Halacha Brura and Berur Halacha Institute

מכון הלכה ברורה ובירור הלכה

מפתח לפירושים על אגדות התלמוד

לדף הראשי של המפתח לאגדות

ללקט ביאורי אגדות על מסכת נזיר (עם טקסט מלא של המקורות)

מסכת נזיר
ב ע"א01 האומר אהא הרי זה נזירדרכי חושן עמ' קמח [הלכה]
ב ע"א02 האומר נזיק נזיח וברש"ישופרא דישראל (תשסו) עמ' רנח
ב ע"א06 מכדי תנא בסדר נשים קאי וכו' יזיר עצמו מן הייןחמשה מאמרות (תשסט) - סמוכים לעד - נדרים א
ב ע"א07 טעם שהקדימו מסכת נזיר למסכת סוטהבאר משה (אפשטיין) במדבר עמ' ק
ב ע"א09 כל הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן הייןבאר משה (אפשטיין) במדבר עמ' צט-קא
ב ע"א09 כל הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן הייןעטרת חן ח"ב עמ' רכא
ב ע"א09 שכל הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמופרי צדיק ויגש אות ט, פקודי אות ו, פסח אות ל נשא אות ו, יא, יג
ב ע"ב הואיל ואתיין ליה מדרשא חביבין ליהבאר משה (אפשטיין) במדבר עמ' ק
ב ע"ב זה אלי ואנוהו התנאה לפניו במצות עשה לך ס"ת נאה וכו'ילקוט דברי חכמים שמות סי' קסט
ב ע"ב זה א-לי ואנוהו, התנאה לפניו במצותאור אברהם שמות עמ' קה
ב ע"ב ואנוהו - אתנאה לפניו במצותילקוט הגרשוני ח"ב
ג ע"ב כל האומר ימין הוא שבועהפנים יפות על תהלים עמ' רעח
ג ע"ב אין עוז אלא שבועה וכו'יציב פתגם על התורה עמ' קסז
ד ע"א מושבע ועומד מהר סינינחלת שמעון (אשכנזי) שלח עז
ד ע"א מה נזיר יין הוא דאיתסר וכו'טוב ירושלים ויקרא פ"י פסוק ט
ד ע"א נזיר עולם הכביד שערו מקל בתערמשך חכמה ויקרא פ' ד פס' ו
ד ע"א נזיר שמשון, הכביד שערו אינו מיקל, ואם נטמא אינו מביא קרבןמשך חכמה במדבר פ' ו פס' ו
ד ע"א רש"י ד"ה והרי מושבע קדוש על היין דאורייתאפרי צדיק לך לך אות ג
ד ע"א תוס' ד"ה מאי היא, דנהי נמי דכתיב זכור ודרשינן זכרהו על היין אסמכתאפרי צדיק צו אות ז
ד ע"ב03 מותר לשמשון להיטמא למתיםפירוש המכבי שמואל עמ' רצו
ד ע"ב03 נזיר שמשון מותר לטמא למתיםמשך חכמה במדבר פ' ו פס' ו
ד ע"ב25 מנין לנולד לו בכור וכו' שמצוה להקדישואור אברהם - מסכת מגילה עמ' שפז
ד ע"ב30 מימי לא אכלתי אשם נזיר טמא חוץפרי צדיק מטות אות א
ד ע"ב38 מתגאה בעולם שאינו שלךאור הרעיון עמ' ח
ד ע"ב45 ומנלן דאיטמי למתיםילקוט הגרשוני ח"ב
ד ע"ב51 אבשלום נזיר עולם היה וכו'באר משה (אפשטיין) יהושע-שמואל עמ' תעב
ה ע"א מאי איכא בין הוא לשאר אחוהימשך חכמה ויקרא פ' ד פס' ו
ה ע"א סתם נזירות שלושים יוםמפי ספרים וסופרים - פניני חסידות ימים בטבת יב
ה ע"א אין נזירות פחות משלושים יוםמשך חכמה במדבר פ' ו פס' יד
ה ע"א ל' יום דנזירות נלמד מקרא קדוש יהיה, יהיה בגימטריא תלתין הוואגרא דפרקא (תשסה) עמ' עב
ה ע"ב תוס' ד"ה ולרב מתנאבנין אפרים עמ' כז [הלכה]
ו ע"ב אין גידול שער פחות משלושיםמשך חכמה במדבר פ' ו פס' יג
ז ע"א יומי מיפסקי אהדדיס' ג' תמוז תשנד עמ' רט
ח ע"ב ת"ר הריני נזיר וכו' טטרגון ארבע וכו'טוב ירושלים שמות פל"ב פסוק א
י ע"א אמר אמרה פרה זו הריני נזירה וכו'ס' הזכרון לחתם סופר עמ' עג
י ע"א אמר אמרה פרה זו הריני נזירהפרי צדיק יתרו אות יא
יא ע"א מזגו לו את הכוס וכו'אור הגנוז (מהאניפאלא, תשסו) עמ' שנד, שנח
יא ע"א תוס' - תנאי בדבר שא"א לעשות ע"י שליחבנין אפרים עמ' סח, עד-עה [הלכה]
יא ע"א תוס' - אם אפשר לעשות שליח בנזירותאור אברהם במדבר עמ' ס
יא ע"ב האומר לשלוחו צא וקדשויקח אברהם דף יז ע"ג
יא ע"ב האומר לשלוחו צא וקדש לי אשהרב ייבי (תשסט) ח"א עמ' קפו
יא ע"ב האומר לשלוחו צא וקדש לי אשה סתם אסור בכל הנשים שבעולםאיש צעיר דף כג ע"א
יא ע"ב האומר לשלוחו צא וקדש לי וכו'יציב פתגם - מילה-נישואין עמ' קכא
יא ע"ב העושה שליח לקדש לו אשהחכמת התורה נח עמ' רפ
יב ע"א לענין דשלבל"עדרכי חושן עמ' ד [הלכה]
יב ע"א תוס' ד"ה מ"טטבעות זהב ח"א דף לד ע"א, עה ע"א [הלכה]
יב ע"א אסור בכל הנשים שבעולםחקל יצחק (תשסג) עמ' צג
יב ע"א מודה ר' יוחנן באשה פנויה שאין לה לא בת ולא בת בתרב ייבי (תשסט) ח"א עמ' קפו
יב ע"א תוס' ד"ה בת וכו' נפשי' להספיקא וספק וכו'ספרי המגיד מקאזניץ עמ' קפב
יב ע"ב במילתא דלא קיימא קמיה לא משוי שליחחכמת התורה וישלח עמ' תקז
יב ע"ב כל מה דאיהו לא מצי עביד לא מצי משוי שליחדברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' קכו
יב ע"ב כל מה דאיהו לא מצי עביד לא מצי משוי שליחשבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' תקלו
יב ע"ב כל מילתא דאיהו לא מצי עביד וכו'ישא מדברותיך - מגילה עמ' שטו
יב ע"ב האומר לאפטרופוס וכו'חלק יעקב (קנטור) דרוש ט
יב ע"ב הריני נזיר לכשיהיה לי בן וכו' הפילה אשתו אינו נזירמשך חכמה ויקרא פ' יב פס' ו
יג ע"א הריני נזיר כשיהיה לי בןחכמת התורה לך לך עמ' תצו
יד ע"א כמשה בז' אדר מאי וברא"ש שמהשפע חיים ח"ב עמ' נה
יד ע"א תוס' ד"ה אמר ביום פטירת משרע"ה נדרו הרבה מישראל נזירותדברי יונה עמ' קיג
טז ע"א ורבי יוסי מכדי סבר מקצת היום ככולו וכו' דחזיא תלתא יומי סמוך לשקיעת החמה וכו'חמשה מאמרות (תשסט) - סמוכים לעד - סיום הש"ס א, ירושלמי א
טז ע"א מי שאמר כו'בנין אפרים עמ' כז [הלכה]
טז ע"א רש"י ד"ה ואיבעית אימא, שלשה יומי בין השמשות סמוך לשקיעת החמה וכו'חמשה מאמרות (תשסט) - סמוכים לעד - סיום הש"ס א
יז ע"א תוס'בנין אפרים עמ' קיט [הלכה]
יז ע"א תוס' - נזיר המקבל נזירות בבית הקברות לוקה אור אברהם במדבר עמ' סג
יז ע"ב שנכנס בשידה תיבהדגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' שמז
יח ע"א אע"פ שלא הביא עולתומשנת חיים ויקרא עמ' רנט
יט ע"א07 ר' ישמעאל היא, ובתוס'משנת חיים ויקרא עמ' לג, רנט
יט ע"א10 ר' ישמעאל סבר לה כר' אלעזר הקפראמרי נועם (מועדים) תשובה יג [מבן המחבר]
יט ע"א12 וכפר עליו... שציער עצמו מן הייןאהלי יעקב (הוסיאטין) דף שכו ע"ב
יט ע"א13 וכי באיזו נפש חטא זהילקוט הגרשוני ח"ב
יט ע"א13 וכי מה חטא עד שצריך כפרה וכו'שבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' קז
יט ע"א13 חטא - ציער עצמו מן הייןברכת משה דף נא ע"א
יט ע"א14 מה זה שצער עצמו מן היין צריך כפרה המצער עצמו מכל דבר ודבר עאכו"כמי מרום ח"א עמ' יט
יט ע"א14 נזיר חוטא בשביל שציער עצמו מן הייןמאיר עיני חכמים מהדו"ג ח"ב דף רנו
יט ע"א14 שציער עצמו מן הייןס' העיקרים (מישור) עמ' נח
יט ע"א14 שציער עצמו מן הייןעיוני רש"י במדבר עמ' פז
יט ע"א15 המצער עצמו מכל דבר עאכ"ושערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר פב
יט ע"א15 נזיר נקרא חוטאדרשות הרא"ש דף עב ע"א דרוש עז
כ ע"ב מי שאמר הריני נזיר ושמע חבירו ואמר ואנימגיד דבריו ליעקב (מביאלה, תשסד) עמ' קנט
כ ע"ב הותר הראשון הותרו כולםאור חדש על ציון דף ד ע"א
כ ע"ב תוך כדי דיבור כדי שאילת תלמיד לרבשבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' תלט
כא ע"ב פי' הרא"ש ד"ה האשה שנדרהמשנת חיים במדבר עמ' קט
כא ע"ב פי' הרא"ש סוד"ה האשהמשנת חיים ויקרא עמ' קצו
כב ע"א ש"מ בעל מיגז גייז וכו'טוב ירושלים במדבר פ"ל פסוק ד
כג ע"א03 אשה שנדרה בנזירחקל יצחק (תשסג) עמ' תקמו
כג ע"א03 האשה שנדרה בנזיר והי' שותה יין וכו'דברי יונה עמ' מח
כג ע"א03 האשה שנדרה בנזיר והיתה שותה ביין... הפר לה בעלה והיא לא ידעה שהפר להלב המשפט ח"א שיעור יז [הלכה]
כג ע"א09 אישה הפרם וה' יסלח לה באשה שהפר לה בעלה והיא לא ידעה וכו'שם משמעון (שפירא) עמ' מ
כג ע"א09 אישה הפרם וה' יסלח לה... וכשהיה מגיע ר"ע לפסוק זה היה בוכהדרשות אל עמי דרוש כה
כג ע"א10 במה הכתוב מדבר באשה שהפר לה בעלהדברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' קלח
כג ע"א12 כשהגיע ר"ע לפסוק היה בוכהילקוט הגרשוני ח"ב
כג ע"א12 ר"ע בוכה, ומה המתכויןהמאור שבתורה
כג ע"א13 ומה זה שנתכוון לעלות בידו בשר חזיר ועלה לידו בשר טלה צריך כפרה וסליחה וכו' עאכ"וראשית חכמה, יראה פרק ד אות י
כג ע"א13 מה מי שמתכוון לעלות בידו וכו' ותוס' שםחלק יעקב (קנטור) דרוש יט
כג ע"א13 מי שנתכוין לאכול בשר חזיר ועלה בידו בשר טלה טעון כפרה וסליחהפרי צדיק ויגש אות ח, פקודי אות ד
כג ע"א13 נתכוון לעלות בידו בשר חזיר וכו'עיוני רש"י שמות ח"ב עמ' תכו
כג ע"א13 נתכוין לאכול בשר חזיר ועלה בידו בשר טלהחכמת התורה וישלח עמ' סז
כג ע"א13 נתכוין לאכול בשר חזיר ועלה בידו בשר טלהחכמת התורה לך לך עמ' תרכח
כג ע"א13 נתכוין לאכול בשר חזיר ועלה בידו טלהחכמת התורה ויצא עמ' תסז
כג ע"א13 נתכוין לאכול בשר חזיר ועלה בידו טלהחכמת התורה מקץ עמ' תסא
כג ע"א13 נתכוין לאכול בשר חזיר ועלה בידו טלהחכמת התורה נח עמ' קצה
כג ע"א13 נתכוין לאכול בשר חזיר ועלה בידו טלהחכמת התורה תולדות עמ' שפד
כג ע"א13 נתכוין לאכול חזיר ועלה בידו בשר טלה צריך כפרהחכמת התורה בראשית עמ' רצו, שיד, תקפט
כג ע"א18 ולא ידע ואשם וכו' על דבר זה ידוו הדווים, ובתוס'באר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' לח
כג ע"א18 ולא ידע ואשם ונשא עונו... על דבר זה ידוו הדוויםראשית חכמה, יראה פרק ד אות י
כג ע"א40 ב' בנ"א צלו פסחיהם א' אכלו אכילה דמצוה וכו'דרשות שבט הלוי עמ' קעב
כג ע"א40 ב' בני אדם שצלו את פסחיהן וכו' זה שאכלו לשום מצוה וצדיקים ילכו בם, וזה שאכלו לשלם אכילה גסה ופושעים יכשלו בםדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' קלח
כג ע"א40 ב' שאכלו פסחיהם וכו'אוהב ישראל דף קיג ע"א
כג ע"א40 ופושעים יכשלו בםאורות התשובה יד י
כג ע"א40 ופושעים יכשלו בםס' העיקרים (מישור) עמ' תו
כג ע"א40 ישרים דרכי ה' וכו' משל לשנים שאכלו פסחיהם זה שאכל לשם מצוה וכו'מי השלוח (תשסז) ח"א דף כג, רמו
כג ע"א40 כי ישרים דרכי ה' וכו'מכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' תיג
כג ע"א40 לשני בנ"א שצלו את פסחיהן וכו'אמרי פנחס השלם - שער פרשיות ומועדים סי' שכד
כג ע"א40 מ"ד כי ישרים דרכי ד' וגו' משל לשני ב"א וכו'חלק יעקב (קנטור) דרוש יב
כג ע"א40 מ"ד כי ישרים דרכי ה'ילקוט הגרשוני ח"ב עמ' קנד
כג ע"א40 מאי דכתיב כי ישרים דרכי ה' וצדיקים ילכו בם ופושעים יכשלו בם, משל לשני בני אדם שצלו את פסחיהן וכו'פרי הארץ (ויטבסק) עמ' סז, פז
כג ע"א40 משל לשני בנ"א שצלו פסחיהםאבן פינה עמ' 29
כג ע"א40 משל לשני ב"א שצלו פסחיהם אחד אכלו לשם מצוה וכו'ברכות אבי דף סה ע"א, קיא ע"א
כג ע"א40 משל לשני בנ"א שצלו פסחיהםויגד יעקב עמ' תריב
כג ע"א40 משל לשני בני אדם שצלו את פסחיהן אחד אכלו לשום מצוה ואחד אכלו לשום אכילהאור יצחק (ראדוויל, תשסה) עמ' מו
כג ע"א40 משל לשני בני אדם שצלו את פסחיהן, אחד אכלו לשם מצוה, ואחד אכלו לשם אכילה גסהכנסת יחזקאל (הכהן) עמ' כא, קפב
כג ע"א40 משל לשני בני אדם שצלו פסחיהם וכו'ס' העיקרים (מישור) עמ' רעה, תג, תיג
כג ע"א40 צדיקים ילכו בם ופושעים כו'ילקוט הגרשוני ח"ב
כג ע"א40 צדיקים ילכו בם ורשעים יכשלו בםאור יהל ח"א עמ' נז
כג ע"א40 צדיקים ילכו בםהמאור שבתורה
כג ע"א40 צדיקים ילכו בםפרי צדיק וילך אות יא
כג ע"א40 שני ב"א שאוכלין פסחיהן וכו'דברי שלום ח"ו סי' תיד
כג ע"א40 שנים שאכלו את הפסח א' אכל לשם אכילה גסה וכו'בני יששכר ח"א דף קי ע"ב, קמט ע"ב
כג ע"א40 שנים שאכלו פסחיהם אחד אכלו לשום מצוה ואחד אכלו לשום אכילה גסה זה וכו'בינת ישראל (תשסו) דף מז ע"ב
כג ע"א40 שנים שאכלו פסחיהם וכו'אורחות דוד עמ' כ
כג ע"א40 שנים שעשו פסחיהםמזכרת אהבה עמ' 12
כג ע"א40 שנים שצלו פסחיהם זה אוכל לשם מצוה וזה אוכל לשם אכילה גסה וכו'כנסת יחזקאל (פאנעט) דרושים עמ' כז
כג ע"א40 שנים שצלו פסחיהם זה שאכלו לשם מצוה נא' צדיקים ילכו בם וכו'קדושת יו"ט ח"א דף קח ע"ג
כג ע"א40 שנים שצלו פסחיהן זה אכלו לשום מצוה וזה אכלו לשום אכילה גסה וכו'אמרי נועם (מועדים) סי' מה לפסח
כג ע"א40 שנים שצלו פסחיהם אחד אכלו לשם אכילה גסה וכו'זרע קודש - מועדים עמ' לד
כג ע"א41 אחד אכל לשם מצוה ואחד לשם אכילה גסהאור יהל ח"א עמ' קמז-קמח
כג ע"א41 אכילה גסה בק"פפרחי כהונה (קצבורג) עמ' רל
כג ע"א43 פסח מיהא עבידבכורי אברהם דף פז ע"ד
כג ע"א45 משל ללוט ושני בנותיו עמו וכו'יציב פתגם - חנוכה-שבועות עמ' רמ
כג ע"א46 הן שנתכוונו לשם מצוה וכו'אור גנוז (מוסקוביץ) עמ' תרטו
כג ע"א46 בנות לוט לשם שמים נתכונופרי צדיק צו אות ז
כג ע"א46 לוט נתכוין לעבירה דבקומה ידעחכמת התורה וירא עמ' תיט
כג ע"א47 וישא לוטאמרי יוסף בראשית דף נ ע"ב
כג ע"א47 כל הפסוק הזה לשם עבירה נאמר וכו'טוב ירושלים בראשית פי"ט פסוק לב
כג ע"א47 כל הפסוק הזה על שם עבירה נאמר וישא לוטפרי צדיק חקת אות ד
כג ע"א50 נקוד על ו' ובקומהבך יברך ישראל (תשסח) עמ' יח
כג ע"א51 מאי דהוה הוהברכת טוב עמ' ז
כג ע"א52 אח נפשע זה לוטתורת החסידים הראשונים עמ' קעב
כג ע"א תוס' בענין אכילה גסהעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תרלג
כג ע"ב06 לתאוה יבקש נפרד, זה לוט, וברש"י ובתוס'באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' תיב
כג ע"ב06 לתאוה, זה לוטאהל משה (שיינרמן) בראשית עמ' רנז
כג ע"ב06 לתאווה יבקש נפרדאמה של מלכות עמ' 36
כג ע"ב10 תמר זינתה ויצאו ממנה מלכים וגו'אור גנוז (מוסקוביץ) עמ' תקנ
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמה וכו'אהלי יעקב (הוסיאטין) דף שכד ע"א
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמה וכו'אמרי פנחס השלם - שער הענוה סי' לא, ליקוטים - שער פרשיות ומועדים סי' כב
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמה וכו'בני יששכר ח"א דף פב ע"א, פט ע"א, קמה ע"ג, ח"ב דף קלח ע"א
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמה וכו'דברי שלום ח"ו סי' תפז
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמה וכו'דברים נחמדים (תשסה) עמ' קכו
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמה וכו'מרפא לשון עמ' מב
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמה וכו'שפע חיים ח"ד עמ' יג
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמה וכו'תפלה למשה (אלמושנינו) עמ' יא
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמה כמצוה שלא לשמהחכמת התורה בראשית עמ' מג, סז, סט, רמח
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמה כמצוה שלא לשמהחכמת התורה תולדות עמ' תקכג
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמה וכו' כל טובתן של רשעים אינה אלא רעה אצל צדיקים וכו'בית ישראל (טויסיג) ח"ו עמ' ג
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמה וכו'בית ישראל (טויסיג) תליתאה ח"א עמ' יג
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמה וכו'ויברך דוד עמ' קסט
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמה וכו'חמשה מאמרות (תשסט) - סמוכים לעד - תמורה א
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמהאגרא דכלה ח"א עמ' קעז, רנז, ח"ב עמ' לד, קלה, רטו, ח"ג עמ' שסו, שצב, שצו
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמהאור יהל ח"א עמ' סט
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמההמאיר לארץ (שיינברג) עמ' שח
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמהילקוט עטרת צבי עמ' טו, ק
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמהכתונת פסים פרשת אחרי טז ע"ד, אמור כב ע"ד
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמהמבשר טוב - זכות נשים צדקניות עמ' קסט
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמהמגיד דבריו ליעקב (מביאלה, תשסד) עמ' מה
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמהמפי ספרים וסופרים ח"ב עמ' תח, פניני חסידות וארא יח
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמהמשנה למלך (תשסח) עמ' קיז, קעט
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמהנועם אלימלך דף לא ע"ד, ע ע"א, עד ע"א
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמהנשמת אדם עמ' קמב
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמהס' העיקרים (מישור) עמ' תג, תיב
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמהעטרת ישראל (באהפאלי) עמ' נב, קל
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמהעשרה למאה סי' נב
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמהפרי צדיק פ' זכור אות יב
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמהאביר יעקב (סדיגורה, תשסד) עמ' קלה
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמהאמרי אש (טאוב) עמ' ז, ח
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמהבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' תקמ, דברים עמ' רב, יהושע-שמואל עמ' שמז
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמהגנזי רמח"ל (פרידלנדר) פ' צה
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמהדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' מו, רמו, מועדים (תשנט) עמ' רמה, רנ
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמהזרע קודש - מועדים עמ' רנח
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמהילקוט הגרשוני ח"ב
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמהמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 292
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמהמשיבת נפש עמ' רטו
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמהמשמרת איתמר (תשסה) עמ' רס, שו, שכב, שלו, תיב, תלג, תקל, תקלז
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמהמשמרת איתמר (תשסז) עמ' שב, שנה, שנח, שעד, שצ, תעח, תקב, תרטו, תרכג
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמהנועם אלימלך (תשסא) עמ' קלו, רפג, רצט
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמהנתיבות עולם ח"ב עמ' מח
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמהעבודת יצחק בראשית עמ' מו
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמהרוח חיים (חיד"א) עמ' קצז-קצח
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמה כמצוה שלא לשמהשפתי חיים מועדים ח"א עמ' קכו
כג ע"ב13 גדולה עברה לשמה ממצוה שלא לשמהתורת החסידים הראשונים עמ' צה, רסט
כג ע"ב13 גדולה עברה לשמה ממצווה שלא לשמהאבן יהושע עמ' 41, 44
כג ע"ב13 גדולה עברה לשמה ממצווה שלא לשמהאודה ה' דף כא ע"א
כג ע"ב13 גדולה עברה לשמה ממצווה שלא לשמהאוזן שמואל דף יא ע"א
כג ע"ב13 גדולה עברה לשמהאהבת עולם דף נט ע"ב
כג ע"ב13 גדולה עברה לשמההטוב והתכלית - אמונה ודעת עמ' מ
כג ע"ב13 גדולה עברה לשמהמוסר המקרא והתלמוד עמ' קצא
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמהחכמת התורה ויצא עמ' רסה
כג ע"ב13 טובה עברה לשמה ממצוה שלא לשמהידי משה קהלת עמ' קכה, רלו, שיז, שעח
כג ע"ב13 עבירה לשמהויברך דוד עמ' קסט
כג ע"ב14 והאמר רב יהודה לעולם יעסוק אדם במצוה שלא לשמהאבן יהושע עמ' 55
כג ע"ב15 יעסוק בתורה ובמצוות שלא לשמה ומתוךישא מדברותיך - מגילה עמ' קצא
כג ע"ב15 לעולם יעסוק אדם בתו"מדרשות הרא"ש דף לז ע"ב דרוש לה, דף עט ע"א דרוש פו
כג ע"ב15 לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצוה אפילו שלא לשמן וכו'שערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר קמז
כג ע"ב15 לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצוות אפי' שלא לשמן, שמתוך שלא לשמן בא שלמןדרשות שבט הלוי עמ' קה, רכא
כג ע"ב15 לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצוות שלא לשמהאמת ליעקב עה"ת עמ' תמח
כג ע"ב15 לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצות אפי' שלא לשמן שמתוך שלא לשמן בא לשמןטל חיים (פרידלנדר) עמ' קלג, קמז, קצז, רלז, רסב, רסד, רעז
כג ע"ב15 לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצות אפי' שלא לשמן שמתוך שלא לשמן בא לשמןאור ישרים (תשסב) עמ' רמא, רצא
כג ע"ב15 לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצות שלא לשמהחכמת התורה תולדות עמ' תקכג
כג ע"ב15 לעולם יעסוק אדם בתו"מ שמתוך שלא לשמה בא לשמהאבן יהושע עמ' 20
כג ע"ב15 לעולם יעסוק אדם בתורה ומצוות אפי' שלא לשמן, שמתוך שלא לשמן בא לשמןנר ישראל חלק ב דף קד, חלק ג דף קלד
כג ע"ב15 לעולם יעסוק אדם וכו' שבשכר מ"ב קרבנות שהקריב בלק הרשע זכה ויצאה ממנו רות, ובתוס'באר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' תרחצ
כג ע"ב15 לעולם יעסוק בתורה שלא לשמהמי באר (פסח) דף פג ע"ג, פד ע"ד
כג ע"ב17 אלא אימא כמצוה שלא לשמהפרי צדיק פ' זכור אות יב
כג ע"ב18 מעשה דיעל אשת חבר הקניאגרא דכלה ח"א עמ' קעז, ח"ג עמ' שסו, שצו, תכו
כג ע"ב19 מנשים באהל תבורך מאן נשים שבאהל שרה רבקה רחל ולאהפרי צדיק ראש השנה אות יג
כג ע"ב19 מנשים באהל תבורך, מאן נשים שבאהל, שרה רבקה רחל ודאהבאר משה (אפשטיין) במדבר עמ' תשפז
כג ע"ב20 בא עליה אותו רשע שבע פעמיםמשך חכמה הפטרת בשלח
כג ע"ב23 והא קא מתהניא מעבירה וכו'אור אברהם - מגילת אסתר עמ' קצה
כג ע"ב24 טובה של הרשעים רעה היא אצל הצדיקיםחכמת התורה בא עמ' פח
כג ע"ב24 טובת רשעים רעה היא אצל הצדיקיםחכמת התורה ויצא עמ' תקצו
כג ע"ב24 טובתן של רשעים - רעה לצדיקיםילקוט הגרשוני ח"ב
כג ע"ב24 טובתן של רשעים רעה היא אצל הצדיקיםפנים יפות על תהלים עמ' קלב, קצח
כג ע"ב24 טובתן של רשעים רעה היא אצל צדיקיםפרי הארץ (ויטבסק) עמ' יד
כג ע"ב24 טובתן של רשעים רעה היא אצל צדיקיםתורת החסידים הראשונים עמ' תו, תי
כג ע"ב24 כל טובתן של רשעים רעה היא אצל הצדיקיםלקט אמרי קודש - בראשית עמ' קלט
כג ע"ב30 שמתוך שלא לשמן בא לשמן שבשכר מ"ב קרבנות שהקריב בלק הרשע זכה ויצאה ממנו רותטל חיים (פרידלנדר) עמ' רסה
כג ע"ב31 בשכר מ"ב קרבנות שהקריב בלק זכה ויצתה רותפרי צדיק תולדות אות ב, אחרי מות אות ה
כג ע"ב31 ועל ידה נתעלה ונתקן הקרבנות שהקריב עגלון מלך מואב שעל ידי זה זכה ויצאה ממנו רותבת עין (תשסז) עמ' שלב
כג ע"ב33 רות בת בנו של עגלוןאור יקרות (לוריא, תרנט) דף לו ע"ב
כג ע"ב35 אין הקב"ה מקפח שכר כל בריהאור אברהם דברים עמ' עט
כג ע"ב35 אין הקב"ה מקפח שכר כל בריההגיוני עוזיאל ח"א עמ' 270, 280
כג ע"ב35 מנין שאין הקב"ה מקפח אפילו שכר שיחה נאה וכו' אפילו צעורי לא תצערינן כללמבשר טוב - ישועות אברהם עמ' שסח
כג ע"ב35 מנין שאין הקב"ה מקפח אפילו שכר שיחה נאה וכו'באר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' תש
כג ע"ב35 מנין שאין הקב"ה וכו'דברי שלום חלק א עמ' כח
כג ע"ב36 קראה שמו שלא בצניעות לפיכך הותר לשלול ולבוז בז מהםאגרא דכלה ח"ג עמ' רט
כג ע"ב43 לעולם יקדים אדם לדבר מצוה שבשכר לילה אחד שקדמתה בכירה לצעירה זכתה וקדמה ד' דורות בישראל למלכותמסילת ישרים עמ' שו
כג ע"ב43 לעולם יקדים אדם לדבר מצוהנתיבות עולם ח"א עמ' עד
כג ע"ב43 לעולם יקדים אדם לדבר מצוהנתיבות עולם ח"ב עמ' קפח
כג ע"ב43 לעולם יקדים אדם לדבר מצוה, שבשכר לילה אחת שקדמתה בכירה לצעירה זכתה וקדמה ארבעה דורות בישראל למלכותבית ישראל (טויסיג), תליתאה, ח"ב, עמ' קיד
כג ע"ב43 לעולם יקדים אדם לדבר מצוה, שבשכר לילה אחת שקדמתה בכירה לצעירה זכתה וקדמה ארבעה דורות בישראל למלכותבית ישראל (טויסיג) בראשית עמ' פח
כג ע"ב רש"י, מואב - מאבי שבשמיםבך יברך ישראל (תשסח) עמ' טז
כג ע"ב תוס' - רות היתה קטנה כשנתגיירה אור אברהם - רות עמ' עד, קי, קלא, קסז
כג ע"ב תוס' ד"ה והא, אשה קרקע עולם היאאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' רע
כג ע"ב תוספות, ד"ה ומאן, דטובתן של רשעים רעה אצל צדיקיםהמאיר לארץ (שיינברג) עמ' שט
כג ע"ב אורח מישורעיוני רש"י דברים ח"א עמ' עז
כד ע"א תוס' ד"ה העולהמשנת חיים ויקרא עמ' רס
כד ע"ב כל מה שקנתה אשה קנה בעלהיציב פתגם - מילה-נישואין עמ' רג
כד ע"ב היו לו מעות סתומיםעולת חודש ח"ג מאמר רפג
כד ע"ב תוס' ד"ה ואין טעוניןמשנת חיים במדבר עמ' קח
כה ע"ב למה לי קרא, הילכתא גמירי לה כל שבחטאת מתהמשך חכמה ויקרא פ' טו פס' יח
כו ע"א אם מת יפלו כולן לנדבהמשך חכמה ויקרא פ' טו פס' יד-טו
כח ע"א נזרק עליה אחד מן הדמים אינו יכול להפרבית ישראל (טויסיג) ח"ו עמ' קפה
כח ע"א נזרק עליה אחד מן הדמים אינו יכול להפרבית ישראל (טויסיג) תליתאה ח"א עמ' קכב
כח ע"א תוס' ד"ה רבימאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף לא ע"א
כח ע"ב האיש מדיר את בנו בנזירפרי צדיק נשא אות יד
כח ע"ב האיש מדיר את בנו בנדראור אברהם - מסכת מגילה עמ' רמג, רמה
כח ע"ב הלכה היא בנזירטהרת יו"ט ח"י עמ' רפא
כח ע"ב רבי יוסי בר חנינא אמר ריש לקישדגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' שמז
כח ע"ב תוס' - חינוך הבנים הוי רק במצות עשהאור אברהם - תלמוד תורה עמ' יא
כח ע"ב תוס' - חינוך הוי גם לבנותאור אברהם במדבר עמ' קנז
כח ע"ב תוס' - חינוך הוי רק שיעשה מצוה ולא אפרושי מאיסוראאור אברהם במדבר עמ' קנז
כח ע"ב תוס' ד"ה בנו, בענין חינוד הבנים והבנותאור אברהם בראשית עמ' קצד
כח ע"ב תוס' ד"ה בנו, דחינוך לא שייך אלא להזהירו לעשות ולקיים המצוהשפע חיים ח"ו עמ' סד
כט ע"א01 כדי לחנכו במצותמשנת חיים ויקרא עמ' רצט
כט ע"א01 לחנכו במצוותמכמני עוזיאל עמ' תקנב
כט ע"א02 האב חייב לחנך בנו במצוותמשך חכמה בראשית פ' יח פס' יט
כט ע"א03 אין האשה חייבת לחנך את בנהאור אברהם - מסכת מגילה עמ' רמא
כט ע"א05 בנו אין בתו לא, בתו אינו חייב לחנכהמצוה ולב ח"ב עמ' 150
כט ע"א22 חינוך הבנים הוי מדרבנןאור אברהם - תלמוד תורה עמ' עח
כט ע"א22 חינוך מדרבנןמשך חכמה דברים פ' לא פס' יג
כט ע"א26 הא קא מייתי חולין בעזרהמשנת חיים במדבר עמ' מח
כט ע"א27 חולין בעזרה לאו דאורייתאמשנת חיים ויקרא עמ' קמו
כט ע"א30 מליקה וכו' הא קאכיל נבילהדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' שלז
כט ע"א31 הא קאכיל נבלהמשנת חיים במדבר עמ' צו
כט ע"א31 קסבר כר"י בר"י ובתוס'בנין אפרים עמ' קצח [הלכה]
כט ע"א35 בחטאת העוף הבא על הספקחקל יצחק (תשסג) עמ' תלט
כט ע"א35 חטאת העוף הבא על הספקדגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' שנה
כט ע"ב תאמר בנקבה ששני איסורין וכו'מאיר עיני חכמים מהדו"ב ח"א דף סא ע"ב
כט ע"ב מופלא הסמוך לאיש וכו'נועם אליעזר שמות דף סג ע"א
כט ע"ב רש"י - שמעון ולוי בההיא שעתא בני י"ג שנה הוו והרוצה לחשוב יצא ויחשובמבשר טוב - ספר החיים עמ' קנח
כט ע"ב רש"י ד"ה ור' יוסי - איש הוי מבן י"ג שנה וכו'באר משה (אפשטיין) דברים עמ' תתמו
ל ע"ב הקדש בטעות אינו הקדששיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 411
לא ע"א תמורה בטעות הוי התמורהחכמת התורה תולדות עמ' תקעג-תקעד, תקפח
לב ע"בבנין אפרים עמ' עה [הלכה]
לב ע"ב היכל ה' - בית שלישי לא יחרבכתבי הרב יהודה אלקלעי ח"א עמ' 24
לב ע"ב היכל ה' - ושלישי יעמוד לעולםטוב טעם בראשית עמ' קפב
לד ע"א שלא ניתנה נזירות אלא להפלאהפרי צדיק נשא אות ו, וילך אות יח
לד ע"א לא ניתנה נזירות אלא להפלאהעיוני רש"י במדבר עמ' פ
לד ע"א שלשה מינין אסורים בנזירמי השלוח (תשסז) ח"א דף רסה
לד ע"ב חרצנים וזגים, ובתוס' שםעיוני רש"י במדבר עמ' פג
לה ע"ב א"ר אבהו אמר ר"יאגודת אזוב (יעבץ) דף נב-סז
לו ע"א אין הכי נמיאגודת אזוב (יעבץ) דף נד ע"א בהגהה
לז ע"א ממאי דהאי 'משית' להיתר מצטרף לאיסור הוא דאתה, דילמא ליתן טעם כעיקר הוא דאתאנועם אלימלך דף סט ע"ב
לז ע"א משרת ליתן טעם כעיקרמשך חכמה במדבר פ' לא פס' כא
לז ע"א והאי משרת מבעי ליה ליתן טעם כעיקראגודת אזוב (יעבץ) דף סג ע"א אות ז
לז ע"א מעיקרא קא קשיא ליהאגודת אזוב (יעבץ) דף נב ע"ג, נז ע"א
לז ע"א לאפוקי מת"קאגודת אזוב (יעבץ) דף ס ע"ד
לז ע"א אילימא דהאי לחודיה והאי שרי, ובהדי הדדי אסורמשך חכמה במדבר פ' לא פס' כא-ב
לז ע"א תוס' ד"ה וכי תימאאגודת אזוב (יעבץ) דף ס ע"ג
לז ע"ב ורבנן צריכיאגודת אזוב (יעבץ) דף סה ע"ד
לח ע"א עשר רביעיות הן חמש סומקתא וחמש חיוורתאאבן פינה עמ' 82
לח ע"א רביעית של תורהמי רביעית סי' קנט סעיף יד סק"א [הלכה]
לח ע"א כל רביעית שבתורהאגודת אזוב (יעבץ) דף נב ע"א
לח ע"א רביעית יין לנזירמשנת חיים במדבר עמ' צ
לח ע"ב אמרו לו אל תשתה אל תשתה וכו'שערי תשובה (עם שערי חיים) שער ראשון מאמר ז
לט ע"א גילוח או שגילחוהו לסטים סותר ל' יוםמשך חכמה במדבר פ' ו פס' יג
לט ע"ב גילח בתער קם ליה בעשה ולא תעשהעיוני רש"י במדבר עמ' פד
מ ע"א שלשה מגלחיןאמרי יוסף ויקרא-במדבר דף כב ע"ג
מ ע"א סך נשאבנין אפרים עמ' ריב [הלכה]
מא ע"א משמע דהקפת כל הראש שמה הקפהמשך חכמה ויקרא פ' יט פס' כז
מב ע"א אמר מר וכולם שגילחו שלא בתער או ששיירו שתי שערות וכו'עטרת חן ח"ב עמ' קנב
מב ע"א רובו ככולומפי ספרים וסופרים - פניני חסידות ל"ג בעומר ב
מב ע"א אם אמרו לנזיר אל תשתה והוא שותה, אל תשתה והוא שותה, לוקה באחרונה על כל אחת ואחתשערי תשובה שער א אות ז
מב ע"ב בטומאה בחיבוריןעיוני רש"י במדבר עמ' תקנח
מב ע"ב תוס' ד"ה וטומאה, לא אמרו טומאה בחיבורין רק לענין תרומה וקדשיםמגיד דבריו ליעקב (מביאלה, תשסד) עמ' פה
מג ע"א שידה תיבה ומגדלדגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' שמז
מג ע"א גוסס אינו מטמאאבן פינה עמ' 7
מג ע"ב לאביו בזמן שהוא שלם, לא בזמן שהוא חסרמשך חכמה ויקרא פ' כא פס' יא
מג ע"ב נצל של מתאגרא דכלה ח"ב עמ' מג
מד ע"ב מפרש - טהור ועומד משעת טבילה ראשונהבנין אפרים עמ' כב [הלכה]
מה ע"א עמו - במחיצתואמה של מלכות עמ' 101
מה ע"א תגלחת הטהרה כיצדאמת ליעקב עה"ת עמ' תכד
מה ע"א או אינו אלא פתח אהל מועד ממשעיוני רש"י במדבר עמ' צ
מה ע"א יצא זה שהוא מחוסר לקיחה הבאה ונתינה וברא"שמאיר עיני חכמים מהדו"א ח"ג דף יג ע"א
מה ע"ב שער הנזיר צריך לשורפואור אברהם במדבר עמ' נז, נח
מה ע"ב ונותן על כפי הנזיר ומניפןמשנת חיים במדבר עמ' קג, קז
מו ע"א רבי שמעון אומר כיון שנזרק עליו אחד מן הדמים - הותר הנזיר לשתות ביין ולהטמא למתיםבית ישראל (טויסיג) ח"ו עמ' קפה
מו ע"א רבי שמעון אומר כיון שנזרק עליו אחד מן הדמים הותר הנזיר לשתות ביין ולהטמא למתיםבית ישראל (טויסיג) תליתאה ח"א עמ' קכב
מו ע"א תנופה בנזיר מעכבתמשנת חיים ויקרא עמ' רפו
מז ע"א כהן גדול ונזיר אין מטמאין לקרוביהן וכו'באר משה (אפשטיין) במדבר עמ' קא
מז ע"א נזיר מיטמא למת מצוהפירוש המכבי שמואל עמ' רצז
מז ע"א כהן גדול מטמא למת מצוהשמן ראש (כץ) ח"ו עמ' צג, תעח
מז ע"א תוס' ד"ה וכן משוחדגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' קכד
מז ע"א תוס' ד"ה וכן משוחעיוני רש"י שמות ח"ב עמ' שצז, שצח
מז ע"ב משוח מלחמה תלו ביה רביםמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 87
מז ע"ב לאביו אינו מטמא אבל מטמא למת מצוהאור אברהם דברים עמ' רכג
מח ע"א במותם אינו מטמא, אבל מטמא הוא בנגעם ובזיבתםמשך חכמה במדבר פ' ו פס' ז
מח ע"ב לאביו ולאמו וכו'אמת ליעקב עה"ת עמ' תכד
מט ע"ב על אלו טומאות וכו' ועל מלא תרווד רקב וכו'טוב ירושלים בראשית פ"ל פסוק כ
נא ע"א תרווד של מת מטמא וכו'דברי יונה עמ' רמו
נא ע"א רקב הבא מן העקב מהו, ותוס'מבשר טוב - ישועות אברהם עמ' שפו
נא ע"א עובר ירך אמו הלכך גופה הואברכת טוב עמ' קפו
נא ע"א תוס' ד"ה רקב בעקבו של אדם יש בשר מת שאינו מרגישדברי יונה עמ' כה, רמו, רצד
נא ע"א תוס' ד''ה רקב הבא מן העקבבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' רנג, תרפד, תרצז, שמות עמ' תכח, תרג, תשמח, במדבר עמ' תקעא, דברים עמ' קו, תשטז, תשצ
נא ע"ב רש"י - רובו ככולודברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' רפב
נב ע"א שיערו חכמים בכעדשהאור יצחק (ראדוויל, תשסה) עמ' רפז
נב ע"א שדרה וגולגלולת מב' מתיםעיוני רש"י במדבר עמ' שיז
נב ע"ב אמרו על ר"ש שהתענה עד שהושחרו שיניו מפני התעניותמרפא לשון עמ' קמח, שה
נב ע"ב הושחרו שיניו מפני תעניתונתיבות עולם ח"ב עמ' פא
נג ע"א זקנים הראשונים לענין רביעית דםעיוני רש"י במדבר עמ' שטז
נג ע"ב חרב הרי הוא כחללמגיד דבריו ליעקב (מביאלה, תשסד) עמ' פה
נד ע"א אבר הנתלש מן החי ואין בו להעלות ארוכהמשך חכמה במדבר פ' לא פס' יט
נד ע"ב תוס' ד"ה ת"ש - ע"ב לא מתוקמא מתני' בכלי מתכות דא"ב הנזיר מגלח דחרב הרי הוא בחלל וכו'מגיד דבריו ליעקב (מביאלה, תשסד) עמ' פה
נה ע"ב נזיר ספק מצורעבנין אפרים עמ' ריג [הלכה]
נו ע"א תוס' ד"ה אוכלמכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' שסד
נו ע"ב טומאה מן המת שהנזיר מגלח עליה חייבין על ביאמ"קעיוני רש"י במדבר עמ' שטו
נו ע"ב טומאת מת שאין הנזיר מגלח עליו אין חייבין על ביאת מקדשמגיד דבריו ליעקב (מביאלה, תשסד) עמ' פו
נו ע"ב כל שמעתתא דמאמרי בבי תלתא וכו'מרפא לשון עמ' פה
נו ע"ב כל שמעתתא דמתאמרה בבי תלתא - קדמאי ובתראי אמרינן, מציעאי לא אמרינןבית ישראל (טויסיג) תנינא ח"ב עמ' רנז
נו ע"ב מציעאי לא אמרי'דבש לפי מע' א אות מ
נו ע"ב מן הזוגות הל"מאשל אברהם (שפירא) עמ' תשכא
נו ע"ב בשיטת ר"ע דנזיר מגלח על רביעית דםעיוני רש"י במדבר עמ' שטז, שיז
נז ע"א אין דנים ק"ו מהלכהמשך חכמה דברים פ' יז פס' יא
נז ע"א כל ספק טומאה ברשות היחיד, כגון דאיכא בי תרי וכו' ספק טומאה ברשות הרבים יספיקו טהורבית ישראל (טויסיג) תליתאה ח"א עמ' קיט, קכ
נז ע"א כל ספק טומאה ברשות היחיד, כגון דאיכא בי תרי וכו' ספק טומאה ברשות הרבים יספיקו טהורבית ישראל (טויסיג) ח"ו עמ' קפא, קפג
נז ע"א תוס' - חצי לוג הוא שיעור שתי נפשותעיוני רש"י במדבר עמ' שטז
נז ע"ב02 מגלחין ומביאין, ואמאי, דילמא לאו טמאין אימן וקעביד הקפהבית ישראל (טויסיג) תליתאה ח"א עמ' קכב
נז ע"ב02 מגלחין ומביאין, ואמאי, דילמא לאו טמאין אינון וקעביד הקפהבית ישראל (טויסיג) ח"ו עמ' קפה
נז ע"ב04 הקפת כל הראש אם שמה הקפה אם לאומשך חכמה הפטרת אמור
נז ע"ב11 הגדול מצווה שלא להקיף פאות הקטןאגרא דפרקא (תשסה) עמ' שסו
נז ע"ב11 המקיף את הקטן הרי הוא חייבבני יששכר ח"א דף קעב ע"ב
נז ע"ב13 ודידך מאן מגלח להון וכו' כולהו שני דראב"א לא אקיים ליה זרעא לרב הונא, ותוס' ופירוש הרא"שמבשר טוב - ישועות אברהם עמ' שע
נז ע"ב13 ודידך מאן מגלח להון וכו' לא אקיים ליה זרעא לרב הונא, ורא"שמבשר טוב, ימי הרחמים והסליחות, פתיחה עמ' ל
נח ע"א יכול אף נזיר מצורע כן ת"ל ראשומאיר עיני חכמים מהדו"ג ח"ב דף שו
נח ע"א נזיר שנצטרע וכו'דברי שלום חלק א עמ' טז
נח ע"ב כהן מנזיר לא יליף שכן ישנו בשאלהמאיר עיני חכמים מהדו"ג ח"ב דף שה
נח ע"ב למה לי זקנומאיר עיני חכמים מהדו"ג ח"ב דף שה
נח ע"ב המעביר בית השחי לוקה וכו' מדרבנןחפץ יהונתן דברים פ"כב פסוק ה
נט ע"א02 המעביר [שער] בית השחי ובית הערוהשערי תשובה שער ג אות ק
נט ע"א02 המעביר בית השחי ובית הערוה לוקה משום "לא ילבש וגו'"שערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר ק
נט ע"א02 המעביר בית השחי ובית הערוה לוקהמשך חכמה ויקרא פ' יט פס' כז
נט ע"א02 המעביר בית השחי וכו'דברי שלום חלק א עמ' לו
נט ע"א02 אסור להעביר שער בתער בכל מקום בגוף ואפי' על זרועותיו לפי שדומה לתיקון הנשים אבל מותר להעבירו במספרייםשערי תשובה אגה"ת אות כד
נט ע"א09 לא יהיה כלי גבר על אשהחפץ יהונתן דברים פ"כב פסוק ה
נט ע"א09 לא יהיה כלי גבר על אשהעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תקעה, תקעו
נט ע"א15 לא תצא אשה בכלי זייןישא מדברותיך - מגילה עמ' רעט
נט ע"א15 מנין שלא תצא אשה בכלי זיין למלחמה תלמוד לומר לא יהיה כלי גבר על אשהבית ישראל (טויסיג) תליתאה ח"א עמ' יב
נט ע"א15 מנין שלא תצא אשה בכלי זיין למלחמה תלמוד לומר לא יהיה כלי גבר על אשהבית ישראל (טויסיג) דברים עמ' פט
נט ע"א27 מהו לחוך כו' אסור בבגדו כו' מותרשערי תשובה סה"י אות מא
נט ע"א רש"י יעל הרגתו לסיסרא ביתדישא מדברותיך - מגילה עמ' רעט
נט ע"ב תוס' ד"ה אמרמשנת חיים במדבר עמ' קה
סא ע"א כי ירושה לעשומשנת חיים דברים עמ' כח
סא ע"ב גוי לא מקבל טומאהעיוני רש"י במדבר עמ' תקס, תקסא
סא ע"ב גוי אין לו טומאהכוזרי מאמר ג סי' מט
סא ע"ב יצא עובד כוכבים שאין לו טומאהברכת טוב עמ' קלט
סא ע"ב יש לו טהרה יש לו טומאהמשנת חיים במדבר עמ' שפד
סא ע"ב רש"י ד"ה כל שיש לו טהרה לאפוקי גויעיוני רש"י במדבר עמ' תקסב
סא ע"ב תוס' ד"ה הניחאדגלי יהודה דרוש ב אות ג הגהה א
סב ע"א ערכין הוקשו לנדריםאור אברהם ויקרא עמ' תיא
סב ע"א לרבות את העובדי כוכבים, שהן נודרים נדרים ונדבות כישראלבית ישראל (טויסיג) שמות עמ' ס
סב ע"א לרבות את העובדי כוכבים, שהן נודרים נדרים ונדבות כישראלבית ישראל (טויסיג) ויקרא עמ' יב
סב ע"א שלא ניתנה נזירות אלא להפלאהפרי צדיק נשא אות ו, וילך אות יח
סב ע"א היתר נדרים פורחים באוירמכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' תתמא
סב ע"ב יצא עבד שאין נפשו קנויה לומשך חכמה דברים פ' ה פס' טו
סב ע"ב עבר מכנגד פניודרכי חושן עמ' שסח [הלכה]
סב ע"ב שיטה מקובצתדגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' שלו
סג ע"א וכי ימות מת "עליו" במחוורת לועיוני רש"י במדבר עמ' פה
סד ע"א בטומאה בכלי וכלי צף על מיםחכמת התורה נח עמ' רפא
סה ע"א צריך ליטול תפוסה סביב הקברחכמת התורה ויגש עמ' שנג
סה ע"א הנוטל את המת מקבר נוטלו ואת תפיסתוחכמת התורה ויחי עמ' פח
סה ע"א ונשאתני ממצרים ממצרים טול עמיאור הישר בראשית דף סד ע"ב
סה ע"ב ספק נגעים טהור מנא לן?משך חכמה ויקרא פ' יא פס' מז
סה ע"ב פתח הכתוב בטהרהמשנת חיים ויקרא עמ' שסט
סה ע"ב פתח הכתוב בטהרהרוח חיים (חיד"א) עמ' ב
סה ע"ב ור' יהושע וכו' כיהה וטהר וכו'טוב ירושלים בראשית פמ"ט פסוק י
סו ע"א01 ספק חזא ספק לא חזא, אלא ודאי חזאמשך חכמה ויקרא פ' טו פס' יג
סו ע"א25 אורחא דקרי למתיא בליליאמשך חכמה דברים פ' כג פס' יא
סו ע"א26 נזיר היה שמואל דברי רבי נהוראיאמרי השכל עמ' 119
סו ע"א26 נזיר היה שמואל וכו'עיני שמואל (ראבין) עמ' י
סו ע"א26 נזיר היה שמואלילקוט הגרשוני ח"ב
סו ע"א26 ר' נהוראי אומר נזיר היה שמואלפירוש המכבי שמואל עמ' א-ב
סו ע"א31 והלא אין מורא אלא של בשר ודםמשך חכמה ויקרא פ' ד פס' ו
סו ע"א34 כבר היה עליו מורא בשר ודםמשך חכמה שמות הפטרת זכור, דברים פ' יז פס' טו
סו ע"ב01 חטוף ובריךאור אברהם - תלמוד תורה עמ' עד
סו ע"ב03 גדול העונה אמן יותר מן המברךאור אברהם ברכות עמ' קכט, רפג
סו ע"ב03 גדול העונה אמן יותר מן המברךחכמת התורה ויצא עמ' קכ, תנג
סו ע"ב03 גדול העונה אמן כו'ס' ג' תמוז תשנד עמ' שה
סו ע"ב03 גדול העונה יותר מן המברךילקוט הגרשוני ח"ב
סו ע"ב06 אחד המברך ואחד העונה אמן - רש"יאור אברהם הלכות מגילה וחנוכה עמ' קסה
סו ע"ב06 אחד המברך ואחר העונה אמן במשמע וכו'אור אברהם דברים עמ' תח
סו ע"ב07 ת"ח מרבים שלום בעולםאור הרעיון עמ' קלו
סו ע"ב07 ת"ח מרבים שלום בעולםילקוט הגרשוני ח"ב
סו ע"ב07 תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם שנאמר וכל בניך למודי ה' שלום בניךחמשה מאמרות (תשסט) - סמוכים לעד - נזיר א

מכון הלכה ברורה
ירושלים ת"ד 34300

פרטים נוספים
בטל' 02‎-6521259
פקס 02‎-6537516

ראשי | מידע | השיטה | פרסומים | דוגמה | תרומות | הסכמות | גלרית תמונות | בית מדרש וירטואלי
ספריה וירטואלית | הלכות פסח | הלכות חנוכה | מפתח לרמב"ם | נושאי הבירורים | פרשת השבוע
דף יומי | מצגות | מפתח לאגדות | מאגרי מידע | תקוני טעויות דפוס | צרו קשר

HOME | ABOUT HALACHA BRURA | השיטה | EXAMPLE |
PUBLICATIONS | DONATIONS | ENDORSEMENTS (HASKAMOT) | WEEKLY PARSHA | CONTACT US