Halacha Brura and Berur Halacha Institute

מכון הלכה ברורה ובירור הלכה

מפתח לפירושים על אגדות התלמוד

לדף הראשי של המפתח לאגדות
לרשימת הספרים

ללקט ביאורי אגדות על מסכת נזיר (עם טקסט מלא של המקורות)

מסכת נזיר
לשון הגמראמראה מקום הביאור
ב ע"א01 האומר אהא הרי זה נזירדרכי חושן עמ' קמח [הלכה]
ב ע"א02 האומר נזיק נזיח וברש"ישופרא דישראל (תשסו) עמ' רנח
ב ע"א06 מכדי תנא בסדר נשים קאי וכו' יזיר עצמו מן הייןחמשה מאמרות (תשסט) - סמוכים לעד - נדרים א
ב ע"א07 טעם שהקדימו מסכת נזיר למסכת סוטהבאר משה (אפשטיין) במדבר עמ' ק
ב ע"א09 כל הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן הייןבאר משה (אפשטיין) במדבר עמ' צט-קא
ב ע"א09 כל הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן הייןעטרת חן ח"ב עמ' רכא
ב ע"א09 שכל הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמופרי צדיק ויגש אות ט, פקודי אות ו, פסח אות ל נשא אות ו, יא, יג
ב ע"ב הואיל ואתיין ליה מדרשא חביבין ליהבאר משה (אפשטיין) במדבר עמ' ק
ב ע"ב זה אלי ואנוהו התנאה לפניו במצות עשה לך ס"ת נאה וכו'ילקוט דברי חכמים שמות סי' קסט
ב ע"ב זה א-לי ואנוהו, התנאה לפניו במצותאור אברהם שמות עמ' קה
ב ע"ב ואנוהו - אתנאה לפניו במצותילקוט הגרשוני ח"ב
ג ע"ב כל האומר ימין הוא שבועהפנים יפות על תהלים עמ' רעח
ג ע"ב אין עוז אלא שבועה וכו'יציב פתגם על התורה עמ' קסז
ד ע"א מושבע ועומד מהר סינינחלת שמעון (אשכנזי) שלח עז
ד ע"א מה נזיר יין הוא דאיתסר וכו'טוב ירושלים ויקרא פ"י פסוק ט
ד ע"א נזיר עולם הכביד שערו מקל בתערמשך חכמה ויקרא פ' ד פס' ו
ד ע"א נזיר שמשון, הכביד שערו אינו מיקל, ואם נטמא אינו מביא קרבןמשך חכמה במדבר פ' ו פס' ו
ד ע"א רש"י ד"ה והרי מושבע קדוש על היין דאורייתאפרי צדיק לך לך אות ג
ד ע"א תוס' ד"ה מאי היא, דנהי נמי דכתיב זכור ודרשינן זכרהו על היין אסמכתאפרי צדיק צו אות ז
ד ע"ב03 מותר לשמשון להיטמא למתיםפירוש המכבי שמואל עמ' רצו
ד ע"ב03 נזיר שמשון מותר לטמא למתיםמשך חכמה במדבר פ' ו פס' ו
ד ע"ב25 מנין לנולד לו בכור וכו' שמצוה להקדישואור אברהם - מסכת מגילה עמ' שפז
ד ע"ב30 מימי לא אכלתי אשם נזיר טמא חוץפרי צדיק מטות אות א
ד ע"ב38 מתגאה בעולם שאינו שלךאור הרעיון עמ' ח
ד ע"ב45 ומנלן דאיטמי למתיםילקוט הגרשוני ח"ב
ד ע"ב51 אבשלום נזיר עולם היה וכו'באר משה (אפשטיין) יהושע-שמואל עמ' תעב
ה ע"א מאי איכא בין הוא לשאר אחוהימשך חכמה ויקרא פ' ד פס' ו
ה ע"א סתם נזירות שלושים יוםמפי ספרים וסופרים - פניני חסידות ימים בטבת יב
ה ע"א אין נזירות פחות משלושים יוםמשך חכמה במדבר פ' ו פס' יד
ה ע"א ל' יום דנזירות נלמד מקרא קדוש יהיה, יהיה בגימטריא תלתין הוואגרא דפרקא (תשסה) עמ' עב
ה ע"ב תוס' ד"ה ולרב מתנאבנין אפרים עמ' כז [הלכה]
ו ע"ב אין גידול שער פחות משלושיםמשך חכמה במדבר פ' ו פס' יג
ז ע"א יומי מיפסקי אהדדיס' ג' תמוז תשנד עמ' רט
ח ע"ב ת"ר הריני נזיר וכו' טטרגון ארבע וכו'טוב ירושלים שמות פל"ב פסוק א
י ע"א אמר אמרה פרה זו הריני נזירה וכו'ס' הזכרון לחתם סופר עמ' עג
י ע"א אמר אמרה פרה זו הריני נזירהפרי צדיק יתרו אות יא
יא ע"א מזגו לו את הכוס וכו'אור הגנוז (מהאניפאלא, תשסו) עמ' שנד, שנח
יא ע"א תוס' - תנאי בדבר שא"א לעשות ע"י שליחבנין אפרים עמ' סח, עד-עה [הלכה]
יא ע"א תוס' - אם אפשר לעשות שליח בנזירותאור אברהם במדבר עמ' ס
יא ע"ב האומר לשלוחו צא וקדשויקח אברהם דף יז ע"ג
יא ע"ב האומר לשלוחו צא וקדש לי אשהרב ייבי (תשסט) ח"א עמ' קפו
יא ע"ב האומר לשלוחו צא וקדש לי אשה סתם אסור בכל הנשים שבעולםאיש צעיר דף כג ע"א
יא ע"ב האומר לשלוחו צא וקדש לי וכו'יציב פתגם - מילה-נישואין עמ' קכא
יא ע"ב העושה שליח לקדש לו אשהחכמת התורה נח עמ' רפ
יב ע"א לענין דשלבל"עדרכי חושן עמ' ד [הלכה]
יב ע"א תוס' ד"ה מ"טטבעות זהב ח"א דף לד ע"א, עה ע"א [הלכה]
יב ע"א אסור בכל הנשים שבעולםחקל יצחק (תשסג) עמ' צג
יב ע"א מודה ר' יוחנן באשה פנויה שאין לה לא בת ולא בת בתרב ייבי (תשסט) ח"א עמ' קפו
יב ע"א תוס' ד"ה בת וכו' נפשי' להספיקא וספק וכו'ספרי המגיד מקאזניץ עמ' קפב
יב ע"ב במילתא דלא קיימא קמיה לא משוי שליחחכמת התורה וישלח עמ' תקז
יב ע"ב כל מה דאיהו לא מצי עביד לא מצי משוי שליחדברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' קכו
יב ע"ב כל מה דאיהו לא מצי עביד לא מצי משוי שליחשבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' תקלו
יב ע"ב כל מילתא דאיהו לא מצי עביד וכו'ישא מדברותיך - מגילה עמ' שטו
יב ע"ב האומר לאפטרופוס וכו'חלק יעקב (קנטור) דרוש ט
יב ע"ב הריני נזיר לכשיהיה לי בן וכו' הפילה אשתו אינו נזירמשך חכמה ויקרא פ' יב פס' ו
יג ע"א הריני נזיר כשיהיה לי בןחכמת התורה לך לך עמ' תצו
יד ע"א כמשה בז' אדר מאי וברא"ש שמהשפע חיים ח"ב עמ' נה
יד ע"א תוס' ד"ה אמר ביום פטירת משרע"ה נדרו הרבה מישראל נזירותדברי יונה ח"א עמ' קיג
טז ע"א ורבי יוסי מכדי סבר מקצת היום ככולו וכו' דחזיא תלתא יומי סמוך לשקיעת החמה וכו'חמשה מאמרות (תשסט) - סמוכים לעד - סיום הש"ס א, ירושלמי א
טז ע"א מי שאמר כו'בנין אפרים עמ' כז [הלכה]
טז ע"א רש"י ד"ה ואיבעית אימא, שלשה יומי בין השמשות סמוך לשקיעת החמה וכו'חמשה מאמרות (תשסט) - סמוכים לעד - סיום הש"ס א
יז ע"א תוס'בנין אפרים עמ' קיט [הלכה]
יז ע"א תוס' - נזיר המקבל נזירות בבית הקברות לוקה אור אברהם במדבר עמ' סג
יז ע"ב שנכנס בשידה תיבהדגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' שמז
יח ע"א אע"פ שלא הביא עולתומשנת חיים ויקרא עמ' רנט
יט ע"א07 ר' ישמעאל היא, ובתוס'משנת חיים ויקרא עמ' לג, רנט
יט ע"א10 ר' ישמעאל סבר לה כר' אלעזר הקפראמרי נועם (מועדים) תשובה יג [מבן המחבר]
יט ע"א12 וכפר עליו... שציער עצמו מן הייןאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' שכו ע"ב
יט ע"א13 וכי באיזו נפש חטא זהילקוט הגרשוני ח"ב
יט ע"א13 וכי מה חטא עד שצריך כפרה וכו'שבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' קז
יט ע"א13 חטא - ציער עצמו מן הייןברכת משה דף נא ע"א
יט ע"א14 מה זה שצער עצמו מן היין צריך כפרה המצער עצמו מכל דבר ודבר עאכו"כמי מרום ח"א עמ' יט
יט ע"א14 נזיר חוטא בשביל שציער עצמו מן הייןמאיר עיני חכמים מהדו"ג ח"ב דף רנו
יט ע"א14 שציער עצמו מן הייןס' העיקרים (מישור) עמ' נח
יט ע"א14 שציער עצמו מן הייןעיוני רש"י במדבר עמ' פז
יט ע"א15 המצער עצמו מכל דבר עאכ"ושערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר פב
יט ע"א15 נזיר נקרא חוטאדרשות הרא"ש דף עב ע"א דרוש עז
כ ע"ב מי שאמר הריני נזיר ושמע חבירו ואמר ואנימגיד דבריו ליעקב (מביאלה, תשסד) עמ' קנט
כ ע"ב הותר הראשון הותרו כולםאור חדש על ציון דף ד ע"א
כ ע"ב תוך כדי דיבור כדי שאילת תלמיד לרבשבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' תלט
כא ע"ב פי' הרא"ש ד"ה האשה שנדרהמשנת חיים במדבר עמ' קט
כא ע"ב פי' הרא"ש סוד"ה האשהמשנת חיים ויקרא עמ' קצו
כב ע"א ש"מ בעל מיגז גייז וכו'טוב ירושלים במדבר פ"ל פסוק ד
כג ע"א03 אשה שנדרה בנזירחקל יצחק (תשסג) עמ' תקמו
כג ע"א03 האשה שנדרה בנזיר והי' שותה יין וכו'דברי יונה ח"א עמ' מח
כג ע"א03 האשה שנדרה בנזיר והיתה שותה ביין... הפר לה בעלה והיא לא ידעה שהפר להלב המשפט ח"א שיעור יז [הלכה]
כג ע"א09 אישה הפרם וה' יסלח לה באשה שהפר לה בעלה והיא לא ידעה וכו'שם משמעון (שפירא, תשכה) עמ' מ
כג ע"א09 אישה הפרם וה' יסלח לה... וכשהיה מגיע ר"ע לפסוק זה היה בוכהדרשות אל עמי דרוש כה
כג ע"א10 במה הכתוב מדבר באשה שהפר לה בעלהדברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' קלח
כג ע"א12 כשהגיע ר"ע לפסוק היה בוכהילקוט הגרשוני ח"ב
כג ע"א12 ר"ע בוכה, ומה המתכויןהמאור שבתורה (לסין)
כג ע"א13 ומה זה שנתכוון לעלות בידו בשר חזיר ועלה לידו בשר טלה צריך כפרה וסליחה וכו' עאכ"וראשית חכמה (תשמד) - יראה פרק ד אות י
כג ע"א13 מה מי שמתכוון לעלות בידו וכו' ותוס' שםחלק יעקב (קנטור) דרוש יט
כג ע"א13 מי שנתכוין לאכול בשר חזיר ועלה בידו בשר טלה טעון כפרה וסליחהפרי צדיק ויגש אות ח, פקודי אות ד
כג ע"א13 נתכוון לעלות בידו בשר חזיר וכו'עיוני רש"י שמות ח"ב עמ' תכו
כג ע"א13 נתכוין לאכול בשר חזיר ועלה בידו בשר טלהחכמת התורה וישלח עמ' סז
כג ע"א13 נתכוין לאכול בשר חזיר ועלה בידו בשר טלהחכמת התורה לך לך עמ' תרכח
כג ע"א13 נתכוין לאכול בשר חזיר ועלה בידו טלהחכמת התורה ויצא עמ' תסז
כג ע"א13 נתכוין לאכול בשר חזיר ועלה בידו טלהחכמת התורה מקץ עמ' תסא
כג ע"א13 נתכוין לאכול בשר חזיר ועלה בידו טלהחכמת התורה נח עמ' קצה
כג ע"א13 נתכוין לאכול בשר חזיר ועלה בידו טלהחכמת התורה תולדות עמ' שפד
כג ע"א13 נתכוין לאכול חזיר ועלה בידו בשר טלה צריך כפרהחכמת התורה בראשית עמ' רצו, שיד, תקפט
כג ע"א18 ולא ידע ואשם וכו' על דבר זה ידוו הדווים, ובתוס'באר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' לח
כג ע"א18 ולא ידע ואשם ונשא עונו... על דבר זה ידוו הדוויםראשית חכמה (תשמד) - יראה פרק ד אות י
כג ע"א40 ב' בנ"א צלו פסחיהם א' אכלו אכילה דמצוה וכו'דרשות שבט הלוי ח"א עמ' קעב
כג ע"א40 ב' בני אדם שצלו את פסחיהן וכו' זה שאכלו לשום מצוה וצדיקים ילכו בם, וזה שאכלו לשלם אכילה גסה ופושעים יכשלו בםדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' קלח
כג ע"א40 ב' שאכלו פסחיהם וכו'אוהב ישראל דף קיג ע"א
כג ע"א40 ופושעים יכשלו בםאורות התשובה יד י
כג ע"א40 ופושעים יכשלו בםס' העיקרים (מישור) עמ' תו
כג ע"א40 ישרים דרכי ה' וכו' משל לשנים שאכלו פסחיהם זה שאכל לשם מצוה וכו'+מי השלוח (תשסז) ח"א דף כג, רמו
כג ע"א40 כי ישרים דרכי ה' וכו'מכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' תיג
כג ע"א40 לשני בנ"א שצלו את פסחיהן וכו'אמרי פנחס השלם - שער פרשיות ומועדים סי' שכד
כג ע"א40 מ"ד כי ישרים דרכי ד' וגו' משל לשני ב"א וכו'חלק יעקב (קנטור) דרוש יב
כג ע"א40 מ"ד כי ישרים דרכי ה'ילקוט הגרשוני ח"ב עמ' קנד
כג ע"א40 מאי דכתיב כי ישרים דרכי ה' וצדיקים ילכו בם ופושעים יכשלו בם, משל לשני בני אדם שצלו את פסחיהן וכו'פרי הארץ (ויטבסק) עמ' סז, פז
כג ע"א40 משל לשני בנ"א שצלו פסחיהםאבן פינה עמ' 29
כג ע"א40 משל לשני ב"א שצלו פסחיהם אחד אכלו לשם מצוה וכו'ברכות אבי דף סה ע"א, קיא ע"א
כג ע"א40 משל לשני בנ"א שצלו פסחיהםויגד יעקב עמ' תריב
כג ע"א40 משל לשני בני אדם שצלו את פסחיהן אחד אכלו לשום מצוה ואחד אכלו לשום אכילהאור יצחק (ראדוויל, תשסה) עמ' מו
כג ע"א40 משל לשני בני אדם שצלו את פסחיהן, אחד אכלו לשם מצוה, ואחד אכלו לשם אכילה גסהכנסת יחזקאל (הכהן) עמ' כא, קפב
כג ע"א40 משל לשני בני אדם שצלו פסחיהם וכו'ס' העיקרים (מישור) עמ' רעה, תג, תיג
כג ע"א40 צדיקים ילכו בם ופושעים כו'ילקוט הגרשוני ח"ב
כג ע"א40 צדיקים ילכו בם ורשעים יכשלו בםאור יהל ח"א עמ' נז
כג ע"א40 צדיקים ילכו בםהמאור שבתורה (לסין)
כג ע"א40 צדיקים ילכו בםפרי צדיק וילך אות יא
כג ע"א40 שני ב"א שאוכלין פסחיהן וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' תיד
כג ע"א40 שנים שאכלו את הפסח א' אכל לשם אכילה גסה וכו'בני יששכר ח"א דף קי ע"ב, קמט ע"ב
כג ע"א40 שנים שאכלו פסחיהם אחד אכלו לשום מצוה ואחד אכלו לשום אכילה גסה זה וכו'בינת ישראל (תשסו) דף מז ע"ב
כג ע"א40 שנים שאכלו פסחיהם וכו'אורחות דוד עמ' כ
כג ע"א40 שנים שעשו פסחיהםמזכרת אהבה עמ' 12
כג ע"א40 שנים שצלו פסחיהם זה אוכל לשם מצוה וזה אוכל לשם אכילה גסה וכו'כנסת יחזקאל (פאנעט) דרושים עמ' כז
כג ע"א40 שנים שצלו פסחיהם זה שאכלו לשם מצוה נא' צדיקים ילכו בם וכו'קדושת יו"ט ח"א דף קח ע"ג
כג ע"א40 שנים שצלו פסחיהן זה אכלו לשום מצוה וזה אכלו לשום אכילה גסה וכו'אמרי נועם (מועדים) סי' מה לפסח
כג ע"א40 שנים שצלו פסחיהם אחד אכלו לשם אכילה גסה וכו'זרע קודש - מועדים עמ' לד
כג ע"א41 אחד אכל לשם מצוה ואחד לשם אכילה גסהאור יהל ח"א עמ' קמז-קמח
כג ע"א41 אכילה גסה בק"פפרחי כהונה (קצבורג) עמ' רל
כג ע"א43 פסח מיהא עבידבכורי אברהם דף פז ע"ד
כג ע"א45 משל ללוט ושני בנותיו עמו וכו'יציב פתגם - חנוכה-שבועות עמ' רמ
כג ע"א46 הן שנתכוונו לשם מצוה וכו'אור גנוז (מוסקוביץ) עמ' תרטו
כג ע"א46 בנות לוט לשם שמים נתכונופרי צדיק צו אות ז
כג ע"א46 לוט נתכוין לעבירה דבקומה ידעחכמת התורה וירא עמ' תיט
כג ע"א47 וישא לוטאמרי יוסף בראשית דף נ ע"ב
כג ע"א47 כל הפסוק הזה לשם עבירה נאמר וכו'טוב ירושלים בראשית פי"ט פסוק לב
כג ע"א47 כל הפסוק הזה על שם עבירה נאמר וישא לוטפרי צדיק חקת אות ד
כג ע"א50 נקוד על ו' ובקומהבך יברך ישראל (תשסח) עמ' יח
כג ע"א51 מאי דהוה הוהברכת טוב עמ' ז
כג ע"א52 אח נפשע זה לוטתורת החסידים הראשונים (תשמא) עמ' קעב
כג ע"א תוס' בענין אכילה גסהעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תרלג
כג ע"ב06 לתאוה יבקש נפרד, זה לוט, וברש"י ובתוס'באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' תיב
כג ע"ב06 לתאוה, זה לוטאהל משה (שיינרמן) בראשית עמ' רנז
כג ע"ב06 לתאווה יבקש נפרדאמה של מלכות עמ' 36
כג ע"ב10 תמר זינתה ויצאו ממנה מלכים וגו'אור גנוז (מוסקוביץ) עמ' תקנ
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמה וכו'אהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' שכד ע"א
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמה וכו'אמרי פנחס השלם - שער הענוה סי' לא, ליקוטים - שער פרשיות ומועדים סי' כב
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמה וכו'בני יששכר ח"א דף פב ע"א, פט ע"א, קמה ע"ג, ח"ב דף קלח ע"א
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמה וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' תפז
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמה וכו'דברים נחמדים (תשסה) עמ' קכו
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמה וכו'מרפא לשון עמ' מב
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמה וכו'שפע חיים ח"ד עמ' יג
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמה וכו'תפלה למשה (אלמושנינו, תשמח) עמ' יא
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמה כמצוה שלא לשמהחכמת התורה בראשית עמ' מג, סז, סט, רמח
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמה כמצוה שלא לשמהחכמת התורה תולדות עמ' תקכג
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמה וכו' כל טובתן של רשעים אינה אלא רעה אצל צדיקים וכו'בית ישראל (טויסיג) ח"ו עמ' ג
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמה וכו'בית ישראל (טויסיג) תליתאה ח"א עמ' יג
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמה וכו'ויברך דוד עמ' קסט
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמה וכו'חמשה מאמרות (תשסט) - סמוכים לעד - תמורה א
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמהאגרא דכלה ח"א עמ' קעז, רנז, ח"ב עמ' לד, קלה, רטו, ח"ג עמ' שסו, שצב, שצו
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמהאור יהל ח"א עמ' סט
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמההמאיר לארץ (שיינברג) עמ' שח
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמהילקוט עטרת צבי עמ' טו, ק
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמהכתונת פסים (תשמה) פרשת אחרי טז ע"ד, אמור כב ע"ד
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמהמבשר טוב - זכות נשים צדקניות עמ' קסט
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמהמגיד דבריו ליעקב (מביאלה, תשסד) עמ' מה
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמהמפי ספרים וסופרים ח"ב עמ' תח, פניני חסידות וארא יח
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמהמשנה למלך (תשסח) עמ' קיז, קעט
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמהנועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף לא ע"ד, ע ע"א, עד ע"א
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמהנשמת אדם עמ' קמב
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמהס' העיקרים (מישור) עמ' תג, תיב
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמהעטרת ישראל (באהפאלי) עמ' נב, קל
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמהעשרה למאה סי' נב
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמהפרי צדיק פ' זכור אות יב
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמהאביר יעקב (סדיגורה, תשסד) עמ' קלה
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמהאמרי אש (טאוב) עמ' ז, ח
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמהבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' תקמ, דברים עמ' רב, יהושע-שמואל עמ' שמז
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמהגנזי רמח"ל (פרידלנדר) פ' צה
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמהדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' מו, רמו, מועדים (תשנט) עמ' רמה, רנ
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמהזרע קודש - מועדים עמ' רנח
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמהילקוט הגרשוני ח"ב
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמהמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 292
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמהמשיבת נפש עמ' רטו
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמהמשמרת איתמר (תשסה) עמ' רס, שו, שכב, שלו, תיב, תלג, תקל, תקלז
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמהמשמרת איתמר (תשסז) עמ' שב, שנה, שנח, שעד, שצ, תעח, תקב, תרטו, תרכג
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמהנועם אלימלך (תשסא) עמ' קלו, רפג, רצט
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמהנתיבות עולם ח"ב עמ' מח
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמהעבודת יצחק בראשית עמ' מו
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמהרוח חיים (חיד"א) עמ' קצז-קצח
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמה כמצוה שלא לשמהשפתי חיים מועדים ח"א עמ' קכו
כג ע"ב13 גדולה עברה לשמה ממצוה שלא לשמהתורת החסידים הראשונים (תשמא) עמ' צה, רסט
כג ע"ב13 גדולה עברה לשמה ממצווה שלא לשמהאבן יהושע עמ' 41, 44
כג ע"ב13 גדולה עברה לשמה ממצווה שלא לשמהאודה ה' דף כא ע"א
כג ע"ב13 גדולה עברה לשמה ממצווה שלא לשמהאוזן שמואל דף יא ע"א
כג ע"ב13 גדולה עברה לשמהאהבת עולם דף נט ע"ב
כג ע"ב13 גדולה עברה לשמההטוב והתכלית - אמונה ודעת עמ' מ
כג ע"ב13 גדולה עברה לשמהמוסר המקרא והתלמוד עמ' קצא
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמהחכמת התורה ויצא עמ' רסה
כג ע"ב13 טובה עברה לשמה ממצוה שלא לשמהידי משה (תשמו) קהלת עמ' קכה, רלו, שיז, שעח
כג ע"ב13 עבירה לשמהויברך דוד עמ' קסט
כג ע"ב14 והאמר רב יהודה לעולם יעסוק אדם במצוה שלא לשמהאבן יהושע עמ' 55
כג ע"ב15 יעסוק בתורה ובמצוות שלא לשמה ומתוךישא מדברותיך - מגילה עמ' קצא
כג ע"ב15 לעולם יעסוק אדם בתו"מדרשות הרא"ש דף לז ע"ב דרוש לה, דף עט ע"א דרוש פו
כג ע"ב15 לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצוה אפילו שלא לשמן וכו'שערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר קמז
כג ע"ב15 לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצוות אפי' שלא לשמן, שמתוך שלא לשמן בא שלמןדרשות שבט הלוי ח"א עמ' קה, רכא
כג ע"ב15 לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצוות שלא לשמהאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' תמח
כג ע"ב15 לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצות אפי' שלא לשמן שמתוך שלא לשמן בא לשמןטל חיים (פרידלנדר) עמ' קלג, קמז, קצז, רלז, רסב, רסד, רעז
כג ע"ב15 לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצות אפי' שלא לשמן שמתוך שלא לשמן בא לשמןאור ישרים (תשסב) עמ' רמא, רצא
כג ע"ב15 לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצות שלא לשמהחכמת התורה תולדות עמ' תקכג
כג ע"ב15 לעולם יעסוק אדם בתו"מ שמתוך שלא לשמה בא לשמהאבן יהושע עמ' 20
כג ע"ב15 לעולם יעסוק אדם בתורה ומצוות אפי' שלא לשמן, שמתוך שלא לשמן בא לשמןנר ישראל חלק ב דף קד, חלק ג דף קלד
כג ע"ב15 לעולם יעסוק אדם וכו' שבשכר מ"ב קרבנות שהקריב בלק הרשע זכה ויצאה ממנו רות, ובתוס'באר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' תרחצ
כג ע"ב15 לעולם יעסוק בתורה שלא לשמהמי באר (פסח) דף פג ע"ג, פד ע"ד
כג ע"ב17 אלא אימא כמצוה שלא לשמהפרי צדיק פ' זכור אות יב
כג ע"ב18 מעשה דיעל אשת חבר הקניאגרא דכלה ח"א עמ' קעז, ח"ג עמ' שסו, שצו, תכו
כג ע"ב19 מנשים באהל תבורך מאן נשים שבאהל שרה רבקה רחל ולאהפרי צדיק ראש השנה אות יג
כג ע"ב19 מנשים באהל תבורך, מאן נשים שבאהל, שרה רבקה רחל ודאהבאר משה (אפשטיין) במדבר עמ' תשפז
כג ע"ב20 בא עליה אותו רשע שבע פעמיםמשך חכמה הפטרת בשלח
כג ע"ב23 והא קא מתהניא מעבירה וכו'אור אברהם - מגילת אסתר עמ' קצה
כג ע"ב24 טובה של הרשעים רעה היא אצל הצדיקיםחכמת התורה בא עמ' פח
כג ע"ב24 טובת רשעים רעה היא אצל הצדיקיםחכמת התורה ויצא עמ' תקצו
כג ע"ב24 טובתן של רשעים - רעה לצדיקיםילקוט הגרשוני ח"ב
כג ע"ב24 טובתן של רשעים רעה היא אצל הצדיקיםפנים יפות על תהלים עמ' קלב, קצח
כג ע"ב24 טובתן של רשעים רעה היא אצל צדיקיםפרי הארץ (ויטבסק) עמ' יד
כג ע"ב24 טובתן של רשעים רעה היא אצל צדיקיםתורת החסידים הראשונים (תשמא) עמ' תו, תי
כג ע"ב24 כל טובתן של רשעים רעה היא אצל הצדיקיםלקט אמרי קודש - בראשית עמ' קלט
כג ע"ב30 שמתוך שלא לשמן בא לשמן שבשכר מ"ב קרבנות שהקריב בלק הרשע זכה ויצאה ממנו רותטל חיים (פרידלנדר) עמ' רסה
כג ע"ב31 בשכר מ"ב קרבנות שהקריב בלק זכה ויצתה רותפרי צדיק תולדות אות ב, אחרי מות אות ה
כג ע"ב31 ועל ידה נתעלה ונתקן הקרבנות שהקריב עגלון מלך מואב שעל ידי זה זכה ויצאה ממנו רותבת עין (תשסז) עמ' שלב
כג ע"ב33 רות בת בנו של עגלוןאור יקרות (לוריא, תרנט) דף לו ע"ב
כג ע"ב35 אין הקב"ה מקפח שכר כל בריהאור אברהם דברים עמ' עט
כג ע"ב35 אין הקב"ה מקפח שכר כל בריההגיוני עוזיאל ח"א עמ' 270, 280
כג ע"ב35 מנין שאין הקב"ה מקפח אפילו שכר שיחה נאה וכו' אפילו צעורי לא תצערינן כללמבשר טוב - ישועות אברהם עמ' שסח
כג ע"ב35 מנין שאין הקב"ה מקפח אפילו שכר שיחה נאה וכו'באר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' תש
כג ע"ב35 מנין שאין הקב"ה וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"א עמ' כח
כג ע"ב36 קראה שמו שלא בצניעות לפיכך הותר לשלול ולבוז בז מהםאגרא דכלה ח"ג עמ' רט
כג ע"ב43 לעולם יקדים אדם לדבר מצוה שבשכר לילה אחד שקדמתה בכירה לצעירה זכתה וקדמה ד' דורות בישראל למלכותמסילת ישרים עמ' שו
כג ע"ב43 לעולם יקדים אדם לדבר מצוהנתיבות עולם ח"א עמ' עד
כג ע"ב43 לעולם יקדים אדם לדבר מצוהנתיבות עולם ח"ב עמ' קפח
כג ע"ב43 לעולם יקדים אדם לדבר מצוה, שבשכר לילה אחת שקדמתה בכירה לצעירה זכתה וקדמה ארבעה דורות בישראל למלכותבית ישראל (טויסיג), תליתאה, ח"ב, עמ' קיד
כג ע"ב43 לעולם יקדים אדם לדבר מצוה, שבשכר לילה אחת שקדמתה בכירה לצעירה זכתה וקדמה ארבעה דורות בישראל למלכותבית ישראל (טויסיג) בראשית עמ' פח
כג ע"ב רש"י, מואב - מאבי שבשמיםבך יברך ישראל (תשסח) עמ' טז
כג ע"ב תוס' - רות היתה קטנה כשנתגיירה אור אברהם - רות עמ' עד, קי, קלא, קסז
כג ע"ב תוס' ד"ה והא, אשה קרקע עולם היאאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' רע
כג ע"ב תוספות, ד"ה ומאן, דטובתן של רשעים רעה אצל צדיקיםהמאיר לארץ (שיינברג) עמ' שט
כג ע"ב אורח מישורעיוני רש"י דברים ח"א עמ' עז
כד ע"א תוס' ד"ה העולהמשנת חיים ויקרא עמ' רס
כד ע"ב כל מה שקנתה אשה קנה בעלהיציב פתגם - מילה-נישואין עמ' רג
כד ע"ב היו לו מעות סתומיםעולת חודש ח"ג מאמר רפג
כד ע"ב תוס' ד"ה ואין טעוניןמשנת חיים במדבר עמ' קח
כה ע"ב למה לי קרא, הילכתא גמירי לה כל שבחטאת מתהמשך חכמה ויקרא פ' טו פס' יח
כו ע"א אם מת יפלו כולן לנדבהמשך חכמה ויקרא פ' טו פס' יד-טו
כח ע"א נזרק עליה אחד מן הדמים אינו יכול להפרבית ישראל (טויסיג) ח"ו עמ' קפה
כח ע"א נזרק עליה אחד מן הדמים אינו יכול להפרבית ישראל (טויסיג) תליתאה ח"א עמ' קכב
כח ע"א תוס' ד"ה רבימאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף לא ע"א
כח ע"ב האיש מדיר את בנו בנזירפרי צדיק נשא אות יד
כח ע"ב האיש מדיר את בנו בנדראור אברהם - מסכת מגילה עמ' רמג, רמה
כח ע"ב הלכה היא בנזירטהרת יו"ט ח"י עמ' רפא
כח ע"ב רבי יוסי בר חנינא אמר ריש לקישדגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' שמז
כח ע"ב תוס' - חינוך הבנים הוי רק במצות עשהאור אברהם - תלמוד תורה עמ' יא
כח ע"ב תוס' - חינוך הוי גם לבנותאור אברהם במדבר עמ' קנז
כח ע"ב תוס' - חינוך הוי רק שיעשה מצוה ולא אפרושי מאיסוראאור אברהם במדבר עמ' קנז
כח ע"ב תוס' ד"ה בנו, בענין חינוד הבנים והבנותאור אברהם בראשית עמ' קצד
כח ע"ב תוס' ד"ה בנו, דחינוך לא שייך אלא להזהירו לעשות ולקיים המצוהשפע חיים ח"ו עמ' סד
כט ע"א01 כדי לחנכו במצותמשנת חיים ויקרא עמ' רצט
כט ע"א01 לחנכו במצוותמכמני עוזיאל עמ' תקנב
כט ע"א02 האב חייב לחנך בנו במצוותמשך חכמה בראשית פ' יח פס' יט
כט ע"א03 אין האשה חייבת לחנך את בנהאור אברהם - מסכת מגילה עמ' רמא
כט ע"א05 בנו אין בתו לא, בתו אינו חייב לחנכהמצוה ולב ח"ב עמ' 150
כט ע"א22 חינוך הבנים הוי מדרבנןאור אברהם - תלמוד תורה עמ' עח
כט ע"א22 חינוך מדרבנןמשך חכמה דברים פ' לא פס' יג
כט ע"א26 הא קא מייתי חולין בעזרהמשנת חיים במדבר עמ' מח
כט ע"א27 חולין בעזרה לאו דאורייתאמשנת חיים ויקרא עמ' קמו
כט ע"א30 מליקה וכו' הא קאכיל נבילהדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' שלז
כט ע"א31 הא קאכיל נבלהמשנת חיים במדבר עמ' צו
כט ע"א31 קסבר כר"י בר"י ובתוס'בנין אפרים עמ' קצח [הלכה]
כט ע"א35 בחטאת העוף הבא על הספקחקל יצחק (תשסג) עמ' תלט
כט ע"א35 חטאת העוף הבא על הספקדגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' שנה
כט ע"ב תאמר בנקבה ששני איסורין וכו'מאיר עיני חכמים מהדו"ב ח"א דף סא ע"ב
כט ע"ב מופלא הסמוך לאיש וכו'נועם אליעזר שמות דף סג ע"א
כט ע"ב רש"י - שמעון ולוי בההיא שעתא בני י"ג שנה הוו והרוצה לחשוב יצא ויחשובמבשר טוב - ספר החיים עמ' קנח
כט ע"ב רש"י ד"ה ור' יוסי - איש הוי מבן י"ג שנה וכו'באר משה (אפשטיין) דברים עמ' תתמו
ל ע"ב הקדש בטעות אינו הקדששיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 411
לא ע"א תמורה בטעות הוי התמורהחכמת התורה תולדות עמ' תקעג-תקעד, תקפח
לב ע"בבנין אפרים עמ' עה [הלכה]
לב ע"ב היכל ה' - בית שלישי לא יחרבכתבי הרב יהודה אלקלעי ח"א עמ' 24
לב ע"ב היכל ה' - ושלישי יעמוד לעולםטוב טעם בראשית עמ' קפב
לד ע"א שלא ניתנה נזירות אלא להפלאהפרי צדיק נשא אות ו, וילך אות יח
לד ע"א לא ניתנה נזירות אלא להפלאהעיוני רש"י במדבר עמ' פ
לד ע"א שלשה מינין אסורים בנזיר+מי השלוח (תשסז) ח"א דף רסה
לד ע"ב חרצנים וזגים, ובתוס' שםעיוני רש"י במדבר עמ' פג
לה ע"ב א"ר אבהו אמר ר"יאגודת אזוב (יעבץ) דף נב-סז
לו ע"א אין הכי נמיאגודת אזוב (יעבץ) דף נד ע"א בהגהה
לז ע"א ממאי דהאי 'משית' להיתר מצטרף לאיסור הוא דאתה, דילמא ליתן טעם כעיקר הוא דאתאנועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף סט ע"ב
לז ע"א משרת ליתן טעם כעיקרמשך חכמה במדבר פ' לא פס' כא
לז ע"א והאי משרת מבעי ליה ליתן טעם כעיקראגודת אזוב (יעבץ) דף סג ע"א אות ז
לז ע"א מעיקרא קא קשיא ליהאגודת אזוב (יעבץ) דף נב ע"ג, נז ע"א
לז ע"א לאפוקי מת"קאגודת אזוב (יעבץ) דף ס ע"ד
לז ע"א אילימא דהאי לחודיה והאי שרי, ובהדי הדדי אסורמשך חכמה במדבר פ' לא פס' כא-ב
לז ע"א תוס' ד"ה וכי תימאאגודת אזוב (יעבץ) דף ס ע"ג
לז ע"ב ורבנן צריכיאגודת אזוב (יעבץ) דף סה ע"ד
לח ע"א עשר רביעיות הן חמש סומקתא וחמש חיוורתאאבן פינה עמ' 82
לח ע"א רביעית של תורהמי רביעית סי' קנט סעיף יד סק"א [הלכה]
לח ע"א כל רביעית שבתורהאגודת אזוב (יעבץ) דף נב ע"א
לח ע"א רביעית יין לנזירמשנת חיים במדבר עמ' צ
לח ע"ב אמרו לו אל תשתה אל תשתה וכו'שערי תשובה (עם שערי חיים) שער ראשון מאמר ז
לט ע"א גילוח או שגילחוהו לסטים סותר ל' יוםמשך חכמה במדבר פ' ו פס' יג
לט ע"ב גילח בתער קם ליה בעשה ולא תעשהעיוני רש"י במדבר עמ' פד
מ ע"א שלשה מגלחיןאמרי יוסף ויקרא-במדבר דף כב ע"ג
מ ע"א סך נשאבנין אפרים עמ' ריב [הלכה]
מא ע"א משמע דהקפת כל הראש שמה הקפהמשך חכמה ויקרא פ' יט פס' כז
מב ע"א אמר מר וכולם שגילחו שלא בתער או ששיירו שתי שערות וכו'עטרת חן ח"ב עמ' קנב
מב ע"א רובו ככולומפי ספרים וסופרים - פניני חסידות ל"ג בעומר ב
מב ע"א אם אמרו לנזיר אל תשתה והוא שותה, אל תשתה והוא שותה, לוקה באחרונה על כל אחת ואחתשערי תשובה שער א אות ז
מב ע"ב בטומאה בחיבוריןעיוני רש"י במדבר עמ' תקנח
מב ע"ב תוס' ד"ה וטומאה, לא אמרו טומאה בחיבורין רק לענין תרומה וקדשיםמגיד דבריו ליעקב (מביאלה, תשסד) עמ' פה
מג ע"א שידה תיבה ומגדלדגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' שמז
מג ע"א גוסס אינו מטמאאבן פינה עמ' 7
מג ע"ב לאביו בזמן שהוא שלם, לא בזמן שהוא חסרמשך חכמה ויקרא פ' כא פס' יא
מג ע"ב נצל של מתאגרא דכלה ח"ב עמ' מג
מד ע"ב מפרש - טהור ועומד משעת טבילה ראשונהבנין אפרים עמ' כב [הלכה]
מה ע"א עמו - במחיצתואמה של מלכות עמ' 101
מה ע"א תגלחת הטהרה כיצדאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' תכד
מה ע"א או אינו אלא פתח אהל מועד ממשעיוני רש"י במדבר עמ' צ
מה ע"א יצא זה שהוא מחוסר לקיחה הבאה ונתינה וברא"שמאיר עיני חכמים מהדו"א ח"ג דף יג ע"א
מה ע"ב שער הנזיר צריך לשורפואור אברהם במדבר עמ' נז, נח
מה ע"ב ונותן על כפי הנזיר ומניפןמשנת חיים במדבר עמ' קג, קז
מו ע"א רבי שמעון אומר כיון שנזרק עליו אחד מן הדמים - הותר הנזיר לשתות ביין ולהטמא למתיםבית ישראל (טויסיג) ח"ו עמ' קפה
מו ע"א רבי שמעון אומר כיון שנזרק עליו אחד מן הדמים הותר הנזיר לשתות ביין ולהטמא למתיםבית ישראל (טויסיג) תליתאה ח"א עמ' קכב
מו ע"א תנופה בנזיר מעכבתמשנת חיים ויקרא עמ' רפו
מז ע"א כהן גדול ונזיר אין מטמאין לקרוביהן וכו'באר משה (אפשטיין) במדבר עמ' קא
מז ע"א נזיר מיטמא למת מצוהפירוש המכבי שמואל עמ' רצז
מז ע"א כהן גדול מטמא למת מצוהשמן ראש (כץ) ח"ו עמ' צג, תעח
מז ע"א תוס' ד"ה וכן משוחדגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' קכד
מז ע"א תוס' ד"ה וכן משוחעיוני רש"י שמות ח"ב עמ' שצז, שצח
מז ע"ב משוח מלחמה תלו ביה רביםמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 87
מז ע"ב לאביו אינו מטמא אבל מטמא למת מצוהאור אברהם דברים עמ' רכג
מח ע"א במותם אינו מטמא, אבל מטמא הוא בנגעם ובזיבתםמשך חכמה במדבר פ' ו פס' ז
מח ע"ב לאביו ולאמו וכו'אמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' תכד
מט ע"ב על אלו טומאות וכו' ועל מלא תרווד רקב וכו'טוב ירושלים בראשית פ"ל פסוק כ
נא ע"א תרווד של מת מטמא וכו'דברי יונה ח"א עמ' רמו
נא ע"א רקב הבא מן העקב מהו, ותוס'מבשר טוב - ישועות אברהם עמ' שפו
נא ע"א עובר ירך אמו הלכך גופה הואברכת טוב עמ' קפו
נא ע"א תוס' ד"ה רקב בעקבו של אדם יש בשר מת שאינו מרגישדברי יונה ח"א עמ' כה, רמו, רצד
נא ע"א תוס' ד"ה רקב הבא מן העקבבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' רנג, תרפד, תרצז, שמות עמ' תכח, תרג, תשמח, במדבר עמ' תקעא, דברים עמ' קו, תשטז, תשצ
נא ע"ב רש"י - רובו ככולודברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' רפב
נב ע"א שיערו חכמים בכעדשהאור יצחק (ראדוויל, תשסה) עמ' רפז
נב ע"א שדרה וגולגלולת מב' מתיםעיוני רש"י במדבר עמ' שיז
נב ע"ב אמרו על ר"ש שהתענה עד שהושחרו שיניו מפני התעניותמרפא לשון עמ' קמח, שה
נב ע"ב הושחרו שיניו מפני תעניתונתיבות עולם ח"ב עמ' פא
נג ע"א זקנים הראשונים לענין רביעית דםעיוני רש"י במדבר עמ' שטז
נג ע"ב חרב הרי הוא כחללמגיד דבריו ליעקב (מביאלה, תשסד) עמ' פה
נד ע"א אבר הנתלש מן החי ואין בו להעלות ארוכהמשך חכמה במדבר פ' לא פס' יט
נד ע"ב תוס' ד"ה ת"ש - ע"ב לא מתוקמא מתני' בכלי מתכות דא"ב הנזיר מגלח דחרב הרי הוא בחלל וכו'מגיד דבריו ליעקב (מביאלה, תשסד) עמ' פה
נה ע"ב נזיר ספק מצורעבנין אפרים עמ' ריג [הלכה]
נו ע"א תוס' ד"ה אוכלמכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' שסד
נו ע"ב טומאה מן המת שהנזיר מגלח עליה חייבין על ביאמ"קעיוני רש"י במדבר עמ' שטו
נו ע"ב טומאת מת שאין הנזיר מגלח עליו אין חייבין על ביאת מקדשמגיד דבריו ליעקב (מביאלה, תשסד) עמ' פו
נו ע"ב כל שמעתתא דמאמרי בבי תלתא וכו'מרפא לשון עמ' פה
נו ע"ב כל שמעתתא דמתאמרה בבי תלתא - קדמאי ובתראי אמרינן, מציעאי לא אמרינןבית ישראל (טויסיג) תנינא ח"ב עמ' רנז
נו ע"ב מציעאי לא אמרי'דבש לפי מע' א אות מ
נו ע"ב מן הזוגות הל"מאשל אברהם (שפירא) עמ' תשכא
נו ע"ב בשיטת ר"ע דנזיר מגלח על רביעית דםעיוני רש"י במדבר עמ' שטז, שיז
נז ע"א אין דנים ק"ו מהלכהמשך חכמה דברים פ' יז פס' יא
נז ע"א כל ספק טומאה ברשות היחיד, כגון דאיכא בי תרי וכו' ספק טומאה ברשות הרבים יספיקו טהורבית ישראל (טויסיג) תליתאה ח"א עמ' קיט, קכ
נז ע"א כל ספק טומאה ברשות היחיד, כגון דאיכא בי תרי וכו' ספק טומאה ברשות הרבים יספיקו טהורבית ישראל (טויסיג) ח"ו עמ' קפא, קפג
נז ע"א תוס' - חצי לוג הוא שיעור שתי נפשותעיוני רש"י במדבר עמ' שטז
נז ע"ב02 מגלחין ומביאין, ואמאי, דילמא לאו טמאין אימן וקעביד הקפהבית ישראל (טויסיג) תליתאה ח"א עמ' קכב
נז ע"ב02 מגלחין ומביאין, ואמאי, דילמא לאו טמאין אינון וקעביד הקפהבית ישראל (טויסיג) ח"ו עמ' קפה
נז ע"ב04 הקפת כל הראש אם שמה הקפה אם לאומשך חכמה הפטרת אמור
נז ע"ב11 הגדול מצווה שלא להקיף פאות הקטןאגרא דפרקא (תשסה) עמ' שסו
נז ע"ב11 המקיף את הקטן הרי הוא חייבבני יששכר ח"א דף קעב ע"ב
נז ע"ב13 ודידך מאן מגלח להון וכו' כולהו שני דראב"א לא אקיים ליה זרעא לרב הונא, ותוס' ופירוש הרא"שמבשר טוב - ישועות אברהם עמ' שע
נז ע"ב13 ודידך מאן מגלח להון וכו' לא אקיים ליה זרעא לרב הונא, ורא"שמבשר טוב - ימי הרחמים והסליחות - פתיחה עמ' ל
נח ע"א יכול אף נזיר מצורע כן ת"ל ראשומאיר עיני חכמים מהדו"ג ח"ב דף שו
נח ע"א נזיר שנצטרע וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"א עמ' טז
נח ע"ב כהן מנזיר לא יליף שכן ישנו בשאלהמאיר עיני חכמים מהדו"ג ח"ב דף שה
נח ע"ב למה לי זקנומאיר עיני חכמים מהדו"ג ח"ב דף שה
נח ע"ב המעביר בית השחי לוקה וכו' מדרבנןחפץ יהונתן דברים פ"כב פסוק ה
נט ע"א02 המעביר [שער] בית השחי ובית הערוהשערי תשובה שער ג אות ק
נט ע"א02 המעביר בית השחי ובית הערוה לוקה משום "לא ילבש וגו'"שערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר ק
נט ע"א02 המעביר בית השחי ובית הערוה לוקהמשך חכמה ויקרא פ' יט פס' כז
נט ע"א02 המעביר בית השחי וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"א עמ' לו
נט ע"א02 אסור להעביר שער בתער בכל מקום בגוף ואפי' על זרועותיו לפי שדומה לתיקון הנשים אבל מותר להעבירו במספרייםשערי תשובה אגה"ת אות כד
נט ע"א09 לא יהיה כלי גבר על אשהחפץ יהונתן דברים פ"כב פסוק ה
נט ע"א09 לא יהיה כלי גבר על אשהעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תקעה, תקעו
נט ע"א15 לא תצא אשה בכלי זייןישא מדברותיך - מגילה עמ' רעט
נט ע"א15 מנין שלא תצא אשה בכלי זיין למלחמה תלמוד לומר לא יהיה כלי גבר על אשהבית ישראל (טויסיג) תליתאה ח"א עמ' יב
נט ע"א15 מנין שלא תצא אשה בכלי זיין למלחמה תלמוד לומר לא יהיה כלי גבר על אשהבית ישראל (טויסיג) דברים עמ' פט
נט ע"א27 מהו לחוך כו' אסור בבגדו כו' מותרשערי תשובה סה"י אות מא
נט ע"א רש"י יעל הרגתו לסיסרא ביתדישא מדברותיך - מגילה עמ' רעט
נט ע"ב תוס' ד"ה אמרמשנת חיים במדבר עמ' קה
סא ע"א כי ירושה לעשומשנת חיים דברים עמ' כח
סא ע"ב גוי לא מקבל טומאהעיוני רש"י במדבר עמ' תקס, תקסא
סא ע"ב גוי אין לו טומאהכוזרי מאמר ג סי' מט
סא ע"ב יצא עובד כוכבים שאין לו טומאהברכת טוב עמ' קלט
סא ע"ב יש לו טהרה יש לו טומאהמשנת חיים במדבר עמ' שפד
סא ע"ב רש"י ד"ה כל שיש לו טהרה לאפוקי גויעיוני רש"י במדבר עמ' תקסב
סא ע"ב תוס' ד"ה הניחאדגלי יהודה דרוש ב אות ג הגהה א
סב ע"א ערכין הוקשו לנדריםאור אברהם ויקרא עמ' תיא
סב ע"א לרבות את העובדי כוכבים, שהן נודרים נדרים ונדבות כישראלבית ישראל (טויסיג) שמות עמ' ס
סב ע"א לרבות את העובדי כוכבים, שהן נודרים נדרים ונדבות כישראלבית ישראל (טויסיג) ויקרא עמ' יב
סב ע"א שלא ניתנה נזירות אלא להפלאהפרי צדיק נשא אות ו, וילך אות יח
סב ע"א היתר נדרים פורחים באוירמכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' תתמא
סב ע"ב יצא עבד שאין נפשו קנויה לומשך חכמה דברים פ' ה פס' טו
סב ע"ב עבר מכנגד פניודרכי חושן עמ' שסח [הלכה]
סב ע"ב שיטה מקובצתדגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' שלו
סג ע"א וכי ימות מת "עליו" במחוורת לועיוני רש"י במדבר עמ' פה
סד ע"א בטומאה בכלי וכלי צף על מיםחכמת התורה נח עמ' רפא
סה ע"א צריך ליטול תפוסה סביב הקברחכמת התורה ויגש עמ' שנג
סה ע"א הנוטל את המת מקבר נוטלו ואת תפיסתוחכמת התורה ויחי עמ' פח
סה ע"א ונשאתני ממצרים ממצרים טול עמיאור הישר בראשית דף סד ע"ב
סה ע"ב ספק נגעים טהור מנא לן?משך חכמה ויקרא פ' יא פס' מז
סה ע"ב פתח הכתוב בטהרהמשנת חיים ויקרא עמ' שסט
סה ע"ב פתח הכתוב בטהרהרוח חיים (חיד"א) עמ' ב
סה ע"ב ור' יהושע וכו' כיהה וטהר וכו'טוב ירושלים בראשית פמ"ט פסוק י
סו ע"א01 ספק חזא ספק לא חזא, אלא ודאי חזאמשך חכמה ויקרא פ' טו פס' יג
סו ע"א25 אורחא דקרי למתיא בליליאמשך חכמה דברים פ' כג פס' יא
סו ע"א26 נזיר היה שמואל דברי רבי נהוראיאמרי השכל עמ' 119
סו ע"א26 נזיר היה שמואל וכו'עיני שמואל (ראבין) עמ' י
סו ע"א26 נזיר היה שמואלילקוט הגרשוני ח"ב
סו ע"א26 ר' נהוראי אומר נזיר היה שמואלפירוש המכבי שמואל עמ' א-ב
סו ע"א31 והלא אין מורא אלא של בשר ודםמשך חכמה ויקרא פ' ד פס' ו
סו ע"א34 כבר היה עליו מורא בשר ודםמשך חכמה שמות הפטרת זכור, דברים פ' יז פס' טו
סו ע"ב01 חטוף ובריךאור אברהם - תלמוד תורה עמ' עד
סו ע"ב03 גדול העונה אמן יותר מן המברךאור אברהם ברכות עמ' קכט, רפג
סו ע"ב03 גדול העונה אמן יותר מן המברךחכמת התורה ויצא עמ' קכ, תנג
סו ע"ב03 גדול העונה אמן כו'ס' ג' תמוז תשנד עמ' שה
סו ע"ב03 גדול העונה יותר מן המברךילקוט הגרשוני ח"ב
סו ע"ב06 אחד המברך ואחד העונה אמן - רש"יאור אברהם הלכות מגילה וחנוכה עמ' קסה
סו ע"ב06 אחד המברך ואחר העונה אמן במשמע וכו'אור אברהם דברים עמ' תח
סו ע"ב07 ת"ח מרבים שלום בעולםאור הרעיון עמ' קלו
סו ע"ב07 ת"ח מרבים שלום בעולםילקוט הגרשוני ח"ב
סו ע"ב07 תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם שנאמר וכל בניך למודי ה' שלום בניךחמשה מאמרות (תשסט) - סמוכים לעד - נזיר א

מקורות לפני עריכה
לשון הגמראמראה מקום הביאור
ב ע"א דתנן האומר אהא הרי זה נזיראיתן האזרחי עמ' קח
ב ע"א היושב בתענית חלום בשבת צריך לישב תענית לתעניתו - תוס' ד"ה ואמאיתורת העולה (תשעה) עמ' תקפח
ב ע"א הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמויחל ישראל אבות ח"ב עמ' רסט
ב ע"א הריני מסלסל וכו' הרי זה נזירבאר יוסף (תשמא) ח"א עמ' קט
ב ע"א הריני מסלסל וכו' הרי עלי צפורים וכו' [ובגמ' ג, א]תורת לוי יצחק עמ' כט
ב ע"א כל הרואה סוטה בקלקולה וכו'תורת העולה (תשעה) עמ' תקפה, תקפח
ב ע"א כל הרואה סוטה בקלקולה וכו', ובתוס' ד"ה מ"טדברי ברוך ח"ב סי' כב אות ה
ב ע"א מאי טעמא תני נזיר וכו' דכל הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מייןשם דרך במדבר עמ' קצ
ב ע"א מאירי (ובהערות המו"ל) בענין הנזירות שהוא גדר חובת גבראלקוטי שיחות חל"ח עמ' 28
ב ע"א מההוא דסליק ההוא מפרש ברישאלקוטי שיחות חי"ד עמ' 109
ב ע"א מי גרם לה לעבירה ייןתורת העולה (תשעה) עמ' תקפח
ב ע"א פתח בכינויין ומפרש ידות וכו'מגילת סמנים עמ' עט
ב ע"א שכל הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמוישראל קדושים עמ' 3, 15, צדקת הצדיק סי' נח, אור זרוע לצדיק סי' ז (עמ' 30), מחשבות חרוץ סי' יט (עמ' 161), קומץ המנחה (ר' צדוק) עמ' 21 (סי' ב)
ב ע"ב אנאה לפניו במצות וכו' אכתוב לפניו ספר תורה נאה ואכרכנו בשיראין נאיםאוצרות חיים שבת עמ' שמב
ב ע"ב אתנאה לפניו במצות אעשה לפניו סוכה נאה לולב נאה וכו'אוצרות חיים - מצוות עמ' קמ
ב ע"ב בתוספות נזיר טהור אית ביה מצוה ועבירהבאר שרים במדבר פ' נשא דרוש א אות א
ב ע"ב האומר אהא הרי זה נזיראור חדש (זיטשיק, תשסח) במדבר עמ' לג
ב ע"ב והוא שנזיר עובר לפניואור חדש (זיטשיק, תשסח) שמות עמ' לח
ב ע"ב ורש"י ותוס' ד"ה ודילמאשמחה לאיש (אלישר) דף קו ע"ב
ב. הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מהייןערוגת הבושם (תשעא) ויקרא-במדבר עמ' ער, ערב
ב. הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן הייןדברי יואל פ' וארא דף רה ע"א
ב. הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן הייןדרשות משמר הלוי (תשעא) עמ' תמ
ב. הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמן מן הייןמכתב מאליהו ח"ג עמ' 128, ח"ד עמ' 11
ב. הרואה סוטה בקלקולהקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"א (תשע) עמ' ריג, ריז
ב. וה"ק מי גרם לעבירה ייןזבחי צדק (דיסקין) עמ' רמט
ב. כינויי נזירות כנזירותעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' כ
ב. כל הרואה סוטה בקילקולה יזיר עצמו מן הייןחכמה ומוסר ח"ב עמ' רס, רסב
ב. כל הרואה סוטה בקלקולה וכו'עירין קדישין השלם עמ' לג
ב. כל הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן הייןחכמה ומוסר ח"א עמ' תטו
ב. רש"י - כשם שאוחז אדם בבית יד של כלי ומגביה את הכלי עצמו, כך זה כיון דאמר אהא או שאמר אהא נאה, הרי זה נזירתפארת צבי שמות עמ' ער
ב: אנאה לפניו במצותזבחי צדק (דיסקין) עמ' קיט
ב: אתנאה לפניו במצות, אעשה סוכה נאה לולב נאה ציצית נאהאור אברהם - סידור התפילה עמ' קכט
ב: האומר אהא הרי זה נזיריוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קפו
ב: האומר אהה הרי זה נזיר וכו' כגון שהי' גזיר עובר לפניוהדרש והעיון במדבר ח"ב מאמר פב
ב: זה אלי ואנוהו אנאה לפניו במצות, אעשה לפניו סוכה נאה, לולב נאה, ציצית נאהשל"ה (תשנז) - מס' יומא אות קסח
ב: נזירא מילתא דעבירה ואמריגן ליה נאה אין דאפילו לרבי אלעזר הקפר ראמר נזיר חוטא הני מילי גבי נזיר טמא וכו'של"ה (תשנז) פרשת נשא אות כב, כז
ב: תוס' ד"ה ואמאי - מתענה תענית חלום בשבת, שיש לו מצוה לבטל החלום, אבל גם קצת עבירה עשה שהתענה בשבת, ועל כן צריך לישב בתענית למחרת השבת לכפר על שהתענה בשבתדברי יואל מועדים ח"ח עמ' כח
ב: תנא כי מתחיל, מתחיל בעיקר קרבןאור חדש (הרטמן) פ"ה אות 390
ג נזירות מילתא דעביד' וא"ל נאה כו' והתוס' ד"ה ואמאישם שלמה דף לד ע"ד, לה ע"ב
ג ע"א נזיר חוטא הני מילי גביה נזיר טמא ותוס'תקנת השבין סי' ה (עמ' 21)
ג ע"ב אומר "ימין"הכתב והקבלה שמות פט"ו פסוק ו
ג ע"ב האומר ימין ה"ז שבועה דניא מנין לאומר ימין שהוא שבועה וכו'רנת יצחק תליתאה ח"ב עמ' שז
ג ע"ב הכתיב מיין ושכר יזיר ההוא מיבעי ליה וכו' שבועה שאשתה וכו'תשובה מיראה עמ' י, עב
ג ע"ב הריני נדר... מן התגלחת ה"ז נזיר וכל דקדוקי נזירות עליולקוטי שיחות חל"ח עמ' 30
ג ע"ב הריני נזיר מן החרצנים וכו' לאסור יין מצוה וכו'תורת העולה (תשעה) עמ' תקפט, תקצה
ג ע"ב ורבנו מ"ט אמר קרא 'מיין ושכר יזיר'. ור' שמעון נמי הכתיב 'מיין ושכר יזיר', ההוא מיבעי ליה לאסור יין מצוה כיין הרשות. מאי היא קדושתא ואבדלתא, הרי מושבע ועומד עליו מהר סיגי, אלא וכו'כתב סופר אגדות כאן
ג ע"ב לאסור יין מצוה וכו' מאי היא קדושתא ואבדלתאס' הזכרונות (אבוהב, תשעד) עמ' כט
ג ע"ב מנין לאומר ימין שהיא שבועה שנאמר נשבע ה' בימינורנת יצחק ישעיה עמ' רמז
ג ע"ב תורים ובני יונה בכלל צפריםאמרות ה' השלם ח"ד עמ' קמג
ג ע"ב תניא ר"ש אומר אינו חייב ע"ד שידור בכולםסוכת דוד (שירירו) דף מה ע"ב
ג רש"י ד"ה לאסור יין מצוה ותוס' ד"ה מאי היאעין ימין (אלגזי) דף יז ע"ב
ג תוס' - הא דאמר שבועה שלא אשב בסוכה וא"ת כו'סוכת דוד (שירירו) דף מה ע"ג-ע"ד
ג. [נזיר, וכפר עליו מאשר חטא על הנפש - וכי באיזו נפש חטא זה אלא שציער עצמו מן היין]דעת תורה ויקרא עמ' קכב, במדבר עמ' פו
ג. לרבי אלעזר הקפר דאמר נזיר חוטא, הנ"מ גבי נזיר טמאשרתי ח"א עמ' קצ
ג. מי גרם לה לעבירה ייןתורת העולה ח"ג פרק עא
ג. נדר מחרצן אסור בכולהופנים מסבירות עמ' קצה
ג. תור"ה ואמאיתורת העולה ח"ג פרק עא
ג: האומר הריני נזיר מן החרצנים או מהתגלחתיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קפז
ג: האומר הריני נזיר מן היין כל דקדוקי נזירות עליועץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' כ
ג: הנוזר מן החרצנים כל תורת נזיר עליועץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' ל
ג: הריני נזיר מן החרצנים וכו' הרי זה נזיראור אברהם על ספר המצוות עמ' תקח
ג: הריני נזיר מן החרצנים וכו' וכל דקדוקי נזירות עליופרורים משלחן גבוה ח"ג שאלה צא
ג: הריני נזיר מן החרצנים וכו' לאסור יין מצוה וכו'תורת העולה ח"ג פרק עא
ג: לאסור יין מצוה כיין הרשותכתב סופר על התורה (תשנה) עמ' תקז
ג: לאסור יין מצוה כיין הרשותמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' תיד
ג: לאסור יין מצוה כיין רשותעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' כג
ג: מחלוקת בנזיר באם אסור מחרצןמעגלי צדק (פאנעט) במדבר עמ' נ
ג: מפרש - קידוש על היין מן התורהבן מלך - שבת עמ' שעד
ג: נזיר אסור ביין מצוה כיין הרשותפנים מסבירות עמ' נ
ג: קדושתא ואבדלתא, ורש"י (ד.) ד"ה והריגבורות אליהו סי' טז אות א
גג ע"א מאי דכתיב כי ישרים דרכי ה' וצדיקים ילכו בם ופושעים יבשלו בם, משל לשני בני אדם שצלו את פסחיהן אחד אכלו לשום מצוה ואחד אכלו לשום אכילה גסה, זה שאכלו לשום מצוה וצדיקים ילכו בם, וזה שאכלו לשום אכילה גסה ופושעים יבשלו בםדרכי התשובה עמ' קמ
גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמהלב אהרן (ראנ"ח, שסב) שופטים סי' כב דף לו ע"א
ד איזהו נזיר עד שיזירדרכי שלום (מרגונאטו) דף לח ע"א
ד בכתבי מרן הגרי"ז זצ"לוענפיה ארזי אל (תשסו) על התורה ח"ב עמ' קיב
ד מושבע ועומד מהר סיניאור חדש (הרטמן) הקדמה אות 4
ד ע"א אף גכי מקדש נמי יין הוא דליתסר וכו' דתניא וכו' ונכנס למקדש חייבתשובה מיראה עמ' יט
ד ע"א דבילה קעיליתתורת לוי יצחק עמ' לג
ד ע"א ותוס' ד"ה מיין ושכר יזיר ובד"ה לאסור י"מ כי"רשמחה לאיש (אלישר) דף קו ע"ג
ד ע"א כבעל דלילה הרי זה נזיר שמשוןישראל קדושים עמ' 31
ד ע"א כמותך ירבו נזירים בישראלתורת מנחם ח"ג עמ' 223
ד ע"א מה בין נזיר עולם לנזיר שמשוןתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' שיג
ד ע"א מיין ושכר ימיר, לאסור יין מצוה כיין רשותלחמי תודה דף ב ע"א
ד ע"א רש"י ע"פ זכור את יוה"שלקוטי שיחות חל"א עמ' 99
ד ע"א תוי"ט פ"א מ"ב - ואני אומר וכו' לא שפטו בסתירת דברי הרמב"ם וכו' שהרי לא נדר וכו'לקוטי שיחות חי"ח עמ' 68
ד ע"א תוס' ד"ה מאיס' הזכרונות (אבוהב, תשעד) עמ' כט
ד ע"א תוס' ד"ה מאי היאתורה אור (באנדי) עמ' שעא
ד ע"א תוס' ד"ה נזירהכתב והקבלה דברים פכ"א פסוק יב
ד ע"א תוס' ד"ה נזיר עולם מיקל ולא מגלח לגמרירנת יצחק שופטים עמ' קס
ד ע"א תוס' ד"ה ר"שתשובה מיראה עמ' י
ד ע"א תוס', נזיר עולם דוקא מיקל שערו אבל אינו מגלח כל שערורנת יצחק תליתאה ח"ב עמ' לט
ד ע"ב האומר נזיר שמשון לא אמר כלום שלא מצינו בשמשון שיצא נזירות מפיו וכו'רנת יצחק תליתאה ח"ב עמ' מג
ד ע"ב הנזיר דשמעון הצדיק שהיה מתחיל יצרו לפתותופי' הרמ"ז על הזוהר במדבר (תשסד) עמ' נח
ד ע"ב הסלסול ביופי הוא ענף מנאוהבנין דוד (מייזלש) בראשית - וישב אות יד
ד ע"ב ודילמא גוססין שוינהו כו'דרש אברהם (אשכנזי) ח"ב דף נג ע"ד, נד ע"א
ד ע"ב והכתיב כי נזיר אלקים כו' התם מלאך הוא, ומהרש"ארנת יצחק שופטים עמ' קס, קסא, קסד
ד ע"ב ופחז עליו יצרודברי שאול במדבר עמ' כ
ד ע"ב ור' שמעון סבר לה וכו' לא דכ"ע בעינן דבר הנידר ושאני גבי בכור וכו'מגילת סמנים עמ' קכה
ד ע"ב ושמשון לאו נזיר הוא והכתיב כי נזיר אלהים יהיה הנער, וברש"י ותוס'ראשון לציון (תשעח) עמ' קטו
ד ע"ב ושמשון לאו נזיר הוא והכתיב כי נזיר אלהים יהיה הנער, וברש״י ותוס'ראשון לציון (תשסח) עמ' עא
ד ע"ב מהרש"א, לא הזכיר רק איסור גילוח שנוסף על שאר נזירים וכו'רנת יצחק תליתאה ח"ב עמ' לח
ד ע"ב מימי לא אכלתי אשם גזיר טמאמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשמב) ח"א עמ' סה
ד ע"ב מימי לא אכלתי אשם נזיר טמא וכו'תורת העולה (תשעה) עמ' תקפו
ד ע"ב מימי לא אכלתי אשם נזיר טמא חוץישראל קדושים עמ' 3, פוקד עקרים סי' ד (עמ' 23), תקנת השבין סי' ו (עמ' 34)
ד ע"ב מנין לנולד לו בכור בתוך ביתו שמצוה עליו להקדישו שנאמר וכו'מכשירי מצוה עמ' פח
ד ע"ב מעשה דשמעון הצדיק בנזיר שבא מן הדרוםאמרות ה' השלם ח"ג עמ' יט
ד ע"ב סלסול בשער מגרה היצה"רבנין דוד (מייזלש) בראשית - וישב אות לח
ד ע"ב פעם אחת בא אדם נזיר מן הדרוםאמרי יהודה (דרעי, תשעב) ימים נוראים עמ' צא
ד ע"ב ר"י אומר נזיר שמשון מותר וכו' ר"ש אומר וכו' לא אמר כלוםלקוטי שיחות חי"ח עמ' 67
ד ע"ב ר"ש אומר האומר נזיר שמשון לא אמר כלום, וכרא"ש וש"מרנת יצחק שופטים עמ' קסה, קעב
ד ע"ב רבי אומר אבשלום וכו' ובתוס' ד"ה אתדברי ברוך ח"ב סי' כב אות ו
ד ע"ב רש"י - שמשון לאו נזיר הואתורת מנחם חמ"ד עמ' 73
ד ע"ב רש"י ד"ה ודילמא גרוי ותוס'דרש אברהם (אשכנזי) ח"ב דף נג ע"ד, נד ע"א
ד ע"ב תוס' ד"ה שמשון כו' שיזירנו לכשיולדרנת יצחק שופטים עמ' קסא, קסה
ד ע"ב תניא אמר שמעון הצדיק מימי לא אכלתי אשם נזיר וכו'לקט שיחות מוסר ח"א עמ' רצא, רצג
ד תוס' - מה בן נזיר דאדרבא כו'סוכת דוד (שירירו) דף מו ע"א
ד תניא א"ר שמעון הצדיק מימי כו'עינות מים דף מז ע"ב
ד. אבשלום נזיר עולם הוה וכו'כלי יקר (לניאדו, שסג) שמואל ב יד דף שו/שי ע"א
ד. המתפיס בבכור הוי כמתפיס בדבר הנדוראור אברהם על ספר המצוות עמ' תנד
ד. הרי מושבע ועומד עליו מהר סיני ובמפרשפרורים משלחן גבוה ח"ד שאלה קסא
ד. לאסור יין מצוה כיין הרשותמאורי שערים עמ' תלב
ד. לנזיר שמשוןזבחי צדק (דיסקין) עמ' רנד
ד. מיין ושכר יזיר, לאסור יין מצוה כרשות, מאי ניהו קידושא ואבדלתא מושבע ועומד מהר סיני הואמרפא לנפש בראשית עמ' קיב
ד. נזיר ביין של מצוהדברי הרב עמ' רפב
ד. נזיר שמשוןמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' רפא
ד. נזיר שמשון אינו מביא קרבןמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' צא
ד. ר' שמעון אומר האומר הריני נזיר שמשון לא אמר כלוםתורי זהב (תשעג) עמ' ריט
ד. שמשון הי' שטמא למתיםמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' צא
ד: אבשלום נזיר עולם היההמאור שבתורה (שפירא) דברים עמ' מ
ד: אבשלום נזיר עולם היהגלגולי נשמות (תשסא) סי' א ס"ק כ
ד: אמר שמעון הצדיק מימי לא אכלתי אשםבית שלום מרדכי עמ' עא
ד: אמר שמעון הצדיק מימי לא אכלתי אשם נזיר טמא אלא פעם אחת וכו'מנחת עני (תשעב) עמ' שג
ד: אמר שמעון הצדיק מימי לא אכלתי אשם נזיר טמא חוץ מאדם אחד שבא אלי מן הדרום וכו'שרתי ח"א עמ' קצב
ד: אמר שמעון הצדיק מימי לא אכלתי אשם נזיר טמא חוץ מאדם אחד שבא אלי מן הדרום יפה עינים וטוב רואי וקווצותיו סדורות לו תלתלים אמרתי לו בני מה ראית לשחת שער נאה זה אמר לי רועה הייתי לאבי בעירי וכו'של"ה (תשנז) פרשת נשא אות יב
ד: בחלת הכהן ובתרומתוברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' רכו
ד: האומר הריני נזיר כשמשון לא אמר כלוםיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קצ
ד: הסולסול ביופי הוא ענף מגאותעצי חיים על התורה עמ' סה
ד: ומנלן דאיממי למתיםפני יהושע (תשסא) עמ' קנ
ד: ונסתכלתי בבבואה שלי ופחז יצרי עלישמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' תקסז
ד: לטמא למתיםנפש הרב עמ' שה
ד: מה ראית לשחת שער נאה זהשמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' שח
ד: מימי לא אכלתי אשם נזיר טמא אלא זה וכו'ברכת מרדכי ויקרא-דברים תנינא עמ' קסג
ד: מימי לא אכלתי אשם נזיר טמא וכו'תורת העולה ח"ג פרק עא
ד: מימי לא אכלתי אשם נזיר טמא, חוץ מאדם אחד וכו'דעת תורה במדבר עמ' מ
ד: מעשה באשם נזיר טמא של אותו בחור שפחז עליו יצרו וכו'שבות יעקב (אבולפיה) עמ' ר
ד: מצוה להקדיש בכוריד דוד (אופנהיים) עמ' רי, רסה
ד: מצינו בשמשון שנטמא למתים - ובתוס' שםדרשות שמן רוקח עמ' תיז
ד: נזיר שמשון מותר ליטמאעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' ל
ד: נזיר שמשון מותר ליטמא למתיםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' קסז
ד: ר"י אומר האומר נזיר שמשון מותר לטמאות למתים ר"ש אומר לא אמר כלוםקומץ המנחה (צונץ) דרוש סז אות ה, ח
ד: רבי אומר אבשלום נזיר עולם היהפני יהושע (תשסא) עמ' קנז
ד: ריקה, מפני מה אתה מתגאה בעולם שאינו שלךדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 274
ד: רש"י ד"ה ושמשון, ס"ד דמלאך למנוח קאמר להזירוקומץ המנחה (צונץ) דרוש סז אות ח
ד: שמעון הצדיק לא אכל אשם נזיר מימיו רק נזיר אחד וכו'מלא העומר על חמש מגילות (תשסח) עמ' שה
ד: תוס' ד"ה שמשון, ס"ד דמקשן דלמנוח קאמר להזירקומץ המנחה (צונץ) דרוש סז אות ח
דא- ע"ב הריני כשמשון כבן מנוח וכו' הרי"ז נזיר שמשון, ושם: ר"י אומר נזיר שמשון מותר ליטמא למתיםבאר יוסף (תשמא) ח"ג עמ' רמ
דח: האיש מדיר את בנו בנזירתורת העולה ח"ג פרק עא
ה ע"א אי ימים הוי ב' ימים או ב' שנים או ל' יוםדבר טוב עמ' מ
ה ע"א סתם נזירות ל' יוםמכשירי מצוה עמ' עב
ה ע"א סתם נזירות ל' יום שנאמר "קדוש יהיה" "יהיה" בגמטריא תלתין הוומגן אבות (מהריט"ץ) ח"ב עמ' קיא
ה ע"א סתם נזירות ל' יום. מנהני מילי אמר רב מתנא אמר קרא קדוש יהיה יהיה בגמטריא תלתין הוודברי תורה (שפירא) מהד' ב סי' צח
ה ע"א סתם נזירות שלשים יוםדרשת הרמב"ן תורת ה' תמימה (תשסו) עמ' קלה
ה ע"א סתם נזירות שלשים יוםתורת העולה (תשעה) עמ' תקפז
ה ע"א רבי הוא דאמר אין ימים פחותים משניםלקוטי לוי יצחק על תנ"ך וחז"ל עמ' לז
ה ע"א רש"י ד"ה לקץ מ' שנהיחי המלך עמ' ב
ה ע"ב תוס' ד"ה ר"א הקפרדרכי שלום (מרגונאטו) דף עב ע"ב
ה. ארבעים שנה ששאלו להן מלךפני יהושע (תשסא) עמ' קנז
ה. יהיה בגמטריא תלתין הווהֻידוֹת אהרן (תשסא) עמ' ריג
ה. יהיה בגמטריא תלתין הווהֻידוֹת אהרן (תשסז) עמ' רטו
ה. סתם נזירות שלשים יוםעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' כב, כג
ה. סתם נזירות שלשים יוםתורה בציון עמ' קמ
ה. סתם נזירות שלשים יוםתורת העולה ח"ג פרק עא
ה. קדוש יהיה, יהיה בגימט' ל'המאור שבתורה (שפירא) במדבר עמ' לא
הריני נזיר ועלי לגלח נזיר ושמע חברוקול שמואל (קונפורטי) דף לא ע"א
ו ע"א הריני כבעל דלילהרנת יצחק יהושע עמ' שעה
ו ע"א נזיר עולם הכביד שערו מקל בתעררנת יצחק שמואל עמ' תיז
ו ע"א תוס' ד"ה נזיר, מקל שערו ואינו מגלח כל שערורנת יצחק יהושע עמ' שמה
ו ע"ב אין גידול שער פחות משלשים וכו' רבי יונתן אומר אינו צריך וכו'זכור לדוד עמ' קכ-קכא
ו ע"ב האומר נזיר שמשון וכו'רנת יצחק יהושע עמ' שמט
ו. ומנלן דאיטמי למתים וכו'רנת יצחק יהושע עמ' שעא
ו. ושמשון לאו נזיר הוה וכו'רנת יצחק יהושע עמ' שמח
ו. תוס' ד"ה שמשון, נזירותו מרחםרנת יצחק יהושע עמ' שמו, שמט
ו: בעד ועד בכלל פליגיתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' סז
ז ד"ה וליהוי כל פרסה ופרסהשמחה לאיש (אלישר) דף קו ע"ג
ז ודילמא גוססין שוינןדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' סב ד"ה וי"ל
ז ע"א הריני נזיר אחת ומחצה הרי זה נזיר שתיםשיחת מלאכי השרת עמ' 104
ז ע"א ואימא הכא נמי וכו' ומובדלות וכו' לאו דמפסקי וכו' רבא אמר וכו'לקוטי שיחות חי"ט עמ' 544
ז ע"א יומא מפסקי מהדדיתורת מנחם חל"ח עמ' 281, 312
ז ע"א יומי וכו' מפסקי מהדדילקוטי שיחות ח"ח עמ' 57, חי"ג עמ' 282, חי"ד עמ' 22, ח"כ עמ' 321
ז ע"א יומי מיפסקי אהדדי (ירש"י)תורת מנחם ח"ב עמ' 23, ח"ז עמ' 289
ז ע"א יומי מיפסקי מהדדיתורת מנחם חלק לא עמ' 221
ז ע"א יומי מיפסקי מהדדי וכו'תורת מנחם חמ"א עמ' 160, חמ"ג עמ' 383
ז ע"א ימים לא נחשבו מפסקי מהדדיחכמת התורה אמור עמ' שמד
ז ע"א יממא ולילה חד הואי ולעולם לא מפסקי מהדדימשיב צדק סי' פז (עמ' 51)
ז ע"ב הריני נזיר ויום אחד הריני נזיר ושעה אחת הריני נזיר אחת ומחצה וכו'הר המוריה עמ' רנח
ז. אמר הריני נזיר אחת קטנהפרורים משלחן גבוה ח"ג שאלה צא
ז. האומר הריני נזיר אחת גדולה ואחת קטנהעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' כב
ז. יומא וליליא חד יומא הואדברי שלום (שרעבי, תשלו) חלק הדרוש עמ' נז
ז. יומא וליליא חד יומא הואדברי שלום (שרעבי, תשנג) עמ' פח
ז. מילתא דאית בה קיצותאזבחי צדק (דיסקין) עמ' רנ
ז. שאני שערותמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' קעא
ח ע"א לפי שאין עושין מצוות חבילות חבילותתורה אור (באנדי) עמ' שסט
ח ע"א לקץ מ' שנה ששאלו להם מלךרנת יצחק שמואל עמ' תכא
ח ע"א ספק נזירות להקלתורת העולה (תשעה) עמ' תקצה
ח ע"א רבי יליף ימים ימים מבתי ערי חומהרנת יצחק שמואל עמ' תיט
ח ע"א רבי שמעון וכו' ספק נזירות להחמירימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' כג
ח ע"ב הן-אחתהתרגשות הלב (תשסט) עמ' עח
ח ע"ב הריני נזיר כמנין ימות החמה [מונה נזירות כמנין ימות החמה], א"ר יהודה מעשה היה וכיון שהשלים מת אא"ב נזירות קא מקבל עליה היינו טעמא דכיון דהשלים מת אלא א"א חדא נזירות קבל עילויה מי הוי השלמה כלל, ורש"י ד"ה מי הוי, בשני דרבי יהודה מי הוי איניש דחיי כולי האי כשס"ה פעמים שס"ה ימיםדברי תורה (שפירא) מהד' ז סי' יא
ח ע"ב מה בין נזיר קצוב לנזיר עולם וכו'תורת העולה (תשעה) עמ' תקצז
ח. היכא דחייל הנזירות אזלינן לחומראמקראי קדש (תשנג) עמ' רסג
ח. הריני נזיר כשער ראשיזבחי צדק (דיסקין) עמ' רמט
ח. הריני נזיר כשער ראשיעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' כא
ח. חד בשבת לישתרי ספוקי מספקא ליה ולחומראמקראי קדש (תשנג) עמ' קפט
ח. ספק נזירות להקלישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רפ
ח. שספק נזירות להקלתורת העולה ח"ג פרק עא
ח: הריני נזיר עולם וכו'תורת העולה ח"ג פרק עא
ח: צריך שיהיו ארבעה כתלים ואם לאו אינה מטמאהחנן אלקים עמ' קלה
ט הריני נזיר מן הגרוגרות כו'עינות מים דף מח ע"ג
ט ע"א בית שמאי אומרים אין שאלה בהקדש ואין שאלה בנזירות וכו'לחמי תודה דף ב ע"ב
ט ע"א ר"מ אומר אין אדם מוציא דבריו לבטלהאור חדש (זיטשיק, תשסח) במדבר עמ' לג
ט ע"ב אמר רבא מתניתץ קשיתיה וכו'הר המוריה עמ' רנא
ט ע"מ אמר הריני נזיר מן הגרוגרות ומן הדבלה וקו' התוס'איש אמונים דף נג ע"א
ט. הריני נזיר מן הגרוגרות ומן הדבילהיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קפז, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' כא
ט. יש שאלה להקדשמצווה ועושה ח"ב עמ' שסו
ט: האומר הרי עלי מנחה להביא מן השעורים מביא מן החטיםהדרש והעיון במדבר ח"ב מאמר יח
ט: הילני המלכה שאמרה הריני נזיר אם ישוב בנה מן מלחמהמצווה ועושה ח"ב עמ' שסג
טג ע"ב תוס' ד"ה צפהצבא אהרן - שבת תשובה עמ' קד
טו ע"א הריני נזיר לכשיהא לידרכי איש דף כז ע"ב
טו ע"א תוס' ד"ה בל יחלדרכי שלום (מרגונאטו) דף פט ע"ב
טו: רש"י ד"ה אלאפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תתסא
טז ע"ב נזירות חלה עליו מיתלא תליא וקיימאאור חדש (זיטשיק, תשסח) בראשית עמ' שצב
טז. מי שאמר הריני נזיר מגלח יום שלשים ואחדיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קפט
טז: נזר בבית הקברות טעון גילוח או לאיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קצא
י ע"א אמר אמרה פרה זו הריני נזירה אם עומדת אני, אומר הדלת הזה הריני נזירה אם נפתח אני וכו'. פרה מי קא משתעיא וכו' כגון שהיתה פרה רבוצה לפניו ואמר כסבורה פרה זו אינה עומדת וכו'דברי תורה (שפירא) מהד' ז סי' כה
י ע"א אמר אמרה פרה זו הריני נזירה בו'אור התורה (צמח צדק) במדבר עמ' תשצג, תתי
י ע"א אמרה פרה הריני נזירהשארית ישראל (וילדניק, תשסה) עמ' רלג
י ע"א פרה זו וכו' הדלת וכו' ב"ש וכו' וב"ה וכו' אר"י וכו'תורת לוי יצחק עמ' לד
י ע"א רש"י ד"ה כסבורה פדה זו, מצינו מחשבה וכו' בלשון אמירהדברי תורה (שפירא) מהד' ז סי' כה
י ע"א תוס' ד"ה פרה זו, וכו' שאינה יכולה לעמוד מאליה ולא שהפרה עצמה מחשבת כן שהרי אין לה דעת וכו', אלא כלומר בני אדם העוברים ורואים אותה רבוצה וכו' סבורים בלבם לומר כן וכו'דברי תורה (שפירא) מהד' ז סי' כה
י. אמרה פרה הרי אני נזירהפרדס המלך (תשסט) אות תקנב
י. תוס' ד"ה פרהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' קע*
יא אם שיכור הוא, ואמר הריני נזיר ממנו, אינו נזיר וכו' סבר מייתין לי אחרינא ומצערן ליאור חדש (הרטמן) פ"א אות 778
יא ע"א הריני נזיר ע"מ שאהא שותה ייןגנזי חיים (זייצ'יק) עמ' רצו
יא ע"א חלוק היההכתב והקבלה במדבר פ"ו פסוק ה
יא ע"א יודע אני שנזיר אסור ביין אבל סבור שמתירין לי שאיני יכול בלי ייןאור חדש (זיטשיק, תשסח) במדבר עמ' לז
יא ע"א רש"י ד"ה רבינאדברי איש דף ז ע"א
יא ע"א תוס' ד"ה דהוי מתנה וכו'ברכת אבות עמ' פד
יא ע"א תוס' ד"ה דהויאסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' רנט
יא ע"א תוס' ד"ה דהוי, איך מועיל תנאי בנדר הא אי אפשר לקיים ע"י שליחבנין דוד (מייזלש) בראשית - ויצא אות י, וישלח אות כח
יא ע"א תוס' ד"ה דהוי, איך מועיל תנאי בנדר ושבועהבנין דוד (מייזלש) בראשית - תולדות אות לח
יא ע"א תוס' ד"ה האי ע"מ כחוץ דמישמחה לאיש (אלישר) דף קו ע"ד
יא ע"א תוס' ד"ה לרבנןאבן ישראל על התורה (תשסב) עמ' פ
יא ע"א תוס' ד"ה לרבנןאבן ישראל על התורה עמ' נח
יא ע"ב ארי"צ אר"י האומר לשלוחו צאדרכי איש דף פד ע"ב
יא ע"ב האומר לשלוחו צא וקדש לי אשהמאכסניא של התורה סי' סג
יא ע"ב האומר לשלוחו צא וקדש לי אשה סתם וכו'ברית שלום (תעח) דף לז ע"א
יא ע"ב האומר לשלוחו צא וקדש לי אשה סתם וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' רלד
יא ע"ב האומר לשלוחו צא וקרש לי אשה אסור בכל הנשים שבעולם וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"ג עמ' 170
יא ע"ב האומר לשלךוחו צא וקדש לי אשה סתםשפתי רננות דף כ"ה ע"ג-ע"ד
יא. האו' הריני נזיר ע" שאהי' שותה יין ותוס' שם, ריב"ל אמר חלוק היה ר"ש אף ברישא ורש"יאיש אמונים דף צד ע"א
יא. הריני נזיר ע"מ שאהא שותה יין (ותוס' ובשיטמ"ק)פרורים משלחן גבוה ח"ג שאלה קכא
יא. הריני נזיר ע"מ שאהא שותה יין וכו' - תוס'אור אברהם על ספר המצוות עמ' תקז
יא. יודע אני שהנזיר אסור ביין אבל סבור הייתי שחכמים מתירים לי מפני שאין אני יכול להיות אלא בייןשרגא המאיר מועדים עמ' קיד
יא. מעשה באשה אחת שהיתה שיכורהנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' יט אות מא
יא. סבור הייתימשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' קפב
יא. סבור הייתיתשבי (תשסה) עמ' קפ שורש סבר
יא. תוס' ד"ה דהויפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תרח
יא. תוס' ד"ה דהוי מתנהחמודי צבי בראשית עמ' תמב
יא. תוס' ד"ה דהוי, אחרים יכולין להביא קרבנותיורנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' קכט
יא. תוס' ד"ה לרבנן, באיסורו בך היתרותפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' קא(שלה)
יא: האומר הרי עלי לגלח נזיר חייב להביא קרבנותיועץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' כו
יא: האומר לשלוחו צא וקדש לי אשה וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' נ
יא: האומר לשלוחו צא וקדש לי אשה סתם ומת השליח אסור בכל הנשים שמא יפגע באחותה ובקרוביהמרפא לנפש בראשית עמ' קעד, קעח, קפא
יא: ועלי לגלח נזירשיחות לספר בראשית עמ' שכב
יא: תוס' ד"ה אסור, שלח שליח לקדש לו אשה ומת, אסור בכל הנשים רק מדרבנן דמה"ת סמכינן ארובמרפא לנפש בראשית עמ' קעד
יב א"ר יוחנן האו' לשלוחו צא וקדש לי אשה התם ורש"י ותוס'איש אמונים דף מט ע"ג
יב ע"א אשה דלא ניידא בשוקא אשכח וכו' התם הדרא לניחותאלקוטי שיחות חי"ט עמ' 174
יב ע"א מי שקידש ולא ידע את מי אסור בכל הנשים שבעולם, ותוס'אמרות ה' השלם ח"ב עמ' קפח
יב ע"א תוס' ד"ה אסור בכל הנשים שבעולם כו'יד שלמה (עזרא) דף עט ע"ד
יב ע"א תוס' ד"ה אסור, האומר לשלוחו צא וקדש לי אשה סתם ומת אסור בכל הנשים שבעולםבנין דוד (מייזלש) בראשית - חיי שרה אות נג, סד, עב
יב ע"א תוס' ד"ה אסור, ולר"ת דהנשים נאמנות לומר לא נתקדשתי וכו'רביד יוסף (תשסא) ח"ב עמ' 51
יב ע"א תוס' ד"ה באשה כו'יד שלמה (עזרא) דף ס ע"ג
יב ע"א תוס' ד"ה דהוי, גם בדיבור בעינן משפטי התנאיםבנין דוד (מייזלש) בראשית - וישלח אות כז
יב ע"א תוס' ד"ה מאי טעמאאבן ישראל על התורה (תשסב) עמ' יט
יב ע"א תוס' ד"ה מאי טעמאאבן ישראל על התורה עמ' יג
יב ע"ב ודילמא אליבא דר"א דאמר מצי מפר כו'יד שלמה (עזרא) דף ס ע"ד
יב ע"ב כי משוי שליח במילתא דקיימא קמיה במילתא דלא קיימי קמיה לא וכו'מכשירי מצוה עמ' קכה
יב ע"ב כל דאיהו לא מצי עביד לא משוי שליחתנופה חיים דף קצ"ט ע"ג (ירמיה אות צב)
יב ע"ב לא משוי אינש שליח אלא במילתא דמצי עביר השתאלחמי תודה דף ל ע"ב
יב ע"ב תוס' ד"ה הרי הןהכתב והקבלה במדבר פ"ט פסוק יד
יב. אסור בבל הנשים ובתוס' ד"ה אסורתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קפג
יב. האומר לשלוחו צא וקרש לי אשה סתם אסור בכל הנשים שבעולםתפארת צבי בראשית עמ' שפג
יב. תוס' ד"ה אסור בכל הנשיםחיי נפש ח"א עמ' סט ע"ב
יב. תוס' ד"ה אסורחיי נפש ח"ד עמ' שא
יב: כל דאיהו לא מצי עביד לא מני משוה שליחתנופה חיים דף קצט ע"ב
יג ע"א אומרין לנזירא סחור סחור ולכרמא לא תקרבאורות ונתיבות ח"ה פרק יד אות טו
יג ע"א אסור בכל הנשים שבעולם וכו' ובתוס' שם אם זה מדאורייתאשפע חיים - נישואין עמ' סא
יג תוס' ד"ה נדריםדרכי שלום (מרגונאטו) דף פט ע"ב
יד ע"א אמר כמשה בשבעה באדראשר ליהודה עמ' עז
יד ע"א אמר כמשה בשבעה באדר מאי (ותוס')לקוטי שיחות חט"ז עמ' 343, חכ"ד עמ' 178
יד ע"א ברא"ש ז' באדר יום שמחהבאר שרים במדבר פ' נשא דרוש ד אות ג
יז. אין בין טמא שנזר לנזיר טהור וכו'יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קצג
יז. נזיר והוא בבית הקברות ותוס' (ובקמ אורה)פרורים משלחן גבוה ח"ב שאלה כט, עז
יז. תוספות - דאמרי ליה לא תנזור והוא עומד בביה"ק ל"ל שהייהשיחות ר' ראובן עמ' קה
יח ע"א על שציער עצמו מן הייןבאר שרים במדבר פ' נשא דרוש א אות א
יח ע"ב תוס' ד"ה איתזכור לדוד עמ' ט
יח ע"ב תוס' ד"ה אף על פילב חיים חלק א (סימן מח) דף סד ע"ג (קטע ראשון)
יח. על וכיפר עליוזכרון טוב (צורף) דף כג ע"ג
יח: הביא חטאתו ולא הביא אשמועץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' מד
יח: ליל ח' לאו מחוסר זמן הואאור אברהם ויקרא עמ' קעו
יח: מאימתי מתחיל למנות משיביא חטאתועץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' כה
יט כל הנודר נקרא חוטאהמדרש והמעשה שמות פרשת יתרו
יט ע"א אלא שציער עצמו מן הייןדברי שאול במדבר עמ' כז
יט ע"א וכפר עליו מאשר חטא על הנפש וכי באיזו נפש חטא זה אלא שציער עצמו מן היין וק"ו ומה זה שלא ציער עצמו אלא מן היין נקרא חוטא המצער עצמו מכל דבר על אחת כמה וכמהדברי תורה (שפירא) מהד' ז סי' סח
יט ע"א חטא (הנדר)... שציער עצמו מן הייןלקוטי שיחות חל"ח עמ' 31
יט ע"א חטא שציער עצמו מן הייןתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' שלא
יט ע"א מה ת"ל וכפר עליו מאשר חטא על הנפש וכו' אלא שציער עצמו מן הייןאוצרות חיים - תיקון סעודה עמ' קכג
יט ע"א נזיר טהור נמי חוטא הואתורת העולה (תשעה) עמ' תקצו
יט ע"א נזיר נקרא חוטאברכת אברהם (תשנד) עמ' קכח, קפא
יט ע"א נזיר נקרא חוטא על שציער עצמו מן הייןמהר"ם שיק שמות עמ' סד
יט ע"א קסבר ר' אלעזר הקפר, נזיר טהור נמי חוטא הואאסופת מערכות במדבר עמ' פב
יט ע"ב בית שמאי אומרים נזיר שלשים יום וכו'זכור לדוד עמ' מב
יט. א"ר אלעזר הקפד נזיר חוטא הוא על שציער עצמו מן הייןמנחת עני (תשעב) עמ' שג
יט. והא בנזיר טמא כתיב ואנן אפילו נזיר טהור קאמרינן קסבר רבי אלעזר הקפר נזיר טהור נמי חוטא הוא והיינו טעמא דכתיב בנזיר טמא הואיל ושנה בחטאשל"ה (תשנז) פרשת נשא אות כב, כו
יט. והא האי קרא בנזיר טמא כ' וכו' קסבר ר"א הקפר נזיר טהור נמי חוטא הוא וכו'חמודי צבי במדבר-דברים עמ' לג
יט. וכפר עליו מאשר חטא על הנפש וכו' המצער עצמו מכל דבר על אחת כמה וכמהשל"ה (תשנז) - מס' ראש השנה אות קכט
יט. לא בו ביום שנאמר והימים הראשונים יפלויוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קצג
יט. מאן תנא להא דתנו רבנן אשה שנדרה בנזיר ונטמאה ואחר כך הפר לה בעלה מביאה חטאת העוף ואינה מביאה עולת העוף אמר רב חסדא רבי ישמעאל היא מאי קסבר וכו' ברבי אלעזר הקפר וכו'של"ה (תשנז) פרשת נשא אות כח
יט. נזיר טהור נמי חוטא הואתורת העולה ח"ג פרק עא
יט. ציער עצמו מן היין וכו' נקרא חוטאמכתב מאליהו ח"ד עמ' 268
יט. קסבר ר' אלעזר הקפר נזיר טהור נמי חוטא הואשרתי ח"א עמ' קצ
יט. שציער עצמו מן הייןמחשבת מוסר ח"א עמ' תסג
יט. תוס' ד"ה והיינוחמודי צבי במדבר-דברים עמ' לג
יט: מי שנזיר נזירות הרבה והשלים נזירותו ואח"כ בא לא"יעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' כא, כז
כ ע"א סתם נזירות ל' יום, קדוש יהי' ניט' תלתיןשים שלום עמ' רי
כ ע"ב א"ל רב הונא לרב ברי' חטוף ובריך וכו'ואותו תעבוד עמ' קכג
כ ע"ב הריני נזיר ואתהכתב והקבלה במדבר פ"ל פסוק יד
כ ע"ב וכמה תוך כדי דיבור וכו' כרי שאומר שלום תלמיד לרבברית עולם (תשסט) עמ' קמ
כ ע"ב שבשכר לילה אחת שקדמתה בכירה לצעירה זכתה וקדמה ארבעה דורות בישראל למלכותהר המוריה עמ' קח
כ ע"ב תוס' ד"ה רבי יהודהנשמת כל חי חלק א (סימן יז) דף כ"א ע"ד (ד"ה תשובה)
כ ע"ב תוס' ד"ה רבי יהודה, מכות ארבעים מן התורה אבל מכת מרדות בלי מנין אלא מכין עד שתצא נפשו או עד שמקבל עליודרכי התשובה עמ' קעה
כ"ג עבירה לשמהראש דוד (תקלו) דף פו ע"ד
כ. כל הרואה סוטה בקלקולה וכו'תורת העולה ח"ג פרק ע, עא
כ. מת השליח אסור בכל הנשיםמאמר מרדכי - י״ג אלול עמ' תנג
כ: הותר האחרון האחרון הותר וכולן אסוריםעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' כח
כ: הריני נזיר ואת ואמרה אמןעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' קכב
כ: הריני נזיר ושמע חבירו ואמר ואניעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' כא, כב, קיז, קכח
כ: מי שאמר הריני גזיר ושמע חבירו ואמר ואני ואני כולם נדריםשל"ה (תשנז) - שער האותיות אות ש ס"ק כד
כא ע"א האומר הריני נזיר ושמע חבירו ואמר אניאור חדש (זיטשיק, תשסח) במדבר עמ' לג
כא ע"א ומאי אחרון דקתניפרי חיים (קנולר) פרשת שמות
כא ע"א חשיב ומני כי רוכלאתפלה למשה (בנימין) עמ' רכ
כא ע"ב אי דלא היפר לה בעל פשיטאתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' קכ
כא ע"ב איבעיא להו בעל מיעקר עקרלב חיים חלק ב (סימן ח) דף ב ע"ד (ד"ה ויש)
כא ע"ב בעל מיעקר עקר או דלמא מיגז גייזלמדנות (תשנח) פ' מטות אות ק
כא ע"ב חטאת שמתו בעליה תמותס' חסידים סי' תתשעא
כא ע"ב סיפא איצטריך ליה, רש"י ד"ה אינהתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' קיט
כא ע"ב תוס' ד"ה לעולםתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' קטז, קיח
כא. תנא כי רוכלא ליחשיב וליזילדרך חיים (תשע) פ"ו הערה 1342
כא: בעל מיגז גייזברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' רכט
כא: בעל מעקר עקר או מיגז גייזעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' קכב, קכה
כא: רש"י ד"ה לעולם - דסלקא דעתין דתספוג דנתכוונה לאיסוראתיבת גמא (תשסז) עמ' ריז
כא: תוד"ה לעולם - אם שתתה יין והפר לה בעלה ולא ידעה לוקהתיבת גמא (תשסז) עמ' ריז
כא: תוס' ד"ה היכי כשהיפר לה הבעל אחר שנטמא ואחר ששתתה אפ"ה לוקה דהבעל רק מיגז גייזדרשות דבר צבי עמ' קיז
כא: תוס' ד"ה ואיגור אריה במדבר פ"ל הערה 37
כב ומה מי שנתכוון לאכול בשר טלה ועלה בידו בשר חזיר כו'כוכבי אור (תשלד) עמ' קלט
כב חידושי הגרי"זמפניני הרב עמ' רג
כב ע"א בעל מיגז גייזמתוך התורה הגואלת (תשעג) על התורה עמ' 183
כב ע"א מאשר חטא על הנפש וכי באיזו נפש חטא זה אלא מפני שציער עצמו מן היין נקרא חוטא והלא דברים ק"ו ומה זה שלא ציער עצמו אלא מן היין נקרא חוטא המצער עצמו מכל דבר על אחת כמה וכמהדברי תורה (שפירא) מהד' ז סי' סח
כב ע"א תוס' ד"ה תא שמעלב חיים חלק ב (סימן ס) דף ב ע"ד (ד"ה רש)
כב ע"ב ראוי' כפרה זו שתכפר אף על יוצאי מצריםס' חסידים סי' תתשעא
כב. בעל אין בידו לעקור אלא מכאן ולהבאפחד יצחק - יום הכפורים מאמר כג
כב. נאמר וישא לוט ותשא אשת אדוניו וכו'נזר הקדש ח"ב עמ' רכא
כב. נדרה אשתו ובתו והתפייס אחר בנדרה והפר לה שלה מופר שלו קייםעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' קכ
כב. ש"מ בעל מיגז גייזגור אריה במדבר פ"ל הערה 39
כב. תוס' ד"ה מר זוטראגור אריה במדבר פ"ל הערה 37
כב: גדולה עבירה לשמהתורת יחיאל במדבר עמ' צח
כג : גדולה עבירה לשמה וכו'הצניעות והקדושה (תשסט) פכ"ב אות ז
כג אכלו לשם אכילה גסה רשע קרית ליהמרפא לנפש ח"ד סי' מח אות טז {הרי לא יצא כיון שלא התכוון למצוה ובזה נקרא רשע}
כג אמ"ר לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצוות וד' רש"יאות לישועה דף קיג ע"ב
כג גדולה עביר' לשמה ממצוה שלא לשמהקהלת יעקב (אבן ברוך) - קדש ישראל דף מא ע"ב
כג גדולה עבירה לשמהדברים אחדים (תשמו) עמ' עא
כג גדולה עבירה לשמהראש דוד (תקלו) דף פו ע"א, דברים אחדים (תקמח) דף כא ע"ב, חומת אנך (תקסא) ח"ד דף עט ע"ב
כג גדולה עבירה לשמהרוח יעקב (בן שבת, תשסז) עמ' לב
כג גדולה עבירה לשמה וכו'חומת אנך (תקסא) ח"ד דף עט ע"ב
כג גדולה עבירה לשמה וכו'חומת אנך משלי פרק ד
כג גדולה עבירה לשמה וקפריך הש"ס מיעל דקמתהנית מעבירהלבית יעקב דרוש ב
כג גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמהלב אריה פרשת עקב אות ידו
כג גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמהשארית יעקב (אלגזי) דף קכז סוף ע"ב
כג גדולה עבירה לשמה ממצוה שלל"ל כו'קידש ידיד דף יב ע"ב
כג גדולה עבירה לשמהחיי נפש ח"א עמ' רנז ע"א
כג גדולה עברה לשמה ממצוה שלא לשמהויחי עוד דף קלב ע"א
כג דרש רבא מ"ד אח נפשע זה לוטצמח דוד (שלוניקי) ח"ב דף פז ע"ב
כג יקדים לדבר מצוהקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ז עמ' רמא
כג לעולם ילמד שלא לשמה שמתוך של"ש בא לשמהאשל חיים ח"א פתיחה עמ' 4
כג לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצו' שלא לשמהתולעת שני דף דף קעג ע"ד
כג לעולם יעסוק אדם בתורה ומצות אפילו שלא לשמהאגלי טל (פרייל) מאמר שני פרק יב
כג לעולם יעסוק אדם בתורה ומצות אפילו שלא לשמהאגלי טל (פרייל) מאמר שני פרק יב
כג לעולם יעסוק שלא לשמה שמתוך של"ש יבוא לשמהבית אליהו מרדכי עמ' 62
כג לעולם ישכים אדם לדבר מצוה שבשכר לילה אחד וכו'שארית מנחם ח"ב עמ' ריג
כג מותר לעסוק בתורה שלא לשמהחומת אנך יחזקאל פרק טו
כג משל לשני בני אדם וכו' רשע קרית ליהמנוחת אשר ח"ב דף כב ע"א
כג ע"אלקוטי שיחות חל"א עמ' 251
כג ע"אמנחה חדשה (חן טוב) פרשת מטות
כג ע"א אינה סופגת ארבעים רי"א תספוג מכת מרדותתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' קטז
כג ע"א איסי בן יהודה אומר, ולא ידע ואם ונשא עונו וכו' על דבר זה ידוו הדוויםתורת מהרי"ם במדבר עמ' קפג
כג ע"א אישה הפרם וה' יסלח לה באשה שהפר לה בעלה והיא לא ידעה הכתוב מדבר שהיא צריכה כפרה וסליחה וכו' ומה מי שנתכוון לעלות בידו בשר חזיר ועלה בידו בשר טלה טעון כפרה וסליחה וכו'דברי תורה (שפירא) מהד' ב סי' נה, מהד' ז סי' פה
כג ע"א אכילה גסהתורת מנחם חנ"ב עמ' 292
כג ע"א אמר רבה בר בד חנה אמר רבי יוחנן, מאי דכתיב 'כי ישרים דרכי ה' וצדיקים ילבו בם ופושעים יבשלו בם', משל לשני כני אדם שצלו את פסחיהן, אחד אכלו לשום מצוה ואחר אבלו לשום אכילה גסה, זה שאכלו לשום מצוה 'וצדיקים ילכו בם', וזה שאכלו לשום אכילה גסה 'ופושעים יבשלו בם'. אמר ליה ד"ל האי רשע קרית ליה, נהי דלא קא עביר מצוה מן המובחר, פסח מיהא קא עבירכתב סופר אגדות כאן
כג ע"א אר"י מ"ד ישרים דרכי ד, וכו' משל לב' שצלו פסחיהן וכו'מנחת יואל עמ' קעח
כג ע"א אשה הפרם וה' יסלח לה באשה שהפר לה בעלה והיא לא ידעהבי חייא ח"ב עמ' רכז
כג ע"א אשה הפרם וה' יסלח לה וכו' וכשהיה ר"ע מגיע לפסוק זה היה בוכה וכו'תורת מהרי"ם במדבר עמ' קפא
כג ע"א אשה שנדרה בנזיר ולא ידעה שהפר לה בעלה ושתתה יין צריכה סליחה וכפרהלחמי תודה דף רמז ע"ב
כג ע"א ב' ב"א שצלו את פסחיהן וכו' זה שאכלו לשום מצוה, וצדיקים ילכו בם, וזה שאכלו לשום אכילה גסה, ופושעים יכשלו בםזרע קודש (תשסה) על התורה עמ' קצא
כג ע"א באשה שהפר לה בעלהעיונים במשלי עמ' שלז
כג ע"א דימה לאכול בשר חזיר ואכל וכו'פי' הרמ"ז על הקדמת הזוהר (תשנח) עמ' קל
כג ע"א דימה לאכול בשר חזיר ואכל וכו'פירוש הרמ"ז על הקדמת הזוהר עמ' קלה
כג ע"א הוא שנתכוין לשם עבירה ורא"ששיחות מוסר (תשסב) עמ' שמא
כג ע"א המתכוון להעלות בידו בשר חזיר ועלה בידו בשר טלה וכו'בי חייא ח"א עמ' קנו
כג ע"א המתכוין לאכול בשר חזיר ועלה בידו בשר טלה, צריך כפרהבאר שרים פרשת כי תצא דרוש ג אות א
כג ע"א הן שנתכוונו לשם מצוה וצדיקים ילכו בםשפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' תח
כג ע"א הפר לה בעלה והיא לא ידעהדברי שאול במדבר עמ' רסו
כג ע"א והא מינס אניס וכו' דלפניא אחרינא לא איבעי למשתיעשרה מאמרות (תשס) עמ' תקלד
כג ע"א וישא לוט את עיניו, כל הפסוק הזה ע"ש עבירה נאמר וכו'באר יוסף (תשמא) ח"א עמ' לג
כג ע"א וכשהיה מגיע ר"ע אצל פסוק זה היה בוכה וכו' על דבר זה ידוו הדוויםדרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' קלח ד"ה בנזיר
כג ע"א וכשהיה מגיע רבי עקיבא אצל פסוק זה היה בוכה ומה מי שנתכוון לעלות בידו בשר חזיר ועלה בידו בשר טלה טעון כפרה וסליחהשארית מנחם - מאמרים עמ' קמב
כג ע"א ומה מי שנתכוון לעלות בידו בשר חזיר ועלה בידו בשר טלה וכו'אוצרות חיים - בין אדם למקום ח"ב עמ' לו
כג ע"א ומה מי שנתכוון לעלות בידו בשר חזיר ועלה בידו וכו'מכשירי מצוה עמ' מג
כג ע"א ומה מי שנתכוין לבשר חזיר ועלה בידו בשר טלה צריך כפרה וסליחה המתכוין לבשר חזיר ועלה בידו בשר חזיר עאכ"ותורת אביגדור ח"ד עמ' צה
כג ע"א ומה מי שנתכוין לעלות בידו בשר טלה וכו'תיבת גמא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' קטז, קכד
כג ע"א זה שאכל לשם מצוה צדיקים ילכו נם וזה שאכל לשם אכילה גסה ופושעים ינשלו בם כו' האי רשע קרית ליה וכו'רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' קס, ח"ב עמ' שכג
כג ע"א זה שאכלו לשם אכילה גסהשפע חיים - מכתבי תורה (תשסח) עמ' קנג
כג ע"א חידושי הגרי"ז המתכוין לאכול בשר חזיר ועלה בידו בשר טלה, אם חייב מכת מרדותבאר שרים פרשת כי תצא דרוש ג אות א
כג ע"א כי בעד אשה זונה עד כיכר לחם כי כלה משקהלקוטי מאמרים עמ' 225
כג ע"א כי ישרים דרכי ה'אגרות ר' יצחק אלחנן עמ' קצב, תכא
כג ע"א כי ישרים דרכי ה' וצדיקים ילכו בם ופושעים יכשלו בם וכו' משל לשני בני אדם זה אשתו ואחותו עמו וזה אשתו ואחותו עמו לזה נזדמנה לו אשתו ולזה נזדמנה לו אחותו זה שנזדמנה לו אשתו צדיקים ילכו בם וזה שנזדמנה לו אחותו ופושעים יכשלו בם מי דמי אנן קאמרינן חדא דרך הכא שני דרכים אלא משל ללוט ושתי בנותיו עמו הן שנתכוונו לשם מצוה וצדיקים ילכו בם הוא שנתכוין לשם עבירה ופושעים יכשלו בםדברי תורה (שפירא) מהד' ז סי' פה
כג ע"א כי ישרים וכו' הן שנתמנו לשם מצוה וכו'שיחות מוסר (תשסב) עמ' מז, רצו, שסד, תכד
כג ע"א כל הפסוק הזה על שם עבירה נאמר וישא לוטלקוטי מאמרים עמ' 219, קומץ המנחה (ר' צדוק) עמ' 43 (סי' מה)
כג ע"א כל הפסוק כלו על שם עבירה נאמרס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' מא
כג ע"א לא איבעי למישתי חמראדברי שאול בראשית עמ' קפה
כג ע"א לוט ושתי בנותיו עמוציץ השדה חנוכה עמ' יח
כג ע"א לוט ושתי בנותיו עמו, הן שנתכוונו לשם מצוה וצדיקים ילכו בם, הוא שנתבוין לשם עבירה ופושעים יכשלו בםעדות ביוסף (איטינגא, תשסב) עמ' לו
כג ע"א למה נקוד על וי"ו "ובקומה" של בכירה לומר שבשכבה לא ידע אבל בקומה ידעמגן אבות (מהריט"ץ) ח"ב עמ' שפז
כג ע"א למה נקוד על וי"ו ובקומה וכו'אמרות ה' השלם ח"א עמ' שיב-שיג
כג ע"א למה נקוד על וי"ו ובקומה של בכירה וכו'הר המוריה עמ' רמג
כג ע"א למה נקוד על וי"ו ובקומה של בכירה לומר שבשכבה לא ידע אבל בקומה ידעתפלת דוד (אדר"ת) עמ' קלג
כג ע"א למה צריכה סליחהדברי שאול במדבר עמ' רסה
כג ע"א לעולם יקדים אדם לדבר מצוהזאת ליעקב שמות עמ' קלב
כג ע"א לעולם יקדים אדם לדבר מצוה, ומהרש"אבאר שרים פרשת בא דרוש ד אות ב
כג ע"א לפניא אחרינא לא איבעי ליה למשתי חמראעיוני פרשה (ריבלין) ויקרא עמ' 102
כג ע"א לשם מצוההכתב והקבלה בראשית פי"ט פסוק ל
כג ע"א לשני בנ"א שצלו את פסחיהן אחד אכלו לשום מצוה וכו' אכילה גסהתהלה לדוד (והרמן) י"ג עיקרים אות סא
כג ע"א מ"ד כי ישרים דרכי וכו' משל לשני ב"א שצלו את פסחיהן וכו'עשרה מאמרות (תשס) עמ' לד
כג ע"א מאי דכתיב וכו' וצדיקים ילכו בם ופושעים יכשלו בם, משל לשני בני אדם זה אשתו ואחותו עמו וזה אשתו ואחותו עמו וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ד עמ' תל
כג ע"א מאי דכתיב ופושעים יבשלו בםבאר שרים פרשת בא דרוש ד אות ב
כג ע"א מאי דכתיב ישרים דרכי ה' וכו' משל לשני בני אדם שצלו את פסחיהם וכו'שם דרך בראשית ח"א עמ' קעח
כג ע"א מאי דכתיב כי ישרים דרכי ה'תיבת גמא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' קכב
כג ע"א מי שנתכוון לעלות בידו בשר חזיר וכו' טעון כפרהלקוטי שיחות חל"ה עמ' 182
כג ע"א מי שנתכוון לעלות בידו בשר חזיר ועלה בידו בשר טלה טעון כפרה וסליחהימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' תקמו
כג ע"א מי שנתכוין לאכול בשר חזיר ועלה בידותקנת השבין סי' ה (עמ' 16), יא (עמ' 104), ס' הזכרונות (ר' צדוק) סי' ח (עמ' 159)
כג ע"א מלמד שלא הרגיש אלא בעמידתה של צעירהמאורי אור (אתרוג) פ"לד ה"ה עמ' שיט, תוספת אור הערה 13
כג ע"א משל ללוט וכו' הן שנתכוונו לשם מצוה וכו' הוא שנתכוין לשם עבירה כו'עשרה מאמרות (תשס) עמ' לד(טז), תקלד
כג ע"א משל ללוט ושתי בנותיו עמו, הן שנתכוונו לשם מצוה, וצדיקים ילכו בם, הוא שנתכוין לשם עבירה, ופושעים יכשלו בםבצור ירום ח"א (תשסז) עמ' עט
כג ע"א משל לשני בני אדם וכו' פסח מיהא קא עבידדברי ברוך ח"ב סי' כב אות ז
כג ע"א משל לשני בני אדם זה אשתו ואחותו עמו וזה אשתו ואחותו עמו וכו'אוצרות חיים - תשובה ותיקונים עמ' קצה
כג ע"א משל לשני בני אדם שצלו את פסחיהן אחד אכלו לשום מצוה ואחד אכלו לשום אכילה גסה וכו'שפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' קי-קיא
כג ע"א משל לשני בני אדם שצלו את פסחיהן אחד אכלו לשום מצוה ואחד אכלו לשום אכילה גסהמצווה ועושה ח"א עמ' תלג
כג ע"א משל לשני בני אדם שצלו פסחיהםרביד יוסף (תשסא) ח"ב עמ' 43
כג ע"א משנה תספוג מכות מרדות וכו' ומה מי שנתכויןעולם אחד פרק ו, ז
כג ע"א נדרה בנזיר ושמע בעלההמאור הגדול (גר"א) עמ' שכ
כג ע"א נתבוין לאכול בשר חזיר והעלה בידו בשר טלה צריך כפרהקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' שנו
כג ע"א נתכוון לאכול בשר חזיר ועלה בידו בשר טלהתולדות שלמה - רות עמ' נט
כג ע"א נתכוונו לשם מצוהצמח צדקה עה"ת עמ' קפג
כג ע"א נתכוין לאכול בשר חזיר ועלה בידו בשר טלה צריך כפרה וסליחהמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשמב) ח"א עמ' קמ
כג ע"א נתכוין לאכול בשר חזיר ועלה בידו טלה צריך כפרהחכמת התורה קדושים עמ' ערב
כג ע"א פסח מיהא קעבידאגרות ר' יצחק אלחנן עמ' קצ
כג ע"א פסח מיהא קעבידרנת יצחק יחזקאל עמ' רכח, דברי הימים עמ' קסט
כג ע"א צדיקים ילכו בה, לזה נזדמנה לו אשתותוכחת חיים (תר) חלק ג (סדר שמיני) דף י"א ע"ב (ד"ה ממוצא)
כג ע"א צדיקים ילכו בםדובר צדק עמ' 72
כג ע"א צדיקים ילכו בם ופושעים יכשלו בםבאר שרים בראשית פ' ויצא דרוש ז אות א
כג ע"א רש"י ד"ה ואחד אכלו לשם אכילה גסה, או מחמת תאוה שאכלו ברעבוןרביד יוסף (תשסא) ח"ב עמ' 44
כג ע"א רש"י ד"ה סופגתתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' קיח
כג ע"א רשע קרית ליהעשרה מאמרות (תשס) עמ' לד(יז)
כג ע"א שבשכר מ"ב קורבנות שהקריב בלקמעשה רקם (בר) מועדים עמ' 112
כג ע"א שכר שיחה נאה וכו' בכירה דקריתיה מואב וכו'שיחות מוסר (תשסב) עמ' רצו
כג ע"א שני בני אדם שצלו את פסחיהן א' אכלו לשם מצוה וא' אכלו לשם אכילה גסהעמק תפלה (תשסו) עמ' צז
כג ע"א שני בני אדם שצלו את פסחיהן, אחד אכלו לשם מצוה, ואחד לשם אכילה גסה, על זה נאמר וצדיקים ילכו בם, ועל זה נאמר ופושעים יכשלו בםדרשות באר יצחק עמ' קפג
כג ע"א שנים שאכלו את הפסח א' אכל לשם אכילת פסח וא' וכו'בית יעקב (תשסא) עמ' כ
כג ע"א שנים שצלו את פסחיהם, וברש"יאבן ישראל (פישר) אגדה ח"ב עמ' עד
כג ע"א שנים שצלו פסחיהם אחד אכל לשם שמים ואחד לשם אכילה גסה, זה שאכל לש"ש יפה לו וזה שאכל לשם אכילה גסה קשה לחביאורי הזוהר (ר' דובער) דף קסג ע"ב
כג ע"א שנים שצלו פסחיהן וכו'ימלא פי תהלתך ח"ב עמ' שסה
כג ע"א שנים שצלו פסחיהן וכו' זה שאכלו לשם פסח על זה נאמר צדיקים ילכו בה זה דאבלו לשם אכילה גסה נאמר ופושעים יבשלו בםדרכי אמונה דרך לט
כג ע"א ת"ר אישה הפירט וה' יסלח לה באשה שהפר לה בעלה והיא לא ידעה הכת' מדברערוגת הבושם (הראשון) ח"ג עמ' 477
כג ע"א תוס' ד"ה פסחתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' קכד
כג ע"א תמר זינתה לש"ש יצאו ממנה מלכיםגנא דפלפלי עמ' פה
כג ע"ב אח נפשע מקרית עוז, זה לוט שפירש מאברהםאוצרות חיים - אישים ח"ד עמ' תכט
כג ע"ב אח נפשע מקרית עז, זה לוט שפירש מאברהםאוצרות חיים - אישים ח"א עמ' פט, קסג
כג ע"ב אין הקב"ה מקפח אפי' שכר שיחה נאה וכו'עשרה מאמרות (תשס) עמ' קט
כג ע"ב אין הקב"ה מקפח אפילו שכר שיחה נאהלחם רב על סדור התפילה אות שצ
כג ע"ב אלא אימא כמצוה שלא לשמהרסיסי לילה סי' כא (עמ' 26), מא (עמ' 74), תקנת השבין סי' ה (עמ' 117), *ט (עמ' 82-81), י (עמ' 78), טו (עמ' 158), דברי חלומות סי' כב (עמ' 193), דברי סופרים סי' לח (עמ' 44), לקוטי מאמרים עמ' 218, מחשבות חרוץ סי' ד (עמ' 15), דובר צדק עמ' 48
כג ע"ב אם עבירה לשמה כמצוה שלא לשמהצמח צדקה עה"ת עמ' ק
כג ע"ב אמר רב נחמן בר יצחק גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמהדברי תורה (שפירא) מהד' א סי' כב בהערה
כג ע"ב אמרה פרהפרי חיים (קנולר) פרשת נשא
כג ע"ב בזכות ארבעים ושניים קרבנותאמרי יהודה (דרעי, תשעב) מאמרים עמ' פט
כג ע"ב בנות לוט לשם שמים נתכונותקנת השבין סי' טו (עמ' 146), דובר צדק עמ' 10, קדושת השבת סי' ה (עמ' 30)
כג ע"ב בפיה"מ, ומאיריתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' קיז
כג ע"ב בשכר מ"ב קרבנות בלק יצאה ממנו רותרנת יצחק משלי עמ' צ
כג ע"ב בשכר מ״ב קרבנות שהקריב בלקס' זכרון לבעל מכתב מאליהו ח"א עמ' שצג, ח"ב עמ' ג
כג ע"ב בשכר מב' קרבנות שהקריב בלק זכה ויצתה רותרסיסי לילה סי' מד (עמ' 86)
כג ע"ב גדולה עבירה לשמהאור חדש (זיטשיק, תשסח) שמות עמ' קנג
כג ע"ב גדולה עבירה לשמהאלשיך על חמש מגילות עמ' צו
כג ע"ב גדולה עבירה לשמהאמרות ה' השלם ח"ד עמ' מ, ח"ו עמ' קנה
כג ע"ב גדולה עבירה לשמהאסופת מערכות בראשית ח"א עמ' שע, בראשית ח"ב עמ' קל
כג ע"ב גדולה עבירה לשמהדברי חנינא - רפואה עמ' קכו
כג ע"ב גדולה עבירה לשמהמסילות הנביאים שופטים עמ' קסב
כג ע"ב גדולה עבירה לשמהעולם ברור פרק פב
כג ע"ב גדולה עבירה לשמהפנקסי הראי"ה ח"א עמ' קפח
כג ע"ב גדולה עבירה לשמהפרי חיים (קנולר) פרשת שלח
כג ע"ב גדולה עבירה לשמהשירת הפסח אות קכג
כג ע"ב גדולה עבירה לשמהשם ישראל עמ' שיג
כג ע"ב גדולה עבירה לשמהשעורי דעת ספר ב עמ' צז
כג ע"ב גדולה עבירה לשמהשפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' שכח
כג ע"ב גדולה עבירה לשמהשפע טוב (טייטלבוים) עמ' קעא
כג ע"ב גדולה עבירה לשמהשרגא המאיר על התורה עמ' ג
כג ע"ב גדולה עבירה לשמהתודת אהרן - אומר לציון עמ' נט, רלו
כג ע"ב גדולה עבירה לשמהתורת מנחם חלק לד עמ' 256
כג ע"ב גדולה עבירה לשמה וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' שג ד"ה ועד"ז
כג ע"ב גדולה עבירה לשמה וכו' והא קא מתהניא וכו'שפע חיים - מכתבי תורה (תשסח) עמ' שצו
כג ע"ב גדולה עבירה לשמה וכו' והא קמתהניא מעבירהשיחות מוסר (תשסב) עמ' רסד-רסה
כג ע"ב גדולה עבירה לשמה וכו'מכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' תתכב
כג ע"ב גדולה עבירה לשמה וכו'תורת העולה (תשעה) עמ' תקפח, תרנו
כג ע"ב גדולה עבירה לשמה כמצוה של"שגבורת יצחק אבות עמ' קצט
כג ע"ב גדולה עבירה לשמה כמצוה שלא לשמההמעלות לשלמה (תשמז) עמ' קעו
כג ע"ב גדולה עבירה לשמה כמצוה שלא לשמהמאורי אור (אתרוג) מלואים אות סה
כג ע"ב גדולה עבירה לשמה כמצוה שלא לשמהקהלת יעקב חנוכה עמ' ע, צד
כג ע"ב גדולה עבירה לשמה כמצוה שלא לשמהקרן לדוד שמות עמ' רטו, ויקרא-במדבר עמ' סג
כג ע"ב גדולה עבירה לשמה כמצוה שלא לשמהשבט מישור עמ' קו
כג ע"ב גדולה עבירה לשמה כמצוה שלא לשמה, רש"י, מעשה דיעל וסיסרא וכו'לקט שיחות מוסר ח"ג עמ' תקב, תקג, תקו, תקח
כג ע"ב גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמהאמרות חיים עמ' סו, עא
כג ע"ב גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמהבי חייא ח"א עמ' צג, רנח, ח"ב עמ' רל
כג ע"ב גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמהדרכי התשובה עמ' קמא
כג ע"ב גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמההמאור הגדול (גר"א) עמ' תתב
כג ע"ב גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמההקשורים ליעקב (תשסא) עמ' פב
כג ע"ב גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמהויבא יוסף עמ' קכח
כג ע"ב גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמהויקרא יעבץ עמ' רי
כג ע"ב גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמהלחמי תודה דף רנג ע"ב
כג ע"ב גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמהמאור עינים (תשעה) עמ' תח
כג ע"ב גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמהמאמץ כח (תשעה) עמ' מב
כג ע"ב גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמהעטרת יהושע במדבר עמ' קפו
כג ע"ב גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמהעשרה מאמרות (תשס) עמ' ריג, ריט-רכ, תז
כג ע"ב גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמהפרי חיים (קלוגר) עמ' סו
כג ע"ב גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמהפתח טוב עמ' ו
כג ע"ב גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמהשו"ת ר"י קצבי (תשעט) דרושי ר"י קצבי דרוש ה
כג ע"ב גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמהתולדות שלמה - רות עמ' קכז
כג ע"ב גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמה וכו' דכתיב תבורך מנשים יעל וכו'שארית מנחם - מאמרים עמ' קיא, רפח, סא
כג ע"ב גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמה וכו', מאן נשים שבאהל שרה רבקה רחל ולאה וכו', שבע בעילות בעל אותו רשע באותה שעה וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ד עמ' קפד
כג ע"ב גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמהלבושי בדים סעיף קח
כג ע"ב גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמהקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' תסב
כג ע"ב גדולה עבירה לשמהאורות ונתיבות ח"ב שער ד פרק א אות לד
כג ע"ב גדולה עבירה לשמהשפת אמת (ברעזאן, תשסח) עמ' קעט, תסט, תקלח
כג ע"ב גדולה עבירה לשמהתאומי צביה עמ' רפה, רצב
כג ע"ב הקב"ה אינו מקפח שכר כל בריהניבי זהב - מבוא עמ' א
כג ע"ב והא קא מתהניא מבעילהמכתב מאליהו - מועדים ח"ב עמ' תריח
כג ע"ב והא קא מתהניא מבעילה דיליהלקוטי מאמרים עמ' 103, 161, מחשבות חרוץ סי' יט (עמ' 172)
כג ע"ב ויסע לוט במקדם - שהוא נפרד תחילהאסופת מערכות בראשית ח"א עמ' קמט
כג ע"ב זה לוט וכו' שנתגלה קלונו בבתי כנסיות ובבתי מדרשות וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ד עמ' תכט
כג ע"ב זכה ויצא ממנו רותמאיר נתיבות ח"ב עמ' קסט
כג ע"ב יעל וכו' שבע בעילות בעל אותו רשעלקוטי מאמרים עמ' 159
כג ע"ב יקדים אדם לדבר מצוהשער החצר (תשעב) סי' עג
כג ע"ב כל טובתן של רשעים אינה אלא רעה אצל צדיקיםלקוטי מאמרים עמ' 161, מחשבות חרוץ סי' כ (עמ' 181), דובר צדק עמ' 112
כג ע"ב כל טובתן של רשעים אינה אלא רעה אצל צדיקים וכו', רש"ילקט שיחות מוסר ח"ג עמ' תקד
כג ע"ב כל טובתן של רשעים רעה היא אצל צדיקים וכו'רביד יוסף (תשסא) ח"ב עמ' 20
כג ע"ב לעולם יעסוק אדם במצות שלא לשמהתורת אביגדור ח"ד עמ' רצט
כג ע"ב לעולם יעסוק אדם בתומ"צ אפי' שלא לשמה שמתוך שלא לשמה בא לשמהאורות ונתיבות ח"ה פרק יא אות יח
כג ע"ב לעולם יעסוק אדם בתומ"צ אפי' שלא לשמןלקוטי שיחות ח"ג עמ' 781
כג ע"ב לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצות אפי' שלא לשמן וכו'זכור לדוד עמ' ח*
כג ע"ב לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצות אפי' שלא לשמן וכו', תוס', מהרש"א הוריות י ע"בימלא פי תהלתך ח"ב עמ' תרח
כג ע"ב לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצות אפי' שלא לשמן שמתוך שלא לשמן בא לשמןשיחות הר"ן (תשע) ח"א עמ' קכח, ח"ב עמ' תעד
כג ע"ב לעולם יעסוק אדם בתורה שלא לשמהתשואות חן (תשסח) עמ' ד
כג ע"ב לעולם יעסוק בתורה ומצוות אף שלא לשמה שמתוך שלא לשמה בא לשמהעטרת יהושע שמות עמ' קצה
כג ע"ב לעולם יקדים אדם את עצמו לדבר מצוהתולדות שלמה - רות עמ' קכו
כג ע"ב לעולם יקדים אדם לדבר מצוה וכו'זכור לדוד עמ' לח
כג ע"ב לעולם יקדים אדם לדבר מצוה שבשכר וכו'שכר שכיר בראשית שיחה ח {כיצד קורין למעשה ערוה מצוה}
כג ע"ב לעולם יקדים אדם לדבר מצוה שבשכר לילה אחת שקדמתה בכירה לצעירה זכתה וקדמה ארבעה דורות בישראל למלכותשפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' תח
כג ע"ב לעולם יקדים אדם לדבר מצוהניבי זהב עמ' נה
כג ע"ב לעולם יקדים אדם לדבר מצוה, שבשכר לילה אחת שקדמה בבירה לצעירה, זכתה וקדמתה ארבעה דורות למלכותעדות ביוסף (איטינגא, תשסב) עמ' לו
כג ע"ב לתאוה יבקש נפרד - זה לוטאסופת מערכות בראשית ח"א עמ' קמט
כג ע"ב לתאוה יבקש נפרדלב אליהו (תשסה) בראשית עמ' נא
כג ע"ב לתאוה יבקש נפרד זה לוטאור חדש (זיטשיק, תשסח) בראשית עמ' קפ
כג ע"ב לתאוה יבקש נפרד זה לוט וכו' שנתגלה קלונו בבתי כנסיות וכו'הר יראה מאמר סא, חסד חיים מאמר ה
כג ע"ב לתאוה יבקש נפרד זה לוטס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' קיד
כג ע"ב לתאוה יבקש נפרד זה לוטתורת הרא"ם עמ' צט
כג ע"ב לתאוה יבקש נפרד, זה לוט, תוס'לקט שיחות מוסר ח"א עמ' נב
כג ע"ב מאי דכתיב אח נפשע מקרית עוז זה לוט שפירש מאברהםס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' קיח
כג ע"ב מאן נשים באהל, שרה רבקה רחל ולאהאוצרות חיים - אישים ח"ב עמ' נד
כג ע"ב מאן נשים שבאהל שרה רבקה רחל לאהעולם אחד פרק צא
כג ע"ב מאן נשים שבאוהל שרה רבקה רחל ולאהתורת מנחם ח"ד עמ' 319
כג ע"ב מאן נשים שבאוהל שרה רבקה רחל ולאהתורת מנחם חנ"ו עמ' 346
כג ע"ב מדנים כבריח ארמוןמחשבות חרוץ סי' יט (עמ' 162)
כג ע"ב מהו שמיכה שמי כהאור חדש (זיטשיק, תשסח) שמות עמ' קנג
כג ע"ב מעשה דיעל היה בגדר עבירה לשמהלקט שיחות מוסר ח"ב עמ' תעח
כג ע"ב מתוך שלא לשמה בא לשמהמאיר נתיבות ח"ג עמ' קעט
כג ע"ב מתוך שלא לשמה בא לשמה, תוס' ד"ה שמתוךקהלת יעקב חנוכה עמ' נא
כג ע"ב עבירה לשמה גדולה ממצוה שלא לשמהס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' קלז
כג ע"ב רות בת בנו של עגלוןאמרי יהודה (דרעי, תשעב) הגדה של פסח עמ' קיט
כג ע"ב רות בת בנו של עגלוןתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' קמא
כג ע"ב רות בת בנו של עגלוןתתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' רסב {דברי שו"ת חיים שאל}
כג ע"ב רות בת בנו של עגלון מלך מואב היתהדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' תקפג ד"ה ואמר
כג ע"ב רות בת בנו של עגלון מלך מואב היתהתהלה לדוד (והרמן) פרק צז פסוק י הערה ג
כג ע"ב רות המואבי' בת מלך מואב היתהשים שלום עמ' רז
כג ע"ב שבע בעילות בעל וכו'לקוטי שיחות ח"ט עמ' 386
כג ע"ב שבשכר לילה אחת שקדמה בכירה וכו'שיחות מוסר (תשסב) עמ' רצו, תכד
כג ע"ב שבשכר מ"ב קרבנות שהקריב בלקגבורת יצחק אבות עמ' צג
כג ע"ב שבשכר מ"ב קרבנות שהקריב בלק הרשע זכה ויצאה ממנו רותהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' קפא
כג ע"ב שבשכר מ"ב קרבנות שהקריב בלק מלך מואב זכה ויצתה ממנו רותמצות ראיה או"ח סי' א סעיף א דף ד ע"ב; טוב ראי סוטה עמ' קז-קח {"נראים הדברים דשכר בעוה"ב להיות לרצון לפני השי"ת אין לו למי שאינו נתכוין לשם שמים, אבל בעולם הזה יש לו שכרו, מכל מקום י"ל דהיתה לו מחשבה לשם ה' אלא שרצה להפיק זממו הרע, ומתוך פסול-מחשבה זו אמרו דבר גדול הוא המעשה אע"פ שאינה במחשבה נכונה, אבל כשאינו מכוין לשם ה' שיחיה לו נחת רוח, אין לו שכר כלל"}
כג ע"ב שמתוך שלא לשמן בא לשמןהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' קפא
כג ע"ב שמתוך שלא לשמן יבא לשמןלב אליהו (תשסה) בראשית עמ' פג
כג ע"ב תוד"ה ומאן אינון נשיםויקרא יעבץ עמ' רי
כג ע"ב תוס' ד"ה בתרנת יצחק ה' מגילות עמ' סז, פז
כג ע"ב תוס' ד"ה ומאןדרשות מהר"ם חביב עמ' קעב
כג ע"ב תוס' ד"ה שמתוךתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' שכג
כג ע"ב תוס' ד"ה שמתוך שלא לשמה בא לשמה, וא"ת והא אמרינן בעלמא העוסק במצוה שלא לשמה נוח לו שלא נברא וי"ל דהתם מיירי שעוסק בתורה שלא לשמה לקפח אחרים והבא קאמר שעוסק בתורה שלא לשמה להתגדר ולקנות שםדברי תורה (שפירא) מהד' ג סי' עד
כג ע"ב תוס' ד"ה שמתוך. התם מיירי שעוסק בתורה שלא לשמה לקפח אחרים והכא שלא לשמה להתגדר ולקנות שםמגן אבות (מהריט"ץ) ח"א עמ' תטו, ח"ב עמ' קלא
כג ע"ב תמר זינתה זמרי זינה תמר זינתה ויצאו ממנהדובר צדק עמ' 80
כג ע"ב תמר זינתה יצאו ממנה מלכים ונביאיםאוצרות חיים - תשובה ותיקונים עמ' ח
כג ע"ב תת בת בנו של עגלוןאמרי יהודה (דרעי, תשעב) מאמרים עמ' פט
כג ע"בבריכות המעיין עמ' רי
כג עבירה לשמהראש דוד (תשמו) עמ' שנא ע"א
כג צדיקים ילכו בה לזה נזדמנה לו אשתותוכחת חיים (תר) ויקרא- דברים דף יא ע"ב
כג צדיקים ילכו בה, לזה נזדמנה לו אשתותוכחת חיים (תשלח) ויקרא-דברים עמ' לח
כג צדיקים ילכו בם, משל לשנים שאכלו פסחיהםמאמר יחזקאל (קאזמיר) עמ' עב
כג רש"י במה הכ"מ אם באשהתועפת ראם (גטיניו) דף קא ע"ב
כג תוס' ד"ה פסח מיהא קעבידעינות מים דף ל ע"ד
כג תוס' ד"ה פסח. ואומר ר"ת דתרי ענייני אכילות גסות ישדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' שכב ד"ה הבעל
כג תמר זנתה ויצאו ממנה מלכים, זמרי זנה וכו'שארית מנחם ח"ב עמ' רלב
כג. א' אכלו אכילה גסהכתבי הסבא מקלם - חנוכה ופורים עמ' קמא
כג. אח נפשע מקרית עוז וכו' זה לוט שפירש מאברהם וכו'אוסף מאמרי מוסר וחכמה (תשנט) עמ' ק
כג. אחד אכל אכילה לשם גסהתיבת גמא (תשסז) עמ' ריח
כג. אחד אכלו לשם אכילה גסהולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' שפג
כג. אחד אכלו לשם מצוה ואחד לשם אכילה גסהשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' נז
כג. אין דעת שלישית מכרעת ורש"יחנן אלקים עמ' רא
כג. אין הקב"ה מקפח שכר שיחה נאה וכו'הגות לב עמ' 98
כג. אישה הפרם וגו' וכשהי' מגיע ר"ע לפסוק זה הי' בוכהחמודי צבי בראשית עמ' סב, סד, תמט, תקב
כג. אישה הפרם וה' יסלח להודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' תג
כג. אישה הפרם וה' יסלח לה וכו' ועלה בידו בשר טלה טעון כפרה וסליחה וכו'של"ה (תשנז) - עשרה מאמרות אות קסה, רלא
כג. אישה הפרם וה' יסלח לה, באשה שהפר לה בעלה והיא לא ידעה הכתוב מדבר, שהיא צריכה כפרה וסליחהדברי יואל מועדים ח"ח עמ' צג
כג. אישה הפרם וה' יסלח לה, הכתוב מדבר באשה שהפר לה בעלה והיא לא ידעה שהיא צריכה כפרה וסליחה, וכשהי' מגיע ר"ע אצל פסוק זה הי' בוכה ומה מי שנתכוין לעלות בידו בשר חזיר ועלה בידו בשר טלה טעון כפרה וסליחה המתכוין לעלות בידו בשר חזיר ועלה בידו בשר חזיר עאכו"כמרפא לנפש בראשית עמ' כט, שעו, שעט, שצא, תס-תסא, תסד, תסז
כג. אישה הפרם וה' יסלח לה... וכשהיה מגיע רבי עקיבא אצל פסוק זה - היה בוכהויאמר מרדכי - דרשות עמ' כב
כג. אכל מצה לשם אכילה גסה וכו'אור אברהם על ספר המצוות עמ' שיב, תצח
כג. אלא משל ללוט ושתי בנותיו הם נתכוונו לשמה והוא נתכוין לעבירהישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קפג
כג. אמר ליה ר"ל האי רשע קרית ליה נהי דלא קא עביד . מצוה מן המובחר, פסח מיהא קא עבידשל"ה (תשנז) - מס' יומא אות קעא בהגה"ה
כג. אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן מאי דכתיב "כי שרים דרכי ה' וכו' וזה שאכלו לשום אכילה גסה "ופושעים יכשלו בם"נועם המוסר עמ' נה
כג. אשד. הפרם וכו' וכשהי' מגיע ר"ע אצל פסוק זה הי' בוכהדברי יואל פ' ויחי דף תקלז ע"ב
כג. אשה שהפר לה בעלה והיא לא ידעה הכתוב מדבר וכו'להורות נתן במדבר עמ' רצט, ש
כג. אשה שהפר לה בעלה והיא לא ידעה צריכה כפרהויואל משה מאמר ב סי' כב עמ' ריט
כג. אשה שהפר לה בעלה ולא ידעה ועברה צריכה כפרהמגדל עוז (תשעח) עמ' תקכב
כג. אשה שותה יין והפר בעלה ולא ידעהתיבת גמא (תשסז) עמ' ריז
כג. אשה שנררה בנזיר ושמע בעלה והפר לה ךהיא לא ירעה ועוברת על נדרה זו היא שצריכה כפרהגור אריה במדבר פ"ל אות טז, הערה 75
כג. ב' בני אדם שצלו פסחיהןודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' שמא
כג. ב' שאכלו פסח ביחד, זה נתכוין וכו'תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תשכו
כג. ב' שאכלו פסחיהם זה אכלו לשם אכילה גסה וכו'יפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' רלא
כג. באשה שהפר לה בעלה הכתוב מדבר וכו'למחר אעתיר עמ' שו
כג. באשה שהפר לה בעלה והיא לא ידעה הב' מדבר שצריכה כפרה וסליחהחמודי צבי שמות עמ' קסב, רסד, שפט
כג. ביקש לאכול בשר חזיר ועלה בידו בשר טלהדרשות שמן רוקח עמ' קנ
כג. בכל תושיה יתגלע שנתגלה קלונו בבתי כנסיות ובבתי מדרשותיפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' שצב, שצג
כג. בנות לוט - נתכוונו לשם מצוהתורת יחיאל בראשית עמ' פט
כג. בשכר מ"ב קרבנות שהקריב בלק זכה ויצאה ממנו רותיפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' רלא
כג. גדולה עבירה לשמהדברי שלום (שרעבי, תשלו) חלק הדרוש עמ' כב
כג. גדולה עבירה לשמהלחם שלמה (הלוי, שנז) דף קכג ע"א
כג. גדולה עבירה לשמהשארית יעקב (אלגזי) דף קכז סוף ע"ב
כג. גדולה עבירה לשמהשמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' שסו
כג. גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמהמרפא לנפש בראשית עמ' צח
כג. גדולה עבירה לשמהדברי שלום (שרעבי, תשנג) עמ' לו
כג. האי רשע קרית ליהוזרח השמש על התורה עמ' שעו
כג. האשה שנדרה בנזיר וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' סג
כג. האשה שנדרה והפר בעלה וכו' צריכה סליחהאור יחזקאל - יראה ומוסר עמ' קכז
כג. הן שנתכוונו לשם מצוה - וצדיקים ילכו בם הוא שנתכוון לעבירה - ופושעים יכשלו בםדרך חיים (תשע) פ"ב הערה 55
כג. הן שנתכוונו לשם מצוהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' שסד
כג. הן שנתכוונו לשם מצוה [בנותיו של לוט] - וצדיקים ילכו בם, הוא שנתכוין לעבירה [לוט], ופושעים יכשלו בםבאר הגולה (הרטמן) באר ה הערה 183, 686
כג. הן שנתכוונו לשם מצוה ישרים דרכי ה' וכו'דרש משה (אלבלדה, שסג) פרשת תולדות דף יא ע"ב
כג. ואחד אכלו לשם אכילה גסהשמן ראש (כץ) פסח ח"א עמ' תמה, תמח, תעו
כג. ואם הפר יפר וגו' - באשה שהפר לה בעלה, והיא לא ידעה הכתוב מדברבאר הגולה (הרטמן) באר ה הערה 611
כג. וד' יסלח לה וכו' וכשהיה מגיע ר"ע אצל פסוק זה יהיה בוכה ובו'דברי יואל פ' יתרו דף עד ע"א
כג. וה' יסלח לה באשה שהפר לה בעלה והיא לא ירעה וכו' שצריכה כפרה וסליחה וכו'חמודי צבי מועדים עמ' רמ, רצו, שו
כג. וה' יסלח לה וכו' באשה שהפר לה בעלה והיא לא ידעה וכו'מחשבת מוסר ח"א עמ' תקלח, תקפא
כג. והא מינס אניס למה נקוד על וי"ו שבוקומהשבות יעקב (אבולפיה) עמ' קטז
כג. וישא לוט את עיניו אמר ר' יוחנן כל הפסוק ע"ש עבירהמאמרי שלמה ח"א עמ' ע
כג. ומה מי שנתכוון לעלות בידו בשר חזיר, ועלה בידו בשר טלה טעון כפרה וסליחה המתכוון לעלות בידו בשר חזיר וכו'באר הגולה (הרטמן) באר ה הערה 611, 617
כג. ופושעים יכשלו בם זה לוטחנן אלקים עמ' כ, כא
כג. זה שאכלו לשם פסח צדיקים ילכו בם, וזה שאכלו לשם אכילה גסה ופושעים יכשלו בםדרשות שמן רוקח עמ' רמג
כג. יעל לשם שמים נתכוונהפרפרת משה ח"ב עמ' רט
כג. ישרים דרכי ה' וצדיקים ילכו בם ופושעים יכשלו בם, משל לשני בני אדם שצלו את פסחיהן, אחד אכלו לשום מצוה ואחר אכלו לשום אכילה גסה, זה שאכלו לשום, מצוה וצדיקים ילכו בם, וזה שאכלו לשום אכילה גסה ופושעים יכשלו בםדברי יואל מועדים ח"ח עמ' קמו
כג. ישרים דרכי ה' צדיקים ילכו בם וגו' משל לשני בנ"א שצלו פסחיהן וכו'עצי חיים על התורה עמ' שנד, תמב
כג. ישרים דרכי ה׳ וכו׳כללי המצות (צפת תשנב) עמ' 23
כג. ישרים דרכי השם צדיקים ילכו בם ופושעים יכשלו בם, משל ללוט ושני בנותיו, הן נתכוונו לשם מצוה וכו'מאמרי שלמה ח"א עמ' סט
כג. כי ישרים דרכי ה' וכו' לשנים שצלו פסחיהן וכו'מעגלי צדק (פאנעט) במדבר עמ' כז
כג. כל הפסוק הזה על שם עבירה נאמר וכו' וירא אותה שכם בן חמורבאר הגולה (הרטמן) באר ה הערה 675
כג. כל הפסוק כולו על שם עבירה נאמר וכו'יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה מא דף רמו ע"ג
כג. כסבור שזה בשר חזיר ועלתה בשר טלה עושה פגם בנפשנטריקן (תשעד) עמ' עא
כג. כשהי' מגיע ר"ע אצל פסוק זה הי' בוכה ומה וכו', כיוצא בדבר וכו' ולא ידע ואשם ונשא עונו ומה מי שנתכוון לעלות בידו בשר טלה ועלה בידו בשר חזיר וכו' אמר קרא ונשא עונו מי שנתכוון לעלות בידו בשר חזיר ועלה בידו בשר חזיר עאכ"ואור ישראל (תרס) דף סט ע"ב
כג. כשהיה ר"ע מגיע אצל פסוק זה היה בוכה וכו'תפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' שעג-שעד {למה דייקא ר"ע היה בוכה}
כג. לוט היה להוט אחר הערווהיפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' שצא, שצד
כג. לוט ידע מעשה בתו ולא נזהר בשניתשיחות לספר בראשית עמ' קיח
כג. למה נקוד על "ובקומה"דברי שלום (שרעבי, תשלו) חלק הדרוש עמ' קיב
כג. למה נקוד על "ובקומה"דברי שלום (שרעבי, תשנג) עמ' קעה
כג. למה נקוד על וא"ו שבקומה וכו'יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה כא דף רצח ע"ג; הואיל משה (מת, שעב) פרשת וירא דף כב ע"ב
כג. לתאוה יבקש נפרד זה לוטתורת יחיאל בראשית עמ' קעט
כג. מ"ד אח נפשע מקרית עוז וכו'חשק שלמה (דוראן, שפג) משלי דף רו/רז ע"ב
כג. מאי דכתיב בי ישרים דרכי ה' וכו' משל לשני בנ"א שעלו את פסחיהן וכו'אוצר המאמרים (תשס) עמ' רמב
כג. מאי דכתיב כי ישרים דרכי ה'יוסף לקח כרך א ח"א עמ' לב, לד
כג. מאי דכתיב(הושע יד, י) כי ישרים דרכי ה' וצדיקים ילכו בם ופושעים יכשלו בם, - משל וכו' וכו'דעת תורה שמות עמ' ריד
כג. מה מי שנתכוין לאכול בשר חזיר ועלה בידו בשר טלה צריך כפרה וכו'שבט מישראל (קרמניץ) פרק קיח פסוק ז
כג. מי שהיה מתכוון לעלות בידו בשר חזיר ועלה בידו בשר טלה טעון כפרה וסליחהיורה חכימא (תשעא) עמ' פו
כג. מי שנתבוין לעלות בידו בשר חזיר ועלה בידו בשר טלהפרדס מרדכי עמ' רח
כג. מי שנתכוון לעלות בידו בשר חזיר ועלה בידו בשר טלה טעון כפרה וסליחהמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' רסג
כג. מי שנתכוון לעלות בידו בשר חזיר ועלה בידו בשר טלהפרורים משלחן גבוה ח"ג שאלה לא
כג. משל לב' בני אדם שצלו את פסהיהם א' אכלו לשום מצוההמוסר והדעת שמות-ויקרא עמ' קמז
כג. משל לב' בני אדם שצלו את פסחיהם אחד אכלו לשם מצוה ואחד לשם אכילה גסהערוגת הבושם (תשעא) שמות עמ' שי
כג. משל לב' בני אדם שצלו פסחיהן אחד אכלו לשם מצוה ואחד אכלו לשם אכילה גסהדברי אש (כץ) עמ' ז
כג. משל ללוט ושני בנותיו עמו, הם שנתכוונו לשם מצוה וצדיקים ילכו בם הוא שנתכוין לשם עבירה ופושעים יכשלו בםדודי נתן בראשית עמ' קמד
כג. משל ללוט ושתי בנותיו עמו הן שנתכוונו לשם מצו' וצדיקים ילכו בם וכו', והא מניס אנוס וכו'דברי יואל מועדים ח"א שבת שובה דף רלז ע"ב, רמד ע"א
כג. משל לשני בנ"א שצלו את פסחיהן וכו'ישמח ישראל (אלכסנדר) ויקרא עמ' כב
כג. משל לשני בנ"א שצלו פסחיהם וזה שאכלו לשם אכילה גסה ופושעים יכשלו בםברית אברם עמ' תיח
כג. משל לשני בני אדם זה אשתו ואחותו עמו חה אשתו ואחותו עמו אה נזדמנה לו אשתו ולזה מדמנה לו אחותו וכו'של"ה (תשנז) - שער האותיות אות ק ס"ק שסד
כג. משל לשני בני אדם שצלו את פסחיהם אחד אכלו לשם מצוה וכו'תפארת ישראל (דוראן, שנא) דף קפא ע"ב; יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת צו דף קצג ע"א; עקדת יצחק (שלג) שער יז דף מד ע"ד; ס' העיקרים (שעח) מאמר ג פרק ה דף עא ע"ב; רצוף אהבה (אלגאזי, תט) סימן קצו דף פה ע"ב; באר שבע (שעד) הוריות דף יו ע"ד; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מאמר נה כ"ה שני דף ע ע"ד
כג. משל לשני בני אדם שצלו את פסחיהם וכו׳ זה שאכלו לשום מצוה וצדיקים ילכו בם, וזה שאכלו לשום אכילה גסה ופושעים יכשלו בםדברי אמונה שמות עמ' רצו
כג. משל לשני בני אדם שצלו את פסחיהןעץ הדעת טוב (תשסח) סי' רל-רלא
כג. משל לשני בני אדם שצלו את פסחיהן אחר אכלו לשום מצוה ואחד אכלו לשום אכילה גסה וכו'שרגא המאיר מועדים עמ' שפד
כג. משל לשני בני אדם שצלו את פסחיהן וכו' וזה שאכלו לשום אכילה גסה ופושעים יכשלו בםשל"ה (תשנז) - מס' פסחים אות נו, מס' יומא אות קסח
כג. משל לשני בני אדם שצלו את פסחיהן, אחר אכלו לשם מצוה וכו'שפתי מנחם - הל' תשובה עמ' קיב
כג. משל לשני בני אדם שצלו את פסחיהץ אחד אכלו לשום מצוה ואחד אכלו לשום אכילה גסה זה שאכלו לשום מצוה וצדיקים ילכו בם וזה שאכלו לשום אכילה גסה ופושעים יכשלו בםשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' רפב
כג. משל לשנים שצלו פסחיהם וכו'לקחת מוסר ח"א עמ' שי, שיב, ח"ב עמ' עא, צא
כג. נהי דלא קא עביד מצרה מן המובחר פסח מיהא קא עבידחכמה ומוסר ח"א עמ' קפב
כג. נהי דלא קא עביר מצוה מן המובחר פסח מיהו עבידעצי חיים - מועדים עמ' פז, רפו, רצט*, שפו
כג. נתכוון לאיסור ועלה כידו היתרודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תקמז
כג. נתכוון לאכול בשר חזיר ועלה בידו בשר טלהערבי נחל (תשסד) עמ' סז
כג. נתכוין לבשר חזיר ועלתה בידו בשר טלהשמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' קמב
כג. נתכוין לבשר טלהמעגלי צדק (פאנעט) במדבר עמ' רסד
כג. עבירה לשמהתורי זהב (תשעג) עמ' תעג
כג. צדיקים ופושעים במצוות ה'שיחות לספר שמות עמ' תיא
כג. צדיקים ילכו בה ופושעים יכשלו בם משל וכו'כתב סופר - דרשות עמ' לז
כג. צדיקים ילכו בםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' קנד
כג. צדיקים ילכו בם אלו בנות לוטפרפרת משה ח"א עמ' פד
כג. צדיקים ילכו בם וכו' משל לשנים שאכלו פסחיהם וכו'מדרגת האדם (תשסב) ח"א עמ' פה, צ
כג. צדיקים ילכו בם ופושעים יבשלו בם משל לבנ"א שלאו פסחיהםחיי נפש על ההגדה עמ' רפד
כג. צדיקים ילכו בם ופושעים יכשלו בםנתיבות חיים (מטלין, תשמא) עמ' קסח
כג. רש"י - אישה הפרם, סליחה זו למהויואל משה מאמר ב סי' כב עמ' ריט
כג. רש"י - הרי זו להוכיחה שלא תהא מזידהתיבת גמא (תשסז) עמ' ריז
כג. שבע בעילות בעל אותו רשע באותו היוםלב אהרן (ראנ"ח, שסב) שופטים סי' כב דף לז ע"א
כג. שהפר לה בעלהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' רנח
כג. שני בנ"א שצלו את פסחיהן וכו' זה שאכלו לשם מצוה וצדיקים ילכו בה וזה שאוכלו לשם אכילה גסה ופושעים יכשלו בהבנין דוד (טאוב) דרשות עמ' נג, קעג
כג. שני בני אדם שצלו את פסחיהם וכו' זה שאכלו לשם מצוה וכו'מאור עינים (תשעט) עמ' תנז
כג. שני בני אדם שצלו את פסחיהם וכו' זה שאכלו לשם מצוה וכו'מאור עינים (תשנח) עמ' רעא
כג. שני בני אדם שצלו את פסחיהם וכו'דרשות לכל שבתות השנה והמועדים (ניסנבוים) עמ' 22
כג. שנים שאכלו פסח זה אכלו לשם פסח וזה לשם אכילה גסה וכו'אוהב ישראל (תשעה) ח"א עמ' שמט
כג. שנים שאכלו פסחיהםזכרון משלי עמ' קלז אות תנד
כג. שנים שאכלו פסחיהם זה אכלו לשום אכילה גסה וכו'נזר הקדש ח"ב עמ' רמד
כג. שנים שאכלו פסחיהן וכו' ופושעים יכשלו בםאור יחזקאל - תורה ודעת עמ' רפה
כג. שנים שצלאו פסחיהם, האחד אכלו לשם מצוה וכו'צמח ה' לצבי (תשסז) עמ' תקנא
כג. שנים שצלו פסחיהםמשנת יוסף - דרשות ח"ב עמ' קמה
כג. שנים שצלו פסחיהם וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' קע, קצב
כג. שנים שצלו פסחיהם וכו' פסח מיהא קעבידפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תש
כג. שנים שצלו פסחיהם זה אכלו לשם מצוה וזה אכלו לשם אכילה גסהישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קפג, מקראי קדש (תשנג) עמ' פט, תמ
כג. שנים שצלו פסחיהם זה אכלו לשם שמים וזה אכלו לשם אכילה גסה וכו'עטרת ישועה (תשסד) אות ג, יז, מו להגדה ש"פ, ליקוטים לפסח אות אות טו
כג. שנים שצלו פסחיהן וכו'מנחת יצחק ויקרא-דברים עמ' פא
כג. ת"א אישה הפרם וה' יסלח לה וכו' נתכוון לעלות בידו בשר טלה וכו'ברכת מרדכי ויקרא-דברים תנינא עמ' יח
כג. ת"ר אישה הפרם וה' יסלח לה באשה שהפר לה בעלה והיא לא ירעה הכתוב מדברשל"ה (תשנז) - מס' יומא אות פב
כג. תוד"ה ללוט אחר המבול גדרו בני נח את עצמםיוסף לקח כרך א ח"א עמ' סה
כג. תוס' - ראם ידעה אינה צריכה כפרהתיבת גמא (תשסז) עמ' ריז
כג. תוס' ד"ה ללוטיפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' שצא
כג. תוס' ד"ה למה, לכך נקוד על וא"ו של ובקומהבהיֹת הבֹקר עמ' תה
כג. תוס' ד"ה מהנזר הקדש ח"ב עמ' תסב
כג. תוס' ד"ה פסחפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' שצז*
כג. תוס' ד"ה שמתוךמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' צז
כג: אין הקב"ה מקפח שכר כל בריהדעת תורה בראשית עמ' קעא
כג: אמר רב נחמן בר יצחק גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמהשל"ה (תשנז) - שער האותיות אות כ ס"ק ז, אות ק ס"ק רג
כג: בכירה דקאמרה מואב וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' שלג-שלד
כג: בעינן אכילת פסח לשם מצוהדמשק אליעזר (רלב"ג) שמות פרק לד פסוק א בהערה
כג: בשכר לילה אחד הקדימה ד' דורותעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' קח, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' צג
כג: בשכר לילה אחד שקדמתה בכירה לצעירה זכתה וקדמה ארבעה דודות בישראל למלכות, ורש"ימחשבת מוסר ח"א עמ' ער
כג: בשכר מ"ב קרבנות יצא ממנו שלמה וכו'פחד יצחק שבועות מאמר ו
כג: בשכר מ"ב קרבנות שהקריב בלק הרשע זכה ויצאה ממנו רותעץ הדעת טוב (תשסח) סי' רצא
כג: בשכר מ"ב קרבנות שהקריב בלק וכו' זכהשיחות לספר במדבר עמ' ס
כג: בשכר מ"ב קרבנות שהקריב בלק רשעויואל משה מאמר ב סי' נ עמ' רנא
כג: בשלמא רע לחיידברי שלום (שרעבי, תשנג) עמ' קפד
כג: בשלמא רע ליחיידברי שלום (שרעבי, תשלו) חלק הדרוש עמ' קיח
כג: בתוספות, בלומד תורה לשם גאוהשירת דוד (תשסז) עמ' כג
כג: גבי יעל אשר חבר הקיני, והא קמתהניא מעבירה אמר ר"י כל טובתן של רשעים אינה אלא רעה אצל צדיקיםמרפא לנפש בראשית עמ' קלו, קצו
כג: גדול עבירה לשמהשמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' קלט
כג: גדולה עבירה לשמה - רש"יקריאה בקריה ח"א עמ' סח
כג: גדולה עבירה לשמה - רשב"אקריאה בקריה ח"א עמ' סז
כג: גדולה עבירה לשמהגנזי ישראל (תשעד) מועדים עמ' מד
כג: גדולה עבירה לשמהדרכי ציון עמ' צח, קז
כג: גדולה עבירה לשמהחנן אלקים עמ' א, ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קפב, שלג, מקראי קדש (תשנג) עמ' קעח, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' ה, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קס
כג: גדולה עבירה לשמהיפה תאר (תשעח) ח"א עמ' פ, ריד
כג: גדולה עבירה לשמהכללי המצות (צפת תשנב) עמ' 97
כג: גדולה עבירה לשמהמכתב מאליהו ח"ה עמ' 174
כג: גדולה עבירה לשמהמצווה ועושה ח"ב עמ' רפד, רפט
כג: גדולה עבירה לשמהנפוצות יהודה (מוסקאטו, תשס) עמ' נו
כג: גדולה עבירה לשמהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תקעח
כג: גדולה עבירה לשמהצדקת יוסף עמ' כג
כג: גדולה עבירה לשמהקריאה בקריה ח"א עמ' סז
כג: גדולה עבירה לשמהשמחת הנפש עמ' קסד
כג: גדולה עבירה לשמהשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' תעו
כג: גדולה עבירה לשמהשמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' ד
כג: גדולה עבירה לשמהשמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' צו
כג: גדולה עבירה לשמהשמן ראש (כץ) ח"י ויקרא עמ' כג, קעב
כג: גדולה עבירה לשמהשפתי מנחם - שבת תשובה עמ' מא, קסג
כג: גדולה עבירה לשמהתורת יחיאל בראשית עמ' לה
כג: גדולה עבירה לשמה .ממצוה שלא לשמהדרשות שמן רוקח עמ' שעח
כג: גדולה עבירה לשמה וכו'אוצר המאמרים (תשסא) עמ' ק
כג: גדולה עבירה לשמה וכו'חכמה ומוסר ח"ב עמ' שכז
כג: גדולה עבירה לשמה וכו'מכתב מאליהו ח"א עמ' 157
כג: גדולה עבירה לשמה וכו'שיח דוד (תשסד) עמ' נב
כג: גדולה עבירה לשמה וכו'שיח דוד (תשסח) עמ' נח
כג: גדולה עבירה לשמה וכו'תורת העולה ח"ג פרק עא, עט
כג: גדולה עבירה לשמה וכו' בין רגליי כרע נפל שכב וכו'פרדס המלך (תשסט) אות ריג
כג: גדולה עבירה לשמה וכו' ורש"יאהבת עולם (תשס) עמ' שצח
כג: גדולה עבירה לשמה וכו'חיי נפש ח"ו עמ' קלג, קעב
כג: גדולה עבירה לשמה וכו'פחד יצחק פסח מאמר נ
כג: גדולה עבירה לשמה יותר ממצוה שלא לשמהדברי יואל מועדים ח"ח עמ' כט
כג: גדולה עבירה לשמה כמצוה שלא לשמהדרך ה' (באום) ח"ד פ"ו אות קפא
כג: גדולה עבירה לשמה כמצוה שלא לשמהשבט מישראל (קרמניץ) פרק פו פסוק יז
כג: גדולה עבירה לשמה כמצוה שלא לשמהשפתי חיים - אמונה ובחירה ח"ב עמ' קכ
כג: גדולה עבירה לשמה כמצוה שלא לשמה וכו' כל טובתן של רשעים אינה אלא רעה אצל צדיקים, ובתוס'שפתי חיים מועדים ח"א (תשנד) עמ' קפ
כג: גדולה עבירה לשמה כמצוה שלא לשמהצמח דוד (סקאליע) עמ' שנד, שצד, תקא, תקב
כג: גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמהדברי יואל מועדים ח"ו פורים עמ' תלד
כג: גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמהדעת תורה שמות עמ' רטז, ריח, ויקרא עמ' קפז
כג: גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמהדרכי צדק עמ' שסח
כג: גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמההישר והטוב (תשסג) עמ' קלב
כג: גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמהיורה חכימא (תשעא) עמ' לט, קלה
כג: גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמהלהורות נתן במדבר עמ' רכב
כג: גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמהלהורות נתן דברים עמ' קח
כג: גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמהמאור עינים (תשנח) עמ' רמג
כג: גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמהמאור עינים (תשעט) עמ' תיא
כג: גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמהמגדל עוז (תשעח) עמ' רג, תקו, תקכא
כג: גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמהנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' לז אות ב
כג: גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמהס' המדות (דובנא, תשסו) שער בטחון אות ח
כג: גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמהעצי חיים - מועדים עמ' פז*
כג: גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמהערבי נחל (תשסד) עמ' פ, שמו
כג: גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמהשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' שעב
כג: גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמהשבילי פנחס עמ' תיד
כג: גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמהשיחות לספר בראשית עמ' שפז, שיחות לספר במדבר עמ' רכד
כג: גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמהשל"ה (תשנז) עשרה הלולים אות כז
כג: גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמהשל"ה (תשנז) פרשת כי תשא אות יז
כג: גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמהשלשלת הקודש עמ' קצח
כג: גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמהתפארת צבי שמות עמ' עב, פה
כג: גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמה וכו'ערוגת הבושם (תשעא) בראשית עמ' קפא, שמות עמ' רצד, ויקרא-במדבר עמ' שיג, שטז
כג: גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמה וכו'לחם שלמה (הלוי, שנז) סימן שס דף קכג ע"ג; מאמץ כח (שמח) דרוש ב דף יו/יז ע"ב; תפלה למשה (אלמושנינו, שכג) מאמר א חלק א דף ח ע"א; תפארת ישראל (דוראן, שנא) דף קפא ע"א; ידי משה (שנז) בהקדמה דף ו/ז ע"ב; דברי שלמה (הלוי, שנו) פ' נח דף ע ע"ד; לב אהרן (ראנ"ח, שסב) שופטים ה סימן כב דף לו ע"א; כתר שם טוב (מלמד, שנו) פרשת קרח דף קג ע"ב; קהלת יעקב (+אבן ברוך) קדש ישראל דרוש ג דף מא ע"ב; עקדת יצחק (שלג) שער עב דף רי ע"ב; ס' העיקרים (שעח) מאמר ג פ' כט דף קה ע"א; עשרה מאמרות (תט) מאמר חיקור דין חלק ג פרק יא דף ח ע"ב, ופרק יד דף סב ע"ב, ומאמר אם כל חי חלק ב סימן יז דף קיא ע"ב; לב אבות (הלוי, שכה) פרק ד דף סה ע"ב; באר שבע (שעד) הוריות דף יו/יז ע"א; אהבת עולם (קושטא, תב) דף עו/עז
כג: גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמה שנאמר תבורך מנשים יעל אשת חבר הקניתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תשצא, תתל, א'רפט
כג: גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמהברית אברם עמ' ה, של
כג: גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמהגלגולי נשמות (תשסא) סי' י ס"ק ה
כג: גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמהחיי נפש ח"ג עמ' קמג
כג: גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמהחיי נפש ח"ד עמ' נח, רכט, שעד
כג: גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמהס' המדות (דובנא, תשסו) שער בטחון אות ח
כג: גדולה עבירה לשמה ממצות שלא לשמהדברי יואל פ' אמור דף רפא ע"א
כג: גדולה עבירה לשמה ממצות שלא לשמהתפארת ראובן עמ' א
כג: גדולה עבירה לשמההקשורים ליעקב (תשעח) עמ' עד
כג: גדולה עבירה לשמהצמח ה' לצבי (תשסז) עמ' שסח
כג: גדולה עבירה לשמהתורת חיים (קאסוב) עמ' רמ
כג: גדולה עבירה לשמה... כמצוה שלא לשמהשרתי - קונטרס הנרות עמ' מג, נו
כג: גדולה עברה לשמהבית שלום מרדכי עמ' קטז, קל, קמז
כג: גדולה עברה לשמהדעת חכמה ומוסר ח"א עמ' ריב
כג: הצעירה קראה בן עמיפרפרת התורה עמ' סה
כג: זמרי זנה נפלו כמה רבבות מישראלמגלה צפונות ח"ג פ' פנחס
כג: טובתן של רשעים אינה אלא רעה אצל צדיקיםדעת תורה דברים ח"א עמ' קנג
כג: טובתן של רשעים רעה הוא אצל הצדיקיםעצי חיים על התורה עמ' שעד
כג: יעסוק אדם בתורה ובמצות אפי' שלא לשמן שמתוך שלא לשמן בא לשמןדרך חיים (תשע) פ"ה הערה 1689
כג: יקרים לדבר מצוהכללי המצות (צפת תשנב) עמ' 177
כג: כל טובתן של רשעיםזבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' מא
כג: כל טובתן של רשעים אינה אלא רעה אצל צדיקיםשמחת הנפש עמ' סג
כג: לעולם יעסוק אדם במצוה אפילו שלא לשמהתורי זהב (תשעג) עמ' רנה
כג: לעולם יעסוק אדם בתו"מ שלא לשמה שמתוך וכו'+מטר השמים - עמודי העולם עמ' תרב
כג: לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצוות אע"פ שלא לשמה שמתוך כך בא לשמהדברי אש (כץ) עמ' שסא
כג: לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצוות אפילו שלא לשמה שמתוך שלא לשמה בא לשמהעירין קדישין השלם עמ' תלט, תמ
כג: לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצוות אפילו שלא לשמה שמתוך שלא לשמה בא לשמהמחשבת מוסר ח"ב עמ' רטז
כג: לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצוות אפילו שלא לשמן וכו'נחלה לישראל (תשעא) עמ' קסח
כג: לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצות אפי' שלא לשמן וכו'גבורות אליהו סי' ק
כג: לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצות אפי' שלא לשמן שמתוך שלא לשמן בא לשמןשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' ריב, תיג, תקלג
כג: לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצות אפי' שלא לשמןשביב אור עמ' קכג
כג: לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצות אפי׳ שלא לשמן שמתוך שלא לשמן בא לשמןדודי נתן בראשית עמ' שעח
כג: לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצות אפילו שלא לשמה בו', שבשכר מ"ב קורבנות שהקריב בלק וכו'צמח דוד (סקאליע) עמ' תקנח
כג: לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצות אפילו שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה בא לשמהדעת תורה שמות עמ' ריג, ערב, ש, ויקרא עמ' קצה, במדבר עמ' קנח
כג: לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצות ואפי' שלא לשמה וכו'עשרה מאמרות (תט) מאמר חיקור דין חלק ג פרק יד דף סב ע"ב; של"ה (תט) תורה שבכתב דף שעא ע"ב; פי' ר"א גאליקו על קהלת (שלח) פסוק הבל הבלים דף ב ע"ב; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פתיחה ב מאמר לג דף יו ע"ג; חשק שלמה (דוראן, שפג) משלי דף נב ע"ב
כג: לעולם יעסוק אדם בתורה ומצוות אפילו שלא לשמן שמתוך שלא לשמן בא לשמןמחשבת זקנים עמ' רלב
כג: לעולם יעסוק אדם בתורה ומצות אע"פ שלא לשמהאמרי יקותיאל (תשסא) עמ' יט
כג: לעולם יעסוק אדם בתורה ומצות אע"פ שלא לשמה שמתוך שלא לשמה בא לשמהמטר השמים (תשנב) ויקרא-במדבר עמ' קנ
כג: לעולם יעסוק אדם בתורה ופי' רש"יאות לישועה דף קיג ע"ב
כג: לעולם יעסוק אדם בתורה שלא לשמה שמתוך כך בא לשמהאמרי יקותיאל (תשסג) עמ' יב
כג: לעולם יעסוק אדם שלא לשמה שמתוך שלא לשמה הוא בא לשמהאמרי משה (פינטו) ח"ב עמ' קמח, קנ
כג: לעולם יעסוק בתורה ובמצוות אפילו שלא לשמה שמתוך שלא לשמה בא לשמהשבות יעקב (אבולפיה) עמ' קצז
כג: לעולם יעסוק בתורה ומצוות אפילו שלא לשמה וכו'לקחת מוסר ח"א עמ' תקטו
כג: לעולם יעסוק וכו' שהרי בשכר שנים וארבעים קרבנות שהקריב בלק זכה ויצאת ממנו רות וכו'שבט מישראל (קרמניץ) פרק א פסוק ב
כג: לעולם יקדים אדם לדבר מצוהדעת תורה דברים ח"א עמ' פא
כג: לעולם יקדים אדם לדבר מצוהפרפרת משה ח"א עמ' לה
כג: לעולם יקדים אדם לדבר מצוהשמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' תפ
כג: לעולם יקדים אדם לדבר מצוה וכו'מטר השמים (תשנב) ויקרא-במדבר עמ' רנא
כג: לעולם יקדים אדם לדבר מצוה שבשכר לילה אחת וכו'מתנת חיים מאמרים ח"ב עמ' רנ
כג: לעולם יקדים אדם לדבר מצוה שבשכר לילה אחת שקדמתה בכירה לצעירה זכתה וקדמה ארבעה דורות בישראל למלכותדודי נתן בראשית עמ' קמד
כג: לעולם יקדים אדם לדבר מצוהחיי נפש ח"ג עמ' קמג, ר
כג: לעולם יקדים אדם לדבר מצוה, שבשביל לילה א' שקדמתה בכירה לצעירה זכתה וקדמה ארבעה דורותחיי נפש ח"ד עמ' רנג, שעד
כג: לעולם יקדים אדם לדבר מצוה, שבשכר לילה אחת זכתה וקדמה ארבעה דורות בישראל למלכו'של"ה (תשנז) - מס' יומא אות קסו
כג: לתאוה יבקש נפרד זה לוטדברי יואל פ' וירא דף תא ע"א
כג: לתאוה יבקש נפרד זה לוט בכל תושיה יתגלע שנתגלה קלונו בבתי כנסיות וכו'נזר הקדש ח"ב עמ' תסד
כג: לתאוה יבקש נפרד זה לוט שפרש מאברהםחנן אלקים עמ' כ
כג: לתאוה יבקש נפרד, זה לוט וכו'אוסף מאמרי מוסר וחכמה (תשנט) עמ' צט
כג: מ"ד לתאוה יבקש נפרד זה לוט וכו'יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה כא דף רצט ע"ב; תפארת ישראל (דוראן, שנא) דף קפא ע"ב
כג: מנין שאין הקב"ה מקפח אפילו שיחה נאהשבות יעקב (אבולפיה) עמ' לה
כג: מנין שאין הקב"ה מקפח שכר אפילו משיחה נאה וכו'יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה נא דף ש ע"א; בינה לעתים (תח) דרוש סה דף קעא ע"ג
כג: מנין שאין הקב״ה מקפח אפי׳ שכר שיחה נאהדודי נתן בראשית עמ' קמה
כג: מנשים באהל תבורך מאן אינון נשים באהל וכו'רצוף אהבה (אלגאזי, תט) סימן קנז דף פז ע"א; לב אהרן (ראנ"ח, שסב) שופטים ה סימן כב דף לו/לז ע"א; באר שבע (שעד) הוריות דף יז ע"א
כג: מתוך שלא לשמה בא לשמהאור חדש (הרטמן) פ"א אות 261
כג: מתוך שלא לשמה בא לשמהדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 192, 195
כג: מתוך שלא לשמה בא לשמהפרפרת משה ח"ב עמ' שמד, תפט, תצב
כג: מתוך שלא לשמה, ותוס'פרפרת הפרשה פרשת ויקרא פרק א פסוק ח, פרשת בלק פרק כג פסוק כט
כג: נדולה עבירה לשמה ממצוה של"שולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' רל, שצא
כג: רות בת בנו של עגלון ועגלון בן בנו של בלק מלך מואבשבות יעקב (אבולפיה) עמ' שמג
כג: רות בת בנו של עגלון מלך מואב היתהגלגולי נשמות (תשסא) סי' א ס"ק טז
כג: רות וערפה בנותיו של עגלון היולב אהרן (ראנ"ח, שסב) שופטים סי' יג דף טו ע"ב
כג: רש"י - כדי להתיש כוחו שתהא יכולה להורגופרדס המלך (תשסט) אות ריג
כג: רש"י - רעה הי' גבה שהטיל בה זוהמאפרדס המלך (תשסט) אות ריג
כג: רש"י ד"ה אמרפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' שלד
כג: שאין הקב"ה מקפח שכר כל בריהמחשבת מוסר ח"א עמ' רעא
כג: שבשכר מ"ב קרבנות שהקריב בלק הרשע זכה ויצתה ממנו רותדמשק אליעזר (חדש, תפלה) עמ' 131
כג: שבשכר מ"ב קרבנות שהקריב בלק הרשע זכהרנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' קצב
כג: שהטיל מדינים וברש"יאהל משה (שיינרמן) המקדש והגלות עמ' שכא
כג: שהקדימה עצמה לדבר מצוהתורת יחיאל בראשית עמ' קעח
כג: שלא לשמהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' שלד
כג: שלא לשמהפרפרת התורה עמ' תקיח
כג: שמתוך שלא לשמה בא לשמהשיחות לספר במדבר עמ' רכא, רכג
כג: תבורך מנשים יעל אשת חבר הקני וכו' שבע בעילות בעל אותו רשע באותה שעה וכו' כל טובתן של רשעים אינה אלא רעה אצל צדיקיםמגדל עוז (תשעח) עמ' קלא, רפג, שלג, שפח, שפט, שצב, תקצה
כג: תוד"ה שמתוך, להתגדר ולקנות שם - נח שלא נבראמשנת יוסף - דרשות ח"א עמ' לו, נג
כג: תוס' ד"ה ובכל תושיהמפניני הרב עמ' תכט
כג: תוס' ד"ה מתיךודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' תטו
כג: תוס' ד"ה שמתוךויואל משה מאמר ב סי' קכג עמ' שלג
כג: תוס' ד"ה שמתוךערוגת הבושם (תשעא) ויקרא-במדבר עמ' קה
כג: תוס' ד"ה שמתוך שלא לשמה בא לשמה, וא"ת והא אמרינן בעלמא העוסק במצוה שלא לשמה נוח לו שלא נברא וי"ל דהתם מיירי שעוסק בתורה שלא לשמה לקפח אחרים והבא קאמר שעוסק בתורה שלא לשמה להתגדר ולקנות שםשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' תיג
כג: תוס' ד"ה שמתוך שלאאהבת עולם (תשס) עמ' שצט
כג: תוס' ד"ה שמתוך, דהתם מיירי שעוסק בתורה שלא לשמה לקפח אחריםהֻידוֹת אהרן (תשסא) עמ' רצ
כג: תוס' ד"ה שמתוך, דהתם מיירי שעוסק בתורה שלא לשמה לקפח אחריםהֻידוֹת אהרן (תשסז) עמ' רצה
כג: תמר זינתה ויצאו ממנה מלכיםעץ הדעת טוב (תשסח) סי' רצא
כג: תמר זינתה יצאו ממנה מלכיםולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' תרנא
כג: תמר זנתה וזימרי זינה, תמר זנתה ויצאו ממנה מלכים ונביאים, זימרי זינה נפלו כמה רבבות מישראלדעת תורה שמות עמ' רטז
כד ע"א האשה שנררה בנזיר וכו'דרשות הצל"ח השלם עמ' רצ-רצא
כד ע"ב מה שקנתה אשה קנה בעלהשו"ת ר"י קצבי (תשעט) דרושי ר"י קצבי דרוש ג
כד. אישה הפרם וכו' וכשהי' ר"ע מגיע לפסוק זה היה בוכה וכו'דברי יואל פ' שמיני דף קפד ע"ב
כד. בשכר לילה א' שקדמתה בכירה לצעירהשיחות לספר דברים עמ' צ
כד: האיש מדיר את בנו בנזיר ואין האשה מדרת את בנה בנזירישרש יעקב (טננבוים) נשא אות ב
כה ע"א הרי הוא אומר אשם הוא בהוייתו יהאמגילת סמנים עמ' עז
כה ע"ב האיש מדיר את בנו בנזיר וכו'מכשירי מצוה עמ' לו
כה ע"ב כל שאילו בחטאת מתה באשם רועהלקוטי שיחות חל"ז עמ' 147
כה ע"ב תוס' ד"ה דתנןלב חיים חלק א (סימן מ"א) דף נ"ה ע"ג (ד"ה וכן)
כה ע"ב תוס' ד"ה ר"ע אומרזכור לדוד עמ' קכא
כה. רש"י ולדות קדשים שיהיו לך מן הקדשיםגור אריה דברים פי"ב אות לג
כה. תוס' ד"ה בנומשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' קיא
כה: כל שבחטאת מתה באשם רועהגנת אגוז (תשעב) אות שמ
כו כל שמעתתא וכו' מציעאי לא אמרינןככר לאדן (תקסא) דף קפח ע"א
כו ע"ב רש"י סתם רבי יהושע הוא רבי יהושע בן חנניהגנא דפלפלי עמ' תלה
כו: בהמה הרי היא כמפורשתשיח דוד (תשסד) עמ' סג
כו: בהמה הרי היא כמפורשתשיח דוד (תשסח) עמ' ע
כז. לשם חטאת דםמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' צז
כח בתגלחת הטומאה יפר, שהוא יכול לומר אי אפשי באשה מנוולתאור חדש (הרטמן) פ"א אות 851
כח ע"א במאירי ושטמ"ק בשם ר' עזריאללקוטי שיחות חל"ב עמ' 7
כח ע"ב גמילות חסדים שקולה יותר מלשחוט פסחו ולמול בנופתגמי אורייתא עמ' רכה
כח ע"ב האיש מדיר את בנו בנזיר ואין האשה מדרת את בנה בנזירתורת מנחם חמ"ד עמ' 73, 201
כח ע"ב האיש מדיר את בנו בנזיר ולא האשהתורת העולה (תשעה) עמ' תקצו
כח ע"ב האיש מדיר את בנו בנזיר, כדי לחנכו במצוותאסופת מערכות במדבר עמ' עט
כח ע"ב האיש מדיר בנו בנזיר ואין האשה מדרת בנה בנזירראשון לציון (תשעח) עמ' קטז
כח ע"ב האיש מדיר בנו בנזיר ואין האשה מדרת בנה בנזירראשון לציון (תשסח) עמ' עא
כח ע"ב ורמינהי ידי נזירהדרכי איש דף נו ע"ד
כח ע"ב משום הפסד קדשיםשעת הכושר דף כז ע"ב
כח ע"ב ר' יוחנן אמר הלכה היא בנזיר וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ה עמ' תפב ד"ה אך
כח ע"ב רש"י ד"ה וריב"י סברברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' כב
כח ע"ב תוד"ה בנולקוטי שיחות ח"ב עמ' 474
כח ע"ב תוס' ד"ה בנו וכו'ברכת אבות עמ' פח
כח. אי אפשי באשה מנוולת, תוס'נחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' יט אות מא
כח: איש מדיר את בנו בנזיר לחנכופרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' תרנט
כח: האב מדיר את בנו בנזיריוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קפז, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' ל, רא
כח: האב מדיר את בנו בנזירמגדל עוז (תשעח) עמ' פו
כח: האיש מדיר את בנו בנזירנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' יג אות ד
כח: האיש מדיר את בנו בנזירקומץ המנחה (צונץ) דרוש סז אות ח
כח: האיש מדיר את בנו בנזיר ואין האשה מדרת בנה בנזירים שמחה עמ' תקה
כח: האיש מדיר את בנו כו' ורש"י ותוס'דרכי שלום (מרגונאטו) דף קכב ע"ב
כח: נזירות שמשון שמדיר בנועץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קכה
כח: תוס' ד"ה בנונחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' יג אות א, ד
כח: תוס' ד"ה עד שיאכלנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' יג אות ד
כט בנו חייב לחנכו בתו אי"ח לחנכהגבורת יצחק שבועות עמ' רנח
כט האיש מדיר את בנו בנזיר, ובפיי ר"א מן ההרגבורת יצחק שבועות עמ' רכא-רכב
כט ע"א בנו חייב לחנכו בתו אינו חייב לחנכהרנת יצחק תליתאה ח"א עמ' רלא
כט ע"א האיש מדיר את בנו בנזיר כדי לחנכו וכו'קובץ מאמרים ואגרות (וסרמן) ח"ב עמ' רפ
כט ע"א ור' יוסי בר חנינא אמר ר"ל וכו'מגילת סמנים עמ' סז
כט ע"א חינוך בבתושירת הפסח אות פו
כט ע"א חינוך מדרבנןלקוטי שיחות חל"ה עמ' 61
כט ע"א תוס' ד"ה ה"ג וסברמגילת סמנים עמ' סז
כט ע"ב ורש"י - לוי היה בן י"ג בשעה שלחם עם שכםמים רבים (פרנקל) פרשת וישלח אות ג
כט ע"ב רש"י - וגמירי וכו' בההיא שעתא בני י"ג שנה הוותורת מנחם חנ"ג עמ' 302
כט ע"ב רש"י ד"ה ור' יוסי בר"י סברלקוטי שיחות ח"ה עמ' 421, 410, 150, ח"י עמ' 71, חט"ו עמ' 289
כט ע"ב רש"י ד"ה ורבי יוסי וכו'ברכת אבות עמ' שלא
כט ע"ב רש״י ד׳׳ה ורבי יוסייחל ישראל אבות ח"ה עמ' שנח
כט. אין שחיטה לעוף מה"תחיי נפש ח"ג עמ' קנג
כט. אין שחיטה לעוף מן התורהכתר תורה (תשסז) עמ' כה
כט. איש חייב לחנךמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' ו
כט. איש חייב לחנך בנו במצותחכמה ומוסר ח"א עמ' קסב
כט. אם אמרת בזכר שכן איסור אחדפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' תרנט
כט. האב חייב לחנך את בנופרפרת אליעזר פרשת וירא פרק יח פסוק יט
כט. האיש חייב לחנך את בנו ואין האשה חייבת לחנך את בנהדרש משה (קלנברג) ח"א דף סח
כט. וחולין בעזרה לאו דאורייתאעצי חיים - מועדים עמ' שיח*
כט. חטאת העוף באה על הספקודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' רב
כט. כדי לחנכו במצותולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' צא
כט. למ"ד כדי לחנכו והא מייתי חולין בעזרהמקראי קדש (תשנג) עמ' רכח
כט. תוס' ד"ה קסברכתנות אור עמ' תעה
כט: איש הוי מבן י"ג שנהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' שלה
כט: בן י"ג משמעון ילויודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' פט
כט: דכו"ע הלכה היא בנזיר וכו'חמודי צבי במדבר-דברים עמ' שצח
כט: כדי לחנכו במצותגור אריה בראשית פי"ז הערה 98
כט: מובטח אני בזה שמורה הלכה בישראלנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' ח אות כח
כט: מופלא הסמוך לאישודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' קנ
כט: רש"י - דיליף משמעון ולוי דכתיב בהו איש חרבואסף המזכיר (מאזוז) מע' י - י"ג שנה
כט: רש"י - לא מצינו שיהא קרוי איש פחות מי"גמצווה ועושה ח"ב עמ' תקלד
כט: רש"י אדם נעשה לאיש בהיותו בן י"ג שנהגור אריה בראשית פל"ג הערה 34, פל"ז הערה 149, שמות פי"ב הערה 493
כט: רש"י ד"ה ור' יוסיפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תרלה
כט: רש"י ד"ה ור' יוסיפרדס מנחם עמ' מט
כט: רש"י ד"ה ור' יופי, איש בן י"גמנחת יצחק בראשית-שמות עמ' כו
כנ ע"א לשני בני אדם שצלו את פסחיהןרב שלום (אדלר) עמ' ערב
ל ע"א הבן מגלח על קרבנות אביותורת העולה (תשעה) עמ' תקצז
ל ע"ב בעי רבא בכור ופשוטשעת הכושר דף יז ע"ב
ל. האיש מגלח על נזירות אביו ואין אשה מגלחת על נזירות אביהיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קצז, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' כו
ל. הבן מגלח על קרבנות אביותורת העולה ח"ג פרק עא
ל: בן קם תחת אביומפניני הרב עמ' רסג
ל: הקדש טעות בש"א הקדש ובית הלל אומרים אילו הקדיש וכו'יוסף לקח כרך א ח"א עמ' שכ
ל: הריני נזיר ע"מ שאגלח על מעות אבאפרורים משלחן גבוה ח"ה שאלה קמז
לא ע"א ב"ש סוברים הקדש טעות הוי הקדש וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' תרלב
לא ע"א ב"ש סוברים הקדש טעות הוי הקדש וכו' כל הסוגיאברית שלום (תעח) דף צח ע"ד
לא ע"א שור שחור וכו' ב"ש וכו' וב"ה וכו' דינר וכו' הבית וכו'תורת לוי יצחק עמ' לו
לא ע"א שטעה וקרא לתשיעי עשירי ולעשירי תשיעי כו' שמא עשה כלום וכו'לקוטי שיחות חי"ב עמ' 121
לא ע"ב אוכמא וכו'תשובה מיראה עמ' כג
לא ע"ב אר"ח אוכמא למשבי' וכו' ורש"יברית שלום (תשסח) עמ' תרלד
לא ע"ב אר"ח אוכמא למשכי' וכו' ורש"יברית שלום (תעח) דף צח ע"ב
לא ע"ב ונשאל לחכםהכתב והקבלה דברים פי"ח פסוק יא
לא ע"ב תוס' ד"ה א"ל כו'שעת הכושר דף כז ע"ב
לא ע"ב תורא לרדיאתורת אליהו עמ' שכז
לא. הקדש בטעותמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' קסט
לא. הקדש בטעות חוזרתורת יחיאל בראשית עמ' רסג
לא. הקדש טעות אינו הקדשעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' רנח
לא. הקדש טעות הוי הקדשנפש הרב עמ' רצח
לא: בענין דדנו אי מקדיש בעין רעה הוא מקדישדרך חיים (תשע) פ"ה הערה 1460
לב ע"ב היכל ה' וכו' זה מקדש ראשון ומקדש שניתהלה לדוד (והרמן) פרק מח פסוק י הערה טז-א
לב ע"ב כשעלו נזירים מן הגולה ומצאו ביהמ"ק חרב וכו' .למדנות (תשנח) פ' נשא אות פח
לב. נשאל לחכמים והתירוהו וכו' הקדש בטעות הוי הקדשפרורים משלחן גבוה ח"ב שאלה עא
לב: אמר רב יוסף אי הואי התם הוה אמינא להון הכתיב היכל ה' היכל ה' היכל ה' המה זה מקדש ראשון ומקדש שנידברי יואל מועדים ח"ד דף קמ ע"א
לב: בבית שני היו יודעים דיחרב הביהמ"ק מפני שלא תיקנו בשלימות עון ע"זמטר השמים (תשנב) ויקרא-במדבר עמ' שמח, ת, תקסב
לב: היו מהלכין בדרך ואחד בא כנגדן ואמר אחד הריני נזיר שזה פלוני נזיריוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קצט, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' כח
לב: הקדש בטעותתורת יחיאל במדבר עמ' קצד
לב: ומקדש שני נהי דידעין להון דיחרוב וכו' אמר אביי ולא ידעין לאימתי וכו'שפתי חיים מועדים ח"ב עמ' קח
לב: משנה ראשונה אומרת עד שישתהולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' פ
לב: נהי דידעין להון דיחרוב מי יודעין לאימתויואל משה מאמר א סי' ס עמ' עג, מאמר ב סי' קנו עמ' שסט
לב: פותחין בתנאי נולדבית יוסף יו"ד סימן רכח דף רסז ע"א
לג ע"ב היכל ד היכל דרנת יצחק ישעיה עמ' שז
לד ע"א לא ניתנה נזירות אלא להפלאהרנת יצחק יהושע עמ' שלב
לד ע"א ספק נזירות להקלתורת העולה (תשעה) עמ' תקצה
לד ע"א שלשה מינין אסורין בנזיר הטומאה והתגלחת והיוצא מן הגפןברית עולם (אשכנזי, תשסא) ח"א עמ' 132
לד ע"ב אפי' שרה פתו ביין ויש בה כדי לצרף למית חייב, ובראשוניםברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' סב
לד ע"ב כל מקום שאתה מוצא פרט ובללחיים ביד (סימן נ"ו) דף ס"ט ע"א (ד"ה ולא עוד)
לד ע"ב שלא ניתנה נזירות אלא להפלאהתקנת השבין סי' ו (עמ' 31)
לד. ספק נזירות להקלתורת העולה ח"ג פרק עא
לד. ראו את הכוי ואמר אחד הריני נזיר שזו חיהעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' כט
לד: וחייב על היין בפנ"ע ועל הענבים בפנ"ע (ובקה"י סי' ח')פרורים משלחן גבוה ח"ב שאלה פ
לד: חרצן הוא הגרעיןגור אריה דברים פכ"ב הערה 40
לד: מיין ושכר יזיר פרט מכל אשר יעשה מגפן היין כלל מחרצנים ועד זג חזר ופרטשל"ה (תשנז) על הפרשיות - הקדמה אות ל
לד: רביעית ייןפרפרת משה ח"ב עמ' קעו
לה ע"א מפני מה נענש דודתורה אור (באנדי) עמ' רצח
לה ע"ב תוס' ד"ה איכאשביתת שבת סי' א (עמ' 65)
לה ע"ב תוס' ד"ה דאיכאמנחה חדשה (חן טוב) פרשת וילך
לה: דאלו תרתין כללי ופרטי אי איכא פרטא דדמי ליה אפילו בחד צד מרבינן תרי פרטי וכללא אי איכא פרטא דרמי משני צררין מרבינו בחד צד לא מרבינן וכו'של"ה (תשנז) תושבע"פ אות סג, סז
לה: כל איסורין שבתורה אין היתר מצטרף לאיסור חוץ מאיסורי נזיר שהרי אמרה תורה משרתחיי נפש ח"ג עמ' קמג
לו ע"ב הנח לתרומת תבלין דרבנןתשובה מיראה עמ' יב, עג
לו ע"ב שריף ליה משרףהכתב והקבלה ויקרא פכ"א פסוק ט
לו ע"ב תוס' ד"ה וכזית, צירוף כזית בכדי אכילת פרסברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' קנה
לו. תוס' ד"ה אמרנצח ישראל (הרטמן) עמ' רסב הערה 116, תצב הערה 98
לו: ורבנן אמרי לך חטאת להיתר מצטרף לאיסור, וברא"שגבורות אליהו סי' טו
לז הו"ל נזיר וחטאת שני כתוביםדברים אחדים (תקמח) דף קצג ע"ב
לז הו"ל נזיר וחטאת שני כתוביםדברים אחדים (תשמו) עמ' תעד
לז ע"א תוס' ד"ה טעםתורה אור (באנדי) עמ' שכא
לז ע"ב ור"ע אמר לך וכו' דחולין מקדשים לא גמרינןתשובה מיראה עמ' כו
לז ע"ב תוס' ד"ה מגיעולי נכרים וכו', הקשו דכאן יליף מבשר בחלב והתם מקצר לומר מגיעולי נכריםלחמי תודה דף טז ע"א
לז. היתר מצטרף לאיסורולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' סד
לז. וכו' טעם כעיקר, וה"ה לערלה בשתיםתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קצז
לז. חידוש בבשר וחלב דאי תרו ליה כולי יומא בחלבא שרי בשיל ליה בשולי אסורמעגלי צדק (פאנעט) במדבר עמ' קעב
לז: גיעולי עכו"ם חידוש הואדברי יואל פ' מטות דף קצב ע"ב
לז: טעם כעיקרודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' תא
לז: ילפינן מגעולי נכרים דטעם כעיקר דאורייתאמעגלי צדק (פאנעט) במדבר עמ' רעא
לז: לינת לילה פוגםערוגת הבושם (תשעא) בראשית עמ' קצב, קצד
לח בכתבי הגרי"ז ז"לוענפיה ארזי אל (תשסו) על התורה ח"ב עמ' קב
לח ע"א ונקיט רב כהנא בידיה חמש סומקתא וחמש חיוורתא וכו'מגילת סמנים עמ' עד
לח ע"א תוס' ד"ה נזירמגילת סמנים עמ' עו
לח ע"ב תוס' ד"ה ואינומשק ביתי סימן רפט דף קמ ע"א
לח. דאמר רב יהודה אמר שמואל ארבע כוסות הללו צריך שיהא בהן כדי רביעיתוענפיה ארזי אל (תשסג) עמ' צד*
לח. מחטין וצנוריותודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' שעט
לח: אבל ענבים לחים ויבשים חרצנים וזגים וסחט אשכול של ענבים ושתה לוקה חמש אי הכי לילקי שש אחת על מכל אשר יעשהשל"ה (תשנז) על הפרשיות - הקדמה אות כט
לח: אי משום האי לאו שיורא הוא וכו'של"ה (תשנז) תושבע"פ אות קכא
לח: עד שיאכל מן הענבים כזית ותוס' ד"ה ואינופרורים משלחן גבוה ח"ב שאלה נ
לח: רש"י ד"ה דאיןגור אריה שמות פכ"ג הערה 117
לט ע"א אנא סברי לאו גמרא היא, ותוס' ד"ה אמר ר"פתתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' תמח
לט ע"א דמלתחת רבי (השערות הסמוך לגלגתא)אור התורה (צמח צדק) שיר השירים עמ' רכו
לט ע"א האי מזיא מלתחת רבי או מלעילאור התורה (צמח צדק) ויקרא עמ' תשצד
לט ע"א האי מזיא מלתחת רבי וכו'ס' המאמרים (רש"ב) תרסו עמ' תיג
לט ע"א ולא ידענא, ובתוד"ה אמר ר"פתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' רז
לט ע"א מהא אינבא חיה דקאים בעיקבא רבינתא, ורש"י, לינטרי"ש בלע"ז דהוא מביצי כיניםבאמונה שלמה עמ' שה
לט ע"א נזיר שגילחהכתב והקבלה במדבר פ"ו פסוק ה
לט ע"א שתה יין או גלח עצמו אינו סותר הנזירות ואם מת עליו מת סותר וכו'תורת העולה (תשעה) עמ' תקצב
לט ע"ב שגילחוהו לסטיםהכתב והקבלה ויקרא פי"ט פסוק כז
לט ע"ב תוס' ד"ה וקים להוהכתב והקבלה ויקרא פי"ט פסוק כז
לט. סתם נזירות ל' יום וכו'תורת העולה ח"ג פרק עא
לט. ש"מ, האי מזיאמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' צד
לט: מאי אין לו שיעורכללי המצות (צפת תשנב) עמ' 197
לט: תוס' ד"ה ת"ר אין לי אלא תערפרורים משלחן גבוה ח"ג שאלה כח
מ ע"א שלשה מגלחין ותגלחתן מצוה נזיר ומצורע ולויםדרכי התשובה עמ' קיד
מ ע"א תוס' ד"ה ובתערהכתב והקבלה ויקרא פי"ט פסוק כז
מ ע"ב גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמה וכו'כתונת פסים (תשעא) עמ' קמח, קצו, רמב
מ ע"ב עבירה לשמהפתגמי אורייתא ח"ב עמ' ריז
מ. שגילחו שלא בתערמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' רנ
מ: גדולה עבירה לשמהאוהב ישראל (תשעה) ח"א עמ' ד
מ: גילוח שיש בו השחתהברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' ריט {בפאת הראש גם זה אסור}
מ: המקיף את הקטן הרי הוא חייב, ובתוס' ד"ה המקיףלהורות נתן ויקרא עמ' רס
מ: כה"ג שאינו מטמא לקרובים אינו דין שאינו מטמא לרחוקיםגור אריה ויקרא פכ"א הערה 160
מ: לאביו ולאמו לא יטמא אבל מטמא הוא למת מצוהגור אריה ויקרא פכ"א אות כא
מא ע"א עשה דוחה לא תעשהבנין שאול עמ' קעט
מא ע"ב רש"י ד"ה אגרופהתורה אור (באנדי) עמ' שלג
מא ע"ב תוס' ד"ה אותו היוםתורה אור (באנדי) עמ' שלג
מב ותוס' כ' ואף כי אין בה ביד חכמים לעקור ד"ת בקו"ע וכו'איש אמונים דף קא ע"ג
מב ע"א ז"א רובו ככולו מדאורייתא וכו'אשר ליהודה עמ' שכז
מב ע"א חייב על כל אחת ואחתתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' שכט
מב ע"א כל הסורק להסיר נימיןרנת יצחק יהושע עמ' שעו
מב ע"א כל הסורק להסיר נימין מדולדלות מתכויןרנת יצחק שופטים עמ' קצה
מב ע"א נזיר חופף ומפספס אבל לא סורקישראל קדושים עמ' 28
מב ע"א רובו ככולואמרות ה' השלם ח"ו עמ' פג
מב ע"א רובו ככולותורת מנחם חי"ח עמ' 52
מב ע"א רובו ככולותורת מנחם חמ"ח עמ' 72
מב ע"ב ולא יחלל וכו' יצא זה שהוא מחולל ועומדלקוטי שיחות חי"א עמ' 348, חי"ט עמ' 395
מב ע"ב יצא זה שהוא מחולל ועומדלקוטי שיחות חל"ט עמ' 124
מב ע"ב תוס' ד"ה א"ל רב יוסף וכו'ברכת אבות עמ' רח
מב. אמרו אל תשתה אל תשתה חייב על כאו"אפנים מסבירות עמ' צד
מב. אמרו לו אל תטמא אל תטמא והוא מטמא חייב על כל אחת ואחתיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קצב
מב. אמרו לו אל תשתה אל תשתה והוא שותה חייב על כל אחת ואחתשל"ה (תשנז) - מס' ראש השנה אות קכה
מב. בי אביי נזיר שגילח ושייר שתי שערותעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' כט
מב. גילח אחתמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' רמט
מב. חייב על כל אחתודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' רמא
מב. נזיר חופף אבל לא מפספסמקראי קדש (תשנג) עמ' רסג
מב. נזיר שהיה שותה יין כל היוםולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' תקפג
מב. נזיר שהיה שותה יין כל היום וכו' ובפה"מ להרמב"םפרורים משלחן גבוה ח"ג שאלה פו
מב. רובו ככולודרך חיים (תשע) פ"ד הערה 1831
מב. רובו ככולוחיים שיש בהם - דרשות ח"א עמ' רעו
מב. רובו ככולו דאורייתאאור אברהם על ספר המצוות עמ' תקיב
מב: טומאת חיבורין דאורייתאעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' קו
מב: תוס' ד"ה בחבוריגור אריה במדבר פל"א הערה 78
מב: תוס' ד"ה מאיודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תיג
מג ע"א א"ר יוחנן משמעות דורשין איכא בינייהוהר המוריה עמ' רנ, רנא
מג ע"א איך משכחת גבי נזיר לאו דטומאה ולאו דביאה בהדי הדדי, הא מכי עייל לבית הקברות נטמא וכו'לחמי תודה דף טו ע"א
מג ע"א במותםהכתב והקבלה במדבר פי"ט פסוק יג
מג ע"א במותם אינו מטמא אבל מטמא בנגעים וכו'אמרות ה' השלם ח"ה עמ' נג
מג ע"א לנפש היינו שלםאבן ישראל על התורה (תשסב) עמ' פו
מג ע"א לנפש היינו שלםאבן ישראל על התורה עמ' סב
מג ע"ב אביו כשהוא שלם ולא כשהוא חסרחכמת התורה שמיני עמ' שכג-שכד
מג ע"ב אר"ח א"ר נקטע ראשו של אביו אינו מטמא לו מ"ט א"ק לאביו וכו'מכשירי מצוה עמ' רמה
מג ע"ב כל שהוא צווח ואין שומעין לו ורש"י ותוס'אור חדש (זיטשיק, תשסח) ויקרא עמ' קפח
מג ע"ב נקטע ראשו של אביוברכת אבות עמ' קפח
מג ע"ב תוס' ד"ה דהאי מ"מ וכו'כבוד לאיש דף מא ע"ג, מב ע"א
מג ע"ב תוס' ד"ה ר"י וכו'ברכת אבות עמ' קפז
מג. אתחולי הא איתחילמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' ריז
מג. כיון דאעיל ידיה אסתאבפרורים משלחן גבוה ח"ב שאלה נה
מג. להחלו עד שעה שימותודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' קסז
מג. נקטע ראשומשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' קעט
מג. תוס' ד"ה כגון שנכנס בשידהפרורים משלחן גבוה ח"ב שאלה עז
מג: חסר אחת מן האברים בקרובים אסור לכהן לטמאותדרשות שמן רוקח עמ' קכז
מד ע"א היוצא מן הגפן לא הותר מכללו וטומאה ותגלחת הותרו מכללןלמדנות (תשנח) פ' תזריע אות סו
מד ע"א עשה בה מגלח כמתגלחלמדנות (תשנח) פ' תזריע אות סה
מד ע"א תער לא יעבורהכתב והקבלה במדבר פ"ו פסוק ה
מד ע"ב רש"י - מצורע אין צריך הערב שמשלחמי תודה דף קמה ע"א
מד ע"ב תגלחת הטומאה וכו' זה טהרתו תלוי' בימיו וכו'לקוטי שיחות חל"ב עמ' 233
מד. חומר בטומאה ותגלחת שסותרין ויוצא מן הגפן אינו סותרעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' כג
מד. חומר ביוצא מן הגפן שלא הותר מכללויוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קצב
מד: תגלחת טומאה כיצדעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' כה
מה ע"א או אינו אלא פתח אהל מועד ממש אמרת א"כ דרך בזיון הוארנת יצחק תליתאה ח"ב עמ' ל
מה ע"א וגלח הנזירהכתב והקבלה במדבר פ"ו פסוק יח
מה ע"א ולקח ונתןהכתב והקבלה דברים פכ"ד פסוק א
מה ע"א עוד טומאתו בו וכו'לקוטי שיחות חכ"ז עמ' 80
מה ע"א תגלחת וטהרה, ותוס'לב חיים חלק א (סימן מ"א) דף נ"ה ע"א (ד"ה עוד)
מה ע"ב הי' נוטל שער ראש נזרו ומשלח תחת הדודתורת מנחם חמ"ו עמ' 273
מה ע"ב מה לי חד לאו מה לי תרץ לאויןתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' שסט, תקג
מה ע"ב תוס' ד"ה ולא במיהכתב והקבלה במדבר פ"ו פסוק יח
מה ע"ב תוס' ד"ה רמ"א וד"ה מפנישמחה לאיש דף לד ע"א
מה. אם כן דרך בזיון הואתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' קלו {אסור מסברא}
מה. ברש"י ד"ה ה"ג וטעונין פתח אה"מ אלא לשלמים בלבדרנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' ט
מה. ויקח משה את עצמות יוסף עמו במחיצתוחנן אלקים עמ' עד, מקראי קדש (תשנג) עמ' קלה
מה. טומאתו בו לרבות מחוסר כפוריםעץ החיים (אבולפיה, תשנג) סט
מה. לד' יהודה שלמים ברישא כיון דמגלח עליהם, ולר' אלעזר מגלח על החטאתכתר תורה (תשסז) עמ' סא
מה. ר"י סובר תזיר הוא מצוה, להכי סובר שלמים קודם כיון דחטאתו לא על חטא אתיאכתר תורה (תשסז) עמ' סב
מה. תגלחת טהרה כיצדעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' כט
מו ע"א אחר המעשים כולןהכתב והקבלה במדבר פ"ו פסוק כ
מו ע"א רק אחרי התנופה הותר ביין וטומאהתורת העולה (תשעה) עמ' תקצד
מו. אחר התנופה הותר ביין וטומאהתורת העולה ח"ג פרק עא
מו: גילח על השלמים ונמצא פיסול וכו' והביא קרבנות אחרים להקריבן לשמן וכו'עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' ט
מו: חובה תקברינהו לבריהישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קיא
מו: נזיר ממורט בית שמאי אומרים אין צריך להעביר תער על ראשויוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קצו, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' כט
מז משוח בשמן המשחה ומרובה בגדים משוח בשמן המשחה עדיף, רש"י ותוס'דברי יואל מועדים ח"ה עמ' רסה
מז ע"א יטמא נזיר ואל יטמא כהןקומץ המנחה (צונץ) דרוש קכה אות ג
מז ע"א כה"ג ונזיר בדרך ומצאו מת מצוה לרעת ר"א יטמא הכה"גלקט שיחות מוסר ח"ג עמ' תקפח
מז ע"א כה"ג ונזיר שהיו מהלכין בדרך ופגעו במת מצוהחכמת התורה אמור עמ' ס
מז ע"א כהן גדול קדושתו קדושת עולםימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' תקצד
מז ע"א משוח בשמן המשחה וח"ב ותוס'שער יוסף (תקיז) דף קטו ע"א
מז ע"א נזיר מיטמא למת מצוהתורת העולה (תשעה) עמ' תקצג
מז ע"א תוי"ט פ"ז מ"א ד"ה יטמא נזיר - שאין האיש מדיר בנו כל עוד שאין הבן יודע וכו'לקוטי שיחות חי"ח עמ' 68
מז ע"א תוס' ד"ה וכן משוחרנת יצחק משלי עמ' קיב
מז ע"א תוס' ד"ה וכן משוח שעבר שהרי שימש זה תחתיוכסא שלמה (חכים) דף קנה ע"א
מז ע"ב סגן עדיף דחזי לעבודה, ותוס'רנת יצחק מלכים עמ' תלח, ישעיה עמ' תעב
מז. יטמא נזיר שאין קדושתו קדושת עולםפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תקה
מז. כה"ג ונזיר שהיו מהלכין בדרך ומצאו מת מצוה שיטת החכמים יטמא נזיר ולא כה"גמרפא לנפש בראשית עמ' רח
מז. כה״ג ונזיר אינם מטמאים לקרוביהן אבל מטמאים למת מצוה, היו מהלכיו בדרך וכו׳אור האורות עמ' קכא
מז. כהן גדול ונזיר וכו' היו מהלכין בדרך ומצאו מת מצוה וכו' וחכמים אומרים יטמא נזיר ואל יטמא כהן הדיוט וכו' אמרו לו יטמא נזיר שאין קדושתו קדושת עולם ואל יטמא כהן שקדושתו קדושת עולםדבר צבי - קדושת השבת - בנין דוד עמ' ח
מז. כהן ונזיר יטמא נזיר שאין קדושתו לעולםעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קעו
מז. לאביו פרט למת מצוהגור אריה ויקרא פכ"א הערה 66
מז. לאמו למה ליגור אריה ויקרא פכ"א אות כא
מז. תוס' ד"ה וכןודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תיב
מז. תוס' ד"ה וכןפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תא
מז. תוס' ד"ה וכן כה"ג במתמפניני הרב עמ' סב
מז. תוס' ד"ה וכן משוחבגדי חמודות שמות פרק ל פסוק כה, לג
מז: לאביו אינו מטמא אבל מטמא הוא למת מצוהעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' כג
מז: לאביו אינו מטמא אבל מטמא למת מצוהשמן ראש (כץ) ח"ט ויקרא עמ' רנד
מח ע"א על נפש מתהכתב והקבלה במדבר פ"ו פסוק ט
מח ע"א תוס' ד"ה או אינואמרות ה' השלם ח"א עמ' שמח, ח"ב עמ' רצה
מח ע"ב הרי שהיה הולך לשחוט את פסחו ולמול את בנו וכו'מגילת סמנים עמ' עד
מח ע"ב לאחותוהכתב והקבלה ויקרא פכ"א פסוק א
מח ע"ב פלוגתא בין ר' ישמעאל ור' עקיבא, ר' עקיבא סבר דלא אתי חד עשה ועקר תרי לאויןלחמי תודה דף קפז ע"א
מח ע"ב קבורת מתים שקולה יותר מלשחוט פסחו ולמול בנופתגמי אורייתא ח"ב עמ' שצט
מח. א"ל ר"ע אם הי' כה"ג ונזיר לאחיו אינו מטמא אבל מטמא הוא למת מצוה מה לי כ"ג לחודי' ומ"ל נזיר וכ"ג ולכדי ישמעאל וכו'חמודי צבי במדבר-דברים עמ' רעז
מח. אם הי' כ"ג ונזירמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' נד
מח. גזירה שוה אמו אמומשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' רפ
מח. כהן גדול מיטמא הוא למת מצוהשמן ראש (כץ) חנוכה ח"א עמ' סד
מח. נזיר מיטמא למת מצוהתורת העולה ח"ג פרק עא
מח. שומע אני אפילו נפש בהמה במשמע וכו'דרך חיים (תשע) פ"ד הערה 2041
מח: הרי שהיה הולך לשחוט פסחו ולמול את בנו וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' קסד
מח: כה"ג אינו מטמא לנגעים ולזיבתם של אמופנים מסבירות עמ' קל
מח: לר"ע אין עשה דוחה ב' לאויןמרפא לנפש בראשית עמ' נב
מח: מה לי חד לאו וכו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קמח
מח: על כל נפשות מת לא יבא נפשות אילו הקרוביםברכת יוסף ואליהו רבה (תשסט) ח"ב עמ' קכז
מט ע"א אי כתיב לאמו הוה אמינא אמו ודאיתדברי שאול ויקרא עמ' קל
מט ע"א משמת ר"ג הזקן בטל כבוד התורהתורה אור (באנדי) עמ' שע
מט ע"ב מת שנרקב מטמאימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' תקב
מט. דאי כתב אביו הוה אמינא וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' קעא
מט. לאביו ולאמו לא יטמאפרפרת אליעזר פרשת אמור פרק כא פסוק ב
מט: מת מטמא בכזיתגור אריה ויקרא פי"א אות לא
מט: על אלו הטומאות הנזיר מגלח על המת, ועל כזית מן המתכתנות אור עמ' קמח
מט: על אלו טומאות הנזיר מגלח וכו'אור אברהם על ספר המצוות עמ' תקנ
מט: רביעית דם מהמת מטמא באוהלברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' שיא-שיב, שיח
מי שרצה לאכול חזיר ועלה בידו בשר טלהאגודות אזוב מדברי דף כ ע"ב
נ ע"ב תוס' ד"ה ת"שצפיחית בדבש סי' לד דף פה ע"א
נ תוס' ד"ה באומר. ויש לומר דלא גמירי מסוטה אלא דבר שאפשר להיות כסוטה וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' קצג ד"ה ואמנם
נ. מי אמרינן גמירי ניצל דאתי מאדם וכו'מים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' קלט
נ. רוב בניין לחוד ורוב מניין לחודאור אברהם על ספר המצוות עמ' תקנא
נ: תוס' ד"ה ת"שפרורים משלחן גבוה ח"ב שאלה צד
נא ע"א בעי רבי ירמיה רקב הבא מן העקב מהו כו'מגן אבות (מהריט"ץ) ח"ב עמ' שנו
נא ע"א עקב (ובתוס' ורא"ש)תורת מנחם חנ"א עמ' 144
נא ע"א רקב הבא מן העקב מהו (ותוס' ושא"ר)לקוטי שיחות ח"ז עמ' 149, חי"ט עמ' 247
נא ע"א רש"י ד"ה מן העקב. כי קאמר דמלא תרווד רקב טמא היכא דאתי מכוליה מת מכלפי גוייה שלמעלה דעיקר הגוף הואמגן אבות (מהריט"ץ) ח"ב עמ' שנו
נא ע"א תוס' ד"ה רקב הכא מן העקב. לפי שבעקבו של אדם יש בו עובי בשר שאין בו חיות וכו'מגן אבות (מהריט"ץ) ח"ב עמ' שנו
נא ע"ב שכונת קברות רע"ב ותוס' יו"ט ותוספות חדשיםדברי שאול בראשית עמ' תקיז
נא. מת שנקבר ערום בארון של שיש וכו' זה מת שיש לו רקבחמודי צבי בראשית עמ' תקכב
נא. עובר ירך אמותפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' רס
נא. רקב הבא מן העקבדעת תפלה עמ' תנד בהערה
נא. רקב הבא מן העקבתהלה לדוד (סקאליע) ספר ה עמ' תנה
נא. שני מתים שקברן זה עם זהיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קצא
נא. תוס' - בעקבו של אדם יש בו עובי בשר שאין בו חיותתהלה לדוד (סקאליע) ספר ה עמ' תנה
נא. תוס' - בעקבו של אדם יש בשר שאין בו חיותאהבת חיים (דייטש) עמ' שז
נא. תוס' ד"ה רקב הבא מן העקבפני מלך בראשית עמ' קמג
נא. תוס' ד"ה רקביגל יעקב (תשעד) ח"ב עמ' שצט
נא: המוצא מת בתחילה מושכב כדרכו נוטלו ואת תפוסתומבשרת ציון ח"ד עמ' שלד
נא: נקטינן מת שטחנו אין לו רקב וכו' טחנו וחזר והרקיב מהו וכו'מים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' קמ
נא: רש"י ד"ה בעיפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תריד
נא: רש"י ד"ה בעי רבאפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' שיג
נא: תוס' ד"ה מתמים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' קמ
נב ע"א ומה הן ששה דברים שר"ע מטמא וחכמים מטהרין וכו'מגילת סמנים עמ' עו
נב ע"א רש"י וד' דם הבא ממת אחדתועפת ראם (גטיניו) דף פב ע"ב
נב ע"ב אם משמת חזר בו איני יודע וכו' הושחרו שיניו מפני תעניותיותורת מנחם חנ"ד עמ' 251, 253
נב ע"ב הושחרו שיניו (של רבי שמעון) מפני תעניותיובצור ירום ח"א (תשסז) עמ' נז הערה 30
נב ע"ב סימן יחיד שהוא גילח ואחד וכו'מגילת סמנים עמ' עו
נב ע"ב ר' שמעון אומר עד ימיו [של רבי עקיבא] היה מטמא אם משמת חזר בו איני יודע, תנא הושחרו שיניו מפני תעניותיו, ותוס' ד"ה תנא הושחרו שיניו, של רבי שמעון מפני תעניותיו מפני שאין דרך ארץ לדבר על רבו בלשון זה וישב והתענה ימים רביםדברי תורה (שפירא) מהד' ו סי' ק
נב ע"ב ר"ש וכו' הושחרו שיניו מפני תעניותיולקוטי שיחות חל"ט עמ' 182
נב רש"י וא"ת ד' דם דלא מטמאתועפת ראם (גטיניו) דף פב ע"ב
נב. אין כאן שדרה ממת אחדפרורים משלחן גבוה ח"ב שאלה צד
נב: הפרת נדרי עבדוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' ס
נב: מצוה מיהא קעבידרנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' כא
נב: מרוב בניין ורוב מניין - רש"יאור אברהם על ספר המצוות עמ' תקנ
נב: ר"ש אומר עד ימיו(של ר"ע) הי' מטמא אם משמת חזר בו איני יודע, תנא הושחרו שיניו מפני תעניותיו. ורש"י, ותוס'חכמה ומוסר ח"א עמ' תנז
נב: ר"ש הושחרו שיניו בתעניתמשנת יוסף - דרשות ח"א עמ' רסח
נב: תוס' ד"ה תנאנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' לח אות יד
נג ע"א א"ר אליעזר זקנים הראשונים מקצתן היו אומרים וכו'תשובה מיראה עמ' לג
נג ע"א מפי שמועה אמרו מפי חגי זכריה ומלאכי וכו'זכור לדוד עמ' סו
נג ע"א רש"י ד"ה וב"ד; אמרתשובה מיראה עמ' לג
נג ע"א רש"י מכדי אין הכרעתתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"ב עמ' מד
נג ע"ב בחלל חרבהכתב והקבלה במדבר פי"ט פסוק יג
נג ע"ב תוס' ד"ה חרבאמרות ה' השלם ח"ה עמ' קכח
נג ע"ב תוס' ד"ה חרבלקוטי שיחות חכ"ח עמ' 204
נג. לתאוה יבקש נפרדמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' מ
נג. פעם אמרו הלכה כדברי המכריע ופעם אמרו אין דעה שלישית מכרעתעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' רצב
נג. רש"י ד"ה מכדיגור אריה שמות פכ"ג הערה 5
נג. תוס' ד"ה בתר דשמעהנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' יא אות ז
נג: וכל אשר יגע על פני השדה וגו' זה המאהיל על פני המתתורה בציון עמ' רכד
נג: חרב הוא כחלל להטמא טומאת שבעהגור אריה במדבר פל"א הערה 79
נג: על פני השדה זה המאהיל על פני המתמבשרת ציון ח"ד עמ' שלז
נג: על פני השדה זה המאהיל על פני המתעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' פט
נג: תוס' אבי אבות הטומאהגור אריה במדבר פ"ה הערה 34
נד טומאה בוקעת ועולה עד לרקיעשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' תקעא
נד ע"א הסככותהכתב והקבלה ויקרא פכ"ב פסוק ח
נד ע"א ומזה בשלישי ובשביעי וסותר איבעיא להו וכו'תשובה מיראה עמ' יא
נד ע"א מן הדיבורצמח צדקה עה"ת עמ' רב
נד ע"א קבר זה קבר שלפני הדיבורקובץ מאמרים ואגרות (וסרמן) ח"ב עמ' קמד
נד ע"א קודם מתן תורה אין טומאת מתבאר שרים במדבר פ' חקת דרוש ב אות ג
נד ע"א תוס' ד"ה "או בקבר"בעקבי יעקב עמ' קסה
נד ע"א תוס' ד"ה או בקברשער יוסף (תקיז) דף צב ע"ד
נד ע"ב ארץ העמים משום אוירא גזרולקוטי שיחות חל"ח עמ' 185
נד ע"ב תד"ה ארץ העמים וכו' (טומאת ארץ העמים) מפני מתי המבולברית שלום (תעח) דף צא ע"ג
נד ע"ב תד"ה ארץ העמים וכו' (טומאת ארץ העמים) מפני מתי המבולברית שלום (תשסח) עמ' תקפד
נד ע"ב תוס' ד"ה ארץ העמים כו' שלא יצא מהארץ לחו"לרנת יצחק שופטים עמ' קלו
נד ע"ב תוס' ד"ה ת"שלקוטי שיחות חכ"ו עמ' 193
נד ע"ב תוס' ד"ה ת"ש, תכשיטי כלי מתכות מקרו בגדיםרנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' שכא
נד ע"ב תוס', גזרו טומאה על ארץ העמים כדי שלא יצאו לשםרנת יצחק תליתאה ח"ב עמ' קב
נד. אבל חלתא הוה ליה ספק טומאה ברשות הרביםגבורות אליהו סי' קנג
נד. או בקבר אמר ר"ל זה קבר שלפני הדיבור ובתוס' ד"ה או בקברחמודי צבי מועדים עמ' תקפו
נד. או בקבר אמר ר"ל קבר שלפני הדיבורחמודי צבי שמות עמ' מג
נד. אמר ר"ל זה קבר שלפני הדיבורמבשרת ציון ח"ד עמ' שכא
נד. בקבר שלפני הדיבורגור אריה במדבר פ"ז הערה 57
נד. גולל ודופק אין הנזיר מגלח עליולהורות נתן במדבר עמ' ר
נד. קבר שלפני הדיבורמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' רעח
נד. תוס' ד"ה או בקברנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' ב אות ו, יב
נד. תוס' ד"ה או בקברחמודי צבי שמות עמ' מג
נד. תוס' ד"ה או, קבר שלפני הדיבור מטמא לאחר הדיבורתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' קצח(פג)
נד: איבעיא להו ארץ עמים משום אוירא גזרו עליה או משום גושא וברש"יכסף נבחר (מרגליות) עמ' שלד
נד: ת"ש ומזה ב"ג וב"זפרפרת משה ח"א עמ' תקלה
נד: תוס' ד"ה ארץויואל משה מאמר ב סי' צד עמ' רצח, סי' צו עמ' ש
נד: תוס' ד"ה ארץ העמיםנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' יא אות ז
נד: תוס' ד"ה ת"שפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' תרמב
נד: תוס' ד"ה ת"ש וכו'פרפרת אליעזר פרשת פקודי פרק לט פסוק ג
נד: תוס' ד"ה תא שמענחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' יא אות א
נה ע"א רש"י ד"ה מאי לאוברית שלום (תעח) דף פט ע"ד
נה ע"א רש"י ד"ה מאי לאוברית שלום (תשסח) עמ' כח
נה ע"א תוס' ד"ה ואיב"א וכו'ברית שלום (תעח) דף צ ע"ד
נה. שידה תובהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' השמטות
נו כל שמעתתא וכו' מציעאי לא אמרינןככר לאדן (תשנ) עמ' קיט
נו מציעאי לא אמרינןראש דוד (תקלו) דף קכא ע"ג
נו מציעאי לא אמרינןראש דוד (תקלו) דף קכא ע"ג, דבש לפי (תקסא) דף ז ע"ב, ככר לאדן (תקסא) דף קפח ע"א
נו מציעאי לא אמרינןראש דוד (תשמו) עמ' תס ע"א
נו ע"ב אמר וכו' מקובלני וכו'לקוטי שיחות חל"ו עמ' 185
נו ע"ב בקדמאי ובתראי אמרינןאגרות הנצי"ב מוולאזין עמ' קפ
נו ע"ב ור"א משום ר"י גמר להדברי חנינא - ת"ת עמ' מה
נו ע"ב קמאי ובתראי אמרי'משק ביתי סימן רלה דף קי ע"ב
נו ע"ב רש"י ותוס' ד"ה ור' אליעזר - ר' יהושע סתמא דהיינו ר"י בן חנני'לקוטי שיחות חל"ט עמ' 182
נו ע"ב תוס' ד"ה ארץ, גזרו טומאה על ארץ העמים וכו'רנת יצחק יהושע עמ' שכג
נו קמאי ומציעאי אמרינןשער יוסף (תקיז) דף נה ע"ג
נו: כל טומאה מן המת שהנזיר מגלח עליה חייבים עליה על ביאת מקדשגור אריה במדבר פ"ה הערה 38
נו: קדמאי ובתראי אמרינן מציעאי לא וכו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' ערה
נז דקתני איני יודעראש דוד (תקלו) דף נג ע"ב
נז דקתני איני יודעראש דוד (תקלו) דף נג ע"ב
נז דקתני איני יודעראש דוד (תשמו) עמ' ריח ע"א
נז ע"א הא תלתא הו"ל רשות הרביםתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' שצז
נז ע"א שני נזירים שאמר להן אחד ראיתי אחד מכם שנטמא וכו'למדנות (תשנח) פ' נשא אות פז
נז ע"ב אמר ליה רב אדא בר אהבה לרב הונא וכו' תקברינון חובה לבניהאוצרות חיים - אישים ח"ג עמ' נד
נז ע"ב אמר רב הונא, המקיף את הקטן הרי הוא חייב. אמר ליה רב אדא בר אהבה וכו' תקברינהו חובה לבניהאוצרות חיים - אישים ח"א עמ' קעז
נז ע"ב והני נשי הואיל וליתנהו בהשחתה ליתנהו נמי בהקפהמכשירי מצוה עמ' קמו
נז ע"ב לא תקיפו אחד המקיף ואחר הניקף במשמעחכמת התורה אמור עמ' כג
נז ע"ב רש"י ד"ה א"ש באשה וקטן כו'יד שלמה (עזרא) דף יג ע"ד, יד ע"א
נז ע"ב תוד"ה דקתניתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' רלח
נז ע"ב תוס'אמרות ה' השלם ח"א עמ' תיג-תיד
נז ע"ב תוס' ד"ה דקתני, משמעות לשון איני יודעתתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' רלח
נז ע"ב תיקברנהו חובה לבניהראשית דעת (קורח) סי' לא
נז. אין דנין קל וחומר מהלכההקשורים ליעקב (תשעח) עמ' קפח
נז. אמר א' לב' נזירים ראיתי אחד מכם שנטמא וכו'מים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' שנד
נז. ואין דנין ק"ו מהלכהזבחי צדק (דיסקין) עמ' נד
נז. ספק טומאה ברה"י טמא וברה"ר טהורפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תצב
נז. ראיתי אחד מכם שנטמאמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' קצג
נז. תרי והוא הו"ל ספיקא טומאה ברה"רעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' סט
נז: אחד המקיף ואחד הניקףודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' רצו
נז: הקפת כל הראש שמה הקפהיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' עה
נז: הקפת כל הראש שמה הקפהשל"ה (תשנז) תושבע"פ אות רכב
נז: כולהו שני דרב אדא בר אהבה לא אקיים ליה זרעא לרב הונאנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' לה אות א
נז: לא איקיים זרעא לרב הונאטוב לב עמ' צה
נז: לא תקיפו פאת ראשכם וכו', תוס' ד"ה ורב אדא בר אהבהנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' יז אות ב
נז: נזיר ספק שנטמאודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' רצד
נז: תוד"ה ורב אדאודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' רצה
נז: תוס' ד"ה ורבלהורות נתן ויקרא עמ' רס
נז: תוס' ד"הורבפרורים משלחן גבוה ח"ב שאלה מד
נח ע"א לא תלבש שעטנז הא גדילים תעשה לך מהםס' הזכרונות (אבוהב, תשעד) עמ' נה
נח ע"ב אמר רב מיקל אדם וכו'לקוטי שיחות חכ"ז עמ' 371
נח ע"ב המעביר בית הבית השחי או בית הערוה הרי זה לוקהדובר צדק עמ' 108
נח ע"ב המעביר בית השחי ובית הערוה וכו'ס' הזכרונות (אבוהב, תשעד) עמ' קסו
נח ע"ב מקל אדם כל גופו בתעררחמים לחיים דף כו ע"ד (שו"ת הרשב"א חלק ה' סימן קלב)
נח ע"ב תוס' ד"ה הר"ף - לעשה דמצורע וכו' דסד"א עשה דצפרי מצורע לירחי ל"ת ועשהלקוטי שיחות חי"ט עמ' 200
נח תוס' - דעשה דמצורע הוה דחי לאו ועשהשארית יעקב (אלגזי) דף כג ע"א
נט ע"א בכלי זייןהכתב והקבלה במדבר פי"ט פסוק כא
נט ע"א ההוא דאיתחייב נגידאמאכסניא של התורה סי' כו
נט ע"א הואיל ואינו נוגעלקוטי שיחות ח"ט עמ' 325
נט ע"א ולא ילבש גבר שמלת אשה שלא יתקן איש בתיקוני אשהמכשירי מצוה עמ' סו
נט ע"א לא תצא אשה בכלי זיין למלחמהפורים בציון עמ' עה
נט ע"א מנין שלא תצא אשה בכלי זיין למלחמהדובר צדק עמ' 59
נט ע"א מנין שלא תצא אשה בכלי זיין למלחמה ת"ל לא יהיה כלי גבררנת יצחק שופטים עמ' פט
נט ע"א מנין שלא תצא אשה בכלי זיין למלחמה ת"ל לא יהיה כלי גבר על אשה, ורש"ירנת יצחק תליתאה ח"א עמ' שפ, ח"ב עמ' רסג
נט ע"א מנין שלא תצא אשה בכלי זין וכו'רנת יצחק יהושע עמ' רפג
נט ע"א ראב"י אומר מנין וכו' שלא יתקן איש בתיקוני אשהס' הזכרונות (אבוהב, תשעד) עמ' סח
נט ע"א רש"י ד"ה ת"ל לא יהיה כלי גבר כו'דרש אברהם (אשכנזי) ח"ב דף קס ע"ד
נט ע"א רש"י ר"ה תלמוד לומר מיעלדברי שאול דברים עמ' קסט
נט ע"א שבקוה דמן חבריא הואפני חיים (פלג'י) עמ' ריא ע"ב
נט ע"א שלא יסיר שער הערוה כו'דרש אברהם (אשכנזי) ח"ב דף קסא ע"ד
נט ע"א תוד"ה בעילקוטי שיחות חכ"ז עמ' 372
נט ע"ב אלא לחדד בה את התלמידיםתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' קלו, ח"ב עמ' נג
נט ע"ב אלא לחדד בה את התלמידיםתתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' תצט
נט ע"ב ואומר אם טמאלב חיים חלק א (סימן מ"א) דף נ"ה ע"א (קטע ראשון)
נט ע"ב ועל כזית נצל ועל תרווד רקבדבר טוב עמ' רכב, תפה
נט ע"ב מאי ליעביד ליה רבי יהושע לדקיה דלא ליסרוקול מבשר (תשפ) ח"א עמ' רא
נט. לא יהיה כלי גבר על אשה $152, 160
נט. לא יהיה כלי גבר על אשה, ורש"ישיח דוד (תשסד) עמ' צב, קלח
נט. לא יהיה כלי גבר על אשה, ורש"ישיח דוד (תשסח) עמ' נח
נט. לא תצא אשה בכלי זין למלחמהפנים מסבירות עמ' רפג, רצב
נט. לר"א בן יעקב העברת שער הוא מר"תגור אריה דברים פכ"ב אות ו
נט. לת"ק דשער השחי דרבנןמקראי קדש (תשנג) עמ' שב
נט. מהו לגלח אמר ליה אסורנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' יז אות א
נט. מנין שלא תצא אשה בכלי זיין למלחמה, ת"ל לא יהיה כלי גבר על אשהדברי יואל מועדים ח"ו זכור עמ' שמט
נט. רבי יוחנן נשרו שערות בית שחיו מרוב זקנהחיים שיש בהם - דרשות ח"א עמ' תרמ
נט. שלא יתקן איש בתיקוני אשהוזאת התורה עמ' מח
נט. תוד"ה ר' חייאודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' שכא
נט: לא אמר ר' יהושע אלא לחדד בה את התלמידיםתפארת צבי שמות עמ' תקו
נט: לא אמר ר"י אלא לחדדאמרי קודש (קאמארנא, תשסג) עמ' רכג
נט: רבי שמעון בן זומא היה תלמידו של רבי יהושעדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 8
נט: רש"י - יודע היה ר' יהושע שאין תשובתו כלום ולא אמר כך אלא כדי לחדד כה את התלמידים כו' ואפי' יודע שאין בדבריו כלום לא ימנע מלשאול כל צרכותפארת צבי שמות עמ' תקו
ס ע"ב מתניתין אי ודאי נזירלב חיים חלק א (סימן מ"א) דף נ"ה ע"א (קטע ראשון)
סא ע"א אמר רבא שא"ה דאמר קרא לאסר איסר על נפשושמחת מרדכי (גיפטר) עמ' צט
סא ע"א גוי אינו מוזהר על כיבוד אבבנין שאול עמ' קנ
סא ע"א הכותים (הגויים) אין להם נדרים, מנה"מ וכו' (ורש"י ותוס')לקוטי שיחות חל"ח עמ' 26 ואילך
סא ע"א לאביו ולאמו לא יטמא במי שיש לו אב יצא עכו"ם שאין לו אבשרגא המאיר על התורה עמ' לא
סא ע"א עו"ב וכו' במי שמוזהר על כיבוד אביולקוטי שיחות חל"ו עמ' 95
סא ע"א עכו"ם אינו מוזהר על כיבוד אברנת יצחק תליתאה ח"א עמ' לא
סא ע"א פרט לנכרי שאין לו אב, למאי אין לו אבי וכו'צמח צדקה עה"ת עמ' סז
סא ע"א תוס' ד"ה דת"ר - שאם קבלו נזירות אינו כלום ומותרין לשתות ביין וכו'לקוטי שיחות חל"ח עמ' 29
סא ע"ב אין הכיתוי נעשה טמא מתויגד משה (גרין) מאמר יח ד"ה ובאור החיים
סא ע"ב וכל שאין לו טהרה אין לו טומאהטהרת יו"ט חי"ח עמ' ח
סא ע"ב יצא עכו"ם שאין לו טומאה וכו' שאין לו קהלבית אלהים שער ב עמ' קצג
סא ע"ב כל דבר שיש לו טהרה יש לו טומאהדבר טוב עמ' קעא
סא ע"ב מי כתיב נדר עולם אימא וכו' הלכה היא בנדרלקוטי שיחות חל"ח עמ' 30
סא ע"ב מנלן רעכו"ם לאו בר טמויי הוא, תוס' ד"ה ואילודברי שאול במדבר עמ' ערב
סא ע"ב נדרים אינם מקבלין טומאהאמרות ה' השלם ח"ה עמ' קפה
סא ע"ב עובד כוכבים וכו' שאין לו קהללקוטי שיחות ח"ט עמ' 112
סא ע"ב עכו"ם אין לו טומאהתורת מנחם חלק ל עמ' 176
סא ע"ב עכו"ם אין לו קהלתורת מנחם חלק ל עמ' 175
סא ע"ב קהל הוא דוקא בישראלס' המאמרים (רמ"מ) ח"ד עמ' צג
סא ע"ב תוס' ד"ה הניחא - ער'ב שאינו ראוי לבא לכלל בל יחללקוטי שיחות חל"ח עמ' 27
סא ע"ב תוס' ד"ה הניחאאמרות ה' השלם ח"ה עמ' רצד
סא ע"ב תוס' ד"ה הניחא למ"דבנין שאול עמ' קנה
סא. אין מצות כיבוד או"א בעכו"םמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' קעט
סא. בענין עבד בנזירותכללי המצות (צפת תשנב) עמ' 154
סא. דבר אל בני ישראל ולא עכו"םלהורות נתן בראשית עמ' ח
סא. כל מצוה שהאשה חייבת בה עבד חייב בהפרורים משלחן גבוה ח"ד שאלה ט
סא. נשים ועבדים יש להם נזירותמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' סז
סא. תוס' ד"ה הניחאמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' קו
סא: אין הכותי נעשה טמא מתדברי יואל מועדים ח"ז פרה עמ' נב, קא
סא: אין הכותי נעשה טמא מתתפארת צבי במדבר עמ' רנא
סא: אין הכותי נעשה טמא מתפרדס מרדכי עמ' תקלט
סא: הבדל בין ישראל לעכו"םפרפרת משה ח"ב עמ' רלה
סא: יצא זה [עובד כוכבים] שאין לו קהלאור חדש (הרטמן) פ"א אות 605
סא: יצא זה שאין לו קהלבאר הגולה (הרטמן) באר ה הערה 392
סא: כל שיש לו נחלה יש לו טומאהלהורות נתן בראשית עמ' ח
סא: עכו"ם ליתיה בוהתנחלתם אותם לבניכם אחריכםתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' רסז-רסח {משמע דאינו קונה גוף לפירותיו, ולמעשה ידיו לא מקרי 'אותם'}
סא: תוס' ד"ה אי איצטריך קרא למעט עכו"ם מנזירות משום דאיתרבי לנדריםדברי יואל פ' וירא דף שנו ע"ב
סא: תוס' ד"ה אי הכילהורות נתן בראשית עמ' ח
סא: תוס' ד"ה הניחא, כ"ע אית ליה חך היקישא דהפלאה לבל יחלדרשות דבר צבי עמ' קיד
סב ע"א מופלא סמוך לאישפרי חיים (קנולר) פרשת נח
סב ע"א מופלא סמוך לאיש וכו'לקוטי שיחות חכ"ח עמ' 193
סב ע"א ע"פ איש בי יפליא לנדור מופלא סמוך לאישס' המאמרים (רש"ב) תרעט עמ' תקמו
סב ע"א עכו"ם נודרים נדריםברכת אבות עמ' ריח
סב ע"א תוס' ד"ה לאתנויימשק ביתי סימן רנב דף קיט ע"א
סב ע"ב יצא עבד שאין נפשו קנוי' לותורת מנחם חכ"ה עמ' 153
סב ע"ב עבר מכנגד פניודרכי איש דף כה ע"ב
סב ע"ב שלא ניתנה נזירות אלא להפלאהתקנת השבין סי' ו (עמ' 31)
סב רש"י ד"ה למה רבו ומ"ש התוס' ד"ה יצאשם שלמה דף י ע"א
סב. איש איש לרבות את העכו"ם שהן נודרים נדרים ונדבות כישראלשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' רכב
סב. איש איש לרבות נכרים שנודרים נדרים ונדבות כישראלמצווה ועושה ח"ב עמ' תח
סב. איש איש לרבות עכו"ם שנודרים נדרים ונדבות כישראלשם יחזקאל עמ' שה
סב. הוקשו ערכין לנדריםאור אברהם על ספר המצוות עמ' תקי, תקצ
סב. לרבות את העכו"ם שהן נודרים נדרים ונדבות כישראלנצח ישראל (הרטמן) עמ' פז הערה 113
סב. מופלא הסמוך לאישפחד יצחק פסח מאמר טו
סב. מופלא הסמוך לאישפחד יצחק שבועות מאמר מג
סב. נדר שהיה שותה יין כל היום אינו חייב אלא אחת אמרו לו אל תשתה אל תשתה והוא שותה חייב על כל אחת ואחת וכו'של"ה (תשנז) - שער האותיות אות ק ס"ק שמו
סב. נכרים נודרים נדרים ונדבות כישראלפרי נפש חיה ח"ב עמ' מב
סב: דאי לא אכיל ליה חליששמן ראש (כץ) ח"ט ויקרא עמ' רפב
סב: יצא להרע לאחרים שאין הרשות בידופרורים משלחן גבוה ח"ב שאלה צח
סג ע"ב תוד"ה צפה+צבא אהרן ירח האיתנים עמ' קד
סג: אי זהו קבר התהוםגור אריה במדבר פ"ז הערה 49
סד ע"א והלא כבר נאמר ויאמר שמואל איך אלך ושמע שאול והרגני שכבר הי' עליו מורא של בשר ודםרנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תקס
סד ע"א והנזרקין ספיקן טהור ורש"יצבא אהרן - שבת תשובה עמ' קד
סד ע"א והנזרקין ספיקן טהור ורש"י+צבא אהרן ירח האיתנים עמ' קד
סד ע"א וכל דבר שמטמא מלמעלה כלמטה לאיתויי זב וזבהצבא אהרן - שבת תשובה עמ' קו
סד ע"א וכל דבר שמטמא מלמעלה כלמטה לאיתויי זב וזבה+צבא אהרן ירח האיתנים עמ' קו
סד ע"ב המוצא מת בתחילה מושכב כדרכותושע יאודה דף קמב ע"א
סד ע"ב המוצא מת מושכב בדרךדברי שאול בראשית עמ' תקיז
סד ע"ב ונשאתני ממצרים. טול עמי מעפר מצריםאור חדש (זיטשיק, תשסח) דברים עמ' קסח
סד: המוצא מת בתחילה מושכב כדרכו נוטלו ואת תבוסתו וכו'תורה בציון עמ' ריט
סד: המוצא מת בתחילה מושכב כדרכו נוטלו ואת תפוסתודודי נתן בראשית עמ' תקח
סד: המוצא מת נוטלו ואת תפוסתו וכן שנים אבל שלשה הרי זה שכונת קברות וכו'בן פורת יוסף (תשעא) עמ' רא
סד: והא מחוסר הערב שמש וכו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' ע
סד: תוך מלאת לא תביאזבחי צדק (דיסקין) עמ' ר
סה אמן וכו' גבורים נוצחיןלקוטי שיחות חל"ט עמ' 388
סה הפלוגתא בין רבי יוסי לרבי נהוראי אם שמואל הי' נזיר, ופלוגתתם בנוגע לעניית אמן, והקשר להסיום ת"ח מרבים שלום בעולם (ובפיהמ"ש להרמב"ם)תורת מנחם חמ"ד עמ' 74, 105, 154, 193, 201, 214
סה והלא אין מורא אלא של בשר ודם כו' (ובתויו"ט)תורת מנחם חמ"ד עמ' 78
סה ע"אמנחה חדשה (חן טוב) פרשת חוקת
סה ע"א הא דמת קונה תפיסתו דוקא בשוכב אבל לא ביושב וזוקףבנין דוד (מייזלש) בראשית - ויחי אות טו
סה ע"א כמה שיעור תפוסהברכת אבות עמ' קצז
סה ע"ב אם בהרת קדמה לשער לבן טמא וכו' ספק טמא ור' יהושע אמר כיההדרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' קכז-קכח
סה ע"ב כל ספק נגעים וכו'צמח צדקה עה"ת עמ' קסד
סה ע"ב מאי כיהה כיהה וטהרלקוטי שיחות חי"ב עמ' 64
סה ע"ב מחלוקת ר"א ורבנן אי דרשינן אתיןאמרות ה' השלם ח"א עמ' קכח, ח"ד עמ' סג
סה ע"ב ספק טמא ור' יהושע אמר כיהה וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ה עמ' תעט ד"ה הנה
סה ע"ב ספק נגעים להקל, מנה"ט וכו' הואיל ופתח הכתוב בטהרה תחלה ש"מ דספיקו להקלצמח צדקה עה"ת עמ' לט
סה ע"ב ראייה שלישית של זבאמרות ה' השלם ח"ו עמ' קט
סה ע"ב רבי יהושע קיהה וטהרטיול בפרדס ח"א עמ' תטז
סה ע"ב רבנן לא דרשי אתמשק ביתי סימן נו דף כא ע"ב
סה ע"ב רש"י ד"ה שרגלים לדבר - שלא בא מחמת אונסו אלא מחמת זיבה ממשלקוטי שיחות חל"ז עמ' 42
סה ע"ב תוס' ד"ה ור' יהושע. ותימה דא"ב היינודרשות חתם סופר (תשעז) ח"ה עמ' תעט ד"ה הנה
סה תוס' ד"ה הזא דאמרמשכנות יעקב (נעים) דף פז ע"א
סה. ה"ד תפוסה אר"י א"ק ונשאתני ממצריםפרורים משלחן גבוה ח"ג שאלה לב
סה. היכי דמי תפוסה אמר רב יהודה אמר קרא ונשאתני ממצרים טול עמי, וכמה שיעור תפוסה פירש רבי אליעזר נוטל עפר תיחוח וחופר בבתולה ג׳ אצבעותדודי נתן בראשית עמ' תקח
סה. היכי דמי תפוסה וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תתס
סה. מעשה ברבי ישבב וכו'נחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' לח אות יד
סה: אם בהרת קדמה לשער לבן טמא ... ספק טמא ור' יהושע אמר כיההשל"ה (תשנז) ווי העמודים פרק כג אות כו, לג
סה: ורבי יהושע אמר כיהה, מה כיהה, אמר רבה כיהה וטהורבאר הגולה (הרטמן) באר ד הערה 417-416
סה: כל ספק נגעים טהור, משנזקק לטומאה ספקו טמאבאר הגולה (הרטמן) באר ד הערה 414-413
סה: לטהרו או לטמאו, התורה אהדרית עליו לטהרו יותר מלטמאופרדס המלך (תשסט) אות תרנ
סה: מאי כהה כהה וטהורלקחת מוסר ח"א עמ' שפב
סה: משמע דספק אם בהרת קודם וכו' איירי בנזקק לטומאהבאר הגולה (הרטמן) באר ד הערה 424
סה: ספק בהרת קודם לשיער לבן חכמים מטמאין וכו'גנת אגוז (תשעב) אות שנז
סה: תוס' ד"ה ורבי יהושע - מאי פריך ודילמא כהה וטמא, אם כן היינו חכמים וכו'גנת אגוז (תשעב) אות שנז
סה: תוס' ד"ה ורבי יהושעדרשות חתם סופר ח"ג (תשיט) עמ' פט
סו מברך עדיף כו' גדול העונה אמן כו'תורת מנחם ח"ב עמ' 256
סו נזיר היה שמואלאברהם את ידו ח"א דף כ ע"ד
סו ע"א א"ל רב לחייא ברי' חטוף ובריך וכו' והתניא ר"י אומר גדול העונה אמן וכו' שממהרין למברך תחילה וכו'לקוטי שיחות חל"ה עמ' 216
סו ע"א אמר ליה רב לחייא בדיה חטוף ובריך וכו' תלמידי חכמים מרבים שלום בעולםאוצרות חיים - מעשה הצדקה עמ' רמא
סו ע"א אמר ליה רב לחייא בריה חטוף ובריך וכו'אוצרות חיים - תיקון סעודה עמ' קנו, קס
סו ע"א אמר ליה רב לחייא בריה חטוף ובריך וכן א"ל רב הונא לרבה בריה חטוף ובריך למימרא דמברך עדיף והתניא רבי יוסי אומר גדול העונה אמן יותר מן המברך וכו' תנאי היא דתניא אחד המברך ואחד העונה אמן במשמע אלא שממהרין למברך תחילה, רש"י ד"ה אלא שממהוין, ליתן שכר, תוס' ד"ה חטוף, מהר לברך שתהא זריז ונשכר. וד"ה אחד המברך ואחד העונה אמן, נוטל שכר אלא שממהרין למברך תחילה ליתן שכר ולהכי אמרינן ליה חטוף ובריךדברי תורה (שפירא) מהד' ד סי' מד
סו ע"א והלא אין מורה אלא של בשר ודםדרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' קכח ד"ה וכעת
סו ע"א והתניא וכו' גדול העונה אמן יותר מן המברך וכו' תנאי היא וכו'אוצרות חיים - סדר היום ח"ב עמ' קפז
סו ע"א ומורה לא יעלה על ראשו היינו מורא בי"דאמרות ה' השלם ח"ד עמ' קצא
סו ע"א כבר היה עליו מורא של ב"וס' הבוטח ח"ב עמ' קעז
סו ע"א כדברי ר' נהוראיתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"ב עמ' קלא
סו ע"א מהרש"א - דימה הברכות לגוליירין המתגרים במלחמה, לפי שמזונותיו של אדם קשין כקריעת ים סוףלחמי תודה דף רלו ע"ב
סו ע"א נדר הי' שמואל... שנאמר ומורה וכו'לקוטי שיחות חל"ח עמ' 31
סו ע"א נזיר הי' שמואל וכו'לקוטי שיחות חי"ח עמ' 63
סו ע"א נזיר היה שמואלאגרות ר' יצחק אלחנן עמ' תרצו
סו ע"א נזיר היה שמואלאמרות ה' השלם ח"ו עמ' רנג
סו ע"א נזיר היה שמואלדרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' קכז ד"ה ומורה
סו ע"א נזיר היה שמואל וכו', א"ר אלעזר א"ר חנינא תלמידי חכמים מרבין שלום בעולם וכו'לחמי תודה דף רלו ע"ב
סו ע"א סבר רב פפא קמיה דרבא למימר איידי חולשא הוא דחזי א"ל רבא וכו'הר המוריה עמ' סא
סו ע"ב א"ר אלעזר א"ר חנינא ת"ח מרבים שלום בעולם וכו'מגילת סמנים עמ' ח
סו ע"ב אחד המברך ואחד העונה אמן במשמע, אלא שממהרין למברך תחילה וכו'אוצרות חיים - סדר היום ח"ב עמ' קפו
סו ע"ב אמר ר"א אמר ר"ח ת"ח מרבים שלום בעולםלקוטי שיחות חל"ה עמ' 222
סו ע"ב אמר רבי אלעזר אמר רבי חנינא תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם, שנאמר וכל בניך לימודי ה' ורב שלום בניך, אל תקרא בניך אלא בוניךכתונת פסים (תשעא) עמ' קסד
סו ע"ב אמר רבי אלעזר וכו' תלמידי חכמים מרבים שלום בעולםאוצרות חיים - תיקון סעודה עמ' קס
סו ע"ב גדול העונה אמןלקוטי מאמרים עמ' 224
סו ע"ב גדול העונה אמן יותר מן המברךלחמי תודה דף רי ע"ב
סו ע"ב גדול העונה אמן יותר מן המברךמוסר אביך פ"ב פסקא ה עמ' לד {כי אף שאנו מכירים טובתו של הקב"ה מצד הנאתנו, ובפרט קדושת המצוות, אבל עיקר המבוקש הוא חפץ הלב מפני שזהו רצונו ית', ולא יערך שום כונה מול גדולה זו, והנה מהברכה אין היכר כי אולי הוא רק מטעם הכרת טובה, אבל השבח הכללי הוא מצד העוגה אמן, וזו היא גבורה יותר מאשר נטיית הרצון שמצד המוסר בלבד}
סו ע"ב גדול העונה יותר מהמברךאור חדש (זיטשיק, תשסח) במדבר עמ' יד, קסד
סו ע"ב גדול העונה יותר מהמברך ובמאיריאור חדש (זיטשיק, תשסח) שמות עמ' רמ
סו ע"ב הגהות יעב"ץלקוטי שיחות חי"ח עמ' 65
סו ע"ב העונה אמן וכו' וגבורים נוצחיןלקוטי שיחות חכ"ד עמ' 65
סו ע"ב חדא"ג מהר"ל - בפי' המשל דעונה אמן הוא כגבורים נוצחיןלקוטי שיחות חל"ה עמ' 221
סו ע"ב חדא"ג מהרש"א - הברכות ועניית אמן הם הגולייירים והגבורים לנצח המלחמה כנגד המקטרגיםלקוטי שיחות חל"ה עמ' 219
סו ע"ב תלמידי חכמים מרבים שלום בעולםאורות עמ' עד-עה (כא); שמונה קבצים קובץ ב פסקא רפד {אלו ת"ח חאמתיים הנלחמים נגד כל פירוד בכללות כנסת ישראל, כי אין להפריד את האומה האחריית ולהוציא ממנה את הרשעים, אלו הנקראים "זרע בהמה" - חולין ה, ב}
סו ע"ב תלמידי חכמים מרבים שלום בעולםאוצרות חיים - ת"ח וצדיק עמ' לג
סו. גדול העונה אמן מן המברך וכו'תהלה לדוד (סר לאון, שלז) חלק ב פרק א דף לו ע"ב; ברכת המזון (ונציה שסג) - פירוש ר' נתן שפירא דף יג ע"א; שלחן ארבע (שנו) שער א דף ד ע"ב; בעל הטורים (ונציה שד) פרשת תבא דף סג ע"א; ס' המוסר (כלץ, שכ) פרק ד דף מב ע"א; של"ה (תט) מ' תמיד דף רנה ע"א; מאה שערים (שג) שער יא; מערכת האלקות (פירארה שיח) דף סד ע"א, ודף פד ע"ד, ודף צד ע"א-ע"ב, ודף קצח ע"א; טעמי המצוות (רקנטי, שמא) דף לה ע"ב; פי' רקנטי (שה) פרשת בשלח; זהר פרשת וילך דף רפה ע"א; רצוף אהבה (אלגאזי, תט) סימן קצח דף פו ע"א; תולעת יעקב (גבאי, שמא) דף כא ע"א; שו"ת המבי"ט (שפט) סימן קיז וסימן קפ; מנחת נתן (שפא) דף ד ע"א
סו. היכי דמי תפיסהדברי שלום (שרעבי, תשלו) חלק הדרוש עמ' קכב
סו. היכי דמי תפיסהדברי שלום (שרעבי, תשנג) עמ' קצ
סו. ומורה לא יעלה על ראשו מורא בשר ודםדרשות לכל שבתות השנה והמועדים (ניסנבוים) עמ' 13
סו. חטוף ובריך וכו'של"ה (תט) מ' תמיד דף רנה ע"א; מערכת האלקות (פירארה שיח) דף רעא ע"א
סו. נזיר הי' שמואל כדברי ר' נהוראיהדרש והעיון במדבר ח"ב מאמר פו
סו. נזיר היה שמואל וכו'תוספות יום טוב (תג) פרק א דף קכח ע"ב
סו. נזיר היה שמואלפרורים משלחן גבוה ח"ה שאלה נט
סו. שמואל היה נזירגנת אגוז (תשעב) אות תקפב
סו: אחד המברך ואחד העונה אמן במשמעאור אברהם - סידור התפילה עמ' יח
סו: אמר רבי אלעזר אמר רבי חנינא תלמידי חכמים מרבים שלום בעולםדרשות משמר הלוי (תשעא) עמ' סט
סו: אמר רבי אלעזר אר"ח תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם, שנאמר וכל בניך למודי ה' וגו'צפנת פענח (תשעא) שמות עמ' תקנו, תרנב
סו: אמר רבי חנינא תלמידי חכמים מרבים שלום בעולםתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' א'קיח
סו: גדול העונה אמן יותר מן המברךדברי יואל פ' ויחי דף תקכז ע"א
סו: גדול העונה אמן מהמברך, תדע וכו'מנחת יצחק בראשית-שמות עמ' רעח
סו: גדול העונה יותר מהמברךודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' ריד
סו: גדולי העונה אמן יותר מן המברךמנחת יצחק ויקרא-דברים עמ' רלה
סו: חטוף ובריך וכו' גבורים נוצחים וכו' ת"ח מרבים שלוםמשנת יוסף - אגדות ח"ב עמ' מו {נחלקו אם מברך על השלמים או על הפתיתין; ע"ד צחות חטוף ובריך למנוע חלישות הדעת }
סו: ממהרין למברך ליתן שכרוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' רנו
סו: ת"ח מרבים שלום בעולםטובך יביעו ח"א עמ' תח,תט
סו: ת"ח מרבין שלום בעולםקומץ המנחה (צונץ) דרוש קא אות ח
סו: תלמידי חכמים מרבים שלום בעולםמאמר מרדכי - י״ג אלול עמ' רט
סו: תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם כו'פרדס המלך (תשסט) אות תקנב
סו: תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם, שנאמר וכל בניך לימודי ה' ורב שלום בניך, אל תקרי בניך אלא בוניךחיים שיש בהם על התורה תנינא עמ' תקפב
עא ע"א באר משה - קו' להר' אד"ר אות ת"ט הפך דברי רש"י שםדברי איש דף ז ע"א
פ"א מ"ב מה בין נזיר עולם לנזיר שמשון, שנזיר עולם מקיל שערו בתערתורי זהב (תשעג) עמ' ריט
פ"ג מ"א כהן ונזיר שהיי מהלכין בדרך ומצאו מת מצוה, אמרו חכמים יטמא הנזירבנין דוד (מייזלש) בראשית - תולדות אות נח
פ"ג מ"ו מעשה בהילני המלכה שנדרה אם יבא בנה מהמלחמה תהי' נזירה שבע שניםכתר תורה (תשסז) עמ' נט
פ"ד מ"ו האיש מדיר את בנו בנזיר ואין האשה מדירה את בניה, רק שיכולה למחות על בעלהתורי זהב (תשעג) עמ' רטז
פ"ה מ"א הקדש טעות הוי הקדשאור חדש (זיטשיק, תשסח) ויקרא עמ' רסג
פ"ה מ"א תוס' יו"טתורת יחיאל בראשית עמ' שצא
פ"ו מ"א ג' מיניו אסורין בנזיר הטומאה והתגלחת והיוצא מן הגפןבן פורת יוסף (תשעא) עמ' קעה
פ"ז מ"א ב' שהיו מהלכין בדרך ומצאו מת מצוה רא"א יטמא כה"ג וכו' וחכ"א יטמא נזיר וכו'חמודי צבי במדבר-דברים עמ' לד
פ"ז מ"א כה"ג ונזיר וכו' היו מדזלכין בדרך ומצאו מת מצווה ורע"ב שםחמודי צבי ויקרא עמ' קמו
פ"ז מ"א כה"ג ונזיר שהיו מהלכין כדיךמנחת מרדכי עמ' רסו
פ"ז מ"ד אמר לי מה זה עקיבא אין רנין כאן מקל וחומר וכשבאתי והרציתי את 'הדברים לפני רבי יהושע אמר לי יפה אמרת אלא כן אמרו הלכהשל"ה (תשנז) תושבע"פ אות טו
פ"ט מ"ג בתוי"טאור חדש (זיטשיק, תשסח) דברים עמ' קסט
פ"ט מ"ה נזיר היה שמואלפי' הרמ"ז על הזוהר במדבר (תשסד) עמ' רצ
פ"ט מ"ה נזיר היה שמואל כדברי רבי נהוראי, נאמר בשמשון מורה וכו' ונאמר בשמואל מורה, מה מורה האמור בשמשון נזיר וכו'תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' רטו
פהפני דוד (תקנב) דף לה ע"א
ב ע"א כל הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן הייןשכר שכיר דברים שיחה לד אות א,ג
ב ע"ב אהא הרי זה נזיר אזני יהושע (מהד' אדרת) דרשות והספדים דרוש סח עמ' 275
ב ע"ב האומר אהא הרי זה נזיר אזני יהושע (מהד' אדרת) ויקרא-במדבר דרוש מג עמ' 331
ב ע"ב ר"ן ד"ה מהו אזני יהושע (מהד' אדרת) דרשות והספדים דרוש סח עמ' 275
ג ע"א מכדי תנא בסדר נשים קאי מאי טעמא תני נזיר וכו'אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ג עמ' קז, קיח
ג. הפלוגתא אם נזיר נקרא חוטא או קדושזמרת הארץ (רבינוביץ) עמ' שפו
ד ע"ב אמר שמעון הצדיק, מימי לא אכלתי אשם נזיר טמא וכו'נתיב התורה (סאלים) במדבר עמ' יז
ד: ופחז יצרי עלי וכו' מפני מה אתה מתגאה וכו'אשל אברהם (פרידמן) ח"א עמ' רמד
ד: מעשה באדם שנדר בנזיר לש"ש משום שפחז עליו יצרוזמרת הארץ (רבינוביץ) עמ' שפד
ה ע"א סתם נזירות למ"ד יוםמהר"ם שיק במדבר עמ' מו
ה. שלשים יום לנזירותאשל אברהם (פרידמן) ח"א עמ' רפ
ח: רש"י - ופחז יצרי, שמיהר להביאני לידי הרהוראשל אברהם (פרידמן) ח"א עמ' רמד
יב חזקת שליח ע"ש דרישה מחיים דף קו ע"ד
יב תוס' ד"ה מ"ט דרישה מחיים דף קו ע"ד
יב. תוס' ד"ה מ"טארשות החיים עמ' רמט, שלו
יט ע"א ציער עצמו מייןכתבי הסבא מקלם - ימים נוראים עמ' נה
יט ע"א קסבר רבי אלעזר הקפר נזיר טהור נמי חוטא הואאוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ג עמ' קי
יט. נזיר נקרא חוטא שציער עצמו מן הייןזמרת הארץ (רבינוביץ) עמ' שפו
יט. נזיר שציער את עצמו מן היין נקרא חוטאאם לבינה (פאפא) עמ' תרלח
כב ומאן ניהו נשים איך נשים הללו, רש"י טירת כסף דף קנג ע"ב
כג ב' שצלו פסחיהן א' אכלו לשם מצוה כו'שער התפלה (תשמט) שער שועה פ"ד
כג גדולה עבירה לשמה טירת כסף דף קנג ע"א
כג ע"א אישה הפרם וה' יסלח לה וכו' המתכוין לעלות בידו בשר חזיר ועלה בידו בשר חזיר עאכו"כדעת קדושים (תשנ) עמ' יא, עד
כג ע"א באשה שנדרה בנזיר וכו' ובעלה היפר לה והיא לא ידעה חכמת התורה מטות עמ' נו, צז
כג ע"א גדולה עבירה לשמהשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' יד
כג ע"א המבקש לאכול בשר חזיר ועלה בידו בשר טלה צריך כפרהבית שמואל אחרון על התורה (תשנד) פ' תשא עמ' פט
כג ע"א ישרים דברי ד' צדיקים וכו' משל ללוט ושתי בנותיו עמו וכו' במה הכתוב מדבר, באשה שהפר לה וכו'נתיב התורה (סאלים) במדבר עמ' רט, רמו
כג ע"א כשהגיע ר"ע למקרא זה בכה, מי שבתכוין לאכול בשר חזיר ועלה בידו בשר טלה צריך כפרה כו'בית שמואל אחרון על התורה (תשנד) פ' פנחס עמ' קצז
כג ע"א משל לב' בנ"א שצלו פסחיהן אחד אכלו לשם מצוה וכו'דעת קדושים (תשנ) עמ' יח
כג ע"א משל לשני בגי אדם שצלו את פסחיהן אחד אכלו לשום מצוה ואחד אכלו לשום אכילה גסה וכו'אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ב עמ' קטו, קיט, קכז, קמא
כג ע"א משל לשני בני אדם שצלו את פסחיהן; אחד אכלו לשום מצוה ואחד אכלו לשום אכילה גסה זה שאכלו לשום מצוה, וצדיקים ילכו בם וכו' מחשבה למעשה - מועדים ומצוות עמ' תכ (בהערה)
כג ע"ב גדולה עבירה לשמה חכמת התורה שלח עמ' תקלא
כג ע"ב גדולה עבירה לשמה כמצוה שלא לשמה חכמת התורה בהעלותך עמ' תמח
כג ע"ב גדולה עבירה לשמה כמצוה שלא לשמה חכמת התורה פנחס עמ' רצג
כג ע"ב גדולה עבירה לשמה כמצוה שלא לשמה חכמת התורה קורח עמ' רסג, תנג
כג ע"ב גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמה אזני יהושע (מהד' אדרת) דרשות והספדים דרוש סח עמ' 263-265
כג ע"ב גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמה אזני יהושע (מהד' אדרת) ויקרא-במדבר דרוש לח עמ' 257
כג ע"ב גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמהבית שמואל אחרון על התורה (תשנד) פ' ויקרא עמ' צח, פ' תזריע עמ' קיב, פ' אמור עמ' קלז, פ' בהעלותך עמ' קסה
כג ע"ב הצעירה שקראו בן עמי לא מצערינן חכמת התורה בלק עמ' לט
כג ע"ב ישרש יעקב לרבי חיים אבולאפיה אזני יהושע (מהד' אדרת) דרשות והספדים דרוש סח עמ' 266
כג ע"ב לבני מואב היו נראים מזויינים חכמת התורה בלק עמ' לח
כג ע"ב לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצות אפילו שלא לשמה, ותוס' שאמרה תורה שיעסוק אדם וכו'נתיב התורה (סאלים) במדבר עמ' קעט, ערה
כג ע"ב לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצות אפילו שלא לשמן שמתוך שלא לשמן בא לשמןאוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ג עמ' צ
כג ע"ב קרן אורה ד"ה גדולה אזני יהושע (מהד' אדרת) ויקרא-במדבר דרוש לה עמ' 257-258
כג ע"ב רש"י ד"ה גדולה עבירה אזני יהושע (מהד' אדרת) דרשות והספדים דרוש סח עמ' 263-268
כג ע"ב ש"מ ד"ה מנשים אזני יהושע (מהד' אדרת) דרשות והספדים דרוש סח עמ' 264
כג ע"ב תוס' ד"ה ומאן אזני יהושע (מהד' אדרת) דרשות והספדים דרוש סח עמ' 263,266,269
כג ע"ב תמר זינתה יצאו ממנה מלכים ונביאים חכמת התורה פנחס עמ' קסה
כג. אמר ליה ריש לקיש האי רשע קרית ליהבאר שרים (שלזינגר) מועדים ח"ג עמ' שלד
כג. בנות לוט נתכוונו לש"שדולה ומשקה - גלות וגאולה עמ' תכב
כג. זה לוט ושתי בנותיו, הן לשם שמים נתכוונו נאמר עליהן צדיקים וגו', הוא פושעים יכשלו בםשפת אמת (הלוי) משלי פרק כו פסוק ח
כג. משל לשני בנ"א שצלו את פסחיהן וכו'ארשות החיים עמ' מו
כג. שנים שאכלו פסחיהן זה אכלו לשם מצוה על זה נאמר וצדיקים ילכו בם וזה אכלו לשם אכילה גסה ועל זה נאמר ופושעים יכשלו בםדברת שלמה (תשעא) עמ' רפה
כג: בשכר לילה א' שהקדימה הגדולה זכתה והעמידה ג' מלכים קודם הצעירהאש דת (תשמח) עמ' רלו
כג: גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמה מפי ספרים וסופרים (תשעב) אבות ח"ב עמ' נג, קמט, פניני חסידות פ"ד אות נא
כג: גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמהאש דת (תשמח) עמ' כא
כג: גדולה עבירה לשמהארשות החיים עמ' תקסב
כג: גדולה עבירה לשמהאשל אברהם (פרידמן) ח"א עמ' מב, רנט
כג: גדולה עבירה לשמהדברת שלמה (תשעא) עמ' שלו
כג: גדולה עבירה לשמהתורת המצרף עמ' קעו
כג: לעולם יעסוק אדם בתו"מ שלא לשמה שמתוך וכו' מטר השמים - עמודי העולם עמ' תרב
כג: לתאוה יבקש נפרד זהו לוט שנפרד מאברהםשפת אמת (הלוי) משלי פרק כו פסוק ח
כג: נפקא מינה דלפניא אחרינא לא איבעי למישתי חמראשפת אמת (הלוי) משלי פרק כו פסוק ח
כג: רות בתו של עגלון מלך מואב היתה בשכר מ"ב קרבנות וכו'אש דת (תשמח) עמ' קיג, רלה
כד. בשכר שהקדימה הבכורה קדמה ד' דורותדולה ומשקה - גלות וגאולה עמ' תרנח
כח ע"ב האיש מדיר את בנו בנזיר ואין האשה מדרת את בנה בנזיראוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ג עמ' קיג, קכא
כח: האיש מדיר את בנו ולא האשה אזני יהושע (מהד' אדרת) בראשית-שמות דרוש יז עמ' 289
כט אין שחיטה לעוף מן התורה טירת כסף דף קכ ע"א
כט האב מדיר את בנו בנזירדרכי נועם (הרנזון) דרוש כו
כט ע"א מנין שלא תצא אשה דרישה מחיים דף קכה ע"ב
כט ע"ב במופלא הסמוך לאישאוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"א עמ' צג
כט. יחיד שנטמא דרישה מחיים דף קנ ע"ג
לב ע"ב כשעלו נזירים בן הגולה דבר יום ביומו - סדר היום
לט אין לי אלא תער תלש טירת כסף דף רכב ע"ד
לט. תוס' ד"ה נזירארשות החיים עמ' קפג
לט: נזיר שגילחוהו ליסטיםארשות החיים עמ' קפד
לט: ת"ר אין לי אלא תערארשות החיים עמ' ריט
לט: תוד"ה כל שהוא ובד"ה ת"ר אין לי אלאארשות החיים עמ' קפג
מ. אין למדין קל מחמור להחמיר עליודרשות הר"ן (מישור) עמ' נה, עד
מ. אמר רבא ג' מגלחין ותגלחתן מצוהארשות החיים עמ' קפא, קפח
מ. רש"י ד"ה אלא כעין תערארשות החיים עמ' קפב
מ: ואינו חייב עד שיקלטנו בתערארשות החיים עמ' ריד
מ: זקנו מה ת"לארשות החיים עמ' רד
מ: רש"י ד"ה ואינו חייבארשות החיים עמ' קעט
מ: תוס' ד"ה הא כיצדארשות החיים עמ' קצח
מא. רש"י ד"ה ותו אי ס"דארשות החיים עמ' קעט ובהגהות
מא: תוס' ד"ה ואי כתב רחמנאארשות החיים עמ' קנג, קנה
מב ע"א אל תשתה אל תשתה לוקה על כל אחת ואחתשארית ישראל (תשעד) דרוש יג עמ' 216
מב. 'דילדול' - הרפיית חיבורו של דבר לשורשו לילה כיום יאיר (באום) עמ' 252
מג אין בן דוד בא בשבתות וימים טוביםפנים מסבירות עמ' צח
מג ע"א נזיר הנכנס לבית גוססשארית ישראל (תשעד) דרוש ב עמ' 45
מד. שהיוצא מן הגפן לא הותר מכללוארשות החיים עמ' רסז בהגהות
מה רשב"ג אומר הביא ג' בהמות ולא פי' הראויים כו'דרכי נועם (הרנזון) דרוש כא
מז ע"ב משוח מלחמה וסגן איזה עדיף חכמת התורה קורח עמ' קסא
מח: הכל חייבים בקבורת מת מצוהדולה ומשקה פורים עמ' רב
נד ע"א או בקבר זה קבר שלפני הדיבורטהרת יו"ט חט"ז עמ' קצד
נד תוס' ד"ה חרב ה"ה אי נמי טירת כסף דף קנט/קצט ע"ג
נה: רש"י ד"ה כעין תערארשות החיים עמ' קפב
נז. שלשה נזירין שהוא רשות הרביםפנים מסבירות עמ' תלד
נח ע"א ומי כתיב, רש"ישארית ישראל (תשעד) דרוש ג עמ' 62
נט ע"א מעינות האמונה (תשסב) עמ' ע
נט. לא תצא אשה בכלי זייןפנים מסבירות עמ' תמ
סא ע"א הכותים אין להם נזירות ברך את אברהם דף כז ע"א
סה בז' דרכים בודקין את הזבדרכי נועם (הרנזון) דרוש טז
סה ע"א כמה, תוס'שארית ישראל (תשעד) דרוש יד עמ' 226
סה ע"א נוטל, רש"ישארית ישראל (תשעד) דרוש יד עמ' 226
סה. רע"ב - (יעקב אמר) טול עימי מעפר מצריםשארית ישראל (תשעד) דרוש עד עמ' 227
סה. תוי"ט - לא נמצא(שיעקב) נקבר תחילה במצריםשארית ישראל (תשעד) דרוש יא עמ' 227
סו ע"א נזיר היה שמואל כדברי רבי נהוראי וכו'אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ג עמ' קיב, קיח
סו ע"ב גדול העונה אמן וכו' אלא שממהרין למברך חכמת התורה בהעלותך עמ' קסז
סו ע"ב חטוף ובריך וכו' גדול העונה אמן יותר מן המברך וא"ל רבי נהוראי וכו' תדע שהרי גוליירים מתגרין במלחמה וגבורים נוצחין וכו'אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ג עמ' קיב, קיח
סו. נזיר היה שמואלזמרת הארץ (רבינוביץ) עמ' שפה
ב ע"א רש"י ד"ה מ"טאהל ישרים דף יט ע"ג
ד רש"י ד"ה מושבעדרך עץ החיים (אלגזי) דף קלו ע"ג
ד. רש"י ד"ה והרי, זוכריהו על היין בכניסתו וביציאתותפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' צג (שכג) {בפסחים ליתא 'וביציאתו'}
ד. רש"י ד"ה והרי, קידוש על היין הוא מדאורייתאתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' צב (שיז), צד (של), צז (שמא), צח
ד: אבשלום נזיר עולם היהשבילי פנחס (תשעב) עמ' רצו
ד: מימי לא אכלתי אשם נזיר טמא אלא פעם אחתאילת אהבים (אלקבץ, תשס) עמ' קמא
יב: כל דאיהו לא מצי לקדשה, שליח נמי לא מצי משויתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' קצה (קיב)
טו שביעי עולה, שטמ"קבית מועד (גטיניו) דף י ע"ד
כג גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמהשארית יעקב (אלגזי, תשנא) עמ' תיז
כג מי שמתכוון לעלות בידו בשר טלה ועלה בידו בשר חזירקניני קדם ח"ב עמ' 99
כג ע"א התם הוא דבעיא כפרה וסליחה משום דמעיקרא לאיסורא איכוון וכו' הדא דאיכא איסורא וכו' דהיתרא לא תיבעי כפרה וסליחהשיחות חכמה ומוסר מאמר ט אות ה
כג ע"א מי שנתכוין לעלות בידו בשר חזיר ועלה בידו בשר טלה טעון כפרה וסליחה וכו' חתיכה ספק של שומן ספק של חלב אמר קרא ונשא עוונושיחות חכמה ומוסר מאמר ה אות א
כג ע"א נהי דלא קא עביר מצוה מן המובחר פסח מיהא קא עבירנפש החיים (תשעז) עמ' קעב, רפד
כג ע"א רשע קרית ליה נהי דלא עביד מצוה מן המובחרשיחות חכמה ומוסר מאמר ד אות יא
כג ע"ב גדולה עבירה לשמהנפש החיים (תשעז) עמ' קעה
כג ע"ב גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמהעולת שבת (אלמושנינו) עמ' פ
כג ע"ב גדולה עברה לשמה, ממצוה שלא לשמהעיוני פרשה (ריבלין) בראשית עמ' 129
כג ע"ב שמתוך שלא לשמן בא לשמןנפש החיים (תשעז) עמ' קסט, רח
כג. אפילו בספק איסור בשוגג אמר קרא 'ונשא עונו'תפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' רלח (רלד)
כג. וזה שאכלו לשום אכילה גסה ופושעים יכשלו בםתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' קנא {לרוקח מיירי שהמצוה עליו לטורח, ולא איירי כלל בשבע מלאכול}
כג. כי ישרים דרכי ד' צדיקים ילכו בם ופושעים יכשלו בםשם אליעזר דף מח ע"ד
כג. משל לשני בני אדם שצלו את פסחיהן וכו'תפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' קנא (רמא) {למה נקטו זה באכילת פסח דוקא (וברוקח מביא זה על מצה)}
כג. שנים שאכלו את הפסחאילת אהבים (אלקבץ, תשס) עמ' מט
כג. שנים שצלו את פסחיהם אחד אכלו לשם מצות ואחד אכלו לשם אכילה גסהאילת אהבים (אלקבץ, תשס) עמ' קיז
כג: בשכר ארבעים ושתים קרבנות שהקריב בלק זכה ויצאה ממנו רותתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' שיז (פה) {קרבנות ענינם הודאה, ודוד הוא מבעלי הודאה}
כג: גדולה עבירה לשמהשבילי פנחס בראשית ח"ב עמ' רפ
כג: גדולה עבירה לשמה וכו'שבילי פנחס בראשית ח"ג עמ' תקכג
כג: גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמהשבילי פנחס (תשעג) עמ' תצד
כג: גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמהשם אליעזר דף יט ע"ב
כג: גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמהתורת אברהם עמ' עו, קנט, 412
כג: גדולה עברה לשמהבריכות מים דף עח ע"א-ע"ד
כג: לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצוות אפילו שלא לשמן וכו' שבשכר מ"ב קרבנות שהקריב בלק הרשע זכה ויצאה ממנו רותשבילי פנחס (תשעח) עמ' שעז
כג: לעולם יעסוק אדם בתורה ומצוות אפילו שלא לשמןתורת אברהם עמ' 372, רב, 418, רי
כג: רש"י - שאמרו לבעליהן לבא אל שפחתן ולא לשום מצוה נתכוונותורת אברהם עמ' 412
כג: תוס' ד"ה והא - לא קשה לו תהרג ואל תעבור דקרקע עולם היתהתורת אברהם עמ' קנט
כג: תוס' ד"ה שמתוך - שעוסק בתורה שלא לשמה להתגדר ולקנות שםתורת אברהם עמ' 414, 372
כט ע"ב רש"י ד"ה ור"י בר"י סבר מופלא הסמוך לאיש מדאורייתאפנינים על התורה ומועדים עמ' ל
כט. אין האשה חייבת לחנך את בנהתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' קפד (סג) {כמה מקומות דמבואר להיפוך}
כט. אין האשה חייבת לחנך את בנהתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' קפג-קפד {בן שפחה כנענית מי חייב בחינוכו}
כט. אינו חייב לחנך בתותפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' קפד (סג) {רק בנזירות}
לא. בית שמאי ילפי הקדש מתמורה ובית הלל פליגיתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' קפד (שסט) {ב"ש ס"ל דקדושת התמורה היא קדושה מחודשת, וב"ה ס"ל דקדושתה נמשכת ובאה מהקדש הראשון}
מג ע"א דבגוסס איכא חילולברית יצחק דף יט ע"ב
מג: לה מטמא ואינו מטמא לאבריםתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' רנח {אבר אינו ככל הגוף}
מה. ולקח את שער ראש נזרו ונתן על האש, מקום שהיה מבשל שם היה מגלחתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' ערה {השוואות ללימוד זה}
מז. רבי אליעזר וחכמים בכהן גדול ונזיר שפגעו במת מצוהתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' שט-שיא (סא) {חולקים מה עדיף, ריבוי הזמן או מעלה עצמותיה}
מז. שהנזיר מביא קרבן על טומאתותפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' שט (ס) {קדושתו עצומה יותר ולכן פגם הטומאה שלו גדול יותר}
מז. תוס' ד"ה וכן, איך שייך מרובה בגדים בזמן שיש שמן המשחהתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' שו
מז: מופלא הסמוך לאישתורת אברהם עמ' 266
נב ע"ב ר"ש אומר וכו' אם משמת חזר בו איני יורע תנא הושחרו שיניו מפני תעניותיושיחות חכמה ומוסר מאמר יח אות ו
נד: תוס' ד"ה ת"ש, תכשיטי כלי מתכות מיקרו בגדים וראיה מציץתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' שיא (תתכו) {צ"ע דהפסוק לא מיירי בציץ}
נה ע"א הנכנס לארץ העמי'אהל ישרים דף כו ע"ב
נז ע"ב תוס' ד"ה ורבבית מועד (גטיניו) דף לט ע"א
נח תוס' - דעשה דמצורע הוה דחי לאו ועשהשארית יעקב (אלגזי, תשנא) עמ' סב
סא רש"י ד"ה כי ירושהבן פדהצור דף קיז ע"א
סא: עובדי כוכבים אין להם 'קהל'תפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' מז (קסז) {על כן כשנתגייר הוי כקטן שנולד}
סב ע"א מפלא סמוך לאיש דגוי דאורייתאפרשת דרכים (תשסה) עמ' עד
סג. חזקת טמא טמאשם אליעזר דף פה ע"ד
סד. או דילמא האי אוכלא הוא ואת"ל דאוכלא הואתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' רלג {צ"ע מחולין קב. דהוי משקה}
סד: חסרון הערב שמש לא חשיב חסרון משום דשימשא ממילא ערבאתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' ער
סה: מברך עדיף או עונה אמן עדיףתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' שעו (רלד) {אם ההתחלה עדיפא או ההשלמה}
סח ע"ב לאחותו הוא דאינו מטמא הא למת מצוה מטמא למדנו שכה"ג ונזיר בערב פסח חייבים ליטמא למת מצוה ולבטל מצות ק"פשיחות חכמה ומוסר מאמר כה אות ג
ב ע"ב אמרי בזמן שנזיר עובר לפניו, ורש"ירנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' רה
ב ע"ב מהו דתימא בעמו פיו ולבו שויורנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' רו
ב. תוס' ד"ה נזירמועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' עא
ג. נזיר טהור לא מיקרי חוטאמועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' רעח
ד ע"ב מימי לא אכלתי אשם נזיר טמאמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"א עמ' סח
ד ע"ב נזיר שמשון מותר להטמא למתיםעיוני הפטרה ח"ב עמ' 357
ד ע"ב נזיר שמשוןפרשיות בספרי הנביאים שופטים עמ' רכ, רלא, רסד
ד תוס' ד"ה מאי קידוש היום על היין מדרבנןייטב פנים ח"ב דף מא
ד. תוס' ד"ה מאימועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' מב
ו ע"א תוס' ד"ה נזיר עולםרנת יצחק עה"ת ח"א עמ' ר
ח פלוגתא דר"ש ור"י אי ספן נזירות להחמיר או להקלמקוה מים (עזריאל) ח"ב דף יז ע"ב
יא. תוס' ד"ה דהוי אמאי מהני תנאי בנדר ושבועהייטב פנים ח"ב דף קצא
יג הריני נזיר כשיהיה לי בן וכו' כשיהיה לי ולד וכו'מקוה מים (עזריאל) ח"ב דף יח ע"א
טו: רש"י ד"ה ואח"כ [ראת'] פטור' מלעשות פסח שני דאב' פסחי' לא מעכב'ייטב פנים ח"ב דף קעא
יט ע"א והא בנזיר טמא כתיבאמרי יצחק במדבר-דברים עמ' לח
יט ע"א רש"י ד"ה לר"א הקפראמרי יצחק במדבר-דברים עמ' לח
יט. מפני ששנה בחטאמועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' רעח
כא. מאי דכתיב צדיקים ילכו וכו'עמק החכמה עמ' קיט, רסח
כג ע"א כי ישרים דרכי ה' משל לב' בני אדם שצלו את פסחיהםמקוה מים (עזריאל) ח"ב דף מג ע"ד
כג ע"א כשהיה מגיע ר"ע לפסוק זה וכו'נחלת דבש (ברייזכר) עמ' קכא
כג ע"א משל ללוט ושתי בנותיו הן התכוונו למצוהעיוני פרשה (ריבלין) במדבר עמ' 196
כג ע"א משל לשני בני אדם שצלו את פסחיהןעיוני הפטרה ח"ב עמ' 517
כג ע"א נתכוין לעלות בידו בשר חזיר ועלה בידו כשר טלה טעון כפרה וסליחהמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"א עמ' קמו
כג ע"ב בשכר מ"ב קרבנות שהקריב בלק יצתה ממנו רותעיוני פרשה (ריבלין) במדבר עמ' 197
כג ע"ב גדולה עבירה לשמהאמרי יצחק בראשית עמ' רפז הערה נד
כג ע"ב לעולם יקדים אדם לדבר מצוהעיוני פרשה (ריבלין) במדבר עמ' 196
כג ע"ב לעולם יקדים אדם לדבר מצוהעיוני פרשה (ריבלין) במדבר עמ' 248
כג ע"ב מנין שאין הקב"ה מקפח אפילו שכר שיחה נאהעיוני פרשה (ריבלין) במדבר עמ' 248
כג ע"ב נשים שבאוהל, עבירה לשמהפרשיות בספרי הנביאים שופטים עמ' עו-עז
כג ע"ב עבירה לשמהשערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' קסד
כג ע"ב קרבנותיהם של בלק ועגלוןפרשיות בספרי הנביאים שופטים עמ' נו
כג ע"ב רות בת בנו של עגלון מלך מואב היתהעיוני פרשה (ריבלין) במדבר עמ' 196
כג ע"ב שבע בעילות בעל אותו רשע באותה שעהעיוני הפטרה ח"א עמ' 164
כג ע"ב תוס' - בת בנו לאו דווקאעיוני פרשה (ריבלין) במדבר עמ' 196
כג. הגהה תוס' ד"ה ומאן - ומנשים היינו דכתי' נשיםבכורי אביב (ביק) מדרש בחידוש נביאים ראשונים אות א {השגה על מקום שמואל בפירושו}
כג. כי ישרים דרכי ה' צדיקים ילכו בם כו' משל לשני בני אדם שצלו את פסחיהן וכו'ייטב פנים ח"א דף צב, קג, ר, ח"ב עמ' עא, עד, צג, קג, קיד, קכא, קלו, קמח, קעא, רכ
כג. רש"י ד"ה ואחד [אכלו לשם אכילה גסה] או מחמת תאוה שאכלו ברעבוןייטב פנים ח"א דף קג, ח"ב עמ' צג, קג, קיד, קלו
כג. תוס' ד"ה פסח (אכילה גסה של פסח) שאינו רעב לאכול לתיאבוןייטב פנים ח"א דף קג, ח"ב קיד, קלו, קעא
כג: גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמהייטב פנים ח"א דף קעט, רמז, ח"ב עמ' יא
כג: לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצות אפילו שלא לשמה שמתוך שלא לשמה בא לשמהדברי יונה ח"ב עמ' סב
כג: לעולם יעסוק אדם בתורה ומצות וכו' שמתוך שלא לשמן בא לשמןייטב פנים ח"א דף קל
כג: עברה לשמהפרשיות בספרי הנביאים שמואל עמ' ט
כג: תוס' ד"ה שמתוך כשלומד תורה להתגדר ולקנות שםייטב פנים ח"א דף קל
כו גדולה עבי' לשמה ממצוה שלא לשמה ותוס'מקוה מים (עזריאל) ח"ב דף מט ע"ב
כח: אין אישה מדדת בנה בנזירפרשיות בספרי הנביאים שמואל עמ' טז
כט ע"א נזיר שגולחפרשיות בספרי הנביאים שופטים עמ' רע
כט ע"ב רש"י ד"ה ור' יוסי - איש הוי' מבן יג שנה וכו' והרוצה לחשוב יצא ויחשוברשימות (רמ"מ שניאורסון) חוברת כא עמ' 7
כט. חולין בעזרה לאו דאורייתאמועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' עא
כט. כדי לחנכו במצוותמועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' ע
כט. שהיא באה על הספקמועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' ע
כט. תוס' ד"ה משוםמועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' עא
ל שור שחור שיצא מביתי הקדש ויצא לבן וכו'מקוה מים (עזריאל) ח"ב דף מב ע"א
לב ע"ב ור"ט אומר אין אחד מהם נזיררנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' רה
לב ע"ב שנים שהיו מהלכין בדרך והיה אחד בא כנגדןעיוני פרשה (ריבלין) במדבר עמ' 50
לט ע"ב תוס' ד"ה ת"ר איןרנת יצחק עה"ת ח"א עמ' ר
מא. שכן ישנו בשאלהייטב פנים ח"א דף עז
מו ע"א נזיר וכה"ג מי מטמא למת מצוהרנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' רו
מו ע"א תוס' ד"ה שעשורנת יצחק עה"ת ח"א עמ' רא
נג ע"ב על פני השדה זה המאהילרנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' רנח
נה נזיר שהיה טמא בספק ומוחלט בספק ותוס'מקוה מים (עזריאל) ח"ב דף עט ע"ד
נח ע"א רש"י ד"ה מאי לאו ותוס' ד"ה אמר רבארנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' קכג, קלו
נט ע"א כלי זין באשהפרשיות בספרי הנביאים שופטים עמ' סט, עה
סא ע"א כי ירושה לעשו נתתינחלת דבש (ברייזכר) עמ' שכ
סא ע"א עכו"ם אינו מוזהר בכאו"ארנת יצחק עה"ת ח"א עמ' קעד, רל
סא ע"ב כל שיש לו טהרה יש לו טומאהעיוני הפטרה ח"ב עמ' 357
סא ע"ב תוס' ד"ה א"ח עבדיםרנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' שג
סא. אין אבות לגוימאור ושמש (תשסט) עמ' פ
סב ע"א אביי אמר הוויין ידיםרנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' רו
סו נזיר היה שמואל וכו'מקוה מים (עזריאל) ח"ב דף יז ע"ד
סו ע"א ומורה לא יעלה על ראשושערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' ריג
סו. מהו "מורה" האמור בשמואלפרשיות בספרי הנביאים שמואל עמ' יז
ב: גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמהבינת יששכר (תשמח) עמ' שע
ג: האומר ימין שהוא כך או שמאל שהוא כך הוי שבועהבינת יששכר (תשמח) עמ' רכה/רכח
ג: התנאה לפניו במצוותבאר מים חיים (תשנט) ח"ג עמ' קמד
ד. ודילמא גוססין שוינןהאיר ממזרח משלי עמ' שא
ד. שתה שאר משקין המשכריןבאר מים חיים (תשנט) ח"ד עמ' לב
ה ע"א סתם נזירות שלושים יום, "קדוש יהיה" - יהי"ה בגימטריא שלושים הוובצור ירום ח"ט עמ' קנה הערה 6
ח. סתם נזירות שלושים יום וכו' יהיה בגימטריא תלתין הוו וכו'תורה ודעת תשסה-תשסז עמ' קפז
יא ע"א תוס' ד"ה דהוי מתנהבאר בשדה עמ' רעו
יב ע"א האומר לשלוחו צא וקדש לי אשהדברי אליעזר (וייזר) ח"ג עמ' תי ד"ה ואמר לי
יב: נזיר כשיהיה לי בןפני מלך במדבר עמ' נא
יג ע"א בעי בן רחומי מאביי הריני נזיר לכשיהיה לי בןדורות הראשונים כרך ו עמ' 12
יג ע"א רש"י ד"ה ג"מ לנזירותובריכות מים דף צא ע"ג
יד: כמשה בז' באדרפני מלך במדבר עמ' נא
יט ע"ב מי שנזר נזירות הרבה וכו' ואח"כ בא לארץ וכו'דורות הראשונים ספר זכרון עמ' 154
יט. נזיר טהור נמי חוטא הואשמן ראש (כץ) ח"ד עמ' תכא
כ ע"א אמר רב הכל מודים במונה וכו' א"ל רב חמא וכו' אמרי במערבא וכו'דורות הראשונים כרך ו עמ' 130
כ ע"ב תוך כדי דבור, כדי שאומר שלום תלמיד לרבאשל אברהם (בוטשאטש) סי' ו ס"ק ד ברכת אברהם אות נג
כא. כי ישרים דרכי ה'האיר ממזרח משלי עמ' כט
כג מאי דכתיב כי ישרים דרכי ה' וצדיקים ילכו בם ופושעים יכשלו בם משל לשני בני אדם שצלו את פסחיהן אחד אכלו לשום מצוה ואחד אכלו לשום אכילה גסה זה שאכלו לשום מצוה וצדיקים ילכו בם וזה שאכלו לשום אכילה גסה ופושעים יכשלו בםבני יששכר (תשעז) ח"א עמ' רנט
כג ע"א מאי דכתיב כי ישרים דרכי ה'בית אולפנא ח"ב עמ' קנג
כג ע"א הפר לה בעלה ולא ידעהבאר בשדה עמ' קכו
כג ע"א התחיל אוכל ושותה ומסלסל בשערו וכו'מאור ושמש (תשנב) עמ' קו
כג ע"א שני אנשים אכלו קרבן פסח - אחד אכל אותו לשם מצות אכילת קרבן פסח, והשני אכל אותו לשם תענוג וכו'בצור ירום ח"ט עמ' קלג
כג ע"ב אלא אימא כמצוה שלא לשמהבתורתו יהגה ח"א עמ' ריא
כג ע"ב גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמהמשען המים דף יח ע"א, מ ע"ג, עב ע"ג
כג ע"ב גדולה עבירה לשמהאמרי מרדכי (שפלטר, תשעב) אות ריא
כג ע"ב גדולה עבירה לשמהבתורתו יהגה ח"א עמ' רו
כג ע"ב לעולם יעסוק אדם בתורה אפי' שלא לשמהמשען המים דף לא ע"א
כג ע"ב מנשים באהל תבורךהאיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' ק
כג ע"ב רש"י ד"ה גדולה כו'בריכות מים דף עח ע"ב
כג. אח נפשעהאיר ממזרח משלי עמ' רעז
כג. אישה הפרם וה' יסלח לההאיר ממזרח - אבות עמ' קמח
כג. במה הכתוב מדבר באשה שנדרה בנזיר ושמע בעלה והפר לה והיא לא ידעה וכו'תורה ודעת תשסה-תשסז עמ' כה, כח
כג. ופושעים יכשלו בםבאר מים חיים (תשנט) ח"ד עמ' קו
כג. צדיקים ילכו בם ופושעים יכשלו בם, משל לשני בני אדם שצלו את פסחיהןשמן ראש (כץ) ח"ד עמ' דש
כג. מי שנתכוון לעלות בידו בשר חזיר ועלה בידו בשר טלה טעון כפרה וסליחהתורה ודעת תשסה-תשסז עמ' כח
כג. משל לב' בנ"א שצלו פסחיהםבאר מים חיים (תשנט) ח"א עמ' ק, רסד, שלא
כג. משל לב' בנ"א שצלו פסחיהםבאר מים חיים (תשנט) ח"ב עמ' תרטו, תרמט
כג. משל לב' בנ"א שצלו פסחיהםבאר מים חיים (תשנט) ח"ג עמ' י
כג. משל לב' בנ"א שצלו פסחיהםבאר מים חיים (תשנט) ח"ד עמ' קסז, ריד, שסח
כג. משל ללוט ושני בנותיובאר מים חיים (תשנט) ח"ב עמ' תסו, תסח
כג. משל ללוט ושתי בנותיו עמו הן שנתכוונו לשם מצוה וצדיקים ילכו בם הוא שנתכוין לשם עבירה ופושעים יכשלו בםשיח יצחק (חיות, תשעו) עמ' קיט
כג. משל לשני בנ"א שצלו פסחיהןבני יששכר (תשסח) ח"א עמ' רעז, ח"ב עמ' צו
כג. שנים שצלו פסחיהן זה אוכל לשם מצוה וזה לשם אכילה גסהדרשות מהר"ם בריסק - מועדים עמ' ח
כג: גדולה עבירה לשמה וכו'אמירה נעימה (בלוך) עמ' ז, יז
כג: גדולה עבירה לשמה וכו'האיר ממזרח משלי עמ' כח
כג: גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמה וכו' אלא אימא כמצוה שלא לשמהבני יששכר (תשעז) ח"א עמ' קצג, רי, שמג, ח"ב עמ' סב, קפג
כג: גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמהבני יששכר (תשסח) ח"א עמ' רצט, שכו, ח"ב עמ' פב, ח"ג עמ' קיא, שא
כג: גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמהדרשות מהר"ם בריסק - מועדים עמ' קט
כג: גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמהמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ג עמ' לז, תנא, ח"ד עמ' קה
כג: גדולה עבירה לשמהבאר מים חיים (תשנט) ח"א עמ' שצב
כג: גדולה עבירה לשמהבאר מים חיים (תשנט) ח"ב עמ' תריד
כג: גדולה עבירה לשמהבאר מים חיים (תשנט) ח"ג עמ' כז, כט, רמג
כג: גדולה עבירה לשמהבאר מים חיים (תשנט) ח"ד עמ' רכה, שסא
כג: לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצות אפילו שלא לשמן שמתוך שלא לשמן בא לשמןבני יששכר (תשעז) ח"א עמ' שמג
כג: לעולם יעסוק אדם בתורהבינת יששכר (תשמח) עמ' שעא
כג: לתאוה יבקש נפרד זה לוטהאיר ממזרח משלי עמ' רסו
כג: נשים באוהל מאן נינהובאר מים חיים (תשנט) ח"ב עמ' תשמג
כג: תוס' ד"ה שמתוךדרשות מהר"ם בריסק - מועדים עמ' ו
כד. האשה שנדרה בנזירפני מלך במדבר עמ' סא
כה: האיש מדיר בנו בנזירפני מלך במדבר עמ' סא
כח ע"ב אפשר בפיאה נכריתנחלת אבות (הכהן) סימן יג דף יט ע"א
ל ע"ב ב"ש אומרים הקדש טעות הקדש וב"ה אומרים וכו'דורות הראשונים כרך ד עמ' 837
לא ע"ב מי שנדר בנזיר וכו' אמרו ב"ה לב"שדורות הראשונים כרך ד עמ' 836, 837
לב ע"א מי שנדר בנזיר והלך וכו' כשעלו נזירין מן הגולה וכו'דורות הראשונים כרך א עמ' 138
לב ע"ב וזו טעות טעה נחום המדי וכו'דורות הראשונים כרך א עמ' 254, כרך ד עמ' 464
לב ע"ב שנים שהיו מהלכין בדרך - אין נזירות אלא בהפלאהאמרי מרדכי (שפלטר, תשעב) אות קנ
לד ע"א שלשה מינין אטורין בנזיר וכו'דורות הראשונים כרך א עמ' 265, 270, כרך ד עמ' 549
לז. תוס' - דילמא רע"ק לית לי' טעם כעיקראמירה נעימה (בלוך) עמ' קב
לז ע"א הי ר"ע אילימא ר"ע דמתניתין וכו'דורות הראשונים כרך א עמ' 272
לח ע"א א"ר אלעזר עשר רביעיות הן ונקיט רב כהנאדורות הראשונים כרך א עמ' 267
לח ע"ב ואינו חייב עד שיאכל וכו' ת"ק לא מדמי להון וכו' ור"ע וכו'דורות הראשונים כרך א עמ' 265, 274
מב ע"א אמר מר וכולם שגילחו וכו' אמר רב אחא בריה דרב איקא וכו' מתקיף לה ר' יוסי בר' חנינא וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 585
מב ע"א מתקיף לה ר' יוסי ב"ר חנינא וכו' מחכו עלה במערבא וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 429
מב ע"א נזיר חופף ומפספס וכו' ר"י אומר וכו'דורות הראשונים כרך ד עמ' 550
מב. זאת אומרת רובו ככולו מדאורייתאתורה ודעת תשסח עמ' קמא
מג ע"א שכהן אינו מטמא לאביו רק כשהוא שלם ולא כשהוא חסרהדרש והעיון ויקרא מאמר רכו
מד ע"א למטמא ראש נזרובאר בשדה עמ' קו
מד ע"ב תגלחת הטומאה כיצד היה מזה בשלישי וכו'דורות הראשונים כרך א עמ' 296
מה ע"א וגלח הנזיר פתח אהל מועד וכו' ר' יצחק אומר אינו צריך וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 187
מה ע"ב היה מבשל את השלמים או שולקן וכו'דורות הראשונים כרך ד עמ' 569
מה. איסור נזיר בטומאהפני מלך במדבר עמ' נג
מה. מקום גילוח הנזירפני מלך במדבר עמ' סא
מה. רש"י - יכול יגלח בעזרה, הרי זה דרך בזיוןתורה ודעת תשסח עמ' קפו
מה: גילח במדינהפני מלך במדבר עמ' נו
מה: תנופת אימורין בנזירפני מלך במדבר עמ' נח
מז ע"ב בר אטמויי איכוןבתורתו יהגה ח"ב עמ' שפו
מז. איך משכחת שכ"ג יטמא למת מצוה, הרי כ"ג אינו יוצא מירושלים ובירושלים אי אפשר שלא יהי' קוברין למתהדרש והעיון ויקרא מאמר רמ
מז. בדברי השפתי חכמים בפרשת אמור, שמה שאמרו שכהן גדול מטמא למת מצווה היינו רק לאביו שהוא מת מצוה אבל לא לשאר מת מצוההדרש והעיון ויקרא מאמר רלט
מז. כהן גדול הנטמא למת מצוהפני מלך במדבר עמ' רמא
מח ע"א דתניא כל ימי הזירו וכו' ר' ישמעאל אומר אינו צרין וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 160
מח ע"א תוס' הלימודים דכ"ג אינו מטמא לאביו ולאמואמרי מרדכי (שפלטר, תשעב) אות קנ
מט ע"א ותוס' הלימודים דכ"ג אינו מטמא לאביו ולאמואמרי מרדכי (שפלטר, תשעב) אות קנ
מט ע"ב אחר פטירתו של ר"מ א"ל ר' יהודה לתלמידיו וכו'דורות הראשונים כרך ד עמ' 772
נ ע"א א"ר יוסי יאמרו מאיר שכב יהודה כעס וכו'דורות הראשונים כרך ד עמ' 785
נ ע"א יש נצל לבהמהבאר בשדה עמ' שעט
נא ע"א אמר עולא אין רקב אלא הבא וכו' איתביה רבא וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 572
נב ע"א אמר ר' יהודה ששה דברים ר"ע מטמא וחכמים מטהרים וכו'דורות הראשונים כרך ג עמ' 368
נב ע"ב אמר ר' יהושע יכולני לעשות דברי ב"ש ודברי ב"ה כאחדדורות הראשונים כרך א עמ' 289, כרך ב עמ' 564, כרך ג עמ' 215, 229
נב ע"ב דתניא בש"א רובע עצמות מן העצמים וכו'דורות הראשונים כרך א עמ' 212
נב ע"ב ואבעית אימא כי קתני כל היכא דהדר וכו' דאמר ליה רבי לבר קפרא וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 78, 127 הערה סה
נד. טומאה בוקעת עד לרקיע ויורדת עד לתהוםשמן ראש (כץ) ח"ד עמ' קא
נו ע"ב קדמאי ובתראי אמרינןבתורתו יהגה (תשעב) עמ' ריט, רכא
נז ע"א שני נזירים שאמר להם אחד וכו'דורות הראשונים כרך א עמ' 251, כרך ג עמ' 389
נז ע"ב כשגגה שיצא מלפני השליטהאיר ממזרח - חמש מגילות עמ' שכא
נז. הגדול מצווה על הקפת הראש דקטןבני יששכר (תשסח) ח"ב עמ' קפה
סב ע"א אלא כי יפליא דכתב רחמנא גבי נזירות למה לי וכו'דורות הראשונים כרך ד עמ' 480
ב ע"א הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן הייןזאת ליעקב בראשית עמ' שלג
ב ע"ב אנאה לפניו במצוות אעשה לפניו סוכה נאה לולב נאהפני מנחם חנוכה עמ' שיד
ב ע"ב תוס' ד"ה דקאמרזאת ליעקב במדבר עמ' רצג
ב. האומר אהא הוי נזיר וכו'עטרת חן ח"א עמ' קטז
ג ע"א הריני מכלכל, ממאי דהדין כלכל שערו הואברכת חיים (מרנלנדר) דף מו ע"א
ג ע"א ימין שבועהאות היא לעולם ח"א דף קל ע"ד
ג ע"ב פלוגתא דר"ש ר"ש וחכמיםהעמק דבר במדבר פ"ו פסוק ד
ג: לימא קסבר שמואל ידים שאין מוכיחות וכו'עטרת חן ח"א עמ' קטז
ד ע"א הכביד שערו מיקל בתער" ורש"י ותוס'מאור מרדכי בראשית עמ' שכב, שכד
ד ע"א נזיר עולם הכביד שערו מיקל בתער ומביא שלש בהמותזאת ליעקב במדבר עמ' לה
ד ע"א שתה דבשדרשות הרז"ה עמ' תתקסו
ד ע"ב וקווצותיו סדורות לו תלתליםפני מנחם שבת הגדול עמ' לה, מא
ד ע"ב נזיר שמשון מותר יטמאהדרום כרך לג עמ' 100
ד ע"ב נזיר שמשון מותר ליטמא למתיםזאת ליעקב במדבר עמ' לד, לה
ד ע"באמר יוסף דף קנא ע"ד, קמח ע"א
ט ע"א בית שמאי אומרים לטעמייהו דאמרי אין שאלה בהקדשפני מנחם נישואין ושבע ברכות עמ' קלח
י ע"א אמר אמרה פרה זו הריני נזירהפני מנחם שמיני עמ' צח
יב תוס' ד"ה באשה וכו' כל שבידו לאו כמחוסר מעשהזרע יעקב (ניניו) עמ' שעה
יד ע"א הריני נזיר שמשון וכו' לא אפשר לאיתשוליזאת ליעקב במדבר עמ' לו
יד ע"ב נטמא ביום גידול שער וכו'זאת ליעקב במדבר עמ' לז
יט ע״א וכפר עליו מאשר חטא על הנפשדרשות ומאמרים (דיקוריאל) עמ' קעה-קעז
כ ע"ב וכמה תוך כדי דיבור כדי שאלת שלום וכמה כדי שאלת שלום כדי שאומר שלום תלמיד לרבפני מנחם קרח עמ' קא, קטו
כ: וכמה כדי שאלת שלום כדי שאומר שלום תלמיד לרבנחל עדה עמ' רמח
כא ע"א מאי אחרון אמצעיהעמק דבר בראשית - קדמת העמק
כב ע"ב לעולם יקדים אדם לדבר מצוה, שבשכר לילה אחד שהקדימתה בכירה לצעירה זכתה וקדמה ארבעה דורות בישראל למלכותמסילת ישרים עם שמחת מרדכי פרק ז פסקה א עמ' עה {גודל החשיבות והשכר של הזריזות בעשיית המצוות}
כג גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמהאבקת רוכל (אוחיון) ח"א דף כו ע"ב, כז ע"א
כג גדולה עבירה לשמה ממצווה שלא לשמהאבני יעקב עמ' סו
כג גדולה עבירה לשמה ממצווה שלא לשמהאהבת אמת דף ט ע"ג-ע"ד
כג גדולה עבירה לשמהדברים אחדים (תקמח) דף כא ע"ב
כג לעולם יקדים אדם לדבר מצווהאבני יעקב עמ' סד
כג ע"א הפר לה בעלה והיא לא ידעה שהפר לה בעלה והיתה שותה בייןזאת ליעקב במדבר עמ' שי
כג ע"א ומה מי שנתכוון לעלות בידו בשר חזיר ועלה בידו בשר טלה טעון כפרה וסליחהפני מנחם מטות-מסעי עמ' קצג, ריב
כג ע"א משל לשני בני אדם שצלו את פסחיהןפני מנחם מקץ עמ' שלג, שנג, ויגש עמ' שסו, בשלח עמ' פו, שבת הגדול עמ' לה, ערב פסח עמ' מו, אחרי מות-קדושים עמ' קכז, שלח עמ' פט, נישואין ושבע ברכות עמ' קא, קח, קעה, קפז
כג ע"א נתכוין לאכול בשר חזיר ועלה בידו טלהחכמת התורה ואתחנן עמ' צו
כג ע"א שנים שצלו פסחיהם וכו'ימלא פי תהלתך (תשעד) עמ' כו
כג ע"א ת"ר אישה הפירם וכו' וכשהיה מגיע ר"ע אצל פסוק זה וכו'דרשות חתם סופר (תרפט) ח"ב דף שנח ע"ב
כג ע"א ת"ר אישה הפרם וה' יסלח לה וכו'חזון ברוך עמ' צא, צג
כג ע"א תוס' ד"ה על דבר הזה ידוו - ידו"ו ראשי התיבות ידע ואשם ונשאפני מנחם מטות-מסעי עמ' קצג
כג ע"ב גדולה עבירה לשמה במצוה שלא לשמההעמק דבר במדבר פ"טו פסוק מא, הרחב דבר פ"כא פסוק ל
כג ע"ב גדולה עבירה לשמה וכו'דרשות חתם סופר (תרפט) ח"א דף קנג ע"ב
כג ע"ב גדולה עבירה לשמה כמצוה שלא לשמהחכמת התורה עקב עמ' שכה
כג ע"ב גדולה עבירה לשמהדרשות הרז"ה עמ' תקעה
כג ע"ב והא קא מיתהני מעבירההעמק דבר בראשית הרחב דבר פ"כז פסוק ט
כג ע"ב כל טובתן של רשעים אינה אלא רעה אצל צדיקיםפני מנחם ויצא עמ' קפח
כג ע"ב לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצות שלא לשמהחכמת התורה דברים עמ' שצו
כג ע"ב מאי דכתיב לתאוה יבקש נפרד וכו'זאת ליעקב בראשית עמ' קכ
כג ע"ב מזרע בלקדרשות הרז"ה עמ' תתמח
כג ע"ב תוס' ד"ה בתדרשות הרז"ה עמ' תתמח
כג עבירה לשמהדורש טוב לשבת עמ' קעג
כג רשע קרית ליהדרכי נועם (הרנזון) דרוש ז דף יז ע"ב
כג. אישה הפרם וה' יסלח לה באישה שהפר לה בעלה והיא לא ידעה הכתוב מדבראהל יעקב (שפירא) דף נז ע"א
כג. אישה הפרם וה' יסלח לה ר"ע כי מטי להאי קרא בכיאהל יעקב (שפירא) דף נז ע"ג-ע"ד
כג. גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמהשנות חיים (חזן) דף ריא ע"ב
כג. ומה מי שנתכוון להעלות בידו בשר חזיר ועלה בידו בשר טלה טעון כפרהאהל יעקב (שפירא) דף נז ע"ג-ע"ד
כג. מי שנתכוין להעלות בידו בשר חזירנאות דשא (שניאור) במדבר עמ' 131
כג. מי שנתכוין לעלות בידו בשר חזירנאות דשא (שניאור) בראשית עמ' 188
כג. משל ללוט ושתי בנותיוולאשר אמר - תהלים עמ' קמה
כג. משל לשני בנ"א שצלו את פסחיהםנאות דשא (שניאור) דברים עמ' 64
כג. משל לשני בני אדם שצלו את פסחיהן אחד אכלו לשום מצוה ואחד אכלו לשום אכילה גסהלמטה יששכר עמ' קיד, תקז
כג. משל לשני בני אדם שצלו פסחיהן אחד אכלו שם פסח וא' אכלו לשם אכילה גסהיד יוסף (צרפתי, שעו) דף קצג ע"א
כג. נתכוין להעלות בשר חזיר והעלה טלהנאות דשא (שניאור) ויקרא עמ' 56
כג. צדיקים ילכו וכו' ופושעים יכשלונאות דשא (שניאור) במדבר עמ' 76
כג. צריכא דאי תני אישה הפרם ה"א התם הוא דבעי כפרה וסליחה משום דמעיקרא לאיסורא איכווןאהל יעקב (שפירא) דף נז ע"ג-ע"ד
כג. שנים שצלו פסחיהם, אחד אכלו וכו'ולאשר אמר בראשית-שמות עמ' שצו, תד
כג: גדולה עבירה לשמהולאשר אמר - תהלים עמ' שסה, תרפו
כג: גדולה עבירה לשמהולאשר אמר בראשית-שמות עמ' רעח
כג: גדולה עברה לשמהנתיבות חיים (מטלין, תשסט) עמ' פט
כג: והא קמתהניא מעברהנתיבות חיים (מטלין, תשסט) עמ' קעה
כג: תמר זינתה יצאו ממנה מלכיםנתיבות חיים (מטלין, תשסט) עמ' רעו
כח אמר מר הכל חייבין בציצית כהנים לוים וישראליםאהל יעקב (שפירא) דף סח ע"ג-ע"ד
כח ע"א וכיון דאית לה ניוולמאור מרדכי בראשית עמ' שכב
כח ע"ב ר' יוחנן אמר הלכה היא בנזירזאת ליעקב במדבר עמ' שג
כט ע"א על משנה האיש מדיר את בנו כו' ורש"יאמר יוסף דף קנא ע"ד
כט ע"ב חטאת העוףאות היא לעולם ח"ב דף פט ע"ד
ל ע"ב בית שמאי אומרים הקדש טעותפני מנחם נישואין ושבע ברכות עמ' קלח
ל: בית שמאי אומרים הקדש טעות הקדשנחל עדה עמ' תלא
לא ע"א שיצא בראשון מיבעי ליההעמק דבר במדבר פ"י פסוק יד
לא. הקדש בטעות אינו הקדשלמטה יששכר עמ' רצז
לד ע"א שלא נתנה נזירות אלא להפלאהזאת ליעקב במדבר עמ' רצג
לו. האומר לבניו הריני שוחטמים קדושים (קריספין) דרשות דף נו ע"ד
לז הו"ל נזיר וחטאת שני כתוביםדברים אחדים (תקמח) דף קנג ע"ב
לח ע"ב לא יחל דברוזאת ליעקב במדבר עמ' לה
לט ע"ב תוס' ד"ה ת"למאור מרדכי בראשית עמ' שלא
מב ע"א נזיר חופף ומפספסמאור מרדכי בראשית עמ' שכה
מב ע"ב כהן שהיה לו מת מונח על כתפו וכו'זאת ליעקב ויקרא עמ' קס
מד ע"א קרי ביה לא יעבור הוא, וקרי ביה לא יעבור לאחרמאור מרדכי בראשית עמ' שכו
מה ע"א שוחט את השלמים ומגלח עליהםהעמק דבר במדבר פ"ו פסוק יז
מה ע"ב מזבח השלמים לרבות חטאת ואשםהעמק דבר במדבר פ"ו פסוק יח
מה ע"ב מפני שנעשה במצותוהעמק דבר במדבר פ"ו פסוק יח
מה ע"ב תוס' ד"ה ולאהעמק דבר במדבר פ"ו פסוק יח
מז ע"א יטמא כהן גדול ואל יטמא נזירפני מנחם ויחי עמ' שפז, נשא עמ' מט
נד ע"ב תוס' ד"ה ת"שהעמק דבר במדבר פ"טז פסוק לג
נד תוס' - וכיוצא בזה יש בע"ב דהוריותבתי כנסיות - בית האסופים דף כד ע"ד
נז ע"ב ב' נזירים שאמר לאחד כו'מים קדושים (קריספין) דרשות דף נו ע"ג
נט מת אחד מהם אר"י יבקשמים קדושים (קריספין) דרשות דף נו ע"ג
נט ע"ב תוס' ד"ה אמרהעמק דבר במדבר הרחב דבר פ"ו פסוק יז
ס ע"א והא בעי אשםהעמק דבר במדבר פ"ו פסוק יב
ס ענין נזיר שהיה טמא כו'מים קדושים (קריספין) דרשות דף נו ע"ג
סא ע"א בני נח פטורים ממצות כיבוד אבמאור מרדכי בראשית עמ' מא
סא ע"ב יצא עובד כוכבים שאין לו טומאהזאת ליעקב במדבר עמ' רו
סא. אין נזירות לעכו"םודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תקז
סב ע"ב מה הטבה רשות אף הרעה רשות יצא להרע לאחרים שאין הרשות בידופני מנחם מטות-מסעי עמ' רי, שבת תשובה עמ' רו
סב. תוס' ד"ה הניחאפרשת דרכים (תשנב) עמ' נב
סג ע"א טומאת התהום גמרא גמירי להפני מנחם שביעי של פסח עמ' נח
סד ע"א בעי ר"ח מת בכליאות היא לעולם ח"ב דף קמו ע"א
סד ע"ב המוצא מת וכו' נוטלו ואת תפוסתודרשות אבן ישראל עמ' קלג
סה ע"א היכי דמי תפוסהדרשות הרז"ה עמ' לה
סה ע"א מת יש לו תפוסה מדכתיב ונשאתני ממצריםהעמק דבר בראשית פ"מז פסוק ל
סה ע"א נוטלו ואת תפוסתוהעמק דבר בראשית הרחב דבר פ"נ פסוק ב
סה ע"א נוטלו ואת תפוסתומאור מרדכי בראשית עמ' שפה, תד
סו ע"א חטוב ובריךהדרום כרך לג עמ' 98
סו ע"א נזיר היה שמואל וכו' וכו'דרשות חתם סופר (תרפט) ח"ב דף שנו ע"ד
סו ע"ב גוליירים מתגרין במלחמה וגבורים מצחיןפני מנחם סוכות עמ' רלח
סו. נזיר היה שמואלהדרום כרך יב עמ' 79
סו: ת"ח מרבים שלוםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תכה
סזאמר יוסף דף קנא ע"ד, קמח ע"א
סט: רש"י - בן י"ג מצינו שקראו הכתוב אישולאשר אמר בראשית-שמות עמ' רמט
?פ"ו מ"גהדרום כרך ל עמ' 111
?פא ע"א עכו"ם מוזהר על כיבוד אביוזאת ליעקב בראשית עמ' קיא

מכון הלכה ברורה
ירושלים ת"ד 34300

פרטים נוספים
בטל' 02‎-6521259
פקס 02‎-6537516

ראשי | מידע | השיטה | פרסומים | דוגמה | תרומות | הסכמות | גלרית תמונות | בית מדרש וירטואלי
ספריה וירטואלית | הלכות פסח | הלכות חנוכה | מפתח לרמב"ם | נושאי הבירורים | פרשת השבוע
דף יומי | מצגות | מפתח לאגדות | מאגרי מידע | תקוני טעויות דפוס | צרו קשר

HOME | ABOUT HALACHA BRURA | השיטה | EXAMPLE |
PUBLICATIONS | DONATIONS | ENDORSEMENTS (HASKAMOT) | WEEKLY PARSHA | CONTACT US