Halacha Brura and Berur Halacha Institute

מכון הלכה ברורה ובירור הלכה

לדף הראשי של המפתח לאגדות
לרשימת הספרים

ללקט ביאורי אגדות על מסכת גיטין (עם טקסט מלא של המקורות)

מסכת גיטין
ב ע"א01 המביא גט ממדינת הים (ותוס')לקוטי שיחות ח"ט עמ' 145, 143
ב ע"א01 המביא גט ממדינת הים צריך שיאמר בפני נכתב ובפני נחתם וכרחמשה מאמרות (תשסט) - סמוכים לעד - גיטין א
ב ע"א01 המביא גט ממדינת הים צריך שיאמר בפני נכתב ובפני נחתםלב המשפט ח"א שיעור כא-כב [הלכה]
ב ע"א01 המביא גט ממדינת הים צריר שיאמר בפנגי נכתב ובפני נחתםעטרת ישועה (תשסד) אות כה להגדה ש"פ, אות ג בשעת הקפות לשמ"ע ושמח"ת
ב ע"א02 בפני נכתב ובפני נחתםאור ישרים (תשסב) עמ' ל
ב ע"א02 בפני נכתב ובפני נחתםבוצינא דנהורא (תשסז) עמ' קצה
ב ע"א03 אף המביא מן הרקם ומן החגרמשך חכמה בראשית פ' טז פס' יג
ב ע"א12 עכו כארץ ישראל לגיטיןדובר צדק עמ' 165
ב ע"א14 אם יש עליו עורריןנתיבות עולם ח"ב עמ' צא
ב ע"א15 מ"ט רבה אמר לפי שאין בקיאין לשמהלב המשפט ח"א שיעור כ"ד [הלכה]
ב ע"א תוס' ד"ה המביא גט ותוס' ד"ה ואשקלוןטוב ראיה
ב ע"א תוס' ד"ה המביאלקוטי שיחות חל"ד עמ' 227
ב ע"א תוס' ד"ה המביא, דנוהגין לכתוב י"ב שיטין בגטאמרי יוסף דברים הקדמה עמוד ה
ב ע"א תוס' ד"ה ואשקלוןחכמת התורה בשלח עמ' תקנ
ב ע"א תוס' ד"ה ואשקלוןמשנת חיים בראשית עמ' רנא
ב ע"א תוס' ד"ה ואשקלוןקשוטי כלה (תשסג) עמ' קיב
ב ע"א תוס' ד"ה ואשקלוןקרן פני משה ח"א עמ' קעה
ב ע"א תוס' ד"ה ואשקלוןשבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' תקסה
ב ע"א ר"ן - שליח קבלה אין צריך לומר בפ"נ ובפ"גמגיד דבריו ליעקב (מביאלה, תשסד) עמ' קפג
ב ע"א ר"ן - אין האשה ממונו של בעלבנין אפרים עמ' נז [הלכה]
ב ע"ב01 לפי שאין בקיאין לשמה ובתוספותויגד יעקב עמ' תרכה
ב ע"ב01 לפי שאין עדים מצויין לקיימולבושי צדקה עמ' 43
ב ע"ב06 ליבעי תרי מידי דהוה אכל עדיות שבתורה עד אחד נאמן באיסורין וכו'חמשה מאמרות (תשסט) - סמוכים לעד - גיטין א
ב ע"ב07 אימור דאמרינן עד אחד נאמן באיסורין כגון וכו' דלא איתחזק איסורא אבל הכא דאיתרהק איסורא וכו'חמשה מאמרות (תשסט) - סמוכים לעד - מנחות ב
ב ע"ב07 עד אחד נאמן באיסורין - רש"יאור אברהם - מגילת אסתר עמ' קלא
ב ע"ב07 עד אחד נאמן באיסוריןפרי הארץ (ויטבסק) עמ' קד
ב ע"ב07 עד אחד נאמן בעדות אשהאגרא דכלה ח"א עמ' יג
ב ע"ב רש"י ד"ה ומשני עד אהד נאמן באיטורין, שהרי האמינה תורה כל אחד ואחד מישראל על הפרשת תרומה ועל השחיטה ועל ניקור הגיד והחלבחמשה מאמרות (תשסט) - סמוכים לעד - גיטין א
ב ע"ב תוס' - מיעוט דמיעוטא לא חייישינןישא מדברותיך - מגילה עמ' פב
ב ע"ב תוס' - עד אחד נאמן באיסורין ילפינן מנדה אור אברהם ברכות עמ' צ
ב ע"ב תוס' - עד אחד נאמן באיסורין ילפינן מנדהאור אברהם - מסכת מגילה עמ' קה
ב ע"ב תוס' ד"ה הוי דבר שבערוהלב המשפט ח"ב שיעור ב [הלכה]
ב ע"ב תוס' ד"ה עד אחד נאמן באיסוריןלב המשפט ח"ב שיעור א [הלכה]
ב ע"ב רשב"א - שחיטה דהאמינה תורה לכל אחד וא' וכו' דהתם שאני דבידו לתקנוחמשה מאמרות (תשסט) - סמוכים לעד - מנחות ב
ג ע"א משום עיגונא הקילובנין אפרים עמ' פא [הלכה]
ג ע"א בדין הוא דבקיום שטרות נמי לא ליבעילבושי צדקה עמ' 42
ג ע"א בדין הוא דקיום שטרות נמי לא ליבעילב המשפט ח"א שיעור כד [הלכה]
ג ע"א עדים החתומים על השטר נעשו כמי שנחקרה עדותן בבי"ד ורש"י ד"ה נעשה כמי שנחקרהלב המשפט ח"א שיעור כא [הלכה]
ג ע"א עדים החתומים על השטר נעשו כמי שנחקרה עדותן בבי"דלב המשפט ח"ב שיעור טז [הלכה]
ג ע"א אין העדים חותמין על שטר אלא אם יודעיים שזה שמו האמיתימשיבת נפש עמ' צח
ג ע"ב תוס' ד"ה לא בעיטוב ראיה
ג ע"ב תוס' ד"ה שלשהעיני שמואל (ראבין) עמ' לט
ד ע"א ומודה רבי אלעזר במזוייף מתוכו שהוא פסוללב המשפט ח"א שיעור י, כ"ט [הלכה]
ד ע"א מהדרינן אר"מ דסתם מתני ר"מלבושי צדקה עמ' 42
ד ע"א מהדרינן אר"מ דסתם מתני ר"מפרי צדיק ראש השנה אות יג
ד ע"א משכח שכיחאהקדמת אמרי יוסף (תשנח) דף מח ע"ב
ד ע"א תוס' ד"ה דקיימאלב המשפט ח"א שיעור כג, ח"ב שיעור כא [הלכה]
ד ע"א תוס' ד"ה מודהלב המשפט ח"א שיעור יא, כד [הלכה]
ד ע"א תוס' ד"ה דקיי"לטבעות זהב ח"א דף סז ע"ג [הלכה]
ד ע"א תוס' ד"ה מודה ר"א, וד"ה כתביתו וחתמיתו בתלושטוב ראיה
ה ע"א היכא דאיכא שני עדים על המסירה לשליח לא חיישינן למזויףמגיד דבריו ליעקב (מביאלה, תשסד) עמ' קפג
ה ע"א רש"י ד"ה חוץשערים מצוינים בראשית-שמות עמ' ל
ה ע"ב בפני כמה נותנודרכי חושן עמ' יג [הלכה]
ו ע"א איתמר בבל רב אמר כארץ ישראל לגיטיןשיחת מלאכי השרת עמ' 97, ס' הזכרונות (ר' צדוק) סי' 178
ו ע"א עשינו עצמינו בבבל כא"י לגיטין מכי אתא רב לבבלשיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 109
ו ע"א מכי אתא רב לבבלמכמני עוזיאל עמ' שעח, תד
ו ע"א שאני בני מחוזא דניידידגלי יהודה דרוש א אות יא
ו ע"ב26 בני אדם העולין לכאן הן קיימו בעצמן ויתנו את הילד בזונהאוזן שמואל דף מג ע"א
ו ע"ב28 בלא שרטוט כו' שתים כותבין ג' אין כותבין כו'שערי תשובה סה"י אות פז
ו ע"ב28 וכתב לו בלא שרטוט וכו'אמרי השכל עמ' 127
ו ע"ב30 שלש תיבות כותבין בלא שרטוטשבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' תקנג
ו ע"ב32 מילתא דתליא בסבראמשיבת נפש עמ' רמב
ו ע"ב33 הלכה כר' אביתרמעין גנים (תשס) עמ' לג - מעין גנים
ו ע"ב33 ותזנה עליו פילגשוהמאור שבתורה (לסין)
ו ע"ב33 ותזנה עליו פלגשו ר' אביתר אומר זבוב מצא להאור הצבי עמ' 245
ו ע"ב33 פלגש בגבעהאהל משה (שיינרמן) בראשית עמ' שעג
ו ע"ב33 ר' אביתר הוא דאסכים מריה על ידיה, וברש"יבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' תתלט, במדבר עמ' תס, תרסג, דברים עמ' קעה
ו ע"ב33 רבי אביתר הוא דאסכים מריה על ידיה, וברש"י - לגלות לו סוד לכוין דברים הסתומים על אמיתתםאגרא דפרקא (תשסה) עמ' צא, צב
ו ע"ב34 זבוב מצא, נימא מצאילקוט הגרשוני ח"ב
ו ע"ב34 חד אמר נימא מצא וח"א זבוב מצאקול שמחה פ' בראשית סי' ד
ו ע"ב34 רבי אביתר אומר זבוב מצא ר"י אומר נימא מצא (תוס' ד"ה נימא)יערות דבש ח"א עמ' קנג
ו ע"ב36 אביתר בני כך הוא אומרדרך חיים (תשלה) עמ' תרחצ
ו ע"ב36 אביתר בני כך הוא אומרנפש החיים (תשמג) עמ' 126
ו ע"ב36 אביתר בני כך הוא אומרפרי צדיק וירא אות ט
ו ע"ב36 אביתר בני כך הוא אומרצדקת הצדיק סי' כא, דובר צדק עמ' 153
ו ע"ב36 יונתן בני כך הוא אומר וכו'בני יששכר ח"א דף טו ע"ב
ו ע"ב37 אלו ואלו דברי אלוקים חייםפרי צדיק וירא אות ט
ו ע"ב37 אלו ואלו דברי אלוקים חייםרסיסי לילה סי' טז (עמ' 18), מו (עמ' 92), מח (עמ' 101), דברי סופרים סי' לב (עמ' 26), צדקת הצדיק סי' סב, רכא, שיחת מלאכי השרת עמ' 9, 29, קדושת השבת סי' א (עמ' 4), ז (עמ' 63), דובר צדק עמ' 11, *109, *148
ו ע"ב37 ומי איכא ספיקא קמי שמיאדרך חיים (תשלה) עמ' תרז
ו ע"ב38 זבוב מצא ולא הקפיד, נימא מצא והקפידאור הצבי עמ' 166
ו ע"ב39 זבוב מאיסותא הואעת האוכל עמ' ג (עמ' 235)
ו ע"ב40 אל יטיל אדם אימה יתירה בתוך ביתונתיבות עולם ח"ב עמ' רלט
ו ע"ב40 לעולם אל יטיל אדם אימה יתירה בתוך ביתו וחילול שבת, וברש"יראשית חכמה (תשמד) - ענוה פרק ה אות ל, אור עולם פרק י
ו ע"ב40 לעולם אל יטיל אדם אימה יתירה בתוך ביתוחמשה מאמרות (תשסט) - סמוכים לעד - נזיר א
ו ע"ב40 לעולם אל יטיל אדם אימה יתירה בתוך ביתושערי תשובה שער ג אות קסו, סה"י אות נב
ו ע"ב40 לעולם אל יטיל אדם אימה יתרה בתוך ביתושבט מוסר עמ' קסו
ו ע"ב42 המטיל אימה יתרה בתוך ביתוילקוט הגרשוני ח"ב
ו ע"ב44 אמר רבב"ח הא דאמרי רבנן ג' דברים צריך אדם לומר בתוך ביתו ערב שבת וכו'שבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' תקסו
ו ע"ב44 הא דאמרי רבנן ג' דברים צריך אדם לומר בתוך ביתו ערב שבת וכו' צריך למימרינהו בניחותא וכו'ראשית חכמה (תשמד) - ענוה פרק ה אות ל
ו ע"ב תוס' - כל הפטור מן הדבר ועושהו נקרא הדיוט אור אברהם - תשובה עמ' תצא
ו ע"ב תוס' - כל הפטור מן הדבר ועושהו נקרא הדיוט אור אברהם - הגדה של פסח עמ' עה
ו ע"ב תוס' - כל הפטור מן הדבר ועושהו נקרא הדיוטאור אברהם הלכות מגילה וחנוכה עמ' קעח
ו ע"ב תוס' ד"ה א"ר דברי שלום ואמת וכו' מלמד שצריכה שרטוט וכו' היינו מזוזהקדושת לוי (תרצט) דף קיח ע"ד
ו ע"ב תוס' ד"ה א"ר יצחק וכו' וקרי ליה אמיתה של תורה וכו'באר משה (אפשטיין) דברים עמ' קלז
ז ע"א03 לעולם אל יטיל אדם אימה יתירה בתוך ביתו וכו'שערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר קסו
ז ע"א03 לעולם אל יטיל אימהילקוט הגרשוני ח"ב
ז ע"א03 לעולם את יטיל אדם וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' ז
ז ע"א04 אל יטיל אימה וכו' והאכילוהו דבר גדול וכו' אבר מן החיראשית חכמה (תשמד) - אור עולם פרק י
ז ע"א04 אסור להטיל אימה יתירהבני יששכר ח"א דף יז ע"ג
ז ע"א06 מעשה ברחב"ג אשר בקשו בני ביתו להאכילו אבר מן החיאורחות צדיקים שער כעס עמ' עט
ז ע"א07 בהמתן של צדיקים אין הקב"ה מביא תקלה על ידיהןשפת אמת (ברעזאן, תשסח) עמ' שלה
ז ע"א07 השתא בהמתן כו' צדיקים עצמן לא כל שכןפרדס המלך (תשסט) אות תנד
ז ע"א07 השתא בהמתן של צדיקים אין הקב"ה מביא תקלה וכו' ובתוס'דרשות שבט הלוי ח"א עמ' קכו, קכט
ז ע"א07 השתא בהמתן של צדיקים אין הקב"ה מביא תקלה וכו'אור אברהם - מסכת מגילה עמ' שסד
ז ע"א07 השתא בהמתן של צדיקים אין הקב"ה מביא תקלה ע"י וכו'מרפא לשון עמ' שכז
ז ע"א07 השתא בהמתן של צדיקים אין הקב"ה מביא תקלה על ידם, צדיקים עצמן לא כל שכןבאר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' קנט, מלכים עמ' קנט
ז ע"א07 השתא בהמתן של צדיקים וכו' (ותוס' ד"ה השתא)לקוטי שיחות ח"ה עמ' 187, חכ"ב עמ' 308
ז ע"א08 אין הקב"ה מביא תקלה לצדיקיםשערים מצוינים בראשית-שמות עמ' כו, קעט
ז ע"א08 אין הקב"ה מביא תקלה על ידן, תוס' ד"ה השתאחכמת התורה משפטים עמ' רו
ז ע"א08 צדיקים אין הקב"ה מביא תקלה על ידםאור אברהם בראשית עמ' קצ
ז ע"א10 מר עוקבא שלח לר' אלעזר בני אדם העומדים עלי וכו'שם משמעון (שפירא, תשכה) עמ' יח
ז ע"א10 שלח לי' מר עוקבא בני אדם העומדים עלי ובידי למוסרם למלכות וכו'כנסת יחזקאל (פאנעט, תשסה) פרשת בלק עמ' רלז
ז ע"א10 שלח לי' מר עוקבא וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' תב
ז ע"א10 שלח לי' מר עוקבא לר"א בני העומדים עלי וכו'דרשות מהרי"ץ לחנוכה ח"ב דרוש לב עמ' ז-ח
ז ע"א10 שלח ליה מר וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ב עמ' יח, חלק ג עמ' לא
ז ע"א10 שלח ליה מר עוקבא לר"א וכו'תורה וחיים (כלפון) עמ' שעב
ז ע"א10 שלח ליה מר עוקבא לרבי אלעזר בני אדם העומדים עלי ובידי למסרם למלכות מהו וכו' השכם והערב עליהן לבית המדרש והן כלין מאיליהןחמשה מאמרות (תשסט) - מאמר הלקוטות אות לא
ז ע"א10 שלח מר עוקבא לר"א בני אדם העומדים עלי ובידי למוסרם למלכותאהבת דוד (וועגער) עמ' 7
ז ע"א10 שלח מר עוקבא לר"אנתיבות עולם ח"ב עמ' רלה
ז ע"א11 בנ"א העומדים עלי וכו' השכם והערב עליהם וכו' והם כליןצפנת פענח (תשסו) עמ' רלא
ז ע"א11 בנ"א העומדים עלי, שלח לו דום לה' וכו'ספרי המגיד מקאזניץ עמ' רב
ז ע"א11 בני אדם העומדים עלי ובידי למוסרם למלכות מהו וכו', דום לה' והתחולל לוצמח דוד (סקאליע) עמ' רצד, שפז
ז ע"א11 בני אדם העומדים עלי ובידי למוסרם למלכות מהורב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' רצב, שיז
ז ע"א11 בני אדם העומדים עלי ובידי למסרם למלכות, מהוגנזי ישראל (תשמו) ח"א עמ' קט ע"א, קיז ע"ב
ז ע"א11 בני אדם העומדים עלי וכו' דום לה' והוא יפילם וכו' השכם והערב וכו' ובתוס' ד"ה והוא ובמהר"ם שיףשבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' שמח, תקנג
ז ע"א11 בני אדם העומדים עלי וכו' השכם והערב עליהן לבהמ"ד והן כלין מאליהןמפי ספרים וסופרים ח"ב עמ' רפב
ז ע"א11 בני אדם העומדים עלי וכו'אורחות דוד עמ' שכג
ז ע"א11 בני אדם העומדין עלי ובידי למסרם למלכות וכו' דום לה' וכו'וצוה הכהן עמ' קסח
ז ע"א12 אמרתי אשמרה דרכי מחטוא בלשוניאבל מצרים ח"ב דף יז ע"א
ז ע"א14 אע"פ שהרשע לנגדי - אשמרההמאור שבתורה (לסין)
ז ע"א14 אע"פ שרשע לנגדי אשמרה מחסום לפיאבל מצרים ח"ב דף יז ע"ב
ז ע"א16 שלח ליה דום לה' והוא יפילם לך חללים וכו'דברי ישראל (תשסח) ח"א עמ' מו, נט
ז ע"א17 דום לד' והוא יפילם לך חללים חללים, השכם והערב עליהן לביהמ"ד והן כלין מאיליהןאמרי נועם (מועדים) סי' נז לפסח
ז ע"א17 דום לה' והוא יפיל לך חלליםאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' קעד ע"ב, קפו ע"ב
ז ע"א17 דום לה' והוא יפילם לך חללים חלליםצדקת הצדיק סי' ריח
ז ע"א17 דום לה' והוא יפילם לך חללים חללים, ובתוס'באר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' קמו
ז ע"א17 דום לה' והתחולל לו והוא יפיל אותם חלליםשמן הטוב (תשסב) - צפחת השמן אות א
ז ע"א17 דום לה' והתחולל לו והוא יפיל לפניך חללים חלליםמי מרום ח"ט עמ' שלח
ז ע"א17 דום לה' והתחולל לוילקוט הגרשוני ח"ב
ז ע"א17 דום לה' והתחולל לומשמרת איתמר (תשסז) עמ' רל, תנו
ז ע"א18 השכם והערב עליהם בביהמ"דילקוט הגרשוני ח"ב
ז ע"א18 השכם והערב עליהם בבית המדרש והם כלים מעליהםצמח ה' לצבי (תשסז) עמ' רב
ז ע"א18 השכם והערב עליהם והן כלים מאליהםאור הצבי עמ' 34
ז ע"א18 השכם והערב עליהם והן כלים מאליהןאור הצבי עמ' 181
ז ע"א18 השכם והערב עליהם לבית המדרש והם כלין מאליהןאהל רחל עמ' 584
ז ע"א18 השכם והערב עליהם לבית המדרשמשמרת איתמר (תשסה) עמ' קעט
ז ע"א18 השכם והערב עליהםמשמרת איתמר (תשסז) עמ' מג, ריא, תצח
ז ע"א18 השכם והערב עליהםקשוטי כלה (תשסג) עמ' קיג
ז ע"א18 השכם והערב עליהן לבה"מ והם כלין מעליהןחכמת התורה תולדות עמ' תקה
ז ע"א18 השכם והערב עליהן לביהמ"דאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' תפט
ז ע"א18 השכם והערב עליהן לבית המדרש והן כלין מאליהןלקט אמרי קודש - ויקרא עמ' קיא
ז ע"א19 הדבר יצא מפי ר"א ונתנוהו לגניבא בקולרבאר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' שכז
ז ע"א20 נתנוהו לגנובא בקולררוח חיים (חיד"א) עמ' סד
ז ע"א21 זמרא מנ"ל דאסור וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' תקסו
ז ע"א21 זמרא מנ"ל דאסור וכו' אבל זמרא דפומא מותר קמ"ל דאסור וכו'ראשית חכמה (תשמד) - אהבה פרק י אות לו
ז ע"א21 זמרא מנ"ל דאסירילקוט הגרשוני ח"ב
ז ע"א21 זמרא מנלן דאסור וכו'מרפא לשון עמ' רסג
ז ע"א21 זמרא מנלן דאסורעין איה ב' 352
ז ע"א21 זמרא בזמן הזה אסוראור יחזקאל - אמונה עמ' פט
ז ע"א21 מנא לן דאסור שירטטנתיבות עולם ח"ב עמ' ריח
ז ע"א26 קינה דימונה ועדעדהמכמני עוזיאל עמ' צט
ז ע"א26 קינה ודימונה וערערה - כל שיש לו קנאה על הכירו ודומם שובן עדי עד עושה לו דיןמפי ספרים וסופרים - פניני חסידות מטות ה
ז ע"א28 אטו אנא לא ידענאמבוא התלמוד פי"ט עמ' שכב
ז ע"א29 ר' גביהה מארגיזאמבוא התלמוד פל"א עמ' שמג
ז ע"א30 כל מי שיש לו קנאה על חבירו ודומם שוכן עדי עד עושה לו דיןס' החיים (תשנג) עמ' סז
ז ע"א30 כל שיש לו קנאה על חבירו וכו'נתיב מצותיך (תשסח) עמ' נא, ק
ז ע"א30 כל שיש לו קנאהכרם פתחיה כרם ב גפן עט
ז ע"א31 אלא מעתה צקלג וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' תצח
ז ע"א31 צקלג ומדמנה וסנסנה וכו' משל לשתי רחלות גזוזה עוברתקול ששון (גולדברג) אות כג
ז ע"א32 כל מי שיש לו צעקת לגימא על חבירו ודומם, שוכן בסנה עושה לו דיןנועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף קג ע"ב
ז ע"א32 כל מי שיש לו צעקת לגימא על חבירו וכרתורת החסידים הראשונים (תשמא) עמ' קמט
ז ע"א32 כל מי שיש לו צעקת לגימה על חבירו ודומם שוכן בסנה עושה לו דיןדובר שלום (תשסג) - אהל יהושע עמ' ט
ז ע"א33 מי שיש לו צעקת לגימא על חבירו ודומם שוכן בסנה עושה לו דיןנועם אלימלך (תשסא) עמ' תכד
ז ע"א33 מי שיש לו צעקת לגימא על חבירו ודומם, שוכן בסנה עושה לו דיןבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' מה
ז ע"א33 מי שיש צעקת לגימא על חבירו ודומם וכו'אור אלימלך עמ' נג
ז ע"א34 כלילא מנא לן דאסוראמרי חמד ח"ב דף טז ע"ב
ז ע"א34 כלילא מנלן דאסורישא מדברותיך - מגילה עמ' לה
ז ע"א38 בזמן שהמצנפת בראש כה"גילקוט הגרשוני ח"ב
ז ע"א38 בזמן שהמצנפת בראש כהן גדול עטרה בראש כל אדם וכו'אמרי השכל עמ' 133
ז ע"א38 בזמן שמצנפת בראש כהן גדול עטרה בראש כל אדםבת עין (תשסז) עמ' שז
ז ע"א41 אלא חסדא שמך וחסדאין מילךפרי צדיק ראה אות ז
ז ע"א45 שאלו מלה"ש זאת להם לישראל שהקדימו נעשה לנשמעאמרי חמד ח"ב דף יז ע"ב
ז ע"א46 זאת להן לישראל שהקדימו לפניך בסיני נעשה לנשמעצפנת פענח (תשסו) עמ' מט
ז ע"א46 זאת להן לישראל שהקדימו לפניך בסלי נעשה לנשמעבאר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' פט
ז ע"א46 שהקדימו לפניך נעשה לנשמעילקוט הגרשוני ח"ב
ז ע"א49 אם שלמים וכן רביםאהבת עולם דף פז
ז ע"א49 מאי דכתיב וכו' אם רואה אדם שמזונותיו מצומצמין יעשה מהן צדקה מאי וכן נגוזו וכו'שבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' תע, תקסו
ז ע"א50 אם ראה שמזונותיו מתמעטים ירבה בצדקהכתבי הרב יהודה אלקלעי ח"א עמ'48
ז ע"א50 אם רואה אדם שמזונותיו מצומצמים ייתן לצדקהאודה ה' דף מח ע"א
ז ע"א50 אם רואה אדם שמזונותיו מצומצמים יעשה מהם צדקהפרדס המלך (תשסט) אות צז
ז ע"א50 אם רואה אדם שמזונותיו מצומצמים יעשה מהם צדקהתורת החסידים הראשונים (תשמא) עמ' מב
ז ע"א50 אם רואה אדם שמזונותיו מצומצמיםשמן ראש (כץ) ח"ו עמ' תקסז, תרפט
ז ע"א50 אם רואה אדם שמזונותיו מצומצמין יעשה בהם צדקהצמח ה' לצבי (תשסז) עמ' קכא
ז ע"א50 אם רואה אדם שמזונותיו מצומצמין יעשה מהם צדקה וכו'עטרת חן ח"ב עמ' רלה
ז ע"א50 אם רואה אדם שמזונותיו מצומצמין יעשה מהן צדקהאור יצחק (ראדוויל, תשסה) עמ' סו
ז ע"א50 אם רואה אדם שמזונותיו מצומצמין יעשה מהן צדקהבינת ישראל (תשסו) דף ה ע"א
ז ע"א50 אם רואה אדם שמזונותיו מצומצמין יעשה מהן צדקהשמועת יצחק - חז"ל אות לח
ז ע"א50 אם רואה אדם שמזונותיו מצומצמין יעשה צדקהמרפא לשון עמ' רג
ז ע"א50 אם רואה אדם שמזונותיו מצומצמין יעשה צדקהקדושת יו"ט ח"א דף ו ע"א
ז ע"א50 אם רואה אדם שפרנסתו מצומצמת ירבה בצדקהוצוה הכהן עמ' קיח
ז ע"א50 הרואה שמזונותיו מצומצמין וכו'משמרת איתמר (תשסה) עמ' שפה
ז ע"א50 הרואה שמזנותיו מצומצמיםמשמרת איתמר (תשסז) עמ' תמז
ז ע"א50 הרואה שנכסיו מתמוטטין יעשה מהן צדקהקדושת לוי (תרצט) דף קמ ע"א
ז ע"א50 מזונותיו מצומצמים יעשה צדקהרוח חיים (חיד"א) עמ' קצה
ז ע"א50 רואה אדם שמזונותיו מצומצמין יעשה בהם צדקהחכמת התורה תולדות עמ' תצ, תרסט, תרעח
ז ע"א51 וכן נגוזו ועברהמאור שבתורה (לסין)
ז ע"א51 כל הגוזז מנכסיו ועושה בהם צדקה ניצול מדינה של גיהינוםאור חדש למטיפים עמ' 24
ז ע"א51 כל הגוזז מנכסיונתיבות עולם ח"א עמ' קעה
ז ע"א51 כל הגוזז נכסיו ועושה מהן צדקה ניצול מדינה של גיהנוםאבן שוהם (פינסק) עמ' 89
ז ע"א52 הגוזז נכסיו ניצול מגיהנםמוסר המקרא והתלמוד עמ' קמח
ז ע"א52 משל לשתי רחילות שעברו במים אחת גזוזה כו' גזוזה עברה כו'עטרת צבי (טאקסין) דף סז
ז ע"א52 צדקה מצילה מן גיהנםעין איה א' 157
ז ע"א53 אחת גזוזה ואחת שאינה גזוזהבאר ראי (רוזן) מועדים סי' י אות ג; עבודה סי' ו אות ג
ז ע"א רש"י ד"ה וכן נגוזו ועברילקוט הגרשוני ח"ב
ז ע"א רש"י ד"ה רב חסדאילקוט הגרשוני ח"ב
ז ע"ב01 אפי' עני המתפרנס מהצדקה יעשה צדקהבינה לעתים (תשנד) דרוש ד עמ' ל
ז ע"ב01 אפי' עני המתפרנס מהצדקהילקוט הגרשוני ח"ב
ז ע"ב01 אפי' עני המתפרנס מן הצדקה יעשה צדקהקדושת ציון (תשנד) ח"א עמ' רכד
ז ע"ב01 אפילו עני המתפרנס מן הצדקה יעשה צדקהאור תורה השלם (מזריטש) סי' מג
ז ע"ב01 אפילו עני המתפרנס מן הצדקה יעשה צדקהמגיד דבריו ליעקב (ממזריטש) - אור תורה סי' מג
ז ע"ב01 אפילו עני המתפרנס מן הצדקה יעשה צדקהקדושת ציון (תשנד) ח"ב עמ' קס
ז ע"ב01 אפילו עני המתפרנס מן הצדקה יתן צדקהאבן פינה עמ' 118
ז ע"ב01 אפילו עני המתפרנס מן הצדקה, יעשה צדקה וכו' שוב אין מראין לו סימני עניותבית ישראל (טויסיג) דברים עמ' פ
ז ע"ב01 אפילו עני המתפרנס מן הצדקה, יעשה צדקה וכו' שוב אין מראין לו סימני עניותבית ישראל (טויסיג) תנינא ח"ב עמ' רי
ז ע"ב01 אפילו עני יתן צדקהמוסר המקרא והתלמוד עמ' קמז
ז ע"ב01 גם העני יתן צדקה מעט ואפילו הוא מתפרנס מן הצדקהאורחות צדיקים שער אכזריות עמ' נה
ז ע"ב01 ועניתיך וכו' אפי' עני המתפרנס מן הצדקה יעשה צדקה וכו'שבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' תקסו
ז ע"ב13 רצועה נפקא מארץ ישראלנר ישראל חלק ב דף קלג
ח ע"א כל שכנגד א"י הרי היא כארץ ישראלמשך חכמה שמות פ' יד פס' כה
ח ע"א גבול מערב של א"י הוא הים הגדול עד סוף העולםלקט אמרי קודש - בראשית עמ' רכה
ח ע"א המוכר עבדו לחו"ל יצא בן חוריןכנסת מרדכי מועדים ח"ב עמ' קמא
ח ע"א תוס' - בימי דוד עדיין לא נכבשה כל א"י אור אברהם הלכות מגילה וחנוכה עמ' רעו
ח ע"ב02 כיבוש יחיד דדוד המלךאור אברהם דברים עמ' קכ
ח ע"ב02 כיבוש יחיד ובתוס' שםעיוני רש"י דברים ח"א עמ' צה
ח ע"ב02 כיבוש יחידעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תקכו
ח ע"ב02 קסבר כיבוש יחיד שמיה כיבושמשך חכמה דברים פ' א פס' ח
ח ע"ב07 גזרו בארץ העמים טומאהפירוש המכבי דברים עמ' שיז
ח ע"ב09 הקונה בסוריא כקונה בפרוורי ירושליםאבן ישפה עמ' 5
ח ע"ב09 הקונה שדה בסוריא כקונה בפרוורי ירושליםמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 469
ח ע"ב15 אמירה לעכו"ם מותר בשבת ליישוב א"יאור אברהם - רות עמ' סא
ח ע"ב15 במקום ישוב א"י לא גזרו אשבותקרן פני משה ח"א עמ' לה
ח ע"ב15 משום ישוב א"י לא גזור רבנןאור אברהם במדבר עמ' שסא
ח ע"ב16 הכותב כל נכסיו לעבדו יצא בן חוריןדרשות אל עמי דרוש כב
ח ע"ב17 קנה את עצמו, וכמו כן הולדות של העבד, אע"פ שהוא הולידם אינם נקראים על שמו אלא על שם אדוניועמוד העבודה (תשעג) דרוש הענוה ז
ח ע"ב28 פלגינן דיבוריהויגד יעקב עמ' רנח
ח ע"ב רש"י - לגרש גוים ולישב ישראל בהאור הרעיון עמ' רמד
ח ע"ב רש"י - שטר קנין קרקע בארץ ישראלישא מדברותיך - מגילה עמ' רפג
ט ע"א שפתים ישק משיב דברים נכוחים ורש"י ותוס' כוונת הלב עמ' סט
ט ע"ב גט שחרור א"ח אח"מ אדוןטבעות זהב ח"א דף יב ע"ב-ע"ד, יג ע"א [הלכה]
ט ע"ב רש"י - זכין לאדם שלא בפניו, דאנן סהדי דניחא ליה אור אברהם - רות עמ' רעח
י ע"א כל גט שיש עליו עד כותי פסול חוץ מגיטי נשים ושחרורי עבדים, ובתוס' ד"ה א"ילב המשפט ח"א שיעור כג [הלכה]
י ע"ב01 אי לאו דכותי חבר, ורא"שדרכי חושן עמ' קיח [הלכה]
י ע"ב01 הקטן חותם תחלהאור אברהם - רות עמ' רעו
י ע"ב04 א"ר פפא זאת אומרת עדי הגט אין חותמין זה בלא זהלב המשפט ח"א שיעור כג [הלכה]
י ע"ב19 כל השטרות העולים בערכאות של עכו"ם אע"פ שחותמיהם עכו"ם כשרים חוץ מגיטי נשים ושחרורי עבדיםלב המשפט ח"א שיעור יח [הלכה]
י ע"ב19 כל השטרות העולים, וראשונים דרכי חושן עמ' שצח, תט [הלכה]
י ע"ב19 כל השטרות העולין בערכאות של עכו"םקול ששון (גולדברג) אות כה
י ע"ב19 כל השטרות העולין בערכאות, ובדיני ערכאותאבן שהם (וינמן) עמ' קעב [הלכה]
י ע"ב21 חוץ מגיטי נשים, רש"י ותוס' רי"ד דרכי חושן עמ' שנט-שס, שפא, שצא [הלכה]
י ע"ב30 דינא דמלכותא דינאאור יצחק (ראדוויל, תשסה) עמ' נא, נז
י ע"ב30 דינא דמלכותא דינאבך יברך ישראל (תשסח) עמ' יד, צ, קכז, קעד
י ע"ב30 דינא דמלכותא דינאבנין שלמה ח"ב (תשסז) עמ' כו
י ע"ב30 דינא דמלכותא דינאחכמת התורה בראשית עמ' רעח
י ע"ב30 דינא דמלכותא דינאפרי צדיק שמות אות יב, בשלח אות ט, פ' החודש אות ט, תזריע אות ו, בהר אות ה, חוקת אות ב, בלק אות טו, פנחס אות יא, מסעי אות יג, עקב אות יב, ערב יוכ"פ אות א
י ע"ב30 דינא דמלכותא דינאצפנת פענח (תשסו) עמ' שט
י ע"ב30 דינא דמלכותא דינאקומץ המנחה (ר' צדוק) עמ' 80 (סי' עט), מחשבות חרוץ סי' יז (עמ' 143)
י ע"ב30 דינא דמלכותא דינאראשית חכמה (תשמד) - אהבה פרק ד אות א
י ע"ב רש"י ד"ה דמ"ד ראשונים שםדרכי חושן עמ' שפט, שצז [הלכה]
יא ע"א בשמות מובהקיןאבן שהם (וינמן) עמ' קעג [הלכה]
יא ע"א האי שטרא פרסאהאבן שהם (וינמן) עמ' קעד [הלכה]
יא ע"א מחזירין מענינו של שטר בשיטה אחרונהעטרת ישועה (תשסד) ליקוטים לסוכות אות ד, ליקוטים לשמח"ת אות א
יא ע"א צריך שיחזיר מענינו של שטר בשיטה אחרונהס' העיקרים (מישור) עמ' תרעד
יא ע"ב01 עדים שמותם כשמות עכו"םאבן שהם (וינמן) עמ' קעו [הלכה]
יא ע"ב08 רוב ישראל שבחו"ל שמותיהם כשמות עכו"ם וכו'היהדות הלאומית עמ' 92
יא ע"ב08 שמות ישראל שבחו"ל כשמות הגויםשפע טוב (טייטלבוים) עמ' שצד
יא ע"ב13 האומר תן גט זה לאשתי אם רצה לחזור - יחזוראור פני משה דף כו ע"ב
יא ע"ב13 האומר תן גט זה לאשתי וכו'חלק יעקב (קנטור) דרוש ט
יא ע"ב13 האומר תן גט לאשתיקול יעקב (שאול) קונטרס ח"ה דף יא ע"ד
יא ע"ב13 תן גט זה לאשתי ושטר שחרור זה לעבדי וכו' יחזור דברי ר"מ וחכ"א וכו' לא בשחרורי עבדים, רי"ףדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' שכח
יא ע"ב15 וחכ"א בגיטי נשים אבל לא בשחרורי עבדים לפי שזכין וכו'אהל נפתלי - זכרון יצחק עמ' רלה בהערה
יא ע"ב16 שחרור הוא זכות לעבד - תפארת ישראל בועז סוף אות עאדגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' קנו
יא ע"ב18 אם ירצה שלא לזון את אשתו אינו רשאי ושלא לזון את עבדו רשאיויגד יעקב עמ' תשו
יא ע"ב23 התופס לבע"ח וכו' ובתוס' שםחלק יעקב (קנטור) דרוש כא
יא ע"ב23 תופס לבע"ח במקום שחב לאחריםאבן שהם (וינמן) עמ' תמט [הלכה]
יא ע"ב23 תופס לבעל חוב במקום שחב לאחרים לא קנהצמח דוד (סקאליע) עמ' קכו
יא ע"ב23 תופס לבעל חובויגד יעקב עמ' תקסא
יא ע"ב תוס' ד"ה בגיטי נשיםשמועת יצחק - הערות בש"ס ג
יא ע"ב תוס' - זכי' הוא מטעם שליחותויגד יעקב עמ' תקסא
יב ע"א03 מיגו דזכי לנפשיה זכי נמי לחברי'ילקוט עטרת צבי עמ' רמו
יב ע"א03 מיגו דוכי לנפשיה וכי נמי לחבריהמפי ספרים וסופרים ח"ב עמ' לא
יב ע"א05 לא תלקט - לעני, לצורך ענימשך חכמה ויקרא פ' כג פס' כב
יב ע"א09 אין יכול לומר "עשה עמי איני זנך"משך חכמה בראשית פ' יד פס' כד
יב ע"א09 יכול הרב לומר עשה עמי ואיני זנךאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' רכח
יב ע"א10 צא מעשה ידיך במזונותיךדובר צדק עמ' 36
יב ע"א12 צאי מעשה ידיך במזונותיךישא מדברותיך - מגילה עמ' שיט
יב ע"א רש"י ד"ה כבודה בת מלך וד"ה פנימהבאר משה (אפשטיין) במדבר עמ' תשפט
יב ע"א תוס' ד"ה אלא דכתיבדברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' רד
יב ע"א תוס' ד"ה מעמ"שטבעות זהב ח"א דף א ע"ד [הלכה]
יב ע"ב זכות הוא לעבד שיוצא מתחה יד רבו לחירותעמוד העבודה (תשעג) דרוש שני למסירת נפש יז
יב ע"ב זכות הוא לעבד שיוצא מתחת יד רבו לחירותיסוד האמונה (תשסז) הקדמה הגדולה אות נו
יב ע"ב חוב היא לעבד לצאת לחירותדגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' קנז
יב ע"ב רש"י ד"ה פרנסה, פרנסה היינו כל שאר צרכיולקט אמרי קודש - במדבר עמ' קיח
יב ע"ב רש"י ותוס'דגלי יהודה דרוש א אות טז
יב ע"ב תוס' דוקא במלוה אמרינן תן כזכי אבל לא במתנהויגד יעקב עמ' תקסא
יג ע"א מפני שמפסידו משפחה כנעניתאור פני משה דף כו ע"ב
יג ע"א עבדא בהפקירא ניחא ליהנועם אליעזר בראשית עמ' צ ע"א
יג ע"א עבדא בהפקירא ניחא לי'בשעה שהקדימו תער"ב ח"א עמ' רפה
יג ע"א עבדא בהפקירא ניחא לי'דרך מצותיך (חב"ד) דף פג ע"ב
יג ע"א עבדא בהפקירא ניחא לי'לקוטי שיחות חל"ט עמ' 81
יג ע"א עבדא בהפקירא ניחא ליהאור זרוע לצדיק סי' ו (עמ' 21), מחשבות חרוץ סי' ט (עמ' 71), צדקת הצדיק סי' רל
יג ע"א עבדא בהפקירא ניחא ליהדברי יחזקאל שרגא תליתאה עמ' תב
יג ע"א עבדא בהפקירא ניחא ליהמשך חכמה שמות פ' ו פס' ו
יג ע"א עבדא בהפקירא ניחא ליהעקבי אבירים (תשסה) עמ' שו
יג ע"א עבדא בהפקרא ניחא ליהאילנא דחיי (תשסז) עמ' ריא
יג ע"א עבדא בהפקרא ניחא ליהמי מרום ח"י עמ' יז
יג ע"א במעמד שלשתןרוח חיים (חיד"א) עמ' קעט
יג ע"א שכ"מ שאמר תנו מנה לפלוני אין נותנים לו חיישינן שמא מנה קבוראות זכרון דף ז ע"א
יג ע"א תוס' ד"ה האומרטבעות זהב ח"א דף ב ע"ג-ע"ד, יב ע"ד, יח ע"ד, פג ע"א [הלכה]
יג ע"ב מעמ"ש בפקדון או גם במלוהאבן שהם (וינמן) עמ' קמא [הלכה]
יג ע"ב תוס' ד"ה במעמדדגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' רפה
יג ע"ב תוס' ד"ה לדשא"בטבעות זהב ח"א דף מז ע"ג, עז ע"ג [הלכה]
יג ע"ב תוס' ד"ה מעמד שלשתן ורש"ש שםדרכי חושן עמ' לא-לב [הלכה]
יג ע"ב תוס' ד"ה תנהו - מחילה במעמד שלשתןאבן שהם (וינמן) עמ' קלו [הלכה]
יד ע"א הני תלת מילי שוינהו כהלכתא בלא טעמא וברש"י שםבינה לעתים (תשנד) דרוש לח עמ' רמג
יד ע"א הנהו גינאיאבן שהם (וינמן) עמ' קכג [הלכה]
יד ע"א הני גינאי דעבדי חושבנא בהדי הדדי פש חמש איסתרי זוזי וכו'עטרת ישועה (תשסד) אות קנא לשבועות
יד ע"א ר"ש הוי ליה אשרתא והגהות ר' יעקב עמדין שםדרכי חושן עמ' קפו, שעז [הלכה]
יד ע"א רב ששת הוי וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ד עמ' פז
יד ע"א הוחזק כפרןאגרות הראיה חלק ג רלב
יד ע"א רש"י ד"ה כהלכתא - אין להבין טעמא של הלמ"מפרי צדיק בראשית אות ט, בחוקותי אות ד, כי תצא אות טו
יד ע"א רש"י ד"ה גינאי - בעלי גינה מוכרי ירקעטרת ישועה (תשסד) אות קנא לשבועות
יד ע"א תוס' ד"ה כהלכתאדגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' רפה
יד ע"ב ומדברין מחצייהודברי יהושע מאמר ב פ"ח עמ' צט
יד ע"ב ומדברין מחצייהן וברש"יצמח ה' לצבי (תשסז) עמ' רחצ
יד ע"ב אילו הרגו את דוסתאי, מי נתן לינאי אבא בר כמותיאמרי נועם (מועדים) תשובה טו [מבן המחבר]
יד ע"ב שפיר עבדת - הותר הדבר אף שלא היתה סכנת הנפשות כה ברורה כמו אצל רשב"ימאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 48
יד ע"ב מצוה לקיים דברי המתעקבי אבירים (תשסה) עמ' רכה
טו ע"א א"ר שמעון הנשיא - משמיה דנשיאמשך חכמה ויקרא פ' כז פס' לב
טו ע"א דברי שכיב מרע ככתובין וכמסוריןצמח ה' לצבי (תשסז) עמ' רעח
טו ע"ב או כולו בקיום הגט או כולו בתקנת חכמיםלב המשפט ח"א שיעור כד, ח"ב שיעור ג [הלכה]
טו ע"ב לא זו אף זודברי ישראל (תשסח) ח"ב עמ' שכב
טו ע"ב ידים אין טהורותמי רביעית סי' קנח סעיף יג סק"ו [הלכה]
טו ע"ב רש"י ד"ה אחתמי רביעית סי' קנט סעיף ז סק"י [הלכה]
טו ע"ב רש"י ד"ה הנוטלמי רביעית סי' קנט סעיף יח סק"א [הלכה]
טו ע"ב רש"י ד"ה ואחתמי רביעית סי' קנט סעיף יד סק"ד, סי' קס סעיף ז סק"א [הלכה]
טו ע"ב רש"י ד"ה פלגאמי רביעית סי' קנח סעיף יג סק"ז וסק"ח [הלכה]
טז ע"א הניצוקמי רביעית סי' קנט סעיף ז סק"ב [הלכה]
טז ע"א ונצוק וכו' ולענין מקוה הוי חיבור (תוס')נועם אלימלך (תשסא) עמ' שלט
טז ע"א טופח ע"מ להטפיחמי רביעית סי' קס סעיף יג סקי"ג [הלכה]
טז ע"ב רבה בר בר חנה חלש, אתא חברא שקיל שרגא מקמייהוכנסת יחזקאל (הכהן) עמ' שלד
יז ע"א או בטולך או בטולא דבר עשו וכו' הא לבתר דאתו חברי לבבל, ורש"ימבשר טוב - חנוכה - פתח דבר עמ' לה, מ, גוף הספר עמ' קיג
יז ע"א או בטולך או בטולא דבר עשו, ורש"ימבשר טוב - ישועות אברהם עמ' תע
יז ע"א או בטולך או בטולאאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' רנו ע"א
יז ע"א אמר רחמנא או בטולך או בטולא דבר עשוחכמת התורה תולדות עמ' תצט
יז ע"א אמר רחמנא או בטולך, או בטולא דבר עשו וכו' הא לבתר דאתו חברי לבבלמבשר טוב - זכות נשים צדקניות עמ' קיא
יז ע"א בטולא דבר עשוכתבי הרב יהודה אלקלעי ח"א עמ' 277
יז ע"א שמא יחפה ותוס' ד"ה משום ובפני יהושעשבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' תקמא
יז ע"א תוס' ד"ה מפני מהטבעות זהב ח"א דף סח ע"ב [הלכה]
יז ע"א תוס' ד"ה משום בת אחותודגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' שסב
יז ע"א תוס' ד"ה משום בת אחותוס' החיים (תשנג) עמ' נט
יז ע"א תוס' ד"ה משוםמאיר עיני חכמים מהדו"ב ח"א דף נג ע"ב, נד ע"ב
יז ע"ב זנות דאשת איש לא שכיחאס' הזכרונות (ר' צדוק) סי' א, ב (עמ' 11)
יז ע"ב זנות לא שכיחא ובתוס'מאיר עיני חכמים מהדו"ב ח"א דף נג ע"ב
יח ע"א לא מקדים אינש פורענותאשבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' תקא
יח ע"ב אמר לעשרה כתבו גט כו' וכולם משום תנאיברכת שלמה חו"מ עמ' לג [הלכה]
יט ע"א וכי מפני שאנו מדמין נעשה מעשהדברי יהושע מאמר ג פ"ב עמ' קיט
יט ע"א העדים שאינם יודעים לחתום מקרעין להם נייר חלק וכו'נחלת שמעון (אשכנזי) נשא סד
יט ע"א תוס' ד"ה מוחקויקהל משה (וייס) עמ' רב [הלכה]
יט ע"ב ר"נ קרו קמיה ספרי דדייני וחתיםמשיבת נפש עמ' קנה
יט ע"ב שקיל ס"ת יהיב לדביתהוחלק יעקב (קנטור) דרוש ג
כ ע"א01 וכתב לה לשמהמשך חכמה דברים פ' כד פס' א
כ ע"א06 גט שכתבו שלא לשמה והעביר עליו קולמוס לשמהאדרת אליהו (קוצין) ח"א עמ' 80
כ ע"א08 הרי שהיה צריך לכתוב את השם דבעינא זה א-לי ואנוהובאר משה (אפשטיין) שמות עמ' שפט
כ ע"א14 זה קלי ואנוהושערים מצוינים בראשית-שמות עמ' קפט
כ ע"א20 שיעור נתינה בפרוטהישא מדברותיך - מגילה עמ' קעב
כ ע"א21 כתבו על איסורי הנאה כשראז שמח עמ' קנו
כ ע"א31 כתב שע"ג כיפהויקהל משה (וייס) עמ' קכב [הלכה]
כ ע"א רשב"א - בדעת אחרת קונים גם בלא כוונהלקוטי שיחות חי"א עמ' 146
כ ע"ב17 דספר אחד אמר רחמנא וכו'לקוטי שיחות ח"ט עמ' 143
כ ע"ב34 אשה לא ידעה לאקנוימשך חכמה ויקרא פ' ו פס' טז
כ ע"ב35 אמר אביי ת"ש וראשונים שםדרכי חושן עמ' קמב [הלכה]
כ ע"ב35 אף הוא העיד על כפר קטן וכו'עטרת ישועה (תשסד) אות ז לשמ"ע
כ ע"ב35 ת"ש אף הוא העיד על כפר קטן שהיה בצד ירושליםלב המשפט ח"א שיעור כ [הלכה]
כ ע"ב36 מלוה לבני הכפרטבעות זהב ח"א דף י ע"ג [הלכה]
כ ע"ב37 ספר מקנהעיוני רש"י שמות ח"ב עמ' ז, ח
כ ע"ב תוס' ד"ה ת"שדרכי חושן עמ' קמב, קצז [הלכה]
כא ע"א דידע לאקנוייברכת שלמה חו"מ עמ' לז [הלכה]
כא ע"א האשה כותבת את גיטה והאיש את שוברואדרת אליהו (קוצין) ח"ג עמ' 105
כא ע"א ואמר רבא כתב לה גט ונתנו בחצירודברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' רפא
כא ע"א כתב שטר על חצרוטבעות זהב ח"א דף ל ע"ב [הלכה]
כא ע"ב ספר לספירות דברים הוא דאתאאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) אמור כ
כא ע"ב ספר לספירת דברים הואמשך חכמה דברים פ' כד פס' א
כא ע"ב דבר הכורת בינו לבינהלקוטי שיחות ח"ט עמ' 143
כא ע"ב ע"מ שלא תשתי יין לעולם - אין זה כריתותמשך חכמה דברים פ' כד פס' א
כא ע"ב רבי אלעזר וכו' עדי מסירה כרתי וכו' רבי מאיר וכו' עדי חתימה כרתילקוטי שיחות ח"ט עמ' 334
כב ע"א נקבו בארץ ונופו לחו"לאדרת אליהו (קוצין) ח"ג עמ' 91
כב ע"א ובהשריש לא פליגיאדרת אליהו (קוצין) ח"ג עמ' 93
כב ע"א דלא מליח ודלא קמיח ודלא אפיץמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 27
כב ע"א עור שלא נגמרדרשות ר"י מסלוצק עמ' עו
כב ע"א תוס' ד"ה בדאשרוש (ומוהרש"א שם)יערות דבש ח"ב עמ' רמב
כב ע"ב לחד מ"ד עידי חתימה כרתי ולחד מ"ד עדי מסירה כרתי, והלכה עדי מסירהבני יששכר ח"ב דף נג ע"א
כב ע"ב הכל כשירין לכתוב את הגט וכו'חלק יעקב (קנטור) דרוש יב
כב ע"ב והא לאו בני דיעה נינהו וכו' והוא שהי' גדול עומד ע"ג (ותוס' ד"ה והא)לקוטי שיחות חי"ג עמ' 65
כב ע"ב תוס' ד"ה והאטבעות זהב ח"א דף יח ע"ד, עג ע"ד [הלכה]
כב ע"ב תוס' ד"ה והאמשנת חיים בראשית עמ' קפא
כג ע"א01 והוא שהיה גדול עומד על גביואור אברהם - מסכת מגילה עמ' רמו
כג ע"א01 והוא שהיה גדול עומד על גביוקומץ המנחה (ר' צדוק) עמ' 43 (סי' מה)
כג ע"א04 עובד כוכבים לדעתיה דנפשיה עבדדברי חלומות סי' ו (עמ' 183), דובר צדק עמ' 152
כג ע"א09 רבי אליעזר סובר עדי מסירה כרתיאגרא דפרקא (תשסה) עמ' שלח
כג ע"א38 דלאו בני דעה נינהו (ורש"י - דגבי שליחות איש בעינן)לקוטי שיחות חל"ג עמ' 116
כג ע"א38 קטנים לאו בני דעה נינהועיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תקיב
כג ע"א41 מתקיף ליה ר"י האיך סומא מותר באשתו וכו'טוב ירושלים בראשית פכ"ז פסוק יב
כג ע"א41 סומא מותר באשתו מפני שהוא מכירה בקולרב ייבי (תשסט) ח"א עמ' נ
כג ע"א41 סומא האיך מותר באשתו, בטביעות עינא דקלאיסוד האמונה (תשסז) ויכוח השואל והמשיב אות קעו
כג ע"א41 סומא היאך מותר באשתו, בטביעות עינא דקלאעמוד העבודה (תשעג) דרוש התשובה יג
כג ע"א41 סומא ובני אדם בלילה מותרין בנשותיהן משום טביעות עינא דקלאשבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' קעג
כג ע"א42 טביעת עינא דקלאקרן פני משה ח"א עמ' מג
כג ע"א רש"י ד"ה לדעתיה דנפשיה עבידדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' שיד
כג ע"א חי' רעק"א - היכא דא"צ דעתו שיעשה שליח גם לקטן יש שליחות וכו'לקוטי שיחות חל"ג עמ' 117
כג ע"ב02 אין העבד נעשה שליח לקבל גט אשה וכו'חלק יעקב (קנטור) דרוש יח
כג ע"ב11 אתם גם אתם לרבות שלוחכםחכמת התורה נח עמ' קפא
כג ע"ב11 שלוחכם דומיא דאתםחכמת התורה וארא עמ' צה
כג ע"ב13 מה אתם בני ברית וכו'לקוטי שיחות חל"ג עמ' 118
כג ע"ב13 מה אתם בני ברית וכו'עיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תשנז
כג ע"ב13 מה אתם בני בריתאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' תקל
כג ע"ב21 העבד מקבל גט לחבית מיד רבו של חבירו אבל לא מיד רבו שלודברי חיים על התורה (תשנט) עמ' שלח
כג ע"ב29 עובר ירך אמו הואבני יששכר ח"א דף קטו ע"א
כג ע"ב29 עובר ירך אמו הואבשעה שהקדימו תער"ב ח"ג עמ' אלף תנו
כג ע"ב29 עובר ירך אמו הואמגיד דבריו ליעקב (ממזריטש) - לקוטי אמרים סי' רמ
כג ע"ב29 עובר ירך אמו הואמשיבת נפש עמ' קעה
כג ע"ב29 עובר ירך אמולקוטי שיחות חכ"ב עמ' 60, חכ"ד עמ' 181
כג ע"ב29 עובר ירך אמותורת חיים (ר' דובער) שמות ח"א דף סו ע"ג, רו ע"ב
כג ע"ב31 חמש נשים אינן נאמנות לומר מת בעלה חמותה וכו'שבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' קמד
כג ע"ב רש"י ד"ה אף - עבד בן ברית הוא דכתיב מחוטב עציך וגו'לקוטי שיחות חכ"ג עמ' 286
כג ע"ב רש"י ד"ה לאו שלוחכםבנין אפרים בהקדמה, ועמ' רנג [הלכה]
כג ע"ב רש"י עבדים בכלל בני בריתעיוני רש"י במדבר עמ' תקסג
כד ע"א טלי גיטיך מעל גבי קרקעאור אברהם - רות עמ' ער
כד ע"א והא לא חזרהדגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' רפה
כד ע"א לא חזרה שליחות אצל בעל (וברש"י)דעת שבת עמ' עח בהערה
כד ע"א בעינן שתהא שליחות חוזרת למשלחדברי יונה ח"א עמ' נט
כד ע"ב כתוב ולאיזה שארצה אגרש וכו'אור אברהם - מסכת מגילה עמ' שצט
כד ע"ב כתוב ולאיזו שארצה אגרש וכו'חלק יעקב (קנטור) דרוש ג
כד ע"ב בסופרין העשויין להתלמדלקוטי שיחות ח"ט עמ' 336
כד ע"ב שני יוסף בן שמעון הדרים בעיר אחתפרי צדיק לחנוכה אות כה
כד ע"ב שני יוסף בן שמעון הדרים בעיר אחתתקנת השבין סי' ו (עמ' 53, 55, *58-57)
כד ע"ב חיישינן לשני יוסף בן שמעוןחקל יצחק (תשסג) עמ' ריב
כד ע"ב רש"י ד"ה והא לא חזרה שליחות אצל הבעלעיוני רש"י במדבר עמ' רב
כד ע"ב תוס' ד"ה בעדילב המשפט ח"א שיעור כ, ח"ב שיעור כ [הלכה]
כד ע"ב ר"ן סד"ה וכולם פוסליןדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' שלא
כה ע"א04 אף האחרון אינו פוסלחלק יעקב (קנטור) דרוש ג
כה ע"א08 אין ברירהאור אברהם - מסכת מגילה עמ' שצט
כה ע"א11 ואי אשמעינן שדה משום דלחומרא א"נ לכתחילהמכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' שפג
כה ע"א16 אמר ללבלר כתוב לאיזה שארצה אגרש פסול לגרש בו אלמא אין ברירהילקוט עטרת צבי עמ' תב
כה ע"א16 אמר ללבלר כתוב לאיזו שארצה אגרש פסול לגרש בופקודת אלעזר (תשסד) עמ' קסח
כה ע"א31 חילוק בין תולה בדעת אחרים לתולה בדעת עצמואור לשמים (תשסג) עמ' שסג
כה ע"א32 אליבא דאביי אין שייך ברירה כלל בתולה בדעת עצמואור לשמים (תשסג) עמ' שסה
כה ע"א43 הלוקח יין מבין הכותים אומר שני לוגין שאני עתיד להפריש הרי הן תרומהשבט מישראל (פרידמן) ח"א עמ' קכ
כה ע"א43 הלוקח יין מן הכותים אומר ב' לוגים שאני עתיד להפריש הרי הן תרומה וכו' ובתוס'מאורי אור (טייטלבוים) עמ' רצ
כה ע"א תוס' ד"ה עשרה מעשר ראשוןאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' תמא
כה ע"ב01 סוגיא דברירהאבן שהם (וינמן) עמ' נ [הלכה]
כה ע"ב02 ר' יוסי ס"ל אין ברירהפקודת אלעזר (תשסד) עמ' קסז
כה ע"ב תוס' ד"ה רבי יהודהדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' שלב
כו ע"ב ארוסה מי אית לה פרימאיר עיני חכמים מהדו"ב ח"א דף נד ע"א, נד ע"ב
כו ע"ב אשרתא דדייניטוב טעם דברים עמ' קנו
כז ע"א דשכיחין שיירתארוח חיים (חיד"א) עמ' סב
כז ע"א רבה סבר שצריך דוקא שיירות מצויות והוחזקושבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' קכו
כז ע"ב לאהדורי לצורבא מרבנן בטביעות עינאדובר צדק עמ' 58
כח ע"א13 השולח חטאתו כו', ובתוי"טמשנת חיים ויקרא עמ' מג
כח ע"א13 השולח חטאתו ממדינת הים מקריבין אותו בחזקת שהוא קייםעטרת ישועה (תשסד) אות ב בשעת הקפות לשמ"ע ושמח"ת
כח ע"א13 מקריבו בחזקת קייםטבעות זהב ח"א דף יב ע"ג [הלכה]
כח ע"א15 רוב חולים חייםבנין שלמה ח"ב (תשסז) עמ' צז
כח ע"א17 רוב גוססין למיתהבארות המים (תשסט) עמ' של
כח ע"א17 רוב גוססין למיתהבארות המים (תשסב) עמ' קיט
כח ע"א20 כיון דאיפליג וכו'לקוטי שיחות חל"ה עמ' 91
כח ע"א20 כיון דאפליג אפליגחכמת התורה וארא עמ' שמח
כח ע"א28 ה"ז גיטך שעה א' קדם המיתה אסורה לאכל בתרומה מידמי מרום ח"י עמ' קמג
כח ע"א28 ה"ז גיטך שעה אחת וכו'חלק יעקב (קנטור) דרוש ה
כח ע"א28 הרי זה גיטיך שעה אחת קודם מותי אסורה מיד שמא ימותמגיד דבריו ליעקב (מביאלה, תשסד) עמ' קעז
כח ע"א34 ר' יהודה חייש לשמא ימותויגד יעקב עמ' תשכה
כח ע"ב01 שמא מת לא חיישינן שמא ימות חיישינןפקודת אלעזר (תשסד) עמ' קמב
כח ע"ב06 שמא מת לא חיישינן שמא ימות תנאיאדרת אליהו (קוצין) ח"ג עמ' 106
כח ע"ב14 ג' דברים אמר ר"א בן פרטא על עיר שהקיפוה כרקום וכו'עטרת ישועה (תשסד) אות ד בשעת הקפות לשמ"ע ושמח"ת
כח ע"ב14 שלושה דברים אמר ר"א בן פרטא לפני חכמים וקיימו את דבריואדרת אליהו (קוצין) ח"א עמ' 66
כח ע"ב16 עיר שהקיפה כרקום וכו'חלק יעקב (קנטור) דרוש ה
כח ע"ב17 היוצא לידון ע"י גוייםדרשות מהר"ם בנעט עמ' קיט
כח ע"ב22 בב"ד של ישראל כו'משנת חיים במדבר עמ' תקעב
כח ע"ב22 לא שנו אלא בבי"ד של ישראל וכו'שבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' ריב
כח ע"ב תוס' ד"ה והאמשנת חיים ויקרא עמ' נד
כט ע"א23 המביא גט בא"י וכו'חלק יעקב (קנטור) דרוש ט
כט ע"א32 הולך גט זה לאשתיזרע קודש - מועדים עמ' רלג
כט ע"א44 במילי אין שליח עושה שליחחכמת התורה ויצא עמ' קצג
כט ע"א44 דמילי לא ממסרן לשליחחכמת התורה בא עמ' טז
כט ע"א44 מילי לא מימסרן לשליחאור אברהם במדבר עמ' נט
כט ע"א44 מילי לא מימסרן לשליחאור אברהם ויקרא עמ' שנה
כט ע"א44 מילי לא ממסרי לשליחחכמת התורה וארא עמ' רצו, שכט
כט ע"א48 אין השואל רשאי להשאילשערי תשובה סה"י אות צב
כט ע"ב טול ממנה חפץ פלוני ותן לה הגטחכמת התורה תולדות עמ' תרלט
כט ע"ב שליח עושה כמה שלוחיןטבעות זהב ח"א דף יב ע"ב, עז ע"א [הלכה]
כט ע"ב אם מת ראשון בטלו כולן כו' מכח דבעל קאתי וכו'לקוטי שיחות חל"ג עמ' 115
כט ע"ב דרגות בשליחותלקוטי שיחות חי"ב עמ' 148
כט ע"ב דרגות בשליחותס' ג' תמוז תשנד עמ' צה
ל ע"א המלוה מעות את הכהן וכו' במזכה לו ע"י אחרשבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' קה
ל ע"א המלווה מעותדרכי חושן עמ' רעט-רפ [הלכה]
ל ע"א איך הכהן זוכהבנין אפרים עמ' י [הלכה]
ל ע"א אם במכירי כהונה בעינן קנין ושי' רש"י בזההערות אברהם יעקב יצחקי בראשית עמ' הקדמה
ל ע"א במכירי כהונהטבעות זהב ח"א דף מה ע"ד [הלכה]
ל ע"א מכירי כהונהאור אברהם דברים עמ' רמד
ל ע"א עשו את שאינו זוכה כזוכהדרכי חושן עמ' רפז [הלכה]
ל ע"א רש"י ד"ה במכירי כהונהדרכי חושן עמ' רפב, רפז [הלכה]
ל ע"א תוס' ד"ה האדרך ישראל סי' ג ס"ק יט [הלכה]
ל ע"א תוס' ד"ה כיוןדרך ישראל סי' ה ס"ק ח [הלכה]
ל ע"ב04 מיתה שכיחא עשירות לא שכיחאלבושי צדקה עמ' 26 (סי' לט)
ל ע"ב06 דאמרי אינשי חברך מת אשראדרת אליהו (קוצין) ח"ג עמ' 44
ל ע"ב29 וכי נחשדו לתרום שלא מן המוקף ובתוס' ד"ה וכישבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' קסד, קסו
ל ע"ב37 וכי יש לו רשות לבעה"ב לתרום תרו"מ אין אבא אלעזר בן גמלא היא וכו'שבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' קסה
ל ע"ב37 וכי יש לו רשות לבעל הבית לתרום תרומת מעשר וכו'לקוטי שיחות חכ"ג עמ' 132
ל ע"ב38 בעלים מצי להפריש תרומת מעשרמשך חכמה במדבר פ' יח פס' לב
לא ע"א01 בשתי תרומות הכתוב מדברעיוני רש"י במדבר עמ' רצה
לא ע"א03 נותן עיניו בצד זה ואוכל בצד זהדברי ישראל (תשסח) ח"א עמ' תיז
לא ע"א06 בעה"ב תורם תרו"מטבעות זהב ח"א דף מ ע"ד [הלכה]
לא ע"א06 ישראל יכול להפריש תרומת מעשרעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תשכו
לא ע"א06 כך יש לו רשות לבעל הבית לתרום תרומת מעשרבאר משה (אפשטיין) במדבר עמ' תמ
לא ע"א12 בודקין את היין וכו' ובהוצאת סמדרלקוטי שיחות ח"ח עמ' 49, ח"ו עמ' 35, חי"ב עמ' 155, 146, חי"ד עמ' 158, ח"כ עמ' 170, חכ"ג עמ' 248, 367, חכ"ד עמ' 335
לא ע"א13 היינות במרתפים תוססים בעת בצירהאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' שנג, תנה
לא ע"א תוס' ד"ה כשם וד"ה כךשבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' קסה
לא ע"ב07 מקוה שנמדד ונמצא חסר כל הטהרות שנעשו למפרע טמאיםקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' רכז
לא ע"ב20 רוח קדים חרישית וכו' בשעה שמנשבת עושה תלמיםפרי צדיק פסח אות לח
לא ע"ב20 רוח קדים חרישית כשהתת מנשבת נעשה תלמים ביםאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) בשלח יב, כג
לא ע"ב20 רוח קדים חרישית, בשעה שמנשבת עושה תלמים תלמים ביםאמרי נועם (מועדים) סי' ג לפר' שקלים
לא ע"ב35 ד' רוחות מנשבות בכל יום וכו'מאיר עיני חכמים מהדו"ג ח"ב דף רצח
לא ע"ב35 ד' רוחות מנשבות בכל יוםצפנת פענח (תשסו) עמ' סח
לא ע"ב38 ורוח דרומית קשה מכולןמגיד דבריו ליעקב (ממזריטש) - לקוטי אמרים סי' י
לא ע"ב רש"י ד"ה כל טהרות שנעשו על גביומאיר עיני חכמים מהדו"ב ח"ב דף ט ע"א
לא ע"ב תוס' ד"ה אנא - סתם ר"נ הוא ר"נ בר יעקבלקוטי שיחות חל"ד עמ' 72
לא ע"ב תוס' ד"ה אנא - ר"נ סתם הוא ר"נ בר יעקבלקוטי שיחות חי"ג עמ' 31
לא ע"ב תוס' ד"ה אנא - סתם ר"נ הוא ר"נ בר יעקבדברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' שמח
לב ע"א התקין ר"ג הזקןזכות ישראל - עשר עטרות פרק ג אות סג
לב ע"א התקין רבן גמליאל הזקן שלא יהו עושין כן וכו'נר ישראל חלק ב דף קה
לב ע"א הגיעו לא קתני וכו' ובתוס' ד"ה ולא אמרינןשמועת יצחק - הערות בש"ס ג
לב ע"א תוס' ד"ה מהובנין אפרים עמ' ע [הלכה]
לב ע"ב תוס' ד"ה גט בטלטבעות זהב ח"א דף עו ע"ד [הלכה]
לב ע"א רע"א - אם אפשר להפקיר ולהקדיש ע"י שליחאור אברהם ויקרא עמ' שנה
לב ע"א רע"א - יש שליחות להקדיש בהמת חבירואור אברהם שמות עמ' סט, עו
לב ע"ב רבינא אשכחיה לרב נחמן בר יצחק דתלי וקאי אעיברא דדשא וקא מיבעיא ליה בטל מהועקבי אבירים (תשסה) עמ' שה
לב ע"ב שדיבור מוציא מידי דיבורמשמרת איתמר (תשסז) עמ' קכח
לב ע"ב בפני כמה מבטלו ר"נ אמר בפני ב' ורב ששת אמר בפני ג'דברי יונה ח"א עמ' שיז
לג ע"א אטו תנא כי רוכלא לחשוב וליזלרב ייבי (תשסט) ח"א עמ' רכ
לג ע"א בטלו אינו מבוטלחכמת התורה וירא עמ' רג
לג ע"א אפקעינהו רבנן לקידושין מיניה וברש"ימאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף ו ע"א
לג ע"א כל דמקדש אדעתא דרבנן מקדשדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' רכו
לג ע"א כל דמקדש אדעתא דרבנן מקדשרוח חיים (חיד"א) עמ' רכט
לג ע"א תוס' ד"ה ואפקעינהוטבעות זהב ח"א דף ע ע"ב [הלכה]
לג ע"א תוס' ד"ה ואפקעינהומאיר עיני חכמים מהדו"ב ח"א דף נד ע"א, מהדו"ג ח"ב דף שיב
לג ע"א תוס' ד"ה ואפקעינהושופרא דישראל (תשסו) עמ' שט
לג ע"ב עדות שבטלה מקצתהדרשות מהר"ם בנעט עמ' מג
לד ע"א בגלוי דעתא בגיטא קמיפלגימאיר עיני חכמים מהדו"א ח"ב דף יד ע"ב
לד ע"ב05 תקון העולםקרן פני משה ח"א עמ' לה
לד ע"ב07 שמו יוסף וקורין לו יוחנןפרי צדיק לחנוכה אות יד, *כה
לד ע"ב27 אין אלמנה נפרעת מנכסי יתומים אלא בשבועה התקין ר"ג שתהא נודרת וכו'כנסת יחזקאל (פאנעט) דרושים עמ' קכט
לד ע"ב27 אין אלמנה נפרעת מנכסי יתומים אלא בשבועהלב המשפט ח"א שיעור א [הלכה]
לד ע"ב27 אין אלמנה נפרעת מנכסי יתומים אלא בשבועה, ופריך מאי אריא אלמנה וכו'אור לשמים (תשסג) פתח דבר עמ' ז
לד ע"ב31 הלל תיקן פרוזבולפרדס המלך (תשסט) אות שכא
לד ע"ב32 סוגיא דנודרתכנסת יחזקאל (פאנעט) דרושים עמ' קכט
לד ע"ב32 סוגיא דנודרתמראה יחזקאל (תשס) על מועדים עמ' צח
לה ע"א08 תמות אחד מבניי אם נהניתי מדינר שלךשפע טוב (טייטלבוים) עמ' נה
לה ע"א10 אמרו לא היו ימים מועטין עד שמת אחד מבניה וכו'שם משמעון (שפירא, תשכה) עמ' קכד
לה ע"א12 מה מי שנשבע באמת כך וכו'לקוטי שיחות חט"ז עמ' 271
לה ע"א12 מה מי שנשבע באמת כךהמאור שבתורה (לסין)
לה ע"א12 מה מי שנשבע באמתנתיבות עולם ח"ב עמ' לא
לה ע"א35 אר"ה מודה רב בקופצתברכת שלמה חו"מ עמ' נ [הלכה]
לה ע"א35 מודה רב בקופצת, רמב"ן ריטב"א ונמוק"י ברכת שלמה חו"מ עמ' נב [הלכה]
לה ע"א43 הפכו כסאו של רבה כדי שיעמדו דברי האישה שקיללה אותואגרא דכלה ח"ג עמ' קלד
לה ע"א רש"י ד"ה חוץ לב"דמשנת חיים בראשית עמ' שיא
לה ע"א תוס' ד"ה לא היו ימיםמגיד דבריו ליעקב (מביאלה, תשסד) עמ' קעה
לה ע"ב אמר רב הונא לא שנו אלא בשלא נשאת אבל נשאת אין מדירין אותהמגיד דבריו ליעקב (מביאלה, תשסד) עמ' קסה
לה ע"ב אר"ה לא שנו אלא שלא ניסת אבל ניסת מדירין אותו וכו' ובתוס'כנסת יחזקאל (פאנעט) דרושים עמ' קכט
לה ע"ב באלמנה לא שייך חרטה דמעיקרא כיון דצריכה לעשות משום גיבוי כתובתהמגיד דבריו ליעקב (מביאלה, תשסד) עמ' קפב
לה ע"ב תוס' ד"ה אבל נשאת אין מדירין אותהמגיד דבריו ליעקב (מביאלה, תשסד) עמ' קעו
לה ע"ב תוס' ד"ה ליחוש - בירושלמי דנדרים וכו' יוה"כ צריך לפרט את מעשיו וכו'לקוטי שיחות חכ"ד עמ' 240
לה ע"ב רא"ש סי' י - כיון דצריך לפרט הנדר אי לא פרט לא הוי התרהמגיד דבריו ליעקב (מביאלה, תשסד) עמ' קעד
לה ע"ב ר"ן בסוגיא דנודרתברכת שלמה חו"מ עמ' נא [הלכה]
לו ע"א10 דלא אשתכח דדייק כותיהטללי אורות עמ' מד
לו ע"א29 התקין הלל פרוזבולמוסר המקרא והתלמוד עמ' קכא
לו ע"א30 פרוזבול אינו משמטאבן שהם (וינמן) עמ' קנ [הלכה]
לו ע"א30 פרוזבולבאר ראי (רוזן) מועדים סי' א אות א-ה
לו ע"א31 כיון שראה הלל הזקן שנמנעו וכו'קול ששון (גולדברג) אות יג
לו ע"א31 ראה את העם שנמנעו מלהלוות זא"ז וכו'דרשות שבט הלוי ח"א עמ' נא
לו ע"א31 שראה את העם שנמנעו מלהלוות זה את זה ועברו על מה שכתוב בתורה "השמר לך פן וגו'"שערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר סז
לו ע"א32 עברו עמש"כ בתורה השמר לך גו' בליעלאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' תצב
לו ע"א40 לרבי שביעית בזמן הזה מדרבנןמשפט כהן סי' נח
לו ע"א40 שביעית בזמן הזה מדרבנןמי מרום ח"ח עמ' רכט
לו ע"א41 וזה דבר השמטה שמוט בשתי שמיטות הכתוב מדבר וכו'לקוטי שיחות חי"ז עמ' 289
לו ע"א45 בזמן שאי אתה משמט קרקע אי אתה משמט כספיםלקוטי שיחות ח"ז עמ' 174, 171, 170
לו ע"א רש"י ותוס' ע"ד שמיטה דרבנןלקוטי שיחות ח"א עמ' 273
לו ע"א תוס' ד"ה אבלטוב טעם במדבר עמ' קעד
לו ע"ב05 פרוזבול ע"י הפקר ב"דמכמני עוזיאל עמ' רלז
לו ע"ב12 מה אבות כו' ובפרש"יבנין אפרים עמ' ג [הלכה]
לו ע"ב13 אף ראשים מנחילין את העםפירוש המכבי שמואל עמ' רעה
לו ע"ב14 כי התקין הלל לדריהאבן שהם (וינמן) עמ' קנא [הלכה]
לו ע"ב14 תקנת הפרוזבול תיקן הלל לדורו או לאמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 172
לו ע"ב16 לדרי עלמא ורע"אדרכי חושן עמ' תה [הלכה]
לו ע"ב19 אין בי"ד יכול לבטלדרכי חושן עמ' ג-ד [הלכה]
לו ע"ב28 פרוסבלא - עולבנא דדייניאוצר הכבוד
לו ע"ב28 פרוסבלא עולבנא דדיינימשך חכמה דברים פ' יז פס' יא
לו ע"ב39 עדיין חביבותיה גבןיערות דבש ח"א עמ' עז
לו ע"ב41 הנעלבים ואינם עולבים כו' עליהם הכתוב אומר כצאת השמש בגבורתודגלי יהודה דרוש א אות ח
לו ע"ב41 הנעלבים ואינם עולבים שומעים חרפתן ואינם משיבין וגו'כנסת יחזקאל (פאנעט, תשסה) פרשת וירא עמ' כ, מצורע עמ' קצ
לו ע"ב41 הנעלבים ואינם עולביםאהל אברהם (תשסג) עמ' קכד
לו ע"ב41 הנעלבים ואינם עולביםהמאור שבתורה (לסין)
לו ע"ב41 הנעלבים ואינם עולביםילקוט הגרשוני ח"ב
לו ע"ב41 הנעלבים ואינם עולביםכרם יהושע (ולרשטיין) דף כז ע"ב
לו ע"ב41 הנעלבים ואינם עולביםנתיבות עולם ח"ב עמ' ד
לו ע"ב41 הנעלבים ואינן עולבים וכו'אור אברהם - תלמוד תורה עמ' רנז
לו ע"ב41 הנעלבים ואינן עולבים וכו', כצאת השמש בגבורתובאר משה (אפשטיין) יהושע-שמואל עמ' קפד
לו ע"ב41 הנעלבים ואינן עולביםאור הרעיון עמ' קלו
לו ע"ב41 הנעלבים ואינן עולבין וכו' ואוהביו כצאת השמש בגבורתו וכו'כנסת יחזקאל (פאנעט) דרושים עמ' רלו
לו ע"ב41 הנעלבים ואינן עולביןמראה יחזקאל (תשס) על מועדים עמ' סא
לו ע"ב41 הנעלבין ואינם עולבין שומעין חרפתם ואינם משיבין, עושין מאהבה ושמחין ביסורין, עליהם הכתוב אומר ואוהביו כצאת השמש בגבורתועמוד העבודה (תשעג) לקוטי אמרים יג
לו ע"ב41 הנעלבין ואינן עולבים שומעין חרפתם ואינם משיבים עושים מאהבה ושמחין ביסוריןמבשר טוב - ימי הרחמים והסליחות עמ' תקכ
לו ע"ב41 הנעלבין ואינן עולבים שומעין חרפתן ואין משיבין וכו' ואוהביו כצאת השמש בגבורתומבשר טוב - זכות נשים צדקניות עמ' קס
לו ע"ב41 הנעלבין ואינן עולבין וכו' עליהן הכתוב אומר ואוהביו כצאת השמש בגבורתוקדושת ציון (תשנד) ח"א עמ' קמט, קצא
לו ע"ב41 הנעלבין ואינן עולבין וכו'אור אברהם שמות עמ' קכא
לו ע"ב41 הנעלבין וכו'מבוא התלמוד פל"א עמ' שמג
לו ע"ב42 השומעים חרפתם ואינם משיביםמשמרת איתמר (תשסז) עמ' תצ
לו ע"ב42 עושין מאהבה ושמחין ביסורין וכו'ס' העיקרים (מישור) עמ' תלג
לו ע"ב43 שמחין ביסוריםדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' רנו
לו ע"ב רש"י - פרוז בולי ופרוז בוטיפרדס המלך (תשסט) אות שכא
לו ע"ב רש"י ד"ה ומי איכא מידיבנין אפרים עמ' קיב, קיד, רלז [הלכה]
לז ע"א פרוזבולצמח דוד (סקאליע) עמ' קג
לז ע"א בולאות שביהודהמאמרי הראיה עמ' 393
לז ע"א יתומים א"צ פרוזבולאבן שהם (וינמן) עמ' קנב [הלכה]
לז ע"א יתומים א"צ פרוזבולעיוני רש"י דברים ח"א עמ' שעה
לז ע"א אין כותבין פרוזבול אלא על הקרקעאבן שהם (וינמן) עמ' קנב [הלכה]
לז ע"א אפילו השאילו מקוםאבן שהם (וינמן) עמ' קנג [הלכה]
לז ע"א כותבין פרוזבול על עציץ נקובשיחת מלאכי השרת עמ' 100
לז ע"א אין לו ולערב אין ולחייב יש קרקעאבן שהם (וינמן) עמ' קנד [הלכה]
לז ע"ב01 המחזיר חוב וכו' משמט אני (ורש"י)לקוטי שיחות חי"ז עמ' 289
לז ע"ב01 צריך לומר משמט אניבאר ראי (רוזן) מועדים סי' א אות ה
לז ע"ב03 אמר רבה ותלי ליהדברי סופרים סי' א (עמ' 3)
לז ע"ב03 שנאמר וזה דבר השמטהבאר משה (אפשטיין) דברים עמ' תקעו
לז ע"ב09 אייתינהו ניהליה בשביעית אמר ליה משמט אני שקלינהופרי צדיק פסח אות לג
לז ע"ב21 צורבא מרבנןדרכי חושן עמ' קסז [הלכה]
לז ע"ב22 נאמן אדם לומר פרוזבולויקח אברהם דף ט י"ד, יד ע"ג
לז ע"ב23 פרוזבול היה לו ואבדאבן שהם (וינמן) עמ' קנה [הלכה]
לז ע"ב31 הפודה עבד מיד השביחכמת התורה יתרו עמ' תקח
לז ע"ב31 עבד שנשבה וכו' ופדאוהו לא ישתעבד לא לראשון ולא לשניצפנת פענח (תשסו) עמ' שסד
לז ע"ב32 הפודה לשם בן חוריןדרשות מהר"ם בנעט עמ' קס
לז ע"ב50 רשב"ג לא הוי ידע מאי קאמרי רבנןאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' רכב ע"ב
לז ע"ב55 אתם קונין מהםחקל יצחק (תשסג) עמ' קפד
לז ע"ב55 אתם קונים מהםחלק יעקב (קנטור) דרוש ח, יא
לז ע"ב55 שקנה וכו' למע"ימשנת חיים בראשית עמ' שכו
לז ע"ב תוס' - למה ליה השתא הא דעמון ומואב טיהרו בסיחון וכו'צפנת פענח (תשסו) עמ' שסד
לח ע"א05 גוי קונה גוי למעשי ידיםעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תרכא
לח ע"א05 עובד כוכבים ישראל קונהרסיסי לילה סי' נב (עמ' 120)
לח ע"א08 אמר רב פפא עמון ומואב טהרו בסיחוןשם משמעון (שפירא, תשכה) עמ' קיט
לח ע"א08 כוח חזקה של כיבוש מלחמהמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 83
לח ע"א08 עמון ומואב טהרו בסיחון ורשב"א שםדרכי חושן עמ' שסז [הלכה]
לח ע"א08 עמון ומואב טהרו בסיחוןאגרא דכלה ח"ג עמ' רפז
לח ע"א08 עמון ומואב טהרו בסיחוןדברי סופרים סי' כ (עמ' 16)
לח ע"א08 עמון ומואב טהרו בסיחוןדרשות מהר"ם בנעט עמ' צג
לח ע"א08 עמון ומואב טהרו בסיחוןמאיר עיני חכמים מהדו"ג ח"א דף קלה
לח ע"א08 עמון ומואב טהרו בסיחוןנחמד ונעים (תשסח) בלק ד"ה ותירץ הוא
לח ע"א08 עמון ומואב טהרו בסיחוןעיוני רש"י במדבר עמ' שעג
לח ע"א08 עמון ומואב טהרו בסיחוןפנים יפות על תהלים עמ' שמז
לח ע"א08 עמון ומואב טהרו בסיחוןפרי צדיק חוקת אות ד, דברים אות ב
לח ע"א08 עמון ומואב טהרו בסיחוןשבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' קעו
לח ע"א80 עמון ומואב טהרו בסיחוןמי מרום חי"ב עמ' ו
לח ע"א80 עמון ומואב טיהרו בסיחוןעיוני רש"י דברים ח"א עמ' עה
לח ע"א08 עמון ומואב טהרו בסיחוןלקוטי שיחות חי"ד עמ' 90, חכ"ח עמ' 214
לח ע"א08 עמון ומואב טיהרו בסיחוןלקט אמרי קודש - במדבר עמ' קכב
לח ע"א08 עמון ומואב טיהרו בסיחוןמי השלוח (מישור) ח"א עמ' קסא
לח ע"א08 עמון ומואב טיהרו בסיחון+מי השלוח (תשסז) ח"א דף קסא
לח ע"א08 רכוש בחזקת שביו הוי קניןשבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' סו
לח ע"א09 עכו"ם מישראל דכתיב וישב ממנו שביעיוני רש"י במדבר עמ' שנו
לח ע"א15 כל מקום ששנה רשב"ג במשנתנו הלכה כמותולקוטי שיחות חי"ב עמ' 124
לח ע"א35 אמתא דר' אבא זוטרא אישתבאימשך חכמה דברים פ' כד פס' ז
לח ע"א45 חביבה להן בהמתן של ישראל יותר מנשותיהןעיני שמואל (ראבין) עמ' ב
לח ע"א50 אמר רב יהודה אמר שמואל המשחרר עבדו עובר בעשהאבן יהושע עמ' 55
לח ע"א50 המשחרר עבדו עובר בעשהדגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' קנו
לח ע"א50 המשחרר עבדו עובר בעשה - ריטב"אאור אברהם - מסכת מגילה עמ' קסג
לח ע"א50 המשחרר עבדו עובר בעשה - ריטב"אאור אברהם ברכות עמ' רמב
לח ע"א50 המשחרר עבדו עובר בעשהאור אברהם במדבר עמ' רכג
לח ע"א50 המשחרר עבדו עובר בעשהעין איה ב' 214
לח ע"א50 כל המשחרר עבדו וכו'חלק יעקב (קנטור) דרוש טו
לח ע"א50 כל המשחרר עבדו עובר בעשהאדרת אליהו (קוצין) ח"ג עמ' הדרן מסכת שבת (בתחלת הספר)
לח ע"א רש"י - מדקרי ליה שבי דידיה ש"מ קניא בחזקהצפנת פענח (תשסו) עמ' שסד
לח ע"א רש"י ד"ה עמוןשערים מצוינים בראשית-שמות עמ' נד
לח ע"א תוס' ד"ה המפקירשערים מצוינים בראשית-שמות עמ' רכ
לח ע"א טיב גיטיןבנין אפרים עמ' קמב [הלכה]
לח ע"ב06 המשחרר עבדו עובר בעשהראה לעיל עמוד א שורה 50
לח ע"ב07 מעשה בר"א שנכנס בבית הכנסת ולא מצא עשרה ושחרר עבדו וכו'שפע חיים ח"ד עמ' רלג
לח ע"ב08 ושחרר עבדו והשלימו לעשרהאז שמח עמ' קמה
לח ע"ב08 ר"א שחרר עבדו בשביל מניןישא מדברותיך - מגילה עמ' קנט
לח ע"ב08 ר"א שחרר עבדו דלמצוה שאנידברי יונה ח"א עמ' פח, צח, קא
לח ע"ב09 מצוה שאניאגודת אזוב (יעבץ) דף טז ע"ג
לח ע"ב14 בתלת מילי נחתו ב"ב מנכסייהונתיבות עולם ח"ב עמ' רכט
לח ע"ב14 בג' מילי נחתי בעה"ב מנכסייהוישא מדברותיך - מגילה עמ' י
לח ע"ב15 דסיירי נכסייהו בשבתא ודקבעי סעודותייהועטרת מנחם (תשסג) עמ' קצח
לח ע"ב18 ב' משפחות היו בירושליםכור לזהב ח"ב
לח ע"ב18 ב' משפחות וכו' אחת קבעו סעודתן בער"ש ואחת בשבת בעידן בי מדרשאקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' קעד
לח ע"ב19 קבעה סעודתה בע"ש כו' נעקרושערי תשובה סה"י אות צז
לח ע"ב23 המפקיר עבדו יצא לחירותאבן יהושע עמ' 43
לח ע"ב33 רבי אומר כו' וברמב"ןבנין אפרים עמ' קלה [הלכה]
לח ע"ב רש"יבנין אפרים עמ' קמד [הלכה]
לח ע"ב תוס' ד"ה אין הגזבריןבנין אפרים עמ' קמא, קמד [הלכה]
לח ע"ב רשב"אשבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' עט
לח ע"ב רשב"א ד"ה שמואל לטעמיהדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' שיח
לח ע"ב ריטב"א - משחרר עבדו הוי רק איסור מדרבנןאור אברהם במדבר עמ' פג
לט ע"א המקדיש עבדו, אין מועלין בו וכו' כמה דקאי - אשבוחי משבחבית ישראל (טויסיג) תנינא ח"ב עמ' שנב-שנג
לט ע"א המקדיש עבדו, אין מועלין בו וכו' כמה דקאי - אשבוחי משבחבית ישראל (טויסיג) ח"ו עמ' רע
לט ע"א כל העומד ליבצר כבצור דמידברי מנחם (היימליך) עמ' קה
לט ע"א ר"מ אומר כל העומד לגזוז כגזוז דמי וחד אמר לאו כגזוז דמינחמד ונעים (תשסח) פרקי אבות אות כח, נט
לט ע"א המפקיר עבדו וכו'חלק יעקב (קנטור) דרוש יא
לט ע"א המפקיר עבדו צריך גט שחרוראבן יהושע עמ' 55
לט ע"א גר שמת ובזבזו נכסיוטבעות זהב ח"א דף יב ע"ד [הלכה]
לט ע"א בעה"מבנין אפרים עמ' קלז [הלכה]
לט ע"ב02 אמרו לפני רבי כו' ובחת"סבנין אפרים עמ' קמד [הלכה]
לט ע"ב03 נתיאשתי מפלוני עבדיבנין אפרים עמ' קמ [הלכה]
לט ע"ב05 לה לה מאשהישא מדברותיך - מגילה עמ' פה
לט ע"ב29 לאפוקי מדר' שמעון ובר"ןבנין אפרים עמ' קלז [הלכה]
לט ע"ב35 אין הלכה כר"שבנין אפרים עמ' קלז [הלכה]
לט ע"ב רש"י ד"ה אין לו תקנה (הא')לקוטי שיחות חי"ט עמ' 31
לט ע"ב חתם סופרבנין אפרים עמ' קלו [הלכה]
מ ע"א02 הבא על שפחתו שחררהחכמת התורה ויצא עמ' תי
מ ע"א02 הנושא שפחתודרשות ר"י מסלוצק עמ' קסז
מ ע"א04 מניח תפילין לעבדו יצא לחירותנתיבות עולם ח"א עמ' קד
מ ע"א04 עבד שרבו הניח לו תפילין יצא לחירותשיחות הרב צבי יהודה דברים עמ' 285
מ ע"א05 כשרבו השיאו אשהלקוטי שיחות חכ"ד עמ' 91
מ ע"א11 עבד שהניח תפילין בפני רבו יצא לחירותשיחות הרב צבי יהודה שמות עמ' 38
מ ע"א11 עבד שהניח תפילין בפני רבו יצאשיחות הרב צבי יהודה ויקרא עמ' 233
מ ע"א11 עבד שהניח תפיליןחלק יעקב (קנטור) דרוש יא
מ ע"א11 עבד שהניח תפיליןכתבי רבנו בחיי עמ' תמז
מ ע"א11 עבד שמניח תפיליןמשיבת נפש עמ' מד, צז
מ ע"א34 המפקיר עבדו ומתברכת שלמה חו"מ עמ' קפח [הלכה]
מ ע"א49 ההוא עבדא דבי תרי (ובגי' הראשונים)בנין אפרים עמ' קלח [הלכה]
מ ע"א49 שחרריה לפלגא דעבדטבעות זהב ח"א דף סה ע"ג [הלכה]
מ ע"א תוס' ד"ה אותולקוטי שיחות חי"ט עמ' 31
מ ע"ב02 עשיתי עבדי ב"חקרן פני משה ח"א עמ' קצא
מ ע"ב02 עשיתי פלוני עבדי ב"חחלק יעקב (קנטור) דרוש ט
מ ע"ב13 הודאת בע"ד כמאה עדיםלקוטי שיחות חל"ד עמ' 106
מ ע"ב13 הודאת בעל דין כמאה עדים דמיחכמת התורה תולדות עמ' ער, רעא
מ ע"ב21 עבד שעשאו רבו אפותיקיילקוט דברי חכמים שמות סי' סו
מ ע"ב29 הקדש חמץ ושחרור מפקיעין מידי שיעבודילקוט דברי חכמים שמות סי' סו
מ ע"ב29 הקדש חמץ ושחרור מפקיעין מידי שעבודקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' תקז
מ ע"ב29 הקדש מפקיע מידי שעבודבנין משה (מייזליש) ח"ב עמ' פ
מ ע"ב29 הקדש חמץ ושחרור מפקיעין מיד שעבודאדרת אליהו (קוצין) ח"ג עמ' הדרן מסכת שבת (בתחלת הספר)
מ ע"ב רש"י - ישראל הורהנו אצל פרעהקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' תקז
מ ע"ב תוס' ד"ה הקדשאבן שהם (וינמן) עמ' פב [הלכה]
מ ע"ב תוס' ד"ה הקדשדגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' רכו
מ ע"ב תוס' ד"ה הקדשטבעות זהב ח"א דף ע ע"ד, פ ע"א [הלכה]
מ ע"ב תוס' ד"ה הקדששופרא דישראל (תשסו) עמ' שלו
מ ע"ב תוס' ד"ה וכותב וברא"ש וחת"סבנין אפרים עמ' קלח [הלכה]
מ ע"ב תוס' ד"ה וכותבבנין אפרים עמ' ג [הלכה]
מא ע"א שלא יאמר לו עבדי אתהילקוט דברי חכמים שמות סי' סו
מא ע"א אין דרכה של אשה לחזר על בתי דיניןשיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 412
מא ע"א מי שחצי עבדילקוט הגרשוני ח"א דף יח
מא ע"א מי שחציו עבד וחציו בן חורין ב"ש אומרים תקנתם את רבו ואת עצמו לא תקנתםמאמר יחזקאל (קאזמיר) עמ' רסה
מא ע"א מי שחציו עבד וחציו בן חורין וכו' כופין את רבו וכו'אהל אלימלך עמ' קטו, קטז
מא ע"א מי שחציו עבד וחציו בן חוריןמאמר יחזקאל (קאזמיר) עמ' רצ
מא ע"א מי שחציו עבד וחציו בן חורין וכו' כופין את רבו ועושה אותו בן חוריןדברי ישראל (תשסח) ח"ב עמ' שמט
מא ע"א מי שחציו עבד וחציו ב"חויגד יעקב עמ' תקכח
מא ע"א רש"י ד"ה ויאמר והגרעק"א בגהש"סדגלי יהודה דרוש א אות ד הגהה ב
מא ע"א תוס' - בדידה ליכא עשה ואינו דוחה את הלאו אור אברהם במדבר עמ' כה, עז
מא ע"א תוס' - דליתי עשה דפו"ר ולידחי ל"ת דלא יהיה קדשאור אברהם - תשובה עמ' תסג
מא ע"א תוס' - ליתי עשה דפו"ר ולידחי לאו וכו' אור אברהם - מסכת מגילה עמ' רמט
מא ע"א תוס' ד"ה לישא - לענין רהביאה דוחה לאועטרת חן ח"ב עמ' קכז
מא ע"א תוס' ד"ה לישא שפחהדגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' לב, קיד
מא ע"א תוס' ד"ה לישא שפחהחכמת התורה בראשית עמ' רס
מא ע"א תוס' ד"ה לישא שפחהחכמת התורה חיי שרה עמ' עו
מא ע"א תוס' ד"ה לישאחכמת התורה נח עמ' תקא
מא ע"א טיב גיטיןבנין אפרים עמ' קלה [הלכה]
מא ע"ב לבטל והלא לא תוהו בראה לשבת יצרהפנים יפות על תהלים עמ' תסה
מא ע"ב העולם נברא לפריה ורביהמוסר המקרא והתלמוד עמ' קי
מא ע"ב והלא לא נברא העולם אלא לפר"ו שנאמר לא לתהו בראהויגד יעקב עמ' תרכז
מא ע"ב לא נברא העולם אלא לפריה ורביהאגרא דכלה ח"ג עמ' רפט
מא ע"ב לשבת יצרהמוסר המקרא והתלמוד עמ' קעב
מא ע"ב כופין את רבו כו'בנין אפרים עמ' קלה [הלכה]
מא ע"ב דברה תורה כלשון בני אדםברכת טוב עמ' לב
מא ע"ב תוס' ד"ה כופיןלקוטי שיחות ח"ט עמ' 278
מא ע"ב תוס' ד"ה כופין את רבוחכמת התורה בראשית עמ' רפה, רצב, שכא, שלו, תיז
מא ע"ב תוס' ד"ה כופיןלקוטי שיחות חל"ז עמ' 70
מא ע"ב תוס' ד"ה לא תוהולקוטי שיחות ח"ה עמ' 159
מא ע"ב תוס' ד"ה לא תוהולקוטי שיחות חלק ל עמ' 226
מא ע"ב תוס' ד"ה לאחכמת התורה וישלח עמ' תקסג
מא ע"ב תוס' דחייבת בלשבת יצרהחקל יצחק (תשסג) עמ' תג
מא ע"ב מהרש"א דוקא אם יש לרבו שפחה כנעניתחקל יצחק (תשסג) עמ' רפב
מב ע"א ודלמא עבדיי - שהיו כבר?משך חכמה במדבר פ' יז פס' ב-ג
מב ע"א נגח ביום של רבוטבעות זהב ח"א דף פא ע"ב [הלכה]
מב ע"א תוס' ד"ה יום ובמהר"םבנין אפרים עמ' קמא [הלכה]
מב ע"א תוס' ד"ה יום וברש"שבנין אפרים עמ' קמג [הלכה]
מב ע"א תוס' ד"ה יוםמאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף פח ע"א
מב ע"ב הגדילו התערובותרוח חיים (חיד"א) עמ' קסד
מב ע"ב דבר שלא בא לעולם אינו נקנהחכמת התורה תולדות עמ' רלז
מב ע"ב חת"סבנין אפרים עמ' פו [הלכה]
מב ע"ב תפארת יעקבבנין אפרים עמ' ריד [הלכה]
מג ע"א32 בשפחה חרופה דאין תופס בה קידושיןעיוני רש"י דברים ח"א עמ' קנ
מג ע"א32 מקדש חציה שפחה וחציה ב"ח אינה מקודשתמשך חכמה ויקרא פ' יט פס' כ
מג ע"א35 התם שייר בקנינו הבא לא שייר בקנינושרגא המאיר על התורה עמ' כב
מג ע"א37 אין אדם יכול לעמוד על דברי תורה אא"ב נכשל בהיסוד האמונה (תשסז) ויכוח השואל והמשיב אות עא, קונטרסים לחכמת אמת אות קנא
מג ע"א37 אין אדם יכול לעמוד על דברי תורה אלא א"כ נכשל בהעמוד העבודה (תשעג) דרוש רביעי לתשובה כט
מג ע"א37 אין אדם עומד על ד"ת אא"כ נכשל בהםדברי יחזקאל שרגא תליתאה עמ' רב, רנח
מג ע"א37 אין אדם עומד על ד"ת אא"כ נכשל בהםמרפא לשון עמ' קכט
מג ע"א37 אין אדם עומד על ד"ת אא"כ נכשל בהןדרשות שבט הלוי ח"א עמ' קנו
מג ע"א37 אין אדם עומד על ד"ת אא"כ נכשל בהןמי השלוח (מישור) ח"א עמ' מ, פג, קעב
מג ע"א37 אין אדם עומד על ד"ת אא"כ נכשל בהן+מי השלוח (תשסז) ח"א דף מ, פג, קמה, קעב, קצג, ח"ב דף קט, ח"ג דף רעד
מג ע"א37 אין אדם עומד על ד"ת אא"כילקוט הגרשוני ח"ב
מג ע"א37 אין אדם עומד על ד"ת אלא א"כ נכשל בהנועם הברכה עמ' שכב
מג ע"א37 אין אדם עומד על ד"ת אלא א"כ נכשל בהםאודה ה' דף טו ע"א
מג ע"א37 אין אדם עומד על ד"ת אלא א"כ נכשל בהםאודה ה' דף כד ע"ב
מג ע"א37 אין אדם עומד על ד"ת אלא א"כ נכשל בהםישראל והזמנים (פירר) ח"ב עמ' 188
מג ע"א37 אין אדם עומד על ד"ת אלא אם כן נכשל בהדברי ישראל (תשסח) ח"ב עמ' רפב
מג ע"א37 אין אדם עומד על דבר אא"כ נכשל בהויגד יעקב עמ' שמג
מג ע"א37 אין אדם עומד על דבר אלא אם כן נכשל בהפנים יפות על תהלים עמ' תמו
מג ע"א37 אין אדם עומד על דברי תורה אא"כ נכשל בהםישראל קדושים עמ' 132, פוקד עקרים סי' ד (עמ' 17), דובר צדק עמ' 95, רסיסי לילה סי' לח (עמ' 66), מא (עמ' 74), מה (עמ' 91), נב (עמ' 119), לקוטי מאמרים עמ' 93, 107, 228, 235, *241-240, צדקת הצדיק סי' מט, קו, קיד, קטז, קלז, קמא, קנא, קסד, קסו, קע, קעד, רלו, מחשבות חרוץ סי' ט (עמ' 77), י (עמ' 81), יז (עמ' 139, 144), יח (עמ' 151), קומץ המנחה (ר' צדוק) עמ' 21 (סי' א, ה), תקנת השבין סי' *ב (עמ' 6-7), קדושת השבת סי' *ז (עמ' 41-40)
מג ע"א37 אין אדם עומד על דברי תורה אא"כ נכשל בהןדרשות מהר"ם שיק עמ' תרלד
מג ע"א37 אין אדם עומד על דברי תורה אלא א"כ נכשל בהבני יששכר ח"ב דף עד ע"ד
מג ע"א37 אין אדם עומד על דברי תורה אלא אם כן נכשל בהמאמר יחזקאל (קאזמיר) עמ' תד
מג ע"א37 אין אדם עומד על דברי תורה אלא אם כן נכשל בהםמפי ספרים וסופרים ח"ב עמ' רמג, פניני חסידות תולדות לג
מג ע"א37 אין אדם עומד על דברי תורה אלא אם כן נכשל בהןאגרא דפרקא (תשסה) עמ' קנג
מג ע"א37 אין אדם עומד על דברי תורה אלא אם כן נכשל בהןמאורי אור (טייטלבוים) עמ' רכז
מג ע"א37 אין אדם עומד על דברי תורה אלא אם כן נכשל בהןמבשר טוב - ימי הרחמים והסליחות עמ' ז
מג ע"א37 אין אדם עומד על דברי תורה אלא אם כן נכשל בהןשיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 141
מג ע"א37 אין אדם עומד על דברי תורה אלא אם כן נכשל בהןשיחות הרב צבי יהודה ויקרא עמ' 205 ,92
מג ע"א37 אין אדם עומד על דברי תורה אלא אם נכשל בהארץ החיים (ליברזון) סי' מט
מג ע"א37 אין אדם עומד על דברי תורה וכו'מזקנים אתבונן עמ' קד
מג ע"א37 אין אדם עומד על דברי תורה עד שיטעה בהםאורות הקודש חלק ג ב
מג ע"א37 אין אדם עומד על דברי תורהאמרי אש (טאוב) עמ' תכא, תמח
מג ע"א רש"י ד"ה ועוד וכו' איכא לאוקמא כשעשאו טריפהעיוני רש"י שמות ח"ב עמ' פח
מג ע"ב20 מצות פר"ו נלמדת מפרו ורבו בבראשיתדובר צדק עמ' 34
מג ע"ב22 המוכר את עבדו לעכו"ם יצא בן חוריןצמח דוד (סקאליע) עמ' תז
מג ע"ב22 המוכר עבדו וכו'משנת חיים בראשית עמ' תקכ
מג ע"ב22 המוכר עבדו לגוי או לחוצה לארץ - יצא בן חוריןכוזרי מאמר ב סי' כב
מג ע"ב22 המוכר עבדו לגוי יוצא לחירותלקט אמרי קודש - מועדים עמ' רצא
מג ע"ב22 המוכר עבדו לחו"לדברי שלום (יודייקין) ח"ב עמ' לא
מג ע"ב22 המוכר עבדו לעובדי כוכבים או לחוצה לארץ יצא בן חוריןעקבי אבירים (תשסה) עמ' רפד
מג ע"ב22 המוכר עבדו לעכו"ם או לחו"ל יצא לחירותבני יששכר ח"א דף קכז ע"ד, קסג טו
מג ע"ב22 המוכר עבדו לעכו"םדרשות מהר"ם בנעט עמ' קנה
מג ע"ב22 עבד שמכרו רבו לנכרים או לחוץ לארץ יצא לחרותאגרא דכלה ח"ב עמ' צט, ח"ג עמ' שסג
מג ע"ב24 ת"ר המוכר עבדו לעובדי כוכבים יצא לחירות וצריך גט שחרורלקוטי שיחות ח"כ עמ' 188
מג ע"ב רש"י - יצא בן חורין, אם ברח מן העבו"ם או שקנסוהו בית דין לפדותוצמח דוד (סקאליע) עמ' תז
מג ע"ב תוס' ד"ה עבדטבעות זהב ח"א דף מח ע"ב [הלכה]
מג ע"ב פני יהושעבנין אפרים עמ' סה [הלכה]
מד ע"א ונכרי שאנס וכו' מותרמשנת חיים דברים עמ' קסג
מד ע"א מוכר עבדו לעכו"ם קונסים אותואהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' צט ע"ב
מד ע"א עד עשרה בדמיוטוב טעם בראשית עמ' רסז
מה ע"א09 ההוא עבדא דערק וכו' וכתוב ליה גיטא דחירותאפירוש המכבי דברים עמ' קג
מה ע"א12 בעובד כוכבים שקיבל עליו שלא לעבוד עבודת כוכביםס' העיקרים (מישור) עמ' שפט
מה ע"א13 לא תסגיר עבד אל אדוניועיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תריט
מה ע"א17 האי אשר ינצל מעמך וכו' בעבד שברח מחו"ל לארץ וכו'טוב ירושלים דברים פכ"ג פסוק טז
מה ע"א18 בעבד שברח מחו"ל לארץ הכתוב מדברמשך חכמה דברים פ' כג פס' טז
מה ע"א18 בעבד שברח מחו"ל לארץ הכתוב מדברפירוש המכבי דברים עמ' קב
מה ע"א19 לא תסגיר עבד אל אדוניו רבי אומר בלוקח עבד ע"מ לשחררו הכתוב מדברדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' שיז
מה ע"א29 אין פודין את השבויים יתר על כדי דמיהןאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"ב עמ' מד
מה ע"א29 אין פודין את השבוין יתר על דמיהן, ותוס' ד"ה דלאעיני שמואל (ראבין) עמ' ד
מה ע"א29 אין פודין שבוים יותר מכדי דמיהןאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' קעא ע"ב
מה ע"א29 אין פודין שבוין יותר מכדי דמיהןמשך חכמה ויקרא פ' יד פס' ח
מה ע"א36 בנתיה דר' נחמן בחשן קדרא בידייהוחכמת התורה תולדות עמ' רו, תכז
מה ע"א36 בנתיה דרב נחמן בחשן קדירה בכשפיםמשך חכמה ויקרא פ' יב פס' ב
מה ע"א39 דהוה ידע בלישני דציפוריאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' תרלא
מה ע"א39 ההוא גברא דידע בלישני דציפורי אתא עורבא וכו'טוב ירושלים דברים פי"ח פסוק ט
מה ע"א43 כנסת ישראל ליונה מתילאאור הישר בראשית דף ז ע"א
מה ע"ב05 ספר תורה שכתבו מין, ישרףבית ישראל (טויסיג) ויקרא עמ' קיב
מה ע"ב12 והא דתניא יגנז האי תנא הוא, תוס' ד"ה והא דתניאדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' שיד
מה ע"ב14 מזוזות שכתבו נשים פסולות משום דכתיב וקשרתם וכתבתם וכו'שבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' תקלו
מה ע"ב14 סת"ם שכתבן מין ומסור עכו"ם ועבד אשה וקטן וכו' פסולהאז שמח עמ' יט
מה ע"ב28 עד שיעבדם לשמןשערי תשובה אגה"ת אות ג
מה ע"ב29 בגר שחזר לסורוקדושת השבת סי' ג (עמ' 12)
מה ע"ב29 בגר שחזר לסורו, ופנ"ישופרא דישראל (תשסו) עמ' רסא
מה ע"ב רש"י - מין הוא אדוק לעבו"םאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' רו
מה ע"ב רש"י ד"ה ואמרי לה קוריןשופרא דישראל (תשסו) עמ' רסג
מה ע"ב תוס' ד"ה כל - אומר ר"ת דאין אשה אוגדת לולב וכו' דלא מיפקדהלקוטי שיחות חט"ז עמ' 454
מה ע"ב תוס' ד"ה כלמשנת חיים דברים עמ' רסג
מו ע"א מי חלה שבועה עילוייהו וכו' והאי דלא קטלינהו משום קדושת השםלקוטי שיחות ח"ה עמ' 152
מו ע"א וכמה רבים רב נחמן אמר שלשהפרי צדיק ויחי אות ו
מו ע"א וכמה רבים שלשהדרשות מהר"ם בנעט עמ' פח
מו ע"א ימים שנים רבים שלשהבני יששכר ח"א דף מה ע"ג
מו ע"א אין אדם רוצה שתתבזה אשתו בב"דטללי אורות עמ' קטו
מו ע"א תוס' - משנכנסו לא היו יכולין להשליםאור הרעיון עמ' רס
מו ע"א תוס' ד"ה כיון - גרגשי פינה וכו' גבעונים השלימו וכו' שלשים ואחד מלכים עשו מלחמהלקוטי שיחות חי"ד עמ' 82, חי"ח עמ' 170, חכ"א עמ' 223
מו ע"א תוספות - שלוש פרוזגוגמאות שלח יהושעהחברה והשפעתה מאמר 23 פרק ג
מו ע"ב המוציא אשתו משום איילוניתיציב פתגם - מילה-נישואין עמ' קפה
מו ע"ב המוציא את אשתו משום איילוניתחכמת התורה וארא עמ' רלה
מו ע"ב המוציא את אשתו משום אילונית ובר"ן בתנאי דלעברעיוני רש"י במדבר עמ' סט
מו ע"ב ההוא גברא דזבין נפשיה ללודאיקול ששון (גולדברג) אות י
מו ע"ב ההוא גברא דמסיר נפשיה ללודאיאבן פינה עמ' 44
מז ע"א07 דאיכא התירא ואיסורא קמיה ושביק התירא ואכיל איסורא כו'שערי תשובה שער ג אות קמג
מז ע"א08 שביק היתרא ואכיל איסוראאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' שי
מז ע"א09 זבין נפשיה ללודאהטוב ראיה
מז ע"א09 ר"ל זבין נפשיה ללודאי וכו' חייתא ופלגא וכו'כתר שם טוב (תשסד) סי' רעח
מז ע"א09 ריש לקיש זבין נפשיה ללודאי וכו'נתיב מצותיך (תשסח) עמ' 10
מז ע"א09 ריש לקיש זבין נפשיה ללודאישם משמעון (שפירא, תשכה) עמ' כה
מז ע"א09 ריש לקיש זבין נפשיה ללודאיתקנת השבין סי' י (עמ' 98), דובר צדק עמ' 181
מז ע"א09 ריש לקיש מכר עצמו ללודאיבית אבא (גוטווירטה) דף יד ע"ב
מז ע"א21 אמר לה בתי כריסי כרידובר צדק עמ' 184
מז ע"א21 כריסי כרי וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' תקפא
מז ע"א21 ריש לקיש הניח אחריו קבא דמוריקא וכו'שבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' סד, קה
מז ע"א21 ריש לקיש הניח קבא דמוריקא וקרא עליה ועזבו לאחרים חילםראשית חכמה (תשמד) - קדושה פרק ב אות כח
מז ע"א21 ריש לקיש וכו' שבק קבא דמוריקא וכו'אמרי פנחס השלם - שער תורת האדם סי' יב
מז ע"א21 ריש לקיש קודם מותו הניח קבא דמורייקא, קרו עלי' ועזבו לאחרים חילםפרדס המלך (תשסט) אות שכה, תשה
מז ע"א22 קבא דמוריקא וכו' ועזבו לאחרים חילםתקנת השבין סי' ט (עמ' 102), דובר צדק עמ' 184
מז ע"א22 קרא אנפשיה ועזבו לאחרים חילםמאיר עיני חכמים מהדו"ב ח"ג דף כז ע"ב
מז ע"א22 קרא אנפשיה ועזבו לאחרים חילםדרשות אל עמי דרוש כב
מז ע"א25 אין קניין לנכרי להפקיע מיד מעשראדרת אליהו (קוצין) ח"א עמ' 73
מז ע"א25 אין קנין לנכרי כו'בנין אפרים עמ' א (בהערה) [הלכה]
מז ע"א25 האם יש קנין לעו"ג להפקיע מתרומות ומעשרותמשך חכמה בראשית פ' לב פס' ו, שמות פ' כג פס' יא
מז ע"א28 מותר לגוים לחפור בא"י בורותברכות אבי דף קלב ע"ב
מז ע"א43 עכו"ם יכול להפקיראור אברהם ויקרא עמ' שנב
מז ע"א51 כיבוש יחידטוב טעם דברים עמ' סו
מז ע"א רש"י - הא דלקט שכחה ופאה פטורין ממעשרעיוני רש"י דברים ח"א עמ' שע
מז ע"א תוס' ד"ה דאיכא קטלאטוב ראיה
מז ע"ב לוקח ומביא בכוריםטבעות זהב ח"א דף עד ע"ב [הלכה]
מז ע"ב המוכר שדהו לפירותאור לישרים (איידליץ, תשב) עמ' רו
מז ע"ב ולביתך מלמד שאדם מביא ביכורי אשתו וקורא ובתוס'שבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' קמח
מז ע"ב המוכר שדהו בזמן שהיובל נוהג מביא ואינו קורא וכו'דובר שלום (תשסג) אות שצד
מז ע"ב המוכר שדהו בזמן שהיובל נוהג וכו' ואמר רב חסדא מחלוקת וכו'עמוד העבודה (תשעג) דרוש המחשבה א
מז ע"ב רש"י ד"ה מדאורייתא לאאמרי נפתלי עמ' לא
מז ע"ב רש"י ד"ה מדאורייתאלקוטי שיחות ח"ט עמ' 153
מז ע"ב רש"י ד"ה מדאורייתאעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תשכט
מז ע"ב רש"י ד"ה מדאוריתאמנחת מחבת ח"א עמ' רכו
מז ע"ב תוס' ד"ה ולביתךעיוני רש"י שמות ח"ב עמ' תסג
מז ע"ב תוס' ד"ה מתהעיוני רש"י שמות ח"ב עמ' רכב, רכג
מז ע"ב תוס' ד"ה אבלשערים מצוינים בראשית-שמות עמ' צז
מז ע"ב תוס' ד"ה טבלעולת חודש ח"ג מאמר עב, עה, קכז
מח ע"א02 ר' יוחנן אמר קנין פירות כקנין הגוף דמי ריש לקיש אמר קנין פירות לאו כקנין הגוף דמי, ובתוס' שם חוץ מאבא לגבי בריה דאחולי מחיללקוטי תורה (ויז'ניץ, תשסו) עמ' לג, לט
מח ע"א33 ר"ש סובר קנין פירות לאו כקנין הגוף ובתוס' ד"ה אימאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף א ע"א
מח ע"א45 א"ר יוסף אי לאו דאר"י קנין פירות כקה"ג וכו'יציב פתגם על התורה עמ' רלב-רלד
מח ע"א46 האיך מצא ידיו ורגליועולת חודש ח"ג מאמר עב, עה, קכז
מח ע"א50 אלא חד בר חד כו'לקוטי שיחות חל"ז עמ' 208
מח ע"א תוס' ד"ה אי - לענין שדה אחוזהעטרת חן ח"ב עמ' קלה
מח ע"א פני יהושע - ברירה ביובליציב פתגם על התורה עמ' רלג
מח ע"ב בכור נוטל פי שניםדרכי חושן עמ' רפג-רפד [הלכה]
מח ע"ב הניזקין שמין להן בעידית ובעל חוב בבינוניתכנסת יחזקאל (פאנעט, תשסה) פרשת ראה עמ' ערב
מח ע"ב פלוגתא דר"ע ור"י בדניזק שיימינן או בדמזיקחלק יעקב (קנטור) דרוש ב
מט ע"ב מתניתין ר"ע היא וכו' ור"ש היא וכו'לקוטי שיחות ח"ח עמ' 173
מט ע"ב ור"ש היא דדריש טעמא דקראלקוטי שיחות ח"ח עמ' 179, חט"ז עמ' 158, ח"כ עמ' 147
מט ע"ב ערב דכתובה לא משתעבדחכמת התורה ויגש עמ' מ, מג
מט ע"ב תוס' ד"ה ור"שלקוטי שיחות חכ"ב עמ' 153
נ ע"א דרכו של איש להוציא פחות שבכליםס' החיים (תשנג) עמ' עא
נ ע"א אברם חוזאהדברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' קפה {השם אברם}
נ ע"א רש"י - וערב משתעבד מה"ת דכתיב אנכי אערבנולקוטי שיחות חלק ל עמ' 215
נ ע"ב אי לאו דאית לי' הנאה מיני' לא יהיב לי' מתנהבשעה שהקדימו תער"ב ח"ב עמ' אלף סח, אלף קכח
נ ע"ב אי לאו דאית לי' הנאה מיני' לא יהיב לי' מתנהלקוטי שיחות חי"ג עמ' 117, ח"כ עמ' 64, חכ"ח עמ' 178
נ ע"ב דאי לאו דאית ליה הנאה מיניה לא יהיב ליה מתנהאמרי נועם (מועדים) תשובה ב
נ ע"ב דאי לאו דאית ליה הנאה מיניה לא יהיב מתנהישראל קדושים עמ' 36
נ ע"ב אין מוציאין וכו' ובדין חיוב שאינו קצובאבן שהם (וינמן) עמ' לא [הלכה]
נא ע"א מתו בנותיהן נזונות כו' בשקנו מידוברכת שלמה חו"מ עמ' סט [הלכה]
נא ע"א שני כיסין קשורין מצאת והלה אומר לא מצאתי אלא אחדאהל יששכר (ליכטנשטיין) דף כה ע"א
נב ע"א09 האפוטרופין וכו' ולוקחין להם [ליתומים] תפילין וכו'לקוטי שיחות ח"ט עמ' 257
נב ע"א10 תורמין של יתומיןטבעות זהב ח"א דף עד ע"א וע"ד [הלכה]
נב ע"א17 צדקה וכו' שאין לו קצבהלקוטי שיחות חכ"ז עמ' 218
נב ע"א30 דברי חלומות לא מעלין ולא מורידיןאגרא דכלה ח"א עמ' תלט
נב ע"א30 דברי חלומות לא מעלין ולא מורידיןחכמת התורה מקץ עמ' ג
נב ע"א30 דברי חלומות לא מעלין ולא מורידיןקשוטי כלה (תשסג) עמ' צח
נב ע"א30 דברי חלומותמשיבת נפש עמ' עד
נב ע"א30 ר"מ סבר דברי חלומות לא מעלין ולא מורידיןצדקת הצדיק סי' קטז
נב ע"א31 הנהו בי תרי דאיגרי בהו שטן כל בי שמשא וכו'שבט מוסר עמ' שה
נב ע"א31 הנהו בי תרי דאיגרי בהו שטן וכו' ווי דאפקיה ר"מ לההוא גברא מביתיהבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' תתקצב, ויקרא עמ' ערב-ג, במדבר עמ' קסט-ע
נב ע"א31 כל בי שמשי הוו קא מינצו בהדי הדדיפרי צדיק קדושים אות יא
נב ע"א31 תרי דאגרי בהו שטןכור לזהב ח"א
נב ע"א32 ר"מ עשה שלום ושמע קלא וויי דאפקיה ר"מ מהאי ביתאצפנת פענח (תשסו) עמ' רכג, שלב, שלד
נב ע"א33 ההוא אפוטרופוס דהווה בשביבותיה דר' יהושע בן לויאור הצבי עמ' 193
נב ע"א33 ווי דאפקיה ר' מאיר לההוא גברא מביתיהכתונת פסים (תשמה) פרשת צו ג ע"ב, מצורע יד ע"ב
נב ע"א34 דהוי מזבין ארעא וזבין תורימשך חכמה דברים פ' יא פס' טו
נב ע"א35 אר"י מימי לא קריתי אשתי אשתי אלא לאשתי ביתיאהל משה (פרהנד, תשסה) ח"א עמ' שח
נב ע"א35 מימי לא קריתי לאישתי אישתיאור זרוע לצדיק עמ' 42, עמלה של תורה (סוף פרי צדיק ח"ג) עמ' 219, רסיסי לילה סי' מב (עמ' 79)
נב ע"א35 ר' יוסי אומר מימי לא קראתי לאשתי אשתי אלא ביתיארץ החיים (ליברזון) סי' שמד
נב ע"א36 אשתי ביתישער ראובן עמ' קעז
נב ע"ב המטמא המדמע והמנסךרב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' שכו, שנ
נב ע"ב קים ליה בדרבה מיניהחכמת התורה נח עמ' קלה
נב ע"ב מדאגבהה קניא וכו'אור גנוז (מוסקוביץ) עמ' תעב
נב ע"ב משעת הגבהה הוא דקונהחקל יצחק (תשסג) עמ' תקיב
נב ע"ב תוס' ד"ה מנסךמאיר עיני חכמים מהדו"ג ח"א דף קפה, קפז
נג ע"א המדמע המטמא והמנסךחיי שלמה עמ' נא
נג ע"א היזק שאינו ניכר שמיה היזקחקל יצחק (תשסג) עמ' קפא
נג ע"א היזק שאינו ניכר לאו שמיה היזקאבן ישפה עמ' 75
נג ע"א פיגול נחשב היזק שאינו ניכרבנין אפרים עמ' קעב [הלכה]
נג ע"א העושה מלאכהמי רביעית סי' קס סעיף ב סק"א [הלכה]
נג ע"א רש"י ד"ה וחייבדרכי חושן עמ' צא [הלכה]
נג ע"א רש"י - אסור להזיק מן התורה אור אברהם - תלמוד תורה עמ' שפ
נג ע"א תוס' - אשעת ניסוך לא מחייבחקל יצחק (תשסג) עמ' תקיב, תקטז
נג ע"א רשב"א - פיגול אינו נחשב מחשבהבנין אפרים עמ' קעא [הלכה]
נג ע"ב קניס שוגג אטו מזידדרכי חושן עמ' תטז [הלכה]
נג ע"ב בדרבנן קנסו שוגג אטו מזיגמשך חכמה דברים פ' יז פס' יא
נג ע"ב רש"י ד"ה דרבאמי רביעית סי' קס סעיף ב סק"ג וסק"א [הלכה]
נג ע"ב תוס' ד"ה גזלן הואברכת שלמה חו"מ עמ' קעא [הלכה]
נג ע"ב רשב"א בדין משמרת תרומותי אם הוי דאורייתאעיוני רש"י במדבר עמ' רפב
נד ע"א ישראל חשידי על השביעיתבנין אפרים עמ' ג [הלכה]
נד ע"ב04 חד בתרי בטלמשמרת איתמר (תשסז) עמ' ג, כב, מט, קנא, תפ, תקסג
נד ע"ב08 נטיעה של ערלה וכו' לא ילקט וכו' באחד ומאתייםלקוטי שיחות ח"ג עמ' 993
נד ע"ב16 כהנים שפגלו במקדשויגד יעקב עמ' רכ
נד ע"ב16 כהנים שפיגלו בשוגג פטוריםמפי ספרים וסופרים - פניני חסידות צו יא
נד ע"ב18 היה עושה עמו בטהרות וכו' אמר אביי כל שבידו נאמן רבא אמר כגון דאשכחיה ולא אמר ליה ולא מידי וכו'דברי חיים על התורה (תשנט) עמ' שלה
נד ע"ב32 מה אעשה שהתורה מאמינתו וכו' ודלמא דחזינא בפשפשלקט אמרי קודש - ליקוטים עמ' סג
נד ע"ב34 האם מהימן כהן גדול לומר שפיגלמשך חכמה ויקרא פ' טז פס' יא
נד ע"ב34 כה"ג ביוה"כ יוכיח וברש"ימאיר עיני חכמים מהדו"א ח"ג דף יז ע"א, מהדו"ב ח"ב דף מ ע"ב, מא ע"ב, מהדו"ג ח"ב דף רסד
נד ע"ב34 כהן הגדול ביום הכיפורים יוכיחמשך חכמה ויקרא פ' ד פס' ג
נד ע"ב41 ספר תורה שכתבתי לפלוני אזכרות שבו לא כתבתים לשמן וכו'ראשית חכמה (תשמד) - מצוות פרק ז אות ד
נד ע"ב42 אזכרות שבה לא כתבתים לשמןשערי תשובה אגה"ת אות ג
נד ע"ב42 אזכרות שנכתבו שלא לשמןכנסת יחזקאל (הכהן) עמ' קח, קנו
נד ע"ב רא"ש סי' ח אות אדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' שלו
נד ע"ב רא"ש סי' יג אות יאדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' שלה
נד ע"ב רש"י ד"ה כה"ג ביום הכיפוריםעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תנז
נה ע"א גזל מריש ושקעה בבנינו אין צריך לסתור הכותלפרדס המלך (תשסט) אות שצח
נה ע"א על המריש הגזול וכו'יציב פתגם - ימים נוראים עמ' קט
נה ע"א חטאת הגזולהעיוני רש"י שמות ח"ב עמ' שסג
נה ע"א חטאת גזולה ומצהב"עויגד יעקב עמ' רכב
נה ע"א לרבי יהודה יאוש גרידא לא קנהחקל יצחק (תשסג) עמ' תקיב
נה ע"א תוס' ד"ה מאי ובסוכה לא בעינן משלכםאגודת אזוב (יעבץ) דף כו ע"ג
נה ע"א תוס' ד"ה מאי טעמא - ובסוכה לא בעינן משלכםלקוטי שיחות חי"ט עמ' 349
נה ע"א תוס' ד"ה מ"ט יאוש כדי לא קניאהל משה (פרהנד, תשסה) ח"ב עמ' עא
נה ע"א תוס' ד"ה מאי, ר"י לא ס"ל לאסור מצוה הבאה בעבירהכנסת יחזקאל (פאנעט) דרושים עמ' קא
נה ע"ב19 כרת מדבריהם וכו'חלק יעקב (קנטור) דרוש י
נה ע"ב28 לא היה סיקריקון ביהודה בהרוגי מלחמהמשך חכמה ויקרא פ' כה פס' כו
נה ע"ב29 סיקריקוןדרכי חושן עמ' שצב [הלכה]
נה ע"ב33 לקח מן האיש וחזר ולקח מן האשה מקחו בטלמי מרום חי"ב עמ' קנח
נה ע"ב47 גזרו מאן דלא קטיל יתקטילבני יששכר ח"ב דף סד ע"ב
נה ע"ב50 אמר ר' יוחנן מאי דכתיב אשרי אדם מפחד תמיד וכו'אמרי יחזקאל עמ' ח, ט, קעג
נה ע"ב50 אשרי אדם מפחד תמידאהל משה (שיינרמן) בראשית עמ' סב
נה ע"ב50 אשרי אדם מפחד תמידמבוא התלמוד פל"א עמ' שמד
נה ע"ב50 אשרי אדם מפחד תמיד ובתוס'באר ראי (רוזן) אגדה סי' ח אות א
נה ע"ב50 פחדו בציון חטאיםעיוני רש"י דברים ח"א עמ' סג
נה ע"ב51 אקמצא ובר קמצא וכו' ובמהרש"א שםאהל אלימלך עמ' רעז
נה ע"ב51 אקמצא ובר קמצא חרב ירושלים וכו'ראשית חכמה (תשמד) - ענוה פרק ד אות ח
נה ע"ב51 אקמצא ובר קמצא חרב ירושליםאור יהל ח"א עמ' קנ
נה ע"ב51 אקמצא ובר קמצא חרב ירושליםעטרת ישועה (תשסד) ליקוטים לשבועות אות ז, אות נב לפורים
נה ע"ב51 אקמצא ובר קמצא חרב ירושליםקול ששון (גולדברג) הקדמה
נה ע"ב51 אקמצא ובר קמצא חרב ירושלים, אתרנגול ותרנגולא חרבה ביתר וכו'אור הצבי עמ' 55
נה ע"ב51 אקמצא ובר קמצא חרוב ירושלים אתרנגולא ותרנגולתא חרוב טור מלכאפרי צדיק ט"ו באב אות א, ג
נה ע"ב51 אקמצא ובר קמצא חרוב ירושלים וכו'מאורי אור (טשרנוביל, תשסא) עמ' רא
נה ע"ב51 אקמצא ובר קמצא חרוב ירושליםזכות ישראל - עשר עטרות פרק ה אות לה
נה ע"ב51 אקמצא ובר קמצא חרוב ירושליםלקוטי שיחות חכ"ז עמ' 297
נה ע"ב51 אקמצא ובר קמצא חרוב ירושליםס' החיים (תשנג) עמ' ק, קסח
נה ע"ב51 אקמצא ובר קמצא חרוב ירושליםשמועת יצחק - חז"ל אות מ
נה ע"ב51 אקמצא ובר קמצאהמאור שבתורה (לסין)
נה ע"ב51 אקמצא ובר קמצאילקוט הגרשוני ח"ב
נה ע"ב51 קמצא ובר קמצא, חרב הבית עבור דלטוריןצפנת פענח (תשסו) עמ' קה
נה ע"ב51 קמצא וכו' קמצא ובמהרש"אבך יברך ישראל (תשסח) עמ' לז
נה ע"ב51 ע"י קמצא בר קמצא נחרב ביהמ"קמגן דוד (טאלנא, תשס) עמ' רעט
נה ע"ב51 קמצא ובר קמצא וכו'משנה למלך (תשסח) עמ' ריח
נה ע"ב51 בעון שנאת חנם נחרב הביתאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) ויחי מא
נה ע"ב תוס' ד"ה ביהודה בהרוגי מלחמהישראל קדושים עמ' 102
נה ע"ב תוס' - יהודה הרג את עשוחקל יצחק (תשסג) עמ' קפב
נו ע"א06 אזל אמר ליה לקיסר מרדו בך יהודאימשך חכמה דברים פ' כג פס' י
נו ע"א06 בר קמצא אכל קורצא בי מלכאאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) דברים ב
נו ע"א09 שדר המלך קרבן ושדא ביה מומא, חד אמר בניב שפתיים וכו'נר ישראל חלק ג דף קכח
נו ע"א09 שלח המלך קרבן ושדא ביה מומא ח"א בניב שפתים וח"א בדוקין שבעין ובמהרש"אבך יברך ישראל (תשסח) עמ' קכז
נו ע"א10 שדא בי' מומא וכו' ולדידהו לאו מומא הוא (ורש"י)לקוטי שיחות חל"ה עמ' 28, 26, 24
נו ע"א11 דוקין שבעין וניב שפתים דוכתא דלדידן הוי מומא ולדידהו לא הוי מומאילקוט דברי חכמים ויקרא סי' קלח
נו ע"א11 בדוקין שבעיןאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' ע
נו ע"א11 דוקין שבעין וכו'דרך מצותיך (חב"ד) דף סה ע"ב
נו ע"א12 סבור רבנן לקרוביה משום שלום מלכותמסילת ישרים עמ' תקסט
נו ע"א13 רבי זכריה בן אבקולסס' החיים (תשנג) עמ' קעו
נו ע"א14 מטיל מום בקדשים יהרגמשנת חיים ויקרא עמ' תג
נו ע"א15 ענוותנותו של ר' זכריה בן אבקולס החריבה את ביתנו וכו'כתר שם טוב (תשסד) סי' קמה
נו ע"א15 ענוותנותו של ר' זכריה וכו'אילנא דחיי (תשסז) עמ' קמה(א)
נו ע"א15 ענוותנותו של רבי זכריה בן אבקולס החריבה את ביתנו וכו'באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' רנג, ויקרא עמ' תרמז, דברים עמ' תשטז, תשצא
נו ע"א15 ענוותנותו של רבי זכריה בן אבקולס החריבה את ביתנו וכו'בית ישראל (טויסיג) ויקרא עמ' קכו
נו ע"א15 ענוותנותו של רבי זכריה בן אבקולס החריבה את ביתנו ושרפה את היכלנו והגליתנו מארצנומפי ספרים וסופרים - פניני חסידות אמור ד
נו ע"א15 ענוותנותו של רבי זכריה בן אבקולס החריבהצדקת הצדיק סי' מז
נו ע"א15 ענוותנותו של רבי זכריה בן אבקולסהמאיר לארץ (שיינברג) עמ' רפא
נו ע"א15 ענותנותו של זכריה ב"א החריבה ביתנוילקוט הגרשוני ח"ב עמ' קנג, קנד
נו ע"א15 ענותנותו של ר' זכריה ורש"ימוסר המקרא והתלמוד עמ' קסח
נו ע"א15 ענותנותו של ר"ז בן אבקולסמכמני עוזיאל עמ' שלא
נו ע"א15 ענותנותו של ר"ז וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' תנ
נו ע"א15 ענותנותו של רבי זכריה בן אבקולז חרב ביהמ"קקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' שצט
נו ע"א15 ענותנותו של רבי זכריה חרב בית מקדשנומשנה למלך (תשסח) עמ' קעד
נו ע"א15 ענותנותו של רזב"א החריבהילקוט הגרשוני ח"ב
נו ע"א15 ענותנותיה דר' זכריה בן אבקולסקול ששון (גולדברג) אות יח
נו ע"א15 ענותנותיה דר"ז בן אבקילס וכו'אהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' שמג ע"ב
נו ע"א16 לנירון קיסר וכו' ואיגייר נפק מניה ר"מדברי סופרים סי' כח (עמ' 22), צדקת הצדיק סי' עז, צדקת הצדיק סי' רנ, דברי סופרים סי' כח (עמ' 22)
נו ע"א16 לנירון קיסר וכו' ואיגייר נפק מניה ר"מפרי צדיק תולדות אות א, לחנוכה אות יא, ויחי אות יב, דברים אות ד, עקב אות יח, ראש השנה אות יג, סוכות אות יד
נו ע"א18 א"ל לינוקא פסוק לי פסוקיךלקוטי שיחות חכ"א עמ' 206-207
נו ע"א19 בעי לחרובא ביתא ובעי לכפורי ידא וכו'טוב ירושלים בראשית פל"ב פסוק כא
נו ע"א19 קוב"ה בעי לחרובי ביתא ובעי לכפורי ידיה בההוא גבראאבן פינה עמ' 24
נו ע"א20 בעי לכפורי ידיה בהאי גברארב ייבי (תשסט) ח"א עמ' יד-טו
נו ע"א20 בעי לכפורי ידיה וכו'תורת מהרש"ל עמ' כז
נו ע"א20 ואיגייר ונפק מיני' ר"מלקוטי שיחות חי"ב עמ' 126
נו ע"א20 ואתי לכפורירוח חיים (חיד"א) עמ' קצו
נו ע"א20 ובעי לכפורי ידיה בהאי גבראראשית חכמה (תשמד) - אהבה פרק יא אות טז
נו ע"א20 ובעי לכפורי ידיה בההוא גבראקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' רמז, תמב
נו ע"א20 יצא ממנו ר' מאירמי מרום ח"ה עמ' צג
נו ע"א20 יצא נשמת ר' מאיר מנירון קיסראמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) וישלח סג
נו ע"א20 לכפורי ידיהשיחות הרב צבי יהודה דברים עמ' 299
נו ע"א20 מקבלין גרים מבני עשוחקל יצחק (תשסג) עמ' קו
נו ע"א20 נירון קיסר נתגייר ויצא ממנו ר' מאיראהל שלמה (סגל) בראשית עמ' תלג
נו ע"א20 ערק ואזל ואיגייר ונפק מיניה ר"מדרשות שבט הלוי ח"א עמ' רלו
נו ע"א20 ערק ואזל ויגייר ונפיק מיני' ר"משם משמעון (שפירא, תשכה) עמ' ל
נו ע"א20 ר' מאיר - בן גריםמי מרום ח"ה בראשית פכ"ה פסוק כח עמ' ס
נו ע"א20 ר' מאיר הי' מנירון קיסראור גנוז (מוסקוביץ) עמ' שנד
נו ע"א20 ר"מ היה בן גריםאור הגנוז (מהאניפאלא, תשסו) עמ' שמב
נו ע"א20 ר"מ היה בן גריםמי מרום ח"ח עמ' קמז, רכה
נו ע"א20 ר"מ היה מזרעו של גריםנחמד ונעים (תשסח) האזינו ד"ה והנה אחר
נו ע"א21 אספסיינוסתורת חיים (ר' דובער) שמות ח"א דף קעח ע"ב
נו ע"א22 בן ציצית הכסתמאמר יחזקאל (קאזמיר) עמ' רנג
נו ע"א22 כלבא שבוע מעשירי ירושליםישא מדברותיך - מגילה עמ' מ
נו ע"א24 רעה ככלב וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' קצא
נו ע"א24 בן ציצית הכסת שהיתה ציצתו נגררת על גבי כסתותילקוט עטרת צבי עמ' נח
נו ע"א26 בדחמרא ובדמלחא ומשחא וחד אמר להו בדציבי ושבחו רבנן לדציביפרי צדיק עקב אות ט
נו ע"א27 שבחוהו רבנן לדציבישלשלת הקודש עמ' פו
נו ע"א29 הוו התם הנהו בריוניאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) תשא א
נו ע"א30 ניפוק ונעביד שלמא בהדייהומאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 299
נו ע"א31 קמו קלנהו להנהו אמברי דחיטישמן ראש (כץ) ח"ו עמ' עח
נו ע"א32 מרתא בת בייתוסס' החיים (תשנג) עמ' כח
נו ע"א33 עד דאזיל איזדבין וכו'אור גנוז (מוסקוביץ) עמ' שצד
נו ע"א40 דר' צדוק יתיב ארבעין שנין בתעניתאפירוש המכבי ישעיהו ונביאים אחרונים עמ' קיד
נו ע"א40 ר' צדוק התענה מ' שנהמשיבת נפש עמ' לא
נו ע"א40 רבי צדוק יתיב ארבעין שנין בתעניתאאור הרעיון עמ' שעה
נו ע"א40 ר' צדוק מתענה מ' שנים כי היכי דלא ליחריב ביהמ"קשבט מוסר עמ' שטז
נו ע"א42 מרתא בת בייתוס נטלה לכסף וזהב והשליכה לחוץפרדס המלך (תשסט) אות תקסח
נו ע"א44 ר' יוחנן בן זכאי במצור ירושליםכוזרי מאמר ג סי' סה
נו ע"א44 ריש בריוניעירין קדישין השלם עמ' תקעט
נו ע"א44 ריב"ז ותלמידיו סבלו מהשתלטות הבריוניםלקוטי דיבורים עמ' 1066
נו ע"א50 חייא קליל ממיתאאמרי נועם (מועדים) סי' ו ליומא דהילולא יא באייר
נו ע"א52 אמר ריב"ז למלכא שלמא עלך מלכאויגד יעקב עמ' רו
נו ע"א52 הטענות שהשיב אספסינוס קיסר לריב"זמי מרום ח"ז עמ' עב
נו ע"א52 כי מטא להתם אמר שלמא עלך מלכא וכו' איברא מלכא אתמבשר טוב - ימי הרחמים והסליחות עמ' שפט
נו ע"א52 שלמא עלך מלכאאהל משה (שיינרמן) בראשית עמ' קנה
נו ע"א53 אי מלכא אנא עד האידנא אמאי לא אתית לגבאיויגד יעקב עמ' יז, רכו, תרמח
נו ע"א53 אי מלכא אנא עד האידנא אמאי לא אתית לגבאימסילות בלבבם (קוט) - מסילה כו אות קפה
נו ע"א53 אי מלכא אנא עד האידנא אמאי לא אתית לגבאיזכות ישראל - עשר קדושות פרק ג אות ז
נו ע"א53 אי מלכא אנא עד האידנא אמאי לא אתיתכנסת מרדכי מועדים ח"ב עמ' , קז
נו ע"א53 אי מלכא אנא עד האידנא מא טעמא לא אתית לגבאיקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' יט, רז, ריט
נו ע"א53 עד השתא אמאי לא אתית לגבאיאהל אלימלך עמ' רעז
נו ע"ב01 איברא דמלכא אתעולת חודש ח"א מאמר קסב
נו ע"ב01 איברא דמלכא אתקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' תקעב
נו ע"ב03 אין אדיר אלא מלךדרשות מהר"ם בנעט עמ' קפח
נו ע"ב03 אין אדיר אלא מלךרב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' פו
נו ע"ב03 אין אדיר אלא מלכותבת עין (תשסז) עמ' קסו, רצז
נו ע"ב03 ואין אדיר אלא מלךבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' רכג, תקצד, שמות עמ' תסב, תרלה, דברים עמ' תכה, תתרי
נו ע"ב03 ואין אדיר אלא מלךכתבי הרב נתן פרידלאנד ח"א עמ' 290
נו ע"ב04 בית המקדש נקרא לבנוןרב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' רב
נו ע"ב04 הלבנון זה בית המקדשדרשות מהר"ם בנעט עמ' צז
נו ע"ב04 ואין לבנון אלא בהמ"קכתבי הרב נתן פרידלאנד ח"א עמ' 299
נו ע"ב08 חבית של דבש ודרקון כרוך עליה לא היו שוברין את החבית בשביל דרקון וכו'אמרי נועם (מועדים) סי' ו לחודש כסליו
נו ע"ב10 קרי עליה ר"י משיב חכמים אחוראביר יעקב (סדיגורה, תשסד) עמ' ריב
נו ע"ב11 משיב חכמים אחור וגו' על ריב"זלקוטי שיחות חל"ג עמ' 298
נו ע"ב14 אדהכי אתי פריסתקא עליה מרומיאמרי פנחס השלם - שער פרשיות ומועדים סי' שצה
נו ע"ב14 מית קיסר ואמרי לאותיבךהמאור שבתורה (לסין)
נו ע"ב17 שמועה טובה תדשן עצםלקוטי שיחות ח"א עמ' 32, ח"כ עמ' 398, חכ"ג עמ' 29
נו ע"ב17 שמועה טובה תדשן עצםלקוטי שיחות חל"ז עמ' 82
נו ע"ב22 א"ל תן לי יבנה וחכמי'לקוטי שיחות חי"א עמ' 96
נו ע"ב22 יבנה וחכמיהשער ראובן עמ' קפד, רלג
נו ע"ב22 ריב"ז ביקש מאספסיינוס להשאיר שושליתא דרבן גמליאלאגרא דכלה ח"א עמ' שצ
נו ע"ב22 שושילתא דר"גמכמני עוזיאל עמ' שכז, תט
נו ע"ב22 תן לי יבנה וחכמיה וכו' משיב חכמים אחור וכו'דרשות שבט הלוי ח"א עמ' צה, קסד, ריג
נו ע"ב22 תן לי יבנה וחכמיה ושושילתא דרבן גמליאל ואסוותא לרבי צדוקמאיר עיני חכמים מהדו"ג ח"ב דף רסג
נו ע"ב22 תן לי יבנה וחכמיה ושושילתא דרבן גמליאל ואסוותיה דר' צדוקאלומת יוסף דף ד ע"ב
נו ע"ב22 תן לי יבנה וחכמיהאביר יעקב (סדיגורה, תשסד) עמ' ריב
נו ע"ב22 תן לי יבנה וחכמיהאמרי השכל עמ' 76
נו ע"ב22 תן לי יבנה וחכמיהבית ישראל (טויסיג) דברים עמ' יג
נו ע"ב22 תן לי יבנה וחכמיהעין איה א' 120
נו ע"ב22 תן לי יבנה וחכמיהשיבת ציון (תשס) ח"א עמ' 25
נו ע"ב25 אפשר דהוי הצלה פורתאלקוטי שיחות חל"ג עמ' 298
נו ע"ב27 אזל שדריה לטיטוסהמאור שבתורה (לסין)
נו ע"ב27 אי אלהימו - זה טיטוס שגדר הפרוכת וכו'אור הצבי עמ' 230
נו ע"ב28 זה טיטוס הרשע שחירף וגידף כלפי מעלההמאיר לארץ (שיינברג) עמ' רנו
נו ע"ב28 זה טיטוס הרשע שחירף וגידףפירוש המכבי דברים עמ' תכז
נו ע"ב28 זה טיטוס שחרף וגדף כלפי מעלהטללי אורות עמ' צב
נו ע"ב28 טיטוס שחירף וגידף כלפי מעלהאור הרעיון עמ' קכח, קסח
נו ע"ב28 טיטוס שחירף וגידףכתבי הרב נתן פרידלאנד ח"א עמ' 392
נו ע"ב29 וגידר הפרוכתעולת חודש ח"ג מאמר טז
נו ע"ב29 טיטוס הרשע נכנס לבית קדשי הקדשים ונכנס יתוש לתוך חוטמו והיה נוקר את מוחומבשר טוב - ימי הרחמים והסליחות עמ' יב
נו ע"ב29 טיטוס נטל סייף וגידר את הפרוכתאמרי אש (טאוב) עמ' תקטז
נו ע"ב29 טיטוס נכנס לקה"ק וזונה עמו ולא ניזוקמשך חכמה שמות פ' לב פס' יט
נו ע"ב29 נטל סייף וגידר את הפרוכת וכו'ס' החיים (תשנג) עמ' קיט
נו ע"ב29 נטל סייף וגידר את הפרוכתדרשות מהר"ל (יד מרדכי) עמ' קמה
נו ע"ב29 נכנס לבית ק"ק הציע ס"ת ועבר עליהנועם הברכה עמ' שכה
נו ע"ב30 כסבור שהרג את עצמונחמד ונעים (תשסח) בהעלותך ד"ה ואם ככה
נו ע"ב31 בשעה שטיטום הרשע חירף וגידף כלפי מעלה אמרו מי כמוך חסין וקשה, שאתה שומע ניאוצו וגידופו של אותו רשע ושותקתפארת צבי שמות עמ' לג
נו ע"ב31 מי כמוך חסין וקשה שאתה שומע ניאוצו וגידופו של אותו רשע ושותק, וברש"יבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' שצח-ט
נו ע"ב32 אין כמוך באלים ה' אין כמוך באלמיםפנים יפות על תהלים עמ' רמ, תסג
נו ע"ב32 אין כמוכה באלמיםתורת חיים (ר' דובער) שמות ח"א דף יט ע"ג
נו ע"ב32 מי כמוך באלים - באלמיםשפת אמת (ברעזאן, תשסח) עמ' שא
נו ע"ב32 מי כמוך באלים, באלמים וכו'צמח דוד (סקאליע) עמ' תסה, תקלה
נו ע"ב32 מי כמוך באלמים וכו'שבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' שמט
נו ע"ב32 מי כמוך באלמיםדרשות מהרי"ץ לחנוכה ח"א דרוש כח עמ' קצה
נו ע"ב32 מי כמוך באלמיםצמח ה' לצבי (תשסז) עמ' רכב, תקטז
נו ע"ב32 מי כמוכה באילים, מי כמוכה באלמיםאור לשמים (תשסג) עמ' סא, צה, קצט
נו ע"ב32 מי כמוכה באילמיםאוצר המאמרים (וייס, תשסג) עמ' רכח
נו ע"ב32 מי כמוכה באלים ה', מי כמוכה באלמיםזרע קודש (תשסה) על התורה עמ' קכד
נו ע"ב32 מי כמוכה באלמיםדרשות מהרי"ץ לז' אדר עמ' ריג
נו ע"ב32 מי כמוכה באלמיםפירוש המכבי דברים עמ' שג
נו ע"ב32 מי כמוכה באלמיםפירוש המכבי ישעיהו ונביאים אחרונים עמ' תכד
נו ע"ב32 מי כמוכה באלמיםפירוש המכבי שמות עמ' קח
נו ע"ב32 מי כמכה באלים ה'טל חיים (פרידלנדר) עמ' קעב
נו ע"ב32 מי כמכה באלם ה' אל תיקרי באלם אלא באלמםצמח דוד (סקאליע) עמ' ש
נו ע"ב32 מי כמכה באלמים ה'לקט אמרי קודש - שמות עמ' סב
נו ע"ב32 מי כמכה באלמים וכו'מי השלוח (מישור) ח"א עמ' עו
נו ע"ב32 מי כמכה באלמיםדרך מצותיך (חב"ד) דף ז ע"ב
נו ע"ב33 גרגותניאגרא דכלה ח"א עמ' רפ
נו ע"ב35 אל תקרי וישתכחו אלא וישתבחותאיר נרי עמ' לא
נו ע"ב36 אין כוחו אלא במיםדרשות מהר"ל (יד מרדכי) עמ' קטז
נו ע"ב36 אלוהיהם של אלו גבורתו במיםאדרת אליהו (קוצין) ח"ב עמ' 13
נו ע"ב36 אלקיהם של אלה אין גבורתו אלא במיםשבט מישראל (פרידמן) ח"א עמ' קלט
נו ע"ב36 אמר טיטוס כמדומה דאלהא דיהודאי אין כוחו אלא במים וכו'צפנת פענח (תשסו) עמ' ר
נו ע"ב36 כמדומה אני שאלהיהם של אלו אין גבורתו אלא במים וכו', אם גבור הוא יעלה ליבשה ויעשה עמי מלחמהמשנת רבי אליעזר (טרילנגר) עמ' קג
נו ע"ב36 כמדומה שאלוקיהם של אלו אין כוחו וגבורתו אלא במיםאור הצבי עמ' 57
נו ע"ב38 בריה קלה יש לי בעולמי ויתוש שמה וכו'באר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' קעג, דברים עמ' תשכח
נו ע"ב38 בריה קלה יש לי בעולמי ויתוש שמהלקט אמרים (שכטר) עמ' קלג
נו ע"ב38 בריה קלה יש לי וכו'יערות דבש ח"א עמ' קצג
נו ע"ב38 בריה קלה יש לי ולמה נקראת בריה קלה וכו'אמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) עקב ו
נו ע"ב38 רשע בן רשע בן בנו של אותו רשע, בריה קלה יש לי בעולמי ויתוש שמהדרשות אל עמי דרוש כא
נו ע"ב40 יתוש נכנס בחוטמו של טיטוס ונקר במוחו שבע שניםעקבי אבירים (תשסה) עמ' קפה
נו ע"ב43 כיון דדש דשאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) עקב ו
נו ע"ב43 כיון דדש דשמפי ספרים וסופרים - פניני חסידות ויחי כג
נו ע"ב43 כיון דדש דשנועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף ל ע"ד
נו ע"ב43 מכאן ואילך כיון דדש דשקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' סה
נו ע"ב45 פיו של נחשת וצפרניו של ברזלאדיר במרום ח"ב פ' כח
נו ע"ב46 אונקלוס בר קלוניקוס בר אחתיה דטיטוס וכו', תא חזי מה בין פושעי ישראל לנביאי אוה"ע עובדי ע"זעקבי אבירים (תשסה) עמ' שיב
נו ע"ב46 אונקלוס בר קלוניקוס וכל המעשה שםאור יחזקאל - מדות עמ' רא
נו ע"ב46 אונקלוס הגראהל משה (שיינרמן) בראשית עמ' שפד
נו ע"ב47 החשובים בעולם האמת המה ישראלמכתב מאליהו ח"א עמ' 300
נו ע"ב49 היו צריה לראש כל המיצר לישראל נעשה ראשעמוד העבודה (תשעג) דרוש גלות השכינה א
נו ע"ב49 המיצר לישראל נעשה ראשדרשות מהר"ם בנעט עמ' קנו
נו ע"ב49 הקב"ה מגביה את מי שרוצה למסור בידיו ישראלמשמרת איתמר (תשסז) עמ' תרי
נו ע"ב49 כל המיצר לישראל וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' תרעה-תרעז
נו ע"ב49 כל המיצר לישראל וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ה סימן מט
נו ע"ב49 כל המיצר לישראל נעשה ראשאהל שלמה (סגל) בראשית עמ' תמח
נו ע"ב49 כל המיצר לישראל נעשה ראשאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' כד ע"א
נו ע"ב49 כל המיצר לישראל נעשה ראשאורות המאירים ולקוטי ישכר עמ' כט
נו ע"ב49 כל המיצר לישראל נעשה ראשאילנא דחיי (תשסז) עמ' קכ
נו ע"ב49 כל המיצר לישראל נעשה ראשאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) בין המצרים א
נו ע"ב49 כל המיצר לישראל נעשה ראשאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) שמות יט
נו ע"ב49 כל המיצר לישראל נעשה ראשבני יששכר ח"א דף קנו ע"א
נו ע"ב49 כל המיצר לישראל נעשה ראשגנזי ישראל (תשמו) ח"א עמ' רט ע"א
נו ע"ב49 כל המיצר לישראל נעשה ראשדברי ישכר (רוזנבוים) עמ' ע
נו ע"ב49 כל המיצר לישראל נעשה ראשדברי ישראל (תשסח) ח"ב עמ' שעה
נו ע"ב49 כל המיצר לישראל נעשה ראשדבש השדה עמ' לא
נו ע"ב49 כל המיצר לישראל נעשה ראשזאת זכרון (תשנב) אות עה
נו ע"ב49 כל המיצר לישראל נעשה ראשידי משה (תשמה) איכה עמ' טו, טז
נו ע"ב49 כל המיצר לישראל נעשה ראשילקוט הגרשוני ח"ב
נו ע"ב49 כל המיצר לישראל נעשה ראשיסוד האמונה (תשסז) ויכוח השואל והמשיב אות קכא, קונטרסים לחכמת אמת אות קלב
נו ע"ב49 כל המיצר לישראל נעשה ראשכנסת יחזקאל (פאנעט, תשסה) פרשת שלח עמ' רכד
נו ע"ב49 כל המיצר לישראל נעשה ראשכתבי קודש (פשעווארסק) ח"א עמ' קכח
נו ע"ב49 כל המיצר לישראל נעשה ראשלקוטי מאמרים עמ' 167
נו ע"ב49 כל המיצר לישראל נעשה ראשמאורי אור (טשרנוביל, תשסא) עמ' רב
נו ע"ב49 כל המיצר לישראל נעשה ראשמאמר יחזקאל (קאזמיר) עמ' רלז
נו ע"ב49 כל המיצר לישראל נעשה ראשנחמד ונעים (תשסח) לקוטי ש"ס אות טו
נו ע"ב49 כל המיצר לישראל נעשה ראשנר ישראל חלק ב דף קו
נו ע"ב49 כל המיצר לישראל נעשה ראשעיני שמואל (ראבין) עמ' מא
נו ע"ב49 כל המיצר לישראל נעשה ראשעשרה למאה עמ' נא
נו ע"ב49 כל המיצר לישראל נעשה ראשקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' תרכג, תרכה
נו ע"ב49 כל המיצר לישראל נעשה ראשרביד יוסף (תשסא) עמ' 73
נו ע"ב49 כל המיצר לישראל נעשה ראששבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' סג, קסג, רמז
נו ע"ב49 כל המיצר לישראל נעשה ראשתורה וחיים (כלפון) עמ' שטז
נז ע"א03 אונקלוס הגר אסקיה לבלעםאור הגנוז (מהאניפאלא, תשסו) עמ' שעה
נז ע"א06 דינא דההוא גברא בשכבת זרע רותחתמי מרום ח"ט עמ' עא
נז ע"א11 הנוגע בהם כנוגע בבבת עינואדיר במרום ח"א פ' רעד
נז ע"א11 הנוגע בהן כנוגע בבבת עינואמרי אש (טאוב) עמ' רו
נז ע"א11 כל הנוגע בהן באילו נוגע בבבת עינוקהלת משה (תשסב) עמ' לב, בינת משה (תשסב) עמ' כד
נז ע"א11 כל הנוגע בהן כאילו נוגע בבבת עינובשעה שהקדימו תער"ב ח"ג עמ' אלף תח
נז ע"א11 כל הנוגע בהן כאילו נוגע בבבת עינוזכרון אליעזר עמ' יז
נז ע"א11 כל הנוגע בישראל כנוגע בבבת עינואמרי אש (טאוב) עמ' רא
נז ע"א12 דינא דהאי גברא בצואה רותחתאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' תקמד
נז ע"א12 דיניה דההוא גברא במאי א"ל בצואה רותחת וכו'מכתב סופר תולדות המחבר דף נח
נז ע"א12 דיניה דההוא גברא במאי א"ל בצואהישראל קדושים עמ' 129, רסיסי לילה סי' נז (עמ' 169), דובר צדק עמ' 104
נז ע"א13 המלעיג נדון בצואה רותחתמבוא התלמוד פכ"ז עמ' שלד
נז ע"א13 כל המלעיג על ד"ת נידון בצואה רותחתאגרא דכלה ח"ב עמ' טו
נז ע"א13 כל המלעיג על דברי חכמים נדון בצואה רותחתמי מרום ח"ב עמ' נו
נז ע"א13 כל המלעיג על דברי חכמים נדון בצואה רותחתראשית חכמה (תשמד) - קדושה פרק יב אות טז
נז ע"א13 כל המלעיג על דברי חכמים נידון בצואה רותחתמרפא לשון עמ' קד
נז ע"א13 כל המלעיג על וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ה סימן עה
נז ע"א13 מה בין פושעי ישראל לנביאי עכו"םאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' רסג ע"ב
נז ע"א13 פושע ישראלשיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 342
נז ע"א13 פושע ישראלשיחות הרב צבי יהודה דברים עמ' 579
נז ע"א13 תא חזי מה בין פושעי ישראל לנביאי אוה"עדברי סופרים סי' כח (עמ' 22), לקוטי מאמרים עמ' 79
נז ע"א13 תא חזי מה בין פושעי ישראל לנביאי אוה"עפרי צדיק שמות אות י, שלח אות ה
נז ע"א13 תא חזי מה בין פושעי ישראל וכו'ליהודים היתה אורה עמ' קכב
נז ע"א14 בוא וראה כחה של בושה שהרי סייע הקב"ה לבר קמצא והחריב את ביתוראשית חכמה (תשמד) - ענוה פרק ד אות ח
נז ע"א14 חרבן ירושלים - ע"י בושת דבר קמצאאורחות צדיקים שער בושה עמ' לא
נז ע"א14 כמה גדול כוחה של בושה וכו'מבוא התלמוד פכ"ד עמ' של
נז ע"א14 כמה גדול כוחה של בושהמוסר המקרא והתלמוד עמ' קנא
נז ע"א14 כמה גדולה כחה של בושהנתיבות עולם ח"ב עמ' נו
נז ע"א15 אתרנגולא ואתרנגולתא חריב טור מלכא וכו'ס' החיים (תשנג) עמ' קסא
נז ע"א18 ההוא בר דרומא דהוה קפיץ מילא וקטיל בהוישראל קדושים עמ' 23, צדקת הצדיק סי' קטז
נז ע"א18 ההוא בר דרומא דהוה קפיץ מילא וקטיל בהופרי צדיק ט"ו באב אות ה
נז ע"א18 ההוא בר דרומאאור הרעיון עמ' שמ
נז ע"א19 אכשליה פומיה וכו' ואמר הלא אתה וכו'יערות דבש ח"א עמ' רה
נז ע"א19 אכשליה פומיה לבר דרומא וכו' אתא דרקונא שמטיה לכרכשיה ונח נפשיהמבשר טוב - ימי הרחמים והסליחות עמ' שסו
נז ע"א19 אכשליה פומיה לבר ררומא ואמר הלא אתה אלקים זנחתנו ולא תצא אלקים בצבאותינומבשר טוב - חנוכה - פתח דבר עמ' לג
נז ע"א20 בר דרומא אמר ולא תצא בצבאותינו וכו' דוד אתמוהי קא מתמהצפנת פענח (תשסו) עמ' קז
נז ע"א20 הלא ה' זנחתנו וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' תרחצ
נז ע"א20 ולא תצא בצבאותינומאורות נריה אלול ותשרי עמ' 124
נז ע"א22 ואדליקו שרגי עד דאתחזי בליונא דגושפנקאפרי צדיק לחנוכה אות כה
נז ע"א24 בלע ה' ולא חמל - אלו ס' ריבוא עיירות שהיו בהר המלךאור הצבי עמ' 56
נז ע"א25 ששים עיירות היו לו לינאי המלךנתיבות עולם ח"ב עמ' ל
נז ע"א30 א"י נקרא ארץ צבישמן ראש (כץ) ח"ו עמ' טז
נז ע"א30 א"י נקראת ארץ צבינתיבות עולם ח"א עמ' קלט
נז ע"א30 ארץ ישראל - ארץ הצביבינת ישראל (תשסו) דף ו ע"א, מג ע"ב
נז ע"א30 ארץ ישראל נקראת ארץ הצביאור אברהם - מסכת מגילה עמ' תסב
נז ע"א30 ארץ ישראל נקראת ארץ הצביאור אברהם דברים עמ' ריט
נז ע"א30 ארץ צבי בזמן שיושביםגבורות ה' עמ' טז, קד
נז ע"א30 ארץ צבי כתיב בהבאר ראי (רוזן) מועדים סי' ו אות ד; תורה סי' ד אות ב
נז ע"א30 ארץ צבי כתיב בהחכמת התורה נח עמ' שע
נז ע"א30 ארץ צבי כתיב בהיסוד האמונה (תשסז) קונטרסים לחכמת אמת אות רמז
נז ע"א30 ארץ צבי מה צבי אין עורו מחזיק בשרו אף ארץ ישראל כו'רב טוב דף קכא ע"ג, קכג ע"ד
נז ע"א30 למה נקרא שמה ארץ צבי מה צבי אין עורו מחזיק את בשרו אף א"י וכו'נחמד ונעים (תשסח) תרומה ד"ה ולכן אמרו
נז ע"א30 מה צבי אין עורו מחזיק את בשרושער ראובן עמ' יד
נז ע"א30 מה צבי אין עורו מחזיק בשרו אף א"י בזמן שיושבים עליה רוחאמן הבאר עמ' 192
נז ע"א30 מה צבי אין עורו מחזיק וכו'תורת חיים (ר' דובער) שמות ח"א דף ע ע"א
נז ע"א30 מה צבי אין עורו מחזיק בשרו כך הארץ אין מדתה מחזיק יושביהמי מרום חי"א עמ' פ
נז ע"א30 מה צבי זה אין עורו מחזיק את בשרו, אף א"י בזמן שיושבין עליה רווחא וכו'מאורי אור (טייטלבוים) עמ' 12
נז ע"א30 מה צבי זה אין עורו מחזיק את בשרו, אף ארץ ישראל וכו' גמדאבית ישראל (טויסיג) דברים עמ' לז
נז ע"א31 א"י בזמן שיושבין עליה רוחא בזמן שאין יושבין עליה גמדאברכות אבי דף צד ע"א
נז ע"א31 א"י מתרחבת לפני יושביהאגרא דכלה ח"א עמ' קמו, ח"ג עמ' רעו
נז ע"א31 אף א"י בזמן שיושבין עליה רווחא וכו'באר משה (אפשטיין) שמות עמ' כב, ויקרא עמ' תרכ, יהושע-שמואל עמ' מח, שלב
נז ע"א31 אר"י בזמן שיושבין עליה רווחאאמרי אש (טאוב) עמ' שנט
נז ע"א31 ארץ ישראל הגשמי נתכווצה ונעשית קטנהבת עין (תשסז) עמ' תנא
נז ע"א31 ארץ ישראל הולכת ומתמעטתאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' רנז
נז ע"א31 בזמן שיושבין עלי' רווחא כו'לקוטי שיחות חכ"ז עמ' 194
נז ע"א33 מעשה בארוס וארוסתוהמאור שבתורה (לסין)
נז ע"א35 יותר מיוסףמוסר המקרא והתלמוד עמ' קעד
נז ע"א37 מעשה ועמדו ארבעים מודיות בדינר וכו'ברכת אליהו (עמאר) בראשית פ' מקץ מאמר ה
נז ע"א37 פעם אחת נתיקר השער וכו'ילקוט דברי חכמים ויקרא סי' שמו
נז ע"א38 מציאות של חטא ביוה"כברכת אליהו (עמאר) בראשית פ' בראשית מאמר ז
נז ע"א43 דלא איאבולאהל משה (שיינרמן) בראשית עמ' קמט
נז ע"א43 משום דלא איאבול על ירושליםאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' תעח
נז ע"א45 כי אתיליד ינוקא שתיל ארזאבית אבא (גוטווירטה) פתח הבית עמ' 12
נז ע"א45 כי הוה מתיליד ינוקא שתלי ארזאלקוטי שיחות חכ"ב עמ' 311
נז ע"א47 גדע בחרי אף כל קרן ישראל אלו שמונים קרני מלחמה שנכנסו לביתראבן פינה עמ' 69
נז ע"ב03 הגזמה במעשי נבוזראדן והרומיםמבוא התלמוד פכ"ג עמ' שכט
נז ע"ב06 דמו של זכריה הנביאעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תתכט
נז ע"ב06 דמו של זכריהמשיבת נפש עמ' רמח
נז ע"ב07 אשכחיה לדמא דזכריה דהוה קא מרתחדברי סופרים סי' ט (עמ' 7)
נז ע"ב07 אשכחיה לדמיה דזכריה דהוה קא מרתח וסליק וכו'אמרי יחזקאל עמ' ג
נז ע"ב07 כשנכנס נבוזרארן למקדש ראה דמו של זכריה תוסס וכו'אור יחזקאל - אמונה עמ' מב
נז ע"ב07 דו שיח עם נבוזראדןמבוא התלמוד פכ"ט עמ' שלח
נז ע"ב14 אנא מפייסנא ליה - ההוא גברא דקטל כל הני וכו'היהדות הלאומית עמ' 219
נז ע"ב18 נבוזראדן התגייר ומבני בניו למדו תורה בבני ברקאגרא דכלה ח"א עמ' תיח
נז ע"ב19 בני סיסרא והמן למדו תורהמי מרום ח"ט עמ' קכח
נז ע"ב19 מב"ב של המן למדו תורה בבני ברקבני יששכר ח"א דף סא ע"ד
נז ע"ב19 מבני בניו של המן למדו תורה בב"באהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' קעט ע"א, שלו ע"א
נז ע"ב19 מבני בניו של המן למרו תורה בבני ברקעטרת ישועה (תשסד) אות פב, פד, פה, פו להגדה ש"פ, אות ב ליום ב דפסח
נז ע"ב19 מבני בניו של המן למדו תורה בבני ברק וכו'טל חיים (פרידלנדר) עמ' רצ
נז ע"ב19 מבני בניו של המן למדו תורה בבני ברקאורות הקודש חלק ג קלט
נז ע"ב19 מבני בניו של המן למדו תורה בבני ברקאמרי נועם (מועדים) סי' מג לפסח, סי' ד, ח, לר"ח אדר, סי' יג, יד, לפורים
נז ע"ב19 מבני בניו של המן למדו תורה בבני ברקאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) חקת ח
נז ע"ב19 מבני בניו של המן למדו תורה בבני ברקבאר משה (אפשטיין) דברים עמ' תשב, מלכים עמ' תכז
נז ע"ב19 מבני בניו של המן למדו תורה בבני ברקהערות אברהם יעקב יצחקי בראשית עמ' קב
נז ע"ב19 מבני בניו של המן למדו תורה בבני ברקישראל קדושים עמ' 115, תקנת השבין סי' ו (עמ' 50), פוקד עקרים סי' ב (עמ' 7), ה (עמ' 33, *36-35), רסיסי לילה סי' לב (עמ' 47), לח (עמ' 67), נב (עמ' 128), נח (עמ' 179), לקוטי מאמרים עמ' 161, 172, 188, דובר צדק עמ' 182
נז ע"ב19 מבני בניו של המן למדו תורה בבני ברקכנסת מרדכי מועדים ח"ב עמ' עז, פה, קלז
נז ע"ב19 מבני בניו של המן למדו תורה בבני ברקמאיר עיני חכמים מהדו"א ח"ב דף יא ע"א
נז ע"ב19 מבני בניו של המן למדו תורה בבני ברקמי השלוח (מישור) ח"ב עמ' לח
נז ע"ב19 מבני בניו של המן למדו תורה בבני ברק+מי השלוח (תשסז) ח"ב דף לח
נז ע"ב19 מבני בניו של המן למדו תורה בבני ברקפרדס המלך (תשסט) אות תקצח
נז ע"ב19 מבני בניו של המן למדו תורה בבני ברקפרי צדיק יתרו אות ג, ר"ח אדר אות א, פורים אות ב, חג השבועות אות ט
נז ע"ב19 מבני בניו של המן למדו תורה ברביםאמרי קדוש (תשסא) עמ' צז בהערה
נז ע"ב19 מבני בניו של המן למדו תורהבינת ישראל (תשסו) דף יח ע"ב, כ ע"ב
נז ע"ב19 מבני בניו של המן למדו תורהמוסר המקרא והתלמוד עמ' מג
נז ע"ב19 מבני בניו של סיסרא למדו תורה בירושליםפרי צדיק יתרו אות א, ר"ח אדר אות א, פורים אות ב, חג השבועות אות ט, כי תבא אות יא
נז ע"ב19 מבני בניו של סיסרא למדו תורה בירושליםרסיסי לילה סי' מו (עמ' 94)
נז ע"ב19 מבני עשו למדו תורה ברביםחכמת התורה וישלח עמ' שיג
נז ע"ב19 נעמן גר תושב היהכתר שם טוב (תשסד) סי' תל
נז ע"ב19 ר"ע היה מבני סיסראמי מרום ח"ח עמ' קי
נז ע"ב20 מבני בניו של סנחריב - שמעיה ואבטליוןאור הרעיון עמ' רסט
נז ע"ב20 מבני בניו של סנחריב ובני בניו של המן למדו תורה ברביםקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' שצא, תקעב
נז ע"ב20 מבני בניו של סנחריב למדו תורה ברבים מאן אינון שמעי' ואבטליוןמגיד דבריו ליעקב (ממזריטש) - לקוטי אמרים סי' קיט, אור תורה סי' קמב
נז ע"ב20 מבני בניו של סנחריב למדו תורה ברבים מאן אינון שמעי' ואבטליוןאור תורה השלם (מזריטש) סי' קמב
נז ע"ב20 מבני בניו של סנחריב למדו תורה ברבים מאן אינון שמעיה ואבטליוןברכת טוב עמ' קפח
נז ע"ב20 מבני בניו של סנחריב למדו תורה ברביםדרך חיים (תשלה) עמ' קמה
נז ע"ב20 שמעיה אבטליון ור' מאיר היו גריםמפי ספרים וסופרים - פניני חסידות תולדות יט
נז ע"ב20 שמעיה ואבטליון מזרעו של עשו נתגיירונחמד ונעים (תשסח) האזינו ד"ה והנה אחר
נז ע"ב21 הקול קול יעקב והידים ידי עשו וכו'דברי חיים על התורה (תשנט) עמ' ל
נז ע"ב21 הקול קול יעקבהמאור שבתורה (לסין)
נז ע"ב24 אין לך תפילה שמועלת שאין שאין בה מזרעו של יעקבעיוני רש"י במדבר עמ' שמו
נז ע"ב24 אין לך תפלה שמועלת שאין בה מזרעו של יעקבבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' תשלב, במדבר עמ' תפה, תקנ, דברים עמ' שלט-מ, תכה
נז ע"ב24 אין תפילה שמועלת אלא מזרעו של יעקבמשמרת איתמר (תשסז) עמ' ק
נז ע"ב24 אין תפלה שמועלת אלא מזרעו של יעקבמשמרת איתמר (תשסה) עמ' פד
נז ע"ב24 הקול קול יעקב, אין לך תפילה שמועלת שאין בה מזרעו של יעקבברכת טוב עמ' תכה
נז ע"ב27 הראה הקב"ה לדוד חורבן בית ראשון וחורבן בית שניאור הצבי עמ' 82
נז ע"ב27 הראה הקב"ה לדוד חורבן בית ראשון ושניאוזן שמואל דף לט ע"ב
נז ע"ב30 ד' מאות שנשבו לקלוןכור לזהב ח"א
נז ע"ב30 ילדים שנשבו לקלוןשער ראובן עמ' קנד
נז ע"ב30 מעשה בד' מאות ילדים וילדות שנשבו לקלון וכו'אלומת יוסף דף לג ע"ב
נז ע"ב30 מעשה בד' מאות ילדיםהמאור שבתורה (לסין)
נז ע"ב30 מעשה בד' מאות ילדיםשערים מצוינים בראשית-שמות עמ' מד
נז ע"ב34 אשה ושבעה בני'לקוטי שיחות ח"כ עמ' 73
נז ע"ב34 כי עליך הורגנו וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' תפ
נז ע"ב34 כי עליך הורגנו וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ד עמ' נו
נז ע"ב34 כי עליך הורגנו כל היום וכו' זו אשה ושבעה בניה וכו' יצתה בת קול ואמרה: אם הפנים שמחהבית ישראל (טויסיג) דברים עמ' קד-קה
נז ע"ב34 כי עליך הורגנו כל היום וכו' שאין אנו מעבירין אותו באל אחר וכו'חמשה מאמרות (תשסט) - תורת שבת פרשת תבוא
נז ע"ב34 כי עליך הורגנו כל היום וכו'מנחת מחבת ח"א עמ' רי
נז ע"ב34 כי עליך הורגנו כל היוםבאר ראי (רוזן) תורה סי' ו אות ב
נז ע"ב34 כי עליך הרגנו כל היום וכו' זו אשה ושבעה בניה וכו' יצתה בת קול ואמרה אם הבנים שמחהבית ישראל (טויסיג) תנינא ח"ב עמ' רלא-רלב
נז ע"ב34 מעשה במרים וכו' ואמרה לבנה לך ואמור לאברהם אל תזוח דעתך וכו'כנסת יחזקאל (פאנעט) דרושים עמ' עג
נז ע"ב34 מעשה דחנה ושבעה בניהאורות המאירים ולקוטי ישכר עמ' קיט
נז ע"ב34 מעשה של חנה ושבעת בניהאוזן שמואל דף נב ע"א
נז ע"ב35 א"ל פלח לעבודת כוכבים א"ל כתוב בתורה לא יהי' לך וכו'לקוטי שיחות חי"א עמ' 280
נז ע"ב35 אתיוהו קמא לקמיה דקיסר וא"ל פלח לעכו"ם וכו'יערות דבש ח"ב עמ' קב
נז ע"ב43 את ה' האמרת ובה' האמירךאבן יהושע עמ' 13
נז ע"ב43 האמרת וגו' שאין אנו מעבירין אותו וכו'לקוטי שיחות ח"ט עמ' 163
נז ע"ב44 אף הוא נשבע לנו שאין מעביר אותנו באומה אחרתמשך חכמה במדבר פ' יז פס' יז
נז ע"ב44 הוא נשבע לנו שאינו מעביר אותנו כו'כתר שם טוב (תשסד) סי' שלה
נז ע"ב44 ואף הוא נשבע לנו שאין מעביר אותנו באומה אחרתבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' תתקח, ויקרא עמ' תרמג
נז ע"ב44 נשבע לנו שאין מעביר אותנו באומה אחרתשיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 34
נז ע"ב44 נשבע שלא יחליפם באומה אחרתרוח חיים (חיד"א) עמ' קכב
נז ע"ב45 חבל עליך קיסר וכו'לקוטי שיחות חל"ט עמ' 255
נז ע"ב47 ואנשקיה פורתאאהל משה (שיינרמן) בראשית עמ' תטז
נז ע"ב47 יהבוהו ניהלי ואינשקיה פורתא וכו'באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' תסב
נז ע"ב47 לכו ואמרו לאברהם אביכם אתה עקדת מזבח אחד ואני עקדתי שבעהבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' תסג
נז ע"ב49 אלו תלמידי חכמים שמראים הלכות שחיטה בעצמורב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' שע
נז ע"ב49 זה מילהדרשות שבט הלוי ח"א עמ' קה
נז ע"ב49 זה מילהקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' תפח
נז ע"ב49 זו המילהמכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' קא
נז ע"ב49 זו מילה שניתנה בשמיניבית ישראל (טויסיג) בראשית עמ' קטו
נז ע"ב49 זו מילה שניתנה בשמיני, ורש"ימבשר טוב - ישועות אברהם עמ' תכג, תלה
נז ע"ב49 זו מילה שנתנה בשמיניאוצר המאמרים (וייס, תשסג) עמ' של
נז ע"ב49 זו מילהאבן פינה עמ' 168
נז ע"ב49 זו מילהאהל משה (פרהנד, תשסה) ח"א עמ' עב, רמב, שכו
נז ע"ב49 זו מילהאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' ל ע"ב, לט ע"ב, מ ע"א
נז ע"ב49 זו מילהדברי יחזקאל שרגא תליתאה עמ' קפ
נז ע"ב49 זו מילהיציב פתגם - מילה-נישואין עמ' ה
נז ע"ב49 זו מילהפוקד עקרים סי' ד (עמ' 26)
נז ע"ב49 זו מילהפרי צדיק תצוה אות ד, לחג השבועות אות כד
נז ע"ב49 זו מילהשבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' צט, תג
נז ע"ב49 זו מילה, וברש"יבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' שצו, תפ, תצד, שמות עמ' רעו, תתכ, תתצו, תתקלד, ויקרא עמ' תקא, דברים עמ' תתטז
נז ע"ב49 זו מילה, שניתנה בשמיניבית ישראל (טויסיג) ויקרא עמ' טז
נז ע"ב49 זו מילה, שניתנה בשמיניבית ישראל (טויסיג) ח"ו עמ' צט
נז ע"ב49 זו מילה שניתנה בשמיניאור אברהם - תשובה - קונטרס אהבת איתן והוספות חדשות עמ' ט
נז ע"ב49 זו מילה שניתנה בשמיניילקוט הגרשוני ח"ב
נז ע"ב49 שמראים הלכות שחיטהחקל יצחק (תשסג) עמ' תלד
נז ע"ב49 ת"ח מראין בעצמן הלכות נגעיםאגרא דכלה ח"ג עמ' כו, שנה
נז ע"ב50 אלו תלמידי חכמים שממיתין עצמן על דברי תורהבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' תו
נז ע"ב50 ת"ח שממיתין עצמםכרם פתחיה גפן א שריג ט, גפן ח שריג פרט הכרם א
נז ע"ב50 אלו ת"ח שממיתין עצמן על ד"ת וכגאר"ל אין התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו עלי'רב טוב דף כג ע"ב
נז ע"ב51 אין ד"ת מתקיימים אלא במי שממית עצמוחוקת עולם ח"א עמ' 19
נז ע"ב51 אין דברי תורה מתקיימיו אלא במי שממית עצמו עליהם באהלבית ישראל (טויסיג) תנינא ח"ב עמ' פג
נז ע"ב51 אין דברי תורה מתקיימין אלא במי שממית עצמו עליה וכו'אורות המאירים ולקוטי ישכר עמ' סח
נז ע"ב51 אין דברי תורה מתקיימין אלא במי שממית עצמו עליהם באהלבית ישראל (טויסיג) שמות עמ' קסט
נז ע"ב51 אין דברי תורה מתקיימין אלא במי שממית עצמו עליהם באהלבית ישראל (טויסיג), תליתאה, ח"ב, עמ' צ
נז ע"ב51 אין דברי תורה מתקיימין אלא במי שממית עצמו עליהם באהלבית ישראל (טויסיג) ח"ו עמ' רנח
נז ע"ב51 אין דברי תורה מתקיימין אלא במי שממית עצמו עליהםבית ישראל (טויסיג) ויקרא עמ' ט, קב
נז ע"ב51 אין דברי תורה מתקיימין אלא יבמי שממית עצמו עליהםבית ישראל (טויסיג) תליתאה ח"א עמ' יט
נז ע"ב51 אין התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו עלי'דברי יונה ח"א עמ' מו, פז, רה, רטז
נז ע"ב51 אין התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו עלי'ס' המאמרים תרנ"ט (מהד' תשעא) עמ' קנו
נז ע"ב51 מניין שאין ד"ת מתקיימין אלא וכו'קדושת לוי (תרצט) דף קמ ע"ד
נז ע"ב רש"י - במילה זמנין דמייתלקוטי שיחות חל"ה עמ' 56
נז ע"ב מהרש"א - למה אמר כל אחד פסוק אחר וכו' ומצות שבת מורה עד"ז וכו'חמשה מאמרות (תשסט) - תורת שבת פרשת תבא
נח ע"א06 ד' קבין מוחי ילדים מצאו על אבן אחתאור הצבי עמ' 82
נח ע"א10 בני ציון היקרים המסולאים בפז - דהוי מחפי בפיזאאבן שוהם (פינסק) עמ' 6
נח ע"א13 תרתי מתקלי איסתירי פיזא נחותפרי צדיק ויקרא אות י
נח ע"א13 תרתי מתקלי וכו' פיזא נחית לעלמאס' הזכרון לחתם סופר עמ' יח
נח ע"א14 רומיים נטלו עושרחוט המשולש - ברכי יוסף דף סג ע"ב, סד ע"א
נח ע"א19 מכה אשר לא כתובה בתורה וכו'דברי יונה ח"א עמ' שכז
נח ע"א22 ד' מאות בתי כנסיות היו בכרך ביתר וכו'אור הצבי עמ' 56
נח ע"א24 תנו רבנן מעשה ברבי יהושע בן חנניה שהלך לכרך גדול שברומי, אמרו לו תינוק אחד יש בבית האסורים, יפה עינים וטוב רואי וקווצותיו סדורות לו תלתלים וכו'משנת רבי אליעזר (טרילנגר) עמ' קמט
נח ע"א26 מעשה בר' יהושע בן חנניא וכו'אורות המאירים ולקוטי ישכר עמ' קמג
נח ע"א26 מעשה ברבי יהושע בן חנניה וכו'אמרי פנחס השלם - ליקוטים - שער פרשיות ומועדים סי' מ
נח ע"א26 מעשה ברבי יהושע בן חנניה כו' אמרו לו תינוק אחד יש בבית האסורים כו' אמר מי נתן למשיסה יעקב וישראל וכו' אמר לו הלא ה' זו חטאנו לו וכו' כו'סדורו של שבת דף קלב ע"ב
נח ע"א26 מעשה ברבי יהושע בן חנניה שהלך לכרך גדול שברומי וכו' ובתוס'בינה לעתים (תשנד) דרוש נ עמ' שכד
נח ע"א26 מעשה בריב"ח וכו' אמרו לו תינוק א' יש בבית האסורין וכו'כנסת יחזקאל (פאנעט) דרושים עמ' קעד
נח ע"א26 מעשה בריב"ח וכו' מי נתן למשיסה יעקב וכו'כנסת יחזקאל (פאנעט, תשסה) פרשת ויגש עמ' עג
נח ע"א26 מעשה בריב"ח שהלך לכרך גדול שברומי וכו'נועם הברכה עמ' כב
נח ע"א26 מעשה בריב"ח שהלך לרומיילקוט הגרשוני ח"ב בהשמטות במס' קידושין פא
נח ע"א26 מעשה בתינוק אחד שנשבה וכו' מי נתן למשיסה יעקב וגו'מוצל מהאש (הלברשטם) דף עג ע"א
נח ע"א26 מעשה בתינוקאגודת אזוב (יעבץ) דף עד ע"ג
נח ע"א26 ריב"ח הלך לכרך גדול שברומי, א"ל תינוק אחד יש בבית האסוריםמאור האגדה פרק יא
נח ע"א26 ריב"ח הלך לכרך גדול של רומי ואמרו לו תינוק אחד יש וכו'קרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' קנ
נח ע"א27 ההוא תינוק ששאלו ריב"ח מי נתן למשיסה וכו'עבודת יצחק בראשית עמ' כה
נח ע"א27 תינוק א' יש בבית האסורים וכו' מובטחני בו שמורה הוראה בישראל וכו'מאורי אור (טייטלבוים) עמ' מו
נח ע"א27 תינוק א' יש בבית האסוריםגנזי ישראל (תשמו) ח"ב עמ' מד ע"ב
נח ע"א27 תינוק אחד יש בבית האסוריםאהבת דוד (חיד"א) עמ' כו ע"א
נח ע"א27 תינוק אחד יש בבית האסורים יפה עיניים וטוב מראהאוצר נחמד (סילברסטון) עמ' 16
נח ע"א27 תינוק אחד יש בבית האסורים יפה עיניים וטוב רואיאלה הדברים (ברודנא) עמ' 74
נח ע"א27 תינוק אחד יש בבית האסוריםאבן יהושע עמ' 103
נח ע"א27 תינוק ששאלוהו מי נתן למשסה יעקב וישראל לבוזזיםמי מרום ח"ו עמ' קפ
נח ע"א28 אמר מי נתן למשיסה יעקבדרשות מהר"ם שיק עמ' תקצג
נח ע"א28 הלך ועמד אל פתח בית האסורים וכו'יערות דבש ח"א עמ' רא
נח ע"א28 מי נתן למשיסה יעקב וגו' מובטחני שמורה הוראה בישראלשמן הטוב (תשסב) - צפחת השמן אות י
נח ע"א28 מי נתן למשיסה יעקבילקוט הגרשוני ח"ב עמ' סד, ועמ' פב-פג
נח ע"א28 מי נתן למשיסה יעקבילקוט הגרשוני ח"ב עמ' קנב
נח ע"א28 מי נתן למשיסהארצות החיים (פלג'י) דרוש א
נח ע"א28 מי נתן למשיסההמאור שבתורה (לסין)
נח ע"א28 מי נתן למשסה יעקב וגו' ואמר הלא זו ה' חטאנושבט מישראל (פרידמן) ח"א עמ' רל
נח ע"א28 עמד על פתח האסורים ושאל מי נתן למשיסה יעקב וישראל לבוזזיםאמרי השכל עמ' 40
נח ע"א28 שאלת ר' יהושע להתינוק מי נתן למשיסה יעקב וכו'קול ששון (גולדברג) אות כא
נח ע"א29 הלא ה' זו חטאנו לו וכו' אמר מובטחני שיהיה מודה הוראה בישראלטל חיים (פרידלנדר) עמ' שכז
נח ע"א29 ענה אותו תינוק ואמר, הלא ה' זו חטאנו לו וכו'באר משה (אפשטיין) שמות עמ' תא-ב, ויקרא עמ' תרל
נח ע"א30 מובטחני בו שמורה הוראה בישראלאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' קצב ע"ב
נח ע"א31 ריב"ח פדה את התינוק יתר מכדי דמיו וכו'עיני שמואל (ראבין) עמ' ד
נח ע"א43 פתאום יבוא השודד עלינומי באר (פסח) - הקדמה
נח ע"א45 מעשה באחד שנתן עיניו באשת רבו ושוליא דנגרי היהרביד יוסף (תשסא) עמ' 84
נט ע"א08 מימות משה ועד רבי וכו' מימות רבי וכו' תורה וגדולה במקום א'לקוטי שיחות חי"ב עמ' 90
נט ע"א08 מימות משה ועד רבי לא מצינו תורה וגדולה במקום אחד וכו'נר ישראל חלק א דף כג
נט ע"א08 מימות משה ועד רבי לא מצינו תורה וגדולה במקום אחרקדושת ציון (תשנד) ח"ב עמ' סח
נט ע"א08 מימות משה ועד רבי לא מצינו תורה וגדולהמחשבות חרוץ סי' כ (עמ' 189), ישראל קדושים עמ' 8
נט ע"א08 מימות משה עד רבי לא מצינו וכו'אהל שלמה (סגל) בראשית עמ' קצא
נט ע"א09 תורה וגדולה במקום אחדאוצר פתגמי חב"ד ח"א עמ' 275
נט ע"א09 תורה וגדולה במקום אחדברכות אבי דף מט ע"ב
נט ע"א09 תורה וגדולה במקום אחדבשעה שהקדימו תער"ב ח"ג עמ' אלף רעט
נט ע"א09 תורה וגדולה במקום אחדדרך חיים (תשלה) עמ' קעט, קפד
נט ע"א09 תורה וגדולה במקום אחדילקוט הגרשוני ח"ב
נט ע"א09 תורה וגדולה במקום אחדכתבי הרב יהודה אלקלעי ח"א עמ' 14
נט ע"א09 תורה וגדולה במקום אחדלקוטי תורה (ויז'ניץ, תשסו) עמ' עח
נט ע"א09 תורה וגדולה במקום אחדרב ייבי (תשסט) ח"א עמ' נב
נט ע"א18 חרש רומז ונרמז ובן בתירא אומר קופץ ונקפץצדקת הצדיק סי' קעז
נט ע"א19 הפעוטות מקחן מקח וממכרן ממכרצמח ה' לצבי (תשסז) עמ' עג
נט ע"א19 הפעוטות מקחן מקח כו'בשעה שהקדימו תער"ב ח"ג עמ' אלף רכד
נט ע"א19 פעוטות מקחן מקחטבעות זהב ח"א דף כא ע"א [הלכה]
נט ע"א32 אפכוה ושדרוה לקמיה דרב מרדכיתקנת השבין סי' טו (עמ' 131)
נט ע"א36 אלו דברים וכו', רמב"ם פיהמ"שאור אברהם הלכות מגילה וחנוכה עמ' רצו
נט ע"א36 כהן הקורא ראשון ואח"כ לוישבט מוסר עמ' רצט
נט ע"א36 כהן קורא ראשון ואחריו לוי ואחריו ישראלמשך חכמה במדבר פ' ב פס' יז, דברים פ' י פס' ח
נט ע"א36 דרכי שלוםאורח משפט כב
נט ע"א36 מפני דרכי שלוםהמאור שבתורה (לסין)
נט ע"א רמב"ם פיהמ"ש - ישראל ת"ח קודם לכהן עם הארץ לעלות לתורה אור אברהם דברים עמ' תטו
נט ע"א רש"י ד"ה שאולבאר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' תכט, יהושע-שמואל עמ' שכא
נט ע"ב02 מצודות חיה ועוף יש בהן משום גזל מפני דרכי שלוםאיש צעיר דף יב ע"א
נט ע"ב02 מצודות חיה ועוףטבעות זהב ח"א דף מח ע"ג [הלכה]
נט ע"ב04 מציאת חרש שוטה וקטן וכו'אור אברהם - מסכת מגילה עמ' רמה
נט ע"ב08 אין ממחין ביד עניי עכו"ם בלקט שכחה וכו'אור אברהם - רות עמ' קכט
נט ע"ב14 מהכא ונגשו הכהניםמשנת חיים ויקרא עמ' תמט
נט ע"ב17 להקדישו וכו' מהכא וקדשתו לכל דבר שבקדושה וכו'לקוטי שיחות חי"ח עמ' 206
נט ע"ב18 וקדשתו לכל דבראדרת אליהו (קוצין) ח"ג עמ' 101
נט ע"ב18 וקדשתו לפתוח ראשון ולברך ראשוןאמרי נועם (מועדים) תשובה ז [מבן המחבר]
נט ע"ב19 תנא דבי ר"י וקדשתו, וברש"יקרן פני משה ח"א עמ' קלב
נט ע"ב23 כל התורה כולה מפני דרכי שלוםקול ששון (גולדברג) אות נב
נט ע"ב23 כל התורה כולה נמי מפני דרכי שלום היאבאר משה (אפשטיין) במדבר עמ' קלד, קסב
נט ע"ב23 כל התורה כולה נמי מפני דרכי שלום היאלקוטי שיחות ח"ח עמ' 250, ח"כ עמ' 180
נט ע"ב25 וכל נתיבותיה שלוםמכמני עוזיאל עמ' שסד
נט ע"ב34 רב הונא וכו' רבי אמי ורבי אסי וכו' הוו כייפי קמי' (ורש"י - ישראל הוה)לקוטי שיחות חל"ט עמ' 182
נט ע"ב35 רב אמי ורב אסי כהני חשיבי דארעא דישראלדברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' רסג
נט ע"ב36 אם אין שם כהן נתפרדה החבילהראשית חכמה (תשמד) - תוצא' חיים פרק רטו
נט ע"ב רש"י ד"ה וקדשתו - 'וקדשתו', כי את וגו'אמרי נועם (מועדים) תשובה ז [מבן המחבר]
ס ע"א14 אין קורין בחומשיןמפי ספרים וסופרים - פניני חסידות שבועות ח
ס ע"א14 כל חומש בפני עצמו שריחקל יצחק (תשסג) עמ' רכב
ס ע"א21 ר"י ור"ל מעייני בספרא דאגדתא בשבתאדרך חיים (תשלה) עמ' ע
ס ע"א21 ר"י ור"ל מעייני וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ב עמ' יב
ס ע"א22 והא לא ניתן ליכתבאז שמח עמ' ו
ס ע"א22 ספרי דאגדתאמבוא התלמוד פל"ב עמ' שמד-שמו
ס ע"א23 הדרשות ניתנו ליכתבמבוא התלמוד פכ"ב עמ' שכז
ס ע"א23 משום שהחלה התורה להישכח נכתבה תושבע"פמבשר טוב - חנוכה עמ' נט, סח
ס ע"א23 עת לעשות וגו'לקוטי שיחות חלק ל עמ' 172
ס ע"א23 עת לעשות לה' גו' דברים שבע"פ א"א רשאי וכו' לאומרן בכתבלקוטי שיחות חי"ב עמ' 89, חכ"ג עמ' 21, חכ"ו עמ' 32
ס ע"א23 עת לעשות לה' הפרו תורתךאור אברהם - תלמוד תורה עמ' שמג
ס ע"א23 עת לעשות לה' הפרו תורתךלקוטי שיחות חכ"ג עמ' 22
ס ע"א23 התירו כתיבת תורה שבע"פ משום עת לעשות לה' וגראור אברהם דברים עמ' מח, קפו, שעב
ס ע"א26 כותבין מגילה לתינוקתפארת ישראל (מהר"ל, הניג) עמ' ריא
ס ע"א27 התורה מגילה נתנה או תורהתפארת ישראל (מהר"ל, הניג) עמ' קפ
ס ע"א27 מגילה מגילה ניתנה וכו' חתומה ניתנהלקוטי שיחות חכ"א עמ' 143, חכ"ד עמ' 208, חכ"ה עמ' 205
ס ע"א27 תורה מגילה מגילה ניתנה וכו'טוב ירושלים הקדמה
ס ע"א27 תורה מגילה מגילה ניתנהדברי סופרים סי' לב (עמ' 26)
ס ע"א27 תורה מגילה מגילה ניתנהילקוט הגרשוני ח"ב
ס ע"א27 תורה מגילה מגילה ניתנה וברש"ישני המאורות (תשסח) עמ' קו
ס ע"א27 תורה מגילה מגילה ניתנה, או תורה חתומה ניתנהמשך חכמה שמות פ' יט פס' א, פ' כ פס' ב
ס ע"א27 תורה מגילה מגילה נתנה וכו' תורה חתומה נתנהבשעה שהקדימו תער"ב ח"א עמ' שמה
ס ע"א27 תורה מגילה מגילה נתנהמשנת חיים במדבר עמ' סו
ס ע"א27 תורה מגילה מגילהמשנת חיים דברים עמ' קיז, תקמה, תקמו
ס ע"א27 תורה מגילה, מגילה ניתנהפירוש המכבי דברים עמ' רלא
ס ע"א27 תורה מגילה מגילה נתנהטוב טעם בראשית עמ' קנד
ס ע"א27 תיבעי למ"ד תורה מגילה ניתנה וכו' תורה חתומה ניתנה וכו' כיון דמידבק וכו' ובריטב"א (ד"ה והא) וברי"ף (כה ע"א) וברא"ש (פ"ה פי' ב)שבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' תקלח-תקמ
ס ע"א28 תורה חתומה ניתנה או מגילה מגילהיציב פתגם - מילה-נישואין עמ' עד
ס ע"א28 תורה חתומה ניתנה וכו'טוב ירושלים הקדמה
ס ע"א28 תורה חתומה ניתנהבני יששכר ח"א דף יט ע"ב
ס ע"א28 תורה חתומה ניתנהדברי חיים - מועדים (תשנט) עמ' ו
ס ע"א28 תורה חתומה ניתנהדברים נחמדים (תשסה) עמ' קטז
ס ע"א28 תורה חתומה ניתנהדרך מצותיך (חב"ד) דף נט ע"ב
ס ע"א28 תורה חתומה ניתנהנתיב מצותיך (תשסח) עמ' קכא, קכב
ס ע"א28 תורה חתומה ניתנהעטרת ישועה (תשסד) אות קא לשבועות, אות ד לר"ח אלול, אות לט ליום א דסוכות, אות ג, יח בשעת הקפות לשמ"ע ושמח"ת
ס ע"א28 תורה חתומה ניתנהקשוטי כלה (תשסג) עמ' קיז
ס ע"א28 תורה חתומה ניתנהשפת אמת (ברעזאן, תשסח) עמ' נו
ס ע"א32 אין כותבין מגילה לתינוקחקל יצחק (תשסג) עמ' ריח
ס ע"א33 אף היא (הילני המלכה) עשתה טבלא של זהב שפרשת סוטה כתובה עליה וכו' בסירוגיןשיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 52
ס ע"א37 הכא במאי עסקינן בסירוגיןמשנת חיים במדבר עמ' נח
ס ע"א40 חד אמר תורה מגילה ניתנה, וח"א חתומה ניתנהאמרי נועם (מועדים) סי' יא להושענא רבה, תשובה ו [מבן המחבר]
ס ע"א40 ר"י אמר תורה מגילה מגילה נתנה ור"ל אמר תורה חתומה נתנהלקט אמרי קודש - שמות עמ' עח
ס ע"א46 ח' פרשיות נאמרו ביום שהוקם בו המשכןחלק יעקב (קנטור) דרוש כד
ס ע"א46 ח' פרשיות נאמרו ביום שהוקם המשכןאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' רד ע"א
ס ע"א46 ח' פרשיות נאמרו ביום שהוקם המשכןאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' שעג
ס ע"א46 ח' פרשיות נאמרו ביום שהוקם המשכןרב ייבי (תשסט) ח"א עמ' רכד
ס ע"א46 פרשת כהנים ופרשת לויםמשנת חיים במדבר עמ' קסח
ס ע"א46 שמונה פרשיות נאמרו בו ביוםעיוני רש"י במדבר עמ' קלג
ס ע"א46 שמונה פרשיות נאמרו בו ביוםרב ייבי (תשסט) ח"א עמ' רכד
ס ע"א46 שמונה פרשיות נאמרו ביום שהוקם המשכן וכו' ופרשת שילוח טמאיםלקוטי שיחות חכ"ב עמ' 266, חכ"ג עמ' 62, חכ"ז עמ' 116
ס ע"א46 שמונה פרשיותדגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' קסב
ס ע"א46 שמונה פרשיות נאמרו ביום שהוקם בו המשכן, וברש"י שםלקט אמרי קודש - במדבר עמ' קג
ס ע"א46 שמונה פרשיות וכו' פרשת פרה וברש"ישני המאורות (תשסח) עמ' סח, פ
ס ע"א רש"י ד"ה ורבדיםלקוטי שיחות חי"ב עמ' 90
ס ע"א רש"י ד"ה פרשת טמאים - ויהי אנשים מהח' פרשיותלקוטי שיחות חכ"ה עמ' 68
ס ע"א רש"י ד"ה פרשת לויםמשנת חיים במדבר עמ' שסו, שסז
ס ע"א תוס' ד"ה תורה חתומהלקוטי שיחות חי"ח עמ' 148
ס ע"א תוס' ד"ה תורהמשנת חיים שמות עמ' קפ
ס ע"א תוס' רי"ד - רבי שכתב המשנהלקוטי שיחות חי"ב עמ' 89
ס ע"א חי' הריטב"א - שכיון משה רבינו כמה פרשיות וכו'לקוטי שיחות חכ"א עמ' 141
ס ע"א מהרש"א חדא"ג ד"ה ופ' נרותלקוטי שיחות חי"ח עמ' 97
ס ע"ב01 ופרשת שתויי ייןמשנת חיים ויקרא עמ' רכה
ס ע"ב02 תורה וכו' רוב על פה ומיעוט בכתברסיסי לילה סי' נג (עמ' 133), אור זרוע לצדיק עמ' 53, שיחת מלאכי השרת עמ' 9
ס ע"ב02 תורה רוב בכתב ומיעוט בע"פ ר"י אמר רוב בע"פשפע חיים ח"ו עמ' פו
ס ע"ב02 תורה רוב בכתב ומיעוט על פה וכו', ההוא אתמוהי קא מתמה, אכתב לו רבי תורתי, הלא כמו זר נחשבועקבי אבירים (תשסה) עמ' מט
ס ע"ב02 תורה רוב בכתב ומעוט ע"פ שנא אכתוב לו רובי תורתי כמו זה נחשבובינה לעתים (תשנד) דרוש נ עמ' שכו
ס ע"ב02 תורה רובה בכתב וכו'אור גנוז (מוסקוביץ) עמ' תיב
ס ע"ב03 אכתוב לו רובי תורתימכמני עוזיאל עמ' תקמז
ס ע"ב04 התורה רובה ע"פחלק יעקב (קנטור) דרוש טז, כד
ס ע"ב04 רוב על פה ומיעוט בכתבבית ישראל (טויסיג) שמות עמ' מו
ס ע"ב04 תורה רובה בע"פדברי ישעיהו (חשין) הדרנים עמ' צד
ס ע"ב04 תורה רובה ע"פדעת שבת עמ' שי
ס ע"ב04 תורה וכו' רוב על פה ומיעוט בכתב..שיחות הרב צבי יהודה דברים עמ' 390
ס ע"ב05 כי על פי הדברים האלה כרתי אתך ברית זה תורה שבע"פקהלת דוד (טאלנא, תשסג) עמ' קנח, קסג
ס ע"ב05 כי על פי הדברים האלה קאי על תורה שבע"פכנסת יחזקאל (פאנעט) דרושים עמ' קיא
ס ע"ב05 כי עפ"י הדברים האלה כרתי איתך בריתאדרת אליהו (קוצין) ח"א עמ' 17
ס ע"ב05 כי עפ"י הדברים כרת ה' - תושבע"פבנין שלמה ח"ב (תשסז) עמ' פב
ס ע"ב10 דרש ר"י בר נחמני וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ב עמ' יב
ס ע"ב10 דרש ר"י וכו' כתיב כתוב לךתפארת ישראל (מהר"ל, הניג) עמ' רי
ס ע"ב13 דברים שבכתב אי אתה רשאי לאומרם בע"פדרשות שבט הלוי ח"א עמ' רפד
ס ע"ב13 דברים שבכתב אי אתה רשאי לאומרם בעל פהיסוד האמונה (תשסז) ויכוח השואל והמשיב אות סו, קונטרסים לחכמת אמת אות קמד
ס ע"ב13 דברים שבכתב אי אתה רשאי לאומרם בעל פהמשך חכמה בראשית פ' נ פס' י, דברים פ' יז פס' יט
ס ע"ב13 דברים שבכתב אי אתה רשאי לאומרם על פה ודברים שבעל פה אי אתה רשאי לאומרן בכתבנחמד ונעים (תשסח) לקוטי ישעיה ד"ה והנה כל, לקוטי אמרים אות קנ
ס ע"ב13 דברים שבכתב אי אתה רשאי לאומרן בעל פהאור אברהם - הגדה של פסח - קונטרס אמונת אברהם עמ' לו
ס ע"ב13 דברים שבכתב אי אתה רשאי לאומרן בעל פהאור אברהם - הגדה של פסח - קונטרס שואלין ודורשין עמ' ערב
ס ע"ב13 דברים שבכתב אי אתה רשאי לאומרן בעל פהאור אברהם - מגילת אסתר עמ' שב, שמו
ס ע"ב13 דברים שבכתב אי אתה רשאי לאומרן בעל פהאור אברהם במדבר עמ' פג
ס ע"ב13 דברים שבכתב אי אתה רשאי לאומרן בעל פהקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' שמו
ס ע"ב13 דברים שבכתב אי אתה רשאי לאומרן על פה דברים שבעל פה אי אתה רשאי לאומרן בכתבחמשה מאמרות (תשסט) - סמוכים לעד - מגילה א
ס ע"ב13 דברים שבכתב אי אתה רשאי לאומרן על פהאור אברהם שמות עמ' שטו
ס ע"ב13 דברים שבכתב אי אתה רשאי לאמרם בעל פהפנים יפות על תהלים עמ' תלח
ס ע"ב13 דברים שבכתב אי אתה רשאי לאמרן בעל פהבת עין (תשסז) עמ' פא
ס ע"ב13 דברים שבכתב אי אתה רשאיאוצר הכבוד
ס ע"ב13 דברים שבכתב וכו'טוב טעם שמות עמ' רעג
ס ע"ב14 דברים שבע"פ אי אתה רשאי לאומרם בכתבדרשות שבט הלוי ח"א עמ' רכא
ס ע"ב14 דברים שבע"פ אי אתה רשאי לאומרם בכתבראשית חכמה (תשמד) - קדושה פרק יז אות צח
ס ע"ב14 דברים שבע"פ אי אתה רשאי לאומרן בכתבאור אברהם - מסכת מגילה עמ' יב, פז, קסג, רכג
ס ע"ב14 דברים שבע"פ אי אתה רשאי לאומרן בכתבבני יששכר ח"א דף מו ע"ג בהגה
ס ע"ב14 דברים שבע"פ אי אתה רשאי לאומרן בכתבשבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' תנד, ח"ב עמ' תצב
ס ע"ב14 דברים שבע"פ אי אתה רשאי לאמרם בכתבפרי צדיק נצבים אות ו, וילך אות ב
ס ע"ב14 דברים שבע"פ אי אתה רשאי לאמרם בכתברסיסי לילה סי' מו (עמ' 92), נו (עמ' 156, 161), דברי חלומות סי' כז (עמ' 199), לקוטי מאמרים עמ' 105, 113, שיחת מלאכי השרת עמ' 55
ס ע"ב14 דברים שבע"פ אי אתה רשאי לכותבםבינה לעתים (תשנד) דרוש לו עמ' רלו
ס ע"ב14 דברים שבע"פ אי אתה רשאי לכתבםדרשות מהר"ל (יד מרדכי) עמ' קע
ס ע"ב14 דברים שבע"פ אסור לאומרן בכתבאור אברהם הלכות מגילה וחנוכה עמ' יח, נח
ס ע"ב14 דברים שבע"פ אסור לאמרן בכתבאור אברהם ברכות עמ' רצ
ס ע"ב14 דברים שבע"פ וכו' ובראשונים שםעיוני רש"י שמות ח"ב עמ' תנב, תנג
ס ע"ב14 דברים שבעל פה אי אתה רשאי לאומרן בכתבאור אברהם - רות עמ' ג, יב, קפ
ס ע"ב14 דברים שבעל פה אי אתה רשאי לאומרן בכתבאור אברהם - תלמוד תורה עמ' כ
ס ע"ב14 דברים שבעל פה אי אתה רשאי לאומרן בכתבאמרי פנחס השלם - שער פרשיות ומועדים סי' רח, שער התורה סי' מג
ס ע"ב14 דברים שבעל פה אי אתה רשאי לאומרן בכתבבית ישראל (טויסיג) ח"ו עמ' סה
ס ע"ב14 דברים שבעל פה וכו'אהל משה (שיינרמן) פורים עמ' רכז, רנא
ס ע"ב17 אר"י לא כרת הקב"ה ברית עם ישראל אלא על תורה שבע"פ וכו'נועם אליעזר שמות דף יד ע"ב, צ ע"ב, רטו ע"א, רכה בהג"ה
ס ע"ב17 ה' כרת ברית על תורה שבע"פדברי ישעיהו (חשין) ח"ב עמ' לה
ס ע"ב17 ה' כרת ברית על תושבע"פשער ראובן עמ' קפא
ס ע"ב17 ה' כרת ברית עם ישראל על תורה שבע"פמי מרום ח"ו עמ' שלח, ח"ז עמ' קסג, ח"ח עמ' קז
ס ע"ב17 כרת ה' ברית בגלל תורה שבעל פהאדר היקר לט
ס ע"ב17 כרתי לכם ברית, זו תורה שבע"פמגן דוד (טאלנא, תשס) עמ' קנה, רצג
ס ע"ב17 לא כרת ברית עם ישראל אלא בשביל התורהמכתבי מרום עמ' ג
ס ע"ב17 לא כרת ברית עם ישראל אלא על תורה שבעל פהלקט אמרי קודש - ליקוטים עמ' קכה
ס ע"ב17 לא כרת ה' ברית עם ישראל אלא על דברים שבע"פאמרי שפר (סגל) הקדמה עמ' א
ס ע"ב17 לא כרת הקב"ה ברית אלא על תורה שבע"פברכות אבי דף מט ע"ב
ס ע"ב17 לא כרת הקב"ה ברית וכו' אלא בשביל דברים שבע"פישראל קדושים עמ' 43, רסיסי לילה סי' נא (עמ' 114), מחשבות חרוץ סי' יז (עמ' 144), דובר צדק עמ' 17
ס ע"ב17 לא כרת הקב"ה ברית וכו' אלא בשביל דברים שבע"פפרי צדיק פ' שקלים אות א, לט"ו באב אות א, ראה אות יד
ס ע"ב17 לא כרת הקב"ה ברית וכו' אלא בשביל דברים שבע"פתפארת ישראל (מהר"ל, הניג) עמ' ריג
ס ע"ב17 לא כרת הקב"ה ברית וכו'טוב טעם במדבר עמ' ק
ס ע"ב17 לא כרת הקב"ה ברית עם ישרא' אלא בשביל דברים שבעל פהכוונת הלב עמ' קנט
ס ע"ב17 לא כרת הקב"ה ברית עם ישראל אלא בשביל דברים שבע"פ וכו'שבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' תנד, ח"ב עמ' של
ס ע"ב17 לא כרת הקב"ה ברית עם ישראל אלא בשביל דברים שבע"פאהל רחל עמ' 573
ס ע"ב17 לא כרת הקב"ה ברית עם ישראל אלא בשביל דברים שבע"פבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' רטז-ריז, שמות עמ' שה, תקלה, תתסז, תתקכד, במדבר עמ' מט, דברים עמ' סד, תקלג, תשעח, יהושע-שמואל עמ' ע
ס ע"ב17 לא כרת הקב"ה ברית עם ישראל אלא בשביל דברים שבע"פדרשות מהרי"ץ למועדים עמ' ש
ס ע"ב17 לא כרת הקב"ה ברית עם ישראל אלא בשביל דברים שבע"פדרשות שבט הלוי ח"א עמ' קעט, קפז, רט, רכא, רפד
ס ע"ב17 לא כרת הקב"ה ברית עם ישראל אלא בשביל דברים שבע"פנועם אליעזר בראשית עמ' כו ע"ב
ס ע"ב17 לא כרת הקב"ה ברית עם ישראל אלא בשביל דברים שבעל פהדברי חיים - מועדים (תשנט) עמ' קיט
ס ע"ב17 לא כרת הקב"ה ברית עם ישראל אלא בשביל דברים שבעל פהשיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 152 ,88
ס ע"ב17 לא כרת הקב"ה ברית עם ישראל אלא בשביל דברים שבעל פהשיחות הרב צבי יהודה שמות עמ' 262
ס ע"ב17 לא כרת הקב"ה ברית עם ישראל אלא בשביל דברים שבעל פהשיחות הרב צבי יהודה ויקרא עמ' 303
ס ע"ב17 לא כרת הקב"ה ברית עם ישראל אלא בשביל תורה שבע"פחלק יעקב (קנטור) דרוש כד
ס ע"ב17 לא כרת הקב"ה ברית עם ישראל אלא בשביל תורה שבעל פהס' העיקרים (מישור) עמ' שסו
ס ע"ב17 לא כרת הקב"ה ברית עם ישראל אלא על תורה שבעל פהאור הצבי עמ' 267
ס ע"ב17 לא כרת הקב"ה ברית עם ישראל אלא על תורה שבעל פהאור לפני הדורשין עמ' 56
ס ע"ב17 לא כרת הקב"ה ברית עם ישראל אלא על תורה שבעל פהאות זכרון דף ב ע"ב
ס ע"ב17 לא כרת הקב"ה ברית עם ישראל אלא על תורה שבעל פהצמח דוד (סקאליע) עמ' קנב, תצד
ס ע"ב17 לא כרת הקב"ה ברית עם ישראל אלא על תורהעיוני רש"י דברים ח"א עמ' קיט
ס ע"ב17 לא כרת הקב"ה ברית עם ישראל אלא על תושבע"פאדרת אליהו (קוצין) ח"ב עמ' 55
ס ע"ב17 לא כרת הקב"ה ברית עם ישראל אלא על תושבע"פמרפא לשון עמ' עו, צח, קו
ס ע"ב17 לא כרת הקב"ה ברית עם ישראל וכו'יציב פתגם - פסח עמ' ע
ס ע"ב17 לא כרת הקב"ה ברית עם ישראל וכו'שפע חיים ח"ב עמ' קטו
ס ע"ב17 לא כרת הקב"ה ברית עם ישראלדרשות מהר"ל (יד מרדכי) עמ' קע
ס ע"ב17 לא כרת הקב"ה בריתדרשות ר"י מסלוצק עמ' עה
ס ע"ב17 לא כרת הקב"ה ברית וכו' תורת שע"פלבני ישראל (הישן) דרוש י
ס ע"ב17 לא כרת הקב"ה ברית עם ישראל אלא בשביל דברים שבעל פהשיחות הרב צבי יהודה דברים עמ' 294
ס ע"ב17 שכרת ברית על התורהמשיבת נפש עמ' קנד
ס ע"ב25 מתמלא ראשון מפני דרכי שלוםשבט מוסר עמ' דש
ס ע"ב38 כל דאלים גברפירוש המכבי ישעיהו ונביאים אחרונים עמ' קכ
ס ע"ב38 כל דאלים גברפירוש המכבי שמות עמ' קח
ס ע"ב42 אנא משקינא ביממא ולותבן מר בליליאשיבת ציון (תשס) ח"א עמ' 95
ס ע"ב רש"י - פרה נשרפה בב' בניסןעיוני רש"י במדבר עמ' של
ס ע"ב רש"י ד"ה ופרשת פרה אדומהמשנת חיים במדבר עמ' שסא, שסז, שפג
ס ע"ב רש"י ד"ה ופרשת פרהמשנת חיים דברים עמ' רמח
ס ע"ב תוס' ד"ה אתמוהיאהל משה (שיינרמן) פורים עמ' שכה-שכז
ס ע"ב תוס' ד"ה אתמוהיחכמת התורה ויצא עמ' רלח
ס ע"ב תוס' ד"ה אתמוהיחכמת התורה לך לך עמ' תקצה
ס ע"ב תוס' ד"ה אתמוהיחכמת התורה תולדות עמ' תקעז
ס ע"ב תוס' ד"ה אתמוהיס' החיים (תשנג) עמ' כה*
סא ע"א13 מפרנסים עניי גויםמוסר המקרא והתלמוד עמ' קמט
סא ע"א13 מפרנסים עניי נכרים עם עניי ישראללקוטי שיחות חל"ט עמ' 260
סא ע"א13 מפרנסים עניי נכריםמוסר המקרא והתלמוד עמ' מב
סא ע"א13 מפרנסים עניי עכו"ם עם עניי ישראלאדרת אליהו (קוצין) ח"ג עמ' 64
סא ע"א13 מפרנסין עניי גוים מפני דרכי שלוםאור הגנוז (מהאניפאלא, תשסו) עמ' תד
סא ע"א15 וקוברים מתי נכרים עם מתי ישראל, מפני דרכי שלוםמשך חכמה דברים פ' כא פס' כג
סא ע"א15 קוברין מתי נכרים ורש"י ריטב"א ור"ןדרכי חושן עמ' תכד-תכט [הלכה]
סא ע"א15 קוברין מתי עכו"ם משום דרכי שלוםאור אברהם דברים עמ' רכג
סא ע"א16 מפני דרכי שלוםאור הרעיון עמ' שכח
סא ע"א16 מפני דרכי שלוםלקוטי שיחות חכ"ג עמ' 175
סא ע"א22 אין מחזיקין ידי עוברי עבירהאור הרעיון עמ' רצג
סא ע"א25 שואלין בשלום עכו"ם מפני דרכי שלוםאור אברהם - רות עמ' קכט
סא ע"א רש"י - בשעת העבירהאור הרעיון עמ' רצד
סא ע"א רש"י - לא בקברי ישראלאור הרעיון עמ' שכח
סב ע"א35 אין עודרין עם הגוי בשביעיתאדרת אליהו (קוצין) ח"א עמ' 74
סב ע"א40 אומר לנכרים שלום (גניבת דעת)בשמן רענן ב סח
סב ע"א40 רב חסדא מקדים ויהב להו שלמאאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) בלק ט
סב ע"א46 ר"ה ור"ח הוי יתבי חליף ואזיל גניבא אמרו ליה חד לחברי' וכו'רביד יוסף (תשסא) ח"ב עמ' 17
סב ע"א48 ניקום קמיה דבר אוריין הואשני המאורות (תשסח) עמ' ק
סב ע"א49 גניבא שהיה חולק על מר עוקבא היה בר אורייןמפי ספרים וסופרים - פניני חסידות בלק כב
סב ע"א50 א"ל שלמא עליך מלכא וכו'אוצר המאמרים (וייס, תשסג) עמ' רנט
סב ע"א50 שלמא לכו מלכי בי מלכים ימלוכואמרי חמד ח"ב דף כג ע"א
סב ע"א51 א"ל מנא לך דרבנן איקרו מלכיםפרי צדיק לחנוכה אות א, מקץ אות ט, מצורע אות ו, בהר אות ט, בהעלותך אות י, קרח אות ח, בלק אות יב, מטות אות יד
סב ע"א51 א"ל מנא לך דרבנן איקרו מלכיםרסיסי לילה סי' טז (עמ' 18), כא (עמ' 27), נ (עמ' 116), ישראל קדושים עמ' 47, קדושת השבת סי' ז (עמ' 61), אור זרוע לצדיק סי' ו (עמ' 23), תקנת השבין סי' ה (עמ' 23), לקוטי מאמרים עמ' 91, 97
סב ע"א51 אמרו ליה מנא לך דרבנן איקרו מלכי אמר להם דכתיב בי מלכים ימלכוזאת זכרון (תשנב) אות סב, קסג
סב ע"א51 דרבנן איקרו מלכיםדרך חיים (תשלה) עמ' קנג, תרסב
סב ע"א51 דרבנן איקרו מלכים וכו'באר משה (אפשטיין) שמות עמ' תשנב, ג' תקלט, במדבר עמ' צו, דברים עמ' תשפח
סב ע"א51 דרבנן איקרו מלכיםחמשה מאמרות (תשסט) - נוסח התפלה אות י
סב ע"א51 דרבנן איקרו מלכיםלקוטי שיחות ח"ט עמ' 349, חי"ח עמ' 41, חי"ט עמ' 401
סב ע"א51 דרבנן איקרו מלכיםשבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' תיא
סב ע"א51 מאן מלכי רבנן רבנן איקרי מלכיםעירין קדישין השלם עמ' שסו
סב ע"א51 מאן מלכי רבנןאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' שמג
סב ע"א51 מאן מלכי רבנןאור לשמים (תשסג) עמ' סז
סב ע"א51 מאן מלכי רבנןדברי יחזקאל שרגא תליתאה עמ' שיט
סב ע"א51 מאן מלכי רבנןויגד יעקב עמ' רסד
סב ע"א51 מאן מלכי רבנןחלקת יהושע עמ' קמז הערה קיד
סב ע"א51 מאן מלכי רבנןלקוטי שיחות חל"ג עמ' 43
סב ע"א51 מאן מלכי רבנןלקוטי שיחות חל"ה עמ' 197
סב ע"א51 מאן מלכי רבנןמבשר טוב - זכות נשים צדקניות עמ' קפז, רלח
סב ע"א51 מאן מלכי רבנןמבשר טוב - חנוכה עמ' רנו
סב ע"א51 מאן מלכי רבנןמפי ספרים וסופרים - פניני חסידות ראה כו
סב ע"א51 מאן מלכי רבנןמשמרת איתמר (תשסז) עמ' כ, ריא, שפב, שצז, תז, תרלט
סב ע"א51 מאן מלכי רבנןעבודת יצחק בראשית עמ' ריד
סב ע"א51 מאן מלכי רבנןעקבי אבירים (תשסה) עמ' פא, שמז
סב ע"א51 מאן מלכי רבנןפנים יפות על תהלים עמ' רטז
סב ע"א51 מאן מלכי רבנןצמח דוד (סקאליע) עמ' תקלב
סב ע"א51 מאן מלכי רבנןצפנת פענח (תשסו) עמ' רפב, שכד, שנו
סב ע"א51 מאן מלכי רבנןרב ייבי (תשסט) ח"א עמ' קטו
סב ע"א51 מאן מלכי רבנןרב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' רנא
סב ע"א51 מאן מלכי רבנןשפת אמת (ברעזאן, תשסח) עמ' תלב
סב ע"א51 מלכי רבנןקהלת דוד (טאלנא, תשסג) עמ' ר, שה
סב ע"א51 מנא לך דרבנן איקרו מלכיםמשך חכמה דברים פ' יז פס' יא
סב ע"א51 מנא לן דרבנן איקרו מלכים וכו'שם משמעון (שפירא, תשכה) עמ' נה
סב ע"א51 מנא לן דדבנן איקרו מלכיםישא מדברותיך - מגילה עמ' יד
סב ע"א51 מנא לן דרבנן איקרו מלכים וכו' דכתיב בי מלכים ימלוכונועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף לא ע"ג
סב ע"א51 מנא לן דרבנן איקרו מלכיםכתונת פסים (תשמה) פרשת בהעלותך לז ע"ב, שלח לז ע"ד
סב ע"א51 רבנן איקרו מלכיםלקוטי שיחות חל"ט עמ' 130
סב ע"א51 רבנן איקרו מלכיםשיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 84
סב ע"א51 רבנן איקרו מלכיםתפארת צבי שמות עמ' יט, עד
סב ע"א53 כופלין שלום למלךאור הישר בראשית דף מט ע"ב
סב ע"א53 מנין שכופלין שלום למלךדעת שבת עמ' קלו
סב ע"א55 אסור כו' שיטעוםמשנת חיים בראשית עמ' של
סב ע"א55 אסור לאדם לטעום כלום קודם שיאכיל לבהמתואור אברהם במדבר עמ' רכב
סב ע"א55 אסור לאדם לטעום קודם שיאכיל לבהמתואור אברהם ברכות עמ' רמא
סב ע"א55 אסור לאדם שיטעום כלום עד שיתן מאכל לבהמתונתיבות עולם ח"א עמ' קפ
סב ע"א55 אסור לו לאדם שיטעום כלום עד שיתן מאכל לבהמתו וכו'לקוטי שיחות חל"ז עמ' 73
סב ע"א55 אסור לו לאדם שיטעום כלום קודם שיתן מאכל לבהמתו וכו'שבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' קכג
סב ע"א55 אסור לטעום כלוםאמרי יוסף בראשית דף קח ע"ב
סב ע"א55 אסור לטעום עד שיתן מאכל לבהמתואור הרעיון עמ' עו
סב ע"א ר"ן ד"ה מקדיםלקוטי שיחות חט"ז עמ' 253
סג ע"ב תנו גט לשליח שמניתיטבעות זהב ח"א דף עז ע"א [הלכה]
סג ע"ב האשה שאמרה התקבל לי גיטי צריכה שתי כיתי עדיםלב המשפט ח"ב שיעור יט [הלכה]
סד ע"א02 בעל אומר לפיקדון ושליש אומר לגירושין מי נאמןלב המשפט ח"ב שיעור יט [הלכה]
סד ע"א02 בעל אומר לפקדון וכו', ובסוגיא דשליש וכל המסתעףאבן שהם (וינמן) עמ' א [הלכה]
סד ע"א07 הימניה לשלישאבן שהם (וינמן) עמ' צח, קיט [הלכה]
סד ע"א08 הודאת בע"ד כמאה עדים דמי ושליש נאמן משניהם וכו' שאני ממון וכו'שבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' קמט
סד ע"א10 שאני ממון דאיתהיב למחילהמשך חכמה דברים פ' יז פס' יא
סד ע"א10 שאני ממון דאיתיהיב למחילה, ובתו' הרא"שברכת שלמה חו"מ עמ' קלט [הלכה]
סד ע"א17 אמר רבא הא מני ר"א דאמר עדי מסירה כרתימגיד דבריו ליעקב (מביאלה, תשסד) עמ' קפג
סד ע"א34 השולח שליח לקדש אשה כל זמן שהשליח בדרך אסור בכל הנשיםנועם אליעזר בראשית עמ' קסא ע"ב
סד ע"ב כיון דאיכא עד אחד דמסייע מעיזהנתיבות עולם ח"ב נתיב הבושה פ"ב עמ' רד
סד ע"ב קטן שנותנים לו צרור וזורקו אגוז ונוטלו זוכה לעצמועטרת ישועה (תשסד) אות ו ליום ב דפסח
סד ע"ב ואינו זוכה לאחריםטבעות זהב ח"א דף עב ע"ב [הלכה]
סד ע"ב חפץ ומחזירו לאחר שעהמשך חכמה ויקרא פ' כז פס' לא
סד ע"ב תוס' ד"ה שאני - קטן הוי שליח בדאיתיה בנפשיהטבעות זהב ח"א דף יג ע"ב [הלכה]
סד ע"ב תוס' ד"ה שאנילקוטי שיחות חל"ג עמ' 117
סד ע"ב תוס' ד"ה שאני שיתופידרכי חושן עמ' ה [הלכה]
סה ע"א שלוש מדות בקטן וכו' ולמכור בנכסי אביו - עד שיהא בן עשריםבית ישראל (טויסיג) ויקרא עמ' קכד-קכ
סה ע"א שלש מדות בקטןאהל משה (שיינרמן) פורים עמ' קצד
סה ע"א עונת נדריםלקוטי שיחות חכ"ח עמ' 193
סה ע"א ולמכור בנכסי אביו עד שיהא בן עשריםבשעה שהקדימו תער"ב ח"א עמ' מב
סה ע"א בן אינו מוכר בנכסי אביומשיבת נפש עמ' רב
סה ע"א תן גט זה לאשתי במקום פלוניחכמת התורה תולדות עמ' תרלח
סה ע"א הרי היא במקום פלונישערים מצוינים בראשית-שמות עמ' קלג
סה ע"ב ערב לי בתמריםרוח חיים (חיד"א) עמ' צה
סה ע"ב ור' יוסף אמר הא והא רבנן, רש"י ותוס'חכמת התורה תולדות עמ' תרלח
סו ע"א מי שהיה מושלך לבור ואמר כל השומע את קולו יכתוב גט לאשתו הרי אלו יכתבו ויתנולב המשפט ח"ב שיעור ג [הלכה]
סו ע"א בבואה אית להומשך חכמה פרשת מקץ, בראשית פ' מ פס' ב
סו ע"א בבואה אית להו בבואה דבבואה לית להופרי הארץ (ויטבסק) עמ' קלו
סו ע"א בבואה דבבואה לית להואור התורה (תאומים, תשנט) עמ' תמב, תרעו, שט, תיג
סו ע"א בבואה דבבואה לית להולקוטי שיחות ח"כ עמ' 296
סו ע"א תוס' ד"ה דמי חמראטבעות זהב ח"א דף מח ע"ג [הלכה]
סו ע"א תוס' - ליתן שלום לחבירו ומכירו בלילהישא מדברותיך - מגילה עמ' נח
סו ע"ב אמר לעשרה כתבוחלק יעקב (קנטור) דרוש יב
סו ע"ב אמר לעשרה כתובוברכת שלמה חו"מ עמ' לג [הלכה]
סו ע"ב מילי ל"מ לשליחטבעות זהב ח"א דף עז ע"א [הלכה]
סו ע"ב שליחות במיליחכמת התורה ויצא עמ' תרג
סו ע"ב רמב"ן - גבי תרומה אפי' גילוי מילתא נמי מהני וכו'לקוטי שיחות חל"ג עמ' 116
סז ע"א14 הלכה כרבי יוסי וכו' נמוקו עמוס' המאמרים עת"ר (מהד' תשעב) עמ' קסג
סז ע"א18 רבי יוסי נימוקו עמולקוטי שיחות חל"ד עמ' 14
סז ע"א19 איסי בן יהודה היה מונה שבחן של חכמיםילקוט הגרשוני ח"ב עמ' קנה
סז ע"א19 איסי בן יהודה היה מונה שבחן של חכמים, ר' מאיר חכם וסופראור הצבי עמ' 255
סז ע"א19 איסי בן יהודה מנה שבחו של רבי מאיר שהוא חכםמפי ספרים וסופרים - פניני חסידות וירא יז
סז ע"א20 ר' מאיר חכםצפנת פענח (תשסו) עמ' תט
סז ע"א20 ר"מ חכם וסופרעולת חודש ח"ג מאמר שצג
סז ע"א20 ר"מ חכם וסופרקומץ המנחה (ר' צדוק) עמ' 67 (סי' עה)
סז ע"א20 רבי מאיר חכם וסופרבאר משה (אפשטיין) במדבר עמ' סא
סז ע"א20 רבי מאיר חכםצמח דוד (סקאליע) עמ' שצד
סז ע"א21 גל של אגוזיןלקוטי שיחות חכ"ב עמ' 320
סז ע"א21 חכם לכשירצהילקוט הגרשוני ח"ב
סז ע"א22 ר"ע - אוצר בלוםעטרת ישועה (תשסד) אות ד לשבועות
סז ע"א22 רבי עקיבא אוצר בלוםלקוטי דיבורים עמ' 1168
סז ע"א28 אר"ש וכו' שנו מדותיאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' רעו ע"ב
סז ע"א28 בניי שנו מדותישלשלת הקודש עמ' קעא
סז ע"א28 בניי שנו מדותי וכו'לקוטי דיבורים עמ' 1167
סז ע"א28 כך אמר רבי שמעון לתלמידיו בניי שנו מדותי, שמדותי תרומות מתרומות מדותיו של רבי עקביאמבשר טוב - חנוכה - פתח דבר עמ' סא
סז ע"א28 ר"ש לתלמידיו בני שנו מדותי שמדותי תרומותפוקד עקרים סי' ו (עמ' 50)
סז ע"א28 ר"ש לתלמידיו בני שנו מדותי שמדותי תרומותפרי צדיק ל"ג בעומר אות א
סז ע"א28 שנו מדותי, תרומות מתרומות מידותיו של ר"עלקוטי שיחות חכ"ז עמ' 298
סז ע"א35 חיישינן שמא תשכורדרכי חושן עמ' קב [הלכה]
סז ע"א תוס' ד"ה חהםלקוטי שיחות חי"ב עמ' 123
סז ע"ב גדולה מלאכה שמחממת את בעליהמכמני עוזיאל עמ' שיא, תנו
סז ע"ב גדולה מלאכה שמחממת בעליהמגן אברהם (טריסק, תשסו) עמ' קסד
סז ע"ב חשידי אאבר מן החידרכי חושן עמ' קסז [הלכה]
סח ע"א11 א"ל לינוקא פסוק לי פסוקיךלקוטי שיחות חכ"א עמ' 206-207
סח ע"א22 ש' מיני שידיןמבוא התלמוד פ"ל עמ' שמ
סח ע"א28 איכא שמירא דאייתי משהטוב ירושלים שמות פכ"ה פסוק ז
סח ע"א32 שלמה עם אשמדאימבוא התלמוד פי"ט עמ' שכ
סח ע"א46 אשכחיה חמרא אמר כתיב לץ הייןפרי צדיק י"ד אדר ראשון אות א
סח ע"א46 בענין שתיית ייןתפארת משה עמ' קע, קעט
סח ע"א48 אשמדאי והשמירירים (רמח"ל) פ' קעג; אגרות רמח"ל (גינצבורג) פ' קטו; אוצרות רמח"ל (פרידלנדר) פ' של
סח ע"א48 וכתיב זנות ויין וגו', ובתוס'באר משה (אפשטיין) יהושע-שמואל עמ' ד
סח ע"א52 שמא דמרך עלך וכו'אור ישרים (תשסב) עמ' רד
סח ע"א52 שמא דמרך עלךאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' קצח
סח ע"ב16 שקל לבינתא מחברתה אותבה אארעארב ייבי (תשסט) ח"א עמ' מב
סח ע"ב19 משח ארבע גרמידי ושדא קמיהדובר צדק עמ' 46, קומץ המנחה (ר' צדוק) עמ' 47 (סי' נא)
סח ע"ב20 מכדי כי מיית ההוא גברא וכו' ד' גרמידילקוטי מאמרים עמ' 117
סח ע"ב25 א"ל לדידי לא אמסר לי שמירא וכו'טוב טעם ויקרא עמ' נה
סח ע"ב25 אשמדאי הביא שמיר לבנין המקדשקומץ המנחה (ר' צדוק) עמ' 54 (סי' נט)
סח ע"ב25 בעינא לשמירא לביהמ"ק וכו'אור גנוז (מוסקוביץ) עמ' תפט
סח ע"ב25 ענין השמיראור גנוז (מוסקוביץ) עמ' תכה
סח ע"ב31 מאן דעביד ליה ניחא נפשיה זכי לעלמא דאתיילקוט דברי חכמים ויקרא סי' נז
סח ע"ב38 כתועפות אלו המלאכיםחלק יעקב (קנטור) דרוש יא
סח ע"ב38 כתועפות אלו מהש"רדרשות ר"י מסלוצק עמ' קצ
סח ע"ב39 שקליה לשושילתא מיניה ויהיב ליה עיזקתיה בלעיה אותביה וכו' ח"א מלך והדיוט וח"א מלך והדיוט ומלךבינת ישראל (תשסו) דף נו ע"א
סח ע"ב40 כשאשמדאי לקח את מלכות שלמהמכתב מאליהו ח"א עמ' 308
סח ע"ב40 שלמה נטרד ממלכותו ע"י אשמדאיאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' תכא
סח ע"ב41 בתחילה מלך על כל העולם ולבסוף מלך על ירושלים ולבסוף מלך על מקלומבשר טוב - חנוכה עמ' רנו
סח ע"ב41 וח"א גונדו היה מחזר על הפתחיםאור לישרים (איידליץ, תשב) עמ' קכד
סח ע"ב41 זה חלקי מכל עמלי חד אמר מקלו וחד אמר גונדי'קהלת דוד (טאלנא, תשסג) עמ' צ
סח ע"ב41 לבסוף מלך על מקלומבשר טוב - זכות נשים צדקניות עמ' קפז
סח ע"ב42 בשעה שהשליכו אשמדאי מכסאו היה מחזר על הפתחים ג' שנים וכו' מכדי שוטה בחדא מילתא לא סריך, מאי האימבשר טוב - ספר החיים עמ' קעה
סח ע"ב42 כל היכא דמטא אמר אני קהלת הייתי מלך על ישראל בירושליםמבשר טוב - זכות נשים צדקניות עמ' פט
סח ע"ב43 מכדי שוטה בחדא מלתא לא סריךחכמת התורה וארא עמ' ריד
סח ע"ב45 אשמדאי תבע להו בנידתייהואור גנוז (מוסקוביץ) עמ' רו
סח ע"ב48 לדמא דרישאמבוא התלמוד פל"א עמ' שמג
סח ע"ב48 מלך והדיוט ומלךגנזי ישראל (תשמו) ח"ב עמ' קצא ע"א
סח ע"ב48 מלך והדיוטאור תורה השלם (מזריטש) סי' שצז
סח ע"ב48 מלך והדיוטמגיד דבריו ליעקב (ממזריטש) - לקוטי אמרים סי' פח, אור תורה סי' שצז
סח ע"ב48 רב ושמואל חד אמר מלךתפארת ישראל (מהר"ל, הניג) עמ' קנב
סח ע"ב רש"י ד"ה בדקו רגלו של שד דומה לתרנגולשיחת מלאכי השרת עמ' 85
סט ע"א01 רפואותמבוא התלמוד פל"א עמ' שמב
סט ע"א06 לשברירי לימא הכימבוא התלמוד פל"א עמ' שמב
סט ע"א תוס' ד"ה לברוקתילקוטי שיחות חכ"ז עמ' 309
סט ע"ב רש"י ד"ה אהלאלקוטי שיחות חל"א עמ' 144
ע ע"א14 תמרי משחנן ומשלשלןתפארת צבי שמות עמ' רלה
ע ע"א22 אכול שליש ושתה שליש והנח שליש שאם תכעוס תעמוד על מלואושמן הטוב (תשסב) - דברי תורה אות סה
ע ע"א22 אכול שליש ושתה שליש והנח שלישקומץ המנחה (ר' צדוק) עמ' 5 (סי' כג)
ע ע"א22 אכול שליש ושתה שליש והנח שליש, לכשתכעס תעמוד על מילואךעטרת ישועה (תשסד) אות נט להגדה ש"פ
ע ע"א22 אכול שליש ושתה שליש לכשתכעוס תעמוד על מילואךאמרי נועם (מועדים) סי' ז ליום א דפסח [מבן המחבר]
ע ע"א22 אכול שליש ושתה שלישילקוט הגרשוני ח"ב
ע ע"א22 לעולם יאכל פחות משליש וישתה פחות משלישילקוט דברי חכמים ויקרא סי' של
ע ע"א24 אכילה שהנאתך ממנה משוך ידך ממנהאגרא דכלה ח"ג עמ' רצט
ע ע"א24 מאכל שהנאתך ממנה משוך ידך הימנהצמח דוד (סקאליע) עמ' שכה
ע ע"א24 סעודה שהנאתך הימנה משוך ידך הימנהלקוטי תורה (טשרנוביל, תשסא) עמ' ג, לה
ע ע"א24 סעודה שהנאתך מלאה ממנו משוך ידך הימנהשבט מישראל (פרידמן) ח"א עמ' רמט
ע ע"א24 סעודה שהנאתך ממנה וכו'אור גנוז (מוסקוביץ) עמ' תעג, תפח, תקיג
ע ע"א24 סעודה שהנאתך ממנה משוך ידך הימנהאור ישרים (תשסב) עמ' רמג
ע ע"א24 סעודה שהנאתך ממנה משוך ידך ממנהאורחות צדיקים שער תשובה עמ' קעא
ע ע"א24 סעודה שהנאתך משוך ידך ממנהראשית חכמה (תשמד) - קדושה פרק טו אות ל, לד
ע ע"א24 סעודתך שהנאתך הימנה משוך ידך הימנהמגן אברהם (טריסק, תשסו) עמ' שסג, תשכה
ע ע"א24 סעודתך שהנאתך ממנה משוך ידך הימנהבאר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' שעט
ע ע"א24 סעודתך שהנאתך ממנה משוך ידך הימנהעמק תפלה (תשסו) עמ' קכט
ע ע"א24 סעודתך שהנאתך ממנו, משוך ידיך הימנונר ישראל חלק ג דף קע"ז
ע ע"א24 סעודתך שהנאתך משוך ידך הימנהנועם אליעזר בראשית עמ' קפד ע"ב
ע ע"א38 מי שאינו בקי בדרך ארץ ליתי ג' קפיזי דחוחיישראל קדושים עמ' 10
ע ע"א39 אמר רבי יוחנן הן הן החזירוני לנערותיבית ישראל (טויסיג) ח"ו עמ' רנה
ע ע"א42 ג' דברים מתישים גופו של אדםאהל שלמה (סגל) בראשית עמ' קפ
ע ע"א44 ה' דברים קרובים למיתהאור הגנוז (מהאניפאלא, תשסו) עמ' שטז
ע ע"ב דעתא שגישתאס' המאמרים תרנ"ט (מהד' תשעא) עמ' נב
ע ע"ב שחט בו שנים וכו' ה"ז אינו גולה ובתוס' ד"ה אלא מעתה ובפני יהושעשבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' שפב
ע ע"ב רוח בלבלתואור גנוז (מוסקוביץ) עמ' תקיט
עא ע"א אמירה לא הוי אלא בפהשמן ראש (כץ) ח"ו עמ' קסד
עא ע"א פרט לאילם שאינו יכול לדברעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תקז, תקט
עא ע"א מפיהם ולא מפי כתבםדרך חיים (תשלה) עמ' קלה
עא ע"א מפיהם ולא מפי כתבםכוזרי מאמר ב סי' עב
עא ע"א מפיהם ולא מפי כתבםמשך חכמה דברים פ' יט פס' טו
עא ע"א מפיהם ולא מפי כתבםתפארת צבי שמות עמ' שפא
עא ע"א תוס' ד"ה והא יכול ובחידושי חתם סופר ד"ה אםשבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' שסז
עא ע"א תוס' ד"ה והאחכמת התורה וירא עמ' רלג
עג ע"א אונס בגיטיןדרשות מהר"ם בנעט עמ' רנא
עג ע"א לא איתמר בי מדרשא ומשבשתא היאאור אברהם - מגילת אסתר עמ' שדמ
עג ע"א קאקי חוורי משלחי גלימא דאינשי, רש"ידרשות מהר"ם שיק עמ' קלה
עג ע"א קאקי חיוורי משלחי גלימיאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' קיג, שכג
עג ע"ב רש"י - פנוי הבא על הפנויה אסורה רק לתרומהבנין אפרים עמ' קא [הלכה]
עג ע"ב תוס' ד"ה אמר רבה, ומיהו לפי הקונטרס י"ל שהיו מפרשין בהדיא שמהיום תהי' מגורשתפקודת אלעזר (תשסד) עמ' קסט
עד ע"א הרי זה גיטך ע"מ שתתני לי מאתיים זוז הרי זו מגורשתאדרת אליהו (קוצין) ח"ג עמ' 110
עד ע"א נותנת לאביו או לאחיו או לאחד מן הקרוביםמשך חכמה דברים פ' לג פס' ז
עד ע"א לי ולא ליורשיברכת שלמה חו"מ עמ' קצט [הלכה]
עד ע"א לי ולא ליורשידרכי חושן עמ' רעד [הלכה]
עד ע"א אמר רבי כל האומר ע"מ כאומר מעכשיו דמי ופליגי רבנן וכו' לא נחלקו אלא במהיוםלקוטי שיחות חי"ז עמ' 31
עד ע"א כל האומר על מנת כאומר מעכשיו דמיעיוני רש"י דברים ח"א עמ' רסג
עד ע"א כל האומר על מנת כאומר מעכשיו דמישבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' רכ
עד ע"ב דמי אצטלאטבעות זהב ח"א דף סט ע"ד [הלכה]
עד ע"ב וחזר ואמר מחולים לךחלק יעקב (קנטור) דרוש יג
עד ע"ב ואומר הריני כאילו התקבלתיאמרי נועם (מועדים) סי' סה לפסח
עד ע"ב לצעורה קמכויןחכמת התורה תולדות עמ' תרלח
עה ע"א נתינה בע"כ שמה נתינהדברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' עז, קמז
עה ע"א אם התנה עמו על מנת שיפרע וכו'אמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) בשלח כז
עה ע"א מעשה קיים ותנאי בטלדרשות מהר"ל (יד מרדכי) עמ' קז
עה ע"א תנאי קודם למעשהדרשות מהר"ם בנעט עמ' קכט
עה ע"א תנאי קודם למעשהרוח חיים (חיד"א) עמ' קכב
עה ע"א פני יהושע על תוס' ד"ה לאפוקיחכמת התורה בראשית עמ' לח
עה ע"ב אתקין שמואל בגיטא טהרת יו"ט ח"י עמ' נו
עה ע"ב ה"ז גיטך ע"מ שתשמשי את אבאחלק יעקב (קנטור) דרוש יג
עה ע"ב ע"מ שתשמשי את אבאאבן שהם (וינמן) עמ' לו [הלכה]
עה ע"ב נתן לה גט ע"מ שתניק את בניחכמת התורה ויצא עמ' שמו
עה ע"ב זמן הנקה לתינוק הוא ב' שניםעטרת ישועה (תשסד) אות קיג לשבועות
עה ע"ב רשב"א ד"ה אתקיןבנין אפרים עמ' סח [הלכה]
עו ע"א על מנת שתתני שלוש מאות זוזמשך חכמה שמות פ' ח פס' כא
עו ע"ב אמר רבה בר רב הונא הכי אמר אבא מרי משמיה דרבדברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' קלח
עו ע"ב אם לא באתי מכאן ועד י"ב חודש ומת תוך י"ב חודששפע חיים ח"ד עמ' יא
עו ע"א הרי"ז גיטך אם לא באתי מכאן ועד י"ב חודש ומת בתוך יב"ח אינו גטשפע טוב (טייטלבוים) עמ' ל
עז ע"א20 חד בשבא ותרי ותלתא בתר שבתא ארבעה והמשא ומעלי שבתא קמי שבתאאמרי נועם (מועדים) סי' י לחנוכה [מבן המחבר]
עז ע"א20 חד בשבא ותרי ותלתא בתר שבתא ארבעה וחמשא ומעלי שבתא קמיפרי צדיק ויצא אות י, וישלח אות יא, שמיני אות י, בהעלותך אות ה, בהר אות טז, בהעלותך אות א, ב, כי תצא אות ו
עז ע"א20 חד בשבא ותרי ותלתא בתר שבתא, ארבע וחמשא ומעלי שבתא קמי שבתאתפארת צבי שמות עמ' סד
עז ע"א20 חד בשבתא ותרי ותלת בתר שבתא, ארבעה וחמשה ומעלי שבתא קמי שבתאעטרת ישועה (תשסד) שמן ששון לחנוכה פ"ג אות ב
עז ע"א20 חדא בשבתא תרי ותלתא בתר שבתא וכו'מבשר טוב - ימי הרחמים והסליחות עמ' רעג
עז ע"א20 עד יום ג נקרא אחורי שבתדברי ישעיהו (חשין) ח"ב עמ' יד
עז ע"א20 שלושה ימים הראשונים הם משבת הקודמת, ושלושה ימים אחרונים מקבלים ההשפעה משבת הבאהמבשר טוב - ישועות אברהם עמ' רי
עז ע"א20 שלשה ימים אחר שבת שייכים לשבת שעברהזכרון אליעזר עמ' קסב
עז ע"א20 תלתא יומי קמי שבתא ותלתא יומו לאתר שבתאאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) בשלח כט, בהעלותך א, יג
עז ע"א21 ארבעה וחמשא ומעלי שבתא, קמי שבתאקדושת ציון (תשנד) ח"ב עמ' יח
עז ע"א21 האומר מקמי שבתא, מרביעי עד שבתאמרי בינה (שיפמאן) עמ' פח
עז ע"א26 הזורק גט לאשתו לתוך חצרהאדרת אליהו (קוצין) ח"א עמ' 81
עז ע"א29 זרק לחיקהטבעות זהב ח"א דף כא ע"ב, לו ע"ב, נ ע"ב [הלכה]
עז ע"א29 נתן לה לתוך חיקה הרי זו מגורשתאדרת אליהו (קוצין) ח"ג עמ' 90
עז ע"א37 גנב משום דקנסיה רחמנאעיוני רש"י שמות ח"ב עמ' קיד
עז ע"א38 מה שקנתה אשה קנה בעלהאורות המאירים ולקוטי ישכר עמ' יד
עז ע"א38 מה שקנתה אשה קנה בעלהבאר משה (אפשטיין) במדבר עמ' תעד
עז ע"א38 מה שקנתה אשה קנה בעלהלקוטי שיחות ח"י עמ' 103
עז ע"א38 מה שקנתה אשה קנה בעלהרסיסי לילה סי' נב (עמ' 125)
עז ע"א38 מה שקנתה אשה וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' תקמו
עז ע"א רש"י - חד בשבא תרי בשבא ותלת בשבא קרי בתר שבת שעברה אבל רביעי חמישי וששי נקראין על שם שבת הבאהתפארת צבי שמות עמ' קסב
עז ע"א רש"י ד"ה משום דבע"כמנחת מחבת ח"א עמ' ריז
עז ע"ב05 גיטה וידה באין כאחדדברי סופרים סי' יז (עמ' 14)
עז ע"ב05 גיטה וידה באין כאחדמשך חכמה דברים פ' כג פס' יט
עז ע"ב06 גיטה וחצרה באים כא'מי מרום ח"ט עמ' שכ
עז ע"ב10 יד עבד כיד רבובאר משה (אפשטיין) דברים עמ' תריא
עז ע"ב10 יד עבד כיד רבוחכמת התורה ויגש עמ' מד
עז ע"ב10 יד עבד כיד רבוחכמת התורה ויצא עמ' קיח
עז ע"ב10 יד עבד כיד רבולקוטי תורה (ויז'ניץ, תשסו) עמ' קיז
עז ע"ב10 עבד ידו כיד רבוחכמת התורה תולדות עמ' תקב
עז ע"ב12 ההוא שכיב מרע דכתב לה גט לדביתהו וכו' ותיזיל היא ותיחוד ותפתח ותחזיק ביהלב המשפט ח"א שיעור ג [הלכה]
עז ע"ב12 ההוא שכיב מרע דכתב לה גיטא לדביתהו בהדי פניא דמעלי שבתא וכו'עטרת ישועה (תשסד) אות קנג לשבועות
עז ע"ב12 שכ"מ כתב גט לדביתהוטבעות זהב ח"א דף לו ע"א [הלכה]
עז ע"ב18 נעל גדר ופרץ הוה חזקהבני יששכר ח"א דף נג ע"א
עז ע"ב38 דומיא דידה דמשתמרת לדעתהאדרת אליהו (קוצין) ח"ג עמ' 86
עח ע"א טלי גיטך מע"ג קרקעלקוטי שיחות חל"ז עמ' 146
עח ע"א קרוב לה מגורשת וכו' וכן לענין קידושיןלקוטי שיחות חי"ט עמ' 216
עח ע"א הי מיניהו קדיםטבעות זהב ח"א דף לד ע"א, לד ע"ג [הלכה]
עח ע"א חתם סופר - למה לא הובא הלכות חנוכה במשנה אור אברהם הלכות מגילה וחנוכה - הוספות חדשות עמ' מג
עח ע"ב זרוק לי חובי וכו' וברשב"א שםברכת שלמה חו"מ עמ' רלג [הלכה]
עח ע"ב תוס' ד"ה אם - המחמיר תבוא עליו ברכהאמרי פנחס השלם - ליקוטים - שער הסיפורים סי' עא
עט ע"ב כתב לשום מלכות שאינה הוגנת וכו' מדי וכו' יון וכו'לקוטי שיחות ח"י עמ' 225
פ ע"א שינה שמו ושמהדרך חיים (תשלה) עמ' שד
פא ע"א ב"ש אומרים פסלה מן הכהונהחקל יצחק (תשסג) עמ' רסח
פא ע"א שלא כדורות הראשונים דורות האחרוניםדברי שמואל (תשנח) עמ' עח
פא ע"א שלא כדורות הראשונים דורות האחרוניםדברי שמואל (תשנח) עמ' עח
פא ע"א המגרש אשתו ולנה עמו בפונדקידרשות מהר"ם בנעט עמ' רנא
פא ע"ב הן הן עדי יחור הן הן עדי ביאהעטרת ישועה (תשסד) אות יב לליל ר"ה קודם קידוש
פא ע"ב הלכה כסתם משנהחקל יצחק (תשסג) עמ' שנח
פב ע"א המגרש את אשתו ואמר לה הרי את מותרת לכל אדם אלא לפלונילב המשפט ח"א שיעור יט [הלכה]
פב ע"א האומר הרי את מותרת לכל אדם חוץ מפלוניויגד יעקב עמ' תרכג
פב ע"א ע"מ שלא תנשאי לפלוניטבעות זהב ח"א דף סט ע"א [הלכה]
פב ע"ב אפי' לא נתגרשה אלא מאישהחלק יעקב (קנטור) דרוש ג
פב ע"ב אפילו לא נתגרשה אלא מאישה נפסלה לכהונהמשך חכמה דברים פ' כד פס' א
פג ע"א09 נכנסו ארבעה זקנים להשיב על דבירומשך חכמה דברים פ' כד פס' א
פג ע"א15 נענה ר' יוסי וברש"יעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תשיב
פג ע"א20 הרי שהלכה וניסת לאחרויגד יעקב עמ' תרכה
פג ע"א20 הרי שהלכה זו ונשאת לאחד מן השוק וכו' הא למדת שאין זה כריתות וברש"י, ובתוס' ד"ה ועמדה, וברשב"א ד"ה ועברה, וברמב"ן ד"ה ואי, ובר"ן (מג ע"ב מדפי הרי"ף) ד"ה וגרסינןשבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' קלח, קלט
פג ע"א24 הרי שהיה זה שנאסרה עליו כהןמשך חכמה דברים פ' כד פס' א
פג ע"א34 בת אחיו לא ישא שמא ימות בלא בניםקומץ המנחה (ר' צדוק) עמ' 19 (סי' קיב)
פג ע"ב אין משיבין את הארי לאחר מותומנחת מחבת ח"א עמ' ריג
פג ע"ב אין משיבין את הארי לאחר מיתהאמרי פנחס השלם - שער התורה סי' כ
פג ע"ב אין משיבין את הארי לאחר מיתהדרך חיים (תשלה) עמ' עא
פג ע"ב אין חכם מתיר כלום אלא בחרטה (ורש"י)לקוטי שיחות חל"ג עמ' 187
פג ע"ב בעא מיניה וכו' היום אי את אשתי ולמחר את אשתי וכו' מסתברא וכו' כיון דפסקה פסקה ובריטב"א ד"ה תיבעישבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' קלח, קלט
פד ע"א ה"ז גיטך ע"מ שתעלי לרקיעדרשות מהר"ם בנעט עמ' רל
פד ע"א הנותן גט לאשתו ע"מ שתעלה לרקיעאור אברהם דברים עמ' ש
פד ע"א הנותן גט לאשתו ע"מ שתעלי לרקיעאור אברהם - תלמוד תורה עמ' שלד
פד ע"א הרי זה גיטך על מנת שתעלי לרקיע וכו' אינו גט, ובתוס'באר משה (אפשטיין) במדבר עמ' שי, דברים עמ' תתצג
פד ע"א על מנת שתעלי לרקיעאור אברהם ויקרא עמ' תכ
פד ע"א על מנת שתעלי לרקיע, אין זה תנאיאור אברהם ברכות עמ' רפב
פד ע"א תנאי שא"א לקיימו התנאי בטל ומעשה קייםחכמת התורה בראשית עמ' יז
פד ע"ב רשב"א - לכתחילה לא תיבעל לו דהא אינה מגורשת עד שתיבעל לו וכו'לקוטי שיחות ח"ח עמ' 58
פה ע"א בעא מיניה רבא מר"נעולת חודש ח"ג מאמר תקו
פה ע"א חוץ מהפרת נדריך מהולב המשפט ח"א שיעור יט [הלכה]
פה ע"א גופו של גט הרי את מותרת וכו'לקוטי שיחות ח"ט עמ' 144
פה ע"ב אמר לעבדו אין לי עסק בךחלק יעקב (קנטור) דרוש ט
פו ע"ב שנים ששלחו שני גיטין שוין ונתערבו נותן שניהם לזו ושניהם לזולב המשפט ח"ב שיעור כ [הלכה]
פז ע"א דכתב ראובן בן אקמא, יעקב אבתראתקנת השבין סי' ו (עמ' 55)
פז ע"א תוס', דיבור שנגמר בו דבר נחשב מעשה גמורעקבי אבירים (תשסה) עמ' קסא
פז ע"א ר"ןבנין אפרים עמ' עה [הלכה]
פז ע"ב וכך היו נקיי הדעת שבירושלים עושין, וברש"יבאר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' שסח, במדבר עמ' תשכז, מלכים עמ' נח
פח ע"א21 חניכת אבות בגיטין עד עשרה דורותראשית חכמה (תשמד) - תשובה פרק ו אות נט
פח ע"א21 חניכת אבות עד ג' דורותעיוני רש"י דברים ח"א עמ' קכז
פח ע"א27 לא חרבה א"י עד שעבדו בה ז' בתי דינים ע"ז וכו'באר משה (אפשטיין) מלכים עמ' שלה
פח ע"א27 לא חרבה א"י עד שעבדו בה ז' בתי דינים ע"זדברי סופרים סי' י (עמ' 8)
פח ע"א37 אותן פרדסאות שהושיב ירבעםילקוט הגרשוני ח"ב
פח ע"א37 כל אותן פרדסיאות שהושיב ירבעם וכו'באר משה (אפשטיין) מלכים עמ' שלב-ג
פח ע"א44 וישקוד ה' על הרעה וכו' כי צדיק ה' אלקינו וכו' שהקדים שתי שנים לונושנתםס' הזכרון לחתם סופר עמ' נט
פח ע"א44 וישקוד ה' על הרעהארצות החיים (פלג'י) דרוש א
פח ע"א44 וישקוד על הרעה כי צדיק ד'ילקוט הגרשוני ח"ב
פח ע"א46 ועדיין גלות יכניה קיימת וברש"יאהל משה (שיינרמן) בראשית עמ' תתצג
פח ע"א46 צדקה עושה הקב"ה עם ישראל שהקדים גלות צדקיהודובר צדק עמ' 180
פח ע"א46 צדקה עושה הקב"ה עם ישראל שהקדים גלות צדקיהופרי צדיק נח אות ב
פח ע"א46 צדקה עשה הקב"ה וכו'חלק יעקב (קנטור) דרוש ז
פח ע"א46 צדקה עשה הקב"ה עם ישראל וכו'יערות דבש ח"ב עמ' ק
פח ע"א46 צדקה עשה הקב"האגודת אזוב (יעבץ) דף עו ע"ג
פח ע"א46 צדקה שעה הקב"ה עם ישראל שהגלה גלות צדקיה ועדיין גלות יכניה עומדתאיש צעיר דף יג ע"ב
פח ע"א47 החרש והמסגר וגו' שבשעה שפותחין נעשו הכל כחרשין וכו'מגיד דבריו ליעקב (ממזריטש) - אור תורה סי' רפא
פח ע"א47 החרש והמסגר הם התלמידי חכמיםגנזי צדיקים (תשסב) עמ' נא
פח ע"א47 החרש והמסגר הם התלמירי חכמיםצפנת פענח (תשסו) עמ' צד, קיב
פח ע"א47 החרש והמסגר וכו'ס' העיקרים (מישור) עמ' שסב
פח ע"א47 החרש והמסגר, שבשעה שפותחין נעשו הכל כחרשין וכו'באר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' תרד
פח ע"א47 החרש והמסגר, שכשפותחין בדבר הלכה נעשו השומעין בחרשיםצמח דוד (סקאליע) עמ' רא
פח ע"א48 כשפותח בהלכה הכל נעשים חרשיןמראה יחזקאל על התורה (תשס) עמ' קנב
פח ע"א49 הקדים הקב"ה שתי שנים לנושנתםחכמת התורה נח עמ' רסט
פח ע"א49 הקדים שנים לונושנתםדרשות מהר"ם בנעט עמ' סג, קלג
פח ע"א49 הקדים שתי שניםחקל יצחק (תשסג) עמ' תקמג
פח ע"א49 עולא אמר שהקדים ב' שנים לונושנתם וכו'טוב ירושלים שמות פ"ד פסוק כה
פח ע"א49 שהגלה אותה שנתיים קודם ל"ונושנתם"גנזי ישראל (תשמו) ח"א עמ' עב ע"א, ח"ב דף צט ע"א
פח ע"א49 שהקדים שתי שנים לונושנתםחכמת התורה וישלח עמ' שיז
פח ע"א49 שהקדים שתי שנים לונושנתםעירין קדישין השלם עמ' תקח
פח ע"א49 שהקדים שתי שניםפנים יפות על תהלים עמ' תע, תעא
פח ע"א49 שהקדים שתי שנים למנין ונושנתםבית אבא (גוטווירטה) פתח הבית עמ' 3
פח ע"א תוס' ד"ה ודילמא - אמר ה"ר עזרא הנביאלקוטי שיחות חי"ד עמ' 73
פח ע"ב01 מהרה דמרי עלמא תתנ"ב הואלקוטי מאמרים עמ' 190
פח ע"ב01 מהרה דמרי עלמא תתנ"ב שנהאגרא דפרקא (תשסה) עמ' קעב
פח ע"ב01 מהרה דמרי עלמא תתנ"ב שנהמפי ספרים וסופרים - פניני חסידות בין המצרים טז
פח ע"ב01 מהרה דמרי עלמאילקוט הגרשוני ח"ב (258)
פח ע"ב03 אם כופין בר ישראל ליתן גט לאשתו עד שאומר רוצה אני, הגט כשרעבודת עבודה (תשסד) עמ' צט
פח ע"ב03 גט המעושה בישראלאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) שלח יח
פח ע"ב03 גט המעושהברכת שלמה חו"מ עמ' יז [הלכה]
פח ע"ב03 גט מעושהשמן ראש (כץ) ח"ו עמ' רי
פח ע"ב20 אביי אשכחיה לר"י דהוי מעשי אגיטאדרכי חושן עמ' ב-ג [הלכה]
פח ע"ב20 אביי אשכחיה לרב יוסף דקא מעשה אגיטיןמשך חכמה דברים פ' כה פס' יא
פח ע"ב22 כל מקום שאתה מוצא אגוריאות של עובדי כוכבים, אע"פ שדיניהם כדיני ישראל, אי אתה רשאי להיזקק להםבית ישראל (טויסיג) שמות עמ' עב
פח ע"ב23 אע"פ שדיניהם כדיני ישראל, אי אתה רשאי להזקק להםמשך חכמה ויקרא פ' כד פס' יח
פח ע"ב23 אע"פ שדיניהם כדיני ישראל וכו' לפניהם ולא לפני עכו"םבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' תשי, תשיח
פח ע"ב23 עובדי כוכבים אע"פ שדיניהם כדיני ישראל אי אתה רשאי להיזקק להםלקוטי שיחות חי"ז עמ' 417
פח ע"ב24 דיין של גוים א"א רשאי ליזקק להם שנא' לפניהם ולא לפני גוים וברש"ישני המאורות (תשסח) עמ' צח
פח ע"ב24 ההולך לדון לפני דיני אוה"ע כמוקיר שם אליליםמי מרום ח"ב עמ' סד, סט
פח ע"ב25 אשר תשים לפניהם ולא לפני דייני אומות העולםאגרא דפרקא (תשסה) עמ' ק
פח ע"ב25 אשר תשים לפניהם ולא לפני עכו"םאורות המאירים ולקוטי ישכר עמ' מה
פח ע"ב25 אשר תשים לפניהם ולא לפני עכו"םאמרי יוסף שמות דף פג ע"א
פח ע"ב25 אשר תשים לפניהם ולא לפני עכו"םמגן דוד (טאלנא, תשס) עמ' נז
פח ע"ב25 'המשפטים אשר תשים לפניהם' - ולא לפני אומות העולםשיחות הרב צבי יהודה דברים עמ' 62, 64, 69
פח ע"ב25 'ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם' - לפניהם ולא לפני עכו"םמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 361
פח ע"ב25 ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, לפניהם ולא לפני עובדי כוכביםזרע קודש (תשסה) על התורה עמ' קעט, קפא
פח ע"ב25 ולא לפני עכו"ם והדיוטות ובראשוניםעיוני רש"י שמות ח"ב עמ' ג-ה
פח ע"ב25 'לפניהם' - ולא לפני עכו"ם ולא לפני הדיוטותמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 390
פח ע"ב25 לפניהם ולא לפני גויםאור הרעיון עמ' קעה, רסח
פח ע"ב25 לפניהם ולא לפני גויםחכמת התורה משפטים עמ' ב, לג, מט, נט, סג, עג, עד, פב
פח ע"ב25 לפניהם ולא לפני גויםפירוש המכבי דברים עמ' רצב
פח ע"ב25 לפניהם ולא לפני גויםפנים יפות על תהלים עמ' שמח
פח ע"ב25 לפניהם ולא לפני גויםשערי תשובה שער ג אות כ
פח ע"ב25 לפניהם ולא לפני עובדי כוכביםלקוטי שיחות ח"ג עמ' 895
פח ע"ב25 לפניהם ולא לפני עובדי כוכביםתפארת צבי שמות עמ' שלא, שלו, שלט
פח ע"ב25 לפניהם ולא לפני עכו"ם וכו'טוב ירושלים שמות פכ"א פסוק א
פח ע"ב25 לפניהם ולא לפני עכו"םבינת ישראל (תשסו) דף כז ע"ב
פח ע"ב25 לפניהם ולא לפני עכו"םמכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' קד
פח ע"ב25 לפניהם ולא לפני ערכאותשער ראובן עמ' רצב
פח ע"ב26 לפניהם ולא לפני הדיוטותטוב ירושלים דברים פט"ז פסוק יב
פח ע"ב26 ולא לפני הדיוטותטוב טעם שמות עמ' קס
פח ע"ב26 לפניהם ולא לפני הדיוטותעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תמד
פח ע"ב26 לפניהם ולא לפני הדיוטותצפנת פענח (תשסו) עמ' רפא
פח ע"ב27 שליחותייהו עבדינןמשנת חיים במדבר עמ' רנג
פח ע"ב30 במילתא דלא שכיחא לא עבדינן רשב"א שםדרכי חושן עמ' ב [הלכה]
פח ע"ב31 יצא שמה בעיר מקודשת ה"ז מקודשתויגד יעקב עמ' תרמד
פח ע"ב31 יצא שמה בעיר מקודשתנתיבות עולם ח"ב עמ' צא
פח ע"ב רש"י - לפניהם קאי אשבעים זקנים שעלו עמו להר קודם מתן תורהצפנת פענח (תשסו) עמ' רפא
פח ע"ב רש"י ד"ה לפניהםלקוטי שיחות חכ"ו עמ' 157
פח ע"ב תוס' ד"ה במלתאבנין אפרים עמ' רו (בהערה), רז (בהערה) [הלכה]
פח ע"ב תוס' ד"ה ולא לפנישני המאורות (תשסח) עמ' ק
פט ע"א יצא לה שם מזנה בעיר אין חוששיןרב ייבי (תשסט) ח"א עמ' רצ
פט ע"א יצא לה שם מזנה בעיר ובתוס' ובמהרש"אבנין אפרים עמ' ק [הלכה]
פט ע"א בעולה אין חוששין להנתיבות עולם ח"ב עמ' צ
צ ע"א01 ב"ש אומרים לא יגרש אדם את אשתו אלא א"כ מצא בה וכו' כי ימצא בה ערות דבר וב"ה אומרים אפילו הקדיחה תבשילו וכו'צפנת פענח (תשסו) עמ' רכד
צ ע"א01 ב"ש אומרים לא יגרש אדם את אשתו אלא א"כ מצא וכו' וב"ה אומרים אפילו הקדיחה תבשילו וכו'באר משה (אפשטיין) במדבר עמ' תסא
צ ע"א01 בית שמאי אומרים לא יגרש אדם את אשתו אא"כ מצא בה ערות דברגנזי צדיקים (תשסב) עמ' לו
צ ע"א01 בית שמאי אומרים לא יגרש את אשתו אלא אם כן מצא בה דבר ערוהמאמר יחזקאל (קאזמיר) עמ' קלא, רצ
צ ע"א01 ב"ש אומרים לא יגרש אדם את אשתו אא"כ מצא בה ערות דבר וכו'אהל משה (פרהנד, תשסה) ח"ב עמ' תקלז
צ ע"א01 בש"א לא יגרש אדם אשתו אא"כ מצא בה ערות דברמאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף לט ע"ב, נ ע"א, עב ע"א, ח"ב דף ו ע"ב
צ ע"א01 בש"א לא יגרש אדם את אשתו אא"ב מצא בה ערות דברויגד יעקב עמ' תרכג
צ ע"א01 בש"א לא יגרש וכו' אא"כ וכו' ובה"א אפי' הקדיחה וכו' רע"א אפילו מצא כו'לקוטי שיחות ח"ד עמ' 1121, ח"ט עמ' 144, חי"ח עמ' 55
צ ע"א01 מחלוקת ב"ש וב"ה ור"עיציב פתגם - מילה-נישואין עמ' קכה, קנט
צ ע"א02 לא יגרש אדם אשתו וכו'עיוני רש"י במדבר עמ' קפו
צ ע"א02 לא יגרש אדם את אשתו אלא אם כן מצא בה ערוות דבראות זכרון הקדמה עמ' 6
צ ע"א02 לא יגרש אדם את אשתו וכו'עיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תרלד
צ ע"א02 לא יגרש אדם וכו' אלא אם כן מצא בה ערות דבר וכו'צמח ה' לצבי (תשסז) עמ' תשצו
צ ע"א02 לא יגרש אשתו אא"כ מצא ד"עילקוט הגרשוני ח"ב
צ ע"א03 מצא בה דבר ערוהעיוני רש"י שמות ח"ב עמ' כה
צ ע"א04 אפילו הקדיחה תבשילו וכו' ר"ע אומר אפילו מצא אחרת נאה הימנה וכו'באר משה (אפשטיין) דברים עמ' תרפח
צ ע"א04 אפילו הקדיחה תבשילואמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' תקיב
צ ע"א06 אפילו מצא אחרת נאה הימנהעין איה ב' 288 קטע צב
צ ע"א06 אפילו מצא אחרת נאה הימנהפירוש המכבי דברים עמ' קז
צ ע"א06 מצא אחרת נאה הימנהמוסר המקרא והתלמוד עמ' קיט
צ ע"א06 ר' עקיבא אומר אפילו מצא אחרת נאה הימנהמשך חכמה דברים פ' כד פס' א
צ ע"א08 אמרו ב"ה לב"שילקוט הגרשוני ח"ב
צ ע"א23 בלשון כיעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תצב
צ ע"א23 כי משמש בלשון אשרבת עין (תשסז) עמ' תיד
צ ע"א33 אם לבו לגרשה וכו' אל תחרוש על רעך רעה וכו'לקוטי שיחות חל"ד עמ' 138
צ ע"א33 משמשת כשבלבו לגרשהמוסר המקרא והתלמוד עמ' קפד
צ ע"א36 ר' מאיר אומר כשם שהדעות במאכל, כך יש דעות בנשיםאור הצבי עמ' 166
צ ע"א36 רבי מאיר אומר, כשם שהדעות במאכל כך דעות בנשים, יש לך אדם שזבוב נופל לתוך כוסו וכו'באר משה (אפשטיין) דברים עמ' תשלז, מלכים עמ' שיא
צ ע"א37 יש לך אדם שזבוב נופל לתוך כוסו וזורקו ואינו שותהואור הצבי עמ' 245
צ ע"א38 וזו היא מדת פפוס בן יהודה שהיה נועל בפני אשתו ויוצאחמשה מאמרות (תשסט) - סמוכים לעד - גיטין א
צ ע"א רש"י - 'כי' משמש בארבע לשונותשיחות הרב צבי יהודה ויקרא עמ' 62
צ ע"א רש"י ד"ה כי משמש בד' לשונותקרן פני משה ח"א עמ' נט
צ ע"א רש"י ד"ה פפוס - פפוס בן יהודה, בעלה של מרים מגדלא נשייא היהאמרי נועם (מועדים) תשובה ז [מבן המחבר]
צ ע"א תוס' ד"ה כילקוטי שיחות חי"ד עמ' 78
צ ע"א תוס' ד"ה מה להלן - בשם הירושלמי, למה לי לא יוכל בעלה גוי הא בלא זה אסורה כו'פרדס המלך (תשסט) אות תרעג, תשב
צ ע"א תוס' ד"ה מה להלןדרשות מהר"ם שיק עמ' שיד
צ ע"א תוס' ד"ה מה להלןעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תרלז
צ ע"ב01 ורוחצת עם בנ"א ס"ד ובפרש"ידרשות שבט הלוי ח"א עמ' קעא
צ ע"ב01 רוחצת עם בני אדםטהרת יו"ט ח"ח עמ' קעו
צ ע"ב11 כי שנא שלח - דשנאוי המשלחמשך חכמה דברים פ' כד פס' א
צ ע"ב11 כי שנא שלח וכו' רבי יוחנן אומר שנאוי המשלח וכו' דאמר רבי אלעזר כל המגרש אשתו ראשונה אפילו מזבח מוריד עליו דמעות וכו'חמשה מאמרות (תשסט) - סמוכים לעד - גיטין א
צ ע"ב11 כי שנא שלח וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ג עמ' יד
צ ע"ב11 כי שנא שלח, אם שנאתה שלח, ר' יוחנן אומר שנאוי המשלח, ולא פליגי הא בזווג ראשון הא בזווג שני וכו'צמח דוד (סקאליע) עמ' שצד
צ ע"ב12 אם שנאת שלחעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תרלה
צ ע"ב12 כאן בזיווג ראשון כאן בזיווג שניויגד יעקב עמ' תרכג
צ ע"ב12 לא פליגי, הא בזיווג ראשון הא בזיווג שנימשך חכמה דברים פ' כד פס' א
צ ע"ב12 רי"א אם שנאת שלח, רי"א שנאוי המשלח וכו'צפנת פענח (תשסו) עמ' ריב, שיד, שיט
צ ע"ב12 שנאוי המשלחאור אברהם - תשובה - קונטרס אהבת איתן והוספות חדשות עמ' מו
צ ע"ב13 אין לגרש אשתו הראשונהחקל יצחק (תשסג) עמ' רסח
צ ע"ב13 אפי' מזבח מוריד עליו דמעהילקוט הגרשוני ח"ב
צ ע"ב13 המגרש אשתו מזבח מוריד עליו דמעותמנחת עני (תקמז) דף מא ע"א
צ ע"ב13 המגרש אשתו מזבח מוריד עליו דמעותתפארת משה עמ' רסט
צ ע"ב13 המגרש אשתו ראשונה אפילו מזבח מוריד עליו דמעותצפנת פענח (תשסו) עמ' ריב, שג, תא
צ ע"ב13 המגרש אשתו ראשונה מזבח מוריד דמעותחכמת התורה ויחי עמ' קצג
צ ע"ב13 המזבח מוריד עליו דמעותפרדס המלך (תשסט) אות תרעד
צ ע"ב13 כל המגרש אשתו אפילו מזבחאהבת עולם דף קכג
צ ע"ב13 כל המגרש אשתו ראשונה אפילו מזבח מוריד דמעותדובר צדק עמ' 195
צ ע"ב13 כל המגרש אשתו ראשונה אפילו מזבח מוריד עליו דמעותאורות אלים דף יב ע"ב
צ ע"ב13 כל המגרש אשתו ראשונהאהל שלמה (סגל) בראשית עמ' תנד
צ ע"ב13 כל המגרש אשתו ראשונהאוצר הכבוד
צ ע"ב13 כל המגרש אשתו ראשונהפירוש המכבי דברים עמ' קז
צ ע"ב13 כל המגרש את אשתו וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' תרג-תרט
צ ע"ב13 כל המגרש וכו' מזבח מוריד עליו דמעות וכו' חברתך ואשת בריתךלקוטי שיחות ח"ט עמ' 144, 150
צ ע"ב13 מזבח מוריד עליו דמעותס' ג' תמוז תשנד עמ' רעז
צ ע"ב13 מי שגירש אשתו ראשונה מזבח מוריד עליו דמעותשמע יעקב (זיידא) עמ' קע
צ ע"ב16 הדרן עלך המגרש וסליקא לה מסכת גיטיןפרדס המלך (תשסט) אות תרעד
צ ע"ב מהרש"א בחידושי הלכות ד"ה בד"ה זוג ראשון, וכו' דאסור לגרש אשתו ראשונה ועלה קאמר דהמזבח מוריד עליו דמעות דהיינו עליו שהוא המגרשה לרצונו וכו'חמשה מאמרות (תשסט) - סמוכים לעד - גיטין א
צ ע"ב מהר"ם שיף - דמיון הגלות לענין הגירושיןלקוטי שיחות חל"ד עמ' 143

מקורות לפני עריכה
ב אין דבר שבערוה פחות משניםדרשות לחם שלמה עמ' קנב
ב ע"א בתוס' - י"ב שורות בגטתורת אליהו עמ' שכט
ב ע"א בתוס' ד"ה ואשקלוןשערי הישיבה ח"א עמ' טו
ב ע"א בתוס' דלכך נקרא גט שהוא בגימטריא י"ב ונכתב בי"ב שיטין כשיעור י"ב שיטין המפסיקין בין ספר לספר בין ארבע חומשי תורהפתח טוב עמ' קסג
ב ע"א המביא גט ממדינת היםשארית ישראל (וילדניק, תשנח) עמ' עח, קנט, ריד
ב ע"א המביא גט ממדינת הים צריך שיאמר בפני נבתב ובפני נחתםפתח טוב עמ' קסד
ב ע"א ואשקלון כדרום ובתוס, ד"ה ואשקלוןמעשה רקם (בר) מועדים עמ' 85
ב ע"א מרקם למזרח וכו'דברי טובה יהושע ח"ב עמ' תקנו
ב ע"א תוס' - דאשקלון מארץ ישראל היאציץ השדה - שדי יער עמ' קפה, קפו
ב ע"א תוס' ד"ה האשה גט י"ב שורותטיול בפרדס ח"א עמ' נ, נג, נח
ב ע"א תוס' ד"ה המביא וכו' ומה שנוהגים לכתוב י"ב שורות בגט וכו' שאינו אלא חוזר ושונה מה שלמעלהכתב סופר אגדות כאן
ב ע"א תוס' ד"ה המביא. ומה שנוהגים לכתוב י"ב שורות בגט אומר ר"ת משום דגט גימטריא י"במגן אבות (מהריט"ץ) ח"ב עמ' קיא
ב ע"א תוס' ד"ה ואשקלון וכו'ברכת אבות עמ' שנא
ב ע"א תוס' ד"ה ואשקלון, פלשתים מא"ירנת יצחק יהושע עמ' קכ, שמואל עמ' רמג, מלכים עמ' רפט
ב ע"א תוס' וספר משנה תורה לא חשיב שאינו אלא שונה מה שלמעלהבאר שרים פרשת דברים דרוש א אות ז
ב ע"במנחה חדשה (חן טוב) פרשת תצא
ב ע"ב ואפי' לר"מ דחייש למיעוטא וכו' ותוס'תיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' תמא, ח"ב עמ' עו
ב ע"ב כל המשנה ממטבע שטבעו חכמים בגיטיןהשיר והשבח ח"א עמ' שסג
ב ע"ב כתב ידו ואין עליו עדיםתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' קצג
ב ע"ב עד אחד נאמן באיסוריןפתח טוב עמ' קסו
ב ע"ב עד אחד נאמן באיסורין (ותוס')תורת מנחם חכ"ט עמ' 260
ב ע"ב ר"מ חייש למיעוטאאמרות ה' השלם ח"ג עמ' כא
ב ע"ב ר"מ חייש למעוטאדברי חנינא - רפואה עמ' קלז
ב ע"ב רבי מאיר דחייש למיעוטאדברי תורה (שפירא) מהד' ו סי' צב
ב ע"ב תוס' ד"ה עד אחדזכור לדוד עמ' טז
ב ריטב"א - אפילו למ"ד קדושה ראשונה קדשה לשעתה ולא קדשה לעתיד לבוא אבל חבת הארץ לא בטלה לעולם+הגיונות אל עמי (עמיאל) ח"ב סי' מד
ב תוס' - אי אשקלון מארץ ישראל היאמצווה ועושה ח"ב עמ' קיד
ב. בפני נכתב ובפני נחתםשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' רכ
ב. בפני נכתב ובפני נחתםהתורה והעולם ח"א עמ' נג
ב. בפניי נכתב ובפניי נחתםמאמר מרדכי - י״ג אלול עמ' תכ
ב. בתוס' ד"ה המביא, ומה שנוהגים לכתוב י"ב שורות בגט וכו' ור"י שמע בשם רב האי גאון ובשם רבינו סעדיה משום דכתיב ספר כריתות כשיעור י"ב שיטין המפסיקין בין ארבעה חומשי ספר תורהקשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' תקפ
ב. היכא דלא איתחזקמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' סט
ב. המביא גט ממדינת הים צריך שיאמר בפני נכתב ובפני נחתםתורת מנחם חכ"ו עמ' 39, 156, 177
ב. המביא גט ממדינת הים צריך שיאמר בפני נכתב ובפני נחתם... מאי טעמא רבה אמר לפי שאין בקיאין לשמה רבא אמר לפי שאין עדים מצויין לקיימו מאי בינייהו וכו'של"ה (תשנז) תושבע"פ אות קצב
ב. הרי שהיה צריך לבתוב את השם ונתכוין לכתוב יהודה וטעה ולא הטיל בו דלת מעביר עליו קולמוס ומקדשובית יצחק (ויינברגר) עמ' שצ
ב. ושוין למוליך ולמביא, דמביא גט מארץ ישראל למדינת הים צריך שיאמר בפני נכתב ובפני נחתםכתר תורה (תשסז) עמ' רס
ב. חק תוכותברכת מרדכי מוסר ח"ג עמ' רצט
ב. מהגמוניא להגמוניאתשבי (תשסה) עמ' עח שורש הגמון
ב. עכו מגבולי א"יגור אריה בראשית פ"א הערה 103
ב. קודמת למס' קידושיןתורת מנחם חכ"ו עמ' 181
ב. רקם הוא חוץ לארץשמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' סב
ב. רש"י - המביא גט ממדינת הים, בר מבבלויואל משה מאמר א סי' א עמ' כא
ב. רש"י ד"ה רקםפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' רסה
ב. תוד"ה ואשקלון - אסור לצאת לחו"לשיחות לספר דברים עמ' נא
ב. תוס' - נוהגים לכתוב י"ב שורות בגט כו' כשיעור י"ב שיטין המפסיקין בין ד' חומשי ס"תתורת מנחם חכ"ו עמ' 180
ב. תוס' ד"ה אשקלוןויואל משה מאמר א סי' ה עמ' כה
ב. תוס' ד"ה הוי דברמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' רסד
ב. תוס' ד"ה ואם יש עליו עורריןמים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' שסט
ב. תוס' ד"ה ואשקלוןגור אריה בראשית פכ"ו הערה 19
ב. תוס' ד"ה ואשקלוןנטעי אשל בראשית עמ' יב
ב. תוס' ד"ה ממדינת היםויואל משה מאמר א סי' א עמ' כא
ב. תוס' י"ב שיטין בגטאחרי ראי (תשסד) דרשות סי' כג אות א
ב: אימור דאמרינן עד אחד נאמן באיסורין כגון חתיכהנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' כז אות א
ב: אין דבר שבערוה פחות משניםגבורות שמונים (תשסג) עמ' קלא
ב: דבר דבר מממוןודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' רכא
ב: חת"ס בד"ה וליבעיודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' קלה
ב: כתבו על איסור הנאה כשרחמודי צבי ויקרא עמ' ריז
ב: מארץ ישראל למדינת הים אין עדים מצויןכתר תורה (תשסז) עמ' רס
ב: עד אחד נאמן באיסוריםשיחות לספר בראשית עמ' צז, שיחות לספר דברים עמ' קיג
ב: עד אחד נאמן באיסורין - רש"י, תוס'אור אברהם על ספר המצוות עמ' תקלו
ב: רש"י ד"ה דלא איתחזקפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' לה
ב: רש"י ד"ה ומשנימים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' קג
ב: תוס' - וא"ת ומנא לן דעד אחד נאמן באיסורין וי"ל דילפינן מנדה דדרשינן בפרק המדיר וספרה לה לעצמהפאר יעקב ח"ג עמ' רסט
ב: תוס' ד"ה הוינחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' יז אות א
ב: תוס' ד"ה עד אחדפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' קו, תקנג*
ב: תוס' ד"ה עד אחדחיי נפש ח"ג עמ' קד
ג ע"א דאי מפשת ליה דיבורא אתי למגזייהלקט שיחות מוסר ח"ג עמ' תטו
ג ע"א דבר שבערוהאמרות ה' השלם ח"א עמ' שג
ג ע"א עדי חתימה, עדי מסירה כרתימנחת מרדכי עמ' שסו
ג ע"א רש"י ד"ה נעשה כמי שנחקרהמנחת מרדכי עמ' שנח, שנט
ג ע"ב אי מדרבנן בעינן כתיבה לשמה בגטנחלי מים (מלאח) עמ' רמב
ג ע"ב אין דבר שבערוה פחות משניםפתח טוב עמ' פד
ג ע"ב תוס' - בדאורייתא אין חילוק בדיעבד ללכתחילהשם שלמה דף יב ע"ב
ג ע"ב תוס' ד"ה דתנןמנחה חדשה (חן טוב) פרשת תצא
ג ע"ב תוס' ד"ה וכיעיני יצחק דף מו ע"א
ג ע"ב תוס' ד"ה ר'א, לר"א עדי מסורה כרתי וכו'רנת יצחק ישעיה עמ' תד
ג ע"בבריכות המעיין עמ' רכב
ג. דין לשמה בגט (ובברכ"ש סי' י')פרורים משלחן גבוה ח"א שאלה טו, צה
ג. מודה ר"א במזויף מתוכוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' כד
ג. משום עינונא אקילו בה רבנןפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' לד
ג. עדים החתומים על השטר נעשה כמי שנחקרה עדותן בב"דמים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' שסט
ג. תוס' ד"ה וכי לא בעימשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' קלט
ג: עדי מסירה כרתינפש הרב עמ' יד
ג: ערי חתימה כרתיגור אריה דברים פי"ט הערה 25
ג: שלשה גיטין פסולין וכו' ותוס'אגרת הפורים (לאער) עמ' עז, עח
ג: תוס' ד"ה דתנןפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' קסו
ג: תוס' ד"ה וכיוזאת התורה עמ' ריח, רנה
ג: תוס' ד"ה וכיפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' תתל
ג: תוס' ד"ה זכי לאחיי נפש ח"ו עמ' קיב
ג: תוס' מדאורייתא אין חילוק בין לכתחילה לדיעבדגור אריה שמות פל"ד הערה 116
ד ע"א הרואה שמזונותיו מצומצמין יעשה מהן צדקהאורות ונתיבות ח"ה פרק טו אות ס, סא
ד ע"א ותוס' ד"ה דקיימא לן כתבו בשם ר"תשמחה לאיש (אלישר) דף צא ע"ד
ד ע"א עיירות הסמוכות לארץ ישראל אי בקיאין הם בדין לשמהפתח טוב עמ' קסה
ד ע"א תוד"ה דקי"ל, בגירושין לא מהניא הודאת בעל דיןשפע חיים - נישואין עמ' ר
ד ע"א תוס' ד"ה דקיי"ל, כתבו בשם ר"ת דאפילו לר' מאיר בעי עירי מסירה בשעת נתינת הגטלחמי תודה דף רכט ע"ב
ד ע"א תוס' ד"ה מודה, אע"פ שהדבר אמת אין לעשות אלא בעדות כשרתתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' תקס
ד ע"א תוס' ד"ה קי"לבריכות המעיין עמ' רכב
ד ע"ב המביא גט ממדינה מדינהמנחת מרדכי עמ' שנד
ד ע"ב תוס' ד"ה אלא ומהרש"אמנחה חדשה (חן טוב) פרשת תצא
ד תוס' - אפי' המעשה אמת אין לעשות אלא בעדות כשרהקובץ מאמרים ואגרות (וסרמן) ח"א עמ' נח
ד. בעיירות הסמוכות לארץ ישראל ומובלעות בתחום א"י עסקינןמים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' רפז
ד. בעינן עדים בשעת נתינת הגטודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' רכא
ד. לרבי אלעזר אי ליכא עדי מסירה אינה מגורשת כללדברי יואל מועדים ח"ט עמ' עב
ד. מהדרינן אר"מ דסתם מתני' ר"מנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' לו אות יז
ד. רש"י ד"ה אי הכיגור אריה בראשית פמ"א הערה 78
ד. רש"י ד"ה ואמר אביימים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' רפז
ד. תוס' ד"ה דקיימאגור אריה דברים פי"ט הערה 26
ד: בפני נכתב בפני נחתםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' רכט
ד: המביא גט כו' אין צריך שיאמר כו'כתר תורה (תשסז) עמ' שכה
ד: המביא גט ממדינת הים צריך שיאמר בפני וכו' הא בהדיא קתני לה המביא גט בארץ ישראל אין צריך שיאמר וכו' ומשני אי מההיא הוי אמינא הני מילי דיעבד אבל לכתחלה לא קמ"לבן פורת יוסף (תשעא) עמ' תקלט
ד: תוס' ד"ה אי מההיא פי רש"י מדיוקא דרישא משום דמסיפא לא הוי מצי למימר הני מילי דיעבד דהא בהדיא קתני לה אין צריך משמע אפילו לכתחלהבן פורת יוסף (תשעא) עמ' תקלט
ד: תוס' ד"ה אי מההיא צריך משמע אף דיעבדבן פורת יוסף (תשעא) עמ' תקמב, תקמח
ה ע"אמנחה חדשה (חן טוב) פרשת תצא
ה ע"א מ"ד כה אמר ה' ועניתיך לא אענך עוד, ורש"י ד"ה ועניתיךאיש מבין ח"ב דף כח ע"ג
ה ע"א שנים שהביאו גט אין צריכין לו' בפ"ן ובפ"ןשמחה לאיש (אלישר) דף עג ע"ב
ה ע"ב במעשה דרבי שמעון בר אבאברכת אליהו (עמאר) שמות פרשת בשלח מאמר טו
ה ע"ב נמצא אתה מוציא לעז על גיטין הראשוניםשארית ישראל (וילדניק, תשנח) עמ' קנא
ה. אלמה תניאשל"ה (תשנז) תושבע"פ אות רנ
ה. בעא מיניה שמואל מרב הונאנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' יג אות י
ה: אינש אחרינא הוה בהדיה ולא חשיב ליה משום כבודוקומץ המנחה (צונץ) דרוש נח אות ג
ה: וכ"ת איעביד לחומרא נמצא אתה מוציא לעז על גיטין הראשוניםמים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' רעד
ה: וכי תימא איעבד לחומרא וכו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קס
ה: סוריא כיבוש יחידשיח דוד (תשסח) עמ' קכה
ה: רבי שמעון בר אבא איניש אחרינא הוה בהדיה והא רלא חשיב ליה משום כבודו דרבי שמעוןפאר יעקב ח"א עמ' פב
ה: שמא יחזור דבר לקלקולובאר הגולה (הרטמן) באר ז הערה 312
ה: תוס' ד"ה כיצדמים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' שלז, שלח
ו אליהו היה נגלה לאמוראיברכי יוסף (תקלד) או"ח דף יט ע"א {למה לא תירץ להם תיקו}
ו אמר הקב"ה אביתר בני כך הוא אומך יונתן בני כך הוא אומרושב ורפא לו עמ' קכג
ו בנ"א העומדים עליאם הבנים ח"א דף קלא ע"ג
ו ותזנה עליו פילגשו רבי אביתר אמר זבוב מצאחומת אנך (תקסא) ח"ב דף מו ע"א
ו ותזנה עליו רבי אביתר אמר זבוב מצא לה וכו'לב אהרן (ראנ"ח, שסב) שופטים סי' ע דף קטז ע"א
ו ע"א בבל כא"י מכי אתא רב לבבלשערי הישיבה ח"ב עמ' יב
ו ע"א בבל לצפונה דא"י קיימא דכתיב ויאמר ה' אליבי חייא ח"ב עמ' קסה
ו ע"א בגירסיהו טרידיגבורת יצחק שבועות עמ' רל
ו ע"א בד"ה א"ר יצחק, שיטת ר"ת דספר תורה לא בעי שרטוטנתיבות יצחק חנוכה ופורים עמ' עד, ערב
ו ע"א הולך גט זה לאשתי כאומר הוליךאלשיך על חמש מגילות עמ' עט
ו ע"א והא בבל לצפונה דא"י קיימא דכ' ויאמר ה' אלי מצפון תפתח הרעהבאמונה שלמה עמ' נח
ו ע"א מכי אתא רב לבבלשיחות עבודת לוי סי' פט אות ד
ו ע"א מנ״ל דבבל לצפונה דארץ ישראלס' זכרון לבעל מכתב מאליהו ח"ב עמ' קפא
ו ע"א עד היכן היא בבל אמר רב פפא כמחלוקת ליוחסין כך מחלוקת לגיטין ורב יוסף אמר מחלוקת ליוחסין אבל לגיטין דברי הכל עד ארבא תניינא דגישרא וכו'דברי תורה (שפירא) מהד' ג סי' פד
ו ע"א עשינו עצמינו בבבל כא"י לגיטין מכי אתא רב לבבלמתוך התורה הגואלת (תשעג) על התורה עמ' 128, 57
ו ע"א עשינו עצמינו בבבל כא"י לגיטין מכי אתי רב לבבל וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' תרפב
ו ע"א עשינו עצמינו בבבל כא"י לגיטין מכי אתי רב לבבל וכו'ברית שלום (תעח) דף קו ע"ד
ו ע"א קן קולמוסאהכתב והקבלה בראשית פי"ד פסוק יט
ו ע"א רב חסדא מצריך וכו', ובתוס' ד"ה הני ידעיאילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' קצח
ו ע"א תוס' ד"ה ואשקלון עכו הוי ממקומות שכבשו עולי בבל וכו'רנת יצחק מלכים עמ' קח, ישעיה עמ' שפב, תמה
ו ע"א תוס' ד"ה עטרותרנת יצחק ישעיה עמ' רמד
ו ע"ב א"ר יצחק שתים כותבין שלש אין כותביןערוגת הבושם (הראשון) ח"ב עמ' 70
ו ע"ב א"ר יצחק שתים כותכיןאסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' צז, קו
ו ע"ב אביתר בנימורשה - שיחות למועדים עמ' קעט
ו ע"ב אביתר בני כך הוא אומרגבורת יצחק שבועות עמ' קסב
ו ע"ב אביתר בני כך הוא אומריחל ישראל אבות ח"ו עמ' קפ
ו ע"ב אביתר בני כך הוא אומר וכו'ס' המאמרים (רמ"מ) ח"ו עמ' קיט
ו ע"ב אביתר בני כך הוא אומר יונתן בני כך הוא אומרשם דרך - כתר תורה עמ' ז, קפח
ו ע"ב אביתר בני כך הוא אומר יונתן בני כך הוא אומר, רש"ילקט שיחות מוסר ח"ג עמ' תרמו
ו ע"ב אביתר בני כך הוא אומררנת יצחק על נפש החיים (תשמג) עמ' שמג
ו ע"ב אטו כל דלא ידע הא דר' יצחק לאו גברא רבה הוא וכו'דברי חנינא - ת"ת עמ' יח, עז
ו ע"ב אין כותבין דבר מכתבי הקדש בלי שרטוטס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' סה
ו ע"ב אל יטיל אדם אימה יתירה בתוך ביתודברי תורה (שפירא) מהד' ב סי' פ
ו ע"ב אל יטיל אדם אימה יתירה בתוך ביתו כל המטיל וכו' סוף בא לידי ג' עבירות ג"ע ושפ"ד וחילול שבתס' חסידים סי' קמה
ו ע"ב אל יטיל אימה יתירה בתוך ביתו וכו'ס' חסידים סי' קמה
ו ע"ב אלו ואלו דברי אלוקים חיים, ובנפש החיים ש"דהר יראה מאמר לא
ו ע"ב אלו ואלו דברי אלקים חייםגנא דפלפלי עמ' שיד
ו ע"ב אלו ואלו דברי אלקים חייםשפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' קח
ו ע"ב אסכים מריה על ידיהדברי חנינא - ת"ת עמ' לא, קסג, רכט, רעד
ו ע"ב אף על פי שאלו אוסרין ואלו מתירין אלו ואלו דברי אלקים חייםכתונת פסים (תשעא) עמ' ז
ו ע"ב אשכחיה ר' אביתר לאליהו וא"ל במה עסיק קב"ה, וא"ל בפלגש בגבעה, שלא יטיל אדם אימה יתירה בתוך ביתופנקסי הראי"ה ח"א עמ' תפג
ו ע"ב אשכחיה רבי אביתר לאליהומצווה ועושה ח"א עמ' תקנד
ו ע"ב בנ"א העולים משם לכאן קיימו בעצמן וכו'שערי הישיבה ח"ב עמ' שי
ו ע"ב בני אדם הבאים משם לכאןשערי תודה ח"ב דף מג ע"ד
ו ע"ב בני אדם העולים משם לכאן וכו' ויתנו את הילד בזונה והילדה מכרו ביין וישתולקט שיחות מוסר ח"א עמ' שמא
ו ע"ב בני אדם העולין משם לכאן וכו'המעלות לשלמה (תשמז) עמ' שמו
ו ע"ב בענין פילגש בגבעהתורת העולה (תשעה) עמ' קכד
ו ע"ב בר סמכא הואדברי חנינא - ת"ת עמ' קה
ו ע"ב בשלמא מילתא רתליא בסבראדברי חנינא - ת"ת עמ' עא, קד
ו ע"ב ג' דברים צריך אדם לומר בתוך ביתו ע"ש וכו' צריך למימרינהו בניחותא וכו'רוח נכון עמ' שט
ו ע"ב הא רבי אביתר הוא, דאסכים מריה על ידיהאוצרות חיים - אישים ח"א עמ' פ
ו ע"ב ואשכחיה רבי אביתר לאליהו, אמר ליה מאי קא עביר הקב"ה, אמר ליה עסיק בפילגש בגבעה וכו'אוצרות חיים - מעלות התורה עמ' כו
ו ע"ב ותזנה עליו פילגשו וכו' אלו ואלו דברי אלקים חייםימלא פי תהלתך ח"ב עמ' א
ו ע"ב ותזנה עליו פילגשו וכו' ובתוס'מסילות הנביאים שופטים עמ' תרלז
ו ע"ב זבוב מצא ולא הקפידעולה ליפה סי' נ(א)
ו ע"ב זבוב מצא ולא הקפיד נימא מצא והקפידרוח נכון עמ' רסב
ו ע"ב זבוב מצא ולא הקפיד נימא מצא והקפיד וכו'עולה ליפה סי' מח
ו ע"ב זבוב מצא לה כו' נימא מצא לה, ותוס' ורמב"ןרנת יצחק שופטים עמ' רטז, רכד
ו ע"ב חד אמר זבוב מצא וחד אמר נימא מצאהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' שע
ו ע"ב חד אמר זבוב מצא לה וחד אמר נימא מצא לה וכו'אמרות ה' השלם ח"ב עמ' רי
ו ע"ב טיטוס הרשע אמר אלוהיהם של אלו אין כחו אלא ביםרנת יצחק תפלה עמ' צא
ו ע"ב יונתן בני כך הוא אומר וכו'אסופת מערכות חנוכה עמ' יג
ו ע"ב כל המטיל אימה יתירה בתוך ביתו סוף בא לידי ג' עבירות וכו'דרך ישרה עמ' תמה
ו ע"ב לעולם אל יטיל אדם אימה יתירה בתוך ביתותורת אביגדור ח"ד עמ' צז
ו ע"ב לעולם אל יטיל אדם אימה יתירה בתוך ביתו וכו'רוח נכון עמ' שו
ו ע"ב מאי קא עביר הקב"ה וכו' אביתר בני כך הוא אומר וכו'תשובה מיראה עמ' לד
ו ע"ב מאן לימא לן דר' אביתר בר סמכא הואימלא פי תהלתך ח"ב עמ' ח, רכב
ו ע"ב מאן לימא לן דר' אביתר בר סמכא וכו'צמח צדקה עה"ת עמ' קלג
ו ע"ב צריך למימרינהו בניחותא כי היכי ליקבלו מיניהלהוגה דעות פ"ו ה"ז
ו ע"ב צריך למימרינהו בניחותאקובץ מאמרים ואגרות (וסרמן) ח"ב עמ' שט
ו ע"ב שלא יטיל אימתו על השפחה בביתיסוד ושורש העבודה שער הבכורות פ"ד
ו ע"ב שלח ליה רבי אביתר לרב חסדא גיטין הבאים משם לכאן אין צריך לומר בפני נכתב ובפני נחתם וכו'. אמר רב יוסף מאן לימא לן דרבי אביתר בר סמכא הוא וכו'. ועוד הא רבי אביתר הוא דאסכים מריה על ידיה דכתיב ותזנה עליו פילגשו רבי אביתר אמר וכו'. ואשכחיה רבי אביתר לאליהו, אמר ליה מאי קא עביד הקב"ה. אמר ליה עסיק בפילגש בגבעה. ומאי קאמר, אמר ליה אביתר בני כך הוא אומר וכו'דברי תורה (שפירא) מהד' ז סי' מב
ו ע"ב שלשה דברים צייד אדם לומד וכו' עשרתם ערבתם וכו'כתב סופר אגדות כאן
ו ע"ב שלשה דברים צריך אדם לומר בתוך ביתו ערב שבת עם חשיכה וכו'אוצרות חיים - עבודת ה' עמ' רמה
ו ע"ב תוס' - מגילה צריכה שרטוט כמזוזהציץ השדה פורים - אורה ושמחה עמ' קסב
ו ע"ב תוס' ד"ה א"ר יצחקאסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' צה, קא
ו ע"ב תוס' ד"ה א"ר יצחקמורשה - שיחות למועדים עמ' קז
ו ע"ב תוס' ד"ה א"ר יצחקמורשה - שיחות למועדים עמ' ריט
ו ע"ב תוס' ד"ה א"ר. אור"ת דלאו היינו ס"ת דהא לא בעי שרטוט אלא היינו מזוזהדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' נח ד"ה ובדברינו
ו ע"ב תוס' ד"ה אמר ר' יצחקאמרות ה' השלם ח"א עמ' נד-נה
ו ע"ב תוס' ד"ה אמר ר"י. אלא היינו מזוזה וקרי ליה אמיתה של תורה על שם שיש בו שם יחוד מלכות שמיםדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' קפז ד"ה וענין
ו ע"ב תוס' ד"ה אר"י מח' רש"י ור"ת בפי' דברי שלום ואמתעוז לו בך מאמר ז אות יא
ו ע"ב תוס' ד"ה ג' כו' בס"ע ראותו יום דפלגש בגבעה שבת הי'רנת יצחק שופטים עמ' ריט, רכ, רכג, רכד
ו ע"ב תוס' ד"ה זבוב, אפילו פילגשים לא היה דרכם להחזיר אחר זנותםרנת יצחק יהושע עמ' תג, שמואל עמ' תנה
ו ע"ב תוס' ד"ה נימא כו'דרש אברהם (אשכנזי) ח"ב דף קסא ע"ג
ו ע"ב תוס' ד"ה שלש, אותו יום דפלגש בגבעה שבת חיהרנת יצחק יהושע עמ' שצט
ו ע"ב תוס', בענין המשרטט תפיליןגבורת יצחק סוכות עמ' יח
ו ר' אביתר לאליהוככר לאדן (תקסא) דף קפו ע"ב
ו ר' אביתר לאליהוככר לאדן (תשנ) עמ' קטז
ו ר' אביתר לאליהו וכו'ראש דוד (תקלו) דף קנה ע"ג
ו ר' אביתר לאליהו וכו' לשון גיליון תוספות כ"יראש דוד (תשמו) עמ' תקפח ע"א
ו ר' אביתר לאליהו וכו', גליון תוס' כ"יראש דוד (תקלו) דף קנה ע"ג, שם הגדולים (תקלד) ח"א דף לב ע"ב, ככר לאדן (תקסא) דף קפו ע"ב
ו רבי אביתר אמר זבוב מצאחומת אנך שופטים פרק יט
ו. בהמתן של צדיקיםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תר
ו. דין שרטוטמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' רעח
ו. והא בבל לצפונה דא"יודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' צו
ו. והא בבל לצפונה דארץ ישראל קיימאמצווה ועושה ח"ב עמ' תרמ
ו. כא"י לגיטין מכי אתי רבהמאור שבתורה (שפירא) ויקרא עמ' קצג, חנוכה-פורים עמ' ריט
ו. לעולם אל יטיל אדם אימה יתירה בתוך ביתו..אור חדש (הרטמן) פ"א אות 1253
ו. מנין שבבל בצפוןשירת דוד (תשסז) עמ' עו
ו. משכונה לשכונהתשבי (תשסה) עמ' רסז שורש שכן ב'
ו. עשינו עצמינו בבבל כא"י לגיטיןדברי יואל פ' יתרו דף סו ע"ב
ו. רש"י - גלוי עריות - נדהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' רסד
ו. רש"י - מכי אתא רב לבבל ואע"ג דגמירישערי שיש יהושע ח"א עמ' קלח
ו. רש"י - מכי אתא רב לבבל, וקבע ישיבה וכו'דברי יואל פ' יתרו דף סו ע"ב
ו. תוס'מפניני הרב עמ' שסה
ו: אביתר בני כך הוא אומרדרך חיים (תשע) פ"ו הערה 917-918
ו: אביתר בני כך הוא אומר וכו'דרשות משמר הלוי (תשעא) עמ' רסט
ו: אביתר בני כך הוא אומר, ויונתן בני כך הוא אומרמחשבת מוסר ח"ב עמ' רט, ריד, תט
ו: או"א דברי א' חייםשירת דוד (תשסז) עמ' תקד
ו: אטו כל דלא ידע הא רר' יצחק לאו גברא רבא הוא? בשלמא מילתא דתליא בסברא לחייעלי שור ח"ב עמ' ס
ו: אטו כל דלא ידע וכו'המאור שבתורה (שפירא) בראשית עמ' שע, קנב, ויקרא עמ' קיח
ו: אטו מאן דלא ידע לאו גברא רבה הואתשובות ר' איסר יהודה עמ' קצז
ו: אלו ואלו דברי אלוקים חייםשפתי חיים - אמונה ובחירה ח"ב עמ' רעג
ו: אלו ואלו דברי אלקים חייםדרך ה' (באום) ח"ג פ"ג אות יג
ו: אלו ואלו דברי אלקים חייםהֻידוֹת אהרן (תשסא) עמ' רסו
ו: אלו ואלו דברי אלקים חייםהֻידוֹת אהרן (תשסז) עמ' רעא
ו: אלו ואלו דברי אלקים חייםיורה חכימא (תשעא) עמ' ריז
ו: אמר ר"ח לעולם אל יטיל אדם אימה יתירה בתוך ביתו שהרי פילגש בגבעה וכו' שהרי אדם גדול הטיל אימא יתירה וכו' ומנו ר' חנינא בן גמליאל וכו' אלא בקשו להאכילוגלגולי נשמות (תשסא) סי' פ ס"ק י
ו: אמר רב חסדא לעולם אל יטיל אדם אימה יתירה בתוך ביתולב אביגדור עמ' קעח
ו: אסור לאדם להטיל אימה יתרה בתוך ביתועלי שור ח"א עמ' רס
ו: אשכחיה רבי אביתר לאליהו אמר ליה, מאי קא עביד הקב"התורה בציון עמ' תכב
ו: בא לידי ג' עבירות וכו' ושפיכות דמיםתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' קעח(יז), שכח(כז) {גרם רציחה כרציחה}
ו: בסוגית שרטוט בכתבי הקדשמאורי שערים - דברי הלכה סימן כא
ו: בענין פילגש בגבעהתורת העולה ח"ב בהקדמה
ו: הא ר' אביתר הוא דאסכים מריה על ידיה וכו' ר' אביתר אמר זבוב מצא לה ר' יונתן אמר נימא מצא לה כו'גלגולי נשמות (תשסא) סי' פ ס"ק י
ו: הקב"ה אומר אביתר בני כך הוא אומד, יונתן בני כך הוא אומדמחשבת זקנים עמ' שלה
ו: הקב"ה אומר אביתר בני כך הוא אומר, יונתן בני כך הוא אומרמחשבת מוסר ח"א עמ' שלב
ו: הקב"ה אומר אביתר מני כך הוא אומר יונתן בני כך אומרדרך חיים (תשע) פ"ו הערה 935
ו: הקב"ה עוסק בפלגש בגבעהמשנת יוסף - דרשות ח"א עמ' מו
ו: ואשכחיה ר' אביתר לאליהו וכו' אלו ואלו דברי אלהים חייםשל"ה (תשנז) - תולדות אדם אות רפב, רחצ
ו: ויתנו הילד בזונה, תוס'נחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' יג אות ז
ו: ותזנה עליו פלגשו וכו'תורת יחיאל בראשית עמ' שסד
ו: ותזנה עליו פלגשו ר"א אמר זבוב מצא לה ר"י אמר נימא מצא להיגל יעקב (תשנג) נשא אות כד
ו: ותזנה פלגשו וכו' ח"א זבוב מצאיגל יעקב (תשעד) ח"ב עמ' תפה
ו: זבוב אונסא ונימא פשיעותאגור אריה בראשית פ"מ הערה 6
ו: זבוב אונסא נימא פשיעותאיפה תאר (תשעח) ח"ג עמ' רצ
ו: זבוב מאיסותאדרך חיים (תשע) פ"ה הערה 669
ו: זבוב מצא וכו' נימא מצא וכו' אלו ואלו דברי אלקים חייםנחלת יעקב (תשעג) עמ' קמט
ו: זבוב מצא להמכתב מאליהו ח"ה עמ' 106
ו: זבוב מצא לה וכו' נימא מצא לה וכו'כלי יקר (לניאדו, שסג) שופטים יא [יט] דף קכה ע"ד; לב אהרן (ראנ"ח, שסב) שופטים יא [יט] סימן ע דף קיו/ז ע"ג; טור ברקת (הכהן, תיד) סימן תקכג דף קעז ע"ג
ו: חד אמר זבוב מצא וכו'ס' קרניים (תשסו) עמ' קנז
ו: כל המטיל אימה יתירה בתוך ביתו וכו' ושפיכות דמים וחילול שבתשל"ה (תשנז) - שער האותיות אות ד ס"ק לד
ו: כל המטיל אימה יתירה בתוך ביתו סוף הוא בא לידי ג' עבירותנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' יז אות א
ו: לעולם אל יטיל אדם איטה יתירה בתוך ביתו, שהרי פילגש בגבעה וכו'ס' קרניים (תשסו) עמ' קנו
ו: לעולם אל יטיל אדם אימה יתירה בתוך ביתוערוגת הבושם (תשעא) ויקרא-במדבר עמ' שדמ
ו: לעולם אל יטיל אדם אימה יתירה בתוך ביתו וכו' כל הסוגיאעלי שור ח"ב עמ' ריט
ו: לעולם אל יטיל אדם אימה יתירה בתוך ביתו וכו'כלי יקר (לניאדו, שסג) שופטים יט דף קכו ע"א; לב אהרן (ראנ"ח, שסב) שופטים יט סימן יג דף קיו ע"ד
ו: לעולם אל יטיל אדם אימה יתירה בתוך ביתוויאמר מרדכי - דרשות עמ' שכא
ו: לעולם אל יטיל אדם אימה יתירה בתוך ביתו, שהרי פילגש בגבעה וכו'שערי אורה (מילר) ח"ב עמ' קנט
ו: לעולם אל יטיל אדם אימה יתירה וכו' והפילה כמה רבבות מישראלשל"ה (תשנז) - שער האותיות אות ד ס"ק לד
ו: מאי קא עביד הקב"ה וכו' ומאי קאמר, אמר ליה אביתר בני כך הוא אומרמחשבת מוסר ח"ג עמ' שמג
ו: מאי קע עביד הקב"ה א"ל עסיק בפילגש בגבעהדמשק אליעזר (חדש, תשנז) עמ' 129
ו: מאי קעביד הקב"ה א"ל עסיק בפילגש בגבעה, ומאי קאמר א"ל אביתר בני כך הוא אומר וכו'שפתי חיים מועדים ח"ג עמ' קעא
ו: מעשה דפלגש בגבעהדרך חיים (תשע) פ"ה הערה 1732-1733, 1761, פ"ו הערה 918
ו: מעשה של פילגש בגבעה, אם זבוב מצא או נימא מצאאור חדש (הרטמן) פ"ד אות 82
ו: נימא מצא והקפידודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' סא
ו: פילגש בגבעה וכו'ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' קנט
ו: פלגש בגבעהבאר הגולה (הרטמן) באר א הערה 297
ו: רבי אביתרקריאה בקריה ח"א עמ' רלה
ו: שינוי לשון כשכותבים בלי שרטוטמנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף כט ע"ג
ו: שלח ליה ר' אביתר לרב חסדאפרפרת התורה עמ' קנז
ו: שלש אין בותביןזבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' שפג
ו: שלש אין כותביןאור חדש (הרטמן) פ"ט אות 576-577
ו: שלש תיבות צריכות שרטוטאור חדש (הרטמן) פ"ט אות 488, פ"ט אות 490
ו: שלשה דברים וכו' ערבתםנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' א אות ד
ו: שלשה דברים צריך אדם לומר בתוך ביתו ע"ש עם חשיבה וכו'מתנת חיים שבת ור"ח עמ' קפא
ו: שנים כותבין בלא שרטוטאור חדש (הרטמן) פ"ט אות 578
ו: שרטוטנפש הרב עמ' רלט
ו: שתים כותבין בלא שרטוטתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תתרנז הערה 153
ו: תוס' ד"ה א"ר יצחקקריאה בקריה ח"ב עמ' ד
ז אין הקב"ה מביא תקלה וכו' ותוס'שפתי רננות דף סה ע"א-ע"ב
ז אין הקב"ה מביא תקלה על ידי צדיקיםתפארת ישראל (שינקמן) עמ' כח
ז אם רואה אדם שמזונותיו מצומצמים יפזר לצדקהמנחת אליהו (תשנט) עמ' רל בהגה
ז אם רואה אדם שמזונותיו מצומצמיןולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' תקד
ז אם רואה אדם שמזונותיו מצומצמין וכו'חומת אנך נחום אות א
ז דום לה' והתחולל לואפוד בד דף ב ע"ג
ז מ"ד קינה ודימונה ועדעדהצמח דוד (שלוניקי) ח"ב דף קטז ע"ד, קיז ע"א
ז ע"א א"ל אלא מעתה צקלג ומדמנהזאת ליעקב שמות עמ' נח
ז ע"א אי הוי רב גביהה וכו'שיחות מוסר (תשסב) עמ' קעד
ז ע"א איך הקב"ה מביא תקלה לצדיקיםגנא דפלפלי עמ' צה
ז ע"א אין תקלה לצדיקיםדרך ה' השלם עמ' צ - מראה דרך
ז ע"א אל יטיל אדם אימה יתירה בתוך ביתודברי תורה (שפירא) מהד' ב סי' פ
ז ע"א אל יטיל אדם אימה יתירה בתוך ביתולהעיר להורות ולהשכיל ח"א עמ' קמא, קמב
ז ע"א אל תשמח ישראל אל גיל כעמיםפנקסי הראי"ה ח"א עמ' קד; קבצים מכת"י (ראי"ה) ח"א עמ' לח {מפני מצב העגום של כלל ישראל בגלות}
ז ע"א אם רואה אדם שמזונותיו מצומצמים יעשה מהם צדקהבית יעקב (תשסא) עמ' קיב
ז ע"א אם רואה אדם שמזונותיו מצומצמים יעשה מהן צדקה וכו'אלשיך על חמש מגילות עמ' עג
ז ע"א אם רואה אדם שמזונותיו מצומצמים יעשה מהן צדקהשפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' רד, שע
ז ע"א אם רואה אדם שמזונותיו מצומצמים יעשה צדקה כו'מדרש האיתמרי (תקפד) דרוש טו דף מו ע"א-ע"ב
ז ע"א אם רואה אדם שמזונותיו מצומצמיןאדרת אליהו (הצרפתי) עמ' רסב
ז ע"א אם רואה אדם שמזונותיו מצומצמין וכו'דברי חנינא - מזלות עמ' מט
ז ע"א אם רואה אדם שמזונותיו מצומצמין וכו'צלח רכב עמ' קיב
ז ע"א אם רואה אדם שמזונותיו מצומצמין יעשה מהם צדקה וכל שכן כשהן מרובים וכו'אוצרות חיים - מעשה הצדקה עמ' קמא
ז ע"א אם רואה אדם שמזונותיו מצומצמין יעשה מהן צדקהאמרות ה' השלם ח"ו עמ' רלא
ז ע"א אם רואה אדם שמזונותיו מצומצמין יעשה מהן צדקהאפיקי יהודה (תשנט) עמ' תריד
ז ע"א אם רואה אדם שמזונותיו מצומצמין יעשה מהן צדקהדרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' שנה ד"ה ואמרתי
ז ע"א אם רואה אדם שמזונותיו מצומצמין יעשה מהן צדקהזך ונקי עמ' רנא
ז ע"א אם רואה אדם שמזונותיו מצומצמין יעשה צדקה וב"ש אם הם מרוביםקומץ המנחה (צונץ) דרוש נו אות ד
ז ע"א אם שלמים וכן רביםראה חיים חלק א דף צ"ז ע"א (דף שכ"ט ע"ב ד"ה עוד)
ז ע"א אם שלמים וכן רביםראה חיים ח"א דף צז ע"א [שכט ע"ב ד"ה עוד]
ז ע"א אמר רב אשי אנא לא שמיעא לי הא דרבה בר בר חנה וקיימתיה מסבראכתב סופר אגדות כאן
ז ע"א אמרו אדם שמזונותיו מצומצי' יעשה מהם צדקהכסא שלמה (חכים) דף כא ע"ג
ז ע"א אמרו מלאכי השרת הזאת להם לישראל שאמרו נעשה ונשמעקומץ המנחה (צונץ) דרוש קסב אות ד
ז ע"א אמרו מלאכי השרת לפני הקב"ה רבונו של עולם זאת להן לישראל שהקדימו לפניד בסיני נעשה לנשמע אמר להן לא זאת להן לישראל וכו'כתב סופר אגדות כאן
ז ע"א אע"פ שמפיל לך חללים רביםעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' סד
ז ע"א אף על פי שרשע לנגדיחקקי לב חלק ב (סימן כ"ט) דף קכ"ח ע"ב (ד"ה באופן)
ז ע"א אשמרה לפי מחסום בעוד רשע לנגדי אף על פי שרשע לנגדי וכו'כתב סופר אגדות כאן
ז ע"א בהמתן של צדיקים אין הקב"ה מביא תקלה על ידםאמרות ה' השלם ח"א עמ' שפב
ז ע"א בהמתן של צדיקים אין הקב"ה מביא תקלה על ידם צדיקים עצמם לא כ"שס' חסידים סי' מז, תתשנט
ז ע"א בזמן שמצנפת בראש כ"גאגרות ר' יצחק אלחנן עמ' תרפה
ז ע"א בזמן שמצנפת בראש כה"ג עטרה בראש כל אדם כו'רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תקעד
ז ע"א בזמן שמצנפת בראש כהן גדול וכו'כתב סופר אגדות כאן
ז ע"א בזמן שמצנפת בראש כהן גדול עטרה בראש כל אדםבית יצחק (שמלקיש) על התורה מאמר עו אות ב
ז ע"א בזמן שמצנפת וכו' ותוס' שאינה כעשיית מגבעותתורת העולה (תשעה) עמ' רס
ז ע"א בני אדם המחרפים ומגדפים אותי ובידי למוסרן למלכותדברי חנינא - מזלות עמ' קצו
ז ע"א בני אדם העומדים עלי ובידי למוסרם למלכותכסא שלמה (חכים) דף מג ע"ב
ז ע"א בני אדם העומדים עלי ובידי למוסרם למלכות מהו וכו' דום לה' והוא יפילם לך חללים חללים וכו'אוצרות חיים - ת"ח וצדיק עמ' קכז
ז ע"א בני אדם העומדים עלי ובידי למסרם למלכות מהותהלות ישראל (מג'לד) עמ' קי
ז ע"א בני אדם העומדים עלי ובידי למסרם למלכות מהו... השכם והערב עליהן לבית המדרש והן כלין מאיליהןרישומי דברים עמ' ו
ז ע"א בני אדם העומדין עליהדרת אליהו דרוש ג סי' א ד"ה ולפענ"ד
ז ע"א בשעה שאמר הקב"ה לישראל הסר המצנפת והרם העטרה אמרו מלאכי השרת וכו' רבונו של עולם זאת להן לישראל שהקדימו לפניך בסיני נעשה לנשמע וכו'אוצרות חיים - בהמ"ק עמ' רעט
ז ע"א ד"ה בזמן שמצנפת בראש כהן גדולטהרת יו"ט חי"ח עמ' קסב
ז ע"א דום לה' והוא יפילם לך חללים חלליםדרשות משמר הלוי (תשעד) עמ' קיז
ז ע"א דום לה' והוא יפילם לך חללים חללים (וברי"ף וחדא"ג מהרש"א)תורת מנחם חנ"ז עמ' 343
ז ע"א דום לה' והתחולל לוימלא פי תהלתך ח"ב עמ' מד
ז ע"א דום לה' והתחולל לוכתב סופר אגדות כאן
ז ע"א דום לה, והוא יפילםס' הבוטח ח"ב עמ' שיב
ז ע"א דרש רב עוירא וכו' זימנין וכו' וזימנין וכו' אם רואה אדם שמזונותיו מצומצמין וכו'תורת לוי יצחק עמ' ס, קעז
ז ע"א דרש רב עוירא זמנין אמריה לה משמיה דר"א וכו'בני ישחק דף ג ע"א
ז ע"א האכילוהו סלקא רעתך השתא בהמתן של צדיקים וכו'כתב סופר אגדות כאן
ז ע"א הגביהו השפל והשפילו הגבוהמכתב מאליהו - מועדים ח"ב עמ' תיב
ז ע"א הדבר יצא מפי ד"א ונתנוהו לגניבא בקולרדברי חנינא - מזלות עמ' קסז
ז ע"א הסר המצנפת והסר העטרה וכו' בזמן שהמצנפת וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"ב עמ' 90
ז ע"א הסר המצנפת והרם העטרהאמרות ה' השלם ח"ו עמ' שמח
ז ע"א הסר המצנפת והרם העטרח ומהרש"ארנת יצחק ה' מגילות עמ' ריא
ז ע"א הרואה שמזונותיו מצומצמין ירבה בצדקהאורות ונתיבות ח"ב שער ב פרק ה אות כז
ז ע"א השכם והערב עליהםכתב סופר אגדות כאן
ז ע"א השכם והערב עליהם בביהמ"ד והם כלים מאליהםלחם רב על סדור התפילה אות א'תתקס
ז ע"א השכם והערב עליהם והם כליםאגרות הנצי"ב מוולאזין עמ' יא
ז ע"א השכם והערב עליהם כו'תורת מנחם חמ"ג עמ' 393
ז ע"א השכם והערב עליהם לבהמ"ד והם כליםתהלות ישראל (קלוגר) עמ' רלב
ז ע"א השכם והערב עליהם לביהמ"ד והן כלין מאיליהןמצווה ועושה ח"א עמ' קמב
ז ע"א השכם והערב עליהם לביהמ"ד והן כלין מאליהןקובץ מאמרים ואגרות (וסרמן) ח"א עמ' קפה, רג, רמג
ז ע"א השכם והערב עליהם לבית המדרש והם כליםהמאור הגדול (גר"א) עמ' תשלה
ז ע"א השכם והערב עליהם לבית המדרש והם כלים מאליהןפני חיים (פלג'י) עמ' רמג ע"ב, שא ע"ב, שנא ע"א
ז ע"א השכם והערב עליהם לבתי כנסיות וכו'התרגשות הלב (תשסט) עמ' רעט
ז ע"א השכם והערב עליהן לבהמ"ד והן כלין מאיליהןדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' תכ ד"ה ויתכן
ז ע"א השכם והערב עליהן לבית המדרש והן כלין מאיליהןאוצרות חיים - תפילות ישראל עמ' נא
ז ע"א השכם והערב עליהן לבית המדרש והן כלין מאיליהןאור התורה (צמח צדק) נ"ך עמ' תרמח
ז ע"א השכם והערב עליהן לבית המדרש והן כלין מאליהןלפרקים (תשסב) עמ' רפב
ז ע"א השתא בהמתן של צדיקים אין הקב"ה מביא תקלה על ידם צדיקים עצמן לא כ"שדרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' עז ד"ה הנסתרות
ז ע"א השתא בהמתן של צדיקים אין הקב"ה מביא תקלה על ידן ותוס' ד"ה השתאמצווה ועושה ח"א עמ' קפ, קפא
ז ע"א השתא בהמתן של צדיקים אין הקב"ה מביא תקלה על ידן כו'מגן אבות (מהריט"ץ) ח"א עמ' תלב
ז ע"א ואם רואה אדם שמזונותיו מצומצמים יעשה צדקה וכו'דרך ישרה עמ' שמט
ז ע"א וכי מה ענין מצנפת אצל עטרה, אלא לומר לך בזמן שמצנפת בראש בהן גדול עטרה בראש כל אדם וכו'אוצרות חיים - בהמ"ק עמ' רפא
ז ע"א זימרא מנ"ל דאסור רש"י ותוס'רנת יצחק יחזקאל עמ' ריח
ז ע"א זמרא מנא לן דאסיר וכו'אוצרות חיים - בהמ"ק עמ' רעח
ז ע"א ישראל שהקדימו לפניך נעשה לנשמעציץ השדה - שדי יער עמ' קלח
ז ע"א כה אמר ה' הסר המצנפת וכו' זאת לא זאתכתב סופר אגדות כאן
ז ע"א כל הגוזז מנכסיו ועושה מהם צדקה ניצול מדינה של גיהנםמצווה ועושה ח"א עמ' פו
ז ע"א כל הגוזז מנכסיו ועושה מהן צדקהאגרות ר' יצחק אלחנן עמ' קמ
ז ע"א כל הגוזז מנכסיו ועושה מהן צדקה וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' ז ד"ה ובזה
ז ע"א כל הגוזז מנכסיו ועושה מהן צדקה ניצל מדינה של גיהינוםלחם רב על סדור התפילה אות ב' קפג
ז ע"א כל המגיז מנכסיו ועושה מהם צדקה ניצל מדינה של גהינםיסוד ושורש העבודה שער המים פ"ד
ז ע"א כל מי שיש לו צעקת לגימאחקקי לב חלק ב (סימן כ"ט) דף קכ"ט ע"ב (ד"ה ועוד נראה להוכיח)
ז ע"א כל מי שיש לו צעקת לגימא על חבית וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' שמב ד"ה ואמרו
ז ע"א כל שיש לו קנאה על חבירו ודומם וכו'אמרות ה' השלם ח"ב עמ' קכ
ז ע"א כל שיש לו קנאה על חברו וכו' צעקת לגימא וכו'מסילות הנביאים יהושע עמ' קעח-קפד
ז ע"א כלילא מנא לן דאסור וכו'אוצרות חיים - בהמ"ק עמ' רפא
ז ע"א לעולם אל יטיל אדם אימה יתירה בתוך ביתו וכו'מגן אבות (מהריט"ץ) ח"ב עמ' שיד
ז ע"א מאי דכתיב קינה ודימונהדברי טובה יהושע ח"ג עמ' תשיג
ז ע"א מהרש"א חידושי אגדות, ד"ה אנא, מתוך אימתו וכו' ויבא לידי קלקול וכו' דגם שודאי יקבלו ממנו מפני חשיבותו ולא יסרבו נגדו מ"מ מסברא שיהא דיבורו של אדם בנחת עם הבריות וכו'דברי תורה (שפירא) מהד' ב סי' פ
ז ע"א נתנוהו לגניבא בקולראור חדש (זיטשיק, תשסח) ויקרא עמ' רפד
ז ע"א עדעדה, שוכן עדי עדאמרות ה' השלם ח"ה עמ' עח
ז ע"א צדיקים אין הקב"ה מביא תקלה ע"י, ובתוס'אבן ישראל על התורה (תשסב) עמ' כ
ז ע"א צדיקים אין הקב"ה מביא תקלה על ידם - מידי דאכילה (תוס')שפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' כד
ז ע"א צדיקים אין הקב"ה מביא תקלה על ידםשפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' רכב
ז ע"א ר' ישמעאל כל הגוזז מנכסיו וכו' צדקה וכו' אמר מר זוטרא אפילו עני וכו' תני רב יוסף וכו'תורת לוי יצחק עמ' קעז-קעח
ז ע"א רבינא אשכחיה למר בריה דרב אשי דגדיל כלילא לברתיהערוגת הבושם (הראשון) ח"א עמ' 88
ז ע"א רואה אדם שמזונותיו מצומצמים, ורש"יבאור החיים (תשמט) עמ' רנ
ז ע"א שלח לו מר עוקבא לר"א בנ"א העומדים עלי כו' השכם והערב עליהן לביהמד"ר והן כלין מאיליהן, ורש"יתורת מנחם חנ"א עמ' 295
ז ע"א שלח ליה דום להכתב סופר אגדות כאן
ז ע"א שלח ליה דום לה' והתחוללמנחת ישראל עמ' רנג
ז ע"א שלח ליה מד עוקבא לרבי אלעזר בני אדם העומדים עלי ובידי למסרם למלכות מהו וכו' שלח ליה וכו' השכם והערב עליהן לבית המדרש והן כלין מאיליהן הדבר יצא מפי ר"א ונתנוהו לגניבא בקולרדברי תורה (שפירא) מהד' ב סי' לה
ז ע"א שלח ליה מר עוקבא לר' אלעזר בני אדם העומדים עלי וכו', ובתוס'אילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' שנז, שנח
ז ע"א שלח ליה מר עוקבא לר"א בני אדם העומדים עלי ובידי למסרם למלכות מהו וכו'דרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' שסו
ז ע"א שלח ליה מר עוקבא לר"א בני אדם העומדים עלי וכו' מצערי לי טובא וכו' שלח ליה וכו' דום לה' והוא יפילם לך חללים חללים וכו' הדבר יצא מפי ר"א ונתנוהו לגניבא בקולרס' חסידים סי' תשסד
ז ע"א שלח ליה מר עוקבא לר"א וכו' שרטט וכתב ליה וכו'אמרות ה' השלם ח"א עמ' תו, ח"ג עמ' קד-קה
ז ע"א שלח ליה מר עוקבא לרבי אלעזר בני אדם העומדים עלי וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ב עמ' כט
ז ע"א שלח מר עוקבאעיני כל חי (תשסח) דף קצט ע"ב [תרנח ע"א ד"ה הן]
ז ע"א שלח מר עוקבא לרבי אלעזר, בני אדם העומדיםמשא חיים דף ס"ו ע"ב (דף רס"ט ע"ב, אות רסח ד"ה הרי, וד"ה וכתבו)
ז ע"א שרטט וכתב ליהשלטי הגבורים (תשע) עמ' תקפ
ז ע"א תוס' - מידי דאכילהתורת מנחם חס"א עמ' 60
ז ע"א תוס' ד"ה השכםתהלות ישראל (מג'לד) עמ' קי
ז ע"א תוס' ד"ה השתא - הא דאין הקב"ה מביא תקלה לצדיקים הוא רק במידי דאכילהימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' תקנא
ז ע"א תוס' ד"ה השתאמנחת מרדכי עמ' לד
ז ע"א תוס' ד"ה והוא כו'קידש ידיד דף פז ע"ג
ז ע"א תוס' ד"ה השתא דהיינו דוקא במידי דאכילה, שגנאי הוא לצדיק שיהיה ניזון בדבר איסורקרן לדוד ויקרא-במדבר עמ' פב
ז ע"ב אמר מר זוטרא אפילו עני המתפרנס מהצדקה יעשה צדקה וכו'דרך ישרה עמ' שסג
ז ע"ב אפי' עני המתפרנס מן הצדקה יעשה צדקהס' חסידים סי' סא
ז ע"ב אפי' עני המתפרנס מן הצדקה יעשה צדקהס' חסידים סי' סא
ז ע"ב אפי' עני צריך לעשות גמ"חאמרות ה' השלם ח"ה עמ' רמז
ז ע"ב דתנן עפר חו"ל הבא בספינה לארץ חייב במעשר ובשביעית וכו'הר המוריה עמ' פד
ז ע"ב ועיניתיך אמר מר זוטרא אפילו עני המתפרנס מן הצדקה יעשה צדקהאוצרות חיים - מעשה הצדקה עמ' שלג
ז ע"ב ועניתיך אמר מר זוטרא אפי' עני המתפרנס מן הצדקה יעשה צדקהדרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' ריח
ז ע"ב זמרא מנ"ל דאסורדרשות מהר"ם חביב עמ' תיט
ז ע"ב לא אענך עוד תני רב יוסף שוב אין מראין לו סימני עניותאוצרות חיים - מעשה הצדקה עמ' שכח, שלג
ז ע"ב מימינו למזבח הדרך, ורש"י - השתא משמע לן דעכו במזרח הארץדברי טובה יהושע ח"ג עמ' תתסב
ז ע"ב סעודת מריעים מביאה קריבות דעתדרשות באר יצחק עמ' צ
ז ע"ב עפר חו"ל הבא בספינה לארץ תוס' שםגנא דפלפלי עמ' סב
ז ע"ב עציץ נקוב המונח ע"ג יתידות וכו'מנחת קנאות עמ' צו-צז
ז ע"ב רצועה נפקאשפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' שנט
ז ע"ב רש"י ד"ה עפרמנחת קנאות עמ' צו
ז ע"ב שאפילו עני המתפרנס מן הצדקה יעשה צדקהשעורי ופניני דעת עמ' מד
ז ע"ב שוב אין מראין לו סימני עניותכתב סופר אגדות כאן
ז ע"ב שלח ליה מר עוקבא לרבי אלעזר, בני אדם העומדים עלי ובידי למסרם למלכות כו' שרטט וכתב ליה דום לה והתחולל לו, השכם והערב עליהם לבית המדרש והוא יפילם לפניך חללים חללים והם כלים מאליהםמאור עינים (תשעה) עמ' קסז, תקפד
ז ע"ב תוס' ד"ה עציץ סתם ספינה של עץ, דלא כרש"י של חרסגנא דפלפלי עמ' מו
ז שלח ליה מר עוקבאאפוד בד דף פה ע"ד
ז שלח ליה מר עוקבא לר"א בני אדם העומדים עלי ובידי למסרה וכו'מקור ברוך (פייתוס) דף פג ע"א
ז שלמים וכן רבים אם רואה אדם שמזונותיו מצומצמים יעש' מהם צדק'חומת אנך (תקסא) ח"ג דף קעו ע"ב
ז תוס' ד"ה השכם והערב עליהם לבית המדרשצוף דבש (לוין) מאמר ט בסופו
ז. אין הקב"ה מביא תקלה על ידםדרך חיים (תשע) פ"ג הערה 151
ז. אין הקב״ה מביא תקלה על ידיהם של צדיקיםנפוצות יהודה (מוסקאטו, תשס) עמ' קמא
ז. אין הקב"ה מביא תקלה על ידם של צדיקיםצדקת יוסף עמ' רסב
ז. אלו ואלו דברי א, חייםרנת יצחק יהושע עמ' שצז
ז. אם רואה אדם שמזונותיו וכו' ורש"יאהבת עולם (תשס) עמ' תקסה
ז. אם רואה אדם שמזונותיו מועטין וכו'כתבי הסבא מקלם - חנוכה ופורים עמ' צ
ז. אם רואה אדם שמזונותיו מצומצמים יעשה מהם צדקה וכו'בית נאמן (ביגה, שפא) חלק ג דרוש ב דף עב ע"ג
ז. אם רואה אדם שמזונותיו מצומצמים יעשה מהן צדקה ואפי' עני המתפרנס מן הצדקה יעשה צדקהאמרי משה (פינטו) ח"א עמ' נ
ז. אם רואה אדם שמזונותיו מצומצמיןשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' רכג
ז. אם רואה אדם שמזונותיו מצומצמין יעשה בהן צדקהיגל יעקב (תשנג) ויקהל אות קסח
ז. אם רואה אדם שמזונותיו מצומצמין יעשה מהן צדקהדברי אש (כץ) עמ' קעז
ז. אם רואה אדם שמזונותיו מצומצמין יעשה מהן צדקהלישרים תהלה (תשסד) עמ' רטו
ז. אם רואה אדם שמזונותיו מצומצמין יעשה מהן צדקה+מטר השמים - עמודי העולם עמ' תעט
ז. אם רואה אדם שמזונותיו מצומצמין יעשה צדקה וכל שכןבית נאמן (ביגה, שפא) ח"ג דרוש ב דף עג
ז. אם רואה אדם שפרנסתו מצומצמת ירבה בצדקהיגל יעקב (תשעד) ח"א עמ' תנח
ז. אם רואה שמזונותיו מצומצמין יעשה צדקהשמן ראש (כץ) ח"י ויקרא עמ' קנא
ז. אם שלמים וכן רבים וכו' כל הגוזז מנכסיו וכו'דרשות חתם סופר ח"ג (תשיט) עמ' מו
ז. אמר ליה ריש גלותא לרב הונא כלילא מנלן דאסור אמר ליה מדרבנן רתע גזרו על עטרות חתנים וכו' א"ל רב חסדא קרא כתיב כה אמר ה' אלדים הס[י]ר המצנפת והתיןם העטרה זאת לא זאת השפלה הגבה והגבוה השפיל וכי מה עניו מצנפת אצל עטרה אלא לומר לך בזמן שהמצנפת בראש כהן גדול עטרה בראש כל אדם נסתלקה מצנפת מראש כהן גדול נסתלקה עטרה מראש כל אדם וכו' מאי זאת לא זאת דרש רבי עוירא זימנין אמר ליה משמיה דרב אמי וזימנין אמר ליה משמיה דרבי אסי כשאמר הקב"ה הסר המצנפת וגו' אמרו מלאכי השרת רבש"ע זאת להם לישראל שהקדימו בסיני נעשה לנשמע אמר להם לא זאת לישראל שהשפילו את הגבוה והגביהו את השפל והעמידו צלם בהיכלבן פורת יוסף (תשעא) עמ' עד
ז. אמרו מה"ש להקב"ה זאת להם לישראל שהקדימו וכו'לוח ארז פרשת יתרו דף כב
ז. אמרו מלאכי השרת לפני הקב"ה זאת להם לישראל שהקדימו לפניך נעשה לנשמע וכו'צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת דברים דף קצז ע"א; עליית קיר קטנה (שצו) פ' מסעי דף קעו ע"ד ודף קעט ע"ד; עמודי שש (לונטשיץ, שעח) מאמר טו דף ח ע"א
ז. אמרו מלאכי השרת רבש"ע זאת להם לישראל שהקדימו נעשה לנשמע וכו'מלא העומר על חמש מגילות (תשסח) עמ' רמז
ז. אפילו עני המתפרנס מן הצדקה יעשה צדקהשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' קעג
ז. אשמרה לפי מחסום בעוד רשע לנגדי, אע"פ שרשע לנגדיתהלה לדוד (סקאליע) ספרים א-ב עמ' פ
ז. בהמתן של צדיקיםגנת אגוז (תשעב) אות שמב
ז. בהמתן של צדיקים אין הקב"ה מביא תקלה על ידיהןעצי חיים על התורה עמ' תיח, תיט
ז. בזמן שמצנפת בראש כה"גאמרי מאיר (מאירי) שמות פ"ג פסוק יא-יב מס' 2
ז. בזמן שמצנפת בראש כה״ג, עטרה בראש כל אדם וכו'נפוצות יהודה (מוסקאטו, תשס) עמ' שעג
ז. בזמן שמצנפת וכו' ובתוס' שאינה כעשיית מגבעותתורת העולה ח"ב פרק מד
ז. בנ"א העומדים עלי ובידי למוסרם למלכות וכו' השכם עליהם לבהמ"דמי מנוחות (בירדוגו) עמ' ריג
ז. בני אדם העומדים עלי ובידי למוסרם למלכות שרטט וכתב ליה אשמרה דרכי וגו' אע"פ שרשע לנגדי אשמרה לפי מחסום וכו'דברי אש (כץ) עמ' שנט
ז. בני אדם העומדים עלי ובידי למוסרם למלכות, מהוגנזי ישראל (תשעד) על התורה עמ' קנג, קסג
ז. בני אדם העומדים עלי ובידי למסרם למלכות מהו וכו', והן כלין מאליהןדרשות שמן רוקח עמ' פא
ז. בני אדם העומדים עלי ובידי למסרן למלכות, מהו למסרןהמספיק לעובדי ה' (תשסח) עמ' 138
ז. בני אדם העומדים עלי וכו'שומע תפלה ח"ב עמ' נד, ע
ז. בני אדם העומדים עלי מהושמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' סז
ז. בני אדם העומדין עלי וכו' השכם והערב וכו' לביהמ"דהמספיק לעובדי ה' (תשסח) עמ' 258
ז. בני אדם העומדין עלי וכו' והשיב, השכם והערב עליהם בבית המדרש והם כלים מאליהם וכו'צפנת פענח (תשעא) שמות עמ' שמז
ז. בני העומדים עלי ובו' שלח לי' השכם והערב עליהם לביהמ"ד והם כלים מאליהםדבר צבי - קדושת השבת עמ' יג
ז. בשעת חורבן בית המקדש, כשבאו על ירושלים, חייליו של אספסיינוס קיסר, גזרו על עטרות חתניםחיים שיש בהם - דרשות ח"א עמ' קעט
ז. דבר גדול אבר מן החיתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' קנח(צה), שנו(ט) {דמיתה קרויה גדול ובב"ב אזהרתן זו מיתתן}
ז. דום לה' והוא יפילם חללים חללים וכו'כד הקמח (מישור) עמ' תקז, תקי
ז. דום לה' והוא יפילם לך חללים חלליםדרך חיים (תשע) פ"ב הערה 414
ז. דום לה' והתחולל לו הקב"ה יפילם לפניך חללים.ארז ישעיהו דף לז
ז. דרבנן איקרו מלכיםמים חיים (קרייסווירטה) עמ' תסז
ז. דרש וכו' מאי דכתיב כה אמר ה' אם שלמים וכן רבים וכן נגוזו ועבר וגו' אם רואה אדם שמזונותיו מצומצמין יעשה מהן צדקה, וכ"ש כשהן מרוביןשל"ה (תשנז) - מס' מגילה אות כה
ז. דרש רבי עוירא כה אמר ה' אם שלמיםשנות ימין דף סד ע"ד, סה ע"א
ז. דרשו על הסיר המצנפת והרם העטרהמטר השמים (תשנ) דברים עמ' שעז
ז. המשכים והמעריב לביהמ"ד אויביו כלין מאיליהןנצח ישראל (הרטמן) עמ' קיא הערה 339
ז. הסר המצנפת וגו' בזמן שמצנפת בראש כ"ג וכו'לוח ארז פרשת יתרו דף כב
ז. הסר המצנפת והרם העטרהמנחת יצחק ויקרא-דברים עמ' קמב
ז. הרואה שמזונותיו מצומצמים יגוז מהם לצדקה שלמשיב נפש (גינצלר, תשסה) עמ'
ז. השכם והערב וכו'שומע תפלה ח"ב עמ' נח, נט, סב
ז. השכם והערב עליהם בביהמ"דתורת יחיאל בראשית עמ' שא, תל
ז. השכם והערב עליהם לביהמ"ד והם כליםמשנת יוסף על התורה ח"ב עמ' רח
ז. השכם והערב עליהם לביהמ"ד והם כלים מאליהםמצווה ועושה ח"ב עמ' עח
ז. השכם והערב עליהם לביהמ"ד והם כלים מאליהםתורת יחיאל דברים עמ' רכג
ז. השכם והערב עליהם לביהמ"ד והן כלין מאליהןדברי יואל פ' קדושים דף קלו ע"ב, פ' בחוקותי דף שסה ע"א
ז. השכם והערב עליהן בביהמ"ד והם כלין מאליהןמטר השמים (תשנ) דברים עמ' רסו
ז. השכם והערב עליהן לב"ה והן כלין מאליהןעיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פרשת פנחס דף קח ע"ד
ז. השכם והערב עליהן לביהמ"ד והם כלין מאיליהןמטר השמים (תשנ) בראשית-שמות - תרומה עמ' ריט
ז. השכם והערב עליהן לביהמ"ד והן כלין מאיליהןנטעי אשל בראשית עמ' מג
ז. השכם והערב עליהן לביהמ"דאמרי מאיר (מאירי) דברים פ"י פסוק יב מס' 2
ז. השכם והערב עליהן לבית המדרשולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' כח
ז. השכם והערב עליהן לבית המדרשתורת יחיאל במדבר עמ' א, צא, קע
ז. השכם והערב עליהן לבית המדרש והן כלין מאיליהןאור חדש פתיחה אות 257, פ"ד אות 491
ז. השכם והערב עליהן לבית המדרש והן כלין מאליהןדרשות משמר הלוי (תשעא) עמ' קפב
ז. השתא בהמתן של צדיקים אין הקב"ה מביא תקלה על ידם צדיקים עצמן לא כ"ש ובתוס'רחמי הרב עמ' כא
ז. ודמם הקב"ה עושה עמו דין וכו'שומע תפלה ח"ב עמ' ס
ז. וכן נגוזו ועבר, כל הגוזז מנכסיו ועושה מהן צדקה ניצל מדינה של גיהנםמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' תקטז
ז. ולשלח ליה מהכא בשיר לא ישתו ייןנצח ישראל (הרטמן) עמ' תצה
ז. וקינה ודימונה ועדעדהלב אהרן (ראנ"ח, שסב) יהושע דף צז ע"ב
ז. זאת לא זאת דרש רב עוירא בשעה שאמר הקב"ה כו'תולעת שני דף עא ע"ב
ז. זאת לישראל שהשפילו את הגבוה והגביהו את השפל והעמידו צלם בהיכלמלא העומר על חמש מגילות (תשסח) עמ' שיט
ז. זימרא מנ"ל דאסורנתיבות חיים (מטלין, תשמא) עמ' שנה
ז. זימרא מנא לן דאסירתורה בציון עמ' צג
ז. זמרא מנא לן דאסיר וכו'צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת דברים דף קצה ע"ב; רצוף אהבה (אלגאזי, תט) סימן קפג דף עח ע"א; כלי פז (תיז) ישעיהו כד דף צו ע"א; כנסת הגדולה (תיח) הלכות ט"ב דף עו ע"ד; הנותן אמרי שפר (ראנ"ח, שצ) דף קמג וקמד
ז. חיסדא שמך וחיסדאין מילךתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' שמו(צב) {הכתה לחן}
ז. חסדא שמך וחסדאין מילךהמאור שבתורה (שפירא) שמות עמ' ריט
ז. יעשה מהן צדקה וכו'מעגלי צדק (פאנעט) במדבר עמ' קע
ז. כל הגוזז מנכסיוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תרה
ז. כל הגוזז מנכסיו ועושה צדקה ניצול מדינה של גיהנם כו'ערבי נחל (תשסד) עמ' תרצט
ז. כל הגוזז מנכסיו לצדקהאחרי ראי (תשסד) עניינים סי' כב אות א
ז. כל הגוזז נכסיו ועושה צדקה ניצול מדינו של גיהנם וכו'שבט מישראל (קרמניץ) פרק עו פסוק יא
ז. כל הגוזז נכסיו ועשה מהם צדקה ניצל מדינה של גהינםטור ברקת (הכהן, תיד) סימן תצח דף קט ע"ג; אהבת עולם (קושטא, תב) דף קי; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) שער המידות סימן א מאמר טו דף לב ע"א
ז. כל מי שיש לו צעקה לגימה על חבירו ודומם וכו'כלי יקר (לניאדו, שסג) יהושע טו דף מג ע"ב
ז. כל מי שיש לו צעקת לגימה על חבירו ודומם שוכן בסנה עושה לו דיןערוגת הבושם (תשעא) ויקרא-במדבר עמ' תקלה
ז. כל מי שיש לו קנאה על חבירו ודומם שוכן עדי עד עושה לו דין+ספר החיים (תשנג) עמ' סז
ז. כל שיש בו קנאה על חבירו ודומם שוכן עדי עד עושה לו דיןגור אריה שמות פט"ז הערה 177
ז. כלילא מנא לן דאסורנצח ישראל (הרטמן) עמ' תצט
ז. כלילא מנא לן דאסור א"ל מדרבנן וכו' קרא כתיב בה אמר ה' אלהים הסר וכו'של"ה (תשנז) - מס' תענית אות קנב
ז. כלילא מנא לן דאסיר וכו'נפוצות יהודה (מוסקאטו, שמט) דרוש לג דף קמז ע"א-ע"ב; עולת שבת (שועיב, שלז) פרשת מטות דף קכח ע"ד; נצח ישראל (שנט) פרק כג דף לד ע"ג; בית נאמן (ביגה, שפא) דרוש י לזיווג דף מח ע"ד; של"ה (תט) תענית דף רט ע"א, ווי העמודים פ' כה דף לט ע"א; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת דברים דף קצו ע"ג; באר שבע (שעד) סוטה דף סה ע"ב וע"ד ודף סד ע"א
ז. כלילא מנלן דאסור וכו'נפוצות יהודה (מוסקאטו, תשס) עמ' רעה
ז. כני אדם העומדים עלי כו' ונתנוהו לגניבא בקולרלישרים תהלה (תשסד) עמ' נז
ז. כשרואה אדם שמזונותיו מצומצמים יפזר וירבה בצדקהתורי זהב (תשעג) עמ' ו, קצד
ז. מאי דכתיב וקינה ודימונה ועדעדה וכו'כלי יקר (לניאדו, שסג) יהושע טו דף מג ע"ב; לב אהרן (ראנ"ח, שסב) יהושע טו סימן מג דף צז ע"ב; דברי שלמה (הלוי, שנו) פרשת פנחס דף קמה ע"ג; באר הגולה (שנח) באר ג דף יג ע"ד
ז. מאי דכתיב קינה ודימונה ועדעדה אמר ליה מתוותא רארץ ישראל קחשיב וכו'של"ה (תשנז) ווי העמודים פרק ח אות ט, פרק כב אות יח
ז. מאן לימא לן דר אביתר בר סמכא הוא וכו'רנת יצחק יהושע עמ' שצו
ז. מה בהמתן של צדיקים וכו' ותוד"ה ומהבגדי חמודות שמות פרק ד פסוק ב
ז. מי שיש לו קנאה ושותקמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' קכא
ז. מר עוקבא אב"ד הניודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תרכד
ז. עטרות חתניםאור חדש (הרטמן) פ"ו אות 122-123
ז. עטרות של חתניםאחרי ראי (תשסד) סדרות סי' ה אות ג
ז. צדיקים אין הקב"ה מביא תקלה על ידםאור אברהם - סידור התפילה עמ' רחצ
ז. קינה ודימונה ועדעדה וכו'דרשות חתם סופר ח"ג (תשיט) עמ' מו
ז. קינה ודמונה ועדעדה - כל שיש לו קנאה על חברו ודומם שוכן עדי עדבאר הגולה (הרטמן) באר ג הערה 248, 242-232, 254-253
ז. רואה שמזונותיו מצומצמין יעשה מהם צדקהשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' קט
ז. רצועה נפקא מא"י לסוריאערבי נחל (תשסד) עמ' קלא, שנג
ז. רש"י ד"ה אברגלגולי נשמות (תשסא) סי' פ ס"ק י
ז. שהשפילו את הגבוה והגביהו את השפל והעמידו צלם בהיכלתורת חיים עה"ת עמ' רמא-רמב {היינו שהעמידו דיין שאינו הגון במקום ההגון, וכדאיתא בסנהדרין (ז:)}
ז. שוכן בסנה עושה לו דיןלקחת מוסר ח"א עמ' תרפא
ז. שלח ליה דום לה' והתחולל לוהֻידוֹת אהרן (תשסא) עמ' קלא
ז. שלח ליה דום לה' והתחולל לוהֻידוֹת אהרן (תשסז) עמ' קלג
ז. שלח ליה דום לה' והתחולל לו וכו'תהלה לדוד (סקאליע) ספרים א-ב עמ' ס
ז. שלח ליה מר עוקבא לר' אלעזר בני האדם העומדים עלי ובידי למסרם למלכות וכו' שלח ליה דום לה' והתחולל לו וכו'דרך חיים (תשע) פ"ו הערה 216
ז. שלח ליה מר עוקבא לרבי אלעזר בני אדם העומדים עלי וכו' שרטט וכתב ליה דום לה' והתחולל לו השכם והערב עליהם לביהמ״ד והוא יפילם וכו'מאור עינים (תשעט) עמ' קסח, תקעט
ז. שלח ליה מר עוקבא לרבי אלעזר בני אדם העומדים עלי וכו' שרטט וכתב ליה דום לה' והתחולל לו השכם והערב עליהם לביהמ״ד והוא יפילם וכו'מאור עינים (תשנח) עמ' קב, שנא
ז. שלח ליה מר עוקבא לרי"א בני אדם העומדים וכו'אחי וראש דרושים דף א ע"א
ז. שלח ליה מר עוקבאיריעות שלמה (אוזאן) פ' שופטים
ז. שלח ליה מר עוקבה וכו' בני אדם העומדים עליפני יהושע (תשסא) עמ' קסט
ז. שלחו ליה למר עוקבא זמרא מנא לן דאסיר שרטט וכתב להו אל תשמח ישראל אל גיל בעמיםשל"ה (תשנז) - מס' תענית אות קל, מס' סוכה אות לו
ז. תוד"ה השתא אמר ר"ת דלא פריך אלא גבי מידי דאכילה ואכילת איסורים שמחה עמ' פא
ז. תוד"ה השתאמאורי שערים עמ' שנו
ז. תוס' ד"ה בהמתן, אין הקב"ה מביא תקלה לצדיקים רק לגבי מידי דאכילהעצי חיים על התורה עמ' תיח, תיט
ז. תוס' ד"ה בזמן בזמן שמצנפת בראש כהן גדול וכו' דאותה של כהן הדיוט' קרוי מגבעות וכו' מיהו אומר ר"י גם של כהן הדיוט קרוי מצנפת ונקט הכא בראש כהן גדול לפי שאין אסור אלא לחתנים כעין כהן גדול שהוא ראש ושר בישראל משא"כ לכל אדם מותר וכו'בן פורת יוסף (תשעא) עמ' עט
ז. תוס' ד"ה השתא בהמתן של צדיקים וכו'פרורים משלחן גבוה ח"ד שאלה טו, עה
ז. תוס' ד"ה השתאצמח צבי אגרת יט
ז. תוס' ד"ה זבוב, מנא לן דלא הוי זנות ממש וכו'רנת יצחק יהושע עמ' שצה, תב
ז. תוס' ד"ה זמראנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' יב אות יג
ז. תוס' ד"ה זמראנצח ישראל (הרטמן) עמ' תצה הערה 129
ז. תוס' ד"ה עטרותנצח ישראל (הרטמן) עמ' תצט
ז. תוס' ד"ה עטרות חתניםמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' רסב
ז. תיסדא שמך וחיסדאין מילךדרשות חתם סופר ח"ג (תשיט) עמ' קו
ז: אביתר בני אומר כךדולה ומשקה - סגולות התורה עמ' רכ
ז: אם רואה אדם שמזונותיו מצומצמין יעשה מהן צדקהדרשות דבר צבי עמ' קעב
ז: אם רואה שמזונותיו מצומצמין יעשה מהן צדקהשער החצר (תשעב) סי' קו
ז: אפי' עני וכו' יעשה צדקהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תקכט
ז: אפילו עני המתפרנס מן הצדקה יעשה צדקהבית יצחק (ויינברגר) עמ' רסז
ז: אפילו עני המתפרנס מן הצדקה יעשה צדקהשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' תלב
ז: אפילו עני המתפרנס מן הצדקה יעשה צדקהשל"ה (תשנז) - תולדות אדם אות שעו
ז: אפילו עני המתפרנס מן הצדקה יעשה צדקהשמן ראש (כץ) ח"ט ויקרא עמ' קב
ז: אפילו עני המתפרנס מן הצדקה יעשה צדקהשל"ה (תט) שער הגדול דף לז ע"ב; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פתיחה מ מ' יד דף יג ע"ג; שפתי כהן (הכהן, שסה) פרשת ראה דף רצד ע"ב
ז: ארץ העובדי כוכבים מטמאערבי נחל (תשסד) עמ' שנג, תתח
ז: ארץ ישראל הוא עד כזיב ועד בכלליד דוד (אופנהיים) עמ' פח
ז: המתפרנס מן הצדקה יעשה צדקהעמוד הימיני (קלינמן) עמ' קיד
ז: השכם והערב עליהם לבהמ"דדברי יואל פ' נשא דף קנד ע"א
ז: וכן נגוזו ועבר וענתך לא אענך עודקרבן מנחה (תשעד) עמ' מו
ז: לעולם אל יטיל אימה יתירה בתוך ביתו וכו'זכרון לבני ישראל (חאגיז) עמ' כט
ז: עני המתפרנס מן הצדקה ועושה צדקה שוב אין מראין לו סימני עניות+מטר השמים - עמודי העולם עמ' שצז
ז: עפר חו"ל הבא בספינהברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' קסח
ז: צריך למימרנהו בניחותאאחרי ראי (תשסד) דרשות סי' א אות ב
ז: רצועה מארץ ישראל יוצאת לארץ העמיםעבודת עבודה (תשעד) ויקרא-דברים עמ' קצה
ז: שיר וזמר בפה וכלים בר"חרמון פרץ (אריאל, תשסא) עמ' קו
ח ע"א איזהו ארץ ואיזה חו"ל כל ששופע ויורד מטורי אמנון וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' תקסה
ח ע"א איזהו ארץ ואיזה חו"ל כל ששופע ויורד מטורי אמנון וכו'ברית שלום (תעח) דף מד ע"ד, פח ע"ב
ח ע"א איזהו ארץ וכו' כל ששופע ויורד מטורי אמנון וכו' ורש"י ד"ה איזהו ארץאמרות ה' השלם ח"ו עמ' ריב
ח ע"א בשלשה דרכים שוותא סורייא לארץ ישראלברכת מועדיך לחיים ח"א דף טו ע"ב [נ ע"ב ד"ה ואפשר]
ח ע"א בשלשה דרכים שוותה סוריא לארץ ישראלברכת מועדיך לחיים חלק א דף ט"ו ע"ב (דף נ' ע"ב ד"ה ואפשר)
ח ע"א בשלשה דרכים שוותה פוריא לא"י ובשלשה לחו"ל, סימן ע"ב ב"ר ר"קמגילת סמנים עמ' עח
ח ע"א המוכר עבדו לאריהברכת אבות עמ' שנ
ח ע"א המוכר עבדו לסוריאשערי הישיבה ח"א עמ' טו
ח ע"א והקונה שדה בפוריא כקונה בפרוארי ירושליםמגילת סמנים עמ' פב
ח ע"א כי פליגי בים הגדול ורש"י שםדברי טובה יהושע ח"ג עמ' תרפז
ח ע"א כיבוש יחיד לא שמיי כיבושבנין דוד (מייזלש) בראשית - תולדות אות א, כה
ח ע"א כיבוש יחיד, בתום'שערי הישיבה ח"ב עמ' קלז
ח ע"א כל שכנגד א"י, ותוס'רנת יצחק תהלים עמ' תנ
ח ע"א כל ששופע ויורד מטורי אמנון ולפנים היא א"י וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"ג עמ' 92
ח ע"א נסין שבים רואין אותן וכו', ותוס'רנת יצחק תפלה לשבת עמ' יט
ח ע"א עציץ נקוב מלא עפרגנא דפלפלי עמ' שיב
ח ע"א רש"י ד"ה אריה וכו'ברכת אבות עמ' שנב
ח ע"א ת"ר בג' דרכים שוותה סוריא לא"י וכו'ברית שלום (תעח) דף פח ע"ב
ח ע"א ת"ר בג' דרכים שוותה סוריא לא"י וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' תקסה
ח ע"א תודה כיבוש יחידדברי טובה יהושע ח"א עמ' יז בהרחב דברים
ח ע"א תוס' ד"ה כיבוש, הטעם דכיבוש יחיד לא' שמיי כיבושבנין דוד (מייזלש) בראשית - וישלח אות כב
ח ע"ב אהל זרוק שמיה אהלדברי שאול דברים עמ' ריח
ח ע"ב בארץ העמים דגזרו על גושה ועל אוירה ובתוס'ברית שלום (תעח) דף צ ע"ד
ח ע"ב בארץ העמים רגזרו על גושה ועל אוירה ותוס'ברית שלום (תשסח) עמ' תקעא
ח ע"ב גזרו טומאה על גושה ואוירהתורת מנחם חלק לא עמ' 176
ח ע"ב גזרו טומאה על גושה ועל אוירהס' המאמרים (רמ"מ) ח"ה עמ' קמב
ח ע"ב גזרו על גושה ועל אוירהתורת מנחם חי"ג עמ' 78, חי"ד עמ' 130, 189
ח ע"ב הכותב כל נכסיו לעבדו וכו' שייר קרקע כל שהוא לא יצא בן חוריןנאוה תהלה עמ' יב, קמט, רפח
ח ע"ב כותביו עליו אונואגרות ר' יצחק אלחנן עמ' שפח
ח ע"ב קסבר כיבוש יחיד שמיה כיבושאסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' רלו
ח ע"ב רש"י ד"ה כיבוש, שלא היו כל ישראל וכו'רנת יצחק יהושע עמ' קח, קכב, שמואל עמ' שנה, דברי הימים עמ' פא
ח ע"ב תוס' ד"ה אע"גס' הזכרונות (אבוהב, תשעד) עמ' רכט
ח רבי אביתר אמר זבוב מצא לה רבי יונתן אמר נימא מצא להנחל חיים סי' נט
ח. אמירה לעכו"ם שבותודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' ריט
ח. הנסין שבים וכו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' רסו
ח. הנסין שביםשערי שיש יהושע ח"א עמ' כח
ח. כי פליגי בים הגדול דתניא איזהו ארץ ואיזהו חוצה לארץ, ותוס'וענפיה ארזי אל (תשסו) על התורה ח"ב עמ' ריג, רסב
ח. כיבוש יחיד לא שמיה כיבוששמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' מט
ח. כל שכנגד א"יזבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' רעח
ח. מטורי אמנון עד נחל מצרים וכו' עד ים אוקיינוס - א"יכנסת מרדכי בראשית עמ' נ
ח. רבי יהודה אומר כל שכנגד ארץ ישראל כאר"יתורת יחיאל במדבר עמ' תמד
ח. רש"י - כבוש יחידמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' רפ
ח. רש"י ד"ה כמוכר בחו"למשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' סז
ח. תוס' - קודם כיבוש עיקר א"י אין דין כיבוש חו"ל כא"ימרפא לנפש בראשית עמ' קפו
ח. תוס' ד"ה כיבושויואל משה מאמר ב סי' יג עמ' רי
ח. תוס' ד"ה כיבושנזר הקדש ח"ג עמ' קכא
ח:ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' רט
ח: אויר ארץ העמים טמאערבי נחל (תשסד) עמ' שנג
ח: אויר ארץ עכו"ם טמאהעצי חיים על התורה עמ' כג, רלא
ח: אי כיבוש יחיד שמיה כיבוש או לאצפנת פענח (מפרמישלה) עמ' כא
ח: אמירה לגוי בשבת לשם ישוב א"ישיחות לספר במדבר עמ' רצו
ח: בותבין עליו אונו אפילו בשבתנחלה לישראל (תשעא) עמ' יב
ח: גזרו על גושא ואויראכסף נבחר (מרגליות) עמ' שכב
ח: הותר שבות דאמירה לעבו"ם לצורך יישוב א"יתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' לח
ח: הקונה קרקע בארץ ישראל כותב עליו אונו אפילו בשבת על ידי עכו"םתפארת צבי בראשית עמ' שכא
ח: הקונה שדה בא"י כותבין עליו אונו אפילו בשבתויואל משה מאמר ב סי' ט עמ' רז, סי' סג עמ' רסא
ח: הקונה שדה בסוריא כותבין עליו אונו אפילו בשבת וכו'דרושים וחומר לדרש (ניסנבוים) עמ' 77
ח: והקונה שדה בסוריא כקונה בפרוארי ירושלים וכו' ובתוס' ד"ה אע"גחמודי צבי שמות עמ' תב
ח: כותבין אונו אפי' בשבתפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תרכז, ח"ב עמ' תשסב
ח: כיבוש יחידמפניני הרב עמ' רנג
ח: כיבוש יחיד וכו' הוי כיבושחמודי צבי בראשית עמ' רכ
ח: רש"י כיבוש - דוד כבש את סוריה לצורכושיחות לספר שמות עמ' רפב
ח: תוס' - מכשירי מילה שרי על ידי נכרישמן ראש (כץ) חנוכה ח"א עמ' צט
ח: תוס' איים שכנגד א"ירמון פרץ (אריאל, תשסא) עמ' סג
ח: תוס' ד"ה אע"גפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' תשסב
ח: תוס' ד"ה דגזרו על גושהנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' יא אות ז
ט ביאור בדברי התוס' "אבתוב לו רובי תורתי כמו זר נחשבו" וכו'ושב ורפא לו עמ' קכב
ט ע"א האי ספר אפטרתא, וברשב"אגבורת יצחק שבועות עמ' מח
ט ע"א חייא קליל ממיתאישועה ורחמים עמ' ד
ט ע"א כשנאמרו הדברים לפני ר' יוסי קרא עליו המקרא הזה שפתים ישקס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' קעד
ט ע"א מהו לכתוב מגילה לתינוק, ורש"י ורשב"אגבורת יצחק שבועות עמ' מח
ט ע"א שקילס רבי יוסי את רבי שמעון וכו' דתניא כשנאמרו דברים לפני רבי יוסי קרא עליו המקרא הזה שפתים ישק משיב דברים נכוחיםאוצרות חיים - אישים ח"ו עמ' שכד
ט ע"במנחה חדשה (חן טוב) פרשת תצא
ט ע"ב אר"י לא כרת הקב"ה ברית אלא בשביל דברים שבע"פגבורת יצחק שבועות עמ' קעב, רפז
ט ע"ב רש"י ד"ה חוץ מגיטי נשיםמנחת מרדכי עמ' צ, צב
ט ע"ב רש"י ותוס' דב"נ אינו בתורת קידושיןתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' קצג
ט ע"ב תורה רוב בכתב ומיעוט ע"פגבורת יצחק שבועות עמ' קל
ט. אף על פי שקילס רבי יוסי את רבי שמעון הלכה כרבי מאירשל"ה (תשנז) תושבע"פ אות תסט
ט. קרא עליו המקרא הזה שפתים ישקמשנת יוסף על התורה ח"א עמ' קעט
ט. רש"י ד"ה שפתיםלקחת מוסר ח"א עמ' ריד
ט. רש"י ד"ה תנו מנהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' עח
ט. שטר שחרור של עבדודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' תסא
ט. תוס' ד"ה שפתיםאגרת הטיול (תשעה) עמ' קטו
ט: בערכאות של גויםתשבי (תשסה) עמ' רד שורש ערך
ט: מנינא למעוטי מאידרך חיים (תשע) פ"א הערה 231, פ"ד הערה 1843
ט: עדים שאין יודעים לחתום מקרעין להם נייר חלק וממלאים את הקרעים דיונחלת שמעון (תשסו) עמ' סא
ט: רש"י ד"ה לא יתנו ובתוס'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קפו
ט: תוס' ד"ה לאגור אריה שמות פכ"ג הערה 135
ט: תורה רובה בכתב ומיעוטה על פה או רובה על פה ומיעוטה בכתבשיח דוד (תשסח) עמ' סו
טו ע"א בבואה אית להו בבואה דבבואה לית להוהמאור הגדול (גר"א) עמ' תקיט
טו ע"במנחה חדשה (חן טוב) פרשת תצא
טו. או כולו בקיום הגטמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' שכז
טו. בני רוכל תקברם אמםתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קסז, קסח
טו. בעי אילפא ידים טהורות לחצאין וכו'תפארת ציון (אבא שאול) עמ' קכט - ר"י תופיק
טו. ודברי שכיב מרע ככתובין וכמסורין דמיתורי זהב (תשעג) עמ' עב
טו. ור"י הנשיא שאמר משום ר"מ וכו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' ריד
טו. קורין לפניהם וחותמיןמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' רצב
טו: בעי אילפא ידים טהורות לחצאין או אין טהורות לחצאין וכו'גבורות אליהו סי' עח אות ג
טו: לא זו אף זודרך חיים (תשע) פ"ד הערה 2090
טז מ"ד וכן בגוזו ועבר וכו'ידו בכל סי' תקטז
טז ע"א בעי רב פפאמשק ביתי סי' קכ דף מז ע"א
טז ע"א חציו בנטילה וחציו בטבילה מהוטהרת יו"ט חי"ח עמ' שטו, שכה
טז ע"א לא צריכא דאיכא טופח להטפחלמדנות (תשנח) פ' שמיני אות סב
טז ע"א רבי יהודה חכם לכשירצה, במהר"צ חיותראשית דעת (אטון) עמ' רפז
טז ע"ב רבה בר בר חנה חלש, עול לגביה רב יהודה ורבה לשיולי ביה וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ו עמ' קיד, קטו
טז. בעי ר"פ חציו בטבילה וחציו בנתינהתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' פח
טז. הנצוק והקטפרס ומשקה טופח אינו חיבור וכו'גבורות אליהו סי' עח אות ג
טז. מקוה שיש בו ארבעים סאה מכוונותנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' כג אות א
טז. ר"י אומר אם היו רגליו וכו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' פז
טז. רש"י ד"ה אינו חיבורמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' שלה
טז. תוס' ד"ה הניצוקתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' עז
טז. תוס' ד"ה הנצוקגבורות אליהו סי' עב
טז: אדהכי אתא ההוא חברא, שקלה לשרגא מקמייהוחי' מהרצ"א הל' חנוכה מאמר א אות קצא, רנג
טז: אתי לאחלופידרך חיים (תשע) פ"א הערה 281
טז: יודע הקב"ה שאין יכולין לקבל גזרת רומיים וכו'רצוף אהבה (אלגאזי, תט) פסחים פרק ח סימן פו/פז דף כז ע"א
י דינא דמלכותא דינאבאר הגולה (הרטמן) באר ה הערה 538
י ע"א בשליחות בעל כורחה דבגירושין איתאזכור לדוד עמ' קו
י ע"א ותוס' ד"ה דייושמחה לאיש (אלישר) דף ב ע"א
י ע"א כל גט שיש עליו עד כותיקהלת יעקב פסח ח"א עמ' קלח
י ע"א כל מצוה שהחזיקו בה כותים הרבה מדקדקין בה יותר מישראלשפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' שצ
י ע"א ר' אחאי אר יאשיהאברהם את ידו ח"א דף קא ע"א
י ע"א רש"י ד"ה הכי גרסינןמנחת מרדכי עמ' צב
י ע"ב דינא דמלכותא דינאאפיקי יהודה (תשנט) עמ' תרעט
י ע"ב דינא דמלכותא דינאדברי תורה (שפירא) מהד' ח סי' פג
י ע"ב דינא דמלכותא דינאדרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' שכא
י ע"ב דינא דמלכותא דינאמאמרי אדמו"ר הזקן תקסה עמ' תשפח
י ע"ב דינא דמלכותא דינאנאוה תהלה עמ' עט, קיז, שסט, תלט, תעז
י ע"ב דינא דמלכותא דינאתורת מנחם חל"ה עמ' 270
י ע"ב דינא דמלכותא דינאתורת מנחם חלק לג עמ' 358, חלק לד עמ' 154
י ע"ב דינא דמלכותא דינאתורת מנחם חמ"ו עמ' 186, חמ"ז עמ' 204
י ע"ב דינא דמלכותא דינאתורת מנחם חמ"ח עמ' 322
י ע"ב דינא דמלכותא דינאתורת מנחם חנ"ב עמ' 135
י ע"ב דינא דמלכותא דינאתורת מנחם חנ"ז עמ' 24, 93
י ע"ב דינא דמלכותא דינאתורת מנחם חנ"ח עמ' 407, חנ"ט עמ' 435, 402, חלק ס עמ' 471
י ע"ב דינא דמלכותא דינאאור התורה (צמח צדק) בראשית עמ' 2182
י ע"ב דינא דמלכותא דינאמנחת ישראל עמ' רלד
י ע"ב דינא דמלכותא דינאפני חיים (פלג'י) עמ' קמ ע"א, שנו ע"א
י ע"ב דינא דמלכותא וכו'ביאורי הזוהר (ר' דובער) דף כו ע"א, לח ע"א, קט ע"ב, קכח ע"ב, קסח ע"ד, קפא ע"ד, רמו ע"ב
י ע"ב כל השטרות העולין בעש"גבן אברהם דף סב ע"א
י ע"ב רינא דמלכותא דינאהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' קיז, ריח
י ע"ב שטר מתנה בערכאותאבן ישראל על התורה (תשסב) עמ' יח
י ע"ב שטר מתנה בערכאותאבן ישראל על התורה עמ' יב
י ע"ב שיטת רבנו יקיר במרדכי שגוי כשר לעדותלפרקים (תשסב) עמ' שעב
י. אם רואה אדם שמזונותיו מצומצמים יעשה מהם צדקהדרש משה (פינטו) בראשית ח"ב עמ' קצז
י. מצת כותיודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' רפו
י. מצת כותי מותרתודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' רפג
י. תוס' ד"ה כי קתני מלתא דליתא בקדושיןוענפיה ארזי אל (תשסו) על התורה ח"ב עמ' רפא
י. תוס' ד"ה מצת, איך יוצא ידי חובתו במצת כותי דלמא לא שמרה לשם מצוהגבעת פנחס (ביליצר) עמ' רפא
י: אלו ואלו דברי אלוקים חייםבית שלום מרדכי עמ' רנז
י: אמר שמואל דינא דמלכותא דינאיגל יעקב (תשנג) מצורע אות נא
י: דינא דמלכותא דינאאור ישראל (תרס) דף לט ע"ב
י: דינא דמלכותא דינאאור ישראל סי' כט
י: דינא דמלכותא דינאאמרי קודש (קאמארנא, תשסג) עמ' קסד
י: דינא דמלכותא דינאגור אריה שמות פכ"א הערה 98
י: דינא דמלכותא דינאדברי יואל פ' לך לך דף רנב ע"א
י: דינא דמלכותא דינאמבשרת ציון ח"ג עמ' רצט
י: דינא דמלכותא דינאערבי נחל (תשסד) עמ' תתצט
י: דינא דמלכותא דינאשיחות לספר בראשית עמ' קסד
י: דינא דמלכותא דינאשל"ה (תשנז) פרשת חיי שרה אות ז, ויצא אות ו, ויקרא אות י
י: דינא דמלכותא דינאאבני אש (אויש) מועדים עמ' קעד
י: דינא דמלכותא דינאיגל יעקב (תשעד) ח"ב עמ' תמד
י: דינא דמלכותא דינאמנחת יצחק בראשית-שמות עמ' לה
י: דינא דמלכותא דינאנטריקן (תשעד) עמ' עז
י: רא"ש טימן י בהג"א, אם עכו"ם כשר לעדות מה"תתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' קסט(קכז)
יא ע"ב האומר תן גט זה לאשתי אם רצה לחזור יחזורפתח טוב עמ' מב
יא ע"ב האומר תן גט זה לאשתי ושטר שחרור זה לעבדי אם רצה לחזור בשניהן יחזור דברי ר"מ וכו'אשר ליהודה עמ' קמט
יא ע"ב האומר תנו גט זה לאשתי ושטר שחרור זה לעבדי וכו'דברי איש דף ח ע"ד
יא ע"ב שלא לזון את אשתו אינו רשאיפתח טוב עמ' מא
יא ע"ב תוס' ד"ה התופס וכו'ברכת אבות עמ' פד
יא. האומר תן שטר שיחדור זה לעבדי צריך לומר תן דוקאכתר תורה (תשסז) עמ' שכח
יא. זכין לאדם שלא בפניו ואין חבין לאדם אלא בפניוצור יעקב (יעבץ) במדבר א'
יא. יחזיר מענינו של שטר בשיטה אחרונהשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' שצב
יא. לחזור מענינו של שטר בשיטה אחרונהשמן ראש (כץ) פסח ח"א עמ' תסח, תפא
יא. מחזירין בשיטה אחרונה ענינו של שטרשמן ראש סוכות ח"א עמ' של
יא. צריך לחזור מענינו של שטר בשיטה האחרונהעבודת עבודה (תשעד) ויקרא-דברים עמ' שפא
יא: אדהכי איתער בהו ר' ירמיה אמר ליה דרדקי גליון הש"סנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' לח אות ה
יא: אם ירצה שלא לזון את עבדו כו'כתר תורה (תשסז) עמ' קכג
יא: אם ירצה שלא לזון את עבדו רשאיויואל משה מאמר א סי' ג עמ' כד
יא: זכין לאדם שלא בפניומאמר מרדכי - י״ג אלול עמ' קפ
יא: זכין לאדם שלא בפניועצי חיים - מועדים עמ' שח
יא: זכין לאדם שלא בפניותורת יחיאל בראשית עמ' קצג
יא: חוב לעבד שיצא לחרותפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' תסט
יא: למה יכול לחזור בלא אמר תן וזכי, מטעם דהוה תופס לבעל חוב במקום שחב לאחריםכתר תורה (תשסז) עמ' שכט
יא: מפני שרוב ישראל שבחו"ל שמותיהן כשמות עכו"םמים חיים (קרייסווירטה) עמ' רמ
יא: רובי ישראל שבחו"ל שמותיהם כשמות גוייםמבשרת ציון ח"ג עמ' קטו
יא: תוס' - תופס לבע"ח במקום שחב לאחרים לא קנה אפי' אם עשאו שליחדרכי צדק עמ' צ
יב דום לה' והתחולל לו, דום לה' והוא יפילם לך חללים חללים השכם והערב עליהם לבית המדרש והם כלים מאליהןכד הקמח (תשנו) עמ' רה, רו
יב חובה היא לעבד שיוצא מתחת יד רבו לחירותשארית מנחם ח"א עמ' סט
יב ע"א יכול הרב לומר לעבד עשה עמי ואיני זנךדרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' טז
יב ע"א יכול הרב לומר לעבד עשה עמי ואיני זנךמנות הלוי (תשסב) עמ' [לב]
יב ע"א יכול הרב לומר לעבד עשה עמי ואיני זנךבאר שרים פרשת וזאת הברכה דרוש ג אות ב
יב ע"א לא תלקט לא תסייע את העניס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' קנג
יב ע"א מיגו דזכי לנפשיה זכי לחבריהראשית דעת (קורח) סי' מג
יב ע"א עבדא בהפקידא ניחא ליהתהלה לדוד (והרמן) פרק ב פסוק ז הערה ה
יב ע"א עבדא דנהים כרסי' לא שויא וכו' (ורש"י)תורת מנחם ח"ב עמ' 241
יב ע"א עברא בהפקירא ניחא ליה זילא ליה שכיחא ליה פריצא ליהלקט שיחות מוסר ח"ג עמ' תק
יב ע"א צא מעשי ידיך למזונותיך ועשה עמי ואיני זנךבאר שרים פרשת ויקהל דרוש א אות ב
יב ע"א רש"י ד"ה כל כבודהמנחת מרדכי עמ' כו
יב ע"א שמעת מינה יכול הרב לומר לעבד עשה עמי ואיני זנךהר המוריה עמ' כח
יב ע"א תוס' ד"ה כל, דאי לאו דעביד ליי ניחא נפשי' לא הוי משחרר לייבנין דוד (מייזלש) בראשית - וישלח אות נד
יב ע"ב א"ל ומה אילו עבדדרכי איש דף לח ע"ב
יב ע"ב אמר רבי אלעזר אמרנו לו למאיר והלא זכות הוא לעבד שיוצא מתחת ידי רבו לחירות אמר לנו חוב הוא לו שאם היה עבד כהן פוסלו מן התרומה וכו' עבד ישראל מאי איכא למימר אמר רבי שמואל בר רב יצחק מפני שמפסידו משפחה כנענית אדרבה הרי הוא מתירו בבת חורין עבדא בהפקירא ניחא ליה זילא ליה שכיחא ליה פריצה ליהדברי תורה (שפירא) מהד' ג סי' ע
יב ע"ב החובל בעבדו של חבירו משלם דמי ריפוי לעבדבי חייא ח"א עמ' רמח
יב ע"ב חוב הוא לעבד לצאת מתחת יד רבו לחירותלפרקים (תשסב) עמ' שפח
יב ע"ב רש"י ורשב"א נהנה מהקדש פחות משו"פמנחת מרדכי עמ' תו
יב ע"בישראל והזמנים (רוסוף) - ניסן עמ' 180
יב ר"ן היה קורא לפניו הסופר שלו וחותםאיש אמונים דף כט ע"א
יב רמ"א חוב הוא לעבד שיצא מת"י רבו לחירות כו'המדרש והמעשה שמות פרשת שמות דרוש ב
יב. המקדיש ידי עבדו אותו העבד לוה ואוכל ועושה ופורעמצווה ועושה ח"ב עמ' שנג
יב. יבול הרב לומר לעבד עשה עמי ואיני זנך וכו' בשני בצורת וכו'נטעי אשל בראשית עמ' רב
יב. יכול בעל הבית לומר לעבד עשה עמי ואיני זנךחיי נפש ח"ו עמ' קו, רלז
יב. כל כבודה בת מלך פנימהאור חדש (הרטמן) פ"א אות 405
יב. כל כבודה בת מלך פנימהאבני אש (אויש) מועדים עמ' רפו
יב. לא תלקט לו לענידרשות לכל שבתות השנה והמועדים (ניסנבוים) עמ' 174
יב. מאן דמרחם אבני חרימשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' ס
יב. מהו דתימא כל כבודה בת מלך פנימה קמ"ל, ורש"יתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' רכא(לא)
יב. עבדא תהום כריסיה לא שויאכתר תורה (תשסז) עמ' קכג
יב. עשה עימי ואיני זנךודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תרכו
יב. רש"י ד"ה כבודה בת מלך - כל ישראל בני מלכיםמחשבת מוסר ח"א עמ' ערב
יב: המקדיש ידי עבדוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' ריד
יב: יכול הרב לומר לעבד עשה עמי ואיני זנךשפתי חיים - מידות ועבודת ה' ח"ב עמ' קמו
יב: מהו דתימא צערא דידיה הוא קמ"לפאר יעקב ח"ג עמ' פט
יב: ניזון מתפרנסרמון פרץ (אריאל, תשסא) עמ' קיב
יב: רמב"ן ורשב"א ותורא"ש דאין איסור מעילה בפחות משר'פפרורים משלחן גבוה ח"ה שאלה עג
יב: תוס' ד"ה השבתונולהורות נתן בראשית עמ' תכא
יב: תוס' ד"ה השבתוניפרורים משלחן גבוה ח"ה שאלה נח
יג אפי' למ"ד יכול הרב לומר לעבדשמחה לאיש (שונשול) דף יד ע"ג-ע"ד
יג האומר תנו גט זה לאשתי וכו' ותוס'שפתי רננות דף י ע"ג
יג המפקיר עבדו יצא לחירותשארית מנחם ח"א עמ' עד
יג ע"א אמר שמואל מנה לי בידך הנהו לפלוני במממד שלשתם קנה וכו'כח מעשיו הגיד לעמו ח"א דף לד ע"ג
יג ע"א בהפקירא ניחא להודרשות באר יצחק עמ' מ
יג ע"א בהפקירא ניחא לי'תורת מנחם חכ"ז עמ' 490
יג ע"א בהפקירא ניחא לי'תורת מנחם חלק ל עמ' 113
יג ע"א גמ' ותוס' ד"ה עבדא בהפקרא ניחא ליהדברי איש דף ח ע"ד
יג ע"א למנה קבוררחמים לחיים דף ט"ז ע"ד (שו"ת הרשב"א חלק ה סימן פד)
יג ע"א עבדא בהפקירא ניחא לי'ס' המאמרים (רש"ב) תרעב עמ' רפה
יג ע"א עבדא בהפקירא ניחא לי'תורת מנחם ח"ה עמ' 30, ח"ו עמ' 21, ח"ח עמ' 76, חי"א עמ' 88, חי"ד עמ' 136
יג ע"א עבדא בהפקירא ניחא לי'תורת מנחם חל"ה עמ' 64, 142
יג ע"א עבדא בהפקירא ניחא לי'תורת מנחם חלק מ עמ' 175, 268
יג ע"א עבדא בהפקירא ניחא לי'תורת מנחם חנ"ד עמ' 273
יג ע"א עבדא בהפקירא ניחא ליהאסופת מערכות שמות ח"א עמ' פה
יג ע"א עבדא בהפקירא ניחא ליהדורש טוב (פודור) עמ' 277
יג ע"א עבדא בהפקירא ניחא ליהמערכי לב (שוואב) מועדים ח"ג עמ' עז
יג ע"אישראל והזמנים (רוסוף) - ניסן עמ' 350
יג ע"ב אין אדם מקנה למי שלא בא לעולםבנין שאול עמ' קנו
יג עבדא בהפקירא ניחא ליהאור יחזקאל - יראה ומוסר עמ' רכב
יג, עבדים שטופי זימה הםנצח ישראל (הרטמן) עמ' קצו הערה 282
יג. "עבדאיבהפקירא ניחא ליה, זילא ליה, שכיחא ליה, פריצה ליהאור חדש (הרטמן) פ"א אות 1090
יג. אי בעי שקיל ארבעה זהי מישראל ופסיל ליה כל היכא דאיתיהנצח ישראל (הרטמן) עמ' ש הערה 215
יג. אי בעי שקיל ארבעה זוזי מישראל ופסיל ליה כל היכא דאיתיהתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תעט הערה 26
יג. מנה לי בידך תנהו לו לפלוני במעמד שלשתן קנהאוסף מאמרי מוסר וחכמה (תשנט) עמ' רכא
יג. עבדא בהפקירא ניחא ליהבין המשפתים בראשית עמ' קסג
יג. עבדא בהפקירא ניחא ליההמאור שבתורה (שפירא) שמות עמ' רלב
יג. עבדא בהפקירא ניחא ליהמטר השמים (תשנב) ויקרא-במדבר עמ' לח, קצז
יג. עבדא בהפקירא ניחא ליהקשוטי כלה (גרינפלד) ח"ה סי' תכג
יג. עבדא בהפקירא ניחא ליהשמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' קצה
יג. עבדא בהפקירא ניחא ליה זילא ליה שכיחא ליה פריצה ליהשיחות ר' ראובן עמ' קמב
יג. עבדא בהפקירא ניחא ליהכסף נבחר (מרגליות) עמ' מו
יג. עבדא בהפקרא ניחא ליהשיחות לספר בראשית עמ' קנג, שיחות לספר שמות עמ' רמא
יג. עבדא בהפקרא ניחא ליהפרדס מרדכי עמ' תמד, תרעב
יג. תוס' ד"ה והאלהורות נתן בראשית עמ' ז
יג. תוס' ד"ה לאיתנותורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קסז
יג. תופס לבעל חוב במקום שחב לאחריםשמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' שס
יג. תנו מנה לפלוני מנכסימפניני הרב עמ' תכב
יג. תנו מנה לפלוני צריכין יורשין ליתן לאחר מיתהכתר תורה (תשסז) עמ' רסה
יג: אין אדם מקנה דבר שלא בא לעולםקומץ המנחה (צונץ) דרוש פב
יג: אמר אמימר נעשה כאומר לו בשעת מתן מעות שעבדנא לך לדידך ולכל דאתי מחמתךכתר תורה (תשסז) עמ' קלב
יג: דברי שכיב מרע ככתובין ומסוריןתורת יחיאל בראשית עמ' תלו
יג: הקנאת מעמד שלשתן במלוה, מאי טעמא קני במלוהכתר תורה (תשסז) עמ' קכב
יג: חוב הוא לעבד לצאת מתחת ידי רבובין המשפתים בראשית עמ' קסג
יד אמם של בני רוכל שאמרה וכו'שמחה לאיש (אלישר) דף מז ע"ב
יד דברי ש"מ נקנין באמירהדרכי שלום (מרגונאטו) דף לט ע"ב
יד ע"א באפיה קאמינא לך דלא הדרי בי, וברש"יראשית דעת (אטון) עמ' שו
יד ע"א בדין כלתה שמירתובנין שאול עמ' ח
יד ע"א הדר ביה הדרנא בידבר טוב עמ' תפ
יד ע"א הוה ליה איספקא דכספר בנהרדעה וכו' הוו קא מצערו ליה וכו' הן אמה וכובען אמה ומדברין מחצייהן וכו'שפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' קסח
יד ע"א הני תלת מילי שוינהו רבנן כהלכתא בלא טעמא וכו'לחמי תודה דף רכז ע"ב
יד ע"א כל קנין בטעות חוזרמצווה ועושה ח"א עמ' תקסא
יד ע"א ר"ש הוה ליה אשרתא דסרבלי כו' לסוף אישתמיט להו, ויעב"ץ וחי' הרי"מתתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' קצא, רו
יד ע"א ר"ש תות לי' אשרתא דסרבלי וביעבץתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' קו, קיג
יד ע"א רב ששת הוה ליה אשרתא דסרבלי במחוזאס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' קמו
יד ע"א רבי אחי ברבי יאשיה הוה ליה איספקא דכספא בנהרדעא וכו'. אמר ליה אמאי תיעבד הכי וכו' אמר ליה בני אדם הללו קרובים למלכות הן וכו'אוצרות חיים - אישים ח"א עמ' רסח
יד ע"א שאני מעמד שלשתן דהוי חד מתלת מילי דשוינהו רבנן כהלכתא בלא טעמאשו"ת ר"י קצבי (תשעט) סי' כז
יד ע"ב באמר הולך מנה לפלוני ומצא שכבר מת יחזור להמשלח ורש"י ד"ה הא דליתיה - שכבר מת וזה לא היה יודע נמצאת זכיה בטעות ולא קנו יורשיןימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' תקלז
יד ע"ב מצוה לקיים דברי המתאשר ליהודה עמ' קח
יד. הולך מנה לפלוני וכו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קפו
יד. הנהו גינאימאמר מרדכי - י״ג אלול עמ' פד
יד. הני תלת מילי שוינהו רבנן כהלכתא בלא טעמא, חדא האאוסף מאמרי מוסר וחכמה (תשנט) עמ' רכא
יד. ושמותיהם מבוהליןמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' קפז
יד. רש"י ד"ה בביתנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' יב אות ט
יד. תוס' ד"ה אבלתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' רח
יד: אותן בני אדם הן אמהבאר הגולה (הרטמן) באר ו הערה 297
יד: מי נתן לינאי אבאפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' לב
יד: מי נתן לינאי אבאמקוה המים (שטעגר) עמ' פז {קרא לאביו בשמו}
יד: מצוה לקיים דברי המתודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' קכב
יד: מצוה לקיים דברי המתתורת יחיאל בראשית עמ' תלו
יד: מת המקבלנפש הרב עמ' רמו
יד: תוס' ד"ה וחכמים אומרים יחלוקונחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' ג אות ו
יז ע"א "אומה הרשעה" נהגה כבוד בקדשי ישראלקובץ מאמרים ואגרות (וסרמן) ח"א עמ' רל
יז ע"א או בטולך או בטולא דבר עשודרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' קעג ד"ה ויהי
יז ע"א או בטולך או בטולא דבר עשו. למימרא דארומאי מעלו מפרסאי וכו'אוצרות חיים - עם ישראל והאומות עמ' רעו
יז ע"א או בטולך או בטולא דבר עשיוקול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' קמא
יז ע"א אמר רחמנא או בטילד וכו'כתב סופר אגדות כאן
יז ע"א בסוגיא דנכתב ביום ונחתם בלילה וכו'לחמי תודה דף רכז ע"ב
יז ע"א יתד היא שלא תמוטהקשורים ליעקב (תשסא) עמ' פ
יז ע"א מפני מה תקנו זמן בגיטיןהשיר והשבח ח"ב עמ' צו
יז ע"א מפני מה תקנו זמן בגיטין וכו' ותוס'שו"ת ר"י קצבי (תשעט) ליקוטים סי' ח
יז ע"א מפני מה תקנו זמן בגיטין, ר׳ יוחנן אמר משום בת אחותו, ריש לקיש אמר משום פירות. הגם שאדם אובל פירות נבפי מלוג אפשר שאם ח״ו ראה ערות דבר באשתו ואו שהיא קרובו יחוס עליה, ומבל מקום אינו חם עליה אז והיה לשון שמחה שהקב״ה שמח בבךפרדס יוסף (סקוסובסקי) עמ' רמא
יז ע"א נכתב ביוםנשמת כל חי חלק ב (סימן ג) דף ו ע"ב (ד"ה וראיתי)
יז ע"א נכתב ביום ונחתם בלילההשיר והשבח ח"א עמ' שסג
יז ע"א פני יהושעתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' תמו, ח"ב עמ' ש
יז ע"א רחמנא אמר בטולך או בטולא דבר עשוערוגת הבושם (הראשון) ח"א עמ' 30
יז ע"א שמא יחפה על בת אחותוכנפי יונה (תשנח) ח"ג סי' פב
יז ע"א תוס' ד"ה ואנחיה בכיסתא מאי, ותוס' ד"ה ריש לקיש אמר משום פירותלחמי תודה דף רכח ע"ב
יז ע"א תוס' ד"ה משום בת אחותושו"ת ר"י קצבי (תשעט) ליקוטים סי' י
יז ע"א תוס' ד"ה משום בת אחותו, הקשו אדרבה אוקמה בחזקת כשרה וכו'לחמי תודה דף רכז ע"ב
יז ע"במנחה חדשה (חן טוב) פרשת תצא
יז ע"ב תוד"ה זנות לא שכיחא, דטפי איכא למיחש לשמא תזנה וכו'שפע חיים - נישואין עמ' קצח
יז. אלוקים הבין דרכה וגו' יודע הקב"ה בישראל שאין יכולין לקבל גזירת ארומיים וכו'אוצר המאמרים (תשס) עמ' קי
יז. אתא ההוא חברא שקל שרגא וכו' [או"ה היו רגילין לבטל נרות מישראל]נחלה לישראל (תשעא) עמ' כ
יז. ההוא חברא דשקיל שרגאודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' סד
יז. למה לא תיקנו זמן בגטפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' פח
יז. מפני מה תיקנו זמן בגיטין ר"י אמר משום בתאחותונחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' ד אות א
יז. נכתב ביוםכתר תורה (תשסז) עמ' רסג
יז. נכתב ביום ונחתם בלילהנפש הרב עמ' רסד
יז. נכתב ביום ונחתם בלילה וכו' מפני מה תיקנו זמן בגיטין וכו'מים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' שה
יז. רחמנא או בטולך או בטולא דבר עשולמחר אעתיר עמ' כה
יז. שמא יחפה על בת אחותו, ותוס'קשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' יט
יז. תוס' ד"ה מפנילהורות נתן בראשית עמ' ו
יז. תוס' ד"ה משום בת אחותו+ספר החיים (תשנג) עמ' נט
יז. תוס' ד"ה משום בת אחותוחיי נפש ח"ד עמ' שו
יז: תוס' - בענין מדה טובה מרובהמרפא לנפש בראשית עמ' קלח
יז: תוס' ד"ה זנותזקן אהרן (פריד) עמ' ער
יז: תוס' ד"ה עד שעת נתינהמים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' שה
יז: תקנו זמן בגיטיןודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תקצז
יח ע"א לא מקדים איניש פורענתא לנפשיהאסופת מערכות שמות ח"א עמ' ריז
יח ע"א מתקיף לה רב נתן בר הושעיא לשמואל יאמרו שתי נשים בחצר וכו'מגילת סמנים עמ' מ
יח ע"א תוס' ד"ה הנהו קלא - דאפילו בזמן הזה משמע דבעי זמן(בגט) וכו' אי נמי מהרה יבנה ביהמ"קימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' ד
יח ע"ב אמר לעשרה כתבו גט לאשתי אמר ר"י שנים משום עדים וכולם משום תנאילמדנות (תשנח) פ' שופטים אות קכ
יח ע"ב ואמר ר"י ק' רימה כו'מראה הגדול ח"ב דף לז ע"ג
יח ע"ב ע"מ האו' תן גט זה לאשתי וכו' ותו' די"ג ע"א ד"ה בהפקרא ניח"ל הק' ממ"ד בכתובות די"א ע"א אמ"ר הונא נר קטן מטבילין אותו ע"ד ב"דאיש אמונים דף ט ע"ב
יח. איתמר מאימתי כתובה משמטת וכו'וענפיה ארזי אל (תשסו) על התורה ח"ב עמ' שנט
יח. אלא מעתה גיטין הבאין ממדינות הים מה הועילו חכמים בתקנתןכתר תורה (תשסז) עמ' רנח
יח. דיו ע"ג סיקראמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' רעה
יח. כתובה הוי כמעשה בית דיןבישורון מלך ח"א עמ' שלב
יח. לא חיישינן שמא כתב גט ואנחי' בכיסתי' דלא מקדים אינש פרענותא לנפשי'עצי חיים על התורה עמ' רכז
יח. לא מקדים אינש פורענותא לנפשיהחיי נפש ח"ו עמ' שכג
יח: אמר לעשרה כתבו וחתמו, שנים משום עדים וכולם משום תנאיכתר תורה (תשסז) עמ' רפד
יט ע"א וכי מפני שאנו מדמין נעשה מעשהס' הזכרונות (אבוהב, תשעד) עמ' קנד
יט ע"א וכי מפני שאנו מדמין נעשה נעשהמנחת קנאות עמ' כב-כג
יט ע"א כדאי הוא רבי שמעון לסמוך עליו בשעת הדחקדברי תורה (שפירא) מהד' ט סי' לט
יט ע"א כותבין ספר תורה במי עפץקב הישר (תשנט) ח"ב פרק קב עמ' תקמג
יט ע"א כותבין על העלה של זיתתורת לוי יצחק עמ' ס
יט ע"א כתב ע"ג כתבשלטי הגבורים (תשע) עמ' תריח
יט ע"ב צריך לחזור מענינו של שטר בשיטה אחרונהדברי תורה (שפירא) מהד' ב סי' קיא
יט. בדברי היחיד בשעת הדחקמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' קא
יט. השתא הוא דפליטמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' קע
יט. וכי מפני שאנו מדמין נעשה מעשהמים חיים (קרייסווירטה) עמ' מד
יט. וכי מפני שאנו מדמין נעשה מעשהמצווה ועושה ח"ב עמ' תשלב
יט. וכי משום שאנו מדמין נעשה מעשהגור אריה שמות פכ"א הערה 198
יט. ועל הקרן של פרהפרורים משלחן גבוה ח"ג שאלה קנח
יט. כדאי הוא ר"ש לסמוך עליו בשעת הדחקאורחות דוד עמ' קט
יט. כדאי הוא רבי שמעון לסמוך עליושמן ראש (כץ) ח"י ויקרא עמ' רלט
יט. כדאי הוא רבי שמעון לסמוך עליו בשעת הדחקשמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' קז
יט. כתבו על עלה של זית בשרפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' קע
יט. מותר לכתוב גט על קרן של פרהגנת אגוז (תשעב) אות שפח
יט. משום כותב ומשום מוחקמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' מב
יט. סיקרא ע"ג דיומשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' מא
יט. עדים שאין יודעים לחתוםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' לז
יט. עדים שאין יודעים לחתום רושמין באבר וחותמין וכו'מים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' ב
יט. על הכל כותביןודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' קנו
יט. על יד עבד ונתן להמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' רלד
יט. ר' יוסי הגלילי, אין כותביןנפש הרב עמ' שיט
יט. רושם להם ברוקשמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' כ
יט. רש"ינפש הרב עמ' רמ
יט. רש"י ד"ה חובמים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' שפב
יט. רש"י ד"ה לסמוךמים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' שא
יט. שאין מי מילין על גבי מיליןשל"ה (תשנז) - שער האותיות אות א ס"ק ד
יט. תוס' ד"ה דיומים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' א
יט: ודווקא רב נחמן וספרי דייני דאית להו אימתאהֻידוֹת אהרן (תשסא) עמ' צה
יט: ודווקא רב נחמן וספרי דייני דאית להו אימתאהֻידוֹת אהרן (תשסז) עמ' צו
יט: זרק לה גט ונמצא מזוזהדמשק אליעזר (רלב"ג) תשובות סי' ד
יט: תוס' ד"ה מצא שוברמים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' שפא, שפב
כ גט שכתבו על איסורי הנאהגבורת יצחק סוכות עמ' ז
כ הרי שהיה צריך לכתוב את השםגבורת יצחק סוכות עמ' מח
כ ע"א אין זה מן המובחרמנחת מרדכי עמ' פח
כ ע"א אמר רב חסדא יכילנא למיפפלינהו לכולי ניטי דעלמאהר המוריה עמ' קפד
כ ע"א גט שכתבו שלא לשמה והעביר עליו קולמוס לשמהזכור לדוד עמ' פח
כ ע"א דכתיב ונתן והכא לא יהיב לה מידיפורים בציון עמ' רצא, רצב
כ ע"א דרשה משמיה דרבי ולא קלסוהדברי חנינא - ת"ת עמ' ל
כ ע"א הרי שהיה צריך לכתוב את השםמנחת מרדכי עמ' שצט
כ ע"א וכתב ולא וחקקהקשורים ליעקב (תשסא) עמ' טו
כ ע"א וכתב ולא וחקקמצווה ועושה ח"א עמ' שכב
כ ע"א יכילנא למיפסלינהו לכולי גיטי וכו'תורת לוי יצחק עמ' סא
כ ע"א כתבו על איסורי הנאה כשרתורת לוי יצחק עמ' סג
כ ע"א כתבו על איסורי הנאה כשרלמדנות (תשנח) פ' כי תצא אות קכז
כ ע"א כתבו שוקעהכתב והקבלה שמות פכ"ח פסוק ט
כ ע"א מעביר עליו קולמוסשיחות עבודת לוי סי' קט אות ה
כ ע"א ציץ לא היה כתבו שוקעשלטי הגבורים (תשע) עמ' קצח
כ ע"א ת"ר וכתב ולא חקק וכו' הא דחק תוכות וכו' ורש"יברית שלום (תשסח) עמ' שעט
כ ע"א ת"ר וכתב ולא חקק וכו' הא דחק תוכות וכו' ורש"יברית שלום (תעח) דף נט ע"ג
כ ע"א תוס' ד"ה דלמאזכור לדוד עמ' קכז
כ ע"ב א"ד אשה לא ידעה כו'דרש אברהם (אשכנזי) ח"ב דף קי ע"א
כ ע"ב ר"ן, בענין כתותי מכתת שעורא וכל העומד לישרף כו'גבורת יצחק סוכות עמ' ז
כ ע"ב רש"י ד"ה ומשניתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' שפ
כ ע"ב תוס' ד"ה בכתובותברכת אבות עמ' תקפז
כ תוד"ה דילמאהמדרש והמעשה דברים פרשת שופטים
כ. דאילו התם תוכות הבא יריכותפני מלך שמות עמ' קצ
כ. דילמא לא היא עד כאן לא קאמרי רבנן התם דבעינן זה קלי ואנוהומים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' א
כ. הא בעינא וכתב לה לשמהשל"ה (תשנז) פרשת כי תצא אות ה
כ. העביר עליו קולמוס כשרמשנת יוסף - דרשות ח"א עמ' פא
כ. הפרשה ונתינה וכו' תוס'תורת יחיאל בראשית עמ' רפד
כ. התם דבעינא זה אלי ואנוהו (ובחת"ס)פרורים משלחן גבוה ח"ב שאלה ל
כ. וכתב ולא וחקקהקשורים ליעקב (תשעח) עמ' יד
כ. וכתב ולא וחקקנטריקן (תשעד) עמ' סה
כ. וכתב לה לשמהמים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' שטו
כ. חק תוכותתשבי (תשסה) עמ' קח שורש חקק
כ. כתבו ע"ג איסור הנאה כשרגור אריה במדבר פט"ו הערה 36
כ. לשמה דמי לקדושת השםמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' פג
כ. ר"ןנפש הרב עמ' שיט
כ. רש"י ד"ה אגדוכתרימשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' רעה
כ. תוס' ד"ה איתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קמה
כ. תוס' ד"ה דילמאלהורות נתן במדבר עמ' נה
כ. תוס' ד"ה דלמא נתינת הגטוענפיה ארזי אל (תשסו) על התורה ח"ב עמ' קי
כ. תוס' ד"ה האמים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' רפג, רפד, שיד
כ. תוס' ד"ה למימראמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' קע
כ. תוס' ד"ה למימראפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' תשכו
כ. תוס' ד"ה שמומים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' שטו
כ. תוס' חק ירכותמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' פ
כ: גודרות אין להם חזקהגור אריה שמות פי"ח הערה 361
כ: האיבעיא אם אשה יודעת לאקנוייערבי נחל (תשסד) עמ' לח
כ: ספר אחד אמר רחמנא ולא שנים ושלשה ספריםגנת אגוז (תשעב) אות שפח
כ: רש"י - איבעיא אם אשה יודעת לאקנויי, היינו דלא גמרה ומקנייהערבי נחל (תשסד) עמ' לח
כא ע"א רשב"א נתן גט ביד העבדמנחת מרדכי עמ' שסח
כא ע"א שליח לקבלהאגרות הראיה ח"ה עמ' תנב
כא ע"א שליחות לקבלה נמי אשכחן בעל כורחה וכו'זכור לדוד עמ' קו
כא ע"ב אי כתיב בספר כדקאמרת השתא דכתיב ספר לספירת דברים הוא דאתאהר המוריה עמ' קפה
כא ע"ב בעי רמי ב"ח היו מוחזקין בטבלה ורשי ותוס' ופני יהושעאיש אמונים דף לו ע"ג
כא ע"ב הרי זה גיטך וכו' על מנת שלא תלכי לבית אביך לעולםהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' תלד
כא ע"ב ונתן לההכתב והקבלה דברים פכ"ד פסוק א
כא ע"ב מה ספרהכתב והקבלה דברים פכ"ד פסוק א
כא ע"ב ספר כורתה ואין דבר אחר כורתהתורת מנחם חכ"ו עמ' 180
כא ע"ב ספר כריתות ספר כורתה ואין דבר אחר כורתהפתח טוב עמ' קסג
כא ע"ב עדי מסירה כרתי עדי חתימה כרתיתורת מנחם חכ"ו עמ' 183
כא ע"ב ר"י בן בתירא אומר אין כותבין וכו' על הדיפתראתורת לוי יצחק עמ' תטז
כא ע"ב רש"י ד"ה לא אפשרתשובה מיראה עמ' לז
כא ע"ב רש"י ד"ה לא אפשר למקצייהמכשירי מצוה עמ' מד
כא ע"ב תוס' ד"ה שלא - "בית אביך"השיר והשבח ח"א עמ' סח
כא ע"ב תורף השטרמנחת קנאות עמ' רס
כא. בשלמא יד דעבדודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' קנו
כא. יד דעבד לא אפשר למקציהפני מלך שמות עמ' קמה
כא. כתב לה גט ונתנו ביד עבדוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' סא
כא. משמע דשליחות הוא מענין ידתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' רלד(עד)
כא. שכן אב מקבל גט לבתו קטנה בע״כמעגלי צדק (פאנעט) במדבר עמ' עה
כא: דומיא דספרנפש הרב עמ' שיט
כא: השתא דכתיב ספר לספירת דברים הוא דאתאנחלה לישראל (תשעא) עמ' סה
כא: כתב על קרן הפרה ונתן לה הפרהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' לב
כא: ערי חתימה כרתיגור אריה דברים פי"ט הערה 25
כא: רש"י ד"ה הויהגור אריה שמות פ"כ הערה 86
כא: תוס' ד"ה שלאנזר הקדש ח"ג עמ' שלב
כב ע"א אמר ר"ח וכו' ג' עורות הן מצה חיפה ודיפתראתורת לוי יצחק עמ' תטו
כב ע"א וכמה שיעורו כדקתני רב שמואל בר יהודה כדי לצור משקל קטנהמגילת סמנים עמ' קכז
כב ע"א נקבו בארץ ונופו בחוצה לארץ וכו'הר המוריה עמ' פד
כב ע"ב נכרי אדעתא דנפשיהדרש אברהם (אשכנזי) ח"א דף צא ע"ב
כב ע"ב נקבו בארץ ונופו בחוצה לארץבאר שרים בראשית פ' ויחי דרוש ה אות ו
כב ע"ב תוס' ד"ה והא לאומנחת מרדכי עמ' צב
כב. והא לאו בני דיעה נינהודרך חיים (תשע) פ"ד הערה 1169
כב. נקבו בארץ ונופו בחוצה לארץ, אביי אמר וכו'וענפיה ארזי אל (תשסו) על התורה ח"ב עמ' קעז
כב. עציץ, יניקה והשרשהאחרי ראי (תשסד) זמנים סי' יז אות ו
כב. רש"י ד"ה כדקתני, הואיל ובידו למחות לירק הזה זוכה בהתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' מא(קלז), קפט
כב. תוס' ד"ה והא אלומשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' קז
כב: אין קיום אלא בחותמיואור חדש (הרטמן) הקדמה אות 551, פ"ג אות 715
כב: אין קיום הדבר אלא בחותמובאר הגולה (הרטמן) באר ד הערה 69
כב: אין קיום הדבר אלא בחותמודרך חיים (תשע) פ"א הערה 330, 1699
כב: הכל כשרים לכתוב גטפרפרת הפרשה פרשת ויקהל פרק לו פסוק יד
כב: הכל כשרין לכתוב את הגט אפי' חש"ו וכו' כשגדול עומד על גביועצי חיים על התורה עמ' קעא
כב: הכל כשרין לכתוב את הגט אפילו חרש שוטה וקטן וכו' והוא שהיה גדול עומד על גבועצי חיים - מועדים עמ' קצ, רפו
כב: הכל כשרין לכתוב הגטודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' קנ
כב: הכל כשרין לכתוב הגט ואפילו חרש שוטה וקטןדבר צבי - קדושת השבת עמ' קמט
כב: והא לאו בני דעה נינהו וכו'ערוגת הבושם (תשעא) דברים עמ' סז
כב: קטן לאו בן דעה הואדרך חיים (תשע) פ"ג הערה 1237, פ"ו הערה 2028, פ"ה הערה 2170
כב: רש"י - והא לאו בני דעה נינהו, ולא ידעו לכתוב לשמהעצי חיים - מועדים עמ' קצ
כב: תוס' ד"ה והאלהורות נתן דברים עמ' קנב
כב: תוס' ד"ה והא לאו בני דעה נינהותורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קמה, קמו
כב: תוס' ד"ה והאפרורים משלחן גבוה ח"ה שאלה קלה, קנה, ח"א שאלה צ
כג ע"א בטביעות עינא דקלאמנחת מרדכי עמ' מב
כג ע"א בני אדם מותרין בנשותיהן בלילה רק בטביעת עינא דקלאקומץ המנחה (צונץ) דרוש נא אות ג
כג ע"א גוי אדעתיה דנפשיה קא עבידערוגת הבושם (הראשון) ח"ב עמ' 51
כג ע"א גוי פסול לכתוב הגטמאכסניא של התורה סי' כו
כג ע"א גט שכתבו חש"ו כשר כשגדול עומד על גביוטיול בפרדס ח"ב עמ' כא
כג ע"א היאך סומא מותר באשתו וכו' אלא בטביעות עינא דקלאשם דרך בראשית ח"ב עמ' רט, שכב
כג ע"א והא ודאי נכרי כו'שם שלמה דף ט ע"ד
כג ע"א והוא שהיה גדול עומד על גביוערוגת הבושם (הראשון) ח"ב עמ' 50
כג ע"א חרש ונתפקחחיים ומלך דף ז ע"ד (הלכות גרושין פרק ו' הלכה ח)
כג ע"א טביעות עינא דקלא בגטברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' יד
כג ע"א עומד על גביו ומכוין לשמהחכמת התורה אמור עמ' שכה
כג ע"א קבל פקח ונתחרש וחזר ונתפקח כשרלמדנות (תשנח) פ' בא אות לג
כג ע"א רשב"א: גדול עומדהכתב והקבלה בראשית פי"ז פסוק יג
כג ע"א תוס' ד"ה עכו"ם וכו'ברכת אבות עמ' קלד, רצז
כג ע"ב אין העבד נעשה שליח לקבל הגטבנין שאול עמ' קצח
כג ע"ב אין העבד נעשה שליחאסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' ה
כג ע"ב אין עבד נעשה שליח בקידושיןבנין דוד (מייזלש) בראשית - חיי שרה אות סז
כג ע"ב ה' נשים שאינן נאמנות לומר מת בעלה וכו'ברית שלום (תעח) דף קלה ע"א
כג ע"ב ה' נשים שאינן נאמנות לומר מת בעלה וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' תתסו
כג ע"ב הרי את שפחה וולדך בן חוריןגנא דפלפלי עמ' רכה
כג ע"ב עבד אינו בתורת שליחותברכת אבות עמ' עז
כג ע"ב עובי יין אמו הואס' המאמרים (רש"ב) תרעב עמ' א'תנו
כג ע"ב עובר ירך אמותורת חיים (ר' דובער) שמות דף סו ע"ג, רו ע"ב
כג ע"ב עובר ירך אמו הואלשם שבו ואחלמה (תשעח) - ספר הדע"ה דף כה ע"ב
כג ע"ב עובר ירך אמו הואתורת מנחם חמ"ט עמ' 358
כג ע"ב עובר ירך אמו הוא וכו'אפיקי ים עמ' תרב
כג ע"ב עובר ירך אמואור התורה (צמח צדק) בראשית עמ' 126
כג ע"ב תוס' ד"ה אין העבדחיים ומלך דף מב ע"א (הלכות עבדים פרק ח הלכה י)
כג רש"י דעבד מקרי בן בריתפרורים משלחן גבוה ח"ה שאלה קנג
כג. גדול העומר על גביו ומלמדו לכתוב לשמה וכו'אבני אש (אויש) מועדים עמ' רנו
כג. דלאו בני ריעה נינהוגור אריה בראשית פ"ח הערה 40, במדבר פט"ז אות לט
כג. החרש שהוא חסר שמיעה, אינו נחשב אדם, ופטור מכל המצותאור חדש (הרטמן) פ"א אות 1116
כג. הכל בקיאין בטביעת עינא דקלאשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' תמו
כג. חש"ו פסולין להביא גטודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' קנ
כג. טביעות עין דקלאמים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' רמו
כג. טביעות עינא דקלאברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' מ
כג. טביעות עינא דקלאדרך חיים (תשע) פ"ג הערה 2147
כג. טביעות עינא דקלארחמי הרב עמ' מח
כג. טביעת עינא דקלאתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' רצג-רצד(לה) {למה הוצרך יעקב אבינו לסימנים}
כג. מועיל גדול עומד על גביו של קטןאור חדש (הרטמן) פ"ט אות 20
כג. נקטנים] לאו בני דעה נינהותפארת ישראל (הרטמן) עמ' רמו הערה 70
כג. עכו"ם אדעתא דנפשי' עבידמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' קצא
כג. קטן אינו בן דעתגור אריה שמות פכ"א אות מ
כג. רש"י ד"ה דלאוגור אריה בראשית פל"ז הערה 149
כג. רש"י ד"ה לדעתיהלהורות נתן ויקרא עמ' כג
כג. תוס' ד"ה נכרימשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' רנ
כג. תוס' ד"ה עכו"םלהורות נתן ויקרא עמ' כג
כג: אין העבד נעשה שליחודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' סא
כג: אין העבד נעשה שליח לקבל גט אשה וכו'חמודי צבי בראשית עמ' ריג
כג: אין העבד נעשה שליח לקבל גט לאשה מיד בעלה לפי שאינו בתורת גיטין וקדושיןקשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' קצז, תריא
כג: אין עבד נעשה שליח בקידושיןמרפא לנפש בראשית עמ' קס
כג: אין שליחות לגויכתר תורה (תשסז) עמ' רנו
כג: אף הנשים שאינן נאמנות לומר מת בעלה נאמנות להביא את גיטהנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' יד אות יד
כג: ד"ה מה אתם וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' שעג
כג: והוא שהיה גדול עומד על גביושמן ראש (כץ) חנוכה ח"א עמ' רמה
כג: ליכא למימר לקלקולא קא מיכוון וכו'מים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' רלא, רלה
כג: עבד אינו נעשה שליחתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' רמה {וא"ב איך קידש אליעזר רבקה}
כג: עבדים בני ברית הוו דאיתנהו במצותערבי נחל (תשסד) עמ' תתריא
כג: עובר ירך אמואור חדש (הרטמן) פ"ב אות 161-162
כג: עובר ירך אמובאר הגולה (הרטמן) באר ג הערה 117
כג: עובר ירך אמודרך חיים (תשע) פ"ג הערה 185
כג: עובר ירך אמו הואגור אריה בראשית פכ"ה הערה 27, שמות פי"ב הערה 468, פכ"א הערה 584
כג: עובר ירך אמו הואנצח ישראל (הרטמן) עמ' רנא הערה 43
כג: עובר ירך אמוברכת חיים (תשמה) ח"א עמ' 58
כג: עובר ירך אמופרורים משלחן גבוה ח"ב שאלה סד
כג: עובר ירך אמךקשוטי כלה (גרינפלד) חי"א אות רצח
כג: עובר לאו ירך אמופרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תלז
כג: עכו"ם שתרם את של ישראל לא חלפרורים משלחן גבוה ח"ה שאלה קטו
כג: רש"י ד"ה לא מה אתם בני ברית, מהוליםתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' רז(קיג)
כד ע"א האשה עצמה גו' אשה מכי מטאדרכי איש דף לז ע"ד
כד ע"א ואמר רבא טלי גיטך מעל גבי קרקע לא אמר כלוםתפלת דוד (אדר"ת) עמ' קפא
כד ע"א רש"י ד"ה והא לא הזרה שליחודרכי איש דף לו ע"ב
כד ע"א רש"י מתנאי השליחות שתהא השליחות חוזרת למשלחבאר שרים פרשת וארא דרוש א אות ב
כד ע"ב במתני' כל גט שנכתב שלא לשם אשה פסולאיתן האזרחי עמ' מג
כד ע"ב רש"י ד"ה הכאאיתן האזרחי עמ' מג
כד ע"ב תוס' ד"ה בעדי מסירהאיתן האזרחי עמ' מג
כד. חזרה שליחות אצל המשלחערבי נחל (תשסד) עמ' תרצ
כד. כל גט שנכתב שלא לשום אשה פסולאוצר המאמרים (תשס) עמ' קלג
כד. כל הגט וכו' יתר מכן וכו'ערבי נחל (תשסד) עמ' תנח, תסא, תסב
כד. לא חזרה שליחות אצל הבעלפרפרת התורה עמ' כה
כד. רש"י ד"ה והאפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' קצו
כד. תוס' ד"ה ובי מטיתתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קמה
כד: איזהו שלא לאלתר וכו'מים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' רלט
כד: האומר כתוב לאיזו שארצה אגרש וכו'ערבי נחל (תשסד) עמ' תפט, תתשצז
כד: יוסף בן שמעוןפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' קכא
כה ע"א האומר לבניו הריני שוחטזאת ליעקב שמות עמ' קלד, קלז
כה ע"א האחין שחלקו לקוחות הן ומחזירין זה לזה ביובללמדנות (תשנח) פ' פנחס אות צח
כה ע"ב הלוקח יין מבין הכותים וכו'חיי נפש ח"ב עמ' טז
כה ע"ב הריני בועלך ע"מ שירצה אבאאסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' רנז
כה ע"ב השולח חטאתו ממדינת הים וכו' רב פפא אמר בחטאת העוף וכו'תשובה מיראה עמ' לא
כה ע"ב לכי מיית הוי גיטאקרן לדוד דברים עמ' שכה
כה ע"ב תולה בדעת אחרים אית ליה ברירה דתנן וכו'נאוה תהלה עמ' קכה
כה ע"ב תוס' ד"ה ר"י ור' יוסי וכו' יכול להיות וכו'קובץ מאמרים ואגרות (וסרמן) ח"ב עמ' קכו
כה ע"ב תוס' ד"ה שלאדרכי שלום (מרגונאטו) דף צב ע"ב
כה. אין ברירה, ובפני יהושעמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' רסז
כה. דחקו חבריהם בתפיסהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' שנא
כה. האומר לבניו הריני שוחט את הפסח על מי שיעלה מכם ראשון לירושלים זוכה ומזכה אחיו עמוכתר תורה (תשסז) עמ' קלח
כה. האחין שחלקו אין מחזירין זה לזה ביובל למ"ד יש ברירהמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' רסו
כה. הרי זה גיטיך אם אמותמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' רלב
כה. לוקח יין מבין הכותיםצמח צבי אגרת סה
כה. לרבי יוחנן ס"ל אחים שחלקו כלקוחותערבי נחל (תשסד) עמ' לז
כה. שני לוגין שאני עתיד להפריש הרי הן תרומה עשרה מעשר ראשון ט' מעשר שנימרפא לנפש בראשית עמ' צו
כה. תוס' - לאו דוקא י' וט' למעשר שני שהרי חסר ב' לתרומה, וי"מ כיון דחטה א' פוטרת הכרי שוב צריך להפריש מעשר על כל המאהמרפא לנפש בראשית עמ' צו
כה. תוס' ד"ה עשרהלהורות נתן במדבר עמ' נה
כה. תוס' ד"ה עשרה מעשר ראשון, לאו דוקא עשרה ותשעה וכו'עצי חיים - מועדים עמ' רמו
כה. תוס' ד"ה עשרה, אין המעשר מתמעט משום תרומה גדולהעצי חיים על התורה עמ' שנז
כה: אף תולה בדעת אחרים לא אמרינן ברירהמצווה ועושה ח"ב עמ' תרי
כה: גברא קטילאודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תיד
כה: וקשרתם וכתבתםבין המשפתים שמות עמ' פא
כה: על מנת שירצה אבא הוי תולה בדעת אחריםערבי נחל (תשסד) עמ' תסז
כו ע"ב אמר רבי זירא אמר רבי אבא בר שילא אמר רב המנונא סבא אמר רב אדא בר אהבה אמר רב וכו'דברי תורה (שפירא) מהד' ה סי' מג
כו ע"ב במת' אי חיישינן למחזי כשיקראתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"ב עמ' קי
כו ע"ב טוביינו דחכימימנחת קנאות עמ' קיג
כו. אלא אימא משום שנאמרפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תקו
כו. בין לר"י ובין לר"ש יש ברירהזקן אהרן (פריד) עמ' רסט
כו. הכותב טופסי גיטיןערבי נחל (תשסד) עמ' תנח, תסב
כו. הכותב טופסי גיטין צריך שיניח מקום האיש והאשה, ועדים וזמן. ואמר רב יהודה אמר שמואל אף צריך שיניח מקום הרי את מותרת לכל אדםערבי נחל (תשסד) עמ' תסב
כו. סבור רבנן למקרביה משום שלום מלכות אמר ר"ז בן אביקולס יאמרו בעלי מומים קרבים וכו'המוסר והדעת בראשית עמ' רו
כו. רבי זכריה בן אבקולספני מלך מועדים עמ' טו
כו. רש"י - צריך שיניח כו' דרואה תגרערבי נחל (תשסד) עמ' תסה
כו. תוס' ד"ה דכי אלעזד הא דתני במתניתין רבי אלעזר מכשיר בכולן חוץ מגיטי נשים, היינו לומר דבגיטי נשים אפילו בטופס פסול כו' אלא ע"כ מדהביא טעם חדש שמע מינה דמחמיר יותר מהת"ק, ומה יש לו להחמיר, על כרחך דאוסר גם בטופסערבי נחל (תשסד) עמ' תסד
כו: ומקום הזמן וכו' משום בת אחותונחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' ד אות א
כו: כי עליך הורגנו כל היום זו מילה שניתנה לשמיני, רש"י, ומהרש"אדברי יואל מועדים ח"ה עמ' תלו
כו: לחזקיה ת"ק הוא רבי מאיר ומשום קטטהערבי נחל (תשסד) עמ' תתשצג
כז ע"ב ליחוש דלמא איתרמי שמא כשמא ועדים כעדיםתורה אור (באנדי) עמ' שפב
כז ע"ב מהו דתימא דילמא איתרמי שמא ועדים כעדים קמ"ל ותוס' ד"ה מעולםדרושים ואגדות חתם סופר עמ' כח
כז ע"ב מעשה בארבע מאות ילדים וילדות שנשבו לקלון - תוס' ד"ה אתיוהו לקמיהאיתן האזרחי עמ' שיז
כז ע"ב שומא עשויה להשתנותשו"ת ר"י קצבי (תשעט) ליקוטים סי' יב
כז ע"ב תוס' ד"ה סימניןנשמת כל חי חלק ב (סימן כ"ו) דף ס"ו ע"א (ד"ה ומצאתי)
כז. חוששין לשני שוירימים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' רטו
כז. יוסף בן שמעוןתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' רצו {אותיות סמך עין מרמזים לס'ימנים ע'שה}
כז. צריך שיניח מקום האיש והאשה והזמןמים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' שיג
כז: דמו דזכריה קא מרתחודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' תכב
כז: כגון דקאמר נקב יש בצד אות פלונית דהוה לי' סימן מובהקדברי יואל מועדים ח"ד דף קמ ע"ב
כז: כי עליך הורמו זו מילהשבח נעורים עמ' פב, קנא, רכו
כז: סימן מובהקתשבי (תשסה) עמ' לג שורש בהק
כז: תוס' ד"ה מעולםמים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' רטו
כח ע"א אשת כהן אוכלת בתרומה בחזקת שהוא קייםימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' שצג
כח ע"א המביא גט והניחו זקן או חולהשו"ת ר"י קצבי (תשעט) ליקוטים סי' י
כח ע"א המביא גט והניחו זקן או חולה נותנו לה בחזקת שהוא חי וכו'שו"ת ר"י קצבי (תשעט) ליקוטים סי' ט
כח ע"א הניחו זקן או חולה ובתוספות שםשו"ת ר"י קצבי (תשעט) סי' ח
כח ע"א ושם ע"ג. המביא את הגט והניחו זקן או חולה וכו'שו"ת ר"י קצבי (תשעט) ליקוטים סי' ח
כח ע"א כיון דאיפליג איפליגתורת מנחם חכ"א עמ' 291
כח ע"א כיון דאיפליג איפליגתורת מנחם חל"ז עמ' 138
כח ע"א רוב גוססין למיתהשו"ת ר"י קצבי (תשעט) סי' ט
כח ע"א רוב גוססין למיתהתולדות הגר"א (תשס) עמ' לה
כח ע"א רוב חולים לחייםתורת מנחם חלק לא עמ' 114
כח ע"א שרוב חולים לחיים וכו' שרוב גוססין למיתהדברי תורה (שפירא) מהד' א סי' ט, מהד' ו סי' צב
כח ע"א תוס' ד"ה הא רבי מאיר, דלמיתה לא חיישינןגבורת יצחק ימים נוראים עמ' שנב
כח ע"ב החילוק בין בי"ד ישראל לבי"ד של עכו"םתורת מנחם חמ"ז עמ' 204
כח ע"ב למילתא דשייכי בה עבידי לאחזוקי שקרייהושו"ת ר"י קצבי (תשעט) סי' יב ובהערות
כח ע"ב משיאין את האשה כשהוא מסיח לפי תומוחקקי לב חלק א (סימן נ"ז) דף קד ע"ג (ד"ה ואען)
כח ע"ב נותנים עליו חומרי חיים וחומרי מתים - ובדין ספינה המוטרפת ובדעת הראשונים בזהשו"ת ר"י קצבי (תשעט) ליקוטים סי' יא וסי' יב
כח ע"ב שלשה דברים העיד ר"י בן פרטא לפני חכמים וקיימו דבריו כו' על ספינה המוטרפת בים כו'מגן אבות (מהריט"ץ) ח"א עמ' ריג
כח ע"ב תוס' ד"ה אבלתשובה מיראה עמ' לא
כח רבא אמר שמא מת לא חיישינן שמא ימות חיישינןחמודי צבי במדבר-דברים עמ' שעב
כח תינוק א' יש בבית האסוריםאהבת דוד (תקנט) דף יב ע"ד
כח. ה"ז גיטיך שעה אחת קודם מיתתימשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' רצא
כח. האומר לאשה ה"ז גיטך שעה אחת קודם מיתתו וכו'חיי נפש ח"ו עמ' קצב
כח. האומר לאשתו הרי זה גיטך שעה אחת לפני מיתתוחיי נפש ח"ד עמ' נז, נט
כח. המביא גט והניחו זקן ונתנו לה בחזקת שהוא קייםמים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' שלד
כח. כיון דאיפלג איפלוג וכו'בן פורת יוסף (תשעא) עמ' ריב
כח. רוב גוססין למיתהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' קסז
כח. רמי ליה אביי לרבה תנן המביא גט והניחו זקן או חולה נותן לה בחזקת שהוא קיים ורמינהו הרי זה גיטך שעה אחת קודם למיתתו אסורה לאכול בתרומה מיד אמר ליה תרומה אגיטין קא רמית... ורמי תרומה אתרומה וכו'של"ה (תשנז) תושבע"פ אות רטו
כח. רש"י ד"ה איפליגתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קלג
כח. שמא מת לא חיישינן שמא ימות חיישינןחמודי צבי מועדים עמ' מז, קיד, שיג, תסב
כח. שמא מת לא חיישינן שמא ימות תנאי היא, ובתוס' ד"ה האגבורות אליהו סי' קנג
כח. שמא מת נמי חיישינןשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' תקצז
כח. תוס' - בשבויות חיישינן טפי למיתה, ויש שתירצו תשים שאני דשכיח טפי ע"י הלידהמרפא לנפש בראשית עמ' פד
כח. תוס' ד"ה והא בעי סמיכהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' של
כח. תוס' ד"ה מצאו בחפיסהמים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' רלז
כח: ב"ד של גוים אפי' נגמר דינו לא חשבו כמתודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' שט
כח: היוצא לידון שהן בחזקת קיימיןשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' פב
כח: והיוצא ליהרג נותנין עליו חומרי חיים וחומרי מתיםחיי נפש ח"ג עמ' שכד
כח: מקומנטריסין של נכרים אל ישיאודמשק אליעזר (רלב"ג) תשובות סי' ב
כח: עיר שכבשה כרקום וספינה שאבדה בים והיוצא ליהרג וכו'חמודי צבי מועדים עמ' שיא
כח: רוב גוססין למיתהפנים מסבירות עמ' מח
כח: שמא מת לא חיישינן שמא ימות חיישינןחיי נפש ח"ד עמ' שט
כח: שמא מת לא חיישינן שמא ימות חיישינןחמודי צבי ויקרא עמ' קנב
כח: שמא מת לא חישינן שמא ימות לא חיישינןחמודי צבי שמות עמ' פ
כח: תוס' - והא במקומות מיוחדים הותר לשלוח קרבן ע"י שליחערבי נחל (תשסד) עמ' תמז
כח: תוס' ד"ה אבל, הבעלם מותרים להביא קרבן על הספקעצי חיים על התורה עמ' תכו
כח: תוס' ד"ה והאפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' כא
כח: תוס' ד"ה והא אע"ג דסמיכה לא מעכבא, אפילו הכי אין רשאין לעשות לכתחלה בלא סמיכה כל היכא דאיכא תקנה בדרך אחרערבי נחל (תשסד) עמ' תתרצז
כט ע"א א"ב שליח מתנה ובפלוגתא דרב ושמואל כו'יד שלמה (עזרא) דף מו ע"ב
כט ע"א אביי אמר התם טעמא מאי וכו' רבא אמר וכו'אמרות ה' השלם ח"ו עמ' קסד
כט ע"א אפשר דחזו לי' זכותאתורת מנחם חי"ב עמ' 182
כט ע"א המביא גט בא"י וחלה ה"ז משלחו ביד אחרתושע יאודה דף קו ע"ג
כט ע"א הרי אלו יכתבו ויתנושו"ת ר"י קצבי (תשעט) ליקוטים סי' ז
כט ע"א רב אמר מתנה אינה כגט, ושמואל אמר מתנה הרי היא כגטהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' קפג
כט ע"א רש"י ד"ה רכא אמר התם היינו טעמא דלא משוו שליח שלא מסר להם אלא דברים ואין בדברים כח להיות חוזרים ונמסרים לאחר אבל גט דאית ביה מששא חוזר ונמסררישומי דברים עמ' כ
כט ע"ב ורא"שמנחה חדשה (חן טוב) פרשת תצא
כט ע"במעדני אשר נישואין עמ' קכח
כט ע"ב איכסיף. לסוף איגלי מילתא וכו'מוסר דרך - אפיקי חיים עמ' תיח
כט ע"ב וקדשתו וכו' לפתוח ראשון ולברך ראשון ולטול מנה יפה ראשוןגנת אגוז (תשמט) עמ' ריד
כט ע"ב מדקתני אין השליח אחרון, רש"ידברי שאול בראשית עמ' שסו
כט. אין רצוני שיהי' פקדונימשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' שטז
כט. אם אמר טול הימנה חפץ וכו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קמה
כט. מילי לא מימפרן לשליחבישורון מלך ח"א עמ' קנד, רצג
כט. מילי לא ממסרן לשליחאור אברהם על ספר המצוות עמ' תקיח
כט. רש"י - רבא אמר, אבל גט דאית בי' ממשא חוזר ונמסרעצי חיים על התורה עמ' תמג
כט. תוס' ד"ה משום וכו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קמה
כט: הא דאבא דקטנותא הואמים חיים (קרייסווירטה) עמ' תרז
כט: המביא גט בא"י וחלה ה"ז משלחו ביד אחרעצי חיים על התורה עמ' תמג
כט: ליחוש שמא פייסתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קמה
כט: מכלל דאיבא אמצעיפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תרטז
כט: עד תלתין יומין וכו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קמה
כט: שליח דשליח עושה שליח או לאפרפרת משה ח"א עמ' שכח
כי עליך הורגנו כל היום זו אשה וז' בניהחכמה מאין דף צח ע"א-ע"ג
כל המגרש אשתו ראשונה אפילו מזבח מוריד עליו דמעו'בית נאמן (ביגה, שפא) ח"ב דרוש י דף מט
ל ע"א ההיא דאמר אי לא אתינא מכאן עד תלתין יומיןאיתן האזרחי עמ' כג
ל ע"א המלוה את הכהןסמיכה לחיים (סימן כא) דף קלד ע"ג (ד"ה איברא)
ל ע"א המלוה מעות את הכהן ואת הלוי ואת העני להיות מפריש עליהן וכו'אוצרות חיים - מעשה הצדקה עמ' קצג
ל ע"א המלוה מעות את הכהן ואת הלוי וכו'תורת השרף ממאגלניצא עמ' ט, רצה
ל ע"א ואע"ג לא לידי כו'שעת הכושר דף יג ע"ד
ל ע"א מתו צריך ליקח רשות וכו'בית אהרן (קריספין) דף נא ע"ד
ל ע"א נתייאשו הבעלים אין מפריש עליהם לפי שאין מפרישין על האבודתשובה מיראה עמ' טז
ל ע"א רש"י ד"ה במכירי כהונה וכו'ברכת אבות עמ' רפא
ל ע"ב אבא אלעזר בן גמלא אומר ונחשב וכו' כשם שתרומה גדולה ניטלת באומד ובמחשבה וכו'מכשירי מצוה עמ' רה
ל ע"ב הגיד מית אשר, איתעשר לא תאשרכתב סופר אגדות כאן
ל ע"ב הניח מלא מחט וכו' קרדום וכו'תורת לוי יצחק עמ' סד
ל ע"ב וכי יש לו לבעה"ב לתרום תרומת מעשר, אין וכו'לקוטי שיחות חל"ח עמ' 69
ל ע"ב ורבנן מאי שנא למיתה דעבוד תקנתא וכו'דרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' שטו
ל ע"ב חברך מית, אשרמנות הלוי (תשסב) עמ' שנג
ל ע"ב יצרו של ארםכתבי ר' יצחק אבוהב עמ' קלא
ל ע"ב כור מעשר לך בידימנחת מרדכי עמ' שעה
ל ע"ב כשם שתרומה גדולה וכו' כך תרומת מעשר וכו'הר המוריה עמ' יג
ל ע"ב עשירות לא שכיחאדברי חנינא - מזלות עמ' מ
ל ע"ב רש"יהכתב והקבלה במדבר פי"ח פסוק ל
ל ע"ב תוס' ד"ה וכי נחשדוהכתב והקבלה במדבר פי"ח פסוק ל
ל ראבי"ה אמר המלוה מעות את הכהן וכו'דברי יוסף (הכהן) דף יז ע"ב
ל. אטו תרקבי דדינרי בעי למיהב להערבי נחל (תשסד) עמ' קצ
ל. אמר רב במכירי כהונה וכו' כרב לא אמריתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' רח
ל. במזכה להם ע"י אחריםפרורים משלחן גבוה ח"א שאלה ק
ל. במכירי כהונהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' לה
ל. ההוא דאמר אי לא אתינא עדשערי שיש יהושע ח"א עמ' קמז
ל. המלוה מעות את הכהןודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' רצב
ל. המלוה מעות את הכהןמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' שמג
ל. המלוה מעות את הכהן ואת הלוי ואת העני וכו'חיי נפש ח"ו עמ' רצו
ל. המלוה מעות את הכהן ואת הלוי ואת העני להיות מפריש עליהן מחלקן מפריש עליהן בחזקת שהן קיימים וכו'להורות נתן ויקרא עמ' י
ל. כהנים ולוויים זוכים במתנותיהם אף קודם נתינהלהורות נתן ויקרא עמ' רלג
ל. לא שנו אלא בעל הבית בכהן, אבל כהן בבעל הבית יכול לחזורכתר תורה (תשסז) עמ' קל
ל. מלוה דאיירי במכירי כהונה אין הכהן מתירא דילמא לא יתן לו, כיון תותן לו תמיד סומך עצמו שבודאי לא ישנה עכשיוכתר תורה (תשסז) עמ' קל
ל: אטו ברשיעי עסקינןדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 707
ל: אין אבא אלעזר בן גמלא הוא וכו' יש לו רשות לבעה"ב לתרום תרו"מ (ותוס' ד"ה אין)פרורים משלחן גבוה ח"ג שאלה צט
ל: במכירי כהונה אין צריך קניןלהורות נתן בראשית עמ' רפח
ל: בן ישראל שאמר ללוי כך אמר לי אבא מעשר יש לך בידי וכו' אבל אמר כור מעשר יש לך בידי אין חוששין לתרומת מעשר שבו ובו'יורה חכימא (תשעא) עמ' רסא
ל: היכא דקיץ ואמר כור מעשר מסתמא תיקניה, ובדלא קיץ לא תיקניהכתר תורה (תשסז) עמ' קסא
ל: ונחשב לכם תרומתכםנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' מג אות ג
ל: חברך מית אישרמנות הלוי (עוז והדר) ח"ב עמ' רס
ל: לתרום תרומת מעשרודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' קיד
ל: רש"י - חברך מית אשר האמן והחזיק הדבר, איתעשר לא תאשר לא תאמיןמנות הלוי (עוז והדר) ח"ב עמ' רס
לא כרת ברית עם ישראל אלא בשביל תושבע"פהתורה והעולם ח"ג עמ' קלה
לא מקמי פלגאה ניקוםשומע תפלה ח"ב עמ' סט
לא ע"א בודקין את היין וכו' ובהוצאת סמדרתורת מנחם ח"ט עמ' 184, ח"כ עמ' 85
לא ע"א בודקין את היין כו' ובהוצאת סמדרתורת מנחם חנ"ז עמ' 115
לא ע"א רש"י (ותוס') ר"ה ובמחשבה - ותרווייהו נפקי מונחשבלקוטי שיחות חל"ח עמ' 63
לא ע"א תוס' ד"ה במחשבהאבן ישראל על התורה (תשסב) עמ' נד
לא ע"א תוס' ד"ה במחשבה וכו'ברכת אבות עמ' רסו
לא ע"א תוס' ד"ה דשאניאבן ישראל על התורה עמ' לז
לא ע"ב אמר ליה אידך מקמי פלגאה ניקוםאוצרות חיים - אישים ח"ב עמ' רנה
לא ע"ב אמר רבה הכי א"ר (ברוח מזרחית) אשה מפלת בו וש"א אפי' מרגליות שבים מרקבת וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' שכו, שסא, תקנא
לא ע"ב אמר רבה הכי א"ר (ברוח מזרחית) אשה מפלת בו וש"א אפי' מרגליות שבים מרקבת וכו'ברית שלום (תעח) דף נא ע"ב, נו ע"ג, פו ע"ב
לא ע"ב אמר רבי אלעזר חלוקין עליו חביריו על רבי אלעזר וכו', רש"י ד"ה ר"א, ר"א בן פדת דגמרא ור"א בן שמוע דמתניתין וברייתאדברי תורה (שפירא) מהד' ח סי' מז
לא ע"ב אפילו שופתא בקופינא דמרא [בית יד שבחור המרא] רפיא ברוח מזרחיתבאר יוסף (תשמא) ח"ב עמ' סא
לא ע"ב ארבע רוחות מנשבות בכל יוםיחל ישראל אבות ח"ג עמ' רנה
לא ע"ב ד' רוחות מנשבות וכו'אפיקי ים עמ' רפו
לא ע"ב מאי כי הוא בין אחים יפריאדבר טוב עמ' תסד
לא ע"ב מקמי פלגאה ניקוםויקרא יעבץ עמ' נז
לא ע"ב מקמיה פלגאה ניקוםראה חיים חלק ב דף נ"ה ע"ד (דף קצ"ה ע"ב קטע ראשון)
לא ע"ב מקמיה פלגאה ניקוםראה חיים ח"ב דף נה ע"ד [קצה ע"ב, קטע ראשון]
לא ע"ב עבר לפניהם גניבא, אמר אחד לחבירו נקום מפניולדעת חכמה ומוסר ח"א עמ' לד
לא ע"ב פרום עצרתתורת מנחם חלק לג עמ' 416
לא ע"ב רב הונא ורב חסדא הוו יתבי חליף ואויל גניבא עלייהו, אמר חד לחבריה ניקום מקמיה דבר אוריין הוא וכו'לחמי תודה דף רלא ע"א
לא ע"ב רב הונא ורב חסדא הוו יתבי חליף ואזיל גניבא עלייהו וכו', אמר להו במאי עסקיתו אמרו ליה ברוחותאוצרות חיים - יושר המידות עמ' קצט
לא ע"ב רבא ורב נחמן בר יצחק הוו יתבי הוה חליף ואזיל רב נחמן בר יעקב דיתיב בגוהרקא דדהבא ופריס עליה סרבלא דכרתי רבא אזל לגביה רב נחמן בר יצחק לא אזל לגביה אמר דלמא מאינשי דבי ריש גלותא נינהו רבא צריך להו אנא לא צריכנא להודברי תורה (שפירא) מהד' א סי' כב
לא ע"ב רבא ורב נחמן בר יצחק הוו יתבי, הוה חליף ואזיל רב נחמן בר יעקב דיתיב בגוהרקא דדהבא ופריס עליה סרבלא דכרתיאוצרות חיים - אישים ח"ו עמ' קא
לא ע"ב רבא צריך להושער הבטחון עם "בתורתו יהגה" עמ' קיג
לא ע"ב רוח מזרחית אשה מפלת בו שנאמר יבוא קדים וכו' יבוש מקורו זו מקורה של אשהבאר יוסף (תשמא) ח"ב עמ' סא
לא ע"ב רוח מזרחית חמה ביותרתורת העולה (תשעה) עמ' רי
לא ע"ב רש"י - סתם רב נחמן בש"ם הוא רב נחמן בר יצחקלחמי תודה דף רמג ע"א
לא ע"ב רש"י ד"ה אנא לא צדיכנא להז, דדב נחמן חתניה דנשיאה הוה וכו'דברי תורה (שפירא) מהד' א סי' כב
לא ע"ב רש"י ד"ה אנאזכור לדוד עמ' ק
לא ע"ב רש"י ד"ה אנאמשק ביתי סימן תלז דף רו ע"ב
לא ע"ב רש"י ד"ה וראה סתם רב נחמן הוא רנב"י, תוס' שםגנא דפלפלי עמ' שע
לא ע"ב תוס' ד"ה אנא, פירש בקונטרס וכו' ולפירושו רב נחמן סתם שבגמ' הוא רב נחמן בר יצחק דבהעור והרוטב משמע דסתם רב נחמן הוא חתניה דבי ריש גלותא ואין נראה וכו' אלא רב נחמן סתם הוא רב נחמן בר יעקבדברי תורה (שפירא) מהד' א סי' כב
לא. בדעת תוס' שאם יפריש תרו"מ באומד מהניפרפרת משה ח"ב עמ' תכג
לא. בקידום של מוצאי החגמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' רצח
לא. התרומה חלה במחשבהגור אריה ויקרא פ"ה הערה 41
לא. כשם שתרומה גדולה ניטלת באומד ובמחשבה וכו'גבורות אליהו סי' קמט
לא. רש"י ד"ה המניח ותוס' ד"ה במחשבהגור אריה במדבר פי"ח הערה 37
לא. רש"י ותוס' ד"ה במחשבהנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' ו אות ה, סי' מג אות ג
לא. תוס' ד"ה במחשבהפרורים משלחן גבוה ח"ה שאלה לז
לא: במאי עסקיתו אמרו ליה ברוחותשערי אורה (מילר) ח"ב עמ' מה
לא: בשעה שמושכת עושה תלמים תלמיםרצוף אהבה (אלגאזי, תט) סימן קפה דף עא ע"א
לא: גניבא וכו' במה הס עוסקים, ברוחות וכו' ד' רוחות מנשבות בבל יוםחיים שיש בהם אבות עמ' רפה
לא: ד' רוחות מנשבות בכל יוםצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' פ
לא: חליף אזיל גניבא וכו' אמר חד לחברי' ניקום מקמי' דבר אוריין הואיגל יעקב (תשעד) ח"ב עמ' קסז
לא: מאי חרישית וכו'דרשות חתם סופר ח"ג (תשיט) עמ' קז
לא: ר"ה ור"ה הוו יתבי חלף ואזיל גניבא עלייהו א"ח ניקום מקמיה דבר אוריין הוא א"ל אידך מקמי פלגאה ניקוםיגל יעקב (תשנג) ואתחנן אות יח
לא: ר"ה ור"ח הוי יתבי חליף ואתי גניבא לקמייהו וכו'כתנות אור עמ' תרנד
לא: רב הונא ורב חסדא הוו יתבי וכו' ד' רוחות מנשבות בכל יוםלישרים תהלה (תשסד) עמ' נז
לא: רוח מזרחית חמה ביותרתורת העולה ח"ב פרק כו
לא: רנב"י [חתני' דנשיאה הוי]חמודי צבי ויקרא עמ' פח
לא: רש"י ד"ה כשמשקיטנזר הקדש ח"א עמ' שסב
לא: רש"י ותוס' ד"ה אנא לא צריכנא להונחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' לז אות א
לב ע"א המקדיש עבדו אין מועלין בו וכו' מר סבר כגזוז דמי ומר סבר לאו כגזוז דמירישומי דברים עמ' טז
לב ע"א מהו לתימא איגלאי מילהא וכו'כח מעשיו הגיד לעמו ח"ב יח ע"א
לב ע"א מתני' השולח גט לאשתו והגיע בשליח או כו'יד שלמה (עזרא) דף מו ע"ב
לב ע"א תוס' ד"ה מהו דתימאשם שלמה דף עו ע"ד ואילך
לב ע"ב אתי דיבור ומבטל דיבוראסופת מערכות דברים עמ' נד
לב ע"ב בפני כמה הוא מבטלו ותוס' ד"ה ה"גאיש מבין ח"א דף סא ע"א
לב ע"ב ותוס' ד"ה אפקעינהואיש מבין ח"א דף ס ע"א-ע"ב
לב. אגלאי מילתא למפרע דבטולידמשק אליעזר (רלב"ג) תשובות סי' ה
לב. אפי' שופינא דמרא רפיאיפה תאר (תשעח) ח"א עמ' קמ
לב. מהו דתימא איגלאי מילתאמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' קמה
לב. תוד"ה ואפקינהו - נזיר אין לוקה דהוא התראת ספקתיבת גמא (תשסז) עמ' ריח
לב. תוס' ד"ה מהו דתימאצמח צבי אגרת סה
לב: אשכחיה לרב נחמן בר יצחק דתלי וקאי בעיברא דדשאעקבי אבירים (תשעא) עמ' קצט
לב: דבי תלתא אית ליה קול, דהבעל מוציא קול כשביטל בפני שלשהכתר תורה (תשסז) עמ' רסז
לג ע"א ובתוספות כל דמקדש אדעתא דרבנן מקדשבאר שרים בראשית פ' ויגש דרוש ו בהקדמה
לג ע"א כל דמקדש אדעתא דרבנן מקדש ואפקעינהו רבנן לקידושין מיניהדברי תורה (שפירא) מהד' ט סי' מד
לג ע"א כל דמקדש אדעתא דרבנן מקדש ורש"י ותוספותשו"ת ר"י קצבי (תשעט) סי' י
לג ע"א רש"י ד"ה בעילת זנותברכת אבות עמ' רכד
לג ע"א תוד"ה כל דמקדששפע חיים - נישואין עמ' קעה-קעו
לג ע"א תוס' ד"ה ואפקעינהו רבנן לקידושיןבנין שאול עמ' קצד
לג ע"א תוס' ד"ה ואפקעינהו, ומהרש"אתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' תמט, ח"ב עמ' קכ
לג ע"ב מאי פרוסבול וכו' פרום בולי ובוטי וכו' עשירים וכו' הענייםתהלה לדוד (והרמן) פרק קיב פסוק ט הערה נא
לג ע"ב שב ואל תעשה היזאתהלה לדוד (והרמן) פרק סג פסוק יא הערה כג
לג תוס' ד"ה אפקעינהו והרב ח"הדרכי שלום (מרגונאטו) דף נז ע"ב
לג. אמר ליה רבינא לרב אשי תינה דקדיש בכספא וכו'וענפיה ארזי אל (תשסו) על התורה ח"ב עמ' רפא
לג. בטלו מבוטל דברי רבי כו'כתר תורה (תשסז) עמ' רסו
לג. כל דמקדשמאמר מרדכי - י״ג אלול עמ' קו
לג. כל דמקדש אדעתא דרבנן מקדשתיבת גמא (תשסז) עמ' רסג
לג. רש"י ד"ה אדעתא דרבנןנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' יב אות טז
לג. רש"י ד"ה בעילתגור אריה שמות פכ"א הערה 702, במדבר פכ"ז הערה 7
לג. רש"י ד"ה בעילת זנותנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' יב אות ג, טז
לג. תוד"ה אפקינהו - איך מחייבין מיתה בא"א הלא הוה התראת ספקתיבת גמא (תשסז) עמ' קסא
לג. תוס' - יכול לחפות על בת אחותו שתבטל השליחותתיבת גמא (תשסז) עמ' רסג
לג. תוס' אמירת כדת משה וישראל בקידושיןאחרי ראי (תשסד) סדרות סי' לא אות א
לג. תוס' ד"ה ואפקעינהוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' רמא
לג. תוס' ד"ה ואפקעינהולהורות נתן דברים עמ' קסט
לג. תוס' ד"ה ואפקעינהומשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' קפג
לג. תוס' ד"ה ואפקעינהופרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תתסט, ח"ב עמ' תקצה, ח"ג עמ' קב
לג. תוס' ד"ה ואפקעינהוחמודי צבי שמות עמ' רנז
לג. תוס' ד"ה כל דמקדש אדעתא דרבנןנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' יב אות ג, טז
לג. תוס' ד"ה כלצמח צבי אגרת סה
לג. תנא כי רוכלא ליחשיב וליזילדרך חיים (תשע) פ"ו הערה 1342
לג: אטו כרוכלא ליחשיב ולזילפרדס מרדכי עמ' פז
לג: כל דמיתעבדא בי עשרה צריבי בי עשרה למישלפיהתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' קא {בחלות הדבר כן עקירתו}
לג: מי מצטרפי וכו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קנט
לג: עדות שבטלה מקצתה בטלה כולהגור אריה שמות פכ"ה הערה 238, דברים פי"ז אות ד
לג: עדות שבטלה מקצתה בטלה כולהתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תשעא הערה 25
לג: תוס' ד"ה אמר רב יוסףוענפיה ארזי אל (תשסו) על התורה ח"ב עמ' רפג
לג: תוס' ד"ה ואפקעינהו רבנןחמודי צבי במדבר-דברים עמ' ל
לד ההיא דרובא קרי לה מרים ופורתא קרי לה שרהשמחה לאיש (אלישר) דף כא ע"א
לד ע"א אין אונס בגיטיןשו"ת ר"י קצבי (תשעט) סי' יח
לד ע"א גידול בר רעילאי שדר לה גיטא וכו' אביי אמר וכו' רבא אמר וכו' בגלוי דעתא בגיטא קמיפלגיתורת לוי יצחק עמ' קמ
לד ע"א גילוי דעת בגיטין אביי אמר לאו מילתא וכו'דרשות הצל"ח השלם עמ' רסד
לד ע"א הלנתא נאביי ביט"ל קג"ם וכו'כח מעשיו הגיד לעמו ח"א דף לז ע"ג
לד ע"א זיל השתא ותא למחרבאר שרים פרשת וארא דרוש ה אות ב
לד ע"ב הלל תיקן פרוזבול מפני תיקון העולםאמרות חיים עמ' קכח
לד ע"ב עלובה כלהבעקבי יעקב עמ' שלה
לד ע"ב תוס' ד"ה והוא דאתחזקחיים ושלום חלק ב (סימן פ) דף קל"א ע"ד (ד"ה תשובה)
לד. איהו בטלי' משום דפנויתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קמז
לד. דאביי סבר גלוי דעתא בגיטא לאו מילתא היאשל"ה (תשנז) תושבע"פ אות תעט
לד. היו לו שתי נשיםמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' קפח
לד. יהושע וכלב לא נטלו כלוםפרפרת אליעזר פרשת שלח פרק יג פסוק כג
לד: אין אלמנה נפרעת מנכסי יתומים אלא בשבועה וכו' וברש"י ותוס'כסף נבחר (מרגליות) עמ' רעב
לד: בראשונה היה משנה וכו' שם עירו ושם עירה..אור חדש (הרטמן) פ"ב אות 123
לד: גמרא מסכת גיטין פרק השולח, אין אלמנה נפרעת מנכסי יתומים אלא בשבועה (פלפול בסוגיא)ערבי נחל (תשסד) עמ' שנח
לד: ההיא דהוו קרי לה מרים ופורתא שדה וכו'מים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' רצח
לד: הלל התקין פרוזבול מפני תיקון העולםדרשות דבר צבי עמ' צ
לד: הלל תיקן פרוזבולמאמר מרדכי - י״ג אלול עמ' קפז
לד: התקין רבן גמליאל הזקן שתהא נודרת ליתומים... והלל התקין פרוזבול מפני תיקון העולםשל"ה (תשנז) תושבע"פ אות שצג
לד: יוסף וקורים לו יוחנןתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' שנ(י) {ובן ביבמות כד. ב' שמות אלו}
לד: כל שום וחניכא דאית ליערבי נחל (תשסד) עמ' קכג
לד: נמנעו מלהשביעה התקין ר"ג שתהא נודרת ליתומים כל מה שירצו, ורש"יויואל משה מאמר ב סי' קכד עמ' שלד
לד: צריך לכתוב בגט שם המקוםתפארת ישראל (הרטמן) עמ' קכג
לד: צריך שיכתוב שם המקום בגטאור חדש (הרטמן) הקדמה אות 248
לד: רש"י - אביי נקרא נחמני על שם רבה בר נחמנימצווה ועושה ח"ב עמ' קלז, קנח
לד: שבועת אלמנה לגבות כתובתהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' קצג
לד: שינה בגט את שם העיר, פסולדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 1395
לד: שינה שמו ושמהדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 248
לד: שם המקוםדרך חיים (תשע) פ"ג הערה 535, 600-599
לד: תוס' ד"ה והואמים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' רצו
לה ע"א איענשא משום דאשתרש לה מקום דינר, תוס' ד"ה לאדרשות מהר"ם חביב עמ' תיב
לה ע"א באדם אחד וכו' דינר זהב אצל אלמנה וכו'תורת לוי יצחק עמ' סו
לה ע"א הנשאל צריך לפרט את הנדרתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' תמט
לה ע"א והא שלחו מהתם איך פב"פ קבילת גיטאאיתן האזרחי עמ' סא
לה ע"א וכששמעו חכמים אמרו מה מי שנשבע באמת כך
לה ע"א ימות אחד מבני אם נהניתי מהדינריחל ישראל אבות ח"ה עמ' קמב
לה ע"א מעשה באדם אחד בשני בצורת, וברש"י ד"ה דאשתרשיס' הזכרונות (אבוהב, תשעד) עמ' קצא, קצב
לה ע"א צריך לפרט את הנדר, משום איסוראתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' קכא
לה ע"ב אין אלמנה נפרעת מנכסי יתומים וכו' ובתוס'איתן האזרחי עמ' תמב
לה ע"ב אלמנה הנודרת ליתומיםשו"ת ר"י קצבי (תשעט) סי' ד
לה ע"ב דלמא אזלא לגבי חכם, תוס' ד"ה ליחושדרשות מהר"ם חביב עמ' תיג
לה ע"ב והלל התקין פרוזבול מפני תיקון העולםתהלה לדוד (והרמן) פרק קיב פסוק ט הערה נא
לה ע"ב סוגיא דנוררתאור שרגא עמ' שכו
לה ע"ב פלוגתא אי צריך לפרט את הנדרלחמי תודה דף קסא ע"א
לה ע"ב רב פפא אמר צריך לפרט הנדרערוגת הבושם (הראשון) ח"ג עמ' 476
לה ע"ב תוס' ד"ה ליחוש, צדקיהו חסיד גמוררנת יצחק ישעיה עמ' תלא
לה עמון ומואב טהרו בסיחון שקנו בחזקהאיש אמונים דף לג ע"א
לה תקנה גדולה התקינו שיהיו מפרשין שמותיהםרוח חיים (פאלאג'י) ח"ב דף קמט ע"ב
לה. אמרה ליה אפבוה לבורסיה כבי תרי עברא לי הפכוה לכורסיה ותרצוה וכו'של"ה (תשנז) פרשת וישב אות טז בהגה"ה
לה. מה מי שנשבע על אמת כך על שקר עאכו"כויואל משה מאמר א סי' לב עמ' מד
לה. מעשה באדם אחד בשני בצורת שהפקיד דינר זהב אצל אלמנהשמחת הנפש עמ' כו
לה. מעשה באדם אחד בשני בצורת שהפקיד דינר זהב אצל אלמנה וכו'יפה מראה (שנ) שבועות פרק ו דף שיג ע"ג-ע"ד; יפה תאר (תח) על ויקרא רבה פרשה ו דף מב ע"ב
לה. מעשה באדם אחר בשני בצורת וכו'פרדס מנחם עמ' קכא
לה. עלובה כלה שזינתה תוך חופתהאהבת חיים (דייטש) עמ' ריז
לה. תוס' ד"ה ונודרתמפניני הרב עמ' ר
לה. תוס' ד"ה לאויואל משה מאמר א סי' לב עמ' מד
לה. תוס' ד"ה לא היומשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' פב
לה: אין הבעל מיפר בקודמיןערבי נחל (תשסד) עמ' שעג
לה: הנושא נשים בעבירה פסול עד שידור הנאה ותני עלה נודר ועובד יורד ומגרש וכו'מים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' שו
לה: התקין ר"ג הזקן שתהיה נודרת ליתומים וכו'כתנות אור עמ' תרלה
לה: התקין ר"ג הזקן שתהיה נודרת ליתומיםכתנות אור עמ' תקנד
לה: התקין ר"ג תזקן שתהי' נודרת ליתומים וכו' ור"נ אמר אפי' ניסת וכו' ניסת וודאי מיפר לה בעל, דמדרינן לי' ברביםחמודי צבי במדבר-דברים עמ' תנז-תנח
לה: מלתא דאיסוראודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' קנט
לה: נדר שהורד ברבים אין לו הפרהחוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' תא
לה: פירוט הנדרודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' קנח
לה: רש"י ד"ה עד שידורמים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' שו
לה: תוס' ד"ה אבלפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' רלו
לה: תוס' ד"ה אבל נשאתתפארת ראובן עמ' קלג
לה: תוס' ד"ה ותני עלהמים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' שו
לה: תוס' ד"ה ליחוש משמע דאדרב הונא פריך ומהרש"אברכת יוסף ואליהו רבה (תשסט) ח"ב עמ' קפ
לו בזמן שאתה משמט קרקע וכו' ורש"יידו בכל סי' אלף קצ
לו האי פרוזבלא עולבנא דדיינא הואהמדרש והמעשה דברים פרשת וזאת הברכה ח"א
לו הוי מן העלובים ולא מן העולבים מן הנרדפים ולא הרודפיםכד הקמח (תשנו) עמ' לז
לו הנעלבין ואינם עולביןכרם יהושע (ולרשטיין) דף כז ע"ב
לו הפקר ב"ד הפקרגבורת יצחק סוכות עמ' לט
לו הפקר בית דין הפקרשערי תלמוד תורה (תשמז) עמ' עט, קח
לו הפקר בית דין הפקרשערי תלמוד תורה (תשסו) עמ' קכ
לו מנין שהפקר ב"ד הפקרלב אהרן (ראנ"ח, שסב) יהושע דף קו ע"א
לו ע"א אמר אביי בשביעית בזמן הזהאסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' קעז
לו ע"א אמר רבי טרפון תקנה גדולה התקינו שיהו מפרשין שמותיהםרוח חיים (פאלאג'י) ח"ב דף קמ"ט ע"ב (חו"מ סימן שע"ו ד"ה בר מן דין)
לו ע"א בחי' הרמב"ן, בדין יובל אחר החורבןברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' ל
לו ע"א גופו של פרוסבול מוסרני לכם פלוני דיינין שבמקום פלוני וכו', ורש"ישם דרך דברים עמ' סט
לו ע"א הלכתא אפי' למ"ד כו' ע"ד רבים אין לו הפרה כו'שם שלמה דף נה ע"ד
לו ע"א הלל תיקן פרוסבול וכו' שראה את העם שנמנעו מלהלוות וכו'כתב סופר אגדות כאן
לו ע"א הנודר ע"ד חבירואהבת ציון (תשסד) עמ' קמא
לו ע"א הפקר ב"דכתבי ר' יצחק אבוהב עמ' כג
לו ע"א זה דבר השמטה שמוטתורה אור (באנדי) עמ' רפט
לו ע"א חי' הר"ן - הלל הנשיא עיבר שניםימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' רכב
לו ע"א חי' הרמב"ן ד"ה הא דתניאימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' קצו
לו ע"א נדר על דעה רבים אין לו הפרה וכו'כח מעשיו הגיד לעמו ח"א דף לב ע"ד
לו ע"א עדי חתימה דאורייתאמנחת מרדכי עמ' שנז
לו ע"א פרוזבול אינו משמטמאכסניא של התורה סי' כז
לו ע"א קנין ע"י כיבושהל' בית הבחירה (שניאורסון) עמ' פא
לו ע"א רב חתם כווראהשיר והשבח ח"א עמ' קו
לו ע"א רב צייר כורא וכו' רב הונא צייר מכותאהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' קלב
לו ע"א רבי אומר וזה דבר השמיטה בשתי שמיטות הכתוב מדברצדקה חיים דף נ"ה ע"א (דף קצד ע"א ד"ה ואפשר)
לו ע"א רבי אומר וכו' בשתי שמיטות הכתוב מדבר וכו' בזמן שאתה משמט קרקע אתה משמט כספים ובזמן שאי אתה משמט קרקע אי אתה משמט כספיםימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' קה
לו ע"א רבי ס"ל ששמיטת כספים דשביעית ויובל תלויים זה בזהאמרות ה' השלם ח"ב עמ' רז
לו ע"א רש"י ד"ה בשביעיתרנת יצחק משלי עמ' שכא
לו ע"א תוס' ד"ה אבל כו' משום דמסתמא ניחא להו לרביםרנת יצחק שופטים עמ' רמו
לו ע"א תוס' ד"ה בזמןרנת יצחק ישעיה עמ' שצא, משלי עמ' שכא
לו ע"א תוס' ד"ה בזמןתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' קסט
לו ע"א תוס' ד"ה בזמןתשובה מיראה עמ' סז
לו ע"א תוס' ד"ה בזמןאסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' שג
לו ע"א תניא רבי אומר וזה דבר השמיטה בשתי שמיטות הכתוב מדברצדקה חיים דף נה ע"א [קצד ע"א]
לו ע"ב אי לדרי עלמא תקין אין בי"ד יכול לבטל דברי בי"ד חבירוברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' קיב
לו ע"ב אלא אי אמרת לדרי עלמאאסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' קעה
לו ע"ב אמר שמואל הא פרוסבלא עולבנא, ורש"ישם דרך דברים עמ' סט
לו ע"ב ברש"י ד"ה דאמור רבנןאבן ישראל (פישר) אגדה ח"א עמ' מ
לו ע"ב הלל תיקן פרוזבולשם דרך - הישר והטוב עמ' סב
לו ע"ב הנעלב ואינו עולב בחזרהיחל ישראל אבות ח"א עמ' שכ
לו ע"ב הנעלבים ואינם עולבים וכו' עליהם הכתוב אומר ואוהביו כצאת השמש בגבורותוהדרש והעיון בראשית מאמר ט
לו ע"ב הנעלבים ואינם עולבים וכו'דברי טובה שופטים ח"א עמ' שמא
לו ע"ב הנעלבים ואינם עולביםלהעיר להורות ולהשכיל ח"ג עמ' פה
לו ע"ב הנעלבים ואינם עולביםעיונים במשלי עמ' תסא
לו ע"ב הנעלבים ואינן עולבים שומעים חרפתן ואין משיבין וכו'אש דת (אסאד) עמ' כג
לו ע"ב הנעלבים ואינן עולבים שומעין חרפתם וכו' כצאת השמש בגבורתודרושים ואגדות חתם סופר עמ' נה, קצא
לו ע"ב הנעלבים ואנים עולבים שומעים חרפתם ואינם משיבים וכו' עליהם הכתוב אומר ואוהביו כצאת השמש בגבורתוהדרש והעיון במדבר ח"א מאמר קד אות א
לו ע"ב הנעלבין ואינן עולבים וכו', עליהם הכתוב אומר ואוהביו בצאת השמש בגבורתואוצרות חיים - יושר המידות עמ' קעב, קעט
לו ע"ב הנעלבין ואינן עולבים שומעיו חרפתן ואין משיבין עושין מאהבה ושמחין כיסורין וכו'כתב סופר אגדות כאן
לו ע"ב הנעלבין ואינן עולבים שומעין חרפתם ואין משיביםרוח נכון עמ' צג, קז, פד, קכד
לו ע"ב הנעלבין ואינן עולבים שומעין חרפתן ואין משיבין וכו'דרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' ר
לו ע"ב הנעלבין ואינן עולבין וכו' ואוהביו כצאת השמש בגבורתוהר יראה מאמר נו
לו ע"ב הנעלבין ואינן עולבין שומעים חרפתם ואינם משיביןנתיבות יצחק ח"ג עמ' קטו
לו ע"ב הנעלבין ואינן עולבין שומעים חרפתם ואינם משיבין כו'מגן אבות (מהריט"ץ) ח"א עמ' רעט, ח"ב עמ' רמב
לו ע"ב הפקר בי"ד הפקר שנאמר וכל אשר לא יבוארנת יצחק יהושע עמ' קסד, משלי עמ' שכא
לו ע"ב התקין הלל פרוזבול וכו' אי אמרת לדרי עלמא נמי תקין הא אין ב"ד יכול לבטל דברי ב"ד חבירו וכו' אמר שמואל וכו' אי איישר חיל יותר מהלל אבטליניה וכו'ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' תיט
לו ע"ב ומא"ט דמדאורייתא לא משמטא שביעית וכו' ר"א הפקר ב"ד היה הפקרמכשירי מצוה עמ' רא
לו ע"ב ותקינו רבנן דתשמט זכר לשביעיתכתב סופר אגדות כאן
לו ע"ב כלה שזינתה בקרב חופתה וכו' מ"ק עד שהמלך במסבו וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' תרפח
לו ע"ב כלה שזינתה בקרב חופתה וכו' מ"ק עד שהמלך במסבו וכו'ברית שלום (תעח) דף קד ע"ג
לו ע"ב מאי פרוזבול אמר רב חסדא פרוס בולי ובוטיימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' תכ
לו ע"ב מה ענין ראשים אצל אבות וכו'דברי טובה יהושע ח"ג עמ' תתצ
לו ע"ב נרדי נתן ריחו, כתיב נתן ולא כתיב הסריח וכו'לקט שיחות מוסר ח"א עמ' רכג
לו ע"ב עושים מאהבה ושמחץ ביסורים וכו' ואוהביו כצאת השמש בגבורתולקט שיחות מוסר ח"א עמ' קכו, קמא, קמג, קמה, שצו, שצט
לו ע"ב עושין מאהבה ושמחים ביסוריןציץ השדה ח"ג - קנין תורה עמ' לב, לה
לו ע"ב עלובה כלה ומהרש"ארנת יצחק תהלים עמ' תפה, ה' מגילות עמ' י
לו ע"ב עלובה כלה שזינתה בקרב חופתההשיר והשבח ח"א עמ' קצב, ח"ב עמ' צו
לו ע"ב עלובה כלה שזינתה בקרב חופתהשפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' רכג
לו ע"ב עלובה כלה שזינתה בתוך חופתה וכו' הנעלבין ואינן עולביןבי חייא ח"א עמ' רפח
לו ע"ב עלובה כלה שזינתה תוך חופתהאוצרות חיים - יציאת מצרים עמ' רצ
לו ע"ב פרוז בולי ופרוז בוטיפי' הרמ"ז על הזוהר ויקרא (תשסג) עמ' תא
לו ע"ב פרוס בולי ובוטי, ורש"י [לז, א] ד"ה בוליצלח רכב עמ' קיד
לו ע"ב צריך לומר לו במתנה אני נותן לךמאכסניא של התורה סי' כז
לו ע"ב רש"י ד"ה לבטוליאסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' קעו
לו ע"ב רש"י ד"ה לנטולי' - להושיב ב"ד אי אכשור דרי שלא יהו מונעין מלהלוות וכו'ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' תכ
לו ע"ב תוס' ד"ה אלא א"כ גדול הימנואילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' מא
לו. אדריה דהודז פשע בינוקאנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' יג אות י
לו. אין כותבים פרוזבול אלא ע״ג קרקעמאמר מרדכי - י״ג אלול עמ' קעח
לו. בולי ובוטי לעניים ולעשיריםמאמר מרדכי - י״ג אלול עמ' שעט
לו. בשביעית בזה"ז ורבי היאמנחת יצחק ויקרא-דברים עמ' עא
לו. האי עובדא בהאי מלמד דהוי פשע בינוקי ואהדרי' דלא אשתכח דדייק כוותיהערבי נחל (תשסד) עמ' שעא
לו. הלל תיקן פרוזבול שלא ישמטכסף נבחר (מרגליות) עמ' רל
לו. ובסימנא לא והא רב צייר כורא ורב חסדא סמ"ך ורב הושעיא עין וכו'תפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' רצו {סמך עין מרמז לס'ימנים ע'שה}
לו. זה א' וכו' שנמנעו מלהלוות זא"ז ועברו עמש"ב בתורה השמר לך וכו'וענפיה ארזי אל (תשסו) על התורה ח"ב עמ' שנ
לו. מי איכא מידי וכו' ובתוס'וענפיה ארזי אל (תשסו) על התורה ח"ב עמ' שלט, שמג
לו. נדר ברבים לית ליה הפרהלהורות נתן בראשית עמ' רנו
לו. נדר שהודר ברבים אין לו הפרהמגלה עמוקות (תשסח) אופן טו
לו. נדר שהודר ע"ד רבים אין לו התרהנצח ישראל (הרטמן) עמ' תרד הערה 102
לו. פרוזבול תקנה לעשירים ולענייםמאמר מרדכי - י״ג אלול עמ' קעא
לו. פרוסבול אינו משמטבני שלשים עמ' קמו
לו. פרוסבול אינו משמטמאמר מרדכי - י״ג אלול עמ' קעא
לו. פריעת בעל חוב מצוהמאמר מרדכי - י״ג אלול עמ' שעג
לו. רב צייר בוראנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' כא אות ב
לו. רבי אומר וכו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קיח
לו. רושם סימן הו"ל חתימהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' לח
לו. רמב"ן - יובל בזה"זברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' פא
לו. רש"י - יובל לא נהג בבית שניערבי נחל (תשסד) ח"ג עמ' פט
לו. רש"י ד"ה בשביעיתלהורות נתן ויקרא עמ' שט
לו. רש"י ד"ה בשביעיתפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תרי
לו. רש"י ד"ה רבא, דרבא דאמר הפקר ב"ד הפקר קאי בין לרבנן ובין לרבידרשות דבר צבי עמ' צא
לו. תוס' ד"ה בזמן - גם אחר שנבנה בית שני ידעו דיחרב שהתיקון לא היה בשלימותמטר השמים (תשנב) ויקרא-במדבר עמ' ת, תקסב
לו. תוס' ד"ה בזמןתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קכא
לו. תוס' ד"ה טמןפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' קעג, תרי
לו. תוס' ד"ה מי איכא, תי' של רבא קאי רק לרבי לא לרבנן דשביעית בזה"ז דאורייתאדרשות דבר צבי עמ' צא
לו. תוס' ד"ה ממן פירש רש"י דיובל לא נהג בבית שני. וקשה, חדא, דאשכחן בימי עזרא שהביאו כולם אשם שפחה חרופה (ומסתמא היה ע"פ הדיבור, ושפחה חרופה היינו חציה שפחה וחציה בת חורין המאורסת לעבד עברי, וקיימא לן דאין עבד עברי נוהג אלא בזמן שהיובל נוהג. שנית, דבתי ערי חומה נהגו בבית שני ובתי ערי חומהאינו נוהג אלא בזמן שהיובל נוהגערבי נחל (תשסד) ח"ג עמ' פט
לו. תנו רבנן הנעלבין ואינן עולבים שומעין חרפתן ואין משיבין וכו' עליהן הכתוב אומר ואוהביו כצאת השמש בגבורתודודי נתן בראשית עמ' כה
לו. תקנת פרוסבלמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' קג
לו: איבעיא להו כי התקין הלל פרוסבול לדריה הוא דתקין או דלמא לדרי עלמא נמי תקיןשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' תפא
לו: אין ב"ד יכול לבטל דברי ב"ד חברושפתי חיים - אמונה ובחירה ח"ב עמ' רפ
לו: אין בי"ד יכול לבטל דברי בי"ד חבירודולה ומשקה - סגולות התורה עמ' תצ
לו: אין כותבין פרוזבול אלא ב"ד דסורא וכו'מנחת יצחק ויקרא-דברים עמ' עב
לו: אמרינן כאן תאמן מחמת דלא שביק אינש היתרא ואכיל איסוראכתר תורה (תשסז) עמ' פח
לו: הוי מן העלובים ולא מן העולבים, מן הנרדפים ולא מן הרודפיםכד הקמח (מישור) עמ' פח
לו: הנעלבים ואינם עולבים וכו'תורת יחיאל בראשית עמ' שמ, תכו, תל
לו: הנעלבים ואינם עולבים וכו' כצאת השמש בגבורתותפארת ציון (אבא שאול) עמ' מב - אור לציון
לו: הנעלבים ואינם עולבים וכו' עליהם הכתוב אומר ואוהביו כצאת השמש בגבורתופתחי שערים ח"א עמ' קלד
לו: הנעלבים ואינם עולבים עליהם הכתוב אומר ואוהביודברי אברהם דף מה ע"ד
לו: הנעלבים ואינם עולבים שומעים חרפתם ואינם משיבים וכו'מים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' קנז
לו: הנעלבים ואינם עולבים שומעים חרפתם ואינם משיבים עליהם נאמר ואוהביו כצאת השמש בגבורתוערוגת הבושם (תשעא) ויקרא-במדבר עמ' שג, תקלה, תקלו
לו: הנעלבים ואינם עולבים שומעים חרפתם וכו'לב אהרן (ראנ"ח, שסב) שופטים סי' כג דף מ ע"ב
לו: הנעלבים ואינם עולבים שומעים חרפתם וכו' יעב"ץתפארת ציון (אבא שאול) עמ' לח - אור לציון
לו: הנעלבים ואינם עולבים שומעים חרפתם ושמחים ביסורים עליהם נאמר ואוהביו כצאת השמשואני תמיד עמך עמ' קסח
לו: הנעלבים ואינם עולבים שומעין חרפתן ואינם משיביםנתיב התשובה עמ' קיא הערה 19
לו: הנעלבים ואינם עולביםמנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף ה ע"ד
לו: הנעלבים ואינם עולביםמנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף יב ע"א
לו: הנעלבים ואינם עולבים, שומעים חרפתם ואינם משיביםתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תשמד הערה 2
לו: הנעלבים ראינן עולבים שומעים חרפתם ואינם משיביםלב אריה פרשת צו אות יח
לו: הנעלבין ואינם עולביםאחרי ראי (תשסד) זמנים סי' ט אות ב, סי' לה אות ו
לו: הנעלבין ואינם עולביןמאמר מרדכי - י״ג אלול עמ' תקיז
לו: הנעלבין ואינם עולבין שומעין חרפתם ואינם משיבין עושין מאהבה ושמחים ביסורין עליהם הב' אומר כצאת השמש בגבורתויגל יעקב (תשנג) שמיני אות יח, משפטים אות קכ
לו: הנעלבין ואינם עולבין שומעין חרפתן ואינם משיבים וכו'דברי דוד (זלצר, תשע) בראשית עמ' קנ
לו: הנעלבין ואינן עולביםהֻידוֹת אהרן (תשסא) עמ' רכב
לו: הנעלבין ואינן עולביםהֻידוֹת אהרן (תשסז) עמ' רכה
לו: הנעלבין ואינן עולבין וכו׳ עושין מאהבה ושמחין ביסורין עליהם הכתוב אומר ואוהביו כצאת השמש בגבורתושם עולם (תשסו) עמ' קפח
לו: הנעלבין ואינן עולבין עליהם הכתוב אומר ואוהביו כצאת השמשיגל יעקב (תשעד) ח"א עמ' תקא, ח"ב עמ' תד
לו: הנעלבין ואינן עולבין שומעים חרפתם ואין משיבין וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תשכט
לו: הנעלבין ואינן עולביןפנים מסבירות עמ' סג
לו: הנעלביץ ואינן עולבים עליהם הכתוב אומרבאר הגולה (הרטמן) באר א הערה 305-303
לו: הפקר ב"ד הפקרמנחת יצחק ויקרא-דברים עמ' ר
לו: הפקר ב"ר הפקרדברי יואל מועדים ח"ו שקלים עמ' קפז
לו: ואין בי"ד יכול לבטל דברי בי"ד חבירופרורים משלחן גבוה ח"א שאלה נא
לו: ומי איכא מידי דמדאו' לא משמטא שביעית ותקינו רבנן דתשמט וכו'וענפיה ארזי אל (תשסו) על התורה ח"ב עמ' שמב
לו: יהיה מהנעלבים ואינם עולביםאשל חיים ח"א עמ' קס
לו: מאי פרוזבול אמר רב חסדא פרוס בולי ובוטיאגרת הטיול (תשעה) עמ' א
לו: מאי פרוסבול- בולי ובוטימאמר מרדכי - י״ג אלול עמ' קפב
לו: מה אבות מנחילין את בניהם כל מה שירצווענפיה ארזי אל (תשסו) על התורה ח"ב עמ' שנא
לו: מנין שהפקר בית דין הפקרשמן ראש (כץ) חנוכה ח"ב עמ' קעו
לו: עדיין חביבותא הוא גבן דבתיב נתן ולא כתיב הסריחנחלה לישראל (תשעא) עמ' נו
לו: עדיין חביבותי' גבןדרשות חתם סופר ח"ג (תשיט) עמ' קז
לו: עלובה כלה שזינתה ביום חתונתהאור חדש (הרטמן) הקדמה אות 49
לו: עלובה כלה שזינתה בקרב חופתהבאר הגולה (הרטמן) באר ג הערה 126
לו: עלובה כלה שזינתה בקרב חופתהבנין דוד (טאוב) דרשות עמ' קיח
לו: עלובה כלה שזינתה בקרב חופתהגור אריה שמות פי"ט הערה 277, שמות פכ"ה הערה 238, במדבר פ"ה הערה 65
לו: עלובה כלה שזינתה בקרב חופתהרנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' קלד
לו: עלובה כלה שזינתה בתוך חופתהנצח ישראל (הרטמן) עמ' רצה הערה 179
לו: עלובה כלה שזינתה בתוך חופתהדרש משה (אלבלדה, שסג) פרשת תשא דף מו ע"ג; שארית יעקב (מטלון, שנז) דרוש טו דף סו ע"ד; מאור עינים (פינטו, תג) שבת פרק ט דף ס ע"ד
לו: עלובה כלה שזינתה בתוך חופתה, עד שהמלך במסיבו נרדי נתן ריחותפארת צבי ויקרא עמ' קיא
לו: עליהן הכתוב אומר ואוהביו כצאת השמש בגבורתודרשות חתם סופר ח"ג (תשיט) עמ' קז
לו: שב ואל תעשה שאני, ורש"י, דלוה אינו עושה מעשה רק אינו משלםכתר תורה (תשסז) עמ' קו
לו: שמיטה הוי מדרבנן בזמן הזהכתר תורה (תשסז) עמ' קו
לו: ת"ר הנעלבין ואינן עולבים וכו'המאור שבתורה (שפירא) בראשית עמ' שנא
לו: ת"ר הנעלבין ואינן עולבין שומעין חרפתן ואינן משיבין וכו' עליהן וכו' ואוהביו וגו'מתנת חיים שבת ור"ח עמ' רנד, רסה, רפב
לו: תוס' ד"ה ותקון רבנןתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קיד, קכג
לו: תנו רבנן הנעלבין ואינן עולבים שומעין חרפתן ואין משיבין עושין מאהבה ושמחין ביסורין עליהן הכתוב אומר ואוהביו כצאת השמש בגבורתושל"ה (תשנז) פרשת עקב אות ה
לז ע"א אלו בולאות שביהודהאמרות ה' השלם ח"ו עמ' קמט
לז ע"א אלו בולאות שביהודהנשמת חיים (ברלין) עמ' כג
לז ע"א בולי אלו עשיריםמנות הלוי (תשסב) עמ' רצד
לז ע"א וכמה כל שהוא וכו'אמרות ה' השלם ח"ג עמ' תיא
לז ע"א ושברתי את מטה - אלה בולאות שביהודהניבי זהב עמ' שכו
לז ע"א כולי וכו' ובוטילקוטי לוי יצחק על תנ"ך וחז"ל עמ' רנא, תורת לוי יצחק עמ' שא
לז ע"א רש"י ד"ה בולי ובוטי - עשירים וענייםימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' תכ
לז ע"במנחה חדשה (חן טוב) פרשת שופטים
לז ע"ב אם לשם בן חורין לא ישתעבדתולדות שלמה - רות עמ' רס
לז ע"ב ברא"שהכתב והקבלה דברים פט"ו פסוק ב
לז ע"ב דבר היינו דיבוראמרות ה' השלם ח"ג עמ' נג-נד, ח"ד עמ' מו, ח"ו עמ' רז
לז ע"ב המחזיר חוב ברביעית צריך שיאמר לו משמט אני ואא"ל אעפ"ב וכו'מכשירי מצוה עמ' ר
לז ע"ב המחזיר חוב בשביעית, רש"י ד"ה ותלי ליה ורא"שדרשות מהר"ם חביב עמ' תנד
לז ע"ב כגון הא פתח פיך לאלםס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' ריט
לז ע"ב מנין לגוי שקנה את הגוי למעשה ידיוהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' קכא
לז ע"ב עבד שנשבהאבן ישראל (פישר) אגדה ח"ב עמ' קכו
לז ע"ב עבד שנשבה ופדאוהו אם לשום עבד ישתעבד וכו'נאוה תהלה עמ' רסה, שסח, שפא, תפה
לז ע"ב עבר שנשבה ופראוהו, אם לשם עבד ישתעבדהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' קמט
לז ע"ב צ"ל משמט אנידרשות מהר"ם חביב עמ' תנג
לז ע"ב רש"י ד"ה המחזיר חוב, שנאמרמכשירי מצוה עמ' ר
לז. אין כותבים פרוזבול אלא על הקרקעמאמר מרדכי - י״ג אלול עמ' קעח
לז. אלא הלוהו ודר בחצירו הכי נמי דלא משמט, אלא שאני משכון דקני מדרבי יצחק וכו'כתר תורה (תשסז) עמ' קה
לז. אם יש לחייב ללוה קרקע דהשיעבוד הוא מחמת דר' נתן, ג"כ כתבינן עליו פרוזבולכתר תורה (תשסז) עמ' פט
לז. אפי' השאילו מקום לתנור וכו'וענפיה ארזי אל (תשסו) על התורה ח"ב עמ' שנא
לז. בטולמי דנהמאמנות הלוי (עוז והדר) ח"ב עמ' קכט
לז. בכיבוש מלחמה קונה עכו"ם מישראלתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' יג(לח)
לז. האיך אפשר שישמט ויצטרך להחזיר מה שתפסכתר תורה (תשסז) עמ' קו
לז. המלוה על המשכון אינו משמטגור אריה שמות פכ"ב הערה 219
לז. והאיכא מקומו, לא צריכא דמנח אסיכיוענפיה ארזי אל (תשסו) על התורה ח"ב עמ' שנב
לז. וכי מפני שאנו מדמין נעשה מעשהוענפיה ארזי אל (תשסו) על התורה ח"ב עמ' של
לז. וכמה כל שהווענפיה ארזי אל (תשסו) על התורה ח"ב עמ' שנא
לז. ושברתי את גאון עוזכםזבחי צדק (דיסקין) עמ' רלט
לז. ושברתי גאון עוזכם אלו בילאות שביהודההגות לב עמ' 125
לז. כשם שמצוה לפדות ב"חמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' ס
לז. מבני התושביםמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' סה
לז. נכרי קונה בחזקה ראר"פ עמון ומואב טיהרו בסיחון ועוגכתנות אור עמ' תצח
לז. פרוז בולי ובוטימאמר מרדכי - י״ג אלול עמ' קעב
לז. ר"ג ובית דינוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תיב
לז. רבנן דבי רב אשי מסרי מילייהו אהדדיוענפיה ארזי אל (תשסו) על התורה ח"ב עמ' שכ
לז. רמב"ן - קנה עבד בזה"ב ונרצע וחרב כו'ברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' קנג
לז. רש"י ד"ה העומדגבורות אליהו סי' נה אות ג
לז. תוס' ד"ה שטר שיש בו אחריותוענפיה ארזי אל (תשסו) על התורה ח"ב עמ' שנב
לז: אבא בר מרתא דהוא אבא בר מניומי דהוה מסיק ביה זוזי רבא וכו'וענפיה ארזי אל (תשסו) על התורה ח"ב עמ' שיט
לז: אבא בר מרתא וכו' הוה מסיק ביה רבה זוזי אייתינהו נוהליה בשביעיתלב אביגדור עמ' סו
לז: אמר רבה ותלי ליה עד דאמר הכיוענפיה ארזי אל (תשסו) על התורה ח"ב עמ' שנג
לז: אר"י אמר רב נחמן נאמן אדם לומר פרוזבול היה בידי ואבד ממני וכו'וענפיה ארזי אל (תשסו) על התורה ח"ב עמ' שלז
לז: אתם קונים מהםדמשק אליעזר (רלב"ג) בראשית פרק יז פסוק יב, פרק נ פסוק טז
לז: גייסותתשבי (תשסה) עמ' נג שורש גייס
לז: היתר אכילה בהפרשת מעשה רש"יפרפרת משה ח"ב עמ' רכג
לז: המחזיר חוב לחבירו בשביעית צריך שיאמר לו משמט אני ואם אמר א אעפ"ב יקבל הימו שנאמר חה דבר השמטהשל"ה (תשנז) - שער האותיות אות ק ס"ק כד
לז: המחזיר חוב לחבירו בשביעית צריך שיאמר משמט אני וכו'וענפיה ארזי אל (תשסו) על התורה ח"ב עמ' שכב
לז: חידושי הרשב"א דלא שייך יאוש אלא בממונו ולא בגופוכתנות אור עמ' נ
לז: כשם שמצוה לפדות את בני חוריןודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' תסא
לז: לא שביק היתירא ואכיל איסוראדעת חכמה ומוסר ח"ג עמ' רמא
לז: מהם תקנו ולא הם קונים זה מזהגור אריה שמות פכ"א אות י
לז: עבד שנשבהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' תס
לז: עבד שנשבה וכו' עבד שנשבה ופדאוהו, אם לשום עבד ישתעבד, אם לשום בן חורין לא ישתעבד. רשב"ג אומר בין כך ובין כך ישתעבד וכו' במאי עסקינן, אילימא לפני יאוש וכו' אמר אביי לעולם לפני יאוש, ולשום עבד ישתעבד לרבו ראשון וכו' רבא אמר לעולם אחר יאוש, ולשום עבד ישתעבד לרבו שני וכו' והלכתא כרבא וכו' רבו ממאן קנאו, משבאי, שבאי גופי' מי קני ליה, ומשני אין קני לי' למעשה ידיו, דאמר ריש לקיש מנין לנכרי שקנה את הנכרי למעשה ידיו, שנאמר וגם מבני התושבים הגרים עמכם מהם תקנו, אתם קונים מהם ולא הם קונים מכם, ולא הם קונים זה מזה, לגופי' אבל למעשה ידיו קנאו מקל וחומר - נכרי קונה לישראל למעשה ידיו שנאמר או לעקר משפחת גר, נכרי בנכרי לא כל שכן. ואימא הני מילי בכספא, אבל בחזקה לא, אמר רב פפא עמון ומואב טיהרו בסיחון, אשכחן נכרי לנכרי, נכרי לישראל מנין דכתיב וישב ממנו שביצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' תקס
לז: עבד שנשבה ופדאוהוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' קמו
לז: עבד שנשבה ופדאוהו כו' על צד המוסרדרש משה (קלנברג) ח"א דף כ
לז: עבד שנשבה ופדאוהו לשם עבד ישתעבד וכו' נכרי ישראל מנ"ל, דכתיב וישב ממנו שביתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תיא
לז: עבד שנשבה ופדאוהו, אם לשום עבד ישתעבד, אם לשום בן חורין לא ישתעבד וכו'אור תורה (קאלמייר, תשסא) עמ' לא
לז: עבד שפראו לשם עבדות ישתעבד לרבו שניקומץ המנחה (צונץ) דרוש קעח אות ד
לז: צריך שיאמר משמט אנישמן ראש (כץ) ח"ט ויקרא עמ' רעו
לז: רש"י - מדקרי ליה שבי דידיה ש"מ קניא בחזקהצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' תקס
לז: תוס' ד"ה דכתיב וישב וא"ת למה לי השתא הא דעמון ומואב טיהרו בסיחון, השתא נכרי ישראל קנה, נכרי בנכרי לא כל שכן. ויש לומר דמוישב ממנו שבי לא הוה ילפינן מני' שום קנין אי לאו דאשכחן דטיהרו, ולהכי מייתי לעיל מדריש לקיש וכו'צפנת פענח (תשעא) שמות עמ' תקס
לז: תוס' ד"ה לא שביק היתירא ואכיל איסוראוענפיה ארזי אל (תשסו) על התורה ח"ב עמ' שנד
לח המשחרר עבדו עובר בעשה ותוס'כסא דוד (תקנד) דף כה ע"א וע"ד
לח המשחרר עבדו עובר בעשה ותוס'כסא דוד (תשנ) עמ' קד, קו
לח המשחרר עבדו עובר בעשה, ותוס'כסא דוד (תקנד) דף כה ע"א
לח חזקה של כיבוש מלחמהשארית מנחם ח"א עמ' עט
לח טיהרו בסיחוןשארית יעקב (אלגזי) דף עב סוף ע"ד
לח כל המשחרר עבדו עובר בעשה וכו' ותוס' ד"ה כל המשחררכבוד לאיש דף סב ע"ג, סג ע"א
לח מעשה ב"ר אלעזר שנכנס בבית הכנסת ולא מצא עשרה ושחרר עבדו והשלימו לעשרה+הגיונות אל עמי (עמיאל) ח"ב סי' כב
לח ע"אמנחה חדשה (חן טוב) פ' בהר
לח ע"א אמר שמואל המפקיר עבדו יצא לחירות וא"צ גט שחרורימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' תקלו-תקלז
לח ע"א ברשב"א ד"ה ולעניןתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' קמ
לח ע"א ההיא אמתא דהוה בפומבדיתא רהוו קא מעבדי בה אינשי איסורא וכו'לחמי תודה דף רמג ע"א
לח ע"א המפקיר עבדו יצא לחירות, ותוס'שירת הפסח אות נ
לח ע"א המשחרר עבדו עובר בעשההמאור הגדול (גר"א) עמ' תשלה
לח ע"א המשחרר עבדו עובר בעשהקרן לדוד בראשית עמ' קלח
לח ע"א וברשב"אתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' רעו
לח ע"א יבול לא יקנו זה את זה למעשה ידיו אמרת ק"ו עובד כוכבים וכו'הר המוריה עמ' קסב
לח ע"א יכול לא יקנו זה את זה למעשה ידיו אמרת ק"ו עו"ב ישראל קונה וכו'תשובה מיראה עמ' מה
לח ע"א כל מקום ששנה רשב"ג במשנתנו הלכה כמותודרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' תעו ד"ה ועל
לח ע"א כפאו לרבה לשחררההמאור הגדול (גר"א) עמ' תשלו
לח ע"א לעולם בהם תעבודו היא רשות ולא חובהס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' רלג
לח ע"א מודה רב יהודה משום מילתא דאיסוראדורש טוב (פודור) עמ' 123
לח ע"א משום איסוראהכתב והקבלה ויקרא פכ"ה פסוק מו
לח ע"א נכרי מנכרי קונה בחזקהצמח צדקה עה"ת עמ' נח
לח ע"א נכרי קונה ישראל, ברש"י, ובתוס', וברשב"אאבן ישראל על התורה (תשסב) עמ' קז
לח ע"א נכרי קונה ישראל, ברש"י, ותוס', וברשב"אאבן ישראל על התורה עמ' עו
לח ע"א נכרי קונה לנכרי במלחמהקומץ המנחה (צונץ) דרוש קיט אות ב
לח ע"א עכו"ם מעכו"ם לא קנהברכת אבות עמ' קלב
לח ע"א עמון ומואב טהרו בסיחוןאמרות ה' השלם ח"א עמ' רסא, ח"ה עמ' ריב, רכ, רכד, רנא
לח ע"א עמון ומואב טהרו בסיחוןאסופת מערכות במדבר עמ' רלב
לח ע"א עמון ומואב טהרו בסיחוןדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ה עמ' רנד ד"ה והנה
לח ע"א עמון ומואב טהרו בסיחוןלב אליהו (תשסה) בראשית עמ' 60
לח ע"א עמון ומואב טהרו בסיחוןלקט שיחות מוסר ח"א עמ' יד
לח ע"א עמון ומואב טהרו בסיחוןמסילות הנביאים שופטים עמ' צ, שנג, שנו
לח ע"א עמון ומואב טהרו בסיחוןפניני יחזקאל עמ' שסד
לח ע"א עמון ומואב טהרו בסיחוןרנת יצחק - פרק חלק עמ' כא
לח ע"א עמון ומואב טהרו בסיחוןרנת יצחק יהושע עמ' שכח, ישעיה עמ' קא, קפג
לח ע"א עמון ומואב טהרו בסיחוןרנת יצחק תליתאה ח"ב עמ' ריט
לח ע"א עמון ומואב טהרו בסיחון, ותוס'צלח רכב עמ' נט
לח ע"א עמון ומואב טיהרו בסיחוןקומץ המנחה (צונץ) דרוש קיט אות ב
לח ע"א עמון ומואב טיהרו בסיחוןתורת מנחם חי"ג עמ' 312
לח ע"א עמון ומואב טיהרו בסיחוןלקוטי שיחות חל"ח עמ' 224
לח ע"א עמון ומואב טיהרו בסיחון, ובתורי"דרנת יצחק שופטים עמ' קמא
לח ע"א עמון ומואב טיהרו בסיחון, רש"י ברשב"א ובתוס' רי"דגבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' ב, כה-כו
לח ע"א רשב"א ד"ה ולעניןתתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' רס
לח ע"א תוס' ד"ה המפקיר וכו'ברכת אבות עמ' רפא
לח ע"א תוס' ד"ה כל המשחרר עבדו וכו'לשון ערומים דף סו ע"א ודף ע ע"ב-ע"ג
לח ע"אבריכות המעיין עמ' רלה
לח ע"אבריכות המעיין עמ' רמ
לח ע"ב א"ר המקדיש עבדודרכי איש דף טו ע"א
לח ע"ב אומר חובההכתב והקבלה דברים פכ"א פסוק יב
לח ע"ב אך כל חרם אשר יחרים כו'שם שלמה דף טז ע"ג
לח ע"ב אמר דבה בחני תלת טילי נחתי בעלי בתים מנכסיהון, דמפקי עבדייהו לחירותא, ורסיירי נכסייהו בשבתא, ורקבעי סעורתייהו בשבתא בעידן בי מדרשאכתב סופר אגדות כאן
לח ע"ב אמר רבה בהני תלת מילי ירדו בע"ב מנכסיהון דמפקו עבדייהו לחירותא ודסיירו נכסייהו בשבתא וכו' בעידן ביה מדרשאדרושים ואגדות חתם סופר עמ' צד
לח ע"ב אמר רבי יוחנן שתי משפחות היו בירושלים, אחת קבעה סעודתה בערב שבת ואחת בשבת, ושתיהן נעקרוארוחת תמיד עמ' תקסז ע"א ד"ה ואפשר
לח ע"ב אר"י המפקיר עבדודרכי איש דף לח ע"ב
לח ע"ב בהני תלת מילי נחתי בעה"ב מנכסיהון דמפקי עבדייהו לחירותא ודסיירי נכסייהו בשבתא וכו'כתב סופר דרשות (תשמח) ח"ב עמ' עח
לח ע"ב בהני תלת מילי נחתי בעלי בתים מנבסיהון וכו'אוצרות חיים - מעשה הצדקה עמ' שפז, שפח
לח ע"ב בהני תלת מילי נחתי בעלי בתים מנכסיהון כו' ודסיירי נכסיהון בשבתא כו'מגן אבות (מהריט"ץ) ח"ב עמ' רצא
לח ע"ב בהני תלת מילי נחתי בעלי בתים מנכסייהו וכו', וברש"יאילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' רפג
לח ע"ב בעלי בתים נחתי מנכסיהון דמפקי עבדייהו לחירותאהדרש והעיון במדבר ח"א מאמר נג אות ד
לח ע"ב בעלי בתים נחתי מנכסיהון, דמפקי עבדייהו לחירותאהדרש והעיון שמות מאמר קפז
לח ע"ב גוי אינו קונה גוי רק למעשה ידיודברי שאול דברים עמ' ריט
לח ע"ב דמפקי עבדייחו לחירותאאור חדש (זיטשיק, תשסח) דברים עמ' שטו
לח ע"ב האי אמתא דנהגי בה מנהג הפקרחיי נפש ח"א עמ' לא
לח ע"ב המקדש עבדו יצא לחירות וכו'כח מעשיו הגיד לעמו ח"א דף לו ע"א
לח ע"ב המשחרר עבדו עובר בעשהברכת אבות עמ' רלו
לח ע"ב המשחרר עבדו עובר בעשה, ובר"ןרנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' נב
לח ע"ב ולא מצא עשרה ושחרר עבדוגבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' עה
לח ע"ב ורש"י בהני תלת מילי נחתי בעלי בתים מנכסיהוןאמרי יהודה (דרעי, תשעב) מועדים עמ' טז
לח ע"ב ורש"י שתי משפחות שהיו בירושליםאמרי יהודה (דרעי, תשעב) ימים נוראים עמ' לה
לח ע"ב כל המשחרר עבדוסמיכה לחיים (סימן ו) דף ל"ו ע"ב (ד"ה ועוד)
לח ע"ב כל המשחרר עבדו עובר בעשה שנאמר לעולם בהם תעבודודרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' קע
לח ע"ב כל המשחרר עבדו עובר בעשה שנאמר לעולם בהם תעבודומאכסניא של התורה סי' י
לח ע"ב כל המשחרר עברו עובר בעשה, שנאמר 'לעולם בהם תעבודו', מיתיבי מעשה בר' אליעזר שנכנס בבית הכנסת ולא מצא עשרה, ושחרר עבדו והשלימו לעשרה, מצוה שאניכתב סופר אגדות כאן
לח ע"ב לעולם בהם תעבודו וכו' ר"ע אומר חובהדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ה עמ' שסד ד"ה והנה
לח ע"ב מיתיבי מעשה בר' אליעזר וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ה עמ' תפו ד"ה וי"ל
לח ע"ב מעשה בר"א שנכנס לביהכ"נ ולא מצא עשרה ושחרר עבדודעת סופר עמ' רכו ע"א
לח ע"ב מעשה ברבי אליעזר שנכנס בבית הכנסת ולא מצא עשרהשו"ת ר"י קצבי (תשעט) דרושי ר"ח אלפאנדארי דרוש ד
לח ע"ב מצוה שאניברכת אבות עמ' כא
לח ע"ב מצוה שאנילמדנות (תשנח) פ' ואתחנן אות קי
לח ע"ב משחרר עבדו עובר בעשה אבל לדבר מצוה מותרבנין דוד (מייזלש) בראשית - חיי שרה אות סט
לח ע"ב ר"ן באיסור משחרר עבדומנחת מרדכי עמ' רמה
לח ע"ב רבי אליעזר וכו' שחרר עבדוימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' יד, טו
לח ע"ב רשב"א והר"ן לענין לא תחנםדברי שאול בראשית עמ' קצב
לח עמון ומואב טהרו בסיחוןפני דוד (תקנב) דף נג ע"ב
לח 'עמון ומואב טהרו בסיחוןשיחות לספר ויקרא עמ' ס, שיחות לספר במדבר עמ' רב
לח עמון ומואב טהרו בסיחוןמעשה תורה (וילנא תר) דף נד ע"ב {רמוז בפסוק "נתן ארצם נחלה (לסיחון, כדי שיהיה) נחלה לישראל עמו"}
לח רש"י ותוס'שנות ימין דף קנח ע"ד
לח רשב"א המשחרר עבדו בשביל טובה שעשה לו וכו'פחד יצחק - ראש השנה מאמר ג
לח תוס' - דקנינו בחזקה של כיבוששארית יעקב (אלגזי) דף עב סוף ע"ד
לח תוס' ד"ה כל המשחררשארית יעקב (אלגזי) דף יז ע"ג, כ ע"ג
לח. אין הגוי קונה בחזקה כי אם בכסף, ותוס' בשעת מלחמה שאניכסף נבחר (מרגליות) עמ' רסה
לח. אין לב"נ קנין בב"נ אחר בגופותפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' רסז-רסח {אם קונה גוף לפירותיו}
לח. אתם קונים מהם ולא הם קונים מכם וכו'להורות נתן בראשית עמ' ח, קסב, תטו
לח. בהמתן של ישראל חביב עליהם מנשותיהםערבי נחל (תשסד) ח"ג עמ' מב
לח. בל מקום ששנה רשב"ג במשנתינו הלכה כמותומבשרת ציון ח"א עמ' פד
לח. בעה"ב נתתי מנכסיהן על שקבעי סעודתייהו - ושתי משפחות וכו'הגות לב עמ' 9
לח. גנב עבדודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' תסא
לח. האי אמתא דהוי נהגא בה מנהג הפקר ובו'חיי נפש ח"ו עמ' לג, לד
לח. ההוא אמתא דהות בפומפדיתא וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תרלו-תרלז
לח. ההיא אמתאמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' קנד
לח. ההיא אמתא דהוו עבדי בה איסוראשארית יעקב (אלגזי) דף טז ע"א
לח. ההיא אמתא וכו'תורת יחיאל בראשית עמ' קכ
לח. המפקיר עבדומפניני הרב עמ' קיד
לח. המשחרר עבדו עובר בעשה וכו'הישר והטוב (תשסג) עמ' קכה
לח. הפכוה לכורסיה ותרצוהנחלת יעקב (תשעג) עמ' קא
לח. ולא הם ראוים זה מזהפרורים משלחן גבוה ח"ד שאלה כח
לח. חביבים עליהם בהמתם של ישראלדברי יואל מועדים ח"ז פרה עמ' נ
לח. ישראל קונה לנכרי קנין הגוףדמשק אליעזר (רלב"ג) שמות פרק א פסוק ח בהערה
לח. כל המשחרר עבדומשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' ס
לח. כל המשחרר עבדו עובדמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' שלז, רח
לח. כל המשחרר עבדו עובר בעשהפרורים משלחן גבוה ח"ה שאלה צז
לח. כל מקום ששנה רשב"ג הלכה כמותוהקשורים ליעקב (תשעח) עמ' יא
לח. מנין לעכו"ם שקונה את ישראל למעשה ידיו שנאמר וישב ממנו שביאור תורה (קאלמייר, תשסא) עמ' לא
לח. מצוות שנצטוו קודם כניסתן לארץמאמר מרדכי - י״ג אלול עמ' קעב
לח. משחרר עבדו עובר בעשהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' פד
לח. עבד כנעני אין גופו קנויודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' קמה
לח. עבד עברי גופו קנוי אפילו לגויאהבת חיים (דייטש) עמ' קכב
לח. עבד שברח מבית האסורים יצא לחירותאור תורה (קאלמייר, תשסא) עמ' קז
לח. עובד כוכבים ישראל מנלן וכתיב וישב ממנו שביים שמחה עמ' שג
לח. עכו"ם אינו קונה ישראל רק למעשי ידיו ולא לגופודרכי צדק עמ' עח
לח. עכו"ם יכול לקנות עכו"ם אחר למעשה ידיםגור אריה שמות פכ"א הערה 143
לח. עמון ומואב טהרו בסיחוןטוב עין (אוסטרובצא) עמ' כב
לח. עמון ומואב טהרו בסיחוןלהורות נתן דברים עמ' לא, שי
לח. עמון ומואב טהרו בסיחוןמה שהיה הוא שיהיה עמ' קלה
לח. עמון ומואב טהרו בסיחוןמעגלי צדק (פאנעט) במדבר עמ' רד
לח. עמון ומואב טהרו בסיחוןקרבן מנחה (תשעד) עמ' קסט
לח. עמון ומואב טהרו בסיחוןשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' כז, קיד
לח. עמון ומואב טהרו בסיחוןברית אברם עמ' תנ
לח. עמון ומואב טיהרו בסיחוןמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' מט
לח. עמון ומואב טיהרו בסיחוןשבט מישראל (קרמניץ) פרק קלו פסוק יח
לח. עמון ומואב טיהרו בסיחוןשם יחזקאל עמ' שיד
לח. עמון ומואב טיהרו בסיחוןכסף נבחר (מרגליות) עמ' רסה
לח. עמון ומואב סיהרו בסיחזןדמשק אליעזר (רלב"ג) במדבר פרק כב פסוק ב
לח. רש"י - נכרי, ישראל מנ"ל, דכתיב וישב ממנו שבי - מדקרי ליה שבי דידי" שמע מינה קנייה בחזקהתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תיא
לח. רש"י ד"ה בחזקהחמודי צבי מועדים עמ' סה, שב, תקנה
לח. רש"י ד"ה בחזקהחמודי צבי במדבר-דברים עמ' נה, עט, צ, שכא, של
לח. רש"י ד"ה בחזקהחמודי צבי בראשית עמ' רנד, רסב, שיז, שיט, שנא, שעח, תפ
לח. רש"י ד"ה ובחזקהחמודי צבי ויקרא עמ' מו, צו, רב
לח. רש"י היכא שנצרך גט שיחרור הרי זה מורה שגופו קנוי לאדוןגור אריה שמות פכ"א הערה 573
לח. רש"י שאין גופו קנוי לחבירוגור אריה שמות פכ"א הערה 144
לח. רשב'יא אר"י עבד שברח מבית האסורים יצא לחירותדרש משה (קלנברג) ח"א דף כא
לח. שחרר שפחה כדי להציל אותה מזנותאשל חיים ח"א עמ' פט-צ
לח. תוס' - וא"ת ל"ל השתא הוא דעמון ומואב טיהרו בסיחון, השתא נכרי ישראל קני, נכרי נכרי לא כל שכן, וי"ל דמוישב ממנו שבי לא הוי ילפינן מני' שום קניו אי לאו דאשכחן דטיהרו, ולהכי מייתי מדריש לקיש וכו'תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תיב
לח. תוס' ד"ה אבלערוגת הבושם (תשעא) דברים עמ' קמד, קנא
לח. תוס' ד"ה המפקירכתנות אור עמ' רה
לח. תוס' ד"ה כל המשחרר, במצוה רבה כפו"ר או להציל רבים מחטא שפיר אומרים לו לחטא בשביל אחריםמרפא לנפש בראשית עמ' שצא
לח. תוס' ד"ה עמוןודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' קמז
לח: א"ר חייא בר אבא א"ר יוחנן שתי משפחות היו בירושלים, אחת קבעה סעורתא בשבתא ואחת קבעה סעודתא בערב שבת, ושתיהן נעקרושל"ה (תשנז) - מס' שבת אות ז
לח: אסור לסייר נכסיו בשבתבן מלך - שבת עמ' שיא
לח: אסור לקבוע סעודה בזמן הדרשההקשורים ליעקב (תשעח) עמ' קפו
לח: אר"י כל המשחרר עברו עובר בעשה דלעולם בהם תעבודוחמודי צבי במדבר-דברים עמ' ל
לח: ב' משפחות היו בירושלים אחת קבעה וכו' ושתיהן נעקרויד דוד (אופנהיים) עמ' צו
לח: ב' משפחות היו בירושלים וכו' ומאירי לא ניתנו ימי השביתה לאכילההמאור שבתורה (שפירא) שמות עמ' שלג, שלז, דברים עמ' רס, רסה
לח: בגלל ג׳ דברים יורדים בעלי בתים מנכסיהם וכו' וקובעים סעודתם בשבת בשעה שהחכם דורששם עולם (תשסו) עמ' לו[א], מה-מז
לח: בהני תלת מילי נחתי בע"ב מנכסיהוןחיי נפש ח"ו עמ' קמו
לח: בהני תלת מילי נחתי בעלי בתים מנכסיהון וכו'דרשות חתם סופר ח"ג (תשיט) עמ' קז
לח: בהני תלת מילי נחתי בעלי בתים מנכסיהםשי למורא (תיג) בתשובות סימן ע
לח: בהני תלת מילי נחתי בעלי בתים מנכסיהן וכו' דסיירו נכסייהו בשבתאאוסף מאמרי מוסר וחכמה (תשנט) עמ' נד, סה, עד, פד
לח: בע"ב היורדים מנכסיהם על דסיירו נכסייהו בשבתלקחת מוסר ח"ב עמ' יח, ל
לח: ברש"י ד"ה ובחזקהחמודי צבי שמות עמ' ה, מב, נה, סד, סז, קכב, קמז, קס, קצב, רמט, רפא, שנג, שפד
לח: המקדיש עבדו יצא לחירותודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' תסח
לח: המקדיש עבדו יצא לחירותולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' תקלא
לח: המשחרר עבדו עובר בעשה - ריטב"אאור אברהם על ספר המצוות עמ' קעו
לח: המשחרר עבדו עובר בעשהחמודי צבי מועדים עמ' שכד
לח: המשחרר עבדו עובר בעשהכתב סופר על התורה (תשנה) עמ' תעד
לח: המשחרר עבדו עובר בעשהעצי חיים על התורה עמ' ב*
לח: המשחרר עבדו עובר בעשה שנא' לעולם בהם תעבודואור אברהם - סידור התפילה עמ' קפו
לח: המשחרר עבדו עובר בעשהחמודי צבי בראשית עמ' קסט, קעז, רא, שא, שנג, שעב, תד, תצד, תצח
לח: המשחרר עבדו עובר בעשהחמודי צבי שמות עמ' סג
לח: ודסיירו נכסייהו בשבתאשמחת הנפש עמ' קיז
לח: ושחרר עבדו והשלימו לעשרהנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' כו אות ו
לח: ושחרר עבדו וכו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' רלג
לח: כל המשחרר עבדו עובר בעשהתורה בציון עמ' תעו
לח: כל המשחרר עבדו עובר בעשה וכו' מצוה שאינחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' א אות ה
לח: כל המשחרר עבדו עובר בעשה שנאמר לעולם בהם תעבודו וכו' מעשה באשה אחת חצי' שפחה וחצי' בת חורין וכו'פאר יעקב ח"ג עמ' רצד
לח: כל המשחרר עבדו עובר בעשה, מיתיבי מעשה בר' אליעזר שנכנס בביהכ"ג ולא מצא עשרה ושיחרר עבדו והשלימו לעשרה, מצוה שאניאור תורה (קאלמייר, תשסא) עמ' נו
לח: כל המשחרר עברו עובר בעשהעל ישראל גאותו עמ' ריד
לח: מעשה בר"א שנכנס בביה"ב ולא מצא עשרה ושחרר עבדו והשלימו לעשרהחכמה ומוסר ח"ב עמ' רצז
לח: מעשה בר"א שנכנס בביה"ב ולא מצא עשרה, ושחרר עבדו, והשלימו לעשרהדעת תורה דברים ח"א עמ' רג
לח: מעשה ברבי אליעזר ששיחרר עבדו והשלימו לעשרהכתר תורה (תשסז) עמ' קח
לח: מצוה לקבוע מדרש בשבתבן מלך - שבת עמ' סב
לח: נהגו בה מנהג הפקרודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' ח
לח: סיירי נכסייהו בשבתאפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' תשפא
לח: ר"א שחרר עבדו והשלימו לעשרהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תרסד
לח: ר"א שחרר עבדו וצירפו לעשרהחיי נפש ח"ו עמ' לג, קמז, קנג
לח: ר"א שיחרר עבדו והשלימו לעשרהחיי נפש ח"א עמ' נה ע"ב
לח: ר"א שיחרר עבדו להשלימו לעשרהקומץ המנחה (צונץ) דרוש כו אות א
לח: רבי אליעזר שיחרר עבדו והשלימו לעשרהכתר תורה (תשסז) עמ' רל
לח: רשב"א - מותר לשחרר עבד שיש כלפיו הכרת הטובדולה ומשקה - התורה וקניניה עמ' ריז
לח: שתי משפחות היו בירושלים א' קבעה סעודתה בע"שלחם שלמה (הלוי, שנז) דף עג ע"ב
לח: שתי משפחות היו בירושלים אחד קבעה סעודתה בשבת וא' בערב שבת וכו'לחם שלמה (הלוי, שנז) סימן רלד דף עג ע"ב; ר"ן סביב הרי"ף דף תעד ע"א
לח: שתי משפחות היו בירושלים, אחת קבעה סעודתא בשבתא ואחת קבעה סעודתא בערב שבת, ושתיהן נעקרואור חדש (הרטמן) פ"א אות 324
לט המקדיש עבדושמחה לאיש (שונשול) דף לד ע"ג
לט ע"א בת יפתח אי קדושה קרושת דמיםדברי שאול בראשית עמ' קצו
לט ע"א גר שמת ואין לו יורשין כו' עבדים קטנים אין בהם יד וכו'ימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' שלג
לט ע"א המקדיש עבדו אין מועלין כו'דרש אברהם (אשכנזי) ח"א דף קטז ע"ג
לט ע"א כל המחובר לקרקע הרי הוא כקרקעאמרות ה' השלם ח"ו עמ' רטז
לט ע"א לא סיימוההכתב והקבלה דברים פל"א פסוק יט
לט ע"א מפקיר עבדו וכו'רנת יצחק שמואל עמ' שסב
לט ע"ב עבד שנשאהכתב והקבלה בראשית פ"ל פסוק ד
לט ע"ב עבד שנשא את בת חורין בפני רבומנחת מרדכי עמ' לה
לט ע"ב עבד שנשא בת חורין בפני רבו יצא לחירותבנין דוד (מייזלש) בראשית - וירא אות סו
לט.ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' תצט
לט. גר שמת וכו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קסו
לט. דיו על גבי דיומשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' פג
לט. המפקיר עבדוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' רמג
לט. כל הקודם להחזיק בו זכה בוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' תעז
לט. תד"ה אלמהדרכי החיים ח"א עמ' שי
לט: אימא לי איזיפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תק
לט: גופא דעובדא היכי הוהדרך חיים (תשע) פ"ה הערה 1734
לט: הבא על שפחתו שחררה, ובמה שהשיאתה לבן חורין שחררהמרפא לנפש בראשית עמ' קי, קמב
לט: ההיא אמתא דהוה מרה שכיב מרעודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' תפט
לט: המפקיר עבדו יצא לחירות ואין צריך גט שחרור. ורבי יוחנן ס"ל דצריך גט שחרורערבי נחל (תשסד) ח"ג עמ' פח
לט: כסף גומר להתירה בבן חוריןגור אריה ויקרא פי"ט הערה 248
לט: לר"ש והפדה לא נפדתה - שנשתחררה בכסף, ולרבנן כסף גומר בהערבי נחל (תשסד) ח"ג עמ' פח
לט: עבד שנשא את בת חורין בפני רבו יצא לחרותנטעי אשל בראשית עמ' קו
לט: עבד שנשא בת חוריןפרפרת אליעזר פרשת לך לך פרק טז פסוק ג
לט: שכר מצוה בהאי עלמא ליכאקשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' שיז, שכד
לט: תניא ר"ש אומר משום רע"ק יכול יהא כסף גומר בה כדרך ששטר גומר בה ת"ל והפדה לא נפדתה וכו'דובר צדק (זילבר) עמ' עו, רכט
לישא שפחה אינו יכול, תוס' - וא"ת ליתי עשה וכו'שמע יעקב (אלגזי, תשנא) עמ' לג
לפניהם ולא לפני גויםיריעות שלמה (אוזאן) פ' משפטים דף מא ע"א
מ א"ר יהושע בן לוי עבד שהניח תפלין בפני רבו יוצא לחירות וגו'כד הקמח (תשנו) עמ' רטו
מ הודאת בעל דין כמאה עדים דמימנחת אליהו (תשנט) עמ' קצח
מ ע"א אותו עבד אין לו תקנהרנת יצחק שמואל עמ' שסב
מ ע"א אקנייה לבנו קטןנשמת כל חי חלק ב (סימן יז) דף מ"א ע"ד (ד"ה אלא), ודף פ"א ע"ב (ד"ה וחזיתיה, סימן מד)
מ ע"א הכותב שטר אירוסין לשפחתו וכו'צמח צדקה עה"ת עמ' צד
מ ע"א הכותב שטר אירוסין לשפחתו רבי מאיר אומר מקודשתלמדנות (תשנח) פ' בהר אות פ
מ ע"א מלגלג על דברי חכמים - נדון בצואה רותחתעת לעשות חלק א כלל ג שאלה לג
מ ע"א פלונית שפחתי יעשו לה קורת רוחברכת מועדיך לחיים חלק א דף כ"א ע"ג (דף ע"ב ע"א ד"ה אשר)
מ ע"א פלונית שפחתי יעשו קורת רוחברכת מועדיך לחיים ח"א דף כא ע"ג [עב ע"א ד"ה אשר]
מ ע"א רא"ש פ"ד סכ"ו. וכן נמי אם היה רבו שליח צבור וקראו בתורה יצא לחירותדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ה עמ' תפח ד"ה לתרץ
מ ע"ב אין העבד נעשה שליח, ברי"ף ובתוס' רי"דגבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' נ, נא
מ ע"ב האומר כתבתי ונתתי שדה פלונית לפלונישו"ת ר"י קצבי (תשעט) ליקוטים סי' ה וסי' ו
מ ע"ב האומר נתתי וכו', ורש"יחקקי לב חלק ב (סימן כ) דף צ"ה ע"ד (ד"ה והנה), ודף צ"ז ע"ג (ד"ה ואען, סימן כב)
מ ע"ב הקדש חמץ ושחרור מוציאין מידי שעבוד וכו'ברית שלום (תעח) דף קמ ע"א
מ ע"ב הקדש חמץ ושחרור מוציאין מידי שעבוד וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' תתקה
מ ע"ב הקדש מפקיע מידי שיעבודבנין דוד (מייזלש) בראשית - מקץ אות עח
מ ע"ב כי עליך הורגנו כל היום, אלו ת"ח הממיתים עצמם על ד"תלקט שיחות מוסר ח"א עמ' תא
מ ע"ב מבשן אשיב מבין שיני אריה, אשיב ממצולות ים אלו שטובעין ביםמאמץ כח (תשעה) עמ' תקעד
מ ע"ב עבד שעשאו רבו אפותיקי לאחריםאיש מבין ח"ב דף עו ע"ד
מ ע"ב עשיתי פלוני עבדי בן חורין קנוי וכו'כח מעשיו הגיד לעמו ח"א דף לו ע"א
מ ע"ב רשב"א, הקדש קרקע מקרי קדושת דמים לפי שאינו ראוי להיות גופו קדוש וכו'רנת יצחק תליתאה ח"ב עמ' לג-לג
מ ע"ב תוס'כרם יהושע (ולרשטיין) דף נ ע"א
מ ע"ב תוס' ד"ה הקדש המןדרכי איש דף טו ע"ד
מ ע"ב תוס' ד"ה חיישינן ומהרש"אמנחה חדשה (חן טוב) פרשת שופטים
מ. ארץ ישראל, בזמן שיושבין עליה - רווחא, ובזמן שאין יושבין עליה - גמראבאר הגולה (הרטמן) באר ו הערה 464
מ. המוסר לעבדו בת חורין לשום אישות יצא לחירותערוגת הבושם (תשעא) בראשית עמ' רי
מ. המניח תפילין לעבדו יוצא לחרותאור חדש (הרטמן) הקדמה אות 100, פ"ח אות 274
מ. המפקיר עבדו העבד אין לו תקנהקרבן מנחה (תשעד) עמ' רעב
מ. המשיא לעבדו בת חורין יצא לחירותאור תורה (קאלמייר, תשסא) עמ' נו
מ. הניח לעבדו תפילין יוצא לחירותבאר הגולה (הרטמן) באר ד הערה 510
מ. הניח תפילין לפני רבודמשק אליעזר (רלב"ג) בראשית פרק נ פסוק טז
מ. הקדש מפקיע מידי שעבודמאמר מרדכי - י״ג אלול עמ' שעא
מ. כשרבו הניח לו תפילין הוא יוצא לחרות ותוס'מים חיים (קרייסווירטה) עמ' תיח
מ. כשרבו הניח לו תפילין יצא לחירותדרך חיים (תשע) פ"ג הערה 1870
מ. מימות משה וער רבי לא מצינו תורה וגדולה במקום אחדשל"ה (תשנז) - תולדות אדם אות שה
מ. עבד שהניח תפיליןודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' רעט
מ. עבד שהניח תפילין לפני רבו וכו'מעגלי צדק (פאנעט) במדבר עמ' רנח
מ. עבד שהניח תפילין לפני רבו יצא לחירות וכו', כשרבו הניח לו תפיליןשל"ה (תשנז) - מס' חולין אות פה
מ. עבד שהניח תפילין לפני רבוכסף נבחר (מרגליות) עמ' קל
מ. עבד שהניח תפלין בפני רבו יוצא לחרות וכו'כד הקמח (מישור) עמ' תקלב
מ. עבד שהשיאו רבו אשה יצא לחרותצדקת יוסף עמ' עח
מ. עד שהלך דמן ונפל לים הגדולבאר הגולה (הרטמן) באר ד הערה 667
מ. פלונית שפחתי לא ישתעבדומשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' ס
מ. פלונית שפחתי קורת רוח עשתה לינחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' א אות ה
מ. רבו הניח לו תפילין יצא לחירותפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תרלו
מ. ששים רבוא עיירות שהיו לו לינאי המלך בהר המלךתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תרמד הערה 39-40
מ: אין דברי תורה מתקיימים אלא במי שממית עצמו עליהןתפארת ישראל (הרטמן) עמ' קצא הערה 60, תתרפג הערה 62
מ: אר"י וכולן בשטרודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' רכז
מ: האומר נתתי וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' שעה
מ: הודאת בעל דין כמאה עדיםקומץ המנחה (צונץ) דרוש קצא אות א
מ: הודאת בעל דין כמ'אה עדים דמימבשרת ציון ח"ב עמ' קסב
מ: הקדש וחמץ ושחרור מפקיעין מידי שעבודכסף נבחר (מרגליות) עמ' קכו
מ: הקדש וחמץ מפקיע מידי שעבודמאמר מרדכי - י״ג אלול עמ' שעג
מ: הקדש חמץ ושחרור מפקיעין מידי שעבודחמודי צבי בראשית עמ' רכ
מ: הקדש מוציא מידי שיעבודחיי נפש על ההגדה עמ' רמ, רנח
מ: הקדש מפקיע מידי שעבודדמשק אליעזר (רלב"ג) בראשית פרק נ פסוק טז
מ: לעולם יראה אדם עצמו כאילו חציו חייב וחציו זכאי עשה מצוה אחת אשריו שהכריע עצמו לכף זכותקשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' קטו
מ: נבוזרארן רב טבחים הרהר תשובה בדעתיהגדולי מוסר עמ' קח
מ: נחשבנו כצאן טבחה - זו אשה ושבעה בניה וכו'באר הגולה (הרטמן) באר ז הערה 287
מ: עבד שעשאהו רבו אפותיקי לאחרים ושיחררו שורת הדין אין העבד חייב כלום אלא וכו'עצי חיים על התורה עמ' שצא
מ: עבד שעשאו רבו אפותיקי לאחרים ושחררו וכו' מפני תיקון העולם כופין את רבו וכו'עצי חיים - מועדים עמ' רעג
מ: עבד שעשאו רבו אפותיקי לאחרים ושיחררו וכו', כופין את רבו ועושה אותו בן חוריןאור תורה (קאלמייר, תשסא) עמ' לד
מ: קול יעקב זה אספסיינוס קיסר שהרג בכרך ביתר וכו'באר הגולה (הרטמן) באר ו הערה 1006, 1003-1002
מ: רש"י - רק קדושת הגוף יכול להפקיע מידי שעבוד ולא קדושת דמיםעצי חיים - מועדים עמ' רעא
מ: תוס' ד"ה הקדש, אלמוה רבנן לשיעבודיה דבעל חוב דלא יוכל הלוה לאסור בקונםדרשות דבר צבי עמ' צב
ם: תורה רוב בכתב ומיעוט בעל פהדרשות שמן רוקח עמ' רפא
מא לא תוהו בראה $83, 86, 131
מא לא תוהו בראה, לשבת יצרהשערי תלמוד תורה (תשסו) עמ' סז
מא ע"א מי שחציו עבד וחציו ב"ח וכו' תוס' ד"ה נופץדבר טוב עמ' שטו
מא ע"א מי שחציו עבד וחציו בן חוריןפניני שבח עמ' רמז
מא ע"א תוד"ה לישא שפחה+צבא אהרן ירח האיתנים עמ' קכב, קלה
מא ע"א תוס' ד"ה לישאתשובה מיראה עמ' מה
מא ע"א תוס' ד"ה לישא כו'שעת הכושר דף קא ע"ב
מא ע"א תוס' ד"ה לישא שפחהאמרי רבי שפטיה עמ' סב
מא ע"א תוס' ד"ה לישא שפחהצבא אהרן - שבת תשובה עמ' קכב, קלה
מא ע"א תוס' ד"ה לישא שפחהמנחת מרדכי עמ' שפג
מא ע"א תוס' ד"ה לישא, כיון דבדידה ליכא עשה דהאשה אינה מצווה על פריה ורביה לא אמרינן עדל"תבנין דוד (מייזלש) בראשית - חיי שרה אות פט
מא ע"א תוס' ד"ה לישא, עשה דפו"ר דוחה הל"ת דשפחהבנין דוד (מייזלש) בראשית - תולדות אות ס
מא ע"ב אלא לפריה ורביה שנאמר לא תהו בראה, ובתוס'גבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' יח
מא ע"ב המשחחרר חצי עבדואיש מבין ח"א דף מז ע"ג
מא ע"ב והלא לא נברא העולם אלא לפריה ורביה שנא' לא תהו בראה לשבת יצרהרנת יצחק תליתאה ח"א עמ' קלג
מא ע"ב וחזרו בית הלל להורות כדברי בית שמאיתשובה מיראה עמ' מו
מא ע"ב חציו עבד וחציו בן חוריןברכת אבות עמ' רלו
מא ע"ב חציו עבד חציו בן חורין כופין את רבוהמאור הגדול (גר"א) עמ' תשלה
מא ע"ב לא נברא העולם אלא לפרי' ורבי'תורת מנחם חמ"א עמ' 343
מא ע"ב לשבת יצרהרנת יצחק ישעיה עמ' שפו
מא ע"ב משום לשבת יצרה דוחין מצות לעולם בהם תעבודוימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' תקיד
מא ע"ב רש"י - לא על תוהו להיות ריקנית ברא אותהעיוני פרשה (ריבלין) ויקרא עמ' 141
מא ע"ב תוד"ה לא תוהו, עשה דשבת אליםשפע חיים - נישואין עמ' רטז
מא ע"ב תוס' ד"ה כופיןחכמת התורה אמור עמ' קטו, קיז
מא ע"ב תוס' ד"ה כופין כו'קידש ידיד דף כה ע"ג
מא ע"ב תוס' ד"ה כופיןימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' יג, תקיד
מא ע"ב תוס' ד"ה לאדרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' רכב
מא ע"ב תוס' ד"ה לא וכו'ברכת אבות עמ' קיג
מא ע"ב תוס' ד"ה לא תהו, אשה מצווה על מצות לשבתבנין דוד (מייזלש) בראשית - תולדות אות כא
מא ע"ב תוס' ד"ה לא תוהו - ולפי זה בשפחה נמי שייך בה שבתעיוני פרשה (ריבלין) ויקרא עמ' 141
מא ע"ב תוס' ד"ה לא תוהואמרות ה' השלם ח"ג עמ' תסג
מא ע"ב תוס' ד"ה לא תוהו, הא דלא נקט קרא דפו"ר וכו'רנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' לא
מא ע"ב תוס' ד"ה לא תוהו, הא דלא נקט קרא דפרו ורבו וכו' וה"ר יצחק ברבי מרדכי מפרש דנקט לשבת יצרה משום דשייך אף בצד עבדות וכו' אבל אפרו ורבו ודאי לא מיחייב ולפי זה בשפחה נמי שייך בה שבת וכו'דברי תורה (שפירא) מהד' ה סי' טז
מא תוס' - וליתי עשה דפ"ושארית יעקב (אלגזי) דף כ ע"ג, כג ראש ע"א
מא תוס' ד"ה לישאחמודי צבי בראשית עמ' קעא
מא. אין אדם עומד על דברי תורה אלא אם כן נכשל בהםשפתי חיים - מידות ועבודת ה' ח"ב עמ' שמז, תקכב
מא. אין עשה דידיה דוחה ל"ת דידה - תוס'אור אברהם על ספר המצוות עמ' קעג
מא. במזיק שעבודו של חבירו וכו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קצא
מא. בתוס' אין להרבות ממזרים בישראלדמשק אליעזר (רלב"ג) בראשית פרק מז פסוק כט
מא. חציו עבד וחציו בן חורין וכו' כופין את רבו ועושה אותו בן חוריןדברי יואל פ' אמור דף קפד ע"א
מא. כופין את רבו ועושה אותו בן חוריןשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' שיד
מא. כל העולם לא נברא אלא לפ"וחגוי הסלע (הורוביץ) עמ' קלז
מא. לא נברא העולם אלא לפו"רתורת יחיאל בראשית עמ' שעז
מא. מזיק שעבודו של חבירו אי חייב או לאערבי נחל (תשסד) עמ' תעב
מא. מי שחציו עבד וחציו בן חוריןדרך חיים (תשע) פ"ו הערה 1791
מא. מי שחציו עבד וחציו בן חוריןודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' תעח
מא. מי שחציו עבד וחציו בן חורין בש"א וכו' לישא שפחה אי אפשר שכבר חציו בן חורין בת חורין אי אפשר שכבר חציו עבד יבטל והלא לא נברא העולם אלא לפריה ורביה וכו' מפני תיקון העולם כופין את רבו ועושה אותו בן חורין וכותב שטר על חצי דמיוקשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' קיז, תריא
מא. מי שחציו עבד וחציו בן חורין וכו' אלא מפני תיקון העולם כופין את רבו ועושה אותו בן חוריןחמודי צבי במדבר-דברים עמ' רע
מא. מי שחציו עבד וחציו בן חורין וכו' ב"ש אומרים תקנתם את רבו ואת עצמו לא תקנתם וכו' אלא כופין את רבו וכו'לישרים תהלה (תשסד) עמ' קכט
מא. מי שחציו עבד וחציו בן חורין וכו' כופין את רבו ועושה אותו בן חוריןחיי נפש ח"ד עמ' שטו
מא. מי שחציו עבד וחציו בן חורין וכו' מפני תיקון העולם כופין את רבו ועושה אותו בן חוריןחיים שיש בהם על התורה קמא עמ' קמב
מא. תוס' ד"ה כופיןמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' רלג
מא. תוס' ד"ה לא לתהומשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' שכו
מא. תוס' ד"ה לישאלהורות נתן ויקרא עמ' קכא
מא. תוס' ד"ה לישא שפחהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' שפא
מא. תוס' ד"ה לישא שפחהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' סא
מא. תוס' ד"ה לישא שפחה (ובקובץ ביאורים ובאילה"ש)פרורים משלחן גבוה ח"א שאלה נא, פ, ח"ג שאלה ה-ז, ח"ד שאלה סב-סג
מא. תוס' ד"ה לישאחמודי צבי במדבר-דברים עמ' ער
מא: בחצי עבד וחצי בן חורין כופין את רבו לשחררוקומץ המנחה (צונץ) דרוש סו אות י
מא: והלא לא נברא העולם אלא לפריה ורביהבאר הגולה (הרטמן) באר ה הערה 260
מא: והלא לא נברא העולם אלא לפריה ורביהדרך ה' (באום) ח"ב פ"ד אות ד, ח"ד פ"ו אות נא
מא: והלא לא נברא העולם אלא לפריה ורביה וכו'שיחות ר' ראובן עמ' נו
מא: חצי עבד וחצי בן חוריןודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' ח
מא: חציו עבד וחציו בן חורין כופין את רבוחיי נפש ח"א עמ' נה ע"ב, קל ע"ב
מא: כופין את רבו ומשחררופרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תרלו
מא: כופין את רבו ועושה אותו בן חוריןשמן ראש (כץ) ח"ט ויקרא עמ' מו
מא: לא תוהו בראה לשבת יצרה וצריך לישא אשהערוגת הבושם (תשעא) שמות עמ' תלו
מא: לשבת יצרהתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' לג
מא: מי שחציו עבד וחציו בן חורין כופין את רבו כו'מרפא לנפש בראשית עמ' ע
מא: על פריה ורביה מצווים גם בתורת שבתפחד יצחק סוכות מאמר יט
מא: רש"י ד"ה רכולי עלמאגור אריה במדבר פ"ל הערה 36, דברים פכ"ו הערה 26
מא: תוס' ד"ה כופיןתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' יג
מא: תוס' ד"ה כופיןמנחת יצחק ויקרא-דברים עמ' סג
מא: תוס' ד"ה כופין, וכי אמרינן לאדם עמוד וחטא כדי שיזכה חבירך דוקא ליחידכסף נבחר (מרגליות) עמ' ריב
מא: תוס' ד"ה כופין, עבור רבים אומרים ליחיד חטא בשביל שיזכותפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' רעג
מא: תוס' ד"ה לא תהו בראהחיי נפש ח"א עמ' לג, פו ע"א
מא: תוס' ד"ה לא תהו בראה, הא דלא נקט קרא דפרו ורבודברי יואל פ' אמור דף קפד ע"א
מא: תוס' ד"ה לא תוהונחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' ה אות יז
מא: תוס' ד"ה לא, בעבד מקיים לשבתמנחת יצחק בראשית-שמות עמ' מט
מא: תוס' ד"ה לא, עבד אינו מצווה אפריה ורביהתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' לג(קי), קסג(קט)
מא: תוס' חטא שתכה חברך במצוה רבהמנחת יצחק בראשית-שמות עמ' רט, רפ
מא: תוס' לא תוהו בראה וכו'נחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' לב אות ו, סי' כח אות ג
מא: תוספות - דמצוה רבה היאשיחות ר' ראובן עמ' נו
מאי דכתיב קינה ודימונה וכו'חוט של חסד (תרכה) דף קצה ע"ב
מב ע"במנחה חדשה (חן טוב) פרשת בהר
מב ע"ב אבע"ל מעוכב ג"שדרכי איש דף לח ע"ב
מב ע"ב בכולן עבד יוצא בהן לחירות וצריך גט וכו'צלח רכב עמ' קעה
מב ע"ב דתניא בכולן עבד יוצא בהן לחירות וצריך גט שחרור מרבו וכו'הר המוריה עמ' קמה
מב ע"ב עבד שמכרו רבו לקנס מכור או אינו מכורלמדנות (תשנח) פ' משפטים אות מב
מב ע"ב עד כאן לא קאמר ד"מ אדם מקנה דבר שלא בא לעולם וכו'נאוה תהלה עמ' ו
מב ע"ב ת"ש דאמר רב משרשיאשער יוסף (תקיז) דף נב ע"ג
מב ע"ב תוס' ד"ה מעוכב ג"שדרכי איש דף לח ע"ב
מב תוס' ד"ה כופיןשארית יעקב (אלגזי) דף טז ע"ב
מב. אלא מעתה יום של רבו ישא שפחה יום של עצמו ישא בת חוריןגבורות אליהו סי' קלז
מב. הא דאמר כולומשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' רפב
מב. התם אם יבא אליהו ויאמרמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' כה
מב. חצי עבד וכו' כופין את רבו ומשחררושמן ראש (כץ) ח"י ויקרא עמ' קסא
מב. כופין את רבו ומשחררוטובך יביעו ח"א עמ' ש
מב. ר"חודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' תעט
מב: איבעיא להו מעוכב גט שחרור יש לו קנס או אין לו קנסוענפיה ארזי אל (תשסג) עמ' נז
מב: ה"ד דלא קא כליא קרנאודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' עז
מב: יוצא בשן ועין צריך גט שיחרורכתר תורה (תשסז) עמ' קלה
מב: יוצא בשן ועין צריך שחרורפנים מסבירות עמ' נג
מב: כהן כי יקנהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' רצא
מב: כהנה שנתערב ולדה בולד שפחתה וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תקכא
מג א"א עומד על ד"ת אא"כ נכשלשומע תפלה ח"ב עמ' רסו
מג אין א' עומד בד"ת אלא א"כ נכשלכלי יקר (תשמח) עמ' קמ
מג אין אדם עומד על דברי תורה אא"כ נכשל בהםאור יחזקאל - יראה ומוסר עמ' קמא
מג אין אדם עומד על דברי תורה אא"כ נכשל בהן וברש׳׳ילקוטי משלי פרק ד פסוק יג, פרק יז פסוק יג
מג ע"א אין אדם מקנה דבר שלא בא לעולםנאוה תהלה עמ' רצה
מג ע"א אין אדם מקנה דבר שלא בא לעולםתורת מנחם חמ"ד עמ' 8
מג ע"א אין אדם עומד על ד"ת אא"כ נכשלאגרות הנצי"ב מוולאזין עמ' קעב
מג ע"א אין אדם עומד על ד"ת אא"כ נכשל בהםלקט שיחות מוסר ח"א עמ' טז, תיב
מג ע"א אין אדם עומד על ד"ת אא"כ נכשל בהםקובץ מאמרים ואגרות (וסרמן) ח"ב עמ' רסא
מג ע"א אין אדם עומד על ד"ת אא"כ נכשל בהןאור חדש (זיטשיק, תשסח) ויקרא עמ' עד
מג ע"א אין אדם עומד על ד"ת אא"כ נכשל בהןאמרות חיים עמ' סד
מג ע"א אין אדם עומד על ד"ת אא"כ נכשל בהןתהלה לדוד (והרמן) פרק מז פסוק ו הערה ד, פרק קה פסוק ג הערה א
מג ע"א אין אדם עומד על דב"ת אא"כ נכשל בהןתורת מנחם חל"ה עמ' 83, חל"ז עמ' 80
מג ע"א אין אדם עומד על דב"ת אא"כ נכשל בהןתורת מנחם חלק לא עמ' 82
מג ע"א אין אדם עומד על דבר הלכה אא"כ נכשל בהס' המאמרים (רש"ב) תרסה עמ' שה
מג ע"א אין אדם עומד על דברי תורה אא"ב נכשל בובית יעקב (תשסא) עמ' כב, רמד
מג ע"א אין אדם עומד על דברי תורה אא"כ נבשל בהןשארית ישראל (וילדניק, תשנח) עמ' נב
מג ע"א אין אדם עומד על דברי תורה אא"כ נכשל בהןלחם רב על סדור התפילה אות תשכח, תשלב, תתיט, תתקמט, תתקעג, א' סד, א'קנג, א'רג
מג ע"א אין אדם עומד על דברי תורה אא"כ נכשל בהןפנקסי הראי"ה ח"א עמ' רסג
מג ע"א אין אדם עומד על דברי תורה אלא א"ב נכשל בהםאורות ונתיבות ח"ב שער ב פרק יא אות נ, שער ד פרק ט אות יב
מג ע"א אין אדם עומד על דברי תורה אלא אם כן נכשל בהןמצווה ועושה ח"א עמ' תצה
מג ע"א אין אדם עומד על דברי תורה אלא אם כן נכשל בהןמתוך התורה הגואלת (תשעג) על התורה עמ' 204
מג ע"א אין אדם עומד על דברי תורה אלא אם כן נכשל בהןראשון לציון (תשעח) עמ' רמד
מג ע"א אין אדם עומד על דברי תורה אלא אם כן נכשל בהןראשון לציון (תשסח) עמ' קמו
מג ע"א אין אדם עומד על דברי תורה אלא אם כן נכשל בהןשם דרך - הישר והטוב עמ' יח
מג ע"א אין אדם עומד על דברי תורה אלא אם כן נכשל בהןשם דרך - כתר תורה עמ' קצז
מג ע"א אין אדם עומד על דברי תורה אלא אם כן נכשל בהןשם דרך במדבר עמ' רסו
מג ע"א אין אדם עומד על דברי תורה אלא אם כן נכשל בהןתורת מנחם חי"ד עמ' 64
מג ע"א אין אדם עומד על דברי תורה אלא אם כן נכשל בהןבשבילי אמונה ח"א עמ' מח
מג ע"א אין אדם עומד על דברי תורה אלא אם כן נכשל בהןדרשות באר יצחק עמ' קעה, קעו
מג ע"א אין אדם עומד על דברי תורה אלא אס כן נכשל בהןשם דרך בראשית ח"א עמ' נט
מג ע"א אין אדם עומר על דברי תורה אלא אם כן נכשל בהןתורת מהרי"ם במדבר עמ' נה
מג ע"א אין אדם על דברי תורה אלא א"כ נכשל בהטיול בפרדס ח"א עמ' תז
מג ע"א אין עומד אל א"כ נכשלמאיר נתיבות ח"ב עמ' רו
מג ע"א ואם לחשך אדם לומר איזו היא שפחה חרופה זו שחציה שפחה וכו'תשובה מיראה עמ' מו
מג ע"א מאורסת לעבד עברי, רש"י ד"ה ואםתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' קסט
מג ע"א סוגית מקדש חצי שפחה חצי ב"חרנת יצחק משלי עמ' שכא
מג ע"א רש"י ד"ה מיוחדתרנת יצחק משלי עמ' שכא
מג ע"במנחה חדשה (חן טוב) פרשת בהר
מג ע"ב המוכר עבדו לעובדי כוכבים יצא לחירות וכו' קונסין אותו עד עשרה בדמיו וכו'דרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' רפא
מג ע"ב חציה שפחה, וברש"יאבן ישראל על התורה (תשסב) עמ' כב, נז
מג ע"ב חציה שפחה, וברש"יאבן ישראל על התורה עמ' טו
מג ע"ב מאי נמוסו אמר רב הונא בר' יהודה נשקי וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"ג עמ' 66
מג ע"ב שקו"ט אם מצינו אשה של שני בעליםימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' תקפד
מג. א"א עומד על ד"ת אא"כ נכשל וכו'בין המשפתים ויקרא פ' אמור אות ט
מג. אין אדם עומד על ד"תהמאור שבתורה (שפירא) בראשית עמ' ט
מג. אין אדם עומד על ד"ת אא"כ נכשל בהדברי יואל פ' וישלח דף קעא ע"ב, פ' וישב דף רי ע"ב
מג. אין אדם עומד על ד"ת אא"כ נכשל בהשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' קעט
מג. אין אדם עומד על ד"ת אא"כ נכשל בהםעלי שור ח"ב עמ' תסב
מג. אין אדם עומד על ד"ת אא"כ נכשל בהןמרפא לנפש בראשית עמ' כב
מג. אין אדם עומד על ד"ת אא"כ נכשל בהןנצח ישראל (הרטמן) עמ' ח הערה 7
מג. אין אדם עומד על ד"ת אא"כ נכשלתשובות ר' איסר יהודה עמ' קצח
מג. אין אדם עומד על ד"ת אלא א"כ נכשל בה+מטר השמים - עמודי העולם עמ' יח, כט, ס
מג. אין אדם עומד על ד"ת אלא א"כ נכשל בהילקוט אוהב ישראל עמ' צב
מג. אין אדם עומד על ד"ת אלא א"כ נכשל בהןשדה יעקב עמ' פז
מג. אין אדם עומד על ד"ת אלא אם כן נכשלתהלה לדוד (סקאליע) ספר ה עמ' שלד
מג. אין אדם עומד על ד"תאמרי מאיר (מאירי) מלאכי פ"ב פסוק ו
מג. אין אדם עומד על ד״ת אא״כ נכשל בהםנפוצות יהודה (מוסקאטו, תשס) עמ' קמב
מג. אין אדם עומד על דבר הלכה אלא אם כן נכשל בהדברי יואל מועדים ח"ו כט שבט עמ' סה
מג. אין אדם עומד על דברי תורה אא"ב נכשל בהםמכתב מאליהו ח"ד עמ' 29
מג. אין אדם עומד על דברי תורה אא"כ נכשל בהןבאר הגולה (הרטמן) באר ד הערה 30
מג. אין אדם עומד על דברי תורה אא"כ נכשל בהןדברי יואל פ' חוקת דף עז ע"א, עח ע"ב
מג. אין אדם עומד על דברי תורה אא"כ נכשל בהןחכמה ומוסר ח"א עמ' קמד, קמז
מג. אין אדם עומד על דברי תורה אא"כ נכשל בהןמטר השמים (תשנ) בראשית-שמות - תצוה עמ' רלב
מג. אין אדם עומד על דברי תורה אא"כ נכשל בהןמטר השמים (תשנב) ויקרא-במדבר עמ' תמב
מג. אין אדם עומד על דברי תורה אא"כ נכשל בהןמצור דבש עמ' רצד, שיד, שנח
מג. אין אדם עומד על דברי תורה אא"כ נכשל תחילהפרפרת משה ח"א עמ' תקעב, פרפרת התורה עמ' תרה
מג. אין אדם עומד על דברי תורה אא׳׳כ נכשל בהקרבן מנחה (תשעד) עמ' שפב
מג. אין אדם עומד על דברי תורה אא"כ נכשל בהןדעת חכמה ומוסר ח"ג עמ' קכט
מג. אין אדם עומד על דברי תורה אלא א"כ נכשלואני תמיד עמך עמ' רכט
מג. אין אדם עומד על דברי תורה אלא א"כ נכשל בהערוגת הבושם (תשעא) ויקרא-במדבר עמ' רצב
מג. אין אדם עומד על דברי תורה אלא א"כ נכשל בהןדעת תורה שמות עמ' שז, שיז, במדבר עמ' כו, דברים ח"א עמ' קמז
מג. אין אדם עומד על דברי תורה אלא אם כן נכשל בהםדרך חיים (תשע) פ"ו הערה 229, פ"ד הערה 685
מג. אין אדם עומד על דברי תורה אלא אם כן נכשל בהןמטר השמים (תשנ) דברים עמ' תמ
מג. אין אדם עומד על דברי תורה אלא אם כן נכשל בהןתורת איש ח"ב עמ' רצד
מג. אין אדם עומד על דברי תורה אלא אם כן נכשל בהןתפארת צבי ויקרא עמ' קפח
מג. אין אדם עומר על דברי תורה אלא אם כן נכשל בהןשל"ה (תשנז) ווי העמודים פרק כו אות א
מג. בפנ"י אין קידושין תופסין בא"א מחמת דאגידא באחרגור אריה דברים פכ"א הערה 52
מג. המוכר עבדו לחוץ לארץמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' רלט
מג. המכשלה הזאת תחת ידך אין אדם עומד על דברי תורה אלא אם כן נכשל בהןבן פורת יוסף (תשעא) עמ' תקמח
מג. חציה שפחה וחציה בת חורין שנתקדשה וכו' לא שייר בקנינונטעי אשל בראשית עמ' תיא
מג. חציה שפחה וחציה בת חורין שנתקדשה לראובן ונשתחררה וכו'להורות נתן בראשית עמ' תכג
מג. כשם שהמקדש חצי אשה אינה מקודשת וכו'שי למורא (תיג) סימן פה
מג. מפני שאין אדם עומד על דברי תורה וכו' נכשל בהפחד יצחק פסח מאמר יז
מג. עבד שמכרו רבו לעכו"םמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' רח
מג. פקעי קידושי ראשוןמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' רעו
מג. רש"י - אין אדם עומר על ד"ת אא"כ נכשל בה להורות טעות ויבלימוהו והוא נותן לב ומביןדברי יואל פ' וישב דף רי ע"ב
מג. רש"י ד"ה ואם לחשךפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תסז
מג. שפחה חרופהפני מלך שמות עמ' קמא
מג. תוס' ד"ה ואילהורות נתן בראשית עמ' ט
מג: איבעיא להו מעוכב גט שחרור אוכל בתרומה... תא שמע דאמר רב משרשיא כהנת שנתערב ולרה וכו'של"ה (תשנז) תושבע"פ אות קסג
מג: אין אדם עומד על ד"תרמון פרץ (אריאל, תשסא) עמ' נד
מג: אם אשה מצווה בפריה ורביהתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' לג
מג: המוכר עבדו לגוי יצא לחירותשמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' שלט
מג: המוכר עבדו לגוים או בחו"לאהבת חיים (דייטש) עמ' שלח
מג: המוכר עבדו לעכו"ם יצא בן חוריןשמן ראש (כץ) חנוכה ח"ב עמ' לו
מג: חציה שפחה וחציה ב"ח שנתקדשהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' עב
מג: לא מנהג הפקר נהגו בהנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' לז אות ה
מג: מעשה באשה א' שחצי' שפחה וחצי' בת חורין וכפו את רבה לשחררהחיי נפש ח"ו עמ' לב, לג
מג: נהגו בה מנהג הפקרודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' ח
מג: תוס' ד"ה דלאויואל משה מאמר א סי' נ עמ' סג
מג: תוס' ד"ה ואסורויואל משה מאמר א סי' נד עמ' סט
מד ע"אמנחה חדשה (חן טוב) פרשת ויגש
מד ע"א א"ר המוכר עבדו לפרהגנידרכי איש דף טו ע"ד
מד ע"א אבל הכא איסורא דרבנןימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' תקנא
מד ע"א אסור למכור עבד כנעני לגויקובץ מאמרים ואגרות (וסרמן) ח"א עמ' עד
מד ע"א המוכר עבדו לגויים קונסין אותו וכו'רנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' קעד
מד ע"א המוכר עבדו לנכרי ליכא איסור מדאורייתאימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' תקמו
מד ע"א כנס"י כיונה מתילא ש"מ מתרחיש לי ניסאתהלה לדוד (והרמן) פרק מח פסוק יד הערה כג
מד ע"א עד מאה בדמיהכתב סופר אגדות כאן
מד ע"א תנו רבנן גבאו בחובוחיים ושלום חלק א (סימן ג) דף י"ג ע"ד (ד"ה ומ"ש)
מד ע"ב לא קנסו רבנן בנו אחריואחרית השנים עמ' כז
מד ע"ב תוס' ד"ה לחו"ל - שמא ישדלנוויואל משה מאמר ב סי' קו עמ' שיא
מד. אבל הכא איסורא דרבנן הואויואל משה מאמר ב סי' עא עמ' רסח
מד. המובר עבדו לעכו"ם קונסין אותו וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תשצד
מד. המוכר ביתו לנכרי דמיו אסוריםהגות לב עמ' 69
מד. המוכר ייתו לנכרי דמיו אסוריםדרושים וחומר לדרש (ניסנבוים) עמ' 77
מד. המוכר עבדו לגוישמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' שכח
מד. המוכר עבדו לעובד כוכבים קונסים אותו עד מאה בדמיו וכו' ואיכא דאמרי אמר רבי יהושע בן לוי המוכר עבדו לעובד כוכבים קונסין אותו עד עשרה בדמיודודי נתן בראשית עמ' תמח
מד. הפקר בטעותמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' רנט
מד. הרי שאנסו בית המלך גרנו אם בחובו חייב לעשר וכו'מבשרת ציון ח"ג עמ' שפח
מד. מוכר עבדו לגר תושבתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' נט(קצה) {הרי יעבוד עמו בשבת ויו"ט}
מד. מוכר עבדו לעכו"ם אסורתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' נט(קצד) {למה רק מדרבנן}
מד. מכרו חוץ ממלאכתוויואל משה מאמר ב סי' עא עמ' רסח
מד. מפני שהוא כמציל מידםתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קכח
מד. קונסין אותותשבי (תשסה) עמ' רמא שורש קנס
מד: המוכר עבדו לנכרי וכו'משנת יוסף - דרשות ח"ב עמ' רמ
מד: מכורה כבר יוצאה וכו׳קרבן מנחה (תשעד) עמ' שעב
מד: עיין במכילתיך וברש"י המשנה הסדורה לךנטריקן (תשעד) עמ' קפח
מד: תוס' ד"ה נטייבהויואל משה מאמר ב סי' לח עמ' רלח, סי' עח עמ' רעח
מד: תוס' ד"ה שנתקווצהלהורות נתן בראשית עמ' קיג
מה אין פודין השבוים יתר על דמיהןחומת אנך תהלים פרק מט
מה בנימוסים שלהם בעצמאות עבו"ם (רש"י)בישורון מלך ח"א עמ' רטו
מה כנסת ישראל ליונה אימתלאשארית מנחם ח"א עמ' צט
מה ע"א א"ל לאו עבברא ננב אלא חורא ננב וכו' מסתברא היכא דאיכא איסורא התם קנסינןתשובה מיראה עמ' כח
מה ע"א אין לוקחים טפרים תפלין ומזוזות מן העכו"ם יותר על כדי דמיהןס' חסידים סי' תתקנו
מה ע"א אין פודים את השבויים וכו'דברי חנינא - רפואה עמ' קח
מה ע"א אין פודים את השבויים יותר מכדי דמיהןדברי חנינא - מזלות עמ' נ
מה ע"א אין פודין את השבויים יתר על כדי דמיהןבאר שרים פרשת יתרו דרוש ג אות ד
מה ע"א אין פודין את השבויין יותר עכ"דבן אברהם דף צה ע"ג
מה ע"א אין פודין את השבויין יתר על כדי דמיהן מפני תיקון העולםאמרות חיים עמ' קכח
מה ע"א אין פודין את השבויין יתר על כדי דמיהן מפני תיקון העולםדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' רס ד"ה וילד, עמ' רסד ד"ה והנלע"ד
מה ע"א אין פודין את השבוים יותר מכדי דמיהןס' חסידים סי' תתקכו
מה ע"א אין פודין את השבוים יתר על דמיהןבנין דוד (מייזלש) בראשית - ויגש אות כד
מה ע"א אין פודין השבוין יתר על דמיהןקומץ המנחה (צונץ) דרוש קכב אות ב
מה ע"א אין פורין את השבוים יותר על כדי דמיהןס' חסידים סי' תתקכו
מה ע"א אתא עורבא וקא קרי ליה וכו' עילישיברח עיליש ברח, אמר עורבא שיקרא הוא ולא סמיכנא עליהאוצרות חיים - אישים ח"ה עמ' רמ, שלה, שלו
מה ע"א במשנה, אין פודין את השבויין יתר על כדי דמיהן מפני תיקון העולם - ובגמ' דלא לגרבו ולייתו טפיבאר יוסף (תשמא) ח"ג עמ' ערה
מה ע"א בנתי' דרב נחמן וכו' עיליש ברח וכו', מהרש"אימלא פי תהלתך ח"ב עמ' תרסח
מה ע"א בנתיה דרב נחמןקהלת יעקב פורים עמ' תקכא
מה ע"א בנתיה דרב נחמן בחשן קדרא בידייהומכשירי מצוה עמ' כב
מה ע"א בעבד שברח מחו"ל לארץ וכו'צלח רכב עמ' קפא, שנ
מה ע"א בתוס'שם: מה שפדה ר"י בן חנניה לההוא תינוק - ר"י בן אלישע - בממון הרבה לפי שהיה מופלג בחכמה, ובד' הרא"ש והפוסקים בזהבאר יוסף (תשמא) ח"ג עמ' ערה-רעז
מה ע"א דתניא לא ישבו בארצך וגו' יכול בעכו"ם שקיבל עליו שלא לעבוד ע"כ וכו' ת"ל לא תסגיר וכו'דרושים ואגדות חתם סופר עמ' ח
מה ע"א דתניא לא ישבו בארצך פן יחטיאו אותך לי, רש"י ובפני יהושעדברי טובה יהושע ח"ב עמ' שיב
מה ע"א המוכר עבדו לחו"ל קנסינן לשחררו וכו'אמרות ה' השלם ח"ה עמ' שב
מה ע"א ומאן לימא לן דברצון חכמים עבד דילמא שלא ברצון חכמים עבדהר המוריה עמ' רנא
מה ע"א יומא חד הוה יתיב וכו' דהוה ידע בלישנא דציפורי וכו'מדבר קדמות (תשסח) עמ' סא
מה ע"א לא ישבו בארצךהכתב והקבלה דברים פ"כ פסוק טז
מה ע"א לאו עכברא גנבכתבי הסבא מקלם (תשמד) עמ' קפה
מה ע"א לאו עכברא גנב אלא חורא גנבקרן לדוד בראשית עמ' מח
מה ע"א לאו עכברא גנב אלא חורא גנבתורת מנחם חל"ו עמ' 337
מה ע"א לאו עכברא גנב אלא חורא גנבתורת מנחם חנ"ו עמ' 210
מה ע"א לאו עכברא גנב אלא חורא גנבמנחת ישראל עמ' צח
מה ע"א מעשה ברב עיליש ששמע עורב ויונה וכו'מנחת קנאות עמ' כ
מה ע"א מפני דוחקא דצבוראדברי חנינא - רפואה עמ' קי
מה ע"א עבד שברח מחוץ לארץ לארץ ישראלתנופה חיים דף מ ע"ד (סדר וישלח אות יד)
מה ע"א עיליש ברח עיליש ברחתורת אביגדור ח"ב עמ' ז
מה ע"א רב עיליש אישתבאי וכו' ומהרש"א וגהש"סשיחות מוסר (תשסב) עמ' רמה, שמח
מה ע"א רב עיליש לא האמין לעורב מפני שהוא שקרן, ובמהרש"אימלא פי תהלתך ח"א עמ' נז
מה ע"א רש"י ד"ה ביובל שני, שמנו ישראל שכבר הורגלו להחזיר קרקעות בההיא קאמר ריש לקיש מביא ואינו קורא דסמכא דעתיה דמוכר דודאי הדרא ליה וזה בטוח שיחזירנהדברי תורה (שפירא) מהד' ב סי' לה
מה ע"א ת"ש דלוי בר ררגא פרקא לכרתי' בתליתר אלפי דינרי זהב אמר אביי ומאן לימא לן דברצון חכמים עבדאמרות חיים עמ' קכח
מה ע"א תוס' ד"ה אי לאוחקקי לב חלק ב (סימן כג) דף קי"א ע"ב (ד"ה ואני)
מה ע"א תוס' ד"ה דלא ליגרבוברית עולם (תשסט) עמ' ר
מה ע"א תוס' ד"ה דלא. אי נמי בשעת חורבן הבית לא שייך דלא ליגרבודרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' רסא ד"ה וי"ל
מה ע"א תוס' ד"ה דלא. והא דתניא בפ' נערה וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' רסד ד"ה והנלע"ד
מה ע"א תוס' ד"ה דלא. ור' יהושע בן חנניא דפרקיה לההוא תינוק וכו' לפי שהיה מופלג בחכמהדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' רס ד"ה והנה, עמ' רסד ד"ה וי"ל
מה ע"א תוס' ד"ה דלא. שאני אשתו דהויא כגופו יותרדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' רס ד"ה וילד
מה ע"א תוס' ד"ה לא, אשתו דהויא כגופו פודה אפלו יותר מעשרה בדמיהבנין דוד (מייזלש) בראשית - ויגש אות כד
מה ע"א תוס' ד"ה מידי דהוה יח????
מה ע"ב אין מוציאין לאכילת פירותראה חיים חלק א דף ח ע"ד (דף כח ע"א ד"ה והנה)
מה ע"ב ההיא טייעתא וכו' לקמיה דאביי וכו' כתמרי וכו' בנהרא וכו'תורת לוי יצחק עמ' עא
מה ע"ב הניזקין שמין בעידית מפני תקון העולם וכו' ובגמ' ותוס'ברית שלום (תשסח) עמ' כט
מה ע"ב והמוצא מציאה לא ישבע מפני תיקון העולםאשר ליהודה עמ' תכח
מה ע"ב וקשרתם וכתבתם כל שישנו בקשירה וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"ב עמ' 54
מה ע"ב כל שאינו בקשירה אינו בכתיבהמנחת מרדכי עמ' קסד
מה ע"ב כל שישנו בקשירה ישנו בכתיבה וכל שאינו כו'תורת מנחם חמ"ד עמ' 95
מה ע"ב לוקחין ספרים מן הגוים בכל מקום וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"ב עמ' 47
מה ע"ב ס"ת שכתבו גוידרכי איש דף יח ע"ג
מה ע"ב ס"ת שכתבו גוי פסול, תוס' ד"ה כל, רא"ש סי' מודרשות מהר"ם חביב עמ' קצב
מה ע"ב ס"ת שכתבו מין ישרףמנחת קנאות עמ' קנו
מה ע"ב ס"ת שכתבו מין ישרףתורת מנחם חלק ס עמ' 161
מה ע"ב ס"ת שכתבו עכו"ם יננזס' חסידים סי' רפ
מה ע"ב ספר תורה ותפילין ומזווזת שכתבו מין וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"ב עמ' 53
מה ע"ב ספר תורה שכתבו מין וכו'תורת מנחם חט"ז עמ' 144
מה ע"ב ספר תורה שכתבו מין ישרףשפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' שט
מה ע"ב ספר תורה שכתבו עובד כוכבים תני חדא ישרף ותניא אידך יגנזמצווה ועושה ח"א עמ' תקפה
מה ע"ב סת"ם שכתבו עבדצפיחית בדבש דף קנט ע"ב
מה ע"ב סת"ם שכתבן עכו"םמנחת מרדכי עמ' שלט, שצא
מה ע"ב פני יהושע בתוס' ד"ה אמר אביידברי שאול שמות עמ' רמב
מה ע"ב קטן פסול לכתיבת תפילין שנאמר וקשרתם וכתבתם כל שישנו בקשירה ישנו בכתיבהמצווה ועושה ח"א עמ' שמז, תקפא
מה ע"ב ר' יהודה אומר כל נדר שירעו בו רבים לא יחזירלחמי תודה דף רלח ע"ב
מה ע"ב רש"י ד"ה מיןאש דת (אסאד) עמ' שמג
מה עבד שברח מח"ל לא"יתנופה חיים דף מ ע"ד
מה עכברא גנב או חורא גנבבית שלום מרדכי עמ' רפו
מה ר"ח ערק ליה עבדא ורש"ידרכי שלום (מרגונאטו) דף מט ע"א
מה תוס' ד"ה דלא ליגרבו ולייתומשכנות יעקב (נעים) דף קפו ע"א
מה. אביי אידכם ליה חמורא בי כתואי שלח להו שדרוה לי, וכו'מצווה ועושה ח"ב עמ' תשט
מה. אין בתו כגופו כמו שאשתו כגופותפארת ישראל (הרטמן) עמ' תתצח הערה 47
מה. אין פודין את השבוי יותר מכדי דמיולהורות נתן בראשית עמ' תנג
מה. אין פודין את השבויים יתר על כדי דמיהןמגדל עוז (תשעח) עמ' קמג
מה. אין פודין את השבויין יתר על כדי דמיהן וכו'ברכת מרדכי ויקרא-דברים תנינא עמ' שנד
מה. אין פודין את השבויין יתר על כדי דמיהןפנים מסבירות עמ' ז
מה. אין פודין יתר על דמיהןודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' צח
מה. אין פודין שבויים יותר מכדי דמיהןנפוצות יהודה (מוסקאטו, תשס) עמ' קצב
מה. אין פורץ את השבוין יותר מכדי דמיהן מפני תיקון העולםדרש משה (קלנברג) ח"א דף מז
מה. אלא חורא גנבזבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' קסח
מה. אשה פסולה לכתיבת ס"תמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' קעה
מה. אתא איהו וההוא גברא לדידיהשערי שיש יהושע ח"א עמ' קמז
מה. אתא עורבא וקא קרי וכו' עיליש ברחבאר הגולה (הרטמן) באר ה הערה 478
מה. בנתיה דרב נחמן בחשן קדירה בידייהו וכו'קשוטי כלה (גרינפלד) ח"ט אות ג
מה. בנתיה דרב נחמן בחשן קררא בידייהו וכו'מבשרת ציון ח"ג עמ' קט
מה. בנתיה דרב נחמן כוו' הוו קא בחשן קיררא בכשפיםשל"ה (תשנז) תושבע"פ אות שפג
מה. בנתיה דרב נחמן שהיו מגיסין את הקדרהרוח יעקב (בן שבת, תשסז) עמ' רעו
מה. בנתיה דרבי זירא הוו בחשין קידרייהו בידייהו וכו'לקחת מוסר ח"ב עמ' רכב, רנט
מה. האחין שחלקו כלקוחות דמייד דוד (אופנהיים) עמ' פ
מה. האי מפני תיקון העולם וכו'ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' צח
מה. הדרןשל"ה (תשנז) פרשת וישב אות נד
מה. לא עכברא גנב אלא תורא גנבמכתב מאליהו ח"ג עמ' 356
מה. לא תסגיר עבד אל אדוניושמן ראש (כץ) פסח ח"א עמ' רנט
מה. לאו עכברא גנב אלא חורא גנבולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' קא
מה. לאו עכברא גנב אלא חורא גנבמטר השמים (תשנ) בראשית-שמות - חנוכה עמ' רעח
מה. מעשה דרב עיילישפרפרת משה ח"א עמ' סו
מה. מעשה דרב עילישתורת יחיאל בראשית עמ' צ
מה. משום דוחקא דציבוראמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' רעו
מה. ס"ת שכתבו מיןמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' נב, סה
מה. ס"ת שכתבו נכרימשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' קעא
מה. עבד שברח לארץ ישראל אין רשאין להחזירושמן ראש סוכות ח"א עמ' מו
מה. עדי גוברין ונהרדעימשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' קלב
מה. עורבא שיקרא הואפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' קסח
מה. עיליש ברחודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' רנח
מה. רב עיליש אשתבאי, יומא חד הוה יתיב גביה ההוא גברא דהוה ידע בלישנא דצפורי אתא עורבא וקא קרי ליה, אמר ליה מאי קאמר, אמר ליה עיליש ברח, עיליש ברח וכו'חיים שיש בהם על התורה קמא עמ' רצט
מה. רעק"א רב עיליש אישתבאי וכו'בית שלום מרדכי עמ' קמה
מה. רש"י ד"ה לא ישבוגור אריה דברים פ"כ הערה 100
מה. תוס' בשעת החורבןמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' קכב
מה. תוס' ד"ה אי, הקשה ר"ת ואנו האיך מצאנו ידינו ורגלינו בביהמ"ר דקיי"ל כר"ל וכו' דאין ברירהעצי חיים על התורה עמ' תסג
מה. תוס' ד"ה דלא, אשתו הויא כגופו יותר מבתותפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' צו
מה. תוס' ד"ה כל שישנומשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' קצא
מה. תוס' ד"ה לאפוקימשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' קנה
מה: אם מי שאינו בן־ברית כותב ספד תורה, אין שום קדושה עליופחד יצחק שבועות מאמר מא
מה: בסוגית ס"ת שכתבו עכו"ם וכו' ובראשוניםמאורי שערים עמ' שלט
מה: המוכר עבדו לחו"ל יצא לחירות וכו'יד דוד (אופנהיים) עמ' ע, ק
מה: המוציא את אשתו משום ש"ר הרי זה לא יחזירקול שמואל (קונפורטי) דף צו ע"ב
מה: כל שאינו בקשירה אינו בכתיבהפרורים משלחן גבוה ח"ג שאלה פ
מה: כל שמוזהר על הקשירה וכו'פחד יצחק פסח מאמר ג
מה: נמוקי יוסף - מאיזה טעם יחשב המסור לאינו בר קשירה וכו'פחד יצחק פסח מאמר סג
מה: ס"ת שכתבו מין ישרףדברי יואל מועדים ח"ב קהלת דף שמד ע"ב
מה: ס"ת שכתבו מין ישרףדברי יואל פ' שמיני דף רמד ע"ב
מה: ס"ת שכתבו מין ישרףמגדל עוז (תשעח) עמ' קנב
מה: ס"ת שכתבו מין ישרףמשנת יוסף - דרשות ח"א עמ' קצא
מה: ס"ת שכתבו מין, ישרףבאר הגולה (הרטמן) באר ו הערה 806
מה: ס"ת שכתבו עכו"ם אמרו הלשון יגנזדברי יואל מועדים ח"ה עמ' רסח
מה: ס"ת תפילין ומזוזות שכתבן מיןודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' תפז
מה: ספר תורה שכתבו מין ישרףתשבי (תשסה) עמ' צד שורש זכר
מה: סת"ם שכתבו מין ומסור וכו'להורות נתן בראשית עמ' רעד
מה: קטן שכתב ס"תודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' קעה
מה: תוד"ה עד שיעבדםמאורי שערים עמ' ת
מה: תוס' ד"ה כלפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' תרלט
מה: תוס' ד"ה עדערוגת הבושם (תשעא) שמות עמ' קפ, ויקרא-במדבר עמ' מז
מו המוכר עצמו לעכו"םתפארת ישראל (שינקמן) עמ' סא
מו ע"א אע"פ שאין קנין כו'מערכי לב (חזן) ח"א דרוש ד דף ח ע"א
מו ע"א בתוד"ה כיוןמסילות הנביאים יהושע עמ' קט
מו ע"א גבעונים שאמרו מארץ רחוקה באנומנחת קנאות עמ' קנב
מו ע"א וכמה רבים וכו' ג'אור התורה (צמח צדק) דברים עמ' תקלח
מו ע"א וכמה רבים רב נחמן אמר ג' וכו'מכשירי מצוה עמ' י
מו ע"א כל שידעו בו רבים וכו' שלשהתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' שצח
מו ע"א מ"ט דרבי יהודה דכתיב ולא הכום בני ישראל, ובתו' ד"ה כיוןדברי טובה יהושע ח"ב עמ' שנז, שנח
מו ע"א ר"מ סבר אדם רוצה שתתבזה אשתו בב"ד ור"א סבר אין אדם רוצה שתתבזה אשתו בב"דבאר יוסף (תשמא) ח"ב עמ' קא
מו ע"א רבים שלושה וכו'כח מעשיו הגיד לעמו ח"א דף לב ע"ד
מו ע"א תוס' אילונית אינה עולה ליבום כי לית לה רפואהגנא דפלפלי עמ' סז
מו ע"א תוס' ד"ה כיוןצמח צדקה עה"ת עמ' קנב
מו ע"א תוס' ד"ה כיון, גבעונים נאסרה להם הישיבה בארץרנת יצחק יהושע עמ' צו
מו ע"א תוס' ד"ה כיון, מי חיילא שבועה וכו'רנת יצחק יהושע עמ' סב, צו
מו ע"א תוס' ד"ה כיון, קודם שעברו את הירדן מקבלין אותןרנת יצחק יהושע עמ' כד, צב, צח
מו ע"א תוס׳ ד"ה כיוןתולדות שלמה - רות עמ' ה
מו ע"ב המוכר עצמו ואת בניו לגוים אין פודין אותו אבל פודין את הבנים לאחר מיתת אביהןתפלה למשה (בנימין) עמ' שעד
מו ע"ב הנודר כאלו בנה במה, תוס' ד"ה הנודרדרשות מהר"ם חביב עמ' תז
מו ע"ב רש"י ד"ה מיןדרכי איש דף יח ע"ג
מו ע"ב רש"י ד"ה משום, אם בעל לא הוה איילונית קדושי טעותבנין דוד (מייזלש) בראשית - וירא אות מט
מו ע"ב שתיקותיך יפה מדיבורךשארית ישראל (וילדניק, תשנח) עמ' קמב
מו ע"ב תוס' ד"ה המוציא וכו'ברכת אבות עמ' עד
מו ע"ב תוס' ד"ה המוציא, דאילונית קדושי טעות נינהו אפילו בבעלבנין דוד (מייזלש) בראשית - לך לך אות פג, לך לך אות פב
מו תוס' ד"ה כיון דאמרו מארץ רחוקהתועפת ראם (גטיניו) דף לט/צט ע"ג-ע"ד
מו. הא דלא הכום בני ישראל לגבעוניםדמשק אליעזר (רלב"ג) דברים פרק כט פסוק י
מו. וכמה רבים רב נחמן אמר ג'שרגא המאיר מועדים עמ' צד
מו. ימים שניים רבים שלושהנפוצות יהודה (מוסקאטו, תשס) עמ' קסג
מו. מיעוט רבים שניםברכת חיים (תשמה) ח"ב עמ' 157
מו. מיעוט רבים שניםגור אריה בראשית פכ"א הערה 94
מו. מרגל רגילי דעבדי הכימשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' טז
מו. משום קדושת השםמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' פו
מו. ס"ת שכתבו מיןמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' קעא
מו. עדה הוא עשרהתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תשכא
מו. תוס' ד"ה אי אמרמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' קמד
מו. תוס' ד"ה ביוןגור אריה דברים פ"כ הערה 59
מו. תוס' ד"ה כיון, נשיאי העדה נשבעו להגבעונים שלא יריעו להםמרפא לנפש בראשית עמ' תלה
מו. תוס' ד"ה ר"נ, שנים מקרי רביםעצי חיים על התורה עמ' תעג
מו. תוס' ד"ה כיוןאוסף מאמרי מוסר וחכמה (תשנט) עמ' פז
מו: המוכר את עצמו וכו' ושנה ושילשהמאור שבתורה (שפירא) שמות עמ' רלד
מו: המוכר שדהו לפירות מביא ואינו קורא וכו'חמודי צבי מועדים עמ' קלא
מו: הנודר כאילו בנה במהזבחי צדק (דיסקין) עמ' רצ
מו: רש"י ד"ה מדאורייתא לאאמרי נפתלי ח"א עמ' לא
מז המוציא את אשתו משום שם רע ה"ז לא יחזוראיש אמונים דף נז ע"ב
מז ע"א א"ל ברתי' לא בעית מידי למיזגא עליה א"ל מתי כרסי כרידבר טוב עמ' שעג
מז ע"א אדעתא דעכו"ם מי מפקרירנת יצחק ה' מגילות עמ' קא
מז ע"א אין קנין לעכו"םהכתב והקבלה ויקרא פכ"ה פסוק טז
מז ע"א אין קנין לעכו"ם בא"יתורת מנחם חי"ט עמ' 334
מז ע"א אמר רבה וכו' אבל יש קנין לעו"ב בא"י לחפור בה בורות שיחין ומערותמגילת סמנים עמ' ס
מז ע"א בי נח גפשיה (ריש לקיש) שבק קבא דמוריקא (כרכום), קרא אנפשיה, ועזבו לאחרים חילם. התורה אינו רומה לשאר חפצים שלאחר פטירתו של ארם עוזב אותו לירושה, אולם התורה אינו בן שאינו ירושה, כי האדם מתלוה אם התורה לאחד פטירתו מן העולם הזהפרדס יוסף (סקוסובסקי) עמ' קלט
מז ע"א ההוא יומא עבדי מאי דבעי כי היכי דליחול דמיהערוגת הבושם (הראשון) ח"ג עמ' 94
מז ע"א ור"א אומר אע"פ שיש קנין לעו"ב בא"י להפקיע מידי מעשר וכו'תשובה מיראה עמ' מט
מז ע"א ישראל ונכרי שלקחו שדה בשותפות, טבל וחוטין מעורבין זה בזה דברי רבי, ופרש"י אין לך כל חטה וחטה שאין חצי טבל וחצי חולין וכו' ובתוס' שם ד"ה טבלחוט המשולש בשערים (תשנח) עמ' שי
מז ע"א כי לי הארץ, לי קדושת הארץרנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' ריד
מז ע"א כי נח נפשיה [דריש לקיש] שבק קבא דמוריקאעיוני פרשה (ריבלין) שמות עמ' 120
מז ע"א כי נח נפשיה שבק קבא דמוריקאלפרקים (תשסב) עמ' קג
מז ע"א כי נח נפשיה שבק קבא דמוריקא קרא אנפשיה "ועזבו לאחרים חילם"תורת אביגדור ח"ג עמ' צט
מז ע"א כי נח נפשיה שבק קבא דמוריקא קרא אנפשיה ועזבו לאחרים חילםמצווה ועושה ח"א עמ' צד, תמד
מז ע"א כיבוש יחיד שמיי כיבוש או לאבנין דוד (מייזלש) בראשית - וישלח אות כב, כג, כה
מז ע"א לי קדושת הארץבית ישי - דרשות עמ' י
מז ע"א סוג' דקנין פירות כקנין הגוף דמי או לאחיי נפש ח"ב עמ' טו
מז ע"א עכו"ם שהפקירברכת אבות עמ' רעא
מז ע"א פליגירבא ור"א. אמ"ר אע"פ שאין קנין לגוי וכו' ורש"יאיש אמונים דף כט ע"ד
מז ע"א ר"ל יתיב קאכיל ושתידברי חנינא - מזלות עמ' קפג
מז ע"א ר"ל כי נח נפשיה שבק קבא דמוריקאמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשמב) ח"א עמ' קעג
מז ע"א ריש לקיש וכו' כי נח נפשיה שבק קבא דמוריקא, קרא אנפשיה ועזבו לאחרים חילםאוצרות חיים - אישים ח"ו עמ' שנז
מז ע"א שבק קבא דמוריקארנת יצחק תהלים עמ' נד
מז ע"ב אתמר המוכר שדהו לפירותדרכי איש דף לו ע"ד
מז ע"ב בצרן ושגרן ביד שליח ומת שליח בדרך מביא ואינו קורא וכו'זכור לדוד עמ' קד
מז ע"ב המוכר שדהו בזמן שהיובל נוהג רבי יוחנן אמר מביא וקורא ריש לקיש אמר מביא ואינו קורא וכו' אמר רב חסדא מחלוקת ביובל שני אבל ביובל ראשון דברי הכל מביא וקורא דאכתי לא סמך דעתייהודברי תורה (שפירא) מהד' ב סי' לה
מז ע"ב לוקח מן העכו"ם ומביא ביכוריםציץ השדה - שדי יער עמ' קעח
מז ע"ב מביא ואינו קוראהכתב והקבלה ויקרא פכ"ה פסוק טז
מז ע"ב קנין פירות כקנין הגוף דמי או לאבנין דוד (מייזלש) בראשית - לך לך אות פד, תולדות אות סד
מז ע"ב ר"י אמר מביא וקורא קנין פירות כקנין הגוף דמי וכו'נאוה תהלה עמ' תעא
מז ע"ב רבי יוחנן אמר מביא וקורא קנין פירות כקנין הגוף דמיאחרית השנים עמ' ע
מז ע"ב רש"י ד"ה מדאורייתא וכו'ברכת אבות עמ' סד, רצו
מז ע"ב רש"י ד"ה מדאורייתא לאמכשירי מצוה עמ' עז
מז ע"ב תוס' ד"ה ולביתךאחרית השנים עמ' ס
מז ע"ב תוס' ד"ה טבלהכתב והקבלה ויקרא פכ"ה פסוק טז
מז ריש לקיש מוכר עצמו ללודייםבית שלום מרדכי עמ' כה
מז. אמר רבה אע"פ שאין קנין וכו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קכו
מז. אמר רבה אע"פ שאין קנין לנכרי בא"י מפקיע מיד מעשרחיי נפש ח"ו עמ' צח
מז. אע"פ שאין קנין לעובד כוכבים בארץ ישראל וכו' אע"פ שיש קנין לעובד כוכבים להפקיע מידי מעשר וכו'של"ה (תשנז) - שער האותיות אות ק ס"ק קכח
מז. בי נח נפשיה דריש לקיש, שבק קבא דמוריקא, קרא אנפשיה ועזבו לאחרים חילםחיים שיש בהם אבות עמ' רנה
מז. בענין אם יש קנין עכו"ם בארץ ישראל להפקיע מידי מעשר או לחפור בה בורות שיחין ומערותיד דוד (אופנהיים) עמ' סג
מז. בענין קנין לעכו"ם בארץ ישראלתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' יג(לז)
מז. בצרם ושגרם ביד שליח ומת שליח בדרך מביא ואינו קוראדברי יואל פ' שלח דף שצא ע"ב
מז. דגנך ולא דגן עכו"םויואל משה מאמר ב סי' לב עמ' רלב
מז. הכא במאי עסקינן בסוריא וקסבר כיבוש יחיד לא שמיה כיבושמאמרי הרמ"ע (תשסא) - מאמר צבאות ה' עמ' כח
מז. הלקט והשכחה והפאה של עכו"ם חייבין כמעשר אלא א"כ הפקיר וכו'להורות נתן בראשית עמ' קסב
מז. המוכר שדהו לנכרי לוקח ומביא ממנו בכוריםהגות לב עמ' 68
מז. הניח קבא דמוריקא וקרא על עצמו ועזבו לאחרים חילםפתחי שערים ח"א עמ' רס
מז. והארץ נתן לבני אדם לחפור בו בורות שיחין ומערותכסף נבחר (מרגליות) עמ' ה, ו, דש
מז. ועזבו לאחדים חילםדרכי החיים ח"א עמ' שפא
מז. ועזבו לאחרים חילםאחרי ראי (תשסד) דרשות סי' טו אות ג
מז. ועזבו לאחרים חילםרנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' רח
מז. ישראל ועכו"ם שלקחו שדה בשותפות וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' תמח
מז. כד נח נפשיה שבק קבא דמוריקא וכו'כתר שם טוב (מלמד, שנו) פרשת האזינו דף קלד ע"א
מז. כי נח נפשיה קרא אנפשיה ועזבו לאחרים חילםשביב אור עמ' רכו
מז. כי נח נפשיה שבק קבא דמוריקאהמאור שבתורה (שפירא) בראשית עמ' שצו, במדבר עמ' כא, חנוכה-פורים עמ' קכח
מז. כי נח נפשיה שבק קבא דמוריקא קרא אנפשי, ועזבו לאחרים חילםאור ישראל (תרס) דף נז ע"ב
מז. כי נח נפשיה שבק קבא דמוריקא קרא אנפשיה והניחו לאחרים חילםהמוסר והדעת שמות-ויקרא עמ' ט
מז. כי נח נפשיה שבק קבא דמוריקא קרא אנפשיה ועזבו לאחרים חילםמים חיים (קרייסווירטה) עמ' תסח
מז. כי נח נפשיה שבק קבא דמוריקא, קרא אנפשיהוענפיה ארזי אל (תשסג) עמ' קעא
מז. כי נח נפשיה שבק קבא דמוריקא, קרא אנפשיהוענפיה ארזי אל (תשסו) על התורה ח"א עמ' קלא
מז. כי נח נפשיה, שבק קבא דמוריקאשמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' קפו
מז. כיבוש יחיד לאו שמיה כיבושויואל משה מאמר ב סי' כב עמ' רכ
מז. עכו"ם יכול להפקיראור אברהם על ספר המצוות עמ' תקטז
מז. פודין את הבניםמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' קנד
מז. קנין הפיתת כקנין הגוף רמיחיי נפש ח"א עמ' רד ע"ב
מז. קרא אנפשיה ועזבו לאחרים חילםשמחת הנפש עמ' כא
מז. ר"ל וכו' כי נח נפשי, שבק קבא דמוריקא קרא אנפשי, ועזבו לאחרים חילםחכמה ומוסר ח"ב עמ' רצו
מז. ר"ל זבין גרמיה ללודאיתורת חכם (הכהן, תיד) דף קטו ע"ב
מז. ר"ל זבין נפשיה ללודאי וכו'תורת חכם (הכהן, תיד) פרשת ויחי דף קטו ע"ב
מז. ר, שמעון בן לקיש זבין נפשו ללודאיתהלה לדוד (סקאליע) ספרים ג-ד עמ' ריט
מז. ריש לקיש זבין נפשי' ללודאי שקל בהדיה חייתא וכו'דרשות חתם סופר ח"ג (תשיט) עמ' קח
מז. ריש לקיש זבין נפשיה ללודאיאמרי קודש (קאמארנא, תשסג) עמ' רכז
מז. ריש לקיש זבין נפשיה ללודאי וכו' חייתא ופלגא וכו'שמועות ישראל במדבר עמ' קלח
מז. ריש לקיש זבין נפשיה ללודאי וכו'גלגולי נשמות (תשסא) סי' ל ס"ק א-ב
מז. ריש לקיש זבין נפשיה ללודאי שקל בהדיה חייתא וגלגלתא, אמר גמירי דיומא בתרא כל דבעי מינייהו עבדי ליה כי היכי דליחול אדמיה וכו'תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תתח
מז. ריש לקיש כי נח נפשיה שבק קבא דמוריקאלב אביגדור עמ' קמח
מז. רש"י - ביכורים מצוה חיוביתמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' סד
מז. רש"י ד"ה טבל וחוליןמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' עח
מז. רש"י ר"ה מדאורייתא לאמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' קסב
מז. שאין קנין לעו"כ בארץ ישראל להפקיע מידי מעשרנטעי אשל בראשית עמ' פב
מז. תוס' ד"ה אדעתא דנכרימשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' קמז
מז. תוס' ד"ה כריסימנחת יצחק ויקרא-דברים עמ' רלג
מז: המוכר שדהו לפירותוזאת התורה עמ' רצה
מז: המוכר שדהו לפירות מביא ואינו קורא [דברי ר"ל] רקנין פירות לאו כקנין הגוף דמיחמודי צבי במדבר-דברים עמ' קלט, שכח
מז: המוכר שדהו לפיתת ר"י אומר מביא וקורא ר"ל אומר מביא ואינו קוראחיי נפש ח"ד עמ' שיח
מז: ישראל ועכו"ם שלקחו שדה בשותפותלהורות נתן ויקרא עמ' יח
מז: פלוגתא אי קנין פירות כקנין הגוף דמי או לאשם יחזקאל עמ' יט, נז, סו, שמ, שנה, תע
מז: קנין פיחת לאו כקנין הגוףמנחת יצחק ויקרא-דברים עמ' רלט
מז: קנין פירות כקנין הגוף רמי וכו'חמודי צבי בראשית עמ' תו
מז: קנין פירות לאו כקנין הגוף דמיעצי חיים על התורה עמ' שכט
מז: רש"י ד"ה המוכר בזמן שאין היובל נוהגברכת יוסף ואליהו רבה (תשסט) ח"ב עמ' רלח
מז: רש"י ד"ה טבללהורות נתן ויקרא עמ' כו
מז: רש"י ד"ה מדאורייתאפרדס מרדכי עמ' שנד
מז: רש"י ד"ה מדאורייתאפרורים משלחן גבוה ח"ג שאלה צב, קמב
מז: תוס' ד"ה ולביתךלהורות נתן ויקרא עמ' יא
מז: תוס' ד"ה ולביתך וכו'חמודי צבי במדבר-דברים עמ' שלט
מז: תוס' ד"ה טבל וחולין וכו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' סה
מז: תוס' ד"ה טבל וחולין וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' תמח
מח אין מוציאיןאפוד בד דף נג ע"ב
מח ע"א אי לאו דאמר ר"י קנין פירות כקה"ג וכו'שפע חיים - נישואין עמ' רלה
מח ע"א אי לאו דאר"י וכו' לא מצא ידיו ורגליו בביהמ"דכתב סופר דרשות (תשמח) ח"ב עמ' פח
מח ע"א אי לאו ראמר ר' יוחנן קניו פירות כקנין הגוף רמי, לא מצא ידיו ורגליו בבית המדרש, ראמד ד' אסי אמר ד' יוחנן האחין שחלקו לקוחות הן, ומחזירין זה לזה ביובל, ואי ס"ד לאו כקנין הגוף רמי, לא משכחת רמייתי ביכורים אלא חד בר חד עד יהושע בן נוןכתב סופר אגדות כאן
מח ע"א אין פודין את השבויים יותר מכדי דמיהןשו"ת ר"י קצבי (תשעט) סי' כא
מח ע"א בביתר היו ד' מאות מלמדים בכל אחת מד' מאות כנסיותאלשיך על חמש מגילות עמ' שנ
מח ע"א האחין שחלקו לקוחות הן וכו' - סוגיא דברירהחיי נפש ח"ב עמ' טו, רע
מח ע"א הקונה אילן וקרקעוהכתב והקבלה ויקרא פכ"ה פסוק טו
מח ע"א לימא בתנאי מנין ללוקח שדה מאביו וכו'אחרית השנים עמ' ע
מח ע"א לשון מבוכה ובלבולגנא דפלפלי עמ' נו
מח ע"א מביא ואינו קוראהכתב והקבלה דברים פל"א פסוק יב
מח ע"א רש"יהכתב והקבלה ויקרא פכ"ה פסוק טז
מח ע"א שני אילנותהכתב והקבלה ויקרא פכ"ה פסוק טז
מח ע"א תוס' ד"ה אי לאוהכתב והקבלה שמות פל"ד פסוק כ
מח ע"ב אין מוציאין לאכילת פירותראה חיים ח"א דף ח ע"ד [כח ע"א ד"ה והנה]
מח ע"ב אין מוציאין למזון האשה והבנות מנכסים משעובדיםשו"ת ר"י קצבי (תשעט) ליקוטים סי' ג
מח ע"ב אין מוציאין למזון האשה מנכסים משועבדיםשו"ת ר"י קצבי (תשעט) ליקוטים סי' ד
מח ע"ב הנזקין נישמין בעדית ובעל חוב דינו בזיבוריתעטרת יהושע ויקרא עמ' צד
מח ע"ב הנזקין שמין להם בעדית ובע"ח בבינונית וכתובת אשה בזיבוריתתורת לוי יצחק עמ' קכג
מח ע"ב הניזקין שמין בעידית מפני תקון העולם וכו' ובגמ' ובתוס'ברית שלום (תעח) דף ה ע"ב
מח ע"ב הניזקין שמין להן בעידיתתהלות ישראל (מג'לד) עמ' יט
מח ע"ב ולא אמרן אלא דלא נחית אפירי וכו' ורש"ישו"ת ר"י קצבי (תשעט) סי' יז
מח ע"ב רש"יהכתב והקבלה ויקרא פכ"ה פסוק טז
מח ע"ב רש"י ד"ה המוציא מחברומנחת מרדכי עמ' קמו
מח ע"ב תוס' ד"ה אידבר טוב עמ' רפ
מח ע"ב תני רב המנונא כומראה הגדול ח"א דף קנח ע"ג
מח רש"י ד"ה ואמרי להשם שלמה דף י ע"א
מח. אי לאו דא"ר יוחנן קנין פירות כקנין הגוף דמיחיי נפש ח"ו עמ' צד
מח. אי לאו דאמר ר"י קנין פירות כקנין הגוף דמי לא מצא ידיו ורגליו בביהמ"דנטעי אשל בראשית עמ' רנח
מח. אי לאו דאר"י ק"פ כקנין הגוף דמי לא מצא ידיו ורגליו בביהמ"דחיי נפש ח"ד עמ' קסז-קסח, שכד
מח. אר"י אי לא דאמר ר"י קנין הפירות כקנין הגוף דמי, לא מצא ידוכתנות אור עמ' תרכג
מח. האחין שחלקו לקוחות הן דאין ברירהחמודי צבי מועדים עמ' קלא
מח. האחין שחלקו לקוחות הן וכו'חמודי צבי במדבר-דברים עמ' קלט, שכח
מח. האחין שחלקו לקוחות הןפנים מסבירות עמ' דש
מח. המוכר שדהו בזמן שהיובל נוהג ר"י אומר וכו'חיי נפש ח"ד עמ' לג
מח. המוכר שדהו בזמן שהיובל נוהג ר"י אומר מביא וקורא דקנין פירות כקנין הגוף דמי ר"ל אומר מביא ואינו קורא וכו'חיי נפש ח"ג עמ' רנח
מח. לא מצא ידיו ורגליו בבית המדרשמים חיים (קרייסווירטה) עמ' רעה
מח. לא משכח דמייתי ביכוריםפנים מסבירות עמ' קסד
מח. למאן דאמר קנין פירות לאו כקנין הגוף דמי וכו' לא משכחת דמייתי בכורים אלא חד בר חד עד יהושע בן נוןערבי נחל (תשסד) עמ' תתשצח
מח. רי"א מביא וקורא קנין פירות כקנין הגוף דמי ור"ל אומר אינו מביא וקורא וכו'חיי נפש ח"ד עמ' לד, שיח
מח. רש"י ד"ה ר' מאיר אומרברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' קנב, קנה
מח. תוס' ד"ה אי לאו דאמר ר' יוחנן וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' תמח
מח: אי לאו דאר"י קנין פירות כקנין הגוף דמי לא מצא ידיו ורגליו בביהמ"דעצי חיים על התורה עמ' תסג
מח: אין מוציאין לאכילת פירות ולשבח קרקעות מפני תיקון העולםכתר תורה (תשסז) עמ' פו
מח: במספר שני תבואות וכו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קכו
מח: המוצא מציאה לא ישבע מפני תיקון העולםקדושת עינים (תשעא) פרק ז אות יד
מח: הנזקין שמין להם בעדיתשבט מישראל (קרמניץ) פרק קלז פסוק ח
מח: הנזקין שמין להם בעידיתערוגת הבושם (תשעא) שמות עמ' סט
מח: ובעל חוב אינו גובה אלא בבינוניתמים חיים (קרייסווירטה) עמ' תקמב
מח: רמב"ן בסוגי' דמיטב דמזיק וניזקבגדי חמודות שמות פרק כב פסוק ד
מח: רש"י נוח לו לאדם לגבות מועט מקרקע עידית ולא לגבות הרבה מזיבוריתגור אריה שמות פכ"ב הערה 84
מחלוקת לי ולא ליורשיקול שמואל (קונפורטי) דף טו ע"א
מט בעל חוב בבינונית וכו'חומת אנך חבקוק אות ג
מט ע"ב דריש טעמא דקראתורת מנחם חנ"ג עמ' 330
מט ע"ב דריש טעמא דקראתורת מנחם חנ"ה עמ' 357
מט ע"ב יותר ממה שהאישבעקבי יעקב עמ' רעח
מט ע"ב ר"ש דריש טעמא דקראתורת מנחם חנ"ט עמ' 242
מט ע"ב רש"י ד"ה וו"ש, רבי שמעון שהיה תלמיד של רבי עקיבא אמרהדברי תורה (שפירא) מהד' ו סי' צה
מט ע"ב שלא יראה לחברו שדה נאה וכו'שמע אברהם סי' ז דף כד ע"א-ע"ב {מסביר ע"פ זה פסוקים במיכה פרק ב}
מט ע"ב תוס' - לא פליגי אלא היכא דאיכא נפקותאתורת מנחם חל"ח עמ' 308
מט. מדאורייתא בדמזיק שיימינןמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' שלז
מט. רש"י ד"ה דברי הכלמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' ו
מט. תוס' ד"ה ועודנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' יא אות ז
מט: בעל חוב גובה מזיבוריתכסף נבחר (מרגליות) עמ' שכו
מט: חצירו קונה כו'כתר תורה (תשסז) עמ' רסח
מט: יותר ממה שהאיש רוצה לישא האשה רוצה להנשא.אור חדש (הרטמן) פ"א אות 1324, 1323
מט: תוס' - קבלן בעי נמי נשא ונתן בידפאר יעקב ח"א עמ' תז
מי כמוכה באלים מי כמוכה באלמיםלב אריה פרשת בא אות א
מי נתן למשיסה יעקביריעות שלמה (אוזאן) פ' מטות ב
מיצר לישראל נעשה ראשמחברת הקודש (תשסה) עמ' קכא
מנ"ל דרבנן איקרו מלכי ודכפלינן שלמא למלכא וכו'לוח ארז פרשת דף הקדמה
מעשה בר' יהושע וכו' א"ל תינוק א' יש בבית האסורין יפה עינים ובר א"ל מי נתן למשיסה יעקבלב אריה פרשת בא אות יד
מעשה בריב"ח שהלך כו' ואמר מי נתן כו'הון רב דף קכ/קפ ע"א
מעשה בריב"ח שהלך לכרך גדול של רומי א"ל תינוק א' יש בבית האסורים וכו' א"ל מי נתן למשיסה יעקבצור יעקב (יעבץ) מטות
מעשה בתינוק א' שנשבהבינת יששכר דף כו/נו/נז ע"ג
מעשה בתינוק שהיה חבוש בבית האסוריםצור יעקב (יעבץ) תשא
מעשה דאותו תינוק שאמר הלא ה' זו חטאנו לוקול שמואל (קונפורטי) דף פד ע"ב
מר ע"ב רש"י ד"ה ללאדבר טוב עמ' רפ
משנתו של ר' אליעזר קב ונקיברכת שמואל ח"א דף מ ע"א
נ ע"א ארץ צבישער החצר (תשעב) סי' מ
נ ע"א בעל חוב גובה מן התורה בזיבורית ומדרבנן בבינוניתדרשות באר יצחק עמ' רלג
נ ע"א והתני אבדם חוזאהצלח רכב עמ' נא
נ ע"א והתני אבדם חוזאהברכת אבות עמ' ז, ח
נ ע"א מה דרכו של איש להוציא פחות שבכליםנשמת חיים (ברלין) עמ' נד
נ ע"ב אי לאו דאית לי' הנאה מיניי לא יהיב ליי מתנהס' המאמרים (רש"ב) תרעב עמ' א'סח, א'קכח
נ ע"ב אי לאו דאית ליה הנאה מיניה לא יהיב ליה מתנהעטרת יהושע במדבר עמ' נ
נ ע"ב תוס' ד"ה יתומים שאמרו כו' והמרדכייד שלמה (עזרא) דף כא ע"ג-ע"ד
נ. דרכו של איש להוציא פחות שבכלים+ספר החיים (תשנג) עמ' עא
נ. קבלןתשבי (תשסה) עמ' רלג שורש קבל א'
נ. תוס' ד"ה מצוהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' ו
נ: אי לאו דעבדי ליה נייח נפשיה לא הוה נותן לו מתנהכתר תורה (תשסז) עמ' פז
נ: אי לאו דקבל הנאה מניה תחלה לא יהיב ליה מתנה ולכך הוי כמכרבן פורת יוסף (תשעא) עמ' טו
נא ע"א אין אדם מתחייב בדבר שאינו קצובפני חיים (פלג'י) עמ' שלג ע"א
נא ע"א בההיא דהמקבל עליו לזון את בת אשתושו"ת ר"י קצבי (תשעט) ליקוטים סי' ג
נא ע"א המקבל עליו לזון את בת אשתושו"ת ר"י קצבי (תשעט) ליקוטים סי' ד
נא. כשיש קצבהפרפרת התורה עמ' ריח
נא: אין אדם מעיז פניו בפני בעל חובועבודת עבודה (תשעד) בראשית-שמות עמ' ערב
נב אין ממנים אפוטרופוסין נשים וקטני'תנופה חיים דף קצב ע"ב
נב הנחו בי תרי דאיגרו כהו שטן כל בי שימשישרגי טובא דרוש יד
נב ע"א אין ממנין אפוטרופוסין נשים וקטניםצדקה חיים דף ל"א ע"ד (דף ק"י ע"ב ד"ה ואפשר), ודף ל"ג ע"ד (דף קי"ז ע"ב ד"ה חקירה); תנופה חיים דף קצ"ב ע"ב (ישעיה אות ב)
נב ע"א אין עושין אפוטרופוס נשים עבדים וקטניםפני חיים (פלג'י) עמ' סט ע"א, עג ע"א
נב ע"א אין עושין אפטרופסין נשים ועבדיםצדקה חיים דף לא ע"ד [קי ע"ב], לג ע"ד [קיז ע"ב]
נב ע"א ביתו זה אשתופניני יחזקאל עמ' רלט
נב ע"א דבר שאין לו קצבה... תנחומי אבליםלקוטי שיחות חל"ח עמ' 114
נב ע"א דברי חלומות לא מעלין ולא מורידיןס' חסידים סי' תמד
נב ע"א דברי חלומות לא מעלין ולא מורידיןס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' ה
נב ע"א האפוטרופין תורמין ועושין להם לולבחיים ומלך דף נב ע"ב (הלכות אבל פרק ח הלכה ד ד"ה והנה)
נב ע"א ההוא אפוטרופא דהוה בשבבותיה דרבי יהושע בן לוי דהוה קא מזבין ארעא הבין תורי וכו'שו"ת ר"י קצבי (תשעט) דרושי ר"י קצבי דרוש ו ובהערות
נב ע"א ההוא אפוטרופוס וכו' ר"מ וכו' דברי חלומות וכו' בי תרי וכו'תורת לוי יצחק עמ' עו
נב ע"א הנהו בי תרי דאיגרו בהו שטן וכו'שיחות מוסר (תשסב) עמ' שלג, שסז
נב ע"א הנהו בי תרי דאיגרי בהו שטןהתרגשות הלב (תשסט) עמ' רל-רלא
נב ע"א הנהו בי תרי דאיגרי בהו שטןטיול בפרדס ח"ב עמ' תכב
נב ע"א הנהו בי תרי דאיגרי בהו שטן דכל בי שימשי הוו קמינצו בהדי הדדי, ורש"יגבורת יצחק שבת ובהמ"צ עמ' מ, קכב, קלב
נב ע"א הנהו בי תרי דאיגרי בהו שטן דכל בי שמשי הוו קא מינצו בהדי הדדי איקלע רבי מאיר להתם עכבינהו תלתא בי שמשי עד דעבד להו שלמא שמעיה [לשטן] דקאמר ווי דאפקיה רבי מאיר לההוא גברא מביתיה, רש"י ד"ה בי שמשי, של ערב שבתדברי תורה (שפירא) מהד' ב סי' פ
נב ע"א הנהו בי תרי דאיגרי בהו שטן וכו' איקלע רבי מאיר להתם וכו' שמעיה דקאמר ווי דאפקיה וכו' מביתיהאוצרות חיים שבת עמ' יא, קסו, קע
נב ע"א הנהו בי תרי דאיגרי בהו שטן וכו'שפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' רפה
נב ע"א הנהו בי תרי דאיגרי בהו שטן וכו', איקלע רבי מאיר להתם עכבינהו תלתא בי שמשי עד דעבד להו שלמאבצור ירום ח"א (תשסז) עמ' יז
נב ע"א הנהו בי תרי דאיגרי בו שטן, דכל בי שמשי הוו קא מינצו בהדי הדדי, איקלע ר' מאיר להתם, עכבינהו תלתא בי שימשי עד דעביד להו שלמא, שמעי' דקאמר, ווי אפקי' ר"מ לההוא גברא מביתי'הדרש והעיון שמות מאמר רפא
נב ע"א הנהו בי תרי זאיגרו בהו שטןגבורת יצחק אבות עמ' פח
נב ע"א ואין פוסקין עליהם צדקה וכו' ולא כל דבר שאין לו קצבה (ורש"י - צדקה אין לה קצבה דהא בכל שעתא וכו')לקוטי שיחות חל"ח עמ' 111
נב ע"א חמריה דרבנא עוקבא וכו' ר"נ וכו' נכסי יתומין ה"ה בהקדש וכו'תורת לוי יצחק עמ' פא
נב ע"א יש שני מיני מינוי אפוטרופוספני חיים (פלג'י) עמ' רסו ע"ב
נב ע"א קריתי לאשתי - ביתילהעיר להורות ולהשכיל ח"א עמ' רכא
נב ע"א רבי מאיר אחוו ליה בחלמיה אני להרוס ואתה לבנות אפילו הכי לא אשגח אמר דברי חלומות לא מעלין ולא מורידיןדברי תורה (שפירא) מהד' ג סי' צא, מהד' ד סי' עג
נב ע"א רבי מאיר עשה שלום, שמע קלא של יצר הרע ווי דאפקי' רבי מאיר מהאי ביתא וכו'כתונת פסים (תשעא) עמ' כ, קיא, רמו
נב ע"א רכל בי שמשי הו קמינצי בהדי הדדי ורש"ירנת יצחק תענית עמ' קסז
נב ע"א שמעיה דקאמר ווי דאפקיה ר"מ לההוא גברא מביתיהלב דוד (תשסט) עמ' סג
נב ע"ב אפוטרופס שמינהו אבי יתומים לא ישבע וכו'ברית שלום (תעח) דף כט ע"א
נב ע"ב באפוטרופוס שהוא כשומר שכררחמים לחיים דף י"ט ע"ג (שו"ת הרשב"א חלק ה סימן ק)
נב ע"ב בסוגיא רהמטמא והמרמע והמנסךלחמי תודה דף רלא ע"א
נב ע"ב ההוא אפוטרופוס דהוה בשבבותיה דריב"ל וכו' סבר לה כרבי יוסי וכו'זכור לדוד עמ' פ-פא
נב ע"ב היינו מדמעהכתב והקבלה שמות פכ"ב פסוק כח
נב ע"ב המטמא המדמע והמנסך שוגג פטור וכו'כנפי יונה (תשנח) מאמר המלואים
נב ע"ב המטמא והמדמעדרכי איש דף יט ע"ג
נב ע"ב המטמא והמדמע והמנסךשארית מנחם - מאמרים עמ' יב
נב ע"ב המטמא והמדמע והמנסךתורה אור (באנדי) עמ' שעד
נב ע"ב המטמא והמדמע ומנסךפתח טוב עמ' קעד
נב ע"ב ולמאן דאמר מנסך מאי טעמא לא אמר מערבתורה אור (באנדי) עמ' שפ
נב ע"ב ושמואל אמר מערבדורש טוב (פודור) עמ' 308
נב ע"ב ותוס' ד"ה אתושמחה לאיש (אלישר) דף קא ע"א
נב ע"ב כי עליך הרגנו כל היום וכו'זאת ליעקב שמות עמ' שסח
נב ע"ב מטמא והמדמעאברהם במחזה דף יט ע"ג
נב ע"ב סוגיא דהיזק שאינו ניכראור שרגא עמ' שכח
נב ע"ב עמרם צבעא אפוטרופא ריתמי וכו' קא לבוש ומכסי מיתמי וכו' דלישתמען מיליהתהלה לדוד (והרמן) פרק קמח פסוק יב הערה ד
נב ע"ב עמרם צבעא אפוטרופס דיתמא הוי אתי קרובי דיתמי לקמי' דרב נחמןברית שלום (תשסח) עמ' קפב
נב ע"ב עמרם צבעא אפוטרופס דיתמא הוי אתי קרובי דיתמי לקמי' דרב נחמןברית שלום (תעח) דף כט ע"א
נב ע"ב קאביל ושתי מדירהו ולא אמיד אימר מציאה אשכח רש"ידבר טוב עמ' תצ
נב ע"ב קם לי' בדרבה מיני'תורת מנחם חלק לד עמ' 47
נב. א"ר יוסי מימי לא קריתי לאשתי אשתי ולשורי שורי, אלא לאשתי ביתי ולשורי שדישל"ה (תשנז) - מס' חולין אות יב
נב. איקלע רבי מאיר להתם עכבינהו תלתא בי שמשי עד דעבד להו שלמא שמעיה דקאמר ווי דאפקיה רבי מאיר לההוא גברא מביתיהקשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' תנח
נב. אפטרופס חייב לעשרמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' סז
נב. ארץ ישראל כצביפתחי שערים ח"א עמ' קעא
נב. אשתי ביתיתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' קיח {בית הוא נוקבא של אדם}
נב. אשתי ביתי ולשורי שדיודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תרכז
נב. אשתי קורין ביתיאחרי ראי (תשסד) ענינים סי' כד אות ה
נב. בשעת כניסת השבת מתגבר היצה"ר להרבות מריבהדבר צבי - קדושת השבת עמ' קמב
נב. דאיגרי בהו שטןמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' ל
נב. דברי חלומות לא מעליןמכתב מאליהו ח"ה עמ' 347
נב. דברי חלומות לא מעלין ולא מורידיןפרדס מרדכי עמ' רא
נב. ההוא בי תרי דהוה קא מינצואוצר המאמרים (תשס) עמ' ריג
נב. המטמא המדמע והמנפך במזיד חיבשער המלך (תשנז) עמ' תקסא
נב. הנהו בי תרימשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' רפב
נב. הנהו בי תרי דאגרי בהו שטן כל בי שימשי הוו קא מינצו נהלי הללי איקלע ר"מ להתם וכו'דרשות חתם סופר ח"ג (תשיט) עמ' קט
נב. הנהו בי תרי דאיגרי בה שנין וכו'דרש משה (פיזענץ, שמט) מ' קצא דף סב ע"א
נב. הנהו בי תרי דאיגרי בהו שטן דכל בי שמשי הוו קא מינצו בהדי הדדינחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' לו אות ב
נב. הנהו בי תרי דהוי מינציאחרי ראי (תשסד) ענינים סי' כג אות ד
נב. הנהו בית תרי דאיגרי בהו שטןפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' תשפב
נב. ווי דאפקיה רבי מאיר מההוא ביתא וכו'תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' א'שלח
נב. זבין תורי וכו' לשורי שדיפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תא
נב. חלומות אינם מעלין ואינן מורידיםצדקת יוסף עמ' עט
נב. כי תרי דהוי מתקטטים בכל ער"שלקחת מוסר ח"ב עמ' טו
נב. מימי לא קריתי לאשתי אשתי אלא לאשתי ביתינזר הקדש ח"ב עמ' ריא
נב. מעולם לא קראתי לאשתי אשתיגור אריה בראשית פמ"ח הערה 107
נב. מעולם לא קריתי לשור שוריגור אריה דברים פכ"ב אות ט
נב. מעות קונהכתר תורה (תשסז) עמ' קד
נב. ר' מאיר עשה שלום בין איש לאשתומצווה ועושה ח"ב עמ' רכד
נב. רבי מאיר עשה שלום ושמע קלא ווי דאפקיה רבי מאיר מההוא ביתא וכו'בן פורת יוסף (תשעא) עמ' שכו, תקצב
נב. רבי מאיר עשה שלום, ושמע קלא ווי דאפקיה רבי מאיר מהאי ביתאצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' שלד, תקו, תקי
נב. רש"י ד"ה נשיםנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' יט אות ב
נב: באונס מיתה גמר ומקני שלא יהרגוהוחמודי צבי בראשית עמ' ח, יח
נב: המטמא והמדמע והמנסךודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' רד
נב: המטמא והמדמע והמנסך בשוגג פשוט במזיד חייבמאמרי הרמ"ע (תשסא) - מאמר המילואים עמ' פת
נב: עשאו בית דין אפוטרופוס הוה שומר שכרכתר תורה (תשסז) עמ' שה
נב: קם ליה בדרבה מיניהגור אריה שמות פכ"א הערה 419
נב: קם ליה בדרבה מיניהפאר יעקב ח"ב עמ' תקסד
נב: תוס' ד"ה הלכהנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' יא אות ז
נג ע"א בסוגיא דהיזק שאינו ניכר, דשמי' היזק וחייב דבר תורה אפי' בשוגגחיי נפש ח"ב עמ' רמב
נג ע"א דברי חלומות לא מעלין ולא מורידיןס' חסידים סי' תמד, תשכז
נג ע"א היזק שאינו ניכר שמיה היזקפתח טוב עמ' קעד
נג ע"א ואידך קנסא הוא ומקנסא לא ילפינןדרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' קע
נג ע"א פרה שהכניסה לרבקה על מנת שתינק ותדושתורה אור (באנדי) עמ' שעד
נג ע"א שלא יהיה כל אחד מטמא טהרותיו של חבירו ויאמר פטור אניכנפי יונה (תשנח) מאמר המלואים
נג ע"ב אזכרות שלו לא כתבתים לשמןמנחת מרדכי עמ' פט
נג ע"ב אפוטרופס שמינהו אבי יתומים לא ישבע וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' קפב
נג ע"ב הנוטע בשבת בשוגג יקיים ובמזיד יעקרמנחת ישראל עמ' כח
נג ע"ב כל המיצר לישראל נעשה ראשתהלה לדוד (והרמן) פרק נג פסוק ה הערה ה
נג. אלא אידי ואידי בכנגדןמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' רלז
נג. אמר חזקיה ד"ת אחד שוגג ואחד מזיד חייב כוי ורי"א כוי פטור כו'מאמרי הרמ"ע (תשסא) - מאמר המילואים עמ' פח
נג. אתם ולא אפוטרופיןשל"ה (תשנז) ווי העמודים פרק ב אות ד
נג. דבר תורה אחד שוגג ואחד מזיד חייבודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' רד
נג. היזק שאינו ניכרודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' רד
נג. היזק שאינו ניכרשארית יעקב (אלגזי) דף א ע"ג
נג. היזק שאינו ניכר פטור מדיני אדם כו'קול שמואל (קונפורטי) דף מא ע"ב
נג. הכהנים שפגלו במקדש וכו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קעא
נג. הכניסה לרבקהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' ב, רצ
נג. העושה מלאכה בפרת חטאת פטור מדיני אדם וכו'להורות נתן דברים עמ' קכט
נג. וי אפקיה רבי מאיר לההוא גברא מביתיהשמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' רטז
נג. כדי שיודיעופרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' קפג
נג. כהנים שפיגלו מזידין חייביןפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' תרסא
נג. פרה שהכניסה לרבקה ע"מ שתידושלהורות נתן בראשית עמ' ריח
נג. פרה שהכניסה לרבקה על מנת שתנוק ותדוש פטורלהורות נתן דברים עמ' קמח
נג. רש"י ד"ה ותדושמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' יג, ק, שלא
נג. שוגגים פטוריםמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' קמב
נג. שקבל בהן משקולותמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' מט
נג: במזיד לא יאכל עולמיתפרפרת משה ח"ב עמ' צג
נג: גזל מטבע ונפסל תרומה ונטמאתפנים מסבירות עמ' שנא
נג: היזק שאין ניכרנטריקן (תשעד) עמ' רג
נג: היזק שאינו ניכר שמיה היזק וכו' ובתוס' ד"ה גזלןלהורות נתן בראשית עמ' קס
נג: המבשל בשבת בשוגגודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' רמד
נד איגייר ונפק מיניה רבי מאירפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תקצג
נד כהנים שפגלו במקדשכרם יהושע (ולרשטיין) דף לב ע"ב
נד ע"ב דבר חשוב אינו בטל ברובפניני יחזקאל עמ' תצט
נד ע"ב ההוא דא"ל לחבריה ורש"יעבודת ישראל (קמחי) דף מג ע"ב
נד ע"ב ההוא דאתי לקמיה דר' אבהו וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"ב עמ' 47, 45
נד ע"ב חד בתרי בטלהכתב והקבלה במדבר פ"ט פסוק י
נד ע"ב כה"ג ביוהכ"פ נאמן לומר פיגלתי וכו'אמרות ה' השלם ח"ד עמ' קסז
נד ע"ב כהן גדול ביוהכ"פ יוכיח דכי אמר פגול מהימןחיי נפש ח"ב עמ' רמו
נד ע"ב סופר שלא כתב אזכרות לשמן וכו'כנפי יונה (תשנח) מאמר המלואים
נד ע"ב ספר תורה שכתבתיחקקי לב חלק א (סימן מו) דף ע"ט ע"א (ד"ה וראיתי)
נד ע"ב רא"ש (במסקנה ע"א נגד חזקה)תיבת גמא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' רכ
נד ע"ב רש"י ד"ה הריתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' קעח
נד ע"ב שכל ספר תורה שאין אזכרות שלו כתובות לשמן אינו שוה כלוםמצווה ועושה ח"א עמ' תקצג
נד ע"ב תן לי יבנה וחכמיהבאר שרים במדבר פ' במדבר דרוש ב אות א
נד. התם גברא לתקוני קא מבוין אנן ליקום וליקנסי'הדרש והעיון במדבר ח"ב מאמר עו
נד. טהרות שעשיתי עמדמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' רנה
נד. כהנים שפגלומשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' יד
נד. שורת הדין עד אחד אינו נאמןפנים מסבירות עמ' קלג
נד: א"ל רב ירמיה נהי וכו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' ריד
נד: בסוגיא דעד אחד נאמן באיסורין ותוס'חיי נפש ח"ד עמ' קפג, קפה
נד: ההוא דאתא לקמיה דרבי אמי א"ל ס"ת שכתבתי לפלוני וכו'גבעת פנחס (ביליצר) עמ' תנד
נד: היה צריך לכתוב את השם וכו'מבשרת ציון ח"ג עמ' רא
נד: היכל וקו"ק - כניסה רק ממזרח ורש"ישיחות לספר במדבר עמ' מא
נד: הכהנים שפגלו במקדש מזידין חייבין שוגגין פטוריןמאמרי הרמ"ע (תשסא) - מאמר המילואים עמ' פח
נד: המבטל איסור בשוגג מותר ובמזיד אסורעצי חיים - מועדים עמ' קכה
נד: ודילמא דחזיני' בפישפשדברי יואל מועדים ח"א מוצאי יו"כ דף שפח ע"א, שצא ע"ב, שצה ע"א
נד: ודילמא דחזינן בפשפשפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' קפג
נד: והא הכא דמדאר חד בתרי בטיל ובאילה"שפרורים משלחן גבוה ח"ד שאלה קסה
נד: חד בתרי בטלאור חדש (הרטמן) פ"ח אות 28
נד: טהרות שעשיתי עמך נטמאו אינו נאמןפנים מסבירות עמ' קלז
נד: כהן גדול ביום הכיפורים יוכיח דכי אמר פגול מהימן ומנא ידעינן והכתיב וכל אדם לא יהי' באוהל מועדדברי יואל מועדים ח"א מוצאי יו"כ דף שפח ע"א
נד: כוונה בספר תורהכללי המצות (צפת תשנב) עמ' 95
נד: כל ספר תורה שאין אזכרות שלו כתובות לשמץ אינו שוה כלוםדרשות הרא"ש (תשסו) ח"ב דרוש רפה עמ' תקלט
נד: כל שבידו נאמןדברי יואל מועדים ח"א ראש השנה דף קכ ע"ב
נד: מבטל איסור בשוגג מותר ובמזיד אסורעצי חיים על התורה עמ' תמח
נד: מבני בניו של הטן למדו תורה בבני ברקמנות הלוי (עוז והדר) ח"א עמ' תכ
נד: מתוך שאתה נאמן וכו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' נז
נד: נפלו ונתפצעו וכו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' נג
נד: ס"ת שכתבתי לפלוני אזכרות שלו כו' גוילין שלו כו'מאמרי הרמ"ע (תשסא) - מאמר המילואים עמ' פח
נד: ספר תורה צריך עבוד לשמהתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תתרנא הערה 76
נד: ע"א נאמן באיסורין כה"ג ביום הכיפורים יוכיחעצי חיים על התורה עמ' תכג*
נד: רש"י ד"ה אין אדםפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תרסה
נד: רש"י ד"ה דלמא דחזיני' בפישפש, לול קטן היה פתוח לבית הכפורתדברי יואל מועדים ח"א מוצאי יו"כ דף שפח ע"א
נד: רש"י ד"ה לא יעלונחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' ו אות ב
נד: רש"י ד"ה נאמןמים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' צו
נה אקמצא ובר קמצא חרוב ירושלים אשקא דרישפק חרוב ביתרמערכות ישראל (גורדון) דרוש הצור תמים פעלו עמ' 64-67
נה אקמצא ובר קמצא חריב ירושליםצור יעקב (יעבץ) מסעי
נה הא היכא כתיבא א"ל גם כל חוליצמח דוד (שלוניקי) ח"ב דף צג ע"ג-ע"ד
נה לא היה סיקריקון ביהודהחוט של חסד (תרכה) דף ז ע"ד
נה לא היה סיקריקון ביהודה דאגבזרע יצחק (עטייה) ח"ב דף ג ע"ב
נה ע"א גזל מריש ובנאו בבירה וכו' אין לו אלא דמי מריש בלבד מפני תקנת השביןאוצרות חיים - תשובה ותיקונים עמ' יח
נה ע"א גזל מריש ובנאו בבירה וכו' אין לו אלא דמי מריש בלבד משום תקנת השביןעשרה מאמרות (תשס) עמ' [רפד]
נה ע"א גזל מריש ובנאו בבירה וכו' וב"ה אומרים אין לו אלא דמי מריש בלבד, משום תקנת השביןדרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' תקכד ד"ה ואמרתי
נה ע"א העיד ר' יוחנן בן נדנדה וכו' מפני תקנת השביםשים שלום עמ' רנח
נה ע"א ועל המריש הגזול שבנאו בבירה שיטול את דמיומדבר קדמות (תשסח) עמ' סט
נה ע"א ועל המריש הגזול שבנאו בבירה שיטול את דמיו וכו'צלח רכב עמ' תמ
נה ע"א ועל המריש הגזול שבנאו בבירה שיטול את דמיו מפני תקנת השביםהר המוריה עמ' כו
נה ע"א חטאת הגזולה שלא נודעה לרביםבנין שאול עמ' קעד
נה ע"א חכמים תקנו על המריש הגזול שלא יצטרך לקעקע כל הבירהפניני יחזקאל עמ' יד
נה ע"א חתם סופר ד"ה ועל המריש. אמנם הגזלן וכו' אף על פי שאינו גזל כי הבעלים מחלו מ"מ שב אפי' מהחמס וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' תצג ד"ה ולתרץ
נה ע"א תוס' ד"ה מאי טעמאמכשירי מצוה עמ' קטו
נה ע"א תקנת השביןגנא דפלפלי עמ' תעו
נה ע"ב אקמצא ואבר קמצא חרבה ירושלים, ומהרש"א שםגבורת יצחק שבת ובהמ"צ עמ' קמו
נה ע"ב אקמצא ובר קמצאמערכי לב (שוואב) מועדים ח"ג עמ' שכג
נה ע"ב אקמצא ובר קמצא ומהרש"ארנת יצחק ה' מגילות עמ' קנג
נה ע"ב אקמצא ובר קמצא חרבה ירושליםהמאור הגדול (גר"א) עמ' תשלו
נה ע"ב אקמצא ובר קמצא חרבה ירושלים, ומהרש"ארנת יצחק תפלה עמ' קצ
נה ע"ב אקמצא ובר קמצא חרוב ירושליםלפרקים (תשסב) עמ' סז
נה ע"ב אקמצא ובר קמצא חרוב ירושליםצלח רכב עמ' קל
נה ע"ב אקמצא ובר קמצא חרוב ירושלים דההוא גברא דרחמיה קמצא ובעל דבביה בר קמצא עבד סעודתא אמר ליה לשמעיה זיל אייתי לי קמצא אזל אייתי ליה בר קמצא אתא אשכחיה דהוה יתיב אמר ליה מכדי ההוא גברא בעל דבבא דההוא גברא הוא מאי בעית הכא קום פוק אמר ליה הואיל ואתאי שבקן ויהיבנא לך דמי מה דאכילנא ושתינא אמר ליה לא אמר ליה יהיבנא לך דמי פלגא דסעודתיך אמר ליה לא אמר ליה יהיבנא לך דמי כולה סעודתיך אמר ליה לא נקטיה בידיה ואוקמיה ואפקיה אמר הואיל והוו יתבי רבנן ולא מחו ביה שמע מינה קא ניחא להו איזיל איכול בהו קורצא בי מלכא אזל אמר ליה לקיסר מרדו בך יהודאי אמר ליה מי יימר אמר ליה שדר להו קורבנא חזית אי מקרבין ליה אזל שדר בידיה עגלא תלתא בהדי דקאתי שדא ביה מומא בניב שפתים ואמרי לה בדוקין שבעין דוכתא דלדידן הוה מומא ולדידהו לאו מומא הוא סבור רבנן לקרוביה משום שלום מלכות אמר להו רבי זכריה בן אבקולס יאמרו בעלי מומין קריבין לגבי מזבח סבור למיקטליה דלא ליזיל ולימא אמר להו רבי זכריה יאמרו מטיל מום בקדשים יהרג אמר רבי יוחנן ענוותנותו של רבי זכריה בן אבקולס החריבה את ביתנו ושרפה את היכלנו והגליתנו מארצנודברי תורה (שפירא) מהד' ב סי' א, צו, קיד, מהד' ו סי' כה, לג, קיב
נה ע"ב אקמצא ובר קמצא חרוב ירושלים וכו'אוצרות חיים - בהמ"ק עמ' ער
נה ע"ב אקמצא ובר קמצא חרוב ירושלים וכו'שפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' קנז
נה ע"ב אקמצא ובר קמצא חרוב ירושלים וכו', ובמהרש"אדברי ברוך ח"ב סי' לד אות ט, סי' לז אות ד, סי' לח אות ז
נה ע"ב אקמצא ובר קמצא חריב ירושליםס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' רב
נה ע"ב אקמצא וכו' קמצא חרוב ירושליםאוצרות חיים - יושר המידות עמ' שלז, תצ
נה ע"ב במעשה דקמצא ובר קמצאאור חדש (זיטשיק, תשסח) במדבר עמ' רסו
נה ע"ב ברש"י ובתוד"ה אשרי מפחד דואג לראות הנולד, ולא דמי לפחד חינםלהעיר להורות ולהשכיל ח"א עמ' קכא
נה ע"ב בתור"ה ביהודה לא מת עשו באותה הכאהלהעיר להורות ולהשכיל ח"א עמ' כב
נה ע"ב ותוס' והגהות בן אריה - בענין מי הרג את עשומים רבים (פרנקל) פרשת ויחי אות א
נה ע"ב חטאת הגזולה שלא נודעה לרבים וכו' אמר עולאצמח צדקה עה"ת עמ' לה
נה ע"ב כרת מדבריהם מי איכא וכו'הר המוריה עמ' קנג
נה ע"ב לא היה סיקריקון ביהודההמעלות לשלמה (תשמז) עמ' תפה
נה ע"ב מאי דכתיב אשרי אדם מפחד תמיד ומקשה לבו יפול ברעה אקמצא ובר קמצא חרוב ירושלים וכו', ותוס' ד"ה אשרי אדם, בפ' הרואה אמרינן חזיה לההוא גברא דהוה מפחד א"ל חטאה את דכתיב פחדו בציון חטאים ופריך מקרא דהכא ומוקי לה בדברי תורה שדואג שלא ישכח תלמודו וחוזר על משנתו תמיד והכא נמי מייתי ליה אהני עובדי שבטחו על רוב טובתם ושלוותם לבייש את בר קמצא ולעמוד על בת קיסר והיה להם לפחד ולדאג מן הפורענות וכו'דברי תורה (שפירא) מהד' ה סי' א
נה ע"ב מאן דלא קטיל יתקטילעטרת יהושע בראשית עמ' רנו
נה ע"ב פחד מהפורענות - תוס'מערכי לב (שוואב) מועדים ח"ב עמ' ר
נה ע"ב קמצא ובר קמצאיחל ישראל אבות ח"ד עמ' מ
נה ע"ב קמצא ובר קמצא וכו'אפיקי ים עמ' קלג
נה ע"ב שלא יאמרו מזבח אוכל גזילותבנין שאול עמ' קעד
נה ע"ב תוס' - יהודה הרג את עשוציץ השדה פורים - אורה ושמחה עמ' נז
נה ע"ב תוס' ד"ה ביהודה - קבלה יהודה הרג עשואפיקי ים עמ' תקלו
נה ע"ב תוס' ד"ה ביהודהבית ישי - דרשות עמ' ערה
נה תוס' ד"ה ביהודה בהרוגיראש דוד (תקלו) דף כה ע"ד
נה תוס' ד"ה ביהודה בהרוגיראש דוד (תקלו) דף קח ע"ד
נה תוס' ד"ה ביהודה בהרוגיראש דוד (תשמו) עמ' קכ ע"א
נה. גזל מריש ובנאו בבירה מקעקע כל הבירה כלה וכו'כד הקמח (מישור) עמ' פד
נה. ד"ה מ"טחמודי צבי שמות עמ' קד
נה. דבר תורה בין נודעה ובין לא נודעה אינה מכפרת, מ"ט יאוש כדי לא קניכתר תורה (תשסז) עמ' צח
נה. העיד ר"י בן גודגדא על חטאת הגזולה שלא נודע לרבים וכו'כתנות אור עמ' שנד
נה. העיר ר' יוחנן בן גודגדא על חטאה הגזולה וכו' שלא יהו כהנים עצביןאור תורה (קאלמייר, תשסא) עמ' קלד
נה. ועל הקטנה בת ישראל, תוס'נחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' יג אות א
נה. חטאת גזולה שלא נודעה לרבים מכפרת מ"ט אמר עולא שלא יהו כהנים עצביםעצי חיים על התורה עמ' תכו
נה. חטאת הגזולה שלא נודעה לרבים מכפרתפנים מסבירות עמ' קכה
נה. חרש בחרשת ואיבואמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' קט
נה. מ"ט אמרו לא נודעה מכפרת שלא יהיו כחגים עצבים וכו'דברי יואל פ' שמיני דף קעט ע"ב
נה. על המריש הגזול שבנאו בבירהשמן ראש סוכות ח"ב עמ' סג, עט
נה. רש"י - שלא יהא כהנים עצבים, שאכלו חולין שנשחטו בעזרה שאסוריןעצי חיים על התורה עמ' תכו
נה. תוס' - ואם כבר היה יאוש ושינוי רשות או שינוי השם קודם הקדש אז שפיר חל ההקדש וכו' לענין ברכה ראוי להחמיר יותרפאר יעקב ח"ג עמ' יד
נה. תוס' ד"ה ביהודהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' תמ
נה. תוס' ד"ה מ"טחמודי צבי מועדים עמ' תקיט
נה. תוס' ד"ה מאי טעמא - הא הו"ל יאוש ושינוי השם וכו', ותירצו דפסליה רחמנא להקרבה משום מצוה הבאה בעבירהאור תורה (קאלמייר, תשסא) עמ' קלד
נה. תקנו משום שלא יהיה הכהנים עצביםכתר תורה (תשסז) עמ' צט
נה: א"ר יוחנן מ"ד אשרי אדם מפחד תמירעצי חיים על התורה עמ' יז
נה: אונם מחמת בנוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' שנג
נה: אמר ר"י אקמצא ובר קמצא חרב ירושלים כו' מדיתבי רבנן ולא מיחו ש"מ דניחא להו איזול ואיכול קורצימרפא לנפש בראשית עמ' שכח
נה: אמר רבי יוחנן, מאי רכהיב אשרי אדם מפחד תמיד ומקשה לבו יפול ברעה אקמצא וכו' קמצא חרוב ירושליםשל"ה (תשנז) - מס' תענית אות סא, עו
נה: אקמצא ובא קמצא חרבה ירושליםאמרי יקותיאל (תשסג) עמ' ריח
נה: אקמצא ובר קמצאאהל משה (שיינרמן) המקדש והגלות עמ' קכב-קכו
נה: אקמצא ובר קמצא חרבמכתב מאליהו ח"ה עמ' 107
נה: אקמצא ובר קמצא חרב ירושליםלקחת מוסר איכה עמ' רנז
נה: אקמצא ובר קמצא חרוב ירושלים+ספר החיים (תשנג) עמ' ק, קסח
נה: אקמצא ובר קמצא חרוב ירושליםהמאור שבתורה (שפירא) דברים עמ' רנה
נה: אקמצא ובר קמצא חרוב ירושליםמשנת יוסף - דרשות ח"א עמ' שיב
נה: אקמצא ובר קמצא חרוב ירושליםשל"ה (תשנז) ווי העמודים פרק כז אות מו
נה: אקמצא ובר קמצא חרוב ירושליםבטחון איש פ"ד אות ג
נה: אקמצא ובר קמצא חרוב ירושלים, אתרנגולא ותרנגולתא חרוב טור טלכא, אשקא דריספק חרוב ביתרס' קרניים (תשסו) עמ' לה
נה: אקמצא ובר קמצא חרוב ירושלים, אתרנגולא ותרנגולתא חרוב טור מלכאבאר הגולה (הרטמן) באר ו הערה 1022-1021
נה: אקמצא ובר קמצא חריב ירושליםנצח ישראל (הרטמן) עמ' עו
נה: אקמצא ובר קמצא חריב ירושלםנצח ישראל (שנט) פרק ה דף ו/י ע"ב; של"ה (תט) תענית דף רמ ע"ב, ווי העמודים פ' כו/כז דף מד ע"ב
נה: אקמצא וכו' קמצא חרוב ירושליםאמרי משה (פינטו) ח"א עמ' רמה
נה: אקמצא ונר קמצא חרב ירושלסדרשות חתם סופר ח"ג (תשיט) עמ' קט
נה: אשרי אדם מפחד תמיד וכו'דרשות חתם סופר ח"ג (תשיט) עמ' קט
נה: אתרנגולא ותרנגולא חרוב טוב מלכאנצח ישראל (הרטמן) עמ' קמו הערה 1
נה: בר קמצא הטיל בבהמה מום ברוקין שבעיןגור אריה ויקרא פכ"ב הערה 100
נה: החריבה את בתינואהל משה (שיינרמן) המקדש והגלות עמ' כט
נה: חטאו של בר קמצאדולה ומשקה - התורה וקניניה עמ' קנז, ח"ג עמ' כג
נה: חטאת מסתבר דכשר שאין למזבח ממנה אלא חלב ודםכתר תורה (תשסז) עמ' נג
נה: מאי דכתיב אשרי אדם מפחד תמיד וכו'רצוף אהבה (אלגאזי, תט) סימן קצ דף פג ע"א
נה: קמצאדרך חיים (תשע) פ"ג הערה 282, פ"ד הערה 1015
נה: קמצא בר קמצא וכו'ילקוט אוהב ישראל עמ' צט
נה: קמצא ובר קמצאאור חדש (הרטמן) פ"ח אות 234
נה: קמצא ובר קמצאמחשבת זקנים עמ' קפט
נה: קמצא ובר קמצאקריאה בקריה ח"ב עמ' קכז
נה: קמצא ובר קמצאפרדס מנחם עמ' קנח
נה: רש"י - מפחד, דואג לראות הנולד שלא תארע תקלה בכך אם אעשה זאתעצי חיים על התורה עמ' יז
נה: שדי ביה מומא בניב שפתים ואמרי לה בדוקין שבעיןקדושת עינים (תשעא) פרק א אות ג, פרק ו אות סט
נה: תוס' - אשרי אדם מפחד תמיד כתיב בדברי תורהמטר השמים (תשנ) דברים עמ' שסט
נה: תוס' - אשרי אדם מפחד תמידבטחון איש פ"ד אות ג
נה: תוס' ד"ה אשרילקחת מוסר איכה עמ' רנז
נה: תוס' ד"ה אשרינצח ישראל (הרטמן) עמ' עז
נה: תוס' ד"ה ביהודהנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' כט אות א
נה: תקנה חטאת שלא נודעה שמכפרכתר תורה (תשסז) עמ' צט
נו אם מלכא אנא עד האידנא אמאי לא אתית לגבאימערכות ישראל (גורדון) דרוש פחד יצחק עמ' 126-131
נו אקמצא ובר קמצא חרובבינת יששכר דף סא ע"א
נו אשה וז' בניהעולה ליפה סי' כט
נו אשרי אדם מפחד תמיד וכו' אקמצא ובר קמצא חריב ירושליםצור יעקב (יעבץ) דברים
נו באו על נערה המאורסה ביום הכיפוריםפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תיח
נו בעובדא דנירון קיסרשמחה לאיש (שונשול) דף כא ע"ב
נו גבי ריב"ז שאמרו חכמים עליו משיב חכמים אחור ודעתם יסכל, על שלא בקש להניח את ירושלים, ומהרש"אדברי יואל מועדים ח"ה עמ' תצח
נו טיטוס הרשע נכנס בחרב שלופה לבית קדשי הקדשים והציע הספר תורהקול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' פה
נו טיטוס ציווה לשרוף את גופתושבט מנשה (גרוסברג) עמ' 33 {משמע שזה דרך ישראל}
נו יתוש מעיילנא אית ליה, מפקנא לית ליהכוכבי אור (תשלד) עמ' סב
נו כי עליך הורגנו זו מילה, ורש"י - מסתכןמרפא לנפש ח"ד סי' נה אות ה {הרי מעט מאוד מתים מהמילה}
נו כל המיצר לישראל נעשה ראשכלי יקר (תשמח) עמ' ריז
נו לא הלינו מת בירושלם גם בעת מצורשיחות לספר במדבר עמ' מח
נו לא מסתייע מילתא למעבד קרבא ולנצח את הרומייםדברי יואל מועדים ח"ה עמ' רנג, שפ
נו מי במוך באליםכלי יקר (תשמח) עמ' ריז
נו מי נתן למשיסה יעקבתולעת שני דף קמה ע"ד, קנג ע"ב-ע"ד, קנה, קנז ע"ג, קנח ע"א, קעח ע"ב
נו מרתא בת בייתוס איתיב לה פרתא בכרעא ומתהאור חדש (הרטמן) פ"ד אות 88
נו סוגיא רחורבן הביתדרשות משמר הלוי (תשעד) עמ' פ
נו ע"א אבא סקרא ריש בריוני דירושליםתורת לוי יצחק עמ' פו
נו ע"א אבא סקרא ריש בריוני דירושלים בר אחתיה דרבן יוחנן בן זכאי הוה שלח ליה תא בצינעא לגבאי וכו' אמר ליה נקוט נפשך בקצירי וכו' עביד הכי נכנס בו רבי אליעזר מצד אחד ורבי יהושע מצד אחר כי מטו לפיתחא בעו למדקריה אמר להו יאמרו רבן דקרו בעו למדחפיה אמר להו יאמרו רבן דחפו וכו'דברי תורה (שפירא) מהד' ט סי' סד
נו ע"א אבא סקרא ריש בריוני דירושלים וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ה עמ' יא ד"ה ועריץ
נו ע"א אונקלוס ו"פושע ישראלמתוך התורה הגואלת (תשעג) על התורה עמ' 265, 92
נו ע"א אי מלכא אנאמערכי לב (שוואב) מועדים ח"א עמ' קלט
נו ע"א אי מלכא אנא אמאי לא אתית לגבאימנחת ישראל עמ' רצב
נו ע"א אי מלכא אנא עד האידנא אמאי לא אתית לגבאילחם רב על סדור התפילה אות תשט, א' נב
נו ע"א אי מלכא אנא עד השתא אמאי לא אתית וכו'אסופת מערכות ימים נוראים עמ' עח
נו ע"א אי מלכא אנא, עד האידנא אמאי לא אתית לגבאיאסופת מערכות דברים עמ' רכד, רצח
נו ע"א איזיל איכול בהו־ קורצא בי מלכאאוצרות חיים - אישים ח"ב עמ' ריג
נו ע"א איזיל איכול בהו קורצא בי מלכאשיחות מוסר (תשסב) עמ' שנו
נו ע"א אלא דאמרו גרוגרת רד' צדוק אבלה ואתגיסאכתב סופר אגדות כאן
נו ע"א אמר להו רבי זכריה יאמרו מטיל מום בקדשים יהרגתתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' ריז {מה שלא הותר משום פקו"נ}
נו ע"א אמר ליה וכו' שמועה טובה תדשן עצםלקוטי לוי יצחק הערות לזוהר ח"ב עמ' צד
נו ע"א אמר ליה לקיסר מרדו בך יהודאי וכו'אוצרות חיים - בהמ"ק עמ' רנח
נו ע"א אמר רבי יוחנן בן זכאי ענוותנותו של רבי זכריה בן אבקילוס שרפה את היכלנו והגלה אותנו מארצנומאור עינים (תשעה) עמ' תתקלח
נו ע"א אמר רבי יוחנן ענוותנותו של רבי זכריה בן אבקולס החריבה את ביתנו וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ג עמ' קמג
נו ע"א אמר רבי יוחנן ענותנותו של ר' זכריה וכו'כתב סופר אגדות כאן
נו ע"א אמרו להו רבנן לא מסתייעא מילתא לנצחדברי חנינא - ת"ת עמ' שמג
נו ע"א אספסיינום צר על ירושלים שלוש שניםיחל ישראל אבות ח"ב עמ' קעה
נו ע"א אקמצא וכו' קמצא וכו' א"ל ניפוק ונעביד קרבא בהדייהו, א"ל רבנן לא מסתייעא מלתאאוצרות חיים - יושר המידות עמ' רסד
נו ע"א אקמצא וכו' קמצא וכו' שדריה עילוייהו לאספסיינוס קיסר, אתא צר עלה תלת שניאוצרות חיים - יושר המידות עמ' רפ
נו ע"א אתי פרוסתקא עליה מרומי, אמר ליה קום דמית ליה קיסר ואמרי הנהו השיבי דרומי לאותיבך ברישא ובו', אמר ליה לא תצטער שמועה טובה תדשן עצם. באשר שבה רות מבית בועז נשתנה צורת פניה לטובה, בי בועז הבטיח לה ליבמה, ולבן שאלה נעמי לרות מי את בתי, שלא הבירה אותה בי שמועה טובה תדשן עצםפרדס יוסף (סקוסובסקי) עמ' שנד
נו ע"א בדוקין שבעין וכו' דלדידן הוה מומא ולדידהו לאו מומא הואתורת מנחם חנ"ז עמ' 234
נו ע"א בדוקין שבעין כו' לדידהו לאו מומא הואתורת מנחם חמ"ד עמ' 212
נו ע"א בדוקין שבעין לדידן הוה מומא וכו'תורת מנחם ח"ז עמ' 331
נו ע"א בהדי דקאתי שדא ביה טומא בניב שפתים ואמרי לה בדוקין שבעין דוכתא דלדידן הוה מומא ולדידהו לאו מומא הוא. מום שלגבי ישראל נחשב למום אצל אומות העולם אינו נחשב למום, ולבן קרבן בזה אינו מרוצה להקריבו למזבחפרדס יוסף (סקוסובסקי) עמ' קע
נו ע"א במעשה דבר קמצאתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' קיח
נו ע"א בן כלבא שבוע כל הנכנס בביתו כשהוא רעבשארית ישראל (וילדניק, תשנח) עמ' עח
נו ע"א בן ציצית הכסת שהיתה ציציתו נגררת על גבי כסתות כו'מגן אבות (מהריט"ץ) ח"א עמ' שנט
נו ע"א בעי לכפורי ידיה בהאי גבראמאור עינים (תשעה) עמ' תלח
נו ע"א בר אחתיה דרבן יוחנן בן זכאי הואכתב סופר אגדות כאן
נו ע"א דוקין שבעין כו' הוי מימאתורת חיים (ר' דובער) שמות דף שפב ע"א
נו ע"א דקאמרת לאו מלכא אנא, איברא מלכא את וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ה עמ' תנא
נו ע"א דרבי צדוק יתיב ארבעין שנין בתעניתא דלא ליחרב ירושליםאוצרות חיים - אישים ח"ו עמ' ז
נו ע"א דרבן יוחנן בן זכאי וכו' כי מטא להתם אמר שלמא עלך מלכא וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ג עמ' תנח
נו ע"א הבריונים לא הניחו לעשות שלום עם הרומאים כרצון החכמיםבשבילי אמונה ח"ב עמ' תמ, תמו
נו ע"א הואיל והוו יתבי רבנן ולא מחו בי' שמע מינה קא ניחא להותורת מנחם חנ"א עמ' 433
נו ע"א הואיל והוו יתבי רבנן ולא קא מחו ביה, שמע מינה קא ניחא להוקרן לדוד דברים עמ' ד
נו ע"א הוה בה הני תלתא עתיריס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' עט
נו ע"א הוה סיים חד מסאני בעא למסיימא לאחרינא לא עיילמאכסניא של התורה סי' י
נו ע"א הוו בה הנהו תלתא עתירי וכו' קלנהו להנו אמברי דחיטי ושערישפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' תעא-תעב
נו ע"א הוו בהו הנהו בהונירנת יצחק ישעיה עמ' קנב
נו ע"א הוו בהו הנהו בריוני אמרו להו רבנן ניפוק ונעביד שלמא בהדייהו לא שבקינהו אמרו להו ניפוק ונעביד קרבא בהדייהו אמרו להו רבנן לא מסתייעא מילתא וכו'דברי תורה (שפירא) מהד' ז סי' צא
נו ע"א הטיל מום בניב שפתיםאמרות ה' השלם ח"ו עמ' קנו
נו ע"א המעשה ברבן יוחנן בן זכאי שאמר לקיסר שלם עליך מלכאשם דרך בראשית ח"ב עמ' קסט
נו ע"א המעשה ברבן יוחנן בן זכאי שמסר נפשו לצאת את ירושלים בעת המצורשם דרך בראשית ח"א עמ' רה
נו ע"א הנהו תלתא עתירי כו' הוה להו למיזן עשרים וחד שתאתורת מנחם חלק לא עמ' 221
נו ע"א הנהו תלתא עתירי נקדימון בן גוריון ובן כלבא שבוע ובן ציצית הכסת וכו', בן ציצית הכסת שהיתה ציצתו נגררת על גבי כסתות איכא דאמרי שהיתה כסתו מוטלת בין גדולי רומי חד אמר להו אנא זיינא להו בחיטי ושערי וחד אמר להו בדחמרא ובדמלחא ומשחא וחד אמר להו בדציבי ושבחו רבנן לדציבי דרב חסדא כל אקלידי הוה מסר לשמעיה בר מדציבי דאמר רב חסדא אכלבא דחיטי בעי שיתין אכלבי דציבי הוה להו למיזן עשרים וחד שתא הוו בהו הנהו בריוני אמרו להו רבנן ניפוק ונעביד שלמא בהדייהו לא שבקינהו אמרו להו ניפוק ונעביד קרבא בהדייהו אמרו להו רבנן לא מסתייעא מילתא קמו קלנהו להנהו אמברי דחיטי ושערידרכי התשובה עמ' קנ
נו ע"א ובעי לכפורי ידיה בההוא גבראדרכי התשובה עמ' קכה
נו ע"א ולמה נקרא שמו כלבא שבועמאורי אור (אתרוג) פ"ו ה"ג
נו ע"א ולמה נקרא שמו ציצית הכסתמאורי אור (אתרוג) פ"ו ה"ג עמ' קיג, תוספת אור הערה 21-22
נו ע"א ונתתי את נקמתי באדום ביד עמי ישראל וגו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"א עמ' 30
נו ע"א ורש"י הני בריונידרשות משמר הלוי (תשעד) עמ' שסה
נו ע"א טיטוס וכו' תפש ב' זונות וכו' ספר תורהלקוטי לוי יצחק הערות לזוהר ח"א עמ' רלח
נו ע"א טיטוס נקר היתוש את מוחו ז' שניםס' חסידים סי' תתשנא
נו ע"א יאמרו המטיל מום בקדשים יהרגבית יעקב (תשסא) עמ' רמו
נו ע"א יאמרו רבם דקרו, רבם דחפושיחות מוסר (תשסב) עמ' רסב
נו ע"א ינוקא אמר לנירון קיסר הפסוק ונתתי את נקמתי באדום וכו'אמרות ה' השלם ח"ב עמ' קיט
נו ע"א יציאתו של רבי יוחנן בן זכאי מירושליםלפרקים (תשסב) עמ' שפב
נו ע"א כי מטא להחם אמר שלמא עלך מלכאמתנת חיים - קנינים עמ' קי
נו ע"א לא מימסרא ירושלים בידךמערכי לב (שוואב) מועדים ח"ג עמ' קיד
נו ע"א לדידהו לא הוי מומא ולדידן הוי מומאס' המאמרים (ריי"צ) תשי"א עמ' 281
נו ע"א לכפורי ידי' (ורש"י - לקנח ידיו)תורת מנחם חי"ח עמ' 275
נו ע"א מי כמוך באלמים ה'מערכי לב (שוואב) מועדים ח"א עמ' קכז
נו ע"א מעשה בריב"ז ובקשתו תן לי יבנה וחכמיהשם דרך דברים עמ' שט
נו ע"א מעשה בריב"ז שאמר לאספסינוס שלם עליך מלכאשם דרך דברים עמ' קעט
נו ע"א מעשה דמרתא בת בייתוסאמרות ה' השלם ח"ב עמ' ש
נו ע"א מעשה דמרתה בת בייתוסיסוד ושורש העבודה שער הקרבן פ"ד
נו ע"א מקריבין נדבות עכו"ם משום שלום מלכותבנין שאול עמ' קנט
נו ע"א מרדו בך יהודאי א"ל מי יימר, א"ל שדר להו קורבנא וכו'פניני יחזקאל עמ' שו
נו ע"א מרתא בת בייתוסלקוטי לוי יצחק על תנ"ך וחז"ל עמ' רנא
נו ע"א נירון קיסר אזל ואיגייר ונפק מיניה ר' מאיראמרות ה' השלם ח"ג עמ' שצו
נו ע"א נירון קיסר ברח ונתגיירציץ השדה פורים - אורה ושמחה עמ' יז
נו ע"א נירון קיסר וכו' ערק ואזל ואיגייר ונפק מיניה רבי מאיראוצרות חיים - אישים ח"ה עמ' רסח
נו ע"א נירון קיסר ערק ונפק מיניה רבי מאירבנין דוד (מייזלש) בראשית - וישלח אות כה, מג
נו ע"א נקדה חמה לנקדימון בן גוריוןקובץ מאמרים ואגרות (וסרמן) ח"א עמ' סא
נו ע"א נקדימון בן גוריון שנקרה לו חמה בעבורומאורי אור (אתרוג) מלואים אות מא
נו ע"א סבור רבנן כו'דרש אברהם (אשכנזי) ח"א דף נט ע"א
נו ע"א ענוותנותו של ר' זכריה בן אבקולס החריבה את ביתינוהשיר והשבח ח"א עמ' קסה, קפ
נו ע"א ענוותנותו של ר"ז החריבה את ביתנוהדרש והעיון שמות מאמר רמב
נו ע"א ענוותנותו של רבי זכריה בן אבקולסאמרי יהודה (דרעי, תשעב) מועדים עמ' קיב
נו ע"א ענוותנותו של רבי זכריה בן אבקולס וכו' ובספר דף על הדףאש דת (אסאד) עמ' שצט-ת
נו ע"א ענוותנותו של רבי זכריה בן אבקולס שרפה את ביתינו וכו' והגליתנו לבין האומותבשבילי אמונה ח"ב עמ' קצו
נו ע"א ענוותנותו של רבי זכריה בן אבקולס, החריבה את ביתנונחל חיים סי' סז
נו ע"א ענותנותו וכו' החריבה את ביתנותורת אליהו עמ' קסג
נו ע"א ענותנותו של זכרי' בן אבקולס גרמה לחורבן, מעשה דבר קמצאלקט שיחות מוסר ח"ב עמ' רפד
נו ע"א ענותנותו של זכרי' גרם חורבן וכו'תורת מנחם חכ"ז עמ' 356
נו ע"א ענותנותו של זכריה בן אבקולס גרמה לחורבןלקט שיחות מוסר ח"א עמ' רפא
נו ע"א ענותנותו של ר' זכרי' וכו'דברי חנינא - ת"ת עמ' קה
נו ע"א ענותנותו של ר' זכרי' כן אבקולס החריבה את מקדשנו וכו'אורות ונתיבות ח"ב שער ד פרק ו אות יד
נו ע"א ענותנותו של ר' זכריה בן אבקילס החריבההמאור הגדול (גר"א) עמ' תשלו
נו ע"א ענותנותו של ר"ז החריבה ביתנו ושרפה את היכלנורנת יצחק תענית עמ' רמב
נו ע"א ערק ואזל ואיגייר ונפק מיניה רבי מאיראוצרות חיים - אישים ח"ד עמ' תמט
נו ע"א ציצתו נגררת ע"ג כסתות (ובחדא"ג מהר"ל)תורת מנחם חנ"ב עמ' 135
נו ע"א קודשא בריך הוא בעי לחרובי ביתיה, ובעי לכפורי ידיה בההוא גברא (הכוונה היא לנקות את ידיו)בצור ירום ח"א (תשסז) עמ' יד הערה 15
נו ע"א קמצא ובר קמצא כו' אזל א"ל לקיסר מרדו בך יהודאי כו'מגן אבות (מהריט"ץ) ח"א עמ' רסח
נו ע"א ר' צדוק ישב מ' שנה בתעניתאמרות ה' השלם ח"ד עמ' קלו
נו ע"א ר' צדוק יתיב ארבעין שנין בתעגיתא דלא ליחרב ירושליםאורות ונתיבות ח"ב שער ד פרק ה אות ז
נו ע"א ר' צדוק יתיב ארבעין שנין בתעניתא רלא ליחרב ירושליםבצור ירום ח"א (תשסז) עמ' סט
נו ע"א ר' צדוק כי הוה בריא ממתי ליה גרוגרותאמרות ה' השלם ח"ב עמ' קמט
נו ע"א ר"מ מבניו של נידון קייסר שהתגיירחיי נפש ח"ב עמ' יז
נו ע"א רבי מאיר גר צדק מזרעו של נירון קיסרגנא דפלפלי עמ' עה
נו ע"א רבי מאיר היה מזרע נירון קיסרקב הישר (תשנט) ח"ב פרק קב עמ' תקמא
נו ע"א רבי צדוק שישב בתענית מ' שנה לא יכל לאכולאלשיך על חמש מגילות עמ' רלג
נו ע"א רבן יוחנן בן זכאי מושיען של ישראלבנין שאול עמ' כא
נו ע"א רש"י ד"ה איכול קורצא, מלשינותדברי תורה (שפירא) מהד' ב סי' א
נו ע"א רש"י ד"ה ואיכא דאמרי. בן ציצית שמו ולמה נקרא שמו הכסת שהיתה כסתו כסא שלו וכו'מגן אבות (מהריט"ץ) ח"א עמ' שנט
נו ע"א רש"י ד"ה ענוותנותו, פי' סבלנותומצווה ועושה ח"א עמ' רמא
נו ע"א שבחוהו רבנן בדציבימנחת קנאות עמ' ק
נו ע"א שדא בי' מומא וכו' ולדידהו לאו מומא הואאור התורה (צמח צדק) שמות עמ' א'תתפז, א'תתצא
נו ע"א שדא ביה מומאהכתב והקבלה ויקרא פי"א פסוק ו
נו ע"א שדא ביה מומא בניב שפתים ואמרי לה בדוקין שבעין דוכתא דלדידן הוה מומא ולדידהו לא הוה מומא - ורמז בזה לגבי לה"ר וראיית העין דלדידן הוה מוםבאר יוסף (תשמא) ח"ג עמ' שסא
נו ע"א שדר עלוייהו לנירון קיסר כי קאתי שדא גירא למזרח אתא נפל בירושלים למערב אתא נפל בירושלים לארבע רוחות השמים אתא נפל בירושליםדברי תורה (שפירא) מהד' א סי' קיג
נו ע"א שדר עלוייהו לנירון קיסר, כי קאתי שדא גירא למזרח וכו'אוצרות חיים - בהמ"ק עמ' רנט
נו ע"א שרד בידיה עגלא תלתאכתב סופר אגדות כאן
נו ע"ב א"ל זיל איגרי בהו בההוא עלמא והוית רישא דכתיב היו צריה לראש כו'רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תרמח, ח"ב עמ' קיד
נו ע"ב א"ל תן לי אסוותא דמסיין ליה לרבי צדוקמגן אבות (מהריט"ץ) ח"ב עמ' קנז
נו ע"ב אדהכי אתי פריסתקא מרומיס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' צט, קיא
נו ע"ב אדיר - נקרא המלךישמח חיים (תשסה) מע' א אות יח
נו ע"ב אונקלום בר אחתיה דטיטוסניבי זהב עמ' קפג
נו ע"ב אונקלוס בר קלוניקוס בר אחתיה דטיטום הוה בעי לאיגיורי וכו'שפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' קט
נו ע"ב אונקלוס בר קלוניקוס וכו' בעי לאיגיורי אזל אסקיה לטיטוס בנגידא וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ג עמ' שז
נו ע"ב אונקלוס וכו' אסקיה לטיטוס בנגידא וכו'דרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' רפ
נו ע"ב אונקלוס וכו' קלוניקוסאסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' קפ
נו ע"ב אי לאו מלכא את לא מימסרא בידך דכתיב וכו'להעיר להורות ולהשכיל ח"א עמ' יג
נו ע"ב אי לאו מלכא את לא מימסרא ירושלים בידך דכתיב והלבנון באדיר יפול וכו'ראשון לציון (תשעח) עמ' נב
נו ע"ב אי לאו מלכא את לא מימסרא ירושלים בידך דכתיב והלבנון באדיר יפול וכו'ראשון לציון (תשסח) עמ' כז
נו ע"ב אי מלכא אנא עד האירנא אמאי לא אתית לגבאי. על האדם לשוב בתשובה עוד לפני עשרת ימי תשובה, בי אם הוא מתמהמה לשוב עד עשרת ימי תשובה, נשאל אי מלכא אנא עד האידנא אמאי לא אתית לגבאי, היינו מדוע נתאחרת לשוב עד עכשיופרדס יוסף (סקוסובסקי) עמ' שנא
נו ע"ב אין "אדיר" אלא מלך ואין "לבנון" אלא ביהמ"קמגן אבות (מהריט"ץ) ח"א עמ' ערב
נו ע"ב אין בית המקדש נמסר אלא ביד מי שהוא מלךימי דוד (תשסז) עמ' שכא
נו ע"ב אין גבורתו אלא במיםרנת יצחק יחזקאל עמ' רנג
נו ע"ב אין גבורתו אלא במיםציץ השדה ח"ד עמ' מה
נו ע"ב אין כמוכה באלמיםתורת חיים (ר' דובער) שמות דף יט ע"ג
נו ע"ב אין לבנון אלא בית המקדשבעקבות משה שמות עמ' רכז
נו ע"ב אל תיקרי וישתכחו אלא וישתבחו וכו' ורש"יברית שלום (תשסח) עמ' תתצב
נו ע"ב אל תיקרי וישתכחו אלא וישתכחו וכו' ורש"יברית שלום (תעח) דף קלח ע"ב
נו ע"ב אל תקרי באלים אלא באלמיםלחם רב על סדור התפילה אות תשצב
נו ע"ב אל תקרי וישתכחו אלא וישתבחואמרות ה' השלם ח"ג עמ' רכב
נו ע"ב אלהיהם של אלו אין גבורתו אלא במיםמאורי אור (אתרוג) עמ' יח ד"ה בוא ועשי
נו ע"ב אלו חבית של דבש ודרקון כרוך עליה לא היה שוברין את החבית בשביל הדרקוןשמחת מרדכי (רוזנמן) פסח - מאמר והיא שעמדה לאבותינו
נו ע"ב אמר (טיטוס) כמדומה אני כו' אין גבורתו אלא במים כו'דרושים ואגדות חתם סופר עמ' רמה
נו ע"ב אמר הקב"ה בריה קלה יש לי בעולמי ויתוש שמה וכו'בי חייא ח"ב עמ' רט
נו ע"ב אמר טיטוס בוא ועשה עמי מלחמהמאורי אור (אתרוג) פ"א ה"ו
נו ע"ב אמר כמדומה אני שאלקיהם של אלו אין גבורתו אלא במים וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' תיג ד"ה וי"ל
נו ע"ב אמר ליה תן לי יבנה וחכמיה וכו' קרי עליה וכו' משיב חכמים אחור ודעתם יסכל, איבעי למימר ליה לשבקינהו הדא זימנאמוסר דרך - אפיקי חיים עמ' תד
נו ע"ב אס גבור הוא יעלה ליבשהרנת יצחק תהלים עמ' תקצח
נו ע"ב אסותה דר' צדוק וכו'עולה ליפה סי' סט
נו ע"ב אסקיה לבלעם בנגידאלב אליהו (תשסה) שמות עמ' פד, ויקרא-דברים עמ' קסג
נו ע"ב בא יתוש וניקר במוחו של טיטום ז' שניםס' חסידים סי' תתשנא
נו ע"ב בא יתוש ונכנס בחוטמועולם הפוך פרק לז
נו ע"ב בזמן חורבן בית המקדש נעשה לטיטוס נס בבית קדשי הקדשים שיגדל חילול השםימלא פי תהלתך ח"א עמ' נב
נו ע"ב בי הוה מיית [טיטוס] אמר להו ליקלויה לההוא גברא ולבדרי לקיטמי אשב ימי וכו'אוצרות חיים - עם ישראל והאומות עמ' שטו
נו ע"ב בעוון שנאת חינםויגד משה (גרין) מאמר ב ד"ה והנה זאת
נו ע"ב בעי מינאי מידי דאתן לך אמר ליה תן לי יבנה וחכמיה ושושילתא דרבן גמליאל ואסוותא דמסיין ליה לרבי צדוק קרי עליה רב יוסף ואיתימא רבי עקיבא משיב חכמים אחור ודעתם יסכל איבעי למימר ליה לשבקינהו הדא זימנא והוא סבר דלמא כולי האי לא עביד והצלה פורתא נמי לא הוי, ורש"י ד"ה ושושילתא דר"ג, שלא תכלה שולטנות בית דודדברי תורה (שפירא) מהד' ז סי' צא
נו ע"ב בקשת רבן יוחנן בן זכאי מהקיסר "תן לי יבנה וחכמיה"שם דרך בראשית ח"ב עמ' רעא
נו ע"ב ברי' קלה יש לי ויתוש שמה וכו'עטרת יהושע בראשית עמ' קפג
נו ע"ב בריה קלה יש לי בעולמי ויתוש שמהברית עולם (אשכנזי, תשסא) ח"א עמ' 109
נו ע"ב בריה קלה יש לי בעולמי ויתוש שמהדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' רלח ד"ה והנה לפי
נו ע"ב בריוני דאית בן לא שבקינןיחל ישראל אבות ח"ב עמ' נא
נו ע"ב דמעלנא אית לה ומפקנא לית להעולם הפוך פרק פה
נו ע"ב דרבן יוחנן בן זכאי וכו' אמר ליה אילו חבית של דבש ודרקון כרוך עליה וכו' אלא בעי מינאי מידי דאתן לך וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ג עמ' תנה
נו ע"ב הבקשות של ריב"ז מאספסיינוס קיסרקובץ מאמרים ואגרות (וסרמן) ח"ב עמ' רמ
נו ע"ב ההוא גברא דאסקוהו בנגידא וכו'תורת העולה (תשעה) עמ' תקלט
נו ע"ב הוה סיים חד מסאני בעא למסיימא לאחרינא לא עייל וכו'תורת מנחם חכ"ט עמ' 129
נו ע"ב ואת הלבנון זה ביהמ"קכנסת מרדכי מועדים ח"ב עמ' קסה
נו ע"ב והוא סבר דילמא כולי האי לא עבידשיחות עבודת לוי סי' כה אות ו
נו ע"ב והציע ספר תורהרנת יצחק תהלים עמ' שלה
נו ע"ב וכסבור הרג את עצמו ורש"יבי חייא ח"א עמ' רסה
נו ע"ב וכסבור שהרג את עצמומנחת ישראל עמ' קמג, שכט
נו ע"ב וכשמת וכו' פצעו את מוחו ומצאו בו כמין צפור דרור משקל שני סלעיםבי חייא ח"א עמ' קלט
נו ע"ב וקסבור הרג את עצמורנת יצחק שמואל עמ' קסז, מלכים עמ' שפו, ישעיה עמ' קכ
נו ע"ב טיטום הרשע וכו' בא יתוש ונכנס בחוטמו וכו' וכשמת פצעו את מוחו ומצאו בו כצפור דרור וכו' נקטינן פיו של נחושת וצפרניו של ברזלאוצרות חיים - אישים ח"ג עמ' שו, שז, שח
נו ע"ב טיטוס גדר את הפרוכת ויצא ממנו דםביאורי הזוהר (צמח צדק) ח"ב עמ' תתקכט
נו ע"ב טיטוס הי' מצוה דלקלי יתי' ולבדר קטמי' על ז' ימים כי היכי דלא לשכחי' אלהי ישראללחם רב על סדור התפילה אות א' צא
נו ע"ב טיטוס הרשע בשעה שנכנס למקדש פרס ס"ת וכו'שמחת מרדכי (גיפטר) עמ' קסג
נו ע"ב טיטוס הרשע וכו' יצתה בת קול ואמרה וכן' בריה קלה יש לי בעולמי ויתוש שמה, אמאי קרי לה בריה קלה, דמעלנא אית לה ומפקנא לית להאוצרות חיים - אישים ח"ג עמ' שה
נו ע"ב טיטוס הרשע וכו' תפש זונה בידו וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ג עמ' שה
נו ע"ב טיטוס הרשע נכנס לבית קודש הקדשים וכו' וגידר את הפרוכת ונעשה נס והי' דם מבצבץ וכו'אמרות ה' השלם ח"א עמ' תא, ח"ה עמ' רצט
נו ע"ב טיטוס הרשע שחירף וגידף כלפי מעלה... מה עשה, נטל את הפרוכת ועשאו כמין גרגותני, והביא כל כלים שבמקדש והניחן בהן, והושיבן בספינה לילך להשתבח בעירו... עמד עליו נחשול שבים לטובעו, אמר... אם גבור הוא יעלה ליבשה ויעשה עמי מלחמה. יצתה בת קול ואמרה לו, רשע בן רשע בן בנו של עשו הרשע, בריה קלה יש לי בעולמי ויתוש שמה... עלה ליבשה, בא יתוש ונכנס בחוטמו, ונקר במוחו שבע שניםדרכי התשובה עמ' עט
נו ע"ב טיטוס וכו' וגידר את הפרוכת ונעשה נס וכו' וכסבור וכו'ס' המאמרים (מהר"ש) תרל"ו עמ' חצר, שי
נו ע"ב טיטוס וכו' והי' דם מבצבץ ויוצאאור התורה (צמח צדק) דברים עמ' רמו, שג
נו ע"ב טיטוס חרף וגדף כלפי מעלה ויצא בשלוםהקשורים ליעקב (תשסא) עמ' פז
נו ע"ב טיטוס נטל סיף וגידר את הפרוכת ונעשה נס והיה דם מבצבץ ויוצא וכו', רש"י, תוס'לקט שיחות מוסר ח"ב עמ' רעג, רפא
נו ע"ב טיטוס שגידר את הפרוכת ויצא דם כו'תורת שמואל (מהר"ש) תרכט עמ' רסז, תרל עמ' רלא
נו ע"ב יבנה וחכמי'תורת מנחם חנ"ט עמ' 228
נו ע"ב יצתה בת קול ואמרה לו רשע בן רשע בן בנו של עשו הרשע בריה קלה יש לי בעולמי ויתוש שמהשארית מנחם - מאמרים עמ' קצד
נו ע"ב יתושו של טיטוסס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' ט
נו ע"ב כבר נשבענו להקב"ה שאין אנו מעבירין אותו באל אחרהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' קצא, קצה, רטו
נו ע"ב כגוזל בן שנה משקל ב' לטרין וכו' פיו של נחושת וצפרניו של ברזלעשרה מאמרות (תשס) עמ' תקל
נו ע"ב כל המיצר לישראל נעשה ראשאוצרות חיים - הגאולה העתידה עמ' קכו
נו ע"ב כל המיצר לישראל נעשה ראשבי חייא ח"ב עמ' כז
נו ע"ב כל המיצר לישראל נעשה ראשדברי שאול ויקרא עמ' רסח, רצא
נו ע"ב כל המיצר לישראל נעשה ראשכתב סופר אגדות כאן
נו ע"ב כל המיצר לישראל נעשה ראשלחם רב על סדור התפילה אות תקכח
נו ע"ב כל המיצר לישראל נעשה ראשלקט שיחות מוסר ח"א עמ' סד
נו ע"ב כל המיצר לישראל נעשה ראשמדבר קדמות (תשסח) עמ' נא, צו
נו ע"ב כל המיצר לישראל נעשה ראשמוסר דרך - אפיקי חיים עמ' רנא
נו ע"ב כל המיצר לישראל נעשה ראשמנות הלוי (תשסב) עמ' כב, לא, קמה
נו ע"ב כל המיצר לישראל נעשה ראשס' זכרון לבעל מכתב מאליהו ח"א עמ' טז
נו ע"ב כל המיצר לישראל נעשה ראשעמודיה שבעה עמ' *צט
נו ע"ב כל המיצר לישראל נעשה ראשפי' הרמ"ז על הזוהר ויקרא (תשסג) עמ' קיד
נו ע"ב כל המיצר לישראל נעשה ראשפניני יחזקאל עמ' תרי
נו ע"ב כל המיצר לישראל נעשה ראשקהלת יעקב פורים עמ' תקו
נו ע"ב כל המיצר לישראל נעשה ראשקרן לדוד דברים עמ' מ
נו ע"ב כל המיצר לישראל נעשה ראשראשון לציון (תשסח) עמ' כה
נו ע"ב כל המיצר לישראל נעשה ראשראשון לציון (תשעח) עמ' מט
נו ע"ב כל המיצר לישראל נעשה ראשרנת יצחק מלכים עמ' רסה, ישעיה עמ' שעה, ה' מגילות עמ' קמט, קנא
נו ע"ב כל המיצר לישראל נעשה ראששארית ישראל (וילדניק, תשנח) עמ' פח, עח
נו ע"ב כל המיצר לישראל נעשה ראשתורת מנחם חס"א עמ' 189
נו ע"ב כל המיצר לישראל נעשה ראשבריכות המעיין עמ' קכז
נו ע"ב כל המיצר לישראל נעשה ראשקובץ מאמרים ואגרות (וסרמן) ח"א עמ' רמז, רנב
נו ע"ב כל המיצר לישראל נעשה ראשרב שלום (אדלר) עמ' קלח, ריט
נו ע"ב כמדומה אני שאלהיהם של אלו אין גבורתו אלא במיםהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' קעב
נו ע"ב כסבור הרג את עצמושירת הפסח אות עד
נו ע"ב כסבור תת את עצמועטרת יהושע ויקרא עמ' כה, פב
נו ע"ב כשטיטוס דקר את הפרוכת יצא ממנה דםבאר שרים פרשת תרומה דרוש ה אות ד
נו ע"ב כשנכנס טיטוס להיכלבאר שרים במדבר פ' פנחס דרוש ג אות ב
נו ע"ב לבנון באדיר יפולקרן לדוד בראשית עמ' שנב
נו ע"ב לבנון הוא בית המקדשנתיבות יצחק ח"ג עמ' תנא
נו ע"ב מהרש"א ד"ה מי כמוךחיים לגופא (תשסה) עמ' כב, כד
נו ע"ב מי כמוך באלים ה', מי כמוך באלמים - בטיטוס שחרף וגידף כלפי מעלהבאר יוסף (תשמא) ח"ב עמ' סד
נו ע"ב מי כמוך באלים מי כמוכה באלמיםדברי שאול שמות עמ' קלח, קלט
נו ע"ב מי כמוך באלמיםלחם רב על סדור התפילה אות תשצב
נו ע"ב מי כמוך באלמיםעטרת יהושע שמות עמ' קיב
נו ע"ב מי כמוך באלמים וכו'אפיקי ים עמ' כז, לה, קעה
נו ע"ב מי כמוך באלמים ששומע ניאוצו וחירפו של רשע ושותקבאר שרים פרשת ואתחנן דרוש א אות א
נו ע"ב מי כמוך חסין וקשהעטרת יהושע שמות עמ' קיב
נו ע"ב מי כמוך חסין וקשה שאתה שומע ניאוצו וכו'דרך חיים (לונזאנו) עמ' רסא
נו ע"ב מי כמוך חסין י-ה, זה טיטוס הרשע שחירף וגידף כלפי מעלה והקב"ה מתאפק ושותקרנת יצחק - תפלה לימי המועדים עמ' רכד
נו ע"ב מי כמוכה באלים - באלמיםציץ השדה ח"ג - חודש האביב עמ' נו
נו ע"ב מי כמוכה באלים ה' וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"א עמ' 56, 26
נו ע"ב מי כמוכה באלים וכו' מי כמוכה באלמיםביאורי הזוהר (ר' דובער) דף קפה ע"ג, קצח ע"ב
נו ע"ב מי כמוכה באלים, באלמיםאמרות ה' השלם ח"ג עמ' קצז-קצח, ח"ו עמ' שיט
נו ע"ב מי כמוכה באלים, מי כמוכה באלמיםתורת מהרי"ם שמות עמ' צ
נו ע"ב מי כמוכה באלמיםדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' תכא ד"ה וזה
נו ע"ב מי כמוכה באלמיםמצווה ועושה ח"א עמ' קמב
נו ע"ב מי כמכה באלים באלמיםטיול בפרדס ח"ב עמ' שו
נו ע"ב מי כמכה באלים ה' אל תקרא באלים אלא באלמים ששומע חרפתו(בזיונו) ושותקדרכי אמונה דרך ב, ג, ד, יד, כח, לב, לג, מג, קב
נו ע"ב מי כמכה באלמים ה'דרשות משמר הלוי (תשעד) עמ' צו
נו ע"ב מיצר לישראלבעקבי יעקב עמ' ערה
נו ע"ב מלך אדיר שהעבירו לפניו שונא פעל כיווץ בגופו הגשמיתורת מנחם חכ"ז עמ' 152
נו ע"ב מעלנא אית לי'פרי חיים (קנולר) פרשת חקת
נו ע"ב מעשה בקמצא ובר קמצא וכו'שם דרך בראשית ח"ב עמ' מה, שמה, שנח
נו ע"ב משיב חכמים אחור ודעתם יסכלדברי חנינא - ת"ת עמ' שמא
נו ע"ב נטל סייף וגידר את הפרוכת ונעשה נס והיה דם מבצבץ ויוצאמגן אבות (מהריט"ץ) ח"א עמ' רעו
נו ע"ב נכנס לבית קדשי הקדשיםאוצרות חיים - בהמ"ק עמ' קיח, רמו
נו ע"ב נכנסה יתוש בחוטמו ונקר במוחו ז' שניםאפיקי ים עמ' קכב
נו ע"ב נס - שייך לומר אפילו במלתא דפורענותישמח חיים (תשסה) מע' נ אות לב
נו ע"ב נעל הפרוכת ועשאו כמין גרגותני כו'מגן אבות (מהריט"ץ) ח"א עמ' רעו
נו ע"ב עובדא דאספסיינוסתורת חיים (ר' דובער) שמות דף קעח ע"ב
נו ע"ב על ידי התענוג ניתוסף בשומן וכו'תורת מנחם חמ"ט עמ' 378
נו ע"ב עלה ליבשה בא יתוש ונכנס בחוטמו וכו'מגן אבות (מהריט"ץ) ח"א עמ' נז, רעז
נו ע"ב עמד עליו נחשול שבים לטובעו וכו'ברית שלום (תעח) דף קלז ע"ג
נו ע"ב עמד עליו נחשול שבים לטובעו וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' תתפה
נו ע"ב ענוותנותו של זכריה בן אבקולסרנת יצחק - פרק חלק עמ' קמח
נו ע"ב קרי עליה רב יוסף "משיב חכמים אחור ודעתם יסכל"מגן אבות (מהריט"ץ) ח"א עמ' רעא
נו ע"ב רבי מאיר גר צדק מזרעו של נירון קיסרגנא דפלפלי עמ' תב
נו ע"ב ריב״ז ותלמידיו סבלו מהשתלטות הבריוניםלקוטי דיבורים (תשנ) ח"ה עמ' 1066
נו ע"ב רפואתו של רבי צדוקקובץ מאמרים ואגרות (וסרמן) ח"ב עמ' רמה
נו ע"ב שמועה טובה תדשן עצם - בנוגע לגוי לאחרי גיל העמידה (והי' לו בן מבוגר)תורת מנחם חל"ח עמ' 132
נו ע"ב שמועה טובה תדשן עצםתורת מנחם חנ"ו עמ' 253
נו ע"ב שמועה טובה תדשן עצםכרם טוביה עמ' קלג
נו ע"ב שמועה טובה תדשן עצםעיונים במשלי עמ' תט
נו ע"ב שמועה טובה תדשן עצם, מעשה דאספסיינוס עם ריב"זביאורי הזוהר (ר' דובער) דף קצ ע"ג
נו ע"ב תוס' ד"ה ונעשה נסעוז לו בך מאמר ה אות ח
נו ע"ב תן לי יבנה וחכמי'בית יצחק (שמלקיש) על התורה מאמר עו אות ד
נו ע"ב תן לי יבנה וחכמי'תורת מנחם חמ"ב עמ' 218
נו ע"ב תן לי יבנה וחכמיהאגרות ר' יצחק אלחנן עמ' לה, נז
נו ע"ב תן לי יבנה וחכמיהשם דרך - כתר תורה עמ' קנט
נו ע"ב תן לי יבנה וחכמיהשערי הישיבה ח"ב עמ' ה, עא, תסז
נו ע"ב תן לי כו' ושושילתא דר"געשרה מאמרות (תשס) עמ' קמב
נו ע"ב תפס זונה וכו'בית ישי - דרשות עמ' קיח
נו ע"בבריכות המעיין עמ' קכז
נו עובדא דריב"ז לפני אספסיינוםדרשות משמר הלוי (תשעא) עמ' רו
נו על קמצא ובר קמצאשיחות לספר בראשית עמ' רנט, שיחות לספר ויקרא עמ' שנה
נו ענוותנותו של רבי זכריה וכו' החריבה וכו'שיחות לספר בראשית עמ' רס, שיחות לספר שמות עמ' קמט, שיחות לספר במדבר עמ' רט
נו ענותנותו של ר"ז בן אבקולס כו'המדרש והמעשה בראשית פ' תולדות
נו ענותנותו של ר"ז בן אבקילסשארית יעקב (אלגזי) דף לג ראש ע"ד
נו ענותנותו של רבי זכריה בן אבקולס והגלתנו מארצנומערכות ישראל (גורדון) דרוש טרוף טורף יוסף עמ' 164-167
נו ענותנותיה דר' זכריהצור יעקב (יעבץ) מסעי
נו ענותנותיה של ר' זכריה בן הקצב החריבה את ביתינומקור ברוך (פייתוס) דף רפא ע"א
נו ר' צדוק התענה מ' שנה גם בשבתאשל חיים ח"ב עמ' שג-שד
נו ר' צדוקחמדת ימים - פסח, שבועות וסוכות עמ' 353
נו ר' צדוקחמדת ימים - ר"ח, חנוכה, פורים וט"ו בשבט עמ' 212
נו ר"י בן חנינא וכו' מי נתן למשיסה וכו'חוט של חסד (תרכה) דף קלט ע"ג
נו רבי צדוק צם מ' שנה לבטל החורבןשיחות לספר בראשית עמ' רה
נו שדא ביה מומא בניב שפתים ואמרי לה בדוקין שבעיןצור יעקב (יעבץ) מסעי
נו שלמא לך מלכאתפארת ישראל (שינקמן) עמ' מה
נו תן לי יבנה וחכמיהעולה ליפה סי' מה עמ' קנה
נו תן לי יבנה וחכמיהשמחת הרגל (תקמב) על ההגדה דף עז ע"א
נו תן לי יבנה וחכמיםשמחת הרגל (תקמב) ח"א דף עז ע"א
נו. א"ל לינוקא פסוק לי פסוקיךלקחת מוסר איכה עמ' רנט
נו. אזל א"ל קיסר מרדו בך יהודאי וכו'נצח ישראל (שנט) פרק ה דף ו ע"ב; שו"ת הרשב"א (רצט) סימן שכו דף נג ע"ג
נו. אי מלבא אנא עד האידנא אמאי לא אתית לגבאיערוגת הבושם (תשעא) דברים עמ' קעט
נו. אי מלכא אנא וכו'אהל משה (שיינרמן) המקדש והגלות עמ' שט-שיב
נו. אי מלכא אנא עד האידנא אמאי לא אתית לגבאיחיים שיש בהם מועדים עמ' כה
נו. אי מלכא אנא עד האידנא אמאי לא אתית לגבאייגל יעקב (תשנג) וזאת הברכה אות קיג, קלח, קלט
נו. אי מלכא אנא עד האידנא אמאי לא אתית לגבאימטר השמים (תשנ) דברים עמ' תמח-תמט
נו. אי מלכא אנא עד האידנא אמאי לא אתית לגבאישפתי מנחם - שבת תשובה עמ' לא
נו. אי מלכא אנא עד האידנא אמאי לא אתית לגבאישערי אורה (מילר) ח"א עמ' קפה
נו. אי מלכא אנא עד השתא אמאי לא אתיתמשנת יוסף על התורה ח"ב עמ' שלו, שמז
נו. אי מלכא אנא עד השתא אמאי לא אתיתיגל יעקב (תשעד) ח"ב עמ' רנט, רצ, שכו
נו. אייתי לי סמידא וכו'לקחת מוסר איכה עמ' רס
נו. איכא דאמרי בניב שפתייםדגל מחנה יהודה עמ' קנט
נו. אלו חבית של דבש ודרקון כרוך עליה וכו'אמרי דרוש (ניסנבוים) עמ' 249
נו. אמר רבי יוחנן בן זכאי ענוותנותו של זכריה בן אבקילוס שרפה את היכלנו והגלה אותנו מארצינו וכו'מאור עינים (תשעט) עמ' *קלא
נו. אמר רבי יוחנן בן זכאי ענוותנותו של זכריה בן אבקילוס שרפה את היכלנו והגלה אותנו מארצינו וכו'מאור עינים (תשנח) עמ' תקעט
נו. אמר שלמא עלך וכו'המאור שבתורה (שפירא) במדבר עמ' קמא, דברים עמ' רלג, חנוכה-פורים עמ' קסח
נו. אקמצא ובר קמצא חרבה ירושליםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' תכו
נו. אקמצא וכו' קמצא חרב ירושליםחיים שיש בהם - דרשות ח"ב עמ' שעה
נו. אר"י ענוותנותו של ר' זכריה בן אבקולם החריבה את ביתינודברי יואל פ' שלח דף שצח ע"ב, תכד ע"ב
נו. ארבעים סאה קצוצי תפילין נמצאו בביתריחי המלך עמ' מו, נא
נו. ארץ ישראל ארץ צבי כתיב בהערבי נחל (תשסד) עמ' תתרכח
נו. אתו אמרו לקיסר מרדו בך יהודהי, אתא עלייהו, הוי בהו ההוא בר דרומא דהוי קפץ מיל וקטל בהו, אכשליה פומיה לבר דרומא ואמר הלא אתה אלקים זנחתנו ולא תצא בצבאותנו וכו' דוד נמי אמר הכי, דוד אתמוהי קא מתמה וכו'צפנת פענח (תשעא) שמות עמ' קמט
נו. במה דנין את טיטוסבין המשפתים ויקרא פ' בהר אות א
נו. בן כלבא שבוע וכו'לקחת מוסר איכה עמ' רנט
נו. בן ציצית הכסת וכו'לקחת מוסר איכה עמ' רס
נו. בן ציצית הכסת מדוע נקרא כןהדרש והעיון במדבר ח"א מאמר קמט אות א
נו. בעי לכיפורי ידיהאהבת חיים (דייטש) עמ' ר
נו. בעי לכפורי ידי' בהאי גבראהישר והטוב (תשסג) עמ' קמג
נו. בעי לכפורי ידי' בההוא גבראמשנת יוסף על התורה ח"א עמ' קלז, שסה
נו. בעי לכפורי ידיה בהאי גבראדברי יואל מועדים ח"ז החודש עמ' רצו
נו. בעי לכפורי ידיה בההוא גבראבאר הגולה (הרטמן) באר ד הערה 218
נו. בר קמצא וכו' אמר רבי זכריה בן אבקולס יאמרו בעלי מומין קרבין לגבי מזבח וכו'עקבי אבירים (תשעא) עמ' טז
נו. ג' עשירים היו בירושליםאור חדש (הרטמן) פ"א אות 470
נו. ג' עשירים פרנסיםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תעג
נו. דאי לאו מלכא את לא מימסרא ירושלים בידךשמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' רנז
נו. דהוי סיים מסאני חד וכאשר בא לו בשורה טובה שנעשה מלך נתעבה רגלוערבי נחל (תשסד) עמ' תתמד
נו. דוכתא דהוי מחזיק ששים רבוא עיירות אפילו ששים רבוא קנים אינה מחזקתערבי נחל (תשסד) עמ' תתמה
נו. דוכתא דלדידן הוי מומא וכו'לקחת מוסר איכה עמ' רנח
נו. דלאו מלכא אנאבאר הגולה (הרטמן) באר ו הערה 1014
נו. הואיל והוו יתבי רבנן ולא מחו ביה וכו'דרך חיים (תשע) פ"ה הערה 563
נו. הואיל והוו יתבי רבנן ולא מחו ביה שמע מינה קא ניחא להומים חיים (קרייסווירטה) עמ' רסח
נו. הואיל ויתבו רבנן ולא מיחו ש"מ קא ניחא להולקחת מוסר איכה עמ' רנז
נו. הואיל ויתבי רבנן ולא מחו ביה, שמע מינה קא ניחא להובאר הגולה (הרטמן) באר ו הערה 811
נו. הוו בה הנהו תלתא עתירי וכו'נצח ישראל (שנט) פרק ה דף ו/ז ע"ג
נו. הוו בהו הנהו בריונימדבר יהודה (תשסב) עמ' ר
נו. המצר לישראל כו'ארץ צבי (מוואידיסלאב) דרוש עיר שושן בית ב
נו. ושבחו רבנן לדציביאמרי קודש (קאמארנא, תשסג) עמ' רצ
נו. ושבחו רבנן לדציבימים חיים (קרייסווירטה) עמ' תעז
נו. ח"א אנא זיינינהו בחיטי ושערי' וח"א בחמרא ומשחא וח"א בדציבימלא העומר על חמש מגילות (תשסח) עמ' תכט
נו. חייא קליל ממיתאשמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' קסג
נו. יאמרו בעלי מומיו קריביו לגבי מזבחפרורים משלחן גבוה ח"ד שאלה סח
נו. יאמרו בעלי מומין קריבין לגבי מזבחגדולי מוסר עמ' קכח
נו. יעלה ליבשה ויעשה עמי מלחמהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' רפח
נו. כי אתא [נירון קיסר] סמוך לירושלים שדא גירא למזרחכתנות אור עמ' תקכו
נו. כל המיצר לישראל נעשה ראשיגל יעקב (תשעד) ח"א עמ' קסג
נו. כלבא שבועשמן ראש (כץ) ח"י ויקרא עמ' פב
נו. כלבא שבוע היה אחד מהשלשה עשירים בירושליםחיים שיש בהם - דרשות ח"א עמ' תכא, ח"ב עמ' רמה
נו. כלבא שבועמאורי שערים עמ' נא
נו. כשאכל ר' צדוק מאכלו, יכלו לראות איך האוכל יורד לבני מעיו. כשרצו לרפאותו, נתנו לו מי- גרוגרות, ולפיכך נקראו גורגרות דר' צדוק וכו'חיים שיש בהם - דרשות ח"ב עמ' רכב
נו. כששמע אספסינום שמועה טובה לא יכל לחלוץ מנעלו כמו שכתוב שמועה טובה תדשן עצם וכו'מאמרי שלמה ח"א עמ' כב
נו. לד' רוחות השמיםלקחת מוסר איכה עמ' רנח
נו. למה נקרא שמו כלבא בן שבוע שכל הנכנס לביתו כשהוא רעב וכו'נחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' לח אות כז
נו. מבני בניו של המןמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' שיב
נו. מדשתקי שמע מינה ניחא לחו וכו'מבשרת ציון ח"ב עמ' שלב
נו. מי כמוך באלים - באלמיםהגות לב עמ' 179
נו. מי כמוך באלמיםשמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' רלב
נו. מי כמוכה באלים באלמיםאמת ליעקב (ניניו) מערכת ח אות קד
נו. מי כמכה באלים ה', מי כמכה באלמיםשמן ראש (כץ) פסח ח"א עמ' תו
נו. מיליהו נפישין ולא מצית למקיימינהוגבורות שמונים (תשסג) עמ' לא
נו. מעשה בר' יוחנן בן זכאינתיבות חיים (מטלין, תשמא) עמ' רפא, שסה
נו. מעשה דבר קמצאשירת דוד (תשסז) עמ' רכ, רכה
נו. מעשה דמרתא בת בייתוס+ספר החיים (תשנג) עמ' כח
נו. מעשה דנירון קיסרודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' כה
נו. מעשה דרבי זכריה בן אבקולס+ספר החיים (תשנג) עמ' קעו
נו. מרתא בת בייתום וכו' אדאזל אזדבן וכו'מלא העומר על חמש מגילות (תשסח) עמ' תכט
נו. מרתא בת בייתוספרפרת משה ח"א עמ' סה
נו. מרתא בת ביתוס עתירתא דירושלם הות וכו'נצח ישראל (שנט) פרק ה דף ח ע"ב; שפתי כהן (הכהן, שסה) פרשת תבא דף שכג ע"ד; הנותן אמרי שפר (ראנ"ח, שצ) דף קעב ע"ב ודף עד
נו. משיב חכמים אחור הי' לו לבקש שלא לחרב הבית כללהישר והטוב (תשסג) עמ' עג
נו. ניפוק ונעביד שלמא בהדיהו לא שבקינהוויואל משה מאמר ב סי' לא עמ' רל
נו. נירון קיסר דאתי מעשו איגייר ונפק מיניה ר"ממרפא לנפש בראשית עמ' רפג, שו
נו. נקדימון בן גוריון, כלבא שבוע ובן ציצית הכסת וכו'דרשות לכל שבתות השנה והמועדים (ניסנבוים) עמ' 234
נו. נקדימון שנקדה לו חמהדרשות מהר"י מינץ (תשנז) עמ' צג
נו. עגלא תלתא וכו' בניב שפתים וכו' בדוקין שבעין וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' 8
נו. עד האידנא אמאי לא אתית לגבאישמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' שנא
נו. ענוותנותו של זכריה בן אבקילוס החריבה את ביתינודרש משה (קלנברג) ח"א דף כח
נו. ענוותנותו של זכריה החריבה את ביתינו וכו'לקחת מוסר איכה עמ' רנח
נו. ענוותנותו של ר' זכריה בן אבקולס החריבה את ביתנו ושרפה את היכלנו וכו'אוצר המאמרים (תשסא) עמ' רכד
נו. ענוותנותו של ר' זכריה בן אבקולסאמרי מאיר (מאירי) שמות פכ"ח פסוק לה
נו. ענוותנותו של ר' זכריה החריבה את ביתנודעת חכמה ומוסר ח"ג עמ' רעג, רעה
נו. ענוותנותו של ר' שכריה בן אבקילס החריבה את בתינוקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ב (תשעג) עמ' עדר
נו. ענוותנותו של רבי בן אבקולם החריבה את ביתנומים חיים (קרייסווירטה) עמ' תנד
נו. ענוותנותו של רבי זכריה בן אבקולס החריבה את ביתנוערוגת הבושם (תשעא) ויקרא-במדבר עמ' שיג
נו. ענוותנותו של רבי זכריה בן אבקולס החריבה וכו'לישרים תהלה (תשסד) עמ' מה
נו. ענוותנותו של רבי זכריה כו' וביש"ש שםאהל משה (שיינרמן) המקדש והגלות עמ' קכד, קכה
נו. ענוותני' של ר' זכרי' בן אבקולוס החריבה את ביתינועצי חיים על התורה עמ' תמה
נו. ענותנותו של זכריהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תריד
נו. ענותנותו של ר' זכרי' גרם חורבןתהלה לדוד (סקאליע) ספרים א-ב עמ' רסב
נו. ענותנותו של ר' זכריה בן אבקולספרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' יג*, תקכד
נו. ענותנותו של רבי זכריה בן אביקלס החריבה את ביתינו ושרפה את היכלינודברי אש (כץ) עמ' קסג
נו. ענותנותו של רבי זכריה גרם חורבן וכו'תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' א'קפג
נו. ענותנותו של רבי זכריה החריבה את ביתנושמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' שח
נו. ענותנותיה של ר' זכרי' וכו'תורת יחיאל בראשית עמ' קצט
נו. ערק ואזל ואיגיירהמאור שבתורה (שפירא) חנוכה-פורים עמ' קסט
נו. ערק ואזל ואיגייר ונפק מיניה ר"מנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' לו אות ו
נו. ערק ואזל ואיגייר, ונפק מיניה ר"מ וכו' מבני בניו של סיסרא למדו תינוקות בירושליםשל"ה (תשנז) - מס' שבועות אות ריב בהגה"ה, רטז בהגה"ה
נו. פניית ריב"ז אל אספסיוס שלמא עלך מלכא כו'עלי שור ח"א עמ' ריט
נו. פסוק לי פסוקיךשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' רמט
נו. צר עלה תלת שניןדברי יואל פ' נשא דף רטו ע"א
נו. קוב"ה בעי לאחרובי ביתיהאהבת חיים (דייטש) עמ' צט
נו. קודשא בריך הוא בעי לכפורי ידיה בההוא גבראעץ הדעת טוב (תשסח) סי' רעו
נו. קמו קלנהו להנהו אמברישמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' תקכט
נו. קמו קלנהו להנהו אמברי רהיטי ושערי והוה כפנארנת יעקב עמ' רמד
נו. קמצא ובר קמצאפרפרת אליעזר פרשת ואתחנן פרק ג פסוק כה
נו. קרה עלה ריב"ז הרכה בך וגו'המאור שבתורה (שפירא) דברים עמ' רנ
נו. ר' מאיר גר אדומי הוהשם יחזקאל עמ' קעד, רמח
נו. ר' צדוק יתיב מ' שנין בתעניתמשנת יוסף - דרשות ח"א עמ' ער
נו. רבי צדוק התענה מ' שנהעקבי אבירים (תשעא) עמ' סו
נו. רבן יוחנן בן זבאי וכו' שלמא עלך מלבא וכו' מיחייבית תרי קטלא וכו'חיים שיש בהם על התורה תנינא עמ' תרנו
נו. ריב"ז אמר לאספסינוס שלום עלך מלכא ע"פ הפ' ולבנון באדיר יפולעלי שור ח"ב עמ' רצד
נו. רש"י ד"ה איכול קורצאנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' לח אות כב
נו. רש"י ד"ה בריוני, אנשים ריקים ופוחזים למלחמהנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' לו אות כ
נו. רשדי מומא בדוכתא דלרידהו לא הוה מומא ולדידן הוה מומאשבט מישראל (קרמניץ) פרק קלז פסוק א
נו. שבחו רבנן לדעיבידגל מחנה יהודה עמ' רנב
נו. שדא ביה מומא בדוקין שבעיןגדולי מוסר עמ' סז
נו. שדר לאספסיינוס קיסרבאר הגולה (הרטמן) באר ו הערה 1006-1005
נו. שדר נירא למזרח נפל בירושלים וכו'מלא העומר על חמש מגילות (תשסח) עמ' רמג
נו. שדר עלווייהו לנירון קיסר כו' א"ל לינוקא פסוק לי פסוקיו כו' ערק ואזל ואיגיירגלגולי נשמות (תשסא) [סי' ס ס"ק ה]
נו. שדר עלווייהו לנירון קיסר כו' ערק ואזל ואיגייר ונפק מיניה רבי מאירגלגולי נשמות (תשסא) סי' נ ס"ק ד, [סי' ב ס"ק נב]
נו. שדר עלייהו לנירון קיסר וכו' ערך ואזל ואיגייר וכו'באר הגולה (הרטמן) באר ו הערה 1006-1005, 1010-1009
נו. שדר עלייהו נירון קיסר כי קאתי... אמר ליה לינוקא פסוק לי פסוקיךשל"ה (תשנז) ווי העמודים פרק ב אות ז
נו. שלמא עלך מלכאמדרגת האדם (תשסב) ח"א עמ' מב, ח"ב עמ' קכז
נו. שלמא עלך מלכא, מהרש"אפני מלך בראשית עמ' רסח
נו. תוס' ד"ה עגלא, פי' עגלה משולשתמנחת יצחק בראשית-שמות עמ' מו
נו. תלתי עתירי הוו בירושליםשמן ראש - ימים נוראים עמ' קלה
נו. תן לי יבנה וחכמיהדברי יואל פ' בהעלותך דף דש ע"א
נו: אבא חנן אומר, מי כמוך חסין וכר, דבי ר' ישמעאל תנא, מי כמוך באלים וכו'יורה חכימא (תשעא) עמ' עז
נו: אונקלום בא להתגייר אסקיה לטיטוס בנגידאלב אריה פרשת במדבר אות טו
נו: אונקלום... בעי לאיגיורי אזל אסקיה לטיטום בנגידא, אמר ליה מאן חשיב בההוא עלמא? אמר ליה ישראל, מהו לאידבוקי בהו... זיל איגרי בהו בההוא עלמא והוית רישא וכו'שפתי חיים - מידות ועבודת ה' ח"ב עמ' שעו
נו: אונקלוס אסקיה לטיטוס בנגידאשעורי דעת ספר א עמ' מז, קלד
נו: אונקלוס בעי לאיגיורי וכו' אסקיה לטיטוס בנגידאמנחת יהודה (פתיה) עמ' 218
נו: אונקלוס בר קלוניקוס אמר ליה מאן חשיב בההוא עלמא אמר ליה ישראל וכו'אגרת הטיול (תשעה) עמ' קפד
נו: אונקלוס בר קלוניקוס בעי לאיגיורי וכו' מאן חשיב בהאי עלמא א"ל ישראל מהו לאידבוקי בהו וכו' א"ל מילייהו נפישין וכו'חמודי צבי במדבר-דברים עמ' יב-יד
נו: אונקלוס בר קלוניקוס בר אחתיה הוה בעי לאיגיורי אזל אסקיה לטיטוס כו' זיל אגרי בהו בההוא עלמא והוית רישא כו'גלגולי נשמות (תשסא) סי' א ס"ק יב
נו: אונקלוס וכו' אזל אסקיה לטיטוס וכו' לבלעםמכתב מאליהו ח"א עמ' 300
נו: אונקלוס וכו' מאן חשיב בהאי עלמא וכו' זיל אגרי בהולקחת מוסר איכה עמ' רסא, רסב
נו: אזל אסקיה לטיטוס בנגידא וכו' זיל איגרי בהו בההוא עלמא והוית רישאישמרו דעת עמ' שיד
נו: אי אלקימו צור חסיו בו - זה טיטוס הרשע, שחירף וגידף כלפי מעלה וכו'באר הגולה (הרטמן) באר ו הערה 1215, 1197-1196
נו: אי לאו את דצלבא אתחשק שלמה (הלוי, שס) ישעיהו דף כח ע"ב ודף צא ע"א
נו: אי לאו מלכא את לא מימסרא ירושלים בידךאור חדש (הרטמן) פ"ה אות 142, פ"ח אות 312
נו: אי לאו מלכא את לא מימסרא ירושלים בידךבאר הגולה (הרטמן) באר ו הערה 1024
נו: אי לאו מלכא את לא מימסרא ירושלים בידך וכו'נצח ישראל (שנט) פרק ה דף ח ע"ד
נו: אי מלכא אנא ער השתא אמאי לא אתית לגבאידרשות משמר הלוי (תשעא) עמ' תסא
נו: אין גבורתו אלא על היםולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' שטו
נו: אין דברי תורה מתקיימיו אלא במי שממית עצמו עליהםאור האורות עמ' יז
נו: אין כמוך באלמיםשבט מישראל (קרמניץ) פרק סה פסוק ב
נו: אין לבנון אלא ביהמ"קמילי דשמיא - טעם לשבח הערה 52 עמ' סד
נו: אלא בעי מינאי מידי ראתן לך וכו' קרי עליה רב יוסף משיב וכו'מתנת חיים שבת ור"ח עמ' מא
נו: אלהיהם של אלו אין גבורתו אלא במיםשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' שצח
נו: אלהיהם של אלו אין גבורתו אלא במיםשמן ראש (כץ) ח"ט ויקרא עמ' טו, קעג
נו: אלקיהם של אלו אין גבורתו אלא במיםשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' קצו
נו: אלקיהם של אלו אין גבורתו אלא במיםשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' פו
נו: אמר אין כוחו אלא במיםדברי יואל פ' עקב דף סה ע"א
נו: אמר טיטוס אין כחו אלא ביםפאר יעקב ח"ב עמ' תריז
נו: אמר טיטוס כמדומה דאלהא דיהודאי אין כוחו אלא בים, בא פרעה טבעו בים וכו'צפנת פענח (תשעא) שמות עמ' רצז
נו: אמר טיטוס כמדומה לי שאין כוחו אלא במים בא פרעה וטבעו במים וכו'גבעת פנחס (ביליצר) עמ' צב
נו: אמר להו, ליקליוה לההוא גברא ולבדרו לקיטמיה אשב ימי וכו'באר הגולה (הרטמן) באר ו הערה 1223, 1225, 1226
נו: אמר ליה תן לי יבנה וחכמיהשיחות ר' ראובן עמ' קסז
נו: אנקלוס בר קלוניקוס בר אחתיה דטיטוס הוה וכו'נצח ישראל (שנט) פרק ה דף י ע"ג
נו: אסותא דמסיין ליה לר' צדוקתפארת ציון (אבא שאול) עמ' ריד - ר"י אזרחי
נו: אתי פריסתקא וכו' אמר ליה קום, דמית ליה קיסר ואמרי וכו' לאותיבך ברישאבאר הגולה (הרטמן) באר ו הערה 1014
נו: בא יתוש וכו' כיון דרש דשמדבר יהודה (תשסב) עמ' רפא
נו: בא יתוש ונכנס בחוטמופרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' עו
נו: בא יתוש ונכנס בחוטמו וכו'דרשות חתם סופר ח"ג (תשיט) עמ' קי
נו: בא יתוש ונכנס בחוטמו ונקר במוחו שבע שנים וכו' וכשמת פצעו את מוחו ומצאו בו כצפור דרור משקל שני סלעים וכו' פיו של נחושת וצפרניו של ברזלבאר הגולה (הרטמן) באר ו הערה 1176, 1177, 1179, 1189, 1216, 1161-1160
נו: בא יתוש ונקר במוחו שבע שניםקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ב (תשעג) עמ' עב
נו: באלים ה' באלמיםמטר השמים (תשנ) בראשית-שמות - בשלח עמ' קפז
נו: בבקעה זו הרג נבחראדן וכו' אשכחיה לדמיה דזכריה בו' בההיא שעתא הירהר תשובה וכו'גלגולי נשמות (תשסא) סי' ס ס"ק א
נו: ביאת טיטוס לא"י, ומותושיחות לספר ויקרא עמ' שיח
נו: בית המקדש נקרא לבנוןכסף נבחר (מרגליות) עמ' רסא
נו: בל המיצר לישראל נעשה ראשארץ צבי (תשע) עמ' קפז, קפט, קצא
נו: בעי מינאי מידי דאתן לך וכו', תן לי יבנה וחכמיה ושושילתא דרבן גמליאל, ואסוותא דמסיין ליה לרבי צדוקחיים שיש בהם - דרשות ח"ב עמ' רכ
נו: בעניו היתוש שנכנס במוחו של טיטוסתשבי (תשסה) עמ' קלא שורש יתוש
נו: בריה קלה וכו' ויתושהמאור שבתורה (שפירא) שמות עמ' שמג
נו: בריה קלה יש לי בעולמישמן ראש סוכות ח"ב עמ' קסה
נו: בריה קלה יש לי בעולמי ויתוש שמה וכו'דעת חכמה ומוסר ח"ג עמ' סה
נו: בריה קלה יש לי בעולמי ויתוש שמה וכו'ערוגת הבושם (תשעא) ויקרא-במדבר עמ' תקלו
נו: בריה קלה יש לי בעולמי ויתוש שמה, אמאי קרי לה בריה קלה רמעלנא אית לה ומפקנא לית להשל"ה (תשנז) - מס' פסחים אות תמט
נו: בריוני דבן לא שבקונןהמוסר והדעת בראשית עמ' קפ
נו: בריוני רבן לא שבקינןפני מלך בראשית עמ' רכה
נו: בשמעו בשורה טובה לא הוה מצי לסיים מסאניה, וציוה לו דליחלף מאן דסני ליהשבט מישראל (קרמניץ) פרק נא פסוק י
נו: ג' דברים שבחר ר' יוחנןדרך חיים (תשע) פ"ו הערה 185
נו: גויים מכרכרים בהיכלו ושותק וכו'פחד יצחק חנוכה מאמר יא
נו: דדש דשמים חיים (קרייסווירטה) עמ' תרכט
נו: דיניה דההוא גברא במאי א"ל במאי דפסיק אנפשיה כל יומא וכו' כל המלעיג על דברי חכמים נידון בצואה רותחת, ורש"ידעת חכמה ומוסר ח"ג עמ' טו-טז, ע
נו: ההוא גברא דאסקוהו בנגידא וכו'תורת העולה ח"ג פרק סה
נו: הוה סיים חד מסאנא וכו'נצח ישראל (שנט) פרק ה דף ח ע"ד
נו: היו צריה לראש וגו', כל המיצר לישראל נעשה ראששל"ה (תשנז) - מס' פסחים אות קעז
נו: היו צריה לראש כל המיצר לישראל נעשה ראששפתי חיים מועדים ח"א (תשנד) עמ' רכה
נו: המיצר לישראל נעשה ראשמצת שימורים (תשסא) עמ' רמא
נו: והלבנון נאדיר יפול וכו'דרשות חתם סופר ח"ג (תשיט) עמ' קי
נו: וכסבור הרג את עצמוהמאור שבתורה (שפירא) חנוכה-פורים עמ' רט
נו: וכסבור הרג את עצמושמן ראש סוכות ח"א עמ' קצז, ריד, רכט
נו: ומי כמוך באלמים הן הן גבורותיודברי יואל מועדים ח"א ראש השנה דף קכד ע"ב
נו: ונטל סייף וגירר את הפרוכת, ונעשה נם והיה דם מבצבץ ויוצאשל"ה (תשנז) - מס' תענית אות נד בהגה"ה
נו: זה בית המקדשפרדס מנחם עמ' קמח
נו: זה טיטוס הרשע שחירף וגידף וכו'נצח ישראל (שנט) פרק ה דף ט ע"א; יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת בשלח דף קכד ע"ב; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה י דף סח ע"ג; של"ה (תט) פסחים דף קעג ע"ב; יפה עינים (שצא) פרשת בראשית דף ג ע"ב; כלי יקר (לונטשיץ, שסב) פרשת בשלח דף נז ע"ג; באר הגולה (שנח) באר ו דף מא ע"ג; דרשות מהר"ל (שנג) דרוש על התורה ב"ו וב"ה דף ב
נו: זו אשה ושבעה בניה כו' בני לכו ואמרו לאברהם אביכם אתה עקדת מזבח אחד ואני עקדתי ז' מזבחות אף היא עלתה לגג ונפלה ומתה כו'גלגולי נשמות (תשסא) סי' א ס"ק יח
נו: טי כמוך שאתה שומע ניאוצו ושותקשמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' רלה
נו: טיטום הרשע חירף וגידף כלפי מעלהמשנת יוסף על התורה ח"א עמ' שכב
נו: טיטום הרשע נטל סייף וגידר את הפרוכת ונעשה נס והיה דם מבצבץ ויוצאמרפא לנפש בראשית עמ' שפו
נו: טיטום נטל סייף וגידר את הפרוכתדברי יואל פ' בהעלותך דף שה ע"ב
נו: טיטום נעץ חרב בפרוכת ובצבץ דם וכו'יפה תאר (תשעח) ח"א עמ' רלו
נו: טיטוס הרשע וכו'אגרת הפורים (לאער) עמ' סד
נו: טיטוס הרשע חירף וגידף אין גבורתו אלא במיםדברי יואל מועדים ח"א ראש השנה דף יא ע"ב, כ ע"א
נו: טיטוס הרשע כשהחריב את בית המקדש, נטל את הפרוכת ועשאו כמין גרגותני והביא כל כלים שבמקדש והניחן בהן והושיבן בספינה לילך להשתבח בעירו וכו'דברי יואל מועדים ח"ט עמ' שכ
נו: טיטוס הרשע נטל את הפרוכתודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תרפא
נו: טיטוס הרשע שזןירף וגידףשעורי דעת ספר א עמ' קלד
נו: טיטוס הרשע שחירף וגידף כלפי מעלה תפש זונה ותוס' שםדמשק אליעזר (חדש, תשנז) עמ' 81, 133
נו: טיטוס הרשע שחירף וגידף כלפי מעלה, וכו', מה עשה? נטל את הפרוכת ועשאו כמין גרגותנידרש משה (פינטו) בראשית ח"א עמ' עו
נו: טיטוס הרשע תפס זונה בידו ונכנס לבית קדשי הקדשיםתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תקפ הערה 104
נו: טיטוס תקע חרבו בפרכת ויצא ממנו דםפחד יצחק שבועות מאמר ח
נו: טילייהו נפישין ולא מצית לקיוטינהושמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' שטו
נו: יבנה וחכמיהאהל משה (שיינרמן) המקדש והגלות עמ' רכד
נו: יבנה וחכמיה ושושילתא דרבן גמליאלדרושים וחומר לדרש (ניסנבוים) עמ' 84
נו: יתוש מכנים ואינו מוציאפרפרת הפרשה פרשת בראשית פרק ב פסוק ז
נו: כי דינא דהאי גברא וכו' בשכבת זרע רותחתדרך חיים (תשע) פ"ה הערה 2014
נו: כיון דדש דשאבני אש (אויש) מועדים עמ' רלו
נו: כל המיצר לישראל נעשה ראשאגרת הטיול (תשעה) עמ' רסד
נו: כל המיצר לישראל נעשה ראשאהבת חיים (דייטש) עמ' פג
נו: כל המיצר לישראל נעשה ראשבנין דוד (טאוב) דרשות עמ' קיא
נו: כל המיצר לישראל נעשה ראשדברי יואל מועדים ח"ב סוכות דף ר ע"א
נו: כל המיצר לישראל נעשה ראשדרך חיים (תשע) פ"ג הערה 1190
נו: כל המיצר לישראל נעשה ראשדרשות שמן רוקח עמ' פה
נו: כל המיצר לישראל נעשה ראשהישר והטוב (תשסג) עמ' רסט
נו: כל המיצר לישראל נעשה ראשיגל יעקב (תשנג) וישלח אות קכב
נו: כל המיצר לישראל נעשה ראשכתבי הסבא מקלם - חנוכה ופורים עמ' פט
נו: כל המיצר לישראל נעשה ראשלישרים תהלה (תשסד) עמ' קצה
נו: כל המיצר לישראל נעשה ראשמכתב מאליהו ח"ג עמ' 208
נו: כל המיצר לישראל נעשה ראשמנות הלוי (עוז והדר) ח"א עמ' לא, מד, רעז
נו: כל המיצר לישראל נעשה ראשערוגת הבושם (תשעא) בראשית עמ' תכד
נו: כל המיצר לישראל נעשה ראשפאר יעקב ח"ב עמ' תרלג, תתמז, ח"ד עמ' רנח
נו: כל המיצר לישראל נעשה ראשקומץ המנחה (צונץ) דרוש יט אות יב, דרוש מב אות א
נו: כל המיצר לישראל נעשה ראששבט מישראל (קרמניץ) פרק יג פסוק ג, פרק סו פסוק יא, פרק קז פסוק י, פרק קיט פסוק קנז
נו: כל המיצר לישראל נעשה ראששל"ה (תשנז) פרשת בא אות יג, בשלח אות יד
נו: כל המיצר לישראל נעשה ראששמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' רנח
נו: כל המיצר לישראל נעשה ראשתפארת צבי במדבר עמ' שצט
נו: כל המיצר לישראל נעשה ראש וכו'נצח ישראל (שנט) פרק ה דף י ע"ג; קול בוכים (שמט) איכה דף יו ע"ב; מנות הלוי (שמה) דף יב ע"ב; כסף מזוקק (שפח) פרשת שמות דף נח ע"א, ופרשת מסעי דף קעח ע"ג; כתר שם טוב (מלמד, שנו) פרשת מסעי דף קיב ע"א; כלי יקר (לונטשיץ, שסב) פרשת בשלח דף נז ע"ג
נו: כל המיצר לישראל נעשה ראשגנזי ישראל (תשעד) על התורה עמ' שיב
נו: כמדומה אני שאין גבורתו אלא במיםדרך חיים (תשע) פ"ב הערה 631
נו: כמדומה לי שאין גבורתו אלא ביםנחלה לישראל (תשעא) עמ' פח
נו: כשנכנס טיטוס וכו' חירף וגידף וכו' מי כמוך באלמים וכו'פחד יצחק חנוכה מאמר ח
נו: לבנון זה בית המקדשמילי דשמיא פכ"ג אות ו עמ' סד
נו: ליקליוה לההוא גברא ונדרו לקיטמיה אשב ימי וכו'דרשות חתם סופר ח"ג (תשיט) עמ' קי
נו: מאחר דחכימת כולהו האי וכו'לקחת מוסר איכה עמ' רס
נו: מבני בניו של סנחריב למדו תורה ברבים מאן אינון שמעיה ואבטליוןגלגולי נשמות (תשסא) סי' ס ס"ק א
נו: מי כמוך באלטים ה'שמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' תצט
נו: מי כמוך באלים באלמיםתהלה לדוד (סקאליע) ספר ה עמ' יז, כא, קע, ריז, רמד, שעב, שפז
נו: מי כמוך באלים ה' כו' שעושה עצמו כאלםבגדי חמודות שמות פרק טו פסוק ז-יא ד"ה מי
נו: מי כמוך באלים ה' מי כמוך באלמים וכו'ערוגת הבושם (תשעא) שמות עמ' פד, קפא, ויקרא-במדבר עמ' תקלו
נו: מי כמוך באלים, באלמיםתהלה לדוד (סקאליע) ספרים א-ב עמ' סב, צב, ק, קג, רעט, רפו, שסג, תכ, תמד
נו: מי כמוך באלים, מי כמוך באלמיםמטר השמים (תשנב) ויקרא-במדבר עמ' סג
נו: מי כמוך באלמיםאהל משה (שיינרמן) המקדש והגלות עמ' רנח
נו: מי כמוך באלמיםדרשות הרא"ש (תשסו) ח"ב דרוש קסז עמ' כג, דרוש קצז עמ' קעב
נו: מי כמוך באלמיםפאר יעקב ח"ג עמ' קלד
נו: מי כמוך באלמים וכו'דברי יואל מועדים ח"ב הושענא רבה דף תצז ע"א, תקז ע"א
נו: מי כמוך באלמיםפחד יצחק חנוכה מאמר יא
נו: מי כמוך חסין וקשה שאתה שומע ניאוצו וגידופו של אותו רשע ושותקאור חדש (הרטמן) פ"א אות 323
נו: מי כמוכה באלים - באלמיםמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' קד
נו: מי כמוכה באלים באלמיםתהלה לדוד (סקאליע) ספרים ג-ד עמ' מה
נו: מי כמוכה באלים ה' - מי כמוכה באלמיםדולה ומשקה - חנוכה עמ' קפח
נו: מי כמוכה באלים ה' מי כמוך באלמיםמים חיים (רפפורט, תשעז) - אוצרות חיים עמ' יג
נו: מי כמוכה באלים ה' מי כמוכה באלמיםאגרת הטיול (תשעה) עמ' צב
נו: מי כמוכה באלמיםקומץ המנחה (צונץ) דרוש קצ אות א
נו: מי כמוכה באלמים ה׳על ישראל גאותו עמ' קפט
נו: מי כמכה באלים ה' מי כמכה באלמיםאמרי יקותיאל (תשסג) עמ' רלד
נו: מי כמכה באלמיםשמן ראש - ימים נוראים עמ' לג
נו: מילייהו נפישין ולא מצית לקיומינהושמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' שח
נו: משיב חכמים אחור וגו'בישורון מלך ח"ב עמ' קעו
נו: נטל סייף וגידר את הפרוכתדגל מחנה יהודה עמ' רנב
נו: נטל סייף וגידר את הפרוכת וכו'+ספר החיים (תשנג) עמ' קיט
נו: נעשה נם והיה הדם יוצא ומבצבףנצח ישראל (הרטמן) עמ' קכא הערה 423
נו: סיים חד מסאני, בעא למסיימא לאחרינא לא עיילברכת חיים (תשמה) ח"א עמ' 43
נו: עד האידנא למה לא אתיתומדרגת האדם (תשסב) ח"ב עמ' פה
נו: עמד עליו נחשול שבים וכו'לקחת מוסר איכה עמ' רסא
נו: עמד עליו נחשול שבים לטבעו, אמר כמדומה אני שאלוקיהם של אלו אין גבורתו אלא במים וכו'באר הגולה (הרטמן) באר ו הערה 1203
נו: עמר עליו נחשול שבים לטובעו אמר כמדומה אני שאלהיהם של אלו אין גבורתו אלא במים... אם גבור הוא יעלה ליבשה ויעשה עמי מלחמהשל"ה (תשנז) ווי העמודים פרק כז אות טו
נו: קרי' לי' משיב חכמים אחורדברי יואל פ' חוקת דף ק ע"ב
נו: קרי עלי' ר"י משיב חכמים אחורדברי יואל פ' ויצא דף סט ע"ב, פ' וישב דף שב ע"א
נו: קרי עליה וכו' משיב חכמים אחורהמאור שבתורה (שפירא) בראשית עמ' פב, חנוכה-פורים עמ' קפא, קפו, קפט
נו: קרי עליה ר' יוסף וכו' משיב חכמים אחור ודעתם יסכלבאר הגולה (הרטמן) באר ו הערה 908
נו: קרי עליה ר"י משיב חכמי אחור ודעתם יסכלמלא העומר על חמש מגילות (תשסח) עמ' תל
נו: ר' יוחנן בן זכאידברי הרב עמ' רכ
נו: רבי צדוקדברי הרב עמ' פ
נו: ריב"ז אמר תן לי יבנה וחכמיהלהורות נתן דברים עמ' רנה
נו: ריב"ז הוא רבן של ישראל לאחר החורבןדרך חיים (תשע) פ"ב הערה 806
נו: ריב"ז יצא לקיסר רומי וביקש ג' דבריםמשנת יוסף - דרשות ח"ב עמ' ריב
נו: שדר עלייהו לטיטוסבאר הגולה (הרטמן) באר ו הערה 1006-1005
נו: שושילתא דרבן גמליאלמכתב מאליהו ח"ד עמ' 265
נו: שלמא עלך מלכא שלמא עלך מלכאודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' צז
נו: שמועה טובה אתיא לךשמן ראש (כץ) ח"ט דברים עמ' קנג
נו: שמועה טובה אתית לךדבר צבי - קדושת השבת עמ' קעז
נו: תוס' ביהודה - הריגת ע^ו בידי יהודהשיחות לספר במדבר עמ' נב
נו: תוס' ד"ה וניקרלקחת מוסר איכה עמ' רסא
נו: תוס' ד"ה ונעשהיפה תאר (תשעח) ח"א עמ' רלו
נו: תוס' ד"ה ונעשהלקחת מוסר איכה עמ' רס
נו: תן לי יבנה וחכמיהדברי יואל מועדים ח"ב סוכות דף סא ע"ב, רפג ע"ב
נו: תן לי יבנה וחכמיהדרשות משמר הלוי (תשעא) עמ' תה
נו: תן לי יבנה וחכמיההמאור שבתורה (שפירא) שמות עמ' שמה
נו: תן לי יבנה וחכמיההמוסר והדעת שמות-ויקרא עמ' קח
נו: תן לי יבנה וחכמיהישמרו דעת עמ' קעו
נו: תן לי יבנה וחכמיהמפניני הרב עמ' קכו
נו: תן לי יבנה וחכמיהתפארת ציון (אבא שאול) עמ' קכח - ר"ש כהן
נו: תן לי יבנה וחכמיהתפארת ציון (אבא שאול) עמ' שעב - ר"י סיטון
נו: תן לי יבנה וחכמיה וכו'מתנת חיים מאמרים ח"א עמ' נז
נו: תן לי יבנה וחכמיה וכו'שפתי חיים - מידות ועבודת ה' ח"א עמ' תקא
נו: תן לי יבנה וחכמיה וכו'נצח ישראל (שנט) פרק ה/ח דף ט ע"א
נו: תן לי יבנהאמרי מאיר (מאירי) ישעיהו פ"ט פסוק ה
נוסח הגט ופטרית ושבקית ותרוכיתברית עולם (אשכנזי, תשסא) ח"א עמ' 45-46
נז אי לאו מלכא את לא מימסרי ירושלים בידך דכתיב והלבנון באדיר יפול+הגיונות אל עמי (עמיאל) ח"ב סי' לה
נז אמר ה' מבשן אשיב וכו' מבין שיני אריה וכו'מנחת אליהו (תשנט) עמ' רלח
נז בא וראה כמה גדולה כחה של בושה שהרי סייע הקב"ה לבר קמצא והחריב את ביתוצור יעקב (יעבץ) מסעי
נז הקול קול יעקב בזמן שהקול קול יעקב וכו'חומת אנך (תקסא) ח"א דף קב ע"א
נז הקול קול יעקב בזמן שהקול קול יעקב וכו'חומת אנך ויקהל אות א
נז כל המלגלג על דברי חכמים נידון בצואה רותחתבית הלוי - דרוש (תשנו) עמ' רעה
נז מאמרי חורבן בהמ"קפרי חיים (קנולר) איכה פרק ב, ה
נז מעשה בר"י בן חנניהמנת חלקי דף קלד ע"ב
נז מעשה בת' ילדים וילדות שנשבומשכנות יעקב (נעים) דף עד ע"ב
נז מעשה חנה וז' בניהמשכנות יעקב (נעים) דף קפז ע"ג
נז ע"א א"י בזמן שיושביו עליה רווחא ובזמן שלא יושבין עליה גמדאעשרה מאמרות (תשס) עמ' שסח-שסט
נז ע"א א"י מתרחבת בגשמיות להכיל היהודים וכו'תורת מנחם חלק ס עמ' 470
נז ע"א א"ל ארץ צבי כתיב בה וכו'אמרות ה' השלם ח"א עמ' קס, ח"ב עמ' לה, ח"ה עמ' ריז, רעט, רפה, ח"ו עמ' קח
נז ע"א א"ל מאן חשיב בהאי עלמא א"ל ישראל מהו לאידבוקי בהו א"ל לא תדרוש שלומם וטובתם כל הימיםתורת אביגדור ח"ד עמ' קנו
נז ע"א א"ר אליעזר בא וראה עד כמה גדול כחה של בושהשם דרך בראשית ח"ב עמ' מה, שב, שמה, שנח
נז ע"א אונקלוס אזל אסקי' לבלעם וכו'שמחת מרדכי (גיפטר) עמ' קעט
נז ע"א אזל אסקיה לבלעםבמי התורה עמ' שנא
נז ע"א אכשליה פומיה לבר דרומא ואמר הלא אתה אלהים זנחתנו וכו'דרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' לה
נז ע"א אמר רבי אלעזר בוא וראה כמה גדולה כחה של בושה שהרי סייע הקב"ה את בר קמצא והחריב את ביתו ושרף את היכלושמחת מרדכי ויקרא-דברים עמ' צ
נז ע"א אסקי' לבלעם בנגידא וכו', תא חזי וכו'דברי ברוך ח"ב סי' לג אות ו
נז ע"א אפקיה לטיטוס ולבלעם וכו'אור חדש (זיטשיק, תשסח) במדבר עמ' רכט
נז ע"א אקמצא ובר קמצא ובמהרש"אאור חדש (זיטשיק, תשסח) במדבר עמ' צג
נז ע"א ארץ ישראל היא ארץ צבי שנקמטדברי שאול בראשית עמ' רטז, במדבר עמ' רצ
נז ע"א ארץ צבי כתיבפרי חיים (קנולר) פרשת ואתחנן
נז ע"א ארץ צבי כתיב בהימלא פי תהלתך ח"ב עמ' קפז
נז ע"א ארץ צבי כתיב בה מה צבי הזה אין עורומאור עינים (תשעה) עמ' תפט
נז ע"א ארץ צבי כתיב בה מה צבי וכו'עשרה מאמרות (תשס) עמ' שסה
נז ע"א ארץ צבי כתיב בה מה צבי זה אין עורו מחזיק את בשרו אף א"י וכו'תורת מנחם חי"ט עמ' 333, חכ"ג עמ' 276,242, חכ"ו עמ' 123
נז ע"א ארץ צבי כתיב בה מה צבי זה אין עורו מחזיק את בשרו אף ארץ ישראל בזמן שיושבין עליה רווחא ובזמן שאין יושבין עליה גמראדברי תורה (שפירא) מהד' ו סי' נט
נז ע"א ארץ צבי כתיב בה מה צבי זה אין עורו מחזיק את בשרו אף ארץ ישראל וכו'ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' רפט
נז ע"א ארץ צבי כתיב בה מה צבי זה אין עורו מחזיק את בשרו וכו'תורת מנחם חנ"ו עמ' 128
נז ע"א ארץ צבי כתיב בה מה צבי זה אין עורו מחזיק את בשרו כו', ורש"יתורת מנחם חמ"ב עמ' 56
נז ע"א ארץ צבי כתיב בה מה צבי זה אין עורו מחזיק וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ה עמ' רכא ד"ה ואמרו ארץ
נז ע"א ארץ צבי מה צבי אין עורו מחזיק את בשרוטיול בפרדס ח"א עמ' קפב, ח"ב עמ' שעב, תכ
נז ע"א ארץ צבי... מה צבי זה אין עורו וכו'לקוטי שיחות חל"ח עמ' 125
נז ע"א אתא דרקונא שמטיהשער הבטחון עם "בתורתו יהגה" עמ' טו
נז ע"א אתרא דלא יהבי ביתא לאושפיזי נקרא כפר בישישמח חיים (תשסה) מע' ב אות כג
נז ע"א בא וראה כמה גדולה כוחה של בושה שהרי סייע הקב"ה את בר קמצא והחריב את ביתושם דרך - הישר והטוב עמ' צה
נז ע"א בא וראה כמה גדולה כחה של בושההר יראה - חסד חיים מאמר ה
נז ע"א בזמן שאין יושביה עליה גמדאהקשורים ליעקב (תשסא) עמ' קיח
נז ע"א בלעם אמר לאונקלוס הגרפי' הרמ"ז על הקדמת הזוהר (תשנח) עמ' קנג
נז ע"א בלעם אמר לאמקלוס הגרפי' הרמ"ז על הקדמת הזוהר (תשסא) עמ' קנח
נז ע"א בלעם בש"ז רותחת נידוןפנקסי הראי"ה ח"א עמ' רפט
נז ע"א בלעם נידון בגיהנם לדורי דורותלקט שיחות מוסר ח"א עמ' שלא, שלה
נז ע"א בצואה רותחת נידון אותו אישפנקסי הראי"ה ח"א עמ' רפט
נז ע"א בר דרומא אמר: 'הלא אתה אלהים זנחתנו'פנקסי הראי"ה ח"א עמ' יא
נז ע"א בשעת החורבן לא היו הגוים צריכין לזבל שדותיהם ז' שניםפניני יחזקאל עמ' שצא
נז ע"א דארץ ישראל ארץ צבי כתיב בהחכמת התורה ויקהל עמ' רכג
נז ע"א דוד שאמר אלקים זנחתנו אתמוהי קא מתמהתהלות ישראל (קלוגר) עמ' תשכב
נז ע"א דינא דההוא גברא במאי, אמר ליה בשכבת זרע רותחתאוצרות חיים - אישים ח"ב עמ' קסה
נז ע"א דיני' דההוא גברא בצואה רותחת דאמר מר כל המלעיג על דברי חכמים נידון בצואה רותחתאורות ונתיבות ח"ב שער ב פרק יא אות מז
נז ע"א דיניה דההוא גברא וכו' בצואה רותחתלקוטי לוי יצחק הערות לתניא עמ' ו
נז ע"א דכתיב שמחו את ירושלים וגילו בה כל מאהביה שישו אתה משוש כל המתאבלים עליהכתב סופר אגדות כאן
נז ע"א דלא איאבלו על ירושלים ובמהרש"אגנזי חיים (זייצ'יק) עמ' קמו
נז ע"א ההוא בר דרומא דהוה קפיץ מילא וקטיל בהונחל חיים סי' סג
נז ע"א ההוא בר דרומא וכו' אתא דרקונא שמטיה לכרבשיה ונח נפשיה וכו'דרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' רנט
נז ע"א המלעיג על דברי חכמים נדון בצואה רותחתאמרות ה' השלם ח"ו עמ' ריא
נז ע"א הנוגע בהן כנוגע בבבת עינואלשיך על חמש מגילות עמ' רמ
נז ע"א הרג תשעים וארבע רבוא על אבן אחתשפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' רט
נז ע"א התחה"מ של הנטבעים בים וכו'ימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' שו
נז ע"א וברש"י פטפט - זלזל ביצרו ולא חשבו אלא נתגבר עליולהעיר להורות ולהשכיל ח"א עמ' יז, יט
נז ע"א וכי מאחר דהוה צדיקי כולי האיניבי זהב עמ' שסב, תנו, תצז
נז ע"א ומאחר דהוו צדיקים וכו'מערכי לב (שוואב) מועדים ח"ג עמ' שמא
נז ע"א ז' שנים בצרו עכו"ם את כרמיהן מדמן של ישראלבשבילי התלמוד ח"א ברכות סג ע"ב
נז ע"א זכריה זכריה טובים שבהן איבדתים, ניחא לך דאבדינהו לכולהו, כדאמר ליה הכי נחבאר שרים פרשת דברים דרוש ג אות ג
נז ע"א חתם סופר ד"ה נידון. כי לפע"ד במאכלי העה"ז מתפשט המאכל וכו' והטבע דוחית המותרות וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' קיב ד"ה ג'
נז ע"א טובתם דרוש רעתם על תדרוששיחות הר"ן (תשע) ח"א עמ' תקסג
נז ע"א כי הוה מתיליד ינוקא שתלי ארזאמעשה רקם (בר) מועדים עמ' 73
נז ע"א כל המלעיג על דברי חכמים נידון בצואה רותחתאוצרות חיים - בין אדם למקום ח"ב עמ' שכו
נז ע"א כל המלעיג על דברי חכמים נירון בצואה רותחתבאמונה שלמה עמ' רצ
נז ע"א כל הנוגע בהם כאילו נוגע בבבת עינותורת מנחם ח"ב עמ' 308
נז ע"א כל הנוגע בהם כאילו נוגע בבבת עינותורת מנחם חמ"ה עמ' 52
נז ע"א כל הנוגע בהם כנוגע בבת עינותהלות ישראל (קלוגר) עמ' תנב
נז ע"א כל הנוגע בהן כאילו נוגע בבת עינוס' המאמרים (רש"ב) תרעב עמ' א'תח
נז ע"א כמה גדולה כחה של בושה וכו'שיחות מוסר (תשסב) עמ' מב, שפא
נז ע"א כשתינוק נולד שותלין ארז וכו'אור חדש (זיטשיק, תשסח) שמות עמ' שנח
נז ע"א לא תדרוש שלומם וטובתם כל הימיםתורת אביגדור ח"ב עמ' קעד
נז ע"א לדידי חזי לי ההוא אתראאגרות ר' יצחק אלחנן עמ' קד
נז ע"א מאן חשיב בההוא עלמא וכו'להעיר להורות ולהשכיל ח"א עמ' פח
נז ע"א מבני בניו של המן למדו תורה וכו' ר"ש בר שילת מלמד תינו קותלקוטי לוי יצחק על תנ"ך וחז"ל עמ' קסז
נז ע"א מה הצבי אין עורו מחזיק וכו'תורת חיים (ר' דובער) שמות דף ע ע"א
נז ע"א מה צבי אין עורו מחזיק את בשרו אף א"י וכו'קומץ המנחה (צונץ) דרוש ז אות ג, דרוש קלד אות ב, דרוש קלח אות ה, דרוש קמט אות ג, דרוש קפב אות ב
נז ע"א מה צבי אינו מחזיק את עורו וכו'חכמת התורה כי תשא עמ' תפז
נז ע"א מה צבי זה אין עורו מחזיק את בשרו אך א"י כו'אור התורה (צמח צדק) שמות עמ' ב'תרב
נז ע"א מה צבי זה אין עורו מחזיק את בשרו וכו'תורת מנחם חלק לא עמ' 71
נז ע"א מה צבי זה אין עורו מחזיק את בשרו וכו'תורת מנחם חלק לב עמ' 304
נז ע"א מה צבי זה אין עורו מחזיק בשרו וכו'אפיקי ים עמ' שיט
נז ע"א מה צבי זה כו' אף ארץ ישראל בזמן שיושבין עלי' רווחאתורת מנחם חלק נ עמ' 206
נז ע"א מעשה דארום וארוסה, ומאחר דהוו צדיקים מ"ט איענשלקט שיחות מוסר ח"ב עמ' רמז, רנה
נז ע"א משום דלא איאבול על ירושליםלהעיר להורות ולהשכיל ח"א עמ' קכ
נז ע"א נבוזראדן הרג מאתים ואחת עשרה רבואמעשה רקם (בר) מועדים עמ' 252
נז ע"א ס' רבוי עירות הי' לו לינאי המלך בהר המלךס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' רלג
נז ע"א עד שהלך דמן ונפל לים הגדולימלא פי תהלתך ח"ב עמ' תלג
נז ע"א פומא לבר דרומיפרי חיים (קנולר) פרשת ברכה
נז ע"א פוק חזי מה בין פושעי ישראל לחסידי אומות העולםקרן לדוד בראשית עמ' רכד, רלט, שמות עמ' רעב, ויקרא-במדבר עמ' קעח, שפו, דברים עמ' עג, רמג
נז ע"א צואה רותחת שנידון בהחיים לגופא (תשסה) עמ' נד
נז ע"א שבע שנים בצרו עובדי כוכבים את כרמיהן מדמן של ישראל בלא זבלאוצרות חיים - עם ישראל והאומות עמ' שלה
נז ע"א שבע שנים בצרו עכו"ם את כרמיהן מדמן של ישראל וכו'אמרות ה' השלם ח"א עמ' תיא
נז ע"א שנהרגו ונטבחו רבבות אלפים בני ביתרשמלת אליעזר ח"ב עמ' קצט
נז ע"א שני נחלים יש בבקעת ידים וכו'אמרות ה' השלם ח"ג עמ' שנח
נז ע"א שקורי משקריתותתן אמת ליעקב (תשסד) ח"ב עמ' פט
נז ע"א שקליה קיסר לתאגיה ואותביה אארעאאוצרות חיים - אישים ח"ב עמ' רז
נז ע"א ששים רבוא עיירות היו לו לינאי בהר המלך וכו' ועכשיו אפילו שיתין ריבוותא קני לא מחזיקבאר יוסף (תשמא) ח"ב עמ' קצח
נז ע"ב אהיוה לאידך פלח לע"ז כו'מערכי לב (חזן) ח"ב דרוש צ דף רו ע"א
נז ע"ב אי אמריתו לי מוטב ואי לאו מסריקנא לבשרייבו במסרקי דפרזליאוצרות חיים - אישים ח"ה עמ' רח
נז ע"ב אייתי [נבוזראדן] דמי ולא אידמוצלח רכב עמ' קכב
נז ע"ב אייתי פנהדרי גדולה ופנהדרי קטנה קטל עילויה ולא נח וכו'דרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' רנה
נז ע"ב אין ד"ת מתקיימין אלא במי שממית עצמושיחות מוסר (תשסב) עמ' קנ
נז ע"ב אין ד"ת מתקיימין אלא במי שממית עצמו וכו'רנת יצחק על נפש החיים (תשמג) עמ' תח
נז ע"ב אין ד"ת מתקיימין אלא במי שממית עצמו עליהנחלי מים (מלאח) עמ' קסד
נז ע"ב אין ד"ת מתקיימין אלא במי שממית עצמו עליהם וכו'הר יראה מאמר טו, כא
נז ע"ב אין ד"ת מתקיימין אלא במי שממית עצמו עליהןתהלה לדוד (והרמן) פרק קיט פסוק קסה הערה רסז
נז ע"ב אין ד"ת מתקיימין אלא במי שממית עצמו עליהן, ומהרש"ארנת יצחק תפלה עמ' קנב
נז ע"ב אין דברי תורה מתקיימין אלא במי שממית עצמו עליהעין איה שבת פ"ט פסקא ז; ביאורי הראי"ה על אבות עמ' תקמט {שמכיר הצד העליון שבתורה, והוא נעלה ונישא מכל חיי הזמן והעולם}
נז ע"ב אין דברי תורה מתקיימין אלא במי שממית עצמו עליהעין איה שבת פ"ט פסקא ז; ביאורי הראי"ה על אבות עמ' תקמט {שממד הצד העליון שבתורה, והוא נעלה ונישא מכל חיי הזמן והעולם}
נז ע"ב אין דברי תורה מתקיימין אלא במי שממית עצמו עליה, אדם כי ימות באהלעין איה ברכות פ"ט פסקא שמב {"התכלית של ההנהגה הקיבוצית היא שיחיו בני אדם יושבי הארץ חיים ממוצעים מסודרים, אמנם כדי שהכלל יגיע לחיים אמצעים, צריכים אנשים יחידים, עומדים על משמרת עבודת הכלל, להתנדב בעבודה רבה יוצאת חוץ לגבול האמצעי, כעבודת אנשי החיל שלפעמים ינדדו שינה מעיניהם ויעמדו הכן על המשמר שעות רבות יותר מהערך הראוי לחיים ממוצעים, והם מקבלים באהבה את העול הזה, אם בעלי נפש הם, ושמחים בעבודתם, באשר יודעים הם כי רק בהתנדבם הם להעמיד את מצב חייהם במצב יוצא מגבול הסבל חממוצע יצליחו את בני אומתם בחיים הממוצעים, כן השרידים אשר ד' קורא העוסקים בתורה, הם אנשי החיל למשמרת, חומה המה לאומה הישראלית בכללה"}
נז ע"ב אין התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו וכו'אילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' ריח, רכה
נז ע"ב אין התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו עליהבמי התורה עמ' כו
נז ע"ב אין התורה נקנית אלא במי שממית עצמו עליהלפרקים (תשסב) עמ' תקסט
נז ע"ב אין לך מלחמה שנוצחת שאין בה מזרעו של עשו וכו'אוצרות חיים - עם ישראל והאומות עמ' שח
נז ע"ב אלא במי שממית עצמו, ומהרש"ארנת יצחק תהלים עמ' קעט
נז ע"ב אלו ת"ח שממיתין עצמם על ד"תרנת יצחק על נפש החיים (תשמג) עמ' קמט
נז ע"ב אלו תלמידי חכמים שמראין הלכות שחיטה בעצמםשפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' כו
נז ע"ב אלו תלמידי חכמים. שממיתים עצמם על דברי תורה דכתיב אדם כי ימות באהל וכו'כתב סופר אגדות כאן
נז ע"ב אמר ה' מבשן אשיברנת יצחק תפלה עמ' קעג
נז ע"ב אמר ליה חבל עלך קיסר חבל עלך קיסראוצרות חיים - עם ישראל והאומות עמ' סא
נז ע"ב אמרה להו אימיה יהבוהו ניהלי ואינשקיה פורתא וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ג עמ' רלו
נז ע"ב אמרה להם לכו ואמרו לאברהם אביכם אתה עקדת מזבח אחד וכו'בית יעקב (תשסא) עמ' רג
נז ע"ב אמרו לאברהם אביכם אתה עקדת מזבח אחד ואני עקדתי ז' מזבחותלחמי תודה דף כז ע"א
נז ע"ב אסקיה בנגידא לפושעי ישראלנחל חיים סי' סד
נז ע"ב אף היא עלתה לגג ונפלה ומתה, יצתה בת קול ואמרה אם הבנים שמחהאוצרות חיים - אישים ח"ג עמ' רלו
נז ע"ב אפי' מתים שנטבעו בים ג"כ חיין לתחיית המתיםרנת יצחק תליתאה ח"א עמ' יא
נז ע"ב ארבעים סאה קצוצי תפילין נמצאו בראש הרוגי ביתר - רש"י ד"ה דדרעאאיתן האזרחי עמ' שיז
נז ע"ב ארץ הצביבאר שרים פרשת תרומה דרוש ה אות ב
נז ע"ב אשיב ממצולות יםרנת יצחק ישעיה עמ' קמט, תהלים עמ' רצו, משלי עמ' רפג
נז ע"ב אשכחיה נבוזראדן לדמיה דזכריה דהוה קא מרתח וסליק וכו'דורש טוב (פודור) עמ' 6
נז ע"ב אתה עקדת מזבח א' ואני ז' מזבחותמשנת יוסף - דרשות ח"ג עמ' סה
נז ע"ב אתה עקדת מזבח אחד זאני עקדתי שבעה מזבחותלקט שיחות מוסר ח"א עמ' קג
נז ע"ב בבקעה זו הרג נבוזראדן רב טבחים מאתים ואחת עשרה רבואאוצרות חיים - אישים ח"ה עמ' רז
נז ע"ב בבקעה זו הרג נבוזרארן רב טבחיםבעקבות משה שמות עמ' קצד
נז ע"ב בההיא שעתא הרהר תשובה בדעתיה וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ה עמ' רח
נז ע"ב בזמן שהקול קול יעקב אין הידים ידי עשיוויגד משה (גרין) מאמר כז ד"ה ובפרט
נז ע"ב בי עליך הורגנו כל היום רב נחמן בר יצחק אמר אלו ת"ח שממיתין עצמן על דברי תורהמתנת חיים - קנינים עמ' רכה
נז ע"ב בית שני דכתיב זכור ה'רנת יצחק תהלים עמ' תקעח
נז ע"ב בני בניו של המן למדו תורה בבני ברקרנת יצחק שמואל עמ' רפב, רפז
נז ע"ב דבר אחר - היינו צרעתישמח חיים (תשסה) מע' ד אות ה
נז ע"ב דכתיב אמר ה' מבשן אשיב וכו'רנת יצחק - פרק חלק עמ' כ
נז ע"ב דנעמן גר תושב היהתורת הרא"ם עמ' עח
נז ע"ב ההוא גברא דנטל כל הני וכו' ערך ואיגיירקובץ שיחות (וכטפויגל, תשעה) עמ' סו
נז ע"ב המאבד עצמו לדעתברכת אבות עמ' תקנג
נז ע"ב הקול קול יעקב אין לך תפלה שמועלת שאין בה מזרעו של יעקבזכור לדוד עמ' קטז
נז ע"ב הקול קול יעקב וכו'אמרות ה' השלם ח"ב עמ' קכה, קלז, קנב
נז ע"ב הקול קול יעקבתאומי צביה עמ' קצא
נז ע"ב הקול קול יעקב, אין לך תפלה שמועלת שאין בה מזרעו של יעקבאוצרות חיים - אישים ח"ד עמ' שו
נז ע"ב ואיתא שם ר' יהושע בן לוי אמר זו מילה שניתנה בשמיני וכו'נתיבות יצחק חנוכה ופורים עמ' לה
נז ע"ב ואף הוא נשבע לנו שאין מעביר אותנו באומה אחרתדרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' רפ
נז ע"ב והידים ידי עשיו זו מלכות הרשעה שהחריבה את ביתנו וכו'קול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' קמא
נז ע"ב והלבנון באדיר יפול ואין אדיר אלא מלך וכו'אילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' קנד-קנה
נז ע"ב זו אשה ושבעה בניה וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"ג עמ' 456
נז ע"ב זו אשה ושבעה בניה וכו' כתוב בתורה לא יהיה לך אלהים אחרים וכן' ואף הוא נשבע לנו וכו' אמר ליה חבל עליך קיסר וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ג עמ' רלה
נז ע"ב זו מילה שניתנה בשמינינתיבות יצחק ח"ג עמ' סא
נז ע"ב זכור ה' לבני אדום וגו', בבית שנירנת יצחק - תפלה לימי המועדים עמ' רנב
נז ע"ב כבר נשבע שלא ימיר וכו' וכבר נשבענו וכו'אפיקי ים עמ' רלז
נז ע"ב כי עליך הורגנו אלו ת"ח הממיתים עצמם על ד"תלקט שיחות מוסר ח"ג עמ' קכב, שיט
נז ע"ב כי עליך הורגנו כל היוםנתיבות יצחק - ירח האיתנים עמ' מו
נז ע"ב כי עליך הורגנו כל היוםרנת יצחק ה' מגילות עמ' נג
נז ע"ב כי עליך הורגנו כל היום וכו' ריב"ל אמר זו מילה שניתנה בשמיניהר המוריה עמ' קצ
נז ע"ב כי עליך הורגנו כל היום זה מילהטיול בפרדס ח"ב עמ' פא
נז ע"ב כי עליך הורגנו כל היום זו מילה שנתנה בשמיני. ובפירש"י שם דמייתמנחת יואל עמ' ס, שמח
נז ע"ב כי עליך הורגנו כל היום זו מילהגאולת ישראל עמ' מג
נז ע"ב כי עליך הורגנו כל היום כו' זו מילה שניתנה בשמינירנת יצחק - הגדה של פסח עמ' ריד
נז ע"ב כי עליך הורגנו כל היום נחשבנו כצאן טבחה וכו' זו אשה ושבעה בניה וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ג עמ' רלו
נז ע"ב כי עליך הורגנו כל היום נחשבנו כצאן טבחה' וכו' ר' יהושע בן לוי אמר זו מילה שניתנה בשמיניכתב סופר אגדות כאן
נז ע"ב כי עליך הורגנו כל היום, זו מילהתפלה למשה (בנימין) עמ' רנה
נז ע"ב כי עליך הורגנו כל יום זו המילהלהעיר להורות ולהשכיל ח"ג עמ' קכ
נז ע"ב כי עליך הרגנו בל היום, ר׳ שמעון בן לקיש אומר אלו תלמידי חכמים שמראין הלכות שחיטה בעצמן. ארם שמראה עם פבין של שחיטה על צוואר חבירו עלול לשחוט את הכירו וגם את עצמו, ולבן אפור לתת כידו סכין שחיטהפרדס יוסף (סקוסובסקי) עמ' פה
נז ע"ב כי עליך הרגנו כל היום רב נחמן בר יצחק אמר אלו ת"חזאת ליעקב שמות עמ' פג, שלה
נז ע"ב כל המעליג על דברי חכמים נידון בצואה רותחתשמחת מרדכי (גיפטר) עמ' פט
נז ע"ב כל הנוגע בישראל כנוגע בבבת עינולקט שיחות מוסר ח"ג עמ' תקלג
נז ע"ב מ' סאה קצוצי תפילין נמצאו בראש הרוגי ביתר וכו'לקט שיחות מוסר ח"ג עמ' תג
נז ע"ב מאי דכתיב כי עליך הורגנו כל היום אלו ת"ח וכו', ומהרש"ארנת יצחק תפלה עמ' קכט
נז ע"ב מב"ב של כו' למדו תורהתורת מנחם חנ"ג עמ' 275
נז ע"ב מבני בניו של המן בב"בגבורת יצחק חנוכה-פורים (תשנז) עמ' רב
נז ע"ב מבני בניו של המן למדו תורהציץ השדה פורים - אורה ושמחה עמ' יז
נז ע"ב מבני בניו של המן למדו תורה [ברבים]דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' רא ד"ה ואולי
נז ע"ב מבני בניו של המן למדו תורה בב"באור חדש (זיטשיק, תשסח) בראשית עמ' שיח
נז ע"ב מבני בניו של המן למדו תורה בב"במשנת יוסף - דרשות ח"ג עמ' קמח
נז ע"ב מבני בניו של המן למדו תורה בבני ברקאור חדש (זיטשיק, תשסח) במדבר עמ' רמח
נז ע"ב מבני בניו של המן למדו תורה בבני ברקבאמונה שלמה עמ' תעא
נז ע"ב מבני בניו של המן למדו תורה בבני ברקבאר יוסף (תשמא) ח"ג עמ' קיד
נז ע"ב מבני בניו של המן למדו תורה בבני ברקגנא דפלפלי עמ' תעו
נז ע"ב מבני בניו של המן למדו תורה בבני ברקדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' תקפה ד"ה ופני, עמ' תריד ד"ה מרדכ"י, ח"ד עמ' ריא ד"ה אמנם
נז ע"ב מבני בניו של המן למדו תורה בבני ברקיחל ישראל אבות ח"ה עמ' כד
נז ע"ב מבני בניו של המן למדו תורה בבני ברקמנות הלוי (תשסב) עמ' ריד, [רטו]
נז ע"ב מבני בניו של המן למדו תורה בבני ברקעוז לו בך מאמר ב אות ו, מאמר ו הערה 1
נז ע"ב מבני בניו של המן למדו תורה בבני ברק מבני בניו של סיסרא למדו תינוקות בירושלים מבני בניו של סנחריב למדו תורה ברבים מאן אינון שמעיה ואבטליוןדברי תורה (שפירא) מהד' ג סי' צז
נז ע"ב מבני בניו של המן למדו תורה בבני ברקבריכות המעיין עמ' רלח
נז ע"ב מבני בניו של המן למדו תורה בבני ברקימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' שצא, שצד, שצה
נז ע"ב מבני בניו של המן למדו תורה בבני ברק, מבני בניו של סיסרא וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ג עמ' קיב, קיג
נז ע"ב מבני בניו של המן למדו תורה בבני ברק. כאשר יושלמו בל הגרים להתגיר אז נזכה לגאולה שלימהפרדס יוסף (סקוסובסקי) עמ' קצה
נז ע"ב מבני בניו של המן למדו תורה ברביםפורים בציון עמ' קיב
נז ע"ב מבני בניו של המן למדו תורה ברביםתורת מנחם חט"ז עמ' 55
נז ע"ב מבני בניו של המן למדו תורה וכו'תורת מנחם חנ"ה עמ' 389, חנ"ו עמ' 77
נז ע"ב מבני בניו של המן למדו תורהעיונים במשלי עמ' תמו
נז ע"ב מבני בניו של המן למדו תורת בבני ברקאורות הקודש ח"ג שכו; שמונה קבצים קובץ ג פסקא קנח {מדוע הודיעו לנו חז"ל זאת? אלא עי"ז חודרים אנו לעומק החסד שאין לנו לההחף מרם של שנאה גם על האויב היותר נורא [=כי יש בו איזו ניצוץ של טוב]}
נז ע"ב מבני בניו של סיסרא למדו תורהציץ השדה פורים - אורה ושמחה עמ' קז
נז ע"ב מבני בניו של סיסרא למדו תורה ברביםדברי שאול במדבר עמ' קמג
נז ע"ב מבני בניו של סיסרא למדו תינוקות בירושליםאוצרות חיים - אישים ח"ה עמ' רצו
נז ע"ב מבני בניו של סנחריב וכו' מאן אינון שמעי' ואבטליוןאמרות ה' השלם ח"ד עמ' רב
נז ע"ב מבני בניו של סנחריב למדו תורה ברביםתורת העולה (תשעה) עמ' פט
נז ע"ב מבני בניו של סנחריב למדו תורה ברבים, בני בניו של המן למדו תורה בבני ברקקרן לדוד שמות עמ' לז, דברים עמ' נג
נז ע"ב מבני בניו של סנחריב למדו תורה ברבים, מאן אינון שמעיה ואבטליוןאוצרות חיים - אישים ח"ה עמ' שו
נז ע"ב מבשן אשיב אשיב ממצולות יםרנת יצחק - פרק חלק עמ' מא
נז ע"ב מבשן אשיב מבין שיני אריה אשיבלב דוד (תשסט) עמ' נא
נז ע"ב מבשן אשיב מבין שיני אריה וכו'אמרות ה' השלם ח"ו עמ' רפז
נז ע"ב מעשה בארבע מאות ילדים וילדות שנשבו וכו' שנפלו לתוך היםפניני יחזקאל עמ' (נה)
נז ע"ב מעשה בארבע מאות ילדים וילדות שנשבו לקלון, הרגישו בעצמן למה הן מתבקשין וכו'ימי דוד (תשסז) עמ' שיא
נז ע"ב מעשה באשה ושבעה בני'אמרות חיים עמ' קפד
נז ע"ב מעשה באשה ושבעה בניהעולה ליפה סי' סח
נז ע"ב מעשה בד' מאות ילדיםפרי חיים (קנולר) פרשת ואתחנן
נז ע"ב מעשה בד' מאות ילדים וילדות שנשבו לקלון התישו בעצמן למה הן מתבקשים אמרו אם אנו טובעין בים אנו באין לחיי העולם הבא דרש להן הגדול שבהן אמר ה' מבשן אשיב אשיב ממצולות ים מבשן אשיב מבין שיני אריה אשיב ממצולות ים אלו שטובעין בים וכו'דברי תורה (שפירא) מהד' ח סי' סו
נז ע"ב מעשה בד' מאות ילדים וכו'ימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' שח
נז ע"ב מעשה דאשה וז' בניה, חבל עליך וכו'שיחות מוסר (תשסב) עמ' שנט
נז ע"ב מעשה דבר כוכבאלקט שיחות מוסר ח"ב עמ' רעד
נז ע"ב מעשה דחנה ושבעת בניהאמרות ה' השלם ח"ד עמ' קצב, ח"ו עמ' שנח
נז ע"ב נבוזראדן גר צדק היהבית אלהים שער ב עמ' עט
נז ע"ב נבוזראדן גר צרק היה וכו'לקט שיחות מוסר ח"ב עמ' תקו, תקכו
נז ע"ב נבוזראדן שפך כמה דמים ונגע דמן בדמו של זכרי' וכו'אמרות ה' השלם ח"א עמ' נט, ח"ה עמ' רסד
נז ע"ב נגע דמן בדם זכריהמערכי לב (שוואב) מועדים ח"ג עמ' שלו
נז ע"ב נעמן גר תושב היהאור חדש (זיטשיק, תשסח) ויקרא עמ' קטו
נז ע"ב נעמן גר תושב היהעשרה מאמרות (תשס) עמ' קי
נז ע"ב נעמן גר תושב היהשיחות עבודת לוי סי' לד אות ב
נז ע"ב נעמן גר תושב היה, ורש"ירנת יצחק מלכים עמ' רסח, ער
נז ע"ב נעמן גר תושב היה, ורש"י שלא קיבל עליו שאר מצות אלא ע"זרנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תרנא, תרנג
נז ע"ב נעמן הוי גר צדקחכמת התורה תזריע עמ' רלב
נז ע"ב נשאו ילדים ק"ו בעצמןאור חדש (זיטשיק, תשסח) שמות עמ' קנ
נז ע"ב נשבע הקב"ה לישראל שלא יחליפם באומה אחרתתפלה למשה (בנימין) עמ' שעט
נז ע"ב עליך הורגנו זו מילהמהר"ם שיק בראשית עמ' קכב
נז ע"ב עליך הורגנו כל היום זו מצות מילהשפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' רנח
נז ע"ב קלון - נקרא הבא על הזכור או על הבהמהישמח חיים (תשסה) מע' ק אות טו
נז ע"ב רב נחמן בר יצחק אמר אלו ת"ח שממיתי־ץ עצמן על דברי תורהנתיבות יצחק ח"ג עמ' סא
נז ע"ב רש"י ד"ה גרתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' תצב
נז ע"ב שבו ארבע מאות ילדיםדברי חנינא - רפואה עמ' לא
נז ע"ב ששים רבוא עיירות היו לו לינאי המלך בהר המלך וכו' מה צבי זה אין עורו מחזיק את בשרו אף ארץ ישראל בזמן שיושבין עליה רווחא וכו'אוצרות חיים - מתן תורה וא"י עמ' ריא
נז ע"ב ת"ח המראים הלכות שחיטה בעצמןתורת העולה (תשעה) עמ' שפב
נז ע"ב ת"ח שמראים הלכות שחיטה בעצמםתורת משה (אלמושנינו) עמ' רט
נז ע"ב תוס' ד"ה אתיוהו לקמיהדרשות מהר"ם חביב עמ' תיד
נז ע"בבריכות המעיין עמ' רלז
נז ענה התינוק ואמר הלא ה' זו חטאנושארית יעקב (אלגזי) דף קט ע"ג, קלב ע"ב
נז קמצא ובר קמצאידות נדרים השלם עמ' רצג-רצח
נז תוס' שהיו יראין מיסוריןצפיחית בדבש סי' סט
נז תינוק שהיה בבית האסורים וא"ל מי נתן למשיסה יעקבצור יעקב (יעבץ) מסעי
נז, ב זו מילה שניתנה בשמיניבעקבות משה שמות עמ' קנא
נז. א"י בזמן שיושבין עלי' רווחא ובזמן שאין יושבין עלי' גמדאדברי יואל פ' לך לך דף רכג ע"א, רעד ע"ב, פ' ויצא דף קד ע"א
נז. א"י בזמן שיושבין עלי' רווחא ובזמן שאין יושבין עלי' גמדאדברי יואל מועדים ח"ב קהלת דף דש ע"א
נז. א"י הוא כארץ צבילקחת מוסר איכה עמ' רסד, נחלה לישראל (תשעז) ח"א עמ' י
נז. א"י נקראת ארץ הצביגור אריה במדבר פכ"ו הערה 124
נז. א"י נקראת צבי בשביל שמחזקת כל יושביהמטר השמים (תשנ) דברים עמ' צא
נז. א"ל ארץ צבי כתיב בה וכו', בזמן שיושבין עלי' רווחא, ובזמן שאין יושבין עלי' גמדאדברי יואל פ' עקב דף עז ע"א
נז. אבשליה פומיה לבר דרומאפרדס מרדכי עמ' שכט
נז. אזל אסקוה לבלעם בנגידאלב אביגדור עמ' כא, קצג
נז. אין דברי תורה מתקיימין אלא במי שממית עצמו עליהמטר השמים (תשנב) ויקרא-במדבר עמ' מא
נז. אין דברי תורה מתקיימין אלא במי שממית עצמו עליהנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' כא אות ח
נז. אין דברי תורה מתקימין אלא במי וכו'אמת ליעקב (ניניו) מערכת ת אות מ, מג, עו
נז. אין התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו עליהאבני אש (אויש) מועדים עמ' רפה
נז. אך ארץ ישראל בזמן שיושבין עליה רווחא ובזמן שאין יושבין עליה גמדאשרתי - קונטרס הנרות עמ' י
נז. אכשילה פומא לבר דרומא וכו'מלא העומר על חמש מגילות (תשסח) עמ' שי, שסט
נז. אכשלה פומא לבר דרומא ואמר הלא אתה אלהים זנחתנושבט מישראל (קרמניץ) פרק ס פסוק יב
נז. אכשליה פומא לבר דרומא ואמר הלא אתה אלקים זנחתנו ולא תצא אלקים בצבאותינותורי זהב (תשעג) עמ' שצט
נז. ארץ הצבישמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' קמט
נז. ארץ ישראל בזמן שיושבין עלי' רווחא ובזמן שאין יושבין עלי' גמדאדברי יואל מועדים ח"א שבת שובה דף רפז ע"ב
נז. ארץ ישראל בזמן שיושבין עליה רווחאשמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' צח, רלט
נז. ארץ ישראל בזמן שיושבין עליה רווחאשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' תקיט
נז. ארץ ישראל בזמן שיושבין עליה רווחאשמן ראש (כץ) חנוכה ח"ב עמ' יז
נז. ארץ ישראל בזמן שיושבין עליה רווחאשמן ראש (כץ) ח"ט דברים עמ' קכב, קפט
נז. ארץ ישראל בזמן שיושבץ עליה רווחאשמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' שמא
נז. ארץ ישראל הוא ארץ הצבי וכו'יפה תאר (תשעח) ח"א עמ' קיח
נז. ארץ ישראל היא ארץ חמדה נחלת צבידגל מחנה יהודה עמ' נ
נז. ארץ ישראל נקראת ארץ הצביאור אברהם - סידור התפילה עמ' שו
נז. ארץ ישראל נקראת ארץ הצבי, מה צבי זה אין עורו מחזיק בשרו וכו'עבודת עבודה (תשעד) ויקרא-דברים עמ' קצה
נז. ארץ ישראל נקראת ארץ צבי, מה צבי זה אין עורו מחזיק את בשרו, אף ארץ ישראל בזמן שיושבין עליה רווחא, ובזמן שאין יושבין עליה גמדאשם יחזקאל עמ' תיב, תטו
נז. ארץ ישראל נתכווצה בשעת החורבןמלא העומר על חמש מגילות (תשסח) עמ' רנה, רי
נז. ארץ צבישמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' פא
נז. ארץ צבי כתיב בזמן שיושבין עלה רווחאקשוטי כלה (גרינפלד) ח"ח אות קעה
נז. ארץ צבי מה צבי וכו'ברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' קצט
נז. ארץ צבי מה צבי זה אין עורו מחזיק את בשרודברי יואל מועדים ח"א ראש השנה דף קצט ע"ב
נז. ארץ צבי, אף א"י בזמן שיושבין עליה רווחאמשנת יוסף - אגדות ח"ב עמ' סג {ד' החת"ס דכשהאויר זך מקליפות א"י מתרחבת; הנס בישיבת החת"ס, של עומדים צפופים ולא צר להם המקום; אגרא דזלה דוחקא, שלא לתת מקום לקלי' או מפני שחסר בשלימות הלימוד}
נז. אשב ימילקחת מוסר איכה עמ' רסג
נז. אשדי לך גושפנקא וגחין ושקליה וכו'דרשות לכל שבתות השנה והמועדים (ניסנבוים) עמ' 81
נז. אשקא דדיוספק חריב ביתר וכו'נצח ישראל (שנט) פרק ה דף ו ע"ב, ופרק ז דף יב ע"ב; יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת בשלח דף קכג ע"ד
נז. אשקא דריספק חרב ביתרנצח ישראל (הרטמן) עמ' קסד
נז. אתא דרקונא שמטיה לכרכשיהתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' רפז
נז. אתרנגול ותרנגולתא חריב טור מלכאודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' רח
נז. אתרנגולא ואתרנגולתא חריבודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תקצד
נז. אתרנגולא ואתרנגולתא חריב טור מלכא וכו'+ספר החיים (תשנג) עמ' קסא
נז. אתרנגולא ותרנגולתא חרב ביתרלקחת מוסר איכה עמ' רסג
נז. אתרנגולא ותרנגולתא חריב טור מלכא וכו'נצח ישראל (שנט) פרק ה דף ו ע"ב, ופרק ו דף יא ע"א
נז. בא וראה כמה גדול בחח של בושהמנחת יהודה (פתיה) עמ' 225
נז. בא וראה כמה גדול כוחה של בושהשירת דוד (תשסז) עמ' רל
נז. בא וראה כמה גדולה כוחה של בושהלקחת מוסר איכה עמ' רסג
נז. בא וראה כמה גדולה כחה של בושהדרך חיים (תשע) פ"ה הערה 2155
נז. בביתר בד איתיליד ינוקא הוי שתלי אחאאהבת חיים (דייטש) עמ' קיד
נז. בבקשה ממך אל תיגע בי שאין לי כתובה ממךמשנת יוסף - אגדות ח"ב עמ' סד {עי' מש"כ סוטה יז: שאותיות ו' ה' משלימות לאותיות י' ה' שבין איש לאשתו}
נז. בדקו ומצאו אב ובנו שבאו על נערה המאורסה ביוה"כ והביאום לבי"ד וסקלום, וחזר השער למקומובאר הגולה (הרטמן) באר ו הערה 112
נז. בדקו ומצאו אב ובנו שבאו על נערה המאורסה ביוה"כ והביאום לבי"ד וסקלום, וחזר השער למקומובאר הגולה (הרטמן) באר ו הערה 112
נז. בזמן שאין יושביה עליה גמדאהקשורים ליעקב (תשעח) עמ' נד
נז. בזמן שיושבין עליה רווחאשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' לח, קפה, רעא, שמא, תלא, תנב
נז. בזמן שיושבין עליה רווחאשמן ראש (כץ) חנוכה ח"א עמ' ב, רנב
נז. בזמן שיושבין עליה רווחאשמן ראש סוכות ח"ב עמ' צד, קטו
נז. בכפר סכניא שבמצרים התייקר השערדרשות משמר הלוי (תשעא) עמ' שסד
נז. בלעם נידון בצואה רותחתמלא העומר על חמש מגילות (תשסח) עמ' תלט
נז. בלעם נידון בשכבת זרע רותחתתורת יחיאל במדבר עמ' שטו
נז. בענין אותו האישבאר הגולה (הרטמן) באר ב הערה 21, באר ז הערה 376
נז. בקעת ידיםדרך חיים (תשע) פ"ה הערה 1368
נז. בר דרומא הוי קפיץ מיל וקטילמלא העומר על חמש מגילות (תשסח) עמ' שי, תכט, תנה
נז. בר דרומא וכו' אמר רבוניה דעלמא וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תצג
נז. בר דרומא, הלוא אתה אלקים זנחתנומשנת יוסף - דרשות ח"א עמ' שיד
נז. גבורת עם ישראל לא הועילה כשעברו עבירותדולה ומשקה - התורה וקניניה עמ' תצה
נז. גדולה כחה של בושהבית שלום מרדכי עמ' כא
נז. ד שנים בצרו אומות העולם כרמיהן בדםנצח ישראל (הרטמן) עמ' קכז
נז. דהוו נהיגי כי הוה מתיליד ינוקא שתלי ארזאשפתי חיים - אמונה ובחירה ח"ב עמ' תכו
נז. דהוו נהיגי כי הוו מפקי חתנא וכלתא מפקי קמייהו תרנגולא ותרנגולתא כלומר פרו ורבו כתרנגוליםקשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' תח
נז. דוד אתמוהי קא מתמהלקחת מוסר איכה עמ' רסג
נז. ההוא בר ררומא וכו' ואמר הלא אתה אלהים זנחתנו ולא תצא אלהים בצבאותינו דור נמי אמר הכי דוד אתמוהי קא מתמהשל"ה (תשנז) פרשת קרח אות כא
נז. הוה בהו ההוא בר דרומא וכו' דוד אתמהה קא מתמה וכו'דעת תורה ויקרא עמ' קסג
נז. הלא אלהיט זנחתנו וגו' דוד אתמוה קא מתמהשבט מישראל (קרמניץ) פרק קח פסוק יב
נז. הנוגע בישראל כנוגע בבבת עינו של הקב"המטר השמים (תשנ) דברים עמ' רסח, שפח
נז. ואתה ה"א זנחתנו וכו' ואתא דרקנא ושמטת לכרכשתאכתנות אור עמ' תקלז
נז. ולא נגע בה ער יום מותושמן ראש - ימים נוראים עמ' תלה
נז. ומאחר דהוו צדיקים כולי האי מאי טעמא איענוש א"ל משום דלא איאבול על ירושליםשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' תיא
נז. זבלו האומות כרמיהם בדמם של ישראלכד הקמח (מישור) עמ' עב
נז. ישראל וכו', כל הנוגע בהם, כאלו נוגע בבבת עינו(של הקב"ה)דעת תורה שמות עמ' קז
נז. כד אתיליד ינוקא הוי שתלי ארזא וכו'ערוגת הבושם (תשעא) שמות עמ' קסז
נז. כל המיצר לישראל נעשה ראשמאמר אסתר (הורוויץ) עמ' קיג, קיח, לקחת מוסר איכה עמ' רסב
נז. כל המלעיג על ד"ח נידון בצואה רותחתמגלה עמוקות (תשסח) אופן פא
נז. כל המלעיג על דברי חכמים נדון בצואה רותחתאמונת חכמים (תשעו) עמ' צ
נז. כל המלעיג על דברי חכמים נדון בצואה רותחתשפתי חיים - אמונה ובחירה ח"ב עמ' שפה
נז. כל המלעיג על דברי חכמים נדון בצואה רותחתדרש משה (פיזענץ, שמט) מ' קצב דף סב ע"ב
נז. כל המלעיג על דברי חכמים נידון בצואה רותחתערוגת הבושם (תשעא) ויקרא-במדבר עמ' תקלז
נז. כל המלעיג על דברי חכמים נירון בצואה רותחתשל"ה (תשנז) תושבע"פ אות שצו
נז. כל יומא מכנשי לקטמיה ודיינינן ליהשעורי דעת ספר א עמ' מג
נז. כמה גדולה כהה של בושה שהרי סייע הקב"ה את בר קמצאשיחות ר' ראובן עמ' סה
נז. כמה גדולה כחה של בושההמאור שבתורה (שפירא) דברים עמ' רנה
נז. לדידי חזי לי ההוא אתרא ואפילו שיתין ריבותא קני לא מחזיק א"ל ההוא צדוקי לר"ח שקורי משקריתו א"ל ארץ צבי כתיב בה מה צבי זה אין עורו מחזיק את בשרו אף ארץ ישראל בזמן שיושבין עליה רווחא ובזמן שאין יושבין עליה גמדאברית אברם עמ' קא, תכח, תלא
נז. להנצל מן היסורים, ד' מאות ילדיםמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' קסה
נז. מבני בניו של המן למדו תורה בבני ברקלמחר אעתיר עמ' כה
נז. מה צבי זה אין עורו מחזיק את בשרו אף ארץ ישראל בזמן שיושבין עליה רווחא ובזמן שאין יושבין עליה גמראפאר יעקב ח"א עמ' פג
נז. מה צבי זה אין עורו מחזיק את בשרו וכו'נצח ישראל (שנט) פרק י דף יא ע"ג; תורת משה (אלשיך, שסא) פרשת שופטים דף רצג ע"ב; עשרה מאמרות (תט) מאמר אם כל חי חלק א סימן כא/פא דף קא ע"ב
נז. מי נתן למשסה יעקב כו'ארץ צבי (מוואידיסלאב) דרוש עיר קצה הגבול, דרוש עיר חברון דרוש א
נז. מעשה בארוס וארוסתו שנשבו לבין הגוים וכו'נצח ישראל (שנט) פרק ו דף יב ע"א
נז. מעשה דקמצא ובר קמצא שעל ידם נחרב ביהמ"ק וירושליםהערות אברהם יעקב יצחקי דברים עמ' ה
נז. מעשה מארוס וארוסתו שנשבומשנת יוסף - דרשות ח"ב עמ' שכ
נז. מפטפט ביצרועלי שור ח"ב עמ' קיא
נז. משיב חכמים אחורתורת יחיאל בראשית עמ' שנב
נז. נבוזראדן אחר שהרג רבבות מישראל הרהר תשובה ונתגייר ולמדו בניו תורה בב"במאמרי שלמה ח"א עמ' ז
נז. נידון בצואה רותחתדרשות חתם סופר ח"ג (תשיט) עמ' קיא
נז. ס' רבוא עיירות הי' לו לינאי המלך וכו' ארץ צבי כתיב בה וכו'דברי יואל מועדים ח"א ראש השנה דף כב ע"ב
נז. ס' רבוא עיירות היו לינאי בהר המלךוזאת התורה עמ' רסג
נז. ס' רבוא עיירות היו לינאי המלך בהר המלך והאידגא אף ס' קנים אינו מחזיק דארץ צבי הוא וכו'ערוגת הבושם (תשעא) בראשית עמ' קנא
נז. ספדו לזה שפטפט ביצרו יותר מיוסףלקחת מוסר איכה עמ' רסד
נז. צא וראה מה בין פושעי ישראל לנביאי אומות העולםעל ישראל גאותו עמ' רפב
נז. רבם דחפו רבם הרגואהבת חיים (דייטש) עמ' רפג
נז. רש"י ד"ה כי עליך הורגנומשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' פח
נז. רש"י זלזל ביצרו ולא חשבו אלא נתגבר עליוגור אריה שמות פ"ו הערה 173
נז. שבע שנים בצרו כרמיהן מדמם של ישראלשמן ראש (כץ) ח"ט דברים עמ' נב
נז. שבע שנים בצרו עובדי כוכבים את כרמיהן מדמן של ישראלשמחת הנפש עמ' עה
נז. שישים ריבוא עיירות היו לו לינאי המלך בהר המלךשפתי חיים - אמונה ובחירה ח"ב עמ' תכא
נז. ששים רבוא עיירות היו לו לינאי המלך בהר המלך וכו'נצח ישראל (שנט) פרק ו דף יא ע"ג
נז. ששים רבוא עיירות היו לו לינאי המלך בהר המלך וכל אחת ואחת היו בה כיוצאי מצרים וכו' אמר עולא לדידי חזי לי ההוא אתרא ואפילו שיתין ריבוותא קני לא מחזיקדברי יואל מועדים ח"ז פרה עמ' כז
נז. ששים רבוא עיירות היו לינאי המלךפנים מסבירות עמ' א
נז. ששים רבוא עיירות וכו' ארץ צביתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' רסו
נז. שתלי תותיתאתורה בציון עמ' שפה
נז. תא חזי מה בין פושעי ישראל לנביאי אומות העולםמנחת יהודה (פתיה) עמ' 225
נז. תלת מאה אלפין שליפי סייפא עלו לטור מלכאבאר הגולה (הרטמן) באר ו הערה 442
נז. תניא, אמר רבי אלעזר בא וראה כמה גדולה כחה של בושה, שהרי סייע הקב"ה את בר קמצא, והחריב את ביתו ושרף את היכלושל"ה (תשנז) - מס' יומא אות ע
נז:מתנת חיים מועדים (תשנח) עמ' סא
נז: "כי עליך הורגנו כל היום"אור חדש (הרטמן) פ"ב אות 3
נז: א״י בזמן שיושבין עליה רווחאשמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' קלב, רצח
נז: אייתי דם פרים ואילים ולא אידמימנחת יצחק בראשית-שמות עמ' מו
נז: אייתי דמי ולא אדמימרפא לנפש בראשית עמ' עא
נז: אייתי דמי ולא אידמופרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תרפו
נז: אייתי סנהדרי גדולה וכו' זכריה טובים שבהם וכו'לקחת מוסר איכה עמ' רסד, רסה
נז: אין ד"ת מתקיימין אלא במי שממית עצמו עליהןדברי יואל פ' תזריע דף שכז ע"ב
נז: אין ד"ת מתקיימין אלא במי שממתית עצמו עליהםדברי יואל פ' חוקת דף עב ע"ב
נז: אין ד"ת מתקיימין וכו'המאור שבתורה (שפירא) במדבר עמ' כ, דברים עמ' ז
נז: אין דברי תורה מתקיימין אלא במי שממית עצמו עליהםאוצר המאמרים (תשס) עמ' סד
נז: אין דברי תורה מתקיימין אלא במי שממית עצמו עליהםבאר הגולה (הרטמן) באר ה הערה 44
נז: אין דברי תורה מתקיימין אלא במי שממית עצמו עליהםדרך חיים (תשע) פ"א הערה 744, 1243, פ"ג הערה 1029
נז: אין דברי תורה מתקיימין אלא במי שממית עצמו עליהםכנסת מרדכי מועדים ח"א עמ' צח
נז: אין דברי תורה מתקיימין אלא במי שממית עצמו עליהםנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' כח אות ח
נז: אין התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו עליהדברי יואל מועדים ח"ז פרה עמ' ריג, ריז, החודש עמ' תיג
נז: אין לך מלחמה שנוצחת שאין בה מזרעו של עשיומבשרת ציון ח"א עמ' קנח
נז: אין לך תפילה וכו'רמון פרץ (אריאל, תשסא) עמ' כג, קכט
נז: אין לך תפילה שמועלתמה שהיה הוא שיהיה עמ' נו
נז: אין לך תפילה שמועלת שאין בה מזרעו של יעקבשרתי ח"א עמ' מד
נז: אין לך תפלה שמועלת וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תצג
נז: אין לך תפלה שמועלת וכו'שומע תפלה ח"א עמ' רמה, רמז
נז: אין לך תפלה שמועלת שאין בה מזרעו של יעקבאור חדש פתיחה אות 313
נז: אין לך תפלה שמועלת שאין בה מזרעו של יעקבדעת תפלה עמ' קיג, שטו
נז: אין לך תפלה שמועלת שאין בה מזרעו של יעקב כו'אוסף מאמרי מוסר וחכמה (תשנט) עמ' רנט
נז: אלו ת"ח שממיתין עצמן על דברי תורהנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' לז אות ה
נז: אלו תלמידי חכמים שמראין הלכות שחיטה בעצמןתורת יחיאל במדבר עמ' שצה
נז: אלו תלמידי חכמים שמראין הלכות שחיטה לעצמן וכו'נצח ישראל (שנט) פ' ז דף יג ע"ב
נז: אלישע קיבל מצדיקים ומנעמן לא רצה לקבל וכו'+מטר השמים - עמודי העולם עמ' תצ
נז: אם אנו טובעים באים לעוה"ב וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תסב
נז: אנדרינום החריב את אלכסנדריאאור חדש (הרטמן) פ"ז אות 74
נז: אספסיינוס הרג בכרך ביתר ארבע מאות ריבואשפתי חיים - אמונה ובחירה ח"ב עמ' תכה, תכח
נז: אר"י זו אשה ושבעה בניהמלא העומר על חמש מגילות (תשסח) עמ' שו
נז: אר"נ אלו ת"ח שממיתין עצמן על דברי תורהכתנות אור עמ' קכז
נז: ארבע מאות ילדים וילדות שנשבו לקלון וכו' וילדות קפצו תחלה לים וכו'דברי אש (כץ) עמ' רפ
נז: ארבעים סאה קצוצי תפילין נמצאו בראשי הרוגי ביתרנצח ישראל (שנט) פרק ז דף יג ע"ג; חוות יאיר (פורטו, שפח) אות ב דף ט ע"א
נז: אשה ושבעה בניהדרשות חתם סופר ח"ג (תשיט) עמ' קיא
נז: אשה ושבעה בניה וכו' ואני עקדתי שבעה מזבחותמשנת יוסף על התורה ח"א עמ' נא, סא
נז: אשה ושבעת בניה - אתיוהו לקמיה דקיסר וא"ל פלח לעכו"םמחשבת זקנים עמ' פח
נז: אשכחי' לדמיה דזכריה כו' אמרו לי' דם זבחים כו' אייתי ולא אידמיבגדי חמודות שמות פרק יב פסוק ו
נז: אשכחיה לדמיה דזכריה דהוה קא מרתח וסליק אמר מאי האי אמרי ליה דם זבחים דאשתפוך וכו' אייתי סנהדרי גדולה וסנהדרי קטנה קטל עילויה ולא נח וכו' א"ל זכריה זכריה טובים שבהן איבדתים ניחא לך דאבדינהו לכולהו כדאמרי ליה הכי נחשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' קלא, תמ
נז: אשכחיה לדמיה דזכריה דהוה קא מרתח וסליק וכו'שיחות ר' ראובן עמ' לד, צא
נז: את ה' האמרת היום וגו' כבר נשבענו להקב"ה שאין אנו מעבירין אותו בא-ל אחר וכו'כרם חמד (תשסו) עמ' קלה
נז: אתיוהו לאידך ואמרו ליה פלח לע"ז, אמר ליה כתיב בתורה את ה' האמרת וכו'כסף נבחר (מרגליות) עמ' רלא
נז: בא וראה כמה גדולה כחה של בושהאור חדש (הרטמן) פ"ז אות 136
נז: בבקעה זה הרג נבוראזדן רב טבחים רי"א רבוא וכו'נצח ישראל (שנט) פרק ז דף יב ע"ד
נז: בבקעה זו הרג נבוזראדן רב טבחים וכו' ההוא גברא דקטל כל הני נשמתא על אחת כמה וכמה וכו'ישמרו דעת עמ' קכד
נז: בבקעה זו הרג נבוזראדן רב טבחים מאתים ואחת עשרה רבוא ובירושלים הרג תשעים וארבע רבואמאמר הנפש השלם עמ' מ
נז: בבקעה זו הרג נבוזראדןקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"א (תשע) עמ' שכד
נז: בההיא שעתא הרהר תשובההמאור שבתורה (שפירא) במדבר עמ' קמ, חנוכה-פורים עמ' קסח
נז: בני בניו של המןמפניני הרב עמ' קנא
נז: בני בניו של המן למדו תורה בבני ברקשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' תצ
נז: גבקעה זו הרג נבוזראדן רב טבחים מאתים ואחד עשרה רבואנצח ישראל (הרטמן) עמ' קעב
נז: ד' מאות ילדים וילדותודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תקסג
נז: ד' מאות ילדים שנשבו לקלון וכו'מגדל עוז (תשעח) עמ' קלג
נז: דמו של זכריה הנביא היה מרתתדברי אברהם דף יט ע"א
נז: הדם היה תוסס על צחיח סלעדמשק אליעזר (רלב"ג) בראשית פרק ו פסוק יא
נז: הידים ירי עשו - זו מלכות הרשעה וכו' נוצחותמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' קמו
נז: הקול זה אדריאנוס קיסר שהרג באליכסנדריא של מצרים ס' רבוא וכו'נצח ישראל (שנט) פרק ז דף יב ע"ד
נז: הקול קול יעקבפני מלך בראשית עמ' קסד
נז: הקול קול יעקב וכו'דרשות חתם סופר ח"ג (תשיט) עמ' קיא
נז: הקול קול יעקב, אין לך תפלה שמועלת שאין בה מזרעו של יעקבכתנות אור עמ' תקסז
נז: הרג נבוזראדן רב טבחיםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' צט
נז: הריגת זכי' בן יהוידע גרם הריגת הרבה אלפים מישראלמרפא לנפש בראשית עמ' רלח
נז: והידים ידי-עשו - זה אנדרינוס הקיסר שהרג באלכסנדריא כפלים כיוצאי מצריםבאר הגולה (הרטמן) באר ו הערה 995-994
נז: ולתתך עליוןודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' רסח
נז: זו אשה וז' בניה וכו'נצח ישראל (שנט) פרק ז דף יג ע"ב; רצוף אהבה (אלגאזי, תט) סימן קצג דף פה ע"א
נז: זו אשה ושבעה בניה, אתיוהו קמא לקמיה דקיסר, אמרו ליה פלח לעכו"םאבני אש (אויש) מועדים עמ' רלג
נז: זו אשה ושבעת בניהיריעות שלמה (אוזאן) פ' מטות ב
נז: חורבן ביתר ע"י אספסיאנוסיפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' תרפב
נז: חנה ושבעה בניהשמן ראש (כץ) ח"י ויקרא עמ' רמז
נז: חנה ושבעת בניהשיחות לספר בראשית עמ' ריב
נז: חנה ושבעת בניהתורה בציון עמ' שעו
נז: טובים שבהן איבדתיםמים חיים (קרייסווירטה) עמ' תקנה
נז: ילדים שנשבו לקלון והטילו עצמם ליםאור תורה (קאלמייר, תשסא) עמ' ד
נז: כבר נשבענו להקב"ה שאין אנו מעבירין אותו באל אחר ואף הוא נשבע לנו שאין מעביר אותנו באומה אחרתברית אברם עמ' שלג
נז: כי דם מילה לרחם עליהם, כי במילה נאמר כי עליך הורגנו כל היוםאור חדש (הרטמן) פ"ט אות 86, פ"ב אות 85
נז: כי עליך הורגנו וגו' - זו אשה ושבעה בני'דעת חכמה ומוסר ח"א עמ' עח
נז: כי עליך הורגנו וכו' זו מילהדברי יואל פ' תולדות דף תריח ע"ב
נז: כי עליך הורגנו זו מילה בשמיני, רש"י - דזמנין דמייתמרפא לנפש בראשית עמ' פח, קד, קח, קיז
נז: כי עליך הורגנו כל היום - תלמידי חכם שמראין הלכות שחיטה בעצמןתפארת ישראל (הרטמן) עמ' רצט הערה 32
נז: כי עליך הורגנו כל היוםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' שצח
נז: כי עליך הורגנו כל היום אלו ת"ח שממיתין עצמן על דברי תורהאוצר המאמרים (תשסא) עמ' קלג
נז: כי עליך הורגנו כל היום וגו' אלא במי שממית עצמו עליהםמתנת חיים - אלול וימים נוראים עמ' רג
נז: כי עליך הורגנו כל היום וכו' זו מילה וכו'דברי יואל פ' שמיני דף רו ע"א
נז: כי עליך הורגנו כל היום וכו' ריב"ל אמר זה מילה שניתנה בשמינישרגא המאיר מועדים עמ' ריט
נז: כי עליך הורגנו כל היום וכו' ריב"ל אמר זו מילה שניתנה בשמיניאוצר המאמרים (תשסא) עמ' רמג
נז: כי עליך הורגנו כל היום וכו' ריבח"ל אמר זו מילה שניתנה בשמיניאוצר המאמרים (תשס) עמ' רלה
נז: כי עליך הורגנו כל היום זו מילה בשמינימרפא לנפש בראשית עמ' פח, קיז
נז: כי עליך הורגנו כל היום זו מילה שניתנה בשמינידובר צדק (זילבר) עמ' כו
נז: כי עליך הורגנו כל היום זו מצות מילהחיים שיש בהם - דרשות ח"א עמ' ה, טו, מו, סד, קו
נז: כי עליך הורגנו כל היום ע"י ברית מילהגור אריה שמות פי"ב הערה 77
נז: כי עליך הורגנו כל היום, אריב"ל זו מילהעצי חיים על התורה עמ' שנט
נז: כי עליך הורגנו כל היום, זו מילהמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' תלה*
נז: כי עליך הורגנו כל היום, זו מילהשם יחזקאל עמ' סד, רצג
נז: כי עליך הורגנו כל היום, זו מילהשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' רצג
נז: כי עליך הורגנו כל היום, זו מילהשמן ראש (כץ) חנוכה ח"א עמ' רפב
נז: כי עליך הורגנו כל היום, רבי יהושע בן לוי אומר זו מילה שניתנה לשמיני, רבי שמעון בן לקיש אומר אלו תלמירי חכמים שמראין הלכות שחיטה בעצמןדברי יואל מועדים ח"ז פרה עמ' ריז
נז: כי עליך הותנו כל היוםאחרי ראי (תשסד) זמנים סי' יז אות ז, דרשות סי' כו אות ב
נז: כי עליך הרגנו כל היום, זו מילהשמן ראש - ימים נוראים עמ' פו
נז: כל מילי ליחזי איניש בנפשיה, בר משחיטה ודבר אחראור חדש (הרטמן) פ"א אות 1092
נז: לכו ואמרו לאברהם אביכם וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' שנ
נז: מאי דכתיב כי עליך הורגנו כל היום וכו'יגל יעקב (תשעד) ח"א עמ' קעב
נז: מאי דכתיב כי עליך הורגנו כל היום זו אשה ושבעה בניהנצח ישראל (הרטמן) עמ' קעח
נז: מב"ב של המן למדו תורה בב"במשנת יוסף על התורה ח"א עמ' רסד, שנא
נז: מב"ב של המן למדו תורה בבני ברקדברי יואל פ' קרח דף יב ע"א
נז: מבני בניו של המןזבחי צדק (דיסקין) עמ' קכו
נז: מבני בניו של המן הרשע וכו'דרך אמונה ובטחון עמ' קלז
נז: מבני בניו של המן וכו'מה שהיה הוא שיהיה עמ' קלא
נז: מבני בניו של המן לימדו תורהשיחות לספר ויקרא עמ' מו
נז: מבני בניו של המן למדו תורה בב"בגור אריה בראשית פי"ח הערה 191, שמות פי"ב הערה 77, דברים פ"א הערה 101
נז: מבני בניו של המן למדו תורה בב"בדולה ומשקה - סגולות התורה עמ' סז
נז: מבני בניו של המן למדו תורה בבבני ברקקומץ המנחה (צונץ) דרוש יט אות ח
נז: מבני בניו של המן למדו תורה בבני ברקאגרת הפורים (לאער) עמ' ח, ק, קיא
נז: מבני בניו של המן למדו תורה בבני ברקאור חדש (הרטמן) הקדמה אות 240
נז: מבני בניו של המן למדו תורה בבני ברקבאר הגולה (הרטמן) באר ה הערה 95, באר ז הערה 133
נז: מבני בניו של המן למדו תורה בבני ברקגדולי מוסר עמ' רח
נז: מבני בניו של המן למדו תורה בבני ברקדברי יואל פ' בשלח דף שעד ע"ב
נז: מבני בניו של המן למדו תורה בבני ברקדברי יואל פ' וישב דף רכד ע"ב
נז: מבני בניו של המן למדו תורה בבני ברקהדרש והעיון במדבר ח"ב מאמר כג
נז: מבני בניו של המן למדו תורה בבני ברקואני תמיד עמך עמ' שג, שיג
נז: מבני בניו של המן למדו תורה בבני ברקטוב לב עמ' צח, קכ, קפח
נז: מבני בניו של המן למדו תורה בבני ברקים שמחה עמ' תפ
נז: מבני בניו של המן למדו תורה בבני ברקכנסת מרדכי בראשית עמ' פג
נז: מבני בניו של המן למדו תורה בבני ברקנועם המוסר עמ' ריט
נז: מבני בניו של המן למדו תורה בבני ברקנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' לח אות א
נז: מבני בניו של המן למדו תורה בבני ברקעקבי אבירים (תשעא) עמ' קט
נז: מבני בניו של המן למדו תורה בבני ברקפאר יעקב ח"ג עמ' תרטז, ח"ד עמ' רכה
נז: מבני בניו של המן למדו תורה בבני ברקשל"ה (תשנז) פרשת תצוה אות לא
נז: מבני בניו של המן למדו תורה בבני ברקשמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' רסח
נז: מבני בניו של המן למדו תורה בבני ברק ובעין יעקב הגירסא ומנו רב שמואל בר שילתשבילי פנחס עמ' רעט, שכו, שכט, שלב, שפד
נז: מבני בניו של המן למדו תורה בבני ברקפחד יצחק פורים קונטרס רשימות ג
נז: מבני בניו של המן למדו תורה ברביםדברי יואל מועדים ח"ו פורים עמ' תלח, תנא, תקכו, תקמו, ח"ז פרה עמ' לו
נז: מבני בניו של סנחריב ושל סיסרא ושל המן למדו תורה בבני ברקדברי דוד (זלצר, תשע) עמ' מט
נז: מבני בניו של סנחריב למדו תורה ברביםערוגת הבושם (תשעא) שמות עמ' ריח
נז: מבני בניו של סנחריב למדו תורה ברביםתורת העולה ח"א פרק יח
נז: מבני בניו של סנחריב למדו תורה ברבים, ומאן נינהו, שמעיה ואבטליוןדרך חיים (תשע) פ"א הערה 1130-1129
נז: מבשן אשיב מבין שיני אריהטוב עין (אוסטרובצא) עמ' כא
נז: מעשה באשה ושבעה בניההֻידוֹת אהרן (תשסא) עמ' קיא
נז: מעשה באשה ושבעה בניההֻידוֹת אהרן (תשסז) עמ' קיג
נז: מעשה בד' מאות ילדים וילדותודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' יב
נז: מעשה בד' מאות ילדים וילדות שנשבו לקלון וכו' כיון ששמעו ילדות כך קפצו כולן ונפלו לתוך הים וכו'שבט מיהודה (גרינוולד) עמ' קכ
נז: נאות יעקב אלו בתי כנסיות וכו'לקחת מוסר איכה עמ' רכ
נז: נבוזראדן אמר אנא פייסנא לדם זכריהלקחת מוסר איכה עמ' רמז
נז: נבוזראדן אשכחיה לדם זכריה שהיה מרתח ושחט עליו סנהדרי גדולה וכו'מלא העומר על חמש מגילות (תשסח) עמ' רמב
נז: נבוזראדן גר צדק היהמלא העומר על חמש מגילות (תשסח) עמ' תטז
נז: נבוזראדן הרהר תשובהלקחת מוסר איכה עמ' רסה
נז: נבוזראדן וכו' הרג וכו' עד שהלך דמן וגגע בדמו של זכריהשיחות ר' ראובן עמ' קסז
נז: נעמן גר תושב היה וכו'באר שבע (שעד) סנהדרין דף ע ע"ד
נז: נשאו ילדים ק"ו בעצמם וכו'דרשות חתם סופר ח"ג (תשיט) עמ' קיא
נז: נשבע הקב"ה שאין מעביר אותנו באומה אחרתכרם חמד (תשסו) עמ' קסד
נז: נשבע הקב"ה שאינו מעביר אותנו באומה אחרתשמן ראש (כץ) ח"ט דברים עמ' ע
נז: עד שהלך דמן ונגע בדמו של זכריהשמחת הנפש עמ' מז
נז: על נהרות בבל שם ישבנו גם בכינו בזכרינו את ציון על נהרות בבל שם ישבנו גם בכינו, זכור ה' לבני אדום את יום ירושלים האומרים עדו ערו עד היסוד בהקריאה בקריה ח"ב עמ' קכח
נז: עליך הורגנו כל היוםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' קמג
נז: עליך הורגנו כל היום זו מילה שניתנה בשמיניפרדס מרדכי עמ' מב, עה, תעז
נז: רוד היה רואה כל הקורת לישראלשבט מישראל (קרמניץ) פרק קיט פסוק צו
נז: רווחא ומתפשטארמון פרץ (אריאל, תשסא) עמ' קטו
נז: רנב"י אמר אלו ת"ח שממיתין עצמן על דברי תורהאוצר המאמרים (תשס) עמ' סז
נז: רש"י - זו מילה, הורגני כל היום דזימנין דמייתעצי חיים על התורה עמ' שנט
נז: רש"י - כי עליך הורגנו כל היום זו מילה שניתנה בשמיני, דזמנין דמייתדובר צדק (זילבר) עמ' כו
נז: רש"י הורגנו כל היום דזימנין דמיתנצח ישראל (הרטמן) עמ' תקיט הערה 116
נז: שחט על דם זכריה דם זבחים ולא אידמיתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' של(לו) {קשה משעיר עיזים דיוסף}
נז: שמעיה ואבטליון היו מבני בניו של סנחריב ולימדו תורה ברביםדברי יואל מועדים ח"ו פורים עמ' תנב
נז: ת' ילדים נתפסו לקלון וכו' קפצו כולם לתוך היםמלא העומר על חמש מגילות (תשסח) עמ' רצה
נז: ת"ח המראים הלכות שחיטה בעצמןתורת העולה ח"ג פרק ל
נז: ת"ח ממיתין עצמן על ד"תודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' תג
נז: ת"ח שמראין הלכות שחיטה בעצמןנצח ישראל (הרטמן) עמ' קפ הערה 158
נז: תוס' ד"ה איתוהולקחת מוסר איכה עמ' רסה
נז: תוס' ד"ה קפצו כולםצמח דוד (שלוניקי) ח"א דף קנב ע"א
נז: תניא מעשה בד' מאות ילדים וילדות שנשבו לקלון וכו'יורה חכימא (תשעא) עמ' רה
נח אמר מי נתן למשסה יעקב ותוס'משכנות יעקב (נעים) דף קפז ע"א
נח בראש הרוגי ביתר וכו׳, פתח עיניםמראית העין (תשכ) דף מט ע"א
נח בראשי הרוגי ביתרככר לאדן (תקסא) דף קפו ע"ב
נח בראשי הרוגי ביתרככר לאדן (תשנ) עמ' קיז
נח ד' קבין מוח נמצאו כו'משכנות יעקב (נעים) דף פא ע"א
נח ח' בתי כנסיות היו בביתראברהם את ידו ח"ב דף ק ע"ד
נח מ' פאה קצוצי תפלין כו'המדרש והמעשה דברים פרשת דברים ח"ב
נח מי נתן למשיסה יעקבאורח משפט (אנליק) חו"מ סי' יב דף כ ע"ג
נח מעשה בר"י בר חנניאאם הבנים ח"ב דף עו ע"ג, עט ע"ד
נח מעשה בתינון שהיה חבוש בבית האסו' וכו'כבוד לאיש דף מט ע"א
נח נס כל חוליאפוד בד דף כב ע"ד
נח ע"א א"ר אסי ארבעה קבין מוח תינוק נמצא על אבן אחת וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"ג עמ' 457
נח ע"א א"ר לא שנו אלא דאמר לו לך חזק וקני וכו'צלח רכב עמ' קסט
נח ע"א איני זז מכאן עד שאפדנו בכל ממון שפוסקין עליהקשורים ליעקב (תשסא) עמ' קפג
נח ע"א אם עלינו לא חסת על קדושת שמך הגבור למה לא חסתלקט שיחות מוסר ח"ג עמ' תקכה
נח ע"א אמר מובטחני בו שמורה הוראהמשנת יוסף - דרשות ח"ג עמ' עג, רמד
נח ע"א אמרו לא זז משם עד שפדאו בממון הרבה וכו'ברית עולם (תשסט) עמ' ר
נח ע"א ארבע מאות בתי כנסיותס' הבוטח ח"ב עמ' שח
נח ע"א במעשה דר"י בן חנניה והתינוקראשית דעת (אטון) עמ' שב
נח ע"א בני ציון היקרים המסולאים בפז שהיו מגנין הפז ביופיםמגן אבות (מהריט"ץ) ח"ב עמ' שי
נח ע"א דיב"ח הלך לכרך של רומיהמאור הגדול (גר"א) עמ' תשלט
נח ע"א הא היכא כתיבא אמר ליה גם כל הלי וכל מכה אשר לא כתוב בספר התורה הזאת וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ה עמ' שיט ד"ה בפרק
נח ע"א הא היכא כתיבא וכו'דברי חנינא - ת"ת עמ' נ
נח ע"א הגהות יעב"ץ ש עוון שאינו מפורש והוא חמור מאוד בהיותו מתנגד לשכלדורש טוב (פודור) עמ' 35
נח ע"א היו דוקרין אותן בחוטריהוןדברי טובה שופטים ח"א עמ' רסג
נח ע"א היו מגנים הפז ביופיםאפיקי ים עמ' ש
נח ע"א ואמרי בינה תינוק אחד יש בבית האסורים יפה עינים וטוב רואי וקווצותיו סדורות לו תלתליםבאר שרים פרשת יתרו דרוש ג אות ד
נח ע"א ואמרי לה על שתי פתילות בנר אחר, ורש"יתורת מנחם חמ"ב עמ' 205
נח ע"א מהרש"א - בוזזים חמור ממשיסהקומץ המנחה (צונץ) דרוש קלט אות ב
נח ע"א מובטחני בו שיהיה מורה הוראהתורת אליהו עמ' שעח
נח ע"א מי נתן למשיסה יעקבהמאור הגדול (גר"א) עמ' קסא
נח ע"א מי נתן למשיסה יעקב וישראל לבוזזיםארצות החיים (תשסא) דרוש א עמ' י ד"ה ואפשר
נח ע"א מי נתן למשיסהחדרי בטן פרשת דברים אות טו
נח ע"א מעשה באדם אחד שנתן עיניו באשת רבודורש טוב (פודור) עמ' 36
נח ע"א מעשה באדם אחד שנתן עיניו באשת רבו ושוליא תגרי הוה וכו'מכשירי מצוה עמ' פט
נח ע"א מעשה באשה אחת וכו' שנתעלל בה שבאי כל הלילה, למחר הלבישה שבעה חלוקים והוציאה למוכרה וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ו עמ' כז
נח ע"א מעשה באשה, אחת וצפנת בת פניאל שמה, צפנת שהכל צופין ביופיה, בת פניאל בתו של כהן גדול ששימש לפגי ולפנים וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ו עמ' כז
נח ע"א מעשה בבנו ובבתו של רבי ישמעאל בן אלישע וכו' הכירו זה את זה ונפלו זה על זה וגעו בבכיה עד שיצאה נשמתןאוצרות חיים - אישים ח"ד עמ' שס
נח ע"א מעשה בחסיד אחדחיים ושלום חלק א (סימן י"א) דף כ"ח ע"ד (קטע ראשון)
נח ע"א מעשה בירב"ח שהלך לכרך גדול שברומי א"ל תינוק אחד יש בבית האסורים וכו' מובטחני בו שיהיה מורה הוראה בישראל העבודה שאיני זז מכאן עד שאפדנו בכל ממון וכו'באר יוסף (תשמא) ח"ג עמ' ערה, שפה
נח ע"א מעשה בנגר שהיה לו שוליאיחל ישראל אבות ח"ה עמ' קנ
נח ע"א מעשה בר' יהושע בן חנניא שהלך לכרך גדול שברומי וכו' העבודה שאיני זז מכאן עד שאפדנו בכל ממון שפוסקין עליוהדרש והעיון שמות מאמר קנב
נח ע"א מעשה בר"י בן חנניא וכו' עמד על פתח בית האסורים, אמר מי נתן למשימה וגו' ענה אותו תינוק וכו', אמר מובטחני בו שמורה הוראה בישראל וכו' ומנו ר' ישמעאלס' חסידים סי' רצ
נח ע"א מעשה בר"י בן חנניה שהלך לכרך גדול שברומיבי חייא ח"א עמ' רכד
נח ע"א מעשה בר"י בן חנניה שהלך לכרך גדול שברומי א"ל תינוק אחד יש בבית האסורים ובו'דרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' קנז
נח ע"א מעשה בר"י שהלך ברומי א"ל תינוק אחד יש בבית האסורים הלך ועמד על פתח בית האסורים וכו'דעת סופר עמ' רפז ע"א
נח ע"א מעשה ברבי יהושע בן חנניה שהלך לכרך גדול שברומי אמרו לו תינוק אחד יש בבית האסוריםשארית מנחם - מאמרים עמ' צ
נח ע"א מעשה ברבי יהושע בן חנניה שהלך לכרך גדול שברומי וכו'ברית עולם (תשסט) עמ' קנח
נח ע"א מעשה ברבי יהושע בן חנניה שהלך לכרך גדול שברומי וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' רסב ד"ה ועפי"ז, עמ' רסו ד"ה ודאתאן, עמ' רסז ד"ה ונבוא
נח ע"א מעשה ברבי יהושע בן חנניה שהלך לכרך גדול שברומי וכו'נאוה תהלה עמ' רח
נח ע"א מעשה ברבי יהושע בן חנניה שהלך לכרך גדול שברומי, אמרו לו תינוק אחד וכו', העבודה שאיני זז מכאן עד שאפדנואוצרות חיים - אישים ח"ג עמ' תכד
נח ע"א מעשה בריב"ח וכו' תינוק אחד וכו' עד שפדאו בטמון הרבהחולת אהבה עמ' תא
נח ע"א מעשה בריב"ח וכו' תינוק יש בבית האסוריםמצווה ועושה ח"א עמ' רמא
נח ע"א מעשה בריב"ח שהלךדרכי איש דף א ע"ב
נח ע"א מעשה בריב"ח שהלך לכרך גדול וכו' אמר מי נתן למשיסה יעקב וגו'דרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' רלה
נח ע"א מעשה בריב"ח שהלך לכרך גדול שברומי ועמד על פתח בית האסורים אמר מי נתן למשסה יעקב כו'רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' יד
נח ע"א מעשה בתינוק א' מי נתן למשיסה יעקבכסא שלמה (חכים) דף יז ע"ב, קל ע"א-ע"ב
נח ע"א מעשה בתינוק אחד שהיה חבוש בבית האסורים הלך רבי יהושע בן חנינא ועמד על הפתח ואמר מי נתן למשיסה יעקב וכו'קול שחל (אשקוטי) דף כא ע"ד
נח ע"א מעשה דר"י בן חנניא שדיבר עם התינוק בבית האסוריםס' חסידים סי' רצ
נח ע"א מעשה וכו' מובטחני בו שמורה הוראה בישראלאוצרות חיים - בין אדם למקום ח"א עמ' קמה
נח ע"א ע"י אונס גמר ומקנה וכו'כח מעשיו הגיד לעמו ח"א דף מו ע"ד
נח ע"א ענה אותו תינוק ואמר הלא ה' זו חטאנורנת יצחק ישעיה עמ' קנב
נח ע"א עתיד להיות מורה הוראה בישראללפרקים (תשסב) עמ' עג
נח ע"א קצוצי תפלין נמצאו בראש הרוגי ביתרהמאור הגדול (גר"א) עמ' תשלח
נח ע"א ר' יאושע בן חנניא הלך לכ"ג שברומי א"ל תנוק א' יש בב"ה יפה עינים כו'קידש ידיד דף כב ע"ד, כג
נח ע"א ר' יהושע בן חנינא הלך לרומי א"ל תינוק א' יש בבית האסורים וכו'קומץ המנחה (צונץ) דרוש קכב אות א, דרוש קלו אות ג, דרוש קלט אות ב
נח ע"א רבש"ע אם עלינו לא חסת על קדושת שמך הגבור למה לא תחוסלקט שיחות מוסר ח"ב עמ' רנז, רעט
נח ע"א תוס' ד"ה כ"מ שפיסקיןדרכי איש דף א ע"ב
נח ע"א תוס' ד"ה כל ממוןברית עולם (תשסט) עמ' קנח, ר
נח ע"א תוס' ד"ה כל ממון, הקשו הא אין פודין השבויין יותר מדמיהםקומץ המנחה (צונץ) דרוש קכב אות ב
נח ע"א תינוק אחד יש בבית האסוריםשער החצר (תשעב) סי' קלד
נח ע"א תינוק אחד יש בבית האסורים יפה עינים וטוב רואי וקווצותיו סדורות לו תלתליםבאר שרים פרשת שופטים דרוש א אות ב
נח ע"א תינוק בבית אסוריןעמק המלך (תשסג) עמ' 897
נח ע"א תרתי מתקלי איסתירי פיזא נחות בעלמא חרא ברומי וחדא בכו"ע וכו'דרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' עד
נח ע"ב אמר רבי יוחנן מה דכתיב אשרי אדם מפחד תמידכתב סופר אגדות כאן
נח ע"ב אקמצא ובר קמצא חרוב ירושלים וכו'שפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' תט, תע
נח ע"ב טענינן ליורש וללוקחס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' רכ
נח ע"ב לא היה סיקריקון ביהודה בהרוגי מלחמה וכו'כתב סופר אגדות כאן
נח ע"ב לא היה סיקריקון ביהודה וכו'תהלות ישראל (מג'לד) עמ' ר
נח ע"ב סוגיא דסיקריקוןשו"ת ר"י קצבי (תשעט) סי' ד
נח עד שאפדנו ותוס'ברית עולם (חיד"א, תקנג) דף קה ע"ב
נח עד שאפדנו ותוס'לב דוד (תקנג) דף קה ע"ב
נח רש"י - הרוגי ביתרככר לאדן (תקסא) דף קפו ע"ב
נח תינוק א' יש בבית האסוריםאהבת דוד (תקנט) דף ב ע"ד
נח. איני זז מכאן עד שאפדנו בכל ממון שבעולםהקשורים ליעקב (תשעח) עמ' קכג, קמ
נח. אמר הילד לרבי יהושע זו ה׳ חטאנו לו וכו׳קרבן מנחה (תשעד) עמ' קצט
נח. אמר ליה גם כל הלי וכל מכה וכו'דרשות משמר הלוי (תשעא) עמ' קסג
נח. אמר ר"ל מעשה באשה אחת וצפנת בת פניאל וכו' שנתעלל בה שבאי כל הלילה למחר הלבישה ז' חלוקין וכו'גלגולי נשמות (תשסא) סי' צ ס"ק ד
נח. אמר רבי אסי ארבעה קבין מוח נמצאו על אבן אחת עולא אמר תשעת קביןשיחות ר' ראובן עמ' קסז
נח. אמרו לו תינוק אחד יש בבית האסורים וכו' ומנו ד' ישמעאל בן אלישעגלגולי נשמות (תשסא) [סי' י ס"ק מג]
נח. אמרו לו תינוק אחד יש בבית האסורים יפה עינים וכו'מצווה ועושה ח"ב עמ' רמא, תלא
נח. ארבע מאות בתי כנסיות היו בכרך ביתרשפתי חיים - אמונה ובחירה ח"ב עמ' תכה
נח. ארבעה קבין מוח נמצאו על אבן אחתשפתי חיים - אמונה ובחירה ח"ב עמ' תכז
נח. בליונא דגושפנקילקחת מוסר איכה עמ' רסה
נח. ד' מאות בתי כנסיות היו בכרך ביתרהמאור שבתורה (שפירא) חנוכה-פורים עמ' קפו
נח. הא היכא כתיבא וכו' גם כל חלי וכל מכה אשר לא כתוב בספר וגו'דברי יואל מועדים ח"ב הושענא רבה דף תצו ע"א
נח. הלא ה' זו חטאנו ליאמרי מאיר (מאירי) שמות פל"ב פסוק ח
נח. הלכך קמייתא ומציעתאמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' שמג
נח. המסולאים מפז שהיו מגנים את הפז ביפייםלקחת מוסר איכה עמ' רמד
נח. הרוני ביתר - הטוב והמטיבאחרי ראי (תשסד) זמנים סי' לח אות ג
נח. ולא אבו בדרכיו הלוךשמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' קב
נח. ומעשה באשה אחת וצפנת בת פניאל שמה וכו'נצח ישראל (שנט) פ"ו/פ"ז דף יד ע"ג
נח. ועל אותה שעהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' שמב
נח. ועל אותה שעה נחתם גז"דהמאור שבתורה (שפירא) דברים עמ' רנד, רנו, חנוכה-פורים עמ' קעב
נח. ועל אותה שעה נתחתם גזר דיןנצח ישראל (הרטמן) עמ' קצה הערה 267
נח. ועל המריש הגזול שבנאו בבירה שיטול את רמיו מפני תקנת השביםחמודי צבי במדבר-דברים עמ' תנו
נח. ועל המריש הגזול שבנאו בבירה שיטול הנגזל דמיו וכו'חמודי צבי מועדים עמ' טו
נח. חשיבי דרומאינצח ישראל (הרטמן) עמ' קצג
נח. יפה עינים וטוב רואינצח ישראל (הרטמן) עמ' שעה הערה 46
נח. יפה עינים וטוב רואי וקווצותיו סדורות לו תלתלים וכו'דרשות לכל שבתות השנה והמועדים (ניסנבוים) עמ' 178
נח. מ' סאה קצוצי תפלין נמצאו בהרוגי ביתרמלא העומר על חמש מגילות (תשסח) עמ' רעו
נח. מובטחני בו שמורה הוראה בישראלמשנת יוסף על התורה ח"א עמ' קח, ח"ב עמ' רמט
נח. מובטחני בו שמורה הוראה בישראלשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' רמט, שפא
נח. מי נתן למשיסהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' קכב
נח. מי נתן למשיסה יעקב כו' מובטחני בו שמורה הוראה בישראלאוסף מאמרי מוסר וחכמה (תשנט) עמ' לז
נח. מי נתן למשיפה יעקבולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' לז
נח. מי נתן למשסה יעקב וכו' הלא זו ה' חטאנו לו וכו'תפארת ראובן עמ' ריט
נח. מי נתן למשסה יעקב וכו' ענה אותו תינוק הלא ה' זו חטאנו לו וכו' מובטחני בו שמורה הוראה בישראלהישר והטוב (תשסג) עמ' קמו, תלב, תצט
נח. מייתו בני ישראל ואסרי בכרעי דפורייהו ומשמשישמחת הנפש עמ' קעא
נח. מכאן ואילך מייתו בני ישראל ואסרי בכרעי דפורייהו ומשמשינצח ישראל (הרטמן) עמ' קצד הערה 265
נח. מעשה באדם אחד שנתן עיניו באשת רבו ושוליא דנגרי הוה וכו' עמד זה וגירשה הלו הוא ונשאהגלגולי נשמות (תשסא) סי' מ ס"ק יא
נח. מעשה באחד שנתן עיניו וכו'פרפרת הפרשה פרשת דברים פרק א פסוק יב
נח. מעשה בבן ובת של כהן גדול שנשבו לשני אדונים וכו'מאמר אסתר (הורוויץ) עמ' סב
נח. מעשה בבנו ובבתו של רבי ישמעאל שנשבו לב' אדונים וכו'נצח ישראל (שנט) פרק ז דף יד ע"ג
נח. מעשה בבנו ובתו של ר' ישמעאל בן אלישע כו' וגעו בבכיה עד שיצאה נשמתןגלגולי נשמות (תשסא) סי' י ס"ק יד
נח. מעשה בבנו ובתו של ר' ישמעאל בן אלישע שנשבו לשני אדונים וכו'נפוצות יהודה (מוסקאטו, תשס) עמ' קצב
נח. מעשה בר' יהושע בן חנניא שהלך לכרך גדול אמרו לו תינוק אחד יש וכו'נפוצות יהודה (מוסקאטו, תשס) עמ' קצב
נח. מעשה בר' יהושע בן חנניה וכו' תינוק אחד יש בבית האסורים וכו' מי נתן למשיסה יעקב וישראל לבוזזים וכו' מובטחני בו שמורה הוראה בישראלחיים שיש בהם על התורה תנינא עמ' נב
נח. מעשה בר' יהושע בן חנניה שהלך לכרך גדול ברומינחלת יעקב (תשעג) עמ' ער
נח. מעשה בר"י בן חנני', תינוק בבית האסוריםמשנת יוסף - דרשות ח"א עמ' קכז
נח. מעשה בר"י בן חנניה שהלך לכרך גדול שברומי א"ל תינוק אחד יש בבית האסורים וכו'ערוגת הבושם (תשעא) ויקרא-במדבר עמ' תקלז
נח. מעשה בר"י בן חנניה שהלך לכרך גדול שברומי, תינוק בבית האסורים, מי נתן למשיסה יעקב, מובטחני שמורה הוראות בישראלמשנת יוסף - אגדות ח"ב עמ' סד {א) עפ"י משל מהבית אהרן ממלך שעשה סעודה ורצה שכולם ישתתפו, לבל ידח נדח; ב) נהגו לשים אבן מראשותיו בט"ב, רמז לשכינה מהרחיד"א שבחורבן נפוצו אבני ביהמ"ק לכל העולם; באגדתא דר"י בן חנניה עם סבי אתונא (בכורות ח:); ג) שהתינוק מס"נ על הקדושה; ר) שהתינוק הבין תוכן ברכת התורה, וידע למה גלו ישראל, שלא בירכו בתורה (כנדרים פא.)}
נח. מעשה ברבי יהושע בן הנני' שהלך לכרך גדול שברומי וכו'הדרש והעיון דברים מאמר קצו
נח. מעשה ברבי יהושע בן חנניאאורחות דוד עמ' קפא
נח. מעשה ברבי יהושע בן חנניא שהלך לכרך גדול שברומיבית נאמן (ביגה, שפא) חלק ג דרוש ה דף פג ע"ד; בינה לעתים (תח) דרוש נ דף קכה ע"ג; יפה מראה (שנ) הוריות פרק ג דף שכד ע"ב-ע"ג; עמק המלך (בכרך, תח) רישא דזעיר אנפין פרק מא דף קנ ע"ג; כלי פז (תיז) ישעיהו מג דף קסג ע"ד; חזון למועד (ולריו, שמו) פרשה ב/כ דף צו ע"א
נח. מעשה ברבי יהושע בן חנניה וכו'נטעי אשל בראשית עמ' מד
נח. מעשה ברבי יהושע בן חנניה שהלך לכרך גדול שברומי וכו'ברכת מרדכי ויקרא-דברים תנינא עמ' שנד
נח. מעשה ברבי יהושע בן חנניה שהלך לכרך גדול שברומי, אמרו לו תינוק אחד יש בבית האסוריםבן מלך - מידת הביטחון עמ' קכו
נח. מעשה ברבי יהושע בן חנניה שהלך לכרך גדול שלבית נאמן (ביגה, שפא) ח"ג דרוש ה דף פג
נח. מעשה בריב"ח שהלך לכרךהמאור שבתורה (שפירא) דברים עמ' רנו
נח. נכי רביע זביןודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' שצב
נח. עד שהורה הוראה בישראלאהל משה (שיינרמן) המקדש והגלות עמ' קעט
נח. צפנת בת פניאל שמה, 'צפנת' שהכל צופין ביופיה, 'בת פניאל' בתו של כהן גדול ששימש לפני ולפניםאור חדש (הרטמן) פ"א אות 415
נח. קודש הקדשים הוא לפני ולפניםבאר הגולה (הרטמן) באר ד הערה 741
נח. רבי יהושע בן חנניא הלך ועמד על פתח בית האסוריו אמר מי נתן למשיסה יעקב ענה הלא ה' זו חטאנו לותולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' א'רעח
נח. רבי ישמעאל היה נער קטן בימי החורבןדרך חיים (תשע) פ"ג הערה 1159
נח. ריב"ח הלך לכרך גדול שברומי א"ל תינוק אחד יש בבית האסורים יפה עינים מ'דרש משה (קלנברג) ח"א דף מו
נח. ריב"ח עמד על פתח בית האסורים ואמר מי נתן למשיסה יעקב וכו' אמר מובטחני שזה יהי' גדול בישראלעצי חיים על התורה עמ' רלט
נח. שאל ליה ר' יהושע בן חנניא, מי נתן למשיסה יעקב וישראל לבוזזים וכו'דרשות שמן רוקח עמ' קצד
נח. שני משקלות איסרי פז ירדו לעולםנצח ישראל (הרטמן) עמ' קצא הערה 247
נח. ת"ר מעשה בר' יהושע בן חנניה וכו'למחר אעתיר עמ' צט
נח. ת"ר מעשה בר"י בן חנניהארץ צבי (תשע) עמ' קיג, רפו, רפח
נח. תוס' ד"ה כל ממוןערוגת הבושם (תשעא) ויקרא-במדבר עמ' תקלט
נח. תוס' ד"ה כל ממון, הא אין פודין השבויין יתר על כדי דמיהן וכו' וי"ל דהיה מופלג בחכמהתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' א'רעח
נח. תינוק אחד יש בבית האסורים וכו'גנזי ישראל (תשעד) על התורה עמ' תט
נח. תקנת השביםחיי נפש ח"ו עמ' ריא
נח. תרתי מתקלי איסתרא פיזא נחית בעלמאעמוד הימיני (קלינמן) עמ' קכד
נח: אקמצא ובר קמצא חרוב ירושליםשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' תקמ
נח: אקמצא ובר קמצא חרוב ירושליםשפתי חיים מועדים ח"ג עמ' רעב
נח: באונם מיתה דאמרינן גמר ומקני וכו'חמודי צבי שמות עמ' רכד
נח: בעון שנאת חנם חרב ביהמ"קערבי נחל (תשסד) עמ' רפא
נח: ועל חטאת הגזולה וכו'חיי נפש ח"ו עמ' רב
נח: חטאת אין ממנה למזבח אלא חלב ודם מעולה שכולה כלילכתר תורה (תשסז) עמ' נג
נח: לא היה סיקריקון ביהודה בהרוגי מלחמהשמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' שנא
נח: מעשה דקמצא ובר קמצא חרב הבית עבור דלטוריןצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' קמה
נח: קמצא ובר קמצאשמן ראש - ימים נוראים עמ' תסז
נט אמרו רז"ל וקדשתו על ברחוכד הקמח (תשנו) עמ' קעד
נט כהן קורא ראשוןברית עולם (אשכנזי, תשסא) ח"א עמ' 63
נט מימות רבינו הקדוש ועד רב אשי לא מצינו תורה וגדולה במקום אחדעולה ליפה סי' לג
נט מערבין בבית ישן משום ד"שדרכי שלום (מרגונאטו) דף צב ע"ב
נט ע"א אותו היום שהוקם המשכןזאת ליעקב שמות עמ' תכא, תכח
נט ע"א אלו דברים אמרו מפני דרכי שלום וכו'לב דוד (תשסט) עמ' סד
נט ע"א אלו דברים אמרו מפני דרכי שלום כהן קורא ראשון וכו'אשר ליהודה עמ' תמד
נט ע"א אנא הואי במניינא דרבי, ותוס'השיר והשבח ח"א עמ' קסו
נט ע"א הפעוטות מקחן מקחדברי משה (שהם, תשמח) עמ' קטז
נט ע"א הפעוטות מקחן מקחתורת מנחם חנ"ט עמ' 121
נט ע"א הפעוטות מקחן מקח במטלטליםכנפי יונה (תשנח) ח"א ריש פ' כה, ח"ג סי' קלה
נט ע"א הפעוטות מקחן מקח וכו'תורת מנחם חל"ו עמ' 178
נט ע"א הפעוטות מקחן מקח וכו' כדי חייו וכו' מתנה וכו' חד פרעא וכו'תורת לוי יצחק עמ' פז
נט ע"א הפעוטות מקחן מקח וממכרן ממכרתורת מנחם חלק לב עמ' 273
נט ע"א הפעוטות מקחן מקח כו'ס' המאמרים (רש"ב) תרעב עמ' א'רכד
נט ע"א חרש רומז ונרמזדבר טוב עמ' תפז
נט ע"א כהן קורא ראשוןראה חיים חלק ב דף לט ע"ג (דף קל"ז ע"ב ד"ה וזהו)
נט ע"א לרב אשי היו אצלו תורה וגדולה במקום אחרמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשמב) ח"א עמ' קי
נט ע"א מימות משה ועד רבי וכו' וער רב אשי לא מצינו תורה וגדולה במקום אחדתורת אביגדור ח"ד עמ' מא
נט ע"א מימות משה ועד רבי לא מציינו תורה וגדולה במקום אחדתהלה לדוד (והרמן) פרק סו פסוק יג הערה יב, פרק קכא פסוק א הערה כד
נט ע"א מימות משה ועד רבי לא מצינו וכו'אפיקי ים עמ' תצד
נט ע"א מימות משה ועד רבי לא מצינו תורה וגדולה במקום אחדאוצרות חיים - אישים ח"ג עמ' שנח
נט ע"א מימות משה ועד רבי לא מצינו תורה וגדולה במקום אחדדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' דש ד"ה והנה
נט ע"א מימות משה ועד רבי לא מצינו תורה וגדולה במקום אחד וכו'הר המוריה עמ' עד
נט ע"א מימות משה ועד רבי לא מצינו תורה וגדולה במקום אחד וכו' מימות רבי ועד רב אשי וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ה עמ' רצו ד"ה דוד
נט ע"א מימות משה ועד רבי לא מצינו תורה וגדולה במקום אחדשפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' קלח
נט ע"א מימות משה ועד רבי לא מצינו תורה וגדולה במקום אחדשפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' רכב
נט ע"א מימות משה כו' תורה וגדולה במ"א כו' מימות רבי ועד רב אשי וכו'עשרה מאמרות (תשס) עמ' סט
נט ע"א מימות משה רבינו ועד רבי לא ראינו תורה וגדולה במקום אחדאילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' קסח
נט ע"א מימות רבי ועד רב אשי לא מצינו תורה וגדולה במקום אחדאמרות ה' השלם ח"ד עמ' עב, ח"ו עמ' קז
נט ע"א מערבין בבית ישןלב חיים חלק ב (סימן קי"ג) דף ס"ט ע"ב (ד"ה והנה)
נט ע"א מערבין בבית ישן מפני דרכי שלוםפני חיים (פלג'י) עמ' יט ע"ב, קלג ע"א, רסד ע"א
נט ע"א שמעי בן גירא ה?ה ראש הסנהדרין ושוה בגדלותו לשלמה המלךלקט שיחות מוסר ח"א עמ' קלא
נט ע"א תורה וגדולה במק"אתורת מנחם חנ"ט עמ' 127
נט ע"א תורה וגדולה במקום אחדס' המאמרים (רש"ב) תרעב עמ' א'רעט
נט ע"א תורה וגדולה במקום אחדמצווה ועושה ח"א עמ' רכ
נט ע"א תורה וגדולה במקום אחדתורת מנחם חנ"א עמ' 35
נט ע"ב אטו אנא לא ידענאהכתב והקבלה דברים פל"א פסוק ט
נט ע"ב אין מממחין ביד עניי עבו"ם בלקט שכחה ופאהאפיקי יהודה (תשנט) עמ' תקמה
נט ע"ב אלו דברים אמרו מפני דרכי שלוםס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' יח
נט ע"ב דאפילו ר' אמי ור' אסי כהני חשיבי דארץ ישראל מיכף הוו כייפי ליההר המוריה עמ' קסו
נט ע"ב הא דאסח דעתיה כו'שעת הכושר דף קא ע"א
נט ע"ב וקדשתו - לפתוח ראשון כו'אסופת מערכות במדבר עמ' נב
נט ע"ב וקדשתו וכו' לפתוח ראשון ולברך ראשון וכו'לקט שיחות מוסר ח"א עמ' רנב, רסד
נט ע"ב וקדשתו להקדים כהן ללוי וישראל וכו'ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' קסז
נט ע"ב וקדשתו לכל דבר שבקדושה וכו', ובמרדכיברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' סח
נט ע"ב וקדשתו לכל דבר שבקדושה, לפתוח ראשון וכו'אמרות ה' השלם ח"ד עמ' ריד
נט ע"ב וקדשתו, לפתוח ראשון וכו', רש"ילקט שיחות מוסר ח"ג עמ' שה, שפח, תקסז, תקעט, תרעד
נט ע"ב וקדשתו, לפתוח ראשון ולברך ראשון וליטול מנה יפה ראשוןלקט שיחות מוסר ח"ב עמ' קמה, תכה
נט ע"ב כהן קורא ראשון ואחריו לוי וכו' מנה"מתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' רעב
נט ע"ב כהן קורא ראשוןראה חיים ח"ב דף לט ע"ג [קלז ע"ב ד"ה וזהו]
נט ע"ב כל התורה כולה מפני דרכי שלוםמצווה ועושה ח"א עמ' תקמט
נט ע"ב כל התורה כולה מפני דרכי שלום היאלקט שיחות מוסר ח"א עמ' שכו
נט ע"ב מנה"ט א"ר מתנה דאמר קרא וכו' רבי יצחק נפחא אמר מהבא וכו' רב אשי אמר מהכא וכו' רבי חייא בר אבא אמר מהכא וכו'תפלת דוד (אדר"ת) עמ' לו
נט ע"ב נקטינן אם אין שם כהן נתפרדה החבילהאיתן האזרחי עמ' סו
נט ע"ב ר' אמי ור' אסי הוו כייפי לי', ורש"יתורת מנחם חנ"ד עמ' 252
נט ע"ב רבי יוסי אומר (על) גזל גמורנשמת כל חי חלק ב (סימן מ) דף ע"ד ע"א (ד"ה ואען)
נט ע"ב תוס', שותפות ישראל וכהן כשחולקין אי נוטל הכהן מנה יפה ראשוןרנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תרצד
נט ע"ב תנא דבי רבי ישמעאל וקדשתו לכל דבר שבקדושה לפתוח ראשון וכו'מכשירי מצוה עמ' נח
נט. אלו דברים אמרו מפני דרכי שלוםאור אברהם על ספר המצוות עמ' רד
נט. אלו דברים אמרו מפני דרכי שלוםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' עג, רכג
נט. אלו דברים אמרו מפני דרכי שלום וכו'תוספות יום טוב (תג) דף קסד ע"ב; שו"ת הרשב"א המיוחסות לרמב"ן סי' רד; משפט צדק (מלמד, שעה) חלק ב סימן סה תוך התשובה (דף קמו ע"ב במהד' תקנט)
נט. אלו דברים אמרו מפני דרכי שלום כהן קורא ראשון ואחריו לוי וכו'עצי חיים על התורה עמ' תסז
נט. הנהו בי תרי רכל בי שימשי הוו קא מינצונחלת יעקב (תשעג) עמ' מט, רצא, תעג
נט. הפעוטות מבן ט'מגדל עוז (תשעח) עמ' צח
נט. הפעוטות מקחן מקחדמשק אליעזר (רלב"ג) בראשית פרק כג פסוק א
נט. הפעוטות מקחן מקח במטלטליןדברי משה (שהם, תשעג) עמ' צט
נט. הפעוטות מקחן מקח במטלטליןדברי משה (שהם, תשעט) עמ' צט
נט. וקדשתו - לפתוח ראשוןתורת יחיאל בראשית עמ' תכב
נט. חרש רומז ונרמזשערי שיש יהושע ח"א עמ' קח
נט. כאן התירו משום דרכי שלוםשערי תלמוד תורה (תשמז) עמ' נד, קכא
נט. כי הוה קאי מר חד כרעיה אארעא וחד כרעיה אדרגא ואמרנא ליהמים חיים (קרייסווירטה) עמ' תרלג
נט. לרבי היה תורה וגדולה במקום אחדדרך חיים (תשע) פ"ב הערה 4-3
נט. מימות משה ועד רבי לא מצאנו תורה וגדולה במקום אחדדרך חיים (תשע) פ"א הערה 1813
נט. מימות משה ועד רבי לא מצינו תורה וגדולה במקום אחדבית יצחק (ויינברגר) עמ' שמה
נט. מימות משה ועד רבי לא מצינו תורה וגדולה במקום אחדבנין דוד (טאוב) דרשות עמ' קסו
נט. מימות משה ועד רבי לא מצינו תורה וגדולה במקום אחדדברי יואל פ' קרח דף טז ע"א
נט. מימות משה ועד רבי לא מצינו תורה וגדולה במקום אחדדעת תבונות - עת לעשות מע' ה אות צז
נט. מימות משה ועד רבי לא מצינו תורה וגדולה במקום אחדנצח ישראל (הרטמן) עמ' תלא הערה 141
נט. מימות משה ועד רבי לא מצינו תורה וגדולה במקום אחד, ורש"יויואל משה מאמר א סי' קנד עמ' קנה, סי' קסט עמ' קסב
נט. מימות משה ועד רבי לא מצינו תורה וגדולה במקום אחד, מימות רבי ועד רב אשי לא מצינו תורה וגדולה במקום אחדאור חדש (הרטמן) פ"א אות 177
נט. מימות משה ועד רבי לא מצינו תורה וגדולהפני יהושע (תשסא) עמ' קמד
נט. מימות משה ועד רבינו (הקדוש) לא מצינו תורה וגדולה במקום אחדדרך חיים (תשע) פ"ו הערה 1548
נט. מימות משה וער רבי לא מצינו תורה וגדולה במקום אחד וכו' אף אני אומר מימות רבי ועד רב אשי לא מצינו תורה וגדולה במקום אחדמטר השמים (תשנ) דברים עמ' קצח
נט. מימות משה עד רבי לא מצינו תורה וגדולה במקום אחדמגלה עמוקות (תשסח) אופן פג
נט. מימות משה עד רבי לא מצינו תורה וגדולה במקום אחד וכו'נחלה לישראל (תשעז) ח"א עמ' סח
נט. מימות משה עד רבימנוחת אשר ח"א - פתיחות ד"ה מצאנו
נט. מימות משה עד רבינו הק' ומרבינו הק' עד ר' אשי לא מצינו תורה וגדולה במקום א'מרפא לנפש בראשית עמ' טז, קעב
נט. מימות רבי ועד רב אשי לא מצינו תורה וגדולה במקום אחדס' יוחסין (שמ) דף צ ע"א; עשרה מאמרות (תט) מאמר חיקור דין חלק א פרק כד דף כז/סו/פז ע"ב; חכמת שלמה (לוריא, שמב) דף יב ע"א
נט. מערבין בבית ישן מפני דרכי שלום וכו'שו"ת ר"י לבית הלוי (שצב) סי' מה דף פו ע"ב, וסי' מו דף צ ע"ג; שו"ת מהר"ש הלוי אורח חיים סימן ח; שו"ת מהרש"ך ח"א סוף סימן מה; רצוף אהבה (אלגאזי, תט) סימן קפח דף פא ע"ב
נט. מפרנסין עניי גוים עם עניי ישראל וכו'ר"ן סביב הרי"ף דף תקפא ע"א
נט. עונת הפעוטדמשק אליעזר (רלב"ג) בראשית פרק מז פסוק כח, אבל כבד
נט. רב אשי עשיר היהאור חדש (הרטמן) פ"א אות 454
נט. שאול ורש"י שלא לימד לאחריםהמאור שבתורה (שפירא) חנוכה-פורים עמ' נח
נט. תורה וגדולה במקום אחדדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 839
נט. תורה וגדולה במקום אחדתורת יחיאל דברים עמ' שכד
נט. תורה וגדולה במקום אחרפאר יעקב ח"ג עמ' מד
נט. תורה וגדולה במקום אתרמכתב מאליהו ח"ד עמ' 23
נט: אחריהן מי קוראיןמפניני הרב עמ' קפג
נט: דרכי שלום דרכי ה׳פרי אהרן (פסין) עמ' 85
נט: התורה כולה נמי מפני דרכי שלוםמתנת חיים מאמרים ח"ב עמ' שכ
נט: ויכתוב משה את התורה הזאת ויתנה אל הכהנים בני לויודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' רכג
נט: וקדשתו וכו' ובמרדכי שםברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' קלז, קלח
נט: וקדשתו לכל דבר שבקדושה וכו'להורות נתן ויקרא עמ' רעד
נט: וקדשתו, לכל דבר שבקדושהולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' ריד
נט: וקדשתו, לכל דבר שבקדושהשמן ראש (כץ) ח"ט ויקרא עמ' רנה
נט: וקידשתובית שלום מרדכי עמ' קסג
נט: כהן קורא ראשון מהכא וכו' וקדשתו וכו'תיבת גמא (תשסז) עמ' רנב
נט: כיון שאין כהונה אין לויה, נתפרדה החבילהתפארת ישראל (הרטמן) עמ' של הערה 29
נט: כל התורה כולה מפני דרכי שלוםשערי תלמוד תורה (תשמז) עמ' צב, קו
נט: כל התורה כולה נמי מפני דרכי שלום הוא+מטר השמים - עמודי העולם עמ' תמב
נט: לפתוח ראשון ולברך ראשון ולטול מנה יפה ראשוןכד הקמח (מישור) עמ' תלג
נט: מנה"מ דכתיב ונתנה אל הכהנים בני לוי וכו'עצי חיים על התורה עמ' תסז*
נט: מציאת חרש שוטה וקטן יש בהם גזל מפני דרכי שלוםלהורות נתן דברים עמ' ס
נט: נהוג בו קרושה לפתוח ראשוןגור אריה ויקרא פכ"א אות טז
נט: נתפרדה החבילהגור אריה במדבר פט"ז אות טז
נט: נתפרדה החבילהנפש הרב עמ' רצה
נט: קוראין ת"ח הממונין פרנסים על הצבור ואחריהן ת"ח הראויין למנותם פרנסים על הציבורמים חיים (קרייסווירטה) עמ' רעה
נט: ר' אמי ור' אסי כהני חשיבי דא"יויואל משה מאמר ב סי' פא עמ' רפא
נט: רב קרי בכהנימים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' שי
נט: רש"י אסור לקרוא ללוי א'נפש הרב עמ' קל
נט: רש"י ואחליה מקודשת כהונה והרי הוא כישראלגור אריה ויקרא פכ"א הערה 32
נט: שאני רב הונא ראפילו רב אמי ורב אסי כהני חשיבי דארץ ישראל מיכף הוו כייפי ליהשל"ה (תשנז) תושבע"פ אות תצא
נט: שדה הסמוך לבור כו'מרפא לנפש בראשית עמ' ריב
נט: תוס' ד"ה וליטולפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תק
ניקום מקמיה דבר אוריין הואחכמה מאין דף כא ע"ד
ניקום מקמיה דבר אוריין הואשארית יעקב (אלגזי) דף מג סוף ע"א
נר. גברא לכפורי מכוון אנן ניקום וניקנסיהתורה בציון עמ' ריח
ס דברים שבע"פ אסור לכתובמנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף ז ע"ב
ס ח' פרשיות נאמרו בו ביום ורש"י ותוס'משכנות יעקב (נעים) דף קמו ע"ב
ס לא כרת הקב"ה ברית עם ישר' אלא בשביל תושבע"פ וכו'כבוד לאיש פתיחה דף ב ע"א
ס לא כרת הקב"ה ברית עם ישראל אלא בשביל דברים שבע"פבית הלוי - דרוש (תשנו) עמ' קנז, קסג, שו
ס לא כרת הקב"ה ברית עם ישראל אלא בשביל תורה שבע"פארז ישעיהו דף ה
ס לא כרת הקב"ה ברית עם ישראל כי אם על תורה שבעל פהמנחת אליהו (תשנט) עמ' יג בהגה
ס לא כרת הקב"ה עם ישראל אלא בשביל דברים שבע"פעולה ליפה סי' נא
ס משאלת אשה לחברתה החשודהשערי תלמוד תורה (תשמז) עמ' צב
ס ע"א א"ר יוחנן משום רבי בנאה תורה מגילה מגילה ניתנה ר"ש בן לקיש אומר תורה חתומה ניתנהמצווה ועושה ח"א עמ' שיג, תקעה
ס ע"א אחריהן קוראין ת"ח הממונים פרנס וכו'דברי חנינא - ת"ת עמ' פ
ס ע"א אין כותבין את התורה פרשיות פרשיותשמלת אליעזר ח"ב עמ' שנד
ס ע"א אין כותבין התורה פרשיות פרשיותאמרות ה' השלם ח"ו עמ' רנה
ס ע"א אין כותבין מגילה לתינוק להתלמד בה ואם דעתו להשלים מותרימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' שס
ס ע"א אין קודאין בחומשין בבית הכנסת משום כבוד צבורמצווה ועושה ח"א עמ' תקעד
ס ע"א אין קוראין בחומשין בבית הכנסת וכו'תפלת דוד (אדר"ת) עמ' קיז
ס ע"א אכתוב לו רובי תורתי כמו זר נחשבו, אתמוהי קמתמה וכו'קומץ המנחה (צונץ) דרוש קט אות ג
ס ע"א דברים שבכתב אי אתה רשאי לאמרם בע"פפניני יחזקאל עמ' תקלא
ס ע"א דברים שבע"פ אי אתה רשאי לאומרן בכתב, דברים שבכתב אי אתה רשאי לאומרן על פה ורש"יתורת מנחם חנ"ט עמ' 97
ס ע"א האי ספר אפטרתא אסור לטלטוליפורים בציון עמ' קפד
ס ע"א האי ספר אפטרתא אסור למיקרי ביה בשבת וכו'כתב סופר אגדות כאן
ס ע"א התורה חתומה ניתנהתורת העולה (תשעה) עמ' עז
ס ע"א והא לא ניתן ליכתב כיון דלא איפשר עת לעשות לה' הפרו וכו'עשרה מאמרות (תשס) עמ' קמז
ס ע"א ולא אתה רשאי לכתוב תורה בעל פהפניני דעת עמ' רלד
ס ע"א ח' פרשיות נאמרופרי חיים (קנולר) פרשת בהעלותך
ס ע"א חמשה קרובים למיתהדרכי איש דף סא ע"ב
ס ע"א כתיבת תושבע"פ משום עת לעשות לה'קובץ מאמרים ואגרות (וסרמן) ח"ב עמ' רסב
ס ע"א לא הותר לכתוב דברים שבעל פה אלא משום עת לעשות לה'ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' שמח, שנ
ס ע"א לא כרת הקב"ה ברית אלא בשביל תורה שב ע"פבית ישי - דרשות עמ' לח, רנב, רפה
ס ע"א לא כרת הקב"ה ברית אלא על תושבע"פקומץ המנחה (צונץ) דרוש קט אות ג, דרוש רד
ס ע"א למ"ד תורה חתומה ניתנהדרשות הצל"ח השלם עמ' תסח
ס ע"א מגילה מגילה ניתנהישראל והזמנים (רוסוף) - ניסן עמ' 193
ס ע"א מהו לכתוב מגילה לתינוק להתלמד בה וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' ז ד"ה יעויין, ח"ה עמ' תסח ד"ה ואמרו, עמ' תעג ד"ה ובספר
ס ע"א מרובים הן הדברים הנדרשים מן הכתב וכו'צמח צדקה עה"ת עמ' רכב
ס ע"א משום עת לעשותשפע חיים - מכתבי תורה (תשסח) עמ' רכד
ס ע"א עת לעשות לה'מאכסניא של התורה - הקדמה
ס ע"א רא"ש פ"ה ס"כ. ותימה הוא כיון דרבא השיב וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' ז ד"ה יעויין
ס ע"א רב יוסף לית ליה היתירא דעת לעשותימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' שנה
ס ע"א רי"ף כח ע"א מדפה"ר. כותבין מגילה לתינוק להתלמד בה וכן הלכהדרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' ז ד"ה יעויין
ס ע"א ריו"ח ור"ש בן לקיש מעייני בספרא דאגדתא וכו' והא לא ניתן ליכתבימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' שנט
ס ע"א רש"י פרשת מנורה נאמרה בא' ניסןבאר שרים במדבר פ' בהעלותך דרוש א אות ח
ס ע"א שלחו ליה בני גליל לר' חלבו וכו' לא הוה בידיה וכו'הר המוריה עמ' קנ
ס ע"א שמונה פרשיות נאמרו ביום שהוקם המשכן וכו', ובתוד"ה ופרשתתורת מהרי"ם ויקרא עמ' קה
ס ע"א שמונה פרשיות נאמרו ביום שהוקם המשכן ופרשת פרה אדומהבאר יוסף (תשמא) ח"ג עמ' קל
ס ע"א שמונה פרשיות נאמרו, וברש"יאבן ישראל על התורה (תשסב) עמ' קג
ס ע"א שמונה פרשיות נאמרו, וברש"יאבן ישראל על התורה עמ' עב
ס ע"א שמנה פרשיות נאמרו בו ביוםדברי שאול במדבר עמ' לו
ס ע"א שמנה פרשיות נאמרו ביום שהוקם המשכןצמח צדקה עה"ת עמ' קנד
ס ע"א תוס' ד"ה ופרשתדברי שאול ויקרא עמ' פז
ס ע"א תוס' ד"ה חתומה כו'מערכי לב (חזן) ח"א דרוש יח דף לז ע"ג, דרוש מז דף קג ע"ג
ס ע"א תוס' ד"הולתמהיבית ישי - דרשות עמ' עט
ס ע"א תורה חתומה ותורה מגילה ניתנהשארית ישראל (וילדניק, תשנח) עמ' נט
ס ע"א תורה חתומה ניתנהתורת מנחם חלק מ עמ' 179
ס ע"א תורה חתומה ניתנהברכת אבות עמ' יג
ס ע"א תורה חתומה נתנהמפעלות אלקים (תשנג) עמ' יא
ס ע"א תורה חתומה נתנה ומגילה מגילה נתנהמאור עינים (תשעה) עמ' תרלה
ס ע"א תורה מגילה או חתימה ניתנהזאת ליעקב שמות עמ' תכז
ס ע"א תורה מגילה מגילה ניתנה (ורש"י - כשנאמרה פרשה למשה הי' כותבה כו') או חתומה ניתנה (וכרש"י - לא נכתבה עד סוף מ' כו' והנאמרות לו בשנה ראשונה ושני' היו סדורות לו על פה עד שכתבן)תורת מנחם ח"ג עמ' 125
ס ע"א תורה מגילה מגילה ניתנה או חתומה ניתנהרנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תעו, תשכ
ס ע"א תורה מגילה מגילה ניתנה או חתומה ניתנהתורת מנחם חי"ד עמ' 209
ס ע"א תורה מגילה מגילה ניתנה וכו' חתומה ניתנהתהלה לדוד (והרמן) פרק מ פסוק ז הערה א
ס ע"א תורה מגילה מגילה נכתבהרנת יצחק תענית עמ' קסד
ס ע"א תורה מגילה מגילה נתנהקהלת יעקב פורים עמ' תקכו
ס ע"א תורה מגילה מגילה נתנה אי חתומה נתנהבנין דוד (מייזלש) בראשית - נח אות כו, וירא אות מו
ס ע"א תורה מגילה מגילה נתנה וכו' תורה חתומה נתנהס' המאמרים (רש"ב) תרעב עמ' שמה; תרעט עמ' תמט
ס ע"א תורה מגילה נתנהמפעלות אלקים (תשנג) עמ' יא
ס ע"א תורה שבכתב חתומה ניתנהדרשות באר יצחק עמ' מד
ס ע"במנחה חדשה (חן טוב) הדרן לש"ס
ס ע"ב אית לי עידנא לדידישערי הישיבה ח"א עמ' רכו
ס ע"ב אכתוב לו רובי תורתי גו'ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' שנד
ס ע"ב אכתוב לו רובי תורתי כמו זר נחשבו - אתמוהי קא מתמה וכו'תורת מנחם חכ"ה עמ' 105, חכ"ו עמ' 184
ס ע"ב אלא בשביל דברים שבע"פרנת יצחק תהלים עמ' שנט
ס ע"ב אלא בשביל דברים שבעל פהגבורת יצחק אבות עמ' מג
ס ע"ב אלא על פי הדברים האלההשיר והשבח ח"א עמ' שצג
ס ע"ב אר"א תורה רוב בכתב ומיעוט ע"פ שנא' אכתוב לו רוב תורתי כו'עשרה מאמרות (תשס) עמ' קמז
ס ע"ב בני נהראתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' קיד
ס ע"ב בני נהרא רב אמר תתאי שתו מיא ברישא וכו'אמרות ה' השלם ח"ג עמ' שח
ס ע"ב בפירוש הכתוב "אכתוב לו רובי תורתי כמו זר נחשבו", ותוס'תורת מנחם חמ"א עמ' 69
ס ע"ב ברית בשביל דברים שבע"פציץ השדה ח"ד עמ' קא, קיג, קצ
ס ע"ב ברית עם ישראלהכתב והקבלה שמות פל"ד פסוק כז
ס ע"ב ברית עם ישראל בשביל דברים שבעל פההמאור הגדול (גר"א) עמ' תתמב
ס ע"ב דברים שבכתב א"א רשאי לאמרם בע"פ, דברים שבע"פ א"א רשאי לכתבןעוז לו בך מאמר ו אות ו
ס ע"ב דברים שבכתב אי אתה רשאי לאומרם ע"פהמאור הגדול (גר"א) עמ' קסח, תרסז, תשמ
ס ע"ב דברים שבכתב אי אתה רשאי לאומרם על פהלחמי תודה דף נד ע"א, צה ע"ב, קו ע"ב
ס ע"ב דברים שבכתב אי אתה רשאי לאומרם על פה ודברים שבעל פה אי אתה רשאי לאומרם בכתבבשבילי אמונה ח"ב עמ' שנה
ס ע"ב דברים שבכתב אי אתה רשאי לאומרן על פהאוצרות חיים שבת עמ' קצ
ס ע"ב דברים שבכתב אי אתה רשאי לאומרן על פהדרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' פג
ס ע"ב דברים שבכתב אי אתה רשאי לאומרן על פהדרך חיים (לונזאנו) עמ' רכו
ס ע"ב דברים שבכתב אי אתה רשאי לאומרן על פהדרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' ח ד"ה והנלפע"ד, ח"ה עמ' תסא ד"ה ועתה
ס ע"ב דברים שבכתב אי אתה רשאי לאומרן על פהמתוך התורה הגואלת (תשעג) על התורה עמ' 382
ס ע"ב דברים שבכתב אי אתה רשאי לאומרן על פהנחל חיים סי' מד אות ג
ס ע"ב דברים שבכתב אי אתה רשאי לאומרן על פה דברים שבעל פה אי אתה רשאי לאומרם בכתבימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' שמח, שנ, שנב, שנג, שנו-שנז, שנט
ס ע"ב דברים שבכתב ושבע"פדברי משה (שהם, תשמח) עמ' רג
ס ע"ב דברים שבכתב, אי אתה רשאי לאמרן ע"פ, דברים שבע"פ כו'אסופת מערכות שמות ח"א עמ' תטו
ס ע"ב דברים שבע"פ א"א רשאי לאומרם בכתב וכו'נתיב התורה (סאלים) שמות עמ' קפא
ס ע"ב דברים שבע"פ א"א רשאי לכותבם וכו'אפיקי ים עמ' קח, רפו
ס ע"ב דברים שבע"פ אי אתה רשאינתיבות יצחק - ירח האיתנים עמ' רצה
ס ע"ב דברים שבע"פ אי אתה רשאי לאומרם בכתבהמאור הגדול (גר"א) עמ' תרפג
ס ע"ב דברים שבע"פ אי אתה רשאי לאומרן בכתבבאר יוסף (תשמא) ח"ג עמ' עה
ס ע"ב דברים שבע"פ אי אתה רשאי לאומרן בכתבתורת מנחם חכ"ט עמ' 150
ס ע"ב דברים שבע"פ אי אתה רשאי לאומרן בכתבתורת מנחם חלק מ עמ' 177
ס ע"ב דברים שבע"פ אי אתה רשאי לאומרן בכתב וכו'אמרות ה' השלם ח"ג עמ' תמו, ח"ה עמ' קפה, ח"ו עמ' קסו
ס ע"ב דברים שבע"פ אי אתה רשאי לכתבםבשבילי התלמוד ח"א עירובין יג ע"ב
ס ע"ב דברים שבע"פ אסור בכתבציץ השדה ח"ד עמ' פ
ס ע"ב דברים שבעל פה אי אתה רשאי לאומרם בכתבלחמי תודה דף צד ע"ב
ס ע"ב דברים שבעל פה אי אתה רשאי לאומרן בכתבאוצרות הראי"ה ח"ב עמ' 175; מאורות הראי"ה - הגדה של פסח עמ' רא; מדבר שור דרוש יז עמ' קסא-קסג {טעם איסור זה כדי שיצטרכו כולם לשמוע ביאורים מפי תלמיד חכם, ויתאגדו כל ישראל יחד ע"י הצטרפותם לתלמיד חכם}
ס ע"ב דברים שבעל פה אי אתה רשאי לאומרן בכתבאוצרות הראי"ה ח"ג עמ' 97 {כי גורם שהתלמידים אינם הולכים אל רבותיהם ללמוד מהם תורה}
ס ע"ב דברים שבעל פה אי אתה רשאי לאומרן בכתבמצווה ועושה ח"א עמ' תקמח, תקנב, תקעד
ס ע"ב דברים שבעל פה אי אתה רשאי לאומרן בכתב וכו'אוצרות חיים - פרד"ס התורה עמ' קלט
ס ע"ב דברים שבעל פה אי אתה רשאי לכותבןמאכסניא של התורה סי' ד
ס ע"ב הברית עם ישראל בשביל תורה שבע״פציץ השדה פורים - אורה ושמחה עמ' צד, צה
ס ע"ב הכתיב אכתוב לו רובי תורתיפניני דעת עמ' רלד
ס ע"ב כבי תרי עבדת לי ותוס' ד"ה כביתתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' רט
ס ע"ב כי ע"פ הדבריםבעקבי יעקב עמ' מז
ס ע"ב כי על פי הדברים האלה וכו' אכתוב לו רוב תורתי כמו זר נחשבו (ותוס' ד"ה אתמוהי)דרושים ואגדות חתם סופר עמ' צז
ס ע"ב כל דאלים גברגנת אגוז (תשמט) עמ' פד
ס ע"ב כל דאלים גברתורת מנחם חי"ח עמ' 51
ס ע"ב כל דאלים גברתורת מנחם חנ"ו עמ' 145
ס ע"ב כמו זר נחשבו ובתוס'רנת יצחק ה' מגילות עמ' תטו
ס ע"ב כתוב לך את הדברים האלה וכו' אלא בשביל דברים שבעל פה וכו'שפע חיים - נישואין עמ' רח
ס ע"ב לא כרת ה' ברית וכו' אלא בשב' תושבע"פאפיקי ים עמ' רפז
ס ע"ב לא כרת הקב"המורשה - שיחות למועדים עמ' קג
ס ע"ב לא כרת הקב"ה ברית אלא על תושבע"פשערי הישיבה ח"א עמ' יד, קכח
ס ע"ב לא כרת הקב"ה ברית עם ישרא' אלא בשביל תורה שבעל פהנחלי מים (מלאח) עמ' קפ
ס ע"ב לא כרת הקב"ה ברית עם ישראלזאת ליעקב שמות עמ' רפט
ס ע"ב לא כרת הקב"ה ברית עם ישראלנשמת חיים (ברלין) עמ' מב, צא
ס ע"ב לא כרת הקב"ה ברית עם ישראל אלא בשביל דבדים שבעל פהמדבר שור דרוש יג עמ' קז-קח, דרוש לד עמ' שיב-שיג; מאורות הראי"ה חנוכה-פורים עמ' רא-רב; מאורות הראי"ה שבת קודש עמ' רלא
ס ע"ב לא כרת הקב"ה ברית עם ישראל אלא בשביל דברים שבע"פנתיבות יצחק - ירח האיתנים עמ' קפז
ס ע"ב לא כרת הקב"ה ברית עם ישראל אלא בשביל דברים שבע"פרנת יצחק תפלה עמ' סג
ס ע"ב לא כרת הקב"ה ברית עם ישראל אלא בשביל דברים שבע"פרנת יצחק - פרק חלק עמ' רמב
ס ע"ב לא כרת הקב"ה ברית עם ישראל אלא בשביל דברים שבע"פ שנא' כי על פי הדברים האלה כו'רנת יצחק - תפלה לימי המועדים עמ' רעז
ס ע"ב לא כרת הקב"ה ברית עם ישראל אלא בשביל דברים שבע"פ שנאמר כי ע"פ הדברים האלה כרתי אתך ברית ואת ישראלבאר יוסף (תשמא) ח"ג עמ' ע
ס ע"ב לא כרת הקב"ה ברית עם ישראל אלא בשביל דברים שבעל פהאוצרות חיים - פרד"ס התורה עמ' קלה
ס ע"ב לא כרת הקב"ה ברית עם ישראל אלא בשביל דברים שבעל פהמגן אבות (מהריט"ץ) ח"ב עמ' קפו
ס ע"ב לא כרת הקב"ה ברית עם ישראל אלא בשביל דברים שבעל פהמדבר שור דרוש לד עמ' שיב-שיג, שטז, דרוש טז עמ' קמז {יש לישראל תפקיד כפול, גם לחנך לאומות העולם כי אנו "ממלכת כהנים", ומה יש לנו תורה שבכתב, ויש סגולת עם ישראל בפני עצמם שהם גוי קדוש, ובזה יש לנו תורה שבעל פה}
ס ע"ב לא כרת הקב"ה ברית עם ישראל אלא בשביל דברים שבעל פהמתוך התורה הגואלת (תשעג) על התורה עמ' 65, 382
ס ע"ב לא כרת הקב"ה ברית עם ישראל אלא בשביל דברים שבעל פה וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' פב ד"ה בפרק, ח"ג עמ' רכ ד"ה והנה
ס ע"ב לא כרת הקב"ה ברית עם ישראל אלא בשביל דברים שבעל פה וכו'דרשות הר"ן (תשסג) עמ' רסד, תקכו, תקכז
ס ע"ב לא כרת הקב"ה ברית עם ישראל אלא בשביל תורה שבע"פשם ישראל עמ' ריז
ס ע"ב לא כרת הקב"ה ברית עם ישראל אלא בשביל תורה שבע"פ כו'סוכת דוד (שירירו) דף פד ע"ב
ס ע"ב לא כרת הקב"ה ברית עם ישראל אלא בשביל תורה שבע"פ כו'רנת יצחק תליתאה ח"ב עמ' שנה
ס ע"ב לא כרת הקב"ה ברית עם ישראל אלא בשביל תורה שבע"פתורת העולה (תשעה) עמ' קד, תע
ס ע"ב לא כרת הקב"ה ברית עם ישראל אלא בשביל תורה שבעל פהמצווה ועושה ח"א עמ' תעו
ס ע"ב לא כרת הקב"ה ברית עם ישראל אלא בשביל תושבע"פבית אלהים שער ב עמ' קעו
ס ע"ב לא כרת הקב"ה ברית עם ישראל אלא על תורה שבע"פאבן ישראל (פישר) אגדה ח"ב עמ' קיג
ס ע"ב לא כרת הקב"ה ברית עם ישראל אלא על תורה שבעל פהבי חייא ח"ב עמ' שלט
ס ע"ב לא כרת הקב"ה ברית עם ישראל אלא על תורה שבעל פהתורת אביגדור ח"ד עמ' רסה
ס ע"ב לא כרת הקב"ה ברית עם ישראל אלא עם התורה שבעל פה בלבדזרע שמשון (תשסג) יתרו אות מח
ס ע"ב לא כרת הקב"ה ברית עם ישראל וכו'שפע חיים - מכתבי תורה (תשסח) עמ' קע
ס ע"ב לא כרת הקב"ה ברית עם ישראל אלא בשביל דברים שבעל פה שנאמר כי על פי הדברים האלה כרתי אתך ברית ואת ישראלדברי תורה (שפירא) מהד' ט סי' נג, סד
ס ע"ב לא כרת חקב"ה ברית עם ישראל אלא בשביל דברים שבעל פהשם דרך - כתר תורה עמ' ריב
ס ע"ב למה לא ניתנה תורה שבע"פ בסיניזכר דוד על התורה עמ' רלא
ס ע"ב מאי טעמא, אילימא משום כבודפני חיים (פלג'י) עמ' רסד ע"א
ס ע"ב מחלוקת ר'א ור"י רוב ומיעוט בתורה שבכתב ובע"פרנת יצחק ישעיה עמ' שפג, יחזקאל עמ' רטז-ריז, משלי עמ' קעו
ס ע"ב פר' אחרי נאמרהאיש מבין ח"א דף יג ע"ג
ס ע"ב רוב על פהשפע חיים - מכתבי תורה (תשסח) עמ' שיט
ס ע"ב רובה בכתב ומיעוטה על פהדברי שאול ויקרא עמ' קנח
ס ע"ב רובה בכתב, ורש"יתורת מנחם חמ"ה עמ' 35
ס ע"ב רש"י ד"ה ודברים שבעל פהימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' שנט
ס ע"ב רש"י ד"ה ופרשת פרה אדומהדברי שאול במדבר עמ' לו
ס ע"ב שבכתב אי אתה רשאי לאומרה בעל פהדברי שאול דברים עמ' רו
ס ע"ב שהקב"ה לא כרת ברית עם ישראל אלא על התורה שבע"פנתיבות יצחק חנוכה ופורים עמ' יא
ס ע"ב שלא כרת הקב"ה ברית עם ישראל כי עם על תורה שב ע"פשמחת מרדכי (רוזנמן) חנוכה - מאמר וחושך ע"פ תחום, נישואין - מאמר אוהבה כגופו ומכבדה יותר מגופו
ס ע"ב תוס' ד"ה אתמוהי - כמו זר נחשבו וכו' לא כתבו תושבע"פ שהעובדי כוכבים לא יכתבוהימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' שסא-שסב
ס ע"ב תוס' ד"ה אתמוהימורשה - שיחות למועדים עמ' כד
ס ע"ב תוס' ד"ה אתמוהי, תושבע"פ לא יכתבו העכו"םמצווה ועושה ח"א עמ' תעו
ס ע"ב תוס' ד"ה והשתאמשק ביתי סי' קמז דף סו ע"א
ס ע"ב תוס' ישראל נבדלו מאוה"ע בסתרי תורהפי' הרמ"ז על הזוהר במדבר (תשסד) עמ' קעח
ס ע"ב תוס', הא דלא נכתבה התורה שבע"פשירת הפסח אות קלח
ס ע"ב תורה וכו' רבי יוחנן אמר רוב על פה ומיעוט בכתב. ואם היה נכתב הכל לישראל היו עובדי כוכבים הכל כותבין ולהכי קאמר ותוס' ד"ה אתמוהי רחמנא אכתוב לו רובי תורה והלא מה שכתבתי להם כמו זר נחשבו שהעתיקו זריםמוסר דרך - אפיקי חיים עמ' תמח
ס ע"ב תורה רוב בכתב ומיעוט על פה וכו'דרשות הר"ן (תשסג) עמ' רסג, תקכו
ס ע"ב תורה רוב בכתב ומיעוט על פה שנא' אכתוב לו רובי תורתי וכו'דרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' רג
ס ע"ב תורה רוב בכתב ומיעוט שעל פהמאכסניא של התורה סי' נט
ס ע"ב תורה רובה בכתב ומיעוטה בע"פ וכו'רנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' רצו
ס ע"ב תורה רובה בכתב ומיעוטה ע"פעוז לו בך מאמר ז אות ו, מאמר ח אות ב
ס ע"ב תורה רובה על פה ומעוטה בכתבבנין דוד (מייזלש) בראשית - בראשית אות מח
ס ע"ב תתאי שתו מיאפרי חיים (קנולר) פרשת נשא
ס עילאי שתו מיא ברישא, רש"יקול שמואל (קונפורטי) דף לח ע"א
ס עיקר התורה תושבע"פאשל חיים ח"א עמ' מט
ס ר' יוחנן משום ר"ב מגילה נתונהדברים אחדים (תקמח) דף נו ע"ב
ס ר' יוחנן משום ר"ב מגילה נתנהדברים אחדים (תשמו) עמ' קעט
ס שמונה פרשיות נאמרו ביום שהוקם המשכןשמן ראש (כץ) חנוכה ח"א עמ' רמב, שצו, שצז
ס תוס' ד"ה פרשת טמאיםעינות מים דף ק ע"ד
ס תורה מגלה מגלה נכתבהכד הקמח (תשנו) עמ' פ
ס תורה שבע"פ אסור לכתוב, והותר משום עת לעשותאשל חיים ח"א עמ' קח
ס, דברים שבכתב אי אתה רשאי לאומרן על פה, דברים שבעל פה אי אתה רשאי לאומרן בכתבדעת תורה שמות עמ' שנג
ס. אז אמרתי וכו' עמוני ולא עמוניתלקחת מוסר ח"א עמ' תלא
ס. אחריהם קוראין ת"חפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תקפב
ס. אין כותבין מגילהמבשרת ציון ח"ג עמ' קצא
ס. אין קוראין בחומשין בביהכנ"ס מפני כבוד הצבורשרגא המאיר מועדים עמ' קעג
ס. אין קורין בחומשים בבית הכנסת מפני כבוד הציבורערוגת הבושם (תשעא) ויקרא-במדבר עמ' רצד
ס. אין קורין בחומשיןערבי נחל (תשסד) עמ' תתתיב
ס. אין קורץ בחומשיןזבחי צדק (דיסקין) עמ' פתיחה
ס. אין קורץ בחומשיןמצווה ועושה ח"ב עמ' תקכב
ס. אם אין עליה שם ספר תורה - פסולה לקרוא בהתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תתרמח, תתרמח הערה 51
ס. אמר רבי שמעון בן לקיש, התורה חתומה ניתנהיורה חכימא (תשעא) עמ' צ
ס. אף היא עשתה טבלא של זהב שפרשת סוטה כתובה עליהלהורות נתן דברים עמ' ריא
ס. אף על פי שהלכות אין אתה כותב וכו'מבשרת ציון ח"ג עמ' קפט
ס. בדין אין כותבין מגילהמאורי שערים עמ' שצ
ס. בדין שרטוט ובתוס' ובמאירימאורי שערים עמ' שפו
ס. בספר תורה עולין כהני' ולוים וישראליםהנפש החכמה סי' ס
ס. בפלוגתא אם תורה מגילה מגילה ניתנהפרפרת משה ח"ב עמ' תפא
ס. ברש"י ד"ה פרשת טמאים, בו ביום הוקבעו שלש מחנותרנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' קסד
ס. גמר כתיבת התורה היה בסוף ארבעים שנהגור אריה שמות פל"ה הערה 98, במדבר פט"ו הערה 140
ס. דר' יוחנן ור"ש בן לקיש מעייני בספרא דאגדתא כשבתא, והא לא ניתן ליכתב אלא כיון רלא אפשר עת לעשות לה' הפרו תורתךשל"ה (תשנז) - מס' שבועות אות קפד בהגה"ה
ס. דר"י ור"ל מעייני בספרא דאגדתא בשבתאהמאור שבתורה (שפירא) בראשית עמ' קמ, שמות עמ' שלה, דברים עמ' רסב
ס. האי ספר אפטרתא אסור למקרי ביה בשבת וכו'מבשרת ציון ח"ב עמ' רח
ס. הותרה ליכתב התורה משום עת לעשות לה' הפרו תורתךתפארת צבי במדבר עמ' ג
ס. התורה חתומה ניתנהתורת העולה ח"א פרק טז
ס. התורה מגילה מגילה ניתנה וכו'תהלה לדוד (סר לאון, שלז) חלק א פרק מו/מז דף כו ע"ב; תפארת ישראל (מהר"ל, שנט) פ' נט דף נב ע"ב
ס. התורה ניתנה מגילותמחשבת מוסר ח"ב עמ' ר
ס. והא לא ניתן ליכתב [תורה שבעל פה] אלא וכו' עת לעשות וכו'מגלה עמוקות (תשסח) אופן פב
ס. והא לא ניתן ליכתב וכו' עת לעשות לה'מכתב מאליהו ח"ד עמ' 283
ס. והא לא ניתן ליכתב, אלא כיון דלא אפשר עת לעשות לה' הפרו תורתךבאר הגולה (הרטמן) באר ו הערה 1071-1070
ס. ח' פרשיות נאמרוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' שנ
ס. ח' פרשיות נאמרוזבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' רכט
ס. ח' פרשיות נאמרו ביום שהוקם בו המשכןגור אריה שמות פט"ו הערה 165, ויקרא פט"ז הערה 198, במדבר פ"ה הערה 3
ס. ח' פרשיות נאמרו ביום שהוקם כו המשכןמנחת יצחק ויקרא-דברים עמ' כב
ס. ח' פרשיות נאמרו כאותו היום שהוקם המשכןחיי נפש ח"א עמ' רלא ע"א
ס. חסר ב' או ג' תיבות מס"ת כשר הספרמרפא לנפש בראשית עמ' קכו
ס. טעם שרוב התורה אינו בכתבפתחי שערים ח"א עמ' קע
ס. כותבין מגילה לתינוקתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תתרסג, תתרסג הערה 16
ס. כותבין מגילה לתינוק להתלמד (וברי"ף שם)חיי נפש ח"א עמ' רפ ע"ב
ס. כיון דלא אפשר עת לעשות לה' הפרו תורתךמים חיים (קרייסווירטה) עמ' שעט
ס. כיון דלא אפשר עת לעשות לה' הפרו תורתך, ורש"יויואל משה מאמר א סי' קסט עמ' קסב, מאמר ג סי' ז עמ' תיא, סי' מב עמ' תמו
ס. כיון שלא אפשר עת לעשות לה' הפרו תורתךים שמחה עמ' קי
ס. לא כרת הקב"ה ברית עם ישראל אלא בשביל דברים שבע"פדברי יואל מועדים ח"א ראש השנה דף צו ע"א, קמ ע"א
ס. לא ניתנה לכתוב, רק מפני הדחק כתבוה חז"לשבט מישראל (קרמניץ) פרק קיט פסוק קנח
ס. לא נצטוו על אפר פרה ער אחר בניסן בשנה השניתגור אריה במדבר פ"ז הערה 50
ס. מדלא ניתן ליכתבמבשרת ציון ח"ג עמ' קפח
ס. מהו לכתוב מגילה לתינוק להתלמד בהלהורות נתן דברים עמ' רי
ס. מהרש"א ד"ה והא לא ניתן לכתובנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' טו אות א
ס. מותר לכתוב מגילה לתינוקודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' תפד
ס. מחלוקת אי תורה חתומה ניתנה או מגילה ניתנהפאר יעקב ח"ב עמ' תשמב
ס. משום דתקיפי למיגמרינהומים חיים (קרייסווירטה) עמ' שנא
ס. משום כבוד הצבור אסור לקרוא בחומשים בצבורתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תתרמט, תתרנא הערה 84
ס. נאמר שלוח מחנות בר"ח ניסןתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תקעג
ס. ספר תורה שחסר יריעה אחת אין קורים בהתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תתרמו, תתרמז, תתרמז הערה 38, תתרנ הערה 62, תתרנא, תתרנב, תתרנו
ס. ספרא דאפטרתאתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' ריד
ס. עת לעשות - התירו לכתוב תושבע"פמי מרום ח"ג, לחם אבירים, פרק ז, עמ' כב, שמות עמ' קסא
ס. עת לעשות לה' הפרו תורתךשמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' לג
ס. עת לעשות לה' הפרו תורתך, מהרש"אנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' לז אות ה
ס. פרנס הממונה על הציבורתשבי (תשסה) עמ' רכ שורש פרנס
ס. פרשת אחרי מות ביום שהוקם המשכן נאמרהגור אריה דברים פי"א הערה 150
ס. פרשת אחרי מות נאמרה באחד בניסן ביום שמתו שני בני אהרןשם יחזקאל עמ' תקנד
ס. פרשת פרה אדומה נאמרה בר"ח ניסןשמן ראש (כץ) ח"י ויקרא עמ' סח
ס. ר' יוחנן ור"ל היו מעייני בספרא דאגדתא בשבתדרך חיים (תשע) הקדמה הערה 193, 191-190
ס. ר"י ור"ל הוו מעייני בספרא דאגדתא בשבתאמגדל עוז (תשעח) עמ' רכב
ס. ר"י ור"ל מעייני בספרי דאגדתא בשבתאנתיבות חיים (מטלין, תשמא) עמ' שנט
ס. רבי יוחנן ורבי שמעון בן לקיש מעייני בספרא דאגדתא בשבתאבן מלך - שבת עמ' עב
ס. רבי יוחנן וריש לקיש הוו מעייני בספר אגדתא בשבת והא לא נתן לכתובבאר הגולה (הרטמן) באר ב הערה 605, 594-593, באר ו הערה 1067-1066
ס. רבי יוחנן וריש לקיש מעייני בספרי דאגדתאשמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' קפד
ס. רבי כתב המשניות משום עת לעשות לה'בית ישראל (זידיטשוב, תשעה) עמ' ס
ס. רש"י ד"ה פרשת טמאיםיבין שמועה (לעוו) עמ' תמז
ס. שמונה פרשיות וכו' פרשת לויים וברש"ירנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' קמב, קמד
ס. שמונה פרשיות נאמרו בו ביוםדברי יואל פ' נשא דף קמו ע"א
ס. שמונה פרשיות נאמרו בו ביוםכתנות אור עמ' תסח, תצט
ס. שמונה פרשיות נאמרו ביום שהוקם בו המשכןדברי יואל פ' יתרו דף מג ע"ב
ס. שמונה פרשיות נאמרו ביום שהוקם בו המשכן, אלו הן פרשת כהנים ופרשת לוים ופרשת טמאים ופרשת שילוח טמאים ופרשת אחרי מותדברי יואל מועדים ח"ח עמ' קעו
ס. שמונה פרשיות נאמרו ביום שהוקם המשכןפרפרת הפרשה פרשת אמור פרק כא פסוק א
ס. שמונה פרשיות נאמרו ביום שהוקם המשכן, ואחד מהם פרשת פרה אדומהאור תורה (קאלמייר, תשסא) עמ' קעג
ס. שמונה פרשיות נאמרו וכו' טומאת הכהניםפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תצו
ס. שמנה פרשיות נאמרו ביום שהוקם בו המשכן אלו הן וכו' ופרשת פרה אדומה וכו'דברי יואל מועדים ח"ז פרה עמ' נה, נו, קעא
ס. שמנה פרשיות נאמרו ביום שהוקם בו המשכן וכו'יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה מד דף רכט ע"ב
ס. תוס' - לדעת המ"ד דכל היכי דכתיב אחרי היינו מופלג וכו' הא אחרי מות באותו יום שמתו נאמרה לו אותה פרשהפאר יעקב ח"ג עמ' רד
ס. תוס' ד"ה ופרשתפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' שסב
ס. תוס' ד"ה ופרשת אחרי מותנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' א אות ב
ס. תוס' ד"ה פרשת טמאיםלקחת מוסר ח"א עמ' תמח
ס. תוס' ד"ה תורהגור אריה שמות פכ"ד הערה 23
ס. תורה חתומה או מגילה ניתנהתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' קצח-קצט(פז, פח), ריט {תלוי אם התחלת מתן תורה מאברהם אבינו}
ס. תורה חתומה ניתנה - תורה מגילה מגילה ניתנהמאור עינים (תשנח) עמ' שעו
ס. תורה חתומה ניתנה - תורה מגילה מגילה ניתנהמאור עינים (תשעט) עמ' מא
ס. תורה חתומה ניתנהאמרי קודש (קאמארנא, תשסג) עמ' סט
ס. תורה חתומה ניתנהגור אריה שמות פכ"ד אות ד, פל"ב הערה 107
ס. תורה חתומה ניתנהלהורות נתן דברים עמ' שיט
ס. תורה חתומה ניתנהקשוטי כלה (גרינפלד) ח"י אות רסג
ס. תורה חתומה ניתנהשם יחזקאל עמ' תסג
ס. תורה חתומה ניתנה ונכתב הכל בפעם א'ערבי נחל (תשסד) עמ' שעג
ס. תורה חתומה ניתנהיד דוד (אופנהיים) עמ' קפ
ס. תורה חתומה ניתנהפנים מסבירות עמ' שפד
ס. תורה מגילה מגילה ניתנהדברי יואל פ' יתרו דף צו ע"ב
ס. תורה מגילה מגילה ניתנהלקחת מוסר ח"א עמ' תעד, נחלה לישראל (תשעז) ח"א עמ' עב
ס. תורה מגילה מגילה ניתנתאחרי ראי (תשסד) דרשות סי' כו אות א
ס. תורה מגילה מגילה נתנה וכו'רנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' רכה
ס. תורה מגילה מגילה נתנהלמחר אעתיר עמ' שפב
ס. תורה מגילה ניתנהדברי יואל פ' בלק דף קכט ע"ב
ס. תורה מגילה ניתנה או חתומהנזר הקדש ח"א עמ' ז, ח"ג עמ' רלב
ס. תורה מגילה ניתנה או תורה חתומה ניתנהתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תתקכז, תתקכח הערה 37
ס. תורה, מגילה מגילה ניתנהכד הקמח (מישור) עמ' קצג
ס: א"ר אלעזר תורה רוב בכתב ומיעוט על פה, שנא' אכתוב לו רובי תורתי כמו זר נחשבו, ור' יוחנן אמר רוב על פה ומיעוט בכתב, שנא' כי על פי הדברים האלה וכו'של"ה (תשנז) - מס' שבועות אות קצ, רמג, רנו
ס: א"ר יוחנן לא כרת הקב"ה ברית עם ישראל אלא בשביל דברים שבעל פה, שנאמר כי על פי הדברים האלה כרתי אתך ברית ואת ישראלשל"ה (תשנז) - מס' שבועות אות קפד
ס: א"ר יוחנן לא כרת הקב"ה ברית עם ישראל אלא בשביל דברים שבעל פה, שנאמר כי על פי הדברים האלה כרתי אתך ברית ואת ישראלדעת תורה שמות עמ' שנב
ס: א"ר יוחנן לא כרת הקב"ה ברית עם ישראל אלא על דברים שבע"פ וכו'אוצר המאמרים (תשסא) עמ' קז
ס: איסורא ד"דברים שבעל פה אי אתה דשאי לאמרם בכתב"פחד יצחק חנוכה מאמר א
ס: אית לי עידנא לדידידרכי החיים ח"א עמ' רלה, רלו
ס: אכתב לו רובי תורתי וכו'עקבי אבירים (תשעא) עמ' ריד
ס: אכתוב לו רובי תורתי וכו'דרשות חתם סופר ח"ג (תשיט) עמ' קיא
ס: אלא בשביל דברים שבע"פבין המשפתים ויקרא פ' בחקותי אות ז
ס: אלא בשביל תורה שבעל פהמבשרת ציון ח"ג עמ' שמג
ס: אלה אתה כותב ואי אתה כותב הלכותגור אריה שמות פכ"א הערה 2
ס: אמר ר"א תורה רובו בכתבתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' שעג
ס: אמר רבי אלעזר תורה רוב בכתב ומיעוט על פה שנאמר אכתוב לו רובי תורתי כמו זר נחשבו, ורבי יוחנן אמר רוב על פה ומיעוט בכתב, שנאמר כי על פי הדברים האלהדברי יואל מועדים ח"ט עמ' רז
ס: אמר רבי יוחנן לא כרת הקב"ה ברית עם ישראל אלא בשביל דברים שבעל פה שנאמר כי על פי הדברים האלה כרתי אתך ברית ואת ישראלשל"ה (תשנז) תושבע"פ בתחילת ההקדמה
ס: אר"י לא כרת הקב"ה ברית עם ישראל אלא בשביל דברים שבעל פה וכו'דברי יואל מועדים ח"ב סוכות דף מו ע"א
ס: ברית על תושבע"פפרפרת הפרשה פרשת נשא פרק ז פסוק א
ס: ברית ראשונה וברית שניהשיחות לספר שמות עמ' שעא
ס: דברי תורה שניתנו להכתב וכו' דברי תורה שלא ניתנו להכתבפחד יצחק חנוכה מאמר א
ס: דברים שאמרתי לך בכתבודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' תפ
ס: דברים שבכתבמפניני הרב עמ' רמה
ס: דברים שבכתב א"א רשאי לאומרם בע"פקשוטי כלה (גרינפלד) ח"ט אות קלא
ס: דברים שבכתב א"א רשאי לאומרם בעל פהברכת חיים (תשמה) ח"א עמ' 89
ס: דברים שבכתב א"א רשאי לאומרם ע"פמבשרת ציון ח"ד עמ' רעד
ס: דברים שבכתב א"א רשאי לאמרם על פהתפארת ציון (אבא שאול) עמ' רז - ר"י אבא שאול
ס: דברים שבכתב אי אתה רשאי לאומרו בע"פ ודברים שבע"פ וכו'פאר יעקב ח"א עמ' תנו, ח"ב עמ' תתלג, תתלד, תתלו, ח"ג עמ' שסג
ס: דברים שבכתב אי אתה רשאי לאומרם בע"פגור אריה שמות פי"ט הערה 230
ס: דברים שבכתב אי אתה רשאי לאומרם בע"פדולה ומשקה - סגולות התורה עמ' שצב
ס: דברים שבכתב אי אתה רשאי לאומרם בע"פ, וכן להיפךדרש משה (קלנברג) ח"א דף מ
ס: דברים שבכתב אי אתה רשאי לאומרם בעל פהדברי משה (שהם, תשעג) עמ' קצח
ס: דברים שבכתב אי אתה רשאי לאומרם בעל פהדברי משה (שהם, תשעט) עמ' קצב
ס: דברים שבכתב אי אתה רשאי לאומרם בעל פהנחלה לישראל (תשעא) עמ' לג
ס: דברים שבכתב אי אתה רשאי לאומרם על פהנטריקן (תשעד) עמ' מד
ס: דברים שבכתב אי אתה רשאי לאומרם על פהתורת משה (אלשיך, שסא) פרשת תשא דף קנג ע"ד; יבין שמועה (אלגזי, שצט) בהקדמה דף ג ע"א; פי' רבינו בחיי (רנב) פרשת תשא דף קמב ע"א; יפה מראה (שנ) מגילה פרק ג דף סד ע"ד; תפארת ישראל (מהר"ל, שנט) פ' סח דף סא ע"ג; של"ה (תט) בית חכמה דף יו/יז ע"ב, ופסחים דף קסב ע"ב, ותורה שבעל פה דף תד ע"א; מערכת האלקות (פירארה שיח) דף רסה ע"א
ס: דברים שבכתב אי אתה רשאי לאומרן בעל פהקומץ המנחה (צונץ) דרוש נו אות יז
ס: דברים שבכתב אי אתה רשאי לאומרן ע"פפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' תשסו
ס: דברים שבכתב אי אתה רשאי לאומרן על פהאור אברהם - סידור התפילה עמ' מו, קד
ס: דברים שבכתב אי אתה רשאי לאומרן על פהמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' תקנב
ס: דברים שבכתב אי אתה רשאי לאומרן על פה דברים שבעל פה אי אתה רשאי לאומרן בכתבשל"ה (תשנז) - תולדות אדם אות קצא
ס: דברים שבכתב אי אתה רשאי לאומרן על פה דברים שבעל פה אי אתה רשאי לאומרן בכתבשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' תכד
ס: דברים שבכתב אי אתה רשאי לאמרם בעל פהמגדל עוז (תשעח) עמ' תקעח, תקפט
ס: דברים שבכתב אי אתה רשאי לאמרם בעל פהתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תתרטו הערה 40, תתרנג, תתרנז, תתרנז הערה 151, תתרסב, תתרסג, תתרסו הערה 34
ס: דברים שבכתב אי אתה רשאי לאמרם בעל פה וכו'נפוצות יהודה (מוסקאטו, תשס) עמ' רלו
ס: דברים שבכתב אי אתה רשאי לאמרן בע"פלהורות נתן דברים עמ' רעד
ס: דברים שבכתב אי אתה רשאי לומר בע"פ וכו' לא כרת הקב"ה ברית עם ישראל אלא בשביל דברים שבע"פנזר הקדש ח"א עמ' מג, שמח
ס: דברים שבכתב ושבע"פפרפרת אליעזר פרשת כי-תשא פרק לד פסוק כז
ס: דברים שבכתב לא ניתנו להאמר בע"פפחד יצחק שבת מאמר ז
ס: דברים שבע"פנפש הרב עמ' לד
ס: דברים שבע"פ אי אתה רשאי לאומרן בכתבבאר הגולה (הרטמן) באר ב הערה 594, 597-596, באר ו הערה 1068, 1071
ס: דברים שבע"פ אי אתה רשאי לאומרן בכתבברכת מרדכי מוסר ח"ג עמ' ריב
ס: דברים שבע"פ אי אתה רשאי לאומרן בכתבגור אריה ויקרא פכ"ו הערה 58
ס: דברים שבע"פ אין רשאין לכתבןפרפרת הפרשה פרשת מטות פרק לא פסוק כא
ס: דברים שבע״פ אי אתה רשאי לכתבןנפוצות יהודה (מוסקאטו, תשס) עמ' פב
ס: דברים שבעל פה אי אתה רשאי לאומרם בכתבמבשרת ציון ח"ג עמ' קצב
ס: דברים שבעל פה אי אתה רשאי לאומרן בכתבבני אתה עמ' קיד
ס: דברים שבעל פה אי אתה רשאי לאומרן בכתבשבילי פנחס עמ' שכב
ס: דברים שבעל פה אי אתה רשאי לכותבםמי מנוחות (בירדוגו) עמ' נד
ס: דרש ר"י בר נחמניאמרי מאיר (מאירי) שמות פל"ד פסוק כז מס' 2
ס: דתקיפי למיגמרינהודרכי החיים ח"ב עמ' קסו
ס: הא כיצד דברים שבכתב אי אתה רשאי לאומרן על פה, דברים שבעל פה אי אתה רשאי לאומרן בכתבשל"ה (תשנז) - מס' פסחים אות שנד, מס' שבועות אות לג הגה"ה ב', קעז, רמ
ס: התוה"ק מיעוטה בכתב ורובה בעל פהדברי יואל מועדים ח"ז פרה עמ' יא
ס: ח' פרשיות נאמרו ביום שהוקם המשכןשמן ראש (כץ) חנוכה ח"ב עמ' רעא
ס: כי ע"פ הדבריםנפש הרב עמ' נו; דברי הרב עמ' רפה, רצה
ס: כל דאלים גבראמרי מאיר (מאירי) משלי פי"ד פסוק לד
ס: כל דאלים גברביאור הגר"א על משלי פרק יח פסוק יח
ס: כריתות ברית על תורה שבעל פהאחרי ראי (תשסד) סדרות סי' ל אות ד
ס: כרת ברית בשביל תורהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תרעח
ס: כתוב לך את הדברים האלהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' תכח
ס: כתיב כתוב לך את הדברים וכתיב כי ע"פ הדברים האלה הא כיצד דברים שבכתב א"א רשא לאומרם ע"פמאמרי שלמה ח"ב עמ' מט
ס: לא כרת ברית עם ישראל אלא בשביל תושבע"פפני יהושע (תשסא) עמ' פב
ס: לא כרת ה' ברית אלא על תושבע"פמנחת יצחק בראשית-שמות עמ' רצג
ס: לא כרת ה' ברית עם ישראל אלא בשביל תורה שבעל פהארץ חמדה (הורוויץ) עמ' כג, נחלה לישראל (תשעז) ח"ב עמ' כב
ס: לא כרת ה' ברית עם ישראל אלא על תורה שבע"פשפתי חיים מועדים ח"ב עמ' קכא
ס: לא כרת הקב"ה ברית אלא על תורה שבעל פהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' תשסו
ס: לא כרת הקב"ה ברית עטישראל אלא בשביל דברים שבע"פאוצר המאמרים (תשס) עמ' צט, קצה
ס: לא כרת הקב"ה ברית עם ישראל אלא בשביל דברים שבע"פבני אתה עמ' קפז
ס: לא כרת הקב"ה ברית עם ישראל אלא בשביל דברים שבע"פברכת מרדכי מוסר ח"ג עמ' ריא, שפ
ס: לא כרת הקב"ה ברית עם ישראל אלא בשביל דברים שבע"פדרש משה (קלנברג) ח"א דף מג
ס: לא כרת הקב"ה ברית עם ישראל אלא בשביל דברים שבע"פלהורות נתן דברים עמ' רסח
ס: לא כרת הקב"ה ברית עם ישראל אלא בשביל דברים שבע"פמטר השמים (תשנ) בראשית-שמות - פתיחה עמ' ח
ס: לא כרת הקב"ה ברית עם ישראל אלא בשביל דברים שבע"פשביב אור עמ' סז
ס: לא כרת הקב"ה ברית עם ישראל אלא בשביל דברים שבע"פתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תתעח הערה 163, תתרעב, תתרעג, תתעדר הערה 78
ס: לא כרת הקב"ה ברית עם ישראל אלא בשביל דברים שבע"פ וכו'ישרש יעקב (טננבוים) שבועות אות ז
ס: לא כרת הקב"ה ברית עם ישראל אלא בשביל דברים שבע״פנפוצות יהודה (מוסקאטו, תשס) עמ' פא
ס: לא כרת הקב"ה ברית עם ישראל אלא בשביל דברים שבעל פהאגרת הטיול (תשעה) עמ' רסז
ס: לא כרת הקב"ה ברית עם ישראל אלא בשביל דברים שבעל פהמטר השמים (תשנב) ויקרא-במדבר עמ' קנה
ס: לא כרת הקב"ה ברית עם ישראל אלא בשביל דברים שבעל פהנחלה לישראל (תשעא) עמ' לג
ס: לא כרת הקב"ה ברית עם ישראל אלא בשביל דברים שבעל פהעצי חיים על התורה עמ' ת
ס: לא כרת הקב"ה ברית עם ישראל אלא בשביל דברים שבעל פהפאר יעקב ח"ב עמ' תתלג
ס: לא כרת הקב"ה ברית עם ישראל אלא בשביל דברים שבעל פהפרפרת משה ח"א עמ' תקעג
ס: לא כרת הקב"ה ברית עם ישראל אלא בשביל דברים שבעל פהשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' קמב, תפא
ס: לא כרת הקב"ה ברית עם ישראל אלא בשביל דברים שבעל פהמשיב נפש (גינצלר, תשסה) עמ' רכב-רכג
ס: לא כרת הקב"ה ברית עם ישראל אלא בשביל דברים שבעל פהשבילי פנחס עמ' רג, שיט, שכד
ס: לא כרת הקב"ה ברית עם ישראל אלא בשביל תורה שבע"פבאר הגולה (הרטמן) באר א הערה 165
ס: לא כרת הקב"ה ברית עם ישראל אלא בשביל תורה שבע"פגבורות שמונים (תשסג) עמ' לג
ס: לא כרת הקב"ה ברית עם ישראל אלא בשביל תורה שבע"פדברי יואל מועדים ח"ד דף קנג ע"ב
ס: לא כרת הקב"ה ברית עם ישראל אלא בשביל תורה שבע"פדברי יואל פ' שלח דף שמו ע"א, שנ ע"ב
ס: לא כרת הקב"ה ברית עם ישראל אלא בשביל תורה שבע"פתורת העולה ח"א פרק כב, ח"ג פרק נה
ס: לא כרת הקב"ה ברית עם ישראל אלא בשביל תורה שבעל פהערוגת הבושם (תשעא) שמות עמ' תלט, ויקרא-במדבר עמ' תכה
ס: לא כרת הקב"ה ברית עם ישראל אלא בשביל תושבע"פהֻידוֹת אהרן (תשסא) עמ' רנט
ס: לא כרת הקב"ה ברית עם ישראל אלא בשביל תושבע"פהֻידוֹת אהרן (תשסז) עמ' רסג
ס: לא כרת הקב"ה ברית עם ישראל אלא בשביל תושבע"פשירת דוד (תשסז) עמ' תטז, תקנו
ס: לא כרת הקב"ה ברית עם ישראל אלא על דברי תורה שבעל פה בלבד וכו',פחד יצחק חנוכה מאמר א, י
ס: לא כרת הקב"ה ברית עם ישראל אלא על תורה שבע"פ בלבדדרך חיים (תשע) פ"א הערה 1420, פ"ג הערה 1274, פ"ד הערה 75, פ"ה הערה 1509, פ"ו הערה 1053
ס: לא כרת הקב"ה ברית עם ישראל אלא על תורה שבעל פהשפתי מנחם - הל' תשובה עמ' רטז, רכח
ס: לא כרת הקב"ה ברית עם ישראלאמרי מאיר (מאירי) שמות פל"ד פסוק כז מס' 1
ס: לא כרת הקב"ה ברית עם ישראלי וכו'תפארת ציון (אבא שאול) עמ' רצב - ר"ב טולידנו
ס: לא כרת הקב"ה עם ישראל אלא בשביל דברים שבע"פדובר צדק (זילבר) עמ' כא
ס: לא כרת הקב"ה עם ישראל ברית אלא בשביל דברים שבעל פהתפארת ישראל (מהר"ל, שנט) פ' סח דף סב ע"ב; דרשות מהר"ל (שנג) דרש על התורה דף לא ע"א
ס: לוי קודם לת"ח הממונה על הציבור וכו'קשוטי כלה (גרינפלד) ח"ה סי' ס
ס: עיקר כריתת ברית הי' על תושבע"פמרפא לנפש בראשית עמ' קג
ס: עת לעשות לה'בית שלום מרדכי עמ' קטו
ס: עת לעשות לה'ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תריט
ס: ר' יוחנן אמר רוב על פה ומיעוט בכתבשרתי ח"א עמ' קלד
ס: ר"י אמר רוב על פה ומיעוט בכתב וכו' אתמוהי קא מתמה וכו'פאר יעקב ח"ב עמ' תתלו, ח"ד עמ' יג
ס: רב שימי ב"א וכו' לותבן מר בעידנאמשנת יוסף - דרשות ח"א עמ' צה
ס: רבי יוחנן רוב התורה על פה ומיעוט בכתב, ותוס' ד"ה אתמוהי קא מתמהכרם חמד (תשסו) עמ' ג
ס: רובן בכתב ומיעוטן בעל פהמשיב נפש (גינצלר, תשסה) עמ' רצב
ס: רש"י גמורה ומסויימת ושלימהגור אריה שמות פכ"ד הערה 23
ס: רש"י ד"ה דברים שבע"פנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' טו אות א
ס: רש"י ד"ה ופרשת פרה אדומהגור אריה שמות פט"ו הערה 165
ס: רש"י ד"ה ופרשת פרה אדומהחמודי צבי ויקרא עמ' נז
ס: רש"י ד"ה רוב בכתביבין שמועה (לעוו) עמ' תרטו
ס: רש"י לכשיוקם המשכן בשנה השניהגור אריה שמות פט"ו הערה 196
ס: תוס' - במדרש אמרינן כמו זר נחשבו שעכו"ם כתבו את התורה ואם היה נכתב הכל לישראל היו עובדי כוכבים הכל כותביןפאר יעקב ח"ב עמ' תתלו, ח"ג עמ' שסג, ח"ד עמ' יג
ס: תוס' ד"ה אתמוהי - כמו זר נחשבו, שעוברי כוכבים כתבו את התורה, ואם היה נכתב הכל לישראל, היו עוברי כוכבים הכל כותביןדברי יואל מועדים ח"ט עמ' רז
ס: תוס' ד"ה אתמוהי+ספר החיים (תשנג) עמ' כה*
ס: תוס' ד"ה אתמוהישרגא המאיר מועדים עמ' לד
ס: תורה רוב בכתב ומיעוט על פה וכו' משום דתקיפי למנמרינהודרשות מנחת יצחק עמ' נה, סו
ס: תורה רובה בכתב ומיעוט בע"פ שנא' אכתוב לך רובי תורתי וגו'חיי נפש ח"ג עמ' קנח
ס: תורה רובה בכתב ומיעוט בעל פה וכו'יבין שמועה (לעוו) עמ' רעט
ס: תורה רובה בכתב ומיעוטה בעל פה ורי"א רובה בעל פה ומיעוטה בכתבנזר הקדש ח"ב עמ' תרנד
ס: תורה רובה בכתב ומיעוטה בעל פהחן טוב (הלוי, שסה) פרשת תשא דף קעד ע"ב; דרשות הר"ן (שנו) דרוש ו דף מא ע"ב, ודרוש ז דף מה ע"ב; של"ה (תט) שבועות דף קצב ע"ב ודף קצג ע"א; באר שבע (שעד) הוריות פרק א דף ח ע"ג
ס: תורה רובה בכתב ומיעוטה על פה או רובה על פה ומיעוטה בכתבשיח דוד (תשסד) עמ' נט
ס: תורה רובה בע"פ ומיעוטה בכתבבאר הגולה (הרטמן) באר א הערה 165
ס: תורה רובה בעל פה ומיעוטה בכתבדבר צבי - קדושת השבת - בנין דוד עמ' כט
ס: תורה שבכתב אי אתה רשאי לאומדה ע"פ וכו' ח"ב עמ' קכה
ס: תורה שבע"פ שאין לאומרם בכתבפחד יצחק שבת מאמר ז
ס: תורה שבעל פה כל הםוגיאאחרי ראי (תשסד) ענינים סי' ב אות א
ס: תורה שבעל פה לא ניתן ליכתובבן פורת יוסף (תשעא) עמ' נה
סא ע"א א"ל מאתריה דר' יאשיה אתה קרי עליה וצדיק יסוד עולםמצווה ועושה ח"א עמ' רלב
סא ע"א אמר ליה מאתריה דרבי יאשיה אתה קרי עליה וצדיק יסוד עולםאוצרות חיים - ת"ח וצדיק עמ' סג
סא ע"א ושואלין בשלומן מפני דרכי שלום רש"י ומהרש"אגבורת יצחק אבות עמ' פו
סא ע"א ושואלין בשלומן משוה דרכי שלוםמנחת מרדכי עמ' קלא
סא ע"א להוציאו בדיינים, ורש"ינשמת כל חי חלק ב (סימן ח) דף י"א ע"ג (קטע ראשון), ודף ע"ו ע"א (ד"ה תשובה, סימן מב)
סא ע"א מאתרה דרב יאשיה אתהו - קרי עלה: 'צדיק וסוד עולם'שירי משכיל כלל ז פרט ב (שי"ח)
סא ע"א מחזיקין ידי גויים בשביעית כו' ורש"י ותוס'סוכת דוד (שירירו) דף קצ ע"ב-קצא ע"ב
סא ע"א מפני דרכי שלוםברכת אבות עמ' קפה
סא ע"א מפרנסים עניי נכרים עם עניי ישראל וכו'אמרות ה' השלם ח"ג עמ' לג
סא ע"א מפרנסים עניי עכו"'ם וכו' מפני דרכי שלוםתורת מנחם חנ"ח עמ' 373, חנ"ט עמ' 394, חלק ס עמ' 220, 247, 424, 495, חס"א עמ' 161, 184, 241
סא ע"א מפרנסים עניי עכו"ם עם עניי ישראלתורת מנחם חנ"ג עמ' 225
סא ע"א מפרנסין עניי גוייםהקשורים ליעקב (תשסא) עמ' ריט
סא ע"א מפרנסין עניי גוים עם עניי ישראל וכו' מפני דרכי שלוםימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' תמח
סא ע"א מפרנסין עניי נכרים עם עניי ישראלחיים ביד (סימן צ"ט) דף קי"ב ע"ד (ד"ה תשובה)
סא ע"א מפרנסין עניי נכריםברכת אבות עמ' קצא
סא ע"א מפרנסין עניי עכו"ם עם עניי ישראלרנת יצחק שמואל עמ' תכה
סא ע"א מפרנסין עניי עכו"ם עם עניי ישראל מפני דרכי שלוםדבר טוב עמ' תא
סא ע"א מפרנסין עניי עכו"ם עם עניי ישראל מפני דרכי שלוםתשואות חן (תשסח) עמ' ל
סא ע"א רב כהנא הוה קאזיל להוצלס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' סז
סא ע"א רבי יוסי אומרנשמת כל חי חלק ב (סימן מ) דף ע"ד ע"א (ד"ה ואען)
סא ע"א ת"ר מפרנסין עניי נכרים עם עניי ישראל... וקוברין מתי נכרים עם מתי ישראל מפני דרכי שלוםלדור ולדורות ח"ב עמ' קג
סא ע"א תוס' ד"ה איזהו עם, ר דברים נאמרו בעם הארץ קאי גם על מי שלא שימש ת"חמצווה ועושה ח"א עמ' תעא
סא ע"א תוס' ד"ה רבא, ורבא נמי אית ליה רוב ע"ה מעשרין הן וכו'חוט המשולש בשערים (תשנח) עמ' ריג
סא. איזהו ע"ה כל שאינו אוכל חולין בטהרה, תוס'נחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' לח אות ד, סי' מד אות ד
סא. איזהו עם הארץמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' ריג
סא. אין מחזיקין ירי עוברי עבירה בשביעיתדברי יואל מועדים ח"ב הושענא רבה דף תפז ע"א
סא. ומחזיקין ידי נכרים בשביעית... ושואלין בשלומן מפני דרכי שלוםשל"ה (תשנז) ווי העמודים פרק כה אות כא
סא. וקוברין מתי נכרים עם מתי ישראל מפני דרכי שלוםים שמחה עמ' שכג
סא. ושואלין בשלומן מפגי דרכי שלוםמכתב מאליהו ח"ד עמ' 246
סא. ושואלין בשלומן מפני דרכי שלוםשל"ה (תשנז) - שער האותיות אות ב ס"ק יז
סא. ח' פרשיות נאמרו ביום שהוקם המשכן וכו' ופרשת אחרי מותדברי יואל פ' אחרי מות דף יא ע"ב
סא. ישראל מומר יורש את אביועצי חיים על התורה עמ' פח
סא. כגון רשב"ש דאכיל מדידיה ושתי מדידיההמאור שבתורה (שפירא) חנוכה-פורים עמ' רכ
סא. מחזיקין ידי נכרים בשביעית אבל לא ידי ישראלדברי יואל פ' ויגש דף תמט ע"א
סא. מחזיקין ידי נכרים בשביעית וכו'ויואל משה מאמר א סי' קיד עמ' קכז
סא. מסייע ידי עוברי עבירהמבשרת ציון ח"ג עמ' קיח
סא. מפרנסין עניי נכרים עם עניי ישראלאור תורה (קאלמייר, תשסא) עמ' עא
סא. מפרנסין עניי נכרים עם עניי ישראל כו'עלי שור ח"א עמ' רנז
סא. מפרנסין עניי עכו"ם עם עניי ישראל מפני דה"שדרש משה (קלנברג) ח"ב דף כה
סא. מפרנסין עניי עכו"ם עם עניי ישראל מפני דרכי שלוםדברי אש (כץ) עמ' פט
סא. קרי עלה וצדיק יסוד עולםדרשות חתם סופר ח"ג (תשיט) עמ' קיב
סא. ר"כ הוה אזיל להוצל חזי' וכו'המאור שבתורה (שפירא) דברים עמ' עא
סא. רש"י - אכילת חולין בטהרה הוא מצוה דרבנןתפארת צבי בראשית עמ' שכא
סא. רש"י ד"ה ושואלין בשלומם, מהרש"א ד"ה ושואליןנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' מב אות ה
סא. שואלין בשלום גויים מפני דרכי שלוםדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 1492
סא. ת"ר מפרנסים עניי נכרים עם עניי ישראל, תוס' ד"ה משאלת אשהנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' טז אות ד
סא. תוס' ד"ה רבא אמר וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' שז
סא: הנותן לחמותונחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' יד אות ו
סא: וליחוש שמא.תסיטנו אשתו נירהגור אריה ויקרא פט"ו הערה 50
סא: רש"י - לפונדקית תלמיד היושב לפנישערי שיש יהושע ח"א עמ' קיז
סא: תוס' ד"ה ופרשת, תקשה למ"ו אחרי מופלג וכו'דברי יואל פ' אחרי מות דף י ע"א, יא ע"ב
סב ורבנן איקרו מלאכיםדברים אחדים (תקמח) דף עב ע"ג
סב ורבנן איקרו מלכידברים אחדים (תשמו) עמ' רנה
סב ע"א א"ל שלמא עלייכו מלבי שלמא עלייכו מלכי א"ל מנ"ל וכו'תשובה מיראה עמ' סח
סב ע"א אין כופלין שלום לנכריםויקרא יעבץ עמ' קכט
סב ע"א אין כופלין שלום לעובד כוכבים. רב חסדא מקדים ויהיב להו שלמא, ורש"י ד"ה ואין כופלין, דהא דנותנים שלום לעובד כוכבים מפני דרכי שלום הוא דשרי ומשום דרכי שלום בחדא זימנא סגידברי תורה (שפירא) מהד' ו סי' מז
סב ע"א אין עושין חלת ע"ה בטהרהתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' רכו, ח"ב עמ' קכה
סב ע"א אמרו ליה מנא לך דרבנן איקרי מלכיםמצווה ועושה ח"א עמ' תקסב
סב ע"א אמרי ליה ליטעום מר מידי, אמר להו, הכי אמר רב יהודה אמר רב אסור לו לארם שיטעום כלום עד שיתן מאכל לבהמתו, שנאמר 'ונתתי עשב בשדר לבהמתך, והדר 'ואכלת ושבעת'כתב סופר אגדות כאן
סב ע"א אסור לאדם לאכול עד שיתן לבהמתוצמח צדקה עה"ת עמ' ב
סב ע"א אסור לאדם לאכול קודם שיתן לבהמתוקרן לדוד בראשית עמ' עב
סב ע"א אסור לאדם שיאכל קודם שיתן לבהמתודברי שאול דברים עמ' צ
סב ע"א אסור לאדם שיטעום כלום עד שיתן מאכל לבהמתובאר שרים פרשת עקב דרוש ב אות ד
סב ע"א אסור להחזיק ידי עוברי עבירהדברי חנינא - רפואה עמ' לג
סב ע"א בי מלכים ימלוכוכתב סופר אגדות כאן
סב ע"א דאמרי' ליה חזי אי נגעת בה הדרא לטיבלאתתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' תעט, תקנט
סב ע"א דרבנן איקרו מלכיםשעורי דעת ספר ב עמ' י
סב ע"א דרבנן איקרו מלכיםהר יראה מאמר סג
סב ע"א דרבנן איקרי מלכיםלהוגה דעות פ"ה ה"ט
סב ע"א ואין כופלין שלום לנכריכתב סופר אגדות כאן
סב ע"א ואין כופלין שלום לעו"כ רב חפדא מקדים ויהיב להו שלמא וכו'תשובה מיראה עמ' סח
סב ע"א חליף ואזיל גניבאויקרא יעבץ עמ' קכו
סב ע"א כופלין שלו' לת"חרנת יצחק תענית עמ' קמו
סב ע"א כופלין שלום למלךאור חדש (זיטשיק, תשסח) במדבר עמ' שג
סב ע"א כופלין שלום למלךלחמי תודה דף קס ע"א
סב ע"א כפלינן שלום למלכיגבורת יצחק חנוכה-פורים (תשנז) עמ' קפה
סב ע"א להקדים מאכל בהמה לאדםכנפי יונה (תשנח) ח"ג סי' עה
סב ע"א מאן מלכי - רבנןזך ונקי עמ' ז
סב ע"א מאן מלכי רבנןאמרי רבי שפטיה עמ' קעה
סב ע"א מאן מלכי רבנןאסופת מערכות שמות ח"א עמ' סו
סב ע"א מאן מלכי רבנןבנין שאול עמ' קעה
סב ע"א מאן מלכי רבנןהמאור הגדול (גר"א) עמ' תקלז
סב ע"א מאן מלכי רבנןטיול בפרדס ח"א עמ' קיא, קיב
סב ע"א מאן מלכי רבנןכתונת פסים (תשעא) עמ' ג
סב ע"א מאן מלכי רבנןכתונת פסים (תשעא) עמ' קעז, רפד, רפו
סב ע"א מאן מלכי רבנןלדור ולדורות ח"א עמ' תד
סב ע"א מאן מלכי רבנןלקט שיחות מוסר ח"א עמ' שנג
סב ע"א מאן מלכי רבנןמעדני אשר נישואין עמ' יד, לח
סב ע"א מאן מלכי רבנןס' המאמרים (רמ"מ) ח"ד עמ' רנג, ח"ה עמ' קעב
סב ע"א מאן מלכי רבנןשארית ישראל (וילדניק, תשנח) עמ' קכט
סב ע"א מאן מלכי רבנן וכו'אפיקי ים עמ' תקסא
סב ע"א מאן מלכי רבנןביאור הגר"א על משלי (קצנלנבוגן) פרק יד פסוק כח, פרק טז פסוק י, פרק כא פסוק א, פרק ל פסוק לא
סב ע"א מאן מלכי רבנןעיונים במשלי עמ' תנז
סב ע"א מנ"ל דרבנן איקרו מלכיםתהלה לדוד (והרמן) פרק כא פסוק ב הערה א, פרק סג פסוק יא הערה סט, פרק קיט פסוק יט הערה מ, פרק קלב פסוק יב הערה ג
סב ע"א מנא לד דרבנן איקרו מלכים וכו' דכתיב בי מלכים ימלוכופניני דעת עמ' לד
סב ע"א מנא לך דרבנן איקרו מלכים וכו'אמרות ה' השלם ח"ג עמ' ריט, שנ, שצד, רפא
סב ע"א מנא לך דרבנן איקרו מלכים וכו'אש דת (אסאד) עמ' רמג, שסו, שעה, שפט
סב ע"א מנא לך דרבנן איקרו מלכים וכו'צלח רכב עמ' סא
סב ע"א מנא לך דרבנן איקרו מלכים וכו'תהלות ישראל (מג'לד) עמ' צד
סב ע"א מנא לך דרבנן איקרו מלכים וכו' דבתיב בי מלכים ימלוכו וכו'אוצרות חיים - ת"ח וצדיק עמ' קלה, קלו
סב ע"א מנא לך דרבנן איקרו מלכים.להעיר להורות ולהשכיל ח"ג עמ' צח
סב ע"א מנין שכופלין שלום למלך, ובמהרש"ארנת יצחק - פרק חלק עמ' רלז
סב ע"א מנין שכופלין שלום למלך, ומהרש"א ותו"חרנת יצחק על נפש החיים (תשמג) עמ' שנב
סב ע"א מקמיה פלגאה ניקוםראה חיים ח"ב דף נה ע"ד [קצה ע"ב ד"ה קטע ראשון]
סב ע"א ניקום מקמיה דבר אוריין הוארנת יצחק - פרק חלק עמ' רע
סב ע"א ניקום מקמיה דבר אוריין הואס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' נ
סב ע"א ניקום מקמיה דבר אוריין הוא, וברש"י בן תורהרנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' רטו
סב ע"א עד שיתן מאכל לבהמתודורש טוב (פודור) עמ' 42
סב ע"א ר' נחמן אמר להו שלמאתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' ל
סב ע"א ר"ה ור"ח הוו יתבי חליףדרכי איש דף טו/עו ע"ד
סב ע"א רב הונא ורב חסדא הוו יתבי חליף ואזיל גניבא א"ל חד לחבריה וכו'דרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' ג
סב ע"א רב הונא ורב חסדא הוו יתבי חליף ואזיל גניבא וכו' מקמי פלגאה ניקום וכו'אוצרות חיים - ת"ח וצדיק עמ' קט, קלה, קלו, קמג
סב ע"א רב הונא ורב חסדא הוו יתבי חליף ואזיל גניבא, אמר ליה חד לחבריה ניקום מקמיה דבר אוריין הוא, אמר ליה ומקמי פלגאה ניקום, רש"י ד"ה פלגאה, חולק על החכמים, שהיה מצערו למר עוקבא שהיה אב בית דין, כדאמרינן בפרק קמאדברי תורה (שפירא) מהד' ב סי' לז
סב ע"א רב חסדא מקדים וכו' רב כהנא אמר להו שלמא למר ורש"יתתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' פא, פב {דברי שו"ת מהר"י מברונא}
סב ע"א רבנן איקרו מלכיםזאת ליעקב שמות עמ' תלז
סב ע"א רבנן איקרו מלכים וכו'תורת מנחם חנ"ה עמ' 178,49, חנ"ז עמ' 229
סב ע"א רבנן איקרו מלכיםברכת אבות עמ' שצה
סב ע"א רבנן איקרו מלכיםרנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' קמ
סב ע"א רבנן איקרו מלכיםשפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' רכ
סב ע"א רבנן איקרי מלכיםמאמץ כח (תשעה) עמ' נה
סב ע"א רבנן איקרי מלכיםשפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' קכה, תכו, תלא
סב ע"א רבנן אקרו מלכיםבאר שרים פרשת שמות דרוש ז אות ה
סב ע"א רש"י ד"ה שלמאי למרברית עולם (תשסט) עמ' קנג
סב ע"א רש"י ותוס' ד"ה שלמאתשובה מיראה עמ' סח
סב ע"א שלמא עלייכו מלכא שלמא עלייכו מלכאגבורת יצחק אבות עמ' ריז, שז
סב ע"א שלמא עלייכו מלכי וכו', מנ"ל דרבנן איקרו מלכי א"ל דכתיב בי מלכים ימלוכו וגו' כו'רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' ריט
סב ע"א שלמא עלייכו מלכי שלמא עלייכו מלכיכתב סופר אגדות כאן
סב ע"א תלמידי חכמים קרוים מלכיםדברי טובה שופטים ח"א עמ' רמא
סב ע"ב ניקום מקמיה גניבא דבר אוריין הואאור חדש (זיטשיק, תשסח) ויקרא עמ' רפד
סב ע"ב רבנן איקרו מלכיםרוח נכון עמ' פו
סב רב כהנא אמד לגוי שלמאחומת אנך שמואל א פרק כה
סב רב כהנא אמר לגוי שלמא רבא וכו'חומת אנך (תקסא) ח"ב דף פב ע"א
סב. אין כופלין להן שלוםבאר הגולה (הרטמן) באר ז הערה 161
סב. אין כופלין שלום לעכו״םשמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' לא
סב. אסור לאדם שיטעום עד שיתן לבהמתומטר השמים (תשנ) בראשית-שמות - תולדות עמ' נט
סב. אסור לאדם שיטעום עד שיתן מאכל לבהמתומשנת יוסף על התורה ח"ב עמ' קה
סב. אסור לו לאדם שיאכל כלום עד שיתן מאכל לבהמתודרשות חתם סופר ח"ג (תשיט) עמ' קיג
סב. אסור לו לאדם שיטעום כלום עד שיתן מאכל לבהמתומרפא לנפש בראשית עמ' מח, נג, נד, נו, קסט
סב. אסור לו לאדם שיטעום כלום עד שיתן מאכל לבהמתועצי חיים על התורה עמ' קצה, שנה, שסד
סב. אסור לו לאדם שיטעום כלום עד שיתן מאכל לבהמתו וכו'שפתי כהן (הכהן, שסה) פרשת עקב דף רצד ע"ג; תולדות יעקב (מטלון, שנז) מ"פ דף נ ע"ג
סב. אפור לאדם שיטעום בלום קודם לבהמתופרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' שצו-תא, ח"ג עמ' תקעד
סב. בי מלכים ימלוכו נאמר על תלמידי חכמים וצדיקיםערבי נחל (תשסד) עמ' תתרכז
סב. בני מלכיםמחשבת מוסר ח"ג עמ' שטו
סב. דרבנן איקרו מלכיםהֻידוֹת אהרן (תשסא) עמ' רצג
סב. דרבנן איקרו מלכיםהֻידוֹת אהרן (תשסז) עמ' רחצ
סב. דרבנן איקרו מלכיםעלי שור ח"ב עמ' עז
סב. דרבנן איקרו מלכיםשיחות ר' ראובן עמ' כא, מו, צח
סב. דרבנן איקרו מלכים אמר להו דכתיב בי מלכים ימלוכו וגו'מים חיים (קרייסווירטה) עמ' קנב
סב. דרבנן איקרו מלכיםברכת חיים (תשמה) ח"א עמ' 156
סב. ואין כופלין שלום לעוברי כוכבים רב חסדא מקדים ויהיב להו שלמא וכו'של"ה (תשנז) ווי העמודים פרק כה אות כא
סב. ואין כופלין שלום לעכו"םנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' מב אות ה
סב. ומקמי פלגאה ניקוםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תרכד
סב. כופלין שלום למלךאור חדש (הרטמן) פ"י אות 21
סב. כפלינן שלמא למלכימי מנוחות (בירדוגו) עמ' ריט
סב. מאי מלכי רבנןצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' תכו, תצד, תקמה
סב. מאן מלכי רבנןבין המשפתים בראשית עמ' קסה
סב. מאן מלכי רבנןבית יצחק (ויינברגר) עמ' קצא
סב. מאן מלכי רבנןבן פורת יוסף (תשעא) עמ' קיט, קמט, רסה, שצד
סב. מאן מלכי רבנןדולה ומשקה - חנוכה עמ' שג
סב. מאן מלכי רבנןדולה ומשקה - התורה וקניניה עמ' שלד
סב. מאן מלכי רבנןדרך חיים (תשע) פ"א הערה 1281-1280, פ"ד הערה 463, 598, 1306, 1308, פ"ו הערה 235-236
סב. מאן מלכי רבנןדרשות מהר"י מינץ (תשנז) עמ' קמז
סב. מאן מלכי רבנןהמוסר והדעת בראשית עמ' רל
סב. מאן מלכי רבנןודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' רלא
סב. מאן מלכי רבנןחיים שיש בהם - דרשות ח"א עמ' שיד, שמב, ח"ב עמ' רכג, רפט
סב. מאן מלכי רבנןמים חיים (קרייסווירטה) עמ' תסז
סב. מאן מלכי רבנןמשנת יוסף על התורה ח"א עמ' קנז, ח"ב עמ' רצד
סב. מאן מלכי רבנןעלי שור ח"א עמ' רפח
סב. מאן מלכי רבנןעמוד הימיני (קלינמן) עמ' קלו
סב. מאן מלכי רבנןעקבי אבירים (תשעא) עמ' א
סב. מאן מלכי רבנןשמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' קנה, רצה
סב. מאן מלכי רבנןשמן ראש (כץ) ח"ט דברים עמ' קמ
סב. מאן מלכי רבנןשערי אורה (מילר) ח"ב עמ' רסג
סב. מאן מלכי רבנןתפארת ציון (אבא שאול) עמ' קצג - ר"א אבא שאול
סב. מאן מלכי רבנןתפארת ציון (אבא שאול) עמ' תעב - ר"ב שרגא
סב. מאן מלכי רבנן שנא' בי מלכים ימלוכודרך חיים (תשע) פ"ו הערה 539
סב. מאן מלכי רבנן שנאמר עליהם בי מלכים ימלוכותולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' שצז, תרפה, תשט, תשיז, תתמ, תתעד, א'קסז, א'שנג, א'שסא
סב. מאן מלכי רבנןביאור הגר"א על משלי פרק יד פסוק כח, פרק טז פסוק י, פרק כא פסוק א, פרק ל פסוק לא
סב. מחזיקין ידי עכו"ם בשביעיתמשנת יוסף - דרשות ח"ב עמ' דש
סב. מנא לך דרבנן איקרו מלכים אמר להו דכתיב בי מלכים ימלוכו וגו'שרגא המאיר מועדים עמ' ר, רכד
סב. ניקום מקמיה בר אוריין ומקמי פלגאהשמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' סח
סב. ר' חסדא מקדים ויהיב להו שלמאדרשות חתם סופר ח"ג (תשיט) עמ' קיב
סב. ר"ה ור"ח הוו יתבי חליף ואזיל גניבא וכו'דרשות שמן רוקח עמ' סז
סב. רב הונא אמר להו שלמא למרשל"ה (תשנז) - שער האותיות אות ק ס"ק כג
סב. רב הונא ורב חסדא הוו יתבי חליף ואזיל גניבא וכו' א"ל ליטעום מר מידי א"ל הכי אמר רב יהודה אמר רב אסור לו לאדם שיטעום כלום עד שיתן מאכל לבהמתושבט מיהודה (גרינוולד) עמ' שפ
סב. רב הונא ורב חסדא הוו יתבי חליף ואזיל גניבא וכו'של"ה (תט) ווי העמודים פרק כה דף לט ע"ב
סב. רב חסדא הוה מקדים יהיב שלמא לעכו״םשמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' לא
סב. רב כהנא א"ל שלמא למרדרשות חתם סופר ח"ג (תשיט) עמ' קיב
סב. רבנן איקרו מלכיםאמרי קודש (קאמארנא, תשסג) עמ' קב
סב. רבנן איקרו מלכיםחכמה ומוסר ח"א עמ' ט, פב
סב. רבנן איקרו מלכיםתורת יחיאל בראשית עמ' שלא
סב. רבנן איקרו מלכים שנא' בי מלכים ימלוכודרכי צדק עמ' רג
סב. רבנן איקרי מלכיםישמח ישראל (אלכסנדר) בראשית עמ' לז, קא, ויקרא עמ' ז, ס, במדבר עמ' ו
סב. רבנן איקרי מלכיםשמן ראש סוכות ח"א עמ' שב
סב. רבנן איקרי מלכים דבתי' בי מלכים ימלוכואוצר המאמרים (תשס) עמ' רמ
סב. רבנן איקרי מלכים, שנאמר בי מלכים ימלוכודעת תורה דברים ח"א עמ' קד
סב. רבנן אקרו מלכיםחכמה ומוסר ח"ב עמ' קנו, שלט
סב. רבנן נקראים מלכיםפרדס מרדכי עמ' תרכז
סב. שכופלין שלום למלךבאר הגולה (הרטמן) באר ד הערה 932
סב: אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה אמר רבמתנת חיים מאמרים ח"א עמ' רמט
סב: התקבל גט זה לאשתיודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' קמו
סב: מאן מלכי רבנןצדקת יוסף עמ' קעא
סג ע"א כופלין שלום למלך ולת"חגבורת יצחק שבועות עמ' רסח, שמה
סג ע"א מאן מלכי רבנן דכתיב "בי מלכים ימלוכו"שירי משכיל כלל א פרט ד
סג ע"א מאן מלכי רבנן(רבנן איקרו מלכים)תורת משה (אלמושנינו) עמ' נא
סג ע"א רבי עקיבא - אוצר בלוםלקוטי דיבורים (תשנ) ח"ה עמ' 1168
סג ע"ב תוס' ד"ה כותבין ובריטב"אתתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' תקסא
סג. אין כופלין שלום לנכרישבט מישראל (קרמניץ) פרק לד פסוק טו
סג. אסור לאדם שיטעום קודם שיאכיל לבהמתומגדל עוז (תשעח) עמ' תרלד
סג. מאן מלכי רבנןשבט מישראל (קרמניץ) פרק מה פסוק ז, יד, פרק סג פסוק יב
סג. מאן מלכי רבנןשמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' סו
סג. רב הונא ורב חסדא הוו יתבי חליף ואזיל גניבא אמר ליה חד לחבריה ניקום מקמיה דבר אוריין הוא וכו'של"ה (תשנז) ווי העמודים פרק כה אות כב
סג. רב חסדא היה מקדים אפילו בשלום גוישבט מישראל (קרמניץ) פרק לד פסוק טו
סג: ההיא דהוי קרי לה נפאתה וכתבו תפאתהמים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' שכ
סג: ספק אסור לחומראדרך חיים (תשע) פ"א הערה 1429-1428
סד בראשונה היו אומרים היוצא בקולררני ושמחי דף פט ע"ד
סד האומר לשלוחו צא וקדש ליתפארת ישראל (שינקמן) עמ' כד
סד יכול לזכות החבית לכל בני מבוי גם ע"י עבדו ושפחתו העבריםדרך חיים (תשע) פ"ו הערה 1784
סד ע"א ור"ןמנחה חדשה (חן טוב) פרשת תצא
סד ע"א חזקה שליח עושה שליחותוהמאור הגדול (גר"א) עמ' תתנג
סד ע"א לפקדון נתתירחמים לחיים דף מ"א ע"ד (שו"ת הרשב"א חלק ה סימן קצד)
סד ע"א מת שלוחו, אסור בכל הנשים שבעולםהמאור הגדול (גר"א) עמ' שפ
סד ע"א תוס' ד"ה אסור, קנסו רבנן אע"ג דאיכא רובא, משום דהוה קבוע אפילו קידש בשוקא דאשה הדרא לניחותאבנין דוד (מייזלש) בראשית - חיי שרה אות נג
סד ע"א תוס' ד"ה שלישמנחה חדשה (חן טוב) פרשת תצא
סד ע"ב אגוז ונוטלו צרור וזורקופורים בציון עמ' שיב
סד ע"ב האי שפחה היכי דמי אי דאתיא שתי שערות מאי בעיא גביה אלא וכו'תשובה מיראה עמ' מב
סד ע"ב ומזכה להם, ותוס'נשמת כל חי חלק א (סימן טו) דף יח ע"א (ד"ה תשובה)
סד ע"ב צרור וזורקו אגוז ונוטלו זה נקרא בר דעתחכמת התורה שמיני עמ' קיב
סד ע"ב תוס' ד"ה אלאנשמת כל חי חלק ב (סימן יז) דף לט ע"ג (ד"ה ואשא)
סד ע"ב תוס' ד"ה אסור בכל הנשיםדרכי איש דף לג ע"א
סד ע"ב תוס' ד"ה שאני שתופינשמת כל חי חלק ב (סימן מ"א) דף ע"ה ע"ב (ד"ה תשובה)
סד צרור וזורקונתיבות יצחק - ירח האיתנים עמ' שלה
סד. בשעת הגזירה שנוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תקנא
סד. בשעת הגזירה שנומים חיים (קרייסווירטה) עמ' תקנא
סד. האומר לשלוחו צא וקדש לי אשה פתס ומת וכו'נטעי אשל בראשית עמ' קסט
סד. חזקה שליח עושה שליחותובין המשפתים שמות עמ' יג
סד. חזקה שליח עושה שליחותוגור אריה במדבר פ"כ הערה 99
סד. סימן חכמה בתינוק, כשנותנים לו צרור וזורקו, אגוז ונוטלוחיים שיש בהם - הגדה של פסח עמ' תלה
סד. תוס' ד"ה אסורתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קפג
סד: או היא או אביהמפניני הרב עמ' רפג
סד: אין האשה מעיזה פניה בפני בעלהשיחות לספר בראשית עמ' קפ
סד: חזקה אין אשה מעיזה פניה בפני בעלהלב אביגדור עמ' מז
סד: כמה דרגות בכל הזכי' של קטןבין המשפתים שמות עמ' קא
סד: תוס' ד"ה הניפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' קנב-קנג
סד: תוס' ד"ה שאנילהורות נתן דברים עמ' רסט
סד: תוס' ד"ה שאניתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' לח
סה בראשונה היו כותבין ורש"ידרכי שלום (מרגונאטו) דף קח ע"א
סה ע"א אין עבד עברי נוהג אלא בזמן שהיובל נוהגלקט שיחות מוסר ח"א עמ' רעג
סה ע"א אין עבד עברי נוהג אלא בזמן שהיובל נוהגתורת מנחם חלק ל עמ' 112
סה ע"א אין עבר עברי נוהג וכו'כח מעשיו הגיד לעמו ח"א דף נב ע"ד
סה ע"א ג' מידות בקטן וכו'דרך ה' השלם עמ' קנד - דרך לחיים
סה ע"א התקבל לי גיטי במקום פלונישו"ת ר"י קצבי (תשעט) סי' כד
סה ע"א ולמכור בנכסי אביו עד שיהא בן עשריםס' המאמרים (רש"ב) תרעב עמ' מב
סה ע"א ולמכור בנכסי אביו עד שיהא בן עשריםביאורי הזוהר (ר' דובער) דף קנט ע"ד, קפ ע"ד
סה ע"א ולמכור בנכסי אביו עד שיהי' בן כ'תורת שמואל (מהר"ש) תרל עמ' קסח, תרלו עמ' נא
סה ע"א מערימין על מע"ש וכו' הכא במאי עסקינן במעשר בזמן הזה דרבנןתשובה מיראה עמ' יב, עג
סה ע"א תוס' ד"ה ופדונשמת כל חי חלק ב (סימן מ"א) דף ע"ה ע"ב (ד"ה תשובה)
סה ע"ב גניבא יוצא בקולר הוהדרכי איש דף כד ע"ב
סה ע"ב הוציאוה מהו ובדברי הראשוניםשו"ת ר"י קצבי (תשעט) ליקוטים סי' ז
סה ע"ב המקדש בעד אחד אין חוששין לקידושיו וכו'אחי וראש דרושים דף כו ע"ג
סה ע"ב מלך הדיוט ומלך וכו'רנת יצחק מלכים עמ' מט, משלי עמ' קג
סה רא"ש כדי ליפות כחודרכי שלום (מרגונאטו) דף קז
סה תוס' ד"ה הא והאדרכי שלום (מרגונאטו) דף נא ע"ג
סה. ג׳ מדות בקטןכללי המצות (צפת תשנב) עמ' 187, 182
סה. הניעו לעונת נדרים נדריהן נדר והקדשן הקדשלהורות נתן ויקרא עמ' שסז
סה. ולמכור בנכסי אביו עד שיהא עשריםמרפא לנפש בראשית עמ' קנא
סה. ולמכור בנכסי אביו, רש"י - בקרקעות מיירימרפא לנפש בראשית עמ' קנא
סה. עבד עברי נוהג בזמן שהיובל נוהגשיחות לספר ויקרא עמ' שכז
סה. שלש מדות בקטן וכו'מגדל עוז (תשעח) עמ' פו
סה. תוס' ד"ה ופדולהורות נתן ויקרא עמ' שסז
סה: גניבא צוה ואמר הבו ארבע מאות זוז לר' אבינא מחמרא דנהר פניאמצווה ועושה ח"ב עמ' תד
סו ע"א בבואה אית להו בבואה דבבואה לית להוס' המאמרים (רש"ב) תרע עמ' קס
סו ע"א הבריא שאמר כתבוצפיחית בדבש סי' סז דף קסא ע"ד
סו ע"א הוכיח סופו על תחלתותהלה לדוד (והרמן) פרק לז פסוק לז הערה כב, פרק צ פסוק ט הערה ג
סו ע"א מה מתנתו אם עמד חוזרחקקי לב חלק ב (סימן יח) דף צ"ו ע"א (ד"ה ועוד)
סו ע"א מנין שכופלין שלום למלך ומהרש"ארנת יצחק דברי הימים עמ' מב
סו ע"א ניקום מקמיה דבר אוריין הוארנת יצחק מלכים עמ' רמג
סו ע"א שלמא עלייכו מלכי, ומהרש"ארנת יצחק שמואל עמ' צו, תהלים עמ' קפא
סו ע"ב אמר לשלשה כתבו גט ותנו לאשתישו"ת ר"י קצבי (תשעט) ליקוטים סי' ז
סו ע"ב אמר לשלשה תנו גט לאשתי הרי אלו יאמרו לאחרים ויכתבוהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' קפג
סו ע"ב כולכם כתובו אחד כותב וכולם חותמיןבאר שרים פרשת נצבים דרוש א אות ב
סו ע"ב לפיכך אם מת אחד מהן הרי זה גט בטללמדנות (תשנח) פ' שופטים אות קכ
סו ע"ב מילי לא מימסרן לשליחדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' תרסד ד"ה ויקהל
סו ע"ב מילי לא מימסרן לשליחצלח רכב עמ' קנב
סו ע"ב מילי לא מימסרן לשליחצמח צדקה עה"ת עמ' רב
סו ע"ב מילי לא ממסרו לשליחחכמת התורה שמיני עמ' סג
סו ע"ב מילי מימסרן לשליח וכו'שו"ת ר"י קצבי (תשעט) סי' י
סו ע"ב קטנה שאינה יודעת לשמור גיטהרנת יצחק שמואל עמ' שעה
סו ע"ב רבי מאיר הי' תואר חכםכתונת פסים (תשעא) עמ' קמג
סו ע"ב תוס' ד"ה מתניתיןשו"ת ר"י קצבי (תשעט) סי' י
סו. אמר רבי שמעון בן יוחאי לתלמידיו בניי שנו מדותיערבי נחל (תשסד) עמ' תתקל
סו. מושלך לבורמפניני הרב עמ' רפג
סו. מתנת שכיב מרע במקצת בעי קניןכתר תורה (תשסז) עמ' קכ
סו. שידא בבואה אית להו, בבואה דבבואה לית להומנחת יהודה (פתיה) עמ' 215
סו. תוס' ד"ה וליחוש שמא שד הוא, גליון הש"ס, רש"שנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' מב אות ח
סו. תוס' ד"ה וליחוש, המזיקין מצויין בבורותכתנות אור עמ' קלז
סו: אי ס"ד מודה ר"י וכו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קמה
סו: מילי לא מימסרין לשליחפאר יעקב ח"ב עמ' תתד
סו: רבי יוסי בן חלפתא תלמידו של רבי עקיבאבאר הגולה (הרטמן) באר ה הערה 254
סו: תוס' ד"ה הא כתב הגטתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קמו
סוף פ"ב תוס' ד"ה וחצירה ופני יהושעמנחה חדשה (חן טוב) פרשת תצא
סז משנת ראב"י קב ונקידרשות לחם שלמה עמ' נד
סז ע"א איסי בן יהודה היה מונה שבחןמאורי אור (אתרוג) פ"יח ה"א-ד
סז ע"א איסי בן יהודה היה מונה שבחן של חכמיםראשית דעת (אטון) עמ' רפו
סז ע"א איסי בן יהודה היה מונה שבחן של חכמים וכו', רבי עקיבא אוצר בלוםאוצרות חיים - אישים ח"ה עמ' שצד
סז ע"א אמר ר'ש לתלמידיו שנו מידותי, שמידותי תרומות מתרומות של ר'עאסופת מערכות שמות ח"ב וויקרא עמ' שמב
סז ע"א אמרו לסופר ויכתובחכמת התורה שמיני עמ' סה
סז ע"א בניי שנו מדותי וכו'דברי חנינא - ת"ת עמ' נד
סז ע"א בניי שנו מדותי וכו'לקוטי דיבורים (תשנ) ח"ה עמ' 1167
סז ע"א חכם וסופרמאורי אור (אתרוג) עמ' ריא, תוספת אור הערה 5
סז ע"א חכם לכשירצהמאורי אור (אתרוג) עמ' ריא, תוספת אור ד"ה חכם לכשירצה
סז ע"א חכם לכשירצהקונטרסים (ריי"צ) עמ' קכג
סז ע"א חכם לכשירצה ורש"י ומהרש"א ומהרי"צ חיותגנזי חיים (זייצ'יק) עמ' רו
סז ע"א מילי לא מימסרן לשליחהבן יקיר (לניאדו) דרוש לפרשת נשא
סז ע"א מעשה לא עבדיתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' פג
סז ע"א מעשה לא עבדיתתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' קנ {דברי שו"ת רמ"א}
סז ע"א משנת ר' אליעזר בן יעקב קב ונקיתורת לוי יצחק עמ' רפב
סז ע"א משנת ר׳ אליעזר בן יעקב קב ונקייחל ישראל אבות ח"ד עמ' קצג, ח"ה עמ' רנא
סז ע"א משנת ראב"י קב ונקידברי חנינא - ת"ת עמ' נג
סז ע"א משנת רבי אליעזר בן יעקב קב ונקיאוצרות חיים - אישים ח"א עמ' תכא
סז ע"א קב ונקימאורי אור (אתרוג) עמ' ריא, תוספת אור ד"ה קב ונקי
סז ע"א ר' יוסי נימוקו עמוימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' תקצט
סז ע"א ר' מאיר חכם וסופרבאר שרים בראשית פ' תולדות דרוש ו אות ג
סז ע"א ר' מאיר חכם וסופרס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' קה
סז ע"א ר"י בן נורי קופת הרוכלים ולראב"ע קופה של בשמיםמגן אבות (מהריט"ץ) ח"ב עמ' קצו
סז ע"א רבי טרפון גל של אגוזיןאוצרות חיים - אישים ח"ג עמ' שטו
סז ע"א רבי יוחנן בן נורי קופת הרוכלים רבי אלעזר בן עזריה קופה של בשמיםאוצרות חיים - אישים ח"ב עמ' טו
סז ע"א רבי יוסי נימוקו עמואוצרות חיים - אישים ח"ג עמ' תעט
סז ע"א רבי ישמעאל חנות מיוזנתאוצרות חיים - אישים ח"ד עמ' שנה
סז ע"א רבי מאיר חכם וסופראוצרות חיים - לימוד תורה עמ' עה
סז ע"א רבי עקיבא אוצר בלוםמגן אבות (מהריט"ץ) ח"ב עמ' קפח
סז ע"א רבי שמעון טוחן הרבה ומוציא קימעא תנא משכח קימעא ומה שמוציא אינו מוציא אלא סובין וכן אמר רבי שמעון לתלמידיו בניי שנו מדותי שמדותי תרומות מתרומות מידותיו של רבי עקיבא, ורש"י ד"ה ומה שמוציא, מה ששכח מתלמודו לא שכח אלא דברים שלא נראו שהלכה כמותן, ומהרש"א חידושי אגדות, ד"ה ואמר שמדותי תרומות מתרומות, על שם תרומת מעשר שניתן לכהן שהיא קודש קדשים ברירה אחר ברירה וכו'דברי תורה (שפירא) מהד' ז סי' עט
סז ע"א רש"י ד"ה אוצר בלום. היה ר"ע דומה לעני שנטל קופתו ויצא לשדה מצא שעורים קצר ונתן בה מצא וכו' כך כשלמד מרבותיו וכו' נתן לבו לחזור עליהן ולגורסן עד שהיו סדורין בפיו וכו' אבל כשנעשה חכם גדול עשה כל התורה מטבעות מטבעות וכו'מגן אבות (מהריט"ץ) ח"ב עמ' קצא
סז ע"א רש"י ד"ה הכס לכשירצה. כשהיה רוצה להיות מתון ומתיישב בדבריו היה חכםמגן אבות (מהריט"ץ) ח"ב עמ' קצז
סז ע"א רש"י ד"ה חכםדברי שאול שמות עמ' קצג
סז ע"א רש"י ד"ה קופה של בשמים. דומה לקופת הרוכלים אלא הרוכל מתוך שאומנותו בכך מרבה מינין יותר וכו'מגן אבות (מהריט"ץ) ח"ב עמ' קצז
סז ע"א שנו מדותי שמדותי תרומות מתרומות מידותיו של ר"עתורת מנחם חלק ס עמ' 294
סז ע"א שנו מרותיהכתב והקבלה שמות פכ"ח פסוק לח
סז ע"א תוס' ד"ה אוצר בלום. ואית דגרסי בסמ"ך כמו בב"ר כו' שהיו אוצרותיו בלוסים וחתומים ומעורביןמגן אבות (מהריט"ץ) ח"ב עמ' קפט
סז ע"א תוס' ד"ה חכם. ודילמא ר"מ חריף ומקשה ורבי יהודה מתון ומסיקמגן אבות (מהריט"ץ) ח"ב עמ' קצז
סז ע"ב א"ל ריש גלותא לרב ששת כו' השתא מחוינא לך, ומהר"לתתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' תקד
סז ע"ב אמר הני כל דאמינא להו מיפך אפכי אמר להו וכו'תתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' ריט {לשנות בלי שיעשו כרצונו}
סז ע"ב אמר להו בישרא סומקא אגומרי וחמרא מרקאאוצרות חיים - אישים ח"ה עמ' שס
סז ע"ב אמר ליה לשמעיה זיל גנוב אייתי לי חדא כרעא מחיותאאוצרות חיים - אישים ח"ו עמ' תכו
סז ע"ב במעשה בר' ששתתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' רמא
סז ע"ב וליתני נמי מי שנכו יין חדשמנחת קנאות עמ' כז
סז ע"ב ר' יוסף עסיק ברחיים ר' ששת בכשוריס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' קסד
סז ע"ב ר' עמרם חסידאבאר שרים בראשית פ' וישב דרוש ה אות ב
סז ע"ב ר' עמרם חסידאתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' קיט
סז ע"ב ר"י איעסק בריחיא ר"ש איעסק בכשורי אמר גדולה מלאכה שמחממת את בעליהמגן אבות (מהריט"ץ) ח"ב עמ' ה
סז ע"ב רב יוסף איעסק בריחיאמצווה ועושה ח"א עמ' ריט
סז ע"ב רב ששת איעסק בכשורי אמר גדולה מלאכה שמחממת את בעליהאוצרות חיים - מעשה הצדקה עמ' שפו
סז עדים החתומיםצפיחית בדבש סי' מב דף קיא ע"ב
סז. איסי בן יהודה היה מונה שבהן של חכמים וכו'של"ה (תט) תורה שבעל פה דף תיז ע"א
סז. איסי בן יהודה היה מונה שבחן של חכמיםדרך חיים (תשע) פ"ב הערה 1057
סז. איסי בן יהודה היה מונה שבחן של חכמים וכו'נחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' לח אות יח
סז. איסי בן יהודה היה מונה שבחן של חכמים וכו' ר' יהודה חכם לכשירצהחיים שיש בהם - דרשות ח"ב עמ' מז
סז. אמר ר"ש שמעון לתלמידיו בניי שנו מדותינחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' לח אות יד
סז. אמר רבי שמעון בני שנו מרותי שמדותי תרומות מתרומות מידותיו של ר"עים שמחה עמ' תכו
סז. בניי שנו מדותיאמרי קודש (קאמארנא, תשסג) עמ' סא, תסט
סז. בניי שנו מדותישמן ראש (כץ) ח"ט ויקרא עמ' רמח
סז. בניי שנו מדותישמן ראש (כץ) ח"י ויקרא עמ' קלג, רז
סז. ובן אמר רבי שמעון לתלמידיו בניי שנו מדותי שמדותי תרומות מתרומות מידותיו של רבי עקיבאשל"ה (תשנז) פרשת חוקת אות ח
סז. חכם לכשירצהאמרי מאיר (מאירי) בראשית פי"ז פסוק א
סז. מאחר שר"מ וחניגא איש אונו חולקין על רבי יוסי מה ראה רבי לומר הלכה כרבי יוסי וכו'ערוגת הבושם (תשעא) שמות עמ' רנד
סז. מהר"ץ חיות - ר' יהודה חכם כשירצה, היינו שהיה יכול בכל עת להפשיט עצמו מהעולם התחתון ולהעמיק בחכמה ולכנוס בפנימיות התורהים שמחה עמ' קמז
סז. מידותיו של רשב"י תרומות מתוך מידות ר"עדולה ומשקה - התורה וקניניה עמ' תעג, ח"ג עמ' ט
סז. מעשה לא עבדי דיבורא קאמרי ובתוס'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קצד
סז. משנת ר' אליעזר בן יעקב קב ונקישל"ה (תשנז) - מס' יומא אות כז
סז. משנת רבי אליעזר בן יעקב קב ונקיס' הערוך (רצא) בערך קב; ס' יוחסין (שמ) דף ל ע"ב
סז. קפה של בשמיםתשבי (תשסה) עמ' רמא שורש קפה
סז. ר' יוסף מוליך עצים ממקום למקוםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תרלד
סז. ר' עקיבא אוצר בלום ר' יוחנן בן נורי קופת הרוכלים מכל אבקת רוכלעץ הדעת טוב (תשסח) סי' רנב
סז. ר"ט היה חכם וסופראמרי מאיר (מאירי) דברים פל"ב פסוק ז
סז. ר"מ חכם וסופרנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' לו אות ג
סז. רבי יהודה חכם כשירצהים שמחה עמ' קמו
סז. רבי יהודה חכם לכשירצהשו"ת מהרלב"ח (שכה) סימן צב
סז. רבי יוסי נימוקו עמוס' יוחסין (שמ) דף מג ע"א
סז. רבי מאיר חכם וסופרדברי אש (כץ) עמ' רמא, שמ
סז. רבי עקיבא אוצר בלוםיפה מראה (שנ) שקלים פרק ה דף קלח ע"ג
סז. רש"י - בניי שנו מדותי. למדו תורותיערבי נחל (תשסד) עמ' תתקל
סז. רש"י ד"ה קופת הרוכלים וכו' ולמד הכל מבולבלנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' לז אות ה
סז. רש"י תן מחנה לזה ומחנה לזהגור אריה במדבר פ"ה אות ב
סז. שנו מדותישמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' עג, פב, קיג
סז. תניא איסי בן יהודה היה מונה שבחן של חכמים רבי מאיר חכם וסופר רבי יהודה חכם לכשירצה... רבי עקיבא אוצר בלום... רבי יוסי נמוקו עמושל"ה (תשנז) תושבע"פ אות תפט
סז: אמר לעשרה כתבו גטמאורי שערים עמ' תכא
סז: גדולה מלאכה שמחממת את בעליהעיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פתיחה ב מ' כז דף טו ע"ב
סז: גדולה מלאכה שמחממת את בעליהשערי תלמוד תורה (תשמז) עמ' פג
סז: גדולה מלאכה שמחממת את בעליהשערי תלמוד תורה (תשסו) עמ' צב
סז: מי שאחזו קורדייקוסמאמר מרדכי - י״ג אלול עמ' קנ
סז: עבר חשוד על אבר מן החיגור אריה בראשית פל"ז אות ט
סז: ראב״י משנתו קב ונקימאמר מרדכי - י״ג אלול עמ' קפה
סז: רב יוסף איעסק בריחיאפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' שכו
סז: רב עמרם חסידא דהוו מצערי ליהחוט של חסד (תרכה) דף קצב ע"ב
סז: רבי מאיר נקרא חכםבן פורת יוסף (תשעא) עמ' פג
סז: רש"י ד"ה הרכיןפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' שצה*
סז: ת"ר אמר לעשרה וכו' כולכם כתובו, אחד כותב במעמד כולם וכו'וענפיה ארזי אל (תשסו) על התורה ח"ב עמ' נב
סח אשמדאי השליך שלמה ומלך תחתיומנחת אליהו (תשנט) עמ' כד
סח מכריזין עליו ברקיע דהוא צדיק גמורכוכבי אור (תשלד) עמ' סד
סח ע"א אבני ביהמ"ק נחצבו ע"י השמירהל' בית הבחירה (שניאורסון) עמ' ל
סח ע"א אייתי שדה ושדתא וכו'אפיקי ים עמ' רפז
סח ע"א איכא שמירא דאייתי משה וכו'מסילות הנביאים שופטים עמ' שט
סח ע"א איכמא בחיורא לקותא היא וכו' ובתוס' שםברית שלום (תעח) דף צט ע"א-ע"ב
סח ע"א איכמא בחיורא לקותא היא וכו' ובתוס' שםברית שלום (תשסח) עמ' תרלג
סח ע"א אמרו ליה איכא שמירא דאייתי משה לאבני אפוד וכו'הר המוריה עמ' צו
סח ע"א אשכחיה חמרא אמר כתיב לץ היין הומה שכרס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' קכז
סח ע"א דאמר רב חסדא אוכמא בחיורא וכו'תורת לוי יצחק עמ' מה
סח ע"א ואמרי ליה ליתי מר לינח וכו' אמר ליה רב חסדא מנא הוה ידע מר, אמר ליה חדא דנחר לי מר ועוד דפסק לי ינוקא פסוקא ועוד דחשידי עבדי דלא מעלואוצרות חיים - אישים ח"ו עמ' תכו
סח ע"א והבית בהבנותו אבן שלמה מסע נבנה וגו' אמר להו [שלמה] לרבנן היכי אעביד וכו' היכא אישתכח אמרו ליה אייתי שידה ושידתין וכו' אפשר דידעי ומגלו לך אייתי שידה ושידתין וכו' אמרי אנן לא ידעינן דילמא אשמדאי מלכא דשידי ידע אמר להו היכא איתיה אמרי ליה איתיה בטורא פלן וכו'דברי תורה (שפירא) מהד' ח סי' פח, מהד' ט סי' פט
סח ע"א ועזיקתא דחקיק עלה שםערוגת הבושם (הראשון) ח"ג עמ' 63
סח ע"א ותענוגות בני האדם אלו בריכות ומרחצאותאוצרות חיים - אישים ח"ו עמ' רס
סח ע"א מטא גבי כובא דההיא ארמלתאס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' קפא
סח ע"א מתיבתא דרקיעאדרשות הר"ן (תשסג) עמ' רנח
סח ע"א ע"י שמיר חילקו האבניםאמרות ה' השלם ח"א עמ' פז, ח"ג עמ' רסח
סח ע"א פסוק לי פסוקיךתורת מנחם חי"ג עמ' 146
סח ע"א שדה ושדותבעקבי יעקב עמ' קט
סח ע"א שדה ושדות, הכא תרגימו שידא ושידתין, במערבא אמרי שידתאאוצרות חיים - אישים ח"ו עמ' רסה
סח ע"א שמא דמרך עלך שמא דמרך עלךתודת אהרן - אומר לציון עמ' ר
סח ע"א שמא דמרך עלךשפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' קעה
סח ע"א שקל קניא ומשח ארבעה גרמידי ושדא קמיהאוצרות חיים - אישים ח"ו עמ' רעט
סח ע"ב א"ל דהוה יתיב אבי גזא דמלכאערוגת הבושם (הראשון) ח"ג עמ' 400
סח ע"ב אשמדאי ברח מפחד בראותו את השם חקוק ע"ג השלשלת ששיגר שלמה וכו'לקט שיחות מוסר ח"ג עמ' רצז, תפו
סח ע"ב אשמדאי ששחק על אותו ששאל המנעלים לשבע שניםתורת משה (אלמושנינו) עמ' רלה
סח ע"ב הלך בגולה ואח"כ מלךתורת אליהו עמ' תמ
סח ע"ב והב לי עזקתךערוגת הבושם (הראשון) ח"ג עמ' 63
סח ע"ב וזה היה חלקי מכל עמלי, מאי וזה רב ושמואל חד אמר מקלו וחד אמר גונדואוצרות חיים - אישים ח"ו עמ' רמח
סח ע"ב וזה היה חלקי, רב ושמואל חד אמר מקלו וחד אמר גונדולקט שיחות מוסר ח"ב עמ' רכב
סח ע"ב ויהיב ליה עיזקתיה בלעיהעשרה מאמרות (תשס) עמ' תלד
סח ע"ב ועפות אלו מלאכי השרתבי חייא ח"א עמ' קעח
סח ע"ב כי זה חלקי מכל עמלי חד אמר מקלוס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' קנט
סח ע"ב כתועפות אלו מלאכי השרת, ראם אלו השדיםברית שלום (תשסח) עמ' פט
סח ע"ב כתועפות אלו מלה"ש ראם אלו השדיםברית שלום (תעח) דף יד ע"ג
סח ע"ב מאי טעמא כי חזיתיה לההוא סמיא דהוה קא טעי באורחא אסיקתיה לאורחיה אמר ליה מכרזי עליה ברקיעא דצדיק גמור הוא ומאן דעבד ליה ניחא נפשיה זכי לעלמא דאתידברי תורה (שפירא) מהד' ב סי' נד
סח ע"ב מכרי שוטה בחדא מילתא לא סריךתהלה לדוד (והרמן) פרק כד פסוק א הערה ז
סח ע"ב מעשה דאשמדאי, ורש"יאמרות ה' השלם ח"א עמ' שכו, ח"ב עמ' קכו, ח"ג עמ' קעז, תסד-תסה, ח"ד עמ' צח
סח ע"ב נעשה שלמה המלך עני המחזר ממקום למקום כשנטרד ממלכותופני חיים (פלג'י) עמ' שנד ע"א
סח ע"ב עד שיביא שתי שערותחיים ושלום חלק א (סימן לו) דף פ"ט ע"ב (קטע ראשון)
סח ע"ב ראם אלו השדיםאמרות ה' השלם ח"ה עמ' רמא
סח ע"ב רב ושמואל חד אמר מלך והדיוט וחד אמר מלך והדיוט ומלךאוצרות חיים - אישים ח"ו עמ' ערב
סח ע"ב רש"י ד"ה נגידו מיכלא מיניה, משכו ידיכם מלהאכילו כי אם מעטבאמונה שלמה עמ' קעד
סח ע"ב רש"י ד"ה ר' נמןדבר טוב עמ' שיט
סח ע"ב שאל לחכימי היכי ליעבד וכו'מנחת קנאות עמ' יח
סח ע"ב שוטה בחרא מילתא לא סריךשפע חיים - מכתבי תורה (תשסח) עמ' תרעא
סח ע"ב שלחו להו למלכוותא קאתי מלכא לגבייכו שלחו להו אין קאתי שלחו להו בידקו בכרעיה שלחו להו במוקי קאתי וקא תבע להו בנידותייהו וקא תבע לה נמי לבת שבע אימיהדברי תורה (שפירא) מהד' ח סי' פח
סח ע"ב שלמה היה מחזר על הפתחים וכו'אלשיך על חמש מגילות עמ' רצא
סח ע"ב שלמה היה מלך והדיוט ומלךאלשיך על חמש מגילות עמ' רפב
סח ע"ב שקליה לשושילתא מיניה ויהיב ליה עיזקתיהמדבר קדמות (תשסח) עמ' קכח
סח ע"ב תרנגול ברא חנק נפשיה אשבועתיהס' חסידים סי' מז
סח ע"ב תרנגול הבר הוא הדוכיפת, שהוא מעופות הטמאיםלשם שבו ואחלמה (תשעח) - ספר הדע"ה דף מה ע"ד
סח רגלי השד כתרנגוליןמנחת אליהו (תשנט) עמ' כא
סח שלמה נעשה הדיוטאשל חיים ח"א עמ' קעג
סח. איכא שמירא דאייתי משהתורה בציון עמ' תקיז
סח. אנסי' מישתאמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' קטו
סח. אשמדאי כריא ביראודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' קסה
סח. אשמדאי מלכא דשידי ידעדרשות מהר"י מינץ (תשנז) עמ' סה
סח. באשמדי אמרו שמא דמרך עלךבאר הגולה (הרטמן) באר ב הערה 277
סח. דאייתי שלמה שידה ושידתןודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' קפח
סח. והבית בהבנותו אבן שלמה וכו' שידה ושידאין כבשינהו וכו'מגלה עמוקות (תשסח) אופן פו
סח. לא חרבה א"י עד שעבדו בה ז' בתי דינים ע"זויואל משה מאמר ב סי' קכז עמ' שלז
סח. נחר ליהזבחי צדק (דיסקין) עמ' עה
סח. שדים היו בשיחיןפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תרפ
סח. שדריה לבניהו בן יהוידע וכו' וקא מיבעי לי שמירא וכו'גלגולי נשמות (תשסא) סי' ת ס"ק ד
סח. שמא דמרך עלךמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' קכה
סח. תוס' ד"ה זילמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' רפ
סח. תוס' שמיר לבנין ביהמ"קמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' רפט
סח: אזל חנק נפשיה אשבועתיהשמחת הנפש עמ' קיז
סח: אחז במקלו וקרא וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תקסד
סח: איכא רפואה לדמא דרישאודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תח
סח: אשמדאי ושלמהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תקסד
סח: אשמדאי חזא ההוא קסמא דהוה קסים, אחיךהמוסר והדעת בראשית עמ' נג
סח: אשמדאי רימה את שלמה המלך ואבד מלכותו עי"זנועם המוסר עמ' פו
סח: ביקוע אבנים ע"י השמירפרפרת אליעזר פרשת ויקהל פרק לה פסוק לג
סח: בפוזמקי קאתיתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' רנג, רנז
סח: ההוא גברא דהוה קאמר לאושכפא, עביר לי מסאני לשב שני, אחיך (האשמדאי) וכו', ההוא שבעה יומי לית ליה, מסאני לשב שני בעי.דעת תורה ויקרא עמ' רמב
סח: השליך לשלמה המלך תדוהיו עד שהצרכו חכמים לבודקו ברגליומנחת אליהו (תשסא) עמ' מא
סח: ואפילו הכי הוה ליה ביעתותא מיניהעץ הדעת טוב (תשסח) סי' שו
סח: חד אמר מלך וחד אמר מלך והדיוט ומלךתפארת ישראל (מהר"ל, שנט) פ' מט דף מה ע"א; עמק המלך (בכרך, תח) שער קרית ארבע פ' קיב דף קט ע"א; פי' ר"א גאליקו על קהלת (שלח) דף ט ע"א; חכמת שלמה (לוריא, שמב) סנהדרין דף ז ע"ב
סח: חד אמר מקלו וחד אמר גונדועיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פ' בא דף סה ע"ג
סח: כל היכא דמטא שלמה אמר אני קהלת וכו'מלא העומר על חמש מגילות (תשסח) עמ' תלג
סח: כתועפות ראם לו אלו השדיםדברי יואל מועדים ח"ד דף קצ ע"א
סח: לריש לקיש שהקדישו בעלים וסובר דאדם מקדיש דבר שאינו ברשותו, היינו משום דסובר יאוש קניכתר תורה (תשסז) עמ' קא
סח: מהרש"א ד"ה לדמא ברישאנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' טו אות א
סח: מלך והדיוטודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תקסב
סח: ממטי ליה לטוריטובך יביעו ח"א עמ' תכ
סח: מנח ליה אשינא דטורא [לתרנגולא ברא] ופקע טורא וכו'באר הגולה (הרטמן) באר ו הערה 1187
סח: על ההיא שעתא אמר שלמה וכו'שמחת הנפש עמ' יג
סח: ראם אלו השריםגור אריה במדבר פכ"ג הערה 90
סח: רב ושמואל חד אמר מלך והדיוט וחד אמר מלך והדיוט ומלךדברי יואל מועדים ח"ב קהלת דף ש ע"ב
סח: רגלי השד כתרנגולמנחת אליהו (תשסא) עמ' לח
סח: רש"י - מלך והדיוט, היה שלמה, לא חזר שוב למלכותודברי יואל מועדים ח"ב קהלת דף ש ע"ב
סח: שיתין כסי אהאי גיסאנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' מא אות ד
סח: שלמה המלך היה מלך והדיוט ומלךגנזי ישראל (תשעד) על התורה עמ' תרמז
סח: שלמה נדחה ממלכותותפארת ישראל (הרטמן) עמ' תשעב, תשעב הערה 31
סט ע"א לדמא דאתי מפומא וכו'מנחת קנאות עמ' כו
סט ע"א לשבריה דיומא ליעבד הכי וכו'מנחת קנאות עמ' יח
סט ע"א עניני רפואות, ובמהרש"אאילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' קיט
סט. אישתא צמירתאמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' רז
סט: וניגנדריה שיתין זימנינחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' מא אות ד
סט: לפרחא רלבא חמרא חייא, וליוקרא דלבא חמרא מרקאשבט מישראל (קרמניץ) פרק ו פסוק ג
ע הבא מן הדרך ומקיז דם והולך לבית המרחץ וכו'מנחת אליהו (תשנט) עמ' רסה
ע הבא מן הדרך ומקיז דם והולך לבית המרחץ כו' וישכב עם אשתו, נולד מתמנחת אליהו (תשסא) עמ' רנג
ע סעודה שהנאתך הימנה משוך ידך הימנהלב אליהו (תשלב) עמ' קסו
ע סעודת הנאתך משוך ידך ממנהשלחן של ארבע (תשנו) עמ' יח
ע ע"א א"ל אליהו לר' נתן אכול שליש וכו' לכשתכעוס תעמוד על מילואךרוח נכון עמ' רעג, תיב
ע ע"א א"ל אליהו לר' נתן אכול שליש ושתה שליש וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' תתצח
ע ע"א א"ל אליהו לר' נתן אכיל שליש ושתה שליש וכו'ברית שלום (תעח) דף קלט ע"ב
ע ע"א אכול שליש וכו' והנח שלישרנת יצחק מלכים עמ' רא
ע ע"א אכול שליש ושתה שליש והנח שלישדרך ישרה עמ' רכט
ע ע"א אכול שליש ושתה שליש והנח שליש וכו'לחם רב על סדור התפילה אות א'רכט
ע ע"א אכול שליש ושתה שליש והנח שליש לכשתכעום תעמוד על מילואךלחמי תודה דף רלה ע"ב
ע ע"א ג' דברים מתישין גופו של אדם וכו'דרך ישרה עמ' תנב
ע ע"א ג' מכחישין כוחו וכו'דרך ישרה עמ' תנב
ע ע"א דברים המכחישים כחו של אדםס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' רב
ע ע"א הממלא כריסו מכל דבר אחזתו אחילו וכו'ברית שלום (תעח) דף כד ע"ג
ע ע"א הממלא כריסו מכל דבר אחזתו אחילו וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' קנג
ע ע"א הרוצה שלא יבא לידי חולי מעיים יהא רגיל בטיבול קיץ וחורףדרך ישרה עמ' רטז
ע ע"א והממלא כריסו מכל דבר אחזתו וכו' אמר אביי אש גרמיצלח רכב עמ' קיב
ע ע"א ח' ממעטין את הזרע ואלו הן - המלח וכו'ס' חסידים סי' שצ
ע ע"א מכחישיםהכתב והקבלה במדבר פכ"א פסוק יז
ע ע"א סעודה שהנאתך ממנה משוך ידך הימנהדברי תורה (שפירא) מהד' ב סי' ב, מהד' ח סי' מג
ע ע"א סעודה שהנאתך ממנה משוך ידך הימנהלב אליהו (תשסה) בראשית עמ' קנ
ע ע"א סעודה שהנאתך ממנה משוך ידך הימנהשמלת אליעזר ח"א עמ' רמא
ע ע"א סעודה שהנאתך ממנה משך ידיך ממנהמאור עינים (תשעה) עמ' עדר
ע ע"א סעודה שהנאתך מרובה משוך ידךדברי שאול במדבר עמ' נג
ע ע"א סעודה שהנאתך משוך ידך הימנהשארית ישראל (וילדניק, תשנח) עמ' מה
ע ע"א סעודה שהנאתך משוך ידך ממנהדרך ישרה עמ' ריט, רכט
ע ע"א סעודתך שהנאתך הימנו משוך ידך הימנהמתנת חיים - קנינים עמ' פו
ע ע"א סעודתך שהנאתך ממנה משוך ידך הימנהאש דת (אסאד) עמ' ריח
ע ע"א סעודתך שהנאתך ממנה משוך ידך הימנהברית עולם (תשסט) עמ' קכה
ע ע"א רש"י - דרך ארץ תשמישכתונת פסים (תשעא) עמ' שמ
ע ע"א רש"י - פחד - דאגה שדואג על דבר העתידישמח חיים (תשסה) מע' ד אות א
ע ע"א שיתין מיני חמראהמאור הגדול (גר"א) עמ' תתמא
ע ע"א שלושה דברים מתיזין גופו של אדםקרן לדוד בראשית עמ' רלא
ע ע"א שלשה דברים מכחישים כחו של אדם ואלו הן פחד דרך ועוןאוצרות חיים - תשובה ותיקונים עמ' ריא
ע ע"א שמונה דברים ממעטין את הזרע וכו'דרך ישרה עמ' תנה
ע ע"א שמונה רובן קשה ומיעוטן יפהמאורי אור (אתרוג) פ"לז ה"ה
ע ע"א שמונה רובן קשה ומיעוטן יפה ואלו הן דרך ודרך ארץ עושר ומלאכה וכו'אוצרות חיים - מעשה הצדקה עמ' שעד
ע ע"א שתין מיני חמרא מעלי רכולהו סומקאס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' קסז
ע ע"א תוס' ד"ה רב שימי וכו'ברכת אבות עמ' קסט
ע ע"ב נשתטה המשלחאשר ליהודה עמ' פ
ע תוס' - הקשה הר' אלחנן אמאי לא אסיר לרפאות את הגוי כו'סוכת דוד (שירירו) דף סח ע"ג
ע תוס' ד"ה חיישינןמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' קסו
ע"ב רש"י ד"ה הא מילתאשם שלמה דף י ע"א
ע. א"ל אליהו לר' נתן אכול שליש ושתה שליש והנח שליש לכשתכעוס תעמוד על מילואךאגרת הטיול (תשעה) עמ' יז
ע. א"ל אליהו לר' נתן אכול שליש ושתה שליש והנח שליש לכשתכעוס תעמוד על מילואך (פירש"י)פאר יעקב ח"ג עמ' רפה, שיד, תיח, ח"ד עמ' צד
ע. אכול שליש וכו' כשתכעס תעמוד וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תרמז
ע. אכול שליש ושתה שליששמן ראש (כץ) ח"ט דברים עמ' קכד
ע. אכול שליש ושתה שליש והנה שלישפרפרת התורה עמ' פט
ע. אכול שליש ושתה שליש והנח שליששמן ראש סוכות ח"א עמ' לט
ע. אכול שליש ושתה שליש והנח שלישפנים מסבירות עמ' קעט
ע. אכול שליש ושתה שליש והניח שליש שכשתכעוס תעמוד על מילואךמרפא לנפש בראשית עמ' כו
ע. אכול שליש ושתה שליש לכשתכעוס תעמוד על מילואךמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' שצה
ע. אכול שליש, ושתה שליש, והנח שלישדעת תורה במדבר עמ' קעא
ע. אמר אלי' לר' נתן אכול שליש ושתה שליש והנח שלישיגל יעקב (תשנג) שופטים אות סב
ע. אמר ליה אליהו לר' נתן אכול שליש ושתה שליש והנח שליש לכשתכעום תעמוד על מילואךשל"ה (תשנז) - שער האותיות אות ק ס"ק ריט
ע. אמר רב חסדא שיתין מיני חמרא הוו, מעליא דכולהו סומקא ריחתנא, גריעא דכולהו טיליא חיוראשל"ה (תשנז) - מס' שבועות אות לג בהגה"ה ב'
ע. בנים ותיקיןתשבי (תשסה) עמ' פט שורש וותק
ע. ג' דברי' מכחישין כחו של אדםלחם שלמה (הלוי, שנז) דף ריד ע"ב
ע. ג' דברים מכחישין כחו של אדם: פחד, דרך, ועוןאור חדש (הרטמן) פ"ד אות 83, 85
ע. ג' דברים מכחשין כחו של אדםחוות יאיר (פורטו, שפח) אות א דף ה ע"א; נורא תהלות (שועיב, שכט) מזמור לא דף ע ע"א
ע. ג' דברים מעוטן יפה ורובם קשה, יין תשמיש ושינהכד הקמח (מישור) עמ' קעב
ע. ג' דברים מתישין גופו של אדםפרדס מרדכי עמ' קמח
ע. ג' דברים מתישין כחו של אדםגור אריה בראשית פמ"ד אות כ
ע. גלות מתשת כוחו של אדםדרך חיים (תשע) פ"א הערה 1111
ע. דלעולם יאכל שליש וישתה שליש וישאר שלישתורי זהב (תשעג) עמ' קעז
ע. ה' קרובין למיתהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' קסא
ע. האוכל ישאיר שליש וכו'להורות נתן ויקרא עמ' שנז
ע. הדרך מתיש כחו של אדםגור אריה ויקרא פכ"ו הערה 6
ע. הנח שליש פנוימגדל עוז (תשעח) עמ' רה
ע. הקזת דם מלמעלה כפליםמגדל עוז (תשעח) עמ' ה
ע. ח, רובן קשה ומיעוטן יפההמאור שבתורה (שפירא) במדבר עמ' לו
ע. יפחית שליש מאכילתוערוגת הבושם (תשעא) דברים עמ' פז
ע. ישייר שליש מצורכויגל יעקב (תשעד) ח"ב עמ' רכג
ע. כל סעודה שהנאתך בה משוך ידך ממנהערבי נחל (תשסד) עמ' תרמא
ע. כל סעודה שהנאתך בה משוך ידך ממנהשם יחזקאל עמ' תפח
ע. לכשתכעוס תעמוד על מילואךמלא העומר על חמש מגילות (תשסח) עמ' שפו
ע. סעודה שהנאתך ממנה משוך ידךשמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' קסב
ע. סעודה שהנאתך ממנה משוך ידך היגעהשל"ה (תשנז) - שער האותיות אות ק ס"ק קצג
ע. סעודה שהנאתך ממנה משוך ידך הימנהבן מלך - חכמה ומוסר עמ' קכה
ע. סעודה שהנאתך ממנה משוך ידך הימנהפלא יועץ (טברסקי) ח"א עמ' לו
ע. סעודה שהנאתך ממנה משוך ירך הימנהשמן ראש (כץ) ח"ט דברים עמ' קמג
ע. סעודה שהנאתך ממנו משוך ידךערוגת הבושם (תשעא) דברים עמ' קכב
ע. סעודהה שהנייתך ממנה משוך ידך הימנהדולה ומשקה - התורה וקניניה עמ' שנז, שס, ח"ב עמ' מה, ח"ג עמ' קפט
ע. סעודתך שהנאתך הימנה משוך ידך הימנהים שמחה עמ' צא
ע. סעודתך שהנאתך מגננה משוך ידך וכו'מכתב מאליהו ח"ד עמ' 268
ע. סעודתך שהנאתך ממנה משוך ידך הימנהדברי יואל פ' בהעלותך דף שח ע"א
ע. סעודתך שהנאתך ממנה משוך ידך הימנהחכמה ומוסר ח"א עמ' רמד
ע. סעודתך שהנאתך ממנה משוך ידך הימנהמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' עח
ע. רובן קשה ומיעוטן יפה, ואלו הן וכו' ייןאור חדש (הרטמן) פ"א אות 749
ע. רש"י - אם תמלא מעיך אכילה ושתי' לכשתכעוס תבקעמרפא לנפש בראשית עמ' כו
ע. שחט בו שנים או רוב שנים ה"ז אינו גולהמים חיים (קרייסווירטה) עמ' תטז
ע. שיתין מיני חמראבאר הגולה (הרטמן) באר ה הערה 121
ע. שיתין מיני חמראתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תרמד הערה 40
ע. שלשה דברים מכחישים כחו של אדםעמוד הימיני (קלינמן) עמ' קכד
ע. שלשה דברים מכחישין כוחו של אדםנתיב התשובה עמ' קל הערה 100
ע. שלשה דברים מכחישין כחו של אדםשמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' פח
ע. שלשה דברים מתיזין גופו של אדםנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' ח אות יב
ע. שמונה רובן קשה ומיעוטן יפהדרך חיים (תשע) פ"ב הערה 665
ע. שמונה רובן קשה ומיעוטן יפהנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' ח אות כט
ע. שמונה רובן קשה ומיעטן יפה ואלו הן וכו' עושרמצווה ועושה ח"ב עמ' שצה, תרפו
ע. תוס' ד"ה רב שימיפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' תקיט
ע. תמרין משבעןדרך חיים (תשע) פ"ה הערה 1107
ע: העושה מלאכה במי חטאת ובפרת חטאת ותוס'פרורים משלחן גבוה ח"ג שאלה קג
ע: מי שאחזו קורדייקוסמאמר מרדכי - י״ג אלול עמ' קנ
עא ע"א אם לא יגיד פרט לאלםלמדנות (תשנח) פ' ויקרא אות נח
עא ע"א אמר רב כהנא אמר רב חרש שיכול לדבר מתוך הכתב כותבין ונותנין גט לאשתו ורש"י התוס'שו"ת ר"י קצבי (תשעט) סי' י בהערות
עא ע"א חרש המדבר מתוך הכתב דינו כחרש ולא כפיקחתורת שמואל (מהר"ש) תרכז עמ' תכה
עא ע"א רש"י ד"ה ולא מפי כתבםתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' פג
עא ע"א רש"י ד"ה ולא מפי כתבםתתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' קנ
עא ע"א תוס' ד"ה והארנת יצחק דברי הימים עמ' קלג
עא ע"א תוס' ד"ה והא יבול להגיד מתוך הכתבאפיקי יהודה (תשנט) עמ' תקמט
עא ע"א תוס' ד"ה והא יכולחכמת התורה שמיני עמ' רמב
עא ע"ב דלא אמר תנו וכו' עד שיאמר לשלשה מיבעי ליההמעלות לשלמה (תשמז) עמ' קפג
עא. אישתקיל מילוליהזבחי צדק (דיסקין) עמ' צז
עא. אם לא יגיד פרט לאלםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' רכו
עא. בעדות אישה אף האלם כשראור חדש (הרטמן) פ"ז אות 71
עא. מדבר ואינו שומעמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' רל
עא. מדבר ואינו שומע זהו חרשאור חדש (הרטמן) פ"ז אות 71
עא. מיתיבי כשם שבודקין אותו וכו' בעדות אשהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תשכו
עא. מפיהם ולא מפי כתבםנפש הרב עמ' רצט
עא. מפיהם ולא מפי כתבםתורה בציון עמ' לג
עא. פרט לאילם שאין יכול לדברגור אריה דברים פי"ט הערה 29
עא. רש"י ד"ה ולא מפיגור אריה דברים פי"ט הערה 21
עא. רש"י ד"ה מפימים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' שלז
עא. תוד"ה והא אמירה הוי רק בעל פהקב חיים עמ' סה
עא. תוס' ד"ה והא יכולמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' פח, צב
עא: אע"פ שכתבוהו וחתמוהו ונתנוהו כו' וכו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קמו
עא: ר"מ ס"ל מילי מימסרי לשליח ור' יוסי ס"ל מילי לא מ"לחמודי צבי שמות עמ' רסט
עב ע"א שתי לשונותהכתב והקבלה דברים פ"א פסוק ה
עב. אפילו כתב סופר לשמה, אם לא שמע מפי הבעל פסולערבי נחל (תשסד) עמ' כח
עב. הרי זה גיטך מהיום אם מתי ותוס' ד"ה מהיום אם מתיכרם חמד (תשסו) עמ' כג, כה
עג ע"א בדין רמיזה והרכנה בגט ובדברי הרשב"א והרמב"ןשו"ת ר"י קצבי (תשעט) סי' י
עג ע"א הרי זה גיטך אם מתיאיתן האזרחי עמ' כד
עג ע"א זה גיטיך מהיום אם מתי מחולי זה וכו'נאוה תהלה עמ' יב, עה
עג ע"א לא תתייחד עמו ורש"ישו"ת ר"י קצבי (תשעט) סי' יד
עג ע"א מה היא באותן הימים וכו'נאוה תהלה עמ' קכה, תעא
עג ע"א קאקי חיורי ורש"יאש דת (אסאד) עמ' רלב
עג ע"א רב פפא ורב הונא בריה דרב יהושע זבן שומשמי אגידא מהר מלכאמצווה ועושה ח"א עמ' ריט
עג ע"א רב פפא ורב הונא בריה דרבי יהושע זבן שומשמי וכו'שו"ת ר"י קצבי (תשעט) סי' יח
עג ע"א שכיב מרע גיעו כמתנתו וכו'כח מעשיו הגיד לעמו ח"ב יח ע"א
עג. אכלו ארי אין לנובאר הגולה (הרטמן) באר ה הערה 634
עג. הרי זה גיטך אם מתיערבי נחל (תשסד) עמ' תפט
עג. זה גיטק מהיום אם מתי מחוליפני יהושע (תשסא) עמ' קנד
עג. מה היא באותן הימים וכו' ותוס' ד"ה מה היאכרם חמד (תשסו) עמ' כה
עג. רש"י ד"ה לא תתיחד עמווענפיה ארזי אל (תשסו) על התורה ח"ב עמ' רפד
עג. תנו רבנן זה גיטיך מהיום אם מתי מחולי זה... אינו גט אם לא אעמוד מחולי זה ונפל עליו הבית... הרי זה גט מאי שנא רישא ומאי שנא סיפאשל"ה (תשנז) תושבע"פ אות קפד
עג: זמן האנינות הוא משעת הפטירה ועד הקבורהגור אריה בראשית פל"ז הערה 294
עג: מה היא באותן הימים, רבי יהודה אומר כאשת איש לכל דבריה וכו' וברש"יכסף נבחר (מרגליות) עמ' רמד
עג: תנא ובלבד שימות ולכי מיית הוי גיטאהדרש והעיון במדבר ח"ב מאמר פב
עד סוגיא עצמה דקי' ד"ס ומהריב"ל שםאיש אמונים דף יט ע"ד
עד ע"א האומר על מנת כאומר מעכשיו דמילחמי תודה דף רנ ע"ב
עד ע"א כל האומר על מנת כאומר מעכשיו דמיבנין שאול עמ' קפד
עד ע"ב ארשב"ג מעשה בצידן כו' ומ"ש התוס' ד"ה חסורי כו'מערכי לב (חזן) ח"ב דרוש קכו דף רסא ע"א
עד ע"ב ההוא גברא דא"ל לאריסיה כולי עלמא דלו תלת דלוותא ואכלי ריבעא וכו'תהלות ישראל (מג'לד) עמ' קכד, רלה
עד ע"ב ההוא גברא דאמר לאריסיהדרכי איש דף כא ע"ב, ל ע"א, לג ע"ד
עד ע"ב התקין הללפרי חיים (קנולר) פרשת בהר
עד ע"ב ואמר רבא מתקנו של הלל נשמע ה"ז גיטך כו'יד שלמה (עזרא) דף יא ע"ד, יב ע"א
עד ע"ב תוס' ד"ה ר"א הא לא אצטריךדרכי איש דף כא ע"ד
עד תנן בראשונה היה נטמן יום י"ב חו' כדי שיהיה חלוט לו וכו'איש אמונים דף קלה ע"א
עד. ה"ז גיטך ע"מ שתתני לי מאתים זהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' שמו
עד. הרי זה גיטך ע"מ שתתני לי ר' זוזמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' קנט
עד. הריני כאילו התקבלתימשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' נה
עד. כל האומר ע"מ כאומר מעכשיו דמיגור אריה דברים פי"א אות כט
עד. מה הוא באותן הימים, ר"י אומר ה"ה באשת איש לכל דבריה וכו'כתנות אור עמ' תריז
עד: התקיו הלל הכהו שיהא חולש את מעותיו ללשכהפרורים משלחן גבוה ח"ב שאלה סז
עד: ע"מ שתתני לי איצטלתיודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' תקלה
עד: קונם שאי אתה נהנה לי וב' וברש"ימאורי שערים עמ' שעה
עד: תוס' ד"ה אדמיפלגי, אף לר"י דס"ל רע"מ לאו כאומר מעכשיו מספקא ליה ולכך בהחזירו יצא ממ"נעצי חיים - מועדים עמ' קיג
עד: תוס' ד"ה הא קיי"לנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' כ אות א
עה ע"א בעינן תנאי קודם למעשהלחמי תודה דף יב ע"ב, רנ ע"א
עה ע"א לאפוקי מעשה קודם לתנאי (ורש"י)תורת מנחם ח"ו עמ' 104
עה ע"א לשון תנאיאגרות ר' יצחק אלחנן עמ' רפא
עה ע"א מכלל דבעלמא נתינה בעל כרחיה לא הויא נתינה וכו'אחרית השנים עמ' נא
עה ע"א מכרי כל תנאי מהיכא גמדינן, מתנאי בני גר ובני ראובןכתב סופר אגדות כאן
עה ע"א רשב"א ד"ה מכלל בענין נתינה בעל כרחך דאפילו להמאן דאמר דשמה נתינה היינו לגבי הנותן אמרינן כן שהנותן נפטר בנתינתו, אבל שתהא חשובה נתינה לגבי מי שניתן לו בעל כרחך זאת לא אמרינן דאי אפשר שיזכה בעל כרחךרישומי דברים עמ' טו
עה ע"א תוס' ד"התיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' תקי
עה ע"ב אי אפשי שתשמשני שלא בהקפדהדברי שאול בראשית עמ' רד
עה ע"ב ימי היניקה ב' שניםהמאור הגדול (גר"א) עמ' תשסג
עה ע"ב לאו קודם להןס' המאמרים (רש"ב) תרסו עמ' רס
עה ע"ב סתם הוי כמפרש יום אחדפני חיים (פלג'י) עמ' קכה ע"א
עה ע"ב סתם לעולםפני חיים (פלג'י) עמ' שסד ע"א
עה ע"ב על מנת שתשמשי את אבאסמיכה לחיים (סימן טו) דף קיד ע"א (ד"ה והבאתי)
עה ע"ב רבא סבירא ליה דסתם לעולםתנופה חיים דף ט"ז ע"ב (סדר נח אות כ"ו)
עה רבא ס"ל דסתם לעולםתנופה חיים דף טז ע"ג
עה ת"ר הר"ז גיטךרני ושמחי דף ע ע"ד
עה. הרי זה גיטך והנייר שלי אינה מגורשתפנים מסבירות עמ' קע
עה. התנאי תמיד קודם למעשהשבט מישראל (קרמניץ) פרק קלב פסוק יב
עה. ויגמל לסוף כ"ד חודשפרפרת אליעזר פרשת וירא פרק כא פסוק ח
עה. זמן היניקה ב"ד חודש וחד אמר י"ח חודשאמת ליעקב (ניניו) מערכת י במהדורא בתרא אות יא
עה. כל תנאי וכו' מתנאי בני גד ובני ראובן מה התם תנאי קודם למעשה אף כל וכו'עצי חיים - מועדים עמ' קיג
עה. נתינה בעל כרחומשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' קסא
עה. נתנה בעל כרחה אינה מגורשתמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' נה
עה. תוס' ד"ה לאפוקימנחת יצחק ויקרא-דברים עמ' ריט
עה. תנו רבנן הרי זה גיטיך והנייר שלי אינה מגורשת... מאי שנא רישא ומאי שנא סיפאשל"ה (תשנז) תושבע"פ אות קפד
עה: אין תנאי לאחר המעשהשם יחזקאל עמ' תקי
עה: אתקין שמואל בגיטאודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' יט
עה: אתקין שמואל בגיטא דשכיב מרע אם לא מתי לא יהא גט ואם מתי יהא גט וכו'קשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' תנט
עה: אתקין שמואל בגיטי דשכיב מרעכתנות אור עמ' תכא
עה: לא מקדים איניש פורענותא לנפשיהמבשרת ציון ח"א עמ' רצא
עה: ר' יהודה ס"ל זמן הנקה הוא י"ח חודששם יחזקאל עמ' תיא
עו ע"א אין לך תנאי בכל המקרא שאינו כפולבנין שאול עמ' קמח
עו ע"א הנותן גט ומתנה מעכשיו אם לא באתי עד י"ב חודש הר"ז גט ומת בתוך הזמןימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' של
עו ע"א הרי זה גיטך כל זמן שאעבור מכנגד פניך שלשים יוםזכור לדוד עמ' מד
עו ע"א ובלא כפל לתנאי התנאי בטל ומעשה קייםבנין דוד (מייזלש) בראשית - ויחי אות א
עו ע"ב אם לא באתי ומתשפע חיים - מכתבי תורה (תשסח) עמ' תיג
עו ע"ב אסור לילך מא"י לחו"לבנין דוד (מייזלש) בראשית - ויצא אות כא
עו ע"ב באומר לאשתו בלילהנשמת כל חי חלק ב (סימן ג) דף ו ע"ב (קטע ראשון)
עו ע"ב במשנה ור"ןמנחה חדשה (חן טוב) פרשת תצא
עו ע"ב הרי זה גיטך אם לא באתי מכאן עד י"ב חודש אינו גט וכו'קול שחל (אשקוטי) דף ד ע"ב
עו ע"ב כי הוו מיפטרי רבנן מהדדי בעכו הוו מפטרי משום דאסור לצאת לחו"לשם דרך דברים עמ' קנא
עו ע"ב כי הוו מיפטרי רבנן מהדדי בעכו הוו מפטרי משום דאסור לצאת מארץ לחוצה לארץשם דרך - כתר תורה עמ' קסה
עו ע"ב רבנן מיפטרי מהדדי בעכוציץ השדה - שדי יער עמ' קפה
עו ע"ב תוס' ד"ה ת"ש אשה קנ"בדרכי איש דף כה ע"ג
עו. ה"ז גיטך על מנת שתשמשי את אבא שתי שנים וכו'חיי נפש ח"ו עמ' עא
עו: ה"ז גיטיך כ"ז שאעבור על פניך וכו' מאי פניך תשמישעצי חיים על התורה עמ' תסב
עו: כי הוו מפטרו רבנן מהדדי בעכו הוו מיפטריויואל משה מאמר ב סי' פא עמ' רפ
עו: כי הוו מפטרי רבנן להדדי בעכו הוו מפטרי משום דאסור לצאת מארץ ישראלמים חיים (קרייסווירטה) עמ' תת
עו: פניך קרוי זווגו של אדםתהלה לדוד (סקאליע) ספר ה עמ' שג
עו: רש"י - מפטרו רבנן, בני מדה"י היו שאסור לצאת מא"י לחו"לויואל משה מאמר ב סי' פא עמ' רפא
עו: תוס' ד"ה דהאמים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' קלא
עזשמחה לאיש (אלישר) דף כא ע"ג
עז הכא נמי גיטה וחצרה באין כאחדדרך חיים (תשע) פ"ה הערה 128
עז ע"א אין לי אלא ידה גגה חצירה וקרפיפה מנין ת"ל ונתן מ"מלמדנות (תשנח) פ' כי תצא אות קכז
עז ע"א גגה חצירההכתב והקבלה בראשית פי"ח פסוק י
עז ע"א הזורק גט לאשתו אם החצר שלו אינה מגורשתבנין דוד (מייזלש) בראשית - בראשית אות עו
עז ע"א הזורק גט לתוך חיקה או לתוך קלתהמנות הלוי (תשסב) עמ' ק
עז ע"א הזורק גט לתוך חיקהמנחת מרדכי עמ' שסח
עז ע"א יתיב רבי זירא קמיה דרבי אפי וכו'זכור לדוד עמ' פ
עז ע"א מה שקנתה אשה קנה בעלהשו"ת ר"י קצבי (תשעט) דרושי ר"י קצבי דרוש ג
עז ע"אבריכות המעיין עמ' קכא
עז ע"בשמחה לאיש (אלישר) דף סח ע"א
עז ע"ב א"ל שמואל לרב יאודה שיננא וכו' ותוס' ד"ה ואת וכו' תמהו על ר"ח וגם הרא"ש תמה על ר"חשמחה לאיש (אלישר) דף ח ע"ב
עז ע"ב איכסיף. לסוף איגלי מילתא וכו'מוסר דרך - אפיקי חיים עמ' תיח
עז ע"ב גיטו וידו באין כאחדתורת מנחם חכ"ו עמ' 32
עז ע"ב האומר אי אפשי בתקנת חכמים שומעין לושו"ת ר"י קצבי (תשעט) דרושי ר"י קצבי דרוש ג
עז ע"ב ההוא ש"מ דכתב לה גיטאדרכי איש דף כה ע"ג
עז ע"ב ההוא שכיב מרע וכו'ביאור הגר"א על משלי (קצנלנבוגן) פרק טז פסוק י
עז ע"ב והוא שכיב מרעצפיחית בדבש סי' מט דף קלז ע"א
עז ע"ב ותיחוד ותפתח ותחזיק ביהמנחת מרדכי עמ' קלד
עז ע"ב יד עבד כיד רבוראשון לציון (תשסח) עמ' קמב
עז ע"ב יד עבד כיד רבוראשון לציון (תשעח) עמ' רלז
עז. אי אפשי בתקנת חכמיםגור אריה שמות פי"א הערה 3
עז. בחזקה כיצד, נעל או גדר קנהכסף נבחר (מרגליות) עמ' מג
עז. גגה חצירה וקרפופהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' שלב
עז. הזורק גט לאשתו אם החצר שלו אינה מגורשתדבר צבי - קדושת השבת - בנין דוד עמ' ג
עז. הזורק גט לחיקה או לתוך קלתהמנות הלוי (עוז והדר) ח"א עמ' קעט
עז. חד בשבא ותרי ותלתא בתר שבתאשמן ראש (כץ) חנוכה ח"א עמ' שיט
עז. חד בשבא ותרי ותלתא בתר שבתא ארבעה וחמשא ומעלי שבתא קמי שבתאשל"ה (תשנז) פרשת ויק"פ אות יח
עז. חד בשבא ותרי ותלתא בתר שבתא וכו'מגלה עמוקות (תשסח) אופן רמט
עז. חד בשבא ותרי ותלתא בתר שבתא, ארבעה וחמשא ומעלי שבתא קמי שבתאשם יחזקאל עמ' תה
עז. חד בשבתא ותרי ותלתא בתר שבתאשמן ראש (כץ) חנוכה ח"ב עמ' קנז
עז. חד בשבתא ותרי ותלתא בתר שבתא וכו'דברי יואל פ' בהעלותך דף רמה ע"א
עז. יד עבד כיד רבואור חדש (הרטמן) פ"ד אות 181
עז. יתיב ר' זירא קמיה דרבי אסי, ואמרי לה. רבי אפי קמיה דרבי יוחנן וקאמר חד בשבא, ותרי, ותלתא בתר שבתא, ארבעה, וחמשה ומעלי שבתא קמי שבתאשל"ה (תשנז) - מס' חולין אות קכח
עז. לאחר שבוע שנה לאחר שנה חודש לאחר חודש שבת לאחר שבת מאימים חיים (קרייסווירטה) עמ' רנג
עז. מה שקנתה אשה קנה בעלהמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' תב
עז. מה שקנתה אשה קנה בעלהקשוטי כלה (גרינפלד) ח"י אות קסז
עז. נחלה הבאה ממקום מאחרמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' קסט
עז. עד יום ג' בתר שבתא מ' וכו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' שסט
עז. עד יום רביעי שייך לשבוע קודם ומיום רביעי לשבוע הבאמבשרת ציון ח"ב עמ' קמט
עז. קמי שבתא בתר שבתאבן מלך - שבת עמ' תקצ
עז. רש"י - חד בשבא תרי בשבא ותלת בשבא קרי בתר שבת שעברה אבל רביעי חמישי וששי נקראין על שם שבת הבאהתפארת צבי בראשית עמ' מז
עז. שלשה ימים אחרי שבת שייכים לשבתברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' קכא, רד
עז. שלשה ימים לפני שבתודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' שמב
עז. ת"ד לאחר שבועודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תיד
עז. ת"ל ונתן מ"מגור אריה דברים פי"א הערה 102
עז: גיטה וידה באין כאחתמרפא לנפש בראשית עמ' קיא, קיז
עז: גיטו וידו באין כאחתמנחת יצחק בראשית-שמות עמ' רמ
עז: גיטו וידו באין כאחת, הכא נמי גיטה וחצרה באין כאחת וכו'כתר תורה (תשסז) עמ' רנו
עז: ההוא שכ"מ דכתב לה גיטא לדביתהו בהדי פניא רמעלי שבתאהדרש והעיון במדבר ח"ב מאמר פב
עז: ההוא שכיב מרע וכו'ביאור הגר"א על משלי פרק טז פסוק י
עז: יד עבד כיד רבובאר הגולה (הרטמן) באר ו הערה 429
עז: יד עבד כיד רבולהורות נתן בראשית עמ' ד, ה, יח
עז: יד עבד כיד רבועבודת עבודה (תשעד) בראשית-שמות עמ' נה
עז: יד עבד כיד רבושמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' רצז
עז: יד עבד כיד רבושמן ראש (כץ) חנוכה ח"ב עמ' צב
עז: יד עבד כיד רבושמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' שסא
עז: יד עבד כיד רבושמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' של
עז: ידו כיד רבונפוצות יהודה (מוסקאטו, תשס) עמ' שצט
עז: מה שקנתה אשה קנה בעלהקשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' תטז, תרי
עז: מה שקנתה אשה קנה בעלהנתיבות חיים (מטלין, תשמא) עמ' מא
עז: מה שקנתה אשה קנה בעלהפרדס מרדכי עמ' שפז
עז: נתנו לאדם מקום ד' אמותאור חדש (הרטמן) פ"ה אות 107, פ"ה אות 114
עז: שיעור מקומו של אדם ד' אמותגור אריה בראשית פכ"ג הערה 58
עח ע"א אם זרק הגט קרוב לו או קרוב להימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' שצג
עח ע"א הא גיטךבעקבי יעקב עמ' שב
עח ע"א טלי כו' מעל גבי קרקעתורת מנחם חמ"ד עמ' 89
עח ע"א כמאן דמליא דמי, ותוס'צבא אהרן - שבת תשובה עמ' קיא
עח ע"אבריכות המעיין עמ' רכה
עח. אי אפשר לצמצםאור חדש (הרטמן) פ"ו אות 375-376
עח. אי אפשר לצמצםגור אריה שמות פכ"ד אות ב, שמות פ"ל הערה 101, במדבר פ"ז הערה 75
עח. אי אפשר לצמצםעבודת עבודה (תשעד) ויקרא-דברים עמ' ריז
עח. דעריק ליה חרציהתפארת ציון (אבא שאול) עמ' תלו - ר"א שאלתיאל
עח. ובמטה שלה מגורשת, כליו של לוקח ברשות מוכר הוא שמעת מינה כליו של לוקח ברשות מוכר קנה לוקחשל"ה (תשנז) - מס' פסחים אות טו
עח. לפי שאין אדם מקפיד לא על מקום חיקה ולא על מקום קלתהנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' ב אות י
עט ע"א כמאן דמליא דמי, ותוס'+צבא אהרן ירח האיתנים עמ' קיא
עט ע"א רש"י ד"ה קלוטהצבא אהרן - שבת תשובה עמ' ק
עט ע"א רש"י ד"ה קלוטה+צבא אהרן ירח האיתנים עמ' ק
עט ע"ב ב"ש אומרים פוטר אדם בגט ישן וב"ה אוסריןאפיקי יהודה (תשנט) עמ' תקעב
עט ע"ב שמא יאמרו גיטה קודם לבנהשפע חיים - נישואין עמ' קמ
עט. בננ שיש לו מעקהשמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' רז
עט. כתב לשם מלכות שאינה הוגנת, לבנין הבית וכו'אמרי דרוש (ניסנבוים) עמ' 109
עט: רש"י ד"ה תצאמים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' רפד
עילאי שתו מיא ברישאקול שמואל (קונפורטי) דף לח ע"א
פ' הנזקין תוס' - איך פדאו ר' יהושע יותר מכדי דמיושארית יעקב (אלגזי) דף קט ע"ד
פ ע"א אריו"ח תורה מגילה מגילה נתנהניבי זהב עמ' תקלג
פ ע"א מלכות שאינה הוגנת וכו' אין להם לא כתב ולא לשוןתורת מנחם חלק ס עמ' 319
פ ע"א מפני שלום מלכותצמח צדקה עה"ת עמ' רז
פ ע"א תורה מגילה מגילה ניתנהס' זכרון לבעל מכתב מאליהו ח"ב עמ' קעט
פ ע"ב כל דאלים גברדרכי אמונה דרך ד
פ ע"ב לא כרת הקב"ה ברית עם ישראל אלא בשביל דברים שבע"פאגרות ר' יצחק אלחנן עמ' שיז
פ ע"ב מב"ב של המן למדו תורהניבי זהב עמ' קפא
פ שינה שמו ושמהגור אריה בראשית פכ"ה הערה 69
פ"ב מ"א וכתב ולא חקקס' הזכרונות (אבוהב, תשעד) עמ' רנד
פ"ב מ"גשלטי הגבורים (תשע) עמ' תרח
פ"ג בהני תלת מילי נחתי בעלי בתים מנכסייהו, דמפקי עבדייהו וכו'שארית מנחם ח"ד עמ' שה
פ"ד מ"ה אמרו להם בית שמאי תקנתם את רבו ואת עצמו לא תקנתם לישא שפחה אי אפשר וכו'שארית מנחם - מאמרים עמ' פח
פ"ד מ"ו אין פודין את השבויים יותר על כדי דמיהן מפני תקון העולםשארית מנחם - מאמרים עמ' צב
פ"ה מ"ט משאלת אשה לחברתה... ומחזיקין ידי גוים בשביעית וכו' ושואלין בשלומן, מפני דרבי שלוםשל"ה (תשנז) ווי העמודים פרק כה אות כא
פ"ו מ"ז אפילו אמר לבית דין הגדול וכו' הרי אלו ילמדו וכו', וברמב"םס' הזכרונות (אבוהב, תשעד) עמ' פט
פ"ח: ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם ולא לפני עובדי כובביםחיים שיש בהם על התורה תנינא עמ' רמ
פ"ט מ"ח גט מעושה ע"י כפיית אביותורי זהב (תשעג) עמ' רכ
פ"ט מ"י אלא אייכ מצא בה ערות דברתורת אליהו עמ' שכח
פ"ט תוס' ד"ה ש"מ מהרה וכו'לשון ערומים ליקוטי רב"י דף כג ע"א
פ"ק תוס' - בפ"ב דזבחים דרשינן דום לה'שארית יעקב (אלגזי) דף קל ע"ג
פ. המגרש את אשתו ולנה עמו בפונדקי וכו' אימתי בזמן שנתגרשה מן הנש' אין ומודים וכו'של"ה (תשנז) - שער האותיות אות ק ס"ק שלב
פ. זמן השטרות לשנות המלךפרפרת התורה עמ' תקיג
פ. חרש שבשעה שפותחים נעשו הכל כחרשים מסגר כיון שסוגרים שוב אינן פותחיםמים חיים (קרייסווירטה) עמ' קיב
פ. כתב לשם מלכות שאינה הוגנתיפה תאר (תשעח) ח"א עמ' שפז
פ. מפגי מה תיקנו מלכות בגיטין משום שלום מלכותדברי יואל פ' קדושים דף קע ע"ב
פ. רש"י - שמנה פרשיות נאמרו ביום שהוקם בו המשכן אלו הן וכו' ופרשת פרה אדומה לפי שביום המחרת נשרפה הפרה להיות נטהרין לפסחיהן וכו'דברי יואל מועדים ח"ז פרה עמ' נה, ס, קעא, קעז
פ. תוס' ד"ה ופרשת - למ"ד דאחרי מופלג, הלא אחרי מות וגו' בו ביום היה, ואם כן למה נאמר אחרידברי יואל מועדים ח"ח עמ' קעו
פ. תוס' ד"ה ושם עירותורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' צד
פ. תוס' ד"ה ושם עירומים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' רפח
פ. תורה מגילה ניתנה שנאמר אז אמרתי הנה באתייפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' שצ
פ. תצא מזה ומזה וכו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קמט
פ: לא כרת הקב"ה ברית עם ישראל אלא בשביל תורה שבעל פהכד הקמח (מישור) עמ' תצט
פ: תוס' ד"ה זו, עכשיו אין המלכות מקפדת ולהכי לא כתבינן לשלום מלכותדברי יואל פ' קדושים דף קע ע"ב
פא המגרש את אשתו ולנהדרכי איש דף פה ע"ד
פא המגרש את אשתו ולנה עמו בפונ'אמרי אמת (אמדו) דף לו ע"ג
פא המגרש את אשתו ולנה עמו בפונ'אמרי אמת (אמדו) דף לו ע"ג
פא ע"א אמר רבב"ח אמר רבי יוחנן משום רבי יהודה בר אילעי וכו'זכור לדוד עמ' י
פא ע"א בא וראה שלא כדורות הראשונים דורות האחרונים וכו', ובתוס'פניני דעת עמ' רעב
פא ע"א דורות הראשונים בית שמאידרכי חיים דף י ע"א (פתיחת רבינו המאירי ד"ה א"ה)
פא ע"א מחלוקת בשראוה שנבעלה וכו'שפע חיים - נישואין עמ' קמ
פא ע"א מיעך כין דדיהןמנחת קנאות עמ' נו
פא ע"א מפרנסים עניי העמים עם עניי ישראלאגרות ר' יצחק אלחנן עמ' שצא
פא ע"א שבויה אינה נפסלת לאכול תרומהדברי חנינא - רפואה עמ' קי
פא ע"ב אין אדם עושה בעילתו בעילת זנותשפע חיים - נישואין עמ' קמא
פא ע"ב המתאכסן אצל ע"ה צריך לעשרדרשות משמר הלוי (תשעד) עמ' רמה
פא ע"ב והאמר רבי יוחנן הלכה כסתם משנהזכור לדוד עמ' נד*
פא ע"ב חזקה אין אדם עושה בעילתו בעילת זנותבנין דוד (מייזלש) בראשית - וירא אות מט
פא ע"ב מחלוקת ב"ש וב"ה אם אמרינן הן הן עדי יחוד וכו'שפע חיים - נישואין עמ' קנ
פא ע"ב תוד"ה בית שמאי סברישפע חיים - נישואין עמ' קמא
פא. בא וראה שלא כדורות הראשונים ובתוס'שעורי דעת ספר א עמ' כה
פא. המגרש אשתו ולנה עמו בפונדק כו'שבט מישראל (קרמניץ) פרק עד פסוק א
פא. כתב לגרש את אשתו ונמלך ב"ש פוסלין מן הכהונהנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' כז אות א
פא. מגרש את אשתו ולנה עמו בפונדקימאמר מרדכי - י״ג אלול עמ' תכף
פא. מפרנסין עניי נכרים ומבקרין חוליהםהקשורים ליעקב (תשעח) עמ' קנז
פא. שלא כדורות הראשונים דורות האחרוניםהֻידוֹת אהרן (תשסא) עמ' קפה
פא. שלא כדורות הראשונים דורות האחרוניםהֻידוֹת אהרן (תשסז) עמ' קפז
פא: במאי פליגי דאיכא עדי יחוד וליכא עדי ביאה וכו' וב"ה סברי אמרינן וכו'של"ה (תשנז) - שער האותיות אות ק ס"ק שלב
פא: הן הן עדי יחוד הן הן עדי ביאהמאמר מרדכי - י״ג אלול עמ' תכט
פא: רש"י ד"ה גטפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' קמח
פב ע"א בתי עכו"ם אין מטמאין בנגעיםלחמי תודה דף סב ע"א
פב ע"א חוץ - אי הוי על מנתישמח חיים (תשסה) מע' ח אות כז
פב ע"ב בעי רבי אבא בקי' היאך תבעי לר"א תבעי לרבנןשמחה לאיש (אלישר) דף קו ע"ד
פב ע"ב פי' הכתוב ואשה גרושה מאישהאמרות ה' השלם ח"ד עמ' ריג
פב ע"ב רש"יהכתב והקבלה ויקרא פכ"א פסוק ז
פב. המגרש את אשתו וא"ל הרי את מותרת לכ"א אלא לפלוני ר"א מתיר וחכ"א אוסרים, וכו' האי אלא חוץ הואחמודי צבי במדבר-דברים עמ' תכד
פב. מאן מלכי רבנןשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' קכח, קלג
פב. מאן מלכי רבנןשער המלך (תשנז) עמ' קצו
פב. רבנן איקרי מלכיםולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' שמח
פב. רבנן איקרי מלכיםשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' שנ
פב. רש"י ד"ה ואין כופליןפני מלך בראשית עמ' רסח
פב: אין שיור בגיטין וקידושיןדמשק אליעזר (רלב"ג) מכתב מהרי"ל
פב: בעי ר"א בקידושין האיך וכו' תיבעי לר"א תיבעי לי לרבנן וכו' בעינן ויצאה והיתה וכו'חמודי צבי במדבר-דברים עמ' תכד
פב: המגרש את אשתו ואמר קונם אשתי נהנית לי לעולם וכו'מים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' שז
פב: כל תנאי בעלמא לא שייר ליה בגט הכא שייר לה בגטדרך חיים (תשע) פ"ה הערה 752
פב: קידשה ראובן חוץ משמעוןפנים מסבירות עמ' קנד
פג ע"א ישראל מטמאין בנגעים ואין אוה"ע מטמאין בנגעיםשם ישראל עמ' רסט
פג ע"א רש"י - כל עניה הכתובה בתורה לשון הרמת קול היאקובץ מאמרים ואגרות (וסרמן) ח"א עמ' שכב
פג ע"א תוס' ד"ה ועמדה, הקשו אמאי בגירשה על מנת שלא תנשא לפלוני ועברה בטל הגט, הא אם בטל הגט לא חלו הקידושיןבנין דוד (מייזלש) בראשית - חנוכה אות יח
פג ע"ב בעי רבא בשם ר"נ, מהיום אי את אשתי ולמחר את אשתילדעת חכמה ומוסר ח"א עמ' קח
פג ע"ב היום אי את אשתי ולמחר את אשתי כיון דפסקה פסקהבנין דוד (מייזלש) בראשית - חנוכה אות יח
פג ע"ב מה אתם ישראל אף שלוחכם ישראלחכמת התורה קדושים עמ' פז
פג. מגרש ע"מ שלא תנשא לפלוניכתנות אור עמ' לב
פג. נכנסו ארבעה זקנים להשיב על דבריו, רבי יוסי הגלילי ורבי טרפון ורבי אלעזר בן עזריה ורבי עקיבאדרך חיים (תשע) פ"ג הערה 1914
פג. נענה ר"ט ואמר הרי שהלכה זו ונשאת לאחיו וכו' אלא מעתה בת אחיו וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' יח
פג. רואה אני את דברי רבי אלעזר בן עזריהפרדס מרדכי עמ' תקעו
פג. רואה אני דברי פלונידרך חיים (תשע) פ"ב הערה 1161
פג. רש"י ד"ה נענה כל עניה הכתובה בתורה הרמת קול הואים שמחה עמ' שע
פג. תנו רבנן לאחר פטירתו של רבי אליעזר נכנסו ארבעה זקנים להשיב על דבריו אלו הן רבי יוסי הגלילי ורבי טרפון ורבי אלעזר בן עזריה ורבי עקיבאשל"ה (תשנז) תושבע"פ אות קב
פג: אין משיבין את הארי לאחר מיתהדרך חיים (תשע) הקדמה הערה 215
פג: אף קודמי הויה שניה דלא אגידא באינש אחרינאגור אריה דברים פכ"א הערה 49
פג: היכן מצינו שזה אוסר וזה מתיר וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' רכח
פג: המגרש את אשתואברהם במחזה דף כה ע"א
פג: כל ימי חיי פלוני הרי זה כריתותמים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' שלה
פדמנחה חדשה (חן טוב) פרשת תצא
פד ע"א איבעיא להו הרי זה גיטיך ע"מ שתאכלי בשר חזיר מהו וכו'זכור לדוד עמ' יז
פד ע"א ה"ז גיטך על מנת שתעלי לרקיעתורת מנחם חמ"ז עמ' 122
פד ע"א הרי זה גיטיך ע"מ שתאכלי בשר חזיר מהו אמר אביי היא היאהר המוריה עמ' רנא
פד ע"א על מנת שתנשאי לפלוניחיים ושלום חלק א (סימן י"א) דף כ"ח ע"ג (ד"ה ואפילו)
פד ע"א על מנת שתעלי לרקיעתורת מנחם חלק ל עמ' 78
פד ע"ב תוס' ד"ה שאניאסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' ו
פד תוס' ד"ה כל התנאים ומהרש"אמנחה חדשה (חן טוב) פרשת תצא
פד. אומר הרי זה גיטיך ע"מ שתעלי לרקיעלהורות נתן דברים עמ' רמג
פד. ה"ז גטך ע"מ שתעברי את הים וכו'שיחות לספר במדבר עמ' לד
פד. ה"ז גיטיך על מנת שתעלי לרקיע אינו גטלהורות נתן במדבר עמ' קלד
פד. הרי זה גיטך ע"מ שתעלי לרקיעבאר הגולה (הרטמן) באר ג הערה 279
פד. נשותיהן נותנים במתנהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' רצא
פד. ע"מ שתאכלי בשר חזירפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' קט
פד. ע"מ שתעלי לרקיעודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' תקיח
פד. רש"י - קטנה שלא הגיע לעונת הפעוטות אינה מתגרשת אפילו ע"י אביהשם יחזקאל עמ' עד
פד. ת"ר ה"ז גיטך ע"מ שתעלו לרקיע, ע"מ שתעברי את ים הגדול וכו'כתנות אור עמ' תרלא
פד. תוס' ד"ה ע"מ שתעלי לרקיע וכו'נחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' כו אות א
פד. תנאי שאי אפשר לקיימו בסופותורת יחיאל במדבר עמ' קצד
פד: אמר רבא שתקי שתוקי לבעל מלומר התנאי עד אחר הכתיבהערבי נחל (תשסד) עמ' תסט
פה ע"א גירות לא שכיחא וכו'שו"ת ר"י קצבי (תשעט) סי' ח
פה ע"א גלות ימיה קיימתרנת יצחק ישעיה עמ' שעא, שעב, שפג
פה ע"א והושע בן אלה שנאמר וכו'רנת יצחק מלכים עמ' שס
פה ע"א חוץ מתרומתיך מהו בנשואין הא לא שייר או דלמא קנין כספו כתיבהר המוריה עמ' קלח
פה ע"א לא חרבה א"י עד שעבדו בה ב"ד ע"זרנת יצחק ישעיה עמ' שלו
פה ע"א צדקה עשה שהגלה גלות צדקיהורנת יצחק יחזקאל עמ' כב, פ, ישעיה עמ' רעח
פה ע"א רש"י ד"ה גלות, רוב חכמי התורה גלו עם יכניהרנת יצחק מלכים עמ' תלה
פה ע"א שלא עלו ישראל לרגלרנת יצחק מלכים עמ' שסא, יחזקאל עמ' רי
פה ע"ב אשת דלא קני גופה לא כל שכןהר המוריה עמ' קלט
פה ע"ב אתקין רבא בגיטי וכו'איתן האזרחי עמ' צו
פה ע"ב ודן תהוי ליכי מינאי ספר תירוכין ואגרת שבוקיןדבר טוב עמ' תפז
פה ע"ב מיומא דנן לאפוקי מדרבי יוסי וכו'שו"ת ר"י קצבי (תשעט) סי' יח
פה ע"ב ספר תרוכין ואגרת שבוקין וגט פטוריןתורת אליהו עמ' שכח
פה. חוץ מתרומתיך מהו, ותוס' ד"ה חוץוענפיה ארזי אל (תשסג) עמ' נט
פה. חוץ מתרומתך מהופרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' רכח
פה. קנין כספו אמר רחמנאלהורות נתן ויקרא עמ' רפד
פה: ידים שאינם מוכיחות הויין ידים או לאדרך חיים (תשע) פ"ג הערה 1567
פה: כתיבת ודיןנפש הרב עמ' שיט
פה: רבנן סברי ידים שאין מוכיחות הויין ידים, ואף על גב דלא כתב לה ודן, מוכחא מילתא דבהאי גיטא קא מגרש לה, ור' יהודה סבר ידים שאין מוכיחות לא הויין ידיםשל"ה (תשנז) - מס' פסחים אות שמג
פה: רכגן סברי ידים שאין מוכיחות הויין ידים וכו' ור' יהודה סבר ידים שאין מוכיחות לא הויין ידיםשל"ה (תשנז) - תולדות אדם אות קל
פה: תוס' ד"ה ולורכיהמים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' קכא, קכד
פו ע"א ראתקין רב יהודה בשטרא דזביני עבדי וכו' ותוס'שו"ת ר"י קצבי (תשעט) סי' יח
פו ע"א שטר זבינא דעבדיפרי חיים (קנולר) פרשת משפטים
פו ע"א שלשה גיטין פסולין וכו'לחמי תודה דף רכט ע"ב
פו ע"אבריכות המעיין עמ' רכב
פו ע"ב אמר שמואל אמר רבי הלכה כרבי יוסי דאמר מילי לא מימסרן לשליחרישומי דברים עמ' כ
פו ע"ב הלכה כו' עדי מסירה כרתי (רש"י)תורת מנחם חכ"ו עמ' 184
פו ע"ב וקטנה פסלה ועד כמה אמר רבי ירמיה ואיתימא רבי אמי עד כזיתזכור לדוד עמ' קכד
פו ע"ב וקרצית שבעמיר אינה פוסלת במי חטאת וכו'ברית שלום (תעח) דף קלז ע"ד
פו ע"ב וקרצית שבעמיר אינה פוסלת במי חטאת וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' תתפז
פו. בת אחותונחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' ד אות א
פו. גופו של גט 'ופטור ועטיר'תפארת ישראל (הרטמן) עמ' תתרכח הערה 83
פו. מי שהיה מושלך לבור ואמר כל השומע את קולו וכו' דחזו ליה בבואה וכו'של"ה (תשנז) - מס' פסחים אות רעז
פו. שלשה גיטין פסוליןודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' רכב
פו. שלשה גיטין פסולין וכו' ובמאירי שםאגרת הפורים (לאער) עמ' עח
פו: אי הלכה כר"א אף בשאר שטרותגור אריה דברים פי"ט הערה 26
פז ע"אמנחה חדשה (חן טוב) פרשת תצא
פז ע"א אמר ד"ש בני שנו מרותי ורש"יטיול בפרדס ח"ב עמ' רסג
פז ע"א והתורה אמרה וכתב לה ולא לה ולחברתהזכור לדוד עמ' יג
פז ע"ב גדולה מלאכהשער הבטחון עם "בתורתו יהגה" עמ' קכו ח"ב עמ' מו
פז ע"ב וכך היו נקיי הדעת שבירושלים עושיןתורת לוי יצחק עמ' קו
פז. אר"ש לתלמידיו בניי שנו מדותי שמדותי תרומות מתרומות מידותיו של ר"ע וכו'דרכי צדק עמ' רפה
פז: גדולה מלאכה שמחממת את בעליהשמן ראש (כץ) ח"י ויקרא עמ' רלב
פז: וכך היו נקיי הדעת שבירושלים עושיןהמאור שבתורה (שפירא) ויקרא עמ' צז
פז: נקיי הדעת בירושלים לא היו חותמים עדשערי אורה (מילר) ח"ב עמ' יט
פז: נקיי הדעת שבירושליםישמח ישראל (אלכסנדר) דברים עמ' לה
פז: נקיי הדעת שבירושליםערוגת הבושם (תשעא) שמות עמ' מ
פז: צייר כווראנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' כא אות ב
פח הקדים שתי שנים והגלה את החרש והמסגרמנחת יהודה (בוים) בהקדמה ד"ה ואף
פח לפניהם ולא הדיוטותכלי יקר (תשמח) עמ' רנה
פח מהרה דמרי עלמא תתנ"ב שנהכהיום תמצאון עמ' קפג
פח ע"א אותן פרדסיאות שהושיב ירבעם על הדרכים וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ה עמ' תמח ד"ה ואמר
פח ע"א בשעה שפותחין נעשו הכל כחרשין וכו'תורת מנחם חנ"ב עמ' 143
פח ע"א דרש מרימר וכו' אלא צדקה עשה הקב"ה עם ישראל שהגלה וכו'מכשירי מצוה עמ' רו
פח ע"א דרש מרימר מ"ד וישקוד ה' על הרעה כו' צדקה עשה הקב"ה ע"י כו'קידש ידיד דף צ ע"ג
פח ע"א החרש והמסגר - שבשעה שפותחין נעשין הכלניבי זהב עמ' תקד
פח ע"א החרש והמסגר אלף וכו'אמרות ה' השלם ח"ב עמ' קט, ח"ה עמ' רסה
פח ע"א החרש והמסגר וכו' שפותחין נעשו הכל כחרשין וכו' שסוגרין שוב אינן פותחיןתהלה לדוד (והרמן) פרק כד פסוק ז הערה טו
פח ע"א החרש והמסגר, הכל בפניהם כחרשיםמנחת קנאות עמ' סב
פח ע"א הקב"ה הגלה יכניה החרש והמסגר כמה שנים קודםאלשיך על חמש מגילות עמ' צא
פח ע"א הקדים את הגלות שנתיים שלא יתקיים ונושנתם וכו'אלשיך על חמש מגילות עמ' מה, רט, רסו
פח ע"א הקדים והגלה את ישראל בעוד גלות יכניה קיימתמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשמב) ח"א עמ' כו
פח ע"א הקדים שתי שנים לנושנתםקרן לדוד בראשית עמ' רפה
פח ע"א וישקוד ד' על הרעה וכו' משום דצדיק וכו' אלא צדקה וכו'מעשה רוקח (ר"א רוקח) דברים לו ע"ג
פח ע"א וישקוד ה' על הרעה וכו' שהקדים שתי שנים לונושנתםאוצרות חיים - עם ישראל והאומות עמ' קפז
פח ע"א וישקוד ה' על פרעה, וברש"יאבן ישראל (פישר) אגדה ח"א עמ' י
פח ע"א וישקוד ה׳ על הרעה וגו׳ כי צדיק ה׳ משום דצדיק ה׳ וישקוד ה׳ על הרעהתשואות חן (תשסח) עמ' קסד
פח ע"א ונושנתם וכו'אמרות ה' השלם ח"ה עמ' קיב
פח ע"א ז' בתי דינין עבדו ע"ז זא"זאלשיך על חמש מגילות עמ' קצח, ריא, ריב, רכב
פח ע"א חסד עשה הקב"האבן ישראל על התורה (תשסב) עמ' קכ, קלח
פח ע"א חסד עשה הקב"האבן ישראל על התורה עמ' פד
פח ע"א חרש, שבשעה שפותחין נעשו הכל כחרשים וכו'מנות הלוי (תשסב) עמ' קטז
פח ע"א לא חרבה א"י עד שעבדו בה ז' בתי דינים ע"ז וכו' ויהוא בן נמשילקט שיחות מוסר ח"א עמ' קיד
פח ע"א לא חרבה ארץ ישראל עד שעבדו בה ז' בתי דינים ע"זדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ה עמ' פא ד"ה כתיב
פח ע"א משום דצדיק ה' אלקינו וישקוד ה' על הרעהדרשות שמואל עמ' קנז
פח ע"א משום דצדיק ה' וישקוד ה' על הרעה וכו'שער החצר (תשעב) סי' קעה
פח ע"א עולא אמר שהקדים ב' שנים לונושנתםדרשות שמואל עמ' לח
פח ע"א על פסוק וישקוד ה' על הרעהארצות החיים (פלג'י) דרוש א' (דף ז ע"א ד"ה ולהבין); תורה וחיים (פלאג'י) אות רנ"ה (ד"ה ובא וראה)
פח ע"א על פסוק וישקוד ה' על הרעה וכו', משום דצדיק ה' אלהינו וכו'ארצות החיים (תשסא) דרוש א עמ' ז ד"ה ולהבין
פח ע"א צדקה עשה הקב"ה וכו' שהקדים שני שנים לונושנתםברית שלום (תשסח) עמ' תתפח
פח ע"א צדקה עשה הקב"ה וכו' שהקדים שני שנים לונושנתםברית שלום (תעח) דף קלז ע"ד
פח ע"א צדקה עשה הקב"ה עם ישראל וכו'אמרות ה' השלם ח"ו עמ' פה
פח ע"א צדקה עשה הקב"ה עם ישראל וכו' שהקדים ב' שנים לונושנתםדרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' רנט
פח ע"א צדקה עשה הקב"ה עם ישראל וכו' שהקדים שתי שנים לונושנתםאש דת (אסאד) עמ' רצז
פח ע"א צדקה עשה הקב"ה עם ישראל וכו' שהקדים שתי שנים לונושנתםקרן לדוד ויקרא-במדבר עמ' תנד, דברים עמ' קה
פח ע"א צדקה עשה הקב"ה שהגלה גלות צדקיהו ועדין גלות יכניה קיימת, ובמהרש"ארנת יצחק - פרק חלק עמ' שי
פח ע"א צדקה עשה הקב"ה שהקדים הגלות שתי שנים לונושנתםהקשורים ליעקב (תשסא) עמ' צ
פח ע"א צדקה עשה הקב"ה עם ישראל וכו'שערי הישיבה ח"ב עמ' צ, תסז
פח ע"א צדקה עשה הקב"ה שהקדים ב' שנים למנין ונושנתםמאור עינים (תשעה) עמ' קסב
פח ע"א רש"י ד"ה גלות שילמדו גלות יכניה תורה לאלו הגולים אחריהםדורש טוב (פודור) עמ' 343
פח ע"א שהגלה גלות צדקיהו ועדיין גלות יכניה קיימתדורש טוב (פודור) עמ' 342
פח ע"א שהקדים שתי שנים לונושנתםאמרות ה' השלם ח"ו עמ' פד
פח ע"א שהקדים שתי שנים לונושנתםדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' קלג ד"ה ולהיות, עמ' שדמ ד"ה ולענינינו, ח"ד עמ' תל ד"ה ונראה, ח"ה עמ' רסד ד"ה אמרו
פח ע"א שהקרים ב' שנים לונושנתםעשרה מאמרות (תשס) עמ' תסט-תע
פח ע"א תוס' ד"ה ש"מ כו'קידש ידיד דף צ ע"ג
פח ע"א תוס' ד"ה שמע מינהדרשות שמואל עמ' קלד
פח ע"ב אביי אשכחיה לרב יוסף דהוה מעשה אגיטי, א"ל והא אנן הדיוטים וכו' ובישוב קושית התוס' ד"ה הדיוטיםצמח צדקה עה"ת עמ' כח-כט
פח ע"ב אנן שליחותייהו קא עבדינןאסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' רנט
פח ע"ב אשר תשים לפניהם לפניהם ולא לפני עובדי כוכביםלב דוד (תשסט) עמ' נא
פח ע"ב אשר תשים לפניהם לפניהם ולא לפני עובדיי מכביםדרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' רפו
פח ע"ב גט המעושהקרן לדוד בראשית עמ' רצו
פח ע"ב גט המעושהתורת מנחם חל"ז עמ' 124
פח ע"ב גט המעושהתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' רסט
פח ע"ב גט מעושהתורת מנחם חי"ג עמ' 227
פח ע"ב גט מעושה בישראל כשרדרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' ריח
פח ע"ב דבר אחר לפניהם ולא לפני הדיוטותמכשירי מצוה עמ' קלז
פח ע"ב 'ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם' - לפניהם ולא לפני אומות העולםפנקסי הראי"ה ח"א עמ' קלט
פח ע"ב ואלה המשפטים וגו' לפניהם ולא לפני ערכאות של עכו"ם וכו'לקט שיחות מוסר ח"א עמ' ריז
פח ע"ב כל מקום שאתה מוצא אגוריאות של עובדי כוכבים וכו'ס' הזכרונות (אבוהב, תשעד) עמ' רעב
פח ע"ב לפניהם - ולא לפני עובדי כוכביםתורת מנחם חלק ל עמ' 120
פח ע"ב לפניהם - ולא לפני עכו"םתורת מנחם חלק לג עמ' 100
פח ע"ב לפניהם ולא לפני גויםפני חיים (פלג'י) עמ' עב ע"ב
פח ע"ב לפניהם ולא לפני גוים, תוס' ד"ה ולאדרשות מהר"ם חביב עמ' קע, קעג
פח ע"ב לפניהם ולא לפני הדיוטותנשמת כל חי חלק ב (סימן ג) דף ה ע"א (ד"ה ולכאורה); רחמים לחיים דף ל"ו ע"א (שו"ת הרשב"א חלק ה סימן קע"א)
פח ע"ב לפניהם ולא לפני הדיוטותמנחת מרדכי עמ' קעה
פח ע"ב לפניהם ולא לפני עו"כ וכו'תורת מנחם חמ"ה עמ' 272
פח ע"ב לפניהם ולא לפני עובדי כוכביםבית יצחק (שמלקיש) על התורה מאמר פו אות א
פח ע"ב לפניהם ולא לפני עובדי כוכביםדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' מב ד"ה ואלה
פח ע"ב לפניהם ולא לפני עובדי כוכביםנאוה תהלה עמ' שנ, תקז
פח ע"ב לפניהם ולא לפני עובדי כוכביםתהלות ישראל (מג'לד) עמ' רפז
פח ע"ב לפניהם ולא לפני עכו"םאמרות ה' השלם ח"ג עמ' רסה, ער
פח ע"ב לפניהם ולא לפני עכו"םמהר"ם שיק שמות עמ' צג
פח ע"ב לפניהם ולא לפני עכו"םעטרת יהושע שמות עמ' קמד, קנז
פח ע"ב לפניהם ולא לפני עכו"םפי' הרמ"ז על הזוהר דברים (תשסה) עמ' קז
פח ע"ב לפניהם ולא לפני עכו"ם וכו'תורת מנחם חנ"ו עמ' 132
פח ע"ב מהרה דמרי עלמא תמני מאה וחמשין ותרתי הואדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' שלה ד"ה הנה
פח ע"ב מי שאינו רוצה לציית דינא כופין אותו לחובשו בבית האסוריםחיים ביד סימן צג דף ק"ו ע"א (קטע ראשון)
פח ע"ב מסאני לשב שניןשער הבטחון עם "בתורתו יהגה" עמ' רעג
פח ע"ב פרשתברכת אליהו (עמאר) שמות פרשת משפטים מאמר באיסור לדון לפני ערכאות, מאמר ג
פח ע"ב שליחותייהו קא עבדינןתורת מנחם חט"ז עמ' 260
פח ע"ב תוס' ד"ה במילתאנשמת כל חי חלק ב (סימן ז) דף י ע"ד (ד"ה שאלה)
פח ע"ב תוס' דשליחות דקמאי עבדינןנחל חיים סי' מד אות ד
פח ע"ב תקנה דשליחותיהו עבדינן ובסוגיה שם ורש"י ותוס'שם דרך דברים עמ' עט
פח צדקה עשה הקב"ה כו'תולעת שני דף כד ע"ג, עו ע"ב, עז ע"א
פח. אותם פרדסאות שהעמיד ירבעם בן נבט שלא יעלו לרגל בא הושע וביטלןדברי יואל מועדים ח"ט עמ' קס
פח. אלמלא הקדים הקב"ה ב' שנים וכו'תורת יחיאל בראשית עמ' שסז
פח. אמר הקב"ה אותן שנים שלא עלו ישראל לרגל וכו'דרשות חתם סופר ח"ג (תשיט) עמ' קיג
פח. אמר ליה שמא דמרא עליךמילי דשמיא - טעם לשבח הערה 3 עמ' מב
פח. אמר ליה שמא דמרא עליךמילי דשמיא - טעם לשבח הערה 6 עמ' קל
פח. דהמע"ה בשעה שהיה פותח לדרוש נעשו הכל כחרשיןערבי נחל (תשסד) עמ' תתפט
פח. דצדקה עשה ה' לנו שהקדים את הגלות ב' שנים קודם לונושנתםתורי זהב (תשעג) עמ' שי, שנו, תעג
פח. הגלה ישראל שתי שנים קודם לנושנתםשמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' רנ
פח. החרש והמסגר הם התלמידי חכמיםצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' קכז, קנו
פח. החרש והמסגר וכו' געשו הכל בחרשיןשל"ה (תשנז) פרשת קדושים אות יב
פח. החרש והמסגר וכו' שבשעה שפותחין נעשו הכל כחרשין, מסגר וכו'שדה יעקב עמ' לח
פח. החרשים הם התלמידי חכמים, החרש והמסגרתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' א'שנא
פח. הקדים ב שנים לונושנתםתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' רכד(מ)
פח. הקדים ב' שנים לונשנתם שלא יתקיים כי אבד תאבדוןמלא העומר על חמש מגילות (תשסח) עמ' רכה, רנ, רנו, רסב, שי, תיב, תנה
פח. הקדים הקב"ה להגלות את ישראל שתי שנים שלא יתקיים ונושנתםמאמרי שלמה ח"א עמ' ל
פח. הקדים שני שנים לנושנתםיגל יעקב (תשעד) ח"א עמ' קצט
פח. הקדים שתי שנים למנין ונושנתםדרשות שמן רוקח עמ' רעז
פח. וישקוד ה' על הדעה ויביאה עלינו, שהקדים שתי שנים לונושנתםמאורות האריז"ל עמ' נ אות ב
פח. וישקוד ה' על הרעה ויביאה עלינועץ הדעת טוב (תשסח) סי' שיז
פח. וישקוד ה' על הרעה כו' אמר אביי שמע מינה מהרה דמארי עלמא תתנ"ב שנהערבי נחל (תשסד) עמ' תתקז
פח. ונושנתם גימטריה שמונה מאות וחמישים ושתיםגור אריה שמות פ"ה הערה 8
פח. חניכת אבות בגיטין עד י' דורות וכו' מכאן ואילך פסולהדרש והעיון במדבר ח"ב מאמר כג
פח. חניכת אבות עד עשרה דורותפאר יעקב ח"ב עמ' תרסח
פח. חסד שהקדים לונושנתםדמשק אליעזר (רלב"ג) אבל כבד
פח. חרש בשעה שפותחין נעשו הכל כחרשין וכו'מנות הלוי (שמה) דף ס ע"א; כלי יקר (לניאדו, שסג) מלכים ב כד דף תקס ע"ב
פח. חרש שבשעה שפותחין נעשו הכל כחרשין, מסגר כיון שסוגרין שוב אינן פותחיןאור חדש (הרטמן) פ"ב אות 145-147
פח. חרש שבשעה שפותחין נעשו הכל כחרשין, מסגר כיון שסוגרין שוב אינן פותחיןעץ הדעת טוב (תשסח) סי' רנו
פח. חרש, בשעה שפותחין נעשו הכל כחרשים, מסגר, בשעה שסוגרים שוב אין פותחיןמנות הלוי (עוז והדר) ח"א עמ' רכ
פח. כי תוליד בנים ובני בנים ונושנתם בארץהתורה והעולם ח"ג עמ' רכו
פח. כתיב ביה בהושע בן אלה ויעש הרע בעיני ה' רק לא כמלכי ישראל וכו' אמר להו אותן פררסיאות שהושיב ירבעם על הדרכים בדי שלא יעלו ישראל לרגל בא הושע וביטלן וכו'של"ה (תשנז) - מס' יומא אות קסו
פח. כתיב ביה בהושע ויעש הרע בעיני ה' וכו'כלי יקר (לניאדו, שסג) מלכים ב יו/יז דף תקלד ע"א
פח. לא חרבה ארץ ישראל עד שעבדו בה שבעה בתי דינין ע"זפי' רבינו בחיי (רנב) פרשת ואתחנן דף רלט ע"ב; זרע ברך (תו) פרשת משפטים דף עד ע"ג
פח. לא חרבה ארץ ישראל עד שעבדו שבעה בתי דינין ע״זמאור עינים (תשעט) עמ' רח
פח. לטובה הקדים ה' את הגלותיפה תאר (תשעח) ח"א עמ' עח
פח. מ"ד וישקוד ה' על הרעה כו' שהקדים שתי שנים לונושנתםמאמרי הרמ"ע (תשסא) - מאמר המילואים עמ' פג
פח. מהרה דמארי עלמא תמניא מאה וכו'שמן ראש (כץ) ח"ט דברים עמ' נו
פח. מהרה דמרי עלמא תתנ"ב שנהמלא העומר על חמש מגילות (תשסח) עמ' תיב
פח. מעשה דאשמדאימילי דשמיא - טעם לשבח הערה 1 עמ' כט
פח. עד עשרה דורות נקרא מיוחםבישורון מלך ח"א עמ' קמא
פח. עולא אמר שהקדים שני שנים לונושנתםיגל יעקב (תשנג) וישב אות קנו
פח. עולא אמר שהקדים שתי שנים לונושנתםשל"ה (תשנז) - מס' תענית אות פו
פח. עולא אמר שהקדים שתי שנים לונושנתםשל"ה (תשנז) - תולדות אדם אות שא
פח. צדקה עשה ה' עם ישראל שהקדים ב' שנים לונושנתםנזר הקדש ח"ג עמ' יז
פח. צדקה עשה ה' שהגלה גלות צדקיהו וכו'שמן ראש (כץ) ח"ט דברים עמ' כא
פח. צדקה עשה הקב"השארית יעקב (אלגזי) דף יד ע"א
פח. צדקה עשה הקב"ה וכו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' רעח
פח. צדקה עשה הקב"ה וכו' שהקדים שתי שנים לונושנתםתורת חיים עה"ת עמ' קעח {הקדים שתים, כי אחד אינו מן המניין}
פח. צדקה עשה הקב"ה עם ישראלשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' פו
פח. צדקה עשה הקב"ה עם ישראלשמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' רמח, רנ
פח. צדקה עשה הקב"ה עם ישראל שהגלה גלות צדקיהו ועדיין גלות יכניה קיימתדרך חיים (תשע) פ"ג הערה 617
פח. צדקה עשה הקב"ה עם ישראל שהגלם קודם ונושנתםהקשורים ליעקב (תשעח) עמ' 19, פא
פח. צדקה עשה הקב"ה עם ישראל שהקדים שתי שנים ל'ונושנתם'גנזי ישראל (תשעד) על התורה עמ' קא, תק, תקכח, תקמט, תריא
פח. צדקה עשה הקב"ה עם ישראלכתנות אור עמ' רמ
פח. צדקה עשה הקב"ה שהגלה גלות צדקיהו ועדיין גלות יכני' קיימתמלא העומר על חמש מגילות (תשסח) עמ' רח
פח. צדקה עשה הקב"ה שהגלה צדקיהושמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' קסז
פח. צדקה עשה הקב"ה שהקדים ב' שנים לונושנתם וכו'בן פורת יוסף (תשעא) עמ' לב
פח. צדקה עשה הקב"ה שהקדים ב' שנים למנין ונושנתםשבט מישראל (קרמניץ) פרק מו פסוק ח, פרק פה פסוק ב, פרק פט פסוק מו, פרק קב פסוק כד, פרק קמז פסוק יב
פח. צדקה עשה עמהם שהקדים שתי שנים לונושנתםויואל משה מאמר א סי' קלא עמ' קלז, מאמר ב סי' קכז עמ' שלז, סי' קנו עמ' שסט
פח. צדקה עשה עמנו הקב"ה שהקדים החורבן ב' שנים קודם ונושנתם כדי שלא יתקיים כי אבוד תאבדוןמרפא לנפש בראשית עמ' רמז, רנו
פח. שהקדים שני שנים לונושנתםנצח ישראל (שנט) פרק כג דף לה ע"א; כלי חמדה (לניאדו, שנו) פרשת שמות דף עג ע"ב; רצוף אהבה (אלגאזי, תט) סימן קצד דף פה ע"א; משפט צדק (מלמד, שעה) חלק ב סימן יד (דף כו ע"ד במהד' תקנט)
פח. שהקדים שתי שנים אל ונושנתםנצח ישראל (הרטמן) עמ' תקט
פח. שהקדים שתי שנים לונושנתםדרשות חתם סופר ח"ג (תשיט) עמ' קיג
פח. שהקדים שתי שנים לונושנתםכנסת מרדכי בראשית עמ' נג
פח. שמע מינה מהרה דמארי עלמא תמניא מאה וחמשין ותרין שניןשבט מישראל (קרמניץ) פרק קמז פסוק יב
פח. שתי שנים לונושנתםמה שהיה הוא שיהיה עמ' נא
פח. תוס' ד"ה אע"פיפה תאר (תשעח) ח"א עמ' ו
פח. תוס' ד"ה וכתיביפה תאר (תשעח) ח"ג עמ' לג
פח. תוס' ד"ה ולא לפנימשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' קסח
פח: אלה המשפטים אשר תשים לפניהם ולא לפני עכו"םעל ישראל גאותו עמ' רו
פח: אלה המשפטים אשר תשים לפניהם, ולא לפני עכו"ם, ד"א ולא לפני הדיוטות ואנן שליחותייהועצי חיים על התורה עמ' קמג, קמד, קמז, רמ, שיז, תג*
פח: אנן שליחותייהו קא עבדינןדברי יואל מועדים ח"א מוצאי יו"כ דף שעט ע"א
פח: אשר תשים לפניהם ולא לפני גוים וכו'פי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת משפטים דף צה ע"א; תורת משה (אלשיך, שסא) פרשת משפטים דף קכט ע"ג; פי' רבינו בחיי (רנב) פרשת משפטים דף קיד ע"ב; ר"ן סביב הרי"ף דף תרג ע"ב; עקדת יצחק (שלג) שער מו דף קלא ע"ד; צרור המור (שכז) פרשת משפטים דף עט ע"ב; כלי יקר (לונטשיץ, שסב) פרשת משפטים דף סז ע"ב
פח: אשר תשים לפניהם ולא לפני עכו"םוזרח השמש על התורה עמ' קכז
פח: אשר תשים לפניהם, ולא לפני עובדי כוכביםשמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' מא
פח: בדיני גזילות וחבלות דלא עברינן שליחותיהו אין יכולים לדון בזמן הזהדברי יואל מועדים ח"ו פורים עמ' תמה
פח: בני עשויי נינהוגור אריה דברים פכ"ג הערה 79
פח: גט מעושהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' יז
פח: ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם לפניהם ולא לפני עוברי כוכבים דבר אחר לפניהם ולא לפני הדיוטותשל"ה (תשנז) ווי העמודים פרק ג אות ח, פרק טז אות י, יח, פרק יז אות ד
פח: ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם לפניהם ולא לפני עוברי כוכבים דבר אחר לפניהם ולא לפני הדיוטותשל"ה (תשנז) פרשת וירא אות יט
פח: ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, ולא לפני עובדי כוכבים, ותוס' ד"ה לפניהם ולא לפני הדיוטותכרם חמד (תשסו) עמ' מח, קנה
פח: ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, ולא לפני עכו"םדברי יואל מועדים ח"ו כט שבט עמ' כא, שקלים עמ' רלו
פח: כל מקום שאתה מוצא אגוריאות של גויםצדקת יוסף עמ' קמד
פח: כל קול שיש לו אמתלא אינו קולקומץ המנחה (צונץ) דרוש קג אות ד
פח: לפניהם ולא לפני גויםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' רלח
פח: לפניהם ולא לפני גויםצדקת יוסף עמ' קמו
פח: לפניהם ולא לפני גויםכד הקמח (מישור) עמ' קכה
פח: לפניהם ולא לפני גויםכסף נבחר (מרגליות) עמ' קמה
פח: לפניהם ולא לפני גוים, הדיוטותשיחות לספר שמות עמ' רכג
פח: לפניהם ולא לפני הדיוטותגור אריה שמות פכ"א אות ה
פח: לפניהם ולא לפני עובדי כוכביםישמרו דעת עמ' קע
פח: לפניהם ולא לפני עובדי כוכביםמים חיים (קרייסווירטה) עמ' קסח
פח: לפניהם ולא לפני עכו"םדברי יואל פ' וישלח דף קסב ע"ב
פח: לפניהם ולא לפני עכו"םמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' קמז-קמח
פח: לפניהם ולא לפני עכו"םמטר השמים (תשנב) ויקרא-במדבר עמ' קעט
פח: לפניהם ולא לפני עכו"םפאר יעקב ח"ב עמ' תשיג, תשטז
פח: לפניהם ולא לפני עכו"םתורת איש ח"ב עמ' קיד
פח: לפניהם ולא לפני ערכאות ולא לפני הדיוטותערוגת הבושם (תשעא) שמות עמ' רנ-רנא
פח: לפניהם לא לפני עכו"םודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' מח
פח: לפניהם, ולא לפני הדיוטותצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' תכה
פח: מהרה דמרא עלמא תתנ"ב שניםתורי זהב (תשעג) עמ' שנו
פח: מלך והדיוטמחשבת זקנים עמ' רעד
פח: קולמפניני הרב עמ' רסט
פח: רב יוסף הוה מעשה אגיטיןפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' תכו
פח: רש"י - לפניהם, קאי אשבעים זקנים שעלו עמו להר קודם קבלת התורה וכו'צפנת פענח (תשעא) שמות עמ' תכה
פח: שמע מינה מהרה דמארי עלמא תתנ"ב שנהדרשות דבר צבי עמ' רמו
פח: שמע מינה מהרה דמרי עלמא תמני מאה וחמש ים ותרתי הואדרשות חתם סופר ח"ג (תשיט) עמ' קטו
פח: תוס' ד"ה לפניהםגור אריה שמות פכ"א הערה 91
פח: תוס' ד"ה מילתא דשכיחי, וא"ת היכי עבדינן שליחותייהו והא עכשיו אין מומחין בא"יעצי חיים על התורה עמ' תג
פט ע"א בסורא מבטלי קלא בנהרדעא לא מבטלי קלאדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ה עמ' תקיד ד"ה ובהו"ת
פט ע"א נר חתן וכלהבעקבי יעקב עמ' ק
פט ע"א רא"ש פ"ט סי"א. בסורא מיקרי ואמרי הילכך מבטלינן קלא וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ה עמ' תקיד ד"ה ובהו"ת
פט ע"א תוס' ד"ה בעולהתורה אור (באנדי) עמ' שנב
פט ע"ב ההיא דנפק עלה קלא וכו' לפלגות ראובןתורת לוי יצחק עמ' קט
פט ע"ב והא נהרדעא אתריה דשמואל הוא ולא מבטלי קלאדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ה עמ' תקיד ד"ה ובהו"ת
פט ע"ב יצא עליה קול מראשון ובא אחר וקדשה קדושי תורהשו"ת ר"י קצבי (תשעט) ליקוטים סי' י
פט ע"ב לא הגענו לפלגות ראובן, וברא"שרנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' קסד
פט ע"ב עדיין לא הגיע לפלגות ראובן וכו'מסילות הנביאים שופטים עמ' קמו
פט ע"ב עדין לא הגיע לפלגות ראובןדברי טובה שופטים ח"א עמ' רצה
פט. אכלה בשוקנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' לו אות כא
פט. יצא קול הברה בעירתשבי (תשסה) עמ' עז שורש הברה
פט. כי מצא בה ערות דבר ולקמן אומר על פי שנים עדים יוקם דבריבין שמועה (לעוו) עמ' תקצח
פט. רש"י ד"ה נרות דולקותנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' יב אות יד
פט: אשה שאומרת גרשתני נאמנת ואין צריכה להראות גיטה, דחזקה אין אשה מעיזה בפני בעלהשבט מישראל (קרמניץ) פרק קיג פסוק א
צ בית הלל אומרים אפילו הקדיחה תבשילוודע מה שתשיב סי' קעז
צ המגרש אשתו ראשונה $135
צ כל המגרש אשתו הראשונה מזבח מוריד עליו דמעותברית עולם (אשכנזי, תשסא) ח"א עמ' 79
צ לא יגרש אדם את אשתו אא"כ מצא בה ערות דבר ובגמ'שמחה לאיש (אלישר) דף סט ע"ב
צ לא יגרש אדם את אשתו אלא א"ב וכו'ילקוט דברי חכמים במדבר סי' נח
צ ע"א אלא אם כן מצא בה ערות דברשפע חיים - נישואין עמ' קצו
צ ע"א אם לבו לגרשה והיא יושבת תחתיוס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' כא
צ ע"א אף כאן בב' עדיםהכתב והקבלה דברים פכ"ד פסוק א
צ ע"א אפי' הקדיחה תבשילו, אפי' מצא אחרת נאה הימנהס' חסידים סי' שפ
צ ע"א אפילו הקדיחה תבשילואמרי יהודה (דרעי, תשעב) מעגל החיים עמ' צג
צ ע"א ב"ש אומר וכו' אא"כ מצא בה ערות דבר וכו' וב"ה אומר אפילו הקדיחה תבשילותורת לוי יצחק עמ' קו
צ ע"א ב"ש אומרים לא יגרש אדם את אשתו אלא א"כ מצא בה דבר ערוהס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' קמז
צ ע"א בדעת ר' עקיבא, וברי"ף שםשפע חיים - נישואין עמ' קנא
צ ע"א בית שמאי אומרים לא יגרש אדם את אשתו אלא אם כן מצא בה דבר ערוה וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ה עמ' תו ד"ה הנה
צ ע"א בית שמאי אומרים לא יגרש אדם את אשתו אלא אם כן מצא בה דבר ערוה שנאמר כי מצא בה ערות דבר ובית הלל אומרים אפילו הקדיחה תבשילו וכו'דברי תורה (שפירא) מהד' ג סי' לד
צ ע"א בית שמאי אומרים לא יגרש את אשתו וכו' ערות דברהמאור הגדול (גר"א) עמ' שעה
צ ע"א בית שמאי אומרים, לא יגרש אדם את אשתו אלא אם כן מצא בה ערות דברפני חיים (פלג'י) עמ' קנא ע"א
צ ע"א בש"א לא יגרש אדםמערכי לב (חזן) ח"ב דרוש קכ דף רכג ע"ג
צ ע"א בש"א לא יגרש את אשתו אא"כ מצא בה ערות דבר ובה"א אפי' הקדיחה תבשילו כו'רנת יצחק תליתאה ח"ב עמ' רסא
צ ע"א דלא יגרש א"כ מצא בה עדות דברחכמת התורה אמור עמ' קה
צ ע"א המגרש אשתו ראשונה אפילו מזבח מוריד עליו דמעותתורת לוי יצחק עמ' רכח
צ ע"א זו היא מדת פפום בן יהודה, שהיה נועל בפני אשתו ויוצאנחל חיים סי' סז
צ ע"א יש לך ארם שזבוב נופל לתוך כוסו וזורקו ואינו שותהו, וזו היא מדת פפוס בן יהודה שהיה נועל בפני אשתו ויוצאאוצרות חיים - אישים ח"ה עמ' תצג
צ ע"א כי משמש בד' לשונותתהלה לדוד (והרמן) פרק קיח פסוק יא הערה א
צ ע"א כי משמש בד' לשונות, רש"ילקט שיחות מוסר ח"ב עמ' שסא
צ ע"א כשם שהדעות במאכל כך דעות בנשים וכו'מסילות הנביאים שופטים עמ' תרלט
צ ע"א לא יגרשהכתב והקבלה דברים פכ"ד פסוק א
צ ע"א לא יגרש אדםפרי חיים (קנולר) פרשת אמור
צ ע"א לא יגרש אדם את אשתואבן ישראל על התורה (תשסב) עמ' פז
צ ע"א לא יגרש אדם את אשתואבן ישראל על התורה עמ' סב
צ ע"א לא יגרש אדם את אשתוהשיר והשבח ח"א עמ' שס
צ ע"א לא יגרש אדם את אשתו אא"כ מצא בה דבר ערוהדעת סופר עמ' ריט ע"ב
צ ע"א לא יגרש ארם אשתו אא"כ מצא בה ערות דברטיול בפרדס ח"א עמ' נח, עה
צ ע"א לא מצא בה לא ערוה ולא דבר וכו'שפע חיים - נישואין עמ' קנ
צ ע"א לר"ע כי מצא בה, פי' אי נמיפי' הרמ"ז על הקדמת הזוהר (תשנח) עמ' קסט
צ ע"א לר"ע כי מצא בה, פי' אי נמיפי' הרמ"ז על הקדמת הזוהר (תשסא) עמ' קעד
צ ע"א מה להלן בשני עדים אף כאן בשני עדיםלמדנות (תשנח) פ' שופטים אות קיח
צ ע"א מחלוקת ב"ש ב"ה ור"ע, והסמיכות למסכת קידושיןשפע חיים - נישואין עמ' עו, פא
צ ע"א עבר ונרשהאגרות הנצי"ב מוולאזין עמ' נט
צ ע"א ער שימצא בה דבר ערוה בעדיםדברי שאול דברים עמ' קפב
צ ע"א פפוס בן יהודההמאור הגדול (גר"א) עמ' תשמב
צ ע"א קרי עליה "אל תחרוש על רעך רעה והוא יושב לבטח אתך'מגן אבות (מהריט"ץ) ח"א עמ' קפט, ח"ב עמ' רצ
צ ע"א ר' עקיבא אומר אפילו מצא אחרת נאה הימנה (מותר לגרשה)ס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' עט
צ ע"א רש"י ד"ה כימשק ביתי סימן רנ דף קטז ע"א
צ ע"א תוס' ד"ה מהחכמת התורה אמור עמ' קה
צ ע"א תוס' ד"ה מה להלןתורה אור (באנדי) עמ' תכא
צ ע"א תוס' ד"ה מה. תיפוק ליה דבלאו הכי אסור להחזיר סוטתו וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ה עמ' תו ד"ה הנה
צ ע"בשמחה לאיש (אלישר) דף עב ע"ב
צ ע"ב אם שנאתה, שלח וכו' שנאוי המשלח. ולא פליגי הא בזוג ראשון הא בזוג שניאוצרות חיים - לימוד תורה עמ' קסא
צ ע"ב הא בזוג ראשון הא בזוג שניהמאור הגדול (גר"א) עמ' שעו
צ ע"ב הא בזוג ראשון הא בזוג שני, ורש"יהשיר והשבח ח"א עמ' שסח
צ ע"ב הכתוב קראו אחר לומר שאין זה בן זוגו לראשון וכו'אמרות ה' השלם ח"ד עמ' ריג
צ ע"ב המגרש אשתו מזבח מוריד דמעותמנחת קנאות עמ' מה
צ ע"ב המגרש אשתו מזבח מוריד עליו דמעותטיול בפרדס ח"א עמ' נ
צ ע"ב המגרש אשתו ראשונה אפי' מזבח מוריד עליו דמעותשארית ישראל (וילדניק, תשנח) עמ' פה
צ ע"ב המגרש אשתו ראשונה אפילו מזבח מוריד עליו דמעות, ורש"יהשיר והשבח ח"א עמ' שסא
צ ע"ב המגרש אשתו ראשונה מזבח מוריד עליו דמעותאפיקי ים עמ' רצב
צ ע"ב זה הוציא רשעה מתוך ביתו וזה הכניסהקרן לדוד בראשית עמ' רסב
צ ע"ב כל המגרש אשתו הראשונה אפי' מזבח מוריד עליו דמעותאמרות ה' השלם ח"א עמ' קח, ח"ג עמ' שמ, שמא
צ ע"ב כל המגרש אשתו ראשונהעולם ברור פרק כז
צ ע"ב כל המגרש אשתו ראשונהתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' יד
צ ע"ב כל המגרש אשתו ראשונה אפילו מזבח מוריד עליו דמעותס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' קמח
צ ע"ב כל המגרש אשתו ראשונה וכו'צלח רכב עמ' שצד, שצה
צ ע"ב כל המגרש את אשתו ראשונה אפי' מזבח מוריד דמעותגנזי חיים (זייצ'יק) עמ' קסה
צ ע"ב כל המגרש וכו' מזבח מוריד עליו דמעותאור התורה (צמח צדק) נ"ך עמ' עז
צ ע"ב לאיש אחרהכתב והקבלה במדבר פט"ו פסוק לט
צ ע"ב מזבח מוריד עליו דמעותתהלות ישראל (קלוגר) עמ' קלט
צ. איזוהי אשה רעה ראשה פרוע וטוה בשוקרוח יעקב (בן שבת, תשסז) עמ' רצ
צ. אם לא תמצא חן בעיניו בזנות ועדים משתעיפנים מסבירות עמ' תלט
צ. אפילו הקדיחה תבשילוולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' תרה
צ. אפילו מצא אחרת נאה הימנהשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' תיט
צ. ב"ה אומרים אפילו הקדיחה תבשילופרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תתכח
צ. ב"ש אומרים לא יגרש אא"כ מצא ערות דברפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תתכח-תתכט, ח"ב עמ' תלד
צ. ב"ש אומרים לא יגרש אדם את אשתו אלא א"כ מצא בה דבר ערוהשם יחזקאל עמ' עג, רסב, תקט
צ. ב"ש אומרים לא יגרש אדם את אשתו אלא א"כ מצא בה דבר ערוה וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' שיב, תל
צ. ב"ש אומרים לא יגרש אדם את אשתו וכו' ובה"א אפילו הקדיחה תבשילו וכו'קשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' עב, שעא, תסו
צ. ב"ש אומרים לא יגרש וכו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קמב
צ. בית שמאי אומרים לא יגרש אדם את אשתו אלא אם כן מצא בה דבר ערוהמים חיים (קרייסווירטה) עמ' תט
צ. בפלוגתת ב"ש וב"ה אי מותר לגרש רק אם מצא בה ערות דברפעולת גבר עמ' רפה ד"ה כי יקח איש
צ. ב"ש ס"ל לא יגרש אדם את אשתו אא"כ מצא בה ערות דברקשוטי כלה (גרינפלד) חי"א אות קעח
צ. בש"א לא יגרש אדם את אשתו אלא א"כ וכו' ובה"אחיי נפש ח"ד עמ' קמח
צ. בש"א לא יגרש ארם את אשתו אלא א"כ מצא בה ד"ע ובה"א אפי' הקדיחה תבשילוחמודי צבי במדבר-דברים עמ' תכב
צ. בש"א לא יגרש אשתו אלא א"ב מצא בה ערות דבר וכו'לקחת מוסר ח"א עמ' תב
צ. בש"א לא יגרש וכו' ב"ה וכו' רבי עקיבא וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' שנז
צ. ג' דעות בנשיםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' שסא
צ. ד' לשונות לתיבת כי - אי, אלא, דילמא, דהאגור אריה במדבר פ"ה הערה 142, דברים פ"ז הערה 47, פי"א אות ג
צ. וב"ה אומרים אפי' הקדיחה תבשילושיחות לספר דברים עמ' צו
צ. וב"ה אומרים אפילו הקדיחה תבשילוגור אריה בראשית פ"מ אות יב, שמות פט"ו הערה 126, פכ"ב אות כד, ויקרא פ"א הערה 126, פ"ב אות לב, דברים פי"ח הערה 79, פכ"ד הערה 1
צ. וב"ש האי דבר מאי עבדי לי', נאמר כאן דבר ונאמר להלן דבר וכו' מה להלן בשני עדים אף כאן בשני עדיםחמודי צבי במדבר-דברים עמ' תכג
צ. והוא יושב לבטח אתך על היושב עם אשתו ורוצה לגרשהיגל יעקב (תשעד) ח"ב עמ' תנז
צ. ויש לך אדם וכו' זו מצוה מה"ת לגרשה, שנאמר כי מצא וכו'תורת חיים עה"ת עמ' רמז {ביאור למה הובא כתוב זה}
צ. כי משמש ארבע לשונות, ורש"יבגדי חמודות שמות פרק יד פסוק ה, פרק טו פסוק יט, פרק יח פסוק א
צ. כי משמש בד' לשונותזבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' צא
צ. כי משמש בר' לשונות אי דלמא אלא דהאשל"ה (תשנז) פרשת כי תצא אות טז
צ. כל המגרש אשתו ראשונהתורת יחיאל במדבר עמ' שצה
צ. כל המגרש אשתו ראשונה אפילו מזבח מוריד עליו דמעותדברי אש (כץ) עמ' שס
צ. כל המגרש אשתו ראשונה מזבח מוריד עליו דמעותמשנת יוסף - אגדות ח"ב עמ' סח {רמז לתורה, שהיא במקום הקרבנות, וכשמגרשה "המזבח" מוריד דמעות, שאין מי שימלא מקום הקרבנות }
צ. כל ימיו בעמוד והחזירזבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' שכד
צ. כשם שהדעות במאכל כך דעות בנשים יש לך אדם שזבוב נופל לתוך כוסו וזורקו ואינו שותהו וזו היא מדת פפוס בן יהודה שהיה נועל בפני אשתו ויוצא ויש לך אדם שזבוב נופל לתוך כוסו וזורקו ושותהו וזו היא מדת כל אדם שמדברת עם אחיה וקרוביה ומניחה ויש לך אדם שזבוב נופל לתוך תמחוי מוצצו ואוכלו זו היא מדת אדם רעקשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' תסח
צ. כשם שהדעות במאכל כך דעות בנשיםיפה מראה (שנ) סוטה פרק א דף רלה ע"א
צ. לא יגרש אדם אלא אם מצא ערות דברודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תפ
צ. לא יגרש אדם את אשתו אא"כ מצא בה דבר ערוהמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' תקנא
צ. לא יגרש אדם את אשתו אא"כ מצא בה דבר ערוהפני יהושע (תשסא) עמ' עז
צ. לא יגרש אדם את אשתו אלא אם כן מצא בה כו'שבט מישראל (קרמניץ) פרק עד פסוק א
צ. מותר לגרש אשתומנחת יצחק ויקרא-דברים עמ' קנח
צ. מחלוקת ב"ש וב"ה בכונת הכתוב כי מצא בה ערות דברדעת תורה דברים ח"ב עמ' יב
צ. פליגי בית שמאי ובית הלל, וס"ל לבית הלל או ערות או דבר וכו'צפנת פענח (תשעא) שמות עמ' שלה
צ. ר"ע אומר אפילו מצא אחרת נאה הימנה וכו'חיי נפש ח"ד עמ' קמח, שה, שעה
צ. רש"י - מדת אדם רעה שרואה את אשתו יוצאת וכו' זו מצוה מן התורה לגרשהפאר יעקב ח"ד עמ' רכח
צ. רש"י מילת כי משמשת מלשון דהאגור אריה במדבר פי"א הערה 11
צ. תוס' ד"ה מה להלן בשם ירושלמיברכת יוסף ואליהו רבה (תשסט) ח"ב עמ' קכח
צ. תוס' ד"ה מה להלןחמודי צבי במדבר-דברים עמ' תכג
צ: אם שנא שלח וכו'יפה תאר (תשעח) ח"א עמ' תלה
צ: אם שנא שלח רבי יהודה אומר אם שנאת שלח, רבי יוחנן אומר שנאוי המשלח, ולא פליגי הא בזיווג ראשון והא בזווג שניצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' שטו, תעז, תפו
צ: אפילו מזבח מוריד עליו דמעותודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' קנג
צ: המגרש אשתו אפילו מזבח מוריד עליו דמעותלהורות נתן בראשית עמ' לח
צ: המגרש אשתו אפילו מזבח מוריד עליו דמעותשמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' פב
צ: המגרש אשתו ראשונה אפי' מזבח מוריד עליו דמעותחיי נפש ח"ג עמ' קמב
צ: המגרש אשתו ראשונה מזבח מוריד עליו דמעותמבשרת ציון ח"ד עמ' קיט
צ: המגרש אשתו ראשונה מזבח מוריד עליו דמעותצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' קפ, שיז, תנט, תרכו
צ: המגרש אשתו ראשונה מזבח מוריד עליו דמעותתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' פח(רפו) {דרק בראשונה יש איחוד גמור}
צ: המתגרש המזבח מוריד עליו דמעותשמן ראש (כץ) ח"י ויקרא עמ' קלג
צ: והלכה והיתה לאיש אחר הכתוב קראו אחרפי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת תצא דף רנח ע"ב; בית יהודה (מודינא, שצה) גיטין דף יא ע"ב; שפתי כהן (הכהן, שסה) פרשת תצא דף שטו ע"א; יפה מראה (שנ) סוטה פרק א דף רלה ע"א
צ: ושלחה מביתו והלכה והיתה לאיש אחר, הכתוב קראו 'אחר'אור חדש (הרטמן) פ"ד אות 377
צ: כי שנא שלח וכו' אם שנאתה שלחרצוף אהבה (אלגאזי, תט) סימן קצב דף פד ע"א
צ: כי שנא שלח רבי יהודה אומר אם שנאתה שלח רבי יוחנן אומר שנאוי המשלח ולא פליגי הא בזווג ראשון הא בזווג שני דאמר רבי אלעזר כל המגרש אשתו ראשונה מזבח מוריד עליו דמעות שנאמר וזאת שנית תעשו וגו' ובין אשת נעוריך אשר בגדת בה וכו'בן פורת יוסף (תשעא) עמ' פא, שמו
צ: כי שנא שלח, ר"י אומר אם שנאתה שלח רבי יוחנן אומר שנאוי המשלח ולא פליגי הא בזוג ראשון הא בזוג שני, דא"ר אלעזר כל המגרש אשתו ראשונה אפילו מזבח מוריד עליו דמעות, ובפי' המשניות להרמב"םקשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' עב-עד, קכח
צ: כי שנא שלח, רבי יהודה אומר אם שנאתה שלח, רבי יוחנן אומר שנאוי המשלח, ולא פליגי הא בזוג ראשון הא בזוג שני וכו' כל המגרש אשתו ראשונה אפילו מזבח מוריד עליו דמעותתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תנב, תרלז, א'שסא
צ: כל המגרש אשתו הראשונה אפי' מזבח מוריד עליו דמעותקשוטי כלה (גרינפלד) ח"י אות רסז
צ: כל המגרש אשתו ראשונהאחרי ראי (תשסד) דרשות סי' כו אות ג
צ: כל המגרש אשתו ראשונה אפי' מזבח מוריד עליו דמעותדרכי צדק עמ' תלז
צ: כל המגרש אשתו ראשונה אפילו מזבח מוריד וכו'אהבת עולם (תשס) עמ' תשצב
צ: כל המגרש אשתו ראשונה אפילו מזבח מוריד עליו דמעותגור אריה ויקרא פ"כ הערה 40, במדבר פכ"ג הערה 10
צ: כל המגרש אשתו ראשונה אפילו מזבח מוריד עליו דמעותנזר הקדש ח"א עמ' קח,שלח
צ: כל המגרש אשתו ראשונה אפילו מזבח מוריד עליו דמעותשל"ה (תשנז) פרשת כי תצא אות ה
צ: כל המגרש אשתו ראשונה אפילו מזבח מוריד עליו דמעותחיי נפש ח"ו עמ' קצה
צ: כל המגרש אשתו ראשונה אפילו מזבח מוריד עליו דמעותיפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה יח דף קכה ע"ג; מערכת האלקות (פירארה שיח) דף קפג ע"א; מנחת יהודה פירש; ס' ציוני (שכ) פרשת תצא דף קב ע"ב; טעמי המצוות (רקנטי, שמא) דף טו/ז ע"א; טעמי מצוות (הבבלי, שלא) סימן רלא; פחד יצחק (חיות, שלג) בהקדמה ובסימן ק; אמרי שפר (אשכנזי, שסא) בהקדמה דף ה ע"א; מעשי ה' (שמג) חלק א פרק ח דף יז ע"ג; בית נאמן (ביגה, שפא) דרוש י לזיווג דף מט ע"א; זהר פרשת משפטים דף קב ע"ב ודף קג ע"א; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מאמר שטו דף צט ע"א; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פרשת תצא דף קכא ע"ד; הואיל משה (מת, שעב) פרשת בראשית דף ז ע"א; גל של אגוזים (שנג) פרשת חיי שרה דף כט ע"ג
צ: כל המגרש אשתו ראשונה אפילו מזבח מוריד עליו דמעותמאורות האריז"ל עמ' קפ אות יא
צ: כל המגרש אשתו ראשונה וכו'דרשות חתם סופר ח"ג (תשיט) עמ' קטז
צ: כל המגרש אשתו ראשונה וכו'קשוטי כלה (גרינפלד) ח"ה סי' קמו, תרפח, תשמז-תשנ
צ: כל המגרש אשתו ראשונה וכו'שיחות לספר בראשית עמ' שכז, שיחות לספר ויקרא עמ' שלט
צ: כל המגרש אשתו ראשונה מזבח מוריד עליו דמעותיפה תאר (תשעח) ח"א עמ' תלו
צ: כל המגרש את אשתו ראשונה אפי' מזבח מוריד עליו דמעותשבח נעורים עמ' ט
צ: כל המגרש וכו' אפי' מזבח מוריד עליו דמעותקשוטי כלה (גרינפלד) חי"א אות קסג
צ: מזבח מוריד עליו דמעותודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' רז
צ: שזה הוציא רשעה מביתו וזה הכניסשיחות לספר בראשית עמ' ריד
צ: שזה הוציא רשעה מביתו וזה הכניס רשעה לתוך ביתו וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' תל
צא א"ל ר"פ לרבא לא מצא בה לא ערוה ולא דבר מהו כו' מאי דעבד עבד (ורש"י)תורת מנחם חכ"ו עמ' 179
צא אשה רעה מצוה לגרשהלב אריה פרשת בחוקותי אות יט
צא בית שמאי לא יגרש אדם את אשתו אלא אם כן מצא בה ערות דבר כו' ובית הלל אפילו הקדיחה תבשילו כו' רבי עקיבא אומר אפילו מצא אחרת נאה הימנה וכו'תורת מנחם ח"א עמ' 168, חכ"ו עמ' 157 ואילך
צא היא חברתך ואשת בריתךתורת מנחם חכ"ו עמ' 166, 176, 182, 195
צא הכתוב קראו אחר כו' וזה הכניס רשעה לתוך ביתותורת מנחם חכ"ו עמ' 181
צא המגרש אשתו הראשונה מזבח מוריד עליו דמעותאמרי בינה (אש) דף קמה ע"א
צא כל המגרש אשתו ראשונה אפי' מזבח מוריד עליו דמעות כו' (ובחדא"ג מהרש"א סנהדרין כב ע"א - כיון שבאשת נעורים מצוי' שמביאה קיני לידה וזיבה למזבח וכו')תורת מנחם חכ"ו עמ' 162
צא ע"א אלא אמר רבא מהכא כו'דרש אברהם (אשכנזי) ח"ב דף קי ע"א
צא ע"א תוס' ד"ה והאדברי שאול שמות עמ' קפז
ב ע"א הרי שהיה צריך לכתוב את השם ונתכוין לכתוב יהודה וכו' מעביר עליו קולמוס ומקדשו דברי רבי יהודה וחכמים אומרים אין השם מן המובחראוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ג עמ' קמו
ב. ריטב"א - אפילו אם נאמר דקדושה ראשונה קדשה לשעתה ולא קדשה לעיד לבוא אבל חבת הארץ לא בטלה לעולםהגיונות אל עמי (עמיאל) ח"ב סי' מד
ד ע"א אם רואה אדם שמזונותיו מצומצמים ירבה בצדקהבית שמואל אחרון על התורה (תשנד) פ' מצורע עמ' קטו
ד ע"א בני אדם העומדין עלי ובידי למוסרם למלכות וכו'בית שמואל אחרון על התורה (תשנד) פ' פנחס עמ' רא
ד ע"א השכם והערב עליהם לבית המדרש והוא יפילם חלליםבית שמואל אחרון על התורה (תשנד) פ' פנחס עמ' רא
ה ע"ב אפילו לא כתב בו אלא שיטה אחת לשמה וכו'אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"א עמ' עד, פב
ו ע"א רש"י ד"ה והאמרת אזני יהושע (מהד' אדרת) דברים דרוש מד עמ' 22
ו ע"א תוס' ד"ה אתיוהו אזני יהושע (מהד' אדרת) דברים דרוש מד עמ' 22
ו ע"א תוס' ד"ה מכי אזני יהושע (מהד' אדרת) דברים דרוש נה עמ' 203-204
ו ע"ב אשכחיה ר' אביתר לאליהו, א"ל מאי קעביד קוב"ה, א"ל עסוק בפילגש בגבעה וכו'נתיב התורה (סאלים) ויקרא עמ' ריג, ריט
ו ע"ב זבוב מצא לה, נימא מצא לה אזני יהושע (מהד' אדרת) דרשות והספדים דרוש נח עמ' 71, דרוש סז עמ' 253
ו ע"ב חתם סופר ד"ה גילוי עריות אזני יהושע (מהד' אדרת) דרשות והספדים דרוש נח עמ' 77-78
ו ע"ב נימא מצא לה באותו מקום אזני יהושע (מהד' אדרת) ויקרא-במדבר דרוש מא עמ' 306
ו ע"ב פני יהושע ד"ה ועוד הא אזני יהושע (מהד' אדרת) דרשות והספדים דרוש נח עמ' 73
ו ע"ב רמב"ן ד"ה רבי אביתר אזני יהושע (מהד' אדרת) דרשות והספדים דרוש סז עמ' 253
ו ע"ב רש"י ד"ה דאסכים אזני יהושע (מהד' אדרת) דרשות והספדים דרוש נח עמ' 73-80
ו ע"ב רש"י ד"ה נימא אזני יהושע (מהד' אדרת) ויקרא-במדבר דרוש מא עמ' 306
ו ע"ב תוס' ד"ה זבוב אזני יהושע (מהד' אדרת) דרשות והספדים דרוש נח עמ' 72-76
ו: אלו ואלו דברי אלקים חיים לילה כיום יאיר (באום) עמ' 151, 257, 260, 284, 305
ו: הקב"ה אומר דברי תורה של חכמי ישראל בשם אומרם לילה כיום יאיר (באום) עמ' 257
ו: ח"א זבוב מצא והקפיד וכו'אש דת (תשמח) עמ' צב
ז אותם ב"א העומדין עליאבן יעקב (ניימרק) על אבות פ"ב מ"ד
ז ע"א אם רואה אדם שמזונותיו מועטיןכתבי הסבא מקלם - ימים נוראים עמ' קמה
ז ע"א אם רואה אדם שמזונותיו מצומצמין יעשה צדקהשארית ישראל (תשעד) דרוש ז עמ' 128
ז ע"א מ"ד וקינה ודימונה ומדמנהיקרא דשכבי (דוד) דרוש ז דף טו ע"א-ע"ג
ז ע"א מזונותיו מצומצמין יעשה בהם צדקה חכמת התורה במדבר עמ' רנג
ז. אל תשמח אל גיל בעמיםדברי נפתלי (הלברשטם) ח"ב עמ' קסב
ז. אם רואה אדם שמזונותיו מצומצמין יעשה מהן צדקה מטר השמים - עמודי העולם עמ' תעט
ז. אם רואה אדם שפרנסתו מצומצמת יעשה מהן צדקהנפש יוסף (תשעד) עמ' קט
ז. השכם והערב על השונאים והם כלים מאליהםדולה ומשקה פורים עמ' פג
ז. השכם והערב עליהם לבית המדרשדברי נפתלי (הלברשטם) ח"ב עמ' שכג
ז. כל מי שיש לו קנאה על חבירו וכו' מפי ספרים וסופרים (תשעב) אבות פניני חסידות פ"ג אות יט
ז. מ"ד אם שלמים וכן רבים אם רואה אדם שמזונותיו וכו'חוט המשולש (דיוואן) דרשות דף מח ע"א
ז: אפי' עני המתפרנס מן הצדקה יעשה צדקהארשות החיים עמ' תקמד
ז: עני המתפרנס מן הצדקה ועושה צדקה שוב אין מראין לו סימני עניות מטר השמים - עמודי העולם עמ' שצז
ז: רצועה נפקא מארץ ישראל וכו'אם לבינה (פאפא) עמ' תרסב
ח. הכותב כל נכסיו לעבדו יצא ב"ח שייר קרקע כ"ש לא יצא ב"חאש דת (תשמח) עמ' רה
ח. הקונה שדה בסוריא כקונה בית בפרוארי ירושלים חייבת במעשר ובשביעית כארץ ישראל וכו'אשל אברהם (פרידמן) ח"א עמ' רד
ח. תוס' ד"ה כיבוש - בשם הספרי, סוריא כיבוש יחיד, לפי שכבר היתה כל א"י כבושה וכו'אשל אברהם (פרידמן) ח"א עמ' רד
ט: מי כמוכה באלים ה' - באלמים מגלה צפונות (תשעד) שמות עמ' רמה
טז ע"א רש"י ד"ה בעל קרי חולה וכו' טהורטהרת יו"ט חט"ז עמ' רפא
יג ע"א אדם מקנה דשלכ"ל דרישה מחיים דף קמד ע"ב
יד. הנהו גינאי דעביד חושבנא וכו' ותוס' ד"ה ולא פשארשות החיים עמ' רעז
יז ע"א אתמר מפני מה תיקנו זמן בגיטין, רבי יוחנן אמר משום בת אחותו, וריש לקיש דאמר משום פירותכתנות אור (תשעג) פ' תצא אות ה
יט ע"א כדאי הוא ר"ש לסמוך עליו בשעת הדחקאוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ב עמ' רט
יט. בשביל שאנו מדמין נעשה מעשה מגדנות אליעזר עמ' קנ
יט. כותבין הגט על עלה של זיתדברי נפתלי (הלברשטם) ח"א עמ' מו
כ ע"א למימרא דחקיקה דרישה מחיים דף ה ע"ג
כ ע"א תוס' ד"ה למימרא דרישה מחיים דף ה ע"ד
כ. רש"י בד"ה דחזי לאיצטרופידברי נפתלי (הלברשטם) ח"א עמ' מו
כא: ע"מ שלא תלכי לבית אביך לעולם אינה מגורשתאש דת (תשמח) עמ' רנג
כא: תוס' ר"ה על עלהדברי נפתלי (הלברשטם) ח"א עמ' מו
כב ע"א תוס' ד"ה בדאשרוש, ומהרש"א יערי עם דבשי ח"ב עמ' פד
כג ע"א נכרי אדעתא דנפשיה קעביד חכמת התורה בלק עמ' קסו
כג ע"ב עבד דיכול לקבל גט מיד רבו של חבירו חכמת התורה במדבר עמ' רנח
כג: עובר ירך אמו הוא לילה כיום יאיר (באום) עמ' 34
כד ע"א רש"י ד"ה והא לא חזרה חכמת התורה מסעי עמ' קצו
כה מאמר מרדכי במה שהק' לה"ה ש"י דרישה מחיים דף ו ע"ב
כה ע"א תולה בדעת עצמו מודה דאין ברירה חכמת התורה מסעי עמ' קל
כה. אביי מחלק לענין ברירה בין תולה בדעת עצמו לדעת אחריםזמרת הארץ (רבינוביץ) עמ' תג
כה: רבא אמר שמא מת לא חיישינן שמא ימות חיישינןארשות החיים עמ' סד, קלו
כו ענותנותיה דר"ז החריב ב"ה טירת כסף דף כ ע"ד
כח. רוב גוססין למיתהדברי נפתלי (הלברשטם) ח"ב עמ' רפג
כח: ותוס' ד"ה הא רבי מאירארשות החיים עמ' צז
כח: ספינה המטרפת ביםדרשות הר"ן (מישור) עמ' רלח
ל. המלוה מעות את הכהן וכו'ארשות החיים עמ' תקלה
לא ע"א כשם שתרומה גדולה ניטלת באומד ובמחשבה וכו'אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ג עמ' מג
לא ע"ב תוס' ד"ה אנא לא צריכו להוטהרת יו"ט חט"ז עמ' רמז
לא. בשלשה פרקים בודקין הייןדברי נפתלי (הלברשטם) ח"א עמ' קס
לא: לקום בפני ת"ח החולק על רבנן או לא מפי ספרים וסופרים (תשעב) אבות ח"א עמ' תעד
לא: תוס' ד"ה אנא לא צריכנא להוארשות החיים עמ' תעא
לג ע"א תוס' ד"ה ואפקעינהו חכמת התורה נשא עמ' קיז
לג. אפקעינו רבנן לקידושין מיניהזמרת הארץ (רבינוביץ) עמ' ריג
לד ע"א גידול בר רעילאי דרישה מחיים דף סב ע"ב
לד ע"ב בראשונה היה משנה דרישה מחיים דף נג ע"ב
לה ע"א ומה מי שנשבע באמת כך הנשבע על שקר על אחת כמה וכמהשכר שכיר ויקרא-במדבר שיחה ז אות א
לו. זה אחד מן הדברים שהתקין הלל הזקןארשות החיים עמ' שכא
לו: הנעלבים ואינם עולביםלחם שלמה (הלוי, שנז) דף פג ע"ב, קמח ע"ב
לו: הנעלבים ואינם עולביןדברי נפתלי (הלברשטם) ח"א עמ' רצט
לו: הנעלבין ואין עולבין שומעין חרפתן ואין משיבין עליהם הכתוב אומר ואוהביו כצאת השמש בגבורתושפת אמת (הלוי) משלי פרק ל פסוק י
לו: רבא אמר הפקר ב"ד היה הפקר, ורש"י ד"ה רבא אמרארשות החיים עמ' שטו, שיז, שיח, שכד ובהגהות
לו: תוס' ד"ה אלאארשות החיים עמ' שכז
לו: תוס' ד"ה דאלימיארשות החיים עמ' שכ
לז ע"א שאני משכון, ריטב"אשארית ישראל (תשעד) דרוש יב עמ' 108, 206
לז ע"ב שקונה את הנכרי דרישה מחיים דף צא ע"ד
לז עמון ומואב טיהרו בסיחון טירת כסף דף רנ ע"ג
לז. א"ל רבא ללעוזא מאי פרוסבול, ורש"י ד"ה ללעוזאארשות החיים עמ' שכה
לח אמתיה דשמואל דרישה מחיים דף צא ע"ד
לח וכי אומרים לאדם חטא בשביל שיזכה חבירךדרכי נועם (הרנזון) דרוש א
לח כל המשחרר עבדו עובר בעשהנפש יוסף (תשעד) עמ' תכה
לח מעשה ב"ר אלעזר שנכנס בבית הכנסת ולא מצא עשרה ושחרר עבדו והשלימו לעשרההגיונות אל עמי (עמיאל) ח"ב סי' כב
לח מעשה בר' אליעזר ששחרר עבדונפש יוסף (תשעד) עמ' שסא
לח ע"א כיבוש מלחמה שמיה כיבוש חכמת התורה מסעי עמ' קפ
לח ע"א עבד שברח מבית האסורים יצא לחירותברכת השיר (צינץ) עמ' קיא
לח ע"א עמון ומואב טהרו בסיחון חכמת התורה בלק עמ' רז
לח ע"א עמון ומואב טיהרו בסיחון אזני יהושע (מהד' אדרת) ויקרא-במדבר דרוש לח עמ' 259
לח ע"א עמון ומואב טיהרו בסיחון חכמת התורה חוקת עמ' תסט, תעד, תעט
לח ע"א תוס' ד"ה כל אזני יהושע (מהד' אדרת) ויקרא-במדבר דרוש לב עמ' 153-154
לח ע"ב המשחרר עבדו עובר בעשה אזני יהושע (מהד' אדרת) ויקרא-במדבר דרוש לב עמ' 149
לח ע"ב מצוה דרבים שאני חכמת התורה קורח עמ' שצד
לח ע"ב רמב"ן ד"ה הא אזני יהושע (מהד' אדרת) ויקרא-במדבר דרוש לב עמ' 153
לח ע"ב רשב"א ד"ה הא אזני יהושע (מהד' אדרת) ויקרא-במדבר דרוש לב עמ' 153
לח. המפקיר עבדו יצא לחירותדולה ומשקה פסח עמ' קעא
לח. עמון ומואב טהרו וכו'אור החיים בראשית פרק יד פסוק לב
לח. עמון ומואב טיהרו בסיחון מגדנות אליעזר עמ' של
לט ע"א המפקיר עבדו דרישה מחיים דף צא ע"ד
לט ע"ב אין לו תקנה אלא בשטר גמר לה לה מאשהברכת השיר (צינץ) עמ' קיב
לט: עבד שנשא ב"ח וכו'אור החיים בראשית פרק טז פסוק ה
מ ע"א האומר בשעת מיתתו שפחתי עשתה לי קורת רוח יעשה לה קור"חשארית ישראל (תשעד) דרוש ה
מ ע"א ולא לחי' וצריך ג"ש דרישה מחיים דף צא ע"ד
מ ע"ב הקדש מפקיע מידי שעבודברכת השיר (צינץ) עמ' קט
מ ע"ב הקדש מפקיע מידי שעבודנתיב התורה (סאלים) במדבר עמ' יב
מא ע"ב תוס' ד"ה כופין חכמת התורה פנחס עמ' קלה
מא. מי שחציו עבד וחציו בן חורין לישא שפחה אינו יכול וכו'זמרת הארץ (רבינוביץ) עמ' שצח
מא: והלא לא נברא העולם אלא לפריה ורביהארשות החיים עמ' תקלט
מא: לא נברא העולם אלא לפריה ורביה שנאמר לא תהו בראה לשבת יצרה לילה כיום יאיר (באום) עמ' 253
מג ע"ב המוכר עבדו לגוים דרישה מחיים דף נז ע"א
מג. אין אדם עומד על ד"ת אלא א"ב נכשל בה מטר השמים - עמודי העולם עמ' יח, כט, ס
מג. אין אדם עומד על ד"ת עד שנכשל בהםדולה ומשקה עשי"ת ויוה"כ עמ' קלג, דש
מג. אין אדם עומד על דברי תורה אא"כ נכשל בהןגל עיני ח"ב עמ' קכה
מג. אין אדם עומד על דברי תורה אלא אם כן נכשל בהם לילה כיום יאיר (באום) עמ' 228
מג. הדר אוקי אמורא עלי' ודרש והמכשלה הזאת תחת ידיךאש דת (תשמח) עמ' צב
מד ע"א מבעיא אם קנסו בנו אחריו או לא חכמת התורה מסעי עמ' קסג, קפח
מה. המוציא את אשתו משום שם רע לא יחזיראש דת (תשמח) עמ' רצו
מה: המוכר עבדו לגוידברי נפתלי (הלברשטם) ח"א עמ' קנא
מו המוציא אשתו משום ש"ר לא יחזירדרכי נועם (הרנזון) דרוש יז
מו ע"א רש"י ד"ה מ"ט אזני יהושע (מהד' אדרת) דרשות והספדים דרוש סד עמ' 201
מו ע"א שבועת הנשיאים לגבעונים אזני יהושע (מהד' אדרת) דרשות והספדים דרוש סד עמ' 201
מו ע"א תוס' ד"ה השולח אזני יהושע (מהד' אדרת) דרשות והספדים דרוש סד עמ' 201
מו ע"א תוס' ד"ה מארץ אזני יהושע (מהד' אדרת) דברים דרוש מה עמ' 39
מו. משום קדושת השםאור החיים בראשית פרק כו פסוק כט
מו: שנה ושילש מפי ספרים וסופרים (תשעב) אבות פניני חסידות פ"ו אות א
מז האי גברא דזבין נפשיה ללודאידרכי נועם (הרנזון) דרוש ח
מז יש קנין לנכרי בא"י מעינות האמונה (תשסב) עמ' קצו
מז ע"א כי נח נפשיה (דר"ל) שבק קבא דמוריקא קרא אנפשיה ועזבו לאחרים חילםבאר מים חיים (אונגר) עמ' 27
מז ע"א כיבוש יחיד לא שמיה כיבוש חכמת התורה מסעי עמ' קג
מז ע"ב למ"ד קניו פירות כקנין הגוף מביא ביכורים וקורא יערי עם דבשי ח"ב עמ' פד
מח ע"א אחין שחלקו לקוחות הם חכמת התורה מסעי עמ' צד
מח ע"א קנין הפירות לאו כקנין הגוף דמי חכמת התורה מסעי עמ' צד
מח ע"א קנין פירות לאו כקנין הגוף דמיברכת השיר (צינץ) עמ' קמב
מח. קנין פירות כקנין הגוףנפש יוסף (תשעד) עמ' עה
מח: קנין פירות כקה"ג דמי ורש"י ותוס'אש דת (תשמח) עמ' רפז
מט: רשב"י דרש טעמא דקראודברת בם (מרזל) עמ' 179
נא: תוס' ד"ה ובכוליהארשות החיים עמ' שנו בהגהות, תכ
נב יתומים שסמכו דרישה מחיים דף יב ע"א
נב ע"א הנהו בי תרי דאיגרי בהו שטן וכו'אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"א עמ' ריא
נב. ר"י קרי לה לאשתו ביתואבן יעקב (ניימרק) על אבות פ"א מ"ד
נב: דאגבהה על מנת לגזלו קנהדברות חיים (תשעה) עמ' פט
נג. רש"י ד"ה מי חטאת - דפרה אדומה וכן פרה עצמה כפסלין במלאכהגל עיני ח"א עמ' קכו
נג: רש"י ד"ה מתני' דאסח דעתיה - ונפסלו בהיסח הדעתגל עיני ח"א עמ' קכו
נד: ביטול ברובדולה ומשקה פורים עמ' רצה
נד: כה"ג ביוהכ"פ דכי אמר פיגול מהימן וכו' ורילסא דחזיני' כפשפשאש דת (תשמח) עמ' רלב
נד: נחשדו ישראל על השביעיתאש דת (תשמח) עמ' קסט
נד: שמעיה ואבטליון גרים היו מפי ספרים וסופרים (תשעב) אבות ח"ב עמ' רכז
נה: אחיכו עליה כרת מדבריהם מי איכאארשות החיים עמ' קכא
נה: בעוז שנאת חנם חרב בית המקדשאם לבינה (פאפא) עמ' תמב
נו אי לאו מלכא את לא מימסרי ירושלים בידך, דכתיב והלבנון באדיר יפולהגיונות אל עמי (עמיאל) ח"ב סי' לה
נו כל המיצר לישראל נעשה ראשנפש יוסף (תשעד) עמ' רצח
נו כל המציר ליש' נעש' ראשירך יעקב (פיתוסי) דף נד ע"א
נו ע"א אי מלכא אנא עד האידנא אמאי לא אתית לגבאיאוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ג עמ' יז
נו ע"א אי מלכא אנא עד האידנא אמאי לא אתיתאוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"א עמ' נט, עז
נו ע"א ענוותנותו של ר' זכריה וכו'כתבי הסבא מקלם - ימים נוראים עמ' קעד
נו ע"ב בזמן חורבן ביהמ"ק השני ביקש ריב"ז מאספסיינוס קיסר תן לי יבנה וחכמיה וע"י הציל חכמי התורה וכו'נתיב התורה (סאלים) דברים עמ' רמב
נו ע"ב יצתה בת קול ואמרה לו, בריה קלה יש לי בעולמי וכו' וזה מראה את אפסיות וקטנות האדם וכו'נתיב התורה (סאלים) ויקרא עמ' פה
נו ע"ב כל המיצר לישראל נעשה ראשאוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ג עמ' רכד
נו ע"ב כל המיצר לישראל נעשה ראשבית שמואל אחרון על התורה (תשנד) פ' בא עמ' ע, פ' תצוה עמ' פה, פ' דברים עמ' ריב
נו ע"ב כל המיצר לישראל נעשה ראשכתבי הסבא מקלם - ימים נוראים עמ' קמד
נו ע"ב עמד עליו (על טיטוס) נחשול שבים לטובעו אמר כמדומה אני שאלקיהם של אלו אין גבורתו אלא במים בא פרעה טבעו במים, בא סיסרא טבעו במים אף הוא עומד עלי לטובעני במים מחשבה למעשה - מועדים ומצוות עמ' סו
נו ע"ב תן לי יבנה וחכמיה ושושילתא דרבן גמליאל ואסוותא דמסיין ליה לרבי צדוק וכו'אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ג עמ' קיז
נו. בן כלבא שבוע וכו'דברות חיים (תשנ) ח"א עמ' א*
נו. בן כלבא שבועדברות חיים (תשעה) עמ' ב
נו. הבית נחרב בגלל שנאת חנםדברי נפתלי (הלברשטם) ח"ב עמ' שכד
נו. יצתה ב"ק ואמרה בן רשע בן בנו של עשו הרשעתורת המצרף עמ' לו, מז
נו. נירון קיסר ביקש פסוק לי פסוקךדולה ומשקה - גלות וגאולה עמ' שב, תקנז
נו. עובדא דמרתא בת בייתוסשפת אמת (הלוי) משלי פרק יא פסוק ד
נו. ענוותנותו של רבי זכריה גרמה חרבן ביהמ"ק מפי ספרים וסופרים (תשעב) אבות ח"ב עמ' עו
נו. ענותנותו של רזנ"א החריב את בית קדשנוחוט המשולש (דיוואן) דרשות דף לו/לז ע"ג
נו. קמצא ובר קמצא הטיל מום בקרבן, ומהרש"אדברי נפתלי (הלברשטם) ח"ב עמ' קמו
נו. תיאור חורבן הביתדולה ומשקה - גלות וגאולה עמ' רפח, שעה, תצו, תקכו, תקצב
נו: כל המיצר לישראל נעשה ראשזמרת הארץ (רבינוביץ) עמ' יט
נו: כל המצר לישראל נעשה ראשארצות השלום (תשנה) עמ' פה
נו: מבני בניו של המן למדו תורה ברביםדולה ומשקה פורים עמ' רצ
נו: מי כמוך באלמיםזמרת הארץ (רבינוביץ) עמ' קסח, רנה, תז
נו: מי כמוכה באלים ד' מי כמוכה באלמיםאור גדליהו מועדים דף סז ע"ב, עב ע"א, שמות דף לח ע"א
נו: קמצא בר קמצאדברי נפתלי (הלברשטם) ח"א עמ' קמו
נו: תן לי יכנה וחכמיה וכו'אשכבתיה דרבי ח"א עמ' רצב
נז ארץ צבי למה נמשלה א"י לצבי בית אולפנא ח"ו עמ' ד
נז אשכחיה לדמי דזכרי' דהוי קמרתח וסליק כו'דרכי נועם (הרנזון) דרוש כה
נז כבר נשבענו להב"הירך יעקב (פיתוסי) דף סד ע"ג
נז מי נתן למשסה יעקבזכרון טוב (צורף) דף מט ע"ג
נז נטל הפרוכת וגירר אותו בסייף ונעשה נס, תוס' - ונעשה נס והיה דם לחודיה דקשה לפני המקום חרבן בית המקדש כו' הרי בשמים (בדרשי) דף סט ע"ד
נז ע"א ארץ ישראל ארץ צבי כתיב בה חכמת התורה מסעי עמ' סד, קמו, קנז, קנט, קסו, קצג
נז ע"א ומאחר דהוו צדיקים כולי האי ברך את אברהם דף קנז ע"ג
נז ע"ב כי עליך הורגנו כל היום זו מילהאוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"א עמ' קפט
נז ע"ב מבני בניו של סיסרא למדו תורה בבני ברק מחשבה למעשה - מועדים ומצוות עמ' רלו
נז ע"ב מבני בנים של המן למדו תורה ברבים יערי עם דבשי ח"ג עמ' יז
נז ע"ב מעשה בת' ילדים, ותוס' ד"ה קפצו כולןיקרא דשכבי (דוד) דרוש י דף כז ע"ב-ע"ג
נז ע"ב עניין חנה ושבעת בניה אזני יהושע (מהד' אדרת) דברים דרוש מד עמ' 20
נז. ארץ צבי כתיב וכו'דברי נפתלי (הלברשטם) ח"א עמ' נא¬
נז. חורבן הבית בגלל שנאת חינםדולה ומשקה - גלות וגאולה עמ' רעג
נז. מעשה בבר דרומהדולה ומשקה - גלות וגאולה עמ' תקב
נז: אלישע קיבל מצדיקים ומנעמן לא רצה לקבל וכו' מטר השמים - עמודי העולם עמ' תצ
נז: בד' מאות ילדים וילדות שנשבו לקלון וכו'אש דת (תשמח) עמ' רכה
נז: דמו תסס עד שבא נבוזראדן ושחט עליו רבנות מישראל מפי ספרים וסופרים (תשעב) אבות פניני חסידות פ"א אות צז
נז: מבני בניו של המן למדו תורה בבני ברק, מבני בניו של סנחרב למדו תורה ברבים מגדנות אליעזר עמ' קמו
נז: מעשה בנבוזראדן ודמו של זכריהדולה ומשקה פורים עמ' רמח
נז: נעמן גר תושב היה ונבוזראדן גר צדק היהאור גדליהו מועדים דף סא ע"ד
נח מעשה בר' יהושע בן חנני' שהלך לכרך גדול שברומי א"ל תינוק א' יש בבית האסוריןפעולת צדיק (בריש) דרוש נג
נח ע"א הוו חשיבי דרומאייקרא דשכבי (דוד) דרוש סו דף קמא ע"ד ודרוש קיד דף קצה ע"א
נח ע"א ועליה קונן ירמיה בת עמי חגרי שק והתפלשי באפר אבל יחיד עשי לך וכו', ומהרש"אאוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ג עמ' רלב
נח ע"א מעשה ברבי יהושע בן חנניא שהלך לכרך גדול כו' ערוגת הבושם (בדרשי) דף כא ע"ג, סו ע"ב
נח ע"א מעשה ברבי יהושע בן חנניה שהלך לכרך גדול שברומי וכו' הלך ועמד על פתח בית וכו'נתיב התורה (סאלים) ויקרא עמ' לה
נח. ר' יהושע בן חנני' שאל לתינוק, מי נתן למשיסה יעקב וישראל לבוזזים, ענה תינוק הלא ה' זו חטאנו לו ולא אבו בדרכיו וגו'אשל אברהם (פרידמן) ח"א עמ' קעז, רנג
נח: מבני בניו של המן למדו תורה בבני ברקתורת המצרף עמ' נח
נט ע"ב כל התורה כולה נמי מפני דרכי שלום היא וכו'אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ג עמ' צח
נט. מימות רבי ועד רב אשי לא מצינו תורה וגדולה במקום אחדאש דת (תשמח) עמ' קצג
נט: התורה כולה דרכיה דרכי נועםדרשות הר"ן (מישור) עמ' קנ
נט: וקדשתו לכל דבר שבקדושהתורת המצרף עמ' רצב
נט: כהן קורא ראשוןאש דת (תשמח) עמ' ר
נט: כל התורה כולה נמי מפני דרכי שלום הוא מטר השמים - עמודי העולם עמ' תמב
ס ע"א הפרשיות שנאמרו בא' ניסן דבר יום ביומו - כ ניסן
ס ע"א פרשת לוים בח' למילואים נאמרה מעינות האמונה (תשסב) עמ' קצא
ס ע"א שמונה פרשיות נאמרו ביום שהוקם בו המשכןטהרת יו"ט חט"ז עמ' קצד
ס ע"א תורה חתומה ניתנה חכמת התורה חוקת עמ' קנו
ס ע"א תורה חתומה נתנה מעינות האמונה (תשסב) עמ' קפח
ס ע"א תורה מגילה מגילה ניתנהטהרת יו"ט חט"ז עמ' קלא
ס ע"ב ושמרתם את בריתי - היא תורה שבע"פ מעינות האמונה (תשסב) עמ' תקפח
ס ע"ב כתיב כתוב לך את הדברים האלה וכתיב כי ע"פ הדברים האלה הא כיצד דברים שבכתב אי אתה רשאי לאומרן על פה דברים שבעל פה אי אתה רשאי לאומרן בכתבאוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ג עמ' קמג
ס ע"ב לא כרת ד' ברית עם ישראל אלא בשביל דברים שבע"פנתיב התורה (סאלים) במדבר עמ' כח
ס ע"ב לא כרת הקב"ה ברית עם ישראל אלא בשביל דברים שבע"פדעת קדושים (תשנ) עמ' קלז
ס ע"ב לא כרת הקב"ה ברית עם ישראל אלא בשביל דברים שבע"פטהרת יו"ט חט"ז עמ' מז
ס ע"ב לא כרת הקב"ה ברית עם ישראל אלא בשביל דברים שבעל פה שנאמר כי על פי הדברים האלה כרתי וגו'אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ג עמ' קלו, קנה
ס ע"ב לא כרת הקב"ה ברית עם ישראל כי אם בשביל תורה שבע"פברכת השיר (צינץ) עמ' ר
ס ע"ב רוב תורה בע"פ או בכתב מעינות האמונה (תשסב) עמ' קצג
ס ע"ב תוס' ד"ה אתמוהי חכמת התורה קורח עמ' של, שח
ס ע"ב תורה רובה בכתב ומיעוטה ע"פ, ורש"ידעת קדושים (תשנ) עמ' קלח
ס. ובתורי"ד רומי היא מלכות שאינה הוגנתדולה ומשקה פסח עמ' כג
ס. ר"י ור"ל הוי מעייני בספרא דאגדתא בשבתדברי נפתלי (הלברשטם) ח"א עמ' יא
ס. ר"י ור"ל מעייני בספרא דאגדתא בשבתאדברי נפתלי ח"ג עמ' יב
ס. תורה חתומה ניתכהגל עיני ח"ב עמ' פו
ס. תורה מגילה מגילה ניתנהאם לבינה (פאפא) עמ' קלד
ס: איסור כתיבת תורה שבע"פדולה ומשקה - גלות וגאולה עמ' קמב
ס: אסור לאומרם בכתבשפת אמת (הלוי) משלי פרק לא פסוק ל
ס: דברים שבע"פ אי אתה רשאי לאמרם בכתבגל עיני ח"ב עמ' קפ
ס: ותוס' - החסרון שבכתיבת תושב"עדולה ומשקה - גלות וגאולה עמ' רנח
ס: כהן מתחיל ראשון מגלה צפונות (תשעד) שמות עמ' תטז
ס: כי ע"פ הדברים האלה וכו' זו תורה שבע"פאשכבתיה דרבי ח"א עמ' לה
ס: לא כרת הקב"ה ברית עם ישראל אלא בשביל דברים שבע"פאור גדליהו מועדים דף צד ע"א, ויקרא-דברים עמ' רמ ע"ב
ס: לא כרת הקב"ה ברית עם ישראל אלא בשביל דברים שבעל פה לילה כיום יאיר (באום) עמ' 317
ס: לא כרת הקב"ה ברית עם ישראל אלא על התורה מגלה צפונות (תשעד) שמות עמ' שנד
ס: רוב בכתב ומיעוט על פה וכו'דרשות הר"ן (מישור) עמ' קמח
סא ע"א הפרנסין עניי נכרים דבר יום ביומו - יי שבט
סא ע"א מפרנסין עניי נכרי עם עניי ישראלברכת השיר (צינץ) עמ' צט
סא ע"א מפרנסין עניי עכו"ם עם עניי ישראלתורת החסידים הראשונים (תשמח) עמ' כז
סא. אין קורין בחומשיןאם לבינה (פאפא) עמ' תמ
סב ע"א מנין שכופלין שלום למלכות וכו'דעת קדושים (תשנ) עמ' כב
סב. מאן מלכי רבנן מגלה צפונות (תשעד) שמות עמ' שמג
סב. מאן מלכי רבנן מפי ספרים וסופרים (תשעב) אבות פניני חסידות פ"ג אות לג, פ"ד אות צ, פ"ו אות כט
סב. מאן מלכי רבנןדברת שלמה (תשעא) עמ' קצד
סב. מאן מלכי רבנןזמרת הארץ (רבינוביץ) עמ' נא, פ, ריד
סב. מלכי רבנן לעצמם אינם צריכים כלוםדברי נפתלי (הלברשטם) ח"א עמ' שמז
סב. ניקום מקמי דבר אוריין הואזמרת הארץ (רבינוביץ) עמ' תט
סב. שלמא עלייכו מלכי רבנן איקרו מלכיםדברי נפתלי (הלברשטם) ח"ב עמ' תיז
סב. תלמיד חכם נקרא מלך לילה כיום יאיר (באום) עמ' 183
סג ע"ב והא לא חזרה שליחות אצל בעל חכמת התורה מסעי עמ' קצו
סה תוס' - זכות ויין היו יודעים פ' שנכתבו אח"כ טירת כסף דף קצב ע"ד
סו: גדולה מלאכה שמחממת את בעליה מגלה צפונות (תשעד) שמות עמ' יט, קמ
סו: מילי לא מימסרן לשליח ומרדכי ורמב"ןאש דת (תשמח) עמ' קפט
סו: מילי לא מימסרן לשליחארשות החיים עמ' תקכט
סו: שלחו ליה מבי רב לשמואל אמר לשנים כתבו גט ותנו לאשתי וכו'ויחי ויתן דף נה ע"א
סז ע"א אמר ר"ש לתלמידיו בני שגו מדותי וכו'נתיב התורה (סאלים) ויקרא עמ' קנד, קנח
סז ע"א וכן אמר ר"ש לתלמידיו בניי שנו מדותי שמדותי תרומות מתרומות מידותיו של ר"עאוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ב עמ' רי
סז ע"א משנת רבי אליעזר בן יעקב קב ונקיאוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ג עמ' קנח
סז ע"ב גדולה מלאכה שמחממת את בעליה אזני יהושע (מהד' אדרת) ויקרא-במדבר דרוש לא עמ' 141
סז. לא ראית את רבי יוסיאשכבתיה דרבי ח"א עמ' קיג, ח"ב עמ' צב
סח: שלמה המלך בגלותו צעק תמיד אני קהלתדברי נפתלי (הלברשטם) ח"ב עמ' שפה
סט. לדמא דאתי מנחירא מפי ספרים וסופרים (תשעב) אבות פניני חסידות פ"ו אות כו
ע. אכול שליש ושתה שליש והנח שליש לכשתכעוס תעמוד על מילואךשפת אמת (הלוי) משלי פרק כג פסוק לד
ע. אמר אליהו לר' נתן אכול שליש ושתה שליש והנח שלישנפש יוסף (תשעד) עמ' שמ
ע. הדרך מקצרת ימיו של אדם מגלה צפונות (תשעד) שמות עמ' שצ
עב ע"א מגרש על תנאי אם תעשה כך וכך חכמת התורה במדבר עמ' עט
עג. כל המקדש על דעת משה וישראל הוא מקדשרב ייבי (תשסט) ח"א עמ' קז
עד ע"א ורש"י בע"ב ד"ה לצערה קא מכוין דרך איש דף יב ע"א
עד. כל האומר על מנת כאומר מעכשיו דמי מגדנות אליעזר עמ' תיט
עד: הרי זה גיסך ע"מ שתתני לי מאתים זוז וחזר ואמר מחולים לךארשות החיים עמ' רכו, רלב
עה ע"ב אם מתי לא יהא גט חכמת התורה קורח עמ' שנא, שנד
עה ע"ב ה"ז גיטך ע"מ דרישה מחיים דף קיז ע"ג
עה ע"ב תוס' ד"ה בשלמא דרישה מחיים דף קיז ע"ג
עז ע"א הרי זה גיטך מכאן ועד לאחר שבת ממתינין עד יום שלישי בשבוע ורש"י מחשבה למעשה - מועדים ומצוות עמ' שפח
עז. חד בשבא ותרי ותלתא בתר שבתא, ארבעה וחמשי ומעלי שבתא קמי שבתאשפת אמת (הלוי) משלי פרק כד פסוק ג
עח: א"ר חסדא גט בידה ומשיחה בידו אם יכול לנתקן ולהביאו אצלו אינה מגורשת ואם לאו מגורשתדברות חיים (תשעה) עמ' כז
פא. ראשונים הכניסו פירותיהן דרך פתחיםאבן יעקב (ניימרק) על אבות פ"ה מ"י
פא. שלא כדורות הראשונים דורות האחרוניםדברי אמונה השלם בראשית עמ' צד
פח גט מעושהנפש יוסף (תשעד) עמ' רלה
פח מ"ד וישקוד ה' על הרעה כו' ערוגת הבושם (בדרשי) דף סח ע"ב
פח ע"א משום דצריק ה' וישקוד ה' על הרעה חכמת התורה פנחס עמ' תסט
פח ע"א שהקדים ג' שניםיקרא דשכבי (דוד) דרוש מג דף צו ע"ד
פח ע"א שהקדים הקב"ה שתי שנים לונושנתם חכמת התורה פנחס עמ' תעא
פח ע"א תוס' ד"ה מאי קראהויואל משה מאמר ב סי' קכז עמ' שלז
פח ע"ב גט מעושה בישראל כשר ובעובדי כוכבים פסולאוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ג עמ' קפח
פח ע"ב תוס' ד"ה ולא לפני אזני יהושע (מהד' אדרת) דרשות והספדים דרוש סז עמ' 248
פח. בשעה שפותחין נעשין הכל כחרשין מפי ספרים וסופרים (תשעב) אבות פניני חסידות פ"א אות קכה
פח. הקדים שתי שנים וכו'ארצות השלום (תשנה) עמ' סה
פח. ונושנתם בארץ אבד תאבדון מהר וכו' מהרה דמארי עלמא תתנ"ב שנה, כמנין ונושנתםדברת שלמה (תשעא) עמ' תיב
פח. צדקה עשה הקב"ה שהגלה גלות צדקיהו כשעדיין גלות יכניה קיימתנפש יוסף (תשעד) עמ' קסא
פח. צדקה עשה הקב"ה שהקדים שתי שנים קודם לונושנתם, כי היכא דלא לתקיים בהו אבוד תאבדון מהרשפת אמת (הלוי) משלי פרק כה פסוק ח
פח. רש"י ד"ה עולא: מיהר להביא הרעה לסוף ח' מאות וחמשים, דהיינו ב' שנים קודם ונושנתםשפת אמת (הלוי) משלי פרק כה פסוק ח
פח. שהקדים ב' שני', מהרש"איקרא דשכבי (דוד) דרוש מג דף צו ע"ד
פח. שהקדים שתי שנים לונושנתםאש דת (תשמח) עמ' רסג
פח: אנסיה משתיהשפת אמת (הלוי) משלי פרק כג פסוק לה
פח: ואלה המשפטים אשר תשים לבני ישראל אבל לא לפני העכו"ם מגדנות אליעזר עמ' שמ
פט ע"א סוגיית יצא עליה קול אזני יהושע (מהד' אדרת) ויקרא-במדבר דרוש כט עמ' 108-109
פט ע"א תוס' ד"ה עד אזני יהושע (מהד' אדרת) ויקרא-במדבר דרוש כט עמ' 109
צ כל המגרש אשתו א'ירך יעקב (פיתוסי) דף לט ע"ב
צ ע"א לא יגרש אדם אשתו אא"ב מצא בה ערות דברפתח טוב עמ' פב
צ ע"א תוס' ד"ה מה להלן, ורשב"א ופני יהושעמהר"ם שיק דברים עמ' קע
צ ע"ב חתם סופר ד"ה ואמרת אזני יהושע (מהד' אדרת) דרשות והספדים דרוש סז עמ' 252
צ. כי משמש בד' לשונותארשות החיים עמ' תקלא
ב: תוס' ד"ה עד אחד נאמן באיסורין, אשה אינה בחזקת שתהא רואהשם אליעזר דף עח ע"ב
ג: תוס' ד"ה וכי, בדאורייתא אין לחלק בין לכתחלה לדיעבדתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' צח (עב)
ד. רש"י ד"ה אי הכי וכו', אמורא יש לו לפרש דבריו יותרתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' רג (קמד)
ו ע"ב בני אדם העולים משם לכאן כו'ראשית בכורי משה חיים ח"ב מאמר יב
ו ע"ב ותזנה עליו פילגשו רבי אביתר אמר זבוב מצא לה וכו'נפש החיים (תשעז) עמ' קפח
ו ע"ב פילגש בגבעהעולת שבת בשבתו עמ' סא
ו ע"ב קוב"ה עסיק בפילגש בגבעה וכו' אביתר בני כך הוא אומר וכו'שם דרך ויקרא עמ' צ, שנב
ו. בבל כארץ ישראל לגיטיןעזר מיהודה עמ' שלו
ו: בני אדם העולים משם לכאן הן קיימו בעצמן ויתנו הילד בזונהתורת אברהם עמ' 208
ו: שלח ליה ר' אביתר לר"ח גטין הבאין משם לכאןתורת אברהם עמ' קלו
ז ע"ב תוס' ד"ה זבובפרשת דרכים (תשסה) עמ' קפט
ז. דומיא דכהן גדול בגברי אבל בנשי לאתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' רמג (רמג)
ז. ישראל שהקדימו לפניך בסיני נעשה לנשמעתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' ערה (שלח)
ז. שלח ליה מר עוקבא לר"א בני אדם העומדים עלי ובידי למסרם למלכות מהו וכו' דום לה' וכו'לב הארי עמ' נה
ז. שלח ליה מר עוקבא לר"א בני אדם העומדים עלי ובידי למסרם למלכות מהו וכו' השכם והערב עליהם לבית המדרש והם כלים מאליהםשבילי פנחס (תשעה) עמ' שסה
ז. שלח מר עוקבא לר"א בני אדם העומדים עלי ובידי למסרם למלכות מהו וכו' השכם והערב עליהם לבית המדרש והם כלים מעליהםשבילי פנחס (תשעא) עמ' סג
ז. תוס' - בפ"ב דזבחים דרשינן דום לה'שארית יעקב (אלגזי, תשנא) עמ' תכח
ז. תוס' ד"ה השתא, במידי דאכילה אין הקב"ה מביא תקלה לצדיקיםשם אליעזר דף ס ע"ב
ז: אפילו עני המתפרנס מן הצדקה יעשה צדקהתורת אברהם עמ' 258
ח: הותר שבות דאמירה לעובד כוכבים משום יישוב ארץ ישראלתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' קטו {דארץ ישראל משלים ענין השבת}
ח: תוס' ד"ה דגזרותפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' מה (קנח)
ט: רש"י ד"ה יחזור, זכיה מטעם שליחותתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' קל
יג. זילא ליה וכו'תפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' קפג
יג. עבדא בהפקירא ניחא ליהתורת אברהם עמ' 62
יז ע"א מפני מה תיקנו זמן בגטתורת חז"ל עמ' 55
יט רש"י ד"ה נעשה מעשהאהל ישרים דף יד ע"ב
כא: רש"י ד"ה לאתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' רלה (רכו) {עבד שמרד באדונו והפיל האדון שינו אם יוצא לחירות}
כא: שלא תלכי לבית כו', רשב"אדרך עץ החיים (אלגזי) דף קכג ע"ד
כב. רש"י ד"ה כדקתני, והואיל ובידו למחות וגורם לירק הזה זוכה בהתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' רנ (רסא-רסב) {כל שכן המחדש ומוליד דבר, שהוא שלו}
כב: תוס' ד"ה והא, דמהני בקטן גדול עומד ע"גשם אליעזר דף מח ע"ד
כג. טביעות עינא דקלאתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' קסב {לשון ראייה על שמיעה}
כג. רש"י ד"ה דלאותפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' קצה (קט) {מנין דאין שליחות לקטן}
כה: שמא מת לא חיישינן שמא ימות חיישינןפתח עינים (ויינברגר) עמ' קו
כח: שמא ימות חיישינןתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' רלב {אם רוב מהני על העתיד}
כט ע"א כאן שנה רביתורת חז"ל עמ' 118
כט: ההוא דשדרא גיטא לדביתהו א"ל שליח לא ידענאמזל שעה דרשות דף קסא ע"ד
כט: כיון דלבתר תלתין יומין מצי לגרש כשליח שניתן לגירושין הואתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' ער
לא: ניקום מקמיה דבר אוריין הואשארית יעקב (אלגזי, תשנא) עמ' קל
לב: חוזר ומגרש בו או אינו נאמר ומגרש בומזל שעה דרשות דף קנט ע"ב
לג. תוס' ד"ה ואפקעינהו, תלינן מכח הרוב שלא יגרשתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' רל {סמכינן על רוב גם לעתיד}
לד: רש"י ד"ה והלכתא כנחמנישבילי פנחס (תשעח) עמ' רג
לו ע"א ומי איכא מידי דמדאורייתאתורת חז"ל עמ' 94
לו ע"ב ומי איכא מידי דמדאורייתא משמטאתורת חז"ל עמ' 82
לו. נדר על דעת רבים יש לו התרה לדבר מצוהתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' קלח (תעא)
לו. נדרייעל דעת רבים יש לו התרה לדבר מצוהתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' קלד (תנה) {צוהו אביו לעשות הדבר שאסרו, אם יש לו התרה}
לו. רמב"ן ד"ה הא דתניאתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' קעד (כג)
לו: הנעלבים ואינן עולבין וכו' ושמחים ביסוריןלב הארי עמ' נה
לז ע"ב ושברתי גאון עוזכם אלו בולאות שביהודה וכו'קניני קדם ח"ב עמ' 154
לח טיהרו בסיחוןשארית יעקב (אלגזי, תשנא) עמ' רלב
לח ע"א כל המשחרר עבדו עובר בעשה וכו' מעשה באשה אחת שחציה שפחה וחציה בת חורין וכפו את רבה ועשאה בת חורין וכו' מנהג הפקר נהגו בהשיחות חכמה ומוסר מאמר לט אות יא
לח ע"א נכרי קונה במלחמהפרשת דרכים (תשסה) עמ' קלג
לח שבאי גופיה מי קני ליה וכו'ברך יצחק (ברכה) דרוש לפרשת לך לך
לח תוס' - דקנינהו בחזקה של כיבוששארית יעקב (אלגזי, תשנא) עמ' רלב
לח תוס' ד"ה כל המשחררשארית יעקב (אלגזי, תשנא) עמ' נג, ס
לח. ההיא אמתא דהוו עבדי בה איסוראשארית יעקב (אלגזי, תשנא) עמ' נא
לח: המקדיש עבדו יצא לחירות וכו' דליהוי עם קדוש קאמרתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' רמה {עבד לא מיקרי קדוש}
מ. כבר שית וכו' כבר עשר ולא פליגי כל חד וחד לפי חורפיהתורת אברהם עמ' 374
מ: הקדש מפקיע מדי שעבודדרכי איש דף כג ע"א
מא ע"ב כופין את רבו ועושה אותו בן חוריןשיחות חכמה ומוסר מאמר לט אות יא
מא תוס' - וליתי עשה דפ"ושארית יעקב (אלגזי, תשנא) עמ' ס, סב
מא. תוס' ד"ה לישא, אמרינן עשה דוחה לא תעשה אפילו בשני חפציםתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' רי (תסד)
מא: תוס' ד"ה לא. "לשבת יצרה" מקרי מצוה רבהלב הארי עמ' שמה
מב תוס' ד"ה כופיןשארית יעקב (אלגזי, תשנא) עמ' נב
מב תוס' לגבי שותפותתפארת אדם (שלפוברסקי) עמ' רעג
מב. עבדיי שהיו כברתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' ערב-רעג {השוואות}
מג ע"א אין אדם עומד על דברי תורה אלא אם כן נכשל בחןשם דרך שמות עמ' נ, קכו, קנא, שכח, שסא
מג. אין אדם עומד על דברי תורה אלא אם כן נכשל בהןשבילי פנחס (תשעב) עמ' ריב, רצ
מג. אין אדם עומד על דברי תורה אלא אם כן נכשל בהןשבילי פנחס (תשעד) עמ' קנג
מג: רש"י ד"ה פקעו, חציה שפחה וחציה בת חורין שנשתחררה הויא קטן שנולדתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' מח {הא החצי הבת חורין כבר מתחלה היתה בת חורין}
מד ע"א המוכר עבדו לגוי קונסים אותו עד עשרה בדמיושיעור ליום השבת עמ' פה
מד ע"ב תוס' ד"ה נטייבהבית מועד (גטיניו) דף ה ע"ב
מד ר"ן על הרי"ף ב ע"ב ד"ה כל לא אמרה תורה לעולם בהם תעבורו אלא משום שלא יתן להם מתנת חינם וכו' וכיון דאיכא מצוה וכו' הו"ל כנותן העבר דמי עצמושיחות חכמה ומוסר מאמר מב אות ב
מה ע"א המוכר עבדו לעכו"ם קונסים אותו עד עשרה בדמיועיוני פרשה (ריבלין) בראשית עמ' 196
מה ע"ב משום שם רע לא יחזירתורת חז"ל עמ' 60
מה. תוס' ד"ה דלא, בתו חשיבא גופותפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' קמג (תפט)
מה. תוס' ד"ה מידיתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' קצה (קט)
מה: וקשרתם וכתבתם כל שישנו בקשירה ישנו בכתיבהשם אליעזר דף מו ע"ד, מז ע"ג
מה: וקשרתם וכתבתם, כל שישנו בקשירה ישנו בכתיבהתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' שא-שב {נדרוש נמי, שעה שישנו בכתיבה ישנו בקשירה ושעה שישנו בקשירה ישנו בכתיבה}
מה: כל שישנו בקשירה ישנו בכתיבהתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' רי-ריא {השוואות}
מו תוס' ד"ה ק"פ כמנין הגוףדרכי הים דף סח
מו. רבים היינו שלשהתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' רנד (תרל) {אמשנה קאי, אבל בלשון חכמים מצינו תיבת רבים גם אשנים}
מו: תוס' ד"ה המוציא, אין מזכירין מעשה נסיםתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' קלא (תמב) {אימתי חוששין למעשה נסים}
מז ע"א ישראל ועכו"ם שלקחו שדה בשותפותתפארת אדם (שלפוברסקי) עמ' רסג
מז ע"א כי נח נפשיה [דריש לקיש] שבק קבא דמוריקאעיוני פרשה (ריבלין) בראשית עמ' 83
מז ע"ב מחלוקת ר' יוחנן וריש לקיש אי קנין פירות כקנין הגוףשם דרך ויקרא עמ' קפו
מז: תוס' ד"ה ולביתךתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' קצח {הפסוק מיירי לפי מה שנוהגים בני אדם}
מח. המוכר שדהו וכו' קנין פירות כקנין הגוף דמי וכו'לב הארי עמ' שפט
מט: ורש"י ד"ה דדריש, רבי שמעון דרש טעמא דקראתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' קסה
נ ע"א והתני אברםברית יצחק דף ג ע"א
נ ע"א רש"י ד"ה כיוןפנינים על התורה ומועדים עמ' לה
נב ע"א דברי חלומות אין מעלין ואין מורידיןעיוני פרשה (ריבלין) בראשית עמ' 174
נב ע"א כל החלומות הולכים אחר הפהעיוני פרשה (ריבלין) בראשית עמ' 174
נב. יתומים שסמכודרכי הים דף צג ע"ג
נב. לא קראתי לאשתי אלא ביתיתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' צא (נג) {וע"כ שדה המתפרנסת ממי גשמים נקראת בית הבעל}
נב: רב אמר מנסך ממש ושמואל אמר מערבשם אליעזר דף סז ע"ב
נב: רב ס"ל דמנסך היינו מנסך ממש לע"זשם אליעזר דף סז ע"ב
נג. היזק שאינו ניכרשארית יעקב (אלגזי, תשנא) עמ' ג
נג. הנהו בי תרי דאיגרי בהו שטן דבל בי שמשי הוו קא מינצי בהדי הדדי וכו'שבילי פנחס (תשעד) עמ' רמב, רמו, רמח
נד ע"א סח לי זקן אחד מאנשי ירושלים בבקעה זו הרג נבוזראדן רב טבחים מאתים ואחת עשרה רבוא וכו'הגיונות אל עמי (עמיאל) ח"א דרוש סו
נד. אנא לא אכלי פירי דשביעית כוותךתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' קיב (שפה-שפו) {ויצאת מענין הישראלי לאינו ישראלי}
נד. באתריה דרבי יהודה חמירא להו שביעית משבתתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' קיב (שפד) {מצינו לפעמים איסור קל דחמור לאינשי טפי מאיסור חמור}
נה ע"ב אקמצא ובר קמצא חרוב ירושליםשיעור ליום השבת עמ' שפז
נה: 'אשרי אדם מפחד תמיד' אקמצא ובר קמצא חרוב ירושלים, ובגליון הש"ס - אסמכיה אקרא ענין מעשה שהיה אחר כךתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' לח (קלה)
נו התינוק וריב"ח שאמר מי נתן וגו' וענה וכו'שארית יעקב (דוויך) עמ' קמ
נו ע"א ולימרו דנ"נ וליעיילו בך תלמדךראשית בכורי משה חיים ח"ב מאמר ג
נו ע"א כשצר אספוסיינוס קיסר על ירושלים החזיק ריב"ז עצמו לקצירי כו'אמרי טל ליקוט כג
נו ע"א מיחייבת תרי קטלא כו'ראשית בכורי משה חיים ח"ב מאמר ג
נו ע"ב א"ל למימר ליה לישבקינהו הדא זימנאראשית בכורי משה חיים ח"ב מאמר ג
נו ע"ב א"ל תן לי יבנה וחכמיה כו'ראשית בכורי משה חיים ח"ב מאמר ג
נו ע"ב אספסינוס וריב"זעולת שבת בשבתו עמ' ריז
נו ע"ב כל המיצר לישראל נעשה ראששם דרך שמות עמ' ו
נו ע"ב עונשו של טיטוסשיחות חכמה ומוסר מאמר נה אות ג
נו ע"ב על קמצא ובר קמצא חרבה ירושליםעיוני פרשה (ריבלין) בראשית עמ' 29
נו. כי מטא להתם אמר שלמא עלך מלכאנתיבות אמונה - אמונה ובטחון עמ' פ
נו. ענותנותו של ר"ז בן אבקילסשארית יעקב (אלגזי, תשנא) עמ' צח
נו. ערק ואזל ואיגייר ונפק מיניה רבי מאירשבילי פנחס (תשעד) עמ' רמז
נו: אונקלוס בר קלוניקוס וכו' בעי לאיגיורי אזל אסקיה לטיטוס בנגידא וכו'שבילי פנחס (תשעה) עמ' עח
נו: יצתה בת קול ואמר לו רשע בן רשע בן בנו של עשו הרשעשבילי פנחס (תשעח) עמ' תח
נו: רש"י ד"ה בן בנו, לאו דוקאתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' שפא (רנד) {השוואות}
נז ע"א בא וראה כמה גדולה כוחה של בושהשיעור ליום השבת עמ' שפח
נז ע"א בא וראה כמה גדולה כחה של בושהשם דרך ויקרא עמ' שכו
נז ע"ב אין לך תפלה שמועלת שאין בה מזרעו של יעקב וכו'נפש החיים (תשעז) עמ' רנב
נז ע"ב אשכחיה לדמיה דזכריה דהוה קא מרתח וסליקפי' לס' יחזקאל לר' יוסף חיון עמ' רמא הערה 44
נז ע"ב אתה עקדת מזבח אחד ואני ז' מזבחותתפארת אדם (שלפוברסקי) עמ' לג
נז ע"ב אתה עקדת מזבח אחד ואני עקדתי שבע מזבחותעיוני פרשה (ריבלין) בראשית עמ' 73
נז. ס' רבוא עיירות היו לו לינאי המלך בהר המלך וכו'שבילי פנחס (תשעג) עמ' שסח
נז. ס' רבוא עיירות היו לו לינאי המלך בהר המלך וכו' ארץ צבי וכו'שבילי פנחס (תשעח) עמ' קלא
נז. ענה התינוק ואמר הלא ה' זו חטאנושארית יעקב (אלגזי, תשנא) עמ' שנו, תלד
נז. שבע שנים בצרו עכויים את כרמיהן מדמן של ישראלשבילי פנחס (תשעב) עמ' שפז
נז. תוס' - איך פדאו ר' יהושע יותר מכדי דמיושארית יעקב (אלגזי, תשנא) עמ' שנז
נז: אם אנו טובעין בים אנו באין לחיי העולם הבאתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' שלה (צא) {מהו הספק}
נז: כי עליך הורגנו כל היום ריב"ל אומר זו מילה שניתנה בשמינישבילי פנחס (תשעד) עמ' לה
נז: כי עליך הורגנו כל היום, זו מילהעזר מיהודה עמ' קיח
נז: מבני בניו של המן למדו תורהתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' שפ (רנ, רנה) {הא אין מקבלין גרים מזרע עמלק}
נז: מבני בניו של המן למדו תורהתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' שפא (רנה) {יש גורסים מבני בניו של נעמן}
נז: מבני בניו של המן למדו תורהתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' שפ-שפא (רנב) {לאו דוקא רק הכוונה יוצאי חלציו}
נז: מבני בניו של המן למדו תורה בב"בשארית יעקב (דוויך) עמ' צ-צא {א"כ למה נענש שאול על שלא מחה זרע עמלק}
נז: פלח לעבודת כוכבים, א"ל כתוב בתורה אנכי ד' אלקיך'תפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' סד (רכא) {אם 'אנכי' הוא ממנין הדברות}
נז: שמעיה ואבטליון גרים הוותפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' קסט {איך דנו}
נח מי נתן למשיסה יעקב כו'גבעות עולם (קובו) דף קכט ע"ד, קל ע"א, קלא ע"א
נח מעשה בריב"ח שהלך לכרך גדול ברומי וכו'גיא חזיון ח"ב דף ב ע"א
נח ע"א אמר, מובטחני בו שמורה הוראה לישראל, העבודה, שאינני זז מכאן עד שאפדנו בכל טמון שפוסקין עליוהגיונות אל עמי (עמיאל) ח"א דרוש לג
נח ע"א כי פתאם יבא השודד עלינו וכו' עלי ועליךקניני קדם ח"א עמ' 134
נח ע"א מעשה ברבי יהושע בן חנניא שהלך לכרך גדול שברומי, אמרו לו, תינוק אחד יש בבית האסורים וכו'הגיונות אל עמי (עמיאל) ח"א דרוש כח
נח ע"א תינוק אחד יש בבית האסוריםתפארת אדם (שלפוברסקי) עמ' עה
נח. עיני עיני ירדה מים על בנו ובתו של רבי ישמעאלתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' רפ (שנ) {ענין האחוה רמוז ב'עינים'}
נט ע"א מפני דרכי שלוםתורת חז"ל עמ' 58
נט. מימות משה ועד רבי לא מצינו תורה וגדולה במקום אחדשבילי פנחס (תשעב) עמ' שכב
נט. רבי הי' עשיר גדוללב הארי עמ' תקג
נט: אדם כי ימות באהל אין דברי תורה מתקיימים אלא במי שממית עצמו עליהםאילת אהבים (אלקבץ, תשס) עמ' ק
נט: כהן ברישא וכו' דאורייתא היאתורת אברהם עמ' 360
ס בעא מינייה אביי מרבא מהו לכתוב מגילה לתינוק וכו'ברך יצחק (ברכה) דרוש לפרשת האזינו
ס ע"א מגילות מגילותתורת חז"ל עמ' ט
ס ע"א תורה חתומה ניתנהמשוש הארץ עמ' רד
ס ע"ב דבמם שבכתב אי אתה רשאי לאומרן בעל פהשם דרך ויקרא עמ' שצט
ס ע"ב לא כרת הקב"ה ברית עם ישראל אלא בשביל דברים שבע"פנפש החיים (תשעז) עמ' רעט
ס ע"ב לא כרת הקב"ה ברית עם ישראל אלא בשביל שבעל פהשם דרך שמות עמ' רלט
ס תניא נתתי שדה פ' לפ' כו' הרי האומר עשיתי פ' כו'בריכות מים דף רלא ע"ג
ס. לא כרת הקב"ה ברית עם ישראל אלא בשביל דברים שבעל פהשבילי פנחס (תשעו) עמ' שעג
ס. ר"י ורשב"ל מעייני בספרא דאגדתא בשבתא וכו'שבילי פנחס (תשעג) עמ' ריג
ס. תורה חתומה או מגילה ניתנהתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' טו (נד) {אם התורה אחדות אחד}
ס. תורה חתומה או מגילה ניתנהתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' סח (רלז) {תלוי אם התחיל נתינת התורה מאברהם אבינו}
ס. תורה חתומה ניתנהתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' קנז (רסד), רו (תנד) {דאין ראוי לתורה לפי מדריגת אחדותה שתינתן בזה אחר זה, ולפי"ז לא התחיל קודם סיני}
ס: דברים שבכתב אי אתה רשאי לאומרן על פה וכו'שבילי פנחס (תשעג) עמ' ריג
ס: דברים שבעל פה אי אתה רשאי לאומרם בכתבתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' פ
ס: לא כרת ה' ברית עם ישראל אלא בשביל תורה שבע"פשבילי פנחס (תשעח) עמ' קלד, שלז, שפא
ס: לא כרת הקב"ה ברית עם ישראל אלא בשביל דברים שבעל פהשבילי פנחס בראשית ח"ב עמ' תקמא
ס: לא כרת הקב"ה ברית עם ישראל אלא בשביל דברים שבעל פהשבילי פנחס (תשעז) עמ' מה, רמז
ס: לא כרת הקב"ה ברית עם ישראל אלא בשביל דברים שבעל פהשבילי פנחס (תשעט) עמ' עז, קיב, קעח
ס: לא כרת הקב"ה ברית עם ישראל אלא בשביל דברים שבעל פהשבילי פנחס (תשעב) עמ' יט
ס: לא כרת הקב"ה ברית עם ישראל אלא בשביל דברים שבעל פהשבילי פנחס (תשעג) עמ' לח, קיא, ריג, רטו, ריז, שיח, שכד, שמה
ס: לא כרת הקב"ה ברית עם ישראל אלא בשביל דברים שבעל פהשבילי פנחס (תשעד) עמ' לא
ס: לא כרת הקב"ה ברית עם ישראל אלא בשביל דברים שבעל פהשבילי פנחס (תשעה) עמ' שעג, שעד
ס: לא כרת הקב"ה ברית עם ישראל אלא בשביל דברים שבעל פה וכו'שבילי פנחס בראשית ח"ג עמ' רסו
ס: לא כרת הקב"ה ברית עם ישראל אלא בשביל דברים שבעל פה וכו'שבילי פנחס (תשעא) עמ' כג, כה
ס: תורה רוב בכתב ומיעוט ע"פ וכו', ורש"י - שאין רמז כו'פנינים על התורה ומועדים עמ' קסב
סא. מפרנסין עניי גוים וכו' ושואלין בשלומם מפני דרכי שלום וכו'ברך יצחק (ברכה) דרוש לפרשת וישב
סב מאן מלכי כו'ראשית בכורי משה חיים ח"ב מאמר ד
סב ע"א לא יכנס אדם לביתו של עכו"ם וכו'פנינים על התורה ומועדים עמ' רטז
סב. מנא לן דרבנן איקרו מלכים דכתיב בי מלכים ימלוכושבילי פנחס (תשעה) עמ' שי
סב. רבנן איקרו מלכיםעזר מיהודה עמ' צה, צט
סג. אדם יודע שאין שליחות לקטןתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' קצה (קט)
סד ע"א שליח עושה שליחותותורת חז"ל עמ' 30
סד: תוס' ד"ה שאני, זכיה מטעם שליחותתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' קל
סה ע"א כל דתקון רבנן כעין דאורייתא תקוןתורת חז"ל עמ' 41
סה. אין עבד עברי נוהג אלא בזמן שהיובל נוהגלב הארי עמ' רה
סה. ג' מדות בקטן צרור וזורקו אגוז ונוטלותורת אברהם עמ' 374
סה. שאין קטן עושה שליחתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' קצד (קט)
סז ע"א שנו מדותיתפארת אדם (שלפוברסקי) עמ' קפג
סז. רבי מאיר חכם וסופרתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' קב (שס)
סז: דלא מעלי עבדי, דחשידי אאבר מן החיתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' רמד (תרו)
סח ע"א אמר להו לרבנן היכי אעביד, אמרו ליה איכא שמירא דאייתי משה לאבני אפודפי' לס' יחזקאל לר' יוסף חיון עמ' לט
סח. העבדים רצו להפיל את רב ששת לבורתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' רמד
סט. לדמא דאתי מנחירא, ליתי גברא כהן דשמיה לוי, ולכתוב ליה לוי למפרעתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' שכה (קיט) {לוי וכתיבה למפרע הוא דין, וכהן חסד ממתיקו}
סט. ליתי גברא כהן דשמיה לוי ולכתוב ליה לוי למפרעתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' לב (קיט) {לוי וכתיבה למפרע הוא דין, והכהן איש חסד ממתיק הדין}
עב. 'ישמעו' לאפוקי ממאן דאמר מודה רבי יוסי באומר אמרו כו'תפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' קפו (סט)
עב. עד שישמעו קולו שיאמר לסופר כתוב כו'תפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' סב
עג ע"א תוס' ד"ה איתיכי'אהל ישרים דף כו ע"ד
עד ע"ב בראשונה היה נטמן יום האחרון של י"ב חודש וכו'הגיונות אל עמי (עמיאל) ח"א דרוש כה
עד. כל האומר על מנת כאומר מעכשיו דמישם אליעזר דף יב ע"ב
עה: הרי זה גיטך ע"מ שתניקי את בני ע"מ שתשמשי את אבאמזל שעה דרשות דף קפב ע"ג
עז ע"ב גיטו וידו באין כאחדהגיונות אל עמי (עמיאל) ח"א דרוש ל
עז: ידה גופה מי קניא ליהתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' ריד {על כן אין חייב לזונה מטעם שהיא קנינו}
פ. מונין זמן השטרות משנה שעמד בה המלךתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' פד (רפח)
פב. מאן מלכי רבנןאילת אהבים (אלקבץ, תשס) עמ' צח
פב. תנאי אינו שיורתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' קח {אם אומדנא הוי תנאי או שיור}
פג רשב"א ד"ה ואידךאהל ישרים דף כ ע"א
פג: היום אי את אשתי ולמחר את אשתי מהומזל שעה דרשות דף קיט ע"ד
פג: ריטב"א ד"ה תיבעי, מקנה דבר לזמן פשטה הקניה אלעולםתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' קעד (כד) {אם בהקנאת אדם גם כן}
פד. אם אכילת איסור שמה אכילהתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' קנח (תקלה)
פח ולא לפני ערכאותשארית יעקב (דוויך) עמ' קה
פח ע"א צדקה עשה הקב"ה על ישראל כו'ראשית בכורי משה חיים ח"ב מאמר א
פח ע"א שהקדים שתי שנים לונושנתםראשית בכורי משה חיים ח"ב מאמר א
פח ע"ב אע"פ שדיניהם כדיני ישראל אי אתה רשאי להיזקק להםתפארת אדם (שלפוברסקי) עמ' קיט
פח ע"ב ולא לפני גויים ולא לפני הדיוטותעולת שבת (אלמושנינו) עמ' רח
פח. צדקה עשה הקב"השארית יעקב (אלגזי, תשנא) עמ' מד
פח. שהקדים שתי שנים ל'ונושנתם'תפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' שיב (סז) {דאין להקפיד אם חסר אחת בגימטריא}
פח: יצא שמה בעיר מקודשת הרי זו מקודשתעזר מיהודה עמ' רעה
פח: לפניהם, ולא לפני עובדי כוכביםתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' קסט (ב-ג) {אם גם גרים}
פט: רש"י ד"ה במקום אמתלאתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' קסח (תקעה)
צ. בית שמאי אומרים לא יגרש אדם את אשתו אלא א"כ מצא בה דבר ערוה, וב"ה אומרים אפילו הקדיחה תבשילועזר מיהודה עמ' קנב
צ: כל המגרש אשתו הראשונה אפילו מזבח מוריד עליו דמעותעזר מיהודה עמ' כה
צ: כל המגרש אשתו ראשונה, אפילו מזבח מוריד עליו דמעותתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' שנא-שנג {המזבח מאחד והמגרש מפריד}
צ: כל המגרש אשתו ראשונה, אפילו מזבח מוריד עליו דמעותתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' שנא (קצח) {רק בימיהם שהיו מגרשין בעל כרחה}
ב ע"א תוס' ד"ה ואשקלון כדרוםרנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' קלא, קסז, שיג
ב ע"א תוס' ד"ה ואשקלוןשערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' מח
ב ע"ב אין דבר שבערוה פחות משניםשרי המאה ח"א עמ' 78
ב ע"ב תוס' ד"ה הוירנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' קכב
ב ע"ב תוס' ד"ה עד אחד(הא')רנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' קו
ב. סתם ספרי דדיינימועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' צב
ב: רש"י ד"ה ורבנן [הוא דאצריכו] למיחש למלתא משום דאיכא דאשכח כתוב ועומרייטב פנים ח"ב דף קסא
ג: תוס' - כללא הוא היכא דבדיעבר שרי תו לא גזרינן עבורוייטב פנים ח"א דף קיט
ג: תוס' ד"ה דתנן (חתימה) כלומר סיימו, כמו תורה חתומה ניתנהייטב פנים ח"א דף קעג
ד ע"א בעיירות הסמוכות לארץ ישראל ומבלעות בתחום את ישראל עסקינן וכו'בית אברהם (חנניה) עמ' רכד
ד ע"א רש"י ד"ה כמוכר בחו"לשערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' מח
ה ע"ב רש"י ד"ה כיבוש יחידרנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' שנ
ה: המביא גט ממד"ה כו' בפני נחתם כו' דילמא אתי בעל ומערער וכו'ייטב פנים ח"ב דף קסא
ו ע"א אשכחיה ר"א לאליהו א"ל מאי קעביד הקב"המשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ד עמ' יז
ו ע"א השכם והערב עליהם לביהמ"ד והם כלים מאליהםשרי המאה ח"א עמ' 61
ו ע"א עשינו עצמינו בבבל כא"י לגיטין מכי אתא רב לבבלשיחות הרב צבי יהודה בראשית עמ' 327 ,345 ,376 ,406
ו ע"א תוס' ד"ה מודה ר"ארנת יצחק עה"ת ח"א עמ' שלט
ו ע"ב פילגש בגבעהפרשיות בספרי הנביאים שופטים עמ' שט-שיג, שכד
ו ע"ב צריך למימרינהו בניחותאנחלת דבש (ברייזכר) עמ' קפח
ו ע"ב תוס' ד"ה א"ר יצחקרנת יצחק עה"ת ח"א עמ' סג
ו. אם רואה אדם שמזונותיו מצומצמין יעשה צדקהדרשות מהרא"ל (תשנט) סי' ל אות ה, סי' צו אות ה
ו. כל הגוזז נכסיו ועושה מהם צדקה ניצול מדינה של גהינםדרשות מהרא"ל (תשנט) סי' קטו אות כו
ו. רואה א' שמזונותיו מצומצמין יעש' מהן צדקהייטב פנים ח"ב דף קי
ו: וחד אמר נימא מצאעבודת ישראל (מקוזניץ, תשנו) עמ' רפב
ז. קא מצערי לי טובא וכו' שלח ליה דום לה' והתחולל כו' והוא יפילם וכו'ייטב פנים ח"ב דף קס
ז. רש"י - העומדים עלי לחרף ולגדף, ובידי למסרם למלכות להלשין עליהןדברי יונה ח"ב עמ' קד
ז. שלח ליה מר עוקבא לר' אלעזר בני אדם העומדים עלי וכו'דברי יונה ח"ב עמ' קד
ז: תוס' ד"ה השכם [והערב עליהן] לבית המדרש קאמר לעסוק בתורהייטב פנים ח"ב דף קס
ח ע"ב ארץ העמים וכו' גזרו על גושה ועל אוירהמגולה לגאולה עמ' 26, 273
ח ע"ב ישוב ארץ ישראל דוחה איסור שבותעטרת יהושע דברים עמ' רמא
ח ע"ב מותר להעלות בערכאות שלהם בשבתעטרת יהושע דברים עמ' רמא
י ע"ב כל השטרות העולין בעש"גבגדי יו"ט (קריספין) ח"א דף קה ע"ב
י: דינא דמלכותא דינאמאור ושמש (תשסט) עמ' תקצד
יא זכות הוא לעבד שיוצא מתחת יד רבו לחרותהמדרש והמעשה פ' צו ח"ב
יד ע"ב הן אמה וכובען אמהשרי המאה ח"א עמ' 61
יד. יש להם סוסים ופרדים שרצים אחריהםבכורי אביב (ביק) בהוספות שבראש הספר {הוא מיותר שיש די לירא כשהם קרובים למלכות ולא יפחדו להרגו לר' דוסתאי וגם הסוסים הם לרכוב ולא לרוץ אחרי האנשים}
יז חי' חתם סופראמרי יצחק בראשית עמ' לא הערה סב
יט ע"ב רב פפא וכו' שטרא פרסאה וכו' במסל"ת ומגבי בהובית אברהם (חנניה) עמ' לב, לג, רמא
כ ע"א דבעינן ז"א ואנוהושערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' שיט
כ: תוס' ד"ה לפי [הוא עצמו שהביא גטו אינו צריך לומר בפני נכתב]ייטב פנים ח"ב דף קסא
כא: ע"מ שלא תלכי לבית אביך לעולם אין זה כריתותדרשות מהרא"ל (תשנט) סי' מא אות ב
כב גדול עומד ע"ג [כשר בחש"ו]ייטב פנים ח"א דף קמה, ח"ב עמ' קיד
כב ע"ב גדול העומד על גביומשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ד עמ' ז
כב: הכל כשרים לכתוב הגט אפי' חש"ו וכו' והא לאו בני דעה נינהוייטב פנים ח"ב דף קיד, קעד
כב: רש"י ד"ה והא [לאו בני דעה נינהו (חש"ו)] ולא ידעו לכוון לשמהייטב פנים ח"ב דף קיד
כב: תוס' ד"ה והא [בחש"ו גדול עומד ע"ג] ומלמדו ומזהירו לעשות לשמהייטב פנים ח"א דף קיד, קעד, קעו
כג ע"ב אף שלוחכם מי ברית, ורש"ירנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' שצח
כג ע"ב עובר ירך אמוהסתרים באסתר עמ' 310
כג: תוס' ד"ה מה [לר"ש נכרי לית' בתרומ' תפשי']ייטב פנים ח"ב דף קיא
כד ע"א שליח לא מקרי אלא המשתלח מזה לזהאמרי יצחק במדבר-דברים עמ' תע הערה ז
כד: תוס' ד"ה לאיזומועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' קלט
כה ע"א האומר לבניו הריני שוחט את הפסח על מי שיעלה מכם ראשון לירושלים ותוס' ד"ה אי אמרתמקוה מים (עזריאל) ח"ב דף מב ע"ב
כה. רש"י ד"ה אמר אביימועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' קפד
כה: הריני בועלך על מנת שירצה אבאייטב פנים ח"א דף קה
כה: תוס' ד"ה דר"מ יש לחלק כשמברר רבריו ומתנה בפירו' לאינו מברר כלוםייטב פנים ח"א דף קה
כה: תוס' ד"ה רבי מדין יום או יומים אין ללמוד בעלמא וכו' רב' קראי כספו ותחתיוייטב פנים ח"א דף קב
כח ע"א רוב גוססין למיתהשרי המאה ח"א עמ' 184
כח ע"ב ג' דברים א"ר אלעזר וכו' ועל היוצא לידון וכו'בית אברהם (חנניה) עמ' ח, קכד
כח ע"ב וספינה שאבדה בים וכו' נותנין עליהן חומרי חיים וחומרי מתיםבית אברהם (חנניה) עמ' קמט
כח ע"ב שמע מב"ד של ישראל איש פ' מת איש פ' נהרג וכו'בית אברהם (חנניה) עמ' סד
כח. אסרה עליו שעה אחת קודם מיתתומועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' רנ
כח: לשמא מת לא חיישינןמועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' רמט
כט ע"א תוס' ד"ה כאןבית אברהם (חנניה) עמ' פט
ל. המלוה מעות את הכהן וכו' להיות מפריש עליהםייטב פנים ח"א דף נג
לב ע"ב אתי דיבור ומבטל דיבורבית אברהם (חנניה) עמ' רנג
לג. תוס' ד"ה ואפקעי, (אזהר' נזיר לא הוי התראת ספק דמוקמינן אחזקה שלא ישאל)ייטב פנים ח"א דף קו, קכז, ח"ב עמ' צה
לד ע"ב טהרות שעשיתי עמך נטמאו זבחים שעשיתי עמך נתפגלו וכו' כל שבידו נאמן ותוס'מקוה מים (עזריאל) ח"ב דף כא ע"ב
לד ע"ב ס"ת שכתבתי לך אזכרות שבו לא כתבתים לשמן וכו'מקוה מים (עזריאל) ח"ב דף כג ע"ג
לה ע"א דאעביד בה מעשהשערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' שכא, שכב
לה ע"ב תוס' ד"ה אבלנחלת דבש (ברייזכר) עמ' קיח
לה. תוס' ד"ה לא האדם בשבועה פרט לאנום דפטור לגמרי [אפי' מעונש]ייטב פנים ח"א דף קמו
לה: נודרתייטב פנים ח"א דף צח
לה: תוס' ד"ה אבל וא"ת וידירוה ע"ד רבים כו' וי"ל דלענין נדרי אשתו אין לחלקייטב פנים ח"א דף צח
לו בזמן שאתה משמט קרקע וכו' ורש"ימקוה מים (עזריאל) ח"ב דף נז ע"ד
לו ע"א נדר על דעת רביםפרשיות בספרי הנביאים שופטים עמ' שמז
לו ע"ב הנעלבין ואינן עולבין שומעין חרפתן ואין משיבין וכו'בית אברהם (שטיינר) עמ' קלט
לו ע"ב עלובה כלה שזינתה בחופתהאמרי יצחק במדבר-דברים עמ' קנד הערה יב
לו ע"ב עלובה כלה שזינתה בקרב חופתהרנת יצחק עה"ת ח"א עמ' תח
לו. תוס' ד"ה אמר אע"ג דקא' לעיל דמדרינן לי' ברבי' אליבא דר"נ דקיל כוותיה בדיניייטב פנים ח"א דף צח
לז ע"ב רש"י ד"ה למעשה ידיורנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' רסז
לז: עבד שנשבה וכו' ובגמ' במאי עסקינן, ורשב"א ורמב"ןעמק החכמה עמ' יד
לח ע"א ואימא ה"ה בכספא, ורש"ירנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' רסו
לח ע"א ולא הם קונים זה מזהרנת יצחק עה"ת ח"א עמ' רלב
לח ע"א עו"כ ישראל מנלן, ורש"ירנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' רסו
לח ע"א עמון ומואב טהרו בסיחון, ורש"ירנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' רסו
לח ע"א רש"י ד"ה בחזקהרנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' רסז
לח ע"א רש"י ד"ה עמון ומואברנת יצחק עה"ת ח"א עמ' מא, מב
לח. ואימא ה"מ בכספא אבל בחזקה לא ורש"י ותוס'עמק החכמה עמ' טו, מז
לח: כל המשחרר עבדו עובר בעשה וכו', מעשה בר"א שנכנס לבית הכנסת וכו' ושחרר עבדו והשלימו לעשרה, ומשני מצוה שאנידברי יונה ח"ב עמ' קלד, קפט
מ: הודאת בעל הדין כמאה עדים דמידרשות מהרא"ל (תשנט) סי' סה אות ב
מא. מי שחציו עבד וחציו בן חורין, עובד את רבו יום אחד ואת עצמו יום אחד וכו'דברי יונה ח"ב עמ' קלד, רד
מא. תוס' ד"ה לישא בחציו עבד וחב"ח אין עשה דפ"ו דוח' לאו דלא יהיה קדשייטב פנים ח"א דף קכא
מא: מי שחציו עבד וחב"ח כו' כופין את רבו וכו'ייטב פנים ח"א דף קפח
מא: מי שחציו עבד וחציו בן חורין, כופין את רבו ועושה אותו בן חוריןדברי יונה ח"ב עמ' ד
מא: תוס' ד"ה כופיןמועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' רלד
מא: תוס' ד"ה לא, חציו עבד וכו' כופין רבו ועושה בן חורין דלא תוהו וכו', והק' הא דלא נקט פרו ורבו, דאי הוה יכול לקיים שבת כל דהו, לא הוה כפינן ליה משום פרו ורבו, דלא מיחייב בה כיון דאנוס הוא, עיי"ש עמוד א' ותוס' ד"ה לישאדברי יונה ח"ב עמ' ד
מב. המית מי שחציו עבד וחציו בן חוירין נותן חצי הקנם לרבו וכו'ייטב פנים ח"ב דף קפז
מב. נגחו שור לחציו עבד וכו' יום של רבו לרבו יום של עצמו לעצמו וכו' ופריך יום של רבו ישא שפחה יום של עצמו ישא בת חורין וכו'דברי יונה ח"ב עמ' קלד
מב. רש"י - חציו עבד וכו' לאיסורא לא קאמרינן, דתיהוי לחצאין, אבל כל זכיית ממון, כי חיכי דמלאכתו תלויה בימים כן כל שבח ממוןדברי יונה ח"ב עמ' קלד
מב. תוס' ד"ה האמועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' רסב
מג ע"א אין אדם עומד על ד"ת וכו'נחלת דבש (ברייזכר) עמ' רפב
מג ע"א אין אדם עומד על דברי תורה אא"כ נכשל בהםשרי המאה ח"ב עמ' 290
מג ע"ב המוכר עבדו לעכו"םרנת יצחק עה"ת ח"א עמ' קסא
מג. אין אדם עומד על דברי תורה אלא אם כן נכשל בהןייטב פנים ח"א דף רלה, ח"ב עמ' נג
מג. אין אדם עומד על דברי תורה וכו'פרשיות בספרי הנביאים שמואל עמ' מז
מג. לא תסגיר עבד וכו' שברח מחו"ל לארץייטב פנים ח"ב דף קעה
מד וישקוד ה' על הרעה צדקה עשה הקב"ה וכו'מקוה מים (עזריאל) ח"ב דף פו ע"ד
מד ע"א המוכר עבדו לנכרי כופין את רבו לחזור ולקנותושרי המאה ח"ה עמ' 187
מה ע"א אין פודין את השבויים יותר מכדי דמיהןשרי המאה ח"ג עמ' 73
מה ע"א אין פודין את השבויין יותר מכ"דבגדי יו"ט (קריספין) ח"א דף מא ע"ד
מה ע"א מאי קאמרה וכו'שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' לב
מה ע"א רב עיליש, וגליון הש"סשערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' צט
מה ע"א תוס' ד"ה דלאשערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"ב עמ' רעו
מה ע"ב אין פודין את השבויין יותר עכ"ד, רמב"ם בפיה"מבגדי יו"ט (קריספין) ח"א דף מא ע"ד
מה ע"ב סת"ם שכתבן וכו' וקטןרנת יצחק עה"ת ח"א עמ' קפו
מה. אין פודין ישראל יותר מכדי דמיהןדרשות מהרא"ל (תשנט) סי' מ אות יא
מה. תוס' ד"ה אי לאו דאר"י קנין פיחת כקנין הגוף כו'ייטב פנים ח"א דף קא
מו ע"א לישראל מומר מהורנת יצחק עה"ת ח"א עמ' קסא
מו ע"א מוכר עבדו חוץ לשבתות ויו"טרנת יצחק עה"ת ח"א עמ' קסא
מו ע"א עד מאה בדמיו וכו' או לא דוקא, רש"י ותוס'רנת יצחק עה"ת ח"א עמ' רה
מו ע"א שמועה טובה תדשן עצםרשימות (רמ"מ שניאורסון) חוברת קמד ס"ג
מז ע"א יש לפניו בשר שחוט ולקח מן הנבלה וכו'משנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ב עמ' קלו, רנב
מז ע"א כי נח נפשיה שבק קמא דמוריקאעיוני הפטרה ח"ב עמ' 489
מז ע"א ר"ל כי נח נפשיה שבק קבא דמוריקאמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"א עמ' קעט
מז ע"ב יש קנין לעו"כ בא"י וכו' סוריארשימות (רמ"מ שניאורסון) חוברת קא ס"ד
מז ע"ב רש"י ד"ה מדאורייתא לארנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' רלז, שמב
מז. סוריא כבשוה אחר כך ונחשב כיבוש יחידדברי יונה ח"ב עמ' קפא
מז: מוניא קנין פירות כקנין הגוף דמיייטב פנים ח"א דף קא
מז: רש"י ד"ה טבל [וחולין מעורבין] אין לן כל חטה וחטה שאין חצי' טבל חצי' חוליןייטב פנים ח"א דף קא
מז: תוס' ד"ה טבל [וחולין מעורבין] הקש' לפרש"י שכל חטה חצי' טבל וחצי' חוליןייטב פנים ח"א דף קא
מח ע"ב אין נפרעין מנכסים משועבדים במקום שיש ב"חשרי המאה ח"ה עמ' 25
נא ע"ב תוס' ד"ה ובטלימועדי ה' (נתנזון) חנוכה-פורים עמ' כג
נב ע"א הנהו בי תרי דאיגרי בהו השטןעיוני פרשה (ריבלין) במדבר עמ' 147
נב ע"א כל בי שימשי הוו קא מינצינחלת דבש (ברייזכר) עמ' קפה
נב. דהוי איגרי שטן ביניהומועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' רמה
נב: תוס' ד"ה מנסך [בענין אי אמרינו הגבהה צורך ניסוך הוא]ייטב פנים ח"ב דף פב
נג ע"א היזק שאינו ניכרשרי המאה ח"א עמ' 162
נג ע"א רש"י ד"ה מי חטאתרנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' רנז
נג. רש"י ד"ה וחייב [בדיני שמי'] פורענ' לשל' לרשעי' שנתכוין להפסי' את ישרא'ייטב פנים ח"ב דף קטז/קעז
נג: תוס' ד"ה גזלן [מה שנפל ליד בית דין חשוב היזק ניכר]ייטב פנים ח"ב דף קטז, קיז
נד: היה עושה עמו בטהרותמועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' קנב
נד: כה"ג ביוהכ"פ יוכיחמועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' רלה
נה הנותן גט לאשה ואמר לה הכנסי שט"ח זהמקוה מים (עזריאל) ח"ב דף מה ע"ב
נה ע"א שאם אתה מצריכו לקעקע בירתו ולהחזיר מריש עצמועיוני הפטרה ח"ב עמ' 581
נה ע"ב אקמצא ובר קמצא חרוב ירושליםאמרי יצחק שמות-ויקרא עמ' תקכד
נה ע"ב אקמצא ובר קמצא חריב ירושליםשרי המאה ח"ג עמ' 23
נה ע"ב אקמצא ובר קמצאנחלת דבש (ברייזכר) עמ' תקמז
נה ע"ב מהרש"אאמרי יצחק שמות-ויקרא עמ' תקכד
נה ע"ב רש"י ד"ה משניאמרי יצחק בראשית עמ' רמ הערה לו
נה ע"ב תוס' ד"ה ביהודהשערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' קי
נה. אמר עולא דדבר תורה בין נודעה ובין לא וכו' אינה מכפרתייטב פנים ח"א דף פא
נה. תוס' ד"ה מאימועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' רפז
נה: אוקמוה רבנן ברשותיה כי היכי דליחייב עלהייטב פנים ח"א דף פג
נו ע"א אי מלכא אנא עד האידנא וכו'משנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ב עמ' סה
נו ע"א ענוותנותו של רבי זכריה וכו'פרשיות בספרי הנביאים שופטים עמ' שיג
נו ע"א שלמא עלך מלכאשערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' יב
נו ע"ב האויבים אמרו אי אלהימו צור חמיו בועטרת יהושע דברים עמ' רלד
נו ע"ב טיטוס נכנס לקה"ק וזונה עמואמרי יצחק שמות-ויקרא עמ' רצז
נו ע"ב נכנס בחוטמו ונקר במוחורשימות (רמ"מ שניאורסון) חוברת טו עמ' 68
נו ע"ב קרי עליה ר' יוסף ואי תימא ר"ע משיב חכמים אחורהסתרים באסתר עמ' 155
נו. איכול קורצא ביה מלכאמאור ושמש (תשסט) עמ' תקעח
נו. בסיפור של קמצא ובר קמצא אמרו להקיסר שישלח קרבן לבית המקדש וכו' אצלינו הוא נחשב למום ולא אצל הגויםדברי יונה ח"ב עמ' רכ
נו. בעי לכפורי ידיה בההוא גבראייטב פנים ח"א דף ריח
נו. תן לי יבנה וחכמיהעל הגאולה ועל התמורה סי' לה עמ' עב
נו: טיטוס נטל סייף וגירר את הפרוכתעל הגאולה ועל התמורה סי' לא עמ' סח
נו: מי כמוך באלים אין כמוך באלמיםדרשות מהרא"ל (תשנט) סי' נז אות ד
נז ע"א ארץ צבי וכו'דברי חנינא - הספדים עמ' נא
נז ע"א ארץ צבימועדי ה' (נתנזון) חנוכה-פורים עמ' פד
נז ע"א במה גדולה כוחה של בושהנחלת דבש (ברייזכר) עמ' תקמז-תקמט
נז ע"א חי' חת"סאמרי יצחק שמות-ויקרא עמ' תקכו
נז ע"א מעשה בארוס וארוסתודברי חנינא - הספדים עמ' ריג
נז ע"א מעשה דבר כוכבאמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ג עמ' קנ
נז ע"ב אין ד"ת מתקיימין אלא במי שממית עצמו עליהם, ומהרש"אגבורת יצחק חנוכה-פורים (תשסח) עמ' קלט, קסח
נז ע"ב אין התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו עליהעטרת יהושע דברים עמ' קצט
נז ע"ב והידים ידי עשו זו מלכות הרשעהאמרי יצחק בראשית עמ' קצט הערה צ
נז ע"ב מבני בניו של המן למדו תורה בבני ברקגבורת יצחק חנוכה-פורים (תשסח) עמ' ריד
נז ע"ב מבני בניו של המן למוד תורה בבני ברקרשימות (רמ"מ שניאורסון) חוברת טו עמ' 35
נז ע"ב מבני בניו של נבוזראדן נפיק ר' מאיר ומבני בניו של המן למדו תורה בבני ברקאפסי ארץ (תשנט) עמ' צא
נז. בן נח שייחד שפחה לעבדועמק החכמה עמ' טז
נז. מי כמוך באלמים שאתה שומע גידופו ושותקעל הגאולה ועל התמורה סי' צג עמ' קמז
נז. ששים רבוא עיירות והשתא ששים רבוא קנים אינו מחזיק שארץ צבי כתיבדרשות מהרא"ל (תשנט) סי' מא אות ג, סי' מז אות ג, סי' קיג אות ד
נז: מבני בניו של המן למדו תודה בנ"בייטב פנים ח"ב דף מג
נח ע"א אמר מי נתן למשיסה יעקב וישראל לבוזזים ענה אותו תינוק הלא ה' זו חטאנו לו וגו' אמר מובטחני בו שיהיה מורה הוראה בישראלאפסי ארץ (תשנט) עמ' תשכה
נח ע"א זה אומר אני כהן וכו'שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"ב עמ' רעח
נח ע"א מובטחני בו שמורה הוראה וכו'שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"ב עמ' רעו
נח. ארבעה קבין מוח נמצאו על אבן אחתדברי יונה ח"ב עמ' כב
נח. מעשה בר' יהושע בן חנניה שהלך לרומי אמרו לו תינוק אחד יש בבית האסוריםדרשות מהרא"ל (תשנט) סי' מ אות יא, סי' מה אות א, סי' מו אות א
נט ע"א מיכף הוה כייףשערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"ב עמ' רלא
נט ע"א רב אשי היו אצלו תודה וגדולה במקום אחדמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"א עמ' קיד
נט ע"א תורה וגדולה במקום אחדמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ג עמ' סג
נט ע"ב כל התורה כולה נמי מפני דרכי שלום היארשימות (רמ"מ שניאורסון) חוברת קא ס"ז
נט. רש"י - שאול - גדול בתורהפרשיות בספרי הנביאים שמואל עמ' קמה
ס לא כרת הקב"ה ברית כי אם ע"פ הדברים האלו היינו תורה שבע"פגבורת יצחק חנוכה-פורים (תשסח) עמ' קס
ס ע"א אי התורה מגילה נתנה או חתומה נתנהאפסי ארץ (תשנט) עמ' תשעו
ס ע"א פרשת טמאיםרנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' נט, קצה
ס ע"א ריטב"א - דין דברים שבכתב א"א רשאי לאו' בע"פ בכתיבה שלא כמצוותוגבורת יצחק חנוכה-פורים (תשסח) עמ' רעד
ס ע"א תורה מגילה ניתנה או חתומה ניתנהעטרת יהושע דברים עמ' קצז
ס ע"ב דברים שבע"פ א"א לאומרם בכתבמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ג עמ' קיד
ס ע"ב דברים שבע"פ אי אתה רשאי לאמרן בכתבשרי המאה ח"א עמ' 84
ס ע"ב לא כרת הקב"ה ברית עם ישראל אלא בשביל דברים שבעל פה וכו'שיחות הרב צבי יהודה בראשית עמ' 132 ,454
ס ע"ב תורה שבע"פ היא עיקר הבריתמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ד עמ' כח, לח
ס. תורה החומה ניתנהייטב פנים ח"א דף קעג
ס: ברית על תורה שבע"פפרשיות בספרי הנביאים שמואל עמ' רצג
ס: דברים שבכתב אי אתה רשאי לאמרם בעל פהדרשות מהרא"ל (תשנט) סי' ל אות כג
ס: כל דאלם גברמאור ושמש (תשסט) עמ' תמד
ס: לא כרת הקב"ה ברית עם ישראל כי אם על פי תורה שבע"פדרשות מהרא"ל (תשנט) סי' פז אות י
ס: על פי הדברים האלה כרתי וכו' [זה תושבע"פ]ייטב פנים ח"א דף קיד, ריט, ח"ב עמ' קפד, רז
ס: תוס' ד"ה אתמוהי בשם המדרש על אכתוב לכם רובי תורתיייטב פנים ח"ב דף קפד
סא. אין מחזיקין ידי עוברי עבירהעל הגאולה ועל התמורה סי' ד עמ' לא, סי' צג עמ' קמו
סב ע"א מאן מלכי רבנןמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ד עמ' קצו
סב ע"א מנא לך דרבנן אקרו מלכיםאמרי יצחק במדבר-דברים עמ' מח הערה מ
סב ע"א מנא לן דרבנן איקרו מלכיםעיוני פרשה (ריבלין) במדבר עמ' 28
סב ע"א רבנן איקרו מלכים דכתיב כי בי מלכים ימלוכו וגו' כו'גבורת יצחק חנוכה-פורים (תשסח) עמ' קפג
סב. מאן מלכי רבנןמאור ושמש (תשסט) עמ' תשצד
סד ע"א בעל אומר לפקדון ושליח אומר לגרושין וכו' ומודה רב הונא וכו'בית אברהם (חנניה) עמ' ג
סד ע"א ומת שלוחו, אסור בכל הנשים שבעולםשרי המאה ח"ב עמ' 178
סד. תוס' ד"ה שאני למ"ד קטן זוכה לעצמו ולאחרים והאט' איש זוכה וכו'ייטב פנים ח"ב דף קיא
סו ע"א בבואה דבבואה אית להומגולה לגאולה עמ' 66
סו ע"א מי שהיה מושלך בבור ואמר כל השומע קולו יכתוב גט לאשתו כותבים ונותנים וכו'בית אברהם (חנניה) עמ' ז, קסא
סז ע"א רבי יהודה חכם לכשירצהנחלת דבש (ברייזכר) עמ' שמו
סז ע"א רבי מאיר חכם וסופררשימות (רמ"מ שניאורסון) חוברת קיז סי"ח
סזבית אברהם (חנניה) עמ' קצז
סז. כשד ול"ת כן כישראלמועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' לח
סח ע"א תוס' ד"ה וכתיב וכו'יפה ענף על מדרש קהלת פרק א פסוק י סי' א ד"ה שלא נבראו {פליג על התוספות ומוכיח שאין יודעים דברי נבואה קודם שנמסר }
סח ע"ב ההוא רויא דעביר לי מלאך המות וכו'משנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ב עמ' קפח
סח. תוס' ד"ה וכתיב [זנר ויין] אע"פ שזה הפ' לא בכתב עדיין היו יודעי' וכו'ייטב פנים ח"ב דף כה
ע ע"ב תוס' - שמא רוח בלבלתופרשיות בספרי הנביאים שופטים עמ' שכח
ע ע"ב תוס' ד"ה גזלןמועדי ה' (נתנזון) חנוכה-פורים עמ' נח
ע. סעודה שהנאתך מרובה משוך ידךמועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' רמה
ע. סעודתך שהנאתך ממנה משוך ידך הימנהעל הגאולה ועל התמורה סי' כח עמ' סד
עג על מתני' דמה היא באותן הימים סוגיא דברירה ותוס'מקוה מים (עזריאל) ח"ב דף מא ע"א
עד: תוס' ד"ה אדמיפ, (לרבנן מספקא לתו אי על מנת כמעבשיו אי לאו)ייטב פנים ח"א דף קיא
עה. תנאי קודם למעשהדרשות מהרא"ל (תשנט) סי' מג אות ב
עז ע"ב מה שקנתה אשה קנה בעלהשרי המאה ח"ה עמ' 252
עז. מרביעי ואילך נקרא קמיה שבתא, ומיום ראשון עד יום שלישי נקרא בתר שבתאדברי יונה ח"ב עמ' נה
עח אמר לה הכנסי שט"ח זה וכו' אינו גט עד שיאמר לה הא גיטיךמקוה מים (עזריאל) ח"ב דף מז ע"ב
פא. אמר רבב"ח אר"ימועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' נב
פד ע"א ע"מ שתעלי לרקיעדברי חנינא - הספדים עמ' סח
פה אמר אבייבגדי יו"ט (קריספין) ח"ב דף נב ע"ג
פז ע"א ואומר אמרומועדי ה' (נתנזון) חנוכה-פורים עמ' נא
פח ע"א גירושין חוץ מפלונימשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ד עמ' יג
פח ע"א הקב"ה הקדים והגלה את ישראל בעוד גלות יכניה קיימתמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"א עמ' כח
פח ע"א צדקה עשה הקב"ה עם ישראל שהגלה גלות צדקיה וכו'משנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ג עמ' ריד, רנא
פח ע"א צדקה עשה הקב"ה עם ישראל שהקדים שתי שניםעיוני הפטרה ח"א עמ' 297
פח ע"ב גזירה שמא יאמרו וכו' מכלל דלא בעיא גט וכו'בית אברהם (חנניה) עמ' קצח
פח ע"ב יצא עליה קול מראשון ובא אחר וקדשה קדושי תורה מהו וכו', ורש"יבית אברהם (חנניה) עמ' קצט
פח ע"ב לפניהם ולא לפני עכו"םעטרת יהושע דברים עמ' רכג
פח ע"ב עכו"ם לאו בני עשויי נינהועטרת יהושע דברים עמ' רכג
פח ע"ב תוס' - אשה שופטתפרשיות בספרי הנביאים שופטים עמ' סג
פח. החרש והמסגרפרשיות בספרי הנביאים שמואל עמ' שפב
פח. וישקוד ה' על הרעה ויביאה עלינו כי צדיק ה'דרשות מהרא"ל (תשנט) סי' מז אות ו
פט ע"א תוס' ד"ה אמריבית אברהם (חנניה) עמ' קצז
פט ע"ב יצא עליה קול מראשון ובא אחר וקדשה קידושי תורה וכו'בית אברהם (חנניה) עמ' ה
פט ע"ב רש"י ד"ה לאו משוםבית אברהם (חנניה) עמ' קצח
פט ע"ב שאני התם דאתי בעל וקאי, ורש"יבית אברהם (חנניה) עמ' קצט
פט ע"ב תוס' ד"ה ואידךבית אברהם (חנניה) עמ' ו
צ ע"א כל המגרש וכו' אפילו מזבח מוריד עליו דמעותשרי המאה ח"ב עמ' 26
צ ע"א מותר לגרש את אשתו הראשונהאמרי יצחק שמות-ויקרא עמ' תלג
צ. לא תהיה יושבת תחתיו ודעתו לגרשהמועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' קפב
צא ב"ש אומרים לא יגרש וכו' וב"ה אומרים אפי' הקדיחה וכו' רע"א אפי' מצא אחרתרשימות (רמ"מ שניאורסון) חוברת קסט עמ' 10
ב. בפני נכתב ובפני נחתםמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ד עמ' קמג
ו ע"ב ותזנה וכו' רמ"א זבוב מצא לה וכו' ותוס' ד"ה זבובמשען המים דף סו ע"ב
ו ע"ב תוס' ד"ה א"ר יצחק - כשאדם שולח איגרת לחבירו מותר שיכתוב לשון המקרא כדי לכתוב לשון צח בלא שירטוטבצור ירום ח"ג עמ' קסו הערה 81
ו. בדין שירטוטפני מלך במדבר עמ' לג
ו: אלו ואלו דברי אלוקים חיים וכו'תורה ודעת תשסה-תשסז עמ' שיח
ז ע"א גזרו על עטרות חתניםדברי שלום (הלברשטם) עמ' תרמז
ז ע"א השכם והערב עליהם לביהמ"ד והן גופלין חללין חלליןדברי שלום (הלברשטם) עמ' קכז
ז. אם רואה אדם שמזונותיו מצומצטין יעשה מהם צדקהשמן ראש (כץ) ח"ד עמ' רד, שכ
ז. בני אדם העומדים עלי ובידי למוסרם למלכות מהו וכו'מפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ג עמ' תח
ז. זבוב מצא ולא הקפיד נימא מצא והקפידעולה ליפה סי' נ עמ' קעא {זבוב משל ליצה"ר, נימא משל לחוט המקשר לעם, ה' לא מקפיד על מי שחטא בגלל יצה"ר, משא"כ במי שפגם בהתקשרותו לעם, וכופר}
ז: בשלמא מילתא דתליא בסברא לחמ הא גמרא היא וגמרא לא שמיע ליהתורה ודעת תשע-תשעא עמ' תלח
ח. כל שכנגד א"יפני מלך במדבר עמ' רחצ
טו: אורחא למנקט לא זו אף זובאר מים חיים (תשנט) ח"ד עמ' קסג
יב. יכול הרב לומר לעבד עשה עמי ואיני זנךמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ג עמ' קנט
יב: רש"י ד"ה ניזוןשיח יצחק (פרידמן, תשנז) עמ' יז, קסו
יז: מכאן ועד י' ימיםפני מלך במדבר עמ' רעג
יט: רש"י ד"ה ברוק - רושמין להם ברוקשמן ראש (כץ) ח"ד עמ' שעו
כד ע"ב תוס' - לאיזה שירצה כו'בריכות מים דף לא ע"ג
כה ע"א תוס' ד"ה דאי אשמועינןבריכות מים דף לא ע"ג
כט: דקטנותא היאפני מלך במדבר עמ' יב
לז: המחזיר חוב לחבירו בשביעית צריך שיאמר לו משמט אניתורה ודעת תשסח עמ' רנ
מג אין אדם עומד על דברי תורה אא"כ נכשל בהן תחילהאוסף אמרים (שכטר) חג השבועות - מתן תורה עמ' תפד
מג ע"א אין אדם עומד על דברי תורה אלא אם כן נכשל בהןבצור ירום ח"ח עמ' קכה הערה 8
מג. אין אדם עומד על דברי תורה אא"כ נכשל בהםמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ג עמ' רל, שסה
מה ע"א אין פודין את השבויין יתר כו'בן אברהם (אשטרושא) דף צב ע"ג, קטו ע"ג
מה. ההוא גברא דהוה ידע בלישנא דציפורימפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"א עמ' תקב
מח. האחים שחלקו הרי הם כלקוחות וכו' כיורשים וכו'תורה ודעת תשסה-תשסז עמ' רפב
מי נתן למשסה יעקב ענה התינוק הלא ה'אשד הנחלים (נחמולי) דף עג ע"ד, עו ע"ד
מעשה דר"י בן חנניה באותו תינוקאשד הנחלים (נחמולי) דף קיז ע"א
נב ע"א עכבינהו תלתא בי שמשי עד דעבד להו שלמא, שמעיה דקאמר ווי דאפקיה ר' מאיר לההוא גברא מביתיהבצור ירום ח"ד עמ' רמב
נב: המטמא והמדמע והמנסךבאר מים חיים (תשנט) ח"א עמ' ריא
נג: שימור תמידפני מלך במדבר עמ' קעז
נה ע"א מעשה בריב"ח כו' א"ל תינוק אחד יש כו'בן אברהם (אשטרושא) דף קט ע"ב
נה ע"ב אקמצא ובר קמצא חרוב ירושלים וכו' אמר הואיל והוו יתבי רבנן ולא מחו ביה, ש"מ קא ניחא להו, איזיל איכול בהו קורצא בי מלכאבצור ירום ח"ה עמ' רח הערה 24
נה ע"ב אקמצא ובר קמצא חרוב ירושלים וכו', אמר הואיל והוו יתבי רבנן ולא מחו ביה, ש"מ קא ניחא להו, איזיל איכול בהו קורצא בי מלכאבצור ירום ח"ב עמ' מז
נו ע"א שדר עילוייהו לנירון קיסר וכו' ערק ואזל ואיגייר ונפק מיניה רבי מאירבצור ירום ח"ו עמ' כב הערה 26
נו ע"ב איכול קורצא בי מלכאמאור ושמש (תשנב) עמ' תרג
נו ע"ב כל המיצר לישראל נעשה ראשבאר מים חיים (תשנט) תוספת מכתב יד פרק א פסוק י, פרק ג פסוק ז
נו ע"ב מי כמוכה באלים ה', מי כמוכה באלמים, שומע עלבון בניך ושותקמכתם לדוד משלי עמ' רנו, רנז
נו ע"ב עמד עליו נחשול שבים לטובעובצור ירום ח"ב עמ' נא הערה 87
נו. ענוותנותו של רבי זכריה בן אבקולס החריבה את ביתנומפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ג עמ' קלה
נו. שנירון קיסר התגייר ויצא ממנן רבי מאירתורה ודעת תשע-תשעא עמ' לט
נו: אין גבורתו אלא במיםבאר מים חיים (תשנט) ח"א עמ' נח
נו: יתוש נקרא בריה קלהמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ג עמ' שצב
נו: כיון דדש דשמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"א עמ' תקלח
נו: כל המיצר לישראל נעשה ראשבאר מים חיים (תשנט) ח"ג עמ' מז, פב, צז, קכג, ריב
נו: כל המיצר לישראל נעשה ראשמנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף יט ע"א
נו: עמד עליו נחשול שביםבאר מים חיים (תשנט) ח"א עמ' קסד
נו: עמד עליו נחשול שביםבאר מים חיים (תשנט) ח"ד עמ' רנח
נו: שדא ביה מומאבאר מים חיים (תשנט) ח"ד עמ' רצב
נז ע"א אכשליה פומיה לבר דרומא, ואמר "הלא אתה אלקים זנחתנו ולא תצא אלקים בצבאותינו" דוד נמי אמר הכי דוד אתמוהי קא מתמה על לבית הכסא, אתא דרקונא שמטיה לכרכשיה ונח נפשיהבצור ירום ח"ד עמ' נט
נז ע"ב כי עליך הורגנו כל היום נחשבנו כצאן טבחה, רב יהודה אמר, זו אשה ושבעה בניהבצור ירום ח"ו עמ' מג הערה 41
נז ע"ב מבני בניו של סיסרא למדו תורה בירושליםבצור ירום ח"ה עמ' רכח הערה 20
נז ע"ב סח לי זקן אחד מאנשי ירושלים, בבקעה זו הרג נבוזראדן רב טבחים מאתים ואחת עשרה רבוא, ובירושלים הרג תשעים וארבע רבוא על אבן אחתבצור ירום ח"ב עמ' מז
נז. ארץ ישראל בזמן שיושבין עליה רווחאשמן ראש (כץ) ח"ד עמ' תעח, תקנ, תקפב
נז: מבני בניו של המן למדו תורה בבני ברקתורה ודעת תשע-תשעא עמ' לט
נז: מעשה בד' מאות ילדים וילדות שנשבושם משמעון (שפירא, תשסז) עמ' סט
נח. ארבע מאות בתי כנסיות היו בכרך ביתרתורה ודעת תשסה-תשסז עמ' שיב
נח. מעשה ברבי יהושע בן חנניה שהלך לכרך גדולשם משמעון (שפירא, תשסז) עמ' סז
נט ע"ב וקדשתו - לכל דבר שבקדושה, לפתוח ראשון, ולברך ראשון, וליטול מנה יפה ראשוןבצור ירום ח"ה עמ' צא הערה 18
נט ע"ב וקדשתו וכו' לכל דבר שבקדושה וכו' וליטול מנה יפה ראשוןהדרש והעיון ויקרא מאמר רל"ג אות א
נט. תורה וגדולה במקום אחדבאר מים חיים (תשנט) ח"א עמ' עט
ס ע"ב דברים שבעל פה אי אתה רשאי לאומרן בכתבבצור ירום ח"ה עמ' קנא
ס ע"ב הקב"ה כרת ברית על תורה שבע"פ שלא תשתכחאוסף אמרים (שכטר) חג השבועות - מתן תורה עמ' מח, קמה, שנא
ס ע"ב תוס' תורה שבע"פ ניתנה להבדיל בין ישראל לעמיםאוסף אמרים (שכטר) חג השבועות - מתן תורה עמ' שמט
ס. ר"י ור"ל מעייני בספרא דאגדתא בשבת, יעב"ץ - היינו חכמת האמת שאנו קוראים קבלהתורה ודעת תשסה-תשסז עמ' פד
ס. תורה מגילה מגילה ניתנה וכו'תורה ודעת תשסה-תשסז עמ' רכז
ס: דברים שבכתב אי אתה רשאי לאומרן על פהמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"א עמ' תקט
ס: דברים שבכתב אי אתה רשאי לאומרן על פה, דברים שבעל פה אי אתה רשאי לאומרן בכתבתורה ודעת תשע-תשעא עמ' קסז
ס: לא כרת הקב"ה ברית עם ישראל אל בשביל דברים שבע"פשם משמעון (שפירא, תשסז) עמ' נ, נג, סא
ס: לא כרת הקב"ה ברית עם ישראל אלא בשביל דברים שבעל פהתורה ודעת תשסה-תשסז עמ' קצב
ס: לא כרת הקב"ה ברית עם ישראל אלא בשביל דברים שבעל פהתורה ודעת תשע-תשעא עמ' תלז
סב ע"א מאן מלכי רבנן - המלכים האמיתיים הם חכמי התורה, וזאת משום שהם עוסקים תמיד בתורה שבעל פה, והם נעשים בעלים על הפה שלהם, ומשום כך הם זוכים למלכותבצור ירום ח"ט עמ' לד
סב ע"א מאן מלכי רבנןאוסף אמרים (שכטר) חג השבועות - מתן תורה עמ' קב, שמב
סב ע"א מאן מלכי רבנןמכתם לדוד משלי עמ' קסא
סב. גניבא שהיה חולק על מר עוקבא היה בר אורייןמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ג עמ' תיא
סב. מאן מלכי רבנןבאר מים חיים (תשנט) ח"ב עמ' תתלב
סב. מאן מלכי רבנןמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ד עמ' רלה
סז. אמר רבי שמעון לתלמידיו בניי שנן מידותי שמידותי תרומות מתרומות מידותיו של רבי עקיבאתורה ודעת תשע-תשעא עמ' תלח
סז: שנו מידותי, שמידותי תרומות מתרומות מידותיו של רבי עקיבאתורה ודעת תשסה-תשסז עמ' רלג
סח: ראמים אלו השדיםבאר מים חיים (תשנט) ח"ד עמ' שא
ע ע"א סעודתך שהנאתך ממנה משוך ידך הימנהבצור ירום ח"ב עמ' לט הערה 64
ע ע"א סעודתך שהנאתך ממנה משוך ידך הימנהבצור ירום ח"ד עמ' קסו הערה 27, עמ' רח הערה 1
ע. סעודה שהנאתך הימנהבאר מים חיים (תשנט) ח"ד עמ' ריד
ע. סעודתך שהנאתך ממנה משוך ידך הימנהמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"א עמ' שה
עג ע"א ה"ז גיטך אם מתי מחולי זה וכו'משען המים דף סז ע"ב
עג ע"ב תוס' ד"ה אמר רכה, ופני יהושעמשען המים דף סז ע"ב
עו ע"ב תוס' ד"ה מה שקנתהבריכות מים דף קיג ע"ד
עז ע"א חד בשבא ותרי ותלתא בתר שבתאדברי שלום (הלברשטם) עמ' שפח
פא. המגרש את אשתו ולנה עמו בפונדקיבן יאיר דף קיט ע"ב
פח ע"ב לפניהם ולא לפני עכו"םדברי שלום (הלברשטם) עמ' לח
פח. שהקדים שתי שנים לונושנתם [דהיא בגמטריא ח' מאות וחמישים ושתים -רש"י]תורה ודעת תשסה-תשסז עמ' רנג
פח: לפניהם - ולא לפני עובדי כוכביםמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ב עמ' רד
פח: לפניהם ולא לפני עכו"םבאר מים חיים (תשנט) ח"ג עמ' רצ, רצג
פח: לפניהם ולא לפני עכו"םבאר מים חיים (תשנט) ח"ד עמ' צ
צ פלוגתת ב"ש וב"ה גבי גירושיןשמנה לחמו (תרנז) ח"ב דף כא ע"א
צ. כי משמש בד' לשונותבאר מים חיים (תשנט) ח"ד עמ' קפג
צא המגרש אשתו הראשונה מזבח מוריד עליו דמעותנחלת אבות (הכהן) סימן כא דף לד ע"ב
ב ע"א המביא גט ממדינת הים צריך שיאמר וכו'דורות הראשונים כרך ד עמ' 626
ב ע"א תוס' כותבין בגט יב שורותאמרי מרדכי (שפלטר, תשעב) אות שנח
ב. עכו כצפון ותוס'האיר ממזרח - יהושע עמ' רצב
ב. רקם כמזרחהאיר ממזרח - יהושע עמ' רפה
ב. תוס' - י"ב שורות בגט כמנין שורות בין החומשיםאמונת עתיך (וולפסון) ח"ב עמ' רעו, רפב
ב. תוס' ד"ה ואשקלון קדש מחוצה לארץהאיר ממזרח - הושענות עמ' פד
ג: תוס' ד"ה עלדרשות מהר"ם בריסק - מועדים עמ' ערב
ה ע"א הב"ע לאחר שלמדו וכו'דורות הראשונים כרך ד עמ' 626
ו ע"א איתמר בבל רב אמר כא"י לגיטין וכו' איתמר נמי וכו' מכי אתא רב לבבל ורש"י ותוס'דורות הראשונים כרך א עמ' 139, כרך ה עמ' 205
ו ע"ב בני אדם העולים משם לכאן קיימו בעצמןבתורתו יהגה ח"ב עמ' תו
ו ע"ב מעשה באדם אחד שהביא גט לפני ר' ישמעאלדורות הראשונים כרך ד עמ' 752
ו ע"ב שתים כותבין שלש אין כותביןבאר בשדה עמ' שצז, תז
ו ע"ב תוס' ד"ה א"ר יצחקבאר בשדה עמ' תב
ו. בגירסייהו טרידיהאיר ממזרח משלי עמ' לח
ו: אביתר בני כך הוא אומר יונתן בני כך הוא אומרבני יששכר (תשעז) ח"א עמ' לג
ו: אביתר בני כך הוא אומראמונת עתיך (וולפסון) ח"א עמ' נד
ו: חילול שבתהאיר ממזרח - יהושע עמ' נב
ו: יונתן בני כך הוא אומר אביתר בני כך הוא אומרבני יששכר (תשסח) ח"א עמ' נב
ו: תפש זונה בידו וכו'האיר ממזרח משלי עמ' שכג
ז ע"א בני אדם העומדים עלי וכו'האיר ממזרח - חמש מגילות עמ' רצד
ז ע"א גזוזה עברהפרק שירה עם "בתורתו יהגה" עמ' קסג
ז ע"א דום לה׳ והתחולל ליבתורתו יהגה ח"ב עמ' שנט
ז ע"א רבינא אשכחיה למר בר רב אשי דהוה גדיל כלילא לברתיה וכו'דורות הראשונים כרך ו עמ' 15
ז ע"א שלא ליה מ"ע לר"א בני אדם העומדין עלי ובידי למוסרם למלכות מהוחסד ומשפט דף שכא ע"ד
ז ע"א שלח ליה מר עוקבא לר' אלעזר בני אדם וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 248
ז. אמר רבי אבהו לעולם אל יטיל אדם אימה יתירה בתוך ביתו שהרי אדם גדול הטיל אימה יתירה בתוך ביתו וכו' ובקשו להאכילו וכו' אבר מן החיבני יששכר (תשעז) ח"א עמ' לט
ז. אסור להטיל אימה יתירהבני יששכר (תשסח) ח"א עמ' סא
ז. בני אדם העומדים עלי וכו' וקא מצערי לי טובאהאיר ממזרח - רות עמ' עו
ז. דום לה'בתורתו יהגה ח"א עמ' תקכט
ז. השכם והערב עליהם לבית המדרש וכו'האיר ממזרח - סליחות עמ' קלד
ז. וקינה ודימונה ועדעדההאיר ממזרח - יהושע עמ' רמב, רמג
ז. זמרא מנא לן דאסור, ותוס' דהוה קאים ודמיך בזמרא שמתענג ביותרדרשות שבט הלוי ח"ב עמ' סח
ז. מצערי לי טובאהאיר ממזרח - אבות עמ' עו
ז. מתוותא דא"יהאיר ממזרח - יהושע עמ' רמג
ז. רב גביהא מארגיזאהאיר ממזרח - יהושע עמ' רמג
ז. שלח ליה מר עוקבא לר"אהאיר ממזרח - שיר השירים עמ' רנז
ח ע"א טורי אמנון ורש"יהאיר ממזרח - חמש מגילות עמ' סח
ח ע"א כמוכר בחוצה לארץבתורתו יהגה ח"ב עמ' קכט
ח ע"א סוריא כא"יאמרי מרדכי (שפלטר, תשעב) אות רסה
ח ע"ב כותבין שטר ע"י נכרי בשבת לקנות שדהואמרי מרדכי (שפלטר, תשעב) אות קכ
ח ע"ב משום ישוב ארץ ישראלבתורתו יהגה ח"ב עמ' תנ
ח. נסין שביםהאיר ממזרח - יהושע עמ' רנא
ח. תוס' - בענין כיבוש יחיד לא שמיה כיבושאמירה נעימה (בלוך) עמ' נב
ח: תוס' ד"ה אע"גדרשות מהר"ם בריסק - מועדים עמ' רכ
ט ע"א ומי אמר ר"נ הכי והאמר רב יוסף בר מניומי וכו' ותוס' ד"ה התם משום דלאו כרות גיטא וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 583
ט. שפתים ישקהאיר ממזרח משלי עמ' שעח
י ע"ב דינא דמלכותא דינאאמרי מרדכי (שפלטר, תשעב) אות עח, שנח
י ע"ב כל השטרות העולים וכו' והא לא בני כריתות וכו'דורות הראשונים כרך א עמ' 258, כרך ד עמ' 826
יא ע"א א"ר אלעזר ב"ר יוסי כך אמר ר' שמעון לחכמים בצידון וכו'דורות הראשונים כרך ד עמ' 826
יא ע"ב האומר תן גט זה לאשתי וכו' דברי ר"מ וכו'דורות הראשונים כרך ד עמ' 790
יא ע"ב יתיב רב הונא ורב יצחק בר יוסף קמיה דר' ירמיה וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 351 הערה נא
יב ע"ב אמר ר' אלעזר אמרנו לו למאיר והלא זכות הוא לעבד וכו'דורות הראשונים כרך ד עמ' 790
יג ע"א דברי שב"מ ככתובים וכמסוריםהאיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' סא
יג ע"א עבדא בהפקירא ניחא ליהברכת שלום מכתבים מאמר נב
יג ע"ב אר"ה א"ר מנה שיש לי כידך תנהו לפ' כמע"ג קנהחסד ומשפט דף שמג ע"ב
יג. עבדא בהפקירא ניחא ליהבית אולפנא ח"ב עמ' צה
יד ע"א ר' אחי בר' יאשיה הוהו ליה איספקא דכספא בנהרדעא וכו'דורות הראשונים כרך ד עמ' 675, 693, כרך ה עמ' 182
טו ע"א חציו בנפילה ט׳ קבין, וחציו בטבילהבתורתו יהגה (תשעב) עמ' רסה
טז ע"ב רבה בר בר חנה חלש עול לגביה ר' יהודה ורבה וכו'דורות הראשונים כרך ו עמ' 101
יז ע"א בטולך או בסולא דבר עשיו ורש"יהאיר ממזרח - חמש מגילות עמ' מד
יז ע"א הא לבתר דניתו חברי לבבל וכו'דורות הראשונים כרך ו עמ' 123
יז ע"א והתני רבי חייא מאי דכתיב וכו' יודע הקב"ה וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 284
יז ע"ב א"ל רבינא לרבא כתביה ואותביה וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 542
יח. אונס וקנס ופיתוי וכתובת אשה שזקפן במלוה משמטין וכו'אמרי משה (פודהורצר) עמ' קמז
יט ע"א תוס' ד"ה קנקנתום שחורות בחרתהאיר ממזרח - חמש מגילות עמ' ריב
יט ע"ב אמר רב אשי אמר לי הונא בר נתן וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 517
יט ע"ב אמר רבינא אמר לי אמימר הכי אמר מרימר וכו'דורות הראשונים כרך ו עמ' 73
כא ע"ב ספירת דברים הוא דאתאבאר בשדה עמ' תכ
כא: לעולם אין זה כריתותדרך השער (תשנו) עמ' ד, ה
כב ע"א עציץ של אחד וזרעים של אחד מכר בעל העציץ וכו'דורות הראשונים כרך ד עמ' 533
כב ע"ב והא לאו בני דיעה נינהו אמר רב הונא וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 420
כב ע"ב תוס' ד"ה והא, בענין עכו"ם בכתיבת גטדברי אליעזר (וייזר) ח"ג עמ' שמט ד"ה אחדשה"ט
כג ע"א סומא היאך מותר וכו'האיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' פז
כג. עדי חתימה כרתי או עידי מסירהבני יששכר (תשסח) ח"ב עמ' שצד
כג: אין העבד נעשה שליח לקבל גט לאשה מיד בעלה (אם כשר להיות שליח הולכה)דרך השער (תשנו) עמ' עח, עט
כד ע"א כל גט שנכתב שלא לשם אשה וכו' יתר מיכן וכו' מאי יתר על כן וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 153
כד ע"ב אמר רב כולן פוסלין בכהונה וכו' וזעירי אמר כולן אין פוסלין וכו' וכן אמר רב אסי וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 237, 244
כו ע"ב ואזיל ומעגן ורש"יהאיר ממזרח - חמש מגילות עמ' קיא
כז ע"א ההוא גיטא דאישתכח בבי דינא דרב הונא וכו' א"ל רב חסדא לרבה וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 432
כז ע"א המביא גט וכו' מצאו לאלתר וכו' איזהו שלא לאלתרדורות הראשונים כרך ה עמ' 135, 185
כח ע"א המביא גט והגיחו זקן או חולה נותן לה בחזקת שהוא קיים, בת ישראל וכו' בחזקת שהוא קיים וכו' השולח חטאתו וכו' שהוא קייםאשל אברהם (בוטשאטש) סי' יג ס"ק ג ברכת אברהם אות נג
כח ע"א שלשה דברים אמר ר' אלעזר בן פרטא וכו'דורות הראשונים כרך ד עמ' 729
כח ע"ב יוצא ליהרג בותנין עליו חומרי חיים וכו'האיר ממזרח - חמש מגילות עמ' רפב
כח: תוס' ד"ה הא ר"מדרשות מהר"ם בריסק - מועדים - פתח עינים עמ' נא
כט ע"א תוס' ד"ה אבל לא שכיח זההאיר ממזרח - חמש מגילות עמ' רפב
כט ע"ב אמר רבא קפחינהו רב ספרא וכו' איכא דאמרי אמר רבא וכו' ורש"ידורות הראשונים כרך ה עמ' 545
כט ע"ב ההוא גברא דשדר לה גיטא לדביתהו וכו' אמר להו רב ספרא וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 354
לא ע"ב ד' רוחות מנשבות בכל יוםהאיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' יב
לא ע"ב רוח מזרחית קשה שברוחותהאיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' מ
לב ע"א בראשונה היה הבעל עושה ב"ד התקין ר"ג וכו'דורות הראשונים כרך ד עמ' 867, ספר זכרון עמ' 135
לב ע"א תוס' ד"ה מבוטלתבאר בשדה עמ' רסט
לב ע"ב איבעיא להו הרי הוא של חרס מהו א"ל רבינא לרב אחא וכו'דורות הראשונים כרך ו עמ' 84
לב ע"ב אמר רב ששת ואמרי לה במתניתא תני גט זה וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 139
לב ע"ב רבינא אשכחיה לרב נחמן בר יצחק דתלי וקאי וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 544
לג ע"ב אמר רב שמואל בר יהודה שמעית מיניה וכו' אמר רב יוסף ניחזי וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 469
לד ע"ב התקין ר"ג הזקן וכו' אמר רב אשי וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 573, ספר זכרון עמ' 135
לד ע"ב נחמני ורש"יהאיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' רצח
לה. הפכוה לכורסיה ותרצוהאמונת עתיך (וולפסון) ח"א עמ' מה
לו ע"ב איבעיא להו כי התקין הלל פרוזבול לדריה הוא דתקין וכו'דורות הראשונים כרך ב עמ' 702
לו ע"ב אמר שמואל לא כתבינן פרוסבול אלא אי בבי דינא דסורא וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 207, 595
לו ע"ב הנעלבין ואינן עולבים שומעין חרפתן ואינן משיבין עושין מאהבה ושמחין ביסורין וכו'ברכת שלום מכתבים מאמר לב
לו ע"ב הנעלבין ואינן עולביןהאיר ממזרח - חמש מגילות עמ' רב
לו ע"ב הפקר ב"ד הפקר דאמר ר' יצחק מנין שהפקר ב"ד הפקר וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 187
לו. בזמן שאתה משמט קרקע אתה משמט כספיםדרושי מהר"ם בריסק עמ' רעד, שיז
לו. בזמן שאתה משמט קרקע אתה משמט כספיםדרשות מהר"ם בריסק - מועדים עמ' קכח, קצב
לו. ומי איכא מידי דמדאורייתא משמט ותיקן הלל דלא משמטדרשות מהר"ם בריסק - מועדים עמ' קכד
לו. רב חסדא צייר סמ"ךהאיר ממזרח משלי עמ' קמט
לו. רב צייר כווראהאיר ממזרח - יהושע עמ' רעא
לו: אלה הנחלות אשר נחלו וגו'האיר ממזרח - יהושע עמ' שכד
לו: רבא אמר הפקר ב"ד היה הפקרדרך השער (תשנו) עמ' ח
לו: תוס' ד"ה דאלימידרשות מהר"ם בריסק - מועדים עמ' קכד
לז ע"א ר' יונתן מסר מילי לר' חייא בר אבא וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 298
לז. השביעית משמטת בין בשטר בין שלא בשטרדרשות מהר"ם בריסק - מועדים עמ' קכה
לז. פתח פיך לאלםהאיר ממזרח משלי עמ' תצא
לח ע"א תוס' ד"ה המפקירבאר בשדה עמ' ער
לח. חביבה להן בהמתן של ישראל יותר מנשותיהןאמונת עתיך (וולפסון) ח"א עמ' ס
לח. עמון ומואב טהרו בסיחוןדרושי מהרא"ץ בריסק עמ' קיד
לח: בשביל ג' דברים נחתי בעלי בתים מנכסיהון וכו'בינת יששכר (תשמח) עמ' שטו
לט ע"ב אמר רמי בר חמא וכו' הלכה כר' שמעון וכו' ורבנן דאתו ממחוזא וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 414
לט ע"ב אשכחיה רב נחמן בר יצחק לרבא בר שאילתא וכו' וכי אתאי לסורא וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 595
לט ע"ב נתיאשתי מפלוני עבדיבאר בשדה עמ' תמה
לן ע"א רב אשי מקני ליה גידמא דדיקלא וכו' רבנן דבי רב אשי וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 599
מ ע"א אמר אמימר המפקיר עבדו וכו' א"ל רב אשי לאמימר וכו'דורות הראשונים כרך ו עמ' 72
ם ע"א ולא היא לטלטולי נמי שרי וכו'דורות הראשונים כרך ו עמ' 146
מא. אמר ליה מאתריה דר' יאשיה אתה קרי עליה צדיק יסוד עולםבינת יששכר (תשמח) עמ' סח
מב ע"א רב אשי אמר שאני התם וכו' א"ל רב רפרם לרב אשי וכו'דורות הראשונים כרך ו עמ' 87
מג אין אדם עומד על דברי תורה אלא אם כן נכשל בהןבני יששכר (תשעז) ח"ב עמ' סו
מג ע"א אין אדם עומד על ד"ת אא"כ נכשל בהאמרי מרדכי (שפלטר, תשעב) אות שלא
מג ע"א אין אדם עומד על דברי תורה אלא אם כן נכשל בהןברכת שלום מכתבים מאמר כט
מג ע"א ורש"י אין אדם עומד על דבר הלכה אלא א"כ נכשל בהברכת שלום "שמעתי" מאמר פז
מג ע"ב המוכר עבדו לחו"לבתורתו יהגה ח"ב עמ' קכח, קלז
מג. אין אדם עומד על ד"ת אא"כ נכשל בהם תחילהאוסף מכתבים (שכטר) ח"ב עמ' קפא, ריט
מג. אין אדם עומד על ד"ת אא"כ נכשל בהםחסד ומשפט דף קסג ע"ג
מג. אין אדם עומד על דבר הלכה אא"כ נכשל בהבני יששכר (תשסח) ח"ג עמ' סג
מג: המוכר עבדו לעובדי כוכבים או לחוצה לארץ יצא בן חורין וכו' גבאו בחובו או שלקחו סיקריקון לא יצא לחירותבני יששכר (תשעז) ח"א עמ' שב, שפו
מג: עבד שמכרו רבו לנכרים או לחוץ לארץ יצא לחרותבני יששכר (תשסח) ח"ב עמ' טז, קנב
מד ע"א בעו מיניה מרב אמי עבד שהפיל עצמו וכו' א"ל ר' ירמיה לר' זריקא וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 362
מה ע"א ההוא עבדא דערק וכו' מדר' אחי בר' יאשיה וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 184
מה ע"א מגיסות הקדירה בידיהןהאיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' רמא
מה ע"ב המוציא את אשתו משום שם רע וכו' ר' יהודה אומר וכו'דורות הראשונים כרך ד עמ' 855
מה ע"ב כל שישנו בקשירהבאר בשדה עמ' קנד
מה: נדר ע"ד רביםהאיר ממזרח - יהושע עמ' קמא
מו. ולא הכום בני ישראל וגו'האיר ממזרח - יהושע עמ' קמא
מו. ימים שנים רבים שלשהבני יששכר (תשסח) ח"א עמ' קסד, ח"ב עמ' רט
מו. 'ימים' שנים 'רבים' שלשהבני יששכר (תשעז) ח"א עמ' קח
מו: מאן חכמים ר' מאירהאיר ממזרח - אבות עמ' קלב
מו: רש"י ד"ה משום איילונית, דאין אדם עושה בב"זדרך השער (תשנו) עמ' ל
מז ע"א דמפקרא אדעתא דישראלבאר בשדה עמ' רעו
מז ע"א והארץ נתן לבני אדםפרק שירה עם "בתורתו יהגה" עמ' כב
מז ע"א ועזבו לאחרים חילםהאיר ממזרח - חמש מגילות עמ' שא
מז ע"א ר"ל השאיר קודם פטירתו קבא דמוריקא קרא ע"ע ועזבו לאחרים חילםאוסף מכתבים (שכטר) ח"ד עמ' רמה
מז. ריש לקיש זבין נפשיה ללודאי ותוס'האיר ממזרח - הושענות כמנהג הספרדים עמ' נא
מז. שבק קבא דמוריקאהאיר ממזרח - שיר השירים עמ' רמא
מח ע"א לא מצא ידיו ורגליו בבית המדרשברכת שלום "שמעתי" מאמר קעח
מח ע"א לא מצא ידיו ורגליו בבית המדרשברכת שלום "שמעתי" מאמר קעח
מח ע"ב בעל בנכסי אשתובאר בשדה עמ' תלט
מט ע"א ור"ע סבר לה כר' שמעון בן מנסיא וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 58
נ דבר תורה בעל חוב בזיבורית וכו' ומה טעם אמרו בע"ח בבינונית כדי שלא תנעול דלת בפני לויןבני יששכר (תשעז) ח"ב עמ' קמח
נ ע"א גדול במילי דאבוה כקטו דמיהאיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' עג
נ. שיעבודא לאו דאורייתאדרשות מהר"ם בריסק - מועדים עמ' שה, תכז
נ. תוס' ד"ה כיוןדרשות מהר"ם בריסק - מועדים עמ' תכז, תפג
נב ע"א דברי חלומות לא מעלין ולא מורידיןהאיר ממזרח - חמש מגילות עמ' רצז
נב ע"ב אמר רב אשי אנא ורב כהנא חתמינן אשטרא וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 547
נב ע"ב דאתמר אפטרופא דמפסיד רב הונא אמר רב וכו' דבי רב שילא וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 223
נב. מימי לא קריתי לאשתי אלא ביתישמנה לחמו (תרנז) ח"ב דף ז ע"ב
נג ע"ב היזק שאינו ניכרבאר בשדה עמ' תסט
נה ע"ב אקמצא ובר קמצא חריב ירושלים וכו'דורות הראשונים כרך ג עמ' 26
נה ע"ב לא היו סיקריקון ביהודה וכו' השתא בהרוגי מלחמה וכו'דורות הראשונים כרך ג עמ' 133, 137, כרך ה עמ' 284
נה ע"ב רבי הושיב ב"ד ונמנו וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 46, 400
נה: אקמצא וכו' קמצא חרב ירושליםבינת יששכר (תשמח) עמ' שמה
נה: כל דלא קטיל ליקטלוהובני יששכר (תשעז) ח"ב עמ' כו
נה: מאן דלא יתקטילבני יששכר (תשסח) ח"ג עמ' כג
נו ע"א אבא סקרא ריש בריוני בירושלים וכו'דורות הראשונים ספר זכרון עמ' 124
נו ע"א אדאזל איזדבןהאיר ממזרח - חמש מגילות עמ' ריז
נו ע"א אכלבא דחיטי וכו'האיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' קמט
נו ע"א בדוקין שבעיןהאיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' לא
נו ע"א בניב שפתים ואמרי לה בדוקין שבעיןהאיר ממזרח - חמש מגילות עמ' סד, רו
נו ע"א בעי לכפורי ידיה בההוא גבראברכת שלום "שמעתי" מאמר רכג
נו ע"א הוו בהו הני בריוני וכו'דורות הראשונים ספר זכרון עמ' 124
נו ע"א כי מטא להתם אמר שלמא וכו'דורות הראשונים כרך ג עמ' 43,1
נו ע"א כלבא שבוע כל מי שנכנס אצלו רעב ככלב וכו'האיר ממזרח - חמש מגילות עמ' רסד
נו ע"א נקטיה בידיה ואוקמי ואפקיהבתורתו יהגה ח"ב עמ' רלה
נו ע"א ענוותנותו של ר' זכריה בן אבקולס החריבה וכו'האיר ממזרח - חמש מגילות עמ' שיט
נו ע"א רעב ככלבפרק שירה עם "בתורתו יהגה" עמ' רכג
נו ע"א שדא גיראהאיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' מד
נו ע"א שדריה עילוייהו לאספסינוס קיסר וכו' אתא וכו' הוו בהו וכו'דורות הראשונים כרך ג עמ' 3, 35
נו ע"א שיבחו רבנן לדציביהאיר ממזרח - חמש מגילות עמ' רכ
נו ע"ב אין גבורתו אלא במיםהאיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' שמא
נו ע"ב גידר את הפרוכתהאיר ממזרח - חמש מגילות עמ' קצג
נו ע"ב והיה דם מבצבץ ויוצאהאיר ממזרח - חמש מגילות עמ' נט
נו ע"ב זיל איגרי בהו בהאי עלמא וכו'האיר ממזרח - חמש מגילות עמ' קעה
נו ע"ב יעלה ליבשה ויעשה עמי מלחמההאיר ממזרח - חמש מגילות עמ' רצט
נו ע"ב מבני בניו של המן למדו תורה בבני ברקאמרי מרדכי (שפלטר, תשעב) אות רסט, ערא
נו ע"ב מי כמוכה באלמיםפרק שירה עם "בתורתו יהגה" עמ' קסג
נו ע"ב נטל כל כלים שבמקדשהאיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' מה
נו. חד אמד בדציביהאיר ממזרח - סליחות עמ' קיב
נו. כלבא שבועהאיר ממזרח - אבות עמ' מה
נו. נירון נתגייר ונפיק מיניה ר' מאיראמונת עתיך (וולפסון) ח"א עמ' קי, קנט
נו. ענוותנותו של זכריה בן אבקולם וכו'האיר ממזרח - אבות עמ' ס
נו. ענוותנותו של זכריה בן אבקולסהאיר ממזרח משלי עמ' שלא
נו. רב צדוק התענה מ' שניםהאיר ממזרח משלי עמ' א
נו. שבחו רבנן לדציביאמונת עתיך (וולפסון) ח"ב עמ' רסב
נו: אין גבורתו אלא במיםהאיר ממזרח - יהושע עמ' לד
נו: אל תיקרי באלים אלא באלמיםדרשות מהר"ם בריסק - מועדים עמ' שיז
נו: אסוותא דרב צדוקהאיר ממזרח - שיר השירים עמ' רטו
נו: במאי דפסיק אנפשיההאיר ממזרח - יהושע עמ' לד
נו: היו צריה לראש וגו' כל המיצר לישראל נעשה ראשבני יששכר (תשעז) ח"א עמ' שסז
נו: יתוש הוא בריה קלה דמעיילנא אית לה ואפוקי לית להבינת יששכר (תשמח) עמ' שפו
נו: כל המיצר לישראל נעשה ראשבני יששכר (תשסח) ח"ב עמ' קכד
נו: כל המיצר לישראל נעשה ראשדרשות שבט הלוי ח"ב עמ' קפח
נו: לבדרי לקיטמיה אשב ימיהאיר ממזרח - יהושע עמ' קסד
נו: שמועה טובה תדשן עצםהאיר ממזרח משלי עמ' רלג
נו: תן לי יבנה וחכמיהאמונת עתיך (וולפסון) ח"ב עמ' רכד
נו: תן לי יבנה וחכמיהדרשות שבט הלוי ח"ב בהקדמה
נז ע"א ארץ צביהאיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' קעז
נז ע"א בדקו ומצאו אב ובנו וכו'האיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' מז
נז ע"א בזמן שישראל על אדמתן היא מתרחבת וכו'אמרי מרדכי (שפלטר, תשעב) אות טז
נז ע"א בלע ה' ולא חמל אלו ששים עיירות וכו'האיר ממזרח - חמש מגילות עמ' קפד
נז ע"א בר דרומא וכו' אתא דרקונאהאיר ממזרח - חמש מגילות עמ' קנא
נז ע"א כל יומי מכנשי ליהבתורתו יהגה (תשעב) עמ' רח
נז ע"א מפקי קמייהו תרנגול ותרנגולתפרק שירה עם "בתורתו יהגה" עמ' קי
נז ע"א שמונים אלף קרני מלחמההאיר ממזרח - חמש מגילות עמ' קפד
נז ע"א ששים עיירות היו לו לינאי המלך בהר המלך וכו'האיר ממזרח - חמש מגילות עמ' מ, קעא
נז ע"ב א״ל כתוב בתורה אנכי ה׳ אלוקיךבתורתו יהגה (תשעב) עמ' מו
נז ע"ב אדריינוס טבח ארבע מאות ריבוא וכו'האיר ממזרח - חמש מגילות עמ' מ
נז ע"ב אמר רב יהודה אמר שמואל וכו' ואמרי לה במתניתא תנא וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 140
נז ע"ב במי שממית עצמו עליהםבאר בשדה עמ' רנג
נז ע"ב זו מילה שניתנה בשמיניבאר בשדה עמ' יח
נז ע"ב זכריה הכהןהאיר ממזרח - חמש מגילות עמ' קצה
נז ע"ב כי עליך הורגנו זו מילההאיר ממזרח - חמש מגילות עמ' נז, קפג
נז ע"ב כיון ששמעו ילדות כך קפצובתורתו יהגה (תשעב) עמ' כא
נז ע"ב מבני בניו של המן למדו וכו'האיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' שכד
נז ע"ב מבני וכו' המן למדו תורהבאר בשדה עמ' רלד
נז ע"ב נעמן גר תושב ורש"יהאיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' קעא
נז ע"ב עליך הורגנו כל היוםבתורתו יהגה (תשעב) עמ' רנח
נז ע"ב שחט תינוקות וכו'האיר ממזרח - חמש מגילות עמ' שכ
נז. אב ובנו שבאו על נערה המאורסה וכו'דרשות שבט הלוי ח"ב עמ' לז
נז. ארץ צביהאיר ממזרח - הושענות כמנהג הספרדים עמ' קנה
נז. בזמן שיושבין עליה רווחאהאיר ממזרח - הושענות עמ' צז
נז. ביתר רחוקה מיל מים הגדולהאיר ממזרח - סליחות עמ' קי
נז. כי הוה מתייליד ינוקא שתלי ארזאהאיר ממזרח משלי עמ' שעה
נז. שבע שנים בצרו עבו"ם כרמיהן מדמן של ישראלהאיר ממזרח - סליחות עמ' קי
נז. ת"ח מה בין פושעי ישראלאמונת עתיך (וולפסון) ח"א עמ' יט, כ, קסז
נז: כי עליך הורגנו כל היום זו מילה [דזימנין דמיית]אמונת עתיך (וולפסון) ח"א עמ' מג
נז: מב"ב של המן למדו תורה בב"באמונת עתיך (וולפסון) ח"א עמ' רצז, רצט
נז: מב"ב של סיסרא למדו תינוקות בירושלים - ומאן אינון ר' עקיבא בן יוסףאמונת עתיך (וולפסון) ח"א עמ' רמב
נז: מבין שיני אריההאיר ממזרח - סליחות עמ' קפה
נז: מבני בניו של המן למדו תורה בבני ברקבני יששכר (תשסח) ח"א עמ' רכו
נז: מבני בניו של המן למדו תורה בבני ברקבני יששכר (תשעז) ח"א עמ' קמה
נז: מבני בניו של המן למדו תורה בבני ברקהאיר ממזרח משלי עמ' קלד
נח ע"א איני זז מכאן עד שאפדנו בכל ממון שפוסקים עליובתורתו יהגה ח"א עמ' מז
נח ע"א ארבע מאות בתי כנסיות היו בביתרהאיר ממזרח - חמש מגילות עמ' קעא
נח ע"א הא היכא כתיבאהאיר ממזרח - חמש מגילות עמ' רי
נח ע"א זה אומר אני כהן בן כהנים גדולים וכו'האיר ממזרח - חמש מגילות עמ' ריא
נח ע"א מאי דכתיב עיני עוללה וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 6
נח ע"א מי נתן למשיסהפרק שירה עם "בתורתו יהגה" עמ' ריד
נח ע"א מעשה בבנו ובבתו של ר' ישמעאל בן אלישע שנשבו וכו'האיר ממזרח - חמש מגילות עמ' קעט
נח ע"א מעשה בר' יהושע בן חנניה שהלך לכרך גדול שברומי וכו'דורות הראשונים כרך ג עמ' 49
נח ע"א מעשה ברבי יהושע בן חנניה שהלך לכרך גדול שברומי, אמרו לו תינוק אחד יש בבית האסורים יפה עינים וטוב רואי וכו'דברי אליעזר (וייזר) ח"ב עמ' קכח ד"ה בגמרא
נח ע"א עד שפדאו בממון הרבהבתורתו יהגה ח"ב עמ' שנו
נח ע"א עומד ומשקה עליהןהאיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' מט, רס
נח ע"א עליהם קונן ירמיה על אלה אני בוכיההאיר ממזרח - חמש מגילות עמ' קע
נח ע"א תינוק אחד וכו' ומנו ר' ישמעאל בן אלישעהאיר ממזרח - חמש מגילות עמ' קעה
נח ע"ב ותוס' מאן דיהיב טסקא ליכול ארעאאמרי מרדכי (שפלטר, תשעב) אות לד
נח. ארבע מאות בתי כנסיות היו בכרך ביתרהאיר ממזרח - שיר השירים עמ' קפט
נח. ד' מאות בתי כנסיות היו בכרך ביתר ובכל אחת ד' מאות מלמדי תנוקות וכו' וכשגבר אויב וכו'דרשות שבט הלוי ח"ב עמ' רטו
נח. מעשה באדם אחר שנתן עינו באשת רבו וכו' על שני פתילות בנר אחדדרשות שבט הלוי ח"ב עמ' לז
נח. מעשה בר"י בן חנניה שהלך לכרך גדול שברומי וכו'דרושי מהרא"ץ בריסק עמ' קנט, רפב
נח. מעשה בתינוק אחד שנשבה וכו'בינת יששכר (תשמח) עמ' שטז
נח. צפנת שהכל צופין ביופיההאיר ממזרח - סליחות עמ' ה
נח. קווצותיו סדורות לו תלתליםהאיר ממזרח - אבות עמ' רסח
נח. ר"י בן חנניה אמר על התינוק מובטחני שיהיה מורה הוראהדרושי מהר"ם בריסק עמ' סז, קכג
נח. ריב"ח שאל את הינוקא מי נתן למשיסה יעקב וכו'דרשות מהר"ם בריסק - מועדים עמ' קמט, ריא, רכג, רכט, רמא, תקיד
נח. תוס' ד"ה כל מופלג בחכמה היההאיר ממזרח - אבות עמ' רסט
נט ע"א אמר רב אנא הואי במניינא דבי רב וכו' ורש"ידורות הראשונים כרך ה עמ' 46, 285, 400
נט ע"א הפעוטות מקחן וכו' ועד כמה מחוי ליה רב יהודה וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 139
נט ע"א פעוטות מקחן מקח וממכרן ממכרבית אולפנא ח"ב עמ' קנ
נט ע"א רב יימר אמר אין מתנתו מתנה וכו' אפכוה ושדרוה לקמיה דרב מרדכי וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 610
נט ע"ב דאפילו ר' אמי ור' אסי כהנא חשיבי דארעא ישראל וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 233, 348
נט ע"ב כהן קורא ראשון וכו' מנא הני מילי וכו' תני דבי ר' ישמעאל וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 156
נט. מימות רבי עד רב אשי לא נמצא תורה וגדולה במקום אחדבינת יששכר (תשמח) עמ' תב
נט. מערבין בבית ישן מפני דרכי שלוםהאיר ממזרח - אבות עמ' סא
נט. שאול דלא גלי מסכתא ורש"י ד"ה שאולדרשות שבט הלוי ח"ב עמ' שי
נט. תוס' ר"א בן חסמא מחייב עשיריםהאיר ממזרח - אבות עמ' קנג
נט: דרכיה דרכי נועםהאיר ממזרח משלי עמ' מג
ס ע"א כד מחייה ריש לקיש חד חייתאהאיר ממזרח - חמש מגילות עמ' שטז
ס ע"א כותבין מגילה לתינוק להתלמדבאר בשדה עמ' שצח
ס ע"א מותר לכתוב כל חומש בפני עצמואשל אברהם (בוטשאטש) סי' יג ס"ק ג ברכת אברהם אות מז
ס ע"א מעייני בספרא דאגדתאבתורתו יהגה (תשעב) עמ' קו, קעד, רפח
ס ע"א מעייני בספרי דאגדתאבתורתו יהגה ח"א עמ' קנד
ס ע"א ספר אפטרתא אסור למקרי ביה בשבתבתורתו יהגה (תשעב) עמ' קעח, קעט, קפו
ס ע"א שלחו ליה בני גליל לר' חלבו וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 371
ס ע"ב אית לי עידנא לדידיבתורתו יהגה ח"א עמ' רפה, שלז
ס ע"ב אלא בשביל דברים שבע"פבתורתו יהגה ח"א עמ' קיח
ס ע"ב דברים שבכתב א״א רשאי לאומרן בעל פהבתורתו יהגה (תשעב) עמ' קעג, רפה
ס ע"ב דברים שבע"פ אי אתה רשאי לאומרן בכתבבתורתו יהגה ח"א עמ' רצב, שצב
ס ע"ב דברים שבע"פ אי אתה רשאי לאמרם בכתבאמרי מרדכי (שפלטר, תשעב) אות שלא
ס ע"ב דברים שבע״פ א״א רשאי לאומרן בכתבבתורתו יהגה (תשעב) עמ' קפג, קפה
ס ע"ב ה' נשבע שהתורה שבע"פ לא תשכח מישראלאוסף אמרים (שכטר) מידות עמ' עט
ס ע"ב מערבין בבית ישן ובגמרא והא ההוא שיפורא דהוה מעיקרא וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 422, 502
ס ע"ב רב שימי בר אשי אתא לק מי ה דאביי וכו' כי אתא לקמיה דאביי וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 453
ס. דרש ר"י ב"נ דברים שבכתב אין אדם רשאי לאומרם על פהבינת יששכר (תשמח) עמ' פג
ס. כותבין מגלה לתנוקאמונת עתיך (וולפסון) ח"ב עמ' רעו
ס. מותר לכתוב חומשים בפנ"עאמונת עתיך (וולפסון) ח"ב עמ' רעו
ס. תורה חתומה ניתנהבני יששכר (תשסח) ח"א עמ' סז
ס. תורה חתומה ניתנהבני יששכר (תשעז) ח"א עמ' מב
ס: דברים שבכתב אי אתה רשאי לאמרם בע"פ דברים שבע"ס אי אתה רשאי לאמרם בכתב וריטב"א וחת"סדרשות שבט הלוי ח"ב עמ' רסח
ס: דברים שבעל פה אי אתה רשאי לאומרן בכתבבני יששכר (תשעז) ח"א עמ' קי
ס: לא כרת הקב"ה ברית עם ישראל אלא בשביל דברים שבע"פ שנאמר על פי הדברים האלה כרתי אתך בריתדרשות שבט הלוי ח"ב עמ' רסח, רפה
סא ע"א רב כהנא הוה קאזיל להוצל וכו' א"ל מאתריה דר' יאשיה את וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 184
סא. ביום שמתו נו"א נצטוו על קרבן פסחאמונת עתיך (וולפסון) ח"ב עמ' נח
סב ע"א שלמא למר רש"י - ולא היה מתכון אלא לבו לרבואהל יעקב (תשעא) ח"א עמ' רטז
סב ע"ב א"ל רב אחא בריה דרב אויא לרב אשי וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 584
סב ע"ב אתמר הבא לי גיסי וכו' אמר רב נחמן וכו' אמר רב הונא בר חייא וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 567
סג ע"ב בעא מיניה רבא מרב נחמן כתבו ותנו לשליח מהו וכו' א"ל רבינא לרב אשידורות הראשונים כרך ה עמ' 568
סג ע"ב ההוא גברא דשדר גיסא לדביתהו וכו' אמר רב נחמן אם איתא וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 270, 349, 477
סד ע"א צא וקדש לי אשהבאר בשדה עמ' מב
סד ע"ב אמר רב אסי צרור וזורקו אגוז ונוטלו זוכה לעצמו וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 234
סה ע"א אגוז ונוטלוהאיר ממזרח - חמש מגילות עמ' קמה
סה ע"א לא צריכא דאמרה ליה התקבל לי גיטא במתא מחסיא וכו'דורות הראשונים כרך ו עמ' 103
סה ע"ב גניבא יוצא בקולר וכו' אמר ר' זירא וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 248
סה. ג' מידות בקטן אגוז ונוטלוהאיר ממזרח - הושענות כמנהג הספרדים עמ' קסג
סו ע"א אמר לשנים תנו גט לאשתי וכו' וזו הלכה העלה ר' חנינא איש אונו מבית האסורין וכו'דורות הראשונים כרך ד עמ' 664, 728, 826
סו ע"א מי שהיה מושלך בבור וכו' ודילמא צרה היא תנא דבי ר' ישמעאל וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 156
סו ע"א תוס' בשדות השדים מצויין יותרהאיר ממזרח - חמש מגילות עמ' קלה
סו ע"ב אמר ר' ירמיה בר אבא שלחו ליה מבי רב לשמואל וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 409
סו ע"ב שילמדו ויכתבו ויתנובתורתו יהגה ח"ב עמ' מא
סז ע"א בני שנו מדותי שמדותי תרומות מתרומות וכו'דורות הראשונים כרך ד עמ' 808
סז ע"א גופא אמר שמואל אמר רבי הלכה כר' יוסי וכו' מאחר שר"מ וחנינא איש אונו וכו'דורות הראשונים כרך ד עמ' 728
סז ע"א דתניא איסי בן יהודה היה מונה שבחן של חכמים וכו'דורות הראשונים כרך ג עמ' 182 הערה פט
סז ע"א חכם לכשירצהבתורתו יהגה ח"א עמ' רמ
סז. חכם לכשירצההאיר ממזרח - אבות עמ' רמ
סח ע"ב מלך והדיוט וכו'האיר ממזרח - חמש מגילות עמ' רסז
סח ע"ב פתקיה לשלמה מכסאו ת' פרסההאיר ממזרח - חמש מגילות עמ' רסה
סח. אייתי שידה ושדיתין ומגלו לך ותוס'האיר ממזרח משלי עמ' תנח
סח. והשמירהאיר ממזרח - אבות עמ' רח
סח: כל היכא רמטא אמר אני קהלת וכו'האיר ממזרח משלי עמ' תסח
סח: תרנגולא בראהאיר ממזרח - אבות עמ' רח
ע ע"א הוין לו בנים ויתיקיןבתורתו יהגה (תשעב) עמ' תסח
ע ע"א פרו ורבו כתרנגוליםבתורתו יהגה ח"ב עמ' תב
ע ע"ב נשתתק ואמרו לו נכתוב גט וכו' וליחוש וכו' אמר רב יוסף בר מניומי וכו' דבי ר' ישמעאל תני וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 156
ע. הן הן החזירוני לנערותיבנאות דשא (לייפר) עמ' קעב
ע. יין מיעוטו יפה ורובו קשהאמונת עתיך (וולפסון) ח"א עמ' ו
עא ע"א אמר רב כהנא אמר רב חרש שיכול לדבר מתוך הכתב וכו' אמר רב יוסף וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 456
עא ע"א תוס' ד"ה אלא בודקין אותו של ימות החמה בימות הגשמיםהאיר ממזרח - חמש מגילות עמ' רעד
עג ע"א ההוא גברא דזבין ארעא לחבריה וכו' אתא לקמיה דרבינא וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 543
עג ע"א רב פפא ורב הונא בריה דרב יהושע זבן שומשמי וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 512
עג: רש"י ד"ה כאשת, והבא עליה במזיד בחנקדרך השער (תשנו) עמ' לב
עה: כל סתם נמי כמפרש יום אחדדרך השער (תשנו) עמ' ד, ה, סא, סב
עו ע"ב כי הוו מפטרי רבנן מהדדיבתורתו יהגה ח"ב עמ' קמג, קמד
עו ע"ב תנא ורבותינו היתירוה להנשא מאן רבותינו וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 36, 41, 42
עז ע"ב גיטו וידו באין כאחדברכת שלום "שמעתי" מאמר קמד
עט ע"ב ב"ש אומרים פוטר אדם אשתו בגט ישן וכו' במאי קמיפלגי וכו'דורות הראשונים כרך ב עמ' 605
פא ע"א כתב לגרש את אשתו וכו' אמר רבה בר בר חנה א"ר יוחנן וכו' בא וראה שלא כדורות הראשונים וכו'דורות הראשונים כרך ב עמ' 570, 572
פב. מאן מלכי רבנןבנאות דשא (לייפר) עמ' קסד
פג ע"א לאחר פטירתו של ר' אלעזר נכנסו ארבעה זקנים וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 193
פג: כל ימי חיי פלוני ה"ז כריתותדרך השער (תשנו) עמ' ה
פד ע"ב מאן תנא אמר חזקיה וכו' ר' יוחנן אמר וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 240
פד. חזקה שליח עושה שליחותוהאיר ממזרח - אסתר עמ' נ
פה ע"א כל דתיקון רבנן כעין דאורייתא תיקון במילתא דאית לי עיקר מה"תאשל אברהם (בוטשאטש) סי' ד ס"ק א ברכת אברהם אות כה
פה ע"ב גט פטורין וכו'האיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' ערב
פו ע"ב שלח ליה ר' אבא בר זבדא למרי בר מר וכו' אדהכי נח נפשיה דרב הונא וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 269, 348
פו. כתב בכתב ידו ואין עליו עדים יש עליו עדים ואין בו זמן יש בו זמן ואין בו אלא עד אחד הרי אלו שלשה גיטין פסולין ואם נשאת הולד כשר רבי אליעזר אומר אף על פי שאין עליו עדים אלא שנתנו לה בפני עדים כשרבני יששכר (תשעז) ח"א עמ' תקכח
פח ע"א ההוא כתובת חתנים דאתיא לקמיה דר' אבהו וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 361
פח. הגלות היתה לסוף תתנ"ב שנה כמנין ונושנת"םבני יששכר (תשסח) ח"ג עמ' ה (הערה)
פח: לפניהם ולא לפני עובדי כוכביםהאיר ממזרח - אבות עמ' י
פט ע"ב אמר רב ירמיה בר אבא שלחו מבי רב לשמואל וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 409
פט ע"ב ההיא דנפק עלה קלא דאיקדשה לקטן וכו' א"ל רב מרדכי לרב אשי וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 569
צ ע"א א"ל רב פפא לרבא לא מצא בה ערות דבר וכו'דורות הראשונים כרך ב עמ' 730
צ ע"א ב"ש אומרים לא יגרש אדם את אשתו וכו' וב"ה אומריםדורות הראשונים כרך ב עמ' 568
צ ע"א יש לך אדם שזבוב נופל לתוך כוסו וכו'האיר ממזרח - חמש מגילות עמ' שעג
צ ע"א כשם שהדעות במאכל וכו' יש לך אדם שזבוב נופל וכו'אשל אברהם (בוטשאטש) סי' ג ס"ק ה ברכת אברהם אות ל
צ ע"ב כל המגרש אשתו הראשונה וכו'אמרי מרדכי (שפלטר, תשעב) אות קג
צ ע"ב כל המגרש אשתו ראשונה אפילו מזבח מוריד עליו דמעותדברי אליעזר (וייזר) ח"ב עמ' ש ד"ה בסוף מסכת
צ: כל המגרש אשתו ראשונה אפילו מזבח מוריד עליו דמעותאמונת עתיך (וולפסון) ח"ב עמ' פא
ג ע"ב תוס' ד"ה עד אחדהעמק דבר ויקרא פ"טו פסוק כח
ג ע"ב תוס' ד"ה שלשהזאת ליעקב במדבר עמ' רעג
ה ע"א תוס' ד"ה כיבוש יחידזאת ליעקב בראשית עמ' שכד
ו ע"ב תוס' ד"ה א"רזאת ליעקב במדבר עמ' סו, קנ
ו ע"ב תוס' ד"ה א"רזאת ליעקב ויקרא עמ' ט
ז ע"א בפולמוס של אספסיינוס גזרו על עטרות חתנים וכו'זאת ליעקב ויקרא עמ' מט
ז ע"א מסורת הש"ס - אין הקב"ה מביא תקלה לצדיקים דווקא במידי דאכילהזאת ליעקב ויקרא עמ' קמה
ז ע"א תוס' ד"ה השכםזאת ליעקב במדבר עמ' שטז
ז ע"א תוס' ד"ה השתאזאת ליעקב ויקרא עמ' קמה
ז. דום לה' והוא יפילם לך חלליםולאשר אמר - תהלים עמ' שנח
ז. מזונותיו מצומצמים יעשה מהן צדקהולאשר אמר בראשית-שמות עמ' קצו, תקנח
ח ע"א פליגי ר"י ורבנןהעמק דבר דברים פ"ג פסוק טז
יא: התופס לבעל חוב במקום שחב לאחרים וכו'מקור ברוך (הגר) עמ' שיד
יב. עשה עמי ואיני זנךולאשר אמר - תהלים עמ' תתד
יג. עבדא בהפקירא ניחא ליהולאשר אמר - תהלים עמ' תשסג
יד. לבסוף אישתמיט להוולאשר אמר בראשית-שמות עמ' תקנא
יז ע"א או בטולך או בטולא דבר עשוהעמק דבר דברים פ"כו פסוק ה
יז ע"א ראה הקב"ה גזירות אכזריות של אדםהעמק דבר דברים פ"לב פסוק כא
יט ע"א וכי בשביל שאנו מדמין נעשה מעשההעמק דבר דברים פ"ל פסוק ח
כ ע"א אין השם מן המובחרזאת ליעקב במדבר עמ' שמו
כ: עשה עימי ואיני זנךודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' רמט
כב: חרש שוטה וקטן לאו בני דעה נינהולב הארי - שער יחוד המעשה עמ' עח, קיח
כה. השולח חטאתו ממדינת היםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' פז
כח. רש"י ד"ה כיון - דאיפליג משאר דרך כל הארך שהאריך ימים עד מאה שנה, איפליג, ואינו כשאר האדם להיות קרוב למותכתבי מא"ה עמ' לג
כט ע"א שליח עושה שליחהעמק דבר בראשית - קדמת העמק
לג. רש"י, בשם רבותיו קדושי כסף דרבנןכתבי מא"ה עמ' קי
לד: הלל התקין פרוזבול מפני תיקון השלםמקור ברוך (הגר) עמ' ש
לו ע"א רבי אומר בשתי שמיטות הכתוב מדברהעמק דבר שמות פ"כג פסוק יא
לו ע"ב איתקיש ראשים לאבותהעמק דבר במדבר פ"לו פסוק א
לו. הלל תקן פרוזבולודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תרלט
לו. פרוסבול אינו משמט זה אחד מן הדברים שהתקין הלל הזקן שראה את העם שנמנעו מלהלוות וכו'מקור ברוך (הגר) עמ' שב
לו. תוד"ה מיודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תרמ
לו: הנעלבים ואינם עולביםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' כא
לו: הנעלבין ואינן עולביןולאשר אמר - תהלים עמ' קנה
לו: עדיין חביבותא גבןולאשר אמר - תהלים עמ' תקעא
לז ע"א רע"א אלו הגאים שביהודההעמק דבר ויקרא פ"כו פסוק יט
לז. אין כותבין פרוזבול אלא על הקרקעמקור ברוך (הגר) עמ' ש
לח ע"א אם כיבוש מלחמה שמיה כיבושחכמת התורה דברים עמ' קכא, שסב, קכז
לח ע"א כיבוש מלחמה שמיה כיבושחכמת התורה ואתחנן עמ' קכ
לח ע"ב בעידן בי מדרשאהעמק דבר במדבר פ"כח פסוק י
לח. עמון ומואב טהרו בסיחוןלב הארי - שער יחוד המעשה עמ' שנב
לח. עמון ומואב טהרו בסיחןודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' עדר
מ ע"א עבד שהניח תפילין בפני רבו יצא לחירותחכמת התורה דברים עמ' קלה
מ ע"ב הקדש מפקיע מידי שיעבודהעמק דבר ויקרא פ"כז פסוק טו
מ ע"ב תוס' ד"ה הקדשהעמק דבר ויקרא הרחב דבר פ"כז פסוק טו
מ. המפקיר עבדו ומתודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תטז
מג ע"א קנס שלשים שקלים משתלם כשעשאו טריפההעמק דבר שמות פ"כא פסוק לב
מג: המוכר עבדו לעכו"ם יצא בן חוריןולאשר אמר בראשית-שמות עמ' תיט
מה ע"א דקנין פירות לאו בקנין הגוף דמיהעמק דבר ויקרא הרחב דבר פ"כה פסוק טו
מה ע"א כנסת ישראל כיונה מתילאזאת ליעקב ויקרא עמ' עו
מה. גדול עומד על גביוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תלו
מה. הוה ידע בלישנא דצפוריולאשר אמר בראשית-שמות עמ' סז
מה: כל שישנו בקשירהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' עג
מו ע"ב תוס' ד"ה המוציאגנא דפלפלי עמ' נא
מז ע"א אם יש קנין לגוי לחפירת בורות שיחין ומערותהעמק דבר ויקרא פ"כה פסוק טז
מז ע"א יש קנין לנכרי בארץ ישראל להפקיעחכמת התורה ראה עמ' רצה
מז ע"א ריש לקיש כד נח נפשיה וכו'זאת ליעקב בראשית עמ' שסה
מז: המוכר שדהו בזמן היובלודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תפב
מח ע"ב רש"י ד"ה מן העידיתהעמק דבר שמות הרחב דבר פ"כב פסוק ג
נא ע"א שני כיסין קשורים מצאתהעמק דבר שמות פ"כב פסוק ח
נב ע"ב רש"י ד"ה מנסך ממשהעמק דבר דברים פ"לב פסוק לז-לח
נג סעודתך שהנאתך הימנה משוך ידך הימנהמקור ברוך (הגר) עמ' קכד
נג: קם ליה בדרכה מיניהמקור ברוך (הגר) עמ' רמג
נד ע"ב משום דמיחזי כמנומרזאת ליעקב במדבר עמ' שמו
נו מה עשה תפס זונה בידו ונכנס לבית קה"ק והציע ס"ת ועבר עליה עבדהמדרש שמעוני עמ' קיח
נו ע"ב ואין לבנון אלא בהמ"קזאת ליעקב במדבר עמ' רמד
נו ע"ב ואמר אי אלהימו זה טיטוסהעמק דבר דברים פ"לב פסוק לז-לח
נו ע"ב יעלה ביבשה ויעשה עמי מלחמהחכמת התורה עקב עמ' רסד
נו. וקסבר הרג את עצמוולאשר אמר בראשית-שמות עמ' תד
נו: אין גבורתו אלא במיםולאשר אמר בראשית-שמות עמ' תקג
נו: כל המיצר לישראל נעשה ראשולאשר אמר - תהלים עמ' קלח
נו: מי כמכה באלים, באלמיםולאשר אמר בראשית-שמות עמ' תס
נו: מילייהו נפישין ולא מצית לקיומינהוולאשר אמר בראשית-שמות עמ' קסד
נו: סיים חד מסאניודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' שעד
נז ע"א אי ניחא לך לא תמסריהחכמת התורה דברים עמ' רפח
נז ע"א ארץ ישראל ארץ צבי כתיב בהחכמת התורה ראה עמ' קצח
נז ע"ב אין דברי תורה מתקיימין אלא במי שממית עצמו עליהםזאת ליעקב במדבר עמ' קפו, רד, רלב
נז ע"ב דכד אינון ישראל בתוכה פשטאחכמת התורה ואתחנן עמ' שד
נז ע"ב דמו של זכריה שהיה תוססחכמת התורה שופטים עמ' רעט
נז ע"ב הראהו הקב"ה לדוד חורבן בית ראשון וכו'זאת ליעקב בראשית עמ' תנג
נז ע"ב ונשבע לנו שלא יחליף אותנוחכמת התורה ואתחנן עמ' שעט
נז ע"ב זו מילה שניתנה בשמיניזאת ליעקב ויקרא עמ' קסח
נז ע"ב כי עליך הורגנו כל היום ורש"יזאת ליעקב בראשית עמ' רפט
נז ע"ב רש"י ד"ה זוזאת ליעקב ויקרא עמ' סח
נז. מעשה בארוס וארוסתוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' סז
נז: כי עליך הורגנו כל היום זו מילהולאשר אמר - תהלים עמ' קפא, רמט
נז: כי עליך הורגנוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' לה, קפג
נז: כי עליך הרגנו כל היום, זו מילהולאשר אמר בראשית-שמות עמ' קנו, שפה, תטו
נח ע"א מהר"לזאת ליעקב ויקרא עמ' קעח
נח ע"א מובטח אני בו שיהיה מורה הודאה בישראלחכמת התורה דברים עמ' רסח
נח ע"א צפנת בת פניאל בתו של כה"ג וכו'זאת ליעקב ויקרא עמ' קעח
נט ע"א כהן קורא ראשון ואחריו כו'העמק דבר דברים פ"לא פסוק ט
נט ע"ב בכ"מ שניגשים כהנים וישראלים יש לוים באמצעהעמק דבר דברים פ"כא פסוק ה
נט ע"ב לא שנו אלא בסעודה אבל בבהכ"נ לאזאת ליעקב במדבר עמ' יא
נט. תורה וגדולה במקום אחדולאשר אמר - תהלים עמ' שלב
נט: הושענא לינוקאודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תרצו
נט: רב אסי כהן היהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תקסט
ס ע"ב אר"י לא כרת הקב"ה ברית עם ישראלזאת ליעקב בראשית עמ' קנא
ס ע"ב ופרשת שתויי יין ופרשת נרותזאת ליעקב במדבר עמ' סא
ס ע"ב כתב לך וגו' זה תורה שבכתבהעמק דבר שמות הרחב דבר פ"לד פסוק כז
ס. ח' פרשיות נאמרוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תקכז
ס: דברים שבכתב אי אתה רשאי לאמרן על פהמקור ברוך (הגר) עמ' לז
ס: ופרשת פרה אדומהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' רצא
סב. מאן מלכי רבנןולאשר אמר - תהלים עמ' כד, קעה, רנח, תקלט
סב. רבנן איקרי מלכיםולאשר אמר בראשית-שמות עמ' תיג
סו ע"א וליחוש שמא שד הוא וכו' כשראו לו דמות אדם אינהו נמי אידמויי אידמו וכו'דרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' רנא
סח: שלמה היה מלך והדיוטלב הארי - שער יחוד המעשה עמ' שמט
ע. לכשתכעוס תעמוד על מילואוולאשר אמר - תהלים עמ' שנב
עא. חרש שיכול לדבר מתוך הכתב כותבין ונותנין גט וכו'מקור ברוך (הגר) עמ' פז
עה ע"א פני יהושע ד"ה בא"ד וי"לחכמת התורה ראה עמ' מה
עה: אין אדם מקדים פורענותיהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תקמז
עו: כי הוו מיפטרי רבנןודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תקסט
עז. ג' ימים קודם שבת קמי שבתא מקריולאשר אמר בראשית-שמות עמ' קסז
פא ע"א גרושה שלנה עמו בפונדקיהעמק דבר דברים פ"כד פסוק א
פח ע"א הקדים הקב"ה שתי שנים לונושנתםחכמת התורה ואתחנן עמ' שיא, שיט, שנא, רחצ
פח ע"א הקדים הקב"ה שתי שנים לונושנתםחכמת התורה שופטים עמ' כא
פח ע"א חניכת אבות עד שלושה דורותחכמת התורה ואתחנן עמ' שט
פח ע"ב אשר תשים לפניהם ולא לפני עכו"םחכמת התורה ראה עמ' לט
פח ע"ב דבר אחר לפניהם ולא לפני הדיוטותזאת ליעקב ויקרא עמ' קסג
פט ע"ב לפלגות ראובןהעמק דבר בראשית פ"ל פסוק יד
צ: המגרש אשתו ראשונהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' א
צ: הרוחצות במקום בני אדםולאשר אמר - תהלים עמ' תתסה
צ: כל המגרש אשתו ראשונהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' כד
ב. המביא גט ממדינת היםנאות דשא (שניאור) במדבר עמ' 175
ג ע"א אם יש עליו עוררים יתקיים בחותמיופני מנחם חיי שרה עמ' קיג, קכח, חנוכה עמ' שכה, תצוה עמ' קסו, פורים עמ' קעט, קצה, אמור עמ' קנג, דברים עמ' יז, נישואין ושבע ברכות עמ' קלב
ג ע"ב תוס' ד"ה וגובהמאור מרדכי בראשית עמ' שצז
ג ע"ב תוס' ד"ה שלשהמאור מרדכי בראשית עמ' שצג
ד ע"א עדי מסירה כרתי ותוס'מאור מרדכי בראשית עמ' שצה
ד ע"א רש"י ד"ה הלכתאמאור מרדכי בראשית עמ' שצז
ו ע"ב אלו ואלו דברי אלקים חייםימלא פי תהלתך (תשעד) עמ' רלו
ו ע"ב מאן לימא לן דר' אביתר בר סמכאימלא פי תהלתך (תשעד) עמ' שנג
ו. עשינו עצמנו בבבל כא"י לגיטיןנאות דשא (שניאור) במדבר עמ' 175
ו: אל יטיל אימה יתירה בתוך ביתונאות דשא (שניאור) במדבר עמ' 118
ו: לעולם אל יטיל אדם אימה יתירה בתוך ביתו וכו'נפש יוסף (תשפא) עמ' שנא
ו: תוס' ד"ה זבובפרשת דרכים (תשנב) עמ' קלב
ז אם רואה אדם שמזונותיו מצומצמים יעשה מהם צדקה כו'מדרש האיתמרי (תרסא) דרוש טו דף פ ע"א
ז אם רואה אדם שמזונותיו מצומצמים יעשה צדקהזרע יעקב (ניניו) עמ' ה
ז אם שלמים וכן רבים ורש"יאות היא לעולם ח"ב דף קד ע"ד
ז ע"א בזמן שמצנפת בראש כ"ג עטרה בראש כל אדםדרשות אל עמי ח"ג דרוש ב
ז ע"א בזמן שמצנפת בראש כהן גדול עטרה בראש כל אדם נסתלקה מצנפת מראש כהן גדול נסתלקה עטרה מראש כל אדםפני מנחם נישואין ושבע ברכות עמ' קמג
ז ע"א מה יעשה בני אדםדרשות הרז"ה עמ' תרח
ז ע"א מהרש"א ד"ה וכי מה ענין - ע"פ מ"ש ג' כתרים הן וכו'פני מנחם נישואין ושבע ברכות עמ' קמג
ז ע"א מפיל חלליםדרשות הרז"ה עמ' תקפו
ז ע"ב היה מהלך מעכו לכזיבפני מנחם כי תבוא עמ' קמג, קנה
ז ע״א אם רואה אדם שמזונותיו מצומצמיםדרשות ומאמרים (דיקוריאל) עמ' קנט-קסג
ז. אם רואה אדם שמזונותיו מצומצמים יעשה צדקהשנות חיים (חזן) דף צו ע"א
ז. בנ"א העומדים עלי ובידי למוסרם למלכותנאות דשא (שניאור) במדבר עמ' 35
ז. שלחו למר עוקבא בני אדם העומדים עלי ובידי למוסרם למלכות מהו שלח להם אשמרה לפי מחסום בעוד רשע לנגדיבית פרץ עמ' קעא
ח ע"ב שמיה כיבושדרשות הרז"ה עמ' תתקעו
ח ע"ב תוס' ד"ה אע"גמאור מרדכי בראשית עמ' שטו
ח. והקונה שדה בסוריא כקונה וכו'עטרת חן ח"א עמ' קכז
ט ע"ב רש"י ד"ה חוץ ותוס' ד"ה אע"םמאור מרדכי בראשית עמ' שצח
ט ע"ב רש"י ד"ה פסולא דרבנןמאור מרדכי בראשית עמ' שפט
טז ע"ב אדהכי אתא ההוא חברא שקלה לשרגא מקמייהופני מנחם חנוכה עמ' שכד, שכה
י ע"א כותים גרי אמתדרשות הרז"ה עמ' תתכד
י ע"א רש"י ד"ה ה"גמאור מרדכי בראשית עמ' שפט
י ע"ב דאי לא יהיב זוזי קמייהוהדרום כרך לד עמ' 249
יא ע"ב אם רצה לחזור בשניהן יחזור דברי רבי מאירפני מנחם תולדות עמ' קנא
יא ע"ב זכין את האדם שלא בפניו ואין חבין את האדם שלא בפניועיוני פרשה (ריבלין) דברים עמ' 221
יא: האומר תן גט זה לאשתי ושטר שיחרור זה לעבדי, אם רצה לחזור בשניהם יחזור דברי ר' מאיר, וחכמים אומרים בגיטי נשים אבל לא בשחרורי עבדים, לפי שזכין לאדם שלא בפניו ואין חבין לו אלא בפניוחלק שמעון עמ' נג
יב ע"א יכול הרב לומר לעבד עשה עמי ואיני זנךפני מנחם בשלח עמ' פב
יג האומר תנו גט זה לחשתימים קדושים (קריספין) דרשות דף טו/טז ע"ג
יג ע"א עבדא בהפקירא ניחא להוימלא פי תהלתך (תשעד) עמ' טז
יג ע"ב אמר לנו חוב הוא לופני מנחם תולדות עמ' קנו
יג. עבדא בהפקירא ניחא ליהנאות דשא (שניאור) שמות עמ' 93
יג. ר' מאיר סבר חוב הוא לעבד שיוצא מיד רבו לחירות מפני שמפסידו משפחה כנענית, דעבדא בהפקירא ניחא ליהחלק שמעון עמ' נג
יג. תוס' ד״ה עבדא - הקשו לרבנן דלית להו עבדא בהפקירא ניחא ליה, והא אמרינן בכתובות עבדא ודאי בהפקירא ניחא ליהחלק שמעון עמ' נג
יד ע"א ר"ש הו"ל אשרתאאות היא לעולם ח"ב דף קסו ע"ב
יד ע"א רש"י ד"ה שפיר עבדתאאות היא לעולם ח"ב דף קסו ע"ג
יז ע"א רחמנא או בטולך או בטולא דבר עשו וכו'דרשות חתם סופר (תרפט) ח"א דף קמא ע"ד
יז. מ"ד אלהים הבין דרכהשנות חיים (חזן) דף קפג ע"א
יז. תוס' ד"ה הא מקמיה דאתו חברי לבבלשנות חיים (חזן) דף קפג ע"א
יט ע"א אחמר המעביראות היא לעולם ח"א דף צו ע"ד
יט ע"א המעביר דיו וכו'אות היא לעולם ח"א דף קלו ע"ד, קז ע"א
יט ע"א המעביר דיו ע"ג סיקרא בשבתהדרום כרך לט עמ' 47
יט ע"א תוס' ד"ה דיו ע"ג דיואות היא לעולם ח"א דף צט ע"ג
יט. עדים שאינם יודעים לחתום וכו'עטרת חן ח"א עמ' קלג
כ ע"א הרי שהיה לכתובאות היא לעולם ח"א דף פז ע"א
כ. הרי שהיה צריך לכתוב את השם וכו'עטרת חן ח"א עמ' קלב
כא ופג תוס' דת"ר ה"ז גיטך ע"מ שלא תלכי לבית אביךבתי כנסיות - בית האסופים דף טו ע"א
כב ע"ב תוס' ד"ה והאמאור מרדכי בראשית עמ' שצ
כב: ע"מ שלא תלכי לבית אביך ורשב"אפרשת דרכים (תשנב) עמ' צז
כג ע"א היאך סומא מותר באשתו וכו' בטביעות עינא דקלאפני מנחם נישואין ושבע ברכות עמ' קמה
כג ע"א הכל כשרים להביא את הגטהדרום כרך ב עמ' 30
כג ע"א הכל כשריןאות היא לעולם ח"ב דף צד ע"ג
כג ע"א סומא מותר באשתו וכו'ניצוצי אהרן עמ' יד
כג ע"א עובד כוכבים אדעתא דנפשיה קעביד" ורש"ימאור מרדכי בראשית עמ' שצח
כג ע"א תוס' ד"ה ממי נוטלואות היא לעולם ח"ב דף צד ע"ג
כג ע"ב אין העבד נעשה שליח ותוס'אות היא לעולם ח"ב דף צב ע"ב
כג ע"ב הכל כשרים לכתובדרשות הרז"ה עמ' תנ
כג ע"ב מה אתם בני בריתדרשות הרז"ה עמ' תנא
כג. כל אדם בקי בטביעות עין בקולנפש יוסף (תשפא) עמ' קעו
כה. ר' יהודה אמר הרי היא כאשת איש לכל דבריהאהל יעקב (שפירא) דף ל ע"א
כו ע"א עבד שהניח תפילין בפני רבו יצא לחירותפני מנחם בר מצוה עמ' מא
כו ע"א תוס' ד"ה שהניח תפילין בפני רבו - אין דרך עבד להניח תפיליןפני מנחם בר מצוה עמ' מא
כו תוס' ד"ה קסבר ר"ימים קדושים (קריספין) דרשות דף נה ע"ד
כח ע"א רוב חולים לחייםדרשות אבן ישראל עמ' ריד
כט ע"א מתנה אינה כגטתהלה לדוד (אמאדו) דף כד ע"ב
ל ע"א המלוה מעותאות היא לעולם ח"א דף קלד ע"ד
ל ע"ב היינו דאמרי אינשיאות היא לעולם ח"א דף קמח ע"ד
ל ע"ב רש"י ד"ה נתייאשואות היא לעולם ח"א דף קלד ע"ד
לא ע"א תרומת מעשר ניטלת באומד ובמחשבהפני מנחם ברית מילה עמ' יח
לא: מאי רוח חרישית בשעה שמנשבת עושה תלמי' ביםפי שנים - זכרון יהודה דף קיג פרק פח
לא: מפני פלגאה נקוםנאות דשא (שניאור) ויקרא עמ' 111
לה ע"ב צריך לפרט הנדרדרשות הרז"ה עמ' תתצד
לה. מעשה שהפקיד דינר אצל אלמנהנאות דשא (שניאור) ויקרא עמ' 55
לו ע"א בשביעית בזמן הזההדרום כרך כב עמ' 154
לו ע"א ראה את העם שנמנעו מלהלוות זה את זה ועברו על מה שכתוב וכו'דרשות אל עמי ח"ג דרוש ה
לו ע"ב עלובה כלה וכו'ימלא פי תהלתך (תשעד) עמ' שפה
לו ע"ב רש"י ד"ה נרדי נתן ריחו - בושמי עזב ריחו הטוב לאחריםפני מנחם שבועות עמ' לד, מד
לו: הנעלבים ואינם עולבים שומעים חרפתם ואינםישועת ישראל (ששון) דרוש יד
לז ע"א אין כותביןאות היא לעולם ח"ב דף קג ע"ג
לז ע"א נקוב איןאות היא לעולם ח"א דף קמד ע"ד, קלב ע"ד
לז ע"א רש"י ד"ה למנחאות היא לעולם ח"ב דף קד ע"א
לז ע"ב עבד שנשבהאות היא לעולם ח"א דף מט ע"ג
לז ע"ב עבד שנשבהתהלה לדוד (אמאדו) דף ע ע"ב
לז ע"ב תוס' ד"ה דכתי' וישבי ממנותהלה לדוד (אמאדו) דף ע ע"ד
לז: עבד שנשבה ופדאוהואמר יוסף דף קמג ע"א
לח ע"א אמרת קל וחומר נכרי ישראל קונה נכרי נכרי לא כל שכןפני מנחם לך לך עמ' סט
לח ע"א אמתיה דר' אבא בר זוטרי אשתבאי פרקה ההוא תרמודאי לשום אתתאאהל יעקב (שפירא) דף מז ע"א
לח ע"א מנין שגוים ששבו עבד במלחמה קונים אותומאור מרדכי בראשית עמ' נו
לח ע"ב שתי משפחות היו בירושלים וכו' ואחת קבעה סעודתא בערב שבת ושתיהן נעקרומסילת ישרים עם שמחת מרדכי פרק יט פסקה ח עמ' קצג {מדרכי כבוד השבת (הנהגות בחסידות)}
לח. גוי קונה במלחמהפרשת דרכים (תשנב) עמ' צב
לח. עמון ומואב טהרו בסיחוןבית פרץ עמ' קצז
לח: כל המשחרר עבדו עובר בעשהחלק שמעון עמ' עה
לט. המקדיש עבדו אין מועלין בו רשב"ג אומר מועלין בשערו וכו'נחל עדה עמ' תיג
מ ע"א הכותב שטר אירוסיןדרשות הרז"ה עמ' קו
מ ע"א המפקיד עבדו ומתדרשות הרז"ה עמ' צז
מ ע"א יעשה לה קורת רוחשני המטות - מטה הלוי עמ' צח
מ ע"א מצוה לקיים דברי המתשני המטות - מטה הלוי עמ' ח
מ ע"א עבד שמניח תפילין בפני רבותהלה לדוד (אמאדו) דף ג ע"ב
מ תוס' ד"ה אותו העבדאות היא לעולם ח"ב דף צג ע"ב
מ: הודאת בעל דין כמאה עדיםנאות דשא (שניאור) בראשית עמ' 81
מ: הודאת בעל דין כמאה עדיםנאות דשא (שניאור) דברים עמ' 58
מא ע"א מי שחציו עבדאות היא לעולם ח"א דף קג ע"א
מא ע"ב כוח דהיתירא עדיףדברים טובים (אלישיב) עמ' 266
מא ע"ב מצות פרו ורבו היא מצוה רבה ותוס' ד"ה לאדרשות אבן ישראל עמ' קד
מא תוס' ד"ה עשה דל"ת דווקא למי שעובר אלאוזרע יעקב (ניניו) עמ' רלד
מא: ה' חפץ בישובו של עולםנאות דשא (שניאור) בראשית עמ' 41
מא: מי שחציו עבר וחציו בן חורין כופין את רבו ועושה אותו בן חוריןחלק שמעון עמ' עה
מב כותב נכסיו לב' עבדיוזרע יעקב (ניניו) עמ' כט
מב מעוכב גט שחרור ותוס'אות היא לעולם ח"ב דף צג ע"א
מג ע"א אין אדם עומד על דברי תורה אלא אם כן נכשל בהןניצוצי אהרן עמ' קטז
מג ע"א הכל כשרים לכתובדרשות הרז"ה עמ' תנא
מג ע"א חציה שפחה וחציה בת חוריןהדרום כרך מ עמ' 39
מג ע"ב המוכר עבדו לגוי יצא לחירותימלא פי תהלתך (תשעד) עמ' טז
מג ע"ב חציה שפחה וחציה בת חורין שנתקדשה ואח"כ נשתחררהדרשות אבן ישראל עמ' קי
מג ע"ד המוכר עבדו לגויםתהלה לדוד (אמאדו) דף קסד ע"א
מה ע"א בנתיה דרב נחמן בחשן קדרא בידייהוברכת חיים (מרנלנדר) דף מח ע"ג
מה ע"ב אין פורץ את השבוים יותר מכרי דמיהןדרשות אבן ישראל עמ' יד
מה ע"ב ההיא טייעתא דאייתי חייתא דתפילי לקמיה דאביי אמר לה יהבת לי ריש ריש בתמריפני מנחם נישואין ושבע ברכות עמ' קצה
מה. אין מבריחין את השבויין מפני תיקון העולםחלק שמעון עמ' כג
מה. אין פודין את השבויין יתר על כדי דמיהן מפני תיקון העולם וכו'חלק שמעון עמ' יח
מה. תוס' ד"ה דלא ליגרבו - הקשו אהא דאמרו אין פודין את השבויין יתר על כדי דמיהן, מהא דתניא בפ' נערה נשבית והיו מבקשין ממנה עד עשרה בדמיה פעם ראשון פודה, ותירצו שאני אשתו דהויא כגופוחלק שמעון עמ' יט
מה: המוציא את אשתו משום ש"ר לא יחזיר וח"א משום קלקולאישמח משה (גאלופוליטי) דף פא ע"ד
מו ע"ב א"עאות היא לעולם ח"ב דף צט ע"א
מו ע"ב ד"ה משום קלקולאאות היא לעולם ח"ב דף צט ע"א
מו ע"ב ההוא גברא וכו'אות היא לעולם ח"ב דף צט ע"א
מז ע"א כי לי הארץ לי קדושת הארץפני מנחם בהר-בחוקותי עמ' קסא, קעז
מז: פלוגתא דיש ברירהמים קדושים (קריספין) דרשות דף נה ע"ג-ע"ד
מח ע"ב אין נפרעין מנכסים משועבדים במקום שיש נכסים בני חוריןפני מנחם ויצא עמ' קעח, נישואין ושבע ברכות עמ' קלו
נ. תוס' ד"ה ואשקלוןעטרת חן ח"א עמ' קכה
נא ע"א שמונה פרשיותדרשות הרז"ה עמ' תשצז
נב המטמ' והמדמעמים קדושים (קריספין) דרשות דף מב ע"ב-ע"ג
נב ע"א אין האפטרו' רשאין לדון כו'תהלה לדוד (אמאדו) דף לא ע"ב
נב ע"א דברי חלומות לא מעלין ולא מורידיןפני מנחם ויצא עמ' קסג, קפו
נב ע"א קורא לאשתו ביתודרשות הרז"ה עמ' לה
נב ע"א רש"י ד"ה צדקה אין לה קצבהאות היא לעולם ח"א דף קג ע"א
נב ע"ב המטמא והמדמע והמנסך בשוגג פטור במזיד חייבמאור מרדכי שמות עמ' רכא
נב ע"ב פיגלו במקדשדרשות הרז"ה עמ' תקסח
נב ע"ב תניא אפטרופיןאות היא לעולם ח"א דף קג ע"א
נב. הנהו בי תרי דאיגרי בהו שטן דכל בי שמשי הוו קא מינצו בהדי הדדי וכו'למטה יששכר עמ' ח
נג ע"ב דמר סבר היזק שאינו ניכר שמיה היזק ומר סבר לא שמיה היזקמאור מרדכי שמות עמ' ריז
נג. פלוגתת חזקיה ור' יוחנן אי היזק שאינו ניכר שמיה היזק או לאחלק שמעון עמ' פב
נד ע"ב ההוא דאתא לקמיםאות היא לעולם ח"א דף צז ע"ד
נד ע"ב וליפלגו אי מהניאות היא לעולם ח"א דף צח ע"א
נד ע"ב פלוגתא דר"י ורבנןאות היא לעולם ח"א דף פז ע"א
נד: הרי שהיה צריך לכתוב את השם וכו'עטרת חן ח"א עמ' קלב
נד: ס"ת שכתבתי אזכרות שלו וכו'עטרת חן ח"א עמ' קלב
נה העיד ר"י בן גודגדאמים קדושים (קריספין) דרשות דף לא ע"א
נה ע"א ומה טעם אמרו לא נודעה מכפרת שלא יהו כהנים עצביןפני מנחם האזינו עמ' רכז
נה ע"ב אקמצא ובר קמצא, תוס'ימלא פי תהלתך (תשעד) עמ' רלב
נה ע"ב לא היה סיקריקוןאות היא לעולם ח"א דף קלג ע"ג
נה ע"ב מהרוגי מלחמה ואילך יש בה סיקריקון, תוס' ד"ה ביהודהברכת חיים (מרנלנדר) דף נח ע"ד
נה ע"ב קמצא ובעל דבביה בר קמצאברכת חיים (מרנלנדר) דף ג ע"ג
נה ע"ב רש"י ד"ה לא דנואות היא לעולם ח"א דף קלג ע"א
נה ע"ב תוס' ד"ה אשרידרשות אבן ישראל עמ' ה, טז
נה ע"ב תוס' ד"ה ביהודה - עד שעמד עליו יהודה והרגופני מנחם ויחי עמ' שצג
נה. גזל מריש ובנאו בבירה, בית שמאי אומרים מקעקע כל הבירה כולה ומחזיר מריש לבעליו, ובית הלל אומרים אין לו אלא דמי מריש בלבד משום תקנת השביןחלק שמעון עמ' סב, צ
נה: אקמצא ובר קמצא חרוב ירושלים וכו'למטה יששכר עמ' רמא
נו אין גבורתו של אלהיהם אלא במיםישועת ישראל (ששון) דרוש יג
נו דוד היה מלמד לעם תורה ומצוותאגדות מרדכי הקדמה עמ' 4
נו ע"א הוו בהו הני בריוני כל הענין עם ריב"ז וראשי בריוניבן חלד מאמר יח
נו ע"א ונפק מיניה רגי מאירפני מנחם תולדות עמ' קמט
נו ע"א חרבו מלאה דםדרשות הרז"ה עמ' שעז
נו ע"א נירון קיסרדרשות הרז"ה עמ' כד
נו ע"א נכנס בו ר"א מצד אחד ור"יבן חלד מאמר כ
נו ע"א סבור רבנן לקרוביה, אמר להם ר' זכריה בן אבקוליס: יאמרו בעלי מומין קרבין לגבי המזבח; סבור למקטליה וכו' ענוותנותו של ר' זכריה החריבה את ביתנו וכו'מסילת ישרים עם שמחת מרדכי פרק כ פסקה ג עמ' ריג-ריד {טעות של ר' זכריה "במשקל החסידות" גרמה לחורבן בית שני}
נו ע"א שדא ביה מומא בניב שפתים ואמרי לה בדוקין שבעיןפני מנחם ואתחנן עמ' ל
נו ע"ב בא יתוש ונכנס בחוטמו וכו'דרשות חתם סופר (תרפט) ח"א דף עג ע"ב
נו ע"ב בריה קלה יש לי בעולמי ויתוש שמהפני מנחם וארא עמ' מו, האזינו עמ' רכד
נו ע"ב גדר הפרוכתדרשות הרז"ה עמ' תתז
נו ע"ב והציע ספר תורהפני מנחם תולדות עמ' קמט
נו ע"ב טיטום הרשע נכנס ויצא בשלום מבית קדשי הקדשיםדרשות אבן ישראל עמ' רה
נו ע"ב טיטוס ועבר שם עבירהדרשות הרז"ה עמ' תריט, תקצו, תתקע
נו ע"ב כל המיצר לישראל נעשה ראשדרשות אל עמי ח"ג דרוש ז
נו ע"ב כל המצר לישראל נעשה ראשדרשות אל עמי ח"ג דרוש ג
נו ע"ב מיצר לישראלדרשות הרז"ה עמ' כד, כה, קלג
נו ע"ב שבא טיטוס הרשע ונעץ חרב בכפורת והיה דם מבצבץ ויוצאדרשות אל עמי ח"ג דרוש כד
נו ע"ב שולשליתא דר"גדרשות הרז"ה עמ' א'קז
נו ע"ב תן לי יבנה וחכמיהניצוצי אהרן עמ' קעד
נו. לכפור ידיהלמטה יששכר עמ' תקנ
נו: דהעלום בנגידאאבני גזית עמ' 34
נו: יבנה וחכמיהלמטה יששכר עמ' עג
נו: כל המיצר לישראל נעשה ראשאבני גזית עמ' 59
נו: כל המיצר לישראל נעשה ראשבית פרץ עמ' פ
נו: כל המצר לישראל כו'בנין שלמה (בן אברהם) פרשת מטות
נו: כמדומה אני שאלהיהן של אלו אין גבורתו אלא במיםיד יוסף (צרפתי, שעו) דף קכד ע"ב
נו: מפקנא אית ליה ומעילנא לית ליהאבני גזית עמ' 78
נו: שמועה טובה אתיא לךנתיבות חיים (מטלין, תשסט) עמ' קצד
נז התינוק בבית האסוריםדבר אליהו (מילייקובסקי) ח"א עמ' מב
נז מי נתן למשיסה יעקב ענה אותו תינוק הלא ה' זו חטאנו לושנות חיים (חזן) דף קפח ע"א
נז מי נתן למשיסה ענה אותו תינוק ואמר הלא ה'ישועת ישראל (ששון) דרוש יב
נז מעשה בר"י בן חנניה ששמע תינוק א' שהיה בבית האסורים הלך ר"י ועמד וכו'ישמח משה (גאלופוליטי) דף פד ע"א, קטז ע"ד
נז נ"נ וטיטוס כו'מים קדושים (קריספין) דרשות דף נז ע"ד
נז ע"א ארץ צבי כתיב בה מה צבי זה אין עורו מחזיק בשרו אף ארץ ישראל בזמן שיושבין עליה רווחא וכו'דרשות חתם סופר (תרפט) ח"ב דף שלא ע"ב
נז ע"א כל המלעיג על דברי חכמים נדון בצואה רותחתדרשות חתם סופר (תרפט) ח"ב דף רלג ע"ד
נז ע"ב אין לך מלחמה שנוצחת שאין בה מזרעו של עשופני מנחם חיי שרה עמ' קכה, תולדות עמ' קנה
נז ע"ב אנשים נשים וטףדרשות הרז"ה עמ' תתקסט
נז ע"ב אף היא עלתה לגג ונפלה ומתהברכת חיים (מרנלנדר) דף י ע"ב
נז ע"ב זו מילה שניתנה בשמיניפני מנחם שמות עמ' טו, בלק עמ' קמג, קנו, פינחס עמ' קסט
נז ע"ב לבו ואמרו לאברהם אביכם אתה עקדת מזבח אחר ואני עקדתי שבעה מזבחותפני מנחם חיי שרה עמ' קז
נז ע"ב מבני בניו של המן למדו תורה בבני ברקפני מנחם בר מצוה עמ' מה
נז ע"ב מעשה בארבע מאות ילדים וילדות שנשבו לקלוןפני מנחם ויחי עמ' שפח, שפט
נז ע"ב נתגיירדרשות הרז"ה עמ' תתקפג
נז ע"ב רש"י ד"ה זו מילה - הורגנו כל היום דזימנין דמייתפני מנחם ברית מילה עמ' יז, נישואין ושבע ברכות עמ' קצב
נז. ארץ צבי מה צבי זה אין עורו מחזיק בשרו אף ארץ ישראל גמרא עכשיו שהוא חרוב נתקצר ארץ ישראלבית פרץ עמ' רטו
נז. אשקא דריספק הריב ביתרנחל עדה עמ' קנו
נז. אשקא דרספק חריב ביתריד יוסף (צרפתי, שעו) דף קנג ע"ד
נז. מה בין פושעי ישראל לנביאי אוה"ענאות דשא (שניאור) שמות עמ' 35
נז: כי עליך הורגנו כל היום זו מילהשנות חיים (חזן) דף קעד ע"ב
נח בני ציון היקריםיטב לב (חזן) דף צו ע"ב
נח ההוא עובדאאות היא לעולם ח"ב דף צט ע"ד
נח ע"א האי ינוקא וכו' מי נתן למשסה וכו'דרשות חתם סופר (תרפט) ח"א דף עו ע"ד, עז ע"ד
נח ע"א חשיבי דרומאי וכו' הא היכא כתיבא וכו' אי מטאי לגביה וכו'דרשות חתם סופר (תרפט) ח"ב דף שעז ע"ג
נח ע"א מעשה באדם אחד שנתן עיניו באשת רבו, ושוליא דנגרי הוהדברים טובים (אלישיב) עמ' 444
נח ע"א שתי פתילות בנר אחדפני מנחם קידושא רבא עמ' לב
נח ע"א תוס' ד"ה כל ממוןתהלה לדוד (אמאדו) דף קנח ע"ד
נח תוס' ד"ה כי איכא סכנהאות היא לעולם ח"ב דף צט ע"ד
נח תוס' כל ממוןאות היא לעולם ח"ב דף ק ע"א
נח. מעשה באדם אחד שנתן עיניו באשת רבו וכו'נחל עדה עמ' קסח
נח. מעשה בר' יהושע בן חנניא וכו'חזון למועד (ולריו, שמו) דף צו ע"א
נח. ר' יהושע בן חנניה פרקיה לההוא תינוק בממון הרבה וכו'חלק שמעון עמ' יט
נח: אקמצא ובר קמצא חרוב ירושליםבית פרץ עמ' רב
נח: לקח מן האיש שדה המיוחד לכתובת אשה וחזר ולקח מן האשה מקחו בטל מפני שיכולה לומר נחת רוח עשיתי לבעליבית פרץ עמ' קלא
נט אלו דברים אמרו מפני ד"שמים קדושים (קריספין) דרשות דף יב ע"א
נט לפתוח ראשון ולברך ראשון ורי"ף ורש"י ונמק"יבתי כנסיות - בית האסופים דף כג ע"א
נט ע"א חרש רומז ונרמזפני מנחם שבועות עמ' מט
נט ע"א מימות משה ועד רבי וכו' לא מצינו תורה וגדולה במקום אחדדרשות חתם סופר (תרפט) ח"ב דף שעג ע"ד
נט ע"א מימות רבי ועד רב אשי לא מצינו תורה וגדולה במקום אחדפני מנחם לך לך עמ' עב, יתרו עמ' ק
נט ע"א תורה וגדולה במקום אחדדברים טובים (אלישיב) עמ' 434
נט תוס' ד"ה דאפי' ר' אמימים קדושים (קריספין) דרשות דף יב ע"ד
נט: וקדשתו להקדים את הכהן לברך ראשוןנפש יוסף (תשפא) עמ' שמה
נט: רב קרי בכהנימראה כהן (אדלר) מהדו"ג דף צח ע"ב {בכלל ישראל טמונה קדושת כהונה, כמש"כ "ממלכת כהנים"}
נט: תוס' ד"ה כינפש יוסף (תשפא) עמ' שמה
ס כתוב לך את הדבריםיטב לב (חזן) דף לג ע"ג
ס ע"א שמונה פרשיותדרשות הרז"ה עמ' תרכא, תרמח, תקפא, תקפז, תתיא
ס ע"א שמיני למילואיםדרשות הרז"ה עמ' תרכה
ס ע"א תוס' ד"ה ופרשתדרשות הרז"ה עמ' פא, תרכד
ס ע"א תורה חתומה ניתנהפני מנחם חיי שרה עמ' קיג, אמור עמ' קנג
ס ע"ב אמר כתבו גטדרשות הרז"ה עמ' תנ
ס ע"ב בור שהוא קרוב לאמהתהלה לדוד (אמאדו) דף יב ע"ג
ס ע"ב דברים שבכתבאות היא לעולם ח"א דף עח ע"ג
ס ע"ב תוס' ד"ה אתמוהידרשות הרז"ה עמ' תרפג
ס עיקר כריתת ברית בתושבע"פמראה כהן (אדלר) מהדו"ג הקדמה דף ג ע"ב
ס ר' יוחנן משום ר"ב מגילה נתנהדברים אחדים (תקמח) דף נא ע"ב
ס. שמונה פרשיות נאמרו ביום שהוקם המשכן אחד מהם פרשת אחרי מותבית פרץ עמ' שיב
ס: דברים שבע"פ אי אתה רשאי לאומרם בכתבדרשות אל עמי ח"ג דרוש ה
ס: לא כרת הקב"ה ברית עם ישראל אלא על התורה שבע"פ בלבדזרע שמשון (תקלח) יתרו
סא ע"א מפרנסין עניי גוייםדרשות הרז"ה עמ' תעב
סא: אין מפקידים תרומה אצל כהן ע"הנאות דשא (שניאור) במדבר עמ' 35
סב ורבנן איקרו מלכידברים אחדים (תקמח) דף עב ע"ג
סב ע"א א"ר אסור לאדם שיטעיםאות היא לעולם ח"א דף קל ע"ג
סב ע"ב האומר התקבל גט זה לאשתי כו'תהלה לדוד (אמאדו) דף כח ע"א
סב. אסור לאדם שיאכל קודם שיאכיל לבהמתונתיבות חיים (מטלין, תשסט) עמ' קמב
סב. מאן מלכי רבנן כמו שכתוב בי מלכים ימלוכובית פרץ עמ' צח
סב. מאן מלכי רבנןאבני גזית עמ' 19, 59
סב. מאן מלכי רבנןאבקת רוכל (אוחיון) ח"א דף כ ע"ב
סב. מאן מלכי רבנןלמטה יששכר עמ' צג
סב. נעמוד מפני גניבא כי ת"ח הואנאות דשא (שניאור) במדבר עמ' 35
סב. רבנן איקרי מלכיםנאות דשא (שניאור) שמות עמ' 212, 157
סד ע"ב זוכה לעצמו ואין זוכה לאחריםמאור מרדכי שמות עמ' כג
סד: האשה שאמרה לבעלה גרשתני נאמנתישמח משה (גאלופוליטי) דף פו ע"ב
סה ע"ב ערב לי בתמריםאות היא לעולם ח"ב דף כז ע"ג
סה תוס' ד"ה מי אמ"לאות היא לעולם ח"ב דף קסג ע"ג
סו אמר לג' תנו גט זה לאשתי כו'תהלה לדוד (אמאדו) דף כד ע"א
סו ע"א תוס' ד"ה רבאאות היא לעולם ח"ב דף לט ע"א
סז. אמר רבי שמעון לתלמידיו בניי שנו מדותי שמדותי תרומות מתרומות מדותיו של רבי עקיבאלמטה יששכר עמ' קצג
סח ע"א וישקוד ד' על הרעה שהקדים שתי שנים לונושנתםדרשות אל עמי ח"ג דרוש כז
סח ע"א שלמה הוצרך לשמיר וכו'ימלא פי תהלתך (תשעד) עמ' תיד
סח. גבי כובא דההיא ארמלתא וכו' איתבר ביה גרמאנחל עדה עמ' קנט
סט. לברוקת וכו' לברסם וכו' ושאר עניני הרפואה שםנחל עדה עמ' רמב-רנג
ע ע"א אכול שליש ושתה שליש והנח שליש לכשתכעוס תעמוד על מילואךפני מנחם בהר-בחוקותי עמ' קעו
ע. אכול שליש הושתה שליש והנח שלישנפש יוסף (תשפא) עמ' שסג
ע. דברים מכחישים כוחו של אדםאוצר לב - לב יהודה חלק ב סי' ד
ע: כל המגרש אשתו ראשונה מזבח מוריד עליו דמעותבית פרץ עמ' תח
עא ע"א חרש שיכול לדבר מתוך הכתבהדרום כרך כה עמ' 34
עא ע"ב טעמא דלא אמר תנודרשות הרז"ה עמ' תנ
עד בראשונה היה נטמן כו'מים קדושים (קריספין) דרשות דף טז ע"ד
עד ה"ז גיטך ע"מ שתתני לי איצטליתיזרע יעקב (ניניו) עמ' עח
עד ע"א הרי זה גיטך על מנת שתקני כו'תהלה לדוד (אמאדו) דף קכא ע"ד
עד ע"ב גט שכיב מרעדרשות הרז"ה עמ' תקפא
עד. זקוקה ליבםלמטה יששכר עמ' שפג
עה ה"ז גיטך והנייר שליזרע יעקב (ניניו) עמ' פא
עה הרי זה גיטך כו'מים קדושים (קריספין) דרשות דף כה ע"ד
עה ע"א תוס' ד"ה לאפוקי - ואם בחקותי תלכו וכו' נמי רוב מצות ע"י שליחפני מנחם שידוכין עמ' סד
עה. צריך תנאי קודם למעשהנפש יוסף (תשפא) עמ' תפא
עה. תוס' ד"ה לאפוקינפש יוסף (תשפא) עמ' תפא
עז ע"א מקמיה שבתאדרשות הרז"ה עמ' מט
עז ע"א תוס' ד"ה ש"מאות היא לעולם ח"א דף קלט ע"ב
עז ע"ב גיטו וחצרואות היא לעולם ח"א דף קכח ע"ג
עז ע"ב גיטו וידו באים כאחדדרשות אל עמי ח"ג דרוש כו
עז: מה שקנתה אשה קנה בעלהנתיבות חיים (מטלין, תשסט) עמ' צ
עח הזורק גטאות היא לעולם ח"ב דף קד ע"א
עח ע"ב גט בידה ומשיחה בידופני מנחם חנוכה עמ' שכז
עח ע"ב לומר לסופר כתובדרשות הרז"ה עמ' תנ
עח. בעינן הן קודם ללאו ותנאי קודם למעשה אבל אם התנאי הי' לאו קודם להן או מעשה קודם לתנאי אז תנאי בטל ומעשה קייםבית פרץ עמ' רכב
פא ע"ב הן הן עדי יחוד הן הן עדי ביאהמאור מרדכי בראשית עמ' שפח, שצב
פב: הרי את מגורשת ממני ואין את מותרת לכל אדםאבקת רוכל (אוחיון) ח"ב דף מו ע"א
פד ע"א רש"י ד"ה קנ"האות היא לעולם ח"א דף קלט ע"ד
פו ע"א כתב בכתב ידו ואין עליו עדים" ורש"ימאור מרדכי בראשית עמ' שצב
פו ע"א מח' אי קיימא לן עדי מסירה כרתי דוקא בגט או גם בשאר שטרותמאור מרדכי בראשית עמ' שצז
פו ע"א שאין העדים חותמין על הגט אלא מפני תיקון העולםפני מנחם חיי שרה עמ' קיג, קכח
פח ע"א נעשו הכל כחרשיןדרשות הרז"ה עמ' א'קז
פח ע"א צדקה עשה הקב"ה עם ישראל שהגלה גלות צדקיהו ועדיין גלות יכניה קיימתפני מנחם אחרי מות-קדושים עמ' קלו
פח ע"א צדקה עשה הקב"ה עם ישראלדרשות אבן ישראל עמ' קנט
פח ע"ב ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם לפניהם ולא לפני גויםפני מנחם משפטים עמ' קיח
פח ע"ב מהרה דמרי עלמא תמני מאה וחמשין ותרתי הואפני מנחם חנוכה עמ' שכו, שמחת חתן עמ' צא
פח. וישקוד ה' על הרעה בי צדיק ה' משום דצדיק וישקוד ומשני אין צדקה עשה הקב"ה שהקדים שני שנים לונושנתם וכו'בית פרץ עמ' קפד
פח. חרש שבשעה שפותחין נעשו הכל כחרשיןנחל עדה עמ' תמה
פח. צדקה עשה הקב״ה שהקדים הגלות ב' שנים למנין ונושנת״ם כדי שלא יקויים כי אבוד תאבדוןחלק שמעון עמ' יא, פו
פח. צדקה עשה שהקדים שתי שניםשנות חיים (חזן) דף קפב ע"א
פח. תוס' ד"ה ש"מ מהר דמארי עלמאשנות חיים (חזן) דף קפב ע"א
פח: תוס' ד״ה שמע מינה - הקשו אהא דאמרינן צדקה עשה הקב״ה שהקדים ב' שנים למנין ונושנתם כדי שלא יקויים כי אבד תאבדון מהר, דילמא תאברון מהר קאי אחר ונושנתם אם יעבדו עבודה זרהחלק שמעון עמ' פו
פט ע"א רש"י ד"ה נרות דולקות - בבית כדרך המתקדשות שנוהגין שמחה ואור נר כדאמרינן בעלמא אור הנר בברור חיל משתה שםפני מנחם נישואין ושבע ברכות עמ' קכד, קל
צ ע"א בית שמאי אומרים לא יגרש אדם את אשתו אלא אם כן מצא בה דבר עתה וכו' ובית הלל אומרים אפילו הקדיחה תבשילופני מנחם נישואין ושבע ברכות עמ' קלח
צ ע"א כי בלשון אםדרשות הרז"ה עמ' תרסח
צ ע"א רש"י ד"ה כידרשות הרז"ה עמ' שנה
צ ע"ב כל המגרש אשתו ראשונה אפילו מזבח מוריד עליו דמעותפני מנחם יתרו עמ' קיא, נישואין ושבע ברכות עמ' קעב
צ ע"ב מהרש"א ד"ה זוג ראשון - איש ואשה זכו שכינה ביניהם דהיינו שם י"הפני מנחם יתרו עמ' קיא, קיז
צ. רש"י ד"ה פפוסנפש יוסף (תשפא) עמ' שנא
צ: המגרש אשתו ראשונה אפילו מזבח מוריד עליו דמעותארוכת בת עמי ח"ז עמ' 398
צ: ראה אשתו יוצאה וראשה פרוע וכו'נפש יוסף (תשפא) עמ' תרא
ב ע"א צריך לומר בפני נכתב ובפני נחתם בהביא גט ממדינת הים לפי שאין בקיאין לשמהזריזותא דאברהם עמ' עדר
ב ע"ב לפי שאין בקיאין לשמה ורש"יהרופא לשבורי לב במדבר עמ' נו
ב ע"ב עד אחד נאמן באיסוריןהרופא לשבורי לב בראשית עמ' תיג
ב ע"ב עד אחד נאמן באיסוריןיפה עינים (תשעב) עמ' רכה
ב ע"ב עד אחד נאמן באיסורין, ותוס'תורת מנחם חע"ג עמ' 42
ב ע"ב רוב בקיאין הן ואפילו לר"מ דחייש למיעוטא סתם ספרי דדייני מיגמר גמירי וכו' ורש"יהרופא לשבורי לב במדבר עמ' נו
ב. ואשקלון כדרום, תוס'וענפיה ארזי אל (תשפ) ח"ב עמ' סה בהגהה
ב. תוס' - אאע"ה ישב בין קדש ובין ברד והיה מארץ ישראלחמדה יקרה במדבר עמ' רמג
ג ע"א עדים החתומים על השטר נעשו כמי שנחקרה ערותן בב"ד ורש"יהרופא לשבורי לב במדבר עמ' כו
ג ע"א תרי לא אתי בעל ופסיל חד אתי בעל ופסיל ליה, אי מיירי בפסול ממשיפה עינים (תשעב) עמ' תה
ד ע"א נתינת הגט ע"י ב' עדיםמחנה ראובן ח"ג עמ' קסג
ד. תוס' ד"ה מודה רבי אליעזרשערי חיים (רוטר) ח"ג סי' צב, צו
ה: דרבי אחי דהוה ממונה אגיטישערי חיים (רוטר) ח"ג סי' פא
ו ע"א מאירי - רבי יוחנן התבטא על שמואל שהוא רבו, מדרך ענוהפלאות עדותיך ח"ב עמ' שעב
ו ע"א רש"י - ואע"ג דגמירי דמשגלה יכניה לבבל וכו' לא פסקה תורה מהםהרופא לשבורי לב שמות עמ' תצד
ו ע"ב אלו ואלו דברי אלקים חיים הןהרופא לשבורי לב במדבר עמ' מט, קלא, רסה
ו ע"ב אלו ואלו דברי אלקים חיים הןהרופא לשבורי לב בראשית עמ' מח, תלה, תקט, תקלח
ו ע"ב אלו ואלו דברי אלקים חיים הןהרופא לשבורי לב ויקרא עמ' ע, רכא
ו ע"ב אלו ואלו דברי אלקים חיים הןהרופא לשבורי לב שמות עמ' רצז, שעו, תקעט, תרצז
ו ע"ב שלח ליה רב אביתר לרב חסדא גיטין הבאים משם לכאן וכו'יפה עינים (תשעב) עמ' רעו
ו ע"ב תוס' ד"ה אמר ר' יצחקהאשל ברמה (תשעב) עמ' שנד
ו. אם רואה אדם שמזונותיו מצומצמים יעשה מהם צדקה, משל לשתי רחלות אחת גזוזה ואחת שאינה גזוזה, גזוזה עוברת ושאינה גזוזה נטבעת חס ושלוםדרכי האמונה עמ' שמג
ו. תוס' ד"ה הני ידעישערי חיים (רוטר) ח"ב סי' קנו אות ג
ו: דאסכים מריה על ידיהשערי חיים (רוטר) ח"ב סי' נ, עה
ו: מילתא דתליא בסברא לחיישערי חיים (רוטר) ח"ג פתיחה
ו: שתים כותבין שלש אין כותביןשערי חיים (רוטר) ח"ג סי' כא
ז ע"א אם רואה אדם שמזונותיו מצומצמין יעשה בהם צדקהמחנה ראובן ח"ב עמ' קכה
ז ע"א בהמתן של צדיקים אין הקב"ה מביא תקלה על ידיהןשפת אמת (ברעזאן, תשעד) עמ' שעב
ז ע"א דרש ר' עוירא וכו' אם רואה אדם שמזונותיו מצומצמין וכו'קול אליהו (הצרפתי) עמ' קצז, קצט, רד, רה
ז ע"א הגוזז מנכסיו ועושה בהם צדקה ניצול מדינה של גיהנםמחנה ראובן ח"ב עמ' תקצא
ז ע"א הרואה שנכסיו מתמוטטין יעשה מהן צדקהקדושת לוי (תשנח) עמ' תריט
ז ע"א השכם והערב עליהן לבית המדרש, והן כלין מאליהןפלאות עדותיך ח"ב עמ' רכו
ז ע"א כל הגוזז מנכסיו ועושה צדקה ניצול מדינה של גיהנםערבי נחל (תשסט) במדבר עמ' סג
ז ע"א עטרת בראש כל אדםכאיל תערוג עמ' קכב
ז ע"א תוס' ד"ה זמראכאיל תערוג עמ' קנח
ז ע"ב אפי' עני המתפרנס מן הצדקה יעשה צדקה כפי כוחומחנה ראובן ח"ג עמ' קפב
ז ע"ב אפי' עני המתפרנס מן הצדקה יעשה צדקהמחנה ראובן ח"ב עמ' קכה
ז ע"ב ארץ העמים מטמאערבי נחל (תשסט) במדבר עמ' קסד
ז ע"ב רצועה נפקא מארץ ישראלערבי נחל (תשסט) שמות עמ' לז
ז. דום לה' והתחולל לו, והוא יפיל לפניך חללים חלליםדרכי האמונה עמ' שנז
ז. תוס' ד"ה השתאאוצר הזמנים (תשעו) עמ' שסג
ז: תנא חדא המביא גט בספינה כמביא בא"יוענפיה ארזי אל (תשפ) ח"ב עמ' קיג
ח ע"ב אויר ארץ העמים טמאהערבי נחל (תשסט) שמות עמ' לז
ח ע"ב אוירה וגושה טמא וכו'תורת מנחם חע"ד עמ' 51, 311
ח ע"ב גושה ואוירה טמאתורת מנחם חס"ו עמ' 372, חס"ז עמ' 80
ח. אלא כי פליגי בים הגדול ורש"י ותוס'וענפיה ארזי אל (תשפ) ח"ב עמ' סד
ח. אלא כי פליגי בים הגדולוענפיה ארזי אל (תשפ) ח"ב עמ' קיג
ח. מהר"ם שיף - אין עושין כהנים גדולים למלכיםיקרת דניאל בראשית-שמות עמ' עט
ח. מן החוט ולפנים ורש"יוענפיה ארזי אל (תשפ) ח"ב עמ' סז
ח: משום ישוב א"י לא גזור רבנןוענפיה ארזי אל (תשפ) ח"ב עמ' קי
ח: משם ישוב א"י לא גזרו רבנןשערי חיים (רוטר) ח"ב סי' קנה אות לח
טו ע"א ישוב קושית הפני יהושע על תוס' ד"ה או כולו בקיום הגטיפה עינים (תשעב) עמ' תז
י ע"ב דינא דמלכותא דינאויוסף ישראל - פרקי אבות עמ' כ
י ע"ב דינא דמלכותא דינאערבי נחל (תשסט) שמות עמ' עד, דברים עמ' לא
י ע"ב דינא דמלכותא דינאתורת מנחם חע"א עמ' 302, חע"ב עמ' 109
י ע"ב דינא דמלכותא דינאתורת מנחם חע"ד עמ' 266, חע"ו עמ' 176, חע"ז עמ' 168
י ע"ב רינא דמלכותא דינאתורת מנחם חס"ג עמ' 294
י. כי קתני מלתא דליתא בקדושין ותוס'וענפיה ארזי אל (תשפ) ח"ב עמ' קמ
י. מילתא דאיתא בקידושין ורש"יוענפיה ארזי אל (תשפ) ח"ב עמ' קמ
יא: אדהכי איתער בהו ר' ירמיה אמר ליה דרדקיפרדס דבש פרק קח
יא: האומר תן גט זה לאשתי ושטר שחרור זה לעברי, אם רצה לחזור בשניהן יחזור דברי ר"מ, וחכ"א בגיטי נשים אבל לא בשחרורי עברים, לפי שזכין לאדם שלא בפניו ואין חבין לו אלא בפניו, שאם ירצה שלא לזון את עבדו רשאי ושלא לזון את אשתו אינו רשאי וכו'נר לצדיק במדבר עמ' רפו
יא: זכין לאדם שלא בפניושערי חיים (רוטר) ח"ב סי' קלח
יא: ר"ח ס"ל דפליגי בתופס לבעל חוב ולא מטעם מגו וכו'נר לצדיק במדבר עמ' רפד
יא: רוב ישראל שבחו"ל שמותיהןשערי חיים (רוטר) ח"ב סי' קנה אות לב
יא: רש"י - ואמר לחבירו תנה לי ולא אמר זכה לי אתה בהגבהתך, נמצא שלא עשאו שליחנר לצדיק במדבר עמ' רפו
יא: תוס' - אפילו לא עשאו שליח שלוחו הוא דזכייה מטעם שליחות וכן'נר לצדיק במדבר עמ' רפח
יא: תוס' - הק' שדברי ר"י ובגיטין שתופס לבע"ח במקום שחב לאחרים לא קנה, סותרים לדבריו בשמעתין שמגביה מציאה לחבירו קנה, ותי' דמציאה שאני דאיכא מגונר לצדיק במדבר עמ' רפו
יב ע"א אשה שגלתה לערי מקלט בעלה חייב במזונותי'תורת מנחם חע"ז עמ' 146
יב ע"ב תוס' ד"ה השבתוני יש מצוה באכילת תרומה, לא רק על ידי הכהן, אלא גם על ידי אשתו ועבדיופלאות עדותיך ח"ב עמ' קיב
יב. לא תלקט לענייקרת דניאל ויקרא-במדבר עמ' קכא
יב. תוס' - לקט לעשיר אי עביד לא מהנייקרת דניאל ויקרא-במדבר עמ' קכב
יב: א"ר אלעזר אמרנו לו למאיר וכו'פרדס דבש פרק קכח
יג ע"א בהפקירא ניחא לי'תורת מנחם חס"ד עמ' 416
יג ע"א עבדא בהפקירא ניחא לי'תורת מנחם חע"א עמ' 113, חע"ג עמ' 63
יג ע"ב אלו ואלו דברי אלקים חייםתורת מנחם חס"ב עמ' 152, 163, חס"ד עמ' 8
יג ע"ב אלו ואלו דברי אלקים חייםתורת מנחם חס"ו עמ' 319
יג. עבדא בהפקירא ניחא לי' זילא לי' שכיחא לי' פריצה לי'מאמרי ר' ראובן עמ' מז
יד האומר הא לך מנה לפלוני והלך ומצאו שמת וכו'מקוה מים (עזריאל) ח"ב דף צה ע"ד
יד ע"א הני גינאי דעבדי חושבנא וכו' ותוס' דאינו נאמן במיגו, ישוב דברי הרא"ש (סימן י"ז) דהא דאינו נאמן במיגו משום דהוה מיגו במקום חזקה, הלא היא ספיקא דדינא ואין מוציאין מיד המוחזקיפה עינים (תשעב) עמ' שצו
יד ע"א הני דבי בר אלישיב דכפתי ושקלי לאלתרהרופא לשבורי לב בראשית עמ' קפז
יד: מצוה לקיים דברי המתשערי חיים (רוטר) ח"ג סי' פו
יז ע"א תוס' ד"ה זנות לא שכיחיפה עינים (תשעב) עמ' לה
יח. איתמר מאימתי כתובה משמטת ותוס' רי"דוענפיה ארזי אל (תשפ) ח"ב עמ' רכא
יט ע"א בכתיבה תליא רחמנאמחנה ראובן ח"ג עמ' קמד
יט ע"א כדאי הוא רבי שמעון לסמוך עליו בשעת הדחקהרופא לשבורי לב ויקרא עמ' פה, קצה
יט ע"א על העלה של זיתתורת מנחם חע"ד עמ' 210
יט ע"ב גט כשר בכל כתב ובכל לשוןמחנה ראובן ח"ג עמ' קמו
יט: חיישינן שמא במי מילין כתבושערי חיים (רוטר) ח"ג סי' לד
יט: תוס' ד"ה טעמאנחלת עזריאל (גרין) עמ' רמו
כ ע"א וכתב לה לשמההרופא לשבורי לב ויקרא עמ' ריא
כ ע"א שלחו מתם כתבו על איסורי הנאהמחנה ראובן ח"ג עמ' קלז
כ ע"א תוד"ה אשה, דלא ידעה לאקנוייכרם לשלמה עמ' 218
כ ע"ב אשה לא ידעה לאקנוייערבי נחל (תשסט) ויקרא עמ' לד
כ ע"ב וכתב ולא וחקקמחנה ראובן ח"ג עמ' קמה
כ ע"ב רש"י - אין בני מדה"י בני תורה ואין יודעין שצריך לכתוב הגט לשם האשההרופא לשבורי לב ויקרא עמ' קד*, ריג, רכ
כ ע"ב רש"י - לפי שאין בקיאין לשמה, אין בני מדינת הים בני תורה ואין יודעין שצריך לכתוב הגט לשם האשההרופא לשבורי לב במדבר עמ' נו
כ. ותוכות לא ורמינהונחלת עזריאל (גרין) עמ' פה
כא ע"ב רש"י - חתמו שנינו וכו' רבי כתיב וכתב דקרא אחתימת עדים שהיא עיקרהרופא לשבורי לב במדבר עמ' תנב
כב. נקבו בארץ ונופו בחוצה לארץ וכו'וענפיה ארזי אל (תשפ) ח"ב עמ' לא
כג ע"א אלא בטביעות עינא דקלאהרופא לשבורי לב בראשית עמ' שכט
כג ע"ב מה אתם בני ברית וכו'תורת מנחם חע"ד עמ' 106
כג ע"ב עובר ירך אמו הואתורת מנחם חע"ב עמ' 119
כג ע"ב עובר ירך אמו עובר לאו ירך אמוהרופא לשבורי לב שמות עמ' לו
כג ע"ב עובר ירך אמותורת מנחם חס"ד עמ' 80
כד ע"א ורש"י ד"ה והא לא חזרה דחזרה שליחות אצל המשלחערבי נחל (תשסט) במדבר עמ' נד
כד ע"א יתר על בן כתב לגרש את אשתו ונמלך מצאו בן עירו ובו' פסול לגרש בוערבי נחל (תשסט) ויקרא עמ' כ
כד ע"א תני הנך יתר מבןערבי נחל (תשסט) ויקרא עמ' טז
כד ע"ב רבי אליעזר ס"ל אין ברירה מדפסל בלבלרערבי נחל (תשסט) ויקרא עמ' כו
כה ע"א אביי קבעי מיניה תולה בדעת אחרים וקפשיט ליה מתולה בדעת עצמו, ותוס' ד"ה והדבר מותיביפה עינים (תשעב) עמ' רט
כה ע"א זעירי אמר כולן אין פוסלין, חוץ מן האחרוןערבי נחל (תשסט) ויקרא עמ' כה
כה ע"א סתמא פסולערבי נחל (תשסט) דברים עמ' ש
כה ע"א רבי יוחנן דט"ל בלקוחותערבי נחל (תשסט) ויקרא עמ' לב, לד
כה ע"ב האומר כתוב לאיזו שארצה אגרשערבי נחל (תשסט) ויקרא עמ' נ, דברים עמ' שח
כה ע"ב כיון דמתניתין רבי אליעזר איך משכחת בכוריםערבי נחל (תשסט) ויקרא עמ' כז
כה ע"ב מתניתין כרבי אליעזר, הוא משום דפריך קטנה הוא דלא מצי מגרש הא גדולה מגרש וכו' ורש"י ד"ה הא אמרינןערבי נחל (תשסט) ויקרא עמ' כז
כה ע"ב על מנת שירצה אבא הוי תולה בדעת אחריםערבי נחל (תשסט) ויקרא עמ' כו
כה ע"ב תוס' ד"ה ולכי מייתערבי נחל (תשסט) ויקרא עמ' כז
כה ע"ב תוס' ד"ה רבי יהודהערבי נחל (תשסט) ויקרא עמ' כו, ויקרא עמ' מט
כו ע"א במשנה לא תני יתר מכןערבי נחל (תשסט) ויקרא עמ' טז
כו ע"א גזרינן שאר שטרות אטוערבי נחל (תשסט) ויקרא עמ' כא
כו ע"א הכותב טופסיערבי נחל (תשסט) דברים עמ' רחצ
כו ע"א וכתב לה לשמההרופא לשבורי לב ויקרא עמ' ריא
כו ע"א וכתב לה לשמהמחנה ראובן ח"ג עמ' קמו
כו ע"א חוץ מגיטי נשים שנאמר וכתב לה לשמהערבי נחל (תשסט) דברים עמ' רחצ
כו ע"א רש"י ד"ה צריך שיניח מקום האישערבי נחל (תשסט) ויקרא עמ' כג
כו ע"א תוס' ד"ה רבי אליעזרערבי נחל (תשסט) ויקרא עמ' כב, דברים עמ' רצט
כו ע"ב ברבי אלעזר ותרי תנאי אליבא דרבי אלעזרערבי נחל (תשסט) דברים עמ' ש
כו. אתיא כר' אליעזר דאמר עדי מסירה כרתיערבי נחל (תשסט) ויקרא עמ' כא
כז ע"ב סימן מובהקמחנה ראובן ח"ב עמ' תקפה
כז: תוס' - ע"י סימנים מכירים העדים בטביעות עין וכו'נר לצדיק במדבר עמ' שז
כח ע"א אבל חטאת העוף מספיקא לא ליעול חולין לעזרה, הא לרב יוסף יכול לומר כן אפילו בחטאת בהמהיפה עינים (תשעב) עמ' רחצ
כח ע"א אדם בחזקת חימחנה ראובן ח"ב עמ' קכד
כח ע"א חזקת חימחנה ראובן ח"ג עמ' צט
כח ע"א כיון דאיפליג איפליגתורת מנחם חס"ו עמ' 43
כח ע"ב תוס' ד"ה והא בעיערבי נחל (תשסט) ויקרא עמ' ד, דברים עמ' ריח
ל ע"א אטו תרקבי דדינרי בעי למיהב להערבי נחל (תשסט) בראשית עמ' קעט
ל ע"ב היינו דאמרי אינשי חברך מית אשר איתעשר לא תאשרהרופא לשבורי לב ויקרא עמ' קז
לא ניקום מקמיה דבר אוריין הוא א"ל אידך מקמא פלגאה ניקום וגו' א"ל במאי עסקיתו א"ל ברוחותפרח לבנון אות שמט
לא: גלי לדרעיה אמר שדיא נשיבשערי חיים (רוטר) ח"ב סי' קג
לא: תוס' - רש"י סובר שרב נחמן סתם הוא רב נחמן בר יצחקנר לצדיק במדבר עמ' רסח
לא: תוס' ד"ה אנאפרדס דבש פרק כה
לג ע"א אטו תנא כי רוכלא ליחשיב וליזילתורת מנחם חס"ו עמ' 164
לג. כל דמקדש וכו' ואפקעינהו רבנן לקדושין רש"יוענפיה ארזי אל (תשפ) ח"ב עמ' קלז
לג. תוס' ד"ה ואפקעינהושערי חיים (רוטר) ח"ב סי' קלד
לד. אמר להו חזו דאתאי, אמר שמואל לא שמיה מתיאשבט מישראל (פרידמן) ח"ג עמ' שכט
לה ע"ב אין אלמנה נפרעת מנכסי יתומים אלא בשבועהערבי נחל (תשסט) שמות עמ' מב
לה ע"ב אמר רב הונא לא שנו אלא בשלא ניסתערבי נחל (תשסט) שמות עמ' מב
לה ע"ב תוס' ד"ה אבל ניסתערבי נחל (תשסט) שמות עמ' מב
לה ע"ב תוס' ד"ה וליחוש ובמהרש"א שםערבי נחל (תשסט) שמות עמ' מו
לה: אלמנה מדירין אותהיקרת דניאל ויקרא-במדבר עמ' תיג
לה: צריך לפרט הנדר, רא"ש סימן י - כיון דצריך לפרט הנדר אי לא פירט לא הוי התרהמגיד דבריו ליעקב (מביאלה, תשסד) עמ' קעד
לה: תוס' - וידירוה על דעת רביםיקרת דניאל ויקרא-במדבר עמ' תיד
לה: תוס' ד"ה אבלנחלת עזריאל (גרין) עמ' קע
לו ע"א בשתי שמיטות הכתוב מדבר וכו'תורת מנחם ח"ע עמ' 23, 136
לו ע"א מקרי דרדקי דהוי פשע בינוקיערבי נחל (תשסט) שמות עמ' סא
לו ע"ב וזה דבר השמטה דיבור של שמטהערבי נחל (תשסט) דברים עמ' ט
לו ע"ב עלובה כלה שזינתה בקרב חופתההרופא לשבורי לב שמות עמ' שג, שיט, תרט
לו ע"ב עלובין ואינם עולבין, עליהם נאמר "ואוהביו כצאת השמש בגבורתו"פלאות עדותיך ח"ב עמ' שנה
לו. ומי איכא מידי דמדאורייתא משמטא שביעית והתקין הלל דלא משמטא, אמר אביי בשביעית בזמן הזה ורבי היא וכו'נר לצדיק במדבר עמ' רס
לו. ועברו על מה שכתוב בתורה השמר לךוענפיה ארזי אל (תשפ) ח"ב עמ' ריג
לו. מי איכא מידי דמדאורייתא לא משמטא תוס' ומהרש"א ופנ"יוענפיה ארזי אל (תשפ) ח"ב עמ' רב
לו. רש"י ד"ה מוסרני לכםשערי חיים (רוטר) ח"ב סי' קלח
לו. תנן התם פרוזבול אינו משמט וכו'נר לצדיק במדבר עמ' רנח
לו: אמר אביי שב ואל תעשה הוא ורש"יוענפיה ארזי אל (תשפ) ח"ב עמ' רה
לו: ואמור רבנן דתשמט ורש"יוענפיה ארזי אל (תשפ) ח"ב עמ' רז
לו: מה אבות מנחילין את בניהם כל מה שירצווענפיה ארזי אל (תשפ) ח"ב עמ' ריד
לז ע"ב לא שביק התירא ואכיל איסוראתורת מנחם חס"ח עמ' 180
לז ע"ב רש"י - צריך לומר דיבור של שמיטהתורת מנחם ח"ע עמ' 27
לז. אין כותבין פרוסבול אלא על הקרקע ורש"יוענפיה ארזי אל (תשפ) ח"ב עמ' רג
לז. אפיי השאילו מקום לתנורוענפיה ארזי אל (תשפ) ח"ב עמ' ריד
לז. דתפסי להו בי דינא ורש"יוענפיה ארזי אל (תשפ) ח"ב עמ' קפח בהגהה, רב
לז. והאיכא מקומו, לא צריכא דמנח אסיכיוענפיה ארזי אל (תשפ) ח"ב עמ' רטו
לז. וכי מפני שאנו מדמין נעשה מעשהוענפיה ארזי אל (תשפ) ח"ב עמ' קצג
לז. וכמה כל שהווענפיה ארזי אל (תשפ) ח"ב עמ' ריד
לז. מוסר שטרותיו לב"ד ורש"י ותוס'וענפיה ארזי אל (תשפ) ח"ב עמ' רד
לז. רבנן דבי רב אשי מסרי מילייהו אהדדיוענפיה ארזי אל (תשפ) ח"ב עמ' קפג
לז. שטר שיש בו אחריות ותוס'וענפיה ארזי אל (תשפ) ח"ב עמ' רטו
לז: אבא בר מניומי הוה מסיק ביה רבה זוזי, ותוס' רי"דוענפיה ארזי אל (תשפ) ח"ב עמ' קפג
לז: אמר רבה ותלי ליה עד דאמר הכיוענפיה ארזי אל (תשפ) ח"ב עמ' רטו
לז: המחזיר חוב לחבירו בשביעית ורש"יוענפיה ארזי אל (תשפ) ח"ב עמ' קפו, קצא
לז: ואם אמר לו אעפ"ב יקבל הימנו ורש"י ורא"שוענפיה ארזי אל (תשפ) ח"ב עמ' קצד
לז: לא שביק היתירא ואכיל איסורא ותוס'וענפיה ארזי אל (תשפ) ח"ב עמ' ריז
לז: לא שביק היתירא ואכיל איסוראשערי חיים (רוטר) ח"ב סי' קלח
לז: נאמן אדם לומר פרוזבול היה בידי ואבד ממניוענפיה ארזי אל (תשפ) ח"ב עמ' רא
לח ע"א חביבה להן בהמתן של ישראל יותר מנשותיהןהרופא לשבורי לב במדבר עמ' תיח
לח ע"א עמון ומואב טהרו בסיחוןקדושת לוי (תשנח) עמ' שמו, שמח
לח ע"א עמון ומואב טהרו בסיחוןקדושת לוי (תשסה) ח"ב עמ' נא, נג
לח ע"א עמון ומואב טהרו בסיחוןתורת מנחם חע"ד עמ' 172
לח ע"א עמון ומואב טיהרו בסיחוןערבי נחל (תשסט) במדבר עמ' קעח
לח ע"א עמון ומואב טיהרו בסיחון, ורש"יתורת מנחם חע"ב עמ' 320
לח ע"ב רב תנא הוא ופליגהרופא לשבורי לב בראשית עמ' קס
לח. מעשה באשה אחת שחציה שפחהשערי חיים (רוטר) ח"ג סי' נו
לח. עמון ומואב טהרו בסיחון ותוס' ד"ה דכתיב וישבנחלת עזריאל (גרין) עמ' קנח
לח: והשלימו לעשרה, מצוה שאנישערי חיים (רוטר) ח"ג סי' יא
לח: וכפו את רבהשערי חיים (רוטר) ח"ב סי' מב
לח: וכפו את רבהשערי חיים (רוטר) ח"ג סי' נז
לח: כל המשחרר עבדו עובר בעשהנר לצדיק במדבר עמ' רמח
לח: רבן גמליאל ששיחרר עבדו כדי להשלימו לעשרההאשל ברמה (תשעב) עמ' לט
מ ע"ב הודאת בעל דין כמאה עדים דמיתורת מנחם חע"ב עמ' 43
מ ע"ב הודאת בעל דין כמאהכרם לשלמה עמ' 226
מא ע"א מזיק שעבודו של חבירו חייבערבי נחל (תשסט) ויקרא עמ' לא
מא ע"ב והלא לא נברא העולם אלא לפו"ר וכו' אלא מפני תיקון העולם כופין את רבו ועושה אותו ב"חהרופא לשבורי לב בראשית עמ' ש, תרעא
מא ע"ב רש"י ד"ה לא תהו - א"נ נקט האי קרא משום דמוכחא דמצוה רבה היאהרופא לשבורי לב בראשית עמ' תצג
מא: רש"י ד"ה דכו"ע ג"ש עדיפאשערי חיים (רוטר) ח"ב סי' ל
מג ע"א כישלונות מעמידים על דברי תורהמפי כהן דברים עמ' 124
מג ע"ב אין אדם עומד על ד"ת אא"כ נכשל בהםמחנה ראובן ח"א עמ' קמ
מג. אין אדם עומד על דברי תורה אלא א"כ נכשל בהןנר לצדיק במדבר עמ' קכג
מג. אין אדם עומד על דברי תורה אלא אם כן נכשל בהדרכי האמונה עמ' קיד*
מג. והמכשלה הזאת תחת ידיךשערי חיים (רוטר) ח"ג סי' לה
מג. תוס' ד"ה ואי אמרתשערי חיים (רוטר) ח"ב סי' קכח
מה ע"א לאו עכברא גנב אלא חודא גנבתורת מנחם חס"ח עמ' 410, חס"ט עמ' 75
מה ע"א לאו עכברא גנב אלא חורא גנבתורת מנחם חע"ג עמ' 100
מה ע"א מאסרו של רב עיליש, ושיחת העורב והיונהדרך עץ החיים (ארלנגר, תשעג) ח"א עמ' 448
מה. אין פודין את השבוייןשערי חיים (רוטר) ח"ב סי' קנה אות קמז
מה. בנתיה דרב נחמןשערי חיים (רוטר) ח"ב סי' קלד
מה. רש"י ד"ה דמשמע להו קראישערי חיים (רוטר) ח"ב סי' פד
מה: א"ר נחמן כו' ספר תורה שכתבו מין ישרףקול יעקב (טייטלבוים) עמ' רמא, רמד
מה: ציפן זהבשערי חיים (רוטר) ח"ב סי' ז אות ד ס"ק ב
מו ע"ב הנודר כאילו בנה במה והמקיימו כאילו הקריב עליה קרבןהרופא לשבורי לב במדבר עמ' עג
מו: ההוא גברא דזבין נפשיהשערי חיים (רוטר) ח"ב סי' קטו
מז ע"א ועזבו לאחרים חילםמאוצרותיהם של מגידים בראשית-שמות עמ' קכה
מז ע"א כי נח נפשיה שבק קבא רמוריקא קרא אנפשיה ועזבו לאחרים חילםהרופא לשבורי לב במדבר עמ' רפד
מז ע"א מעשה ר"ל ואנשי לודמחנה ראובן ח"ג עמ' קמט
מז ע"א ר"ל וכו' כי נח נפשיה שבק קבא דמוריקא קרא אנפשיה ועזבו לאחרים חילםהרופא לשבורי לב בראשית עמ' תמג
מז ע"ב אין דברי תורה מתקיימין אלא במי שממית עצמו עליהם וכו'הרופא לשבורי לב במדבר עמ' שכד, שסח
מז. המוכר את שדהו לעובד כוכבים לוקח ומביא ממנו ביכוריםשבט מישראל (פרידמן) ח"ג עמ' רצד
מז. המוכר עצמו לגוים פעם א' וב' פודין אותו ג' אין פודין אותואבק דרכים דף יט ע"ג
מז. כי נח נפשיה שבק קבא דמוריקאוענפיה ארזי אל (תשפ) ח"א עמ' קנח
מח ע"א כאן ביובל ראשון כאן ביובל שניאמרי רצון דרוש כג, לט
מט: הנזיקין שמין להם בעידית וב"ח בבנונית וכתובת אשה בזבוריתאבק דרכים דף יד ע"א
נא ע"ב חזקה אין אדם מעיז פניו בפני בעל חובוהרופא לשבורי לב במדבר עמ' כז
נא ע"ב חזקה אין אדם מעיז פניו בפני בעל חובוהרופא לשבורי לב בראשית עמ' רפו, רצא, שיז
נא ע"ב חזקה אין אדם מעיז פניו בפני בעל חובוהרופא לשבורי לב שמות עמ' רנה
נב ע"א מעשה בזוג שהיו מתקוטטים כל ערב שבוזמחנה ראובן ח"ב עמ' תסב
נב ע"א רבי מאיר עושה שלום ביתדרך עץ החיים (ארלנגר, תשעג) ח"ב עמ' 393
נב. יתומין שסמכו אצל בעה"בשערי חיים (רוטר) ח"ב סי' קכ
נב. ר"מ אחוו ליה בחלמיהשערי חיים (רוטר) ח"ב סי' צח
נה ע"ב אשרי אדם מפחד תמיד, במעשה קמצא ובר קמצאדרך עץ החיים (ארלנגר, תשעג) ח"ג עמ' 180
נה ע"ב ואילך קמצא ובר קמצאתורת מנחם חס"ח עמ' 128
נה ע"ב חכמים שחקו על דבריו של אחד מהםפלאות עדותיך ח"א עמ' שעח
נה ע"ב מעשה קמצא ובר קמצאמחנה ראובן ח"ג עמ' תיג
נה ע"ב רש"י - אשרי אדם מפחד תמיד, דואג תמידדרך עץ החיים (ארלנגר, תשעג) ח"ג עמ' 180
נה: תוס' ד"ה ביהודהפרדס דבש פרק פב
נו כל המיצר לישראל נעשהעשרה למאה (תשיג) סי' נא
נו ע"א הלשנתו של בר קמצא על היהודים לפני הקיסרדרך עץ החיים (ארלנגר, תשעג) ח"א עמ' 362
נו ע"א מדשתקי רבנן שמע מינא רניחא להותורת מנחם חע"א עמ' 265, חע"ב עמ' 226
נו ע"א מעשה בשלושת העשירים שביקשו לפרנס את יושבי ירושלים במצורפלאות עדותיך ח"א עמ' רפג
נו ע"א סיפור יציאתו של רבן יוחנן בן זכאי אל הרומאים בעת המצורפלאות עדותיך ח"ב עמ' שכד
נו ע"א ענוותנותו של רבי זכריה בן אבקולס החריבה את ביתנודרך עץ החיים (ארלנגר, תשעג) ח"ג עמ' 24
נו ע"א ערק ואזל ואיגייר ונפק מיניה ר"מהרופא לשבורי לב בראשית עמ' שסז
נו ע"א רש"י - ענוותנותו של רבי זכריה בן אבקולס, החריבה את ביתנודרך עץ החיים (ארלנגר, תשעג) ח"ג עמ' 24
נו ע"ב הוה סיים חד מסאני בעא למסיימא לאחרינא לא עייל וכו'תורת מנחם - ס' המאמרים תשלד עמ' י, נא
נו ע"ב היתוש נקרא בריה קלה, משום שהוא מכנים ואינו מוציאפלאות עדותיך ח"א עמ' מ
נו ע"ב יבנה וחכמי'תורת מנחם חס"ב עמ' 206
נו ע"ב כל המיצר לישראל נעשה ראשזריזותא דאברהם עמ' קכג, קלז
נו ע"ב כל המיצר לישראל נעשה ראשפלאות עדותיך ח"א עמ' יח
נו ע"ב כל המיצר לישראל נעשה ראשקול אליהו (הצרפתי) עמ' שלד, שלו
נו ע"ב כל המיצר לישראל נעשה ראשתורת מנחם חס"ז עמ' 65, 148
נו ע"ב מי כמוך באלים באלמיםשפת אמת (ברעזאן, תשעד) עמ' שלג
נו ע"ב מי כמוך חסין י-ה, מי כמוך חסין (ורש"י - מתאפק) וכו' מי כמוכה באלים ה', מי כמוכה באלמיםתורת מנחם - ס' המאמרים תשלג עמ' סו, ע
נו ע"ב מי כמוך חסין י-ה, מי כמוך חסין (ורש"י - מתאפק) וכו' מי כמוכה באלים ה', מי כמוכה באלמיםתורת מנחם ח"ע עמ' 284, 288
נו ע"ב מי כמוכה באלים ה' מי כמוכה באלמיםקדושת לוי (תשסה) ח"ב עמ' קלז(א)
נו ע"ב מי כמכה באלמים וכו'קדושת לוי (תשנח) עמ' תד
נו ע"ב ריב"ז ביקש תן לי יבנה וחכמיהמחנה ראובן ח"א עמ' שפא
נו ע"ב שמועה טובה תדשן עצםתורת מנחם חס"ד עמ' 415
נו ע"ב שמועה טובה תדשן עצםתורת מנחם חס"ו עמ' 155
נו ע"ב תן לי יבנה וחכמי'תורת מנחם חע"א עמ' 204
נו ע"ב תן לי יבנה וחכמיה קרי עליה ר' יוסף ואיתימא ר' עקיבא וכו'דרשות אל עמי ח"ב דרוש כד
נו ע"ב תן לי יבנה וחכמיהדרך עץ החיים (ארלנגר, תשעג) ח"ה עמ' 350
נו עובדא דבר קמצאפרח לבנון אות שנ
נו. אבד רבי יוחנן בן זכאי השליטה והמושלים היו הבריונים שאמרו נעשה מלחמהקול יעקב (טייטלבוים) עמ' סו
נו. איכול קורצא ביה מלכאנר לצדיק במדבר עמ' עט
נו. בן כלבא שבוע, שכל הנכנס לביתו כשהוא רעב ככלב יוצא כשהוא שבעפרדס דבש פרק עז
נו. ענותנותו של רבי זכריה גרם חורבן וכו'האשל ברמה (תשעב) עמ' לו, רלה, רפא, שעו
נו. רש"י ד"ה איכול קורצא מלשינותפרדס דבש פרק יד, מח, קכז
נו: אי מלכא אנא, עד האידנא אמאי לא אתית לגבאישבט מישראל (פרידמן) ח"ג עמ' שסה
נו: ואמר אי אלהימו צור חסיו בו זה טיטוס הרשע וכו'מאמרי ר' ראובן עמ' ה
נז כפר סכניא של מצרים, מאחר דהוו צדיקים כוליה מ"ט איענוש, משום דלא איאבול על ירושליםאדבר בם עמ' פ
נז ע"א א"ר זירא א"ר אבהו א"ר יוחנן וכו' - מנין הרוגי ביתרהרופא לשבורי לב בראשית עמ' מא
נז ע"א אזל אסקיה לבלעם בנגידא וכו' א"ל דיניה דההוא גברא במאי א"ל בש"ז רותחת וכו' דיניה דההוא גברא במאי א"ל בצואה רותחתהרופא לשבורי לב במדבר עמ' שצז, תכ, תכט
נז ע"א אף ארץ ישראל בזמן שיושבין עלי' רווחאתורת מנחם חע"א עמ' 50
נז ע"א כל הנוגע בהן כאילו נוגע בבבת עינותורת מנחם חס"ב עמ' 238
נז ע"א כל הנוגע בהן כאילו נוגע בבבת עינותורת מנחם חע"ג עמ' 100
נז ע"א כמה גדולה כוחה של בושה וכו' סייע הקב"ה את בר קמצאדרך עץ החיים (ארלנגר, תשעג) ח"א עמ' 362, ח"א עמ' 364
נז ע"א ס' רבוא עיירות היו לו לינאי המלך וכו' וכאו"א היו בה כיוצאי מצריםהרופא לשבורי לב שמות עמ' קכ
נז ע"א ששים רבוא עיירות היו לו לינאי המלך בהר המלך וכו' ארץ צבי כתיב בה וכו'הרופא לשבורי לב במדבר עמ' נב
נז ע"א ששים רבוא עיירות היו לו לינאי המלך בהר המלך וכו'הרופא לשבורי לב בראשית עמ' מא
נז ע"ב בברך ביתר ד' מאות רבוא ואמרי לה ד' אלפים לכלאהרופא לשבורי לב בראשית עמ' מא
נז ע"ב בני בניו למדו תורה ברבים בבני ברקקדושת לוי (תשנח) עמ' שעב, תקנ
נז ע"ב הסיפור אודות חנה ושבעת בני' וכו'תורת מנחם חס"ז עמ' 150
נז ע"ב הסיפור מאשה ושבעת בני' וכו'תורת מנחם חס"ה עמ' 79
נז ע"ב הריגת רבים מישראל בעקבות הריגת זכריהדרך עץ החיים (ארלנגר, תשעג) ח"ב עמ' 128
נז ע"ב חורבן בית שני ע"י שדו של עשיו הוא אדום כנודע מקרא דזכור ה' לבני אדוםזריזותא דאברהם עמ' שיט
נז ע"ב כי עליך הורגנו כל היום - זו מילהויוסף ישראל עמ' קלו
נז ע"ב מבני בניו של המן למדו תורה בבני ברק וכו' מבני בניו של סנחריב לימדו תורה ברביםקדושת לוי (תשסה) ח"ב עמ' צב, שעו
נז ע"ב מבני בניו של המן למדו תורה בבני ברקהרופא לשבורי לב בראשית עמ' רנא
נז ע"ב מבני בניו של המן למדו תורה בבני ברקהרופא לשבורי לב ויקרא עמ' יד
נז ע"ב מבני בניו של המן למדו תורה בבני ברקתורת מנחם חס"ג עמ' 284
נז ע"ב מבני בניו של המן למדו תורה בבני ברק, וכן בני בניו של סיטרא וסנחריבפלאות עדותיך ח"א עמ' טו
נז ע"ב מבני בניו של וכו' למדו תורה וכו'תורת מנחם - ס' המאמרים תשל עמ' רמב
נז. א"י פשטה לה וגמרא לההאשל ברמה (תשעב) עמ' ריח
נז. אל תגע בי שאין לי כתובה ממךשערי חיים (רוטר) ח"ב סי' קלא
נז. בש"ז רותחתשערי חיים (רוטר) ח"ב סי' קנה אות לד
נז: אין התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו עליהנר לצדיק במדבר עמ' קט, קטז, קכו
נז: כי עליך הורגנו כל היום זו מילהנר לצדיק במדבר עמ' קנב
נז: מבני בניו של המן למדו תורה בבני ברקהאשל ברמה (תשעב) עמ' קנד
נז: מבני בניו של המן למדו תורה בבני ברקפרדס דבש פרק כד
נז: מבני בניו של המן למדו תורה בבני ברקקול יעקב (טייטלבוים) עמ' רז
נז: נעמן גר תושביקרת דניאל ויקרא-במדבר עמ' פה
נז: סנחריבפרדס דבש פרק כה
נז: רש"י - כי עליך הורגנו כל היום זו מילה, משום זימנין דמייתנר לצדיק במדבר עמ' קנב
נח אר"י ארבעים מאה קצוצי תפילין נמצאו בראשו הרוגי ביתה וגו'פרח לבנון אות שעד
נח ע"א ארבע מאות בתי כנסיות היו בכרך ביתר וכו'הרופא לשבורי לב בראשית עמ' מא
נח ע"א מעשה בלבי יהושע בן חנניהמחנה ראובן ח"ב עמ' תרלו
נח ע"א מעשה בתינוק אחד שהיה בבית האסוריםנר מערבי (עטיאה) עמ' 217
נח. מעשה בבנו ובבתו של ר' ישמעאל בן אלישע שנשבו לשני אדוניםפרדס דבש פרק כה
נח. מעשה ברבי יהושע בן חנניה ששאל לתינוק "מי נתן למשיסה יעקב וישראל לבוזזים" והתפעל מאד כאשר ענה לו הלא ה' זו חטאנו לו"קול יעקב (טייטלבוים) עמ' קלד, קצג
נח. רש"י ד"ה דדרעאשערי חיים (רוטר) ח"ב סי' ז אות ב ס"ק ט
נח. רש"י ד"ה דדרעאשערי חיים (רוטר) ח"ג סי' ה
נח. תנו רבנן מעשה ברבי יהושע בן חנניה ומהרש"אוענפיה ארזי אל (תשפ) ח"ב עמ' פד
נח: אמר רב אנא הואי במניינא דבי רבי, ומינאי דידי מנו ברישאפרדס דבש פרק כה
נט ע"א ואילך כהן קורא ראשון כו' מפני דרכי שלום וכו'תורת מנחם חס"ו עמ' 370, חס"ט עמ' 97
נט ע"א כהן קורא בתורה ראשון משום דרכי שלוםמחנה ראובן ח"ב עמ' ע
נט ע"א מימות משה ועד רבי לא מצינו תורה וגדולה במקום אחדמשנת לוי עמ' קסא
נט ע"א מימות משה וער רבי לא מצינו תורה וגדולה במקום אחדהרופא לשבורי לב בראשית עמ' תרמט
נט ע"א מפני דרכי שלוםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תיד
נט ע"א תורה וגדולה במקום אחדתורת מנחם חס"ח עמ' 65, 346
נט ע"ב כל התורה כולה כו' מפני דרכי שלום היא וכו'תורת מנחם חס"ו עמ' 284, חס"ט עמ' 96
נט. מימות רבי ועד רב אשי לא מצינו תורה וגדולה במקום אחדנר לצדיק במדבר עמ' קיב
נט: רבי אמי ורבי אסי כהנישערי חיים (רוטר) ח"ג סי' פח
ס ע"א אין כותבין את התורה פרשיות פרשיותמחנה ראובן ח"ב עמ' תרה
ס ע"א דברים שבעל פה אי אתה רשאי לאומרן בכתב וכו'תורת מנחם חס"ו עמ' 310
ס ע"א התירו לכתוב תושבע"פמחנה ראובן ח"ב עמ' נד
ס ע"א והא לא ניתן ליכתב אלא כיון דלא אפשר עת לעשות לה' וכו'הרופא לשבורי לב ויקרא עמ' נ
ס ע"א והא לא ניתן ליכתב אלא כיון דלא אפשר עת לעשות לה' וכו'הרופא לשבורי לב שמות עמ' תקפח, תרכ*, תרלט*
ס ע"א תורה חתומה ניתנהשפת אמת (ברעזאן, תשעד) עמ' ס
ס ע"א תורה מגילה מגילה ניתנה וכו' חתומה ניתנהתורת מנחם ח"ע עמ' 128
ס ע"א תורה מגילה מגילה ניתנה וכו' תורה חתומה ניתנההרופא לשבורי לב שמות עמ' שמג, תרי
ס ע"ב דברים שבכתב אי אתה רשאי לאומרם בעל פה וכו'תורת מנחם חס"ב עמ' 126, חס"ה עמ' 14
ס ע"ב דברים שבכתב אי אתה רשאי לאומרן ע"פ דברים שבע"פ אי אתה רשאי לאומרן בכתבהרופא לשבורי לב שמות עמ' תרכ, תרלח
ס ע"ב כל דאלים גברדרך עץ החיים (ארלנגר, תשעג) ח"א עמ' 295
ס ע"ב כל דאלים גברתורת מנחם חע"ו עמ' 176
ס ע"ב לא כרת הקב"ה ברית עם ישראל אלא בשביל דברים שבע"פ וכו'הרופא לשבורי לב שמות עמ' תקפז
ס. בא' בניסן נאמרה פרשת אחרי מותיקרת דניאל בראשית-שמות עמ' שפא
ס. והא לא ניתן ליכתב אלא כיון דלא אפשר "עת לעשות לה' הפרו תורתךקול יעקב (טייטלבוים) עמ' קט
ס. למ"ד תורה מגילה מגילה ניתנהשערי חיים (רוטר) ח"ב סי' סה
ס. מהו לקרות בחומשים בביהכנ"סשערי חיים (רוטר) ח"ב סי' קנו אות ז
ס. עת לעשות וגו'שערי חיים (רוטר) ח"ג סי' נו
ס. עת לעשרתשערי חיים (רוטר) ח"ב סי' מה
ס: דברים שבכתב א"א רשאישערי חיים (רוטר) ח"ב סי' מח
ס: דברים שבכתב אי אתה רשאי לאומרן על פה, רברים שבעל פי אי אתה רשאי לאומרן בכתבאוצר הזמנים (תשעו) עמ' קצא
ס: רש"י - ורש"י יום השמיני א' ניסןיקרת דניאל בראשית-שמות עמ' תלב
סא ע"א מפרנסים עניי עכו"ם עם עניי ישראלתורת מנחם חס"ו עמ' 66, חס"ז עמ' 142, 335
סא ע"א מפרנסים עניי עכו"ם עם עניי ישראלתורת מנחם חע"ה עמ' 245, חע"ז עמ' 73
סא ע"א מפרנסין עניי עכו"ם עם עניי ישראלתורת מנחם חס"ב עמ' 222, 29, חס"ד עמ' 341, חס"ה עמ' 90
סא. משאלת אשה לחברתה החשודה על השביעיתפרדס דבש פרק קח
סא. תוס' ר"ה איזהו עם הארץפרדס דבש פרק קח
סב מאן מלכי רבנןמילי דשמיא - טעם לשבח הערה 12 עמ' קסז
סב ע"א דרבנן איקרו מלכיםתורת מנחם - ס' המאמרים תשלב עמ' פ
סב ע"א דרבנן איקרו מלכיםתורת מנחם - ס' המאמרים תשלח עמ' קכא, קסז
סב ע"א דרבנן איקרו מלכיםתורת מנחם חס"ג עמ' 180
סב ע"א דרבנן איקרו מלכיםתורת מנחם חס"ו עמ' 261
סב ע"א מאן מלכי רבנןחלון התבה ח"ב עמ' צד
סב ע"א מאן מלכי רבנןשפת אמת (ברעזאן, תשעד) עמ' תפא
סב ע"א מאן מלכי רבנןתורת מנחם חס"ו עמ' 14
סב ע"א מאן מלכי, רבנןדרך עץ החיים (ארלנגר, תשעג) ח"ב עמ' 170
סב ע"א מלבי רבנןקדושת לוי (תשנח) עמ' תפה
סב ע"א מנא לך דרבנן איקרו מלכים אמר להו דכתיב כי מלבים ימלוכו וכו'הרופא לשבורי לב במדבר עמ' רצו
סב ע"ב האיש עושה שליח להוליך גט לאשתומחנה ראובן ח"ג עמ' קסה
סב. אסור לו לאדם שיטעוםשערי חיים (רוטר) ח"ב סי' ל
סב. האשה שאמרה התקבל לי גיטי צריכה שני כתי עדים כו'אבק דרכים דף יב ע"א
סב. מאן מלכי רבנןקול יעקב (טייטלבוים) עמ' קמא
סב. מנ"ל דרבנן איקרו מלכים דכתיב בי מלכים ימלוכונשמת חיים (אבולעפיא) דף נב
סג. דרבנן איקרו מלכיםמאמרי ר' ראובן עמ' מז
סד ע"א האומר לשלוחו צא וקדש לי אשה סתם ומת שלוחו אסור בכל הנשים שבעולםקדושת לוי (תשסה) ח"א עמ' פח
סד ע"א השולח שליח לקדש את האשה כל זמן שהשליח בדרך אסור בכל הנשיםקדושת לוי (תשנח) עמ' סא
סה ע"א ולמכור בנכסי אביו עד שיהא בן עשריםהרופא לשבורי לב שמות עמ' תפה
סו ע"א וליחוש שמא שד הוא וכו' דחזו ליה בבואה דבבואההרופא לשבורי לב שמות עמ' תלה
סו. ועלה לראש הגג "ונפל"שערי חיים (רוטר) ח"ב סי' קנו אות לב
סו: אחד כותב במעמד כולםוענפיה ארזי אל (תשפ) ח"א עמ' שכה
סז ע"א איטי בן יהודה היה מונה שבחן של חכמים וכו' רבי יהודה חכם לכשירצהפלאות עדותיך ח"ב עמ' קו
סז ע"א משנת רבי אליעזר בן יעקב קב ונקיפלאות עדותיך ח"ב עמ' ריט
סז ע"א רבי טרפון גל של אגוזיםפלאות עדותיך ח"ב עמ' רמב
סז ע"א רבי מאיר חכם וסופרפלאות עדותיך ח"ב עמ' רכב
סז ע"א שבחן של חכמים וכו' אוצר בלוםתורת מנחם - ס' המאמרים תשלג עמ' קעה-קעו
סז ע"א שבחן של חכמים וכו' אוצר בלוםתורת מנחם חע"ב עמ' 168-167
סז ע"ב האומר לרבים לכתוב גט לאשתו או לחתוםמחנה ראובן ח"ג עמ' קכח
סז ע"ב חשדו של רב ששת בעבדיו של ראש הגולה, שהם מאכילים אבר מן החיפלאות עדותיך ח"א עמ' פג
סז. אמר ר"ש לתלמידיו שנו מדותי שמדותי תרומות מתרומות מידותיו של ר"עפרדס דבש פרק קכח
סז. ר' עקיבא אוצר בלו?,פרדס דבש פרק יז, קכא, קכג
סז. ר"מ חכם וסופר ר"י חכם לכשירצה ר"ט גל של אגוזין ר"י חנות מיוזנת וכו'פרדס דבש פרק עז, צא, קכח
סז: גדולה מלאכהשערי חיים (רוטר) ח"ב סי' קטו
סז: מאי טעמא לא סעיד מר גבן, משום דעבדיו חשידי על איסור אבר מן החי וכו'נר לצדיק במדבר עמ' ריד
סח איכא שמירא דאיתי משה לאבני אפודמנחת מרחשת (קנלר) דרוש בנין מקדש פרק ג
סח איתא בטורא פלן כרה ליה בירא ומליא ליה מיא, עוזקתא ושושילתא דחקיק עליה שםמנחת מרחשת (קנלר) דרוש בנין מקדש פרק ו
סח גבבא דעמרא לסתום החור שלא ישפוך הייןמנחת מרחשת (קנלר) דרוש בנין מקדש פרק ח
סח הגבבא דעמרא וסתימת החורמנחת מרחשת (קנלר) דרוש בנין מקדש פרק יב
סח כבשינהו לשידאימנחת מרחשת (קנלר) דרוש בנין מקדש פרק ד
סח כי אתא סיירו לגושפנקא וכו' לא אשתי, נגר טוראמנחת מרחשת (קנלר) דרוש בנין מקדש פרק כ
סח לשרא דימא מסר ליה, נגר טוראמנחת מרחשת (קנלר) דרוש בנין מקדש פרק ה
סח סתימת החור שלא יושפך הייןמנחת מרחשת (קנלר) דרוש בנין מקדש פרק יג
סח ע"א תולעת השמיר בבנין המקדשדרך עץ החיים (ארלנגר, תשעג) ח"א עמ' 198
סח ע"ב אשמדאי מלך במקום שלמהדרך עץ החיים (ארלנגר, תשעג) ח"ב עמ' 169
סח ע"ב כתועפות, אלו המלאכים, ראם, אלו השדיםדרך עץ החיים (ארלנגר, תשעג) ח"א עמ' 200
סח ע"ב מלך והדיוט מלךדרשות אל עמי ח"ב דרוש טז
סח ע"ב שמעיה לההוא גברא רהוה קאמר לאושכפא עביר לי מסאני לשב שניהרופא לשבורי לב בראשית עמ' שלג
סח ע"ב שקלוה לשולשילתא מיניה ויהיב ליה עזקתא בלעיה אותביה לחד גפא בארעא ולחד גפא ברגיע פתקיה ת' פרסי וכו'דרשות אל עמי ח"ב דרוש טז
סח שליחת בניהו בן יהוידע ושושילתא ועזקתאמנחת מרחשת (קנלר) דרוש בנין מקדש פרק א
ע ע"א עברא בהפקירא ניחא ליההרופא לשבורי לב במדבר עמ' שסב, שסו
ע. שמונה ממעטים את הזרע ואלו הן המלח והרעב והנתק בכייה וכו'פרדס דבש פרק יד, קט
עג ע"א מעשה ברב פפא וברב הונא שחייבו את מוכרי השומשום להוליך סחורתם על גבי חמוריםפלאות עדותיך ח"א עמ' רלט
עג. לא תתיחד עמו ורש"יוענפיה ארזי אל (תשפ) ח"ב עמ' קמ
עד: לסוף אתא מיטראשערי חיים (רוטר) ח"ב סי' קנא
עז ע"א הרי זה גיטך אם לא באתי מכאן ולאחר השבת וכו' מכאן ולאחר הרגלפלאות עדותיך ח"א עמ' רסג
עז ע"א מה שקנתה אשה קנה בעלהזריזותא דאברהם עמ' מט
עז ע"א שלוחו כמותומחנה ראובן ח"ג עמ' קסד
עז ע"ב יד עבד כיד רבוהרופא לשבורי לב שמות עמ' תיב
עז. תוס' ד"ה והתניאנחלת עזריאל (גרין) עמ' מא
עז: ומר סבר חצר משום שליחות איתרבאינר לצדיק במדבר עמ' רצב
פא ע"ב אין אדם עושה בעילתו בעילת זנותהרופא לשבורי לב בראשית עמ' שלח
פא: אדם עושה בעילתו בעילת זנותוענפיה ארזי אל (תשפ) ח"ב עמ' קמא
פא: דב"ש סברי אדם עושה וכו'שערי חיים (רוטר) ח"ב סי' קלא
פב. מאן מלכי רבנןדרכי האמונה עמ' צה
פג. ריה"ג ור"מ וראב"עפרדס דבש פרק מח, סז, קכח
פד. תוס' ד"ה על מנת שתעלי לרקיעפרדס דבש פרק צד, קיב, קיג
פו ע"א יכתבט וימסרנו בפני ג' עדיםמחנה ראובן ח"ג עמ' קסג
פו ע"א כתב בכתב ידו ואין עליו עדים הגט פסולמחנה ראובן ח"ג עמ' קלז
פו. בבואה דבבואה לית להודרכי האמונה עמ' תקכה*
פח ע"א בשעה שפותחין נעשו הכל כחרשין וכו'תורת מנחם חס"ג עמ' 295
פח ע"ב אגוריאות של גוים אע"פ שדיניהם בדיני ישראל אי אתה רשאי להיזקק להםהרופא לשבורי לב שמות עמ' תג
פח ע"ב גט המעושה בישראל כדין כשרתורת מנחם חע"ו עמ' 253
פח ע"ב גט המעושהתורת מנחם חס"ד עמ' 156
פח ע"ב דבר ששכיח ויש בו חסרון כיסמחנה ראובן ח"ג עמ' קעג
פח ע"ב ולא לפני עכו"םכרם לשלמה עמ' 162
פח ע"ב לפניהם ולא לפני גוייםמחנה ראובן ח"ג עמ' רסג
פח ע"ב לפניהם ולא לפני נכריםמחנה ראובן ח"א עמ' קסג
פח ע"ב לפניהם ולא לפני עובדי כוכביםמחנה ראובן ח"ב עמ' קצה
פח ע"ב לפניהם ולא לפני עכו"ם אף שדנין כדינינוזריזותא דאברהם עמ' קנא
פח ע"ב לפניהם ולא לפני עכו"םדרשות אל עמי ח"ב דרוש כג
פח ע"ב תוס' - ולא וכו' ומדבורה וכו' אין ראיה וכו' א"נ שמא קיבלו אותה עליהם משום שכינההרופא לשבורי לב במדבר עמ' צד*
פח: ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, לפניהם ולא לפני עכו"םנר לצדיק במדבר עמ' קכה
פח: ולא לפני הדיוטותיקרת דניאל בראשית-שמות עמ' שכא
פח: לפניהם ולא לפני עכו"ם לפניהם ולא לפני הדיוטים וכו'האשל ברמה (תשעב) עמ' קיח, קצג
פח: רש"י ד"ה לפניהםנחלת עזריאל (גרין) עמ' עה
פח: תוס' ד"ה ש"ט טהרהנחלת עזריאל (גרין) עמ' קעז
פט: שלחו ליה מבי רב לשמואל ילמדנו רבינו וכו'פרדס דבש פרק כה
צ ע"א כי משמש בארבע לשונות אי דילמא אלא דהא וכו'הרופא לשבורי לב בראשית עמ' תשכה
צ ע"א לדעת רבי עקיבא מותר לאדם לגרש את אשתו אפילו מצא אחרת נאה הימנהפלאות עדותיך ח"ב עמ' רמ
צ ע"ב שלא יכניס לביתו רשעה שהוציא זה מביתומחנה ראובן ח"ג עמ' קכז
צ: כל המגרש אשתו ראשונה אפילו מזבח מוריד עליו דמעותהרופא לשבורי לב במדבר עמ' פד
צא אפילו הקדיחה תבשילו וכו'מסילות בלבבם (אייזנברגר, תשעא) עמ' תריב
?רש"י - תנאי שהגט יהיה גט מעכשיו אם לא באתי עד י"ב חודש, ומת בתוך הזמן מהו שמותרת להנשא, ר' יוסי אומר אסורה להנשא וכו'נר לצדיק במדבר עמ' ריט
פ' המגרש ששמותיהן ושמות נשותיהןמים קדושים (קריספין) דרשות דף נו ע"ב
פ"ט מ"יהדרום כרך כב עמ' 29
?ק ע"א אר"ח גטאות היא לעולם ח"א דף פח ע"ב
רשב"א - הקשה בירוש' דלמה ר"ע כב"הכסא רחמים (תשסג) עמ' רלג

מכון הלכה ברורה
ירושלים ת"ד 34300

פרטים נוספים
בטל' 02-6521259
פקס 02‎-6537516

ראשי | מידע | השיטה | פרסומים | דוגמה | תרומות | הסכמות | גלרית תמונות | בית מדרש וירטואלי
ספריה וירטואלית | הלכות פסח | הלכות חנוכה | מפתח לרמב"ם | נושאי הבירורים | פרשת השבוע
דף יומי | מצגות | מפתח לאגדות | מאגרי מידע | תקוני טעויות דפוס | צרו קשר

HOME | ABOUT HALACHA BRURA | השיטה | EXAMPLE |
PUBLICATIONS | DONATIONS | ENDORSEMENTS (HASKAMOT) | WEEKLY PARSHA | CONTACT US