיר אברהם את בוראומבקש ה' (חאגיז, שנו) דף עג ע"ב
לב ע"א47 בן ג' שנה הכיר אברהם את בוראוס' המאמרים (רש"ב) תרעב עמ' תתקלו, תורת שלום עמ' 96
לב ע"א47 בן ג' שנה הכיר אברהם את בוראותפארת ישראל (הרטמן) עמ' רצד
לב ע"א47 בן ג' שנה הכיר אברהםזכור לאברהם (וייס) פ' לפסח
לב ע"א47 בן ג' שנה הכיר את בוראורשימות (רמ"מ שניאורסון) חוברת נה ס"ע 10
לב ע"א47 בן ג' שנים הכיר אברהם את בוראואור הישר בראשית דף ב ע"ב
לב ע"א47 בן ג' שנים הכיר אברהם אבינו את בוראו שנאמר עקב אשר שמע אברהם בקולי, חושבניה מאה ושבעין ותריןדעת תורה שמות עמ' שמד
לב ע"א47 בן ג' שנים הכיר אברהם אבינו את בוראולב אביגדור עמ' פז
לב ע"א47 בן ג' שנים הכיר אברהם אבינו את בוראולקט שיחות מוסר ח"א עמ' נח
לב ע"א47 בן ג' שנים הכיר אברהם אבינו את בוראומפי ספרים וסופרים ח"ב עמ' רצה
לב ע"א47 בן ג' שנים הכיר אברהם את בוראואהל יעקב (שפירא) דף יח ע"ג-ע"ד
לב ע"א47 בן ג' שנים הכיר אברהם את בוראובנין דוד (מייזלש) בראשית - לך לך אות פו, חיי שרה אות ד, ה {או בן מ"ח}
לב ע"א47 בן ג' שנים הכיר אברהם את בוראו וכו'ברכת מרדכי בראשית-שמות תנינא עמ' סו
לב ע"א47 בן ג' שנים הכיר אברהם את בוראו וכו'לקוטי שיחות חל"ד עמ' 175
לב ע"א47 בן ג' שנים הכיר אברהם את בוראו וכו'מנחה בלולה (שנד) פרשת לך לך דף כב ע"א; עבודת הקודש (גבאי, שכז) חלק ג פ' כא דף פ ע"ג; עקדת יצחק (שלג) שער יו דף מג ע"ב; תהלה לדוד (סר לאון, שלז) חלק א פרק כד דף יד ע"א; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה מד דף שעט ע"א; מערכת האלקות (פירארה שיח) דף נט ע"ב; תולדות יעקב (מטלון, שנז) מ' קד דף סד ע"ד; ילקוט חדש (תיז) דף יב ע"ב; תנחומות אל (שלח) פרשת חיי שרה דף כו ע"ב; חשק שלמה (דוראן, שפג) משלי דף יב ע"ב
לב ע"א47 בן ג' שנים הכיר אברהם את בוראו כו'אור תורה השלם (מזריטש) סי' תסז
לב ע"א47 בן ג' שנים הכיר אברהם את בוראו כו'מגיד דבריו ליעקב (ממזריטש) - אור תורה סי' תסז
לב ע"א47 בן ג' שנים הכיר אברהם את בוראו כו'תולדות יעקב (מטלון, שנז) דף סד ע"ד
לב ע"א47 בן ג' שנים הכיר אברהם את בוראו שנא' עקב וכו'לקוטי לוי יצחק על תנ"ך וחז"ל עמ' רמא
לב ע"א47 בן ג' שנים הכיר אברהם את בוראו שנאמר "עקב אשר שמע אברהם בקולי", חושבניה מאה ושבעין ותריןבצור ירום ח"ה עמ' קכו
לב ע"א47 בן ג' שנים הכיר אברהם את בוראו שנאמר עקב אשר שמע אברהם בקולי חושבניה מאה ושבעין ותריןשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' תכו
לב ע"א47 בן ג' שנים הכיר אברהם את בוראואדיר במרום ח"א פ' שנב
לב ע"א47 בן ג' שנים הכיר אברהם את בוראואהלי יעקב (הוסיאטין) ח"ב עמ' ו
לב ע"א47 בן ג' שנים הכיר אברהם את בוראואוצרות חיים - אישים ח"א עמ' פד
לב ע"א47 בן ג' שנים הכיר אברהם את בוראואור אברהם (זוועהיל) עמ' קט
לב ע"א47 בן ג' שנים הכיר אברהם את בוראואור גדליהו בראשית דף לג ע"ד
לב ע"א47 בן ג' שנים הכיר אברהם את בוראואור חדש (הרטמן) פ"א אות 67
לב ע"א47 בן ג' שנים הכיר אברהם את בוראואמרי אש (טאוב) עמ' נט, פא, קעו
לב ע"א47 בן ג' שנים הכיר אברהם את בוראואמרי נועם (מועדים) סי' יב ליום א דפסח [מבן המחבר]
לב ע"א47 בן ג' שנים הכיר אברהם את בוראובאר יוסף (תשמא) ח"א עמ' נה
לב ע"א47 בן ג' שנים הכיר אברהם את בוראובית יעקב (תשסא) עמ' כז, רמב
לב ע"א47 בן ג' שנים הכיר אברהם את בוראובשעה שהקדימו תער"ב ח"ב עמ' תתקלה
לב ע"א47 בן ג' שנים הכיר אברהם את בוראודברי מנחם - מנחם ציון (תשמה) עמ' עז ע"א, נז ע"ב, סט ע"א
לב ע"א47 בן ג' שנים הכיר אברהם את בוראודגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' עב
לב ע"א47 בן ג' שנים הכיר אברהם את בוראוזאת ליעקב בראשית עמ' רפד
לב ע"א47 בן ג' שנים הכיר אברהם את בוראוזכרון משלי עמ' יג אות ד
לב ע"א47 בן ג' שנים הכיר אברהם את בוראוחמודי צבי שמות עמ' רכח
לב ע"א47 בן ג' שנים הכיר אברהם את בוראוטוב טעם בראשית עמ' קסו
לב ע"א47 בן ג' שנים הכיר אברהם את בוראויסודי הדעת (תשסב) עמ' לח
לב ע"א47 בן ג' שנים הכיר אברהם את בוראוישמרו דעת עמ' כה, כח, רלד, שי
לב ע"א47 בן ג' שנים הכיר אברהם את בוראוכנפי יונה (תשנח) ח"ג סוף סי' קלד
לב ע"א47 בן ג' שנים הכיר אברהם את בוראוכתר שם טוב (תשסד) הוספות סי' קה
לב ע"א47 בן ג' שנים הכיר אברהם את בוראולקוטי שיחות ח"א עמ' 45, ח"כ עמ' 14
לב ע"א47 בן ג' שנים הכיר אברהם את בוראולקוטי שיחות חל"ה עמ' 68
לב ע"א47 בן ג' שנים הכיר אברהם את בוראומבקש ה' (חאגיז, שנו) דף כט
לב ע"א47 בן ג' שנים הכיר אברהם את בוראומחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' נו
לב ע"א47 בן ג' שנים הכיר אברהם את בוראומפי ספרים וסופרים ח"א עמ' קל
לב ע"א47 בן ג' שנים הכיר אברהם את בוראומצור דבש עמ' טז
לב ע"א47 בן ג' שנים הכיר אברהם את בוראומרפא לנפש בראשית עמ' קמב
לב ע"א47 בן ג' שנים הכיר אברהם את בוראונועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף פח ע"ב
לב ע"א47 בן ג' שנים הכיר אברהם את בוראונועם אלימלך (תשסא) עמ' שנז
לב ע"א47 בן ג' שנים הכיר אברהם את בוראונזר הקדש ח"ב עמ' תרנח, תשי
לב ע"א47 בן ג' שנים הכיר אברהם את בוראונחלה לישראל (תשעא) עמ' קלב
לב ע"א47 בן ג' שנים הכיר אברהם את בוראונחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' א אות ג
לב ע"א47 בן ג' שנים הכיר אברהם את בוראוס' המאמרים עת"ר (מהד' תשעב) עמ' קפ-קפא
לב ע"א47 בן ג' שנים הכיר אברהם את בוראועטרת ישועה (תשסד) אות קמה להגדה ש"פ
לב ע"א47 בן ג' שנים הכיר אברהם את בוראופרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תרנו
לב ע"א47 בן ג' שנים הכיר אברהם את בוראוקהלת משה (תשסב) עמ' קעח, רז
לב ע"א47 בן ג' שנים הכיר אברהם את בוראורסיסי לילה סי' מז (עמ' 96), דובר צדק עמ' 76
לב ע"א47 בן ג' שנים הכיר אברהם את בוראושיחות הרב צבי יהודה בראשית עמ' 125 ,152 ,156 ,258 ,350 ,400
לב ע"א47 בן ג' שנים הכיר אברהם את בוראושיחות הרב צבי יהודה דברים עמ' 83, 107
לב ע"א47 בן ג' שנים הכיר אברהם את בוראושם אליעזר דף י ע"א
לב ע"א47 בן ג' שנים הכיר אברהם את בוראושם יחזקאל עמ' רטו, תנד
לב ע"א47 בן ג' שנים הכיר אברהם את בוראושמן ראש (כץ) ח"ו עמ' נ
לב ע"א47 בן ג' שנים הכיר אברהם את בוראושמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' רמו
לב ע"א47 בן ג' שנים הכיר אברהם את בוראושפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' נה
לב ע"א47 בן ג' שנים הכיר אברהם את בוראושפתי חיים מועדים ח"ב עמ' שז
לב ע"א47 בן ג' שנים הכיר אברהם את בוראותורת אביגדור ח"א עמ' סו
לב ע"א47 בן ג' שנים הכיר אברהם את בוראותורת אברהם עמ' ה, סט, 150, 218, קי, 290
לב ע"א47 בן ג' שנים הכיר אברהם את בוראו, ומהרש"א - בנ"ב נשלם ידיעתוהמאור שבתורה (שפירא) שמות עמ' קעח
לב ע"א47 בן ג' שנים הכיר אברהם בוראותורת המצרף עמ' ב
לב ע"א47 בן ג' שנים הכיר אברהםתפארת ישראל (מהר"ל, הניג) עמ' סא
לב ע"א47 בן ג' שנים הכיר את בוראומאמר יחזקאל (קאזמיר) עמ' יב
לב ע"א47 בן ג' שנים הכיר בוראובאר מים חיים (תשנט) ח"א עמ' רפח
לב ע"א47 בן ג' שנים הכיר וכו'ס' המאמרים (רמ"מ) ח"ה עמ' קלח
לב ע"א47 בן ג' שנים הכירדברי משה (שהם, תשמח) עמ' רא
לב ע"א47 בן שלוש שנים הכיר אברהם את בוראו וכו'שם דרך בראשית ח"א עמ' רלא
לב ע"א47 בן שלוש שנים הכיר אברהם את בוראודרשות באר יצחק עמ' רסז
לב ע"א47 בן שלוש שנים הכיר אברהם את בוראונפוצות יהודה (מוסקאטו, תשס) עמ' עז, קנח, שעג
לב ע"א47 בן שלוש שנים הכיר אברהם את בוראושפת אמת (ברעזאן, תשסח) עמ' רפה
לב ע"א47 בן שלש הכיר אברהם את בוראובאר הגולה (הרטמן) באר ו הערה 1109
לב ע"א47 בן שלש הכיר אברהם את בוראוהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' רכו, רנז
לב ע"א47 בן שלש הכיר אברהם את בוראוהערות אברהם יעקב יצחקי בראשית עמ' פח
לב ע"א47 בן שלש הכיר אברהם את קונולהעיר להורות ולהשכיל ח"ג עמ' נט
לב ע"א47 בן שלש שנים הכיר אברהם אבינו את בוראוארשות החיים עמ' תקנ
לב ע"א47 בן שלש שנים הכיר אברהם אבינו את בוראודברי מנחם - מנחם ציון (תשסט) עמ' עט, קיב
לב ע"א47 בן שלש שנים הכיר אברהם אבינו את בוראודרכי חיים דף ג ע"ב
לב ע"א47 בן שלש שנים הכיר אברהם אבינו את בוראוכרם יהושע (ולרשטיין) דף נה ע"ב
לב ע"א47 בן שלש שנים הכיר אברהם אבינו את בוראומחשבת מוסר ח"ב עמ' רמג
לב ע"א47 בן שלש שנים הכיר אברהם אבינו את בוראוקול שמחה פ' לך סי' א, פ' חיי שרה סי' ו
לב ע"א47 בן שלש שנים הכיר אברהם את בוראו וכו'אמרות ה' השלם ח"א עמ' שדמ, ח"ג עמ' ריז, רכה
לב ע"א47 בן שלש שנים הכיר אברהם את בוראואוסף מאמרי מוסר וחכמה (תשנט) עמ' ריט, רמו
לב ע"א47 בן שלש שנים הכיר אברהם את בוראואור יצחק (ראדוויל, תשסה) עמ' צט
לב ע"א47 בן שלש שנים הכיר אברהם את בוראובאר מחוקק (תשמט) עמ' יג
לב ע"א47 בן שלש שנים הכיר אברהם את בוראובאר משה (אפשטיין) שמות עמ' תקסו, דברים עמ' תצז
לב ע"א47 בן שלש שנים הכיר אברהם את בוראובאר שרים פרשת לך לך דרוש ד אות ב
לב ע"א47 בן שלש שנים הכיר אברהם את בוראודמשק אליעזר (דזיקוב, תשסב) עמ' יח
לב ע"א47 בן שלש שנים הכיר אברהם את בוראודרשות שמן רוקח עמ' שס
לב ע"א47 בן שלש שנים הכיר אברהם את בוראוכד הקמח (מישור) עמ' רסז
לב ע"א47 בן שלש שנים הכיר אברהם את בוראוכנסת מרדכי מועדים ח"ב עמ' קב
לב ע"א47 בן שלש שנים הכיר אברהם את בוראולפרקים (תשסב) עמ' רטו, שה, תמט
לב ע"א47 בן שלש שנים הכיר אברהם את בוראולקוטי דיבורים (תשנ) חלקים א-ב עמ' 142
לב ע"א47 בן שלש שנים הכיר אברהם את בוראולקוטי דיבורים (תשנ) חלקים ג-ד עמ' 553
לב ע"א47 בן שלש שנים הכיר אברהם את בוראומאמרי הרמ"ע (תשסא) - מאמר צבאות ה' עמ' כז
לב ע"א47 בן שלש שנים הכיר אברהם את בוראומדבר יהודה (תשסב) עמ' שסה
לב ע"א47 בן שלש שנים הכיר אברהם את בוראומחיר יין (תשעט) עמ' יב
לב ע"א47 בן שלש שנים הכיר אברהם את בוראומחשבת מוסר ח"א עמ' רמח
לב ע"א47 בן שלש שנים הכיר אברהם את בוראומחשבת מוסר ח"ג עמ' קנד
לב ע"א47 בן שלש שנים הכיר אברהם את בוראועבודת עבודה (תשעד) ויקרא-דברים עמ' רפא
לב ע"א47 בן שלש שנים הכיר אברהם את בוראועטרת יהושע בראשית עמ' קלג
לב ע"א47 בן שלש שנים הכיר אברהם את בוראועטרת יהושע ויקרא עמ' קמא
לב ע"א47 בן שלש שנים הכיר אברהם את בוראועקבי אבירים (תשסה) עמ' יז, תנ
לב ע"א47 בן שלש שנים הכיר אברהם את בוראופרפרת התורה עמ' לג
לב ע"א47 בן שלש שנים הכיר אברהם את בוראופרפרת משה ח"א עמ' קנו
לב ע"א47 בן שלש שנים הכיר אברהם את בוראושירת הפסח אות צז
לב ע"א47 בן שלש שנים הכיר אברהם את בוראושל"ה (תשנז) פרשת לך לך אות יד
לב ע"א47 בן שלש שנים הכיר אברהם את בוראושמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' קפא
לב ע"א47 בן שלש שנים הכיר אברהם את בוראושרתי - קונטרס הנרות עמ' לה
לב ע"א47 בן שלש שנים הכיר את בוראו שנאמר עקב אשר שמע אברהם בקוליתפארת צבי בראשית עמ' קעח
לב ע"א47 בן שלש שניםהגיוני עוזיאל ח"א עמ' 87
לב ע"א47 חניכיו זה אליעזרדברי משה (שהם, תשמח) עמ' סה
לב ע"א47 ילידי ביתו שמונה עשר ושלש מאות, זה אליעזרשמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' ל
לב ע"א47 מתי הכיר אברהם את בוראוברכת אליהו (עמאר) בראשית פ' לך לך מאמר א
לב ע"א47 שלוש מאות ושמונה עשר וכו' זה אליעזר עבד אברהם שמספרו כןעטרת ישועה (תשסד) אות טז ליום ר"ה
לב ע"א48 הכיר אברהם את בוראודעת חיים עמ' קכב
לב ע"א48 הכיר אברהם את בוראומה שהיה הוא שיהיה עמ' יג
לב ע"א48 הכיר אברהם את בוראומתוך התורה הגואלת (תשעג) על התורה עמ' 46, 31, 28, 22, 4, 318, 86, 73
לב ע"א48 הכיר אברהם את בוראושיחות הרב צבי יהודה שמות עמ' 346 ,170 ,168 ,82 ,68 ,52
לב ע"א48 הכיר את בוראופחד יצחק - ראש השנה מאמר א
לב ע"א48 הכיר את בוראופחד יצחק חנוכה הערה כללית
לב ע"א48 הכיר את בוראופחד יצחק סוכות מאמר א
לב ע"א48 הכיר את בוראופחד יצחק פורים הערה כללית
לב ע"א48 הכיר את בוראופחד יצחק פסח הערה כללית
לב ע"א ר"ן - אותו מלון סמוך למצרים היהתיבת גמא (תשסז) עמ' צ
לב ע"א ר"ן ד"ה דכתיבתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' ריח
לב ע"א ר"ן, רא"ש והמפרשבגדי חמודות שמות פרק ד פסוק כז
לב ע"א רא"ש ד"ה מפני מהדרשות מהר"ם חביב עמ' קכא
לב ע"א מיוחס לרש"י - אותו תינוק לא היה באותה שעה אלא בן ח' ימיםצפנת פענח (תשסו) עמ' רמט
לב ע"א מיוחס לרש"י - אחר שבא למלון אין בו סכנת הדרך עודצפנת פענח (תשסו) עמ' רנא
לב ע"א מיוחס לרש"י - שאותו תינוק לא היה באותה שעה אלא בן ח' ימיםצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' שעז
לב ע"א מיוחס לרש"י א"ר אסיאמרי יצחק בראשית עמ' אב (?) הערה כה
לב ע"א מיוחס לרש"י ד"ה גונדא - חיל שלודרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' תקלו ד"ה והנה, עמ' תקלז ד"ה ומכל
לב ע"א מיוחס לרש"י ד"ה מפני שנתעסק במלון וכו' ואותו התינוק לא היה באותה שעה אלא בן ח' ימיםחוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' קל
לב ע"א מיוחס לרש"י ד"ה מפנידרשות הרז"ה עמ' שמט
לב ע"א מיוחס לרש"י ד"ה מפניפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' עו
לב ע"א הג"ה בעין יעקב ועיון יעקב זמן הברית בין הבתריםמים רבים (פרנקל) פרשת לך לך אות ה
לב ע"ב01 השטן בגימט' שס"ד כו'מאור ושמש (תשנב) עמ' קסח {ס"מ הוא השטן}
לב ע"ב01 השטן בגימטריא שסדשבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' קלח {כמנין ימות השנה חוץ מיוה"כ}
לב ע"ב01 השטן בגמטרי' שס"דודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' קב {כנגד ימי השנה}
לב ע"ב01 השטן בחושבי' שס"ד הוי' וכו'אפיקי ים עמ' רמא
לב ע"ב01 השטן בחושבני' שס"ד, ורא"ש ור"ןתורת מנחם חכ"ז עמ' 46
לב ע"ב01 השטן בחושבניה שס"ד וכו'יערות דבש ח"א עמ' קל {וביום כיפור לית לי' רשות לאסטוני}
לב ע"ב01 השטן בחושבניה שס"דשמן ראש סוכות ח"ב עמ' קע
לב ע"ב01 השטן בחושבניה תלת מאה ושיתין וארבעה, ור"ן - א"כ איכא חד יומא דלית ליה רשותא למשטן דהיינו יוה"כאור ישרים (תשסב) עמ' קפב
לב ע"ב01 השטן בחושבניה תלת מאה ושיתין וארבעהטל חיים (פרידלנדר) עמ' רלט
לב ע"ב01 השטן בחושבניה תלת מאה ושיתין וארבעה, ור"ן ורא"שלקט אמרי קודש - בראשית עמ' רכד
לב ע"ב01 השטן בחושבניה תלת מאה ושיתיןנתיבות יצחק ח"ג עמ' תס
לב ע"ב01 השטן בחשבנא תלת מאה ושיתין וארבע הויעקדת יצחק (שלג) שער סח דף קפב ע"ג; אוהב משפט (שמט) דף מ ע"ג
לב ע"ב01 השטן גימטריא שס"דקשוטי כלה (גרינפלד) ח"ה סי' טז
לב ע"ב01 השטן עולה במספר שס"דחגוי הסלע (הורוביץ) עמ' סג
לב ע"ב01 שס"ד ימים אית ליהאור הצבי עמ' 127
לב ע"ב02 אברהם היה חסר ה"אמגן אברהם (לניאדו, שסג) דף יח ע"ב {עד שלא נמול}
לב ע"ב02 אברם וכו' אברהם בתחילה השליטו על רמ"ג איברים ואחר כך על רמ"ח גימטריא אברהםכתונת פסים (תשעא) עמ' רסב
לב ע"ב02 אברם וכו' אברהםציץ השדה - שדי יער עמ' תג {לפני המילה אברם אחרי המילה אברהם}
לב ע"ב02 אברם, אברהם, בתחילה המליכו על רמ"ג אבריו ולבסוף על רמ"חגנזי ישראל (תשמו) ח"א עמ' טו ע"ב
לב ע"ב02 בתחילה נקרא אברם ולבסוף נקרא אברהםאהל משה (פרהנד, תשסה) ח"א עמ' טו
לב ע"ב02 וכתיב אברהםמגלה צפונות ח"א פרשת לך לך {נתוסף ה"א בשם אברהם שבה ברא את העולם}
לב ע"ב02 כתיב אברם ואברהםויחי יעקב דף צח ע"א
לב ע"ב02 כתיב אברם וכו' בתחילה המליכו וכו'נטעי אשל בראשית עמ' שע
לב ע"ב02 כתיב אברם וכו'שבת ומועדי קדשך (תשסד) עמ' קז
לב ע"ב02 כתיב אברם וכתיב אברהם בתחילה המליכו הקב"ה לא"א על מאתיים ארבעים ושלושה וכו'הערות אברהם יעקב יצחקי ויקרא עמ' עז
לב ע"ב02 כתיב אברם וכתיב אברהם בתחילה המליכו הקב"ה לאברהם על רמ"ג איברים ולבסוף על רמ"חנזר הקדש ח"ב עמ' קצד
לב ע"ב02 כתיב אברם וכתיב אברהם בתחילה המליכו הקב"ה על מאתים וארבעים ושלשה אברים ולבסוף המליכו וכו'אוצרות חיים - פרד"ס התורה עמ' קלא
לב ע"ב02 כתיב אברם וכתיב אברהם בתחילה המליכו הקב"ה על רמ"ג אברים כו'גבורת יצחק חנוכה-פורים (תשסח) עמ' קפג
לב ע"ב02 כתיב אברם וכתיב אברהם בתחילה המליכו הקב"ה על רמ"ג אברים ולבסוף המליכו על רמ"ח אבריםשם יחזקאל עמ' שפו
לב ע"ב02 כתיב אברם וכתיב אברהם בתחילה המליכו וכו' אלו הן שתי אוזנים וכו'מפי ספרים וסופרים ח"ב עמ' שיד, פניני חסידות בלק כה
לב ע"ב02 כתיב אברם וכתיב אברהם בתחילה המליכו על רמ"ג איברים ואח"כ על רמ"חיפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' קפה
לב ע"ב02 כתיב אברם וכתיב אברהם בתחילה המליכו על רמ"ג אבריםלחם רב על סדור התפילה אות רמב
לב ע"ב02 כתיב אברם וכתיב אברהם בתחלה המליכו הקב"ה לאברהם על רמ"ג איברים, ולבסוף המליכו על רמ"ח איברים, ואלו הן, ב' עיניו וב' אזניו וראש הגויהתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' כד, קנד, רי, תתקנז, תתקנט, א'רכ, א'רצה
לב ע"ב02 כתיב אברם וכתיב אברהם בתחלה המליכו הקב"ה על רמ"ג אברים וכו'נועם אליעזר בראשית עמ' קסט ע"ב
לב ע"ב02 כתיב אברם וכתיב אברהם בתחלה המליכו הקב"ה על רמ"ג אברים ולבסוף המליכו על רמ"ח אברים וכו'תורת מנחם ח"ז עמ' 80, ח"ח עמ' 78
לב ע"ב02 כתיב אברם וכתיב אברהם בתחלה המליכו הקב"ה על רמ"ג אברים וכו'בי חייא ח"א עמ' רצג
לב ע"ב02 כתיב אברם וכתיב אברהם בתחלה המליכו הקב"ה על רמ"ג אברים לבסוף המליכו על רמ"ח אברים, ר"ןאמרות חיים עמ' טו, קעח
לב ע"ב02 כתיב אברם וכתיב אברהם בתחלה המליכו הקב"ה על רמ"ג איברים וכו'דברי אש (כץ) עמ' רצב
לב ע"ב02 כתיב אברם וכתיב אברהם וכו'ברכת פרץ פ' וישלח {שהובטח לו שלא יכשל, ועל זה מורה שם אברהם, וזה הטעם שנעקר שם אברם לגמרי ואסור לקרותו כן}
לב ע"ב02 כתיב אברם וכתיב אברהם וכו' בתחלה המליכו הקב"ה לאברהם על רמ"ג איברים ואח"כ על רמ"ח איברים ואלו הן ב' עינים ב' אזנים וראש הגויהבן פורת יוסף (תשעא) עמ' שיז, תד, תו, תצ {ה' אברים אינם ברשותו}
לב ע"ב02 כתיב אברם וכתיב אברהם וכו' המליכו הקב"ה וכו' על רמ"ח אבריםלקוטי שיחות ח"א עמ' 24, 42
לב ע"ב02 כתיב אברם וכתיב אברהם וכו' ולבסוף המליכו על מאתים וארבעים ושמונה אברים וכו'של"ה (תשנז) פרשת לך לך אות ג, משפטים אות י
לב ע"ב02 כתיב אברם וכתיב אברהם וכו' ולבסוף המליכו על רמ"ח אברים אלו הן שתי עינים ושתי אזנים וראש הגוייהקשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' פט
לב ע"ב02 כתיב אברם וכתיב אברהם וכו' שלבסוף המליכו הקב"ה על רמ"ח אבריםאור חדש (הרטמן) פ"ח אות 269
לב ע"ב02 כתיב אברם וכתיב אברהם וכו'אוצר המאמרים (וייס, תשסג) עמ' רסג
לב ע"ב02 כתיב אברם וכתיב אברהם וכו'טוב דעת עמ' פב
לב ע"ב02 כתיב אברם וכתיב אברהם וכו'עמודיה שבעה עמ' רע
לב ע"ב02 כתיב אברם וכתיב אברהם וכו', ור"ןלמחר אעתיר עמ' מב, רסד
לב ע"ב02 כתיב אברם וכתיב אברהם וכו', ור"ן ורא"שקדושת עינים (תשעא) פרק א אות ק, פרק ב אות סג, פרק ה אות עא, עב, עג, פרק ז אות פח, פרק י אות עט
לב ע"ב02 כתיב אברם וכתיב אברהם מתחילה המליכו הקב"ה על מאתים וארבעים ושלשה איברים ולבסוף המליכו הקב"ה על מאתים וארבעים ושמונה(רמ"ח) אבריםדעת תורה בראשית עמ' קה, שמות עמ' קס, שמד, דברים ח"א עמ' קנא
לב ע"ב02 כתיב אברם וכתיב אברהםאור מאיר ח"א עמ' כה
לב ע"ב02 כתיב אברם וכתיב אברהםאמרי אש (טאוב) עמ' מב
לב ע"ב02 כתיב אברם וכתיב אברהםבאר מים חיים (תשנט) ח"א עמ' פח, רפב
לב ע"ב02 כתיב אברם וכתיב אברהםדברי אמונה השלם בראשית עמ' צז, קכא
לב ע"ב02 כתיב אברם וכתיב אברהםהמאור שבתורה (שפירא) בראשית עמ' צד
לב ע"ב02 כתיב אברם וכתיב אברהםימלא פי תהלתך ח"ב (תשסה) עמ' שפו
לב ע"ב02 כתיב אברם וכתיב אברהםנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' י אות ט
לב ע"ב02 כתיב אברם וכתיב אברהםנתיבות יצחק - ירח האיתנים עמ' רפט
לב ע"ב02 כתיב אברם וכתיב אברהםנתיבות יצחק ח"ג עמ' רפד, שס
לב ע"ב02 כתיב אברםנתיבות יצחק חנוכה ופורים עמ' קעד
לב ע"ב02 כתיב אברם וכתיב אברהםמאכסניא של התורה סי' ח
לב ע"ב03 אברהם אבינו מתחלה לא שלט אלא על רמ"ג אבריםבך יברך ישראל (תשסח) דף יז ע"ב
לב ע"ב03 אברהם בתחילה המליכו על רמ"ג אברים ולבסוף על רמ"חגנזי ישראל (תשעד) על התורה עמ' כט, נא
לב ע"ב03 אברהם בתחילה וכו' ולבסוף המליכו על רמ"ח אברים וכו'ישמח ישראל (אלכסנדר) בראשית עמ' טו
לב ע"ב03 אברהם וכו' המליכו הקב"ה על וכו' רמ"ח איבריםמכתב מאליהו ח"ב עמ' 170
לב ע"ב03 אברם כמנין רמ"ג וכו'אגרא דכלה ח"א עמ' רסב, רעו, שעח, ח"ג עמ' שפז {ומסר לו עוד ה' איברים לרשותו}
לב ע"ב03 בתחילה המליכומועדי ה' (טרנובסקי) ר"ה ויוה"כ עמ' קמו, קנה
לב ע"ב03 בתחילה המליכו ה' לאברהם על רמ"ג איברים ולבסוף על רמ"חלקחת מוסר ח"ב עמ' לד
לב ע"ב03 בתחילה המליכו הקב"ה לאברהם על מאתים וארבעים ושלושה איברים, ולבסוף המליכו על מאתים וארבעים ושמונה איבריםבצור ירום ח"ב עמ' לט הערה 65
לב ע"ב03 בתחילה המליכו הקב"ה לאברהם על רמ"ג איברים ולבסוף המליכו על רמ"ח איבריםאורחות צדיקים שער תשובה עמ' קעא
לב ע"ב03 בתחילה המליכו הקב"ה על מאתים וארבעים ושלושה איברים, ולבסוף המליכו על מאתים וארבעים ושמונה איבריםבצור ירום ח"ד עמ' רח הערה 1
לב ע"ב03 בתחילה המליכו הקב"ה על מאתים וארבעים ושלשה איברים וכו' ורש"ינתיב התורה (סאלים) דברים עמ' קמה, קמז
לב ע"ב03 בתחילה המליכו הקב"ה על רמ"ג אברים וכו' ולבסוף רמ"ח ורש"יהערות אברהם יעקב יצחקי בראשית עמ' נג, נו, קה
לב ע"ב03 בתחילה המליכו הקב"ה על רמ"ג אברים ולבסוף המליכו על רמ"ח אברים וכו'אוצר המאמרים (תשס) עמ' קסו
לב ע"ב03 בתחילה המליכו הקב"ה על רמ"ג אברים ולבסוף המליכו על רמ"ח אבריםייטב פנים ח"א דף קלב, קעה
לב ע"ב03 בתחילה המליכו הקב"ה על רמ"ג אברים ולבסוף המליכו על רמ"ח אבריםתורת מהרי"ם בראשית עמ' עז, עט
לב ע"ב03 בתחילה המליכו הקב"ה על רמ"ג אברים ולבסוף המליכו על רמ"ח אברים, ור"ןעקבי אבירים (תשסה) עמ' קנט, רצז, שמא, שמז
לב ע"ב03 בתחילה המליכו הקב"ה על רמ"ג אברים ולבסוף המליכו על רמ"ח וכו'מגלה עמוקות (תשסח) אופן רלט
לב ע"ב03 בתחילה המליכו הקב"ה על רמ"ג אברים ולבסוף המליכו על רמ"ח וכו', ור"ןבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' שנו, שסה, תקכו, שמות עמ' תתקלב, במדבר עמ' קפב, דברים עמ' תקטז, תתפו-תתפז
לב ע"ב03 בתחילה המליכו וכו'תפארת צבי בראשית עמ' רמב {עכשיו אתה חסר ה' אברים אוסיף לך אות ה' על שמך ויהיו מנין אותיותיך רמ"ח כמנין אבריך}
לב ע"ב03 בתחילה המליכו הקב"ה על רמ"ג אברים ולבסוף על רמ"חפרי צדיק לך לך אות ו, וארא אות ט
לב ע"ב03 בתחילה המליכו הקב"ה על רמ"ג אבריםשעורי דעת ספר ב עמ' י
לב ע"ב03 בתחילה המליכו הקב"ה על רמ"ג איברים וכו'דברי יואל פ' לך לך דף רמח ע"א
לב ע"ב03 בתחילה המליכו הקב"ה על רמ"ג איברים וכו'מכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' תתקלג
לב ע"ב03 בתחילה המליכו הקב"ה על רמ"ג איברים וכו'נפוצות יהודה (מוסקאטו, תשס) עמ' רלג
לב ע"ב03 בתחילה המליכו הקב"ה על רמ"ג איברים ולבסוף המליכו על רמ"ח, ור"ןשיחות חכמה ומוסר מאמר מה אות א, מאמר נב אות ד
לב ע"ב03 בתחילה המליכו הקב"ה על רמ"ג איברים, ולבסוף המליכו על רמ"ח איברים, ור"ןאשל אברהם (פרידמן) ח"א עמ' שכ
לב ע"ב03 בתחילה המליכו וכו' ואלו הם שתי עיניים וכו'אפיקי ים עמ' רמא
לב ע"ב03 בתחילה המליכו וכו' ולבסוף המליכו על מאתים וארבעים ושמונה איברים, והוסיף לו ממשלה על שתי עינים ושתי אזנים וראש הגוייהבצור ירום ח"ט עמ' קנד הערה 3
לב ע"ב03 בתחילה המליכו על ר' ארבעים ושלושה אבריםאור הצבי עמ' 221
לב ע"ב03 בתחילה המליכו על רמ"ג אברים ולבסוף על רמ"ח אבריםיגל יעקב (תשנג) ואתחנן אות כב
לב ע"ב03 בתחילה המליכו על רמ"ג אבריםבאר מים חיים (תשנט) ח"ב עמ' תלא, תקא
לב ע"ב03 בתחילה המליכו על רמ"ג אבריםבאר מים חיים (תשנט) ח"ד עמ' שפג
לב ע"ב03 בתחילה המליכו על רמ"ג איברים ולבסוף המליכו על רמ"חשפתי חיים מועדים ח"ג עמ' צז
לב ע"ב03 בתחילה השליטו על רמ"ג איברים ואח"כ על רמ"חערוגת הבושם (תשעא) בראשית עמ' קמג
לב ע"ב03 בתחלה המליכו הקב"ה לאברהם על רמ"ג אברים וכו'דברי שלום (אדרבי, שמו) פרשת לך לך דף קיג ע"ב; הואיל משה (אלפלס, שנז) חלק ב פרק ג דף קח ע"ב, ופרק ו/ז דף קלג ע"א; נפוצות יהודה (מוסקאטו, שמט) דרוש כט דף קכד ע"ב; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה לט דף רמ ע"א; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מאמר תנא דף שכא ע"ב
לב ע"ב03 בתחלה המליכו הקב"ה לאברהם על רמ"ג אבריםשמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' נג
לב ע"ב03 בתחלה המליכו הקב"ה על מאתים וארבעים ושלשה אברים ולבסוף המליכו על מאתים וארבעים ושמונהים שמחה עמ' פג
לב ע"ב03 בתחלה המליכו הקב"ה על מאתים וארבעים ושלשה אברים ולבסוף המליכו על רמ"ח אבריםשארית מנחם - מאמרים עמ' קנה
לב ע"ב03 בתחלה המליכו הקב"ה על מאתים וארבעים ושלשה אבריםכתונת פסים (תשמה) פרשת בהעלותך לד ע"א (בהגה)
לב ע"ב03 בתחלה המליכו הקב"ה על מאתים וארבעים ושלשה אברים ולבסוף המליכו על מאתים וארבעים ושמונה אבריםאוצרות חיים - אישים ח"א עמ' קיב
לב ע"ב03 בתחלה המליכו הקב"ה על מאתים וארבעים ושלשה אברים ולבסוף המליכו על מאתים וארבעים ושמונה אבריםבית ישראל (טויסיג) שמות עמ' עה
לב ע"ב03 בתחלה המליכו הקב"ה על רמ"ג אברים וכו'קדושת עינים (תשמו) סי' שפט
לב ע"ב03 בתחלה המליכו הקב"ה על רמ"ג אברים ולבסוף המליכו על רמ"ח אבריםמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ג עמ' תיג, תנ
לב ע"ב03 בתחלה המליכו הקב"ה על רמ"ג אברים ולבסוף המליכו על רמ"ח אבריםשרגא המאיר על התורה עמ' תיד
לב ע"ב03 בתחלה המליכו הקב"ה על רמ"ג אברים ולבסוף המליכו על רמ"חהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' רנו
לב ע"ב03 בתחלה המליכו הקב"ה על רמ"ג אבריםאמרי יוסף בראשית דף רמו ע"א
לב ע"ב03 בתחלה המליכו הקב"ה על רמ"ג אבריםולאשר אמר בראשית-שמות עמ' קכח
לב ע"ב03 בתחלה המליכו הקב"ה על רמ"ג אבריםשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' קכא, קכה, קכח
לב ע"ב03 בתחלה המליכו הקב"ה על רמ"ג אבריםשמן ראש סוכות ח"א עמ' קכה, רע
לב ע"ב03 בתחלה המליכו על מאתיים וארבעים ושמינה אבריםמילי דשמיא - טעם לשבח הערה 49 עמ' קלז
לב ע"ב03 בתחלה המליכו על רמ"ג אבריםשמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' שכט
לב ע"ב03 בתחלה המליכו על רמ"ג אבריםשמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' רסא
לב ע"ב03 בתחלה המליכו על רמ"ג אבריםשמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' י
לב ע"ב03 בתחלה המליכו על רמ"ג אבריםשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' קנא, שג, שסב
לב ע"ב03 בתחלה מלך א"א על רמ"ג אברים ולבסוף על רמ"חדברי אברהם דף ו ע"ג
לב ע"ב03 הה' שניתנה לאברהםמילי דשמיא פי"ב אות ב עמ' ל
לב ע"ב03 הוסיף הקב"ה לאברהם ה' בשמופרדס מנחם עמ' כז {לאחר שנמול}
לב ע"ב03 הוספה "ה" לאברהםמנחת אליהו (תשנט) עמ' רעח {מורה שהיה שולט על ה' חושים}
לב ע"ב03 הוספת "ה" בשמו של אברם לאברהם, ותוס'ימלא פי תהלתך ח"א (תשסג) עמ' קו
לב ע"ב03 הוספת ה"א בשם אברהם להמליכו על רמ"ח אבריולילה כיום יאיר (באום) עמ' 19
לב ע"ב03 מתחילה היה מושלחקל יצחק (תשסג) עמ' מג
לב ע"ב03 מתחילה המליכו הקב"ה על רמ"ג אברים ולבסוף המליכו על רמ"ח אבריםפניני דעת עמ' לד
לב ע"ב03 מתחלה המליכו על רמ"ג אברים ועתה על רמ"חמי מרום ח"ח עמ' נז
לב ע"ב03 נתוסף בו ה'מילי דשמיא פכ"ג אות י' עמ' עא
לב ע"ב03 נתוסף בו ה"א וקרא שמו אברהםמילי דשמיא פכ"ג אות י עמ' עא
לב ע"ב03 עד עכשיו מלך על רמ"ג איברים וכו'אהבת שלום (קוסוב, תשנח) עמ' רלז
לב ע"ב04 אברהם אבינו המליכו הקב"ה על רמ"ח אבריםתורת העולה ח"ג פרק יד
לב ע"ב04 לבסוף וכו'עמק תפלה (תשסו) עמ' סג {אחר שמל נתוספו לו ה' אברים}
לב ע"ב04 אברהם גימ' רמ"ח שהשליטו על רמ"ח איבריותורת החסידים הראשונים (תשמח) עמ' מו
לב ע"ב04 אברהם המליכו לבסוף על רמ"ח אבריםקדושת ציון (תשנד) ח"א עמ' לח
לב ע"ב04 אברהם מלך על כל איבריולקט שיחות מוסר ח"א עמ' פד
לב ע"ב04 אברהם מנין אותיות רמ"ח כנגד רמ"ח איבריםדרך חיים (תשע) פ"ב הערה 1083
לב ע"ב04 אברהם נעשה שלם ברמ"ח איבריםתורת העולה (תשעה) עמ' ל, לד {לאחר שמל}
לב ע"ב04 המליך הקב"ה את אברהם על רמ"ח אבריודרך חיים (תשע) הקדמה הערה 144, פ"ג הערה 966, 985, 2103, פ"ד הערה 1237-1239
לב ע"ב04 המליך הקב"ה את אברהם על רמ"ח איבריותפארת ישראל (הרטמן) עמ' תתכא הערה 62 {לאחר ברית מילה}
לב ע"ב04 המליכו הקב"ה וכו' על רמ"ח אבריםתורת מנחם חכ"ז עמ' 147
לב ע"ב04 המליכו הקב"ה על וכו' אבריםדעת חכמה ומוסר ח"ג עמ' קיז
לב ע"ב04 המליכו הקב"ה על רמ"ח איבריםגור אריה בראשית פי"ד הערה 64
לב ע"ב04 המליכו לאברהם על רמ"חמאיר נתיבות ח"ב עמ' מב
לב ע"ב04 המליכו על מאתים וארבעים ושמונה אבריםאור יצחק (ראדוויל, תשסה) עמ' לז
לב ע"ב04 הקב"ה המליך את אברהם על כל האיבריםדולה ומשקה - סגולות התורה עמ' לב
לב ע"ב04 הקב"ה המליך את אברהם על רמ"ח אבריםתפארת ישראל (הרטמן) עמ' רפח הערה 45, שסב הערה 74
לב ע"ב04 הקב"ה המליך את אברהם על רמ"ח איבריוגור אריה בראשית פי"ד הערה 102
לב ע"ב04 הקב"ה השליטו לאברהם גם על הב' עינים והב' אזנים וראש הגוי'קדושת יצחק עמ' יח
לב ע"ב04 ולבסוף המליכו על מאתים וארבעים ושמונה אבריםדרך חיים (תשע) פ"ה הערה 282-280
לב ע"ב04 ולבסוף המליכו על מאתים וארבעים ושמונה אברים, ור"ןאגרא דפרקא (תשסה) עמ' רי, רמח
לב ע"ב04 ולבסוף המליכו על רמ"ח אבריםבינת משה (תשסב) עמ' כא
לב ע"ב04 ולבסוף המליכו על רמ"ח אבריםולאשר אמר - תהלים עמ' תצא
לב ע"ב04 ולבסוף המליכו על רמ"ח אבריםמשנת יוסף על התורה ח"א עמ' מט, שסו
לב ע"ב04 ולבסוף המליכו על רמ"ח איבריםדרך חיים (תשלה) עמ' תקכג
לב ע"ב04 ולבסוף המליכו על רמ"ח, ותוס' ורא"שבית ישי (תשסד) דרשות עמ' רצה, דש
לב ע"ב04 המליכו הקב"ה על ה' ראשי אבריםאמרי אש (טאוב) עמ' מא {כשמל}
לב ע"ב04 ולבסוף המליכו וכו'מרפא לשון עמ' שכד {שאפילו יצה"ר השלים עמו כמש"כ ומצאת את לבבו נאמן}
לב ע"ב04 לבסוף המליכו על רמ"ח אברים וכו', ור"ןתורת מנחם חלק לג עמ' 332
לב ע"ב04 מעכשיו זכה למשול על רמ"ח אבריוקרן לדוד בראשית עמ' קמז {גם אלו ה' אברים שאינם ברשותו של אדם}
לב ע"ב04 ניתן בידו חמשה אבריםזכות ישראל - עשר עטרות פרק ג אות יא
לב ע"ב04 ולבסוף וכו' נעשה מושל על רמ"ח איבריםחכמת התורה תולדות עמ' סז {ע"י מילה}
לב ע"ב05 אברהם בגימטריא רמ"חאור השמש (תשסח) עמ' טז
לב ע"ב05 אברהם בגימטריא רמ"חלהורות נתן בראשית עמ' קצה
לב ע"ב05 אברהם בגימטריא רמ"ח השליטו על כל רמ"ח איבריוקרן לדוד שמות עמ' רכד, ויקרא-במדבר עמ' פו {להיות כולם ברשותו}
לב ע"ב05 אברהם עולה רמ"ח נגד רמ"ח אבריו של אדםפניני יחזקאל עמ' כ, תרו
לב ע"ב05 אלו ב' עינים וכו'דרך חיים (תשע) פ"ה הערה 575
לב ע"ב06 שתי עינים וכו'מילי דשמיא - טעם לשבח הערה 50 עמ' קלז {רמז הציצית לשמירת החמשה חושים}
לב ע"ב07 מ"ד עיר קטנה ואנשים בה מעט עיר קטנה זה הגוף ואנשים בה מעט אלו איבריםיד יוסף (צרפתי, שעו) דף רעז ע"ד
לב ע"ב07 מ"ד עיר קטנה וכו' עיר קטנה זה הגוף, ואנשים בה מעט אלו אברים וכו'אוצר המאמרים (תשסא) עמ' קע
לב ע"ב07 מ"ד עיר קטנה וכו'אפיקי ים עמ' רמב
לב ע"ב07 מ"ד עיר קטנה זה הגוףישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קעה
לב ע"ב07 מאי דכתיב עיר קטנה ואנשים בה מעט וגו'בני אתה עמ' יד, נב
לב ע"ב07 מאי דכתיב עיר קטנה ואנשים בה מעט וכו'אוצר המאמרים (וייס, תשסג) עמ' רסד
לב ע"ב07 מאי דכתיב עיר קטנה ואנשים בה מעט עיר קטנה זה הגוף, ואנשים בה מעט אלו איבריםשפתי חיים - מידות ועבודת ה' ח"ב עמ' טו
לב ע"ב07 מאי דכתיב עיר קטנה ואנשים וגו' עיר קטנה זה הגוף וכו' וסובב אתה זה יצר הרעדרכי ציון עמ' צז
לב ע"ב07 מאי דכתיב עיר קטנה ואנשים וגו' עיר קטנה זה הגוףדרכי התשובה עמ' קכז
לב ע"ב07 מאי דכתיב עיר קטנה ואנשים וכו' ובא אליה מלך גדול וסבב אותה זה יצר הרע וכו'של"ה (תשנז) - שער האותיות אות י ס"ק ה
לב ע"ב07 מאי דכתיב עיר קטנה ואנשים וכו' ובא אליה מלך גדול וסבב אותה זה יצר הרעשל"ה (תשנז) פרשת וישלח אות לב, שופטים אות לט
לב ע"ב07 מאי דכתיב עיר קטנה ואנשים וכו'נטעי אשל בראשית עמ' קכז
לב ע"ב07 מאי דכתיב עיר קטנה וכו' ומצא בה איש מסכן וחכם זה יצ"ט וכו'אמרות חיים עמ' קעה, רפג
לב ע"ב07 מאי דכתיב עיר קטנה וכו' זה הגוף ואנשים בה מעט אלו אברים וכו'ייטב פנים ח"א דף קנ, קנה, רכז, ח"ב עמ' כו
לב ע"ב07 מאי דכתיב עיר קטנה וכו' עיר קטנה זה הגוף ובא אליה מלך גדול זה יצה"רגבורת יצחק ימים נוראים עמ' קמו
לב ע"ב07 מאי דכתיב עיר קטנה וכו'כוכבי אור (תשלד) עמ' כב, קט
לב ע"ב07 מאי דכתיב עיר קטנהמורשה - שיחות למועדים עמ' ל
לב ע"ב07 עיר קטנה ואנשים בה מעטבאר ראי (רוזן) אגדה סי' יא אות ו
לב ע"ב07 עיר קטנה ואנשים בה מעטהמאור שבתורה (לסין)
לב ע"ב07 עיר קטנהרוח חיים (חיד"א) עמ' קלא
לב ע"ב08 עיר קטנה היינו גוף האדם וכו'כתונת פסים (תשעא) עמ' קעט, רב, רלט {הנשמה נקראת ילד נגד היצר הרע שנקרא מלך זקן}
לב ע"ב08 עיר קטנה הם גוף האדםאילת אהבים (אלקבץ, תשס) עמ' קכו
לב ע"ב08 עיר קטנה ואנשים בה מעט אלו אברים וכו' ומצא בה איש מסכן וחכם זה יצ"טמטר השמים - עמודי העולם עמ' תקסז
לב ע"ב08 עיר קטנה ואנשים בה מעט אלו אברים וכו'באר מים חיים (אונגר) עמ' 51
לב ע"ב08 עיר קטנה ואנשים בה מעט וגו' עיר קטנה זה הגוף וכו'אוצרות חיים - בין אדם למקום ח"ב עמ' ה
לב ע"ב08 עיר קטנה ואנשים בה מעט וגו' עיר קטנה זה הגוף וכו'עזר מיהודה (תשנט) עמ' תלד
לב ע"ב08 עיר קטנה ואנשים בה מעט וכו' ובא אליה מלך גדול וכו'לקט שיחות מוסר ח"ב עמ' מג, קטו
לב ע"ב08 עיר קטנה ואנשים בה מעט וכו' ומלט את העיר בחכמתו וכו'בן פורת יוסף (תשעא) עמ' תפט, תקצג, תקצו, תקצט
לב ע"ב08 עיר קטנה ואנשים בה מעט וכו' מלך גדול זהו היצר הרע שכל האיברים מרגישים בו, ואיש מסכן זהו היצר טובדרשות באר יצחק עמ' מב
לב ע"ב08 עיר קטנה ואנשים בה מעט וכו'בעקבות משה שמות עמ' רא
לב ע"ב08 עיר קטנה ואנשים בה מעט קאי על האדם וכו'צפנת פענח (תשעא) שמות עמ' רטו
לב ע"ב08 עיר קטנה ואנשים בה מעטדרשות ומאמרים (דיקוריאל) עמ' קפח-קפט
לב ע"ב08 עיר קטנה ואנשים בה מעטלב אליהו (תשסה) שמות עמ' לז
לב ע"ב08 עיר קטנה ואנשים בה מעטקול יהודה (ישראל) דף כד ע"ג
לב ע"ב08 עיר קטנה ואנשים וגו' זה הגוף ואנשים בה מעט אלו אברים, ובא אליה מלך גדול וסבב אותה זה יצר הרע וכו'בצור ירום ח"ד עמ' קנה הערה 18, עמ' רעט
לב ע"ב08 עיר קטנה ואנשים וגו' עיר קטנה זה הגוף ואנשים בה מעט וגו'חיי נפש ח"ג עמ' קפט
לב ע"ב08 עיר קטנה וגו' זה הגוףארץ צבי (תשע) עמ' קעט
לב ע"ב08 עיר קטנה וגו' קאי איצה"רמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"א עמ' רכד
לב ע"ב08 עיר קטנה וכו' העם הם אברים של אדםרב ייבי (תשסט) ח"א עמ' עא
לב ע"ב08 עיר קטנה וכו' זה הגוף ובא אלי' מלך זה היצה"ר וכו'הישר והטוב (תשסג) עמ' קצד, תסו
לב ע"ב08 עיר קטנה וכו' מלך גדול זה היצר הרעמגדל עוז (תשעח) עמ' תק
לב ע"ב08 עיר קטנה וכו' עיר קטנה זה הגוף וכו'קהלת יעקב (אבן ברוך) דף רד ע"א
לב ע"ב08 עיר קטנה זה גוף האדםמאור ושמש (תשסט) עמ' תשצט, תת
לב ע"ב08 עיר קטנה זה גופו של אדם ואנשים בה מעט אלו אברים של אדם, ובא עליה מלך גדול זה יצה"ר וכו'מגדנות אליעזר עמ' קעא
לב ע"ב08 עיר קטנה זה גופו של אדםשמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' קסד
לב ע"ב08 עיר קטנה זה האדם ואנשים בה מעט אלו אבריו של אדםחוסן יהושע מאמר א פ"א עמ' קסב
לב ע"ב08 עיר קטנה זה האדםשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' תצא
לב ע"ב08 עיר קטנה זה הגוףלב שלום בראשית עמ' נד
לב ע"ב08 עיר קטנה זה הגוף ואנשים בה מעט אלו אבריו של אדםאהל יהושע (הלר) עמ' 26
לב ע"ב08 עיר קטנה זה הגוף ואנשים בה מעט אלו אבריועבודת עבודה (תשעד) ויקרא-דברים עמ' שי
לב ע"ב08 עיר קטנה זה הגוף ואנשים בה מעט אלו אברים ובא אלי' מלך גדול וסבב אותה זה יצה"ר וכו' ומצא בה איש מסכן וחכם זה יצ"טאור ישראל (תרס) דף ו ע"ב, פז ע"ב
לב ע"ב08 עיר קטנה זה הגוף ואנשים בה מעט אלו אברים ובא אלי' מלך גדול וסבב אותה זה יצה"רדעת חכמה ומוסר ח"ב עמ' רסז, רפ
לב ע"ב08 עיר קטנה זה הגוף ואנשים בה מעט אלו אברים ובא אליה מלך גדול וסבב אותה זה יצר הרע, איש מסכן וחכם היינו יצר הטוב וכו'תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' קיז, קמא, קפו, תקלח, תרטז, א'ריט, א'רסו, א'רעז, א'רצה
לב ע"ב08 עיר קטנה זה הגוף ואנשים בה מעט אלו אברים ובא אליה מלך גדול זה יצה"רויגד יעקב עמ' קפ, ריא, רסז
לב ע"ב08 עיר קטנה זה הגוף ואנשים בה מעט אלו אבריםבאר הגולה (הרטמן) באר ה הערה 302, 303, באר ז הערה 116
לב ע"ב08 עיר קטנה זה הגוף ואנשים בה מעט אלו אבריםמגלה עמוקות (תשסח) אופן קצז
לב ע"ב08 עיר קטנה זה הגוף ואנשים בה מעט אלו אבריםשיחות ר' ראובן עמ' צז
לב ע"ב08 עיר קטנה זה הגוף ואנשים בה מעט אלו אבריםשם אליעזר דף יט ע"ד
לב ע"ב08 עיר קטנה זה הגוף ואנשים בה מעט אלו אבריםתורת מנחם ח"ז עמ' 80, חי"ז עמ' 216, חכ"ו עמ' 217
לב ע"ב08 עיר קטנה זה הגוף ואנשים בה מעט אלו איבריו של אדם ובא אליה מלך גדול הוא היצר הרע וכו'ערוגת הבושם (תשעא) דברים עמ' עד, קטו, קנה, רלט
לב ע"ב08 עיר קטנה זה הגוף ואנשים בה מעט אלו איברים וכו' ומצא בה איש מסכן וחכם זה יצ"טמרפא לנפש בראשית עמ' קמא
לב ע"ב08 עיר קטנה זה הגוף ואנשים בה מעט אלו איברים וכו'דרשות הרא"ש (תשסו) ח"ב דרוש רמא עמ' שמ
לב ע"ב08 עיר קטנה זה הגוף ואנשים בה מעט אלו איברים וכו'מדבר יהודה (תשסב) עמ' שנב
לב ע"ב08 עיר קטנה זה הגוף ואנשים בה מעט אלו איברים וכו'עקבי אבירים (תשעא) עמ' קמב
לב ע"ב08 עיר קטנה זה הגוף ואנשים בה מעט אלו איברים וכו'צפנת פענח (תשסו) עמ' קמח
לב ע"ב08 עיר קטנה זה הגוף ואנשים בה מעט אלו איבריםאגרא דכלה ח"א עמ' רה, ח"ג עמ' תא, תד
לב ע"ב08 עיר קטנה זה הגוף ואנשים בה מעט אלו האברים ובא אליה מלך גדול זהו היצה"ר וכו'קומץ המנחה (צונץ) דרוש ג אות ו, דרוש נה אות ב, דרוש קעב אות א, ג, ו, דרוש קעה אות ב
לב ע"ב08 עיר קטנה זה הגוף ואנשים בה מעט אלו האברים וכו'בינה לעתים (תשנד) דרוש נח עמ' שפ
לב ע"ב08 עיר קטנה זה הגוף ואנשים בה מעט אלו האברים וכו'מלא העומר על חמש מגילות (תשסח) עמ' תלא, תלב, רצד
לב ע"ב08 עיר קטנה זה הגוף ואנשים בה מעט אלו האבריםהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' רצד
לב ע"ב08 עיר קטנה זה הגוף ואנשים בה מעט אלו האיברים וכו'מאור ושמש (תשנב) עמ' תר
לב ע"ב08 עיר קטנה זה הגוף ואנשים בה מעט וכו'עמוד הימיני (קלינמן) עמ' קפא
לב ע"ב08 עיר קטנה זה הגוף ובא אליה מלך גדול וסבב אותה זה יצה"ר וכו'מגן אבות (מהריט"ץ) ח"ב עמ' קנא
לב ע"ב08 עיר קטנה זה הגוף וכו' דבשעת יצר הרע לית דמדכר ליה ליצר טובכוזרי מאמר ג סי' ג
לב ע"ב08 עיר קטנה זה הגוף וכו' איש מסכן וחכם זה יצ"ט וכו'ס' המאמרים (מהר"ש) תרל"ו פרק פא
לב ע"ב08 עיר קטנה זה הגוף וכו' איש מסכן וחכם זה יצר טוב וכו'מדבר קדמות (תשסח) עמ' פג
לב ע"ב08 עיר קטנה זה הגוף וכו' אלו אברים וכו' וחכם זה יצ"ט וכו' תשובה ומעש"טתהלה לדוד (והרמן) פרק נט פסוק טו הערה ד
לב ע"ב08 עיר קטנה זה הגוף וכו' ובא אליה מלך גדול וכו' זה יצר הרעלדור ולדורות ח"א עמ' עא
לב ע"ב08 עיר קטנה זה הגוף וכו' ובא אליה מלך גדול וסבב אותה זה יצה"רילקוט דברי חכמים ויקרא סי' קכג
לב ע"ב08 עיר קטנה זה הגוף וכו' ובא עליה מלך גדול זה יצה"ר ובנה עליה מצודים גדולים אלו העונותדעת תורה במדבר עמ' כו, קנה, ריא
לב ע"ב08 עיר קטנה זה הגוף וכו' זה יצה"ר וכו'תורת מנחם חנ"ז עמ' 309
לב ע"ב08 עיר קטנה זה הגוף וכו' מלך גדול זה יצה"ר בו' איש מסכן וחכם זה יצ"ט וכו'לקט שיחות מוסר ח"ג עמ' תרלג
לב ע"ב08 עיר קטנה זה הגוף וכו'אהל משה (פרהנד, תשסה) ח"ב עמ' תנח
לב ע"ב08 עיר קטנה זה הגוף וכו'דרשות מהר"י מינץ (תשנז) עמ' כג, סד
לב ע"ב08 עיר קטנה זה הגוף וכו'+יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת תצא דף רסו/רסז ע"ד; כתר שם טוב (מלמד, שנו) פרשת ויקרא דף עז ע"ג; דברי שלמה (הלוי, שנו) פרשת שופטים דף נב ע"ד; דברים טובים (אלשיך, שסא) דף כד ע"א ודף לג ע"א; מדבר יהודה (מודינא, שסב) דרוש לבר מצוה דף צה ע"א; עקדת יצחק (שלג) שער פג דף ריג ע"ד; פי' רבינו בחיי (רנב) פרשת בראשית דף יז ע"א; נוה שלום (שלום, שלה) מאמר ה פרק ו/ז דף עו ע"א; מורה נבוכים (שיא) פרשת כב ח"ג דף קמו/קמז ע"ב; פחד יצחק (חיות, שלג) סימן פה; שנים עשר דרשות (קצנלנבוגן, שנד) דרוש א דף ז ע"א, ודרוש ג דף יז ע"ב; בית מועד (רבא, שסה) דרוש ד לתשובה פרק א דף יו/יז ע"א; ידי משה (שנז) קהלת דף רלא ע"ב; פי' ר"א גאליקו על קהלת (שלח) דף קטו ע"א; כסף מזוקק (שפח) פרשת אמור דף קלג ע"ד; מקראי קדש (סמיגה, שמו) חלק ב פרק ג דף נג ע"א; בינה לעתים (תח) דרוש נז דף קמו/ז ע"ב; כפתור ופרח (לוצטו, שמא) דף קו/ז ע"א; עליית קיר קטנה (שצו) פרשת מטות דף קעד ע"ד; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) שער התשובה מאמר יד דף כ ע"ב
לב ע"ב08 עיר קטנה זה הגוף וכו'מכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' שצז
לב ע"ב08 עיר קטנה זה הגוף וכו'מנחת יצחק ויקרא-דברים עמ' ל
לב ע"ב08 עיר קטנה זה הגוף וכו'נזר הקדש ח"א עמ' תקג
לב ע"ב08 עיר קטנה זה הגוף וכו'קשוטי כלה (גרינפלד) ח"י אות ד
לב ע"ב08 עיר קטנה זה הגוף וכו', ורא"ש וש"מרנת יצחק - פרק חלק עמ' כט
לב ע"ב08 עיר קטנה זה הגוף מעשרה שליטים וגו'ביאור הגר"א על משלי (קצנלנבוגן) פרק כד פסוק ה
לב ע"ב08 עיר קטנה זה הגוף של האדם וכו' ובנה עליה מצודים גדולים אלו עוונותשם עולם (תשסו) עמ' קלז[ב], ח"ב עמ' צג
לב ע"ב08 עיר קטנה זה הגוףאור תורה השלם (מזריטש) סי' רפח
לב ע"ב08 עיר קטנה זה הגוףאש דת (אסאד) עמ' רמח
לב ע"ב08 עיר קטנה זה הגוףבנין משה (מייזליש) ח"ב עמ' רכד
לב ע"ב08 עיר קטנה זה הגוףדברי שאול ויקרא עמ' שלב
לב ע"ב08 עיר קטנה זה הגוףדברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' שעח
לב ע"ב08 עיר קטנה זה הגוףדעת תבונות - עת לעשות מע' ו אות יב
לב ע"ב08 עיר קטנה זה הגוףדרושי רמ"ץ - פרי חיים דרוש ד אות א
לב ע"ב08 עיר קטנה זה הגוףדרכי איש דף כ ע"א, מז ע"א {כיון דיש להם דין קרקע כיון שלא מיחו ג"ש הרי החזיק}
לב ע"ב08 עיר קטנה זה הגוףדרשות שמואל עמ' טז, צג
לב ע"ב08 עיר קטנה זה הגוףהשיר והשבח ח"ב עמ' כח
לב ע"ב08 עיר קטנה זה הגוףולאשר אמר - תהלים עמ' קמט, רמא, שנט, תתלה
לב ע"ב08 עיר קטנה זה הגוףולאשר אמר בראשית-שמות עמ' שמה
לב ע"ב08 עיר קטנה זה הגוףחומת אנך (תקסא) ח"א דף רלח ע"א, רצח ע"ד
לב ע"ב08 עיר קטנה זה הגוףחומת אנך קהלת אות לד
לב ע"ב08 עיר קטנה זה הגוףחי' אגדות מהר"ם שיק אבות פ"ד מ"א עמ' עד
לב ע"ב08 עיר קטנה זה הגוףחמשה מאמרות (תשסט) - תורת שבת פרשת שופטים, מאמר הלקוטות אות מ
לב ע"ב08 עיר קטנה זה הגוףכוכבי אור (תשלד) עמ' צט
לב ע"ב08 עיר קטנה זה הגוףכסא דוד (תקנד) דף סה ע"א
לב ע"ב08 עיר קטנה זה הגוףכסא דוד (תשנ) עמ' רעה
לב ע"ב08 עיר קטנה זה הגוףכסף נבחר (תשסג) עמ' קסט
לב ע"ב08 עיר קטנה זה הגוףמאור עינים (תשעה) עמ' תפד
לב ע"ב08 עיר קטנה זה הגוףמאיר נתיבות ח"א עמ' ר, ח"ב עמ' כו
לב ע"ב08 עיר קטנה זה הגוףמגיד דבריו ליעקב (ממזריטש) - אור תורה סי' רפח
לב ע"ב08 עיר קטנה זה הגוףמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' מה
לב ע"ב08 עיר קטנה זה הגוףנפש יוסף (תשעד) עמ' רמג, רפז
לב ע"ב08 עיר קטנה זה הגוףנתיבות יצחק - ירח האיתנים עמ' קלא, רכז, רסו, רמא
לב ע"ב08 עיר קטנה זה הגוףנתיבות עולם ח"ב עמ' סח, קלב
לב ע"ב08 עיר קטנה זה הגוףצדקת יוסף עמ' רצו
לב ע"ב08 עיר קטנה זה הגוףקשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' ל
לב ע"ב08 עיר קטנה זה הגוףשמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' ג
לב ע"ב08 עיר קטנה זה הגוףשמן ראש סוכות ח"ב עמ' סו
לב ע"ב08 עיר קטנה זה הגוףשרגי טובא דרוש ב, ד
לב ע"ב08 עיר קטנה זה הגוףתהלה לדוד (סקאליע) ספרים א-ב עמ' רעז, שסא
לב ע"ב08 עיר קטנה זה הגוףתורת מנחם חלק לד עמ' 244
לב ע"ב08 עיר קטנה זה הגוףתורת מנחם חלק ס עמ' 378
לב ע"ב08 עיר קטנה זה הגוףתורת מנחם חמ"ח עמ' 316
לב ע"ב08 עיר קטנה זה הגוףתורת מנחם חנ"ב עמ' 137, חנ"ג עמ' 166
לב ע"ב08 עיר קטנה זה הגוףתיבת גמא (תשסז) עמ' רפד
לב ע"ב08 עיר קטנה זה הגוף ואנשים בה מעט אלו אברים, ובא אליה מלך גדול וסבב אותה זה יצר הרע וכו'בצור ירום ח"ה עמ' ח, קכא
לב ע"ב08 עיר קטנה זה הגוף ואנשים בה מעט אלו אבריםזכרון אליעזר עמ' עב
לב ע"ב08 עיר קטנה זה הגוף וכו'דרשות מהרא"ל (תשנט) סי' כט אות ב
לב ע"ב08 עיר קטנה כו' זה הגוףערבי נחל (תשסד) עמ' נב
לב ע"ב08 עיר קטנהכתבי הסבא מקלם - ימים נוראים עמ' לח
לב ע"ב09 בא אלי' מלך גדול וכו' ובנה עלי' מצודים וחרמים וכו'תורת מנחם חמ"ד עמ' 191
לב ע"ב09 ובא אליה וכו'שם אליעזר דף ל ע"א {היצה"ר נקרא מלך זקן וכסיל והיצ"ט נקרא ילד חכם מסכן}
לב ע"ב09 ובא אליה מלך גדול וסבב אותה זה יצה"ר וכו'צלח רכב עמ' רפז
לב ע"ב09 ובא אליה מלך גדול וסבב אותה זה יצה"ראפיקי ים עמ' רמד
לב ע"ב09 ובא אליה מלך גדול וסבב אותה זה יצר הרעאור חדש (הרטמן) פ"א אות 885
לב ע"ב09 ובא אליה מלך גדול וסבב אותה זה יצר הרעאסופת מערכות דברים עמ' שא
לב ע"ב09 ובא אליה מלך גדול וסבב אותה זה יצר הרעמחשבת מוסר ח"ב עמ' רנא
לב ע"ב09 ובא אליה מלך גדול זה יצה"ר ומצא בה איש מסכן זה יצה"טדרשות הצל"ח השלם עמ' ש
לב ע"ב09 ובא אליה מלך גדול זה יצר הרע, ומצא בה איש מסכן וחכם זה יצר טובברית אברם עמ' תיד
לב ע"ב09 ובא אליה מלך גדולאמרי מאיר (מאירי) בראשית פי"ז פסוק א
לב ע"ב09 ובא אליה מלך ובנה עליה מצודים וחרמיםאור זרוע לצדיק עמ' 40
לב ע"ב09 ובא אליה מלך ובנה עליה מצודים וחרמיםפרי צדיק ויגש אות ד
לב ע"ב09 ובא אליה מלך זקן וכסילאחרי ראי (תשסד) סדרות סי' לג אות ג
לב ע"ב09 מלך גדול וסבב אותה זה יצה"רפניני שבח עמ' רא
לב ע"ב09 מלך גדול וסבב אותה זה יצה"רקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ה עמ' כא
לב ע"ב09 מלך גדול זה יצה"רגור אריה ויקרא פכ"ה הערה 65
לב ע"ב09 מלך גדול זה יצה"ר ויצר טוב נקרא חכםדרך חיים (תשע) פ"ג הערה 39
לב ע"ב09 מלך גדול זה יצה"ר ומצא בה איש מסכן וחכם זה יצ"טפעולת צדיק (בריש) דרוש לז
לב ע"ב09 מלך גדול זה יצה"רבאר הגולה (הרטמן) באר ה הערה 316
לב ע"ב09 מלך גדולמילי דשמיא פט"ז אות ג עמ' מא {מושל הוא היצה"ר}
לב ע"ב09 מלך זקן הוא היצר הרע שהוא זקןקרן לדוד שמות עמ' סב
לב ע"ב09 מלך זקן וכסיל זה יצה"רמרפא לשון עמ' קנ
לב ע"ב09 מלך זקן וכסילגור אריה בראשית פכ"א הערה 97
לב ע"ב09 מלך זקן וכסילשארית מנחם ח"ג עמ' קלו
לב ע"ב11 איש מסכן זה יצה"טביאור הגר"א על משלי פרק כא פסוק יג
לב ע"ב11 איש מסכן וחכם זה יצר טובשמחת הנפש עמ' מז
לב ע"ב11 איש מסכן זה יצר טוב מלך זה יצר הרעדרך חיים (תשע) פ"א הערה 792, פ"ג הערה 100, 40
לב ע"ב11 וחכם זה יצר טובדרך חיים (תשע) פ"ב הערה 1205, 1301, פ"ג הערה 172
לב ע"ב11 ומצא איש מסכן ומלט את העיר בחכמתו היינו היצה"ט וכו'צפנת פענח (תשעא) שמות עמ' תט, תמב
לב ע"ב11 ומצא איש מסכן ומלט את העיר בחכמתו, הוא היצר טובצפנת פענח (תשסו) עמ' רסט, רעז, רצג
לב ע"ב11 ומצא בה איש מסכן וחכם זה יצ"טזרע קודש (תשסה) על התורה עמ' קפג
לב ע"ב11 ומצא בה איש מסכן וחכם זה יצ"טחכמת התורה פקודי עמ' רלא
לב ע"ב11 ומצא בה איש מסכן וחכם זה יצר טובדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 70
לב ע"ב11 ומצא בה איש מסכן וחכםרנת יצחק משלי עמ' עז
לב ע"ב11 ומצא בה איש מסכן זה יצר טובולאשר אמר - תהלים עמ' קה, קמא
לב ע"ב11 ומצא בה איש מסכן קאי על היצר טובאור השמש (תשסח) עמ' לד
לב ע"ב11 ילד מסכן וחכם זהו יצר טובמלא העומר על חמש מגילות (תשסח) עמ' שפב
לב ע"ב11 ילד מסכן וחכםמשך חכמה שמות פ' יב פס' כא
לב ע"ב11 ילד מסכן ומלך זקןאחרי ראי (תשסד) דרשות סי' ב אות א
לב ע"ב12 ומלט את העיר בחכמתו זו תשובהשמן ראש - ימים נוראים עמ' רמד
לב ע"ב12 ומלט את העיר בחכמתו זו תשובה ומעשים טוביםחכמה מאין דף טו ע"ד, טז
לב ע"ב12 ומלט את העיר בחכמתו זו תשובה ומעש"טשמן ראש (כץ) ח"ט דברים עמ' קס
לב ע"ב12 ומלט וכו' בחכמתו זו תשובהרוח חיים (חיד"א) עמ' נב
לב ע"ב13 ואדם לא זכר את המסכן ההוא דבשעת יצר הרע לית דמידכר ליה ליצר טובדעת תורה בראשית עמ' לא, במדבר עמ' קנה
לב ע"ב14 בעידנא דאיתא יצה"ר לית דמדכר יצה"טקובץ שיחות (וכטפויגל, תשעה) עמ' מו
לב ע"ב14 בעידנא דיצה"ר לית דדכיר ליצ"טמכתב מאליהו - מועדים ח"א עמ' נא, רפ, ח"ב עמ' שצג, ת
לב ע"ב14 בעידנא דיצה"ר לית דמדכר ליצ"טישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קעח
לב ע"ב14 בעידנא דיצה"ר לית מאן דדכיר ליצ"טאשכבתיה דרבי ח"ב עמ' לב
לב ע"ב14 בעידנא דיצה"ר לית מאן דמידכר יצה"טנתיבות אמונה - אמונה ובטחון עמ' כ
לב ע"ב14 בעידנא דיצרא בישא לית מאן דמידכר לי' ליצרא טבאלקוטי משלי פרק א פסוק יז
לב ע"ב14 בעידנא דרתיח יצה"רקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ה עמ' קג
לב ע"ב14 בעידנא שהיצר הרע מתקיף לית מאן דמדכיר ליה ליצר הטובקריאה בקריה ח"א עמ' רפ
לב ע"ב14 בשעת יצה"ר אין האדם זוכר את היצר הטובנתיב התורה (סאלים) במדבר עמ' פג, קמא
לב ע"ב14 בשעת יצה"ר לית דאידכר ליה ליצר טוביסודי הדעת (תשסב) עמ' רסט
לב ע"ב14 בשעת יצה"ר לית דמדכר לי' ליצר טובדעת חכמה ומוסר ח"א עמ' רפה
לב ע"ב14 בשעת יצה"ר לית דמדכר ליה ליצ"טלקט שיחות מוסר ח"ג עמ' תרז
לב ע"ב14 בשעת יצה"ר לית דמדכר ליה ליצה"טתורת אברהם עמ' 308
לב ע"ב14 בשעת יצה"ר לית דמדכר ליה ליצר טובדעת תבונות - עת לעשות מע' א אות רי
לב ע"ב14 בשעת יצה"ר לית דמדכר ליה ליצר טובמי מרום ח"ב עמ' קלז, קמג
לב ע"ב14 בשעת יצה"ר לית דמדכר ליה ליצר טובמכתב מאליהו ח"ה עמ' 23, 34, 144, 147
לב ע"ב14 בשעת יצה"ר לית דמידכר לי' ליצ"טדעת חכמה ומוסר ח"ב עמ' רסח
לב ע"ב14 בשעת יצה"ר לית מאן דמדכר ליה ליצה"טדולה ומשקה - סגולות התורה עמ' קפה
לב ע"ב14 בשעת יצה"ר לית מאן דמדכר ליצ"טס' זכרון לבעל מכתב מאליהו ח"ב עמ' פו, צה
לב ע"ב14 בשעת יצה"ר לית מאן דמדכר ליצה"טעלי שור ח"ב עמ' תקט
לב ע"ב14 בשעת יצר הרע לית דמדכר ליה ליצר טובדרך חיים (תשע) פ"ב הערה 149, פ"ג הערה 39
לב ע"ב14 בשעת יצר הרע לית דמדכר ליה ליצר טובלקט שיחות מוסר ח"א עמ' קח
לב ע"ב14 בשעת יצר הרע לית דמדכר ליה ליצר טובשם דרך במדבר עמ' שא
לב ע"ב14 בשעת יצר הרע לית דמדכר ליצר טובנתיב התורה (סאלים) דברים עמ' רכא
לב ע"ב14 בשעת יצר הרע לית דמידכר ליה ליצר הטובגדולי מוסר עמ' כד
לב ע"ב14 בשעת יצר הרע לית מאן דמדכר ליצ"טמכתב מאליהו ח"ג עמ' 28, ח"ד עמ' 25, 160, 258, 237
לב ע"ב14 בשעתא דיצר הרע לית דמדכר ליצר הטובאמרי בינה (שיפמאן) עמ' מד
לב ע"ב14 דבשעת יצה"ר לית דמדכר ליה ליצ"טשיחות ר' ראובן עמ' מ
לב ע"ב14 דבשעת יצה"ר לית דמדכר ליה ליצר טובמי השלוח (מישור) ח"א עמ' מח, נו, צא, קיד, קמח, רכא, ח"ב עמ' קז, קנא, קנט
לב ע"ב14 דבשעת יצר הרע וכו' לית דמדכר ליה ליצ"טרסיסי לילה סי' ב (עמ' 3), צדקת הצדיק סי' רכ
לב ע"ב14 דבשעת יצר הרע וכו' לית דמדכר ליה ליצר הטובפרי צדיק מקץ אות ג, חקת אות ד, פנחס אות טז, עקב אות יט ראה אות ח, שופטים אות טו, כי תצא אות א
לב ע"ב14 דבשעת יצר הרע לית דמדכר ליה ליצ"ט מי מרום ח"ז עמ' שס
לב ע"ב14 דבשעת יצר הרע לית דמדכר ליה ליצר טובאוצרות חיים - בין אדם למקום ח"ב עמ' קיז
לב ע"ב14 דבשעת יצר הרע לית דמדכר ליה ליצר טובשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' תפז
לב ע"ב14 דבשעת יצר הרעאמרי מאיר (מאירי) בראשית פ"א פסוק כז מס' 2
לב ע"ב14 דבשעת יצר לית דמדכר וכו'אפיקי ים עמ' רמד
לב ע"ב15 החכמה תעוז לחכם זו תשובה מעשים טובים מעשרה שליטים אלו ב' עינים וב' אזנים וכו'עזר מיהודה (תשנט) עמ' תלג
לב ע"ב15 החכמה תעוז לחכם יותר מעשרה שליטים זה תשובה ומעש"טמנחת ישראל עמ' ריד
לב ע"ב15 החכמה תעוז לחכם מעשרה שליטים אלו הם י' אברים שבאדםבינת יששכר (תשמח) עמ' סד
לב ע"ב15 החכמה תעוז לחכם מעשרה שליטים וכו' ב' עינים וב' אזניים וכו'אוצר המאמרים (תשס) עמ' נה
לב ע"ב15 החכמה תעוז לחכם מעשרה שליטים וכו' עשרה שליטים הם שתי עינים וכו'מאמרי שלמה ח"ב עמ' ע
לב ע"ב15 החכמה תעוז לחכם מעשרה שליטים וכו'אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"א עמ' קסב
לב ע"ב15 החכמה תעוז לחכםמשנת חיים בראשית עמ' קצח
לב ע"ב15 החכמה תעוז לחכםרוח חיים (חיד"א) עמ' מח
לב ע"ב15 החכמה תעוז לחכם וכו'מגדל עוז (תשעח) עמ' תיט
לב ע"ב16 'החכמה' זו תשובה ומעשים טובים מעשרה שליטים שתי עינים ושתי אזנים ושתי ידים ושתי רגלים וראש הגויה ופהבצור ירום ח"ט עמ' צ הערה 32
לב ע"ב16 החכמה תעוז לחכם זו תשובהברכת חיים (תשמה) ח"א עמ' 75, 66
לב ע"ב16 החכמה תעוז לחכם זו תשובהעמודי חיים דף ס"ז ע"ג (עמוד תורה אות ע"ט ד"ה ובדרך)
לב ע"ב16 זו תורה ומע"ט מעשרה שליטים ב' עיניים וכו'אלשיך על חמש מגילות עמ' שכח
לב ע"ב17 מעשרה שליטים אלו שני עינים וראש הגוייה וכו'משך חכמה דברים פ' כח פס' ד
לב ע"ב17 מעשרה שליטים שתי עינים כו'ברית אברם עמ' רנה, רפג
לב ע"ב17 עשרה שליטים עינים אזנים ידים רגלים פה ולביגל יעקב (תשנג) כי תבוא אות עט
לב ע"ב17 עשרה שליטים אלו שתי עינים שתי אזנים וכו'דרך חיים (תשלה) עמ' ריט
לב ע"ב17 עשרה שליטים ב' עינים וב' אזנים וב' ידים וב' רגלים וראש הגוייה ופהדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' י
לב ע"ב17 עשרה שליטים וכו' ראש הגויהדברי שאול דברים עמ' סה
לב ע"ב17 עשרה שליטים עינים אזנים ידים רגלים ראש הגויה ופהדרך חיים (תשע) פ"ב הערה 677-676
לב ע"ב17 עשרה שליטים שתי עינים שתי אזנים שתי ידים שתי רגלים ראש הגויה והפהבאר הגולה (הרטמן) באר ה הערה 301-300
לב ע"ב17 עשרה שליטיםכתבי הרב יהודה אלקלעי ח"א עמ' 236
לב ע"ב18 שתי עינים וכו'עקבי אבירים (תשסה) עמ' שמה {י' שערים וכלים שבגוף האדם}
לב ע"ב18 שתי עינים וכו'יגל יעקב (תשעד) ח"ב עמ' רמא {עשרה איברים שבאדם שמביאין לידי עבירה}
לב ע"ב18 שתי עינים וכו'מגן דוד (טאלנא, תשס) עמ' ע, רצד {י' איברים המשמשים את הגוף}
לב ע"ב20 ביקש הקב"ה להוציא הכהונה מזרעו של שם אלא מפני שהקדים ברכת עבד וכו'ערוגת הבושם (תשעא) בראשית עמ' קסב, דברים עמ' קפה
לב ע"ב20 ביקש הקב"ה להוציא הכהונה מזרעו של שם וכו'לקחת מוסר ח"א עמ' נח
לב ע"ב20 ביקש הקב"ה להוציא הכהונה מזרעו של שם ולפי שהקדים ברכת עבד להקב"ה הוציאה מאברהםשפת אמת (הלוי) משלי פרק כה פסוק א
לב ע"ב20 ביקש הקב"ה להוציא הכהונה משם כיון שהקדים ברכת עבד לברכת קונו הוציאה מאברהםנזר הקדש ח"ב עמ' קצ, רנז
לב ע"ב20 ביקש הקב"ה להוציא הכהונה משם שנאמר והוא כהן וכו'בי חייא ח"א עמ' לב, מ
לב ע"ב20 ביקש הקב"ה להוציא כהונה מזרעו של שםקהלת יעקב - פרה חודש ושבת הגדול עמ' נו
לב ע"ב20 ביקש הקב"ה להוציא כהונה משם וכו' והיינו דכתיב והוא כהן לאל עליון הוא כהן ואין זרעו כהןשל"ה (תשנז) ווי העמודים פרק ג אות יב-יג
לב ע"ב20 ביקש הקב"ה להוציא כהונה משם וכו' אמר לו אברהם וכי מקדימין ברכת עבד לברכת קונותפלת דוד (אדר"ת) עמ' טו
לב ע"ב20 ביקש הקב"ה להוציא כהונה משם וכו' הוציאה מאברהםאור חדש (הרטמן) פ"א אות 415
לב ע"ב20 ביקש הקב"ה להוציא כהונה משם וכו' וכי מקדימין ברכת עבד לברכת קונו מיד נתנה לאברהםאוצרות חיים - אישים ח"ו עמ' רפב
לב ע"ב20 ביקש הקב"ה להוציא כהונה משם וכו' ור"ן ותוס'שיחות מוסר (תשסב) עמ' לד
לב ע"ב20 ביקש הקב"ה להוציא כהונה משם וכו' כיון שהקדים ברכת אברהם לברכת המקום הוציאה מאברהםחי' אגדות מהר"ם שיק אבות פ"ה מ"ב עמ' קא
לב ע"ב20 ביקש הקב"ה להוציא כהונה משם וכו' כיון שהקדים ברכת אברהם לברכת המקום הוציאה מאברהם וכו'באר יוסף (תשמא) ח"א עמ' לט
לב ע"ב20 ביקש הקב"ה להוציא כהונה משם וכו' כיון שהקדים ברכת אברהם לברכת המקום וכו'אהל משה (פרהנד, תשסה) ח"א עמ' כו
לב ע"ב20 ביקש הקב"ה להוציא כהונה משם וכו' מיד נתנה לאברהםרנת יצחק תפלה עמ' לח
לב ע"ב20 ביקש הקב"ה להוציא כהונה משם וכו' שהקדים ברכת אברהם לברכת קונו וכו'דרשות מהרי"ץ למועדים עמ' קמב
לב ע"ב20 ביקש הקב"ה להוציא כהונה משם וכו'טוב ירושלים בראשית פי"ד פסוק יח
לב ע"ב20 ביקש הקב"ה להוציא כהונה משם וכו'מכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' פא
לב ע"ב20 ביקש הקב"ה להוציא כהונה משם וכו'נטעי אשל בראשית עמ' צג
לב ע"ב20 ביקש הקב"ה להוציא כהונה משם וכו'שערי אורה (מילר) ח"ב עמ' כה
לב ע"ב20 ביקש הקב"ה להוציא כהונה משם וכיון שהקדים ברכת אברהם לברכת המקום הוציאה מאברהםשם יחזקאל עמ' צ, קיט
לב ע"ב20 ביקש הקב"ה להוציא כהונה משם ולא הוציאה על שהקדים ברכת עבד לרבומנחת אליהו (תשנט) עמ' קלו
לב ע"ב20 ביקש הקב"ה להוציא כהונה משם וליתן לאברהם וכו'אגרא דכלה ח"א עמ' שסג, ח"ב עמ' רפז
לב ע"ב20 ביקש הקב"ה להוציא כהונה משם כו' הוא כהן ואין זרעו כהןפניני דעת עמ' ל, מג, רכט
לב ע"ב20 ביקש הקב"ה להוציא כהונה משם כו' כיון שהקדים ברכת אברהם לברכת המקום הוציאה מאברהםרנת יצחק תליתאה ח"א עמ' נא, עח
לב ע"ב20 ביקש הקב"ה להוציא כהונה משם כיון שהקדים ברכת אברהם לברכת המקום הוציאה מאברהםמים חיים (קרייסווירטה) עמ' תטו
לב ע"ב20 ביקש הקב"ה להוציא כהונה משם כיון שהקדים ברכת אברהם לברכת המקום הוציאה מאברהםמרפא לנפש בראשית עמ' צ, צא
לב ע"ב20 ביקש הקב"ה להוציא כהונה משם כיון שהקדים ברכת אברהם לברכת המקום הוציאה מאברהם וכו'אוצרות חיים - אישים ח"א עמ' פז
לב ע"ב20 ביקש הקב"ה להוציא כהונה משם שנא' והוא כהןאור חדש (הרטמן) פ"ב אות 356
לב ע"ב20 ביקש הקב"ה להוציא כהונה משם שנאמר והוא כהן לאל עליון כיון שהקדים ברכת אברהם לברכת המקום הוציאה מאברהםדברי ישראל (תשסח) ח"א עמ' סו
לב ע"ב20 ביקש הקב"ה להוציא כהונה משם שנאמר והוא כהן לאל עליון כיון שהקדים ברכת אברהם לברכת המקום הוציאה מאברהם וכו'פאר יעקב ח"א עמ' פח, קג
לב ע"ב20 ביקש הקב"ה להוציא כהונה משםבני יששכר (תשסח) ח"ג עמ' קיט (הערה)
לב ע"ב20 ביקש הקב"ה להוציא כהונה משםדברי יואל פ' לך לך דף רצט ע"ב
לב ע"ב20 ביקש הקב"ה להוציא כהונה משםדרשות מהר"ם שיק עמ' שמז, תקיט
לב ע"ב20 ביקש הקב"ה להוציא כהונה משםהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' תעא
לב ע"ב20 ביקש הקב"ה להוציא כהונה משםהמעשה והמדרש עמ' עט
לב ע"ב20 ביקש הקב"ה להוציא כהונה משםיריעות שלמה (אוזאן) פ' לך לך
לב ע"ב20 ביקש הקב"ה להוציא כהונה משםלוח ארז פרשת לך לך דף כ
לב ע"ב20 ביקש הקב"ה להוציא כהונה משםמנחת מרדכי עמ' טו
לב ע"ב20 ביקש הקב"ה להוציא כהונה משםניבי זהב עמ' כט, לד
לב ע"ב20 ביקש הקב"ה להוציא כהונה משםעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' יט
לב ע"ב20 ביקש הקב"ה להוציא כהונה משםפני מנחם לך לך עמ' נט, סג, סד, עו
לב ע"ב20 ביקש הקב"ה להוציא כהונה משםציץ השדה - שדי יער עמ' לב
לב ע"ב20 ביקש הקב"ה להוציא כהונה משםציץ השדה חנוכה עמ' ג, כח
לב ע"ב20 ביקש הקב"ה להוציא כהונה משםשמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' קלח
לב ע"ב20 ביקש הקב"ה להוציא כהונה משם, ות"ירנת יצחק תהלים עמ' תקז
לב ע"ב20 ביקש וכו'פרפרת הפרשה פרשת לך-לך פרק יד פסוק יט-כ {שבט הכהונה מזרעו של שם}
לב ע"ב20 ביקש להוציא הכהונה מזרעו של שםחכמת התורה נח עמ' שג
לב ע"ב20 ביקש להוציא הכהונה מזרעו של שם, תוס' ד"ה להוציא, מהרש"אחכמת התורה לך לך עמ' מט, קצב, רצג, שכה, שכח, שמא
לב ע"ב20 ביקש להוציא כהונה משם וכו' כיון שהקדים וכו'אפיקי ים עמ' רמה
לב ע"ב20 ביקש להוציא כהונה משם וכו' על דיבורו של מלכי צדקקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ב (תשעג) עמ' רד
לב ע"ב20 ביקש להוציא כהונה משםתבואת יקב (פרידמן) עמ' לו
לב ע"ב20 בקש הקב"ה להוציא כהונה משםחוזה דוד מזמור קי
לב ע"ב20 בקש הקב"ה להוציא כהונה וכו'עולם אחד פרק סט
לב ע"ב20 בקש הקב"ה להוציא כהונה משם דכת' וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"ג עמ' 155
לב ע"ב20 בקש הקב"ה להוציא כהונה משם וכו' וכי מקדימין ברכת עבד לברכת רבואש דת (תשמח) עמ' קצא
לב ע"ב20 בקש הקב"ה להוציא כהונה משם וכו' כיון שהקדים ברכת וכו'שארית מנחם ח"ב עמ' קכג
לב ע"ב20 בקש הקב"ה להוציא כהונה משם וכו'בעל הטורים (ונציה שד) פרשת לך לך דף ו ע"א; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת לך לך דף טו ע"א; קול יהודה (רופא, תא) פרשת לך לך דף כד ע"א; של"ה (תט) ווי העמודים שער ג דף ז ע"ג; רוממות אל (אלשיך, שסה) מזמור קי דף רמו ע"ב
לב ע"ב20 בקש הקב"ה להוציא כהונה משם וכו'ברך יצחק (ברכה) דרוש לפרשת לך לך
לב ע"ב20 בקש הקב"ה להוציא כהונה משם ולא הוציאה על שהקדים ברכת עבד לרבומנחת אליהו (תשסא) עמ' קמד
לב ע"ב20 בקש הקב"ה להוציא כהונה משם כו' כיון שהקדים ברכת אברהם כו' כתיב נשבע ה' גו' אתה כהן כו'מאמרי הרמ"ע (תשסא) - מאמר המילואים עמ' ע
לב ע"ב20 בקש הקב"ה להוציא כהונה משם כו'סגולת ישראל בראשית עמ' ל
לב ע"ב20 בקש הקב"ה להוציא כהונה משם שנאמר ומלכי צדק מלך שלם וגו' והוא כהן לאל עליוןדודי נתן בראשית עמ' קכב
לב ע"ב20 בקש הקב"ה להוציא כהונה משםבאר הגולה (הרטמן) באר ג הערה 136
לב ע"ב20 בקש הקב"ה להוציא כהונה משםולאשר אמר בראשית-שמות עמ' קטו
לב ע"ב20 בקש הקב"ה להוציא כהונה משםרנת יצחק עה"ת ח"א עמ' פא, קצב
לב ע"ב20 בקש הקב"ה להוציא כהונהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' יט
לב ע"ב20 בקש הקב"ה להוציא כהונה משםעיוני הפטרה ח"א עמ' 50
לב ע"ב20 הכהונה היתה של שם ונתנה לאברהםאמרי פנחס השלם - שער פרשיות ומועדים סי' כא
לב ע"ב20 להוציא כהונה משםמשנת חיים ויקרא עמ' רנא
לב ע"ב20 ראוי היה לצאת כהונה משםמהר"ם שיק בראשית עמ' סח-סט
לב ע"ב21 ומלכי צדק הוא שם בן נחאגרא דכלה ח"א עמ' שיא, ח"ב עמ' רעג
לב ע"ב21 ומלכי צדק מלך שלם הוא שםברכת דוד עמ' יג
לב ע"ב21 כהן ממש היהטוב טעם בראשית עמ' קה
לב ע"ב21 מלכי צדק הוא שם בן נחאמרי אש (טאוב) עמ' יז
לב ע"ב21 מלכי צדק הוא שם בן נחאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) ויחי טו
לב ע"ב21 מלכי צדק הוא שם בן נחשמן ראש (כץ) ח"ו עמ' יח
לב ע"ב21 מלכי צדק הוא שםנתיבות אמונה - אמונה ובטחון עמ' ד
לב ע"ב21 מלכי צדק הוא שםקסת הסופר (תשעו) עמ' שצד
לב ע"ב21 מלכי צדק מלך שלם זה שם בן נחמגן אבות (מהריט"ץ) ח"א עמ' קסא
לב ע"ב21 מלכי צדק מלך שלם זה שם בן נחפרפרת משה ח"א עמ' קסז
לב ע"ב22 בשביל שאמר ברוך אברם לאל עליון וכו' נטלה ממנו כהונה וניתנה לאברהםהישר והטוב (תשסג) עמ' קפא
לב ע"ב22 בשביל שהקדים שם ברכת אברהם לברכת המקום ניטלה ממנו כהונה וכו'זרע שמשון (תשסג) לך לך אות מג
לב ע"ב22 בשביל שהקדים שם ברכת אברהם לברכת המקום ניטלה ממנו כהונה וכו'זרע שמשון (תקלח) לך לך
לב ע"ב22 בשעה שאמר מלכי צדק ברוך אברם וברוך אל עליון כו'שבט מישראל (קרמניץ) פרק קי פסוק ג
לב ע"ב22 בשעה שמלכי צדק הקדים ברכת אברהם לברכת הקב"ה נטלה ממנו כהונה ונתנה לאברהםימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' רצט
לב ע"ב22 הקדים ברכת העבדאורות הקודש ג שלז
לב ע"ב22 הקדים שם ברכת עבד לברכת קונותהלות ישראל (קלוגר) עמ' תתשכט
לב ע"ב22 חטא למלכי צדק שהקדים ברכת העבד לברכת רבואפסי ארץ (תשנט) עמ' צז
לב ע"ב22 כיון שהקדים ברכת אברהם וכו' הוציאה מאברהםתורת יחיאל בראשית עמ' קלג
לב ע"ב22 כיון שהקדים ברכת אברהם וכו'אור החיים בראשית פרק יד פסוק כ
לב ע"ב22 כיון שהקדים ברכת אברהם לברכת המקום הוציאה מאברהם וכו'חמודי צבי בראשית עמ' קפה
לב ע"ב22 כיון שהקדים ברכת אברהם לברכת המקום הוציאה מאברהםכסף נבחר (תשסג) עמ' כו
לב ע"ב22 כיון שהקדים ברכת אברהם לברכת המקום וכו' מיד נתנה לאברהם וכו'של"ה (תשנז) פרשת לך לך אות טו בהגה"ה
לב ע"ב22 כיון שהקדים ברכת אברהםהמאור שבתורה (שפירא) בראשית עמ' סג
לב ע"ב22 כיון שהקדים ברכת העבד לרבו זרעו אינו כהןחנן אלקים עמ' ח
לב ע"ב22 כיון שהקדים ברכת עבד לברכת רבו וכו' הוא כהן ואין זרעו כהןבנין דוד (מייזלש) בראשית - לך לך אות כח, כט, סד, סו, וירא אות צ
לב ע"ב22 לפי שהקדים ברכת אברהם לברכת המקום ניטלה כהונה מזרעו וניתנה לאברהםיפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' תפד
לב ע"ב22 מפני שהקדים ברכת עבד לברכת רבו ניטלה הכהונה משם וכו' על דברתי מלכי צדק וכו'מאור ושמש (תשנב) עמ' לז, תשמט
לב ע"ב22 מפני שהקדים ברכת עבד לרבואהבת חיים (דייטש) עמ' כו
לב ע"ב22 משום שהקדים ברכת אברהם לברכת ה' לא זכה שם שזרעו יהיו כהניםלהורות נתן בראשית עמ' קנה-קנז
לב ע"ב22 משום שהקדים מלכי צדק ברכת אברהם לברכת קונואהל יעקב (שפירא) דף ו ע"א
לב ע"ב22 שם בן נח נענש שהקדים ברכת אברהםבישורון מלך ח"א עמ' קעד
לב ע"ב23 אברהם כהן היהחקל יצחק (תשסג) עמ' סז
לב ע"ב23 הוציא הקב"ה הכהונהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' ריא
לב ע"ב23 הוציאה מאברהםשמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' קכ {אברהם תמורתו וחליפין של שם כה"ג}
לב ע"ב23 הוציאה מאברהםגנא דפלפלי עמ' קנג {בטלה כהונה משם וחזרה לזרעו של אברהם}
לב ע"ב23 הוציאה מאברהםבנין דוד (מייזלש) בראשית - וירא אות ע עמ' קסה {וכהן אסור בגיורת ומשוחררת ובכל זאת נשא את הגר}
לב ע"ב23 הוציאה מאברהםמרפא לנפש בראשית עמ' קפא {וגם יצחק היה כהן גדול שאסור מוכת עץ, ורבקה נעשתה מוכת עץ כשנפלה מהגמל, אבל יצחק קידש אותה מיד לפני שכלו בתוליה}
לב ע"ב23 הכהונה ניטלה משם בשביל שהקדים ברכת אברהם להקב"ה וכו'אמרות ה' השלם ח"א עמ' רמח
לב ע"ב23 הכהונה ניטלה משם וניתנה לאברהם, ור"ן ותוס'מים רבים (פרנקל) פרשת לך לך אות א, וישב אות ו
לב ע"ב23 הכהונה ניתנה לאברהם אבינואור אברהם בראשית עמ' פא, קו, קמז
לב ע"ב23 נטל כהונה משם ונתנה לאברהםפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' רלג*, שמה
לב ע"ב23 נטלה כהונה משםמהר"ם שיק בראשית עמ' סח
לב ע"ב23 ניטלה הכהונה משםתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' שלז(סב) {רק מזרעו ולא ממנו}
לב ע"ב24 ברוך אברם א"ל אברם וכי מקדימין ברכת עבד לרבוישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קעד
לב ע"ב25 א"ל וכו' וכי מקדימים ברכת עבד לברכת קונו וכו'מכתב סופר דף כה ע"ב
לב ע"ב25 וכי מקדימיןמועדי ה' (טרנובסקי) ר"ה ויוה"כ עמ' קנה
לב ע"ב25 וכי מקדימין ברכת עבדמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' שה
לב ע"ב25 וכי מקדימין ברכת עבד לאדוןתפארת ישראל (שינקמן) עמ' כג
לב ע"ב25 מיד נתנה לאברהם וכו' אתה כהן לעולם וכו'נחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' א אות ה
לב ע"ב25 מיד נתנה לאברהם וכו'מי השלוח (מישור) ח"א עמ' כה
לב ע"ב25 מיד נתנה לאברהם שנאמר וכו' ובתריה כתיב נשבע ה' ולא ינחם אתה כהן לעולם על דברתי מלכי צדקבן מלך - חכמה ומוסר עמ' סא
לב ע"ב25 מיד נתנה לאברהם שנאמר נאם ה' לאדני שב לימיני עד אשית אויביך הדום לרגליךתורה ודעת תשסח עמ' י
לב ע"ב25 מיד נתנה לאברהםחוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' מה
לב ע"ב25 מיד נתנה לאברהםרנת יצחק עה"ת ח"א עמ' צז
לב ע"ב26 נאום ה' לאדוני זה אברהם אבינושמן ראש (כץ) ח"י ויקרא עמ' רנד
לב ע"ב26 נאום ה' לאדוני זה אברהםשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' רס
לב ע"ב26 נאום ה' לאדוני זה אברהםשמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' קכב
לב ע"ב26 נאום ה' לאדוני שב לימיני וכו' על דברתי מלכי צדקמאור ושמש (תשסט) עמ' פה, תתקעו
לב ע"ב26 נתן הקב"ה הכהונה לאברהםפנים מסבירות עמ' יד
לב ע"ב27 אברהם אבינו הי' כהןשם ישראל עמ' רנו
לב ע"ב27 אברהם אבינו היה כהןבנין דוד (מייזלש) בראשית - תולדות אות א
לב ע"ב27 אברהם אבינו היה כהןתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' רלט(ה) {דענינו אחדות}
לב ע"ב27 אברהם אבינו היה כהןתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' רמח {א"כ איך החזיר הגר}
לב ע"ב27 אברהם אבינו כהן היהברכת אבות עמ' עד
לב ע"ב27 אברהם אבינו כהן היהמפי ספרים וסופרים - פניני חסידות חיי שרה נו
לב ע"ב27 אברהם אבינו כהן היהשני המאורות (תשסח) עמ' ט
לב ע"ב27 אברהם אבינו כהן צדקדרך חיים (תשע) פ"ב הערה 1088
לב ע"ב27 אברהם היה כהןחכמת התורה תולדות עמ' שכב, תקצז
לב ע"ב27 אברהם היה כהןשם יחזקאל עמ' עג, רסב
לב ע"ב27 אברהם היה כהןתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' רנט (תרמט) {דשניהם ענין האחדות}
לב ע"ב27 אתה כהן לעולם על דברתי מלכי צדקפרי צדיק לך לך אות ב, וירא אות ג, וישב אות יג, וארא אות ט, פדיון הבן אות א, כי תשא אות ח, פ' החודש אות ג, תזריע אות א, ו, בלק אות יב, פנחס אות טו, ואתחנן אות י, כי תצא אות ז, כי תבא אות ד
לב ע"ב27 אתה כהן לעולם על דברתידברי סופרים סי' לו (עמ' 34), דברי חלומות סי' כה (עמ' 196), מחשבות חרוץ סי' יט (עמ' 169), דובר צדק עמ' 29, לקוטי מאמרים עמ' 96
לב ע"ב27 ובתריה כתיב וכו' אתה כהן לעולםדרך השער (תשנו) עמ' יח
לב ע"ב28 והוא כהן זה שם בן נחהערות אברהם יעקב יצחקי בראשית עמ' נא
לב ע"ב28 והוא כהן לאל עליון הוא כהן ואין זרעו כהןפאר יעקב ח"א עמ' קנא
לב ע"ב28 על דיבורו של מלכי צרקבאר מים חיים (תשנט) ח"א עמ' שעט
לב ע"ב29 אתה כהן ואין זרעך כהןחנן אלקים עמ' ח
לב ע"ב29 הוא כהן ואין זרעו כהןיוסף לקח כרך א ח"א עמ' נט, סו
לב ע"ב29 הוא כהן ואין זרעו כהןמנחת יצחק בראשית-שמות עמ' מא, קסו
לב ע"ב29 הוא כהן ואין זרעו כהןפני חיים (פלג'י) עמ' כז ע"א
לב ע"ב29 הוא כהן ואין זרעו כהןפרורים משלחן גבוה ח"ג שאלה ח
לב ע"ב29 הוא כהן ואין זרעו כהןתורת אביגדור ח"א עמ' יח
לב ע"ב29 הוא כהן ואין זרעו כהניםניבי זהב עמ' מ, שצט
לב ע"ב29 ואין זרעו כהןראש דוד (תקלו) דף יב ע"א
לב ע"ב29 ואין זרעו כהןראש דוד (תשמו) עמ' נג ע"א
לב ע"ב29 שם כהן ואין זרעו כהןברכת אליהו (עמאר) בראשית פ' לך לך מאמר ו
לב ע"ב30 מודר הנאה אסור בדריסת הרגלעיוני רש"י דברים ח"א עמ' עא
לב ע"ב33 ר' אליעזרצמח צבי אגרת מד, סה {רבנן דר' אליעזר דשרו ויתור}
לב ע"ב ר"ן - אין יצר הרע שולט ביוה"כקריאה בקריה ח"ג עמ' יח
לב ע"ב ר"ן - ביו"כ ליה ליה רשות לאסטוניפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תקנ
לב ע"ב ר"ן - ביוה"כ לית ליה לשטן רשות לקטרגמטר השמים (תשנ) דברים עמ' שצט
לב ע"ב ר"ן - ביום הכיפורים לית ליה רשות לאסטונישמן ראש סוכות ח"א עמ' רצד
לב ע"ב ר"ן - ביום הכפורים אין לשטן רשות לקטרגשמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' קצא
לב ע"ב ר"ן - השטן אין לו רשות ביום כפוריערי עם דבשי ח"ג עמ' א
לב ע"ב ר"ן - ומלכי צדק מלך שלם, הוא שם בן נחשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' קנא
לב ע"ב ר"ן - חמשה אברים אינם ברשותו של אדםשמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' קלא, רכח
לב ע"ב ר"ן - כל יומא אית ליה רשות לאסטוני בר מיום כיפורעיוני פרשה (ריבלין) ויקרא עמ' 209
לב ע"ב ר"ן ד"ה לפיכך הוציאה מאברהם - ואף על פי שאברהם מזרעו של שםפני מנחם לך לך עמ' סד, עו
לב ע"ב ר"ן ד"ה לפיכךנזר הקדש ח"ב עמ' רנז
לב ע"ב ר"ן ד"ה נאום ה'אגרת הטיול (תשעה) עמ' שיח
לב ע"ב ר"ן ד"ה שתי עיניםטובך יביעו ח"ב עמ' כז
לב ע"ב רא"ש - תינוק כל זמן שהוא במעי אמו היצר טוב שרוי עמו והיצה"ר נכנס רק אחר לידתומצווה ועושה ח"ב עמ' תקמ
לב ע"ב מיוחס לרש"י ד"ה לחם וייןדברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' יז
לב ע"ב תוס' - אבל הכא לא קחשיב לב וכו'אמרות חיים עמ' קעט
לב ע"ב תוס' - בקש הקב"ה להוציא כהונה משם כו' תימא דאברהם אבינו נמי היה מזרעו ש"שסוכת דוד (שירירו) דף כז ע"ב
לב ע"ב תוס' - המצות מפקחות את העיניםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' שלו
לב ע"ב תוס' ד"ה להוציא כהונה משם - תימה דאברהם נמי היה מזרעו של שםפני מנחם לך לך עמ' סד, עו
לב ע"ב תוס' ד"ה להוציאנזר הקדש ח"ב עמ' תקנג
לב ע"ב תוס' ד"ה שתי עיניםפני מלך בראשית עמ' עו
לב ע"ב פסקי התוס' סי' סב - יצ"ט ניתן במעי אמו שיודע כל התורהעקבי אבירים (תשסה) עמ' קעג, שפב, תמד
לב ע"ב פסקי תוס' סי' סבדרשות מהר"ם חביב עמ' תעט
לב ע"ב ש"מ - יצ"ט ניתן באדם משיש חיות באבריו, ובפסקי תוס' אות ס"ב שבשעת לידה נכנס יצה"ו ומגרש ליצ"טרנת יצחק - פרק חלק עמ' כז-כח
לב ע"ב מהרש"א ד"ה השטן חושבני'בנין שאול עמ' רכז
לב ע"ב מהרש"א ד"ה השטןתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' עד (רנט)

מקורות לפני עריכה
לשון הגמראמראה מקום הביאור
ב ע"א רשב"א - מפני שעיקר הלשון הוא לשון התורה ושאר הלשונות כנויין לוהרופא לשבורי לב שמות עמ' שכב*
ב ע"ב ודומה עליו כמי שכפאו שדשפת אמת (ברעזאן, תשעד) עמ' ריז
ב ע"ב תנא ממה דסליק מפרש ברישאשפת אמת (ברעזאן, תשעד) עמ' רמא
ב. כל כינויי נדרים כנדריםדרשות דבר צבי בראשית עמ' קסא
ג איש כי יפליא וגו' לעשות כנויי נזירות כנזירותמלל לאברהם (סתהון) דרוש לא למעלת הצדקה עמ' 332 ואילך במהד' תשמא
ד: אל ישתה אדם בכוס זהנר לצדיק בראשית עמ' קז
ה ע"ב תלמיד חכם צריך שיהיה בו שמינית שבשמינית שבגאווה והפך שנמצא היה בגודל של שמינית, שהרי הספיק ליום אחד ועם כל זאת חילקוהו לשמונה, ונתנו בכל יום שמינית, בבחינת שמינית שבשמיניתעל כן קרא שמו - חנוכה
ו: ה"ד אי דאמר הדין אוגיא וכו'אגודת ישראל (תרפג) דף קח ע"א-ע"ב
ו: יש יד לפאה וכו'אגודת ישראל (תרפג) דף פד ע"ג-ע"ד
ז אי בעי פטר נפשיה בק"ש שחרית וערביתבית ישי (תשס) דרשות ח"ב עמ' רנד
ז ע"א לימוד של אסוקי שמעתתא אליבא דהלכתא כולל גם את הטוב - שזוכה לכוון להלכה, וגם את הנעים - שנהנה מפלפול התורהעל כן קרא שמו - בהעלותך
ז ע"ב ר"ן - מדוע נחשבו דתן ואבירם למתיםדרך עץ החיים (ארלנגר, תשעג) ח"ג עמ' 139
ז. יש יד לצדקהשערי חיים (רוטר) ח"ב סי' קא, קי אות ב
ז. מנין שנשבעין וכו'אגודת ישראל (תרפג) דף לד ע"א-ע"ב
ז: מנין שנשבעין לקיים את המצוה וכו'האשל ברמה (תשעב) עמ' רמו
ז: המודר הנאה מחבירו אין מתירין לו אלא בפניואבק דרכים דף י ע"א-ע"ב
ז: כל מקום שהזכרת השם מצויה עניות מצויהדרשת שבת הגדול (מהר"ל) הערה 1407
ז: נשבעים לקיים את המצוה, שנאמר נשבעתי ואקיימה לשמור משפטי צדקך, ומקשי הא מושבע ועומד מהר סיני, ותירוץ לזרוזי נפשיהדרכי האמונה עמ' תקלז
ז: ר"ן - דתן ואבירם נעשו מצורעיםחמדה יקרה במדבר עמ' נז, רטז
ח ע"א האומר אשכים ואשנה פרק זה נדר גדול נדר לאלקי ישראלויוסף ישראל עמ' רכח
ח ע"א האומר אשנה פרק זה וירא שמא יתרשל בדבר שרי למנדר לזרוזי נפשיהזריזותא דאברהם עמ' ריח
ח ע"א השבועה באה לקיום מצוות עשה כדי שלא יהא יצרו תוקפו לעבורערבי נחל (תשסט) דברים עמ' סא
ח ע"א כיון ראי בעי פטר נפשית בקרית שמע שחרית וערביתהרופא לשבורי לב שמות עמ' תסג
ח ע"א מושבע ועומד מהר סיניתורת מנחם חס"ה עמ' 85
ח ע"א מושבע ועומד מהר סיניתורת מנחם חע"ו עמ' 299
ח ע"א מצוה לישבע לזרוזי נפשי'שפת אמת (ברעזאן, תשעד) עמ' סד
ח ע"א נדר חל על דבר מצוהקדושת לוי (תשנח) עמ' שסד
ח ע"א נשבעין לקיים את המצוהתורת מנחם חע"ו עמ' 298
ח ע"א נשבעין לקיים את המצוות וכו'תורת מנחם - ס' המאמרים תשל עמ' יט
ח ע"א ר"ן - ול"ד דבהכי מיפטר שהרי חייב כל אדם ללמוד תמיד יום ולילההרופא לשבורי לב שמות עמ' תרצה
ח ע"א ר"ן - שהרי חייב כל אדם ללמוד תמיד יום ולילה כפי כחוהרופא לשבורי לב במדבר עמ' ריח
ח ע"ב אין גיהנם לעולם הבא אלא הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה וכו'הרופא לשבורי לב ויקרא עמ' קס
ח ע"ב אין ניתנת לעולם הבא אלא הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה וכו'הרופא לשבורי לב שמות עמ' תריח
ח ע"ב אלא הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה צדיקים מתרפאין בה ורשעים נירונין בהקדושת לוי (תשסה) ח"א עמ' רכט, ח"ב עמ' רסג
ח ע"ב הקב"ה מוציא חמה מנרתיקהתורת מנחם חע"ז עמ' 200
ח ע"ב הקב"ה מוציא חמה מנרתקה צדיקים מתרפאין בה כו'תורת מנחם חס"ו עמ' 330
ח ע"ב חירגא דיומאמחנה ראובן ח"ב עמ' תריז
ח ע"ב חירגא דיומאמחנה ראובן ח"ג עמ' שלא
ח ע"ב לעתיד לבא הקב"ה יוציא חמה מנרתיקה, צדיקים מתרפאים בה ורשעים נדונים בהחלון התבה ח"א עמ' רמט, ח"ב עמ' קכט
ח ע"ב לעתיד לבא יוציא הקב"ה חמה מנרתיקהקדושת לוי (תשנח) עמ' קסב, תפז
ח ע"ב מוציא חמה מנרתיקהמסילות בלבבם (אייזנברגר, תשעב) עמ' מב
ח ע"ב עתיד הקב"ה להוציא חמה מנרתיקה רשעים נידונים בהעצי עדן (תשעח) עמ' קנה
ח ע"ב צדיקים מתרפאים ורשעים נדוניםבנתיבות שם עמ' רעז
ח ע"ב צדיקים מתרפאין בה ורשעים נידונין בהערבי נחל (תשסט) שמות עמ' יט
ח. האומר אשכים ואשנה פרק זה אשנה מסכתא זו נדר גדול נדר לאלקי ישראלקול יעקב (טייטלבוים) עמ' נה
ח. האומר אשכים ואשנה פרק זה אשנה מסכתא זו נדר גדול נדר לאלקי ישראלמאמרי ר' ראובן עמ' עב
ח. האומר אשנה פרק זה וכו'ברכת שמואל (תשעז) יתרו עמ' רסב
ח. מנין שנשבעין לקיים את המצוה שנאמר נשבעתי ואקיימה לשמור משפטי צדקך, והלא מושבע ועומד מהר סיני הוא אלא הא קמ"ל דשרי ליה לאיניש לזרוזי נפשיהקול אריה (באקשט) ח"א עמ' 58, 62, ח"ב עמ' 171
ח. נידוהו בחלוםשערי חיים (רוטר) ח"ב סי' צח, צט
ח. נשבעתי ואקיימה וכו' קמ"ל דשרי לי' לאיניש לזרוזי נפשי'מאמרי ר' ראובן עמ' מה, קטז
ח: אין גיהנם לעוה"ב אלא הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה צדיקים מתרפאין בה ורשעים נדונים בהנר לצדיק בראשית עמ' קא
ח: אין גיהנם לעתיד לבא, אלא הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה, צדיקים מתרפאין בה ורשעים נידונים בהאגודת אזוב (תשעא) יתרון אור פרק ו פסוק ה
ח: בעל נעשה שליח לחרטת לאשתו ובר"ן ונמו"יוענפיה ארזי אל (תשפ) ח"א עמ' שכו בהגהה
ח: האומר אשכים ואשנה פרק זה וכו'האשל ברמה (תשעב) עמ' רמו
ח: הקב"ה מוציא חמה מנרתקה צדיקים מתרפאין בה והרשעים נידונין בהמאמרי ר' ראובן עמ' קכח
ח: וזרחה לכם יראי שמי שמש צדקה ומרפא ותוס'וענפיה ארזי אל (תשפ) ח"ב עמ' נג
ח: וזרחה לכם יראי שמי, אילו בני אדם היראים להוציא שמי לבטלהאגודת אזוב (תשעא) יתרון אור פרק ה פסוק ו
ח: חרגא דיומא מסימאמרי ר' ראובן עמ' צ
ח: לעת"ל לבוא הקב"ה מוציא חמה מנרתיקהבנין חיים עמ' ח"א עמ' מא, קכד, תכא
ח: לעתיד הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה, צדיקים מתרפאים בה רשעים נדונים בה, שנאמר וזרחה לכם יראי שמי שמש צדקה ומרפא בכנפיהדרכי האמונה עמ' קנט
ח: עתיד הקב"ה להוציא חמה מנרתיקה צדיקים מתרפאין בה ורשעים נדונין בהבן אברהם (תשעד) עמ' קכז
ח: ר"ן - מנודה מותר באשתוחמדה יקרה במדבר עמ' רסא
ח: ר"ן ורא"ש - אינו מתיר נדרי אשתו רק מדין יחיד מומחהחמדה יקרה במדבר עמ' שסא
ח: שהן יראין להוציא ש"ש לבטלהשערי חיים (רוטר) ח"ב סי' א
ח: שמע מיניה לא יאי לאינש למשרא נדרא במקום רבוברכת שמואל (תשעז) ואתחנן עמ' תקפא
ט ע"א האומר כנדרי כשרים לא אמר כלום כנדבותם נדר בנזיר ובקרבןבנתיבות שם עמ' תקלא
ט ע"א טוב אשר לא תדור וגו' טוב מזה ומזה שאינו נודר כל עיקר דברי ר' מאירקדושת לוי (תשסה) ח"ב עמ' עז
ט ע"א מעשה בשמעון הצדיק שאכל רק פעם אחת אשם נזירמחנה ראובן ח"ב עמ' תטז
ט ע"א סוב מזה ומזה שאינו נודר כל עיקרפחד יצחק (גאגין) עמ' תקעא
ט ע"א ר"ן - נראה בעיני דנדר פירושו דבר שאינו בא לגמרי בנדבת הלב ונדבה פירושו מה שהאדם נודר יותר בנדבת נפשו ושמעשיו יותר רצוייםבנתיבות שם עמ' תקלב
ט ע"א רבי יהודה אומר טוב מזה ומזה נודר ומשלםהרופא לשבורי לב במדבר עמ' תקמב
ט ע"ב אמר שמעון הצדיק מימי לא אכלתי אשם נזיר טמא אלא אחר פעם אחת בא אדם אחר נזיר מן הדרום וכו'הרופא לשבורי לב במדבר עמ' עג, פה
ט ע"ב בני כמוך ירבו נוזרי נזירותמאוצרותיהם של מגידים בראשית-שמות עמ' עד
ט ע"ב דאמר שמעון הצדיק מימי לא אכלתי אשם נזיר טמא אלא אחדואביטה ארחותיך עמ' קלט
ט ע"ב נזיר אחד מן הדרוםדודאי יעקב עמ' סו
ט ע"ב רשעים מלאים חרטות כרימוןויוסף ישראל - פרקי אבות עמ' נב
ט ע"ב רשעים מלאים חרטותתניא (תשעד) עמ' קפד
ט ע"ב שמעון הצדיק לא אכל מימיו אשם נזירמחנה ראובן ח"ג עמ' שפט
ט ע"ב שמעון הצדיק מעולם לא אכל קרבן נזירשפת אמת (ברעזאן, תשעד) עמ' תעב
ט. טוב אשר לא תדור וגו' טוב מזה ומזה שאינו נודר כל עיקר דברי ר' מאירפרדס דבש פרק עז
ט. רשעים מלאים חרטותנר לצדיק שמות עמ' קמד
ט: אמר שמעון הצדיק מימי לא אכלתי אשם נזיר טמא אלא אחד פעם אחת בא אדם אחד נזיר מן הדרום וראיתיו שהוא יפה עינים וטוב רואי וקווצותיו סדורות לו תלתלים א"ל בני מה ראית להשחית את שערך זה הנאה א"ל רועה הייתי לאבא בעירי הלכתי למלאות מים מן המעיין ונסתכלתי בבבואה שלי ופחז עלי יצרי ובקש לטורדני מן העולם אמרתי לו רשע למה אתה מתגאה בעולם שאינו שלך במי שהוא עתיד להיות רמה ותולעה העבודה שאגלחך לשמים מיד עמדתי ונשקתיו על ראשו א"ל בני כמוך ירבו נוזרי נזירות בישראל וכו' מאי שנא אשם נזיר טמא דלא אכל וכו' א"ל ר' יונה היינו טעמא כשהן תוהין נוזרין וכשהן מטמאין ורבין עליהם ימי נזירות מתחרטץ בהן ונמצאו מביאין חולין לעזרהקול אריה (באקשט) ח"ב עמ' 21, 22
ט: אמר שמעון הצדיק מימי לא אכלתי אשם נזיר טמא אלא אחדשבט מישראל (פרידמן) ח"ג עמ' תסח
ט: למה אתה מתגאה בעולם שאינו שלךשערי אורה (ברגמן, תשעז) ח"א עמ' ה
ט: רועה הייתי וכו' ופחז עלי יצרי וכו' כמוך ירבו נוזרי נזירות בישראלמאמרי ר' ראובן עמ' קיז
טו ע"א האומר שבועה שלא אישן שלושה ימים, מלקים אותו וישן לאלתרדרך עץ החיים (ארלנגר, תשעג) ח"א עמ' 278
טו ע"א שבועה שלא אישן שלשה ימים מלקין אותו וישן לאלתרהרופא לשבורי לב בראשית עמ' רלז
טו ע"א תוס' ד"ה בל יחל - איסור דרבנן בנדר שאין בו ממשדרכי שלום (מרגונאטו) דף פט ע"ב
טו. הנשבע שלא יישן שלושה ימים מלקים אותו וישן לאלתרשערי אורה (ברגמן, תשעז) ח"א עמ' שכב
טו. שבועה שלא אישן שלשה ימים, מלקין אותו וישן לאלתרמרפא בכנפיה ח"ג עמ' קיד
טז. אין נשבעים לעבור על דברי תורהברכת שמואל (תשעז) בשלח עמ' רמו
י ע"א דילמא אמר לה' ולא אמר קרבן כו' שלא יאמר אדם לה' עולה וכו'תורת מנחם חס"ח עמ' 398
י ע"א וכפר עליו מאשר חטא על הנפש ובי באיזו נפש חטא זה אלא שציער עצמו מן הייןהרופא לשבורי לב במדבר עמ' פד
י ע"א ולימא קרבן לה' דילמא אמר לה' ולא אמר קרבן וקא מפיק שם שמים לבטלה וכו'קדושת לוי (תשסה) ח"א עמ' רעג, ח"ב עמ' עו(פה)
י ע"א ומה זה שלא ציער עצמו אלא מן היין נקרא חוטא וכו'הרופא לשבורי לב במדבר עמ' עג
י ע"א לא יאמר אדם לה' קרבן רק קרבן לה'בנין אברהם בראשית עמ' לא
י ע"א נודר במוהי הרי אלו כינויין לשבועה במוהי כנוי למשהבנתיבות שם עמ' תח
י ע"א נודר במוהי הרי אלו כינויין לשבועהבנתיבות שם עמ' תח
י ע"ב אסור לומר לה' חטאת רק חטאת לה'קדושת לוי (תשנח) עמ' קצ, שסה
י. לא יאמר לה' קרבן מחשש שמא ימותדרשות דבר צבי בראשית עמ' יב
י: לא יאמר אדם לה' קרבן אלא קרבן לה'תולדות ישראל עמ' כב, רעא
י: מנין שלא יאמר אדם לה' עולה וכו'אגודת ישראל (תרפג) דף קטו ע"א-ע"ב
י: מנין שלא יאמר אדםשערי חיים (רוטר) ח"ג סי' פב אות יג
י: שלא יאמר אדם לה' עולהשערי חיים (רוטר) ח"ב סי' א
יא ע"א מכלל לאו אתה שומע הןתורת מנחם חס"ז עמ' 158
יא: האומר הרי עלי שלא אוכל בשר ולא אשתה יין ביום שראה ירושלים בחורבנהשבט מישראל (פרידמן) ח"ג עמ' דש
יב. כיום שראיתי ירושלים בחורבנהשערי חיים (רוטר) ח"ב סי' קנו אות יח
יג נדר חל על דבר שאין בו ממש, ור"ןדרכי שלום (מרגונאטו) דף פט ע"ב
יג ע"ב כחלת הכהן וכתרומתוברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' רכו
יג. האם בכור בהמה טהורה הוא דבר האסור או דבר הנדורשערי אורה (ברגמן, תשעז) ח"ב עמ' יב, טו
יג. מנין לנולד בכור בתוך ביתו שמצוה להקדישווענפיה ארזי אל (תשפ) ח"ב עמ' קפד בהגהה
יז ע"א איש ואשה זכו - שכינה ביניהם ביאור ג' קורבנות ושייכותם לאיש (עולה), לאשה (חטאת), ולשילובם עם השכינה (שלמים) ותיווך דעת הרמב"ם שבמקדש הוא להקריב קורבנות, עם דעת הרמב"ן - שהוא מקום לשכינהעל כן קרא שמו - ויקרא
יח ע"א ר"ן ד"ה הלכךערבי נחל (תשסט) ויקרא עמ' מז
יח ע"ב סתם נדרים להחמיר ופירושם להקלהרופא לשבורי לב בראשית עמ' שכד
יח ע"ב ריטב"א ד"ה וסופא - דאיסורא דנפשיה הוא וקולר תלוי בצוארוהרופא לשבורי לב בראשית עמ' שכד
כ ע"א בעבור תהיה יראתו על פניכם זו בושה וכו' מלמד שהבושה מביאה לידי יראת חטאהרופא לשבורי לב בראשית עמ' רצט, שנה
כ ע"א הרי עצמי קרבן ואמר לא נדרתי אלא בעצם שהנחתי לי להיות נודר בו וכו'הרופא לשבורי לב בראשית עמ' שכד
כ ע"א כל המתבייש לא במהרה הוא חוטאערבי נחל (תשסט) בראשית עמ' רמ
כ ע"א לעולם אל יהי רגיל בנדריםמחנה ראובן ח"ג עמ' שצב
כ ע"ב אלו בני תשע מדות וכו' בני תמורהערך לחם (צאלח) עמ' רלו
כ ע"ב בני שנואהתורת מנחם חס"ט עמ' 152
כ. אל תרבה שיחה עם האשה שסופך לבוא לידי ניאוףדרשת שבת הגדול (מהר"ל) הערה 2014
כ. בעבור תהיה יראתו על פניכםקול אריה (באקשט) ח"א עמ' 221
כ. ובעבור תהיה יראתו על פניכם, זו בושהעזר מיהודה (תשפא) בראשית עמ' קעד
כ. יראתו על פניכם זו מדת בושהדרשות חלק לוי עמ' קנד
כ. כל מי שאין לו בושת בידוע שלא עמדו רגלי אבותיו על הר סינידרכי האמונה עמ' קפט, רמה
כ. מי שיש לו בושת פנים לא במהרה הוא חוטאדרשת שבת הגדול (מהר"ל) הערה 1256
כ: וברותי מכם המורדים והפושעים בישערי חיים (רוטר) ח"ב סי' קכח
כ: רבי אליעזר היה דומה עליו התשמיש כמי שכפאו שדעזר מיהודה (תשפא) בראשית עמ' קסג
כ: רבי ערכתי לו שלחןנר לצדיק ויקרא עמ' שכא
כא: צדיקים אומרים מעט ועושים הרבהדרכי האמונה עמ' רכה
כב ע"א הנודר כאילו בנה במה והמקיימו כאילו מקריב עליו קרבןהרופא לשבורי לב במדבר עמ' עג, תקמב
כב ע"א הנודר כאילו בנה במה וכו'בית ישי (תשס) דרשות ח"ב עמ' שפג
כב ע"א ועבר הירדן לא נתקדש וכו' ורש"שבית ישי (תשס) דרשות ח"א עמ' יח
כב ע"א כל הכועס כל מיני גיהנם שולטין בוהרופא לשבורי לב במדבר עמ' כב
כב ע"א כל הכועס כל מיני גיהנם שולטין בוהרופא לשבורי לב בראשית עמ' סח
כב ע"א כל הכועס כל מיני גיהנם שולטין בוהרופא לשבורי לב שמות עמ' שלט, שמז, תקצה
כב ע"א כל הכועס, כל מיני גיהנם שולטים בודרך עץ החיים (ארלנגר, תשעג) ח"ד עמ' 309
כב ע"א כל הנודר כאילו בנה במה וכל המקיימו כאילו הקריב קרבןבנתיבות שם עמ' תקלא, תקלז
כב ע"א מידת הכעס שייכת רק בחו"למפי כהן ויקרא עמ' 393
כב ע"א עולא נסע לא"ימחנה ראובן ח"א עמ' צב
כב ע"א שאין מביאין עומר מעבר הירדן ור"ן ורש"שבית ישי (תשס) דרשות ח"ב עמ' תיב
כב ע"ב אלמלא (לא) חטאו ישראל לא ניתן להם אלא חמשה חומשי תורה וס' יהושע בלבדתורת מנחם חס"ב עמ' 345
כב ע"ב אלמלא חטאו ישראל לא ניתן להם אלא חמשה חומשי תורה וס' יהושע בלבדתורת מנחם חע"ב עמ' 95, 10, חע"ג עמ' 144
כב ע"ב אלמלא חטאו ישראל לא ניתן להם אלא ס"ת וספר יהושע בלבד כו'בנתיבות שם עמ' תק
כב ע"ב הכועם משבח תלמודו ומוסיף טיפשות שנאמר כי כעם בחיק כסילים ינוחמשנת לוי עמ' סד
כב ע"ב כל הכועס חכמתו משתכחתמאוצרותיהם של מגידים בראשית-שמות עמ' רנ
כב ע"ב ספר יהושע ערכה של ארץ ישראל הואמפי כהן דברים עמ' 21
כב. אין רעה אלא גהינםאגודת אזוב (תשעא) יתרון אור פרק ז פסוק יד
כב. ההוא שעתא לא עברינן ירדנא ור"ן ורע"אוענפיה ארזי אל (תשפ) ח"א עמ' קלד, קלה
כב. ההוא שעתא לא עברינן ירדנאוענפיה ארזי אל (תשפ) ח"ב עמ' צג
כב. ונתן ה' לך שם לב רגז בבבל כתיבדרכי האמונה עמ' כא, תרז
כב. כל הכועס כל מיני גיהנם שולטין בואגודת אזוב (תשעא) יתרון אור פרק יא פסוק י
כב. כל הנודר כאלו בנה במה בשעת איסור הבמות וכו'האשל ברמה (תשעב) עמ' רמו, רמז
כב. כל הנודר כאלו בנה במה וכו'ברכת שמואל (תשעז) מטות עמ' תקמז
כב. עולא במיסקיה לארעא דישראל איתלוו ליה תרץ בני חוזאי בהדיה קם חד שחטיה לחבריה אמר ליה לעולא יאות עבדי אמר ליה אין ופרע ליה בית השחיטה כי אתא לקמיה דר' יוחנן אמר ליה דילמא ח"ו אחזיקי ידי עוברי עבירה א"ל נפשך הצלת קא תמה רבי יוחנן מכדי כתיב ונתן ד' לך שם לב רגז בבבל כתיב א"ל עולא ההוא שעתא לא עברינן ירדנאקול אריה (באקשט) ח"א עמ' 283
כב: אלמלא לא חטאו ישראל לא היה ניתן וכו'ברכת שמואל (תשעז) מסעי עמ' תקסה
כב: אלמלא לא חטאו ישראל לא ניתן להם אלא ה' חומשי תורה וספר יהושע בלבד, מפני שערכה של ארץ ישראל היאבן אברהם (תשעד) עמ' שס
כב: אלמלי זכו ישראל לא ניתן להם רק תורה שבכתב וספר יהושע בלבדהאשל ברמה (תשעב) עמ' רא
כב: ברוב חכמה רוב כעם, כי אלמלא זכו ישראל לא היו צריכין רק תורה וספר יהושעדרכי האמונה עמ' תקא
כב: חמשה חומשי תורה וספר יהושעשערי חיים (רוטר) ח"ב סי' קד
כב: ר"ן - ואילו הי' מתחרט על עיקר הנדר יאבד שכר תעניותיו שהתענהמאמרי ר' ראובן עמ' קטז
כג. כובס נקרא קצראדרוש תמר הקדמה דף טו ע"א
כג. שהדיר את אשתו מלעלות לרגלשערי חיים (רוטר) ח"ב סי' קנה אות קיג
כד ע"א לאו מלכא אנא דמהנינא לך וכו'בית ישי (תשס) דרשות ח"א עמ' קסט
כה ע"א ישראל קבלו התורה בשבועהערבי נחל (תשסט) דברים עמ' קעז
כה ע"א שקולה מצות ציצית כנגד כל מצות שבתורההרופא לשבורי לב במדבר עמ' רמג
כה. כל המודה בע"ז כאילו כפר וכו'ברכת שמואל (תשעז) ויקהל עמ' שיז
כז. אונס רחמנא פטריהאגודת ישראל (תרפג) דף נ ע"ג-ע"ד
כז. נדר שהותר מקצתו הותר כולוברכת שמואל (תשעז) ואתחנן עמ' תקפא
כח ע"א דשבועה באונס הוי שבועהערבי נחל (תשסט) דברים עמ' רכו
כח ע"א לא מהני טענת אונס לבטל השבועהערבי נחל (תשסט) דברים עמ' קעז
כח. דינא דמלכותא דינאאגודת אזוב (תשעא) דמעות שלוש פרק ג פסוק ז
ל ע"ב הנודר מן הנולדים אסור בילודים ומותר באותן שכבר נולדובנתיבות שם עמ' קצט
ל: הנודר מן הנולדים דמשמע הכי ומשמע הכיעזר מיהודה (תשפא) בראשית עמ' תעח
ל: הנודר משחורי הראששערי חיים (רוטר) ח"ב סי' קנה אות קיג
לא וישראל מי נפיק מכלל בני נח, כיון דאיקדש אברהם איתקרו על שמיהאדבר בם עמ' ט
לא ע"א ביצחק ולא כל יצחקבית ישי (תשס) דרשות ח"א עמ' קפו
לא ע"א ביצחק ולא כל יצחקהרופא לשבורי לב בראשית עמ' תשיט
לא ע"א ביצחק ולא כל יצחקתורת מנחם חס"ד עמ' 304, חס"ה עמ' 90
לא ע"א ביצחק ולא כל יצחקתורת מנחם חס"ו עמ' 326
לא ע"א ביצחק, ולא כל יצחקשפת אמת (ברעזאן, תשעד) עמ' לג
לא ע"א כי ביצחק יקרא לך זרע כתיב והאיכא עשו ביצחק ולא כל יצחקהרופא לשבורי לב שמות עמ' תקמב
לא ע"א קונם שאיני נהנה לבני נח מותר בישראלהרופא לשבורי לב בראשית עמ' יב
לא ע"ב אמול ואצא, סכנה היא לתינוק כו'ויוסף ישראל עמ' רח
לא ע"ב גדולה מילה שאלמלא היא לא בירא הקב"ה את עולמומשנת לוי עמ' לה
לא ע"ב גדולה מילה שאלמלא היא לא ברא הקב"ה עולמו וכו'בית ישי (תשס) דרשות ח"ב עמ' רסב
לא ע"ב גדולה מילה שכל זכיות שעשה משה רבינו לא עמדו לו כשנתרשל מן המילה וכו'פחד יצחק (גאגין) עמ' תשצו
לא ע"ב גדולה מילה שנכרתו עליה י"ג בריתותכרם לשלמה עמ' 247
לא ע"ב גדולה מילה שנכרתו עליה שלש עשרה בריתותערך לחם (צאלח) עמ' צח, קכד
לא ע"ב המילה מייחדת את ישראלכרם לשלמה עמ' 35
לא ע"ב הנודר מן המולים, אסור אף בערלי ישראלשפת אמת (ברעזאן, תשעד) עמ' תצד
לא ע"ב מאוסה היא הערלה שנתגנו בה רשעים שנאמר כי כל הגוים ערליםמשנת לוי עמ' סה
לא ע"ב מאוסה היא הערלהתורת מנחם חס"ג עמ' 245
לא ע"ב קונם שאיני נהנה לערלים מותר בערלי ישראל ושטמ"קהמאיר לארץ (לדרמן) בראשית ח"א עמ' רס
לא ע"ב ר"ן ד"ה ויהיהמאיר לארץ (לדרמן) בראשית ח"ב עמ' תקעח
לא ע"ב רבי יוסי אומר גדולה מילה שדוחה את השבת החמורהויוסף ישראל עמ' קלג, רלז
לא קונם שאיני נהנה לבני נח מותר בישראל ואסור בגויאדבר בם עמ' ח
לא. ולא כל יצחקברכת שמואל (תשעז) וישב עמ' קנב
לא. כי ביצחק ולא כל יצחק וכו'אגודת אזוב (תשעא) דמעות שלוש פרק ב פסוק ט
לא. כי ביצחק יקרא לך זרע ביצחק ולא כל יצחקנר לצדיק בראשית עמ' קסו
לא. כי ביצחק יקרא לך זרע ולא ישמעאלבנין חיים עמ' ח"א עמ' עט
לא: אצא ואמול סכנה ובשיטמ"קיקרת דניאל בראשית-שמות עמ' צז
לא: גדולה מילה שלא נתלה לו למשה הצדיק אפילו מלא שעהעזר מיהודה (תשפא) שמות עמ' פ
לא: הנודר מן המולים אסור בערלי ישראל ומותר במולי נכרים, שאין הערלה קרויה אלא לשמם, שנאמר כי כל הגוים ערלים וכל בית ישראל ערלי לבדרכי האמונה עמ' לג
לא: התהלך לפני והיה תמים, שלא נקרא תמים עד שמלעזר מיהודה (תשפא) שמות עמ' נו
לא: ר' יהושע בן קרחה אומר גדולה מילה שכל זכיות שעשה משה רבינו לא עמדו לו כשנתרשל מן המילה שנאמר ויפגשהו ה' ויבקש המיתוקול אריה (באקשט) ח"א עמ' 133
לא: תניא ר' יהושע בן קרחה אומר גדולה מילה שכל זכיות שעשה משה רבינו לא עמדו לו כשנתרשל מן המילהדודי נתן שמות עמ' קיט
לב ע"א אומתי הכיר אברהם את בוראודרך עץ החיים (ארלנגר, תשעג) ח"ד עמ' 116
לב ע"א אלא מפני מה נענש משה מפני שנתעסק במלון תחלההרופא לשבורי לב שמות עמ' יט
לב ע"א אלמלא תורה לא וכו'קדושת לוי (תשנח) עמ' תקיא
לב ע"א אמול ואצא לדרך סכנה הוא לולדערבי נחל (תשסט) בראשית עמ' קנ
לב ע"א אמר לו צא מאיצטגנינות שלך אין מזל לישראלהרופא לשבורי לב במדבר עמ' תעז
לב ע"א בן ג' שנים הכיר א"א את בוראומחנה ראובן ח"ב עמ' לג
לב ע"א בן ג' שנים הכיר אברהם את בוראו, שנא' עקב אשר שמע אברהם בקולי וכו'תורת מנחם - ס' המאמרים תשלב עמ' שו
לב ע"א בן ג' שנים הכיר אברהם את בוראו, שנא' עקב אשר שמע אברהם בקולי וכו'תורת מנחם חס"ט עמ' 84
לב ע"א בן ג' שנים הכיר אברהם את בוראוהרופא לשבורי לב בראשית עמ' רלא
לב ע"א בן ג' שנים הכיר אברהם את בוראוהרופא לשבורי לב ויקרא עמ' קמו
לב ע"א בן שלוש שנים הכיר אברהם את בוראושפת אמת (ברעזאן, תשעד) עמ' שטו
לב ע"א בן שלש הכיר אברהם את בוראוהמאיר לארץ (לדרמן) בראשית ח"א עמ' קכח
לב ע"א בן שלש שנים הכיר אברהם את בוראותורת מנחם חס"ב עמ' 390
לב ע"א גדולה מילה ששקולה כנגד כל המצוות וכו'מחנה ראובן ח"א עמ' תטו
לב ע"א גדולה מילהדודאי יעקב עמ' לג, לד, רסג
לב ע"א גדולה תורה שאלמלא תורה לא נתקיימו שמים וארץ וכו'בית ישי (תשס) דרשות ח"ב עמ' רסב
לב ע"א השינוי מאברם לאברהם, אינו רק משחק מלים של הוספת ההא, אלא שינוי תפיסה במהותו של אברהם, שהתקדשותו - עד היותו בבחינת מולידעל כן קרא שמו - לך לך
לב ע"א וא"ר אמי בר אבא בן ג' שנים הכיר אברהם את בוראופחד יצחק (גאגין) עמ' כו
לב ע"א כמה טעמים למה נענש שילכו בניו בגלותבנתיבות שם עמ' כ
לב ע"א לא נקרא אאע"ה תמיד אלא ע"ש המילהבנין אברהם בראשית עמ' מה
לב ע"א מ"ד דבן ג' שנים הכיר אברהם את בוראו ומ"ד בן מ"ח שנה הכיר את בוראובנין אברהם בראשית עמ' קס
לב ע"א מ"מ נענש אברהם אבינו ונשתעבדו בניו במצרים רדו שנה מפני שעשה אנגריא בתלמידי חכמיםתולדות יצחק (כ"ץ) עמ' פא, רפט
לב ע"א מחלוקת מה נדרש מפסוק אם לא בריתי יומם ולילה וכו' אי גדולה מילה או גדולה תורהזריזותא דאברהם עמ' שנב
לב ע"א מילה שקולה כנגד כל המצותזריזותא דאברהם עמ' צג
לב ע"א מפני מה נענש א"א וכו' שנא' במה אדע כי אירשנההרופא לשבורי לב בראשית עמ' פח*, צח, תנד, תעז, תקלה, תרמב, תשמד
לב ע"א מפני מה נענש א"א וכו' שנא' במה ארע כי אירשנההרופא לשבורי לב שמות עמ' מא, צז, קל, קמז, תקסא
לב ע"א מפני מה נענש אברהםערבי נחל (תשסט) בראשית עמ' קיח
לב ע"א שאילמלא תורה לא נתקיימו שמים וארץ ומהרש"אחלון התבה ח"א עמ' ג
לב ע"א שהפריש בני אדם מלהכנס, תחת כנפי השכינהמסילות בלבבם (אייזנברגר, תשעב) עמ' שעו
לב ע"א שמונה עשר ושמונה מאות אליעזר כנגד כולםבנין אברהם בראשית עמ' קסב
לב ע"ב אברהם אבינו המליכו הקב"ה על עיניו ואזניו ותוס'בית ישי (תשס) דרשות ח"ב עמ' רע
לב ע"ב אברהם אבינו קודם שמל המליכו הקב"ה על רמ"ג איברים וכו' ותוס' ורא"ש ור"ןבית ישי (תשס) דרשות ח"ב עמ' רסב
לב ע"ב בקש הקב"ה להוציא כהונה משם וכו'מחנה ראובן ח"א עמ' רצז
לב ע"ב בקש הקב"ה להוציא כהונה משם כיון שהקדים ברכת אברהם לברכת רבו הוציאה מאברהםתולדות יצחק (כ"ץ) עמ' פז
לב ע"ב בתחלה המליכו הקב"ה על מאתים וארבעים ושלשה אברים ולבסוף המליכו על מאתים וארבעים ושמונה אבריםמשנת לוי עמ' כט
לב ע"ב כתיב אברם וכתיב אברהם, בתחלה המליכו הקב"ה על רמ"ג אברים, ולבסוף המליכו הקב"ה על רמ"ח אבריםבנין אברהם בראשית עמ' קנ
לב ע"ב משנימול אברהם הוסיף לו הקב"ה לשלוט על עוד ה' אבריםזריזותא דאברהם עמ' לט
לב ע"ב עיר קטנה - זה הגוףזריזותא דאברהם עמ' שעד
לב ע"ב עיר קטנה זה הגוףתורת מנחם חס"ג עמ' 386
לב ע"ב עיר קטנה זה הגוףתורת מנחם חס"ט עמ' 149
לב ע"ב עיר קטנה זה הגוףתורת מנחם חע"א עמ' 286
לב ע"ב עיר קטנה קאי על האדםערבי נחל (תשסט) בראשית עמ' מט
לב ע"ב ר"ן - שבתחלה המליכו הקב"ה על אבריו שהם ברשותו ליזהר מעבירה וכו'משנת לוי עמ' כט
לב ע"ב ראוי היתה הכהונה להיות מזרעו של שם אלא לפי שהקדים ברכת אברהם לברכת המקום ניטלה ממנו ונתנה לאברהםתפארת הגרשוני (תשע) עמ' נד
לב ע"ב ראוי היתה הכהונה להיות מזרעו של שםתפארת הגרשוני (תשמח) עמ' מג
לב ע"ב תחילה אברם ועכשיו אברהם, מתחילה המליכו על רמ"ג אבריו ועכשיו על רמ"ח אבריםבנין אברהם בראשית עמ' שח, קסא
לב. אברהם אבינו נלחם עם המלכים עם אליעזר לבדו, דאליעזייר בגימטריא שי"חעזר מיהודה (תשפא) בראשית עמ' קמג
לב. אלמלא מילה לא נתקיימו שמים וארץבנין חיים עמ' ח"ב עמ' שד
לב. אלמלא תורה לא נתקיימו שמים וארץבנין חיים עמ' ח"ב עמ' תמ, תעג
לב. באמת היו שם שלוש מאות ושמונה עשר איש כפשוטושערי אורה (ברגמן, תשעז) ח"א עמ' רה
לב. בן ג' שנים הכיר אברהם את בוראו שנאמר עקב אשר שמע אברהם בקוליפרדס דבש פרק טז
לב. בן ג' שנים הכיר אברהם את בוראו, שנאי עקב אשר שמע אברהם בקולי, חושבניה מאה ושבעין ותריןעזר מיהודה (תשפא) בראשית עמ' קיד
לב. בן ג' שנים הכיר אברהם את בוראודרשת שבת הגדול (מהר"ל) הערה 47
לב. בשעה שאמר לו הקב"ה לאברהם אבינו התהלך לפני והיה תמים אחזתו רעדה, אמר שמא יש בי דבר מגונה, כיון שאמר לו ואתנה בריתי ביני ובינך נתקררה דעתועזר מיהודה (תשפא) בראשית עמ' קסו
לב. גדולה תורה שאילמלא תורה לא נתקיימו שמים וארץ שנאמר אם לא בריתי יומם ולילה חקות שמים וארץ לא שמתידודי נתן שמות עמ' שסא
לב. גדולה תורה שאילמלא תורה לא נתקיימו שמים וארץשערי אורה (ברגמן, תשעז) ח"ב עמ' תלה
לב. הוא כהן ואין זרעו כהןחמדה יקרה במדבר עמ' רנח
לב. ואברהם אבינו נענש על שעשה אנגריה בתלמידיו וירק את חניכיושבט מישראל (פרידמן) ח"ג עמ' קל
לב. טעם שנשתעבדו בניו של אברהם בגלותדרשת שבת הגדול (מהר"ל) הערה 1714
לב. כל המצות נכרתו בג' בריתות והמילה בי"ג בריתותבן אברהם (תשעד) עמ' מב
לב. מפני מה נגזר על בניו של אברהם שישתעבדו וכו'ברכת שמואל (תשעז) לך לך עמ' עד, בשלח עמ' רנב
לב. מפני מה נענש א"א ונשתעבדו בניו רד"ו שנה וכו'מלל לאברהם (סתהון) דרוש יד להספד עמ' 130-136 או דרוש כב למעלת הספד הצדיק עמ' 215-228 במהד' תשמא
לב. עקב בגמטריאאגודת ישראל (תרפג) דף ט ע"א
לב. קודם שמל לא נקרא אברהם תמים ועל ידו נקרא תמיםבן אברהם (תשעד) עמ' מב
לב. רשב"ג אומר לא למשה רבינו בקש שטן להרוג אלא לאותו תינוקדודי נתן שמות עמ' קיט
לב. שהוריקן בתורהשערי אורה (ברגמן, תשעז) ח"א עמ' כט
לב. שהת' שנה נענש על חטאו שאמר במה אדעבן אברהם (תשעד) עמ' לו
לב: אברהם היה כהןדרשת שבת הגדול (מהר"ל) הערה 1479
לב: אמר רמי בר אבא, כתיב אברם וכתיב אברהם, בתחלה השליטו על רה"ג איברים, ולבסוף על רמ"ח אברים, גם על שתי עינים ושתי אזנים וראש הגויהדרכי האמונה עמ' יז
לב: בתחלה המליכו הקב"ה על רמ"ג אברים ולבסוף המליכו על רמ"ח אקרים, ואלו הן שתי עינים ושתי אזנים וראש הגוי'בן אברהם (תשעד) עמ' רפח
לב: דבשעת יצה"ר לית דמדכר לי' ליצ"טמאמרי ר' ראובן עמ' עז
לב: ה' המליך את אברהם על רמ"ח איבריודרשת שבת הגדול (מהר"ל) הערה 1449
לב: החכמה תעוז לחכם זו תשובה ומע"ט מעשרה שליטים שתי עינים וכו'מאמרי ר' ראובן עמ' כח
לב: ואמר רמי בר אבא השטן בחושבניה תלת מאה ושיתין וארבעהפרדס דבש פרק מד, קז
לב: מפני מה נענש אברהם אבינו ונשתעבדו בניו למצרים, מפני שהפריז על מדותיו של הקב"ה שאמר במה אדע כי אירשנהבן אברהם (תשעד) עמ' צז
לב: עיר קטנה זה הגוף ואנשים בה מעט אלו איברים וכו'מאמרי ר' ראובן עמ' סח
לב: עיר קטנה זה הגוף ואנשים בה מעט אלו האברים וכו'מלל לאברהם (סתהון) דרוש יח למתן תורה עמ' 167-181 או דרוש כ למתן תורה עמ' 193-200 במהד' תשמא
ב ע"א ר"ן בשם ר"ת שצריך שם בשבועהימלא פי תהלתך - עיונים בתפלה עמ' פו
ב. כל כנויי נדרים כנדרים וכו'סמיכת חכמים (תשסא) עמ' קא
ב. ר"ן - טוב אשר לא תדור משתדור פשיטאפני יצחק (פראנסיס) דף קפג ע"ג
ב. רבי אליעזר בשעת מצוה היה דומה כמי שכפאו שדפחד דוד ח"א עמ' שלה, שמד
ב: נדרים דמיתפר חפצאמשחת שמן (תשסז) ח"א עמ' קמז
ג ע"א דלא לימא לה' קרבןימלא פי תהלתך - עיונים בתפלה עמ' קכ
ד: רא"ש ד"ה קשריא ליהמשחת שמן (תשסז) ח"ב עמ' מא
ז: כי מתו כל האנשים וכו'משחת שמן (תשסז) ח"א עמ' עו, ח"ב עמ' קסז
ז: מנין שהעניות כמיתה, ור"ןמשחת שמן (תשעא) ויקרא עמ' שמא, במדבר עמ' קנח
ז: עני חשוב כמתפחד דוד ח"א עמ' תלט
ח ע"א והלא מושבע ועומד הואיחי ראובן (קרלנשטיין) במדבר עמ' תקיג
ח ע"א כיון דאי בעי פטר נפשי' בק"ש שחרית וערביתימלא פי תהלתך על התורה (תשעה) עמ' סה, עו
ח ע"א מנין שנשבעין לקיים את המצוהיחי ראובן (קרלנשטיין) במדבר עמ' תקיג
ח ע"א נידוהו בחלום וכו'ימלא פי תהלתך על התורה (תשעה) עמ' קנג
ח ע"ב אין גיהנם לעולם הבא אלא הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה וכו'ימלא פי תהלתך ח"א (תשעד) עמ' נז
ח ע"ב מאי דכתיב וזרחה לכם יראי שמי(שמש צדקה וגו') אלו בני אדם שהן יראין להוציא שם שמים לבטלה, שמש צדקה ומרפא, אמר אביי שמע מינה חרגא דיומא מסי, ופליגא דרבי שמעון בן לקיש דאמר אין גיהנם לעולם הבא אלא הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה צדיקים מתרפאין בה ורשעים נידונין בה שנאמר וזרחה לכם יראי שמי שמש וגו', ולא עוד אלא שמתעדנין בה שנאמר ויצאתם ופשתם כעגלי מרבק, והרשעים נידונין בה שנאמר הנה יום בא בוער כתנור וגו'עטרת משה ימים נוראים - ר"ה אות לח
חנתיבות שמואל דרוש י
ח. האומר אשכים ואשנה פרק זה נדר גדול נדר לאלוקי ישראלפחד דוד ח"ג עמ' תמ
ח. מנין שנשבעין וכו'משחת שמן (תשסז) ח"א עמ' סו
ח. מנין שנשבעין לקיים את המצוה וכו'משחת שמן (תשעא) ויקרא עמ' תיז, במדבר עמ' תנא
ח: אין גהינם לעת"ל אלא הקב"ה מוציא חמה וכו'מזבח אליהו דף כא ע"א, כד ע"ד
ח: בעל מהו שיעשה שליח לחרטת אשתונחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' קיג אות א
ח: חרגא דיומא מסינחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' קטז אות א
ח: לע"ל הקב"ה מוציא חמה מנרתקה צדיקי' מתרפאיםמזבח אליהו דף קסט ע"ב
ח: עתיד הקב"ה להוציא חמה מנרתקה צדיקים וכו'מזבח אליהו דף קמב ע"ג
ט ע"א טוב מזה ומזה שאינו נודר כל עיקרכלביא שכן עמ' קפט
ט ע"ב אמר שמעון הצדיק מימי לא אכלתי אשם נזיר טמא וכו' פעם אחת בא אדם אחד נזיר מן הדרוםיחי ראובן (קרלנשטיין) במדבר עמ' נז, סו
ט ע"ב אמר(רבי) שמעון הצדיק מימי לא אכלתי אשם נזיר טמא וכו', מתקיף לה רבי מני מאי שנא אשם נזיר טמא דלא אכל דאתי על חטא כל אשמות נמי לא ליכול דעל חטא אתו, אמר ליה רבי יונה היינו טעמא כשהן תוהין נוזרין וכשהן מטמאין ורבין עליהן ימי נזירות מתחרטין בהן ונמצאו מביאין חולין לעזרה וכו'עטרת משה ימים נוראים - תשובה אות כה, יו"כ אות רכח
ט ע"ב דתניא אמר שמעון הצדיק וכו'ימלא פי תהלתך על התורה (תשעה) עמ' ר
ט ע"ב כמוך ירבו נוזרי נזירות בישראליחי ראובן (קרלנשטיין) במדבר עמ' תקטז
ט ע"ב כשהן תוהין נוזרין וכשהן מטמאין ורבץ עליהן ימי נזירות מתחרטין בהןיחי ראובן (קרלנשטיין) בראשית עמ' שלד
ט ע"ב עליך הכתוב אומר איש כי יפליא לנדור נדר נזיר להזיר לה'סמיכת חכמים (תשסא) עמ' קג
ט ע"ב שמעון הצדיק לא אכל מימיו אשם נזיר טמא וכו'ימלא פי תהלתך ח"א (תשעד) עמ' פ
ט. טוב אשר לא תדורנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' צט אות כ
ט. טוב מזה ומזה שאינו נודר כל עיקרמשחת שמן (תשעא) ויקרא עמ' תיז
ט: אמר רבי שמעון הצדיק מימי לא אכלתי אשם נזירנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' כב אות כח
ט: אמר שמעון הצדיק מימי לא אכלתי אשם וכו'מזבח אליהו דף נ ע"ג
ט: מעשה בשמעון הצדיק שראה פעם אדם אחת נזיר מן הדרום וכו'משחת שמן (תשעא) במדבר עמ' ל, מט
טו ע"ב ר"ן, הנאת הגוף בהדי מצוה אם אמרינן מצוות לאו ליהנות ניתנוימלא פי תהלתך - עיונים בתפלה עמ' תמט
טו: ר"ן, מ"ט לא אמרי' מצוה לאו ליהנות בקונם לדבר מצוהחלקת אפרים - שמיני
טז: קונם ישיבת סוכה עלי אסורחלקת אפרים - שמיני
י ע"א וכפר עליו מאשר חטא על הנפש וכי באיזו נפש חטא זה אלא שציער עצמו מן הייןכלביא שכן עמ' פו
י תוס' ד"ה באפי נשבעתי כו'סם חיי (עשאל) דרשות דף לד ע"ב
י. ובפר עליו מאשר חטא על הנפש וכו' אלא שציער עצמו מן הייןנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' ד אות ד
י. מפני מה אומרים קרבן לה' עולה לה' ואין אומרים לה' קרבן לה' עולהבית אהרן (צורוגון) דף נ ע"ג, נב ע"ג
יג. האומר קרבן וכו' תוס' ד"ה וברא"שמשחת שמן (תשסז) ח"א עמ' קלג
יד ע"א קונם עיני בשינה וכו'ימלא פי תהלתך - עיונים בתפלה עמ' סח
יד: אומר לאשה קונם משמשך אסורהחלקת אפרים - שמיני
יט. אין תופסין נדר בדבר האסור אלא בדבר הנדורחלקת אפרים - בא
כ ע"א בעבור תהיה יראתו על פניכם זו בושה לבלתי תחטאו מלמד שהבושה מביאה לידי יראת חטא מיכן אמרו סימן יפה באדם שהוא ביישן אחרים אומרים כל אדם המתבייש לא במהרה הוא חוטא ומי שאין לו בושת פנים בידוע שלא עמדו אבותיו על הר סיניעטרת משה ימים נוראים - סליחות אות ו, ח, עשי"ת אות עב, יו"כ אות רטו
כ ע"ב אל ישתה אדם בכוס זה ויתן עיניו בכוס אחרעטרת משה ימים נוראים - יו"כ אות י
כ ע"ב ההיא דאתאי לקמיה דרב אמרה לו רבי ערכתי לו שלחן והפכו וכו'עטרת משה ימים נוראים - יו"כ אות י
כ. אמר רבי יוחאי ב״ר יאשיהו, כל הצופה בנשים סופו בא לידי עבירהפחד דוד ח"א עמ' צג
כ. המתבייש לא במהרה חוטאחלקת אפרים - הקדמה
כ. כל אדם שיש לו בושת פנים לא במהרה הוא חוטאמשחת שמן (תשעא) ויקרא עמ' שעד
כ. כל המתבייש לא במהרה הוא חוטאפחד דוד ח"ג עמ' צא
כ. כל הצופה בנשים סופו בא לידי עבירהנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' כו אות ח, סי' צו אות ג
כ. מי שאין לו בושת פנים אין לו יראת חטאכסף נבחר (תשפ) עמ' א
כ: בני יששכר היו נבונים שאפילו בדורו של משה לא נמצאו כמותםמשחת שמן (תשעא) דברים עמ' רנ
כ: התורה התירתךמראה כהן (אדלר) מהדו"ג דף רמד ע"ד {נכלל בברכה והתיר לנו את הנשואות"
כ: וברותי מכם הפושעים, אלו בני תשע מדותכסף נבחר (תשפ) עמ' ערה
כ: כל אשה שתובעתו לבעלה הויין ליה בניםפני יצחק (פראנסיס) דף קא ע"ב
כ: לא יתן עיניו בכוס זה וישתה בכוס אחרפחד דוד ח"ד עמ' א
כ: מאן מלאכי השרת רבנןנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' סא אות יא
כב ע"א שכל הנודר כאילו בנה במהיחי ראובן (קרלנשטיין) במדבר עמ' תקטז
כב ע"ב רש"י ד"ה לא עבוינן יודנא, עדיין לא עברנו את הירדן כשאירע אותו מעשה ולא הוינן בתחום ארץ ישראלעטרת משה ימים נוראים - סליחות אות לו
כב. איזהו דבר שמכלה את העינים ומדאיב את הנפשנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' פ אות יז
כב. הנודר כאילו בנה במה, והמקיימו וכו'כסף נבחר (תשפ) עמ' שעב
כב. כל הכועס כל מיני גהינםמזבח אליהו דף סא ע"ג
כב. כל הכועס כל מיני גיהנום שולטין בופחד דוד ח"ב עמ' רפו
כב. כל הנודר אע"פ שמקיימו נקרא רשעבית אהרן (צורוגון) דף נב ע"ג
כב. כל הנודר כאילו בנה במהפחד דוד ח"א עמ' קיא
כב: כל הכועס משבח תלמודופחד דוד ח"ג עמ' קס
כג ע"א עולא במיסקיה לארעא דישראל איתלוו ליה תרין בני חוזאי בהדיה קם חד שחטיה לחבריה אמר ליה לעולא יאות עבדי אמר ליה אין ופרע ליה בית השחיטה כי אתא לקמיה דרבי יוחנן אמר ליה דלמא חס ושלום אחזיקי ידי עוברי עבירה אמר ליה נפשך הצלת קא תמה רבי יוחנן מכדי כתיב ונתן ה' לך שם לב רגז בבבל כתיב אמר ליה ההוא שעתא לא עברינן ירדנאעטרת משה ימים נוראים - סליחות אות לו
כג ע"ב אדעתא דהכי לא נדריעטרת משה ימים נוראים - ר"ה אות קל
כג ע"ב והרוצה שלא יתקיימו נדריו כל השנה יעמוד בראש השנה ויאמר כל נדר שאני עתיד לידור יהא בטל וכו'עטרת משה ימים נוראים - ר"ה אות רסד, תיט, יו"כ אות קיד, רכב
כג. ר"ן ד"ה והיתרמשחת שמן (תשעא) במדבר עמ' תנ
כג: סבר למדרש בפרקינחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' צט אות טז
כה ע"א חמורה עבודת כוכבים וכו'ימלא פי תהלתך - עיונים בתפלה עמ' צג
כה ע"א שקולה מצות ציציתימלא פי תהלתך - עיונים בתפלה עמ' קצה
כה. כל הכופר בע"ז כאילו מודה בכל התורה כולהבית אהרן (צורוגון) דף ס ע"ד
כה. כל הכופר בעבודה זרה כמודה בכל התורהפחד דוד ח"ב עמ' שצח
כה. ציצית שקולה ככל המצוותפחד דוד ח"ג עמ' רסד, שכג, שכו, שלב, שמט
כו ע"א אילו הייתי יודע שאבא ביניכםימלא פי תהלתך - עיונים בתפלה עמ' רצח
כח. במוכס שאין לו קצבהנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' לח אות ד
ל: הנודר משחורי הראש אסור בקרחין ובעלי שיבותנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' סא אות ז
לא גדולה מילה שלא נתלה למשה וכו'מראה כהן (אדלר) מהדו"ג דף רפו ע"ב
לא משה כשנתרשל ממילה שלטו עליו אף וחמהחי' אבר"ח דרוש נו
לא נכרתה על מילה י"ג בריתותחי' אבר"ח דרוש נו
לא ע"ב גוי מהול נקרא ג"כ ערלימלא פי תהלתך - ימים נוראים חנוכה ופורים עמ' רמח
לא ע"ב מהרש"א - עם צדיקים מדקדק ה' כחוט השערהמשחת שמן (תשעא) שמות עמ' תקלז
לא. כי ביצחק וכו'משחת שמן (תשסז) ח"א עמ' כו
לא. כי ביצחק יקרא לך זרע ולא כל יצחקמשחת שמן (תשעא) בראשית עמ' תקסח, תרח
לא. קונם שאיני נהנה לערלים מותר בערלי ישראל ואסור במולי גויםבית אהרן (צורוגון) דף נז ע"ב
לא: אברהם אבינו לא נקרא שלם עד שמלפחד דוד ח"א עמ' רטז, רכג, רמו, רנ
לא: אין הערלה קרויה אלא לשם גויםפחד דוד ח"א עמ' רצד
לא: גדולה מילה, שכל המצוות שעשה אברהם אבינו ע״ה לא נקרא שלם עד שמלפחד דוד ח"א עמ' רנז, תרמב
לא: כל הגויים ערליםמשחת שמן (תשסז) ח"א עמ' כו
לא: שאני נהנה למולים אפור בערלי ישראל ומותר במולי עכו"םמשחת שמן (תשסז) ח"א עמ' מ
לא: שנתעסק במלון תחילהשעורי הרב (לייבל) עמ' 215
לב בשעה שא' הקב"ה כו' אחזתו רעדה, אמר שמא דבר מגונה יש בי, כיון שא' ואתנה את בריתי נתקררה דעתו - האשמות שגוללים על ישראל אינן משום דבר מגונה שיש בנו, אלא משום הברית שכרת הקב"ה עם ישראלנתיבות שמואל דרוש יב
לב משה נענש על שהתעסק במלון תחילהמראה כהן (אדלר) מהדו"ג דף רצח ע"ג
לב ע"א אברהם הלך עם אליעזר לבד למלחמת המלכיםימלא פי תהלתך ח"א (תשעד) עמ' קמט
לב ע"א בן ג' שנים הכיר אברהם את בוראוכלביא שכן עמ' רסב
לב ע"א בשעה שאמר לו הקב"ה התהלך לפני אחזתו רעדהיד יוסף (צרפתי, תשסז) ח"א עמ' ק
לב ע"א גדולה מילה שאלמלא מילה וכו'יד יוסף (צרפתי, תשסז) ח"א עמ' צו, ק
לב ע"א גדולה תורה שאילמלא תורה לא נתקיימו שמים וארץיחי ראובן (קרלנשטיין) שמות עמ' תקפד
לב ע"ב ביקש הקב"ה להוציא כהונה משם שנאמר והוא כהן לאל עליון כיון שהקדים ברכת אברהם לברכת המקום הוציאה מאברהם שנאמר ויברכהו ויאמר ברוך אברם לאל עליון קונה שמים וארץ וברוך אל עליון אמר לו אברהם וכי מקדימין ברכת עבד לברכת קונו מיד נתנה לאברהם שנאמר נאם ה' לאדני שב לימיני עד אשית אויביך הדום לרגליך ובתריה כתיב נשבע ה' ולא ינחם אתה כהן לעולם על דברתי מלכי צדק על דיבורו של מלכי צדק והיינו דכתיב והוא כהן לאל עליון הוא כהן ואין זרעו כהןעטרת משה ימים נוראים - ר"ה אות רפא
לב ע"ב בקש הקב"ה להוציא הכהונה משםיד יוסף (צרפתי, תשסז) ח"א עמ' עג
לב ע"ב הוספת "ה" בשמו של אברהם, תוס'ימלא פי תהלתך ח"א (תשעד) עמ' עח
לב ע"ב ואמר רמי בר אבא כתיב אברם וכתיב אברהם בתחלה המליכו הקב"ה על מאתים וארבעים ושלשה אברים ולבסוף המליכו על מאתים וארבעים ושמונה אברים וכו'עטרת משה ימים נוראים - ר"ה אות קסט
לב ע"ב 'והוא כהן לאל עליון' הוא כהן ואין זרעו כהןיחי ראובן (קרלנשטיין) בראשית עמ' קמט
לב ע"ב כתיב אברם וכו' ולבסוף המליכו על רמ"ח אבריםימלא פי תהלתך - ימים נוראים חנוכה ופורים עמ' יט
לב ע"ב מאי דכתיב עיר קטנה ואנשים כה מעט עיר קטנה זה הגוףיד יוסף (צרפתי, תשסז) ח"ד עמ' קיח
לב ע"ב עיר קטנה ואנשים וגו' עיר קטנה זה הגוףיחי ראובן (קרלנשטיין) דברים עמ' שיט, שעו
לב ע"ב ר"ן ד"ה נאם ד' לאדני, דוד הוא דקאמר, דנאם ה' היה לאדני, דהיינו אברהם, שב לימיני, שהבטיחו במלחמת ארבעה מלכים שישב לימין השם, כלומר שיהא בעזרו לשית אויביו הדום רגליו, וכתיב בההוא מזמור אתה כהן לעולםעטרת משה ימים נוראים - ר"ה אות רפא
לב ע"ב שיטה מקובצת ד"ה עיר קטנה, אימתי ניתן באדם יצר הרע באדם, משעה שננער לצאת ממעי אמו, שנאמר לפתח חטאת רובץעטרת משה ימים נוראים - עשי"ת אות כז, יו"כ אות רכד
לב. אברהם נענש מפני שאמר במה אדעמשחת שמן (תשעא) בראשית עמ' תפג
לב. אין מזל לישראלכסף נבחר (תשפ) עמ' קמג
לב. אין מזל לישראלפחד דוד ח"א עמ' תכא
לב. אלמלא מילה לא נתקיימו שמים וארץפחד דוד ח"ג עמ' מג
לב. אם לא בריתי יומם ולילה קאי על המילהכסף נבחר (תשפ) עמ' תמז
לב. בן ג' שנים הכיר אברהם את בוראומשחת שמן (תשעא) בראשית עמ' פא
לב. בן ג' שנים הכיר אברהם את בוראונחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' א אות ד
לב. בן שלש שנים הכיר אברהם את בוראופחד דוד ח"א עמ' קמז, קנח, רלח, שלח
לב. בשעה שאמר הקב"ה לאברהם אבינו התהלך לפניפני יצחק (פראנסיס) דף יח ע"ב וע"ד
לב. בשעה שאמר הקב"ה לאברהם התהלך לפני והיה תמים אחזתו רעדה וכו'משחת שמן (תשעא) בראשית עמ' פז
לב. גדולה מילה שדוחה את הנגעיםמזבח אליהו דף קיז ע"ד
לב. גדולה תורה שאלמלא תורה לא נבראו שמים וארץפחד דוד ח"א עמ' ד, ו, יז, כט, נג, נח, שנא, שפט, תלא, תקעב, ח"ב עמ' רלה, רנג, רנו, ח"ג עמ' לב, קד, קמו, קפד
לב. גלות מצרים היה בחטא שאמר אברהם במה אדע, ותוס'כסף נבחר (תשפ) עמ' קנה, קסה, שכב, שפב
לב. הקב״ה מודד במידה כנגד מידהפחד דוד ח"ד עמ' כד
לב. כל המתמים עצמו הקב"ה מתמים עמומשחת שמן (תשעא) בראשית עמ' פז
לב. מפני מה נענש אברהם אבינו ונשתעבדו בניו במצרים וכו'פחד דוד ח"א עמ' קעח, ח"ב עמ' פח
לב. מפני מה נענש יעקב אבינו ונשתעבדו בניו למצרים וכו', שהפריש בני אדם מלבא תחת כנפי השכינה, ורא"ש ור"ןכסף נבחר (תשפ) עמ' לה, לו, עו, קעה
לב. פ"ג א"ר אבהו מפני מה נענש א"אפני יצחק (פראנסיס) דף טו ע"א
לב. רא"ש - מ"מ נענש א"א אע"פ שעבירת העונה מפורשתפני יצחק (פראנסיס) דף טו ע"א
לב. שקולה מילה כנגד כל המצוות שבתורהפחד דוד ח"ב עמ' צג, ת, ח"ג עמ' מג
לב: אין בין המודר הנאה מחבירו וכו' אלא דריסת הרגל וכו' מאן תנא ר' אליעזר היאמשחת שמן (תשעא) ויקרא עמ' סט
לב: אר"ח מה דכתיב עיר קטנה וכו'גור אריה (קאליש) פרשת וילך
לב: ביקש הקב"ה להוציא בהונה משם וכו'נחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' א אות ח
לב: ביקש הקב"ה להוציא כהונה משם וכו'משחת שמן (תשעא) בראשית עמ' תצ
לב: בתיב אבדם וכתיב אברהםנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' כו אות ט
לב: החכמה תעוז לחכם זו תשובה ומ"טפני יצחק (פראנסיס) דף קג ע"ד, קנא ע"ד, קנז ע"ב, קס ע"ב
לב: והיינו דכתיב והוא כהן לקל עליון הוא כהן ואין זרעו כהןמשחת שמן (תשעא) ויקרא עמ' רסו
לב: כיון שהקדים שם ברכת אברהם לברכת המקום ניתנה כהונה לאברהםכסף נבחר (תשפ) עמ' לה
לב: ניטלה ממנו הכהונהמשחת שמן (תשסז) ח"א עמ' סא
לב: עיר קטנה - זה הגוףכסף נבחר (תשפ) עמ' רלב
לב: עיר קטנה זה הגוף, ואנשים בה מעט אלו איברים וכו'פחד דוד ח"א עמ' תריח
ב. מי שאין לו בושת פנים בידוע שלא עמדו אבותיו על הר סיניתורה ודעת (פרוור) בראשית עמ' י
ד סד"א נדרים הוא דמפרשמע יעקב (אלגזי, תקמד) דף קא ע"א
ז. מנין שנשבעים לקיים את המצוותרעיונות ומסרים לפרשיות השבוע במדבר עמ' 181
ז: בגליון הש"סשפתי שלמה שמות עמ' לג
ז: השומע הזכרת השם מפי חבירו צריך לנדותו וכו' ועניות כמיתה וכו'שפתי שלמה שמות עמ' לג, רצט
ז: ר"ן ד"ה או מיתהשפתי שלמה שמות עמ' ש(יג)
ז: ר"ן ד"ה ואםשפתי שלמה שמות עמ' ש(יג)
ז: ר"ן ד"ה שנאמרשפתי שלמה שמות עמ' לג, לו
ז: תוס' ד"ה עניותשפתי שלמה שמות עמ' לו
ח ע"א מנין שנשבעין לקיים את המצות שנאמר נשבעתי ואקיימה לשמור משפטי צדקך, והלא מושבע ועומד מהר סיני הוא אלא הא קמ"ל דשרי ליה לאיניש לזרוזי נפשיה, ור"ן ורא"ש וריטב"אשפתי שלמה בראשית עמ' רפב-רפד
ח ע"א נשבעו לקיים את המצוותאבן ישראל (תשסז) עמ' פז
ח ע"ב הקב"ה מוציא חמה מנרתיקהאבן ישראל (תשסז) עמ' פד
ח. דאי בעי פטר נפשיה בק"ש שחרית וערביתרעיונות ומסרים לפרשת השבוע - הפטרות דברים עמ' 249
ח. האומר אשכים ואשנה פרק זה נדר גדול לאלהי ישראלברך משה דברים עמ' קמה
ח. האומר אשכים ואשנה פרק זה נדר גדול נדר לאלהי ישראלברך משה במדבר עמ' רעה, רפד
ח. נידהו בחלום צריך עשרה בנ"אשעורים באורייתא בראשית עמ' צג
ח: אין גיהנם לעולם הבא אלא הקבייה מוציא חמה מנרתיקה וכו'שארית עזריאל עמ' ת^ט
ח: כשם שא"א לבר בלא תבן וכו'שעורים באורייתא בראשית עמ' צב
ח: לעת"ל יוציא הקב"ה חמה מנרתיקה ודרשוהו מן הפסוק כי הנה יום בא בוער כתנורקול ברמ"א נשמע פרשת ראה אות ב
ח: מוציא חמה מנרתיקהאורי וישעי (יונגרייז) ענין לה
ט ע"ב רש"י ד"ה דבנדבהעבודת ישראל (קמחי, תשפ) עמ' שצד
ט ע"ב תניא אמר שמעון הצדיק מימי לא אכלתי אשם נזיר טמא כו' העבודה שאגלחך לשמיםקול אומר קרא ח"א דרוש יב אות ה
ט: אמר שמעון הצדיק מימי לא אכלתי אשם נזיר טמא אלא אחד פעם אחת בא אדם אחד נזיר מן הדרום וכו'שארית עזריאל עמ' תיעז
ט: מעולם לא אכלתי אשם נזיר טמארעיונות ומסרים לפרשיות השבוע במדבר עמ' 182
ט: מעשה בנזיר שבא מן הדרוםשעורים באורייתא ויקרא עמ' נ
ט: פעם בא אדם נזיר מהדרוםרעיונות ומסרים לפרשיות השבוע ויקרא עמ' 98
י. אסור לומר לה' קרבן שמא ימות ונמצא דקא מפיק שם שמים לבטלה וע"כ צ"ל קרבן לה'קול ברמ"א נשמע פרשת בשלח אות ז, ויקרא אות יד
י. וכי באיזו נפש חטא זה אלא שציער עצמו מן' הייןשארית עזריאל עמ' תקסט
י. כי קאמר ר"י בנדבהשמע יעקב (אלגזי, תקמד) דף קא ע"א
י: לא יאמר אדם לה' קרבן וכו'שבילי פנחס (תשפא) עמ' תס
י: לא יאמר לה' עולה אלא עולה לה' שמא ימותברך משה פסח-שבועות עמ' קצו
י: לחיים בפתח משמע לא חייםברך משה ימים נוראים עמ' קנא
יא: האומר לחולין שאוכל לך אסורקול ברמ"א נשמע פרשת כי תצא אות א
כ בני ט' מדותבגדי כהונה (פרחיא) דף קלט ע"ג
כ ע"ב אמר רשב"ג אר"י כל אדם שאשתו תובעתו הויין ליה בנים כו'קול אומר קרא ח"ג דרוש ד בהערה
כ ע"ב בני שנואהשפתי שלמה בראשית עמ' תסב
כ ע"ב וברותי מכם המורדים והפושעים וכו' אלו בני תשע מדות וכו'קול אומר קרא ח"ג דרוש יא אות ג
כ ע"ב וכשהוא מספר מגלה טפח ומכסה טפחאקים את יצחק עמ' קמה
כ. ובעבור תהיה יראתו על פניכם זו בושה "לבלתי תחטאו" מלמד שהבושה ממאה לידי יראת חטאשארית עזריאל עמ' תקמה, תשמב, תשדמ, תתקכג
כ. כל אדם שיש לו בושת פנים לא במהרה הוא חוטאשבט מישראל (פרידמן) ח"ב עמ' שעו
כ. כל מי שיש בו יר"ש לא במהרה הוא חוטאברך משה שמות עמ' קצא
כ: מאן מלאכי השרת רבנןברך משה ויקרא עמ' י
כב כעס מכלה את העיניםברך את אברהם דף צה ע"א
כב ע"א ר' נתן אומר הנודר כאלו בנה במה והמקיימו כו'קול אומר קרא ח"א דרוש ה אות ג
כב ע"ב פותחין בחרטהאבן ישראל (תשסז) עמ' קפח
כב. בהאי דקם ושחטי' לחבריה תמה ר' יוחנן ונתן לך לב רגז בבבל כתיב א"ל האי שעתא לא קעברו ירדןקול ברמ"א נשמע - מועדים ודרושים ופרקי אבות - אבות פ"ד ביאורים י
כב: אלמלא חטאו ישראל לא ניתן להם אלא חמשה חומשי תורה וספר יהושע מפני תחומי הארץשבט מישראל (פרידמן) ח"ב עמ' רכה
כג: הרוצה שלא יתקיימו נדריו כל השנה יעמוד בר"ה ויאמר כל נדר שאני עתיד לידור יהא בטלבני יוסף - בני בנימין ח"א עמ' ריז
כג: תוס' ד"ה שמתוך, הקשו מהא דאמרינן שלא לשמה נוח שלא נבראברך משה במדבר עמ' קס
כז ע"ב נודרין להרגין ולחרמין ולמוכסין וכו'עבודת ישראל (קמחי, תשפ) עמ' קמא
כז. אונס רחמנא פטריהרעיונות ומסרים לפרשיות השבוע ויקרא עמ' 21
כז: נודרין להורגין ולחרמין ולמוכסין בש"א בכל נודרין חוץ מבשבועה ובה"א אף בשבועהברך משה בראשית עמ' רכא
כז: נודרין להרגין ולחרמיןויחל משה דרוש לפ' שמות
כז: נודרין להרגיןשמע יעקב (אלגזי, תקמד) דף קא ע"א
כח ע"א במוכס העומד מאליועבודת ישראל (קמחי, תשפ) עמ' קמב
כח ר"ן - דוקא במלכי אומות העולם דינא דמלכותא דינא אבל לא במלכי ישראלויחל משה דרוש לפ' שמות
כח. נודרין להורגין שהן של בית המלך ואינן של בית המלךקול ברמ"א נשמע פרשת נצבים אות ג
ל. ר"ן ד"ה ואשהשפתי שלמה שמות עמ' תכו
ל: הנודר מן הנולדים משמע שכבר נולדו ומשמע שעתידים להוולדברך משה פסח-שבועות עמ' צז
ל: הנודר מן הנולדים משמע שכבר נולדו ומשמע שעתידים להוולדברך משה סוכות עמ' קכג
לא ע"א ביצחק (יקרא לך זרע) ולא כל יצחקקול אומר קרא ח"א טעמא דקרא תולדת ב
לא ע"ב גדולה מילה שנכרתו עליה שלש עשרה בריתותאקים את יצחק עמ' לז
לא ע"ב ר"ן - בעם גדול יש כמה שנולדים מהוליםפרפרת הפרשה פרשת שמות פרק ב פסוק ב עמ' קפז {א"כ מה מעלת משה בזה שנולד מהול, כאמור בסוטה יב ע"א}
לא ע"ב שאני נהנה למולים וכו'עבודת ישראל (קמחי, תשפ) עמ' רמב
לא. ביצחק ולא כל יצחקבני יוסף - בני בנימין ח"ב עמ' קלה
לא. ביצחק ולא כל יצחקברך משה סוכות עמ' ק
לא. כי ביצחק וגו' ביצחק ולא כל יצחקשארית עזריאל עמ' סו, קיב, תשא
לא: אם לא בריתי יומם ולילה היינו התורהברך משה פסח-שבועות עמ' ריד, רכה
לא: גדולה מילה שאילמלא היא לא ברא את עולמוברך משה סוכות עמ' קנה
לא: גדולה מילה שאלמלא היא לא ברא את עולמוברך משה ט"ו בשבט-שבת הגדול עמ' עא
לא: גדולה מילה שאלמלא היא לא ברא את עולמוברך משה שמות עמ' לג, מב, רכז
לא: גדולה מילה שאלמלא היא לא ברא הקב"ה את עולמוקול ברמ"א נשמע - מועדים ודרושים ופרקי אבות - כללות המועדים אות ג י
לא: גדולה מילה שאלמלא היא לא ברא הקב"ה את עולמוקול ברמ"א נשמע פרשת פנחס אות ד
לא: גדולה מילה שלאמלא היא לא נתקיימה שמים וארץ וכו'ברך משה ויקרא עמ' עד
לא: גדולה מילהשמע יעקב (אלגזי, תקמד) דף כו ע"ד
לא: י"ג בריתותרעיונות ומסרים לפרשיות השבוע בראשית עמ' 74
לא: מילה נכרתו עלי' י"ג בריתותברך משה בראשית עמ' נא
לא: קרבן נכרתו עליה י"ג בריתותברך משה ימים נוראים עמ' קמד
לא: רבי ישמעאל אומר גדולה מילה שנכרתו עליה י"ג בריתותשבילי פנחס (תשפא) עמ' מו
לב ביקש הקב"ה להוציא כהונה משםבגדי כהונה (פרחיא) דף נג ע"א
לב ע"א בן ג' שנים הכיר אברהם את בוראוקול אומר קרא ח"א דרוש י אות א
לב ע"ב אברהם בתחלה המליכו הקב"ה על רמ"ג אברים ולבסוף המליכו על רמ"ח אברים, ור"ן ורא"ששפתי שלמה בראשית עמ' תקכו-תקכז
לב ע"ב החכמה יועצתו לשוב בתשובהאורח לחיים (לונטשיץ, תשמח) עמ' נו
לב ע"ב השטן בחושבניה תלת מאה ושיתין וארבעהעבודת ישראל (קמחי, תשפ) עמ' תקנז
לב ע"ב והוא כהן לאל עליון, הוא כהן ואין זרעו כהןשפתי שלמה בראשית עמ' קצג, קצט
לב ע"ב עיר קטנה זה הגוף ואנשים בה מעט אלו אברים וכו'אקים את יצחק עמ' רנ
לב שמואל אמר בשביל שהפריז לאמר במה אדע נאמר לו ידוע תרעשארית מנחם ח"א בראשית עמ' מ
לב שנענש על ששאל אות וכו'שארית מנחם ח"א בראשית עמ' מט
לב שעשה אנגריא בתלמידי חכמיםשארית מנחם ח"א בראשית עמ' מב
לב. אברהם אבינו היה הראשון שהכיר שכל מה שעובר על האדם הכל הוא לטובה ולמד זה לבני דורואמרי יעקב (שפיצר) עמ' רלג
לב. בן ג' היה א״א בהכירו בוראורעיונות ומסרים לפרשת השבוע - הפטרות דברים עמ' 66
לב. גדולה מילה ששקולה כנגד כל המצות שבתורה שנאמר כי על פי הדברים האלה וגו'קול ברמ"א נשמע - מועדים ודרושים ופרקי אבות - כללות המועדים אות א כ, מילה אות י
לב. גדולה תורה שלאמלא תורה לא נתקיימו שמים וארץברך משה ט"ו בשבט-שבת הגדול עמ' עא, צט
לב. גדולה תורה שלאמלא תורה לא נתקיימו שמים וארץברך משה שמות עמ' מב, רכז
לב. גלות מצרים הי' עונש על שאמר אברהם במה אדע, שעשה אנגרי' בת"ח, שהחזיר הנפשות למלך סדוםקול ברמ"א נשמע פרשת שמות אות א*
לב. וירק את חניכיו זה אליעזרשבילי פנחס (תשפא) עמ' סב
לב. כל המתמים עצמו שעה עומדת לושפתי שלמה שמות עמ' תקו
לב. לא למשה רבינו ביקש שטן להרוג אלא לאותו תינוקתורה ודעת (פרוור) בראשית עמ' קכ
לב: א"ל אברהם וכי מקדימין ברכת עבד לברכת רבו וכו'שיח חן פ' לך לך דרוש ב
לב: אברהם גי' רמ"ח כנגד האבריםברך משה סוכות עמ' לא, קעח
לב: ביקש הקב"ה להוציא כהונה משם כיון שהקרים ברכת אברהם לברכת המקוםברך משה ויקרא עמ' נט
לב: ביקש הקב"ה להוציא כהונה משם על שהקדים ברכת אברהם לברכת המקוםברך משה בראשית עמ' ס
לב: בקש הקב"ה להוציא כהונה משם בן נח וכו'שיח חן פ' לך לך דרוש ב
לב: בשעת יער הרע לית דמדכר ליה ליצר טובשבט מישראל (פרידמן) ח"ב עמ' שלט
לב: בתחלה המליכו הקב"ה על מאתים וארבעים ושלשה אברים ולבסוף המליכו על מאתים וארבעים ושמונה אבריםבני יוסף - בני בנימין ח"א עמ' ל, רלז
לב: מפני שהפריז על מדותיו של הקב"ה שנא במה אדע כי אירשנהבני יוסף - בני בנימין ח"ב עמ' יא
לב: עיר קטנה זה הגוף ואנשים בה מעט אלו אברים וכו' דבשעת יצר הרע לית דמדכר לי' ליצר טובקול ברמ"א נשמע - מועדים ודרושים ופרקי אבות - אבות פ"ג ביאורים ט

מכון הלכה ברורה
ירושלים ת"ד 34300

פרטים נוספים
בטל' 02‎-6521259
פקס 02‎-6537516

ראשי | מידע | השיטה | פרסומים | דוגמה | תרומות | הסכמות | גלרית תמונות | בית מדרש וירטואלי
ספריה וירטואלית | הלכות פסח | הלכות חנוכה | מפתח לרמב"ם | נושאי הבירורים | פרשת השבוע
דף יומי | מצגות | מפתח לאגדות | מאגרי מידע | תקוני טעויות דפוס | צרו קשר

HOME | ABOUT HALACHA BRURA | השיטה | EXAMPLE |
PUBLICATIONS | DONATIONS | ENDORSEMENTS (HASKAMOT) | WEEKLY PARSHA | CONTACT US