Halacha Brura and Berur Halacha Institute

מכון הלכה ברורה ובירור הלכה

מפתח לפירושים על אגדות התלמוד

לדף הראשי של המפתח לאגדות
לרשימת הספרים

ללקט ביאורי אגדות על מסכת נדרים (עם טקסט מלא של המקורות)

מסכת נדרים
לשון הגמראמראה מקום הביאור
ב ע"א01 כל כינוי נדרים ור"ןשעורי דעת ספר א עמ' קעב
ב ע"א01 כל כינויי נדרים כנדרים וחרמים כחרמיםתורה ודעת תשסה-תשסז עמ' כו
ב ע"א01 כל כינויי נדרים כנדריםדברי תורה (שפירא) מהד' ו סי' לד
ב ע"א01 כל כינויי נדרים כנדריםחמשה מאמרות (תשסט) - סמוכים לעד - כתובות ג
ב ע"א01 כל כינויי נדרים כנדרים, רשב"אאור אברהם - סידור התפילה עמ' קסא
ב ע"א01 כל כנויי נדרים כנדריםוזאת התורה עמ' רמד
ב ע"א01 כל כנויי נדרים כנדריםויגד יעקב עמ' תריט
ב ע"א01 כל כנויי נדרים כנדרים וכו'מחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' רסג
ב ע"א01 כל כנויי נדרים כנדרים, רשב"א ד"ה כלאור אברהם בראשית עמ' רכז
ב ע"א01 ענין הנדריםאורות האמונה עמ' 111-112 [69]; שמונה קבצים קובץ ז פסקא פז
ב ע"א02 האומר לחברו מודרני ממךעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' קכו
ב ע"א02 שבועות כשבועות וכו' ור"ןעטרת חן ח"א עמ' קטו
ב ע"א02 כל כינויי שבועות כשבועותעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' סב
ב ע"א03 מודרני ממך שאני אוכל לךעבודת עבודה (תשעד) ויקרא-דברים עמ' רנח
ב ע"א05 ר' עקיבא היה חוכך בזה להחמירמפי ספרים וסופרים (תשעב) אבות פניני חסידות פ"א אות קלג
ב ע"א ר"ן - בשבועת סוטה דחשובה מושבעת מפי עצמהעיוני רש"י במדבר עמ' עא
ב ע"א ר"ן - דין שבועה בלי שםאור אברהם ויקרא עמ' ערב
ב ע"א ר"ן - ישוב קושייתו על ר"תהעמק דבר בראשית הרחב דבר פ"כד פסוק ג
ב ע"א ר"ן - למ"ד לשון נכרים פשיטא דנדרים נאמרים בכל לשוןויגד יעקב עמ' תרכא
ב ע"א ר"ן - לשונות נדרים אינן אלא הסכמת אומה ואומהגור אריה שמות פי"ב הערה 106
ב ע"א ר"ן - מהניא שבועה בלא שםבאמונה שלמה עמ' נט
ב ע"א ר"ן - נדר בל' שבועהטבעות זהב ח"א דף נד ע"ד [הלכה]
ב ע"א ר"ן - עיקר הנדר הוא שיאמר דבר זה אסור עלישמחת הנפש עמ' כו
ב ע"א ר"ן - עיקר הנדר הוא שיאמר דבר זה אסור עליגור אריה במדבר פ"ל הערה 51
ב ע"א ר"ן - עיקר הנדר שיאמר דבר זה אסור עלי וכו' ויתפיסנו בדבר הנדורדבר טוב עמ' שיא
ב ע"א ר"ן - שאר השפות יצירת בני אדםפירוש המכבי שמות עמ' צה
ב ע"א ר"ן ד"ה ושבועותהדרום כרך כח עמ' 74
ב ע"א ר"ן ד"ה ושבועות, ותו"ירנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' רג-רד
ב ע"א ר"ן ד"ה כל - שיאמר דבר זה אסור עלי ובין שהתפיסו ובין שלא התפיסו אסורמגיד דבריו ליעקב (מביאלה, תשסד) עמ' קס
ב ע"א ר"ן ד"ה כל וד"ה שבועותגבורות אליהו סי' פא אות א-ב
ב ע"א ר"ן ד"ה כל כינויימועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' עא
ב ע"א ר"ן ד"ה כל כנויי נדרים - כאדם האוחז כלי בבית יד שלופני מנחם אמור עמ' קנז
ב ע"א ר"ן ד"ה כל כנוייאוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ב עמ' נו, עה
ב ע"א ר"ן - מחלוקתו עם ר"תנפש הרב עמ' מט
ב ע"א ר"ן - קונם ככר זה עליגור אריה במדבר פ"ל אות ט
ב ע"א ר"ן ד"ה ושבועות - שבועת ביטוי לא בעיא שםרנת יצחק יהושע עמ' צח
ב ע"א ר"ן ד"ה ושבועות, בדברי ר"תרנת יצחק דברי הימים עמ' רפט
ב ע"א ר"ן ד"ה ושבועות - הזכרת שם לבד הוי שבועהרנת יצחק שמואל עמ' קצג, רלו
ב ע"א המפרש - האם הפירוש למס' נדרים הוא מרש"ילקוטי שיחות חכ"ג עמ' 138
ב ע"א ראשונים - לשון הקודש הוא לשון 'בעצם'אסופת מערכות בראשית ח"א עמ' ק
ב ע"א רשב"א - עיקר הלשון הוא לשון הקודשאור אברהם - הגדה של פסח עמ' קעד
ב ע"א רשב"א - עיקר הלשון הוא לשון תורהאור אברהם - מגילת אסתר עמ' רמו
ב ע"א רשב"א ד"ה כל כנויישם דרך שמות עמ' ריט
ב ע"א רשב"א ור"ן - ענין לשון אומותשירת הפסח אות קסז
ב ע"א תוס' הרא"ש - בנדרים צריך להוציא בשפתיואור אברהם במדבר עמ' קצד
ב ע"א מאיריבנין אפרים עמ' עג, קכח [הלכה]
ב ע"א פי' הרא"שוענפיה ארזי אל (תשסו) על התורה ח"ב עמ' קטז*
ב ע"א קרן אורהבנין אפרים עמ' קעב [הלכה]
ב ע"ב01 מ"ש גבי נזיר דלא קתני להו לכולהו, ר"ןברכת חיים (מרנלנדר) דף עד ע"ג
ב ע"ב06 איידי דתנא נדרים דמיתסר חפצא עליה וכו'טוב ירושלים במדבר פ"ל פסוק ב
ב ע"ב06 איידי דתנא נדרים דמיתסר חפצא עליהפני מנחם מטות-מסעי עמ' ריג
ב ע"ב06 איסור חפצאשערים מצוינים בראשית-שמות עמ' קפ
ב ע"ב06 בנדר מתסר חפצא וכו'רחמים לחיים דף נ"ה ע"ג (שו"ת הרשב"א חלק ה סימן ר"ל)
ב ע"ב06 דמיתסר חפצא עליהברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' רכז
ב ע"ב06 נדרים איסור חפצא הןאור אברהם דברים עמ' קפט, שצ
ב ע"ב06 נדרים איסור חפצא שבועות איסור גברא, רא"ש - נזירותאור אברהם על ספר המצוות עמ' תקה
ב ע"ב06 נדרים איסור חפצא, תוס' הרא"ש - משא"כ נזירותאור אברהם במדבר עמ' נו, נח, סב
ב ע"ב06 נדרים דהוה אסר חפצא עליהשם דרך במדבר עמ' קמז
ב ע"ב06 נדרים דמיתסר חפצאלילה כיום יאיר (באום) עמ' 329
ב ע"ב06 נדרים דמיתסר חפצא עליה וכו' שבועה דקאסר נפשיה מן חפצאפני מנחם נישואין ושבע ברכות עמ' קלט
ב ע"ב06 נדרים דמיתסר חפצא עליהעיוני רש"י במדבר עמ' תקלא, תקפ
ב ע"ב06 נדרים הוי איסור חפצאאור אברהם ויקרא עמ' רסט
ב ע"ב06 נדרים הוי איסור חפצאגור אריה במדבר פכ"א הערה 13, פ"ל אות י
ב ע"ב08 פתח בכינויין כל כנויי נדרים ומפרש ידות וכו'מגילת סמנים עמ' עט
ב ע"ב08 שבועה הוי איסור גבראשבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' קלז
ב ע"ב12 ידות נדרים כנדריםדברי תורה (שפירא) מהד' ג סי' עו
ב ע"ב12 ידות נדריםעקבי אבירים (תשסה) עמ' מו
ב ע"ב12 ידות נדריםתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' סב
ב ע"ב12 ידות נדריםתורת מנחם חל"ז עמ' 82
ב ע"ב13 ההוא דסליק מיניה ההוא מפרש ברישאתפארת צבי ויקרא עמ' שנה
ב ע"ב13 ההוא דסליק מיניה מפרש ברישאדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 186, פ"ה הערה 191
ב ע"ב13 תנא ממה דסליק מפרש ברישאשפת אמת (ברעזאן, תשסח) עמ' רטו
ב ע"ב ר"ן - נדר שאמרו בלשון שבועה מהניגור אריה במדבר פ"ל הערה 45
ב ע"ב ר"ן - רישא דמילתא לא מיחסראמקור חיים (תשסו) עמ' שפב
ב ע"ב ר"ן ד"ה איידי דתנא וכו'עטרת חן ח"א עמ' קטז
ב ע"ב פירוש הרא"ש - בגופו תלוי הנזירות וכו' וממילא נאסר וכו'לקוטי שיחות חל"ח עמ' 28
ב ע"ב רא"ש ד"ה לאפוקי - ונזיר בגופו תלוי הנזירותמגיד דבריו ליעקב (מביאלה, תשסד) עמ' קמ
ב ע"ב תוס' ד"ה ומ"שהעמק דבר בראשית הרחב דבר פ"כד פסוק ג
ב ע"ב תוס' ד"ה נדריםברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' קפח
ב ע"ב תוס' ד"ה שאני - עיקר נדר האמור בתורה הוא בהתפסה בקרבןצמח צבי אגרת סה
ג ע"א01 זימנין מפרש ההוא דפתח ברישא זימנין ההוא דסליק מפרש ברישאלקוטי שיחות חי"ד עמ' 109
ג ע"א01 זימנין מפרש ההוא דפתח ברישאפרדס מרדכי עמ' תקמו
ג ע"א03 ידות דאתיין ליה מדרשא וכו' אקדים נמי ותני ידותשל"ה (תשנז) תושבע"פ אות קכג
ג ע"א05 מיפתח פתח בכינויין דאורייתא ברישא הניחא למאן דאמר כינויין לשון נכרים הן וכו'חמשה מאמרות (תשסט) - סמוכים לעד - כתובות ג
ג ע"א05 מיפתח פתח בכינויין דאורייתא ברישא וכו' הניחא למאן דאמר כינויין לשון נכרים הן וכו', ור"ן ד"ה כי פתח וכו'דברי תורה (שפירא) מהד' ו סי' לד
ג ע"א11 ידות נדריםדובר שלום (תשסג) - אהל יהושע עמ' יח
ג ע"א11 ידות נדריםלקט אמרי קודש - במדבר עמ' קיד, קטו
ג ע"א11 ידות נדריםמקור ברוך (הגר) עמ' קמט
ג ע"א11 ידות נדריםנועם הברכה עמ' צט
ג ע"א11 ידות נדריםשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' שנז
ג ע"א16 לעשות כנויי נזירות כנזירותדברי שאול במדבר עמ' כו
ג ע"א19 מקיש נזירות לנדרים ונדרים לנזירות וכו'אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ג עמ' קיח
ג ע"א23 אף נזירות עובר בבל יחלזאת ליעקב במדבר עמ' לה
ג ע"א23 בנזירות עובר על בל יחל ובל תאחראור אברהם על ספר המצוות עמ' תקט
ג ע"א31 דברה תורה בלשון בני אדםיסוד האמונה (תשסז) ויכוח השואל והמשיב אות ה, קח, הקדמה הגדולה אות נד
ג ע"א31 דברה תורה כלשון בני אדםאילת אהבים (אלקבץ, תשס) עמ' רכח
ג ע"א31 דברה תורה כלשון בני אדםאמרות ה' השלם ח"ד עמ' קכט
ג ע"א31 דברה תורה כלשון בני אדםבאמונה שלמה עמ' שמג
ג ע"א31 דברה תורה כלשון בני אדםהדרום כרך טז עמ' 75
ג ע"א31 דברה תורה כלשון בני אדםעקבי אבירים (תשעא) עמ' קמא
ג ע"א31 דיברה תורה בלשון בני אדםולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' תקמט
ג ע"א ר"ן - איכא ב"חשעת הכושר דף מב ע"ד
ג ע"א ר"ן ד"ה כי פתח פתח - שכן דרך התנא להתחיל בדברים הידועים והפשוטיםחמשה מאמרות (תשסט) - סמוכים לעד - כתובות ג
ג ע"א ר"ן ד"ה לנדור - מלתא דאתיא בגזירה שוה טרח וכתב לה קראאגרא דפרקא (תשסה) עמ' קיג
ג ע"א רש"י ד"ה לנדור נדר ור"ן ד"ה הניחאלקוטי שיחות חכ"ג עמ' 138
ג ע"א רש"י ד"ה לנדורגור אריה בראשית פל"ב הערה 145
ג ע"א תוס' ד"ה אי כתיב נדר, ר"ן ד"ה דכתיב נזיר, רא"ש ד"ה אי כתבדברי שאול במדבר עמ' כו
ג ע"ב08 מפיק ליה לידות מן לנדור נדרעיוני רש"י במדבר עמ' תקלב
ג ע"ב11 בל יחל בנדרים וכו'עיוני רש"י במדבר עמ' תקלד
ג ע"ב11 בשלמא בל יחל דנדרים משכחת לה כגון דאמר ככר זו אוכל ולא אכלה, וגליון הש"ס לרעק"אשם דרך במדבר עמ' קמז
ג ע"ב12 כגון שאמר ככר זה אוכל ולא אכלה, רע"אאור אברהם במדבר עמ' שמח
ג ע"ב14 בל יחל בנזירותברכת אבות עמ' רעז
ג ע"ב14 בל יחל דנזירות היכי משכחת להאור אברהם על ספר המצוות עמ' תקי
ג ע"ב15 אכל קם ליה בבל יאכלעיוני רש"י במדבר עמ' תקלט
ג ע"ב21 האומר לא אפטר מהעולם עד שאהא נזירשם דרך במדבר עמ' קמט
ג ע"ב22 לא איפטר מן העולם עד שאהא נזיר וכו'ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' קסח
ג ע"ב24 דאמרינן כל שעתא ושעתא דלמא מייתאדרת אליהו (קוצין) ח"ג עמ' 106
ד ע"א08 אמר רב אשי הואיל וכן נזיר שטימא וכו'דורות הראשונים כרך ו עמ' 76
ד ע"א08 הואיל וכן נזיר שטימא עצמו במזיד עובר משום ב"ת דנזירות טהרה, ר"ן - לוקהשפוני טמוני חול (תשנט) עמ' קז
ד ע"א08 הואיל וכן נזיר שטימא עצמו במזיד עובר משום ב"ת דנזירות טהרה, ר"ן - לוקהשפוני טמוני חול (תשכג) עמ' קכד
ד ע"א16 כי דרוש ידרשנו אלו חטאות ואשמותאהל נפתלי עמ' תיב
ד ע"א16 כי דרוש ידרשנו אלו חטאות ואשמותמים חיים (קרייסווירטה) עמ' תס
ד ע"א17 חידוש הוא בנזירטוב טעם במדבר עמ' כ
ד ע"א17 חידוש הוא שחידשה תורה בנזירפניני שבח עמ' קלא
ד ע"א ר"ן - אין היקש למחצהדולה ומשקה - סגולות התורה עמ' שנא
ד ע"א ר"ן ד"ה הואילזאת ליעקב במדבר עמ' לז
ד ע"ב05 חטאת נזיר אינו בא על החטא וכו'תורת העולה (תשעה) עמ' תקצג
ד ע"ב05 והרי חטאת יולדת וכו' משום בל תאחררנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' פח
ד ע"ב05 חטאת יולדת לא באה על חטא וכו' ור"ןתורת העולה ח"ג פרק סט
ד ע"ב12 סד"א נדרים הוא דמפרשארית יעקב (אלגזי) דף קא ע"א
ד ע"ב12 סד"א נדרים הוא דמפרשארית יעקב (אלגזי, תשנא) עמ' שכז
ד ע"ב16 עד שיאמר שאיני אוכל שאיני טועםעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' קכו
ד ע"ב24 אסור אסור למה לי למתנישל"ה (תשנז) תושבע"פ אות קכז
ד ע"ב ר"ן ד"ה קא שריאפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' קנז
ד ע"ב ר"ןבנין אפרים עמ' צז, קפ [הלכה]
ד ע"ב רא"ש - מצות אכילת קדשיםברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' קג
ד ע"ב רא"ש ד"ה קא שריא - גם בקדשים קלים יש מצוה באכילתןתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' קכה (קנו)
ד ע"ב רא"ש ד"ה קא שריאלהורות נתן ויקרא עמ' סא
ד ע"ב רא"ש ד"ה קשריאמשנת חיים דברים עמ' שיח
ד ע"ב תוס'תיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' רג
ד ע"ב תוס'בנין אפרים עמ' צו [הלכה]
ה ע"א מודר אני לך שניהם אסוריםאמרי מרדכי (שפלטר, תשעב) אות צ
ה ע"ב אמר רבא מתניתין קשיתיה וכו'הר המוריה עמ' רנא
ה ע"ב ידים שאינו מוכיחות לא הוי ידיםשרגא המאיר על התורה עמ' קצ
ה ע"ב אביי אמר הוויין ידיםרנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' רה
ה ע"ב ר"ן ד"ה מהזאת ליעקב במדבר עמ' רצג
ו ע"ב בעי רב פפא יש יד לקדושין, ור"ןשארית מנחם ח"ב עמ' רעט
ו ע"ב יש יד לקידושין או אין יד לקידושיןלב המשפט ח"א שיעור ה [הלכה]
ו ע"ב יש יד לקידושיןודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' ש
ו ע"ב או דלמא ואת חזאי קאמר ור"ןשעורי דעת ספר א עמ' רכט
ו ע"ב יש יד לפאה או אין יד לפאה וכו'אור אברהם על ספר המצוות עמ' תרו
ו ע"ב יש יד לפאה או אין יד לפאהאור אברהם ויקרא עמ' שכו
ו ע"ב יש יד לפאהברכת אבות עמ' רעח
ו ע"ב עושה אדם כל שדהו פאהאור אברהם ויקרא עמ' רנט, רס
ו ע"ב עושה אדם כל שדהו פאהאור אברהם על ספר המצוות עמ' תקצט
ו ע"ב עושה אדם כל שדהו פאה, תוס'אור אברהם דברים עמ' רסב
ז ע"א01 יש יד לצדקה או אין יד לצדקהדרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' רפג
ז ע"א01 יש יד לצדקהבנין אפרים עמ' קעב [הלכה]
ז ע"א01 יש יד לצדקהברכת אבות עמ' רסו, רע
ז ע"א01 יש יד לצדקהמצווה ועושה ח"ב עמ' שסא, שסב
ז ע"א03 והדין נמייוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קנז {המתפיס בצדקה השני הקדש}
ז ע"א03 והדין נמיעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קא {יש התפסה לצדקה}
ז ע"א08 בפיך זו צדקה וכו'צדקה חיים דף ד ע"א (דף י"א ע"א ד"ה ולכך)
ז ע"א08 בפיך זו צדקהדגל מחנה יהודה עמ' שא
ז ע"א08 בפיך זו צדקהדרשות מהר"ם בריסק - מועדים עמ' תכד
ז ע"א08 בפיך זו צדקהפני מנחם כי תצא עמ' קכה
ז ע"א08 בפיך זו צדקהשמע יעקב (זיידא) עמ' מב, עה
ז ע"א11 הפקרודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' שא {מדין נדר}
ז ע"א11 הפקר היינו צדקהאור אברהם ויקרא עמ' שנב
ז ע"א11 הפקר היינו צדקהאור אברהם על ספר המצוות עמ' תקטז
ז ע"א11 הפקרמקראי קדש (תשנג) עמ' שלא
ז ע"א11 צדקה כהפקרמצווה ועושה ח"ב עמ' שנד
ז ע"א13 אין היקש למחצהברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' ריט
ז ע"א13 אין היקש למחצהולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' תקנ
ז ע"א13 דאין היקש למחצהלקוטי שיחות חכ"ג עמ' 22
ז ע"א20 והא מיבעיא ליה לרבינא הזמינו לכית הכסא מהו הזמינו לבית המרחץ מהושל"ה (תשנז) תושבע"פ אות רלב
ז ע"א20 מכלל דפשיטא ליה דיש זימוןמקראי קדש (תשנג) עמ' שז
ז ע"א21 הזמינו לבית הכסאמים חיים (קרייסווירטה) עמ' תל
ז ע"א23 את"ל יש זימון וכו' תיבעי ליה וכו'דורות הראשונים כרך ו עמ' 48
ז ע"א24 מנודה אני לךודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' קלא
ז ע"א ר"ן - ספק צדקהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' קסב
ז ע"א ר"ן - ריחוק מנורה ד' אמותגור אריה במדבר פי"ב הערה 19
ז ע"א ר"ן ד"ה ולענין - הרמב"ם פוסק כדעת ה'אם תמצי לומר'תפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' רלג (תקסא)
ז ע"א ר"ן ד"ה ולענין - ספק בצדקהתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' תד
ז ע"א ר"ן ד"ה ולענין הלכהגבורות אליהו סי' פא אות ד
ז ע"ב07 נידוהו בפניו אין מתיר לו אלא בפניובית יוסף סימן שיד דף שסה ע"ב; שו"ת הרשב"א (רצט) סימן תסג דף קכד ע"א
ז ע"ב07 נידוהו בפניו אין מתירים לו אלא בפניואהל יעקב (שפירא) דף סו ע"א
ז ע"ב10 המזכיר את השם לבטלה חייב נידוי וגורם לעצמו עניותעבודת עבודה (תשעד) ויקרא-דברים עמ' רלו
ז ע"ב10 השומע אזכרה מחבירוכללי המצות (צפת תשנב) עמ' 146
ז ע"ב10 השומע הזכרה מחבירו לבטלה חייב לנדותוראשית חכמה (תשמד) - תוצא' חיים אות קטו
ז ע"ב10 השומע הזכרה צריך לנדותהמאור שבתורה (לסין)
ז ע"ב10 השומע הזכרת השם חייב לנדותומקראי קדש (תשנג) עמ' שטו
ז ע"ב10 השומע הזכרת השם וכו'טהרת יו"ט חי"ח עמ' פ
ז ע"ב10 השומע הזכרת השם וכו'תורה וחיים (כלפון) עמ' שס
ז ע"ב10 השומע הזכרת השם חייב לנדותויוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' טו, ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קעג, קעז
ז ע"ב10 השומע הזכרת השם מפי חבירו וכו'אור אברהם - תלמוד תורה עמ' רלא
ז ע"ב10 השומע הזכרת השם מפי חבירו צריך לנדותושערי תשובה שער ג אות סא, סה"י אות סה {חכמי ישראל היו מנדים ומשמתים המוציא שם שמים לבטלה}
ז ע"ב10 השומע הזכרת השם מפי חבירו צריך לנדותו ואם לא נידהו וכו'שערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר סא
ז ע"ב10 השומע הזכרת השם מפי חבירו צריך לנדותו וכו'אוצר המאמרים (וייס, תשסג) עמ' שיא
ז ע"ב10 השומע הזכרת השם מפי חבירו צריך לנדותו וכו'ס' הזכרונות (אבוהב, תשעד) עמ' קצב
ז ע"ב10 השומע הזכרת השם מפי חבירו צריך לנדותו וכו'ס' חרדים (שסא) דף יו/יז ע"א; בית יוסף יורה דעה ס' שלד דף שסו ע"א; תפארת ישראל (מהר"ל, שנט) פ' לט דף לה ע"ב
ז ע"ב10 השומע הזכרת השם מפי חבירו צריך לנדותו וכו'רוח נכון עמ' קצא
ז ע"ב10 השומע הזכרת השם מפי חבירו צריך לנדותואמרי השכל עמ' 131
ז ע"ב10 השומע הזכרת השם מפי חבירו צריך לנדותודברי יואל פ' תרומה דף רטז ע"ב10
ז ע"ב10 השומע הזכרת השם מפי חבירו צריך לנדותודרשות שבט הלוי ח"א עמ' עט
ז ע"ב10 השומע הזכרת השם מפי חבירו צריך לנדותותורה בציון עמ' תקטז
ז ע"ב10 השומע הזכרת השם מפי חבירו צריך לנדותו, ואם לא נידהו הוא עצמו יהא בנידוישל"ה (תשנז) - מס' יומא אות א
ז ע"ב10 השומע הזכרת השם מפי חבירו צריך לנדותו, ר"ןימלא פי תהלתך ח"ב עמ' תקסח
ז ע"ב10 השומע הזכרת השם מפי חברו חייב לנדותושרגי טובא דרוש א
ז ע"ב10 השומע הזכרת השם מפי חברו צריך לנדותו ואם לא נדהו, הוא עצמו יהא בנדויעת לעשות חלק ב כלל י שאלה סה
ז ע"ב10 השומע הזכרת השם צריך לנדותו ור"ןשבות יעקב (אבולפיה) עמ' לו
ז ע"ב10 השומע הזכרת וכו', ור"ן ד"ה אודברי ברוך ח"ב סי' מד אות ג
ז ע"ב10 השומע הזכרת שם מפי חבירו צריך לנדותו, ר"ןימלא פי תהלתך (תשעד) עמ' קנה
ז ע"ב10 השומע הזכרת שם שמים מפי חברו לבטלה צריך לנדותומגדל עוז (תשעח) עמ' תקמו
ז ע"ב10 השומע הזכרת, רי"ףמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' פה
ז ע"ב10 השומע מחבירו שמזכיר שם שמים לבטלהמבשרת ציון ח"ג עמ' רצט
ז ע"ב10 השומע מפי חבירומשיבת נפש עמ' מח
ז ע"ב10 כל השומע הזכרה מפי חבירו צריך לנדותו ואם לא נדהו הוא בעצמו יהא בנדויס' חסידים סי' ג, י, מג
ז ע"ב10 כל השומע הזכרת השם מחבירו חייב לנדותו שכל מקום שהזכרת שם מצויה עניות מצויהתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תקצט, תרב
ז ע"ב10 כל השומע הזכרת השם מחבירותפארת ישראל (מהר"ל, הניג) עמ' קיט
ז ע"ב11 ואם לא נדהו וכו', ר"ן ד"ה ואם לא, והגהות ר"י עמדיןצמח צבי אגרת מח
ז ע"ב11 צריך לנדותומקראי קדש (תשנג) עמ' רעט {אינו חייב בנידוי רק בכ"ד דברים}
ז ע"ב12 בכ"מ שהזכרת השם מצוי עניות מצויהגור אריה בראשית פל"ט הערה 7, דברים פ"ד הערה 119
ז ע"ב12 הזכרת שם בלא קדושה שם עניות מצויהמעינות האמונה (תשסב) עמ' שסז
ז ע"ב12 הזכרת שם לבטלה מביא לידי עניותאמרות ה' השלם ח"ג עמ' רפט
ז ע"ב12 כ"מ שהזכרת שם שמים מצוייערי עם דבשי ח"א עמ' לט
ז ע"ב12 כל מקום שהזכרת ה' מצויה עניות מצויהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תשלב
ז ע"ב12 כל מקום שהזכרת ה' מצויה שם עניות מצויהתפארת ישראל (הרטמן) עמ' שצ הערה 4, תסח הערה 37
ז ע"ב12 כל מקום שהזכרת ה' מצויהאבן ישראל (פישר) אגדה ח"א עמ' צז
ז ע"ב12 כל מקום שהזכרת השם לבטלה מצויה עניות מצויהדברי חנינא - מזלות עמ' קמט
ז ע"ב12 כל מקום שהזכרת השם מצויה עניות מצויהברית שלום (תשסח) עמ' רכח
ז ע"ב12 כל מקום שהזכרת השם מצויה עניות מצויהולאשר אמר בראשית-שמות עמ' רו
ז ע"ב12 כל מקום שהזכרת השם מצויה עניות מצויהנצח ישראל (הרטמן) עמ' שטו הערה 43, תשכח הערה 26
ז ע"ב12 כל מקום שהזכרת השם מצויה שם עניות מצויה ור"ן ורא"שקב חיים עמ' קי
ז ע"ב12 כל מקום שהזכרת השם מצויה שם עניות מצויהבאר הגולה (הרטמן) באר ו הערה 589
ז ע"ב12 כל מקום שהזכרת השם מצויה שם עניות מצויהדרך חיים (תשע) פ"א הערה 795, 1290, פ"ד הערה 601
ז ע"ב12 כל מקום שהזכרת השם מצויהאהל שלמה (סגל) בראשית עמ' תקי
ז ע"ב12 כל מקום שהזכרת השם מצויהנתיבות עולם ח"ב עמ' כט
ז ע"ב12 מקום שהזכרת השם מצויה עניות מצויהחכמת התורה תולדות עמ' תקעח
ז ע"ב12 שכ"מ שהזכרת מצוי' עניות מצוי'ברית שלום (תעח) דף לו ע"א
ז ע"ב13 ועניות במיתה שנא' כי מתו וכו'העמק דבר שמות פ"ד פסוק יט
ז ע"ב13 ועניות כמיתה שנאמר כי מתו כל האנשיםאגרת הטיול (תשעה) עמ' קכט
ז ע"ב13 ועניות כמיתהכתר שם טוב (תשסד) סי' תיג
ז ע"ב13 עני חשוב כמת שנאמר כי מתו כל האנשים המבקשים את נפשךשם יחזקאל עמ' תז
ז ע"ב13 עני חשוב כמתברכת אליהו (עמאר) שמות פרשת שמות מאמר כג
ז ע"ב13 עני חשוב כמתדברי יחזקאל שרגא תליתאה עמ' קלז
ז ע"ב13 עני חשוב כמתחכמת התורה משפטים עמ' רפג
ז ע"ב13 עני חשוב כמתטוב טעם דברים עמ' פא, קל
ז ע"ב13 עני חשוב כמתמפי ספרים וסופרים - פניני חסידות דברים ה
ז ע"ב13 עניות כמיתהאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) וארא כג
ז ע"ב13 עניות כמיתה וכו'מזמור לתודה (אריפול, שלו) בפ' אל ה' ויאר לנו במחבר' א; מנחה בלולה (שנד) פרשת שמות דף סד ע"א; שפתי כהן (הכהן, שסה) פרשת שמות דף עא ע"ד; דבק טוב (אושנבורג, שמח) דף קל ע"ג
ז ע"ב13 עניות כמיתה שנא' וכו'דברי יואל פ' תזריע דף שנב ע"א
ז ע"ב13 עניות כמיתה שנאמר כי מתו כל האנשים, ר"ןאור אברהם ויקרא עמ' רח
ז ע"ב13 עניות כמיתהאור חדש (הרטמן) פ"ה אות 432
ז ע"ב13 עניות כמיתהבאר בשדה עמ' סה
ז ע"ב13 עניות כמיתהולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' קיא
ז ע"ב13 עניות כמיתהילקוט הגרשוני ח"ב
ז ע"ב13 עניות כמיתהלהורות נתן ויקרא עמ' קמו
ז ע"ב13 עניות כמיתהס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' י
ז ע"ב13 עניות כמיתהתורת אברהם עמ' עג
ז ע"ב13 עניות כמיתהתפארת משה עמ' קפה, רמא
ז ע"ב14 כי מתו כל האנשיםאמרי השכל עמ' 104 {שנעשו מצורעים}
ז ע"ב14 כי מתו כל האנשים המבקשים נפשךמרפא לנפש בראשית עמ' שעא {אלו דתן ואבירם שירדו מנכסיהן ועני חשוב כמת}
ז ע"ב14 כי מתו כל האנשים המבקשים נפשך, ור"ןעיוני רש"י דברים ח"א עמ' רכא
ז ע"ב14 כי מתו כל האנשים וכו' שירדו מנכסיהםאשל אברהם (פרידמן) ח"א עמ' של
ז ע"ב14 כי מתו כל האנשים שירדו מנכסיהם ועני חשוב כמתאור חדש פתיחה אות 360
ז ע"ב14 כי מתו כל האנשיםשופרא דישראל (תשסו) עמ' קלו
ז ע"ב14 כל מקום שנתנו חכמים עיניהם או מיתה או עוניאור חדש (הרטמן) פ"י אות 44
ז ע"ב14 כל מקום שנתנו חכמים עיניהם או מיתה או עוניבאר הגולה (הרטמן) באר ז הערה 112
ז ע"ב14 כל מקום שנתנו חכמים עיניהם או מיתה או עוניפרי צדיק שלח אות ב
ז ע"ב14 כל מקום שנתנו חכמים עיניהם או מיתה או עוניתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תרב
ז ע"ב14 כל מקום שנתנו חכמים עיניהם או עוני או מיתהשפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' כז
ז ע"ב14 כל מקום שנתנו חכמים עיניהם או מיתה או עוניתקנת השבין סי' ו (עמ' 37), קומץ המנחה (ר' צדוק) עמ' 42 (סי' מב)
ז ע"ב14 כל מקום שנתנו חכמים עיניהם בו או מיתה או עוניפי' רקנטי (שה) פרשת ויצא ופ' בלק; ראשית חכמה (שלט) שער הקדושה פרק טז דף שו ע"ד; כלי יקר (לניאדו, שסג) מלכים ב ב דף תצד ע"ב; דרשות ר"י אבן שועיב (שלג) פרשת בלק דף ע ע"ב
ז ע"ב14 שנאמר כי מתו כל האנשים וכו', ור"ןלמחר אעתיר עמ' קיט
ז ע"ב19 ש"ש לבטלה נידוירוח חיים (חיד"א) עמ' א
ז ע"ב19 ש"ש מפי חבירו צריך לנדותוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' קפה
ז ע"ב20 ת"ח מנדה לעצמוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' קס
ז ע"ב21 אין חבוש מתיר עצמוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תרסה
ז ע"ב21 אין חבוש מתיר עצמומטר השמים (תשנ) דברים עמ' תד
ז ע"ב22 מר זוטרא דמשמית לנפשיהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' קלב
ז ע"ב22 מר זוטרא חסידאהאיר ממזרח - אבות עמ' יב
ז ע"ב22 משמית נפשיה ברישא וכו'אור אברהם - תלמוד תורה עמ' רכג
ז ע"ב22 משמת נפשיה ברישא והדר משמת בר בי רבשבט מוסר עמ' רסד
ז ע"ב מיוחס לרש"י - נתינת עינים על כבוד חכמיםבאר שרים במדבר פ' חקת דרוש ד אות ב
ז ע"ב ר"ן ד"ה שנאמר - מצורע חשוב כמתרנת יצחק מלכים עמ' רסו
ז ע"ב ר"ן - לא שיהא מאליו בנידוייוסף לקח כרך א ח"ב עמ' סח
ז ע"ב ר"ן - לפי שירדו מנכסיהם לא היו דבריהם נשמעיםפרפרת משה ח"א עמ' שלה
ז ע"ב ר"ן - מוציא ש"ש לבטלה אזהרתיא מהיכא, את ה' אלקיך תיראתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תתמד הערה 47
ז ע"ב ר"ן - מנ"ל דדתן ואבירם נהיו עניים ולא מצורעים, ומצפה איתןשיחות מוסר (תשסב) עמ' רסט
ז ע"ב ר"ן - סומא חשוב כמתודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תקיח
ז ע"ב ר"ן ד"ה שנא' כי מתוהעמק דבר במדבר פ"ה פסוק ב
ז ע"ב ר"ן ד"ה שנאמר - א"א לומר שהיו מצורעים דהרי כתיב בקרב כל ישראלחכמת התורה תזריע עמ' קעה
ז ע"ב ר"ן ד"ה שנאמרחכמת התורה נשא עמ' נב
ז ע"ב ר"ן ד"ה שנאמר כיפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' ע
ז ע"ב ר"ן ד"ה שנאמרמכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' תכג
ז ע"ב תוס' - דתן ואבירם נחשבו כמתים רק משום שירדו מנכסיהםגור אריה שמות פ"ד אות יב
ז ע"ב תוס' - המשפיע ברכה על חבירו יבורך בראשונהפי' הרמ"ז על הזוהר במדבר (תשסד) עמ' י
ז ע"ב תוס' ד"ה עניות ור"ן ד"ה שנאמרמדבר קדמות (תשסח) עמ' עא
ז ע"ב תוס' הרא"ש ר"ןדגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' קמב
ח ע"א01 ישבע לקיים את המצוותאורחות צדיקים שער תשובה עמ' קעז
ח ע"א01 לקיים המצוה שפיר דמי לישבעמרפא לנפש בראשית עמ' צו {אף שמדת הרשעים לישבע}
ח ע"א01 מניין שנשבעים לקיים את המצוהגנזי ישראל (תשמו) ח"ב עמ' קיג ע"א, קיד ע"ב
ח ע"א01 מניין שנשבעים לקיים את המצווה וכו'צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת מטות דף קפו/ז ע"א; בינה לעתים (תח) דרוש סו דף קעו ע"ג; רצוף אהבה (אלגאזי, תט) סימן קצט דף פו ע"א; עליית קיר קטנה (שצו) פ' מטות דף קעה ע"ב; מגילת אסתר (ליאון, תכ) מצות עשה דף נה ע"ג
ח ע"א01 מניין שנשבעים לקיים את המצווהאבן פינה עמ' 151
ח ע"א01 מניין שנשבעין לקיים את המצוה וכו'אור אברהם על ספר המצוות עמ' לב
ח ע"א01 מניין שנשבעין לקיים את המצוהאשר ליהודה עמ' קח
ח ע"א01 מניין שנשבעין לקיים המצוה וכו', ומהרש"אאשכבתיה דרבי ח"א עמ' רד
ח ע"א01 מניין שנשבעין לקיים המצוהמהר"ם שיק בראשית עמ' פח
ח ע"א01 מניין שנשבעין לקיים המצוהמהר"ם שיק דברים עמ' קמה
ח ע"א01 מניין שנשבעין לקייםאיש מבין ח"א דף כג ע"א
ח ע"א01 מנין שנשבעין לקיים המצות שנאמר נשבעתי ואקיימה לשמור משפטי צדקיךתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' שסז
ח ע"א01 מנין שנשבעים לקיים את המצוה שנא' נשבעתי ואקיימהויחי עוד דף קטו ע"ג
ח ע"א01 מנין שנשבעים לקיים את המצוהאמרי אש (טאוב) עמ' תלג
ח ע"א01 מנין שנשבעים לקיים את המצוהגנזי ישראל (תשעד) על התורה עמ' תקכב, תקכה
ח ע"א01 מנין שנשבעים לקיים את המצוהדרשות מהר"ם חביב עמ' תח
ח ע"א01 מנין שנשבעים לקיים את המצוהיריעות שלמה (אוזאן) פ' מטות א
ח ע"א01 מנין שנשבעים לקיים את המצווה וכו'קרבן מנחה (תשעד) עמ' שלא
ח ע"א01 מנין שנשבעים לקיים את המצוותיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קנט, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' לד, קכח
ח ע"א01 מנין שנשבעים לקיים המצוה וכו'נזר הקדש ח"ג עמ' רמב
ח ע"א01 מנין שנשבעין וכו'במי התורה עמ' קעט {נשבע על מה שכתוב בתורה, ושיטת הר"ן}
ח ע"א01 מנין שנשבעין לדבר מצוה שנאמר נשבעתי ואקיימהמגדנות אליעזר עמ' שנא
ח ע"א01 מנין שנשבעין לקיים את המצוהחכמת התורה מטות עמ' א
ח ע"א01 מנין שנשבעין לקיים את המצוה וכו' והלא מושבע ועומד מהר סיני הואדרשות שבט הלוי ח"ב עמ' קג
ח ע"א01 מנין שנשבעין לקיים את המצוה וכו' לזרוזי נפשיה קאמרפרי צדיק מטות אות א
ח ע"א01 מנין שנשבעין לקיים את המצוה וכו'בריכות המעיין עמ' קנח
ח ע"א01 מנין שנשבעין לקיים את המצוה וכו'מים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' שו
ח ע"א01 מנין שנשבעין לקיים את המצוה וכו'ערוגת הבושם (תשעא) ויקרא-במדבר עמ' תז
ח ע"א01 מנין שנשבעין לקיים את המצוה וכו'שמחת מרדכי (גיפטר) עמ' קכג
ח ע"א01 מנין שנשבעין לקיים את המצוה ור"ןשיחות מוסר (תשסב) עמ' לג
ח ע"א01 מנין שנשבעין לקיים את המצוה כו' דשרי לאיניש לזרוזי נפשיהאסופת מערכות בראשית ח"ב עמ' לא
ח ע"א01 מנין שנשבעין לקיים את המצוה כו' דשרי לאינש לזרוזי נפשיה (הקושיה מאחר דלא חל הא לא יהיה בה זירוז)ברכת פרץ פ' מטות
ח ע"א01 מנין שנשבעין לקיים את המצוה שנא' נשבעתי ואקיימה לשמור משפטי צדקךס' חסידים סי' תכ
ח ע"א01 מנין שנשבעין לקיים את המצוה שנא' נשבעתירוח יעקב (בן שבת, תשסז) עמ' קמו
ח ע"א01 מנין שנשבעין לקיים את המצוה שנאמר נשבעתי ואקיימה לשמור משפטי צדקךעצי חיים על התורה עמ' רעו, תנב*
ח ע"א01 מנין שנשבעין לקיים את המצוה שנאמר נשבעתי ואקיימה לשמור משפטיבאר מים חיים (אונגר) עמ' 109
ח ע"א01 מנין שנשבעין לקיים את המצוהאוסף אמרים (שכטר) קדושה וטהרה עמ' קנ
ח ע"א01 מנין שנשבעין לקיים את המצוהאורחות דוד עמ' צב
ח ע"א01 מנין שנשבעין לקיים את המצוהבנין שאול עמ' רכה
ח ע"א01 מנין שנשבעין לקיים את המצוהדברי יואל פ' מטות דף קעה ע"ב
ח ע"א01 מנין שנשבעין לקיים את המצוהדברי יואל פ' משפטים דף קכא ע"א
ח ע"א01 מנין שנשבעין לקיים את המצוהדרך חיים (תשע) פ"ג הערה 1363
ח ע"א01 מנין שנשבעין לקיים את המצוהוזאת התורה עמ' רסד
ח ע"א01 מנין שנשבעין לקיים את המצוהחכמת התורה משפטים עמ' כח
ח ע"א01 מנין שנשבעין לקיים את המצוהחמודי צבי במדבר-דברים עמ' רסו
ח ע"א01 מנין שנשבעין לקיים את המצוהטיול בפרדס ח"ב עמ' שכח
ח ע"א01 מנין שנשבעין לקיים את המצוהישראל קדושים עמ' 9, תקנת השבין סי' ד (עמ' 16), צדקת הצדיק סי' נה
ח ע"א01 מנין שנשבעין לקיים את המצוהמי השלוח (מישור) ח"א עמ' קמח
ח ע"א01 מנין שנשבעין לקיים את המצוהמנחת יואל עמ' כב
ח ע"א01 מנין שנשבעין לקיים את המצוהמנחת יצחק ויקרא-דברים עמ' קפח
ח ע"א01 מנין שנשבעין לקיים את המצוהעבודת עבודה (תשעד) ויקרא-דברים עמ' רנח
ח ע"א01 מנין שנשבעין לקיים את המצוהפתח טוב עמ' פז
ח ע"א01 מנין שנשבעין לקיים את המצוהראשית חכמה (תשמד) - תשובה פרק ז אות מ, מצוות פרק ג אות ז, קדושה פרק יד אות יז
ח ע"א01 מנין שנשבעין לקיים את המצוהשבילי פנחס (תשעט) עמ' תי
ח ע"א01 מנין שנשבעין לקיים את המצוהשם דרך בראשית ח"א עמ' רמב
ח ע"א01 מנין שנשבעין לקיים את המצוהשם דרך בראשית ח"ב עמ' רמז
ח ע"א01 מנין שנשבעין לקיים את המצוהשמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' שיג
ח ע"א01 מנין שנשבעין לקיים את המצוהתורת אברהם עמ' ריד
ח ע"א01 מנין שנשבעין לקיים את המצוהתורת מהרי"ם במדבר עמ' קעה
ח ע"א01 מנין שנשבעין לקיים את המצוה, ותוס' ורא"ש ור"ןדרכי נועם (הרנזון) דרוש יט
ח ע"א01 מנין שנשבעין לקיים את המצווה שנאמר 'נשבעתי ואקיימה'דברי יהושע מאמר ב פ"ז עמ' פח
ח ע"א01 מנין שנשבעין לקיים את המצוותמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ג עמ' מא, קיב
ח ע"א01 מנין שנשבעין לקיים את המצותקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ד עמ' קמה
ח ע"א01 מנין שנשבעין לקיים את המצותתולדות שלמה - רות עמ' שלב
ח ע"א01 מנין שנשבעין לקיים המצוה וכו'מצווה ועושה ח"ב עמ' שסא
ח ע"א01 מנין שנשבעין לקיים המצוהסוכת דוד (שירירו) דף קעב ע"ד, קעג ע"א
ח ע"א01 מנין שנשבעין לקיים וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' שב
ח ע"א01 מנין שנשבעין לקיים וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"א עמ' ג
ח ע"א01 מנין שנשבעין לקיים כו'בן פדהצור דף קיב ע"ג
ח ע"א01 מנין שנשבעין לקיים מצוה וכו'וזרח השמש על התורה עמ' שנג
ח ע"א01 נדרי מצוהכללי המצות (צפת תשנב) עמ' 147
ח ע"א01 נודרין ונשבעין לדבר מצוהשמן ראש סוכות ח"ב עמ' סז
ח ע"א01 נודרין לדבר מצוהחקל יצחק (תשסג) עמ' תיב
ח ע"א01 נשבע לקיים את המצוהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' תלו
ח ע"א01 נשבע לקיים את המצוהלקט שיחות מוסר ח"ג עמ' תרכד
ח ע"א01 נשבע לקיים את המצוהעיוני רש"י במדבר עמ' שנח
ח ע"א01 נשבע לקיים המצוהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' סד
ח ע"א01 נשבעים לקיים את המצוהמחשבת מוסר ח"ב עמ' תסח
ח ע"א01 נשבעין לדבר מצוה לזרוזי נפשיהשבט מישראל (קרמניץ) פרק קיט פסוק מח
ח ע"א01 נשבעין לקיים את המצוה דשרי ליה לאיניש לזרוזי נפשי'תפארת צבי במדבר עמ' שנב
ח ע"א01 נשבעין לקיים את המצוה דשרי ליה לאיניש לזרוזי נפשי'תפארת צבי בראשית עמ' קנא
ח ע"א01 נשבעין לקיים את המצוה דשרי ליה לאיניש לזרוזי נפשי'תפארת צבי ויקרא עמ' תיט
ח ע"א01 נשבעין לקיים את המצוה וכו' מושבע ועומד מהר סיניתורת מנחם ח"ה עמ' 188, 246, חט"ו עמ' 228, חט"ז עמ' 323, חי"ט עמ' 268
ח ע"א01 נשבעין לקיים את המצוה כו' דשרי ליה לאיניש לזרוזי נפשיהתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' פה {אם זה רשות או מצוה}
ח ע"א01 נשבעין לקיים את המצוהאמרי יצחק במדבר-דברים עמ' תכא
ח ע"א01 נשבעין לקיים את המצוהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תקלה
ח ע"א01 נשבעין לקיים את המצוהלקוטי שיחות ח"ח עמ' 269, ח"ט עמ' 72, חכ"ז עמ' 104
ח ע"א01 נשבעין לקיים את המצוהמאורי שערים עמ' כ
ח ע"א01 נשבעין לקיים את המצוהרחמי הרב עמ' קה
ח ע"א01 נשבעין לקיים את המצוהתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' פה-פו (רצז) {אם זה רק בשבועה בשם}
ח ע"א01 נשבעין לקיים את המצוה, ור"ןרנת יצחק שמואל עמ' קפז, רסה
ח ע"א01 נשבעין לקיים את המצות וכו'דברי חיים על התורה (תשנט) עמ' רכד
ח ע"א01 נשבעין לקיים את המצותאבן ישראל (פישר) אגדה ח"ב עמ' קט
ח ע"א01 נשבעין לקיים את המצותלחמי תודה פתיחה דף ד ע"א
ח ע"א01 נשבעין לקיים המצוה וכו' לזרוזי נפשיהמשנת יוסף על התורה ח"ב עמ' קעב
ח ע"א01 נשבעין לקיים המצוה וכו' שרי לאדם לזרוזי נפשיהמכתב מאליהו ח"ד עמ' 237
ח ע"א01 נשבעין לקיים המצוה וכו' לזרוזי נפשיהכנסת יחזקאל (הכהן) עמ' רא
ח ע"א01 נשבעין לקיים המצוהשפת אמת (הלוי) משלי פרק ח פסוק טו
ח ע"א01 נשבעין לקיים המצות וכו'מעגלי צדק (פאנעט) במדבר עמ' רסא, רסג
ח ע"א01 נשבעין לקיים המצותתהלה לדוד (סקאליע) ספר ה עמ' ער
ח ע"א01 נשבעין על המצוהשו"ת ר"י קצבי (תשעט) סי' ד
ח ע"א03 הרי הוא מושבע ועומד מהר סיניחלק שמעון עמ' נב
ח ע"א03 והלא מושבע ועומד הוארנת יצחק עה"ת ח"א עמ' רלז
ח ע"א03 והלא מושבע ועומד מהר סיני הוא וכו' קמ"ל דשרי ליה לאיניש לזרוזי נפשיהטל חיים (פרידלנדר) עמ' קלו, שו
ח ע"א03 והלא מושבע ועומד מהר סיני הוא ותוס'פרורים משלחן גבוה ח"ה שאלה כה
ח ע"א03 והלא מושבע ועומד מהר סיני הוא, ור"ןרנת יצחק שופטים עמ' צה
ח ע"א03 והלא מושבע ועומד מהר סיני וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' רצז
ח ע"א03 והלא מושבע ועומד מהר סיניאור אברהם - רות עמ' שנז
ח ע"א03 והלא מושבע ועומד מהר סיניאור אברהם ברכות עמ' שכח
ח ע"א03 והלא מושבע ועומדתורה בציון עמ' שעו {נשבע עם ישראל לה' לשמור את התורה הקדושה ולקיימה}
ח ע"א03 מושבע ועומד מהר סיני הואאסופת מערכות שמות ח"א עמ' שסז
ח ע"א03 מושבע ועומד מהר סיני הואדרך חיים (תשע) פ"א הערה 96, פ"ג הערה 7
ח ע"א03 מושבע ועומד מהר סיני הואשל"ה (תשנז) - עשרה מאמרות אות נ
ח ע"א03 מושבע ועומד מהר סיני הואתפארת ישראל (הרטמן) עמ' צד הערה 51
ח ע"א03 מושבע ועומד מהר סיניאור חדש (הרטמן) הקדמה אות 4
ח ע"א03 מושבע ועומד מהר סינידברי יואל מועדים ח"ז פרה עמ' קפו
ח ע"א03 מושבע ועומד מהר סיניחכמת התורה דברים עמ' צ
ח ע"א03 מושבע ועומד מהר סיניכנפי יונה (תשנח) ח"ד סי' ע
ח ע"א03 מושבע ועומד מהר סיניפחד יצחק - ראש השנה מאמר טו
ח ע"א03 מושבע ועומד מהר סיניפי' הרמ"ז על הקדמת הזוהר (תשנח) עמ' טז
ח ע"א03 מושבע ועומד מהר סיניפי' הרמ"ז על הקדמת הזוהר (תשסא) עמ' יז
ח ע"א03 מושבע ועומד מהר סינישערי אורה (מילר) ח"ב עמ' רטז
ח ע"א03 מושבע ועומד מהר סיניתורת מנחם חלק מ עמ' 9, 79
ח ע"א03 מושבע ועומד מהר סיניתורת מנחם חמ"ט עמ' 384
ח ע"א03 מושבע ועומד מהר סינייוסף תהלות (תקיד) דף כד ע"ב
ח ע"א03 מושבע ועומדברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' רמ
ח ע"א03 מושבע ועומר מהר סיניגור אריה שמות פכ"ד הערה 20
ח ע"א04 דשרי ליה לאיניש לזרוזי נפשיהצלח רכב עמ' שמו
ח ע"א04 לדבר מצוה שרי לזרוזי נפשיהויגד יעקב עמ' תרכא
ח ע"א04 לזרוזי וכו'ערבי נחל (תשסד) עמ' תתקל {השבועה באה לקיום מצות עשה כדי שלא יהא יצרו תוקפו לעבור}
ח ע"א04 לזרוזי וכו'פתגמי אורייתא ח"א עמ' רעו {הנדרים הראויים לעשותם הם רק נדרים שבאים לזרז את האדם לקיים מצווה או לסייג שלא יבוא לידי חטא}
ח ע"א04 לזרוזי נפשיהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תשיט
ח ע"א04 לזרוזיפחד יצחק - יום הכפורים מאמר יז {צדיקים מעיקרם וכו' שהם נשבעים ליצרם}
ח ע"א04 מאי קא משמע לן דלזרוזי נפשיה וכו'דרשות הר"ן (תשסג) עמ' ערב
ח ע"א04 מאי קמ"ל דלזרוזי נפשיהדרשות הר"ן (מישור) עמ' קנד
ח ע"א04 מצוה לישבע לזרוזי נפשיהשפת אמת (ברעזאן, תשסח) עמ' נט
ח ע"א04 מצוה לישבע ליצרואור גנוז (מוסקוביץ) עמ' רצח
ח ע"א04 נדרי זריזין - לחיזוק המצוהאמונת עתיך (וולפסון) ח"א עמ' ע
ח ע"א04 שרי איניש לזרוזי נפשיהבאר מחוקק (תשעה) עמ' שנד
ח ע"א04 שרי אינש לזרוזי נפשיהבאר מחוקק (תשמט) עמ' רפד
ח ע"א04 שרי לאיניש לזרוזי נפשיהמכתב מאליהו - מועדים ח"ב עמ' שצג
ח ע"א04 שרי לזרוזי נפשיהבנין אפרים עמ' קכו, קכח [הלכה]
ח ע"א04 שרי לי' לזרוזי נפשי'משנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' רעד
ח ע"א04 שרי ליה לאיניש לזרוזי נפשיהדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' רל
ח ע"א04 שרי ליה לאיניש לזרוזי נפשיהמשך חכמה שמות פ' כ פס' ז
ח ע"א05 אשכים ואשנה וכו' נדר גדולפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תשסה
ח ע"א05 אשכים ואשנה פרק זה נדר גדול וכו'להעיר להורות ולהשכיל ח"א עמ' סט
ח ע"א05 אשכים ואשנה פרק זה נדר גדול נדר לאלקי ישראלמטר השמים - עמודי העולם עמ' לג
ח ע"א05 אשכים ואשנה פרק זהברכת אבות עמ' שסג
ח ע"א05 אשכים ואשנה פרק זההמעשה והמדרש עמ' י, טו
ח ע"א05 אשכים ואשנה פרק זהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' רנב, תקיח
ח ע"א05 אשכים ואשנה פרק זהילקוט הגרשוני ח"ב
ח ע"א05 אשכים ואשנה פרק זהמאורי שערים עמ' י
ח ע"א05 אשכים ואשנה פרק זהשערי תלמוד תורה (תשמז) עמ' רע
ח ע"א05 אשכים ואשנה פרק זהתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' נג
ח ע"א05 אשכים ואשנה פרק זהתתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' קטז
ח ע"א05 אשנה פרק זה ואשנה מסכת זוראשית חכמה (תשמד) - קדושה פרק יד אות יז
ח ע"א05 האומר אקום ואשנה פרק זה וכו' נדר גדולאור אברהם במדבר עמ' שמח
ח ע"א05 האומר אשכים אשנה פרק זה נדר גדול נדרשמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' שיד
ח ע"א05 האומר אשכים אשנה פרק זה נדר גדול נדרשמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' עז
ח ע"א05 האומר אשכים ואשנה וכו'מנחת מחבת ח"א עמ' רכג
ח ע"א05 האומר אשכים ואשנה פרק אחד וכו'דברי יואל פ' משפטים דף קכא ע"א
ח ע"א05 האומר אשכים ואשנה פרק זה או מסכתא זו נדר גדול נדר לאלקי ישראלשמן ראש (כץ) ח"ד עמ' תכג
ח ע"א05 האומר אשכים ואשנה פרק זה אשנה מסבתא זו נדר גדול נדר לאלקי ישראלקרן לדוד ויקרא-במדבר עמ' תכו
ח ע"א05 האומר אשכים ואשנה פרק זה אשנה מסכתא זו וכו' כיון דאי בעי פטר נפשיה בקרית שמע שחרית וערבית משום הכי חייל שבועה עליה, ור"ן ד"ה הא קמ"ל, ופירוש הרא"ש ד"ה והלא מושבעדברי תורה (שפירא) מהד' ד סי' ט
ח ע"א05 האומר אשכים ואשנה פרק זה אשנה מסכתא זו נדר גדול נדר וכו'מגן אבות (מהריט"ץ) ח"ב עמ' צד, רפט
ח ע"א05 האומר אשכים ואשנה פרק זה אשנה מסכתא זו נדר גדול נדר לאלהי ישראלהכנה דרבה (תשסט) עמ' לג
ח ע"א05 האומר אשכים ואשנה פרק זה אשנה מסכתא זו נדר גדול נדר לאלקי ישראלשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' תא, תב
ח ע"א05 האומר אשכים ואשנה פרק זה אשנה מסכתא זו נדר גדול נדר לאלקי ישראלמים חיים (קרייסווירטה) עמ' צג
ח ע"א05 האומר אשכים ואשנה פרק זה אשנה מסכתא זו נדר גדול נדרפני מנחם שבועות עמ' כו, לג, מב
ח ע"א05 האומר אשכים ואשנה פרק זה וכו' נדר גדול לאלקי ישראלבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' ריט, ויקרא עמ' תרסה
ח ע"א05 האומר אשכים ואשנה פרק זה וכו' והלא מושבע ועומד הוא מהר סיני וכו', ר"ןלקט שיחות מוסר ח"ב עמ' שמד
ח ע"א05 האומר אשכים ואשנה פרק זה וכו' נדר גדול וכו', רא"שאור אברהם ברכות עמ' ק
ח ע"א05 האומר אשכים ואשנה פרק זה וכו' נדר גדול נדר לאלקי ישראלערוגת הבושם (תשעא) ויקרא-במדבר עמ' תז
ח ע"א05 האומר אשכים ואשנה פרק זה וכו' נדר גדול נדר לאלקי ישראלשמועת יצחק - הערות בש"ס ב
ח ע"א05 האומר אשכים ואשנה פרק זה וכו' נדר גדולאור אברהם - סידור התפילה עמ' טו, מב, קסח, קפא
ח ע"א05 האומר אשכים ואשנה פרק זה וכו' נדר גדולאור אברהם - רות עמ' קסח
ח ע"א05 האומר אשכים ואשנה פרק זה וכו'מנחת יואל עמ' כב
ח ע"א05 האומר אשכים ואשנה פרק זה וכו', ור"ן ושטמ"ק וריטב"אאילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' רח, רט, רי
ח ע"א05 האומר אשכים ואשנה פרק זה נדר גדול לאלקי ישראלאמרי יקותיאל (תשסג) עמ' קעה
ח ע"א05 האומר אשכים ואשנה פרק זה נדר גדול נדר לאלהי ישראלעבודת עבודה (תשעד) ויקרא-דברים עמ' רנח
ח ע"א05 האומר אשכים ואשנה פרק זה נדר גדול נדר לאלוהי ישראלמבשרת ציון ח"א עמ' קסח
ח ע"א05 האומר אשכים ואשנה פרק זה נדר גדול נדר לאלוקי ישראלזמרת הארץ (רבינוביץ) עמ' שפג
ח ע"א05 האומר אשכים ואשנה פרק זה נדר גדול נדר לאלקי ישראלאורות ונתיבות ח"ב שער ד פרק ט אות יח
ח ע"א05 האומר אשכים ואשנה פרק זה נדר גדול נדר לאלקי ישראלדברי יואל מועדים ח"ו כט שבט עמ' כ
ח ע"א05 האומר אשכים ואשנה פרק זה נדר גדול נדר לאלקי ישראלדברי יואל פ' מטות דף קעה ע"ב
ח ע"א05 האומר אשכים ואשנה פרק זה נדר גדול נדר לאלקי ישראלדרך חיים (תשע) פ"א הערה 1332
ח ע"א05 האומר אשכים ואשנה פרק זה נדר גדול נדר לאלקי ישראלחיי נפש ח"ד עמ' קמה
ח ע"א05 האומר אשכים ואשנה פרק זה נדר גדול נדר לאלקי ישראלפתחי שערים ח"ב עמ' קלג
ח ע"א05 האומר אשכים ואשנה פרק זהוזרח השמש על התורה עמ' שנג
ח ע"א05 האומר אשכים ואשנה פרק זהמנחת יצחק ויקרא-דברים עמ' קפח
ח ע"א05 האומר אשכים ואשנה פרק זהעמק החכמה עמ' רנב
ח ע"א05 האומר אשכים ואשנה פרק זהשערי תלמוד תורה (תשמז) עמ' רע
ח ע"א05 האומר אשכים ואשנה פרק זהשערי תלמוד תורה (תשסו) עמ' רצט
ח ע"א05 האומר אשכים ואשנהחיים ביד (סימן א) דף ו ע"א (ד"ה ועוד)
ח ע"א05 האומר אשנה פרק זה או הלכה זו נדר גדול נדר לאלהי ישראלכד הקמח (מישור) עמ' תס
ח ע"א05 האומר אשנה פרק זה וכו'אור אברהם - תלמוד תורה עמ' תלא
ח ע"א05 האומר אשנה פרק זה נדר גדול נדר לאלוקי ישראלחיי נפש ח"ב עמ' ריג
ח ע"א05 האומר אשנה פרק זה נדר גדול נדר לאלוקי ישראל, וריטב"א ור"ןגבורת יצחק שבועות עמ' רט, רלד
ח ע"א05 האומר אשנה פרק זה נדר גדול נדר לאלקי ישראלעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' פה
ח ע"א05 האומר אשנהדרשות הרז"ה עמ' תתפג
ח ע"א06 נדר גדול נדר לאלהי ישראלדרכי התשובה עמ' קכד
ח ע"א06 נדר גדול נדר לאלקי ישראלבתורתו יהגה ח"א עמ' שמז
ח ע"א06 נדר גדול נדר לאלקי ישראלראשית חכמה (תשמד) - קדושה פרק יד אות יט
ח ע"א06 נדר גדול נדר לאלקי ישראלתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' פ (ערב) {בכמה דוכתי הרגילות לקרוא לשבועה 'נדר'}
ח ע"א06 נדר גדולאגודת אזוב (יעבץ) דף עד ע"א
ח ע"א07 והלא מושבע ועומד הוא ואין שבועה חלה על שבועהשל"ה (תשנז) - מס' תענית אות צא
ח ע"א08 אין שבועה חל על שבועהשמועת יצחק - הערות בש"ס ב
ח ע"א08 אין שבועה חלה על שבועהחוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' רצז
ח ע"א08 אין שבועה חלה על שבועהעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' סה, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קכה
ח ע"א08 אין שבועה חלה על שבועהתורת מנחם ח"ה עמ' 247
ח ע"א10 אי בעי פטר נפשיה בק"ש שחרית וערביתדברי יואל פ' ויחי דף תקכח ע"ב
ח ע"א10 אי בעי פטר נפשיה בח"ש שחרית וערביתעטרת ישועה (תשסד) אות ז לליל ר"ה קודם קידוש
ח ע"א10 אי בעי פטר נפשיה בק"ש ור"ןרנת יצחק ה' מגילות עמ' שד
ח ע"א10 אי בעי פטר נפשיה בק"ש שחרית וערביתעמק החכמה עמ' קצד
ח ע"א10 אי בעי פטר נפשיו בקריאת שמעחכמת התורה ואתחנן עמ' רעב, תסח
ח ע"א10 דאי בעי פטר נפשיה בק"שמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' נג
ח ע"א10 דאי בעי פטר נפשיה בק"ש שחרית וערביתאור אברהם על ספר המצוות עמ' מט
ח ע"א10 דאי בעי פטר נפשיה בק"ש שחרית וערביתדברי חנינא - ת"ת עמ' רמב, רסה
ח ע"א10 דאי בעי פטר נפשיה בק"שבתורתו יהגה ח"א עמ' שמה, שמו, שס, תל
ח ע"א10 דאי בעי פטר נפשיה בק"שרנת יצחק עה"ת ח"א עמ' רלז
ח ע"א10 דאי בעי פטר נפשיה בק"ש, ור"ןגבורת יצחק שבועות עמ' רטז
ח ע"א10 הא קמ"ל כיון דאי בעי פטר נפשיה בק"ש שחרית וערביתוענפיה ארזי אל (תשסו) על התורה ח"ב עמ' פא
ח ע"א10 כיון דאי בעי פטר נפשי' בק"ש שחרית וערביתימלא פי תהלתך ח"ב עמ' ק
ח ע"א10 כיון דאי בעי פטר נפשיה בק"ש וכו'אור אברהם - תלמוד תורה עמ' לט, נ, קכט, קפג
ח ע"א10 כיון דאי בעי פטר נפשיה בק"ש שחרית וערבית וכו'דרך חיים (תשע) פ"ב הערה 1636
ח ע"א10 כיון דאי בעי פטר נפשיה בק"ש שחרית וערביתשביב אור עמ' רפד
ח ע"א10 כיון דאי בעי פטר נפשיה בקרית שמע שחרית וערביתאוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ב עמ' עג
ח ע"א10 כיון דאי בעי פטר נפשיה בקרית שמע שחרית וערביתמצווה ועושה ח"א עמ' תקטו
ח ע"א10 כיון דאי בעי פטר נפשיה בקרית שמע שחרית וערבית, ור"ןבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' רד
ח ע"א10 כיון דאי פטר נפשי' וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' תרל
ח ע"א10 כל הקורא ק"ש שחרית וערבית קיים מצות לא ימושמאכסניא של התורה סי' נט
ח ע"א10 לימוד התורה בבקר ובערבאחרי ראי (תשסד) ענינים סי' ד אות ב
ח ע"א10 מצוות ת"ת וק"שודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' שלח
ח ע"א10 פטר נפשיה בק"שמשנת חיים בראשית עמ' ג
ח ע"א10 פטר נפשיה בק"שקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"א (תשע) עמ' רא
ח ע"א11 בק"ש שחרית וערבית יוצאין מצות ת"ת, ר"ןאור אברהם - הגדה של פסח - קונטרס שואלין ודורשין עמ' תכז
ח ע"א11 בק"ש שחרית וערבית קיים לא ימוש וגו'אור אברהם ברכות עמ' ג, נח, סד, קלב, שסג
ח ע"א11 בקריאת שמע שחרית וערבית יוצא מצות והגיתאור אברהם דברים עמ' עה, תיב
ח ע"א11 ק"ש הוי עסק התורהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תקלה
ח ע"א11 ק"ש שחרית וערביתישא מדברותיך - מגילה עמ' נה
ח ע"א11 קיום ת"ת בק"ששירת הפסח אות סז
ח ע"א11 תיבה אחת שחרית ואחת ערבית יצא יד"ח ת"תישא מדברותיך - מגילה עמ' קצח
ח ע"א12 האומר לחבירו למחר נשכים ונשנה פרק זה עליו להשכים וכו', והרא"ש והר"ןאיש אמונים דף מח ע"ד
ח ע"א12 האומר לחבירו נקדים ונשנהחכמת התורה כי תשא עמ' שסט, תנז
ח ע"א12 האומר לחבירו נשכים וכו' והנה שם כבוד ה' עומד, ורש"יבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' רכה, שמות עמ' ריט, תקנה-תקנו, ויקרא עמ' תרסה-תרסו, מלכים עמ' קיח
ח ע"א12 האומר לחבירו נשכים וכו' שנאמר ויאמר אלי קום צא אל הבקעה וכו' והנה שם כבוד ה' עומדתפלת דוד (אדר"ת) עמ' פד
ח ע"א12 האומר לחבירו נשכים ונשנה פרק זה עליו להשכים וכו'שם דרך במדבר עמ' קמח
ח ע"א12 האומר לחבירו נשכים ונשנה פרק זה עליו להשכים וכו', ר"ןלקט שיחות מוסר ח"ב עמ' רכו
ח ע"א12 האומר לחבירו נשכים ונשנה פרק זה עליו להשכיםדרך חיים (תשע) פ"ג הערה 803
ח ע"א12 האומר לחבירו נשכים ונשנה פרק זהמשך חכמה שמות פ' לד פס' ב
ח ע"א12 האומר לחברו נשכים ונשנה פרק זהחכמת התורה בהעלותך עמ' תפה
ח ע"א12 האומר לחברו נשכים ונשנה פרק זה וכו' והרא"ש והר"ןדרך איש דף יג ע"ד
ח ע"א12 האומר לחברו נשכים ונשנה פרק זה עליו להשכיםחכמת התורה וארא עמ' תמא
ח ע"א12 האומר נשכים ונשנה פרק זהעיוני רש"י במדבר עמ' תקפ
ח ע"א13 נשכים ונשנה פרק זה עליו להשכיםחכמת התורה בשלח עמ' תרצב
ח ע"א13 נשכים ונשנה פרק זהחכמת התורה יתרו עמ' תנא
ח ע"א13 עליו להשכים, וגה"שרנת יצחק יחזקאל עמ' טז
ח ע"א16 המנודה ע"פ חלום יש לו התרה בעשרה שהשכינה שריא שםכתנות אור עמ' קנח
ח ע"א16 מי שנידוהו בחלום יתן שלום לעשרה בני אדםשכר שכיר ויקרא-במדבר שיחה כו אות א
ח ע"א16 נדהו בחלום צריך להתיר לומלא העומר על חמש מגילות (תשסח) עמ' לה, מא
ח ע"א16 נדוהו בחלום צריך עשרה בני אדם להתיר לושבט מישראל (פרידמן) ח"א עמ' סב, סז, ע
ח ע"א16 נדוהו בחלוםמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' קעו, רט
ח ע"א16 נדוהו בחלוםפרפרת הפרשה פרשת האזינו פרק לב פסוק ג
ח ע"א16 נידהו בחלום צריך י' בנ"א להתיר לוזמרת הארץ (רבינוביץ) עמ' עה
ח ע"א16 נידהו בחלוםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' קכח
ח ע"א16 נידוהו בחלום צריך י' בנ"א להתירודברי חנינא - הספדים עמ' קכג
ח ע"א16 נידוהו בחלום צריך י' בני אדם וכו'אור אברהם - תלמוד תורה עמ' רמח
ח ע"א16 נידוהו בחלום צריך י' בני אדם להתיר לוימלא פי תהלתך ח"ב עמ' נט
ח ע"א16 נידוהו בחלום צריך י' בני אדם להתיר לומאמרי הראי"ה עמ' 250 {הנידוי בחלום מורה שיש לאדם טינא מסותרת בנפשו, מוסר כליותיו פועל עליו פעולתו, ומן השמים נתנו לו אות להנצל מפח מוקשים}
ח ע"א16 נידוהו בחלום צריך י' להתיר לופרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תשמה
ח ע"א16 נידוהו בחלום צריך עשרה וכו', רא"שאילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' שדמ
ח ע"א16 נידוהו בחלוםברכת אבות עמ' קז
ח ע"א16 נידוהו בחלוםהאיר ממזרח - חמש מגילות עמ' שעח
ח ע"א17 והוא דתנו הלכתא וכו' תוס' רי"דדברי חנינא - ת"ת עמ' פג
ח ע"א17 והוא דתנו וכו'לקוטי שיחות חל"ז עמ' 203
ח ע"א21 א"ל רבינא לרב אשי ידע מאן שמתיה מהו דלישרי וכו'דורות הראשונים כרך ו עמ' 84
ח ע"א23 א"ל ר' חייא לרב אשי שמתיה ושרי ליה בחלמיה וכו'קהלת יעקב (אבן ברוך) דף קל ע"ג
ח ע"א24 כשם שא"א לבר בלא תבן כך א"א לחלום בלא דברים בטליםראשית חכמה (תשמד) - יראה פרק יג אות מט
ח ע"א24 כשם שאי אפשר לבר בלא תבןמים חיים (קרייסווירטה) עמ' מו
ח ע"א ר"ן - בקבלה בעלמאנפש הרב עמ' רלו
ח ע"א ר"ן - דבר שאינו מפורש בתורהבנין אפרים עמ' יג [הלכה]
ח ע"א ר"ן - חייב אדם ללמוד תורה תמיד יום ולילהאור אברהם דברים עמ' תכד
ח ע"א ר"ן - חייב אדם ללמוד תורה תמיד יום ולילהאור אברהם הלכות מגילה וחנוכה עמ' רצא, רצט
ח ע"א ר"ן בענין ושננתםדברי חנינא - ת"ת עמ' יח, כד
ח ע"א ר"ן ד"ה ה"א קמ"ל - שהרי חייב כל אדם ללמוד תמיד כר'לקוטי שיחות חל"ד עמ' 41
ח ע"א ר"ן ד"ה הא קמ"לס' הזכרונות (אבוהב, תשעד) עמ' לב
ח ע"א ר"ן ד"ה האלקוטי שיחות חי"ד עמ' 21
ח ע"א ר"ן ד"ה והלא - הא'תפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' פה (רצו) {נשבע לקיים מצוה ולא קיימו חייב}
ח ע"א ר"ן ד"ה והלא - שנאמר נשבעתי ואקימה כלומר שהרי דוד היה עושה כןרנת יצחק שמואל עמ' קצא
ח ע"א ר"ן ד"ה והלא מושבע ועומד הואחיי נפש ח"ד עמ' כ
ח ע"א ר"ן ד"ה והלא מושבע ועומדדברי שאול במדבר עמ' רסג
ח ע"א ר"ן ד"ה והלא מושבע כו' וד"ה הא קמ"ל כו'שעת הכושר דף סו ע"א וע"ד
ח ע"א ר"ן ד"ה נדהו בחלום ותוס' ד"ה צריך עשרהאש דת (אסאד) עמ' קח
ח ע"א רא"ש ד"ה והלאתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' קיא, רלד
ח ע"א תוס' - מאי לא אתןמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' נד
ח ע"א תוס' ד"ה הא קמ"לדגלי יהודה דרוש ב אות טו
ח ע"א מאירי - נשבע בכולל לבטל מצוהבנין אפרים עמ' קכט [הלכה]
ח ע"ב01 אין חלום בלא דברים בטליםדמשק אליעזר (רלב"ג) בראשית פרק מ פסוק א
ח ע"ב01 אין חלום בלא דברים בטליםקומץ המנחה (צונץ) דרוש יט אות י
ח ע"ב02 רבינא הו"ל נדרא לדביתהו אתא לקמיה דרב אשימזל שעה דרשות דף קיד ע"ג
ח ע"ב02 רבינא הוה לה נדרא לדביתהו וכו'זאת ליעקב במדבר עמ' רצח
ח ע"ב02 רבינא הוה לה נדרא לדביתהו אתא לקמיה דרב אשיעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' קטז
ח ע"ב02 רבינא הוה לה נדרא לרביתהומשך חכמה במדבר פ' ל פס' י
ח ע"ב03 בעל מהו שיעשה שליח לחרטת אשתונחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' מג אות א
ח ע"ב03 בעל מהו שיעשה שליח לחרטת אשתו, ותוס'רנת יצחק שופטים עמ' קנ
ח ע"ב03 בעל נעשה שליח לאשתו להתרת נדריה, נמוקי יוסףוענפיה ארזי אל (תשסו) על התורה ח"ב עמ' נג*
ח ע"ב03 להתיר ע"י שליחלבושי בדים סעיף קצח
ח ע"ב06 לא יתיר נדר במקום רבו משום כבוד רב וכו'להורות נתן דברים עמ' מג
ח ע"ב06 ש"מ לא שרי למישרא נדרא באתרא דרביהאש דת (תשמח) עמ' קט
ח ע"ב08 מתירין אותו מן הנדוישני המטות - מטה הלוי עמ' קמא
ח ע"ב09 א"ר יצחק ב"ר טבלאמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' רמו
ח ע"ב12 מאי דכתיב וזרחה לכם יראי שמי וכו'צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת יתרו דף עח ע"ב12
ח ע"ב12 מאי דכתיב וזרחה לכם יראי שמי וכו'רנת יעקב עמ' קצו
ח ע"ב12 מאי דכתיב וזרחה לכם יראי שמי שמש צדקה וגו'נתיבות יצחק ח"ג עמ' קטז
ח ע"ב13 וזרחה לכם יראי שמי אלו בני אדם שהם יראין להוציא ש"ש וכו'אוצר המאמרים (וייס, תשסג) עמ' רחצ
ח ע"ב13 וזרחה לכם יראימשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' קכא
ח ע"ב13 וזרחה לכם יראי שמי אלו שהן יראים להוציא שם שמים לבטלהשבט מישראל (קרמניץ) פרק קטו פסוק יז
ח ע"ב13 וזרחה לכם יראי שמי אלו בני אדם שיראים להזכיר ה'זרע שמשון (תקלח) קהלת
ח ע"ב13 וזרחה לכם יראי שמי אלו בני אדם שהן יראין להוציא ש"ש לבטלהאוצר המאמרים (תשסא) עמ' שא
ח ע"ב13 וזרחה לכם יראי שמי אלו בני אדם שיראים להזכיר ה'זרע שמשון (תשסג) קהלת אות נב
ח ע"ב13 וזרחה לכם יראי שמי וגו' אלו בנ"א וכו'ברית שלום (תעח) דף לה ע"ד
ח ע"ב13 וזרחה לכם יראי שמי וגו' אלו בנ"א וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' רכז
ח ע"ב13 וזרחה לכם יראי שמי וכו' אלו בני אדם שיראים להוציא שם שמים לבטלהראשית חכמה (תשמד) - קדושה פרק יד אות ט, דרך ארץ פרק ג אות מג
ח ע"ב13 וזרחה לכם יראי שמי שמש צדקה ומרפאודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' רצ
ח ע"ב13 וזרחה לכם יראי שמיילקוט הגרשוני ח"ב
ח ע"ב13 יראי שמי אלו בני אדם היראים להוציא שם שמים לבטלהמגדל עוז (תשעח) עמ' רלד
ח ע"ב13 יראי שמי אלו בני אדם שהן יראין להוציא שם שמים לבטלהבאר משה (אפשטיין) דברים עמ' פח
ח ע"ב13 יראי שמי אלו בני אדם שהן יראין להוציא שם שמים לבטלהמתוך התורה הגואלת (תשעג) על התורה עמ' 84
ח ע"ב13 יראי שמי היראים להוציא שם שמיםולאשר אמר בראשית-שמות עמ' רו
ח ע"ב14 אותם שיראים להזכיר שמינתיבות עולם ח"ב עמ' כז
ח ע"ב14 אלו בני אדם שהן יראין להוציא שם שמים לבטלהדרשות שבט הלוי ח"א עמ' ס
ח ע"ב14 אלו בני אדם שהם יראים להוציא ש"ש לבטלה וכו'אפיקי ים עמ' רכה
ח ע"ב14 אלו בני אדם שהן יראים להוציא שם שמים לבטלהאור אברהם - מסכת מגילה עמ' קיג
ח ע"ב14 אלו בני אדם שהן יראין להוציא שם שמים לבטלהס' הזכרונות (אבוהב, תשעד) עמ' קצז, שי
ח ע"ב14 אלו בני אדם שיראים להזכיר שם שמים לבטלהשבות יעקב (אבולפיה) עמ' לו
ח ע"ב14 אלו בני ארם שהם יראים להוציא שם שמים לבטלהוענפיה ארזי אל (תשסו) על התורה ח"ב עמ' רב
ח ע"ב14 יראים להזכיר ש"שמאמרי הראיה 468
ח ע"ב15 אמר אביי שמע מינה חרגא דיומא מסישם יחזקאל עמ' פח
ח ע"ב15 שמע מינה חרגא דיומא מסישמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' קמא
ח ע"ב15 שמש מרפא בכנפיה - מאימתיאוצר לב - לב יהודה חלק ב סי' פז
ח ע"ב15 שמש צדקה ומרפא בכנפיהדרשות שבט הלוי ח"א עמ' קעז
ח ע"ב16 דרבי שמעון בן לקיש דאמר אין גיהנם לעתיד לבא אלא הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה וכו'ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' תעג
ח ע"ב16 האי חירגא דיומא וכו'כנסת יחזקאל (פאנעט, תשסה) פרשת וירא עמ' כ, פקודי עמ' קנז, מצורע עמ' קצא
ח ע"ב16 האי חרגא דיומא מסיחכמת התורה חוקת עמ' שפד
ח ע"ב16 הדין חירגא דיומא מסישמן ראש סוכות ח"א עמ' רמב
ח ע"ב16 הדין חירגא דיומא מסי, ותוס' ד"ה ופליגאמכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' קד, קלב, שסג
ח ע"ב16 ופליגא דר"ש בן לקיש כו', עיני יצחקמכמני אשר עמ' קיח
ח ע"ב16 חירגא דיומא מסילב אביגדור עמ' קכ
ח ע"ב16 חירגא דיומא מסיעמק יהושע (שפירא, תרפה) דרוש ה עמ' יט
ח ע"ב16 חירגא דיומא מסישמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' רעד
ח ע"ב16 חירגא דיומאברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' ט
ח ע"ב16 חירגא דיומאדברי יחזקאל שרגא תליתאה עמ' קכח
ח ע"ב16 חרגא דיומא מסיחכמת התורה בלק עמ' תיב
ח ע"ב16 חרגא דיומא מסיהאיר ממזרח - חמש מגילות עמ' רצא
ח ע"ב16 חרגא דיומא מסיייטב פנים ח"ב דף ל
ח ע"ב16 חרגא דיומא מסישיחות ר' ראובן עמ' ב, ג
ח ע"ב17 אין גהינום לעת"ל אלא הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה צדיקים מתרפאין בה ורשעים נידונים בהשבילי פנחס (תשעח) עמ' קמא, קמב
ח ע"ב17 אין גהינם ל"ל אלא הקב"ה מוציא חמה מנרתקהלחם שלמה (הלוי, שנז) דף פד ע"ב, קפו ע"א
ח ע"ב17 אין גהינם לע"ל וכו'אפיקי ים עמ' רכה, תי, תקמג
ח ע"ב17 אין גהינם לעוה"ב אלא הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה צדיקים מתרפאין בה ורשעים נידונין בהדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' סז
ח ע"ב17 אין גהינם לעולם הבאלב אליהו (תשסה) בראשית עמ' רפט
ח ע"ב17 אין גהינם לעת"ל אלא הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה צדיקים מתרפאים בה ורשעים נידונים בהמנחת אליהו (תשנט) עמ' קצו, שח
ח ע"ב17 אין גהינם לעת"ל וכו' צדיקים מתרפאים בה וכו'עיני שמואל (ראבין) עמ' מד
ח ע"ב17 אין גהינם לעתיד אלא הקב"ה מוציא חמה מנרתיקהאור הגנוז (מהאניפאלא, תשסו) עמ' יז, יט, כה, רצה, דש
ח ע"ב17 אין גהינם לעתיד לבא וכו'המדרש והמעשה פ' אחרי ח"א
ח ע"ב17 אין גהינם לעתיד לבוא וכו'יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה ו דף מג ע"ד ודף מד ע"א; לחם שלמה (הלוי, שנז) סימן רנה דף פד ע"ב, וסימן תצא דף קפו ע"א; עבודת הקודש (גבאי, שכז) חלק א פרק יב דף יד ע"ד; עשרה מאמרות (תט) מאמר חיקור דין חלק א פרק ה דף פה/פט ע"א; שארית יעקב (מטלון, שנז) דרוש ג דף יח ע"ב; שורש ישי (אלקבץ) בפסוק ישלם ה'; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מאמר קנה דף נא ע"ד
ח ע"ב17 אין גהנום לעת"ל אלא הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה צדיקים מתרפאין בה ורשעים נדונים בהברכת פרץ שבת הגדול (עמ' מא)
ח ע"ב17 אין גהנם לע"ל וכו' ה' מוציא חמה מנרתיקה וכו'כתבי הרב יהודה אלקלעי ח"א עמ' 172, 173
ח ע"ב17 אין גהנם לעה"ב אלא הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה וכו'סגולת ישראל בראשית עמ' עז
ח ע"ב17 אין גהנם לעתיד לבואהגיוני עוזיאל ח"א עמ' 57, 58, 61-63
ח ע"ב17 אין גיהינום לעולם הבא אלא הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה צדיקים מתרפאין בה ורשעים נידונין בהשבילי פנחס (תשעט) עמ' נה, נו, סא
ח ע"ב17 אין גיהינום לעת"ל אלא הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה צדיקים מתרפאין בה ורשעים נדונין בהפניני יחזקאל עמ' (לה), תקעז
ח ע"ב17 אין גיהינום לעתיד לבוא אלא הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה וכו'אמונה ודעת דף נח ע"א
ח ע"ב17 אין גיהינום לעתיד לבוא אלא הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה וכו'ואני תמיד עמך עמ' שכו
ח ע"ב17 אין גיהינום לעתיד לבוא אלא הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה וכו'ערוגת הבושם (תשעא) דברים עמ' ב
ח ע"ב17 אין גיהנום לעוה"ב אלא הקב"ה כו'ניבי זהב עמ' קלא
ח ע"ב17 אין גיהנום לעוה"בודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' שעד
ח ע"ב17 אין גיהנום לעולם הבאשבילי פנחס בראשית ח"ב עמ' תקסא
ח ע"ב17 אין גיהנום לעת"ל אלא הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה וכו'מרפא לשון עמ' רט
ח ע"ב17 אין גיהנום לעת"ל אלא הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה וכו'עמודיה שבעה עמ' רכ
ח ע"ב17 אין גיהנום לעת"ל אלא הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה צדיקים מתרפאים בה וכו' ורשעים נידונים בהבאר מים חיים (אונגר) עמ' 99
ח ע"ב17 אין גיהנום לעתיד לבא אלא הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה וכו'פניני דעת עמ' קמה
ח ע"ב17 אין גיהנום לעתיד לבוא אלא הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה צדיקים מתענגים בה ורשעים נדונים בהדברי יואל מועדים ח"ז החודש עמ' שס
ח ע"ב17 אין גיהנם כו' הקב"ה מוציא חמה כו'נטע שורק פרשת בראשית
ח ע"ב17 אין גיהנם לע"ל אלא הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה וכו'מאורי אור (אתרוג) עמ' רכג ד"ה ומה הן
ח ע"ב17 אין גיהנם לע"ל כו'המדרש והמעשה במדבר פרשת במדבר ב
ח ע"ב17 אין גיהנם לע"לכלי יקר (תשמח) עמ' תקלב
ח ע"ב17 אין גיהנם לעה"ב אלא הקב"ה מוציא חמה מנרתיקהנפש החיים (תשעז) עמ' רכז
ח ע"ב17 אין גיהנם לעוה"ב אלא הקב"ה מוציא המה מנרתיקה צדיקים מתרפאין בה ורשעים נידונין בהדרך ה' (באום) ח"ד פ"ח אות יט
ח ע"ב17 אין גיהנם לעוה"ב אלא הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה וכו'זכור לדוד עמ' צו
ח ע"ב17 אין גיהנם לעוה"ב אלא הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה וכו'מגן אבות (מהריט"ץ) ח"ב עמ' רלח
ח ע"ב17 אין גיהנם לעוה"ב אלא הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה צדיקים מתרפאין בה ורשעים נידונין בהשם יחזקאל עמ' פח
ח ע"ב17 אין גיהנם לעוה"ב אלא הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה צדיקים מתרפאין בה ורשעים נידונין בהשארית אהרן דף פא ע"ב
ח ע"ב17 אין גיהנם לעוה"ב אלא הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה צדיקים מתרפאין בה ורשעים נידונין בהברית אברם עמ' תצ, תקצז
ח ע"ב17 אין גיהנם לעוה"ב אלא הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה צדיקים מתרפאין בה ורשעים נידונין בהשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' קצא
ח ע"ב17 אין גיהנם לעוה"ב אלא הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה צדיקים מתרפאין בה ורשעים נידונין בהאור תורה (קאלמייר, תשסא) עמ' לה
ח ע"ב17 אין גיהנם לעוה"ב אלא הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה צדיקים מתרפאין בה ורשעים נידונין בהברכת טוב עמ' קכב, שו
ח ע"ב17 אין גיהנם לעוה"ב אלא הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה צדיקים מתרפאין בה ורשעים נידונין בה וכו'באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' תפב-תפג, שמות עמ' רכח
ח ע"ב17 אין גיהנם לעוה"ב אלא הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה צדיקים מתרפאין בה ורשעים נידונין בה וכו'זרע קודש (תשסה) על התורה עמ' עה
ח ע"ב17 אין גיהנם לעוה"ב אלא הקב"ה מוציא חמה מנרתיקהתורת אביגדור ח"ג עמ' צ
ח ע"ב17 אין גיהנם לעוה"ב וכו'דברי יואל פ' וירא דף שפב ע"ב
ח ע"ב17 אין גיהנם לעוה"ב וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' קמ
ח ע"ב17 אין גיהנם לעוה"ב וכו'ימלא פי תהלתך ח"ב עמ' שסו
ח ע"ב17 אין גיהנם לעוה"בעיונים במשלי עמ' רטז
ח ע"ב17 אין גיהנם לעוה"ב אלא הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה צדיקים מתרפאין בה ורשעים נדונין בהמאור עינים (תשעט) עמ' מח
ח ע"ב17 אין גיהנם לעוה"ב אלא הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה צדיקים מתרפאין בה ורשעים נדונין בהמאור עינים (תשנח) עמ' כט
ח ע"ב17 אין גיהנם לעולם הבא אלא הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה וכו'דרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' קכה
ח ע"ב17 אין גיהנם לעולם הבא אלא הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה וכו'טיול בפרדס ח"א עמ' שצט
ח ע"ב17 אין גיהנם לעולם הבא אלא הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה וכו'ימלא פי תהלתך ח"א עמ' עה
ח ע"ב17 אין גיהנם לעולם הבא אלא הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה וכו'של"ה (תשנז) פרשת ויק"פ אות כה
ח ע"ב17 אין גיהנם לעולם הבא אלא הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה צדיקים מתרפאין בה ורשעים נידונין בה וכו' שנאמר הנה היום בא בוער כתנור וגו'אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ג עמ' קנט
ח ע"ב17 אין גיהנם לעולם הבא אלא הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה צדיקים מתרפאין בה ורשעים נידונין בהשל"ה (תשנז) - תולדות אדם אות רצג בהגה"ה
ח ע"ב17 אין גיהנם לעולם הבא אלא הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה צדיקים מתרפאין בה ורשעים נידונין בהאור אברהם (זוועהיל) עמ' כא, קז, קכז
ח ע"ב17 אין גיהנם לעולם הבא אלא הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה צדיקים מתרפאין בה ורשעים נידונים בהשבילי פנחס (תשעב) עמ' שנ
ח ע"ב17 אין גיהנם לעולם הבא אלא הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה צדיקים מתרפאין בה ורשעים נידונין בהכתב סופר אגדות כאן
ח ע"ב17 אין גיהנם לעולם הבא אלא הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה צדיקים מתרפאין בה ורשעים נידונין בה וכו'קרן לדוד דברים עמ' רסט
ח ע"ב17 אין גיהנם לעולם הבא אלא הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה צדיקים מתרפאין בה ורשעים נידונין בה, ור"ן - לעתיד לבוא לאחר תחיית המתיםגל עיני ח"א עמ' סט
ח ע"ב17 אין גיהנם לעולם הבא אלא הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה צדיקים מתרפאין בה ורשעים נדונין וכו' שמש צדקהפרי צדיק לר"ח מכי"ק אות, פ' החודש אות ז, צו אות ד, במדבר אות יח, ר"ח תמוז אות ב, ערב יוכ"פ אות ו
ח ע"ב17 אין גיהנם לעולם הבא אלא הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה צדיקים מתרפאין בה וכו'חמשה מאמרות (תשסט) - תורת שבת פרשת וירא א
ח ע"ב17 אין גיהנם לעולם הבא אלא הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה צדיקים מתרפאין בה ורשעים נידונין בהמבשר טוב - ימי הרחמים והסליחות עמ' קל, רלד, תקב
ח ע"ב17 אין גיהנם לעולם הבא אלא הקב"ה מוציא חמה מנרתיקהגנזי ישראל (תשעד) מועדים עמ' רפא
ח ע"ב17 אין גיהנם לעולם הבא אלא הקב"ה מוציא חמה מנרתיקהפני מנחם וירא עמ' קא, נישואין ושבע ברכות עמ' קפא
ח ע"ב17 אין גיהנם לעולם הבא אלא הקב"ה מוציא ממה מנרתיקה צדיקים מתרפאין בה ורשעים נידונין בה וכו'נחלת שמעון (תשסו) עמ' עח, קז
ח ע"ב17 אין גיהנם לעולם הבאאמרי מאיר (מאירי) בראשית פכ"ח פסוק יח
ח ע"ב17 אין גיהנם לעולם הבאולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' תקכ
ח ע"ב17 אין גיהנם לעולם הבאמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' לח
ח ע"ב17 אין גיהנם לעולם הבאמכתב מאליהו ח"ה עמ' 178
ח ע"ב17 אין גיהנם לעולם הבאעשרה מאמרות (תשס) עמ' שיב
ח ע"ב17 אין גיהנם לעולם הבאפוקד עקרים סי' 63, תקנת השבין סי' טו (עמ' 168), רסיסי לילה סי' מח (עמ' 103), נא (עמ' 117)
ח ע"ב17 אין גיהנם לעולם הבאשל"ה (תשנז) ווי העמודים פרק כ אות כג
ח ע"ב17 אין גיהנם לעת"ל אלא הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה צדיקים מתעדנים בה ורשעים נדונים בהאמונת עתיך (וולפסון) ח"א עמ' רכז
ח ע"ב17 אין גיהנם לעתיד אלא הקב"ה יוציא החמה מנרתיקה הרשעים נידונים בה שנא' וכו'נחלת שמעון (אשכנזי) וארא כט, קרח פא, ראה קיא
ח ע"ב17 אין גיהנם לעתיד וכו'ימלא פי תהלתך (תשעד) עמ' כז, תח
ח ע"ב17 אין גיהנם לעתיד לבאאור הגנוז (מהאניפאלא, תשסו) עמ' צו, קנט
ח ע"ב17 אין גיהנם לעתיד לבאחכמת התורה בלק עמ' תיב
ח ע"ב17 אין גיהנם לעתיד לבא אלא הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה וכו'ייטב פנים ח"א דף קפד, קפו, ח"ב עמ' לט
ח ע"ב17 אין גיהנם לעתיד לבא אלא הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה ורשעים נדונים בומנחת אליהו (תשסא) עמ' קצז
ח ע"ב17 אין גיהנם לעתיד לבאהאיר ממזרח על ההפטרות (תשסד) עמ' קעב
ח ע"ב17 אין גיהנם לעתיד לבאילקוט הגרשוני ח"ב
ח ע"ב17 אין גיהנם לעתיד לבאעץ חיים (אנג'יל בן חיים) דף ב ע"ב
ח ע"ב17 אין גיהנם לעתיד לבוא אלא הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה וצדיקים מתרפאים בה וכו'אפסי ארץ (תשנט) עמ' שכז, תלז
ח ע"ב17 אין גיהנם לעתיד לבוא אלא הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה צדיקים מתרפאין בה ורשעים נידונין בהמבשר טוב - ישועות אברהם עמ' רכב
ח ע"ב17 אין גיהנם לעתיד לבואצמח מנחם דף עז ע"ד
ח ע"ב17 אין גיהנם לעתיד לבואשמן ראש (כץ) פסח ח"א עמ' קטז
ח ע"ב17 אין וכו' אלא הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה וכו'דרשות חתם סופר (תרפט) ח"א דף מג ע"ב
ח ע"ב17 הקב"ה יוציא חמה מנרתיקה צדיקים מתרפאין בה ורשעים נידונים בהנזר הקדש ח"א עמ' קלא, ח"ג עמ' קצא
ח ע"ב17 הקב"ה יוציא חמה מנרתיקה צדיקים מתרפאין בה ורשעים נידונין בהפרדס המלך (תשסט) אות לג, תקצ
ח ע"ב17 הקב"ה יוציא חמה צדיקים מתרפאים ורשעים נדוניםישמח ישראל (טשורטקוב, תשנד) עמ' קיא
ח ע"ב17 הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה וכו'קדושת לוי (תרצט) דף לו ע"א
ח ע"ב17 הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה וכו'מכתב מאליהו ח"א עמ' 301, ח"ב עמ' 74, ח"ד עמ' 325
ח ע"ב17 הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה וכו'נפש החיים (תשמג) עמ' 162
ח ע"ב17 הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה וכו'תורת מנחם ח"ג עמ' 274, חי"ט עמ' 43, ח"כ עמ' 18, חכ"ד עמ' 100
ח ע"ב17 הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה צדיקים כו'עשרה מאמרות (תשס) עמ' רכו
ח ע"ב17 הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה צדיקים מתעדנין בה ורשעים נידונים בהפנים יפות על תהלים עמ' סד, קנא, שד
ח ע"ב17 הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה צדיקים מתרפאים בה וכו'תורת איש ח"ב עמ' שסג
ח ע"ב17 הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה צדיקים מתרפאין בה וכו'אור התורה (תאומים, תשנט) עמ' קכב
ח ע"ב17 הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה צדיקים מתרפאין בה וכו'אמרות ה' השלם ח"א עמ' קכז, קסב, ח"ה עמ' קא
ח ע"ב17 הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה צדיקים מתרפאין בה וכו'דעת קדושים (תשנ) עמ' יח, זכר צדיק (תשנ) עמ' יט
ח ע"ב17 הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה צדיקים מתרפאין בה וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' ל ד"ה אמרו
ח ע"ב17 הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה צדיקים מתרפאין בה ורשעים נדונין בה שנאמר וזרחה לכם יראי שמי שמש צדקה וגו'דרשות שבט הלוי ח"ב עמ' רסו
ח ע"ב17 הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה צדיקים מתרפאין בה ורשעים נידונים בהשבילי פנחס (תשעא) עמ' מט
ח ע"ב17 הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה צדיקים מתרפאין בה ורשעים נידונין בהמנחת יואל עמ' רפד
ח ע"ב17 הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה צדיקים מתרפאין בה ורשעים נידונין בהמראה יחזקאל (תשסד) עמ' יא, קיג, שפ, תלט
ח ע"ב17 הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה צדיקים מתרפאין בה ורשעים נידונין בהשיחות ר' ראובן עמ' לד
ח ע"ב17 הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה צדיקים מתרפאין בה ורשעים נידונין בהפאר יעקב ח"ב עמ' תקנח, ח"ד עמ' תטז
ח ע"ב17 הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה צדיקים מתרפאין וכו'נחלת יעקב (תשעג) עמ' מז
ח ע"ב17 הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה רשעים נידונים בה וצדיקים מתרפאים בהויברך דוד עמ' קנ
ח ע"ב17 הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה וכו'בית מדרש שמואל דף עה
ח ע"ב17 הקב"ה מוציא חמה מנרתיקהאבן ישראל על התורה (תשסב) עמ' קכ
ח ע"ב17 הקב"ה מוציא חמה מנרתיקהאבן ישראל על התורה עמ' פד
ח ע"ב17 הקב"ה מוציא חמה מנרתיקהאור התורה (צמח צדק) ויקרא עמ' טו, נ"ך עמ' תקלה
ח ע"ב17 הקב"ה מוציא חמה מנרתיקהברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' רסב
ח ע"ב17 הקב"ה מוציא חמה מנרתיקהלב אביגדור עמ' כא
ח ע"ב17 הקב"ה מוציא חמה מנרתיקהמראה יחזקאל על התורה (תשס) עמ' צא, רפו
ח ע"ב17 הקב"ה מוציא חמה מנרתיקהמשיבת נפש עמ' מד
ח ע"ב17 הקב"ה מוציא חמה מנרתיקהס' המאמרים עת"ר (מהד' תשעב) עמ' רפא
ח ע"ב17 הקב"ה מוציא חמה מנרתיקהעיוני פרשה (ריבלין) שמות עמ' 263
ח ע"ב17 הקב"ה מוציא חמה מנרתיקהפרק שירה עם "בתורתו יהגה" עמ' רי
ח ע"ב17 יוציא הקב"ה חמה מנרתיקהדרשות מהר"ם בנעט עמ' סח
ח ע"ב17 כשיוציא הקב"ה חמה מנרתיקה הרשעים נידונים וכו'בך יברך ישראל (תשסח) דף צג ע"ב
ח ע"ב17 לע"ל הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה צדיקים מתעדנין בה ורשעים נדונין בהערבי נחל (תשסד) עמ' שלה, ח"ג עמ' ח
ח ע"ב17 לע"ל הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה צדיקים מתרפאין בה ורשעים נידונין בהבינת ישראל (תשסו) דף לו ע"א, פג ע"א
ח ע"ב17 לע"ל הקב"ה מוציא חמה מנרתיקהמכתב מאליהו ח"א עמ' 168
ח ע"ב17 לע"ל הקב"ה מוציא חמה מנרתקהתורת שמואל (מהר"ש) תרל עמ' קנ
ח ע"ב17 לע"ל יוציא הקב"ה חמה מנרתיקה צדיקים מתרפאין בה ורשעים נדונין בהתהלה לדוד (סקאליע) ספרים א-ב עמ' תלט
ח ע"ב17 לע"ל מוציא הקב"ה חמה מנרתיקה וכו' ורשעים נידונין בהלקט שיחות מוסר ח"א עמ' פו
ח ע"ב17 לעוה"ב הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה רשעים נידונים בה וצדיקים מתעדנים בהרב טוב דף טז ע"ד
ח ע"ב17 לעוה"ב הקב"ה מוציא חמה מנרתיקהעץ הדעת טוב (תשסח) סי' רפו
ח ע"ב17 לעוה"ב וכו' הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה צדיקים מתרפאין בה ורשעים נידונין בהשפתי חיים מועדים ח"ג עמ' שלד
ח ע"ב17 לעוה"ב וכו' הקב"ה מוציא חמה מנרתיקהחכמה ומוסר ח"א עמ' שלה
ח ע"ב17 לעולם הבא וכו' הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה צדיקים מתרפאין בה ורשעים נידונין בהבשעה שהקדימו תער"ב ח"ב עמ' תתקכה, תתקפז
ח ע"ב17 לעולם הבא וכו' הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה צדיקים מתרפאין בה ורשעים נידונין בהביאורי הזוהר (ר' דובער) דף קז ע"א
ח ע"ב17 לעת"ל הקב"ה מוציא חמה מנרתיקהמגלה צפונות (תשעד) שמות עמ' קסב, קפב
ח ע"ב17 לעת"ל הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה צדיקים מתרפאין בהקדושת ציון (תשנד) ח"ב עמ' מ
ח ע"ב17 לעת"ל הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה הצדיקים מתעדנים בהאוצר המאמרים (וייס, תשסג) עמ' קד
ח ע"ב17 לעת"ל הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה וכו'אורות ונתיבות ח"ב שער ב פרק ב אות מא
ח ע"ב17 לעת"ל הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה צדיקים מתרפאין בה ומתעדנין בה ורשעים נדונין בהדברי יואל מועדים ח"ב סוכות דף רטז ע"א, שמיני עצרת תקסה ע"ב
ח ע"ב17 לעת"ל הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה צדיקים מתרפאין בה ורשעים נידונים בהנפש יוסף (תשפא) עמ' נב
ח ע"ב17 לעת"ל הקב"ה מוציא חמה מנרתיקהגבעת שאול (בראך) עמ' רפט
ח ע"ב17 לעת"ל הקב"ה מוציא חמהבאר מים חיים (תשנט) ח"ב עמ' תשלב
ח ע"ב17 לעת"ל יוציא הקב"ה חמה מנרתיקה צדיקים מתרפאים בה ורשעים נידונים בהיפה תאר (תשעח) ח"א עמ' קמא, קמב, ח"ב עמ' שכד
ח ע"ב17 לעת"ל עתיד הקב"ה להוציא חמה מנרתיקה ולהעניש הרשעיםאגרא דכלה ח"א עמ' צה, ק
ח ע"ב17 לעתיד אין גיהנם אלא הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה ורשעים נידונים בה וכו'שבט מישראל (קרמניץ) פרק יט פסוק ז
ח ע"ב17 לעתיד הקב"ה וכו' הצדיקים מתרפאים בה והרשעים נדונים בהמשנה למלך (תשסח) עמ' פ
ח ע"ב17 לעתיד הקב"ה יוציא חמה מנרתיקה צדיקים מתרפאין בה ורשעים נידונין בהמאור עינים (תשעה) עמ' מח
ח ע"ב17 לעתיד הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה צדיקים מתרפאין בה ורשעים נידונין בהתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' פ-פא (לא) {איכות השמש חמה ויבשה והלבנה קרה ולחה, והצדיקים מתייחסים ללבנה ייחוס גמור}
ח ע"ב17 לעתיד הקב"ה מוציא חמה מנרתיקהוידעת (מוסקווה) עמ' 21; ס' המאמרים (רש"ב) תרסו עמ' רכה; תרעב עמ' תתקכה, תתקפז
ח ע"ב17 לעתיד הקב"ה מוציא חמה מנרתיקהכוונת הלב עמ' ער
ח ע"ב17 לעתיד יוציא הקב"ה חמה מנרתיקהזרע קודש - מועדים עמ' רמ
ח ע"ב17 לעתיד יוציא הקב"ה חמה מנרתיקהתורי זהב (תשעג) עמ' כט
ח ע"ב17 לעתיד יוציא חמה וצדיקים מתרפאים ורשעים נדונין בהספרי המגיד מקאזניץ עמ' רכא
ח ע"ב17 לעתיד לבא הקב"ה מוציא חמה מנרתיקהיערי עם דבשי ח"ג עמ' ז
ח ע"ב17 לעתיד לבא הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה וכו'דרשות משמר הלוי (תשעא) עמ' רעז
ח ע"ב17 לעתיד לבא הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה וכו'האיר ממזרח - רות עמ' קכב
ח ע"ב17 לעתיד לבא הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה וכו'יוסף לקח כרך א ח"א עמ' ו, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' רעד
ח ע"ב17 לעתיד לבא הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה צדיקים מתרפאים בה ורשעים נדונים בהדברי יואל מועדים ח"ו פורים עמ' תעו
ח ע"ב17 לעתיד לבא הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה צדיקים מתרפאין בה ורשעים נידונין בהכתונת פסים (תשעא) עמ' נ, קעג
ח ע"ב17 לעתיד לבא הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה רשעים נידונים בה וצדיקים מתרפאין בה ולא עוד אלא שמתעדנין בהעמוד העבודה (תשעג) דרוש מסירת נפש ח
ח ע"ב17 לעתיד לבא הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה רשעים נידונין בה וצדיקים מתרפאין בהלחמי תודה דף קי ע"א, קפב ע"א, רנא ע"ב
ח ע"ב17 לעתיד לבא הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה רשעים נידונין בה וצדיקים מתרפאין בהזכרון אליעזר עמ' קיא
ח ע"ב17 לעתיד לבא הקב"ה מוציא חמה מנרתיקהבית יעקב (תשסא) עמ' סה
ח ע"ב17 לעתיד לבא הקב"ה מוציא חמה מנרתיקהמגולה לגאולה עמ' 268
ח ע"ב17 לעתיד לבוא הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה וצדיקים מתרפאים בהבצור ירום ח"ו עמ' קכז הערה 30
ח ע"ב17 לעתיד לבוא הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה צדיקים מתעדנין בה ורשעים נדונין וכו'בן פורת יוסף (תשעא) עמ' רעג
ח ע"ב17 לעתיד לבוא הקב"ה מוציא חמה מנרתיקהחכמת התורה דברים עמ' לא
ח ע"ב17 לעתיד לבוא הקב"ה מוציא חמה מנרתיקהלמטה יששכר עמ' תכה
ח ע"ב17 לעתיד לבוא הקב"ה מוציא חמהפרי חיים (קנולר) מאמרים סי' כ
ח ע"ב17 לעתיד לבוא יוציא הקב"ה חמה מנרתיקהעטרת יהושע דברים עמ' רנא
ח ע"ב17 לעתיד לבוא מוציא הקב"ה חמה מנרתיקה צדיקים מתרפאים בה ורשעים נידונים בהאור יהל ח"א עמ' קט
ח ע"ב17 לעתיד מוציא חמה מנרתיקהתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' שה-שו {ישראל מתרפאים בה ועכו"ם מתלהטין בה כי רק ישראל יש להם כח הלבנה למזג החמימות}
ח ע"ב17 מוציא חמה מנרתיקה וכו'אפיקי ים עמ' קנט, שכב, שכג, תקכז, תקסג
ח ע"ב17 מוציא חמה מנרתיקה צדיקים מתרפאין בה ורשעים נידונין בהמאורי אור (טייטלבוים) עמ' שה
ח ע"ב17 מוציא חמה מנרתיקה רשעים נידונים בה וצדיקים מתעדנים בהצמח דוד (שלוניקי) ח"ב דף עא ע"ג {רמוז בפסוקים "אשרי האיש אשר לא הלך" וכו'}
ח ע"ב17 מוציא חמה מנרתיקהאדיר במרום ח"א פ' רפג
ח ע"ב17 מוציא חמה מנרתיקהבנין שלמה ח"ב (תשסז) עמ' לא
ח ע"ב17 מוציא חמה מנרתיקהמכתב מאליהו ח"א עמ' 301
ח ע"ב17 מוציא חמה מנרתיקהפירוש מן על פרקי אבות עמ' שמג
ח ע"ב17 מוציא חמה מנרתקהתורת מנחם חנ"ט עמ' 120
ח ע"ב17 עתיד הקב"ה להוציא חמה מנרתיקה צדיקים מתעדנים בה ורשעים נדונין בהתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' צה
ח ע"ב17 עתיד הקב"ה להוציא חמה מנרתיקה צדיקים מתרפאים בה רשעים נידונין בהצפנת פענח (תשסו) עמ' עג, ריד
ח ע"ב17 עתיד הקב"ה להוציא חמה מנרתיקה צדיקים מתרפאים בהבת עין (תשסז) עמ' קצט
ח ע"ב17 עתיד הקב"ה להוציא חמה מנרתיקה רשעים נדונין בה וכו'בי חייא ח"א עמ' קיג
ח ע"ב17 עתיד הקב"ה להוציא חמה מנרתיקה רשעים נדונין בה וצדיקים מתרפאין בה, שנאמר וזרחה לכם יראי שמי וגו'צפנת פענח (תשעא) שמות עמ' פט, שכ
ח ע"ב17 עתיד הקב"ה שיוציא חמה מנרתיקה צדיקים מתעדנים ורשעים נידונים בהאהל יעקב (שפירא) דף יח ע"א
ח ע"ב17 עתיד הקב"ה להוציא חמה מנרתיקהמאמרי אדמו"ר הזקן תקסט עמ' ב
ח ע"ב18 ורשעים נידונין בה וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' תקלח ד"ה והנה
ח ע"ב18 צדיקים מתעדנים בה ורשעים נדונים בהאהל יעקב (תשעא) ח"ה עמ' קמד
ח ע"ב18 צדיקים מתעדנין בו ורשעים נדונין בואור הגנוז (מהאניפאלא, תשסו) עמ' רמו, רפה
ח ע"ב18 צדיקים מתרפאים בה וכו'ברכת משה דף ל ע"א
ח ע"ב18 צדיקים מתרפאים בה ורשעים נידונים בהאמרי בינה (שיפמאן) עמ' ס
ח ע"ב18 צדיקים מתרפאים בה ורשעים נידונין בהולאשר אמר בראשית-שמות עמ' קנב
ח ע"ב18 צדיקים מתרפאים בה רשעים נידונים בהמכתב מאליהו ח"ה עמ' 386
ח ע"ב18 צדיקים מתרפאין בה וכו' ורשעים נדונין בה וכו'תורה ודעת תשסה-תשסז עמ' צה
ח ע"ב18 צדיקים מתרפאין בה ורשעים נידונין בהאם לבינה (פאפא) עמ' קסה
ח ע"ב18 צדיקים מתרפאין בה ורשעים נידונין בהשמן ראש סוכות ח"א עמ' ריז, רמז
ח ע"ב18 צדיקים מתרפאין בהברכת אברהם (הרשקוביץ) עמ' נח
ח ע"ב18 צדיקים מתרפאין בהחכמת התורה וישלח עמ' רחצ
ח ע"ב18 רשעים נידונים בה וצדיקים מתרפאים בה דכתיב שמש צדקה ומרפאזרע קודש - מועדים עמ' רמ
ח ע"ב20 הנה היום בא בוער כתנורהקדמת הרמב"ם לפרק חלק
ח ע"ב ר"ן - נדר בחלוםאחרי ראי (תשסד) זמנים סי' ו אות ג
ח ע"ב ר"ן ד"ה בעלגבורות אליהו סי' פב
ח ע"ב תוס' ד"ה ויחיד - יכול לעשות שליח לחרטהרנת יצחק יהושע עמ' שלה
ח ע"ב תוס' ד"ה ופליגא דרשב"ל - הא דאוקימנא קרא דמרפא בכנפיה בעוה"ז, פליג על רשב"לשם יחזקאל עמ' פח
ח ע"ב תוס' ד"ה חירגא דיומא מסיוענפיה ארזי אל (תשסו) על התורה ח"ב עמ' רד
ח ע"ב מיוחס לרש"י ד"ה אי מכנפיןתועפת ראם (גטיניו) פ' מטות דף קא ע"ב
ח ע"ב נמו"ימאורי שערים עמ' תכב
ט ע"א01 כנדרי רשעיםרוח נכון עמ' שכח {הנודר נקרא רשע}
ט ע"א01 כנדרי רשעים הריני נדר בנזירלקט שיחות מוסר ח"ב עמ' כ
ט ע"א01 כנדרי רשעים הריני עלי וכו'דברי יואל פ' ויגש דף תסה ע"ב
ט ע"א01 כנדרי רשעים וכו' טוב אשר לא תדור וכו'דברי ברוך ח"ב סי' כב אות ג
ט ע"א01 כנדרי רשעים וכו' כנדרי כשרים לא אמר כלוםמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ג עמ' לט, קטז
ט ע"א01 כנדרי רשעים וכו'עיוני רש"י שמות ח"ב עמ' רנ
ט ע"א01 כנדרי רשעים וכו'תורת העולה ח"ג פרק עא
ט ע"א01 כנדרי רשעים נדר בנזיר ובקרבן ובשבועה וכו'מכתב מאליהו ח"ג עמ' 295, ח"ד עמ' 238
ט ע"א01 כנדרי רשעים נדר בנזיר ובקרבן ובשבועה כנדרי כשרים לא אמר כלוםפני מנחם שקלים עמ' קלה
ט ע"א01 כנדרי רשעים נדר בנזיר ובקרבן ובשבועה כנדרי כשרים לא אמרפרי צדיק מטות אות א
ט ע"א01 כנדרי רשעים נדר בנזיר ובקרבן ובשבועהמזל שעה דרשות דף קח ע"א
ט ע"א01 כנדרי רשעים נדר בנזיר ובקרבןחכמת התורה ואתחנן עמ' תעב
ט ע"א01 כנדרי רשעים נדר בנזיר ובקרבןכתנות אור עמ' קז
ט ע"א01 כנדרי רשעים נדר בנזיר וקרבן ושבועהיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קכ, כרך ב ח"א עמ' רסב, ח"ב עמ' קנו, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' כו
ט ע"א01 כנדרי רשעים נדר בקרבן ובשבועההעמק דבר בראשית הרחב דבר פ"כד פסוק ג
ט ע"א01 כנדרי רשעים נדר וכו' כנדבותם של כשרים נדרבאר מים חיים (אונגר) עמ' 109
ט ע"א01 כנדרי רשעיםמכתב מאליהו ח"ה עמ' 34
ט ע"א01 כנדרי רשעים, ור"ןויואל משה מאמר ב סי' קכב עמ' שלא
ט ע"א01 כנדרי רשעים, ורשב"אמכתב מאליהו - מועדים ח"ב עמ' שצט, ת, תב, תקג
ט ע"א01 כנדרי רשעים, ר"ן - נדר וכו' אינו בא לגמרי בנדבת הלבמכתב מאליהו ח"ה עמ' 150
ט ע"א01 כנדרי רשעיםדרכי החיים ח"ב עמ' רפו
ט ע"א02 כנדרי כשרים לא אמר כלום כנדבותם נדר בנזיר ובקרבןכתנות אור עמ' שלד
ט ע"א02 כנדרי כשרים לא אמר כלוםיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' א, כרך ב ח"ב עמ' קנח
ט ע"א02 כנדרי כשרים לא אמר כלום, ור"ן ורא"ש - שאין הכשרים נשבעין כללרנת יצחק תליתאה ח"א עמ' קח
ט ע"א02 נדרי כשריםתפארת צבי במדבר עמ' שסד
ט ע"א03 כנדבות כשרים, ור"ןעיוני רש"י במדבר עמ' פח
ט ע"א03 נדבות כשרים, ר"ן - מי שכוונתו רצויה, קרוי נזירותו נדבהאסופת מערכות במדבר עמ' פ
ט ע"א05 נדרי רשעים עלי חייב בקרבןתורת העולה (תשעה) עמ' תקפו
ט ע"א16 טוב אשר לא תדור ואסור לנדורתולדות שלמה - רות עמ' שלב
ט ע"א16 טוב אשר לא תדור וגו' טוב מזה ומזה שאינו נודר כל עיקרקהלת יעקב (אבן ברוך) דף קכב ע"ב
ט ע"א16 טוב אשר לא תדור וכו' שאינו נודר כל עיקרמצווה ועושה ח"ב עמ' שס
ט ע"א16 טוב אשר לא תדור וכו', ריטב"אאור אברהם על ספר המצוות עמ' כה
ט ע"א16 טוב אשר לא תדורכרם חמד (תשסו) עמ' קלו {חיישינן שמא יבא לידי בל תאחר}
ט ע"א16 טוב אשר לא תדור טוב מזה ומזה וכו' דילמא אתי בה לידי תקלה וכו', אמרו עליו על הלל הזקן וכו' וסומך עליה ושוחטהדעת תורה שמות עמ' נה, נז, דברים ח"ב עמ' כח
ט ע"א16 טוב אשר לא תדור משתדורמשנת יוסף - אגדות ח"ב עמ' כט {מכל מצוה נברא מלאך, ומעבירה מקטרג; בדיבורו נברא גוף המלאך, ובעשייתו נשמת המלאך}
ט ע"א16 טוב אשר לא תדורהשיר והשבח ח"א עמ' שמג, שסט
ט ע"א16 טוב אשר לא תדורודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תקד
ט ע"א16 טוב שלא לידור מלידורדולה ומשקה עשי"ת ויוה"כ עמ' קי
ט ע"א16 טוב שלא תדור וכו'מדבר קדש מועדים ח"א עמ' נה
ט ע"א16 יותר טוב שלא תדור משתדור ותשלםאלשיך על חמש מגילות עמ' שיא
ט ע"א16 רמ"א טוב אשר לא תדור וכו'נזר הקדש ח"ג עמ' רלח, רמב
ט ע"א17 פלוגתא אם טוב שתדור הגם שתשלםקדושת יצחק עמ' קלט
ט ע"א17 אם מותר לנדורחכמת התורה ויצא עמ' רנח, רסא, רסד, רעא
ט ע"א17 אסור לקבל על עצמו לאסור המותר כי אסור לעשות את הנדרבת עין (תשסז) עמ' תנט
ט ע"א17 טוב מזה ומזהדרישה מחיים דף כט ע"ד
ט ע"א17 טוב מזה ומזה שאינו נודר כל עיקר דברי ר' מאיר רבי יהודה אומר טוב מזה ומזה נודר ומשלםשיחות הרב צבי יהודה ויקרא עמ' 307
ט ע"א17 טוב מזה ומזה שאינו נודר כל עיקר דברי ר"מייטב פנים ח"א דף קטו
ט ע"א17 טוב מזה ומזה שאינו נודר כל עיקר דברי רבי מאיר רבי יהודה אומר טוב מזה ומזה נודר ומשלםשיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 407
ט ע"א17 טוב מזה ומזה שאינו נודר כל עיקראסופת מערכות בראשית ח"ב עמ' ל
ט ע"א17 טוב מזה ומזה שאינו נודר כל עיקרבריכות המעיין עמ' קנח
ט ע"א17 טוב מזה ומזה שאינו נודר כל עיקרדברי נפתלי (הלברשטם) ח"ב עמ' רפג
ט ע"א17 טוב מזה ומזה שאינו נודר כל עיקרויואל משה מאמר ב סי' עז עמ' רעו
ט ע"א17 טוב מזה ומזה שאינו נודר כל עיקרחכמת התורה בא עמ' רה
ט ע"א17 טוב מזה ומזה שאינו נודר כל עיקרחכמת התורה בחוקותי עמ' שיב
ט ע"א17 טוב מזה ומזה שאינו נודר כל עיקרחמודי צבי במדבר-דברים עמ' רסו
ט ע"א17 טוב מזה ומזה שאינו נודר כל עיקרמנחת יצחק ויקרא-דברים עמ' קפח
ט ע"א17 טוב מזה ומזה שאינו נודר כל עיקרנפש יוסף (תשפא) עמ' קי
ט ע"א17 טוב מזה ומזה שאינו נודר כל עיקרפני מנחם מטות-מסעי עמ' קצב
ט ע"א17 טוב מזה ומזה שאינו נודר כל עיקרקדושת יו"ט ח"א דף קיד ע"א
ט ע"א17 טוב מזה ומזה שאינו נודר כל עיקרשבט מישראל (קרמניץ) פרק נד פסוק ח
ט ע"א17 טוב מזה ומזה שאינו נודר כל עיקרתהלות ישראל (קלוגר) עמ' תשנד
ט ע"א17 טוב מזה ומזה שאינו נודר כל עיקר, ריטב"א נמוק"יאור אברהם ברכות עמ' שסז
ט ע"א17 טוב מזה ומזה שאינו נודר כללשפת אמת (הלוי) משלי פרק יב פסוק כב
ט ע"א17 טוב מזה ומזה שאינו נודרזכור לאברהם (וייס) פ' מטו"מ
ט ע"א17 טוב מזה ומזה שאינו נודרחכמת התורה תצוה עמ' קצו
ט ע"א17 טוב מזה ומזה שאינו נודררנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' רצג
ט ע"א17 טוב מזה ומזה שאינו נודרתפלה למשה (בנימין) עמ' רלב
ט ע"א17 טוב מזה ומזה שלא תדורעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' קכח
ט ע"א17 מחלוקת ר"מ ור"י אי טוב לידוררנת יצחק משלי עמ' פו
ט ע"א18 חד מ"ד אמר מצוה לנדורמנחת אליהו (תשנט) עמ' קנט
ט ע"א18 טוב מזה ומזה נודר ומשלםחכמת התורה מטות עמ' מח
ט ע"א18 טוב מזה ומזה נודר ומשלםדברי יואל פ' מטות דף קעד ע"ב
ט ע"א18 טוב מזה ומזה נודר ומשלםחכמת התורה תרומה עמ' רסט
ט ע"א18 טוב מזה ומזה נודר ומשלםתהלות ישראל (קלוגר) עמ' תתנז
ט ע"א ר"ן - בשעה שאדם עושה נדר אין מוסיף שום זכות רק בשעת תשלומיןכרם חמד (תשסו) עמ' כח
ט ע"א ר"ן - השכר בנדר הוא בשעת התשלומיןכוונת הלב עמ' נט
ט ע"א ר"ן ד"ה טובנזר הקדש ח"ג עמ' רמב
ט ע"א ר"ן - נדר פי' דבר שאינו בא לגמרי בנדבת הלב וכו' ומי שאינה רצוי' כ"כ קרי נדרדעת חכמה ומוסר ח"א עמ' שעד
ט ע"א ר"ן ורשב"א - ההבדל בין נדר לנדבההכתב והקבלה ויקרא פכ"ב פסוק כג
ט ע"א ריטב"א - ר"ה ויוה"כ הוי כעת צרהאור אברהם על ספר המצוות עמ' שלח
ט ע"א ריטב"א, נמוק"י - יוה"כ הוי כשעת צרה דמותר לנדוראור אברהם - תשובה עמ' צו, שט
ט ע"א מיוחס לרש"י ד"ה דתניא טוב אשר לא תדורצמח דוד (שלוניקי) ח"ב דף מב ע"ד
ט ע"ב03 אסור לנדור מחשש תקלה שמא לא יקייםתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' רפז
ט ע"ב03 דילמא אתי בה לידי תקלהויואל משה מאמר ב סי' עה עמ' רעד
ט ע"ב04 נדבה נמיחקל יצחק (תשסג) עמ' כח, כט {בל תאחר בנדבה}
ט ע"ב04 תקלהדרש משה (קלנברג) ח"א דף סח {בשהיי' מרובה חיישינן לתקלה}
ט ע"ב06 אמרו על הלל הזקן שלא מעל אדם בעולתו כל ימיו וכו'תהלות ישראל (מג'לד) עמ' קכט
ט ע"ב06 אמרו על הלל הזקן שלא מעל אדם בעולתו כל ימיו מביאה כשהיא חולין לעזרה ומקדישה וסומך עליה ושוחטהשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' רס
ט ע"ב06 אמרו על הלל הזקן שלא מעל אדם בעולתו כל ימיודברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' רנט
ט ע"ב06 אמרו על הלל הזקן שלא מעל אדם בעולתו כל ימיופאר יעקב ח"א עמ' רנ
ט ע"ב06 אמרו על הלל הזקןדרשות הרז"ה עמ' תשמח
ט ע"ב06 אמרו עליו על הלל הזקן שלא מעל אדם בעולתו וכו'דורות הראשונים כרך ד עמ' 485
ט ע"ב06 אמרו עליו על הלל הזקן שלא מעל אדם בעולתו וכו'נפש יוסף (תשפא) עמ' קי
ט ע"ב06 אמרו עליו על הלל הזקן שלא מעל אדם בעולתו מעולםמזל שעה דרשות דף קטו ע"א
ט ע"ב06 אמרו עליו על הלל הזקן שלא מעל אדם בעולתויפה תאר (תשעח) ח"ג עמ' ר, שסט
ט ע"ב06 אמרו עליו על הלל הזקןדגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' קיח
ט ע"ב06 הלל לא מעל אדם בעולתוקומץ המנחה (צונץ) דרוש יח אות י
ט ע"ב06 הלל מימיו לא מעל אדם בעולתויוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קנח, קנט
ט ע"ב06 הלל מעולם לא מעל אדם בעולתוחכמת התורה תרומה עמ' רסט
ט ע"ב06 לא מעל אדם בעולתוחכמת התורה בא עמ' רה
ט ע"ב07 היו מביאין כבשן לעזרה וכו'תהלה לדוד (סקאליע) ספרים א-ב עמ' תכז {החסידים הראשונים}
ט ע"ב07 הלל היה מביא הבהמה כשהוא חולין לעזרה ומקדישושבט מישראל (קרמניץ) פרק נד פסוק ח
ט ע"ב07 מביאה כשהיא חולין לעזרהשעת הכושר דף מב ע"ב
ט ע"ב07 מביאה כשהיא חולין לעזרה ומקדישה וכו'אור אברהם דברים עמ' שפח
ט ע"ב07 הלל מביאו לעזרה ומקדישו שםיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קנו
ט ע"ב07 מביאה כשהיא חולין לעזרה ומקדישהמשך חכמה ויקרא פ' כג פס' לח
ט ע"ב07 מביאה כשהיא חולין לעזרה מקדישה וסומך עליה ושוחטהמשך חכמה במדבר פ' ז פס' פז-פח
ט ע"ב09 נדבה דנזירות וכו' כשמעון הצדיק וכו'דברי ברוך ח"ב סי' כב אות ג
ט ע"ב10 כשמעון הצדיקחכמת התורה תרומה עמ' ער
ט ע"ב10 שמעון הצדיקתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' י(ל) {מזה מוכח דמי שנוזר בדעת שלם אין מתחרט}
ט ע"ב11 אמר שמעון הצדיק וכו'בן יאיר דף קל ע"ב
ט ע"ב11 אמר שמעון הצדיק וכו'ברכת פרץ פ' נשא {מעלת אותו רועה נזיר}
ט ע"ב11 אמר שמעון הצדיק וכו' כמוך ירבו נוזרי נזירות בישראלבית ישראל (טויסיג) שמות עמ' קנד
ט ע"ב11 אמר שמעון הצדיק וכו' פעם אחת בא אדם אחד מן הדרום וכו'דברי יהושע מאמר ב פ"ו עמ' פג - פד
ט ע"ב11 אמר שמעון הצדיק וכו' פעם אחת בא אדם נזיר מן הדרוםמה ה' אלקיך שואל מעמך עמ' 96
ט ע"ב11 אמר שמעון הצדיק מימי לא אכלתי אדם נזיר טמא אלא אחת וכו'דרך חיים (תשע) פ"ג הערה 1361-1360
ט ע"ב11 אמר שמעון הצדיק מימי לא אכלתי אשם וכו'מי השלוח (מישור) ח"א עמ' קמט, ח"ב עמ' צ, קז
ט ע"ב11 אמר שמעון הצדיק מימי לא אכלתי אשם נזיר אלא פעם אחת וכו'מאור ושמש (תשסט) עמ' תקסט, תרסח
ט ע"ב11 אמר שמעון הצדיק מימי לא אכלתי אשם נזיר וכו' פעם אחת בא נזיר מן הדרום וכו' העבודה שאגלחך לשמים וכו'מאור ושמש (תשנב) עמ' תטו, תצט
ט ע"ב11 אמר שמעון הצדיק מימי לא אכלתי אשם נזיר וכו'דרכי חיים דף י ע"ב (ד"ה ונשוב)
ט ע"ב11 אמר שמעון הצדיק מימי לא אכלתי אשם נזיר וכו'וזרח השמש על התורה עמ' רח
ט ע"ב11 אמר שמעון הצדיק מימי לא אכלתי אשם נזיר וכו'קדושת עינים (תשעא) פרק ג אות טז, פרק ד אות צז, פרק ה אות קכו, פרק י אות לז
ט ע"ב11 אמר שמעון הצדיק מימי לא אכלתי אשם נזיר טמא אלא א' וכו' כמוך ירבו נוזרי נזירות בישראלתפארת צבי במדבר עמ' סח
ט ע"ב11 אמר שמעון הצדיק מימי לא אכלתי אשם נזיר טמא אלא אחד וכו' פחז עלי יצרי ובקש לטורדני מן העולםדרשות משמר הלוי (תשעא) עמ' נב, רצא
ט ע"ב11 אמר שמעון הצדיק מימי לא אכלתי אשם נזיר טמא אלא אחד וכו'אמרות ה' השלם ח"ב עמ' רכז, ח"ד עמ' מ, ח"ה עמ' נ, ח"ו עמ' קמב, קסה
ט ע"ב11 אמר שמעון הצדיק מימי לא אכלתי אשם נזיר טמא אלא אחד וכו'ערוגת הבושם (תשעא) ויקרא-במדבר עמ' ער
ט ע"ב11 אמר שמעון הצדיק מימי לא אכלתי אשם נזיר טמא אלא אחד כו'אסופת מערכות במדבר עמ' עט, פב
ט ע"ב11 אמר שמעון הצדיק מימי לא אכלתי אשם נזיר טמא אלא אחד פעם אחת בא אדם אחד נזיר מן הדרום וכו'שבט מיהודה (גרינוולד) עמ' תב
ט ע"ב11 אמר שמעון הצדיק מימי לא אכלתי אשם נזיר טמא אלא אחד פעם אחת בא אדם א' נזיר מן הדרום וכו'חמודי צבי במדבר-דברים עמ' רסו
ט ע"ב11 אמר שמעון הצדיק מימי לא אכלתי אשם נזיר טמא אלא אחדיגל יעקב (תשנג) נשא אות יז
ט ע"ב11 אמר שמעון הצדיק מימי לא אכלתי אשם נזיר טמא אלא אחדכתונת פסים (תשמה) פרשת צו ד ע"ד
ט ע"ב11 אמר שמעון הצדיק מימי לא אכלתי אשם נזיר טמא אלא אחדשמן ראש (כץ) ח"ד עמ' תיט
ט ע"ב11 אמר שמעון הצדיק מימי לא אכלתי אשם נזיר טמא אלא אחדתפארת אדם (שלפוברסקי) עמ' קצא
ט ע"ב11 אמר שמעון הצדיק מימי לא אכלתי אשם נזיר טמא אלא וכו'שיחות ר' ראובן עמ' נ
ט ע"ב11 אמר שמעון הצדיק מימי לא אכלתי אשם נזיר טמא אלא פעם אחת וכו'מנחת עני (תשעב) עמ' שג
ט ע"ב11 אמר שמעון הצדיק מימי לא אכלתי אשם נזיר טמא וכו' בני כמוך ירבו נודרי נזירות בישראל וכו'הערות אברהם יעקב יצחקי במדבר עמ' כג
ט ע"ב11 אמר שמעון הצדיק מימי לא אכלתי אשם נזיר טמא וכו' פ"א בא אדם אחד נזיר מן הדרום וכו' עליך אמר הכתוב איש כי יפליא וכו'לקט שיחות מוסר ח"ב עמ' יט, כז
ט ע"ב11 אמר שמעון הצדיק מימי לא אכלתי אשם נזיר טמא וכו' פעם אחת בא אדם אחד נזיר מן הדרום וכו'לקט שיחות מוסר ח"א עמ' שצב
ט ע"ב11 אמר שמעון הצדיק מימי לא אכלתי אשם נזיר טמא וכו'מכשירי מצוה עמ' לו
ט ע"ב11 אמר שמעון הצדיק מימי לא אכלתי אשם נזיר טמא וכו'מרפא לשון עמ' קמח
ט ע"ב11 אמר שמעון הצדיק מימי לא אכלתי אשם נזיר טמא וכו'נתיב התורה (סאלים) במדבר עמ' קסא
ט ע"ב11 אמר שמעון הצדיק מימי לא אכלתי אשם נזיר טמא וכו'שבילי פנחס (תשעב) עמ' רצד
ט ע"ב11 אמר שמעון הצדיק מימי לא אכלתי אשם נזיר טמא חוץ מפעם אחתישרש יעקב (אבולפיה) עמ' צב, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' כב
ט ע"ב11 אמר שמעון הצדיק מימי לא אכלתי אשם נזירנתיבות יצחק - ירח האיתנים עמ' קטז
ט ע"ב11 אמר שמעון הצדיק מימי לא אכלתי אשםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' שלט
ט ע"ב11 אמר שמעון הצדיק מימי לא אכלתי וכו' כמוך ירבו נוזרי נזירות בישראלימלא פי תהלתך ח"ב עמ' שיג
ט ע"ב11 אמר שמעון הצדיק מימי לא אכלתיניבי זהב עמ' שמה
ט ע"ב11 אמר שמעון הצדיק מימיזכרון טוב (צורף) דף כד ע"ב
ט ע"ב11 אמר שמעון הצדיקדרכי איש דף סז ע"ג
ט ע"ב11 אמר שמעון מימי לא אכלתי אשם נזיר טמא אלא אחד וכו'זכר צדיק (תשנ) עמ' כה
ט ע"ב11 לא אכלתי אשם נזיר טמא אלא אחדוזאת התורה עמ' נג
ט ע"ב11 לא אכלתי אשם נזיר טמאמאיר נתיבות ח"ב עמ' רכו
ט ע"ב11 לא אכלתי אשם נזירקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"א (תשע) עמ' קצא
ט ע"ב11 מימי לא אכלתי אשם נזיר וכו' חטאת נזיר וכו' שציער עצמו וכו'תורת העולה ח"ג פרק עא
ט ע"ב11 מימי לא אכלתי אשם נזיר וכו'מאורי שערים עמ' עד, קה
ט ע"ב11 מימי לא אכלתי אשם נזיר טמא אלא אחד וכו'דעת תורה במדבר עמ' מ
ט ע"ב11 מימי לא אכלתי אשם נזיר טמא אלא אחד פעם אחת בא אדם מן הדרוםבי חייא ח"ב עמ' קנ
ט ע"ב11 מימי לא אכלתי אשם נזיר טמא אלא אחדדרך חיים (תשלה) עמ' רעז, שמג
ט ע"ב11 מימי לא אכלתי אשם נזיר טמא אלא אחת וכו'דברי שלמה (הלוי, שנו) פרשת נשא דף כו/כז ע"ג; עקדת יצחק (שלג) שער עג דף רטו/ז ע"ב; דרשות שם טוב (רפה) פרשת נשא דף מח ע"ד; שפתי כהן (הכהן, שסה) פרשת נשא דף רי ע"ד; יפה מראה (שנ) פרק א דף רסז ע"ב; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת נשא דף קמז ע"א; ס' יוחסין (שמ) דף טו ע"ב; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) שער המדות מ' פד דף לט ע"ג
ט ע"ב11 מימי לא אכלתי אשם נזיר טמא אלא אחתתורת העולה (תשעה) עמ' תקפו
ט ע"ב11 מימי לא אכלתי אשם נזיר טמא אלא זה וכו'ברכת מרדכי ויקרא-דברים תנינא עמ' קסג
ט ע"ב11 מימי לא אכלתי אשם נזיר טמא אלא פעם אחתאזני יהושע (מהד' אדרת) ויקרא-במדבר דרוש לו עמ' 229
ט ע"ב11 מימי לא אכלתי אשם נזיר טמא וכו'פרדס מרדכי עמ' תקה
ט ע"ב11 מימי לא אכלתי אשם נזיר טמאבאר שרים במדבר פ' נשא דרוש א אות ב
ט ע"ב11 מימי לא אכלתי אשם נזיר טמאמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשמב) ח"א עמ' סה
ט ע"ב11 מימי לא אכלתי אשם נזיר טמאמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"א עמ' סח
ט ע"ב11 מימי לא אכלתי אשם נזיר כו'כתר תורה (תשסז) עמ' ס
ט ע"ב11 מימי לא אכלתי אשם נזירבין המשפתים ויקרא פ' צו אות א
ט ע"ב11 מימי לא אכלתי וכו' מה ראית להשחית שערך זה נאה א"ל רועה הייתי וכו' עליך אמר קרא איש כי יפליא וכו'זרע שמשון (תשסג) נשא אות יב
ט ע"ב11 מימי לא אכלתי וכו' מה ראיתי להשחית שעריך זה נאה א"ל רועה הייתי עליך אמר קרא איש כי פלא וכו'זרע שמשון (תקלח) נשא
ט ע"ב11 שמעון הצדיק אומר מימי לא אכלתי אלא אשם נזיר טמא א' וכו'תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' שסז
ט ע"ב11 שמעון הצדיק והנזיר מהדרוםבית שלום מרדכי עמ' עא, קפח
ט ע"ב11 שמעון הצדיק והנזיר מהדרוםשיחות לספר ויקרא עמ' שמ
ט ע"ב11 שמעון הצדיק וכו' ה"ט כשהן תוהין, ותוס'יקרא דשכבי (דוד) דרוש מג דף צז ע"א
ט ע"ב11 שמעון הצדיק וכו' מימי לא אכלתי אשם נזיר טמא וכו'יגל יעקב (תשעד) ח"ב עמ' כד
ט ע"ב11 שמעון הצדיק וכו'תפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' סז (רלב) {מה שאדם עושה בדעת שלם אין מתחרט עליו}
ט ע"ב11 שמעון הצדיק לא אכל אשם נזיר טמא מימיואבן ישפה עמ' 56
ט ע"ב11 שמעון הצדיק לא אכל אשם נזיר טמאשערי אורה (מילר) ח"א עמ' כד
ט ע"ב11 שמעון הצדיק לא אכל מימיו אשם נזיר טמא וכו'ימלא פי תהלתך ח"א עמ' קי
ט ע"ב11 שמעון הצדיק לא אכל מימיו אשם נזירותאמרי יצחק במדבר-דברים עמ' לז
ט ע"ב11 שמעון הצדיק מעולם לא אכל קרבן נזירשפת אמת (ברעזאן, תשסח) עמ' תכב
ט ע"ב11 שמעון הצדיק מעולם לא אכלתי אשם נזיר טמא וכו'מעגלי צדק (פאנעט) במדבר עמ' מח, קכב
ט ע"ב11 שמעון הצדיק אמר שמימיו לא אכל אשם נזיר טמא אלא אחד מנזיר שבא מן הדרוםהדרש והעיון במדבר ח"א מאמר נו {מדוע דקדק ואמר שהנזיר שאכל קרבנו הי' מן הדרום}
ט ע"ב12 מעשה באדם נזיר אחד מן הדרום כו'תורת אביגדור ח"א עמ' קטז
ט ע"ב12 מעשה בנזיר אחד מן הדרום וכו'ושב ורפא לו עמ' רי
ט ע"ב12 מעשה בנזיר אחד שבא לפני שמעון הצדיקחיים ומלך דף ט ע"ד (הלכות נזירות פרק י' הלכה יד)
ט ע"ב12 מעשה בנזיר אחר כו' כמוך ירבו נודרי נזירות בישראללקט שיחות מוסר ח"ג עמ' תקעא, תקפח, תרנב, תרנה
ט ע"ב12 מעשה בנזיר ושמעון הצדיקאור יחזקאל - תורה ודעת עמ' קסג
ט ע"ב12 מעשה בנזיר מן הדרוםעולת שבת בשבתו עמ' רכא-רכב
ט ע"ב12 מעשה בנזיר שבא מן הדרום והוא יפה עיניםאמרי יצחק בראשית עמ' קכא הערה י
ט ע"ב12 מעשה בשמעון הצדיק והנזירשם דרך ויקרא עמ' קעב
ט ע"ב12 מעשה בשמעון הצדיק ונזיר אחד מהדרוםשם דרך במדבר עמ' כט, ר
ט ע"ב12 מעשה דנזיר מן הדרוםשיחות מוסר (תשסב) עמ' שיג
ט ע"ב12 מעשה דשמעון הצדיקעלי שור ח"א עמ' נט
ט ע"ב12 מעשה דשמעון הצדיקרגל ישרה עמ' לד
ט ע"ב12 פעם אחת בא אדם אחד נזיר מן הדרוםלב שלום בראשית עמ' שפא
ט ע"ב12 פעם אחת בא אדם אחד נזיר מן הדרום וכו' כמוך ירבו בישראל וכו'חיים שיש בהם על התורה תנינא עמ' תלו
ט ע"ב12 פעם אחת בא אדם אחד נזיר מן הדרום וכו'באר משה (אפשטיין) במדבר עמ' צו-ח, תש, יהושע-שמואל עמ' תעה-תעו
ט ע"ב12 פעם אחת בא אדם אחד נזיר מן הדרוםשמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' עט
ט ע"ב12 פעם אחת בא אדם אחד נזיר מן הדרוםמשך חכמה במדבר פ' ו פס' יג
ט ע"ב13 בא אדם אחד נזיר מן הדרום וראיתי אותו שהוא יפה עינים טוב רואי וקווצותיו סדורות כו' אמר לי כו' העבודה שאגלחך לשמים כו'גלגולי נשמות (תשסא) סי' א ס"ק כ
ט ע"ב13 בא אדם אחד נזיר מן הדרום וראיתיו שהוא יפה עינים וטוב רואי וקווצותיו סדורות לו תלתליםאוצרות חיים - אישים ח"ו עמ' שטז
ט ע"ב13 בא נזיר אחד וכו' וקווצותיו סדורות לו תלתלים וכו' פחז יצרי עלי וכו'מחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' נב
ט ע"ב13 בא נזיר מן הדרום וכו'עיוני רש"י שמות ח"ב עמ' שמח
ט ע"ב13 הנזיר מן הדרום ששמעון הצדיק אכל אשמו זכו'פחד יצחק - יום הכפורים מאמר יז
ט ע"ב13 הנזיר שבא אצל שמעון הצדיק אמר לו רועה הייתי אצל אבא בעירידרך חיים (תשע) פ"ו הערה 1564
ט ע"ב13 הנזיר שתקרבנו אכל שמעון הצדיקדולה ומשקה - התורה וקניניה עמ' רסה
ט ע"ב13 וראיתי שהוא יפה עינים וטוב רואי וכו' כמוך ירבו נוזרי נזירות בישראלפרי צדיק נשא אות ג, ו, יד, מטות אות א
ט ע"ב13 וראיתי שהוא יפה עינים וטוב רואיישראל קדושים עמ' 3, פוקד עקרים סי' ד (עמ' 23), תקנת השבין סי' ו (עמ' 34)
ט ע"ב13 יפה עינים וטוב רואי וקווצותיו סדורות לו תלתלים וכו'תורת יחיאל בראשית עמ' קצו, שנט
ט ע"ב13 נזיר דשמעון הצדיקכתונת פסים (תשעא) עמ' לג
ט ע"ב13 נזיר מן הדרים שפחז עליו וצרו ובקש וכו'שמחת מרדכי (גיפטר) עמ' קפב
ט ע"ב13 נזיר שבא מן הדרוםעין איה ב 190
ט ע"ב13 שהיה יפה עינים וטוב רואיקדושת עינים (תשמו) סי' תיד
ט ע"ב15 מה ראית להשחית שערך זה הנאהאפסי ארץ (תשנט) עמ' ריז
ט ע"ב15 מה ראית להשחית שערך זה הנאהעיוני הפטרה ח"ב עמ' 358
ט ע"ב16 אמר לי רועה הייתי לאבא בעירי וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ו עמ' שטו
ט ע"ב16 רועה הייתי לאבא בעיריאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' תכג
ט ע"ב16 רועה הייתי לאבא בעיריהמאור שבתורה (לסין)
ט ע"ב17 הלכתי למלאות מים וכו' נסתכלתי בבואה שלי ופחז עלי יצרי ובקש לטורדני וכו'ייטב פנים ח"ב דף יב
ט ע"ב18 ונסתכלתי בבואה שלי ופחז על יצרי ובקש לטרדני מן העולםמשך חכמה ויקרא פ' יט פס' כז
ט ע"ב18 ופחז יצרי עלי ובקש לטרדני מן העולםקדושת עינים (תשמו) סי' קצג
ט ע"ב18 ופחז עלי יצרי וביקש לטורדני מן העולםשרתי ח"א עמ' נח
ט ע"ב18 ופחז עלי יצרי וכו' העבודה שאגלחך לשמיםלהוגה דעות פ"ג ה"א
ט ע"ב18 ופחז עלי יצריפירוש המכבי ישעיהו ונביאים אחרונים עמ' קה
ט ע"ב18 נסתכלתי בבבואה שלי ופחד עלי יצרי וכו'טוב ירושלים בראשית פמ"ט פסוק ד
ט ע"ב18 נסתכלתי בבבואה שלי ופחז יצרי עלידבר טוב עמ' תכא
ט ע"ב18 נסתכלתי בבבואה שלי ופחז עלי יצרי ובקש לטרדני מן העולםדרך חיים (תשע) פ"ג הערה 47-46
ט ע"ב18 פחז עלי יצרי וכו'מוסר המקרא והתלמוד עמ' קעה
ט ע"ב18 פחז עלי יצריודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' רנב
ט ע"ב18 פחז עלי יצריפרפרת אליעזר פרשת ויחי פרק מט פסוק ז
ט ע"ב19 אמרתי לו רשע למה אתה מתגאה בעולם שאינו שלך וכו' אמרתי לו בני כמוך ירבו נוזרי נזירות בישראלשפתי חיים - מידות ועבודת ה' ח"א עמ' קכ, קכד, ח"ב עמ' שצו
ט ע"ב20 למה אתה מתגאה בעולם שאינו שלך במי שעתיד להיות רמה ותולעהעבודת עבודה (תשעד) בראשית-שמות עמ' קי
ט ע"ב20 למה אתה מתגאה בעולם שאינו שלךנתיבות אמונה - אמונה ובטחון עמ' קצח
ט ע"ב20 למה אתה מתגאה בעולם שאינו שלךפני מנחם חנוכה עמ' רנז, שבת הגדול עמ' לט
ט ע"ב20 למה אתה מתגאה בעולם שאינו שלךקובץ שיחות (וכטפויגל, תשמז) פ' אמור
ט ע"ב20 רשע אתה מתגאה בעולם שאינו שלךמתנת חיים מאמרים ח"ב עמ' שעט
ט ע"ב20 רשע למה אתה מתגאה בעולם שאינו שלך וכו'באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' שעב, ויקרא עמ' מב, במדבר עמ' צו-צח, רכח, יהושע-שמואל עמ' תעז
ט ע"ב20 רשע למה אתה מתגאה בעולם שאינו שלךקובץ שיחות (וכטפויגל, תשעה) עמ' שלז, שלח
ט ע"ב20 רשע למה אתה מתגאהמכתב מאליהו ח"ה עמ' 163
ט ע"ב20 רשע מה אתה מתגאה בעולם שאינו שלךדרך חיים (תשע) פ"ג הערה 203
ט ע"ב21 במי שהוא עתיד להיות רמה ותולעהגבורת יצחק אבות עמ' קמט
ט ע"ב21 במי שהוא עתיד להיות רמה ותולעהרנת יצחק ה' מגילות עמ' קנח
ט ע"ב22 מיד עמדתי ונשקתיו על ראשו ואמרתי לו בני כמוך ירבו נוזרי נזירות בישראלשפתי חיים - מידות ועבודת ה' ח"א עמ' קכה
ט ע"ב22 מיד עמדתי ונשקתיו על ראשואוצרות חיים - אישים ח"ו עמ' שטו
ט ע"ב22 נזירות לשם שמיםכנסת מרדכי מועדים ח"א עמ' סו
ט ע"ב23 בני כמוך ירבו גוזרי גזירות בישראלגל עיני ח"ב עמ' עג-עד
ט ע"ב24 עליך הכתוב אומר איש כי יפליא וכו' להזיר לה'באר משה (אפשטיין) במדבר עמ' צו-ח, יהושע-שמואל עמ' תעה
ט ע"ב29 וכשהן טמאין וכו' מתחרטים בהןבאר מים חיים (תשנט) ח"ד עמ' תמו
ט ע"ב29 וכשהן מטמאין ורבין עליהן ימי נזירות מתחרטין בהן ונמצאו מביאין חולין לעזרה וכו' אמיד נפשיה דיכול לנדורשל"ה (תשנז) פרשת נשא אות כז
ט ע"ב29 וכשהן מטמאין ורבין עליהן ימי נזירות מתחרטין בהןעירין קדישין השלם עמ' שעג
ט ע"ב29 וכשהן מיטמאין ורבין ימי נזירות מתחרטים ור"ןגנזי חיים (זייצ'יק) עמ' רצז
ט ע"ב29 כשהן מטמאין ורבין עליהן ימי נזירות וכו'באר משה (אפשטיין) במדבר עמ' תש
ט ע"ב29 כשהן מטמאין ורבין עליהן ימי נזירות מתחרטין בהןמשך חכמה דברים פ' ל פס' יא-יד
ט ע"ב29 כשהן תוהים נוזריםמכתב מאליהו - מועדים ח"ב עמ' תקג
ט ע"ב29 כשהן תוהים נוזרים וכשהן מטמאין וכו' מתחרטים בהןאסופת מערכות במדבר עמ' פב
ט ע"ב29 כשהן תוהין נוזרים, ורש"י - כשהן כועסיםלקוטי מאמרים עמ' 77
ט ע"ב29 כשהן תוהין נוזרין וכשהן מטמאין וכו' מתחרטין, ורי"ף בעין יעקבשבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' עדר
ט ע"ב29 כשהן תוהין נוזרין וכשהן מטמאין וכו', ור"ן (ד"ה כשהן וד"ה מביאין)דברי ברוך ח"ב סי' כב אות ד
ט ע"ב29 כשהן תוהין נוזרין וכשהן מטמאין ורבין עליהם ימי נזירות מתחרטין ומביאין חולין לעזרה, רש"ילקט שיחות מוסר ח"ג עמ' תרנו
ט ע"ב29 כשהן תוהין נוזרין וכשהן מטמאין ורבין עליהן ימי נזירות מתחרטין בהן וכו'דרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' שמט
ט ע"ב29 כשהן תוהין נוזרין וכשהן מטמאין ורבין עליהן ימי נזירות מתחרטין בהן וכו'קשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' דש
ט ע"ב29 כשהן תוהין נוזרין וכשהן מטמאין ורבין עליהן ימי נזירות מתחרטין בהןזכרון משלי עמ' צח אות רפד
ט ע"ב29 רשעים כשהן תוהין נוזריןשבט מוסר עמ' פב, קצח
ט ע"ב30 מתחרטיןמחשבת מוסר ח"ב עמ' שח, תיב, תיד {רשעים מלאים חרטות}
ט ע"ב30 מתחרטין בהןמחשבת מוסר ח"א עמ' צט, רנו, שפו, תקא {רשעים מלאים חרטות}
ט ע"ב30 מתחרטין בהןאמרי נפתלי ח"א עמ' מט
ט ע"ב30 מתחרטין בהןמחשבת זקנים עמ' צה, שה {רשעים מלאים חרטות}
ט ע"ב30 רשעים מלאי חרטותעולת שבת (אלמושנינו) עמ' רסט
ט ע"ב30 רשעים מלאים חרטהמגדנות אליעזר עמ' מג
ט ע"ב30 רשעים מלאים חרטה כל ימיהםפניני יחזקאל עמ' תנט
ט ע"ב30 רשעים מלאים חרטהאהבת ציון (תשסד) עמ' קמ
ט ע"ב30 רשעים מלאים חרטהאורות המאירים ולקוטי ישכר עמ' ט
ט ע"ב30 רשעים מלאים חרטהברכת אברהם (תשנד) עמ' ד
ט ע"ב30 רשעים מלאים חרטהדברת שלמה (תשעא) עמ' קמג, רפה
ט ע"ב30 רשעים מלאים חרטהזאת זכרון (תשנב) אות קסה
ט ע"ב30 רשעים מלאים חרטהזרע קודש - מועדים עמ' קכג
ט ע"ב30 רשעים מלאים חרטהפתחי שערים ח"א עמ' נה
ט ע"ב30 רשעים מלאים חרטותמטר השמים - עמודי העולם עמ' תקכח
ט ע"ב30 רשעים מלאים חרטותאגרא דכלה ח"ג עמ' שג
ט ע"ב30 רשעים מלאים חרטותאמרי פנחס השלם - שער אמת ואמונה סי' מב
ט ע"ב30 רשעים מלאים חרטותבית יעקב (תשסא) עמ' ל, קנא
ט ע"ב30 רשעים מלאים חרטותברכות אבי דף סו ע"א
ט ע"ב30 רשעים מלאים חרטותדברי יונה ח"א עמ' יא
ט ע"ב30 רשעים מלאים חרטותדברי מנחם (היימליך) עמ' קכט
ט ע"ב30 רשעים מלאים חרטותדרשות באר יצחק עמ' מז
ט ע"ב30 רשעים מלאים חרטותולאשר אמר בראשית-שמות עמ' כא
ט ע"ב30 רשעים מלאים חרטותולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' שכה, תעב
ט ע"ב30 רשעים מלאים חרטותחקל יצחק (תשסג) עמ' עז
ט ע"ב30 רשעים מלאים חרטותיד יחזקאל עמ' רעו
ט ע"ב30 רשעים מלאים חרטותכנסת יחזקאל (פאנעט) דרושים עמ' כה, קס, רמב
ט ע"ב30 רשעים מלאים חרטותלחמי תודה פתיחה דף ח ע"א
ט ע"ב30 רשעים מלאים חרטותמאמץ כח (תשעה) עמ' רחצ, תנה
ט ע"ב30 רשעים מלאים חרטותמדרגת האדם (תשסב) ח"א עמ' קלז, ח"ב עמ' צז, רא
ט ע"ב30 רשעים מלאים חרטותמחשבת מוסר ח"ג עמ' קד
ט ע"ב30 רשעים מלאים חרטותמטר השמים (תשנ) בראשית-שמות - וירא עמ' מב, ויקהל עמ' רנט
ט ע"ב30 רשעים מלאים חרטותמטר השמים (תשנ) דברים עמ' כט, נ, קטז, קיט, רא,ש
ט ע"ב30 רשעים מלאים חרטותמכתב מאליהו - מועדים ח"ב עמ' שצא
ט ע"ב30 רשעים מלאים חרטותמראה יחזקאל על התורה (תשס) עמ' רסח
ט ע"ב30 רשעים מלאים חרטותמשנה למלך (תשסח) עמ' לב
ט ע"ב30 רשעים מלאים חרטותעטרת יהושע במדבר עמ' קפד
ט ע"ב30 רשעים מלאים חרטותעיוני פרשה (ריבלין) במדבר עמ' 118
ט ע"ב30 רשעים מלאים חרטותשמן ראש - ימים נוראים עמ' קלא, רכד
ט ע"ב30 רשעים מלאים חרטותשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' מט
ט ע"ב30 רשעים מלאים חרטותשרגא המאיר על התורה עמ' מט
ט ע"ב30 רשעים מלאים חרטותתורת המצרף עמ' ו, רנה
ט ע"ב30 רשעים מתחרטים תמידתפארת צבי שמות עמ' רצו
ט ע"ב ר"ן ומאיריאמרי יצחק במדבר-דברים עמ' לז הערה כג
ט ע"ב רא"ש - כיוצא בך קרא הכתוב קדושהערות אברהם יעקב יצחקי במדבר עמ' כג
ט ע"ב תוס' ד"ה כהלל - דכשהם מתנדבים בשום צד בעזרה, גם חוץ לעזרה נמי תפיס שפיר הנדבה בל' זהייטב פנים ח"א דף קטז ע"ג
ט ע"ב מיוחס לרש"י ד"ה דילמא אתי כו'שעת הכושר דף מב ע"ג
ט ע"ב מיוחס לרש"יזכרון משלי עמ' צח אות רפד
י ע"א01 כי קאמר ר"י בנדבהשארית יעקב (אלגזי) דף קא ע"א
י ע"א01 כי קאמר ר"י בנדבהשארית יעקב (אלגזי, תשנא) עמ' שכז
י ע"א03 נודב ומקיים וכו'יפה תאר (תשעח) ח"ג עמ' ר
י ע"א03 תני נודב ומקייםיפה ענף על מדרש קהלת פרק ה פסוק ד סי' א ד"ה שאינו נודר {קשה האיך אוקמיה ר' מאיר לקרא דנדרו ושלמו}
י ע"א04 נדבה נמי דילמא אתי לידי תקלה ר"י לטעמי' דאמר אדם מביא כבשתו לעשרה ומקדישה, ותוס'רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תקפ
י ע"א06 אדם מביא כבשתו לעזרה ומקדישהרנת יצחק יחזקאל עמ' קפב
י ע"א08 נדבה דנזירות וכו' ר"ש אומר וכו'דברי ברוך ח"ב סי' כב אות ד
י ע"א10 היו מתאוים להביא קרבן חטאתבתורתו יהגה ח"א עמ' קעו
י ע"א10 חסידים הראשונים היו מתאווים להביא קרבן חטאת וכו'להורות נתן במדבר עמ' סה
י ע"א10 חסידים הראשונים היו מתאוים להביא קראת חטאתשעורי ופניני דעת עמ' ל
י ע"א10 חסידים הראשונים היו מתאוים להביא קרבן חטאתקב הישר (תשנט) ח"א פרק מז עמ' רכב
י ע"א10 חסידים הראשונים היו מתאוין וכו'בגדי חמודות שמות פרק ד פסוק ב
י ע"א10 חסידים הראשונים היו מתאוין להביא חטאתחכמת התורה מטות עמ' עז
י ע"א10 חסידים הראשונים היו מתאוין להביא קרבן חטאת וכו' כדי שיתחייב קרבן חטאת למקוםשל"ה (תשנז) - מס' תענית אות מח
י ע"א10 חסידים הראשונים היו מתאוין להביא קרבן חטאת וכו' עומדין ומתנרבין נזירות למקום כרי שיתחייבו קרבן חטאתשיחות חכמה ומוסר מאמר מט אות א
י ע"א10 חסידים הראשונים היו מתאוין להביא קרבן חטאת וכו' עומדין ומתנדבין נזירות למקוםדברי ישראל (תשסח) ח"א עמ' קמב
י ע"א10 חסידים הראשונים היו מתאוין להביא קרבן חטאת וכו'אוצר המאמרים (תשס) עמ' יג
י ע"א10 חסידים הראשונים היו מתאוין להביא קרבן חטאת וכו'אוצרות חיים - ת"ח וצדיק עמ' רסד, תיט
י ע"א10 חסידים הראשונים היו מתאוין להביא קרבן חטאת וכו'דברי יואל מועדים ח"א שבת שובה דף רנ ע"ב
י ע"א10 חסידים הראשונים היו מתאוין להביא קרבן חטאת וכו'דברי יואל פ' אמור דף רמ ע"ב
י ע"א10 חסידים הראשונים היו מתאוין להביא קרבן חטאת וכו'מפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ב עמ' ו
י ע"א10 חסידים הראשונים היו מתאוין להביא קרבן חטאת לפי שאין הקב"ה מביא תקלה על ידיהם וכו'שרתי ח"א עמ' קצא
י ע"א10 חסידים הראשונים היו מתאוין להביא קרבן חטאתאור אברהם בראשית עמ' קפז
י ע"א10 חסידים הראשונים היו מתאוין להביא קרבן חטאתאור אברהם על ספר המצוות עמ' תח
י ע"א10 חסידים הראשונים היו מתאוין להביא קרבן חטאתדברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' ק
י ע"א10 חסידים הראשונים וכו' היו נודרין בנזירחכמת התורה ויצא עמ' רנט
י ע"א10 חסידים הראשונים התאוו להביא קרבן חטאתשערי אורה (מילר) ח"א עמ' סג
י ע"א10 חסידים הראשונים וכו' אין הקב"ה מביא תקלה על ידיהםאור אברהם - סידור התפילה עמ' רצו
י ע"א10 חסידים הראשונים וכו' עומדין ומתנדבין נזירות למקום וכו'אוצרות חיים - בהמ"ק עמ' קצד
י ע"א10 חסידים הראשונים וכו' שאין הקב"ה מביא תקלה וכו'אור אברהם - מסכת מגילה עמ' קפד, שסד
י ע"א10 חסידים הראשוניםלב חיים חלק א (סימן כ"ט) דף כ"ט ע"ב (ד"ה כי)
י ע"א10 חסידים ראשונים וכו' מתנדבין נזירות למקום להתחייב בקרבן חטאתמפי ספרים וסופרים (תשעב) אבות פניני חסידות פ"א אות קמה
י ע"א10 מתאוים להביא קרבן חטאתילקוט הגרשוני ח"ב
י ע"א10 מתאוים להביא קרבןודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' עד
י ע"א10 מתוך שחסידים הם אין הקב"ה מביא תקלהחכמת התורה תרומה עמ' ער
י ע"א11 אין הקב"ה מביא תקלה לצדיקים, ורש"ישמן הטוב (תשסב) - צפחת השמן אות ו
י ע"א11 שאין הקב"ה מביא תקלה על ידיהם של צדיקיםדובר צדק עמ' 26
י ע"א11 שאין הקב"ה מביא תקלה על ידן, רש"י בלשון אחרתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' שנג(ב) {אפילו שאינו דבר אכילה}
י ע"א14 ר' שמעוןבן יוחאי (קוניץ) שער ו דלת נג, עמ' לא
י ע"א17 אבל בנזירות לא התנדבו כדי שלא יקראו חוטאיןפני מנחם נשא עמ' נ, נח
י ע"א19 אמר אביי וכו' ור"ש ור"א הקפר וכו' דנזיר חוטא הוידברי ברוך ח"ב סי' כב אות ד
י ע"א19 שמעון הצדיק ור"ש ור"א הקפר כולן שיטה אחת הן דנזיר חוטא וכו'מכשירי מצוה עמ' רכו
י ע"א21 נזיר איקרי חוטאישרש יעקב (אבולפיה) עמ' נא {גם נזיר טהור}
י ע"א21 נזיר חוטא הואטללי אורות עמ' קטו
י ע"א21 נזיר חוטא הואקרני אורה עמ' פז
י ע"א21 נזיר חוטא הויאזני יהושע (מהד' אדרת) ויקרא-במדבר דרוש לו עמ' 230
י ע"א21 נזיר חוטא הוי וכו' וכפר עליו מאשר חטא על הנפש וכי באיזו נפש חטא זה אלא שציער עצמו מן הייןדברי תורה (שפירא) מהד' ז סי' כה
י ע"א21 נזיר חוטא הוימתוך התורה הגואלת (תשעג) על התורה עמ' 278
י ע"א21 נזיר חוטאלב חיים חלק א (סימן מ"ח) דף סד ע"ג (ד"ה וחוץ)
י ע"א21 נזיר טהור נקרא חוטאדברי שאול במדבר עמ' כח
י ע"א21 נזיר נקרא חוטאחכמת התורה נשא עמ' עז
י ע"א23 רבי אלעזר הקפר ברבי אומר 'וכפר עליו מאשר חטא על הנפש' וכי באיזו נפש חטא זה, אלא שציער עצמו מן הייןכתב סופר אגדות כאן
י ע"א23 רבי אלעזר הקפר ברבי אומר וכפר עליו מאשר חטא על הנפש וכי באיזו נפש חטא זה וכו'של"ה (תשנז) פרשת נשא אות כב
י ע"א24 באיזה חטא זה אלא שציער עצמו מן הייןאמרי יוסף דברים דף נ ע"ד
י ע"א24 באיזה נפש חטא זה שציער עצמו מן הייןשמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' צט
י ע"א24 וכי באיזה נפש חטא זה אלא שציער עצמו מן הייןשם דרך במדבר עמ' כט
י ע"א24 וכי באיזה נפש חטא זה אלא שציער עצמו מן הייןתורת אביגדור ח"ג עמ' קסו
י ע"א24 וכי באיזה נפש חטא שציער עצמו מן הייןאסופת מערכות במדבר עמ' עח
י ע"א24 וכי באיזו נפש חטא זה אלא שציער עצמו מן הייןמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ג עמ' רלז
י ע"א24 וכי באיזו נפש חטא זההמאור שבתורה (לסין)
י ע"א24 וכי באיזו נפש חטאשעורי דעת ספר ב עמ' נד
י ע"א24 וכפר מאשר חטא על הנפש דהנזיר נקרא חוטאויגד יעקב עמ' תרכב
י ע"א24 וכפר עליו וכו' שציער עצמו מן הייןאמרות ה' השלם ח"ה עמ' נד
י ע"א24 וכפר עליו מאשר חטא וכו' שציער עצמו מן היין וכו'זכר צדיק (תשנ) עמ' כה
י ע"א24 וכפר עליו מאשר חטא וכו'מי השלוח (מישור) ח"ב עמ' צ
י ע"א24 וכפר עליו מאשר חטא על הנפש וכו'תורת איש ח"ב עמ' עב
י ע"א24 וכפר עליו מאשר חטא על הנפש וכי באיזו נפש חטא זה אלא שציער עצמו מן הייןדעת תורה ויקרא עמ' קכב, במדבר עמ' פו
י ע"א24 וכפר עליו מאשר חטא על הנפשס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' עה
י ע"א24 וכפר עליו מאשר חטא על הנפש, וכי באיזו נפש חטא זה אלא שציער עצמו מן היין וכו'חכמה ומוסר ח"ב עמ' רכא
י ע"א24 באיזה נפש חטא אלא שציער עצמו מן הייןתורת העולה (תשעה) עמ' תקפז, תקצו
י ע"א25 המצער עצמו מן היין נקרא חוטאהגיונות אל עמי (עמיאל) ח"א דרוש לד
י ע"א25 הנזיר חוטא על שציער עצמו מן הייןשפת אמת (הלוי) משלי פרק כג פסוק כז
י ע"א25 הנזיר נקרא חוטאפרדס מרדכי עמ' תקו
י ע"א25 חטאת בנזיר על שציער עצמו מן הייןעיוני הפטרה ח"א עמ' 100
י ע"א25 נזיר חוטא הוא שציער עצמו מהייןדרשות מהר"ם בריסק - מועדים עמ' קצו
י ע"א25 נזיר חוטא הואיל וציער עצמו מהייןערוגת הבושם (תשעא) ויקרא-במדבר עמ' רעא, רעג
י ע"א25 נזיר נקרא חוטא מפני שציער עצמו מן הייןמפי ספרים וסופרים - פניני חסידות נשא ל
י ע"א25 נזיר נקרא חוטא על שציער עצמו מהייןדרושי מהר"ם בריסק עמ' רלא
י ע"א25 נזיר שציער את עצמו מן היין נקרא חוטאערבי נחל (תשסד) עמ' שמו
י ע"א25 נזיר שציער עצמו מן הייןשמן ראש (כץ) ח"ד עמ' תכא
י ע"א25 נזיר שציער עצמו מן הייןשמן ראש (כץ) חנוכה ח"א עמ' שנט
י ע"א25 על שציער עצמו מן הייןמאורי שערים עמ' לב
י ע"א25 ציער עצמו מן היין נקרא חוטאגנזי ישראל (תשעד) על התורה עמ' תנא
י ע"א25 שציער עצמו מהייןמאיר נתיבות ח"ב עמ' שה
י ע"א25 שציער עצמו מן הייןדרך חיים (תשע) פ"ג הערה 64
י ע"א25 שציער עצמו מן הייןהטוב והתכלית - אמונה ודעת עמ' ז
י ע"א25 שציער עצמו מן הייןוענפיה ארזי אל (תשסו) על התורה ח"ב עמ' עב*
י ע"א26 והלא דברים ק"ו ומה זה שלא ציער עצמו אלא מן היין נקרא חוטא, המצער עצמו מכל דבר על אחת כמה וכמהאוצרות חיים - תיקון סעודה עמ' צב
י ע"א26 ומה זה שציער עצמו מן היין נקרא חוטא וכו'מרפא לשון עמ' קמד, קמח
י ע"א26 זה שלא ציער עצמו אלא מן היין נקרא חוטאאדרת אליהו (קוצין) ח"ג עמ' 27
י ע"א26 זה שלא ציער עצמו אלא מן היין נקרא חוטאלמטה יששכר עמ' קמ
י ע"א26 מה זה שציער עצמו מן היין צריך כפרה המצער עצמו מכל דבר עאכו"כמי מרום ח"א עמ' יט
י ע"א26 שלא ציער עצמו אלא מן היין נקרא חוטאישראל והזמנים (פירר) ח"ב עמ' 18
י ע"א27 המצער את עצמו מכל דבר על אחת כמה וכמהדובר צדק עמ' 38
י ע"א27 המצער את עצמו מכל דבר על אחת כמה וכמהפרי צדיק נשא אות ו
י ע"א27 המצער עצמו מכל דבר וכו'דורש טוב (פודור) עמ' 368
י ע"א27 המצער עצמו מכל דבר על אחת כמה וכמהגור אריה בראשית פל"ז הערה 297
י ע"א28 אין להסתגףמשיבת נפש עמ' לא
י ע"א28 כל היושב בתענית נקרא חוטאאדרת אליהו (קוצין) ח"א עמ' 45
י ע"א28 כל היושב בתענית נקרא חוטאאמרי נועם (מועדים) סי' ב לעיו"כ בשעת כל נדרי
י ע"א28 כל היושב בתענית נקרא חוטאדרושי מהרא"ץ בריסק עמ' רנט
י ע"א28 כל היושב בתענית נקרא חוטאשערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר פב
י ע"א28 מכאן שכל היושב בתענית נקרא חוטאאסופת מערכות במדבר עמ' פ
י ע"א29 היושב בתענית נקרא חוטאמטר השמים - עמודי העולם עמ' תפו
י ע"א29 היושב בתענית נקרא חוטאדרשות הרא"ש (תשסו) ח"א דרוש קמא עמ' תסט
י ע"א29 היושב בתענית נקרא חוטאהמספיק לעובדי ה' (תשסח) עמ' 244
י ע"א29 היושב בתענית נקרא חוטאזמרת הארץ (רבינוביץ) עמ' קעב
י ע"א29 היושב בתענית נקרא חוטאטיול בפרדס ח"א עמ' רכ
י ע"א29 היושב בתענית נקרא חוטאעיוני פרשה (ריבלין) ויקרא עמ' 235
י ע"א29 היושב בתענית נקרא חוטאעיני שמואל (ראבין) עמ' י
י ע"א29 היושב בתענית נקרא חוטאפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' ש
י ע"א29 המתענה נקרא חוטאשמלת אליעזר ח"א עמ' רלג
י ע"א29 והדין קרא בנזיר טמא כתיב משום ששנה בחטא, ור"ן - שציער עצמו ונטמאאסופת מערכות במדבר עמ' פ
י ע"א31 כינוי נדרים קונם קונח קונםגור אריה במדבר פ"ל הערה 52
י ע"א31 קונם הוא לשון נדרגור אריה במדבר פ"ל אות ט
י ע"א31 קונם קונח קונס הרי אלו כינויים לקרבןקרבן מנחה (תשעד) עמ' קי
י ע"א34 נודר במוהילקוטי שיחות חכ"ו עמ' 225
י ע"א35 איתמר כינויין ר' יוחנן אמר לשון אומות הןגבורות אליהו סי' פא אות א
י ע"א35 איתמר כינויין רבי יוחנן אמר לשון אומותמילי דשמיא - טעם לשבח הערה 1 עמ' ו
י ע"א35 כינויין לשון אומות או לשון חכמיםאור אברהם - הגדה של פסח עמ' קעה
י ע"א35 כינויין לשון אומות הןאור אברהם בראשית עמ' רכח
י ע"א35 כינויין ר' יוחנן אמר לשון אומות הןאור אברהם - סידור התפילה עמ' קסא
י ע"א35 כינויין רבי יוחנן אמר לשון אומות הןפני מנחם בלק עמ' קנד
י ע"א35 כנויים לשון אומות או לשון שבדו חכמיםאור אברהם - מגילת אסתר עמ' רמו
י ע"א35 ר' יוחנן אמר לשון נכרים הן וכו'מי השלוח (מישור) ח"א עמ' קסח
י ע"א36 כינויי נדרים לשון עכו"ם הןשם דרך שמות עמ' ריט
י ע"א36 לשון נכריםמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' שג
י ע"א37 לשון שבדו להם חכמיםויגד יעקב עמ' תרכ
י ע"א39 וטעמא מאי תקינו רבנן כינויין דלא לימא קרבן ולימא קרבן דילמא אמר קרבן לה' ולימא קרבן לה' דילמא אמר לה" ולא אמר קרבןשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' רכב
י ע"א39 טעמא מאי תקינו רבנן כינויין דלא לימא קרבן וכו' דילמא אמר לה' קרבןדברי יואל מועדים ח"ו כט שבט עמ' י
י ע"א39 תקנו חכמים כינויין דלא לימא לה' קרבןויגד יעקב עמ' תרכא
י ע"א40 דילמא אמר "לה'" ולא אמר "קרבן"משך חכמה במדבר פ' טו פס' יט
י ע"א40 דילמא אמר לה' ולא אמר קרבן וקא מפיק שם שמים לבטלהבנין משה (מייזליש) ח"ב עמ' קצ
י ע"א40 דילמא אמר לה' ולא אמר קרבן וקא מפיק שם שמים לבטלההר המוריה עמ' רכט
י ע"א40 דילמא אמר לה' ולא אמר קרבןדברי שמואל (תשנח) עמ' רו
י ע"א40 דילמא אמר לה' ולא אמר קרבןהאיר ממזרח - חמש מגילות עמ' קכג
י ע"א40 דילמא אמר לה' ולא קרבן והוציא שם שמים לבטלהאור אברהם - רות עמ' קכד
י ע"א40 דילמא אמר לה' כו' וקא מפיק ש"ש לבטלהתורת מנחם חנ"ח עמ' 141
י ע"א40 דילמא קא מפיק שם שמים לבטלהפנים מסבירות עמ' תא
י ע"א40 דלא לימא לה' קרבןדבש השדה סי' פז עמ' קעח
י ע"א40 דלא לימא לה' קרבןשופרא דישראל (תשסו) עמ' קכא, קעא
י ע"א40 דלמא פשע ומדכר שם שמים לבטלה וכו' לא לימא איניש לה' קרבן אלא קרבן לה'שם דרך ויקרא עמ' צ
י ע"א40 ויאמר קרבן ומה בכך שמא יאמר תחילה לה' ויחזור בוזכרון לבני ישראל (חאגיז) עמ' י
י ע"א40 ולימא קרבן לה' דילמא אמר וכו' וקא מפיק ש"ש לבטלהשם משמעון (שפירא, תשכה) עמ' קכה
י ע"א40 ולימא קרבן לה' דילמא אמר לה' ולא אמר קרבן וכו'אור אברהם ברכות עמ' שא
י ע"א40 ולימא קרבן לה' דילמא אמר לה' ולא אמר קרבן וקא מפיק שם שמים לבטלהס' חסידים סי' סד
י ע"א40 ולימא קרבן לה' דילמא אמר לה' ולא אמר קרבן, וקא מפיק שם שמים לבטלהשל"ה (תשנז) - מס' פסחים אות רנו
י ע"א40 ולימא קרבן לה' וכו'ילקוט דברי חכמים במדבר סי' קעו
י ע"א40 ולימא קרבן לה' וכו'מרגניתא דבי רבנן עמ' נ
י ע"א40 ולימא קרבן לה'ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' רצח
י ע"א40 קרבן לה'העמק דבר ויקרא פ"כז פסוק יד
י ע"א41 שם שמים לבטלהבעקבי יעקב עמ' ט
י ע"א ר"ן ד"ה והדיןאזני יהושע (מהד' אדרת) ויקרא-במדבר דרוש לו עמ' 231
י ע"א ר"ן ד"ה כולןאזני יהושע (מהד' אדרת) ויקרא-במדבר דרוש לו עמ' 230
י ע"א ר"ן ותוספות - נזיר טמא נקרא חוטאבאר שרים במדבר פ' נשא דרוש א אות ב
י ע"א מיוחס לרש"י - נדרים סייג לפרישותהאיר ממזרח - אבות עמ' קמד
י ע"א מיוחס לרש"י ד"ה לפי שאין כו'שעת הכושר דף ז ע"א-ע"ב
י ע"א מיוחס לרש"י ד"ה לפיודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' עד
י ע"א תוס' ד"ה אדם - מדנקט ל' נקיבה אלמא דבשלמים אייריייטב פנים ח"א דף קטז ע"ג
י ע"א תוס' ד"ה אדם - מעילה ליכא (בשלמים) איסורא דאוריי' מיהא איכאייטב פנים ח"א דף קטז ע"ג
י ע"א תוס' ד"ה אדםרנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' ריג
י ע"א תוס' ד"ה נדבה - ה"מ לשנויי כדלעיל אלא ניחא ליה לאתויי כר"י גופיהייטב פנים ח"א דף קטז ע"ג
י ע"ב01 אין לומר לה' קרבןבארות המים (תשסט) עמ' תנז {דלמא ימות בין לה' ולקרבן}
י ע"ב01 אין לומר לה' קרבןבארות המים (תשסב) עמ' קסא
י ע"ב01 אל יאמר אדם לה' חטאתשם יחזקאל עמ' תפו {שמא ימות ונמצא מזכיר שם שמים לבטלה}
י ע"ב01 אסור לומר לה' קרבן אלא קרבן לה'דברי יואל מועדים ח"ה עמ' פג
י ע"ב01 אסור לומר לה' קרבןאמרות ה' השלם ח"א עמ' מא, שעח, ח"ב עמ' רנד-רנה, ח"ג עמ' שיא, ח"ד עמ' כה, כח
י ע"ב01 אסור לומר לה' קרבןזכור לאברהם (וייס) פ' מטו"מ, ואתחנן
י ע"ב01 אסור לומר לה' קרבן רק קרבן לה'קדושת יצחק עמ' קלט
י ע"ב01 חטאת לה' ולא לה' חטאתמפי ספרים וסופרים (תשעב) אבות פניני חסידות פ"ד אות לו
י ע"ב01 יאמר חטאת לה'דברי משה (שהם, תשמח) עמ' קיח
י ע"ב01 יאמר נדר לה'בוצינא דנהורא (תשסז) עמ' קכח
י ע"ב01 יש לומר קרבן לה' ולא לה' קרבןעטרת יהושע ויקרא עמ' טו
י ע"ב01 לא יאמר אדם לה' עולהאזני יהושע (מהד' אדרת) דרשות והספדים דרוש נט עמ' 108-109
י ע"ב01 לא יאמר אדם לה' עולהמלא העומר על חמש מגילות (תשסח) עמ' קסד {שמא ימות}
י ע"ב01 לא יאמר אדם לה' עולה אלא עולה לה' ורא"שאמרי מרדכי (שפלטר, תשעב) אות שנז
י ע"ב01 לא יאמר אדם לה' עולה וכו' אלא קרבן לה'שמן הטוב (תשסב) - דברי תורה אות סב
י ע"ב01 לא יאמר אדם לה' עולה וכו'ייטב פנים ח"ב דף קפה
י ע"ב01 לא יאמר אדם לה' עולה וכו'נועם אליעזר בראשית עמ' קצה ע"ב
י ע"ב01 לא יאמר אדם לה' עולה לה' מנחה לה' חטאת לה' שלמיםאשל אברהם (בוטשאטש) סי' יג ס"ק ג ברכת אברהם אות נא
י ע"ב01 לא יאמר אדם לה' עולהבנין דוד (מייזלש) בראשית - בראשית אות א
י ע"ב01 לא יאמר אדם לה' עולהחומת אנך תהלים פרק יח
י ע"ב01 לא יאמר אדם לה' עולהשמן ראש (כץ) פסח ח"ב עמ' לז
י ע"ב01 לא יאמר אדם לה' קרבן אלא קרבן לה'יגל יעקב (תשנג) תרומה אות קכח, ויקרא אות יב
י ע"ב01 לא יאמר אדם לה' קרבן אלא קרבן לה'יגל יעקב (תשעד) ח"א עמ' תכב, תצא
י ע"ב01 לא יאמר לה' חטאתקומץ המנחה (צונץ) דרוש קמו אות ה {שמא ימות קודם שיאמר חטאת}
י ע"ב01 לא יאמר לה' חטאת אלא חטאת לה'פנים יפות על תהלים עמ' תקיב
י ע"ב01 לא יאמר לה' חטאת אלא חטאת לה'שבט מישראל (קרמניץ) פרק קד פסוק לג, פרק קטו פסוק יז, פרק קמה פסוק כא
י ע"ב01 לא יאמר לה' חטאתאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' תצא
י ע"ב01 לא יאמר לה' עולה וכו'יפה תאר (תשעח) ח"א עמ' מא
י ע"ב01 לא יאמר לה' עולה וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תרט, ח"ג עמ' יב
י ע"ב01 לא יאמר לה' עולה רק עולה לה'חנן אלקים עמ' רעט, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' שפט
י ע"ב01 לא יאמר לה' קרבן אלא קרבן לה'פאר יעקב ח"ג עמ' שסג, ח"ד עמ' תל
י ע"ב01 לא יאמר לה' קרבן כי אם קרבן לה' וכו'נזר הקדש ח"א עמ' מח
י ע"ב01 לא יאמר קרבן להויואל משה מאמר א סי' סד עמ' עט, מאמר ג סי' יב עמ' תטז
י ע"ב01 לא לימא אינש לה' קרבן אלא קרבן לה'דברי יואל מועדים ח"א מוצאי יו"כ דף שצד ע"א, ת ע"א
י ע"ב01 לא לימא לה' עולהשבות יעקב (אבולפיה) עמ' לו {שמא ימות בנתיים}
י ע"ב01 לד' עולהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' כא
י ע"ב01 לה' עולה לה' חטאתבנין שאול עמ' רכג
י ע"ב01 מנין שלא יאמר אדם לד' עולה וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' רכד
י ע"ב01 מנין שלא יאמר אדם לה' עולה וכו' ת"ל קרבן לה'לקט אמרי קודש - במדבר עמ' קח
י ע"ב01 מנין שלא יאמר אדם לה' עולה וכו' תלמוד לומר קרבן לה', ורא"ש - שמא ימלך ויחזור בולחמי תודה דף כז ע"ב
י ע"ב01 מנין שלא יאמר אדם לה' עולה וכו'אוצר המאמרים (וייס, תשסג) עמ' רעט
י ע"ב01 מנין שלא יאמר אדם לה' עולה וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' תרד ד"ה והנה
י ע"ב01 מנין שלא יאמר אדם לה' עולה וכו'טוב ירושלים שמות פכ"ב פסוק ז
י ע"ב01 מנין שלא יאמר אדם לה' עולה וכו'צדקת יוסף עמ' ד, קצה
י ע"ב01 מנין שלא יאמר אדם לה' עולה וכו'שפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' שמט
י ע"ב01 מנין שלא יאמר אדם לה' עולה וכו'תפלת דוד (אדר"ת) עמ' קכא
י ע"ב01 מנין שלא יאמר אדם לה' עולה לה' חטאת וכו'כד הקמח (מישור) עמ' תנו
י ע"ב01 מנין שלא יאמר אדם לה' עולה לה' מנחה וכו' ת"ל קרבן לה'מכשירי מצוה עמ' נא
י ע"ב01 מנין שלא יאמר אדם לה' עולה לה' מנחה לה' תודה לה' שלמים ת"ל קרבן לה'של"ה (תשנז) - מס' פסחים אות רנו
י ע"ב01 מנין שלא יאמר אדם לה' עולה לה' מנחה ת"ל קרבן לה'ברית אברם עמ' תסו
י ע"ב01 מנין שלא יאמר אדם לה' עולה לה' שלמים ת"ל קרבן לה'רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תקפ
י ע"ב01 מנין שלא יאמר אדם 'לה' עולה'דרך חיים (תשע) פ"ד הערה 1476
י ע"ב01 מנין שלא יאמר אדם לה' עולהתושע יאודה דף יח ע"ב
י ע"ב01 מנין שלא יאמר אדם לה' קרבןברכת חיים (תשמה) ח"ב עמ' 75
י ע"ב01 מנין שלא יאמר לה' חטאתתולעת שני דף צא ע"ד, צב ע"א
י ע"ב01 מנין שלא יאמר אדם לה' עולה לה' חטאתכד הקמח (תשנו) עמ' קפד
י ע"ב01 מנין שלא יאמר לה' עולההעמק דבר ויקרא פ"כב פסוק ב
י ע"ב01 עולה לה'ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תשכג
י ע"ב01 צריך לומר קרבן תחלהתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' רצג (יג) {הא הקדש חל גם במחשבה}
י ע"ב01 שלא יאמר אדם לד' עולהדברי יואל פ' ויחי דף תפח ע"ב
י ע"ב01 שלא יאמר אדם לה' עולהרנת יצחק יחזקאל עמ' קפב
י ע"ב01 שלא יאמר אדם לה' קרבןחמודי צבי בראשית עמ' קנא
י ע"ב01 שלא יאמר לה' קרבן רק קרבן לה'כתבי מא"ה עמ' קעא
י ע"ב01 שלא לומר לה' קרבן אלא קרבן לה'כתנות אור עמ' קעו
י ע"ב02 ת"ל קרבן לה'העמק דבר דברים פ"יב פסוק כו
י ע"ב04 מוציא ש"ש לבטלהטוב טעם שמות עמ' קמה
י ע"ב13 ובית הלל סברי לא גזרינן כינויי כינויין משום בינוייןזכור לדוד עמ' לב
י ע"ב18 איבעיא להו מיפחזנא מאי וכו' א"ל רבינא לרב אשי וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 568
י ע"ב29 נדר במוהיכל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תנ
י ע"ב31 במוהי לא אמר כלוםברכת אבות עמ' רפה
י ע"ב32 האומר לחולין שאוכל לך וכו'דורות הראשונים כרך א עמ' 315
י ע"ב32 האומר לחוליןסמיכה לחיים (סימן ט"ו) דף קי"ז ע"ב (ד"ה הן)
י ע"ב32 לא חולין לא אוכל לך וכו' מכלל לאו אתה שומע הןעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' קכז
י ע"ב33 לא כשר לא דכי הוה כמתפיס בדבר הנדור ר"ן רא"שדבר טוב עמ' שיב
י ע"ב33 לא כשר ולא דכי טהור וטמאזכור לדוד עמ' עז
י ע"ב33 לחוליןלוח ארש (תשסא) ח"א סי' קמה, שערי תפלה סי' פו {משמע לא חולין}
י ע"ב33 לחולין שאוכל לךמבשרת ציון ח"ג עמ' שנח
י ע"ב34 כאימרא ותוס'רנת יצחק מלכים עמ' רלג, תהלים עמ' תכא
י ע"ב34 כאימרא, ובתוס'משנת חיים בראשית עמ' רסו
י ע"ב34 כאימרא, ובתוס'משנת חיים ויקרא עמ' שפד
י ע"ב34 כאימרא כדיריםמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' קיט
י ע"ב34 כאימרא, ותוס' - אי נמי אילו של אברהם אבינורנת יצחק - תפלה לימי המועדים עמ' רכז
י ע"ב35 נדר באחד ממשמשי מזבחברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' רכז
י ע"ב36 האומר ירושלים לא אמר כלוםמנחת ישראל עמ' קצד
י ע"ב מיוחס לרש"י ד"ה מניןמכשירי מצוה עמ' נא*
י ע"ב תוס' - אם כינויין לשון שבדו להם חכמים איך מביא קרבן על נזירתוויגד יעקב עמ' תרכ
יא ע"א01 לחולין הוא כמו לא חוליןמשמרת איתמר (תשסז) עמ' רסז, רצד, שכו, שלב
יא ע"א01 האומר לחולין וכו' לא חוליןנועם הברכה עמ' קלו
יא ע"א03 מכלל לאו אתה שומע הןבנין שאול עמ' כו
יא ע"א03 מכלל לאו אתה שומע הןגור אריה בראשית פט"ו הערה 8
יא ע"א03 מכלל לאו אתה שומע הןדברות חיים (תשנ) ח"ב עמ' סא
יא ע"א03 מכלל לאו אתה שומע הןתורת מנחם חכ"ד עמ' 15
יא ע"א04 כל תנאי שאינו כבני גד ובני ראובן אינו תנאיהמאור הגדול (גר"א) עמ' קלז
יא ע"א04 כל תנאיאגרא דכלה ח"ג עמ' רסד {דיני תנאי כפול וקודם למעשה והן קודם ללאו}
יא ע"א ר"ן ד"ה דתנן ר"מחכמת התורה ויגש עמ' ס
יא ע"א רא"ש סי' י - אף על גב דאמר לקרבן בפת"ח מפרשינן ליה כאילו אמר בשו"אמגיד דבריו ליעקב (מביאלה, תשסד) עמ' קנב
יא ע"ב01 חולין שאוכל לךאבן שהם (וינמן) עמ' נד [הלכה]
יא ע"ב08 נעשה כאלו אמר לקרבן יהא וכו'מגיד דבריו ליעקב (מביאלה, תשסד) עמ' קנב
יא ע"ב15 האומר לחולין בפת"ח משמעותא לא חולין, לחולין בשו"א וכו'דובר שלום (תשסג) אות קמג
יא ע"ב15 האומר לחולין לא חולין, לחולין חולין יהאלקט אמרי קודש - מועדים עמ' כה
יא ע"ב18 המתפיס בשלמים, ר"ןמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' סא
יא ע"ב18 הרי עלי כבשר זבחי שלמים לאחר זריקת דמים מהו, רא"ששם דרך ויקרא עמ' שפד
יא ע"ב18 הרי עלי כבשר זבחי שלמיםהדרום כרך כה עמ' 90
יא ע"ב19 אי דקאמר בהדין לישנא וכו'דורות הראשונים כרך ו עמ' 48
יא ע"ב20 היה מונח לפניומפניני הרב עמ' רא
יא ע"ב22 בהיתרא קמתפיס או בעיקרו קמתפיסחכמת התורה עקב עמ' תי
יא ע"ב22 בעיקרו קמתפיס או בהשתא קמתפיסחכמת התורה תולדות עמ' רנג
יא ע"ב22 בעיקרו קמתפיסחכמת התורה כי תשא עמ' תלה
יא ע"ב23 אמר רבא ת"ש נותר ופיגול וכו' א"ל רב הונא בריה דרב נתן וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 517 הערה קמב
יא ע"ב ר"ן ד"ה רב אשי וכו'שרגא המאיר מועדים עמ' שמט
יא ע"ב רש"י ד"ה אי דקאמרוענפיה ארזי אל (תשסו) על התורה ח"ב עמ' קכג
יא ע"ב רשב"א - בבכור דאינו נאכל אלא לזכרי כהונהעיוני רש"י במדבר עמ' רצא
יא ע"ב רשב"א - בטעם דחזה ושוק אסור לזריםעיוני רש"י במדבר עמ' רפ
יא ע"ב רשב"א - שהבכור נאכל רק לזכרי כהונהלקוטי שיחות חכ"ג עמ' 134
יא ע"ב תוס' ד"ה אימא, וא"ת הא מוכח לעיל דכיון דאמר לחולין בפתח מכלל לאומגיד דבריו ליעקב (מביאלה, תשסד) עמ' קנד
יב ע"א09 איזהו איסור וכו'מפניני הרב עמ' רב
יב ע"א09 איזהו איסר האמור בתורה וכו' כיום שמת בו אביואור אברהם דברים עמ' שצא
יב ע"א09 אמר הריני שלא אוכל בשר וכו' והוא שנדור באותו היום וכו'חמשה מאמרות (תשסט) - סמוכים לעד - כתובות ג
יב ע"א09 אמר הריני שלא אוכל בשר וכו' כיום שראיתי ירושלים בחורבנה ואמר שמואל והוא שנדור באותו היוםדברי תורה (שפירא) מהד' ו סי' לד
יב ע"א09 אמר הריני שלא אוכל בשר ושלא אשתה יין וכו'תורה בציון עמ' קצב
יב ע"א10 שלא אוכל בשר וכו' כיום שמת בו אביו כיום שמת בו רבולקט שיחות מוסר ח"ב עמ' תקלד
יב ע"א10 שלא אוכל בשר ושלא אשתה יין וכו' כיום שמת בו רבודרשות חתם סופר (תשעז) ח"ה עמ' שצד ד"ה אך
יב ע"א10 הרי עלי שלא לאכול בשר כיום שמת בו רביפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' רכח
יב ע"א10 הריני שלא אוכל בשר ושלא אשתה יין כיום שמת בו אביו וכיום שמת בו רבואוצר המאמרים (תשסא) עמ' סט
יב ע"א10 הריני שלא אוכל בשר כיום שמת בו אביושמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' א
יב ע"א10 שלא אוכל בשר כיום שמת בו אביושמן ראש (כץ) ח"ו עמ' תשכה
יב ע"א11 כיום מיתת רבושמן ראש (כץ) ח"ו עמ' קפה {ריע מזלו}
יב ע"א11 כיום שמת בו אביושערים מצוינים בראשית-שמות עמ' קפ
יב ע"א11 כיום שמת בו רבומאיר נתיבות ח"ב עמ' שלו, ח"ג עמ' רסג
יב ע"א12 כיום שראיתי ירושלים בחורבנהשיחות לספר ויקרא עמ' שסה
יב ע"א19 כחלת אהרן וכתרומתודברי יונה ח"א עמ' קנט {המתפיס בתרומה מתפיס בדבר איסור}
יב ע"א19 כחלת אהרן וכתרומתו וכו' לה' דבר הנדורמי מרום ח"י עמ' פט
יב ע"א19 כחלת אהרן וכתרומתואמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' תמא
יב ע"א19 תא שמע כחלת אהרן וכתרומתו מותר וכו'הר המוריה עמ' קנח
יב ע"א ר"ן ד"ה והוא שנדרס' הזכרונות (אבוהב, תשעד) עמ' לה
יב ע"א רא"ש ד"ה כחלת אהרןפניני דעת עמ' רו
יב ע"א מיוחס לרש"י איסר הוא נדרגור אריה במדבר פ"ל הערה 44
יב ע"א רשב"א ד"ה כחלת אהרןוענפיה ארזי אל (תשסו) על התורה ח"ב עמ' קיז
יב ע"א תוס' ד"ה כחלת אהרןחיי נפש ח"ג עמ' רלו
יב ע"ב כגון דאפרשינהו בלישהמשך חכמה ויקרא פ' ח פס' לא
יב ע"ב אחד, שלא יטול פרוסהולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' שסד
יב ע"ב הרי עלי כבכור וכו' ר"י אוסר וכו'דברי יונה ח"א עמ' רנג, שדמ
יב ע"ב הרי עלי כבבורשופרא דישראל (תשסו) עמ' שכח
יב ע"ב רשב"א ד"ה והא תרומת לחמי תודהוענפיה ארזי אל (תשסו) על התורה ח"ב עמ' קיט
יב ע"ב מיוחס לרש"י ד"ה כחלות תודהוענפיה ארזי אל (תשסו) על התורה ח"ב עמ' קטז*
יג ע"א02 לא דכו"ע לפני זריקת דמים, ומ"ט דמאן דשרי, אמר קרא כי ידור וכו'וענפיה ארזי אל (תשסו) על התורה ח"ב עמ' קיב
יג ע"א04 אמר קרא כי ידור עד שידור בדבר הנדור, לאפוקי בכור דדבר האסור הוא וכו'ס' המאמרים עת"ר (מהד' תשעב) עמ' רצט, שז, תלו
יג ע"א04 בדבר הנדור ולא בדבר האסורדברי שאול במדבר עמ' רסב
יג ע"א04 בדבר הנדוררשימות (רמ"מ שניאורסון) חוברת לה עמ' 9
יג ע"א04 עד שידור בדבר הנדוראור התורה (צמח צדק) במדבר עמ' א'שכו
יג ע"א07 כי ידור נדר לרבות המתפיס בחטאת ובאשמותיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' מב
יג ע"א11 הבכור שהוא קדוש ממעי אמובאר משה (אפשטיין) במדבר עמ' תלה
יג ע"א11 ומאן דאסר בכור נמי מתפיסו בנדר הוא וכו'מגילת סמנים עמ' קכה
יג ע"א12 בכור מקרי דבר הנדורשעורי דעת ספר ב עמ' קסז
יג ע"א12 המתפיס בבכור הוי כמתפיס בדבר הנדוראור אברהם על ספר המצוות עמ' תנד
יג ע"א13 בכור אי מצוה להקדישומאורי שערים עמ' כ
יג ע"א13 בכור מצוה להקדישומשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' קסב
יג ע"א13 מנין לנולד בכור בתוך ביתו שמצוה להקדישו שנאמר הזכר תקדישמכשירי מצוה עמ' פח, רד
יג ע"א13 מנין לנולד בכור בתוך ביתו שמצוה להקדישואור אברהם שמות עמ' קמח
יג ע"א13 מנין לנולד בכור בתוך ביתו שמצוה להקדישובאר משה (אפשטיין) שמות עמ' ש, דברים עמ' תקמג
יג ע"א13 מנין לנולד בכור וכו' שמצוה להקדישודברי יונה ח"א עמ' רנב
יג ע"א13 מנין לנולד לו בכור וכו' שמצוה להקדישואור אברהם - מסכת מגילה עמ' שפז
יג ע"א13 נולד בכור בתוך ביתו מצוה להקדישונועם אליעזר שמות דף צו ע"א
יג ע"א14 הבכור אע"פ שקדושתו מרחם מצוה להקדישופרי צדיק פדיון הבן אות ג
יג ע"א14 הבכור קדוש מאליו ויש מצווה להקדישומי מרום חי"ג עמ' קנג
יג ע"א14 מצוה להקדיש את בכור וכו'פחד יצחק סוכות מאמר יח
יג ע"א14 מצוה להקדיש את הבכוראור אברהם - רות עמ' שפה
יג ע"א14 מצוה להקדיש את הבכוראור אברהם ברכות עמ' קכו
יג ע"א14 שמצוה להקדישוהעמק דבר שמות פ"יג פסוק ב
יג ע"א28 האומר קרבן עולה מנחה חטאת תודה שלמים שאני אוכל לך אסורשל"ה (תשנז) - מס' פסחים אות שא
יג ע"א28 עולה וכו' שלמיםיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' רסב {אמר פירות אלו עולה שלמים}
יג ע"א28 קרבןברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' רכו-רכז {נדר בקרבן נדבה}
יג ע"א30 הקרבן כקרבן שאוכל לך וכו'דורות הראשונים כרך א עמ' 315
יג ע"א36 הא קרבן הא עולה הא מנחהתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' שיח {מדריגה חמישית בקדושה}
יג ע"א ר"ן ד"ה לאימראמגיד דבריו ליעקב (מביאלה, תשסד) עמ' קנג
יג ע"ב07 קונם פי מדבר עמךיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קנט, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' קכו
יג ע"ב08 חומר בשבועות מבנדרים וכו' שהשבועות חלות על דבר שיש בו ממש וכו'עירין קדישין השלם עמ' תלז
יג ע"ב09 חומר בנדרים שהנדרים חלין על המצוה כברשותשל"ה (תשנז) - תולדות אדם אות צד
יג ע"ב10 הנדרים חלים על דבר מצוה כרשותשירת דוד (תשסז) עמ' תקעה
יג ע"ב10 הנדרים חלין על המצוה משא"כ בשבועותאור התורה (תאומים, תשנט) עמ' תרסג
יג ע"ב10 נדר חל על דבר מצוהגור אריה במדבר פ"ל הערה 46
יג ע"ב10 נדרים חלין על דבר מצוהדברי שאול במדבר עמ' רסב
יג ע"ב11 חומר בשבועות שהשבועות חלות על דבר שאין בו ממש כדבר שיש בו ממשמאורות האריז"ל עמ' קצ אות א
יג ע"ב12 שבועה חלה על דבר שאין בו ממש משא"כ בנדריםפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תקפח
יג ע"ב13 נדר אין חל על דבר שאין בו ממשגור אריה במדבר פ"ל הערה 42
יג ע"ב13 נדר לא חל על דבר שאין בו ממשחקל יצחק (תשסג) עמ' תקמו
יג ע"ב17 ואלו מותרים כבשר חזירודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תקסג
יג ע"ב21 כאמא - פותחים פתח ממקום אחרברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' רכז
יג ע"ב25 ר"מ לית ליה בנדרים מכלל לאו אתה שומע הןמעגלי צדק (פאנעט) במדבר עמ' סד
יג ע"ב תוס' ד"ה ידי לעושיהםעיוני רש"י במדבר עמ' תקלב
יד ע"א10 כי ידורהכתב והקבלה במדבר פ"ל פסוק ג
יד ע"א11 בדבר הנדור, ולא בדבר האסורתורת מנחם חלק לד עמ' 198
יד ע"א11 נודר בדבר הנדורדרך מצותיך (חב"ד) דף מב ע"ב
יד ע"א11 עד שידור בדבר הנדור, ותוס' - אין חילוק בין ת"ח לע"הבתי כנסיות - בית האסופים דף כז ע"ב
יד ע"א11 עד שידור בדבר הנדורלקוטי שיחות ח"ד עמ' 1077
יד ע"א11 רק בדבר הנדורברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' רכו-רכז
יד ע"א15 הרי את עלי כבשר אימא וכו' ות"ח א"צ שאלהזכור לדוד עמ' יט
יד ע"א20 הנודר בתורה לא אמר כלוםויקרא יעבץ עמ' קצב
יד ע"א20 הנודר בתורהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' צ
יד ע"א קרן אורה סד"ה כיזאת ליעקב במדבר עמ' שו
יד ע"ב01 הנודר בתורה כו' במה שכתוב בה כו'שערי תשובה סה"י אות סה
יד ע"ב01 הנודר בתורה כו'ברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' רלד
יד ע"ב17 קונם עיני בשינה היום אם אישן למחרבנין אפרים עמ' עד [הלכה]
יד ע"ב17 קונם עיני בשינהדרשות מהר"ם בנעט עמ' כ
יד ע"ב17 קונם עיני בשינה היום אם אישן למחרברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' קסו
יד ע"ב17 קונם שלא אישן היום אם אישן למחרעצי חיים - מועדים עמ' עט
יד ע"ב19 אל יישן היוםדרישה מחיים דף עא ע"א
יד ע"ב ר"ן ד"ה הנודרתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' פ (ערב) {קריאת שבועה בלשון נדר}
טו ע"א02 תנן קונם שאני ישן וכו'זכור לדוד עמ' ז
טו ע"א04 זה חומר שבועות מנדרים דשבועה חלה על דבר שאין בו ממשכנפי יונה (תשנח) ח"ד סי' ע
טו ע"א04 חומר בשבועות מבנדריםאור הגנוז (מהאניפאלא, תשסו) עמ' שמט
טו ע"א06 אין נדר חל על דבר שאין בו ממש וכו'יפה תאר (תשעח) ח"ג עמ' מא, מב
טו ע"א07 קונם עיני בשינהעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' פה {נעשה כאומר יאסר עיני לשינה}
טו ע"א10 האומר שבועה שלא אישן ג' ימים מלקין אותו וישר לאלתרעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' פד
טו ע"א10 הנודר שלא ישן ג' ימים מלקין אותו וישן לאלתראהל יעקב (תשעא) ח"ד עמ' רלז
טו ע"א10 הנודר שלא ישן ג' ימים מלקין אותודבר צבי - קדושת השבת עמ' י
טו ע"א10 הנודר שלא ישן שלשה ימים הוי שבועת שוא, ור"ן ורא"שבתי כנסיות - בית האסופים דף כז ע"ב
טו ע"א10 הנשבע שלא יישן ג' ימיםדמשק אליעזר (רלב"ג) בראשית פרק כח פסוק י
טו ע"א10 הנשבע שלא ישן ג' ימים הרי זו שבועת שוואדרש משה (פינטו) בראשית ח"ב עמ' כא
טו ע"א10 הנשבע שלא ישן שלשה ימים מכין אותו וישן לאלתרבאר מים חיים (עובדיה) עמ' קג ד"ה מברכין
טו ע"א10 מלקין אותו וישן לאלתרמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' קמ
טו ע"א10 נודר שלא יישן ג' ימיםהאיר ממזרח משלי עמ' עח
טו ע"א10 נשבע שלא אישן שלשת ימים מלקין אותו וישן לאלתרדרש משה (פינטו) שמות ח"א עמ' רלה
טו ע"א10 נשבע שלא יישן ג' ימים רצופים מלקין אותו וישן לאלתרמגדנות אליעזר עמ' סה
טו ע"א10 נשבע שלא לישון ג' ימים - לוקהשיחות לספר בראשית עמ' רכג
טו ע"א10 שבועה שלא אישן ג' ימים וכו'נפש יוסף (תשפא) עמ' שנט
טו ע"א10 שבועה שלא אישן ג' ימים מלקין אותו וישן לאלתרעלי שור ח"ב עמ' רמד
טו ע"א10 שבועה שלא אישן ג' ימים מלקין אותובישורון מלך ח"א עמ' קנז
טו ע"א10 שבועה שלא אישן ג' ימים מלקין אותוצל הכסף (פריד, תשסג) עמ' קי
טו ע"א10 שבועה שלא אישן ג' ימיםמפניני הרב עמ' ר
טו ע"א10 שבועה שלא אישן מלקין אותומשנת יוסף על התורה ח"א עמ' קלו
טו ע"א10 שבועה שלא אישן שלשה ימים מלקין אותו וישן לאלתראמרי משה (פינטו) ח"א עמ' עד
טו ע"א10 שבועה שלא אישן שלשה ימים מלקין אותו וישן לאלתרמחשבת מוסר ח"א עמ' רח
טו ע"א10 שבועה שלא אישן שלשה ימים מלקין אותו וישן מידויברך דוד עמ' קסו
טו ע"א10 שבועה שלא אישן שלשה ימים מלקין אותו וישןפרי צדיק ר"ח כסלו אות ג
טו ע"א10 הנשבע שלא ישן ג' ימיםאמרי יצחק בראשית עמ' רד
טו ע"א10 שלא לישון ג' ימיםתורת מנחם חי"ב עמ' 138 {שלא לאכול ז' ימים}
טו ע"א18 בבל יחל דרבנןחקל יצחק (תשסג) עמ' תקמו
טו ע"א18 נדר על דבר שאין בו ממש, אסור משום בל יחל דרבנןתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' קלד (תנה), קלט (תעב)
טו ע"א19 דאיכא בל יחל מדרבנןשם דרך במדבר עמ' קמז
טו ע"א19 דברים המותרים ואחרים נהגו בהם איסור א"א רשאי לנהוג היתרמקראי קדש (תשנג) עמ' תעח
טו ע"א19 דברים המותרים ואחרים נהגו בהם איסור אסור להתירםס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' ב
טו ע"א19 דברים המותרים ואחרים נהגו בהן איסורעיוני רש"י דברים ח"א עמ' שסנדרים
טו ע"א19 דברים המותריםנשמת כל חי חלק א (סימן מ"ו) דף ע"ג ע"ג (ד"ה ואען)
טו ע"א19 דברים המותרין ואחרים נהגו בהן איסור עובר בבל יחלמעגלי צדק (פאנעט) במדבר עמ' רנט
טו ע"א19 דברים המותרין ואחרים נוהגין בו איסורחכמת התורה ראה עמ' שסד
טו ע"א ר"ן - בערכין עובר בבל יחלאור אברהם ויקרא עמ' תיב
טו ע"א ר"ן ד"ה הלכה אסורה וכו'פרורים משלחן גבוה ח"ג שאלה קט-קיא
טו ע"א ר"ן ד"ה הלכהדרשות מהר"ם חביב עמ' קסג
טו ע"א ר"ן ד"ה הלכהזאת ליעקב במדבר עמ' שב
טו ע"א ר"ן ד"ה הלכהזאת ליעקב דברים עמ' תיט
טו ע"א רשב"א - מצוה היא איסור גבראבנין אפרים עמ' עז [הלכה]
טו ע"א רשב"אמנחת מחבת ח"א עמ' רטו
טו ע"ב08 האומר פירות אלו אסורין עלי היום אם אלך מחר למקום פלוניעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' סד
טו ע"ב15 האומר לאשה קונם שאני משמשך הרי זה בבל יחל דברוחיי נפש ח"ו עמ' רא
טו ע"ב15 קונם שאיני משמשךאות היא לעולם ח"ב דף קסה ע"ב
טו ע"ב15 קונם שאני משמשךהאיר ממזרח משלי עמ' רפג
טו ע"ב16 משתעבד להשם יחזקאל עמ' עא {בעל חייב לפקוד את אשתו}
טו ע"ב18 באומר הנאת תשמישך עלימכשירי מצוה עמ' רז
טו ע"ב18 באומר קונם הנאת תשמישך עלימעדני אשר נישואין עמ' קנב
טו ע"ב18 הנאת תשמישך עלי אסור ור"ןמאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף קיג ע"א
טו ע"ב18 הנאת תשמישך עלי אסורפרורים משלחן גבוה ח"ד שאלה צח
טו ע"ב18 הנאת תשמישך עלייושב אהלים עמ' קיג
טו ע"ב18 הנאת תשמישך עלימועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' סב
טו ע"ב24 קרבן לא אוכל לךזמרת הארץ (רבינוביץ) עמ' שפג {נדרים בענייני גשמיות לא טובים}
טו ע"ב28 באומר הנאת תשמישך עלי, נימוקי יוסף - הא מצוות לאו ליהנות ניתנותפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' רטו-רטז
טו ע"ב ר"ן - והא כיון דמצות לאו ליהנות ניתנו הרי אינו נהנה מן הסוכה כללשיחות ר' ראובן עמ' קטז
טו ע"ב ר"ן - מצוות לאו ליהנות ניתנודברי חנינא - מזלות עמ' טו
טו ע"ב ר"ן בד"ה והא וכו'ברכת אבות עמ' תקפג
טו ע"ב ר"ן ד"ה הלכה אסורה בהנאתודרשות מהר"ם חביב עמ' קנב
טו ע"ב ר"ן ד"ה והא מן התורהאמרות ה' השלם ח"ה עמ' נב
טו ע"ב ר"ן ד"ה ולעניןמועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' רפה
טו ע"ב מיוחס לרש"י ד"ה נדבה אתי בהו לידי תקלה כו' אבל בבל תאחר לא כו' בי גזא דרחמ' איתיהייטב פנים ח"א דף קטו ע"א
טו ע"ב רשב"א - גם בדאיכא הנאת הגוף אמרי' מצוות לאו להנות ניתנורנת יצחק תענית עמ' רב
טו ע"ב רשב"א - מצוות לאו להנות ניתנו בהנאה צדדיתשירת הפסח אות רג
טו ע"ב רשב"א - מצות לאו ליהנות ניתנו, אף כשיש הנאת הגוףאור אברהם - מסכת מגילה עמ' שמ
טו ע"ב רשב"א, ר"ן - מצות לאו ליהנות ניתנואור אברהם על ספר המצוות עמ' תקצד
טז ע"א15 שבועה שאוכל שתי לשונותוזאת התורה עמ' רמה
טז ע"א33 וחומר בנדרים וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"א עמ' טז
טז ע"א33 חומר בנדרים מבשבועות ובשבועות מבנדריםיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קנט, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' קסד
טז ע"א33 חומר בנדרים קונם סוכה שאיני יודעעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' קכד
טז ע"א33 חומר בנדרים שחלין על דבר מצוהעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' קכח
טז ע"א33 נדרים חלים על דבר מצוהשמחה לאיש (אלישר) אהע"ז סי' טז דף נא ע"ג
טז ע"א33 חומר נדרים מבשבועותתפלה למשה (בנימין) עמ' רמג
טז ע"א34 קונם סוכה שאיני עושה לולב שאיני נוטל וכו' אסור וכו'טוב ירושלים במדבר פ"ל פסוק ב
טז ע"א36 בנדרים אסור בשבועות אסורנזר הקדש ח"א עמ' רמו {שבועה אינה חלה על דבר מצוה ונדר חל על דבר מצוה}
טז ע"א36 בנדרים אסור בשבועות אסורפרדס המלך (תשסט) אות שצח {שבועה אינה חלה על דבר מצוה, נדר חל אפילו על דבר מצוה}
טז ע"א36 בנדרים אסוראור אברהם - מסכת מגילה עמ' לג {נדרים חלין על דבר מצוה - רמב"ם}
טז ע"א36 בנדרים אסורודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' תח {הנדרים חלין אפי' לבטל את המצוה}
טז ע"א36 בנדרים אסוראמת ליעקב (ניניו) מערכת נ אות ח {נדרים חלין על דבר מצוה}
טז ע"א36 בנדרים אסוראור אברהם דברים עמ' קפט {נדרים חלין על דבר מצוה}
טז ע"א36 בנדרים אסוראור אברהם ויקרא עמ' רסט {נדרים חלין על דבר מצוה, עשה דוחה ל"ת}
טז ע"א36 בנדרים אסורחקל יצחק (תשסג) עמ' תקמה {נדר חל על דבר מצוה}
טז ע"א36 בנדרים אסורטוב טעם במדבר עמ' קעא {חלין על דבר מצוה}
טז ע"א36 בנדרים אסוררבנו בחיי עה"ת ח"ג עמ' ריג {חלין על דבר מצוה}
טז ע"א36 בנדרים אסורבנין דוד (מייזלש) בראשית - ויצא אות סט {נדר חל לבטל את המצוה}
טז ע"א36 בנדרים אסורערוגת הבושם (תשעא) ויקרא-במדבר עמ' תז {נדרים חלין לקיים את המצוה}
טז ע"ב04 חומר בנדרים מבשבועותהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' תפא
טז ע"ב07 אין נשבעין לבטל המצוהכללי המצות (צפת תשנב) עמ' 147
טז ע"ב07 אין נשבעין לבטל את המצוהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' לט
טז ע"ב07 שבועה לבטל את המצוה לא הוי שבועההערות אברהם יעקב יצחקי במדבר עמ' צב
טז ע"ב07 נשבע לבטל את המצוהפרפרת משה ח"א עמ' שטז {שבועת משה ליתרו לתת בן לע"ז}
טז ע"ב07 מנין שאין נשבעין לעבור על המצות ת"ל לא יחל דברו דברו לא יחל אבל מיחל הוא לחפצי שמיםשם דרך במדבר עמ' קמט
טז ע"ב07 מנין שאין נשבעיןויחי יעקב דף מה ע"א
טז ע"ב07 שאין נשבעין לעבור על המצותעץ הדעת טוב (תשסח) סי' קסז
טז ע"ב08 דברו לא יחל אבל מיחל הוא לחפצי שמיםתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' רכד (תקכב) {דמיונות רבות ללימוד זה}
טז ע"ב08 לא יחל דברו אבל מיחל הוא לחפצי שמיםשכר שכיר בראשית שיחה (ט)
טז ע"ב09 אבל מיחל הוא לחפצי שמיםבנין אפרים עמ' קכז [הלכה]
טז ע"ב09 מאי שנא נדרהכתב והקבלה במדבר פ"ל פסוק ג
טז ע"ב12 הנאת סוכה עליברכת אבות עמ' תקפח
טז ע"ב12 הנאת סוכה עליודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תרצא
טז ע"ב12 הנאת סוכה עלימועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' פג
טז ע"ב12 הנאת סוכה עליפרורים משלחן גבוה ח"א שאלה צא, ח"ב שאלה קמב
טז ע"ב14 אמר רבא וכי מצוות ליהנות נתנולב המשפט ח"א שיעור ז [הלכה]
טז ע"ב14 מצוות לאו להנות ניתנופרורים משלחן גבוה ח"א שאלה פו, צא, צו, ח"ד שאלה לד, לז, ע, פו, ח"ב שאלה קו
טז ע"ב14 מצוות לאו ליהנות ניתנו ורש"ישמחת מרדכי (גיפטר) עמ' קלה
טז ע"ב14 מצוות לאו ליהנות ניתנודרשות הצל"ח השלם עמ' תקכ
טז ע"ב14 מצוות לאו ליהנות נתנו, ר' אברהם מן ההרבאר שרים בראשית פ' מקץ דרוש א בסיום
טז ע"ב14 מצות לאו ליהנות ניתנודרך חיים (תשע) פ"ב הערה 81
טז ע"ב14 מצות לאו ליהנות נתנותפארת ישראל (הרטמן) עמ' קז הערה 73
טז ע"ב14 וכי מצוות וכו'חיי נפש ח"ו עמ' מו {אביי ס"ל מצות לאו ליהנות ניתנו}
טז ע"ב15 דאמר ישיבת סוכה עליולאשר אמר בראשית-שמות עמ' ע
טז ע"ב15 ישיבת סוכה עלי אסור לישב בסוכהפנים מסבירות עמ' רלד
טז ע"ב ר"ן - נגיעה בהקדשבאר ראי (רוזן) מועדים סי' ב אות ג
טז ע"ב ר"ן ד"ה אמר רבאמועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' עו
טז ע"ב רשב"א ד"ה הא דאמר ישיבת סוכהחכמת התורה פנחס עמ' שמב
טז ע"ב רשב"א ד"ה הא דאמר ישיבת סוכהחכמת התורה בשלח עמ' קיב
טז ע"ב רשב"אהכתב והקבלה במדבר פ"ל פסוק ג
טז ע"ב קרן אורהמאורי שערים עמ' שנ
יז ע"א01 להרע או להטיב וכו'עצי חיים על התורה עמ' עדר
יז ע"א02 נשבע לבטל את המצוהעיוני רש"י במדבר עמ' תקלג
יז ע"א03 חד למפטריה מקרבן וכו'ברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' פט
יז ע"א03 חד קרא למיפטריה מקרבן שבועה וחד מלאו דשבועהברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' לה
יז ע"א05 יש נדר בתוך נדר אין שבועה בתוך שבועהיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' קיח, קנד, רסא, ח"ב עמ' קנו, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' כד, מז, קיז
יז ע"א05 יש נדר בתוך נדר ואין שבועה בתוך שבועה וכו'טוב ירושלים במדבר פ"ל פסוק ב
יז ע"א ר"ןבנין אפרים עמ' קטז, קיח [הלכה]
יז ע"ב והאמר רבה שבועה שלא אוכל תאנים וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' רחצ
יח ע"א05 נזירות חל על נזירותגנזי חיים (זייצ'יק) עמ' שא
יח ע"א06 אין שבועה חלה על שבועהברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' רמ
יח ע"א ר"ן - איסור גבראודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' שלג
יח ע"א ר"ן - כל איסור חפצא יש בו איסור גבראמעינות האמונה (תשסב) עמ' קצו
יח ע"א ר"ן ד"ה הלכךחכמת התורה מטות עמ' טז
יח ע"א ר"ן - אין נדר חל על נדרערבי נחל (תשסד) עמ' שסא
יח ע"ב01 סתם נדרים להחמירחכמת התורה וישלח עמ' קסח
יח ע"ב01 סתם נדרים להחמיר ופירושם להקלאזני יהושע (מהד' אדרת) דרשות והספדים דרוש נט עמ' 105-106
יח ע"ב01 סתם נדרים להחמיר ופירושם להקל כיצד אמר הרי עלי וכו'של"ה (תשנז) פרשת מטות אות ג
יח ע"ב01 סתם נדרים להחמיר ופירושן להקל כיצד מי שאמר פירות אלו עלי כיין נסך וכו' תולין להחמירבן פורת יוסף (תשעא) עמ' תקנז
יח ע"ב01 סתם נדרים להחמירדרך חיים (תשלה) עמ' תעו
יח ע"ב01 סתם נדרים להחמירחכמת התורה תולדות עמ' רסה
יח ע"ב01 סתם נדרים להחמיריוסף לקח כרך ב ח"א עמ' רנה, רסד
יח ע"ב01 סתם נדרים להחמירמאמרי הרמ"ע (תשסא) - מאמר המילואים עמ' עט
יח ע"ב02 ספק נדרים להחמירמקוה מים (עזריאל) ח"ב דף יז ע"א
יח ע"ב07 הרי עלי וכו' כמעשר בהמה וכו' אסור, ותוס'לקוטי שיחות חי"ז עמ' 333
יח ע"ב09 הרי עלי כתרומה אם כתרומת הלשכה נדר אסור ואם של גורן מותר ואם סתם אסור וכו'הר המוריה עמ' קנח
יח ע"ב11 סתם תרומה ביהודה אסור בגליל מותריוסף לקח כרך ב ח"א עמ' קיז
יח ע"ב11 סתם תרומה ביהודה אסורה וכו' סתם חרמים ביהודה מותרין בגליל אסורין שאין אנשי גליל מכירין את חרמי הכהניםימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' יג
יח ע"ב15 והתנן ספק נזירות להקל אמר ר' זירא וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 389
יח ע"ב16 ספק נזירות להקל וכו'תורת העולה ח"ג פרק עא
יח ע"ב17 המקדיש את חייתו ובהמתו וכו' אם הקדיש את הכוי וכו'מקוה מים (עזריאל) ח"ב דף יח ע"ב
יט ע"א לא מעייל איניש נפשיה לספיקאדרך חיים (תשע) פ"א הערה 1430
יט ע"א ר"ן - דמיון קדושה הבאה בידי אדם שהוא דאורייתא לדין דרבנןתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' קמט (רלה)
יט ע"ב ספק נזירות חמור מנזירות ודאיתורת העולה (תשעה) עמ' תקצה
יט ע"ב אין נזירות אלא בהפלאהאמרי מרדכי (שפלטר, תשעב) אות קנ
יט ע"ב לא נתנה נזירות אלא להפלאה כו'המדרש והמעשה בראשית פ' תולדות
יט ע"ב לא ניתן נזירות אלא להפלאהמפי ספרים וסופרים - פניני חסידות נשא ל
יט ע"ב לא נתנה נזירות אלא להפלאהעיוני פרשה (ריבלין) במדבר עמ' 50
יט ע"ב לפי שלא ניתנה נזירות אלא להפלאהזאת ליעקב במדבר עמ' רצג
יט ע"ב שלא ניתנה נזירות אלא להפלאהפרי צדיק נשא אות ו, וילך אות יח
יט ע"ב שלא ניתנה נזירות אלא להפלאהתקנת השבין סי' ו (עמ' 31)
יט ע"ב דתניא ר' יהודה אומר סתם תרומה ביהודה אסורה וכו'דורות הראשונים כרך ד עמ' 865
יט ע"ב מיוחס לרש"י - שמשון היה מותר ליטמא למתים כי הנזירות היתה מדברי המלאךפני מלך במדבר עמ' נב
כ ע"א01 נדר בחרם ואמר לא נדרתי אלא בחרמו של יםמזל שעה דרשות דף קח/קיח ע"א [?]
כ ע"א01 נדר בחרם ואמר לא נדרתי אלא בחרמו של יםעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קצה
כ ע"א01 נדר בחרםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תקי
כ ע"א01 נדר בחרםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תקעז
כ ע"א08 פתח, ר"ן - חרטהעירין קדישין השלם עמ' רמג
כ ע"א13 בד"א בת"ח אבל בעם הארץ שבא לישאל עונשין אותו ומחמירין עליוזכור לדוד עמ' יט
כ ע"א17 מי שנזר ועבר על נזירותו אין נזקקין לו עד שינהוג בו איסור כימיםמשך חכמה במדבר פ' ו פס' יב
כ ע"א17 מי שנזר ועבר על נזירותו אין נזקקין לוברכת שלמה חו"מ עמ' יז [הלכה]
כ ע"א24 אל תהי רגיל בנדרים שסופך למעול בשבועותדברי יהושע מאמר ב פ"ו עמ' פג
כ ע"א24 אל תהי רגיל בנדרים שסופך למעול בשבועותרחמי הרב עמ' קה
כ ע"א24 אל תהי רגיל בנדרים שסופך למעול בשבועותשם משמעון (שפירא, תשכה) עמ' קכד
כ ע"א24 אל תהי רגיל בנדריםהמאור שבתורה (לסין)
כ ע"א24 אל תהי רגיל בנדריםחכמת התורה ואתחנן עמ' תעב
כ ע"א24 אל תהי רגיל בנדריםס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' פ, קלא
כ ע"א24 אל תהי רגיל בנדריםשערי תשובה סה"י אות נה
כ ע"א24 אל תפרוץ בנדרים שמא תמעול בשבועותמאורי אור (אתרוג) פ"כו ה"ב
כ ע"א24 לעולם אל תהי רגיל בנדרים שסופך למעול בשבועותדברי מנחם (היימליך) עמ' קסה
כ ע"א24 לעולם אל תהי רגיל בנדרים שסופך למעול בשבועותמגן אבות (מהריט"ץ) ח"ב עמ' רפד
כ ע"א24 לעולם אל תהי רגיל בנדרים שסופך למעול בשבועותס' הזכרונות (אבוהב, תשעד) עמ' קצב
כ ע"א24 לעולם אל תהי רגיל בנדרים שסופך למעול בשבועותצפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת מטות דף קפח ע"ב; עליית קיר קטנה (שצו) פרשת מטות דף קעד ע"ב
כ ע"א24 לעולם אל תהי רגיל בנדרים שסופך למעול בשבועותראשית חכמה (תשמד) - קדושה פרק יד אות יא
כ ע"א24 לעולם אל תהי רגיל בנדריםחמודי צבי במדבר-דברים עמ' רסו
כ ע"א24 לעולם אל תהי רגיל בנדריםרוח יעקב (בן שבת, תשסז) עמ' קמה
כ ע"א24 לעולם לא תהא רגיל בנדריםסוכת דוד (שירירו) דף קעב ע"ב
כ ע"א27 אל תאכל לחם עם כהן עם הארץמאורי אור (אתרוג) פ"כו ה"ב
כ ע"א27 אל תהי רגיל אצל כהן עם הארץ וכו' ואל תרבה שיחה עם האשה וכו' כל הצופה בנשים וכו'ראשית חכמה (תשמד) - אור עולם אות יד
כ ע"א27 אל תהי רגיל אצל כהן עם הארץדרך חיים (תשע) פ"ה הערה 1278
כ ע"א28 אל תרבה שיחה עם האשה שסופך לבוא לידי ניאוףטיול בפרדס ח"ב עמ' צא
כ ע"א28 אל תרבה שיחה עם האשה שסופך לבוא לידי ניאוףאור חדש (הרטמן) פ"א אות 261
כ ע"א28 אל תרבה שיחה עם האשה שסופך לבוא לידי ניאוףדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 192
כ ע"א28 אל תרבה שיחה עם האשהמטר השמים (תשנ) דברים עמ' תעג
כ ע"א28 אל תרבה שיחה עם האשהמשנת יוסף - דרשות ח"א עמ' קס
כ ע"א28 אל תרבה שיחה עם האשהשמן ראש - ימים נוראים עמ' רכז
כ ע"א28 ואל תרבה שיחה עם אשהתורת המצרף עמ' שכב
כ ע"א28 ואל תרבה שיחה עם האשהברכת מועדיך לחיים ח"א דף ט ע"א [כח ע"ב ד"ה וגם]
כ ע"א28 ואל תרבה שיחה עם הנשים שסופך לבא לידי ניאוףראשית חכמה (תשמד) - דרך ארץ פרק ב אות א
כ ע"א30 הצופה בנשים סופו בא לידי עבירהאוסף אמרים (שכטר) קדושה וטהרה עמ' מד
כ ע"א30 הצופה בנשים סופו בא לידי עבירהואני תמיד עמך עמ' רמז
כ ע"א30 הצופה בנשים סופו בא לידי עבירהראשית בכורי משה חיים ח"ב מאמר ג
כ ע"א30 הצופה בנשיםתפארת ישראל (שינקמן) עמ' לא, סז
כ ע"א30 כל המפנה דעתו בנשים סוף בא לידי עבירהצמח ה' לצבי (תשסז) עמ' תרפב
כ ע"א30 כל הצופה בנשים וכו'הצניעות והקדושה (תשסט) פ"כ אות ז
כ ע"א30 כל הצופה בנשים וכו'שפת אמת (הלוי) משלי פרק לא פסוק יח עמ' תקעד {כל המסתכל בעבירה סופו בא לידי עבירה}
כ ע"א30 כל הצופה בנשים סוף בא לידי עבירהבאר הגולה (הרטמן) באר ה הערה 677
כ ע"א30 כל הצופה בנשים סוף בא לידי עבירהקדושת עינים (תשמו) סי' קס, רנב, רנז
כ ע"א30 כל הצופה בנשים סוף בא לידי עבירהראשית חכמה (תשמד) - קדושה ח אות כז
כ ע"א30 כל הצופה בנשים סופו בא לידי עבירה וכו'אוצר המאמרים (תשס) עמ' קעז
כ ע"א30 כל הצופה בנשים סופו בא לידי עבירהאוצרות חיים - תשובה ותיקונים עמ' תלג
כ ע"א30 כל הצופה בנשים סופו בא לידי עבירהואותו תעבוד עמ' ק
כ ע"א30 כל הצופה בנשים סופו בא לידי עבירהנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' י אות ח
כ ע"א30 כל הצופה בנשים סופו בא לידי עבירהקדושת עינים (תשעא) פרק ג אות א, קנח, קנט, קעד, פרק ו אות ח, פרק ז אות פו
כ ע"א30 כל הצופה בנשים סופו בא לידי עבירהשערי תשובה אגה"ת אות יא
כ ע"א30 כל הצופה וכו'מטר השמים (תשנ) דברים עמ' תעב {בענין שמירת העינים}
כ ע"א31 בא לידי עבירהחמדת ימים - ר"ח, חנוכה, פורים וט"ו בשבט עמ' 514
כ ע"א31 המסתכל בעקבה של אשה וכו'יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' סה
כ ע"א31 המסתכל בעקבהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' תעג
כ ע"א31 המסתכל בעקבהמצת שימורים (תשסא) עמ' שנז, תצא
כ ע"א31 כל המסתכל בעקבה של אשה וכו'יין המשומר (שפירא, תכ) דף יב ע"א
כ ע"א31 כל המסתכל בעקבה של אשה וכו'קדושת עינים (תשמו) סי' תסח
כ ע"א31 כל המסתכל בעקבה של אשה וכו'דרשות הצל"ח השלם עמ' שכג
כ ע"א32 הסתכלות באשתו נדה יותר מדאיקב הישר (תשנט) ח"א פרק ב עמ' ח
כ ע"א33 עקבה דקתני במקום הטנופת שהוא מכוון כנגד העקבאוצרות חיים - תשובה ותיקונים עמ' תמא
כ ע"א34 בעבור וגו' זו בושהעולם אחד פרק ג
כ ע"א34 בעבור תהיה יראתו על פניכם זו בושה וכו' מלמד שהבושה מביאה לידי יראת חטאאוצר המאמרים (תשס) עמ' רכו
כ ע"א34 בעבור תהיה יראתו על פניכם לבלתי תחטאו זהו הבושהמגדנות אליעזר עמ' ד, קלג, קלט
כ ע"א34 בעבור תהיה יראתו על פניכם זו בושהרנת יצחק תפלה עמ' כז
כ ע"א34 בעבור תהיה יראתו על פניכםבנין שאול עמ' כז, כט, מב
כ ע"א34 בעבור תהיה יראתו זו בושה וכו' סימן יפה לאדם שהוא ביישן ומי שאין לו בושת פנים בידוע שלא עמדו אבותיו על הר סינילקט שיחות מוסר ח"ב עמ' יא, רכח, רל
כ ע"א34 בעבור תהיה יראתו על פניכם וכו' זו בושה וכו' שהבושה מביאה לידי יראת חטא וכו' ומי שאין לו בושת פנים בידוע שלא עמדו אבותיו על הר סיני, ורא"ש - כי משם ירשו הבושתדעת תורה שמות עמ' קצא, ויקרא עמ' סב, רכח, דברים ח"ב עמ' סב
כ ע"א34 בעבור תהיה יראתו על פניכם זה הבושהקובץ שיחות (וכטפויגל, תשעה) עמ' רמז
כ ע"א34 בעבור תהיה יראתו על פניכם זה הבושהשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' מב, נה
כ ע"א34 'בעבור תהיה יראתו על פניכם' זו בושה וכו' ומי שאין לו בושת פנים בידוע שלא עמדו אבותיו על הר סיניכתב סופר אגדות כאן
כ ע"א34 בעבור תהיה יראתו על פניכם זו בושה וכו' ומי שאין לו בושת פנים בידוע שלא עמדו אבותיו על הר סינימבשר טוב - ישועות אברהם עמ' תז
כ ע"א34 בעבור תהיה יראתו על פניכם זו בושה וכו' ומי שאין לו בושת פנים בידוע שלא עמדו אבותיו על הר סינירחמי הרב עמ' יד, כט, לב
כ ע"א34 בעבור תהיה יראתו על פניכם זו בושה וכו' סימן יפה באדם שהוא ביישן אחרים אומרים וכו'של"ה (תשנז) - עשרה מאמרות אות ק
כ ע"א34 בעבור תהיה יראתו על פניכם זו בושה וכו'באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' שיז, שמות עמ' תקצו, תרסד, במדבר עמ' תקסב, תשפד, דברים עמ' עג, שט, שיב, שיח
כ ע"א34 בעבור תהיה יראתו על פניכם זו בושה וכו'דרשות מהרי"ץ לז' אדר עמ' קצז
כ ע"א34 בעבור תהיה יראתו על פניכם זו בושה וכו'דרשות שבט הלוי ח"ב עמ' ר, שד, שמ
כ ע"א34 בעבור תהיה יראתו על פניכם זו בושה לבלתי תחטאו מלמד שהבושה מביאה לידי יראת חטאמסילות בלבבם - מסילה ג אות כד
כ ע"א34 בעבור תהיה יראתו על פניכם זו בושה לבלתי תחטאו מלמד שהבושה מביאה לידי יראת חטאזרע קודש (תשסה) על התורה עמ' ריב
כ ע"א34 בעבור תהיה יראתו על פניכם זו בושה לבלתי תחטאודברי מנחם (היימליך) עמ' קפא
כ ע"א34 בעבור תהיה יראתו על פניכם זו בושהאמרי יצחק בראשית עמ' שנה
כ ע"א34 בעבור תהיה יראתו על פניכם זו בושהבי חייא ח"א עמ' רמד
כ ע"א34 בעבור תהיה יראתו על פניכם זו בושההר יראה מאמר לט
כ ע"א34 בעבור תהיה יראתו על פניכם זו בושההתרגשות הלב (תשסט) עמ' נט
כ ע"א34 בעבור תהיה יראתו על פניכם זו בושהילקוט דברי חכמים ויקרא סי' שיא
כ ע"א34 בעבור תהיה יראתו על פניכם זו בושהכנסת מרדכי שמות-ויקרא עמ' ט
כ ע"א34 בעבור תהיה יראתו על פניכם זו בושהמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' ה, טז, ס, צח, קעו, קצז, רעד, רצ, שנז, תי, תמב, תפד
כ ע"א34 בעבור תהיה יראתו על פניכם זו בושהמצווה ועושה ח"א עמ' ריא
כ ע"א34 בעבור תהיה יראתו על פניכם זו בושהניצוצי אהרן עמ' קצג
כ ע"א34 בעבור תהיה יראתו על פניכם זו בושהנתיבות יצחק חנוכה ופורים עמ' קמה
כ ע"א34 בעבור תהיה יראתו על פניכם זו בושהפרי צדיק בראשית אות א, ויגש אות יז, בשלח אות ט, יתרו אות יא, פ' שקלים אות ו, ויקהל אות ג, לחג השבועות אות טז, עקב אות י, שופטים אות ו, סוכות אות ז
כ ע"א34 בעבור תהיה יראתו על פניכם זו בושהתורת מהרי"ם שמות עמ' קלד
כ ע"א34 בעבור תהיה יראתו על פניכם זו בושהתקנת השבין סי' ה (עמ' 12), לקוטי מאמרים עמ' 180, מחשבות חרוץ סי' יח (עמ' 155), צדקת הצדיק סי' קי, קמז, רנו, דובר צדק עמ' 124, 164, שיחת מלאכי השרת עמ' 8
כ ע"א34 בעבור תהיה יראתו על פניכם זו הבושה וכו'אוצר המאמרים (וייס, תשסג) עמ' רו, רצט
כ ע"א34 בעבור תהיה יראתו על פניכם זו הבושה כו' וכל שאין לו בושת פנים בידוע שלא עמדו אבותיו על ה"םאור גדליהו שמות דף נו ע"ג
כ ע"א34 'בעבור תהיה יראתו על פניכם' זו הבושהאור יצחק (ראדוויל, תשסה) עמ' פט, קה, רג, רסה
כ ע"א34 בעבור תהיה יראתו על פניכם זו הבושהבנאות דשא (לייפר) עמ' קד
כ ע"א34 בעבור תהיה יראתו על פניכם זו הבושהמגדל עוז (תשעח) עמ' רנב
כ ע"א34 בעבור תהיה יראתו על פניכם זו הבושהמצווה ועושה ח"ב עמ' רצד
כ ע"א34 בעבור תהיה יראתו על פניכם זו הבושהנחלי מים (מלאח) עמ' יא
כ ע"א34 בעבור תהיה יראתו על פניכם זו הבושהס' המדות (דובנא, תשסו) שער יראה אות א
כ ע"א34 בעבור תהיה יראתו על פניכם זו הבושהערוגת הבושם (תשעא) שמות עמ' רמג
כ ע"א34 בעבור תהיה יראתו על פניכם זו הבושהפרי צדיק כי תצא אות ו
כ ע"א34 בעבור תהיה יראתו על פניכם זו הבושהפתגמי אורייתא ח"א עמ' קנו
כ ע"א34 בעבור תהיה יראתו על פניכם זו הבושהקובץ מאמרים ואגרות (וסרמן) ח"ב עמ' רעא
כ ע"א34 בעבור תהיה יראתו על פניכם כו' כל אדם המתבייש לא במהרה הוא חוטא ומי שאין לו בושת פנים בידוע שלא עמדו אבותיו על הר סיניבאמונה שלמה עמ' קב
כ ע"א34 בעבור תהיה יראתו על פניכם לבלתי תחטאו זו בושההתרגשות הלב (תשסח) עמ' עט
כ ע"א34 בעבור תהיה יראתו על פניכםאהבת ציון דרוש ב
כ ע"א34 בעבור תהיה יראתו על פניכם זו הבושההחברה והשפעתה מאמר 12 פרק ט
כ ע"א34 בעבור תהיה יראתומשנת חיים בראשית עמ' נג
כ ע"א34 גדולה הבושהחכמת התורה בשלח עמ' תקפח, תריג
כ ע"א34 גדולה הבושהחכמת התורה דברים עמ' קפח
כ ע"א34 גדולה הבושהחכמת התורה ואתחנן עמ' תלב
כ ע"א34 גדולה הבושהחכמת התורה ראה עמ' רנז
כ ע"א34 ובעבור תהיה יראתו וכו'דברי ברוך ח"ב סי' יד אות ט
כ ע"א34 ובעבור תהיה יראתו על פניכם זו הבושהישמח ישראל (אלכסנדר) בראשית עמ' סט, ק, ויקרא עמ' נג, במדבר עמ' ו
כ ע"א34 ובעבור תהיה יראתו על פניכם זו הבושהמרפא לנפש בראשית עמ' קכט, שעט
כ ע"א34 ובעבור תהיה יראתו על פניכם זו הבושהקובץ שיחות (וכטפויגל, תשמז) פ' וישלח
כ ע"א34 ובעבור תהיה יראתו על פניכם לבלתי תחטאו זו הבושהפרדס המלך (תשסט) אות שלח, תשיג
כ ע"א34 ובעבור תהיה יראתו וכו' זו הבושהאסופת מערכות פסח-בין המצרים עמ' קס
כ ע"א34 ובעבור תהיה יראתו על פניכםדרך איש דף יג ע"א
כ ע"א34 ובעבור תהיה יראתו על פניכם וכו' זו בושהאורחות צדיקים שער בושה עמ' ל {איזו היא יראה שהיא ניכרת על הפנים}
כ ע"א34 ובעבור תהיה יראתו על פניכם זה הבושהמפי ספרים וסופרים ח"ג עמ' נ
כ ע"א34 ובעבור תהיה יראתו על פניכם זו בושה לבלתי תחטאואסופת מערכות בראשית ח"ב עמ' רסד, שמות ח"ב וויקרא עמ' יד
כ ע"א34 ובעבור תהיה יראתו על פניכם זו בושהבית אולפנא ח"א עמ' כ
כ ע"א34 ובעבור תהיה יראתו על פניכם זו בושהבשבילי אמונה ח"א עמ' שפא
כ ע"א34 ובעבור תהיה יראתו על פניכם זו בושהדרשות מהר"ם שיק עמ' תקמד
כ ע"א34 ובעבור תהיה יראתו על פניכם זו בושהמתנת חיים מאמרים ח"ב עמ' קלט
כ ע"א34 ובעבור תהיה יראתו על פניכם זו בושהעזר מיהודה עמ' קכט
כ ע"א34 ובעבור תהיה יראתו על פניכם זו הבושהויגד יעקב עמ' תקיג
כ ע"א34 ובעבור תהיה יראתו על פניכם זו הבושהמי השלוח (תשסז) ח"ג דף רל
כ ע"א34 ובעבור תהיה יראתו על פניכם זו הבושהשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' קי
כ ע"א34 ובעבור תהיה יראתו על פניכם זו הבושהשמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' תסא
כ ע"א34 ובעבור תהיה יראתו על פניכם לבלתי תחטאו זה הבושהבית אברהם (שטיינר) עמ' נב
כ ע"א34 ובעבור תהיה יראתו על פניכם לבלתי תחטאו זה הבושהמטר השמים (תשנ) דברים עמ' כט, תפא
כ ע"א34 ובעבור תהיה יראתו על פניכם לבלתי תחטאו זו הבושהדברי יהושע מאמר א פ"ז עמ' מט, מאמר ג פ"ג עמ' קכב
כ ע"א34 זו בושהכנסת מרדכי מועדים ח"א עמ' פז {איזהו יראה שהיא על פניו של אדם זו הבושה}
כ ע"א34 זו בושה לבלתי תחטאוהמוסר והדעת שמות-ויקרא עמ' מא
כ ע"א34 זו הבושהאפיקי ים עמ' נא, נב, נה
כ ע"א34 זו הבושהטוב טעם שמות עמ' קנז
כ ע"א34 זו הבושהמסילות חיים בחינוך ח"ב עמ' סג {שהיא ניכרת על פני האדם}
כ ע"א34 זו הבושהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' קצז
כ ע"א34 זו הבושהמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ג עמ' פח
כ ע"א34 זו הבושה מלמד שהבושה מביאה לידי יראת חטאאוצר המאמרים (תשסא) עמ' קכג
כ ע"א34 יראה היא הבושהתורת אליהו עמ' טו
כ ע"א34 יראתו וכו' זו בושהבינת משה (תשסב) עמ' קב, קה
כ ע"א34 יראתו זו הבושה לבלתי תחטאו מלמד שהבושה מביאה לידי יראת חטאעבודת עבודה (תשעד) בראשית-שמות עמ' קסג
כ ע"א34 יראתו זו הבושהדולה ומשקה - גלות וגאולה עמ' תסו
כ ע"א34 יראתו זו הבושהדולה ומשקה - סוכות ושמיני עצרת עמ' קפז
כ ע"א34 יראתו זו הבושהדולה ומשקה - ספירת העומר וחג השבועות עמ' קלב
כ ע"א34 יראתו על פניכם זו בושה וכו' שהבושה מביאה לידי יראת חטאברכת מרדכי בראשית-שמות תנינא עמ' שפג
כ ע"א34 יראתו על פניכם זו בושה וכו'ברכת מרדכי מוסר ח"ג עמ' רצ
כ ע"א34 יראתו על פניכם זו בושהקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"א (תשע) עמ' מג
כ ע"א34 יראתו על פניכם זו בושהשיעור ליום השבת עמ' רפב
כ ע"א34 יראתו על פניכם זו הבושה וכו' וכל המתבייש לא במהרה הוא חוטאקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' תקפד
כ ע"א34 יראתו על פניכם זו הבושה וכו'אוצר המאמרים (תשסא) עמ' רצו
כ ע"א34 יראתו על פניכם זו הבושה וכו'דרשות שבט הלוי ח"א עמ' נה
כ ע"א34 יראתו על פניכם זו הבושהאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) וישלח לה, יתרו כא
כ ע"א34 יראתו על פניכם זו הבושהדברי שאול שמות עמ' רטז, ריז
כ ע"א34 יראתו על פניכם זו הבושהכד הקמח (מישור) עמ' קס
כ ע"א34 יראתו על פניכם זו הבושהשפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' שלח
כ ע"א34 יראתו על פניכם זו הבושהתפארת צבי במדבר עמ' קלב
כ ע"א34 יראתו על פניכם זו הבושהתפארת צבי ויקרא עמ' ק
כ ע"א34 מלמד שהבושה מביאה לידי יראת חטא וכו' כל אדם המתבייש לא במהרה הוא חוטאראשית חכמה (תשמד) - יראה פרק ג אות כא, קדושה פרק ח אות כז
כ ע"א34 מלמד שהבושה מביאה לידי יראת חטא וכו'בעל הטורים (ונציה שד) פרשת יתרו דף כז ע"א; בינה לעתים (תח) ד' יב דף לג ע"ג; של"ה (תט) עשרה מאמרות דף מו/ז ע"ב; ראשית חכמה (שלט) שער היראה פרק ג דף יב ע"ב
כ ע"א34 מלמד שהבושה מביאה לידי יראת חטאבצור ירום ח"ג עמ' רמב הערה 36
כ ע"א34 מלמד שהבושה מביאה לידי יראת חטאגבורת יצחק שבועות עמ' קה
כ ע"א34 מלמד שהבושה מביאה לידי יראת חטאדרשות הצל"ח השלם עמ' שמט
כ ע"א34 מלמד שהבושה מביאה לידי יראת חטאעיוני פרשה (ריבלין) דברים עמ' 93
כ ע"א34 מלמד שהבושה מביאה לידי יראת חטאשם משמעון (שפירא, תשכה) עמ' פח
כ ע"א34 מלמד שהבושה מביאה לידי יראת חטאתהלה לדוד (והרמן) פרק כה פסוק יב הערה כב, פרק לב פסוק א הערה ד, פרק נא פסוק ה הערה ב, פרק פ פסוק יט הערה יז, פרק קטו פסוק יב הערה יד
כ ע"א34 על פניכם זו הבושהמועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' רנט
כ ע"א34 תהיה יראתו על פניכם זה בושה וכו'מקור חיים (ויטאל) פרשת ראה דרוש א דף כט ע"ב
כ ע"א34 תהיה יראתו על פניכם זה הבושהחכמת התורה לך לך עמ' קב
כ ע"א35 בושה מביאה לידי יראת חטא מיכן אמרו סימן יפה באדם שהוא ביישןשם דרך בראשית ח"ב עמ' שנד
כ ע"א35 בושה מביאה לידי יראת חטאדברת שלמה (תשעא) עמ' רצח {בושה מסטרא דיראה}
כ ע"א35 בושה מביאה לידי יראת חטאפירוש המכבי שמות עמ' צ
כ ע"א35 בושה מביאה לידי יראת חטאקרני אורה עמ' נג
כ ע"א35 בושה מביאה לידי יראת חטאשמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' קיד, קנט
כ ע"א35 בושה מביאה לידי יראת חטאשמן ראש (כץ) ח"י ויקרא עמ' רסה
כ ע"א35 בושהקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ז עמ' קכו
כ ע"א35 בושה וכו' יראת שמיםאחרי ראי (תשסד) זמנים סי' יט אות ג
כ ע"א35 הבושה מביאה לידי יראהנתיב התשובה עמ' עח הערה 7
כ ע"א35 הבושה מביאה לידי יראת חטא וכו' בידוע שלא עמדו אבותיו על הר סינימבשר טוב - ימי הרחמים והסליחות עמ' רמא
כ ע"א35 הבושה מביאה לידי יראת חטא סימן יפה באדם שהוא ביישןמצור דבש עמ' קז
כ ע"א35 הבושה מביאה לידי יראת חטאחיים תחלה (תשנג) עמ' לג
כ ע"א35 הבושה מביאה לידי יראת חטאלהעיר להורות ולהשכיל ח"ג עמ' קכח
כ ע"א35 הבושה מביאה לידי יראת חטאשיעור ליום השבת עמ' רפג
כ ע"א35 הבושה מביאה לידי יראת חטאשמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' קלב
כ ע"א35 הבושה מביאה לידי יראת חטאשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' תקעח, תקפנ
כ ע"א35 הבושה מביאה ליראת חטא כל המתבייש לא במהרה חוטא ומי שאין לו וכו' שלא עמדו אבותיו על הר סיני, ר"ןלקט שיחות מוסר ח"ג עמ' רעו, רפח
כ ע"א35 הבושה מביאה ליראת חטאאור חדש על ציון דף צג ע"א
כ ע"א35 היראה והבושהדבר אליהו (מילייקובסקי) ח"א עמ' קעב
כ ע"א35 זו יראת חטאאהל משה (שיינרמן) פורים עמ' רלג
כ ע"א35 מכאן אמרו חכמים סימן יפה באדם שהוא ביישןאור החיים (שיטץ) עמ' 8
כ ע"א35 מכאן אמרו סימן יפה באדם שהוא ביישן כו' כל אדם המתבייש לא במהרה הוא חוטאשפתי מנחם - שבת תשובה עמ' עט
כ ע"א35 מכאן אמרו סימן יפה באדם שהוא ביישןבית יצחק (שמלקיש) על התורה מאמר פד אות א
כ ע"א35 מכאן אמרו סימן יפה באדם שהוא ביישןפאר יעקב ח"ב עמ' תשו, ח"ג עמ' קכט, קמו
כ ע"א35 מכאן אמרו סימן יפה לאדם שהוא ביישן כל המתבייש לא במהרה הוא חוטאאור פני משה דף לב ע"ב
כ ע"א35 סימן יפה באדם שהוא ביישןאוצרות חיים - יושר המידות עמ' טו
כ ע"א35 סימן יפה וכו' ביישן וכו' הר סיניאהל משה (וינברג) דף ע ע"ד, עא ע"א-ע"ב
כ ע"א35 סימן יפה לאדם שהוא ביישןשערי תשובה אגה"ת אות א
כ ע"א35 שהבושה מביאה וכו'כסף נבחר (מרגליות) עמ' א {מי שאין לו בושת פנים אין לו יראת חטא}
כ ע"א35 שהבושה מביאה לידי יראת חטאמסילות הנביאים שופטים עמ' תקח
כ ע"א35 שהבושה מביאה לידי יראת חטאשרתי ח"א עמ' לג
כ ע"א35 שהבושה מביאה לידי יראת חטא, ורא"שטוב דעת עמ' כח
כ ע"א35 שהבושה מביאה לידי יראת חטאבעקבות משה שמות עמ' תה
כ ע"א36 המתבייש לא במהרה הוא חוטאאור חדש (הרטמן) פ"ט אות 570
כ ע"א36 המתבייש לא במהרה הוא חוטאיחל ישראל אבות ח"ה עמ' שמג
כ ע"א36 המתבייש לא במהרה הוא חוטאמשנת יוסף - דרשות ח"א עמ' קה
כ ע"א36 המתבייש לא במהרה חוטאמוסר המקרא והתלמוד עמ' קעז
כ ע"א36 וכל מי שאין לו בושת פנים וכו'אמרות ה' השלם ח"ג עמ' רנג
כ ע"א36 ומי שאין לו בושת פנים בידוע שלא עמדו אבותיו על הר סיניאגרת הטיול (תשעה) עמ' קכו
כ ע"א36 ומי שאין לו בושת פנים בידוע שלא עמדו אבותיו על הר סיניבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' תקצו, תרסד, דברים עמ' שיב
כ ע"א36 ומי שאין לו בושת פנים בידוע שלא עמדו אבותיו על הר סינימשנת יוסף - דרשות ח"א עמ' רצט
כ ע"א36 ומי שאין לו בושת פנים בידוע שלא עמדו אבותיו על הר סינישיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 216
כ ע"א36 כל אדם המתבייש לא במהרה הוא חוטא ומי שאין לו בושת פנים בידוע שלא עמדו אבותיו על הר סיניראשית דעת (קורח) סי' ה
כ ע"א36 כל אדם המתבייש לא במהרה הוא חוטא ומי שאין לו בושת פנים בידוע שלא עמדו אבותיו על הר סיניעדות ביוסף (איטינגא, תשסב) עמ' רו
כ ע"א36 כל אדם המתבייש לא במהרה הוא חוטאדרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' צו
כ ע"א36 כל אדם המתבייש לא במהרה הוא חוטאהתרגשות הלב (תשסט) עמ' קיט
כ ע"א36 כל אדם המתבייש לא במהרה הוא חוטאישראל קדושים עמ' 11, 49, 123, רסיסי לילה סי' לד (עמ' 53), נא (עמ' 116), צדקת הצדיק סי' קמז, קומץ המנחה (ר' צדוק) עמ' 6 (סי' כח), עת האוכל עמ' 235 (סי' א)
כ ע"א36 כל אדם המתבייש לא במהרה הוא חוטאמקור ברוך (הגר) עמ' קפח
כ ע"א36 כל אדם המתבייש לא במהרה הוא חוטאנועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף נו ע"ד
כ ע"א36 כל אדם המתבייש לא במהרה הוא חוטאנועם אלימלך (תשסא) עמ' רכז
כ ע"א36 כל אדם המתבייש לא במהרה הוא חוטאפני מנחם אחרי מות-קדושים עמ' קלד, קלה, קמב, במדבר עמ' ח, שבועות עמ' כה, כו, כט, ל, מג
כ ע"א36 כל אדם המתבייש לא במהרה הוא חוטאפרי צדיק בראשית אות א, ויגש אות יז
כ ע"א36 כל אדם המתבייש לא במהרה הוא חוטאתהלה לדוד (והרמן) פרק כה פסוק יב הערה כה
כ ע"א36 כל אדם המתביישבית אולפנא ח"א עמ' כ
כ ע"א36 כל אדם שיש לו בושת פנים לא במהרה הוא חוטארנת יצחק תענית עמ' מו
כ ע"א36 כל המתבייש אין חטא בא על ידומנחת אליהו (תשנט) עמ' רג
כ ע"א36 כל המתבייש אין חטא בא על ידומנחת אליהו (תשסא) עמ' רג
כ ע"א36 כל המתבייש לא במהרה הוא חוטאאם לבינה (פאפא) עמ' רמז, תרנו
כ ע"א36 כל המתבייש לא במהרה הוא חוטאאמרות ה' השלם ח"א עמ' קטז, ח"ג עמ' רסב, ח"ד עמ' עו
כ ע"א36 כל המתבייש לא במהרה הוא חוטאבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' שיז, במדבר עמ' תשפד
כ ע"א36 כל המתבייש לא במהרה הוא חוטאבית שלום מרדכי עמ' יט
כ ע"א36 כל המתבייש לא במהרה הוא חוטאילקוט דברי חכמים ויקרא סי' פא
כ ע"א36 כל המתבייש לא במהרה הוא חוטאכסא רחמים (תקסג) דף ד ע"ב
כ ע"א36 כל המתבייש לא במהרה הוא חוטאלקט שיחות מוסר ח"ב עמ' רכט, רל
כ ע"א36 כל המתבייש לא במהרה הוא חוטאמגדל עוז (תשעח) עמ' שסח
כ ע"א36 כל המתבייש לא במהרה הוא חוטאמטר השמים (תשנ) דברים עמ' ל
כ ע"א36 כל המתבייש לא במהרה הוא חוטאמי מרום ח"ב עמ' קכה-קכו
כ ע"א36 כל המתבייש לא במהרה הוא חוטאנועם הברכה עמ' רפט
כ ע"א36 כל המתבייש לא במהרה הוא חוטאניצוצי אהרן עמ' קצב
כ ע"א36 כל המתבייש לא במהרה הוא חוטאעטרת יהושע ויקרא עמ' נ
כ ע"א36 כל המתבייש לא במהרה הוא חוטאערבי נחל (תשסד) עמ' רנד
כ ע"א36 כל המתבייש לא במהרה הוא חוטאפרדס המלך (תשסט) אות שלח
כ ע"א36 כל המתבייש לא במהרה חוטאילקוט הגרשוני ח"ב
כ ע"א36 כל המתבייש לא במהרה חוטאיקרא דשכבי (דוד) דרוש סד דף קמ ע"ג
כ ע"א36 כל המתבייש לא במהרה חוטאעולת חודש ח"א מאמר קעז
כ ע"א36 כל מי שאין בו בושת פנים וכו'כתב סופר על התורה (תשנה) עמ' רצח
כ ע"א36 כל מי שאין לו בושה בידוע שלא עמדו אבותיו על הר סינילב אריה פרשת כי תשא אות בא
כ ע"א36 כל מי שאין לו בושה בידוע שלא עמדו אבותיו על הר סיניקרן לדוד בראשית עמ' קיג, ריא, ריז
כ ע"א36 כל מי שאין לו בושת פנים בידוע שלא עמדו אבותיו וכו'נתיב התורה (סאלים) ויקרא עמ' רנח
כ ע"א36 כל מי שאין לו בושת פנים בידוע שלא עמדו אבותיו על הר סיניערוגת הבושם (תשעא) שמות עמ' תיב
כ ע"א36 כל מי שאין לו בושת פנים בידוע שלא עמדו אבותיו על הר סיניבאר יוסף (תשמא) ח"ג עמ' סה
כ ע"א36 כל מי שאין לו בושת פנים בידוע שלא עמדו אבותיו על הר סיניראשית דעת (קורח) סי' כב, לא
כ ע"א36 כל מי שאין לו בושת פנים בידוע שלא עמדו וכו'כח מעשיו הגיד לעמו ח"א דף נב ע"ב
כ ע"א36 כל מי שאין לו בושת פנים וכו'עמודי חיים דף לה ע"ב (עמוד תורה אות נ"ט ד"ה ואל זה)
כ ע"א36 כל מי שאין לו בושת פניםעמודי חיים דף לה ע"ב
כ ע"א36 כל מי שאין לו בשת פניםאהל שלמה (סגל) בראשית עמ' ח
כ ע"א36 כל מי שאין לו בשת פניםהתורה והעולם ח"א עמ' עב
כ ע"א36 כל מי שיש לו בושה לא במהרה הוא חוטאמרפא לשון עמ' רלט
כ ע"א36 כל מי שיש לו בושת פנים לא במהרה הוא חוטאמגלה צפונות (תשעד) שמות עמ' תמד, תנט
כ ע"א36 כשאין לו בושה ויראה בידוע שאינו מזרע ישראל, שלא עמדו אבותיו על הר סיניתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תש
כ ע"א36 לא במהרה הוא חוטאצמח דוד (סקאליע) עמ' קיט
כ ע"א36 מי שאין לו בושת פנים בידוע וכו'דבש השדה עמ' קמג
כ ע"א36 מי שאין לו בושת פנים בידוע וכו'ולאשר אמר בראשית-שמות עמ' תקצו
כ ע"א36 מי שאין לו בושת פנים בידוע שלא עמדו אבותיו על הר סיניאש דת (אסאד) עמ' כט, קנג
כ ע"א36 מי שאין לו בושת פנים בידוע שלא עמדו אבותיו על הר סיניבצור ירום ח"ב עמ' קכח הערה 28
כ ע"א36 מי שאין לו בושת פנים בידוע שלא עמדו אבותיו על הר סינידרשות שבט הלוי ח"ב עמ' ר, רנג
כ ע"א36 מי שאין לו בושת פנים בידוע שלא עמדו אבותיו על הר סיניכתב סופר דרשות (תשמח) ח"א עמ' קמד
כ ע"א36 מי שאין לו בושת פנים בידוע שלא עמדו אבותיו על הר סינילב הארי - שער יחוד המעשה עמ' רכו
כ ע"א36 מי שאין לו בושת פנים בידוע שלא עמדו אבותיו על הר סינימפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ב עמ' שיד, ח"ג עמ' לד
כ ע"א36 מי שאין לו בושת פנים בידוע שלא עמדו אבותיו על הר סיניפתחי שערים ח"ב עמ' צב
כ ע"א36 מי שאין לו בושת פנים בידוע שלא עמדו אבותיו על הר סינישם דרך בראשית ח"ב עמ' שמו
כ ע"א36 מי שאין לו בושת פנים בידוע שלא עמדו אבותיו על הר סיניתפארת צבי ויקרא עמ' ריב
כ ע"א36 מי שאין לו בושת פנים בידוע שלא עמלו אבותיו על הר סיניקדושת ציון (תשנד) ח"א עמ' רכה
כ ע"א36 מי שאין לו בושת פנים וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' תמד
כ ע"א36 מי שאין לו בושת פנים וכו'לקוטי שיחות חלק ל עמ' 62
כ ע"א36 מי שאין לו בושת פנים וכו'משנת יוסף על התורה ח"א עמ' רצט
כ ע"א36 מי שאין לו בושת פנים לא עמדו אבותיו בסינישמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' פז
כ ע"א36 מי שאין לו בושת פנים לא עמדו אבותיו על הר סיניאור אברהם במדבר עמ' קסח
כ ע"א36 מי שאין לו בושת פנים לא עמדו אבותיו על הר סינידולה ומשקה - ספירת העומר וחג השבועות עמ' קלא
כ ע"א36 מי שאין לו בושת פניםבאר ראי (רוזן) גמ"ח סי' ה אות ד
כ ע"א36 שאין לו בושת פנים בידוע שלא עמדו אבותיו על הר סיניפרי צדיק בראשית אות א, ויגש אות יז, בשלח אות ט, יתרו אות יא, יתרו אות יא, קדושים אות ז, חג השבועות אות טז, בהעלותך אות י, עקב אות י, ראה אות טו, שופטים אות ו
כ ע"א36 שאין לו בושת פנים בידוע שלא עמדו אבותיודובר צדק עמ' 124
כ ע"א37 בושת פניםמבשרת ציון ח"ג עמ' צד
כ ע"א37 בידוע שלא עמדו אבותיו על הר סיניאור אברהם - הגדה של פסח עמ' ק
כ ע"א37 בידוע שלא עמדו אבותיו על הר סינימדבר קדמות (תשסח) עמ' קיט
כ ע"א37 בידוע שלא עמדו אבותיו על הר סיניאחרי ראי (תשסד) ענינים סי' כה אות ד
כ ע"א37 בידוע שלא עמדו אבותיו על הר סינירב שלום (אדלר) עמ' רנד
כ ע"א37 בידוע שלא עמדו אבותיו על הר סינישארית ישראל (וילדניק, תשנח) עמ' קצ
כ ע"א38 ארבעה דברים סחו לי מלאכי השרתישראל קדושים עמ' 70
כ ע"א38 ד' דברים סחו לי מלאכי השרת וכו' ורא"שאילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' נה
כ ע"א38 ד' דברים סחו לי מלאכי השרת חגרין מפני מה הווין וכו'אור הצבי עמ' 28
כ ע"א38 ד' דברים סחו לי מלאכי השרת חיגרין מפני מה הויין מפני שהופכים את שולחנםשל"ה (תשנז) - שער האותיות אות ק ס"ק שסב, שסג
כ ע"א38 ד' דברים סחו לי מלאכי השרתמערכי לב (בר שאול) עמ' 96
כ ע"א38 ד' דברים סחו לי מלאכי השרתפרדס מרדכי עמ' שצד, תרכז
כ ע"א38 חגרים מפני מה הוויין מפני שהופכים את שולחנם, ורש"י ורא"שראשית חכמה (תשמד) - קדושה פרק טז אות כט-ל
כ ע"א38 חיגרין מפני מה הויין מפני שהופכים את שולחנם וכו'שרתי ח"א עמ' קסג
כ ע"א38 שהופכין את שלחנןמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' מד
כ ע"א38 שולחןנפש יוסף (תשעד) עמ' קח {רומז למטתו}
כ ע"א39 אלמים למה הוייןאמת ליעקב (ניניו) מערכת א אות לג
כ ע"א39 אלמים מפני מהאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' רלד
כ ע"א41 אימא שלום וכו' כמי שכפאו שד וכו'צמח צדיק (תשסז) עמ' תקכז
כ ע"א41 באימא שלום אשתו של ר"א וכו'מנחת מחבת ח"א עמ' קצז
כ ע"א41 מפני מה בניך יפיפין יותרמשך חכמה בראשית פ' לז פס' כז
כ ע"א41 מפני מה בניך יפיפיןפני מלך בראשית עמ' רכח
כ ע"א41 שאלו את אימא שלום מפני בניך יפיפין ביותר וכו' כדי שלא אתן את עיני באשה אחרת ונמצאו בניו באין לידי ממזרותדרכי התשובה עמ' קכז
כ ע"א41 שאלו את אימא שלום מפני מה בנייך יפהפין ביותרהמאיר לארץ (שיינברג) עמ' קלז
כ ע"א41 שאלו לאימא שלום מפני מה בניה נאין ביותרמגדל עוז (תשעח) עמ' רעח
כ ע"א41 מפני מה בניך יפיפין ביותרצדקת הצדיק סי' קמו, דובר צדק עמ' 150, ישראל קדושים עמ' 49, 128, תקנת השבין סי' ו (עמ' 28)
כ ע"א ר"ן - סתם נדרים להחמיררביד יוסף (תשסא) ח"ב עמ' 58
כ ע"א רש"י ד"ה להאכילך תרומה טמאה - להזהיר אפילו כהן שלא יהא רגיל אצל כהן ע"המגן אבות (מהריט"ץ) ח"ב עמ' רפד
כ ע"ב01 אינו מספר עמי אלא בחצות הלילה וכו' ונמצאו בניו באים לידי ממזרותס' חסידים סי' תתשטו
כ ע"ב01 אינו מספר עמי אלא בחצות הלילה מגלה טפח ומכסה טפחיגל יעקב (תשנג) בא אות מד
כ ע"ב01 אינו מספר עמי וכו' נמצא בניו באין לידי ממזרות וכו'טוב ירושלים דברים פכ"א פסוק יב
כ ע"ב01 צניעות ר"א בתשמישמוסר המקרא והתלמוד עמ' קעו
כ ע"ב03 הי' מגלה טפח ומכסה וכו' ודומה וכו'אפיקי ים עמ' לו
כ ע"ב03 היה מספר בחצותאהל משה (שיינרמן) בראשית עמ' תשצז
כ ע"ב03 וכשהוא מספר וכו'לב דוד (תשסט) עמ' עב
כ ע"ב03 וכשהוא מספר מגלה טפח ומכסה טפח ודומה לו כמי שכפאו שדשל"ה (תשנז) - שער האותיות אות ק ס"ק שצג
כ ע"ב03 וכשהוא מספר מגלה טפח ומכסה טפח ודומה עליו כמי שכפאו שדמסילת ישרים עם שמחת מרדכי פרק יג פסקה ה עמ' קמו {התרחקות מהנאות מותרות, כדי לא לבוא לאיסורים - מכאן חובת הפרישות}
כ ע"ב03 וכשהוא מספר מגלה טפח ומכסה טפח ודומה עליו כמי שכפאו שדמסילת ישרים עם שמחת מרדכי פרק טז פסקה א עמ' קסא-קסב {דוגמא להתרחקות מפניה לתאוה גם במעשים הגשמיים - מדרכי הטהרה}
כ ע"ב03 וכשהוא מספר מגלה טפח ומכסה טפח ודומה עליו כמי שכפאו שדקשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' תקמז
כ ע"ב03 וכשהוא מספר מגלה טפח ומכסה טפחייםמסילת ישרים עמ' תעו, תצו
כ ע"ב03 מגלה טפח ומכסה טפח ודומה כמי שכפאו שדאגרא דפרקא (תשסה) עמ' קעז
כ ע"ב03 מגלה טפח ומכסה טפח ודומה עליו כמי שכפאו שדבצור ירום ח"ד עמ' קיח הערה 10
כ ע"ב03 מגלה טפח ומכסה טפח כמי שכפאו שדמשנת יוסף - אגדות ח"ב עמ' ל {התעוררות לקיום המצוה בקדושה, וזוכים לשם "שדי" (ואם לאו חסרה אות י') שהוא שם פו"ר}
כ ע"ב03 מגלה טפח ומכסה טפחאוסף מאמרי מוסר וחכמה (תשנט) עמ' קעט
כ ע"ב03 מגלה טפח ומכסה טפחבאר הגולה (הרטמן) באר ה הערה 75, באר ב הערה 567-566, 582-581
כ ע"ב03 מגלה טפח ומכסה טפחיגל יעקב (תשעד) ח"א עמ' שכד
כ ע"ב03 ר"א היה מגלה טפח ומכסה טפחתורי זהב (תשעג) עמ' פג
כ ע"ב03 רבי אליעזר מגלה טפח ומכסה טפח וכו'בית שמואל אחרון על התורה (תשנד) פ' תזריע עמ' קיב
כ ע"ב04 דומה כאילו כפאו שדמדרש האיתמרי (תקפד) דרוש ג דף ו ע"א
כ ע"ב04 דומה כאילו כפאו שדבית פרץ עמ' שעז
כ ע"ב04 דומה כאילו כפאו שדמדרש האיתמרי (תרסא) דרוש ג דף טו ע"ב
כ ע"ב04 דומה כמי שכפאו שדחכמת התורה תולדות עמ' קכג
כ ע"ב04 דומה לו כמי שכפאו שדחכמת התורה נח עמ' רכב
כ ע"ב04 דומה עליו כמי שכפאו שדאמרי פנחס השלם - שער פרשיות ומועדים סי' תרד
כ ע"ב04 ודומה כמי שכפאו שדבאר מים חיים (תשנט) ח"ב עמ' תקעז
כ ע"ב04 ודומה כמי שכפאו שדבאר מים חיים (תשנט) ח"ג עמ' שלג, תסו
כ ע"ב04 ודומה עליו כמי שכפאו שדאור ישרים (תשסב) עמ' רלד
כ ע"ב04 ודומה עליו כמי שכפאו שדבמסילה נעלה עמ' רעא
כ ע"ב04 ודומה עליו כמי שכפאו שדברית אברם עמ' שסו
כ ע"ב04 ודומה עליו כמי שכפאו שדפני מנחם מקץ עמ' שנג
כ ע"ב04 ודומה עליו כמי שכפאו שדצדקת הצדיק סי' קעג, רסב
כ ע"ב04 ודומה עליו כמי שכפאו שדשפת אמת (ברעזאן, תשסח) עמ' קצד
כ ע"ב04 ויעשה כאלו כפאו שדעמוד העבודה (תשעג) דרוש הענוה ט, יא
כ ע"ב04 כמי שכפאו וכו'דרך מצותיך (חב"ד) דף מב ע"ב
כ ע"ב04 כמי שכפאו שד וכו'דברת שלמה (תשעא) עמ' מד, נד
כ ע"ב04 כמי שכפאו שדאמרי נועם (מועדים) סי' י לליל ר"ה [מבן המחבר]
כ ע"ב04 כמי שכפאו שדלב הארי - שער יחוד המעשה עמ' רנ
כ ע"ב04 כמי שכפאו שדמשמרת איתמר (תשסז) עמ' ז
כ ע"ב04 כמי שכפאו שדעטרת ישועה (תשסד) אות ו לליל ר"ה, אות א לברכת חודש אדר {כך ינהג אדם בשעת הזיווג}
כ ע"ב04 כמי שכפאו שדקסת הסופר (תשעו) עמ' קעג
כ ע"ב04 כמי שכפאו שדראשית חכמה (תשמד) - קדושה פרק טז אות כ
כ ע"ב04 כמי שכפאו שדתורת מנחם חכ"ט עמ' 77
כ ע"ב04 ר"א הי' מקצר וממהר וכו'אמרות ה' השלם ח"ב עמ' נט
כ ע"ב04 ר"א היה דומה כאילו כפאו שדמאור ושמש (תשסט) עמ' קעז
כ ע"ב04 ר"א נדמה לו כאילו כפאו שדמאור ושמש (תשנב) עמ' קא
כ ע"ב04 רבי אליעזר היה דומה עליו הזיווג כמי שכפאו שדעזר מיהודה עמ' קכ
כ ע"ב04 שיהיה בשעת זיווג כאלו כפאו שדרב ייבי (תשסט) ח"א עמ' מ
כ ע"ב10 כל מה שאדם רוצה כו'תיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' קנו
כ ע"ב10 כל מה שאדם רוצה לעשות באשתו וכו' רצה לאכלו צלי אוכלו מבושל אוכלו וכו' מאי שנא מן ביניתאס' חסידים סי' שפ, תקט
כ ע"ב10 כל מה שאדם רוצה לעשות באשתו עושהאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' תקח
כ ע"ב10 כל מה שאדם רוצה לעשות באשתו עושהקשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' תעד
כ ע"ב10 כל מה שרוצה לעשותאורות הקודש ג רצז
כ ע"ב11 משל לבשר שבא מבית הטבח רצה אוכלו חיחנן אלקים עמ' רכ
כ ע"ב12 רצה לאכול מבושל רצה לאכול צלי הכל רשות בידי האדם וכו' מה בין זה לביניתאס' חסידים סי' תקט
כ ע"ב14 אמר אמימר מאן מלאכי השרת רבנןאוצר המאמרים (וייס, תשסג) עמ' רסב
כ ע"ב14 אמר אמימר מאן מלאכי השרת רבנןזאת זכרון (תשנב) אות קסה
כ ע"ב14 דג צולהו או שולקו כמו שירצה וכו' מן ביניתאנטריקן (תשעד) עמ' פ
כ ע"ב14 מאן מלאכי השרת רבנןבית ישראל (טויסיג) ויקרא עמ' קמא
כ ע"ב14 מאן מלאכי השרת רבנן ואמאי קרי להו מלאכי השרת משום דמצויינין כמלאכי השרת במלבושים נאיםתפארת צבי שמות עמ' תלח
כ ע"ב14 מאן מלאכי השרת רבנןאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"ב עמ' יח, קכב
כ ע"ב14 מאן מלאכי השרת רבנןדברי יואל מועדים ח"ו כט שבט עמ' צד
כ ע"ב14 מאן מלאכי השרת רבנןאור אברהם - סידור התפילה עמ' רלט
כ ע"ב14 מאן מלאכי השרת רבנןאמרי משה (פודהורצר) עמ' פו
כ ע"ב14 מאן מלאכי השרת רבנןבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' קלב, תקלה, במדבר עמ' קנו, דברים עמ' תכד
כ ע"ב14 מאן מלאכי השרת רבנןבית ישראל (טויסיג) בראשית עמ' קסא
כ ע"ב14 מאן מלאכי השרת רבנןגור אריה בראשית פכ"ח אות כג
כ ע"ב14 מאן מלאכי השרת רבנןדובר צדק עמ' 111, שיחת מלאכי השרת עמ' 6
כ ע"ב14 מאן מלאכי השרת רבנןדעת שבת עמ' נט, רס
כ ע"ב14 מאן מלאכי השרת רבנןטוב דעת עמ' כו
כ ע"ב14 מאן מלאכי השרת רבנןמצווה ועושה ח"א עמ' תקסב
כ ע"ב14 מאן מלאכי השרת רבנןמרפא לשון עמ' קו, רכט
כ ע"ב14 מאן מלאכי השרת רבנןעשרה מאמרות (תשס) עמ' שכה
כ ע"ב14 מאן מלאכי השרת רבנןפרי צדיק ויחי אות יב, משפטים אות א, צו אות ו, פ' שקלים אות א
כ ע"ב14 מאן מלאכי השרת רבנןראשית חכמה (תשמד) - אהבה פרק יא אות פו
כ ע"ב14 מאן מלאכי השרת רבנןשיח יצחק (פרידמן, תשנז) עמ' קכה
כ ע"ב14 מאן מלאכי השרת רבנןשיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 84
כ ע"ב14 מאן מלאכי השרת רבנןשיחות הרב צבי יהודה דברים עמ' 509
כ ע"ב14 מאן מלאכי השרת רבנןשרתי ח"א עמ' קסג
כ ע"ב14 מאן מלאכי השרת רבנן, ור"ן ורא"שגבורת יצחק שבועות עמ' שפט
כ ע"ב14 מאן מלאכי שרת רבנןכתנות אור עמ' תקע
כ ע"ב14 מלאכי השרת רבנןאורות הקודש ג שסו
כ ע"ב15 תלמידי חכמים מלאכי השרת, ור"ןבאר ראי (רוזן) לימוד התורה סי' ב אות ב', סי' ו אות ג, סי' י אות ב
כ ע"ב18 ואמאי קרו להו מלאכי השרת דמצייני כמלאכי השרתשרתי ח"א עמ' קסג
כ ע"ב19 דמצייני כמלאכי השרתדעת שבת עמ' קכו בהערה, קכח בהערה
כ ע"ב19 ההיא דאתאי לקמיה דרבי אמרה לו וכו' מ"ש מן ביניתאראשית חכמה (תשמד) - קדושה פרק טז אות ל
כ ע"ב19 ההיא דאתאי לקמיה דרבי וכו' ההיא דאתאי לקמיה דרב וכו'של"ה (תשנז) - שער האותיות אות ק ס"ק שסא, שסג
כ ע"ב20 ערכתי לו שולחן והפכו וכו' תורה התירתך, ובר"ן שםאור אברהם בראשית עמ' רכב
כ ע"ב20 ערכתי לו שולחן והפכו וכו'נטריקן (תשעד) עמ' פ
כ ע"ב20 ערכתי לו שלחןאהל שלמה (סגל) בראשית עמ' תקיא
כ ע"ב20 שולחן ערכתי לפניו והפכואגרא דכלה ח"א עמ' קעה, ח"ג עמ' רטו
כ ע"ב20 שולחן ערכתי לפניובני יששכר (תשסח) ח"א עמ' שיז
כ ע"ב20 שלחן ערכתי לו והפכותהלה לדוד (סקאליע) ספרים א-ב עמ' תלח
כ ע"ב20 שלחן ערכתי לפניו והפכואמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) תולדות כה, תרומה לד, אמור יח
כ ע"ב20 שלחן ערכתי לפניואגרא דפרקא (תשסה) עמ' קעג, ר
כ ע"ב20 שלחן ערכתי לפניובני יששכר ח"א דף פו ע"ג
כ ע"ב21 א"ל בתי תורה התירתך ואני מה אעשה ליך וכו' מ"ש מן ביניתא וכו'מכשירי מצוה עמ' לא
כ ע"ב21 התורה התירתךבאר הגולה (הרטמן) באר ב הערה 549, 506-505, 567-566, 582-581 {על ביאה שלא כדרכה}
כ ע"ב21 והפכובעקבי יעקב עמ' רלז {שלא כדרך}
כ ע"ב22 ההיא דאתאי לקמיה דרב אמרה לו רבי ערכתי לו שלחן והפכומכשירי מצוה עמ' ל
כ ע"ב24 ולא תתורוחיים תחלה (תשנג) עמ' עה {עינא ולבא תרי סרסורי דעבירה}
כ ע"ב24 ולא תתורו אחרי גו'דרכי איש דף מו ע"א
כ ע"ב24 ולא תתורו אחרי לבבכם מכאן אמר רבי אל ישתה אדם בכוס זה ויתן עיניו בכוס אחר וכו' דאפילו שתיהן נשיושל"ה (תשנז) - שער האותיות אות ל ס"ק ג
כ ע"ב24 ולא תתורו אחרי לבבכם מכאן אמר רבי אל ישתה אדם בכוס זה ויתן עיניו בכוס אחר אמר רבינא לא נצרכא אלא דאפילו שתיהן נשיומחזה עינים (לוויטאן) עמ' ל
כ ע"ב24 ולא תתורו וכו' אל ישתה אדם בכוס זה ויתן עיניו בכוס אחרבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' תתמו
כ ע"ב24 ולא תתורו וכו' אל ישתה בכוס זה ויתן עיניופרי צדיק ויצא אות ג, לחנוכה אות יז, כ, ויגש אות יא
כ ע"ב24 ולא תתורו וכו' אל ישתה בכוס זה ויתן עיניוצדקת הצדיק סי' רלד
כ ע"ב24 ולא תתורו וכו' אל ישתה בכוס זה ויתן עיניוצדקת הצדיק סי' רלד
כ ע"ב25 אל ישתה אדם בכוס זה ויתן עיניו בכוס אחר וכו'ראשית חכמה (תשמד) - אהבה פרק ד אות ח, קדושה פרק ה אות כו, פרק ז אות יח
כ ע"ב25 אל ישתה אדם בכוס זה ויתן עיניו בכוס אחראגרא דכלה ח"א עמ' שלו, תא, ח"ג עמ' רלו
כ ע"ב25 אל ישתה אדם בכוס זה ויתן עיניו בכוס אחרמנות הלוי (תשסב) עמ' קטו
כ ע"ב25 אל ישתה אדם בכוס זה ויתן עיניו בכוס אחרעיוני פרשה (ריבלין) בראשית עמ' 124
כ ע"ב25 אל ישתה אדם בכוס זה ויתן עיניו בכוס אחרקשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' קיג, תסח, תצז
כ ע"ב25 אל ישתה אדם בכוס זה ויתן עיניו כו'שערי תשובה סה"י אות צה
כ ע"ב25 אל ישתה אדם בכוס זהעולם ברור פרק טו
כ ע"ב25 אל ישתה בכוס זה ויתן עיניו בכוס אחר וכו'מגדל עוז (תשעח) עמ' תקצג
כ ע"ב25 אל ישתה בכוס זה ויתן עיניו בכוס אחרמנות הלוי (עוז והדר) ח"א עמ' ריח
כ ע"ב25 אל ישתה בכוס זה וכו'עבודת יצחק בראשית עמ' מד
כ ע"ב25 אל ישתה וכו' ויתן עיניו בכוס אחרולאשר אמר - תהלים עמ' רפב
כ ע"ב25 אל ישתה וכו', ור"ןתורת מנחם חמ"א עמ' 318
כ ע"ב25 לא ישתה אדם בכוס זה ויתן עיניו בכוס אחרס' המאמרים תרנ"ט (מהד' תשעא) עמ' כג
כ ע"ב25 מכאן אמר רבי אל ישתה אדם מכוס זה ויתן עיניו בכוס אחרבית אולפנא ח"ב עמ' קכג
כ ע"ב25 מכאן אמר רבי לא ישתה בכוס זה ויתן עיניו בכוס אחריוסף לקח כרך ב ח"א עמ' מג
כ ע"ב25 שלא ישתה בכוס זהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' תכג
כ ע"ב27 וברותי מכם אלו בני תשע מדותדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' קסז
כ ע"ב27 וברותי מכם המורדים והפושעים בי א"ר לוי אלו בני תשע מדות וכו'חמודי צבי ויקרא עמ' ג, סו
כ ע"ב27 וברותי מכם המורדים והפושעים בי אלו בני ט' מדות בני חצופה וכו'תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תש, תשד {והיכי דמי חצופה התובעת תשמיש בפה מבעלה}
כ ע"ב27 וברותי מכם המורדים והפושעים בי אלו בני תשע מדותדעת תורה ויקרא עמ' קמה
כ ע"ב27 וברותי מכם המורדים והפושעים בי אמר רבי לוי אלו בני תשע מדותבצור ירום ח"ג עמ' רנב הערה 44
כ ע"ב27 וברותי מכם המורדים והפושעים בי אמר רבי לוי אלו בני תשע מדותדודי נתן בראשית עמ' רלא, רלה
כ ע"ב27 וברותי מכם המורדים והפושעים בי אמר רבי לוי אלו בני תשע מדותשיחות ר' ראובן עמ' קסג
כ ע"ב27 וברותי מכם המורדים והפושעים בי וכו' אלו בני תשע מדות וכו' בני ערבוביא וכו'קשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' תקלח
כ ע"ב27 וברותי מכם המורדים והפושעים בי וכו' אלו בני תשע מדותחמודי צבי בראשית עמ' תעז
כ ע"ב27 וברותי מכם המורדים והפושעים בי וכו' בני תשע מדותמעגלי צדק (פאנעט) במדבר עמ' ז
כ ע"ב27 וברותי מכם וכו' אלו בני ט' מדותאגרא דפרקא (תשסה) עמ' רצט
כ ע"ב27 וברותי מכם וכו' אלו בני ט' מידות וכו'טוב ירושלים ויקרא פי"ח פסוק יז
כ ע"ב27 וברותי מכם וכו' אלו בני תשע מדות בני אסנ"ת משגע"ח וכו'מגילת סמנים עמ' ע
כ ע"ב27 ובריתי מכם הפושעים אלו בני תשע מדותכסף נבחר (מרגליות) עמ' רא
כ ע"ב28 המורדים והפושעים וכו' בני ערבוביאדברי יואל פ' תולדות דף תקעב ע"ב
כ ע"ב29 אלו בני ט' מדותיוסף לקח כרך א ח"א עמ' קיח
כ ע"ב29 אלו בני תשע מדות וכו' בני גדושת הלב וכו'מגילת סמנים עמ' כט
כ ע"ב29 אלו בני תשע מדות וכו' בני שנואהשבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' קעה
כ ע"ב29 אלו בני תשע מדות וכו' בני תמורהזכרון אליעזר עמ' עה
כ ע"ב29 אלו בני תשע מדות וכו'ואני תמיד עמך עמ' ריד
כ ע"ב29 אלו בני תשע מדות וכו'שפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' שלז
כ ע"ב29 אלו בני תשע מדותשמחת הנפש עמ' קעה
כ ע"ב29 אלו בני תשע מידות וכו' בני תמורהעיוני פרשה (ריבלין) בראשית עמ' 124
כ ע"ב29 אלו בני תשע מידות וכו' בני תמורהעיוני פרשה (ריבלין) דברים עמ' 314
כ ע"ב29 בני אסנ"ת משגח"ענאות דשא (שניאור) דברים עמ' 133
כ ע"ב29 בני ט' מדותתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' א'רלא {הוא מצד מעשי אביו}
כ ע"ב29 בני ט' מדות וכו' בני חצופה וכו' כל אדם שאשתו תובעתו וכו'יפה תאר (תשעח) ח"ג עמ' פה
כ ע"ב29 בני ט' מדות וכו' בני תמורהאש דת (תשמח) עמ' קפב
כ ע"ב29 בני ט' מדות וכו' הא דארצי קמיהצמח צדקה עה"ת עמ' נג
כ ע"ב29 בני ט' מדותודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' תכד
כ ע"ב29 בני ט' מדותכתונת פסים (תשעא) עמ' רעה
כ ע"ב29 בני ט' מדותמשנת חיים בראשית עמ' שיח
כ ע"ב29 בני ט' מדותצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' שמה
כ ע"ב29 בני ט' מידותלקט שיחות מוסר ח"א עמ' שצ {בניו יהיו מורדים ופושעים בה'}
כ ע"ב29 בני תשע מדות וכו' בני חצופהבית ישראל (טויסיג) דברים עמ' כט
כ ע"ב29 בני תשע מדות וכו' בני חצופהבית ישראל (טויסיג) תנינא ח"ב עמ' קעב
כ ע"ב29 בני תשע מדות וכו' בני שנואה בני גרושת הלבמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' מב
כ ע"ב29 בני תשע מידותדרשות מהר"ח אור זרוע סי' כא הערה 113 עמ' לה {אינן נגאלין}
כ ע"ב29 בני תשע מידותברכת אבות עמ' צט
כ ע"ב29 בני תשע מידותחיים ושלום חלק א (סימן ב) דף יב ע"ד (ד"ה הן)
כ ע"ב29 בני תשע מידותקריאה בקריה ח"ג עמ' לז
כ ע"ב30 בן תמורהפרדס מנחם עמ' מה
כ ע"ב30 בני אנוסה וכו' בני שנואהאור אברהם (זוועהיל) עמ' קח
כ ע"ב30 בני גרושת הלבעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' מג
כ ע"ב30 בני מריבה ובני שנואת הלב הם עזי פנים ומורדים ופושעיםשערי תשובה אגה"ת אות נז
כ ע"ב30 בני שנואהאמרות ה' השלם ח"ו עמ' קפט
כ ע"ב30 בני שנואהדברי חיים - מועדים (תשנט) עמ' נו
כ ע"ב30 בני שנואהמשיבת נפש עמ' עה
כ ע"ב30 בני שנואהעקבי אבירים (תשסה) עמ' לג {אסור לאדם להשהות תחתיו אשה השנואה עליו}
כ ע"ב30 בני שנואהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תקנה
כ ע"ב30 בני שנואהתורת מנחם חלק ס עמ' 337
כ ע"ב30 בני תמורהבכורי אביב (רוטנברג) עמ' 69
כ ע"ב30 בני תמורהמהר"ם שיק בראשית עמ' קלא
כ ע"ב30 בני תמורהפי' הרמ"ז על הזוהר בראשית (תשס) עמ' רב, רצה
כ ע"ב30 בני תמורהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תקנה
כ ע"ב31 בני חצופהמנות הלוי (תשסב) עמ' רמד {שמעיזה פניה להיות תובעתו בפה}
כ ע"ב31 בני חצופהאגרות הראיה א עמ' קנג
כ ע"ב31 בני חצופהפרפרת אליעזר פרשת ויצא פרק ל פסוק טז
כ ע"ב31 התובעת בפה הויין ליה בנים דלא מעליאור הצבי עמ' 215
כ ע"ב31 והאמר רב שמואל בר נחמני אמר רבי יוחנן כל אדםנתיבות יצחק חנוכה ופורים עמ' נה
כ ע"ב32 התובעת בעלה לדבר מצוה הוו ליה בנין שבדור של משה רבינו לא הוושבות יעקב (אבולפיה) עמ' שנח
כ ע"ב32 כל אדם שאשתו תובעת אותוגבורות ה' עמ' קסב
כ ע"ב32 כל אדם שאשתו תובעתו הויין לו בנים שאפילו בדורו של משה לא היו במותםדודי נתן בראשית עמ' רפז
כ ע"ב32 כל אדם שאשתו תובעתו הויין לו בנים שאפילו בדורו של משה רבינו לא היו כמותםאור יצחק (ראדוויל, תשסה) עמ' ריט
כ ע"ב32 כל אדם שאשתו תובעתו הוין לו בניםנתיבות יצחק ח"ג עמ' מז
כ ע"ב32 כל אדם שאשתו תובעתו הויין לו בניםדובר צדק עמ' 60
כ ע"ב32 כל אדם שאשתו תובעתו הויין ליה בנים שאפילו בדורו של משה רבינו לא היו כמותן וכו' ההיא דמרציא רצומנות הלוי (עוז והדר) ח"ב עמ' כז
כ ע"ב32 כל אדם שאשתו תובעתו הוין ליה בנים שאפילו בדורו של משה לא היוהערות אברהם יעקב יצחקי בראשית עמ' קמב
כ ע"ב32 כל אדם שאשתו תובעתו וכו'אפיקי ים עמ' רכז
כ ע"ב32 כל אדם שאשתו תובעתו וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' קפב ד"ה ומנא
כ ע"ב32 כל אדם שאשתו תובעתו וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תקסה
כ ע"ב32 כל אדם שאשתו תובעתו כו'לקוטי שיחות חי"ד עמ' 42
כ ע"ב32 כל אדם שאשתו תובעתו לדבר מצווה הווין ליה בנים שאפילו בדורו של משה וכו'אמונה ודעת דף פא ע"ב
כ ע"ב32 כל אדם שאשתו תובעתוהמאור שבתורה (שפירא) בראשית עמ' תב, חנוכה-פורים עמ' כט
כ ע"ב32 כל אדם שאשתו תובעתוחכמת התורה בראשית עמ' שח
כ ע"ב32 כל אדם שאשתו תובעתותורה וחיים (כלפון) עמ' רצג
כ ע"ב32 כל שאשתו תובעת אותו לתשמישנתיבות עולם ח"א עמ' קעו
כ ע"ב32 כל שאשתו תובעתו לשם שמיםחכמת התורה ויצא עמ' תמו, תנו
כ ע"ב32 כל שאשתו תובעתוחכמת התורה תזריע עמ' קח
כ ע"ב32 כל שיודע באשתו שתובעתו לשם שמיםחכמת התורה תולדות עמ' קסז
כ ע"ב32 שאשתו תובעתודגל מחנה יהודה עמ' ריג {אשה אשר תובעת בפה תצא בלא כתובה}
כ ע"ב33 נבוניםישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רה {נבון עדיף מחכם}
כ ע"ב34 מה שלא הוזכר נבונים וכו'מי השלוח (מישור) ח"א עמ' קעג
כ ע"ב34 משה רבינו לא מצא נבוניםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' תיט
כ ע"ב34 נבונים לא מצאיין לבנון (תשסג) עמ' 562
כ ע"ב35 ארצי ארצויי ולא תבעתו בפהיוסף לקח כרך א ח"א עמ' קיז, קיח
כ ע"ב35 דארצוי ארצי קמיהעטרת מנחם (תשסג) עמ' רו {מה שאמרה לאה אלי תבוא}
כ ע"ב35 דארצויי ארצי'פרדס המלך (תשסט) אות תקלב, תרצד
כ ע"ב35 יודעי בינה לעיתיםאחרי ראי (תשסד) ענינים סי' כה אות ג
כ ע"ב35 מבני ישכר היו נבוניםעיוני רש"י דברים ח"א עמ' לב
כ ע"ב36 ארבעה נדרים התירו חכמים וכו'גבורות אליהו סי' פב
כ ע"ב36 ארבעה נדרים התירו חכמים וכו'דורות הראשונים כרך א עמ' 208, 276
כ ע"ב36 ד' נדרים התירו חכמיםאם הבנים ח"א דף קמח ע"ג
כ ע"ב36 נדרי אונסיןבן פורת יוסף (תשעא) עמ' רצה {אינו נדר כלל}
כ ע"ב ר"ן - זכתה לאה ביששכר מפניבית שלום מרדכי עמ' מח
כ ע"ב ר"ן - כי יקח לקוחה לו לעשות כל חפצונטריקן (תשעד) עמ' פ
כ ע"ב ר"ן ד"ה דמצייני וכו' - כלומר שהיו עם בפני עצמן וכו'באר משה (אפשטיין) שמות עמ' קלב, תקלה, תריח, דברים עמ' תשסג
כ ע"ב ר"ןהכתב והקבלה בראשית פ"ל פסוק טז
כ ע"ב רא"ש ור"ן ד"ה בני תמורהמדבר קדמות (תשסח) עמ' קסב
כ ע"ב מיוחס לרש"י - חמור גרם שפנה ונטה לאהל לאהנטריקן (תשעד) עמ' עה
כ ע"ב מהרש"א - שבט יששכר שהי' בדורו של משה היו בהן ודאי נבוניםלקוטי שיחות חל"ד עמ' 11
כא ע"א רמב"ןמשנת חיים בראשית עמ' שיג
כא ע"ב01 אמור מעט ועשה הרבהמאורי אור (אתרוג) פי"ג ה"ג
כא ע"ב01 הצדיקים אומרים מעט ועושים הרבהדברי יואל מועדים ח"ז החודש עמ' שנא
כא ע"ב01 הצדיקים אומרים מעט ועושים הרבהעולת שבת (אלמושנינו) עמ' מז
כא ע"ב01 צדיקים אומרים מעט ועושים הרבהאור תורה השלם (מזריטש) סי' תעא
כא ע"ב01 צדיקים אומרים מעט ועושים הרבהאמרות ה' השלם ח"ב עמ' מח
כא ע"ב01 צדיקים אומרים מעט ועושים הרבהאמרי מרדכי (שפלטר, תשעב) אות כה
כא ע"ב01 צדיקים אומרים מעט ועושים הרבהדעת תורה בראשית עמ' קיז, דברים ח"ב עמ' כח
כא ע"ב01 צדיקים אומרים מעט ועושים הרבהמגיד דבריו ליעקב (ממזריטש) - אור תורה סי' תעא
כא ע"ב01 צדיקים אומרים מעט ועושים הרבהשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' קיד
כא ע"ב01 צדיקים אומרים מעט ועושים הרבה, ושטמ"קתתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' רלד {אם מוכח שרשאים לשנות בזה}
כא ע"ב01 צדיקים אומרים מעט ועושין הרבהדברי ישראל (תשסח) ח"ב עמ' רלח
כא ע"ב01 צדיקים אומרים מעט ושטמ"קתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' קכה
כא ע"ב04 או דילמא דוקא קאמר והוי נידרא תיבעידורות הראשונים כרך ו עמ' 48
כא ע"ב05 ארבעה נדרים הללו צריכים שאלה לחכםדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 1691
כא ע"ב05 ארבעה נדרים וכו' כי אמריתה קמי דשמואלדורות הראשונים כרך ה עמ' 234
כא ע"ב11 אין חכם מתירמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' קמז
כא ע"ב11 אין חכם רשאי להתיר אלא כעין ארבעה נדרים, תוס' רי"דלקוטי שיחות חל"ג עמ' 188
כא ע"ב12 אין פותחין בחרטה, ור"ן ד"ה אילו היו עשרהפנקסי הראי"ה ח"א עמ' קע; פנקס יג עמ' ו; קבצים מכת"י (ראי"ה) ח"א עמ' עז {עי' שו"ע יו"ד סי' רכח סעיף ז - ההבדל הרעיוני מה בין התרת נדרים ע"י חרטה או ע"י פתח}
כא ע"ב12 אם פותחים בחרטהלקוטי שיחות חל"ג עמ' 187
כא ע"ב12 פותחין בחרטהמועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' קעג
כא ע"ב13 אמר ליה לבך עלך אמר ליה לא ושרייהפני מנחם מטות-מסעי עמ' קצ, קצג
כא ע"ב13 דאמרינן ליה לבך עלךס' העיקרים (מישור) עמ' תר
כא ע"ב13 ההוא דאתא לקמיה דרב הונא א"ל לבך עלך א"ל לא ושרייהאות זכרון דף ח ע"א
כא ע"ב13 ההוא דאתא לקמיה דרב הונא א"ל לבך עלך וכו' ההוא דאתא לקמיה דרב אסי א"ל כדו תהית אמר ליה לא ושרייהלמטה יששכר עמ' רצז
כא ע"ב13 ההוא דאתא לקמיה דר"ה אמר ליה לבך עליך וכו'מקוה מים (עזריאל) ח"ב דף סד ע"ג
כא ע"ב13 לבך עלך וכו' כדו תהיתברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' רכח
כא ע"ב22 סימן אסי ואלעזר יוחנן וינאי וכו'מגילת סמנים עמ' עג
כא ע"ב24 אמר ליה כדו תהית אמר ליה לא ושרייהפני מנחם מטות-מסעי עמ' קצז
כא ע"ב24 אמר ליה כדו תהיתהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' שיז
כא ע"ב27 ההיא איתתא דאדרתה לברתא אתאי לקמיה דר"יישראל קדושים עמ' 6
כא ע"ב ר"ן ד"ה אין חכם מתירלקוטי שיחות חל"ג עמ' 187
כב ע"א03 בר ברתיה דר' ינאי וכו' אילו הוה ידעת דפתחין פנקסך וכו'אמרות ה' השלם ח"ד עמ' רעז, ח"ה עמ' נ
כב ע"א03 בר ברתיה דר' ינאי סבא אתא לקמיה דר' ינאי רבהס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' קל
כב ע"א03 בר ברתיה דרבי ינאי סבא וכו' אילו הוה ידעת וכו' מי נדרתראשית חכמה (תשמד) - קדושה פרק יד אות יא
כב ע"א04 אילו הוה ידעת דפתחין פינקסך וכו'דרך ה' השלם עמ' קלח - מראה דרך
כב ע"א04 אילו הוה ידעת דפתחין פינקסך וממשמשין בעובדך מי נדרתאוצרות חיים - בין אדם למקום ח"ב עמ' רפו
כב ע"א04 אילו הוה ידעת דפתחין פנקסך וממשמשין בעובדיך מי נדרתרוח נכון עמ' שכח, שלד
כב ע"א04 אילו הות ידעת דפתחין פנקסך וממשמשין בעובדך מי נדרתיושב אהלים עמ' ל, קיג, קנח, קנט
כב ע"א04 אילו הות ידעת דפתחין פנקסך וממשמשין עובדך מי נדרתשארית מנחם ח"ב עמ' רעג
כב ע"א04 אילו ידעת דפתחין פנקסךימי דוד (תשסז) עמ' סה
כב ע"א04 פתח ר' ינאי לבן ברתיה וכו' ואחרי נדרים לבקראהל יעקב (שפירא) דף מ ע"ג-ע"ד
כב ע"א05 פותחים פנקס זכויותיו וממשמשין במעשיו, ר"ןגור אריה בראשית פל"ה הערה 5
כב ע"א07 ואחר נדרים לבקרשני אליהו דף צא ע"א-ע"ב
כב ע"א07 מה קראה ואחר נדרים לבקרנטע שורק פרשת מטות דרוש ב
כב ע"א08 במה לא פותחים לנדריםאזני יהושע (מהד' אדרת) ויקרא-במדבר דרוש לו עמ' 220
כב ע"א10 מאי פתח ליה ר"ג לההוא סבא יש בוטה כמדקרות חרב וכו' כל הבוטה ראוי לדקרו בחרב וכו'ראשית חכמה (תשמד) - קדושה פרק יד אות יא-יב
כב ע"א11 ההוא סבא דבא להתיר את נדרו בזה יש בוטה כמדקרות חרב ולשון חכמים מרפאאהל יעקב (שפירא) דף מ ע"ג-ע"ד
כב ע"א11 ההוא סבאמצווה ועושה ח"א עמ' תקנד
כב ע"א12 הבוטה ראוי לדקרו בחרבפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' קכג
כב ע"א12 יש בוטה וכו'פרשיות בספרי הנביאים שמואל עמ' יד {טוב שלא תידור}
כב ע"א12 יש בוטה כמדקרות חרבהאיר ממזרח משלי עמ' קצ
כב ע"א12 כל הבוטה וכו'מצווה ועושה ח"ב עמ' שסה {אסור לנדור נדר}
כב ע"א12 כל הבוטה ראוי לדוקרו בחרב אלא לשון חכמים מרפא וכו' הנודר אע"פ שמקיימו נקרא רשע וכו'נזר הקדש ח"ג עמ' רלח, רמב
כב ע"א12 כל הבוטה ראוי לדוקרו בחרבעולם הפוך פרק נז
כב ע"א12 כל הבוטה ראוי לדוקרו בחרבתורת העולה ח"ג פרק עא
כב ע"א12 כל הבוטה ראוי לדוקרו בחרב, ומהרש"ארנת יצחק משלי עמ' נו
כב ע"א12 כל הבוטה ראוי לדקרו בחרב אלא לשון חכמים מרפאפני מנחם מטות-מסעי עמ' קצ
כב ע"א12 כל הבוטה ראוי לדקרו בחרביפה מראה (שנ) פרק ט דף רסא ע"ג
כב ע"א12 כל הבוטה ראוי לדקרו בחרבצמח דוד (שלוניקי) ח"ב דף מג ע"ב
כב ע"א12 כל הבוטה ראוי לדקרו בחרבתורת העולה (תשעה) עמ' תקפו
כב ע"א12 כל הנודר נדר ראוי לדוקרושערי אורה (מילר) ח"א עמ' קל
כב ע"א12 כל הנודר ראוי לדוקרו בחרבחכמת התורה מטות עמ' ד
כב ע"א13 אלא לשון חכמים מרפאס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' פ
כב ע"א14 הנודר כאילו בונה במה והמקיימו כאילו הקריב קרבןקומץ המנחה (צונץ) דרוש ב אות ג, דרוש יח אות י
כב ע"א14 הנודר כאילו בונה במהנצח ישראל (הרטמן) עמ' תרד הערה 102
כב ע"א14 הנודר כאילו בנה במהדבר יום ביומו - ב כסלו
כב ע"א14 הנודר כאילו בנה במהחכמת התורה מטות עמ' ג, ה, יח, כו, מא, נב, נג
כב ע"א14 הנודר כאילו בנה במה והמקיימו וכו'כסף נבחר (מרגליות) עמ' רעא
כב ע"א14 הנודר כאילו בנה במה והמקיימו וכו'מסילות הנביאים שופטים עמ' תסו
כב ע"א14 הנודר כאילו בנה במה והמקיימו כאילו הקריב עליהאמרי יקותיאל (תשסג) עמ' קעה
כב ע"א14 הנודר כאילו בנה במה והמקיימו כאילו הקריב עליהדברי יואל פ' משפטים דף קכא ע"א
כב ע"א14 הנודר כאילו בנה במה והמקיימו כאילו הקריב עליו קרבןמאור ושמש (תשנב) עמ' תצט
כב ע"א14 הנודר כאילו בנה במה והמקיימו כאילו הקריב קרבןאזני יהושע (מהד' אדרת) דרשות והספדים דרוש נט עמ' 107
כב ע"א14 הנודר כאילו בנה במה והמקיימו כאילו הקריב קרבןדברי מנחם (היימליך) עמ' קסה
כב ע"א14 הנודר כאילו בנה במה והמקיימו כאילו מקריב עליו קרבןאור חדש (הרטמן) פ"ו אות 438
כב ע"א14 הנודר כאילו בנה במה והמקיימו כאילו מקריב עליו קרבןמאור עינים (תשעט) עמ' תעו
כב ע"א14 הנודר כאילו בנה במה והמקיימו כאילו מקריב עליו קרבןמאור עינים (תשנח) עמ' רפג
כב ע"א14 הנודר כאילו בנה במה והמקיימו כאילו מקריב עליו קרבןמצור דבש עמ' רמג
כב ע"א14 הנודר כאילו בנה במה והמקיימו כאילו מקריב עליו קרבןרוח נכון עמ' של
כב ע"א14 הנודר כאילו בנה במה והמקיימו כאילו מקריב עליו קרבןשל"ה (תשנז) - מס' תענית אות סד
כב ע"א14 הנודר כאילו בנה במה והמקיימו כאילו מקריב עליו קרבןתפארת צבי במדבר עמ' שסג
כב ע"א14 הנודר כאילו בנה במה והמקימו כאילו מקריב עליה קרבן, ור"ןבאר יוסף (תשמא) ח"ג עמ' רמ
כב ע"א14 הנודר כאילו בנה במה והמשלם נדרו כאילו הקריב עליהעטרת יהושע במדבר עמ' צט
כב ע"א14 הנודר כאילו בנה במה וכו'בריכות המעיין עמ' קנח
כב ע"א14 הנודר כאילו בנה במה וכו'מכשירי מצוה עמ' פו
כב ע"א14 הנודר כאילו בנה במה וכו'ס' הזכרונות (אבוהב, תשעד) עמ' קצב, קצט
כב ע"א14 הנודר כאילו בנה במהאור גדליהו בראשית דף מח בהג"ה, ויקרא-דברים דף קנט ע"ב
כב ע"א14 הנודר כאילו בנה במהאמרי אש (טאוב) עמ' תלג
כב ע"א14 הנודר כאילו בנה במהבן פדהצור דף קיג ע"ד
כב ע"א14 הנודר כאילו בנה במהדרשות מהר"ח אור זרוע סי' יח הערה 30 עמ' כו
כב ע"א14 הנודר כאילו בנה במהזבחי צדק (דיסקין) עמ' רצ
כב ע"א14 הנודר כאילו בנה במהזכרון יהודה (מונק) דף מא ע"א, סט ע"ב
כב ע"א14 הנודר כאילו בנה במהחיי נפש ח"ד עמ' קמג {ונקרא חוטא}
כב ע"א14 הנודר כאילו בנה במהחכמת התורה תצוה עמ' קצה-קצו
כב ע"א14 הנודר כאילו בנה במהכלי יקר (תשמח) עמ' תכה
כב ע"א14 הנודר כאילו בנה במהמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 333
כב ע"א14 הנודר כאילו בנה במהמאיר נתיבות ח"ב עמ' שה
כב ע"א14 הנודר כאילו בנה במהמגן דוד (טאלנא, תשס) עמ' רע
כב ע"א14 הנודר כאילו בנה במהמשך חכמה ויקרא הקדמה
כב ע"א14 הנודר כאילו בנה במהמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ג עמ' לט, קיב, קטז
כב ע"א14 הנודר כאילו בנה במהפני מלך במדבר עמ' י
כב ע"א14 הנודר כאילו בנה במהפנים מסבירות עמ' רלח
כב ע"א14 הנודר כאילו בנה במהשפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' תלה-תלו
כב ע"א14 הנודר כאילו בנה במהתורת העולה (תשעה) עמ' תקפו
כב ע"א14 הנודר כאילו בנה במהתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' שלט (קסב)
כב ע"א14 הנודר כאילו בנה במהתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תתרפב הערה 49
כב ע"א14 כאילו בנה במהפרשיות בספרי הנביאים שופטים עמ' קפא
כב ע"א14 כל הנודר כאילו בנה במהויגד יעקב עמ' תרכא, תרכב
כב ע"א14 כל הנודר כאילו בנה במה והמקיימו כאילו הקריב קרבןשרגא המאיר על התורה עמ' תקיד
כב ע"א14 כל הנודר כאילו בנה במה והמקיימו כאילו מקריב עליהדרשות אל עמי דרוש לא
כב ע"א14 כל הנודר כאילו בנה במה והמקיימו כאילו מקריב עליו קרבןיבין שמועה (לעוו) עמ' תקנג
כב ע"א14 כל הנודר כאילו בנה במה והמשלם נדרו כאילו הקריב עליהעטרת יהושע דברים עמ' מט
כב ע"א14 כל הנודר כאילו בנה במה וכל המקיימו כאילו הקריב עליו קרבןמאור עינים (תשעה) עמ' תעח {בשעת איסור הבמות}
כב ע"א14 כל הנודר כאילו בנה במהאהל יעקב (שפירא) דף ה ע"ג-ע"ד
כב ע"א14 כל הנודר כאילו בנה במהזמרת הארץ (רבינוביץ) עמ' שפג
כב ע"א14 כל הנודר כאילו בנה במהחכמת התורה תרומה עמ' קכג
כב ע"א14 כל הנודר כאילו בנה במהידו בכל סי' תתקכג
כב ע"א14 כל הנודר כאילו בנה במהיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' קיט, ח"ב עמ' קנו, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' פד
כב ע"א14 כל הנודר כאילו בנה במהלהוגה דעות פ"ג ה"א
כב ע"א14 כל הנודר כאילו בנה במהמנחת אליהו (תשנט) עמ' קנט
כב ע"א14 כל הנודר כאילו בנה במהפאר יעקב ח"ד עמ' רכז
כב ע"א14 כל הנודר כאילו בנה במהתורת העולה ח"ג פרק עא
כב ע"א14 כל הנודר כאילו בנה במהתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' כ (סט), שנ, שנב (רא) {המקדש והתורה מאחדים את ישראל, והנודר עושה תורה לעצמו}
כב ע"א14 כל הנודר כאלו בונה במהלב אריה פרשת מטות אות יב
כב ע"א14 כל הנודר כאלו בנה במהדברי יואל מועדים ח"ו שקלים עמ' רלה
כב ע"א14 כל הנודר כאלו בנה במהדברי יואל פ' מטות דף קעד ע"ב
כב ע"א14 כל הנודר כאלו בנה במהחכמת התורה ואתחנן עמ' תעב
כב ע"א14 כל הנודר כאלו בנה במהשארית יעקב (אלגזי) דף ק ע"א
כב ע"א15 והמקיימו כאילו הקריב קרבן, ור"ןשארית מנחם ח"ב עמ' רפ
כב ע"א17 רב כהנא מתני לה להא שמעתא בהדין לישנאדורות הראשונים כרך ו עמ' 48
כב ע"א20 והילכתא לא פתחינן לא ברישא ולא בסיפאלב המשפט ח"א שיעור ל [הלכה]
כב ע"א22 אע"פ שמקיימו נקרא רשע וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תרלט
כב ע"א22 אף על פי שמקיימו נקרא רשע וכו' רשעים חדלו רוגזרחמי הרב עמ' קה
כב ע"א22 הנודר אע"פ שמקיימו נקרא רשעס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' קצח
כב ע"א22 הנודר אע"פ שמקיימו נקרא רשעאסופת מערכות בראשית ח"ב עמ' ל
כב ע"א22 הנודר אע"פ שמקיימו נקרא רשעויואל משה מאמר ב סי' עה עמ' רעד, סי' עז עמ' רעו
כב ע"א22 הנודר אף על פי שמקיימו נקרא רשע וכו'תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' שסז
כב ע"א22 הנודר נקרא רשעכלי יקר (תשמח) עמ' תצא
כב ע"א22 הנודר נקרא רשע, ר"ן ד"ה והמקיימודברי שאול דברים עמ' קפ
כב ע"ב22 כל הנודר אע"פ שמקיימו נקרא חוטאאסופת מערכות בראשית ח"ב עמ' ל
כב ע"א22 כל הנודר אע"פ שמקיימו נקרא רשע וכו'ברך יצחק (ברכה) דרוש לפרשת מטות
כב ע"א22 כל הנודר אע"פ שמקיימו נקרא רשעדרשות מהר"ם חביב עמ' תז
כב ע"א22 כל הנודר אע"פ שמקיימו נקרא רשעישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קנה, קעז
כב ע"א22 כל הנודר אע"פ שמקיימו נקרא רשעכתנות אור עמ' קז
כב ע"א22 כל הנודר אף על פי שמקיימו נקרא רשע וכו'בית יוסף י"ד סימן יג [רג] דף רמח ע"א; כלי יקר (לונטשיץ, שסב) פרשת מטות דף קכג ע"ג; עליית קיר קטנה (שצו) פרשת מטות דף קעב ע"ב; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פרשת ויגש דף נט ע"ד
כב ע"א22 נודר אף על פי שמקיימו נקרא 'רשע'אור חדש (הרטמן) פ"ד אות 487
כב ע"א23 נקרא רשעהכתב והקבלה במדבר פ"ל פסוק ג
כב ע"א30 כל הכועס וכו'אור לשמים (תשסג) עמ' ער {גודל עון הכעס ועונשו}
כב ע"א30 הכועס אש של גיהנום שולט בואבן שוהם (פינסק) עמ' 8
כב ע"א30 הכועס גיהנום שולט בוהמאור שבתורה (לסין)
כב ע"א30 הכועס כו' ואפילו שכינה אינה חשובה כו'שערי תשובה סה"י אות נה
כב ע"א30 הכועס כל מיני גהינם שולטים בויחל ישראל אבות ח"ה עמ' קפה
כב ע"א30 הכועס כל מיני גהינם שולטין בוחכמת התורה וישב עמ' רפד
כב ע"א30 הכועס כל מיני גהנם שולטים בו וכו'משנת יוסף על התורה ח"ב עמ' רכג
כב ע"א30 הכועס כל מיני גיהנם שולטים בו וכו' אף משכח תלמודו וכו'דרך חיים (תשע) פ"ו הערה 274
כב ע"א30 הכועס כל מיני גיהנם שולטים בודרך חיים (תשע) פ"ב הערה 1296-1295
כב ע"א30 הכועס כל מיני גיהנם שולטין בוהמאור הגדול (גר"א) עמ' תשכב
כב ע"א30 הכועס כל מיני גיהנם שולטין בוחכמת התורה בראשית עמ' תלה
כב ע"א30 הכועס כל מיני גיהנם שולטין בוכתבי הסבא מקלם - ימים נוראים עמ' קעו
כב ע"א30 הכועס כל מיני גיהנם שולטין בותהלות ישראל (קלוגר) עמ' סה
כב ע"א30 הכועס פורענות של גיהנם שולטין בונתיבות עולם ח"ב עמ' רלח
כב ע"א30 הכעסןאמרי מאיר (מאירי) בראשית פ"ג פסוק כד
כב ע"א30 כועס כל מיני גיהנם שולטיןשומע תפלה ח"ב עמ' קכא
כב ע"א30 כל אדם שכועס כל מיני גיהנום שולטים בושפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' קכז
כב ע"א30 כל אדם שכועס כל מיני גיהנם שולטין בוס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' קא
כב ע"א30 כל אדם שכועס כל מיני גיהנם שולטין בושמן ראש (כץ) ח"ט ויקרא עמ' שכג
כב ע"א30 כל האדם הכועס כל מיני גהינם שולטין בו וכו'פי' ר"א גאליקו על קהלת (שלח) דף קלד ע"א; לב אבות (הלוי, שכה) פרק ה דף צא ע"ב
כב ע"א30 כל הכועס וכו'ברכת חיים (תשמה) ח"ב עמ' 82 {כאילו עובד ע"ז}
כב ע"א30 כל הכועס וכו'ילקוט דברי חכמים במדבר סי' קכג {שכינה מסתלקת ממנו}
כב ע"א30 כל הכועס וכו'אגרא דכלה ח"א עמ' קפו {כאילו הורג הנפש}
כב ע"א30 כל הכועס וכו'ברכת אברהם (הרשקוביץ) עמ' לז, צו
כב ע"א30 כל הכועס וכו'המאור הגדול (גר"א) עמ' תתכח {כאילו עובד ע"ז}
כב ע"א30 כל הכועס וכו'ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' כא
כב ע"א30 כל הכועס וכו'מאור ושמש (תשסט) עמ' תסה
כב ע"א30 כל הכועס וכו'מחשבת מוסר ח"א עמ' תנב
כב ע"א30 כל הכועס וכו'ס' המדות (דובנא, תשסו) שער שנאה אות ה {כאילו עובד ע"ז}
כב ע"א30 כל הכועס וכו'תורת משה (אלמושנינו) עמ' קפד {שבט עברה הוא יצה"ר והוא הכח הכעסני}
כב ע"א30 כל הכועס כל מיני גהינם שולטין בולב אליהו (תשסה) בראשית עמ' רז, רצא
כב ע"א30 כל הכועס כל מיני גהינם שולטין עליועץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קפג
כב ע"א30 כל הכועס כל מיני גהנום שולטים בודברי יונה ח"ב עמ' קט
כב ע"א30 כל הכועס כל מיני גהנום שולטין בו כו' ולא עוד אלא שהתחתוניות שולטת בוברכת פרץ פ' נח {בישוב התמיהה הא נוראות גהנום גדול הרבה מיסורי עוה"ז, ולמה אמרו "ולא עוד"}
כב ע"א30 כל הכועס כל מיני גהנם שולטים בופניני שבח עמ' ריד
כב ע"א30 כל הכועס כל מיני גיהגם שולטין בו שנאמר והסר כעס מלבך וכו'אמרי משה (פינטו) ח"א עמ' קעה
כב ע"א30 כל הכועס כל מיני גיהינום שולטים בופרדס מרדכי עמ' רלח
כב ע"א30 כל הכועס כל מיני גיהינם שולטין בוברית שלום (תעח) דף פו ע"ג
כב ע"א30 כל הכועס כל מיני גיהינם שולטין בוברית שלום (תשסח) עמ' תקנג
כב ע"א30 כל הכועס כל מיני גיהנום שולטים בואורות אלים דף כז ע"א
כב ע"א30 כל הכועס כל מיני גיהנום שולטים בודרך חיים (תשלה) עמ' רנא
כב ע"א30 כל הכועס כל מיני גיהנום שולטים בומשנת רבי אהרן - מאמרים (תשמב) ח"א עמ' רכ
כב ע"א30 כל הכועס כל מיני גיהנום שולטים בומשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"א עמ' רכח
כב ע"א30 כל הכועס כל מיני גיהנום שולטים בושיחות מוסר (תשסב) עמ' שעד
כב ע"א30 כל הכועס כל מיני גיהנום שולטין בוהתורה והעולם ח"ב עמ' נח
כב ע"א30 כל הכועס כל מיני גיהנום שולטין בוחיים שיש בהם על התורה קמא עמ' שיב
כב ע"א30 כל הכועס כל מיני גיהנום שולטין בושפתי חיים - מידות ועבודת ה' ח"א עמ' רכג, רלט
כב ע"א30 כל הכועס כל מיני גיהנום שולטין בושפתי חיים - מידות ועבודת ה' ח"א עמ' קנד, ריד
כב ע"א30 כל הכועס כל מיני גיהנוםוזאת התורה עמ' קמ
כב ע"א30 כל הכועס כל מיני גיהנם וכו' משכח תלמודו ומוסיף טפשותראשית חכמה (תשמד) - תוצא' חיים אות כט
כב ע"א30 כל הכועס כל מיני גיהנם וכו' ולא עוד אלא שהתחתוניות שולטות בורוח נכון עמ' נג
כב ע"א30 כל הכועס כל מיני גיהנם שולטים בו וכו' אלו התחתוניות וכו' אפי' שכינה אינה חשובה כנגדו וכו' ובעל חמה רב פשעאורחות צדיקים שער כעס עמ' עח
כב ע"א30 כל הכועס כל מיני גיהנם שולטים בו וכו'אפיקי ים עמ' רל
כב ע"א30 כל הכועס כל מיני גיהנם שולטים בודרשות הצל"ח השלם עמ' פז, רה
כב ע"א30 כל הכועס כל מיני גיהנם שולטים בוהשיר והשבח ח"א עמ' שעט, ח"ב עמ' קסח
כב ע"א30 כל הכועס כל מיני גיהנם שולטים בולקוטי דיבורים עמ' יג
כב ע"א30 כל הכועס כל מיני גיהנם שולטים בומחשבת מוסר ח"ג עמ' ע
כב ע"א30 כל הכועס כל מיני גיהנם שולטים בועבודת עבודה (תשעד) בראשית-שמות עמ' קצב
כב ע"א30 כל הכועס כל מיני גיהנם שולטים בוקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ב (תשעג) עמ' רג
כב ע"א30 כל הכועס כל מיני גיהנם שולטים בוקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ו עמ' שיד
כב ע"א30 כל הכועס כל מיני גיהנם שולטים בושבט מישראל (קרמניץ) פרק ל פסוק ד
כב ע"א30 כל הכועס כל מיני גיהנם שולטין בומסילות חיים בחינוך ח"א עמ' 67
כב ע"א30 כל הכועס כל מיני גיהנם שולטין בו וכו' ואין רעה אלא גיהגםשל"ה (תשנז) - מס' יומא אות סב, סג, רד, מס' סוכה אות סח
כב ע"א30 כל הכועס כל מיני גיהנם שולטין בו וכו' ואין רעה אלא גיהנם וכו'של"ה (תשנז) - שער האותיות אות ק ס"ק כג, אות ר ס"ק ח
כב ע"א30 כל הכועס כל מיני גיהנם שולטין בו וכו'לב דוד (תשסט) עמ' סד, ברית עולם (תשסט) עמ' קמד
כב ע"א30 כל הכועס כל מיני גיהנם שולטין בואוצרות חיים - יושר המידות עמ' קנב
כב ע"א30 כל הכועס כל מיני גיהנם שולטין בואור חדש (הרטמן) פ"ב אות 572-573, פ"ג אות 171
כב ע"א30 כל הכועס כל מיני גיהנם שולטין בואור ישראל סי' לא
כב ע"א30 כל הכועס כל מיני גיהנם שולטין בובינת יששכר (תשמח) עמ' צא
כב ע"א30 כל הכועס כל מיני גיהנם שולטין בודברי יהושע מאמר א פ"ה עמ' לו
כב ע"א30 כל הכועס כל מיני גיהנם שולטין בודעת חכמה ומוסר ח"ג עמ' רנב
כב ע"א30 כל הכועס כל מיני גיהנם שולטין בודרש משה (פינטו) שמות ח"א עמ' רו
כב ע"א30 כל הכועס כל מיני גיהנם שולטין בודרש משה (קלנברג) ח"א דף כח
כב ע"א30 כל הכועס כל מיני גיהנם שולטין בוואותו תעבוד עמ' פג
כב ע"א30 כל הכועס כל מיני גיהנם שולטין בוחוסן יהושע מאמר א פ"ג עמ' קפח
כב ע"א30 כל הכועס כל מיני גיהנם שולטין בולקוטי דיבורים (תשנ) חלקים א-ב עמ' 21
כב ע"א30 כל הכועס כל מיני גיהנם שולטין בומגן אבות (מהריט"ץ) ח"א עמ' מז, קפח
כב ע"א30 כל הכועס כל מיני גיהנם שולטין בומחשבת מוסר ח"ב עמ' ס
כב ע"א30 כל הכועס כל מיני גיהנם שולטין בועבודת עבודה (תשסד) עמ' יב, נד
כב ע"א30 כל הכועס כל מיני גיהנם שולטין בופרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' צח*
כב ע"א30 כל הכועס כל מיני גיהנם שולטין בוצל הכסף (פריד, תשסג) עמ' קעח
כב ע"א30 כל הכועס כל מיני גיהנם שולטין בוקדושת ציון (תשנד) ח"ב עמ' קיט
כב ע"א30 כל הכועס כל מיני גיהנם שולטין בורוח נכון עמ' ט, לו, מד, קפד, שמח, שנד, שסא
כב ע"א30 כל הכועס כל מיני גיהנם שולטין בושבט מוסר עמ' דש
כב ע"א30 כל הכועס כל מיני גיהנם שולטין בושמן ראש (שאקי) דף נה ע"ב
כב ע"א30 כל הכועס כל מיני גיהנם שולטין בותורת אברהם עמ' 366
כב ע"א30 כל הכועס כל מיני גיהנם שולטין בו, ורא"שאוצר פתגמי חב"ד ח"א עמ' 155
כב ע"א30 כל הכועס כל מיני גיהנם שולטין עליו וכו', ורא"שראשית חכמה (תשמד) - ענוה פרק ב אות כב, אור עולם אות טו, תוצ' חיים אות רכה
כב ע"א30 כל הכועס כל מיני גיהנם שולטין עליופרי צדיק ויקהל אות ו, ר"ח ניסן אות ג, קדושים אות יא, ראה אות א, שופטים אות ז, כי תצא אות יז
כב ע"א30 כל הכועס וכו'דברי מנחם (היימליך) עמ' לז {כאלו עובד עבודה זרה}
כב ע"א30 כל הכועס וכו'מגדנות אליעזר עמ' כח {שכינה מסתלקת ממנו}
כב ע"א30 כל הכועסאור הרעיון עמ' קכד, קלו
כב ע"א30 כל הכועסדברי שלום (שרעבי, תשלו) חלק הדרוש עמ' כו
כב ע"א30 כל הכועסדברי שלום (שרעבי, תשנג) עמ' מב
כב ע"א30 כל הכועסעיני כל חי (תשסח) דף קכב ע"ד [שנד ע"א ד"ה ומה]
כב ע"א30 כל מי שכועס כל מיני גיהנם שולטין בוכוכבי אור (תשלד) עמ' נו
כב ע"א30 כל מיני גהינום שולטים בוקריאה בקריה ח"א עמ' רמז
כב ע"א30 כל מיני גהנם שולטין בודברים אחדים (תקמח) דף עה ע"ד
כב ע"א30 כל מיני גיהנם שולטין בודברים אחדים (תשמו) עמ' רסו
כב ע"א30 כעס וחטאומשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' תלה
כב ע"א30 כעס כל מיני גיהנם שולטין בומטר השמים - עמודי העולם עמ' תקט {ודומה לע"ז}
כב ע"א32 אין רעה אלא גיהנוםהישר והטוב (תשסג) עמ' תקא
כב ע"א32 אין רעה אלא גיהנםעטרת יהושע ויקרא עמ' עז
כב ע"א32 אין רעה אלא גיהנםשדה יעקב עמ' לד
כב ע"א32 ואין רעה אלא גהינוםפרי צדיק וישב אות ד, ויקהל אות ו
כב ע"א32 ואין רעה אלא גיהנוםדרכי אמונה דרך עט
כב ע"א32 ואין רעה אלא גיהנם שנאמר כל פעל ה' למענהו וגם רשע ליום רעהבנין משה (מייזליש) ח"א עמ' קכו
כב ע"א32 העבר רעה מבשריךמילי דשמיא - טעם לשבח הערה 13 עמ' מה
כב ע"א33 ולא עוד אלא שהתחתוניות שולטות בו וכו'אפיקי ים עמ' רל
כב ע"א33 ולא עוד אלא שהתחתוניות שולטות בושפתי חיים - מידות ועבודת ה' ח"א עמ' רכד
כב ע"א34 כל הכועס תחתוניות שולטות בוולאשר אמר - תהלים עמ' שנב
כב ע"א35 איזה מכה שמכלה את העינים וכו' זו תחתוניותמקראי קדש (תשנג) עמ' קעח
כב ע"א35 איזהו דבר שמכלה את העינים ומדאיב את הנפש וכו'מגילת סמנים עמ' כ
כב ע"א35 איזהו דבר שמכלה את העינים ומדאיב את הנפשנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' כב אות טז
כב ע"א36 עולא אזל לארעא וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ב עמ' לד
כב ע"א36 עולא אסיק לארץ ישראל איתלוי וכו' קם חד שחטי' לחבריהצפנת פענח (תשסו) עמ' נו
כב ע"א36 עולא אסיק לארץ ישראל וכו' ונתן לך ה' שם לב רגז בבבל כתיב, אמר לו האי שעתא לא עבר לן ירדנאצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' ס
כב ע"א36 עולא אתא אתלוון בהדי תרי חוזאי קם חד שחטיה לחבריהשבות יעקב (אבולפיה) עמ' כט
כב ע"א36 עולא במיסקי' לארעא דישראל קם חד ושחטי' לחברי' וכו' ונתן לך ה' שם לב רגז בבבל כתיב א"ל האי שעתא לא עברינן ירדנאמרפא לנפש בראשית עמ' כו
כב ע"א36 עולא במיסקיה לא"י איתלוו ליה תרי בני חוזאי וכו'ברית שלום (תעח) דף כו ע"ג
כב ע"א36 עולא במיסקיה לא"י איתלוו ליה תרי בני חוזאי וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' קסז
כב ע"א36 עולא במיסקיה לא"י וכו' לב רגז בבבל כתיב א"ל ההיא שעתא לא עברינן עדיין הירדןצמח צדקה עה"ת עמ' יד
כב ע"א36 עולא במיסקיה לארעא דישראל איתלוו וכו' קם חד שחטיה לחבריהדברים טובים (אלישיב) עמ' 237
כב ע"א36 עולא במיסקיה לארעא דישראל איתלוו ליה תרין בני חוזאי בהדיהאור מאיר ח"ב עמ' סז
כב ע"א36 עולא במיסקיה לארעא דישראל איתלוו ליה תרין בני חוזאי בהדיה קם חד שחטיה לחבריה וכו'בצור ירום ח"ב עמ' רה
כב ע"א36 עולא במיסקיה לארעא דישראל וכו' ההוא שעתא לא עברינן ירדנאבית ישראל (טויסיג) בראשית עמ' קמז
כב ע"א36 עולא במיסקיה לארעא דישראל וכו' ההוא שעתא לא עברינן ירדנאבית ישראל (טויסיג) תנינא ח"ב עמ' קמט-קנ
כב ע"א36 עולא במיסקיה לארעא דישראל איתלוו ליה תרין בני חוזאי בהדיהאור מאיר ח"א עמ' נא
כב ע"א36 עולא במיסקיה לארעא דישראל וכו' ור"ןדברי טובה יהושע ח"ג עמ' תתקיא, תתקצב
כב ע"א36 עולא במיסקיה לארעא דישראל וכו' קם חד שחטיה לחבריה וכו' תמה רבי יוחנן מכדי כתיב 'ונתן ד' לך שם לב רגז' בבבל כתיבשיחות הרב צבי יהודה בראשית עמ' 406
כב ע"א36 עולא במיסקיה לארעא דישראלהשיר והשבח ח"א עמ' קד
כב ע"א36 עולא במסקי' לא"י וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' שכה
כב ע"א36 עולא במסקיה לא"י וכו' תמה ואמר מכדי ונתן ה' לך שם לב רגז וכו'מנחת ישראל עמ' קצג
כב ע"א36 עולא במסקיה לא"ישמחה לאיש (שונשול) דף יד ע"ב
כב ע"א36 עולא במסקיה לארעא דישראל אתלוו ליה תרי בני חוזאי וכו'אמרי דרוש (ניסנבוים) עמ' 169
כב ע"א36 עולא ובני חוזאידברי חנינא - רפואה עמ' לב
כב ע"א36 עולא כי מסקיה לארעא דישראל וכו' קא תמה ר' יוחנן וכו'שמן הטוב (תשסב) - דברי תורה אות סה
כב ע"א37 בני חוזאי וכו' קם חד ושחטיה לחבריה וכו'ברית שלום (תעח) דף פו ע"ג, קכ ע"ד
כב ע"א37 בני חוזאי וכו' קם חד ושחטיה לחבריה וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' תשעב
כב ע"א37 הנהו שני אנשים שנתלוו בדרך קם חד שחטי' לחברי' וכו'צמח דוד (סקאליע) עמ' תקעג {כשעברו נהר פרת}
כב ע"א37 יאות עבדי א"ל איןתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' קצו
כב ע"א37 יאות עבדי א"ל אין, ור"ןתתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' תכט
כב ע"א37 קם חד ושחטי' לחברי' כו' ונתן ד' לך שם לב רגז בבבל כתיב כו'פרדס המלך (תשסט) אות תרל
כב ע"א37 קם חד ושחטיה לחבריה וכו'רוח נכון עמ' עז
כב ע"א37 קם חד ושחטיה לחבריהחכמת התורה שופטים עמ' רסה, ער, שלו, שעב
כב ע"א37 קם חד שהטיה לחבריהעץ הדעת טוב (תשסח) סי' קיא
כב ע"א37 קם חד שחטיה לחבריההמעלות לשלמה (תשמז) עמ' תיט
כב ע"א37 קם חד שחטיה לחבריהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' קלה
כב ע"א37 קם חד שחטיה לחבריהשמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' קנט
כב ע"א37 קם חד שחטיה לחבריהשער החצר (תשעב) סי' צה
כב ע"א37 קם חד שחטיה לחבריה, ור"ןשכר שכיר ויקרא-במדבר שיחה לא אות א
כב ע"א37 קם שחטי' לחברי' וכו' יאות עבדי וכו'המדרש והמעשה פ' קדושים
כב ע"א37 תרי בני חוזאי קם חד ושחטי' לחברי' וכו'ימי דוד (תשסז) עמ' ה
כב ע"א37 תרי חוזאי קם חד ושחטיה לחבריהישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קעב
כב ע"א38 א"ל אין [לך] ופרע ליה בית השחיטהגבורות אליהו סי' קנח אות ד
כב ע"א38 אין ופרע ליה בית השחיטההאיר ממזרח משלי עמ' ריז
כב ע"א39 דלמא ח"ו אחזיקי ידי עוברי עבירהאור אברהם - רות עמ' רס
כב ע"א39 דלמא ח"ו אחזיקי ידי עוברי עבירה, א"ל נפשך הצלתאור אברהם דברים עמ' רפ
כב ע"א39 נפשך הצלתדברים אחדים (קלצקין) עמ' קצט {למה חשש מהאיום}
כב ע"א39 קא תמה ר' יוחנן מכדי כתיב ונתן לך לב רגז בבבל כתיב, א"ל עולא וכו'וענפיה ארזי אל (תשסו) על התורה ח"ב עמ' רמב
כב ע"א39 קא תמה ר' יוחנן מכדי כתיב כו'אסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' רז, רלז
כב ע"א39 קתמה ר"י מדכתיב ונתן ה' לך לב רגז בבל כתיביערות דבש ח"א עמ' כד
כב ע"א39 ר' יוחנן תמה ונתן ה' לך שם לב רגז בבבל כתיבחכמת התורה דברים עמ' סד
כב ע"א39 תמה ר' יוחנן מכדי כתיב ונתן ה' לך שם לב רגז וכו'אמרות ה' השלם ח"ה עמ' שכח, ח"ו עמ' קע
כב ע"א39 תמה ר' יוחנן מכדי כתיב ונתן לך ה' שם לב רגז בבבל כתיבאור הצבי עמ' 92
כב ע"א40 בארץ ישראל ליכא כעסחכמת התורה נח עמ' שכט
כב ע"א40 בבבל כתיב ונתן ה' לך שם לב רגזבנין דוד (מייזלש) בראשית - ויגש אות מא
כב ע"א40 ההוא שעתא לא עבר ירדנא וכו'מי השלוח (מישור) ח"א עמ' רח, ח"ב עמ' קלח
כב ע"א40 ההוא שעתא לא עברינן ירדנאהאיר ממזרח - סליחות עמ' קיט
כב ע"א40 ההוא שעתא לא עברינן ירדנאפני מנחם מטות-מסעי עמ' קצד, קצה
כב ע"א40 ההיא שעתא לא הוה עבר לן ירדנאשמן ראש (כץ) ח"ט דברים עמ' קכה
כב ע"א40 ההיא שעתא לא עברינן ירדנאעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תצח
כב ע"א40 ההיא שעתא לא עברינן ירדנאשערי הישיבה ח"ב עמ' כב
כב ע"א40 ונתן ד' לך שם לב רגז בבבל כתיבאמרי נועם (מועדים) סי' ז ליום א דפסח [מבן המחבר]
כב ע"א40 ונתן ד' לך שם לב רגז בבבלילקוט הגרשוני ח"ב
כב ע"א40 ונתן ה' לך לב רגז בבבל כתיבפאר יעקב ח"ד עמ' צ {אבל ת"ח בא"י אף שהן מחודדים מ"מ נוחין זה לזה בהלכה}
כב ע"א40 ונתן ה' לך לב רגז בבבל כתיבנחלת דבש (ברייזכר) עמ' רפח
כב ע"א40 ונתן ה' לך לב רגז בבבל כתיבערוגת הבושם (תשעא) דברים עמ' קיא, קכג
כב ע"א40 ונתן ה' לך שם לב רגז בבבל כתיבנחלת יעקב (תשעג) עמ' קנד, שיא
כב ע"א40 ונתן ה' לך שם לב רגז בבבל כתיב וכו'אפיקי ים עמ' רלב
כב ע"א40 ונתן ה' לך שם לב רגז בבבל כתיב וכו'לחמי תודה פתיחה דף ז ע"א, גוף הספר דף רלה ע"ב
כב ע"א40 ונתן ה' לך שם לב רגז בבבל כתיבדרשות מהרי"ץ לז' אדר עמ' רצא
כב ע"א40 ונתן ה' לך שם לב רגז בבבל כתיבחכמת התורה מקץ עמ' שיא, שפד, שפה, תל
כב ע"א40 ונתן ה' לך שם לב רגז בבבל כתיבמכתב מאליהו ח"ג עמ' 195
כב ע"א40 ונתן ה' לך שם לב רגז בבבל כתיבעטרת ישועה (תשסד) אות נט להגדה ש"פ
כב ע"א40 ונתן ה' לך שם לב רגז בבבל כתיבקשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' תקה
כב ע"א40 ונתן ה' לך שם לב רגז בבבל כתיבשבילי פנחס (תשעו) עמ' שכה
כב ע"א40 ונתן ה' לך שם לב רגז בבבל כתיבשמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' שנ
כב ע"א40 ונתן ה' לך שם לב רגז בבבל כתיבשמן ראש סוכות ח"א עמ' כה, לט, קיח, קצא
כב ע"א40 ונתן ה' לך שם לב רגז בבבלחכמת התורה שופטים עמ' רעח
כב ע"א40 ונתן ה' לך שם לב רגז בבבלשמן ראש (כץ) ח"י ויקרא עמ' רעא
כב ע"א40 ונתן ה' לך שם לב רגז בבבלשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' תרא
כב ע"א40 ונתן ה' לך שם לב רגז בבבלשמן ראש סוכות ח"ב עמ' קמ
כב ע"א40 ונתן ה' לך שם לב רגז וגו' בבבל כתיבקרן לדוד ויקרא-במדבר עמ' תנז
כב ע"א40 ונתן ה' לך שם לב רגזבאר ראי (רוזן) אגדה סי' יא אות ג
כב ע"א40 ונתן ה' לך שם לב רגזהאיר ממזרח - יהושע עמ' ס
כב ע"א40 ונתן ה' לך שם לב רגזהשיר והשבח ח"א עמ' רצ
כב ע"א40 ונתן לך ה' שם לב רגז בבבל כתיבחכמת התורה מסעי עמ' ריב
כב ע"א40 ונתן לך ה' שם לב רגזעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תשמט
כב ע"א40 ונתן לך לב רגז בארץ ישראל כתיבבי חייא ח"ב עמ' רסז
כב ע"א40 ונתן לך לב רגז בבבלכתנות אור עמ' נג
כב ע"א40 ונתן לך לב רגז וכו' לא עברי ירדנאפרי צדיק חקת אות ד
כב ע"א40 ונתן לך לב רגז וכו' לא עברי ירדנאקדושת השבת סי' ו (עמ' 34), לקוטי מאמרים עמ' 155, צדקת הצדיק סי' פא, דובר צדק עמ' 33, 49, 182, שיחת מלאכי השרת עמ' 87, קומץ המנחה (ר' צדוק) עמ' 70 (סי' עט)
כב ע"א40 ונתן לך שם לב רגז בבבל כתיבדרושים ואגדות חתם סופר עמ' רל
כב ע"א40 ונתן לך שם לב רגז בבבל כתיבחכמת התורה וארא עמ' פו
כב ע"א40 ונתן לך שם לב רגז בבבל כתיבחכמת התורה וישלח עמ' טז
כב ע"א40 ונתן לך שם לב רגז בבבל כתיביגל יעקב (תשעד) ח"ב עמ' רכג
כב ע"א40 ונתן לך שם לב רגז וכו'מרפא לשון עמ' סב
כב ע"א40 לב רגז בבבל כתיבמסילות הנביאים יהושע עמ' רכג
כב ע"א40 לב רגזאור ישרים (תשסב) עמ' רפ
כב ע"א40 מכדי ונתתי לך שם לב רגז בבבל כתיבהמדרש והמעשה פ' מצורע ח"ב
כב ע"א40 מכדי כתיב ונתן ד' לך שם לב רגז וכו' ור"ן ושטמ"ק וגהש"ס וקר"אשיחות מוסר (תשסב) עמ' שפה
כב ע"א40 מכדי כתיב ונתן ה' לך שם לב רגז בבבל כתיב א"ל ההיא שעתא לא עברינן ירדנאדעת חכמה ומוסר ח"א עמ' פט
כב ע"א40 מכדי כתיב ונתן ה' לך שם לב רגז בבבלפני מנחם נישואין ושבע ברכות עמ' קעג
כב ע"א40 מכדי כתיב ונתן וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' ד, יג
כב ע"א40 שם לב רגזפני מלך במדבר עמ' שט
כב ע"א40 א"ל ההיא שעתא לא עברינן ירדנא ורש"יבית אהרן (פייבושביץ) פרשת מטות
כב ע"א ר"ן - עבר הירדן לא נתקדש להבאת העומר ולמקצת קדושותבן מלך - שבת עמ' רכח
כב ע"א ר"ן - עבר הירדן לא נתקדשודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' שיד
כב ע"א ר"ן - כעס מביא לכפור בעיקרגבורת יצחק שבועות עמ' שיד
כב ע"א ר"ן - מי שמחזיק עצמו כחסיד פותחים את פנקסודברי חנינא - מזלות עמ' קסו
כב ע"א ר"ן - עבה"י לא נתקדש להבאת העומרציץ השדה - שדי יער עמ' קפא
כב ע"א ר"ן - עבר הירדן לא נתקדש להבאת העומר ולמקצת קדושותרנת יצחק תליתאה ח"ב עמ' קצט
כב ע"א ר"ן - עבר הירדן לא נתקדשה להבאת העומרעיוני רש"י דברים ח"א עמ' צד
כב ע"א ר"ן - שלא יקריב בחוץמאיר נתיבות ח"ב עמ' שה
כב ע"א ר"ן ד"ה ההוא שעתאוענפיה ארזי אל (תשסו) על התורה ח"א עמ' קא, קב
כב ע"א ר"ן ד"ה ההוא שעתאפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תעב
כב ע"א ר"ן ד"ה ההוא שעתאתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קצח
כב ע"א ר"ן ד"ה ההוא שעתא - עבר הירדן לא נתקדש וכו'רנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' רלא
כב ע"א ר"ן ד"ה המקיימוזאת ליעקב במדבר עמ' שא
כב ע"א רא"שדגלי יהודה דרוש ב אות ג הגהה א
כב ע"א מיוחס לרש"י - הנהו תרי מחוזאי יהודים הוובאר מים חיים (הלוי) דרושים דף יא ע"ד
כב ע"א שטמ"קדברי חנינא - רפואה עמ' כא, ל
כב ע"ב01 כל אדם הכועס אפי' שכינה אינה חשובה כנגדו וכו'ראשית חכמה (תשמד) - קדושה פרק יב אות י, ענוה פרק ב אות כב, פרק ג אות ל
כב ע"ב01 כל אדם הכועס אפילו שכינה אינה חשובה כנגדו וכו'ראשית חכמה (שלט) שער הענוה פרק ב דף שכט ע"א
כב ע"ב01 כל הכועס אין שכינה חשובה כנגדוחכמת התורה ויגש עמ' פט
כב ע"ב01 כל הכועס אפי' שכינה אינה חשובה כו'סמוכים לעד (האיתמרי) דף לג ע"ב
כב ע"ב01 כל הכועס אפי' שכינה אינה חשובה כנגדואפיקי ים עמ' רלב
כב ע"ב01 כל הכועס אפי' שכינה אינה חשובה כנגדודרך חיים (לונזאנו) עמ' רס
כב ע"ב01 כל הכועס אפי' שכינה אינה חשובה כנגדוס' חסידים סי' קמה
כב ע"ב01 כל הכועס אפי' שכינה אינה חשובה כנגדוצל הכסף (פריד, תשסג) עמ' קפג
כב ע"ב01 כל הכועס אפי' שכינה אינה חשובה כנגדושערי אורה (מילר) ח"א עמ' צח
כב ע"ב01 כל הכועס אפי' שכינה אינה חשובה כנגדותורת יחיאל בראשית עמ' תכא
כב ע"ב01 כל הכועס אפי' שכינה אינה חשובהמשמרת איתמר (תשסז) עמ' כה, קמד, תקסח
כב ע"ב01 כל הכועס אפי' שכינה אינה חשובה נגדויושב אהלים עמ' קמח
כב ע"ב01 כל הכועס אפילו שכינה אינה חשובה וכו'שיחות מוסר (תשסב) עמ' שעד
כב ע"ב01 כל הכועס אפילו שכינה אינה חשובה כנגדואמרי יצחק בראשית עמ' קע
כב ע"ב01 כל הכועס אפילו שכינה אינה חשובה כנגדו וכו' משכח תלמודו ומוסיף טפשות וכו' בידוע שעוונותיו מרובין מזכיותיו וכו'חיים שיש בהם על התורה קמא עמ' שיב
כב ע"ב01 כל הכועס אפילו שכינה אינה חשובה כנגדו וכו'אוצרות חיים - יושר המידות עמ' קנ
כב ע"ב01 כל הכועס אפילו שכינה אינה חשובה כנגדו וכו'ילקוט עטרת צבי עמ' כח
כב ע"ב01 כל הכועס אפילו שכינה אינה חשובה כנגדו וכו'לחמי תודה דף קנא ע"א
כב ע"ב01 כל הכועס אפילו שכינה אינה חשובה כנגדו שנאמר רשע כגובה אפו בל ידרוש וכו'אמרי משה (פינטו) ח"א עמ' קעה
כב ע"ב01 כל הכועס אפילו שכינה אינה חשובה כנגדו שנאמר רשע כגובה אפו בל ידרוש אין אלוקים כל מזימותיושפתי חיים - מידות ועבודת ה' ח"א עמ' רכח
כב ע"ב01 כל הכועס אפילו שכינה אינה חשובה כנגדואור חדש (הרטמן) פ"ב אות 574
כב ע"ב01 כל הכועס אפילו שכינה אינה חשובה כנגדודרך חיים (תשלה) עמ' רנא
כב ע"ב01 כל הכועס אפילו שכינה אינה חשובה כנגדודרך חיים (תשע) פ"ב הערה 1498, פ"ג הערה 637
כב ע"ב01 כל הכועס אפילו שכינה אינה חשובה כנגדודרש משה (פינטו) שמות ח"א עמ' רו
כב ע"ב01 כל הכועס אפילו שכינה אינה חשובה כנגדוזך ונקי עמ' צא
כב ע"ב01 כל הכועס אפילו שכינה אינה חשובה כנגדוחובת התלמידים פ"ט - איזה עצות להתעלות עמ' צא
כב ע"ב01 כל הכועס אפילו שכינה אינה חשובה כנגדוחי' אגדות מהר"ם שיק אבות פ"ה מ"יא עמ' קיב
כב ע"ב01 כל הכועס אפילו שכינה אינה חשובה כנגדומאור עינים (תשעה) עמ' תתל
כב ע"ב01 כל הכועס אפילו שכינה אינה חשובה כנגדומשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ג עמ' קיח, קעט
כב ע"ב01 כל הכועס אפילו שכינה אינה חשובה כנגדומשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ב עמ' ע, קעד
כב ע"ב01 כל הכועס אפילו שכינה אינה חשובה כנגדועבודת עבודה (תשעד) בראשית-שמות עמ' קצב
כב ע"ב01 כל הכועס אפילו שכינה אינה חשובה כנגדופאר יעקב ח"ג עמ' תקלז, תרנח
כב ע"ב01 כל הכועס אפילו שכינה אינה חשובה כנגדוצמח דוד (סקאליע) עמ' תקעג
כב ע"ב01 כל הכועס אפילו שכינה אינה חשובה כנגדורוח נכון עמ' י, נא, סה, סז
כב ע"ב01 כל הכועס אפילו שכינה אינה חשובה כנגדורוח נכון עמ' קעט
כב ע"ב01 כל הכועס אפילו שכינה אינה חשובה כנגדושיחות חכמה ומוסר מאמר ו אות ו
כב ע"ב01 כל הכועס אפילו שכינה אינה חשובה כנגדושפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' קכ
כב ע"ב01 כל הכועס אפילו שכינה אינה חשובה כנגדותפלה למשה (בנימין) עמ' רכ
כב ע"ב01 כל הכועס אפילו שכינה אינה חשובה כנגדותקנת השבין סי' ו (עמ' 27)
כב ע"ב01 כל הכועס אפילו שכינה אינהבאר מים חיים (תשנט) ח"ד עמ' עג
כב ע"ב01 לא עברינן ירדנאבתורתו יהגה ח"ב עמ' תמט
כב ע"ב01 לא עברינן ירדנאזאת ליעקב במדבר עמ' שכח
כב ע"ב01 לא עברנא ירדנאמשך חכמה דברים פ' כא פס' א
כב ע"ב02 אפי' שכינה אינה חשובה כנגדועמק תפלה (תשסו) עמ' מז, סב, צז {המתגאה}
כב ע"ב02 אפילו שכינה אינה חשובה כנגדולקוטי תורה (טשרנוביל, תשסא) עמ' רכה {המתגאה}
כב ע"ב02 אפילו שכינה אינה חשובה נגדואור יהל ח"א עמ' קלב-קלג {המתגאה}
כב ע"ב02 הכועס אפילו שכינה אינה חשובה כנגדוחכמת התורה וישלח עמ' רח
כב ע"ב02 הכועס אפילו שכינה אינו חשובה כנגדודרך חיים (תשע) פ"ב הערה 1296-1295
כב ע"ב02 הכועס שכינה אינה חשובה כנגדותהלות ישראל (קלוגר) עמ' ל, קמה
כב ע"ב02 כל הכועס שכינה אינה חשובה כנגדועלי שור ח"ב עמ' שט
כב ע"ב02 שכינה אינה חשובה כנגדואמרי פנחס השלם - שער הענוה סי' לו
כב ע"ב05 הכועס משכח תלמודו ומוסיף טפשותאש דת (תשמח) עמ' קצה
כב ע"ב05 הכועס משכח תלמודו ומוסיף טפשותס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' פו
כב ע"ב05 הכועס משכח תלמודו ומוסיף טפשותשפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' קכ
כב ע"ב05 הכועס משכח תלמודוכתבי הסבא מקלם - ימים נוראים עמ' קנג
כב ע"ב05 הכועס משכח תלמודומשנת יוסף - דרשות ח"ג עמ' שטו, שכב
כב ע"ב05 כל אדם הכועס וכו' משכח תלמודו ומוסיף טפשותרוח נכון עמ' נו, סח, שכג, שמג
כב ע"ב05 כל אדם הכועס משכח תלמודושמן ראש (כץ) ח"ט ויקרא עמ' שכ
כב ע"ב05 כל הכועס כו' משכח תלמודואמרי יצחק שמות-ויקרא עמ' רפד הערה סה
כב ע"ב05 כל הכועס משכח תלמודו ומוסיף טפשותדרך חיים (תשע) פ"ב הערה 289
כב ע"ב05 כל הכועס משכח תלמודו ומוסיף טפשותמצווה ועושה ח"א עמ' תצ
כב ע"ב05 כל הכועס משכח תלמודו ומוסיף טפשותשמן ראש (כץ) ח"י ויקרא עמ' רעא
כב ע"ב05 כל הכועס משכח תלמודוגבורת יצחק אבות עמ' קלב
כב ע"ב05 כל הכועס משכח תלמודודולה ומשקה - התורה וקניניה עמ' קמו
כב ע"ב05 כל הכועס משכח תלמודומנחת ישראל עמ' רפ
כב ע"ב05 כל הכועס תלמודו משתכח ומוסיף טפשותאבן שוהם (פינסק) עמ' 8
כב ע"ב05 משכח תלמודוקריאה בקריה ח"א עמ' כח {פן תאבד את חכמתך - אורחות הרא"ש}
כב ע"ב05 משכח תלמודו וכו'מאור ושמש (תשנב) עמ' שכז {כל הכועס חכמתו מסתלקת}
כב ע"ב05 משכח תלמודודרשות הרז"ה עמ' רפה
כב ע"ב05 משכח תלמודו ומוסיף טיפשות שנאמר כי כעם בחיק כסילים ינוח וכתיב וכסיל יפרוש אולתאמרי משה (פינטו) ח"א עמ' קעה
כב ע"ב05 משכח תלמודו ומוסיף טיפשותשפתי חיים - מידות ועבודת ה' ח"א עמ' רכח
כב ע"ב05 משכח תלמודו ומוסיף טפשות וכו'אפיקי ים עמ' רלג
כב ע"ב05 משכח תלמודומשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' תל
כב ע"ב07 בידוע שעונותיו מרובים מזכיותיואפיקי ים עמ' רלג
כב ע"ב07 בידוע שעונותיו מרובין מזכויותיושיחות חכמה ומוסר מאמר ו אות ו
כב ע"ב07 בידוע שעונותיו מרוביןדברים אחדים (תקמח) דף עה ע"ג
כב ע"ב07 בידוע שעונותיו מרוביןדברים אחדים (תשמו) עמ' רסו
כב ע"ב07 הכועס וכו' בידוע שעונותיו מרובים מזכיותיואמרי פנחס השלם - שער המידות סי' כז
כב ע"ב07 כל אדם הכועס בידוע שעונותיו מרוביןבאר הגולה (הרטמן) באר א הערה 262
כב ע"ב07 כל הכועס בידוע וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' שכה
כב ע"ב07 כל הכועס בידוע שעוונותיו מרובים מזכויותיורוח נכון עמ' עה, עח, שמח, שנד
כב ע"ב07 כל הכועס בידוע שעוונותיו מרובין מזכויותיומילי דשמיא - טעם לשבח הערה 1 עמ' מג
כב ע"ב07 כל הכועס בידוע שעוונותיו מרובין מזכיותיודרך חיים (תשלה) עמ' תקפז
כב ע"ב07 כל הכועס בידוע שעוונותיו מרוביןרוח חיים (חיד"א) עמ' מא
כב ע"ב07 כל הכועס בידוע שעונותיו מרובים מזכיותיושפת אמת (הלוי) משלי פרק כט פסוק כב
כב ע"ב07 כל הכועס בידוע שעונותיו מרובין מזכיותיואור חדש (הרטמן) פ"ב אות 575
כב ע"ב07 כל הכועס בידוע שעונותיו מרובין מזכיותיולחמי תודה דף קנא ע"א
כב ע"ב07 כל הכועס בידוע שעונותיו מרובין מזכיותיולישרים תהלה (תשסד) עמ' קמה
כב ע"ב07 כל הכועס בידוע שעונותיו מרובין מזכיותיוס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' רט
כב ע"ב07 כל הכועס בידוע שעונותיו מרוביןדרך חיים (תשע) פ"ה הערה 1436-1437
כב ע"ב07 כל הכועס וכו' בידוע שעונותיו מרובין מזכויותיודרך חיים (תשע) פ"ה הערה 1445
כב ע"ב07 כל הכועס וכו' בידוע שעונותיו מרובין מזכיותיורוח נכון עמ' נא
כב ע"ב07 כל הכועס וכו' בידוע שעונותיו מרובין מזכיותיושמחת הנפש עמ' קיט
כב ע"ב09 אילו לא חטאו ישראל לא ניתנה להם אלא התורה וספר יהושעאור אברהם דברים עמ' תלז
כב ע"ב09 אלולא חטאו ישראל לא נתן להם אלא ה' חומשים וספר יהושעמי מרום ח"ג עמ' פג
כב ע"ב09 אלמלא חטאו הי' ניתן להם רק מקרא וכו'לקוטי שיחות חלק ל עמ' 271
כב ע"ב09 אלמלא חטאו וכו' וספר יהושע מפני שערכה של ארץ ישראלדרשות לכל שבתות השנה והמועדים (ניסנבוים) עמ' 221
כב ע"ב09 אלמלא חטאו וכו' וספר יהושע שערכה של א"יתקנת השבין סי' ו (עמ' 67), פוקד עקרים סי' ב (עמ' 7), ו (עמ' 47), קדושת השבת סי' ו (עמ' 35), ז (עמ' 40), לקוטי מאמרים עמ' *78-77, מחשבות חרוץ סי' טו (עמ' 188)
כב ע"ב09 אלמלא חטאו וכו' חמשה חומשי תורה וס' יהושע בלבדתורת מנחם חמ"ב עמ' 224, חמ"ד עמ' 9, 203
כב ע"ב09 אלמלא חטאו ישראלמעינות האמונה (תשסב) עמ' קכז
כב ע"ב09 אלמלא חטאו ישראל די היה להם בה' ספרים וספר יהושעמי מרום ח"ט עמ' קצח, שמב
כב ע"ב09 אלמלא חטאו ישראל היה די בתורה וספר יהושעזכרון דברים (תשנט) עמ' פח
כב ע"ב09 אלמלא חטאו ישראל היה ניתן להם רק ה' חומשי תורה ויהושעמגלה צפונות (תשעד) שמות עמ' שמג
כב ע"ב09 אלמלא חטאו ישראל וכו' כי ברב חכמה רב כעסאמרות ה' השלם ח"ו עמ' קסא
כב ע"ב09 אלמלא חטאו ישראל לא היה ניתן להם אלא ה' חומשי תורה וספר יהושעדברי יואל מועדים ח"א ראש השנה דף קצד ע"א
כב ע"ב09 אלמלא חטאו ישראל לא ניתן וכו'שיחות לספר שמות עמ' שעב-שעג
כב ע"ב09 אלמלא חטאו ישראל לא ניתן להם אלא ה' חומשי תורה בלבדדברי יואל פ' קדושים דף קלח ע"א
כב ע"ב09 אלמלא חטאו ישראל לא ניתן להם אלא ה' חומשי תורה וס' יהושעס' המאמרים (רש"ב) תרסו עמ' פז, פט
כב ע"ב09 אלמלא חטאו ישראל לא ניתן להם אלא ה' חומשי תורה וספר יהושע בלבד שערכה של א"י הואדרך ה' (באום) ח"ב פ"ד אות מט
כב ע"ב09 אלמלא חטאו ישראל לא ניתן להם אלא ה' חומשי תורה וספר יהושע בלבדרנת יצחק תליתאה ח"א עמ' קמ
כב ע"ב09 אלמלא חטאו ישראל לא ניתן להם אלא ה' חומשי תורה וספר יהושעחיי נפש ח"ד עמ' קצ
כב ע"ב09 אלמלא חטאו ישראל לא ניתן להם אלא ה' חומשי תורה וספר יהושעשבילי פנחס (תשעה) עמ' שעו
כב ע"ב09 אלמלא חטאו ישראל לא ניתן להם אלא ה' חומשי תורה וספר יהושעדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' רלח, רלט, רמג
כב ע"ב אלמלא חטאו ישראל וכו'מורשה - שיחות למועדים עמ' רכו {דברי הכתובים היו מתקבלים גם לולא חטאו ישראל, ולכן הם קודמים לנביאים בפסוקי מלכויות זכרונות ושופרות}
כב ע"ב09 אלמלא חטאו ישראל לא ניתן להם אלא וכו'שביב אור עמ' מט, סח
כב ע"ב09 אלמלא חטאו ישראל לא ניתן להם אלא חמישה חומשי תורה וספר יהושע בלבד, שערכה של ארץ ישראל הואשיחות הרב צבי יהודה דברים עמ' 23, 27, 203
כב ע"ב09 אלמלא חטאו ישראל לא ניתן להם אלא חמשה וכו'מאורי שערים עמ' סה, רכב
כב ע"ב09 אלמלא חטאו ישראל לא ניתן להם אלא חמשה וכו'מזקנים אתבונן עמ' נה
כב ע"ב09 אלמלא חטאו ישראל לא ניתן להם אלא חמשה וכו', ועיון יעקביציב פתגם - חנוכה-שבועות עמ' ריג, ריד
כב ע"ב09 אלמלא חטאו ישראל לא ניתן להם אלא חמשה חומשי תורה וכו'תורת מנחם חלק לג עמ' 331
כב ע"ב09 אלמלא חטאו ישראל לא ניתן להם אלא חמשה חומשי תורה וכו'תפלת דוד (אדר"ת) עמ' קטז
כב ע"ב09 אלמלא חטאו ישראל לא ניתן להם אלא חמשה חומשי תורה וס' יהושע בלבד וכו' מ"ט כי ברוב חכמה רוב כעםדעת חכמה ומוסר ח"א עמ' כא
כב ע"ב09 אלמלא חטאו ישראל לא ניתן להם אלא חמשה חומשי תורה וס' יהושע בלבדתורת מנחם חנ"ח עמ' 177, חס"א עמ' 131
כב ע"ב09 אלמלא חטאו ישראל לא ניתן להם אלא חמשה חומשי תורה וס' יהושע בלבדתורת מנחם חכ"ז עמ' 467
כב ע"ב09 אלמלא חטאו ישראל לא ניתן להם אלא חמשה חומשי תורה וספר יהושע בלבדדברי יואל מועדים ח"ב סוכות דף קד ע"א
כב ע"ב09 אלמלא חטאו ישראל לא ניתן להם אלא חמשה חומשי תורה וספר יהושע בלבדשם דרך בראשית ח"א עמ' א
כב ע"ב09 אלמלא חטאו ישראל לא ניתן להם אלא חמשה חומשי תורה וספר יהושע בלבדדברי יואל מועדים ח"ו זכור עמ' רצט
כב ע"ב09 אלמלא חטאו ישראל לא ניתן להם אלא חמשה חומשי תורה וספר יהושע בלבדשם יחזקאל עמ' תקע
כב ע"ב09 אלמלא חטאו ישראל לא ניתן להם אלא חמשה חומשי תורה וספר יהושע בלבדשפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' שמ
כב ע"ב09 אלמלא חטאו ישראל לא ניתן להם אלא חמשה חומשי תורה וספר יהושע בלבדתורת מנחם חי"ח עמ' 133, ח"כ עמ' 137, חכ"ג עמ' 236
כב ע"ב09 אלמלא חטאו ישראל לא ניתן להם אלא חמשה חומשי תורה וספר יהושע בלבדתורת מנחם חל"ו עמ' 208
כב ע"ב09 אלמלא חטאו ישראל לא ניתן להם אלא חמשה חומשי תורה וספר יהושע בלבדתורת מנחם חמ"ח עמ' 34
כב ע"ב09 אלמלא חטאו ישראל לא ניתן להם אלא חמשה חומשי תורה וספר יהושע בלבד שערכה של א"י הוא, ורש"י - ולפי שבעטו וחטאו נוסף להם רוב חכמה, ובעץ יוסף שבעין יעקב - לולי החטא היו משיגים מחמשה חומשי תורה הכלשיחות חכמה ומוסר מאמר ס אות ג
כב ע"ב09 אלמלא חטאו ישראל לא ניתן להם אלא חמשה חומשי תורה וספר יהושע בלבד שערכה של ארץ ישראל הואשיחות הרב צבי יהודה בראשית עמ' 439
כב ע"ב09 אלמלא חטאו ישראל לא ניתן להם אלא חמשה חומשי תורה וספר יהושע בלבדשם דרך דברים עמ' רג
כב ע"ב09 אלמלא חטאו ישראל לא ניתן להם אלא חמשה חומשי תורה וספר יהושע בלבדאור מאיר ח"א עמ' לו
כב ע"ב09 אלמלא חטאו ישראל לא ניתן להם אלא חמשה חומשי תורה וספר יהושעמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ג עמ' עט
כב ע"ב09 אלמלא חטאו ישראל לא ניתן להם אלא חמשה חומשי תורה וספר יהושעמתוך התורה הגואלת (תשעג) על התורה עמ' 261, 285, 325
כב ע"ב09 אלמלא חטאו ישראל לא ניתן להם אלא חמשה חומשי תורה וספר יהושעשם דרך - כתר תורה עמ' צט
כב ע"ב09 אלמלא חטאו ישראל לא ניתן להם אלא חמשה חומשי תורה וספר יהושע בלבד שערכה של ארץ ישראל היא מאי טעמא כי ברוב חכמה רב כעספרי צדיק נח אות ג, לך לך אות ח, חיי שרה אות ה, ויגש אות יב, לחנוכה אות ב, ד, ח, י, כה, ויחי אות ח, י, שמות אות י, ר"ח שבט אות ה, לט"ו בשבט אות ב, יתרו אות א, משפטים אות י, פ' שקלים אות ד, ר"ח אדר אות י, יא, לי"ד אדר ראשון אות ב, תרומה אות ב, ו, תצוה אות ג, ה, פ' זכור אות ב, פורים אות א, ב, כי תשא אות א, ג, פ' פרה אות ב, ויקהל אות י, ויקרא אות ג, ר"ח ניסן אות א, ג, צו אות ז, פסח אות א, ה, כא, שמיני אות ז, תזריע אות ז, מצורע אות י, פסח שני אות א, ב, אמור אות ו, ל"ג בעומר אות ב, ה, בהר אות א, ב, בחוקותי אות א, ר"ח סיון אות ב, לחג השבועות אות טו, בהעלותך אות יד, שלח אות י, ר"ח תמוז אות א, ד, ה, קרח אות ה, חקת אות ח, יג, בלק אות ה, יד, מסעי אות ג, י, דברים אות א, ו, י, לט"ו באב אות ב, ג, עקב אות ג, ח, יג, ר"ח אלול אות ג, כי תצא אות טו, טז, נצבים אות ו, וילך אות ב, האזינו אות א, ג, סוכות אות כה
כב ע"ב09 אלמלא חטאו ישראל לא ניתן להם אלא חמשה חומשי תורה וספר יהושע וכו'באר משה (אפשטיין) יהושע-שמואל עמ' ה-ז
כב ע"ב09 אלמלא חטאו ישראל לא ניתן להם אלא חמשה חומשי תורה וספר יהושע בלבדנר ישראל חלק ב דף קד
כב ע"ב09 אלמלא חטאו ישראל לא ניתן להם אלא חמשה חומשי תורהאור אברהם במדבר עמ' רסז
כב ע"ב09 אלמלא חטאו ישראל לא ניתן להם אלא חמשה חומשי תורהאור גדליהו מועדים דף כא ע"א, נא ע"ג
כב ע"ב09 אלמלא חטאו ישראל לא ניתן להם אלא חמשה חומשי תורהמסילות הנביאים יהושע עמ' צג
כב ע"ב09 אלמלא חטאו ישראל לא ניתן להם אלא ספר תורה וספר יהושע בלבדדרך חיים (תשע) פ"א הערה 169
כב ע"ב09 אלמלא חטאו ישראל לא ניתן להם אלא ספר תורה וספר יהושע בלבדפחד יצחק סוכות מאמר ח
כב ע"ב09 אלמלא חטאו ישראל לא ניתן להם אלא תורה וספר יהושעאור חדש (זיטשיק, תשסח) שמות עמ' קעט
כב ע"ב09 אלמלא חטאו ישראל לא ניתן להם אלא תורה וספר יהושעמדבר יהודה (תשסב) עמ' קעג
כב ע"ב09 אלמלא חטאו ישראל לא ניתן להם וכו'אור אברהם - רות עמ' קפ
כב ע"ב09 אלמלא חטאו ישראל לא ניתן להם וכו'שירת דוד (תשסז) עמ' רלג
כב ע"ב09 אלמלא חטאו ישראל לא ניתן להםזאת ליעקב דברים עמ' טו
כב ע"ב09 אלמלא חטאו ישראל לא ניתן להן אלא חמשה חומשי תורה וספר יהושע בלבדמשך חכמה הקדמה לספר שמות, שמות פ' כד פס' יב
כב ע"ב09 אלמלא חטאו ישראל לא ניתנו להם אלא חמשת חומשי תורה וספר יהושע בלבדבשבילי אמונה ח"ב עמ' שלט
כב ע"ב09 אלמלא חטאו ישראל לא נתן להם אלא ה' חומשי תורהתורת אברהם עמ' 30
כב ע"ב09 אלמלא חטאו ישראל לא נתן להם אלא ה' חומשים וספר יהושע שערכו של א"י הואמי מרום ח"ו עמ' שב
כב ע"ב09 אלמלא חטאו ישראל לא נתן להם אלא חמשה חומשי תורהלב אהרן (ראנ"ח, שסב) יהושע כד סי' סה עמוד [דף] קכב ע"א; מקראי קדש (סמיגה, שמו) ח"א פרק יג דף פב ע"ב; בית מועד (רבא, שסה) דרוש לו לשבעה עשר בתמוז דף קע ע"א; יפה מראה (שנ) מגילה פרק א דף קצג ע"א
כב ע"ב09 אלמלא חטאו ישראלבתורתו יהגה ח"ב עמ' שעז
כב ע"ב09 אלמלא חטאו ישראלמאיר נתיבות ח"א עמ' שכו, ח"ב עמ' רפב
כב ע"ב09 אלמלא חטאו ישראלמאמרי הראיה 467
כב ע"ב09 אלמלא חטאו ישראלרנת יצחק יהושע עמ' ג, יחזקאל עמ' שפא, ה' מגילות עמ' רכט
כב ע"ב09 אלמלא חטאו ישראל לא ניתן להם אלא חמשה חומשי תורה וספר יהושע בלבד וכו' כי ברוב חכמה רב כעסדעת תורה בראשית עמ' סו, שמות עמ' רפז, דברים ח"ב עמ' כד
כב ע"ב09 אלמלא חטאו לא ניתן להם אלא ה' חומשי תורה וכו'דברי יואל פ' בראשית דף לב ע"ב, סא ע"א, פ' וירא דף תלט ע"ב
כב ע"ב09 אלמלא לא חטאו ישראל לא ניתן להם אלא ה' חומשי תורה וס' יהושע וכו'זרע שמשון (תקלח) ואתחנן
כב ע"ב09 אלמלא לא חטאו ישראל לא ניתן להם אלא ה' חומשי תורהשם משמעון (שפירא, תשכה) עמ' עח
כב ע"ב09 אלמלא לא חטאו ישראל לא ניתן להם אלא חמשה חומשי תורה וספר יהושע בלבדדרך חיים (תשע) פ"א הערה 35
כב ע"ב09 אלמלא לא חטאו ישראל לא ניתן להם אלא חמשה חומשי תורה וספר יהושע בלבדאור חדש (הרטמן) פ"ט אות 494, 557
כב ע"ב09 אלמלא לא חטאו ישראל לא ניתן להם אלא חמשה חומשי תורה וספר יהושע בלבדזכרון משלי עמ' קלב אות תלב
כב ע"ב09 אלמלא לא חטאו ישראל לא ניתן להם אלא חמשה חומשי תורה וספר יהושע בלבדתורה ודעת תשסח עמ' שו
כב ע"ב09 אלמלא לא חטאו ישראל לא ניתן להם אלא חמשה חומשי תורה וספר יהושע בלבדדרשות שבט הלוי ח"ב עמ' ח
כב ע"ב09 אלמלא לא חטאו ישראל לא ניתן להם אלא חמשה חומשי תורה וספר יהושע וכו'זרע שמשון (תשסג) ואתחנן אות יד
כב ע"ב09 אלמלא לא חטאו ישראל לא ניתן להם אלא חמשה חומשי תורה וספר יהושעלקוטי שיחות חט"ז עמ' 197
כב ע"ב09 אלמלא לא חטאו ישראל לא ניתן להם אלא חמשה חומשי תורה וספר להושעשירי משכיל כלל א פרט ד
כב ע"ב09 אלמלא לא חטאו ישראל לא ניתן להם אלא חמשה חומשי תורה וספר יהושע בלבד שערכה של ארץ ישראל הואבית ישראל (טויסיג) תליתאה ח"ב עמ' סז
כב ע"ב09 אלמלא לא חטאו ישראל לא ניתן להם אלא חמשה חומשי תורה וספר יהושע בלבד וכו' כי ברב חכמה רב כעסבית ישראל (טויסיג) תליתאה ח"א עמ' א, קלב
כב ע"ב09 אלמלא לא חטאו ישראל לא ניתן להם אלא חמשה חומשי תורה וספר יהושע בלבד שערכה של ארץ ישראל הואשיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 436
כב ע"ב09 אלמלא לא חטאו ישראל לא ניתן להם אלא חמשה חומשי תורה וספר יהושע בלבד שערכה של ארץ ישראל הואבית ישראל (טויסיג) שמות עמ' קיט
כב ע"ב09 אלמלא לא חטאו ישראל לא ניתן להם אלא חמשה חומשי תורהסוכת דוד (שירירו) דף פד ע"ב
כב ע"ב09 אלמלא לא חטאו ישראל לא נתן להם אלא חמשה חומשי תורה וספר יהושעלב אהרן (ראנ"ח, שסב) יהושע דף קכב ע"א
כב ע"ב09 אלמלא לא חטאו ישראלאבן ישראל (פישר) אגדה ח"ב עמ' לח
כב ע"ב09 אלמלא לא חטאו ישראלדרשות אבן ישראל עמ' צח
כב ע"ב09 אלמלא לא חטאו ישראל לא ניתן להם אלא חמשה חומשי תורה וספר יהושע בלבד שערכה של ארץ ישראל הואבית ישראל (טויסיג) בראשית עמ' נא
כב ע"ב09 אלמלא(לא) חטאו ישראל לא ניתן להם אלא חמשה חומשי תורה וספר יהושע בלבדאוצרות חיים - פרד"ס התורה עמ' עה
כב ע"ב09 אלמלי זכו ישראל לא ניתן להם אלא תורה שבכתב וספר יהושע בלבדמאור ושמש (תשסט) עמ' תק
כב ע"ב09 אלמלי זכו ישראל לא ניתן להם אלא התורה וספר יהושעדברי שאול שמות עמ' קצג
כב ע"ב09 אלמלי זכו ישראל לא ניתן להם אלא תושב"כ וספר יהושע בלבדמאור ושמש (תשנב) עמ' שנו
כב ע"ב09 אלמלי זכו לא היה להם אלא תורה ויהושע לבד וכו'בנין שלמה ח"ב (תשסז) עמ' כו, נא
כב ע"ב09 אלמלי חטאו ישראל לא ניתן להם אלא ה' חומשי וכו'בית אלהים שער ב עמ' סו
כב ע"ב09 אלמלי חטאו ישראל לא ניתן להם אלא ה' חומשי תורהעוז לו בך מאמר ח אות ב
כב ע"ב09 אלמלי חטאו ישראל לא ניתן להם אלאבתורתו יהגה ח"א עמ' קכז
כב ע"ב09 אלמלי חטאו ישראל לא ניתן להם וכו' ושטמ"קשיחות מוסר (תשסב) עמ' שעז
כב ע"ב09 אלמלי לא חטאו ישראל בעגל לא ניתן להם אלא חמשה חומשי תורה וספר יהושע בלבדלחמי תודה דף ריד ע"א
כב ע"ב09 אלמלי לא חטאו ישראל לא היה להם אלא חמשה חומשי תורהויגד יעקב עמ' תקעא
כב ע"ב09 אלמלי לא חטאו ישראל לא ניתן להם אלא ה' חומשי תורהאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' י
כב ע"ב09 אלמלי לא חטאו לא ניתן להם אלא ה' חומשי וכו'אפיקי ים עמ' רלג
כב ע"ב09 אם זכו ישראל וכו'אור גנוז (מוסקוביץ) עמ' תפד, תקפא
כב ע"ב10 לא ניתן להם אלא חמשה חומשי תורה וספר יהושע בלבדרנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' ריג
כב ע"ב10 לא ניתן להם אלא תורה ויהושעקסת הסופר (תשעו) עמ' שצ {קשיים בספר שופטים}
כב ע"ב11 ה' חומשים וספר יהושע הם ערכה של א"ימי מרום ח"ח עמ' רעט
כב ע"ב11 חמשה חומשי תורה וס' יהושעתורת מנחם חכ"ט עמ' 18, חלק לא עמ' 150, 197
כב ע"ב12 ערכה של א"יאהל משה (שיינרמן) בראשית עמ' לו
כב ע"ב13 כי ברב חכמה רב כעסדברי טובה שופטים ח"א בהקדמה {יש בדברי הנביאים חכמה ותוכחה, וכיון שה' נתן את ספרי הנ"ך כדי להוכיחנו, נתן גם תוספת חכמה ברחמיו כדי להקל מעלינו את הצער}
כב ע"ב13 אין נזקקין לאלקי ישראל חוץ מקונם אשתי נהנית לימשך חכמה במדבר פ' ל פס' יא
כב ע"ב16 ההיא אתתאויחי יעקב דף מג ע"ג
כב ע"ב17 במאי נדרתודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תקעג
כב ע"ב22 מארי כולא לא אכילנאודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' צ
כב ע"ב22 מארי כולא לא טעימנארנת יצחק שמואל עמ' קצג
כב ע"ב28 הלכתא פותחין בחרטהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' נז
כב ע"ב28 והלכתא פותחין בחרטהס' העיקרים (מישור) עמ' תר
כב ע"ב28 והלכתא פותחין בחרטהצמח ה' לצבי (תשסז) עמ' תתכו
כב ע"ב28 פותחין בחרטה ונזקקין לאלקי ישראלנועם הברכה עמ' רטז
כב ע"ב28 פותחין בחרטהמכתב מאליהו - מועדים ח"ב עמ' תב
כב ע"ב28 פותחין בחרטהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' צ
כב ע"ב28 פותחין בחרטה, רא"שאבן ישראל (פישר) אגדה ח"א עמ' עא, פה
כב ע"ב31 רב סחורה הוה לי' נדרא למשרי כו' והשתא דאקפד רב נחמן אדעתא דהכי לא נדרישרגי טובא דרוש טז
כב ע"ב34 נפק רב סחורה ופתח פיתחא לנפשיה רבי אומר וכו' והשתא דאיקפד רב נחמן אדעתא דהכי לא נדרי, ושרא לנפשיהאור מאיר ח"ב עמ' כא
כב ע"ב35 איזו היא דרך ישרה שיבור לו האדםאהבת אמת דף מד ע"א
כב ע"ב35 איזו היא דרך ישרה שיבור לו האדםדרך חיים (תשע) פ"ב הערה 28
כב ע"ב35 איזו היא דרך ישרה שיבור לו האדםשמחת הנפש עמ' סט
כב ע"ב35 רבי אומר וכו' דרך ישרה וכו' האדם וכו' תפארת לעושיה וכו'תורת לוי יצחק עמ' קב
כב ע"ב36 אדעתא דהכי לא נדרישפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' קכג
כב ע"ב36 והשתא דאיקפד רב נחמן אדעתא דהכי לא נדרי ושרא לנפשיהמים חיים (קרייסווירטה) עמ' תשעו
כב ע"ב36 והשתא דאיקפיד רב נחמן אדעתא דהכי לא נדרימים חיים (קרייסווירטה) עמ' תלד
כב ע"ב36 ותפארת לו מן האדם ותוס'חיי נפש על ההגדה עמ' רלח
כב ע"ב מאיריזאת ליעקב במדבר עמ' רצז
כב ע"ב ר"ן ד"ה נדרתס' הזכרונות (אבוהב, תשעד) עמ' רג
כב ע"ב רמב"ן וריטב"אזאת ליעקב במדבר עמ' רצז
כב ע"ב רשב"א ד"ה נפקלקוטי שיחות חל"ג עמ' 187
כג ע"א11 ההוא קצריודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' קס
כג ע"א16 אין פותחין בנולדחכמת התורה דברים עמ' רפב
כג ע"א17 דשכיחי אפקורי דמצערי רבנןאבן פינה עמ' 156
כג ע"א17 דביתהו דאביי וכו' א"ל תיתסרא הנאתי עלך וכו'הר המוריה עמ' קס
כג ע"א23 והתניא מעשה באדם אחד שהדיר את אשתו וכו' ועלתה לרגל וכו'דורות הראשונים כרך ג עמ' 46 הערה יט
כג ע"א23 מלעלות לרגלאור אברהם שמות עמ' קצח {היו עולין לרגל אף שלא בזמן הבית}
כג ע"א23 מעשה באדם א' שהדיר את אשתואור אברהם - תלמוד תורה עמ' קפב
כג ע"א23 מעשה באדם אחד שהדיר את אשתו מלעלות לרגל וכו'היהדות הלאומית עמ' 58
כג ע"א23 מעשה באדם שהדיר את אשתו מלעלות לרגלמצווה ועושה ח"ב עמ' שסז
כג ע"א24 ואלו היית יודע שעוברת על דעתךטהרת יו"ט חט"ז עמ' מח
כג ע"א25 דברי ראב"י בענין נדרי זרוזיןשו"ת ר"י קצבי (תשעט) סי' ד
כג ע"א25 ראב"י אומר אף הרוצה להדיר את חבירו שמאכיל אצלוצוף דבש (לוין) מאמר ב דף יא ע"ב
כג ע"א26 אף הרוצה להדיר את חבירוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' תג
כג ע"א ר"ן ד"ה הנודריפה תאר (תשעח) ח"ג עמ' שסח
כג ע"א ר"ן ד"ה והיתר נדרים ביחיד וכו'עיוני רש"י במדבר עמ' תקכט
כג ע"א ר"ן ד"ה והיתר נדריםזבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' רעג
כג ע"א ר"ן ד"ה והיתרזאת ליעקב במדבר עמ' רצז
כג ע"א רא"ש - הנשים היו נוהגות לעלות לרגל לראות כבוד התורהאור אברהם - הגדה של פסח - קונטרס שואלין ודורשין עמ' תכו
כג ע"א רא"ש - עליה לרגל אחר החורבןאור אברהם - מסכת מגילה עמ' עד
כג ע"א מהר"ץ חיותלקוטי שיחות ח"כ עמ' 55
כג ע"ב01 חסורי מיחסראעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תקס
כג ע"ב03 הרוצה שלא יתקיימו נדריו וכו' בר"הפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' שצב
כג ע"ב03 הרוצה שלא יתקיימו נדריו יעמוד בר"ה ויאמר כל נדרי וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"ג עמ' 573
כג ע"ב03 הרוצה שלא יתקיימו נדריו כל השנה יעמוד בר"ה ויאמר וכו'לבושי בדים סעיף מג
כג ע"ב03 הרוצה שלא יתקיימו נדריו כל השנה יעמוד בר"ה ויאמר כל נדר וכו'מגלה עמוקות (תשסח) אופן ג
כג ע"ב03 הרוצה שלא יתקיימו נדריו כל השנה יעמוד בראש השנה ויאמר כל נדר שאני עתיד לידור יהא בטל ובלבד שיהא זכור בשעת הנדרשל"ה (תשנז) - מס' יומא אות א
כג ע"ב03 הרוצה שלא יתקיימו נדריו כל השנה יעמוד בראש השנה, ותוס'בנין אפרים עמ' עג [הלכה]
כג ע"ב03 הרוצה שלא יתקיימו נדריו כל השנה יעמוד בראש השנה, ותוס'מבשר טוב - ימי הרחמים והסליחות עמ' תפח
כג ע"ב03 הרוצה שלא יתקיימו נדריו כל השנהעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' סו
כג ע"ב03 הרוצה שלא יתקיימו נדריוברכת מועדיך לחיים ח"א דף קה ע"א [שעה ע"ב ד"ה והגם]
כג ע"ב03 הרוצה שלא יתקיימו נדריולב חיים חלק ב דף כז ע"ג, ודף קי"ג ע"א (סימן קס"ב ד"ה נשאלתי)
כג ע"ב04 כל נדר שאני עתידודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תקעה
כג ע"ב14 רב הונא בר חיננא סבר למידרשה בפירקא וכו'מאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 304
כג ע"ב16 מסתים לה סתומי שלא ינהגו קלות ראשתקנת השבין סי' טו (עמ' 160)
כג ע"ב17 קלות ראש בנדריםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תקעז
כג ע"ב18 איבעיא להו פליגי רבנן עליה דרבי אליעזר בן יעקב או לא ואם תימצי לומר פליגי הלכתא כותיה או לאשל"ה (תשנז) תושבע"פ אות תמד
כג ע"ב ר"ן - תפילת כל נדרי וכו'מערכות ישראל (גורדון) דרוש ברכת הורים ומורים עמ' 84-86
כג ע"ב ר"ן ותוס' - אמירת כל נדרי ביו"כ על העבר או על העתידשיחות חכמה ומוסר מאמר כ אות ב
כג ע"ב רשב"א ד"ה ובלבדאזני יהושע (מהד' אדרת) דברים דרוש מה עמ' 33
כג ע"ב רשב"אזאת ליעקב במדבר עמ' רצז
כג ע"ב תוס' בשם ר"ת - מכוונים בכל נדרי להתיר נדרים וכו' שעברו עליהםייטב פנים ח"א דף פד
כג ע"ב תוס' ד"ה ואת - אשכחן יוה"כ דאיקרי ר"הלקוטי שיחות חי"ט עמ' 299, חכ"ד עמ' 578
כג ע"ב תוס' ד"ה ואת - יו"כ נמי ר"ה מקרי, בשם ר"תלבושי בדים סעיף מג
כד ע"א01 קונם אם אין אתה נוטל לבנך וכו'ישא מדברותיך - מגילה עמ' שיח
כד ע"א10 לא כלבא אנא דמהנית לי ולא מהנינא לךמגדל עוז (תשעח) עמ' רנו, רפו
כד ע"א10 לא כלבא אנא דמיתהנינא וכו'המאור שבתורה (שפירא) דברים עמ' רכג, חנוכה-פורים עמ' צז
כד ע"א10 לא כלבא אנא דמיתהנינא מינך ולא מיתהנית מינאיבאמונה שלמה עמ' תקיב
כד ע"א10 לא כלבא אנא דמיתהנינא מינך ולא מיתהנית מינאיבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' תקפ, שמות עמ' רסד, תרעד, ויקרא עמ' קכג, קעג, דברים עמ' תנ, תשכו, יהושע-שמואל עמ' שלב, שצח
כד ע"א10 לא כלבא אנא דמיתהנינא מינך ולא מיתהנית מינאימחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' תקכ
כד ע"א10 לא כלבא אנא דמיתהנינא מינך ולא מיתהנית מינאיתהלה לדוד (והרמן) פרק קיב פסוק ו הערה יט
כד ע"א10 לא כלבא אנא דמיתהנינא מינך ולא מיתהניתדורש טוב (פודור) עמ' 42
כד ע"א10 לא כלבא אנא דמיתהנינא מינךנחלת דבש (ברייזכר) עמ' שפ
כד ע"א10 לא כלבא אנא דמיתהנינא ממך ולא מתהנית מינאיהסתרים באסתר עמ' 258
כד ע"א10 לא כלבא אנא דמתהנינא מינךטוב עין (אוסטרובצא) עמ' יב
כד ע"א10 לא כלבא אנא דמתהנינא מנך ולא מתהנית ממניעיוני פרשה (ריבלין) שמות עמ' 78
כד ע"א10 לא כלבא אנאהאיר ממזרח - אבות עמ' מה
כד ע"א10 לאו כלבא אנא דמתהנינא מינןרנת יצחק שמואל עמ' רכו, ישעיה עמ' רכב, תהלים עמ' רצז, משלי עמ' קכה, ה' מגילות עמ' שעט
כד ע"א10 לאו כלבא אנאגבורת יצחק שבועות עמ' קכט
כד ע"א10 לאו כלבא אנא דמהנינא מינך כו' לאו מלכא אנא דמהנית לך ואת לא מהנית ליגבורת יצחק חנוכה-פורים (תשסח) עמ' שמב
כד ע"א10 לאו כלבא אנא דמתהנינא מינך ולא מתהנית מינאירנת יצחק תענית עמ' פט
כד ע"א10 לאו כלבא אנא וכו'משנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ג עמ' קלח
כד ע"א10 לאו כלבא אנא ולאו מלכא אנאלקט שיחות מוסר ח"ב עמ' תקכח
כד ע"א12 קונם שאי אתה נהנה לי וב'מאורי שערים עמ' שעה
כד ע"א16 הריני כאילו התקבלתידברי יואל מועדים ח"ט עמ' רמו
כד ע"א16 הריני כאילו התקבלתימשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' קלג, שמג
כד ע"א16 הריני כאילו התקבלתימשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' מב
כד ע"א16 הריני כאילו התקבלתישבות יעקב (אבולפיה) עמ' ריח {הנשבע לתת לחבירו מתנה ולא רצה המקבל פטור הנותן}
כד ע"א16 כאילו התקבלתיתורת מנחם חי"ט עמ' 322
כד ע"א21 דנדרא הוי משום דאמר ליה לאו מלכא אנאנתיבות יצחק ח"ג עמ' קמח, קסו
כד ע"א21 ומודה רבי אלעזר בהאי דנדרא הוי משום דאמר ליה לאו מלכאנתיבות יצחק חנוכה ופורים עמ' קמג
כד ע"א22 לאו מלכא אנא דמהנינא לך ואת לא וכו'ייטב פנים ח"ב דף עא
כד ע"א22 לאו מלכא אנא דמהנינא לך ואת לא מהנית ליעבודת חיים ח"א עמ' פב
כד ע"א22 לאו מלכא אנא דמהנינא לך ואת לא מהנית ליבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' ל, תשמז, ויקרא עמ' לד, קכג, קעג, תכד, תקעה, דברים עמ' תנ, תשכו, יהושע-שמואל עמ' שלב
כד ע"א22 לאו מלכא אנא דמהנינא לך ואת לא מהנית לידעת תפלה עמ' רנג
כד ע"א22 לאו מלכא אנא דמהנינא לך ואת לא מהנית ליהֻידוֹת אהרן (תשסא) עמ' רלד, רלו
כד ע"א22 לאו מלכא אנא דמהנינא לך ואת לא מהנית ליהֻידוֹת אהרן (תשסז) עמ' רלח, רמ
כד ע"א22 לאו מלכא אנא דמהנינא לך ואת לא מהנית ליצניף מלוכה (רייז) עמ' עט
כד ע"א22 לאו מלכא אנא דמהנינא לך ואת לא מהנית לישערי אורה (מילר) ח"א עמ' קג, קפה
כד ע"א22 לאו מלכא אנא דמהנינא לךדעת שבת עמ' קח
כד ע"א22 לאו מלכא אנא דמהנינא לךעיוני רש"י במדבר עמ' רמג
כד ע"א22 לאו מלכא אנא דמתהנינא לך ולא קמהנית לימחשבה למעשה עמ' נד
כד ע"א22 לאו מלכא אנאבעקבות משה שמות עמ' ט-י
כד ע"א22 לאו מלכא אנאדולה ומשקה - התורה וקניניה עמ' רכה, תיג {מידתו של מלך מהנה ולא נהנה}
כד ע"א22 לאו מלכא אנאשיחות לספר דברים עמ' קיז {תפקידו המרכזי של מלך - נתינה}
כד ע"א22 לאו מלכא אנאתורת מנחם חנ"ד עמ' 18 {שהמלך אינו נהנה מן העם}
כד ע"א36 נדרי זירוזיןודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' רפט
כד ע"א ר"ן - כאילו התקבלתירוח חיים (פאלאג'י) ח"א דף קנ ע"ד
כד ע"א ר"ן בשם הרשב"אבית אברהם (חנניה) עמ' רלח
כד ע"א ר"ן בשם הרשב"אודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' קפ
כד ע"א תוס' ד"ה מי סברתשו"ת ר"י קצבי (תשעט) סי' ד
כד ע"ב נדרי הבאיעיוני רש"י דברים ח"א עמ' נג
כד ע"ב נדרי הבאי, אמר קונם אם לא ראיתי בדרך הזה כעולי מצריםכתנות אור עמ' תרכח
כד ע"ב נדרי הבאי, פי' הרא"ששם דרך ויקרא עמ' ה
כד ע"ב נחש כקורת בית הבדשיחות ר' ראובן עמ' ב
כה ע"א04 כשהן משביעין אותו אומרים לו הוי יודע שלא על תנאי שבלבך אנו משביעין אותך אלא על דעתינו ועל דעת בית דיןשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' קנה
כה ע"א05 משביעין אותך כו' ע"ד ב"דתורת מנחם חכ"ג עמ' 160
כה ע"א10 קניא דרבא וכו'מי השלוח (מישור) ח"א עמ' מח, קפה, רמח, רנב, ח"ב עמ' צה, קנז
כה ע"א10 קניא דרבאדברי שאול ויקרא עמ' יט
כה ע"א10 קניא דרבאהאיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' תיח
כה ע"א10 קניא דרבאס' העיקרים (מישור) עמ' תיז
כה ע"א10 קניא דרבאפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' עז
כה ע"א10 דההוא גברא דהוה מסיק בחבריה זוזי וכו' נקוט האי קניא בידך נסב ספר תורה ואישתבע וכו'של"ה (תשנז) תושבע"פ אות ריט, רכג
כה ע"א13 אמר ליה רבא אם כן זיל אישתבע ליה דפרעתיה אזל ואייתי קניא ויהיב זוזיפרי צדיק ראה אות ז
כה ע"א21 וכן מצינו במ"ר שהשביעאהבת ציון דרוש יב
כה ע"א21 וכן מצינו במשה רבינו וכו' ועל דעת המקוםשל"ה (תשנז) - עשרה מאמרות אות נה
כה ע"א21 וכן מצינו במשה רבינו כשהשביע את ישראל בערבות מואב וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' רצז
כה ע"א21 וכן מצינו במשה רבינו כשהשביע את ישראל בערבות מואב וכו' אלא על דעתי ועל דעת המקוםדרכי התשובה עמ' פד
כה ע"א22 כרת משה ברית עם ישראל על התורה והמצוותבנין משה (מייזליש) ח"ב עמ' קטז
כה ע"א22 כרת משה ברית עם ישראל על התורה וכו'משען המים דף כט ע"ב-ע"ג
כה ע"א22 כרת משה ברית עם ישראל על התורהלהורות נתן דברים עמ' רכט
כה ע"א22 כרת משה ברית עם ישראלעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תשמה
כה ע"א22 כשהשביע את ישראל בערבות מואב וכו'שמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' רנא
כה ע"א22 כשהשביע וכו'אבן ישראל (פישר) אגדה ח"ב עמ' קיב {משה כרת ברית עם ישראל בערבות מואב}
כה ע"א22 כשהשביע וכו'ערבי נחל (תשסד) עמ' תתרנג, תתשו {ישראל קבלו התורה בשבועה}
כה ע"א22 כשהשביע וכו'פרשת דרכים (תשסה) עמ' שלז {משה כרת ברית עם ישראל על התורה ועל המצות}
כה ע"א22 כשהשביע משה את ישראלמנות הלוי (תשסב) עמ' שפח
כה ע"א22 משה רבינו השביע את ישראלאהבת ציון (תשסד) דרוש יב עמ' קמ-קמא {הוצרך להשביענו כדי שלא נוכל לומר שהתורה מחייבת רק באותו זמן ובאותו מקום}
כה ע"א22 משה רבינו כשהשביע את ישראלתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' רלט
כה ע"א23 אמר משה לישראל הוו יודעים שלא על דעתכם אני משביעאוזן שמואל דף נג ע"א
כה ע"א23 אמר משה לישראל לא על דעתכם אני משביע אתכםמהר"ם שיק דברים עמ' קפ
כה ע"א23 לא על דעתכם אני משביע אתכםחכמת התורה ויגש עמ' לט
כה ע"א23 שלא על דעתכם אני משביע אתכםדרשות מהר"ם שיק עמ' תרפז
כה ע"א24 נשבעו על דעת הקב"ה ועל דעת משהדרשות מהר"ם בריסק - מועדים עמ' פט
כה ע"א25 על דעת המקוםדרך חיים (תשע) פ"ב הערה 380
כה ע"א36 ושקולה מצות ציצית כנגד תרי"ג מצוותכתנות אור עמ' רלב
כה ע"א36 שקולה מצוות ציצית כנגד כל מצות שבתורהלקט אמרי קודש - במדבר עמ' מז
כה ע"א36 שקולה מצות ציצית ככל המצות שבתורהגבורת יצחק שבת ובהמ"צ עמ' לז
כה ע"א36 שקולה מצות ציצית ככל המצוות שבתורהרנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' שנ
כה ע"א36 מצות ציצית שקולה ככל המצותראשית חכמה (תשמד) - קדושה פרק ו אות נב
כה ע"א36 מצות ציצית שקולה ככל המצותשבט מישראל (קרמניץ) פרק יד פסוק ג
כה ע"א36 מצות ציצית שקולה כנגד כל התרי"ג מצותנחמד ונעים (תשסח) שלח ד"ה פירוש אחר
כה ע"א36 מצות ציצית שקולה נגד כל המצוותבת עין (תשסז) עמ' שנד
כה ע"א36 מצות ציצית ששקולה כנגד כל התורה כולהקרן לדוד ויקרא-במדבר עמ' שו
כה ע"א36 ציצית שקולה ככל המצוותשיחות לספר שמות עמ' קטז, שיחות לספר ויקרא עמ' קצד
כה ע"א36 ציצית שקולה כנגד כל המצוותנטריקן (תשעד) עמ' עט
כה ע"א36 ציצית שקולה כנגד כל המצוותתורת אליהו עמ' טו
כה ע"א36 ציצית שקולה כנגד כל התורה כולה וכו'אמרות ה' השלם ח"ה עמ' קס
כה ע"א36 שקולה מצוות ציצית כנגד כל המצוות שבתורהאוזן שמואל דף סח ע"א
כה ע"א36 שקולה מצות ציצית וכו'אור גנוז (מוסקוביץ) עמ' תרב
כה ע"א36 שקולה מצות ציצית וכו'טוב טעם במדבר עמ' פא
כה ע"א36 שקולה מצות ציצית ככל המצותמעגלי צדק (פאנעט) במדבר עמ' קכט
כה ע"א36 שקולה מצות ציצית ככל תרי"ג מצותדברי שאול במדבר עמ' קטו, קיח, קיט
כה ע"א36 שקולה מצות ציצית כנגד כל המצוותקהלת דוד (טאלנא, תשסג) עמ' רל
כה ע"א36 שקולה מצות ציצית כנגד כל המצותדרשות מהרא"ל (תשנט) סי' קב אות א
כה ע"א36 שקולה מצות ציצית כנגד כל המצותלקוטי שיחות חל"ג עמ' 153
כה ע"א36 שקולה מצות ציצית כנגד כל התרי"ג מצותילקוט דברי חכמים במדבר סי' פה, פו
כה ע"א36 שקולה מצות ציצית כנגד כל מצוות שבתורהבית ישראל (טויסיג) תנינא ח"ב עמ' נט
כה ע"א36 שקולה מצות ציצית כנגד כל מצוות שבתורהדעת תורה ויקרא עמ' עג
כה ע"א36 שקולה מצות ציצית כנגד כל מצוות שבתורהמאור עינים (תשנח) עמ' מט
כה ע"א36 שקולה מצות ציצית כנגד כל מצוות שבתורהמאור עינים (תשעט) עמ' פ
כה ע"א36 שקולה מצות ציצית כנגד כל מצוות שבתורהמדבר קדמות (תשסח) עמ' קי
כה ע"א36 שקולה מצות ציצית כנגד כל מצוות שבתורהמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשמב) ח"א עמ' קיב
כה ע"א36 שקולה מצות ציצית כנגד כל מצוות שבתורהמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"א עמ' קטז
כה ע"א36 שקולה מצות ציצית כנגד כל מצוות שבתורהשיחות חכמה ומוסר מאמר לא אות א, מאמר לה אות ב, מאמר לו אות ד
כה ע"א36 שקולה מצות ציצית כנגד כל מצות שבתורה וכו' חמורה עבודת כוכבים וכו'תפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' שעא-שעב (רכג) {מצינו כן בעוד כמה מצוות}
כה ע"א36 שקולה מצות ציצית כנגד כל מצות שבתורהילקוט עטרת צבי עמ' נז
כה ע"א36 שקולה מצות ציצית כנגד כל מצות שבתורהנועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף נז ע"ד
כה ע"א36 שקולה מצות ציצית כנגד כל מצות שבתורהפאר יעקב ח"א עמ' צב
כה ע"א36 שקולה מצות ציצית כנגד כל מצות שבתורהפרי צדיק תולדות אות ט, וישלח אות ו
כה ע"א36 שקולה מצות ציצית כנגד כל מצות שבתורהשיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 146
כה ע"א36 שקולה מצות ציצית כנגד כל מצות שבתורהתפארת צבי שמות עמ' תלה
כה ע"א36 שקולה מצות ציצית כנגד תרי"ג מצוות התורהמגן אברהם (טריסק, תשסו) עמ' תרפו
כה ע"א36 שקולה מצות ציצית כנגד כל מצות שבתורהשם משמעון (שפירא, תשכה) עמ' יא
כה ע"א36 שקולה ציצית ככל התורהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' תקכז
כה ע"א36 שקולה ציצית כנגד כל המצות כולןמי השלוח (תשסז) ח"ג דף רעג
כה ע"א36 שקולה ציצית כנגד כל התורהאור חדש (זיטשיק, תשסח) במדבר עמ' פב
כה ע"א36 שקולה ציצית כנגד כל מצות שבתורהברכת אברהם (תשנד) עמ' קיא
כה ע"א44 חמורה ע"ז שכל הכופר בה כאילו מודה בתורה כולהעצי חיים על התורה עמ' צט, קג
כה ע"א44 חמורה ע"ז שכל הכופר בה כאילו מודה בתורה כולהשערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר רב
כה ע"א44 חמורה ע"ז שכל הכופר בה כאילו מורה בתורה כולהתורת מנחם חי"ט עמ' 102
כה ע"א44 חמורה עבודה זרה שכל הכופר בה וכו'אור גנוז (מוסקוביץ) עמ' תרב
כה ע"א44 חמורה עבודת כוכבים שכל הכופר בה כאילו מודה בתורה כולהאמרי נועם (מועדים) סי' א לשבת הגדול
כה ע"א44 חמורה עבודת כוכבים שכל הכופר בה כאילו מודה בתורה כולהדרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' קסו
כה ע"א44 חמורה עבודת כוכבים שכל הכופר בה כאילו מודה בתורה כולהשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' קנד
כה ע"א44 חמורה עבודת כוכבים שכל הכופר בה כאילו מודה בתורה כולהבית ישראל (טויסיג) דברים עמ' ז-ח
כה ע"א44 חמורה עבודת כוכבים שכל הכופר בה כאילו מודה בתורה כולהבית ישראל (טויסיג) תנינא ח"ב עמ' נט
כה ע"א44 חמורה ע"זבאר בשדה עמ' תפ
כה ע"א44 חמורה ע"ז שכל הכופר בה כאילו מודה בתורה כולהכתר שם טוב (תשסד) סי' תיז
כה ע"א45 הכופר בע"ז כמודה בכל התורהתורת העולה ח"ג פרק לח
כה ע"א45 הכופר בע"ז כמודה בכל התורהאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' רצה ע"ב
כה ע"א45 ולישבע יתהון דמקיימיתון עבודת כוכבים ותורה כולה אי נמי שש מאות ושלש עשרה מצותשל"ה (תשנז) על הפרשיות - הקדמה אות כ
כה ע"א45 ולשבע יתהון וכו' תורה כולה א"נ תרי"ג מצוותפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' קיז
כה ע"א45 כל הכופר בה כאילו מודה בכל התורהעיוני פרשה (ריבלין) במדבר עמ' 100
כה ע"א45 כל הכופר בע"ז כאילו מודה בכל התורהמגלה צפונות (תשעד) שמות עמ' שפב, תיא, תסג, תפח
כה ע"א45 כל הכופר בעבודה זרה כמודה בכל התורהדרשות משמר הלוי (תשעא) עמ' קנה
כה ע"א47 נחש כקורת בית הבדשיחות ר' ראובן עמ' ב
כה ע"א48 ההוא חויא וכו' רמו ליה תליסר אורוותא דתיבנא ובלע יתהוןשיחות ר' ראובן עמ' ב
כה ע"א48 ולא והא ההוא חויא דהוה בשני שבור מלכא, רמו ליה תליסר אורוותא דתיבנא ובלע יתהוןתורה ודעת תשע-תשעא עמ' רסז
כה ע"א50 אגבו טרוף קא אמרינןמאיר עיני חכמים מהדו"ג ח"ב דף רנו
כה ע"א ר"ן - אין מרובע בבריותציץ השדה חנוכה עמ' לב
כה ע"א ר"ן - נדרי הבאיפחד יצחק שבת קונטרס רשימות אות ו
כה ע"ב01 נדרי שגגות מותריםמקוה מים (עזריאל) ח"ב דף סו ע"א
כה ע"ב06 ראה אוכלים תאנים ואמר הרי הם קרבןחנן אלקים עמ' עג, מקראי קדש (תשנג) עמ' קלד
כה ע"ב06 ראה אותם אוכלים תאנים ואמר הרי עליכם קרבן ונמצאו אביו ואחיו והיו עמהם אחריםפרשת דרכים (תשסה) עמ' שיח
כה ע"ב06 ראה אותם אוכלים תאניםמפניני הרב עמ' קצח
כה ע"ב06 ראה אותן אוכלין תאנים ואמר הרי עליכם קרבןדרכי נועם (הרנזון) דרוש כג
כה ע"ב11 שבועות שגגותמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' פז
כה ע"ב11 שבועות שגגות מותרותלקט שיחות מוסר ח"א עמ' צח {משום שנאמר האדם בשבועה}
כה ע"ב18 עד שבא רבי עקיבא ולימד נדר שהותר מקצתו הותר כולושבט מיהודה (גרינוולד) עמ' תג
כה ע"ב19 נדר שבטל מקצתו בטל כולובנין דוד (מייזלש) בראשית - ויגש אות י
כה ע"א19 נדר שהותר מקצתו הותר כולומים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' קלב
כה ע"ב19 נדר שהותר מקצתו הותר כולובן פורת יוסף (תשעא) עמ' נב
כה ע"ב19 נדר שהותר מקצתו הותר כולוגור אריה דברים פ"ג הערה 33
כה ע"ב19 נדר שהותר מקצתו הותר כולודברי יחזקאל שרגא תליתאה עמ' קעג
כה ע"ב19 נדר שהותר מקצתו הותר כולודברי שלום (הלברשטם) עמ' ע
כה ע"ב19 נדר שהותר מקצתו הותר כולולחמי תודה דף רנ ע"א
כה ע"ב19 נדר שהותר מקצתו הותר כולומגלה עמוקות (תשסח) אופן ב
כה ע"ב19 נדר שהותר מקצתו הותר כולומקוה מים (עזריאל) ח"ב דף סה ע"ד
כה ע"ב19 נדר שהותר מקצתו הותר כולוצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' שעט
כה ע"ב19 נדר שהותר מקצתו הותר כולואמרי יצחק במדבר-דברים עמ' רעה הערה ז
כה ע"ב19 נדר שהותר מקצתו ורא"שפרשת דרכים (תשנב) עמ' רכד
כה ע"ב19 נדר שהותר מקצתועיוני רש"י במדבר עמ' תקלד
כה ע"ב19 נדר שהותר מקצתועיוני רש"י דברים ח"א עמ' צו
כה ע"ב22 כולכם אסורין חוץ מאבאחכמת התורה דברים עמ' רסג
כו ע"א ר' מאיר סבר תפוס לשון ראשון, ור' יוסי סבר תפוס לשון אחרוןשם יחזקאל עמ' רמח
כו ע"ב א"ל רבא לרבה ולר' עקיבא וכו' הי דין ראשוןדורות הראשונים כרך ו עמ' 48
כו ע"ב שתלאן זה בזהמגיד דבריו ליעקב (מביאלה, תשסד) עמ' קנח
כו ע"ב קונם בצל שאני טועם שהבצל רע ללבפרשת דרכים (תשסה) עמ' שיט
כו ע"ב בצל רע ללבמנחת קנאות עמ' קמ
כו ע"ב רא"ש ד"ה וסיפא - שאוסרן על פלוני ואח"כ אמר פלוני כפלוני הוי התפסהמגיד דבריו ליעקב (מביאלה, תשסד) עמ' קס
כו ע"ב מיוחס לרש"י ד"ה כגון - שתלאן זה בזה, פירוש שאמר יהא אסור כפלונימגיד דבריו ליעקב (מביאלה, תשסד) עמ' קס
כז ע"א11 דתנו רבנן נדר מחמשה בני אדם כאחדמצווה ועושה ח"ב עמ' תרסה
כז ע"א15 נדרי אונסים הדירו חבירו שיאכל אצלורוח חיים (פאלאג'י) ח"ב דף קלה ע"ד
כז ע"א15 נדרי אונסין הדירו חבירו וכו'דורות הראשונים כרך א עמ' 208
כז ע"א15 נדרי אונסיןצמח צדקה עה"ת עמ' קעג
כז ע"א15 נדרי אונסיןשו"ת ר"י קצבי (תשעט) סי' ד
כז ע"א15 נדרי אונסין הדירו חברו שיאכל אצלורוח חיים (פאלאג'י) ח"ב דף קל"ה ע"ד (חו"מ סימן ש"א ד"ה איברא)
כז ע"א17 או שחלה בנו וכו' הרי אלו נדרי אונסיןדרך השער (תשנו) עמ' עב, עג
כז ע"א18 ההיא דאתפוס זכוותיה בבית דיןכתר תורה (תשסז) עמ' רצא
כז ע"א22 טענת אונסאזני יהושע (מהד' אדרת) ויקרא-במדבר דרוש לב עמ' 154
כז ע"א22 אונס רחמנא פטריהעצי חיים - מועדים עמ' רכג {מכל המצות}
כז ע"א22 אונס רחמנא פטריהדברי יחזקאל שרגא תליתאה עמ' ער
כז ע"א22 אונס רחמנא פטריהדמשק אליעזר (חדש, תשנז) עמ' 48
כז ע"א22 אונס רחמנא פטריהכתונת פסים (תשעא) עמ' קכה
כז ע"א22 אונס רחמנא פטריהשו"ת ר"י קצבי (תשעט) סי' ד
כז ע"א22 אנוס הוא ואנוס רחמנא פטריהשל"ה (תשנז) - תולדות אדם אות רכב
כז ע"א22 אנוס הוא ואנוס רחמנא פטריה, דכתיב ולנערה לא תעשה דברשל"ה (תשנז) - מס' פסחים אות רפה
כז ע"א22 אנוס הוא ורחמנא פטריהחקל יצחק (תשסג) עמ' כב
כז ע"א22 אנוס רחמנא פטריהאוצרות חיים - תשובה ותיקונים עמ' קנב
כז ע"א22 אנוס רחמנא פטריהגנת אגוז (תשמט) עמ' ר
כז ע"א22 אנוס רחמנא פטריהישועה ורחמים עמ' יט
כז ע"א22 אנוס רחמנא פטריהנאות דשא (שניאור) דברים עמ' 175
כז ע"א22 אנוס רחמנא פטריהנתיבות חיים (מטלין, תשמא) עמ' קכז
כז ע"א22 אנוס רחמנא פטריהנתיבות חיים (מטלין, תשסט) עמ' שד, שלא
כז ע"א22 אנוס רחמנא פטריהס' העיקרים (מישור) עמ' תקפח
כז ע"א22 אנוס רחמנא פטריהשיחות הר"ן (תשע) ח"א עמ' קיט
כז ע"א22 אנוס רחמנא פטריהתורת אברהם עמ' ס, סא
כז ע"א22 ואנוס רחמנא פטריהאמרי מאיר (מאירי) קהלת פ"ז פסוק כג
כז ע"א22 ואנוס רחמנא פטריהכתונת פסים (תשמה) פרשת מצורע כג ע"ג
כז ע"א22 ואנוס רחמנא פטריהשיחות ר' ראובן עמ' עה
כז ע"א ר"ן - בהפרת הבעל ל"א נדר שהותר מקצתועיוני רש"י דברים ח"א עמ' צו
כז ע"א ר"ן - ודאמר הותרה מקצתושער יוסף (תקיז) דף לו ע"ב
כז ע"א ר"ן מפניני הרב עמ' קצח
כז ע"א ר"ן ד"ה לרבא - נדר שהותר מקצתו ע"י חרטהרנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' רמב
כז ע"א תוס' ד"ה איכאחכמת התורה ויגש עמ' קמו
כז ע"א תוס' ד"ה ולר"ה אסמכתא היא וכו'לשון ערומים דף יב ע"א
כז ע"ב18 והוא דקנו מיניה בבי"ד חשובדרכי חושן עמ' קפד [הלכה]
כז ע"ב19 נודרים לאנסיםתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' קטו, ח"ב עמ' קכח {חזינן דלהציל ממונו שרי}
כז ע"ב19 נודרים לאנסיםתתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' ריג {שבועת שקר למנוע הפסד}
כז ע"ב19 נודרים להרגים וכו' באומר בליבו היוםתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' רעט
כז ע"ב19 נודרים להרגים וכו'זכר דוד על התורה עמ' קמא
כז ע"ב19 נודרים להרגים ותוס'ויחי יעקב דף מג ע"ג
כז ע"ב19 נודרים להרגים כו'דרכי איש דף לא ע"א, עא ע"ג
כז ע"ב19 נודרים להרגיםברכת אבות עמ' רפז
כז ע"ב19 נודרים להרגין וכו'שו"ת ר"י קצבי (תשעט) סי' ד
כז ע"ב19 נודרים להרגין ולמוכסין בית שמאי אומרים בכל נודרין חוץ מבשבועהתורי זהב (תשעג) עמ' רמב
כז ע"ב19 נודרין להרגין היכי נדר יאסרו כל פירות כו'קול שמואל (קונפורטי) דף פד ע"א
כז ע"ב19 נודרים למוכסיםדרכי חושן עמ' קפו, שעז [הלכה]
כז ע"ב19 נודרין לאנסיןחכמת התורה תולדות עמ' רסו
כז ע"ב19 נודרין להרגים ולחרמים וכו'ס' חסידים סי' תכא
כז ע"ב19 נודרין להרגים ולחרמין ולמוכסין שהוא תרומהאבן יהושע עמ' 130
כז ע"ב19 נודרין להרגין וכו' שהוא תרומה וכו', שהוא של בית המלך אע"פ וכו'בני יששכר ח"ב דף קסה ע"ג
כז ע"ב19 נודרין להרגין וכו'מגדל עוז (תשעח) עמ' רכז
כז ע"ב19 נודרין להרגין ולחרמין וכו' שהוא תרומה אע"פ וכו'ישמח משה (גאלופוליטי) דף לב ע"ד
כז ע"ב19 נודרין להרגין ולחרמין וכו' שהיא תרומה אף על פי שאינה תרומהדברים טובים (אלישיב) עמ' 449
כז ע"ב19 נודרין להרגין ולחרמין וכו'מאורי שערים עמ' שכט
כז ע"ב19 נודרין להרגין ולחרמין ולמוכסין שהיא תרומהפרשת דרכים (תשסה) עמ' שמט
כז ע"ב19 נודרין להרגין ולחרמין ולמוכסיןנאוה תהלה עמ' רעז
כז ע"ב19 נודרין להרגין ולחרמיןדברי שאול במדבר עמ' רסה
כז ע"ב19 נודרין להרגין ולמוכסין וכו'אגרא דכלה ח"א עמ' תיב
כז ע"ב19 נודרין להרגין ולמוכסין שהוא תרומה וכו'בני יששכר (תשסח) ח"ג עמ' שצו
כז ע"ב19 נודרין להרגין ולמוכסיןיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' רנד, ח"ב עמ' רד, ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' עא, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' סג, סה
כז ע"ב19 נודרין להרגין ותוס'שער יוסף (תקיז) דף ו ע"ב
כז ע"ב19 נודרין להרגין כו' ותוס' ד"ה במוכסשם שלמה דף עו ע"ד, עז ע"א
כז ע"ב19 נודרין להרגיןשארית יעקב (אלגזי) דף קא ע"א
כז ע"ב19 נודרין להרגיןשארית יעקב (אלגזי, תשנא) עמ' שכז
כז ע"ב19 נודרין לחרמין ולהרגין ולמוכסיןשו"ת ר"י קצבי (תשעט) ליקוטים סי' ה
כז ע"ב19 נשבעין להרגין ולמוכסיןשבות יעקב (אבולפיה) עמ' סה
כז ע"ב19 נודרים להרגים ולחרמיםערוגת הבושם (הראשון) ח"א עמ' 48
כז ע"ב19 נשבעים לאונסים ולמוכסיןמגלה צפונות (תשעד) שמות עמ' שכז
כז ע"ב19 נודרים לאנסים ואפילו בשבועה וכו'שם יחזקאל עמ' תס
כז ע"ב19 נשבעים לאנסיםראשון לציון (תשסח) עמ' סג
כז ע"ב19 נשבעים לאנסיםראשון לציון (תשעח) עמ' קה
כז ע"ב19 נודרים להרגים ולחרמיןצמח צבי אגרת סה
כז ע"ב19 נודרין להורגיםאם הבנים ח"א דף סב ע"ב
כז ע"ב21 בכל נודריןצמח צדקה עה"ת עמ' קעד
כז ע"ב21 בש"א בכל נודרין וכו' וב"ה אומריםדורות הראשונים כרך א עמ' 208
כז ע"ב21 בש"א בכל נודרים חוץ מבשבועה וב"ה אומרים אפילו בשבועהאהל יעקב (שפירא) דף מא ע"א
כז ע"ב21 בש"א בכל נודרין חוץ משבועהעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' סג
כח ע"א03 בית שמאי אומרים במה שהוא מדירו ובית הלל אומרים אף במה שאינו מדירומשך חכמה במדבר פ' לב פס' טז
כח ע"א08 דד"ד - רשב"א בשם תוספות, ר"ן בשם תוספות ומאיריראה חיים ח"א דף פט ע"ד [שו ע"א ד"ה וגדולה]
כח ע"א08 דינא דמלכותא דינאאבני אש (אויש) מועדים עמ' קסו {כשאינו עושה שינוי מישראל לאומות}
כח ע"א08 דינא דמלכותא דינא וכו' ורא"שכח מעשיו הגיד לעמו ח"א דף כד ע"ב
כח ע"א08 דינא דמלכותא דינא ופסקי הרא"שבני אתה עמ' לט
כח ע"א08 דינא דמלכותא דינא ור"ןפרשת דרכים (תשנב) עמ' רמג
כח ע"א08 דינא דמלכותא דינא ור"ןפרשת דרכים (תשסה) עמ' שמו
כח ע"א08 דינא דמלכותא דינאאורות המאירים ולקוטי ישכר עמ' קכד
כח ע"א08 דינא דמלכותא דינאאמירה נעימה (בלוך) עמ' נח
כח ע"א08 דינא דמלכותא דינאבית יעקב (תשסא) עמ' סא
כח ע"א08 דינא דמלכותא דינאהמאור הגדול (גר"א) עמ' תכה
כח ע"א08 דינא דמלכותא דינאחכמת התורה בא עמ' שמה
כח ע"א08 דינא דמלכותא דינאחכמת התורה ויגש עמ' רסב
כח ע"א08 דינא דמלכותא דינאחכמת התורה תולדות עמ' קסח
כח ע"א08 דינא דמלכותא דינאמאור ושמש (תשסט) עמ' תרפה, תשמט, תתקנ
כח ע"א08 דינא דמלכותא דינאמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ב עמ' רנה
כח ע"א08 דינא דמלכותא דינאמשמרת איתמר (תשסז) עמ' נט
כח ע"א08 דינא דמלכותא דינאנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' ל אות ב
כח ע"א08 דינא דמלכותא דינאעמק המלך (תשסג) עמ' 816, 213
כח ע"א08 דינא דמלכותא דינאפני חיים (פלג'י) עמ' קמ ע"א, שנו ע"א
כח ע"א08 דינא דמלכותא דינאפרי צדיק שמות אות יב, בשלח אות ט, פ' החודש אות ט, תזריע אות ו, בהר אות ה, חוקת אות ב, בלק אות טו, פנחס אות יא, מסעי אות יג, עקב אות יב, ערב יוכ"פ אות א
כח ע"א08 דינא דמלכותא דינאקומץ המנחה (ר' צדוק) עמ' 80 (סי' עט), מחשבות חרוץ סי' יז (עמ' 143)
כח ע"א08 דינא דמלכותא דינאשל"ה (תשנז) פרשת חיי שרה אות ז, ויצא אות ו, שופטים אות ח
כח ע"א08 דינא דמלכותא דינאתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' קנב
כח ע"א08 דינא דמלכותא דינא, ור"ןלב הארי - שער יחוד המעשה עמ' שנב
כח ע"א08 דינא דמלכותא דינא, רשב"א ריטב"א נ"י ר"ן שטמ"ק ומהר"ץ חיותדרכי חושן עמ' שפא, שפח-שפט, שצא, שצב, שצה [הלכה]
כח ע"א08 דינא דמלכותא וכו'ביאורי הזוהר (ר' דובער) דף כו ע"א, לח ע"א
כח ע"א08 והאמר שמואל דינא דמלכותא דינאנאוה תהלה עמ' שמב
כח ע"א10 במוכס שאין לו קצבהתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' עה(רמג) {ביאורו}
כח ע"א11 במוכס העומד מאיליו, ר"ן תוס' רשב"א רא"ש ושטמ"קדרכי חושן עמ' שנט [הלכה]
כח ע"א13 באומר יאסרו לי כל פירות שבעולם אם אינם של בית המלך וכו'בני יששכר ח"ב דף קסה ע"ג
כח ע"א13 באומר יאסרו פירות העולם עלי אם אינן של בית המלך ואף על גב דסבירא לן דברים שבלב אינם דברים לגבי אונסין שאניבני יששכר (תשעז) ח"ב עמ' רמה
כח ע"א13 דאמר יאסרו כל פרות שבעולםזרע יעקב (ניניו) עמ' מז
כח ע"א13 יאסרו כל פרות שבעולם עליפרשת דרכים (תשסה) עמ' שמט
כח ע"א16 אומר בלבו היום ומוציא בשפתיו סתםאבן יהושע עמ' 110
כח ע"א16 אומר בלבו היוםבנין אפרים עמ' עג [הלכה]
כח ע"א16 באומר בלבו היוםערבי נחל (תשסד) עמ' תתרנב, תתשו {גבי שבועה לא מהני טענת אונס לבטל השבועה אם לא היכא שנשבע בפיו וביטל בלבו}
כח ע"א16 באומר בלבו היום ומוציא בשפתיו סתםדרך השער (תשנו) עמ' ד
כח ע"א18 דברים שבלבאזני יהושע (מהד' אדרת) ויקרא-במדבר דרוש לב עמ' 154
כח ע"א18 דברים שבלב אינם דברים לגבי אונסין שאניפאר יעקב ח"ג עמ' תרלח
כח ע"א18 דברים שבלב אינם דבריםלחמי תודה דף קעט ע"א
כח ע"א18 דברים שבלב אינם דבריםעיונים במשלי עמ' שלז, שעד
כח ע"א18 דברים שבלב אינם דבריםתורת מנחם חל"ח עמ' 172
כח ע"א18 דברים שבלב אינן דבריםחכמת התורה תולדות עמ' רלח, ערב, רפב-רפו, תמ, תקעט, תקפה
כח ע"א35 שאלה בשבועהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תקעא
כח ע"א35 שבועה יש לה התרהגור אריה בראשית פ"ט הערה 24
כח ע"א36 נטיעות אלו קרבן אם אינם נקצצותמזל שעה דרשות דף קס ע"א
כח ע"א36 נטיעות אלו קרבןדרכי איש דף מב ע"א, נו ע"ג
כח ע"א36 נטיעות אלו קרבןודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' שנו
כח ע"א36 הרי נטיעות אלו קרבןודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' נז
כח ע"א38 הרי נטיעות אלו קרבן וכו' עד שתשרף וכו'להורות נתן בראשית עמ' תסז
כח ע"א38 הרי נטיעות הללו קרבן עד שיקצצו וכו' פדאן חוזרות וקדושותדרשות אל עמי דרוש כ
כח ע"א38 נטיעות אלו קרבן עד שיקצצו וכו'איש צעיר דף כח ע"ב
כח ע"א ר"ן - אין דינא דמלכותא בא"יאמרי מרדכי (שפלטר, תשעב) אות קצט
כח ע"א ר"ן ד"ה במוכס העומד מאליוחכמת התורה בא עמ' שמה
כח ע"א ר"ן ד"ה במוכסנאוה תהלה עמ' עט, שמג
כח ע"א ר"ן לענין דינא דמלכותא דינאיציב פתגם - פסח עמ' נד
כח ע"א ר"ן - אין דינא דמלכותא בא"יאיש אמונים דרוש יג דף נט ע"א {א"כ לגבי מצוות התלויות בארץ ישראל טוענים שאנוסים היינו בכפיית הר כגיגית, ורק בשאר מצוו אנו מחויבים מטעם דד"ד}
כח ע"א תוס' - הובאו דבריו בהר שם וכו'כח מעשיו הגיד לעמו ח"א דף כד ע"ב
כח ע"א תוס' ד"ה במוכס שאל"קדרכי איש דף עא ע"ג
כח ע"א נימוקי יוסף בספר אשי ה' - פרשת המלך מלך מותר בוראה חיים ח"א פ' וארא דף פט ע"ד [שה ע"א קטע ראשון]
כח ע"ב אמר ב"פ פדאן חוזרות כו' ועולא אמר כו'שעת הכושר דף לג ע"ד, לד ע"ב
כח ע"ב בר פדא ס"ל דפדאן חוזרות וקדושתדרשות דבר צבי עמ' צה
כח ע"ב קציצת נטיעות רב"פצמח צבי אגרת סה
כח ע"ב ר"ן - קדושת דמים לל' יוםמועדי ה' (טרנובסקי) סוכות עמ' טז
כח ע"ב ר"ן ד"ה וכתב הרשב"אצמח צבי אגרת סה
כט ע"א01 קדושה להיכןדרכי איש דף טו ע"א
כט ע"א01 קדושה שבהן להיכן הלכה, ומיוחס לרש"י - היכי פקעה בכדיתורת מנחם חט"ז עמ' 231
כט ע"א05 קדושת דמים פקעה בכדי, קדושת גוף לא פקעה בכדימשך חכמה דברים פ' יג פס' ו, פ' כג פס' כד
כט ע"א05 קדושת הגוףודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תד {קדושי אשה קדושת הגוף}
כט ע"א06 לא פקע קדושה בכדיהעמק דבר במדבר פ"ה פסוק יב
כט ע"א06 קדושה לא פקעה בכדימשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' סא
כט ע"ב06 קדושה לא פקעה בכדיעבודת עבודה (תשעד) ויקרא-דברים עמ' פב, קסז, רסו
כט ע"א06 קדושת הגוף לא פקעה בכדיאחרי ראי (תשסד) דרשות סי' ב אות ג
כט ע"א06 קדושת הגוף לא פקעה בכדיבאר הגולה (הרטמן) באר ו הערה 116
כט ע"א06 קדושת הגוף לא פקעה בכדיברכת השיר (צינץ) עמ' קיב
כט ע"א08 שור זה עולה כל ל' יום ולאחר ל' יום שלמיםלמדנות (תשנח) פ' ויקרא אות נח
כט ע"א08 שור זה עולה כל ל' יום ולאחר ל' יום שלמים, ור"ןמגיד דבריו ליעקב (מביאלה, תשסד) עמ' קמה
כט ע"א08 שור זה עולה כל ל' יום ולאחר שלשים יום שלמיםיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' לו, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' כו
כט ע"א ר"ן - דכל קנין שאינו עולמית קנין פירות בלחוד מקרישיחות ר' ראובן עמ' יג, כו, סג
כט ע"א ר"ן - תמימים אין להם פדיוןשמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' קיז
כט ע"א ר"ן ד"ה א"ל - קנין לזמן הוי רק קנין פירותויגד יעקב עמ' רנג
כט ע"א ר"ן ד"ה אמר - קנין לזמן הוא רק קנין פירותתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' קעח
כט ע"א ר"ן ד"ה וכיצמח צבי אגרת סה
כט ע"א ר"ןטבעות זהב ח"א דף ב ע"ב [הלכה]
כט ע"ב05 השתא י"ל ותוס' והר"ן והריטב"אשער יוסף (תקיז) דף פח ע"ב
כט ע"ב12 שלשים יום דקדושי אשהצמח צבי אגרת סה
כט ע"ב16 אמירה לגבוה כמסירה להדיוטדברי מנחם (היימליך) עמ' שנו
כט ע"ב16 אמירה לגבוה כמסירה להדיוטכתר תורה (תשסז) עמ' קטו
כט ע"ב16 אמירה לגבוה כמסירה להדיוט, רא"שדגלי יהודה דרוש ב אות ג
כט ע"ב16 אמירתו לגבוה כמסירתו להדיוטתורת מנחם חנ"א עמ' 242, חנ"ג עמ' 444
כט ע"ב ר"ן - המקדיש בהמה לאחר ל' יוםפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תרע
כט ע"ב רא"ש - אמירתו לגבוה וכו' וחייב לקיים דבריו וכו' דכתיב מוצא שפתיך וכו' ולא מצי למיהדרלקוטי שיחות חל"ח עמ' 29
כט ע"ב רא"ש ד"ה שאני וכו'ברכת אבות עמ' ריח
ל ע"א01 בעיית רב הושעיא, ורא"ששם שלמה דף י ע"א
ל ע"א01 הנותן שתי פרוטות לאשהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' קמו
ל ע"א08 אשה כפדאוה אחרים דמיאחלק יעקב (קנטור) דרוש ג
ל ע"א08 ואשה נמי, ר"ןמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' רנט
ל ע"א12 יורדי היםישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קסו
ל ע"א13 הנודר מיושבי היבשהדרשות מהר"ם בנעט עמ' קצט
ל ע"א ר"ן - אשה מבטלת דעתה ורצונהבאר ראי (רוזן) גמ"ח סי' ה אות ב
ל ע"א ר"ן - אשה מבטלת דעתה ורצונה עי"ז מתקדשת, דמשוי נפשיה כדבר של הפקרמבשר טוב - זכות נשים צדקניות עמ' שט
ל ע"א ר"ן - אשה מפקרת עצמהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' ט
ל ע"א ר"ן - אשה מפקרת עצמהטבעות זהב ח"א דף לד ע"ד, מו ע"ב [הלכה]
ל ע"א ר"ן - בקידושי אשה שמפקירה עצמה לגמריפרדס מרדכי עמ' תלב
ל ע"א ר"ן - בקידושין מפקרת עצמהיציב פתגם - מילה-נישואין עמ' קכג
ל ע"א ר"ן - דכתיב כי יקח אשה ולא כתיב תלקח וכו'נתיב התורה (סאלים) שמות עמ' רכט-רל
ל ע"א ר"ן - האומר שור זה עולה לאחר ל'פרשת דרכים (תשנב) עמ' קפט
ל ע"א ר"ן - האשה מבטלת דעת ורצונהאחרי ראי (תשסד) ענינים סי' יט אות ה
ל ע"א ר"ן - האשה מפקרת עצמה לקדושיןודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' שנג
ל ע"א ר"ן - האשה רק עושה עצמה הפקרשפע חיים - נישואין עמ' סג, צ, צב
ל ע"א ר"ן - כיון שהתורה אמרה כי יקח איש אשה ולא אמרה כי תלקח אשה לאיש לאו כל הימנה שתכניס עצמה לרשות הבעל וכו'הגיונות אל עמי (עמיאל) ח"ב סי' כז
ל ע"א ר"ן - מכיון שהיא מסכמת לקידושי האיש וכו'לקוטי שיחות ח"ט עמ' 149
ל ע"א ר"ן - מסכמת לקידושי האיש וכו'תורת מנחם ח"ג עמ' 295
ל ע"א ר"ן - נודר מיורדי הים לאחר ל' יוםאהבת חיים (דייטש) עמ' רצב
ל ע"א ר"ן - פליג דלא דמי להתם, דבשלמא גבי שדה אותו הקדש עצמודברות חיים (תשעה) עמ' כח
ל ע"א ר"ן - קידושי אשה לבעלהשמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' רעז
ל ע"א ר"ן - אשה מפקרת עצמה לבעלברכת אבות עמ' סד
ל ע"א ר"ן ד"ה ואשה - היא מבטלת דעתה ורצונה ומשוי נפשה אצל הבעל כדבר של הפקרפני מנחם ויצא עמ' קעח, אחרי מות-קדושים עמ' קכז, קמא, במדבר עמ' ו, נישואין ושבע ברכות עמ' קיא
ל ע"א ר"ן ד"ה ואשה - שהקדושין חלים וכו'נתיב התורה (סאלים) ויקרא עמ' ר
ל ע"א ר"ן ד"ה ואשה בשם הרשב"אהעמק דבר דברים הרחב דבר פ"יב פסוק כו
ל ע"א ר"ן ד"ה ואשה נמידברי חיים על התורה (תשנט) עמ' שח, שמד
ל ע"א ר"ן ד"ה ואשהבנין אפרים עמ' עב [הלכה]
ל ע"א ר"ן ד"ה ואשהחכמת התורה ויצא עמ' קטז
ל ע"א ר"ן ד"ה ואשהשערים מצוינים בראשית-שמות עמ' קה, תנב
ל ע"א ר"ןברכת אבות עמ' קא
ל ע"א ר"ןפרשת דרכים (תשסה) עמ' רעא
ל ע"ב06 הואיל וסופו ליבשה סליקאפסי ארץ (תשנט) עמ' תרנא {יורדי הים אין דעתם מתיישבת עד שיצאו ליבשה}
ל ע"ב06 הנודר מרואי החמה, אסור אף בסומין שלא נתכוון זה אלא למי שהחמה רואה אותןדרכי התשובה עמ' מח
ל ע"ב06 הנודר מרואי חמהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תקעה
ל ע"ב07 רואי השמש ותוס'האיר ממזרח - חמש מגילות עמ' שו
ל ע"ב18 הנודר מן הילודים מותר בנולדיםתורת אליהו עמ' קב
ל ע"ב18 הנודר מן הילודים מותר בנולדים, ר"ןברכת יוסף ואליהו רבה (תשסט) ח"א עמ' קיא
ל ע"ב19 הנודר מן "הנולדים" משמע לשעבר ושלעתידעזר מיהודה עמ' שנו
ל ע"ב19 הנודר מן הנולדים אסור בילודיםערוגת הבושם (תשעא) שמות עמ' שמז, ויקרא-במדבר עמ' שלח
ל ע"ב19 הנודר מן הנולדיםחיים שיש בהם - דרשות ח"ב עמ' כה, תקי
ל ע"ב19 נולד משמע עברשמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' קסח
ל ע"ב28 למימרא דנולדים דמתיילדן משמע אלא מעתה שני בניך הנולדים לןתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' שסד {הא אין למידין מקודם מתן תורה}
ל ע"ב31 אלא מעתה דכתיב הנה בן נולד לבית דוד יאשיהו שמו הכי נמי דהוה וכו'נועם אליעזר שמות דף קכח ע"ב
ל ע"ב33 מלת נולד משמע הכי ומשמע הכישבט מישראל (קרמניץ) פרק כב פסוק לב
ל ע"ב33 נולד שתי לשונות במשמעויגד יעקב עמ' רפז
ל ע"ב34 אחר לשון בני אדםתורת מנחם חל"ח עמ' 281
ל ע"ב34 בנדרים הולכין אחר לשון בני אדםתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' פה (רצג) {מהו בשבועה}
ל ע"ב34 הלך אחר לשון בנ"אתורת מנחם חלק לא עמ' 189
ל ע"ב34 הלך אחר לשון בני אדםתורת אליהו עמ' קב
ל ע"ב34 ובנדרים הלך אחר לשון בני אדםערוגת הבושם (הראשון) ח"ג עמ' 191
ל ע"ב ר"ן ד"ה ובנדריםדברי שאול שמות עמ' י
לא ע"א01 הנודר משובתי שבת אסור בישראל ואסור בכותיםהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' רמו, רנא
לא ע"א01 הנודר משובתי שבת אסור בישראל וכו' מצווה ועושה קתני בתרתי בבי קמייתא ישראל וכותים מצווין ועושין וכו'דברי תורה (שפירא) מהד' ו סי' פד, פה
לא ע"א01 הנודר משובתי שבת אסור בישראלדבר צבי - קדושת השבת עמ' א
לא ע"א02 אוכלי שוםתורת מנחם חנ"ג עמ' 119
לא ע"א02 הנודר מאוכלי שום וכו'קול ששון (גולדברג) אות יז
לא ע"א03 הנודר מעולי רגלים אסור בישראל ומותר בכותיםאור אברהם על ספר המצוות עמ' רפב
לא ע"א03 מעולי ירושלים אסור בישראלדברי שאול ויקרא עמ' רכג
לא ע"א03 מעולי ירושלים וכו'אור אברהם - מסכת מגילה עמ' רלח
לא ע"א14 האומר קונם שאיני נהנה לבני נח מותר בישראלאמרי משה (פודהורצר) עמ' כז, פח
לא ע"א14 הנודר הנאה מבני נח מותר בישראלדולה ומשקה פסח עמ' יב
לא ע"א14 קונם שאיני נהנה לב"נ מותר בישראל ואסור באומות העולםעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' נט, קו
לא ע"א14 קונם שאיני נהנה לב"נברכת אבות עמ' ד
לא ע"א14 קונם שאיני נהנה לבני נחאהבת חיים (דייטש) עמ' מד
לא ע"א14 קונם שאיני נהנה לבני נח אסור בעכו"םבאר הגולה (הרטמן) באר ה הערה 662, באר ז הערה 60
לא ע"א14 קונם שאיני נהנה לבני נח מותר בישראל ואסור בעובדי כוכביםשפת אמת (הלוי) משלי פרק כה פסוק א
לא ע"א14 קונם שאיני נהנה לבני נח מותר בישראל ואסור בעובדי כוכביםפרי צדיק נשא אות י
לא ע"א14 קונם שאיני נהנה לבני נח מותר בישראל ואסור בעכו"ם והאומר איני נהנה לזרע אברהם אסור בישראל וכו'לקט שיחות מוסר ח"ג עמ' רס
לא ע"א14 קונם שאיני נהנה לבני נח מותר בישראל וכו' וישראל מי נפיק מכלל בני נח וכו'נזר הקדש ח"ב עמ' קפט
לא ע"א14 קונם שאיני נהנה לבני נחאור אברהם - סידור התפילה עמ' קטו
לא ע"א14 קונם שאיני נהנהאות לישועה דף ט ע"ב
לא ע"א14 שאיני נהנה לבני נוחפי' הרמ"ז על הזוהר דברים (תשסה) עמ' קסז {כלומר משל בני נוח, וכן "לך" פירושו "שלך"}
לא ע"א15 בן נחוזאת ליהודה (קצין) שמות עמ' יג
לא ע"א15 הנודר מב"נ מותר בזרע אברהםחכמת התורה נח עמ' סח, רצד, רצז, רחצ, שד, שפא, שפו
לא ע"א15 הנודר מבני נח מותר בישראלמבשרת ציון ח"ג עמ' תעז
לא ע"א15 הנודר מבני נח מותר בישראלמי מרום ח"ח עמ' לא
לא ע"א15 שאיני נהנה לבני נח מותר בישראל וכו'אור אברהם - מסכת מגילה עמ' רסד
לא ע"א16 וישראל מי נפיק מכלל בני נח כיון דאיקדש אברהם איתקרו על שמיה וכו' והאיכא ישמעאל כי ביצחק כו'רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' קד, רעז
לא ע"א16 וישראל מי נפיק מכלל בני נח כיון דאיקדש אברהם איתקרו על שמיה, ורש"יבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' שנג
לא ע"א16 וישראל מי נפיק מכלל בני נח כיון דאיקדש אברהם איתקרו על שמיהשיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 268
לא ע"א17 כיון דאיקדוש אברהם איתקרו על שמיהלקט שיחות מוסר ח"א עמ' לב
לא ע"א17 כיון דאקדש אברהם איתקרו על שמיהאור אברהם - מסכת מגילה עמ' רסד
לא ע"א17 כיון דאקדש אברהם אתקרו על שמיהפרי צדיק נח אות ב
לא ע"א17 כיון דאקדש אברהם נקראו על שמוחכמת התורה לך לך עמ' עו, שכח
לא ע"א18 האומר איני נהנה לזרע אברהם וכו'תיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' רא
לא ע"א18 האומר קונם מזרע אברהם מותר באומות וכו'פניני יחזקאל עמ' פ, תקנה
לא ע"א18 הנודר מזרע אברהם אסור בישראל ומותר בנכריםאיש אמונים דף ק ע"ג
לא ע"א18 הנודר מזרע אברהם וכו'אור אברהם - תשובה עמ' ר
לא ע"א18 הנודר מזרע אברהם כו'ברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' לא
לא ע"א18 הנודר מזרע אברהם מותר בישמעאלדרשות שמן רוקח עמ' פ
לא ע"א18 הנודר מזרע אברהםבאר בשדה עמ' תקמח
לא ע"א18 הנודר מזרע אברהםבאר מים חיים (תשנט) ח"ב עמ' תפד, תפז, תקג
לא ע"א18 הנודר מזרע אברהםדרשות מהר"ם בנעט עמ' רה
לא ע"א18 הנודר מזרע אברהםראש דוד (תקלו) דף קכו ע"ב
לא ע"א18 הנודר מזרע אברהםראש דוד (תשמו) עמ' תעח ע"ב
לא ע"א18 הנודר מזרע אברהם, וריטב"א ונמו"יברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' ח
לא ע"א18 הנודר מזרעו של אברהם מותר בזרעו של ישמעאלברית שלום (תעח) דף יב ע"ג
לא ע"א18 הנודר מזרעו של אברהם מותר בזרעו של ישמעאלברית שלום (תשסח) עמ' עו
לא ע"א18 זרע אברהם הוא ישראלאור הרעיון עמ' שצב
לא ע"א18 קונם וכו' שאיני נהנה לזרע אברהם אסור בישראל ומותר באומות העולםבית ישראל (טויסיג) בראשית עמ' צט
לא ע"א18 קונם וכו' שאיני נהנה לזרע אברהם אסור בישראל ומותר באומות העולםבית ישראל (טויסיג) תנינא ח"ב עמ' פח
לא ע"א18 קונם מזרע אברהם מותר באומותויגד יעקב עמ' קנו
לא ע"א18 קונם שאיני נהנה לזרע אברהם אסור בישראל ומותר בעכו"םבי חייא ח"א עמ' פה
לא ע"א18 קונם שאיני נהנה לזרע אברהם מותר באוה"עבתי כנסיות - בית האסופים דף ח ע"ג, יב ע"ב
לא ע"א18 קונם שאיני נהנה לזרע אברהם מותר בעכו"ם משום דכתיב כי ביצחק יקרא לך זרע, ביצחק ולא כל יצחקשם יחזקאל עמ' רמז
לא ע"א18 קונם שאיני נהנה לזרע אברהםשמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' רפב
לא ע"א18 קונם שאיני נהנה מזרע אברהם וכו' כי ביצחק יקרא לך זרע כתיב, האיכא עשו, ביצחק ולא כל יצחקמרפא לנפש בראשית עמ' רז
לא ע"א18 שאיני נהנה לזרע אברהם אסור בישראל וכו'אור אברהם במדבר עמ' רכו
לא ע"א18 שאיני נהנה לזרע אברהם אסור בישראל ומותר באוה"עחיי נפש על ההגדה עמ' קפא
לא ע"א18 שאיני נהנה לזרע אברהם אסור בישראל ומותר באומות העולםפרשת דרכים (תשסה) עמ' קכו
לא ע"א18 שאיני נהנה לזרע אברהם אסור בישראל ומותר בנכריםאסופת מערכות בראשית ח"א עמ' שכג
לא ע"א18 שאיני נהנה לזרע אברהם אסור בישראלאור אברהם בראשית עמ' רכה
לא ע"א18 שאיני נהנה לזרע אברהם וכו' מותר באומות העולםשרתי ח"א עמ' רנב
לא ע"א18 שאיני נהנה לזרע אברהם וכו' כי ביצחק וכו'באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' שנד, שצד, תסה, תקנז, תקסח, ויקרא עמ' שפב, במדבר עמ' כ, מלכים עמ' סה
לא ע"א18 שאיני נהנה לזרע אברהם וכו'אור אברהם - הגדה של פסח עמ' קיא, קטו, קכג
לא ע"א18 שאיני נהנה לזרע אברהם וכו'שבח נעורים עמ' מג, קנד
לא ע"א18 שאיני נהנה לזרע אברהם מותר באוה"עקשוטי כלה (גרינפלד) ח"י אות עזר
לא ע"א18 שאיני נהנה לזרע אברהם מותר בעשו וכו'חמודי צבי בראשית עמ' רנג, רנז, ש, תפו
לא ע"א18 שאיני נהנה לזרע אברהםדרשות מהר"ם חביב עמ' מה
לא ע"א18 שאיני נהנה לזרע אברהםפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' שמב-שמג
לא ע"א18 שאיני נהנה לזרע אברהםפרשת דרכים (תשנב) עמ' פז
לא ע"א18 שאיני נהנה לזרעמשנת חיים דברים מכתבים ה
לא ע"א18 שאיני נהנה לזרעו של אברהם אסור בישראל דוקאאור אברהם דברים עמ' תלח
לא ע"א18 שאיני נהנה מזרע אברהם אסור בישראל ומותר בעכו"םעטרת ישועה (תשסד) אות מה ליום א דסוכות
לא ע"א18 שאיני נהנה מזרע אברהם מותר בישמעאלבית אלהים שער ב עמ' שמג
לא ע"א18 שאיני נהנה מזרע אברהם מותר בעכו"םמנחת יצחק בראשית-שמות עמ' נח, עג, קכ, קלד
לא ע"א20 והאיכא ישמעאל וכו' והאיכא עשו וכו'חלק יעקב (קנטור) דרוש ד
לא ע"א20 והאיכא ישמעאל כי ביצחק יקרא לך זרע כתיב, ובפיה"מרנת יצחק - פרק חלק עמ' כד
לא ע"א20 והאיכא ישמעאל כי ביצחקרנת יצחק יהושע עמ' קצה, תהלים עמ' שפד
לא ע"א20 והאיכא ישמעאל כי ביצחקרנת יצחק עה"ת ח"א עמ' פז-פט
לא ע"א20 והאיכא ישמעאל כי ביצחק יקרא לך זרע כתיב וכו' ביצחק, ולא כל יצחקבית ישראל (טויסיג) תנינא ח"ב עמ' פח,
לא ע"א20 כי ביצחק וגו' ביצחק ולא כל יצחקארץ צבי (תשע) עמ' קנד
לא ע"א20 כי ביצחק יקרא לך זרע ולא כל יצחקיפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' תמו, ח"ג עמ' שיג, תפה
לא ע"א20 כי ביצחק יקרא לך זרע ביצחק ולא כל יצחקאור גדליהו בראשית דף מא ע"ד
לא ע"א20 כי ביצחק יקרא לך זרע ביצחק ולא כל יצחקאמרי נועם (מועדים) סי' ו ליום ב דסוכות, סי' יד לפר' זכור
לא ע"א20 כי ביצחק יקרא לך זרע ביצחק ולא כל יצחקדברי חיים - מועדים (תשנט) עמ' נ
לא ע"א20 כי ביצחק יקרא לך זרע ביצחק ולא כל יצחקנחמד ונעים (תשסח) האזינו ד"ה ובמה שאמרנו, לקוטי ישעיה ד"ה והנה במה
לא ע"א20 כי ביצחק יקרא לך זרע ביצחק ולא כל יצחקעקבי אבירים (תשסה) עמ' שיב
לא ע"א20 כי ביצחק יקרא לך זרע ביצחק ולא כל יצחקתורה ודעת תשסח עמ' לד
לא ע"א20 כי ביצחק יקרא לך זרע ביצחק ולא כל יצחקתפארת צבי במדבר עמ' א
לא ע"א20 כי ביצחק יקרא לך זרע וכו' ביצחק ולא כל יצחקאור יצחק (ראדוויל, תשסה) עמ' ר, ריג
לא ע"א20 כי ביצחק יקרא לך זרע וכו' ביצחק ולא כל יצחקשפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' לז, מז
לא ע"א20 כי ביצחק יקרא לך זרע וכו' ולא כל יצחקחיי נפש על ההגדה עמ' רטו
לא ע"א20 כי ביצחק יקרא לך זרע וכו' ולא כל יצחקעיוני פרשה (ריבלין) בראשית עמ' 107
לא ע"א20 כי ביצחק יקרא לך זרע ולא בישמעאלילקוט עבודת ישראל (תשסד) עמ' כג
לא ע"א20 כי ביצחק יקרא לך זרע ולא ישמעאלתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' רסב
לא ע"א20 כי ביצחק יקרא לך זרע ולא כל יצחקאור תורה (קאלמייר, תשסא) עמ' פג
לא ע"א20 כי ביצחק יקרא לך זרע ולא כל יצחקבית שמואל אחרון על התורה (תשנד) פ' עקב עמ' רכד
לא ע"א20 כי ביצחק יקרא לך זרע ולא כל יצחקדבר המלוכה סי' ק
לא ע"א20 כי ביצחק יקרא לך זרע ולא כל יצחקחיי נפש ח"א עמ' רנו ע"א
לא ע"א20 כי ביצחק יקרא לך זרע ולא כל יצחקמאור ושמש (תשנב) עמ' נז
לא ע"א20 כי ביצחק יקרא לך זרע ולא כל יצחקמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"א עמ' ש
לא ע"א20 כי ביצחק יקרא לך זרע ולא כל יצחקפני חיים (פלג'י) עמ' פו ע"א
לא ע"א20 כי ביצחק יקרא לך זרע ולא כל יצחקפניני יחזקאל עמ' קז
לא ע"א20 כי ביצחק יקרא לך זרע ולא כל יצחקפרדס יוסף (סקוסובסקי) עמ' סז {עשיו שנולד לאמו רבקה אמנו הצדקת יהיה לו תיקון לעתיד לבוא, ואילו ישמעאל שנולד לאמו הגר שהיתה שפחתו של יעקב אין לו תיקון לעתיד לבוא}
לא ע"א20 כי ביצחק יקרא לך זרע ולא כל יצחקפתגמי אורייתא ח"ב עמ' עג
לא ע"א20 כי ביצחק יקרא לך זרע ולא כל יצחקשפת אמת (הלוי) משלי פרק יז פסוק א
לא ע"א20 כי ביצחק יקרא לך זרע ולא כל יצחקשפתי מנחם - הל' תשובה עמ' רטו
לא ע"א20 כי ביצחק יקרא לך זרע ולא כל יצחקשרתי ח"א עמ' צ, רנב
לא ע"א20 כי ביצחק יקרא לך זרע כתיב והאיכא עשו ביצחק ולא כל יצחקשם אליעזר דף ה ע"ג
לא ע"א20 כי ביצחק יקרא לך זרע כתיב והאיכא עשו ביצחק ולא כל יצחקפאר יעקב ח"א עמ' קמד, קפז
לא ע"א20 כי ביצחק יקרא לך זרע כתיב והאיכא עשו ביצחק ולא כל יצחקזרע קודש (תשסה) על התורה עמ' נב
לא ע"א20 כי ביצחק יקרא לך זרע כתיברנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' צד
לא ע"א20 כי ביצחק יקרא לך זרע לאפוקי ישמעאל ביצחק ולא כל יצחקמזל שעה דרשות דף קב ע"ד
לא ע"א20 כי ביצחק יקרא לך זרע להוציא ישמעאל ועשובתי כנסיות - בית האסופים דף ו ע"א
לא ע"א20 כי ביצחק יקרא לך זרע למעוטי ישמעאלחנן אלקים עמ' לב, לו, יוסף לקח כרך א ח"א עמ' ע, צג, צט, קז, קפד, יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' קס, קסה, ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' ריט, שיג, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' שלו
לא ע"א20 כי ביצחק יקרא לך זרעאדיר במרום ח"א פ' שמח
לא ע"א20 כי ביצחק יקרא לך זרעגבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' מט, צב
לא ע"א20 כי ביצחק יקרא לך זרעתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' רלא(סב) {ע"ד הנוסח ועקידת יצחק לזרעו של יעקב תזכור}
לא ע"א20 כי ביצחק כו'משנת חיים בראשית עמ' שמה
לא ע"א21 ביצחק יקרא לך זרע ביצחק ולא כל יצחקאהל משה (פרהנד, תשסה) ח"א עמ' סז
לא ע"א21 ביצחק יקרא לך זרע ביצחק ולא כל יצחקאור אברהם (זוועהיל) עמ' קעה
לא ע"א21 ביצחק יקרא לך זרע ביצחק ולא כל יצחקדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' שמה
לא ע"א21 ביצחק יקרא לך זרע ולא כל יצחק וכו'נזר הקדש ח"ב עמ' רפח, תרפב, ח"ג עמ' שפ
לא ע"א21 ביצחק יקרא לך זרע ולא כל יצחקבאר שרים בראשית פ' תולדות דרוש ד אות ב
לא ע"א21 ביצחק יקרא לך זרע ולא כל יצחקבינה לעתים (תשנד) דרוש יד עמ' קכ
לא ע"א21 ביצחק יקרא לך זרע ולא כל יצחקנפש יוסף (תשעד) עמ' כז
לא ע"א21 ביצחק יקרא לך זרע ולא כל יצחקערוגת הבושם (תשעא) בראשית עמ' קצט, רלד, דברים עמ' כט
לא ע"א21 ביצחק יקרא לך זרע ולא כל יצחקציץ השדה ח"ג - קנין תורה עמ' עה
לא ע"א21 ביצחק יקרא לך זרע ולא כל יצחקקומץ המנחה (צונץ) דרוש ב אות ז, דרוש ה אות ב
לא ע"א21 ביצחק יקרא לך זרע כו' ולא בכל יצחקייטב פנים ח"ב דף קמב
לא ע"א21 ביצחק יקרא לך זרע למעוטי ישמעאל וכו' ויתן לך את ברכת אברהם למעוטי עשו וכו'כח מעשיו הגיד לעמו ח"ב ל ע"ג
לא ע"א21 ביצחק יקרא לך זרעפחד יצחק פסח מאמר פ
לא ע"א21 והאיכא עשו ביצחק ולא כל יצחקרנת יצחק עה"ת ח"א עמ' רכו
לא ע"א21 ישמעאל אינו זרע אברהםבנין דוד (מייזלש) בראשית - וירא אות עב
לא ע"א21 ישמעאל אינו מזרע אברהםיציב פתגם - מילה-נישואין עמ' קמד, קנו, קפו
לא ע"א21 עשוגנא דפלפלי עמ' עה {יצא מזרע אברהם}
לא ע"א22 ביצחק ולא כל יצחקעטרת תפארת דף יח ע"ד, כ ע"א
לא ע"א22 ביצחק ולא כל יצחקאמרי יצחק בראשית עמ' קנח הערה א
לא ע"א22 ביצחק ולא כל יצחקבנין דוד (מייזלש) בראשית - וישלח אות ט
לא ע"א22 ביצחק ולא כל יצחקחי' אגדות מהר"ם שיק אבות פ"ה מ"ג עמ' קב {קושי' מהרש"א סנהדרין נט ע"ב}
לא ע"א22 ביצחק ולא כל יצחקחכמת התורה וירא עמ' תקנח {למעט עשו}
לא ע"א22 ביצחק ולא כל יצחקמגלה צפונות (תשעד) שמות עמ' סט
לא ע"א22 ביצחק ולא כל יצחקאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' תיב ע"א
לא ע"א22 ביצחק ולא כל יצחקאור החיים דברים פרק י פסוק טו
לא ע"א22 ביצחק ולא כל יצחקאור הרעיון עמ' שצב
לא ע"א22 ביצחק ולא כל יצחקאסופת מערכות בראשית ח"א עמ' שכג, בראשית ח"ב עמ' כ, שמות ח"א עמ' שפד, במדבר עמ' כג, דברים עמ' סה
לא ע"א22 ביצחק ולא כל יצחקאשל אברהם (פרידמן) ח"א עמ' קא, קעה
לא ע"א22 ביצחק ולא כל יצחקבאר מים חיים (תשנט) ח"ב עמ' תקסד, תקסז, תקפג
לא ע"א22 ביצחק ולא כל יצחקבית ישראל (בנבנשתי) ח"א דרוש טו עמ' 226
לא ע"א22 ביצחק ולא כל יצחקבנין שאול עמ' קמא
לא ע"א22 ביצחק ולא כל יצחקברכת השיר (צינץ) עמ' קע
לא ע"א22 ביצחק ולא כל יצחקגור אריה בראשית פכ"ה אות טו, פל"ז הערה 14
לא ע"א22 ביצחק ולא כל יצחקדברי שאול בראשית עמ' רעג
לא ע"א22 ביצחק ולא כל יצחקדרך חיים (תשע) פ"ה הערה 687
לא ע"א22 ביצחק ולא כל יצחקחכמת התורה וישלח עמ' תקפד
לא ע"א22 ביצחק ולא כל יצחקחכמת התורה חיי שרה עמ' תנט
לא ע"א22 ביצחק ולא כל יצחקחכמת התורה תולדות עמ' ד, יד, סד, סח, עד, פ, פב, פז, צד, קכג, רלז, תב, תרלז, תרנג
לא ע"א22 ביצחק ולא כל יצחקלקוטי שיחות ח"י עמ' 85, ח"כ עמ' 342
לא ע"א22 ביצחק ולא כל יצחקלקט שיחות מוסר ח"א עמ' צו
לא ע"א22 ביצחק ולא כל יצחקמאור ושמש (תשסט) עמ' קיד
לא ע"א22 ביצחק ולא כל יצחקמאורי אור (טשרנוביל, תשסא) עמ' טו
לא ע"א22 ביצחק ולא כל יצחקמהר"ם שיק בראשית עמ' קכג
לא ע"א22 ביצחק ולא כל יצחקמי מרום ח"ח עמ' קטז
לא ע"א22 ביצחק ולא כל יצחקמסילות הנביאים יהושע עמ' רצא
לא ע"א22 ביצחק ולא כל יצחקמקוה המים (שטעגר) עמ' קלא
לא ע"א22 ביצחק ולא כל יצחקמשך חכמה בראשית פ' כב פס' טו, פ' כח פס' יג
לא ע"א22 ביצחק ולא כל יצחקמשנת חיים דברים עמ' טז
לא ע"א22 ביצחק ולא כל יצחקמתנת חיים שבת ור"ח עמ' מ
לא ע"א22 ביצחק ולא כל יצחקנועם אליעזר בראשית עמ' קלב ע"א
לא ע"א22 ביצחק ולא כל יצחקנטריקן (תשעד) עמ' רד
לא ע"א22 ביצחק ולא כל יצחקעצי חיים על התורה עמ' מה
לא ע"א22 ביצחק ולא כל יצחקפחד יצחק סוכות מאמר ד {נתמעט עשו}
לא ע"א22 ביצחק ולא כל יצחקפירות מפוזרין עמ' מא-מב
לא ע"א22 ביצחק ולא כל יצחקקהלת יעקב פסח ח"א עמ' תקנז
לא ע"א22 ביצחק ולא כל יצחקקרן לדוד בראשית עמ' רט, שמות עמ' לח, ויקרא-במדבר עמ' ר
לא ע"א22 ביצחק ולא כל יצחקשבח נעורים עמ' מב, סו, קנד
לא ע"א22 ביצחק ולא כל יצחקשבט מישראל (קרמניץ) פרק כ פסוק ב, פרק פא פסוק ג, פרק קה פסוק ה
לא ע"א22 ביצחק ולא כל יצחקשל"ה (תשנז) פרשת חיי שרה אות ז, טז, תולדות אות כ, ויצא אות כב בהגה"ה, וישב אות כו, קדושים אות כא
לא ע"א22 ביצחק ולא כל יצחקשם יחזקאל עמ' רנח
לא ע"א22 ביצחק ולא כל יצחקשמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' קמ
לא ע"א22 ביצחק ולא כל יצחקשמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' רו, שנח, ת
לא ע"א22 ביצחק ולא כל יצחקשעורי דעת ספר ב עמ' פו
לא ע"א22 ביצחק ולא כל יצחקשפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' תקכז
לא ע"א22 ביצחק ולא כל יצחקשפת אמת (ברעזאן, תשסח) עמ' לא
לא ע"א22 ביצחק ולא כל יצחקשפת אמת (רייז) סוכות עמ' ריט
לא ע"א22 ביצחק ולא כל יצחקתורה ודעת תשסה-תשסז עמ' קיב
לא ע"א22 ביצחק ולא כל יצחקתורת העולה ח"ג פרק ע
לא ע"א22 ביצחק ולא כל יצחקתורת יחיאל בראשית עמ' פח, קכז, קלז, קפה, רכט, רל, רעו, שצז, תו, תח, תיג
לא ע"א22 ביצחק ולא כל יצחקתורת מנחם חל"ה עמ' 211
לא ע"א22 ביצחק ולא כל יצחקתורת מנחם חלק לג עמ' 20
לא ע"א22 ביצחק ולא כל יצחקתורת מנחם חמ"ט עמ' 322
לא ע"א22 ביצחק ולא כל יצחקתורת מנחם חנ"א עמ' 72
לא ע"א22 ביצחק ולא כל יצחקתורת מנחם חנ"ח עמ' 298
לא ע"א22 ולא כל יצחק תוי"טקהלת יעקב ראש השנה עמ' ט
לא ע"א22 ולא כל יצחקדרשות הרז"ה עמ' רמב
לא ע"א22 ולא כל יצחקחקל יצחק (תשסג) עמ' קד, קנד
לא ע"א22 כי ביצחק ולא כל יצחקגנזי ישראל (תשמו) ח"א עמ' סא ע"ב
לא ע"א22 כי ביצחק ולא כל יצחקמגדנות אליעזר עמ' תמט
לא ע"א22 כי ביצחק ולא כל יצחקפרדס המלך (תשסט) אות קנז {למעט עשו}
לא ע"א22 כי ביצחק ולא כל יצחקאבן ישראל (פישר) אגדה ח"א עמ' קמג
לא ע"א22 כי ביצחק ולא כל יצחקבית יעקב (תשסא) עמ' מ, קכה, רג, רד
לא ע"א22 כי ביצחק ולא כל יצחקגנזי ישראל (תשעד) על התורה עמ' פו
לא ע"א22 כי ביצחק ולא כל יצחקדברי יחזקאל שרגא תליתאה עמ' טו
לא ע"א22 כי ביצחק ולא כל יצחקדמשק אליעזר (רלב"ג) בראשית פרק כה פסוק כ
לא ע"א22 כי ביצחק ולא כל יצחקהֻידוֹת אהרן (תשסא) עמ' רמז
לא ע"א22 כי ביצחק ולא כל יצחקהֻידוֹת אהרן (תשסז) עמ' רנא
לא ע"א22 כי ביצחק ולא כל יצחקטל חיים (פרידלנדר) עמ' רעז
לא ע"א22 כי ביצחק ולא כל יצחקכנסת יחזקאל (פאנעט) דרושים עמ' עז
לא ע"א22 כי ביצחק ולא כל יצחקליהודים היתה אורה עמ' לט
לא ע"א22 כי ביצחק ולא כל יצחקלקט אמרי קודש - בראשית עמ' קד, קכז
לא ע"א22 כי ביצחק ולא כל יצחקמדבר קדש מועדים ח"א עמ' קכז, קכח
לא ע"א22 כי ביצחק ולא כל יצחקמפי ספרים וסופרים ח"א עמ' קפד
לא ע"א22 כי ביצחק ולא כל יצחקניצוצי אהרן עמ' יא
לא ע"א22 כי ביצחק ולא כל יצחקעיוני רש"י במדבר עמ' שמב, שמג
לא ע"א22 כי ביצחק ולא כל יצחקפוקד עקרים סי' ג (עמ' 11), תקנת השבין סי' י (עמ' 97), דברי סופרים סי' כט (עמ' 23), לג (עמ' 29), לח (עמ' 39, 43), מחשבות חרוץ סי' יג (עמ' 100), כא (עמ' 195), עמלה של תורה (סוף פרי צדיק ח"ג) עמ' 217, רסיסי לילה סי' לד (עמ' 54), מא (עמ' 75), מז (עמ' 98), דובר צדק עמ' 35
לא ע"א22 כי ביצחק ולא כל יצחקפרי צדיק נח אות ח, לך לך אות ב, וירא אות ג, ט, חיי שרה אות ה, וישלח אות א, תצוה אות יב, פסח אות יב, כב, לג, אמור אות ו, בחוקותי אות יד, קרח אות יג, בלק אות יב, דברים אות ו, ח, כי תצא אות ט, וילך אות יא
לא ע"א22 כי ביצחק ולא כל יצחקקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' תעג, תפח, תקנד
לא ע"א22 כי ביצחק ולא כל יצחקתורת העולה (תשעה) עמ' תקפג
לא ע"א23 מודר הנאה מוכר לו חפץ ונוטל דמיותפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' רכ
לא ע"א27 הלוקח כלים מבית האומןשמחה לאיש (שונשול) דף ג ע"ד
לא ע"א31 זבינא דרמי על אפיהתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' א'קיג
לא ע"א36 זבינא חריפא וכו'לב הארי עמ' שעח
לא ע"א ר"ן ד"ה אפילו - כלומר ה"ל למתני אסור במקיימי השבת, וד"ה בתרתי קמייתא - ישראל וכותים מצווין ועושיןדברי תורה (שפירא) מהד' ו סי' פד
לא ע"א ר"ן ד"ה שאיניפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' קעח
לא ע"א תוס' ד"ה אילימא ממקיימי שבת - הא סתם עובדי כוכבים אין דרכם לשבות בשבת וכו' ויש מן העובדי כוכבים ששובתים בשבת וכו'דברי תורה (שפירא) מהד' ו סי' פד, פה
לא ע"א מיוחס לרש"י - דזבינא, עיסקא בישא דלא קפיץ עליה זבינא ודומה לו כמי שמונחת על אפיו וכו'תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' א'קיג
לא ע"א פיהמ"ש לרמב"ם - רק יעקב נקרא זרע אברהם שנאמר כי גר יהיה זרעך וכו'גבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' צה
לא ע"ב14 המודר הנאה מערלים אסור במולי עכו"םודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' תקה
לא ע"ב14 הנודר לערלים מותר בערלי ישראלעץ הדעת טוב (תשסח) סי' שפז
לא ע"ב14 הנודר מהערלים מותר בערלי ישראלאור חדש (זיטשיק, תשסח) ויקרא עמ' רצו
לא ע"ב14 הנודר מן הערלים אסור בגויזאת ליעקב בראשית עמ' קנח
לא ע"ב14 הנודר מן הערלים אסור במהולי אומות העולםפרדס המלך (תשסט) אות תקסט
לא ע"ב14 הנודר מן הערלים אסור במולי אומותכתנות אור עמ' קכג
לא ע"ב14 הנודר מן הערלים אסור במולי עכו"םאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' שט
לא ע"ב14 הנודר מן הערלים אסור במולי עכו"םחכמת התורה וישלח עמ' תלה, תפה
לא ע"ב14 הנודר מן הערלים אסור ממולי עכו"ם הנודר מן המולים אסור בערלי ישראלשמחת מרדכי (רוזנמן) בנין האדם - מאמר שכל צורת היהודי
לא ע"ב14 הנודר מן הערלים וכו'רנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' צד
לא ע"ב14 הנודר מן הערלים מותר בערלי ישראל ואסור בערלי עכו"םשרגא המאיר מועדים עמ' סב
לא ע"ב14 הנודר מן הערלים מותר בערלי ישראלחכמת התורה דברים עמ' יא, תיב
לא ע"ב14 הנודר מן הערלים מותר בערלי ישראלחכמת התורה וירא עמ' תקלט
לא ע"ב14 הנודר מן הערלים מותר בערלי ישראלחכמת התורה לך לך עמ' תקמב
לא ע"ב14 הנודר מן הערליםהעמק דבר שמות הרחב דבר פ"יב פסוק מה
לא ע"ב14 הנודר מערלים אסור במולי אומותבני יששכר (תשסח) ח"א עמ' רנט
לא ע"ב14 הנודר מערלים אסור במולי אומותבני יששכר ח"א דף ע ע"ד
לא ע"ב14 הנודר מערלים מותר בערלי ישראלחכמת התורה שמות עמ' תרלג
לא ע"ב14 הנודר מערלים מותר בערלי ישראלקהלת יעקב פסח ח"א עמ' תקמג
לא ע"ב14 הנודר מערליםשערים מצוינים בראשית-שמות עמ' קלא, קסב
לא ע"ב14 מן הערלים מותר בערלי ישראלחכמת התורה ויצא עמ' תצח, תקיא, תקיב
לא ע"ב14 קונם וכו' הערלה קרויה אלא לשם עכו"םישראל קדושים עמ' 19, 93, 119, 121, עמלה של תורה (סוף פרי צדיק ח"ג) עמ' 219, אור זרוע לצדיק סי' ג (עמ' 11), ז (עמ' 25), רסיסי לילה סי' ט (עמ' 9), כא (עמ' 26), מט (עמ' 107), נו (עמ' 162), נז (עמ' 169), נח (עמ' 174, 177), דברי חלומות סי' יג (עמ' 187), תקנת השבין סי' *ו (עמ' 24-25, 61), י (עמ' 80, 86), *טו (עמ' 142, 144, 153), פוקד עקרים סי' *ד (עמ' 18-17, 21, *26-25), ה (עמ' 32, 37), ו (עמ' 53), דובר צדק עמ' *74, 76, 99, 104, 111, 150, שיחת מלאכי השרת עמ' 90, לקוטי מאמרים עמ' 100, 149, *154-153, 184,163,158, *189-188 ,*225,223, צדקת הצדיק סי' צו, קומץ המנחה (ר' צדוק) עמ' 59 (סי' סה), קדושת השבת סי' ב (עמ' 7), ז (עמ' 50), עמלה של תורה (סוף פרי צדיק ח"ג) עמ' 219, מחשבות חרוץ סי' ו (עמ' 26), ח (עמ' 57), יא (עמ' 84, 89), יד (עמ' 109), טו (עמ' 121), טז (עמ' 128), יט (עמ' 160), כ (עמ' 186)
לא ע"ב14 קונם וכו' הערלה קרויה אלא לשם עכו"םפרי צדיק לך לך אות ו, מקץ - הבדלה, (א) שמות אות א, בשלח אות יא, יתרו אות ג, משפטים אות ט, פ' זכור אות יג, פורים אות ז, ר"ח ניסן אות א, פסח אות מד בהר אות יב, חקת אות ד, יד, סוכות אות מה
לא ע"ב14 קונם וכו' מותר בערלי ישראל וכו'טוב ירושלים שמות פי"ד פסוק יא
לא ע"ב14 קונם שאיני נהנה לערלים מותר בערלי ישראלשבות יעקב (אבולפיה) עמ' לז
לא ע"ב14 קונם שאני נהנה לערלים אסור במולי עו"כרנת יצחק שופטים עמ' קעג
לא ע"ב14 קונם שאני נהנה לערלים אסור בערבי מהולברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' רמ
לא ע"ב14 קונם שאני נהנה לערלים וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' כג
לא ע"ב14 קונם שאני נהנה לערלים וכו'רנת יעקב עמ' קנב
לא ע"ב14 קונם שאני נהנה לערלים מותר בערלי ישראל ואסור במולי עובדי כוכביםבני יששכר (תשעז) ח"א עמ' קסז
לא ע"ב14 קונם שאני נהנה לערלים מותר בערלי ישראל ואסור במולי עובדי כוכביםדודי נתן בראשית עמ' תי
לא ע"ב14 קונם שאני נהנה לערלים מותר בערלי ישראל ואסור במולי עובדי כוכבים, שאני נהנה למולים אסור בערלי ישראל ומותר במולי עובדי כוכביםשיחות הרב צבי יהודה בראשית עמ' 142
לא ע"ב14 קונם שאני נהנה לערלים מותר בערלי ישראל ואסור במולי עכו"ם כו' ורש"יתורת מנחם חלק ס עמ' 266
לא ע"ב14 קונם שאני נהנה לערלים מותר בערלי ישראל ואסור במולי עכו"םהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' רמד, רנא
לא ע"ב14 קונם שאני נהנה לערלים מותר בערלי ישראל ואסור במולי עכו"םלהורות נתן בראשית עמ' תט
לא ע"ב14 קונם שאני נהנה לערלים מותר בערלי ישראל ואסור במולי עכו"םעקבי אבירים (תשעא) עמ' קכג
לא ע"ב14 קונם שאני נהנה לערלים מותר בערלי ישראל ואסור במולי עכו"םתורת מנחם חלק לא עמ' 189
לא ע"ב14 קונם שאני נהנה לערלים מותר בערלי ישראל ואסור במולי עכו"ם, ורש"י ור"ןעקבי אבירים (תשסה) עמ' קצד, תג, תכח, תל
לא ע"ב14 קונם שאני נהנה לערלים מותר בערלי ישראל ואסור במולי עכו"ם קונם שאני נהנה למולים אסור בערלי ישראל ומותר במולי עכו"ם שאין הערלה קרויה אלא ע"ש עכו"ם וכו'מרפא לנפש בראשית עמ' קיז, שפב
לא ע"ב14 קונם שאני נהנה לערלים מותר בערלי ישראל ואסור במולי עכו"ם שאני נהנה למולים אסור בערלי ישראל ומותר במולי עכו"םשמחת מרדכי ויקרא-דברים עמ' יז
לא ע"ב14 קונם שאני נהנה לערלים מותר בערלי ישראל ואסור במולי עכו"םבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' שצה, תעו, ויקרא עמ' תל, במדבר עמ' רעח, תקעג, יהושע-שמואל עמ' שע, מלכים עמ' רלד
לא ע"ב14 קונם שאני נהנה לערלים מותר בערלי ישראל וכו'דברי יואל מועדים ח"ב קהלת דף שנו ע"ב
לא ע"ב14 קונם שאני נהנה לערלים מותר בערלי ישראלדמשק אליעזר (חדש, תפלה) עמ' 155
לא ע"ב14 קונם שאני נהנה לערליםדברי מנחם (היימליך) עמ' שעט
לא ע"ב14 קונם שאני נהנה לערליםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תקלט, תקמד
לא ע"ב14 קונם שאני נהנה לערליםויקרא יעבץ עמ' קסח
לא ע"ב14 קונם שאני נהנה לערליםישא מדברותיך - מגילה עמ' עא
לא ע"ב14 קונם שאני נהנה מן הערלים מותר בערלי ישראל ואסור במולי עובדי כוכביםבצור ירום ח"ד עמ' צז הערה 24
לא ע"ב14 הנודר מן הערלים אסור בגויים שכל הגויים קרויים ערליםבאר שרים פרשת כי תצא דרוש ב אות ד
לא ע"ב14 שאני נהנה לערלים אסור במולי עכו"םרנת יצחק יהושע עמ' שנו, ישעיה עמ' שטז
לא ע"ב15 אסור במולי גויםגור אריה בראשית פל"א הערה 91
לא ע"ב15 אסור במולי עכו"םודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' מד
לא ע"ב15 ואסור במולי עכו"םרנת יצחק עה"ת ח"א עמ' נה
לא ע"ב15 עכו"ם שמל נקרא ערלדברי חנינא - הספדים עמ' קפ
לא ע"ב15 ערל ישראל לא נקרא ערלקהלת יעקב פסח ח"א עמ' תקמה
לא ע"ב15 ערל ישראל נקרא מהוללילה כיום יאיר (באום) עמ' 339
לא ע"ב15 ערלי ישראל נקראים מוליםדרך ה' (באום) ח"ד פ"ו אות קפא
לא ע"ב15 ערלים - גם מולי גוייםאור הרעיון עמ' תטז
לא ע"ב16 איני נהנה למולים אסור בערלי ישראלמי מרום חי"ג עמ' קמט, קנא
לא ע"ב16 איני נהנה למולים וכו' מותר בנימולי עכו"םאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' תי ע"א
לא ע"ב16 הנודר ממולים אסור בערלי ישראלאמונת עתיך (וולפסון) ח"א עמ' לג
לא ע"ב16 הנודר ממולים מותר במולי עכו"םאמונת עתיך (וולפסון) ח"א עמ' כה, כח, לג
לא ע"ב16 הנודר ממולים מותר בערלי ישראלעמק החכמה עמ' נב
לא ע"ב16 הנודר מן המולים אסור אף בערלי ישראלשפת אמת (ברעזאן, תשסח) עמ' תמג
לא ע"ב16 הנודר מן המולים אסור בערלי ישראלחכמת התורה בלק עמ' תלב
לא ע"ב16 הנודר מן המולים אסור בערלי ישראל ומותר במולי עכו"םזכרון אליעזר עמ' כו
לא ע"ב16 הנודר מן המולים אסור בערלי ישראל ומותר במולי עכו"םקרבן מנחה (תשעד) עמ' רכד
לא ע"ב16 הנודר מן המולים אסור בערלי ישראליוסף לקח כרך א ח"א עמ' רכו, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' ג, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' סא
לא ע"ב16 הנודר מן המולים אסור בערלי ישראלמי מרום ח"ח עמ' עד, רעד
לא ע"ב16 הנודר מן המולים וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' רצ
לא ע"ב16 הנודר מן המולים מותר במולי גויםמי מרום ח"ט עמ' יא, צא
לא ע"ב16 הנודר מן המוליםתפארת ישראל (שינקמן) עמ' לח
לא ע"ב16 הנודר מן המולים אסור בערל ישראלערוגת הבושם (הראשון) ח"ג עמ' 190
לא ע"ב16 הנודר מן המולין מותר במולי גוייםחנן אלקים עמ' מו, מח, יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' קס, ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' שכד, מקראי קדש (תשנג) עמ' עח, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' טז, פב, קטז, רסג, כרך ב ח"א עמ' קט
לא ע"ב16 הנודר שלא ליהנות מנימולים אסור בישראל אף על פי שאינו נימולשיחות הרב צבי יהודה ויקרא עמ' 105
לא ע"ב16 ישראל אע"פ שאינו מהול נקרא מהולתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' רז(קיג)
לא ע"ב16 ישראל אף על פי שאינו מהול נקרא מהולתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' נו (קצו)
לא ע"ב16 כל ישראל נקראים נימוליםשיחות הרב צבי יהודה שמות עמ' 151
לא ע"ב16 קונם וכו' שאני נהנה למולים אסור בערלי ישראללקוטי שיחות ח"ו עמ' 54, ח"י עמ' 44
לא ע"ב16 קונם שאני נהנה למולים אסור בערלי ישראל ומותר במולי עובדי כוכביםמפי ספרים וסופרים - פניני חסידות סוכות לב
לא ע"ב16 קונם שאני נהנה למולים אסור בערלי ישראל ומותר במולי עכו"םאור אברהם - סידור התפילה עמ' שצו
לא ע"ב16 קונם שאני נהנה למולים אסור בערלי ישראלמתוך התורה הגואלת (תשעג) על התורה עמ' 196
לא ע"ב16 קונם שאני נהנה למולים אסור בערלי ישראלס' הזכרונות (אבוהב, תשעד) עמ' רצז
לא ע"ב16 קונם שאני נהנה למולים מותר במולי עכו"םגור אריה דברים פכ"ה הערה 118
לא ע"ב16 קונם שאני נהנה למולים מותר בערלי ישראלעיוני פרשה (ריבלין) שמות עמ' 32
לא ע"ב16 קונם שאני נהנה למוליםמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' כב
לא ע"ב16 קונם שאני נהנה למוליןשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' רכה
לא ע"ב16 שאני נהנה למולים אסור בערלי ישראל בו'לקוטי שיחות חל"ה עמ' 47
לא ע"ב16 שאני נהנה למולים אסור בערלי ישראל ומותר במולי עובדי כוכביםדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' תקלה ד"ה על
לא ע"ב17 אין הערלה נקראת אלא על שם אומות העולםאבני אש (אויש) מועדים עמ' רסד
לא ע"ב17 אין הערלה קרויה אלא לשם עכו"םדעת שבת עמ' רכא בהערה, רפח
לא ע"ב17 אין הערלה קרויה אלא לשמםילקוט דברי חכמים ויקרא סי' קח
לא ע"ב17 אין ערלה קרויה אלא לשם עכו"םרנת יצחק ישעיה עמ' שיז
לא ע"ב17 גוי בין שנימול ובין שלא נימול יקרא ערל ויהודי אף שלא נימול יקרא מהולקריאה בקריה ח"ב עמ' שמז
לא ע"ב17 שאין הערלה קרויה אלא לשם עו"כהֻידוֹת אהרן (תשסא) עמ' קמג
לא ע"ב17 שאין הערלה קרויה אלא לשם עו"כהֻידוֹת אהרן (תשסז) עמ' קמד
לא ע"ב17 שאין הערלה קרויה אלא לשם עובדי כוכביםתורה ודעת תשסה-תשסז עמ' רצב
לא ע"ב17 שאין הערלה קרויה אלא לשם עובדי כוכבים וכו'מגילת סמנים עמ' לז
לא ע"ב17 שאין הערלה קרויה אלא לשם עובדי כוכביםהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' רמה, רעד
לא ע"ב17 שאין הערלה קרויה אלא לשם עובדי כוכביםמסילות הנביאים שופטים עמ' תי
לא ע"ב17 שאין הערלה קרויה אלא לשם עובדי כוכביםפני מנחם נח עמ' לט, לך לך עמ' נד, וירא עמ' קא, מקץ עמ' שלח, ויחי עמ' שפ, תג, ויקרא עמ' ז, חוקת עמ' קכד
לא ע"ב17 שאין הערלה קרויה אלא לשם עכו"םימלא פי תהלתך ח"ב עמ' תרכב
לא ע"ב18 כי כל הגוים ערליםמשנת חיים שמות עמ' לב
לא ע"ב18 כל הגוים ערליםאמונת עתיך (וולפסון) ח"ב עמ' קעז, רכו
לא ע"ב18 כל הגוים ערליםמשנת חיים בראשית עמ' קצט, תקד
לא ע"ב18 שנא' כי כל הגוים ערלים וכו' פן תשמחנה בנות פלשתים וכו' בנות הערלים (ור"ן שם)דרושים ואגדות חתם סופר עמ' סה
לא ע"ב22 הערלה מאוסה היאיפה תאר (תשעח) ח"ג עמ' קצא
לא ע"ב22 מאוסה היא הערלה או גדולה המילהחכמת התורה שמיני עמ' שיח
לא ע"ב22 מאוסה היא הערלה או גדולה המילהחכמת התורה תצוה עמ' סב, רמב
לא ע"ב22 מאוסה היא הערלה או גדולה המילהקהלת יעקב - פרה חודש ושבת הגדול עמ' מח
לא ע"ב22 מאוסה היא הערלה וכו' גדולה היא מילהבית הלוי - דרוש (תשנו) עמ' כו
לא ע"ב22 מאוסה היא הערלה וכו' גדולה מילה וכו'קרבן מנחה (תשעד) עמ' נג
לא ע"ב22 מאוסה היא הערלה וכו' גדולה מילה שנכרתו עלי' י"ג בריתותבי חייא ח"א עמ' מא
לא ע"ב22 מאוסה היא הערלה וכו' גדולה מילהחכמת התורה בשלח עמ' תטו
לא ע"ב22 מאוסה היא הערלה וכו' שנתגנו בה רשעיםזאת ליעקב ויקרא עמ' נו
לא ע"ב22 מאוסה היא הערלה וכו'אור התורה (תאומים, תשנט) עמ' ד
לא ע"ב22 מאוסה היא הערלה וכו'אמרות ה' השלם ח"א עמ' קל, ח"ו עמ' שנ
לא ע"ב22 מאוסה היא הערלה שנתגנו בה הגוים כו' גדולה היא המילה כו'גבורת יצחק חנוכה-פורים (תשסח) עמ' קפט
לא ע"ב22 מאוסה היא הערלה שנתגנו בה הגויםעץ הדעת טוב (תשסח) סי' שעט, שפז, תיט
לא ע"ב22 מאוסה היא הערלה שנתגנו בה הרשעים וכו'בית נאמן (ביגה, שפא) דרוש יג למילה דף נח ע"ג; מגן אברהם (לניאדו, שסג) דרוש ב למילה דף טו ע"ב; עקדת יצחק (שלג) שער יח דף מו ע"ב; כפתור ופרח (לוצטו, שמא) דף קד ע"א; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מאמר שפד דף שב ע"ב
לא ע"ב22 מאוסה היא הערלה שנתגנו בה הרשעיםגור אריה בראשית פי"ז הערה 2, דברים פכ"ה הערה 120
לא ע"ב22 מאוסה היא הערלה שנתגנו בה הרשעיםדרך חיים (תשע) משנת כל ישראל הערה 127
לא ע"ב22 מאוסה היא הערלה שנתגנו בה הרשעיםחכמת התורה שמות עמ' תרלט
לא ע"ב22 מאוסה היא הערלה שנתגנו בה וכו'לקוטי שיחות חלק ל עמ' 57
לא ע"ב22 מאוסה היא הערלה שנתגנו בה רשעים וכו'באר משה (אפשטיין) יהושע-שמואל עמ' שע
לא ע"ב22 מאוסה היא הערלה שנתגנו בה רשעים שנאמר כי כל הגויים ערליםמבשר טוב - ימי הרחמים והסליחות עמ' שמ
לא ע"ב22 מאוסה היא הערלה שנתגנו בה רשעיםדברי יואל פ' יתרו דף יג ע"א
לא ע"ב22 מאוסה היא הערלה שנתגנו בה רשעיםדברי יואל פ' שמיני דף רסב ע"ב
לא ע"ב22 מאוסה היא הערלה שנתגנו בה רשעיםמשך חכמה דברים פ' כח פס' ד
לא ע"ב22 מאוסה היא הערלה שנתגנו בה רשעיםנזר הקדש ח"ג עמ' רל
לא ע"ב22 מאוסה היא הערלה שנתגנו בה רשעיםתפארת ישראל (הרטמן) עמ' מט הערה 21, רפז הערה 38
לא ע"ב22 מאוסה היא הערלהאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' לב
לא ע"ב22 מאוסה היא הערלהברכת אברהם (הרשקוביץ) עמ' לד, נב
לא ע"ב22 מאוסה היא הערלהדרך מצותיך (חב"ד) דף ז ע"ב
לא ע"ב22 מאוסה היא הערלהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' כג, תסו
לא ע"ב22 מאוסה היא הערלהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תשט
לא ע"ב22 מאוסה היא הערלהחכמת התורה ויצא עמ' תקטז
לא ע"ב22 מאוסה היא הערלהחכמת התורה וישלח עמ' תנט-תס
לא ע"ב22 מאוסה היא הערלהחכמת התורה יתרו עמ' תכג
לא ע"ב22 מאוסה היא הערלהיריעות שלמה (אוזאן) פ' וירא
לא ע"ב22 מאוסה היא הערלהמגן אברהם (לניאדו, שסג) דף טו ע"ב
לא ע"ב22 מאוסה היא הערלהמשיבת נפש עמ' קכה
לא ע"ב22 מאוסה הערלה וכו' אחזתו רעדה וכו' נתקררה דעתושפתי רננות (מיכלדורף) דף לו ע"א
לא ע"ב22 מאוסה הערלה וכו' גדולה מילה וכו'חכמת התורה תזריע עמ' ל, קמה
לא ע"ב22 מאוסה הערלה וכו'ברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' רמ
לא ע"ב22 מאוסה הערלה שנתגנו בה הרשעיםישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קעד, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' רח
לא ע"ב22 מאוסה הערלה שנתגנו בה שנאמר כי כל הגוייםבית נאמן (ביגה, שפא) ח"ב דרוש יג דף נח
לא ע"ב22 מאוסה הערלה שנתגנו בהילקוט הגרשוני ח"ב
לא ע"ב22 מאוסה הערלהדרשות ומאמרים (דיקוריאל) עמ' סה-סו
לא ע"ב22 שהערלה מאוסה לפני הקב"התורת משה (אלמושנינו) עמ' רלט
לא ע"ב23 גדולה היא מילה שי"ג בריתות נכרתו עליה וכו'תוספות יום טוב (תג) נדרים פ"ג דף פג ע"ג; דרש משה (פיזענץ, שמט) מ' קצ דף נו/נז ע"א; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מאמר שפד דף שב ע"ב; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פרשת וירא דף מח ע"ד
לא ע"ב23 גדולה המילה שנכרתו עליה י"ג בריתותמטר השמים - עמודי העולם עמ' תקמג
לא ע"ב23 גדולה מילה וכו' י"ג בריתותערכי הכינויים (תשסו) עמ' 354
לא ע"ב23 גדולה מילה וכו'אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ג עמ' קט
לא ע"ב23 גדולה מילה וכו'איש אמונים דף קד ע"ד {כמה תנאים הם אמרו כל חד לפום חיליה}
לא ע"ב23 גדולה מילה וכו'טהרת יו"ט חי"ח עמ' פה
לא ע"ב23 גדולה מילה וכו'כרם טוביה עמ' סד, סה
לא ע"ב23 גדולה מילה וכו'מבקש ה' (חאגיז, שנו) דף קמט
לא ע"ב23 גדולה מילה וכו'ס' גימטריאות עמ' ד
לא ע"ב23 גדולה מילה, ומהרש"אדברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' נז
לא ע"ב23 גדולה מילה כו', ומהרש"אעינות מים דף ט ע"א
לא ע"ב23 גדולה מילה כו'מערכי לב (חזן) ח"ב דרוש קיג דף רלט ע"ג
לא ע"ב23 גדולה מילה שנכרתו בה י"ג בריתותשיחות לספר ויקרא עמ' קפב
לא ע"ב23 גדולה מילה שנכרתו עלי' י"ג בריתות וכו'לקוטי שיחות חל"ה עמ' 55, 45
לא ע"ב23 גדולה מילה שנכרתו עלי' י"ג בריתותדרך מצותיך (חב"ד) דף ט ע"ב
לא ע"ב23 גדולה מילה שנכרתו עלי' י"ג בריתותנועם אליעזר בראשית עמ' מא ע"א
לא ע"ב23 גדולה מילה שנכרתו עלי' י"ג בריתותפעולת גבר עמ' קנז ד"ה ולכאורה תמוה
לא ע"ב23 גדולה מילה שנכרתו עלי' י"ג בריתותתורת שמואל (מהר"ש) תרכו עמ' לא
לא ע"ב23 גדולה מילה שנכרתו עלי' שלש עשרה בריתותלקוטי שיחות ח"י עמ' 220, חכ"ה עמ' 54
לא ע"ב23 גדולה מילה שנכרתו עליה י"ג בריתות וכו' שדוחה את הנגעים וכו' שכל המצות שעשה אברהם אבינו וכו' התהלך לפני והיה תמים וגו'בן פורת יוסף (תשעא) עמ' קנה, קפב
לא ע"ב23 גדולה מילה שנכרתו עליה י"ג בריתות ותוי"טדרשות שבט הלוי ח"ב עמ' פט
לא ע"ב23 גדולה מילה שנכרתו עליה י"ג בריתות ותוס' ד"ה שנכרתואמרי יצחק בראשית עמ' פא
לא ע"ב23 גדולה מילה שנכרתו עליה י"ג בריתות ר' יוסי אומר גדולה מילה שדוחה את השבת החמורה ר' יהושע בן קרחה אומר וכו'זכר דוד (אנציקלופדיה) כרך א עמ' קכא
לא ע"ב23 גדולה מילה שנכרתו עליה י"ג בריתותאור אברהם - מסכת מגילה עמ' שכה
לא ע"ב23 גדולה מילה שנכרתו עליה י"ג בריתותאיש צעיר דף א ע"א
לא ע"ב23 גדולה מילה שנכרתו עליה י"ג בריתותאמרי יצחק שמות-ויקרא עמ' שנד הערה ט, הערה יב, עמ' שנה הערה יז
לא ע"ב23 גדולה מילה שנכרתו עליה י"ג בריתותאפיקי יהודה (תשנט) עמ' קמד
לא ע"ב23 גדולה מילה שנכרתו עליה י"ג בריתותברכת אליהו (עמאר) שמות פרשת שמות מאמר יד
לא ע"ב23 גדולה מילה שנכרתו עליה י"ג בריתותדברי תורה (שפירא) מהד' ג סי' ח
לא ע"ב23 גדולה מילה שנכרתו עליה י"ג בריתותדרשות מהר"ם חביב עמ' רעט
לא ע"ב23 גדולה מילה שנכרתו עליה י"ג בריתותודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' קיח
לא ע"ב23 גדולה מילה שנכרתו עליה י"ג בריתותויגד יעקב עמ' שכב
לא ע"ב23 גדולה מילה שנכרתו עליה י"ג בריתותולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' תרלג
לא ע"ב23 גדולה מילה שנכרתו עליה י"ג בריתותזאת זכרון (תשנב) אות סג
לא ע"ב23 גדולה מילה שנכרתו עליה י"ג בריתותחיים שיש בהם - דרשות ח"א עמ' קכב
לא ע"ב23 גדולה מילה שנכרתו עליה י"ג בריתותחכמת התורה מצורע עמ' קנ
לא ע"ב23 גדולה מילה שנכרתו עליה י"ג בריתותיגל יעקב (תשנג) תרומה אות קכז
לא ע"ב23 גדולה מילה שנכרתו עליה י"ג בריתותמבשרת ציון ח"ד עמ' קצה
לא ע"ב23 גדולה מילה שנכרתו עליה י"ג בריתותמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ג עמ' קטז
לא ע"ב23 גדולה מילה שנכרתו עליה י"ג בריתותספרי המגיד מקאזניץ עמ' קצז, רט
לא ע"ב23 גדולה מילה שנכרתו עליה י"ג בריתותפני מנחם לך לך עמ' נד, עב
לא ע"ב23 גדולה מילה שנכרתו עליה י"ג בריתותצלח רכב עמ' קטז, קצז
לא ע"ב23 גדולה מילה שנכרתו עליה י"ג בריתותשבילי פנחס (תשעז) עמ' מא
לא ע"ב23 גדולה מילה שנכרתו עליה י"ג בריתותשמועת יצחק - מלואים ה
לא ע"ב23 גדולה מילה שנכרתו עליה י"ג בריתותתוכחת חיים (תר) בראשית עמ' סג
לא ע"ב23 גדולה מילה שנכרתו עליה י"ג בריתותתוכחת חיים (תר) בראשית פ"ג דף נ ע"ב
לא ע"ב23 גדולה מילה שנכרתו עליה י"ג בריתותתוכחת חיים (תר) חלק א (סדר לך לך) דף כ"א ע"א (קטע ראשון)
לא ע"ב23 גדולה מילה שנכרתו עליה י"ג בריתותתורת אברהם עמ' מח
לא ע"ב23 גדולה מילה שנכרתו עליה י"ג בריתותתורת יחיאל בראשית עמ' קנט
לא ע"ב23 גדולה מילה שנכרתו עליה י"ג בריתותתפלה למשה (בנימין) עמ' רנג
לא ע"ב23 גדולה מילה שנכרתו עליה י"ג בריתותתשואות חן (תשסח) עמ' קנ
לא ע"ב23 גדולה מילה שנכרתו עליה שלש עשרה בריתותאור תורה השלם (מזריטש) סי' קמ
לא ע"ב23 גדולה מילה שנכרתו עליה שלש עשרה בריתותארשות החיים עמ' נה
לא ע"ב23 גדולה מילה שנכרתו עליה שלש עשרה בריתותבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' תז, מלכים עמ' רמט
לא ע"ב23 גדולה מילה שנכרתו עליה שלש עשרה בריתותבית ישראל (טויסיג) ויקרא עמ' פט
לא ע"ב23 גדולה מילה שנכרתו עליה שלש עשרה בריתותבצור ירום ח"ד עמ' צד
לא ע"ב23 גדולה מילה שנכרתו עליה שלש עשרה בריתותמגיד דבריו ליעקב (ממזריטש) - לקוטי אמרים סי' רנ, אור תורה סי' קמ
לא ע"ב23 גדולה מילה שנכרתו עליה שלש עשרה בריתותראשית חכמה (תשמד) - קדושה פרק ו אות נו
לא ע"ב23 גדולה מילה שנכרתו עליה שלש עשרה בריתותשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' תקלה
לא ע"ב23 גדולה מילה שנכרתו עליה שלש עשרה בריתותשבילי פנחס (תשעד) עמ' לא
לא ע"ב23 גדולה מילה שנכרתו עליה שלש עשרה בריתותשל"ה (תשנז) - מס' חולין אות ט
לא ע"ב23 גדולה מילה שנכרתו עליה שלש עשרה בריתותתהלות ישראל (מג'לד) עמ' ג
לא ע"ב23 גדולה מילה שנכרתו עליה שלש עשרה בריתותתפארת צבי בראשית עמ' רנד
לא ע"ב23 גדולה מילה שנכרתה עליה שלש עשרה בריתות וכו'בי חייא ח"א עמ' ל
לא ע"ב23 גדולה מילה שנכרתו עלי' כו'המדרש והמעשה בראשית פ' לך לך
לא ע"ב23 גדולה מילה שנכרתו עליה י"ג בריתותשארית מנחם ח"ד עמ' תכד
לא ע"ב23 שנכרתו עליה י"ג בריתותערוגת הבושם (הראשון) ח"ג עמ' 148
לא ע"ב23 גדולה מילהחכמת התורה ויצא עמ' תקיב {על ידה זכה אברהם לארץ}
לא ע"ב23 גדולה מילהאור הרעיון עמ' עה
לא ע"ב23 גדולה מילהאמרי מאיר (מאירי) ויקרא פי"ב פסוק ג
לא ע"ב23 גדולה מילהברכת אבות עמ' קמח
לא ע"ב23 גדולה מילהדעת שבת עמ' רכ
לא ע"ב23 גדולה מילהדרשות הרז"ה עמ' שמט
לא ע"ב23 גדולה מילהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' קכח
לא ע"ב23 גדולה מילהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' לז
לא ע"ב23 גדולה מילהכלי יקר (תשמח) עמ' סד, שסא
לא ע"ב23 גדולה מילהמשנת חיים בראשית עמ' רא, רו
לא ע"ב23 גדולה מילהנוה צדק דף ד ע"ב
לא ע"ב23 גדולה מילהפרי חיים (קנולר) פרשת שמיני
לא ע"ב23 גדולה מילהשארית יעקב (אלגזי) דף כו ע"ד
לא ע"ב23 גדולה מילהשארית יעקב (אלגזי, תשנא) עמ' עה
לא ע"ב23 גדולה מילהתהלה לדוד (מוספיה) דף י ע"ב {ארבע מעלות שזוכה על ידי המילה}
לא ע"ב23 גדולה מילה, ורש"י ומהרש"ארנת יצחק עה"ת ח"א עמ' רסז, רסח
לא ע"ב23 גדולה מילה, תוי"טברית יצחק דף יג ע"א
לא ע"ב23 גדולה מילה, תוי"טחכמת התורה אחרי מות עמ' שיא-שיב
לא ע"ב23 גדולה מצות מילהאחרי ראי (תשסד) זמנים סי' יז אות ד
לא ע"ב23 המילה נכרתו עליה י"ג בריתותעץ הדעת טוב (תשסח) סי' תף
לא ע"ב23 י"ג בריתות וכו'לקוטי שיחות חלק ל עמ' 55
לא ע"ב23 י"ג בריתות נכרתו לאברהםאלשיך על חמש מגילות עמ' מט
לא ע"ב23 י"ג בריתות נכרתו על המילהברית עולם (אשכנזי, תשסא) ח"א עמ' 74
לא ע"ב23 י"ג בריתות נכרתו על המילהמגדל עוז (תשעח) עמ' ח
לא ע"ב23 י"ג בריתות נכתבו על המילהעבודת יצחק בראשית עמ' פח, עב, צ
לא ע"ב23 י"ג בריתות שנכרתו על המילהתשואות חן (תשסח) עמ' ל
לא ע"ב23 י"ג בריתותעולם אחד פרק צה
לא ע"ב23 י"ג בריתותרמז הרומז (תשסח) עמ' קכו
לא ע"ב23 מילה נכרתה עליה י"ג בריתותשמן ראש - ימים נוראים עמ' תלה
לא ע"ב23 מילה נכרתו עליה י"ג בריתותאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) ויחי כה
לא ע"ב23 מילה נכרתו עליה שלש עשרה בריתותיגל יעקב (תשעד) ח"ב עמ' תקלב
לא ע"ב23 מילה שנכרתו עליה י"ג כריתותחכמת התורה ויצא עמ' תקב
לא ע"ב23 מילהבעקבי יעקב עמ' יא
לא ע"ב23 נכרתו על המילה שלוש עשרה בריתותלילה כיום יאיר (באום) עמ' 61
לא ע"ב23 על המילה נכרתו י"ג בריתותעץ הדעת טוב (תשסח) סי' תלג
לא ע"ב23 שלש עשרה בריתות על מצוות מילהנאות דשא (שניאור) בראשית עמ' 196
לא ע"ב24 גדולה היא המילה שדוחה את השבתנצח ישראל (הרטמן) עמ' תטז הערה 27
לא ע"ב24 גדולה היא המילה שדוחה את השבתתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תקנ הערה 94
לא ע"ב24 גדולה היא המילה שהיא דוחה את השבת החמורהתוספות יום טוב (תג) שם; כסף מזוקק (שפח) פרשת שמות דף ס ע"ג; מבקש ה' (חאגיז, שנו) פרשת יתרו דף קמט ע"א; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת וירא דף כב ע"ב
לא ע"ב24 גדולה מילה שדוחה את השבת החמורה בו'לקוטי שיחות חל"ה עמ' 59
לא ע"ב24 גדולה מילה שדוחה את השבת החמורה וכו' גדולה מילה שדוחה את הנגעיםשער החצר (תשעב) סי' קנב
לא ע"ב24 גדולה מילה שדוחה את השבת החמורהגנת אגוז (תשעב) אות שנא
לא ע"ב24 גדולה מילה שדוחה את השבת החמורהדרשות מהרי"ץ לחנוכה ח"ב דרוש מא עמ' עט
לא ע"ב24 גדולה מילה שדוחה את השבת החמורהישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קעד, קעז, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' רח, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' לז
לא ע"ב24 גדולה מילה שדוחה את השבת החמורהתהלה לדוד (והרמן) פרק קלח פסוק ב הערה ח
לא ע"ב24 גדולה מילה שדוחה את השבת ואת הנגעים וכו'מגדל עוז (תשעח) עמ' ח
לא ע"ב24 גדולה מילה שדוחה את השבתאז שמח עמ' שצב, תלג
לא ע"ב24 גדולה מילה שדוחה את השבתהון רב דף קא ע"ב
לא ע"ב24 גדולה מילה שדוחה את השבתחסד ומשפט דף קסח ע"א
לא ע"ב24 גדולה מילה שדוחה את השבתמגלה צפונות ח"א פרשת לך לך
לא ע"ב24 גדולה מילה שדוחה את השבתמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' תק
לא ע"ב24 גדולה מילה שדוחה את השבתמנחת אליהו (תשנט) עמ' יב
לא ע"ב24 גדולה מילה שדוחה את השבתערוגת הבושם (תשעא) ויקרא-במדבר עמ' רלז
לא ע"ב24 גדולה מילה שדוחה שבת וכו' שלא נתלה למשה וכו' שדוחה את הנגעיםמי מנוחות (בירדוגו) עמ' תצו
לא ע"ב24 גדולה מילה שדוחה שבתאהל משה (פרהנד, תשסה) ח"א עמ' ריז
לא ע"ב24 גדולה מילה שדוחה שבתאיש צעיר דף א ע"א
לא ע"ב24 גדולה מילה שדוחה שבתויגד יעקב עמ' תקצז
לא ע"ב24 גדולה מילה שדוחה שבתילקוט הגרשוני ח"ב
לא ע"ב24 גדולה מילה שדוחה את השבת וכו'מה ה' אלקיך שואל מעמך עמ' 114
לא ע"ב24 מילה דוחה שבת ונגעים ואברהם אבינו נקרא שלם על ידהמרפא לנפש בראשית עמ' קג
לא ע"ב24 גדולה מילה שהיא דוחה את השבת החמורה ר' נחוניא וכו'ברך יצחק (ברכה) דרוש לפרשת תזריע
לא ע"ב24 ריב"ק אומר כו' רשב"ג או' כו'קידש ידיד דף ג ע"א-ע"ד
לא ע"ב25 גדולה היא מילה שלא נתלה למשה הצדיק עליה אפילו מלא שעהבאר הגולה (הרטמן) באר ה הערה 341
לא ע"ב25 גדולה מילה וכו' למשה הצדיקפי' הרמ"ז על הזוהר במדבר (תשסד) עמ' רצ
לא ע"ב25 גדולה מילה שלא נתלה לו למשה רבינומנחת מרדכי עמ' קל
לא ע"ב25 גדולה מילה שלא נתלה למשה הצדיק מלא שעהכרם חמד (תשסו) עמ' קנט
לא ע"ב25 גדולה מילה שלא נתלה זכות למשה אלא המילהקרבן מנחה (תשעד) עמ' נ
לא ע"ב25 גדולה מילה שלא נתלה לו למשה הצדיק וכו'אור אברהם ברכות עמ' רלה
לא ע"ב25 גדולה מילה שלא נתלה לו למשה הצדיק עליה אפי' מלא שעהגור אריה שמות פ"ד הערה 202
לא ע"ב25 גדולה מילה שלא נתלה לו למשה הצדיק עליה אפילו מלא שעהאוצרות חיים - אישים ח"ה עמ' כ
לא ע"ב25 גדולה מילה שלא נתלה לו למשה הצדיק עליה מלא שעההמעלות לשלמה (תשמז) עמ' רפא
לא ע"ב25 גדולה מילה שלא נתלה לו למשה הצדיק עליה מלא שעהתוספות יום טוב (תג) שם; הואיל משה (אלפלס, שנז) חלק ב פרק ב דף צג ע"א; הנותן אמרי שפר (ראנ"ח, שצ) דף נו וקא קלב וקלג ורט
לא ע"ב25 גדולה מילה שלא נתלה לו למשה הצדיקבאור החיים (תשמט) עמ' קכא
לא ע"ב25 גדולה מילה שלא נתלה לו למשה עליהולאשר אמר בראשית-שמות עמ' שלב
לא ע"ב25 גדולה מילה שלא נתלה למשה אפילו שעהחכמת התורה בא עמ' מה
לא ע"ב25 גדולה מילה שלא נתלה למשה הצדיק וכו'אור אברהם דברים עמ' צ
לא ע"ב25 גדולה מילה שלא נתלה למשה מלא שעהעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' רי
לא ע"ב25 גדולה מילה שלא נתלה למשה רבינו אפילו מלא שעהמהר"ם שיק שמות עמ' טז
לא ע"ב25 גדולה מילה שלא נתלה למשה רגע אחד וכו'צפנת פענח (תשסו) עמ' רמט
לא ע"ב25 חביבה מילה שלא נתלה למשה עליהחכמת התורה שמות עמ' פז
לא ע"ב25 מלא שעה, ור"ן ומהרש"אשערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' צב-צג
לא ע"ב25 משה הצדיקלקוטי שיחות חכ"ה עמ' 142, 58
לא ע"ב25 על המילה לא נתלה למשה אפילו שעה, תוי"טחכמת התורה קדושים עמ' רלב
לא ע"ב25 שלא נתלה למשה מלא שעהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' רעז
לא ע"ב26 גדולה היא מילה שהיא דוחה את הנגעיםתוספות יום טוב (תג) שם דף פד ע"ב; הנותן אמרי שפר (ראנ"ח, שצ) דף יא ע"א; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מאמר תכב דף שיב ע"ב
לא ע"ב26 גדולה מילה שדוחה את הנגעיםאיש צעיר דף א ע"א
לא ע"ב26 גדולה מילה שדוחה את הנגעיםאמונת עתיך (וולפסון) ח"ב עמ' לא
לא ע"ב26 גדולה מילה שדוחה את הנגעיםגנת אגוז (תשעב) אות שנט
לא ע"ב26 גדולה מילה שדוחה את הנגעיםחוט המשולש (דיוואן) דרשות דף ח ע"ד
לא ע"ב26 גדולה מילה שדוחה את הנגעיםירך יעקב (פיתוסי) דף סו ע"ב
לא ע"ב26 גדולה מילה שדוחה את הנגעיםמדרש האיתמרי (תקפד) דרוש ד דף ז ע"ב
לא ע"ב26 גדולה מילה שדוחה את הנגעיםמדרש האיתמרי (תרסא) דרוש ד דף יח ע"א
לא ע"ב26 גדולה מילה שדוחה את הנגעיםמרפא לנפש בראשית עמ' קח
לא ע"ב26 גדולה מילה שדוחה את הנגעיםשבילי פנחס (תשעד) עמ' רצא-רצב
לא ע"ב26 גדולה מילה שדוחה את הנגעים, ומהרש"א - מילתא זוטרתי היא שדוחה נגעים לגבי שבת וי"ל וכו' שדוחה שבת היינו דוקא במילה בזמנהדברי תורה (שפירא) מהד' ג סי' ח
לא ע"ב26 גדולה מילה שדוחה את הצרעתיבין שמועה (לעוו) עמ' שלג
לא ע"ב26 גדולה מילה שדוחה נגעיםילקוט הגרשוני ח"ב
לא ע"ב27 אברהם לא נקרא שלם עד שמלאשל חיים ח"א עמ' סח-סט
לא ע"ב27 אברהם לא נקרא שלם עד שמלעיוני פרשה (ריבלין) שמות עמ' 14
לא ע"ב27 אברהם לא נקרא שלם עד שמלפתגמי אורייתא ח"א עמ' קכה
לא ע"ב27 אברהם לא נקרא תמים עד שמל עצמומגן אברהם (טריסק, תשסו) עמ' תשפב
לא ע"ב27 אברהם לא נקרא תמים עד שמלעץ הדעת טוב (תשסח) סי' רפז
לא ע"ב27 אברהם לא נקרא תמים עד שנימולחכמת התורה ויצא עמ' תקטו
לא ע"ב27 אברהם לא נקרא תמים עד שנמולחכמת התורה בראשית עמ' קיד
לא ע"ב27 גדולה היא מילה שכל המצות שעשה אברהם אבינו לא נקרא שלם עד שמלתוספות יום טוב (תג) שם; בית נאמן (ביגה, שפא) דרוש טז למילה דף סה ע"ג; כסף מזוקק (שפח) פרשת שמות דף ס ע"ב; חן טוב (הלוי, שסה) פרשת לך לך דף מה ע"ג; הואיל משה (אלפלס, שנז) חלק ב פרק ו דף קכט ע"ב; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת וירא דף כב ע"ב
לא ע"ב27 גדולה המילה שעל ידה נקרא אברהם אבינו תמיםאמרי מרדכי (שפלטר, תשעב) אות כ
לא ע"ב27 גדולה מילה וכו' אברהם אבינו לא נקרא שלם עד שמלצפנת פענח (תשסו) עמ' עה, רסה, רעט
לא ע"ב27 גדולה מילה וכו' אברהם לא נקרא שלם עד שמלעיוני פרשה (ריבלין) בראשית עמ' 15
לא ע"ב27 גדולה מילה וכו' ולא נקרא אברהם שלם עד שמלמדרש האיתמרי (תקפד) דרוש ג דף ה ע"א
לא ע"ב27 גדולה מילה וכו' לא נקרא שלם עד שמלתורת המצרף עמ' סז, שיד
לא ע"ב27 גדולה מילה כו' ולא נקרא אברהם שלם עד שמלמדרש האיתמרי (תרסא) דרוש ג דף יד ע"ב
לא ע"ב27 גדולה מילה כו' שלם עד שמל וכו'לקוטי שיחות חלק ל עמ' 44
לא ע"ב27 גדולה מילה שאין לך מי שנתעסק במצות כאברהם ולא נקרא תמים אלא על שם המילהשרגא המאיר על התורה עמ' תקב, תקנז
לא ע"ב27 גדולה מילה שאין לך מי שנתעסק במצות כאברהםחן טוב (הלוי, שסה) דף מה ע"ג
לא ע"ב27 גדולה מילה שאין לך צדיק גמור כאברהם ולא נקרא תמים אלא על שם המילהנזר הקדש ח"ב עמ' שמא
לא ע"ב27 גדולה מילה שאין לך צדיק גמור כאברהםיקרא דשכבי (דוד) דרוש קכב דף רי ע"ב
לא ע"ב27 גדולה מילה שכל המצוות שעשה אברהם אבינו לא נקרא שלם עד שמל שנאמר התהלך לפני והיה תמיםחיים שיש בהם - דרשות ח"א עמ' נ
לא ע"ב27 גדולה מילה שכל המצוות שעשה אברהם אבינו לא נקרא שלם עד שמל שנא' התהלך לפני והיה תמיםבאר יוסף (תשמא) ח"ג עמ' כח
לא ע"ב27 גדולה מילה שכל המצוות שעשה אברהם אבינו לא נקרא שלם עד שמל ערלתומי מנוחות (בירדוגו) עמ' קכז
לא ע"ב27 גדולה מילה שכל המצוות שעשה אברהם אבינו לא נקרא שלם עד שמללמדנות (תשנח) פ' לך לך אות יד
לא ע"ב27 גדולה מילה שכל המצוות שעשה אברהם אבינו לא נקרא שלם עד שמלערוגת הבושם (תשעא) בראשית עמ' קעז, קעט, ויקרא-במדבר עמ' עא, דברים עמ' מט
לא ע"ב27 גדולה מילה שכל המצוות שעשה אברהם לא נקרא שלם עד שמל וכו' דבר אחר גדולה מילה שאלמלא היא לא ברא הקב"ה את עולמו וכו'חוט המשולש בשערים (תשנח) עמ' כ
לא ע"ב27 גדולה מילה שכל המצות כו'תולעת שני דף יב ע"א-ע"ב
לא ע"ב27 גדולה מילה שכל המצות שעשה אברהם אבינו לא נקרא שלם עד שמלהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' רנג
לא ע"ב27 גדולה מילה שכל המצות שעשה אברהם אבינו לא נקרא שלם עד שמלמדבר קדמות (תשסח) עמ' קז
לא ע"ב27 גדולה מילה שכל המצות שעשה אברהם אבינו לא נקרא שלם עד שמלנועם אליעזר בראשית עמ' מא ע"ב
לא ע"ב27 גדולה מילה שכל המצות שעשה אברהם אבינו לא נקרא שלם עד שמלפלא יועץ (טברסקי) ח"ב עמ' קה
לא ע"ב27 גדולה מילה שכל המצות שעשה אברהם אבינו לא נקרא שלם עד שמל וכו'שבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' לח
לא ע"ב27 גדולה מילה שכל המצות שעשה אברהם אבינו לא נקרא שלם עד שמלאור יצחק (ראדוויל, תשסה) עמ' סג
לא ע"ב27 גדולה מילה שכל המצות שעשה אברהם אבינו לא נקרא שלם עד שמל וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' כז, לא
לא ע"ב27 גדולה מילה שכל המצות שעשה אברהם אבינו לא נקרא שלם עד שמל וכו'תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' קו
לא ע"ב27 גדולה מילה שכל המצות שעשה אברהם אבינו לא נקרא תמים וכו' דבר אחר גדולה מילה שאלמלא היא לא ברא הקב"ה את עולמוחוט המשולש בשערים (תשנח) עמ' כג
לא ע"ב27 גדולה מילה שכל המצות שעשה אברהם אבינו לא נקראבית נאמן (ביגה, שפא) ח"ב דרוש טז דף סה
לא ע"ב27 גדולה מילה שכל המצות שעשה אברהם לא נקרא שלם עד שמלעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' רט
לא ע"ב27 גדולה מילה שכל המצותראש דוד (תקלו) דף ח ע"ד
לא ע"ב27 גדולה מילה שכל המצותראש דוד (תשמו) עמ' מ ע"א
לא ע"ב27 גדולה מילה שלא הניח אברהם אבינו מצוה שלא עשאה, ולא נקרא שלם עד שמלארוחת תמיד עמ' כ ע"ב ד"ה וזו
לא ע"ב27 גדולה מילה שלא נקרא אברהם אבינו שלםראה חיים חלק א דף יב ע"א (דף מ"ב ע"ב קטע ראשון)
לא ע"ב27 גדולה מילה שלא נקרא אברהם אבינו תמים עד שמללוח ארז פרשת לך לך דף כג
לא ע"ב27 גדולה מילה שלא נקרא אברהם שלם עד שמל שנאמר התהלך לפני והיה תמיםבן פורת יוסף (תשעא) עמ' קמח, קפב, שיז
לא ע"ב27 גדולה מילה שלא נקרא אברהם תמים עד שנימולאור חדש (הרטמן) הקדמה אות 88-89
לא ע"ב27 גדולה מילה שלא נקרא תמים עד שמלמאור עינים (תשעה) עמ' רמד
לא ע"ב27 שלם מצד מצוות מילהמילי דשמיא - טעם לשבח הערה 109 עמ' עא
לא ע"ב27 ולא נקרא שלם עד שמלדרשות שבט הלוי ח"א עמ' פו
לא ע"ב27 כל המצוות שעשה אברהם אבינו לא נקרא שלם עד שמלשבח נעורים עמ' רכד
לא ע"ב27 כל המצות שעשה אברהם אבינו לא נקרא שלם עד שמלתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תרצג הערה 14
לא ע"ב27 לא נקרא אברהם אבינוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' שעג
לא ע"ב27 לא נקרא אברהם אבינו שלם עד שמלחוט של חסד (תרכה) דף ח ע"ג
לא ע"ב27 לא נקרא אברהם אבינו שלם עד שמלעמודיה שבעה עמ' *יט
לא ע"ב27 לא נקרא אברהם אבינו שלם עד שקיים מצות מילהאוצר המאמרים (תשסא) עמ' קסז
לא ע"ב27 לא נקרא אברהם שלם עד שמל את עצמו וכו'צפנת פענח (תשעא) שמות עמ' תב, תכב
לא ע"ב27 לא נקרא אברהם שלם עד שמלתורת יחיאל בראשית עמ' קמח
לא ע"ב27 לא נקרא אברהם תמים עד שמלפעולת גבר עמ' קנז ד"ה ולכאורה תמוה
לא ע"ב27 לא נקרא שלם עד שמלאור הרעיון עמ' עה, תטז
לא ע"ב27 לא נקרא שלם עד שנימולעבודת יצחק בראשית עמ' רמה
לא ע"ב27 שכל המצות שעשה אברהם אבינו לא נקרא שלם עד שמל וכו'דרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' פז
לא ע"ב27 שלם נקרא כשנימולחיים לגופא (תשסה) עמ' ס
לא ע"ב28 אלמלא מילה לא ברא הקב"ה את עולמושמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' תקלא
לא ע"ב28 אלמלא מילה לא נבראו שמים וארץחכמת התורה ויצא עמ' תיח
לא ע"ב28 אלמלא מילה לא נתקיימו וכו'ברית אברהם (בושערה) דף ד ע"ג
לא ע"ב28 אלמלא מילה לא נתקיימו שמים וארץדרשות מהר"ם חביב עמ' רפה
לא ע"ב28 אלמלא מילה לא נתקיימו שמים וארץשם ישראל עמ' פד
לא ע"ב28 בזכות המילה נברא העולםאשל אברהם (פרידמן) ח"א עמ' מה
לא ע"ב28 בזכות מילה נבראו שמים וארץנטריקן (תשעד) עמ' עח
לא ע"ב28 בעבור מצות מילה עשה ה' את השמים ואת הארץעץ הדעת טוב (תשסח) סי' שעג
לא ע"ב28 גדולה מילה שאילולי היאתולעת שני דף יד ע"ג
לא ע"ב28 גדולה היא מילה שאלמלא היא לא ברא הקב"ה את עולמו וכו'תוספות יום טוב (תג) שם; דרש משה (אלבלדה, שסג) פרשת ויחי דף קיב ע"א; כסף מזוקק (שפח) פרשת וארא דף כב ע"ג, ופרשת משפטים דף פב ע"ג; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מאמר שצ דף שג ע"ד
לא ע"ב28 גדולה המילה שאלמלא הוא לא ברא הקב"ה את עולמויגל יעקב (תשעד) ח"ב עמ' תקלג
לא ע"ב28 גדולה המילה שאלמלא היא לא ברא הקב"ה את עולמושכר שכיר ויקרא-במדבר שיחה א אות א
לא ע"ב28 גדולה מילה וכו' שנאמר אם לא בריתיברכת חיים (תשמה) ח"א עמ' 200
לא ע"ב28 גדולה מילה שאילמלא היא לא ברא הקב"ה עולמו וכו'חמודי צבי שמות עמ' קעב
לא ע"ב28 גדולה מילה שאילמלי היא לא ברא הקב"ה את עולמוחמודי צבי מועדים עמ' שמג-שמה, תקמד, תקמה, תקסא
לא ע"ב28 גדולה מילה שאלמלא היא וכו'שמן ראש (כץ) ח"ו עמ' פא
לא ע"ב28 גדולה מילה שאלמלא היא לא ברא הקב"ה את עולמו וכו'באר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' קפח
לא ע"ב28 גדולה מילה שאלמלא היא לא ברא הקב"ה את עולמו וכו'ויחי ויתן פ' בראשית דף ה ע"ד
לא ע"ב28 גדולה מילה שאלמלא היא לא ברא הקב"ה את עולמו וכו'יציב פתגם - מילה-נישואין עמ' לה
לא ע"ב28 גדולה מילה שאלמלא היא לא ברא הקב"ה את עולמואלומת יוסף דף כ ע"א
לא ע"ב28 גדולה מילה שאלמלא היא לא ברא הקב"ה את עולמוגור אריה בראשית פמ"א הערה 129
לא ע"ב28 גדולה מילה שאלמלא היא לא ברא הקב"ה את עולמודברי יואל פ' יתרו דף פג ע"ב
לא ע"ב28 גדולה מילה שאלמלא היא לא ברא הקב"ה את עולמודרך חיים (תשע) פ"א הערה 325
לא ע"ב28 גדולה מילה שאלמלא היא לא ברא הקב"ה את עולמוהֻידוֹת אהרן (תשסא) עמ' לא
לא ע"ב28 גדולה מילה שאלמלא היא לא ברא הקב"ה את עולמוהֻידוֹת אהרן (תשסז) עמ' לא
לא ע"ב28 גדולה מילה שאלמלא היא לא ברא הקב"ה את עולמונתיב התורה (סאלים) דברים עמ' רד
לא ע"ב28 גדולה מילה שאלמלא היא לא ברא הקב"ה את עולמועיוני פרשה (ריבלין) ויקרא עמ' 149
לא ע"ב28 גדולה מילה שאלמלא היא לא ברא הקב"ה את עולמורנת יצחק ישעיה עמ' תיג
לא ע"ב28 גדולה מילה שאלמלא היא לא ברא הקב"ה את עולמושבילי פנחס (תשעד) עמ' לט
לא ע"ב28 גדולה מילה שאלמלא היא לא ברא הקב"ה עולמואהבת חיים (דייטש) עמ' קיד
לא ע"ב28 גדולה מילה שאלמלא היא לא ברא הקב"ה עולמונתיבות יצחק ח"ג עמ' רעח, רפב
לא ע"ב28 גדולה מילה שאלמלא היא לא ברא וכו'ישא מדברותיך - מגילה עמ' יא
לא ע"ב28 גדולה מילה שאלמלא היא לא בראגבורת יצחק אבות עמ' לט, נג
לא ע"ב28 גדולה מילה שאלמלא היא לא נברא העולםדברי חנינא - הספדים עמ' קפד
לא ע"ב28 גדולה מילה שאלמלא היאתוכחת חיים (תר) חלק ב (סדר שמות) דף י"ג ע"א (ד"ה ממוצא)
לא ע"ב28 העולם נברא בשביל המילהברכת אברהם (הרשקוביץ) עמ' ב
לא ע"ב28 אלמלא מילה לא נתקיימו שמים וארץערוגת הבושם (הראשון) ח"ג עמ' 192
לא ע"ב28 גדולה מילה שאלמלא מילה לא ברא הקב"ה את עולמוערוגת הבושם (תשעא) בראשית עמ' קעה, ויקרא-במדבר עמ' רלט
לא ע"ב28 גדולה מילה שאלמלא מילה לא נתקיימו שמים וארץ וכו'שער החצר (תשעב) סי' קנב
לא ע"ב28 גדולה מילה שאלמלא מילה לא נתקיימו שמים וארץיד יוסף (צרפתי, שעו) דף יז ע"ג
לא ע"ב28 גדולה מילה שאלמלאבאר מים חיים (תשנט) ח"ב עמ' תח
לא ע"ב28 גדולה מילה שאלמלי היא לא ברא הקב"ה את עולמוגבורת יצחק שבועות עמ' קסח, קסט
לא ע"ב28 התהלך לפני במצות מילהמרפא לנפש בראשית עמ' קד
לא ע"ב28 התהלך לפני והיה תמים במילהמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ג עמ' קיז
לא ע"ב28 והיה תמים וכו'משנת יוסף - דרשות ח"א עמ' שמב {שהמילה היא מום}
לא ע"ב28 שאלמלא מילה לא ברא הקב"ה את עולמו, ומהרש"ארנת יצחק - פרק חלק עמ' רמ
לא ע"ב29 אם לא בריתי גו'לקוטי שיחות חלק ל עמ' 58
לא ע"ב29 אם לא בריתי יומם ולילה וגו'רנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' כד
לא ע"ב29 אם לא בריתי יומם ולילה קאי על המילהמרפא לנפש בראשית עמ' קג
לא ע"ב29 'אם לא בריתי יומם ולילה' קאי על מילהתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' יח (סג) {לר"ע קאי על שבת}
לא ע"ב29 אם לא בריתי יומם ולילה, זה מצות מילהשמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' קסה
לא ע"ב29 ברית מילה יומם ולילהציץ השדה פורים - אורה ושמחה עמ' צג, צד, צו
לא ע"ב29 לא ברא הקב"המשנת חיים בראשית עמ' ר
לא ע"ב30 ר' יהושע בן קרחה אומר גדולה מילה שכל זכיות שעשה משה רבינו לא עמדו לו כשנתרשל מן המילה שנאמר וגו'שם אליעזר דף ח ע"א
לא ע"ב30 ר' יהושע בן קרחה אמר גדולה מילה שכל זכיות שעשה משה רבינו וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' קכט
לא ע"ב30 ר"'י בן קרחה אומר גדולה מילהיציב פתגם - ימים נוראים עמ' קצג
לא ע"ב30 ריב"ק אומר גדולה מילה שכל זכויות שעשה משה רבינו וכו'אוצר המאמרים (וייס, תשסג) עמ' רמג
לא ע"ב30 ריב"ק אומר וכו' אמר ר' יוסי ח"ו שמשה נתרשל מן המילה וכו' אלא מפני מה נענש מפני שנתעסק במלון תחלה וכו'לב אליהו (תשלב) עמ' קסג
לא ע"ב31 גדולה מילה וכו' מפני מה נענש שנתעסק במלון תחילהברית שלום (תעח) דף קכ ע"א
לא ע"ב31 גדולה מילה וכו' מפני מה נענש שנתעסק במלון תחילהברית שלום (תשסח) עמ' תשסח
לא ע"ב31 גדולה מילה שכל זכויות משהילקוט הגרשוני ח"ב
לא ע"ב31 גדולה מילה שכל זכויות שעשה משה לא נתלו לו בשעה שנתרשל מן המילהאור פני משה דף ב ע"א
לא ע"ב31 גדולה מילה שכל זכויות שעשה משה רבינומנחת מרדכי עמ' קא
לא ע"ב31 גדולה מילה שכל זכויותהמאור שבתורה (לסין)
לא ע"ב31 גדולה מילה שכל זכיות שעשה משהחוט המשולש (דיוואן) דרשות דף כב ע"ב
לא ע"ב31 גדולה מילה שכל זכיות שעשה משה לא עמדה לו כשנתרשל מהמילה וכו'יציב פתגם - מילה-נישואין עמ' יז, לה, מ
לא ע"ב31 גדולה מילה שכל זכיות שעשה משה לא עמדו לו כשנתרשל מן המילההמעלות לשלמה (תשמז) עמ' רפב
לא ע"ב31 גדולה מילה שכל זכיות שעשה משה לא תלו לו וכו'מגן אברהם (לניאדו, שסג) דף יג ע"ב
לא ע"ב31 גדולה מילה שכל זכיות שעשה משה רבינו לא עמדו לו כשנתרשל מן המילה וכו'לחמי תודה דף רלה ע"ב
לא ע"ב31 גדולה מילה שכל זכיות שעשה משה רבינו לא עמדו לו כשנתרשל מן המילה וכו'חוט המשולש בשערים (תשנח) עמ' צב
לא ע"ב31 גדולה מילה שכל זכיות שעשה משה רבינו לא עמדו לו כשנתרשל מן המילהדברי יואל פ' שמות דף ק ע"א, פ' וארא דף רכב ע"ב
לא ע"ב31 גדולה מילה שכל זכיות שעשה משה רבינו לא עמדו לו כשנתרשל מן המילהכתנות אור (תשעג) פ' שמות אות ד
לא ע"ב31 גדולה מילה שכל זכיות שעשה משה רבינו לא עמדו לו כשנתרשל מן המילהצפנת פענח (תשסו) עמ' רמט
לא ע"ב31 גדולה מילה שכל זכיות שעשה משה רבנו לא עמדו לו וכו'כסף מזוקק (שפח) פרשת שמות דף עא ע"ב; מגן אברהם (לניאדו, שסג) דרוש ב למילה דף יג ע"ב; יפה תאר (תיז) על שמות רבה פרשה ה דף מא ע"ב; יפה מראה (שנ) דף רנט ע"ד; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מאמר תעט דף שכו/ז ע"א
לא ע"ב31 גדולה מילה שכל זכיות שעשה משההמאור שבתורה (שפירא) שמות עמ' יח
לא ע"ב31 גדולה מילה שכל מה שנתעסק משה רבינו לא עמד כשנתרשל במילהערוגת הבושם (הראשון) ח"א עמ' 228
לא ע"ב31 גדולה מילה שכל שעשה משה לא עמד לו כשנתרשל על המילהאמרי יצחק שמות-ויקרא עמ' מב
לא ע"ב31 כל זכויות שעשה משה רבינו לא עמדו לו כשנתרשל מן המילה, ומהרש"אכרם טוביה עמ' ר
לא ע"ב31 כל זכיות שעשה משה רבינו לא עמדו לו וכו'שמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' קפג
לא ע"ב31 מחלוקת למה נענש משה רבינומאור מרדכי שמות עמ' נד-נח
לא ע"ב31 מצוות שעשה משה לא עמדו בשעה שנתרשל מהמילהישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קעד
לא ע"ב31 שכל זכויות שעשה משה רבינו לא עמדו לו כשנתרשל מן המילהמשך חכמה השמטות מספר שמות פ' יב פס' נ
לא ע"ב32 ויפגשהו ה' ויבקש המיתו וכו'אור אברהם שמות עמ' כח
לא ע"ב32 ועל שנתרשל נענש עונש מיתהאמרי יהודה (דרעי, תשעב) ימים נוראים עמ' נה
לא ע"ב32 כשנתרשל מן המילהמשנת חיים ויקרא עמ' רמח, רנו
לא ע"ב32 כשנתרשל מן המילהמשנת חיים שמות עמ' יד, כה
לא ע"ב32 לפי שנתרשל מן המילה וכו' ויפגשהו ה' ויבקש המיתו וכו' מפני שנתעסק במלון תחלהדעת תורה ויקרא עמ' רלה
לא ע"ב32 משה נענש על עיכוב המילהברכת אליהו (עמאר) שמות פרשת שמות מאמר כו
לא ע"ב32 משה רבינו נתרשל במצות מילה וכו', ומהרש"אאמרות ה' השלם ח"ה עמ' רכא, ח"ו עמ' שיח
לא ע"ב32 ויבקש המיתו, בשביל שלא מל אליעזר בנוצמח צדקה עה"ת עמ' לא
לא ע"ב32 נתרשל מן המילהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תקכט
לא ע"ב32 נתרשל משה וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' עה
לא ע"ב32 נתרשל משה על המילהשם דרך שמות עמ' לו {לפי שלא מל את אליעזר בנו ועל שנתרשל נענש עונש מיתה}
לא ע"ב32 על שנתעצל במילת בנואילת אהבים (אלקבץ, תשס) עמ' קנו
לא ע"ב32 שנתרשל מן המילה וכו' ח"ו שמשה רבינו נתרשל וכו'שעורי דעת ספר א עמ' צו, קטז
לא ע"ב32 שנתרשל מן המילהמחשבת מוסר ח"א עמ' שפט
לא ע"ב33 אלא אמר אמול ואצא לדרךרב שלום (אדלר) עמ' סה
לא ע"ב33 אמול ואצא לדרך סכנה הוא לתינוקפרורים משלחן גבוה ח"ג שאלה לה
לא ע"ב33 אמול ואצא לדרך סכנה היאדברי שאול שמות עמ' מא
לא ע"ב33 אמול ואצא לדרך סכנהעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קז
לא ע"ב33 אמול ואצא לדרך סכנה הואשמן ראש (כץ) פסח ח"א עמ' שלא
לא ע"ב33 אמול ואצא סכנה וכו', ורש"י ד"ה מפניתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' רטו
לא ע"ב33 אמול ואצא סכנה הוא לולדאם לבינה (פאפא) עמ' רמט
לא ע"ב33 אמול ואצא סכנה הוא לולדערבי נחל (תשסד) עמ' קנט
לא ע"ב33 אמול ואצא סכנה היא שנאמר ויהי ביום השלישי בהיותם כואביםים שמחה עמ' קטו
לא ע"ב33 אמול ואצא סכנה היאזבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' צז
לא ע"ב33 אמול ואצא סכנה היאמשנת חיים ויקרא עמ' רנד
לא ע"ב33 אמול ואצא סכנה וכו'יציב פתגם - פסח עמ' קעז
לא ע"ב33 אמול ואצא סכנה לולד וכו', ור"ןבגדי חמודות שמות פרק ד פסוק כז
לא ע"ב33 אמול ואצא סכנה לתינוק אמול ואשהה ג' ימים הקב"ה אמר לי לך מצרימהקומץ המנחה (צונץ) דרוש קג אות ה
לא ע"ב33 אמול ואצא סכנהאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) בא לו
לא ע"ב33 אמול ואצא סכנהיציב פתגם - ימים נוראים עמ' קנג
לא ע"ב33 אמול ואצא סכנהצפנת פענח (תשסו) עמ' קנא
לא ע"ב33 אמר אמול ואצא סכנה היא לולדחכמת התורה שמות עמ' תרמה
לא ע"ב33 אמר משה אמול ואצא סכנה הוא וכו'שם יחזקאל עמ' קכ
לא ע"ב33 אמר משה אמול ואצא סכנה לולדחכמת התורה לך לך עמ' קנד
לא ע"ב33 אמר משה אמול ואצא סכנה לתינוק עד ג' ימים וכו' לפי שנתעסק במלון תחלהצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' רמו, שעז, שעט
לא ע"ב33 ח"ו שמשה נתרשל מן המילה וכו'הואיל משה (אלפלס, שנז) חלק ב פרק ב/ג דף צג ע"א; עקדת יצחק (שלג) שער לה דף ק ע"ב; יפה מראה (שנ) דף רנט ע"א; פי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת שמות דף ע ע"ב; מנחה בלולה (שנד) פרשת שמות דף סד ע"א; תולדות יצחק (קרו, שיח) פרשת שמות דף לד ע"א; יפה תאר (תיז) על שמות רבה פרשה ה דף מא ע"ג
לא ע"ב33 ח"ו שנתרשל משהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' קמ
לא ע"ב33 ח"ו שמשה רבינו נתרשל מן המילה ומהרש"אדברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' קי
לא ע"ב33 ח"ו לא נתרשל משה אלא אמר אמול ואצא לדרך סכנה היא לתינוק עד ג' ימים וכו'קהלת יעקב (אבן ברוך) דף נא ע"א, נב ע"א
לא ע"ב33 ח"ו לומר משה נתרשל במילהפרפרת משה ח"א עמ' שטו
לא ע"ב33 ח"ו שמשה נתרשל מן המילה וכו' ורש"יאיש אמונים דף קד ע"ד
לא ע"ב33 ח"ו שמשה נתרשל מהמילה אלא כך אמר משה אמול ואצא לדרך סכנה היאמנות הלוי (עוז והדר) ח"א עמ' שפט
לא ע"ב33 ח"ו שמשה נתרשל מן המלה וכו' ושטמ"ק ויעב"ץבגדי חמודות שמות פרק ד פסוק יט
לא ע"ב33 ח"ו שמשה רבינו נתרשל מן המילה אלא כך אמר אמול ואצא סכנה היא וכו'פאר יעקב ח"ב עמ' תקה
לא ע"ב33 ח"ו שמשה רבינו נתרשל מן המילה אלא כך אמר אמול ואצא סכנה וכו'דרושים ואגדות חתם סופר עמ' נ
לא ע"ב33 ח"ו שמשה רבינו נתרשל מן המילה וכו' אמול ואצא לדרך סכנה היא וכו'מנות הלוי (תשסב) עמ' קצט
לא ע"ב33 ח"ו שנתרשל משה מן המילה וכו'יציב פתגם על התורה עמ' פה, רח
לא ע"ב33 חס ושלום שמשה רבינו נתרשל מן המילהחכמת התורה שמות עמ' תרכה
לא ע"ב33 חס ושלום שמשה רבינו נתרשל מן המילהפני מנחם שמות עמ' טו
לא ע"ב33 לא נתרשל משה על המילהגור אריה שמות פ"ד אות יט
לא ע"ב33 משה אמר אמול ואצא סכנה היאבך יברך ישראל (תשסח) דף נו ע"א
לא ע"ב34 אמול ואשהה ג' ימים הקב"ה צוני לך שוב מצרים וכו' לפי שנתעסק במלון תחלהפניני דעת עמ' קמח
לא ע"ב34 סכנה למול בדרךמנחת קנאות עמ' רכד
לא ע"ב34 סכנה לתינוק עד ג' ימיםצפנת פענח (תשסו) עמ' קסו
לא ע"ב34 משום חולשא דאורחאודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' תלח
לא ע"ב35 אלא מפני מה נענש משה מפני שנתעסק במלון תחילהאוצרות חיים - אישים ח"ה עמ' קסח
לא ע"ב35 מפני מה נענש וכו' שנתעסק במלוןמנחת יצחק בראשית-שמות עמ' רכ
לא ע"ב35 מפני מה נענש משה מפני שהתעסק במלון תחילהעיוני פרשה (ריבלין) שמות עמ' 28
לא ע"ב35 מפני מה נענש משה מפני שנתעסק במלון תחילה, ורש"י ואותו תינוק לא היה באותו שעה אלא בן שמונת ימיםחוט המשולש בשערים (תשנח) עמ' צג
לא ע"ב35 מפני מה נענש משה מפני שנתעסק במלון תחילה, פרש"י ואותו תינוק היה אז בן ח' ימיםעדות ביוסף (איטינגא, תשסב) עמ' קנב
לא ע"ב35 משה נענש מפני שנתעסק במלון תחילהגנא דפלפלי עמ' קצט
לא ע"ב35 משה רבינו לא מל את אליעזר בדרך מפני הסכנהמאור מרדכי בראשית עמ' צא, קפב
לא ע"ב35 נענש משה וכו' זה התינוק וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תרלג
לא ע"ב ר"ן - א"כ אפילו נולד מהול לא הו"ל לכנותו בשם ערלבתי כנסיות - בית האסופים דף ה ע"ב
לא ע"ב ר"ן - גוי בין שנימול ובין שלא נימול יקרא לעולם ערל ויהודי אף שלא נימול לעולם יקרא מהולקריאה בקריה ח"ב עמ' שמז
לא ע"ב ר"ן ד"ה אמולפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' עד
לא ע"ב ר"ן ד"ה ואומר והיה הפלשתי הערל - דלא ידע אי נולד כשהוא מהולפני מנחם נח עמ' לט
לא ע"ב ר"ן ד"ה שנתעסקפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' עד
לא ע"ב פיה"מ להרמב"םמשנת חיים דברים עמ' כו, תסז
לא ע"ב מיוחס לרש"י - אמול ואצא לדרך סכנה היא אם אצא לדרך תוך ג' ימים דכל ג' ימים כאיב ליהמנות הלוי (עוז והדר) ח"א עמ' שפט
לא ע"ב מיוחס לרש"י - משא"כ אחר שבא למלון סמוך למצרים ממש, שאין בו סכנת הדרךצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' שעט
לא ע"ב מהרש"א ד"ה לא - בשם פענח רזאתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' מג (קנג) {אם יצאו ישראל מכלל בני נח קודם מתן תורה}
לא ע"ב חת"ס בשם ספר המכריע סי' נבגדי חמודות שמות פרק ד פסוק כה
לב ע"א01 ויהי בדרך במלוןודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' תלח
לב ע"א01 מפני שנתעסק במלון תחילה וכו' ותוס' ישניםבגדי חמודות שמות פרק ד פסוק כד-כה
לב ע"א01 מפני שנתעסק במלון תחילהילקוט הגרשוני ח"ב
לב ע"א01 מפני שנתעסק במלון תחלהמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' קו
לב ע"א01 מפני שנתעסק במלון תחלהשיחות עבודת לוי סי' ל אות א
לב ע"א01 שנתעסק במלון תחילהאור יהל ח"א עמ' כח
לב ע"א01 שנתעסק במלון תחילהבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' סח
לב ע"א01 שנתעסק במלון תחילהבעקבות משה שמות עמ' פה
לב ע"א01 שנתעסק במלון תחילהלב אליהו (תשסה) שמות עמ' טו, ויקרא-דברים עמ' שכג
לב ע"א01 שנתעסק במלון תחילהשערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' צג
לב ע"א02 לא למשה ביקש שטן להרוג אלא לאותו תינוקקרבן מנחה (תשעד) עמ' נא
לב ע"א02 לא למשה בקש שטן להרוג אלא לאותו תינוקברית שלום (תעח) דף לח ע"ב
לב ע"א02 לא למשה בקש שטן להרוג אלא לאותו תינוקברית שלום (תשסח) עמ' רמא
לב ע"א02 לא למשה רבינו ביקש שטןברכת אבות עמ' קנח
לב ע"א02 לא למשה רבינו בקש השטן להרוג וכו'בגדי חמודות שמות פרק ד פסוק כה
לב ע"א02 לא למשה רבינו בקש שטן להרוג אלא לאותו תינוקמאיר עיני חכמים מהדו"ג ח"א דף נג
לב ע"א02 מחלוקת ר' יוסי ורשב"גודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' קסז
לב ע"א02 שטן ביקש להרוג את משה או את התינוקצמח דוד (שלוניקי) ח"א דף קלב ע"ג
לב ע"א03 אלא לאותו תינוק כו'משנת חיים שמות עמ' כו
לב ע"א03 אלא לאותו תינוקמשנת חיים בראשית עמ' רה
לב ע"א03 ביקש המלאך להרוג משהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' קמ
לב ע"א03 חתן הוא משה או התינוקחכמת התורה שמות עמ' תרכד, תרמג
לב ע"א04 חתן דמים אתה ליודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' קלב
לב ע"א04 חתן דמים כו' זה התינוקבגדי חמודות שמות פרק יב פסוק ו
לב ע"א04 מי קרוי חתן הוי אומר זה התינוקעיוני פרשה (ריבלין) שמות עמ' 28
לב ע"א04 מי קרוי חתן הוי אומר זה התינוקאמרי יקותיאל (תשסא) עמ' נ
לב ע"א04 נקרא 'חתן' זה התינוק, ורא"שחכמת התורה שמות עמ' תרנד
לב ע"א06 בשעה שנתרשל משה מן המילה באו אף וחימה וכו'ברית שלום (תעח) דף כה ע"ב
לב ע"א06 בשעה שנתרשל משה מן המילה באו אף וחימה וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' קנח, תשסח
לב ע"א06 בשעה שנתרשל משה מן המילה וכו'אפיקי ים עמ' רלה
לב ע"א06 בשעה שנתרשל משה מן המילה וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"ג עמ' 199
לב ע"א06 בשעה שנתרשל משה רבינו מן המילה באו אף וחומה ובלעוהו וכו'כלי פז (תיז) ישעיהו כו/כז דף קי ע"א; חשק שלמה (הלוי, שס) ישעיהו דף נא ע"ב
לב ע"א06 בשעה שנתרשל משה רבינו מן המילה באו אף וחימה ובלעוהו וכו'מחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' קז*
לב ע"א06 בשעה שנתרשל משה רבינו מן המילה באו אף וחימה ובלעוהוויקרא יעבץ עמ' קפא
לב ע"א06 בשעה שנתרשל משה רבינו מן המילה באו אף וחימה וכו' לחימה הרגו וכו' תרי חמה הוו וכו'דרושים ואגדות חתם סופר עמ' קצב
לב ע"א06 בשעה שנתרשל משה רבינו מן המילה וכו'שמחת הנפש עמ' קיז
לב ע"א06 בשעה שנתרשל משה רבינוזבחי צדק (דיסקין) עמ' צח
לב ע"א07 אף וחימהגלגולי נשמות (תשסא) סי' ק ס"ק ד
לב ע"א07 אף וחימהעטרת ישועה (תשסד) אות ג לויקהל שקלים {שני מלאכים משחיתים}
לב ע"א07 באו אף וחימה ובלעוהו וכו' באותה שעה ביקש משה רבינו להורגן וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ה עמ' קסז
לב ע"א07 באו אף וחימה ובלעוהו ולא שיירו ממנו אלא רגליוגלגולי נשמות (תשסא) סי' ע ס"ק ז
לב ע"א07 באו אף וחמה להרוג למשהישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רעד, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קח
לב ע"א07 האף והחמהחיים לגופא (תשסה) עמ' מט {שהם מכחות של מלכים משחיתים}
לב ע"א07 המלאך היה בולעו מראשו עד המילהחכמת התורה שמות עמ' תרמב
לב ע"א07 המלאך היה בולעוישרש יעקב (אבולפיה) עמ' שכד {נעשה כנחש בלעו מראשו עד יריכו ומרגליו עד אותו מקום}
לב ע"א08 ותקח צפורה צור וכו'ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' קסט
לב ע"א10 באותה שעה ביקש משה רבינו להורגן וכו' ר"א לחימה הרגו וכו'דרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' קסד
לב ע"א11 וי"א לחימה הרגו כו'מערכי לב (חזן) ח"ב דרוש פט דף רד ע"א
לב ע"א11 ויש אומרים לחימה הרגו וכו' גונדא דחימהדרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' תקלו ד"ה והנה
לב ע"א11 ויש אומרים לחימה הרגודרשות מהר"ם שיק עמ' קנה
לב ע"א12 חימה משה הרגו וכו'זך ונקי עמ' רכז, רכח
לב ע"א12 חימה משה הרגוחכמת התורה וירא עמ' ש
לב ע"א12 חימה משה הרגוחנן אלקים עמ' קיט
לב ע"א12 חימה משה הרגופרשת דרכים (תשנב) עמ' קפ
לב ע"א12 חמה משה הרגועץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' יד
לב ע"א12 לחימה הרגו כו' תרי חימה הוו ואב"א גונדא דחימה, ורש"ירנת יצחק תפלה עמ' סח
לב ע"א12 לחימה הרגוהאיר ממזרח משלי עמ' שיז
לב ע"א12 משה הרגו לחימהאפיקי ים עמ' תקלב
לב ע"א12 משה הרגו לחימההאיר ממזרח - סליחות עמ' קנג
לב ע"א12 משה הרגו לחימהזמרת הארץ (רבינוביץ) עמ' שכד {משה וחרון אף יריבים זה בזה}
לב ע"א12 משה הרגו לחימהרנת יצחק תהלים עמ' תיז
לב ע"א12 משה רבינו הרגו לחימהמהר"ם שיק במדבר עמ' קלה
לב ע"א12 משה רבינו הרגו לחמהשם אליעזר דף ח ע"ב
לב ע"א13 תרי חימה הוויגל יעקב (תשעד) ח"ב עמ' קיד
לב ע"א13 תרי חימה הוי ואיבעית אימא גונדא דחימהשפת אמת (הלוי) משלי פרק כב פסוק כד
לב ע"א13 תרי חימה הויאמרי יוסף ויקרא-במדבר דף סו ע"ב
לב ע"א14 ואיבעית אימא גונדא דחימהמשך חכמה דברים פ' ל פס' יא-יד
לב ע"א15 אין לך מי שנתעסק במצות כאברהם אבינוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' תצו
לב ע"א15 גדולה ברית מילה וכו' שנקרא תמיםבאר שרים בראשית פ' לך לך דרוש ב אות ב
לב ע"א15 גדולה מילה וכו' ולא נקרא תמים אלא על שם מילהאפיקי יהודה (תשנט) עמ' קמד
לב ע"א15 גדולה מילה וכו' שאין לך מי שנתעסק וכו'אפיקי ים עמ' רלו
לב ע"א15 גדולה מילה וכו'כללי המצות (צפת תשנב) עמ' 208
לב ע"א15 גדולה מילה וכו'עולם אחד פרק עה
לב ע"א15 גדולה מילה וכו'פניני יחזקאל עמ' שעז
לב ע"א15 גדולה מילה וכו'תיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' רפז
לב ע"א15 גדולה מילה שאין לך מי שנתעסק במצות כאברהם אבינו וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"א עמ' 228
לב ע"א15 גדולה מילה שאין לך מי שנתעסק במצות כאברהם אבינו וכו'שבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' עב, צט
לב ע"א15 גדולה מילה שאין לך מי שנתעסק במצות כאברהם אבינו ולא נקרא תמים אלא על שם מילה שנ' התהלך לפני והיה תמיםמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' תק
לב ע"א15 גדולה מילה שאין לך מי שנתעסק במצות כאברהם אבינו ולא נקרא תמים אלא על שם מילה שנאמר התהלך לפני והיה תמיםשל"ה (תשנז) ווי העמודים פרק יא אות לה
לב ע"א15 גדולה מילה שאין לך מי שנתעסק במצות כאברהם אבינו ולא נקרא תמים אלא על שם מילהאור יצחק (ראדוויל, תשסה) עמ' סג
לב ע"א15 גדולה מילה שאין לך מי שנתעסק במצות כאברהם אבינו ולא נקרא תמים אלא על שם מילה, שנאמר 'התהלך לפני והיה תמים', וכתיב ואתנה בריתי ביני ובינךכתב סופר אגדות כאן
לב ע"א15 גדולה מילה שאין לך מי שנתעסק במצות כאברהם ולא נקרא תמים אלא על שום מילהחן טוב (תשסה) בראשית עמ' שי
לב ע"א15 גדולה מילה שאין לך צדיק גמור בעולם כאברהם אבינו וכו'נפוצות יהודה (מוסקאטו, שמט) דרוש כט דף קכג ע"ב ודף קכד ע"א; סדר מעמדות (שסו) מעמד יום ו דף קי ע"ב
לב ע"א15 גדולה מילה שכל המצוות שעשה אברהם לא נקרא שלם עד שמללהורות נתן בראשית עמ' מב
לב ע"א15 גדולה מילה שכל המצות שעשה אברהם אבינו עד שלא מל לא נקרא תמיםמרפא לנפש בראשית עמ' קב
לב ע"א15 גדולה מילה שכל המצות שעשה אברהם לא נקרא שלם עד שמל שנא' התהלך לפני והי' תמיםמרפא לנפש בראשית עמ' קג, קה
לב ע"א15 גדולה מילהאם הבנים ח"א דף ל ע"ב-ע"ג
לב ע"א15 גדולה מילהאמרי מאיר (מאירי) ויקרא פי"ב פסוק ג
לב ע"א15 גדולה מילהבאר שרים בראשית פ' בראשית דרוש ו אות ב-ה
לב ע"א15 גדולה מילהויחי יעקב דף כח ע"ג, כט ע"ב-ע"ג, ל ע"א-ע"ב, לא ע"ב
לב ע"א15 גדולה מילהרב שלום (אדלר) עמ' יט
לב ע"א15 גדולה מילה שכל המצות שעשה אברהם אבינו לא נקרא שלם, עד שמלרחמי הרב עמ' קמה
לב ע"א15 גדולה מצות מילה שאין לך מי שנתעסק במצוות כאברהם אבינושמלת אליעזר ח"ב עמ' שלג, רצה
לב ע"א15 חביבה מילהבאר שרים בראשית פ' לך לך דרוש ח אות ה
לב ע"א15 רבי אומר גדולה כו'קידש ידיד דף טו ע"ד, טז ע"א
לב ע"א15 רבי אומר גדולה מילה וכו' שאילמלא מילה לא נתקיימו שמים וארץ שנאמר אם לא בריתי יומם ולילה וגו'דברי יואל מועדים ח"ט עמ' קיא
לב ע"א15 רבי אומר גדולה מילה וכו'נפוצות יהודה (מוסקאטו, תשס) עמ' רלב
לב ע"א15 רבי אומר גדולה מילה שאין לך מי שנתעסק במצות כאברהם אבינו ולא נקרא תמים אלא על שם מילהאוצרות חיים - אישים ח"א עמ' קנ
לב ע"א15 רבי אומר גדולה מילה שאין לך צדיק גמור כאברהם אבינו ולא נקרא תמים אלא על שם המילה וכו'איתן האזרחי עמ' קעה
לב ע"א15 רבי אומר וכו' תמים אלא ע"ש מילה וכו'לקוטי שיחות חלק ל עמ' 44
לב ע"א16 אברהם לא נקרא תמים אלא על שם המילהכנפי יונה (תשנח) ח"ב סי' קטו
לב ע"א16 ולא נקרא תמים אלא ע"ש המילהעמק החכמה עמ' ו
לב ע"א16 ולא נקרא תמים אלא על שם מילההמעלות לשלמה (תשמז) עמ' רסא
לב ע"א16 כל המצות שעשה אברהם לא נקרא תמים עד שמלדברי יואל פ' נח דף קסו ע"א
לב ע"א16 לא נקרא אברהם אבינו תמים עד שמלתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' רי {וכן אז נשלם להיות מרכבה למדת החסד}
לב ע"א16 לא נקרא אברהם תמים עד שנמולתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תתמא הערה 35
לב ע"א16 לא נקרא תמים עד שמל עצמו וכו' התהלך לפני והיה תמים וכו'הישר והטוב (תשסג) עמ' רכ
לב ע"א16 לא נקרא תמים אלא ע"ש המילהייטב פנים ח"ב דף קסג
לב ע"א16 לא נקרא תמים אלא ע"ש מילהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' רסה
לב ע"א16 לא נקרא תמים אלא על שם מילהאמרי אש (טאוב) עמ' שנו
לב ע"א17 התהלך לפני במצות מילה ובדבר הזה תהיה תמיםמרפא לנפש בראשית עמ' קב
לב ע"א17 תמים אלא ע"ש מילהמשנת חיים בראשית עמ' קעג
לב ע"א19 ברית מילה שקולה ככל המצוותשיחות לספר במדבר עמ' רט
לב ע"א19 ברית מילה שקולה ככל המצוותקשוטי כלה (תשסג) עמ' סד {הכופר בברית מילה כאילו כפר בכל התורה כולה}
לב ע"א19 ברית מילה שקולה כנגד כל המצותעמוד העבודה (תשעג) דרוש רביעי לתשובה כה
לב ע"א19 גדולה היא מילה שהיא שקולה כנגד כל המצות שבתורה וכו'כסף מזוקק (שפח) פרשת משפטים דף פב ע"ד; דרש משה (אלבלדה, שסג) פרשת ויחי דף קיב ע"א
לב ע"א19 גדולה מילה שהוא שקולה כנגד כל המצותנחלי מים (מלאח) עמ' מא
לב ע"א19 גדולה מילה שהיא שקולה וכו'מגן אברהם (לניאדו, שסג) דף ו ע"ב
לב ע"א19 גדולה מילה שהיא שקולה כנגד כל המצוותאוצר המאמרים (תשסא) עמ' קסו
לב ע"א19 גדולה מילה שהיא שקולה כנגד כל המצוותבתורתו יהגה ח"א עמ' שסה
לב ע"א19 גדולה מילה שהיא שקולה כנגד כל המצות שבתורה, שנאמר הנה דם הברית אשר כרת ה' עמכם על כל הדברים האלה וגו'דברי יואל מועדים ח"ט עמ' קיב
לב ע"א19 גדולה מילה שהיא שקולה כנגד כל המצותשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' תקלב
לב ע"א19 גדולה מילה ששקולה ככל המצות שבתורה וכו' גדולה מילה שאלמלא היא לא ברא הקב"ה את עולמו ופליגא דרבי אליעזר דאמר אלמלא תורה לא נתקיימו שמים וארץ וכו'תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' קו
לב ע"א19 גדולה מילה ששקולה ככל מצות שבתורה וכו' גדולה מילה שאילמלא מילה לא נתקיימו שמים וארץ שנאמר אם לא בריתי יומם ולילהתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' קז, רלא, רלב
לב ע"א19 גדולה מילה ששקולה כנגד כל המצוות שבתורה שנאמר כי על פי הדברים האלה וכו'שבילי פנחס (תשעד) עמ' לז
לב ע"א19 גדולה מילה ששקולה כנגד כל המצוות שבתורהאגרא דכלה ח"א עמ' שמא, תקכו
לב ע"א19 גדולה מילה ששקולה כנגד כל המצוות שבתורהאסופת מערכות דברים עמ' קכ
לב ע"א19 גדולה מילה ששקולה כנגד כל המצוות שבתורהבני אתה עמ' קמט
לב ע"א19 גדולה מילה ששקולה כנגד כל המצוות שבתורהדרשות שבט הלוי ח"ב עמ' קסו
לב ע"א19 גדולה מילה ששקולה כנגד כל המצוות שבתורההגות לב עמ' 25
לב ע"א19 גדולה מילה ששקולה כנגד כל המצוות שבתורהמגן אברהם (טריסק, תשסו) עמ' תשפא
לב ע"א19 גדולה מילה ששקולה כנגד כל המצוות שבתורהמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ג עמ' קטז, קיז
לב ע"א19 גדולה מילה ששקולה כנגד כל המצוות שבתורהשבח נעורים עמ' קמז, רכו
לב ע"א19 גדולה מילה ששקולה כנגד כל המצוות שבתורהשיחות חכמה ומוסר מאמר לא אות א, מאמר לה אות א, מאמר לו אות ד
לב ע"א19 גדולה מילה ששקולה כנגד כל המצוות שנאמר הנה דם הבריתאיש צעיר דף א ע"ב
לב ע"א19 גדולה מילה ששקולה כנגד כל המצוותאודה ה' דף כה ע"ב
לב ע"א19 גדולה מילה ששקולה כנגד כל המצוותשפע חיים - מכתבי תורה (תשסח) עמ' קע
לב ע"א19 גדולה מילה ששקולה כנגד כל המצוות, ומהרש"אאמרי יהודה (דרעי, תשעב) מעגל החיים עמ' כז
לב ע"א19 גדולה מילה ששקולה כנגד כל המצות שבתורהמאמץ כח (תשעה) עמ' קכה, קלא, קמג
לב ע"א19 גדולה מילה ששקולה כנגד כל המצות שבתורהדעת תורה ויקרא עמ' עג
לב ע"א19 גדולה מילה ששקולה כנגד כל המצות שבתורהשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' תפב
לב ע"א19 גדולה מילה ששקולה כנגד כל המצות שבתורהתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' שעא-שעב (רכג) {מצינו כן בעוד כמה מצות}
לב ע"א19 גדולה מילה ששקולה כנגד כל המצות שנאמר כי על פי הדברים האלה וכו'כסף מזוקק (שפח) פרשת משפטים דף פג ע"א; דברי שלום (אדרבי, שמו) דרוש יח דף ח ע"א
לב ע"א19 גדולה מילה ששקולה כנגד כל המצותמגלה עמוקות (תשסח) אופן קצא
לב ע"א19 גדולה מילה ששקולה כנגד כל המצותמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' תק
לב ע"א19 גדולה מילה ששקולה כנגד כל המצותמצווה ועושה ח"א עמ' תעו
לב ע"א19 גדולה מילה ששקולה כנגד כל המצותרשימות (רמ"מ שניאורסון) חוברת כו ס"א
לב ע"א19 גדולה מילה ששקולה נגד כל המצוות שבתורהדרושים וחומר לדרש (ניסנבוים) עמ' 87
לב ע"א19 גדולה מילה ששקולה נגד כל המצוותאהבת חיים (דייטש) עמ' כב
לב ע"א19 גדולה מילה ששקולה נגד כל המצות שבתורהמטר השמים - עמודי העולם עמ' תקמג
לב ע"א19 גדולה מילה ששקולה נגד כל המצות שבתורהלחמי תודה דף עג ע"ב
לב ע"א19 גדולה מילה ששקולהבתורתו יהגה ח"ב עמ' ג
לב ע"א19 שקולה כנגד כל המצוותערוגת הבושם (הראשון) ח"ג עמ' 157
לב ע"א19 המילה שקולה כנגד כל המצוותמגדל עוז (תשעח) עמ' ח
לב ע"א19 כל המל עצמו כאילו קיים כל תרי"ג מצוותשבט מוסר עמ' רלט
לב ע"א19 מילה שקולה ככל המצוותהתקופה הגדולה (תשלב) עמ' לט
לב ע"א19 מילה שקולה כנגד כל המצוות שבתורהנפוצות יהודה (מוסקאטו, תשס) עמ' שכח
לב ע"א19 מילה שקולה כנגד כל המצוותודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תס
לב ע"א19 מילה שקולה כנגד כל המצוותציץ השדה פורים - אורה ושמחה עמ' צד
לב ע"א19 מילה שקולה כנגד כל המצוותשערי תלמוד תורה (תשמז) עמ' ר
לב ע"א19 מילה שקולה כנגד כל המצותביאור הגר"א על משלי פרק ב פסוק יז
לב ע"א19 מילה שקולה כנגד כל המצותודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' תקו
לב ע"א19 שקולה מילה כגגד כל המצות שבתורהשמן ראש סוכות ח"ב עמ' לט
לב ע"א19 שקולה מילה ככל המצותודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' תקכז
לב ע"א19 שקולה מילה ככל התורה כולה וכו'דרך ישרה עמ' קלז, קמב
לב ע"א19 שקולה מילה כנגד כל המצוותאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' תרב
לב ע"א19 שקולה מילה כנגד כל המצותתורת יחיאל בראשית עמ' קנח
לב ע"א19 שקולה מילה כנגד כל התורה כולהעץ הדעת טוב (תשסח) סי' תלג, שפה
לב ע"א19 שקולה מילה כנגד כל התורהאפיקי ים עמ' תקכה
לב ע"א19 שקולה מילה כנגד כל התורהתפארת ישראל (הרטמן) עמ' נב, נג
לב ע"א19 שקולה מילה כנגד תרי"ג מצוותאור הגנוז (מהאניפאלא, תשסו) עמ' טו, סט
לב ע"א19 שקולה מילהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תשיד
לב ע"א19 שקולה מצות מילהכתב סופר על התורה (תשנה) עמ' ס {יותר מכל המצוות}
לב ע"א19 שקולה מצות מילה כנגד כל המצוות שבתורהלילה כיום יאיר (באום) עמ' 62, 293
לב ע"א20 כי על פי וכו'מרפא לנפש בראשית עמ' קג {כרתי אתך ברית קאי על ברית מילה}
לב ע"א21 איכא מ"ד דדריש אם לא בריתי וגו' אמילה, ופליגי אדר' אליעזר שדורשה לענין התורהמרפא לנפש בראשית עמ' יג, קג
לב ע"א21 אלמלא המילה לא נתקיימו שמים וארץשם ישראל עמ' מ
לב ע"א21 אלמלא מילה וכו' תורה לא נתקיימו שמים וארץראשית דעת (אטון) עמ' רנז
לב ע"א21 אלמלא מילה כו'קידש ידיד דף ד ע"ב
לב ע"א21 אלמלא מילה לא בראו הקב"ה את עולמושמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' שסח
לב ע"א21 אלמלא מילה לא נבראו שמים וארץחכמת התורה בלק עמ' תלא
לב ע"א21 אלמלא מילה לא נתקיימו שמים וארץ וכו'מטר השמים - עמודי העולם עמ' תקנב
לב ע"א21 אלמלא מילה לא נתקיימו שמים וארץ וכו'אפיקי ים עמ' רלז
לב ע"א21 אלמלא מילה לא נתקיימו שמים וארץ שנאמר אם לא בריתי וכו'ערוגת הבושם (תשעא) ויקרא-במדבר עמ' עג, רלט, דברים עמ' קלא
לב ע"א21 אלמלא מילה לא נתקיימו שמים וארץאמרי יהודה (דרעי, תשעב) מעגל החיים עמ' כח
לב ע"א21 אלמלא מילה לא נתקיימו שמים וארץולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' סח, פח
לב ע"א21 אלמלא מילה לא נתקיימו שמים וארץשמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' ה
לב ע"א21 אלמלא מילה לא נתקיימו שמים וארץתפלה למשה (בנימין) עמ' רנג
לב ע"א21 גדולה היא המילה שאלמלא היא לא ברא הקב"ה את עולמואיתן האזרחי עמ' קעד
לב ע"א21 גדולה המילה שאלמלא היא לא ברא הקב"ה עלמאכתנות אור עמ' תקמ
לב ע"א21 גדולה המילה שאלמלא מילה לא נתקיימו שמים וארץ וכו'ארוחת תמיד עמ' יט ע"א ד"ה באופן
לב ע"א21 גדולה מילה וכו' גדולה תורהציץ השדה - שדי יער עמ' קיג
לב ע"א21 גדולה מילה שאילמלא מילה וכו'זאת ליעקב דברים עמ' תצח
לב ע"א21 גדולה מילה שאילמלא מילה לא נתקיימו שמים וארץברית מנוחה (תשנט) עמ' קלז
לב ע"א21 גדולה מילה שאילמלא מילה לא נתקיימו שמים וארץדרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' ריז
לב ע"א21 גדולה מילה שאילמלא מילה לא נתקיימו שמים וארץדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' תקלה ד"ה רב
לב ע"א21 גדולה מילה שאילמלא מילה לא נתקיימו שמים וארץזאת ליעקב ויקרא עמ' סז
לב ע"א21 גדולה מילה שאילמלא מילה לא נתקיימו שמים וארץ, שנאמר אם לא בריתי יומם ולילה וגו'באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' שצח
לב ע"א21 גדולה מילה שאלמלא היא וכו' שנא' אם לא בריתי וכו' ופליגא וכו' על התורהברית אברהם (בושערה) דף קפב ע"ג
לב ע"א21 גדולה מילה שאלמלא היא וכו'תוכחת חיים (תשלח) שמות עמ' לג
לב ע"א21 גדולה מילה שאלמלא היא כו'תוכחת חיים (תר) שמות דף יג ע"א
לב ע"א21 גדולה מילה שאלמלא היא לא ברא הקב"ה את עולמו וכו' ופליגא דר"א דאמר אלמלא תורה לא נתקיימה שמים וארץ שנאמר אם לא בריתי וכו'ברית אברם עמ' רפג
לב ע"א21 גדולה מילה שאלמלא היא לא נתקיימו שמים וארץ וכו'דרך ישרה עמ' קמא
לב ע"א21 גדולה מילה שאלמלא היא לא נתקיימו שמים וארץשפע חיים ח"א עמ' פז
לב ע"א21 גדולה מילה שאלמלא היאנתיבות יצחק חנוכה ופורים עמ' ער, קלו
לב ע"א21 גדולה מילה שאלמלא וכו' ופליגא אר"א דאמר גדולה תורה וכו'חמודי צבי בראשית עמ' יט-כא, קמא
לב ע"א21 גדולה מילה שאלמלא מילה לא נתקיימו שמים ואח וכו'דברי יואל מועדים ח"ה עמ' תלד
לב ע"א21 גדולה מילה שאלמלא מילה לא נתקיימו שמים וארץ וכו' גדולה תורה שאלמלא תורה לא נתקיימו שמים וארץדרכי איש דרוש לג דף עז ע"ג {כסף נבחר פ' האזינו - נ"מ אם אפשר ללמוד ממילה שפיקוח נפש דוחה שבת}
לב ע"א21 גדולה מילה שאלמלא מילה לא נתקיימו שמים וארץ וכו' גדולה תורה שאלמלא תורה לא נתקיימו שמים וארץדרשות שבט הלוי ח"ב עמ' קסו
לב ע"א21 גדולה מילה שאלמלא מילה לא נתקיימו שמים וארץ ופליגא דר"א דאמר ר"א גדולה תורה וכו'כח מעשיו הגיד לעמו ח"א דף א ע"ג
לב ע"א21 גדולה מילה שאלמלא מילה לא נתקיימו שמים וארץ ופליגא דר"א שאמר גדולה תורה שאלמלא תורה וכו'נתיב התורה (סאלים) שמות עמ' רנה {מהרי"ט כתב שאין מחלוקת באגדה}
לב ע"א21 גדולה מילה שאלמלא מילה לא נתקיימו שמים וארץאהל משה (פרהנד, תשסה) ח"א עמ' עא
לב ע"א21 גדולה מילה שאלמלא מילה לא נתקיימו שמים וארץדברי יואל מועדים ח"ב הושענא רבה דף תצב ע"א
לב ע"א21 גדולה מילה שאלמלא מילה לא נתקיימו שמים וארץדובר צדק (זילבר) עמ' נד
לב ע"א21 גדולה מילה שאלמלא מילה לא נתקיימו שמים וארץיד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת לך לך דף יו/ז ע"ג; כסף נבחר (פינטו, שפא) פרשת וירא דף יו/ז ע"ב; יפה תאר (תיז) על שמות רבה פרשה מו/ז דף רכו ע"ג; כלי יקר (לונטשיץ, שסב) פרשת חיי שרה דף יט ע"ג
לב ע"א21 גדולה מילה שאלמלא מילה לא נתקיימו שמים וארץרנת יצחק יהושע עמ' מז, ישעיה עמ' תיב, תיג
לב ע"א21 גדולה מילה שאלמלא מילה לא נתקיימו שמים וארץשבילי פנחס (תשעג) עמ' כב
לב ע"א21 גדולה מילה שאלמלא מילה לא נתקיימו שמים וארץ, ומהרש"ארנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תכא-תכב
לב ע"א21 גדולה מילה שאלמלי היא לא נתקיימו שמים וארץ, ומהרש"אגבורת יצחק שבועות עמ' קסט
לב ע"א21 גדולה מילה שלולי מילה לא נתקיימו שמים וארץאהל יעקב (תשעא) ח"א עמ' קע
לב ע"א21 שאילמלא מילה לא נתקיימו שמים וארץ ומהרש"אגבורת יצחק אבות עמ' מ
לב ע"א21 שאילמלא מילה לא נתקיימו שמים וארץחכמת התורה אמור עמ' קצ
לב ע"א21 שאילמלא מילה לא נתקימו שמים וארץס' הזכרונות (ר' צדוק) סי' ב, א (עמ' 14)
לב ע"א21 שאלמלא מילה וכו' תורה וכו'נתיב התורה (סאלים) במדבר עמ' רסה
לב ע"א21 שאלמלא מילה לא נתקיימו שמים וארץ וכו'שפע חיים - מכתבי תורה (תשסח) עמ' כז
לב ע"א21 שאלמלא מילה לא נתקימו שמים וארץפרי צדיק בשלח אות יא, יתרו אות ג, פסח אות לב
לב ע"א21 שאלמלא מילהבאר בשדה עמ' קה
לב ע"א22 אם לא בריתיגור אריה בראשית פי"ח הערה 39 {תורה שבת ומילה נקראו בשם ברית}
לב ע"א22 אם לא בריתי בעבור מילה שמים וארץ קיימיםמדרש האיתמרי (תקפד) דרוש ג דף ו ע"ב, דרוש ד דף ט ע"א
לב ע"א22 אם לא בריתי בעבור מילה שמים וארץ קיימיםמדרש האיתמרי (תרסא) דרוש ד דף טו ע"ד
לב ע"א22 אם לא בריתי דרשו על התורה ועל המילהמנחת אליהו (תשנט) עמ' טו
לב ע"א22 אם לא בריתי וכו'שפע חיים - מכתבי תורה (תשסח) עמ' טז
לב ע"א22 אם לא בריתי יומם ולילה - התורה והמילהלילה כיום יאיר (באום) עמ' 335
לב ע"א22 אם לא בריתי יומם ולילה וגו' גדולה מילה וכו'אור אברהם שמות עמ' קפה
לב ע"א22 אם לא בריתי יומם ולילה חקות שמים וארץ לא שמתיארוכת בת עמי ח"ז עמ' 168
לב ע"א22 אם לא בריתי יומם ולילה קאי על המילהכסף נבחר (מרגליות) עמ' שכד
לב ע"א22 אם לא בריתי יומם ולילהבאר מים חיים (תשנט) ח"א עמ' תג
לב ע"א22 אם לא בריתי יומם ולילהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' תקד
לב ע"א22 אם לא בריתי יומםמשיבת נפש עמ' קכד
לב ע"א23 ברית היינו מילהתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' מח
לב ע"א23 ופליגא דר"א דא"ר אליעזר גדולה תורה שאילמלא תורה וכו'מגילת סמנים עמ' לט
לב ע"א24 אילמלא תורה לא נתקיימו שמים וארץזך ונקי עמ' קיא
לב ע"א24 אילמלא תורה לא נתקיימו שמים וארץימלא פי תהלתך ח"ב עמ' תקעא
לב ע"א24 אילמלא תורה לא נתקיימו שמים וארץס' הזכרונות (אבוהב, תשעד) עמ' רפג
לב ע"א24 אילמלא תורה לא נתקיימו שמים וארץשם יחזקאל עמ' תא
לב ע"א24 אילמלי תורה לא נתקיימו שמים וארץימלא פי תהלתך (תשעד) עמ' קנז
לב ע"א24 אין קיום לעולם בלי תלמוד תורהאמרי יצחק שמות-ויקרא עמ' תיב הערה עה
לב ע"א24 אלמלא ניתנה תורה לא נתקיימו וכו'רגל ישרה עמ' כא
לב ע"א24 אלמלא תורה וכו'בנין דוד (מייזלש) בראשית - בראשית אות ה, תולדות אות לד, לה, וישלח אות לה {תנאי התנה הקב"ה עם מעשי בראשית}
לב ע"א24 אלמלא תורה לא נתקיימו שמים וארץ וכו'יציב פתגם - מילה-נישואין עמ' לה
לב ע"א24 אלמלא תורה לא נתקיימו שמים וארץ וכו'יציב פתגם - מילה-נישואין עמ' לה
לב ע"א24 אלמלא תורה לא נתקיימו שמים וארץאמרי יצחק במדבר-דברים עמ' תנו
לב ע"א24 אלמלא תורה לא נתקיימו שמים וארץאמרי יצחק שמות-ויקרא עמ' רמה הערה כח
לב ע"א24 אלמלא תורה לא נתקיימו שמים וארץדרך ה' השלם עמ' שנ - דרך לחיים
לב ע"א24 אלמלא תורה לא נתקיימו שמים וארץדרך חיים (תשע) פ"ה הערה 2289, פ"ו הערה 2079
לב ע"א24 אלמלא תורה לא נתקיימו שמים וארץודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' צח, ריט
לב ע"א24 אלמלא תורה לא נתקיימו שמים וארץויגד יעקב עמ' פז
לב ע"א24 אלמלא תורה לא נתקיימו שמים וארץחיי נפש ח"א עמ' עח ע"א
לב ע"א24 אלמלא תורה לא נתקיימו שמים וארץחכמת התורה תצוה עמ' קמו
לב ע"א24 אלמלא תורה לא נתקיימו שמים וארץיד שלום (פרידמן) מועדים עמ' תיב
לב ע"א24 אלמלא תורה לא נתקיימו שמים וארץמאמר מרדכי (נדבורנא) עמ' צה
לב ע"א24 אלמלא תורה לא נתקיימו שמים וארץנאות דשא (שניאור) במדבר עמ' 186
לב ע"א24 אלמלא תורה לא נתקיימו שמים וארץנטריקן (תשעד) עמ' פז
לב ע"א24 אלמלא תורה לא נתקיימו שמים וארץערוגת הבושם (תשעא) בראשית עמ' קעה, ויקרא-במדבר עמ' רלט, דברים עמ' קלב
לב ע"א24 אלמלא תורה לא נתקיימו שמים וארץקרן לדוד דברים עמ' רסח
לב ע"א24 אלמלא תורה שמים וארץ לא נבראולהורות נתן בראשית עמ' רצט
לב ע"א24 אלמלא תורהאיש מבין ח"א דף א ע"ג
לב ע"א24 גדולה תורהדרישה מחיים דף לט ע"א
לב ע"א24 גדולה תורה שאילמלא היא לא נתקיימו שמים וארץחמודי צבי שמות עמ' קעב
לב ע"א24 גדולה תורה שאילמלא תורה לא נתקיימו שמים וארץ וכו'אוצר המאמרים (תשס) עמ' קנח
לב ע"א24 גדולה תורה שאילמלא תורה לא נתקיימו שמים וארץ שנאמר אם לא בריתי יומם ולילה חקות שמים וארץ לא שמתי וגו'דברי תורה (שפירא) מהד' ה סי' ו
לב ע"א24 גדולה תורה שאילמלא תורה לא נתקיימו שמים וארץאש דת (אסאד) עמ' שכא
לב ע"א24 גדולה תורה שאילמלא תורה לא נתקיימו שמים וארץדרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' פז
לב ע"א24 גדולה תורה שאילמלא תורה לא נתקיימו שמים וארץזאת ליעקב ויקרא עמ' סז
לב ע"א24 גדולה תורה שאילמלא תורה לא נתקיימו שמים וארץמבשר טוב - ספר החיים עמ' רמט
לב ע"א24 גדולה תורה שאילמלא תורה לא נתקיימו שמים וארץמגלה עמוקות (תשסח) אופן קפד
לב ע"א24 גדולה תורה שאילמלא תורה לא נתקיימו שמים וארץתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תתקסד הערה 28, תתקסז
לב ע"א24 גדולה תורה שאילמלי תורה לא נתקיימו שמים וארץחמודי צבי מועדים עמ' שמד, תקמד
לב ע"א24 גדולה תורה שאלמלא היא לא נתקיימו וכו'ישא מדברותיך - מגילה עמ' יא
לב ע"א24 גדולה תורה שאלמלא תורה לא וכו' ורש"ישמחת מרדכי (גיפטר) עמ' מח
לב ע"א24 גדולה תורה שאלמלא תורה לא נתקיים העולםדברי חנינא - הספדים עמ' קפד
לב ע"א24 גדולה תורה שאלמלא תורה לא נתקיימו שמים וארץ וכו' אם לא בריתיפרי צדיק בשלח אות יא, פסח אות כו, לב, ל"ג בעומר אות ו
לב ע"א24 גדולה תורה שאלמלא תורה לא נתקיימו שמים וארץ וכו'באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' תה-תז
לב ע"א24 גדולה תורה שאלמלא תורה לא נתקיימו שמים וארץ וכו'דברי יואל מועדים ח"ב סוכות דף מה ע"ב, הושענא רבה דף תצב ע"א
לב ע"א24 גדולה תורה שאלמלא תורה לא נתקיימו שמים וארץאוצר המאמרים (וייס, תשסג) עמ' קמד
לב ע"א24 גדולה תורה שאלמלא תורה לא נתקיימו שמים וארץאור אברהם - הגדה של פסח - קונטרס אמונת אברהם עמ' יג
לב ע"א24 גדולה תורה שאלמלא תורה לא נתקיימו שמים וארץבית יצחק (ויינברגר) עמ' שנח
לב ע"א24 גדולה תורה שאלמלא תורה לא נתקיימו שמים וארץבית ישראל (טויסיג) בראשית עמ' ס
לב ע"א24 גדולה תורה שאלמלא תורה לא נתקיימו שמים וארץבית ישראל (טויסיג) ויקרא עמ' קנט
לב ע"א24 גדולה תורה שאלמלא תורה לא נתקיימו שמים וארץבית ישראל (טויסיג) ח"ו עמ' ריז
לב ע"א24 גדולה תורה שאלמלא תורה לא נתקיימו שמים וארץדרך חיים (תשע) פ"ו הערה 57
לב ע"א24 גדולה תורה שאלמלא תורה לא נתקיימו שמים וארץדרש משה (פינטו) בראשית ח"א עמ' פז
לב ע"א24 גדולה תורה שאלמלא תורה לא נתקיימו שמים וארץהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' קיב
לב ע"א24 גדולה תורה שאלמלא תורה לא נתקיימו שמים וארץחיים שיש בהם על התורה תנינא עמ' רמח
לב ע"א24 גדולה תורה שאלמלא תורה לא נתקיימו שמים וארץנתיב התורה (סאלים) דברים עמ' קלה
לב ע"א24 גדולה תורה שאלמלא תורה לא נתקיימו שמים וארץפרדס מרדכי עמ' תעו
לב ע"א24 גדולה תורה שאלמלא תורה לא נתקיימו שמים וארץשבילי פנחס (תשעד) עמ' לט
לב ע"א24 גדולה תורה שאלמלא תורה לא נתקיימו שמים וארץשפתי חיים מועדים ח"ג עמ' קצא
לב ע"א24 גדולה תורה שאלמלא תורה לא נתקיימו שמים וארץתהלה לדוד (והרמן) פרק קלב פסוק יב הערה ב
לב ע"א24 גדולה תורה שאלמלא תורה לא נתקיימו שמים וארץתהלה לדוד (סר לאון, שלז) חלק א פרק כו דף טו ע"א; כסף נבחר (פינטו, שפא) פרשת בראשית דף ו ע"א; תפארת ישראל (מהר"ל, שנט) פ' סב דף נד ע"ג; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מאמר שצ דף שג ע"ד
לב ע"א24 גדולה תורה שאלמלא תורה לא נתקיימו שמים וארץ, ורש"ידרכי נועם (הרנזון) דרוש א
לב ע"א24 גדולה תורה שאלמלא תורהנתיבות יצחק חנוכה ופורים עמ' קלו
לב ע"א24 גדולה תורהאיש מבין ח"א דף י ע"ג
לב ע"א24 גדולה תורהמורשה - שיחות למועדים עמ' קעב
לב ע"א24 גדולה תורהמפניני הרב עמ' קעד
לב ע"א24 גדולה תורהתפארת ישראל (הרטמן) עמ' מח הערה 11
לב ע"א24 גדולה תורהתפארת ישראל (מהר"ל, הניג) עמ' קפו
לב ע"א24 שאילמלא תורה לא נתקיימו שמים וארץאור זרוע לצדיק סי' ג (עמ' 11)
לב ע"א24 שאילמלא תורה לא נתקיימו שמים וארץדמשק אליעזר (חדש, תשנז) עמ' 77
לב ע"א24 שאילמלא תורה לא נתקיימו שמים וארץדמשק אליעזר (חדש, תשנח) עמ' 103
לב ע"א24 שאילמלא תורה לא נתקיימו שמים וארץדרשות מהר"י מינץ (תשנז) עמ' צד, קנז
לב ע"א24 שאילמלא תורה לא נתקיימו שמים וארץנחל חיים סי' מד אות ד
לב ע"א24 שאלמלא תורה לא נתקיימו שמים וארץדמשק אליעזר (חדש, תפלה) עמ' 11
לב ע"א24 שאלמלא תורה לא נתקיימו שמים וארץמנחת יואל עמ' ה, רנד
לב ע"א24 שאלמלא תורה לא נתקיימו שמים כו'מראה הגדול ח"א דף עג ע"ב
לב ע"א25 אם לא בריתי יומם ולילה זה תלמוד תורהנתיבות יצחק - ירח האיתנים עמ' תסד
לב ע"א25 אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמים וארץ לא שמתי, זהו התורה שבשבילה נבראו שמים וארץדברי יואל מועדים ח"ט עמ' צד
לב ע"א27 בשעה כו' אחזתו רעדה כו' נתקררה דעתולקוטי שיחות חלק ל עמ' 47
לב ע"א27 בשעה שא"ל הקב"ה היה תמים אחזתו רעדה וכו'אגלי טל (פרייל) מאמר שני פרק י
לב ע"א27 בשעה שא"ל הקב"ה לאברהם אבינו התהלך וגו' אחזתו רעדהלבני ישראל (הישן) דרוש ב
לב ע"א27 בשעה שא"ל הקב"ה לאברהם אבינו התהלך לפני אחזתו רעדההרי בשמים (בדרשי) דף י ע"ד
לב ע"א27 בשעה שא"ל הקב"ה לאברהם אבינו התהלך לפני אחזתו רעדה וכו'דעת סופר עמ' שפח ע"א
לב ע"א27 בשעה שא"ל הקב"ה לאברהם אבינו התהלך לפני והיה תמים אחזתו רעדה וכו' כיון שא"ל ואתנה בריתי ביני ובינך נתקררה דעתומרפא לנפש בראשית עמ' שצ
לב ע"א27 בשעה שא"ל הקב"האמרי מאיר (מאירי) בראשית פי"ז פסוק א
לב ע"א27 בשעה שאמר הקב"ה לאברהם אבינו התהלך לפני והי' תמים אחזתו רעדה שמא יש בי דבר מגונהיגל יעקב (תשנג) בראשית אות מו, נ, נד, נט, עה, פקודי אות קפד, ואתחנן אות כא
לב ע"א27 בשעה שאמר הקב"ה לאברהם אבינו התהלך לפני והיה תמיד אחזתו רעדה אמר שמא יש בי דבר מגונה כיון שאמר לו ואתנה בריתי ביני וביניך נתקררה דעתופרדס יוסף (סקוסובסקי) עמ' שמד {אברהם אבינו היה רמ"ח אבריו הגשמיים שלם לשמים, ולכן אחזתו רעדה, אולם הקב"ה אמר לו שע"י הפרת בשר הערלה יושלם רמ"ח איבריו הרוחניים, ואז נתקררה דעתו}
לב ע"א27 בשעה שאמר הקב"ה לאברהם אבינו התהלך לפני והיה תמים אחזה רעדה את עצמותיויד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת לך לך דף יח ע"א; חן טוב (הלוי, שסה) פרשת לך לך דף מד ע"ד; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת וירא דף כב ע"ג; גל של אגוזים (שנג) פרשת לך לך דף יו/יז ע"א
לב ע"א27 בשעה שאמר הקב"ה לאברהם אבינו התהלך לפני והיה תמים אחזה רעדה עצמותיויד יוסף (צרפתי, שעו) דף יט ע"א
לב ע"א27 בשעה שאמר הקב"ה לאברהם אבינו התהלך לפני והיה תמים אחזתו רעדה וכו' כיון שא"ל ואתנה בריתי ביני וביניך נתקררה דעתובאר יוסף (תשמא) ח"א עמ' לז
לב ע"א27 בשעה שאמר הקב"ה לאברהם אבינו התהלך לפני והיה תמים אחזתו רעדה וכו'יגל יעקב (תשעד) ח"א עמ' סג, סז, עא, צט, ח"ב עמ' קעא, תקלו, תריח
לב ע"א27 בשעה שאמר הקב"ה לאברהם אבינו התהלך לפני והיה תמים אחזתו רעדה וכו'עזר מיהודה עמ' קכג
לב ע"א27 בשעה שאמר הקב"ה לאברהם אבינו התהלך לפני והיה תמים אחזתו רעדה וכו'נזר הקדש ח"ב עמ' שמ
לב ע"א27 בשעה שאמר הקב"ה לאברהם אבינו התהלך לפני והיה תמים אחזתו רעדה וכו'תורת מהרי"ם בראשית עמ' פא
לב ע"א27 בשעה שאמר הקב"ה לאברהם אבינו התהלך לפני והיה תמים אחזתו רעדה, שמא יש בי דבר מגונהקרן לדוד בראשית עמ' פז, צח
לב ע"א27 בשעה שאמר הקב"ה לאברהם אבינו התהלך לפני וכו' אמר שמא יש בי וכו'לבית יעקב דרוש כה-כו
לב ע"א27 בשעה שאמר הקב"ה לאברהם אבינו התהלך לפני וכו'משיב נפש (גינצלר, תשסה) עמ' כט
לב ע"א27 בשעה שאמר הקב"ה לאברהם אבינו וכו' אחזתו רעדה אמר שמא יש בי דבר מגונה וכו'שבח נעורים עמ' רכג
לב ע"א27 בשעה שאמר הקב"ה לאברהם התהלך לפני והיה תמים אחזתו רעדה וכו'ערוגת הבושם (תשעא) בראשית עמ' קעז, קפה, ויקרא-במדבר עמ' עג
לב ע"א27 בשעה שאמר הקב"ה לאברהם התהלך לפני והיה תמים אחזתו רעדהעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' רט, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' מא
לב ע"א27 בשעה שאמר הקב"ה לאברהם התהלך לפני וכו'בית אברהם (שטיינר) עמ' יא
לב ע"א27 בשעה שאמר הקב"ה לאברהם התהלך לפנישארית יעקב (פאנעט) עמ' טו
לב ע"א27 בשעה שאמר הקב"ה לאברהםדרושי רמ"ץ - פרי חיים דרוש ג, דרושי רמ"ץ - פרי חיים דרוש ג אות א
לב ע"א27 בשעה שאמר הקב"ה למשה התהלך לפני אחזתו רעדהישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קעז
לב ע"א27 בשעה שאמר הקב"העולת חודש ח"ג מאמר רצה
לב ע"א27 בשעה שאמר לו המקום ברוך הוא לאברהם התהלך לפני והיה תמים אחזה רעדה את עצמותיו אמר שמא דבר מגונה יש ביארוחת תמיד עמ' כ ע"ב ד"ה ע"א ד"ה וזו
לב ע"א27 בשעה שאמר לו הקב"ה התהלך לפני והיה תמים אחזתו רעדהבאר שרים בראשית פ' וירא דרוש ה בהקדמה
לב ע"א27 בשעה שאמר לו הקב"ה לא"א וכו' והיה תמים אחזתו רעדהסגולת ישראל בראשית עמ' 64
לב ע"א27 בשעה שאמר לו הקב"ה לאברהם אבינו התהלך לפני והיה תמים אחזתו רעדה, אמר שמא יש בי דבר מגונהשרתי ח"א עמ' קעד
לב ע"א27 בשעה שאמר לו הקב"ה לאברהם אבינו התהלך לפני והיה תמים אחזתו רעדה וכו' צא מאיצטגנינות שלך אין מזל לישראלדברי תורה (שפירא) מהד' ו סי' צ
לב ע"א27 בשעה שאמר לו הקב"ה לאברהם אבינו התהלך לפני והיה תמים אחזתו רעדהאפיקי יהודה (תשנט) עמ' קמג
לב ע"א27 בשעה שאמר לו הקב"ה לאברהם אבינו התהלך לפני והיה תמים אחזתו רעדההמעלות לשלמה (תשמז) עמ' רעג
לב ע"א27 בשעה שאמר לו הקב"ה לאברהם אבינו התהלך לפני והיה תמיםלפרקים (תשסב) עמ' תמד
לב ע"א27 בשעה שאמר לו הקב"ה לאברהם אבינו וכו' אמר שמא יש בי דבר מגונה וכו' נתקררה דעתודברי אליעזר (וייזר) ח"א עמ' לד ד"ה ובזה אפשר
לב ע"א27 בשעה שאמר לו הקב"ה לאברהם אבינו וכו' ואתנה בריתי ביני ובינך נתקררה רעתוכתב סופר אגדות כאן
לב ע"א27 בשעה שאמר לו הקב"ה לאברהם אבינו וכו' נתקררה דעתובית ישראל (טויסיג) תליתאה ח"ב עמ' פח
לב ע"א27 בשעה שאמר לו הקב"ה לאברהם אבינו וכו' נתקררה דעתובית ישראל (טויסיג) ח"ו עמ' רפא
לב ע"א27 בשעה שאמר לו הקב"ה לאברהם אבינו וכו'באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' שנו, שצה
לב ע"א27 בשעה שאמר לו הקב"ה לאברהם היה תמים אחזתו רעדהמוסר והדעת בראשית עמ' עג
לב ע"א27 בשעה שאמר לו הקב"ה לאברהם התהלך לפני והיה תמים אחזתו רעדה וכו'להורות נתן בראשית עמ' קעב
לב ע"א27 בשעה שאמר לו הקב"ה לאברהם התהלך לפני והיה תמים אחזתו רעדה וכו'פתחי שערים ח"ב עמ' מה
לב ע"א27 בשעה שאמר לו הקב"ה לאברהם התהלך לפני והיה תמים אחזתו רעדה וכו'עולת ראיה ח"א עמ' שצו-שצז; פניני הראי"ה עמ' 432-436
לב ע"א27 כשאמר הקב"ה התהלך לפני כו' אחזתו רעדה כו' כיון ששמע כו'המדרש והמעשה בראשית פ' לך לך
לב ע"א27 כשאמר הקב"ה לאברהם אבינו התהלך לפני והיה תמים אחזתו רעדהיגל יעקב (תשנג) לך לך אות מו, וירא אות נ
לב ע"א27 כשאמר הקב"ה לאברהם אבינו התהלך לפני והיה תמים אמר שמא יש בי דבר מגונהמשנת יוסף - אגדות ח"ב עמ' לא {מילה היא לאות ברית, ולהחליש התאוה, ומעשה אבות סימן לבנים}
לב ע"א27 כשאמר הקב"ה לאברהם התהלך לפני וגו' אחזתו רעדה וכו'גבעת פנחס (ביליצר) עמ' טז
לב ע"א27 כשאמר הקב"ה לאברהם התהלך לפני והיה תמים אחזתו רעדה ואמר שמא יש בי דבר מגונה וכו'חן טוב (תשסה) בראשית עמ' דש
לב ע"א27 כשאמר הקב"ה לאברהם והי' תמים אחזתו רעדהחן טוב (הלוי, שסה) דף מד ע"ד
לב ע"א27 כשאמר לו ה' והיה תמים נרתע לאחוריוכתב סופר על התורה (תשנה) עמ' ס
לב ע"א28 התהלך לפני והיה תמים אחזתו רעדהאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' קו
לב ע"א28 התהלך לפני והיה תמים וכו' אחזתו רעדהדברי שאול בראשית עמ' קנג-קנח, ויקרא עמ' רמט
לב ע"א29 אחזה רעדהילקוט הגרשוני ח"ב {את עצמותיו}
לב ע"א29 אחזתו רעדה אמר שמא יש בי דבר מגונה כיון שאמר לו ואתנה בריתי ביני וכו' נתקררה דעתוהישר והטוב (תשסג) עמ' תקו
לב ע"א29 אחזתו רעדה וכו' נתקררה דעתוויחי יעקב פ' וירא דף כט ע"ב-ע"ג
לב ע"א29 אחזתו רעדה וכו'ברכת אברהם (הרשקוביץ) עמ' לה
לב ע"א29 אחזתו רעדהעולת ראיה א שצו
לב ע"א29 אחזתו רעדהצמח דוד (שלוניקי) ח"א דף מח ע"ב
לב ע"א31 הוציא הקב"ה לא"א החוצה וא"ל צא מאנצטגנינות שלךחמודי צבי מועדים עמ' שמה
לב ע"א31 ויוצא אותו החוצה א"ל לא מאצטגנינותךמוסדי הרים הר אמנה ציון טז
לב ע"א31 ויוצא אותו החוצה וגו'ברכת אבות עמ' ב
לב ע"א31 ויוצא אותו החוצה וכו' צא מאיצטגנינות שלך שאין מזל לישראלדעת תורה ויקרא עמ' מט
לב ע"א31 ויוצא אותו החוצה וכו' צא מאצטגנינות שלךיפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' רסה
לב ע"א31 ויוצא אותו החוצה כו' צא מאיצטגנינות וכו'ייטב פנים ח"א דף רכג
לב ע"א31 ויוצא אותו החוצהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' תפז
לב ע"א31 ויוצא וכו' צא מאצטגנינות שלך וכו'אפיקי ים עמ' רלח
לב ע"א32 א"ל רבש"ע הסתכלתי במזל שלי ואין לי בן אחר וכו' צא מאצטגנינות שלך וכו'נזר הקדש ח"ב עמ' רפז
לב ע"א32 המזל היה מחייב שאברהם אינו מולידמנחת אליהו (תשסא) עמ' לד
לב ע"א32 הסתכלתי במזל וכו'דברים אחדים (תקמח) דף קפא ע"ב, קפה ע"ב
לב ע"א32 הסתכלתי במזל שלי וכו'מקוה המים (שטעגר) עמ' צג {מזל לא שולט בא"י}
לב ע"א32 הסתכלתי במזל שלייקרא דשכבי (דוד) דרוש סא דף קכז ע"ב
לב ע"א33 א"ל הקב"ה צא מאצטגנינות שלך וכו'ברך יצחק (ברכה) דרוש לפרשת לך לך
לב ע"א33 אמר לו צא מאיצטגנינות שלךמשך חכמה בראשית פ' יז פס' א
לב ע"א33 צא מאיצטגנינות שלך אין מזל לישראלמאמץ כח (תשעה) עמ' קח
לב ע"א33 צא מאצטגנינות שלךברכת שמואל ח"א דף יא ע"ב
לב ע"א33 צא מאיצטגנינות שלךבית יצחק (שמלקיש) על התורה מאמר נט אות ג
לב ע"א33 צא מאיצטגנינות שלךדברי שאול בראשית עמ' קלז, קמא
לב ע"א33 צא מאיצטגנינות שלךדרשות הרא"ש (תשסו) ח"ב דרוש קפד עמ' קכ
לב ע"א33 צא מאיצטגנינות שלךשער החצר (תשעב) סי' עג
לב ע"א33 צא מאיצטגנינות שלךתורת יחיאל בראשית עמ' שטו
לב ע"א33 צא מאצטגנינות שלךאהל משה (וינברג) פתח האהל דף ז ע"א
לב ע"א33 צא מאצטגנינות שלךאשל חיים ח"א עמ' עא
לב ע"א33 צא מאצטגנינות שלךיד פנחס (גרבר) דף פח ע"א
לב ע"א33 צא מאצטגנינות שלךילקוט דברי חכמים שמות סי' שכט
לב ע"א33 צא מאצטגנינות שלךכבוד הלבנון - פתח הלבנון אות ז
לב ע"א34 אין מזל לישראל וכו'רוח יעקב (בן שבת, תשסז) עמ' נח
לב ע"א34 אין מזל לישראלאהל משה (שיינרמן) בראשית עמ' רסא
לב ע"א34 אין מזל לישראלאהל משה (שיינרמן) פורים עמ' תב
לב ע"א34 אין מזל לישראלאמרי יצחק במדבר-דברים עמ' שא הערה מט
לב ע"א34 אין מזל לישראלבית אהרן (פייבושביץ) פרשת בראשית
לב ע"א34 אין מזל לישראלדולה ומשקה פסח עמ' קכב
לב ע"א34 אין מזל לישראלילקוט דברי חכמים ויקרא סי' ק
לב ע"א34 אין מזל לישראלכסף נבחר (מרגליות) עמ' קה
לב ע"א34 אין מזל לישראללחם רב על סדור התפילה אות ל
לב ע"א34 אין מזל לישראללישרים תהלה (תשסד) עמ' נח
לב ע"א34 אין מזל לישראלמשך חכמה בראשית פ' טו פס' ה
לב ע"א34 אין מזל לישראלקדושת לוי (תרצט) דף עה ע"ב
לב ע"א34 אין מזל לישראלשמועה טובה דף נד ע"א
לב ע"א34 אין מזל לישראלתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' קפח {אברהם נקרא ישראל}
לב ע"א34 אין מזל לישראלתשובת השנה עמ' קד
לב ע"א35 המתמים את עצמו הקב"ה מתמם עמושמן ראש (כץ) ח"ו עמ' ש
לב ע"א35 המתמים עצמו הקב"ה מתמים עמוקהלת יעקב - אלול עמ' כז
לב ע"א35 המתמים עצמו הקב"ה מתמים עמותהלות ישראל (קלוגר) עמ' תתתקיט
לב ע"א35 כל המתמים את עצמו הקב"ה מתמים עמו וכו'כלי יקר (לניאדו, שסג) שמואל ב כב דף שמג ע"ד
לב ע"א35 כל המתמים את עצמו הקב"ה מתמם עמושמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' קכג
לב ע"א35 כל המתמים עם הקב"הנתיבות עולם ח"ב עמ' רו
לב ע"א35 כל המתמים עצמו הוא עם ה'דרך חיים (תשע) פ"ד הערה 1905, פ"ה הערה 1970
לב ע"א35 כל המתמים עצמו הוא עם ה'תפארת ישראל (הרטמן) עמ' יז, יח, יח הערה 99
לב ע"א35 כל המתמים עצמו הוא עם ה'תפארת ישראל (מהר"ל, הניג) עמ' ד
לב ע"א35 כל המתמים עצמו הקב"ה מתמים עמו וכו'אוצרות חיים - תפילות ישראל עמ' קה
לב ע"א35 כל המתמים עצמו הקב"ה מתמים עמו וכו'ויברך דוד עמ' קב
לב ע"א35 כל המתמים עצמו הקב"ה מתמים עמואוצרות חיים - עבודת ה' עמ' רלב
לב ע"א35 כל המתמים עצמו וכו'לקוטי שיחות חלק ל עמ' 48
לב ע"א35 כל המתמים עצמו וכו'מבשרת ציון ח"ג עמ' קיב, קיד,תיג
לב ע"א35 כל המתמם עם הקב"הדרשות מהר"ם בנעט עמ' קיד
לב ע"א35 כל המתמם עצמו הקב"ה מתמם עמואוזן שמואל דף ס ע"א
לב ע"א35 כל המתמם עצמו הקב"ה מתמם עמוכרם פתחיה גפן יט שריג ו
לב ע"א35 כל התמים הקב"ה מתמים עמומי השלוח (מישור) ח"א עמ' קפז
לב ע"א35 כל התמים עצמו הקב"ה מתמים עימואמרי השכל עמ' 122
לב ע"א37 כל המתמים עם הקב"ה שעה עומדת לועטרת יהושע שמות עמ' רה
לב ע"א37 כל המתמים עצמו שעה עומדת לו וכו'אפיקי ים עמ' רלט
לב ע"א37 כל המתמים עצמו שעה עומדת לו וכו', ובר"ןבאר משה (אפשטיין) דברים עמ' תרמו
לב ע"א37 כל המתמים עצמו שעה עומדת לונתיבות יצחק - ירח האיתנים עמ' קצה
לב ע"א37 כל המתמים עצמו שעה עומדת לושמלת אליעזר ח"ב עמ' רצט
לב ע"א37 כל המתמם עצמו השעה עומדת לוחכמת התורה יתרו עמ' תכא
לב ע"א39 כל המנחש לו נחש וכו' מדה כנגד מדהתהלה לדוד (והרמן) פרק קלה פסוק טו הערה ו
לב ע"א39 כל המנחש לו נחש וכו' מדה כנגד מדה, ורש"יפאר יעקב ח"ג עמ' תקעה
לב ע"א39 כל המנחש לו נחש וכו'מבשרת ציון ח"ג עמ' ק, קכ
לב ע"א39 כל המנחש לו נחש שנאמר כי לא נחש ביעקב והא בלמ"ד אל"ף כתיב, אלא משום מדה כנגד מדהאור תורה (קאלמייר, תשסא) עמ' צד
לב ע"א39 כל המנחש לו נחשאבני השוהם (הורוויץ) דף יב ע"ג
לב ע"א39 כל המנחש לו נחשאהל יעקב (תשעא) ח"ד עמ' יב
לב ע"א39 כל המנחש לו נחשבית שמואל אחרון על התורה (תשנד) פ' תשא עמ' פח
לב ע"א39 כל המנחש לו נחשדברי שאול במדבר עמ' ריב
לב ע"א39 כל המנחש לו נחשהעמק דבר במדבר פ"כג פסוק כג
לב ע"א39 כל המנחש לו נחשודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' מז
לב ע"א39 כל המנחש לו נחשטהרת יו"ט חט"ז עמ' קלה
לב ע"א39 כל המנחש לו נחששבות יעקב (אבולפיה) עמ' קעד
לב ע"א39 כל המנחש לו נחששערי תשובה סה"י אות סט
לב ע"א39 כל המנחשדברי שלום (שרעבי, תשלו) חלק הדרוש עמ' קלא
לב ע"א39 כל המנחשדברי שלום (שרעבי, תשנג) עמ' רד
לב ע"א40 דרכו של הקב"ה לשלם מדה כנגד מדהאבן ישראל (פישר) אגדה ח"ב עמ' צד
לב ע"א40 הקב"ה מעניש את האדם מדה כנגד מדהמפי ספרים וסופרים ח"ב עמ' שפד, פניני חסידות בשלח יא, שמות ה
לב ע"א40 הקב"ה משלם לאדם מדה כנגד מדהוזרח השמש על התורה עמ' קי
לב ע"א40 מדה כנגד מדהברכת מרדכי מוסר ח"ג עמ' קיב, קלח, רפא, תיח, תלח, תמו
לב ע"א41 אדם שאינו מנחש מכניסין אותו במחיצה שאפי' מלאה"ש אין יכולין שם ליכנס, ור"ןלב אביגדור עמ' כד
לב ע"א41 כל אדם שאינו מנחש וכו' במחיצה שאפילו מה"ש אין יכולין ליכנסתהלה לדוד (והרמן) פרק קלה פסוק טו הערה ו
לב ע"א41 כל אדם שאינו מנחש וכו'חלק יעקב (קנטור) דרוש טז
לב ע"א41 כל אדם שאינו מנחש כו', וע"ילקוטי שיחות חי"ח עמ' 264
לב ע"א41 כל אדם שאינו מנחש מכניסין אותו במחיצה שאפילו מלאכי השרת אין יכולין ליכנס בתוכה וכו'ויברך דוד עמ' קג
לב ע"א41 כל אדם שאינו מנחש מכניסין אותו במחיצה שאפילו מלאכי השרת וכו'באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' רח, במדבר עמ' תקפא-תקפב, דברים עמ' יג, תרלט-תרמ
לב ע"א41 כל אדם שאינו מנחש מכניסין אותו וכו'אפיקי ים עמ' רמ
לב ע"א41 כל אדם שאינו מנחש מכניסין אותו למחיצה שאפילו מה"ש אינן יכולין ליכנס להנצח ישראל (שנט) פרק נג דף ס ע"ב; יפה מראה (שנ) שבת פרק ו דף קא ע"ד ודף קב ע"ב
לב ע"א41 כל אדם שאינו מנחש מכניסין אותו למחיצתו של הקב"הנצח ישראל (הרטמן) עמ' תתצח
לב ע"א41 כל אדם שאינו מנחשמבשרת ציון ח"ג עמ' קה
לב ע"א41 כל אדם שאינו מנחשעולם הפוך פרק לד
לב ע"א41 כל המתהלך בתמימות אפילו מלאכי השרת אין יכולים לעמוד במחיצתושבט מישראל (קרמניץ) פרק טו פסוק ב, פרק כו פסוק א
לב ע"א41 מי שאינו מנחשחכמת התורה ויצא עמ' תרלט
לב ע"א41 מכניסים אותו במחיצה שאפילו מלאכי השרת אין יכולים ליכנס בתוכהמשך חכמה דברים פ' יא פס' יב
לב ע"א43 אברהם נטל עמו תלמידי חכמים ונענש על זהדרך חיים (תשע) פ"ו הערה 216-217
לב ע"א43 אברהם נענש על שעשה אנגריא בת"חדולה ומשקה - חנוכה עמ' קח
לב ע"א43 גלות מצרים מחמת שעשה אנגריא בת"חדולה ומשקה - גלות וגאולה עמ' רכט
לב ע"א43 בעון שעשה אנגריא בת"ח וכו' בעון במה אדעחכמת התורה לך לך עמ' תעג
לב ע"א43 טעמי גזירת גלות מצריםשירת הפסח אות נ, קב, קח, קיג, קכא, קסט
לב ע"א43 לא יעשה עם תלמידיו אנגריאלקט אמרי קודש - בראשית עמ' נ
לב ע"א43 למה נשתעבדו בניוחקל יצחק (תשסג) עמ' נ, סה, תמב
לב ע"א43 מחמת חטאו של אברהם אבינו נשתעבדו במצריםדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 1323
לב ע"א43 מפני מה נענש אברהם אבינו ונשתעבדו בניוטירת כסף דף יז ע"ד
לב ע"א43 מפני מה נענש אברהם אבינוברך את אברהם דף עה ע"ג
לב ע"א43 מפני מה נענש אברהם אבינו וירדו וכו'צידה ברוך פרשת לך לך
לב ע"א43 מפני מה נענש אברהם אבינו וכו' מפני שעשה אנגריא בת"חשבות יעקב (אבולפיה) עמ' מא, מד, רצג
לב ע"א43 מפני מה נענש אברהם אבינו וכו' שהפריש בנ"א מלהכנס תחת כנפי השכינהחמודי צבי בראשית עמ' רסו
לב ע"א43 מפני מה נענש אברהם אבינו וכו'העמק דבר בראשית הרחב דבר פ"יד פסוק כג
לב ע"א43 מפני מה נענש אברהם אבינו ונשתעבד בניו וכו' מפני שעשה אנגריה בת"חמוסר דרך - אפיקי חיים עמ' כא
לב ע"א43 מפני מה נענש אברהם אבינו ונשתעבדו בניו וכו' ושמואל אמר מפני שהפריז על מדותיו של הקב"ה שנא' במה אדע כי אירשנהכשלג ילבינו - מאמר זכר ליציאת מצרים
לב ע"א43 מפני מה נענש אברהם אבינו ונשתעבדו בניו וכו' מפני שעשה אנגריא בת"חזרע שמשון (תקלח) לך לך
לב ע"א43 מפני מה נענש אברהם אבינו ונשתעבדו בניו למצרים וכו' מפני שהפריז על מדותיו של הקב"ה שנאמר 'במה אדע כי אירשנה'גנזי ישראל (תשעד) על התורה עמ' מד, קלד, מועדים עמ' רסב, רסח
לב ע"א43 מפני מה נענש אברהם אבינו ונשתעבדו בניו למצרים וכו' מפני שעשה אנגריא בת"ח וכו'שפתי חיים מועדים ח"ב עמ' רצו
לב ע"א43 מפני מה נענש אברהם אבינו ונשתעבדו בניו למצרים מאתים ועשר שניםחיי נפש ח"ד עמ' לט
לב ע"א43 מפני מה נענש אברהם אבינו ונשתעבדו בניו למצרים מפני שעשה אנגריא בת"ח וכו' שהפריש בני אדם מלהכנס תחת כנפי השכינהרנת יצחק תליתאה ח"א עמ' קעד, רא
לב ע"א43 מפני מה נענש אברהם אבינו ונשתעבדו בניו למצרים ר"י שנה וכו' שנא' תן לי הנפש וגו'חמודי צבי מועדים עמ' תקלז
לב ע"א43 מפני מה נענש אברהם אבינו ונשתעבדו בניו למצריםרנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' שלח
לב ע"א43 מפני מה נענש אברהם אבינו ונשתעבדו בניו למצריםשמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' ע
לב ע"א43 מפני מה נענש אברהם אבינו ונשתעבדו בניוחסד ומשפט דף תד ע"ב
לב ע"א43 מפני מה נענש אברהם אבינו כו' מפני שעשה אנגרי' בת"חרנת יצחק תענית עמ' עז-עח
לב ע"א43 מפני מה נענש אברהם אבינו כו'שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' רעג
לב ע"א43 מפני מה נענש אברהם אבינו מפני שעשה אנגריא בת"ח, ור"ן ומהרש"אגבורת יצחק שבועות עמ' קח
לב ע"א43 מפני מה נענש אברהם אבינו שנשתעבדו בניוניבי זהב עמ' מח
לב ע"א43 מפני מה נענש אברהם אבינודרשות הרז"ה עמ' רמא
לב ע"א43 מפני מה נענש אברהם אבינו, וברכת שמואלפני דוד (תקנב) דף ט ע"ב
לב ע"א43 מפני מה נענש אברהם אבינו והשתעבדו בניו וכו' שהפריש בניו מלהכנס תחת כנפי השכינה, ומהרש"אדרשות שבט הלוי ח"א עמ' קיז
לב ע"א43 מפני מה נענש אברהם אבינו וכו' במה אדע וגו'אור אברהם - הגדה של פסח - קונטרס אמונת אברהם עמ' י
לב ע"א43 מפני מה נענש אברהם אבינו וכו' ור"י אמר שהפריש בני אדם מלהכנס תחת כנפי השכינהדרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' מב
לב ע"א43 מפני מה נענש אברהם אבינו וכו' ורא"שיציב פתגם - פסח עמ' קסט
לב ע"א43 מפני מה נענש אברהם אבינו וכו' מפני שהפריז וכו' שגא' במה אדע כי אירשנהדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' רלב ד"ה במה
לב ע"א43 מפני מה נענש אברהם אבינו וכו' מפני שהפריז על מדותיו של הקב"ה שנאמר במה אדע וכו'דרשות חתם סופר (תרפט) ח"ב דף רמח ע"ב
לב ע"א43 מפני מה נענש אברהם אבינו וכו' מפני שהפריז על מדותיו של הקב"הדרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' מז
לב ע"א43 מפני מה נענש אברהם אבינו וכו' מפני שעשה אנגריא בת"ח, ר"ן ורא"שמחשבת מוסר ח"ב עמ' שפח
לב ע"א43 מפני מה נענש אברהם אבינו וכו' מפני שעשה אנגרייא בת"ח וכו' מפני שהפריז על מידותיו של הקב"ה שנאמר במה אדע כי אירשנהדודי נתן בראשית עמ' קכו
לב ע"א43 מפני מה נענש אברהם אבינו וכו' מפני שעשה אנגרייא בת"ח וכו' מפני שהפריז על מדותיו של הקב"ה, שנאמר במה אדע כי אירשנהכתב סופר אגדות כאן
לב ע"א43 מפני מה נענש אברהם אבינו וכו' מפני שעשה אנגרייא בתלמידי חכמים וכו', ורבי יוחנן אמר שהפריש בני אדם מלהכנס תחת כנפי השכינהשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' עז, עט
לב ע"א43 מפני מה נענש אברהם אבינו וכו' שהפריש בני אדם מלהכנס תחת כנפי השכינה שנאמר תן לי הנפש והרכוש קח לךרישומי דברים עמ' ט
לב ע"א43 מפני מה נענש אברהם אבינו וכו'יציב פתגם על התורה עמ' יט, רכח, רלג
לב ע"א43 מפני מה נענש אברהם אבינו וכו'מאורי שערים עמ' כח, רסו
לב ע"א43 מפני מה נענש אברהם אבינו וכו'שארית יעקב (דוויך) עמ' קמג
לב ע"א43 מפני מה נענש אברהם אבינו וכו'שמחת מרדכי (גיפטר) עמ' ל
לב ע"א43 מפני מה נענש אברהם אבינו ונשתעבדו בניו ארבע מאות שנהקול יעקב (שאול) דף ט ע"ד
לב ע"א43 מפני מה נענש אברהם אבינו ונשתעבדו בניו במצרים וכו'דרשות מנחת יצחק עמ' שה
לב ע"א43 מפני מה נענש אברהם אבינו ונשתעבדו בניו במצריםאיש אמונים דף י ע"ד
לב ע"א43 מפני מה נענש אברהם אבינו ונשתעבדו בניו במצריםדרשות מהר"ם חביב עמ' קיט
לב ע"א43 מפני מה נענש אברהם אבינו ונשתעבדו בניו וכו' מפני שהפריז על מדותיו של הקב"ה שנאמר במה אדע כי אירשנהדברי תורה (שפירא) מהד' ו סי' קד
לב ע"א43 מפני מה נענש אברהם אבינו ונשתעבדו בניו וכו' מפני שעשה אנגריא בת"חמעשה רוקח (ר"א רוקח) לך ו ע"ד
לב ע"א43 מפני מה נענש אברהם אבינו ונשתעבדו בניו וכו' מפני שעשה אנגריא בת"חזרע שמשון (תשסג) לך לך אות נו
לב ע"א43 מפני מה נענש אברהם אבינו ונשתעבדו בניו וכו'אמרות ה' השלם ח"א עמ' רנב
לב ע"א43 מפני מה נענש אברהם אבינו ונשתעבדו בניו וכו', מפני שעשה אנגריא בת"חבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' תכ, שמות עמ' רסא, מלכים עמ' תיג
לב ע"א43 מפני מה נענש אברהם אבינו ונשתעבדו בניו למצרים וכו' מפני שעשה אנגריא בת"חשפתי חיים - אמונה ובחירה ח"א עמ' רמא
לב ע"א43 מפני מה נענש אברהם אבינו ונשתעבדו בניו למצרים וכו' מפני שהפריז על מדותיו של הקב"הלשם שבו ואחלמה (תשעח) - ספר הדע"ה דף קלו ע"ד
לב ע"א43 מפני מה נענש אברהם אבינו ונשתעבדו בניו למצרים וכו' מפני שעשה אנגרייא בת"ח וכו'מנות הלוי (תשסב) עמ' ל
לב ע"א43 מפני מה נענש אברהם אבינו ונשתעבדו בניו למצרים וכו' מפני שעשה אנגריא בתלמידי חכמיםכרם חמד (תשסו) עמ' יג, מב, מט
לב ע"א43 מפני מה נענש אברהם אבינו ונשתעבדו בניו למצרים וכו'ברכת מרדכי בראשית-שמות תנינא עמ' פ
לב ע"א43 מפני מה נענש אברהם אבינו ונשתעבדו בניו למצרים וכו'דרך חיים (תשע) פ"ד הערה 417
לב ע"א43 מפני מה נענש אברהם אבינו ונשתעבדו בניו למצרים וכו'דרכי צדק עמ' נא, עג, קז
לב ע"א43 מפני מה נענש אברהם אבינו ונשתעבדו בניו למצרים וכו'מכתב מאליהו ח"ב עמ' 173
לב ע"א43 מפני מה נענש אברהם אבינו ונשתעבדו בניו למצרים מאתים ועשר שנים וכו'אוצרות חיים - אישים ח"א עמ' קנז
לב ע"א43 מפני מה נענש אברהם אבינו ונשתעבדו בניו למצרים מאתים ועשר שנים וכו', וחי' אגדות מהר"לאמרות חיים עמ' רפ
לב ע"א43 מפני מה נענש אברהם אבינו ונשתעבדו בניו למצרים מאתים ועשר שנים וכו'שרתי ח"א עמ' פט, צו
לב ע"א43 מפני מה נענש אברהם אבינו ונשתעבדו בניו למצרים מאתים ועשר שנים מפני שעשה אנגרייא לתלמידי חכמים וכו'דובר צדק (זילבר) עמ' נא
לב ע"א43 מפני מה נענש אברהם אבינו ונשתעבדו בניו למצרים מאתים ועשר שנים מפני שעשה אנגרייא בת"ח וכו'של"ה (תשנז) - מס' פסחים אות שפד, תלט
לב ע"א43 מפני מה נענש אברהם אבינו ונשתעבדו בניו למצרים מאתים ועשר שניםאור חדש פתיחה אות 405
לב ע"א43 מפני מה נענש אברהם אבינו ונשתעבדו בניו למצרים מאתים ועשר שניםיושב אהלים עמ' יד, טז
לב ע"א43 מפני מה נענש אברהם אבינו ונשתעבדו בניו למצרים מאתים ועשר שניםשם דרך בראשית ח"א עמ' רלד, רמז
לב ע"א43 מפני מה נענש אברהם אבינו ונשתעבדו בניו למצרים מפני שהפריז על מדותיו של הקב"ה וכו'לחמי תודה דף ק ע"ב
לב ע"א43 מפני מה נענש אברהם אבינו ונשתעבדו בניו למצרים מפני שעשה אנגרייא בת"חאסופת מערכות בראשית ח"א עמ' קסג
לב ע"א43 מפני מה נענש אברהם אבינו ונשתעבדו בניו למצרים ר"י שנים וכו' מפני שהפריז על מדותיו של הקב"ה ואמר במה אדעערבי נחל (תשסד) עמ' קכה
לב ע"א43 מפני מה נענש אברהם אבינו ונשתעבדו בניו למצרים ר"י שנים מפני שעשה אנגרייא בתלמידי חכמים שנאמר וירק את חניכיו ילידי ביתופאר יעקב ח"א עמ' צה
לב ע"א43 מפני מה נענש אברהם אבינו ונשתעבדו בניו למצרים ר"י שנים מפני שעשה אנגריא בת"חדרשות שבט הלוי ח"ב עמ' קיג, קיד
לב ע"א43 מפני מה נענש אברהם אבינו ונשתעבדו בניו למצרים ר"י שנים מפני שהפריש בנ"א מלהיכנס תחת כנפי השכינהדברי יחזקאל שרגא תליתאה עמ' ה, יח
לב ע"א43 מפני מה נענש אברהם אבינו ונשתעבדו בניו למצרים רד"ו שנהפנקסי הראי"ה ח"ג עמ' רפג; מאורות הראי"ה - הגדה של פסח (מהד' תשנ"ד) עמ' עב; פניני הראי"ה עמ' 128
לב ע"א43 מפני מה נענש אברהם אבינו ונשתעבדו בניו למצריםארשות החיים עמ' תקנד
לב ע"א43 מפני מה נענש אברהם אבינו ונשתעבדו בניו למצריםדברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' כא
לב ע"א43 מפני מה נענש אברהם אבינו ונשתעבדו בניו למצריםהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' קמה, קמט, קס, קסח, תעא
לב ע"א43 מפני מה נענש אברהם אבינו ונשתעבדו בניו למצריםנחלת יעקב (תשעג) עמ' קי, שטז
לב ע"א43 מפני מה נענש אברהם אבינו ונשתעבדו בניו למצריםרנת יצחק - פרק חלק עמ' רלד, רלח
לב ע"א43 מפני מה נענש אברהם אבינו ונשתעבדו בניו למצרים, ומהרש"ארנת יצחק תפלה עמ' קמו
לב ע"א43 מפני מה נענש אברהם אבינו ונשתעבדו בניו מפני שהפריש בני אדם תחת כנפי השכינה, שנאמר תן לי הנפש וכו'ארוחת תמיד עמ' יד ע"א ד"ה עוד
לב ע"א43 מפני מה נענש אברהם אבינו ונשתעבדו בניו מפני שעשה אנגרייא בת"ח וכו' מפני שהפריז על מידותיו וכו' שהפריש בני אדם מלהכנס תחת כנפי השכינה ור"ןשיחות חכמה ומוסר מאמר כז אות ב
לב ע"א43 מפני מה נענש אברהם אבינו ונשתעבדו בניו רדו שנה מפני שעשה אנגריא בת"ח וכו' על שאמר במה אדע וכו'בן פורת יוסף (תשעא) עמ' שסג
לב ע"א43 מפני מה נענש אברהם אבינו ונשתעבדו בניואור אברהם שמות עמ' לה
לב ע"א43 מפני מה נענש אברהם אבינו ונשתעבדו בניולקוטי מאמרים עמ' 135
לב ע"א43 מפני מה נענש אברהם אבינו ונשתעבדו בניופרי צדיק לך לך אות ד
לב ע"א43 מפני מה נענש אברהם אבינו ונשתעבדו בניושני אליהו דף לו ע"ג
לב ע"א43 מפני מה נענש אברהם אבינו ונשתעבדו וכו'אסופת מערכות פסח-בין המצרים עמ' נח
לב ע"א43 מפני מה נענש אברהם אבינו ונשתעבדו וכו'דרך אמונה ובטחון עמ' פו, קלד
לב ע"א43 מפני מה נענש אברהם אבינו משום שאמר במה אדעמתנת חיים מועדים (תשנח) עמ' רסח
לב ע"א43 מפני מה נענש אברהם אבינו שנשתעבדו בניו למצרים רד"ו שנה מפני שהפריז על מדותיו של הקב"ההדרש והעיון בראשית מאמר נח
לב ע"א43 מפני מה נענש אברהם אבינואגרת על הבטחון (תשע) עמ' קעב
לב ע"א43 מפני מה נענש אברהם אבינואמרי יצחק בראשית עמ' סה הערה י, עמ' ע, עו
לב ע"א43 מפני מה נענש אברהם אבינודברי שלום (שרעבי, תשלו) חלק הדרוש עמ' קה
לב ע"א43 מפני מה נענש אברהם אבינודברי שלום (שרעבי, תשנג) עמ' קסה
לב ע"א43 מפני מה נענש אברהם אבינודגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' כג
לב ע"א43 מפני מה נענש אברהם אבינודרשות ר"י מסלוצק עמ' צג
לב ע"א43 מפני מה נענש אברהם אבינומשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ג עמ' קח
לב ע"א43 מפני מה נענש אברהם אבינופרפרת התורה עמ' סד, רט, רכא
לב ע"א43 מפני מה נענש אברהם אבינושמן ראש (כץ) ח"ו עמ' שא
לב ע"א43 מפני מה נענש אברהם אבינו, ור"ןבאר מחוקק (תשמט) עמ' י, יב
לב ע"א43 מפני מה נענש אברהם אבינו, ור"ןבאר מחוקק (תשעה) עמ' יט, כב
לב ע"א43 מפני מה נענש אברהם וכו' מפני שהפריז על מדותיו של הקב"ה דאמר במה אדע וכו' משום שהפריש בני אדם מלהכנס תחת כנפי השכינהעת הזמיר הגיע עמ' ס
לב ע"א43 מפני מה נענש אברהם וכו' מפני שעשה אנגריא בת"ח וכו'דרשות לכל שבתות השנה והמועדים (ניסנבוים) עמ' 49, 50
לב ע"א43 מפני מה נענש אברהם וכו' מפני שעשה אנגריא בת"חדרך חיים (תשלה) עמ' תרסא
לב ע"א43 מפני מה נענש אברהם וכו' מפני שעשה אנגריא בתלמידי חכמים וכו' שאמר במה אדע וגו' מפני שהפריש בני אדם מלהכניסן תחת כנפי השכינה שנאמר תן לי הנפש וכו'תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תתקעב, תתקפד
לב ע"א43 מפני מה נענש אברהם וכו' מפני שעשה אנגרייא בת"חברית שלום (תעח) דף כד ע"ג
לב ע"א43 מפני מה נענש אברהם וכו' שהפריז על מדותיואמרי יצחק שמות-ויקרא עמ' סז, סח הערה כ, עמ' סט הערה כז
לב ע"א43 מפני מה נענש אברהם וכו' שהפריש בני אדם מלהכנס תחת כנפי השכינה שנאמר תן לי הנפש והרכוש קח לךאוצרות חיים - אישים ח"א עמ' קנח
לב ע"א43 מפני מה נענש אברהם וכו' שעשה אנגריאמנחת יצחק בראשית-שמות עמ' מ, מז, קכט
לב ע"א43 מפני מה נענש אברהם וכו'חזון ברוך עמ' פא
לב ע"א43 מפני מה נענש אברהם וכו'חלק יעקב (קנטור) דרוש יג
לב ע"א43 מפני מה נענש אברהם וכו', ורא"שיציב פתגם - ימים נוראים עמ' קלג
לב ע"א43 מפני מה נענש אברהם ומהרש"אעמק החכמה עמ' פא, רמ
לב ע"א43 מפני מה נענש אברהם ונשתעבדו בניו במצריםכתנות אור עמ' מח
לב ע"א43 מפני מה נענש אברהם ונשתעבדו בניו ד' מאות שנה, מפני שעשה אנגרייא בתלמידי חכמיםשם יחזקאל עמ' פד
לב ע"א43 מפני מה נענש אברהם ונשתעבדו בניו וכו'ס' זכרון לבעל מכתב מאליהו ח"ב עמ' לה
לב ע"א43 מפני מה נענש אברהם ונשתעבדו בניו וכו'סגולת ישראל בראשית עמ' 62
לב ע"א43 מפני מה נענש אברהם ונשתעבדו בניו כו'עץ חיים (אנג'יל בן חיים) דף ח ע"ד
לב ע"א43 מפני מה נענש אברהם ונשתעבדו בניו כי עשה אנגריא בת"חלהורות נתן בראשית עמ' קנג
לב ע"א43 מפני מה נענש אברהם ונשתעבדו בניו למצרים וכו'לקט שיחות מוסר ח"א עמ' קי
לב ע"א43 מפני מה נענש אברהם ונשתעבדו בניו למצרים כו'רנת יצחק - הגדה של פסח עמ' צב
לב ע"א43 מפני מה נענש אברהם ונשתעבדו בניו למצרים מאתים ועשר שנים וכו'שם דרך בראשית ח"ב עמ' שו
לב ע"א43 מפני מה נענש אברהם ונשתעבדו בניו רד"ו שניםדברי יואל מועדים ח"א ראש השנה דף צא ע"ב
לב ע"א43 מפני מה נענש אברהם ונשתעבדו בניודברי שלמה (הלוי, שנו) פרשת שמות דף קעב ע"ב; מעשי ה' (שמג) חלק ב פרק ד דף נט ע"ג, וחלק ג פרק א דף קג ע"ג; זבח פסח (שיז) דף נג ע"ב; זרע ברך (תו) פרשת לך לך דף כב ע"ג, ופרשת שמות דף נה ע"א וע"ג; שפתי דעת (לונטשיץ, שע) פרשת שמות דף ל ע"ב
לב ע"א43 מפני מה נענש אברהם ונשתעבדו בניושמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' קכג
לב ע"א43 מפני מה נענש אברהם מפני שעשה אנגריה בתלמידי חכמיםעיוני פרשה (ריבלין) בראשית עמ' 67
לב ע"א43 מפני מה נענש אברהם שנשתעבדו בניו למצרים ר"י שנה, מפני שעשה אנגריא בת"חעת הזמיר הגיע עמ' עו
לב ע"א43 מפני מה נענש אברהםגבורות ה' עמ' נג
לב ע"א43 מפני מה נענש אברהםהמאור שבתורה (לסין)
לב ע"א43 מפני מה נענש אברהםהמאור שבתורה (שפירא) בראשית עמ' רפג, שמו, שמז, חנוכה-פורים עמ' קיח
לב ע"א43 מפני מה נענש אברהםמאיר נתיבות ח"ג עמ' קנט
לב ע"א43 מפני מה נענש אברהםנחלת דבש (ברייזכר) עמ' תקטז
לב ע"א43 מפני מה נענש אברהםקניני קדם ח"א עמ' 51
לב ע"א43 מפני מה נענש וכו' שהפריש בני אדם מלבא תחת כנפי השכינה, ורא"ש ור"ןכסף נבחר (מרגליות) עמ' כה, כו, נו, קכח
לב ע"א43 מפני מה נשתעבדו וכו' מחלוקת ר' אבהו ושמו'עץ חיים (אנג'יל בן חיים) דף ח ע"ד
לב ע"א43 מפני נענש אברהם וכו' מפני שעשה אנגריא בת"חצמח צדקה עה"ת עמ' צח
לב ע"א43 מפני שעשה אנגריא בת"ח וכו' 318 עבדיםעטרת תפארת - מזכרת תודה עמ' 9
לב ע"א43 מפני שעשה אנגריא בת"חשפע חיים - נישואין עמ' סה
לב ע"א43 מפני שעשה אנגריא בת"ח, ורא"שאור חדש (זיטשיק, תשסח) במדבר עמ' מא
לב ע"א43 מפני שעשה אנגרייא בת"חמאיר עיני חכמים מהדו"א ח"ב דף י ע"א, מהדו"ג ח"א דף כ
לב ע"א43 מפני שעשה אנגרייא בתלמידי חכמיםיחל ישראל אבות ח"א עמ' רמא
לב ע"א43 נענש אברהם בשביל שעשה אנגריא בתלמידי חכמיםבנין דוד (מייזלש) בראשית - תולדות אות סג
לב ע"א43 נענש אברהם שנשתעבדו בניו במצרים מפני ששאל במה אדעאגרא דכלה ח"א עמ' שכב
לב ע"א43 נענש על זה על שעשה אנגריא בתלמידי חכמיםדברים נחמדים (תשסה) עמ' קלג
לב ע"א43 נשתעבדו בניו למצרים רד"ו שנים בשביל שאמר במה אדעאמירה נעימה (בלוך) עמ' טו
לב ע"א43 נשתעבדו בניו של אברהם אבינו במצרים לפי שעשה אנגריא בתלמידי חכמיםשם ישראל עמ' כט
לב ע"א43 על שעשה אברהם אבינו אנגריא בת"ח או שהפריז על מדותיו של הקב"המנות הלוי (עוז והדר) ח"א עמ' מב
לב ע"א43 שעבוד מצרים היה מפני שאברהם עשה אנגריא בת"חנזר הקדש ח"ב עמ' רמט
לב ע"א43 שעבוד מצרים תיקון לחטאשיחות לספר שמות עמ' רלב, שיחות לספר ויקרא עמ' רפז
לב ע"א43 שעשה אנגריא בתלמידי חכמיםבאר ראי (רוזן) עבודה סי' ז אות ה
לב ע"א43 שעשה אנגריא בתלמידי חכמיםעבודת חיים ח"א עמ' קפו
לב ע"א43 שעשה אנגרייא בת"חאור הרעיון עמ' קמ
לב ע"א43 שעשה אנגרייא בת"חס' הבוטח ח"ב עמ' שטז
לב ע"א43 שעשה אנגרייא בתלמידי חכמיםשיחות עבודת לוי סי' קד אות ח
לב ע"א44 אברהם הפריז על מידותיו של הקב"הגור אריה בראשית פט"ו הערה 20, אות ח
לב ע"א44 אברהם נענש על אמירת במה אדעמנוחת אשר ח"ב פתיחה דף ז ע"ב
לב ע"א44 אברהם נענש על ששאל במה אדעעולת שבת בשבתו עמ' יט
לב ע"א44 אברהם נענש שאמר במה אדעישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רצב
לב ע"א44 במה אדע כי אירשנהנתיבות חיים (מטלין, תשמא) עמ' לז
לב ע"א44 במה אדעטוב טעם בראשית עמ' קא
לב ע"א44 בעון במה אדע נענשחכמת התורה בא עמ' רלא
לב ע"א44 גלות מצרים היה עונש על שאברהם אבינו אמר במה אדעישמח ישראל (טשורטקוב, תשנד) עמ' קז
לב ע"א44 גלות מצרים בגלל אברהם אבינו שאמר "במה אדע"גנזי ישראל (תשמו) ח"א עמ' צז ע"א
לב ע"א44 גלות מצרים היה בחטא שאמר אברהם במה אדע, ותוס'כסף נבחר (מרגליות) עמ' קיג, קכ, רלה, רעח
לב ע"א44 גלות מצרים היה מפני שאברהם אבינו אמר במה אדע וכו'ברכות אבי דף לח ע"א
לב ע"א44 גלות מצרים היה על שאמר אברהם במה אדעעיני שמואל (ראבין) עמ' יח
לב ע"א44 דהוי חטא במה אדעחכמת התורה וארא עמ' רמז
לב ע"א44 ושמואל אמר מפני שהפריז וכו' שנאמר במה אדעדרשות חתם סופר (תרפט) ח"א דף קפד ע"ב
לב ע"א44 ושמואל אמר מפני שהפריז על מדותיו של הקב"ה שנאמר במה אדע כי אירשנהצוף דבש (סופר) עמ' רכ
לב ע"א44 מפני שאמר אברהם במה אדע כי אירשנהברכת אליהו (עמאר) בראשית פ' לך לך מאמר ט
לב ע"א44 מפני שהפריז על מדותיו של הקב"ה שנאמר במה אדע בי אירשנה ומהרש"אדרשות שבט הלוי ח"ב עמ' קיג, רלה
לב ע"א44 מפני שהפריז על מדותיו של הקב"ה שנאמר במה אדע כי אירשנהמחשבת מוסר ח"א עמ' קעא
לב ע"א44 מפני שהפריז על מדותיו של הקב"הדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' תסח ד"ה וזהו
לב ע"א44 מפני שהפריז על מדותיו של הקב"המסילות הנביאים שופטים עמ' קפג
לב ע"א44 מפני שהפריז על מדותיו של הקב"השמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' סט
לב ע"א44 מפני שהפריז על מידותיו של הקב"המשך חכמה בראשית פ' כח פס' טז
לב ע"א44 מפני שהפריז על מידותיו של הקב"הערוגת הבושם (הראשון) ח"א עמ' 63
לב ע"א44 מפני שהפריזמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' תג
לב ע"א44 נענש בעבור שאמר במה אדענתיב התורה (סאלים) בראשית עמ' סא
לב ע"א44 נענש בעבור שאמר במה אדעברכת אליהו (עמאר) בראשית פ' לך לך מאמר ח
לב ע"א44 על דאמר אברהם במה אדע כי אירשנה נענשצדקת יוסף עמ' לט
לב ע"א44 על שאמר אברהם במה אדע כי אירשנה נשתעבדו בניו רד"ו שניםבאר שרים פרשת שמות דרוש ג אות ו
לב ע"א44 על שאמר אברהם במה ארעדעת תורה דברים ח"ב עמ' צט
לב ע"א44 על שאמר במה אדע כי אירשנה נשתעבדו בניו ת' שנהאמרי יצחק בראשית עמ' קלז הערה א
לב ע"א44 על שאמר במה אדע נענש בידוע תדעכתב סופר על התורה (תשנה) עמ' נט-ס
לב ע"א44 שעבוד מצרים בגלל "במה אדע"אהל משה (וינברג) פתח האהל דף ו ע"ב, ז ע"ב
לב ע"א45 וירק את חניכיו - אליעזרמחשבת מוסר ח"ב עמ' שלד
לב ע"א45 וירק את חניכיודרישה מחיים דף קכד ע"ג
לב ע"א45 וירק את חניכיו וגו' ח"א שי"ח עבדים הי' לאברהם ואיכא דאמרי אליעזר הוא דחושבני' הכי הויחמודי צבי מועדים עמ' יז
לב ע"א45 וירק את חניכיו וגו' שלוש מאות ושמונה עשר וכו' אליעזר הוא דחושבניה הכי הויאמרי נועם (מועדים) סי' יח ליום ר"ה [מבן המחבר]
לב ע"א45 וירק את חניכיו וכו' א"ד אליעזר הוא דחושבניה הכייציב פתגם - ימים נוראים עמ' ק, קי, קטו
לב ע"א45 וירק את חניכיו וכו' אליעזר הואחיים שיש בהם - דרשות ח"ב עמ' סח
לב ע"א45 וירק את חניכיו וכו' אליעזר כנגד כולםדברי סופרים סי' טז (עמ' 13)
לב ע"א45 וירק את חניכיו וכו' אליעזר כנגד כולםפרי צדיק לך לך אות ח, פ' שקלים אות ז
לב ע"א45 וירק את חניכיו וכו' אליעזר לבדו היהשבילי פנחס (תשעו) עמ' תג
לב ע"א45 וירק את חניכיו וכו' זה אליעזר וכו'אהל משה (פרהנד, תשסה) ח"א עמ' נד
לב ע"א45 וירק את חניכיו וכו' רב אמר וכו' שמונה עשר ושלש מאות וכו'אמרות ה' השלם ח"א עמ' רמד, ח"ו עמ' קעח
לב ע"א45 וירק את חניכיו וכו' שהוריקן בזהב
לב ע"א45 וירק את חניכיו וכו' שהוריקן בזהבביאורי הזוהר (ר' דובער) דף קכ ע"א
לב ע"א45 וירק את חניכיו וכו' שהוריקן בזהבדובר צדק עמ' 195
לב ע"א45 וירק את חניכיו וכו' שהוריקן בתורהאוצרות חיים - לימוד תורה עמ' קפח
לב ע"א45 וירק את חניכיו וכו' שי"ח וכו' אליעזר הוא דחושבניה הכי הוימגלה עמוקות (תשסח) אופן צג
לב ע"א45 וירק את חניכיו וכו' שלקח את אליעזרשבילי פנחס (תשעה) עמ' נו
לב ע"א45 וירק את חניכיו זה אליעזראמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) חיי לב
לב ע"א45 וירק את חניכיו זה אליעזרשמן ראש סוכות ח"ב עמ' סד
לב ע"א45 וירק את חניכיו ח"א שהוריקן בתורה וח"א בזהביגל יעקב (תשנג) וירא אות נו
לב ע"א45 וירק את חניכיו ח"א שהוריקן בתורה וכו'יגל יעקב (תשעד) ח"א עמ' עד
לב ע"א45 וירק את חניכיו ילידי ביתו וכו', ורא"שזאת ליעקב בראשית עמ' קמב, רלה
לב ע"א45 וירק את חניכיו ילידי ביתו רב אמר שהוריקן בתורה ושמואל אמר שהוריקן בזהבפאר יעקב ח"א עמ' פז, פח, ח"ד עמ' שצח
לב ע"א45 וירק את חניכיו ילידי ביתו שמונה עשר ושלש מאות וכו'מדרש שמעוני עמ' קפג
לב ע"א45 וירק את חניכיו ילידי ביתו שמונה עשר ושלש מאות רבותינו אמרו אליעזר לבדו היה והוא מנין גימטריא של שמודובר צדק (זילבר) עמ' מא
לב ע"א45 וירק את חניכיו ילידי ביתו שמנה עשר ושלש מאות איש זהו אליעזר דחושבניה הכי חוההגיונות אל עמי (עמיאל) ח"ב סי' כב
לב ע"א45 וירק את חניכיו ילידי ביתו רב אמר שהוריקן בתורהפתגמי אורייתא ח"א עמ' פט
לב ע"א45 וירק את חניכיו ילידי שמנה עשר ושלש מאות וכו' איכא דאמרי אליעזר הוא דחושבניה הכי הויפאר יעקב ח"א עמ' פו
לב ע"א45 וירק את חניכיו רב אמר שהוריקן בתורה וכו'ברך יצחק (ברכה) דרוש לפרשת לך לך
לב ע"א45 וירק את חניכיו רב אמר שהוריקן בתורה וכו' בזהבדברי אברהם דף ה ע"ג
לב ע"א45 וירק את חניכיו רב אמר שהוריקן בתורהדרשות מהרי"ץ למועדים עמ' קמב
לב ע"א45 וירק את חניכיו רב ושמואל ח"א שהוריקן בתורה וח"א שהוריקן בזהבמדרש שמעוני עמ' רמ
לב ע"א45 וירק את חניכיו רב ושמואל חד אמר שהוריקן בזהב וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"א עמ' 65
לב ע"א45 וירק את חניכיו שהוריקן בתורהיפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' רלה
לב ע"א45 וירק את חניכיו שהוריקן בתורהמאורי שערים עמ' יג
לב ע"א45 וירק את חניכיו שמונה עשר ושלש מאותאמרי יוסף בראשית דף נא ע"ג
לב ע"א45 וירק את חניכיו שמנה עשר ושלש מאות אליעזר הואדעת חכמה ומוסר ח"א עמ' שנו
לב ע"א45 וירק את חניכיוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' סה
לב ע"א45 וירק את חניכיומתוך התורה הגואלת (תשעג) על התורה עמ' 31
לב ע"א45 וירק חניכיו הוא אליעזריערי עם דבשי ח"ב עמ' י
לב ע"א45 ור' יוחנן אמר שהפריש בני אדם מלהכנס תחת כנפי השכינהדרשות שבט הלוי ח"ב עמ' קיג, קיד, קטז
לב ע"א45 מפני שהחזיר את הנפשותחקל יצחק (תשסג) עמ' תקסג
לב ע"א45 מפני שהרחיק בני אדם מלכנוס תחת כנפי השכינהחכמת התורה בשלח עמ' תמב
לב ע"א45 מפני שהרחיק בני אדם מתחת כנפי השכינהחכמת התורה לך לך עמ' נט, רלג, רנ, תי, תלה
לב ע"א45 שהפריש בני אדם מתחת כנפי השכינהשמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' צד
לב ע"א45 שהפריש בני אדם מתחת כנפי השכינהשמן ראש (כץ) חנוכה ח"ב עמ' לו
לב ע"א45 שהפריש וכו'מאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 404 {לא דוחים גרים כדי לא להפריש בני אדם מלהכנס תחת כנפי השכינה}
לב ע"א45 שהרחיק אברהם בני אדם מכנפי השכינהחכמת התורה וארא עמ' עד
לב ע"א45 שהרחיק בני אדם מלבוא תחת כנפי השכינהחכמת התורה וירא עמ' א
לב ע"א45 שהרחיק בני אדם מלבוא תחת כנפי השכינהחכמת התורה חיי שרה עמ' רצה
לב ע"א45 שהרחיק בני אדם מתחת כנפי שכינהחכמת התורה וישלח עמ' קצא, קצח, שמה
לב ע"א45 שלא גייר אנשי סדוםפרי חיים (קנולר) פרשת לך
לב ע"א46 הוריקן בזהבהאיר ממזרח משלי עמ' לח
לב ע"א46 הוריקן בתורה הוריקן בזהבפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' רמג
לב ע"א46 חד אמר שהריקן בתורה וחד אמר שהריקן בזהבפי' רבינו בחיי (רנב) פרשת לך לך דף כו/כז ע"ד; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה מג דף רצג ע"ג; מנחה בלולה (שנד) פרשת לך לך דף יט ע"ב; מגלה עמוקות (ואתחנן, שצז) אופן צג דף מו/מז ע"ג
לב ע"א46 חניכיו ילידי ביתו שי"ח וכו' אליעזר כנגד כולייטב פנים ח"א דף קפד
לב ע"א46 חניכיוחגוי הסלע (הורוביץ) עמ' עה
לב ע"א46 שהוריקן בדברי תורההעמק דבר בראשית פ"יד פסוק יד
לב ע"א46 שהוריקן בזהב וכו', רש"י - ואברותי' בירקרק חרוץבשעה שהקדימו תער"ב ח"א עמ' רכט
לב ע"א46 שהוריקן בזהב וכו', רש"י - ואברותי' בירקרק חרוץס' המאמרים (רש"ב) תרעב עמ' רכט
לב ע"א46 שהוריקן בתורהאילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' שנט {ובשבילה נצחו במלחמה}
לב ע"א46 שהוריקן בתורה וכו' שהוריקן בזהבהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' תעג
לב ע"א46 שהוריקן בתורהבתורתו יהגה ח"ב עמ' שנח
לב ע"א46 שהוריקן בתורהס' הבוטח ח"ב עמ' שיג
לב ע"א46 שי"ח עבדי אברהם שלחמו כנגד המלכיםמפי ספרים וסופרים (תשעב) אבות ח"ב עמ' קנה
לב ע"א46 שמונה עשר וג' מאותדברי שלום (שרעבי, תשלו) חלק הדרוש עמ' קה
לב ע"א46 שמונה עשר וג' מאותדברי שלום (שרעבי, תשנג) עמ' קסה
לב ע"א46 שמונה עשר וכו'ערוגת הבושם (תשעא) בראשית עמ' 36 {כמה עבדים הלכו עם אברהם למלחמה}
לב ע"א46 שמונה עשר ושלש מאות זה אליעזרולאשר אמר בראשית-שמות עמ' קכב, קע
לב ע"א46 שמונה עשר ושלש מאות זה אליעזרפניני יחזקאל עמ' (לא)
לב ע"א46 שמונה עשר ושלש מאות זה אליעזרולאשר אמר - תהלים עמ' תל
לב ע"א46 שמנה עשר ושלש מאות אמר רב אמי בר אבא אליעזר כנגד כולם איכא דאמרי אליעזר הוא דחושבניה הכי הוירישומי דברים עמ' ט, י
לב ע"א46 שמנה עשר ושלש מאות וכו' אליעזר כנגד כולםרנת יצחק - פרק חלק עמ' תלט
לב ע"א46 שמנה עשר ושלש מאות וכו' כנגד כולם וכו' אליעזר הוא דחושבניה הכי הויהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' תעג
לב ע"א46 שמנה עשר ושלש מאות זהו אליעזר וכו'הואיל משה (מת, שעב) פרשת לך לך דף טו ע"ד
לב ע"א47 אברהם אבינו בן ג' שנים הכיר בוראומאור ושמש (תשסט) עמ' תתצט
לב ע"א47 אברהם אבינו בן שלש שנים הכיר את בוראובת עין (תשסז) עמ' פ
לב ע"א47 אברהם אבינו הכיר את בוראו בן ג' שנה עקב אשר שמע אברהם בקולי וכו'תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' קה, תקמד
לב ע"א47 אברהם אבינו הכיר את בוראו כשהיה בן ג' שניםמגן אבות (מהריט"ץ) ח"ב עמ' שסה
לב ע"א47 אברהם אבינו הכיר את בוראובן מלך - חכמה ומוסר עמ' רמא, רפ, תפז
לב ע"א47 אברהם אבינו הכיר את בוראותורה ודעת תשסח עמ' שב
לב ע"א47 אברהם אבינו הכיר בוראו בן שלשדברי שאול בראשית עמ' קמ
לב ע"א47 אברהם בן ג' הכיר את בוראוגנא דפלפלי עמ' תנז
לב ע"א47 אברהם בן ג' שנים הכיר את בוראולב אליהו (תשלב) עמ' ד
לב ע"א47 אברהם בן ג' שנים הכיר את בוראולב אליהו (תשסה) ויקרא-דברים עמ' שנא
לב ע"א47 אברהם בן ג' שנים הכיר את בוראותפלה למשה (בנימין) עמ' רלט
לב ע"א47 אברהם בן ג' שנים הכיר את בוראימנחת קנאות עמ' פב
לב ע"א47 אברהם אבינו הכיר את בוראו בן שלושאגודות אזוב מדברי דף קד ע"א {כי לפני מתן תורה היה אפשר לקבל מה' תבונה לפני חכמה}
לב ע"א47 אברהם בן שלש הכיר את בוראואהל יעקב (תשעא) ח"א עמ' קטז
לב ע"א47 אברהם היה בן ג' כשהכיר את בוראומים רבים (פרנקל) פרשת לך לך אות ב
לב ע"א47 אברהם הכיר את בוראו מהיותו בן ג' שניםנתיבות חיים (מטלין, תשסט) עמ' רכח
לב ע"א47 אברהם הכיר את בוראושבט מישראל (קרמניץ) פרק יד פסוק ב
לב ע"א47 אברהם הכיר בוראו בגיל שלוששיחות לספר בראשית עמ' עג
לב ע"א47 אברהם הכיר בוראו בן ג' שנהשמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' קב
לב ע"א47 אליעזראשל אברהם (פרידמן) ח"א עמ' קכה {שהיתה מלאכתו נעשה ע"י אליעזר}
לב ע"א47 אליעזר בגימטריא הכי הוושפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' תקד
לב ע"א47 אליעזר הוא דחושבניה הכי הוובת עין (תשסז) עמ' כ
לב ע"א47 אליעזר הוא דחושבניה הכי הוימאיר עיני חכמים מהדו"ב ח"ג דף ב ע"א
לב ע"א47 אליעזר הוא דחושבניה הכי הוישמן ראש (כץ) חנוכה ח"ב עמ' סז, קסד
לב ע"א47 אליעזר הואימלא פי תהלתך ח"א עמ' רי {אברהם הלך עם אליעזר לבד למלחמת המלכים}
לב ע"א47 אליעזר היה שקול כנגד כולםאגרא דכלה ח"ב עמ' רעב
לב ע"א47 אליעזר היהחכמת התורה לך לך עמ' שצח
לב ע"א47 אליעזר כנגד כולם איכא דאמרי אליעזר הוא דחושבניה הכי הוישפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' רלא
לב ע"א47 אליעזר כנגד כולם וכו' דחושבניה הכי הויפרי צדיק וישלח אות ו, ואתחנן אות טו
לב ע"א47 אליעזר לבדו הי'גבעת שאול (בראך) עמ' יח
לב ע"א47 אליעזר לבדו הי'תורת יחיאל בראשית עמ' קכח
לב ע"א47 אליעזר לבדו היה והוא מנין גימטריא של שמואמרי אש (טאוב) עמ' לג
לב ע"א47 אליעזר לבדו היה והוא מנין גימטריא של שמודגל מחנה יהודה עמ' לט
לב ע"א47 אליעזר לבדו היה והוא מנין גימטריה של שמואור חדש (הרטמן) פ"ט אות 193
לב ע"א47 אליעזר לבדו היה ושלש מאות שמנה עשרה הוא מנין גימטריא של שמושם ישראל עמ' כז
לב ע"א47 אליעזר לבדו היהכרם טוביה עמ' ס, קי
לב ע"א47 אליעזר הואאשל אברהם (פרידמן) ח"א עמ' רלו {לבדו הלך ללחום המלחמה עם אלו המלכים}
לב ע"א47 אליעזר הואאגרא דכלה ח"א עמ' שט {לבדו נלחם נגד שוביו של לוט}
לב ע"א47 אליעזר הואחפץ יהונתן בראשית פ"יד פסוק יד {משול בגבורתו כנגד שי"ח}
לב ע"א47 אליעזר הואמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"א עמ' רנז {הלך לבדו ללחום נגד המלכים}
לב ע"א47 בן ג' הכיר אברהם את בוראומגלה צפונות (תשעד) שמות עמ' קיז
לב ע"א47 בן ג' הכיר אברהם את בוראואהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' קכ ע"א, רעא ע"א
לב ע"א47 בן ג' הכיר אברהם את בוראואור הרעיון עמ' רפא
לב ע"א47 בן ג' הכיר אברהם את בוראוגבורות ה' עמ' עה
לב ע"א47 בן ג' הכיר אברהם את בוראודולה ומשקה פסח עמ' תמז
לב ע"א47 בן ג' הכיר אברהם את בוראוזמרת הארץ (רבינוביץ) עמ' טו
לב ע"א47 בן ג' הכיר אברהם את בוראומנחם ציון (תשסד) עמ' מה, פט, קיט
לב ע"א47 בן ג' הכיר אברהם את בוראוס' השיחות (ריי"צ) ת"ש עמ' 64
לב ע"א47 בן ג' הכיר אברהם בוראואהבת שלום (קוסוב, תשנח) עמ' רצב
לב ע"א47 בן ג' הכיר את בוראודרך אמונה ובטחון עמ' קג
לב ע"א47 בן ג' הכיר את בוראוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' תפז
לב ע"א47 בן ג' שנה הכיר אברהם את בוראוגור אריה בראשית פכ"ד הערה 174, פמ"ו הערה 92, דברים פל"ג הערה 14
לב ע"א47 בן ג' שנה הכיר אברהם את בוראומבקש ה' (חאגיז, שנו) דף עג ע"ב
לב ע"א47 בן ג' שנה הכיר אברהם את בוראוס' המאמרים (רש"ב) תרעב עמ' תתקלו, תורת שלום עמ' 96
לב ע"א47 בן ג' שנה הכיר אברהם את בוראותפארת ישראל (הרטמן) עמ' רצד
לב ע"א47 בן ג' שנה הכיר אברהםזכור לאברהם (וייס) פ' לפסח
לב ע"א47 בן ג' שנה הכיר את בוראורשימות (רמ"מ שניאורסון) חוברת נה ס"ע 10
לב ע"א47 בן ג' שנים הכיר אברהם את בוראואור הישר בראשית דף ב ע"ב
לב ע"א47 בן ג' שנים הכיר אברהם אבינו את בוראו שנאמר עקב אשר שמע אברהם בקולי, חושבניה מאה ושבעין ותריןדעת תורה שמות עמ' שמד
לב ע"א47 בן ג' שנים הכיר אברהם אבינו את בוראולב אביגדור עמ' פז
לב ע"א47 בן ג' שנים הכיר אברהם אבינו את בוראולקט שיחות מוסר ח"א עמ' נח
לב ע"א47 בן ג' שנים הכיר אברהם אבינו את בוראומפי ספרים וסופרים ח"ב עמ' רצה
לב ע"א47 בן ג' שנים הכיר אברהם את בוראואהל יעקב (שפירא) דף יח ע"ג-ע"ד
לב ע"א47 בן ג' שנים הכיר אברהם את בוראובנין דוד (מייזלש) בראשית - לך לך אות פו, חיי שרה אות ד, ה {או בן מ"ח}
לב ע"א47 בן ג' שנים הכיר אברהם את בוראו וכו'ברכת מרדכי בראשית-שמות תנינא עמ' סו
לב ע"א47 בן ג' שנים הכיר אברהם את בוראו וכו'לקוטי שיחות חל"ד עמ' 175
לב ע"א47 בן ג' שנים הכיר אברהם את בוראו וכו'מנחה בלולה (שנד) פרשת לך לך דף כב ע"א; עבודת הקודש (גבאי, שכז) חלק ג פ' כא דף פ ע"ג; עקדת יצחק (שלג) שער יו דף מג ע"ב; תהלה לדוד (סר לאון, שלז) חלק א פרק כד דף יד ע"א; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה מד דף שעט ע"א; מערכת האלקות (פירארה שיח) דף נט ע"ב; תולדות יעקב (מטלון, שנז) מ' קד דף סד ע"ד; ילקוט חדש (תיז) דף יב ע"ב; תנחומות אל (שלח) פרשת חיי שרה דף כו ע"ב; חשק שלמה (דוראן, שפג) משלי דף יב ע"ב
לב ע"א47 בן ג' שנים הכיר אברהם את בוראו כו'אור תורה השלם (מזריטש) סי' תסז
לב ע"א47 בן ג' שנים הכיר אברהם את בוראו כו'מגיד דבריו ליעקב (ממזריטש) - אור תורה סי' תסז
לב ע"א47 בן ג' שנים הכיר אברהם את בוראו כו'תולדות יעקב (מטלון, שנז) דף סד ע"ד
לב ע"א47 בן ג' שנים הכיר אברהם את בוראו שנא' עקב וכו'לקוטי לוי יצחק על תנ"ך וחז"ל עמ' רמא
לב ע"א47 בן ג' שנים הכיר אברהם את בוראו שנאמר "עקב אשר שמע אברהם בקולי", חושבניה מאה ושבעין ותריןבצור ירום ח"ה עמ' קכו
לב ע"א47 בן ג' שנים הכיר אברהם את בוראו שנאמר עקב אשר שמע אברהם בקולי חושבניה מאה ושבעין ותריןשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' תכו
לב ע"א47 בן ג' שנים הכיר אברהם את בוראואדיר במרום ח"א פ' שנב
לב ע"א47 בן ג' שנים הכיר אברהם את בוראואהלי יעקב (הוסיאטין) ח"ב עמ' ו
לב ע"א47 בן ג' שנים הכיר אברהם את בוראואוצרות חיים - אישים ח"א עמ' פד
לב ע"א47 בן ג' שנים הכיר אברהם את בוראואור אברהם (זוועהיל) עמ' קט
לב ע"א47 בן ג' שנים הכיר אברהם את בוראואור גדליהו בראשית דף לג ע"ד
לב ע"א47 בן ג' שנים הכיר אברהם את בוראואור חדש (הרטמן) פ"א אות 67
לב ע"א47 בן ג' שנים הכיר אברהם את בוראואמרי אש (טאוב) עמ' נט, פא, קעו
לב ע"א47 בן ג' שנים הכיר אברהם את בוראואמרי נועם (מועדים) סי' יב ליום א דפסח [מבן המחבר]
לב ע"א47 בן ג' שנים הכיר אברהם את בוראובאר יוסף (תשמא) ח"א עמ' נה
לב ע"א47 בן ג' שנים הכיר אברהם את בוראובית יעקב (תשסא) עמ' כז, רמב
לב ע"א47 בן ג' שנים הכיר אברהם את בוראובשעה שהקדימו תער"ב ח"ב עמ' תתקלה
לב ע"א47 בן ג' שנים הכיר אברהם את בוראודברי מנחם - מנחם ציון (תשמה) עמ' עז ע"א, נז ע"ב, סט ע"א
לב ע"א47 בן ג' שנים הכיר אברהם את בוראודגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' עב
לב ע"א47 בן ג' שנים הכיר אברהם את בוראוזאת ליעקב בראשית עמ' רפד
לב ע"א47 בן ג' שנים הכיר אברהם את בוראוזכרון משלי עמ' יג אות ד
לב ע"א47 בן ג' שנים הכיר אברהם את בוראוחמודי צבי שמות עמ' רכח
לב ע"א47 בן ג' שנים הכיר אברהם את בוראוטוב טעם בראשית עמ' קסו
לב ע"א47 בן ג' שנים הכיר אברהם את בוראויסודי הדעת (תשסב) עמ' לח
לב ע"א47 בן ג' שנים הכיר אברהם את בוראוישמרו דעת עמ' כה, כח, רלד, שי
לב ע"א47 בן ג' שנים הכיר אברהם את בוראוכנפי יונה (תשנח) ח"ג סוף סי' קלד
לב ע"א47 בן ג' שנים הכיר אברהם את בוראוכתר שם טוב (תשסד) הוספות סי' קה
לב ע"א47 בן ג' שנים הכיר אברהם את בוראולקוטי שיחות ח"א עמ' 45, ח"כ עמ' 14
לב ע"א47 בן ג' שנים הכיר אברהם את בוראולקוטי שיחות חל"ה עמ' 68
לב ע"א47 בן ג' שנים הכיר אברהם את בוראומבקש ה' (חאגיז, שנו) דף כט
לב ע"א47 בן ג' שנים הכיר אברהם את בוראומחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' נו
לב ע"א47 בן ג' שנים הכיר אברהם את בוראומפי ספרים וסופרים ח"א עמ' קל
לב ע"א47 בן ג' שנים הכיר אברהם את בוראומצור דבש עמ' טז
לב ע"א47 בן ג' שנים הכיר אברהם את בוראומרפא לנפש בראשית עמ' קמב
לב ע"א47 בן ג' שנים הכיר אברהם את בוראונועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף פח ע"ב
לב ע"א47 בן ג' שנים הכיר אברהם את בוראונועם אלימלך (תשסא) עמ' שנז
לב ע"א47 בן ג' שנים הכיר אברהם את בוראונזר הקדש ח"ב עמ' תרנח, תשי
לב ע"א47 בן ג' שנים הכיר אברהם את בוראונחלה לישראל (תשעא) עמ' קלב
לב ע"א47 בן ג' שנים הכיר אברהם את בוראונחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' א אות ג
לב ע"א47 בן ג' שנים הכיר אברהם את בוראוס' המאמרים עת"ר (מהד' תשעב) עמ' קפ-קפא
לב ע"א47 בן ג' שנים הכיר אברהם את בוראועטרת ישועה (תשסד) אות קמה להגדה ש"פ
לב ע"א47 בן ג' שנים הכיר אברהם את בוראופרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תרנו
לב ע"א47 בן ג' שנים הכיר אברהם את בוראוקהלת משה (תשסב) עמ' קעח, רז
לב ע"א47 בן ג' שנים הכיר אברהם את בוראורסיסי לילה סי' מז (עמ' 96), דובר צדק עמ' 76
לב ע"א47 בן ג' שנים הכיר אברהם את בוראושיחות הרב צבי יהודה בראשית עמ' 125 ,152 ,156 ,258 ,350 ,400
לב ע"א47 בן ג' שנים הכיר אברהם את בוראושיחות הרב צבי יהודה דברים עמ' 83, 107
לב ע"א47 בן ג' שנים הכיר אברהם את בוראושם אליעזר דף י ע"א
לב ע"א47 בן ג' שנים הכיר אברהם את בוראושם יחזקאל עמ' רטו, תנד
לב ע"א47 בן ג' שנים הכיר אברהם את בוראושמן ראש (כץ) ח"ו עמ' נ
לב ע"א47 בן ג' שנים הכיר אברהם את בוראושמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' רמו
לב ע"א47 בן ג' שנים הכיר אברהם את בוראושפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' נה
לב ע"א47 בן ג' שנים הכיר אברהם את בוראושפתי חיים מועדים ח"ב עמ' שז
לב ע"א47 בן ג' שנים הכיר אברהם את בוראותורת אביגדור ח"א עמ' סו
לב ע"א47 בן ג' שנים הכיר אברהם את בוראותורת אברהם עמ' ה, סט, 150, 218, קי, 290
לב ע"א47 בן ג' שנים הכיר אברהם את בוראו, ומהרש"א - בנ"ב נשלם ידיעתוהמאור שבתורה (שפירא) שמות עמ' קעח
לב ע"א47 בן ג' שנים הכיר אברהם בוראותורת המצרף עמ' ב
לב ע"א47 בן ג' שנים הכיר אברהםתפארת ישראל (מהר"ל, הניג) עמ' סא
לב ע"א47 בן ג' שנים הכיר את בוראומאמר יחזקאל (קאזמיר) עמ' יב
לב ע"א47 בן ג' שנים הכיר בוראובאר מים חיים (תשנט) ח"א עמ' רפח
לב ע"א47 בן ג' שנים הכיר וכו'ס' המאמרים (רמ"מ) ח"ה עמ' קלח
לב ע"א47 בן ג' שנים הכירדברי משה (שהם, תשמח) עמ' רא
לב ע"א47 בן שלוש שנים הכיר אברהם את בוראו וכו'שם דרך בראשית ח"א עמ' רלא
לב ע"א47 בן שלוש שנים הכיר אברהם את בוראודרשות באר יצחק עמ' רסז
לב ע"א47 בן שלוש שנים הכיר אברהם את בוראונפוצות יהודה (מוסקאטו, תשס) עמ' עז, קנח, שעג
לב ע"א47 בן שלוש שנים הכיר אברהם את בוראושפת אמת (ברעזאן, תשסח) עמ' רפה
לב ע"א47 בן שלש הכיר אברהם את בוראובאר הגולה (הרטמן) באר ו הערה 1109
לב ע"א47 בן שלש הכיר אברהם את בוראוהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' רכו, רנז
לב ע"א47 בן שלש הכיר אברהם את בוראוהערות אברהם יעקב יצחקי בראשית עמ' פח
לב ע"א47 בן שלש הכיר אברהם את קונולהעיר להורות ולהשכיל ח"ג עמ' נט
לב ע"א47 בן שלש שנים הכיר אברהם אבינו את בוראוארשות החיים עמ' תקנ
לב ע"א47 בן שלש שנים הכיר אברהם אבינו את בוראודברי מנחם - מנחם ציון (תשסט) עמ' עט, קיב
לב ע"א47 בן שלש שנים הכיר אברהם אבינו את בוראודרכי חיים דף ג ע"ב
לב ע"א47 בן שלש שנים הכיר אברהם אבינו את בוראוכרם יהושע (ולרשטיין) דף נה ע"ב
לב ע"א47 בן שלש שנים הכיר אברהם אבינו את בוראומחשבת מוסר ח"ב עמ' רמג
לב ע"א47 בן שלש שנים הכיר אברהם אבינו את בוראוקול שמחה פ' לך סי' א, פ' חיי שרה סי' ו
לב ע"א47 בן שלש שנים הכיר אברהם את בוראו וכו'אמרות ה' השלם ח"א עמ' שדמ, ח"ג עמ' ריז, רכה
לב ע"א47 בן שלש שנים הכיר אברהם את בוראואוסף מאמרי מוסר וחכמה (תשנט) עמ' ריט, רמו
לב ע"א47 בן שלש שנים הכיר אברהם את בוראואור יצחק (ראדוויל, תשסה) עמ' צט
לב ע"א47 בן שלש שנים הכיר אברהם את בוראובאר מחוקק (תשמט) עמ' יג
לב ע"א47 בן שלש שנים הכיר אברהם את בוראובאר משה (אפשטיין) שמות עמ' תקסו, דברים עמ' תצז
לב ע"א47 בן שלש שנים הכיר אברהם את בוראובאר שרים בראשית פ' לך לך דרוש ד אות ב
לב ע"א47 בן שלש שנים הכיר אברהם את בוראודמשק אליעזר (דזיקוב, תשסב) עמ' יח
לב ע"א47 בן שלש שנים הכיר אברהם את בוראודרשות שמן רוקח עמ' שס
לב ע"א47 בן שלש שנים הכיר אברהם את בוראוכד הקמח (מישור) עמ' רסז
לב ע"א47 בן שלש שנים הכיר אברהם את בוראוכנסת מרדכי מועדים ח"ב עמ' קב
לב ע"א47 בן שלש שנים הכיר אברהם את בוראולפרקים (תשסב) עמ' רטו, שה, תמט
לב ע"א47 בן שלש שנים הכיר אברהם את בוראולקוטי דיבורים (תשנ) חלקים א-ב עמ' 142
לב ע"א47 בן שלש שנים הכיר אברהם את בוראולקוטי דיבורים (תשנ) חלקים ג-ד עמ' 553
לב ע"א47 בן שלש שנים הכיר אברהם את בוראומאמרי הרמ"ע (תשסא) - מאמר צבאות ה' עמ' כז
לב ע"א47 בן שלש שנים הכיר אברהם את בוראומדבר יהודה (תשסב) עמ' שסה
לב ע"א47 בן שלש שנים הכיר אברהם את בוראומחיר יין (תשעט) עמ' יב
לב ע"א47 בן שלש שנים הכיר אברהם את בוראומחשבת מוסר ח"א עמ' רמח
לב ע"א47 בן שלש שנים הכיר אברהם את בוראומחשבת מוסר ח"ג עמ' קנד
לב ע"א47 בן שלש שנים הכיר אברהם את בוראועבודת עבודה (תשעד) ויקרא-דברים עמ' רפא
לב ע"א47 בן שלש שנים הכיר אברהם את בוראועטרת יהושע בראשית עמ' קלג
לב ע"א47 בן שלש שנים הכיר אברהם את בוראועטרת יהושע ויקרא עמ' קמא
לב ע"א47 בן שלש שנים הכיר אברהם את בוראועקבי אבירים (תשסה) עמ' יז, תנ
לב ע"א47 בן שלש שנים הכיר אברהם את בוראופרפרת התורה עמ' לג
לב ע"א47 בן שלש שנים הכיר אברהם את בוראופרפרת משה ח"א עמ' קנו
לב ע"א47 בן שלש שנים הכיר אברהם את בוראושירת הפסח אות צז
לב ע"א47 בן שלש שנים הכיר אברהם את בוראושל"ה (תשנז) פרשת לך לך אות יד
לב ע"א47 בן שלש שנים הכיר אברהם את בוראושמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' קפא
לב ע"א47 בן שלש שנים הכיר אברהם את בוראושרתי - קונטרס הנרות עמ' לה
לב ע"א47 בן שלש שנים הכיר את בוראו שנאמר עקב אשר שמע אברהם בקוליתפארת צבי בראשית עמ' קעח
לב ע"א47 בן שלש שניםהגיוני עוזיאל ח"א עמ' 87
לב ע"א47 חניכיו זה אליעזרדברי משה (שהם, תשמח) עמ' סה
לב ע"א47 ילידי ביתו שמונה עשר ושלש מאות, זה אליעזרשמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' ל
לב ע"א47 מתי הכיר אברהם את בוראוברכת אליהו (עמאר) בראשית פ' לך לך מאמר א
לב ע"א47 שלוש מאות ושמונה עשר וכו' זה אליעזר עבד אברהם שמספרו כןעטרת ישועה (תשסד) אות טז ליום ר"ה
לב ע"א48 הכיר אברהם את בוראודעת חיים עמ' קכב
לב ע"א48 הכיר אברהם את בוראומה שהיה הוא שיהיה עמ' יג
לב ע"א48 הכיר אברהם את בוראומתוך התורה הגואלת (תשעג) על התורה עמ' 46, 31, 28, 22, 4, 318, 86, 73
לב ע"א48 הכיר אברהם את בוראושיחות הרב צבי יהודה שמות עמ' 346 ,170 ,168 ,82 ,68 ,52
לב ע"א48 הכיר את בוראופחד יצחק - ראש השנה מאמר א
לב ע"א48 הכיר את בוראופחד יצחק חנוכה הערה כללית
לב ע"א48 הכיר את בוראופחד יצחק סוכות מאמר א
לב ע"א48 הכיר את בוראופחד יצחק פורים הערה כללית
לב ע"א48 הכיר את בוראופחד יצחק פסח הערה כללית
לב ע"א ר"ן - אותו מלון סמוך למצרים היהתיבת גמא (תשסז) עמ' צ
לב ע"א ר"ן ד"ה דכתיבתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' ריח
לב ע"א ר"ן, רא"ש והמפרשבגדי חמודות שמות פרק ד פסוק כז
לב ע"א רא"ש ד"ה מפני מהדרשות מהר"ם חביב עמ' קכא
לב ע"א מיוחס לרש"י - אותו תינוק לא היה באותה שעה אלא בן ח' ימיםצפנת פענח (תשסו) עמ' רמט
לב ע"א מיוחס לרש"י - אחר שבא למלון אין בו סכנת הדרך עודצפנת פענח (תשסו) עמ' רנא
לב ע"א מיוחס לרש"י - שאותו תינוק לא היה באותה שעה אלא בן ח' ימיםצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' שעז
לב ע"א מיוחס לרש"י א"ר אסיאמרי יצחק בראשית עמ' אב (?) הערה כה
לב ע"א מיוחס לרש"י ד"ה גונדא - חיל שלודרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' תקלו ד"ה והנה, עמ' תקלז ד"ה ומכל
לב ע"א מיוחס לרש"י ד"ה מפני שנתעסק במלון וכו' ואותו התינוק לא היה באותה שעה אלא בן ח' ימיםחוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' קל
לב ע"א מיוחס לרש"י ד"ה מפנידרשות הרז"ה עמ' שמט
לב ע"א מיוחס לרש"י ד"ה מפניפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' עו
לב ע"א הג"ה בעין יעקב ועיון יעקב זמן הברית בין הבתריםמים רבים (פרנקל) פרשת לך לך אות ה
לב ע"ב01 השטן בגימט' שס"ד כו'מאור ושמש (תשנב) עמ' קסח {ס"מ הוא השטן}
לב ע"ב01 השטן בגימטריא שסדשבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' קלח {כמנין ימות השנה חוץ מיוה"כ}
לב ע"ב01 השטן בגמטרי' שס"דודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' קב {כנגד ימי השנה}
לב ע"ב01 השטן בחושבי' שס"ד הוי' וכו'אפיקי ים עמ' רמא
לב ע"ב01 השטן בחושבני' שס"ד, ורא"ש ור"ןתורת מנחם חכ"ז עמ' 46
לב ע"ב01 השטן בחושבניה שס"ד וכו'יערות דבש ח"א עמ' קל {וביום כיפור לית לי' רשות לאסטוני}
לב ע"ב01 השטן בחושבניה שס"דשמן ראש סוכות ח"ב עמ' קע
לב ע"ב01 השטן בחושבניה תלת מאה ושיתין וארבעה, ור"ן - א"כ איכא חד יומא דלית ליה רשותא למשטן דהיינו יוה"כאור ישרים (תשסב) עמ' קפב
לב ע"ב01 השטן בחושבניה תלת מאה ושיתין וארבעהטל חיים (פרידלנדר) עמ' רלט
לב ע"ב01 השטן בחושבניה תלת מאה ושיתין וארבעה, ור"ן ורא"שלקט אמרי קודש - בראשית עמ' רכד
לב ע"ב01 השטן בחושבניה תלת מאה ושיתיןנתיבות יצחק ח"ג עמ' תס
לב ע"ב01 השטן בחשבנא תלת מאה ושיתין וארבע הויעקדת יצחק (שלג) שער סח דף קפב ע"ג; אוהב משפט (שמט) דף מ ע"ג
לב ע"ב01 השטן גימטריא שס"דקשוטי כלה (גרינפלד) ח"ה סי' טז
לב ע"ב01 השטן עולה במספר שס"דחגוי הסלע (הורוביץ) עמ' סג
לב ע"ב01 שס"ד ימים אית ליהאור הצבי עמ' 127
לב ע"ב02 אברהם היה חסר ה"אמגן אברהם (לניאדו, שסג) דף יח ע"ב {עד שלא נמול}
לב ע"ב02 אברם וכו' אברהם בתחילה השליטו על רמ"ג איברים ואחר כך על רמ"ח גימטריא אברהםכתונת פסים (תשעא) עמ' רסב
לב ע"ב02 אברם וכו' אברהםציץ השדה - שדי יער עמ' תג {לפני המילה אברם אחרי המילה אברהם}
לב ע"ב02 אברם, אברהם, בתחילה המליכו על רמ"ג אבריו ולבסוף על רמ"חגנזי ישראל (תשמו) ח"א עמ' טו ע"ב
לב ע"ב02 בתחילה נקרא אברם ולבסוף נקרא אברהםאהל משה (פרהנד, תשסה) ח"א עמ' טו
לב ע"ב02 וכתיב אברהםמגלה צפונות ח"א פרשת לך לך {נתוסף ה"א בשם אברהם שבה ברא את העולם}
לב ע"ב02 כתיב אברם ואברהםויחי יעקב דף צח ע"א
לב ע"ב02 כתיב אברם וכו' בתחילה המליכו וכו'נטעי אשל בראשית עמ' שע
לב ע"ב02 כתיב אברם וכו'שבת ומועדי קדשך (תשסד) עמ' קז
לב ע"ב02 כתיב אברם וכתיב אברהם בתחילה המליכו הקב"ה לא"א על מאתיים ארבעים ושלושה וכו'הערות אברהם יעקב יצחקי ויקרא עמ' עז
לב ע"ב02 כתיב אברם וכתיב אברהם בתחילה המליכו הקב"ה לאברהם על רמ"ג איברים ולבסוף על רמ"חנזר הקדש ח"ב עמ' קצד
לב ע"ב02 כתיב אברם וכתיב אברהם בתחילה המליכו הקב"ה על מאתים וארבעים ושלשה אברים ולבסוף המליכו וכו'אוצרות חיים - פרד"ס התורה עמ' קלא
לב ע"ב02 כתיב אברם וכתיב אברהם בתחילה המליכו הקב"ה על רמ"ג אברים כו'גבורת יצחק חנוכה-פורים (תשסח) עמ' קפג
לב ע"ב02 כתיב אברם וכתיב אברהם בתחילה המליכו הקב"ה על רמ"ג אברים ולבסוף המליכו על רמ"ח אבריםשם יחזקאל עמ' שפו
לב ע"ב02 כתיב אברם וכתיב אברהם בתחילה המליכו וכו' אלו הן שתי אוזנים וכו'מפי ספרים וסופרים ח"ב עמ' שיד, פניני חסידות בלק כה
לב ע"ב02 כתיב אברם וכתיב אברהם בתחילה המליכו על רמ"ג איברים ואח"כ על רמ"חיפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' קפה
לב ע"ב02 כתיב אברם וכתיב אברהם בתחילה המליכו על רמ"ג אבריםלחם רב על סדור התפילה אות רמב
לב ע"ב02 כתיב אברם וכתיב אברהם בתחלה המליכו הקב"ה לאברהם על רמ"ג איברים, ולבסוף המליכו על רמ"ח איברים, ואלו הן, ב' עיניו וב' אזניו וראש הגויהתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' כד, קנד, רי, תתקנז, תתקנט, א'רכ, א'רצה
לב ע"ב02 כתיב אברם וכתיב אברהם בתחלה המליכו הקב"ה על רמ"ג אברים וכו'נועם אליעזר בראשית עמ' קסט ע"ב
לב ע"ב02 כתיב אברם וכתיב אברהם בתחלה המליכו הקב"ה על רמ"ג אברים ולבסוף המליכו על רמ"ח אברים וכו'תורת מנחם ח"ז עמ' 80, ח"ח עמ' 78
לב ע"ב02 כתיב אברם וכתיב אברהם בתחלה המליכו הקב"ה על רמ"ג אברים וכו'בי חייא ח"א עמ' רצג
לב ע"ב02 כתיב אברם וכתיב אברהם בתחלה המליכו הקב"ה על רמ"ג אברים לבסוף המליכו על רמ"ח אברים, ר"ןאמרות חיים עמ' טו, קעח
לב ע"ב02 כתיב אברם וכתיב אברהם בתחלה המליכו הקב"ה על רמ"ג איברים וכו'דברי אש (כץ) עמ' רצב
לב ע"ב02 כתיב אברם וכתיב אברהם וכו'ברכת פרץ פ' וישלח {שהובטח לו שלא יכשל, ועל זה מורה שם אברהם, וזה הטעם שנעקר שם אברם לגמרי ואסור לקרותו כן}
לב ע"ב02 כתיב אברם וכתיב אברהם וכו' בתחלה המליכו הקב"ה לאברהם על רמ"ג איברים ואח"כ על רמ"ח איברים ואלו הן ב' עינים ב' אזנים וראש הגויהבן פורת יוסף (תשעא) עמ' שיז, תד, תו, תצ {ה' אברים אינם ברשותו}
לב ע"ב02 כתיב אברם וכתיב אברהם וכו' המליכו הקב"ה וכו' על רמ"ח אבריםלקוטי שיחות ח"א עמ' 24, 42
לב ע"ב02 כתיב אברם וכתיב אברהם וכו' ולבסוף המליכו על מאתים וארבעים ושמונה אברים וכו'של"ה (תשנז) פרשת לך לך אות ג, משפטים אות י
לב ע"ב02 כתיב אברם וכתיב אברהם וכו' ולבסוף המליכו על רמ"ח אברים אלו הן שתי עינים ושתי אזנים וראש הגוייהקשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' פט
לב ע"ב02 כתיב אברם וכתיב אברהם וכו' שלבסוף המליכו הקב"ה על רמ"ח אבריםאור חדש (הרטמן) פ"ח אות 269
לב ע"ב02 כתיב אברם וכתיב אברהם וכו'אוצר המאמרים (וייס, תשסג) עמ' רסג
לב ע"ב02 כתיב אברם וכתיב אברהם וכו'טוב דעת עמ' פב
לב ע"ב02 כתיב אברם וכתיב אברהם וכו'עמודיה שבעה עמ' רע
לב ע"ב02 כתיב אברם וכתיב אברהם וכו', ור"ןלמחר אעתיר עמ' מב, רסד
לב ע"ב02 כתיב אברם וכתיב אברהם וכו', ור"ן ורא"שקדושת עינים (תשעא) פרק א אות ק, פרק ב אות סג, פרק ה אות עא, עב, עג, פרק ז אות פח, פרק י אות עט
לב ע"ב02 כתיב אברם וכתיב אברהם מתחילה המליכו הקב"ה על מאתים וארבעים ושלשה איברים ולבסוף המליכו הקב"ה על מאתים וארבעים ושמונה(רמ"ח) אבריםדעת תורה בראשית עמ' קה, שמות עמ' קס, שמד, דברים ח"א עמ' קנא
לב ע"ב02 כתיב אברם וכתיב אברהםאור מאיר ח"א עמ' כה
לב ע"ב02 כתיב אברם וכתיב אברהםאמרי אש (טאוב) עמ' מב
לב ע"ב02 כתיב אברם וכתיב אברהםבאר מים חיים (תשנט) ח"א עמ' פח, רפב
לב ע"ב02 כתיב אברם וכתיב אברהםדברי אמונה השלם בראשית עמ' צז, קכא
לב ע"ב02 כתיב אברם וכתיב אברהםהמאור שבתורה (שפירא) בראשית עמ' צד
לב ע"ב02 כתיב אברם וכתיב אברהםימלא פי תהלתך ח"ב עמ' שפו
לב ע"ב02 כתיב אברם וכתיב אברהםנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' י אות ט
לב ע"ב02 כתיב אברם וכתיב אברהםנתיבות יצחק - ירח האיתנים עמ' רפט
לב ע"ב02 כתיב אברם וכתיב אברהםנתיבות יצחק ח"ג עמ' רפד, שס
לב ע"ב02 כתיב אברםנתיבות יצחק חנוכה ופורים עמ' קעד
לב ע"ב02 כתיב אברם וכתיב אברהםמאכסניא של התורה סי' ח
לב ע"ב03 אברהם אבינו מתחלה לא שלט אלא על רמ"ג אבריםבך יברך ישראל (תשסח) דף יז ע"ב
לב ע"ב03 אברהם בתחילה המליכו על רמ"ג אברים ולבסוף על רמ"חגנזי ישראל (תשעד) על התורה עמ' כט, נא
לב ע"ב03 אברהם בתחילה וכו' ולבסוף המליכו על רמ"ח אברים וכו'ישמח ישראל (אלכסנדר) בראשית עמ' טו
לב ע"ב03 אברהם וכו' המליכו הקב"ה על וכו' רמ"ח איבריםמכתב מאליהו ח"ב עמ' 170
לב ע"ב03 אברם כמנין רמ"ג וכו'אגרא דכלה ח"א עמ' רסב, רעו, שעח, ח"ג עמ' שפז {ומסר לו עוד ה' איברים לרשותו}
לב ע"ב03 בתחילה המליכומועדי ה' (טרנובסקי) ר"ה ויוה"כ עמ' קמו, קנה
לב ע"ב03 בתחילה המליכו ה' לאברהם על רמ"ג איברים ולבסוף על רמ"חלקחת מוסר ח"ב עמ' לד
לב ע"ב03 בתחילה המליכו הקב"ה לאברהם על מאתים וארבעים ושלושה איברים, ולבסוף המליכו על מאתים וארבעים ושמונה איבריםבצור ירום ח"ב עמ' לט הערה 65
לב ע"ב03 בתחילה המליכו הקב"ה לאברהם על רמ"ג איברים ולבסוף המליכו על רמ"ח איבריםאורחות צדיקים שער תשובה עמ' קעא
לב ע"ב03 בתחילה המליכו הקב"ה על מאתים וארבעים ושלושה איברים, ולבסוף המליכו על מאתים וארבעים ושמונה איבריםבצור ירום ח"ד עמ' רח הערה 1
לב ע"ב03 בתחילה המליכו הקב"ה על מאתים וארבעים ושלשה איברים וכו' ורש"ינתיב התורה (סאלים) דברים עמ' קמה, קמז
לב ע"ב03 בתחילה המליכו הקב"ה על רמ"ג אברים וכו' ולבסוף רמ"ח ורש"יהערות אברהם יעקב יצחקי בראשית עמ' נג, נו, קה
לב ע"ב03 בתחילה המליכו הקב"ה על רמ"ג אברים ולבסוף המליכו על רמ"ח אברים וכו'אוצר המאמרים (תשס) עמ' קסו
לב ע"ב03 בתחילה המליכו הקב"ה על רמ"ג אברים ולבסוף המליכו על רמ"ח אבריםייטב פנים ח"א דף קלב, קעה
לב ע"ב03 בתחילה המליכו הקב"ה על רמ"ג אברים ולבסוף המליכו על רמ"ח אבריםתורת מהרי"ם בראשית עמ' עז, עט
לב ע"ב03 בתחילה המליכו הקב"ה על רמ"ג אברים ולבסוף המליכו על רמ"ח אברים, ור"ןעקבי אבירים (תשסה) עמ' קנט, רצז, שמא, שמז
לב ע"ב03 בתחילה המליכו הקב"ה על רמ"ג אברים ולבסוף המליכו על רמ"ח וכו'מגלה עמוקות (תשסח) אופן רלט
לב ע"ב03 בתחילה המליכו הקב"ה על רמ"ג אברים ולבסוף המליכו על רמ"ח וכו', ור"ןבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' שנו, שסה, תקכו, שמות עמ' תתקלב, במדבר עמ' קפב, דברים עמ' תקטז, תתפו-תתפז
לב ע"ב03 בתחילה המליכו וכו'תפארת צבי בראשית עמ' רמב {עכשיו אתה חסר ה' אברים אוסיף לך אות ה' על שמך ויהיו מנין אותיותיך רמ"ח כמנין אבריך}
לב ע"ב03 בתחילה המליכו הקב"ה על רמ"ג אברים ולבסוף על רמ"חפרי צדיק לך לך אות ו, וארא אות ט
לב ע"ב03 בתחילה המליכו הקב"ה על רמ"ג אבריםשעורי דעת ספר ב עמ' י
לב ע"ב03 בתחילה המליכו הקב"ה על רמ"ג איברים וכו'דברי יואל פ' לך לך דף רמח ע"א
לב ע"ב03 בתחילה המליכו הקב"ה על רמ"ג איברים וכו'מכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' תתקלג
לב ע"ב03 בתחילה המליכו הקב"ה על רמ"ג איברים וכו'נפוצות יהודה (מוסקאטו, תשס) עמ' רלג
לב ע"ב03 בתחילה המליכו הקב"ה על רמ"ג איברים ולבסוף המליכו על רמ"ח, ור"ןשיחות חכמה ומוסר מאמר מה אות א, מאמר נב אות ד
לב ע"ב03 בתחילה המליכו הקב"ה על רמ"ג איברים, ולבסוף המליכו על רמ"ח איברים, ור"ןאשל אברהם (פרידמן) ח"א עמ' שכ
לב ע"ב03 בתחילה המליכו וכו' ואלו הם שתי עיניים וכו'אפיקי ים עמ' רמא
לב ע"ב03 בתחילה המליכו וכו' ולבסוף המליכו על מאתים וארבעים ושמונה איברים, והוסיף לו ממשלה על שתי עינים ושתי אזנים וראש הגוייהבצור ירום ח"ט עמ' קנד הערה 3
לב ע"ב03 בתחילה המליכו על ר' ארבעים ושלושה אבריםאור הצבי עמ' 221
לב ע"ב03 בתחילה המליכו על רמ"ג אברים ולבסוף על רמ"ח אבריםיגל יעקב (תשנג) ואתחנן אות כב
לב ע"ב03 בתחילה המליכו על רמ"ג אבריםבאר מים חיים (תשנט) ח"ב עמ' תלא, תקא
לב ע"ב03 בתחילה המליכו על רמ"ג אבריםבאר מים חיים (תשנט) ח"ד עמ' שפג
לב ע"ב03 בתחילה המליכו על רמ"ג איברים ולבסוף המליכו על רמ"חשפתי חיים מועדים ח"ג עמ' צז
לב ע"ב03 בתחילה השליטו על רמ"ג איברים ואח"כ על רמ"חערוגת הבושם (תשעא) בראשית עמ' קמג
לב ע"ב03 בתחלה המליכו הקב"ה לאברהם על רמ"ג אברים וכו'דברי שלום (אדרבי, שמו) פרשת לך לך דף קיג ע"ב; הואיל משה (אלפלס, שנז) חלק ב פרק ג דף קח ע"ב, ופרק ו/ז דף קלג ע"א; נפוצות יהודה (מוסקאטו, שמט) דרוש כט דף קכד ע"ב; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה לט דף רמ ע"א; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מאמר תנא דף שכא ע"ב
לב ע"ב03 בתחלה המליכו הקב"ה לאברהם על רמ"ג אבריםשמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' נג
לב ע"ב03 בתחלה המליכו הקב"ה על מאתים וארבעים ושלשה אברים ולבסוף המליכו על מאתים וארבעים ושמונהים שמחה עמ' פג
לב ע"ב03 בתחלה המליכו הקב"ה על מאתים וארבעים ושלשה אברים ולבסוף המליכו על רמ"ח אבריםשארית מנחם - מאמרים עמ' קנה
לב ע"ב03 בתחלה המליכו הקב"ה על מאתים וארבעים ושלשה אבריםכתונת פסים (תשמה) פרשת בהעלותך לד ע"א (בהגה)
לב ע"ב03 בתחלה המליכו הקב"ה על מאתים וארבעים ושלשה אברים ולבסוף המליכו על מאתים וארבעים ושמונה אבריםאוצרות חיים - אישים ח"א עמ' קיב
לב ע"ב03 בתחלה המליכו הקב"ה על מאתים וארבעים ושלשה אברים ולבסוף המליכו על מאתים וארבעים ושמונה אבריםבית ישראל (טויסיג) שמות עמ' עה
לב ע"ב03 בתחלה המליכו הקב"ה על רמ"ג אברים וכו'קדושת עינים (תשמו) סי' שפט
לב ע"ב03 בתחלה המליכו הקב"ה על רמ"ג אברים ולבסוף המליכו על רמ"ח אבריםמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ג עמ' תיג, תנ
לב ע"ב03 בתחלה המליכו הקב"ה על רמ"ג אברים ולבסוף המליכו על רמ"ח אבריםשרגא המאיר על התורה עמ' תיד
לב ע"ב03 בתחלה המליכו הקב"ה על רמ"ג אברים ולבסוף המליכו על רמ"חהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' רנו
לב ע"ב03 בתחלה המליכו הקב"ה על רמ"ג אבריםאמרי יוסף בראשית דף רמו ע"א
לב ע"ב03 בתחלה המליכו הקב"ה על רמ"ג אבריםולאשר אמר בראשית-שמות עמ' קכח
לב ע"ב03 בתחלה המליכו הקב"ה על רמ"ג אבריםשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' קכא, קכה, קכח
לב ע"ב03 בתחלה המליכו הקב"ה על רמ"ג אבריםשמן ראש סוכות ח"א עמ' קכה, רע
לב ע"ב03 בתחלה המליכו על מאתיים וארבעים ושמינה אבריםמילי דשמיא - טעם לשבח הערה 49 עמ' קלז
לב ע"ב03 בתחלה המליכו על רמ"ג אבריםשמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' שכט
לב ע"ב03 בתחלה המליכו על רמ"ג אבריםשמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' רסא
לב ע"ב03 בתחלה המליכו על רמ"ג אבריםשמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' י
לב ע"ב03 בתחלה המליכו על רמ"ג אבריםשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' קנא, שג, שסב
לב ע"ב03 בתחלה מלך א"א על רמ"ג אברים ולבסוף על רמ"חדברי אברהם דף ו ע"ג
לב ע"ב03 הה' שניתנה לאברהםמילי דשמיא פי"ב אות ב עמ' ל
לב ע"ב03 הוסיף הקב"ה לאברהם ה' בשמופרדס מנחם עמ' כז {לאחר שנמול}
לב ע"ב03 הוספה "ה" לאברהםמנחת אליהו (תשנט) עמ' רעח {מורה שהיה שולט על ה' חושים}
לב ע"ב03 הוספת "ה" בשמו של אברם לאברהם, ותוס'ימלא פי תהלתך ח"א עמ' קו
לב ע"ב03 הוספת ה"א בשם אברהם להמליכו על רמ"ח אבריולילה כיום יאיר (באום) עמ' 19
לב ע"ב03 מתחילה היה מושלחקל יצחק (תשסג) עמ' מג
לב ע"ב03 מתחילה המליכו הקב"ה על רמ"ג אברים ולבסוף המליכו על רמ"ח אבריםפניני דעת עמ' לד
לב ע"ב03 מתחלה המליכו על רמ"ג אברים ועתה על רמ"חמי מרום ח"ח עמ' נז
לב ע"ב03 נתוסף בו ה'מילי דשמיא פכ"ג אות י' עמ' עא
לב ע"ב03 נתוסף בו ה"א וקרא שמו אברהםמילי דשמיא פכ"ג אות י עמ' עא
לב ע"ב03 עד עכשיו מלך על רמ"ג איברים וכו'אהבת שלום (קוסוב, תשנח) עמ' רלז
לב ע"ב04 אברהם אבינו המליכו הקב"ה על רמ"ח אבריםתורת העולה ח"ג פרק יד
לב ע"ב04 לבסוף וכו'עמק תפלה (תשסו) עמ' סג {אחר שמל נתוספו לו ה' אברים}
לב ע"ב04 אברהם גימ' רמ"ח שהשליטו על רמ"ח איבריותורת החסידים הראשונים (תשמח) עמ' מו
לב ע"ב04 אברהם המליכו לבסוף על רמ"ח אבריםקדושת ציון (תשנד) ח"א עמ' לח
לב ע"ב04 אברהם מלך על כל איבריולקט שיחות מוסר ח"א עמ' פד
לב ע"ב04 אברהם מנין אותיות רמ"ח כנגד רמ"ח איבריםדרך חיים (תשע) פ"ב הערה 1083
לב ע"ב04 אברהם נעשה שלם ברמ"ח איבריםתורת העולה (תשעה) עמ' ל, לד {לאחר שמל}
לב ע"ב04 המליך הקב"ה את אברהם על רמ"ח אבריודרך חיים (תשע) הקדמה הערה 144, פ"ג הערה 966, 985, 2103, פ"ד הערה 1237-1239
לב ע"ב04 המליך הקב"ה את אברהם על רמ"ח איבריותפארת ישראל (הרטמן) עמ' תתכא הערה 62 {לאחר ברית מילה}
לב ע"ב04 המליכו הקב"ה וכו' על רמ"ח אבריםתורת מנחם חכ"ז עמ' 147
לב ע"ב04 המליכו הקב"ה על וכו' אבריםדעת חכמה ומוסר ח"ג עמ' קיז
לב ע"ב04 המליכו הקב"ה על רמ"ח איבריםגור אריה בראשית פי"ד הערה 64
לב ע"ב04 המליכו לאברהם על רמ"חמאיר נתיבות ח"ב עמ' מב
לב ע"ב04 המליכו על מאתים וארבעים ושמונה אבריםאור יצחק (ראדוויל, תשסה) עמ' לז
לב ע"ב04 הקב"ה המליך את אברהם על כל האיבריםדולה ומשקה - סגולות התורה עמ' לב
לב ע"ב04 הקב"ה המליך את אברהם על רמ"ח אבריםתפארת ישראל (הרטמן) עמ' רפח הערה 45, שסב הערה 74
לב ע"ב04 הקב"ה המליך את אברהם על רמ"ח איבריוגור אריה בראשית פי"ד הערה 102
לב ע"ב04 הקב"ה השליטו לאברהם גם על הב' עינים והב' אזנים וראש הגוי'קדושת יצחק עמ' יח
לב ע"ב04 ולבסוף המליכו על מאתים וארבעים ושמונה אבריםדרך חיים (תשע) פ"ה הערה 282-280
לב ע"ב04 ולבסוף המליכו על מאתים וארבעים ושמונה אברים, ור"ןאגרא דפרקא (תשסה) עמ' רי, רמח
לב ע"ב04 ולבסוף המליכו על רמ"ח אבריםבינת משה (תשסב) עמ' כא
לב ע"ב04 ולבסוף המליכו על רמ"ח אבריםולאשר אמר - תהלים עמ' תצא
לב ע"ב04 ולבסוף המליכו על רמ"ח אבריםמשנת יוסף על התורה ח"א עמ' מט, שסו
לב ע"ב04 ולבסוף המליכו על רמ"ח איבריםדרך חיים (תשלה) עמ' תקכג
לב ע"ב04 ולבסוף המליכו על רמ"ח, ותוס' ורא"שבית ישי - דרשות עמ' רצה, דש
לב ע"ב04 המליכו הקב"ה על ה' ראשי אבריםאמרי אש (טאוב) עמ' מא {כשמל}
לב ע"ב04 ולבסוף המליכו וכו'מרפא לשון עמ' שכד {שאפילו יצה"ר השלים עמו כמש"כ ומצאת את לבבו נאמן}
לב ע"ב04 לבסוף המליכו על רמ"ח אברים וכו', ור"ןתורת מנחם חלק לג עמ' 332
לב ע"ב04 מעכשיו זכה למשול על רמ"ח אבריוקרן לדוד בראשית עמ' קמז {גם אלו ה' אברים שאינם ברשותו של אדם}
לב ע"ב04 ניתן בידו חמשה אבריםזכות ישראל - עשר עטרות פרק ג אות יא
לב ע"ב04 ולבסוף וכו' נעשה מושל על רמ"ח איבריםחכמת התורה תולדות עמ' סז {ע"י מילה}
לב ע"ב05 אברהם בגימטריא רמ"חאור השמש (תשסח) עמ' טז
לב ע"ב05 אברהם בגימטריא רמ"חלהורות נתן בראשית עמ' קצה
לב ע"ב05 אברהם בגימטריא רמ"ח השליטו על כל רמ"ח איבריוקרן לדוד שמות עמ' רכד, ויקרא-במדבר עמ' פו {להיות כולם ברשותו}
לב ע"ב05 אברהם עולה רמ"ח נגד רמ"ח אבריו של אדםפניני יחזקאל עמ' כ, תרו
לב ע"ב05 אלו ב' עינים וכו'דרך חיים (תשע) פ"ה הערה 575
לב ע"ב06 שתי עינים וכו'מילי דשמיא - טעם לשבח הערה 50 עמ' קלז {רמז הציצית לשמירת החמשה חושים}
לב ע"ב07 מ"ד עיר קטנה ואנשים בה מעט עיר קטנה זה הגוף ואנשים בה מעט אלו איבריםיד יוסף (צרפתי, שעו) דף רעז ע"ד
לב ע"ב07 מ"ד עיר קטנה וכו' עיר קטנה זה הגוף, ואנשים בה מעט אלו אברים וכו'אוצר המאמרים (תשסא) עמ' קע
לב ע"ב07 מ"ד עיר קטנה וכו'אפיקי ים עמ' רמב
לב ע"ב07 מ"ד עיר קטנה זה הגוףישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קעה
לב ע"ב07 מאי דכתיב עיר קטנה ואנשים בה מעט וגו'בני אתה עמ' יד, נב
לב ע"ב07 מאי דכתיב עיר קטנה ואנשים בה מעט וכו'אוצר המאמרים (וייס, תשסג) עמ' רסד
לב ע"ב07 מאי דכתיב עיר קטנה ואנשים בה מעט עיר קטנה זה הגוף, ואנשים בה מעט אלו איבריםשפתי חיים - מידות ועבודת ה' ח"ב עמ' טו
לב ע"ב07 מאי דכתיב עיר קטנה ואנשים וגו' עיר קטנה זה הגוף וכו' וסובב אתה זה יצר הרעדרכי ציון עמ' צז
לב ע"ב07 מאי דכתיב עיר קטנה ואנשים וגו' עיר קטנה זה הגוףדרכי התשובה עמ' קכז
לב ע"ב07 מאי דכתיב עיר קטנה ואנשים וכו' ובא אליה מלך גדול וסבב אותה זה יצר הרע וכו'של"ה (תשנז) - שער האותיות אות י ס"ק ה
לב ע"ב07 מאי דכתיב עיר קטנה ואנשים וכו' ובא אליה מלך גדול וסבב אותה זה יצר הרעשל"ה (תשנז) פרשת וישלח אות לב, שופטים אות לט
לב ע"ב07 מאי דכתיב עיר קטנה ואנשים וכו'נטעי אשל בראשית עמ' קכז
לב ע"ב07 מאי דכתיב עיר קטנה וכו' ומצא בה איש מסכן וחכם זה יצ"ט וכו'אמרות חיים עמ' קעה, רפג
לב ע"ב07 מאי דכתיב עיר קטנה וכו' זה הגוף ואנשים בה מעט אלו אברים וכו'ייטב פנים ח"א דף קנ, קנה, רכז, ח"ב עמ' כו
לב ע"ב07 מאי דכתיב עיר קטנה וכו' עיר קטנה זה הגוף ובא אליה מלך גדול זה יצה"רגבורת יצחק ימים נוראים עמ' קמו
לב ע"ב07 מאי דכתיב עיר קטנה וכו'כוכבי אור (תשלד) עמ' כב, קט
לב ע"ב07 מאי דכתיב עיר קטנהמורשה - שיחות למועדים עמ' ל
לב ע"ב07 עיר קטנה ואנשים בה מעטבאר ראי (רוזן) אגדה סי' יא אות ו
לב ע"ב07 עיר קטנה ואנשים בה מעטהמאור שבתורה (לסין)
לב ע"ב07 עיר קטנהרוח חיים (חיד"א) עמ' קלא
לב ע"ב08 עיר קטנה היינו גוף האדם וכו'כתונת פסים (תשעא) עמ' קעט, רב, רלט {הנשמה נקראת ילד נגד היצר הרע שנקרא מלך זקן}
לב ע"ב08 עיר קטנה הם גוף האדםאילת אהבים (אלקבץ, תשס) עמ' קכו
לב ע"ב08 עיר קטנה ואנשים בה מעט אלו אברים וכו' ומצא בה איש מסכן וחכם זה יצ"טמטר השמים - עמודי העולם עמ' תקסז
לב ע"ב08 עיר קטנה ואנשים בה מעט אלו אברים וכו'באר מים חיים (אונגר) עמ' 51
לב ע"ב08 עיר קטנה ואנשים בה מעט וגו' עיר קטנה זה הגוף וכו'אוצרות חיים - בין אדם למקום ח"ב עמ' ה
לב ע"ב08 עיר קטנה ואנשים בה מעט וגו' עיר קטנה זה הגוף וכו'עזר מיהודה עמ' תלד
לב ע"ב08 עיר קטנה ואנשים בה מעט וכו' ובא אליה מלך גדול וכו'לקט שיחות מוסר ח"ב עמ' מג, קטו
לב ע"ב08 עיר קטנה ואנשים בה מעט וכו' ומלט את העיר בחכמתו וכו'בן פורת יוסף (תשעא) עמ' תפט, תקצג, תקצו, תקצט
לב ע"ב08 עיר קטנה ואנשים בה מעט וכו' מלך גדול זהו היצר הרע שכל האיברים מרגישים בו, ואיש מסכן זהו היצר טובדרשות באר יצחק עמ' מב
לב ע"ב08 עיר קטנה ואנשים בה מעט וכו'בעקבות משה שמות עמ' רא
לב ע"ב08 עיר קטנה ואנשים בה מעט קאי על האדם וכו'צפנת פענח (תשעא) שמות עמ' רטו
לב ע"ב08 עיר קטנה ואנשים בה מעטדרשות ומאמרים (דיקוריאל) עמ' קפח-קפט
לב ע"ב08 עיר קטנה ואנשים בה מעטלב אליהו (תשסה) שמות עמ' לז
לב ע"ב08 עיר קטנה ואנשים בה מעטקול יהודה (ישראל) דף כד ע"ג
לב ע"ב08 עיר קטנה ואנשים וגו' זה הגוף ואנשים בה מעט אלו אברים, ובא אליה מלך גדול וסבב אותה זה יצר הרע וכו'בצור ירום ח"ד עמ' קנה הערה 18, עמ' רעט
לב ע"ב08 עיר קטנה ואנשים וגו' עיר קטנה זה הגוף ואנשים בה מעט וגו'חיי נפש ח"ג עמ' קפט
לב ע"ב08 עיר קטנה וגו' זה הגוףארץ צבי (תשע) עמ' קעט
לב ע"ב08 עיר קטנה וגו' קאי איצה"רמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"א עמ' רכד
לב ע"ב08 עיר קטנה וכו' העם הם אברים של אדםרב ייבי (תשסט) ח"א עמ' עא
לב ע"ב08 עיר קטנה וכו' זה הגוף ובא אלי' מלך זה היצה"ר וכו'הישר והטוב (תשסג) עמ' קצד, תסו
לב ע"ב08 עיר קטנה וכו' מלך גדול זה היצר הרעמגדל עוז (תשעח) עמ' תק
לב ע"ב08 עיר קטנה וכו' עיר קטנה זה הגוף וכו'קהלת יעקב (אבן ברוך) דף רד ע"א
לב ע"ב08 עיר קטנה זה גוף האדםמאור ושמש (תשסט) עמ' תשצט, תת
לב ע"ב08 עיר קטנה זה גופו של אדם ואנשים בה מעט אלו אברים של אדם, ובא עליה מלך גדול זה יצה"ר וכו'מגדנות אליעזר עמ' קעא
לב ע"ב08 עיר קטנה זה גופו של אדםשמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' קסד
לב ע"ב08 עיר קטנה זה האדם ואנשים בה מעט אלו אבריו של אדםחוסן יהושע מאמר א פ"א עמ' קסב
לב ע"ב08 עיר קטנה זה האדםשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' תצא
לב ע"ב08 עיר קטנה זה הגוףלב שלום בראשית עמ' נד
לב ע"ב08 עיר קטנה זה הגוף ואנשים בה מעט אלו אבריו של אדםאהל יהושע (הלר) עמ' 26
לב ע"ב08 עיר קטנה זה הגוף ואנשים בה מעט אלו אבריועבודת עבודה (תשעד) ויקרא-דברים עמ' שי
לב ע"ב08 עיר קטנה זה הגוף ואנשים בה מעט אלו אברים ובא אלי' מלך גדול וסבב אותה זה יצה"ר וכו' ומצא בה איש מסכן וחכם זה יצ"טאור ישראל (תרס) דף ו ע"ב, פז ע"ב
לב ע"ב08 עיר קטנה זה הגוף ואנשים בה מעט אלו אברים ובא אלי' מלך גדול וסבב אותה זה יצה"רדעת חכמה ומוסר ח"ב עמ' רסז, רפ
לב ע"ב08 עיר קטנה זה הגוף ואנשים בה מעט אלו אברים ובא אליה מלך גדול וסבב אותה זה יצר הרע, איש מסכן וחכם היינו יצר הטוב וכו'תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' קיז, קמא, קפו, תקלח, תרטז, א'ריט, א'רסו, א'רעז, א'רצה
לב ע"ב08 עיר קטנה זה הגוף ואנשים בה מעט אלו אברים ובא אליה מלך גדול זה יצה"רויגד יעקב עמ' קפ, ריא, רסז
לב ע"ב08 עיר קטנה זה הגוף ואנשים בה מעט אלו אבריםבאר הגולה (הרטמן) באר ה הערה 302, 303, באר ז הערה 116
לב ע"ב08 עיר קטנה זה הגוף ואנשים בה מעט אלו אבריםמגלה עמוקות (תשסח) אופן קצז
לב ע"ב08 עיר קטנה זה הגוף ואנשים בה מעט אלו אבריםשיחות ר' ראובן עמ' צז
לב ע"ב08 עיר קטנה זה הגוף ואנשים בה מעט אלו אבריםשם אליעזר דף יט ע"ד
לב ע"ב08 עיר קטנה זה הגוף ואנשים בה מעט אלו אבריםתורת מנחם ח"ז עמ' 80, חי"ז עמ' 216, חכ"ו עמ' 217
לב ע"ב08 עיר קטנה זה הגוף ואנשים בה מעט אלו איבריו של אדם ובא אליה מלך גדול הוא היצר הרע וכו'ערוגת הבושם (תשעא) דברים עמ' עד, קטו, קנה, רלט
לב ע"ב08 עיר קטנה זה הגוף ואנשים בה מעט אלו איברים וכו' ומצא בה איש מסכן וחכם זה יצ"טמרפא לנפש בראשית עמ' קמא
לב ע"ב08 עיר קטנה זה הגוף ואנשים בה מעט אלו איברים וכו'דרשות הרא"ש (תשסו) ח"ב דרוש רמא עמ' שמ
לב ע"ב08 עיר קטנה זה הגוף ואנשים בה מעט אלו איברים וכו'מדבר יהודה (תשסב) עמ' שנב
לב ע"ב08 עיר קטנה זה הגוף ואנשים בה מעט אלו איברים וכו'עקבי אבירים (תשעא) עמ' קמב
לב ע"ב08 עיר קטנה זה הגוף ואנשים בה מעט אלו איברים וכו'צפנת פענח (תשסו) עמ' קמח
לב ע"ב08 עיר קטנה זה הגוף ואנשים בה מעט אלו איבריםאגרא דכלה ח"א עמ' רה, ח"ג עמ' תא, תד
לב ע"ב08 עיר קטנה זה הגוף ואנשים בה מעט אלו האברים ובא אליה מלך גדול זהו היצה"ר וכו'קומץ המנחה (צונץ) דרוש ג אות ו, דרוש נה אות ב, דרוש קעב אות א, ג, ו, דרוש קעה אות ב
לב ע"ב08 עיר קטנה זה הגוף ואנשים בה מעט אלו האברים וכו'בינה לעתים (תשנד) דרוש נח עמ' שפ
לב ע"ב08 עיר קטנה זה הגוף ואנשים בה מעט אלו האברים וכו'מלא העומר על חמש מגילות (תשסח) עמ' תלא, תלב, רצד
לב ע"ב08 עיר קטנה זה הגוף ואנשים בה מעט אלו האבריםהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' רצד
לב ע"ב08 עיר קטנה זה הגוף ואנשים בה מעט אלו האיברים וכו'מאור ושמש (תשנב) עמ' תר
לב ע"ב08 עיר קטנה זה הגוף ואנשים בה מעט וכו'עמוד הימיני (קלינמן) עמ' קפא
לב ע"ב08 עיר קטנה זה הגוף ובא אליה מלך גדול וסבב אותה זה יצה"ר וכו'מגן אבות (מהריט"ץ) ח"ב עמ' קנא
לב ע"ב08 עיר קטנה זה הגוף וכו' דבשעת יצר הרע לית דמדכר ליה ליצר טובכוזרי מאמר ג סי' ג
לב ע"ב08 עיר קטנה זה הגוף וכו' איש מסכן וחכם זה יצ"ט וכו'ס' המאמרים (מהר"ש) תרל"ו פרק פא
לב ע"ב08 עיר קטנה זה הגוף וכו' איש מסכן וחכם זה יצר טוב וכו'מדבר קדמות (תשסח) עמ' פג
לב ע"ב08 עיר קטנה זה הגוף וכו' אלו אברים וכו' וחכם זה יצ"ט וכו' תשובה ומעש"טתהלה לדוד (והרמן) פרק נט פסוק טו הערה ד
לב ע"ב08 עיר קטנה זה הגוף וכו' ובא אליה מלך גדול וכו' זה יצר הרעלדור ולדורות ח"א עמ' עא
לב ע"ב08 עיר קטנה זה הגוף וכו' ובא אליה מלך גדול וסבב אותה זה יצה"רילקוט דברי חכמים ויקרא סי' קכג
לב ע"ב08 עיר קטנה זה הגוף וכו' ובא עליה מלך גדול זה יצה"ר ובנה עליה מצודים גדולים אלו העונותדעת תורה במדבר עמ' כו, קנה, ריא
לב ע"ב08 עיר קטנה זה הגוף וכו' זה יצה"ר וכו'תורת מנחם חנ"ז עמ' 309
לב ע"ב08 עיר קטנה זה הגוף וכו' מלך גדול זה יצה"ר בו' איש מסכן וחכם זה יצ"ט וכו'לקט שיחות מוסר ח"ג עמ' תרלג
לב ע"ב08 עיר קטנה זה הגוף וכו'אהל משה (פרהנד, תשסה) ח"ב עמ' תנח
לב ע"ב08 עיר קטנה זה הגוף וכו'דרשות מהר"י מינץ (תשנז) עמ' כג, סד
לב ע"ב08 עיר קטנה זה הגוף וכו'יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת תצא דף רסו/רסז ע"ד; כתר שם טוב (מלמד, שנו) פרשת ויקרא דף עז ע"ג; דברי שלמה (הלוי, שנו) פרשת שופטים דף נב ע"ד; דברים טובים (אלשיך, שסא) דף כד ע"א ודף לג ע"א; מדבר יהודה (מודינא, שסב) דרוש לבר מצוה דף צה ע"א; עקדת יצחק (שלג) שער פג דף ריג ע"ד; פי' רבינו בחיי (רנב) פרשת בראשית דף יז ע"א; נוה שלום (שלום, שלה) מאמר ה פרק ו/ז דף עו ע"א; מורה נבוכים (שיא) פרשת כב ח"ג דף קמו/קמז ע"ב; פחד יצחק (חיות, שלג) סימן פה; שנים עשר דרשות (קצנלנבוגן, שנד) דרוש א דף ז ע"א, ודרוש ג דף יז ע"ב; בית מועד (רבא, שסה) דרוש ד לתשובה פרק א דף יו/יז ע"א; ידי משה (שנז) קהלת דף רלא ע"ב; פי' ר"א גאליקו על קהלת (שלח) דף קטו ע"א; כסף מזוקק (שפח) פרשת אמור דף קלג ע"ד; מקראי קדש (סמיגה, שמו) חלק ב פרק ג דף נג ע"א; בינה לעתים (תח) דרוש נז דף קמו/ז ע"ב; כפתור ופרח (לוצטו, שמא) דף קו/ז ע"א; עליית קיר קטנה (שצו) פרשת מטות דף קעד ע"ד; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) שער התשובה מאמר יד דף כ ע"ב
לב ע"ב08 עיר קטנה זה הגוף וכו'מכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' שצז
לב ע"ב08 עיר קטנה זה הגוף וכו'מנחת יצחק ויקרא-דברים עמ' ל
לב ע"ב08 עיר קטנה זה הגוף וכו'נזר הקדש ח"א עמ' תקג
לב ע"ב08 עיר קטנה זה הגוף וכו'קשוטי כלה (גרינפלד) ח"י אות ד
לב ע"ב08 עיר קטנה זה הגוף וכו', ורא"ש וש"מרנת יצחק - פרק חלק עמ' כט
לב ע"ב08 עיר קטנה זה הגוף מעשרה שליטים וגו'ביאור הגר"א על משלי (קצנלנבוגן) פרק כד פסוק ה
לב ע"ב08 עיר קטנה זה הגוף של האדם וכו' ובנה עליה מצודים גדולים אלו עוונותשם עולם (תשסו) עמ' קלז[ב], ח"ב עמ' צג
לב ע"ב08 עיר קטנה זה הגוףאור תורה השלם (מזריטש) סי' רפח
לב ע"ב08 עיר קטנה זה הגוףאש דת (אסאד) עמ' רמח
לב ע"ב08 עיר קטנה זה הגוףבנין משה (מייזליש) ח"ב עמ' רכד
לב ע"ב08 עיר קטנה זה הגוףדברי שאול ויקרא עמ' שלב
לב ע"ב08 עיר קטנה זה הגוףדברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' שעח
לב ע"ב08 עיר קטנה זה הגוףדעת תבונות - עת לעשות מע' ו אות יב
לב ע"ב08 עיר קטנה זה הגוףדרושי רמ"ץ - פרי חיים דרוש ד אות א
לב ע"ב08 עיר קטנה זה הגוףדרכי איש דף כ ע"א, מז ע"א {כיון דיש להם דין קרקע כיון שלא מיחו ג"ש הרי החזיק}
לב ע"ב08 עיר קטנה זה הגוףדרשות שמואל עמ' טז, צג
לב ע"ב08 עיר קטנה זה הגוףהשיר והשבח ח"ב עמ' כח
לב ע"ב08 עיר קטנה זה הגוףולאשר אמר - תהלים עמ' קמט, רמא, שנט, תתלה
לב ע"ב08 עיר קטנה זה הגוףולאשר אמר בראשית-שמות עמ' שמה
לב ע"ב08 עיר קטנה זה הגוףחומת אנך (תקסא) ח"א דף רלח ע"א, רצח ע"ד
לב ע"ב08 עיר קטנה זה הגוףחומת אנך קהלת אות לד
לב ע"ב08 עיר קטנה זה הגוףחי' אגדות מהר"ם שיק אבות פ"ד מ"א עמ' עד
לב ע"ב08 עיר קטנה זה הגוףחמשה מאמרות (תשסט) - תורת שבת פרשת שופטים, מאמר הלקוטות אות מ
לב ע"ב08 עיר קטנה זה הגוףכוכבי אור (תשלד) עמ' צט
לב ע"ב08 עיר קטנה זה הגוףכסא דוד (תקנד) דף סה ע"א
לב ע"ב08 עיר קטנה זה הגוףכסא דוד (תשנ) עמ' רעה
לב ע"ב08 עיר קטנה זה הגוףכסף נבחר (מרגליות) עמ' קסט
לב ע"ב08 עיר קטנה זה הגוףמאור עינים (תשעה) עמ' תפד
לב ע"ב08 עיר קטנה זה הגוףמאיר נתיבות ח"א עמ' ר, ח"ב עמ' כו
לב ע"ב08 עיר קטנה זה הגוףמגיד דבריו ליעקב (ממזריטש) - אור תורה סי' רפח
לב ע"ב08 עיר קטנה זה הגוףמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' מה
לב ע"ב08 עיר קטנה זה הגוףנפש יוסף (תשעד) עמ' רמג, רפז
לב ע"ב08 עיר קטנה זה הגוףנתיבות יצחק - ירח האיתנים עמ' קלא, רכז, רסו, רמא
לב ע"ב08 עיר קטנה זה הגוףנתיבות עולם ח"ב עמ' סח, קלב
לב ע"ב08 עיר קטנה זה הגוףצדקת יוסף עמ' רצו
לב ע"ב08 עיר קטנה זה הגוףקשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' ל
לב ע"ב08 עיר קטנה זה הגוףשמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' ג
לב ע"ב08 עיר קטנה זה הגוףשמן ראש סוכות ח"ב עמ' סו
לב ע"ב08 עיר קטנה זה הגוףשרגי טובא דרוש ב, ד
לב ע"ב08 עיר קטנה זה הגוףתהלה לדוד (סקאליע) ספרים א-ב עמ' רעז, שסא
לב ע"ב08 עיר קטנה זה הגוףתורת מנחם חלק לד עמ' 244
לב ע"ב08 עיר קטנה זה הגוףתורת מנחם חלק ס עמ' 378
לב ע"ב08 עיר קטנה זה הגוףתורת מנחם חמ"ח עמ' 316
לב ע"ב08 עיר קטנה זה הגוףתורת מנחם חנ"ב עמ' 137, חנ"ג עמ' 166
לב ע"ב08 עיר קטנה זה הגוףתיבת גמא (תשסז) עמ' רפד
לב ע"ב08 עיר קטנה זה הגוף ואנשים בה מעט אלו אברים, ובא אליה מלך גדול וסבב אותה זה יצר הרע וכו'בצור ירום ח"ה עמ' ח, קכא
לב ע"ב08 עיר קטנה זה הגוף ואנשים בה מעט אלו אבריםזכרון אליעזר עמ' עב
לב ע"ב08 עיר קטנה זה הגוף וכו'דרשות מהרא"ל (תשנט) סי' כט אות ב
לב ע"ב08 עיר קטנה כו' זה הגוףערבי נחל (תשסד) עמ' נב
לב ע"ב08 עיר קטנהכתבי הסבא מקלם - ימים נוראים עמ' לח
לב ע"ב09 בא אלי' מלך גדול וכו' ובנה עלי' מצודים וחרמים וכו'תורת מנחם חמ"ד עמ' 191
לב ע"ב09 ובא אליה וכו'שם אליעזר דף ל ע"א {היצה"ר נקרא מלך זקן וכסיל והיצ"ט נקרא ילד חכם מסכן}
לב ע"ב09 ובא אליה מלך גדול וסבב אותה זה יצה"ר וכו'צלח רכב עמ' רפז
לב ע"ב09 ובא אליה מלך גדול וסבב אותה זה יצה"ראפיקי ים עמ' רמד
לב ע"ב09 ובא אליה מלך גדול וסבב אותה זה יצר הרעאור חדש (הרטמן) פ"א אות 885
לב ע"ב09 ובא אליה מלך גדול וסבב אותה זה יצר הרעאסופת מערכות דברים עמ' שא
לב ע"ב09 ובא אליה מלך גדול וסבב אותה זה יצר הרעמחשבת מוסר ח"ב עמ' רנא
לב ע"ב09 ובא אליה מלך גדול זה יצה"ר ומצא בה איש מסכן זה יצה"טדרשות הצל"ח השלם עמ' ש
לב ע"ב09 ובא אליה מלך גדול זה יצר הרע, ומצא בה איש מסכן וחכם זה יצר טובברית אברם עמ' תיד
לב ע"ב09 ובא אליה מלך גדולאמרי מאיר (מאירי) בראשית פי"ז פסוק א
לב ע"ב09 ובא אליה מלך ובנה עליה מצודים וחרמיםאור זרוע לצדיק עמ' 40
לב ע"ב09 ובא אליה מלך ובנה עליה מצודים וחרמיםפרי צדיק ויגש אות ד
לב ע"ב09 ובא אליה מלך זקן וכסילאחרי ראי (תשסד) סדרות סי' לג אות ג
לב ע"ב09 מלך גדול וסבב אותה זה יצה"רפניני שבח עמ' רא
לב ע"ב09 מלך גדול וסבב אותה זה יצה"רקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ה עמ' כא
לב ע"ב09 מלך גדול זה יצה"רגור אריה ויקרא פכ"ה הערה 65
לב ע"ב09 מלך גדול זה יצה"ר ויצר טוב נקרא חכםדרך חיים (תשע) פ"ג הערה 39
לב ע"ב09 מלך גדול זה יצה"ר ומצא בה איש מסכן וחכם זה יצ"טפעולת צדיק (בריש) דרוש לז
לב ע"ב09 מלך גדול זה יצה"רבאר הגולה (הרטמן) באר ה הערה 316
לב ע"ב09 מלך גדולמילי דשמיא פט"ז אות ג עמ' מא {מושל הוא היצה"ר}
לב ע"ב09 מלך זקן הוא היצר הרע שהוא זקןקרן לדוד שמות עמ' סב
לב ע"ב09 מלך זקן וכסיל זה יצה"רמרפא לשון עמ' קנ
לב ע"ב09 מלך זקן וכסילגור אריה בראשית פכ"א הערה 97
לב ע"ב09 מלך זקן וכסילשארית מנחם ח"ג עמ' קלו
לב ע"ב11 איש מסכן זה יצה"טביאור הגר"א על משלי פרק כא פסוק יג
לב ע"ב11 איש מסכן וחכם זה יצר טובשמחת הנפש עמ' מז
לב ע"ב11 איש מסכן זה יצר טוב מלך זה יצר הרעדרך חיים (תשע) פ"א הערה 792, פ"ג הערה 100, 40
לב ע"ב11 וחכם זה יצר טובדרך חיים (תשע) פ"ב הערה 1205, 1301, פ"ג הערה 172
לב ע"ב11 ומצא איש מסכן ומלט את העיר בחכמתו היינו היצה"ט וכו'צפנת פענח (תשעא) שמות עמ' תט, תמב
לב ע"ב11 ומצא איש מסכן ומלט את העיר בחכמתו, הוא היצר טובצפנת פענח (תשסו) עמ' רסט, רעז, רצג
לב ע"ב11 ומצא בה איש מסכן וחכם זה יצ"טזרע קודש (תשסה) על התורה עמ' קפג
לב ע"ב11 ומצא בה איש מסכן וחכם זה יצ"טחכמת התורה פקודי עמ' רלא
לב ע"ב11 ומצא בה איש מסכן וחכם זה יצר טובדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 70
לב ע"ב11 ומצא בה איש מסכן וחכםרנת יצחק משלי עמ' עז
לב ע"ב11 ומצא בה איש מסכן זה יצר טובולאשר אמר - תהלים עמ' קה, קמא
לב ע"ב11 ומצא בה איש מסכן קאי על היצר טובאור השמש (תשסח) עמ' לד
לב ע"ב11 ילד מסכן וחכם זהו יצר טובמלא העומר על חמש מגילות (תשסח) עמ' שפב
לב ע"ב11 ילד מסכן וחכםמשך חכמה שמות פ' יב פס' כא
לב ע"ב11 ילד מסכן ומלך זקןאחרי ראי (תשסד) דרשות סי' ב אות א
לב ע"ב12 ומלט את העיר בחכמתו זו תשובהשמן ראש - ימים נוראים עמ' רמד
לב ע"ב12 ומלט את העיר בחכמתו זו תשובה ומעשים טוביםחכמה מאין דף טו ע"ד, טז
לב ע"ב12 ומלט את העיר בחכמתו זו תשובה ומעש"טשמן ראש (כץ) ח"ט דברים עמ' קס
לב ע"ב12 ומלט וכו' בחכמתו זו תשובהרוח חיים (חיד"א) עמ' נב
לב ע"ב13 ואדם לא זכר את המסכן ההוא דבשעת יצר הרע לית דמידכר ליה ליצר טובדעת תורה בראשית עמ' לא, במדבר עמ' קנה
לב ע"ב14 בעידנא דאיתא יצה"ר לית דמדכר יצה"טקובץ שיחות (וכטפויגל, תשעה) עמ' מו
לב ע"ב14 בעידנא דיצה"ר לית דדכיר ליצ"טמכתב מאליהו - מועדים ח"א עמ' נא, רפ, ח"ב עמ' שצג, ת
לב ע"ב14 בעידנא דיצה"ר לית דמדכר ליצ"טישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קעח
לב ע"ב14 בעידנא דיצה"ר לית מאן דדכיר ליצ"טאשכבתיה דרבי ח"ב עמ' לב
לב ע"ב14 בעידנא דיצה"ר לית מאן דמידכר יצה"טנתיבות אמונה - אמונה ובטחון עמ' כ
לב ע"ב14 בעידנא דיצרא בישא לית מאן דמידכר לי' ליצרא טבאלקוטי משלי פרק א פסוק יז
לב ע"ב14 בעידנא דרתיח יצה"רקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ה עמ' קג
לב ע"ב14 בעידנא שהיצר הרע מתקיף לית מאן דמדכיר ליה ליצר הטובקריאה בקריה ח"א עמ' רפ
לב ע"ב14 בשעת יצה"ר אין האדם זוכר את היצר הטובנתיב התורה (סאלים) במדבר עמ' פג, קמא
לב ע"ב14 בשעת יצה"ר לית דאידכר ליה ליצר טוביסודי הדעת (תשסב) עמ' רסט
לב ע"ב14 בשעת יצה"ר לית דמדכר לי' ליצר טובדעת חכמה ומוסר ח"א עמ' רפה
לב ע"ב14 בשעת יצה"ר לית דמדכר ליה ליצ"טלקט שיחות מוסר ח"ג עמ' תרז
לב ע"ב14 בשעת יצה"ר לית דמדכר ליה ליצה"טתורת אברהם עמ' 308
לב ע"ב14 בשעת יצה"ר לית דמדכר ליה ליצר טובדעת תבונות - עת לעשות מע' א אות רי
לב ע"ב14 בשעת יצה"ר לית דמדכר ליה ליצר טובמי מרום ח"ב עמ' קלז, קמג
לב ע"ב14 בשעת יצה"ר לית דמדכר ליה ליצר טובמכתב מאליהו ח"ה עמ' 23, 34, 144, 147
לב ע"ב14 בשעת יצה"ר לית דמידכר לי' ליצ"טדעת חכמה ומוסר ח"ב עמ' רסח
לב ע"ב14 בשעת יצה"ר לית מאן דמדכר ליה ליצה"טדולה ומשקה - סגולות התורה עמ' קפה
לב ע"ב14 בשעת יצה"ר לית מאן דמדכר ליצ"טס' זכרון לבעל מכתב מאליהו ח"ב עמ' פו, צה
לב ע"ב14 בשעת יצה"ר לית מאן דמדכר ליצה"טעלי שור ח"ב עמ' תקט
לב ע"ב14 בשעת יצר הרע לית דמדכר ליה ליצר טובדרך חיים (תשע) פ"ב הערה 149, פ"ג הערה 39
לב ע"ב14 בשעת יצר הרע לית דמדכר ליה ליצר טובלקט שיחות מוסר ח"א עמ' קח
לב ע"ב14 בשעת יצר הרע לית דמדכר ליה ליצר טובשם דרך במדבר עמ' שא
לב ע"ב14 בשעת יצר הרע לית דמדכר ליצר טובנתיב התורה (סאלים) דברים עמ' רכא
לב ע"ב14 בשעת יצר הרע לית דמידכר ליה ליצר הטובגדולי מוסר עמ' כד
לב ע"ב14 בשעת יצר הרע לית מאן דמדכר ליצ"טמכתב מאליהו ח"ג עמ' 28, ח"ד עמ' 25, 160, 258, 237
לב ע"ב14 בשעתא דיצר הרע לית דמדכר ליצר הטובאמרי בינה (שיפמאן) עמ' מד
לב ע"ב14 דבשעת יצה"ר לית דמדכר ליה ליצ"טשיחות ר' ראובן עמ' מ
לב ע"ב14 דבשעת יצה"ר לית דמדכר ליה ליצר טובמי השלוח (מישור) ח"א עמ' מח, נו, צא, קיד, קמח, רכא, ח"ב עמ' קז, קנא, קנט
לב ע"ב14 דבשעת יצר הרע וכו' לית דמדכר ליה ליצ"טרסיסי לילה סי' ב (עמ' 3), צדקת הצדיק סי' רכ
לב ע"ב14 דבשעת יצר הרע וכו' לית דמדכר ליה ליצר הטובפרי צדיק מקץ אות ג, חקת אות ד, פנחס אות טז, עקב אות יט ראה אות ח, שופטים אות טו, כי תצא אות א
לב ע"ב14 דבשעת יצר הרע לית דמדכר ליה ליצ"ט מי מרום ח"ז עמ' שס
לב ע"ב14 דבשעת יצר הרע לית דמדכר ליה ליצר טובאוצרות חיים - בין אדם למקום ח"ב עמ' קיז
לב ע"ב14 דבשעת יצר הרע לית דמדכר ליה ליצר טובשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' תפז
לב ע"ב14 דבשעת יצר הרעאמרי מאיר (מאירי) בראשית פ"א פסוק כז מס' 2
לב ע"ב14 דבשעת יצר לית דמדכר וכו'אפיקי ים עמ' רמד
לב ע"ב15 החכמה תעוז לחכם זו תשובה מעשים טובים מעשרה שליטים אלו ב' עינים וב' אזנים וכו'עזר מיהודה עמ' תלג
לב ע"ב15 החכמה תעוז לחכם יותר מעשרה שליטים זה תשובה ומעש"טמנחת ישראל עמ' ריד
לב ע"ב15 החכמה תעוז לחכם מעשרה שליטים אלו הם י' אברים שבאדםבינת יששכר (תשמח) עמ' סד
לב ע"ב15 החכמה תעוז לחכם מעשרה שליטים וכו' ב' עינים וב' אזניים וכו'אוצר המאמרים (תשס) עמ' נה
לב ע"ב15 החכמה תעוז לחכם מעשרה שליטים וכו' עשרה שליטים הם שתי עינים וכו'מאמרי שלמה ח"ב עמ' ע
לב ע"ב15 החכמה תעוז לחכם מעשרה שליטים וכו'אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"א עמ' קסב
לב ע"ב15 החכמה תעוז לחכםמשנת חיים בראשית עמ' קצח
לב ע"ב15 החכמה תעוז לחכםרוח חיים (חיד"א) עמ' מח
לב ע"ב15 החכמה תעוז לחכם וכו'מגדל עוז (תשעח) עמ' תיט
לב ע"ב16 'החכמה' זו תשובה ומעשים טובים מעשרה שליטים שתי עינים ושתי אזנים ושתי ידים ושתי רגלים וראש הגויה ופהבצור ירום ח"ט עמ' צ הערה 32
לב ע"ב16 החכמה תעוז לחכם זו תשובהברכת חיים (תשמה) ח"א עמ' 75, 66
לב ע"ב16 החכמה תעוז לחכם זו תשובהעמודי חיים דף ס"ז ע"ג (עמוד תורה אות ע"ט ד"ה ובדרך)
לב ע"ב16 זו תורה ומע"ט מעשרה שליטים ב' עיניים וכו'אלשיך על חמש מגילות עמ' שכח
לב ע"ב17 מעשרה שליטים אלו שני עינים וראש הגוייה וכו'משך חכמה דברים פ' כח פס' ד
לב ע"ב17 מעשרה שליטים שתי עינים כו'ברית אברם עמ' רנה, רפג
לב ע"ב17 עשרה שליטים עינים אזנים ידים רגלים פה ולביגל יעקב (תשנג) כי תבוא אות עט
לב ע"ב17 עשרה שליטים אלו שתי עינים שתי אזנים וכו'דרך חיים (תשלה) עמ' ריט
לב ע"ב17 עשרה שליטים ב' עינים וב' אזנים וב' ידים וב' רגלים וראש הגוייה ופהדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' י
לב ע"ב17 עשרה שליטים וכו' ראש הגויהדברי שאול דברים עמ' סה
לב ע"ב17 עשרה שליטים עינים אזנים ידים רגלים ראש הגויה ופהדרך חיים (תשע) פ"ב הערה 677-676
לב ע"ב17 עשרה שליטים שתי עינים שתי אזנים שתי ידים שתי רגלים ראש הגויה והפהבאר הגולה (הרטמן) באר ה הערה 301-300
לב ע"ב17 עשרה שליטיםכתבי הרב יהודה אלקלעי ח"א עמ' 236
לב ע"ב18 שתי עינים וכו'עקבי אבירים (תשסה) עמ' שמה {י' שערים וכלים שבגוף האדם}
לב ע"ב18 שתי עינים וכו'יגל יעקב (תשעד) ח"ב עמ' רמא {עשרה איברים שבאדם שמביאין לידי עבירה}
לב ע"ב18 שתי עינים וכו'מגן דוד (טאלנא, תשס) עמ' ע, רצד {י' איברים המשמשים את הגוף}
לב ע"ב20 ביקש הקב"ה להוציא הכהונה מזרעו של שם אלא מפני שהקדים ברכת עבד וכו'ערוגת הבושם (תשעא) בראשית עמ' קסב, דברים עמ' קפה
לב ע"ב20 ביקש הקב"ה להוציא הכהונה מזרעו של שם וכו'לקחת מוסר ח"א עמ' נח
לב ע"ב20 ביקש הקב"ה להוציא הכהונה מזרעו של שם ולפי שהקדים ברכת עבד להקב"ה הוציאה מאברהםשפת אמת (הלוי) משלי פרק כה פסוק א
לב ע"ב20 ביקש הקב"ה להוציא הכהונה משם כיון שהקדים ברכת עבד לברכת קונו הוציאה מאברהםנזר הקדש ח"ב עמ' קצ, רנז
לב ע"ב20 ביקש הקב"ה להוציא הכהונה משם שנאמר והוא כהן וכו'בי חייא ח"א עמ' לב, מ
לב ע"ב20 ביקש הקב"ה להוציא כהונה מזרעו של שםקהלת יעקב - פרה חודש ושבת הגדול עמ' נו
לב ע"ב20 ביקש הקב"ה להוציא כהונה משם וכו' והיינו דכתיב והוא כהן לאל עליון הוא כהן ואין זרעו כהןשל"ה (תשנז) ווי העמודים פרק ג אות יב-יג
לב ע"ב20 ביקש הקב"ה להוציא כהונה משם וכו' אמר לו אברהם וכי מקדימין ברכת עבד לברכת קונותפלת דוד (אדר"ת) עמ' טו
לב ע"ב20 ביקש הקב"ה להוציא כהונה משם וכו' הוציאה מאברהםאור חדש (הרטמן) פ"א אות 415
לב ע"ב20 ביקש הקב"ה להוציא כהונה משם וכו' וכי מקדימין ברכת עבד לברכת קונו מיד נתנה לאברהםאוצרות חיים - אישים ח"ו עמ' רפב
לב ע"ב20 ביקש הקב"ה להוציא כהונה משם וכו' ור"ן ותוס'שיחות מוסר (תשסב) עמ' לד
לב ע"ב20 ביקש הקב"ה להוציא כהונה משם וכו' כיון שהקדים ברכת אברהם לברכת המקום הוציאה מאברהםחי' אגדות מהר"ם שיק אבות פ"ה מ"ב עמ' קא
לב ע"ב20 ביקש הקב"ה להוציא כהונה משם וכו' כיון שהקדים ברכת אברהם לברכת המקום הוציאה מאברהם וכו'באר יוסף (תשמא) ח"א עמ' לט
לב ע"ב20 ביקש הקב"ה להוציא כהונה משם וכו' כיון שהקדים ברכת אברהם לברכת המקום וכו'אהל משה (פרהנד, תשסה) ח"א עמ' כו
לב ע"ב20 ביקש הקב"ה להוציא כהונה משם וכו' מיד נתנה לאברהםרנת יצחק תפלה עמ' לח
לב ע"ב20 ביקש הקב"ה להוציא כהונה משם וכו' שהקדים ברכת אברהם לברכת קונו וכו'דרשות מהרי"ץ למועדים עמ' קמב
לב ע"ב20 ביקש הקב"ה להוציא כהונה משם וכו'טוב ירושלים בראשית פי"ד פסוק יח
לב ע"ב20 ביקש הקב"ה להוציא כהונה משם וכו'מכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' פא
לב ע"ב20 ביקש הקב"ה להוציא כהונה משם וכו'נטעי אשל בראשית עמ' צג
לב ע"ב20 ביקש הקב"ה להוציא כהונה משם וכו'שערי אורה (מילר) ח"ב עמ' כה
לב ע"ב20 ביקש הקב"ה להוציא כהונה משם וכיון שהקדים ברכת אברהם לברכת המקום הוציאה מאברהםשם יחזקאל עמ' צ, קיט
לב ע"ב20 ביקש הקב"ה להוציא כהונה משם ולא הוציאה על שהקדים ברכת עבד לרבומנחת אליהו (תשנט) עמ' קלו
לב ע"ב20 ביקש הקב"ה להוציא כהונה משם וליתן לאברהם וכו'אגרא דכלה ח"א עמ' שסג, ח"ב עמ' רפז
לב ע"ב20 ביקש הקב"ה להוציא כהונה משם כו' הוא כהן ואין זרעו כהןפניני דעת עמ' ל, מג, רכט
לב ע"ב20 ביקש הקב"ה להוציא כהונה משם כו' כיון שהקדים ברכת אברהם לברכת המקום הוציאה מאברהםרנת יצחק תליתאה ח"א עמ' נא, עח
לב ע"ב20 ביקש הקב"ה להוציא כהונה משם כיון שהקדים ברכת אברהם לברכת המקום הוציאה מאברהםמים חיים (קרייסווירטה) עמ' תטו
לב ע"ב20 ביקש הקב"ה להוציא כהונה משם כיון שהקדים ברכת אברהם לברכת המקום הוציאה מאברהםמרפא לנפש בראשית עמ' צ, צא
לב ע"ב20 ביקש הקב"ה להוציא כהונה משם כיון שהקדים ברכת אברהם לברכת המקום הוציאה מאברהם וכו'אוצרות חיים - אישים ח"א עמ' פז
לב ע"ב20 ביקש הקב"ה להוציא כהונה משם שנא' והוא כהןאור חדש (הרטמן) פ"ב אות 356
לב ע"ב20 ביקש הקב"ה להוציא כהונה משם שנאמר והוא כהן לאל עליון כיון שהקדים ברכת אברהם לברכת המקום הוציאה מאברהםדברי ישראל (תשסח) ח"א עמ' סו
לב ע"ב20 ביקש הקב"ה להוציא כהונה משם שנאמר והוא כהן לאל עליון כיון שהקדים ברכת אברהם לברכת המקום הוציאה מאברהם וכו'פאר יעקב ח"א עמ' פח, קג
לב ע"ב20 ביקש הקב"ה להוציא כהונה משםבני יששכר (תשסח) ח"ג עמ' קיט (הערה)
לב ע"ב20 ביקש הקב"ה להוציא כהונה משםדברי יואל פ' לך לך דף רצט ע"ב
לב ע"ב20 ביקש הקב"ה להוציא כהונה משםדרשות מהר"ם שיק עמ' שמז, תקיט
לב ע"ב20 ביקש הקב"ה להוציא כהונה משםהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' תעא
לב ע"ב20 ביקש הקב"ה להוציא כהונה משםהמעשה והמדרש עמ' עט
לב ע"ב20 ביקש הקב"ה להוציא כהונה משםיריעות שלמה (אוזאן) פ' לך לך
לב ע"ב20 ביקש הקב"ה להוציא כהונה משםלוח ארז פרשת לך לך דף כ
לב ע"ב20 ביקש הקב"ה להוציא כהונה משםמנחת מרדכי עמ' טו
לב ע"ב20 ביקש הקב"ה להוציא כהונה משםניבי זהב עמ' כט, לד
לב ע"ב20 ביקש הקב"ה להוציא כהונה משםעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' יט
לב ע"ב20 ביקש הקב"ה להוציא כהונה משםפני מנחם לך לך עמ' נט, סג, סד, עו
לב ע"ב20 ביקש הקב"ה להוציא כהונה משםציץ השדה - שדי יער עמ' לב
לב ע"ב20 ביקש הקב"ה להוציא כהונה משםציץ השדה חנוכה עמ' ג, כח
לב ע"ב20 ביקש הקב"ה להוציא כהונה משםשמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' קלח
לב ע"ב20 ביקש הקב"ה להוציא כהונה משם, ות"ירנת יצחק תהלים עמ' תקז
לב ע"ב20 ביקש וכו'פרפרת הפרשה פרשת לך-לך פרק יד פסוק יט-כ {שבט הכהונה מזרעו של שם}
לב ע"ב20 ביקש להוציא הכהונה מזרעו של שםחכמת התורה נח עמ' שג
לב ע"ב20 ביקש להוציא הכהונה מזרעו של שם, תוס' ד"ה להוציא, מהרש"אחכמת התורה לך לך עמ' מט, קצב, רצג, שכה, שכח, שמא
לב ע"ב20 ביקש להוציא כהונה משם וכו' כיון שהקדים וכו'אפיקי ים עמ' רמה
לב ע"ב20 ביקש להוציא כהונה משם וכו' על דיבורו של מלכי צדקקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ב (תשעג) עמ' רד
לב ע"ב20 ביקש להוציא כהונה משםתבואת יקב (פרידמן) עמ' לו
לב ע"ב20 בקש הקב"ה להוציא כהונה משםחוזה דוד מזמור קי
לב ע"ב20 בקש הקב"ה להוציא כהונה וכו'עולם אחד פרק סט
לב ע"ב20 בקש הקב"ה להוציא כהונה משם דכת' וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"ג עמ' 155
לב ע"ב20 בקש הקב"ה להוציא כהונה משם וכו' וכי מקדימין ברכת עבד לברכת רבואש דת (תשמח) עמ' קצא
לב ע"ב20 בקש הקב"ה להוציא כהונה משם וכו' כיון שהקדים ברכת וכו'שארית מנחם ח"ב עמ' קכג
לב ע"ב20 בקש הקב"ה להוציא כהונה משם וכו'בעל הטורים (ונציה שד) פרשת לך לך דף ו ע"א; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת לך לך דף טו ע"א; קול יהודה (רופא, תא) פרשת לך לך דף כד ע"א; של"ה (תט) ווי העמודים שער ג דף ז ע"ג; רוממות אל (אלשיך, שסה) מזמור קי דף רמו ע"ב
לב ע"ב20 בקש הקב"ה להוציא כהונה משם וכו'ברך יצחק (ברכה) דרוש לפרשת לך לך
לב ע"ב20 בקש הקב"ה להוציא כהונה משם ולא הוציאה על שהקדים ברכת עבד לרבומנחת אליהו (תשסא) עמ' קמד
לב ע"ב20 בקש הקב"ה להוציא כהונה משם כו' כיון שהקדים ברכת אברהם כו' כתיב נשבע ה' גו' אתה כהן כו'מאמרי הרמ"ע (תשסא) - מאמר המילואים עמ' ע
לב ע"ב20 בקש הקב"ה להוציא כהונה משם כו'סגולת ישראל בראשית עמ' ל
לב ע"ב20 בקש הקב"ה להוציא כהונה משם שנאמר ומלכי צדק מלך שלם וגו' והוא כהן לאל עליוןדודי נתן בראשית עמ' קכב
לב ע"ב20 בקש הקב"ה להוציא כהונה משםבאר הגולה (הרטמן) באר ג הערה 136
לב ע"ב20 בקש הקב"ה להוציא כהונה משםולאשר אמר בראשית-שמות עמ' קטו
לב ע"ב20 בקש הקב"ה להוציא כהונה משםרנת יצחק עה"ת ח"א עמ' פא, קצב
לב ע"ב20 בקש הקב"ה להוציא כהונהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' יט
לב ע"ב20 בקש הקב"ה להוציא כהונה משםעיוני הפטרה ח"א עמ' 50
לב ע"ב20 הכהונה היתה של שם ונתנה לאברהםאמרי פנחס השלם - שער פרשיות ומועדים סי' כא
לב ע"ב20 להוציא כהונה משםמשנת חיים ויקרא עמ' רנא
לב ע"ב20 ראוי היה לצאת כהונה משםמהר"ם שיק בראשית עמ' סח-סט
לב ע"ב21 ומלכי צדק הוא שם בן נחאגרא דכלה ח"א עמ' שיא, ח"ב עמ' רעג
לב ע"ב21 ומלכי צדק מלך שלם הוא שםברכת דוד עמ' יג
לב ע"ב21 כהן ממש היהטוב טעם בראשית עמ' קה
לב ע"ב21 מלכי צדק הוא שם בן נחאמרי אש (טאוב) עמ' יז
לב ע"ב21 מלכי צדק הוא שם בן נחאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) ויחי טו
לב ע"ב21 מלכי צדק הוא שם בן נחשמן ראש (כץ) ח"ו עמ' יח
לב ע"ב21 מלכי צדק הוא שםנתיבות אמונה - אמונה ובטחון עמ' ד
לב ע"ב21 מלכי צדק הוא שםקסת הסופר (תשעו) עמ' שצד
לב ע"ב21 מלכי צדק מלך שלם זה שם בן נחמגן אבות (מהריט"ץ) ח"א עמ' קסא
לב ע"ב21 מלכי צדק מלך שלם זה שם בן נחפרפרת משה ח"א עמ' קסז
לב ע"ב22 בשביל שאמר ברוך אברם לאל עליון וכו' נטלה ממנו כהונה וניתנה לאברהםהישר והטוב (תשסג) עמ' קפא
לב ע"ב22 בשביל שהקדים שם ברכת אברהם לברכת המקום ניטלה ממנו כהונה וכו'זרע שמשון (תשסג) לך לך אות מג
לב ע"ב22 בשביל שהקדים שם ברכת אברהם לברכת המקום ניטלה ממנו כהונה וכו'זרע שמשון (תקלח) לך לך
לב ע"ב22 בשעה שאמר מלכי צדק ברוך אברם וברוך אל עליון כו'שבט מישראל (קרמניץ) פרק קי פסוק ג
לב ע"ב22 בשעה שמלכי צדק הקדים ברכת אברהם לברכת הקב"ה נטלה ממנו כהונה ונתנה לאברהםימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' רצט
לב ע"ב22 הקדים ברכת העבדאורות הקודש ג שלז
לב ע"ב22 הקדים שם ברכת עבד לברכת קונותהלות ישראל (קלוגר) עמ' תתשכט
לב ע"ב22 חטא למלכי צדק שהקדים ברכת העבד לברכת רבואפסי ארץ (תשנט) עמ' צז
לב ע"ב22 כיון שהקדים ברכת אברהם וכו' הוציאה מאברהםתורת יחיאל בראשית עמ' קלג
לב ע"ב22 כיון שהקדים ברכת אברהם וכו'אור החיים בראשית פרק יד פסוק כ
לב ע"ב22 כיון שהקדים ברכת אברהם לברכת המקום הוציאה מאברהם וכו'חמודי צבי בראשית עמ' קפה
לב ע"ב22 כיון שהקדים ברכת אברהם לברכת המקום הוציאה מאברהםכסף נבחר (מרגליות) עמ' כו
לב ע"ב22 כיון שהקדים ברכת אברהם לברכת המקום וכו' מיד נתנה לאברהם וכו'של"ה (תשנז) פרשת לך לך אות טו בהגה"ה
לב ע"ב22 כיון שהקדים ברכת אברהםהמאור שבתורה (שפירא) בראשית עמ' סג
לב ע"ב22 כיון שהקדים ברכת העבד לרבו זרעו אינו כהןחנן אלקים עמ' ח
לב ע"ב22 כיון שהקדים ברכת עבד לברכת רבו וכו' הוא כהן ואין זרעו כהןבנין דוד (מייזלש) בראשית - לך לך אות כח, כט, סד, סו, וירא אות צ
לב ע"ב22 לפי שהקדים ברכת אברהם לברכת המקום ניטלה כהונה מזרעו וניתנה לאברהםיפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' תפד
לב ע"ב22 מפני שהקדים ברכת עבד לברכת רבו ניטלה הכהונה משם וכו' על דברתי מלכי צדק וכו'מאור ושמש (תשנב) עמ' לז, תשמט
לב ע"ב22 מפני שהקדים ברכת עבד לרבואהבת חיים (דייטש) עמ' כו
לב ע"ב22 משום שהקדים ברכת אברהם לברכת ה' לא זכה שם שזרעו יהיו כהניםלהורות נתן בראשית עמ' קנה-קנז
לב ע"ב22 משום שהקדים מלכי צדק ברכת אברהם לברכת קונואהל יעקב (שפירא) דף ו ע"א
לב ע"ב22 שם בן נח נענש שהקדים ברכת אברהםבישורון מלך ח"א עמ' קעד
לב ע"ב23 אברהם כהן היהחקל יצחק (תשסג) עמ' סז
לב ע"ב23 הוציא הקב"ה הכהונהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' ריא
לב ע"ב23 הוציאה מאברהםשמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' קכ {אברהם תמורתו וחליפין של שם כה"ג}
לב ע"ב23 הוציאה מאברהםגנא דפלפלי עמ' קנג {בטלה כהונה משם וחזרה לזרעו של אברהם}
לב ע"ב23 הוציאה מאברהםבנין דוד (מייזלש) בראשית - וירא אות ע עמ' קסה {וכהן אסור בגיורת ומשוחררת ובכל זאת נשא את הגר}
לב ע"ב23 הוציאה מאברהםמרפא לנפש בראשית עמ' קפא {וגם יצחק היה כהן גדול שאסור מוכת עץ, ורבקה נעשתה מוכת עץ כשנפלה מהגמל, אבל יצחק קידש אותה מיד לפני שכלו בתוליה}
לב ע"ב23 הכהונה ניטלה משם בשביל שהקדים ברכת אברהם להקב"ה וכו'אמרות ה' השלם ח"א עמ' רמח
לב ע"ב23 הכהונה ניטלה משם וניתנה לאברהם, ור"ן ותוס'מים רבים (פרנקל) פרשת לך לך אות א, וישב אות ו
לב ע"ב23 הכהונה ניתנה לאברהם אבינואור אברהם בראשית עמ' פא, קו, קמז
לב ע"ב23 נטל כהונה משם ונתנה לאברהםפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' רלג*, שמה
לב ע"ב23 נטלה כהונה משםמהר"ם שיק בראשית עמ' סח
לב ע"ב23 ניטלה הכהונה משםתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' שלז(סב) {רק מזרעו ולא ממנו}
לב ע"ב24 ברוך אברם א"ל אברם וכי מקדימין ברכת עבד לרבוישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קעד
לב ע"ב25 א"ל וכו' וכי מקדימים ברכת עבד לברכת קונו וכו'מכתב סופר דף כה ע"ב
לב ע"ב25 וכי מקדימיןמועדי ה' (טרנובסקי) ר"ה ויוה"כ עמ' קנה
לב ע"ב25 וכי מקדימין ברכת עבדמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' שה
לב ע"ב25 וכי מקדימין ברכת עבד לאדוןתפארת ישראל (שינקמן) עמ' כג
לב ע"ב25 מיד נתנה לאברהם וכו' אתה כהן לעולם וכו'נחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' א אות ה
לב ע"ב25 מיד נתנה לאברהם וכו'מי השלוח (מישור) ח"א עמ' כה
לב ע"ב25 מיד נתנה לאברהם שנאמר וכו' ובתריה כתיב נשבע ה' ולא ינחם אתה כהן לעולם על דברתי מלכי צדקבן מלך - חכמה ומוסר עמ' סא
לב ע"ב25 מיד נתנה לאברהם שנאמר נאם ה' לאדני שב לימיני עד אשית אויביך הדום לרגליךתורה ודעת תשסח עמ' י
לב ע"ב25 מיד נתנה לאברהםחוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' מה
לב ע"ב25 מיד נתנה לאברהםרנת יצחק עה"ת ח"א עמ' צז
לב ע"ב26 נאום ה' לאדוני זה אברהם אבינושמן ראש (כץ) ח"י ויקרא עמ' רנד
לב ע"ב26 נאום ה' לאדוני זה אברהםשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' רס
לב ע"ב26 נאום ה' לאדוני זה אברהםשמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' קכב
לב ע"ב26 נאום ה' לאדוני שב לימיני וכו' על דברתי מלכי צדקמאור ושמש (תשסט) עמ' פה, תתקעו
לב ע"ב26 נתן הקב"ה הכהונה לאברהםפנים מסבירות עמ' יד
לב ע"ב27 אברהם אבינו הי' כהןשם ישראל עמ' רנו
לב ע"ב27 אברהם אבינו היה כהןבנין דוד (מייזלש) בראשית - תולדות אות א
לב ע"ב27 אברהם אבינו היה כהןתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' רלט(ה) {דענינו אחדות}
לב ע"ב27 אברהם אבינו היה כהןתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' רמח {א"כ איך החזיר הגר}
לב ע"ב27 אברהם אבינו כהן היהברכת אבות עמ' עד
לב ע"ב27 אברהם אבינו כהן היהמפי ספרים וסופרים - פניני חסידות חיי שרה נו
לב ע"ב27 אברהם אבינו כהן היהשני המאורות (תשסח) עמ' ט
לב ע"ב27 אברהם אבינו כהן צדקדרך חיים (תשע) פ"ב הערה 1088
לב ע"ב27 אברהם היה כהןחכמת התורה תולדות עמ' שכב, תקצז
לב ע"ב27 אברהם היה כהןשם יחזקאל עמ' עג, רסב
לב ע"ב27 אברהם היה כהןתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' רנט (תרמט) {דשניהם ענין האחדות}
לב ע"ב27 אתה כהן לעולם על דברתי מלכי צדקפרי צדיק לך לך אות ב, וירא אות ג, וישב אות יג, וארא אות ט, פדיון הבן אות א, כי תשא אות ח, פ' החודש אות ג, תזריע אות א, ו, בלק אות יב, פנחס אות טו, ואתחנן אות י, כי תצא אות ז, כי תבא אות ד
לב ע"ב27 אתה כהן לעולם על דברתידברי סופרים סי' לו (עמ' 34), דברי חלומות סי' כה (עמ' 196), מחשבות חרוץ סי' יט (עמ' 169), דובר צדק עמ' 29, לקוטי מאמרים עמ' 96
לב ע"ב27 ובתריה כתיב וכו' אתה כהן לעולםדרך השער (תשנו) עמ' יח
לב ע"ב28 והוא כהן זה שם בן נחהערות אברהם יעקב יצחקי בראשית עמ' נא
לב ע"ב28 והוא כהן לאל עליון הוא כהן ואין זרעו כהןפאר יעקב ח"א עמ' קנא
לב ע"ב28 על דיבורו של מלכי צרקבאר מים חיים (תשנט) ח"א עמ' שעט
לב ע"ב29 אתה כהן ואין זרעך כהןחנן אלקים עמ' ח
לב ע"ב29 הוא כהן ואין זרעו כהןיוסף לקח כרך א ח"א עמ' נט, סו
לב ע"ב29 הוא כהן ואין זרעו כהןמנחת יצחק בראשית-שמות עמ' מא, קסו
לב ע"ב29 הוא כהן ואין זרעו כהןפני חיים (פלג'י) עמ' כז ע"א
לב ע"ב29 הוא כהן ואין זרעו כהןפרורים משלחן גבוה ח"ג שאלה ח
לב ע"ב29 הוא כהן ואין זרעו כהןתורת אביגדור ח"א עמ' יח
לב ע"ב29 הוא כהן ואין זרעו כהניםניבי זהב עמ' מ, שצט
לב ע"ב29 ואין זרעו כהןראש דוד (תקלו) דף יב ע"א
לב ע"ב29 ואין זרעו כהןראש דוד (תשמו) עמ' נג ע"א
לב ע"ב29 שם כהן ואין זרעו כהןברכת אליהו (עמאר) בראשית פ' לך לך מאמר ו
לב ע"ב30 מודר הנאה אסור בדריסת הרגלעיוני רש"י דברים ח"א עמ' עא
לב ע"ב33 ר' אליעזרצמח צבי אגרת מד, סה {רבנן דר' אליעזר דשרו ויתור}
לב ע"ב ר"ן - אין יצר הרע שולט ביוה"כקריאה בקריה ח"ג עמ' יח
לב ע"ב ר"ן - ביו"כ ליה ליה רשות לאסטוניפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תקנ
לב ע"ב ר"ן - ביוה"כ לית ליה לשטן רשות לקטרגמטר השמים (תשנ) דברים עמ' שצט
לב ע"ב ר"ן - ביום הכיפורים לית ליה רשות לאסטונישמן ראש סוכות ח"א עמ' רצד
לב ע"ב ר"ן - ביום הכפורים אין לשטן רשות לקטרגשמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' קצא
לב ע"ב ר"ן - השטן אין לו רשות ביום כפוריערי עם דבשי ח"ג עמ' א
לב ע"ב ר"ן - ומלכי צדק מלך שלם, הוא שם בן נחשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' קנא
לב ע"ב ר"ן - חמשה אברים אינם ברשותו של אדםשמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' קלא, רכח
לב ע"ב ר"ן - כל יומא אית ליה רשות לאסטוני בר מיום כיפורעיוני פרשה (ריבלין) ויקרא עמ' 209
לב ע"ב ר"ן ד"ה לפיכך הוציאה מאברהם - ואף על פי שאברהם מזרעו של שםפני מנחם לך לך עמ' סד, עו
לב ע"ב ר"ן ד"ה לפיכךנזר הקדש ח"ב עמ' רנז
לב ע"ב ר"ן ד"ה נאום ה'אגרת הטיול (תשעה) עמ' שיח
לב ע"ב ר"ן ד"ה שתי עיניםטובך יביעו ח"ב עמ' כז
לב ע"ב רא"ש - תינוק כל זמן שהוא במעי אמו היצר טוב שרוי עמו והיצה"ר נכנס רק אחר לידתומצווה ועושה ח"ב עמ' תקמ
לב ע"ב מיוחס לרש"י ד"ה לחם וייןדברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' יז
לב ע"ב תוס' - אבל הכא לא קחשיב לב וכו'אמרות חיים עמ' קעט
לב ע"ב תוס' - בקש הקב"ה להוציא כהונה משם כו' תימא דאברהם אבינו נמי היה מזרעו ש"שסוכת דוד (שירירו) דף כז ע"ב
לב ע"ב תוס' - המצות מפקחות את העיניםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' שלו
לב ע"ב תוס' ד"ה להוציא כהונה משם - תימה דאברהם נמי היה מזרעו של שםפני מנחם לך לך עמ' סד, עו
לב ע"ב תוס' ד"ה להוציאנזר הקדש ח"ב עמ' תקנג
לב ע"ב תוס' ד"ה שתי עיניםפני מלך בראשית עמ' עו
לב ע"ב פסקי התוס' סי' סב - יצ"ט ניתן במעי אמו שיודע כל התורהעקבי אבירים (תשסה) עמ' קעג, שפב, תמד
לב ע"ב פסקי תוס' סי' סבדרשות מהר"ם חביב עמ' תעט
לב ע"ב ש"מ - יצ"ט ניתן באדם משיש חיות באבריו, ובפסקי תוס' אות ס"ב שבשעת לידה נכנס יצה"ו ומגרש ליצ"טרנת יצחק - פרק חלק עמ' כז-כח
לב ע"ב מהרש"א ד"ה השטן חושבני'בנין שאול עמ' רכז
לב ע"ב מהרש"א ד"ה השטןתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' עד (רנט)
לג ע"א המודר הנאה מחבירו וכו' ופורע את חובו וכו' לגבי מודר הנאה דיהיב ליה ע"מ שלא לפרועמגיד דבריו ליעקב (ממזריטש) - אור תורה סי' תצא
לג ע"א המודר הנאה מחבירו וכו' ופורע את חובו לגבי מודר הנאה דיהיב ליה ע"מ שלא לפרועאור תורה השלם (מזריטש) סי' תצא
לג ע"א המודר הנאה מחבירו מחזיר לו אבידתו מקום שנוטלין עליה שכר תפול הנאה להקדשבן פורת יוסף (תשעא) עמ' שמז
לג ע"א המודר הנאה מחבירו פורע את חובו דלא מיקרי הנאהכתר תורה (תשסז) עמ' סז
לג ע"א המודר הנאה מחבירו שוקל לו את שקלו ופורע את חובושפע טוב (טייטלבוים) עמ' קכא
לג ע"א המודר הנאה מחבירוחקל יצחק (תשסג) עמ' תקיד
לג ע"א המודר הנאה פורע את חובוישרש יעקב (אבולפיה) עמ' צו, צח
לג ע"א המודר הנאה מחזיר אבידתוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' שסט
לג ע"א שוקל לו את שקלומשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' קנ
לג ע"א שוקל לו את שקלומשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' קפא
לג ע"א פורע לו חובוצמח צבי אגרת מד
לג ע"ב01 אפי תימא דברי הכל וגבי מודר וכו'בית אהרן (פייבושביץ) פרשת ראה
לג ע"ב04 מפרנס מחמת מזונותודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' שה
לג ע"ב05 חנן אמראמר יצחק דף יד ע"ד
לג ע"ב08 אמר ר' יוחנן בן זכאי יפה אמר חנן הניח מעותיו על קרן הצבידרך חיים (תשע) פ"ה הערה 32
לג ע"ב14 כשנכסי מחזיר אסוריםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' שסט
לג ע"ב14 לא שנו אלא כשנכסי מחזירמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' קפג
לג ע"ב16 אבל נכסי בעל אבידה אסורין על מחזיר לא קא מהדר ליה דקא מהני ליה פרוטה דרב יוסףהר המוריה עמ' ריג
לג ע"ב18 דקא מהני לי' פרוטה דרב יוסףבי חייא ח"א עמ' רנט
לג ע"ב ר"ן ד"ה דקא מהניתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' נז, נח(קצא) {לכאורה צדקה יותר חמור משאר מצות}
לג ע"ב ר"ן - שומר אבידה פטור מצדקהפניני יחזקאל עמ' תפא
לג ע"ב תוס' ד"ה חנן אומרתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קע
לג ע"ב תוס' ד"ה חנןנאוה תהלה עמ' רסז
לד ע"א פרוטה דרב יוסףבשמן רענן ב פו
לד ע"ב01 היתה לפניו ככר של הפקר ואמר ככר זו הקדש נטלה לאוכלה מעל לפי כולהרנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תקנז
לד ע"ב01 היתה לפניו ככר של הפקר ואמר ככר זו הקדשלהורות נתן ויקרא עמ' שיט
לד ע"ב01 היתה לפניו ככר של הפקרמזל שעה דרשות דף קיג ע"ב
לד ע"ב01 היתה לפניו ככר של הפקר ור"ןרנת יצחק שמואל עמ' קנא, דברי הימים עמ' קה
לד ע"ב01 ככר של הפקרטבעות זהב ח"א דף לב ע"ב, לג ע"ד, מ ע"ד, נה ע"ד, עו ע"ג [הלכה]
לד ע"ב02 הקדיש ככר של הפקר הר"ז קדושאור אברהם דברים עמ' רמב
לד ע"ב02 נטלה לאוכלה מעל לפי כולהמאמר מרדכי - י"ג אלול עמ' תקמא
לד ע"ב04 ככרי עליך ונתנה לו במתנהשמחה לאיש (אלישר) אהע"ז סי' ט דף מב ע"א
לד ע"ב04 ככרי עליך ונתנו לו במתנהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' שצח
לד ע"ב04 ככרי עליך ונתנו לו מתנהעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' מז
לד ע"ב07 אכתי ככריה מקרימאורי שערים עמ' שעד
לד ע"ב10 אזמניה עליה ור"ןבנין אפרים עמ' ו (בהערה) [הלכה]
לד ע"ב10 דאזמניה עליהקובץ מאמרים ואגרות (וסרמן) ח"א עמ' נה
לד ע"ב ר"ן - אין חצר להקדשבנין אפרים עמ' ח [הלכה]
לד ע"ב ר"ן - ד"ה אמ"ר תוךד"א כו'שעת הכושר דף ה ע"ב-ע"ג
לד ע"ב ר"ן ד"ה אמר ליהתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' קטו (קלב) {מה שחבירו מאכילו דבר על שלחנו, בשעת אכילה גם כן הוא של הבעלים; על כן אכילת הכהנים לאכילת גבוה נחשבת}
לד ע"ב רא"ש - ואין אדם שיכול לזכות אלא הוא כו'שעת הכושר דף צח ע"ב
לד ע"ב רא"ש בשם הרא"םשערים מצוינים בראשית-שמות עמ' רכא
לד ע"ב רא"שברכת אבות עמ' רפא
לד ע"ב רא"שודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' רצב
לד ע"ב רא"שמנחת מחבת ח"א עמ' רב
לד ע"ב תוס' ד"ה להוריש כו'שעת הכושר דף צח ע"ב
לד ע"ב רש"ש ד"ה אמר רבי היתה לפניודרכי חושן עמ' רפח-רפט [הלכה]
לה ע"א09 בעא מיניה רבא מרב נחמן יש מעילה בקונמות או לא וכו'הר המוריה עמ' רלח
לה ע"א10 יש מעילה בקונמותדרישה מחיים דף עא ע"ג
לה ע"א10 יש מעילה בקונמות או לאמשך חכמה במדבר פ' ל פס' ג
לה ע"א10 יש מעילה בקונמותחמודי צבי מועדים עמ' קסו
לה ע"א10 יש מעילה בקונמותעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' מא
לה ע"א10 יש מעילה בנדריםאור חדש (זיטשיק, תשסח) במדבר עמ' שי
לה ע"א12 מה הקדש יש בו מעילה אף קונמות יש בהן מעילהתפלת דוד (אדר"ת) עמ' קכט
לה ע"א14 קונם ככר זו הקדש ואכלה בין הוא ובין חבירו מעל וכו' דברי ר"מ ור"ןלבושי בדים סעיף מג
לה ע"א20 ככרי עליך ונתנה לו במתנה מי מעל למעול נותן הא לא אסירא עליהזאת ליעקב במדבר עמ' שב
לה ע"א20 ככרי עליך ונתן לו מי מעלשמחה לאיש (אלישר) אהע"ז סי' ט דף מב ע"א
לה ע"ב03 ומלמדו מדרש הלכות ואגדותדברי יואל מועדים ח"א שבת שובה דף רכט ע"ב
לה ע"ב03 ומלמדו מדרש ואגדות וכו'אור אברהם - תלמוד תורה עמ' תכה
לה ע"ב03 ומלמדו מדרשבתורתו יהגה ח"ב עמ' קפג
לה ע"ב03 מלמדו מדרש והלכות ואגדות אבל לא ילמדנו מקראייטב פנים ח"א דף קכג
לה ע"ב04 אבל מלמד הוא את בניו ואת בנותיו מקראנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' ג אות יא
לה ע"ב05 מלמד את בנותיו מקראשני המטות עמ' קד
לה ע"ב05 ומלמד את בניו ובנותיו מקראבתורתו יהגה (תשעב) עמ' טו
לה ע"ב05 מודר הנאה מחבירו מלמד את בניו ובנותיו מקראתולדות הגר"א (תשס) עמ' קא
לה ע"ב06 אי כהני שלוחא דרחמנאחקל יצחק (תשסג) עמ' תפט
לה ע"ב06 אי כהני שלוחי דידן הוו כו'שם שלמה דף סב ע"א
לה ע"ב06 אי כהני שלוחי דידן הוו או שלוחי דשמיאעצי חיים - מועדים עמ' שלב
לה ע"ב06 איבעיא אי הני כהני שלוחי דידן או שלוחי דרחמנאיד דוד (אופנהיים) עמ' רסב
לה ע"ב06 איבעיא אי כהני שלוחי דרחמנאיציב פתגם - פסח עמ' קא, קז, קח, קכח
לה ע"ב06 איבעיא להו הני כהני שלוחי דידן הוו או שלוחי דשמיאבית ישראל (טויסיג) ויקרא עמ' יב
לה ע"ב06 איבעיא להו הני כהני שלוחי דידן הוו או שלוחי דשמיאבית ישראל (טויסיג) שמות עמ' ס
לה ע"ב06 איבעיא להו הני כהני שלוחי דידן הוו או שלוחי דשמיאדברי יואל פ' קרח דף יז ע"ב
לה ע"ב06 איבעיא להו הני כהני שלוחי דידן הוו או שלוחי דשמיאשפת אמת (רייז) סוכות עמ' רמו
לה ע"ב06 איבעיא להו הני כהני שלוחי דידן הוו וכו' למאי נ"מ למודר הנאהמכשירי מצוה עמ' רז*
לה ע"ב06 איבעיא להו הני כהני שלוחי דידן הוו או שלוחי דשמיא, תוס' ור"ן ד"ה איבעיאחכמת התורה שמיני עמ' לא, סא, סה, סו, סח, קיז, קלח, קמה, קעז, רפט
לה ע"ב06 איבעיא להו וכו' בנדר הנאה מכהן אי מקריב לו קרבןכנסת יחזקאל (פאנעט) דרושים עמ' קסד
לה ע"ב06 איבעיא ר"ה בדר"י אי כהני שלוחי דרחמנאכנסת יחזקאל (פאנעט) דרושים עמ' קסג
לה ע"ב06 אם הוי שלוחא דרחמנא או דידןחכמת התורה שופטים עמ' רמד
לה ע"ב06 אם הנהו כהני שלוחי דרחמנא נינהיחכמת התורה אחרי מות עמ' קפח
לה ע"ב06 אם הני כהני שלוחי דרחמנא נינהו או דידןחכמת התורה אמור עמ' קמט, קנג, קנד
לה ע"ב06 הני כהני אם הוי שלוחי דידן הוו או שלוחי דשמיאחכמת התורה שמיני עמ' סה
לה ע"ב06 הני כהני שלוחא דרחמנא נינהוחכמת התורה ואתחנן עמ' לז
לה ע"ב06 הני כהני שלוחי דידן או דרחמנא וכו'דורות הראשונים כרך ו עמ' 10
לה ע"ב06 הני כהני שלוחי דידן או שלוחי דרחמנאחכמת התורה בהעלותך עמ' לא, קכג
לה ע"ב06 הני כהני שלוחי דידן או שלוחי דרחמנאחכמת התורה ויקרא עמ' מז
לה ע"ב06 הני כהני שלוחי דידן או שלוחי דרחמנאחכמת התורה פנחס עמ' מח, קלב, קנו
לה ע"ב06 הני כהני שלוחי דידן או שלוחי דרחמנאחכמת התורה תצוה עמ' נ, קכד, רסג, רסט, ערד
לה ע"ב06 הני כהני שלוחי דידן או שלוחי דרחמנאפרדס המלך (תשסט) אות תקכד
לה ע"ב06 הני כהני שלוחי דידן או שלוחי דרחמנאקהלת יעקב - פרה חודש ושבת הגדול עמ' קפג
לה ע"ב06 הני כהני שלוחי דידן או שלוחי דרחמנא וכו', ור"ןכסף נבחר (מרגליות) עמ' קלז
לה ע"ב06 הני כהני שלוחי דידן או שלוחי דרחמנא כו'דרש אברהם (אשכנזי) ח"א דף נה/צה ע"ב [?]
לה ע"ב06 הני כהני שלוחי דידן או שלוחי דרחמנאאור אברהם בראשית עמ' קעג
לה ע"ב06 הני כהני שלוחי דידן או שלוחי דרחמנאדרכי שלום (מרגונאטו) דף קכו ע"ב
לה ע"ב06 הני כהני שלוחי דידן או שלוחי דשמיאאור אברהם על ספר המצוות עמ' שי, שסה
לה ע"ב06 הני כהני שלוחי דידן הוו או שלוחי דשמיא וכו'צלח רכב עמ' סג, פ
לה ע"ב06 הני כהני שלוחי דידן הוו או שלוחי דשמיא כו'רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תרד
לה ע"ב06 הני כהני שלוחי דידן הוו או שלוחי דשמיאדובר צדק עמ' 5, שיחת מלאכי השרת עמ' 10, קדושת השבת סי' ב (עמ' 7)
לה ע"ב06 הני כהני שלוחי דידן הוו או שלוחי דשמיאחכמת התורה צו עמ' קב, רא
לה ע"ב06 הני כהני שלוחי דידן הוו או שלוחי דשמיאפרי צדיק לחנוכה אות כב
לה ע"ב06 הני כהני שלוחי דידן הוו או שלוחי דשמיאתורה אור (באנדי) עמ' תלח
לה ע"ב06 הני כהני שלוחי דידן הוו או שלוחי דשמיאתורת חיים עה"ת עמ' קעא {למה אין לפשוט דשלוחי דרחמנא נינהו ממנחות עג ע"ב}
לה ע"ב06 הני כהני שלוחי דידן הוו או שלוחי דשמיא, ור"ן ותוס'לקט אמרי קודש - במדבר עמ' ס
לה ע"ב06 הני כהני שלוחי דידן הוו או שלוחי דשמיא, ורשב"אתורת מנחם חלק נ עמ' 88
לה ע"ב06 הני כהני שלוחי דידן הוו או שלוחי דשמים וכו'חיי נפש ח"ד עמ' קצב, קצז, רנט, שכט
לה ע"ב06 הני כהני שלוחי דידן הוו וכו'דברי ברוך ח"ב סי' כה אות ה
לה ע"ב06 הני כהני שלוחי דידן הוואמרי נועם (מועדים) תשובה יא [מבן המחבר]
לה ע"ב06 הני כהני שלוחי דידן הוופרורים משלחן גבוה ח"ה שאלה צג, ח"ג שאלה ק
לה ע"ב06 הני כהני שלוחי דידן הוושבט מיהודה (גרינוולד) עמ' רלד, שנ
לה ע"ב06 הני כהני שלוחי דידןמנחת מרדכי עמ' שצ
לה ע"ב06 הני כהני וכו'אמר יוסף פ' יתרו דף קמד ע"ג {איך הו"א שהם שלוחי דידן הרי אסור להשתמש בכהן (ירושלמי ברכות)}
לה ע"ב06 הני כהני שלוחי דרחמנא נינהוחכמת התורה ויגש עמ' רב
לה ע"ב06 הני כהני שלוחי דרחמנא נינהואור אברהם ברכות עמ' רכא
לה ע"ב06 הני כהני שלוחי דרחמנא נינהוחכמת התורה תולדות עמ' תרצד
לה ע"ב06 הני כהני שלוחי דרחמנא נינהומפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ג עמ' א
לה ע"ב06 הני כהני שלוחי דרחמנאחכמת התורה מצורע עמ' סב
לה ע"ב06 הני כהני שלוחי דשמיא נינהואור אברהם - סידור התפילה עמ' שסט
לה ע"ב06 הני כהנידברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' קכו
לה ע"ב06 הני כהני, ר"ן ד"ה איבעיאחכמת התורה צו עמ' קנט
לה ע"ב06 כהני שלוחא דרחמנאאור יחזקאל - דרכי העבודה עמ' קעז
לה ע"ב06 כהני שלוחי דידן או שלוחי דרחמנאחכמת התורה נשא עמ' קנה
לה ע"ב06 כהני שלוחי דידן או שלוחי דרחמנאחכמת התורה קדושים עמ' פו
לה ע"ב06 כהני שלוחי דידן או שלוחי דרחמנאחכמת התורה קורח עמ' ריא, רה
לה ע"ב06 כהני שלוחי דידן או שלוחי דרחמנאפלח הרמון עמ' עה
לה ע"ב06 כהני שלוחי דידן הוו או שלוחי דרחמנאאמירה נעימה (בלוך) עמ' יט
לה ע"ב06 כהני שלוחי דידן הוו או שלוחי דרחמנאלחמי תודה דף כג ע"ב
לה ע"ב06 כהני שלוחי דידן וכו'צמח צדקה עה"ת עמ' רב
לה ע"ב06 כהני שלוחי דידן נינהו או שלוחי דרחמנאשם יחזקאל עמ' קב, קיח
לה ע"ב06 כהני שלוחי דידןמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' רעד
לה ע"ב06 כהני שלוחי דרחמנא או דידןפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' תקנב*-תקנג*, ח"ג עמ' כה-כו, לא
לה ע"ב06 כהני שלוחי דרחמנא נינהויציב פתגם - ימים נוראים עמ' קנו
לה ע"ב06 כהני שלוחי דרחמנאטבעות זהב ח"א דף לב ע"א [הלכה]
לה ע"ב06 כהני שלוחי דשמיאתורה בציון עמ' תצ
לה ע"ב06 כהנים שלוחי דידן או שלוחי דרחמנאשארית ישראל (תשעד) דרוש יב עמ' 211
לה ע"ב06 כהנים שלוחי דידן או שלוחי דרחמנאתורת מהרי"ם ויקרא עמ' ב
לה ע"ב06 כהנים שלוחי דידן או שלוחי דרחמנא וכו'אמרות ה' השלם ח"ג עמ' תב
לה ע"ב06 כהנים שלוחי דידן או שלוחי דרחמנאהגיונות אל עמי (עמיאל) ח"א דרוש כד
לה ע"ב06 כהנים שלוחי דידן או שלוחי דרחמנאפרי נפש חיה ח"ב עמ' מב
לה ע"ב06 כהנים שלוחי דידן או שלוחי דרחמנאתורת יחיאל במדבר עמ' קסו
לה ע"ב06 כהנים שלוחי דידן או שלוחי דרחמנא וכו' ישראל לא מצי עבידצמח צבי אגרת מט עמ' קכח {הרי ישראל כשר לעבוד בבמה, אבל לא בקרבן ציבור}
לה ע"ב06 כהנים שלוחי דידן נינהו או דרחמנאלהורות נתן במדבר עמ' רעח
לה ע"ב06 כהנים שלוחי דידןזכרון משלי עמ' ק אות רצג
לה ע"ב06 כהנים שלוחי דידןמבשר טוב - ישועות אברהם עמ' סט
לה ע"ב06 כהנים שלוחי דידן, ור"ןמבשר טוב - ימי הרחמים והסליחות עמ' קלט
לה ע"ב06 כהנים שלוחי דמאןברכת אבות עמ' רצט
לה ע"ב06 כהנים שלוחי דרחמנא נינהוקרן לדוד שמות עמ' רכא
לה ע"ב06 שלוחי דידן או שלוחי דרחמנאגור אריה שמות פ"ד הערה 65
לה ע"ב06 שלוחי דידן או שלוחי דרחמנא, תוס' ור"ןקהלת יעקב פסח ח"ב עמ' שטז
לה ע"ב07 למאי נפקא מינה למודר הנאהתורה אור (באנדי) עמ' תמא
לה ע"ב07 למודר הנאה אי אמרת דשלוחי דידן הוו הא מהני ליה ואסורתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' רמו-רמז {לפשוט ממה שכהן רוצח כשר לעבודה}
לה ע"ב07 שלוחי דרחמנאהכתב והקבלה דברים פ"י פסוק ח
לה ע"ב13 הכל צריכים דעת חוץ ממחוסרי כפרה ור"ןדברי איש דף ב ע"ב
לה ע"ב13 הכל צריכים דעת חוץ ממחוסרי כפרהמשך חכמה ויקרא פ' יד פס' כא
לה ע"ב13 הכל צריכין דעת בעליםכתר תורה (תשסז) עמ' קכט
לה ע"ב13 הכל צריכין דעת חוץ ממחוסרי כפרה ור"ןאיש אמונים דף קכג ע"ג
לה ע"ב13 הכל צריכין דעת חוץ ממחוסר כפוריםעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' צז, קיג
לה ע"ב13 הכל צריכין דעת חוץ ממחוסרי כפרה וכו'תשובה מיראה עמ' לב, עו
לה ע"ב13 הכל צריכין דעת חוץ ממחוסרי כפרה ותוס'כח מעשיו הגיד לעמו ח"א דף סה ע"ג
לה ע"ב13 הכל צריכין דעת חוץ ממחוסרי כפרה שהרי אדם מביא קרבן על בניו הקטניםחיי נפש ח"ד עמ' רס
לה ע"ב13 הכל צריכין דעת חוץ ממחוסרי כפרהחכמת התורה בא עמ' שלח
לה ע"ב13 הכל צריכין דעת חוץ ממחוסרי כפרהמזל שעה דרשות דף קלט ע"א
לה ע"ב13 חוץ ממחוסרי כפרה, ר"ן ד"ה אלא מחוסרחכמת התורה אחרי מות עמ' קפח
לה ע"ב13 כל הקרבנות צריכים דעת בעליםדרשות אל עמי ח"ב דרוש כג
לה ע"ב13 צריכין דעת חוץ ממחו"כמשנת חיים ויקרא עמ' רחצ
לה ע"ב22 קרבן על אשתו שוטה ור"ןראש דוד (תקלו) דף עב ע"ג
לה ע"ב22 קרבן על אשתו שוטה ור"ןראש דוד (תשמו) עמ' רצה ע"ב
לה ע"ב23 ר' יהודה אומר אדם מביא קרבן עשיר על אשתומשך חכמה ויקרא פ' יב פס' ז-ח
לה ע"ב24 יולדת מביא בעלה עליהדברי שאול ויקרא עמ' סו
לה ע"ב ר"ן - מידי דלא מצי עביד לא מצי משוי שליחחכמת התורה וירא עמ' תקלו
לה ע"ב ר"ן ד"ה איבעיא להו הני כהני שלוחי דידןדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' שכב
לה ע"ב ר"ן ד"ה איבעיאתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' רמו
לה ע"ב ר"ן ד"ה שכן ורא"ש ד"ה בין פקחתדברי שאול ויקרא עמ' סז
לה ע"ב תוס' ד"ה איבעיאחכמת התורה אחרי מות עמ' קפח
לה ע"ב תוס' ד"ה איבעיאחכמת התורה קורח עמ' תצו
לה ע"ב תוס' ד"ה איבעיאחכמת התורה שופטים עמ' רמ
לו ע"א05 הכהנים שפיגלו במקדש מזידין חייבים הא שוגגין פטורין אלא שפיגולן פיגול וכו'בנין דוד (מייזלש) בראשית - ויצא אות עא
לו ע"א05 הכהנים שפיגלוכרם חמד (תשסו) עמ' קלז
לו ע"א05 הכהנים שפיגלו במקדשזכור לדוד עמ' ז
לו ע"א05 כהנים שפיגלו במקדש מזידין חייבין לשלםצמח צדקה עה"ת עמ' לו
לו ע"א05 מזידין חייבים, ר"ן ורא"שבנין אפרים עמ' קעב [הלכה]
לו ע"א05 מזידין חייבין ושוגגין פטוריןעטרת יהושע ויקרא עמ' מג
לו ע"א09 לימא ליה שליחא שויתיך לתקוני ולא לעוותימשך חכמה שמות פ' כט פס' יד
לו ע"א10 לתקוני שדרתיךמועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' ערה
לו ע"א10 שאני גבי פיגול דאמר קרא לא יחשב לו מכל מקוםעטרת יהושע ויקרא עמ' מב
לו ע"א12 הכל צריכין דעת בעלים חוץ ממחוסר כפרה, שהרי אדם מקריב על בניו ובנותיו הקטנים וכו'כתר תורה (תשסז) עמ' קלח
לו ע"א14 אלא מעתה יביא אדם חטאת חלב על חבירו שכן אדם מביא על אשתו שוטה וכו'פקודת אלעזר (תשסד) עמ' רג
לו ע"א14 אלא מעתה יביא אדם חטאת חלב על חבירו שכן אדם מביא וכו'תשובה מיראה עמ' לב, עו
לו ע"א25 הפריש פסח על חבירו שלא מדעתורנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' קט
לו ע"א26 שה לבית אבות דאורייתאאבן ישראל (פישר) אגדה ח"ב עמ' נב
לו ע"א26 שה לבית אבות לאו דאורייתא הואעטרת חן ח"ב עמ' קכא
לו ע"א26 שה לבית אבות לאו דאורייתאמנחת מחבת ח"א עמ' רלד
לו ע"א26 שה לבית אבות לאו דאורייתאעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' רסב, רסה
לו ע"א34 נמצאו בנות זריזות ובנים שפליםעלי שור ח"א עמ' קעו
לו ע"א34 נמצאו בנות זריזות ובנים שפליםעלי שור ח"ב עמ' רנג
לו ע"א35 המודר הנאה מחבירו תורם כו'דרכי שלום (מרגונאטו) דף קג ע"ב
לו ע"א35 שפלישמח חיים (תשסה) מע' ש אות עט {היינו עצל}
לו ע"א ר"ן - דנים אפשר משאי אפשרמקראי קדש (תשנג) עמ' קיד
לו ע"א ר"ן ד"ה א"ר זירא - קטן שאביו המנהו יכול לאכול לכו"עברכת השיר (צינץ) עמ' קלה
לו ע"א ר"ן ד"ה א"ר זיראפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' רו
לו ע"א תוס' ד"ה יביאמכשירי מצוה עמ' קנ
לו ע"א תוס' ור"ן, קטן בק"פשירת הפסח אות לט
לו ע"ב01 איבעיא להו התורם משלו על של חברו צריך דעתמזל שעה דרשות דף קיב ע"ב
לו ע"ב01 בעיא דתורם משלו על של חברוחכמת התורה בחוקותי עמ' שט
לו ע"ב01 התורם משלו על של חבירואשיב אברהם עמ' עה
לו ע"ב01 התורם משלו על של חבירומצווה ועושה ח"ב עמ' תרט
לו ע"ב01 תורם משלו על של חבירו תרומתו תרומהיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קעד, כרך ב ח"א עמ' פג
לו ע"ב03 תורם שלא מדעתלב חיים חלק א (סימן נ"ז) דף ע"ב ע"ג (ד"ה ועיין), ודף קכ ע"ג (סימן צ"א ד"ה וזה)
לו ע"ב09 מהני ליה דעביד שליחותיהדרכי שלום (מרגונאטו) דף קג ע"ב
לו ע"ב17 התורם משלו על של חבירו טובת הנאה של מי וכו'הר המוריה עמ' רט
לו ע"ב17 התורם משלו על של חבירו טובת הנאה של מי וכו'זכור לדוד עמ' נז
לו ע"ב18 מעשר יש בו טובת הנאה לבעליםלקט שיחות מוסר ח"א עמ' שעד
לו ע"ב28 המקדיש מוסיף חומש ומתכפר עושה תמורהזכור לדוד עמ' נח
לו ע"ב31 המדיר מותר ללמדו הלכות ואגדות ולא מקראס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' קסד
לו ע"ב31 מלמדו מדרש והלכות אבל לא ילמדנו מקראבן יאיר דף קע ע"ב
לו ע"ב ר"ן ד"ה איבעיא להוחכמת התורה בחוקותי עמ' שט
לו ע"ב מיוחס לרש"י ד"ה או"ד כיוןאות היא לעולם ח"א דף קט ע"ב
לו ע"ב תוס'מפניני הרב עמ' רפג
לז ע"א01 דאפילו במקום שנוטלין שכר, על המקרא שרי למשקל, על המדרש לא שרי למשקלאוצרות חיים - לימוד תורה עמ' שיט
לז ע"א01 דעל המקרא שרי למשקל אגראתושע יאודה דף פג ע"ד
לז ע"א01 על המקרא שרי למשקל על המדרש לא שרי למשקל וכו' רב אמר שכר שימור, ורבי יוחנן אמר שכר פיסוק טעמיםכתב סופר אגדות כאן
לז ע"א02 אין נוטלין שכר על המדרששמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' פ
לז ע"א02 על המדרש אסור ליטול שכריפה תאר (תשעח) ח"ג עמ' תמב
לז ע"א02 על המדרש לא שרי למשקלמשנת חיים במדבר עמ' ה
לז ע"א03 ואותי צוה ה' בעת ההיא ללמד אתכם וכתיב ראה למדתי אתכם וכו'שבילי פנחס (תשעח) עמ' קע
לז ע"א03 ואותי צוה ה' בעת ההיאודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' שז
לז ע"א03 ואותי צוה ה' וגו' מה אני בחינם אף אתם בחינםחיי נפש ח"ד עמ' קנז
לז ע"א05 כאשר צוני ה' אלקי מה אני בחנם אף אתם בחנםרנת יצחק תליתאה ח"א עמ' מו, ח"ב עמ' רמ
לז ע"א05 למדתי אתכם חוקים וכו' מה אני בחנם אף אתם נמי בחנם (טעם לזה)אוצרות הראי"ה ח"ב עמ' 187
לז ע"א05 למדתי אתכם חקים ומשפטים מה אני בחנם אף אתם בחנםדרך חיים (תשע) פ"ו הערה 900
לז ע"א05 ראה לימדתי אתכם וגו' כאשר ציוני וכו' מה אני בחנם אף אתם בחנםס' חסידים סי' רצה
לז ע"א05 ראה לימדתי וכו' מה אני בחינם אף אתם בחינםנתיב התורה (סאלים) שמות עמ' קפא
לז ע"א05 ראה למדתי אתכם וכו' מה אני בחנם אף אתם בחנםשבילי פנחס (תשעה) עמ' תצ
לז ע"א05 ראה למדתי אתכם חוקים ומשפטים כאשר צוני ה' מה אני בחנם אף אתם נמי בחנםדברי תורה (שפירא) מהד' ו סי' קה
לז ע"א06 אף אתם נמי בחנםמשנת חיים דברים עמ' מד
לז ע"א06 אתם נמי בחנם וכו' ר"א שכר שימורמשנת יוסף על התורה ח"א עמ' ריד
לז ע"א06 חיוב ללמד תורה בחינםמחשבה למעשה עמ' רעד
לז ע"א06 ללמד תורה בחינםמשנת יוסף - דרשות ח"א עמ' פט
לז ע"א06 מה אני בחנם אף אתם בחנםשערי תלמוד תורה (תשסו) עמ' רעב
לז ע"א06 מה אני בחינם אף אתה בחינםקשוטי כלה (תשסג) עמ' קנא
לז ע"א06 מה אני בחינם אף אתה בחינם, ורא"ש ור"ןגבורת יצחק שבועות עמ' רכז-רכט
לז ע"א06 מה אני בחינם אף אתם בחינםהאיר ממזרח - אבות עמ' לב
לז ע"א06 מה אני בחינם אף אתם בחינםיחל ישראל אבות ח"ד עמ' קד
לז ע"א06 מה אני בחינם אף אתם בחינםישמח ישראל (אלכסנדר) בראשית עמ' ל
לז ע"א06 מה אני בחינם אף אתם בחינםלמחר אעתיר עמ' רכג
לז ע"א06 מה אני בחינם אף אתם בחינםמגדל עוז (תשעח) עמ' תכה
לז ע"א06 מה אני בחינם אף אתם בחינםעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קפט
לז ע"א06 מה אני בחינם אף אתם בחינםשיחות לספר ויקרא עמ' שמט
לז ע"א06 מה אני בחינםדרכי חושן עמ' רמו [הלכה]
לז ע"א06 מה אני בחינםמכמני עוזיאל עמ' תנו
לז ע"א06 מה אני בחנם אך אתם בחנםתורת איש ח"ב עמ' שס
לז ע"א06 מה אני בחנם אף אתה בחנםמטר השמים - עמודי העולם עמ' פה-פו
לז ע"א06 מה אני בחנם אף אתה בחנםחכמת התורה דברים עמ' ג
לז ע"א06 מה אני בחנם אף אתה בחנםחכמת התורה ואתחנן עמ' רנח, תצט
לז ע"א06 מה אני בחנם אף אתה בחנםחכמת התורה תולדות עמ' תכא
לז ע"א06 מה אני בחנם אף אתה בחנםכתב סופר דרשות (תשל) עמ' מא
לז ע"א06 מה אני בחנם אף אתה בחנםמצווה ועושה ח"א עמ' תקלג
לז ע"א06 מה אני בחנם אף אתה בחנםמראה יחזקאל (תשסד) עמ' תסג
לז ע"א06 מה אני בחנם אף אתה בחנםנתיב התורה (סאלים) דברים עמ' קפח
לז ע"א06 מה אני בחנם אף אתה בחנםעיוני רש"י דברים ח"א עמ' קכ
לז ע"א06 מה אני בחנם אף אתה בחנםערוגת הבושם (תשעא) ויקרא-במדבר עמ' רי
לז ע"א06 מה אני בחנם אף אתה בחנםתורת יחיאל במדבר עמ' קצח
לז ע"א06 מה אני בחנם אף אתם בחנםמפי ספרים וסופרים (תשעב) אבות ח"א עמ' קו
לז ע"א06 מה אני בחנם אף אתם בחנםאור אברהם - תלמוד תורה עמ' תכה
לז ע"א06 מה אני בחנם אף אתם בחנםאמרות ה' השלם ח"ו עמ' עו
לז ע"א06 מה אני בחנם אף אתם בחנםברית אברם עמ' תקפה
לז ע"א06 מה אני בחנם אף אתם בחנםדרך חיים (תשלה) עמ' תרצז
לז ע"א06 מה אני בחנם אף אתם בחנםדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 646-645
לז ע"א06 מה אני בחנם אף אתם בחנםהטוב והתכלית - אמונה ודעת עמ' סז
לז ע"א06 מה אני בחנם אף אתם בחנםחכמת התורה תולדות עמ' תרפד
לז ע"א06 מה אני בחנם אף אתם בחנםלחמי תודה דף א ע"א
לז ע"א06 מה אני בחנם אף אתם בחנםמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' קלו, שב, תע
לז ע"א06 מה אני בחנם אף אתם בחנםעזר מיהודה עמ' יט
לז ע"א06 מה אני בחנם אף אתם בחנםפאר יעקב ח"ד עמ' נה
לז ע"א06 מה אני בחנם אף אתם בחנםפחד יצחק שבועות מאמר יז
לז ע"א06 מה אני בחנם אף אתם בחנםרנת יצחק ישעיה עמ' ריא
לז ע"א06 מה אני בחנם אף אתם בחנםשארית מנחם ח"ד עמ' תעז
לז ע"א06 מה אני בחנם אף אתם בחנםתהלה לדוד (סקאליע) ספר ה עמ' שכט
לז ע"א06 מה אני בחנם אף אתם נמי בחנםאור אברהם על ספר המצוות עמ' סה
לז ע"א06 מה אני בחנם אף אתם נמי בחנםברית שלום (תעח) דף לה ע"ד
לז ע"א06 מה אני בחנם אף אתם נמי בחנםברית שלום (תשסח) עמ' רכו
לז ע"א06 מה אני בחנם אף אתם נמי בחנםהר יראה מאמר כו
לז ע"א06 מה אני בחנם אף אתם נמי בחנםלקוטי מאמרים עמ' 153
לז ע"א06 מה אני בחנם אף אתם נמי בחנםמגן אבות (מהריט"ץ) ח"א עמ' שא
לז ע"א06 מה אני בחנם אף אתם נמי בחנםצפנת פענח (תשסו) עמ' רנד
לז ע"א06 מה אני בחנם אף אתם נמי בחנםשבילי פנחס בראשית ח"ג עמ' רח
לז ע"א06 מה אני בחנם אף אתם נמי בחנםשיחות הרב צבי יהודה דברים עמ' 100
לז ע"א06 מה אני בחנם אף אתם נמי בחנםתהלה לדוד (והרמן) פרק סג פסוק יא הערה יח, פרק קיט פסוק קטז הערה קס, פרק קיט פסוק קסה הערה ער
לז ע"א06 מה אני בחנם אף כשתלמדו וכו' בחנםהמספיק לעובדי ה' (תשסח) עמ' 30
לז ע"א06 מה אני בחנם ובו'באר ראי (רוזן) מועדים סי' יג אות ב
לז ע"א06 מה אני בחנם וכו'צפנת פענח (תשעא) שמות עמ' שפה
לז ע"א06 מה אני בחנם למדתי אף אתם בחנםפני חיים (פלג'י) עמ' רפח ע"א
לז ע"א06 מה אני בחנםאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' שכב
לז ע"א06 מה אני בחנםמערכי לב (שוואב) מועדים ח"ג עמ' רעא
לז ע"א06 מה אני בחנםמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' קלב
לז ע"א06 שכר תלמוד אסור שכר שימור או פיסוק טעמים מותרמקראי קדש (תשנג) עמ' רעו, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קפו
לז ע"א07 ורבי יוחנן אמר שכר פיסוק טעמים וכו'זכור לדוד עמ' לט
לז ע"א07 רב אמר שכר שימור ור' יוחנן אמר שכר פיסוק טעמיםמכשירי מצוה עמ' רז
לז ע"א07 שכר שימורדרכי חושן עמ' רמח [הלכה]
לז ע"א07 שכר שימורויקהל משה (וייס) עמ' רג אות כב והערה י [הלכה]
לז ע"א08 פיסוק טעמיםפרי החג - הקדמה דף א ע"ב
לז ע"א08 פיסוק טעמיםפרפרת משה ח"א עמ' תקכג
לז ע"א1 על תורה שבכתב מותר ליטול שכרחכמת התורה עקב עמ' פז
לז ע"א12 קטן המודר הנאה מאדם אסור ללמוד עמופרורים משלחן גבוה ח"ב שאלה כד
לז ע"א16 אין קורין את התנוקות בתחלה בשבתבתורתו יהגה (תשעב) עמ' קג, קה
לז ע"א16 אין קורין עם התנוקות בתחלה כשבתבתורתו יהגה ח"ב עמ' טו
לז ע"א16 בשבת לא היו לומדין דבר מחודש לתלמידים מה שלא למדו עדיין, אלא שונין מה שלמדוחוסן יהושע מאמר א פ"ג עמ' קפא
לז ע"א16 התינוקות לא קוראין בתחי'אמרי אמת (אמדו) דף נד ע"ד
לז ע"א16 תינוקות לא קורין בתחילה בשבת וכו'דובר שלום (תשסג) - אהל יהושע עמ' מב
לז ע"א16 תינוקות לא קורין בתחילה בשבת וכו'שפתי חיים מועדים ח"ג עמ' תל
לז ע"א16 תינוקות לא קורין בתחלה בשבת וכו'דרשות לכל שבתות השנה והמועדים (ניסנבוים) עמ' 16
לז ע"א16 תינוקות לא קורין בתחלה בשבתבתורתו יהגה ח"א עמ' תקז, תקח
לז ע"א16 תינוקות לא קורין בתחלה בשבתשמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' קיט
לז ע"א16 תינוקות לא קורין בתחלהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' קמג
לז ע"א17 אלא שונין כראשוןהעמק דבר בראשית - קדמת העמק
לז ע"א22 אסור לקבל שכר שבת כי אם בהבלעהלחמי תודה דף לב ע"ב
לז ע"א24 השוכר את הפועל לשמור את הפרה וכו' אין נותנים לו שכר שבתדרשות מהר"ם בריסק - מועדים עמ' שס
לז ע"א ר"ן ד"ה ורבי יוחנןמועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' עד
לז ע"א תוס' ד"ה הבלעהמשנת חיים דברים עמ' שכו
לז ע"ב05 דיפנו אבהתהון דינוקי למצותא דשבתאדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ה עמ' תקלה ד"ה קדושים
לז ע"ב06 דבשבתא אכלין ושתין ויקיר עליהון כו'המאור שבתורה (שפירא) שמות עמ' שלה
לז ע"ב06 משום דבשבתא אכלין ושתין ויקיר עליהון עלמאדרך חיים (תשע) הקדמה הערה 190
לז ע"ב08 שינוי וסת תחלת חולי בני מעייםראשית חכמה (תשמד) - תשובה פרק ז אות לב
לז ע"ב12 פיסוק טעמים דאורייתא הואערוגת הבושם (הראשון) ח"א עמ' 26
לז ע"ב12 קסבר פיסוק טעמים דאורייתא הוא וכו' ויקראו בספר תורת האלהים מפרש ושום שכל ויבינו במקרא וכו'של"ה (תשנז) - שער האותיות אות ק ס"ק ל
לז ע"ב14 מאי דכתיב ויקראותפארת ישראל (מהר"ל, הניג) עמ' קצו
לז ע"ב16 בספר תורת האלקים זה מקרא וכו'יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה לו דף רכו ע"ב; ר"ן סביב הרי"ף מגילה פרק ד דף שעג ע"ג; יפה מראה (שנ) מגילה פרק ד דף רה ע"א; תפארת ישראל (מהר"ל, שנט) פ"ז סה דף נו/ז ע"א
לז ע"ב16 ויקראו בספר וגו' מפורש זה תרגוםחפץ יהונתן הקדמה
לז ע"ב16 ויקראו בספר תורת האלקים וכו'טוב ירושלים הקדמה
לז ע"ב16 ויקראו בספר תורת האלקים זה מקרא מפורש זה התרגוםתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תתרי, תתריב הערה 19, תתרטז, תתרטז הערה 46, תתרכו הערה 62, 64, תתרכז
לז ע"ב16 ויקראו בספר תורת האלקים מפורש וכו' מפורש זה תרגוםבאר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' תקנג
לז ע"ב17 ושום שכל אלו הפסוקיםדבר טוב עמ' שסא
לז ע"ב17 ושום שכל אלו הפסוקיםיפה תאר (תשעח) ח"ג עמ' קפו
לז ע"ב17 מפורש זה תרגוםהמאור הגדול (גר"א) עמ' תצד
לז ע"ב17 מפורש זה תרגוםתפארת ישראל (הרטמן) עמ' רז הערה 55
לז ע"ב17 שום שכל אלו הפסוקיםדברי חנינא - הספדים עמ' עב
לז ע"ב18 ויבינו במקרא אלו פסקי הטעמים ואמרי לה אלו המסורותדרך חיים (תשע) פ"ג הערה 1260-1259
לז ע"ב18 ויבינו במקרא אלו פסקי טעמיםמכמני עוזיאל עמ' פד-פה
לז ע"ב18 ויבינו במקרא וכו' אלו המסורותשמן ראש סוכות ח"א עמ' צט
לז ע"ב18 ויבינו במקרא זה פיסוק טעמיםדרך חיים (תשלה) עמ' שלח
לז ע"ב18 'ויבינו במקרא' זה פיסוק טעמיםהשיר והשבח ח"ב עמ' רנב
לז ע"ב18 ויבינו במקרא זה פיסוק טעמיםזבחי צדק (דיסקין) עמ' שנט
לז ע"ב18 ויבינו במקרא זה פיסוק טעמיםמגדל עוז (תשעח) עמ' תקפו
לז ע"ב18 ויבינו במקרא זה פיסוק טעמיםמשנת חיים במדבר עמ' קפד
לז ע"ב18 ויבינו במקראנפש הרב עמ' ב; דברי הרב עמ' קנב-קנג
לז ע"ב18 זה פיסוק טעמיםמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' קלז
לז ע"ב18 זה פסקי טעמיםטוב טעם בראשית עמ' עב
לז ע"ב18 פסוק הפסוקים הלכה למשה מסינימנות הלוי (תשסב) עמ' שפז
לז ע"ב18 פסוק הפסוקים נמי הלכה למשה מסינימנות הלוי (עוז והדר) ח"ב עמ' שמ
לז ע"ב19 א"ר יצחק מקרא סופריםתפארת ישראל (מהר"ל, הניג) עמ' קצח
לז ע"ב19 המסורהמכמני עוזיאל עמ' יט, עו
לז ע"ב20 מקרא סופרים הלל"מהאיר ממזרח - אבות עמ' ו
לז ע"ב20 מקרא סופרים ועטור סופרים הלכה למ"מויחי ויתן דף יד ע"ג
לז ע"ב20 מקרא סופרים ועטור סופרים וכו'יפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' שמט
לז ע"ב20 מקרא סופרים ועטור סופרים וקריין ולא כתיבן וכו' הלכה למשה מסיני וכו'אוצרות חיים - פרד"ס התורה עמ' עא
לז ע"ב20 מקרא סופרים ועיטור סופרים וכו' הלכה למשה מסיני וכו'ערוגת הבושם (ארקיוואלטי, שסב) פרק כו/ז דף צא ע"ב; תפארת ישראל (מהר"ל, שנט) פ' סו דף נז ע"ד; תחלת חכמה (חאגיז, תז) דף מד
לז ע"ב20 מקרא סופרים עטור סופרים קריין ולא כתיבן כתיבן ולא קרייןתפארת ישראל (הרטמן) עמ' א, תתרכב, תתרכד, תתרכה, תתרכו הערה 62, 71, תתרכז, תתרכז הערה 77, תתרל הערה 99
לז ע"ב20 קריין וכתיבין הל"מ, מסורותדורש לציון (בריל) עמ' 4-7
לז ע"ב20 קריין ולא כתיבין כתיבין ולא קריין הלכה למשה מסינידרשות שמן רוקח עמ' רלו
לז ע"ב20 קריין ולא כתיבין כתיבין ולא קריין הלכה למשה מסינימשיב נפש (גינצלר, תשסה) עמ' תצא
לז ע"ב20 קריין ולא כתיבן וכו'מכמני עוזיאל עמ' ס
לז ע"ב20 קריין ולא כתיבן וכתיבן ולא קריין הלכה למשה מסינייבין שמועה (לעוו) עמ' רלז
לז ע"ב20 קריין ולא כתיבן כתיבן ולא קריין הללמ"מאור אברהם - רות עמ' קעח, רכח, רכט
לז ע"ב20 קריין ולא כתיבן כתיבן ולא קריין הלמ"מדבר טוב עמ' קטו
לז ע"ב22 מקרא סופריםגור אריה בראשית פמ"ז הערה 73 {ניקוד המקרא הוא הלכה למשה מסיני}
לז ע"ב22 מקרא סופריםדורש לציון (בריל) עמ' 9
לז ע"ב22 מקרא סופריםמכמני עוזיאל עמ' עה-פ
לז ע"ב22 עיטור סופרים אחר תעבורו אחר תלך אחר תאסף קדמו שרים אחר נוגניםשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' תקלב
לז ע"ב22 עיטור סופרים הוא זהחכמת התורה וירא עמ' קכג, קכט
לז ע"ב22 עיטור סופרים וקריין ולא כתיבן וכו', עיטור סופרים אחר תעבורו וכו', ור"ן ורא"שאמרות ה' השלם ח"ג עמ' קצו, ח"ה עמ' קט-קי
לז ע"ב22 עיטור סופריםחכמת התורה בא עמ' נב
לז ע"ב22 עיטור סופריםחכמת התורה בשלח עמ' שנה
לז ע"ב22 עיטור סופריםמכמני עוזיאל עמ' פא
לז ע"ב22 עיטור סופריםמנחת קנאות עמ' רלד
לז ע"ב22 עיטור סופרים וכו' אחר תעבורולדעת חכמה ומוסר ח"א עמ' ע
לז ע"ב22 תיקון סופריםמכמני עוזיאל עמ' פח
לז ע"ב24 קדמו שרים אחר נוגנים וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"ג עמ' 136, 119
לז ע"ב26 איש דכאשר ישאלנתיב מצותיך (תשסח) עמ' נז
לז ע"ב28 אשר תאמרי אליאמה של מלכות עמ' 68
לז ע"ב28 תרי אל"י דרות קריין ולא כתיבןכנפי יונה (תשנח) ח"ד סי' כו
לז ע"ב ר"ן ד"ה מקרא סופרים ארץ ארץ - שכשיש בו אתנחתא נקרא ארץ בקמץחמשה מאמרות (תשסט) - נוסח התפלה אות יא ד"ה משיב הרוח
לז ע"ב ר"ן - המודר הנאה מחבירו משמע גם אשהולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' קסה
לז ע"ב חי' הר"ן ד"ה דיקיר להו עלמאצפיחית בדבש סי' כג דף נב ע"ב
לז ע"ב מיוחס לרש"י - שהוי מקרא מסורסחכמת התורה תולדות עמ' תנו
לח ע"א06 אלא מפסולתן של לוחותמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' קלב
לח ע"א06 העשיר משה וכו' מפסולתן של לוחותלקוטי שיחות חל"ד עמ' 54
לח ע"א06 העשיר משה מפסולת לוחותכור לזהב ח"ב
לח ע"א06 העשיר משה מפסולתן של לוחותפירוש המכבי שמות עמ' רכח
לח ע"א06 העשיר משה מפסולתן של לוחותשמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' שכב
לח ע"א06 משה התעשר מפסולת הלוחותהאיר ממזרח משלי עמ' קמט {המחצב היה באוהל שנטה מחוץ למחנה ששם ענה לשואלים, ונמצא שהתעשר מהתורה כמש"כ במדרש תנחומא כי תשא אות כט}
לח ע"א06 לא העשיר אלא מפסולתן של לוחותבאר מים חיים (תשנט) ח"א עמ' שט
לח ע"א06 לא העשיר משה אלא מפסולתן וכו'משנת חיים במדבר עמ' תט
לח ע"א06 לא העשיר משה אלא מפסולתן של לוחות וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ה עמ' נח
לח ע"א06 לא העשיר משה אלא מפסולתן של לוחות וכו'דברי יואל מועדים ח"ב סוכות דף קו ע"א
לח ע"א06 לא העשיר משה אלא מפסולתן של לוחות וכו'לחמי תודה דף יג ע"א, קלב ע"א
לח ע"א06 לא העשיר משה אלא מפסולתן של לוחות וכו'לקוטי שיחות חי"ט עמ' 106
לח ע"א06 לא העשיר משה אלא מפסולתן של לוחות וכו'תורת משה (אלשיך, שסא) פרשת תשא דף קנב ע"ב/ד, ופרשת עקב דף רעה ע"ב; פי' רבינו בחיי (רנב) פרשת ואתחנן דף רמ ע"א; ילקוט שמעוני (שכו) פרשת תשא דף קט ע"ד; עין יעקב (שפב) ירושלמי שקלים דף קפ ע"ד; יפה מראה (שנ) ירושלמי שקלים דף קמ ע"א; שפתי כהן (הכהן, שסה) פרשת תשא דף קמא ע"ב
לח ע"א06 לא העשיר משה אלא מפסולתן של לוחות שנא' פסל לך שני לוחות אבנים כראשונים פסולתן שלך יהאבאר מים חיים (אונגר) עמ' 116
לח ע"א06 לא העשיר משה אלא מפסולתן של לוחות שנאמר פסל לך פסולתן שלך יהאבינת ישראל (תשסו) דף לב ע"א, עו ע"א, פה ע"א
לח ע"א06 לא העשיר משה אלא מפסולתן של לוחות שנאמר פסל לך שני לוחות אבנים כראשונים פסולתן שלך יהאחמשה מאמרות (תשסט) - סמוכים לעד - ב"ק א, ב"ק-ב"מ ג
לח ע"א06 לא העשיר משה אלא מפסולתן של לוחותאוצרות חיים - אישים ח"ה עמ' קפג
לח ע"א06 לא העשיר משה אלא מפסולתן של לוחותאור התורה (צמח צדק) בראשית עמ' 122, שמות עמ' א'רטז
לח ע"א06 לא העשיר משה אלא מפסולתן של לוחותאור התורה (תאומים, תשנט) עמ' תשטו
לח ע"א06 לא העשיר משה אלא מפסולתן של לוחותאפיקי ים עמ' רמו, ת
לח ע"א06 לא העשיר משה אלא מפסולתן של לוחותבית יצחק (ויינברגר) עמ' נג
לח ע"א06 לא העשיר משה אלא מפסולתן של לוחותגנזי ישראל (תשעד) על התורה עמ' שטז, תרעח, מועדים עמ' פח
לח ע"א06 לא העשיר משה אלא מפסולתן של לוחותדברי יואל פ' בא דף שו ע"א, פ' כי תשא דף שמב ע"א
לח ע"א06 לא העשיר משה אלא מפסולתן של לוחותדברי יואל פ' בראשית דף כח ע"א, פ' ויצא דף מח ע"ב, פ' מקץ דף שסד ע"ב
לח ע"א06 לא העשיר משה אלא מפסולתן של לוחותדברי יואל פ' נשא דף קנד ע"ב
לח ע"א06 לא העשיר משה אלא מפסולתן של לוחותדרך חיים (תשלה) עמ' קמ
לח ע"א06 לא העשיר משה אלא מפסולתן של לוחותדרכי ציון עמ' קיא
לח ע"א06 לא העשיר משה אלא מפסולתן של לוחותזרע שמשון (תקלח) תשא
לח ע"א06 לא העשיר משה אלא מפסולתן של לוחותזרע שמשון (תשסג) תשא אות נט
לח ע"א06 לא העשיר משה אלא מפסולתן של לוחותילקוט דברי חכמים במדבר סי' עג
לח ע"א06 לא העשיר משה אלא מפסולתן של לוחותלקוטי מאמרים עמ' 171
לח ע"א06 לא העשיר משה אלא מפסולתן של לוחותמדרש שמעוני עמ' רכו
לח ע"א06 לא העשיר משה אלא מפסולתן של לוחותנועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף נג ע"ד, פה ע"ג
לח ע"א06 לא העשיר משה אלא מפסולתן של לוחותערוגת הבושם (תשעא) שמות עמ' תא, ויקרא-במדבר עמ' ריא, דברים עמ' צה
לח ע"א06 לא העשיר משה אלא מפסולתן של לוחותפרי צדיק סוכות אות כג
לח ע"א06 לא העשיר משה אלא מפסולתן של לוחותשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' כה
לח ע"א06 לא העשיר משה אלא מפסולתן של לוחותתורת העולה (תשעה) עמ' קעו
לח ע"א06 לא העשיר משה אלא מפסולתן של לוחותתורת יחיאל בראשית עמ' רנט
לח ע"א06 לא העשיר משה אלא מפסולתן של לוחותתפארת צבי במדבר עמ' שלח
לח ע"א06 לא נתעשר משה אלא מפסולת הלוחותיריעות שלמה (אוזאן) פ' כי תשא דף מו ע"ג
לח ע"א06 לא נתעשר משה אלא מפסולתן של לוחותדרשות מהרי"ץ למועדים עמ' קעו
לח ע"א06 מהיכן נתעשר משה מפסולת של לוחותויגד יעקב עמ' קכב
לח ע"א06 מהפסולת נתעשר משהחקל יצחק (תשסג) עמ' רל
לח ע"א06 מכאן נתעשר משהדברי יחזקאל שרגא תליתאה עמ' שסב
לח ע"א06 מפסולת של לוחות העשיר משהאורות ונתיבות ח"ג שער ח פרק ז אות ל
לח ע"א06 מפסולת של לוחות התעשר משהמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ב עמ' יט, שח
לח ע"א06 מפסולת של לוחות נתעשר משהרב שלום (אדלר) עמ' שט
לח ע"א06 מפסולתן של לוחות העשיר משהתולדות יעקב (מטלון, שנז) דף ד ע"ד
לח ע"א06 מפסולתן של לוחות העשיר משה דכתיב פסל לך שתהא הפסולת שלךבאר יוסף (תשמא) ח"א עמ' קנה
לח ע"א06 מפסולתן של לוחות העשיר משהאבני גזית עמ' 58
לח ע"א06 מפסולתן של לוחות העשיר משהאמרי נועם (מועדים) סי' עא לפסח, סי' ה ליום ב דפסח
לח ע"א06 מפסולתן של לוחות העשיר משהברכת שלום "שמעתי" מאמר רכח
לח ע"א06 מפסולתן של לוחות העשיר משהילקוט דברי חכמים שמות סי' תטו, תטז
לח ע"א06 מפסולתן של לוחות העשיר משהעטרת ישועה (תשסד) אות א, ג, ה לשבת חוהמ"פ, אות עד לשבועות
לח ע"א06 משה היה עשירמדבר יהודה (תשסב) עמ' שמז
לח ע"א06 משה העשיר מפסולת הלוחותדרך חיים (תשע) פ"א הערה 1016-1015, פ"ד הערה 655
לח ע"א06 משה העשיר מפסולת הלוחותהתורה והעולם ח"ג עמ' רו
לח ע"א06 משה העשיר מפסולת הלוחותקרבן מנחה (תשעד) עמ' רנב
לח ע"א06 משה העשיר מפסולתן של לוחותפרפרת אליעזר פרשת פנחס פרק כז פסוק טז
לח ע"א06 משה התעשר מפסולת הלוחותכרם יהושע (ולרשטיין) דף יח ע"ג
לח ע"א06 משה ופסולתן של הלוחותאמרי מאיר (מאירי) דברים פכ"ח פסוק י מס' 1
לח ע"א06 משה נתעשר מפסולת הלוחותמשנת יוסף על התורה ח"ב עמ' קעח
לח ע"א06 משה נתעשר מפסולתן של לוחותאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' תא
לח ע"א06 משה רבינו העשיר מפסולתן של לוחותאור חדש (הרטמן) פ"א אות 454
לח ע"א06 משה נתעשר מפסולתן של לוחותערבי נחל (תשסד) עמ' ריא
לח ע"א06 משם נתעשר משהרבנו בחיי עה"ת ח"ג עמ' רסט
לח ע"א06 נתעשר משה מפסולת של לוחותרב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' קז
לח ע"א06 נתעשר משהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' תשמט-תשנ
לח ע"א06 פסולת הלוחות משה העשיר מזהצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' שפה
לח ע"א07 פסל לך הפסולת יהא שלךמטר השמים (תשנ) דברים עמ' סא
לח ע"א07 פסל לך הפסולת יהא שלךקשוטי כלה (גרינפלד) ח"ה סי' שיט
לח ע"א07 פסל לך הפסולת יהי' שלךכתבי מא"ה עמ' צא, קסז
לח ע"א07 פסל לך הפסולת יהי' שלךשפת אמת (ברעזאן, תשסח) עמ' רלט
לח ע"א07 פסל לך הפסולת יהיה שלךבמסילה נעלה עמ' רה
לח ע"א07 פסל לך הפסולת יהיה שלךטל חיים (פרידלנדר) עמ' קמז
לח ע"א07 פסל לך הפסולת יהיה שלךנחמד ונעים (תשסח) לקוטי ש"ס אות לב
לח ע"א07 פסל לך הפסולת שלך מכאן נתעשר משהשפת אמת (ברעזאן, תשסח) עמ' שמד
לח ע"א07 פסל לך הפסולת שלךבי חייא ח"א עמ' רצא
לח ע"א07 פסל לך הפסולת שלךבישורון מלך ח"א עמ' רצד
לח ע"א07 פסל לך הפסולת שלךחכמת התורה עקב עמ' קפא, שנו
לח ע"א07 פסל לך הפסולת שלךמהר"ם שיק דברים עמ' סב
לח ע"א07 פסל לך הפסולת שלךמפי ספרים וסופרים - פניני חסידות שמות ז
לח ע"א07 פסל לך הפסולת תהיה שלך ומשם נתעשר משהמפי ספרים וסופרים (תשעב) אבות ח"ב עמ' של
לח ע"א07 פסל לך וכו' פסולתן שלך יהאלקוטי שיחות חל"ד עמ' 52
לח ע"א07 פסל לך לא העשיר משה אלא מפסולתן של לוחותמאורי אור (אתרוג) מלואים אות ח
לח ע"א07 פסל לך מכאן נתעשר משהפאר יעקב ח"ד עמ' קב
לח ע"א07 פסל לך משלך פסולתן שלך תהאמאורות האריז"ל עמ' קנח אות ו
לח ע"א07 פסל לך פסולתן יהא לךאור הצבי עמ' 217
לח ע"א07 פסל לך פסולתן שלך יהאאש דת (אסאד) עמ' עדר
לח ע"א07 פסל לך פסולתן שלך יהאדברי יואל פ' ויקרא דף פה ע"ב, פ' תזריע דף רעג ע"א
לח ע"א07 פסל לך פסולתן שלך יהאהדרש והעיון שמות מאמר רע
לח ע"א07 פסל לך פסולתן שלך יהאפני מנחם פרה עמ' רכא, שידוכין עמ' סו
לח ע"א07 פסל לך פסולתן שלך יהאשיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 322 ,275
לח ע"א07 פסל לך פסולתן שלךאפסי ארץ (תשנט) עמ' תצח, תקמה, תרעט
לח ע"א07 פסל לך פסולתן שלךשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' עח
לח ע"א07 פסל לך שני לוחות וגו' הפסולת שלך ומשם נתעשר משה רבינודברי יואל מועדים ח"ט עמ' לו
לח ע"א08 הפסולת יהא שלךאמונת עתיך (וולפסון) ח"ג עמ' כו
לח ע"א08 הפסולת יהיה שלך ומשם נתעשר משהצמח צדיק (תשסז) עמ' רלד
לח ע"א08 הפסולת יהיה שלךסדורו של שבת דף קמ ע"ד
לח ע"א08 הפסולת שלךחכמת התורה במדבר עמ' רסט
לח ע"א08 הפסולת שלךחכמת התורה כי תשא עמ' תל, תמב, תמה
לח ע"א08 הפסולת שלךטוב טעם דברים עמ' כג
לח ע"א08 פסולת שלך יהאאשל חיים ח"א עמ' טז
לח ע"א08 פסולתן שלך ורא"שעיוני רש"י שמות ח"ב עמ' תכה
לח ע"א08 פסולתן שלך יהא ומשם נתעשר משהעטרת יהושע דברים עמ' י
לח ע"א08 פסולתן שלך יהא ומשם נתעשר משהעטרת יהושע שמות עמ' נ
לח ע"א08 פסולתן שלך יהא כו' אף כתבן שלךתורת מנחם חלק מ עמ' 283
לח ע"א08 פסולתן שלך יהאהדרש והעיון דברים מאמר עב
לח ע"א08 פסולתן שלך יהאעטרת יהושע בראשית עמ' קעו
לח ע"א08 פסולתן שלךחכמת התורה תצוה עמ' יג
לח ע"א08 פסולתן שלךמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' שו
לח ע"א09 אמר רבי יוסי בר' חנינא לאשערי שיש יהושע ח"א עמ' יד
לח ע"א09 בתחילה לא ניתנה התורה אלא למשה וכו'ברך יצחק (ברכה) דרוש לפרשת האזינו
לח ע"א09 בתחילה לא ניתנה תורה אלא למשה ולזרעונשמת חיים (אבולעפיא) דף סט
לח ע"א09 בתחילה לא ניתנה תורה אלא למשה ולזרעוחיים וחסד סי' תפח
לח ע"א09 בתחילה לא ניתנה תורה אלא למשה ונהג בה טובת עין ונתנה לישראלדרשות מהרא"ל (תשנט) סי' כו אות ח
לח ע"א09 בתחילה לא ניתנה תורהדרש אברהם (אשכנזי) ח"ב דף טז ע"ב, יז ע"ג
לח ע"א09 בתחילה לא ניתנה תורהתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"ב עמ' פז
לח ע"א09 בתחילה לא נתנה תורהמראה הגדול ח"א דף קמט ע"ב וע"ד, קנו ע"א
לח ע"א09 בתחילה נתן הקב"ה למשה ומשה נהג בה עין יפה וכו'מרפא לשון עמ' פד
לח ע"א09 בתחלה לא ניתנה אלא למשה ולזרעושמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' רמד, שצב, תז
לח ע"א09 בתחלה לא ניתנה תורה אלא למשה ולזרעו וכו'בית נאמן (ביגה, שפא) דרוש ד לתורה דף יג ע"ב; יפה תאר (תיז) על שמות רבה פרשה מו/ז דף רכה ע"ג; יפה מראה (שנ) ר"ה פרק א דף קסב ע"א; תפארת ישראל (מהר"ל, שנט) פ"ג דף מה ע"ב
לח ע"א09 בתחלה לא ניתנה תורה אלא למשה ולזרעושמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' קפח
לח ע"א09 בתחלה לא נתנה תורה אלא למשה ולזרעו שנא' כתב לךבית נאמן (ביגה, שפא) ח"א דרוש ד דף יג
לח ע"א09 בתחלה לא נתנה תורה אלא למשה ולזרעוס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' קמו
לח ע"א09 המצות ניתנו למשה לבדוגור אריה שמות פכ"א הערה 13 עמ' קכא {בשם מזרחי שמות פכ"א פסוק א, שעשרת הדברות ופרשת משפטים נאמרו לכל ישראל}
לח ע"א09 תורה ניתנה למשה בלבד וכו' פלפולאמגיד דבריו ליעקב (מביאלה, תשסד) עמ' קלד {לפי זה מי שיותר מחודד קרוב יותר למשה ובית שמאי היו מחודדים יותר ובכל זאת הלכה בבית הלל כי היו קרובים יותר למשה מצד הענווה}
לח ע"א09 התורה לא ניתנה אלא למשהמשמרת איתמר (תשסז) עמ' ער, תפו
לח ע"א09 התורה ניתנה למשה במתנה והוא נתנה לישראללחמי תודה דף כה ע"ב
לח ע"א09 התורה ניתנה למשה והוא נהג בה טובת עין ונתנה לישראלבהיֹת הבֹקר עמ' קעו
לח ע"א09 התורה ניתנה למשה ולזרעו ונהג בה טובת עין ונתנה לישראלתפארת צבי שמות עמ' תקצ
לח ע"א09 התורה ניתנה למשה ורק הוא נהג בה טובת עיןמכתב מאליהו ח"א עמ' 223
לח ע"א09 התורה ניתנה למשה רבינו ומשה נהג בה טובת עין ונתנה לישראלמחשבת מוסר ח"ג עמ' ש
לח ע"א09 התורה ניתנה רק למשה ולזרעו והוא נהג טובת עין ונתנה לישראליד דוד (אופנהיים) עמ' קלט {י"א שניתנה מעיקרא לכל ישראל}
לח ע"א09 התורה ניתנה רק למשה ולזרעודרך חיים (תשע) פ"ו הערה 898 {להו"א}
לח ע"א09 התורה נתנה למשה ונהג טובת עין ונתנה לישראלדברי איש דף ח ע"ב
לח ע"א09 לא ניתן תורה אלא למשה ולזרעומשך חכמה שמות פ' לד פס' כז-כח, ויקרא פ' י פס' י-יא
לח ע"א09 לא ניתנה התורה אלא למשה וכו' ומשה נהג בה טובת עין ונתנה לישראלדרשות שמן רוקח עמ' רלג, רפא
לח ע"א09 לא ניתנה התורה אלא למשה ולזרעודרשות מהר"ם שיק עמ' עג
לח ע"א09 לא ניתנה התורה אלא למשה ולזרעומזל שעה דרשות דף קנז ע"ד
לח ע"א09 לא ניתנה התורהיטב לב (חזן) דף כז ע"ב
לח ע"א09 לא ניתנה תורה אלא למשהאמר יצחק דף ט ע"א
לח ע"א09 לא ניתנה תורה אלא למשהחכמת התורה בהעלותך עמ' תלט
לח ע"א09 לא ניתנה תורה אלא למשהיערי עם דבשי ח"ב עמ' מו
לח ע"א09 לא ניתנה תורה אלא למשה והוא נהג בה טובת עיןשכר שכיר דברים שיחה ד אות א,ג
לח ע"א09 לא ניתנה תורה אלא למשה וזרעו וכו' נהג בו טובת עיןמאמר אסתר דרוש ח
לח ע"א09 לא ניתנה תורה אלא למשה וזרעודברי חנינא - ת"ת עמ' קנה
לח ע"א09 לא ניתנה תורה אלא למשה וזרעודרכי איש דף לא ע"א {כיון ד"ס ולזרעך איך יכול כ"י לפרט לזרע משה}
לח ע"א09 לא ניתנה תורה אלא למשה וזרעוישמח משה (גאלופוליטי) דף מז ע"ד
לח ע"א09 לא ניתנה תורה אלא למשה וזרעורנת יעקב עמ' שנב
לח ע"א09 לא ניתנה תורה אלא למשה וכו' ומשה נהג בה טובת עין וכו' פלפולא בעלמאשיחות ר' ראובן עמ' קפה, קפו
לח ע"א09 לא ניתנה תורה אלא למשה וכו' ומשה נהג בה טובת עין ונתנה לישראלבית ישראל (טויסיג) תנינא ח"ב עמ' עז
לח ע"א09 לא ניתנה תורה אלא למשה וכו' ונתנה לישראלדרשות חתם סופר (תרפט) ח"א דף קמ ע"ג
לח ע"א09 לא ניתנה תורה אלא למשה וכו' ורא"שברית שלום (תעח) דף סב ע"א
לח ע"א09 לא ניתנה תורה אלא למשה וכו' ורא"שברית שלום (תשסח) עמ' שצו
לח ע"א09 לא ניתנה תורה אלא למשה וכו' כתבן שלך וכו' פילפולא בעלמאלקוטי שיחות חי"ט עמ' 114, חכ"ה עמ' 325
לח ע"א09 לא ניתנה תורה אלא למשה וכו'ברכת כהן (דויטש, תשמט) - מגילת ספר עמ' סז, קלו
לח ע"א09 לא ניתנה תורה אלא למשה וכו'שיחות מוסר (תשסב) עמ' קעג
לח ע"א09 לא ניתנה תורה אלא למשה ולזרעו וכו' אלא פילפולא בעלמאבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' נד
לח ע"א09 לא ניתנה תורה אלא למשה ולזרעו וכו' אלא פלפולא בעלמאאורות ונתיבות ח"ג שער ח פרק ו אות לג
לח ע"א09 לא ניתנה תורה אלא למשה ולזרעו וכו' אלא פלפולא בעלמאחי' אגדות מהר"ם שיק אבות פ"א מ"א עמ' ו
לח ע"א09 לא ניתנה תורה אלא למשה ולזרעו וכו' ומשה נהג בה טובת עין ונתנה לישראלשפתי חיים - מידות ועבודת ה' ח"ב עמ' שפה
לח ע"א09 לא ניתנה תורה אלא למשה ולזרעו וכו' ומשה נהג בה טובת עין ונתנה לישראלשבילי פנחס עמ' קצד
לח ע"א09 לא ניתנה תורה אלא למשה ולזרעו וכו' ומשה נהג בה טובת עין ונתנה לישראלשל"ה (תשנז) פרשת זאת הברכה אות ה
לח ע"א09 לא ניתנה תורה אלא למשה ולזרעו וכו' ומשה נהג בה טובת עין ונתנה לישראלמחשבת מוסר ח"א עמ' רמד
לח ע"א09 לא ניתנה תורה אלא למשה ולזרעו וכו' טובת עין ונתנה לישראלאפיקי יהודה (תשנט) עמ' שיד
לח ע"א09 לא ניתנה תורה אלא למשה ולזרעו וכו' משה נהג בה טובת עין וכו'דרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' עד
לח ע"א09 לא ניתנה תורה אלא למשה ולזרעו וכו' משה נהג בה טובת עין ונתנה לישראלפני מנחם כי תשא עמ' ריג, חוקת עמ' קל, בלק עמ' קנה, מטות-מסעי עמ' רי, דברים עמ' ו, שמ"ע עמ' רנד, רנה, נישואין ושבע ברכות עמ' קמה
לח ע"א09 לא ניתנה תורה אלא למשה ולזרעו וכו' משה נהג בה טובת עין ונתנה לישראלדרך חיים (תשע) פ"ה הערה 1937
לח ע"א09 לא ניתנה תורה אלא למשה ולזרעו וכו' משה נהג בה טובת עין ונתנה לישראל וכו' אלא פילפולא בעלמאשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' רנח
לח ע"א09 לא ניתנה תורה אלא למשה ולזרעו וכו' משה נהג בה טובת עין ונתנה לישראל וכו' ורא"ששבילי פנחס (תשעח) עמ' שח, שט
לח ע"א09 לא ניתנה תורה אלא למשה ולזרעו וכו' משה נהג בה טובת עין ונתנה לישראל, ועליו הכתוב אומר טוב עין הוא יבורך וגו'של"ה (תשנז) - מס' שבועות אות קפט
לח ע"א09 לא ניתנה תורה אלא למשה ולזרעו וכו' משה נהג טובת עין ונתנה לישראל וכו', אלא פילפולא בעלמאמאמר אסתר (תשסב) עמ' צז
לח ע"א09 לא ניתנה תורה אלא למשה ולזרעו וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ה עמ' קמז
לח ע"א09 לא ניתנה תורה אלא למשה ולזרעו וכו'דברי יואל פ' ויקרא דף לה ע"א
לח ע"א09 לא ניתנה תורה אלא למשה ולזרעו וכו'יבין שמועה (לעוו) עמ' רפ
לח ע"א09 לא ניתנה תורה אלא למשה ולזרעו וכו'צלח רכב עמ' שכא
לח ע"א09 לא ניתנה תורה אלא למשה ולזרעו ומשה נהג בה טובת עין ונתנה לישראלשם דרך - כתר תורה עמ' קכח, ריב
לח ע"א09 לא ניתנה תורה אלא למשה ולזרעו ומשה נהג בה טובת עין ונתנה לישראלשפת אמת (הלוי) משלי פרק לא פסוק ל
לח ע"א09 לא ניתנה תורה אלא למשה ולזרעו ומשה נהג בה טובת עין ונתנה לישראל, ועליו הכתוב אומר טוב עין הוא יבורךדעת תורה שמות עמ' רצו, ויקרא עמ' קפב
לח ע"א09 לא ניתנה תורה אלא למשה ולזרעו ונהג בה טובת עין ונתנה לישראלטוב דעת עמ' קיב
לח ע"א09 לא ניתנה תורה אלא למשה ולזרעו ונהג טובת עין ונתנה לישראל וכו' פילפולהמשנת יוסף - אגדות ח"ב עמ' לא {ענין משה שפיר קאמרת; ביאור גמ' (בכורות נז:) פ"א נפל ארז ועברו י"ו קרנות על חודו; רמז לתלמיד שצריך רב שילמדו יסודות שורשי ההבנה}
לח ע"א09 לא ניתנה תורה אלא למשה ולזרעו משה נהג בה טובת עין ונתנה לישראלפאר יעקב ח"ב עמ' תשעט, תשפא, תתלג, ח"ג עמ' לג
לח ע"א09 לא ניתנה תורה אלא למשה ולזרעו שנאמר כתוב לך פסול לך ובו' ומשה נהג בה טובת עין ועליו נאמר טוב עין הוא יבורךהערות אברהם יעקב יצחקי שמות עמ' צח, קז
לח ע"א09 לא ניתנה תורה אלא למשה ולזרעואבני אש (אויש) מועדים עמ' נח
לח ע"א09 לא ניתנה תורה אלא למשה ולזרעובתורתו יהגה ח"א עמ' 38-39
לח ע"א09 לא ניתנה תורה אלא למשה ולזרעוגור אריה במדבר פ"ג הערה 4
לח ע"א09 לא ניתנה תורה אלא למשה ולזרעוהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' קפז
לח ע"א09 לא ניתנה תורה אלא למשה ולזרעוהעמק דבר דברים פ"א פסוק ג, פ"לא פסוק יט, פ"לב פסוק מז
לח ע"א09 לא ניתנה תורה אלא למשה ולזרעוהעמק דבר שמות פ"כז פסוק כ, הרחב דבר פ"לד פסוק כז
לח ע"א09 לא ניתנה תורה אלא למשה ולזרעוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' תלב
לח ע"א09 לא ניתנה תורה אלא למשה ולזרעוויואל משה מאמר א סי' קסה עמ' קנט
לח ע"א09 לא ניתנה תורה אלא למשה ולזרעומכתב מאליהו ח"א עמ' 223, ח"ג עמ' 53
לח ע"א09 לא ניתנה תורה אלא למשה ולזרעונחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' כא אות א
לח ע"א09 לא ניתנה תורה אלא למשה ולזרעופרפרת משה ח"א עמ' תקעג
לח ע"א09 לא ניתנה תורה אלא למשה ולזרעורב שלום (אדלר) עמ' רחצ
לח ע"א09 לא ניתנה תורה אלא למשה ולזרעורנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' שמז
לח ע"א09 לא ניתנה תורה אלא למשה ולזרעושם דרך ויקרא עמ' שטז
לח ע"א09 לא ניתנה תורה אלא למשה ולזרעושמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' קכ, קסד
לח ע"א09 לא ניתנה תורה אלא למשה ולזרעו, ורא"ש ד"ה למעןמצווה ועושה ח"א עמ' תקעו
לח ע"א09 לא ניתנה תורה אלא למשה ונהג בה טובת עיןקובץ שיחות (וכטפויגל, תשעה) עמ' שמט
לח ע"א09 לא ניתנה תורה אלא למשה כו' פילפולא בעלמאפנינים על התורה ומועדים עמ' קסב
לח ע"א09 לא ניתנה תורה אלא למשהאמרי יהודה (דרעי, תשעב) מאמרים עמ' ס
לח ע"א09 לא ניתנה תורה אלא למשההעמק דבר ויקרא פ"א פסוק ב
לח ע"א09 לא ניתנה תורה אלא למשהזאת ליעקב דברים עמ' ז
לח ע"א09 לא ניתנה תורה אלא למשהקול יהודה (ישראל) דף נב ע"ב, קה ע"ב, קיא ע"ב
לח ע"א09 לא ניתנה תורה אלא למשהשמחה לאיש (שונשול) דף טו ע"ד
לח ע"א09 לא ניתנה תורה כו'דרכי הים דף ב ע"ב, ה ע"א
לח ע"א09 לא ניתנה תורהדרכי איש דף ל ע"ד, נג ע"ד
לח ע"א09 לא נתנה התורה אלא למשה וזרעוחכמת התורה שופטים עמ' קיב
לח ע"א09 לא נתנה התורה אלא למשה רבנוחכמת התורה דברים עמ' ח, שפ
לח ע"א09 לא נתנה תורה אלא למשה וזרעואהל יעקב (תשעא) ח"ב עמ' קפז
לח ע"א09 לא נתנה תורה אלא למשה וכו' אלא פלפולא בעלמאשני אליהו דף י ע"א-ע"ב
לח ע"א09 לא נתנה תורה אלא למשה וכו'כח מעשיו הגיד לעמו ח"א דף נו ע"א
לח ע"א09 לא נתנה תורה אלא למשה ולזרעו וכו'דרשות שבט הלוי ח"א עמ' קנא, קצה
לח ע"א09 לא נתנה תורה אלא למשה ולזרעומשנת רבי אהרן - מאמרים (תשמב) ח"א עמ' לו
לח ע"א09 לא נתנה תורה אלא למשה ולזרעומשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"א עמ' לח
לח ע"א09 לא נתנה תורה אלא למשה ולזרעותושע יאודה דף פג ע"ד
לח ע"א09 לא נתנה תורה אלא למשה כו'יד שלמה (עזרא) דף מח ע"ב
לח ע"א09 לא נתנה תורה אלא למשה רבנו בלבדשרגי טובא דרוש ג
לח ע"א09 לא נתנה תורה אלא למשהכנסת מרדכי מועדים ח"א עמ' צא
לח ע"א09 לא נתנה תורה וכו' פלפולא בעלמא וכו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' רנב, רסא, שי
לח ע"א09 משה קבל תורה ונהג בה טובת עין ונתנה לישראלפרדס מרדכי עמ' תרסט
לח ע"א09 משה קיבל התורה מסיני ונהג בה טובת עין ונתנה לישראלצפנת פענח (תשסו) עמ' רו
לח ע"א09 משה קיבל חלק הפלפול שבתורה ומסרו לישראלשבילי פנחס (תשעט) עמ' צג
לח ע"א09 משה קיבלה מסיני ונהג טובת עין שנתנה לישראלצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' שה
לח ע"א09 מתחילה לא ניתנה התורה אלא למשה ולזרעו שנאמר כתב לך פסל לך מה פסלתן שלך וכו'זרע שמשון (תשסג) תשא אות נח
לח ע"א09 מתחילה לא ניתנה תורה אלא למשה ולזרעוחלק יעקב (קנטור) דרוש כד
לח ע"א09 מתחילה לא ניתנה תורה אלא למשה רבינו והוא נהג בישראל טובת עיןאור הצבי עמ' 170
לח ע"א09 מתחילה ניתנה הפלפול למשה והוא נהג בו טובת עין ונתנה לישראלערוגת הבושם (תשעא) שמות עמ' תא
לח ע"א09 מתחילה ניתנה התורה למשה ולזרעו וכו'אור הצבי עמ' 239
לח ע"א09 מתחלה לא ניתנה התורה אלא למשה ולזרעו שנאמר כתב לך פסל לך מה פסלתן שלך וכו'זרע שמשון (תקלח) תשא
לח ע"א09 מתחלה לא ניתנה תורה אלא למשה לבדו והוא נהג בה טובת עין ונתנה לישראלאפסי ארץ (תשנט) עמ' תמ, תתיט
לח ע"א09 מתחלה לא ניתנה תורהתפארת ישראל (מהר"ל, הניג) עמ' קנד
לח ע"א09 מתחלה לא נתנה תורה אלא למשה ומשה נהג בה טובת עין ונתנה לישראלתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תשפב
לח ע"א09 ניתנה למשה ולזרעואשל אברהם (שפירא) עמ' תשכג-תשכד
לח ע"א09 נתנה תורה אלא למשה וכו' פילפולא כו'משנת חיים במדבר עמ' קפג
לח ע"א09 נתנה תורה למשה ולזרעוכור לזהב ח"ב
לח ע"א09 נתנה תורה למשה ולזרעופרפרת הפרשה פרשת משפטים פרק כא פסוק א
לח ע"א09 תורה למשה ניתנה והוא בעינו הטובה נתנה לנוגנא דפלפלי עמ' תמב, תמד
לח ע"א09 תורה ניתנה למשה והוא נהג בה טובת עיןחכמת התורה תרומה עמ' שמז, שנג
לח ע"א09 תחילה לא נתנה תורה אלא למשהדרשות שמואל עמ' קלב
לח ע"א10 השכינה שורה על גבור וכו'פרפרת הפרשה פרשת כי-תשא פרק לד פסוק א
לח ע"א10 השראת נבואה על עשירפרשיות בספרי הנביאים שופטים עמ' סד
לח ע"א10 כתב לך וכו' פלפולאאור גדליהו ויקרא-דברים דף קצז ע"א
לח ע"א10 כתב לך מה פסולתן שלך אף כתבן שלךתורת חסד (סופר) עמ' קסו
לח ע"א10 מה פסולתך שלך אף כתבן שלך וכו'קדושת לוי (תרצט) דף פד ע"ד
לח ע"א10 מה פסולתן שלך אף כתבן שלך משה רבינו נהג בה טובת עין וכו'אמרות ה' השלם ח"ג עמ' שלא, שפט, ח"ד עמ' כב, ח"ו עמ' רעו
לח ע"א10 מה פסולתן שלך אף כתבן שלךפרפרת התורה עמ' שיח
לח ע"א10 פסל לך הפסולת יהא שלך וכו'דברי אש (כץ) עמ' רמד
לח ע"א10 פסל לך וגו' הפסולת יהיה שלך משם נתעשר משהדברי יואל מועדים ח"ו שקלים עמ' רס
לח ע"א11 אף כתבן שלךהעמק דבר דברים פ"א פסוק ג
לח ע"א11 אף כתיבתן שלך יהאאמרי יהודה (דרעי, תשעב) מאמרים עמ' ס
לח ע"א11 ומשה נהג בה טובת עין ונתנה לישראללקוטי שיחות חל"ד עמ' 56
לח ע"א11 ומשה נהג בה טובת עין ונתנה לישראלמתנת חיים מאמרים ח"א עמ' רמא
לח ע"א11 ומשה נהג בה טובת עין ונתנה לישראל, רש"י ופי' הרא"ששם דרך שמות עמ' רלט
לח ע"א11 ומשה נהג בה טובת עיןבאר מים חיים (תשנט) ח"ג עמ' רנח
לח ע"א11 ומשה נהג בה טובת עיןבאר מים חיים (תשנט) ח"ד עמ' קעא, רס
לח ע"א11 ומשה נהג בו טובת עין ונתנה לישראלדברי שאול ויקרא עמ' קג
לח ע"א11 ומשה נהג בו טובת עין ונתנה לישראלחכמת התורה פקודי עמ' קכט
לח ע"א11 ונהג בה עין טובהמערכי לב (שוואב) מועדים ח"א עמ' קלא
לח ע"א11 כתבן שלך ורא"שדעת תפלה עמ' רצו
לח ע"א11 משה נהג בה טובת עין ומסרה לישראלדרשות חתם סופר (תרפט) ח"ב דף שצט ע"ב
לח ע"א11 משה נהג בה טובת עין ומסרה לישראלכוונת הלב עמ' קכח
לח ע"א11 משה נהג בה טובת עין ונתנה לישראלחכמת התורה במדבר עמ' קנב
לח ע"א11 משה נהג בה טובת עין ונתנה לישראל וכו' אלא פילפולא בעלמאבי חייא ח"א עמ' רצב
לח ע"א11 משה נהג בה טובת עין ונתנה לישראל וכו' אלא פילפולא בעלמאדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' קנ ד"ה עשה, ח"ג עמ' רצג ד"ה אמרו, עמ' שכו ד"ה נחזור, ח"ה עמ' תסא ד"ה ועתה, עמ' תקג ד"ה פיה, עמ' תקו ד"ה ובסוף
לח ע"א11 משה נהג בה טובת עין ונתנה לישראל וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' תג
לח ע"א11 משה נהג בה טובת עין ונתנה לישראל ועליו הכתוב אומר טוב עין הוא יבורךדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' קסו ד"ה וי"ל על
לח ע"א11 משה נהג בה טובת עין ונתנה לישראלחכמת התורה כי תשא עמ' קלה, קנו, שיט
לח ע"א11 משה נהג בה טובת עין ונתנה לישראלחתם סופר על התורה (תשמט) עמ' קמז
לח ע"א11 משה נהג בה טובת עין ונתנה לישראליחל ישראל אבות ח"ה עמ' שב
לח ע"א11 משה נהג בה טובת עין ונתנה לישראללקוטי מאמרים עמ' 97, קדושת השבת סי' ב (עמ' 10), ז (עמ' 48)
לח ע"א11 משה נהג בה טובת עין ונתנה לישראלמנחת ישראל עמ' קלד
לח ע"א11 משה נהג בה טובת עין ונתנה לישראלמתנת חיים מאמרים ח"ב עמ' קה, שפח
לח ע"א11 משה נהג בה טובת עין ונתנה לישראלעיוני פרשה (ריבלין) דברים עמ' 301
לח ע"א11 משה נהג בה טובת עין ונתנה לישראלפרי צדיק בראשית אות ט, לחנוכה אות כה, ר"ח שבט אות ו, פדיון הבן אות א, תצוה אות א, ל"ג בעומר אות ח, בחוקותי אות ד, כי תצא אות יא, טו
לח ע"א11 משה נהג בה טובת עין ונתנה לישראלציץ השדה ח"ג - קנין תורה עמ' כה
לח ע"א11 משה נהג בה טובת עין ונתנה לישראלשבילי פנחס (תשעד) עמ' שנג
לח ע"א11 משה נהג בה טובת עין ונתנה לישראלשיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 356
לח ע"א11 משה נהג בה טובת עין ונתנה לישראלשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' צ, קסה, קעח
לח ע"א11 משה נהג בה טובת עין ונתנהחכמת התורה ויצא עמ' פח
לח ע"א11 משה נהג בה טובת עיןאגרות ר' יצחק אלחנן עמ' קפא
לח ע"א11 משה נהג בה טובת עיןדרכי החיים ח"א עמ' קסח
לח ע"א11 משה נהג בתורה טובת עין ונתנה לישראל ועליו הכתוב אומר טוב עין הוא יבורך וגו'אמרי נועם (מועדים) סי' ב לעיו"כ בשעת כל נדרי
לח ע"א11 משה נהג טובת עין בישראלשמן ראש (כץ) ח"ט דברים עמ' לו
לח ע"א11 משה נהג טובת עין בפלפול התורה ונתנה לישראלויגד יעקב עמ' תצב
לח ע"א11 משה נהג טובת עין וכו'לחיים בירושלים דף מ"ו ע"א (דף קפ"א ע"א, פרק ג' ד"ה ועתה)
לח ע"א11 משה נהג טובת עין וכו'שערי הישיבה ח"א עמ' קעח
לח ע"א11 משה נהג טובת עין ונתנה לישראל וכו' פלפולא בעלמאאוצרות הראי"ה ח"ב עמ' 180, 186
לח ע"א11 משה נהג טובת עין ונתנה לישראל וכו'נזר הקדש ח"א עמ' מד, ח"ב עמ' תקמט
לח ע"א11 משה נהג טובת עין ונתנה לישראליערות דבש ח"א עמ' קס
לח ע"א11 משה נהג טובת עין ונתנה לישראלמכתב מאליהו - מועדים ח"ב עמ' תעח
לח ע"א11 משה נהג טובת עין ונתנה לישראלפני חיים (פלג'י) עמ' צה ע"ב
לח ע"א11 משה נהג טובת עין ונתנה לישראלשמן ראש (כץ) ח"ו עמ' רלח
לח ע"א11 משה נהג טובת עין ונתנה לישראל, ורא"שעיוני רש"י דברים ח"א עמ' כח
לח ע"א11 משה נהג טובת עין עם ישראלשים שלום עמ' כו, קלג
לח ע"א11 משה נהג טובת עיןעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תשעב
לח ע"א11 משה נהג עין טובה בישראל ומסר חלק הפלפול לישראלשבילי פנחס בראשית ח"ג עמ' תפג
לח ע"א11 משה רבינו נהג טובת עין בישראל ונתן לנו את פלפולה של תורהבאר שרים פרשת תצוה דרוש א אות ד
לח ע"א11 משה רבינו נהג טובת עין ונתנה לישראלדברי שאול שמות עמ' קפא, במדבר עמ' קסב
לח ע"א11 נהג בה טוב עין ונהנה לישראללקוטי דיבורים (תשנ) חלקים א-ב עמ' 458
לח ע"א11 נהג בה טובת עין ונתנה וכו' פילפולא בעלמאמשנת יוסף על התורה ח"א עמ' רלד, ח"ב עמ' רלב, שמט
לח ע"א11 נהג בה טובת עין ונתנה לישראל וכו'תורת מנחם חל"ה עמ' 257
לח ע"א11 נהג בה טובת עין ונתנה לישראלחכמת התורה פקודי עמ' קכז-קכח
לח ע"א11 נהג בה טובת עין ונתנה לישראלחכמת התורה תצוה עמ' קנא
לח ע"א11 נהג בה טובת עין ונתנה לישראלתורת מנחם ח"כ עמ' 242
לח ע"א11 נהג בה טובת עין ונתנה לישראלתורת מנחם חמ"ד עמ' 9
לח ע"א11 נהג בה משה עין טובה ונתנה לישראלרנת יצחק משלי עמ' צד
לח ע"א11 נהג משה טובת עין ומסר טעמי התורה לישראלמפי ספרים וסופרים - פניני חסידות חקת יג
לח ע"א11 נהג עין טובה בישראל ורש"י ותוס' ורא"שאור חדש (זיטשיק, תשסח) בראשית עמ' קה
לח ע"א12 ועליו הכתוב אומר טוב עין הוא יבורךבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' מב, דברים עמ' מא
לח ע"א12 על משה נאמר טוב עין הוא יברךמנחת אליהו (תשנט) עמ' קד, רעא
לח ע"א12 עליו הכתוב אומר טוב עין הוא יבורךשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' קפד
לח ע"א12 עליו נאמר טוב עין הוא יברךמי מרום ח"ו עמ' סז
לח ע"א13 טוב עין הוא יבורךקריאה בקריה ח"א עמ' קיט {משה התנהג בעין טובה אל כלל ישראל ולימדם פלפולא דאורייתא}
לח ע"א13 טוב עין הוא יבורך זה משה שנהג כו'חיים תחלה (תשנג) עמ' קיח
לח ע"א12 טוב עין הוא יבורך זה משהחכמה מאין דף פ ע"ג-ע"ד
לח ע"א13 טוב עין הוא יבורך זה משהאור תורה (קאלמייר, תשסא) עמ' קפג
לח ע"א13 טוב עין הוא יבורך זה משהדעת חכמה ומוסר ח"ב עמ' יג, כ
לח ע"א13 טוב עין הוא יבורך זה משהילקוט דברי חכמים שמות סי' תל
לח ע"א13 טוב עין הוא יבורך זה משהעטרת יהושע שמות עמ' רכ
לח ע"א13 טוב עין הוא יבורךהאיר ממזרח משלי עמ' שלד
לח ע"א13 טוב עין הוא יבורךפרפרת התורה עמ' תרד
לח ע"א13 טוב עין הוא משה שנתן התורה לישראלצמח ה' לצבי (תשסז) עמ' שדמ, תקכד, תריז
לח ע"א13 טוב עין זה משה שהתורה ניתנה לו ונתנה לישראלקריאה בקריה ח"ב עמ' נח
לח ע"א13 טוב עין זה משה שנתן תורה לישראליוסף לקח כרך ב ח"א עמ' קכט, מקראי קדש (תשנג) עמ' שיח, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קסז, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' ק
לח ע"א13 טוב עין זה משההאיר ממזרח - אבות עמ' ג
לח ע"א14 ואותי צוהשפת אמת - אלה מסעי עמ' 20
לח ע"א16 ואני לכם ועתה כתבו לכם את השירה הזאתמכשירי מצוה עמ' עה
לח ע"א17 ועתה וגו' את השירה הזאת השירה לחודהשבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' תקלט
לח ע"א17 ועתה כתבו לכם את השירה הזאת השירה לחודה וכו'הר המוריה עמ' רמו
לח ע"א17 ועתה כתבו לכם את השירה הזאת השירה לחודה וכו'זכור לדוד עמ' קיד
לח ע"א17 ועתה כתבו לכם את השירה הזאת השירה לחודה וכו'תפלת דוד (אדר"ת) עמ' קלו
לח ע"א17 ועתה כתבו לכם את השירה הזאתאור אברהם דברים עמ' שעא
לח ע"א17 ועתה כתבו לכם את השירה הזאתדברי שאול דברים עמ' רסח
לח ע"א17 ועתה כתבו לכם את השירה וכו'זאת ליעקב דברים עמ' תקיג
לח ע"א17 ועתה כתבו לכם את השירהבי חייא ח"ב עמ' שנג
לח ע"א17 ועתה כתבו לכם וגו' השירה לחודה וכו'ברית שלום (תעח) דף קכד ע"ג
לח ע"א17 ועתה כתבו לכם וגו' השירה לחודה וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' תשצז
לח ע"א17 ועתה כתבו לכםמשנת חיים דברים עמ' תרמה
לח ע"א18 אי שירה לחוד מאי עדות איכאמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ג עמ' ז
לח ע"א18 דילמא השירה לבדחקל יצחק (תשסג) עמ' ריז, רכ, רכא
לח ע"א18 למען תהיה לי השירה הזאת לעד בבני ישראלדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ה עמ' תעג ד"ה ובספר
לח ע"א18 למען תהיה השירה לעדעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' נ
לח ע"א18 למען תהיה לי וגו'העמק דבר בראשית - קדמת העמק
לח ע"א18 שירהבאר הגולה (הרטמן) באר ג הערה 221 {התורה נקראת בשם שירה}
לח ע"א18 שירהמתוך התורה הגואלת (תשעג) על התורה עמ' 192, 107 {התורה נקראת שירה}
לח ע"א19 אלא לפילפולא דאוריתאחכמת התורה אמור עמ' ס
לח ע"א19 אלא לפלפולא בעלמא, רש"י ותוספות הרא"ש - שיטת חריפות והבנהשם דרך - כתר תורה עמ' ריב
לח ע"א19 אלא לפלפולא דאורייתאחכמת התורה מטות עמ' ט
לח ע"א19 אלא פילפולא בעלמא, תוס'דרשות שמן רוקח עמ' רלו
לח ע"א19 אלא פלפולא בעלמאהמאור שבתורה (שפירא) במדבר עמ' כח, דברים עמ' ריח
לח ע"א19 אלא פלפולא בעלמאילקוט הגרשוני ח"ב
לח ע"א19 אלא פלפולא בעלמאמשך חכמה במדבר פ' לו פס' יג
לח ע"א19 אלא פלפולא בעלמאפרי צדיק לחנוכה אות ב, לחג השבועות אות טו, סוכות אות מז
לח ע"א19 אלא פלפולא בעלמא, ורא"שבית ישי - דרשות עמ' לח, עח, שפד
לח ע"א19 ה' נתן הפלפול למשהמי מרום ח"ט עמ' קסז
לח ע"א19 ה' נתן למשה את כח הפלפול ונהג בו טובת עין ומסרה לישראלשבילי פנחס (תשעו) עמ' רה
לח ע"א19 הפילפול ניתן למשה ולזרעו, ובראשוניםדולה ומשקה - התורה וקניניה עמ' רעח, רפט
לח ע"א19 הפלפול לא ניתנה אלא למשה ונהג בה טובת עין ומסרה לישראלקומץ המנחה (צונץ) דרוש סג אות ז
לח ע"א19 הפלפול ניתן למשה ומסרה לבני ישראלדברי מנחם (היימליך) עמ' קכג
לח ע"א19 הקב"ה מסר פלפול התורה למשה והוא נהג בה טובת עין ומסרה לישראלשבילי פנחס (תשעב) עמ' לט, צט
לח ע"א19 הקב"ה נתן למשה מתנה פלפול התורה ונהג בהן טובת עיןכתב וחתם סופר - כתב סופר עמ' סט
לח ע"א19 הקב"ה נתן למשה פלפול התורה ונהג בו טובת עין ומסרה לישראלשבילי פנחס (תשעז) עמ' רא, שטו, שמו
לח ע"א19 כח הפלפול ניתן למשה רבינובאר ראי (רוזן) עבודה סי' ה אות ד
לח ע"א19 לפלפולא בעלמאאמרי שפר (סגל) הקדמה עמ'
לח ע"א19 פילפולא בעלמא, ורא"ש ותוס'מתנת חיים מאמרים ח"ב עמ' קה
לח ע"א19 פילפולא נתן הקב"ה במתנה למשהמנחת אליהו (תשנט) עמ' רעא
לח ע"א19 פלפול התורה לא ניתנה אלא למשה רבינוולאשר אמר בראשית-שמות עמ' ח
לח ע"א19 פלפול התורה נהג בה משה טובת עין ונתנה לישראלשבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' תו, ח"ב עמ' צז
לח ע"א19 פלפול התורה ניתן בסיני ומשה נתנה לישראלמשנת יוסף - דרשות ח"ב עמ' רנט
לח ע"א19 פלפול התורה ניתן למשה ולזרעומשנת יוסף - דרשות ח"א עמ' נח, סא
לח ע"א19 פלפול התורה ניתן למשה ונהג בה טובת עין ומסרה לישראלמטר השמים (תשנ) דברים עמ' שס
לח ע"א19 פלפול התורה ניתן למשה לבדו ונהג בו טובת עין ומסרה לישראלמגדנות אליעזר עמ' קנב
לח ע"א19 פלפול התורה ניתן למשהמטר השמים (תשנ) בראשית-שמות - בראשית עמ' יד
לח ע"א19 פלפול התורה ניתנה למשה והוא נתנה לישראלאמונת עתיך (וולפסון) ח"ב עמ' רכג
לח ע"א19 פלפול התורה נמסר למשה והוא נהג טובת עין ונתנה לישראללהורות נתן בראשית עמ' מא
לח ע"א19 פלפול התורה נמסר למשה לבדושמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' שעו
לח ע"א19 פלפול התורה נמסר למשה רבנוכתב סופר על התורה (תשנה) עמ' שג
לח ע"א19 פלפול התורה נתן למשה בלבדמי מרום חי"א עמ' קיג
לח ע"א19 פלפול ניתן למשה ונהג טובת עיןפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' שכט
לח ע"א19 פלפול ניתן למשהיחי ראובן (זעמאן) עמ' 120
לח ע"א19 פלפול של תורה למשה ניתנהצדקת יוסף עמ' רנא
לח ע"א19 פלפול, ורא"ש - רמוז בצורת האותיותברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' יב {מבאר איך נרמז}
לח ע"א19 פלפולאנפש הרב עמ' נה; מפניני הרב עמ' תלא; דברי הרב עמ' קב {תורה שבע"פ נמסרה למשה}
לח ע"א19 פלפולא בעלמאאגרות ר' יצחק אלחנן עמ' כב
לח ע"א19 פלפולא דאורייתא ניתן למשה רבינוחכמת התורה תצוה עמ' לט
לח ע"א19 פלפולא דאורייתאחכמת התורה ואתחנן עמ' רנד
לח ע"א19 פלפולא דאוריתא נתן הקב"ה למשה בלבד, ונהג טובת עין ונתנה לישראלמגיד דבריו ליעקב (מביאלה, תשסד) עמ' קלד
לח ע"א19 פלפולא לא ניתן אלא למשה לבד, ומשה נהג טובת עין ונתנה לישראלחוט המשולש בשערים (תשנח) עמ' רעט
לח ע"א19 פלפולא, רא"שמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' קכד
לח ע"א19 פלפולה של תורההעמק דבר שמות פ"טו פסוק כה {לא ניתן לישראל אלא בערבות מואב}
לח ע"א19 פלפולה של תורה ניתן למשה בלבדליהודים היתה אורה עמ' קלו
לח ע"א19 פלפולה של תורה ניתנה למשהציץ השדה חנוכה עמ' עה
לח ע"א19 פלפולה של תורהאגרות הראיה ד עמ' קנא
לח ע"א19 פלפולה של תורהציץ השדה ח"ד עמ' צח, ק
לח ע"א19 פלפולי דאורייתא נתנה למשה בלבדודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' רט
לח ע"א20 אין ה' משרה שכינתו אלא על חכם וגיבורשערי תלמוד תורה (תשסו) עמ' רכב
לח ע"א20 אין הנבואה וכו' אלא על חכם וגבור וכו' וכולם ממשהצמח ה' לצבי (תשסז) עמ' תשפא
לח ע"א20 אין הנבואה שורה אלא על גבור ועשיר וחכם ועניונתיב התורה (סאלים) במדבר עמ' סו
לח ע"א20 אין הנבואה שורה אלא על גבור עשיר חכם ועניוישרש יעקב (אבולפיה) עמ' מו, קעה, קעח, רח, מקראי קדש (תשנג) עמ' שיט, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' מ, מד, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' מה
לח ע"א20 אין הנבואה שורה אלא על חכם גבור ועשיראורות ונתיבות ח"ג שער ח פרק יג אות יא
לח ע"א20 אין הנבואה שורה אלא על חכם גבור ועשירדברי חנינא - מזלות עמ' קג
לח ע"א20 אין הנבואה שורה אלא על חכם גבור ועשיריפה תאר (תשעח) ח"א עמ' תעז
לח ע"א20 אין הנבואה שורה אלא על חכם גבור ועשירמחיר יין (תשעט) עמ' קיז
לח ע"א20 אין הנבואה שורה אלא על חכם גבור ועשירמי מרום ח"א עמ' ל
לח ע"א20 אין הנבואה שורה אלא על חכם גבור ועשירמתנת חיים מאמרים ח"ב עמ' צה
לח ע"א20 אין הנבואה שורה אלא על חכם גבור ועשירקשוטי כלה (גרינפלד) ח"ח אות ר
לח ע"א20 אין הנבואה שורה אלא על חכם גבור ועשירשנות חיים (חזן) דף קנז ע"א
לח ע"א20 אין הנבואה שורה אלא על חכם גבור ועשירתורת יחיאל בראשית עמ' רנח
לח ע"א20 אין הנבואה שורה אלא על חכם גבור עשיר ועניודרשות הר"ן (מישור) עמ' נו, צה, רצא
לח ע"א20 אין הנבואה שורה אלא על חכם גבור עשיר ועניופני חיים (פלג'י) עמ' רכא ע"ב
לח ע"א20 אין הנבואה שורה אלא על חכם גבורמשכנות יעקב (נעים) דף פו ע"ד
לח ע"א20 אין הנבואה שורה אלא על חכם גיבור ועשיראמרי בינה (שיפמאן) עמ' קכז
לח ע"א20 אין הנבואה שורה אלא על חכם וכו'כוכבי אור (תשלד) עמ' מה
לח ע"א20 אין הנבואה שורה אלא על חכם וכו'נטע שורק פרשת בהעלותך
לח ע"א20 אין הנבואה שורה אלא על חכםמבקש ה' (חאגיז, שנו) דף מד
לח ע"א20 אין הנבואה שורה אלא על חכםס' העיקרים (מישור) עמ' קד, שיא
לח ע"א20 אין הנבואה שורה אלא על חכם, גבור ועשירשכר שכיר ויקרא-במדבר שיחה כה אות ח
לח ע"א20 אין הנבואה שורה אלא על כבוד חכם ועושרדברי פני אריה דף מב ע"ב
לח ע"א20 אין הנבואה שורה וכו' וכולם ממשה וכו'אפיקי ים עמ' רסו, תמה
לח ע"א20 אין הנבואה שורה וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' צו
לח ע"א20 אין הנבואה שורה וכו'שערי דמעה (אלבלדה, שמו) שער א חדר ב דף כד וח"ב דף כו ע"ב
לח ע"א20 אין הנבואה שורה רק על חכם ועשירתורת העולה ח"ג פרק נד, עו
לח ע"א20 אין הקב"ה וכו'דרך ישרה עמ' תנד {מי שיש בו ד' דברים אלו שכינה שורה עליו}
לח ע"א20 אין הקב"ה משרה את שכינתו אלא על עשירבאר שרים פרשת פקודי דרוש ב אות ב
לח ע"א20 אין הקב"ה משרה וכו' ועשירהמאור שבתורה (שפירא) שמות עמ' קיט, רלט
לח ע"א20 אין הקב"ה משרה וכו' ממשהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' תשכז, תשמט
לח ע"א20 אין הקב"ה משרה כו'דרשות הרא"ש דף ע ע"א דרוש עג
לח ע"א20 אין הקב"ה משרה שכינתו אלא וכו'מראה הגדול ח"ב דף יח ע"ג
לח ע"א20 אין הקב"ה משרה שכינתו אלא וכו'עיונים במשלי עמ' תקפב
לח ע"א20 אין הקב"ה משרה שכינתו אלא וכו'פרפרת התורה עמ' תקס
לח ע"א20 אין הקב"ה משרה שכינתו אלא על גבור וחכם ועשיר ועניונצח ישראל (הרטמן) עמ' שצב הערה 93, תש הערה 26
לח ע"א20 אין הקב"ה משרה שכינתו אלא על גבור וכו' ועניו וכולם ממשהאוסף אמרים (שכטר) מידות עמ' סג
לח ע"א20 אין הקב"ה משרה שכינתו אלא על גבור וכו' ועניו וכולן ממשה, מהרש"אלקוטי שיחות חל"ח עמ' 40
לח ע"א20 אין הקב"ה משרה שכינתו אלא על גבור וכו'כלי יקר (תשמח) עמ' ש, תטז, תלט
לח ע"א20 אין הקב"ה משרה שכינתו אלא על גבור וכו'לקוטי שיחות חי"ג עמ' 31, חי"ט עמ' 10, ח"כ עמ' 84, חכ"ג עמ' 82
לח ע"א20 אין הקב"ה משרה שכינתו אלא על גבור וכו'משנת יוסף על התורה ח"א עמ' רמד, שכ, ח"ב עמ' א, צא
לח ע"א20 אין הקב"ה משרה שכינתו אלא על גבור וכו'נאות דשא (שניאור) במדבר עמ' 111
לח ע"א20 אין הקב"ה משרה שכינתו אלא על גבור וכו', ורא"שרנת יצחק יהושע עמ' ד, רנד, שמואל עמ' נה, מלכים עמ' קעט, קפג, רו, ישעיה עמ' ו, רעד, משלי עמ' קלו, רס
לח ע"א20 אין הקב"ה משרה שכינתו אלא על גבור וכו', ורא"שרנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' קי, רסא
לח ע"א20 אין הקב"ה משרה שכינתו אלא על גבור ועשיר וחכם וכו'שיחות הרב צבי יהודה דברים עמ' 52
לח ע"א20 אין הקב"ה משרה שכינתו אלא על גבור ועשיר וחכם וכו'אמרות ה' השלם ח"ב עמ' רכט, ח"ג עמ' עב
לח ע"א20 אין הקב"ה משרה שכינתו אלא על גבור ועשיר וחכם ועניו וכו'חי' אגדות מהר"ם שיק אבות פ"ד מ"ט עמ' פא
לח ע"א20 אין הקב"ה משרה שכינתו אלא על גבור ועשיר וחכם ועניו וכולם ממשה למדנוהערות אברהם יעקב יצחקי במדבר עמ' נא, קלב
לח ע"א20 אין הקב"ה משרה שכינתו אלא על גבור ועשיר וחכם ועניו וכולן ממשה וכו'אשר ליהודה עמ' קעט, שסח
לח ע"א20 אין הקב"ה משרה שכינתו אלא על גבור ועשיר וחכם ועניו וכולן ממשהבי חייא ח"ב עמ' קסז
לח ע"א20 אין הקב"ה משרה שכינתו אלא על גבור ועשיר וחכם ועניו וכולן ממשהשל"ה (תשנז) פרשת וארא אות ו, קרח אות יא, יד
לח ע"א20 אין הקב"ה משרה שכינתו אלא על גבור ועשיר וחכם ועניו וכולן ממשה וכו' וכולם נתנו למשה חסר אחת שנאמר ותחסרהו מעט מאלקים וכו'דברי תורה (שפירא) מהד' א סי' לה בהערה, מהד' ב סי' נט, קיא, מהד' ד סי' פג, מהד' ו סי' עד
לח ע"א20 אין הקב"ה משרה שכינתו אלא על גבור ועשיר וחכם ועניו וכולן ממשהאוצרות חיים - מעשה הצדקה עמ' רפו
לח ע"א20 אין הקב"ה משרה שכינתו אלא על גבור ועשיר וחכם ועניו וכולן ממשהאור מאיר ח"א עמ' רכב
לח ע"א20 אין הקב"ה משרה שכינתו אלא על גבור ועשיר וחכם ועניו וכולן ממשה וכו' גבור וכו'שיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 321 ,275
לח ע"א20 אין הקב"ה משרה שכינתו אלא על גבור ועשיר וחכם ועניו וכולן ממשהמכתב סופר דף לד ע"א
לח ע"א20 אין הקב"ה משרה שכינתו אלא על גבור ועשיר וחכם ועניו וכולן ממשהפרי הארץ (ויטבסק) עמ' צג
לח ע"א20 אין הקב"ה משרה שכינתו אלא על גבור ועשיר וחכם ועניו וכולן ממשה גבור דכתיב 'ויפרוש את האהל על המשכן'שיחות הרב צבי יהודה ויקרא עמ' 153
לח ע"א20 אין הקב"ה משרה שכינתו אלא על גבור ועשיר וחכם ועניו וכולן ממשהבית ישראל (טויסיג) בראשית עמ' פט
לח ע"א20 אין הקב"ה משרה שכינתו אלא על גבור ועשיר וחכם ועניואור חדש (הרטמן) פ"ב אות 326, 650
לח ע"א20 אין הקב"ה משרה שכינתו אלא על גבור ועשיר וחכם ועניובאר יוסף (תשמא) ח"א עמ' לד, ח"ג עמ' קלז
לח ע"א20 אין הקב"ה משרה שכינתו אלא על גבור ועשיר וחכם ועניומגולה לגאולה עמ' 210
לח ע"א20 אין הקב"ה משרה שכינתו אלא על גבור ועשיר וחכם ועניומהר"ם שיק שמות עמ' קנג
לח ע"א20 אין הקב"ה משרה שכינתו אלא על גבור ועשיר וחכם ועניומצווה ועושה ח"א עמ' תצז
לח ע"א20 אין הקב"ה משרה שכינתו אלא על גבור ועשיר וחכם ועניומתוך התורה הגואלת (תשעג) על התורה עמ' 22
לח ע"א20 אין הקב"ה משרה שכינתו אלא על גבור ועשיר וחכם ועניונתיב מצותיך (תשסח) עמ' מה
לח ע"א20 אין הקב"ה משרה שכינתו אלא על גבור ועשיר וחכם ועניורשימות (רמ"מ שניאורסון) חוברת קט סט"ז
לח ע"א20 אין הקב"ה משרה שכינתו אלא על גבור ועשיר וחכם ועניושיחות הרב צבי יהודה בראשית עמ' 152 ,156 ,204 ,228 ,354
לח ע"א20 אין הקב"ה משרה שכינתו אלא על גבור ועשיר וחכם ועניושיחות הרב צבי יהודה שמות עמ' 215
לח ע"א20 אין הקב"ה משרה שכינתו אלא על גבור ועשיר וחכם ועניושם אליעזר דף קיא ע"ג
לח ע"א20 אין הקב"ה משרה שכינתו אלא על גבור ועשיר וחכם ועניושרתי ח"א עמ' קו, קונטרס הנרות עמ' מח
לח ע"א20 אין הקב"ה משרה שכינתו אלא על גבור ועשיר וחכם ועניו, ורא"שרנת יצחק תליתאה ח"א עמ' קעז, רצד, שמח, שנא, שעז, תפה, תפט, ח"ב עמ' פח-פט, קמח, קנג, קצא
לח ע"א20 אין הקב"ה משרה שכינתו אלא על גבור ועשיר וחכם ועניו, ורוח חייםהר יראה מאמר מא
לח ע"א20 אין הקב"ה משרה שכינתו אלא על גבור ועשיר וחכםבינה לעתים (תשנד) דרוש יד עמ' קיח
לח ע"א20 אין הקב"ה משרה שכינתו אלא על גבור ועשיר וחכםדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' פו
לח ע"א20 אין הקב"ה משרה שכינתו אלא על גבור ועשיר וחכםתודת אהרן - אומר לציון עמ' קפח
לח ע"א20 אין הקב"ה משרה שכינתו אלא על גבור ועשיר וכו'דברי יואל מועדים ח"ב קהלת דף שלא ע"א
לח ע"א20 אין הקב"ה משרה שכינתו אלא על גבור ועשיר וכו'דברי יואל פ' בראשית דף כח ע"א, פ' ויצא דף מח ע"א
לח ע"א20 אין הקב"ה משרה שכינתו אלא על גבור ועשיר וכו'רנת יצחק שופטים עמ' נו, נט, פה
לח ע"א20 אין הקב"ה משרה שכינתו אלא על גבור ועשיר וכו'תפלה למשה (אלמושנינו, תשמח) עמ' נב
לח ע"א20 אין הקב"ה משרה שכינתו אלא על גבור ועשיר חכם ועניו וכולן ממשהחמודי צבי במדבר-דברים עמ' פו, תלד
לח ע"א20 אין הקב"ה משרה שכינתו אלא על גבור ועשירלקט שיחות מוסר ח"ב עמ' תצ
לח ע"א20 אין הקב"ה משרה שכינתו אלא על גבור חכם ועשירבית יצחק (ויינברגר) עמ' רסד
לח ע"א20 אין הקב"ה משרה שכינתו אלא על גבור חכם ועשירבעקבות משה שמות עמ' רפא
לח ע"א20 אין הקב"ה משרה שכינתו אלא על גבור חכםלחם שלמה (הלוי, שנז) דף קי ע"ב
לח ע"א20 אין הקב"ה משרה שכינתו אלא על גבור כו' וכולן ממשה כו' ורש"יתורת מנחם חנ"ט עמ' 303
לח ע"א20 אין הקב"ה משרה שכינתו אלא על גבור כו' וכולן ממשה כו'עשרה מאמרות (תשס) עמ' קפד, קצה(לז), שפח
לח ע"א20 אין הקב"ה משרה שכינתו אלא על גבור כו' ועניו וכולן במשהברית אברם עמ' תכא
לח ע"א20 אין הקב"ה משרה שכינתו אלא על גבור עשיר וחכם ועניואוצרות חיים - יושר המידות עמ' לד
לח ע"א20 אין הקב"ה משרה שכינתו אלא על גבור עשיר וחכם ועניותהלה לדוד (והרמן) פרק קמב פסוק ז הערה ד
לח ע"א20 אין הקב"ה משרה שכינתו אלא על גבור עשיר וחכםשכר שכיר ויקרא-במדבר שיחה כד אות ג
לח ע"א20 אין הקב"ה משרה שכינתו אלא על גבור עשיר ועניו וכולן ממשהמאמרי שלמה ח"א עמ' נה
לח ע"א20 אין הקב"ה משרה שכינתו אלא על גבור עשיר חכם ועניולהורות נתן דברים עמ' שטז
לח ע"א20 אין הקב"ה משרה שכינתו אלא על גבור עשיר חכם ועניומכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' תשמה
לח ע"א20 אין הקב"ה משרה שכינתו אלא על גבור עשירשפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' תכה
לח ע"א20 אין הקב"ה משרה שכינתו אלא על גבורשירת דוד (תשסז) עמ' תקפג
לח ע"א20 אין הקב"ה משרה שכינתו אלא על גבורשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' כו
לח ע"א20 אין הקב"ה משרה שכינתו אלא על גבורשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' שמו
לח ע"א20 אין הקב"ה משרה שכינתו אלא על גיבור וכו' וכולן ממשהברית שלום (תעח) דף נג ע"ג
לח ע"א20 אין הקב"ה משרה שכינתו אלא על גיבור וכו' וכולן ממשהברית שלום (תשסח) עמ' שמא
לח ע"א20 אין הקב"ה משרה שכינתו אלא על גיבור ועשיר וחכם וכו'פרי נפש חיה ח"ב עמ' כב
לח ע"א20 אין הקב"ה משרה שכינתו אלא על גיבור ועשיר וחכם ועניו וכו'באר משה (אפשטיין) במדבר עמ' רצ, דברים עמ' רלט
לח ע"א20 אין הקב"ה משרה שכינתו אלא על גיבור ועשיר וחכם ועניו וכולן ממשהשם דרך במדבר עמ' שטז
לח ע"א20 אין הקב"ה משרה שכינתו אלא על גיבור ועשיר וחכם ועניואוסף מכתבים (שכטר) ח"ד עמ' רמג
לח ע"א20 אין הקב"ה משרה שכינתו אלא על גיבור ועשיר וחכם ועניוגל עיני ח"א עמ' צ
לח ע"א20 אין הקב"ה משרה שכינתו אלא על גיבור ועשיר וחכם ועניועיוני פרשה (ריבלין) ויקרא עמ' 269
לח ע"א20 אין הקב"ה משרה שכינתו אלא על גיבור ועשיר וחכם ועניועין איה שבת פ"י פסקאות ח-יא
לח ע"א20 אין הקב"ה משרה שכינתו אלא על גיבור ועשיר וכו'מצור דבש עמ' קצט
לח ע"א20 אין הקב"ה משרה שכינתו אלא על גיבור ועשיר חכם ועניולקט שיחות מוסר ח"ג עמ' תשד
לח ע"א20 אין הקב"ה משרה שכינתו אלא על גיבור עשיר וחכם ועניועיוני הפטרה ח"ב עמ' 426
לח ע"א20 אין הקב"ה משרה שכינתו אלא על גיבור עשיר חכם ועניו, ורא"שרנת יצחק תפלה עמ' קיב
לח ע"א20 אין הקב"ה משרה שכינתו אלא על גיבורחיים שיש בהם על התורה תנינא עמ' שפג
לח ע"א20 אין הקב"ה משרה שכינתו אלא על גיבורתפארת ציון (אבא שאול) עמ' תח - ר"ב פינקל
לח ע"א20 אין הקב"ה משרה שכינתו אלא על וחכם ועניולהעיר להורות ולהשכיל ח"א עמ' ק
לח ע"א20 אין הקב"ה משרה שכינתו אלא על חכם גבור וכו' ומהרש"אשבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' רנט, ח"ב עמ' קלד, קנט
לח ע"א20 אין הקב"ה משרה שכינתו אלא על חכם גבור וכו'ימי דוד (תשסז) עמ' קכח
לח ע"א20 אין הקב"ה משרה שכינתו אלא על חכם גבור ועשיר ועניו וכולם ממשה וכו'בן פורת יוסף (תשעא) עמ' תיד, תסה, תסט, תרב
לח ע"א20 אין הקב"ה משרה שכינתו אלא על חכם גבור ועשיר ועניו וכולם ממשהנזר הקדש ח"ב עמ' שט
לח ע"א20 אין הקב"ה משרה שכינתו אלא על חכם גבור ועשיר ועניו וכולם ממשה וכו'צפנת פענח (תשעא) שמות עמ' קצה, שס, שסז, תיז, תסט, תעו
לח ע"א20 אין הקב"ה משרה שכינתו אלא על חכם גבור ועשיר ועניו וכולן ממשה עשיר מפסל לך כו'תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תג, תקכד, תקכו, תשמט
לח ע"א20 אין הקב"ה משרה שכינתו אלא על חכם גבור ועשיר ועניודברי נפתלי (הלברשטם) ח"ב עמ' קיז
לח ע"א20 אין הקב'"ה משרה שכינתו אלא על חכם גבור ועשיר ועניועמוד העבודה (תשעג) דרוש הענוה ב, ג
לח ע"א20 אין הקב"ה משרה שכינתו אלא על חכם גבור ועשירהמדרש והמעשה שמות פרשת שמות דרוש א
לח ע"א20 אין הקב"ה משרה שכינתו אלא על חכם גבור ועשירמטר השמים (תשנ) דברים עמ' קצח
לח ע"א20 אין הקב"ה משרה שכינתו אלא על חכם גבור ועשירמרפא לנפש בראשית עמ' תס
לח ע"א20 אין הקב"ה משרה שכינתו אלא על חכם גבור ועשירנחמד ונעים (תשסח) לקוטי ש"ס אות לב
לח ע"א20 אין הקב"ה משרה שכינתו אלא על חכם גבור ועשירתפארת ישראל (שינקמן) עמ' לא
לח ע"א20 אין הקב"ה משרה שכינתו אלא על חכם גבור עניו ועשירערוגת הבושם (תשעא) שמות עמ' תא
לח ע"א20 אין הקב"ה משרה שכינתו אלא על חכם גבור עשיר ועניו וכולן ממשהדרשות שמן רוקח עמ' תיד
לח ע"א20 אין הקב"ה משרה שכינתו אלא על חכם גבור עשיר ועניוהתורה והעולם ח"ג עמ' רו
לח ע"א20 אין הקב"ה משרה שכינתו אלא על חכם גבור עשיר ועניוקרן לדוד ויקרא-במדבר עמ' יז
לח ע"א20 אין הקב"ה משרה שכינתו אלא על חכם גיבור ועשיר ועניודרשות הר"ן (תשסג) עמ' קב, קסח, קעא, תעה, תקא, תקו, תקלד
לח ע"א20 אין הקב"ה משרה שכינתו אלא על חכם גיבור ועשיראבני יעקב עמ' נא
לח ע"א20 אין הקב"ה משרה שכינתו אלא על חכם גיבור ועשירבית מועד (זלזניק) עמ' כח
לח ע"א20 אין הקב"ה משרה שכינתו אלא על חכם גיבור עשיר ועניו וכולן ממשהאור הצבי עמ' 217
לח ע"א20 אין הקב"ה משרה שכינתו אלא על חכם גיבור עשיר ועניוים שמחה עמ' קעה, רצה, שסו
לח ע"א20 אין הקב"ה משרה שכינתו אלא על חכם וגבור ועניוצפנת פענח (תשסו) עמ' קלד, קלו, רלט, רמד, רעו, שיד, שט
לח ע"א20 אין הקב"ה משרה שכינתו אלא על חכם וכו' וכולם ממשהזרע שמשון (תקלח) פקודי
לח ע"א20 אין הקב"ה משרה שכינתו אלא על חכם וכו' וכולם ממשהזרע שמשון (תשסג) פקודי אות יא
לח ע"א20 אין הקב"ה משרה שכינתו אלא על חכם וכו'צמח דוד (סקאליע) עמ' מ
לח ע"א20 אין הקב"ה משרה שכינתו אלא על חכם ועניושמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' רכח
לח ע"א20 אין הקב"ה משרה שכינתו אלא על חכם כו'יד שלמה (עזרא) דף נב ע"ב
לח ע"א20 אין הקב"ה משרה שכינתו אלא על חכםדרשות מהר"י מינץ (תשנז) עמ' קעה
לח ע"א20 אין הקב"ה משרה שכינתו אלא על חכםשערי תלמוד תורה (תשמז) עמ' רח
לח ע"א20 אין הקב"ה משרה שכינתו אלא על עניוולאשר אמר בראשית-שמות עמ' תרט
לח ע"א20 אין הקב"ה משרה שכינתו אלא על עניוקדושת ציון (תשנד) ח"א עמ' רכז
לח ע"א20 אין הקב"ה משרה שכינתו אלא על עניושמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' רמה
לח ע"א20 אין הקב"ה משרה שכינתו אלא על עשיר וכו'יערות דבש ח"א עמ' מג
לח ע"א20 אין הקב"ה משרה שכינתו אלאודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תמב
לח ע"א20 אין הקב"ה משרה שכינתו וכו'משך חכמה בראשית פ' מא פס' לט
לח ע"א20 אין הקב"ה משרה שכינתו וכו' ועניותורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' רצ
לח ע"א20 אין הקב"ה משרה שכינתו וכו' ורא"ש ומהרש"אשיחות מוסר (תשסב) עמ' קא, רפז, רצב
לח ע"א20 אין הקב"ה משרה שכינתו וכו'דולה ומשקה - חנוכה עמ' רד
לח ע"א20 אין הקב"ה משרה שכינתו וכו'כתב סופר על התורה (תשנה) עמ' תיא
לח ע"א20 אין הקב"ה משרה שכינתו וכו'נחלת דבש (ברייזכר) עמ' שנב
לח ע"א20 אין הקב"ה משרה שכינתואבן ישראל על התורה (תשסב) עמ' קנז
לח ע"א20 אין הקב"ה משרה שכינתואבן ישראל על התורה עמ' קה
לח ע"א20 אין הקב"ה משרה שכינתודברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' תמב
לח ע"א20 אין הקב"ה משרה שכינתוויקח אברהם דף ג ע"א
לח ע"א20 אין הקב"ה משרה שכינתוניבי זהב - מבוא עמ' ו, גוף הספר עמ' קכג
לח ע"א20 אין הקב"ה משרה שכינתו, ורא"שרנת יצחק עה"ת ח"א עמ' תיג
לח ע"א20 אין הקב"ה משרה שכינתו אלא על גבור וחכם ועשיר ועניותפארת ישראל (הרטמן) עמ' תקעח הערה 92
לח ע"א20 אין הקב"ה משרה שכינתו אלא וכו'דרשות מהר"ם שיק עמ' צח
לח ע"א20 אין הקב"ה משרה שכינתו אלא על גבור ועשיר וחכם ועניו, וכולן ממשהכתב סופר אגדות כאן
לח ע"א20 אין השכינה שורה אלא על גבור חכם עשיר ועניורב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' קז
לח ע"א20 אין השכינה שורה אלא על גיבור וכו'האיר ממזרח - חמש מגילות עמ' שטז
לח ע"א20 אין השכינה שורה אלא על גיבור וכו'כתב סופר על התורה (תשנה) עמ' שלא
לח ע"א20 אין השכינה שורה אלא על גיבור עשיר וחכםפאר יעקב ח"א עמ' שסב, ח"ב עמ' תתכה, תתכט, ח"ג עמ' תכז
לח ע"א20 אין השכינה שורה אלא על חכם גבור ועשיר ועניו וכולן ממשהערבי נחל (תשסד) עמ' ריא, תתפד
לח ע"א20 אין השכינה שורה אלא על חכם גבור ועשיר ועניומנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף יג ע"א
לח ע"א20 אין השכינה שורה אלא על חכם גבור ועשיריריעות שלמה (אוזאן) פ' כי תשא דף מו ע"ג
לח ע"א20 אין השכינה שורה אלא על חכם גבור ועשירלקוטי אהבת ישראל עמ' קסא, תקו
לח ע"א20 אין השכינה שורה אלא על חכם גבור ועשירשם ישראל עמ' כג
לח ע"א20 אין השכינה שורה אלא על חכם גבור ועשירשרגי טובא דרוש יב
לח ע"א20 אין השכינה שורה אלא על חכם גבור ועשירתוכחת חיים (תר) חלק ג (סדר וילך) דף קט"ו ע"ב (אות ט"ו)
לח ע"א20 אין השכינה שורה אלא על חכם גבור ועשירתורת העולה (תשעה) עמ' תרלג
לח ע"א20 אין השכינה שורה אלא על חכם גבור עשיראור חדש (זיטשיק, תשסח) דברים עמ' רצב {ובעל קומה}
לח ע"א20 אין השכינה שורה אלא על חכם גבור עשיר וכולם ממשה וכו'קומץ המנחה (צונץ) דרוש נח אות ג
לח ע"א20 אין השכינה שורה אלא על חכם גבורתוכחת חיים (תר) ויקרא- דברים דף קטו ע"ב
לח ע"א20 אין השכינה שורה אלא על חכם גבורתוכחת חיים (תשלח) ויקרא-דברים עמ' רנו
לח ע"א20 אין השכינה שורה אלא על חכם גדול ועשירלב אביגדור עמ' קנ
לח ע"א20 אין השכינה שורה אלא על חכם וכו'חכמת התורה שמות עמ' תס
לח ע"א20 אין השכינה שורה אלא על חכם וכו'פניני דעת עמ' רמז
לח ע"א20 אין השכינה שורה אלא על חכם עשיר וגבורחכמת התורה בהעלותך עמ' תיט
לח ע"א20 אין השכינה שורה אלא על חכם עשיר וגבורחכמת התורה מקץ עמ' קפט
לח ע"א20 אין השכינה שורה אלא על חכם עשירחכמת התורה יתרו עמ' תקצח
לח ע"א20 אין השכינה שורה אלא על עניואורות המאירים ולקוטי ישכר עמ' צ
לח ע"א20 אין נבואה שורה אלא על חכם וכו'תולדות יעקב (מטלון, שנז) דף ה ע"א, ו ע"א
לח ע"א20 אין נבואה שורה אלא על עשיר גיבור וכו'דולה ומשקה - ספירת העומר וחג השבועות עמ' סב
לח ע"א20 אין רוח הקדש שורה אלא על חכם וכו'בין המשפתים בראשית עמ' קסא
לח ע"א20 אין שכינה שורה אלא על גבור וכו'תשבי (תשסה) עמ' רסו שורש שכן
לח ע"א20 אין שכינה שורה אלא על גיבור וכו'האיר ממזרח - יהושע עמ' יב
לח ע"א20 אין שכינה שורה אלא על גיבור חכם עשיר ועניוגור אריה שמות פ"ז הערה 18
לח ע"א20 הנבואה רק על חכם גבור ועשירכרם פתחיה גפן יז שריג ד, גפן כ שריג ז, גפן כא שריג ב
לח ע"א20 הקב"ה משרה שכינתו אלא על גבור ועשיר וחכם ועניומגן דוד (טאלנא, תשס) עמ' פו
לח ע"א20 הקב"ה משרה שכינתו אלא על חכם וכו'ישראל קדושים עמ' 47, *58-59, דובר צדק עמ' 46, תקנת השבין סי' י (עמ' 86), דברי סופרים סי' יג (עמ' 11)
לח ע"א20 הקב"ה משרה שכינתו אלא על חכםישראל קדושים עמ' 47, *59-58, דובר צדק עמ' 46, דברי סופרים סי' יג (עמ' 11)
לח ע"א20 הקב"ה משרה שכינתו אלא על כו'משנת חיים במדבר עמ' תה
לח ע"א20 הקב"ה משרה שכינתו וכו' על עניו וכו' רב ושמואל דאמרי תרווייהו וכו'לקוטי לוי יצחק על תנ"ך וחז"ל עמ' תא
לח ע"א20 הקב"ה משרה שכינתו וכו'מערכי לב (שוואב) מועדים ח"ג עמ' ריא
לח ע"א20 הקב"ה משרה שכינתו על גבור ועשירמשנת יוסף - דרשות ח"ב עמ' נא, צז
לח ע"א20 הקב"ה משרה שכינתו על גבור עשיר וכו'פרדס מרדכי עמ' תרעב
לח ע"א20 הקב"ה משרה שכינתו על חכם גבור ועשיראמרי שפר (סגל) הקדמה עמ' ב
לח ע"א20 הקב"ה משרה שכינתו על חכם גיבורודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תרח
לח ע"א20 הקב"ה משרה שכינתו על חכם וכו'פרפרת הפרשה פרשת ויצא פרק כט פסוק י
לח ע"א20 משרה שכינתו אלא כו'משנת חיים ויקרא עמ' שעז
לח ע"א20 משרה שכינתו אלא על גיבור ועשיר וחכם ועניויחל ישראל אבות ח"ד עמ' ד
לח ע"א20 משרה שכינתו על גיבור עשירילקוט הגרשוני ח"ב
לח ע"א20 נבואה - חכם וגבורהגיוני עוזיאל ח"א עמ' 194
לח ע"א20 נבואה וענוהאמרי מאיר (מאירי) שמות פכ"ד פסוק ז מס' 2
לח ע"א20 נבואה שורה על גבורמהר"ם שיק בראשית עמ' קכא
לח ע"א20 נבואה שורהשם הגדולים (תקלד) ח"א דף קיב ע"ב
לח ע"א20 נביא צריך להיות גם ענוהמעשה והמדרש עמ' נז
לח ע"א20 שכינה שורה - גיבוראורות הקודש ח"א עמ' רעג
לח ע"א20 שכינה שורה על גבור ועשיר וחכם ועניופירוש המכבי שמות עמ' רכח
לח ע"א20 שכינה שורה על חכם גבור ועשיר וכולם ממשהאשל חיים ח"א עמ' קיט
לח ע"א21 אלא על גבור ועשיר וכו' ממשהרנת יצחק עה"ת ח"א עמ' תטו
לח ע"א21 אלא על גבור עשיר חכם וענוגבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' קיב
לח ע"א21 אלא על גיבור ועשיר וחכםפני מלך שמות עמ' ריז
לח ע"א21 אלא על חכם גבורמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' תלז
לח ע"א21 גבור בכח ועשיר ועניומשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' קלה
לח ע"א21 גבור ועשירלב אביגדור עמ' קלז
לח ע"א21 וכולם ממשהאגודות אזוב מדברי דף קד ע"א {מהר"י מינץ - יושפעו באמצעות משה}
לח ע"א21 וכולן ממשהגנא דפלפלי עמ' קצו {משה גדול בכל צדדיו}
לח ע"א21 וכולן ממשהעיוני רש"י שמות ח"ב עמ' תעז, תעח
לח ע"א21 חובה שהנביא יהיה עשירשיחות לספר שמות עמ' תכב
לח ע"א21 עניומשנה למלך (תשסח) עמ' רכה {כל מי שיש בו ענוה השכינה שורה בו}
לח ע"א21 עשיר וכו' ממשה כו'לקוטי שיחות חל"ז עמ' 94
לח ע"א21 עשיר חכם ועניוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' שלב
לח ע"א22 גבור ממשהעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תתצו
לח ע"א22 גבור מנלן וכו' משה רבינו פרשו וכו'דרשות הר"ן (מישור) עמ' צז
לח ע"א22 גיבור דכתיב וכו'דרשות הר"ן (תשסג) עמ' קג, קעב, תקג
לח ע"א22 ויפרוש את האהלמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' קצח {רק משה שהיה בעל קומה היה יכול לפרוש את האוהל, א"כ אזהרת משה לבצלאל לא לבנות את המשכן בשבת לא כללה פריסת אוהל ולכן זה תולדה ולא אב}
לח ע"א22 משה הקים את המשכן לבדולקט שיחות מוסר ח"א עמ' רלו {ומ"מ נשאר עניו}
לח ע"א22 משה רבינו גבורבאר שרים בראשית פ' ויצא דרוש ה אות ג
לח ע"א23 ואמר מר משה רבינו פרסו, רא"ש ומהרש"איציב פתגם על התורה עמ' קכא
לח ע"א23 משה היה גבוה עשר אמותהערות אברהם יעקב יצחקי שמות עמ' קנט
לח ע"א23 משכן גובהו עשרה, וכן משהזכות ישראל - עשר צחצחות פרק ח אות כד
לח ע"א25 ואתפוש בב' הלוחות ומהרש"אאהל ישרים דף יב ע"ג
לח ע"א27 אורך כל לוח ששה טפחים ורחבו ששה ועביו שלושהנפוצות יהודה (מוסקאטו, תשס) עמ' עט
לח ע"א27 גודל ורוחב הלוחותשבילי פנחס (תשעז) עמ' עב
לח ע"א27 הלוחות אורכן שישה ורוחבן שישה ועוביין שלושהדרשות הר"ן (תשסג) עמ' תקג
לח ע"א27 הלוחות ארכן ששה ורחבן ששה ועביין שלשהמגלה עמוקות (תשסח) אופן ז, סא, צז, קכב, קסח, קסט, רח, רי, רמט
לח ע"א27 הלוחות ארכן ששה ורחבן ששה ועביין שלשהשל"ה (תשנז) פרשת ויצא אות כג, משפטים אות לא
לח ע"א27 הלוחות ארכן ששה ורחבן ששהפי' לס' יחזקאל לר' יוסף חיון עמ' קכה
לח ע"א27 הלוחות ארכן ששהלקוטי מהרין ותולדות יצחק בן לוי (תשסה) עמ' קיט
לח ע"א27 הלוחות גובהן וכו'פרפרת התורה עמ' תקסב
לח ע"א27 לוחות ארכן ששה וכו'האיר ממזרח - אבות עמ' רט
לח ע"א27 שיעור הלוחות ששה טפחים על ששה טפחיםתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תקכא, תשנט הערה 94
לח ע"א27 שיעור של לוחותמנחת אליהו (תשנט) עמ' עדר
לח ע"א28 עשיר פסל לך וכו'דרשות הר"ן (תשסג) עמ' קג, קעב, תקג
לח ע"א28 עשיר פסל לך פסולתן יהא שלךאמרות ה' השלם ח"ג עמ' קעב, תמג-תמה
לח ע"א28 עשיר פסל לך פסלתן יהא שלךמגלה עמוקות (תשסח) אופן סג
לח ע"א28 עשיר פסל לך פסלתן שלך יהאלקוטי שיחות חי"ח עמ' 39
לח ע"א29 חמישים שערי בינה בעולםדרשות מהר"ל (יד מרדכי) עמ' תנג
לח ע"א29 חמישים שערי בינה חסר אחת נתנו למשהתורת העולה (תשעה) עמ' ל, לד
לח ע"א29 חמישים שערי בינה ירדו לעולםאמרי יהודה (דרעי, תשעב) ימים נוראים עמ' צט
לח ע"א29 חמישים שערי בינה נבראו בעולם וכו'ישמח ישראל (אלכסנדר) ויקרא עמ' סז
לח ע"א29 חמישים שערי בינה נבראו בעולם וכולם ניתנו למשה חסר אחת שנאמר ותחסרהו מעט מאלקיםברית אברם עמ' שכא, תכא
לח ע"א29 חמישים שערי בינה נבראו בעולם וכולם נתנו למשה חסר אחתבית ישראל (טויסיג) שמות עמ' יז
לח ע"א29 חמישים שערי בינה נבראו בעולם וכולם נתנו למשה חסר אחתבית ישראל (טויסיג) דברים עמ' לד
לח ע"א29 חמישים שערי בינה נבראו בעולם וכולן ניתנו למשה חסר אחדלילה כיום יאיר (באום) עמ' 115
לח ע"א29 חמישים שערי בינה נבראו בעולםאמרי יהודה (דרעי, תשעב) מועדים עמ' צב
לח ע"א29 חמישים שערי בינה נבראו בעולםהשיר והשבח ח"ב עמ' קפט
לח ע"א29 חמישים שערי בינה נבראובאר מים חיים (תשנט) ח"ג עמ' קח, רס
לח ע"א29 חמישים שערי בינה נבראובאר מים חיים (תשנט) ח"ד עמ' תנה
לח ע"א29 חמשים שערי בינה וכו' וכולם נתנו למשה חסר אחתשמועות ישראל שמות עמ' קלט, קפה, דברים עמ' יא
לח ע"א29 חמשים שערי בינה וכו' וכולם נתנו למשה חסר אחתתהלה לדוד (והרמן) פרק קכא פסוק א הערה ב
לח ע"א29 חמשים שערי בינה נבראו בעולם וכו'נועם אליעזר שמות דף קז ע"א
לח ע"א29 חמשים שערי בינה נבראו בעולם וכו'תורת העולה ח"א פרק ו, ז
לח ע"א29 חמשים שערי בינה נבראו בעולם וכולם ניתנו למשה חסר אחת וכו'שבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' תמו
לח ע"א29 חמשים שערי בינה נבראו בעולם וכולם ניתנו למשה חסר אחתמפי ספרים וסופרים - פניני חסידות אבות א
לח ע"א29 חמשים שערי בינה נבראו בעולם וכולם נמסרו למשה חוץ משער החמשיםתהלה לדוד (סקאליע) ספר ה עמ' סה
לח ע"א29 חמשים שערי בינה נבראו בעולם וכולם נתנו למשה חוץ מאחדשרגא המאיר על התורה עמ' פג, רעז, שיג
לח ע"א29 חמשים שערי בינה נבראו בעולם וכולם נתנו למשה חסר אחת וכו'אוצרות חיים מועדים ח"א עמ' שלה
לח ע"א29 חמשים שערי בינה נבראו בעולם וכולם נתנו למשה חסר אחתאוצרות חיים - אישים ח"ה עמ' נז
לח ע"א29 חמשים שערי בינה נבראו בעולם וכולם נתנו למשה חסר אחתדרכי צדק עמ' רעט
לח ע"א29 חמשים שערי בינה נבראו בעולם וכולם נתנו למשה חסר אחתכנסת יחזקאל (הכהן) עמ' רה
לח ע"א29 חמשים שערי בינה נבראו בעולם וכולם נתנו למשה חסר אחתמאורי אור (טשרנוביל, תשסא) עמ' קסט
לח ע"א29 חמשים שערי בינה נבראו בעולם וכולם נתנו למשה חסר אחתשיח יצחק (חיות, תשעו) עמ' יט
לח ע"א29 חמשים שערי בינה נבראו בעולם וכולם נתנו למשה חסר אחתתהלה לדוד (סקאליע) ספרים א-ב עמ' מא
לח ע"א29 חמשים שערי בינה נבראו בעולם וכולם נתנו למשה חסר אחתדברי יואל מועדים ח"ב סוכות דף רסא ע"א
לח ע"א29 חמשים שערי בינה נבראו בעולםברכת טוב עמ' קעא, רלג, רנג, שסה, שפב, תלז
לח ע"א29 חמשים שערי בינה נבראו בעולםזכרון אליעזר עמ' ג
לח ע"א29 חמשים שערי בינה נבראו בעולםשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' רמד
לח ע"א29 חמשים שערי בינה נבראו בעולםשמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' יא
לח ע"א29 מ"ט שערי בינה שנמסרו למשהמגן דוד (טאלנא, תשס) עמ' שטו
לח ע"א29 נ' שערי בינה הן וכולן נתגלו למשה חוץ משער הנ'מאור ושמש (תשסט) עמ' תרי, תריג, תרנד
לח ע"א29 נ' שערי בינה הראה הקב"ה למשה וכולן נמסרו לו חוץ מאחדתשואות חן (תשסח) עמ' קלט
לח ע"א29 נ' שערי בינה וכו' וכולם ניתנו למשה חסר אחדחשבון הנפש (תשעה) עמ' קס {התפיסה שלנו של דרגות ה'בינה'}
לח ע"א29 נ' שערי בינה וכו' וכולם נמסרו למשה חוץ מא'ס' זכרון לבעל מכתב מאליהו ח"ב עמ' קפ
לח ע"א29 נ' שערי בינה וכו' ניתנו למשה חסר אחתמגלה עמוקות (תשסח) אופן נ, קו, רמו
לח ע"א29 נ' שערי בינה נבראו בעולם וכו'תפארת ציון (אבא שאול) עמ' לח - אור לציון
לח ע"א29 נ' שערי בינה נבראו בעולם וכולם ניתנו למשה חסר א'זקן אהרן (פריד) עמ' קעד
לח ע"א29 נ' שערי בינה נבראו בעולם וכולם ניתנו למשה חסר אחת וכו'אור הצבי עמ' 277
לח ע"א29 נ' שערי בינה נבראו בעולם וכולם ניתנו למשה חסר אחתבי חייא ח"ב עמ' רעג
לח ע"א29 נ' שערי בינה נבראו בעולם וכולם ניתנו למשה חסר אחתלחמי תודה דף קנא ע"א
לח ע"א29 נ' שערי בינה נבראו בעולם וכולם ניתנו למשה חסר אחתצפנת פענח (תשסו) עמ' רסג, רצח, שפט
לח ע"א29 נ' שערי בינה נבראו בעולם וכולם נתגלו למשה וכו'דרשות שמן רוקח עמ' רלו
לח ע"א29 נ' שערי בינה נבראו בעולם וכולם נתנו למשה חסר א'דרשות אבן ישראל עמ' נ
לח ע"א29 נ' שערי בינה נבראו בעולם וכולם נתנו למשה חסר א'תפארת צבי שמות עמ' תקכז
לח ע"א29 נ' שערי בינה נבראו בעולם וכולם נתנו למשה חסר אחתזרע קודש (תשסה) על התורה עמ' רעז
לח ע"א29 נ' שערי בינה נבראו בעולם וכולם נתנו למשה חסר אחתנאוה תהלה עמ' תפו
לח ע"א29 נ' שערי בינה נבראו בעולם וכולם נתנו למשה חסר אחתפאר יעקב ח"ג עמ' ב
לח ע"א29 נ' שערי בינה נבראו בעולם וכולם נתנו למשה חסר אחתתודת אהרן - אומר לציון עמ' קלב
לח ע"א29 נ' שערי בינה נבראו בעולם ולכולם זכה משה חוץ מאחדפרדס המלך (תשסט) אות שכ, שסה, תקעג, תרג
לח ע"א29 נ' שערי בינה נבראו בעולםאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) יתרו ו
לח ע"א29 נ' שערי בינה נבראו בעולםזבחי צדק (דיסקין) עמ' קמז
לח ע"א29 נ' שערי בינה ניתנו למשה חסר אחתמפי ספרים וסופרים (תשעב) אבות פניני חסידות פ"א אות לו
לח ע"א29 נ' שערי בינה נמסרו למשה חוץ מאחדמשמרת איתמר (תשסה) עמ' רי
לח ע"א29 נ' שערי בינה נמסרו למשהמשמרת איתמר (תשסז) עמ' תקפא
לח ע"א30 וכולם ניתנו למשה חסר אחתשמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' רג
לח ע"א30 וכולן ניתנו למשה חסר אחדברכת טוב עמ' תלז
לח ע"א30 חסר אחת שנאמר ותחסרהו מעט גו'לקוטי שיחות ח"ה עמ' 257
לח ע"א30 לכולם זכה משה בר מאחתשפת אמת (ברעזאן, תשסח) עמ' עד
לח ע"א30 למשה רבינו ניתנו מ"ט שערי בינהדולה ומשקה פורים עמ' פט
לח ע"א30 משה זכה לבינהבך יברך ישראל (תשסח) דף קכב ע"ב
לח ע"א30 משה זכה לבינהגנת אגוז (תשעב) אות שז
לח ע"א30 משה זכה לבינהשפת אמת (ברעזאן, תשסח) עמ' ט
לח ע"א30 שער החמשים נמנע ממשהדרשות מהר"ל (יד מרדכי) עמ' קלד
לח ע"א31 ותחסרהו מעט מאלוהיםאמרי יהודה (דרעי, תשעב) מאמרים עמ' יז
לח ע"א31 ותחסרהו מעט מאלהיםעמוד הימיני (קלינמן) עמ' רלא
לח ע"א31 ותחסרהו מעט מאלקיםאהל יהושע (הלר) עמ' 29
לח ע"א31 ותחסרהו מעט מאלקיםאבני אש (אויש) מועדים עמ' רטז
לח ע"א31 ותחסרהו מעט מאלקיםמשמרת איתמר (תשסז) עמ' רמו, ת, תקמא
לח ע"א33 הנביאים עשירים היוערבי נחל (תשסד) עמ' ריא
לח ע"א33 הנביאים עשירים היושיעור ליום השבת עמ' פו
לח ע"א33 כל הנביאים כלם עשירים היואור חדש (הרטמן) פ"ט אות 493
לח ע"א33 כל הנביאים כלם עשירים היובאר הגולה (הרטמן) באר ו הערה 635
לח ע"א33 כל הנביאים כלם עשירים היודרך חיים (תשע) פ"א הערה 196, פ"ו הערה 632
לח ע"א33 כל הנביאים כלם עשירים היושנות חיים (חזן) דף קנז ע"א
לח ע"א33 כל הנביאים עשירים היו כו'סוכת דוד (שירירו) דף קנה ע"ב
לח ע"א33 כל הנביאים עשירים היו מנלן ממשה כי'דרש משה (קלנברג) ח"ב דף ז
לח ע"א33 כל הנביאים עשירים היו משמואל ילפינןישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קעה, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' מז, מט
לח ע"א33 כל הנביאים עשירים היואבן פינה עמ' 154
לח ע"א33 כל הנביאים עשירים היועירין קדישין השלם עמ' תקיח
לח ע"א33 כל הנביאים עשירים היוצדקת יוסף עמ' רסו
לח ע"א33 כל הנביאים עשירים היורנת יצחק שופטים עמ' נט
לח ע"א33 לא חמור אחד מהם נשאתי, ר"ן ורא"ששם דרך במדבר עמ' פח
לח ע"א33 משה ושמואל היו בעלי עושר וכבודמנות הלוי (תשסב) עמ' רב
לח ע"א33 משה עשיר היה דכתיב לא חמור אחד מהם נשאתיקומץ המנחה (צונץ) דרוש קג אות ב
לח ע"א33 נביא עשירשומע תפלה ח"א עמ' שסא
לח ע"א34 אלא דאפילו באגראיחל ישראל אבות ח"ד עמ' קו
לח ע"א34 לאפוקי מאן דשקיל בלא אגראשבות יעקב (אבולפיה) עמ' מט
לח ע"א35 דאפילו באגרא לא שקילצמח צדקה עה"ת עמ' קב
לח ע"א35 דאפילו בשכר ור"ן דזימנין מתרצו משום כסופאהמאור שבתורה (שפירא) שמות עמ' שב
לח ע"א36 את שור מי לקחתיאזני יהושע (מהד' אדרת) ויקרא-במדבר דרוש לא עמ' 135
לח ע"א36 את שור מי לקחתי בשכררנת יצחק שמואל עמ' קיט
לח ע"א37 כל מקום שהולך ביתו עמו וכו'כלי יקר (לניאדו, שסג) שמואל א ו/ז דף קסט ע"ב; מאור עינים (פינטו, תג) ברכות פרק א דף יח ע"ב
לח ע"א37 כל מקום שהלך ביתו עמוהדרום כרך לח עמ' 198
לח ע"א37 כל מקום שהלך ביתו עמויחל ישראל אבות ח"ד עמ' קו
לח ע"א38 גדול הנאמר בשמואל וכו'האיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' רכז
לח ע"א38 גדול הנאמר בשמואל יותר מבמשהפרשיות בספרי הנביאים שמואל עמ' קצ
לח ע"א38 גדול הנאמר בשמואל ממה שנאמר במשהאזני יהושע (מהד' אדרת) ויקרא-במדבר דרוש לא עמ' 139
לח ע"א38 גדול מה שנאמר בשמואל יותר משנאמר במשה וכו' ויאמרו לא עשקתנו ולא רצותנו וגו'מבשר טוב - ימי הרחמים והסליחות עמ' צא
לח ע"א38 גדול מה שנאמר בשמואל יותר משנאמר במשה וכו'שו"ת ר"י קצבי (תשעט) דרושי ר"י קצבי דרוש ב
לח ע"א38 גדול מה שנאמר בשמואל יותר משנאמר במשה וכו', גבי שמואל אפילו ברצון לא שכרו דכתיב ויאמרו לא עשקתנו ולא רצותנו וגו'של"ה (תשנז) - מס' ראש השנה אות לח
לח ע"א38 גדול מה שנאמר בשמואל יותר משנאמר במשהאוצרות חיים - אישים ח"ה עמ' פח
לח ע"א38 גדול מה שנאמר בשמואל משנאמר במשהחכמת התורה קורח עמ' תקיג
לח ע"א40 מעמוס וכו' לא נביא אנכי ולא בן נביא אנכי וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ה עמ' שמה
לח ע"א41 יונה דכתיב וכו'דרשות הר"ן (תשסג) עמ' קעב, תקג
לח ע"א42 ויתן שכרה שנתן שכר כל הספינהגבעת שאול (בראך) עמ' תכז
לח ע"א42 יונה נתן שכרה של ספינה כולהאמרות ה' השלם ח"ו עמ' קעג
לח ע"א42 יונה נתן שכרה של ספינה כולהמנחם ציון (תשסד) עמ' קצו
לח ע"א42 נתן כל שכרה ד' אלפים דינרי דהבאהאיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' שלז
לח ע"א42 שנתן שכרה של ספינה כולהארשות החיים עמ' תקלז
לח ע"א42 שנתן שכרה של ספינה כולהדרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' תטז ד"ה אך
לח ע"א43 בתחילה הי' משה לומד ושוכחודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תנד
לח ע"א43 בתחילה הי' משה לומד תורה ומשכחה עד שניתנה לו במתנה וכו'פקודת אלעזר (תשסד) עמ' קנד
לח ע"א43 בתחילה הי' משה לומד תורה ומשכחה עד שניתנה לו במתנהקדושת ציון (תשנד) ח"א עמ' קסא
לח ע"א43 בתחילה הי' משה למד תורה ומשכחה עד שניתנה לו במתנהדעת חכמה ומוסר ח"א עמ' ט, יא
לח ע"א43 בתחילה הי' משה למד תורה ומשכחה וכו'דברי יואל פ' מקץ דף שצב ע"א
לח ע"א43 בתחילה היה משה לומד התורה ומשכחה עד שנתן לו במתנהמאור עינים (תשעה) עמ' סח, רצ
לח ע"א43 בתחילה היה משה לומד תורה ומשכחה עד שניתנה לו במתנהבי חייא ח"א עמ' רפז
לח ע"א43 בתחילה היה משה לומד תורה ומשכחה עד שניתנה לו במתנהקרן לדוד ויקרא-במדבר עמ' יג
לח ע"א43 בתחילה היה משה לומד תורה ומשכחה עד שניתנה לו במתנהשבילי פנחס (תשעא) עמ' קצ
לח ע"א43 בתחילה היה משה לומד תורה ומשכחה עד שניתנה לו במתנהתורה ודעת תשסה-תשסז עמ' רלט
לח ע"א43 בתחילה היה משה לומד תורה ומשכחה עד שניתנה לושפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' תא
לח ע"א43 בתחילה היה משה לומד תורה ומשכחהדולה ומשקה אלול ור"ה עמ' קפ
לח ע"א43 בתחילה היה משה למד תורה ומשכחה וכו'מתנת חיים מאמרים ח"ב עמ' קכו
לח ע"א43 בתחילה היה משה למד תורה ומשכחה עד שניתנה לו במתנה וכו'אוצר המאמרים (תשסא) עמ' רפז
לח ע"א43 בתחילה היה משה למד תורה ומשכחה עד שניתנה לו במתנה שנאמר ויתן אל משה ככלותו לדבר אתו בהר סינידעת תורה דברים ח"ב עמ' ריד
לח ע"א43 בתחילה היה משה למד תורה ומשכחה עד שניתנה לו במתנהבית ישראל (טויסיג) בראשית עמ' ה
לח ע"א43 בתחילה היה משה למד תורה ומשכחה עד שניתנה לו במתנהבית ישראל (טויסיג) שמות עמ' קכו
לח ע"א43 בתחילה היה משה למד תורה ומשכחה עד שניתנה לו במתנהבית ישראל (טויסיג) ח"ו עמ' רעז
לח ע"א43 בתחילה היה משה למד תורה ומשכחה עד שניתנה לו במתנהבן מלך - שבת עמ' פד
לח ע"א43 בתחילה היה משה למד תורה ומשכחה עד שניתנה לו במתנהדברי יואל פ' ויקרא דף לה ע"א
לח ע"א43 בתחילה היה משה למד תורה ומשכחה עד שניתנה לו במתנהדברי יואל פ' משפטים דף קנב ע"ב
לח ע"א43 בתחילה היה משה למד תורה ומשכחה עד שניתנה לו במתנהדרך חיים (תשע) הקדמה הערה 100, פ"ג הערה 936, 1245
לח ע"א43 בתחילה היה משה למד תורה ומשכחה עד שניתנה לו במתנהיפה תאר (תשעח) ח"א עמ' קלו
לח ע"א43 בתחילה היה משה למד תורה ומשכחה עד שניתנה לו במתנהשם משמעון (שפירא, תשכה) עמ' עה
לח ע"א43 בתחילה היה משה למד תורה ומשכחה עד שניתנה לו במתנהשרגא המאיר על התורה עמ' שכז, תקכא
לח ע"א43 בתחילה היה משה למד תורה ומשכחה עד שניתנה לו במתנהשרתי ח"א עמ' צה
לח ע"א43 בתחילה היה משה למד תורה ומשכחה עד שנתנה לו במתנה שנאמר ויתן אל משהארוחת תמיד עמ' ריא ע"א ד"ה אמרו, ד"ה והנה
לח ע"א43 בתחילה היה משה למד תורה ומשכחה עד שנתנה לו במתנהדרשות שבט הלוי ח"ב עמ' רעו
לח ע"א43 בתחילה היה משה למד תורה ומשכחהגבורת יצחק אבות עמ' קלב, רכא
לח ע"א43 בתחילה היה משה למד תורה ומשכחהגבורת יצחק שבועות עמ' רע
לח ע"א43 בתחילה היה משה למד תורה ומשכחהסוכת דוד (שירירו) דף ף פה ע"א
לח ע"א43 בתחילה היה משה למד תורה ומשכחהשבח נעורים עמ' רכב
לח ע"א43 בתחילה היה משה למד תורה ומשכחה עד שניתנה לו במתנהבית ישראל (טויסיג) דברים עמ' קכו
לח ע"א43 בתחילה למד משה והיה משכח עד שניתנה לו תורה במתנהדרך חיים (תשע) פ"א הערה 157-156, 118, פ"ב הערה 1643, פ"ד הערה 1328
לח ע"א43 בתחילה משה למד תורה ומשכחהנאות דשא (שניאור) שמות עמ' 152
לח ע"א43 בתחלה הי' למד תורה ומשכחה עד שניתנה לו במתנהתורת מנחם חל"ו עמ' 43,31
לח ע"א43 בתחלה הי' למד תורה ומשכחהמנחת יצחק בראשית-שמות עמ' סב
לח ע"א43 בתחלה הי' משה לומד תורה ומשכחה וכו'דברי ברוך ח"ב סי' ל אות י
לח ע"א43 בתחלה הי' משה לומד תורה ומשכחה עד שניתנה לו במתנהאמרות חיים עמ' רמט
לח ע"א43 בתחלה הי' משה למד ומשכחהמנחת יצחק בראשית-שמות עמ' שיט
לח ע"א43 בתחלה הי' משה למד תורה וכו'מנחת יצחק ויקרא-דברים עמ' רעה
לח ע"א43 בתחלה הי' משה למד תורה ומשכחה וכו'תורת מנחם חמ"א עמ' 36
לח ע"א43 בתחלה הי' משה למד תורה ומשכחה עד שניתנה לו במתנה וכו'תורת מנחם חנ"ה עמ' 393, 395
לח ע"א43 בתחלה הי' משה למד תורה ומשכחה עד שניתנה לו במתנה שנאמר ויתן אל משה ככלתו לדבר אתושרגא המאיר מועדים עמ' רלב, רנו
לח ע"א43 בתחלה הי' משה למד תורה ומשכחה עד שניתנה לו במתנהדברי יואל מועדים ח"ה עמ' תכד
לח ע"א43 בתחלה הי' משה למד תורה ומשכחה עד שניתנה לו במתנהתורת מנחם חי"א עמ' 249, 282, ח"כ עמ' 51, חכ"ג עמ' 66
לח ע"א43 בתחלה היה למד תורה ומשכחה עד שנתנה לו במתנהזקן אהרן - שמן הטוב (אוהב, תיז) דף קכט ע"ג
לח ע"א43 בתחלה היה למד תורה ומשכחה עד שנתנה לו במתנהשמן הטוב (תשסו) עמ' תקמג
לח ע"א43 בתחלה היה משה לומד תורה ומשכחה עד שניתנה לו במתנה שנאמר ויתן אל משה ככלותו לדבר אתומאור עינים (תשעט) עמ' שלד
לח ע"א43 בתחלה היה משה לומד תורה ומשכחה עד שניתנה לו במתנה שנאמר ויתן אל משה ככלותו לדבר אתומאור עינים (תשנח) עמ' רב
לח ע"א43 בתחלה היה משה לומד תורה ומשכחהאמרי יצחק שמות-ויקרא עמ' רפב
לח ע"א43 בתחלה היה משה לומד תורה ומשכחהזכרון משלי עמ' סג אות קעו
לח ע"א43 בתחלה היה משה לומד תורה ומשכחהמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשמב) ח"א עמ' סח
לח ע"א43 בתחלה היה משה לומד תורה ומשכחהמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"א עמ' לט, עא
לח ע"א43 בתחלה היה משה לומד תורה ומשכחהשמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' רעו
לח ע"א43 בתחלה היה משה למד וכו' עד שניתנה לו במתנה וכו'נועם אליעזר שמות דף קסד ע"ב
לח ע"א43 בתחלה היה משה למד תורה וכו'קדושת לוי (תרצט) דף קיב ע"א
לח ע"א43 בתחלה היה משה למד תורה ומשכחה וכו'ברכת כהן (דויטש, תשמט) - מגילת ספר עמ' סה
לח ע"א43 בתחלה היה משה למד תורה ומשכחה וכו'עולת תמיד (אלבלדה, שסא) פרשת תשא דף קסב ע"ב; פי' רבינו בחיי (רנב) פרשת תשא דף קלה ע"ג; תורת משה (אלשיך, שסא) פרשת תשא דף קמה ע"ג; יפה תאר (תיז) על שמות רבה פרשה כח דף קמד ע"ב; יפה מראה (שנ) ר"ה פרק א דף קסא ע"ד; תפארת ישראל (מהר"ל, שנט) פרק ג דף מה ע"ג; זקן אהרן - שמן הטוב (אוהב, תיז) נדרים דף קכט ע"ג
לח ע"א43 בתחלה היה משה למד תורה ומשכחה עד שניתנה לו במתנה וכו'אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ג עמ' מז, פו, ק
לח ע"א43 בתחלה היה משה למד תורה ומשכחה עד שניתנה לו במתנה וכו'ישמרו דעת עמ' קפ
לח ע"א43 בתחלה היה משה למד תורה ומשכחה עד שניתנה לו במתנה וכו'תפלת דוד (אדר"ת) עמ' פא
לח ע"א43 בתחלה היה משה למד תורה ומשכחה עד שניתנה לו במתנה שנאמר ויתן אל משה ככלתו לדבר אתו וכו'כתונת פסים (תשעא) עמ' ט
לח ע"א43 בתחלה היה משה למד תורה ומשכחה עד שניתנה לו במתנה שנאמר ויתן אל משה ככלתו לדבר אתודברי תורה (שפירא) מהד' ג סי' ב
לח ע"א43 בתחלה היה משה למד תורה ומשכחה עד שניתנה לו במתנה שנאמר ויתן אל משה ככלתומוסר דרך - אפיקי חיים עמ' קמט
לח ע"א43 בתחלה היה משה למד תורה ומשכחה עד שניתנה לו במתנהאוצרות חיים - אישים ח"ה עמ' קכח
לח ע"א43 בתחלה היה משה למד תורה ומשכחה עד שניתנה לו במתנהבינת יששכר (תשמח) עמ' קח
לח ע"א43 בתחלה היה משה למד תורה ומשכחה עד שניתנה לו במתנהדרך חיים (תשלה) עמ' צב
לח ע"א43 בתחלה היה משה למד תורה ומשכחה עד שניתנה לו במתנהדרש משה (קלנברג) ח"ב דף מא
לח ע"א43 בתחלה היה משה למד תורה ומשכחה עד שניתנה לו במתנהחי' אגדות מהר"ם שיק אבות פ"ו מ"ב עמ' קכד
לח ע"א43 בתחלה היה משה למד תורה ומשכחה עד שניתנה לו במתנהכתונת פסים (תשמה) פרשת ויקרא ב ע"א
לח ע"א43 בתחלה היה משה למד תורה ומשכחה עד שניתנה לו במתנהמצווה ועושה ח"א עמ' תקלא
לח ע"א43 בתחלה היה משה למד תורה ומשכחה עד שניתנה לו במתנהעקבי אבירים (תשסה) עמ' קלו, שב
לח ע"א43 בתחלה היה משה למד תורה ומשכחה עד שניתנה לו במתנהשיח דוד (תשסח) עמ' קכ
לח ע"א43 בתחלה היה משה למד תורה ומשכחה עד שניתנה לו במתנהתפלה למשה (בנימין) עמ' סג
לח ע"א43 בתחלה היה משה למד תורה ומשכחה עד שנתנה לו במתנהעצי חיים - מועדים עמ' עא
לח ע"א43 בתחלה היה משה למד תורה ומשכחהאגרות ר' יצחק אלחנן עמ' יט
לח ע"א43 בתחלה היה משה למד תורה ומשכחהאוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"א עמ' יא
לח ע"א43 בתחלה היה משה למד תורה ומשכחהארשות החיים עמ' תקלב
לח ע"א43 בתחלה היה משה למד תורה ומשכחהדרשות ומאמרים (דיקוריאל) עמ' פג-פד
לח ע"א43 בתחלה היה משה למד תורה ומשכחהנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' כח אות ג
לח ע"א43 בתחלה היה משה למד תורה ומשכחהשביב אור עמ' רל
לח ע"א43 בתחלה היה משה למד תורה ומשכחהשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' קכא
לח ע"א43 בתחלה היה משה למד תורה ומשכחהשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' רצ
לח ע"א43 בתחלה היה משה למד תורה ומשכחהשמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' מט, רד
לח ע"א43 בתחלה היה משה רבינו לומד תורה ומשבחהבאר ראי (רוזן) לימוד התורה סי' י אות ג
לח ע"א43 ה' נתן את התורה למשה במתנהתשובות ר' איסר יהודה עמ' מו
לח ע"א43 הי' לומד תורה ומשכחה וכו'תורת מנחם חמ"ז עמ' 209
לח ע"א43 הי' למד תורה ומשכחה עד שניתנה לו במתנהתורת מנחם חנ"א עמ' 234
לח ע"א43 הי' משה למד תורה ומשכחה עד שניתנה לו במתנהתורת מנחם חלק נ עמ' 31
לח ע"א43 היה משה למד תורה ומשכחההמאור שבתורה (שפירא) שמות עמ' רמו, ויקרא עמ' צה, רו
לח ע"א43 הקב"ה נתן למשה התורה במתנהרנת יצחק תענית עמ' מט
לח ע"א43 התורה ניתנה למשה במתנה וכו'לקחת מוסר ח"א עמ' שנז
לח ע"א43 התורה נתנה למשה במתנהרנת יצחק תליתאה ח"ב עמ' רצו
לח ע"א43 ויתן אל משה - ל' מתנהלקוטי שיחות חל"ד עמ' 56
לח ע"א43 ויתן אל משה וכו'דרשות מהר"ם בנעט עמ' רסז
לח ע"א43 ויתן אל משה ככלותו שניתנה לו במתנהפנים יפות על תהלים עמ' ה
לח ע"א43 ומשכחהאוסף מכתבים (שכטר) ח"ב עמ' נח {כל מ' יום היה משה לומד ומשכח}
לח ע"א43 ומשכחהבית ישי - דרשות עמ' יג {כל ארבעים יום היה משה לומד ומשכח}
לח ע"א43 ומשכחהצמח ה' לצבי (תשסז) עמ' שיט, תשצט {מ' יום שלמד משה בהר שכח עד שניתנה לו במתנה}
לח ע"א43 ומשכחהשבילי פנחס (תשעו) עמ' רה {מ' יום למד תורה ושכחה עד שניתנה לו במתנה}
לח ע"א43 לומד תורה ומשכחהדרכי החיים ח"א עמ' קסט, רכז
לח ע"א43 לומד תורה ומשכחהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תנו
לח ע"א43 למד הקב"ה עם משה ושכחה עד שנתנה לו במתנהמהר"ם שיק במדבר עמ' קטז
לח ע"א43 למד תורה ומשכחהמשנת חיים דברים עמ' נב, סה
לח ע"א43 משה - מ' יום לומד התורה ומשכחשיחות לספר ויקרא עמ' צה
לח ע"א43 משה היה לומד תורה ומשכחה עד שנתנה לו במתנהכסף נבחר (מרגליות) עמ' קנו, קסט
לח ע"א43 משה היה לומד תורה ומשכחהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' רכג
לח ע"א43 משה היה למד תורה ושכח עד שנתנה לו במתנהדרשות מהרא"ל (תשנט) סי' מז אות ז
לח ע"א43 משה למד התורה ומשכחה עד שניתנה לו במתנהמגלה עמוקות (תשסח) אופן קח
לח ע"א43 משה למד ושכח עד שניתנה במתנהפרפרת אליעזר פרשת ויקרא פרק א פסוק א, פרשת חוקת פרק יט פסוק ב
לח ע"א43 משה למד תורה ומשכחה עד שניתנה לו במתנהדרשות שמן רוקח עמ' תפב
לח ע"א43 משה למד תורה ומשכחה עד שניתנה לו במתנהלקוטי שיחות חי"ג עמ' 117, 30, חט"ו עמ' 329
לח ע"א43 משה למד תורה ומשכחה עד שניתנה לו במתנהעלי שור ח"ב עמ' צג
לח ע"א43 משה למד תורה ומשכחהרנת יצחק ה' מגילות עמ' ג, רלא
לח ע"א43 משה למד תורה ושכחה עד שלבסוף ניתנה לו התורה במתנה שנאמר ויתן אל משה בכלותו לדבר אתוחיים שיש בהם - דרשות ח"ב עמ' תמ
לח ע"א43 משה למד תורה ושכחה עד שניתנה לו במתנהאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) יתרו ו
לח ע"א43 משה למד תורה ושכרהאהבת שלום (קוסוב, תשנח) עמ' קנב
לח ע"א43 משה רבינו היה לומד תורה ומשכחהדולה ומשקה - התורה וקניניה עמ' קנא
לח ע"א43 משה רבנו למד תורה ומשכחה עד שניתנה לו במתנהעלי שור ח"א עמ' רכה, קצה
לח ע"א43 מתחילה היה משה לומד תורה ומשכחה עד שניתנה לו במתנהזרע שמשון (תשסג) תשא אות טז
לח ע"א43 מתחילה היה משה לומד תורה ומשכחה עד שנתנה לו במתנהדברי יואל מועדים ח"ו כט שבט עמ' סה
לח ע"א43 מתחילה למד משה והי' משכחדברי חנינא - ת"ת עמ' לז
לח ע"א43 מתחלה היה משה לומד תורה ומשכחה עד שניתנה לו במתנהתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תשפה
לח ע"א43 מתחלה היה משה לומד תורה ומשכחה עד שנתנה לו במתנהזרע שמשון (תקלח) תשא
לח ע"א43 ניתנה לו במתנהדרכי החיים ח"א עמ' קסט, שסב, שסד
לח ע"א43 ומשכחהמי מרום ח"ט עמ' רפו {עד ארבעים יום היה לומד ומשכח}
לח ע"א43 עד שניתן לו במתנהבאר ראי (רוזן) לימוד התורה סי' ה אות ד
לח ע"א43 עד שניתנה לו במתנההעמק דבר שמות פ"לא פסוק יח
לח ע"א43 עד שניתנה לו במתנהפרפרת התורה עמ' שיט
לח ע"א43 עד שניתנה לו במתנהצמח צדקה עה"ת עמ' קמה
לח ע"א43 עד שניתנה לו במתנהרנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' רחצ, שלה
לח ע"א43 שהיה לומד תורה ומשכחהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' תשמט
לח ע"א43 תורה שניתנה למשה במתנהעיוני רש"י במדבר עמ' שג
לח ע"א ר"ן ד"ה חוץ מאחת - ידיעת השם יתברך על אמיתתודברי תורה (שפירא) מהד' א סי' לה בהערה, מהד' ד סי' פג
לח ע"א ר"ן ד"ה חסר אחת - ידיעת ה' על אמיתתושמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' רלט
לח ע"א רא"ש - אין לחם אלא תורה וכו' ואין דל אלא ישראל וכו'שיחות ר' ראובן עמ' קפה
לח ע"א רא"ש - ומשקל עמודי החצראוצר לב - בואו חשבון עמ' קא
לח ע"א רא"ש - חכמה הגנוזה באותיותעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תשסג
לח ע"א רא"ש - כל החכמה והשכל רמוזים בכתב התורה בצורות האותיותמוסר דרך - אפיקי חיים עמ' שפו
לח ע"א רא"ש - פלפולא בעלמא הבנה וחריפותשיחות ר' ראובן עמ' קפה
לח ע"א רא"ש ד"ה פלפולא בעלמא - כל החכמה והשכל רמוזים בכתב התורהאילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' קט
לח ע"א רא"ש ד"ה פלפולאמצווה ועושה ח"א עמ' תעה
לח ע"א מיוחס לרש"י - נהג בה טובת עין ונתנה לישראלגור אריה במדבר פ"ג הערה 5
לח ע"א מיוחס לרש"י ד"ה לא חמוראזני יהושע (מהד' אדרת) ויקרא-במדבר דרוש לא עמ' 139
לח ע"א תוס' - פלפולא בעלמא שיטת חריפות והבינה נמסר למשה רבינושיחות ר' ראובן עמ' קפה
לח ע"א תוס' ד"ה אלא פלפולא בעלמא - שיטת חריפות והבינה ניתן למשה רבינו ונהג טובת עיןפני מנחם דברים עמ' יט
לח ע"א תוס' ד"ה אלאאוסף אמרים (שכטר) חג השבועות - מתן תורה עמ' פט
לח ע"א תוס' ד"ה דאילואזני יהושע (מהד' אדרת) ויקרא-במדבר דרוש לא עמ' 139-140
לח ע"א מהרש"א - א"א לדעת אנושי לקבל תוך זמן מועטנאות דשא (שניאור) שמות עמ' 153
לח ע"א מהרש"א - למה נתפאר משה נגד קרח שהוא עשיר ואין צריך לחמורםקומץ המנחה (צונץ) דרוש קג אות ב
לח ע"א מהרש"א - עושק היינו שכר פעולת אדםצמח צדקה עה"ת עמ' קא
לח ע"א מהרש"א ד"ה בתחלה היה משה לומד - אך מה שפירש הכלה היא התורה והחתן הוא ישראל אינו כןפני מנחם נישואין ושבע ברכות עמ' קכח
לח ע"א מהרש"א ד"ה וכולן ממשהבנין שאול עמ' קעה
לח ע"ב05 מותר להשיא את בתוקול יהודה (ישראל) דף סא ע"ב
לח ע"ב06 הוי בה ר' זירא במאי עסקינן וכו' הרי מוסר לו שפחה לשמשוהר המוריה עמ' רנא
לח ע"ב15 המדיר בנו לת"ת ור"ןפרורים משלחן גבוה ח"ה שאלה מב
לח ע"ב15 המדיר בנו לת"תאמרי יצחק שמות-ויקרא עמ' קה הערה פט
לח ע"ב15 המדיר בנו לתלמוד תורה אסור להשתמש עמוהעמק דבר במדבר פ"ח פסוק י
לח ע"ב15 המדיר בנו לתלמוד תורה מותר למלאות לו חבית של מיםמצווה ועושה ח"ב עמ' קכד
לח ע"ב15 המדיר בנו לתלמוד תורההשיר והשבח ח"א עמ' רנו
לח ע"ב17 ר' יצחק אמר לצלות לו דג קטןהר המוריה עמ' רנ
לח ע"ב19 כוס של שלום, ר"ןקול יהודה (ישראל) דף סא ע"ב
לח ע"ב24 המודר הנאה מחבירו מרפאופרפרת אליעזר פרשת כי-תצא פרק כב פסוק ב
לח ע"ב24 המודר הנאה מחבירו נכנס לבקרו עומד אבל לא יושב וכו'אחרית לאיש שלום דף ב ע"א
לח ע"ב24 מודר הנאה מחבירו מרפאוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תח
לח ע"ב25 ומרפאו רפואת הנפש ובפיהמ"שפרפרת אליעזר פרשת בשלח פרק טו פסוק כו
לט ע"א01 בביקור חוליםפרי חיים (קנולר) פרשת ראה, בשלח
לט ע"א02 יושבשבט מישראל (קרמניץ) פרק כז פסוק ו {דרך המבקר שיושב ואינו עומד}
לט ע"א05 קבלת שכר על מצות ביקור חוליםחיי נפש ח"א עמ' ריב ע"א
לט ע"א06 אסור ליטול שכר על ביקורתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' רכ {אך על גב דהביקור הוא רפואה}
לט ע"א12 בשנכסי חולה אסורין על המבקר וכגון דלא אדריה מן חיותיה אי הכי אפילו יושב נמי הא אפשר בעמידהמים חיים (קרייסווירטה) עמ' רפ
לט ע"א14 חלה הוא נכנס לבקרו חלה בנו שואלו בשוקמים חיים (קרייסווירטה) עמ' רעט
לט ע"א15 חלה בנו שואלו בשוקבתורתו יהגה ח"ב עמ' שב
לט ע"א22 אמר רבא שמואל מתניתין קשיתיה וכו'הר המוריה עמ' רנא
לט ע"א ר"ן - מן חיותא לא אדריה, מחיותא דבנו אדריהתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' צו {בנו לאו כגופו}
לט ע"ב03 ביקור חולים מה"ת מניןודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תצב
לט ע"ב03 ביקור חולים מה"ת מניןכלי יקר (תשמח) עמ' תנז
לט ע"ב03 מנין לבקור חולים מן התורה שנאמר ופקודת כל האדם יפקד עליהםבית שמואל אחרון על התורה (תשנד) פ' קרח עמ' קפ
לט ע"ב03 רמז לביקור חולים מה"תברכת אבות עמ' קסז
לט ע"ב03 רמז לביקור חולים מה"תתאיר נרי עמ' כא
לט ע"ב03 רמז לביקור חולים מן התורה מנין וכו' אם כמות כל האדם ימותון אלה וכו'פאר יעקב ח"ג עמ' תקג
לט ע"ב03 רמז לביקור חולים מן התורה מנין וכו' שהן חולים ומוטלים בעריסתן ובני אדם מבקרים אותן וכו'של"ה (תשנז) - מס' פסחים אות עה
לט ע"ב03 רמז לביקור חולים מן התורה מנין וכו'כלי יקר (לונטשיץ, שסב) פרשת קרח דף קטו/ז ע"ג; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מאמר תקכו דף קלח ע"ג
לט ע"ב03 רמז לביקור חולים מן התורה מנין שנאמר אם כמות כל האדם ימותון אלה וכו'אמרי משה (פודהורצר) עמ' סב
לט ע"ב03 רמז לביקור חולים מן התורה מנין שנאמר אם כמות כל האדם כו'שבט מישראל (קרמניץ) פרק מא פסוק ג
לט ע"ב03 רמז לביקור חולים מן התורהפרפרת אליעזר פרשת קרח פרק טז פסוק כט
לט ע"ב03 רמז לביקור חוליםעולת חודש ח"ג מאמר קכח
לט ע"ב03 רמז לביקור חולין מן התורה מנין וכו' ובני אדם מבקרים אותן מה הבריות אומרים לא ה' שלחני לזהאוצרות חיים - אישים ח"ו עמ' סו
לט ע"ב03 רמז לביקור חולין מן התורה מנין וכו' חולים ומוטלים בעריסתן ובני אדם מבקרים אותן וכו', ור"ן - והיינו דכתיב ופקודת כל אדם יפקד עליהםדברי תורה (שפירא) מהד' ו סי' קב
לט ע"ב03 רמז לביקור חולין מן התורה מנין וכו'דרשות מהרי"ץ לז' אדר עמ' רכח
לט ע"ב03 רמז לבקור חולים מן התורה מניןדרשות ומאמרים (דיקוריאל) עמ' צז
לט ע"ב03 רמז לבקור חולים מן התורהבתורתו יהגה ח"ב עמ' רצז
לט ע"ב04 שנא' אם כמות כל האדםזבחי צדק (דיסקין) עמ' ער
לט ע"ב05 ופקודת כל אדם יפקד עליהם וכו' קאי על ביקוד חוליםבינת יששכר (תשמח) עמ' נט
לט ע"ב07 חולים ומוטלים בעריסתן ובנ"א מבקרים אותםגור אריה בראשית פי"ח הערה 9
לט ע"ב07 חולים ומוטלים בעריסתן ובני אדם מבקרים אותםתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תתקעב הערה 70
לט ע"ב07 שהן חולים ומוטלים בעריסתן ובני אדם מבקרים אותםחכמת התורה קורח עמ' רפב, רצו
לט ע"ב09 דרש רבא אם בריאה וכו'לשון ערומים ליקוטי רב"י דף כג ע"א
לט ע"ב09 אם בריאה גיהנם מוטב תהיה אם לאו יברא ה' וכו'אוצרות חיים - בין אדם למקום ח"ב עמ' שכו
לט ע"ב09 אם בריאה גיהנם מוטב תהיה אם לאו יברא ה'מאמרי הרמ"ע (תשסא) - מאמר צבאות ה' עמ' כו
לט ע"ב09 אם בריאה גיהנם מוטבזבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' רמז
לט ע"ב09 אם בריאה יברא ה' וכו' אי איברי לה פומא מוטבנזר הקדש ח"א עמ' תמ
לט ע"ב09 אם בריאה יברא ה' וכו' אלא הכי קאמר וכו'באר משה (אפשטיין) במדבר עמ' תקלג
לט ע"ב09 אם בריאה יברא ה' וכו' והכתיב אין כל חדש וכו'כתר שם טוב (תשסד) הוספות סי' כח
לט ע"ב09 אם בריאה יברא ה'יין לבנון (תשסג) עמ' 407
לט ע"ב09 אם בריאה מוטב ואם לא יברא ה'חכמת התורה בא עמ' שמז, שנה, שצד
לט ע"ב09 אם בריאה מוטב ואם לאו יבראחכמת התורה בשלח עמ' תרג
לט ע"ב09 אם בריאה מוטב וכו' אלא לאקרובי פתחאחכמת התורה קורח עמ' יד, פז, קמב, קנ, רעט, רצז, שג, שז, שי, שיא, שטז, שכא, שלא, שלו, שלח, שמא, שמג, שמה, שנו, שנט-שסא, שסה
לט ע"ב09 אמר רבא אם כמות כל האדםהמאור שבתורה (שפירא) במדבר עמ' קכו
לט ע"ב09 ואם בריאה וכו' והתניא ז' דברים נבראו קודם שנברא העולם וכו'יפה תאר (תשעח) ח"א עמ' טו
לט ע"ב09 ואם בריאה יברא ד'המאור שבתורה (לסין)
לט ע"ב09 ואם בריאה יברא וכו' אם בריאה גהינם מוטב ואם לאו יבראזרע שמשון (תקלח) קרח
לט ע"ב09 מאי דכתיב אם בריאה יברא ה' אם בריאה גהינם תהיה וכו'עולת שבת (שועיב, שלז) פרשת צו דף צא ע"ד, ופרשת קרח דף קכ ע"א; עקדת יצחק (שלג) שער כא דף נה ע"ד; מפעלות אלקים (שנב) מאמר ד פרק י דף עה ע"ב; תורת משה (אלשיך, שסא) פרשת קרח דף רלא ע"ד; שפתי כהן (הכהן, שסה) פרשת קרח דף רלב ע"ד; פי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת קרח דף ריג ע"א; יפה מראה (שנ) סנהדרין פרק יא דף רצח ע"ב
לט ע"ב09 מאי דכתיב אם בריאה יברא ה'שבות יעקב (אבולפיה) עמ' כרך א ח"א עמ' נח
לט ע"ב09 מאי דכתיב ואם בריאה יברא וכו' אם בריאה גהינם מוטב ואם לאו יבראזרע שמשון (תשסג) קרח אות יא
לט ע"ב11 ז' דברים נבראו קודם בריאת העולםגבורות ה' עמ' שכד
לט ע"ב11 ז' דברים נבראו קודם העולם וכו' ותורה, ור"ןרנת יצחק משלי עמ' מב
לט ע"ב11 ז' דברים נבראו קודם כו'דרש אברהם (אשכנזי) ח"ב דף טז ע"ב
לט ע"ב11 ז' דברים נבראו קודם שנברא העולם אלו הן תורה ותשובה וכו'דעת חכמה ומוסר ח"ב עמ' שה
לט ע"ב11 ז' דברים נבראו קודם שנברא העולם אלו הן תורה ותשובה וכו'דעת חכמה ומוסר ח"א עמ' רפ, רצח
לט ע"ב11 ז' דברים נבראו קודם שנברא העולם ואלו הן תורה ותשובה וכו'גל עיני ח"א עמ' א עמ' ו
לט ע"ב11 ז' דברים נבראו קודם שנברא העולם וכו' ותשובהבית אלהים שער ב עמ' סח
לט ע"ב11 ז' דברים נבראו קודם שנברא העולם תורה תשובה גן עדן גיהנום כפא הכבוד ביהמ"ח שמו של משיחעטרת ישועה (תשסד) אות ט לחנוכה
לט ע"ב11 ז' דברים נבראו קודם שנברא העולםמנחת קנאות עמ' רמב
לט ע"ב11 ז' דברים נבראו קודם שנברא העולםמשנת יוסף על התורה ח"א עמ' שכב
לט ע"ב11 ז' דברים נבראו קודם שנברא העולםנצח ישראל (הרטמן) עמ' תתפב הערה 60
לט ע"ב11 ז' דברים נבראו קודםהמאור שבתורה (שפירא) ויקרא עמ' ג, דברים עמ' קצג, רטו
לט ע"ב11 ז' דברים נבראו קודםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תרפו
לט ע"ב11 ז' דברים קדמו לבריאת העולםדרשות שמן רוקח עמ' תסו
לט ע"ב11 ז' דברים קדמו לעולם וכו'מנחת יצחק בראשית-שמות עמ' רסח
לט ע"ב11 ז' דברים קדמו לעולם וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"א עמ' 202
לט ע"ב11 שבעה דברים נבראו וכו' תשובה דכתיב וכו'דברי ברוך ח"ב סי' מג אות ד
לט ע"ב11 שבעה דברים נבראו קודם בריאת העולםישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קעו
לט ע"ב11 שבעה דברים נבראו קודם בריאת העולם, ר"ן ומהרש"אשם דרך בראשית ח"א עמ' עג
לט ע"ב11 שבעה דברים נבראו קודם לעולםתורת העולה (תשעה) עמ' תו
לט ע"ב11 שבעה דברים נבראו קודם לעולםתורת העולה ח"ג פרק מא, מז
לט ע"ב11 שבעה דברים נבראו קודם שנברא העולם אלו הן תורה וכו' כסא הכבוד וכו' כסא כבוד רכתיב נכון כסאך מאז וכו'דברי יואל מועדים ח"ט עמ' שסג
לט ע"ב11 שבעה דברים נבראו קודם שנברא העולם אלו הן תורה ותשובה וכו'דרכי התשובה עמ' קפא
לט ע"ב11 שבעה דברים נבראו קודם שנברא העולם ואחד מהם שמו של משיחלחמי תודה דף רלו ע"ב
לט ע"ב11 שבעה דברים נבראו קודם שנברא העולם ואלו הן תורה וכו'ברכת טוב עמ' רד
לט ע"ב11 שבעה דברים נבראו קודם שנברא העולם ואלו הן תורה ותשובה גן עדן וגיהנום כסא הכבוד וביה"ט ושמו של משיחדעת תורה בראשית עמ' כג, דברים ח"א עמ' קמ, דברים ח"ב עמ' קנה
לט ע"ב11 שבעה דברים נבראו קודם שנברא העולם ואלו הן תורה ותשובה וכו'באר הגולה (הרטמן) באר ה הערה 601, 728
לט ע"ב11 שבעה דברים נבראו קודם שנברא העולם ואלו הן, תורה ותשובה וכו'מחשבת מוסר ח"ג עמ' קנ
לט ע"ב11 שבעה דברים נבראו קודם שנברא העולם וכו'שיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 406 ,385 ,150
לט ע"ב11 שבעה דברים נבראו קודם שנברא העולם וכו' ובהמ"קפאר יעקב ח"ב עמ' תשעח
לט ע"ב11 שבעה דברים נבראו קודם שנברא העולם וכו' וגיהנםאמרות חיים עמ' רסד
לט ע"ב11 שבעה דברים נבראו קודם שנברא העולם וכו' תשובהעבודת חיים ח"א עמ' קי
לט ע"ב11 שבעה דברים נבראו קודם שנברא העולםאמרי אש (טאוב) עמ' שנט
לט ע"ב11 שבעה דברים נבראו קודם שנברא העולםדרשות ומאמרים (דיקוריאל) עמ' פט-צא
לט ע"ב11 שבעה דברים נבראו קודם שנברא העולםחפץ יהונתן בראשית פ"ב פסוק ח
לט ע"ב11 שבעה דברים נבראו קודם שנברא העולםמאמר מרדכי (שוואב) ח"א מאמר ו
לט ע"ב11 שבעה דברים נבראו קודם שנברא העולםנפוצות יהודה (מוסקאטו, תשס) עמ' נח
לט ע"ב11 שבעה דברים נבראו קודם שנברא העולםשיחות עבודת לוי סי' פח אות ג, ז
לט ע"ב11 שבעה דברים נבראו קודם שנברא העולם, אלו הן תורה, ותשובה, גן עדן, וגיהנם, כסא הכבוד, ובית המקדש, ושמו של משיחשל"ה (תשנז) - מס' יומא אות לז
לט ע"ב11 שבעה דברים נבראו קודם שנברא העולם, תורה ותשובהתפארת ישראל (הרטמן) עמ' לט הערה 64, שנב הערה 22, תב הערה 70, תתקטז הערה 72, תתקכז הערה 37, תתרצז הערה 31
לט ע"ב11 שבעה דבריםשפת אמת - אלה מסעי עמ' 23
לט ע"ב14 התורה נבראה קודם שנברא העולםגור אריה שמות פ"ל הערה 225
לט ע"ב14 התורה נבראה קודם שנברא העולםדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 824, פ"ה הערה 2110, 2139
לט ע"ב14 התורה נבראה קודם שנברא העולםשם דרך - כתר תורה עמ' א
לט ע"ב14 התורה קדמה לעולםמשמרת איתמר (תשסז) עמ' שז
לט ע"ב14 ראשית דרכוברכת אליהו (עמאר) בראשית - פתיחה {העולם נברא בשביל התורה וישראל הקרוים ראשית}
לט ע"ב14 תורההמדרש והמעשה פ' אחרי ח"א {קדמה לכסה"כ}
לט ע"ב14 תורה קדמה לבריאת העולםנצח ישראל (הרטמן) עמ' מז הערה 55 {באלפיים שנה}
לט ע"ב14 תורה קדמה לעולםמתוך התורה הגואלת (תשעג) על התורה עמ' 229, 175, 156
לט ע"ב14 התורה נבראה לפני העולםדברי שאול ויקרא עמ' קמט {לכן מתן תורה לא היה יום אחד אלא נמשך לפני כן ואח"כ ולכן אומרים "זמן מתן תורתנו" ולא "יום"}
לט ע"ב15 התשובה נבראה קודם העולםנתיב התשובה עמ' כא הערה 131
לט ע"ב15 התשובה נבראה קודם שנברא העולםבית שלום מרדכי עמ' רג
לט ע"ב15 התשובה נבראה קודם שנברא העולםתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תשמז, תשמח הערה 30, תשנא הערה 45, תתצג הערה 30, תתצד הערה 31-32
לט ע"ב15 התשובה נבראת קודם שנברא העולםתפארת ישראל (מהר"ל, הניג) עמ' קמז
לט ע"ב15 תשובהמאמרי שלמה ח"א עמ' ריג {היא חוץ לגדרי הבריאה}
לט ע"ב15 תשובה נבראה קודם הזמן של בריאהפרדס המלך (תשסט) אות שס
לט ע"ב15 תשובה נבראה קודם שנברא העולםדרך ישרה עמ' קעג
לט ע"ב15 תשובה נבראת קודם שנברא העולםדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 985-984, 1036, 1602, סוף פ"ו הערה 157
לט ע"ב15 תשובה נבראת קודם שנברא העולםעזר מיהודה עמ' לט
לט ע"ב17 גן עדןבעקבי יעקב עמ' קפח
לט ע"ב17 גן עדן דכתיב ויטע ה' אלקים גן בעדן מקדםפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' עז
לט ע"ב18 גיהנםלשם שבו ואחלמה (תשעח) - ספר הדע"ה דף יב ע"ד {קדם לגן עדן}
לט ע"ב20 בהמ"קבעקבי יעקב עמ' טז
לט ע"ב21 שמו של משיח שנאמר יהי שמו לעולם לפני שמש ינון שמו, מהרש"א - משום דבימות המשיח יהיה שמו של הקב"ה רגיל לעולם, וגם משיח יהיה נקרא בשם זה, אבל לפני השמש דהיינו קודם בריאת העולם לא היה נקרא שמו של משיח כולו בשם הוי"הלחמי תודה דף רלו ע"ב
לט ע"ב22 אם בריאה יברא ה' הלא אין כל חדש תחת השמשחכמת התורה בראשית עמ' תצג
לט ע"ב22 אם בריאה יברא והא אין כל חדשקהלת יעקב הושענא רבה - שמחת תורה עמ' שז
לט ע"ב23 אין כל חדש תחת השמש לאקרובי פתחאחכמת התורה בהעלותך עמ' שצב, שצח, תא
לט ע"ב23 אין כל חדש תחת השמשחכמת התורה ואתחנן עמ' שלט, שמ, שמט, שנה, שנו, שס
לט ע"ב23 אין כל חדש תחת השמשחכמת התורה נח עמ' קמד
לט ע"ב23 והא אין כל חדש תחת השמשחכמת התורה דברים עמ' שצב
לט ע"ב23 והא אין כל חדש תחת השמשחכמת התורה כי תשא עמ' קי, תעד, תעו, תעח
לט ע"ב23 והא אין כל חדש תחת השמשחכמת התורה לך לך עמ' רמו, תרלב
לט ע"ב23 והא אין כל חדש תחת השמשחכמת התורה עקב עמ' שפו, תנ
לט ע"ב23 והא אין כל חדש תחת השמש, ומהרש"ארנת יצחק - פרק חלק עמ' תסח
לט ע"ב23 והכתיב אין כל חדש תחת השמשלקוטי שיחות חל"ד עמ' 311
לט ע"ב23 והרי ואין כל חדש תחת השמשחכמת התורה חוקת עמ' ריז
לט ע"ב23 אין כל חדש וכו' אי הכא לא מקרב פומא להכא ליקרבעשרה מאמרות (תשס) עמ' שסב
לט ע"ב24 אי הכא לא מקרב פומא להכא ליקרבחכמת התורה וארא עמ' תיח
לט ע"ב24 אם פומא הכא מוטב ואם לא יקרב פומא להכאיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' ס
לט ע"ב25 לאקרובי פיתחא להכא, ר"ןחכמת התורה קדושים עמ' שכז
לט ע"ב25 לאקרובי פתחאחכמת התורה נח עמ' תקפז
לט ע"ב26 שמש ירח עמד זבולהאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) קרח ו, כ
לט ע"ב26 מ"ד שמש ירח עמד זבולה בזבול מאי בעושנות חיים (חזן) דף קס ע"ב
לט ע"ב26 מ"ד שמש ירח עמד זבולה וכו' ואם לאו לא נצא עד שזרק בהם חצים א"ל בכבודי לא מחיתם בכבוד בו"ד מחיתם וכו'דובר צדק (זילבר) עמ' רג
לט ע"ב26 מ"ד שמש ירח עמד זבולה וכו'אפיקי ים עמ' רמז
לט ע"ב26 מ"ד שמש ירח עמד זבולה כו' לכבודי לא מחיתם לכבוד בו"ד מחיתם וכו'תורת מנחם חנ"א עמ' 293
לט ע"ב26 מ"ד שמש ירח עמד זבולהדברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' תרסט
לט ע"ב26 מ"ד שמש ירח עמד זבולהשבות יעקב (אבולפיה) עמ' מח
לט ע"ב26 מ"ד שמש ירח עמדזכרון טוב (צורף) דף לז ע"ד
לט ע"ב26 מאי דכתיב שמש ירח עמד זבולהעמודיה שבעה עמ' *נט
לט ע"ב26 מאי דכתיב שמש וכו' מלמד שעלו שמש וכו'דרשות חתם סופר (תרפט) ח"א דף קעג ע"א
לט ע"ב26 מאי דכתיב שמש ירח וכו'ישועה ורחמים עמ' סג
לט ע"ב26 מאי דכתיב שמש ירח עמד זבולה וגו' אם אתה עושה דין לבן עמרם אנו מאירין ואם לאו אין אנו מאיריןשם אליעזר דף קטו ע"א
לט ע"ב26 מאי דכתיב שמש ירח עמד זבולה וגו' מלמד שעלו שמש וירח וכו' א"ל בכבודי לא מחיתם בכבוד בשר ודם מחיתםאפסי ארץ (תשנט) עמ' תרפז
לט ע"ב26 מאי דכתיב שמש ירח עמד זבולה וכו' אם אתה עושה דין לבן עמרם נצא ואם לאו לא נצא וכו'נזר הקדש ח"א עמ' פב
לט ע"ב26 מאי דכתיב שמש ירח עמד זבולה וכו' ואם לאו אין אנו מאירים וכו'אור תורה (קאלמייר, תשסא) עמ' קעב
לט ע"ב26 מאי דכתיב שמש ירח עמד זבולה וכו' מלמד שעלו שמש וירח מרקיע לזבול ואמרו לפניו רבש"ע אם אתה עושה דין לבן עמרם אנו מאירים וכו'אמרי משה (פודהורצר) עמ' נו
לט ע"ב26 מאי דכתיב שמש ירח עמד זבולה וכו' רבש"ע אם אתה עושה דין לבן עמרם אנו מאירים ואם לאו אין אנו מאיריםהדרש והעיון במדבר ח"א מאמר קעז
לט ע"ב26 מאי דכתיב שמש ירח עמד זבולה וכו' שעלו שמש וירח מרקיע לזבול ואמרו אם אתה עושה דין לבן עמרם אנו מאירין וכו'ערוגת הבושם (תשעא) ויקרא-במדבר עמ' שמד
לט ע"ב26 מאי דכתיב שמש ירח עמד זבולה מלמד שעלו שמש וירח לזבול ואמרו לפניו רבש"ע אם אתה עושה דין לבן עמרם נצא וכו'ויקהל משה (אלפלס) דף קלז, קמא ע"א
לט ע"ב26 מאי דכתיב שמש ירח עמד זבולהאבני יעקב עמ' פא
לט ע"ב26 מאי דכתיב שמש ירח עמד זבולהברכת חיים (מרנלנדר) דף מז ע"ג
לט ע"ב26 מאי דכתיב שמש ירח עמד זבולה עמדו השמש והירח לפני הקב"ה כו'פרדס המלך (תשסט) אות תקכ
לט ע"ב26 שמש וירח וכו' יורין בהן חיצין וחניתות ומאירין שנאמר לאור חציך יהלכודעת תורה ויקרא עמ' קכא
לט ע"ב26 שמש וירח עמד זבולה אמרו אם אתם עושים דין לבן עמרם וכו'כתנות אור עמ' תקכח
לט ע"ב26 שמש וירח עמד זבולה ואמרו רבש"ע אם אתה עושה דין לבן עמרם נצאלב אריה פרשת קרח אות י
לט ע"ב26 שמש וירח עמד זבולה כו' מלמד שעלו שמש וירח ואמרו אם אתה עושה דין לבן עמרם נצאיגל יעקב (תשעד) ח"ב עמ' עב, עג
לט ע"ב26 שמש וירח עמד זבולה מאי בעי בזבול וכו'שבט מוסר עמ' רסג
לט ע"ב26 שמש וירח עמד זבולה שמש מאי בעי בזבולמגלה צפונות ח"ג פ' קרח
לט ע"ב26 שמש וירח עמד זבולהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' שפז
לט ע"ב26 שמש וירח עמד זבולה וגו' מלמד ששמש וירח עלו לזבול ואמרו רבש"ע אם עתה עושה דין לב"ע וכו'ברכת שמואל ח"ב דף כט ע"א
לט ע"ב26 שמש ירח עמד זבולה אמרו לא נצא אם לא נעשה דין לבן עמרם, אמר להם על כבודי לא מחיתם וכו'ארוחת תמיד עמ' תעה ע"א ד"ה וכן
לט ע"ב26 שמש ירח עמד זבולה וכו' אם אתה עושה דין לבן עמרם אנו מאירים ואם לאו אין אנו מאיריםבאר יוסף (תשמא) ח"ג עמ' קכא
לט ע"ב26 שמש ירח עמד זבולה וכו' אם אתה עושה דין לבן עמרםשארית מנחם ח"ב עמ' קפ
לט ע"ב26 שמש ירח עמד זבולה וכו' מלמד שעלו שמש וירח מרקיע לזבול ואמרו לפניו רבש"ע אם אתה עושה דין לבן עמרם אנו מאירים ואם לאו וכו'נחלת שמעון (תשסו) עמ' עז
לט ע"ב26 שמש ירח עמד זבולה מאי בעי בזבולשארית יעקב (מטלון, שנז) דף ס ע"ד דרוש יג
לט ע"ב26 שמש ירח עמד זבולה שבאים השמש והירח בטענה וכו' אם אין אתה עושה דין לבן עמרם וכו'נתיב התורה (סאלים) במדבר עמ' קכז, קלב
לט ע"ב26 שמש ירח עמד זבולהאור יהל ח"א עמ' פה
לט ע"ב26 שמש ירח עמד זבולהילקוט הגרשוני ח"ב
לט ע"ב27 שמש בזבול מאי בעיצמח דוד (שלוניקי) ח"ב דף כא ע"א-ע"ד
לט ע"ב27 שמש וירח בזבול מאי בעישבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' שב, שג
לט ע"ב27 שמש וירח בזבול מאי בעיין וכו'אבן יהושע עמ' 85
לט ע"ב27 שמש וירח בזבול מאי בעיין וכו'הדרש והעיון דברים מאמר כה
לט ע"ב27 שמש וירח בזבול מאי בעייןאגודת אזוב (יעבץ) דף צו ע"ג
לט ע"ב27 שמש וירח בזבול מאי בעייןקהלת יעקב שבועות עמ' נד
לט ע"ב27 שמש וירח בזבול מאי בעימנחת מרדכי עמ' שפה
לט ע"ב27 שמש וירח בזבול מה בעיתהלות ישראל (קלוגר) עמ' תרמא
לט ע"ב27 שמש וירח בזבולדרשות הרז"ה עמ' תתו
לט ע"ב27 שמש וירח מבול מאי בעיין והא ברקיע קביעישם ישראל עמ' שכ
לט ע"ב28 מלמד שעלו שמש וירח ואמרו לפניו אם אתה עושה דין לבן עמרם אנו מאירים ואם לאו אין אנו מאיריםיגל יעקב (תשנג) קרח אות סט
לט ע"ב28 מלמד שעלו שמש וירח וכו' אם אתה עושה דין לבן עמרם וכו'ימלא פי תהלתך ח"ב עמ' טז, יט, שמא
לט ע"ב28 מלמד שעלו שמש וירח וכו' רבש"ע אם אתה עושה דין לבן עמרם אנו מאירים כךפאר יעקב ח"ג עמ' תקה
לט ע"ב28 מלמד שעלו שמש וירח לזבול א"ל רבש"ע אם אתה עושה דין לבן עמרם נצא וכו'חדרי בטן פרשת קרח אות כג
לט ע"ב28 מלמד שעלו שמש וירח לזבול ואמרו אם אתה וכו'יד יוסף (צרפתי, שעו) דף רלג ע"ב
לט ע"ב28 מלמד שעלו שמש וירח לזבולחכמת התורה אחרי מות עמ' שכט
לט ע"ב28 מלמד שעלו שמש וירח למרוםדרשות מהר"י מינץ (תשנז) עמ' קנז
לט ע"ב28 מלמד שעלו שמש וירח מרקיע לזבול ואמרו אם אתה עושה דין לבן עמרםאות זכרון דף טו ע"ב
לט ע"ב28 מלמד שעלו שמש וירח מרקיע לזבול ואמרו לפניו רבונו של עולם אם אתה עושה דין לבן עמרם וכו'קרן לדוד ויקרא-במדבר עמ' שכט
לט ע"ב28 מלמד שעלו שמש וירח מרקיע לזבול ואמרו לפניו רבש"ע אם אתה עושה דין לבן עמרם וכו'רביד יוסף (תשסא) עמ' 69
לט ע"ב28 מלמד שעלו שמש וירח מרקיע לזבול ואמרו לפניו רבש"ע אם אתה עושה דין לבן עמרם אנו מאירים וכו'עדות ביוסף (איטינגא, תשסב) עמ' שטז
לט ע"ב28 מלמד שעלו שמש וירח מרקיע לזבול ואמרו לפניו רבש"ע אם אתה עושה דין לבן עמרם אנו מאירין ואם לאו אין אנו מאירין, ורש"ידברי יואל פ' קרח דף מג ע"ב
לט ע"ב28 מלמד שעלו שמש וירח מרקיע לזבול ואמרו רבש"ע אם אתה עושה וכו'אור הצבי עמ' 315
לט ע"ב28 מלמד שעלו שמש וירח מרקיע לזבול וכו' באותה שעה ירה בהם חיציםאודה ה' דף ז ע"א, יז ע"א
לט ע"ב28 מלמד שעלו שמש וירח מרקיע לזבול וכו' ובכל יום ויום יורין בהן חיצין וכו'אמרות ה' השלם ח"ב עמ' רא, ח"ג עמ' קמא-קמב
לט ע"ב28 מלמד שעלו שמש וירח מרקיע לזבול וכו'עולת תמיד (אלבלדה, שסא) פרשת קרח דף קצז ע"ג; יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת קרח דף רלג ע"ב; מעשי ה' (שמג) חלק ד פרק כד דף קסג ע"ג; עולת שבת (שועיב, שלז) פרשת קרח דף קכ ע"א; תורת משה (אלשיך, שסא) פרשת קרח דף רלא ע"ב; ויקהל משה (אלפלס) דרוש יו/יז דף קמא ע"א; בית העוזיאלי (שסד) פרשת קרח דף פ ע"א; עקדת יצחק (שלג) שער עח דף רכה ע"ב; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת קרח דף קסה ע"ג; שפתי דעת (לונטשיץ, שע) פרשת קרח דף עו ע"ג; שארית יעקב (מטלון, שנז) דרוש יג דף ס ע"ד; כפתור ופרח (לוצטו, שמא) סנהדרין דף קמג ע"ב; כלי יקר (לונטשיץ, שסב) פרשת קרח דף קיד ע"ג; הנותן אמרי שפר (ראנ"ח, שצ) דף קנב ע"א; עליית קיר קטנה (שצו) פ' קרח דף קסב ע"ג ודף קסג ע"א; שער שמעון (חיות, תכד) על פרקי שירה דף נו ע"א
לט ע"ב28 מלמד שעלו שמש וירח מרקיע לזבולאשר אחון עמ' פא
לט ע"ב28 מלמד שעלו שמש וירח מרקיע לזבולבית יצחק (שמלקיש) על התורה מאמר קע אות ח, מאמר קעז אות ו
לט ע"ב28 מלמד שעלו שמש וירח מרקיע לזבולרב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' תכה
לט ע"ב28 מלמד שעלו שמש וירחודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תצב
לט ע"ב28 עלו חמה ולבנה לרקיע ואמרו אם אתה עושה דין לבן עמרם אנו יוצאין ומאיריןקהלת דוד (טאלנא, תשסג) עמ' רלא
לט ע"ב28 עלו שמש וירח ואמרו לפניו רבש"ע אם תעשה דין לבן עמרם אנו מאיריםמי מנוחות (בירדוגו) עמ' תרכח
לט ע"ב28 עלו שמש וירח וכו' אם אתה עושה דין וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' לג*
לט ע"ב28 עלו שמש וירח וכו' אם אתה עושה דין לבן עמרם אנו מאירים, ואם לאו אין אנו מאיריםמחשבת מוסר ח"ב עמ' שכא
לט ע"ב28 עלו שמש וירח לזבולחכמת התורה קורח עמ' נא, פו, קמג, קכב, ש, שז, שלט
לט ע"ב28 עלו שמש וירח לזבול אמרו אם אתה עושה דין לבן עמרםלוח ארז פרשת שלח דף ס
לט ע"ב28 עלו שמש וירח לזבול ואמרו אם אתה עושה דין לבן עמרם נצא ואם לאו לא נצאבית שמואל אחרון על התורה (תשנד) פ' קרח עמ' קעז
לט ע"ב28 עלו שמש וירח לזבול וכו' אם אתה עושה דין לבן עמרם נצא וכו'זרע שמשון (תשסג) קרח אות ט
לט ע"ב28 עלו שמש וירח לזבול וכו' אם אתה עושה דין לבן עמרם נצא וכו'זרע שמשון (תקלח) קרח
לט ע"ב28 עלו שמש וירח לזבולכור לזהב ח"ב
לט ע"ב28 עלו שמש וירח מרקיע לזבול ואמרו אם אתה עושה דין לבן עמרם אנו מאירים ואם לאו אין אנו מאיריםאור אברהם (זוועהיל) עמ' קט
לט ע"ב28 עלו שמש וירח מרקיע לזבול ואמרו אם אתה עושה דין לבן עמרם אנו מאיריםפרי נפש חיה ח"ב עמ' קפ
לט ע"ב28 עלו שמש וירח מרקיע לזבול ואמרו לפניו רבש"ע אם אתה עושה דין לבן עמרםנחלי מים (מלאח) עמ' קס
לט ע"ב28 עלו שמש וירח מרקיע לזבול ואמרו לפניו רבש"ע אם אתה עושה דין לבן עמרם אנו מאירים ואם לאו וכו'דעת סופר עמ' רסג ע"א
לט ע"ב28 עלו שמש וכו'דולה ומשקה - ספירת העומר וחג השבועות עמ' קעו {לגרמי השמים יש בחירה}
לט ע"ב28 שמש וירח באו לפני ה' וכו' אם אתה עושה דין לבן עמרםאור יחזקאל - יראה ומוסר עמ' פו
לט ע"ב28 שמש וירח לא רצו להאיר וכו'אהבת שלום (קוסוב, תשנח) עמ' רמז
לט ע"ב28 שמש וירח עלו לזבול ואמרו אם אתה עושה דין בבן עמרם אנו מאירים ואם לאו אין אנו מאיריןדרש משה (קלנברג) ח"ב דף מז
לט ע"ב28 שמש וירח עלו לזבול וכו' וכל יום יורה בהם חניתותאגודות אזוב מדברי - פתיחה דף ג ע"א, ד ע"ב-ע"ג
לט ע"ב28 שמש וירח עלו מרקיע לזבול ואמרו רבש"ע אם אתה עושה דין לבן עמרם אנו מאיריםמשנת יוסף - אגדות ח"ב עמ' לב {קרח רצה לעלות למדרגה שלא ניתנה לו, ואמרה שמש א"כ גם אנו נעלה להתקרב לה', ולא נאיר לעוה"ז}
לט ע"ב28 שמש וירח עמד בזבולקומץ המנחה (ר' צדוק) עמ' 13 (סי' עד)
לט ע"ב28 שעלו שמש וירח מרקיע לזבול וא"ל רבש"ע אם אתה עושה דין לבן עמרם אנו מאירים ואם לאו אין אנו מאיריןזרע קודש (תשסה) על התורה עמ' רצב
לט ע"ב29 אמרו לפני הקב"ה אם אתה עושה דין לבן עמרם נצא ואם לאו לא נצאעצי חיים על התורה עמ' רמח
לט ע"ב29 רבש"ע אם אתה עושה דין לבן עמרם אנו מאיריםמשך חכמה במדבר פ' טז פס' לג
לט ע"ב29 רבש"ע אם אתה עושה דין לבן עמרם נצאחכמת התורה קורח עמ' שב
לט ע"ב29 רבש"ע את אתה עושה דין לבן עמרם אנו מאירין וכו'לחם רב על סדור התפילה אות א' תרכד
לט ע"ב30 אם אתה עושה דין לבן עמרםטירת כסף דף רלט ע"ג
לט ע"ב30 אם אתה עושה דין לבן עמרם אנו מאירים וכו' ובכל יום ויום יורין בהן חיצין וכו' ומאיריםחכמה ומוסר ח"א עמ' שלז
לט ע"ב30 אם אתה עושה דין לבן עמרם אנו מאיריםאפיקי יהודה (תשנט) עמ' רמז
לט ע"ב30 אם אתה עושה דין לבן עמרם אנו מאיריםדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' תכב ד"ה ואומר
לט ע"ב30 אם אתה עושה דין לבן עמרם אנו מאיריםדרשות מהר"ם חביב עמ' שע
לט ע"ב30 אם אתה עושה דין לבן עמרם אנו מאיריםדרשות מהר"ם שיק עמ' תה, תקעג
לט ע"ב30 אם אתה עושה דין לבן עמרם אנו מאיריםולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' תרעג
לט ע"ב30 אם אתה עושה דין לבן עמרם אנו מאיריםמרפא לשון עמ' רמו
לט ע"ב30 אם אתה עושה דין לבן עמרם אנו מאיריןגנזי ישראל (תשמו) ח"ב עמ' פד ע"ב
לט ע"ב30 אם אתה עושה דין לבן עמרם אנו מאיריןגנזי ישראל (תשעד) על התורה עמ' תעו
לט ע"ב30 אם אתה עושה דין לבן עמרם אנו מאיריןישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קעו
לט ע"ב30 אם אתה עושה דין לבן עמרם אנו מאיריןשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' קנז
לט ע"ב30 אם אתה עושה דין לבן עמרם אנו מאיריןשמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' ר
לט ע"ב30 אם אתה עושה דין לבן עמרם נצאחכמת התורה בלק עמ' תיד
לט ע"ב30 אם אתה עושה דין לבן עמרם נצא ואם לאו לא נצא וכו' בכבודי לא מחיתם ובכבוד בשר ודם מחיתםקומץ המנחה (צונץ) דרוש צד אות ג, דרוש צה אות ה, דרוש צח אות א, דרוש קג אות ג
לט ע"ב30 אם אתה עושה דין לבן עמרםחקל יצחק (תשסג) עמ' תפה
לט ע"ב30 אם אתה עושה דין לבן עמרםמנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף כח ע"ד
לט ע"ב30 אם אתה עושה דין לבן עמרםפרפרת אליעזר פרשת בראשית פרק א פסוק יא
לט ע"ב30 אם אתה עושה דין לבן עמרםבי חייא ח"ב עמ' קצא
לט ע"ב31 אם אין אתה עושה דין לבן עמרםמהר"ם שיק במדבר עמ' צח
לט ע"ב31 ואם לאו אין אנו מאיריןמשנת חיים במדבר עמ' רעו
לט ע"ב33 בכבודי לא מחיתםמנחת ישראל עמ' רסא {כשהחמה נכנסת היא נכנסת בטומאה מפני שעבדו לה}
לט ע"ב33 בכבודי לא מחיתם בכבוד בשר ודם מחיתםאלה הדברים (ברודנא) עמ' 45
לט ע"ב33 בכבודי לא מחיתם בכבוד בשר ודם מחיתםדרך חיים (תשע) הקדמה הערה 130, פ"ד הערה 328
לט ע"ב33 בכבודי לא מחיתם בכבוד בשר ודם מחיתםשיחות לספר בראשית עמ' קנו
לט ע"ב33 בכבודי לא מחיתם בכבוד בשר ודם מחיתםשיחות ר' ראובן עמ' סז
לט ע"ב33 בכבודי לא מחיתםמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' ע
לט ע"ב33 בכבודי לא מחיתםמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' סו
לט ע"ב33 בכבודי לא מחיתםפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' כז
לט ע"ב33 על כבודי לא מחיתםעיוני רש"י דברים ח"א עמ' קכא
לט ע"ב34 ובכל יום ויום יורין בהן חיצין וחניתות ומאיריםאלשיך על חמש מגילות עמ' שכה-שכו
לט ע"ב34 בכל יום ויום יורין בהם חיצים וחניתות ומאיריםבית שמואל אחרון על התורה (תשנד) פ' בהעלותך עמ' קסח
לט ע"ב34 הקב"ה יורה בהם חציםבית אבא (גוטווירטה) פתח הבית עמ' 3
לט ע"ב34 ובכל יום ויום יורין בהן חיצין וחניתות ומאירים וכו'אור ישרים (תשסב) עמ' קכח
לט ע"ב34 ובכל יום ויום יורין בהן חיצין וחניתות ומאיריםפני מנחם חיי שרה עמ' קיח
לט ע"ב34 והאידנא עד דמהו להו לא נפקיחכמת התורה בלק עמ' תיב
לט ע"ב34 שבכל יום ויום יורין בחמה חצין וחניתות ומאירהשרגי טובא דרוש ד
לט ע"ב35 ביקור חולים אין לה שיעור וכו'ס' הזכרונות (אבוהב, תשעד) עמ' רסז
לט ע"ב35 ביקור חולים אין לה שיעור וכו'שפע טוב (טייטלבוים) עמ' שסג
לט ע"ב35 ביקור חולים אין לה שיעור וכו' למתן שכרהגל עיני ח"ב עמ' ז
לט ע"ב35 ביקור חולים אין לה שיעוראמרי יצחק במדבר-דברים עמ' תק
לט ע"ב35 ביקור חולים אין לה שיעוררנת יצחק מלכים עמ' שצא, ישעיה עמ' קכו
לט ע"ב35 ביקור חולים אין לו שיעור וכו' אפילו גדול אצל קטןמים חיים (קרייסווירטה) עמ' תרלו
לט ע"ב35 ביקור חולים אין לו שיעור וכו' אפילו מאה פעמים ביוםמים חיים (קרייסווירטה) עמ' רעט, תרלו
לט ע"ב35 ביקור חולים אין לו שיעור וכו'תורת אמת (ששון, שפו) סימן קסד דף קפא ע"ב; הנותן אמרי שפר (ראנ"ח, שצ) דף קלא
לט ע"ב35 ביקור חולים אין לו שיעוראהל יעקב (שפירא) דף א ע"א
לט ע"ב35 ביקור חולים אין לו שיעורהמאור שבתורה (לסין)
לט ע"ב35 ביקור חולים אין לו שיעורויקרא יעבץ עמ' מא
לט ע"ב35 בקור חולים אין לו שיעורסוכת דוד (שירירו) דף פב ע"א
לט ע"ב35 בקור חולים אין לו שיעורשבות יעקב (אבולפיה) עמ' נ
לט ע"ב35 הוי זהיר במצוה קלה כבחמורה וכו'שערי תשובה (עם שערי חיים) שער ראשון מאמר לו, שער שלישי מאמר ט
לט ע"ב35 לאור חציך יהלכו שאין הולכים להאיר על הארץ עד שמורין בהם חציםשבט מישראל (קרמניץ) פרק קד פסוק כ
לט ע"ב35 מצות ביקור חולים אין לה שיעור כו'תהלה לדוד (אמאדו) דף קו ע"א, קו ע"ד
לט ע"ב38 אפי' גדול אצל קטןדרישה מחיים דף מד ע"ב
לט ע"ב38 אפילו גדול אצל קטן, וש"מרנת יצחק משלי עמ' ריח
לט ע"ב38 אפילו מאה פעמים ביוםבתורתו יהגה ח"ב עמ' שב
לט ע"ב38 ביקור חולים הוא אפילו בגדול אצל קטןפחד יצחק - יום הכפורים מאמר לא
לט ע"ב38 ביקור חולים הוא אפילו גדול אצל קטןפחד יצחק סוכות מאמר כא
לט ע"ב38 ביקור חולים וכו' אפי' גדול אצל קטןלקוטי שיחות חי"ד עמ' 60
לט ע"ב38 בקור חולים הוא אפילו בגדול אצל קטןפחד יצחק פסח מאמר יח
לט ע"ב39 אחד משישים בחליוקשוטי כלה (תשסג) עמ' סז
לט ע"ב39 המבקר את החולה נוטל ששים מחוליו וכו' אם הוא בן זוגומאמץ כח (תשעה) עמ' לו
לט ע"ב39 המבקר את החולה נוטל אחד מששים בחליו ודוקא בר מזלונחמד ונעים (תשסח) ויחי ד"ה ויתחזק לישראל, לקוטי משלי ד"ה וזה שאמרו
לט ע"ב39 המבקר את החולה נוטל אחד מששים בחליוישרש יעקב (אבולפיה) עמ' צד, קעו
לט ע"ב39 המבקר את החולה נוטל אחד מששים בחליועמוד העבודה (תשעג) דרוש המחשבה לב
לט ע"ב39 המבקר את החולה נוטל אחד מששים וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תתכה
לט ע"ב39 המבקר את החולה נוטל אחד מששיםשמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' לו
לט ע"ב39 המבקר את החולה פוחתין לו אחד מס' בחליותורת חסד (סופר) עמ' קט
לט ע"ב39 המבקר את החולהאמרי מאיר (מאירי) בראשית פמ"ז פסוק לא
לט ע"ב39 המבקר את החולהדברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' צב
לט ע"ב39 המבקר בן גילו וכו'ברכת משה דף כה ע"א
לט ע"ב39 המבקר חולה נוטל אחד מס' מחליואמרי פנחס השלם - שער פרשיות ומועדים סי' קצו
לט ע"ב39 המבקר חולה נוטל אחד מששים בצערוהמאור הגדול (גר"א) עמ' קיג
לט ע"ב39 המבקר חולה נוטל אחד מששים מחליו וכו' ובבן גילוזך ונקי עמ' ד
לט ע"ב39 המבקר חולה נוטל אחד מששים מחליוחכמת התורה ויחי עמ' קמב
לט ע"ב39 המבקר חולים נוטל אחד משישים מחליואמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) וירא ד, ויחי ז, ט, לה
לט ע"ב39 המברך את החולה נוטל אחד משישיםפרפרת הפרשה פרשת ויחי פרק מח פסוק ב
לט ע"ב39 כל המבקר את החולה וכו' ורמב"ם ומהרח"אמקור ברוך (פייתוס) דף קפ ע"א וע"ג
לט ע"ב39 כל המבקר את החולה מעביר ממנו אחד מששים בחליוברכת שלום "שמעתי" מאמר קעג
לט ע"ב39 כל המבקר את החולה נוטל אחד מששים מצערומעבר יבק (שפו) שפתי צדק פרק א מאמר א דף א ע"ב; סדר היום (שנט) תפלת שבת דף מז ע"ב; עליית קיר קטנה (שצו) פ' ויחי דף עג ע"א; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מאמר תקכו דף קלח ע"ג; יפה תאר (תח) על ויקרא רבה פרשה לד דף ג ע"ג
לט ע"ב39 כל המבקר את החולה נוטל אחר מששים בחליועטרת ישועה (תשסד) אות כו להגדה ש"פ
לט ע"ב39 כל המבקר את החולהאחרי ראי (תשסד) הר סיני ויחי אות א
לט ע"ב39 כל המבקר את החולהאיש מבין ח"א דף קטז ע"ד
לט ע"ב39 כל המבקר חולה וכו'ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' כז
לט ע"ב39 כל המבקר חולה נוטל אחד מששים בצערותפלה למשה (אלמושנינו, תשמח) עמ' רנט
לט ע"ב39 כל המבקר חולה נוטל אחד מששים וכו' ובבן גילולקוטי שיחות ח"ה עמ' 84, ח"כ עמ' 65, 64
לט ע"ב39 כל המבקר חולה נוטל אחד מששים בצערואגרת הטיול (תשעה) עמ' שמב
לט ע"ב39 כל המבקר חולה נוטל אחד מששים בצערודעת תורה דברים ח"ב עמ' רלט, רמ
לט ע"ב39 כל המבקר חולה נוטל אחד מששים מחוליושם דרך בראשית ח"א עמ' פג
לט ע"ב39 כל המבקר חולה נוטל אחד מששים מחליו וכו' כעשורייתא דבי רבי ובבן גילודברי תורה (שפירא) מהד' א סי' עה
לט ע"ב39 כל המבקר חולה נוטל אחד מששים מחליואהל שלמה (סגל) בראשית עמ' רל
לט ע"ב39 נוטל אחד מששים מחליותורת אליהו עמ' צד
לט ע"ב39 נוטל אחד מששים מצערומתנת חיים מאמרים ח"א עמ' קכט
לט ע"ב40 א"כ ליעלון שיתין ולוקמהתורת חיים עה"ת עמ' שלג {לאו דווקא שישים, אלא הרבה, כדרך הש"ס למינקט שישים כמספר רב שכל דבר בטל בו}
לט ע"ב40 בעישורייתא דרבי ובבן גילו, ורש"י ור"ןמתנת חיים מאמרים ח"א עמ' קכט
לט ע"ב41 בן גילו נוטל אחד משישים בחליודעת חכמה ומוסר ח"א עמ' מט
לט ע"ב41 בן גילו נוטל אחד מששים בחליודרך חיים (תשע) פ"ד הערה 239
לט ע"ב41 בת מקבלת עישור נכסיםדרכי אמונה דרך א
לט ע"ב44 רב חלבו חלש נפק אכריז רב כהנא וכו' וכל שאינו מבקר את החולה גורם לו שימותדברי תורה (שפירא) מהד' ג סי' ק, מהד' ו סי' קא
לט ע"ב44 רב חלבו חלש נפק אכריז רב כהנא וכו' לא איכא דקא אתי וכו'מכשירי מצוה עמ' פה
לט ע"ב ר"ן - ז' דברים קדמו לעולם במחשבהבכורי אביב (ביק) בראשית אות טז-יז {קושיה מפסחים נ"ד; תמי' על המפרש שפי' על גיהנם קודם שנברא העולם, איזה יום שיש לו אתמול ולא שלשום; וההיא דרשא בשני היא בב"ר פ"ד; השגה על תוי"ט אבות פ"ה מ"ו שנעלם ממנו גמ' דנדרים והביא רק מחלק ונפל בדחוקים; ישוב קו' מהרש"א אמאי לא פריך הש"ס אילימא למיברי פיתחא הא פי הארץ ביה"ש נברא}
לט ע"ב ר"ן ד"ה אי לא מקרבחכמת התורה קורח עמ' קמב, רצט
לט ע"ב ר"ן ד"ה אי לא מקרבחכמת התורה בראשית עמ' רמב
לט ע"ב ר"ן ד"ה אי לא מקרבחכמת התורה ראה עמ' רמז
לט ע"ב רא"ש ור"ן ד"ה ובבן גילואור הישר בראשית דף עג ע"א
לט ע"ב מיוחס לרש"י - ופקודת כל האדם דייקשבט מישראל (קרמניץ) פרק מא פסוק ג
לט ע"ב מיוחס לרש"י ד"ה ופקודת - ופקודת כל אדם היינו ביקור חוליםקומץ המנחה (צונץ) דרוש קו אות ח
לט ע"ב שיטה מקובצתאמרי יצחק במדבר-דברים עמ' שכ הערה ט
לט ע"ב מהרש"א - שמש וירח עלו לזבול ששם מזבח בנוי ומיכאל מקריב עליוקומץ המנחה (צונץ) דרוש קג אות ג
לט ע"ב מהרש"א ד"ה והכתיבחכמת התורה קורח עמ' רחצ
מ ע"א01 ר' חלבו חלשדרשות ומאמרים (דיקוריאל) עמ' קלז-קלח
מ ע"א02 מעשה בתלמיד א' מר"ע שחלה כו'תהלה לדוד (אמאדו) דף קו ע"ג
מ ע"א02 מעשה בתלמיד אחד וכו'ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' כז
מ ע"א02 מעשה בתלמיד אחד מתלמידי ר' עקיבא שחלה וכו' כל מי שאין מבקר חולים כאילו שופך דמיםשל"ה (תשנז) - מס' פסחים אות עו
מ ע"א02 מעשה בתלמיד אחד מתלמידי ר"ע ונכנס ר"ע לבקרו ובשביל שכיבדו וריבצו לפניו חיה וכו'פקודת אלעזר (תשסד) עמ' קלח
מ ע"א02 תלמיד אחד מתלמידי רבי עקיבא שחלהס' הזכרונות (אבוהב, תשעד) עמ' רסז
מ ע"א03 לא נכנסו חכמים לבקרובתורתו יהגה ח"ב עמ' שיב
מ ע"א04 ובשביל שכיבדו וריבצו לפניו חיהבתורתו יהגה ח"ב עמ' ש
מ ע"א04 ר' עקיבא הלך לבקר אחד מתלמידיואדרת אליהו (קוצין) ח"א עמ' 11
מ ע"א04 ר"ע כיבד וריבץ לפני תלמידו שהיה חולה וא"ל החייתנידרך ישרה עמ' שפח
מ ע"א04 ר"ע נכנס לבקר את החולה וכיבד וריבץ לפניושבות יעקב (אבולפיה) עמ' נא
מ ע"א04 ר"ע נכנס לתלמידו לבקרו וכיבדו וריבצו לפניו וחי'קדושת ציון (תשנד) ח"א עמ' קכג
מ ע"א05 יצא ר"ע ודרש כל מי שאין מבקר חולים כאילו שופך דמיםנתיבות אמונה - תפלה עמ' קיב
מ ע"א05 יצא ר"ע ודרש כל מי שאין מבקר חולים כאילו שופך דמיםפאר יעקב ח"א עמ' קיג
מ ע"א05 יצא ר"ע ודרש כל מי שאין מבקר חולים כאילו שופך דמים, ורש"ימטר השמים - עמודי העולם עמ' תכד
מ ע"א05 יצא ר"ע ודרש כל מי שאינו מבקר את החולה כאלו שופך דמיםכנסת יחזקאל (פאנעט, תשסה) פרשת בהר עמ' רב
מ ע"א05 רבי החייתניבאר מים חיים (תשנט) ח"ב עמ' תיב
מ ע"א06 בקור חוליםמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' רד
מ ע"א06 כל מי שאין מבקר חולים כאילו שופך דמים וכו'באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' ערה, ויקרא עמ' שיט, דברים עמ' תרלז
מ ע"א06 כל מי שאין מבקר חולים כאילו שופך דמיםאדרת אליהו (קוצין) ח"ב עמ' 85
מ ע"א06 כל מי שאין מבקר חולים כאלו שופך דמיםבתורתו יהגה ח"ב עמ' שיב
מ ע"א06 כל מי שאינו מבקר החולהוישב אברהם - שמו יצחק דף ע ע"ב
מ ע"א06 כל מי שאינו מבקר חולים כאילו שופך דמיםבאר יוסף (תשמא) ח"ג עמ' רסד
מ ע"א06 כל מי שאינו מבקר חולים כאילו שופך דמיםרוח נכון עמ' יד
מ ע"א06 כל מי שאינו מבקר חולים כאילו שופך דמיםרנת יצחק מלכים עמ' שצא, ישעיה עמ' קכו
מ ע"א06 כל שאינו מבקר את החולה כאילו שופך דמיםנתיבות עולם ח"א עמ' קנט
מ ע"א06 כל שאינו מבקר את החולהמבוא התלמוד פי"ט עמ' שכא
מ ע"א06 כל שאינו מבקר החולה כאילו שופך דמיםילקוט הגרשוני ח"ב
מ ע"א06 מי שאינו מבקר חולים כאילו שופך דמיםדרשות אבן ישראל עמ' רטו
מ ע"א06 מי שאינו מבקר חוליםאור יהל ח"א עמ' מה
מ ע"א06 מי שאינו מבקר כשופך דמיםמוסר המקרא והתלמוד עמ' קמא
מ ע"א06 מי שלא מבקר את החולהאמרי מאיר (מאירי) בראשית פט"ז פסוק לא
מ ע"א07 כי אתא רב דימי אמרשמחה לאיש (שונשול) דף צח ע"א
מ ע"א08 המבקר את החולה גורם לו שיחיהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' לט
מ ע"א08 כל המבקר את החולה גורם לו שיחיהאמרי אמת (אמדו) דף ל ע"א
מ ע"א08 כל המבקר את החולה גורם לו שיחיהמטר השמים - עמודי העולם עמ' תכד
מ ע"א08 כל המבקר את החולה גורם לו שיחיה וכו'מצווה ועושה ח"ב עמ' תנ
מ ע"א08 כל המבקר את החולה גורם לו שיחיהבתורתו יהגה ח"ב עמ' קו
מ ע"א08 כל המבקר את החולה גורם לו שיחיהרצוף אהבה (אלגאזי, תט) סימן ד דף פו/פז ע"א
מ ע"א08 כל המבקר את החולה כו'אהל יצחק (חסיד) דרוש יב דף יט ע"א
מ ע"א08 כל המבקר את החולהאברהם את ידו ח"ב דף סט ע"ג
מ ע"א08 כל המבקר את החולהנתיבות עולם ח"א עמ' קנט
מ ע"א08 כל המבקר את החולהרב שלום (אדלר) עמ' כ
מ ע"א08 כל המבקר חולהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' כח
מ ע"א08 כל שאינו מבקר את החולה גורם לו שימות וכו'שופרא דישראל (תשסו) עמ' לד
מ ע"א10 כל המבקר את החולה מבקש עליו רחמיםדעת תורה דברים ח"ב עמ' רמ
מ ע"א10 כל המבקר את החולה מבקש עליו רחמיםשיחות מוסר (תשסב) עמ' עה
מ ע"א11 יבקש עליו רחמיםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' קפב
מ ע"א11 מבקש עליו רחמים שיחיהבתורתו יהגה ח"ב עמ' שב, תסח
מ ע"א11 מבקש עליו רחמים שיחיהס' הבוטח ח"ב עמ' רמט
מ ע"א13 אין מתפלל רחמים לא שיחי' וכו'שומע תפלה ח"א עמ' קלד, ח"ב עמ' רמד
מ ע"א13 כל שאין מבקר חולה אין מבקש עליו רחמיםהמאור שבתורה (שפירא) שמות עמ' קמט, קנד
מ ע"א13 כל שאינו מבקר אינו מבקש רחמים ור"ןאבי הנחל (שפירא) דרוש י דף לח ע"ג
מ ע"א14 תפילה על החולה שיחיה או שימותדולה ומשקה - גלות וגאולה עמ' קנ
מ ע"א14 תפילה על חולה שימותדולה ומשקה - התורה וקניניה עמ' מה
מ ע"א15 יום ראשון שאדם נחלה לא יפרסם לבריות שלא ירע מזלומפי ספרים וסופרים (תשעב) אבות פניני חסידות פ"א אות צט
מ ע"א15 יומא קמא לא תגלו לאינישלהורות נתן בראשית עמ' קצא
מ ע"א15 יומא קמא לא תיגלירוח חיים (פאלאג'י) ח"א דף קצג ע"ב (יו"ד סי' שלה אות א ד"ה ואולם) {מכאן שלענין ביקור חולים לא אומרים שת"ח הכל כקרוביו שהרי קרובים מבקרים כבר ביום ראשון; ומיום שני ואילך ביקרו, שלא כירושלמי שרחוקים מבקרים רק אחרי שלשה ימים}
מ ע"א15 לא תגלו לאינשי דלא ליתרע מזליהרנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' נז
מ ע"א15 לא תיגלו לאיניש דלא ליתרע מזליהשפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' רנה
מ ע"א15 רבא חלש יומא קמא אמר להו אל תגלו לאנשיויקרא יעבץ עמ' מג
מ ע"א15 רבא יומא קדמאה דחליש אמר להון לא תיגלו לאיניש דלא ליתרע מזליה מכאן ואילך וכו'דעת תורה דברים ח"ב עמ' רלח
מ ע"א15 רבא יומא קדמאה דחליש אמר להון לא תיגלו לאיניש דלא לתרע מזליה מכאן ואילך וכו' ודרחים לי ליבעי עלי רחמיפאר יעקב ח"א עמ' קיב
מ ע"א15 רבא יומא קדמאה דחליש אמר להון לא תיגלו לאיניש דלא לתרע מזליהמפי ספרים וסופרים - פניני חסידות וירא יח
מ ע"א15 רבא יומא קדמאה דחלש אמ"ל לא תיגלו לאינישרוח חיים (פאלאג'י) ח"א דף קצג ע"ג
מ ע"א15 רבא יומא קדמאה וכו' וכתיב בנפול אויבך אל תשמח וגו'כתב סופר אגדות כאן
מ ע"א15 רבא יומא קמא דחליש אמר לא תגלו לאינוש דלא ליתרע מזלי'בנין דוד (מייזלש) בראשית - וירא אות ז
מ ע"א15 רבא יומא קמא דחליש אמר להון לא ליגלו לאיניש דלא לתרע מזליהמכשירי מצוה עמ' כה
מ ע"א15 רבא יומא קמא דחליש וכו'מרפא לנפש בראשית עמ' קיא, קטו
מ ע"א15 רבא יומא קמא דחלש כו', מהרש"א, פתח עיניםמכמני אשר עמ' קיח
מ ע"א16 דלא ליתרע מזליהדברי חנינא - מזלות עמ' קסה
מ ע"א18 בנפול אויבך אל תשמחמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' צז
מ ע"א18 דכל דסני לי ליחדי לייחל ישראל אבות ח"ד עמ' שעו
מ ע"א18 מאן דסני ליחדי לירפואה וחיים בהקדמה (ד"ה לאל) {לכן נאמר "ולא שימחת אוביי לי וכו' ותרפאני", שרפואתי לא תבוא מחמת שנאת אויבי אלא מה', ולכן נאמר "ארפא משובתם וכו' כי שב אפי ממנו" - בגלל שנאת האויבים שב אפי מישראל ולכן נתרפאו; ולכן נאמר "שלום שלום לרחוק וכו' ורפאתיו" - שלא היו לו אויבים אלא רפואתו באה מה'; ולכן נאמר (ירמיהו לג) "ורפאתים וגליתי להם עתרת שלום" - היה להם שלום בלי אויבים אלא הרפואה באה מה'};
מ ע"א19 דרחים עלי ליבעי עלי רחמיםבתורתו יהגה ח"ב עמ' קו, דש, תסח
מ ע"א20 ביקור חוליםחיים שיש בהם - דרשות ח"א עמ' רצג {הוא מגדולי גמילות חסדים}
מ ע"א20 המבקר את החולה ניצול מגהינםתוכחת חיים (תר) חלק א (סדר ויחי) דף פז ע"א (ד"ה עוד מצינו)
מ ע"א20 המבקר את החולה ניצול מגיהנם ויצה"רתוכחת חיים (תר) בראשית עמ' קצג
מ ע"א20 המבקר את החולה ניצול מגיהנם ויצה"רתוכחת חיים (תר) בראשית פ"ג דף נ ע"ב
מ ע"א20 המבקר את החולה נצול מדינה של גהינםשבות יעקב (אבולפיה) עמ' נא
מ ע"א20 המבקר את החולה נצול מדינה של גהינםמדבר יהודה (תשסב) עמ' קפב {דוגמה לזה שניצול בזכות מצוה פלונית}
מ ע"א20 כל המבקר את החולה ניצול מגיהנםאור חדש (זיטשיק, תשסח) שמות עמ' ריז
מ ע"א20 כל המבקר את החולה ניצול מדינה של גיהינוםהון רב דף קסד ע"א
מ ע"א20 כל המבקר את החולה ניצול מדינה של גיהינום וכו'ערוגת הבושם (תשעא) שמות עמ' ריד
מ ע"א20 כל המבקר את החולה ניצול מדינה של גיהנוםוצוה הכהן עמ' קיט
מ ע"א20 כל המבקר את החולה ניצול מדינה של גיהנוםנפוצות יהודה (מוסקאטו, תשס) עמ' שטז
מ ע"א20 כל המבקר את החולה ניצול מדינה של גיהנם וכו'בינה לעתים (תשנד) דרוש נז עמ' שעא
מ ע"א20 כל המבקר את החולה ניצול מדינה של גיהנם וכו'פקודת אלעזר (תשסד) עמ' קלז
מ ע"א20 כל המבקר את החולה ניצול מדינה של גיהנםאש דת (תשמח) עמ' כג
מ ע"א20 כל המבקר את החולה ניצול מדינה של גיהנםתורה בציון עמ' תעט
מ ע"א20 כל המבקר את החולה ניצל מדינה של גהינם וכו'עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מאמר תקכח דף קלא ע"ב; בינה לעתים (תח) דרוש ו/ז דף קנג ע"ד
מ ע"א20 כל המבקר את החולה ניצל מדינה של גיהנםמטר השמים - עמודי העולם עמ' תכד
מ ע"א20 כל המבקר את החולה ניצל מדינה של גיהנם שנאמר אשרי משכיל אל דל וכו' ואם ביקר מה שכרו וכו'כתב סופר דרשות (תשמח) ח"א עמ' שמא
מ ע"א20 כל המבקר את החולה נצול מדינה של גיהנםס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' קא
מ ע"א20 כל המבקר חולה ניצל מדינה של גהינם וכו'כתב סופר דרשות (תשל) עמ' קלט
מ ע"א21 אשרי משכיל אל דל אין דל אלא חולהיגל יעקב (תשנג) וירא אות נב
מ ע"א21 אשרי משכיל אל דל אין דל אלא חולהיגל יעקב (תשעד) ח"א עמ' סט
מ ע"א21 אשרי משכיל אל דלבתורתו יהגה ח"ב עמ' ש
מ ע"א21 אשרי משכיל אל דל, החולה נקרא דלברכת השיר (צינץ) עמ' רנ
מ ע"א22 אין דל אלא חולה וכו'אהל יעקב (תשעא) ח"ג עמ' שיט
מ ע"א22 אין דל אלא חולהאבי הנחל (שפירא) דרוש י דף לט ע"ב
מ ע"א22 אין דל אלא חולהגור אריה בראשית פמ"ז הערה 163
מ ע"א22 אין דל אלא חולהדרך חיים (תשע) פ"ו הערה 1393
מ ע"א22 אין דל אלא חולההמעלות לשלמה (תשמז) עמ' תפד
מ ע"א22 אין דל אלא חולהולאשר אמר - תהלים עמ' תעה
מ ע"א22 אין דל אלא חולהמחשבה למעשה עמ' קעו
מ ע"א22 אין דל אלא חולהנצח ישראל (הרטמן) עמ' רסד הערה 131
מ ע"א22 אין דל אלא חולהשבט מישראל (קרמניץ) פרק מא פסוק ב
מ ע"א22 אין דל אלא חולהשמן ראש - ימים נוראים עמ' קנא
מ ע"א22 אין דל אלא חולהתורת אביגדור ח"ג עמ' קנז
מ ע"א25 אין רעה אלא גיהנוםחכמת התורה קורח עמ' שט
מ ע"א25 אין רעה אלא גיהנםאוצרות חיים - בין אדם למקום ח"ב עמ' שטו
מ ע"א25 אין רעה אלא גיהנםשבות יעקב (אבולפיה) עמ' סג
מ ע"א25 אין רעה אלא גיהנםתהלה לדוד (סקאליע) ספרים א-ב עמ' קצד
מ ע"א27 המבקר חולים מה שכרושפת אמת (ברעזאן, תשסח) עמ' רכח
מ ע"א28 כל המבקר את החולה מה שכרו בעוה"זאבן פינה עמ' 42
מ ע"א29 ה' ישמרהו ואל תתנהו בנפש אויביושבות יעקב (אבולפיה) עמ' נב
מ ע"א29 ה' ישמרהו מיצה"ר ויחייהו מן היסוריןתהלה לדוד (סקאליע) ספר ה עמ' סא, שכא
מ ע"א31 שיזדמנו לו ריעים כנעמן וכו'אמרות ה' השלם ח"א עמ' רעא
מ ע"א31 שיזדמנו לו ריעים כנעמן שריפו את צרעתואוצרות חיים - אישים ח"ה עמ' רעז
מ ע"א31 שיזדמנו לו רעים כנעמן שריפו את צרעתו וכו'מטה אהרן (קרייזר) עמ' קנב
מ ע"א32 אם יאמרו לך ילדים בנה וזקנים סתור וכו'כלי יקר (לניאדו, שסג) מלכים א יב דף תלח ע"ב; עקדת יצחק (שלג) שער מב דף קיח ע"ב; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת קדושים דף קלט ע"א; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מאמר טו דף יג ע"ב
מ ע"א32 אם יאמרו לך ילדים בנה וזקנים סתור סתור ואל תבנהמטר השמים - עמודי העולם עמ' קיג
מ ע"א32 אם יאמרו לך ילדים בנה וזקנים סתור שמע לזקנים כו'מאורי אור (אתרוג) מלואים אות צ
מ ע"א32 אם יאמרו לך ילדים בנה וזקנים סתור תסתור ואל תבנהאבן שוהם (פינסק) עמ' 79
מ ע"א33 בנין ילדים סתירה וסתירת זקנים בניןמים חיים (קרייסווירטה) עמ' תע
מ ע"א33 בנין ילדים סתירה וסתירת זקנים בניןשם דרך במדבר עמ' ל
מ ע"א33 בנין ילדים סתירה וסתירת זקנים בניןשם דרך שמות עמ' רצג
מ ע"א33 בנין ילדים סתירה וסתירת זקנים בניןתורת אביגדור ח"ד עמ' קסג
מ ע"א33 בנין ילדים סתירהאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"ב עמ' סה
מ ע"א33 בנין ילדים סתירהיחל ישראל אבות ח"ה עמ' שסה
מ ע"א33 בנין ילדים סתירהקובץ מאמרים ואגרות (וסרמן) ח"א עמ' שיג
מ ע"א33 בנין נערים סתירהשערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' רלב
מ ע"א34 וסימן לדבר רחבעם בן שלמהאבן פינה עמ' 143
מ ע"א34 וסתירת זקנים בניןמאמר יחזקאל (קאזמיר) עמ' סה
מ ע"א34 סתירת זקנים בנין וכו'תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תתיא
מ ע"א34 סתירת זקנים בניןאמרות ה' השלם ח"ד עמ' עא
מ ע"א34 סתירת זקנים בניןאפיקי יהודה (תשנט) עמ' תשעט
מ ע"א34 סתירת זקנים בניןמבשר טוב - ימי הרחמים והסליחות - פתיחה עמ' יד
מ ע"א34 סתירת זקנים בניןקול ששון (גולדברג) אות כ
מ ע"א34 סתירת זקנים בניןניבי זהב עמ' שצז
מ ע"א35 אין מבקרים את החולה לא בשלוש קמייתאאור הגנוז (מהאניפאלא, תשסו) עמ' נא
מ ע"א35 לא בתלת שעי קדמייתאבתורתו יהגה ח"ב עמ' שב
מ ע"א35 לא בתלת שעי קמייתא וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' רצב
מ ע"א35 לא ליסעוד איניש קצירא לא בתלת שעי קדמייתא ולא בתלת שעי בתרייתא דיומאאור יצחק (ראדוויל, תשסה) עמ' עב, קלט
מ ע"א35 לא ליסעוד איניש קצירא לא בתלת שעי קדמייתא ולא בתלת שעי בתרייתא דיומא כי היכי דלא ליסח דעתיה מן רחמי וכו'פאר יעקב ח"א עמ' קיב, קפד
מ ע"א35 לא ליסעוד איניש קציראבאר מים חיים (תשנט) ח"ב עמ' תיז
מ ע"א35 לא ליסעוד איניש קציראויקרא יעבץ עמ' מא
מ ע"א35 לא ליסעוד אינש קצירא בתלת שעי קדמייתא וכו'חמודי צבי בראשית עמ' שלג
מ ע"א35 לא ליסעוד אינש קצירימאיר נתיבות ח"ג עמ' ק
מ ע"א35 לא לסעוד איניש לחולה כו'מחושקים כסף דף ו ע"ד
מ ע"א35 לא לסעוד איניש קצירא בתלת שעי קמייתאהקשורים ליעקב (תשעח) עמ' רכו
מ ע"א35 לא לסעוד איניש קצירא בתלת שעיהקשורים ליעקב (תשסא) עמ' רכז
מ ע"א35 לא לסעוד איניש קצירה וכו'ידו בכל סי' שפו
מ ע"א35 לא לסעוד אינש קצירא בתלת שעי קדמייתאשמן ראש (כץ) ח"ט ויקרא עמ' פו
מ ע"א35 לא לסעוד קצירא בתלת שעי קמייתאוכו'עמק יהושע (שפירא, תרפה) דרוש ה עמ' יט
מ ע"א37 מנין שהקב"ה זן את החולה וכו' מנין ששכינה וכו'שיחות מוסר (תשסב) עמ' שסט
מ ע"א37 מנין שהקב"ה זן את החולה שנאמר ה' יסעדנו על ערש דוימאור עינים (תשעט) עמ' שסג
מ ע"א37 מנין שהקב"ה זן את החולה שנאמר ה' יסעדנו על ערש דוימאור עינים (תשנח) עמ' ריז
מ ע"א37 מנין שהקב"ה זן את החולהראשית בכורי משה חיים ח"א מאמר יז
מ ע"א38 ה' יסעדנו כו'מחושקים כסף דף ז ע"ג
מ ע"א38 הקב"ה זן את החולהגור אריה בראשית פמ"ז הערה 164
מ ע"א38 שהקב"ה זן את החולהזבחי צדק (דיסקין) עמ' פו
מ ע"א38 שהשכינה סועד את החולהמאור עינים (תשעה) עמ' שסה
מ ע"א39 השכינה למעלה מראשו של חולהשבילי פנחס (תשעח) עמ' שנז
מ ע"א39 השכינה שורה למעלה ממטתו של חולהס' החיים (תשנג) עמ' עח
מ ע"א39 השכינה שרויה למעלה ממטתו של חולהמגן אבות (מהריט"ץ) ח"א עמ' שעב
מ ע"א39 מניין שהשכינה וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ג עמ' יב
מ ע"א39 מניין שהשכינה שורה למעלה מראשותיו של חולהארז ישעיהו דף פ
מ ע"א39 מניין שהשכינה שרויה למעלה ממטתו של חולהאור אברהם - מסכת מגילה עמ' קטז
מ ע"א39 מנין שהשכינה שרויה למעלה ממטתו של חולה וכו'אמרות ה' השלם ח"ב עמ' שיב
מ ע"א39 מנין שהשכינה שרויה למעלה ממטתו של חולהרנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' קפג
מ ע"א39 מנין שהשכינה שרויה למעלה ממטתו של חולהשם דרך בראשית ח"א עמ' פג
מ ע"א39 שכינה למעלה מראשותיו של חולהאמרי יצחק בראשית עמ' שסה
מ ע"א39 שכינה למעלה מראשותיו של חולהדגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' סז
מ ע"א39 שכינה למעלה מראשותיו של חולהמבשרת ציון ח"ד עמ' מה
מ ע"א39 שכינה למעלה מראשותיו של חולהשם דרך בראשית ח"ב עמ' קנד
מ ע"א39 שכינה למעלה מראשותיו של חולהתורת יחיאל בראשית עמ' קנו, קסא
מ ע"א39 שכינה מראשותיו של חולהאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) ויחי ז
מ ע"א39 שכינה שרויה למעלה ממטתו של חולהאוצרות הראי"ה ח"ב עמ' 191; עין איה שבת פ"א פסקאות נ-נא {יש ב' בחינות בביקור חולים, או שלבו מצטער בצרתו של חברו, או מצד הקדושה של אהבת הטוב, ובזה מחולקים דרכיהם של האומות ושל ישראל, ולכן בישראל שכינה למעלה מראשו של החולה}
מ ע"א39 שכינה שרויה למעלה ממיטתו של חולהשפתי חיים - מידות ועבודת ה' ח"א עמ' תקמ
מ ע"א40 הנכנס לבקר את החולה וכו'דרך אמונה ובטחון עמ' רד
מ ע"א40 הנכנס לבקר את החולה לא ישב לא על גבי מטה ולא על גבי כסא אלא מתעטף ויושב לפניו מפני ששכינה למעלה מראשותיו של חולהדודי נתן בראשית עמ' תקטו
מ ע"א40 הנכנס לבקר את החולה לא ישב ע"ג מטה וכו'ברית שלום (תעח) דף ט ע"ד, יד ע"א
מ ע"א40 הנכנס לבקר את החולה לא ישב ע"ג מטה וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' נט
מ ע"א40 הנכנס לבקר את החולה לא ישב על גבי מטה וכו'נצח ישראל (שנט) פרק י דף יח ע"ג; של"ה (תט) מ' פסחים דף קמד ע"א
מ ע"א40 הנכנס לבקר את החולה לא ישבס' הבוטח ח"ב עמ' רנא
מ ע"א41 מפני שהשכינה שרויה למעלה ממטתו של חולהראשית בכורי משה חיים ח"א מאמר יז
מ ע"א43 נהרא מכיפי' מתבריךאגרות ר' יצחק אלחנן עמ' כה, קעו, קפד
מ ע"א43 נהרא מכיפי' מתברךבית אולפנא ח"א עמ' ה
מ ע"א43 נהרא מכיפי' מתברךס' המאמרים (ריי"צ) תשי"א עמ' 108
מ ע"א43 נהרא מכיפיה מברךמי מרום חי"א עמ' קכב
מ ע"א43 נהרא מכיפיה מיבריך, ר"ןדרשות משמר הלוי (תשעא) עמ' רפא
מ ע"א43 נהרא מכיפיה מתבריךאמרי נועם (מועדים) סי' כה לשבועות
מ ע"א43 נהרא מכיפיה מתבריךבאר הגולה (הרטמן) באר ד הערה 1237
מ ע"א43 נהרא מכיפיה מתבריךדברי תורה (שפירא) מהד' א סי' לד
מ ע"א43 פרתבעקבי יעקב עמ' ר
מ ע"א ר"ן - חולה שמצטער הרבהדברי חנינא - רפואה עמ' א, ב, יא, כז
מ ע"א ר"ן - שלא יבקש רחמיםמאיר נתיבות ח"ג עמ' ק
מ ע"א ר"ן - תפילה על חולה שימותארוכת בת עמי ח"ז עמ' 456
מ ע"א ר"ן ד"ה אין מבקש עליו רחמים וכו'תפארת ציון (אבא שאול) עמ' שצו - ר"צ עמר
מ ע"א ר"ן ד"ה אמר ר' אביןדרשות מהר"ם בריסק - מועדים עמ' מד
מ ע"א רא"ש ד"ה שכבדו - כי הנכנס לבקר את החולה מפקח כל צרכיו ומחיהודברי תורה (שפירא) מהד' ג סי' ק
מ ע"א המיוחס לרש"י ד"ה כאילו - מפני שבני אדם שנכנסין לבקרו עושים לו לחולה כל צרכיודברי תורה (שפירא) מהד' ג סי' ק
מ ע"א המיוחס לרש"י ד"ה דלא - דלא לישתעי' מילי עילויהבנין דוד (מייזלש) בראשית - וירא אות ז
מ ע"א המיוחס לרש"י ד"ה דלאמכשירי מצוה עמ' כה
מ ע"ב אבוה דשמואל ושמואלודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' סא
מ ע"ב אבוה דשמואל עביד מפצא לבנתיהעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קמו
מ ע"ב זו נר וקערהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' קצא
מ ע"ב ר"ן - המים המכזבין פסולין אלו הם המים המכזבין המכזבין פעם אחת בשבועשיחות ר' ראובן עמ' סג
מ ע"ב ר"ן - מעינות המכזביםפחד יצחק - ראש השנה מאמר טז
מ ע"ב ר"ן - נוטפים שנתערבו בזוחליןדרשות מהר"ם בריסק - מועדים עמ' תקנא
מ ע"ב ר"ןגבורות אליהו סי' סה אות ב בהערה
מ ע"ב ר"ןתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' עג
מא ע"א01 בחוסר כל בלא נר ובלא שולחן ר"ח אמר בלא אשה ר"ש אמר בלא שמש וכו'מגן אבות (מהריט"ץ) ח"ב עמ' ריב
מא ע"א01 בחוסר כל וכו' בלא דעה אין עני אלא בדעתתורת אביגדור ח"ב עמ' עד
מא ע"א01 בחוסר כל וכו' בלא דעה וכו' אין עני אלא בדעה וכו'מכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' תתצג
מא ע"א01 בחוסר כל וכו' בלא דעה וכו'באר משה (אפשטיין) שמות עמ' תרעו, תתקכב, דברים עמ' תטז, מלכים עמ' נו, קמט
מא ע"א01 בחוסר כל וכו' בלא דעהתפארת אדם (שלפוברסקי) עמ' רכא
מא ע"א01 בחוסר כל וכו' בלא דעתדרך חיים (תשע) פ"ו הערה 999
מא ע"א01 בחוסר כל וכו' בלי דעתעלי שור ח"ב עמ' רנב, שכה
מא ע"א01 בחוסר כל וכו' זה דעתמשך חכמה דברים פ' כח פס' מח
מא ע"א01 בחוסר כל וכו' רב נחמן אמר בלא דעהנתיבות יצחק חנוכה ופורים עמ' רכ
מא ע"א01 בחסר כל וכו' ר"נ אמר בלא דעההמאור שבתורה (שפירא) דברים עמ' נא
מא ע"א01 בחסר כל וכו' ר"נ אמר בלא דעהתורת אברהם עמ' 338
מא ע"א01 ובחוסר כל - נר, שלחן, אשה, שמש, דעה, מלח, רבבישמח חיים (תשסה) מע' כ אות כא
מא ע"א01 ובחוסר כל אמר רבי אמי אמר רב בלא נר ובלא שלחן רב חסדא אמר בלא אשה וכו'אוצרות חיים - ת"ח וצדיק עמ' תכא
מא ע"א01 ובחוסר כלכל החיים בהקדמת הספר (ד"ה והנה)
מא ע"א01 ובחוסר כל וכו' זה דעתנתיבות יצחק - ירח האיתנים עמ' ת
מא ע"א03 בלא דעהשעורי דעת ספר ב עמ' קנא
מא ע"א04 אמר אביי נקטינן אין עני אלא בדעה במערבא אמרי דדא ביה כולא ביה וכו'שערי אורה (מילר) ח"ב עמ' נז
מא ע"א04 אמר אביי נקטינן אין עני אלא בדעה במערבא אמרי דדא ביה כולא ביה דלא דא ביה מה ביה וכו'בצור ירום ח"ט עמ' צו הערה 40
מא ע"א04 אמר אביי נקטינן אין עני אלא בדעהאור מאיר ח"א עמ' ק
מא ע"א04 אמר אביי נקטינן אין עני אלא בדעהצדקת יוסף עמ' צז
מא ע"א04 אמר אביי נקטינן אין עני אלא בדעהרישומי דברים עמ' ב
מא ע"א05 אין לך עני כעני בדעתמטר השמים - עמודי העולם עמ' תו, תכג
מא ע"א05 אין לך עני כעני בדעתבני יששכר (תשסח) ח"ג עמ' רעח
מא ע"א05 אין עני אלא בדעהאמרות ה' השלם ח"ו עמ' נד
מא ע"א05 אין עני אלא בדעהתורי זהב (תשעג) עמ' קפה {לפי זה "כי ימוך אחיך" (ויקרא כה) פירושו עוני בתורה ומצוות}
מא ע"א05 אין עני אלא בדעהאמרי רבי שפטיה עמ' קיט
מא ע"א05 אין עני אלא בדעהמאורי אור (אתרוג) מלואים אות נה
מא ע"א05 אין עני אלא בדעהמטר השמים (תשנב) ויקרא-במדבר עמ' רכג, תב
מא ע"א05 אין עני אלא בדעהצוואת הריב"ש (תשעג) עמ' קלא
מא ע"א05 אין עני אלא בדעה דעה קנית מה חסרת דעה חסרת מה קניתלקט שיחות מוסר ח"ג עמ' קע, שפו
מא ע"א05 אין עני אלא בדעה וכו' דדא ביה כולא ביה דלא דא ביה מה ביהלקוטי תורה (ויז'ניץ, תשסו) עמ' קלו
מא ע"א05 אין עני אלא בדעה וכו' דדא ביה כולא ביהנועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף ו ע"ב, לא ע"ד, צה ע"א
מא ע"א05 אין עני אלא בדעה וכו' דדא ביה כולא ביהתהלה לדוד (והרמן) פרק לו פסוק יא הערה ב, פרק קיט פסוק קנח הערה רמ
מא ע"א05 אין עני אלא בדעה וכו' דלא דא ביה מה ביה דא לא קני מה קנילב אביגדור עמ' לג, לה
מא ע"א05 אין עני אלא בדעה כו' דא לא קני מה קניברכת פרץ פ' קדושים
מא ע"א05 אין עני אלא בדעהאש דת (אסאד) עמ' שכ
מא ע"א05 אין עני אלא בדעהדברי יואל פ' תרומה דף רו ע"א
מא ע"א05 אין עני אלא בדעהאגרת הטיול (תשעה) עמ' קפה
מא ע"א05 אין עני אלא בדעהאור התורה (צמח צדק) דברים עמ' קיח, א'תקיב
מא ע"א05 אין עני אלא בדעהאור ישרים (תשסב) עמ' רנא
מא ע"א05 אין עני אלא בדעהאור תורה השלם (מזריטש) סי' תמח
מא ע"א05 אין עני אלא בדעהבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' תתקכ, ויקרא עמ' תקלו, דברים עמ' תטז
מא ע"א05 אין עני אלא בדעהבני יששכר ח"ב דף קלא ע"ג
מא ע"א05 אין עני אלא בדעהבצור ירום ח"ח עמ' ו
מא ע"א05 אין עני אלא בדעהברכת אברהם (תשנד) עמ' ל
מא ע"א05 אין עני אלא בדעהבשעה שהקדימו תער"ב ח"א עמ' שט
מא ע"א05 אין עני אלא בדעהדברי תורה (שפירא) מהד' ז סי' לו
מא ע"א05 אין עני אלא בדעהולאשר אמר - תהלים עמ' תשכד, תשנא
מא ע"א05 אין עני אלא בדעהחמשה מאמרות (תשסט) - תורת שבת פרשת במדבר
מא ע"א05 אין עני אלא בדעהייטב פנים ח"ב דף קכז
מא ע"א05 אין עני אלא בדעהישמח ישראל (אלכסנדר) בראשית עמ' סג, פד
מא ע"א05 אין עני אלא בדעהלב הארי עמ' שדמ
מא ע"א05 אין עני אלא בדעהלהוגה דעות פתיחה
מא ע"א05 אין עני אלא בדעהלישרים תהלה (תשסד) עמ' רד
מא ע"א05 אין עני אלא בדעהלקט אמרי קודש - מועדים עמ' שיג
מא ע"א05 אין עני אלא בדעהמאור עינים (תשנח) עמ' תקנח
מא ע"א05 אין עני אלא בדעהמאור עינים (תשעט) עמ' *צה
מא ע"א05 אין עני אלא בדעהמגיד דבריו ליעקב (ממזריטש) - אור תורה סי' תמח
מא ע"א05 אין עני אלא בדעהמגן דוד (טאלנא, תשס) עמ' מה, רט
מא ע"א05 אין עני אלא בדעהמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' רפה, תסט
מא ע"א05 אין עני אלא בדעהנחלת שמעון (אשכנזי) וארא כט
מא ע"א05 אין עני אלא בדעהס' המאמרים (רש"ב) תרעב עמ' שט, תשסח, תשעא; תרסח עמ' יד
מא ע"א05 אין עני אלא בדעהס' זכרון לבעל מכתב מאליהו ח"ב עמ' רצג
מא ע"א05 אין עני אלא בדעהס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' רכב
מא ע"א05 אין עני אלא בדעהערוגת הבושם (תשעא) בראשית עמ' סא, שמות עמ' מה, מז, נג, רלד
מא ע"א05 אין עני אלא בדעהפרי הארץ (ויטבסק) עמ' קז, קל
מא ע"א05 אין עני אלא בדעהפרי נפש חיה ח"ב עמ' כב
מא ע"א05 אין עני אלא בדעהשבילי פנחס (תשעג) עמ' קסח
מא ע"א05 אין עני אלא בדעהשדה יעקב עמ' מט
מא ע"א05 אין עני אלא בדעהשיחות לספר דברים עמ' צו
מא ע"א05 אין עני אלא בדעהשמן ראש (כץ) פסח ח"א עמ' ס
מא ע"א05 אין עני אלא בדעהשפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' ריז
מא ע"א05 אין עני אלא בדעהתורת מנחם חכ"ח עמ' 19
מא ע"א05 אין עני אלא בדעהתורת מנחם חמ"ה עמ' 14, 37
מא ע"א05 אין עני אלא בדעה, ורש"י - מי שיש בו דעת כמי שיש בו הכל וכו'מצווה ועושה ח"א עמ' קכז
מא ע"א05 אין עני אלא בדעתלמטה יששכר עמ' לו
מא ע"א05 אין עני אלא בדעתנחמד ונעים (תשסח) לקוטי אמרים אות קנה
מא ע"א05 אין עני אלא בדעתמפי ספרים וסופרים (תשעב) אבות ח"ב עמ' צז
מא ע"א05 אין עני אלא בדעת וכו' דדא ביה כולא ביה דלא דא ביה מה ביה וכו'שבילי פנחס (תשעד) עמ' תקמ
מא ע"א05 אין עני אלא בדעתאגרא דכלה ח"א עמ' תקג
מא ע"א05 אין עני אלא בדעתאגרא דפרקא (תשסה) עמ' רמו
מא ע"א05 אין עני אלא בדעתאוזן שמואל דף מ ע"ב
מא ע"א05 אין עני אלא בדעתאחרי ראי (תשסד) זמנים סי' כג אות ג
מא ע"א05 אין עני אלא בדעתאמרי נועם (מועדים) סי' י לזאת חנוכה, סי' כה לפורים
מא ע"א05 אין עני אלא בדעתאפיקי ים עמ' לב, תמח
מא ע"א05 אין עני אלא בדעתאשל אברהם (פרידמן) ח"א עמ' רס
מא ע"א05 אין עני אלא בדעתבית ישראל (זידיטשוב, תשעה) עמ' רמ
מא ע"א05 אין עני אלא בדעתבני שלשים עמ' עג
מא ע"א05 אין עני אלא בדעתברית אברם עמ' רפד, שעז
מא ע"א05 אין עני אלא בדעתגור אריה שמות פכ"א הערה 127
מא ע"א05 אין עני אלא בדעתדברי אמונה שמות עמ' טז
מא ע"א05 אין עני אלא בדעתדבש השדה עמ' קלג
מא ע"א05 אין עני אלא בדעתדגל מחנה יהודה עמ' קל
מא ע"א05 אין עני אלא בדעתדרשות שמן רוקח עמ' קלז, רעג, שפא
מא ע"א05 אין עני אלא בדעתויגד יעקב עמ' קמד
מא ע"א05 אין עני אלא בדעתולאשר אמר בראשית-שמות עמ' שעב, שפז, תקב
מא ע"א05 אין עני אלא בדעתולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' א, רצו, תצג
מא ע"א05 אין עני אלא בדעתזכור לאברהם (וייס) פ' בהר, נשא
מא ע"א05 אין עני אלא בדעתטיול בפרדס ח"א עמ' שי
מא ע"א05 אין עני אלא בדעתילקוט דברי חכמים שמות סי' שי
מא ע"א05 אין עני אלא בדעתכוונת הלב עמ' רמ
מא ע"א05 אין עני אלא בדעתלהעיר להורות ולהשכיל ח"א עמ' רז
מא ע"א05 אין עני אלא בדעתמאור עינים (תשעה) עמ' תתנה
מא ע"א05 אין עני אלא בדעתמבשר טוב - ישועות אברהם עמ' תצב
מא ע"א05 אין עני אלא בדעתמזקנים אתבונן עמ' קיד
מא ע"א05 אין עני אלא בדעתמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ג עמ' שעג
מא ע"א05 אין עני אלא בדעתמרפא לשון עמ' פב
מא ע"א05 אין עני אלא בדעתס' המאמרים (ריי"צ) תש"ד עמ' 6
מא ע"א05 אין עני אלא בדעתס' המאמרים (רמ"מ) ח"ה עמ' רכ
מא ע"א05 אין עני אלא בדעתעיונים במשלי עמ' תיח, תקצב
מא ע"א05 אין עני אלא בדעתפרדס המלך (תשסט) אות ערד, שפד(ה), תריב
מא ע"א05 אין עני אלא בדעתשארית מנחם ח"א עמ' קיג
מא ע"א05 אין עני אלא בדעתשמן ראש - ימים נוראים עמ' נד, רס
מא ע"א05 אין עני אלא בדעתשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' רכד
מא ע"א05 אין עני אלא בדעתשמן ראש (כץ) ח"ט ויקרא עמ' יג
מא ע"א05 אין עני אלא בדעתשמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' צ
מא ע"א05 אין עני אלא בדעתשמן ראש (כץ) ח"י ויקרא עמ' קב
מא ע"א05 אין עני אלא בדעתשמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' קסט
מא ע"א05 אין עני אלא בדעתשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' תל
מא ע"א05 אין עני אלא בדעתשמן ראש (כץ) פסח ח"ב עמ' רפב, רצד
מא ע"א05 אין עני אלא בדעתשמן ראש סוכות ח"א עמ' קעז
מא ע"א05 אין עני אלא בדעתתורת העולה (תשעה) עמ' קנא
מא ע"א05 אין עני אלא בדעתתורת העולה ח"ב פרק ג
מא ע"א05 אין עני אלא בדעתתפארת צבי בראשית עמ' שכב
מא ע"א05 אין עני אלא ברעהשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' תקפד
מא ע"א05 אין עני אלא ברעהתורת אברהם עמ' 338
מא ע"א05 אין עני אלא ברעתמפי ספרים וסופרים - פניני חסידות בחקותי ג, חקת ח
מא ע"א05 אין עני אלא מדעתבית יצחק (ויינברגר) עמ' שנה
מא ע"א05 אין עני אלא מדעתגנת אגוז (תשעב) אות שמא, תח, תקסג
מא ע"א05 אין עני אלא מדעתמאור ושמש (תשסט) עמ' רלו
מא ע"א05 אין עני אלא מדעתערבי נחל (תשסד) עמ' תתקכג, תתתח
מא ע"א05 אין עני אלא מן הדעתאור השמש (תשסח) עמ' צז
מא ע"א05 אין עני אלא מן הדעתלקוטי תורה (טשרנוביל, תשסא) עמ' קעב
מא ע"א05 אין עני אלא מן הדעתרב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' עג
מא ע"א05 אין עני אלא מן הדעתשארית ישראל (וילדניק, תשנח) עמ' רלא
מא ע"א05 אין עני אלא עני בדעתשמלת אליעזר ח"א עמ' קסז
מא ע"א05 אין עני אלא עני מן הדעתתהלה לדוד (סקאליע) ספר ה עמ' רנב
מא ע"א05 אין עניות אלא בדעתאוהב שלום עמ' 12
מא ע"א05 במערבא אמרי דא קני מה חסר דא לא קני מה קניתורת אביגדור ח"ד עמ' ע, רט
מא ע"א05 במערבא אמרי דדא ביה כולא ביה דלא דא ביה מה ביהאדרת אליהו (קוצין) ח"ג עמ' 75
מא ע"א05 במערבא אמרי דדא ביה כולה ביה וכו'באר משה (אפשטיין) שמות עמ' תתקכב-ג, דברים עמ' תטז, מלכים עמ' קמט
מא ע"א05 נקטינן אין עני אלא בדעהבני יששכר (תשעז) ח"א עמ' פה
מא ע"א05 נקטינן אין עני אלא בדעהדברי סופרים סי' לו (עמ' 33), לקוטי מאמרים עמ' 175, צדקת הצדיק סי' ריג, מחשבות חרוץ סי' יד (עמ' 110), דובר צדק עמ' 74, שיחת מלאכי השרת עמ' 58
מא ע"א05 נקטינן אין עני אלא בדעהזרע קודש (תשסה) על התורה עמ' שלט
מא ע"א05 נקטינן אין עני אלא בדעהילקוט הגרשוני ח"ב
מא ע"א05 נקטינן אין עני אלא בדעהלב אליהו (תשסה) בראשית עמ' רפט
מא ע"א05 נקטינן אין עני אלא בדעהפרי צדיק חיי שרה אות י, וישלח אות ח, פ' שקלים אות ד, תצוה אות ב, פורים אות א, שושן פורים אות א, פקודי אות ז, לט"ו באב אות א, מוצאי יוכ"פ אות ה
מא ע"א06 דדא ביה כולא ביהדרשות מהר"י מינץ (תשנז) עמ' סא, עה, קל
מא ע"א06 דדא ביה כולא ביה דלא דא ביה מה ביה דדא קני מה חסר דדא לא קני מה קנימגן אבות (מהריט"ץ) ח"ב עמ' ריד
מא ע"א06 דדא ביה כולא ביה דלא דא ביה מה ביה וכו'אוצר המאמרים (תשס) עמ' קיח, שיז
מא ע"א06 דדא ביה כולא ביה דלא דא ביה מה ביהאוצרות חיים - בין אדם למקום ח"א עמ' י
מא ע"א06 דדא ביה כולא ביה דלא דא ביה מה ביהשפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' פט
מא ע"א06 דדא ביה כולא ביה דלא דא ביהפני מנחם בר מצוה עמ' מו
מא ע"א06 דדא ביה כולא ביה דלא דא מה ביהאור הצבי עמ' 212
מא ע"א06 דדא ביה כולא ביה וכו' דא קני מה חסרנועם אליעזר שמות דף כב ע"א, רז ע"ב
מא ע"א06 דדא ביה כולא ביה וכו' דעה קנית מה חסרתמגלה צפונות ח"ב פ' ויקהל
מא ע"א06 דדא ביה כולא ביהתורת אביגדור ח"א עמ' סח
מא ע"א06 דדא ביה כולא ביהאור יחזקאל - אמונה עמ' רמה
מא ע"א06 דדא ביה כולא ביהאש דת (אסאד) עמ' שיב, שיח
מא ע"א06 דדא ביה כולא ביהישמח חיים (תשסה) מע' ד אות כה
מא ע"א06 דדא ביה כולא ביהעץ חיים (אנג'יל בן חיים) דף כו ע"ב
מא ע"א06 דדא ביה כולא ביהשבילי פנחס (תשעח) עמ' קצט
מא ע"א06 דדא ביה כולא ביהשבילי פנחס (תשעט) עמ' רצג
מא ע"א06 דדא ביה כולה ביה דלא דא מה ביה וכו'דרשות שבט הלוי ח"א עמ' קד
מא ע"א06 דדא ביה כולה ביהדעת תפלה עמ' ת, תעב
מא ע"א06 דדא ביה כולה ביהדרשות הרא"ש (תשסו) ח"ב דרוש רפא עמ' תקטז
מא ע"א06 דדא ביה כולה ביהמשמרת איתמר (תשסז) עמ' פז
מא ע"א06 דדא ביה כולה ביהנפש יוסף (תשעד) עמ' רכה
מא ע"א06 דדא ביה כולה ביהעלי שור ח"א עמ' קנז
מא ע"א06 דדא ביה כוליה ביהדרשות הצל"ח השלם עמ' קעא, תקלח
מא ע"א06 דלא דא ביה מה ביהשעורי דעת ספר א עמ' פד
מא ע"א06 דלא דא ביה מה ביהשעורי דעת ספר ב עמ' קנא
מא ע"א07 דא לא קני מה קניכתבי הסבא מקלם (תשמד) עמ' כה
מא ע"א07 דא לא קני מה קנישעורי דעת ספר ב עמ' פב
מא ע"א07 דא לא קני מה קניתורת אביגדור ח"ב עמ' קכט
מא ע"א07 דא קנה הכל קנה דא לא קנה מה קנהמאור עינים (תשעה) עמ' תתסב
מא ע"א07 דא קנה מה חסרחכמת התורה דברים עמ' רטז
מא ע"א07 דא קני מה חסר דא לא קני מה חסרתפארת צבי בראשית עמ' רלט, שנ
מא ע"א07 דא קני מה חסר דא לא קני מה קנהחכמה ומוסר ח"א עמ' כו, רד
מא ע"א07 דא קני מה חסר דא לא קני מה קנהתפארת צבי בראשית עמ' תקמז
מא ע"א07 דא קני מה חסר דא לא קני מה קניאור חדש פתיחה אות 142
מא ע"א07 דא קני מה חסר דא לא קני מה קניאמרות ה' השלם ח"א עמ' קל, שנז, ח"ד עמ' רס
מא ע"א07 דא קני מה חסר דא לא קני מה קנידרך חיים (תשע) פ"א הערה 242
מא ע"א07 דא קני מה חסר דא לא קני מה קנידרשות שבט הלוי ח"ב עמ' רפא
מא ע"א07 דא קני מה חסר דא לא קני מה קניזמרת הארץ (רבינוביץ) עמ' לה
מא ע"א07 דא קני מה חסר דא לא קני מה קנילחם רב על סדור התפילה אות תתכ
מא ע"א07 דא קני מה חסר דא לא קני מה קנישם עולם (תשסו) ח"ב עמ' לב
מא ע"א07 דא קני מה חסר דא לא קני מה קניתהלה לדוד (והרמן) פרק לו פסוק יא הערה ב, פרק קיט פסוק קנח הערה רמ
מא ע"א07 דא קני מה חסר דא לא קני מה קניתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תתרצג הערה 20
מא ע"א07 דא קני מה חסר דא לא קני מה קני, רש"י - מי שקנה דעת אינו חסר כלוםנועם אלימלך (תשסא) עמ' כב, קכג, שפט
מא ע"א07 דא קני מה חסראמרי אש (טאוב) עמ' נח
מא ע"א07 דא קני מה חסרבאר מחוקק (תשמט) עמ' קד
מא ע"א07 דא קני מה חסרבאר מחוקק (תשעה) עמ' קלא
מא ע"א07 דא קני מה חסרילקוט הגרשוני ח"ב
מא ע"א07 דא קני מה חסרכתבי הסבא מקלם - ימים נוראים עמ' נז
מא ע"א07 דא קני מה חסרס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' נב
מא ע"א07 דא קני מה חסרפרדס מרדכי עמ' שעו, תקז
מא ע"א07 דא קני מה חסרשירת דוד (תשסז) עמ' קלב
מא ע"א07 דא קני מה חסרשמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' קמד
מא ע"א07 דא קני מה חסר, ורש"יאוסף מכתבים (שכטר) ח"ד עמ' לג
מא ע"א07 דא קני מה מסר דא לא קני מה קניקדושת ציון (תשנד) ח"ב עמ' קלג
מא ע"א07 דא קנית כולא קניתלקוטי משלי פרק יט פסוק ב
מא ע"א07 דא קנית מה חסרת דא לא קנית מה קניתבאר שרים פרשת דברים דרוש ה אות ג
מא ע"א07 דא קנית מה חסרתמגדל עוז (תשעח) עמ' תרז
מא ע"א07 דא קנית מה חסרתקשוטי כלה (תשסג) עמ' ה
מא ע"א07 דא קנית מה חסרתשערי אורה (מילר) ח"ב עמ' רס
מא ע"א07 דדא קני מה חסר דא לא קני מה קנידברי סופרים סי' ח (עמ' 6)
מא ע"א07 דדא קני מה חסר ודדא חסר מה קנהשרגא המאיר מועדים עמ' לג
מא ע"א07 דדא קני מה חסרנחלת דבש (ברייזכר) עמ' רלב
מא ע"א07 דדא קני מה חסרפני יהושע (תשסא) עמ' עו
מא ע"א07 דדא קני מה חסרצמח ה' לצבי (תשסז) עמ' תרלח
מא ע"א07 דלא קני דעה מה קנידברי חנינא - ת"ת עמ' קסט
מא ע"א07 דעה קנית מה חסרת דעה חסרת מה קניתמגלה צפונות (תשעד) שמות עמ' תקנה
מא ע"א07 דעה קנית מה חסרת דעה לא קנית מה קניתדעת חכמה ומוסר ח"א עמ' עא
מא ע"א07 דעה קנית מה חסרת וכו'ישמח ישראל (אלכסנדר) שמות עמ' כח
מא ע"א07 דעה קנית מה חסרתמשמרת איתמר (תשסז) עמ' נ
מא ע"א07 דעה קנית מה חסרתתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' רעו, שכו
מא ע"א07 דעת קנית הכל קנית דעת חסרת מה קניתמצווה ועושה ח"ב עמ' לה
מא ע"א07 דעת קנית הכל קניתפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תפב
מא ע"א07 דעת קנית מה חסרת דעה חסרת מה קניתפאר יעקב ח"ד עמ' פט, רנט, רצז
מא ע"א07 דעת קנית מה חסרת דעת חסרת מה קניתלקט שיחות מוסר ח"ב עמ' תצג
מא ע"א07 דעת קנית מה חסרתאוסף אמרים (שכטר) חנוכה עמ' קכד
מא ע"א07 דעת קנית מה חסרתאוסף אמרים (שכטר) ימים נוראים וסוכות עמ' לא
מא ע"א07 דעת קנית מה חסרתירך יעקב (פיתוסי) דף ס ע"ד
מא ע"א07 דעת קנית מה חסרתתורת חכם (הכהן, תיד) דף רכג ע"א
מא ע"א08 אין אדם עומד מחליו אלא אם כן מוחלין לו כל עונותיודרשות שמן רוקח עמ' רפט
מא ע"א08 אין אדם עומד מחליו עד שמוחלין לו על כל עונותיוגנת אגוז (תשעב) אות לב
מא ע"א08 אין החולה עולה מחליו עד שמוחלין לו על כל עוונותיודרשות מהרא"ל (תשנט) סי' כה אות ה
מא ע"א08 אין החולה עומד כו'מדרש האיתמרי (תרסא) דרוש כג דף קיח ע"ב
מא ע"א08 אין החולה עומד מחוליו עד כו'מדרש האיתמרי (תקפד) דרוש כג דף סו ע"ד
מא ע"א08 אין החולה עומד מחוליו עד שמוחלין לו על כל עונותיו, ומהרש"ארנת יצחק תפלה עמ' ריג
מא ע"א08 אין החולה עומד מחוליו עד שמוחלין לו כל עונותיו כו'ארוחת תמיד עמ' רעז ע"א ד"ה ואפשר
מא ע"א08 אין החולה עומד מחוליו עד שמוחלין לו כל עונותיודרך חיים (תשע) פ"ו הערה 1387
מא ע"א08 אין החולה עומד מחוליו עד שמוחלין לו כל עונותיוהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' תפג
מא ע"א08 אין החולה עומד מחליו כו'תהלה לדוד (אמאדו) דף מז ע"ג
מא ע"א08 אין החולה עומד מחליו עד שמוחלין לו וכו'בית אלהים שער ב עמ' ערד
מא ע"א08 אין החולה עומד מחליו עד שמוחלין לו וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' קסו ד"ה והנה
מא ע"א08 אין החולה עומד מחליו עד שמוחלין לו וכו'שבח נעורים עמ' קח
מא ע"א08 אין החולה עומד מחליו עד שמוחלין לו כל עוונותיולחם רב על סדור התפילה אות שעב, תתל
מא ע"א08 אין החולה עומד מחליו עד שמוחלין לו כל עוונותיותפארת ישראל (הרטמן) עמ' ט הערה 52
מא ע"א08 אין החולה עומד מחליו עד שמוחלין לו עוונותיושם משמעון (שפירא, תשסז) עמ' קפא
מא ע"א08 אין החולה עומד מחליו עד שמוחלין לו עונותיובית אלהים שער ב עמ' ח
מא ע"א08 אין החולה עומד מחליו עד שמוחלין לו על כל עוונותיואשל אברהם (בוטשאטש) סי' ו ס"ק ב ברכת אברהם אות כו
מא ע"א08 אין החולה עומד מחליו עד שמוחלין לו על כל עוונתיונתיב התשובה עמ' לג הערה 61
מא ע"א08 אין החולה עומד מחליו עד שמוחלין לו על כל עונותיו וכו'בינה לעתים (תשנד) דרוש ח עמ' מא
מא ע"א08 אין החולה עומד מחליו עד שמוחלין לו על כל עונותיושארית מנחם - מאמרים עמ' עא
מא ע"א08 אין החולה עומד מחליו עד שמוחלין לו על כל עונתיו, ומהרש"א - כי החלאים באים מפני החטארנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תי
מא ע"א08 אין החולה עומד מחליו עד שמוחלין לו על עונותיוצפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת נצבים דף רכז ע"ד; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) שער התשובה מאמר יב דף יט ע"ג
מא ע"א08 אין החולה עומד מחליו עד שמוחלין לו כל עוונותיומחשבה למעשה עמ' קעג
מא ע"א08 אינו עומד מחליו עד שמוחליןס' הבוטח ח"ב עמ' רנג
מא ע"א08 אינו עומד מחליו עד שמוחליןרנת יצחק תהלים עמ' קסא
מא ע"א08 העומד מחליו מוחלין לו כל עוונתיואור גנוז (מוסקוביץ) עמ' כז, קט
מא ע"א09 עד שמוחלין לוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' שעג
מא ע"א11 חוזר לימי עלומיו וכו'עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) שער התשובה מאמר יב דף יט ע"ג
מא ע"א11 חוזר לימי עלומיוס' הבוטח ח"ב עמ' רנו
מא ע"א11 חולה שנתרפא חוזר לימי עלומיותפארת ישראל (הרטמן) עמ' תשל הערה 38
מא ע"א11 כשהחולה עומד מחליו חוזר לימי עלומיושבט מישראל (קרמניץ) פרק קג פסוק ה
מא ע"א12 רוטפש בשרו מנוער ישוב לימי עלומיושבות יעקב (אבולפיה) עמ' נב
מא ע"א13 אמר רב יוסף לומר שמשכח תלמודוחיים תחלה (תשנג) עמ' ו
מא ע"א13 כל משכבו הפכת בחוליוילקוט הגרשוני ח"ב
מא ע"א13 כל משכבו הפכת בחליו אמר רב יוסף לומר שמשבח תלמודואוצרות חיים - מעלות התורה עמ' ריד
מא ע"א13 כל משכבו הפכת בחליו וגו' רב יוסף חלש אעקר ליה תלמודיה וכו'כח מעשיו הגיד לעמו ח"א דף פט ע"ב
מא ע"א13 כל משכבו הפכת בחליו וכו' לומר שמשכח תלמודושבט מישראל (קרמניץ) פרק קיט פסוק צג
מא ע"א13 כל משכבו וכו' אמר רב יוסף שמשכח תלמודו וכו'זרע שמשון (תקלח) תשא
מא ע"א13 כל משכבו וכו' אמר רב יוסף שמשכח תלמודו וכו'זרע שמשון (תשסג) תשא אות מז
מא ע"א14 ר"י חלש איקר ליה תלמודאחוט של חסד (תרכה) פ' ואתחנן דף קנג ע"ג {מי שמלמד אחרים לא ישכח, כי אם ישכח יזכירוהו תלמידיו, וזה מש"כ "השמר לך פן תשכח וכו' והודעתם לבניך", כלומר הדרך שלא תשכח היא הודעה לבניך}
מא ע"א14 רב יוסף איעקר ליה למודיה ואהדריה אביי קמיה וכו'עזר מיהודה עמ' שטז
מא ע"א14 רב יוסף וכו' איעקר ליה למודיהתורת לוי יצחק עמ' שצט
מא ע"א14 רב יוסף חלה ואיעקר תלמודיהשמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' רכא, שיב, שמ, תצט
מא ע"א14 רב יוסף חלה ושכח תלמודו והזכירוהו תלמידיודרש משה (קלנברג) ח"ב דף מ
מא ע"א14 רב יוסף חלה ושכח תלמודואמונת עתיך (וולפסון) ח"א עמ' נא
מא ע"א14 רב יוסף חלה ושכח תלמודובי חייא ח"א עמ' רצב
מא ע"א14 רב יוסף חלש אייקר ליה תלמודיהתושע יאודה דף צ ע"ג
מא ע"א14 רב יוסף חלש איעקר ליה לימודיה אהדריה אביי קמיהחי' אגדות מהר"ם שיק אבות פ"ה מ"טו עמ' קיד
מא ע"א14 רב יוסף חלש איעקר ליה לימודיהנועם הברכה עמ' יז
מא ע"א14 רב יוסף חלש איעקר ליה למודיה וכו'פקודת אלעזר (תשסד) עמ' קנד
מא ע"א14 רב יוסף חלש איעקר ליה למודיהזאת ליעקב שמות עמ' שצד
מא ע"א14 רב יוסף חלשבאר בשדה עמ' קטז
מא ע"א14 רב יוסף שכח תלמודו מחמת אונס שהי' חולהפרדס המלך (תשסט) אות תקפא
מא ע"א14 רב יוסף שכח תלמידו והזכירו אביידברי שאול במדבר עמ' נח
מא ע"א14 רב יוסף שכח תלמידו מחמת חוליופניני יחזקאל עמ' (רעח)
מא ע"א18 מעשה דרבי ורבי חייאמנחת קנאות עמ' נו
מא ע"א18 הוי גמיר רבי תלת עשרי אפי הלכתא וכו'אורות ונתיבות ח"ב שער ב פרק ט אות יח
מא ע"א18 כי הוה גמיר רבי וכו' אתה עשית אותי ואת חייא וכו'ימלא פי תהלתך ח"ב עמ' נו
מא ע"א18 כי הוה גמיר רבי י"ג אפי הילכתא אגמריה לר' חייא שבעה וכו' הוה ההוא קצרא וכו' א"ל אתה עשית אותי ואת חייאמשנת יוסף - אגדות ח"ב עמ' לב {ההבדל בין ב' הלשונות, אם יש לרב חלק רק בתורת תלמידו, או גם בתורת תלמיד תלמידו וכו', והנ"מ להלכה}
מא ע"א18 כי הוה גמיר רבי י"ג אפי הילכתא אגמריה לרבי חייא שבעה מנהון לסוף חלש רבי וכו'מגן אבות (מהריט"ץ) ח"ב עמ' שכח
מא ע"א18 כי הוה גמיר רבי תלת עשרי אפי הילכתא אגמריה לרבי חייא שבעה מנהון וכו' שיתא אזדו וכו'של"ה (תשנז) ווי העמודים פרק ג אות ד
מא ע"א18 כי הוה גמיר רבי תלת עשרי אפי הילכתא וכו' כד הוה חזי ליה רבי לההוא קצרא אמר ליה רבי אתה עשית אותי ואת חייאאוצרות חיים - אישים ח"ג עמ' שמט, שנה
מא ע"א18 כי הוה גמיר רבי תלת עשרי אפי וכו' ורא"שאילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' מב
מא ע"א18 רבי הוה גמיר תלת עשרה אפי הלכה וכו'של"ה (תט) ווי העמודים פרק ג דף ו/ז ע"א
מא ע"א18 רבי הוה גמיר תלת עשרה אפי הלכהתושע יאודה דף צ ע"ד
מא ע"א19 גמיר רבי י"ג אפי הילכתאהמאור שבתורה (שפירא) שמות עמ' רסג, ויקרא עמ' רכא, רכט, במדבר עמ' נה
מא ע"א22 ההוא הוה שמיע ליה לרבי כדהוה גריס להו וכו'אוצר המאמרים (תשסא) עמ' רסה
מא ע"א22 ההוא כובס שלמד לרב חייא שבעה אפיטירת כסף דף עו ע"א
מא ע"א22 ההוא קצרא וכו'אמרות ה' השלם ח"ה עמ' קעג
מא ע"א24 אתה עשית אותי ואת חייאאש דת (תשמח) עמ' שטז
מא ע"א24 אתה עשית אותי ואת חייאבתורתו יהגה ח"א עמ' רפב
מא ע"א24 אתה עשית אותי ואת חייאדברי חנינא - ת"ת עמ' לט, מה
מא ע"א26 גדול נס שנעשה לחולה יותר מן הנס שנעשה לחנניה מישאל ועזריהתורת אברהם עמ' טו
מא ע"א26 גדול נס שנעשה לחולה יותר מן הנס שנעשה לחנניה מישאל ועזריהמשך חכמה במדבר פ' כט פס' א
מא ע"א26 גדול נס שנעשה לחולהאמרי יהודה (דרעי, תשעב) מאמרים עמ' נ
מא ע"א26 גדול נס שנעשה לחולה שנתרפאאמרי יהודה (דרעי, תשעב) הגדה של פסח עמ' עט
מא ע"א26 גדול נס שנעשה לחולה שנתרפאאמרי יהודה (דרעי, תשעב) מאמרים עמ' קמ
מא ע"א26 גדול נס שנעשה לחולהאמרי יהודה (דרעי, תשעב) מועדים עמ' קנו
מא ע"א28 של שמים היאזבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' רל
מא ע"א29 כיון שהגיע קיצו הכל מושלין בוהעמק דבר בראשית פ"ד פסוק יד
מא ע"א29 כיון שהגיע קיצו וכו'אבי הנחל (שפירא) דרוש י דף לז ע"ד, לח ע"ד
מא ע"א29 כיון שהגיע קיצו של אדם הכל מושלים בו וכו' רב אמר מן הדין קרא למשפטיך עמדו היום כי הכל עבדיךשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' שסה
מא ע"א29 כיון שהגיע קיצו של אדם הכל מושלים בו וכו'דרך ה' (באום) ח"ב פ"ה אות יד
מא ע"א29 כיון שהגיע קיצו של אדם הכל מושלין בודרך חיים (תשע) פ"ג הערה 537, פ"ד הערה 236, פ"ה הערה 2281
מא ע"א29 כיון שהגיע קצו של אדם הכל מושלים בויפה תאר (תשעח) ח"א עמ' תריח
מא ע"א32 ההוא גברא גבוה היה רכיב גירדונא וכו'אמרות ה' השלם ח"ו עמ' קצט
מא ע"א33 לההוא קרוקיתא דעקרבא יתיבא על אקרוקתא וכו'לקוטי שיחות ח"א עמ' 122
מא ע"א33 שמואל חזייהדולה ומשקה - התורה וקניניה עמ' שעח {שימוש בבע"ח בהשגחה פרטית}
מא ע"א33 שמואל ראה עקרב חוצה נהר כדי וכו'שיחות לספר בראשית עמ' שלד
מא ע"א37 אין מבקרים לא חולי מעייםבתורתו יהגה ח"ב עמ' שט, שיב
מא ע"א37 אין מבקרים לא לחולי מעים ולא לחולי העיןויקרא יעבץ עמ' מד
מא ע"א37 אין מבקרין לא חולי מעיים ולא חולי העין ולא מחושי הראשבית ישראל (טויסיג) בראשית עמ' קב
מא ע"א37 אין מבקרין לא חולי מעיים ולא חולי העין ולא מחושי הראשגבורות אליהו סי' קנב
מא ע"א37 אין מבקרין לא חולי מעיים ולא חולי העיןנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' כב אות ז
מא ע"א37 אין מבקרין לא חולי מעיים ולא חולי העיןעטרת ישועה (תשסד) אות כט ליום ר"ה
מא ע"א37 אין מבקרין לא לחולי מעיים ולא לחולי ראשבני יששכר ח"ב דף יז ע"א
מא ע"א37 אין מבקרין לא לחולי מעים ולא לחולי ראשבני יששכר (תשסח) ח"ב עמ' רנה
מא ע"א39 דבורא קשה לעינאכסא דוד (תקנד) דף יח ע"ג
מא ע"א39 דיבורא מעליא לאשתא זוהר הרקיעתורה בציון עמ' תפ
מא ע"א39 דיבורא קשי לי'פרי חיים (קנולר) מאמרים סי' כה
מא ע"א39 דיבורא קשי לעינאכסא דוד (תקנד) דף יח ע"ג
מא ע"א39 דיבורא קשי לעינאכסא דוד (תשנ) עמ' עה
מא ע"א39 דיבורא קשיא לעינא ולאשתאמכשירי מצוה עמ' פה
מא ע"א40 אי לאו דפרוונקאמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' קעה
מא ע"א ר"ן - חולה ונתרפא מתחזק טבעו להיות יותר בריא ממה שהיה קודם חליוגור אריה ויקרא פ"ב הערה 125
מא ע"א מיוחס לרש"י - דא קני מה חסר, מי שקנה דעת אינו חסר כלוםתפארת צבי בראשית עמ' רלט, שנ
מא ע"א מהרש"א ד"ה כי הוהחיים לגופא (תשסה) עמ' יג
מא ע"ב וכי תירייקי לגופה וכו'טוב ירושלים בראשית פל"ב פסוק כג
מא ע"ב בורדם אין מבקריםבתורתו יהגה ח"ב עמ' ש
מא ע"ב בורדם אין מזכיריןמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' קכח, רו
מא ע"ב בורדם אין מזכירין שמה, ובפי' המפרשאמרות ה' השלם ח"ג עמ' קט
מא ע"ב מודר הנאה מחבירו לא ירפאהו בשכרתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' רכ {הא הוי כמוכר לו חפץ ונוטל דמיו}
מא ע"ב נפשתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' עד (רנו) {פירושו רצון}
מא ע"ב ר"ןאמרי יצחק במדבר-דברים עמ' נט הערה עג
מא ע"ב ר"ן ד"ה רפואת, נפש פירושו רצוןתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' רלח
מב ע"א מודר הנאה מחברו לפני שביעיתמאמר מרדכי - י"ג אלול עמ' שסב
מב ע"א מודר הנאה מחבירו אינו יורד לשדהו בשביעיתמקראי קדש (תשנג) עמ' שלד
מב ע"א נכסים אלו עליךקול יהודה (ישראל) דף ס/סז ע"ב [?]
מב ע"א ר"ן ד"ה אם מתלהורות נתן בראשית עמ' ז
מב ע"ב קונם לביתך וכו'דרכי שלום (מרגונאטו) דף צב ע"ב
מב ע"ב קונם ביתך שאיני נכנס וכו'יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' קלא, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קלו
מב ע"ב כי פליגי בנכסימגיד דבריו ליעקב (מביאלה, תשסד) עמ' קנו
מב ע"ב ארעא נמי אפקרה - אפקעתא דמלכאבנין אפרים עמ' א (בהערה) [הלכה]
מב ע"ב ארעא נמי אפקרה - אפקעתא דמלכאדברי יונה ח"א עמ' קסג
מב ע"ב ארעא נמי אפקרה - אפקעתא דמלכאמכמני עוזיאל עמ' רלה
מג ע"א08 אמר קונם שדי שאני חורש בה וכו'צלח רכב עמ' קמב
מג ע"א08 השאילני פרתך אינה פנויה וכו'קרבן מנחה (תשעד) עמ' קפה
מג ע"א09 קונם פרתך שאיני חורשעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קעז
מג ע"א12 המודר הנאה ואין לו מה יאכלכסא שלמה (חכים) דף מז ע"ג
מג ע"א12 המודר הנאה מחבירו ואין לו כו'תהלה לדוד (אמאדו) דף סא ע"ד
מג ע"א12 המודר הנאה מחבירו כו'דרכי הים דף צד ע"ב
מג ע"א12 מודר הנאה מחברו ואין לו מה יאכלחכמת התורה דברים עמ' שכז
מג ע"א13 אצל חנוני הרגיל אצלוקול יהודה (ישראל) דף ס ע"ב-ע"ג
מג ע"א19 היו מהלכים בדרך ואין לו מה יאכלאמה של מלכות עמ' 149
מג ע"א19 היו מהלכין בדרך ואין לו מה יאכל וכו'אשל אברהם (בוטשאטש) סי' יג ס"ק ב ברכת אברהם אות טז
מג ע"א19 היו מהלכין בדרך ואין לו מה יאכל נותן לאחר לשם מתנה כו'יד שלמה (עזרא) דף לט ע"ב
מג ע"א19 המודר הנאה נותן לאחר לשם מתנהכסא שלמה (חכים) דף מח ע"א
מג ע"א21 מניח על הסלע או על הגדר ר' יוסי אוסר וכו' הפקר כמתנה וכו' אף הפקר עד דאתי לרשות זוכהבן פורת יוסף (תשעא) עמ' תקמט, תקנג
מג ע"א22 מחלוקת ר"י וחכמיםבנין אפרים עמ' ג [הלכה]
מג ע"א24 הפקר כמתנהלהורות נתן ויקרא עמ' ט
מג ע"א24 הפקר כמתנה מה מתנה עד דאתי מרשות נותן לרשות מקבלאיש צעיר דף יד ע"ב
מג ע"א24 הפקר כמתנהבאר בשדה עמ' רסט
מג ע"א24 הפקר כמתנהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' תשסד
מג ע"א26 אף הפקר עד דאתי לרשות זוכהתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' מט
מג ע"א26 הפקר היכי דלא אתי ליד זוכהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' תשסד
מג ע"א26 הפקר לא הוי עד דאתי לרשות זוכהעצי חיים - מועדים עמ' שח
מג ע"א26 הפקר לא נפיק מרשות מפקיר עד דאתי לידי זוכהפנים מסבירות עמ' שה
מג ע"א תוס' ד"ה ואין לו מה יאכלכסא שלמה (חכים) דף מז ע"ג
מג ע"ב כל הנודר אין דעתו על מה שהפקיר ורש"י ור"ן ורא"שברכת השיר (צינץ) עמ' פ-פא
מד ע"א שדה זו מופקרת ליום אחדרנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' רסח
מד ע"א תוס' ד"ה אי הכיחכמת התורה תולדות עמ' רנח
מד ע"ב תוס' ד"ה המפקיר כרמועיוני רש"י שמות ח"ב עמ' קצה
מה ע"א המפקיר בפני ג' הוי הפקר בפני ב' לא הוי הפקר וכו'בן פורת יוסף (תשעא) עמ' תקמט
מה ע"א כל המפקיר בפני שלשה הוי הפקרשל"ה (תשנז) - שער האותיות אות ק ס"ק קכד
מה ע"א צריך להפקיר בפני שלשהאור אברהם - רות עמ' קנז
מה ע"א ר"א מן ההרזאת ליעקב במדבר עמ' רס
מה ע"ב השותפין שנדרו הנאה זה מזה אסור ליכנס לחצרמקראי קדש (תשנג) עמ' קצו
מה ע"ב השותפין שנדרו הנאה זה מזה וכו' ר"א בן יעקב אומר זה נכנס לתוך שלו וכו'נאוה תהלה עמ' יג, קכז
מה ע"ב השותפין שנדרו הנאה זה מזה וכו'כתונת פסים (תשעא) עמ' רסג
מה ע"ב השותפין שנדרו הנאה זה מזה וכו', ר"ן - יש ברירהגבורות אליהו סי' פב
מה ע"ב השותפין שנדרו הנאה זה מזהזמרת הארץ (רבינוביץ) עמ' תג
מה ע"ב השותפין שנדרו הנאה זה מזהחכמת התורה תולדות עמ' תרכח
מה ע"ב השותפין שנדרו הנאה זה מזה, ר"ןברכת שלמה חו"מ עמ' צג [הלכה]
מה ע"ב ר"ן - דאי דמר לאו דמרתפארת אדם (שלפוברסקי) עמ' רעג
מה ע"ב ר"ן - חצר השותפין יש לכל אחד ואחד חלק בו, ונחשב כאילו יש בו קניו לכל אחד בכל הביתדרשות באר יצחק עמ' קנט
מה ע"ב ר"ן - כמ"ד יש ברירהמקראי קדש (תשנג) עמ' קצח
מה ע"ב ר"ן - לכל שותף קנין הגוף בכל החצרטבעות זהב ח"א דף יד ע"א [הלכה]
מה ע"ב ר"ן - שכירות אינו אלא שעבודטבעות זהב ח"א דף יט ע"ג [הלכה]
מה ע"ב ר"ן ד"ה ואיכא דמקשי - כל קנין של שותפין הוי קנין לזמןויגד יעקב עמ' רנה
מה ע"ב ר"ן ד"ה ר' אליעזר בן יעקבחכמת התורה בא עמ' תקפה
מה ע"ב ר"ן ד"ה רבי אליעזרפרורים משלחן גבוה ח"ב שאלה קכד
מה ע"ב מיוחס לרש"י ד"ה השותפיםבריכות מים דף לד ע"א-ע"ב
מו ע"א06 היה א' מן השוק מודר באחד מהםבתי כנסיות - בית האסופים דף כט ע"א
מו ע"א12 האומר לחבירו קונם לביתך שאיני נכנספרשת דרכים (תשסה) עמ' קלט
מו ע"א12 האומר לחבירו קונם לביתך שאני נכנס וכו' קונם בית זה שאני נכנס וכו'דברי יואל מועדים ח"ב הושענא רבה דף תיב ע"ב
מו ע"א12 האומר לחבירו קונם לביתך שאני נכנס מת או שמכרו לאחר מותרדרשות מהרא"ל (תשנט) סי' מא אות ב
מו ע"א12 האומר לחבירו קונםדרכי איש דף א ע"א
מו ע"א13 ביתך שאני נכנס מת או שמכרו לאחר מותרחכמת התורה בראשית עמ' קעז, שמט
מו ע"א13 קונם ביתך שאני נכנס מת או שמכרו לאחר מותר, בית זה שאתה נכנס, מת או שמכרו לאחר אסור לעולםערבי נחל (תשסד) עמ' תתשכד
מו ע"א13 קונם לביתך איני נכנסברכת מועדיך לחיים ח"א דף פה ע"א [שג ע"ב ד"ה וכהאי]
מו ע"א13 קונם לביתך שאני נכנס ור"ן מז ע"א ד"ה מתדברי איש דף יב ע"א
מו ע"א13 קונם לביתך שאני נכנס ור"ןפרשת דרכים (תשנב) עמ' צז
מו ע"א13 קונם לביתך שאני נכנסהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' תלו
מו ע"א15 בית זהאמרי אש (טאוב) עמ' תרט {חמור מביתך}
מו ע"א16 איבעיא להו בנדרו פליגי הדירו זה את זה מאי מי אמרינן בנדרו הוא דפליגי וכו' מודי ליה רבנן לרבי אליעזר בן יעקב וכו'של"ה (תשנז) תושבע"פ אות תמג
מו ע"א22 תני נדור מחבירו הנאה וכו'של"ה (תשנז) תושבע"פ אות ריג
מו ע"א ר"ן ד"ה אי אמרת וכו' בתרי זימנין מקריישראל קדושים עמ' 31
מו ע"ב מחלוקת כשיש בה כדי חלוקה אבל אין בה כדי חלוקה ד"ה מותראהל נפתלי - זכרון יצחק עמ' רלה בהערה
מו ע"ב אבל אין בה כדי חלוקה כו'מראה הגדול ח"ב דף מ ע"ב
מו ע"ב ר"ן ד"ה ה"דהעמק דבר ויקרא הרחב דבר פ"כז פסוק טו
מז ע"א01 בעי אבימי קונם לבית זה שאתה נכנסמגיד דבריו ליעקב (מביאלה, תשסד) עמ' קנו, קנח
מז ע"א01 האומר לחבירו קונם בית זהאמרי אש (טאוב) עמ' תרט
מז ע"א08 תנן התם קונם פירות האלו עלי וכו'זכור לדוד עמ' ז
מז ע"א14 אין אדם אוסר פירות חברו על חברוחכמת התורה בראשית עמ' שכד
מז ע"א ר"ן - איסורי הנאה איתנייהו בירושהדרשות אבן ישראל עמ' קלה, רנח
מז ע"א ר"ן - איסורי הנאה בירושהאבן ישראל על התורה (תשסב) עמ' קו
מז ע"א ר"ן - איסורי הנאה בירושהאבן ישראל על התורה עמ' עה
מז ע"א ר"ן - הנודר מן הבית ונפל ובנאו מותר לבוא שםשפת אמת (הלוי) משלי פרק ל פסוק כה
מז ע"א ר"ן - טלו לעצמכםהכתב והקבלה דברים פכ"ו פסוק יב
מז ע"א ר"ן ד"ה והוי יודעפרורים משלחן גבוה ח"ה שאלה סא
מז ע"א ר"ן ד"ה והויתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' רנז
מז ע"א ר"ן ד"ה קונם לבית זהאבן ישראל (פישר) אגדה ח"א עמ' קל
מז ע"א ר"ן ד"ה קונם לבית זהדרשות אבן ישראל עמ' רג
מז ע"א ר"ן - באומר "ביתך" אפילו נפל אסורדברי איש דף יב ע"א {קושיה ממדרש קהלת שדורשים "מנוחתי" למעט מנוחה אחרת כמו בית שנסתר ונבנה}
מז ע"א ר"ן - מודר הנאה יורששמחה לאיש (אלישר) אהע"ז סי' ט דף מא ע"ג
מז ע"א רא"ש - ירושלמי ביתך זה משום מה אתה תופסו וכו'דרך השער (תשנו) עמ' סח
מז ע"א פיה"מברכת שלמה חו"מ עמ' צב [הלכה]
מז ע"א רא"ש פ"ה ס"ב קונם בית זה שאתה נהנה לי אסור אם אמר בחיימגיד דבריו ליעקב (מביאלה, תשסד) עמ' קנו
מז ע"ב03 ת"ש האומר לאשתו קונם כו' לוה וב"ח באיםבריכות מים דף קכג ע"ג
מז ע"ב08 חליפי ערלה וכלאי הכרםערבי נחל (תשסד) עמ' תתתיז
מז ע"ב10 הריני עליך חרם וכו' והכותב חלקו לנשיא וכו'דורות הראשונים כרך א עמ' 61
מז ע"ב10 הריני עליך חרםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' דש
מז ע"ב10 הריני עליך חרם וכו' והכותב חלקו לנשיא ר' יהודה וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 92
מז ע"ב12 הריני עליך ואת עלי וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' מט
מז ע"ב13 הנודר הנאה מאחר מותר בדבר של עולי בבללהורות נתן ויקרא עמ' יט
מז ע"ב13 ושניהם מותרין בדבר של עולי בבלתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' עדר (תרפד) {אם היחיד יש לו חלק בעלים במה ששייך אל הכלל}
מז ע"ב תוס' ד"ה ה"נ הא לכתחלהנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' יא אות ז
מז ע"ב תוס' ד"ה ומותריםשערים מצוינים בראשית-שמות עמ' רכ
מז ע"ב רשב"א - וגדולי הקדש אינם אלא כו' וי"לשעת הכושר דף כט ע"ג
מח ע"א01 איזהו דבר של עולי בבלדרכי חושן עמ' שנו [הלכה]
מח ע"א01 ואיזהו דבר של עולי בבל כגון הר הבית והעזרות כו'רנת יצחק - תפלה לימי המועדים עמ' צה
מח ע"א01 ואיזהו דבר של עולי בבל כגון הר הבית והעזרותרנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תקמ
מח ע"א01 ואסורים בדבר של אותה העיר וכו' ובית הכנסתלקוטי שיחות חכ"ד עמ' 138
מח ע"א01 ואסורים בדבר של אותה העיר, ר"ן, נמוק"י, מאירי, ושטמ"קברכת שלמה חו"מ עמ' צב, צג [הלכה]
מח ע"א02 כגון הר הבית והעזרותרנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' רכה
מח ע"א04 בית הכנסתהל' בית הבחירה (שניאורסון) עמ' סח {שייכות רבני העיר לבהכנ"ס שבעיר}
מח ע"א04 והתיבה והספריםבתורתו יהגה (תשעב) עמ' צט, רעז
מח ע"א04 והתיבה והספריםגבורת יצחק חנוכה-פורים (תשנז) עמ' שעד
מח ע"א05 הספרים וכו' יכתבו חלקן לנשיאלקוטי שיחות חכ"ד עמ' 214
מח ע"א05 והספריםבתורתו יהגה ח"א עמ' תקי
מח ע"א22 אנשי גליל היו קנטרניםדברי שאול במדבר עמ' רצא
מח ע"א24 המודר הנאה מחבירועיונים במשלי עמ' קי
מח ע"א26 מעשה באדם בבית חורון שהיה אביו מודר הנאה ממנומזל שעה דרשות דף קכב ע"ד
מח ע"א26 מעשה באחד בבית חורון שהיה אביו נודר הימנו הנאה וכו'צלח רכב עמ' שלד
מח ע"א26 מעשה באחד בבית חוריןפני מנחם תזריע-מצורע עמ' קיט
מח ע"א26 מעשה בבית חורוןקול יהודה (ישראל) דף פו ע"ב
מח ע"א26 מתנת בית חורון וכו'כח מעשיו הגיד לעמו ח"א דף לח ע"א
מח ע"א30 הרי הן מקודשים לשמיםחיים שיש בהם - דרשות ח"ב עמ' רג
מח ע"א30 הרי הן מקודשין לשמיםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תרמג
מח ע"א34 כל מתנה שאינה וכו'דברי הרב עמ' קב
מח ע"א34 כל מתנה שאינו יכול להקדישו לא שמה מתנהויגד יעקב עמ' רנח
מח ע"א34 כל מתנה של הערמה לאו כלוםמשא חיים דף ל"ו ע"א (דף קנב ע"ב, מסים וארנוניות אות לט ד"ה ועל)
מח ע"א36 הוכיח סופו על תחלתותהלה לדוד (והרמן) פרק לז פסוק לז הערה כב, פרק צ פסוק ט הערה ג
מח ע"א36 סופו מוכיח על תחילתוגור אריה ויקרא פ"ו הערה 74
מח ע"א ר"א מן ההר - ביאור ענין מוות לאו ליהנות ניתנוגבורת יצחק שבועות עמ' קמב
מח ע"א ר"א מן ההר - מצוות לימוד התורה היא להתענג וליהנות לשמח לבבו ושכלורנת יצחק - פרק חלק עמ' רלא
מח ע"א רבינו אברהם מן ההר - מצות ת"תאהל משה (שיינרמן) פורים עמ' צט
מח ע"א רבנו אברהם מן ההר - לא נאמר מצוות לאו להינות נתנו במצות ת"תגבורת יצחק חנוכה-פורים (תשסח) עמ' שפז
מח ע"א רבנו אברהם מן ההר ד"ה ספריםמורשה - שיחות למועדים עמ' קנח
מח ע"ב אב שאסר עזבונומשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' קכח
מח ע"ב ההוא גברא דהו"ל בראדרכי איש דף לה ע"א
מח ע"ב קני על מנת להקנות קונהחכמת התורה שמיני עמ' עט
מח ע"ב אי תפס מתפסטבעות זהב ח"א דף כה ע"ג [הלכה]
מח ע"ב ר"ן - ד"ה וההיא שעתא כו'שעת הכושר דף נא ע"ג-ע"ד
מח ע"ב ר"ןהכתב והקבלה דברים פט"ז פסוק ד
מח ע"ב רשב"א ד"ה ורב נחמןתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' רנז
מט ע"א01 הנודר מן המבושל מותר בצלי ובשלוקבית ישראל (טויסיג) דברים עמ' עה
מט ע"א01 הנודר מן המבושל מותר בצליבית ישראל (טויסיג) תנינא ח"ב עמ' רה
מט ע"א01 הנודר מן המבושל מותר בצליגור אריה שמות פי"ב הערה 136
מט ע"א01 הנודר מן המבושל מותר בצליהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' רמה
מט ע"א01 הנודר מן המבושל מותר בצליהקשורים ליעקב (תשסא) עמ' קמ
מט ע"א01 הנודר מן המבושל מותר בצליהקשורים ליעקב (תשעח) עמ' רטו
מט ע"א08 ואף על פי שאין ראיה לדבר זכר לדבר שנאמר ויבשלו הפסח באשבית ישראל (טויסיג) דברים עמ' עד, עה
מט ע"א08 ואף על פי שאין ראיה לדבר זכר לדבר שנאמר ויבשלו הפסח באשבית ישראל (טויסיג) תנינא ח"ב עמ' רג, רה
מט ע"א08 לר' יאשיה צלי מקרי בישולחומת אנך (תקסא) ח"ד דף ריז ע"א
מט ע"א09 זכר לדברהכתב והקבלה דברים פט"ז פסוק ז
מט ע"א09 שנאמר ויבשלו הפסחחומת אנך דברי הימים ב פרק לה {צלי מקרי בישול}
מט ע"א12 בנדרים הלך אחר לישנא דבני אדםפני יהושע (תשסא) עמ' לה
מט ע"א12 בנדרים הלך אחר לשון בני אדםאוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ב עמ' קלא
מט ע"א12 בנדרים הלך אחר לשון בני אדםנצח ישראל (הרטמן) עמ' קנח הערה 106
מט ע"א18 דבר זה אסור לומר לפני עם הארץפאר יעקב ח"ב עמ' תתסח
מט ע"א18 ודבר זה אסור לאומרו בפני ע"המי באר (פסח) דף צ ע"ב
מט ע"א18 ודבר זה אסור לאומרו בפני עם הארץדרך חיים (תשע) פ"ה הערה 1382
מט ע"א18 ודבר זה אסור לאומרו בפני עם הארץהר המוריה עמ' ריז
מט ע"א28 דבר זה אסור לאומרו בפני עם הארץתורת מנחם חלק מ עמ' 10
מט ע"א29 דאמר רבא כמאן מצלינן וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' רלב ד"ה מיהו
מט ע"א29 מאן חולים רבנןחיים שיש בהם מועדים עמ' תיא
מט ע"א29 מאן חולים רבנןכרם חמד (תשסו) עמ' יח
מט ע"א29 מאן חולים רבנןמגדל עוז (תשעח) עמ' תקנז
מט ע"א29 מאן חולים רבנןמצווה ועושה ח"א עמ' רמו
מט ע"א29 מאן חולים רבנןשכר שכיר בראשית שיחה כא {החלשים והחולים בגופן הם צדיקי הדור}
מט ע"א29 מאן חולין רבנןבני שלשים עמ' עב
מט ע"א29 מאן חולין רבנןיושב אהלים עמ' נג
מט ע"א29 מאן חולין רבנןלקוטי שיחות חלק ל עמ' 209
מט ע"א29 מאן חולין רבנןשמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' קמב
מט ע"א29 מאן חולין רבנן, ור"ן - דאפילו בבריאותן הן תשושי כח מפני שהתורה מתשת כחםדברי תורה (שפירא) מהד' ב סי' ע
מט ע"א ר"ן - קונם יין שאני טועם בחג, אסור ביו"ט אחרוןאור אברהם הלכות מגילה וחנוכה - הוספות חדשות עמ' נד
מט ע"ב01 יש להתפלל על קצירי ומריעייערי עם דבשי ח"א עמ' כד
מט ע"ב01 כמאן מצלי האידנא וכו'דולה ומשקה עשי"ת ויוה"כ עמ' שיז
מט ע"ב01 כמאן מצלינן אקצירי ורש"יאמרי יוסף שמות דף צז ע"ד
מט ע"ב01 כמאן מצלינן האידנא אקצירי ומריעילחם רב על סדור התפילה אות תתלה
מט ע"ב01 כמאן מצלינן על קצירי ועל מריעי וכו' מדאמר קצירי ומריעי שמע מינה קצירי קצירי ממש מריעי רבנןדברי תורה (שפירא) מהד' ב סי' ע
מט ע"ב01 כמאן מצלינן על קצירי ועל מריעיזרע קודש (תשסה) על התורה עמ' קנג, רמח, שלה
מט ע"ב01 כמאן מצלינן על קצירי ועל מריעילקוטי שיחות ח"ט עמ' 375
מט ע"ב02 קצירי ומריעיתורת אליהו עמ' שצד
מט ע"ב03 קצירי ומריעירב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' קכז {הם העוסקים בתורה ומצות}
מט ע"ב03 מריעי רבנןבתורתו יהגה (תשעב) עמ' פט
מט ע"ב03 מריעי רבנןבתורתו יהגה ח"א עמ' תעה
מט ע"ב03 קצירי ומריעי רבנןעבודת יצחק בראשית עמ' קנט
מט ע"ב03 קצירי ומריעי תלמידי חכמיםדרשות לכל שבתות השנה והמועדים (ניסנבוים) עמ' 177
מט ע"ב03 קצירי ממש מריעי רבנןישראל קדושים עמ' 58
מט ע"ב03 קצירי קצירי ממש מריעי רבנןאור אברהם - תשובה עמ' שפא
מט ע"ב03 קצירי קצירי ממש מריעי רבנןאמרות ה' השלם ח"ה עמ' שכב
מט ע"ב03 קצירי קצירי ממש מריעי רבנןדרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' שח
מט ע"ב03 ת"ח הם חוליםדולה ומשקה - גלות וגאולה עמ' שיג
מט ע"ב04 בבלאי טפשאי דאכלי לחמא בלחמאבריכות המעיין עמ' קנג
מט ע"ב04 בבלאי טפשאי דאכלי נהמי בנהמיעצי חיים על התורה עמ' קלא
מט ע"ב04 הנהו בבלאי טיפשאי דאכלו לחמא בלחמאאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) שמות יז
מט ע"ב04 הני בבלאי טפשאי דאכלי נהמא בנהמאדרכי צדק עמ' תמ
מט ע"ב04 הני בבלי טפשאי דאכלי נהמא בנהמאגבורת יצחק סוכות עמ' קסג
מט ע"ב06 הדין דייסא היכי מעלי למיכלא וכו'קול שחל (אשקוטי) דף נ ע"ג
מט ע"ב10 רבה בר רב הונא אשכחיה לרב הונא דקאכיל דייסא באצבעתיהדברי שלום (הלברשטם) עמ' תרסט
מט ע"ב20 ר"י ור"י חד אכיל דייסא באצבעתיה וחד אכיל בהוצאשפע טוב (טייטלבוים) עמ' לט
מט ע"ב23 עד מתי אתה מאכילני וכו'מפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ב עמ' רנג
מט ע"ב23 עד מתי אתה מאכילני צואתךבתורתו יהגה (תשעב) עמ' שכג
מט ע"ב25 ר"י ור"ש אייתו לקמייהו בלוספיין רבי יהודה אכל וכו'דרך חיים (לונזאנו) עמ' ס
מט ע"ב25 רבי יהודה ורבי שמעון אייתו לקמייהו בלוספייןהתרגשות הלב (תשסט) עמ' קמד
מט ע"ב25 רבי יהודה ורבי שמעון הביאו לפניהם בלוספיין וכו'התרגשות הלב (תשסח) עמ' רד
מט ע"ב29 א"ל ר' טרפון היום פניך צהוביםערוגת הבושם (הראשון) ח"א עמ' 3
מט ע"ב29 ר' יהודה היו פניו צהובין וכו'עזר מיהודה עמ' פ {מכח חכמת התורה}
מט ע"ב29 ר' יהודה וכו' היו פניו צהובין וכו' אמרה ההיא מטרוניתא לר"י מורה ורוי וכו'אוצר המאמרים (תשס) עמ' שב
מט ע"ב30 אמר ליה אמש יצאו עבדיך לשדה והביאו לנו תרדין וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ג עמ' שסז
מט ע"ב32 א"ל ההיא מטרונה לר"י רויחוט של חסד (תרכה) דף קסז ע"ב
מט ע"ב32 א"ל מטרוניתא לר"י מורה ורויודע מה שתשיב סי' כט-ל
מט ע"ב32 אמרה ההיא מטרוניתא לר' יהודה מורה ורוי וכו' אלא חכמת אדם תאיר פניו וכו' פניך דומין אי כמלוי ברבית וכו'דעת תורה שמות עמ' שו, ויקרא עמ' קפח, דברים ח"א עמ' רס
מט ע"ב32 אמרה ההיא מטרוניתא לר"י מורה ורוי וכו' אלא חכמת אדם תאיר פניו וכו'חכמה ומוסר ח"ב עמ' שיז
מט ע"ב32 אמרה ההיא מטרוניתא לר"י מורה ורוי וכו' ורש"יברית שלום (תעח) דף פח ע"א
מט ע"ב32 אמרה ההיא מטרוניתא לר"י מורה ורוי וכו' ורש"יברית שלום (תשסח) עמ' תקסד
מט ע"ב32 אמרה ההיא מטרוניתא לרבי יהודה מורה ורוי וכו' אלא חכמת אדם תאיר פניובן מלך - מידת הביטחון עמ' סו
מט ע"ב32 אמרה ההיא מטרוניתא לרבי יהודה מורה ורוי וכו'אילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' לו
מט ע"ב32 אמרה ההיא מטרוניתא לרבי יהודה מורה ורוי וכו'שביב אור עמ' שיח
מט ע"ב32 אמרה ההיא מטרוניתא לרבי יהודה מורה ורויפרי צדיק ויגש אות יג, פ' שקלים אות א, עקב אות י, כי תצא אות ו
מט ע"ב32 אמרה ההיא מטרוניתא לרבי יהודה מורה ורויתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' א'רפו
מט ע"ב33 אי טעימנא אלא קידושא ואבדלתאהאיר ממזרח - יהושע עמ' סז
מט ע"ב33 אי טעימנא אלא קידושא ואבדלתאפני מנחם בהעלותך עמ' סו
מט ע"ב33 וחוגר אני צידעי מן הפסח עד העצרת וכו'ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' רמ
מט ע"ב33 לא שתי אלא מפסחא לפסחאישא מדברותיך - מגילה עמ' שיא
מט ע"ב33 רבי יהודה היה חוגר צדעיו מפסח עד העצרת מד' כוסותפורים בציון עמ' שלט
מט ע"ב33 רבי יהודה היה שותה ד' כוסות של יין בפסח אע'ג שהיה חושש בהן מפסח עד עצרתרנת יצחק - הגדה של פסח עמ' רנד
מט ע"ב34 א"ל האי צדוקי לר"י פניך דומין או כמלוה ברביתשמחת מרדכי (גיפטר) עמ' פט
מט ע"ב34 א"ל ההוא צדוקי לר' יהודה פניך דומים כמלוי ברבית או כמגדלי חזירין א"ל כ"ד ביה"כ אית לי וכו'משנת יוסף - אגדות ח"ב עמ' לג {חכמת אדם תאיר פניו ור"י לגודל קדושתו היה דבוק בה' כ"ד שעות היממה, וגם לא שהה בביה"כ שעושה רושם רע}
מט ע"ב34 א"ל ההוא צדוקי לר"י פניך דומים או כמלוי רבית או כמגדלי חזירין א"ל ביהודאי תרוייהו אסירןחתם סופר על התורה (תשמט) עמ' קכה
מט ע"ב34 אמר ליה ההוא מינא לרב יהודה פניך דומים או כמלוי רבית וכו', אלא עשרים וארבעה בית הכסא יש לי וכו'ארוחת תמיד עמ' קעג ע"א ד"ה ואמר
מט ע"ב34 אמר ליה ההוא מינה לר"י פניך דומין או כמלוי רביות או כמגדלי חזירין וכו'יפה מראה (שנ) שבת דף קב ע"ג
מט ע"ב34 אמר ליה ההוא צדוקיהאיר ממזרח - חמש מגילות עמ' שצו
מט ע"ב34 חכמת אדם תאיר פניואמרי רבי שפטיה עמ' קמט
מט ע"ב34 חכמת אדם תאיר פניוהמאור שבתורה (שפירא) בראשית עמ' שעב, דברים עמ' נב
מט ע"ב34 חכמת אדם תאיר פניומרפא לנפש בראשית עמ' שכא {לכן ר' יהודה הי' נאה ביותר}
מט ע"ב34 חכמת אדם תאיר פניופרי צדיק וישב אות ו, ויגש אות יג, פ' שקלים אות א, ויקהל אות ד, במדבר אות ח, יח, עקב אות י, כי תצא אות ו
מט ע"ב34 'חכמת אדם תאיר פניו'שיחות הרב צבי יהודה ויקרא עמ' 108
מט ע"ב34 חכמת אדם תאיר פניותקנת השבין סי' טו (עמ' 142)
מט ע"ב34 חכמתו של אדם ניכרת בפניואהבת חיים (דייטש) עמ' לה, צ
מט ע"ב34 יש בכח החכמה לגרום לשינוי זיו פני האדםדולה ומשקה - סגולות התורה עמ' טו
מט ע"ב35 אפיך נהירין כמגדלי חזירים וכו'דרשות חתם סופר (תרפט) ח"ב דף שפב ע"ב
מט ע"ב35 פניך דומות או כמלוי ריבית או כמגדלי חזיריםנטע שורק פרשת עקב דרוש א
מט ע"ב35 פניך דומים או וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' תפב, תפג
מט ע"ב35 פניך דומים אי כמלווי ריבית אי כמגדלי חזיריםעיוני פרשה (ריבלין) ויקרא עמ' 310
מט ע"ב35 פניך דומים כמלוי ברביתעולת חודש ח"א מאמר קמב
מט ע"ב35 פניך דומין או כמלוה בריבית או כמגדל חזיריםשמן ראש (כץ) ח"י ויקרא עמ' עג
מט ע"ב35 פניך דומין אי כמלווה בריבית אי כמגדל חזיריםאבן ישפה עמ' 40
מט ע"ב35 פניך דומין אי כמלוי רבית אי כמגדלי חזירין א"ל ביהודאי תרוייהו אסירן וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ה עמ' שמה ד"ה ועל
מט ע"ב35 פניך דומין אי כמלוי רבית אי כמגדלי חזיריןמגן אבות (מהריט"ץ) ח"ב עמ' שא, תב
מט ע"ב35 פניך דומין אי כמלוי רבית אי כמגדלי חזיריןנאוה תהלה עמ' תנא
מט ע"ב35 פניך דומין כמלוי בריביתילקוט הגרשוני ח"ב
מט ע"ב36 כ"ד בית הכסא אית לי מביתי ועד בי מדרשאבי חייא ח"ב עמ' קמט
מט ע"ב36 כ"ד בתי כסאות אית לי וכו'אמת ליעקב (ניניו) מערכת י במהדורא בתרא אות יג
מט ע"ב36 עשרים וארבעה בית הכסא אית לי מן ביתא עד בי מדרשא וכו'אוצרות חיים - סדר היום ח"א עמ' לב
מט ע"ב36 עשרים וארבעה בית הכסא אית לי מן ביתא עד בי מדרשאנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' ח אות ג
מט ע"ב36 כ"ד בתי כסאותאמת ליעקב (ניניו) מערכת י במהדורא בתרא אות יג עמ' קנב-קנג {בכל שעה היה מכוון להוציא את הקליפה מצירוף אחד של שם אדנ"י ובזה האירו פניו כי הקליפה היא חושך}
מט ע"ב37 ר' יהודה שקיל גולפאודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תרלה
מט ע"ב37 ר"י כד אזיל לבי מדרשא שקיל גולפא על כתפיה אמר גדולה מלאכה שמכבדת את בעליהבאמונה שלמה עמ' תכג
מט ע"ב37 ר"י כד אזיל לבי מדרשא שקיל גולפא על כתפיה וכו'דרשות שבט הלוי ח"א עמ' ריב, ריג
מט ע"ב37 רבי יהודה כד אזיל לבי מדרשא וכו' אמר גדולה מלאכה שמכבדת את בעליה וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ג עמ' שסט
מט ע"ב37 רבי יהודה כד אזיל לבי מדרשא שקל גולפא על כתפיה אמר גדולה מלאכה שמכבדת את בעליה וכו'אוצרות חיים - מעשה הצדקה עמ' שפ
מט ע"ב38 גדולה מלאכה שמכבדת את בעליהאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' רכב ע"ב, רעו ע"א
מט ע"ב38 גדולה מלאכה שמכבדת את בעליהדרך חיים (תשלה) עמ' קמ
מט ע"ב38 גדולה מלאכה שמכבדת את בעליהדרך חיים (תשע) פ"א הערה 1025-1024, פ"ג הערה 1528
מט ע"ב38 גדולה מלאכה שמכבדת את בעליהדרשות שבט הלוי ח"א עמ' נז
מט ע"ב38 גדולה מלאכה שמכבדת את בעליהזרע שמשון (תקלח) קהלת
מט ע"ב38 גדולה מלאכה שמכבדת את בעליהזרע שמשון (תשסג) קהלת אות ס
מט ע"ב38 גדולה מלאכה שמכבדת את בעליהיחל ישראל אבות ח"ד עמ' קטז
מט ע"ב38 גדולה מלאכה שמכבדת את בעליהמאכסניא של התורה סי' נט
מט ע"ב38 גדולה מלאכה שמכבדת את בעליהמגדל עוז (תשעח) עמ' תב
מט ע"ב38 גדולה מלאכה שמכבדת את בעליהמגן אבות (מהריט"ץ) ח"ב עמ' ה
מט ע"ב38 גדולה מלאכה שמכבדת את בעליהמכמני עוזיאל עמ' תנו
מט ע"ב38 גדולה מלאכה שמכבדת את בעליהשמן ראש (כץ) ח"י ויקרא עמ' רלב
מט ע"ב38 גדולה מלאכה שמכבדת את בעליהשערי תלמוד תורה (תשמז) עמ' רטז, רע
מט ע"ב38 גדולה מלאכה שמכבדת את בעליהשערי תלמוד תורה (תשסו) עמ' רצט
מט ע"ב38 גדולה מלאכה שמכבדת בעליהמכמני עוזיאל עמ' שיא
מט ע"ב38 גדולה מלאכה שמכבדת וכו'פני מלך מועדים עמ' רפא
מט ע"ב38 גדולה מלאכהס' המאמרים עת"ר (מהד' תשעב) עמ' רפד, רפז
מט ע"ב38 גדולה מלאכהשער הבטחון עם "בתורתו יהגה" עמ' קכו, ח"ב עמ' מו
מט ע"ב38 המלאכה מכבדת את בעליהלילה כיום יאיר (באום) עמ' 138
מט ע"ב38 ר"ש שקל צנא על כתפיה אמר גדולה מלאכה שמכבדת את בעליהמכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' רמט
מט ע"ב39 דביתהו דר' יהודההמאור שבתורה (שפירא) בראשית עמ' שעב
מט ע"ב39 דביתהו דר"י וכו'גנזי חיים (זייצ'יק) עמ' רח
מט ע"ב39 דביתהו דר"י נפקת נקטת עמרא עבדא גלימא דהוטבי וכו' לא אית לי' כסויא, ור"ןתורת מנחם חמ"ז עמ' 276
מט ע"ב39 דביתהו דר"י נפקת נקטת עמרא עבדה גלימא דהוטבי כו' לא אית לי' כסויא כו', ורש"יתורת מנחם חנ"ד עמ' 69
מט ע"ב39 דביתהו דרבי יהודה וכו' כד נפקת לשוקא מיכסיא ביה וכו'אילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' מה
מט ע"ב39 דביתהו דרבי יהודה וכו' עבדה גלימא וכו' מיכסיא בי' וכו' רבי יהודה וכו' מיכסי ומצלילקוטי שיחות חט"ז עמ' 25
מט ע"ב39 דביתהו דר"י אפקת נקטת עמראדרש אברהם (אשכנזי) ח"ב דף קלח ע"ג-ע"ד
מט ע"ב39 ר"י ואשתו היה להם מעיל אחדשיחות מוסר (תשסב) עמ' סג
מט ע"ב40 וכד נפיק וכו'דורש טוב (פודור) עמ' 217 {עוניו של רבי יהודה}
מט ע"ב40 כד נפקת איהי לשוקא וכו'האיר ממזרח משלי עמ' תקיא
מט ע"ב42 רב יהודה לא אתא וכו' דלי ציפתא וכו' ור"ן ותוס' ורא"ששיחות מוסר (תשסב) עמ' דש
מט ע"ב43 שדר ליה גלימא ולא קביל וכו' לא ניחא לי דאיתהני בהדין עלמאראשית דעת (אטון) עמ' רסא
מט ע"ב43 שדר ליה גלימא ולא קביליחל ישראל אבות ח"ד עמ' רלח
מט ע"ב מיוחס לרש"י - ועל פליטת סופריהם היינו רבנןנפש יוסף (תשעד) עמ' רכד
מט ע"ב מיוחס לרש"י ד"ה אמריעי - ועל פליטת סופריהםחמשה מאמרות (תשסט) - נוסח התפלה אות יא ד"ה בברכת על הצדיקים
נ ע"א01 דלי ציפתא ואמר ליה לשלוחא חזי מאי איכא וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ג עמ' שסט
נ ע"א02 דאיתהני בעלמא הדיןשומע תפלה ח"א עמ' קיד
נ ע"א02 רבי יהודה בר אילעי אמר לא ניחא לי דאתהני בהדין עלמאבינת יששכר (תשמח) עמ' שלט
נ ע"א03 איתקדשת ליה ברתיה כו'משנת חיים ויקרא עמ' ריח
נ ע"א03 בתו של כלבא שבועאשכבתיה דרבי ח"א עמ' מז
נ ע"א03 מעשה בבתו של בן כלבא שבועאמרי יהודה (דרעי, תשעב) מועדים עמ' נח
נ ע"א03 מעשה ברחל בתו של כלבא שבוע שנישאה לרבי עקיבא וכו'שם דרך בראשית ח"א עמ' קעט
נ ע"א03 מעשה ברחל בתו של כלבא שבוע שנישאה לרבי עקיבאשם דרך שמות עמ' תיד
נ ע"א03 מעשה דרבי עקיבא שנשא בת כלבא שבוע, והדירו מנכסיו וכו' ובא אליהו ונדמה ליותר עני ממנו והתנחםתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תקיט
נ ע"א03 ר' עקיבא איתקדשת ליה ברתיה דכלבא שבוע וכו' בסיתוא הוה גנו בי תיבנא וכו' אתא אליהו וכו'התרגשות הלב (תשסח) עמ' רה
נ ע"א03 ר' עקיבא איתקדשת ליה ברתיה דכלבא שבוע וכו'דורות הראשונים כרך ד עמ' 459, 763
נ ע"א03 ר"ע איתקדשת ליה ברתיה דכלבא שבוענחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' כו אות ח
נ ע"א03 ר"ע נשא את רחל בת כלבא שבוע וכו'נתיב התורה (סאלים) ויקרא עמ' קלה {כדי לזכות לת"ח צריך דווקא שיעמול בתורה מתוך הדחק}
נ ע"א03 רבי עקיבא איתקדשת ליה ברתיה דכלבא שבוע וכו' אתא אליהו אידמי להון כאנשא וכו' הבו לי פורתא דתיבנא וכו'חיים שיש בהם אבות עמ' תקנד
נ ע"א03 רבי עקיבא איתקדשת ליה ברתיה דכלבא שבוע וכו' אתא אליהו אידמי להון כאנשא וכו' אמר להו הבו לי פורתא דתיבנא וכו'מאור עינים (תשעט) עמ' קמז
נ ע"א03 רבי עקיבא איתקדשת ליה ברתיה דכלבא שבוע וכו' אתא אליהו אידמי להון כאנשא וכו' אמר להו הבו לי פורתא דתיבנא וכו'מאור עינים (תשנח) עמ' צ
נ ע"א03 רחל בתו של כלבא שבועבית שלום מרדכי עמ' כה, לב, קא
נ ע"א03 רע"ק איתקדשת ליה ברתיה דכלבא שבועשמחת הנפש עמ' יח
נ ע"א04 שמע כלבא שבוע אדרה הנאה מכל נכסיה כו' ואיתשיל על נדריהגלגולי נשמות (תשסא) סי' צ ס"ק ג
נ ע"א05 אדרה הנאה מכל נכסיהנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' לח אות ה
נ ע"א06 בסיתוא הוה גנו בי תיבנא הוה קא מנקיט ליה תיבנא מן מזייה אמר לה אי הואי לי רמינא ליך ירושלים דדהבאבצור ירום ח"ד עמ' רנו הערה 21
נ ע"א06 בסיתוא הוה גנו בי תיבנא וכו'דרך חיים (לונזאנו) עמ' סא
נ ע"א06 בסיתוא הוה גני בי תיבנאהאיר ממזרח - אבות עמ' קמג
נ ע"א06 בסיתווא הוה גנו בי תיבנא הוה קא מנקיט ליה תיבנא מן מזייהשם דרך - כתר תורה עמ' רלא
נ ע"א06 בסיתווא הוה גנו בי תיבנא הוה קא מנקיט ליה תיבנא מן מזייה, ר"ןשם דרך - הישר והטוב עמ' קח
נ ע"א06 בסיתווא הוה גנו בי תיבנא הוה קא מנקיט ליה תיבנא מן מזייה, ר"ןשם דרך בראשית ח"ב עמ' שכט
נ ע"א06 הוה גנו בי תיבנא הוה קא מנקיט ליה תיבנא מן מזייה, אמר לה אי הואי לי רמינא ליך ירושלים דדהבאאוצרות חיים - אישים ח"ה עמ' שפז
נ ע"א06 הוי גני בי תיבנאנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' לח אות כט
נ ע"א07 הוה קא מנקיט ליה תיבנא מן מזייהשם דרך ויקרא עמ' רצו
נ ע"א07 הוה קא מנקיט תיבנא וכו'האיר ממזרח משלי עמ' שמ
נ ע"א08 אי הואי לי רמינא לך ירושלים דדהבא, ורש"י ור"ן שעשה להתתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' תצה {בדברי הספר חסידים באמירת דברים דרך גיזום ושחוק כו'}
נ ע"א08 אמר לה אי הואי לי רמינא לך ירושלים דדהבאדרש משה (פינטו) בראשית ח"א עמ' מג
נ ע"א08 ירושלים דדהבאתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' רלה
נ ע"א08 ירושלים דדהבהמאורי אור (אתרוג) פ"ו ה"ב {כדעביד ליה ר"ע לדביתהו}
נ ע"א08 ר"ע מבטיח ירושלים של זהבשיחות לספר במדבר עמ' קפב, קפה
נ ע"א08 רמינא ליך ירושלים דדהבאהמספיק לעובדי ה' (תשסח) עמ' 220
נ ע"א09 אתא אליהו אידמי וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ד עמ' פד
נ ע"א09 אתא אליהו אידמי להון כאנשא וקא קרי אבבא וכו'שבילי פנחס (תשעט) עמ' סד
נ ע"א09 אתא אליהו אידמי להון כאנשא וקא קרי אבבא, אמר להו הבו לי פורתא דתיבנא דילדת אתתי ולית לי מדעם לאגונהאוצרות חיים - אישים ח"א עמ' שלו
נ ע"א10 הבו לי פורתא דתיבנאתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' פה
נ ע"א10 הבו לי פורתא דתיבנא, ור"ןתתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' קנב, קנג {לשנות כדי לנחם}
נ ע"א11 א"ל ר"ע לאנתתי' חזי גברא דאפי' תיבנא לא אית לי'תורת מנחם ח"ז עמ' 84
נ ע"א11 אמר לה ר"ע לאנתתיה חזי גברא דאפילו תיבנא לא אית ליהברכת טוב עמ' פ, תא
נ ע"א11 אמר ר' עקיבא לדביתהו חזי האי גברא, דאפילו תבנא לית ליהשער החצר (תשעב) סי' רנ
נ ע"א12 האי נברא דאפילו תיבנא לא אית ליהשמן ראש (כץ) חנוכה ח"ב עמ' קפ
נ ע"א12 חזאי האי גברא דאפילו תיבנא לא אית ליהשמן ראש (כץ) פסח ח"א עמ' רמא
נ ע"א12 חזי גברא דאפילו תיבנא לא אית ליהלב דוד (תשסט) עמ' צא
נ ע"א12 חזי גברא דאפילו תיבנא לית לי' ור"ןשיחות מוסר (תשסב) עמ' סד
נ ע"א13 אמרה ליה זיל הוי בי רב אזל תרתי סרי שנין קמי דרבי אליעזר ורבי יהושעדברי תורה (שפירא) מהד' ו סי' צה
נ ע"א13 אמרה ליה זיל הוי בי רבהמאור שבתורה (שפירא) שמות עמ' ערה
נ ע"א13 זיל הוי בי רבלקוטי שיחות חכ"ב עמ' 112 {התחלת לימוד התורה דר"ע}
נ ע"א13 זיל הוי בי רב, אזל תרתי סרי שניןיחל ישראל אבות ח"ג עמ' שטז
נ ע"א13 זיל וכו'אמרות ה' השלם ח"ה עמ' קכה, ח"ו עמ' קג {ר"ע למד מתוך עניות ונהי' עשיר לבסוף}
נ ע"א14 אזל תרתי סרי שנין קמי דר"א ור"י למשלם תרתי סרי שניןנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' לח אות ו
נ ע"א14 רבי עקיבא הלך ללמוד י"ב שנהמחשבת מוסר ח"א עמ' תקפג
נ ע"א16 אמר לה ההוא רשיעא וכו'האיר ממזרח משלי עמ' קפד
נ ע"א16 אמר לה חד רשעודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' שכ
נ ע"א17 חד רשע, ובן יהוידעדולה ומשקה - התורה וקניניה עמ' רצג
נ ע"א19 אי צאית לדילי ליהוי תרתי סרי שנין אחרינייתא וכו' הדר אזל וכו'חיים שיש בהם על התורה תנינא עמ' עא
נ ע"א19 אמרה ליה אי צאית לדילי וכו'משנת יוסף - דרשות ח"א עמ' קיט
נ ע"א21 הואיל ויהבית לי רשותא אהדר לאחורישמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' קעד
נ ע"א22 הדר אזלשיחות מוסר (תשסב) עמ' רפה, שצב {ר"ע לא נכנס לרגע לביתו}
נ ע"א22 הדר אזל הוה תרתי סרי שני אחרנייתאבאר שרים בראשית פ' לך לך דרוש ד אות ה
נ ע"א22 הדר אזלדברי שלמה (סלוין) עמ' ז-ח {ר"ע לא רצה לבטל מלימודו לדבר עם אשתו ובכל זאת טרח למצוא את בנו של המת שפגש כדי שיאמר קדיש}
נ ע"א23 אחרי כ"ד שנה בא ר"ע עם כ"ד אלף תלמידיםאמרי יצחק שמות-ויקרא עמ' תטז
נ ע"א23 אתא בכ"ד אלפין זוגי תלמידינחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' ט אות ג, סי' לח אות יג
נ ע"א23 חזר רבי עקיבא אחר שלמד תורה עשרים וארבע שנים עם עשרים וארבעה אלפי תלמידים וכו' שלי ושלכם שלה הואחיים שיש בהם - דרשות ח"ב עמ' ריד
נ ע"א23 כ"ד אלף זוגי תלמידיםלקוטי שיחות חל"ב עמ' 151
נ ע"א25 אשת ר' עקיבא יצאה לקראתומשיבת נפש עמ' רט
נ ע"א28 שלי ושלכם שלה הוא ורש"י ד"ה שלי ושלכם וכו'שרגא המאיר מועדים עמ' קעא
נ ע"א28 שלי ושלכם שלה הואאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) תולדות לט
נ ע"א28 שלי ושלכם שלה הואקשוטי כלה (גרינפלד) ח"ה סי' תשלט
נ ע"א28 שלי ושלכם שלה היאבישורון מלך ח"ב עמ' קכא
נ ע"א28 שלי ושלכם שלהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תעט
נ ע"א30 מן ו' מילי נתעשר רבי עקיבאמשיב נפש (גינצלר, תשסה) עמ' כה
נ ע"א30 מן שית מילי איעתר ר"ע מן כלבא שבוע וכו'דורות הראשונים כרך ג עמ' 78
נ ע"א30 מן שית מילי איעתר ר"עתורת מנחם ח"ח עמ' 157
נ ע"א30 מן שית מילי איעתר רבי עקיבא וכו' ומן אשתו של טרנוסרופוסאוצרות חיים - אישים ח"ה עמ' תט
נ ע"א30 מן שית מילי איעתר רבי עקיבא וכו'אוצרות חיים - מעשה הצדקה עמ' שצג
נ ע"א30 מן שית מילי איעתר רבי עקיבא כו'גלגולי נשמות (תשסא) [סי' כ ס"ק יב]
נ ע"א30 מן שית מילי איעתר רבי עקיבאאור חדש (הרטמן) פ"א אות 454
נ ע"א30 מן שית מילי איעתר רבי עקיבאבוצינא דנהורא (תשסז) עמ' ב, קצט
נ ע"א30 מן שית מילי איעתר רבי עקיבאחסד לאברהם - משמיע שלום (תשנה) עמ' קמג
נ ע"א30 מן שית מילי איעתר רבי עקיבאלקוטי שיחות חי"ז עמ' 283
נ ע"א30 מן שית מילי איעתר רבי עקיבאמגלה עמוקות (תשסח) אופן עג
נ ע"א30 מן שית מילי איעתר רבי עקיבאמשמיע שלום עמ' קמג
נ ע"א30 מן שית מילי איעתר רבי עקיבאצמח דוד (סקאליע) עמ' רל
נ ע"א30 מן שית מילי איעתר רע"קקול ששון (גולדברג) פתיחה
נ ע"א30 משית מילי איעתר רע"קאברהם את ידו ח"ב דף קל ע"ג
נ ע"א30 ר' עקיבא היה עשיר גדוללחמי תודה דף קל ע"ב
נ ע"א30 ר' עקיבא נתעשר מששה דבריםלב הארי עמ' תקד
נ ע"א30 ר"ע איעתרהאיר ממזרח משלי עמ' מא
נ ע"א31 איעתר ר"עהאיר ממזרח - אבות עמ' קטו, קמג
נ ע"א34 דזמנא חדא יהיב ארבע זוזי לספונאיצדקת הצדיק סי' פג
נ ע"א37 ומן מטרוניתאס' הבוטח ח"ב עמ' רכה, רלג
נ ע"א ר"ן ד"ה ומן מטרוניתא - מיד נשתטית בתו של קיסר כו'גלגולי נשמות (תשסא) סי' א ס"ק כג
נ ע"א ר"ןמורשה - שיחות למועדים עמ' רטז
נ ע"א מיוחס לרש"י ד"ה ומן מטרוניתא - עובדא דר' עקיבאתפארת ציון (אבא שאול) עמ' תכה - ר"א צדקה
נ ע"א מהרש"א ד"ה שמענחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' לח אות א
נ ע"ב01 ומן קטיעא בר שלוםרשימות (רמ"מ שניאורסון) חוברת קנט ס"ו
נ ע"ב01 ר"ע ואשת טורנוסרופוס, ומיוחס לרש"ידברי משה (שהם, תשמח) עמ' קו
נ ע"ב01 ר"ע נתעשר מאשתו של טורנוסרופוס הרשע וכו'שבילי פנחס בראשית ח"ג עמ' צג
נ ע"ב02 רב גמדא והספנים הישריםשיחות לספר במדבר עמ' רעו
נ ע"ב06 א"ל לר' יהושע בן חנניה חכמה מפוארת בבלי מכועראילת אהבים (אלקבץ, תשס) עמ' צו
נ ע"ב06 אמרה בת קיסר לר' יהושע בן חנני' תורה מפוארה בכלי מכוער כו' והאיכא שפירין וגמירין, אי הוו סנו הוו גמירין טפימרפא לנפש בראשית עמ' קנ
נ ע"ב06 אמרה בת קיסר לר"י בן חנניה חכמה מפוארה בכלי מכוער וכו'עטרת ישועה (תשסד) אות יא למנהג ריקודין בהקפות
נ ע"ב06 אמרה ליה בת קיסר לרבי יהושע בן חנניה תורה מפוארה בכלי מכוערדרך חיים (תשע) פ"ב הערה 1178
נ ע"ב06 אמרה ליה בת קיסר לרבי יהושע בן חנניה תורה מפוארה בכלי מכוערשל"ה (תשנז) ווי העמודים פרק טו אות טו
נ ע"ב06 אמרה ליה בת קיסר לריב"חהמאור שבתורה (שפירא) ויקרא עמ' קעה
נ ע"ב06 ברתיה דקיסר אמרה לריב"ח חכמה מפוארה בכלי מכועראמרות ה' השלם ח"ב עמ' רכז
נ ע"ב06 רבי יהושע בן חנינא ובת הקיסרדולה ומשקה - התורה וקניניה עמ' קעד, שיט
נ ע"ב07 אי חכמה מפוארה בכלי מכוערמפי ספרים וסופרים (תשעב) אבות פניני חסידות פ"ד אות נד
נ ע"ב07 חכמה מפוארה בכלי מכוער וכו'עליית קיר קטנה (שצו) פר' צו דף קיט ע"ד
נ ע"ב07 תורה מפוארה בכלי מכוערהקשורים ליעקב (תשסא) עמ' רא
נ ע"ב07 תורה מפוארה בכלי מכוערוזאת התורה עמ' נא
נ ע"ב07 תורה מפוארה בכלי מכוערפני מנחם קרח עמ' קכ
נ ע"ב07 תורה מפוארה בכלי מכוערתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תשכ הערה 78
נ ע"ב09 ייןאור לשמים (תשסג) עמ' כה {מורה על התורה}
נ ע"ב13 והאיכא שפירין וגמיריןדרכי החיים ח"א עמ' כט
נ ע"ב14 אי הוו סנו הוו גמירין טפיתודת אהרן - אומר לציון עמ' קנג
נ ע"ב16 א"ל שמואל רבך דנתן א"ל ידעת ליה א"ל אין גוצא וכו'מגילת סמנים עמ' נז
נ ע"ב18 ורבה שיניהנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' כא אות ג
נ ע"ב19 לבזויי קאתית וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' יב
נ ע"ב27 בדיק נפשיה בקולחאצמח צבי אגרת מו עמ' קיט {פירוש הערוך, לא תחב את הקלח עד המעיים ממש}
נ ע"ב32 יהב עבדא לחבריה לאגמוריה אלפא מינישמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' קכה
נ ע"ב32 יהיב עבדא לחבריה לאגמורי אלפי מיני לפדישמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' ר
נ ע"ב33 אלפא מיני לפדא וכו'לקוטי שושנים (תשמו) עמ' לח
נ ע"ב33 בעי לאגמוריה אלפא מיני לפדישמן ראש (כץ) ח"י ויקרא עמ' רכו, רצא
נ ע"ב35 אבותינו אמרו נשינו טובה אנו אפי' בעינינו לא ראינובהיֹת הבֹקר עמ' קפה
נ ע"ב35 אבותינו אמרו נשינו טובה אנו אפילו בעינינו לא ראינושיחות ר' ראובן עמ' פו
נ ע"ב35 אבותינו אמרו נשינו טובה אנו אפילודובר צדק עמ' 44
נ ע"ב35 אבותינו נשינו טובהנתיבות יצחק - ירח האיתנים עמ' ח
נ ע"ב35 נשיתי טובההאיר ממזרח - חמש מגילות עמ' ר
נ ע"ב36 החתונה שעשה רבי לבתו וכו'גנת אגוז (תשעב) אות תקצא
נ ע"ב36 רבי איעסק ליה לבריה ולא קרא לבר קפרא וכו'פתחי שערים ח"א עמ' עז, ח"ב עמ' רטז
נ ע"ב36 רבי עבד הילולא וכו'אהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' רסו ע"א
נ ע"ב36 רבי עבד הילולא לר"ש ברי' וכו' ואם לעוברי רצונו כך לעושי רצונו עאכו"כאש דת (תשמח) עמ' שג
נ ע"ב36 רבי עבד הילולא לשמעון בריה ולא אזמניה לבר קפרא וכו'שארית מנחם ח"ד עמ' תמב
נ ע"ב36 רבי עבד הלולא כו' ולא אזמני' וכו'מנחת יצחק בראשית-שמות עמ' קו
נ ע"ב36 רבי עבד הלולא לר"ש בריהזרע יצחק (עטייה) דף כח ע"ג
נ ע"ב36 רבי עבד הלולא לר"ש בריה לא אזמניה לבר קפרא וכו' אם לעוברי רצונו כך וכו'משנת יוסף - אגדות ח"ב עמ' לד {נתווכחו איך לאוקמי שכינתא בגלותא, ואם ועד כמה מותר למלאות פיו שחוק בעוה"ז}
נ ע"ב36 רבי עבד לי' וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' תה
נ ע"ב36 רבי עבד ליה הילולא לר"ש ברביהמאור שבתורה (שפירא) בראשית עמ' שעה
נ ע"ב36 רבי עבד ליה הלולא לר"ש ברבי וכו' לעושי רצונו בעולם הזה כך לעולם הבא על אחת כמה וכמהכתב סופר אגדות כאן
נ ע"ב36 רבי עבד ליה הלולא לר"ש ברבי וכו' ולא אזמניה לבר קפרא וכו' אזמניה אמר לעושי רצונו בעוה"ז כך לעוה"ב עאכו"כמקור ברוך (הגר) עמ' קנד, רפ
נ ע"ב36 רבי עבד ליה הלולא לר"ש וכו', ורש"י ומהרש"אצל הכסף (פריד, תשסג) עמ' פח
נ ע"ב36 רבי עבד ליה הלולא לר"שכתב סופר על התורה (תשנה) עמ' קח
נ ע"ב36 רבי עביד הילולא לרבי שמעון בריהשמן ראש (כץ) ח"י ויקרא עמ' רפה
נ ע"ב36 רבי עביד הילולא לרבי שמעון בריהשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' רכב
נ ע"ב36 רבי עביד ליה הילולא לר"ש בריה כתב על בית גננא עשרים וארבע אלפין ריבואן דינריןאהל יעקב (שפירא) דף מג ע"ג-ע"ד
נ ע"ב36 רבי עביד ליה הלולא כו' אמר אם לעוברי רצונו כך כו'ברכת פרץ פ' ואתחנן {איך יתכן שיאמר על רבי "לעוברי רצונו"}
נ ע"ב38 רבי לא אזמניה לבר קפראשמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' קעו
נ ע"ב39 אם לעוברי רצונו כך וכו'דרשות הרא"ש דף ט ע"א דרוש ז
נ ע"ב39 אם לעוברי רצונו כך לעושי רצונו כל שכןפנים יפות על תהלים עמ' תקטז
נ ע"ב39 אם לעוברי רצונו כך לעושי רצונו עאכו"כשמן ראש - ימים נוראים עמ' רכד
נ ע"ב39 אם לעוברי רצונו כך לעושי רצונו עאכ"ואורחות צדיקים שער שמחה עמ' עא
נ ע"ב39 אם לעוברי רצונו כך לעושי רצונו עאכו"כאור התורה (צמח צדק) בראשית עמ' ו
נ ע"ב39 אם לעוברי רצונו כך לעושי רצונו עאכו"כאורות המאירים ולקוטי ישכר עמ' יח
נ ע"ב39 אם לעוברי רצונו כך לעושי רצונו עאכו"כבישורון מלך ח"ב עמ' קכה
נ ע"ב39 אם לעוברי רצונו כך לעושי רצונו עאכו"כלקוטי שיחות חי"ט עמ' 280
נ ע"ב39 אם לעוברי רצונו כך לעושי רצונו עאכו"כס' המאמרים (מהר"ש) תרל"ו עמ' רסג
נ ע"ב39 אם לעוברי רצונו כך לעושי רצונו על אחת כו"כתהלה לדוד (והרמן) פרק ד פסוק ט הערה ט
נ ע"ב39 אם לעוברי רצונו כך לעושי רצונו על אחת כו"כתפארת צבי שמות עמ' תקסג
נ ע"ב39 אם לעוברי רצונו כך לעושי רצונו על אחת כמה וכמה וכו'תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תתפח
נ ע"ב39 אם לעוברי רצונו כך לעושי רצונו על אחת כמה וכמהאהל אברהם (תשסג) עמ' ע בהערה
נ ע"ב39 אם לעוברי רצונו כך לעושי רצונו על אחת כמה וכמהאור ישרים (תשסב) עמ' קכה
נ ע"ב39 אם לעוברי רצונו כך לעושי רצונו על אחת כמה וכמהאמרי יחזקאל עמ' קפז
נ ע"ב39 אם לעוברי רצונו כך לעושי רצונו על אחת כמה וכמהאפסי ארץ (תשנט) עמ' תקפא
נ ע"ב39 אם לעוברי רצונו כך לעושי רצונו על אחת כמה וכמהגל עיני ח"א עמ' קכו
נ ע"ב39 אם לעוברי רצונו כך לעושי רצונו על אחת כמה וכמהדברת שלמה (תשעא) עמ' רנח
נ ע"ב39 אם לעוברי רצונו כך לעושי רצונו על אחת כמה וכמהדרשות מנחת יצחק עמ' רו
נ ע"ב39 אם לעוברי רצונו כך לעושי רצונו על אחת כמה וכמהלישרים תהלה (תשסד) עמ' לט
נ ע"ב39 אם לעוברי רצונו כך לעושי רצונו על אחת כמה וכמהס' חסידים סי' שעד
נ ע"ב39 אם לעוברי רצונו כך לעושי רצונו על אחת כמה וכמהעירין קדישין השלם עמ' תלח
נ ע"ב39 אם לעוברי רצונו כך לעושי רצונו על אחת כמה וכמהשפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' רצ
נ ע"ב39 אם לעוברי רצונו כך לעושי רצונו על אחת כמה וכמהתהלה לדוד (סקאליע) ספר ה עמ' יח
נ ע"ב39 אם לעוברי רצונו כך לעושי רצונובוצינא דנהורא (תשסז) עמ' ר
נ ע"ב39 אם לעוברי רצונו כךילקוט הגרשוני ח"ב
נ ע"ב39 אם לעוברי רצונו כךשמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' צט
נ ע"ב39 בר קפראעין איה ב 352
נ ע"ב40 לעושי רצונו וכו'קובץ שיחות (וכטפויגל) אלול וימים נוראים עמ' מא
נ ע"ב40 לעושי רצונו על אחת כמה וכמהשמן ראש (כץ) חנוכה ח"א עמ' קעד
נ ע"ב41 אם לעושי רצונו בעוה"ז כך וכו'ביאור הגר"א על משלי פרק יא פסוק לא
נ ע"ב41 אם לעושי רצונו בעוה"ז כךחכמת התורה ויצא עמ' תרסג
נ ע"ב41 אם לעושי רצונו כךבן פורת יוסף (תשעא) עמ' קע
נ ע"ב42 ביום שהיה שוחק בו רבנו הקדוש היתה באה פורענות לעולםאורחות צדיקים שער שמחה עמ' עב
נ ע"ב42 יום שרבי חייך באה פורענות לעולםדברי חנינא - מזלות עמ' קכו
נ ע"ב42 יומא דמחייך ביה רבי אתא פורענותא לעלמאיגל יעקב (תשעד) ח"א עמ' רמה
נ ע"ב42 יומא דמחייך ביה רבי אתיא פורענותא לעלמא וכו'אוצרות חיים - בין אדם למקום ח"א עמ' שטו
נ ע"ב42 יומא דמחייך ביה רבי אתיא פורענותא לעלמא וכו'כד הקמח (מישור) עמ' שה
נ ע"ב42 יומא דמחייך ביה רבי אתיא פורענותא לעלמא וכו'כד הקמח (תשנו) עמ' קכד
נ ע"ב42 יומא דמחייך ביה רבי אתיא פורענותא לעלמאבצור ירום ח"ג עמ' קיח הערה 17
נ ע"ב42 יומא דמחייך ביה רבי אתיא פורענותא לעלמאדברי תורה (שפירא) מהד' ד סי' כ
נ ע"ב42 יומא דמחייך ביה רבי אתיא פורענותא לעלמאנועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף יט ע"ג
נ ע"ב42 יומא דמחייך ביה רבי אתיא פורענותא לעלמאנועם אלימלך (תשסא) עמ' עג
נ ע"ב42 יומא דמחייך ביה רבי אתיא פורענותא לעלמאצל הכסף (פריד, תשסג) עמ' פט
נ ע"ב42 יומא דמחייך ביה רבי אתיא פורענותאשמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' כח
נ ע"ב42 יומא דמחייך ביה רבי אתיא פורענותאשמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' קעו
נ ע"ב42 יומא דמחייך ביה רבי וכו'הקדמת אמרי יוסף (תשנח) דף יא ע"ב
נ ע"ב42 יומא דמחייך ביה רבי וכו'ניצוצי אהרן עמ' קסא
נ ע"ב42 יומא דמחייך ביה רבי וכו'שמחת הנפש עמ' עד
נ ע"ב42 יומא דמחייך ביה רביפנקסי הראי"ה ח"ג עמ' עו {מדוע טרח בר קפרא להביא את רבי לידי חיוך}
נ ע"ב42 יומא דמחייך ביה רבישמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' קצח
נ ע"ב42 יומא דמחייך רבי אתי פורענות לעולםשיח יצחק (פרידמן, תשנז) עמ' פה
נ ע"ב42 יומא דמחייך רבי אתיא פורענות לעלמא וכו'משנת יוסף - אגדות ח"ב עמ' לה {בר קפרא הכריח לרבי ואשתו לרקוד, כדי שעי"ז ישמח השכינה הק'; ביאור כל לשונות זיווגים אסורים; ביאור עפ"י ב"ב ס - דין הוא שנגזור לא לישא אשה וכו'}
נ ע"ב42 יומא דמחייך רבי אתיא פורענותאדברי חנינא - הספדים עמ' עז
נ ע"ב42 יומא דמחייך רבי וכו'זכות ישראל - עשר עטרות פרק ו אות פט
נ ע"ב42 יומא דמחייך רביכתבי רבנו בחיי עמ' רעב
נ ע"ב42 יומא דמחייך בה רבי וכו' אמר ליה לבר קפרא וכו' שקל דיקולא רבה וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ג עמ' שנד
נ ע"ב42 רבי נמנע מלחייךפרפרת אליעזר פרשת קדושים פרק כ פסוק יג
נ ע"ב43 בר קפראצל הכסף (פריד, תשסג) עמ' פח {היה בדחן ובעל לב שמח}
נ ע"ב ר"ן - אשתו של טורנוסרופוס באה לפני ר"ע וגילתה את שוקה וכו'אור שרגא עמ' מא
נ ע"ב ר"ן - ר' עקיבא בכה על אשת טורנוסרופוס על האי שופרא כו'פרדס המלך (תשסט) אות קפו
נ ע"ב ר"ן - ר' עקיבא רק שחק ובכהמים חיים (קרייסווירטה) עמ' תשלג
נ ע"ב ר"ן - ר"ע רקק באשתו של טורנוסרופוסבית ישראל (זידיטשוב, תשעה) עמ' רנז
נ ע"ב ר"ן - רק שחק ובכהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' שמ
נ ע"ב ר"ן ותוס' - כשראה ר"ע ההיא מטרוניתא בכה רקק ושחק וכו'נתיב התורה (סאלים) בראשית עמ' קכח
נ ע"ב ר"ן ותוס' - ר"ע עשה ג' דברים סותרים זא"ז שחק בכה ורק ביחדאוסף אמרים (שכטר) מידות עמ' קפב-קפג
נ ע"ב מיוחס לרש"י - אנו לא ראינו טובה מעולם שאין אנו יודעים כמה מיני טעם וכו'שיחות ר' ראובן עמ' פו
נ ע"ב מיוחס לרש"י ד"ה ומן אשתו וכו' רק ר' עקיבא וכו'תפארת ציון (אבא שאול) עמ' שמז - ר"ע מנצור
נ ע"ב מיוחס לרש"י נשיתי טובהבאר שרים בראשית פ' וישלח דרוש ה אות א
נ ע"ב מהרש"א - אדם מכוער אינו מגיס דעתו ביופי לכן גמיר וסביר טפיקדושת ציון (תשנד) ח"ב עמ' קכ
נא ע"א02 ואזל ואמר ליה ליכיל לי מר ארבעין גריוי חיטי דרשינא בךתתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' שנד
נא ע"א05 א"ל ב"ק לברתיה דרביהמאור שבתורה (שפירא) בראשית עמ' שעד, ויקרא עמ' קנג, רכא
נא ע"א07 בן אלעשה עשיר גדולאהל יהושע (הלר) עמ' 39
נא ע"א09 המעשה של הילולא דבי רביאחרי ראי (תשסד) סדרות סי' ח אות א
נא ע"א14 אמר רחמנא תועבה תועה אתה בהבאר הגולה (הרטמן) באר ו הערה 157
נא ע"א14 הכי אמר רחמנא תועבה תועה אתה בהאוצרות חיים - תשובה ותיקונים עמ' רנג
נא ע"א14 תועבה תועה אתה בהכנפי יונה (תשנח) ח"א פ' לג, ח"ב סי' קג
נא ע"א14 תועבה הוא תועה אתה בה וכו'תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' א'רפט
נא ע"א14 תועבה תועה אתה בהאמרות ה' השלם ח"ו עמ' קלט
נא ע"א14 תועבה תועה אתה בהאורות הקודש ג רצז
נא ע"א14 תועבה תועה אתה בהבאר משה (אפשטיין) דברים עמ' תשה
נא ע"א14 תועבה תועה אתה בהלהעיר להורות ולהשכיל ח"ג עמ' שמא
נא ע"א14 תועבה תועה אתה בהמי השלוח (מישור) ח"ב עמ' קטו
נא ע"א17 וכי תבלין יש בהתורת העולה ח"ג פרק סה
נא ע"א17 כלום תבלין יש בהדברי שאול ויקרא עמ' קיח
נא ע"א17 תבל הוא וכי תבלין יש בעברהשיחות לספר במדבר עמ' קמז
נא ע"א17 תבל הוא תבליןזאת זכרון (תשנב) אות נב
נא ע"א17 תבל עשו וכי תבלין יש בהתורת העולה (תשעה) עמ' תקמו
נא ע"א17 תבל עשו כלום תבלין יש בהאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) וישב כז
נא ע"א17 תבלין יש בהפני מנחם זכור עמ' קעג
נא ע"א20 זימה זו מה היאנצח ישראל (הרטמן) עמ' תקלב הערה 104
נא ע"א20 לא יכיל בן אלעשה למיסבלנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' יד אות יב
נא ע"א23 בן אלעשה פיזר מעותיופרפרת אליעזר פרשת אמור פרק כא פסוק י
נא ע"א23 בן אלעשה פיזר כל מעותיו ללמוד תספורת כה"גפעולת גבר עמ' נח ד"ה עו' בענין הנ"ל
נא ע"א24 לכהן הגדול הי' תספורת מיוחדת שהי' מסתפר בה, והיתה נקראת תספורת לולייניתהדרש והעיון ויקרא מאמר רלח
נא ע"א24 תספורת בן אלעשה ראשו של זה בצד עיקרו של זהס' חסידים סי' תתשנג
נא ע"א24 תספורתו של כהן גדולמשיבת נפש עמ' לא,קצז,ריז
נא ע"א26 תספורת יחידתאשלטי הגבורים (תשע) עמ' קס
נא ע"א26 תספרתא יחידתא היכי דמי וכו' והיינו תספורת של כהן גדולאוצרות חיים - יושר המידות עמ' קלז
נא ע"א27 ראשו של זה בצד עיקרו של זה והיינו תספורת של כהן גדולאוצרות חיים - בהמ"ק עמ' קמ
נא ע"א27 ראשו של זה בצד עיקרו של זה והיינו תספורת של כהן גדולמאמרי הרמ"ע (תשסא) - מאמר צבאות ה' עמ' ה
נא ע"א ר"ן ד"ה מן הנעשה בקדירה - 'נעשה' גמר עשייה משמעתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' קעב-קעג {אם גם בלשון חכמים הוא כן; לפי"ז י"ל הפסוק 'ובלבבך לעשותו' דהתשובה נגמרת בלב לבד}
נא ע"ב05 א"ל רב אחא בריה דרב אויא לרב אשי וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 569
נא ע"ב17 מורייס, רע"בשמחה לאיש (אלישר) חו"מ סי' כד דף קא ע"ב
נא ע"ב18 רשב"א אומר דג שאני טועם וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' קמא, קמב
נא ע"ב19 דג שאני טועם אסור בגדולים ומותר בקטנים וכו' א"ל ר"פ לאביי והדגה אשר ביאור מתה קטנים מתו גדולים לא מתוחוט המשולש בשערים (תשנח) עמ' ק, קב
נא ע"ב19 דג שאני טועם אסור בגדולים ומותר בקטניםבאר שרים פרשת וארא דרוש ד אות א
נא ע"ב19 דג שאני טועם וכו'תיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' רכו
נא ע"ב19 דג שאני טועםדברי שלום (שרעבי, תשלו) חלק הדרוש עמ' קכה
נא ע"ב19 דג שאני טועםדברי שלום (שרעבי, תשנג) עמ' קצד
נא ע"ב19 הנודר מן הדג וכו' קטנים מתו גדולים לא מתועדות ביוסף (איטינגא, תשסב) עמ' קנד
נא ע"ב20 דגה שאני טועם אסור בקטנים ומותר בגדולים אלא והדגה אשר ביאור מתה קטנים מתו גדולים לא מתו וכו'מים חיים (רפפורט, תשעז) - אוצרות חיים עמ' י
נא ע"ב21 דג דגהאחרי ראי (תשסד) זמנים סי' כא אות א
נא ע"ב21 דג ודגהפני מלך במדבר עמ' צב
נא ע"ב23 דג גדול מדגההאיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' שלט
נא ע"ב25 והכתיב ויתפלל יונה וכו' דלמא פלטי' דג גדול ובלעי' דג קטן, מהרש"אימלא פי תהלתך ח"ב עמ' שכו
נא ע"ב26 אלא מעתה והדגה אשר ביאור מתהשני המאורות (תשסח) עמ' כב
נא ע"ב27 דגה משמע גדולים ומשמע קטניםאמירה נעימה (בלוך) עמ' מא
נא ע"ב27 והדגה וכו' קטנים מתו גדולים לא מתו וכו'תפארת ראובן עמ' לה
נא ע"ב28 בנדרים הולכין אחר לשון בני אדםתיבת גמא (תשסז) עמ' צג
נא ע"ב28 דגה בלשון בני אדם קטניםהעמק דבר במדבר פ"יא פסוק ה
נא ע"ב31 הנודר מן הבשר מותר ברוטב ובקיפהגבורות אליהו סי' טז אות ג
נא ע"ב ר"ן ד"ה אלא והדגהשערים מצוינים בראשית-שמות עמ' תמ
נא ע"ב ר"ן ד"ה אלא וכו' - ודאי מתו להו בין גדולים בין קטניםחוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' קמא, קמב
נא ע"ב פירוש המשניות לרמב"ם ד"ה דג - בלשוננו כשיתחבר שם האחד עם הרבים הרי זה מורה וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' תא ד"ה שיר
נב ע"א הנודר ונתערב בשאינו מינו בנותן טעםמקראי קדש (תשנג) עמ' שלה
נב ע"א ר"ן - דבר שיש לו מתיריןודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' שלג
נב ע"א ר"ן - היתר אין דרכו להתבטל, ולרבנן עולים לא מבטלים זה את זהבית אולפנא ח"א עמ' לח
נב ע"א ר"ן - בטעם דבר שי"ל מתיריןתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' רצד, תסד
נב ע"א ר"ן - דבר שיש לו מתירין דלא בטילחיי נפש על ההגדה עמ' קמו
נב ע"א ר"ן - טעם דשיל"מתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' לז
נב ע"א ר"ן - מין במינומשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' השמטות
נב ע"א ר"ן ד"ה וקשיא - ולי נראין דברי הרב אלפסי ז"ל וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' לט ד"ה ועל
נב ע"א ר"ן ד"ה וקשיא - עוד ראיתי שהקשו עליו מדאמרינן וכו' גבי חתיכה של חטאת שנתערבה וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' מ ד"ה ועתה
נב ע"א ר"ן ד"ה וקשיא להו לרבוותאתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' לז
נב ע"א ר"ן ד"ה וקשיאדרשות מהר"ם בריסק - מועדים עמ' ב, ד, ז, ט, שלד, שמא, שפא
נב ע"א ר"ן ד"ה כן - דכיון דאמר זה שוויה אנפשיה חתיכה דאיסוראמגיד דבריו ליעקב (מביאלה, תשסד) עמ' קנח
נב ע"א ר"ן - טעם דשיל"מ משום דהוי מין במינובאר שרים במדבר פ' מטות דרוש א אות ב
נב ע"א ר"ןהכתב והקבלה דברים פכ"ב פסוק יא
נב ע"א ר"ן - מין במינו לא בטל אלא מחזקושארית מנחם ח"ב עמ' כו
נב ע"ב אם אמר סתם ענביםאבן ישראל על התורה (תשסב) עמ' ו
נב ע"ב אם אמר סתם ענביםאבן ישראל על התורה עמ' ד
נב ע"ב הנודר מן הענבים מותר ביין וכו'זרע יעקב (ניניו) עמ' צח
נב ע"ב הנודר מן הענבים מותר ביין וכו'חיי נפש ח"ד עמ' קצח
נב ע"ב הנודר מן הענבים מותר בייןגבורות אליהו סי' טז אות ג
נב ע"ב הנודר מן הענבים מותר בייןחיי נפש ח"א עמ' רנט ע"ב, שטו ע"א
נב ע"ב הנודר מן הענבים מותר בייןחיי נפש ח"ג עמ' קצה, שט
נב ע"ב רא"ש - חכם עוקר את הנדר כו' נמצא שלא נאסר מעולם כו'לקוטי שיחות ח"ו עמ' 92
נג ע"א הנודר מן השמן וכו'מים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' קל
נג ע"ב הנודר מן הענבים מותר ביין וכו'איתן האזרחי עמ' כד
נג ע"ב מן הכרוב אסור באיספרגוסנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' כב אות ב
נג ע"ב חטה חטין שאני טועם וכו'דורות הראשונים כרך ד עמ' 852
נד ע"א01 הנודר מן הירק וכו' א"ל לר"ע וכו'דורות הראשונים כרך א עמ' 305
נד ע"א01 הנודר מן הירק וכו' מאן תנא דפליג עליה דר"עדורות הראשונים כרך ד עמ' 857
נד ע"א01 הנודר מן הירקניצוצי אהרן עמ' פה
נד ע"א01 ירק ודלועין וכו' שליח מימלך וכו'רשימות (רמ"מ שניאורסון) חוברת יד עמ' 24
נד ע"א11 כל דמימלך שליחעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' מג
נד ע"א11 כל מילי דמימלך עליו שליחדברי שאול בראשית עמ' רמב
נד ע"א20 כבדפניני יחזקאל עמ' שכו {אינו חשוב כבשר}
נד ע"ב05 הנודר מן הבשריוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' מג
נד ע"ב05 הנודר מן הבשרדרשות הרז"ה עמ' תשסה
נד ע"ב11 קרביים לאו בשר ואוכליהן לאו בר אינשמאור מרדכי בראשית עמ' קצד
נד ע"ב12 אוכליהן לאו בר אינשולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' תקכז
נד ע"ב22 אין מקיזין על הדגיםהקשורים ליעקב (תשעח) עמ' נ
נד ע"ב26 אביי אמר כגון דכייבין ליה עיניה דדגים קשין לעיניםנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' כב אות ו
נד ע"ב27 דכייבין לי' עיניה לא יאכל דגיםברית שלום (תעח) דף צג ע"ג
נד ע"ב27 דכייבין לי' עיניה לא יאכל דגיםברית שלום (תשסח) עמ' תקצח
נד ע"ב27 דכייבין ליה עינא אי הכי אכיל דגים אמר שמואל נון סמך עין נונא סמא לעין ההוא סוף אוכלאדובר צדק (זילבר) עמ' רנט
נד ע"ב28 נ' סמ"ך עי"ן נונא סמא לעיניםולאשר אמר - תהלים עמ' תצ
נד ע"ב28 נו"ן סמ"ך עי"ן נונא סמא לעיניםמגילת סמנים עמ' עג
נד ע"ב28 נו"ן סמ"ך עי"ןאור לשמים (תשסג) עמ' קג
נד ע"ב28 נון סמך עין נונא סמא לעיניםדברי שמואל (תשנח) עמ' לא
נד ע"ב28 נון סמך עין נונא סמא לעיניםשמן ראש (כץ) פסח ח"א עמ' קסז
נד ע"ב28 נון סמך עיןנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' כא אות ח
נד ע"ב28 נונא סמא לעינאדבש לפי (תקסא) דף לח ע"א
נד ע"ב28 נונא סמא לעינאדבש לפי מע' נ אות לא
נד ע"ב28 נונא סמא לעינאכסא רחמים (תקסג) דף קז ע"א
נד ע"ב28 נונא סמא לעינאכסא רחמים (תשסג) עמ' שנו
נד ע"ב28 נונא סמא לעיניםולאשר אמר בראשית-שמות עמ' לב, תרנב
נד ע"ב28 נונא סמא לעיניםשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' רמד
נה ע"א01 הנודר מן הדגן אסורפרי צדיק תולדות אות ז, ח
נה ע"א01 פול המצרייפה תאר (תשעח) ח"ג עמ' שפד
נה ע"א06 דגן הוא כל מיני דאידגןאור לשמים (תשסג) עמ' שטז
נה ע"א06 פירות האילן וירקהעמק דבר במדבר הרחב דבר פ"יח פסוק יט
נה ע"א22 שלחה רבא לקמיה דרב יוסף וכו' איקפיד שמע רבא וכו' א"ל הב לי דאמזיג אנאמשנת יוסף - אגדות ח"ב עמ' לז {עפ"י אר"י ענין מזיגת הכוס להמתיק הדינים}
נה ע"א30 אמר וכי מאחר דלא צריך לן אמאי שלח לן איקפד רב יוסףמים חיים (קרייסווירטה) עמ' קעג
נה ע"א31 איקפד רב יוסף וכו' הקב"ה מגביהו וכו', ור"ן ומהרש"אשערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' רנה
נה ע"א31 ואתא לקמיה במעלי יומא דכפוריהמאור שבתורה (שפירא) דברים עמ' רכד
נה ע"א31 כי מטא מעלי יומא דכפורי וכו'ארץ צבי (תשע) עמ' רכג
נה ע"א34 אמר ליה לא תיתיב אכרעך עד דאמרת לי פירושא דהדין מילתא וכו'דרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' פ
נה ע"א35 לא תיתב אכרעךודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' שצח
נה ע"א35 מ"ד וממדבר מתנה וכו' כיון שעושה אדם את עצמו כמדבר שהוא מופקר לכל וכו'ויקהל משה (אלפלס) דרוש א דף ג ע"ב; מאור עינים (פינטו, תג) עירובין פרק ה דף פו ע"ב
נה ע"א35 מ"ד וממדבר מתנהראש דוד (תקלו) פ' חוקת דף קכג ע"א-ע"ב
נה ע"א35 מ"ד וממדבר מתנהראש דוד (תשמו) עמ' תסז ע"א
נה ע"א35 מאי דכתיב וממדבר מתנה וכו' כיון שעושה אדם את עצמו כמדבר וכו' וכיון שניתנה לו במתנה נחלו אל שנאמר וממתנה נחליאלמוסר דרך - אפיקי חיים עמ' תיא
נה ע"א35 מאי דכתיב וממדבר מתנה וכו', ומהרש"אדברי ברוך ח"ב סי' ז אות ט, סי' ל אות י
נה ע"א35 מאי דכתיב וממדבר מתנה וממתנה נחליאל ומנחליאל במות וכו'דרך ישרה עמ' שנז
נה ע"א35 מאי דכתיב וממדבר מתנהאסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' נה
נה ע"א35 מאי דכתיב וממדבר מתנההעמק דבר במדבר הרחב דבר פ"כא פסוק כ
נה ע"א35 מאי דכתיב וממדבר מתנהנשמת חיים (ברלין) עמ' שיב
נה ע"א35 מאי דכתיב וממדבר מתנהתורה אור (באנדי) עמ' רצח
נה ע"א36 אדם העושה עצמו כמדברמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ב עמ' קט
נה ע"א36 אם משים אדם עצמו כמדבר שהוא מופקר לכל, מיוחס לרש"י - ללמד תורתו לכלבן פורת יוסף (תשעא) עמ' תמה
נה ע"א36 אם משים עצמו כמדבר וכו'מאורי שערים עמ' ז
נה ע"א36 המפקיר עצמו כמדבר התורה במתנהמעינות האמונה (תשסב) עמ' שו
נה ע"א36 העושה עצמו כמדברדברי טובה שופטים ח"א עמ' רמח {אפשר ללמוד תורה בחינם}
נה ע"א36 העושה עצמו כמדברכסף נבחר (מרגליות) עמ' רלז {התורה נתנה במדבר לומר לך מה מדבר הפקר אף התורה הפקר}
נה ע"א36 העושה עצמו כמדבר וכו' תורה ניתנה לו במתנההמאור הגדול (גר"א) עמ' שב
נה ע"א36 העושה עצמו כמדבר וכו'חזון ברוך עמ' סו
נה ע"א36 העושה עצמו כמדבר זוכה שתנתן לו התורהחכמת התורה מקץ עמ' קסד
נה ע"א36 העושה עצמו כמדברתורת אליהו עמ' רנד
נה ע"א36 וממדבר מתנהוענפיה ארזי אל (תשסו) על התורה ח"ב עמ' קפו {פירשו חז"ל שירת הבאר}
נה ע"א36 וממדבר מתנה אם משים עצמו כמדבררוח חיים (חיד"א) עמ' רג, רכג
נה ע"א36 וממדבר מתנה אם עושה את עצמו הפקר כמדבר ניתנה לו תורה במתנהמאור ושמש (תשנב) עמ' שפה, תסג
נה ע"א36 וממדבר מתנה העושה עצמו וכו'חזון ברוך עמ' נו
נה ע"א36 וממדבר מתנה וכו' כיון שאדם עושה עצמו כמדבר וכו' ורש"י ורא"שמתנת חיים מאמרים ח"ב עמ' קי, קכד, קמט
נה ע"א36 וממדבר מתנה וכו' כיון שעושה אדם את עצמו כמדבר שהוא מופקר לכל תורה ניתנה לו במתנהדברי תורה (שפירא) מהד' ג סי' לא
נה ע"א36 וממדבר מתנה וכו' תורה נתנה לו במתנה וכו'דרשות שבט הלוי ח"ב עמ' עו
נה ע"א36 וממדבר מתנה וממתנה וכו'משנת חיים במדבר עמ' ה
נה ע"א36 וממדבר מתנה וממתנה נחליאל זו תורהשיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 251
נה ע"א36 וממדבר מתנה וממתנה נחליאל מי שמשים את עצמו כמדבר נותנים לו התורה במתנהכסף נבחר (מרגליות) עמ' קמח, רנו
נה ע"א36 וממדבר מתנה וממתנה נחליאלהמאור הגדול (גר"א) עמ' תשכו
נה ע"א36 וממדבר מתנה וממתנה נחליאלודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' שכח
נה ע"א36 וממדבר מתנה ורש"יאמרי יהודה (דרעי, תשעב) מאמרים עמ' סז
נה ע"א36 וממדבר מתנה כיון שעושה אדם את עצמו כמדבר וכו'אוצר המאמרים (וייס, תשסג) עמ' רט
נה ע"א36 וממדבר מתנה כיון שעושה אדם את עצמו כמדבר שהוא מופקר לכל תורה ניתנה לו במתנהמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' קג
נה ע"א36 וממדבר מתנה כיון שעושה אדם עצמו כמדבר תורה ניתנה לו במתנה ומהרש"אזרע שמשון (תקלח) חקת
נה ע"א36 וממדבר מתנה כיון שעושה אדם עצמו כמדבר תורה ניתנה לו במתנה ומהרש"אזרע שמשון (תשסג) חקת אות כה
נה ע"א36 וממדבר מתנה כיון שעושה האדם עצמו כמדבר נתנה לו התורה במתנהמטר השמים - עמודי העולם עמ' קלב
נה ע"א36 וממדבר מתנה עושה עצמו הפקרמשנת יוסף - דרשות ח"א עמ' צו {ללמד}
נה ע"א36 וממדבר מתנה עושה עצמו כמדבראור יחזקאל - תורה ודעת עמ' קיב
נה ע"א36 וממדבר מתנהבאר הגולה (הרטמן) הקדמה 115 {הפסוק עוסק בתורה}
נה ע"א36 וממדבר מתנהדברי חנינא - ת"ת עמ' מד, רצב
נה ע"א36 וממדבר מתנההמאור שבתורה (לסין)
נה ע"א36 וממדבר מתנהוזאת התורה עמ' רד
נה ע"א36 וממדבר מתנהחגוי הסלע (הורוביץ) עמ' קכח
נה ע"א36 וממדבר מתנהמכתב מאליהו חלק ב עמ' 26
נה ע"א36 וממדבר מתנהמשמרת איתמר (תשסז) עמ' תקטו
נה ע"א36 וממדבר מתנהנתיב התורה (סאלים) במדבר עמ' קסה
נה ע"א36 וממדבר מתנהשער ראובן עמ' קעג-קעה
נה ע"א36 כיון שאדם עושה עצמו כמדבר וכו' תורה ניתנת לו במתנה וכו'אשכבתיה דרבי ח"ב עמ' טז
נה ע"א36 כיון שאדם עושה עצמו כמדבר תורה ניתנת לו במתנהגנזי ישראל (תשמו) ח"א עמ' קפה ע"ב
נה ע"א36 כיון שאדם עושה עצמו כמדבר תורה נתנה לו במתנההקשורים ליעקב (תשסא) עמ' רכב
נה ע"א36 כיון שאדם עושה עצמו כמדברמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ג עמ' קמז
נה ע"א36 כיון שעושה אדם את עצמו כמדבר וכו' ואם חוזר בו הקב"ה מגביהו וכו'מטר השמים (תשנב) ויקרא-במדבר עמ' רסח
נה ע"א36 כיון שעושה אדם את עצמו כמדבר וכו' שנאמר וממדבר מתנה וכו'חי' אגדות מהר"ם שיק אבות פ"ו מ"ב עמ' קכד
נה ע"א36 כיון שעושה אדם את עצמו כמדבר וכו' תורה ניתנה לו במתנההר יראה מאמר כו, מד
נה ע"א36 כיון שעושה אדם את עצמו כמדבר שהוא מופקר לכל תורה ניחנת לוהמוסר והדעת שמות-ויקרא עמ' קיז
נה ע"א36 כיון שעושה אדם את עצמו כמדבר שהוא מופקר לכל תורה ניתנה לו במתנה וכו'אוצר המאמרים (תשסא) עמ' רעז
נה ע"א36 כיון שעושה אדם את עצמו כמדבר שהוא מופקר לכל תורה ניתנה לו במתנה וכו'אוצרות חיים - יושר המידות עמ' סז, סח
נה ע"א36 כיון שעושה אדם את עצמו כמדבר שהוא מופקר לכל תורה ניתנה לו במתנה שנאמר וממדבר מתנהשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' קצז
נה ע"א36 כיון שעושה אדם את עצמו כמדבר שהוא מופקר לכל תורה ניתנה לו במתנהחכמה ומוסר ח"ב עמ' שו
נה ע"א36 כיון שעושה אדם את עצמו כמדבר שהוא מופקר לכל תורה ניתנה לו במתנהלפרקים (תשסב) עמ' פח
נה ע"א36 כיון שעושה אדם את עצמו כמדבר שהוא מופקר לכל תורה ניתנה לו במתנהמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשמב) ח"א עמ' לה
נה ע"א36 כיון שעושה אדם את עצמו כמדבר שהוא מופקר לכל תורה ניתנה לו במתנהמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"א עמ' לז
נה ע"א36 כיון שעושה אדם את עצמו כמדבר שהוא מופקר לכל תורה ניתנה לו במתנהעזר מיהודה עמ' יט
נה ע"א36 כיון שעושה אדם את עצמו כמדבר שהוא מופקר לכל תורה ניתנה לו במתנהפאר יעקב ח"ב עמ' תרפז, תשט, ח"ג עמ' לא, שלב, תקמד, תקפח
נה ע"א36 כיון שעושה אדם את עצמו כמדבר שהוא מופקר לכל תורה ניתנה לו במתנהשם אליעזר דף קח ע"ג
נה ע"א36 כיון שעושה אדם את עצמו כמדבר שהוא מופקר לכל תורה ניתנה לו במתנהפני מנחם במדבר עמ' ח, יט
נה ע"א36 כיון שעושה אדם את עצמו כמדבר שהוא מופקר לכל תורה ניתנה לו במתנה שנאמר וממדבר מתנהחמשה מאמרות (תשסט) - סמוכים לעד - סיום הש"ס ט
נה ע"א36 כיון שעושה אדם את עצמו כמדבר שהוא מופקר לכל תורה ניתנה לו במתנהאמרי נועם (מועדים) סי' ז לפסח [מבן המחבר]
נה ע"א36 כיון שעושה אדם את עצמו כמדבר שהוא מופקר לכל תורה ניתנה לו במתנהכתונת פסים (תשמה) פרשת בהעלותך דף לד
נה ע"א36 כיון שעושה אדם את עצמו כמדבר שהוא מופקר לכל תורהזכרון אליעזר עמ' קפא
נה ע"א36 כיון שעושה אדם את עצמו כמדבר שהוא מופקר לכלבאר שרים במדבר פ' במדבר דרוש ב אות א
נה ע"א36 כיון שעושה אדם את עצמו כמדבר שהוא מופקר לכל, תורה ניתנה לו במתנה וכו'באר משה (אפשטיין) במדבר עמ' תצה-תצו, דברים עמ' פה, תרנ, יהושע-שמואל עמ' קמ
נה ע"א36 כיון שעושה אדם את עצמו כמדבר שהוא מופקר לכל, תורה ניתנה לואור יצחק (ראדוויל, תשסה) עמ' קעג, שה
נה ע"א36 כיון שעושה אדם את עצמו כמדבר תורה ניתנה לו במתנהגל עיני ח"ב עמ' נז, קפג
נה ע"א36 כיון שעושה אדם את עצמו כמדברהמאור שבתורה (שפירא) דברים עמ' קעט
נה ע"א36 כיון שעושה אדם את עצמו כמדברנתיבות עולם ח"א עמ' יא
נה ע"א36 כיון שעושה אדם את עצמו כמדבר, ומפרשתפארת אדם (שלפוברסקי) עמ' קפה בהערה
נה ע"א36 כיון שעושה אדם את עצמו עצמו הפקר כמדבר וכו' תורה ניתנה לו במתנה וכו'צל הכסף (פריד, תשסג) עמ' קסז
נה ע"א36 כיון שעושה אדם עצמו כמדבר וכו'המדרש והמעשה פ' אחרי ח"א
נה ע"א36 כיון שעושה אדם עצמו כמדבר וכו'שמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' רפא
נה ע"א36 כיון שעושה אדם עצמו כמדבר וכו'תפארת ציון (אבא שאול) עמ' רפד - ר"ש זעפרני
נה ע"א36 כיון שעושה אדם עצמו כמדבר ניתנה לו תורה במתנה שנאמר 'וממדבר מתנה'עטרת ישועה (תשסד) אות רח להגדה של פסח
נה ע"א36 כיון שעושה אדם עצמו כמדבר שהוא הפקר לכלשיעור ליום השבת עמ' רצה
נה ע"א36 כיון שעושה אדם עצמו כמדבר שהוא מופקר לכל תורה ניתנה לו במתנהחדרי בטן פרשת חקת אות כח
נה ע"א36 כיון שעושה אדם עצמו כמדבר שהוא מופקר לכלתפארת ישראל (הרטמן) עמ' רמג הערה 46
נה ע"א36 כיון שעושה אדם עצמו כמדבר תורה ניתנה לו במתנהאור אברהם שמות עמ' רכז
נה ע"א36 כיון שעושה אדם עצמו כמדבר תורה ניתנה לו במתנהזך ונקי עמ' קל
נה ע"א36 כיון שעושה אדם עצמו כמדבר תורה ניתנת לו במתנהזמרת הארץ (רבינוביץ) עמ' רלב
נה ע"א36 כיון שעושה אדם עצמו כמדבראגרות ר' יצחק אלחנן עמ' יח, כב
נה ע"א36 כיון שעושה אדם עצמו כמדבראמרי יהודה (דרעי, תשנה) עמ' לא
נה ע"א36 כיון שעושה אדם עצמו כמדבראמרי יהודה (דרעי, תשעב) מאמרים עמ' קנה
נה ע"א36 כיון שעושה אדם עצמו כמדבראמרי יהודה (דרעי, תשעב) מעגל החיים עמ' קנ
נה ע"א36 כיון שעושה אדם עצמו כמדברולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' רלט
נה ע"א36 כיון שעושה אדם עצמו כמדברעולת שבת בשבתו עמ' קיא
נה ע"א36 כיון שעושה את עצמו כמדבר שהוא מופקר לכלאבן יהושע עמ' 16
נה ע"א36 כיון שעושה את עצמו כמדברשיחות מוסר (תשסב) עמ' קנ
נה ע"א36 כיון שעושה וכו' את עצמו כמדבר וכו' תורה נתנה לו במתנהמכתב מאליהו ח"ב עמ' 26
נה ע"א36 כיון שעושה עצמו כמדבר שהוא מופקר לכל ניתנה לו במתנהאור גדליהו ויקרא-דברים דף קמה ע"ב
נה ע"א36 כיון שעושה עצמו כמדבר תורה ניתנת לו במתנהגנזי ישראל (תשעד) על התורה עמ' רסט
נה ע"א36 כיון שעשה אדם את עצמו כמדבר וכו' ניתנה לו במתנהדעת קדושים (תשנ) עמ' מא
נה ע"א36 כיון שעשה אדם את עצמו כמדבר וכו' תורה ניתנה לו וכו'אמרות ה' השלם ח"ג עמ' רמו
נה ע"א36 כיון שעשה אדם את עצמו כמדבר שהוא מופקר לכל תורה ניתנה לו במתנהתורת מנחם חכ"ח עמ' 159
נה ע"א36 כיון שעשה אדם את עצמו כמדבר שהוא מופקר לכל תורה ניתנת לו במתנהלהורות נתן במדבר עמ' רכא
נה ע"א36 כל המשים עצמו הפקר כמדבר וכו'שיחות לספר במדבר עמ' קפג, קצ
נה ע"א36 מי שעושה עצמו כמדבר זוכה לתורהמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ד עמ' קכח
נה ע"א36 ממדבר מתנהאהבת דוד (וועגער) עמ' 5 {אין התורה מתקיימת אלא במי שמשים עצמו כמדבר}
נה ע"א36 ממדבר מתנה וכו'אור לשמים (תשסג) עמ' מ
נה ע"א36 ממדבר מתנה וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' תפט
נה ע"א36 ממדבר מתנה שאם אדם משים עצמו הפקר כמדבר וכו'כתונת פסים (תשעא) עמ' רסד, רסה {לענין שפלות}
נה ע"א36 ממדבר מתנהבאר ראי (רוזן) הקדמה אות ב, ד
נה ע"א36 ממדבר מתנהבית שלום מרדכי עמ' קעח
נה ע"א36 משים אדם עצמו כמדברדברי נפתלי (הלברשטם) ח"ב עמ' יג {שהכל דשין בו}
נה ע"א36 משים עצמו כמדבר תורה ניתנה לו במתנהשמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' קפב
נה ע"א36 עושה כמדבר תורה ניתנה לו במתנהולאשר אמר בראשית-שמות עמ' תקכה
נה ע"א36 עושה עצמו כהפקר ורא"שדרכי החיים ח"א עמ' שנח, שסב
נה ע"א36 עושה עצמו כמדבר המופקרמערכי לב (שוואב) מועדים ח"ג עמ' רו, רי
נה ע"א36 ממדבר מתנה שאם עושה עצמו כמדבראור יחזקאל - מדות עמ' כח
נה ע"א37 אין התורה מתקיימת אלא במי שמשים עצמו כמדבראוסף אמרים (שכטר) מידות עמ' רפו
נה ע"א37 אין התורה מתקיימת אלא במי שמשים עצמו כמדבראמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) עקב אות ו עמ' קפה
נה ע"א37 אין התורה מתקיימת אלא במי שמשים עצמו כמדברערוגת הבושם (תשעא) ויקרא-במדבר עמ' קמז
נה ע"א37 אין התורה מתקיימת אלא במי שמשים עצמו כמדברפתחי שערים ח"א עמ' פב
נה ע"א37 אין תורה נתונה במתנה אלא למי וכו' כמדבר וכו'אפיקי ים עמ' לח, רנב
נה ע"א37 אם האדם כמדבר תורה נתנה לו במתנה וכו' אם מגיס דעתו הקב"ה משפילוצפנת פענח (תשסו) עמ' רכ, שלט
נה ע"א37 הפקר כמדבר תורה ניתנה לו במתנהשמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' שצ
נה ע"א37 זוכה שתינתן לו התורה במתנהחכמת התורה וישב עמ' צב
נה ע"א37 כמדבר שהוא מופקר לכלאמרי יהודה (דרעי, תשעב) מעגל החיים עמ' רי
נה ע"א37 כמדבר שהוא מופקר לכלשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' עט
נה ע"א37 כמדבר שהוא מופקר לכל, ורש"יאמרי יהודה (דרעי, תשעב) מאמרים עמ' כה
נה ע"א37 תורה ניתנה לו במתנהאמרי יהודה (דרעי, תשעב) הגדה של פסח עמ' צח
נה ע"א37 תורה ניתנה לו במתנהאמרי יהודה (דרעי, תשעב) מעגל החיים עמ' קלט
נה ע"א37 תורה ניתנה לו במתנהשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' קסו
נה ע"א37 תורה ניתנה לו במתנה, ורש"יאמרי יהודה (דרעי, תשעב) מאמרים עמ' מא
נה ע"א37 תורה ניתנה לו במתנה, ורש"יאמרי יהודה (דרעי, תשעב) מועדים עמ' קעה
נה ע"א37 תורה נתנה לו במתנהאגרות הנצי"ב מוולאזין עמ' שז
נה ע"א38 ואם נותנין לו במתנה נחלו אלחכמת התורה כי תשא עמ' קכ
נה ע"א38 וכיון שניתנה לו במתנה נחלו א-ל וכו'אור גדליהו ויקרא-דברים דף קמו ע"א
נה ע"א38 וממתנה נחליאלהאיר ממזרח - אבות עמ' רמא
נה ע"א38 כיון שניתנה לו תורה נחלו אל וכו'כבוד לאיש פתיחה דף ב ע"א
נה ע"א38 כיון שנתנה לו במתנה נחלו א-להקשורים ליעקב (תשעח) עמ' קס
נה ע"א38 ממתנה נחליאל וכו' אם מגביה עצמו וכו'מעגלי צדק (פאנעט) במדבר עמ' ד
נה ע"א38 נחלו אל את התורהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' שצט
נה ע"א38 נחלו אלמגדנות אליעזר עמ' סא {אלו התלמידי חכמים שכבר נחלו התורה}
נה ע"א38 נחליאלחקל יצחק (תשסג) עמ' תקיא {הוא נחלו של אל}
נה ע"א39 אם הגביה עצמו הקב"ה משפילו וכו'אמרות ה' השלם ח"ג עמ' רמב
נה ע"א39 אם הגביה עצמו הקב"ה משפילוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' שח
נה ע"א39 אם הגביה עצמו הקב"ה משפילונתיבות חיים (מטלין, תשמא) עמ' רמו
נה ע"א39 אם הגביה עצמו הקב"ה משפילוקדושת ציון (תשנד) ח"ב עמ' קלב
נה ע"א39 אם הגביה עצמו הקב"ה משפילואמרי פנחס השלם - שער הענוה סי' לז
נה ע"א39 אם הגיס דעתו עליו הקב"ה משפילושמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' רב
נה ע"א39 אם מגביה האדם את עצמו הקב"ה משפילושבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' שעו
נה ע"א39 אם מגביה עצמו הקב"ה משפילואהבת חיים (דייטש) עמ' שלב
נה ע"א39 אם מגיס לבו הקב"ה משפילוערוגת הבושם (תשעא) דברים עמ' סב
נה ע"א39 אם נתגאה הקב"ה משפילו וכו'בן פורת יוסף (תשעא) עמ' תרד
נה ע"א39 בענין חומר הגאוהמרפא לנפש בראשית עמ' קד
נה ע"א39 ואם הגביה את עצמו וכו' ולא עוד אלא ששוקעין אותו בקרקעמשמרת איתמר (תשסה) עמ' תצא
נה ע"א39 ואם הגביה וכו'פתגמי אורייתא ח"ב עמ' שמט {מי שמגיס דעתו על ידי הטובות שמקבל נפסדת ממנו הטובה}
נה ע"א39 ואם הגביה עצמו הקב"ה משפילו וכו' ואם חוזר בו הקב"ה מגביהו שנ' כל גיא ינשאאור גדליהו ויקרא-דברים דף קמו ע"א
נה ע"א39 ואם הגביה עצמו הקב"ה משפילו שנאמר ומבמות הגיא וכו', ואם חוזר בו הקב"ה מגביהו שנאמר כל גיא ינשאצמח דוד (סקאליע) עמ' ס
נה ע"א39 ואם הגביה עצמו הקב"ה משפילו שנאמר ומבמות הגיא כו'צפנת פענח (תשעא) שמות עמ' תקיח
נה ע"א39 ואם הגביה עצמו הקב"ה משפילוהעמק דבר דברים פ"ד פסוק ט
נה ע"א39 ואם הגביה עצמו הקב"ה משפילומכתב מאליהו ח"א עמ' 166
נה ע"א39 ואם הגביה עצמו הקב"ה משפילורנת יצחק ישעיה עמ' קעב
נה ע"א39 ואם הגביה עצמומכתב מאליהו ח"א עמ' 166
נה ע"א39 ואם הגיס דעתו הקב"ה משפילוחכמת התורה ואתחנן עמ' קעד
נה ע"א39 ומנחליאל במות שנדרש על התורהדרך חיים (תשע) פ"ו הערה 398
נה ע"א39 כיון שנחלו א-ל עולה לגדולהקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' ג
נה ע"א39 כיון שנחלו אל עולה לגדולהשרגא המאיר על התורה עמ' עו
נה ע"א39 כיון שנחלו עולה לגדולה וכו'להורות נתן במדבר עמ' רכב
נה ע"א39 כל המגביה עצמו הקב"ה משפילואזני יהושע (מהד' אדרת) ויקרא-במדבר דרוש לט עמ' 272
נה ע"א39 עלה לגדולה מגביה עצמו הקב"ה משפילו ואם חוזר בו מגביהורב טוב דף קנג ע"א
נה ע"א40 במות מרמז על גיאותמטר השמים (תשנב) ויקרא-במדבר עמ' תג
נה ע"א40 ולא עוד אלא ששוקעין אותו בקרקעלמחר אעתיר עמ' רפט
נה ע"א40 שוקעין אותו בארץרמון פרץ (אריאל, תשסא) עמ' כב
נה ע"א41 אם משפיל עצמו הקב"ה מגביהוחכמת התורה פנחס עמ' שפד
נה ע"א41 אם משפיל עצמו הקב"ה מגביהו וכו'אפיקי ים עמ' רצה
נה ע"א41 ואם חוזר בו הקב"ה מגביהו וכו'אמרות ה' השלם ח"א עמ' קצג, ח"ב עמ' לא, ח"ג עמ' תעט
נה ע"א41 כל המשפיל את עצמו הקב"ה מגביהבינת יששכר (תשמח) עמ' צח
נה ע"א מאירי - להשפיע מחכמתו לזולתוהמאור שבתורה (שפירא) שמות עמ' רנח
נה ע"ב13 כמהין ופטריות מרבי רבי מארעאדברי שאול בראשית עמ' שח
נה ע"ב16 הנודר מן הכסות מותר בשק וכו'דורות הראשונים כרך ד עמ' 851
נה ע"ב16 הנודר מן הכסות מותר בשקטוב לב עמ' צג
נה ע"ב20 אזלינן בתר הענין שנשבע עליוחכמת התורה נח עמ' תלו, תנ {בשבועה}
נה ע"ב20 הכל לפי הנודרמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' כה
נה ע"ב20 הכל לפי הענין שנשבע עליוחכמת התורה וישלח עמ' פט
נה ע"ב21 קונם צמר ופשתים עולה עליעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' סה
נה ע"ב33 היה טעון פשתן והזיע ונדר שלא יעלה עליו אינו אסור רק טעינהעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' ח
נה ע"ב33 היה טעון פשתן והזיעפרשת דרכים (תשנב) עמ' מט
נה ע"ב33 היה טעון פשתן והזיעפרשת דרכים (תשסה) עמ' עא
נה ע"ב ר"ן ד"ה ואםפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' קעח
נה ע"ב תוס' ד"ה לאועיני יצחק דף כה ע"ד
נו ע"א01 הנודר מן הבית מותר בעלי' וכו'ברית שלום (תעח) דף קח ע"א
נו ע"א01 הנודר מן הבית מותר בעלי' וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' תרצ
נו ע"א12 בית בביתידרכי חושן עמ' שיח [הלכה]
נו ע"א16 מה עלייה מעולה שבבתיםקומץ המנחה (ר' צדוק) עמ' 47 (סי' נא)
נו ע"א17 הנודר מן המטה מותר בדרגשעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' פד
נו ע"א20 מאי דרגש אמר עולא ערסא דגדאמנות הלוי (עוז והדר) ח"א עמ' ק
נו ע"א20 מאי דרגש אמר עולא ערסא דגדאמנות הלוי (תשסב) עמ' סב
נו ע"א22 כל העם מסובין על הארץ והוא מיסב על הדרגשאור זרוע לצדיק עמ' 34
נו ע"א23 והוא יושב על הדרגשטירת כסף דף קפד ע"א
נו ע"ב16 דרגש אעולי ואפוקי באבקתא וכו'טוב ירושלים בראשית פל"ב פסוק כג
נו ע"ב20 הנודר מן העיר מותר ליכנס לתחומה של עיר וכו'רנת יצחק שופטים עמ' מה
נו ע"ב20 הנודר מן העירנשמת כל חי חלק ב (סימן י"ג) דף לג ע"ב (ד"ה תשובה)
נו ע"ב20 הנודר מן העירשערים מצוינים בראשית-שמות עמ' צ
נו ע"ב20 מותר ליכנס לתחומה של עירמשנת חיים במדבר עמ' תקסד
נו ע"ב21 הנודר מן הבית אסור מן האגף וכו'מנחת מרדכי עמ' קיז
נו ע"ב21 הנודר מן הבית אסור מן האגף ולפניםמאור מרדכי שמות עמ' קל-קלב
נו ע"ב21 הנודר מן הבית וכו' מתיב רב מרי וכו'זכור לדוד עמ' עו
נו ע"ב21 עיבורה של עירהאיר ממזרח - יהושע עמ' צ
נו ע"ב22 מנלן דעיבורא דמתא כמתא דמי וכו' דאמר קרא ויהי בהיות יהושע ביריחו וגו'אמרי נועם (מועדים) תשובה א [מבן המחבר]
נו ע"ב22 מנלן דעיבורא דמתא כמתא דמי וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' תקפג ד"ה אבל
נו ע"ב22 מנלן דעיבורא דמתא כמתא וכו'באר משה (אפשטיין) יהושע-שמואל עמ' סג
נו ע"ב23 דעיבורא דמתא כמתא דמיתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קמב
נו ע"ב26 אלא ש"מ בעיבורהרנת יצחק יהושע עמ' רמו
נו ע"ב30 יכול ילך לביתו ויסגיר ת"ל אל פתח הביתחנן אלקים עמ' קלד
נו ע"ב30 יכול ילך לביתו ויסגירפני מלך ויקרא עמ' פה
נו ע"ב30 יכול ילך לביתו ויסגיר, ורש"ירנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' קד
נו ע"ב37 שאני גבי בית דכתיב מן הבית עד שיצא מן הבית כולודרשות חתם סופר (תשעז) ח"ה עמ' תפא ד"ה ונלע"ד
נו ע"ב37 שאני גבי בית דכתיב מן הביתדברי טובה יהושע ח"ב עמ' תקי
נז ע"א קונם פירות אלו מותר בדבר שזרעו כלהמגיד דבריו ליעקב (מביאלה, תשסד) עמ' קנז
נז ע"א קונם שאת נהנית לי היום אם תלכי לבית אביך עד הפסחברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' קסה
נז ע"א אם תלכי לבית אביךבנין אפרים עמ' עד [הלכה]
נז ע"א על מנת שלא תלכי לבית אביךזמרת הארץ (רבינוביץ) עמ' שפג
נז ע"א ר"ן - ד"ה קונם פירות כו'שעת הכושר דף כט ע"א-ע"ב
נז ע"ב ישמעאל איש כפר דמא העלה בידואיש מבין ח"ב דף פג ע"ג
נז ע"ב אי גידולי היתר מבטלים עיקר האיסור וכו' לא אמרו אלא לביעור אבל לאכילה בנותן טעםדרשות מהר"ם בריסק - מועדים עמ' סב
נז ע"ב בצל שנטעו בכרםאגרות הראיה א עמ' שנח
נז ע"ב מיוחס לרש"י ד"ה העלה בידו כו'בריכות מים דף מח ע"ב
נז ע"ב תוס' ד"ה ונטעו בשמינית כו'בריכות מים דף מח ע"ב-ע"ג
נח ע"א דבר שיש לו מתירין, מיוחס לרש"י - שאפשר לפדותןלקוטי שיחות חכ"ז עמ' 112
נח ע"א כל דבר שיש לו מתירין כגון הקדששמן ראש (כץ) חנוכה ח"א עמ' קסז
נח ע"א כל דבר שיש לו מתיריןבאר בשדה עמ' תקה
נח ע"א השביעית אוסרת בכל שהוא במינה וכו'טוב ירושלים ויקרא פכ"ה פסוק ז
נח ע"א אף אני לא אמרתי אלא לביעורדרשות מהר"ם בריסק - מועדים עמ' שפג
נח ע"א אף אני לא אמרתי אלא לביעור, ר"ןאמרי פנחס סי' שיח סעיף א [הלכה]
נח ע"א רא"שלקוטי שיחות חל"ג עמ' 188, 186
נח ע"א תוס' ד"ה אמר להן שביעית כו'בריכות מים דף מח ע"ב-ע"ג
נח ע"א תוס' ד"ה דתנןדרשות מהר"ם בריסק - מועדים עמ' סד
נח ע"א תוס' ד"ה כל דבר כו'בריכות מים דף מח ע"ב-ע"ג
נט ע"א07 נדרים וכו' הוו להו כדבר שיש לו מתיריןלקוטי שיחות חכ"ז עמ' 111
נט ע"א07 קונמות מיקרו דשיל"ממקראי קדש (תשנג) עמ' שלג
נט ע"א09 והרי תרומה דאי בעי מיתשיל עלה ובטלי ברוב וכו'אחרית השנים עמ' נה, ק
נט ע"א09 והרי תרומה דאי בעי מיתשיל עלה וכו' בתרומה ביד כהן עסקינן, דלא מצי מיתשיל עלהכתב סופר אגדות כאן
נט ע"א09 והרי תרומה דאי בעי מיתשל עלה ובטלי ברוב כו' בתרומה ביד כהןייטב פנים ח"א דף קטו, קכו
נט ע"א09 והרי תרומה דאי בעי מתשיל ובטלה ברוביוסף לקח כרך ב ח"א עמ' עח, פז, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' פא, פו
נט ע"א09 והרי תרומה דאי בעי מתשיל וכו' מאי מצוה לאתשולימאיר עיני חכמים מהדו"ב ח"א דף י ע"א
נט ע"א09 תרומה דאי בעי מיתשילדברי שאול במדבר עמ' כ {כל שלא בא ליד כהן או הגזבר נשאלים}
נט ע"א09 תרומה יכול לישאל עליהמצווה ועושה ח"ב עמ' שסז
נט ע"א12 בתרומה ביד כהן עסקינן דלא מצי לאתשולי עליהאדרת אליהו (קוצין) ח"ג עמ' 107
נט ע"א12 בתרומה ביד כהן עסקינן דליתיה בשאלהאות זכרון דף ו ע"א
נט ע"א12 תרומה ביד כהן אין שואלין עליהכתב סופר על התורה (תשנה) עמ' תקה
נט ע"א12 תרומה ביד כהן לא מצי למיתשל עליהערוגת הבושם (תשעא) ויקרא-במדבר עמ' קעז
נט ע"א12 תרומה לאחר שבא ליד כהן לא מהני שוב שאלהבשבילי התלמוד ח"א פסחים מו ע"ב
נט ע"א13 אי בא ליד כהןויגד יעקב עמ' תקלז {ועביד מעשה}
נט ע"א13 שאלה בתרומה וקדשיםלקוטי שיחות חל"ב עמ' 234
נט ע"א18 בשלמא קונמות מצוה לאיתשולי עליהן וכו'דרשות מהר"ם בריסק - מועדים עמ' שלז
נט ע"א18 היכא דמצוה לאיתשולי הוי דשיל"ממקראי קדש (תשנג) עמ' שלה
נט ע"א18 מצוה לאיתשולי על הנדרחכמת התורה מטות עמ' ג, יט
נט ע"א18 נדרים מצוה לאתשולי והוי דשיל"ממקראי קדש (תשנג) עמ' שלד, תא
נט ע"א18 קונמות מצוה לאיתשוליהכתב והקבלה במדבר פ"ל פסוק ג {משא"כ שבועה - שו"ת בית יעקב סי' קי}
נט ע"א18 קונמות מצוה לאיתשולי עליהן משום דרבי נתןזאת ליעקב במדבר עמ' שא
נט ע"א19 אסור לנדור כי הוא כבונה במהשם ישראל עמ' שלב
נט ע"א20 כל הנודר כאילו בנה במה והמקיימו כאילו הקריב קרבןדברי יונה ח"א עמ' נה, רכג
נט ע"א20 כל הנודר כאילו בנה במה והמקיימו כו'עשרה מאמרות (תשס) עמ' [יב]
נט ע"א20 כל הנודר כאילו בנה במה והמקיימופרי צדיק מטות אות א
נט ע"א20 כל הנודר כאילו בנה במה והמקיימוקומץ המנחה (ר' צדוק) עמ' 16 (סי' צה)
נט ע"א20 כל הנודר כאילו בנה במהדברי יואל פ' ויגש דף תסה ע"ב
נט ע"א20 כל הנודר כאילו בנה במהדמשק אליעזר (רלב"ג) במדבר פרק ל פסוק ב
נט ע"א20 כל הנודר כאילו בנה במהתהלות ישראל (מג'לד) עמ' קכח
נט ע"א20 כל הנודר כאלו בונה במה והמקיימו כאלו הקריב עליה קרבןמנחת אליהו (תשסא) עמ' קסו
נט ע"א20 כל הנודר כאלו בונה במהקרן לדוד ויקרא-במדבר עמ' תכא
נט ע"א20 כל הנודר כאלו בנה במה וכל המקיימו כאלו הקריב עליו קרבןכתר תורה (תשסז) עמ' ס
נט ע"א20 כל הנודר כאלו בנה במהמנחת יצחק ויקרא-דברים עמ' קפח
נט ע"א21 בתרומה ליכא מצוה לאיתשולי ולא הוי דשיל"ממקראי קדש (תשנג) עמ' רטז, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קצח
נט ע"א ר"ן - הקדש בדק הבית דלפדיה קאיעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קצו
נט ע"א ר"ן - הקדש בדק הבית הוא דשיל"מהכתב והקבלה שמות פי"ב פסוק טז
נט ע"א תוס' ד"ה והרימאיר עיני חכמים מהדו"ב ח"א דף יא ע"א
נט ע"ב אתוספת קתני אסורין וכו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קי
ס ע"א05 הטבל גידוליו מותרין בדבר שזרעו כלה וכו' גידולי גידולין אסורין וכו'זכור לדוד עמ' לג
ס ע"א09 קונם יין יום זהישרש יעקב (אבולפיה) עמ' שיט
ס ע"א09 קונם יין שאני טועם וכו'איתן האזרחי עמ' כג
ס ע"א10 הנודר בשבוע זו הוי שבת כיום שלפניוחכמת התורה אמור עמ' שמה
ס ע"א10 קונם יין שאיני טועם שבת זו אסור בכל השבתברכות אבי דף נו ע"ב
ס ע"א10 שבת זו אסור בכל השבת ושבת שעברה חדש זה אסור בכל החדש וראש חדש להבאאוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ב עמ' קלא
ס ע"א10 שבת זו אסור בכל השבת ושבת שעברהפני מנחם מקץ עמ' שמב, החודש עמ' רנא, רנה
ס ע"א10 שבת זו אסור בכל השבתבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' תקעב, ויקרא עמ' תנ
ס ע"א10 שבת זואוצר המאמרים (תשסא) עמ' רסד {כל השבוע איקרי שבת}
ס ע"א12 ר"ח יום ראשון להבאבאר ראי (רוזן) מועדים סי' יד אות א
ס ע"א14 שבוע זה וכו'באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' תרנט, דברים עמ' לז
ס ע"א15 יום אחד שבת אחת שבוע אחד אסור מיום ליוםמצווה ועושה ח"ב עמ' שפה
ס ע"ב01 אמר ליה אי הכי ליגזור ביום אחד משום היוםזכור לדוד עמ' יב
ס ע"ב03 אמר רבינא אמר לי מרימר הכי אמר אבון וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 588, כרך ו עמ' 14, 20
ס ע"ב06 כל הנודר וכו' והמקימו כאילו מקטירהמאור שבתורה (שפירא) ויקרא עמ' נז
ס ע"ב06 כל הנודר כאילו בנה במהיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' רנז
ס ע"ב06 כל הנודר כאילו בנה במהתורת העולה (תשעה) עמ' תקפו, תקצו
ס ע"ב06 כל הנודר כאילו בנה במהתורת העולה ח"ג פרק עא
ס ע"ב ר"ן - ב' ימים ר"ח לענין מנין שטרותברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' רנו
ס ע"ב ר"ן - מנין ימי החודש כשיש ב' ר"חברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' קמז
ס ע"ב רא"שתתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' קכז, קצ, קצא {דין שאר בני אדם}
סא ע"א07 ת"ש דתניא פלוגתא דר"י ורבנן וקדשתם את שנת החמשים שנה וכו'זכור לדוד עמ' מו
סא ע"א08 פלוגתא דר"י ורבנן אי יובל עולה לכאן ולכאןמקוה מים (עזריאל) ח"ב דף נט ע"ג
סא ע"א08 מחלוקת רבנן ור' יהודה לענין שנת היובל אם עולה לכאן ולכאן או לאיד דוד (אופנהיים) עמ' נא
סא ע"א11 יובל אינו עולה למנין שבוע וכו' יובל עולה למנין שבועתורה ודעת תשסה-תשסז עמ' רלא
סא ע"א11 יובל אינו עולה למנין שבוע רבי יהודה אומר יובל עולה למנין שבועבן מלך - שבת עמ' רלב
סא ע"א11 מ"ח שנים שבין יובל ליובל לר' יהודהתורה בציון עמ' ז {"יובל" בגימטריא מח - בשם פנים יפות ויקרא כה}
סא ע"א11 מכאן אמרו אין יובל עולה למנין שבועמשך חכמה ויקרא פ' כה פס' י
סא ע"א12 שנת חמשים עולה לכאן ולכאןאמונת עתיך (וולפסון) ח"ב עמ' פב
סא ע"א13 הא כתיב שש שנים תזרע שדךרב ייבי (תשסט) ח"א עמ' ריט
סא ע"א15 ועשת את התבואה לשלוש השניםנשמת חיים (ברלין) עמ' עט
סא ע"א15 ועשת את התבואה לשלוש השניםמשך חכמה ויקרא פ' כה פס' ג
סא ע"א20 מעייל אינש נפשיה לספיקא או לא במחלוקת שנוי'דרש משה (קלנברג) ח"ב דף נב
סא ע"א20 פלוגתא דר"מ ור"י אי מעייל איניש נפשיה לספיקאמקוה מים (עזריאל) ח"ב דף טז ע"ד
סא ע"א ר"ן - לא מעייל איניש נפשי' לספיקארביד יוסף (תשסא) ח"ב עמ' 58
סא ע"ב זה הכלל כל שזמנו קבוע ואמר עד שיגיע אסור עד שיגיעאיתן האזרחי עמ' כד
סב ע"א01 הוקפלו רוב המקצועותהמאור שבתורה (לסין)
סב ע"א01 הוקפלו רוב המקצועותהקשורים ליעקב (תשסא) עמ' קסה
סב ע"א15 דאשכחיה לר' טרפוןשני המטות - מטה הלוי עמ' צ
סב ע"א15 מעשה בר"טפעולת גבר עמ' לח ד"ה ואפ"ל {שהלך ללקוט קציעות}
סב ע"א15 מעשה בר"ט וכו' אוי לי שנשתמשתי בכתרה של תורה וכו' כל המשתמש בכתרה של תורה נעקר מן העולם ק"ו מבלשצרשיחות חכמה ומוסר מאמר לז אות ו {אין לו חלק לעוה"ב}
סב ע"א15 מעשה דר' טרפוןפרפרת הפרשה פרשת צו פרק ז פסוק לז
סב ע"א15 מעשה דרבי טרפוןפרפרת משה ח"א עמ' פא
סב ע"א15 ר' טרפון אשכחיה ההוא גברא בזמן שהוקפלו המקצועות דקאכיל אחתיה בשקא ושקליה ואמטייה למשדיה בנהראגלגולי נשמות (תשסא) סי' ט ס"ק א
סב ע"א15 ר' טרפון אשכחיה ההוא גברא וכו' אוי לי שנשתמשתי בכתרה של תורהמשנת יוסף - אגדות ח"ב עמ' לח {התבוננות נוראה עד היכן לא רצה להנות מהתורה, וההסבר לזה}
סב ע"א15 ר' טרפון אשכחיה ההוא גבראשמחת הנפש עמ' קי
סב ע"א15 ר' טרפון וכו' דקאכיל וכו'לקוטי לוי יצחק על תנ"ך וחז"ל עמ' קפט
סב ע"א15 ר"ט אשכחי' ההוא גברא שהוקפלו המקצועות דקאכיל וכו'תורת מנחם חל"ז עמ' 44
סב ע"א15 רבי טרפון אשכחיה ההוא גברא בזמן שהוקפלו מקצועות וכו'לב הארי - שער יחוד המעשה עמ' שיח
סב ע"א15 רבי טרפון אשכחיה ההוא גברא וכו' אוי לו לטרפון שזה הורגו שמע ההוא גברא שבקיה וערקאגרא דפרקא (תשסה) עמ' סג
סב ע"א17 אחתיה בשקא ושקליה ואמטייה למשדיה בנהרא, אמר אוי לו לטרפון שזה הורגואוצרות חיים - אישים ח"ג עמ' שט
סב ע"א17 ההוא גברא אחתיה בשקאודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תרמו
סב ע"א18 אוי לו לטרפון שהרגו ההוא גבראדרך חיים (תשע) פ"א הערה 1285-1284
סב ע"א18 אוי לו לטרפון שזה הרגועצי חיים על התורה עמ' שפא
סב ע"א21 אוי לי שנשתמשתי בכתרה של תורהדברי יואל פ' וישלח דף קכט ע"א
סב ע"א21 אוי לי שנשתמשתי בכתרה של תורהדברי ישראל (תשסח) ח"א עמ' סט
סב ע"א21 אוי לי שנשתמשתי בכתרה של תורההֻידוֹת אהרן (תשסא) עמ' קא
סב ע"א21 אוי לי שנשתמשתי בכתרה של תורההֻידוֹת אהרן (תשסז) עמ' קג
סב ע"א21 אוי לי שנשתמשתי בכתרה של תורהיחל ישראל אבות ח"א עמ' רמד, ח"ד עמ' קז
סב ע"א21 אוי לי שנשתמשתי בכתרה של תורהמים חיים (קרייסווירטה) עמ' שח
סב ע"א21 אוי לי שנשתמשתי בכתרה של תורהמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ג עמ' נב
סב ע"א21 אוי לי שנשתמשתי בכתרה של תורהשופרא דישראל (תשסו) עמ' רטו
סב ע"א21 אוי לי שנשתמשתי בכתרה של תורהתורת יחיאל בראשית עמ' קכג
סב ע"א21 אין להשתמש בכתרה של תורהשומע תפלה ח"א עמ' קכא
סב ע"א21 אמר אוי לי שנשתמשתי בכתרה של תורהדרך חיים (לונזאנו) עמ' נח
סב ע"א21 אמר אוי לי שנשתמשתי בכתרה של תורהדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 632-631
סב ע"א21 אסור להשתמש בכתר תורהמערכי לב (שוואב) מועדים ח"ג עמ' רעג
סב ע"א21 אסור להשתמש בכתרה של תורהאמרי אש (טאוב) עמ' קמט
סב ע"א21 אסור להשתמש בכתרה של תורהטיול בפרדס ח"ב עמ' רח
סב ע"א21 הצטער ר' טרפון על שהשתמש בכתרה של תורהמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשמב) ח"א עמ' כט, מ
סב ע"א21 הצטער ר' טרפון על שהשתמש בכתרה של תורהמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"א עמ' לא, מג
סב ע"א21 ר"ט הצטער כל ימיוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תרלד
סב ע"א21 רבי טרפון הצטער כל ימיו על שהשתמש בכתרה של תורהבצור ירום ח"ט עמ' ריד
סב ע"א22 בכתרה של תורהלקוטי שיחות חכ"ח עמ' 108
סב ע"א22 המשתמש בכתרה של תורה נעקר מן העולם ק"ו מבלשצר וכו'צמח צדקה עה"ת עמ' עז
סב ע"א22 המשתמש בכתרה של תורה נעקר מן העולםהתרגשות הלב (תשסח) עמ' רג
סב ע"א22 המשתמש בכתרה של תורה נעקריחל ישראל אבות ח"ד עמ' קט
סב ע"א22 המשתמש בכתרה של תורהמאיר נתיבות ח"א עמ' רכח
סב ע"א22 המשתמש בכתרה של תורהצמח צדקה עה"ת עמ' קסט
סב ע"א22 כל המשתמש בכתרה של תורה נעקר מן העולםדרך חיים (תשע) פ"א הערה 1289-1288, פ"ד הערה 605
סב ע"א22 כל המשתמש בכתרה של תורה נעקר מן העולםשבט מוסר עמ' שיז
סב ע"א22 כל המשתמש בכתרה של תורה נעקר מן העולםשבילי פנחס (תשעח) עמ' קסט
סב ע"א22 כל המשתמש בכתרה של תורה נעקר מן העולםתורת המצרף עמ' סב
סב ע"א22 כל המשתמש בכתרה של תורה נעקר מן העולםתפארת ישראל (הרטמן) עמ' רלב הערה 34
סב ע"א22 כל המשתמשאות היא לעולם ח"ב דף קיז ע"א
סב ע"א22 כל המשתמשדרכי איש דף מג ע"א
סב ע"א22 משתמש בכתרה של תורה נעקר מן העולםשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' רפז
סב ע"א23 בלשאצר שתה בכלי המקדשמועדי ה' (נתנזון) חנוכה-פורים עמ' ו
סב ע"א23 בלשצר נשתמש בכלי קודש שנעשו כלי חולאור אברהם - מגילת אסתר עמ' לט, מב, קפג, קצד
סב ע"א23 בלשצר שנשתמש בכלי קודש שנעשו כלי חולאור חדש (הרטמן) פ"א אות 708-710, 424, 706, 1299
סב ע"א23 ומה בלשאצר שנשתמש בכלי קדשבתורתו יהגה ח"א עמ' רד
סב ע"א23 ומה בלשצר וכו'דברים אחדים (תקמח) דף קמה ע"ד
סב ע"א23 ומה בלשצר וכו'דברים אחדים (תשמו) עמ' תקיט
סב ע"א23 ומה בלשצר שנשתמש בכלי קודש שנעשו כלי חול וכו' כיון שפרצום נעשו חול נעקר מן העולםשבט מישראל (פרידמן) ח"א עמ' קפז
סב ע"א23 ומה בלשצר שנשתמש בכלי קודש שנעשו חול כו'רנת יצחק תענית עמ' רמו-רמז
סב ע"א23 ומה בלשצר שנשתמש בכלי קודש שנעשו חול שנאמר ובאו בה פריצים וחללוה וכו'בריכות המעיין עמ' רב
סב ע"א23 ומה בלשצר שנשתמשמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' רפח
סב ע"א23 ק"ו ומה בלשצר וכו'רנת יצחק משלי עמ' רסח
סב ע"א23 קל וחומר ומה בלשצר שלא נשתמש אלא בכלי קדש שנעשו כלי חול וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' שנז ד"ה ואמרו
סב ע"א24 ובאו בה פריצים וחיללוהאור אברהם - סידור התפילה עמ' שנב
סב ע"א24 ובאו בה פריצים וחללוה וכו'אמרות ה' השלם ח"ה עמ' רצט
סב ע"א24 כיוון שבאו בה פריצים חיללוהאור לישרים (איידליץ, תשב) עמ' קלז
סב ע"א24 כלי קודש שנעשו חולשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' רפז
סב ע"א24 בכלי קודש שנעשו חולרנת יצחק ישעיה עמ' תסז, ה' מגילות עמ' שכד
סב ע"א30 לאהבה את ה' אלהיך וכו' שלא יאמר אדם אקרא שיקראוני חכם וכו'דרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' קב
סב ע"א30 לאהבה את ה' אלקיך וכו' למד מאהבה וכו'באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' קמא, דברים עמ' קסא
סב ע"א30 לאהבה את ה' אלקיך וכו' שלא יאמר אדם אקרא שיקראוני חכם וכו' אלא למד מאהבה וסוף הכבוד לבאבצור ירום ח"ב עמ' קטז
סב ע"א30 לאהבה את ה' אלקיך לשמוע בקולו ולדבקה בו שלא יאמר אדם אקרא שיקראוני חכם וכו'נפש החיים (תשעז) עמ' קפט
סב ע"א30 לאהבה את ה' שלא יאמר אדם אקרא כדי שיקראוני חכםשערי תלמוד תורה (תשמז) עמ' יא
סב ע"א30 לאהבה את ה"א ולדבקה בו שלא יאמר אדם אקרא שיקראוני חכםגבורת יצחק שבועות עמ' צה
סב ע"א30 לאהבה את השם וכו'מעינות האמונה (תשסב) עמ' שעג
סב ע"א30 לאהבה וגו' שלא יאמר אדם אקרא שיקראוני חכםדרך חיים (תשע) פ"א הערה 611
סב ע"א30 רבי טרפון עשיר היהאור חדש (הרטמן) פ"א אות 454
סב ע"א30 לאהבה את ה' אלהיך וכו' למוד מאהבה וסוף הכבוד לבאשל"ה (תשנז) - עשרה מאמרות אות קמט
סב ע"א30 'לאהבה את ה' אלהיך לשמוע בקולו ולדבקה בו' שלא יאמר אדם וכו' אלא למד מאהבה וסוף הכבוד לבאכתב סופר אגדות כאן
סב ע"א30 לאהבה את ה' אלקיך לשמוע בקולו ולדבקה בו, שלא יאמר אדם אקרא שיקראוני חכםפתגמי אורייתא ח"ב עמ' ד
סב ע"א30 לאהבה את ה' גו'דרכי איש דף נא ע"ג
סב ע"א30 לאהבה את ה' אלהיך לשמוע בקולו ולדבקה בו שלא יאמר ארם, אקרא שיקראוני חכם אשנה שיקראוני רבי אשנה שאהיה זקן ואשב בישיבה אלא למוד מאהבה וסוף הכבוד לבואשל"ה (תשנז) פרשת קרח אות יא, יג, עקב אות כב-כד
סב ע"א30 ר' טרפון עשיר גדול הוההקשורים ליעקב (תשעח) עמ' קו
סב ע"א31 ולדבקה בו שלא יאמר אדם אשנהבאר מחוקק (תשעה) עמ' רפו
סב ע"א31 אל יאמר אדם אקרא כדי שיקראוני רביעשרה למאה סי' ג, ד
סב ע"א31 אל יאמר אדם אקרא שיקראוני חכם אשנה שיקראוני רבי וכו'מטר השמים - עמודי העולם עמ' קטו-קיח
סב ע"א31 אל יאמר אדם אקרא שיקראוני חכם וכו'שפתי חיים מועדים ח"ג עמ' קפג
סב ע"א31 אל יאמר אדם וכו' אשנה בשביל שאקרא רבידרשות הרא"ש (תשסו) ח"א דרוש קלז עמ' תמט
סב ע"א31 אל יאמר אדם וכו' אשנה שיקראוני רביס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' קסד
סב ע"א31 אל יאמר אקרא כדי שיקראוני רבי וכו'לוח ארז פרשת ויקהל דף מא
סב ע"א31 אל תאמר אקרא ואשנה בכדי שאקרא רבמגדל עוז (תשעח) עמ' תקסד
סב ע"א31 אקרא בשביל שיקראוני רבידרשות מהרא"ל (תשנט) סי' פב אות טז, סי' קי אות כג
סב ע"א31 אקרא בשביל שיקראוני רביקומץ המנחה (צונץ) דרוש לא אות יג
סב ע"א31 אקרא שיקראוני חכםביאור הגר"א על משלי פרק כג פסוק א, פרק לא פסוק ל
סב ע"א31 הריני לומד בשביל שאהיה עשיר וכו'עיוני רש"י דברים ח"א עמ' רכח
סב ע"א31 ולדבקה בו שלא יאמר אדם אשנהבאר מחוקק (תשמט) עמ' רכז
סב ע"א31 ולדבקה בובתורתו יהגה ח"ב עמ' קיז
סב ע"א31 לא יאמר אדם אקרא כדי שיקראוני חכםשערי תלמוד תורה (תשמז) עמ' יא
סב ע"א31 לא יאמר אדם אקרא שיקראוני חכם וכו'אמרי משה (פינטו) ח"ב עמ' קמו
סב ע"א31 לא יאמר אדם אקרא שיקראוני חכםויואל משה מאמר ב סי' קכג עמ' שלב
סב ע"א31 לא יאמר אדם אקרא שיקראוני חכםס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' לז, מב
סב ע"א31 לא יאמר אקרא שיקראוני חכםהאיר ממזרח משלי עמ' צז
סב ע"א31 לא יאמר אקרא שיקראוני חכםמשנת יוסף - דרשות ח"א עמ' לח, לט, נ, נג
סב ע"א31 לא תאמר אקרא כדי שיקראוני רבי וכו' למוד מאהבה וסוף הכבוד לבאצמח ה' לצבי (תשסז) עמ' תקעז, תתנ
סב ע"א31 לא יאמר אדם אקרא שיקראוני חכםשמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' קצא
סב ע"א31 לא יאמר האדם הריני לומד תורה כדי שאקרא חכם וכו'כד הקמח (מישור) עמ' י
סב ע"א31 שלא יאמר אדם אקרא שיקראוני חכם אשנה שיקראוני רביישמרו דעת עמ' רס
סב ע"א31 שיקראוני חכםלקוטי משלי פרק לא פסוק א
סב ע"א31 שלא יאמר אדם אקרא וכו' אלא למד מאהבה וסוף הכבוד לבאדרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' כו, רצז
סב ע"א31 שלא יאמר אדם אקרא וכו'דרשות הרא"ש דף סא ע"ב דרוש סד
סב ע"א31 שלא יאמר אדם אקרא כדי שיקראוני חכם וכו'דרך חיים (תשע) פ"ו הערה 1966
סב ע"א31 שלא יאמר אדם אקרא כדי שיקראוני חכם וכו', ומהר"לרנת יצחק על נפש החיים (תשמג) עמ' שיב, שפ
סב ע"א31 שלא יאמר אדם אקרא שיקראוני וכו' אלא למוד מאהבה וסוף הכבוד לבאאוצרות חיים - מעלות התורה עמ' רצז, שכב
סב ע"א31 שלא יאמר אדם אקרא שיקראוני חכםאזני יהושע (מהד' אדרת) דרשות והספדים דרוש סח עמ' 279
סב ע"א31 שלא יאמר אדם אקרא שיקראוני חכם אשנה שיקראוני רבי אשנן שאהיה זקן ואשב בישיבה אלא למד מאהבה וסוף הכבוד לבאשל"ה (תשנז) - מס' שבועות אות ע
סב ע"א31 שלא יאמר אדם אקרא שיקראוני חכם אשנה שיקראוני רבי אשנן שאהיה זקן ואשב בישיבה אלא למד מאהבה וסוף הכבוד לבואבצור ירום ח"ד עמ' כו
סב ע"א31 שלא יאמר אדם אקרא שיקראוני חכם אשנה שיקראוני רבי וכו'אש דת (אסאד) עמ' שנ
סב ע"א31 שלא יאמר אדם אקרא שיקראוני חכם אשנה שיקראוני רבי וכו'דרך חיים (לונזאנו) עמ' נח, רצה
סב ע"א31 שלא יאמר אדם אקרא שיקראוני חכם וכו' אלא למד מאהבה וסוף הכבוד לבאדרך חיים (תשע) פ"ו הערה 512
סב ע"א31 שלא יאמר אדם אקרא שיקראוני חכם וכו' אלא למוד באהבה וסוף הכבוד לבאראשית חכמה (תשמד) - אהבה פרק א אות ו, קדושה פרק ז אות מא
סב ע"א31 שלא יאמר אדם אקרא שיקראוני חכם וכו' למוד מאהבה וסוף הכבוד לבאמשנת יוסף - אגדות ח"ב עמ' לח {הדרכה גדולה מהכת"ס ללמוד לשמה אפי' כשנדמה לו שיש צורך להראות שיודע ללמוד, לשון החת"ס - שאשב לעסוק בסוגיא ע"מ למצוא חן - "מה יאמר נותן התורה"}
סב ע"א31 שלא יאמר אדם אקרא שיקראוני חכם וכו'אילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' שלג
סב ע"א31 שלא יאמר אדם אקרא שיקראוני חכם וכו'דברי חנינא - ת"ת עמ' פה
סב ע"א31 שלא יאמר אדם אקרא שיקראוני חכם וכו'כתב סופר דרשות (תשל) עמ' קפז
סב ע"א31 שלא יאמר אדם אקרא שיקראוני חכם וכו'לקוטי שיחות ח"כ עמ' 49
סב ע"א31 שלא יאמר אדם אקרא שיקראוני חכם וכו'קהלת משה (תשסב) עמ' קז
סב ע"א31 שלא יאמר אדם אקרא שיקראוני חכםיחל ישראל אבות ח"ד עמ' ק
סב ע"א31 שלא יאמר אדם אקרא שיקראוני חכםפני מנחם חנוכה עמ' רחצ
סב ע"א31 שלא יאמר אדם אקרא שיקראוני חכם וכו' וסוף הכבוד לבא וכו'של"ה (תשנז) ווי העמודים פרק ה אות טו
סב ע"א31 שלא יאמר אקרא שיקראוני חכםנתיבות עולם ח"א עמ' לא
סב ע"א31 שלא תאמר הרי אני לומד בשביל שאהיה עשיראבני אש (אויש) מועדים עמ' ק
סב ע"א31 שלא תאמר הריני לומד תורה בשביל שאהיה עשירשמן ראש (כץ) ח"ד עמ' קנא
סב ע"א32 אלא למד מאהבה וסוף הכבוד לבאדובר צדק עמ' 24
סב ע"א32 אלא למד מאהבה וסוף הכבוד לבאלקט שיחות מוסר ח"ב עמ' שכה
סב ע"א32 אלא למד מאהבה וסוף הכבוד לבאמצווה ועושה ח"א עמ' קפו
סב ע"א32 אלא למד מאהבה וסוף הכבוד לבאפרי צדיק וירא אות א
סב ע"א32 אשנה בשביל שיקראוני רביביאורי הזוהר (ר' דובער) דף נ ע"ב
סב ע"א32 אשנה שיקראני רבימשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' צז
סב ע"א32 למד מאהבה וסוף הכבוד לבאאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"ב עמ' קכא
סב ע"א32 למד מאהבה וסוף הכבוד לבאמחשבת מוסר ח"ב עמ' רצ
סב ע"א32 למד מאהבה וסוף הכבוד לבאנחלת שמעון (אשכנזי) יתרו לד
סב ע"א32 למד מאהבה וסוף הכבוד לבוארנת יצחק - פרק חלק עמ' תעו
סב ע"א32 למד מאהבהבתורתו יהגה ח"א עמ' ריח, רכב, תיב
סב ע"א32 למוד מאהבה וסוף הכבוד לבאחיים תחלה (תשנג) עמ' כב
סב ע"א32 למוד מאהבה וסוף הכבוד לבאחכמה ומוסר ח"א עמ' קכ
סב ע"א32 למוד מאהבה וסוף הכבוד לבאלקט שיחות מוסר ח"א עמ' שלב, שמ
סב ע"א32 למוד מאהבה וסוף הכבוד לבאפני חיים (פלג'י) עמ' מב ע"א
סב ע"א32 למוד מאהבה וסוף הכבוד לבאשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' תקנט
סב ע"א32 למוד מאהבה וסוף הכבוד לבואאור יהל ח"א עמ' קכט-קל
סב ע"א32 למוד מאהבה וסוף הכבוד לבואלקוטי שיחות חל"ג עמ' 92
סב ע"א32 למוד מאהבה וסוף הכבוד לבואראשית דעת (אטון) עמ' רלב
סב ע"א32 למוד מאהבה וסוף הכבוד לבוארנת יצחק על נפש החיים (תשמג) עמ' שלב, תלה
סב ע"א32 למוד מאהבה וסוף הכבודשער הבטחון עם "בתורתו יהגה" עמ' רד, רמו
סב ע"א32 למוד מאהבה סוף הכבוד לבואאוסף אמרים (שכטר) אמונה ותפלה עמ' קו
סב ע"א32 למוד מאהבה, ומהרש"א ד"ה לאהבהתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' שלג (קמג)
סב ע"א32 למד מאהבה וסוף הכבוד לבארנת יצחק ה' מגילות עמ' שז
סב ע"א32 עבוד מאהבה וסוף הכבוד לבאאוסף אמרים (שכטר) ימים נוראים וסוכות עמ' סא
סב ע"א32 עשה מאהבהנחמד ונעים (תשסח) פרקי אבות אות ה, פד, לקוטי אמרים אות קסט {ולא לשם כבוד שיקראוך חכם ורבי}
סב ע"א32 עשה מאהבה וסוף הכבוד לבאעמוד העבודה (תשעג) דרוש שני למסירת נפש כג
סב ע"א32 עשה מאהבה וסוף הכבוד לבאערבי נחל (תשסד) ח"ג עמ' ל
סב ע"א32 עשו מאהבהדרך חיים (תשע) פ"א הערה 587
סב ע"א33 כתוב על לוח לבךמשמרת איתמר (תשסז) עמ' תנא
סב ע"א33 וסוף הכבוד לבאפרי צדיק וירא אות א
סב ע"א33 וסוף הכבוד לבאתורת העולה (תשעה) עמ' תקמז
סב ע"א33 וסוף הכבוד לבאתורת העולה ח"ג פרק סה
סב ע"א33 וסוף הכבוד לבוא וכו' עשה דברים לשם פעלםאבני יעקב עמ' נח
סב ע"א33 וסוף הכבוד לבואאור יחזקאל - אמונה עמ' עג
סב ע"א33 וסוף הכבוד לבואמלכי יהודה (תשע) עמ' קיד
סב ע"א33 וסוף הכבוד לבאמשמרת איתמר (תשסז) עמ' עג
סב ע"א33 סוף הכבוד לבאשמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' לט
סב ע"א33 סוף הכבוד לבואודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תפה {ישראל המתינו למרים בזכות שנהנגה בענווה והמתינה למשה}
סב ע"א33 סוף הכבוד לבואכתבי הסבא מקלם - חנוכה ופורים עמ' קטו
סב ע"א33 סוף הכבוד לבאאמרות ה' השלם ח"א עמ' שסב, ח"ד עמ' קנח, ח"ה עמ' כג, פד
סב ע"א33 סוף הכבוד לבאברכת אליהו (עמאר) בראשית פ' לך לך מאמר ח
סב ע"א33 סוף הכבוד לבאבתורתו יהגה ח"א עמ' ריט, רצז
סב ע"א33 סוף הכבוד לבאדרשות שבט הלוי ח"א עמ' רכט
סב ע"א33 סוף הכבוד לבאזך ונקי עמ' רפז, קעט
סב ע"א33 סוף הכבוד לבאמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' שפא
סב ע"א33 סוף הכבוד לבואשמן ראש סוכות ח"ב עמ' ריח
סב ע"א34 עץ חיים היא למחזיקים בהפוקד עקרים סי' ב (עמ' 9)
סב ע"א35 ודבר בהם לשמםבתורתו יהגה ח"א עמ' רטז
סב ע"א35 ודבר בהם לשמםמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשמב) ח"א עמ' קסא
סב ע"א35 ודבר בהם לשמםמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"א עמ' קסז
סב ע"א35 ודבר בהם לשמן וכו', רא"שתפארת ציון (אבא שאול) עמ' שע - רא"צ סופר
סב ע"א35 ודבר בהן לשמן, רא"שאור אברהם ברכות עמ' נה
סב ע"א35 ודבר בהן לשמן, ורא"ש - דבורך בדברי תורה יהי לשם התורה וכו'דעת חכמה ומוסר ח"ב עמ' רצז
סב ע"א35 ודבר בהן לשמן, ורא"שדרכי החיים ח"א עמ' רלא, רלב
סב ע"א35 ודבר בהן לשמן, ורא"ש - כל דבורך ומשאך בד"ת יהיה לשם התורהבאר שרים פרשת ראה דרוש ב אות ו
סב ע"א35 עשה דברים לשם פועלם וכו' ואל תעשם עטרה להתעטר בוס' חסידים סי' מו
סב ע"א35 עשה דברים לשם פועלם ודבר בהם לשמם וכו'מקראי קדש (סמיגה, שמו) חלק א פרק ט דף לא ע"א
סב ע"א35 עשה דברים לשם פועלם ודבר בהם לשמן, ורא"שנתיב התורה (סאלים) במדבר עמ' ערד
סב ע"א35 עשה דברים לשם פועלםאהל יעקב (תשעא) ח"א עמ' קלג, ח"ג עמ' קיג
סב ע"א35 עשה דברים לשם פועלםבתורתו יהגה ח"א עמ' רכז
סב ע"א35 עשה דברים לשם פועלםדרשות באר יצחק עמ' כה, רח, רעא
סב ע"א35 עשה דברים לשם פועלםמאיר נתיבות ח"א עמ' רלג
סב ע"א35 עשה דברים לשם פועלםמגדל עוז (תשעח) עמ' רלט
סב ע"א35 עשה דברים לשם פועלםמראה יחזקאל (תשסד) עמ' רפ
סב ע"א35 עשה דברים לשם פועלםעטרת צבי (טאקסין) דף עא ע"א
סב ע"א35 עשה דברים לשם פועלםשערי תלמוד תורה (תשמז) עמ' יא
סב ע"א35 עשה דברים לשם פעלם ואל תעשם עטרה להתגדל בהםעבודת עבודה (תשעד) ויקרא-דברים עמ' כג, שפה
סב ע"א35 עשה דברים לשם פעלםמראה יחזקאל על התורה (תשס) עמ' רח
סב ע"א35 עשה דברים לשם פעלן וכו', רא"שעטרת חן ח"א עמ' רכג
סב ע"א35 עשה דברים לשם פועלםשפתי חיים - מידות ועבודת ה' ח"ב עמ' תפג
סב ע"א35 עשה דברים לשם פועלן ודבר בהם לשמןשירי משכיל - הקדמה
סב ע"א35 עשה דברים לשם פועלןאורות ונתיבות ח"ב שער ד פרק א אות מח
סב ע"א35 עשה דברים לשם פועלןכתב סופר על התורה (תשנה) עמ' תצז
סב ע"א35 עשה דברים לשם פעלוואני תמיד עמך עמ' קעה
סב ע"א35 עשה דברים לשם פעלוכתב סופר דרשות (תשל) עמ' קפג
סב ע"א35 עשה דברים לשם פעלם אל תעשם עטרה להתגדל בהם ולא קורדום להיות עודר בוס' חסידים סי' מו, תתרנה
סב ע"א35 עשה דברים לשם פעלם ודבר בהם לשמם אל תעשם עטרה להתגדל בהם וכו'של"ה (תשנז) - עשרה מאמרות אות צו הגה"ה ו
סב ע"א35 עשה דברים לשם פעלם ודבר בהם לשמם אל תעשם עטרה להתגדל בהם ואל תעשם קורדום להיות עודר בוכתב סופר אגדות כאן
סב ע"א35 עשה דברים לשם פעלם ודבר בהם לשמם וכו' ומהרש"אשבילי פנחס (תשעה) עמ' תפט
סב ע"א35 עשה דברים לשם פעלם ודבר בהם לשמם וכו'נפש החיים (תשעז) עמ' קפד
סב ע"א35 עשה דברים לשם פעלם ודבר בהם לשמםברכת מרדכי בראשית-שמות תנינא עמ' שצט
סב ע"א35 עשה דברים לשם פעלם ודבר בהם לשמםדברי סופרים סי' כא (עמ' 16)
סב ע"א35 עשה דברים לשם פעלם ודבר בהם לשמםהתרגשות הלב (תשסח) עמ' קמז
סב ע"א35 עשה דברים לשם פעלם ודבר בהם לשמםמה ה' אלקיך שואל מעמך עמ' 64
סב ע"א35 עשה דברים לשם פעלם ודבר בהם לשמםמסילת ישרים עמ' תקו
סב ע"א35 עשה דברים לשם פעלם ודבר בהם לשמםנחל עדה עמ' תמו
סב ע"א35 עשה דברים לשם פעלם ודבר בהם לשמםעלי שור ח"ב עמ' קא
סב ע"א35 עשה דברים לשם פעלם ודבר בהם לשמםפנקסי הראי"ה ח"ג עמ' ע; אורות התורה פ"ב פסקא ז, פרק ט פסקא י; מאמרי הראי"ה עמ' תכז; שמונה קבצים קובץ ב פסקא ג {הגדרת לימוד תורה לשמה}
סב ע"א35 עשה דברים לשם פעלם ודבר בהם לשמםשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' רפב
סב ע"א35 עשה דברים לשם פעלם ודבר בהם לשמם, ור"ןבאר משה (אפשטיין) דברים עמ' נט, קסא, קצה, רפז
סב ע"א35 עשה דברים לשם פעלם ודבר בהם לשמןדרך חיים (תשע) פ"א הערה 624
סב ע"א35 עשה דברים לשם פעלם וכו' ומהרש"אשבילי פנחס (תשעח) עמ' קסח
סב ע"א35 עשה דברים לשם פעלם וכו'ברכת מרדכי מוסר ח"ג עמ' שא
סב ע"א35 עשה דברים לשם פעלם וכו'דברי חנינא - ת"ת עמ' קנה, רלא
סב ע"א35 עשה דברים לשם פעלם וכו'שבילי פנחס בראשית ח"ג עמ' רז
סב ע"א35 עשה דברים לשם פעלם וכו', ורא"שדולה ומשקה - סגולות התורה עמ' נט, קמט
סב ע"א35 עשה דברים לשם פעלםאוצרות חיים - מצוות עמ' צח
סב ע"א35 עשה דברים לשם פעלםאור יחזקאל - ימים נוראים עמ' קנג
סב ע"א35 עשה דברים לשם פעלםאמרי פנחס השלם - שער עבודת ה' סי' פד, שער הקדושה סי' לב
סב ע"א35 עשה דברים לשם פעלםבמסילה נעלה עמ' קסה
סב ע"א35 עשה דברים לשם פעלםדברי ישראל (תשסח) ח"ב עמ' קעב
סב ע"א35 עשה דברים לשם פעלםדרכי התשובה עמ' קמב
סב ע"א35 עשה דברים לשם פעלםהמאור שבתורה (שפירא) חנוכה-פורים עמ' רב
סב ע"א35 עשה דברים לשם פעלםהתרגשות הלב (תשסט) עמ' קז, קיא
סב ע"א35 עשה דברים לשם פעלםחכמת התורה שמיני עמ' קמב
סב ע"א35 עשה דברים לשם פעלםלב אליהו (תשסה) ויקרא-דברים עמ' קפז, רה
סב ע"א35 עשה דברים לשם פעלםמטר השמים (תשנ) דברים עמ' קצח
סב ע"א35 עשה דברים לשם פעלםמעשה רקם (בר) מועדים עמ' 110
סב ע"א35 עשה דברים לשם פעלםמפי ספרים וסופרים ח"א עמ' קד
סב ע"א35 עשה דברים לשם פעלםמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"א עמ' קעו
סב ע"א35 עשה דברים לשם פעלםמצווה ועושה ח"א עמ' סו, שפ
סב ע"א35 עשה דברים לשם פעלםמשנת יוסף - דרשות ח"ב עמ' שיט
סב ע"א35 עשה דברים לשם פעלםמשנת יוסף - דרשות ח"ג עמ' שט
סב ע"א35 עשה דברים לשם פעלםמשנת יוסף על התורה ח"ב עמ' עט, ערה
סב ע"א35 עשה דברים לשם פעלםמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ב עמ' צד
סב ע"א35 עשה דברים לשם פעלםס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' יג
סב ע"א35 עשה דברים לשם פעלםפני מנחם תרומה עמ' קלט
סב ע"א35 עשה דברים לשם פעלםשביב אור עמ' קכג
סב ע"א35 עשה דברים לשם פעלםשיחות הר"ן (תשע) ח"א עמ' תקמ
סב ע"א35 עשה דברים לשם פעלםשערי תשובה סה"י אות מח
סב ע"א35 עשה דברים לשם פעלם, ורא"שאבן ישראל (פישר) אגדה ח"ב עמ' קג, קד
סב ע"א35 עשה דברים לשם פעלם, ורא"שיחל ישראל אבות ח"ו עמ' ה
סב ע"א35 עשה דברים לשם פעלם, ורא"שעלי שור ח"א עמ' רכה, שכז
סב ע"א35 עשה דברים לשם פעלן ודבר בהם לשמןמסילת ישרים עם שמחת מרדכי פרק טז פסקה ה עמ' קסו {דרישת חז"ל לעבודת ה' הטהורה מכל פניה עצמית}
סב ע"א35 עשה דברים לשם פעלן ודבר בהם לשמן, ורא"ש - להוסיף לקח וכו'מתנת חיים - אלול וימים נוראים עמ' מו
סב ע"א35 עשה דברים לשם פעלן ודבר בהן לשמןלב הארי - שער יחוד המעשה עמ' ז, רב
סב ע"א35 עשה דברים לשם פעלן ודבר בהן לשמןמשנת יוסף - דרשות ח"א עמ' מג, נג
סב ע"א35 עשה דברים לשם פעלן ודבר בהן לשמןנפש החיים (תשמג) עמ' 122
סב ע"א35 עשה דברים לשם פעלן ודבר בם לשמןקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' רנד
סב ע"א35 עשה דברים לשם פעלןדרך ה' השלם עמ' נא - דרך לחיים
סב ע"א35 עשה דברים לשם פעלן, ורא"ש - לשמו של הקב"השפתי חיים מועדים ח"ג עמ' קפג
סב ע"א35 עשה הדברים לשם פועלןאילנא דחיי (תשסז) עמ' קמט
סב ע"א35 דבר בהם לשמםשערי הישיבה ח"א עמ' קמ
סב ע"א36 אל יעשה מהתורה עטרה להתגדל בהלקט שיחות מוסר ח"א עמ' רצג
סב ע"א36 לא ייהנה מכתרה של תורהדרשות באר יצחק עמ' קמט
סב ע"א36 אל תעשם עטרה להתגדל בהם ואל תעשם קורדום וכו'דרך חיים (לונזאנו) עמ' רצה
סב ע"א36 אל תעשם עטרה להתגדל בהם ואל תעשם קורדום להיות עודר בואוצרות חיים - פרד"ס התורה עמ' שג
סב ע"א36 אל תעשם עטרה להתגדל בהם כו'נפש החיים (תשמג) עמ' 123
סב ע"א36 אל תעשם עטרה להתגדל בהםדברי חנינא - מזלות עמ' יב
סב ע"א36 אל תעשם עטרה להתגדל בהםדברי סופרים סי' ד (עמ' 4), תקנת השבין סי' ט (עמ' 81), צדקת הצדיק סי' קפח
סב ע"א36 אל תעשם עטרה להתגדל בהםשפתי חיים מועדים ח"ג עמ' קפג
סב ע"א36 אל תעשם עטרה להתגדר בהמנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף יא ע"ב
סב ע"א36 קרדום לחפור בהמכמני עוזיאל עמ' רצה
סב ע"א38 באתרא דלא ידעי ליההאיר ממזרח משלי עמ' תיח
סב ע"א38 שרי כו' לאודועי נפשי' וכו'לקוטי שיחות חכ"ז עמ' 376
סב ע"א38 שרי לאיניש לאודועי נפשיה באתר דלא ידעין ליהאבני גזית עמ' 30
סב ע"א38 שרי לאיניש לאודועי נפשיה באתר דלא ידעין ליהדובר שלום (תשסג) אות סד
סב ע"א38 שרי לאיניש לאודועי נפשיה באתר דלא ידעין ליהלחמי תודה דף ריב ע"א
סב ע"א38 שרי לאיניש לאודועי נפשיה באתר דלא ידעין ליהצור יעקב (יעבץ) שמיני
סב ע"א38 שרי לאיניש לאודועי נפשיה באתרא דלא ידעיכסף נבחר (מרגליות) עמ' רנב
סב ע"א38 שרי לאיניש לאודועי נפשיה באתרא דלא ידעינן ליהלהעיר להורות ולהשכיל ח"ג עמ' מא
סב ע"א38 שרי ליה לאיניש וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' רז-ריט, רכא
סב ע"א38 שרי ליה לאיניש לאדועי נפשי באתרא דלא ידעינן ליהאזני יהושע (מהד' אדרת) דרשות והספדים דרוש סא עמ' 128
סב ע"א38 שרי ליה לאיניש לאודועי נפשיה באתר דלא ידעין ליהצור יעקב (יעבץ) שמיני
סב ע"א38 שרי ליה לאיניש לאודועי נפשיה באתרא דלא ידעי וכו'שו"ת הרשב"א (רצט) סימן פד דף יט ע"א
סב ע"א38 שרי ליה לאיניש לאודועי נפשיה באתרא דלא ידעי ליה וכו'מחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' שמז
סב ע"א38 שרי ליה לאיניש לאודועי נפשיה באתרא דלא ידעי ליהדרך חיים (לונזאנו) עמ' נט
סב ע"א38 שרי ליה לאיניש לאודועי נפשיה באתרא דלא ידעי ליהלישרים תהלה (תשסד) עמ' נו
סב ע"א38 שרי ליה לאיניש לאודועי נפשיה באתרא דלא ידעי ליהמגן אבות (מהריט"ץ) ח"ב עמ' כב
סב ע"א38 שרי ליה לאיניש לאודועי נפשיה באתרא דלא ידעי ליהמצווה ועושה ח"א עמ' תקלז
סב ע"א38 שרי ליה לאיניש לאודועי נפשיה באתרא דלא ידעי ליהתהלה לדוד (והרמן) פרק קלח פסוק ה הערה יד
סב ע"א38 שרי ליה לאיניש לאודועי נפשיה באתרא דלא ידעין ליהמשמרת איתמר (תשסה) עמ' תלז
סב ע"א38 שרי ליה לאיניש לאודועי נפשיה באתראישראל קדושים עמ' 66
סב ע"א38 שרי ליה לאיניש לאודועי נפשיההחברה והשפעתה מאמר 8 פרק ב
סב ע"א38 שרי ליה לאיניש לאודועי נפשיהקול ששון (גולדברג) אות יז
סב ע"א38 שרי ליה לאיניש לאודועי נפשיהראשית חכמה (תשמד) - ענוה פרק ו אות מא
סב ע"א38 שרי ליה לאיניש לאודועידרשות מהר"י מינץ (תשנז) עמ' פה
סב ע"א38 שרי לצורבא מרבנן לאודעי נפשיה באתרי דלא ידעילב אריה פרשת וזאת הברכה אות ב
סב ע"א40 הא באתרא דידעי לי'משנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' קצב
סב ע"א40 הא באתרא דידעי ליה הא באתרא דלא ידעי ליהס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' קפט
סב ע"א40 כתיב ועבדך ירא את ה' וכתיב יהללך זר ולא פיך וכו'כלי יקר (לניאדו, שסג) מלכים א יח דף תסב ע"ד
סב ע"א40 רבא רמי וכו' יהללך זר ולא פיךפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תסא
סב ע"א40 רבא רמי כתיב ועבדך ירא את ה' מנעוריו וכתיב יהללך זר וכו' הא באתרא דלא ידעי ליה ור"ן שםדרושים ואגדות חתם סופר עמ' צח
סב ע"א40 רבא רמי כתיב ועבדך ירא את ה' מנעוריו וכתיב יהללך זר ולא פיך הא באתרא דידעי ליה הא באתרא דלא ידעי ליה כו'כתונת פסים (תשעא) עמ' רלא
סב ע"א40 רבא רמי כתיב ועבדך ירא את ה' מנעוריו וכתיב יהללך זר ולא פיך הא באתרא דידעי לי' הא באתרא דלא ידעי לי'צוף דבש (סופר) עמ' קל
סב ע"א40 יהללך זר, מהרש"א - אם אין זר פיךאילת אהבים (אלקבץ, תשס) עמ' פג
סב ע"א41 צורבא מרבנן אנא שרו לי תיגראי ברישאראשית בכורי משה חיים ח"ב מאמר ד
סב ע"א41 צורבא מרבנן שרי למימר צורבא מרבנן אנא באתרא דלא ידעי ליהמכתם לדוד משלי עמ' קסה
סב ע"א41 שרא ליה לצורבא מרבנן למימר צורבא מרבנן אנאתורת אברהם עמ' 360
סב ע"א41 שרו לי תגראי ברישאעיוני רש"י דברים ח"א עמ' לג
סב ע"א41 שרו לי תגראיודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תיא, תיג
סב ע"א41 שרי ליה לצורבא מרבנן למימר צורבא מרבנן אנא וכו'שו"ת הרשב"א (רצט) סימן פ' ד' דף יט ע"א; כלי יקר (לניאדו, שסג) שמואל ב ח דף רפט ע"ב
סב ע"א41 שרי ליה לצורבא מרבנן למימר צורבא מרבנן אנא שרו לי תיגראיתהלה לדוד (והרמן) פרק קלח פסוק ה הערה יד
סב ע"א41 שרי ליה לצורבא מרבנן למימר צורבא מרבנן אנאאבני גזית עמ' 69
סב ע"א41 שרי ליה לצורבא מרבנן למימר צורבא מרבנן אנאנחל עדה עמ' קסו
סב ע"א41 שרי ליה לצורבא מרבנן למימר צורבא מרבנן אנאנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' מד אות י
סב ע"א41 שרי ליה לצורבא מרבנן למימר צורבא מרבנן אנאניבי זהב עמ' צו
סב ע"א42 ובני דוד כהנים היושיחות לספר שמות עמ' שכב {ת"ח}
סב ע"א42 ובני דוד כהנים היו וכי כהנים היו אלא מה כהן וכו'אילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' שלח
סב ע"א42 ובני דוד כהנים היו מה כהן נוטל בראש אף ת"חפרי צדיק שלח אות ט, בלק אות יב
סב ע"א42 ובני דוד כהנים וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ה סימן קכה
סב ע"א42 כהן ות"ח נוטלים בראשפירוש המכבי שמות עמ' קעז
סב ע"א42 כהן נוטל בראשאור התורה (תאומים, תשנט) עמ' רלא, רלח
סב ע"א42 מה כהן נוטל בראש אף ת"ח נוטל בראשדרש משה (קלנברג) ח"א דף מד
סב ע"א42 מה כהן נוטל חלק בראש אף ת"ח נוטל חלק בראשבתורתו יהגה ח"א עמ' רחצ
סב ע"א42 מה כהן נוטל חלק בראש אף ת"חבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' קצו, תשצה, ויקרא עמ' עה, במדבר עמ' לא, שלה, יהושע-שמואל עמ' תס
סב ע"א42 ת"ח נוטל בראשאמרי מאיר (מאירי) ויקרא פכ"ה פסוק לה מס' 2
סב ע"א42 ת"ח נקראים כהניםמגלה צפונות (תשעד) שמות עמ' תלז
סב ע"א42 תלמידי חכמים נקראו כהניםחכמת התורה קורח עמ' תפו
סב ע"א43 וקדשתו לכל דבר שבקדושה לפתוח ראשון וכו'מגילת סמנים עמ' עד
סב ע"א43 וקדשתו לכל דבר שבקדושה לפתוח ראשון ולברך ראשון וכו'בעל הטורים (ונציה שד) פרשת אמור דף לט ע"א; ס' חרדים (שסא) דף נג ע"ד; באר שבע (שעד) הוריות דף כא ע"ב-ע"ד
סב ע"א43 וקדשתו לכל דבר שבקדושה לפתוח ראשון ולברך ראשון כו'רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תרצד
סב ע"א43 וקדשתו לכל דבר שבקדושה לפתוח ראשוןצדקת יוסף עמ' ריג
סב ע"א43 וקדשתו לכל דבר שבקדושהזכר דוד על התורה עמ' קיד
סב ע"א43 וקדשתו לכל דבר שבקדושהפנים מסבירות עמ' תיד
סב ע"א43 וקדשתו לפתוח ראשון ולברך ראשוןאמרי נועם (מועדים) תשובה ז [מבן המחבר]
סב ע"א43 וקדשתו לפתוח ראשוןחכמת התורה אמור עמ' קו
סב ע"א ר"ן ד"ה אי הכילב הארי - שער יחוד המעשה עמ' שיח
סב ע"א רא"ש - כל דבורך ומשאך בדברי תורה יהיה לשם התורה וכו'נפש החיים (תשעז) עמ' קסו, קפד
סב ע"א רא"ש - לשמה של לימוד התורהדרשות אבן ישראל עמ' יט, רח, רפ
סב ע"א רא"ש - תורה לשמה - לידע ולהוסיף לקח ופלפולאשכבתיה דרבי ח"ב עמ' נ, צו
סב ע"א רא"ש ד"ה ודבר בהםבית ישי - דרשות עמ' קכג, רפו, שפט
סב ע"א רא"ש ד"ה ודבר בהן לשמןאבן ישראל (פישר) אגדה ח"ב עמ' עג
סב ע"ב02 שרי ליה לצורבא מרבנן למימר לא יהיבנא אכרגא וכו'נפש החיים (תשעז) עמ' רג
סב ע"ב02 שרי ליה לצורבא מרבנן למימר לא יהיבנא אכרגאתהלה לדוד (והרמן) פרק קלח פסוק ה הערה יד
סב ע"ב02 שרי ליה לצורבא מרבנן למימר לא יהיבנא כרגא וכו'צמח צדקה עה"ת עמ' סח
סב ע"ב02 שרי ליה לצורבא מרבנן למימר לא יהיבנא כרגאנפש החיים (תשמג) עמ' 140
סב ע"ב03 לא יהיבנא אכרגאיבין שמועה (לעוו) עמ' קנו {תלמידי חכמים פטורים מלשלם מס}
סב ע"ב04 מנדה בלו והלך וכו' כרגא וכסף גולגולתאשו"ת ר"י קצבי (תשעט) סי' טו
סב ע"ב06 שרי ליה לצורבא מרבנן למימר עבדא דנורא אנאאוצרות חיים - ת"ח וצדיק עמ' קמב
סב ע"ב06 שרי ליה לצורבא מרבנן למימר עבדא דנורא אנאתתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' פא {חנופה לרשעים מפני היראה}
סב ע"ב06 שרי למימר עבדא דנורא אנאולאשר אמר בראשית-שמות עמ' רכט
סב ע"ב06 שרי לצורבא מרבנן למימר עבדא דנורא אנא לא יהיבנא כרגאיפה תאר (תשעח) ח"ג עמ' רי
סב ע"ב06 שרי לצורבא מרבנן למימר עבדא דנורא אנאמגדל עוז (תשעח) עמ' קלו
סב ע"ב06 שרי לצורבא מרבנן למימר עבדא דנורא אנן וכו'מבשרת ציון ח"ג עמ' קכד
סב ע"ב06 מותר לת"ח לומר עבדא דנורא אנא כדי שיניחו לו את המכסכד הקמח (מישור) עמ' קעח
סב ע"ב07 עבדא דנורא אנאכד הקמח (תשנו) עמ' עד
סב ע"ב07 עבדא דנורא אנאכתבי רבנו בחיי עמ' קעב
סב ע"ב07 עבדא דנורא אנאתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' כט
סב ע"ב09 רב אשי הו"ל אבא זבנה לבי נוראאהל ישרים דף כא ע"ב
סב ע"ב09 רב אשי הו"ל אבא זבני' לבני נורא (תוס' ר"ן ורא"ש)חיי נפש ח"א עמ' שמ ע"ב
סב ע"ב09 רב אשי הו"ל ההוא אבאאם הבנים ח"א דף לח ע"א
סב ע"ב11 רוב עצים להסקהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' שו
סב ע"ב14 קציר שעורים הוי מוקדםמים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' קלא
סב ע"ב רא"שתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' קו
סב ע"ב מיוחס לרש"י ד"ה וליטולפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תקא
סג ע"א14 קונם יין שאיני טועם לשנה נתעברה השנה אסור בה ובעיבורהתורה ודעת תשע-תשעא עמ' שנג
סג ע"א17 אדר ראשוןברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' קמח, קנא {גדר אדר ראשון ושני, לבר מצוה ושאר דברים}
סג ע"א19 לימא מתני' ר' יהודה היא דתניא כו', ופירוש הר"מיד שלמה (עזרא) דף כג ע"ד
סג ע"א20 אדר הראשון כותב אדר הראשון, אדר שני כותב אדר סתם וכו'תורה ודעת תשע-תשעא עמ' שנד
סג ע"א20 אדר ראשון כותב וכו'ברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' רס
סג ע"א20 פלוגתת ר"מ ור"י בנוגע לאדר ראשון ואדר שניתורת מנחם ח"ב עמ' 237
סג ע"א21 אדר שני כותב אדר סתםפורים בציון עמ' לט, מא
סג ע"א21 ר"י אומר אדר הראשון כותב סתם אדר וכו' והתניא עד ר"ח אדר עד ר"ח אדר הראשוןדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' קד
סג ע"א ר"ן במשנה בשם הרשב"אלקוטי שיחות חל"ה עמ' 24
סג ע"א ר"ן בשם הרשב"אלקוטי שיחות חלק ל עמ' 46
סג ע"א ר"ן ד"ה קונם ייןלקוטי שיחות חי"ב עמ' 97
סג ע"א רשב"אזאת ליעקב במדבר עמ' שג
סג ע"ב05 קונם יין שאינו טועם עד שיהא הפסח לא נתכוון זה אלא עד ליל פסח כו', ור"ןרנת יצחק - הגדה של פסח עמ' רנד
סג ע"ב05 ר' יהודה אומר וכו' קונם בשר שאיני טועם וכו'איתן האזרחי עמ' כד
סג ע"ב12 אכילת שום בלילי שבתהדרום כרך ל עמ' 111 {או בערב שבת}
סג ע"ב15 האומר לחבירו קונם וכו'חלק יעקב (קנטור) דרוש יג
סג ע"ב15 קונם שאיני נהנה לך אם אין אתה בא ונוטל לפניךמזל שעה דרשות דף קיט ע"א
סג ע"ב15 קונם שאני נהנהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' קפ
סג ע"ב19 כלום אמרת אלא מפני כבודיישא מדברותיך - מגילה עמ' שיח
סג ע"ב20 קונם שאני נהנה לך אם אין אתה נותן וכו'ארשות החיים עמ' רכג
סג ע"ב24 הרי אני כאילו התקבלתיתורת מנחם חכ"ז עמ' 461
סג ע"ב24 הריני כאילו התקבלתיודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' תקלה
סג ע"ב25 היה מסרב בו לשאת בת אחותונחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' ד אות א
סג ע"ב28 קונם לביתך שאיני נכנס מת או מכרו לאחר מותרחומת אנך (תקסא) ח"ג דף פב ע"א
סג ע"ב28 קונם לביתך שאני נכנס וכו'חומת אנך ירמיהו פרק לא
סג ע"ב תוס' ד"ה מכללברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' רנט
סד ע"א01 פותחין לאדם בכבוד אביו ואמו וכו' יפתחו לו בכבוד המקוםרוח נכון עמ' שכח
סד ע"א01 רא"א פותחין בכבוד אב ואםעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' קיז
סד ע"א01 רבי אליעזר אומר פותחין לאדם בכבוד אביו ואמו וחכמים אוסריןאוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ב עמ' סח
סד ע"א03 עד שפותחין לו בכבוד אביו ואמו יפתחו לו בכבוד המקוםלמטה יששכר עמ' קכג
סד ע"א03 עד שפותחין לו בכבוד אביומשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' ע
סד ע"א03 א"ר צדוק עד שפותחין לו בכבוד אביו ואמו וכו'הר המוריה עמ' רנ
סד ע"א04 פותחין בכבוד המקוםפרדס המלך (תשסט) אות תקעד
סד ע"א05 מודים ר"א וחכמיםלקט שיחות מוסר ח"ב עמ' כא
סד ע"א07 אם פותחין בנולד או לאחכמת התורה וישלח עמ' פט
סד ע"א07 אמר ר"א פותחים בנולד וחכמים אוסריםדעת חיים עמ' לב, קנב, קעא, קעד
סד ע"א07 ועוד אמר ר"א פותחין בנולדטיול בפרדס ח"א עמ' עט
סד ע"א07 פותחין בנולדאות היא לעולם ח"א דף קמח ע"ב
סד ע"א07 פותחין בנולדלחמי תודה דף רלה ע"ב
סד ע"א08 אין פותחין בנולדחיים שיש בהם - דרשות ח"א עמ' תכב
סד ע"א08 אין פותחין בנולדנפוצות יהודה (מוסקאטו, תשס) עמ' קיג
סד ע"א08 אין פותחין בנולדפנים מסבירות עמ' רכג
סד ע"א08 אין פותחין בנולד, ורש"י - בדבר שלא הי' בעולם בשעת נדרו וכו'תורת מנחם ח"ח עמ' 212
סד ע"א08 אין פותחין בנולדיוסף לקח כרך א ח"א עמ' קצז
סד ע"א08 אסור לפתוח בנולדדולה ומשקה - התורה וקניניה עמ' מו
סד ע"ב09 ועוד אמר ר' אליעזר פותחין בנולד וכו'אמירה נעימה (בלוך) עמ' י
סד ע"ב10 פותחין בנולד וכו' שירדו מנכסיהן, ורא"ש - זה לא מקרי נולד דעניות שכיחיעדות ביוסף (איטינגא, תשסב) עמ' קנג
סד ע"ב10 פותחין בנולדברכת יוסף ואליהו רבה (תשסט) ח"א עמ' קיג
סד ע"ב11 דאמר קרא וכו'תפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' שט, שע(כו) {ר' אליעזר יליף מפסוק של קודם מתן תורה}
סד ע"ב11 דאמר קרא כי מתו כל האנשים וכו' מכאן שפותחין בנולדתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' נב {הרי אין למדין מקודם מתן תורה}
סד ע"ב11 כי מתו וכו' שירדו מנכסיהםבאר מים חיים (תשנט) ח"ג עמ' סט
סד ע"ב11 כי מתו כל האנשי' כו'תולעת שני דף קמט ע"א-ע"ב
סד ע"ב11 כי מתו כל האנשים המבקשים את נפשך וכו' היו דתן ואבירםפני חיים (פלג'י) עמ' רצז ע"ב
סד ע"ב11 כי מתו כל האנשים וכו' שירדו מנכסיהםיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' קצב
סד ע"ב11 כי מתו כל האנשים וכו' שירדו מנכסיהןאוצרות חיים - מעשה הצדקה עמ' שלד
סד ע"ב11 כי מתו כל האנשים וכו' שירדו מנכסיהןדברי יואל פ' מצורע דף תכו ע"ב
סד ע"ב11 כי מתו כל האנשים וכו' שירדו מנכסיהןתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' א'רו
סד ע"ב11 כי מתו כל האנשיםברכת יוסף ואליהו רבה (תשסט) ח"א עמ' קטו
סד ע"ב11 מתו האנשים המבקשים את נפשךמאיר נתיבות ח"ב עמ' קטו
סד ע"ב11 מתו כל האנשים המבקשים את נפשך וכו' הם דתן ואבירםערוגת הבושם (תשעא) שמות עמ' מב
סד ע"ב11 מתו כל האנשים וכו' שירדו מנכסיהםמנחה בלולה (שנד) פרשת שמות דף סד ע"א; יפה מראה (שנ) דף רסא ע"ד; דבק טוב (אושנבורג, שמח) דף קל ע"ג
סד ע"ב15 כ"מ שנאמר נצים ונצבים אינן אלא דתן ואבירםקומץ המנחה (צונץ) דרוש קד אות ב
סד ע"ב15 כ"מ שנאמר נצים ונצבים וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' מד
סד ע"ב15 כ"מ שנאמר נצים ונצביםנתיבות חיים (מטלין, תשמא) עמ' שנ
סד ע"ב15 כ"מ שנאמר נצים נצבים כו' דתן ואבירם כו'המדרש והמעשה שמות פרשת שמות דרוש ב
סד ע"ב15 כ"מ שנאמר נציםדרשות הרז"ה עמ' תשצד
סד ע"ב15 כל מקום שנאמר נצים ונצבים אינן אלא דתן ואבירםשל"ה (תשנז) - מס' פסחים אות שלז
סד ע"ב15 כל מקום שנאמר נצים, נצבים אינם אלא דתן ואבירםקניני קדם ח"ב עמ' 93
סד ע"ב15 כל מקום שנא' נצים או נצבים אינו אלא דתן ואבירםיגל יעקב (תשעד) ח"ב עמ' רנ
סד ע"ב15 כל מקום שנא' נצים ונצבים וכו'למחר אעתיר עמ' קכ
סד ע"ב15 כל מקום שנא' נצים ונצביםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' קכ
סד ע"ב15 כל מקום שנאמר ניצים ונצבים אינן אלא דתן ואבירםלקט שיחות מוסר ח"א עמ' שיד
סד ע"ב15 כל מקום שנאמר נצב נצבים אינו אלא דתן ואבירםתורת השרף ממאגלניצא עמ' מא-מב
סד ע"ב15 כל מקום שנאמר נצים ונצבים אינו אלא דתן ואבירםמבשר טוב - ישועות אברהם עמ' שיז
סד ע"ב15 כל מקום שנאמר נצים ונצבים אינו אלא דתן ואבירםמבשר טוב - ימי הרחמים והסליחות עמ' קצז
סד ע"ב15 כל מקום שנאמר נצים ונצבים אינו אלא דתן ואבירםפאר יעקב ח"ב עמ' תפד
סד ע"ב15 כל מקום שנאמר נצים ונצבים אינן אלא דתן ואבירם אלא אמר ריש לקיש שירדו מנכסיהןדברי יואל מועדים ח"ז החודש עמ' תטז
סד ע"ב15 כל מקום שנאמר נצים ונצבים אינן אלא דתן ואבירםבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' שע
סד ע"ב15 כל מקום שנאמר נצים ונצבים אינן אלא דתן ואבירםשבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' רצד
סד ע"ב15 כל מקום שנאמר נצים נצבים אינן אלא דתן ואבירםיגל יעקב (תשנג) נצבים אות פו
סד ע"ב15 כל מקום שנאמר נצים נצבים זהו דתן ואבירםתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' רפט, שג, תב, תקכג, תקכט, א'קד
סד ע"ב15 כל 'נצים' ו'נצבים' דתן ואבירםפירוש המכבי דברים עמ' קעז
סד ע"ב15 נצים וכו' דתן ואבירםדמשק אליעזר (רלב"ג) במדבר פרק טז פסוק טו
סד ע"ב15 נצים ונצבים דתן ואבירםפירוש המכבי שמות עמ' קנג
סד ע"ב15 נצים זה דתן ואבירםצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' סז, תרטו
סד ע"ב15 נצים נצבים דתן ואבירםאור הרעיון עמ' יט
סד ע"ב16 הם דתן ואבירםלשם שבו ואחלמה (תשעח) - ספר הדע"ה דף קלח ע"ג
סד ע"ב17 חשוך בנים חשוב כמתהקשורים ליעקב (תשסא) עמ' יח
סד ע"ב17 כל אדם שאין לו בנים וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' צב-צז, תרצד
סד ע"ב17 כל אדם שאין לו בנים חשוב כמתאמרי יצחק בראשית עמ' קסג
סד ע"ב17 כל אדם שאין לו בנים חשוב כמתבנין משה (מייזליש) ח"ב עמ' רנח
סד ע"ב17 כל אדם שאין לו בנים חשוב כמתדבר טוב עמ' לז
סד ע"ב17 כל אדם שאין לו בנים חשוב כמתכשלג ילבינו - מאמר ימי אלול ועשי"ת
סד ע"ב17 כל אדם שאין לו בנים חשוב כמתלמטה יששכר עמ' תמח
סד ע"ב17 כל אדם שאין לו בנים חשוב כמתלקט אמרי קודש - בראשית עמ' קל
סד ע"ב17 כל אדם שאין לו בנים חשוב כמתנועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף כב ע"ב
סד ע"ב17 כל אדם שאין לו בנים חשוב כמתנועם אליעזר בראשית עמ' קכא ע"א, שמב ע"א
סד ע"ב17 כל אדם שאין לו בנים חשוב כמתעיוני הפטרה ח"ב עמ' 546
סד ע"ב17 כל אדם שאין לו בנים חשוב כמתפני יהושע (תשסא) עמ' קסב
סד ע"ב17 כל אדם שאין לו בנים חשוב כמתשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' קנה
סד ע"ב17 כל אדם שאין לו בנים חשוב כמתשיחות לספר בראשית עמ' שצ
סד ע"ב17 כל שאין לו בנים חשוב כמתקדושת יו"ט ח"א דף נ ע"א
סד ע"ב17 כל שאין לו בנים נחשב כמתחכמת התורה ויצא עמ' פו
סד ע"ב17 מי שאין לו בנים חשוב כמתמשמרת איתמר (תשסז) עמ' מח
סד ע"ב17 מי שאין לו בנים חשוב כמתשמן ראש - ימים נוראים עמ' רצ
סד ע"ב17 מי שאין לו בנים חשוב כמתשמן ראש (כץ) ח"ט דברים עמ' קכט
סד ע"ב17 מי שאין לו בנים חשוב כמתיפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' רפו, ח"ג עמ' עה
סד ע"ב17 מי שאין לו בנים וסומא חשובים כמתחכמת התורה תולדות עמ' מה, קל, שצו, תכד
סד ע"ב17 מי שאין לו בנים חשוב במתעירין קדישין השלם עמ' תרנה
סד ע"ב17 מי שאין לו בנים חשוב כמתבית פרץ עמ' שמט
סד ע"ב17 מי שאין לו בנים חשוב כמתאור אברהם - רות עמ' תכב
סד ע"ב17 מי שאין לו בנים חשוב כמתאור אברהם - תלמוד תורה עמ' ח
סד ע"ב17 מי שאין לו בנים חשוב כמתאור אברהם על ספר המצוות עמ' סב
סד ע"ב17 מי שאין לו בנים חשוב כמתאור אברהם שמות עמ' קנג
סד ע"ב17 מי שאין לו בנים חשוב כמתאור חדש (הרטמן) פ"א אות 1235
סד ע"ב17 מי שאין לו בנים חשוב כמתאמרות ה' השלם ח"ה עמ' לה
סד ע"ב17 מי שאין לו בנים חשוב כמתאשל אברהם (פרידמן) ח"א עמ' ע, קי
סד ע"ב17 מי שאין לו בנים חשוב כמתבנין דוד (מייזלש) בראשית - לך לך אות מח, חיי שרה אות ב, ו
סד ע"ב17 מי שאין לו בנים חשוב כמתגנא דפלפלי עמ' קצד
סד ע"ב17 מי שאין לו בנים חשוב כמתדרשות מהר"ל (יד מרדכי) עמ' קיב
סד ע"ב17 מי שאין לו בנים חשוב כמתדרשות מהרא"ל (תשנט) סי' ח אות י
סד ע"ב17 מי שאין לו בנים חשוב כמתזאת זכרון (תשנב) אות כג, סה, קנח
סד ע"ב17 מי שאין לו בנים חשוב כמתלחמי תודה דף קכט ע"ב
סד ע"ב17 מי שאין לו בנים חשוב כמתלקוטי אהבת ישראל עמ' מ
סד ע"ב17 מי שאין לו בנים חשוב כמתמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' סו
סד ע"ב17 מי שאין לו בנים חשוב כמתמפי ספרים וסופרים - פניני חסידות חיי שרה ה
סד ע"ב17 מי שאין לו בנים חשוב כמתמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"א עמ' רטו
סד ע"ב17 מי שאין לו בנים חשוב כמתנחמד ונעים (תשסח) חיי שרה ד"ה ויהיו חיי
סד ע"ב17 מי שאין לו בנים חשוב כמתפי' הרמ"ז על הזוהר ויקרא (תשסג) עמ' ריד, תיח
סד ע"ב17 מי שאין לו בנים חשוב כמתפי' הרמ"ז על הקדמת הזוהר (תשנח) עמ' שסג
סד ע"ב17 מי שאין לו בנים חשוב כמתפתגמי אורייתא ח"ב עמ' קכד
סד ע"ב17 מי שאין לו בנים חשוב כמתצמח דוד (סקאליע) עמ' עז, קלז
סד ע"ב17 מי שאין לו בנים חשוב כמתקומץ המנחה (צונץ) דרוש ל אות ו
סד ע"ב17 מי שאין לו בנים חשוב כמתשיחות מוסר (תשסב) עמ' מח, רע
סד ע"ב17 מי שאין לו בנים חשוב כמתשם דרך בראשית ח"ב עמ' רעה
סד ע"ב17 מי שאין לו בנים חשוב כמתשם יחזקאל עמ' שנו
סד ע"ב17 מי שאין לו בנים חשוב כמתתפלה למשה (בנימין) עמ' שט
סד ע"ב17 מי שאין לו בנים נחשב כמתדרך חיים (תשע) פ"ב הערה 1107, פ"ה הערה 1245, 1316, פ"ו הערה 1717
סד ע"ב17 מי שאין לו בנים נחשב כמתדרך חיים (תשע) פ"ה הערה 2124
סד ע"ב17 מי שאין לו בנים נחשב כמתתולדות שלמה - רות עמ' סא
סד ע"ב17 מי שאין לו בנים נחשב כמתתפארת ישראל (הרטמן) עמ' טו הערה 84, רנב הערה 105
סד ע"ב17 מי שאין לו בנים נקרא מתמעדני אשר נישואין עמ' קכב
סד ע"ב17 מי שאין לו בנים נקרא מתשארית ישראל (וילדניק, תשנח) עמ' לד
סד ע"ב17 מי שאין לו בנים קרוי מתפאר יעקב ח"ג עמ' רד
סד ע"ב17 מי שאין לו בניםוזאת התורה עמ' סב
סד ע"ב17 מי שאין לו בנים חשוב כמתפי' הרמ"ז על הקדמת הזוהר (תשסא) עמ' שעד
סד ע"ב17 מתו - שירדו מנכסיהןפירוש המכבי שמות עמ' קנג
סד ע"ב17 שירדו מנכסיהםפני מלך שמות עמ' כז
סד ע"ב17 שירדו מנכסיהם ורש"ישני המאורות (תשסח) עמ' כא
סד ע"ב17 שירדו מנכסיהןעולם הפוך פרק ט
סד ע"ב18 אם אין מתה אנכישמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' רנד
סד ע"ב19 ארבעה חשובים כמת וכו' המצורעיבין שמועה (לעוו) עמ' שלז
סד ע"ב19 ארבעה חשובין כמת עני ומצורע וסומא ומי שאין לו בניםשל"ה (תשנז) פרשת קרח אות יט
סד ע"ב19 ארבעה חשובין כמתולאשר אמר - תהלים עמ' רכח, שצו, תשע, תתמז
סד ע"ב19 ארבעה חשובין כמתיםהקשורים ליעקב (תשעח) עמ' טז
סד ע"ב19 ארבעה חשובים כמת וכו' מי שאין לו בניםדרך חיים (תשע) פ"ג הערה 1855
סד ע"ב19 ארבעה חשובים כמת וכו'ויבא יוסף עמ' נג
סד ע"ב19 ארבעה חשובים כמת וכו'כלי חמדה (לניאדו, שנו) פרשת דברים דף ריז ע"ד; אמרי שפר (אשכנזי, שסא) דרוש לפ' החדש דף קג ע"א; מדבר יהודה (מודינא, שסב) דרוש למילה דף צג ע"א; קול בוכים (שמט) איכה דף נח ע"א; מזמור לתודה (אריפול, שלו) בפ' אל ה' דף ח ע"א; זהר פרשת בחקתי דף קיג ע"ב; לחם שלמה (הלוי, שנז) סימן קצו דף סה ע"א, וסי' תצז דף קצה ע"ב; יפה מראה (שנ) דף רסא ע"ד; שפתי כהן (הכהן, שסה) פרשת שמות דף עא ע"ג ודף עג ע"א; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה עא דף תטו ע"ד; טור פטדה (הכהן, תטו) סימן רצח דף קיב ע"א; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מאמר קצב דף סג ע"ג, ומאמר תצה דף שלב ע"א; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) שער התשובה מאמר כט דף כב ע"ד
סד ע"ב19 ארבעה חשובים כמת וכו'שיחות מוסר (תשסב) עמ' רסח
סד ע"ב19 ארבעה חשובים כמת מצורע ועני וחשוכי בניםאוזן שמואל דף יח ע"ב
סד ע"ב19 ארבעה חשובים כמת עני וכו'זמרת הארץ (רבינוביץ) עמ' רעא, שלח, שסג
סד ע"ב19 ארבעה חשובים כמת עני ומצורע וכו'דרשות הרא"ש (תשסו) ח"ב דרוש קסה עמ' י
סד ע"ב19 ארבעה חשובים כמת עני ומצורע וסומא ומי שאין לו בניםעיוני פרשה (ריבלין) ויקרא עמ' 165
סד ע"ב19 ארבעה חשובים כמת עני ומצורע וסומא ומי שאין לו בניםייטב פנים ח"א דף כד
סד ע"ב19 ארבעה חשובים כמת עני וסומא ומצורע ומי שאין לו בניםלהורות נתן ויקרא עמ' קמו
סד ע"ב19 ארבעה חשובים כמת עני מצורע סומא ומי שאין לו בניםהגות לב עמ' 213
סד ע"ב19 ארבעה חשובים כמתאשל חיים ח"א עמ' מח
סד ע"ב19 ארבעה חשובים כמתברכת אבות עמ' יז
סד ע"ב19 ארבעה חשובים כמתגנא דפלפלי עמ' קז, שלא
סד ע"ב19 ארבעה חשובים כמתולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' צט
סד ע"ב19 ארבעה חשובים כמתוענפיה ארזי אל (תשסג) עמ' קסח
סד ע"ב19 ארבעה חשובים כמתוענפיה ארזי אל (תשסו) על התורה ח"א עמ' קטז
סד ע"ב19 ארבעה חשובים כמתחיים לגופא (תשסה) עמ' ח
סד ע"ב19 ארבעה חשובים כמתלחם דמעה על איכה פ"ג פסוק ה
סד ע"ב19 ארבעה חשובים כמתנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' יג אות ח
סד ע"ב19 ארבעה חשובים כמתנתיבות חיים (מטלין, תשמא) עמ' רמו
סד ע"ב19 ארבעה חשובים כמתנתיבות חיים (מטלין, תשסט) עמ' רכט, שכ
סד ע"ב19 ארבעה חשובים כמתשארית ישראל (תשעד) דרוש ז עמ' 133
סד ע"ב19 ארבעה חשובים כמתשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' שפט
סד ע"ב19 ארבעה חשובים כמתים כו' ומצורעראשית בכורי משה חיים ח"ב מאמר ב
סד ע"ב19 ארבעה חשובים כמתים עני ומצורע וסומא ומי שאין לו בניםבאר הגולה (הרטמן) באר ב הערה 99, 484, 502, 649, באר ו הערה 76, 145, 340
סד ע"ב19 ארבעה חשובים כמתיםבית אלהים שער ב עמ' מט
סד ע"ב19 ארבעה חשובים כמתיםכוכבי אור (תשלד) עמ' לח
סד ע"ב19 ארבעה חשובים כמתיםלב אליהו (תשסה) שמות עמ' רכב
סד ע"ב19 ארבעה חשובים כמתיםניבי זהב עמ' לב
סד ע"ב19 ארבעה חשובים כמתיםקשוטי כלה (תשסג) עמ' עח
סד ע"ב19 ארבעה חשובים מתצדקת יוסף עמ' נד
סד ע"ב19 ארבעה חשובין וכו'אמרי יוסף בראשית דף קא ע"ג
סד ע"ב19 ארבעה חשובין כמת וכו' ואם אין מתה אנכימבשר טוב - ספר החיים עמ' יב, קמא, רמה
סד ע"ב19 ארבעה חשובין כמת וכו' ומצורע וסומאשיחות ר' ראובן עמ' נט, פג
סד ע"ב19 ארבעה חשובין כמת וכו' וסומאלקוטי שיחות ח"ה עמ' 132, חכ"ג עמ' 363
סד ע"ב19 ארבעה חשובין כמת וכו' וסומאמשנת יוסף על התורה ח"א עמ' יב
סד ע"ב19 ארבעה חשובין כמת וכו'דברי אש (כץ) עמ' קפט
סד ע"ב19 ארבעה חשובין כמת וכו'עיוני רש"י במדבר עמ' רנו, רנז
סד ע"ב19 ארבעה חשובין כמת עני וכו'דרשות שבט הלוי ח"ב עמ' רפא
סד ע"ב19 ארבעה חשובין כמת עני וכו'צפנת פענח (תשסו) עמ' לא
סד ע"ב19 ארבעה חשובין כמת עני וכו'רב שלום (אדלר) עמ' עח
סד ע"ב19 ארבעה חשובין כמת עני ומי שאין לו בנים וכו'יגל יעקב (תשנג) משפטים אות קיד
סד ע"ב19 ארבעה חשובין כמת עני ומצורע וסומא ומי שאין לו בנים וכו'תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תריג, תרטו, תרסד, תתג, תתמ, א'נב, א'קפ
סד ע"ב19 ארבעה חשובין כמת עני ומצורע וסומא ומי שאין לו בניםאגרת הטיול (תשעה) עמ' קכט, קלט
סד ע"ב19 ארבעה חשובין כמת עני ומצורע וסומא ומי שאין לו בניםאמרי משה (פינטו) ח"א עמ' כה
סד ע"ב19 ארבעה חשובין כמת עני ומצורע וסומא ומי שאין לו בניםבית ישראל (טויסיג) ויקרא עמ' לז, קמז
סד ע"ב19 ארבעה חשובין כמת עני ומצורע וסומא ומי שאין לו בניםבנין משה (מייזליש) ח"א עמ' כו, קכד, ריג
סד ע"ב19 ארבעה חשובין כמת עני ומצורע וסומא ומי שאין לו בניםדברי תורה (שפירא) מהד' ג סי' ח, מהד' ו סי' ט, צב, מהד' ט סי' צט
סד ע"ב19 ארבעה חשובין כמת עני ומצורע וסומא ומי שאין לו בניםדרכי התשובה עמ' עד, ק, קעא
סד ע"ב19 ארבעה חשובין כמת עני ומצורע וסומא ומי שאין לו בניםחמשה מאמרות (תשסט) - תורת שבת פרשת תזריע
סד ע"ב19 ארבעה חשובין כמת עני ומצורע וסומא ומי שאין לו בניםקשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' נב, שעז
סד ע"ב19 ארבעה חשובין כמת עני ומצורע וסומא ומי שאין לו בניםראשית חכמה (תשמד) - יראה פרק ז אות טז, אהבה פרק א אות טז, קדושה פרק יז אות נט, חופת אליהו פרק ד אות ה
סד ע"ב19 ארבעה חשובין כמת עני ומצורע וסומא ומי שאין לו בניםשארית מנחם - מאמרים עמ' יב
סד ע"ב19 ארבעה חשובין כמת עני ומצורע וסומא ומי שאין לו בניםשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' שה
סד ע"ב19 ארבעה חשובין כמת עני ומצורע וסומאישראל קדושים עמ' 78, רסיסי לילה סי' לו (עמ' 60), פוקד עקרים סי' ב (עמ' 7), לקוטי מאמרים עמ' 192, מחשבות חרוץ סי' יג (עמ' 100), יח (עמ' 155), דברי סופרים סי' ו (עמ' 5), צדקת הצדיק סי' קכג
סד ע"ב19 ארבעה חשובין כמת עני מצורע וכו'אור אברהם ויקרא עמ' רד
סד ע"ב19 ארבעה חשובין כמת עני מצורע סומא ומי שאין לו בניםעיוני הפטרה ח"א עמ' 169, 109
סד ע"ב19 ארבעה חשובין כמתחנן אלקים עמ' רכא
סד ע"ב19 ארבעה חשובין כמתטובך יביעו ח"א עמ' קצט
סד ע"ב19 ארבעה חשובין כמתנתיב מצותיך (תשסח) עמ' מ
סד ע"ב19 ארבעה חשובין כמת עני ומצורע וסומא ומי שאין לו בניםשל"ה (תשנז) - מס' פסחים אות תנט
סד ע"ב19 ארבעה חשובין כמת, ותוס'רנת יצחק שמואל עמ' יד, מלכים עמ' שמח, משלי עמ' קצא, ה' מגילות עמ' פב
סד ע"ב19 ארבעה חשובין כמת עני ומצורע וכו'מגן אבות (מהריט"ץ) ח"ב עמ' רמב
סד ע"ב19 ד' חשובים כמת וכו' מי שאין לו בניםנזר הקדש ח"ב עמ' שכב
סד ע"ב19 ד' חשובים כמת וכו'דרך ישרה עמ' שפט, תנד
סד ע"ב19 ד' חשובים כמת וכו'חוט של חסד (תרכה) דף עד ע"ד
סד ע"ב19 ד' חשובים כמת כו'סמוכים לעד (האיתמרי) דף מח ע"ד
סד ע"ב19 ד' חשובים כמת עני ומצורע וסומא ומי שאין לו בניםפרדס מרדכי עמ' י, צו, קכא, קכו, קמג, תלד, תצט
סד ע"ב19 ד' חשובים כמת עני מצורע סומא ומי שאין לו בניםמאורי אור (טשרנוביל, תשסא) עמ' מז
סד ע"ב19 ד' חשובים כמתכלי יקר (תשמח) עמ' שפג
סד ע"ב19 ד' חשובים כמתמגן אברהם (טריסק, תשסו) עמ' קלג, תלג
סד ע"ב19 ד' חשובים כמתמקוה מים (עזריאל) ח"ב דף נג ע"ב
סד ע"ב19 ד' חשובים כמתים וכו' אין לו בנים וכו'דרשות שמן רוקח עמ' רכו, תקכז
סד ע"ב19 ד' חשובים כמתים וכו'יפה תאר (תשעח) ח"ג עמ' עה
סד ע"ב19 ד' חשובים כמתים וכו'כתונת פסים (תשעא) עמ' נב
סד ע"ב19 ד' חשובים כמתים וכו'לקחת מוסר ח"ב עמ' רלד
סד ע"ב19 ד' חשובים כמתים סומא עני מצורע ומי שאין לו בניםבינה לעתים (תשנד) דרוש כח עמ' קצג
סד ע"ב19 ד' חשובים כמתים סומאלחם שלמה (הלוי, שנז) דף סה ע"א, קצה ע"א
סד ע"ב19 ד' חשובים כמתים עני וכו'מאור ושמש (תשנב) עמ' פג
סד ע"ב19 ד' חשובים כמתים עני ומצורע וסומא ומי שאין לו בניםמדבר יהודה (תשסב) עמ' של
סד ע"ב19 ד' חשובים כמתיםמאור ושמש (תשסט) עמ' קמט
סד ע"ב19 ד' חשובין במתהאיר ממזרח - חמש מגילות עמ' קצו
סד ע"ב19 ד' חשובין כמתמטר השמים - עמודי העולם עמ' רעג
סד ע"ב19 ד' חשובין כמת וכו' וסומאחכמה ומוסר ח"א עמ' עד, פא
סד ע"ב19 ד' חשובין כמת וכו'אור החיים ויקרא פרק יד פסוק לב
סד ע"ב19 ד' חשובין כמת מצורע אין לו בנים סומא וענירשימות (רמ"מ שניאורסון) חוברת מ עמ' 6 ואילך {לגריעותא}, עמ' 9 ואילך {למעליותא}
סד ע"ב19 ד' חשובין כמת עני וכו'ס' החיים (תשנג) עמ' סב, קא
סד ע"ב19 ד' חשובין כמת עני ומצורע וסומא ומי שאין לו בניםתהלה לדוד (והרמן) פרק א פסוק ג הערה יז, פרק ל פסוק ד הערה ב, פרק נו פסוק יד הערה יב, פרק קיב פסוק ט הערה נ, פרק קיט פסוק עז הערה עז, פרק קיט פסוק קטז הערה קסט, פרק קיט פסוק קנח הערה רלז, פרק קיט פסוק קנח הערה רמ
סד ע"ב19 ד' חשובין כמת עני מצורע וסומא ומי שאין לו בניםעטרת ישועה (תשסד) אות ט לליל ר"ה, שמן ששון לחנוכה פ"א אות ג, אות פרט ועוללות לחנוכה אות יב
סד ע"ב19 ד' חשובין כמת עניבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' תנא, שמות עמ' שסט
סד ע"ב19 ד' חשובין כמתתורת אברהם עמ' עג
סד ע"ב19 עני וסומא חשובים כמתיםדרש משה (פינטו) בראשית ח"ב עמ' רכט
סד ע"ב20 מצורע חשוב כמתמשך חכמה במדבר פ' יז פס' ה
סד ע"ב20 סומא חשוב כמתקדושת עינים (תשעא) פרק א אות טו, לב, מא, מה, פרק ב אות עז, קב, קג, פרק ה אות נג, קס, פרק ו אות קטז, פרק ז אות סח
סד ע"ב20 עני חשוב כמתבני יששכר ח"א דף קז ע"ד
סד ע"ב20 עני חשוב כמתדברת שלמה (תשעא) עמ' קטו
סד ע"ב20 עני חשוב כמתדרך חיים (תשע) פ"ג הערה 1528,1713, פ"ד הערה 538, 643
סד ע"ב20 עני חשוב כמתנתיב התשובה עמ' נו הערה 73
סד ע"ב20 עני חשוב כמתולאשר אמר בראשית-שמות עמ' רנו
סד ע"ב20 עני חשוב כמתמשמרת איתמר (תשסז) עמ' קכט, קלב, קנז, שיט, תצד
סד ע"ב20 עני חשוב כמתחולת אהבה עמ' שכ
סד ע"ב20 עני חשוב כמתטיול בפרדס ח"ב עמ' נד
סד ע"ב20 עני חשוב כמתרגל ישרה עמ' רלב
סד ע"ב20 עני חשוב כמתשמן ראש סוכות ח"ב עמ' רז
סד ע"ב20 עני חשוב כמתעץ הדעת טוב (תשסח) סי' שלה
סד ע"ב20 עני נחשב כמתשבילי פנחס (תשעז) עמ' שנז
סד ע"ב20 עני נקרא מתצמח דוד (סקאליע) עמ' קלז, תקיד
סד ע"ב20 ומי שאין לו בניםבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' תסה
סד ע"ב20 מי שאין לו בנים והסומא והמצורע חשובים כמתאגרא דכלה ח"א עמ' תנד, ח"ב עמ' כו, ח"ג עמ' שנה
סד ע"ב20 מצורע חשוב כמתלקט אמרים (שכטר) עמ' כח
סד ע"ב20 מצורע חשוב כמתשבט מישראל (קרמניץ) פרק קא פסוק ה
סד ע"ב20 מצורע חשוב כמתמלא העומר על חמש מגילות (תשסח) עמ' תלו
סד ע"ב20 מצורע חשוב כמתמגלה צפונות (תשעד) שמות עמ' יג
סד ע"ב20 מצורע חשוב כמתמחשבה למעשה - מועדים ומצוות עמ' שסג
סד ע"ב20 מצורע חשוב כמתעיוני רש"י במדבר עמ' קפו {נ"מ למיבעי רחמי}
סד ע"ב20 מצורע חשוב כמתאור אברהם - תלמוד תורה עמ' רכא
סד ע"ב20 מצורע חשוב כמתאור הגנוז (מהאניפאלא, תשסו) עמ' צז
סד ע"ב20 מצורע חשוב כמתאור תורה (קאלמייר, תשסא) עמ' קמב
סד ע"ב20 מצורע חשוב כמתאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) מצורע ב
סד ע"ב20 מצורע חשוב כמתאמת ליעקב (ניניו) מערכת מ אות קע
סד ע"ב20 מצורע חשוב כמתבאר בשדה עמ' סז
סד ע"ב20 מצורע חשוב כמתבאר שרים (שלזינגר) מועדים ח"ג עמ' שעב
סד ע"ב20 מצורע חשוב כמתהאיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' קב
סד ע"ב20 מצורע חשוב כמתודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' שמט
סד ע"ב20 מצורע חשוב כמתלקט שיחות מוסר ח"א עמ' רמז
סד ע"ב20 מצורע חשוב כמתמגן אברהם (טריסק, תשסו) עמ' תקטו
סד ע"ב20 מצורע חשוב כמתמנוחת אשר ח"ב פתיחה דף ט ע"ב
סד ע"ב20 מצורע חשוב כמתעיוני הפטרה ח"ב עמ' 637
סד ע"ב20 מצורע חשוב כמתעקבי אבירים (תשסה) עמ' רב, רד, רנג
סד ע"ב20 מצורע חשוב כמתפאר יעקב ח"ג עמ' קצ
סד ע"ב20 מצורע חשוב כמתפי' הרמ"ז על הזוהר ויקרא (תשסג) עמ' קצה, תיח
סד ע"ב20 מצורע חשוב כמתפי' הרמ"ז על הקדמת הזוהר (תשנח) עמ' שסג
סד ע"ב20 מצורע חשוב כמתפי' הרמ"ז על הקדמת הזוהר (תשסא) עמ' שעד
סד ע"ב20 מצורע חשוב כמתפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' נא
סד ע"ב20 מצורע חשוב כמתפרי הארץ (ויטבסק) עמ' עא
סד ע"ב20 מצורע חשוב כמתשבילי פנחס (תשעב) עמ' רמט
סד ע"ב20 מצורע חשיב כמתאהבת שלום (קוסוב, תשנח) עמ' קצא
סד ע"ב20 מצורע חשיב כמתגור אריה שמות פ"ב אות כט, במדבר פי"ז אות ז
סד ע"ב20 מצורעבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' סב, סד, ויקרא עמ' רב, מלכים עמ' שיז
סד ע"ב20 סומא וכו' חשוב כמתעיוני רש"י דברים ח"א עמ' רכא
סד ע"ב20 סומא חשוב כמתמגלה צפונות (תשעד) שמות עמ' קס
סד ע"ב20 סומא חשוב כמתאוצר המאמרים (תשס) עמ' קעט
סד ע"ב20 סומא חשוב כמתאור חדש (הרטמן) פ"ג אות 157, 691
סד ע"ב20 סומא חשוב כמתשמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' שצח
סד ע"ב20 סומא חשוב כמתאמרות ה' השלם ח"א עמ' דש, תלג
סד ע"ב20 סומא חשוב כמתאמרי יוסף ויקרא-במדבר דף עב ע"ד
סד ע"ב20 סומא חשוב כמתאסופת מערכות בראשית ח"א עמ' מט, דברים עמ' שצו
סד ע"ב20 סומא חשוב כמתבית ישראל (בנבנשתי) ח"א דרוש ט עמ' 147
סד ע"ב20 סומא חשוב כמתבנין דוד (מייזלש) בראשית - תולדות אות סז
סד ע"ב20 סומא חשוב כמתדברי יחזקאל שרגא תליתאה עמ' קלז
סד ע"ב20 סומא חשוב כמתדרך חיים (תשע) פ"ג הערה 1879, 1486, פ"ה הערה 353, 464, פ"ו הערה 1664
סד ע"ב20 סומא חשוב כמתדרשות מהר"ל (יד מרדכי) עמ' שעב
סד ע"ב20 סומא חשוב כמתימלא פי תהלתך ח"ב עמ' קעז
סד ע"ב20 סומא חשוב כמתלב אביגדור עמ' פא
סד ע"ב20 סומא חשוב כמתמגן אברהם (טריסק, תשסו) עמ' תקנז, תשפד
סד ע"ב20 סומא חשוב כמתמדבר יהודה (תשסב) עמ' קפג
סד ע"ב20 סומא חשוב כמתפחד יצחק - יום הכפורים מאמר טו
סד ע"ב20 סומא חשוב כמתפחד יצחק פסח מאמר מג
סד ע"ב20 סומא חשוב כמתקדושת עינים (תשמו) סי' תקיב
סד ע"ב20 סומא חשוב כמתקריאה בקריה ח"ב עמ' מא
סד ע"ב20 סומא חשוב כמתשם יחזקאל עמ' תנא
סד ע"ב20 סומא חשוב כמתשפתי חיים מועדים ח"א עמ' קעט
סד ע"ב20 סומא חשוב כמתתהלות ישראל (קלוגר) עמ' תתתלו
סד ע"ב20 סומא חשוב כמתתפארת ישראל (הרטמן) עמ' רמח הערה 86, תשכט הערה 32
סד ע"ב20 סומא חשיב כמתדגל מחנה יהודה עמ' רכט
סד ע"ב20 סומא חשיב כמתישועה ורחמים עמ' פה
סד ע"ב20 סומא חשיב כמתכתנות אור עמ' תצב
סד ע"ב20 סומא חשיב כמתנצח ישראל (הרטמן) עמ' ריח הערה 148, תתעז הערה 12
סד ע"ב20 סומא חשיב כמתתורת מנחם חכ"ו עמ' 160
סד ע"ב20 סומא נחשב כמתמשך חכמה שמות פ' יג פס' ח
סד ע"ב20 סומאבאר משה (אפשטיין) דברים עמ' קלה
סד ע"ב20 עני הוא אחד מארבעה שחשובין כמתאור חדש (הרטמן) פ"ה אות 432
סד ע"ב20 עני ומי שאין לו בנים חשובים כמתיםאזני יהושע (מהד' אדרת) ויקרא-במדבר דרוש לה עמ' 214
סד ע"ב20 עני ומצורע חשובים כמתעצי חיים על התורה עמ' קצו, קצז, רלג, שלט
סד ע"ב20 עני ומצורע חשובין כמתנפש יוסף (תשעד) עמ' קי
סד ע"ב20 עני וסומא חשובים כמתפי' הרמ"ז על הזוהר ויקרא (תשסג) עמ' תיח
סד ע"ב20 עני וסומא חשובים כמתלחם רב על סדור התפילה אות א' תתקמט
סד ע"ב20 עני וסומא חשובים כמתיםדרש משה (פינטו) שמות ח"א עמ' רמה
סד ע"ב20 עני חשוב כמתמגדנות אליעזר עמ' טז
סד ע"ב20 עני חשוב כמתמגלה צפונות (תשעד) שמות עמ' שצז
סד ע"ב20 עני חשוב כמתמפי ספרים וסופרים (תשעב) אבות ח"א עמ' תפט, פניני חסידות פ"א אות פז
סד ע"ב20 עני חשוב כמת וכו'מבשר טוב - ישועות אברהם עמ' תצב
סד ע"ב20 עני חשוב כמתאבני אש (אויש) מועדים עמ' רנב
סד ע"ב20 עני חשוב כמתאהבת שלום (קוסוב, תשנח) עמ' כג
סד ע"ב20 עני חשוב כמתאור אברהם על ספר המצוות - קונטרס תורת המצוות עמ' תרכג
סד ע"ב20 עני חשוב כמתאלשיך על חמש מגילות עמ' שנד
סד ע"ב20 עני חשוב כמתאמרות ה' השלם ח"ג עמ' כד, קמה, ח"ו עמ' נד, קנה
סד ע"ב20 עני חשוב כמתאמרי יצחק במדבר-דברים עמ' תטו
סד ע"ב20 עני חשוב כמתאמרי יצחק שמות-ויקרא עמ' תצ
סד ע"ב20 עני חשוב כמתבאר מים חיים (תשנט) ח"ג עמ' רכג
סד ע"ב20 עני חשוב כמתבית פרץ עמ' שפו
סד ע"ב20 עני חשוב כמתבך יברך ישראל (תשסח) דף יב ע"א
סד ע"ב20 עני חשוב כמתבן פורת יוסף (תשעא) עמ' מז
סד ע"ב20 עני חשוב כמתבנין דוד (מייזלש) בראשית - לך לך אות מט
סד ע"ב20 עני חשוב כמתברית אברם עמ' תקצג
סד ע"ב20 עני חשוב כמתברית עולם (אשכנזי, תשסא) ח"א עמ' 74
סד ע"ב20 עני חשוב כמתברכת אליהו (עמאר) שמות פרשת שמות מאמר כג
סד ע"ב20 עני חשוב כמתדברי חנינא - רפואה עמ' קטו
סד ע"ב20 עני חשוב כמתדברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' שמב
סד ע"ב20 עני חשוב כמתדמשק אליעזר (רלב"ג) בראשית פרק מב פסוק לז
סד ע"ב20 עני חשוב כמתדרך ישרה עמ' שעח
סד ע"ב20 עני חשוב כמתדרשות מהר"ל (יד מרדכי) עמ' קמב
סד ע"ב20 עני חשוב כמתהמאור הגדול (גר"א) עמ' קכד
סד ע"ב20 עני חשוב כמתויגד יעקב עמ' תלג
סד ע"ב20 עני חשוב כמתחכמת התורה בשלח עמ' תקפד
סד ע"ב20 עני חשוב כמתטוב טעם דברים עמ' פא, קל
סד ע"ב20 עני חשוב כמתירך יעקב (פיתוסי) דף עב ע"ג
סד ע"ב20 עני חשוב כמתכנפי יונה (תשנח) ח"ד סי' סט
סד ע"ב20 עני חשוב כמתלמטה יששכר עמ' רעט
סד ע"ב20 עני חשוב כמתמבשר טוב - חנוכה עמ' קטו
סד ע"ב20 עני חשוב כמתמבשר טוב - ימי הרחמים והסליחות עמ' ריח
סד ע"ב20 עני חשוב כמתמגדל עוז (תשעח) עמ' תקכו
סד ע"ב20 עני חשוב כמתמגן דוד (טאלנא, תשס) עמ' רט
סד ע"ב20 עני חשוב כמתמדבר יהודה (תשסב) עמ' שסה
סד ע"ב20 עני חשוב כמתמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' קעט, רז, תסו
סד ע"ב20 עני חשוב כמתמכתם לדוד משלי עמ' קכ
סד ע"ב20 עני חשוב כמתמרפא לנפש בראשית עמ' שצו
סד ע"ב20 עני חשוב כמתמשנת יוסף - דרשות ח"א עמ' שלד
סד ע"ב20 עני חשוב כמתנועם המוסר עמ' קסא
סד ע"ב20 עני חשוב כמתנחמד ונעים (תשסח) קונטרס אחרון אות ד
סד ע"ב20 עני חשוב כמתעולם ברור פרק ו, צט, ק
סד ע"ב20 עני חשוב כמתעולם הפוך פרק ט, ס, ק
סד ע"ב20 עני חשוב כמתעיוני פרשה (ריבלין) דברים עמ' 127
סד ע"ב20 עני חשוב כמתעירין קדישין השלם עמ' תרנה
סד ע"ב20 עני חשוב כמתפאר יעקב ח"ד עמ' קמח
סד ע"ב20 עני חשוב כמתפי' הרמ"ז על הזוהר דברים (תשסה) עמ' צא
סד ע"ב20 עני חשוב כמתפי' הרמ"ז על הקדמת הזוהר (תשנח) עמ' שא
סד ע"ב20 עני חשוב כמתפי' הרמ"ז על הקדמת הזוהר (תשסא) עמ' שי
סד ע"ב20 עני חשוב כמתפרדס המלך (תשסט) אות שפד
סד ע"ב20 עני חשוב כמתצל הכסף (פריד, תשסג) עמ' כה
סד ע"ב20 עני חשוב כמתרב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' רמד, רפב
סד ע"ב20 עני חשוב כמתרבנו בחיי עה"ת ח"ג עמ' שלט-שמ
סד ע"ב20 עני חשוב כמתשבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' רס
סד ע"ב20 עני חשוב כמתבני יששכר (תשסח) ח"א עמ' שצה
סד ע"ב20 עני חשוב כמתשיחות הר"ן (תשע) ח"א עמ' שפא
סד ע"ב20 עני חשוב כמתשם עולם (תשסו) ח"ב עמ' סו
סד ע"ב20 עני חשוב כמתשערי תלמוד תורה (תשמז) עמ' רכג
סד ע"ב20 עני חשוב כמתתהלה לדוד (סקאליע) ספר ה עמ' סד
סד ע"ב20 עני חשוב כמתתורת יחיאל בראשית עמ' שעח, שצח
סד ע"ב20 עני חשוב כמתתפארת משה עמ' עב
סד ע"ב20 עני חשוב כמתתפלה למשה (בנימין) עמ' שלג
סד ע"ב20 עני חשוב כמתתשבי (תשסה) עמ' קיא שורש חשב
סד ע"ב20 עני מי שאין לו בנים סומא ומצורע חשובים כמתתהלה לדוד (סקאליע) ספרים ג-ד עמ' קיט, קפה
סד ע"ב20 עני מצורע ומי שאין לו בנים חשובין כמתחכמת התורה בראשית עמ' רכב, רנא
סד ע"ב20 עני נחשב כמתתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תרב
סד ע"ב20 צרעת כמיתהצמח מנחם - דרשות ר' ירוחם וולפיש דף ג ע"ג
סד ע"ב22 במחשכים הושיבני כמתי עולם ומהרש"ארנת יצחק ה' מגילות עמ' קפה
סד ע"ב רא"ש - לא היו דבריהם נשמעיםגור אריה שמות פ"ד הערה 96
סד ע"ב תוס' ורא"ש - נצבים לקראתםדבר טוב עמ' פד
סה ע"א01 המודר הנאה מחבירו אין מתירין לו אלא בפניו, ודעת הראב"ד והרשב"א ור"תאיש אמונים דף מו ע"ד
סה ע"א01 המודר הנאה מחבירו אין מתירין אלא בפניוכתר תורה (תשסז) עמ' קיג
סה ע"א01 המודר הנאה מחבירו אין מתירין לו אלא בפניושל"ה (תשנז) - מס' תענית אות סד
סה ע"א01 המודר הנאה מחבירו אין מתירין לו אלא בפניו מנה"מ וכו' ויאמר ד' אל משה במדין לך שוב מצרים וכו' במדין נדרת לך והתר נדרך במדיןמקור ברוך (הגר) עמ' ע
סה ע"א01 המודר הנאה מחבירו אין מתירים אלא בפניושער החצר (תשעב) סי' תב
סה ע"א01 המודר הנאה מחבירו אין מתירין אלא בפניומגיד דבריו ליעקב (מביאלה, תשסד) עמ' קפב
סה ע"א01 המודר הנאה מחבירו אין מתירין לו אלא בפניו וכו'בית יוסף יו"ד סימן רכח דף רמח ע"ב; שו"ת הריב"ש (שז) סימן קפו דף קטו ע"ג; שו"ת המבי"ט (שפט) סימן קנט דף עו ע"א
סה ע"א01 המודר הנאה מחבירו אין מתירין לו אלא בפניודברי יואל פ' ויחי דף תצ ע"א
סה ע"א01 המודר הנאה מחבירו אין מתירין לו אלא בפניויוסף לקח כרך א ח"א עמ' קכ
סה ע"א01 המודר הנאה מחבירו אין מתירין לו אלא בפניוראשון לציון (תשסח) עמ' סג
סה ע"א01 המודר הנאה מחבירו אין מתירין לו אלא בפניוראשון לציון (תשעח) עמ' קה
סה ע"א01 המודר הנאה מחבירו בפניו אין מתירין לו אלא בפניו דכתיב וכו'תפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' נב {הרי אין למדין מקודם מתן תורה}
סה ע"א01 המודר הנאה מחבירואברהם במחזה דף צא ע"ג
סה ע"א01 המודר הנאה מחבירוברכת אבות עמ' רפו
סה ע"א01 המודר הנאה מחבירוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' קס
סה ע"א01 המדיר הנאה מחבירו אין מתירין אלא בפניו ור"ןאור חדש (זיטשיק, תשסח) שמות עמ' לז
סה ע"א01 המודר הנאהדברי שלום (שרעבי, תשלו) חלק הדרוש עמ' קכב
סה ע"א01 המודר הנאהדברי שלום (שרעבי, תשנג) עמ' קצא
סה ע"א01 המודר הנאההכתב והקבלה בראשית פ"ו פסוק יג = שמות פל"ג פסוק יט
סה ע"א01 הנודר הנאה מחבירו אין מתירין לו אלא בפניו ור"ןאור חדש (זיטשיק, תשסח) דברים עמ' שעח
סה ע"א01 הנודר לחברו אין מתירין לו אלא בפניושו"ת ר"י קצבי (תשעט) סי' ד
סה ע"א01 הנודר לטובת חבירו אין מתירין אלא בפניוחכמת התורה שמות עמ' תקס
סה ע"א01 הנודר על דעת חברו וכו'זכרון דברים (תשנט) עמ' קנו
סה ע"א01 הנשבע לחבירו אין מתירין לו אלא בפניומזל שעה דרשות דף קנא ע"א
סה ע"א01 הנשבע על דעת חבירו אין מתירין לו אלא בפניותפלה למשה (בנימין) עמ' מה
סה ע"א01 התרת נדר שלא בפניו וכו' ראיה מצדקיהושפתי רננות דף סד ע"ד
סה ע"א01 נדר על דעת חבירובנין שאול עמ' קסא
סה ע"א02 אין מתירין אלא בפניו ור"ןאור חדש (זיטשיק, תשסח) בראשית עמ' קפח
סה ע"א02 אין מתירין הנדר אלא בפניו וכו'אהל אברהם (תשסג) עמ' קלז
סה ע"א02 שנאמר ויאמר ה' אל משה במדין לך וגו'תפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' שעא {הא אין למידין מקודם מתן תורה}
סה ע"א04 אמר לו במדין נדרת לך והתר נדרך במדיןהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' קפט
סה ע"א04 במדין נדרת במדין התר נדרךגור אריה שמות פ"ד הערה 69
סה ע"א04 במדין נדרת לך התר נדרך במדיןצמח דוד (שלוניקי) ח"א דף קלב ע"א
סה ע"א04 במדין נדרת לך והתר נדרך במדין וכו'באר משה (אפשטיין) במדבר עמ' תשא
סה ע"א04 במדין נדרת לך והתר נדרך במדין וכו'פי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת שמות דף סח ע"ד, ודף ע ע"א; יפה תאר (תיז) על שמות רבה פרשה ה דף מ ע"א
סה ע"א04 במדין נדרת לך והתר נדרך במדיןויואל משה הקדמה עמ' יח
סה ע"א04 במדין נדרת לך והתר נדרך במדיןחכמת התורה שמות עמ' תרג, תרה, תרו
סה ע"א04 במדין נדרת לך והתר נדרך במדיןפירוש המכבי שמות עמ' ר
סה ע"א04 במדין נדרת לך והתר נדרך במדיןתפלה למשה (בנימין) עמ' מה
סה ע"א04 במדין, המיוחס לרש"ידרכי חושן עמ' שי [הלכה]
סה ע"א04 לך והתר נדריךצמח צדקה עה"ת עמ' קעד
סה ע"א05 אין ויואל אלא לשון שבועהויואל משה הקדמה עמ' יז
סה ע"א05 ויואל מלשון שבועהלקט שיחות מוסר ח"א עמ' שמח
סה ע"א05 ויואל משה - נשבע לומגלה צפונות (תשעד) שמות עמ' נו
סה ע"א05 ויואל משה אין אלה אלא שבועה וכו'אמרות ה' השלם ח"ג עמ' נז, עה
סה ע"א05 ויואל משה אין אלה אלא שבועהס' חסידים סי' תתרצו
סה ע"א05 ויואל משה אין אלה אלא שבועההמעלות לשלמה (תשמז) עמ' קמח
סה ע"א05 ויואל משה אין אלה אלא שבועהתולעת שני דף קמט ע"א-ע"ב {ישוב למ"ש המכילתא פרשת יתרו}
סה ע"א08 אשכחיה לנבוכדנצר דהוה אכיל ארנבא חיהדרשות מהר"ם חביב עמ' תיב
סה ע"א08 אשכחיה צדקיהו לנבוכדנצר כו' א"ל אשתבע לי דלא מיגלית כו' אשתבע כיגלגולי נשמות (תשסא) סי' צ ס"ק ג
סה ע"א08 מעשה נבוכדנצר וצדקיהומבוא התלמוד פי"ח עמ' שיט
סה ע"א08 ענין צדקיהושו"ת ר"י קצבי (תשעט) סי' ג ובהערות וסי' ד
סה ע"א08 צדקיהו ראה נבוכדנצר שאכלאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' תרסג
סה ע"א09 אמר ליה נבוכדנצר לצדקיהו אישתבע לי דלא מגלית וכו'יפה תאר (תיז) על שמות רבה פרשה ה דף מ ע"ב; של"ה (תט) תענית דף רה ע"ב ודף רו ע"א
סה ע"א09 ארנבת חיהמעט מכל עמ' 37
סה ע"א09 דהוה קאכיל ארנבא חיההמאור שבתורה (שפירא) חנוכה-פורים עמ' קפ
סה ע"א09 נבוכדנאצר אכל ארנבת חיהשיחות לספר ויקרא עמ' שב
סה ע"א09 נבוכדנצר אכל אמה"חהאיר ממזרח - אבות עמ' פז
סה ע"א09 נבוכדנצר דהוא קאכיל ארנבא חיהמחשבות חרוץ סי' ד (עמ' 14)
סה ע"א09 נבוכדנצר דהוא קאכיל ארנבא חיהפרי צדיק לחנוכה אות כ
סה ע"א10 אישתבע לי וכו' ומהרש"ארנת יצחק יחזקאל עמ' ס
סה ע"א11 לסוף הוה קא מצטער צדקיהו בגופיהזכר דוד על התורה עמ' קמ
סה ע"א11 צדקיהו נשבע לנבוכדנאצר ועבר על שבועתו ונענש עליהכד הקמח (מישור) עמ' תסא
סה ע"א11 צדקיהו נשבע לנבוכדנצר שלא יגלה שאכל ארנבאפנים מסבירות עמ' לו
סה ע"א11 שבועת צדקיה לנבוכדנצרחנן אלקים עמ' קכ
סה ע"א11 שבועת צדקיהו לנבוכדנצארשו"ת ר"י קצבי (תשעט) סי' ג בהערות ובדרושי רבינו יוסף דרוש א ובהערות
סה ע"א12 עבר צדקיהו על שבועתו שנשבע לנבוכדנצראמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) מטות י
סה ע"א12 צדקיהו עבר על שבועתו שלא כדיןקומץ המנחה (צונץ) דרוש קלז אות ב
סה ע"א12 סנהדרין התירו לצדקיהונחלת צבי (פאליי) עמ' שעב {בכל זאת נקרא "רשע חלל" (יחזקאל כא, ל) בגלל זה}
סה ע"א13 ואייתי סנהדריןהאיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' קיב
סה ע"א17 אמר ליה מתשלין אשבועתא וכו' בפניו או אפילו שלא בפניו, אמרי ליה בפניו וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ה עמ' רכ
סה ע"א19 ואתון מאי עבדתון מיד ישבו לארץ זקני בת ציוןתפארת ציון (אבא שאול) עמ' קצג - ר"א אבא שאול
סה ע"א20 סנהדרין נענשו על שהתירו לצדקיהוכתנות אור (תשעג) פ' מטות אות א עמ' קצ
סה ע"א20 ישבו לארץ ידמו וגו'האיר ממזרח - חמש מגילות עמ' קפח
סה ע"א20 ישבו לארץפרשת דרכים (תשסה) עמ' שעג {הגלה נבוכבדצר סנהדרין על שהתירו שבועתו של צדקיהו}
סה ע"א22 רבי מאיר אומר יש דברים שהן כנולד ואינםרוח חיים (פאלאג'י) ח"ב דף קלו ע"ד (חו"מ סימן ש"א ד"ה ויש להסתפק)
סה ע"א22 רבי מאיר אמור יש דברים שהן כנולדאזני יהושע (מהד' אדרת) ויקרא-במדבר דרוש מ עמ' 292
סה ע"א23 יש דברים שהם כנולד וכו'מקוה מים (עזריאל) ח"ב דף סו ע"א
סה ע"א24 קונם שאני נושא את פלונית שאביה רע וכו'באר משה (אפשטיין) במדבר עמ' תשא
סה ע"א25 שאיני נושא את פלונית שאביה רעברכת שלמה חו"מ עמ' קצד [הלכה]
סה ע"א ר"ן ד"ה והיכא - נענשו שהתירו שבועתורנת יצחק ישעיה עמ' תלה
סה ע"א מיוחס לרש"י - יתרו הדירו למשה מפני המבקשים להורגופירוש המכבי שמות עמ' ר
סה ע"א מיוחס לרש"י ד"ה במדין לך וכו'ברכת אבות עמ' רפז
סה ע"א מיוחס לרש"י ד"ה במדיןלקוטי שיחות חל"ג עמ' 187
סה ע"א מיוחס לרש"י ד"ה במדין לךדברי שאול במדבר עמ' רסד
סה ע"א שטמ"ק - איך צדקיהו פירט את השבועה לפני התרתהנחלת דבש (ברייזכר) עמ' קיז
סה ע"א מהרש"א ד"ה דכתיבאזני יהושע (מהד' אדרת) בראשית-שמות דרוש יג עמ' 218
סה ע"ב11 ועוד אמר ר"מ פותחין וכו' ואהבת לרעך כמוך וכו'נחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' ט אות ג, סי' לו אות ז, סי' לח אות לא
סה ע"ב11 פותחין לו מן הכתוב בתורה וכו' "ואהבת לרעך כמוך"ציץ השדה ח"ג - קנין תורה עמ' כט
סה ע"ב11 פותחין לו מן הכתוב שבתורהפנים מסבירות עמ' רכג
סה ע"ב11 פותחין מן הכתוב בתורהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' לט
סה ע"ב12 אילו היית יודע שאתה עובר על לא תקום וכו' לא הייתי נודררוח נכון עמ' שנא
סה ע"ב12 אילו היית יודע שאתה עובר על לא תקום ולא תטור וכו'לקט שיחות מוסר ח"ב עמ' כ
סה ע"ב12 אילו היית יודע שאתה עובר על לא תקום ולא תטור, ומיוחס לרש"י ורא"שמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' טו {נקמה למי שעשה לו רעה ולא רק מנע טובה}
סה ע"ב13 שאתה עובר על לא תקוםזבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' קצט
סה ע"ב14 המדיר את חבירו עובר על ואהבת לרעך כמוךאמרי יצחק שמות-ויקרא עמ' תכה הערה קז
סה ע"ב15 נשבע שלא יהנה לפלוני אומרים שמא יעניעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' קכח
סה ע"ב18 א"ל ר"ע אפילו אתה מוכר שער ראשך וכו'נחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' לח אות כט
סה ע"ב19 כל דמעני לאו עלי נפילשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' שיד
סה ע"ב21 לידי גבאי תחילהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' רסא
סה ע"ב21 עני לא נופל לגבאי תחילהבית אבא (גוטווירטה) פתח הבית עמ' 8-9
סה ע"ב22 פותחין לאדם בכתובת אשתואות זכרון דף ח ע"א
סה ע"ב ריטב"א - אסור להדיר את חברו הנאה מנכסיומצוה ולב ח"א עמ' 176
סו ע"א02 פותחין בימים טובים ובשבתות וכו'דורות הראשונים כרך א עמ' 276, כרך ב עמ' 568
סו ע"א02 פותחין בימים טובים נדר שהותר מקצתו וכו'מקוה מים (עזריאל) ח"ב דף סה ע"ד
סו ע"א02 פותחין בשבתות ויו"טחנן אלקים עמ' עג, יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' קיט, רנג, מקראי קדש (תשנג) עמ' קלד
סו ע"א04 דיבור שביטל מקצתו ביטל כולוחכמת התורה בא עמ' צו
סו ע"א04 נדר שהותר מקצתו הותר כולודרשות מהר"ם בריסק - מועדים עמ' פז
סו ע"א04 נדר שהותר מקצתו הותר כולויוסף לקח כרך ב ח"א עמ' קיח, ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קכה
סו ע"א04 נדר שהותר מקצתו הותר כולומרפא לנפש בראשית עמ' תסג
סו ע"א04 נדר שהותר מקצתו הותר כולוערבי נחל (תשסד) עמ' תתיט
סו ע"א04 נדר שהותר מקצתו הותר כולופרשת דרכים (תשסה) עמ' קלח
סו ע"א06 הותר אחד מהן הותרו כולןגור אריה דברים פ"ג הערה 33
סו ע"א07 הותר הראשון הותרו כולםאמרי מרדכי אות קפה עמ' קב {וכן בחטאים, כיון שה' מעביר ראשון ראשון, הותרו כל החטאים שאחריו, כי כולם תלויים בראשון, כי עבירה גוררת עבירה}
סו ע"א12 קונם יין וכו' א"ל הלא מיושן יפה למעיים הותרדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' רכז
סו ע"א12 קונם יין שאיני טועם וכו'מקוה מים (עזריאל) ח"ב דף סו ע"ג
סו ע"א16 הבצל רע ללבשיחות הר"ן (תשע) ח"ב עמ' שיג
סו ע"א27 פותחין לאדם בכבוד עצמו ובכבוד בניומקוה מים (עזריאל) ח"ב דף סד ע"ד
סו ע"א27 פותחין לאדם בכבוד עצמוקונטרסים (ריי"צ) עמ' כז
סו ע"א27 פותחין לאדם בכבוד עצמותתן אמת ליעקב (תשסד) ח"ב עמ' כ
סו ע"א32 קונם שאיני נושא את פלונית כעורה והרי היא נאהדבר טוב עמ' תפו
סו ע"א32 קונם שאני נושא פלונית כו' ורשב"אדרכי נועם (הרנזון) דרוש יח
סו ע"א35 ומעשה באחד שנדר מבת אחותו הנייה והכניסוה לבית רבי ישמעאל וכו' בנות ישראל נאות הן אלא שהעניות מנוולתןקשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' ו
סו ע"א35 ומעשה באחד שנדר מבת אחותונחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' ד אות א
סו ע"א35 מי שנדר מבת אחותו וייפוה בבית רבי ישמעאלמקראי קדש (תשנג) עמ' יח
סו ע"א35 מעשה בא' שנדר הנאהשמחה לאיש (שונשול) דף עח ע"ג
סו ע"א35 מעשה בא' שנדר וכו' והכניסוה לבית רבי ישמעאל וייפוה א"ל מזו נדרת וכו' בכה ר"י בנות ישראל נאות הן וכו'דברת שלמה (תשעא) עמ' תלו
סו ע"א35 מעשה בא' שנדר מבת אחותו הנאה וכו' א"ל ר' ישמעאל בני מזו נדרת א"ל לאופאר יעקב ח"ד עמ' שלד
סו ע"א35 מעשה באחד שנדר מבת אחותו והכניסוה לבית ר' ישמעאל וכו'דרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' רפג
סו ע"א36 הכניסוה לבית רבי ישמעאל וייפוה כו' בנות ישראל נאות הן כו' (ורש"י)תורת מנחם חלק לג עמ' 433
סו ע"א37 בכה ר' ישמעאל ואמר בנות ישראל נאות הן וכו'נתיב התורה (סאלים) ויקרא עמ' לט
סו ע"א37 בכה רבי ישמעאל ואמר בנות ישראל נאות הן אלא שהעניות מנוולתןשם דרך שמות עמ' רד
סו ע"א38 בנות ישראל העניות מנוולתןדרשות מהר"ם בנעט עמ' רב
סו ע"א38 בנות ישראל נאות אלא שהעניות מנוולתןשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' צו
סו ע"א38 בנות ישראל נאות הן אלא עניות מנוולתןתורת יחיאל בראשית עמ' צד
סו ע"א38 בנות ישראל נאות הן אלא שהעניות וכו'כוונת הלב עמ' רפב
סו ע"א38 בנות ישראל נאות הן אלא שהעניות מנוולתןאורח לצדיק עמ' יב
סו ע"א38 בנות ישראל נאות הן אלא שהעניות מנוולתןבית ישראל (טויסיג) שמות עמ' קנט
סו ע"א38 בנות ישראל נאות הן אלא שהעניות מנוולתןדברי חנינא - הספדים עמ' רי
סו ע"א38 בנות ישראל נאות הן אלא שהעניות מנוולתןדרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' לד
סו ע"א38 בנות ישראל נאות הן אלא שהעניות מנוולתןדרך הקודש (תנעמי) עמ' תקעט
סו ע"א38 בנות ישראל נאות הן אלא שהעניות מנוולתןדרשות שבט הלוי ח"ב עמ' קסז
סו ע"א38 בנות ישראל נאות הן אלא שהעניות מנוולתןישמח ישראל (אלכסנדר) בראשית עמ' נט, דברים עמ' עט
סו ע"א38 בנות ישראל נאות הן אלא שהעניות מנוולתןשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' קכ
סו ע"א38 בנות ישראל נאות הן אלא שהעניות מנוולתןלחם רב על סדור התפילה אות תשכג
סו ע"א38 בנות ישראל נאות הן אלא שהעניות מנוולתןלקוטי שיחות ח"ג עמ' 960, חכ"ד עמ' 58
סו ע"א38 בנות ישראל נאות הן אלא שהעניות מנוולתןנחלת יעקב (תשעג) עמ' תקא
סו ע"א38 בנות ישראל נאות הן אלא שהעניות מנוולתןפניני יחזקאל עמ' סה
סו ע"א38 בנות ישראל נאות הן אלא שהעניות מנוולתןפרי צדיק ט"ו באב אות א
סו ע"א38 בנות ישראל נאות הן אלא שהעניות מנוולתןתורת מנחם חכ"ח עמ' 20
סו ע"א38 בנות ישראל נאות הן אלא שהעניות מנוולתןתקנת השבין סי' ו (עמ' 42), לקוטי מאמרים עמ' 152
סו ע"א38 בנות ישראל נאות הן אלא שהעניות מנוולתןפרדס מרדכי עמ' נג
סו ע"א38 בנות ישראל נאות הן וכו'תורת מנחם חי"ד עמ' 153, חכ"א עמ' 153, חכ"ה עמ' 135, 140, חכ"ו עמ' 34
סו ע"א38 בנות ישראל נאות הןעין איה ב 220
סו ע"א38 בנות ישראל נאות הןתורת מנחם חנ"ה עמ' 398
סו ע"א38 העניות מנוולתןמוסר המקרא והתלמוד עמ' קס
סו ע"א38 וכשמת ר"י היו בנות ישראל נושאות עליו קינה וכו'עשרה מאמרות (תשס) עמ' רפו
סו ע"א38 וכשמת רבי ישמעאל היו בנות ישראל נושאות קינה ואומרות בנות ישראל על רבי ישמעאל בכינהאוצרות חיים - אישים ח"ד עמ' שנו
סו ע"א38 כשמת רבי ישמעאל היו נושאות בנות ישראל קינה וכו'נפוצות יהודה (מוסקאטו, תשס) עמ' רצט
סו ע"א38 וכשמת ר"י יש היו בנות ישראל נושאות כו' תנא שן תותבת כו'בן אברהם (אשטרושא) דף ע ע"ב
סו ע"א38 נאות הן אלא שהעניות מנוולתןמכמני עוזיאל עמ' תמט
סו ע"א38 נאות הן והעניות מנוולתןילקוט הגרשוני ח"ב
סו ע"א39 בנות ישראל לר' ישמעאל בכינהמקוה מים (עזריאל) ח"ב דף פב ע"ד
סו ע"א39 בנות ישראל על ר' ישמעאל בכינהדת ודין פרשת חיי שרה דף ז ע"א-ע"ב
סו ע"א39 בנות ישראל על רבי ישמעאל בכינהשיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 411
סו ע"א39 בנות ישראל אל ר' ישמעאל בכינה המלבישכן שני עם עדניםמלא העומר על חמש מגילות (תשסח) עמ' שג
סו ע"א40 בנות ישראל אל שאול בכינהישיר משה דף לג ע"ד
סו ע"א40 בנות ישראל על שאול בכינהחנן אלקים עמ' רנב {שהיה מתיר עגונות}
סו ע"א ר"ן - ולענין הלכהשער יוסף (תקיז) דף לו ע"ד
סו ע"א מיוחס לרש"י ד"ה אמר רבא וכו' ר"ש וכו'שער יוסף (תקיז) דף קה ע"א
סו ע"א שטמ"ק סוד"ה מתני' - ולוקה מפני שבטל קבלתו, מיהו אין זה אלא מכת מרדותדרך השער (תשנו) עמ' סח
סו ע"ב02 וכי שכיב ר' ישמעאל וכו' בנות ישראל על ר' ישמעאל בכינהאבן פינה עמ' 87
סו ע"ב05 ההוא דאמר לדביתהו קונם שאי את נהנית לי עד שתטעימי תבשילך לר"י ולר"ש ר"י טעים וכו' ר"ש לא טעיםשפוני טמוני חול (תשכג) - עין התכלת עמ' כה (הקדמה) {ביאור שי' ר"י ור"ש}
סו ע"ב05 ההוא דאמר לדביתהו קונם שאי את נהנית לי עד שתטעימי תבשילך לר"י ולר"ש ר"י טעים וכו' ר"ש לא טעיםשפוני טמוני חול (תשנט) עמ' רב {ביאור שי' ר"י ור"ש}
סו ע"ב05 ההוא דאמר לה לדביתהו וכו' רבי שמעון לא טעים אמר ימותו כל בני אלמנה ואל יזוז שמעון ממקומו, ור"ן - קלל הבעל שימות וקלל בניו שימותודברי תורה (שפירא) מהד' ו סי' ק
סו ע"ב05 ההיא דאמר לדביתהו קונם שאת נהנית לי וכו'אור התורה (תאומים, תשנט) עמ' תלט
סו ע"ב05 קונם שאי את נהנית לי עד שתטעימי תבשילך וכו'פניני דעת עמ' נג
סו ע"ב06 עד שתטעימי תבשילך לרבי יהודה ורבי שמעוןיחל ישראל אבות ח"ד עמ' רלח
סו ע"ב07 ר' יהודה טעים וכו'האיר ממזרח - אבות עמ' קע
סו ע"ב07 רבי יהודה טעים וכו' עד שתרוקי בו ברשב"ג וכו'ס' הזכרונות (אבוהב, תשעד) עמ' רעז
סו ע"ב11 ימותו כל בני אלמנהדעת רש"י (מנקין) כאן
סו ע"ב11 ימותו כל בני אלמנההאיר ממזרח משלי עמ' ו
סו ע"ב11 ימותו כל בני אלמנהכרם פתחיה גפן כה שריג יב
סו ע"ב11 ימותו כל בני אלמנהשערי תודה ח"ב דף פז ע"ד
סו ע"ב11 ר"ש לא טעים אמר ימותו כל בני אלמנה ואל יזוז שמעון ממקומואבן פינה עמ' 3
סו ע"ב12 ואל יזוז שמעון ממקומומים חיים (קרייסווירטה) עמ' קס
סו ע"ב14 עד שתרוקי בו ברשב"גהעמק דבר ויקרא פ"טו פסוק ח
סו ע"ב18 המדיר אשתו ורבי ישמעאל ברבי יוסישיחות לספר דברים עמ' כז
סו ע"ב19 עד שתראי מום יפה שבךברכת שלום "שמעתי" מאמר קיג
סו ע"ב21 סגלגלהאיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' תח
סו ע"ב28 לכלוכיתשיחות הרב צבי יהודה ויקרא עמ' 201
סו ע"ב29 יפה קורים אותה לכלוכיתאור חדש (זיטשיק, תשסח) דברים עמ' קכא
סו ע"ב30 בן בבל שעלה לארץ ישראל ונשא אשה וכו'מפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"א עמ' תיט
סו ע"ב30 ההוא בר בבל דסליק לארעא דישראל נסיב איתתא וכו' בשילי לי תרי טלפי בשילה ליה תרי טלפחי וכו' הוה יתיב בבא בן בוטא וכו'חיים שיש בהם על התורה תנינא עמ' שעג
סו ע"ב30 ההוא בר בבל דסליק לא"י וכו' זילי תברי יתהון על רישא דבבאמשנת יוסף - אגדות ח"ב עמ' לט {גודל חסידות בבא בן בוטא, וביאור ענין שלום בית עד כדי מסי"נ}
סו ע"ב30 ההוא בר בבל דסליק לארעא דישראל נסיב איתתא כו' הוה יתיב בבא בן בוטא אבבא כו'גלגולי נשמות (תשסא) סי' ב ס"ק ט
סו ע"ב30 ההוא בר בבל דסליק לארעא שישראל וכו' תברי יתהון על רישא דבבא וכו'של"ה (תשנז) - שער האותיות אות ד ס"ק לז
סו ע"ב30 ההוא בר בבל דסליק לארעאיד יחזקאל עמ' עא
סו ע"ב30 ההוא בר בבל דסלק לארעא דישראל, נסב אתתא אמר לה בשילי לי תרי טלפי בשלא ליה תרי טלפחי רתח עלה וכו'מסילת ישרים עם שמחת מרדכי פרק כב פסקה ח עמ' רלב {דוגמא לסבילת עלבונות, שהיא מהנהגות הענוה}
סו ע"ב30 ההוא בר בבל שנשא אשה מא"ינתיבות חיים (מטלין, תשסט) עמ' רה
סו ע"ב34 מעשה דבבא בן בוטא דתברה בוציני על רישיהאמרי יקותיאל (תשסג) עמ' רלה
סו ע"ב34 מעשה דההיא איתתא דתברא בוציניןרגל ישרה עמ' קמט, ריא
סו ע"ב34 עובדא דבבא בן בוטא, רש"י ד"ה שני בניםיקרא דשכבי (דוד) דרוש ל דף ע ע"ג-ע"ד
סו ע"ב37 בבא בן בוטא ומעשה באשה ששברה נרותאור יחזקאל - מדות עמ' יז
סו ע"ב37 בבא בן בוטאבשבילי התלמוד ח"א ביצה כ ע"א {ענוותנותו}
סו ע"ב37 בבא בן בוטאהאיר ממזרח - חמש מגילות עמ' צא {חסידותו}
סו ע"ב37 הוה יתיב בבא בן בוטא אבבא וכו' המקום יוציא ממך ב' בנים כבבא בן בוטאמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשמב) ח"א עמ' מב
סו ע"ב37 הוה יתיב בבא בן בוטא אבבא וכו' אזלת ותברת יתהון על רישיהאוצרות חיים - אישים ח"ב עמ' קג
סו ע"ב37 הוה יתיב בבא בן בוטא וקא דאין דינאמסילת ישרים עמ' תקצו
סו ע"ב37 הוה יתיב בן בוטה אבבא וכו' המקום יוציא ממך ב' בנים כבבא בן בוטאמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"א עמ' מה
סו ע"ב38 אזלת ותברת יתהון על רישיה וכו'קשוטי כלה (גרינפלד) ח"ט אות שיד
סו ע"ב38 מעשה דבבא בן בוטא שהיכתהו אשה בראשו ובירכה וכו'אגרא דכלה ח"ב עמ' קצג
סו ע"ב38 שברה על ראש בבא בן בוטאמוסר המקרא והתלמוד עמ' קסז
סו ע"ב39 א"ל כך ציוני בעלי אמר את עשית רצון בעליך, המקום יוציא ממך שני בנים כבבא בן בוטאאור חדש (הרטמן) פ"א אות 1331
סו ע"ב40 את עשית רצון בעליך המקום יוציא ממך שני בנים כבבא בן בוטאנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' יט אות כא
סו ע"ב40 את עשית רצון בעלך המקום יוציא ממך שני בנים כבבא בן בוטארוח נכון עמ' שפה
סו ע"ב42 אב ובעל מפירין בנערה המאורסהאזני יהושע (מהד' אדרת) ויקרא-במדבר דרוש מג עמ' 333
סו ע"ב42 אביה ובעלה מפירים נדריהברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' רל
סו ע"ב42 נערה המאורסה אבי' ובעלה מפירין נדרי'תורת מנחם חי"ז עמ' 127
סו ע"ב42 נערה המאורסה אביה ובעלה מפירין נדריהאור אברהם ויקרא עמ' פג
סו ע"ב42 נערה המאורסה אביה ובעלה מפירין נדריהיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' קנח, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' קכב
סו ע"ב42 נערה המאורסה אביה ובעלה מפירין נדריהמשך חכמה במדבר פ' ל פס' ז-ח,פ' ל פס' יז
סו ע"ב42 נערה המאורסה אביה ובעלה מפירין נדריהעיוני רש"י במדבר עמ' תקמא
סו ע"ב המיוחס לרש"י ד"ה בכינהדרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' רפד
סז ע"א01 הפר הבעל ולא הפר האביוסף לקח כרך ב ח"א עמ' רנט
סז ע"א09 כגון דהפר אחד מהםהדרום כרך כח עמ' 52
סז ע"א12 נערה המאורסה אביה ובעלה מפירין נדריהאיתן האזרחי עמ' תמב
סז ע"א12 נערה המאורסה אביה וכו' מנלן אמר רבה וכו' דבי ר' ישמעאל וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 154
סז ע"א13 אמר רבאהכתב והקבלה במדבר פ"ל פסוק ז
סז ע"א14 ואם היה תהיה לאיש וכו' מכאן שאביה ובעלה מפירין נדריה וכו'טוב ירושלים במדבר פ"ל פסוק ז
סז ע"א16 בנשואה כתיבלקוטי שיחות חל"ט עמ' 32 {הפרש הפרת נדרי מאורסה לנשואה}
סז ע"א18 אימא תרוייהו בנשואהברכת יוסף ואליהו רבה (תשסט) ח"ב עמ' קפב
סז ע"א20 אין הבעל מיפר בקודמין וכו' ארוס מיפר בקודמיןלקוטי שיחות ח"ב עמ' 613
סז ע"א20 אין הבעל מיפר בקודמיןתורת מנחם חי"ז עמ' 126
סז ע"א20 אין הבעל מפר בקודמיםברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' רכט
סז ע"א ר"ן ד"ה וחזרפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' קה
סז ע"ב ולאו ממילא שמעת מינה, רא"ש ס"אברכת יוסף ואליהו רבה (תשסט) ח"ב עמ' קפג
סז ע"ב הויה משמע קידושיןגור אריה במדבר פ"ל הערה 91
סז ע"ב השתא י"ל, ותוס' והר"ןשער יוסף (תקיז) דף פח ע"ד
סז ע"ב ארוס מיפר בקודמיןמשך חכמה במדבר פ' ל פס' ה פ' ל פס' ז
סז ע"ב ארוס מיפר בקודמיןתורת מנחם חי"ז עמ' 126
סז ע"ב אין הבעל מיפר בקודמיןאור אברהם במדבר עמ' שכח
סז ע"ב אין הבעל מיפר בקודמיןאור אברהם על ספר המצוות עמ' תקכב
סז ע"ב ר"ן - פשטיה דקרא משמע דארוס לחודיה מיפרגור אריה במדבר פ"ל הערה 87
סז ע"ב תוס' ד"ה ומינהזאת ליעקב במדבר עמ' שח
סח ע"א נערה המאורסה אביה ובעלה מפירין נדריה, ר"ן, רא"שאור אברהם על ספר המצוות עמ' תקכ
סח ע"א בעל מיקלש קלישמגיד דבריו ליעקב (מביאלה, תשסד) עמ' קעג {מהאירוסין בלא האב}
סח ע"א בעל מיגז גייז או מקליש קלישאור אברהם במדבר עמ' שכא
סח ע"א בעל מיגז גייז או מקליש קלישאור אברהם ויקרא עמ' פג
סח ע"א בעל מיגז גייז או מקליש קלישאור אברהם על ספר המצוות עמ' שמה, תצז, תקכד
סח ע"א בעל מיגז גייז או מקליש קלישמשך חכמה במדבר פ' ל פס' ז-ח
סח ע"א בעל מיגז גייזלמחר אעתיר עמ' שח
סח ע"א בעל מיקלש קלישברכת אבות עמ' לב
סח ע"א בעל מקליש קלישאור אברהם על ספר המצוות - קונטרס תורת המצוות עמ' תרמא {חצי שיעור}
סח ע"א הפר הארוס לחוד ועברה נדרהעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' קכב
סח ע"א דנדרה מתרין זיתין, ור"ןרנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' לח
סח ע"א נתרוקן רשות לאב, ורש"יתורת מנחם חי"ז עמ' 127
סח ע"א ר"ן - אם האב מפר כל נדרי בתועיוני רש"י במדבר עמ' תקמב, תקמד
סח ע"א ר"ן ורא"ש - אם האב מיפר כל נדרי בתואור אברהם במדבר עמ' שכה
סח ע"א ר"ן - ר' ישמעאל לומד מהפסוק גם שמפר רק דברים שבינו לבינההכתב והקבלה במדבר פ"ל פסוק יז
סח ע"א ר"א מן ההרשערי הישיבה ח"א עמ' קמא
סט ע"א ב"ה סברי בעל מקליש קלישאור אברהם על ספר המצוות עמ' תקכד
סט ע"א לב"ש מיגז גייז לב"ה מקלש קלישזאת ליעקב במדבר עמ' שי
סט ע"א בעי רבאאות היא לעולם ח"ב דף קסה ע"א
סט ע"א יש שאלה בהקם, מאירי, שיטה מקובצתאור אברהם ויקרא עמ' פד
סט ע"א יש שאלה בהקם או אין שאלה בהקם וכו'אור אברהם במדבר עמ' שי, שכג
סט ע"א נשאלין על ההיקםדרשות מהר"ח אור זרוע סי' יח הערה 19 עמ' כה
סט ע"א נשאלין על ההקם ואין נשאלין על ההפרלמדנות (תשנח) פ' מטות אות קא
סט ע"א אין נשאלין על ההפראור אברהם על ספר המצוות עמ' תקכה
סט ע"א קרן אורהזאת ליעקב במדבר עמ' שי
סט ע"ב ה"ז תמורת עולה תמורת שלמים כו', ורא"ש בד"ה כל שאינושם שלמה דף י ע"ג
סט ע"ב תמורת עולה תמורת שלמיםספרי המגיד מקאזניץ עמ' קפב
סט ע"ב בעי רבה קיים ומופר ליכי בבת אחת מהודברי יונה ח"א עמ' רכב, רכד
סט ע"ב קיים ומופר ליכי בבת אחתבאר בשדה עמ' תלה
סט ע"ב קיים ומופר לכי בבת אחת מהוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' שצח
סט ע"ב קיים ומופר לכי בבת אחתודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תקכג
ע ע"א מופר ליכי למחר מהו וכו'שיחות ר' ראובן עמ' כו
ע ע"א קיים ליכי שעה אחת והפר אח"כיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' קסא, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' קכ, קכב
ע ע"א מת האב לא נתרוקנה רשות לבעלגור אריה במדבר פ"ל הערה 88
ע ע"א מת הבעל נתרוקנה רשות לאבאור אברהם במדבר עמ' של
ע ע"א מת הבעל נתרוקנה רשות לאבברכת יוסף ואליהו רבה (תשסט) ח"ב עמ' קפ
ע ע"א מת הבעל נתרוקנה רשות לאבעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' קכ, קכז
ע ע"א יפה כח הבעל מכח האב וכו'אור התורה (תאומים, תשנט) עמ' תשלח
ע ע"א מפר בבגרפני מלך במדבר עמ' רעט
עא ע"א נדרה והיא ארוסה וכו' אביה ובעלה האחרון מפירין נדריה וכו'הר המוריה עמ' קכב
עא ע"א נדרה והיא ארוסה, ותוי"ט מ"גקשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' ריט
עא ע"א נדרה כשיהא ארוסה נתגרשה ונתארסה בו ביום וכו'אזני יהושע (מהד' אדרת) ויקרא-במדבר דרוש מג עמ' 331-332
עא ע"א נדרה בו ביום ונתארסה בו ביום אביה ובעלה מפירין נדריהעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' קכא
עא ע"א ונדריה עליה נדרים שהיו עליה כברעיוני רש"י במדבר עמ' תקמב
עא ע"א רש"י ד"ה גמ'אזני יהושע (מהד' אדרת) ויקרא-במדבר דרוש מג עמ' 323
עא ע"א תוס' יו"ט פ"י מ"ג - ולפיכך יצדק גם בו שם ארוס שהרי גם הוא נכנס בזה בכמה חיוביםפני מנחם חנוכה עמ' שיג, חופה וקידושין עמ' עח, נישואין ושבע ברכות עמ' קו, קפה
עא ע"ב דגרשה ואהדרה ביומי'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' סט
עא ע"ב ר"ן - דמשום לתא דהיכא דליכאספרי המגיד מקאזניץ עמ' קפב
עב ע"א אין הבעל מיפר בקודמיןדרשות מהר"ח אור זרוע סי' יח הערה 10 עמ' כה
עב ע"א אין הבעל מיפר בקודמיןרבנו בחיי עה"ת ח"ג עמ' ריט
עב ע"א אינו מיפר בקודמיןנפש הרב עמ' שט
עב ע"א אין בעל מפר בקודמיןעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' קכב
עב ע"ב01 דרך ת"ח עד שלא היתה וכו'אמרי פנחס השלם - שער פרשיות ומועדים סי' תקל
עב ע"ב01 דרך תלמידי חכמים להפר נדרי בתושערי אורה (מילר) ח"א עמ' י
עב ע"ב01 דרך תלמידי חכמים עד שלא היתה בתו יוצאה מאצלוניצוצי אהרן עמ' קנג
עב ע"ב01 דרך תלמידי חכמיםשערי אורה (מילר) ח"ב עמ' רלה
עב ע"ב04 הבעל אומר כל נדרים שנדרת עד שלא תכנסי לרשותי מופריןיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' רס
עב ע"ב07 בעל מהו שיפר בלי שמיעהעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' קיח
עב ע"ב12 והא לא שמיע ליה ורא"שמועדי ה' (נתנזון) חנוכה-פורים עמ' קכז, קלא
עב ע"ב14 אורחיה דצורבא מרבנן להדורי, ור"ן דרכו של ת"ח לחזר כו' כדי להכניסה בדברים וכו'תתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' רנ {אמירת שקר כדי להפריש מאיסור}
עב ע"ב14 דרכו של ת"ח לחזר, ר"ןתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' קלד
עב ע"ב23 האומר לאפוטרופוס כל נדרים וכו' דכולי עלמא שלוחו של אדם כמותו, והא לא שמיע ליהכתב סופר אגדות כאן
עב ע"ב23 האומר לאפוטרופוס כל נדרים של אשתי הפר, מחלוקת ר"י ור"ישארית מנחם ח"ב עמ' רעט
עב ע"ב23 האומר לאפוטרופוס כל נדרים שנודרת אשתי וכו'זכור לדוד עמ' קב, קט
עב ע"ב23 האומר לאפוטרופוס כל נדרים שנודרת אשתינחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' מג אות ג
עב ע"ב23 האומר לאפוטרופוס כל נדרים שתדור אשתיחכמת התורה נשא עמ' קצה
עב ע"ב23 הקמה והפרה על ידי שליחעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' קיט
עב ע"ב24 לאפוטרופוסהכתב והקבלה במדבר פ"ל פסוק יד
עב ע"ב26 אישה יפרנו ולא השליחמנחת מרדכי עמ' רנז
עב ע"ב26 מחלוקת ר"י ור"י אם יכול הבעל לקיים ולהפר על ידי שליחיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' קסה
עב ע"ב26 מחלוקת רבי יאשיה ורבי יהורהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' קפח
עב ע"ב27 בעל יכול לעשות שליח להפר נדרי אשתומעדני אשר נישואין עמ' קכט
עב ע"ב27 מצינו בכל התורה כולה שלוחו של אדם כמותודברי סופרים סי' יב (עמ' 10)
עב ע"ב27 מצינו בכל התורה כולה שלוחו של אדם כמותופרי צדיק פ' שקלים אות א
עב ע"ב27 מצינו בכל התורה כולה שלוחו של אדם כמותוקול ששון (גולדברג) חתימה
עב ע"ב27 שלוחו של אדם כמותואור חדש (הרטמן) פ"ג אות 583
עב ע"ב27 שלוחו של אדם כמותולקט אמרי קודש - מועדים עמ' ק
עב ע"ב רא"ש - במידי דליכא עשיה כמו שמיעה לא אמרינן שלוחו של אדם כמותוגבורת יצחק חנוכה-פורים (תשסח) עמ' תכז
עב ע"ב רא"ש - לא מהני שליחות לשמיעת הבעלאור אברהם על ספר המצוות עמ' תקיא
עב ע"ב רא"ש ד"ה והא לא שמיע - מידי דממילא לא שייך ביה שליחותתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' שה (תתד) {גוף השליח אינו נחשב כגוף המשלח}
עב ע"ב רא"ש ד"ה והא לא שמיע ליה - במידי דממילא לא שייך שליחותרישומי דברים עמ' כ
עב ע"ב רא"ש ד"ה והא לא שמיעא ליהמועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' קטז
עב ע"ב רא"שהכתב והקבלה במדבר פ"ל פסוק יד
עג ע"א וכל שאין ראוי לבילה וכו', ר"א מן ההר, רא"ש ורש"יוענפיה ארזי אל (תשסו) על התורה ח"ב עמ' קב*
עג ע"א איבעיא להו בעל מהו שיפר לשתי נשיו בבת אחת וכו'מכשירי מצוה עמ' רלז
עג ע"א בעל מהו שיפר לשתי נשיו כאחתעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' קיט, קכה
עג ע"א בעל מהו שיפר שתי נשיו בב"אזכרון דברים (תשנט) עמ' קעג
עג ע"א בעל שיפר לשתי נשיודברי שלום (שרעבי, תשלו) חלק הדרוש עמ' קלא
עג ע"א בעל שיפר לשתי נשיודברי שלום (שרעבי, תשנג) עמ' רד
עג ע"א מהו שיפר לב' נשיו בב"אודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תקמ
עג ע"א רי"א לא מן השם הוא זה אלא משום שנאמר והשקה אותה לבדהמכשירי מצוה עמ' רלד
עג ע"א ר"ן ד"ה סברהכתב והקבלה במדבר פ"ל פסוק יד
עג ע"ב בעלה חייב במזונותי'ס' המאמרים תרנ"ט (מהד' תשעא) עמ' רכד
עג ע"ב אשה על דעת בעלה נודרתערבי נחל (תשסד) עמ' שסה
עג ע"ב כל הנודרת ע"ד בעלה היא נודרתגור אריה במדבר פ"ל הערה 71
עג ע"ב כל הנודרת על דעת בעלה היא נודרתויגד יעקב עמ' תרכ
עג ע"ב כל הנודרת על דעת בעלה היא נודרתכנסת יחזקאל (פאנעט, תשסה) פרשת ואתחנן עמ' רנו
עג ע"ב כל הנודרת על דעת בעלה היא נודרתלמחר אעתיר עמ' שה
עג ע"ב כל הנודרת על דעת בעלה היא נודרתמעגלי צדק (פאנעט) במדבר עמ' רסח
עג ע"ב כל הנודרת על דעת בעלה נודרתעיוני רש"י במדבר עמ' תקלט, תקמה
עג ע"ב כל הנודרת על דעת בעלה נודרתשיחות לספר ויקרא עמ' ריח
עג ע"ב כר' פנחס - נודרת ע"ד בעלהדרשות הרז"ה עמ' תתפט
עג ע"ב ר"ן - הנודר על דעת חבירו אם חבירו יכול להתירוחכמה ומוסר ח"א עמ' קעה
עג ע"ב ר"ן - נותנין לבתולה י"ב חודש לפרנס את עצמהלקוטי שיחות ח"י עמ' 69
עג ע"ב ר"ןלקוטי שיחות חל"ג עמ' 187
עג ע"ב מיוחס לרש"י ד"ה אלאתשובה מיראה עמ' יב, עג
עד ע"א שומרת יבם בין לאדם אחד וכו' ר' עקיבא אומר וכו'דורות הראשונים כרך ד עמ' 466
עד ע"א אמר ליה ר"י עקיבא דבריך בשני יבמיןנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' לח אות ו
עד ע"ב חבל עליך בן עזאי שלא שמשת את ר"עבין המשפתים בראשית עמ' מט
עד ע"ב חבל עליך בן עזאי וכו'האיר ממזרח - אבות עמ' קנז
עד ע"ב חבל עליך בן עזאי שלא שימשת את ר"ענחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' ג אות ז
עד ע"ב חבל עליך בן עזאי שלא שמשת את ר"עדברי חנינא - ת"ת עמ' צח
עה ע"א האומר לאשתו כל נדרים שתדורי עד שאבוא ממקום פלונייוסף לקח כרך ב ח"א עמ' רסא, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' קיט, קכ
עה ע"א כל הנדרים שתדוריהכתב והקבלה במדבר פ"ל פסוק יד
עה ע"א הרי הן מופרין ר' אליעזר אומר מופרמשך חכמה במדבר פ' ל פס' ט
עה ע"א נדרי עתידערבי נחל (תשסד) עמ' שנט {ג' מחלוקות בדבר}
עה ע"א אם הפר נדרים שבאו לכלל קיוםיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' רנח
עה ע"א לר"א מיחל חיילי ובטלי או לא חייליערבי נחל (תשסד) עמ' שכד
עה ע"א ר"ןלקוטי שיחות חל"ג עמ' 187
עה ע"ב ר"ן - כח מסירת מודעה לבטל נדרבאר ראי (רוזן) מועדים סי' א אות ו
עו ע"א מטבילין כלי טמא לטהרבאר בשדה עמ' ש
עו ע"א ומה זרעים טמאים כיון שזרען בקרקע טהורין, זרועין ועומדים לא כל שכןאור חדש (הרטמן) פ"ה אות 566
עו ע"א זרועין ועומדים לא כל שכןגור אריה ויקרא פי"א אות ל {דבר שהוא מחובר לארץ אינו מקבל טומאה}
עו ע"א יכול ימכור אדם את בתו כשהיא נערהגור אריה שמות פט"ו הערה 213
עו ע"א אמרת קל וחומר מכורה כבר יוצאה אינה מכורה אינו דין שלא תימכראחרית השנים עמ' קא
עו ע"ב איתקיש הפרה להקמהאור אברהם במדבר עמ' שיב
עו ע"ב הפרת נדרים כל היום יש בדבר להקל ולהחמיר כיצד נדרה בלילי שבת יפר בלילי שבתאהל יעקב (שפירא) דף נב ע"א
עו ע"ב הפרת נדרים כל היום יש בדבר להקל ולהחמיריוסף לקח כרך ב ח"א עמ' רסה, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' קכו
עו ע"ב הפרת נדרים כל היוםמשך חכמה במדבר פ' ל פס' ה
עו ע"ב הפרת נדרים כל היום יש בדבר להקל ולהחמירמשך חכמה במדבר פ' ל פס' טז
עו ע"ב הפרת נדרים עד שתחשךגור אריה במדבר פ"ל אות כג
עו ע"ב אינו מפר עד שתחשךמשיבת נפש עמ' רלז
עו ע"ב נדרה לילי שבת יפר לה שבת ויום השבתעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' קכג
עו ע"ב הפרת נדרים מעת לעתברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' רכט
עז ע"א מפירין נדרים בשבתודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' רפו
עז ע"א סבר ר' פפא למימר התרת נדרים בשבת ה"מ ביחיד מומחהשפת אמת (הלוי) משלי פרק הקדמה
עז ע"א היתר נדרים ביחיד מומחהישרש יעקב (טננבוים) ויצא אות א
עז ע"ב06 הנדר ניתר רק ע"י פתח וחרטהבית יעקב (תשסא) עמ' נב
עז ע"ב06 פותחין בחרטהברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' רכח
עז ע"ב06 פותחין בחרטה, ובעי עיוני, ואהכי ישבאור אברהם הלכות מגילה וחנוכה - מגילת בני חשמונאי עמ' מג
עז ע"ב06 ר"ג סבר פותחין בחרטה וכו'אור אברהם דברים עמ' שמב
עז ע"ב13 כל הנודר אע"פ שמקיימו נקרא חוטאראשית חכמה (תשמד) - קדושה פרק יד אות יב
עז ע"ב13 כל הנודר אע"פ שמקיימו נקרא חוטארוח נכון עמ' שכז
עז ע"ב13 נודר נקרא חוטאאמרי יצחק במדבר-דברים עמ' מ {לפי שמגרה יצה"ר בעצמו ואומרים לו לא דייך במה שאסרה תורה}
עז ע"ב13 נודר נקרא חוטאפרשיות בספרי הנביאים שופטים עמ' קפא
עז ע"ב15 וכי תחדל לנדור לא יהיה בך חטא הא לא חדלת איכא חטארחמי הרב עמ' קה
עז ע"ב15 וכי תחדל לנדור לא יהיה בך חטא הא לא חדלת איכא חטאשערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר עד
עז ע"ב15 וכי תחדל לנדור לא יהיה בך חטאס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' פ, קלא, קלו
עז ע"ב16 שאם תדור יהיה בך חטאשערי תשובה שער ג אות עד
עז ע"ב20 לא יאמר בשבת מופר ליכיעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' קכא, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קצה
עז ע"ב20 לא יאמר אדם לאשתו בשבת מופר ליכידרכי נועם (הרנזון) דרוש טז
עז ע"ב20 מופר לך הנדרגור אריה במדבר פ"ל אות טו, טז
עז ע"ב21 ובלבד שיבטל בלבודרשות מהר"ח אור זרוע סי' יח הערה 18 עמ' כה
עז ע"ב21 וצריך שיבטל בלבומשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' טו
עז ע"ב23 בעל מפר, וחכם מתירלקוטי שיחות חל"ג עמ' 189
עז ע"ב23 האב והבעל בלשון הפרה והחכם בלשון התרהכנסת יחזקאל (פאנעט, תשסה) פרשת ואתחנן עמ' רנו
עז ע"ב23 חכם שאמר בלשון בעל ובעל שאמר בלשון חכם לא אמר כלוםדברי יואל מועדים ח"ו שקלים עמ' רכט
עז ע"ב23 חכם שאמר בלשון בעל ובעל שאמר בלשון חכם לא אמר כלוםעצי חיים על התורה עמ' תנז
עז ע"ב23 חכם שאמר בלשון בעל ובעל שאמר בלשון חכם לא אמר כלוםשם עולם (תשסו) ח"ב עמ' יב
עז ע"ב23 חכם שאמר בלשון בעל ובעל שאמר בלשון חכם לא אמר כלוםדרשות דבר צבי עמ' קיב
עז ע"ב23 חכם שאמר בלשון בעל וכו' לא אמר כלוםדעת חכמה ומוסר ח"ג עמ' קמט
עז ע"ב23 חכם בלשון התרה בעל בלשון הפרהעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' קטז
עז ע"ב23 חכם שאמר בלשון בעלודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תקסה
עז ע"ב23 חכם שאמר בלשון בעל, ור"ן ד"ה א"ר יוחנןהשיר והשבח ח"ב עמ' קמה
עז ע"ב23 חכם שאמר בלשון הפרהדרשות הרז"ה עמ' תתעד
עז ע"ב24 החכם בלשון התרה דוקאנר ישראל חלק ג דף נט
עז ע"ב24 החכם מתיר וכו' בעל מפראור תורה השלם (מזריטש) סי' תלג
עז ע"ב24 החכם מתיר וכו' בעל מפרמגיד דבריו ליעקב (ממזריטש) - לקוטי אמרים סי' קכט, אור תורה סי' תלג
עז ע"ב24 זה הדבר החכם מתיר ואין הבעל מתיר וכו' בעל מיפר וכו'מכשירי מצוה עמ' רז
עז ע"ב24 זה הדבר החכם מתירס' המאמרים עת"ר (מהד' תשעב) עמ' שז, תלו, תלז
עז ע"ב24 חכם בהתרהברכת אברהם (תשנד) עמ' קכח
עז ע"ב24 חכם לשון התרה בעל בלשון הפרהיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' כ, יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' רנג
עז ע"ב24 חכם מתיר את הנדר ולא הבעלבאר שרים במדבר פ' מטות דרוש א אות א
עז ע"ב ר"ןלקוטי שיחות חל"ג עמ' 188, 186
עז ע"ב רא"ש - מאי ותני מבטל בלבו היינו שיוציא בשפתיוגבורת יצחק ימים נוראים עמ' רעו
עח ע"א01 החכם מתיר הנדרחסד לאברהם - משמיע שלום (תשנה) עמ' סט
עח ע"א01 החכם מתיר הנדרמשמיע שלום עמ' סט
עח ע"א01 התרת נדרים ע"י חכמים, הפרה ע"י הבעלשיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 144
עח ע"א01 זה הדברמשיבת נפש עמ' רלו
עח ע"א01 חכם מתירדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' רכז
עח ע"א01 תניא אידך זה הדבר וכו' בעל מפר וכו'דורות הראשונים כרך ד עמ' 478
עח ע"א05 נאמר בנדרים זה הדבר ונאמר בשחוטי חוץ זה הדבר ללמוד משחוטי חוץ להכשיר בנדרים שלשה הדיוטותבאר יוסף (תשמא) ח"ג עמ' רמב
עח ע"א05 נאמר בנדרים זה הדבר ונאמר להלן זה הדבר בשחוטי חוץמצור דבש עמ' רמג
עח ע"א05 נאמר כאן זה הדבר וכו'קשוטי כלה (תשסג) עמ' קלב
עח ע"א05 נאמר כאן זה הדבר ונאמר בשחוטי חוץטירת כסף דף רנט ע"א
עח ע"א05 נאמר כאן זה הדבר ונאמר להלן זה הדבר בשחוטי חוץמאיר עיני חכמים מהדו"ג ח"ב דף רנה
עח ע"א07 אף פרשת נדרים אהרן ובניו וכל ישראל וכו' להכשיר שלשה הדיוטותזאת ליעקב במדבר עמ' שא
עח ע"א07 וכל ישראליוסף לקח כרך ב ח"א עמ' רנג
עח ע"א08 וכל ישראל וכו' להכשיר שלשה הדיוטות וכו' ביחיד מומחה ראשי המטותבשעה שהקדימו תער"ב ח"ב עמ' אלף עז
עח ע"א08 וכל ישראל וכו' להכשיר שלשה הדיוטות וכו' ביחיד מומחה ראשי המטותס' המאמרים (רש"ב) תרעב עמ' א'עז
עח ע"א08 ומה כאן ראשי המטות וכו'לקוטי שיחות חל"ג עמ' 190
עח ע"א08 פרשת נדריםדרך חיים (תשע) פ"ג הערה 1381-1380
עח ע"א09 ראשי המטותמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' כו
עח ע"א09 ראשי המטותודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' ת
עח ע"א11 הדיוטותעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' קטז
עח ע"א11 הכשר שלשה הדיוטות ויחיד מומחה, ור"ןעיוני רש"י במדבר עמ' תקכח, תקלא
עח ע"א11 הפרת נדרים בג' הדיוטות וכו' ביחיד מומחהתפארת צבי במדבר עמ' שנב, שנד, שנט, שס
עח ע"א11 והא ראשי המטות כתיב א"ר חסדא ואיתימא רבי יוחנן ביחיד מומחהפרי צדיק מטות אות א
עח ע"א11 והא ראשי המטות כתיב וכו' ביחיד מומחה וכו'טוב ירושלים במדבר פ"ל פסוק ב
עח ע"א11 להכשיר שלשה הדיוטותתורת מנחם חכ"ח עמ' 259
עח ע"א11 להכשיר ג' הדיוטות, מיוחס לרש"יתועפת ראם (גטיניו) דף קא ע"א
עח ע"א11 צריך שלשהפני חיים (פלג'י) עמ' קנז ע"ב
עח ע"א11 שלשה הדיוטותתשבי (תשסה) עמ' קסג שורש מסר
עח ע"א11 שלשה הדיוטות וכו' יחיד מומחהאמרי יצחק במדבר-דברים עמ' ריז
עח ע"א12 ראשי המטות כתיב אמר רב חסדא ואיתימא ר' יוחנן ביחיד מומחהזאת ליעקב במדבר עמ' רצז
עח ע"א13 ביחיד מומחה ור"ןזבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' רעג
עח ע"א13 היתר נדרים ביחיד מומחהאור התורה (תאומים, תשנט) עמ' תקפח
עח ע"א13 היתר נדרים וכו' ביחיד מומחהאור התורה (צמח צדק) במדבר עמ' א'רפו
עח ע"א13 יחיד מומחה מתיר את הנדרברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' רכח
עח ע"א13 יחיד מומחה מתיר נדרפרשיות בספרי הנביאים שופטים עמ' קפה
עח ע"א15 יש שאלה בהקדשלחמי תודה דף קפה ע"א
עח ע"א15 יש שאלה בהקדשמשיבת נפש עמ' רלז
עח ע"א15 לומר שיש שאלה בהקדשמאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף צט ע"א
עח ע"א15 לומר שיש שאלה בהקדשמשך חכמה ויקרא פ' יז פס' ב
עח ע"א22 מחלוקת ב"ש וב"ה למה אין צריך ג' מומחין בהתרת נדריםמאור מרדכי שמות עמ' קיד-קטו
עח ע"א29 ר' אסי בר נתן אתא אבתריה למחוזאנאות דשא (שניאור) ויקרא עמ' 154
עח ע"א ר"ן - אלה מועדי ה' אשר תקראו אותם, אתםאור אברהם במדבר עמ' לו
עח ע"א ר"ן - אלה מועדי ה' אשר תקראו אותם, וקרינן אתםאור אברהם - הגדה של פסח - קונטרס שואלין ודורשין עמ' תנד
עח ע"א ר"ן - חכם עוקר נדר מעיקרולהורות נתן במדבר עמ' רצה
עח ע"א ר"ן ד"ה לומרפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תג
עח ע"א רא"ש - ראשי המטות הם המומחין מתירין ביחידגור אריה במדבר פ"ל הערה 9
עח ע"ב מועדי ד' צריכין קידוש בית דין, ור"ןתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' צז {אם הכוונה לקידוש חדשים (כר"ן ורמב"ם) או לגוף המועדים}
עח ע"ב מועדי ה' צריכין קידוש בי"דלקוטי שיחות חכ"ו עמ' 64
עח ע"ב מועדי ה' צריכין קידוש בי"דאור תורה השלם (מזריטש) סי' פו, קנ
עח ע"ב מועדי ה' צריכין מומחה וכו'ניצוצי אהרן עמ' רנז
עט ע"א קיים בליבו קייםבאר בשדה עמ' תלה
עט ע"א קיים בליבו קייםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תקכד
עט ע"א נשאלין על ההיקםהכתב והקבלה במדבר פ"ל פסוק יד
עט ע"א נשאלין על ההקם ואין נשאלין על ההפריוסף לקח כרך ב ח"א עמ' רנח, רסא, רסג, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' קיט
עט ע"א ואלו נדרים שהוא מפר דברים שיש בהם עינוי נפשדרשות הרז"ה עמ' תתפח
עט ע"א ואלו נדרים וכו'אור אברהם במדבר עמ' שכט {אין הבעל מיפר אלא נדרי עינוי נפש}
עט ע"א אלו דברים שהבעל מיפר דברים שיש בהם עינוי נפשגור אריה במדבר פ"ל אות כג
עט ע"א ואלו נדרים שהוא מפר דברים שיש בהם עינוי נפשלמדנות (תשנח) פ' מטות אות ק
עט ע"א ואלו נדריםבנין אפרים עמ' עד [הלכה]
עט ע"א ר"ן ד"ה הפר בלבולקוטי שיחות חכ"ח עמ' 345
עט ע"א ר"ן ד"ה שישאזני יהושע (מהד' אדרת) ויקרא-במדבר דרוש מג עמ' 333
עט ע"א ר"ן שתק על מנת לקייםיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' רנח
עט ע"א תוס' ד"ה שישאזני יהושע (מהד' אדרת) ויקרא-במדבר דרוש מג עמ' 333
עט ע"ב בין איש לאשתו וכו' מלמד שהבעל מיפר נדרים שבינו לבינה וכו'טוב ירושלים במדבר פ"ל פסוק יד
עט ע"ב אף דברים שבינו לבינה מיפר הבעלגור אריה במדבר פ"ל אות כב
פ ע"א אם ארחץ ואם לא ארחץ פלוגתא אי ניוול דחד יומא הוי ניוולמקוה מים (עזריאל) ח"ב דף לה ע"ב
פ ע"א ניוול שעה אחת הוי ניוולעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' קיח
פ ע"א ר"ן - "אם ארחץ" - מותרת ברחיצה הראשונהבנין אפרים עמ' עד [הלכה]
פ ע"ב24 מילתא דאתי ליה לידי עינוימשך חכמה דברים פ' כב פס' כט
פ ע"ב26 מעיין של בני העיר כביסתן קודמת לשתיית שאר עיירות, ורא"שאמרות ה' השלם ח"ה עמ' שכג
פ ע"ב26 מעיין של בני העיר כו'מראה הגדול ח"א דף קנא ע"ב
פ ע"ב26 מעיין של בני העירודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תרכה
פ ע"ב26 מעין של בני העיר הם ואחרים הם קודמין לאחרים וכו'ברך יצחק (ברכה) דרוש לפרשת תולדות
פ ע"ב26 מעין של בני העיר חייהן קודמין לחיי אחרים בהמתם ובהמת אחרים בהמתם קודמת לבהמת אחריםשיחות חכמה ומוסר מאמר מז אות ג
פ ע"ב26 מעין של בני העירדברי חנינא - רפואה עמ' קיג
פ ע"ב26 מעין של בני העירדרכי שלום (מרגונאטו) דף מט ע"ד
פ ע"ב27 חייך קודמיןהל' בית הבחירה (שניאורסון) עמ' קנ
פ ע"ב30 חיי אחרים וכביסתם חיי אחרים קודמים לכביסתםדרשות אל עמי ח"ג דרוש יז
פ ע"ב30 כסותן וחיי אחריםמהר"ם שיק בראשית עמ' סג
פ ע"ב32 כביסתן קודם לחיי חבריהםנחלת צבי (פאליי) עמ' תיא
פ ע"ב32 כביסתן קודמתפני מלך במדבר עמ' שב
פ ע"ב תוס' ד"ה ורמינהומכשירי מצוה עמ' קלד*
פא ע"א02 האי ערבבותא דרישא מייתי לידי עויראאיתן האזרחי עמ' קנב
פא ע"א02 האי ערבוביתא דרישא מתיא לידי עויראאוצרות חיים - לימוד תורה עמ' רלד
פא ע"א02 עירבוביתא דרישא מביא לידי עוורוןזכרון דברים (תשנט) עמ' צ
פא ע"א02 עירבוביתא דרישאעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תשמח
פא ע"א02 ערבוביתא דרישא מייתי לידי עוירא וכו'דרשות לכל שבתות השנה והמועדים (ניסנבוים) עמ' 178
פא ע"א02 ערבוביתא של ראשמגלה צפונות (תשעד) שמות עמ' קמג
פא ע"א02 ערבובתא דרישא מתייא לידי עוירא ערבובתא דמאניהצור יעקב (יעבץ) צו
פא ע"א04 משום שעמומיתאחכמת התורה וישלח עמ' תצ
פא ע"א05 הזהרו בערבוביתא הזהרו בחבורההמאור שבתורה (שפירא) ויקרא עמ' יא, קמט
פא ע"א05 הזהרו בערביבותאחקל יצחק (תשסג) עמ' שצא
פא ע"א05 שלחו מתם הזהרו בערבוביתא הזהרו בחבורה כו'קידש ידיד דף יז, כב ע"א-ע"ב
פא ע"א05 שלחו מתם הזהרו בערבוביתאילקוט הגרשוני ח"ב
פא ע"א05 שלחו מתם הזהרו וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ד עמ' מח
פא ע"א05 שלחו מתם וכו' הזהרו בבני עניים שמהם תצא תורה לישראלאור חדש פתיחה אות 155
פא ע"א05 שלחו מתם וכו' הזהרו בבני עניים שמהם תצא תורהבית שמואל אחרון על התורה (תשנד) פ' מצורע עמ' קכב
פא ע"א05 שלחו מתםתורת אליהו עמ' שצד
פא ע"א06 הזהרו בבני עניים שמהם תצא תורהדברי טובה שופטים ח"א בהקדמה {כי ה' מרחם עליהם מחמת צרותיהם, ונותן להם את התורה במתנה, ועוד כדי שתורה תקל להם את סבלם; ו"עניים" כולל עניים במעשים טובים, שחוטאים, שה' נותן לנו את חכמת התורה במתנה כדי להקל מעלינו את צערנו על שחטאנו, אם אנחנו רוצים ללמוד; ו"יזל מים מדליו" רומז לתקופת השופטים (שהרי אח"כ נאמר "וירום מאגג מלכו" שהוא בשאול) שבה היתה עניות בממון ובמעשים טובים}
פא ע"א06 הזהרו בבני העניים שמהן תצא תורהעת לעשות חלק א כלל ג שאלה כח
פא ע"א06 הזהרו בבני ע"היוסף תהלות (תקיד) דף קיב ע"ב
פא ע"א06 הזהרו בבני ע"הככר לאדן (תקסא) דף קפז ע"א
פא ע"א06 הזהרו בבני ע"הככר לאדן (תשנ) עמ' קיז
פא ע"א06 הזהרו בבני עם הארץ וכו' על שלא ברכו בתורהככר לאדן (תקסא) דף קפו ע"א
פא ע"א06 הזהרו בבני עמי הארץ שמהם תצא תורהויקרא יעבץ עמ' רמד
פא ע"א06 הזהרו בבני עניים וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' שנז-שסב
פא ע"א06 הזהרו בבני עניים וכו'יוסף לקח כרך א ח"א עמ' קעז, כרך ב ח"א עמ' קעז
פא ע"א06 הזהרו בבני עניים וכו'מכתב מאליהו ח"ד עמ' 39
פא ע"א06 הזהרו בבני עניים שמהם תורהאבקת רוכל (אוחיון) ח"א דף יט ע"א
פא ע"א06 הזהרו בבני עניים שמהם תצא תורהבצור ירום ח"ח עמ' קסו {לכן כדאי ללמוד מהרבי מליובאוויטש שהיה אוהב את כולם ומקרב את כולם, כל אחד שבא אליו, התקבל במאור פנים ויצא ממנו שמח וטוב לב}
פא ע"א06 הזהרו בבני עניים שמהם תצא תורה וכו'נשמת חיים (אבולעפיא) דף מב-מג, נד
פא ע"א06 הזהרו בבני עניים שמהם תצא תורה וכו'סדר היום (שנט) תפלת השחר דף לו ע"א; עשרה מאמרות (תט) פירוש יואל משה דף מ ע"א; דרשות מהר"ל (שנג) ד' על התורה דף כה ע"א
פא ע"א06 הזהרו בבני עניים שמהם תצא תורה ור"ןאור חדש (זיטשיק, תשסח) דברים עמ' רל
פא ע"א06 הזהרו בבני עניים שמהם תצא תורה ור"ןאור חדש (זיטשיק, תשסח) שמות עמ' שלח
פא ע"א06 הזהרו בבני עניים שמהם תצא תורה לישראלבית יעקב (תשסא) עמ' קצג, רו
פא ע"א06 הזהרו בבני עניים שמהם תצא תורה שנאמר יזל מים מדליושפת אמת (רייז) סוכות עמ' רא
פא ע"א06 הזהרו בבני עניים שמהם תצא תורהאבני אש (אויש) מועדים עמ' עב, רח
פא ע"א06 הזהרו בבני עניים שמהם תצא תורהאדרת אליהו (קוצין) ח"ב עמ' 88
פא ע"א06 הזהרו בבני עניים שמהם תצא תורהאהבת אמת דף יג ע"א
פא ע"א06 הזהרו בבני עניים שמהם תצא תורהאוסף אמרים (שכטר) חג השבועות - מתן תורה עמ' תפג
פא ע"א06 הזהרו בבני עניים שמהם תצא תורהאור לשמים (תשסג) עמ' סו
פא ע"א06 הזהרו בבני עניים שמהם תצא תורהאמרות ה' השלם ח"ו עמ' רפא
פא ע"א06 הזהרו בבני עניים שמהם תצא תורהארז ישעיהו דף סט
פא ע"א06 הזהרו בבני עניים שמהם תצא תורהאשיב אברהם עמ' ז
פא ע"א06 הזהרו בבני עניים שמהם תצא תורהבית יצחק (ויינברגר) עמ' קנ
פא ע"א06 הזהרו בבני עניים שמהם תצא תורהבית שלום מרדכי עמ' קפג
פא ע"א06 הזהרו בבני עניים שמהם תצא תורהבך יברך ישראל (תשסח) דף קס ע"א
פא ע"א06 הזהרו בבני עניים שמהם תצא תורהברית אברם עמ' תמט
פא ע"א06 הזהרו בבני עניים שמהם תצא תורהדברי יונה ח"א עמ' קסד
פא ע"א06 הזהרו בבני עניים שמהם תצא תורהדברי שמואל (מודליאנו) עמ' עב ד"ה לפי
פא ע"א06 הזהרו בבני עניים שמהם תצא תורהדרש משה (קלנברג) ח"ב דף ז
פא ע"א06 הזהרו בבני עניים שמהם תצא תורהדרשות שבט הלוי ח"ב עמ' רלא
פא ע"א06 הזהרו בבני עניים שמהם תצא תורההגיונות אל עמי (עמיאל) ח"ב סי' לו
פא ע"א06 הזהרו בבני עניים שמהם תצא תורהויואל משה מאמר ג סי' ח עמ' תיא
פא ע"א06 הזהרו בבני עניים שמהם תצא תורהזמרת הארץ (רבינוביץ) עמ' קצד
פא ע"א06 הזהרו בבני עניים שמהם תצא תורהחיים לגופא (תשסה) עמ' נח
פא ע"א06 הזהרו בבני עניים שמהם תצא תורהחיים שיש בהם - דרשות ח"א עמ' תקמז
פא ע"א06 הזהרו בבני עניים שמהם תצא תורהיבין שמועה (לעוו) עמ' רלב
פא ע"א06 הזהרו בבני עניים שמהם תצא תורהיחל ישראל אבות ח"ד עמ' קנח, ח"ה עמ' שפג
פא ע"א06 הזהרו בבני עניים שמהם תצא תורהכנסת יחזקאל (פאנעט) דרושים עמ' קנב
פא ע"א06 הזהרו בבני עניים שמהם תצא תורהלדעת חכמה ומוסר ח"ב עמ' פג
פא ע"א06 הזהרו בבני עניים שמהם תצא תורהלחם רב על סדור התפילה אות רצא, תרכז, א' רסט
פא ע"א06 הזהרו בבני עניים שמהם תצא תורהלחמי תודה דף מ ע"ב, נג ע"א, נז ע"ב
פא ע"א06 הזהרו בבני עניים שמהם תצא תורהמי השלוח (תשסז) ח"א דף קפג
פא ע"א06 הזהרו בבני עניים שמהם תצא תורהנאות דשא (שניאור) ויקרא עמ' 20
פא ע"א06 הזהרו בבני עניים שמהם תצא תורהנחל עדה עמ' עג
פא ע"א06 הזהרו בבני עניים שמהם תצא תורהנפש יוסף (תשעד) עמ' רמ
פא ע"א06 הזהרו בבני עניים שמהם תצא תורהס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' מט
פא ע"א06 הזהרו בבני עניים שמהם תצא תורהעיני שמואל (ראבין) עמ' כא
פא ע"א06 הזהרו בבני עניים שמהם תצא תורהערבי נחל (תשסד) עמ' שכד, תד
פא ע"א06 הזהרו בבני עניים שמהם תצא תורהערוגת הבושם (תשעא) דברים עמ' רלב
פא ע"א06 הזהרו בבני עניים שמהם תצא תורהפאר יעקב ח"ב עמ' תקצט, ח"ג עמ' תקפח
פא ע"א06 הזהרו בבני עניים שמהם תצא תורהפני חיים (פלג'י) עמ' רסב ע"ב
פא ע"א06 הזהרו בבני עניים שמהם תצא תורהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' ג, תרסה
פא ע"א06 הזהרו בבני עניים שמהם תצא תורהפרפרת משה ח"א עמ' תקנא
פא ע"א06 הזהרו בבני עניים שמהם תצא תורהקובץ מאמרים ואגרות (וסרמן) ח"א עמ' רפח
פא ע"א06 הזהרו בבני עניים שמהם תצא תורהקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ו עמ' רכד
פא ע"א06 הזהרו בבני עניים שמהם תצא תורהקומץ המנחה (צונץ) דרוש צח אות ז
פא ע"א06 הזהרו בבני עניים שמהם תצא תורהראשית דעת (קורח) סי' ו
פא ע"א06 הזהרו בבני עניים שמהם תצא תורהרנת יצחק שמואל עמ' לד
פא ע"א06 הזהרו בבני עניים שמהם תצא תורהשמן ראש (כץ) ח"ד עמ' עב
פא ע"א06 הזהרו בבני עניים שמהם תצא תורהשמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' צט
פא ע"א06 הזהרו בבני עניים שמהם תצא תורהשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' קסט
פא ע"א06 הזהרו בבני עניים שמהם תצא תורהשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' שפ
פא ע"א06 הזהרו בבני עניים שמהם תצא תורהשרגא המאיר על התורה עמ' תקכ
פא ע"א06 הזהרו בבני עניים שמהם תצא תורהתורת איש ח"ב עמ' רלח
פא ע"א06 הזהרו בבני עניים שמהם תצא תורהתורת מנחם ח"ה עמ' 42
פא ע"א06 הזהרו בבני עניים שמהם תצא תורה, ור"ןדולה ומשקה - התורה וקניניה עמ' קעה, שכג, ח"ג עמ' רמט
פא ע"א06 הזהרו בבני עניים שמהם תצא תורה, ר"ןלקט שיחות מוסר ח"ג עמ' רלז
פא ע"א06 הזהרו בבני עניים שמהם תצאילקוט הגרשוני ח"ב
פא ע"א06 הזהרו בבני עניים שמהן תצא תורה וכו'משנת יוסף על התורה ח"א עמ' רנד
פא ע"א06 הזהרו בבני עניים שמהן תצא תורה שנאמר יזל מים מדליותולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' רצח, שיד, תרצז, א'קז, א'רנג, א'שח
פא ע"א06 הזהרו בבני עניים שמהן תצא תורהאביר יעקב (סדיגורה, תשסד) עמ' פה
פא ע"א06 הזהרו בבני עניים שמהן תצא תורהאבן פינה עמ' 131
פא ע"א06 הזהרו בבני עניים שמהן תצא תורהאגרא דכלה ח"ג עמ' פא
פא ע"א06 הזהרו בבני עניים שמהן תצא תורהאוצרות חיים - לימוד תורה עמ' שטז
פא ע"א06 הזהרו בבני עניים שמהן תצא תורהאמרי אש (טאוב) עמ' קה, תקמב
פא ע"א06 הזהרו בבני עניים שמהן תצא תורהאשר חנן עמ' קיא
פא ע"א06 הזהרו בבני עניים שמהן תצא תורהבצור ירום ח"ט עמ' רכח
פא ע"א06 הזהרו בבני עניים שמהן תצא תורהבתורתו יהגה ח"א עמ' שו
פא ע"א06 הזהרו בבני עניים שמהן תצא תורהגל עיני ח"א עמ' קלח
פא ע"א06 הזהרו בבני עניים שמהן תצא תורהדברי יואל פ' צו דף קיא ע"ב
פא ע"א06 הזהרו בבני עניים שמהן תצא תורהדברי תורה (שפירא) מהד' ב סי' קיב, מהד' ו סי' ס
פא ע"א06 הזהרו בבני עניים שמהן תצא תורהואותו תעבוד עמ' צא
פא ע"א06 הזהרו בבני עניים שמהן תצא תורהחמשה מאמרות (תשסט) - סמוכים לעד - פסחים ד
פא ע"א06 הזהרו בבני עניים שמהן תצא תורהייטב פנים ח"א דף ז
פא ע"א06 הזהרו בבני עניים שמהן תצא תורהמגן אבות (מהריט"ץ) ח"א עמ' קפא, קצט, ח"ב עמ' תק
פא ע"א06 הזהרו בבני עניים שמהן תצא תורהמצווה ועושה ח"א עמ' תצח
פא ע"א06 הזהרו בבני עניים שמהן תצא תורהניצוצי אהרן עמ' קפב
פא ע"א06 הזהרו בבני עניים שמהן תצא תורהעבודת עבודה (תשעד) ויקרא-דברים עמ' קסג
פא ע"א06 הזהרו בבני עניים שמהן תצא תורהפרי צדיק לחג השבועות אות כב, האזינו אות א
פא ע"א06 הזהרו בבני עניים שמהן תצא תורהפתגמי אורייתא ח"ב עמ' כט
פא ע"א06 הזהרו בבני עניים שמהן תצא תורהרישומי דברים עמ' יד
פא ע"א06 הזהרו בבני עניים שמהן תצא תורהרסיסי לילה סי' ד (עמ' 4), צדקת הצדיק סי' עז, דובר צדק עמ' 74
פא ע"א06 הזהרו בבני עניים שמהן תצא תורהשיחות עבודת לוי סי' קד אות ט
פא ע"א06 הזהרו בבני עניים שמהן תצא תורהשל"ה (תשנז) ווי העמודים פרק כא אות יז
פא ע"א06 הזהרו בבני עניים שמהן תצא תורהשפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' ז, קלו, שטו
פא ע"א06 הזהרו בבני עניים שמהן תצא תורהתהלה לדוד (והרמן) פרק קה פסוק לז הערה כד
פא ע"א06 הזהרו בבני עניים שמהן תצא תורהתורת מנחם חל"ז עמ' 144
פא ע"א06 הזהרו בבני עניים שמהן תצא תורהתורת מנחם חנ"ח עמ' 342
פא ע"א06 הזהרו בבני ענייםאבן ישראל על התורה (תשסב) עמ' נב
פא ע"א06 הזהרו בבני ענייםדרשות הרז"ה עמ' תתנב
פא ע"א06 הזהרו בבני ענייםדרשות מהר"ל (יד מרדכי) עמ' קמב
פא ע"א06 הזהרו בבני ענייםוזאת התורה עמ' קכט
פא ע"א06 הזהרו בבני ענייםמערכי לב (שוואב) מועדים ח"א עמ' קעב, ח"ג עמ' רז, שצה
פא ע"א06 הזהרו בבני ענייםמשיבת נפש עמ' קצח
פא ע"א06 הזהרו בבני ענייםמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ג עמ' קכו
פא ע"א06 הזהרו בבני ענייםנחלת דבש (ברייזכר) עמ' רלו, רלז
פא ע"א06 הזהרו בבני ענייםנתיבות עולם ח"א עמ' מד
פא ע"א06 הזהרו בבני ענייםנתיבות עולם ח"ב עמ' טז
פא ע"א06 הזהרו בבני ענייםקול יעקב (שאול) דף נד ע"ב
פא ע"א06 הזהרו בבני ענייםשער הבטחון עם "בתורתו יהגה" עמ' כ
פא ע"א06 הזהרו בחבורהבתורתו יהגה (תשעב) עמ' קל, קלד
פא ע"א06 הזהרו בחבורהמאורות נריה אלול ותשרי עמ' 185
פא ע"א06 הזהרו בחבורהמשמרת איתמר (תשסה) עמ' קיד
פא ע"א06 הזהרו בחבורהמשמרת איתמר (תשסז) עמ' קלה
פא ע"א06 הזהרו בחבורהס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' פו
פא ע"א06 הזהרו בחבורהצדקת הצדיק סי' כה
פא ע"א06 הזהרו בחבורהשער החצר (תשעב) סי' ו
פא ע"א07 יזל מים מדליו אל תיקרי מדליו אלא מדלו היזהרו בבני עניים כי מהם תצא תורהאמרי משה (פינטו) ח"א עמ' קמז
פא ע"א07 יזל מים מדליו הזהרו בבני עניים שמהם תצא תורהאברהם אנכי ח"א דף קמב ע"ד
פא ע"א07 יזל מים מדליו וכו'דרש משה (פינטו) בראשית ח"א עמ' רז
פא ע"א07 יזל מים מדליו מדלים שבהם תצא תורהקומץ המנחה (צונץ) דרוש צח אות ח
פא ע"א08 אין מצוי שיצאו ת"ח מת"ח שלא יאמרו תורה ירושה לנודרך חיים (תשע) פ"ו הערה 1740
פא ע"א08 אין מצויין ת"ח לצאת מבני ת"חשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' רצד, שמא
פא ע"א08 אין מצויין ת"ח לצאת ת"ח מבניהן וכו' מפני שאין מברכין בתורה תחלהדרך ה' (באום) ח"ד פ"ב אות נב
פא ע"א08 אין מצויין ת"ח לצאת ת"ח מבניהןשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' ת
פא ע"א08 אין מצוין ת"ח לצאת ת"ח מבניהןקשוטי כלה (גרינפלד) ח"ט אות ה
פא ע"א08 בני ת"ח אינם ת"חודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' שכג
פא ע"א08 ומפני מה אין מצויין ת"ח וכו' מבניהן וכו' דקרו לאינשי המריס' המאמרים (רש"ב) תרעב עמ' תקנב
פא ע"א08 ומפני מה אין מצויין ת"ח וכו' מבניהן וכו' דקרו לאינשי חמריבשעה שהקדימו תער"ב ח"א עמ' תקנב
פא ע"א08 ומפני מה אין מצויין ת"ח יוצאין מבניהם ת"ח וכו'כתר שם טוב (מלמד, שנו) פרשת תולדות דף כג ע"ג; תומר דבורה (שמט) פרק ז דף טו ע"א; נצח ישראל (שנט) פ' נד דף סא ע"א; סדר היום (שנט) תפלת השחר דף לו ע"א-ע"ב; תפארת ישראל (מהר"ל, שנט) בהקדמה דף ב ע"ג; של"ה (תט) תורה שבכתב דף שפח ע"א, ווי העמודים פרק ד דף ח ע"ג; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מאמר קלג דף מו/ז ע"ב; חשק שלמה (דוראן, שפג) משלי דף לא ע"ב
פא ע"א08 ומפני מה אין מצויין ת"ח לצאת מהם בניהם וכו' שלא ברכו בתורה תחילהרסיסי לילה סי' כא (עמ' 26), כד (עמ' 30), צדקת הצדיק סי' *סב-סג, קפה, מחשבות חרוץ סי' יט (עמ' 168), דובר צדק עמ' 48, *152, 154, *185, 187, לקוטי מאמרים עמ' 78, שיחת מלאכי השרת עמ' 76, קומץ המנחה (ר' צדוק) עמ' 11 (סי' סא), 22 (סי' ח)
פא ע"א08 ומפני מה אין מצויין ת"ח לצאת מהם בניהם וכו'פרי צדיק פ' זכור אות יא
פא ע"א08 ומפני מה אין מצויין ת"ח לצאת ת"ח מבניהן וכו' רבינא אומר שאין מברכין בתורה תחלהשל"ה (תשנז) ווי העמודים פרק ד אות ה
פא ע"א08 ומפני מה אין מצויין ת"ח לצאת ת"ח מבניהן וכו' כדי שלא יתגדרו על הצבוראמרות חיים עמ' רצ
פא ע"א08 ומפני מה אין מצויין ת"ח לצאת ת"ח מבניהן וכו' משום דקרי לאינשי חמרידרשות חתם סופר (תרפט) ח"ב דף רצו ע"ג
פא ע"א08 ומפני מה אין מצויין ת"ח לצאת ת"ח מבניהן וכו' שלא ברכו בתורה תחילהמצווה ועושה ח"א עמ' תקיט
פא ע"א08 ומפני מה אין מצויין ת"ח לצאת ת"ח מבניהן וכו' שלא יאמרו תורה ירושה היאתהלה לדוד (והרמן) פרק קכז פסוק ד הערה ה
פא ע"א08 ומפני מה אין מצויין ת"ח לצאת ת"ח מבניהן וכו' שלא יאמרו תורה ירושה היא להם וכו' כדי שלא יתגדרו על הצבור וכו' דקרו לאינשי חמרישבט מיהודה (גרינוולד) עמ' שצב
פא ע"א08 ומפני מה אין מצויין ת"ח לצאת ת"ח מבניהן וכו'אשל אברהם (בוטשאטש) סי' ו ס"ק ז ברכת אברהם אות פט, קג
פא ע"א08 ומפני מה אין מצויין ת"ח לצאת ת"ח מבניהן וכו'צלח רכב עמ' קמה, תלח
פא ע"א08 ומפני מה אין מצויין ת"ח לצאת ת"ח מבניהןמשנת יוסף - דרשות ח"א עמ' צט
פא ע"א08 ומפני מה אין מצויין ת"ח לצאת ת"ח מבניהןנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' כח אות ו
פא ע"א08 ומפני מה אין מצויין ת"ח לצאת ת"ח מבניהןנתיבות יצחק - ירח האיתנים עמ' תקכ
פא ע"א08 ומפני מה אין מצויין ת"ח מבניהן וכו' שאין מברכין בתורה תחילהשרגא המאיר על התורה עמ' תקנה
פא ע"א08 ומפני מה אין מצויין תלמידי חכמים לצאת מהם תלמידי חכמים וכו'אילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' לב
פא ע"א08 ומפני מה אין מצויין תלמידי חכמים לצאת תלמידי חכמים מבניהן וכו' רב אשי אומר משום דקרו לאינשי חמרישל"ה (תשנז) - עשרה מאמרות אות רט
פא ע"א08 ומפני מה אין מצויין תלמידי חכמים לצאת תלמידי חכמים מבניהן וכו' שאין מברבין בתורה תחלה דאמר רב יהודה אמר רב וכו'של"ה (תשנז) פרשת זאת הברכה אות יב
פא ע"א08 ומפני מה אין מצוין ת"ח לצאת ת"ח מבניהם אר"י שלא יאמרו תורה ירושה הוא להםיגל יעקב (תשנג) בהעלותך אות לט
פא ע"א08 ומפני מה אין ת"ח מצויין וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' קסז-קעב, קעח, קעט, קפב, תרפט
פא ע"א08 למה אין בניהם של תלמידי חכמים כמותםבאר ראי (רוזן) תורה סי' ט אות ד
פא ע"א08 מפני מה אין מצויים ת"ח שיהי' בניהם ת"ח וכו' ורש"י והרא"ש והר"ןדרך איש דף יא ע"א
פא ע"א08 מפני מה אין מצויין ת"ח לצאת ת"ח מבניהם כו'סוכת דוד (שירירו) דף א ע"ב
פא ע"א08 מפני מה אין ת"ח מצויין לצאת ת"ח מבניהם וכו' דבר זה נשאל לנביאים וכו' ור"ןברית שלום (תשסח) עמ' תת
פא ע"א08 מפני מה אין ת"ח מצויין לצאת ת"ח מבניהם וכו' דבר זה נשאל לנביאים וכו' ור"ןברית שלום (תעח) דף קכה ע"א
פא ע"א08 מפני מה תלמידי חכמים אין מצויין לצאת מהם ת"חפי' הרמ"ז על הזוהר ויקרא (תשסג) עמ' רלב
פא ע"א08 מפני מה אין מצויין ת"ח לצאת ת"ח מבניהןבית שלום מרדכי עמ' קכג
פא ע"א08 מפני מה אין בני תלמידי חכמים יוצאין תלמידי חכמים אמר רב יוסף שלא יאמרו תורה ירושה להם, והמיוחס לרש"יארוחת תמיד עמ' קצה ע"ב ד"ה או
פא ע"א08 מפני מה אין בניהם של ת"ח ת"ח וכו'ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' סד, שלב, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' לט
פא ע"א08 מפני מה אין בניהם של ת"ח ת"ח שלא ברכו בתורה תחלהס' המדות (דובנא, תשסו) שער תפלה אות ג
פא ע"א08 מפני מה אין בניהם של ת"ח ת"חעיונים במשלי עמ' תעה
פא ע"א08 מפני מה אין יוצאים מתלמידי חכמים בנים תלמידי חכמיםפרדס יוסף (סקוסובסקי) עמ' שסה {משום שלא מחשיבים ברכת התורה כמצוה מן התורה אלא כמצוה דרבנן}
פא ע"א08 מפני מה אין מצווין ת"ח לצאת מבניהם ת"חפרפרת משה ח"א עמ' תקיד
פא ע"א08 מפני מה אין מצוי שיהו בני ת"ח ת"ח שלא יאמרו התורה ירושה היאתורת שמואל (מהר"ש) תרכז עמ' קנה
פא ע"א08 מפני מה אין מצויין בניהם של ת"ח ת"ח, ומהרש"אגנזי חיים (זייצ'יק) עמ' רצ
פא ע"א08 מפני מה אין מצויין לצאת מת"ח בנים ת"חמגדל עוז (תשעח) עמ' פא
פא ע"א08 מפני מה אין מצויין מתלמידי חכמים בניהם תלמידי חכמיםפני חיים (פלג'י) עמ' רפב ע"א
פא ע"א08 מפני מה אין מצויין ת"ח וכו' שלא ברכו בתורה תחילה וכו'למחר אעתיר עמ' קי-קיא, של, שנז
פא ע"א08 מפני מה אין מצויין ת"ח כו'מערכי לב (חזן) ח"ב דרוש צא דף רז ע"ג
פא ע"א08 מפני מה אין מצויין ת"ח לצאת מבניהם ת"ח וכו'דרשות לכל שבתות השנה והמועדים (ניסנבוים) עמ' 196
פא ע"א08 מפני מה אין מצויין ת"ח לצאת מבניהםפרפרת משה ח"ב עמ' תפח
פא ע"א08 מפני מה אין מצויין ת"ח לצאת מהם ת"חאשיב אברהם עמ' צח
פא ע"א08 מפני מה אין מצויין ת"ח לצאת ת"ח וכו'מנחת יצחק בראשית-שמות עמ' קיב
פא ע"א08 מפני מה אין מצויין ת"ח לצאת ת"ח מבניהם וכו' רבינא אומר שאין מברכין בתורה תחילהשרגא המאיר מועדים עמ' ל
פא ע"א08 מפני מה אין מצויין ת"ח לצאת ת"ח מבניהם וכו' שאין מברכים בתורה תחילהפתח עינים (ויינברגר) עמ' רנה
פא ע"א08 מפני מה אין מצויין ת"ח לצאת ת"ח מבניהם וכו' שלא יאמרו ירושה היא להםפאר יעקב ח"ד עמ' שי
פא ע"א08 מפני מה אין מצויין ת"ח לצאת ת"ח מבניהםדרך חיים (תשלה) עמ' תנב
פא ע"א08 מפני מה אין מצויין ת"ח לצאת ת"ח מבניהן דקראו לאינשי חמרימשנת רבי אהרן - מאמרים (תשמב) ח"א עמ' לו
פא ע"א08 מפני מה אין מצויין ת"ח לצאת ת"ח מבניהן דקרו לאינשי חמרי, ומיוחס לרש"ימתנת חיים מאמרים ח"ב עמ' קכו
פא ע"א08 מפני מה אין מצויין ת"ח לצאת ת"ח מבניהן וכו' [מפני] שאין מברכין בתורה תחילהנשמה של שבת עמ' 74-75; שמועות ראי"ה (תרצט) ויקהל(תרצ"א); פניני הראי"ה עמ' 195 {יש ב' כוונות בלימוד תורה, [א] למען קדושתה, ובזה ילמוד האדם גם במה שאינו נוגע למעשה, [ב] כהכנה לקיום המצוות בפועל, ובזה יעדיף ללמוד מה שנוגע למעשה; כיון שהם לא החשיבו את האופן הראשון, אלא חשבו כי התורה רק כהכנה לפעולות, לא ברכו עליה, ואילו היתה קדושת התורה דבוקה בלומדיה היו מורישם אותה לבניהם, כנאמר בעדיות פ"ב מ"ט, אבל כיון שראו זאת כקנין בלבד, לא הורישו אותה לצאצאיהם, כי רק דבר שבעצם [והוא מוחשי] אפשר להוריש, לכן אין הבן ת"ח}
פא ע"א08 מפני מה אין מצויין ת"ח לצאת ת"ח מבניהן וכו' כדי שלא יתגדרו על הצבורדרשות הרא"ש (תשסו) ח"ב דרוש רפז עמ' תקנ
פא ע"א08 מפני מה אין מצויין ת"ח לצאת ת"ח מבניהן וכו' רבינא אומר שאין מברכין בתורה תחלהדברי תורה (שפירא) מהד' ח סי' פג
פא ע"א08 מפני מה אין מצויין ת"ח לצאת ת"ח מבניהן וכו'מרפא לשון עמ' עד
פא ע"א08 מפני מה אין מצויין ת"ח לצאת ת"ח מבניהן כו' שאין מברכין בתורה תחילהרנת יצחק תפלה עמ' כא
פא ע"א08 מפני מה אין מצויין ת"ח לצאת ת"ח מבניהן וכו' על שלא ברכו בתורה תחילהשיחות הר"ן (תשע) ח"ב עמ' יג
פא ע"א08 מפני מה אין מצויין ת"ח לצאת ת"ח מבניהןאמרי אש (טאוב) עמ' שמח
פא ע"א08 מפני מה אין מצויין ת"ח לצאת ת"ח מבניהןאמרי יצחק שמות-ויקרא עמ' תפא הערה ב
פא ע"א08 מפני מה אין מצויין ת"ח לצאת ת"ח מבניהןבית יצחק (שמלקיש) על התורה מאמר נט אות ג
פא ע"א08 מפני מה אין מצויין ת"ח לצאת ת"ח מבניהןגור אריה שמות פכ"א הערה 126
פא ע"א08 מפני מה אין מצויין ת"ח לצאת ת"ח מבניהןדרך חיים (תשע) פ"ו הערה 542
פא ע"א08 מפני מה אין מצויין ת"ח לצאת ת"ח מבניהןטל חיים (פרידלנדר) עמ' ק
פא ע"א08 מפני מה אין מצויין ת"ח לצאת ת"ח מבניהןיגל יעקב (תשעד) ח"ב עמ' ל
פא ע"א08 מפני מה אין מצויין ת"ח לצאת ת"ח מבניהןיושב אהלים עמ' קנז
פא ע"א08 מפני מה אין מצויין ת"ח לצאת ת"ח מבניהןמגן אבות (מהריט"ץ) ח"א עמ' קפא
פא ע"א08 מפני מה אין מצויין ת"ח לצאת ת"ח מבניהןנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' כז אות ו
פא ע"א08 מפני מה אין מצויין ת"ח לצאת ת"ח מבניהןפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תצו, ח"ב עמ' קלד, ח"ג עמ' 10
פא ע"א08 מפני מה אין מצויין ת"ח לצאת ת"ח מבניהןקהלת יעקב - אלול עמ' עב
פא ע"א08 מפני מה אין מצויין ת"ח לצאת ת"ח מבניהןשביב אור עמ' רצז
פא ע"א08 מפני מה אין מצויין ת"חוזאת התורה עמ' שטז
פא ע"א08 מפני מה אין מצויין תלמידי חכמים יוצאים מבניהם תלמידי חכמיםרב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' תלא
פא ע"א08 מפני מה אין מצויין תלמידי חכמים יוצאין מבניהם תלמידי חכמים וכו'קניני קדם ח"א עמ' 174
פא ע"א08 מפני מה אין מצויין תלמידי חכמים לצאת ת"ח מבניהםקדושת ציון (תשנד) ח"א עמ' צ
פא ע"א08 מפני מה אין מצויין תלמידי חכמים לצאת תלמידי חכמים מבניהן וכו' שאין מברכין בתורה תחילהחיים שיש בהם - דרשות ח"א עמ' תפה
פא ע"א08 מפני מה אין מצויין תלמידי חכמים לצאת תלמידי חכמים מבניהןאש דת (אסאד) עמ' שצה
פא ע"א08 מפני מה אין מצויין תלמידי חכמים לצאת תלמידי חכמים מבניהן וכו' רבינא אומר שאין מברכין בתורה תחילהבית ישראל (טויסיג) תנינא ח"ב עמ' ק
פא ע"א08 מפני מה אין מצויין תלמידי חכמים לצאת תלמידי חכמים מבניהן וכו' שאין מברכין בתורה תחילהבית ישראל (טויסיג) בראשית עמ' כב
פא ע"א08 מפני מה אין מצויין תלמידי חכמים לצאת תלמידי חכמים מבניהן וכו' שלא יאמרו תורה ירושה היא להםבית ישראל (טויסיג) שמות עמ' קכה
פא ע"א08 מפני מה אין מצויין תלמידי חכמים שיצאו מבניהם תלמידי חכמים וכו' מפני שמתגדרין על הציבור וכו' שאין מברכין בתורה תחלה וכו'תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' רצח, תתקכו, א'שח
פא ע"א08 מפני מה אין מצוין ת"ח יוצאין מבניהם ת"ח שלא יאמרו תורה ירושהלב אריה פרשת תרומה אות ג, פרשת נשא אות כב
פא ע"א08 מפני מה אין מצוין ת"ח לצאת מבניהם ת"ח וכו'ישמח ישראל (אלכסנדר) ויקרא עמ' עג
פא ע"א08 מפני מה אין מצוין ת"ח לצאת ת"ח מבניהם וכו' שאין מברכין בתורה תחילה, ור"ן ורא"שדרשות שבט הלוי ח"ב עמ' רצה, שטז
פא ע"א08 מפני מה אין מצוין ת"ח לצאת ת"ח מבניהן וכו' דקראו לאינשי חמרימשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"א עמ' לח
פא ע"א08 מפני מה אין מצוין ת"ח לצאת ת"ח מבניהן וכו' מפני שהן מתגדרין וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' שעב ד"ה הנה
פא ע"א08 מפני מה אין מצוין ת"ח לצאת ת"ח מבניהן וכו' משום דקרו לאינשי חמרידרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' תעג ד"ה וכל, ח"ד עמ' תקפו ד"ה ואולי
פא ע"א08 מפני מה אין מצוין ת"ח לצאת ת"ח מבניהן וכו' שאין מברכין בתורה תחילהדרשות מנחת יצחק עמ' קכג
פא ע"א08 מפני מה אין מצוין ת"ח לצאת ת"ח מבניהן שלא יאמרו תורה ירושה להםאסופת מערכות דברים עמ' שעז
פא ע"א08 מפני מה אין מצוין ת"ח לצאת ת"ח מבניהןדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 1227
פא ע"א08 מפני מה אין מצוין ת"ח לצאת ת"ח מבניהןהאיר ממזרח - אבות עמ' עג, רנב
פא ע"א08 מפני מה אין מצוין תלמידי חכמים לצאת תלמידי חכמים מבניהם כו' שאין מברכין בתורה תחלהלישרים תהלה (תשסד) עמ' ריז
פא ע"א08 מפני מה אין מצוין תלמידי חכמים לצאת תלמידי חכמים מבניהן וכו' מפני שהן מתגברין על הצבורדרך חיים (תשע) פ"ו הערה 1971
פא ע"א08 מפני מה אין ת"ח מבניהםהמאור שבתורה (לסין)
פא ע"א08 מפני מה אין ת"ח מצויים בניהם ת"חירך יעקב (פיתוסי) דף יג ע"א, נג ע"א
פא ע"א08 מפני מה אין ת"ח מצויים שיצאו מבניהם ת"ח כו'ערבי נחל (תשסד) עמ' יב, תד
פא ע"א08 מפני מה אין ת"ח מצויין וכו' על עזבם את תורתי שלא היו מברכין וכו'בית הלוי - דרוש (תשנו) עמ' קע
פא ע"א08 מפני מה אין ת"ח מצויין וכו'עיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תתמח
פא ע"א08 מפני מה אין ת"ח מצויין להיות בניהן ת"ח וכו' מפני שלא ברכו בתורה תחילהבית שמואל אחרון על התורה (תשנד) פ' חיי שרה עמ' כ, פ' מצורע עמ' קכב, פ' נשא עמ' קסב
פא ע"א08 מפני מה אין ת"ח מצויין לצאת מבני ת"חשמן ראש (כץ) ח"י ויקרא עמ' קו
פא ע"א08 מפני מה אין ת"ח מצויין לצאת מבניהם ת"חדרשות מהר"ם חביב עמ' ו
פא ע"א08 מפני מה אין ת"ח מצויין לצאת מהם בנים ת"חעץ הדעת טוב (תשסח) סי' נג
פא ע"א08 מפני מה אין ת"ח מצויין לצאת ת"ח מבניהן וכו' שלא יתגדרו על הציבוררנת יצחק - פרק חלק עמ' קמג
פא ע"א08 מפני מה אין ת"ח מצוים שיוצאים מהם ת"ח וכו'מה ה' אלקיך שואל מעמך עמ' 84
פא ע"א08 מפני מה אין ת"ח מצוים שיוצאים מהם ת"חתפארת ישראל (הרטמן) עמ' יב
פא ע"א08 מפני מה אין ת"ח מצוין לצאת מבניהם ת"ח וכו' מפני שאין מברכין בתורה תחלהילקוט דברי חכמים ויקרא סי' שט
פא ע"א08 מפני מה אין תלמידי חכמים מצויםתפארת ישראל (מהר"ל, הניג) עמ' ג
פא ע"א08 מפני מה אין תלמידי חכמים מצוין לצאת מהם ת"ח וכו'פרדס מנחם עמ' קנא
פא ע"א08 מפני מה בני ת"ח אינם ת"חשיחות לספר במדבר עמ' קסח, רנז
פא ע"א08 מפני מה בניהם של ת"ח אינם ת"חלהורות נתן דברים עמ' קנד {מפני שמזלזלים בעמי הארץ}
פא ע"א08 מפני מה בניהם של ת"חמשמרת איתמר (תשסז) עמ' תי
פא ע"א08 מפני מה בנים של תלמידי חכמים עמי הארץכסף נבחר (מרגליות) עמ' קנ
פא ע"א08 מפני מה שאין מצוין ת"ח לצאת ת"ח מבניהן וכו' שאין מברכין בתורה תחילהחלקת יהושע עמ' ריד הערה שכג
פא ע"א08 מפני מה ת"ח אין מצוייןדברי יצחק (רבינוביץ) דרוש ב
פא ע"א08 מפני מה ת"ח אין מצויין לצאת מבניהם ת"ח וכו'אשכבתיה דרבי ח"א עמ' ז
פא ע"א08 מפני מה ת"ח אין מצוין לצאת מבניהם וכו'אהל יעקב (תשעא) ח"ה עמ' קט
פא ע"א08 רוב תלמידי חכמים אין בניהם תלמידי חכמים, ור"ן - מאחר שהם סומכים שירושה היא להם, אין הם מתאמצים להשיגהפתגמי אורייתא ח"ב עמ' כט
פא ע"א08 ת"ח אין מצויין לצאת מבניהם ת"חבישורון מלך ח"א עמ' רלג
פא ע"א08 ת"ח אין מצוין שיהיו בניהם ת"חחכמת התורה ראה עמ' רצב
פא ע"א08 ת"ח אינן מצוין שיהיו בניהם ת"חחכמת התורה תולדות עמ' תקז
פא ע"א09 שלא יאמרו ירושה היא להםס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' צג
פא ע"א09 שלא יאמרו ירושה היא מאבותיהםחכמת התורה תצוה עמ' קכא
פא ע"א09 שלא יאמרו תורה ירושה היא להםחכמת התורה פנחס עמ' שלב
פא ע"א09 שלא יאמרו תורה ירושה היא להםדרשות שבט הלוי ח"א עמ' לט
פא ע"א09 שלא יאמרו תורה ירושה היאתורת יחיאל בראשית עמ' קלו, קמה
פא ע"א09 שלא יאמרו תורה ירושה להםדרך חיים (תשע) פ"ב הערה 1384
פא ע"א09 שלא יאמרו תורה ירושה לנו, ומיוחס לרש"י ותוס'רנת יצחק תענית עמ' רט
פא ע"א09 שלא יאמרו תורה ירושה לנונצח ישראל (הרטמן) עמ' תתקח
פא ע"א09 שלא יאמרו תורה ירושהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' ר
פא ע"א12 מפני שהן מתגברין על הצבורילקוט הגרשוני ח"ב
פא ע"א12 מפני שהן מתגברין על הציבורתפארת ציון (אבא שאול) עמ' תט - ר"ב פינקל
פא ע"א13 דקרו לאינשי חמריתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' נט (א), עא (ג), קמה {חמור מורה על החומריות, היפוך האדם שהוא שכליי}
פא ע"א13 דקרו לאינשי חמריאור הרעיון עמ' עז
פא ע"א13 דקרו לאינשי חמריהאיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' צה
פא ע"א13 משום דקרו לאינשי חמריראשית בכורי משה חיים ח"ב מאמר ו
פא ע"א13 שקרו לאינשי חמריודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' שלח
פא ע"א13 ת"ח קוראים לשאר אנשים בשם חמוריםנתיב התשובה עמ' ז הערה 32
פא ע"א13 ת"ח קורין לע"ה חמוריםדרשות הרז"ה עמ' תתצב
פא ע"א14 ברכה בתורה תחילהשיחות הרב צבי יהודה ויקרא עמ' 279
פא ע"א14 לא ברכו בתורה תחילה, ור"ן ור"יתורת מנחם חלק לג עמ' 301, חלק לד עמ' 37
פא ע"א14 לא ברכו בתורה תחילה, ור"ןתורת מנחם חמ"ה עמ' 137, חמ"ו עמ' 218
פא ע"א14 לא ברכו בתורה תחילהתורת מנחם חלק נ עמ' 368
פא ע"א14 לא ברכו בתורה תחילה, ר"ן - היינו לא החשיבוההערות אברהם יעקב יצחקי דברים עמ' יז
פא ע"א14 לא ברכו בתורה תחלהטללי אורות עמ' צא
פא ע"א14 לא ברכו בתורה תחלהתורת מנחם חל"ה עמ' 82, 219, חל"ו עמ' 211
פא ע"א14 מפני שאין מברכין בתורה תחלהצבא אהרן - שבת תשובה עמ' רמג
פא ע"א14 מפני שאין מברכים בתורה תחילהאסף המזכיר (מאזוז) מע' ב - ברכת התורה
פא ע"א14 מפני שלא ברכו בתורה תחלהמכמני עוזיאל עמ' שיב
פא ע"א14 מפני שלא ברכו בתורה תחלהשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' מו, תקיט
פא ע"א14 מפני שלא ברכו בתורה תחלהשפע חיים - נישואין עמ' רלג
פא ע"א14 נוסח הברכה (לעסוק וכו')ילקוט הגרשוני ח"ב
פא ע"א14 על שלא בירכו בתורה תחילהושב ורפא לו עמ' רמא
פא ע"א14 על שלא בירכו בתורה תחילהעטרת יהושע שמות עמ' קפ
פא ע"א14 על שלא בירכו בתורה תחילה, ור"ן בשם רבינו יונה - שלא החשיבוהאוסף אמרים (שכטר) חג השבועות - מתן תורה עמ' קכ, רלב, שסא, תיא
פא ע"א14 על שלא ברכו בתורה תחילה כו'ברכת שמואל ח"ב דף יז ע"ד
פא ע"א14 על שלא ברכו בתורה תחילהאחרי ראי (תשסד) זמנים סי' לא אות ג
פא ע"א14 על שלא ברכו בתורה תחילהאמרי השכל עמ' 7
פא ע"א14 על שלא ברכו בתורה תחילהבנין שלמה ח"ב (תשסז) עמ' לה
פא ע"א14 על שלא ברכו בתורה תחילהדברים אחדים (תקמח) דף עט ע"ג, קלו ע"ב
פא ע"א14 על שלא ברכו בתורה תחילהדברים אחדים (תשמו) עמ' רפ, תפה
פא ע"א14 על שלא ברכו בתורה תחילהיסוד ושורש העבודה שער האשמורת פ"ד
פא ע"א14 על שלא ברכו בתורה תחילהמצווה ועושה ח"ב עמ' תקכב
פא ע"א14 על שלא ברכו בתורה תחילהמרפא לנפש ח"ד סי' קל אות יב {ראיה שהיא מדאורייתא}
פא ע"א14 על שלא ברכו בתורה תחילהנהור שרגא על יבמות בהקדמה {שלכן לא יכלו ללמוד ברכת המזון בק"ו מברכת התורה כמו שלמדו בברכות כא, ובלי ברכה "לה' הארץ ומלואה" ולא לבני אדם כאמור בברכות לה}
פא ע"א14 על שלא ברכו בתורה תחילהשמנה לחמו (תרנז) ח"ב דף יד ע"א
פא ע"א14 על שלא ברכו בתורה תחילהשני המאורות (ריינס) ח"ב עמ' 22
פא ע"א14 על שלא ברכו בתורה תחילהשפע חיים ח"ד עמ' רלה
פא ע"א14 על שלא ברכו בתורה תחילהשפת אמת (רייז) סוכות עמ' יז
פא ע"א14 על שלא ברכו בתורה תחילה, ור"ן ומהרש"אבית ישי - דרשות עמ' תב
פא ע"א14 על שלא ברכו בתורה תחלהטיול בפרדס ח"ב עמ' תכ
פא ע"א14 על שלא ברכו בתורה תחלהמהר"ם שיק במדבר עמ' קנז
פא ע"א14 על שלא ברכו בתורה תחלהעלי שור ח"ב עמ' צא, תצד
פא ע"א14 על שלא ברכו בתורה תחלהערבי נחל (תשסד) עמ' תתתיב
פא ע"א14 על שלא ברכו בתורה תחלהשערי אורה (מילר) ח"א עמ' קיט
פא ע"א14 על שלא ברכו בתורהזכות ישראל - עשר עטרות פרק ז אות יג
פא ע"א14 על שלא ברכו בתורהככר לאדן (תקסא) דף קפז ע"א
פא ע"א14 על שלא ברכו בתורהככר לאדן (תשנ) עמ' קיז
פא ע"א14 שאין מברכין בתורה תחילה וכו', ור"ןבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' קלח, ויקרא עמ' תרסב-תרסג, דברים עמ' קצה, רז, תשמז-תשמח, תתקנט
פא ע"א14 שאין מברכין בתורה תחילה, ור"ן ד"ה דברס' המאמרים (מהר"ש) תרל"ו עמ' רחצ
פא ע"א14 שאין מברכין בתורה תחילהאור גדליהו שמות דף מו ע"א
פא ע"א14 שאין מברכין בתורה תחילהאמרי קודש (קאמארנא, תשסג) עמ' ריד
פא ע"א14 שאין מברכין בתורה תחילהבאר שרים במדבר פ' במדבר דרוש ד אות ג
פא ע"א14 שאין מברכין בתורה תחילהבעקבות משה שמות עמ' רנו
פא ע"א14 שאין מברכין בתורה תחילהדברי חנינא - ת"ת עמ' צב, רלז, רלח, רעג, שכא
פא ע"א14 שאין מברכין בתורה תחילהדרשות מהר"ם שיק עמ' תקעו, תקפב, תקפג, תקפט
פא ע"א14 שאין מברכין בתורה תחילהויגד משה (גרין) מאמר כ ד"ה עכ"פ, מאמר כא ד"ה ובט"ז
פא ע"א14 שאין מברכין בתורה תחילהחי' אגדות מהר"ם שיק אבות פ"ה מ"א עמ' צז
פא ע"א14 שאין מברכין בתורה תחילהילקוט הגרשוני ח"ב דף נג, ובהשמטות דף נד-נו
פא ע"א14 שאין מברכין בתורה תחילהלנבוכי הדור עמ' 253 (סוף נא) {ההליכה בתורה היא ההקפה הכללית עם הסקירה על פעולת התורה לעתיד לפי מהלך הזמנים והתעלות הנפשות, וכשהשקפה כזאת נסקרת יפה היא מרוממת את הנפש עד שמכירים גדולתה של מתנה טובה של חמדה גנוזה זאת של התורה, ומברכים עליה לא בשביל הענין הפרטי של עסק זה של עכשיו וכו' כי אם על היסוד הנצחי המקיף את התעודה בכללה, שעל זה אמרו חכמים 'שלא ברכו בתורה תחילה'}
פא ע"א14 שאין מברכין בתורה תחילהמאמר הנפש השלם עמ' סה
פא ע"א14 שאין מברכין בתורה תחילהמכתב מאליהו ח"ה עמ' 82
פא ע"א14 שאין מברכין בתורה תחילהמשנת יוסף - דרשות ח"א עמ' מ, מא, מט, נ, צז, שטו, שכז
פא ע"א14 שאין מברכין בתורה תחילהעין איה ברכות פ"ג פסקא לט; ביאורי הראי"ה על אבות עמ' תקז-תקח {בלימוד תורה יש ב' תועליות, [א] סגולת קדושת התורה, [ב] הרחבת הידיעות כיצד עלינו לנהוג, כיון שהראשון הוא העיקר, מברכים עת שנגשים ללמוד, ולא אחרי הלימוד שהשיג אז את הידיעה}
פא ע"א14 שאין מברכין בתורה תחילהפני מנחם דברים עמ' ד, יז
פא ע"א14 שאין מברכין בתורה תחילהתפארת צבי בראשית עמ' נג
פא ע"א14 שאין מברכין בתורה תחילה, ור"ן - היו מזלזלין בברכתהגל עיני ח"א עמ' קמ
פא ע"א14 שאין מברכין בתורה תחילה, ור"ן בשם רבינו יונהמחשבת מוסר ח"ב עמ' שפח
פא ע"א14 שאין מברכין בתורה תחילה, ור"ןברכת מרדכי מוסר ח"ג עמ' תכ, תכז
פא ע"א14 שאין מברכין בתורה תחילה, ור"ןראשית דעת (אטון) עמ' רעד
פא ע"א14 שאין מברכין בתורה תחילה, ור"ןתורת מנחם חנ"ו עמ' 124
פא ע"א14 שאין מברכין בתורה תחלהאבן הראשה (קלצקין) דרוש ב
פא ע"א14 שאין מברכין בתורה תחלהאור אברהם - תלמוד תורה עמ' 22
פא ע"א14 שאין מברכין בתורה תחלהאור התורה (צמח צדק) בראשית עמ' 738, שמות עמ' א'רנו, ב'תקעד, במדבר עמ' א'כא, א'קל, נ"ך עמ' רפו, שלח; יהל אור עמ' קמח
פא ע"א14 שאין מברכין בתורה תחלהבמי התורה עמ' לב
פא ע"א14 שאין מברכין בתורה תחלהבתורתו יהגה ח"א עמ' רכח
פא ע"א14 שאין מברכין בתורה תחלהדרשות חתם סופר (תרפט) ח"א דף לא ע"ד, פג ע"א, קה ע"ב, קמב ע"ב, קמה/קסה ע"ד, קע ע"ד
פא ע"א14 שאין מברכין בתורה תחלההמוסר והדעת שמות-ויקרא עמ' קפד, רז
פא ע"א14 שאין מברכין בתורה תחלהמעשה רקם (בר) מועדים עמ' 113
פא ע"א14 שאין מברכין בתורה תחלהמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"א עמ' כח, מח, קצג
פא ע"א14 שאין מברכין בתורה תחלהשביב אור עמ' קלב, קמו
פא ע"א14 שאין מברכין בתורה תחלהשרגא המאיר מועדים עמ' רלא
פא ע"א14 שאין מברכין בתורה תחלה, וחתם סופראש דת (אסאד) עמ' שיד
פא ע"א14 שאין מברכין בתורה תחלה, ור"ן - שלא היתה התורה חשובה בעיניהם כ"כ כו' שלא היו עוסקין בה לשמה ומתוך כך מזלזלין בברכתהתורת מנחם ח"א עמ' 137, ח"ב עמ' 119, ח"ד עמ' 60, 97, חט"ו עמ' 303, חי"ח עמ' 158, חי"ט עמ' 173, ח"כ עמ' 47, חכ"ב עמ' 144
פא ע"א14 שאין מברכין בתורה תחלה, ור"ן ד"ה דבראור ישראל (תרס) דף נא ע"א
פא ע"א14 שאין מברכין בתורה תחלה, ר"ן וחת"סאילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' ע, עא
פא ע"א14 שאין מברכין בתורהמשנת חיים דברים עמ' ד, תקמח, תקנב
פא ע"א14 שלא בירכו בתורה תחילהאהל משה (שיינרמן) בראשית עמ' שעא, שעב
פא ע"א14 שלא בירכו בתורה תחילהאור יחזקאל - יראה ומוסר עמ' שטו
פא ע"א14 שלא בירכו בתורה תחילהאמרי השכל עמ' 37
פא ע"א14 שלא בירכו בתורה תחילהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' שצט
פא ע"א14 שלא בירכו בתורה תחילהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תקכו, תקעו
פא ע"א14 שלא בירכו בתורה תחילהסמיכה לחיים (סימן א) דף ג' ע"ב (קטע ראשון)
פא ע"א14 שלא בירכו בתורה תחילהעיוני רש"י במדבר עמ' קנה
פא ע"א14 שלא בירכו בתורה תחילהקול יהודה (ישראל) דף כז ע"א
פא ע"א14 שלא בירכו בתורה תחילהשערי הישיבה ח"א עמ' ז
פא ע"א14 שלא בירכו בתורה תחילהשפת אמת (הלוי) משלי פרק יח פסוק א
פא ע"א14 שלא בירכו בתורה תחילה, ור"ןאהל משה (שיינרמן) המקדש והגלות עמ' צה-קיד
פא ע"א14 שלא בירכו בתורה תחילה, ור"ןברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' רלג
פא ע"א14 שלא בירכו בתורה תחילה, ור"ןמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ד עמ' שא
פא ע"א14 שלא בירכו בתורה תחלהבתורתו יהגה (תשעב) עמ' רפ
פא ע"א14 שלא בירכו בתורה תחלהפרק שירה עם "בתורתו יהגה" עמ' פב
פא ע"א14 שלא ברכו בחורה תחילהשם משמעון (שפירא, תשסז) עמ' סד
פא ע"א14 שלא ברכו בתורה תחילהבאר בשדה עמ' פט, רסג
פא ע"א14 שלא ברכו בתורה תחילהבאר שרים במדבר פ' פנחס דרוש ב אות ג, מסעי דרוש ג בסיום
פא ע"א14 שלא ברכו בתורה תחילהגבורת יצחק חנוכה-פורים (תשנז) עמ' קסג
פא ע"א14 שלא ברכו בתורה תחילהדולה ומשקה - סגולות התורה עמ' קמח
פא ע"א14 שלא ברכו בתורה תחילהדרשות משמר הלוי (תשעד) עמ' שנב
פא ע"א14 שלא ברכו בתורה תחילהוזאת התורה עמ' עד
פא ע"א14 שלא ברכו בתורה תחילהחכמת התורה בשלח עמ' תקפט
פא ע"א14 שלא ברכו בתורה תחילהחקל יצחק (תשסג) עמ' תקסה
פא ע"א14 שלא ברכו בתורה תחילהכבוד הלבנון - פתח הלבנון אות כא
פא ע"א14 שלא ברכו בתורה תחילהמנחת ישראל עמ' שמח
פא ע"א14 שלא ברכו בתורה תחילהמשך חכמה דברים פ' ח פס' י
פא ע"א14 שלא ברכו בתורה תחילהעיוני רש"י דברים ח"א עמ' קכ
פא ע"א14 שלא ברכו בתורה תחילהעלי שור ח"א עמ' סט, רפד
פא ע"א14 שלא ברכו בתורה תחילהפנים מסבירות עמ' שיז
פא ע"א14 שלא ברכו בתורה תחילהפרדס המלך (תשסט) אות תעח
פא ע"א14 שלא ברכו בתורה תחילה, ובית הלוי - שהחשיבו את התורה רק כהכשר מצוהנתיב התורה (סאלים) ויקרא עמ' קט, קיא
פא ע"א14 שלא ברכו בתורה תחילה, ור"ןעם לבבי אשיחה - שבת ומועדים עמ' מד
פא ע"א14 שלא ברכו בתורה תחילה, ור"ןתורת מנחם חלק לא עמ' 33
פא ע"א14 שלא ברכו בתורה תחילה, ור"ןתורת מנחם חמ"א עמ' 120, 179, חמ"ב עמ' 212, חמ"ג עמ' 151, 230, 373, חמ"ד עמ' 97, 214
פא ע"א14 שלא ברכו בתורה תחילה, ר"ןראשית דעת (אטון) עמ' רכא, רעד, ש
פא ע"א14 שלא ברכו בתורה תחלהאשל אברהם (שפירא) עמ' תסח
פא ע"א14 שלא ברכו בתורה תחלהדברי שאול ויקרא עמ' קס, דברים עמ' סז
פא ע"א14 שלא ברכו בתורה תחלהדברים אחדים (תקמח) דף קלו ע"ב
פא ע"א14 שלא ברכו בתורה תחלהחכמת התורה משפטים עמ' קכט
פא ע"א14 שלא ברכו בתורה תחלהכרם פתחיה גפן כ פרט הכרם א
פא ע"א14 שלא ברכו בתורה תחלהמאורי שערים עמ' יא
פא ע"א14 שלא ברכו בתורה תחלהמאמר מרדכי (קורנמל) ח"א דף ד ע"ג-ע"ד
פא ע"א14 שלא ברכו בתורה תחלהפירות מפוזרין עמ' ג
פא ע"א14 שלא ברכו בתורה תחלהקהלת יעקב - אלול עמ' צא
פא ע"א14 שלא ברכו בתורה תחלהרנת יצחק - פרק חלק עמ' קכ
פא ע"א14 שלא ברכו בתורה תחלהשמן ראש - ימים נוראים עמ' קס, קפד
פא ע"א14 שלא ברכו בתורה תחלהשמן ראש (כץ) ח"ו עמ' תשכט
פא ע"א14 שלא ברכו בתורה תחלהשמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' שיב
פא ע"א14 שלא ברכו בתורה תחלהשמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' מ, קב
פא ע"א14 שלא ברכו בתורה תחלהשמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' לא
פא ע"א14 שלא ברכו בתורה תחלהשמן ראש סוכות ח"ב עמ' קפח
פא ע"א14 שלא ברכו בתורה תחלהשפע חיים - מכתבי תורה (תשסח) עמ' שנה
פא ע"א14 שלא ברכו בתורה תחלהשפע חיים ח"ו עמ' רה
פא ע"א14 שלא ברכו בתורה תחלהתורת יחיאל במדבר עמ' שצד
פא ע"א14 שלא ברכו בתורה תחלה, ור"ןדרשות מהר"ם בנעט עמ' מו, קח, רעד
פא ע"א14 שלא ברכו בתורה תתלהרנת יצחק על נפש החיים (תשמג) עמ' שט
פא ע"א14 שלא ברכו בתורהעין איה ב 203
פא ע"א14 שלא ברכו בתורהראש דוד (תקלו) דף קמה/קפה ע"ב
פא ע"א14 שלא ברכו בתורהראש דוד (תשמו) עמ' תקמט ע"א
פא ע"א14 שלא ברכו בתורהשארית יעקב (אלגזי) דף ד ע"ג, נז ע"א-ע"ג, קג ע"א-ע"ג, קט ע"ב, קכט ע"א, קמט ע"ב
פא ע"א14 שלא ברכו בתורהשארית יעקב (אלגזי, תשנא) עמ' יב, קעז-קעט, שלד-שלה, שנו, תכג, תצא
פא ע"א14 שלא ברכו בתורה תחילהדולה ומשקה - גלות וגאולה עמ' קיח, שעו, תב, תח, תיח, תרח
פא ע"א14 שלא היו מברכים בתורה תחילה, ור"ן מר' יונהתורת מנחם חנ"ח עמ' 170, חנ"ט עמ' 116, 130, חלק ס עמ' 145
פא ע"א14 שלא היו מברכין בתורה תחילה, ור"ןרנת יצחק מלכים עמ' שעו, ישעיה עמ' שיג
פא ע"א15 מ"ד מי האיש החכם ויבין את זאת דבר זאת נשאל לחכמים וכו'כתנות אור עמ' תקמא
פא ע"א15 מ"ד מי האיש החכם ויבין את זאת כו' דבר זה נשאל לחכמים ולא פירשוה כו' עד שפירשה הקב"ה בעצמודרש משה (קלנברג) ח"א דף כו
פא ע"א15 מ"ד מי האיש החכם ויבן את זאת כו'ערוגת הבושם (בדרשי) דף כא ע"ד, כב ע"א, סז ע"א
פא ע"א15 מ"ד מי האיש החכם ויבן את זאת כו' שלא ברכו בתורה תחילה, ור"ןתורת מנחם חכ"ז עמ' 193, 109
פא ע"א15 מ"ד מי האיש החכם ויבן זאת וכו' עד שפירשו הקב"ה בעצמו וכו'כתב סופר דרשות (תשמח) ח"א עמ' צז
פא ע"א15 מ"ד מי האיש וגו' דבר זה נשאלמערכי לב (חזן) ח"א דרוש יד דף כח ע"ג
פא ע"א15 מ"ד מי האיש וגו' על עזבם את תורתי וכו' שלא ברכו בתורה תחילהחוט המשולש בשערים (תשנח) עמ' ב
פא ע"א15 מאי דכתיב וכו' ויאמר ה' על עזבם את תורתי אשר נתתי לפניהם וכו'אשל אברהם (פרידמן) ח"א עמ' קצ
פא ע"א15 מאי דכתיב וכו' על שלא בירכו וכו'אגרא דכלה ח"ב עמ' צג, קב
פא ע"א15 מאי דכתיב וכו' שאין מברכין בתורה תחלהאוצרות חיים - סדר היום ח"א עמ' נו
פא ע"א15 מאי דכתיב וכו'בני יששכר (תשסח) ח"ב עמ' נד, רמא
פא ע"א15 מאי דכתיב מי האיש החכם וגו' דבר זה נשאל וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' ב
פא ע"א15 מאי דכתיב מי האיש החכם ויבן את זאת דבר זה נשאל לחכמים וכו'דרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' פח
פא ע"א15 מאי דכתיב מי האיש החכם ויבן את זאת דבר זה נשאל לחכמים ולנביאים ולא פירשוהו וכו'מאכסניא של התורה סי' מט
פא ע"א15 מאי דכתיב מי האיש החכם ויבן את זאת דבר זה נשאל לחכמים ולנביאים ולא פירשוהו כו'רנת יצחק תליתאה ח"ב עמ' שלג, שפא, שפב
פא ע"א15 מאי דכתיב מי האיש החכם ויבן את זאת וכו' דבר זה נשאל לחכמים וכו' שלא היו מברכין בתורה תחלהדרשות חתם סופר (תרפט) ח"ב דף רסב ע"א, שטו ע"ב, שטז ע"ב, שכח ע"ב, שמח/שסח ע"ד, תי ע"ד
פא ע"א15 מאי דכתיב מי האיש החכם ויבן את זאת וכו' עד שפירש הקב"ה בעצמו שנאמר ויאמר ה' על עזבם כו'ערבי נחל (תשסד) עמ' תתרכה, תתשנ
פא ע"א15 מאי דכתיב מי האיש החכם ויבן את זאת וכו' עד שפירשה הקב"ה בעצמו שנאמר ויאמר ה' על עזבם את תורתיברית אברם עמ' תסד
פא ע"א15 מאי דכתיב מי האיש החכם ויבן את זאת וכו' ר"ןדרך אמונה ובטחון עמ' עז
פא ע"א15 מאי דכתיב מי האיש החכם ויבן את זאת וכו' שאין מברכין בתורה תחלהכתב סופר אגדות כאן
פא ע"א15 מאי דכתיב מי האיש החכם ויבן את זאת וכו' שאין מברכין בתורה תחלהשבילי פנחס עמ' רא
פא ע"א15 מאי דכתיב מי האיש החכם ויבן את זאת וכו'אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"א עמ' נא, פג
פא ע"א15 מאי דכתיב מי האיש החכם ויבן את זאת וכו'וענפיה ארזי אל (תשסו) על התורה ח"ב עמ' 20, רלב
פא ע"א15 מאי דכתיב מי האיש החכם ויבן את זאת וכו', ומיוחס לרש"י ור"ןבינה לעתים (תשנד) דרוש מד עמ' רפב
פא ע"א15 מאי דכתיב מי האיש החכם ויבן זאת וכו' ויאמר ה' על עזבם את תורתי וכו'דרשות שבט הלוי ח"ב עמ' מה
פא ע"א15 מאי דכתיב מי האיש החכם ויבן זאתאהבת אמת דף לב ע"ג-ע"ד
פא ע"א15 מאי דכתיב מי האיש החכם וכו' עד שפירשו הקב"ה וכו'עטרת חן ח"ב עמ' ריג, רנב, רנט
פא ע"א15 מאי דכתיב מי האיש החכם וכו' שאין מברכין בתורה תחילה, ור"ןגבורת יצחק שבועות עמ' פח, קיט, קכ, קכז, קנח, קסג, רל, רפא
פא ע"א15 מאי דכתיב מי האיש החכם וכו' שאין מברכין בתורה תחלהבית ישראל (טויסיג) דברים עמ' לו-לז, קכו
פא ע"א15 מאי דכתיב מי האיש החכם וכו' שאין מברכין בתורה תחלה, ר"ן בשם רבנו יונה - כלומר שלא היתה התורה חשובה בעיניהם וכו'אמרות חיים עמ' רמא
פא ע"א15 מאי דכתיב מי האיש החכםדמשק אליעזר (חדש, תפלה) עמ' 138, 144, 158
פא ע"א15 מאי דכתיב מי האיש החכםתפארת ישראל (מהר"ל, הניג) עמ' ב
פא ע"א15 מאי דכתיב מי האיש וגו' ויאמר ה' על עזבם את תורתי וכו' שאין מברכין בתורה תחילהדעת תורה שמות עמ' קכד
פא ע"א15 מאי דכתיב מי האיש ויבן וכו' ור"ןעטרת חן ח"א עמ' קצד
פא ע"א15 מאי דכתיב מי החכם ויבן את זאת וכו' שלא ברכו בתורה תחילהשמחת מרדכי (רוזנמן) פורים - מאמר יוסף ועמלק
פא ע"א16 דבר זה וכו'בית אולפנא ח"ו עמ מא
פא ע"א16 דבר זה וכו'דרשות מהר"ם בנעט עמ' סט
פא ע"א16 דבר זה וכו'כתב סופר על התורה (תשנה) עמ' שפה, תקלט, תרכד
פא ע"א16 דבר זה וכו'עטרת יהושע בראשית עמ' יז, קכא
פא ע"א16 דבר זה וכו'עיני שמואל (ראבין) עמ' ד
פא ע"א16 דבר זה וכו'צמח ה' לצבי (תשסז) עמ' שפו
פא ע"א16 דבר זה וכו' ויאמר ה' על עזבם את תורתי וכו' שאין מברכין בתורה תחילהחיים שיש בהם על התורה קמא עמ' רמה, מועדים עמ' תסז, תעג
פא ע"א16 דבר זה וכו' ויאמר ה' על עזבם את תורתי ולא הלכו בהאבני אש (אויש) מועדים עמ' קצד, רטו
פא ע"א16 דבר זה וכו' ולא הלכו בה וכו' על שלא ברכו בתורה תחילהדברי יואל מועדים ח"ו כט שבט עמ' לז
פא ע"א16 דבר זה וכו'נתיב התורה (סאלים) במדבר עמ' רצא
פא ע"א16 דבר זה וכו' עד שפירשה הקב"ה בעצמו על עזבם את תורתימאור עינים (תשעט) עמ' רח
פא ע"א16 דבר זה וכו' עד שפירשה הקב"ה בעצמו על עזבם את תורתימאור עינים (תשנח) עמ' קכה
פא ע"א16 דבר זה וכו' עד שפירשו הקב"השמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' קסד
פא ע"א16 דבר זה וכו' על עזבם את תורתי וגו' על שלא ברכו בתורה תחלה וכו'בן פורת יוסף (תשעא) עמ' פ, קנד, קפד, רכה, תקצ
פא ע"א16 דבר זה וכו' על עזבם את תורתי וכו' על שלא ברכו בתורה תחילהנפש יוסף (תשפא) עמ' שח, תקח
פא ע"א16 דבר זה וכו' על עזבם את תורתי וכו' שאין מברכים בתורה תחילהמוסר דרך - אפיקי חיים עמ' קכט
פא ע"א16 דבר זה וכו' על עזבם את תורתי וכו' שאין מברכין בתורה תחילהתפארת צבי שמות עמ' שעה
פא ע"א16 דבר זה וכו' על עזבם את תורתי וכו' שלא ברכו בתורה תחלהמרפא לנפש בראשית עמ' ו, נ, קיח, תכט
פא ע"א16 דבר זה וכו' על עזבם את תורתי וכו'צפנת פענח (תשסו) עמ' צד
פא ע"א16 דבר זה וכו' על עזבם את תורתי שלא ברכו בתורהחמודי צבי בראשית עמ' רעח, שכח, תל, תלא, תעב
פא ע"א16 דבר זה וכו' על עזבם את תורתיאמרי יקותיאל (תשסג) עמ' ריט, רכא
פא ע"א16 דבר זה וכו' על עזבם את תורתיבן אברהם דף לג ע"א
פא ע"א16 דבר זה וכו' על עזבם את תורתידברי דוד (זלצר, תשע) בראשית עמ' ד, מב, רכז
פא ע"א16 דבר זה וכו' על עזבם את תורתידגל מחנה יהודה עמ' שטו, שכד
פא ע"א16 דבר זה וכו' על עזבם את תורתיוזרח השמש על התורה עמ' שלד
פא ע"א16 דבר זה וכו' על עזבם את תורתימי השלוח (תשסז) ח"א דף רסד
פא ע"א16 דבר זה וכו' על עזבם את תורתיקהלת יעקב עשי"ת עמ' קכ
פא ע"א16 דבר זה וכו' על שלא בירכו בתורה תחילהאש דת (תשמח) עמ' קס, רמט
פא ע"א16 דבר זה וכו' על שלא בירכו בתורה תחילהעטרת יהושע ויקרא עמ' קסט, רא
פא ע"א16 דבר זה וכו' על שלא ברכו בתורה תחילהמטר השמים - עמודי העולם עמ' קד, קמד
פא ע"א16 דבר זה וכו' על שלא ברכו בתורה תחילהאהל משה (פרהנד, תשסה) ח"א עמ' רצו, דש
פא ע"א16 דבר זה וכו' על שלא ברכו בתורה תחילהאהל משה (פרהנד, תשסה) ח"ב עמ' פד
פא ע"א16 דבר זה וכו' על שלא ברכו בתורה תחילהברכת שמואל ח"ב דף נ"ג ע"א
פא ע"א16 דבר זה וכו' על שלא ברכו בתורה תחילהגבורת יצחק חנוכה-פורים (תשסח) עמ' קסא
פא ע"א16 דבר זה וכו' על שלא ברכו בתורה תחילהדברי יואל מועדים ח"ב סוכות דף רעא ע"א, שמיני עצרת תקנז ע"ב
פא ע"א16 דבר זה וכו' על שלא ברכו בתורה תחילהדברי יואל פ' בחוקותי דף שצז ע"א
פא ע"א16 דבר זה וכו' על שלא ברכו בתורה תחילהדרך חיים (תשע) פ"ג הערה 651
פא ע"א16 דבר זה וכו' על שלא ברכו בתורה תחילהואני תמיד עמך עמ' לח
פא ע"א16 דבר זה וכו' על שלא ברכו בתורה תחילהחיי נפש ח"ג עמ' כא
פא ע"א16 דבר זה וכו' על שלא ברכו בתורה תחילהפתגמי אורייתא ח"ב עמ' נה, תי
פא ע"א16 דבר זה וכו' על שלא ברכו בתורה תחילהתורת איש ח"א עמ' רנא, ח"ב עמ' נה, נט, צה
פא ע"א16 דבר זה וכו' על שלא ברכו בתורה תחילהתפארת ישראל (הרטמן) עמ' ז-ח
פא ע"א16 דבר זה וכו' על שלא ברכו בתורה תחלהברית אברהם (אמריליו) דף סח ע"ב
פא ע"א16 דבר זה וכו' על שלא ברכו בתורה תחלהגנזי ישראל (תשמו) ח"ב עמ' קכז ע"א, קצט ע"ב
פא ע"א16 דבר זה וכו' על שלא ברכו בתורה תחלהצפנת פענח (תשסו) עמ' צה, קכט, רסא, רצא, שט, שפו
פא ע"א16 דבר זה וכו' על שלא ברכו בתורהאורחות דוד עמ' רכב, רכג
פא ע"א16 דבר זה וכו' על שלא ברכו בתורהצמח דוד (שלוניקי) ח"ב דף מט ע"א-ע"ב
פא ע"א16 דבר זה וכו' על שלא ברכו וכו'לקוטי שיחות חל"ד עמ' 47
פא ע"א16 דבר זה וכו' על שלא היו מברכין בתורה תחילהשם דרך - הישר והטוב עמ' כב
פא ע"א16 דבר זה וכו' על שלא היו מברכין בתורה תחילהשם דרך - כתר תורה עמ' מג, מח, קעו, רכג
פא ע"א16 דבר זה וכו' על שלא היו מברכין בתורה תחילהשם דרך שמות עמ' שמו
פא ע"א16 דבר זה וכו' שאין מברכין בתורה תחילהברכת שלום מכתבים מאמר עה
פא ע"א16 דבר זה וכו' שאין מברכין בתורה תחילהלהורות נתן דברים עמ' רצא
פא ע"א16 דבר זה וכו' שאין מברכין בתורה תחילהשבילי פנחס (תשעו) עמ' רט
פא ע"א16 דבר זה וכו' שאין מברכין בתורה תחילהשם דרך ויקרא עמ' שלז
פא ע"א16 דבר זה וכו' שאין מברכין בתורה תחלהגדולי מוסר עמ' קל
פא ע"א16 דבר זה וכו' שאין מברכין בתורה תחלהויבא יוסף עמ' קס
פא ע"א16 דבר זה וכו' שאלו לנביאים וכו' על עזבם את תורתי על שלא ברכו בתורה תחלהמנחת אליהו (תשנט) עמ' יב, יד
פא ע"א16 דבר זה וכו' שאלוהו לנביאיםבני נפתלי דרוש ד דף י ע"ד
פא ע"א16 דבר זה וכו' שלא בירכו בתורה תחילהמנחת עני (תשעב) עמ' תסא
פא ע"א16 דבר זה וכו' שלא בירכו בתורה תחילהמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ג עמ' מט, נב, קכ, רכט
פא ע"א16 דבר זה וכו' שלא בירכו בתורה תחלהכתונת פסים (תשעא) עמ' כט, קעח
פא ע"א16 דבר זה וכו' שלא בירכו בתורהמשנת יוסף - דרשות ח"ג עמ' טז, כה, רצב, שז, שיז
פא ע"א16 דבר זה וכו' שלא ברבו בתורה תחילהפרדס יוסף (סקוסובסקי) עמ' עז {כאשר תלמיד חכם נכנע לפני עם הארץ ומשפיל עצמו, ממעט כבוד תלמידי חכמים והתורה}
פא ע"א16 דבר זה וכו' שלא ברכו בתורה תחילהמרפא לשון עמ' מו, עג, רעד
פא ע"א16 דבר זה וכו' שלא ברכו בתורה תחילהמשנת יוסף על התורה ח"א עמ' שעח, שלו, ח"ב עמ' שכ
פא ע"א16 דבר זה וכו' שלא ברכו בתורה תחילהפאר יעקב ח"ד עמ' צד
פא ע"א16 דבר זה וכו' שלא ברכו בתורה תחילהפנקסי הראי"ה ח"ג עמ' קמג-קמד {טעם ע"פ סוד}
פא ע"א16 דבר זה וכו' שלא ברכו בתורה תחילהשבח נעורים עמ' כה, קפא, קפב, רלה
פא ע"א16 דבר זה וכו' שלא ברכו בתורה תחילהשיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 152 ,151
פא ע"א16 דבר זה וכו' שלא ברכו בתורה תחלהאור אברהם ברכות עמ' עג, קלג
פא ע"א16 דבר זה וכו' שלא ברכו בתורה תחלהויגד יעקב עמ' רמג
פא ע"א16 דבר זה וכו' שלא ברכו בתורה תחלהמטר השמים (תשנ) דברים עמ' י
פא ע"א16 דבר זה וכו' שלא ברכו בתורה תחלהמצווה ועושה ח"א עמ' תקו, תקח
פא ע"א16 דבר זה וכו'אפוד בד דף קז ע"ב
פא ע"א16 דבר זה וכו'בינת יששכר דף לו ע"ב
פא ע"א16 דבר זה וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' רכח
פא ע"א16 דבר זה וכו'דרכי שלום (מרגונאטו) דף קלט ע"א
פא ע"א16 דבר זה וכו'דרשות אבן ישראל עמ' קנח
פא ע"א16 דבר זה וכו'השיר והשבח ח"א עמ' סה, רס, ח"ב עמ' קלא
פא ע"א16 דבר זה וכו'יין לבנון (תשסג) עמ' 518
פא ע"א16 דבר זה וכו'ישא מדברותיך - מגילה עמ' קצ
פא ע"א16 דבר זה וכו'לב אליהו (תשסה) שמות עמ' רנ, ויקרא-דברים עמ' קפו
פא ע"א16 דבר זה וכו'מתוך התורה הגואלת (תשעג) על התורה עמ' 188, 70
פא ע"א16 דבר זה וכו'ס' הבוטח ח"ב עמ' שי
פא ע"א16 דבר זה וכו'ס' זכרון לבעל מכתב מאליהו ח"א עמ' קלב, שפג, תל, ח"ב עמ' יט, כח
פא ע"א16 דבר זה וכו'עולת חודש ח"ג מאמר תקפו
פא ע"א16 דבר זה וכו'עמוד הימיני (קלינמן) עמ' ריט
פא ע"א16 דבר זה וכו'שו"ת ר"י קצבי (תשעט) דרושי ר"י קצבי דרוש א
פא ע"א16 דבר זה וכו'שמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' שח
פא ע"א16 דבר זה וכו'שמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' קלג, רצד
פא ע"א16 דבר זה וכו'שמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' שסה
פא ע"א16 דבר זה וכו'שמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' קפז, רעב
פא ע"א16 דבר זה וכו'שמן ראש (כץ) חנוכה ח"א עמ' ב, רנז
פא ע"א16 דבר זה וכו'תפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' סא (ז) {גלות ישראל מן הארץ נקרא אבידת הארץ, כי עיקר הארץ לישיבה בתוכה}
פא ע"א16 דבר זה וכו', ור"ןאבן ישראל (פישר) אגדה ח"ב עמ' קטו
פא ע"א16 דבר זה וכו', ור"ןאמרי מרדכי (שפלטר, תשעב) אות ד {על מה אבדה הארץ}
פא ע"א16 דבר זה וכו', ור"ןבית מועד (זלזניק) עמ' מב
פא ע"א16 דבר זה וכו', ור"ןשירת דוד (תשסז) עמ' ריט, שמ
פא ע"א16 דבר זה וכו', ור"ןשמחת מרדכי (גיפטר) עמ' ז
פא ע"א16 דבר זה וכו' שלא ברכו בתורה תחלהאור אברהם דברים עמ' לד, תיד
פא ע"א16 דבר זה נשאל וכו' ולא פירשוהואשל חיים ח"א עמ' קנט
פא ע"א16 דבר זה נשאל וכו' עד שפירשו הקב"הבית ישראל (בנבנשתי) ח"א דרוש ד עמ' 65
פא ע"א16 דבר זה נשאל וכו' על שלא ברכו בתורה תחילהדרשות מהר"ם בריסק - מועדים עמ' נו, קנד, קסט, ריד, רלט, רמב
פא ע"א16 דבר זה נשאל וכו' שאין מברכין בתורה תחלהשיחות הרב צבי יהודה בראשית עמ' 58
פא ע"א16 דבר זה נשאל וכו' שלא ברכו בתורה תחלהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תתמט-תתנ
פא ע"א16 דבר זה נשאל וכו' שלא ברכו בתורה תחלהקניני קדם ח"ב עמ' 193
פא ע"א16 דבר זה נשאל לחכמיםטירת כסף דף רסה ע"ג {על מה אבדה ארץ}
פא ע"א16 דבר זה נשאל לחכמים ובו'מעין גנים (תשס) עמ' ד - אור החיים
פא ע"א16 דבר זה נשאל לחכמים וכו' ולא פירשוהו וכו' שלא ברכו בתורה תחילהדעת קדושים (תשנ) עמ' לו, מט, פח
פא ע"א16 דבר זה נשאל לחכמים וכו' עד שפירשה הקב"ה בעצמו על עזבם את תורתי וגו', היינו לא שמעקרן לדוד דברים עמ' לא, לב
פא ע"א16 דבר זה נשאל לחכמים וכו' על עזבם את תורתי אשר נתתי לפניהםשפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' רצב
פא ע"א16 דבר זה נשאל לחכמים וכו' על עזבם את תורתיאלשיך על חמש מגילות עמ' ריא, רטז
פא ע"א16 דבר זה נשאל לחכמים וכו' על שלא ברכו בתורה תחילהמוצל מהאש (הלברשטם) דף נה ע"א
פא ע"א16 דבר זה נשאל לחכמים וכו' שאין מברכין בתורה תחילה, ור"ןשבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' קסא, תקנ, תקנא
פא ע"א16 דבר זה נשאל לחכמים וכו' שאין מברכין בתורה תחלהדרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' רט ד"ה על, עמ' תצז ד"ה מה, ח"ב עמ' רצד ד"ה כתיב, עמ' תמו ד"ה אמרו, ח"ג עמ' קעח ד"ה אמרו (א), עמ' קפ ד"ה וזה, עמ' קצז ד"ה וזה, עמ' תח ד"ה דורש, ח"ד עמ' שכז ד"ה ועד"ז, ח"ה עמ' קיד ד"ה אמרו, עמ' קכא ד"ה אמרו, עמ' רא ד"ה כתיב, עמ' תסב ד"ה ב, עמ' תקנה ד"ה או יאמר, ד"ה או על, ד"ה על
פא ע"א16 דבר זה נשאל לחכמים וכו'המאור שבתורה (שפירא) חנוכה-פורים עמ' ר, רג
פא ע"א16 דבר זה נשאל לחכמים וכו'ויואל משה מאמר ב סי' מג עמ' רמה
פא ע"א16 דבר זה נשאל לחכמים וכו'כסף נבחר (מרגליות) עמ' ה
פא ע"א16 דבר זה נשאל לחכמים וכו'נחלת צבי (פאליי) עמ' רעח
פא ע"א16 דבר זה נשאל לחכמים וכו'פרדס מנחם עמ' קסג
פא ע"א16 דבר זה נשאל לחכמים ולא פירשו וכו'שנות חיים (חזן) דף קפד ע"א, קפט ע"ב, קצ ע"א
פא ע"א16 דבר זה נשאל לחכמים ולא פירשוהו על מה אבדה הארץ ויאמר ה' על עזבם את תורתיחמודי צבי במדבר-דברים עמ' רמג, רצו, שטו, שצג, תל-תלב
פא ע"א16 דבר זה נשאל לחכמים ולא פירשוהו על מה אבדה הארץשנות חיים (חזן) דף קיא ע"א
פא ע"א16 דבר זה נשאל לחכמים ולא פירשוהוברכת חיים (תשמה) ח"ב עמ' 211
פא ע"א16 דבר זה נשאל לחכמים ולא פירשוהושמן ראש (כץ) ח"ט דברים עמ' כו
פא ע"א16 דבר זה נשאל לחכמים ולא פרשוהופרשת דרכים (תשסה) עמ' שעה
פא ע"א16 דבר זה נשאל לחכמים ולא פרשוהוצדקת יוסף עמ' שה
פא ע"א16 דבר זה נשאל לחכמים ולא פרשוהושרגי טובא דרוש טו
פא ע"א16 דבר זה נשאל לחכמים ולנביאיםברכות אבי דף צד ע"א {על מה אבדה הארץ}
פא ע"א16 דבר זה נשאל לחכמים ולנביאים וכו'אילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' צג {ביאור רבי יוסף יעבץ}
פא ע"א16 דבר זה נשאל לחכמים ולנביאים וכו' עד שפירשו הקב"ה בעצמוהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' קצד, רד, תלב
פא ע"א16 דבר זה נשאל לחכמים ולנביאים וכו' עד שפירשו הקב"ה על עזבם את תורתימשנת יוסף - אגדות ח"ב עמ' מ {ביאור ו' אופנים שמברכת התורה ניכרת אהבת התורה; כונת ברכת התורה; התעוררות רבה לאהבת תורה; ביאור (בגיטין נח ע"א) בר"י בן חנניה עם התינוק; הפסק בלימוד אם צריך ברכה"ת; תיאור ברכה"ת של הכת"ס }
פא ע"א16 דבר זה נשאל לחכמים ולנביאים וכו' על עזבם את תורתי וגו'קרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' קטו, קכד, תריז, תרכ
פא ע"א16 דבר זה נשאל לחכמים ולנביאים וכו' שלא ברכו בתורה תחלהדרושים ואגדות חתם סופר עמ' קיג
פא ע"א16 דבר זה נשאל לחכמים ולנביאים וכו'דולה ומשקה פורים עמ' קכא
פא ע"א16 דבר זה נשאל לחכמים ולנביאים וכו'ס' החיים (תשנג) עמ' קנה
פא ע"א16 דבר זה נשאל לחכמים ולנביאים ולא פירשוהועמק החכמה עמ' קצג
פא ע"א16 דבר זה נשאל לחכמים ולנביאים ולא פירשו עד שפירשו הקב"ה על עזבם את תורתיבית שמואל אחרון על התורה (תשנד) פ' וישלח עמ' לה, פ' פקודי עמ' צד, פ' מצורע עמ' קכ, פ' מטות עמ' רו, פ' ואתחנן עמ' ריח
פא ע"א16 דבר זה נשאל לחכמים ולנביאים ולא פירשוכוכבי אור (תשלד) עמ' יח
פא ע"א16 דבר זה נשאל לחכמים ולנביאים ולא פירשוה וכו' על שלא ברכו בתורה תחילהשבילי פנחס (תשעא) עמ' תג, תד
פא ע"א16 דבר זה נשאל לחכמים ולנביאים ולא פירשוהבאר שרים פרשת דברים דרוש ג אות ו, ראה דרוש ב אות ד, האזינו דרוש ב אות ד
פא ע"א16 דבר זה נשאל לחכמים ולנביאים ולא פירשוהו וגו' על עזבם את תורתי שלא ברכו בתורה תחילהדרשות מהרא"ל (תשנט) סי' מג אות א, סי' מו אות א, סי' מט אות ב, סי' נ אות יג
פא ע"א16 דבר זה נשאל לחכמים ולנביאים ולא פירשוהו וכו' שלא בירכו בתורה תחלהתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' צז, קסח, רז, תמג, תפט, תרצז, תרצח, תתקכג
פא ע"א16 דבר זה נשאל לחכמים ולנביאים ולא פירשוהו וכו' על עזבם את תורתישבילי פנחס (תשעג) עמ' שסט
פא ע"א16 דבר זה נשאל לחכמים ולנביאים ולא פירשוהו וכו' שאין מברכין בתורה תחילהכתבי הסבא מקלם (תשמד) עמ' ג
פא ע"א16 דבר זה נשאל לחכמים ולנביאים ולא פירשוהו וכו'אשכבתיה דרבי ח"א עמ' לז
פא ע"א16 דבר זה נשאל לחכמים ולנביאים ולא פירשוהו וכו'בית נאמן (ביגה, שפא) דרוש א לבנין ב"ה דף ג ע"ד, דף ד ע"ב, ובמע' לימוד התורה דף ו/י ע"ד; דרש משה (אלבלדה, שסג) פרשת תולדות דף יא ע"ב; יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת דברים דף רנב ע"ג; דברים ניחומים (אלשיך, שסא) דף ט ע"א; בית מועד (רבא, שסה) דרוש לו/לז לליל ת"ב דף קעג ע"א; כסף נבחר (פינטו, שפא) פרשת בראשית דף ו ע"ב; עקדת יצחק (שלג) ש' כט דף קסט ע"ב; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת בחוקותי דף קלו/קלז ע"ד; בינה לעתים (תח) ד' מד דף קט ע"ב; תפארת ישראל (מהר"ל, שנט) בהקדמה דף ב ע"ב; לחם שלמה (הלוי, שנז) סימן שלה דף קח/קיז ע"ב; כסף מזוקק (שפח) פרשת דברים דף קפ ע"ב; כלי יקר (לונטשיץ, שסב) פרשת תבא דף קמא ע"ג; של"ה (תט) תורה שבכתב דף שפו/שפז ע"ב; עמודי שש (לונטשיץ, שעח) מאמר ה דף ד ע"ג, ומאמר ז דף ה ע"ד
פא ע"א16 דבר זה נשאל לחכמים ולנביאים ולא פירשוהו עד שפירשו הקב"ה בעצמו שאין מברכין בתורה תחלהתודת אהרן - אומר לציון עמ' רלב
פא ע"א16 דבר זה נשאל לחכמים ולנביאים ולא פירשוהו עד שפירשו הקב"ה בעצמומגן אבות (מהריט"ץ) ח"ב עמ' צה
פא ע"א16 דבר זה נשאל לחכמים ולנביאים ולא פירשוהו עד שפירשו הקב"ה בעצמושבילי פנחס (תשעח) עמ' קלא
פא ע"א16 דבר זה נשאל לחכמים ולנביאים ולא פירשוהו עד שפירשו הקב"ה בעצמושרגא המאיר על התורה עמ' שטז
פא ע"א16 דבר זה נשאל לחכמים ולנביאים ולא פירשוהו עד שפירשו הקב"ה בעצמובית ישראל (טויסיג) ח"ו עמ' ו
פא ע"א16 דבר זה נשאל לחכמים ולנביאים ולא פירשוהובית יצחק (שמלקיש) על התורה מאמר מא אות ה
פא ע"א16 דבר זה נשאל לחכמים ולנביאים ולא פירשוהוברכת מרדכי מוסר ח"ג עמ' תכ, תכז
פא ע"א16 דבר זה נשאל לחכמים ולנביאים ולא פירשוהושיחות עבודת לוי סי' עז אות ג
פא ע"א16 דבר זה נשאל לחכמים ולנביאים ולא פרשוהו וכו' על עזבם את תורתישפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' קמג, שיג
פא ע"א16 דבר זה נשאל לחכמים ולנביאים ולא פרשוהואור הישר בראשית דף כ ע"ב
פא ע"א16 דבר זה נשאל לחכמים ולנביאים ולא פרשוהותורת אברהם עמ' טו
פא ע"א16 דבר זה נשאל לחכמים ולנביאים ומלאכי השרת ולא פירשוהושמן ראש (כץ) ח"ד עמ' תקנג, תרט
פא ע"א16 דבר זה נשאל לחכמים ולנביאים כו' ולא פרשוהו עד שפירשו הקב"היד יוסף (צרפתי, שעו) דף רנא ע"ג
פא ע"א16 דבר זה נשאל לחכמים ולנביאיםבית נאמן (ביגה, שפא) ח"א דרוש ב דף ו
פא ע"א16 דבר זה נשאל לחכמים ולנביאיםויגד משה (גרין) מאמר ה ד"ה ונבאר הענין
פא ע"א16 דבר זה נשאל לחכמים ולנביאים, ור"ןאבן ישראל (פישר) אגדה ח"ב עמ' צז
פא ע"א16 דבר זה נשאל לחכמים ונביאים וכו' עד שפירשו הקב"ה וכו'פרי נפש חיה ח"ב עמ' קמט
פא ע"א16 דבר זה נשאל לחכמים כו' שאין מברכין בתורה תחילהגבורת יצחק שבת ובהמ"צ עמ' קכט
פא ע"א16 דבר זה נשאל לחכמים לנביאים וכו' שלא ברכו בתורה תחילהדרכי צדק עמ' קעב, קעז, קפח, שכה, שפב
פא ע"א16 דבר זה נשאל לחכמים לנביאים ולא פרשוהו וכו' שלא בירכו בתורה תחלהצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' קכו, קכח, קפד, שצו, תמא, תסט, תקצט
פא ע"א16 דבר זה נשאל לחכמים לנביאים לא פירשוהוברכת חיים (תשמה) ח"א עמ' 251
פא ע"א16 דבר זה נשאל לחכמיםאהבת דוד (חיד"א) עמ' קמ ע"א
פא ע"א16 דבר זה נשאל לחכמיםאהבת דוד (תקנט) דף עה ע"ב-ע"ג
פא ע"א16 דבר זה נשאל לחכמיםאם הבנים ח"א דף צט ע"א
פא ע"א16 דבר זה נשאל לחכמיםאשד הנחלים (נחמולי) דף סג ע"א, עד ע"א
פא ע"א16 דבר זה נשאל לחכמיםזרע יצחק (עטייה) דף לא ע"ד
פא ע"א16 דבר זה נשאל לחכמיםיקרא דשכבי (דוד) דרוש עט דף קס ע"ב-ע"ג, ודרוש פג דף קסו ע"א-ע"ב
פא ע"א16 דבר זה נשאל לחכמיםכלי יקר (תשמח) עמ' תקסג
פא ע"א16 דבר זה נשאל לחכמיםכסא שלמה (חכים) דף קלא ע"ד
פא ע"א16 דבר זה נשאל לחכמיםמקוה המים (שטעגר) עמ' קכ
פא ע"א16 דבר זה נשאל לחכמיםנתיבות חיים (מטלין, תשסט) עמ' לב
פא ע"א16 דבר זה נשאל לחכמים, ור"ןעיונים במשלי עמ' קסב
פא ע"א16 דבר זה נשאל לנביאים וחכמים וכו' עד שאמר הקב"ה על שלא ברכו בתורה תחלהאפסי ארץ (תשנט) עמ' עו
פא ע"א16 דבר זה נשאל לנביאים וכו'זרע יעקב (ניניו) עמ' עב
פא ע"א16 דבר זה נשאל לנביאים ולחכמים וכו'לוח ארז פרשת ויקהל דף מא
פא ע"א16 דבר זה נשאל לנביאיםרנת יצחק ישעיה עמ' שיב
פא ע"א16 דבר זה שאל הקב"ה לחכמים ולנביאים ולמלאכי שרת ולא פירשוהושפת אמת (הלוי) משלי פרק כח פסוק ד
פא ע"א16 דבר זה שאל הקב"ה לנביאים וכו'שבט מישראל (קרמניץ) פרק כא פסוק ד, פרק קיח פסוק ז, פרק קכח פסוק א
פא ע"א16 דבר זה שאלו לחכמים וכו' על מה אבדה ארץ וכו'דרשות שמן רוקח עמ' כג, קסח, רכ, ש, שצז, תקיד
פא ע"א16 דבר זה שאלו לחכמים וכו' על עזבם את תורתי וכו'אמרות ה' השלם ח"ג עמ' תפג
פא ע"א16 דבר זה שאלו לחכמים וכו' שלא ברכו בתורה תחילהקומץ המנחה (צונץ) דרוש קעח אות ד, דרוש קפד אות ד
פא ע"א16 דבר זה שאלו לחכמים וכו'חדרי בטן פרשת מטות אות יט
פא ע"א16 דבר זה שאלו לחכמים ולנביאים ולא פרשוהו עד שפרשו הקב"האור לישרים (איידליץ, תשב) עמ' סד, קכה, רה
פא ע"א16 דבר זה שאלו לחכמים ולנביאים ולמלאכי השרתדמשק אליעזר (חדש, תשנז) עמ' 48, 128, 129, 135
פא ע"א16 דבר זה שאלו לחכמיםפרי חיים (קנולר) מאמרים סי' יט
פא ע"א16 מי האיש החכם ויבן את זאתהעמק דבר דברים פ"כט פסוק כח
פא ע"א16 מי האיש החכם וגו' דבר זה נשאל לחכמים ולנביאים וכו'דברי יואל מועדים ח"א שבת שובה דף רפז ע"א
פא ע"א16 מי האיש החכם ויבין את זאת ואשר וכו'אבקת רוכל (אוחיון) ח"א דף לב ע"ב
פא ע"א16 מי האיש החכם ויבין וכו' נשאל לחכמה כו'קידש ידיד דף כא ע"ב
פא ע"א16 מי האיש החכם ויבין זאת דבר זה נשאל לחכמים ולנביאים עד שפרשו הקב"המאמרי שלמה ח"ב עמ' פג
פא ע"א16 מי האיש החכם ויבן את זאת דבר זה נשאל לחכמים ולא פירשו וכו' עד שבא הקב"ה ופירשה וכו'כבוד לאיש דף סד ע"ד, עו ע"ג
פא ע"א16 מי האיש החכם ויבן את זאת דבר זה נשאל לנביאים ולחכמים וכו', ור"ןאיש אמונים דף קלד ע"א
פא ע"א16 מי האיש החכם ויבן את זאת וכו' אמר רב יהודה אמר רב לומר שאין מברכין בתורה תחלהברכת שלום מכתבים מאמר עה
פא ע"א16 מי האיש החכם ויבן את זאת וכו' דבר זה שאלו לחכמים וכו' על עזבם את תורתי וכו' שאין מברכים בתורה תחילהמחשבת זקנים עמ' ע, קסט
פא ע"א16 מי האיש החכם ויבן את זאת וכו' דבר זה שאלו לחכמים וכו' על עזבם את תורתי וכו' שאין מברכים בתורה תחילהמחשבת מוסר ח"א עמ' שנה, שצט, תקנד, תקסב
פא ע"א16 מי האיש החכם ויבן את זאת וכו' עד שפירשו הקב"ה וכו' על עזבם את תורתי, ור"ןשפתי חיים מועדים ח"ג עמ' שטו
פא ע"א16 מי האיש החכם ויבן את זאת וכו' שאין מברכין בתורה תחלהבני יששכר (תשעז) ח"א עמ' שכז
פא ע"א16 מי האיש החכם ויבן את זאת וכו'חיי נפש ח"ו עמ' יז, קנו
פא ע"א16 מי האיש החכם ויבן את זאתדמשק אליעזר (חדש, תשנח) עמ' 114
פא ע"א16 מי האיש החכם ויבן את זאתדרשות ומאמרים (דיקוריאל) עמ' צב-צד
פא ע"א16 מי האיש החכם ויבן וכו' על שלא ברכו בתורה תחילהחיי נפש על ההגדה עמ' רסט
פא ע"א16 מי האיש החכם ויבן וכו' שאין מברכים בתורה תחילהעקבי אבירים (תשעא) עמ' קצד
פא ע"א16 מי האיש החכם ויבן זאת וכו' דבר זה נשאל לחכמים ולא פירשוהו וכו' על עזבם את תורתיחמודי צבי מועדים עמ' שסא, תרמו-תרמט, תרנא
פא ע"א16 מי האיש החכם ויבן זאת וכו' שאין מברכין בתורה תחלהחתם סופר על התורה (תשמט) עמ' קצו, רכה
פא ע"א16 מי האיש החכם וכו' דבר זה נשאל לחכמים וכו', ורבינו יונה בס' מגילת סתרים ור"ן ובינה לעיתיםמקור ברוך (פייתוס) דף רכו ע"א, רלב, רפז ע"א-ע"ב
פא ע"א16 מי האיש החכם וכו' דבר זה שאלו לחכמיםמוסדי הרים הר אמנה ציון צד, הר הקדם ציון לב
פא ע"א16 מי האיש החכםאגודת אזוב (יעבץ) דף עו ע"א
פא ע"א16 מי האיש וכו'באר ראי (רוזן) עבודה סי' י אות ג
פא ע"א16 מי האיש וכו' על שלא ברכו בתורה תחילהערוגת הבושם (תשעא) בראשית עמ' ק, ויקרא-במדבר עמ' רל, רלג, דברים עמ' קעה
פא ע"א16 מי האיש החכם ויבן זאתאור מאיר ח"א עמ' שכג
פא ע"א17 אמרו חכמים ולא פירשוה וכו' עד שפירשו הקב"ה בעצמושארית יעקב (דוויך) עמ' קסז, קצ-קצא, קצז
פא ע"א17 לא פירשוהו עד שפירשו הקב"האשל חיים ח"א עמ' קכא
פא ע"א17 נשאל לחכמים וכו' עד שפירשה הקב"החכמת התורה שלח עמ' תקמג
פא ע"א17 נשאל לחכמים ולנביאים על מה אבדהעולת חודש ח"א מאמר מא, נ, רכה
פא ע"א17 שאלו לחכמים וכו'דרשות מהר"ם חביב עמ' תמ
פא ע"א17 שאלו לחכמים ולנביאים וכו'לשון ערומים דף ס ע"ב
פא ע"א18 ויאמר ה' על עזבם את תורתי וכו' אמר רב שאין מברכין בתורה תחלהזכור לדוד עמ' קטז
פא ע"א18 ויאמר ה' על עזבם את תורתי וכו' שאין מברכין בתורה תחלהחכמה ומוסר ח"א עמ' רעז
פא ע"א18 ויאמר ה' על עזבם את תורתי ולא הלכו בה מאי ולא הלכו בה שלא ברכו בתורה תחלהפתח טוב עמ' ק, קמז, קפח, רעה
פא ע"א18 ויאמר ה' על עזבם את תורתי שלא ברכו בתורה תחילהנתיב התורה (סאלים) שמות עמ' קכז
פא ע"א18 ויאמר ה' על עזבם את תורתישפת אמת (הלוי) משלי פרק כט פסוק א
פא ע"א18 ויאמר ה' על עזבם את תורתי, ר"ן ד"ה דבריחל ישראל אבות ח"ו עמ' ג
פא ע"א18 עד שפירשה הקב"ה בעצמו, ר"ןרב שלום (אדלר) עמ' שס
פא ע"א18 עד שפירשו הקב"ה בעצמו וכו' על עזבם את תורתי וכו' שאין מברכין בתורה תחלהאוצרות חיים - פרד"ס התורה עמ' ריט
פא ע"א18 פירשו הקב"ה בעצמואבן ישראל על התורה (תשסב) עמ' קי
פא ע"א19 היינו לא שמעו בקולי היינו לא הלכו בה אמר רב יהודה אמר רב שלא בירכו בתורה תחילהשפת אמת (הלוי) משלי פרק כח פסוק ד
פא ע"א19 היינו לא שמעו בקולי היינו לא הלכו בה אמר רב יהודה אמר רב שאין מברכין בתורה תחלהאוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ג עמ' כו, סז, קפד
פא ע"א19 היינו לא שמעו בקולי היינו לא הלכו בה אר"י א"ר שאין מברכין בתורה תחלהטל חיים (פרידלנדר) עמ' שנג
פא ע"א19 היינו לא שמעו בקולי היינו לא הלכו בה כו' שאין מברכין בתורה תחילה, ור"ן - שלא היתה התורה חשובה בעיניהםאור ישראל סי' לא
פא ע"א19 היינו לא שמעו בקולי היינו לא הלכו בהאבני אש (אויש) מועדים עמ' רלד
פא ע"א19 היינו לא שמעו בקולי היינו לא הלכו בהעיוני פרשה (ריבלין) דברים עמ' 164
פא ע"א19 היינו על עזבם כו' אלא שלא ברכו בתורה תחלה כו'נטע שורק פרשת תולדות דרוש ב, יתרו
פא ע"א19 על עזבם את תורתי וכו' שלא בירכו בתורה תחילהדרשות הרא"ש (תשסו) ח"א דרוש נב עמ' קיג, ח"ב דרוש רלג עמ' שט, דרוש רלו עמ' שכ
פא ע"א19 על עזבם את תורתי אשר נתתי לפניהם וכו' שלא ברכו בתורה תחילהקרן לדוד בראשית עמ' יז, ויקרא-במדבר עמ' שפג
פא ע"א19 על עזבם את תורתי וגו אר"י אמר רב שלא ברכו בתורה תחילהחמודי צבי במדבר-דברים עמ' רמט
פא ע"א19 על עזבם את תורתי וכו' שאין מברכין בתורה תחילהאז שמח עמ' לט, נח
פא ע"א19 על עזבם את תורתי וכו' שאין מברכין בתורה תחילהפנינים על התורה ומועדים עמ' רמט
פא ע"א19 על עזבם את תורתי וכו' שאין מברכין בתורה תחלהמגולה לגאולה עמ' 169
פא ע"א19 על עזבם את תורתי וכו' שאין מברכין בתורה תחלה, ור"ן - כלומר שלא היתה התורה חשובה בעיניהם כ"כ שיהא ראוי לברך עליה וכו'דעת חכמה ומוסר ח"ג עמ' סד
פא ע"א19 על עזבם את תורתי וכו' שאין מברכין בתורה תחלה, ור"ןלקוטי שיחות ח"א עמ' 9, חי"א עמ' 324, חי"ג עמ' 41, חי"ד עמ' 148, חט"ו עמ' 3, חי"ט עמ' 41, ח"כ עמ' 324, 260, 176, חכ"ד עמ' 315, 26, חכ"ה עמ' 225, 9, חכ"ז עמ' 78, חכ"ה עמ' 13
פא ע"א19 על עזבם את תורתי וכו' שלא בירכו בתורה תחילהאסופת מערכות שמות ח"א עמ' תמד
פא ע"א19 על עזבם את תורתי וכו' שלא ברכו בתורה תחילהנחלה לישראל (תשעז) ח"ב עמ' פט
פא ע"א19 על עזבם את תורתי וכו' שלא ברכו בתורה תחלהדרשות שבט הלוי ח"א עמ' קפד, רסא
פא ע"א19 על עזבם את תורתי וכו' שלא ברכו בתורה תחלה, ור"ןדברי ברוך ח"ב סי' לו אות י, סי' לז אות ג
פא ע"א19 על עזבם את תורתי ולא הלכו בה שלא ברכו בתורה תחילהשפת אמת (רייז) דברים ח"א עמ' ל, נג
פא ע"א19 על עזבם את תורתי ור"ןאמרי יהודה (דרעי, תשנה) עמ' נא
פא ע"א19 על עזבם את תורתי על שלא ברכו בתורה תחילהקול שמואל (קונפורטי) דף סט ע"א
פא ע"א19 על עזבם את תורתי שאין מברכים בתורה תחילהנשמת חיים (אבולעפיא) דף כח, מג-מד
פא ע"א19 על עזבם את תורתי שלא בירכו בתורה תחילהישיר משה דף עג ע"ב
פא ע"א19 על עזבם את תורתי שלא ברכו בתורה תחילהאבן יעקב (ניימרק) על אבות פ"ג מי"ח
פא ע"א19 על עזבם את תורתי שלא ברכו בתורה תחילהאמרי רבי שפטיה עמ' קפ, קצ
פא ע"א19 על עזבם את תורתי שלא ברכו בתורה תחילהנחלה לישראל (תשעא) עמ' קמב
פא ע"א19 על עזבם את תורתיאבקת רוכל (ליכטנשטיין) דף עג ע"א
פא ע"א19 על עזבם את תורתיאהל משה (שיינרמן) פורים עמ' שה-שז
פא ע"א19 על עזבם את תורתיאור החיים ויקרא פרק כו פסוק טו
פא ע"א19 על עזבם את תורתיאשל חיים ח"א עמ' מג
פא ע"א19 על עזבם את תורתידברי יונה ח"ב עמ' צ
פא ע"א19 על עזבם את תורתיהעמק דבר דברים פ"ח פסוק כ
פא ע"א19 על עזבם את תורתיהעמק דבר ויקרא פ"כ פסוק כב
פא ע"א19 על עזבם את תורתימאיר נתיבות ח"א עמ' רב, ח"ג עמ' קמה
פא ע"א19 על עזבם את תורתיראה חיים ח"ב דף עו ע"ד [רסט ע"א ד"ה וזהו]
פא ע"א19 על עזבם את תורתיתורי זהב (תשעג) עמ' קפט {לא למדו תורה}
פא ע"א19 על עזבם את תורתי, ור"ןאמרי יהודה (דרעי, תשעב) מאמרים עמ' רח
פא ע"א19 על עזבם את תורתי, ור"ןלב שלום בראשית עמ' שצה
פא ע"א19 על עזבם את תורתי, רבנו יונה - ללמוד לשמהשירי משכיל כלל ג פרט ד
פא ע"א20 ולא הלכו בה שלא ברכו בתורה תחילהפנים יפות על תהלים עמ' ג, רצו
פא ע"א20 ולא הלכו בה שלא ברכו בתורה תחלהחכמת התורה בלק עמ' תס
פא ע"א20 ולא הלכו בה שלא ברכו בתורה תחלהתולדות שלמה - רות עמ' ריד
פא ע"א20 לא הלכו בה לא ברכו בתורה תחלהנתיבות עולם ח"א עמ' לב
פא ע"א20 לא הלכו בה שאין מברכין בתורה תחילהדרשות אל עמי ח"ב דרוש יא
פא ע"א20 שאין מברכין בתורה תחלהמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשמב) ח"א עמ' כו, מו, קפו
פא ע"א21 על שלא ברכו בתורה תחלהמי מרום ח"ג עמ' פח
פא ע"א21 על שלא ברכו בתורה תחלהמי מרום חי"ג עמ' קכא, קפט
פא ע"א21 לומר שאין מברכין בתורה תחילהדמשק אליעזר (חדש, תפלה) עמ' 139, 144
פא ע"א21 לומר שאין מברכין בתורה תחילהעיוני הפטרה ח"ב עמ' 707
פא ע"א21 על שלא ברכו בתורה תחילהזמרת הארץ (רבינוביץ) עמ' קג
פא ע"א21 שלא ברכו בתורה תחילהאהבת אמת דף לב ע"ג-ע"ד
פא ע"א21 טעם החורבןאמרי מאיר (מאירי) קהלת פי"ב פסוק יג
פא ע"א21 לומר שאין מברכין בתורה תחילהשיחות הרב צבי יהודה דברים עמ' 45, 94, 344
פא ע"א21 לומר שאין מברכין בתורה תחילהתפארת ציון (אבא שאול) עמ' קכא - ר"ש משאש
פא ע"א21 לומר שאין מברכין בתורה תחילה, ב"חתפארת ציון (אבא שאול) עמ' קצה - ר"א אבא שאול
פא ע"א21 לומר שאין מברכין בתורה תחילה, ור"ןתפארת ציון (אבא שאול) עמ' תד - ר"א פילץ
פא ע"א21 לומר שאין מברכין בתורה תחילה, חת"סתפארת ציון (אבא שאול) עמ' רנד - רמ"צ ברלין
פא ע"א21 מלמד שלא ברכו בתורה תחילהאמרי יהודה (דרעי, תשעב) ימים נוראים עמ' קלא
פא ע"א21 מפני שלא ברכו בתורה תחילהלבית יעקב דרוש ה
פא ע"א21 מפני שלא ברכו בתורה תחלהדרכי נועם (הרנזון) דרוש כה
פא ע"א21 משום שלא ברכו בתורה תחלהמטר השמים (תשנ) בראשית-שמות - פתיחה עמ' י, תצוה עמ' רכט
פא ע"א21 על אשר לא בירכו בתורה תחילהוזרח השמש על התורה עמ' קלא, קצא
פא ע"א21 על אשר לא ברכו בתורה תחילה, ר"ןלקט שיחות מוסר ח"ג עמ' שא
פא ע"א21 על שלא בירכו בתורה תחילהנצח ישראל (הרטמן) עמ' ג הערה 10
פא ע"א21 על שלא בירכו בתורה תחילהמשנת יוסף - דרשות ח"ב עמ' פז, ריח, רלב
פא ע"א21 על שלא ברכו בתורה תחילהאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) ויחי כג, תשא א, בהעלותך ז
פא ע"א21 על שלא ברכו בתורה תחילה, ר"ןמאמר מרדכי (שוואב) ח"ב מאמר מא
פא ע"א21 על שלא ברכו בתורה תחלהמהר"ם שיק ויקרא עמ' מו
פא ע"א21 על שלא ברכו בתורה תחלהתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' סא (ז) {בתאוותיו מתבטל השכל ומרגיש רק לאחר כן, וכל השייכות לארץ ישראל רק מצד הראש}
פא ע"א21 שאין מברכין בתורה תחלהאור אברהם הלכות מגילה וחנוכה עמ' רצו
פא ע"א21 שאין מברכין וכו'בך יברך ישראל (תשסח) דף לז ע"ב {הבית הראשון נחרב בעון ביטול תורה}
פא ע"א21 שאין מברכין וכו'יגל יעקב (תשעד) ח"ב עמ' רסב {הגלות הי' בעון ביטול תורה}
פא ע"א21 שאין מברכין וכו'נר ישראל חלק ג דף קמב {הבית הראשון נחרב בעון ביטול תורה}
פא ע"א21 שלא בירכו בתורה תחילהאמרי יצחק שמות-ויקרא עמ' קס הערה לא
פא ע"א21 שלא בירכו בתורה תחילהמאמרי אדמו"ר הזקן תקסט עמ' ריא
פא ע"א21 שלא ברכו בתורה בתורה תחילה, ור"ן בשם רבינו יונהנתיב התורה (סאלים) במדבר עמ' רמט, רע, רעג, רפג
פא ע"א21 שלא ברכו בתורה תחילהעטרות סופרים עמ' עד
פא ע"א21 שלא ברכו בתורה תחילהפתחי שערים ח"א עמ' קע
פא ע"א21 שלא ברכו בתורה תחלהעל הגאולה ועל התמורה סי' נה עמ' ק
פא ע"א21 שלא ברכו בתורה תחלהקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' שסו
פא ע"א22 איסי בר יהודה לא אתא למתיבתא דר' יוסי וכו'דורות הראשונים כרך ד עמ' 770
פא ע"א22 איסי וכו' לא אתא וכו' אשכחי' ורדימוס וכו'לקוטי שיחות חי"ז עמ' 263
פא ע"א30 והלא חיה בכלל בהמהאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' כה
פא ע"א30 חיה בבלל בהמהאמרי נועם (מועדים) סי' יד לפר' החודש
פא ע"א30 חיה בכלל בהמהנתיבות חיים (מטלין, תשמא) עמ' רמט
פא ע"א30 חיה בכלל בהמהערכי הכינויים (תשסו) עמ' 407
פא ע"א30 לכל חיתם, לכביסת בגדיהםרנת יצחק יהושע עמ' קלז
פא ע"א30 מאי לכל חייתם, כביסהעיוני רש"י במדבר עמ' תקצה
פא ע"א ר"ן - אלא ודאי עוסקין היו בתורה תמיד וכו'תפארת אדם (שלפוברסקי) עמ' רמה
פא ע"א ר"ן - ודאי היו עוסקין בתורה וכו' שלא הייתה התורה חשובהעיוני הפטרה ח"ב עמ' 708
פא ע"א ר"ן - ומצאתי במגילת סתריםפני מלך בראשית עמ' קנג
פא ע"א ר"ן - ומצאתי במגלת סתרים של הר' יונהויגד משה (גרין) מאמר ה ד"ה ורבינו הר"ן
פא ע"א ר"ן - על עזבם את תורתיבית שלום מרדכי עמ' כא, קח, קסו, רטו
פא ע"א ר"ן - שלא ברכו בתורה תחילה שלא היתה חשובה בעיניהם וכו'אסופת מערכות שמות ח"א עמ' תמה
פא ע"א ר"ן - שלא היתה התורה חשובה בעיניהם כל כךתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' סא (ז) {דאסור ליהנות בלא ברכה, והראו שאין להם הנאה מדברי תורה}
פא ע"א ר"ן - שלא היתה התורה חשובה בעיניהםגל עיני ח"א עמ' קמ
פא ע"א ר"ן - שלא היתה התורה חשובה בעיניהםמאיר נתיבות ח"ג עמ' קמה
פא ע"א ר"ן בשם ר"י - שהתוה"ק לא היתה חשובה בעיניהםמטר השמים - עמודי העולם עמ' קד
פא ע"א ר"ן ד"ה איןדרשות מהר"ם בריסק - מועדים עמ' נו
פא ע"א ר"ן ד"ה דבר זהדברי שאול ויקרא עמ' קס, רמד, דברים עמ' רמב
פא ע"א ר"ן ד"ה דבר זהשיחות עבודת לוי סי' נה אות ד, סי' קד אות ג
פא ע"א ר"ןאמרי יצחק שמות-ויקרא עמ' רכד הערה יז
פא ע"א ר"ןמורשה - שיחות למועדים עמ' קפב
פא ע"א רא"ש ד"ה שלא יאמרו ירושה היא לנותפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' כו (ק) {ובמקום אחר מצינו שהתורה ירושה לנו}
פא ע"א מיוחס לרש"י - שלא ילמדו תורה מאחר שהם סומכין שירושה היא להםארוחת תמיד עמ' קצה ע"ב ד"ה או
פא ע"א מיוחס לרש"י ותוס' - על עזבם את תורתיאמרי יהודה (דרעי, תשעב) מועדים עמ' קצז
פא ע"ב13 לא יחל דברוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' קס
פא ע"ב13 צריך להפרראה חיים ח"ב דף צז ע"ד [שמה ע"ב ד"ה והרב]
פא ע"ב14 אין החכם מתיר לעצמוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' תלז
פא ע"ב14 אין החכם מתיר נדרי עצמולהורות נתן במדבר עמ' רצט
פא ע"ב14 אין חכם מפר לעצמוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תקסה
פא ע"ב14 ד"א לא יחל דברו מכאן לתלמיד חכם שאין מתיר נדרי עצמוכרם חמד (תשסו) עמ' קלו
פא ע"ב14 לא יחל דברו מכאן לחכם שאין מפר לעצמומקוה מים (עזריאל) ח"ב דף סה ע"ג
פא ע"ב14 לחכם שאינו מפיר בעצמוחקל יצחק (תשסג) עמ' תקמג
פא ע"ב14 תלמיד חכם אין מפר נדרי עצמוייטב פנים ח"א דף ק
פא ע"ב20 אשה שאמרה קונם שאיני משמשך אין הנדר חלדרשות מהרא"ל (תשנט) סי' נב אות ג
פא ע"ב20 הנאת תשמישי עליךמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' מט
פא ע"ב24 שאין מאכילין את האדם דבר האסור לודרך חיים (לונזאנו) עמ' נז
פא ע"ב25 מאן תנא דברים המותריםסמיכה לחיים (סימן ה) דף כז ע"ד (ד"ה וראיתי)
פא ע"ב26 דברים המותרים ואחרים נהגו בהם איסורמקראי קדש (תשנג) עמ' תעח
פא ע"ב26 דברים המותרים ואחרים נהגו בהן איסור וכו'אור אברהם - מסכת מגילה עמ' לט
פא ע"ב26 דברים המותרים ואחרים נהגו בהן איסור וכו'אור אברהם הלכות מגילה וחנוכה עמ' פה
פא ע"ב26 דברים המותרים ואחרים נהגו בהן איסורעיוני רש"י במדבר עמ' תקלה
פא ע"ב ר"ן - מנהג מטעם נדרנפש הרב עמ' רלה
פא ע"ב ר"ן וש"מ - מי שנוהג במצוה נעשה עליו כחובההעמק דבר שמות פ"כב פסוק כח
פא ע"ב מיוחס לרש"י ד"ה רשב"גנשמת כל חי חלק א (סימן מו) דף עג ע"ד (ד"ה אבל)
פב ע"א כולי פרקין ר' יוסיויגד יעקב עמ' תריט
פב ע"א תוס' ד"ה מר זוטראלקוטי שיחות חל"ג עמ' 187
פב ע"ב נדרה משני ככרות אחת מצטערת ושניה אינה מצטערתעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' קיח
פב ע"ב מתוך שהוא מפר למתענה מפר לשאינו מתענהלמדנות (תשנח) פ' מטות אות ק
פב ע"ב מפר למתענהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' רעב
פג ע"א אין נזירות לחצאין ואין קרבן לחצאיןהדרש והעיון במדבר ח"ב מאמר פט
פג ע"א אשה שנדרהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' שנג
פג ע"א אשה שנדרה בנזיררוח נכון עמ' רצה {הוא נדר שיש בו עינוי נפש}
פג ע"ב02 טומאת מת נמי אית לה צעראבתורתו יהגה ח"ב עמ' רה
פג ע"ב04 היה ר"מ אומרעולת חודש ח"ג מאמר עז, קל, קלא
פג ע"ב05 דיספוד יספדון ליה דיבכו יבכון ליה דיקבר יקברוניהלמדנות (תשנח) פ' ויחי אות כז
פג ע"ב05 דספיד יספודניה דדלי ידלוניה דטען יטעניהאמרי בינה (שיפמאן) עמ' טז
פג ע"ב05 דספיד ספידניהאהל יעקב (תשעא) ח"א עמ' תמז
פג ע"ב05 מאי דכתיב והחי יתן אל לבו דיספוד יספדון ליה דיבכון יבכון ליה דיקבר יקברוניהדודי נתן בראשית עמ' תק
פג ע"ב07 קונם שאיני נהנה לבריות אינו יכול להפר כו'דרכי נועם (הרנזון) דרוש יב
פג ע"ב07 קונם שאיני נהנה לבריות וכו'דרכי נועם (הרנזון) דרוש יג
פג ע"ב07 קונם שאיני נהנה לבריותודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תעא
פג ע"ב07 קונם שאני נהנה לבריותודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' תפב
פג ע"ב07 קונם שאני נהנה לבריותפנים מסבירות עמ' רצו
פג ע"ב07 קונם שאיני נהנית מן הבריותפרפרת משה ח"ב עמ' תיב
פג ע"ב09 קונם כהנים נהנים לי יטלו בע"כ, ור"ן בשם הרשב"אשמחה לאיש (אלישר) דף מא ע"ד
פג ע"ב09 קונם כהניםמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' רעד
פג ע"ב ר"ן - טומאה אינה תלויה בנזירותשיחות מוסר (תשסב) עמ' שיד
פג ע"ב ר"ן ד"ה אמרי - דטומאה אינה תלוי' בנזירות וכו'לקוטי שיחות חי"ח עמ' 64
פג ע"ב ר"ן ד"ה אמריזאת ליעקב במדבר עמ' לד
פג ע"ב מיוחס לרש"י ד"ה דיספודבית ישראל (בנבנשתי) ח"ב דרוש כה עמ' 78
פג ע"ב מיוחס לרש"י - כי היכי דיספדון ליה נמיגור אריה בראשית פי"ח הערה 91
פג ע"ב תוס' ד"ה מכללאסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' ריז
פד ע"א וא"א בעל לאו בכלל בריות הוא נדרי עינוי נפש הןמאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף עז ע"א
פד ע"ב מעשר עני וכו'עיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תשכא
פד ע"ב דאי בעי מפקר לנכסיהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' תשסג
פד ע"ב כאן במעשר עני המתחלקזבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' שלא
פד ע"ב כאן במעשר עניודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תעא
פד ע"ב מעשר עני המתחלק וכו'שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' קסב
פד ע"ב ר"ן ד"ה קסברלהורות נתן ויקרא עמ' שסח
פד ע"ב ר"ן ד"ה קסברפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תקיד
פד ע"ב ר"ן - בימות החמה וכו'הכתב והקבלה דברים פכ"ו פסוק יב
פה ע"א דרבי סבר טובת הנאה ממוןשל"ה (תשנז) - מס' מגילה אות ל
פה ע"א טובת הנאה ממוןמקראי קדש (תשנג) עמ' שלד
פה ע"א וכיון דקא אתי למיסרא עלייהו שויא עפרא בעלמאמצווה ועושה ח"א עמ' תקלא
פה ע"א שוויא עפרא בעלמאאגרות הנצי"ב מוולאזין עמ' קצב
פה ע"א שוויא עפרא בעלמאהעמק דבר במדבר הרחב דבר פ"ה פסוק י
פה ע"א הקדש על דבר שלא בא לעולםעיוני רש"י במדבר עמ' שנד
פה ע"א ר"ן - ומהא שמעינן וכו'שעת הכושר דף ל ע"ג
פה ע"א ר"ן - האוסר הנאת פירות על עצמו יכולים אחרים ליטול אותםהכתב והקבלה דברים פט"ז פסוק ד
פו ע"ב הקדש מפקיע מידי שיעבודבנין דוד (מייזלש) בראשית - תולדות אות מד
פו ע"ב הקדש מפקיע מידי שעבודטל חיים (פרידלנדר) עמ' קכא
פו ע"ב חמץ מפקיע מידי שיעבודאור לשמים (תשסג) עמ' שסה
פו ע"ב נדרה אשתו וסבור שנדרה בתו הרי זה יחזור ויתירדרשות הר"ן (מישור) עמ' קיב
פו ע"ב נדרה אשתו וסבור שנדרה בתו וכו' - ר"ןאור אברהם במדבר עמ' שיב
פו ע"ב נדרה אשתו וסבור שנדרה בתו, נדרה בתו וסבור שנדרה אשתו וכו'דרשות הר"ן (תשסג) עמ' רד
פו ע"ב סבר שנדרה בתוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תקמא
פו ע"ב נדרה בנזירהכתב והקבלה במדבר פ"ל פסוק יד
פו ע"ב ר"ן - וקשה תינח בהפרה וכו'אברהם את ידו ח"א דרוש ז לש"כ
פז ע"א01 דכתי' על שאול ועל יהונתןכבוד לאיש דף מד ע"ג {על על מפסיק הענין}
פז ע"א03 אינו חוזר וקורעמשיבת נפש עמ' קל, קלא
פז ע"א07 מת לו מת וכו' וקרע וכו' בתוך כדי דבור וכו' חוץ וכו' ומקדש ומגרש, ותוס' ור"ןלקוטי שיחות חי"ט עמ' 189
פז ע"א18 והלכתא תוך כדי דיבור כדיבור דמי חוץ ממגדף ועובד עבודת כוכבים ומקדש ומגרשלב המשפט ח"ב שיעור ג [הלכה]
פז ע"א18 והלכתא תוך כדי דיבור כדיבור דמילב המשפט ח"א שיעור כד [הלכה]
פז ע"א18 והלכתא תוך כדי דיבור כדיבור דמי חוץ וכו'אור שרגא עמ' קד
פז ע"א18 תוך כדי דבור כדבור דמי חוץ ממגדף ועובד עבודת כוכבים ומקדש ומגרשלמדנות (תשנח) פ' אמור אות עח
פז ע"א18 תוך כדי דיבור כדיבור דמישמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' תכב
פז ע"א18 תוך כדי דיבור כדיבור דמי חוץ וכו' וממקדשלקוטי תורה (ויז'ניץ, תשסו) עמ' ריז
פז ע"א18 תוך כדי דיבור כדיבור חוץ ממגדףשמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' לא
פז ע"א18 תוכ"ד כדיבור דמיודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' סא
פז ע"א18 תכ"ד כדבור דמי חוץ ממקדש ומגרש ועע"זיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' לח
פז ע"א19 חוץ ממגדף ועובד ע"זודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תקסז
פז ע"א19 חוץ ממקדש ומגרש ומגדףיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' לו
פז ע"א21 הפר לתאנים אינו מופר עד שיופר לענביםעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' קיח
פז ע"ב יודע אני שיש נדרים ואיני יודע שיש מפיריםעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' קיט
פז ע"ב נדרה מתאנים וענבים קיים לתאנים כולו קייםיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' רנט
פח ע"א ואשר יבוא אל רעהו ביערבית מועד (גטיניו) דף כג ע"ג
פח ע"א המדיר הנאה מחתנו והוא רוצה בתקנת בתוחכמת התורה בראשית עמ' קכח
פח ע"א ע"מ שאין לבעלך רשות בהן וכו' ורש"ישמחה לאיש (אלישר) אהע"ז סי' ט דף מב ע"א {ראיית מחנה אפרים הל' זכיה מהפקר סי' ד מכאן שמודר הנאה קונה גם דבר שאסור לו בנדר}
פח ע"א ע"מ שלא יהיה לבעלך רשות אלא מה שאת נותנת לתוך פיךמקראי קדש (תשנג) עמ' יז
פח ע"א חת"ס ד"ה והנהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' קמה
פח ע"ב אשת איש ידה כיד בעלהחכמת התורה ויצא עמ' תרי
פח ע"ב ידה כידוחכמת התורה בראשית עמ' רד
פח ע"ב כל מה שקנתה אשה קנה בעלהיציב פתגם - מילה-נישואין עמ' רג
פח ע"ב מזכה ע"י אשתומשיבת נפש עמ' רא
פח ע"ב מודה ר"מ בשתוף מבואות דמזכה ע"י בנו ובתו הגדו' וכו' ופי' הר"ןכבוד לאיש דף א ע"ד
פח ע"ב איתיביה רבינא לר"אדרכי איש דף כה ע"א
פח ע"ב אשה שנדרה על אחר ל' יום וניסת בתוך כךערבי נחל (תשסד) עמ' שסב
פט ע"א נדרה תחת בעלה שיהא אסור עליה לאחר ל' והפר לה ונתאלמנהיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' רנט
פט ע"א הריני נזירה לאחר ל'הכתב והקבלה במדבר פ"ל פסוק י
פט ע"א אלמנה וגרושה שאמרה הריני נזירה וכו' וסימנא ילל"ימגילת סמנים עמ' עג-עד
פט ע"א תשע נערות נדריהן קיימיןהמאור הגדול (גר"א) עמ' תשכו
פט ע"א רש"י ד"ה וסימניךמגילת סמנים עמ' עד
פט ע"ב01 ומת אביהגור אריה במדבר פ"ל הערה 88 {ארוס אינו יכול להפר לארוסתו אם מת האב קודם שנתארסה}
פט ע"ב01 יתומהגור אריה בראשית פל"ח הערה 121 {יתומה בחיי אביה}
פט ע"ב05 המשיא בתו הקטנה ונתאלמנה או נתגרשה וחזרה אצלו עדיין היא נערה וכו', ופיה"מ לרמב"םשם דרך במדבר עמ' קנא
פט ע"ב15 נטולה אני מן היהודים אם משמשתךמשך חכמה במדבר פ' ל פס' ט
פט ע"ב16 ההוא גברא דאיתסר הנייתא דעלמא עליה אי נסיב איתתא כי לא תנינא הלכתאפרדס יוסף (סקוסובסקי) עמ' רכח {כאשר אדם אסר על עצמו איזה הנאה, עליו לעשות איזה מעשה שיחול הנדר, ואז יוכל להישאל על נדרו}
פט ע"ב16 ההוא גברא דאסר הנאתא דעלמא עליה אי נסיבמזל שעה דרשות דף קיד ע"ג
פט ע"ב16 ההוא דאמר תיאסר הניית עלמא עלי אי נסיבנא איתתא וכו' אתא רב אחא שבשיהמגיד דבריו ליעקב (מביאלה, תשסד) עמ' קעח
פט ע"ב16 מעשה באדם שנדר שלא יהנה מכל טובות שבעולם וכו'אשכבתיה דרבי ח"א עמ' קז
פט ע"ב18 רהיט בגפו ותובילא, ר"ן ד"ה רהיטדברי שאול שמות עמ' רכז
צ ע"א01 שרקיה טינאמגיד דבריו ליעקב (מביאלה, תשסד) עמ' קעח
צ ע"א06 אין הבעל מיפר אא"כ חל הנדרשני המאורות (תשסח) עמ' נד
צ ע"א06 אין הבעל מיפר וכו' וחפרה הלבנהאור התורה (צמח צדק) במדבר עמ' א'שלה
צ ע"א06 אם יועיל הפרת בעל קודם שיחול הנדרעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' קיט
צ ע"א06 דר' נתן סבר אין הבעל מיפר אא"כ חל נדר וכו' ורבנן סברי בעל מיפר אע"פ שלא חל נדר וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) פ' מטות עמ' שעח
צ ע"א06 לר"נ אין מפירין הנדר עד שיחולעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' קכ
צ ע"א07 וחפרה - והפרהמבוא התלמוד פכ"ה עמ' של
צ ע"א07 וחפרה הלבנהאגלי טל (פרייל) מאמר שני פרק ג
צ ע"א08 לרבנן מפירין קודם שיחול הנדרעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' קכה
צ ע"א10 אין חכם מתירימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' ה {התרה שייך רק בנדר שלם}
צ ע"א10 אין חכם מתיררחמים לחיים דף יד ע"א (שו"ת הרשב"א חלק ה סימן סח)
צ ע"א10 אין מתירין את הנדר אלא כשחלודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' קלב
צ ע"א10 אין מתירין הנדר עד שיחולתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' שנד
צ ע"א10 אם מתירים נדר קודם שיחולעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' קכז
צ ע"א12 שאני נהנה לפלוניפי' הרמ"ז על הזוהר דברים (תשסה) עמ' קסז {שמשמעותו "משל פלוני"}
צ ע"א22 אמר רבינא אמר לי מרימר הכי אמר אבוך וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 588, כרך ו עמ' 20
צ ע"א חידושי הרי"מ - ודבר ה' אמת בפי הראשונים ז"ל הפרה חל בנהפני מנחם החודש עמ' רנו
צ ע"ב10 בראשונה היו אומרות ג' נשים יוצאות ונוטלות כתובהאחי וראש דרושים דף לט ע"א
צ ע"ב10 בראשונה היו אומרים שלש נשים יוצאות ונוטלות כתובה וכו' השמים ביני לבינך יעשו דרך בקשהקשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' תריב
צ ע"ב10 בראשונה היו אומרים שלש נשים יוצאות ונוטלות כתובה וכו'אהל משה (פרהנד, תשסה) ח"ב עמ' תצה
צ ע"ב10 בראשונה היו אומרים שלש נשיםבנין שאול עמ' קצד
צ ע"ב10 בראשונה היו אומרים שלש נשים, ור"ןויואל משה מאמר א סי' ז עמ' כו
צ ע"ב10 בראשונה היו אומריםרוח חיים (חיד"א) עמ' רכח
צ ע"ב10 משנה ראשונה היתה אומרת שלש נשים יוצאות ונוטלות כתובהטיול בפרדס ח"א עמ' עו
צ ע"ב11 אמרה לו אסורה אני עליךמאמר מרדכי - י"ג אלול עמ' פא
צ ע"ב11 האומרת טמאה אני לךזאת ליעקב ויקרא עמ' קסה
צ ע"ב11 האומרת טמאה אני לךתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קלה
צ ע"ב11 שלוש נשים יוצאות ונוטלות כתובהמאמר מרדכי - י"ג אלול עמ' קו
צ ע"ב12 אמרה נטולה אני מן היהודים וכו'להורות נתן בראשית עמ' סט
צ ע"ב12 השמים ביני לבינך ורש"יטיול בפרדס ח"ב עמ' תג, תמג
צ ע"ב12 טמאה אני לךמועדי ה' ר"ה עמ' קנד
צ ע"ב12 נטולה אני מן היהודיםמאמר מרדכי - י"ג אלול עמ' שסט
צ ע"ב12 שמים ביני ובינך נטולה אני מן היהודיםפנים מסבירות עמ' רצו
צ ע"ב12 שמים ביני לבינךפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' רסד
צ ע"ב13 חזרו לומר וכו'התרגשות הלב (תשסט) עמ' רסב
צ ע"ב13 שלא תהא אשה [נותנת] עיניהחיים ושלום חלק א (סימן י"א) דף כז ע"ג (קטע ראשון)
צ ע"ב15 טמאה אני לך אינה נאמנת, ובר"ןויגד יעקב עמ' תריט
צ ע"ב18 אמרה לבעלה טמאה אני מהו שתאכל בתרומהמים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' קפ
צ ע"ב20 'לעז'לילה כיום יאיר (באום) עמ' 321 { פירושו עלילת שקר }
צ ע"ב ר"ן - אשה לא נאמנת כי משועבדת לבעלבנין אפרים עמ' נה [הלכה]
צ ע"ב ר"ן ד"ה ואיכא למידקדגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' רז
צ ע"ב תוס' - איך חל הנדר בנטולה אני מן היהודים הא אין איסור נדר חל על איסור א"אויגד יעקב עמ' תריט
צ ע"ב תוס' ד"ה בראשונההעמק דבר במדבר פ"ה פסוק לא
צ ע"ב תוס' ד"ה ותהא נטולה - היאך חל הנדר וכו'שם אליעזר דף עג ע"ב
צ ע"ב תוס' ד"ה חזרוזאת ליעקב ויקרא עמ' קסה
צ ע"ב תוס' ד"ה בראשונה, רשב"א ד"ה חזרו לומרדברי שאול ויקרא עמ' קכט
צ ע"ב קרן אורהזאת ליעקב ויקרא עמ' קסו
צ ע"ב רשב"אזאת ליעקב ויקרא עמ' קסו
צא ע"א האשה שאמרה גירשתני נאמנתבני שלשים עמ' כו
צא ע"א אינה נאמנת לומר לבעלה גרשתניאדרת אליהו (קוצין) ח"ג עמ' 105
צא ע"ב06 מעולם לא צערתן בדרך ארץישראל קדושים עמ' 10, תקנת השבין סי' ו (עמ' 65)
צא ע"ב12 איתתא שריאהאיר ממזרח משלי עמ' שסא
צא ע"ב12 אם איתא דעבד איסורא וכו'לקוטי שיחות ח"ח עמ' 269
צא ע"ב12 אם איתא דעביד איסוראבאר מים חיים (תשנט) ח"ג עמ' לט
צא ע"ב13 ההוא נואף דעל לגבי אנתתא וכו'משנת יוסף - דרשות ח"ג עמ' רצז
צא ע"ב13 ההוא נואף דעל לגבי דהא אתתא וכו'מגיד דבריו ליעקב (מביאלה, תשסד) עמ' קנח
צא ע"ב13 ההוא נואף דעל לגבי דהאי אינתתאס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' ס
צא ע"ב13 ההוא נואף דעל לגבי דההיא אנתתא אתא גברא וכו' ולחם סתרים ינעם קמ"לחמשה מאמרות (תשסט) - סמוכים לעד - נדרים א
צא ע"ב13 ההוא נואף דעל לגבי דההיא אנתתאנתיבות יצחק - ירח האיתנים עמ' תקכג
צא ע"ב13 ההוא נואףהאיר ממזרח משלי עמ' צו
צא ע"ב13 מעשה במי שהיה חשוד לנואףמכתב מאליהו ח"א עמ' 42
צא ע"ב14 אמר ליה ההוא נואף טעמינהו חיויאיוסף לקח כרך א ח"א עמ' מו, כרך ב ח"ב עמ' כב, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' כו, רה, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' קצ, רכז
צא ע"ב15 איתתא שריא פשיטא מים גנובים ימתקומקראי קדש (תשנג) עמ' מג
צא ע"ב15 אנתתא שריא וכו' מים גנובים ימתקו, ור"ןויגד יעקב עמ' תריט
צא ע"ב16 הנואפים חשודים על שפ"דיוסף לקח כרך א ח"א עמ' קנב
צא ע"ב16 כי נאפו וידיהם דמים מלאומשך חכמה שמות פ' כ פס' יג
צא ע"ב16 נואף נחשד על שפיכות דמיםיפה תאר (תשעח) ח"ג עמ' רפג
צא ע"ב16 פשיטא מהו דתימא איסורא עבד והאי דאמר ליה דניחא ליה דלא לימות בעל דתהוי אינתתיה עלויה מים גנובים ימתקו קמ"לשפתי חיים - מידות ועבודת ה' ח"א עמ' קב
צא ע"ב17 דלא אמרינן מים גנובים ימתקוחכמת התורה נח עמ' שכ
צא ע"ב17 דתהוי אינתתיה מים גנובים ימתקו ותוס'ישראל קדושים עמ' 27
צא ע"ב17 דתהוי אינתתיה עלויה "מים גנובים ימתקו" וכו'דעת תורה בראשית עמ' כח, ויקרא עמ' רד {התענוג הוא דוקא כשהוא באיסור ולא בהיתר}
צא ע"ב17 מים גנובים ימתקוחכמת התורה תולדות עמ' שמח {הוי נוגע בעדות}
צא ע"ב17 מים גנובים ימתקוביאור הגר"א על משלי פרק ט פסוק יז
צא ע"ב17 מים גנובים ימתקומרפא לנפש ח"ד סי' פא אות ד, סי' פב אות א
צא ע"ב תוס' ד"ה פרטיהמים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' שכח

מקורות לפני עריכה

מכון הלכה ברורה
ירושלים ת"ד 34300

פרטים נוספים
בטל' 02‎-6521259
פקס 02‎-6537516

ראשי | מידע | השיטה | פרסומים | דוגמה | תרומות | הסכמות | גלרית תמונות | בית מדרש וירטואלי
ספריה וירטואלית | הלכות פסח | הלכות חנוכה | מפתח לרמב"ם | נושאי הבירורים | פרשת השבוע
דף יומי | מצגות | מפתח לאגדות | מאגרי מידע | תקוני טעויות דפוס | צרו קשר

HOME | ABOUT HALACHA BRURA | השיטה | EXAMPLE |
PUBLICATIONS | DONATIONS | ENDORSEMENTS (HASKAMOT) | WEEKLY PARSHA | CONTACT US