Halacha Brura and Berur Halacha Institute

מכון הלכה ברורה ובירור הלכה

מפתח לפירושים על אגדות התלמוד

לדף הראשי של המפתח לאגדות
לרשימת הספרים

ללקט ביאורי אגדות על מסכת בבא קמא (עם טקסט מלא של המקורות)

מסכת בבא קמא דפים ב-נה

דפים נו-קיט

לשון הגמראמראה מקום הביאור
ב ע"א01 ארבעה אבות נזיקיןאחרית לאיש שלום דף י ע"ב
ב ע"א01 ארבעה אבות נזיקיןבגדי אהרן (תשמז) ח"א עמ' קסה
ב ע"א01 ארבעה אבות נזיקיןפרי צדיק בראשית אות ב
ב ע"א01 ארבעה אבות נזיקיןפתח טוב עמ' רנח
ב ע"א01 ארבעה אבות נזיקיןודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' ס
ב ע"א01 ארבעה אבות נזיקין וכו'אמרות ה' השלם ח"ג עמ' קנ
ב ע"א01 ארבעה אבות נזיקין השור והבור והמבעה וההבערפני מנחם משפטים עמ' קיז, נישואין ושבע ברכות עמ' קפג
ב ע"א01 ארבעה אבות נזיקין השור הבור המבעה וההבער וכו'תורה בציון עמ' תצד
ב ע"א01 ארבעה אבות נזיקין השור הבור והמבעה וההבערמתנת חיים מאמרים ח"ב עמ' רסט
ב ע"א01 ארבעה אבות נזיקין השור והבור המבעה וההבערדרושי מהר"ם בריסק עמ' עד, של
ב ע"א01 ארבעה אבות נזיקין השור והבור המבעה וההבערדרשות מהר"ם בריסק - מועדים עמ' קפה
ב ע"א01 ארבעה אבות נזיקין השור והבור המבעה וההבערמשחת שמן (תשעא) שמות עמ' רצה
ב ע"א01 ארבעה אבות נזיקין השור והבור המבעה וההבערקדושת עינים (תשעא) פרק ו אות כה, לג
ב ע"א01 ארבעה אבות נזיקין השור והבור המבעה וההבערשבילי פנחס (תשעח) עמ' רמד
ב ע"א01 ארבעה אבות נזיקין השור והבור והמבעה וההבערשבילי פנחס (תשפא) עמ' קסג, קסה, קסו
ב ע"א01 ארבעה אבות נזיקין השור והבור והמבעה וההבעראור תורה השלם (מזריטש) סי' תס
ב ע"א01 ארבעה אבות נזיקין השור והבור והמבעה וההבערברית אברם עמ' תרא
ב ע"א01 ארבעה אבות נזיקין השור והבור והמבעה וההבערמאמרי הרמ"ע (תשסא) - מאמר המילואים עמ' עט-פ
ב ע"א01 ארבעה אבות נזיקין השור והבור והמבעה וההבערמגיד דבריו ליעקב (ממזריטש) - אור תורה סי' תס
ב ע"א01 ארבעה אבות נזיקין השור והבור והמבעה וההבערנועם אלימלך (תשסא) עמ' קפב
ב ע"א01 ארבעה אבות נזיקין השור והבור והמבעה וההבערנועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף מו ע"א
ב ע"א01 ארבעה אבות נזיקין השור והבור והמבעה וההבערערוגת הבושם (תשעא) ויקרא-במדבר עמ' תטז
ב ע"א01 ארבעה אבות נזיקין השור והבור והמבעה וההבערשל"ה (תשנז) - עשרה מאמרות אות צו הגה"ה ה
ב ע"א01 ארבעה אבות נזיקין השור והבור והמבעה וההבערשל"ה (תשנז) פרשת משפטים אות יז
ב ע"א01 ארבעה אבות נזיקין השור והבור וכו'מנחת עני (תשעב) עמ' קב
ב ע"א01 ארבעה אבות נזיקין השור והבור כו'חיים וחסד סי' תצג
ב ע"א01 ארבעה אבות נזיקין השור וכו'תפארת ציון (אבא שאול) עמ' מב - אור לציון
ב ע"א01 ארבעה אבות נזיקין השור וכו'תפארת ציון (אבא שאול) עמ' נב - אור לציון
ב ע"א01 ארבעה אבות נזיקין וכו' הבוראוצר פתגמי חב"ד ח"א עמ' 57
ב ע"א01 ארבעה אבות נזיקין וכו' המבעה וההבערמראה יחזקאל (תשסד) עמ' רכט
ב ע"א01 ארבעה אבות נזיקין וכו' וההבעראוצר פתגמי חב"ד ח"א עמ' 153
ב ע"א01 ארבעה אבות נזיקין וכו' לא הרי השור וכו'דורות הראשונים כרך א עמ' 297
ב ע"א01 ארבעה אבות נזיקין וכו' שורחלק שמעון עמ' יז
ב ע"א01 ארבעה אבות נזיקין וכו'ברכת שמואל (תשעז) יתרו עמ' רסג
ב ע"א01 ארבעה אבות נזיקין וכו'גרן שלמה עמ' 22
ב ע"א01 ארבעה אבות נזיקין וכו'יערות דבש ח"ב עמ' רנד
ב ע"א01 ארבעה אבות נזיקין וכו'מתנת חיים - אלול וימים נוראים עמ' קל
ב ע"א01 ארבעה אבות נזיקין וכו'פלח הרמון - לקוטים חדשים עמ' קלה
ב ע"א01 ארבעה אבות נזיקין וכו'צוואת הריב"ש (תשעג) עמ' קכא
ב ע"א01 ארבעה אבות נזיקין וכו', תוס' - אית דוכתא דתני הן וכו'מאור ושמש (תשנב) עמ' שלט
ב ע"א01 ארבעה אבות נזיקין ורש"יחיי נפש ח"ג עמ' רכא, רכד
ב ע"א01 ארבעה אבות נזיקין ותוס'שפע חיים - מכתבי תורה (תשסח) עמ' תמז
ב ע"א01 ארבעה אבות נזיקיןאור התורה (צמח צדק) במדבר עמ' עג
ב ע"א01 ארבעה אבות נזיקיןאשל אברהם (חיות) דף יג ע"ד
ב ע"א01 ארבעה אבות נזיקיןביאור הגר"א על משלי פרק ט פסוק ב
ב ע"א01 ארבעה אבות נזיקיןדברי יחזקאל שרגא תליתאה עמ' צד
ב ע"א01 ארבעה אבות נזיקיןדברי ישראל (תשסח) ח"א עמ' רו
ב ע"א01 ארבעה אבות נזיקיןדברי שמואל (תשנח) עמ' קמ
ב ע"א01 ארבעה אבות נזיקיןדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 1948
ב ע"א01 ארבעה אבות נזיקיןדרשות שבט הלוי ח"א עמ' ריז
ב ע"א01 ארבעה אבות נזיקיןויגד יעקב עמ' תרלב, תרצט
ב ע"א01 ארבעה אבות נזיקיןחמשה מאמרות (תשסט) - סמוכים לעד - ב"ק א
ב ע"א01 ארבעה אבות נזיקיןיד יוסף (צרפתי, שעו) דף קעב ע"א
ב ע"א01 ארבעה אבות נזיקיןיד יוסף (צרפתי, תשסז) ח"ב עמ' תקיז
ב ע"א01 ארבעה אבות נזיקיןכנפי יונה (תשנח) ח"ד סי' א, מאמר המלואים
ב ע"א01 ארבעה אבות נזיקיןכסא דוד (תקנד) דף פח ע"ב, קכז ע"ב
ב ע"א01 ארבעה אבות נזיקיןכסא דוד (תשנ) עמ' תקח
ב ע"א01 ארבעה אבות נזיקיןלקוטי לוי יצחק הערות לזוהר ח"ב עמ' תג
ב ע"א01 ארבעה אבות נזיקיןמאורי אור (טשרנוביל, תשסא) עמ' צט
ב ע"א01 ארבעה אבות נזיקיןמנחת יצחק ויקרא-דברים עמ' קנג, קס
ב ע"א01 ארבעה אבות נזיקיןפרדס דבש פרק עב
ב ע"א01 ארבעה אבות נזיקיןרשימות (רמ"מ שניאורסון) חוברת לא עמ' 15
ב ע"א01 ארבעה אבות נזיקיןשל"ה (תשנז) תושבע"פ אות קיב, תכה
ב ע"א01 ארבעה אבות נזיקיןשם יחזקאל עמ' תלא
ב ע"א01 ארבעה אבות נזיקיןשמן ראש (כץ) ח"ט ויקרא עמ' נג
ב ע"א01 ארבעה אבות נזיקיןשרי המאה ח"א עמ' 131
ב ע"א01 ארבעה אבות נזיקיןתהלה לדוד (סקאליע) ספר ה עמ' תכג
ב ע"א01 ארבעה אבות נזיקיןתורת מנחם חלק מ עמ' 294, 298
ב ע"א01 ארבעה אבות נזיקיןתפארת ישראל (הרטמן) עמ' קע, ר הערה 2, תתרצט
ב ע"א01 ארבעה אבות נזיקין, ותוס' - אית דוכתא דתני הן ואית דוכתא דלא תני הןאוסף אמרים (שכטר) מידות עמ' פא
ב ע"א01 ארבעה אבות נזיקין, ותוס'אהל אלימלך עמ' פג
ב ע"א01 ארבעה אבות נזיקין השור הבור והמבעה וההבערלישרים תהלה (תשסד) עמ' קסא, קסט
ב ע"א01 ד' אבות נזיקיןדולה ומשקה עשי"ת ויוה"כ עמ' נד
ב ע"א01 ד' אבות נזיקיןיערי עם דבשי ח"ג עמ' ח
ב ע"א01 ד' אבות נזיקיןמשנת יוסף על התורה ח"א עמ' עח, קלח, קמ, שא
ב ע"א01 ד' אבות נזיקין השור והבור המבעה וההבערמגן אברהם (טריסק, תשסו) עמ' תשכג
ב ע"א01 ד' אבות נזיקין השור והבור והמבעה וההבער וכו'ויחי ויתן דף פו ע"ג
ב ע"א01 ד' אבות נזיקין השור והבור והמבעה וההבערזריזותא דאברהם עמ' קכו, רמט, רנ
ב ע"א01 ד' אבות נזיקין השור והבור והמבעה וההבערחדרי בטן פרשת נצבים ראש אות כו
ב ע"א01 ד' אבות נזיקין השור והבור והמבעה וההבערמגלה עמוקות (תשסח) אופן קסו
ב ע"א01 ד' אבות נזיקין השור והבור והמבעה וההבערנטעי אשל בראשית עמ' שעג, שפז
ב ע"א01 ד' אבות נזיקין השור והבור והמבעה וההבערקדושת עינים (תשמו) סי' תפב
ב ע"א01 ד' אבות נזיקין השור והבור כו'עשרה מאמרות (תשס) עמ' ח
ב ע"א01 ד' אבות נזיקין וכו'מאורי שערים עמ' קכט
ב ע"א01 ד' אבות נזיקיןדברים אחדים (תקמח) דף ד ע"ד
ב ע"א01 ד' אבות נזיקיןדברים אחדים (תשמו) עמ' יא
ב ע"א01 ד' אבותראש דוד (תקלו) דף קנט ע"א
ב ע"א01 ד' אבותראש דוד (תשמו) עמ' תרב ע"א01
ב ע"א01 השור הבור וכו'תורת חיים (קאסוב) עמ' קי
ב ע"א01 השור והבור והמבעה וההבערצמח דוד (סקאליע) עמ' שח
ב ע"א01 על שלוש בבותלקוטי שיחות חכ"ו עמ' 150
ב ע"א01 שור בור מבעה והבערתכלת מרדכי (קלצקי, תרפח) דף מה ע"ג
ב ע"א02 לא הרי השור כהרי המבעה, ותוס' - משום יגדיל תורה ויאדיראמונת עתיך (וולפסון) ח"א עמ' רמח
ב ע"א02 לא ראי זה כראי זה כו'דברי שמואל (תשנח) עמ' קז
ב ע"א05 הבור שאין דרכו לילך ולהזיקשיחות ר' ראובן עמ' א
ב ע"א06 הצד השוה שבהן שממונך ושמירתן עליךאמונת עתיך (וולפסון) ח"א עמ' רמח
ב ע"א07 וכשהזיק חב המזיק כו' במיטב הארץעשרה מאמרות (תשס) עמ' שיג
ב ע"א07 חב המזיק לשלם במיטב האחכנפי יונה (תשנח) ח"ד סי' ס
ב ע"א07 חיוב שמירה ותשלומין בנזקי ממוןברכת אברהם (ארלנגר) ב"ק מהדו"ת עמ' ב [הלכה]
ב ע"א07 כשהזיק חב המזיקשארית ישראל (וילדניק, תשנח) עמ' פג
ב ע"א09 אבות וכו' תולדותלקוטי שיחות חכ"ה עמ' 127
ב ע"א09 אבות מכלל דאיכא תולדותעטרת משה ימים נוראים - אלול אות נב, ר"ה אות שפט, תטו, תשובה אות לו
ב ע"א09 אבות מכלל דאיכא תולדותברכת אליהו (עמאר) שמות פרשת משפטים מאמר לז {בשור }
ב ע"א09 אבות מכלל דאיכא תולדותמחשבה למעשה - מועדים ומצוות עמ' שכב
ב ע"א09 אבות מכלל דאיכא תולדותבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' שב, במדבר עמ' כ, דברים עמ' קעט
ב ע"א09 אבות מכלל דאיכא תולדותבית יעקב (תשסא) עמ' סו
ב ע"א09 אבות מכלל דאיכא תולדותבנין שאול עמ' מד
ב ע"א09 אבות מכלל דאיכא תולדותברכת אברהם (תשנד) עמ' פ
ב ע"א09 אבות מכלל דאיכא תולדותמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ב עמ' נ
ב ע"א09 אבות מכלל דאיכא תולדותנועם אליעזר שמות דף מב ע"ב
ב ע"א09 אבות מכלל דאיכא תולדותפחד יצחק - ראש השנה מאמר ב
ב ע"א09 אבות מכלל דאיכא תולדותרסיסי לילה סי' לד (עמ' 52)
ב ע"א09 אבות מכלל דאיכא תולדותשמן ראש (כץ) ח"ו עמ' רצו
ב ע"א09 אבות מכלל דאיכא תולדותשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' קב
ב ע"א09 אבות מכלל דאיכא תולדותתורת החסידים הראשונים (תשמא) עמ' יב
ב ע"א09 אבות מכלל דאיכא תולדותתפארת צבי שמות עמ' פג, פח
ב ע"א09 אבות מכלל דאיכא תולדותודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' תקה
ב ע"א09 מדקתני אבות מכלל דאיכא תולדות תולדותיהן כיוצא בהןחיים שיש בהם - דרשות ח"א עמ' שעא
ב ע"א09 מדקתני אבות מכלל דאיכא תולדותהרופא לשבורי לב בראשית עמ' תשכט
ב ע"א09 מדקתני אבות מכלל דאיכא תולדותזרע קודש (תשסה) על התורה עמ' קצג
ב ע"א09 מדקתני אבות מכלל דאיכא תולדותעיוני פרשה (ריבלין) בראשית עמ' 65
ב ע"א09 מדקתני אבות מכלל דאיכא תולדותעל כן קרא שמו - תולדות {תולדות הן ביחס לאבות, ולכן ניתן לשאול על גם בניו של אדם, האם הם בבחינת אביהם ובהרחבה לגבי שמעון ולוי במעשה דינה בשכם, שלמרות המחאה - הרי הם כאביהם}
ב ע"א09 מדקתני אבות מכלל דאיכא תולדותקדושת ציון (תשנד) ח"ב עמ' סה
ב ע"א10 תולדותיהם כיוצא בהןתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תשלט הערה 82
ב ע"א10 תולדותיהן כיוצא בהןברכת אברהם (ארלנגר) ב"ק מהדו"ת עמ' ד {וביאור דין תמות}
ב ע"א10 תולדותיהן כיוצא בהןאור חדש (הרטמן) פ"ב אות 102, פ"א אות 1300
ב ע"א10 תולדותיהן כיוצא בהןדברי שמואל (תשנח) עמ' פ
ב ע"א10 תולדותיהן כיוצא בהןדרך חיים (תשע) משנת כל ישראל הערה 161, פ"ד הערה 224, 1523, פ"ו הערה 1110
ב ע"א10 תולדותיהן כיוצא בהןנצח ישראל (הרטמן) עמ' כ הערה 4
ב ע"א11 אב ותולדה בשבתברכת אברהם (ארלנגר) ב"ק מהדו"ת עמ' ו [הלכה]
ב ע"א11 שבת וכו' תולדותיהן כיוצא בהןתורת אברהם עמ' עד
ב ע"א11 שבת וכו' תולדותיהם כיוצא בהםדברי שמואל (תשיג) עמ' סה, סט
ב ע"א19 ואילו עביד אב ותולדה דידיה לא מחייב אלא חדא ורש"ינהרי אש מכתבים נג
ב ע"א19 עביד אב ותולדה דידיהבנין אפרים עמ' רסו [הלכה]
ב ע"א19 ר"א מחייב אתולדה במקום אבאמונת עתיך (וולפסון) ח"ג עמ' ג
ב ע"א20 אמאי קרי' ליה אב ואמאי קרי' לי' תולדהבנין שאול עמ' קעג
ב ע"א21 הך דהואי במשכן חשיבא קרי לה אב, תוס' ד"ה ה"גדרשות מהר"ם חביב עמ' רכ
ב ע"א21 הך דהואי במשכןמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' קצט
ב ע"א21 הך דהוה במשכן וכו' אבלקוטי שיחות ח"א עמ' 193
ב ע"א21 הך דהוה במשכן חשיבא קרי לי' אב וכו'לקוטי שיחות חל"ו עמ' 189
ב ע"א21 הך דהוה במשכן חשיבא קרי ליה אב הך דלא הוי במשכן חשיבא קרי לה תולדהשיחות הרב צבי יהודה שמות עמ' 389 ,388 ,376
ב ע"א21 הך דהוי במשכן חשיבאפתגמי אורייתא ח"א עמ' קעב
ב ע"א21 הך דהוה במשכן חשיבא קרי ליה אבדעת שבת עמ' עד
ב ע"א21 הך דהוה במשכן חשיבא קרי ליה אבשיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 335 ,57
ב ע"א21 הך דהוה במשכן חשיבאעיוני רש"י שמות ח"ב עמ' תסב
ב ע"א21 הך דהוי במשכן וכו'נר לצדיק שמות עמ' שנט {אין נחשב לאב מלאכה בשבת אלא מלאכה דהוה במשכן}
ב ע"א21 הני דחשיבי במשכן קרי אבותדברי שמואל (תשיג) עמ' סט
ב ע"א21 חשיבא קרי לה אב, ותוס' ד"ה ה"גתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' שסב, שסג
ב ע"א21 מלאכה שהיתה במשכן נקראת אב, שלא היתה במשכן נקראת תולדהשיחות הרב צבי יהודה ויקרא עמ' 164 ,162
ב ע"א רש"י - אבות קרי להנך דכתיבי בהדיאתיבת גמא (תשסז) עמ' קיב
ב ע"א רש"י - אבות קרי להנך דכתיבן בקרא בהריאגור אריה שמות פכ"א הערה 626
ב ע"א רש"י ד"ה אבותתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' ש
ב ע"א רש"י ד"ה ארבעה - אבות קרי להנך דכתיבן בקרא בהדיאהֻידוֹת אהרן (תשסא) עמ' א
ב ע"א רש"י ד"ה ארבעה - אבות קרי להנך דכתיבן בקרא בהדיאהֻידוֹת אהרן (תשסז) עמ' א
ב ע"א רש"י ד"ה ארבעה אבות - אבות קרי להנך דכתיבא בקרא בהדיא וכו'רנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' רפח
ב ע"א רש"י ד"ה ארבעה אבותשרי המאה ח"ב עמ' 93
ב ע"א רש"י ד"ה ד' אבות נזיקין - קרי להנך אבות כו'ברית אברהם (אמריליו) דף קטז ע"א
ב ע"א תוס' - אין עונשין מן הדיןברכת אברהם (ארלנגר) ב"ק מהדו"ק עמ' ב [הלכה]
ב ע"א תוס' - אית דוכתא דנקיט הןכסף נבחר (תשסג) עמ' שכא
ב ע"א תוס' - אית דוכתא דנקיט הןכסף נבחר (תשפ) עמ' תמא
ב ע"א תוס' - אית דוכתא דתני הןדבר צבי - קדושת השבת עמ' צח
ב ע"א תוס' - בממון עונשים מן הדיןתיבת גמא (תשסז) עמ' קיב
ב ע"א תוס' - נכתב אדם לפני אשיקרת דניאל בראשית-שמות עמ' עא
ב ע"א תוס' - צריך להתרות בו משום איזה מלאכה הוא מתחייבגבורת יצחק שבת ובהמ"צ עמ' נו
ב ע"א תוס' ד"ה ארבעה - איכא דוכתי במתניתין דתני "הן", ואיכא דוכתי דלא תני "הן", כגון אצל ארבעה אבות נזיקין ואצל מחוסרי כפרהשם יחזקאל עמ' תלא
ב ע"א תוס' ד"ה ארבעה - אית דוכתא דלא תני הן ואית דוכתא דתני הןדברי יואל פ' ראה דף פד ע"ב
ב ע"א תוס' ד"ה ארבעה - אית דוכתא דתני הן וכו' ואית דוכתאתורת השרף ממאגלניצא עמ' סו
ב ע"א תוס' ד"ה ארבעהעשרה מאמרות (תשס) עמ' ז
ב ע"א תוס' ד"ה ארבעהשבילי פנחס (תשפא) עמ' קסג
ב ע"א תוס' ד"ה ארבעהאור אלימלך עמ' קנב
ב ע"א תוס' ד"ה ארבעהדרשות משמר הלוי (תשעא) עמ' תס
ב ע"א תוס' ד"ה ארבעהמשק ביתי סימן קנט דף ע ע"א
ב ע"א תוס' ד"ה ארבעהנטעי אשל בראשית עמ' תנא
ב ע"א תוס' ד"ה ה"גשערי חיים (רוטר) ח"ג סי' לב
ב ע"א תוס' ד"ה ולא - אי עונשין ממון מק"ונטריקן (תשעד) עמ' קיח, קיט
ב ע"א תוס' ד"ה ולא - אם עונשין ממון מן הדיןתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' קע-קעא (ה-ו), רכב
ב ע"א תוס' ד"ה ולא - והתנא האריך להגדיל תורה ויאדירבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' לו-ז, ויקרא עמ' תרעה, דברים עמ' קצ
ב ע"א תוס' ד"ה ולא - יגדיל תורה ויאדירהאיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' יא
ב ע"א תוס' ד"ה ולא - להגריל תורה ויאדירדברי חנינא - ת"ת עמ' יג
ב ע"א תוס' ד"ה ולאחיי נפש ח"ד עמ' קנה
ב ע"א תוס' ד"ה ולא זה וזה - אם על הפתיחה חייב להביא כורה אחר כורהתיבת גמא (תשסז) עמ' צח
ב ע"א תוס' ד"ה ולאגור אריה שמות פכ"א אות סז, הערה 662
ב ע"א תוס' ד"ה ולאדרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' צג
ב ע"א תוס' ד"ה ולאדרשות מהר"ם חביב עמ' קפא
ב ע"א תוס' ד"ה ולאשפע חיים - מכתבי תורה (תשסח) עמ' תמז
ב ע"א תוס' ד"ה ולאתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' רלו, רמה, רחצ, ח"ב עמ' מג
ב ע"א תוס' ד"ה ולא, ושטמ"קעיוני רש"י שמות ח"ב עמ' ק
ב ע"א תוס' ד"ה ולא, עונשין ממון מן הדיןרנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' רפז
ב ע"א תוס' ד"ה ולרבי אליעזרגבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' רסד
ב ע"א תוס' ד"ה לא הריהדרום כרך כה עמ' 106
ב ע"א תוס' ד"ה ולא - אלא ללמדך שאין עונשין ממון מן הדיןמרפא בכנפיה ח"א עמ' רט
ב ע"א פירוש המשניות לרמב"ם - כתב השי"ת הדין בבורישמרו דעת עמ' קפה
ב ע"א מהרש"א - שן כוחו של עשו וכו'שפע חיים - מכתבי תורה (תשסח) עמ' טו
ב ע"א מהרש"א במהדו"ב בהא דאין עונשין מן הדיןבגדי חמודות שמות פרק כא פסוק לג
ב ע"א תורת חיים ד"ה דלאמהר"ם שיק דברים עמ' סו
ב ע"ב01 תולדותיהם לאו כיוצא בהםברית אברם עמ' תקסא
ב ע"ב01 תולדותיהן לאו כיוצא בהןגור אריה במדבר פי"ט הערה 165
ב ע"ב01 תולדותיהן לאו כיוצא בהןויגד יעקב עמ' תרלב
ב ע"ב01 תולדותיהן לאו כיוצא בהןפרורים משלחן גבוה ח"ה שאלה פד
ב ע"ב01 תולדותיהן לאו כיוצא בהןתורת אברהם עמ' עד
ב ע"ב02 אב מטמא אדם וכליםגור אריה ויקרא פי"א הערה 156 {כלי שנטמא והוא אב הטומאה מטמא כלים לעשות ראשון}
ב ע"ב05 ג' אבות נאמרו בשור הקרן השן והרגלאביר יעקב (סדיגורה, תשסד) עמ' קכו
ב ע"ב05 ג' אבות נאמרו בשור הקרן והשן והרגלחלק שמעון עמ' יז
ב ע"ב05 ג' אבות נאמרו בשור הקרן והשן והרגלנועם אלימלך (תשסא) עמ' קפד
ב ע"ב05 ג' אבות נאמרו בשור הקרן והשן והרגל, ורש"ינחל עדה עמ' פה
ב ע"ב05 ג' אבות נאמרו בשור וכו' כי יגח אין נגיחה אלא בקרן שנאמר ויעש לו צדקיה וכו' בהם עמים ינגחעטרת משה ימים נוראים - ר"ה אות רכח
ב ע"ב05 שלשה אבות נאמרו בשור הקרן והשן והרגלנועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף מו ע"ב
ב ע"ב06 הקרן השן והרגלהאיר ממזרח משלי עמ' שצב
ב ע"ב06 כי יגח אין נגיחה אלא בקרן שנאמר ויעש לו וכו' מאי ואומר וכו' והאי מילף הוא גילוי מילתא בעלמא הוא וכו'של"ה (תשנז) תושבע"פ אות רעו
ב ע"ב06 שן ורגלברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' רנא
ב ע"ב07 אין נגיחה אלא בקרן כו' והאי מילף הוא גילוי מילתא הוא, ורש"יתורת מנחם חס"ד עמ' 180
ב ע"ב07 אין נגיחה אלא בקרןאוצר המאמרים (תשסא) עמ' קיב
ב ע"ב07 אין נגיחה אלא בקרןבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' תעה, במדבר עמ' רלג
ב ע"ב07 אין נגיחה אלא בקרןגור אריה שמות פכ"א הערה 647
ב ע"ב07 אין נגיחה אלא בקרןהמאור שבתורה (לסין)
ב ע"ב07 אין נגיחה אלא בקרןישמח ישראל (אלכסנדר) דברים עמ' ס
ב ע"ב07 אין נגיחה אלא בקרןנועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף מה ע"א
ב ע"ב07 שנאמר ויעש לו צדקיה בן כנענה קרני ברזל ויאמר וכו'הרופא לשבורי לב שמות עמ' שב
ב ע"ב11 אם ילפינן דברי תורה מדברי קבלהתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' מו {ביאור הלשון}
ב ע"ב11 דברי תורה מדברי קבלה לא ילפינןברית שלום (תעח) דף סג ע"א
ב ע"ב11 דברי קבלהבאר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' תב, יהושע-שמואל עמ' ה
ב ע"ב11 דברי קבלהדרך חיים (תשע) פ"ג הערה 2135
ב ע"ב11 דברי תורה מדברי קבלה לא ילפינןאוצרות חיים - פרד"ס התורה עמ' צ
ב ע"ב11 דברי תורה מדברי קבלה לא ילפינןתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' לו {לימוד דין בעלמא שפיר למידין, וכל שכן דבר של מציאות}
ב ע"ב11 דברי תורה מדברי קבלה לא ילפינןברית שלום (תשסח) עמ' תג
ב ע"ב11 דברי תורה מדברי קבלהעבודת הקודש (תשסד) עמ' תקנד
ב ע"ב11 וכי תימא דברי תורה מדברי קבלה לא ילפינןברית עולם (תשסט) עמ' קס
ב ע"ב13 גילוי מילתא בעלמאתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תקסז הערה 16 {בזה למדים דברי תורה מדברי קבלה}
ב ע"ב17 גדר תולדהברכת אברהם (ארלנגר) ב"ק מהדו"ת עמ' ט [הלכה]
ב ע"ב17 תולדה דקרן מאי הוא, נגיפה נשיכה רביצה ובעיטהחמודי צבי בראשית עמ' רלה
ב ע"ב17 תולדות הקרן נגיפה נשיכה רביצה בעיטהגור אריה שמות פכ"א אות סז, הערה 731
ב ע"ב18 נגיפה נשיכה וכו' בכלל קרןאור חדש על ציון - דורש לציון דף א ע"ב, ב ע"א
ב ע"ב22 זו היא נגיפה זו היא נגיחהרנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' רפז
ב ע"ב22 זו היא נגיפה כו' ורש"יעיוני רש"י שמות ח"ב עמ' ק-קג
ב ע"ב22 מאי שנא גבי אדם דכתיב כי יגח ומאי שנא גבי בהמה דכתיב כי יגוף אדם דאית ליה מזלא וכו'של"ה (תשנז) ווי העמודים פרק ז אות כו
ב ע"ב23 גבי אדם כתיב כי יגח ובבהמה כי יגוף אדם אית ליה מזלאחיי נפש ח"ד עמ' רכ
ב ע"ב24 אדם אית לי' מזלאאמונת עתיך (וולפסון) ח"ב עמ' קטו
ב ע"ב24 אדם אית לי' מזלאחי' אבר"ח דרוש ו
ב ע"ב24 אדם אית לי' מזלאתהלה לדוד (סקאליע) ספר ה עמ' תצא
ב ע"ב24 אדם אית ליה מזלאעל כן קרא שמו - ח"י אלול {מזלו שומר עליו, ועניינו של מזל הוא השפעה מלמעלה ומזל זה מאיר במיוחד ביום הולדתו, אשר מזלו גובר}
ב ע"ב24 אדם אית ליה מזלא ורש"יהאיר ממזרח - חמש מגילות עמ' רצב
ב ע"ב24 אדם אית ליה מזלאאור חדש (הרטמן) פ"ג אות 347, הקדמה אות 152
ב ע"ב24 אדם אית ליה מזלאדברי חנינא - מזלות עמ' קסח
ב ע"ב24 אדם אית ליה מזלאחקל יצחק (תשסג) עמ' תקעב
ב ע"ב24 אדם אית ליה מזלאעיוני רש"י במדבר עמ' תו
ב ע"ב24 אדם אית ליה מזלא, ורש"י - דעתדעת תפלה עמ' תסד
ב ע"ב24 אדם דאית ביה מזלא כתיב ביה כי יגח וכו'אוהב משפט (שמט) דף לב ע"א
ב ע"ב24 אדם דאית לי' מזלאמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' קנח
ב ע"ב24 אדם דאית ליה מזלא וכו'פרדס יוסף השלם (פצנובסקי) שמות עמ' תעג
ב ע"ב24 אדם דאית ליה מזלא כו' בהמה דלית לה מזלא כו', ורש"ילקוטי שיחות חל"ו עמ' 103
ב ע"ב24 אדם דאית ליה מזלא כו' בהמה דלית לה מזלא, רש"ילקט שיחות מוסר ח"ג עמ' תשכו
ב ע"ב24 אדם דאית ליה מזלא כתיב ביה כי יגח, בהמה דלית לה מזלא, כתיב בה כי יגוףדרכי האמונה עמ' לז, קטז, קסה, רצג, רצד, תנא {שהוא בלא מתכוין}
ב ע"ב24 אדם דאית ליה מזלא כתיב כי יגחפרי צדיק וירא אות ד, בא אות ב
ב ע"ב24 אדם דאית ליה מזלא כתיב כי יגחרסיסי לילה סי' מג (עמ' 81), תקנת השבין סי' א (עמ' 3), מחשבות חרוץ סי' ח (עמ' 59), דובר צדק עמ' 155, *179-180, שיחת מלאכי השרת עמ' 60
ב ע"ב24 אדם דאית ליה מזלאאור הישר בראשית דף ע"ב ע"ב24
ב ע"ב24 אדם דאית ליה מזלאגור אריה בראשית פ"א אות סו
ב ע"ב24 אדם דאית ליה מזלאדרך חיים (תשלה) עמ' שצח
ב ע"ב24 אדם דאית ליה מזלאדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 249-248
ב ע"ב24 אדם דאית ליה מזלאהמאור שבתורה (לסין)
ב ע"ב24 אדם דאית ליה מזלאטוב טעם שמות עמ' קע
ב ע"ב24 אדם דאית ליה מזלאכור לזהב ח"א
ב ע"ב24 אדם דאית ליה מזלאכתבי הסבא מקלם - חנוכה ופורים עמ' קצג
ב ע"ב24 אדם דאית ליה מזלאשיחות הרב צבי יהודה שמות עמ' 41
ב ע"ב24 אדם וכו' מזלאבעקבי יעקב עמ' קיד
ב ע"ב25 בהמה דלית לה מזלאמאמר הנפש השלם עמ' יט
ב ע"ב25 בהמה דלית לה מזלא, רש"י - לבהמה יש יצר הרעדרך חיים (תשלה) עמ' רסה
ב ע"ב26 העדאה וחזרה לאדם ובהמהברכת אברהם (ארלנגר) ב"ק מהדו"ק עמ' ד [הלכה]
ב ע"ב26 מועד לאדם הוי מועד לבהמה ומועד לבהמה לא הוי מועד לאדם, ותוס', וחדושי רע"אמרפא בכנפיה ח"ג עמ' רטז
ב ע"ב26 מועד לאדם מועד לבהמהיקרת דניאל בראשית-שמות עמ' שלג
ב ע"ב30 רגל הזיקה מצויבגדי חמודות שמות פרק כב פסוק ד
ב ע"ב33 קרן מתכוין להזיקברך משה חנוכה עמ' כג, קנט
ב ע"ב33 קרן כוונתו להזיקמסילות בלבבם (אייזנברגר, תשעב) עמ' קלח {ואין הנאה להזיקה}
ב ע"ב33 קרן כוונתו להזיקדרך חיים (תשע) הקדמה הערה 135
ב ע"ב33 קרן כוונתו להזיקמנחת יצחק ויקרא-דברים עמ' ו
ב ע"ב33 קרן כוונתו להזיקשמן ראש (כץ) חנוכה ח"א עמ' קנח
ב ע"ב37 ושלח את בעירה וכו'בגדי חמודות שמות פרק כב פסוק ד
ב ע"ב37 ושלח זה הרגל וכן הוא אומר משלחי רגל השור והחמורלמדנות (תשנח) פ' משפטים אות מה-מו
ב ע"ב37 ושלח זה הרגלנועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף מו ע"ג
ב ע"ב37 ושלח זה הרגלנועם אלימלך (תשסא) עמ' קפד
ב ע"ב39 ובער זו השןגור אריה שמות פכ"ב הערה 76
ב ע"ב39 ובער זו השן וכן הוא אומרפרי צדיק כי תצא אות ד
ב ע"ב39 ובער זו השןשפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' יד
ב ע"ב39 כאשר יבער הגללמאורי שערים עמ' קסח
ב ע"ב רש"י - אדם אית לי' מזלא - דעתתהלה לדוד (סקאליע) ספר ה עמ' תצא
ב ע"ב רש"י - אדם דאי' לי' מזלא - יש לו דעת לשמור עצמודבר צבי - קדושת השבת עמ' רכא
ב ע"ב רש"י - יצר הרע לבהמהדרך חיים (תשע) הקדמה הערה 138
ב ע"ב רש"י - לבהמה יש יצר הרעתפארת ישראל (הרטמן) עמ' רמו הערה 73, תתצז הערה 44
ב ע"ב רש"י - מת אבי אבות הטומאהרעיונות ומסרים לפרשת השבוע - הפטרות שמות עמ' 394
ב ע"ב רש"י - מת הוא אבי אבות הטומאהגור אריה ויקרא פי"א הערה 208, במדבר פ"ה הערה 34
ב ע"ב רש"י אין היזקן מצוי - תדירגור אריה שמות פכ"א הערה 734
ב ע"ב רש"י ד"ה - לומר לך דהך נגיפה לאו דחיפת הגיף היא וכו'כח מעשיו הגיד לעמו ח"ב יא ע"ג
ב ע"ב רש"י ד"ה אדםברכת אבות עמ' סב
ב ע"ב רש"י ד"ה דברי קבלהתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' קצח (קכט)
ב ע"ב רש"י ד"ה מזלא - דעת לשמור את עצמודרכי האמונה עמ' לז, קג, קטז, קסה
ב ע"ב רש"י - אדם יש לו מזלא, דעת לשמור את עצמודרכי האמונה עמ' תסז
ב ע"ב רש"י ד"ה אדם דאית ליה מזלא - שיש לו דעת לשמור את גופופני מנחם בר מצוה עמ' מט
ב ע"ב רש"י ד"ה רביצה ורש"שעיוני רש"י שמות ח"ב עמ' קב, קג
ב ע"ב תוס' ד"ה דאילומפניני הרב עמ' שצה
ב ע"ב רשב"א - לא אמרו כן אלא בנזקי בור מפני שהוא חדוש וכו'הרופא לשבורי לב שמות עמ' שצח
ב ע"ב רשב"א - שאין לו הנאה לאכולעיוני הפטרה ח"ב עמ' 706
ב ע"ב רשב"א ד"ה ושלח, ושטמ"ק ר"ה ושלחדברי שאול שמות עמ' רמג
ב ע"ב מאירי - צד או טבע להשתדל בהצלהלקוטי שיחות חל"ו עמ' 105
ב ע"ב בניהואמרי יצחק במדבר-דברים עמ' ריא הערה א
ג ע"א01 גלל וכו', רש"י - פעמים מגולה ופעמים מכוסהלקט אמרי קודש - בראשית עמ' קלו
ג ע"א01 גללאור לשמים (תשסג) עמ' כג {זה השן}
ג ע"א01 הגלל וכו'לילה כיום יאיר (באום) עמ' 276 {זו השן}
ג ע"א01 ושלח זה הרגלגור אריה ויקרא פ"א הערה 157
ג ע"א01 ושלח זה הרגלעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' שכט
ג ע"א06 לא מכליא קרנאודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' עז
ג ע"א06 מכליא קרנאישא מדברותיך - מגילה עמ' נג
ג ע"א06 מכליא קרנאפחד יצחק - ראש השנה מאמר ב
ג ע"א11 ובער זה השןתולדות ישראל עמ' רטז
ג ע"א16 דאזלא ממילאגור אריה שמות פכ"ב אות ח
ג ע"א17 דשלח שלוחי ורש"י ד"ה איצטריךעיוני רש"י שמות ח"ב עמ' קיז, קיח
ג ע"א17 הא דשלח שלוחילקוטי שיחות חי"א עמ' 24
ג ע"א26 גדר הנאה להזיקוברכת אברהם (ארלנגר) ב"ק מהדו"ק עמ' ה [הלכה]
ג ע"א27 דהי מינייהו מפקתדרך חיים (תשע) פ"א הערה 1449
ג ע"א27 הי מנייהו מפקתגור אריה בראשית פ"ו אות כב, שמות פכ"ט הערה 119, דברים פי"ג הערה 43
ג ע"א30 תולדה דשן נתחככה בכותל להנאתהתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' קצז-קצח (תיז) {אם באדם ג"כ הנאה תולדה דאכילה (לענין מתוך)}
ג ע"א31 מאי שנא שן דיש וכו' הני נמי ישתורת אברהם עמ' עד
ג ע"א32 שן יש הנאה להזיקוגור אריה ויקרא פ"א אות יט
ג ע"א32 שן יש הנאה להיזקועיוני הפטרה ח"א עמ' 144
ג ע"א32 שן יש הנאה להזיקהפני מנחם שמות עמ' י, יא, כה, שמחת חתן עמ' צז
ג ע"א32 שן יש הנאה להזיקוברך משה חנוכה עמ' כג, קנט
ג ע"א32 שן מכליא קרנאים שמחה עמ' רסו
ג ע"א35 תולדה דרגל וכו' הזיקה בגופה דרך הילוכהאוסף מאמרי מוסר וחכמה (תשנט) עמ' נז
ג ע"א38 רגל מצוי להזיקברך משה חנוכה עמ' כג, קנט
ג ע"א43 אב י', תוס' - סתם בור עשרה טפחיםברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' רנד-רנה
ג ע"א44 והמת יהיה לו אמר רחמנא וקים להו לרבנן י' עבדן מיתה ט' נזיקין עבדי מיתה לא עבדיבצור ירום ח"ה עמ' מה הערה 58
ג ע"א45 וקים להו לרבנן י' עבדן מיתה וכו'אילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' קיז
ג ע"א45 מיתה בבור ט'ברכת אברהם (ארלנגר) ב"ק מהדו"ק עמ' ו [הלכה]
ג ע"א רש"י ד"ה אידישערים מצוינים בראשית-שמות עמ' כ
ג ע"א רש"י ד"ה זה אב לניזקיןודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' קצב
ג ע"א תוס' ד"ה ושן בהמות - בהמות שיש להם ארס כנחש וכו' דהיא תולדה דקרןעיוני פרשה (ריבלין) ויקרא עמ' 170
ג ע"א תוס' - לחומרא מקשינן אמרי' נמי בממוןחלקת אפרים - יתרו
ג ע"א תוס' ד"ה איצטריךכח מעשיו הגיד לעמו ח"ב דף יא ע"ד
ג ע"א תוס' ד"ה דומיא - לקולא ולחומרא לחומרא מקשינןלקט שיחות מוסר ח"ג עמ' תמו
ג ע"א תוס' ד"ה דומיא - בממונא גם מקשינן לחומראתיבת גמא (תשסז) עמ' קכג
ג ע"א תוס' ד"ה דומיאאהל ישרים דף לז ע"ג
ג ע"א תוס' ד"ה דומיאפרדס יוסף השלם (פצנובסקי) בראשית עמ' סב
ג ע"א תוס' ד"ה דומיאתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' שכט
ג ע"א תוס' ד"ה דומיאתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' שכט
ג ע"א תוס' ד"ה והא דמכלייאכח מעשיו הגיד לעמו ח"ב דף יא ע"ג
ג ע"א תוס' ד"ה לא - סתם בור עמוק י"טרנת יצחק ישעיה עמ' תלא
ג ע"א תוס' ד"ה לאכח מעשיו הגיד לעמו ח"ב דף יא ע"ד
ג ע"א תוס' ד"ה לאשערים מצוינים בראשית-שמות עמ' קלז
ג ע"א רשב"א ד"ה ושלחבגדי חמודות שמות פרק כב פסוק ד
ג ע"א01 אי דלא אפקריה לרב היינו שורהתורה והעולם ח"ג עמ' פו {עם ישראל בחו"ל הוא כאבן נגף שהופקר שהוא כבור שאינו יכול להתגונן, אבל בא"י הוא כמו שור שיכול להתגונן}
ג ע"ב02 רב אמר כולן משורו למדנו ושמואל אמר כולן מבורו למדנו וכו' ורש"י ותוס'ברית שלום (תעח) דף ב ע"ד, כט ע"ד
ג ע"ב02 רב אמר כולן משורו למדנו ושמואל אמר כולן מבורו למדנו וכו' ורש"י ותוס'ברית שלום (תשסח) עמ' יב
ג ע"ב09 לרב מבעה זה אדםראה שורה 31
ג ע"ב11 אדם מועד לעולםיערי עם דבשי ח"ג עמ' ח
ג ע"ב11 אדם מועד לעולם בין ער ובין ישןלקוטי דיבורים (תשנ) חלקים א-ב עמ' 113
ג ע"ב11 אדם מועד לעולםדברי יונה ח"א עמ' כד
ג ע"ב11 אדם מועד לעולםחמשה מאמרות (תשסט) - סמוכים לעד - בכורות א
ג ע"ב11 אדם מועד לעולםמשך חכמה במדבר פ"ה פסוק יז
ג ע"ב11 אדם מועד לעולםשיחות לספר דברים עמ' קעו
ג ע"ב11 אדם מועד לעולםשל"ה (תשנז) - עשרה מאמרות אות קסה
ג ע"ב11 אדם מועד לעולםתולדות ישראל עמ' קעב
ג ע"ב11 אדם מועד לעולםבאר מחוקק (תשמט) עמ' קלז
ג ע"ב12 כיחו וניעוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' ריג {תולדת אדם }
ג ע"ב16 אבנו סכינו ומשאו שהניח בראש גגו ונפלו ברוח מצויה והזיקותורת אביגדור ח"ד עמ' סד
ג ע"ב16 אבנו סכינו ומשאו שהניחן בראש גגו ונפלו ברוח מצויה והזיקולמדנות (תשנח) פ' משפטים אות מו
ג ע"ב16 אבנו סכינו ומשאו שהניחן בראש גגו ונפלו ברוח מצויה והזיקופני מנחם נישואין ושבע ברכות עמ' קפב
ג ע"ב16 תולדה דאשדרשות הרז"ה עמ' תרטו
ג ע"ב16 תולדה דאשויקהל משה (וייס) עמ' פ [הלכה]
ג ע"ב19 מאי שנא אש דכח אחר מעורב בהן וכו'אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ג עמ' רמ
ג ע"ב27 דבעי רבא אם משלם מן העליהחיים ומלך דף יח ע"ב (הלכות נזקי ממון פרק ב הלכה ב)
ג ע"ב28 לרבא מבעיא לר"פ פשיטאמקראי קדש (תשנג) עמ' ריט
ג ע"ב31 והמבעה מאי מבעהניבי זהב עמ' קצה, רעב
ג ע"ב31 לרב מבעה זה אדםויגד יעקב עמ' תרלב, תרלג
ג ע"ב31 מאי מבעה וכו' ושמואל אמר מבעה זה השןשל"ה (תשנז) פרשת משפטים אות יז
ג ע"ב31 מאי מבעה וכו'יקרת דניאל בראשית-שמות עמ' עא
ג ע"ב31 מאי מבעה רב אמר מבעה זה אדם וכו' דכתיב אמר וכו' אם תבעיון בעיואמרות חיים עמ' קז
ג ע"ב31 מאי מבעה רב אמר מבעה זה אדם ושמואל אמר מבעה זה השןבני יששכר (תשעז) ח"א עמ' שכט
ג ע"ב31 מאי מבעה רב אמר מבעה זה אדם ושמואל אמר מבעה זה השןנועם אלימלך (תשסא) עמ' קפד
ג ע"ב31 מאי מבעה רב אמר מבעה זה אדם ושמואל אמר מבעה זה השןנועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף מו ע"ב
ג ע"ב31 מאי מבעה רב אמר מבעה זה אדםדמשק אליעזר (חדש, תפלה) עמ' 27
ג ע"ב31 מבעה וההבערבאר מים חיים (תשנט) ח"ג עמ' שיט
ג ע"ב31 רב אמר מבעה זה אדם ושמואל אמר מבעה זה השןמאמרי הרמ"ע (תשסא) - מאמר המילואים עמ' פד, פח
ג ע"ב31 רב אמר מבעה זה אדם ושמואל אמר מבעה זה השןנחל עדה עמ' תסא
ג ע"ב31 רב אמר מבעה זה האדם דכתיב אמר שומר אתא בוקר וגם לילהוענפיה ארזי אל (תשסו) על התורה ח"א עמ' רטז
ג ע"ב31 רב אמר מבעה זה האדםוענפיה ארזי אל (תשפ) ח"א עמ' רנט
ג ע"ב32 מבעה הוא שןזריזותא דאברהם עמ' רמט
ג ע"ב32 מבעה זה אדם דכתיב אם תבעיון בעיואסופת מערכות בראשית ח"א עמ' רצב, שמות ח"ב וויקרא עמ' קיט
ג ע"ב32 מבעה זה אדם דכתיב אמר שומר, ורש"ימתנת חיים מאמרים ח"ב עמ' רסט
ג ע"ב32 מבעה זה אדם וכו' אם תבעיוןמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' שנח
ג ע"ב32 מבעה זה אדם וכו' אם תבעיון בעיו, רש"י - תשובה ומחילהאמונת עתיך (וולפסון) ח"א עמ' רמז
ג ע"ב32 מבעה זה אדם וכו' זה השןתורת מנחם חלק מ עמ' 298
ג ע"ב32 מבעה זה אדם וכו' זה שןזריזותא דאברהם עמ' רנא
ג ע"ב32 מבעה זה אדם וכו'באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' תצט, שמות עמ' תרו, ויקרא עמ' שע, במדבר עמ' קכא, תשכג, דברים עמ' תרפז, יהושע-שמואל עמ' תנ
ג ע"ב32 מבעה זה אדם וכו'ושב ורפא לו עמ' קיב, רסו
ג ע"ב32 מבעה זה אדם וכו', רש"י - לשון תפילה ובקשהמכתב מאליהו ח"ג עמ' 68 בהערה
ג ע"ב32 מבעה זה אדם שנאמר אמר שומר אתא בקר וגם לילה אם תבעיון בעיוקול ברמ"א נשמע - מועדים ודרושים ופרקי אבות - שבת הגדול אות יז
ג ע"ב32 מבעה זה אדםאגרת על הבטחון (תשסב) עמ' צד
ג ע"ב32 מבעה זה אדםאגרת על הבטחון (תשע) עמ' צט
ג ע"ב32 מבעה זה אדםאחרי ראי (תשסד) דרשות סי' ג אות ג
ג ע"ב32 מבעה זה אדםבין המשפתים בראשית עמ' קמג
ג ע"ב32 מבעה זה אדםדעת תפלה עמ' כט, קלו
ג ע"ב32 מבעה זה אדםדרך ה' (באום) ח"א פ"ד אות מה
ג ע"ב32 מבעה זה אדםדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 1948
ג ע"ב32 מבעה זה אדםיחי ראובן (קרלנשטיין) במדבר עמ' קעט
ג ע"ב32 מבעה זה אדםכדת נפש משיבת עמ' ריח
ג ע"ב32 מבעה זה אדםלהעיר להורות ולהשכיל ח"א עמ' רמא
ג ע"ב32 מבעה זה אדםמאורי שערים עמ' שס
ג ע"ב32 מבעה זה אדםמתנת חיים - אלול וימים נוראים עמ' קל
ג ע"ב32 מבעה זה אדםעזר מיהודה (תשפא) שמות עמ' קעד
ג ע"ב32 מבעה זה אדםעלי שור ח"א עמ' כז
ג ע"ב32 מבעה זה אדםעלי שור ח"ב עמ' כד
ג ע"ב32 מבעה זה אדםעמק המלך (תשסג) עמ' 213
ג ע"ב32 מבעה זה אדםצמח דוד (סקאליע) עמ' שח
ג ע"ב32 מבעה זה אדםשומע תפלה ח"א עמ' יג
ג ע"ב32 מבעה זה אדםשמלת אליעזר ח"א עמ' צה
ג ע"ב32 מבעה זה אדםתורת אביגדור ח"ב עמ' מט
ג ע"ב32 מבעה זה אדםתורת אביגדור ח"ג עמ' לו
ג ע"ב32 מבעה זה אדםדולה ומשקה - גלות וגאולה עמ' תקצט
ג ע"ב32 מבעה זה אדם, המשגיח ר' ירוחםבין המשפתים שמות עמ' צח
ג ע"ב32 מבעה זה אדם, ורש"י - אלמא באדם כתיב בעיןשפתי חיים מועדים ח"א (תשנד) עמ' עח
ג ע"ב32 מבעה זה השןבני יששכר (תשסח) ח"ב עמ' נט
ג ע"ב32 מבעה זה השן דכתיב איך נחפשו עשו נבעו מצפוניו וכו' אתגליין מטמרוהיהדרש והעיון שמות מאמר קפז
ג ע"ב32 מבעה זה השן דכתיב איך נחפשו עשו נבעו מצפוניונזר הקדש ח"ג עמ' קצה
ג ע"ב32 מבעה זה השן וכו' זה אדםבני יששכר (תשמג) ח"א דף קלט ע"ג
ג ע"ב32 מבעה זה השן וכו' מאי משמע וכו' אתגלין מטמרוהי, ורש"י - מבעה לשון מגולה הוא דהיינו שן שפעמים מגולה ופעמים מכוסהנועם אלימלך (תשסא) עמ' קפד
ג ע"ב32 מבעה זה השןאמרי נועם (מועדים) סי' ג לדברים שבת חזון
ג ע"ב32 מבעה זה השןלישרים תהלה (תשסד) עמ' קסא, קסט
ג ע"ב33 מבעה זה אדם דכתיב אם תבעיון בעיוקול ששון (גולדברג) אות מט
ג ע"ב34 אם תבעיון בעיויד פנחס (גרבר) דף פח ע"ד, פט ע"ד
ג ע"ב34 אתא שומר אתא בוקר וגם לילה וכו' ורש"ימאורי שערים עמ' קכח
ג ע"ב37 כדמתרגם רב יוסףבכורי אברהם דף סח ע"ג
ג ע"ב37 כדמתרגם רב יוסףבתורתו יהגה (תשעב) עמ' קעט
ג ע"ב37 כדמתרגם רב יוסףודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' תפא
ג ע"ב41 מכדי קראי לא כמר דייקי וכו' רב מ"ט לא אמר כשמואל וכו'ואותו תעבוד עמ' שפג
ג ע"ב44 תנא שור לקרנונועם אלימלך (תשסא) עמ' קעט
ג ע"ב45 לא ראי הקרן שאין הנאה להזיקו כראי השן שיש הנאה להזיקה וכו'של"ה (תשנז) - עשרה מאמרות אות קעה בהגה"ה
ג ע"ב45 תני מבעה לשינוחקל יצחק (תשסג) עמ' קסט
ג ע"ב רש"י - עולם הבא נקרא יום ובוקרתפארת צבי בראשית עמ' רפג
ג ע"ב רש"י - רק על שיראין של חבירוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' קטו
ג ע"ב רש"י ד"ה אי בתר דנייחנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' קא אות ו
ג ע"ב רש"י ד"ה איגליין - שפעמים נגלה ופעמים מכוסה כשןתיבת גמא (תשסז) עמ' רפו
ג ע"ב רש"י ד"ה איגלייןאמרי נפתלי ח"א עמ' ס
ג ע"ב רש"י ד"ה אתא בוקראמרות ה' השלם ח"ד עמ' נט
ג ע"ב רש"י ד"ה אתא בקר גאולה לצדיקיםמנחת יצחק בראשית-שמות עמ' צו
ג ע"ב רש"י ד"ה אתא בקר וד"ה וגם לילהאש דת (אסאד) עמ' קצא
ג ע"ב רש"י ד"ה אתאזאת ליעקב ויקרא עמ' כד
ג ע"ב רש"י ד"ה וגם לילה - אם תשובו בתשובה ותבקשו מחילהימלא פי תהלתך - עיונים בתפלה עמ' רלא
ג ע"ב תוס' - דברים שבכתב אי אתה רשאי לאומרם בע"פאור אברהם הלכות מגילה וחנוכה עמ' נט
ג ע"ב תוס' - דברים שבכתב אי אתה רשאי לאומרם בע"פברכת אברהם (ארלנגר) ב"ק מהדו"ת עמ' יב [הלכה]
ג ע"ב תוס' - רב יוסף היה סגי נהורנפש יוסף (תשעד) עמ' קסח
ג ע"ב תוס' ד"ה וממונךעיוני רש"י שמות ח"ב עמ' קיח
ג ע"ב תוס' ד"ה וממונךכח מעשיו הגיד לעמו ח"ב יב ע"ב
ג ע"ב תוס' ד"ה כדמתרגם - נקט רב יוסף וכו' ולא כדפירש בעלמא לפי שהיה סגי נהור ודברים שבכתב אי אתה רשאי לומר על פה וכו'ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' שנג, שנה
ג ע"ב תוס' ד"ה כדמתרגם - שהיה בקי בתרגום לפי שהיה סגי נהוראמונת עתיך (וולפסון) ח"א עמ' נא
ג ע"ב תוס' ד"ה כדמתרגםשפתי שלמה בראשית עמ' תעה*
ג ע"ב תוס' ד"ה כדמתרגםהאיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' פז
ג ע"ב תוס' ד"ה כדמתרגםמפניני הרב עמ' רמה
ג ע"ב תוס' ד"ה כמתרגם - ודברים שבכתב אי אתה רשאי לומר ע"פגבורת יצחק שבועות עמ' נ
ג ע"ב תוס' ד"ה לא ראיאמונת עתיך (וולפסון) ח"א עמ' רמח
ג ע"ב תוס' ד"ה לא ראיכח מעשיו הגיד לעמו ח"ב יב ע"א
ג ע"ב תוס' ד"ה משורוטוב ראיה
ג ע"ב תוס' ד"ה משורותיבת גמא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' מה
ג ע"ב רא"ש - פטור שן ורגל ברה"רעיוני רש"י שמות ח"ב עמ' קיט-קכ
ג ע"ב מהרש"א - אם תבעיון בעיו מלשון תפילה ובקשהעקבי אבירים (תשסה) עמ' רפז
ג ע"ב מהרש"א ד"ה מאי מבעהחכמת התורה ויגש עמ' שמא
ד ע"א01 לא ראי השן שאין כוונתו להזיק וכו' ורש"יברית שלום (תעח) דף ב ע"ג
ד ע"א01 לא ראי השן שאין כוונתו להזיק וכו' ורש"יברית שלום (תשסח) עמ' יא
ד ע"א02 ולאו ק"ו הוא ומה שן וכו'כח מעשיו הגיד לעמו ח"ב יא ע"ד
ד ע"א02 ולאו קל וחומר ומה שן שאין כוונתו להזיק חייב קרן שכוונתו להזיק לא כן שכןשל"ה (תשנז) תושבע"פ אות יח
ד ע"א04 מידי דהוה אעבד ואמהעיוני רש"י שמות ח"ב עמ' קיט
ד ע"א04 עבד שהזיקברכת אברהם (ארלנגר) ב"ק מהדו"ק עמ' ז [הלכה]
ד ע"א04 עבד שחבל פטור דא"כ מחייב ק' מנה בכל יום את אדונותיבת גמא (תשסז) עמ' רצה
ד ע"א09 נמצא מחייב את רבו מאה מנה וכו'תיבת גמא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' תט
ד ע"א15 שור זה הרגלקדושת עינים (תשמו) סי' רלה
ד ע"א15 שור זה רגלקדושת עינים (תשעא) פרק ג אות קכ
ד ע"א15 תנא שור לרגלו ומבעה לשינומאמרי הרמ"ע (תשסא) - מאמר המילואים עמ' עט
ד ע"א21 ושמואל מ"ט לא אמר כרב וכו'ואותו תעבוד עמ' שפג
ד ע"א33 אדם דרכו להזיק בישן וכו'הגיונות אל עמי (עמיאל) ח"א דרוש ז
ד ע"א33 אדם דרכו להזיק כשהוא ישן דכייף ופשיטודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' עז
ד ע"א33 כיון דאייעד אורחיה הואהמאור שבתורה (שפירא) שמות עמ' רלג
ד ע"א35 אדם שמירת גופו עליוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' סג
ד ע"א36 ולטעמיך הא דתנא קרנא וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 168
ד ע"א רש"י ד"ה אפ"המגילת סמנים עמ' ע
ד ע"א תוס' - וממונך ל"ג ומהר"םמנחה חדשה (חן טוב) פרשת משפטים
ד ע"א תוס' - קלב"ם בחיוב כופריקרת דניאל בראשית-שמות עמ' תיז, קז
ד ע"א תוס' - קלבד"מברכת אברהם (ארלנגר) ב"ק מהדו"ת עמ' יד [הלכה]
ד ע"א תוס' - שם כלים אצל הישןדולה ומשקה פורים עמ' ריג
ד ע"א תוס' ד"ה אדם - אדם ממונו הואתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' קפ (מו)
ד ע"א תוס' ד"ה בראיעטרת חן ח"א עמ' קמט
ד ע"א תוס' ד"ה ולטעמיךכח מעשיו הגיד לעמו ח"ב יא ע"ד
ד ע"א תוס' ד"ה כיון - גם באדם אם חבירו בא אצלו אזי האחרון חייבתולדות ישראל עמ' קעב
ד ע"א תוס' ד"ה כראיברכת שלמה חו"מ עמ' ב [הלכה]
ד ע"א תוס' ד"ה כראי, מהרש"א מהר"ם ופנ"יבנין אפרים עמ' קה [הלכה]
ד ע"א תוס' ד"ה כשהזיקכח מעשיו הגיד לעמו ח"ב יא ע"ד
ד ע"א תוס' ד"ה לאוכח מעשיו הגיד לעמו ח"ב יג ע"ג
ד ע"א תוס' ד"ה מידימגילת סמנים עמ' ע
ד ע"א תוס' ומהר"ם - בגדרי קלב"םחמדה יקרה במדבר עמ' נז
ד ע"ב06 המבעה וההבער וכי תימא פרושי קמפרשקובץ מאמרים ואגרות (וסרמן) ח"ב עמ' רצו
ד ע"ב11 י"ג אבות נזיקיןכנפי יונה (תשנח) ח"ד סי' א', מאמר המלואים
ד ע"ב11 תני דבי אושעיא שלשה עשר אבות נזיקין שומר חנם והשואל וכו'של"ה (תשנז) תושבע"פ אות קיב
ד ע"ב11 תני ר"א י"ג אבות נזיקין כו' תני ר"ח כ"ד אבות כו'עשרה מאמרות (תשס) עמ' ט
ד ע"ב11 תני רב אושעיא י"ג אבות נזיקין כו' תני רבי חייא כ"ד אבות נזיקין כו' בקנסא לא קמיירימאמרי הרמ"ע (תשסא) - מאמר המילואים עמ' פד
ד ע"ב25 והא שומר חנם והשואל וכו'כח מעשיו הגיד לעמו ח"ב יב ע"א
ד ע"ב28 כ"ד אבות נזיקיןתורה וחיים (פלאג'י) אות ק"י (ס"ק כ"ו)
ד ע"ב28 עשרים וארבעה אבות נזיקיןדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 342
ד ע"ב28 תני רבי חייא כו' והמטמא והמדמע והמנסךמאמרי הרמ"ע (תשסא) - מאמר המילואים עמ' פז
ד ע"ב28 תני רבי חייא עשרים וארבעה אבות נזיקין, ותוס' ד"ה ועדיםלב המשפט ח"ב שיעור ח [הלכה]
ד ע"ב30 האונס ומפתה והמוציא שם רעאמונה ודעת דף נג ע"ב
ד ע"ב33 בממונא קמיירי בקנסא לא קמיירילמדנות (תשנח) פ' משפטים אות מד
ד ע"ב38 ממונא דאתי לידיה באיסורא ורש"ירנת יצחק דברי הימים עמ' מא
ד ע"ב רש"י - תערובת יין ביין הוי הפסד מועטלחמי תודה דף רלג ע"א
ד ע"ב רש"י ד"ה אבותתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' ש
ד ע"ב רש"י ד"ה תנא וכו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' רה
ד ע"ב תוס' ד"ה ועדיםלב המשפט ח"א שיעור ו [הלכה]
ד ע"ב תוס' ד"ה ועדיםגור אריה שמות פכ"א הערה 640, 663
ד ע"ב תוס' ד"ה ועדיםדרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' צג
ד ע"ב תוס' ד"ה ועדיםמאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף פו ע"ב
ד ע"ב תוס' ד"ה ועדיםמנחה חדשה (חן טוב) פרשת מסעי {אם נגמר דינו ליהרג על פיהם ואחד העדים הרגו כדין "יד העדים תהיה בו", והוזמו, חייב מיתה דין רוצח}
ד ע"ב תוס' ד"ה עדיםתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' קע, רו, רלו, רחצ, ח"ב עמ' מג, קמג
ד ע"ב תוס' ד"ה שומרלקוטי שיחות ח"א עמ' 248
ד ע"ב תוס' ד"ה שומרמשק ביתי סימן מ דף יז ע"ב
ד ע"ב תוס' ד"ה תריכח מעשיו הגיד לעמו ח"ב יב ע"א
ה ע"א01 סבר לה כר"ע דאמר אין משלמין על פי עצמןלמדנות (תשנח) פ' משפטים אות מה
ה ע"א01 עדים זוממין ממונאברכת אברהם (ארלנגר) ב"ק מהדו"ק עמ' י [הלכה]
ה ע"א02 אין משלמין ע"פ עצמםברכת אברהם (ארלנגר) ב"ק מהדו"ק עמ' י {מודה בקנס}
ה ע"א06 תברא רבי עקיבא לגזיזיהילקוט עטרת צבי עמ' קלח
ה ע"א06 תבריה ר"ע לגזיזיהבית ישראל (זידיטשוב, תשעה) עמ' קמג
ה ע"א15 היזק שאינו ניכר שמיה היזקדרשות אל עמי ח"ג דרוש ט
ה ע"א15 היזק שאינו ניכרברכת אברהם (ארלנגר) ב"ק מהדו"ת עמ' טז [הלכה]
ה ע"א23 מניינא דר' חייא למעוטי מאי למעוטי מוסר ומפגלאלה הדברים (ברודנא) עמ' 94
ה ע"א23 מנינא למעוטי מאידרך חיים (תשע) פ"א הערה 231
ה ע"א24 בשלמא מפגל בקדשים לא קמיירימאמרי הרמ"ע (תשסא) - מאמר המילואים עמ' פח
ה ע"א24 למעוטי מוסר ומפגלתפארת ראובן עמ' רלב
ה ע"א24 מפגל, ורש"יפרפרת הפרשה פרשת צו פרק ז פסוק יח
ה ע"א26 שאני מוסר דבדיבורא ובדיבורא לא קמיירימאמרי הרמ"ע (תשסא) - מאמר המילואים עמ' פד
ה ע"א28 דיבורא דאית ביה מעשהס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' קכ
ה ע"א30 אע"ג דלית ביה מעשה רחמנא קרייה מעשהלמדנות (תשנח) פ' שופטים אות קכ
ה ע"א30 רחמנא קרייא מעשהבאר שרים פרשת כי תצא דרוש ג אות ד {בעדים זוממים}
ה ע"א35 כולן כאבות לשלם ממיטבגור אריה שמות פכ"ב אות יב
ה ע"א36 אתיא תחת נתינה ישלם כסףפני מנחם פינחס עמ' קעח
ה ע"א36 לשלם ממיטב ותוס' ד"ה כולםעיוני רש"י שמות ח"ב עמ' קכב
ה ע"א36 משלמים ממיטבברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' רנא, רנג
ה ע"א36 תחת נתינה ישלם כסףכנפי יונה (תשנח) ח"ג סי' סב
ה ע"א רש"י ד"ה ומפגלמשחת שמן (תשסז) ח"א עמ' קלא
ה ע"א רש"י ד"ה מפגלתפארת ראובן עמ' רסד
ה ע"א רש"י ד"ה עדים - כל המשלם יותר ממה שהזיק הוי קנסאור אברהם בראשית עמ' רצב
ה ע"א רש"י ד"ה תחת נתינהבנין אפרים עמ' קכו [הלכה]
ה ע"א רש"י ד"ה תחת נתינהגור אריה ויקרא פי"ד הערה 187
ה ע"א רש"י ד"ה תחתשערים מצוינים בראשית-שמות עמ' רט
ה ע"א תוס' - מפגל זה גרמייקרת דניאל בראשית-שמות עמ' קצא
ה ע"א תוס' ד"ה למעוטי - אפילו מאן דלא דאין דד"ג מודה במוסר משום קנסעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קצא
ה ע"א תוס' ד"ה למעוטיתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קפח, רה
ה ע"א תוס' ד"ה למעוטיתפארת ראובן עמ' רלג
ה ע"א תוס' ד"ה למעוטי, וש"ך בהגהה חו"מ סי' שפולשון ערומים לשונות הרמב"ם דף יד ע"ג
ה ע"א תוס' ד"ה תחתכח מעשיו הגיד לעמו ח"ב יב ע"ב
ה ע"א תוס' ד"ה תחתמים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' לו
ה ע"א רשב"אבנין אפרים עמ' פג [הלכה]
ה ע"ב02 אמר רבא וכולהו כי שדית בור בינייהו אתיא כולהו במה הצדהרופא לשבורי לב שמות עמ' שצח
ה ע"ב02 וכולהו כי שדית בור בינייהו אתיא כולהו במה הצדפני מנחם ויגש עמ' שעה
ה ע"ב02 וכולהו כי שדית בור בינייהוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' קעז
ה ע"ב04 משום דאיכא למיפרך וכו' ולמ"ד אדרבה קרן עדיפא וכו'מגילת סמנים עמ' צט
ה ע"ב05 מה לכלהו שכן מועדין בתחלתןברית שלום (תעח) דף ב ע"ג
ה ע"ב05 מה לכלהו שכן מועדין בתחלתןברית שלום (תשסח) עמ' יב
ה ע"ב07 למאי הלכתא כתבינהו רחמנא להלכותיהןלמדנות (תשנח) פ' משפטים אות מו
ה ע"ב08 להלכותיהם וכו' אדם לחייבו בד' דבריםמשך חכמה ויקרא פ"כד פסוק יח
ה ע"ב09 פטור רה"ר בשן ורגלברכת אברהם (ארלנגר) ב"ק מהדו"ק עמ' יג [הלכה]
ה ע"ב13 אש לפטור בו את הטמוןהרופא לשבורי לב שמות עמ' שעב
ה ע"ב רש"י ד"ה וכולהו - אדם אינו ראוי לבור, ותוס' ד"ה כי שדיתרנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' רפו
ה ע"ב תוס' ד"ה כימגילת סמנים עמ' קכה
ה ע"ב תוס' ד"ה כי - עושין פירכא גם ממידי דלא שייךתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' צה (של), קצ
ה ע"ב תוס' ד"ה להלכותיהן - להגריל תורה ויאדירדברי חנינא - ת"ת עמ' יג
ו ע"א02 לאתויי אבנו סכינו וכו'תולדות ישראל עמ' ריג
ו ע"א05 מאי שנא אש דכח אחר מעורב בהאסף המזכיר (מאזוז) מע' כ - כח המושך
ו ע"א05 מאי שנא אש דכח אחר מעורב בהברך משה דברים עמ' מג {מבואר כשאין כח אחר מעורב קל יותר}
ו ע"א05 מאי שנא אש דכח אחר מעורב בהברך משה שמות עמ' מג {מבואר דהיכא שאין כח אחר מעורב קל יותר}
ו ע"א05 כח אחר מעורבנפש הרב עמ' קסט; מפניני הרב עמ' צד
ו ע"א16 אש תוכיחברכת אברהם (ארלנגר) ב"ק מהדו"ת עמ' יט {מעמיד וחילוק בור ואש}
ו ע"א18 בור המתגלגל ברגלי אדם וברגלי בהמהמדרגת האדם (תשסב) ח"ב עמ' טו
ו ע"א25 שכן מעשיו גרמו לובגדי חמודות שמות פרק כב פסוק ד
ו ע"א29 כל אלו שאמרו פותקין ביבותיהן אע"פ שברשות אם הזיקו חייביםברך משה במדבר עמ' רסב
ו ע"א29 כל אלו שאמרו פותקין ביבותיהן וכו'ואותו תעבוד עמ' שפה
ו ע"א29 פותקים ביבותיהם, רש"ימרפא בכנפיה ח"ב עמ' יז
ו ע"א29 פותקין ביבותיהןברכת אברהם (ארלנגר) ב"ק מהדו"ת עמ' כב [הלכה]
ו ע"א רש"י ד"ה לאתוייבגדי חמודות שמות פרק כב פסוק ה
ו ע"א תוס' ד"ה היינו בורודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' קצג
ו ע"א תוס' ד"ה הכותלטוב ראיה
ו ע"א תוס' ד"ה מה לבורעיוני רש"י שמות ח"ב עמ' צה
ו ע"א תוס' ד"ה מה לבורכח מעשיו הגיד לעמו ח"ב יב ע"ב
ו ע"א רא"ש - אבנו סכינו ומשאותיבת גמא (תשסז) עמ' קצו
ו ע"א רא"ש - מחלוקת בקולות דהמלמדיםתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' מה
ו ע"ב13 תאמר בהני שאין תחילת עשייתן לנזקהאיר ממזרח - חמש מגילות עמ' רפג
ו ע"ב15 חב חייב מיבעיא לי'שארית ישראל (וילדניק, תשנח) עמ' פג
ו ע"ב15 כשהזיק חב המזיקהמאור הגדול (גר"א) עמ' תשמה
ו ע"ב17 האי תנא ירושלמי הוא דתני לישנא קלילאתורת מנחם חמ"ה עמ' 319
ו ע"ב17 האי תנא ירושלמי הוא וכו'לקוטי שיחות חכ"ד עמ' 60
ו ע"ב17 האי תנא ירושלמי הוא דתני לישנא קלילאמים חיים (קרייסווירטה) עמ' תרכד
ו ע"ב17 ירושלמי הוא דתני לישנא קלילאהמאור שבתורה (שפירא) ויקרא עמ' צח
ו ע"ב17 ירושלמי כו' תני לישנא קלילאתורת מנחם חס"ו עמ' 312
ו ע"ב17 תנא ירושלמיבאר ראי (רוזן) לימוד התורה סי' יד אות א
ו ע"ב18 לישנא קלילאהאיר ממזרח - אבות עמ' לא
ו ע"ב18 לשנא קלילאמועדי ה' (טרנובסקי) חנוכה ופורים עמ' קצ
ו ע"ב19 מיטב שדהו ישלםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' שכז
ו ע"ב19 מיטב שדהו ומיטב כרמו וכו'למדנות (תשנח) פ' כי תצא אות קכח
ו ע"ב19 מיטב שדהו ומיטב כרמו ישלם וכו' כגון שאכל ערוגה בין הערוגותמקוה מים (עזריאל) ח"א דף פז ע"ב
ו ע"ב19 מיטב שדהו ומיטב כרמו ישלם מיטב שדהו של ניזק וכו' דברי רבי ישמעאל, רבי עקיבא אומר לא בא הכתוב אלא לגבות לנזקין מן העידיתדרכי התשובה עמ' קפ
ו ע"ב19 מיטב שדהו של ניזק וכו'מים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' לו
ו ע"ב19 מיטב שדהו ומטב כרמו מטב שדהו של ניזקישמח משה (גאלופוליטי) דף צז ע"ד
ו ע"ב19 מיטב שדהו של ניזקלחיות עם פרשת השבוע בראשית-שמות עמ' 304*
ו ע"ב19 מיטבנחלת עזריאל (גרין) עמ' רנב
ו ע"ב21 לא בא הכתוב אלא לגבות לנזקין וכו'בית יצחק (שמלקיש) על התורה מאמר קנא אות ב
ו ע"ב21 לא בא הכתוב אלא לגבות לניזקין מן העידיתאור אברהם שמות עמ' קסח
ו ע"ב21 ר' עקיבא אומר לא בא הכתוב וכו'ברכת כהן (דויטש, תשמט) - מגילת ספר עמ' נז
ו ע"ב25 דאכלה וכו' ולא ידעינן וכו' המוציא מחבירו עליו הראיהבגדי חמודות שמות פרק כב פסוק ד
ו ע"ב33 ובהא פליגיאגודת ישראל (תרפג) דף נ ע"א, נג ע"ב-ע"ג {מחלוקת ר"ע ור' ישמעאל אם גז"ש מוציא מפשט הפסוק}
ו ע"ב33 ובהא פליגיברכת אליהו (עמאר) שמות פרשת משפטים מאמר מג {מחלוקת ר"ע ור' ישמעאל אם עדית של מזיק או של ניזק}
ו ע"ב33 ובהא פליגיעיוני רש"י שמות ח"ב עמ' קכא-קכד {אי בדמזיק שיימינן או בדניזק}
ו ע"ב38 ר"ע אומר מיטב שדהו של מזיק וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' לא
ו ע"ב48 תורא דהקדשדרכי איש דף טו ע"א
ו ע"ב49 רעהוברכת אברהם (ארלנגר) ב"ק מהדו"ת עמ' כג [הלכה]
ו ע"ב רש"י ד"ה שור רעהו כו'שעת הכושר דף יב ע"א
ו ע"ב רש"י - אין מעילה בקרקעותדרכי איש דף טו ע"א
ו ע"ב תוס' ד"ה ורבי ישמעאלטוב ראיה
ו ע"ב תוס' ד"ה שור - כל הנזקין פטורין בהקדשלקוטי שיחות חל"ד עמ' 52
ו ע"ב תוס' ד"ה שורכח מעשיו הגיד לעמו ח"ב יג ע"ד
ו ע"ב תוס' ד"ה שורשעת הכושר דף לט ע"ד
ו ע"ב תוס' ד"ה שורשפתי שלמה שמות עמ' תקסד
ו ע"ב תוס' ד"ה שורתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' תעח
ו ע"ב תוס' ד"ה שורלשון ערומים לשונות הרמב"ם דף יד ע"ג
ו ע"ב פני יהושע ד"ה נאמר שדה למטהדברי שאול שמות עמ' רמב
ז ע"א06 אמר רחמנאתשבי (תשסה) עמ' רנא שורש רחם
ז ע"א07 ר' עקיבא סבר לה כרבי שמעון בן מנסיאנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' ק אות טז
ז ע"א07 ר"ע סבר כר"ש בן מנסיאנחלת עזריאל (גרין) עמ' רנח
ז ע"א07 ר"ע סבר לה כרבי שמעון בן מנסיאנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' לח אות יב
ז ע"א07 רבי עקיבא סבר לה כרבי שמעון בן מנסיאפרדס דבש פרק קכח
ז ע"א09 אם תורא דידן נגח לתורא דהקדש משלם נזק שלםתולדות ישראל עמ' קעב
ז ע"א19 ר"ע אומר מיטב שדהו של מזיק וכו'ברית שלום (תעח) דף ה ע"ג
ז ע"א21 כתיב מיטב שדהו וגו' והתניא ישיב לרבות שוה כסף וכו'דברי שמואל (תשיג) עמ' קלה
ז ע"א21 כתיב מיטב שדהו וכו' וכתיב כסף ישיב לבעליו ואפילו סובין כאן מדעתו כאן בעל כרחוכסף נבחר (תשסג) עמ' רעז
ז ע"א21 כתיב מיטב שדהו וכו' וכתיב כסף ישיב לבעליו ואפילו סובין כאן מדעתו כאן בעל כרחוכסף נבחר (תשפ) עמ' שפ
ז ע"א21 כתיב מיטב שדהו ומיטב כרמו ישלם וכתיב ישיב לרבות שוה כסף ואפילו סובין, לא קשיא כאן מדעתו כאן בעל כרחוחלק שמעון עמ' לו
ז ע"א21 מיטב שדהו ומיטב כרמו ישלם והא תניא ישיב לרבות אפילו סובין ל"ק כאן מדעתו כאן בעל ברחוברית אברם עמ' תקכו
ז ע"א21 רמי לי' אביי לרבא וכו'תפארת ראובן עמ' רלה
ז ע"א21 רמי ליה אביי לרבא כתיב מוטב שדהו וכו' ולהלן והא מיטב שדהו כתיב וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 505
ז ע"א23 והכתיב ישיב לרבות שוה כסף ואפילו סובין כו'דברי שמואל (תשנח) עמ' קמא
ז ע"א23 ישיב לרבות שוה כסף ואפילו סוביןמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ב עמ' קי
ז ע"א23 שוה כסף ואפי' סוביןגור אריה שמות פכ"ב אות יב
ז ע"א23 ישיב לרבות שוה כסף וכו'טוב ירושלים שמות פכ"א פסוק לא
ז ע"א23 ישיבהכתב והקבלה שמות פכ"א פסוק לד
ז ע"א24 כאן מדעתו כאן בע"כדבר יום ביומו - כט שבט
ז ע"א27 ישלם כתיב מדעתו משמעאור אברהם שמות עמ' קסח
ז ע"א28 היו לו בתים שדות וכרמים ואינו מוצא למוכרןהאיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' קמ
ז ע"א28 הרי שהיו לו בתים ושדות וכרמים וכו' מאכילין אותו עד פלגא בדמיהן וכו'אגודת אזוב (תשעא) יתרון אור פרק ז פסוק טו
ז ע"א28 הרי שהיו לו בתים שדות וכרמים ואינו מוצא למוכרן וכו' אפילו פורתא נמי לא ליספו ליה, ותוס' ד"ה אי דאייקור - לפי שגרם לעצמו ופשעדברי תורה (שפירא) מהד' ט סי' סח
ז ע"א28 הרי שהיו לו בתים כו' מאכילין אותו מעשר עניקול שמואל (קונפורטי) דף כב ע"ב
ז ע"א28 הרי שהיו לו בתיםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' צא
ז ע"א28 מי שהיה לו שדות וכו'שמחה לאיש (אלישר) דף כא ע"ג
ז ע"א29 מאכילין אותו מעשר עני עד מחצהברכת אברהם (ארלנגר) ב"ק מהדו"ק עמ' יד [הלכה]
ז ע"א33 אלא דאוקיר ארעתא דכולי עלמא וכו' אפילו פורתא נמי לא ליספו לי'ואותו תעבוד עמ' שצד
ז ע"א רש"י - לרבות כל השבותגור אריה שמות פכ"א הערה 717
ז ע"א תוס' - מזיק הקדש פטוריקרת דניאל בראשית-שמות עמ' שלה
ז ע"א תוס' ד"ה ור"עתפארת ראובן עמ' רלט
ז ע"א תוס' ד"ה שורכרם חמד (תשסו) עמ' עא
ז ע"א תוס' ד"ה שורמכשירי מצוה עמ' קע
ז ע"א תוס' ד"ה שורתפארת ראובן עמ' רלג
ז ע"א תוס' ד"ה שורשערים מצוינים בראשית-שמות עמ' ריג
ז ע"א נמוק"י - בתר מעיקרא אזלינןודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' קז
ז ע"ב02 ביומי דניסן יקרא ארעתא, רש"ידרשות הרז"ה עמ' תרסב
ז ע"ב09 יוקרא דלקמיהברכת אברהם (ארלנגר) ב"ק מהדו"ת עמ' כד [הלכה]
ז ע"ב14 בע"ח דיני' בבינונית וכו' אי שקלת וכו'אבן שהם (וינמן) עמ' תלו [הלכה]
ז ע"ב29 כל מילי מיטב הואגור אריה שמות פכ"ב אות יב
ז ע"ב29 במטלטלין אפשר לשלם סוביןעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' שיט
ז ע"ב30 אבעיא להו כשהן שמין כו'מחושקים כסף דף לז ע"א
ז ע"ב30 מיטב דליקפיץ עלייהו זביניעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' סט
ז ע"ב30 כי היכי דלקפוץ עלה זבוניגור אריה שמות פכ"ב הערה 84 עמ' רג
ז ע"ב31 בשלו הן שמין או בשל עולםאבן שהם (וינמן) עמ' תלו [הלכה]
ז ע"ב31 בשלו הן שמין או בשל עולםפחד יצחק - יום הכפורים מאמר לב
ז ע"ב31 בשלו הן שמיןבאר הגולה (הרטמן) באר ד הערה 1078
ז ע"ב32 בשל עולם הן שמיןדרשות באר יצחק עמ' רלג
ז ע"ב37 נזקין בעידיתאור החיים שמות פרק כא פסוק לז
ז ע"ב רש"י ד"ה ועוד, ופני יהושעבגדי חמודות שמות פרק כב פסוק ד
ח ע"א05 תיעשה בינונית שלו כעידיתתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תרפד {במקום דליכא עידית נקראו הבינונים עידית}
ח ע"א20 ד"ת ב"ח דינו בזבוריתאיש אמונים דף קיט ע"ב
ח ע"א20 דבר תורה ב"ח בזבוריתהדרת אליהו דרוש ו סי' א ד"ה ולבארם, דרוש ד סי' ב ד"ה וליישב
ח ע"א20 דבר תורה ב"ח בזיבוריתפנים מסבירות עמ' תלג
ח ע"א20 דבר תורה בעל חוב בזיבוריתלמדנות (תשנח) פ' כי תצא אות קכח
ח ע"א23 דרכו של לוה להוציא פחות שבכליםכסף נבחר (תשסג) עמ' קפב
ח ע"א23 דרכו של לוה להוציא פחות שבכליםכסף נבחר (תשפ) עמ' רנ
ח ע"א24 בעל חוב בבינוניתדרשות מהר"ם בנעט עמ' לא
ח ע"א24 בעל חוב גובה מבינוניתכסף נבחר (תשסג) עמ' רעו
ח ע"א24 בעל חוב גובה מבינוניתכסף נבחר (תשפ) עמ' שפ
ח ע"א34 לוקח ג' שדות בזה אחר זה ורש"י ד"ה לא ניחא לישמחה לאיש (אלישר) דף כב ע"א
ח ע"א38 כגון שלקח עידית באחרונה וכו'כח מעשיו הגיד לעמו ח"ב יב ע"ג
ח ע"א41 אי שתקתברכת אברהם (ארלנגר) ב"ק מהדו"ק עמ' יז [הלכה]
ח ע"א תוס' ד"ה אין לוכח מעשיו הגיד לעמו ח"ב יב ע"ג
ח ע"א תוס' ד"ה אין לושמחה לאיש (אלישר) דף כה ע"ג
ח ע"א תוס' ד"ה להוציא - הלכה בשלו הן שמיןיפה עינים (תשעב) עמ' קנד
ח ע"א תוס' ד"ה מכרןמנחה חדשה (חן טוב) פרשת משפטים
ח ע"ב08 אי אפשי בתקנת חכמיםדגלי יהודה דרוש א אות ד דף טז ע"א
ח ע"ב08 אי אפשי בתקנת חכמיםשמחה לאיש (אלישר) אהע"ז סי' א דף כא ע"ג, כה ע"א
ח ע"ב08 האומר אי אפשי בתקנת חכמים כגון זו שומעין לו, רש"ילקט שיחות מוסר ח"ג עמ' תשכח
ח ע"ב08 האומר אי אפשי בתקנת חכמים שומעין לושו"ת ר"י קצבי (תשעט) דרושי ר"י קצבי דרוש ג
ח ע"ב08 יכול אדם לומר אי אפשי בתקנ"חודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' פ
ח ע"ב18 מה מכר ראשון לשניברכת אברהם (ארלנגר) ב"ק מהדו"ת עמ' כט [הלכה]
ח ע"ב19 מכר ראשון לשני כל זכות שתבא לידוחכמת התורה בראשית עמ' תקיב
ח ע"ב30 רצה מזה גובה רצה מזה גובהשל"ה (תשנז) פרשת קדושים אות לט
ח ע"ב39 ראובן שמכר שדה לשמעון באחריותדרכי נועם (הרנזון) דרוש יב
ח ע"ב46 המוכר שדה לחבירו שלאדרכי חושן עמ' שב [הלכה]
ח ע"ב46 ראובן שמכר שדה לשמעון כו'תהלה לדוד (אמאדו) דף קנה ע"א
ח ע"ב46 ראובן שמכר שדה לשמעון שלא באחריות ויצאו עליו עסיקין עד שלא החזיק בה יכול לחזור בו וכו' אחוי טירפך ואשלם לךשו"ת ר"י קצבי (תשעט) סי' סב
ח ע"ב תוס' ד"ה דינאבנין אפרים עמ' רעד [הלכה]
ח ע"ב תוס' ד"ה דינאדרכי חושן עמ' קב [הלכה]
ח ע"ב תוס' ד"ה רצהכח מעשיו הגיד לעמו ח"ב יב ע"ג
ט ע"א03 חייתא דקטרימאמרי ר' ראובן עמ' צו
ט ע"א04 מאימתי הוי חזקה מכי דייש אמצרידברי נפתלי (הלברשטם) ח"ב עמ' קב, קפא
ט ע"א04 מאימת הוה חזקה מכי דייש אמצרי וכו'נתיב התורה (סאלים) בראשית עמ' לג
ט ע"א04 מאימת הוי חזקה וכו'אור אברהם - הגדה של פסח עמ' קיט
ט ע"א04 מאימת הוי חזקה וכו'אור אברהם בראשית עמ' פז
ט ע"א04 מאימת הוי חזקה מכי דייש אמצרינועם אלימלך (תשסא) עמ' קיט
ט ע"א04 מאימתי הוי חזקה וכו'ברכת שמואל (תשעז) לך לך עמ' סה
ט ע"א04 מאימתי הוי חזקה מכי דייש אמצריאור אברהם במדבר עמ' קל
ט ע"א04 מאימתי הוי חזקה מכי דייש אמצריאור לשמים (תשסג) עמ' רי, רכב, רסו
ט ע"א04 מאימתי הוי חזקה מכי דייש אמצריבית פרץ עמ' קסז
ט ע"א04 מכי דייש אמצריכרם לשלמה עמ' 392
ט ע"א04 מכי דייש אמצרימרפא לנפש בראשית עמ' קנה, קסה, קפו
ט ע"א04 מכי דייש אמצריעצי עדן (תשעח) עמ' לז {קנין האבות באר"י בהליכה על המיצר}
ט ע"א07 או כסף או מיטב וכו' אמר רב אסי וכו' היינו דרב הונא וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 558
ט ע"א07 או כסף או מיטבברכת אברהם (ארלנגר) ב"ק מהדו"ת עמ' כז [הלכה]
ט ע"א07 או כסף או מיטבתפארת ראובן עמ' רמא
ט ע"א09 ישיב לרבות אפי' סוביןפני יצחק (פראנסיס) דף קג ע"ד
ט ע"א10 שוה כסף היכי דאית ליה כסףברכת אברהם (ארלנגר) ב"ק מהדו"ק עמ' יט [הלכה]
ט ע"א13 כספים הרי הן כקרקעערבי נחל (תשסט) ויקרא עמ' ל
ט ע"א24 אחין שחלקו ובא בעל חוב של אביהן ונטל חלקו של אחדלב אריה פרשת בלק אות ו
ט ע"א24 האחים שחלקו ובא בע"חברכת אברהם (ארלנגר) ב"ק מהדו"ת עמ' לא [הלכה]
ט ע"א24 האחים שחלקו ובא בע"חדרשות מהר"ם בנעט עמ' רפ
ט ע"א24 האחים שחלקו ובא בעל חוב ונטל חלקו של אחד מהן וכו' מספקא ליה אי כיורשין דמו אי בלקוחות דמישל"ה (תשנז) תושבע"פ אות רפג
ט ע"א24 האחים שחלקו ובא בעל חוב של אביהםפחד יצחק פורים קונטרס רשימות ד
ט ע"א26 נוטל רביע בקרקע ורביע במעות ורש"י ותוס'תפארת ראובן עמ' רלה
ט ע"א29 האחין שחלקו כלקוחות דמייד דוד (אופנהיים) עמ' פ
ט ע"א36 במצוה עד שליש וכו' בהידור מצוה עד שליש במצוהמכשירי מצוה עמ' ו
ט ע"א36 במצוה עד שלישדורש טוב (פודור) עמ' 77
ט ע"א36 במצוה עד שלישלמדנות (תשנח) פ' ויצא אות כא, כי תצא אות קכב
ט ע"א36 במצוה עד שלישמי השלוח (תשסז) ח"א דף קעט
ט ע"א36 במצוה עד שלישספר הזכרונות (סוף דברי סופרים) סי' א (עמ' 47), צדקת הצדיק סי' רנב, שיחת מלאכי השרת עמ' 102, משיב צדק סי' א (עמ' 57)
ט ע"א36 במצוה עד שלישפרי צדיק לחנוכה אות יג
ט ע"א36 במצוה עד שלישתורה אור (באנדי) עמ' תכב-תכג
ט ע"א36 במצוה עד שליש וכו' ורש"י ותוס'ברית שלום (תעח) דף עט ע"ג, פ ע"ד
ט ע"א36 במצוה עד שליש וכו' ורש"י ותוס'ברית שלום (תשסח) עמ' תקט
ט ע"א36 במצוה עד שליש וכו' שליש משלו מכאן ואילך משל הקב"המגדל עוז (תשעח) עמ' ת
ט ע"א36 במצוה עד שליש וכו'ברך יצחק (ברכה) דרוש לפרשת תרומה
ט ע"א36 במצוה עד שלישודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' לא
ט ע"א36 במצוה עד שלישיריעות שלמה (אוזאן) פ' תצוה
ט ע"א רש"י ד"ה ורביעלקוטי שיחות חל"ב עמ' 121
ט ע"א תוס' - דעתו של אדם אע"פ שקנאו בקנין גמור אם יצאו עוררין יכול לחזור בו כל זמן שלא הלך אמצרי השדה לראות ענייני השדהפאר יעקב ח"א עמ' פה
ט ע"א תוס' ד"ה וטרףערבי נחל (תשסט) ויקרא עמ' לא
ט ע"א תוס' ד"ה משהחזיק - שכבר החזיקברכת שמואל (תשעז) לך לך עמ' סה
ט ע"א תוס' ד"ה משהחזיקברכת אבות עמ' ריט
ט ע"א תוס' ד"ה רב הונא - אי אית ליה זוזי ל"מ לסלקו אלא בזוזידרך השער (תשנו) עמ' פב, פג
ט ע"א תוס' ד"ה רב הונאדרכי הים דף סט ע"ב
ט ע"א תוס' ד"ה רב הונאמפניני הרב עמ' תכ
ט ע"ב01 אי איתרמי ליה תלתא מצותא ליתיב לכוליה ביתאדרך השער (תשנו) עמ' עב
ט ע"ב01 אלא מעתה אי מתרמי לי' תלתא מצותא ליתיב לכולי' ביתאויואל משה מאמר ב סי' נט עמ' רנז
ט ע"ב01 אילימא שליש ביתו וכו'פרדס יוסף השלם (פצנובסקי) בראשית עמ' תקכז
ט ע"ב01 אילימא שליש ביתושערי חיים (רוטר) ח"ב סי' קטו אות ג
ט ע"ב01 שליש ביתומשנת לוי עמ' רפב {למצות עשה דאורייתא מחויב לבזבז רק עד שליש מנכסיו}
ט ע"ב03 בהידור מצוה עד שליש במצוהלקט אמרי קודש - מועדים עמ' רצז
ט ע"ב03 בהידור מצוה עד שליש במצוה כו' מלבר כו' עד שליש משלושערי תשובה סה"י אות עח
ט ע"ב03 בהידור מצוה עד שלישרוח חיים (חיד"א) עמ' סו
ט ע"ב03 בהידור מצוה וכו' עד שליש משלו, מכאן ואילך משל הקב"השפתי חיים - מידות ועבודת ה' ח"א עמ' תקמג
ט ע"ב03 בהידור מצוה וכו' עד שליש משלו מכאן ואילך משל הקב"ה, ורש"יבאר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' תרפד, במדבר עמ' רכד, שלח, דברים עמ' רלד
ט ע"ב03 בהידור מצוה עד שליש במצוהבני יששכר (תשעז) ח"א עמ' יא, קלט
ט ע"ב03 בהידור מצוה עד שליש במצוה בעי רב אשי שליש מלגיו או שליש מלבראוצרות חיים - מצוות עמ' קמא
ט ע"ב03 בהידור מצוה עד שליש במצוה בעי רב אשי שליש מלגיו או שליש מלברמאמר אסתר (תשסב) עמ' סז
ט ע"ב03 בהידור מצוה עד שליש במצוה וכו' עד שליש משלו מכאן ואילך משל הקב"הצמח דוד (סקאליע) עמ' תקלח
ט ע"ב03 בהידור מצוה עד שליש במצוה ורש"י ותוס'לב דוד (תשסט) עמ' נג
ט ע"ב03 בהידור מצוה עד שליש במצוה כו' עד שליש משלו מכאן ואילך משל הקב"ה, ורש"י ותוס' ומהרש"אעקבי אבירים (תשסה) עמ' שיד, שסא, תכד, תמו, תנא
ט ע"ב03 בהידור מצוה עד שליש במצוהאוצרות חיים - מצוות עמ' קמה
ט ע"ב03 בהידור מצוה עד שליש במצוההקשורים ליעקב (תשעח) עמ' רכא
ט ע"ב03 בהידור מצוה עד שליש במצוהפחד יצחק (גאגין) עמ' תרכא
ט ע"ב03 בהידור מצוה עד שליש במצוהקול אריה (באקשט) ח"א עמ' 91
ט ע"ב03 בהידור מצוה עד שליש במצוהשל"ה (תשנז) - שער האותיות אות ו ס"ק ב, ג
ט ע"ב03 בהידור מצוה עד שליש במצוה, בעי רב אשי שליש מלגיו וכו'מכשירי מצוה עמ' ח
ט ע"ב03 בהידור מצוה עד שליש במצוה, ותוס'רנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' עט
ט ע"ב03 בהידור מצוה עד שליש במצוה, רש"ילקט שיחות מוסר ח"ג עמ' תשל
ט ע"ב03 בהידור מצוה עד שליש וכו'בנין שלמה (שטרן) מהדו"ב סי' ה אות א
ט ע"ב03 בהידור מצוה עד שליש וכו' מכאן ואילך משל הקב"המסילת ישרים עמ' תקלה
ט ע"ב03 בהידור מצוה עד שליש וכו' מכאן ואילך משל הקב"הנועם אליעזר שמות דף קכו ע"ב
ט ע"ב03 בהידור מצוה עד שלישאור אברהם על ספר המצוות עמ' ריא
ט ע"ב03 בהידור מצוה עד שלישדברי יואל מועדים ח"ד דף תסט ע"א
ט ע"ב03 בהידור מצוה עד שלישהדרש והעיון שמות מאמר קלא
ט ע"ב03 בהידור מצוה עד שלישילקוט הגרשוני ח"ב
ט ע"ב03 בהידור מצוה עד שלישעטרת חן ח"א עמ' כט
ט ע"ב03 בהידור מצוה עד שליששערי חיים (רוטר) ח"ג סי' י
ט ע"ב03 בהידור מצוה עד שלישתורה אור (באנדי) עמ' תיז
ט ע"ב03 בהידור עד שליש כו', ותוס' ד"ה משללקוטי שיחות ח"א עמ' 92, ח"ה עמ' 453-450
ט ע"ב03 הידור מצוה עד שליש במצוהשפת אמת (הלוי) משלי פרק כח פסוק כ
ט ע"ב03 הידור מצוה וכו' מכאן ואילך של הקב"החמדת ימים - פסח, שבועות וסוכות עמ' 346
ט ע"ב03 הידור מצוה וכו', רש"י - יותר משליש משלמין לו בעוה"זקול ברמ"א נשמע פרשת עקב אות ג*
ט ע"ב03 הידור מצוה עד שלישאשל אברהם (בוטשאטש) סי' יב ס"ק א ברכת אברהם אות י
ט ע"ב03 הידור מצוה עד שלישברך משה חנוכה עמ' מא
ט ע"ב03 הידור מצוה עד שלישברך משה פסח-שבועות עמ' רלב
ט ע"ב03 הידור מצוה עד שלישברך משה שמות עמ' קנב
ט ע"ב03 הידור מצוה עד שלישמגדנות אליעזר עמ' צא
ט ע"ב03 הידור מצוה עד שליש במצוהבני יששכר (תשסח) ח"א עמ' יט
ט ע"ב03 הידור מצוה עד שליש במצוה וכו'דברי חנינא - מזלות עמ' כ
ט ע"ב03 הידור מצוה עד שליש במצוה וכו'תורת מנחם ח"ז עמ' 241
ט ע"ב03 הידור מצוה עד שליש במצוהאבני גזית עמ' 57
ט ע"ב03 הידור מצוה עד שליש במצוהאור אברהם הלכות מגילה וחנוכה עמ' קפו
ט ע"ב03 הידור מצוה עד שליש במצוהגבורת יצחק חנוכה-פורים (תשסח) עמ' כ, ל
ט ע"ב03 הידור מצוה עד שליש במצוהגנת אגוז (תשעב) אות תמט
ט ע"ב03 הידור מצוה עד שליש במצוהדברי חיים - מועדים (תשנט) עמ' צג
ט ע"ב03 הידור מצוה עד שליש במצוהדובר שלום (תשסג) אות כב
ט ע"ב03 הידור מצוה עד שליש במצוהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' קנג
ט ע"ב03 הידור מצוה עד שליש במצוהזך ונקי עמ' קפט
ט ע"ב03 הידור מצוה עד שליש במצוהימלא פי תהלתך - עיונים בתפלה עמ' שט
ט ע"ב03 הידור מצוה עד שליש במצוהמדבר קדש מועדים ח"ב עמ' רטז
ט ע"ב03 הידור מצוה עד שליש במצוהמפי ספרים וסופרים - פניני חסידות שמות ז
ט ע"ב03 הידור מצוה עד שליש במצוהנתיבות עולם ח"א עמ' עו
ט ע"ב03 הידור מצוה עד שליש במצוהעזר מיהודה (תשפא) שמות עמ' שלו
ט ע"ב03 הידור מצוה עד שליש במצוהפרדס המלך (תשסט) אות תקלד
ט ע"ב03 הידור מצוה עד שליש במצוהשמן ראש (כץ) חנוכה ח"א עמ' קב, ריט, רפה, רצה
ט ע"ב03 הידור מצוה עד שליש במצוהתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' שצ (רפה) {דהידור הוא בבחינת הפנים, שהוא תפארת, שהוא שליש}
ט ע"ב03 הידור מצוה עד שליש וכו' מלגיו או מלברתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' שסו
ט ע"ב03 הידור מצוה עד שליש וכו' עד כאן משלו, מכאן ואילך משל הקב"המסילת ישרים עם שמחת מרדכי פרק יט פסקה ח עמ' קפח {מכלל הכבוד בעבודת ה' (מדרכי החסידות)}
ט ע"ב03 הידור מצוה עד שליש וכו' עד שליש משלו מכאן ואילך משל הקב"העצי חיים על התורה עמ' רג
ט ע"ב03 הידור מצוה עד שליש וכו' עד שליש משלו מכאן ואילך משל הקב"התפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' שמ-שמא (קטז, קיז) {טעמו}
ט ע"ב03 הידור מצוה עד שליש וכו'ואותו תעבוד עמ' קסה
ט ע"ב03 הידור מצוה עד שליש וכו'תורת מנחם חכ"ט עמ' 287
ט ע"ב03 הידור מצוה עד שליש וכו'תורת מנחם חל"ו עמ' 159
ט ע"ב03 הידור מצוה עד שליש וכו'תורת מנחם חס"ב עמ' 347
ט ע"ב03 הידור מצוה עד שליש מצוהגור אריה ויקרא פ"ה הערה 100
ט ע"ב03 הידור מצוה עד שלישאבני אש (אויש) מועדים עמ' קטו
ט ע"ב03 הידור מצוה עד שלישאור אברהם - תשובה עמ' תטו
ט ע"ב03 הידור מצוה עד שלישאור אברהם שמות עמ' רלז
ט ע"ב03 הידור מצוה עד שלישאורחות צדיקים שער זכירה עמ' קט, שער נדיבות עמ' קד
ט ע"ב03 הידור מצוה עד שלישאחרי ראי (תשסד) זמנים סי' יד אות ב
ט ע"ב03 הידור מצוה עד שלישאשיב אברהם עמ' מג
ט ע"ב03 הידור מצוה עד שלישאשל חיים ח"א עמ' נח
ט ע"ב03 הידור מצוה עד שלישבאר מים חיים (תשנט) ח"ג עמ' קלז
ט ע"ב03 הידור מצוה עד שלישבאר שרים פרשת בשלח דרוש ו אות ה
ט ע"ב03 הידור מצוה עד שלישבי חייא ח"א עמ' ריח
ט ע"ב03 הידור מצוה עד שלישבני יששכר (תשמג) ח"א דף ו ע"א, ח"ב דף קיח ע"ד, קיט ע"ב03
ט ע"ב03 הידור מצוה עד שלישברכת אברהם (הרשקוביץ) עמ' טז
ט ע"ב03 הידור מצוה עד שלישדברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' רע
ט ע"ב03 הידור מצוה עד שלישהמאיר לארץ (לדרמן) בראשית ח"א עמ' עא
ט ע"ב03 הידור מצוה עד שלישהקשורים ליעקב (תשסא) עמ' קטז, קמו
ט ע"ב03 הידור מצוה עד שלישודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' א
ט ע"ב03 הידור מצוה עד שלישודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' רכו
ט ע"ב03 הידור מצוה עד שלישחלקת אפרים - בא (ב)
ט ע"ב03 הידור מצוה עד שלישימלא פי תהלתך - ימים נוראים חנוכה ופורים עמ' שיד
ט ע"ב03 הידור מצוה עד שלישמכתב מאליהו ח"א עמ' 244
ט ע"ב03 הידור מצוה עד שלישמצוה ולב ח"ב עמ' 182
ט ע"ב03 הידור מצוה עד שלישנזר הקדש ח"א עמ' קפג
ט ע"ב03 הידור מצוה עד שלישעטרת ישועה (תשסד) אות מ להגדה ש"פ
ט ע"ב03 הידור מצוה עד שלישעין איה ב' 359
ט ע"ב03 הידור מצוה עד שלישפנים מסבירות עמ' פב
ט ע"ב03 הידור מצוה עד שלישפרדס יוסף השלם (פצנובסקי) שמות עמ' כה, רנו
ט ע"ב03 הידור מצוה עד שלישקובץ מאמרים ואגרות (וסרמן) ח"ב עמ' שנב
ט ע"ב03 הידור מצוה עד שלישראשית חכמה (תשמד) - מצוות פרק ה אות א
ט ע"ב03 הידור מצוה עד שליששבט מוסר עמ' קעז
ט ע"ב03 הידור מצוה עד שליששמן ראש (כץ) ח"ו עמ' שעז, תרס
ט ע"ב03 הידור מצוה עד שליששמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' צא, קלו
ט ע"ב03 הידור מצוה עד שליששמן ראש (כץ) ח"י ויקרא עמ' ריא
ט ע"ב03 הידור מצוה עד שליששמן ראש (כץ) חנוכה ח"ב עמ' לט, רצט
ט ע"ב03 הידור מצוה עד שליששמן ראש סוכות ח"א עמ' צב
ט ע"ב03 הידור מצוה עד שליששערי תלמוד תורה (תשמז) עמ' עט
ט ע"ב03 הידור מצוה עד שלישתהלה לדוד (סקאליע) ספרים א-ב עמ' מב
ט ע"ב03 הידור מצוה עד שלישתורת מנחם חע"ו עמ' 189
ט ע"ב03 הידור מצוה עד שליש, ור"חגבורת יצחק חנוכה-פורים (תשנז) עמ' מא
ט ע"ב03 הידור מצוה עד שליש, ורשב"אנתיב התורה (סאלים) במדבר עמ' סד, קצו
ט ע"ב03 הידור מצוה עד שליש, ותוס' ויש"שגבורת יצחק סוכות עמ' עט
ט ע"ב03 הידור מצוה עד שליש במצוהבני יוסף - בני בנימין ח"ב עמ' רפט
ט ע"ב03 הידור מצוהברכת אברהם (ארלנגר) ב"ק מהדו"ק עמ' כא [הלכה]
ט ע"ב03 הידור מצוהברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' פה {ספק בו}
ט ע"ב03 הידור מצוה עד שליש במצוהכד הקמח (מישור) עמ' יא
ט ע"ב03 הידור מצוה עד שליש במצוהכד הקמח (תשנו) עמ' ה
ט ע"ב03 הידור מצוהכוונת הלב עמ' רכב {מהדרין מלשון התנאה לפניו}
ט ע"ב03 הידור מצוה עד שליש במצוהעירין קדישין השלם עמ' רפא
ט ע"ב03 עד שליש במצוהאגרא דפרקא (תשסה) עמ' קס, שעט, שפ
ט ע"ב03 עד שליש במצוהטוב טעם דברים עמ' לד
ט ע"ב03 עד שליש במצוהמשחת שמן (תשסז) ח"ב עמ' קלז, קמח
ט ע"ב03 עד שליש במצוהעולם אחד פרק לד
ט ע"ב03 עד שלישרבנו בחיי עה"ת ח"ג עמ' רפ
ט ע"ב03 שליש להידור מצוהאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' תלב
ט ע"ב04 מלבר או מלגיוגור אריה במדבר פ"ד הערה 5
ט ע"ב04 שליש מלגו או מלבראמרי יוסף דברים דף לא ע"ג
ט ע"ב04 שליש מלגו או מלבראמרי יוסף שמות דף צו ע"א
ט ע"ב04 שליש מלגיו או שליש מלבר תיקובני יששכר (תשעז) ח"א עמ' יא
ט ע"ב04 שליש מלגיו או שליש מלבר תיקו וכו' עד שליש משלו מכאן ואילך משל הקב"השל"ה (תשנז) - שער האותיות אות ו ס"ק ו
ט ע"ב04 שליש מלגיו או שליש מלבר תיקוזכור לדוד עמ' ה
ט ע"ב05 במערבא אמרי משמי' דר' זירא עד שליש משלו ורש"ימכשירי מצוה עמ' ז
ט ע"ב05 במערבא אמרי משמיה דר"ז עד שליש משלו מכאן ואילך משל הקב"ה, ורש"יערך לחם (צאלח) עמ' נב
ט ע"ב05 במערבא אמרי משמיה דרבי זירא עד שליש משלו מכאן ואילך משל הקב"ה ורש"יבן מלך - חכמה ומוסר עמ' פו
ט ע"ב06 מכאן ואילך משל הקב"השמן ראש סוכות ח"ב עמ' קמב
ט ע"ב06 עד שליש משלו וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"ב עמ' 138
ט ע"ב06 עד שליש משלו כו' רש"י ותוס'סוכת דוד (שירירו) דף קנג ע"ג
ט ע"ב06 עד שליש משלו מכאן ואילך משל הקב"האוצרות חיים - מצוות עמ' קמג
ט ע"ב06 עד שליש משלו מכאן ואילך משל הקב"הגנזי ישראל (תשמו) ח"ב עמ' נו ע"א
ט ע"ב06 עד שליש משלו מכאן ואילך משל הקב"הדברי יואל פ' לך לך דף ריב ע"ב, פ' תולדות דף תרמה ע"ב
ט ע"ב06 עד שליש משלו מכאן ואילך משל הקב"השבט מישראל (קרמניץ) פרק א פסוק ב
ט ע"ב06 עד שליש משלו מכאן ואילך משל הקב"השמן ראש (כץ) חנוכה ח"א עמ' קב
ט ע"ב06 עד שליש משלו מכאן ואילך משל הקב"השפע חיים ח"ו עמ' קצח
ט ע"ב06 עד שליש משלו מכאן ואילך משל הקב"ה, ורש"י - מה שיוסיף בהידור יותר על שליש יפרע לו הקב"ה בחייוגנזי ישראל (תשעד) על התורה עמ' סב, סד, סה, תכד, תקסז, מועדים עמ' קב
ט ע"ב06 עד שליש משלו מכאן ואילך של הקב"האבני השוהם (הורוויץ) דף ד ע"ב
ט ע"ב06 עד שליש משלואמרי אש (טאוב) עמ' ע
ט ע"ב06 עד שליש משלואסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' עד, פ
ט ע"ב06 עד שליש משלוחלק יעקב (קנטור) דרוש י
ט ע"ב06 עד שליש משלומשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' קלח
ט ע"ב07 כל שחבתי בשמירתו הכשרתי את נזקואמונת עתיך (וולפסון) ח"א עמ' רמח
ט ע"ב07 כל שחבתי בשמירתו הכשרתי את נזקוברכת שלום "שמעתי" מאמר רלא
ט ע"ב07 כל שחבתי בשמירתו הכשרתי את נזקו הכשרתי במקצת נזקו חבתי בתשלומי נזקועירין קדישין השלם עמ' תמב
ט ע"ב07 כל שחבתי בשמירתו הכשרתי את נזקו וכו' חוץ מרשות המיוחדת למזיק ורשות הניזק וכו'זריזותא דאברהם עמ' קצד
ט ע"ב07 כל שחבתי בשמירתו הכשרתי את נזקובאר הגולה (הרטמן) באר ז הערה 175
ט ע"ב07 כל שחבתי בשמירתו הכשרתי את נזקודברי תורה (שפירא) מהד' ט סי' ב
ט ע"ב07 כל שחבתי בשמירתו הכשרתי את נזקודרשות שמן רוקח עמ' רעא, שכג
ט ע"ב07 כל שחבתי בשמירתו הכשרתי את נזקושמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' שג
ט ע"ב07 כל שחבתי בשמירתו הכשרתי את נזקושער המלך (תשנז) עמ' תלא
ט ע"ב07 כל שחבתי בשמירתו הכשרתי את נזקותורת אליהו עמ' רמו
ט ע"ב07 כל שחבתי בשמירתו הכשרתי כו' הכשרתי כו' חבתי כו'עשרה מאמרות (תשס) עמ' שיג-שטו
ט ע"ב07 כל שחבתי בשמירתו וכו'אור אברהם שמות עמ' קסב
ט ע"ב07 כל שחבתי בשמירתוישמח משה (נאס) דף כו ע"ב
ט ע"ב07 כל שחבתי בשמירתופרי חיים (קנולר) פרשת משפטים
ט ע"ב08 הכשרתי את נזקו, ורש"יבגדי חמודות שמות פרק כב פסוק ד
ט ע"ב08 הכשרתי במקצת נזקוחכמת התורה תולדות עמ' עו, תרעה
ט ע"ב09 חבתי בתשלומי נזקו כהכשר כל נזקוחכמת התורה בראשית עמ' פא
ט ע"ב10 של בני בריתמשחת שמן (תשסז) ח"א עמ' קנה
ט ע"ב11 נכסים המיוחדים, תוי"טהדרום כרך ל עמ' 111 {הרא"ש תירץ את קושייתו}
ט ע"ב18 בשור קשור, ותוס'מנחה חדשה (חן טוב) פרשת יתרו דף ט ע"א
ט ע"ב20 אלא בשור מותר ובור מגולה וכו'כח מעשיו הגיד לעמו ח"ב יב ע"ד
ט ע"ב27 גחלת כל כמה דשביק לה מעמיא וכו'חלק יעקב (קנטור) דרוש כד
ט ע"ב27 גחלת כמה דשביק לה מעמיא עמיא ואזלאשיחות ר' ראובן עמ' ב, ט, יט
ט ע"ב27 גחלת כמה דשביק לה מעמיא עמיא ואזלאקובץ מאמרים ואגרות (וסרמן) ח"א עמ' קב
ט ע"ב27 גחלת כמה דשביק לה מעמיא עמיא ואזלאאור חדש (הרטמן) פ"א אות 1311
ט ע"ב27 גחלת כמה דשביק מעמיא עמיא ואזלאדרושים וחומר לדרש (ניסנבוים) עמ' 98
ט ע"ב31 צבתא דחרשהכתב והקבלה שמות פכ"ד פסוק יב
ט ע"ב31 צוותא דחרשבעקבי יעקב עמ' עט
ט ע"ב36 משא"כ בבורברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' לט {פטור דמים וכופר על אדם בבור, ותוס'}
ט ע"ב רש"י - הקב"ה פורע שכר על הידור מצוהחלקת אפרים - לך לך
ט ע"ב רש"י - התנאה לפניו במצוותגור אריה דברים פכ"ב הערה 36
ט ע"ב רש"י - טלית נאה ציצית נאהציץ השדה פורים - ימי הפורים עמ' ה
ט ע"ב רש"י - מה שיוסיף בהידורהאיר ממזרח - אבות עמ' קיז
ט ע"ב רש"י - סוכה נאהמועדי ה' (טרנובסקי) סוכות עמ' קלד
ט ע"ב רש"י - עד שליש משלו ואין הקב"ה משלם לו בעולם הזה, כדאמרינן היום לעשותם למחר לקבל שכרם וכו'שבט מישראל (קרמניץ) פרק א פסוק ב
ט ע"ב רש"י ד"ה בהידור וכו' טלית נאהבי חייא ח"א עמ' לג
ט ע"ב רש"י ד"ה בהידור מצוה עד שליש במצוה בסו"דוענפיה ארזי אל (תשסו) על התורה ח"א עמ' יז
ט ע"ב רש"י ד"ה בהידור מצוה עד שליש במצוהוענפיה ארזי אל (תשפ) ח"א עמ' לג
ט ע"ב רש"י ד"ה בהידור מצוהאהל משה (שיינרמן) בראשית עמ' קעז
ט ע"ב רש"י ד"ה בהידור מצוהזכור לדוד עמ' ה
ט ע"ב רש"י ד"ה בהידורכאיל תערוג עמ' קס
ט ע"ב רש"י ד"ה מכאןאסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' פ
ט ע"ב רש"י ד"ה שחבתישערים מצוינים בראשית-שמות עמ' ריג
ט ע"ב רש"י ד"ה שליש ביתובי חייא ח"ב עמ' קפא
ט ע"ב רש"י ד"ה שליש ביתופרדס יוסף השלם (פצנובסקי) בראשית עמ' תקכו
ט ע"ב רש"י מלבר מבחוץ - מלגיו מבפניםגור אריה שמות פי"ח הערה 383
ט ע"ב רש"י שליש במצוה - משערין עפ"י מה שמוצא עתה לקנותויגד יעקב עמ' שכא
ט ע"ב רש"י - טלית נאהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' שעח
ט ע"ב תוס' - המבזבז לא יבזבז יותר מחומשזכות ישראל - עשר עטרות פרק ח אות כח
ט ע"ב תוס' - ואין הקטן עושה היזק אלא אדרבה עושה שמירההרופא לשבורי לב שמות עמ' שפא
ט ע"ב תוס' - שור ולא אדם וכו'יקרת דניאל בראשית-שמות עמ' שלה
ט ע"ב תוס' ד"ה אילימא - נשיא מותר לו לפזר על מצוה יותר משלישעטרת ישועה (תשסד) אות מ להגדה ש"פ
ט ע"ב תוס' ד"ה אילימאבנין שלמה (שטרן) מהדו"ב סי' ה אות א
ט ע"ב תוס' ד"ה אילימאשם דרך שמות עמ' רכג
ט ע"ב תוס' ד"ה אילימאזכור לדוד עמ' ה
ט ע"ב תוס' ד"ה אילימאלקוטי שיחות ח"ה עמ' 318, 81
ט ע"ב תוס' ד"ה אילימאמכשירי מצוה עמ' ו
ט ע"ב תוס' ד"ה אילימאשני המאורות (תשסח) עמ' קלד
ט ע"ב תוס' ד"ה אילימאשערים מצוינים בראשית-שמות עמ' רכה
ט ע"ב תוס' ד"ה מה שאין בן בכורתפארת ראובן עמ' רלו
ט ע"ב תוס' ד"ה משא"כ - למה צריך בכופר עליו ולא על בור הא דרשינן שור ולא אדם, מהרש"איפה עינים (תשעב) עמ' שמד
ט ע"ב תוס' ד"ה משלמדבר קדמות (תשסח) עמ' לז
ט ע"ב תוס' ד"ה משלאסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' פ
ט ע"ב תוס' ד"ה משלמכשירי מצוה עמ' ז
ט ע"ב ר"ח - ממעות הבא לאדם בלי יגיעה יתן להידור מצוה גם יותר משלישחלקת אפרים - תרומה
ט ע"ב רשב"א - אל יבזבז יותר מחומש שעוני כמיתהיקרת דניאל בראשית-שמות עמ' צח
ט ע"ב רשב"אעבודת ישראל (קמחי, תשפ) עמ' תרג
ט ע"ב רשב"א ד"ה חומר - איסור הנאה דמת ילפינן ממרים, ועל כן בעינן ישראלית כמותהתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' רמג (רמג)
ט ע"ב רשב"אתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' שפו
י ע"א04 מסרו לחרש שוטה וקטן חייב מה שאין כן באשלמדנות (תשנח) פ' משפטים אות מח
י ע"א11 אש מועדת לאכול את הראוי לה ורש"יהאיר ממזרח משלי עמ' תיב
י ע"א27 מתקיף לה רב אשי ליתני חומר בשור מבבור וכו'זכור לדוד עמ' פה
י ע"א29 שור פסולי המוקדשין שנפל לבור פטור וכו'ברית שלום (תעח) דף קכח ע"ב
י ע"א29 שור פסולי המוקדשין שנפל לבור פטור וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' תתכא
י ע"א29 בור פטור על פסולי המוקדשיןאמרות ה' השלם ח"ג עמ' רפא
י ע"א34 הכשרתי במקצת נזקו חבתי בתשלומי נזקו וכו' ורש"ימלל לאברהם (סתהון) דרוש יג למעלת היסורין עמ' 120-129 במהד' תשמא
י ע"א37 אחרון חייבברכת אברהם (ארלנגר) ב"ק מהדו"ק עמ' כד [הלכה]
י ע"א36 בור ט' ובא אחר והשלימו לעשרהברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' רנב
י ע"א36 החופר בור תשעה ובא אחר והשלימו לעשרה האחרון חייבהרופא לשבורי לב שמות עמ' שצט
י ע"א44 מסר שורו לחמשה בני אדםאור חדש (הרטמן) פ"ה אות 23
י ע"א49 מרבה בחבילההאיר ממזרח משלי עמ' תיא
י ע"א רש"י ד"ה מהפרדס יוסף השלם (פצנובסקי) שמות עמ' שצג
י ע"א רש"י ד"ה שייר טמוןתפארת ראובן עמ' רמ
י ע"א תוס' - נימא במת דאסור בהנאה ול"ה מי שהמת שלוברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' לט
י ע"א תוס' ד"ה אלאנזר הקדש ח"א עמ' כב
י ע"א תוס' ד"ה שהשור - עבד ונכרי הקנוי לישראל מותרין בהנאהימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' תקלא
י ע"א תוס' ד"ה שהשור - עכו"ם ועבד מת מותרים בהנאהתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' שכא (כח) {רק בישראל שיש לו קדושה יותר גדולה, תיעוב המיתה פועל בו ביותר}
י ע"א תוס' ד"ה שהשורמשחת שמן (תשעא) במדבר עמ' תו
י ע"א תוס' ד"ה שהשורכרם חמד (תשסו) עמ' לד, עה, קלח, קנז, קסב
י ע"א תוס' ד"ה שהשורגור אריה שמות פכ"א אות עח
י ע"א תוס' ד"ה שהשורמים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' לז
י ע"א תוס' ד"ה שהשורמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' סו, קפ
י ע"א תוס' ד"ה שהשורעיוני רש"י שמות ח"ב עמ' פז
י ע"א תוס' ד"ה שהשורגור אריה שמות פכ"א הערה 704
י ע"א תוס' ד"ה שהשורפרדס יוסף השלם (פצנובסקי) ויקרא עמ' רמה
י ע"א תוס' ד"ה שהשורתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' רמב-רמג (רמג) {עבד וגוי מת שרי בהנאה}
י ע"א תוס' ד"ה שהשורתפארת ראובן עמ' רלו-רלז
י ע"א נמוק"י - האיך מותר להדליק נר שבתודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' קו
י ע"ב03 ה' שישבו על ספסל אחד ולא שברוהו וכו' אילימא דבלאו איהו לא איתבר וכו'נחל עדה עמ' קלט
י ע"ב03 חמשה שישבו על ספסל אחד ולא שברוהו ובא אחר וישב עליו ושברו האחרון חייבלמדנות (תשנח) פ' מסעי אות קג
י ע"ב03 חמשה שישבו על ספסל ובא אחר וישב אחרון חייבמקוה מים (עזריאל) ח"א דף פז ע"ג
י ע"ב15 כחו כגופו או לאו כגופושבט מישראל (קרמניץ) פרק קיא פסוק ו
י ע"ב15 כחו כגופו דמיייטב פנים ח"ב דף קל
י ע"ב17 הכוהו י' בנ"א וכו' ותוס'בגדי חמודות שמות פרק כא פסוק כב
י ע"ב17 הכוהו עשרה בנ"א וכו'עיוני רש"י שמות ח"ב עמ' לט
י ע"ב17 הכוהו עשרה בני אדם בין בבת אחת בין בזה אחר זה וכו'ישמח משה (גאלופוליטי) דף קכו ע"ב
י ע"ב17 הכוהו עשרה בני אדם בעשר מקלותחכמת התורה פנחס עמ' קפח
י ע"ב17 הכוהו עשרה בני אדם בעשר מקלותלב המשפט ח"ב שיעור ח [הלכה]
י ע"ב17 הכוהו עשרה בני אדםהאיר ממזרח - אבות עמ' פו
י ע"ב17 הכוהו עשרה בני אדם פטוריםאמרות ה' השלם ח"ב עמ' קעח {דרש משה - אחי יוסף רצו להורגו יחד ואז יהיו פטורים, אבל באמת כל בני יעקב נקראו "נפש" וא"כ הם יהיו חייבים}
י ע"ב25 חבתי בנזקו לא קתני אלא חבתי בתשלומי נזקותולדות ישראל עמ' קפה
י ע"ב25 חבתי בנזקו לא קתני וכו' מה"מ וכו' חזקיה אמר וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 230
י ע"ב25 חבתי בתשלומי נזקו וכו' תנינא להא וכו' חזקיה אמר וכו' וכן תנא דבי חזקיה וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 293
י ע"ב27 בעלים מטפלים בנבילהברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' רנ {גנב אינו יכול לשלם בנבילה}
י ע"ב27 בעלים מטפלים בנבלהרנת יצחק עה"ת ח"א עמ' קנו
י ע"ב27 מלמד שהבעלים מטפלים בנבילהגור אריה שמות פכ"א הערה 708, אות פא
י ע"ב27 מלמד שהבעלים מטפלין בנבילהיוסף לקח כרך א ח"א עמ' רנז, ח"ב עמ' קלז, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' ד, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' ג
י ע"ב27 מלמד שהבעלים מטפלין בנבלה וכו'טוב ירושלים שמות פכ"א פסוק לא
י ע"ב28 אל תקרי ישלמנה אלא ישלימנההרופא לשבורי לב בראשית עמ' צב
י ע"ב28 ומכה נפש בהמה ישלמנהתאיר נרי עמ' יג
י ע"ב28 ישלימנה וכו' לפחת נבילהמשך חכמה ויקרא פ"כד פסוק יח
י ע"ב28 מכה בהמה ישלמנה אל תקרי ישלמנה אלא ישלימנהשבט מישראל (קרמניץ) פרק קטו פסוק יז
י ע"ב30 והמת יהיה לו לניזקעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' שטז
י ע"ב30 והמת יהיה לו לניזק אתה אומר לניזק או אינו אלא למזיקהרופא לשבורי לב שמות עמ' תקפב, תקפז
י ע"ב30 והמת יהיה לו לניזק וכו'טוב ירושלים שמות פכ"א פסוק לו
י ע"ב30 והמת יהיה לו לניזקבאר מים חיים (תשנט) ח"ד עמ' קיז
י ע"ב30 והמת יהיה לו לניזקגור אריה שמות פ"א הערה 19
י ע"ב30 והמת יהיה לי לניזקהרופא לשבורי לב בראשית עמ' תשטז
י ע"ב30 חזקיה אמר מהכא והמת יהיה לו לניזק ובן תנא דבי חזקיה וכו'מגילת סמנים עמ' נ
י ע"ב31 וכן תנא דבי חזקיה וכו'הר המוריה עמ' רמח
י ע"ב34 וצריכא וכו'כח מעשיו הגיד לעמו ח"ב יב ע"ד
י ע"ב39 אמר ליה רב כהנא לרבא טעמא דכתב רחמנא והמת יהיה לו וגו'כח מעשיו הגיד לעמו ח"ב יב ע"ד
י ע"ב40 טעמא דכתב רחמנאמנחה חדשה (חן טוב) פרשת יתרו דף ט ע"ב
י ע"ב40 טעמא דכתב רחמנא והמת יהי' לומשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' רכא
י ע"ב40 טעמא דכתב רחמנא וכו'תפארת ראובן עמ' רמ
י ע"ב41 ואי אית ליה כמה טריפות יהיב ליהמועדי ה' (נתנזון) חנוכה-פורים עמ' כא
י ע"ב42 אלא לפחת נבילה וכו'טוב ירושלים שמות פכ"א פסוק לו
י ע"ב42 ישיב לרבות שוה כסף ואפילו סוביןעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' צה
י ע"ב42 ישיב לרבות שוה כסףחכמת התורה משפטים עמ' קלח
י ע"ב43 פחת נבילה לניזקברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' צז
י ע"ב43 פחת נבילהברכת אברהם (ארלנגר) ב"ק מהדו"ק עמ' כו [הלכה]
י ע"ב43 פחת נבילהברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' מ
י ע"ב43 פחת נבלה דניזק הואברכת אליהו (עמאר) שמות פרשת משפטים מאמר לו
י ע"ב43 ש"מ לניזקעיוני רש"י שמות ח"ב עמ' צו-ק
י ע"ב43 שותפות בנזקברכת אברהם (ארלנגר) ב"ק מהדו"ת עמ' לה [הלכה]
י ע"ב רש"י - דכולן פטוריןודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' קסז
י ע"ב רש"י ד"ה פטוריןגבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' קיא
י ע"ב רש"י ד"ה פטוריןתהלה לדוד (אמאדו) דף פו ע"ב
י ע"ב תוס' ד"ה ישלימנהכח מעשיו הגיד לעמו ח"ב יב ע"ד
י ע"ב תוס' ד"ה כולן פטוריםחסד ומשפט דף שמט ע"א
יא ע"א01 יביא עדים ופטורעיוני רש"י שמות ח"ב עמ' קמ, קמא
יא ע"א01 יביא עדים שנטרפה באונסהעמק דבר שמות פ"כב פסוק יב
יא ע"א01 יביא עדים שנטרפה באונסרנת יצחק עה"ת ח"א עמ' שלד
יא ע"א01 יביא עדים שנטרפה באונסתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' רנד {אעפ"כ אין המקרא יוצא מידי פשוטו}
יא ע"א01 יביא עדיםפרדס יוסף השלם (פצנובסקי) שמות עמ' תצט
יא ע"א02 יביא עדודה לבית דיןתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' רנה (רעח)
יא ע"א03 פחת נבילה לניזקיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קלו
יא ע"א04 לא דכ"ע לניזק וכו'כח מעשיו הגיד לעמו ח"ב יג ע"א
יא ע"א05 בטורח נבלה קמיפלגי, ורש"ירנת יצחק עה"ת ח"א עמ' שלד
יא ע"א05 טורח נבילהפרפרת משה ח"א עמ' תקב {על הניזק}
יא ע"א05 טורח נבילהברכת אברהם (ארלנגר) ב"ק מהדו"ק עמ' כח [הלכה]
יא ע"א06 על בעל הבור להעלות הנבילה מבורוהעמק דבר שמות פ"כא פסוק לד
יא ע"א07 כסף ישיב לבעליו והמתגור אריה שמות פ"א הערה 19
יא ע"א09 אילימא דבבור שויא זוזא ואגודא ד'פרדס יוסף השלם (פצנובסקי) שמות עמ' תפ
יא ע"א14 אין שמין לא לגנב וכו'זאת ליעקב בראשית עמ' שנד
יא ע"א14 אין שמין לא לגנב ולא לגזלן אלא לנזקיןחלק שמעון עמ' לו
יא ע"א14 אין שמין לא לגנב ולא לגזלן אלא לנזקיןפנים מסבירות עמ' שנא
יא ע"א14 אין שמין לא לגנב ולא לגזלן, נמוק"יברכת שלמה חו"מ עמ' קעא [הלכה]
יא ע"א14 אין שמין לגנב ולגזלן, ורש"י ותוס'עיוני רש"י שמות ח"ב עמ' קיד-קיז
יא ע"א14 אין שמין לגנבברכת אברהם (ארלנגר) ב"ק מהדו"ק עמ' כט [הלכה]
יא ע"א14 אין שמין לגנבברכת אברהם (ארלנגר) ב"ק מהדו"ת עמ' לט [הלכה]
יא ע"א16 שמין לשואל וכו'בגדי חמודות שמות פרק כב פסוק יג
יא ע"א21 אדרבה מדאמרי ליה רב כהנא ורב אסי דינא הכי ושתיק שמע מינה שמיןשל"ה (תשנז) תושבע"פ אות תעב
יא ע"א23 אמר עולא א"ר אלעזר וכו'זכור לדוד עמ' י {ברשימת המאמרים שלו לא הובא המאמר של עולא בשם ר"א בזבחים יד ע"ב}
יא ע"א23 אמר עולא א"ר אלעזר שמין לגנב ולגזלןמגילת סמנים עמ' ט
יא ע"א23 מדשתיק רבאות היא לעולם ח"ב דף לט ע"ג
יא ע"א27 ואמר עולא א"ר אלעזר שליא שיצתה וכו' ואמר עולא א"ר אלעזר וכו'מגילת סמנים עמ' ט
יא ע"א27 ואמר עולא אמר ר' אלעזר שליא שיצתה וכו' א"ל רבא וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 477
יא ע"א27 שליא שיצא מקצתה ביום ראשון ומקצתה ביום שניכתנות אור עמ' תצב
יא ע"א30 חומרא דאתי לידי קולא הואתהלה לדוד (והרמן) פרק לו פסוק יא הערה ח, פרק קב פסוק יח הערה כה
יא ע"א34 אסורה באכילהברכת אברהם (ארלנגר) ב"ק מהדו"ת עמ' מ [הלכה] {חזקת איסור אכילה בשליא}
יא ע"א תוס' - ארורה - שמתה בלי ברכהשיבת ציון (תשס) ח"א עמ' 93
יא ע"א תוס' - בספק נדה לא שייך להקל משום ספק טומאה ברה"רכוונת הלב עמ' קנב
יא ע"א תוס' - ס"ס דסתרי אהדדיברכת אברהם (ארלנגר) ב"ק מהדו"ק עמ' לא [הלכה]
יא ע"א תוס' - ס"ס דסתרי אהדדיברכת אברהם (ארלנגר) ב"ק מהדו"ת עמ' מ [הלכה]
יא ע"א תוס' ד"ה אין שמין - בשם הירושלמיהעמק דבר שמות הרחב דבר פ"כב פסוק ג
יא ע"א תוס' ד"ה אין שמיןשעורים באורייתא ויקרא עמ' פז
יא ע"א תוס' ד"ה איןגור אריה שמות פכ"ב אות ז
יא ע"א תוס' ד"ה איןשערים מצוינים בראשית-שמות עמ' קעה
יא ע"א תוס' ד"ה דאיןמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' רסג
יא ע"א תוס' ד"ה דאיןפרדס יוסף השלם (פצנובסקי) בראשית עמ' תקפא
יא ע"א תוס' ד"ה דקא - שני ספק ספיקא דסתרי אהדדי אין מועיל ספק ספיקא כזהערבי נחל (תשסד) עמ' תתשסז
יא ע"א תוס' ד"ה דקא מטהרתמנחת מרדכי עמ' ריז
יא ע"א תוס' ד"ה דקא מטהרתערבי נחל (תשסט) דברים עמ' רפא
יא ע"א תוס' ד"ה יביאאחרית השנים עמ' ס
יא ע"א תוס' ד"ה אין שמין - בגזלן אין שמין השברים לבעלים משום דכתיב והשיב את הגזילה אשר גזל כעין שגזל, הלכך צריך להחזיר השבה מעליאחלק שמעון עמ' לו
יא ע"ב03 בכור שנטרף בתוך ל' אין פודין אותו וכו'בית ישי (תשס) דרשות ח"א עמ' קיג
יא ע"ב03 בכור שנטרף בתוך ל' יום אין פודין אותו, ותוס'כרם טוביה עמ' שסט
יא ע"ב03 בכור שנטרף בתוך שלושים יום אין פודין אותו, ורש"יתורה ודעת תשסה-תשסז עמ' רנח
יא ע"ב03 בכור שנטרף וכו'שערי חיים (רוטר) ח"ב סי' קיט
יא ע"ב03 בכור שנטרף תוך ל' יום אין פודין אותופרורים משלחן גבוה ח"ה שאלה קד
יא ע"ב03 בכור שנטרףברכת אברהם (ארלנגר) ב"ק מהדו"ת עמ' מא {רוב בפדיון הבן}
יא ע"ב03 בכור שנטרףברכת אברהם (ארלנגר) ב"ק מהדו"ת עמ' מב [הלכה] {דין ל' יום בפדה"ב}
יא ע"ב03 בכור שנטרף, רש"י ורשב"ארנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' קפה
יא ע"ב10 אחין שחלקו וכו' מה שעליהן אין שמיןאבן שהם (וינמן) עמ' תכו [הלכה]
יא ע"ב10 האחים שחלקו וכו' אין שמין מה שעליהן וכו' בגדול אחי וכו'ילקוט דברי חכמים בראשית סי' עא
יא ע"ב10 האחים שחלקו, ורש"יהשיר והשבח ח"א עמ' שלג
יא ע"ב10 האחין שחלקו וכו' אין שמין מה שעליהםצמח דוד (סקאליע) עמ' רכז
יא ע"ב10 האחין שחלקו וכו' אין שמין מה שעליהן וכו' בגדול האחיןויברך דוד עמ' ו, קמז
יא ע"ב10 האחין שחלקו מה שעליהן שמין ומה שעל בניהן ובנותיהן אין שמיןתולדות ישראל עמ' קצו
יא ע"ב10 האחין שחלקואות היא לעולם ח"א דף עא ע"ג
יא ע"ב10 האחין שחלקודרכי חושן עמ' קעג [הלכה]
יא ע"ב13 בגדול אחי דניחא להו דלשתמעון מיליהשרגא המאיר מועדים עמ' מו
יא ע"ב13 בגדול אחיפרדס יוסף השלם (פצנובסקי) בראשית עמ' תקכא
יא ע"ב13 בגדול אחישערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' עז
יא ע"ב15 שומר שמסר לשומר פטורדרך חיים (תשע) פ"ה הערה 2365
יא ע"ב15 שומר שמסר לשומר פטורתולדות ישראל עמ' קצח
יא ע"ב15 שומר שמסר לשומראות היא לעולם ח"ב דף רז ע"ב
יא ע"ב15 שומר שמסר לשומרברכת אברהם (ארלנגר) ב"ק מהדו"ק עמ' לב [הלכה]
יא ע"ב26 גובין מן העבדיםנשמת כל חי חלק ב (סימן י) דף ט"ז ע"ד (ד"ה ויבא)
יא ע"ב27 מיתמי לא מיניה מיניה אפי' מגלימא דעל כתפאיברית שלום (תעח) דף פ ע"ב
יא ע"ב27 מיתמי לא מיניה מיניה אפי' מגלימא דעל כתפאיברית שלום (תשסח) עמ' תקיג
יא ע"ב27 לא מיניה, ביאור החזו"אתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' רכב
יא ע"ב28 אפילו מגלימא דעל כתפיהפנים מסבירות עמ' נו
יא ע"ב רש"י ד"ה אין - אין בכור נפדה תוך ל' משום נפלייטב פנים ח"א דף צד
יא ע"ב רש"י ד"ה אין פודין - אין פודין בתוך ל' דחיישינן דילמא הולד נפל, ותוס' ד"ה בכור - גבי פודה בנו תוך ל' יום וכו' והא אגלאי מילתא למפרע דלא נפל הוא וכו' דאפי' קים לן שכלו חדשיו צריך ל' יוםימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' תקמג
יא ע"ב רש"י ד"ה אפותיקימגדל עוז (תשעח) עמ' תרה
יא ע"ב תוס' - שומר שכר מוסר נפשו טפיאהבת חיים (דייטש) עמ' עד
יא ע"ב תוס' ד"ה את מהימנת - ואין שני טעמים הללו שויןפני מנחם דברים עמ' כב
יא ע"ב תוס' ד"ה בכור - אלא ודאי גזירת הכתוב הוא וכו' דאפילו קים לן שכלו חדשיו צריך שלושים יום וכו'תורה ודעת תשסה-תשסז עמ' רנח
יא ע"ב תוס' ד"ה בכור - גזירת הכתוב הוא שבכור אין נפדה תוך ל', לא כרש"י משום נפלייטב פנים ח"א דף צד
יא ע"ב תוס' ד"ה בכור - הקשו על רש"י וכו' בתוך ל' אינו בר פדיון כלל אפי' אם חי אח"כדברי יונה ח"א עמ' קסח
יא ע"ב תוס' ד"ה בכור - וודאי גזירת הכתוב הוא מופדוין מבן חדש תפדהתורה ודעת תשסח עמ' רא
יא ע"ב תוס' ד"ה בכורחיי נפש על ההגדה עמ' כה
יא ע"ב תוס' ד"ה בכורשערים מצוינים בראשית-שמות עמ' עז
יא ע"ב תוס' ד"ה בכורתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' קצח
יא ע"ב תוס' ד"ה לא מבעיאבאר בשדה עמ' צו
יא ע"ב שטמ"ק ד"ה בכור שנטרףתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' ח
יב ע"א01 לבתר דנפק א"ל עולא הכי א"ר אלעזר אפי' מיתמימגילת סמנים עמ' ט
יב ע"א01 לבתר דנפק אמר להו עולא הכי אמר ר' אלעזר אפי' מיתמיתתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' תמא, תעא {בדברי ריטב"א מגילה י' דמצינו שכופר בשמועתו כדי שלא יקשו לו, ובדברי חזו"א בזה}
יב ע"א01 לבתר דנפק אמרתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' רג
יב ע"א02 אישתמטין עולאתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"ב עמ' מ
יב ע"א02 אשתמטין עולאדרכי החיים ח"ב עמ' רל
יב ע"א09 אנא מתניתא ידענא דתני אבימי וכו'של"ה (תשנז) תושבע"פ אות קמא
יב ע"א10 פרוזבול חל הקרקע ואינו חל על העבדיםמזל שעה דרשות דף קמב ע"ד
יב ע"א20 עבדי כמקרקעיברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' קעג
יב ע"א25 מיטלטלין נקנים אגב קרקעשיחות הרב צבי יהודה ויקרא עמ' 266 ,263 ,260 ,245
יב ע"א35 כל שאילו מהלך לא קנה, עומד ויושב נמי לא קנהדרך חיים (תשע) פ"ו הערה 1581
יב ע"א תוס' - קנין אגב הוי מדרבנןאור אברהם על ספר המצוות עמ' קלא
יב ע"א תוס' - קנין אגב הוי מדרבנןאור אברהם - סידור התפילה עמ' שו
יב ע"א תוס' - קנין אגב הוי מדרבנןאור אברהם - תשובה עמ' תסה
יב ע"א תוס' - קנין אגב הוי מדרבנןאור אברהם במדבר עמ' כג
יב ע"א תוס' - קנין אגב הוי מדרבנןאור אברהם - מסכת מגילה עמ' רנ, תסא
יב ע"א תוס' - קנין אגב מדרבנןאור אברהם דברים עמ' ריח
יב ע"א תוס' ד"ה אנא ידענא וכו'כח מעשיו הגיד לעמו ח"ב יג ע"א
יב ע"א תוס' ד"ה אנאאחרית השנים עמ' מח*
יב ע"א תוס' ד"ה אנאטבעות זהב ח"א דף כב ע"ג, לו ע"ב [הלכה]
יב ע"א תוס' ד"ה אנא, ורשב"אשערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"ב עמ' קלד
יב ע"א תוס' ד"ה ל"ל עומדיןברכת אבות עמ' רטו
יב ע"ב02 שאני מטלטלי דניידינהרי אש דברי תורה עמ' ע
יב ע"ב05 סדנא דארעא חד הואמפי ספרים וסופרים - פניני חסידות ויצא ט
יב ע"ב06 נכסים שאין בהם מעילהדרכי איש דף טו ע"א
יב ע"ב09 קדשים קלים ממון בעליםבאר בשדה עמ' תנז
יב ע"ב09 קדשים קלים ממון בעליםגור אריה ויקרא פ"ה הערה 140, פ"ז הערה 131, פכ"ז הערה 64
יב ע"ב09 קדשים קלים ממון בעליםעיוני רש"י דברים ח"א עמ' שיא
יב ע"ב09 קדשים קלים ממון בעליםשמן ראש (כץ) חנוכה ח"א עמ' קמג
יב ע"ב09 קדשים קלים ממון בעליםשמן ראש (כץ) חנוכה ח"ב עמ' קעא
יב ע"ב09 קדשים קליםברכת אברהם (ארלנגר) ב"ק מהדו"ת עמ' מד [הלכה]
יב ע"ב09 קק"ל ממון בעליםדרשות הרז"ה עמ' שכב
יב ע"ב14 כי אמר ר"י מחייםכנסת יחזקאל (פאנעט) דרושים עמ' קסה
יב ע"ב15 אבל לאחר שחיטה וכו', ורש"י ותוס'לקוטי שיחות חל"ג עמ' 66
יב ע"ב16 משלחן גבוה קזכוחכמת התורה צו עמ' קפג
יב ע"ב16 כי קא זכו משלחן גבוה קא זכורנת יצחק שמואל עמ' לט
יב ע"ב רש"י - גם הבעלים אוכלים משלחן גבוהבנין אפרים עמ' קפב [הלכה]
יב ע"ב רש"י ד"ה אבל - בין כהנים וכו' בין בעלים וכו' משלחן גבוה זכוייטב פנים ח"ב דף צו
יב ע"ב רש"י ד"ה אבל ותוס' ד"ה ומחיים, מחלוקת אם רק אמרינן משלחן גבוה קזכי בבעלים ישראליםתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' קמב-קמה {סתירה בדברי רש"י, וראיות מש"ס}
יב ע"ב רש"י ד"ה אבל לאחר - גם בחלק הבעלים אמרינן משלחן גבוה קזכיתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' ערה (תרפו)
יב ע"ב רש"י ד"ה אבל לאחר שחי' כו'שעת הכושר דף יז ע"א-ע"ב
יב ע"ב רש"י ד"ה אבלודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' רצ
יב ע"ב רש"י ד"ה מחיים שאחריותו כו'שעת הכושר דף יח ע"א
יב ע"ב תוס' ד"ה ואםכח מעשיו הגיד לעמו ח"ב יג ע"א
יב ע"ב תוס' ד"ה ומחיים כו'שעת הכושר דף יז ע"ב
יב ע"ב תוס' ד"ה מאןדרכי איש דף טו ע"א
יב ע"ב תוס' ד"ה מאןכח מעשיו הגיד לעמו ח"ב יג ע"א
יג ע"א02 מתנות כהונה וכו' משולחן גבוה קא זכולקוטי שיחות חי"ח עמ' 223, חכ"ח עמ' 115
יג ע"א02 מתנות כהונה משלחן גבוה קזכוחכמת התורה תצוה עמ' ריד
יג ע"א02 מתנות כהונה קאמרתזכור לדוד עמ' יב
יג ע"א02 שאני מתנות כהונהאמרי יהודה (דרעי, תשעב) מעגל החיים עמ' נה
יג ע"א02 שאני מתנות כהונהדרשות הרז"ה עמ' תרלה
יג ע"א03 כהנים משלחן גבוה קא זכואור אברהם על ספר המצוות עמ' קע
יג ע"א03 כהנים משלחן גבוה קא זכואור אברהם - מסכת מגילה עמ' קנב
יג ע"א03 כהנים משלחן גבוה קא זכואור אברהם במדבר עמ' צב
יג ע"א03 כהנים משלחן גבוה קא זכואורח לצדיק עמ' צא
יג ע"א03 משלחן גבוה קא זכודברי שמואל (תשיג) עמ' קיד
יג ע"א03 משולחן גבוה קא זכושערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"ב עמ' צח
יג ע"א04 ומעלה מעל בה' לרבות קדשים קלים שהם ממונו דברי רבי יוסי הגלילי בן עזאי אומר לרבות את השלמיםשל"ה (תשנז) תושבע"פ אות רסא
יג ע"א20 בכור שקדוש מרחםחמשה מאמרות (תשסט) - סמוכים לעד - חולין
יג ע"א29 שלמים שהזיקו גובה מבשרן ואינו גובה מאימוריהןלב המשפט ח"ב שיעור ח [הלכה]
יג ע"א29 שלמים שהזיקו גובה מבשרן ואינו גובה מאימוריהןפני מנחם ויקרא עמ' ח
יג ע"א29 שלמים שהזיקו גובה מבשרןלמדנות (תשנח) פ' ויקרא אות נט
יג ע"א33 כי ליכא לאישתלומי מהאיברכת אברהם (ארלנגר) ב"ק מהדו"ת עמ' מו [הלכה]
יג ע"א תוס' ד"ה אנאמים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' תא
יג ע"ב01 וכי בשר אזיקדרכי חושן עמ' עז [הלכה]
יג ע"ב02 תודה שהזיקה גובה מבשרה ואינו גובה מלחמה וכו'מכשירי מצוה עמ' לז
יג ע"ב02 תודה שהזיקה גובה מבשרה ואינו גובה מלחמהזכור לדוד עמ' נח
יג ע"ב04 ניזק אוכל בשר כו'ברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' קה
יג ע"ב06 לחם הכשירא דזבח הואתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' עדר (שלה)
יג ע"ב07 לחמי תודה הוה חובת בעליםוענפיה ארזי אל (תשסו) על התורה ח"ב עמ' ו*
יג ע"ב11 תנא והדר מפרשראשית חכמה (תשמד) - תוצא' חיים פרק קפה
יג ע"ב15 שני שוורים רודפין אחר אדם ואחד מהם הזיקו ואין הניזק יודע איזה מהם וכו'המאיר לארץ (לדרמן) בראשית עמ' תרצא
יג ע"ב19 דנגח תורא דהפקר כו' בשקדם וזכה בו אחרעשרה מאמרות (תשס) עמ' קי
יג ע"ב21 למעוטי נגח ואח"כ הקדישעשרה מאמרות (תשס) עמ' קי
יג ע"ב24 נגח ואח"כ הפקיר פטורפרדס יוסף השלם (פצנובסקי) שמות עמ' תעה, תעו
יג ע"ב24 נגח ואח"כ הקדישברכת אברהם (ארלנגר) ב"ק מהדו"ק עמ' לה [הלכה]
יג ע"ב24 שור שנגח ואחר כך הקדיש פטורכסף נבחר (תשסג) עמ' כז
יג ע"ב24 שור שנגח ואחר כך הקדיש פטורכסף נבחר (תשפ) עמ' לז
יג ע"ב24 נגח והפקירשערים מצוינים בראשית-שמות עמ' ריג
יג ע"ב31 תורך ברשותי מאי בעי סי' ברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' רנג
יג ע"ב31 תורך ברשותי מאי בעיגור אריה שמות פכ"א אות עו
יג ע"ב42 תם משלם חצי נזקנועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף מה ע"א
יג ע"ב42 תם משלם חצי נזקנועם אלימלך (תשסא) עמ' קעט
יג ע"ב49 לעולם דאזקיה תורא דמשאיל לתורא דשואל וכו'ואותו תעבוד עמ' שצב
יג ע"ב תוס' ד"ה ושורמים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' שפה
יג ע"ב רא"ש, תוס' יו"טהכתב והקבלה שמות פכ"א פסוק לו
יג ע"ב חידושי הב"ח ד"ה כיוןתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' עדר (שלה) {הקריב התודה בלי לחם אם כשירה}
יד ע"א01 ולא קיבל עליו שמירת נזקיוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' קיט
יד ע"א07 חצר השותפין ורא"שעיוני רש"י שמות ח"ב עמ' קכ
יד ע"א07 תני רב יוסף חצר השותפיםשערי שיש יהושע ח"א עמ' קיז
יד ע"א10 ארבעה כללות היה רבי שמעון בן אלעזר אומר בנזקין וכו'של"ה (תשנז) ווי העמודים פרק כ אות ד
יד ע"א23 ההיא דרב יוסף בחצר מיוחדתשערי שיש יהושע ח"א עמ' קכ
יד ע"א25 מתקיף לה ר' זירא כיון דמיוחדת לפירות וכו' א"ל אביי וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 389
יד ע"א26 ובער בשדה אחרברכת אברהם (ארלנגר) ב"ק מהדו"ת עמ' נא {גדר חצר הניזק}
יד ע"א32 משונה קרן בחצר הניזק נזק שלם משלםנועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף מה ע"ב
יד ע"א32 משונה קרן בחצר הניזק שמשלמת נזק שלםברית אברם עמ' רצד
יד ע"א37 משונה קרן בחצר הניזק חצי נזק הוא דמשלםנועם אלימלך (תשסא) עמ' קעט
יד ע"א38 דהא אמר ליה שמואל לרב יהודה שיננא שבוק מתניתין ותא אבתראינחל עדה עמ' קנט
יד ע"א38 שיננאדמשק אליעזר (רלב"ג) אבל כבד
יד ע"א42 אי הכי ארבעה שלשה הוו אר"נ בר יצחק שלשה כללות בארבע מקומותהר המוריה עמ' רנא
יד ע"ב02 עדים בני ברית ובני חוריןעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' שכח
יד ע"ב02 עדים בני בריתמנחת מרדכי עמ' צב
יד ע"ב02 עדים בני חורין בני בריתמאור מרדכי בראשית עמ' שפח
יד ע"ב02 שום כסף וכו' והניזק והמזיק בתשלומיןגביעי גביע הכסף (תשעה) עמ' 104 {קאי אשוורים עצמם; הגר"א אומר שגם המשנה נדרשת בפשט ובדרש}
יד ע"ב02 שום כסף וכו' ועל פי עדים בני חורין בני ברית והנשים בכלל הנזקתולדות ישראל עמ' רכ
יד ע"ב02 שום כסף שוה כסף בפני ב"ד ועל פי עדים וכו'הרופא לשבורי לב בראשית עמ' רמו
יד ע"ב04 המזיק והניזקתשבי (תשסה) עמ' קעא שורש נזק
יד ע"ב14 אמר רבה וכו' דבר השוה כל כסף וכו'טוב ירושלים ויקרא פכ"ד פסוק יד
יד ע"ב17 אלא אמר רבה בר עולא דבר הנקנה בכסף וכו'אור הצבי עמ' 320
יד ע"ב33 מודה בקנסדרשות מהר"ם בנעט עמ' סב {באו עדים ואח"כ הודה בקנס}
יד ע"ב33 מודה בקנס ואח"כ באו עדים רב פוטר ושמואל מחייבהמאור הגדול (גר"א) עמ' תנה
יד ע"ב33 מודה בקנס פטורדרכי התשובה עמ' קעה
יד ע"ב33 מודה בקנס ואח"כ באו עדים פטורבית פרץ עמ' רפח
יד ע"ב33 מודה בקנס ואח"כ באו עדים פטורלקט שיחות מוסר ח"א עמ' רטו
יד ע"ב33 מודה בקנס ואח"כ באו עדים פטורתולדות ישראל עמ' שכו
יד ע"ב33 מודה בקנס ואח"כ באו עדיםמרגניתא דבי רבנן עמ' מט
יד ע"ב33 מודה בקנס ואחר כך באו עדים פטורבית ישראל (טויסיג) ח"ו עמ' צו
יד ע"ב33 מודה בקנס ואחר כך באו עדים פטורבית ישראל (טויסיג) תנינא ח"ב עמ' שב
יד ע"ב33 מודה בקנס ובאו עדים אח"כ פטוריסוד האמונה (תשסז) קונטרסים לחכמת אמת אות פד {כגון עדי הקטרוג}
יד ע"ב33 מודה בקנס פטוראור תורה (קאלמייר, תשסא) עמ' רד
יד ע"ב33 מודה בקנס פטורברכת חיים (תשמה) ח"ב עמ' 125
יד ע"ב33 מודה בקנס פטורדרשות מהר"ם בנעט עמ' קצג
יד ע"ב33 מודה בקנס פטורמאמר מרדכי (שוואב) ח"א מאמר ב
יד ע"ב33 מודה בקנס פטורנטריקן (תשעד) עמ' קסט
יד ע"ב33 על פי עדים פרט למודה בקנס ואחר כך באו עדים שהוא פטורמדבר קדמות (תשסח) עמ' מה
יד ע"ב33 פרט למודה בקנסתולדות ישראל עמ' רכא
יד ע"ב תוס' ד"ה ש"ממנחה חדשה (חן טוב) פרשת משפטים א'
יד ע"ב רא"ש ונמוקי יוסףמנחה חדשה (חן טוב) פרשת משפטים
טו ע"א02 בני ברית לאפוקימשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' רעה
טו ע"א03 נכרי אית ליה חייסדברי משה (שהם, תשמח) עמ' נט
טו ע"א06 הנשים בכלל הנזקדרשות מהר"ל (יד מרדכי) עמ' קיב
טו ע"א06 והנשים בכלל הנזק וכו' מנהני מילי אמר רב יהודה אמר רב וכן תני דבי ר' ישמעאל וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 154
טו ע"א08 איש או אשה, תוס' ד"ה השוהדברי שאול במדבר עמ' יז
טו ע"א08 אמר קרא איש או אשה כי יעשו מכל חטאת האדם השוה הכתוב אשה לאיש וכו'בצור ירום ח"א (תשסז) עמ' כה
טו ע"א09 השוה הכתוב איש ואשה לכל עונשין שבתורהמבשר טוב - ישועות אברהם עמ' י
טו ע"א09 השוה הכתוב אשה לאישכללי המצות (צפת תשנב) עמ' 15
טו ע"א09 השוה הכתוב אשה לאיש לכל עונשין שבתורהבישורון מלך ח"א עמ' רכו
טו ע"א09 השוה הכתוב אשה לאיש לכל עונשין שבתורהגור אריה שמות פכ"א אות עא, ויקרא פ"כ הערה 86, פכ"א אות ב, במדבר פט"ז הערה 152, דברים פי"ג הערה 48
טו ע"א09 השוה הכתוב אשה לאיש לכל עונשין שבתורהולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' קמד
טו ע"א09 השוה הכתוב אשה לאיש לכל עונשין שבתורהס' הזכרונות (אבוהב, תשעד) עמ' קס
טו ע"א09 השוה הכתוב אשה לאיש לכל עונשיןדברי שאול שמות עמ' רכג, ויקרא עמ' קכח, במדבר עמ' טז
טו ע"א09 השוה הכתוב אשה לאיש לכל עונשין, ותוס'דרכי נועם (הרנזון) דרוש יז דף מג ע"א
טו ע"א09 השוה הכתוב אשה לאישדרשות מהר"ל (יד מרדכי) עמ' כה
טו ע"א09 השוה הכתוב אשה לאישנשמת חיים (ברלין) עמ' שנז
טו ע"א09 השוהשני המטות - מטה נפתלי עמ' ק
טו ע"א11 אשר תשים לפניהם השוה הכתוב אשה לאיש לכל עונשין שבתורהכסף נבחר (תשסג) עמ' קמו
טו ע"א11 אשר תשים לפניהם השוה הכתוב אשה לאיש לכל עונשין שבתורהכסף נבחר (תשפ) עמ' ר
טו ע"א11 אשר תשים לפניהםבאר ראי (רוזן) לימוד התורה סי' יב אות א
טו ע"א11 ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם השוה הכתוב אשה לאישחיי נפש ח"ג עמ' קפב
טו ע"א11 ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם השוה הכתוב אשה לאיש וכו'אחרית השנים עמ' לב
טו ע"א11 ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם השוה הכתוב אשה לאיש וכו'הר המוריה עמ' מו
טו ע"א11 ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם השווה הכתוב אשה לאיש לכל דינין שבתורהבן פורת יוסף (תשעא) עמ' ר
טו ע"א12 השוה הכתוב אשה לאיש לכל דינים שבתורהיוסף לקח כרך א ח"א עמ' רנט, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' שכ
טו ע"א12 השוה הכתוב אשה לאיש לכל דינין שבתורהמתוך התורה הגואלת (תשעג) על התורה עמ' 305
טו ע"א12 השוה הכתוב אשה לאיש לכל דינין שבתורהשיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 412
טו ע"א17 כפרההעמק דבר במדבר פ"טו פסוק כט {איתקיש נשים לאנשים לכל חייבי כפרה}
טו ע"א18 איש דבר משא ומתן איןתפארת ישראל (מהר"ל, הניג) עמ' לה
טו ע"א18 איש דבר משא ומתן ולא האשהתפארת ישראל (הרטמן) עמ' קסא
טו ע"א19 כי היכי דתיהוי לה חיותאדרש משה (קלנברג) ח"ב דף ט
טו ע"א20 איש דבר מצוה לשלם ורש"ימוסר המקרא והתלמוד עמ' קו
טו ע"א20 אשה דלאו בת מצוה לאעיוני רש"י שמות ח"ב עמ' מ
טו ע"א26 והניזק והמזיק בתשלומיןהמאור הגדול (גר"א) עמ' תשמו
טו ע"א26 הניזק והמזיק בתשלומיןבגדי חמודות שמות פרק כב פסוק ד
טו ע"א27 איתמר פלגא ניזקא רב פפא אמר ממונא וכו'ואותו תעבוד עמ' שעט
טו ע"א27 פלגא נזקאברכת אברהם (ארלנגר) ב"ק מהדו"ת עמ' נד {בדיני שמים}
טו ע"א27 פלגא נזקא ממונא או קנסאבאר הגולה (הרטמן) באר ז הערה 184
טו ע"א27 פלגא נזקא ר"פ אמר ממונא וכו' קנסאישמח משה (גאלופוליטי) דף קכא ע"ג
טו ע"א27 פלגא נזקא רב פפא אמר ממונאחיים ומלך דף כ"א ע"א (הלכות נזקי ממון פרק ב הלכה ו)
טו ע"א27 פלגא ניזקא ממונא וכו'כתנות אור (תשעג) פ' משפטים אות א
טו ע"א28 פלגא נזקא קנסאתהלה לדוד (סקאליע) ספר ה עמ' קצג
טו ע"א29 שוורים לאו בחזקת שימור קיימילב הארי עמ' שס {לגבי שן ורגל זה לכו"ע}
טו ע"א30 ובדין הוא דבעי לשלומי כוליה ורחמנא הוא דחס עליהפני מנחם משפטים עמ' קכ, קכט
טו ע"א31 רחמנא הוא דחס עליה וכו' קנסיה כי היכי וכו'תורה ודעת תשע-תשעא עמ' של
טו ע"א38 דלא דידיה קא שקילמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' מג
טו ע"א41 בעלים מטפלין בנבילהאור חדש (הרטמן) פ"א אות 342
טו ע"א44 מה בין תם למועד שהתם משלם חצי נזק מגופו ומועד משלם נזק שלם מן העלייהשל"ה (תשנז) פרשת וישב אות מו
טו ע"א47 תנא ושייר מאי שייר דהאי שייר שייר חצי כופר וכו' הא מני רב יוסי הגלילי היא דאמר תם משלם חצי כופרשל"ה (תשנז) תושבע"פ אות קכא
טו ע"א רש"י - לפניהם כולן בכלל [גם נשים]בן פורת יוסף (תשעא) עמ' ד
טו ע"א רש"י - עם הדומה לחמורפחד דוד ח"א עמ' נד, ח"ג עמ' קנה
טו ע"א תוס' - אשה שופטתפרשיות בספרי הנביאים שופטים עמ' סג
טו ע"א תוס' - אשר וכו' ומדכתיב והיא שפטה את ישראל בדבורה אין להביא ראיה וכו' דשמא היו מקבלין אותה עליהם משום שכינההרופא לשבורי לב במדבר עמ' צד*
טו ע"א תוס' - דבורה ששפטה על פי הדיבור שפטהרעיונות ומסרים לפרשיות השבוע בראשית עמ' 85
טו ע"א תוס' - השוה הכתוב אשה לאיש היינו דוקאטירת כסף דף קח ע"ד
טו ע"א תוס' - כל הפסול להעיד פסול לדוןגור אריה ויקרא פ"כ הערה 132
טו ע"א תוס'שערים מצוינים בראשית-שמות עמ' רטו
טו ע"א תוס' ד"ה אשר - אשה כשרה לדוןפרורים משלחן גבוה ח"ג שאלה קטז-קיז
טו ע"א תוס' ד"ה אשרבן פורת יוסף (תשעא) עמ' ר
טו ע"א תוס' ד"ה אשרשם משמעון (שפירא, תשכה) עמ' נח
טו ע"א תוס' ד"ה אשרמשחת שמן (תשעא) דברים עמ' רמו
טו ע"א תוס' ד"ה אשרעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תקיז
טו ע"א תוס' ד"ה אשרפרדס יוסף השלם (פצנובסקי) שמות עמ' תיט
טו ע"א תוס' ד"ה השוהתועפת ראם (גטיניו) דף מב ע"ג
טו ע"א מהר"ץ חיות - לא בשמים היאראה חיים ח"ב דף קיא ע"ב [שצד ע"ב ד"ה והרב]
טו ע"ב01 המית שורי את פלוני וכו'כח מעשיו הגיד לעמו ח"ב דף יג ע"ג
טו ע"ב08 כל המשלם יותרודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' רצ
טו ע"ב14 ליתני זה הכללטוב ראיה
טו ע"ב16 פלגא נזקא קנסאאגרות הראיה חלק א קכה
טו ע"ב16 תיובתא והלכתאחיי נפש ח"ב עמ' פח
טו ע"ב21 והשתא דאמרת פלגא נזקא קנסא וכו'ברכת אברהם (ארלנגר) ב"ק מהדו"ת עמ' נה {גדר קנס}
טו ע"ב21 והשתא דאמרת פלגא נזקא קנסא וכו'ברכת אברהם (ארלנגר) ב"ק מהדו"ק עמ' מ {קנס בזמן הזה}
טו ע"ב21 והשתא דאמרת פלגא נזקא קנסא וכו' ואי תפס לא מפקינן מיניהשל"ה (תשנז) תושבע"פ אות תמג
טו ע"ב21 והשתא דאמרת פלגא ניזקא קנסא וכו'דברות חיים (תשעה) עמ' עח
טו ע"ב22 האי כלבא דאכל אימריחיים ומלך דף לה ע"א (הלכות נזקי ממון פרק ג' הלכה ז' ד"ה ומ"ש)
טו ע"ב22 ושונרא דאכלה תרנגולא משונה הואשערי חיים (רוטר) ח"ב סי' קנה אות קלג
טו ע"ב24 אבל קטנים אורחיה הואגור אריה שמות פכ"א אות סז
טו ע"ב25 אי תפס לא מפקינן מיניה וכו'טוב טעם שמות עמ' קעא
טו ע"ב25 ואי תפס לא מפקינןדברות חיים (תשנ) ח"א עמ' מד
טו ע"ב25 ואי תפס לא מפקינן מיניההמעלות לשלמה (תשמז) עמ' קסה
טו ע"ב25 ואי תפס לא מפקינן מיניהמאור מרדכי שמות עמ' רט
טו ע"ב25 ואי תפס לא מפקינן מיניה, ותוס' ד"ה ואילב המשפט ח"ב שיעור ט [הלכה]
טו ע"ב25 אי תפס לא מפקינןמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' נט {אף שאין בי"ד מומחין}
טו ע"ב26 קבעו לי זמנא למיזל לא"ירוח חיים (חיד"א) עמ' נד
טו ע"ב27 ואי לא אזיל משמתינן ליהדורש טוב (פודור) עמ' 262
טו ע"ב28 משמתים אותו עד שיסלק את ההיזקשערי אורה (ברגמן, תשעז) ח"ב עמ' קמו¬
טו ע"ב30 אסור לאדם להעמיד כלב רע או סולם רעוע בתוך ביתו שנאמר ולא תשים דמים בביתךבצור ירום ח"ט עמ' רמב
טו ע"ב30 אסור לאדם לגדל כלב רע בתוך ביתונחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' צח אות א
טו ע"ב30 אסור לגדל כלב רע בתוך ביתוהאיר ממזרח - חמש מגילות עמ' קעב
טו ע"ב30 אסור לגדל כלב רעהאיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' רלד
טו ע"ב30 אסור לגדל כלב רעחוט המשולש - ברכי יוסף דף יב ע"א
טו ע"ב30 כלב רע וסולם רעועודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תשח
טו ע"ב30 לא יגדל אדם כלב רע בתוך ביתוולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' תריא
טו ע"ב30 לא יגדל אדם כלב רע וכו'טוב עין (אוסטרובצא) עמ' טו, כה
טו ע"ב30 לא יגדל כלב רע ולא יעמוד סולם רעוע בביתוחלקת אפרים - בלק
טו ע"ב30 מניין שלא יגדל אדם כלב רעמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' פז
טו ע"ב30 מנין שלא יגדל אדם כלב רע בתוך ביתו ואל יעמיד סולם רעוע בתוך ביתו וכו'שערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר קא
טו ע"ב30 מנין שלא יגדל אדם כלב רע וכו' לא תשים דמים בביתךברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' קכא
טו ע"ב30 מנין שלא יגדל אדם כלב רענשמת כל חי חלק ב (סימן מ"ז) דף פ"ז ע"ב (ד"ה וכזאת)
טו ע"ב30 מנין שלא יגדל אדםשערי חיים (רוטר) ח"ג סי' ק
טו ע"ב30 שלא יגדל אדם כלב רע בתוך ביתודורש טוב (פודור) עמ' 53
טו ע"ב30 שלא יגדל כלב רעהמאור שבתורה (לסין)
טו ע"ב32 חמשה תמין הןנטריקן (תשעד) עמ' קסט
טו ע"ב32 חמשה תמין וחמשה מועדין וכו' השן וכו' הרגל וכו' ושור המועד ושור המזיק ברשות הניזק והאדם הזאב וכו' והנחש הרי אלו מועדיןדרכי התשובה עמ' סה, קפ
טו ע"ב32 חמשה תמין וחמשה מועדיןצמח צדיק (תשסז) עמ' תקכח
טו ע"ב33 הבהמה אינה מועדת לא ליגחובחרת בחיים דף ח ע"ב (ריש סדר מקץ, ד"ה תוס' ד"ה ויקץ פרעה) ודף יד ע"א (ד"ה והמית, שמות כא, כט)
טו ע"ב34 בהמה ליגח לבעוט וכו'נטריקן (תשעד) עמ' קע
טו ע"ב38 ארי ודוב נמר וברדלס, רש"יגנא דפלפלי עמ' ס, שכ
טו ע"ב38 הארי והזאב והנמרגיא חזיון ח"א דף ח ע"א
טו ע"ב38 הזאב והארי והדוב והנמר והברדלס והנחש הרי אלו מועדין רבי אלעזר אומר בזמן שהן בני תרבות אינן מועדין והנחש מועד לעולםדברי תורה (שפירא) מהד' ט סי' ה
טו ע"ב38 הזאב והאריאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' תמח
טו ע"ב38 הזאב והארישבט מנשה (גרוסברג) עמ' 50 {הקדים זאב כי הוא ראש למזיקים}
טו ע"ב38 זאב מועד להזיקגור אריה בראשית פמ"ט הערה 165
טו ע"ב39 בזמן שהן בני תרבות אין מועדיןנטריקן (תשעד) עמ' קנח
טו ע"ב39 בזמן שהן בני תרבות אינן מועדים, והנחש מועד לעולםמבשר טוב - ימי הרחמים והסליחות עמ' רמא
טו ע"ב39 בזמן שהן בני תרבות אינן מועדיןהרופא לשבורי לב בראשית עמ' רטו
טו ע"ב40 ארי בן תרבותלקט שיחות מוסר ח"א עמ' שכא
טו ע"ב40 בני תרבותמכמני עוזיאל עמ' תקנג
טו ע"ב40 בני תרבותתורת מנחם חנ"ז עמ' 34
טו ע"ב40 הנחש אינו בן תרבותנטריקן (תשעד) עמ' רה
טו ע"ב40 והנחש מועד לעולםלקוטי שיחות חכ"ה עמ' 286
טו ע"ב תוס' ד"ה והשתאעיוני רש"י שמות ח"ב עמ' קג
טו ע"ב רא"ש - תפיסה בקנסעיוני רש"י שמות ח"ב עמ' קו
טז ע"א27 ה' חיות מועדין הארי והדוב וכו'מקוה מים (עזריאל) ח"א דף יג ע"ג
טז ע"א37 רביצה תולדה דקרן בגדולים ולא בקטניםגור אריה שמות פכ"א אות פב
טז ע"א37 אלא גדולים ורש"י ד"ה לימא ותוס' ד"ה והנחשעיוני רש"י שמות ח"ב עמ' קב
טז ע"א37 הבהמה מועדת מתחילתה לרבוץ על פכים קטניםחיים ומלך דף ט"ז ע"ד (הלכות נזקי ממון פרק א' הלכה ה)
טז ע"א45 ברדלס היינו אפאיפה תאר (תשעח) ח"א עמ' קסב
טז ע"א46 צבועבעקבי יעקב עמ' רסט
טז ע"א46 אף הצבוע וכו' אף הנחשדברי שלום (שרעבי, תשלו) חלק הדרוש עמ' סז
טז ע"א46 אף הצבוע וכו' אף הנחשדברי שלום (שרעבי, תשנג) עמ' רז
טז ע"א48 צבוע זכר לאחר ז' שנים נעשה עטלף וכו'לקט שיחות מוסר ח"ג עמ' תשלא {כך אדם צריך לחדש את עצמו ואת מחשבותיו על העולם כל כמה שנים}
טז ע"א48 צבוע זכר לאחר ז' שנים נעשה עטלףאור הצבי עמ' 160 {ענייני גלגול מגבוה לנמוך}
טז ע"א48 צבוע זכר לאחר שבע שנים נעשה עטלףהרופא לשבורי לב בראשית עמ' כז*
טז ע"א48 צבוע זכר לאחר שבע שנים נעשה עטלףהרופא לשבורי לב ויקרא עמ' קעז*
טז ע"א48 צבוע זכר לאחר שבע שנים נעשה עטלףשיחות ר' ראובן עמ' קנח
טז ע"א50 בשבע שנים אדם מחליףתפארת ישראל (שינקמן) עמ' פג
טז ע"א50 נעשה שדרתו נחשקסת הסופר (תשעו) עמ' קפ
טז ע"א50 שדרה של אדם אחר ז' שנים נעשית נחשאור הצבי עמ' 159
טז ע"א50 שדרו וכו' וה"מ דלא כרע במודיםהמאור שבתורה (שפירא) דברים עמ' קס
טז ע"א50 שדרו וכו' נעשה נחש וכו' דלא כרע במודים, ותוס'תורת מנחם חנ"ה עמ' 192
טז ע"א50 שדרו לאחר שבע שנים נעשה נחששמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' קפט, תצז
טז ע"א50 שדרו נעשה נחשבאר שרים פרשת וישב דרוש ג אות ד
טז ע"א50 שדרו נעשה נחשמכתב מאליהו - מועדים ח"ב עמ' תרצג
טז ע"א50 שדרו של אדם וכו' וה"מ דלא כרע במודיםבית ישי (תשס) דרשות ח"א עמ' צב
טז ע"א50 שדרו של אדם וכו' וה"מ דלא כרע במודיםדרך מצותיך (חב"ד) עמ' 284
טז ע"א50 שדרו של אדם וכו'מה שהיה הוא שיהיה עמ' צ
טז ע"א50 שדרו של אדם לאחר ז' שנים נעשה נחש וה"מ דלא כרע במודיםאמרות ה' השלם ח"ה עמ' רי
טז ע"א50 שדרו של אדם לאחר ז' שנים נעשה נחש וה"מ דלא כרע במודיםדעת תבונות - עת לעשות מע' א אות קה
טז ע"א50 שדרו של אדם לאחר ז' שנים נעשה נחש וה"מ דלא כרע במודיםמאמרי הרמ"ע (תשסא) - מאמר צבאות ה' עמ' ב
טז ע"א50 שדרו של אדם לאחר ז' שנים נעשה נחש וה"מ דלא כרע במודיםנטעי אשל בראשית עמ' תצ
טז ע"א50 שדרו של אדם לאחר ז' שנים נעשה נחש והוא דלא כרע במודיםאוצר המאמרים (תשסא) עמ' קטו
טז ע"א50 שדרו של אדם לאחר ז' שנים נעשה נחש והני מילי דלא כרע במודיםשבילי פנחס (תשעא) עמ' תמה
טז ע"א50 שדרו של אדם לאחר ז' שנים נעשה נחש והני מילי דלא כרע במודים, ותוס' ד"ה והואס' המאמרים עת"ר (מהד' תשעב) עמ' שו, תלה
טז ע"א50 שדרו של אדם לאחר ז' שנים נעשה נחש וכו'ברית שלום (תעח) דף כה ע"ב, נ ע"ד
טז ע"א50 שדרו של אדם לאחר ז' שנים נעשה נחש וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' שכג, קסא, קנט
טז ע"א50 שדרו של אדם לאחר ז' שנים נעשה נחשנתיבות עולם ח"א עמ' קז
טז ע"א50 שדרו של אדם לאחר ז' שנים נעשה נחששמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' ריג
טז ע"א50 שדרו של אדם לאחר שבע שנים וכו'יערות דבש ח"ב עמ' צז
טז ע"א50 שדרו של אדם לאחר שבע שנים נעשה נחש אם לא כרע במודיםשבט מישראל (פרידמן) ח"ב עמ' שצ
טז ע"א50 שדרו של אדם לאחר שבע שנים נעשה נחש והוא דלא כרע במודיםישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רעא
טז ע"א50 שדרו של אדם לאחר שבע שנים נעשה נחש והוא דלא כרע במודיםמהר"ם שיק שמות עמ' קעא
טז ע"א50 שדרו של אדם לאחר שבע שנים נעשה נחש והנ"מ דלא כרע כו'אמרי טל מאמר כז
טז ע"א50 שדרו של אדם לאחר שבע שנים נעשה נחש והני מילי דלא כרע ב'מודים'נועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף כ ע"ד, פו ע"ב
טז ע"א50 שדרו של אדם לאחר שבע שנים נעשה נחש והני מילי דלא כרע במודיםקול ברמ"א נשמע פרשת שמות אות ח*
טז ע"א50 שדרו של אדם לאחר שבע שנים נעשה נחש והני מילי דלא כרע במודיםדרש משה (פינטו) בראשית ח"א עמ' צט
טז ע"א50 שדרו של אדם לאחר שבע שנים נעשה נחש והני מילי דלא כרע במודיםכתב סופר אגדות כאן
טז ע"א50 שדרו של אדם לאחר שבע שנים נעשה נחש והני מילי דלא כרע במודיםפני מנחם וישלח עמ' קצז, חנוכה עמ' ש, ויקרא עמ' ו
טז ע"א50 שדרו של אדם לאחר שבע שנים נעשה נחש והני מילי דלא כרע במודיםתפלת דוד (אדר"ת) עמ' ל, לא
טז ע"א50 שדרו של אדם לאחר שבע שנים נעשה נחש והני מילי דלא כרע במוריםשל"ה (תשנז) פרשת תולדות אות כו
טז ע"א50 שדרו של אדם לאחר שבע שנים נעשה נחש והני מילי דלא כרע במודיםאוצרות חיים - סדר היום ח"ב עמ' קכו
טז ע"א50 שדרו של אדם לאחר שבע שנים נעשה נחש והני מילי דלא כרע במודיםנועם אלימלך (תשסא) עמ' עח, שמח
טז ע"א50 שדרו של אדם לאחר שבע שנים נעשה נחש והני מילי דלא כרע במודים, ותוס' ומהרש"אמבשר טוב - חנוכה עמ' רסד
טז ע"א50 שדרו של אדם לאחר שבע שנים נעשה נחש וכו'אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"א עמ' רכב
טז ע"א50 שדרו של אדם לאחר שבע שנים נעשה נחש וכו'יד יוסף (צרפתי, תשסז) ח"א עמ' שמה
טז ע"א50 שדרו של אדם לאחר שבע שנים נעשה נחש וכו'שערי צדק (ג'יקטיליה, שכא) דף כד ע"ב; צרור המור (שכז) פרשת ויקרא דף צב ע"ב; מערכת האלקות (פירארה שיח) דף רעג ע"א; תולעת יעקב (גבאי, שמא) דף לד ע"א; מתוק לנפש (שסז) דף כ ע"ב; יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת וישלח דף נד ע"ג; ס' הכוונות (שפ) דף לד ע"ב; של"ה (תט) תורה שבכתב דף רפח ע"ב; טור פטדה (הכהן, תטו) סימן רפא דף נד ע"ג; פי' רקנטי (שה) פרשת בראשית
טז ע"א50 שדרו של אדם לאחר שבע שנים נעשה נחש וכו'תורת חיים עה"ת עמ' לא-לב {מכיון שאינו מודה לה' הריהו ככופר בו, ועונשו כנחש הקדמוני שכפר ושחה קומתו}
טז ע"א50 שדרו של אדם לאחר שבע שנים נעשה נחשאגרת הפורים (לאער) עמ' צה
טז ע"א50 שדרו של אדם לאחר שבע שנים נעשה נחשאמרי משה (פינטו) ח"ב עמ' רמח
טז ע"א50 שדרו של אדם לאחר שבע שנים נעשה נחשדרשות אל עמי ח"ב דרוש ה
טז ע"א50 שדרו של אדם לאחר שבע שנים נעשה נחשחכמת התורה בראשית עמ' רנא
טז ע"א50 שדרו של אדם לאחר שבע שנים נעשה נחשמילי דשמיא - טעם לשבח הערה 18 עמ' קמה
טז ע"א50 שדרו של אדם לאחר שבע שנים נעשה נחשנתיבות יצחק ח"ג עמ' קיא
טז ע"א50 שדרו של אדם לאחר שבע שנים נעשה נחשצדקת הצדיק סי' קמז, רלג, דובר צדק עמ' 78
טז ע"א50 שדרו של אדם לאחר שבע שנים נעשה נחששמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' שיג
טז ע"א50 שדרו של אדם לאחר שבע שנים נעשה נחששמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' שנא
טז ע"א50 שדרו של אדם לאחר שבע שנים נעשה נחש, ותוס' טז ע"ב ד"ה והואאוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ב עמ' מז, מט
טז ע"א50 שדרו של אדם לאחר שבע שנים נעשה נחש, ותוס'לקט שיחות מוסר ח"ג עמ' תשלב
טז ע"א50 שדרו של אדם לאחר שבע שניםנתיבות יצחק - ירח האיתנים עמ' קנא
טז ע"א50 שדרו של אדם לאחר שבע שניםשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' רמא
טז ע"א50 שדרו של אדם נעשה נחש והוא דלא כרע במודיםאבקת רוכל (ר' מכיר, תקנב) דף יט ע"א
טז ע"א50 שדרו של אדם לאחר ז' שנים נעשה נחשאור חדש (זיטשיק, תשסח) בראשית עמ' מה
טז ע"א50 שדרו של אדם נעשה נחשקשוטי כלה (תשסג) עמ' עח
טז ע"א50 שדרו של אדם נעשה נחש, ומהרש"א - שאין בו הכנעהלהעיר להורות ולהשכיל ח"א עמ' רכו
טז ע"א50 שדרו נעשה נחשפרק שירה עם "בתורתו יהגה" עמ' רו
טז ע"א51 במי שלא כרע במודיםמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' תכ
טז ע"א51 וה"מ דלא כרע במודיםימלא פי תהלתך - עיונים בתפלה עמ' רנד
טז ע"א51 והני מילי דלא כרע במודיםמבשרת ציון ח"א עמ' רח
טז ע"א51 חובת הכריעה דמודיםפחד יצחק חנוכה מאמר ז
טז ע"א51 כל דלא כרע במודים חוזר לנחשמגלה צפונות ח"ב פ' ויקרא
טז ע"א51 כל דלא כרע במודים נעשה גופו נחשדברי דוד (זלצר, תשע) עמ' רל
טז ע"א51 מאן דלא כרע במודים וכו'תורת חיים (ר' דובער) שמות דף עד ע"א
טז ע"א51 מאן דלא כרע במודים כומאמרי אדמו"ר הזקן הקצרים עמ' שנג
טז ע"א51 מאן דלא כרע במודים נעשה נחשתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' לד
טז ע"א51 מאן דלא כרע במודים נעשה שדרו נחשמילי דשמיא פכ"ג אות יא עמ' עג
טז ע"א51 מאן דלא כרע במודים נעשה שדרתו נחשדרכי האמונה עמ' קא
טז ע"א51 מאן דלא כרע במודים נעשית שדרתו נחשאמרי נועם (מועדים) סי' ט לל"ג בעומר
טז ע"א51 מאן דלא כרע במודים שדרו נעשה נחשאור גדליהו מועדים דף לג ע"ד, ויקרא-דברים דף יג ע"ב
טז ע"א51 מאן דלא כרע במודיםס' המאמרים (ריי"צ) תרצ"ט עמ' 155, תש"ט עמ' 129
טז ע"א51 מאן דלא כרע במודיםרשימות (רמ"מ שניאורסון) חוברת טו עמ' 58
טז ע"א51 מאן דלא כרע במודים, תוס' - אינו קם בתחה"מתורת חיים (ר' דובער) שמות דף קס ע"ג
טז ע"א51 מאן דלא כרע נעשה שדרו נחשיערי עם דבשי ח"א עמ' כד
טז ע"א51 מי שאינו כורע במודים נעשית שדרתו לנחשבאר שרים פרשת ויקהל דרוש ז אות ה
טז ע"א51 מי שאינו כורע במודים שדרתו נהפכת לנחש, וחידושי הרי"םבאר שרים פרשת וישלח דרוש ב אות ג
טז ע"א51 מי שאינו כורע במודים נעשה שדרתו נחשרנת יצחק שמואל עמ' קיב
טז ע"א51 מי שאינו כורע במודים נעשית שדרתו נחשכתב סופר על התורה (תשנה) עמ' כא
טז ע"א51 מי שאינו כורע במודים שדרו נעשה נחשבית ישי (תשסד) דרשות עמ' קו
טז ע"א51 מי שאינו כורע במודים שדרתו נעשה נחשנזר הקדש ח"ג עמ' קפ, קצד
טז ע"א51 מי שאינו כורע במודיםכרם לשלמה עמ' 227
טז ע"א51 מי שאינו כורע במודים נעשה שדרו נחשגבורת יצחק חנוכה-פורים (תשסח) עמ' קנא, קצא
טז ע"א51 מי שלא כרע במודים לאחר ז' שנים נעשה שדרתו נחשתורת חיים (ר' דובער) שמות דף קסא ע"ב
טז ע"א51 נעשה נחש וכו' דלא כרע במודיםמסילות בלבבם (אייזנברגר, תשעא) עמ' תרמה
טז ע"א רש"י - בכלים קטנים ובילדים קטנים ובבהמה קטנהגור אריה שמות פכ"א אות סז
טז ע"א תוס' - ואפי' נחש שאין נהנה מנשיכתו וכו' כיון דאורחיה בהכי הוי כמו רגלהרופא לשבורי לב שמות עמ' קפג, רו, רנה
טז ע"א תוס' ד"ה אמרשערים מצוינים בראשית-שמות עמ' ז
טז ע"א תוס' ד"ה והנחש - כיוון דאורחיה בהכי הוי כמו רגלעיוני פרשה (ריבלין) ויקרא עמ' 170
טז ע"א תוס' ד"ה והנחש - לאו בכל מיני היזק חשובים כמועדיםנטריקן (תשעד) עמ' קע
טז ע"א תוס' ד"ה והנחשהדרום כרך לח עמ' 101
טז ע"א חידושי הרי"ם - מי שאינו כורע במודים שדרתו נהפכת לנחש, הטעםבאר שרים פרשת ראה דרוש ד אות ד
טז ע"ב04 ארי דורסאשל אברהם (פרידמן) ח"א עמ' רסו, שיד, שכג {וזאב טורף}
טז ע"ב04 ארי דורס ואוכל ברה"ר פטורגור אריה בראשית פ"ח אות יח
טז ע"ב04 ארי דורס ואוכלשיחות חכמה ומוסר מאמר ב אות ד
טז ע"ב04 ארי וכו' ברה"ר דרס וכו'נטריקן (תשעד) עמ' קסד, קסט, קעא, קעב, קעד
טז ע"ב04 ארי וכו' דאורחי' למידרם (ורש"י ותוס')לקוטי שיחות חט"ו עמ' 455
טז ע"ב05 הבדל בין טורף לדורסכל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תנה
טז ע"ב09 אריה טורףהאיר ממזרח - שיר השירים עמ' קמו
טז ע"ב09 בדי גורותיו בשביל גורותיוהאיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' רלח
טז ע"ב20 ארי תרבותתורת מנחם חע"ב עמ' 153
טז ע"ב27 מה בין תם למועדבינת יששכר דף נ ע"א-ע"ב
טז ע"ב27 מה בין תם למועד אלא שהתם משלם חצי נזק מגופו וכו'בינת יששכר (תשמח) עמ' רעח
טז ע"ב28 שהתם משלם חצי נזק מגופו ומועד משלם נזק שלם מן העלייהאקים את יצחק עמ' שלא, שמ
טז ע"ב28 שור תם משלם חצי נזקבאר הגולה (הרטמן) באר ז הערה 184
טז ע"ב29 ומועד משלם נ"ש מן העלייה ובר"ח שםעיוני רש"י שמות ח"ב עמ' קה
טז ע"ב29 מועד משלם מן העליה נ"שגור אריה שמות פכ"א הערה 737
טז ע"ב29 משלם מן העלייהמי השלוח (תשסז) ח"ג דף רכז
טז ע"ב32 ויקברוהו במעלה וכו' אצל מעולים שבמשפחה ומאן נינהו דוד ושלמהאוצרות חיים - אישים ח"ב עמ' רפה
טז ע"ב36 מאי בשמים וזניםתולדות נח ח"ד דרוש ח
טז ע"ב38 בשמים שכל המריח בהם בא לידי זימהאמרי השכל עמ' 125
טז ע"ב39 כי כרו וכו' שחשדוהו מאשת אישצדקת הצדיק סי' קכה
טז ע"ב39 כי כרו שוחה ללכדיני שחשדוהו מזונהשבות יעקב (אבולפיה) עמ' רט
טז ע"ב39 כי כרו שוחה ללכדני וכו' שחשדוהו מזונה וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ד עמ' שנא
טז ע"ב39 כי כרו שוחה ללכדני שחשדוהו מזונהשנות חיים (חזן) דף קעב ע"א
טז ע"ב39 כי כרו שוחה ללכדניירך יעקב (פיתוסי) דף יז ע"ג
טז ע"ב39 כי כרו שוחה שחשדוהו בזונהשבט מישראל (קרמניץ) פרק יז פסוק י
טז ע"ב39 כרו שוחה ללכדני שחשדוהוילקוט הגרשוני ח"ב
טז ע"ב40 חשדוהו לירמיה בזונה, ותוס'האיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' סט
טז ע"ב40 ירמיה חשדוהו מזונה וי"א מאשת אישבאר הגולה (הרטמן) באר ה הערה 403-401
טז ע"ב40 שחשדוהו וכו'קובץ מאמרים ואגרות (וסרמן) ח"א עמ' כב {אנשי ענתות}
טז ע"ב44 ולמאן דאמר שחשדוהו מאשת איש וכו' אטו אשת איש נפקא מכלל זונהס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' קסו
טז ע"ב44 שחשדוהו באשת איש וכו' הכשילם בבני אדם שאינם מהוגניםקומץ המנחה (צונץ) דרוש צד אות ב, דרוש קג אות ו, דרוש קו אות ד {קיללם מפני שחששוהו}
טז ע"ב44 שחשדוהו באשת אישאבן תושיה עמ' 27
טז ע"ב44 שחשדוהו מאשת איש וכו'מראות הצובאות (אלשיך, שסג) ירמיה יח דף עח ע"א; באר הגולה (שנח) באר ה דף כח ע"ד
טז ע"ב44 שחשדוהו מאשת איש ומהרש"ארנת יצחק ישעיה עמ' שמח
טז ע"ב44 שחשדוהו מאשת אישהמאור שבתורה (לסין)
טז ע"ב49 מאי דכתיב ויהיו מוכשלים כו'תהלה לדוד (אמאדו) דף קד ע"א
טז ע"ב49 מאי דכתיב ויהיו מוכשלים לפניך כו' אמר ירמיה לפני הקב"ה כו'סוכת דוד (שירירו) דף צח ע"ג
טז ע"ב49 מאי דכתיב ויהיו מוכשלים לפניך כו' אפילו בשעה כו'נטע שורק פרשת משפטים, עקב דרוש ב
טז ע"ב49 מאי דכתיב וכו' ויהיו מוכשלים לפניך וכו'כח מעשיו הגיד לעמו ח"א דף ח"א ה ע"ג
טז ע"ב49 מאי דכתיב ויהיו מוכשלים בעת אפךתולעת שני דף י ע"א, יז ע"ב
טז ע"ב50 בעת אפך עשה בהם אמר ירמי' לפני הקב"ה הכשילם בבני אדם שאינם מהוגניםלב אריה פרשת ראה אות כה
טז ע"ב50 בעת אפך עשה בהם אפילו בשעה שעושין צדקה הכשילם בבני אדם שאינן מהוגנים כדי שלא יקבלו עליהן שכרתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' א'רד, א'רה
טז ע"ב50 בעת אפך עשה בהם וכו' הכשילם בבני אדם שאינם מהוגניםאמרי רצון דרוש כו
טז ע"ב50 בעת אפך עשה בהם וכו' הכשילם בבני אדם שאינם מהוגניםהמדרש והמעשה פ' מצורע ח"ב
טז ע"ב50 בעת אפך עשה בהם וכו' הכשילם וכו'כסא דוד (תקנד) דף ג ע"א
טז ע"ב50 בעת אפך עשה בהם וכו' הכשילם וכו'כסא דוד (תשנ) עמ' ז
טז ע"ב50 בעת אפך עשה בהם וכו' הכשילם בבני אדם שאינן מהוגניםמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' כב, קנה, קעט
טז ע"ב50 יהיו מוכשלים לפניךדברי נפתלי (הלברשטם) ח"א עמ' צא, רצב
טז ע"ב50 יהיו מוכשלים לפניך אפילו כשעושים צדקהבגדי כהונה (פרחיא) דף נו ע"ב
טז ע"ב50 יהיו מוכשלים לפניך וגו' הכשילם בבני אדם שאינם מהוגנים כדי שלא יקבלו עליהן שכרמגן אבות (מהריט"ץ) ח"א עמ' רח, שפג, ח"ב עמ' רעח
טז ע"ב50 יהיו מוכשלים לפניך וגו' הכשילם בבני אדם שאינם מהוגניםמי מנוחות (בירדוגו) עמ' תקעח
טז ע"ב50 יהיו מוכשלים לפניך וגו' שיכשלו בעניים שאינם מהוגנים כדי שלא יקבלו עליהם שכרדברי יואל מועדים ח"ח עמ' לה
טז ע"ב50 יהיו מוכשלים לפניך וכו' הזמן להם וכו'פי' הרמ"ז על הקדמת הזוהר (תשסא) עמ' שכא
טז ע"ב50 יהיו מוכשלים לפניך וכו' הזמן להם וכו'פי' הרמ"ז על הקדמת הזוהר (תשנח) עמ' שיא
טז ע"ב50 יהיו מוכשלים לפניך וכו' הכשילם בבני אדם שאינם מהוגניםנחמד ונעים (תשסח) פרקי אבות אות ע {שלא תהא מקובלת}
טז ע"ב50 יהיו מוכשלים לפניך וכו' הכשילם בבני אדם שאינם מהוגניםשיח חן פ' תצוה דרוש א
טז ע"ב50 יהיו מוכשלים לפניך וכו' הכשילם בבני אדם שאינן מהוגנים כדי שלא יקבלו עליהן שכרחמשה מאמרות (תשסט) - מאמר הלקוטות אות יב
טז ע"ב50 יהיו מוכשלים לפניך בעת אפך עשה בהם וכו' הכשילם בבני אדם שאינם מהוגניםערבי נחל (תשסד) עמ' תתקכב
טז ע"ב50 מאי דכתיב יהיו מוכשלים וכו'ימלא פי תהלתך - ימים נוראים חנוכה ופורים עמ' רצב
טז ע"ב50 מאי דכתיב יהיו מוכשלים לפניך בעת אפך וכו'אפיקי ים עמ' שה
טז ע"ב50 מאי דכתיב יהיו מוכשלים לפניך בעת אפך עשה בהם אמר ירמיה לפני הקב"ה רבונו של עולם אפילו בשעה שעושין [אנשי ענתות] צדקה הכשילם בבני אדם שאינן מהוגנים כדי שלא יקבלו עליהן שכרדברי תורה (שפירא) מהד' א סי' קה
טז ע"ב50 מאי דכתיב יהיו מוכשלים לפניך וכו'שנות חיים (חזן) דף קלט ע"א
טז ע"ב50 מאי דכתיב יהיו מוכשלים לפניך וכו'בני אברהם דף ח ע"ג
טז ע"ב51 אמר ירמי' אפילו בשעה שעושין צדקה הכשילם בבנ"א שאינם מהוגניםשם משמעון (שפירא, תשכה) עמ' קמא
טז ע"ב51 אמר ירמי' וכו' הכשילם בבני אדם שאינן מהוגנים וכו'אמרות ה' השלם ח"ד עמ' מד, עדר, ח"ו עמ' רכג
טז ע"ב51 אמר ירמי' לפני הקב"ה רבש"ע אפילו בשעה שעושין צדקה הכשילם בבני אדם שאינן מהוגנים כדי שלא יקבלו עליהן שכרבנין אברהם בראשית עמ' רסא
טז ע"ב51 אמר ירמיה אפילו בשעה שהן עושין צדקה הכשילם בבני אדם שאינם מהוגניםערבי נחל (תשסט) דברים עמ' נג
טז ע"ב51 אמר ירמיה אפילו בשעה שעושין צדקה הכשילם בבני אדם שאינם מהוגניםעבודת עבודה (תשעד) ויקרא-דברים עמ' רסט
טז ע"ב51 אמר ירמיה לפני הקב"ה אפילו בשעה שעושיןשם משמעון (שפירא, תשסז) עמ' צט
טז ע"ב51 אמר ירמיה לפני הקב"ה וכו' הכשילם בבני אדם שאינן מהוגנים כדי שלא יקבלו עליהן שכרלישרים תהלה (תשסד) עמ' עט
טז ע"ב51 אמר ירמיה לפני הקב"ה רבונו של עולם אפילו בשעה שעושין צדקה הכשילם וכו'אוצרות חיים - מעשה הצדקה עמ' ב
טז ע"ב51 אמר ירמיה לפני הקב"ה רבש"ע אפילו בשעה שעושין צדקה הכשילם בבני אדם שאינן מהוגנים כדי שלא יקבלו עליהן שכרהמאיר לארץ (לדרמן) בראשית ח"א עמ' רסד
טז ע"ב51 אמר ירמיה לפני הקב"ה רבש"ע אפילו בשעה שעושין צדקה הכשילם בבני אדם שאינן מהוגנים כדי שלא יקבלו עליהן שכרתורת אביגדור ח"ג עמ' קטז
טז ע"ב51 אמר ירמיה לפני הקב"ה רבש"ע אפילו בשעה שעושין צדקה הכשילם וכו'דרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' קפט, רח
טז ע"ב51 אמר ירמיה לפני הקב"ה רבש"ע אפילו בשעה שעושין צדקה הכשילם בבני אדם שאינן מהוגניםעטרת צבי (טאקסין) דף סט ע"א
טז ע"ב51 אמר ירמיה לפני הקב"ה רבש"ע אפילו בשעה שעושין צדקה הכשילם בבני אדם שאינן מהוגניםמטר השמים (תשנ) דברים עמ' תנו
טז ע"ב51 אמר ירמיה רבש"ע אפילו בשעה שעושין צדקה הכשילם וכו', ותוס'דרשות שמן רוקח עמ' שנ
טז ע"ב51 אמר ירמיהו לפני הקב"ה אפילו בשעה שמבקשים לעשות צדקה הכשילם באנשים שאינם מהוגניםחיים שיש בהם על התורה קמא עמ' רמד
טז ע"ב52 אפי' בשעה שעושים צדקה הכשילם וכו'יושב אהלים (ענתבי) פרשת נח
טז ע"ב52 אפי' בשעה שעושין צדקה הכשילם בבני אדם שאינם מהוגנים כדי שלא יקבלו עליהן שכרדברי יואל פ' נח דף קצה ע"ב, פ' וישב דף רסה ע"א, פ' ויחי דף תקלז ע"א
טז ע"ב52 אפי' בשעה שעושין צדקה הכשילם בבני אדם שאינן מהוגנין וכו'לקט שיחות מוסר ח"ג עמ' תשלב
טז ע"ב52 אפילו בשעה שנותנים צדקה הכשילם וכו'ארץ צבי (תשע) עמ' רכח
טז ע"ב52 אפילו בשעה שעוסקים בצדקה הכשילם בבני אדם שאינם מהוגניםנזר הקדש ח"ב עמ' תריא
טז ע"ב52 אפילו בשעת שעושין צדקהפני חיים (פלג'י) עמ' קכב ע"א
טז ע"ב52 אפילו בשעה שעושים צדקה הכשילם בבני אדם שאינם מהוגנים וכו'משנת יוסף - אגדות ח"ב עמ' פא {י"ל בכוונת ירמיהו הנביא שלא יקפידו למי נותנים, וממילא גם מן השמים לא יקפידו עליהם}
טז ע"ב52 אפילו בשעה שעושים צדקה הכשילם בבני אדם שאינם מהוגניםבינה לעתים (תח) דרוש עא דף קפד ע"ג; עמודי שש (לונטשיץ, שעח) מאמר מ דף יט ע"ב; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מ' תקכב דף שלו/שלז ע"ד
טז ע"ב52 אפילו בשעה שעושין צדקה הכשילם בבני אדם שאינם מהוגניםמלא העומר על חמש מגילות (תשסח) עמ' תמז
טז ע"ב52 אפילו בשעה שעושין צדקה הכשילם בבני אדם שאינם מהוגניםס' חסידים סי' שלב
טז ע"ב52 אפילו בשעה שעושין צדקה הכשילם בבני אדם שאינם מהוגניםקרן לדוד דברים עמ' קמח
טז ע"ב52 אפילו בשעה שעושין צדקה הכשילם בבני אדם שאינן מהוגניםמפי ספרים וסופרים (תשעב) אבות פניני חסידות פ"ג אות י
טז ע"ב52 אפילו בשעה שעושין צדקה הכשילם בבני אדם שאינן מהוגניםדרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' שכג
טז ע"ב52 אפילו בשעה שעושין צדקה הכשילם בבני אדם שאינן מהוגניםמים חיים (קרייסווירטה) עמ' תפט, תקג
טז ע"ב52 אפילו בשעה שעושין צדקה הכשילם בבני אדם שאינן מהוגניםפני מנחם בין המצרים עמ' קפג
טז ע"ב52 אפילו בשעה שעושין צדקה הכשילם בבני אדם שאינן מהוגניםשפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' מב
טז ע"ב52 אפילו בשעה שעושין צדקה הכשילם בעניים שאינם מהוגניםאבן פינה עמ' 77
טז ע"ב52 אפילו בשעה שעושין צדקה הכשילם וכו'דרך חיים (לונזאנו) עמ' קכ
טז ע"ב52 אפילו בשעה שעושין צדקה הכשילם וכו'משנת יוסף על התורה ח"ב עמ' ריג
טז ע"ב52 אפילו בשעה שעושים צדקה הכשילם בבני אדם שאינם הגוניםויבא יוסף עמ' קסא
טז ע"ב52 אפילו בשעה שעושין צדקה וכו' הכשילם בבני אדם שאינם הגוניםדגל מחנה יהודה עמ' שכב {בשעה שכובשים את יצרם}
טז ע"ב52 בבני אדם שאינם מהוגניםמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' קמו
טז ע"ב52 בבני אדם שאינן מהוגנים ולא יקבלו עליהן שכרתורת מנחם חמ"א עמ' 251
טז ע"ב52 בשעה שעושין צדקה הכשילם בבני אדם שאינן מהוגניםנאוה תהלה עמ' תנה
טז ע"ב52 הזמן להם עניים שאינם מהוגניםמכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' נו
טז ע"ב52 הכשילם באנשים שאינם מהוגניםדברי נפתלי (הלברשטם) ח"ב עמ' שב
טז ע"ב52 הכשילם בבני אדם שאינם מהוגנים, תוס'שנות חיים (חזן) דף כ ע"א
טז ע"ב52 הכשילם בבני אדם שאינן מהוגניםלקוטי שיחות ח"ה עמ' 325
טז ע"ב52 הכשילם בבני אדם שאינם הגוניםגנזי ישראל (תשמו) ח"ב עמ' קנה ע"ב
טז ע"ב52 הכשילם בבני אדם שאינם מהוגניםתורת החסידים הראשונים (תשמח) עמ' כד
טז ע"ב52 הכשילם בבני אדם שאינם מהוגנים כדי שלא יקבלו עליהם שכר וכו'בינה לעתים (תשנד) דרוש ע עמ' תעו, דרוש עא עמ' תפ
טז ע"ב52 הכשילם בבני אדם שאינם מהוגנים כדי שלא יקבלו שכרגנת אגוז (תשעב) אות תקח
טז ע"ב52 הכשילם בבני אדם שאינם מהוגניםאור הישר בראשית דף עד ע"ב
טז ע"ב52 הכשילם בבני אדם שאינם מהוגניםאורח לצדיק עמ' קמא
טז ע"ב52 הכשילם בבני אדם שאינם מהוגניםגנזי ישראל (תשעד) על התורה עמ' תקצא
טז ע"ב52 הכשילם בבני אדם שאינם מהוגניםהאיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' ע
טז ע"ב52 הכשילם בבני אדם שאינם מהוגניםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' תמז
טז ע"ב52 הכשילם בבני אדם שאינם מהוגניםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' רנט
טז ע"ב52 הכשילם בבני אדם שאינם מהוגניםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' שצג
טז ע"ב52 הכשילם בבני אדם שאינם מהוגניםויואל משה מאמר ב סי' קנח עמ' שעא
טז ע"ב52 הכשילם בבני אדם שאינם מהוגניםכתבי הסבא מקלם - חנוכה ופורים עמ' נג
טז ע"ב52 הכשילם בבני אדם שאינם מהוגניםמדבר יהודה (תשסב) עמ' ריב
טז ע"ב52 הכשילם בבני אדם שאינם מהוגניםמכתב מאליהו ח"א עמ' 141
טז ע"ב52 הכשילם בבני אדם שאינם מהוגניםעמוד הימיני (קלינמן) עמ' קיא
טז ע"ב52 הכשילם בבני אדם שאינם מהוגניםפרי צדיק נצבים אות יח
טז ע"ב52 הכשילם בבני אדם שאינם מהוגניםפרפרת הפרשה פרשת כי-תצא פרק כג פסוק ד-ה
טז ע"ב52 הכשילם בבני אדם שאינם מהוגניםצדקת הצדיק סי' קכה, קפה
טז ע"ב52 הכשילם בבני אדם שאינם מהוגניםשומע תפלה ח"ב עמ' קנה
טז ע"ב52 הכשילם בבני אדם שאינם מהוגניםשמן ראש (כץ) ח"י ויקרא עמ' קסא
טז ע"ב52 הכשילם בבני אדם שאינם מהוגניםשנות חיים (חזן) דף כ ע"ב
טז ע"ב52 הכשילם בבני אדם שאינם מהוגניםשרי המאה ח"א עמ' 114
טז ע"ב52 הכשילם בבני אדם שאינם מהוגניןאבקת רוכל (אוחיון) ח"ב דף מז ע"א
טז ע"ב52 הכשילם בבני אדם שאינן מהוגניםהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' קצט
טז ע"ב52 הכשילם בבני אדם שאינן מהוגניםולאשר אמר - תהלים עמ' רפו, שיח, תתיח
טז ע"ב52 הכשילם בבני אדם שאינן מהוגניםחכמת התורה בשלח עמ' רל
טז ע"ב52 הכשילם בבני אדם שאינן מהוגניםתפארת ראובן עמ' רעד
טז ע"ב52 הכשילם בבני אדם שאינן מהוגניןחכמת התורה תולדות עמ' רנט
טז ע"ב52 הכשילם בבני אדם שאינם מהוגנים וכו'בית שמואל אחרון על התורה (תשנד) פ' נח עמ' ט
טז ע"ב52 הכשילם בעניים לא מהוגניםמאמר מרדכי (קורנמל) ח"א דף ה ע"ד
טז ע"ב52 הכשילם וכו'דרך אמונה ובטחון עמ' מ {גם בצדקה צריך סייעתא דשמיא, שימצא עני הגון, ולכן צריך בטחון בקיום מצוות}
טז ע"ב52 רבונו של עולם אפי' בשעה שעושין צדקה הכשילם בבנ"א וכו'תורת הרבי רבי זושא סי' קכו
טז ע"ב52 רבש"ע אפילו בשעה שעושין צדקה הכשילם בב"א שאינם מהוגניםילקוט דברי חכמים בראשית סי' שנט
טז ע"ב52 רבש"ע אפילו בשעה שעושין צדקה הכשילם בבנ"א שאינם מהוגניןמטר השמים - עמודי העולם עמ' תכא
טז ע"ב52 רבש"ע אפילו בשעה שעושין צדקה הכשילם בבנ"א שאינן מהוגניםהרופא לשבורי לב בראשית עמ' שכז
טז ע"ב53 וכבודשערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"ב עמ' רנח, רצא
טז ע"ב53 וכבוד עשו לו במותו וכו' שהושיבו ישיבה על קברואסופת מערכות שמות ח"ב וויקרא עמ' נא
טז ע"ב53 וכבוד עשו לו במותו וכו' שהושיבו ישיבה על קברושנות חיים (חזן) דף קכט ע"א
טז ע"ב53 וכבוד עשו לו במותו וכו'חוט של חסד (תרכה) דף ק"י ע"א
טז ע"ב53 וכבוד עשו לו במותו וכו'יפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' תרנז
טז ע"ב53 וכבוד עשו לו במותו זה חזקיה מלך יהודה וכו'כח מעשיו הגיד לעמו ח"א דף ח"א לא ע"ד
טז ע"ב53 וכבוד עשו לו במותו זה חזקיה מלך יהודה וכו'מקוה מים (עזריאל) ח"א דף פה ע"ד
טז ע"ב53 וכבוד עשו לו במותו זה חזקיה מלך יהודהבית אהרן (צורוגון) דף לד ע"ד
טז ע"ב53 וכבוד עשו לו במותו זה חזקיה מלך יהודהיד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת חיי שרה דף כד ע"א
טז ע"ב53 וכבוד עשו לו במותו מלמד שהושיבו ישיבה על קברו וברבינו חננאלמצווה ועושה ח"א עמ' שי
טז ע"ב53 וכבוד עשו לו במותו מלמד שהושיבו ישיבה על קברותולדות ישראל עמ' רעט
טז ע"ב53 וכבוד עשו לו במותו זה חזקיהאהל יעקב (שפירא) דף ג ע"א
טז ע"ב53 וכבוד עשו לו במותו זה חזקיהיד יוסף (צרפתי, תשסז) ח"א עמ' קמא
טז ע"ב53 וכבוד עשו לו במותו זה חזקיהפני יצחק (פראנסיס) דף קעג ע"ד
טז ע"ב53 וכבוד עשו לו במותו זה חזקיהו מלך יהודהשנות חיים (חזן) דף א ע"ב
טז ע"ב53 וכבוד עשו לו במותו מלמד כו'ס' ג' תמוז תשנד עמ' קיט
טז ע"ב53 וכבוד עשו לו במותו מלמד שהושיבו ישיבה על קברודרשות באר יצחק עמ' רס
טז ע"ב53 וכבוד עשו לו במותו מלמד שהושיבו ישיבה על קברוים שמחה עמ' שכד
טז ע"ב53 וכבוד עשו לו במותו מלמד שהושיבו ישיבה על קברופתגמי אורייתא ח"א עמ' פח
טז ע"ב53 וכבוד עשו לו במותו מלמד שהושיבו ישיבה על קברושל"ה (תשנז) ווי העמודים פרק כג אות כב
טז ע"ב53 וכבוד עשו לו במותו מלמד שהושיבו ישיבה על קברו, רש"ילקט שיחות מוסר ח"ג עמ' תשלג
טז ע"ב53 וכבוד עשו לו במותו שהושיבו ישיבה על קברוישמח חיים (תשסה) מע' כ אות ג
טז ע"ב53 וכבוד עשו לו במותו שהושיבו ישיבה על קברושנות חיים (חזן) דף קפה ע"א
טז ע"ב53 וכבוד עשו לו במותו שהעמידו ישיבה על קברואשכבתיה דרבי ח"א עמ' קסח
טז ע"ב53 וכבוד עשו לו במותודברי חנינא - הספדים עמ' כו
טז ע"ב53 וכבוד עשו לו במותוילקוט הגרשוני ח"ב
טז ע"ב53 וכבוד עשו לו במותו, תוס'נחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' צג אות כח
טז ע"ב53 וכבוד עשו לו וגו' זה חזקיה וכו'ברך יצחק (ברכה) דרוש לפרשת חיי שרה ולהספד
טז ע"ב53 וכבוד עשו לורב שלום (אדלר) עמ' קצג
טז ע"ב53 וכבוד עשו לו במותומשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ד עמ' מא
טז ע"ב53 וכבוד עשו לו שהושיבו ישיבהמראה הגדול ח"א דף קלו ע"ד {דרשו "כבוד" - אין כבוד אלא תורה שנאמר כבוד חכמים ינחלו}
טז ע"ב53 עני שאינו הגוןפי' הרמ"ז על הזוהר בראשית (תשס) עמ' צט
טז ע"ב53 עניים שאינם מהוגניםפרפרת משה ח"א עמ' קג
טז ע"ב54 הושיבו ישיבה על קברו, ומהרש"אמאורי שערים עמ' רלג, רנ
טז ע"ב54 הושיבו ישיבה על קברוקול יהודה (ישראל) דף קכג ע"א
טז ע"ב54 ישיבה על קברו, שטמ"קשערי הישיבה ח"א עמ' רכא, שכה
טז ע"ב54 מלמד שהושיבו ישיבה על קברואוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ב עמ' סז
טז ע"ב54 מלמד שהושיבו ישיבה על קברואשר אחון עמ' קמח
טז ע"ב54 מלמד שהושיבו ישיבה על קברובית מועד (רבא, שסה) דרוש במיתת חכמים דף קצו/ז ע"א; שערי דמעה (אלבלדה, שמו) חלק א שב דף עג ע"א; עבודת הקודש (גבאי, שכז) חלק ג פרק סו/ז דף קה ע"ג; לחם אבירים (בורג'ל, שסה) פרק א דף טו ע"ג; הנותן אמרי שפר (ראנ"ח, שצ) דף קלד; אהבת עולם (קושטא, תב) דרוש ג
טז ע"ב54 מלמד שהושיבו ישיבה על קברוישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קצה, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קלג, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' ריא
טז ע"ב54 מלמד שהושיבו ישיבה על קברותפארת ציון (אבא שאול) עמ' קסג - ר"א אבא שאול
טז ע"ב54 שהושיבו ישיבה על קברוויגד יעקב עמ' כט
טז ע"ב54 שהושיבו ישיבה על קברומבשרת ציון ח"ד עמ' עדר-ערה
טז ע"ב54 שהושיבו ישיבה על קברונפוצות יהודה (מוסקאטו, תשס) עמ' רעו
טז ע"ב54 שהושיבו ישיבה על קברו, ותוס' ד"ה שהושיבועיני שמואל (ראבין) עמ' ד
טז ע"ב רש"י - ג' ימים הושיבו שם ישיבהמשכנות יעקב (נעים) דף קכב ע"ב
טז ע"ב רש"י ד"ה והכתיבלקוטי שיחות חל"א עמ' 270
טז ע"ב רש"י ד"ה וכבוד עשו לואהבת עולם (תשס) עמ' קמב
טז ע"ב רש"י - וכבוד עשו לו במותו בחזקיהו כתיבמשכנות יעקב (נעים) דף קכב ע"ב
טז ע"ב תוס' - זאב מועד לטרוףגור אריה בראשית פמ"ט הערה 165
טז ע"ב תוס' - יש עצם בשדרה של אדם שממנו נוצר לעתיד לבאמבשר טוב - זכות נשים צדקניות עמ' קפה
טז ע"ב תוס' - לפי שמצוה לכרוע וכי זקיף זקיף כחויא כדאשכחן בר"שאמרי טל מאמר כז
טז ע"ב תוס' - לפניך זו צדקה שנאמר והלך לפניך צדקךמנות הלוי (עוז והדר) ח"ב עמ' צו {ותגדל קללת דוד שלא בלבד יהיו בלתי מהוגנים אבל שיהיו רשעים, כדי שיחשבו מחזיקי ידי עוברי עבירה}
טז ע"ב תוס' - לפניך זו צדקה, שנאמר והלך לפניך צדקךמנות הלוי (תשסב) עמ' רעח
טז ע"ב תוס' - מאן דלא כרע במודים וכו'דרך מצותיך (חב"ד) דף קמב ע"ב
טז ע"ב תוס' - מאן דלא כרע במודים נעשה העצם נחש ואינו קם בתה"מחי' אבר"ח דרוש כג
טז ע"ב תוס' - עצם הלוז קיים לעולם ואינו נרקבמזבח אליהו דף י ע"א
טז ע"ב תוס' - שיש עצם בשדרו של אדם שממנו נוצר לעתיד לבואמבשר טוב - ישועות אברהם עמ' קיט, קמו
טז ע"ב תוס' ד"ה דרס וד"ה והתניאחכמת התורה שמות עמ' תש
טז ע"ב תוס' ד"ה והוא - במדרש שיש עצם בשדרו של אדם שממנו נוצר לעתיד לבא ואותו עצם חזק וקשה כל כך שאין האש יכול לשורפוימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' תקב
טז ע"ב תוס' ד"ה והוא - יש עצם בשדרו של אדם שממנו נוצר לעתיד לבואמבשר טוב - ספר החיים עמ' לא
טז ע"ב תוס' ד"ה והוא - מאן דלא כרע במודים אינו קם בתחיית המתיםאור התורה (צמח צדק) בראשית עמ' תתקלז, דברים עמ' א'תשנט
טז ע"ב תוס' ד"ה והוא - מדה כנגד מדהפני מנחם וישלח עמ' קצז
טז ע"ב תוס' ד"ה והוא - עצם בשדרו של אדם שממנו נוצר לעת"ללקוטי שיחות חל"ו עמ' 75
טז ע"ב תוס' ד"ה והוא - שיש עצם וכו' שממנו נוצר לעתיד וכו' שאינו נשרףלקוטי שיחות ח"ו עמ' 83, חי"ז עמ' 345, חי"ח עמ' 248
טז ע"ב תוס' ד"ה והואדבר יום ביומו - סדר היום
טז ע"ב תוס' ד"ה והואפרי צדיק לחנוכה אות ט
טז ע"ב תוס' ד"ה והואשיחת מלאכי השרת עמ' 35
טז ע"ב תוס' ד"ה והואשערי חיים (רוטר) ח"ב סי' קנה אות יט
טז ע"ב תוס' ד"ה והואגור אריה בראשית פ"ב הערה 38
טז ע"ב תוס' ד"ה והואמבשר טוב - ימי הרחמים והסליחות עמ' נ, רנח, תקכד
טז ע"ב תוס' ד"ה והואנטעי אשל בראשית עמ' רכ, תכד
טז ע"ב תוס' ד"ה והואשבילי פנחס (תשעא) עמ' תמה
טז ע"ב תוס' ד"ה והואשערים מצוינים בראשית-שמות עמ' צג
טז ע"ב תוס' ד"ה רבי אלעזרלקוטי שיחות חט"ז עמ' 160
טז ע"ב תוס' ד"ה שהושיבו - לפי שהרבה תורה בישראל וכו' ולא מצאו איש ואשה שלא היו בקיאים בטומאה וטהרהתולדות ישראל עמ' רפב
טז ע"ב תוס' ד"ה שהושיבו - ברחוק ד' אמותשנות חיים (חזן) דף קכט ע"א
טז ע"ב תוס' ד"ה שחשדוהו מזונה - דירמיהו כהן הוהשנות חיים (חזן) דף קעג ע"א
טז ע"ב מהרש"א - חשדו למשה בא"א לפי שהי' פרוש מאשתוקומץ המנחה (צונץ) דרוש צד אות ב
טז ע"ב מהרש"א - ענין הכריעה לשם ה' היא הכנעה והשפלהתורה ודעת (פרוור) בראשית עמ' שנז
יז ע"א02 וכבוד עשו לו במותו וכו' ואמרו קיים זה מה שכתוב בזה והאידנא וכו' והאמר מר גדול תלמוד שהלמוד מביא לידי מעשה וכו', ותוס' ד"ה והאמראור ישראל (תרס) דף נא ע"א
יז ע"א02 וכבוד עשו לו במותו וכו' ס"ת נתנו וכו'שערי דמעה (אלבלדה, שמו) שער ב חדר א דף עג ע"א
יז ע"א02 וכבוד עשו לו במותו וכו' שיצאו לפניו שלשים וששה אלף חלוצי כתף וכו' שהניחו ס"ת על מטתו ואמרו קיים זה מה שכתוב בזהחיים שיש בהם - דרשות ח"א עמ' תרכח
יז ע"א02 וכבוד עשו לו במותו זה חזקי' וכו'ברית שלום (תעח) דף עא ע"ג
יז ע"א02 וכבוד עשו לו במותו זה חזקי' וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' תנח, תנו, תנה
יז ע"א02 וכבוד עשו לו במותו זה חזקיה כו' ורש"ילשון ערומים דף מה ע"א
יז ע"א02 וכבוד עשו לו במותו זה חזקיה כו'סם חיי (עשאל) דרשות דף י ע"ג
יז ע"א02 וכבוד עשו לו במותו זה חזקיה מלך יהודה וכו'כח מעשיו הגיד לעמו ח"א דף ח"א כט ע"ג
יז ע"א02 וכבוד עשו לו במותו זה חזקיה מלך יהודה וכו'שארית מנחם ח"ד עמ' תעח
יז ע"א02 וכבוד עשו לו במותו זה חזקיה מלך יהודההמעלות לשלמה (תשמז) עמ' שסב
יז ע"א02 וכבוד עשו לו במותו זה חזקיהמאורי שערים עמ' ג
יז ע"א02 וכבוד עשו לו במותו שיצאו לפניו ל"ו אלף וכו'יערות דבש ח"א עמ' שא
יז ע"א02 וכבוד עשו לו במותוהאיר ממזרח - אבות עמ' צג, רמו
יז ע"א02 וכבוד עשו לו במותוהאיר ממזרח משלי עמ' קסא
יז ע"א02 וכבוד עשו לו במותוהמאור שבתורה (לסין)
יז ע"א02 וכבוד עשו לו במותו, וגר"ארנת יצחק על נפש החיים (תשמג) עמ' ריב
יז ע"א02 וכבוד עשו לו וכו' חלוצי כתףמראה הגדול ח"א דף קלו ע"ד {דרשו "כבוד" - בגדים שנקראו "מכבדותי", ו"עשו" פירושו קרעו כדברי ר"א על "ועשתה את צפרניה"}, קלז ע"ד-קלח ע"א {גדול הדור לא חייב לחלוץ כתף, ומי שלא חייב אסור לקרוע משום בל תשחית, ליישב דברי רש"י "לישנא דתלמודא"}
יז ע"א02 וכבוד עשו לו וכו' שהניחו ספר תורה על מטתו וכו'יערות דבש ח"א עמ' רכו, ח"ב עמ' קכ
יז ע"א02 וכבוד עשו לו זה חזקיה כו' ורש"ימראה הגדול ח"ב דף צא ע"א
יז ע"א02 זה חזקיה וכו' שהניחו ס"ת על מטתו ואמרו קיים זה מה שכתוב בזהדרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' צה
יז ע"א02 זה חזקיה וכו' שהניחו ס"ת על מטתו ואמרו קיים זה מה שכתוב בזהשדה יעקב עמ' לג
יז ע"א02 זה חזקיה וכו' שהניחו ספר תורה על מטתו ואמרו קיים זה מה שכתוב בזהאוצרות חיים - אישים ח"ג עמ' קפח
יז ע"א02 זה חזקיה מלך יהודה שיצאו לפניו שלשים וששה אלף וכו' אפילו קיים אמרינן, לימד לא אמרינןמבשר טוב - זכות נשים צדקניות עמ' קה
יז ע"א02 זה חזקיה מלך יהודה שיצאו לפניו שלשים וששה אלף חלוצי כתף וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ג עמ' רא
יז ע"א02 כבוד עשו לו במותו וכו' הניחו ס"ת ואמרו לימד זה מה שכתוב בזהחלקת אפרים - קדושים (ב)
יז ע"א02 כבוד עשו לו במותובני נפתלי דרוש כ
יז ע"א02 כבוד עשו לו וכו' שהניחו ס"ת על ארונו ותוס'איש אמונים דף לא ע"א
יז ע"א03 שיצאו לפניו וכו' חצי כתףמבשרת ציון ח"ד עמ' פד
יז ע"א04 והלא לפני אחאב עשו כןמשכנות יעקב (נעים) דף קכב ע"ג
יז ע"א04 והלא לפני אחאב עשו כן, ותוס'התקופה הגדולה (תשלב) עמ' שה
יז ע"א04 והלא לפני אחאב עשו כןמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 213
יז ע"א05 אלא שהניחו ס"ת על מטתו וכו' קיים לא אמרינןמבשר טוב - ספר החיים עמ' קיג
יז ע"א05 הניחו ס"ת על מטתו ואמרו קיים זה מה שכתוב בזהקשוטי כלה (גרינפלד) ח"י אות מו
יז ע"א05 הניחו ס"ת על מיטתו של חזקיה ואמרו קיים זהצדקת הצדיק סי' ריט
יז ע"א05 הניחו ס"ת על מיטתוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תנה
יז ע"א05 הניחו ספר תורה על מטתו ואמרו קיים זה מה שכתב בזהעץ הדעת טוב (תשסח) סי' שסז, תיח
יז ע"א05 הניחו ספר תורה על מטתו ואמרו קיים זה מה שכתוב בזה וכו' והאידנא אנוחי מנחינן, קיים לא אמרינןדרשות באר יצחק עמ' רס
יז ע"א05 מניחין ס"ת על ארון המתודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' תלא
יז ע"א05 שהניחו לו ספר תורה על מטתושנות חיים (חזן) דף קכט ע"א
יז ע"א05 שהניחו ס"ת על מטתו ואמרו קיים זה מה שכתוב בזה וכו', רש"י, תוס'לקט שיחות מוסר ח"ג עמ' תשלג
יז ע"א05 שהניחו ס"ת על מטתו ואמרו קיים זה מה שכתוב בזהשיחות ר' ראובן עמ' מג
יז ע"א05 שהניחו ס"ת על מיטתופני יהושע (תשסא) עמ' קסז
יז ע"א05 שהניחו ספר תורה על מיטתוראה חיים ח"א דף עח ע"ג [רסח ע"א ד"ה וכדי]
יז ע"א05 שהניחו ספר תורה על מיטתו, תוס'שנות חיים (חזן) דף קלד ע"ב
יז ע"א06 קיים זה מה שכתוב בזהנפש יוסף (תשעד) עמ' רעט
יז ע"א06 קיים זה מה שכתוב בזהדרשות מהר"ם שיק עמ' תרלא, תרלד, תרמד
יז ע"א06 קיים זה מה שכתוב בזהויברך דוד עמ' קפ
יז ע"א06 קיים זה מה שכתוב בזהיין לבנון (תשסג) עמ' 52
יז ע"א06 קיים זה מה שכתוב בזהתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' שעח
יז ע"א06 קיים זהשערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"ב עמ' רנח
יז ע"א06 והאידנא נמי וכו', רש"ינשמת אדם עמ' קכג {חכם שמת מביאין ס"ת וכו' ואומרים קיים זה וכו'}
יז ע"א09 אמר רבה בר בר חנה הוה אזלינא בהדי דרבי יוחנןשער שמעון (חיות, תכד) על פרקי שירה דף ה ע"ב
יז ע"א09 רבב"ח הוה אזיל בהדי דר' יוחנן למשאל שמעתא וכו' אמר אפילו קיים אמרינן לימד לא אמרינןאהל יעקב (שפירא) דף ג ע"א-ע"ד
יז ע"א11 עייל לבית הכסא וכו' והדר אמר לןדברים אחדים (קלצקין) עמ' ר {סיפר את המעשה ללמד שצריך הכנה כדי להשיב בשמעתא}
יז ע"א12 לא פשיט לן עד דמשי ידיה ומנח תפילין ומברךמצווה ועושה ח"א עמ' שט
יז ע"א12 לא פשיט לן עד דמשי ידיה ומנח תפיליןהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' שסז
יז ע"א12 ר"י משי ידיה ומנח תפיליןשבות יעקב (אבולפיה) עמ' רפ
יז ע"א13 אפי' קיים אמרינן לימד לא אמרינן והא אמר מר גדול תלמוד שהתלמוד מביא לידי מעשה כו', ותוס' בשם ר"תאור ישראל סי' לא
יז ע"א13 אפילו קיים אמרינן לימד לא אמרינןדורש טוב (פודור) עמ' 365
יז ע"א13 אפילו קיים אמרינן לימד לא אמרינןהמאור שבתורה (שפירא) שמות עמ' קמח
יז ע"א13 אפילו קיים אמרינן לימד לא אמרינןנאוה תהלה עמ' קמה
יז ע"א13 מנח תפילין והדר מתני פירקיןמשך חכמה שמות פ' יג פס' ט
יז ע"א14 והאמר מר גדול תלמוד וכו' ורש"י ותוס'עמק החכמה עמ' כה, קיא
יז ע"א14 והאמר מר גדול תלמוד שתלמוד מביא לידי מעשההרופא לשבורי לב במדבר עמ' קעא
יז ע"א14 והאמר מר גדול תלמוד שתלמוד מביא לידי מעשהמאמץ כח (תשעה) עמ' רסו, תקצב
יז ע"א14 והאמר מר גדול תלמוד, רש"ידרשות מהר"ם שיק עמ' תרלח
יז ע"א14 והאמר מר גדול תלמוד, תוס'דרשות מהר"ם שיק עמ' סג
יז ע"א14 קיים אמרינן לימד לא אמרינןהתרגשות הלב (תשסט) עמ' קנ
יז ע"א14 קיים אמרינן לימד לא אמרינן וכו' הא למגמר הא לאגמורימעשה רוקח (ר"א רוקח) ויגש טו ע"ב
יז ע"א14 קיים אמרינן לימד לא אמרינןבתורתו יהגה ח"א עמ' שעא, שעד
יז ע"א14 קיים אמרינן לימד לא אמרינן והאמר מר גדול למוד וכו'התרגשות הלב (תשסח) עמ' רסו
יז ע"א14 קיים אמרינן לימד לא אמרינן וכו'קומץ המנחה (צונץ) דרוש קלו אות ה
יז ע"א14 קיים אמרינן לימד לא אמרינן וכו', ורש"י ותוס'אילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' שט, שי
יז ע"א14 קיים אמרינן לימד לא אמרינן כו' ותוס' ד"ה והאמרעשרה מאמרות (תשס) עמ' רנח(כב)
יז ע"א14 קיים אמרינן לימד לא אמרינןאדרת אליהו (קוצין) ח"ב עמ' 81
יז ע"א14 קיים אמרינן לימד לא אמרינןאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' תעג
יז ע"א14 קיים אמרינן לימד לא אמרינןבכורי אברהם דף נח ע"ב
יז ע"א14 קיים אמרינן לימד לא אמרינןדרשות מהרא"ל (תשנט) סי' מו אות א
יז ע"א14 קיים אמרינן לימד לא אמרינןחכמת התורה לך לך עמ' לז
יז ע"א14 קיים אמרינן לימד לא אמרינןשערי תלמוד תורה (תשסו) עמ' רו
יז ע"א15 גדול תלמוד שמביא לידי מעשהבין המשפתים בראשית עמ' ריא
יז ע"א15 גדול תלמודעת לכל עמ' י {עיקר תכלית הלימוד הוא מעשה המצוה}
יז ע"א15 גדול תלמוד שמביא ליד מעשה, ותוס' ד"ה האמר מרנחלת יעקב (תשעג) עמ' רפא
יז ע"א15 גדול תלמוד שמביא לידי מעשהאהל יעקב (תשעא) ח"ג עמ' כא
יז ע"א15 גדול תלמוד שמביא לידי מעשה וכו' פירש"י אלמא מעשה עדיףדרך הנגב דף טו ע"ג
יז ע"א15 גדול תלמוד שמביא לידי מעשהאבן יעקב (ניימרק) על אבות פ"ג מי"ב, ופ"ה מי"ז
יז ע"א15 גדול תלמוד שמביא לידי מעשהאגודת ישראל (תרפג) דף עז ע"א-ע"ב
יז ע"א15 גדול תלמוד שמביא לידי מעשהאהל אברהם (תשסג) עמ' א בהערה
יז ע"א15 גדול תלמוד שמביא לידי מעשהאהל יעקב (שפירא) דף ג ע"א
יז ע"א15 גדול תלמוד שמביא לידי מעשהאור הרעיון עמ' עא
יז ע"א15 גדול תלמוד שמביא לידי מעשהאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) פנחס יא
יז ע"א15 גדול תלמוד שמביא לידי מעשהבית אהרן (צורוגון) דף לה ע"א
יז ע"א15 גדול תלמוד שמביא לידי מעשהדברי ישראל (תשסח) ח"ב עמ' פח, רלח, שו
יז ע"א15 גדול תלמוד שמביא לידי מעשהדרישת ציון (תשסב) עמ' 250
יז ע"א15 גדול תלמוד שמביא לידי מעשהדרשות שבט הלוי ח"א עמ' צו
יז ע"א15 גדול תלמוד שמביא לידי מעשהטל חיים (פרידלנדר) עמ' קלט, רכח, שכ
יז ע"א15 גדול תלמוד שמביא לידי מעשהידי משה (תשמו) קהלת עמ' שפא
יז ע"א15 גדול תלמוד שמביא לידי מעשהילקוט דברי חכמים שמות סי' רנז
יז ע"א15 גדול תלמוד שמביא לידי מעשהמקוה מים (עזריאל) ח"א דף פה ע"ד
יז ע"א15 גדול תלמוד שמביא לידי מעשהמשנת יוסף - דרשות ח"א עמ' לז
יז ע"א15 גדול תלמוד שמביא לידי מעשהמשנת יוסף על התורה ח"א עמ' פב, ח"ב עמ' קטו
יז ע"א15 גדול תלמוד שמביא לידי מעשהמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ג עמ' טז, נב, קסז
יז ע"א15 גדול תלמוד שמביא לידי מעשהעיוני פרשה (ריבלין) דברים עמ' 164
יז ע"א15 גדול תלמוד שמביא לידי מעשהעיונים במשלי עמ' צג
יז ע"א15 גדול תלמוד שמביא לידי מעשהפחד דוד ח"ב עמ' קע, שכח, ח"ג עמ' קצב
יז ע"א15 גדול תלמוד שמביא לידי מעשהפירוש המכבי דברים עמ' רטז, שצה
יז ע"א15 גדול תלמוד שמביא לידי מעשהפרדס המלך (תשסט) אות שכא, תקעז, תרעט
יז ע"א15 גדול תלמוד שמביא לידי מעשהפרחי אליהו (לונאץ) דף מט ע"ג-ע"ד
יז ע"א15 גדול תלמוד שמביא לידי מעשהקדושת ציון (תשנד) ח"ב עמ' קלא
יז ע"א15 גדול תלמוד שמביא לידי מעשהשערי הישיבה ח"א עמ' פט, ח"ב עמ' קלה
יז ע"א15 גדול תלמוד שמביא למעשהאשל אברהם (שפירא) עמ' תסח
יז ע"א15 גדול תלמוד שמביא למעשהמרפא לנפש ח"ד סי' נט אות א
יז ע"א15 גדול תלמוד שתלמוד מביא וכו'תפארת ציון (אבא שאול) עמ' שעה - ר"צ סימן טוב
יז ע"א15 גדול תלמוד שתלמוד מביא לידי מעשהבעקבות משה שמות עמ' שמז
יז ע"א15 גדול תלמוד שתלמוד מביא לידי מעשהדרך ה' השלם עמ' רכח - דרך לחיים
יז ע"א15 גדול תלמוד שתלמוד מביא לידי מעשהדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' קצז ד"ה אבל
יז ע"א15 גדול תלמוד שתלמוד מביא לידי מעשההמוסר והדעת שמות-ויקרא עמ' נט
יז ע"א15 גדול תלמוד שתלמוד מביא לידי מעשהחמודי צבי ויקרא עמ' רכד
יז ע"א15 גדול תלמוד שתלמוד מביא לידי מעשהלחם רב על סדור התפילה אות קיב
יז ע"א15 גדול תלמוד שתלמוד מביא לידי מעשהמנחת ישראל עמ' רעט
יז ע"א15 גדול תלמוד שתלמוד מביא לידי מעשהנועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף מח ע"ד
יז ע"א15 גדול תלמוד שתלמוד מביא לידי מעשהנועם אלימלך (תשסא) עמ' קצד
יז ע"א15 גדול תלמוד שתלמוד מביא לידי מעשהעמק תפלה (תשסו) עמ' קנד
יז ע"א15 גדול תלמוד שתלמוד מביא לידי מעשהפרדס יוסף (סקוסובסקי) עמ' קכח {תלמוד בימי הבחרות מביא לידי מעשה בסוף ימיו של אדם, אבל תלמוד לאחרים עדיף מכולם שהוא מזכה את הרבים}
יז ע"א15 גדול תלמוד שתלמוד מביא לידי מעשהרב ייבי (תשסט) ח"א עמ' רכח
יז ע"א15 גדול תלמוד שתלמוד מביא לידי מעשהתורת מנחם חלק ס עמ' 210
יז ע"א15 גדול תלמוד שתלמוד מביא לידי מעשהתורת מנחם חנ"ז עמ' 111
יז ע"א15 גדול תלמוד שתלמוד מביא לידי מעשה, ורש"י ותוס'באר משה (אפשטיין) דברים עמ' קפג
יז ע"א15 גדול תלמוד תורהמכתב מאליהו ח"ד עמ' 139
יז ע"א15 גדול תלמודאות היא לעולם ח"ב דף קפט ע"ד
יז ע"א15 מביא לידי מעשהבתורתו יהגה ח"ב עמ' ד
יז ע"א15 שהתלמוד מביא לידי מעשהילקוט הגרשוני ח"ב
יז ע"א15 שהתלמוד מביא לידי מעשהלקט שיחות מוסר ח"ג עמ' תשלג
יז ע"א15 שהתלמוד מביא לידי מעשהראשית בכורי משה חיים ח"ב מאמר ג
יז ע"א15 שתלמוד מביא לידי מעשהאבני השוהם (הורוויץ) דף ד ע"ד
יז ע"א15 תלמוד גדול שמביא לידי מעשהבך יברך ישראל (תשסח) עמ' קס
יז ע"א15 תלמוד גדול שהתלמוד מביא לידי מעשהזקן אהרן - שמן הטוב (אוהב, תיז) דף קכט ע"ג
יז ע"א15 תלמוד גדול שהתלמוד מביא לידי מעשהשמן הטוב (תשסו) עמ' תקמה
יז ע"א15 תלמוד גדול שמביא לידי מעשה וכו' לא קשיא הא למיגמר הא לאגמוריצמח דוד (סקאליע) עמ' רפא
יז ע"א15 תלמוד גדול שמביא לידי מעשהחכמת התורה ואתחנן עמ' רנז
יז ע"א15 תלמוד גדול שמביא לידי מעשהמטר השמים (תשנב) ויקרא-במדבר עמ' קלו
יז ע"א15 תלמוד גדול שמביא לידי מעשהמרפא לנפש בראשית עמ' תלב
יז ע"א15 תלמוד גדול שמביא לידי מעשהנתיבות שמואל דרוש פז
יז ע"א15 תלמוד גדול שמביא לידי מעשה, תוס'שנות חיים (חזן) דף קלד ע"ב, ריט ע"א
יז ע"א15 תלמוד גדולשערי תלמוד תורה (תשמז) עמ' קסב, קצב-קצח
יז ע"א15 תלמוד מביא לידי מעשהלקט שיחות מוסר ח"א עמ' קעז
יז ע"א15 תלמוד מביא לידי מעשהמכמני עוזיאל עמ' תקנה
יז ע"א15 תלמוד מביא לידי מעשהמראה כהן (אדלר) מהדו"ג דף לה ע"א
יז ע"א15 תלמוד מביא לידי מעשהפחד יצחק שבועות מאמר מג
יז ע"א15 תלמוד מביא לידי מעשהראשית חכמה (תשמד) - אהבה פרק ח אות כט, פרק יא אות ד, תשובה פרק ז אות יד
יז ע"א15 תלמוד קודם למעשהשערי תלמוד תורה (תשמז) עמ' רא
יז ע"א16 הא למיגמר הא לאגמוריבתורתו יהגה ח"א עמ' רפח
יז ע"א16 הא למיגמר הא לאגמוריבתורתו יהגה ח"ב עמ' כ, סא, קמו, ריט, תכ
יז ע"א16 הא למיגמר הא לאגמורישפת אמת (הלוי) משלי פרק יג פסוק יג
יז ע"א16 הא למיגמר הא לאגמוריאבן ישפה עמ' 72
יז ע"א16 הא למיגמר הא לאגמוריבתורתו יהגה (תשעב) עמ' קיב
יז ע"א16 הא למיגמר הא לאגמורידברי חנינא - ת"ת עמ' קיז
יז ע"א16 הא למיגמר הא לאגמוריחכמת התורה דברים עמ' צב
יז ע"א16 הא למיגמר הא לאגמורילחמי תודה דף קיג ע"א
יז ע"א16 הא למיגמר הא לאגמורישארית מנחם ח"א שמות עמ' מא
יז ע"א16 הא למיגמר וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' תקטז
יז ע"א16 לא קשיא הא למיגמר הא לאגמורימשנת רבי אהרן - מאמרים (תשמב) ח"א עמ' מח
יז ע"א16 לא קשיא הא למיגמר הא לאגמורימשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"א עמ' נא
יז ע"א17 מאי דכתיב אשריכם זורעישמע יעקב (אלגזי, תקמד) דף ז ע"ב
יז ע"א17 מאי דכתיב אשריכם זורעי על כל מיםישיר משה דף ו ע"ד
יז ע"א17 מאי דכתיב אשריכם זורעישארית יעקב (אלגזי, תשנא) עמ' כב
יז ע"א17 מאי דכתיב אשריכם זורעישארית יעקב (אלגזי) דף ז סוף ע"ב
יז ע"א17 מאי דכתיב אשריכם זורעי על כל מים וכו' כל העוסק בתורה ובגמילות חסדים זוכה לנחלת שני שבטים יוסף ויששכר וכו'חן טוב (תשסה) דברים עמ' שעד
יז ע"א17 מאי דכתיב אשריכם זורעי על כל מים כו' כל העוסק בתורה ובגמ"ח זוכה לנחלת שני שבטיםבית ישי (תשס) דרשות ח"ב עמ' תז
יז ע"א17 מאי דכתיב אשריכם זורעי על כל מיםנתיבות יצחק חנוכה ופורים עמ' נט
יז ע"א18 אשריכם וכו' השור והחמור כל העוסק בתורה ובגמ"ח זוכה לנחלת שני שבטים זוכה לכילה כיוסף כו' עלי שורפרי צדיק וישלח אות ג, פ' זכור אות א, בחוקותי אות ח, לחג השבועות אות ו
יז ע"א18 אשריכם וכו' השור והחמור כל העוסק וכו'דובר צדק עמ' *59,57
יז ע"א18 אשריכם זורעי וכו' ואין זריעה אלא צדקהדעת חכמה ומוסר ח"ג עמ' פו
יז ע"א18 אשריכם זורעי וגו' אין זריעה אלא צדקה וכו'שמועת יצחק - חז"ל אות לח
יז ע"א18 אשריכם זורעי וכו' ואין זריעה אלא צדקהדעת תורה דברים ח"א עמ' רנא
יז ע"א18 אשריכם זורעי על כל מים אין זריעה אלא צדקה שנאמר זרעו לכם לצדקה ואין מים אלא תורה שנאמר הוי כל צמא לכו למיםבית יצחק (ויינברגר) עמ' רסז, שפ
יז ע"א18 אשריכם זורעי על כל מים וכו' גמילות חסדיםדרך חיים (תשע) פ"א הערה 537-536
יז ע"א18 אשריכם זורעי על כל מים וכו' גמילות חסדיםתפארת ישראל (הרטמן) עמ' שצד הערה 16
יז ע"א18 אשריכם זורעי על כל מים וכו' כל העוסק בתורה ובגמ"ח וכו'נטריקן (תשעד) עמ' עו
יז ע"א18 אשריכם זורעי על כל מים וכו'אגודות אזוב מדברי - פתיחה דף ו ע"ג
יז ע"א18 אשריכם זורעי על כל מים וכו'חכמה מאין דף קד ע"ג
יז ע"א18 אשריכם זורעי על כל מיםאגרות ר' יצחק אלחנן עמ' קז
יז ע"א18 אשריכם זורעי על כל מיםאמרי רבי שפטיה עמ' קיט
יז ע"א18 אשריכם זורעי על כל מיםהמאור שבתורה (לסין)
יז ע"א18 אשריכם זורעי על כל מיםויחי יעקב דף כט ע"ב
יז ע"א18 אשריכם זורעי על כל מיםכרם פתחיה כרם ב גפן כא
יז ע"א18 אשריכם זורעי על כל מיםעמוד הימיני (קלינמן) עמ' לד, רכד
יז ע"א18 זורעי על כל מים וכו' העוסק בתורה ובגמ"ח וכו'אפיקי ים עמ' שה, תפט, תקפג
יז ע"א18 משלחי רגל השור והחמור וכו' תורה וגמ"חאגרות הראיה כרך ד אגרת אלף שלה (רנו)
יז ע"א18 משלחי רגל השור והחמור כל העוסק בתורה וכו'תפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' מא (קמו) {חמור מרמז לעול תורה}
יז ע"א18 משלחי רגל השור והחמוראגרות הראיה חלק ד רנו
יז ע"א19 העוסק בתורה ובגמ"ח זוכה לנחלת שני שבטיםדרך חיים (תשלה) עמ' קיד
יז ע"א19 העוסק בתורה ובגמ"ח זוכה לנחלת שני שבטיםשביב אור עמ' פו
יז ע"א19 העוסק בתורה ובגמ"חכלי יקר (תשמח) עמ' סח
יז ע"א19 העוסק בתורה ובגמילות חסדים זוכה לנחלת שני שבטים וכו', אויביו נופלים לפניו כיוסף וזוכה לבינה כיששכר וכו'אור תורה (קאלמייר, תשסא) עמ' נח
יז ע"א19 העוסק בתורה וגמ"ח זוכה לנחלת ב' שבטיםמי מרום ח"ט עמ' רפו
יז ע"א19 העוסק בתורה וגמ"ח זוכה לנחלת ב' שבטיםמשנת יוסף - דרשות ח"א עמ' קפז
יז ע"א19 העוסק בתורה וכו' אויביו נופלין לפניואהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' קצט ע"ב, ר ע"א
יז ע"א19 כל העוסק בתורה ובג"ח זוכהטירת כסף דף נה ע"ד
יז ע"א19 כל העוסק בתורה ובג"ח זוכה לנחלת ב' שבטים וכו'מלל לאברהם (סתהון) דרוש לא למעלת הצדקה עמ' 332 ואילך במהד' תשמא
יז ע"א19 כל העוסק בתורה ובג"ח זוכה לנחלת ב' שבטים יוסף ויששכרחן טוב (הלוי, שסה) דף שיא ע"א
יז ע"א19 כל העוסק בתורה ובג"ח זוכה לנחלת שני שבטיםבית נאמן (ביגה, שפא) ח"א דרוש ד דף דף יב
יז ע"א19 כל העוסק בתורה ובג"ח זוכה לנחלת שני שבטיםראשית בכורי משה חיים ח"ב מאמר יג
יז ע"א19 כל העוסק בתורה ובגמ"ח זוכה לנחלת שני שבטים וכו' זוכה לכילה כיוסף וכו' וזוכה לנחלת יששכרתורת חיים עה"ת עמ' צט {כי יוסף היה גדול בגמ"ח ויששכר בתורה}
יז ע"א19 כל העוסק בתורה ובגמ"חמטר השמים - עמודי העולם עמ' תלה
יז ע"א19 כל העוסק בתורה ובגמ"ח וכו' אויביו נופלים לפניונצח ישראל (הרטמן) עמ' תרעד הערה 52
יז ע"א19 כל העוסק בתורה ובגמ"ח וכו' אויביו נופלין לפניו כיוסףברך משה במדבר עמ' רא
יז ע"א19 כל העוסק בתורה ובגמ"ח וכו' זוכה לבינה כיששכרדרך חיים (תשע) פ"ו הערה 230
יז ע"א19 כל העוסק בתורה ובגמ"ח וכו' זוכה לבינהויקח אברהם דף כב ע"ב
יז ע"א19 כל העוסק בתורה ובגמ"ח זוכה לנחלת שני שבטים וכו' ומהרש"אבית ישי (תשס) דרשות ח"א עמ' רה
יז ע"א19 כל העוסק בתורה ובגמ"ח זוכה לנחלת שני שבטים וכו'באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' תרעח
יז ע"א19 כל העוסק בתורה ובגמ"ח זוכה לנחלת שני שבטיםאפיקי יהודה (תשנט) עמ' שנז
יז ע"א19 כל העוסק בתורה ובגמ"ח זוכה לנחלת שני שבטיםבינה לעתים (תשנד) דרוש ד עמ' ל
יז ע"א19 כל העוסק בתורה ובגמ"ח זוכה לנחלת שני שבטיםמנחת ישראל עמ' רסז
יז ע"א19 כל העוסק בתורה ובגמ"ח זוכה לנחלת שני שבטיםנתיבות יצחק ח"ג עמ' קכב, רג
יז ע"א19 כל העוסק בתורה ובגמ"חודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' קנא
יז ע"א19 כל העוסק בתורה ובגמ"ח, ומהרש"אבית ישי (תשסד) דרשות עמ' רלג
יז ע"א19 כל העוסק בתורה ובגמילות חסד זוכה לנחלת שני שבטיםשער החצר (תשעב) סי' קכח
יז ע"א19 כל העוסק בתורה ובגמילות חסדים וכו' וזוכה לנחלת יששכר וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ד עמ' שעא
יז ע"א19 כל העוסק בתורה ובגמילות חסדים וכו' זוכה לכילה כיוסףגנת אגוז (תשעב) אות רעט
יז ע"א19 כל העוסק בתורה ובגמילות חסדים זוכה לנחלת שני שבטים וכו'ערוגת הבושם (תשעא) שמות עמ' רכז
יז ע"א19 כל העוסק בתורה ובגמילות חסדים זוכה לנחלת שני שבטים וכו'שמע שמואל עמ' רכו
יז ע"א19 כל העוסק בתורה ובגמילות חסדים זוכה לנחלת שני שבטים וכו'אוצרות חיים - מעשה הצדקה עמ' שיד
יז ע"א19 כל העוסק בתורה ובגמילות חסדים זוכה לנחלת שני שבטים יששכר ויוסףפחד דוד ח"א עמ' תקח
יז ע"א19 כל העוסק בתורה ובגמילות חסדים זוכה לנחלת שני שבטיםאוצרות חיים - מעלות התורה עמ' צד, קסב, ריב
יז ע"א19 כל העוסק בתורה ובגמילות חסדים זוכה לנחלת שני שבטיםאור חדש (הרטמן) פ"ד אות 408, פ"ה אות 35
יז ע"א19 כל העוסק בתורה ובגמילות חסדים זוכה לנחלת שני שבטיםדרך חיים (תשע) פ"א הערה 1689, פ"ו הערה 834
יז ע"א19 כל העוסק בתורה ובגמילות חסדים זוכה לנחלת שני שבטיםחלון התבה על התורה ח"א עמ' קמא
יז ע"א19 כל העוסק בתורה ובגמילות חסדים זוכה לנחלת שני שבטיםחן טוב (הלוי, שסה) פרשת הברכה דף שיא ע"א; בית נאמן (ביגה, שפא) דרוש ד לתורה דף יב ע"ד; בן שמואל (שפב) דרוש ג דף יג ע"ב; כלי פז (תיז) ישעיהו לג דף קלג ע"ג; חשק שלמה (הלוי, שס) דף סב ע"ב; עמודי שש (לונטשיץ, שעח) מאמר לג דף יו/יז ע"ג; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מאמר תקיג דף שלו/ז ע"ג
יז ע"א19 כל העוסק בתורה ובגמילות חסדים זוכה לנחלת שני שבטיםפלאות עדותיך ח"ב עמ' יד
יז ע"א19 כל העוסק בתורה ובגמילות חסדים זוכה לנחלת שני שבטיםפני מנחם ויצא עמ' קסט, וישלח עמ' רז, ויגש עמ' שעט, ויחי עמ' שפה, שצה, מטות-מסעי עמ' קצו, שמ"ע עמ' רנג
יז ע"א19 כל העוסק בתורה ובגמילות חסדים זוכה לנחלת שני שבטיםקרן לדוד בראשית עמ' רעח, ויקרא-במדבר עמ' שנט
יז ע"א19 כל העוסק בתורה ובגמילות חסדים זוכה לנחלת שני שבטיםשנות חיים (חזן) דף נב ע"א, מג ע"ב
יז ע"א19 כל העוסק בתורה ובגמילות חסדיםנתיבות עולם ח"א עמ' קמז
יז ע"א19 כל העוסק בתורה ובגמילות חסדיםציץ השדה חנוכה עמ' צ, צב
יז ע"א19 כל העוסק בתורה וג"חויחי יעקב דף קה ע"א
יז ע"א19 כל העוסק בתורה וגמ"ח זוכה לנחלת שני השבטים שנא' אשריכם זורעי וכו'דרשות שבט הלוי ח"ב עמ' רצב
יז ע"א19 כל העוסק בתורהדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 807
יז ע"א20 זוכה לנחלת שני שבטיםכתבי הרב נתן פרידלאנד ח"א עמ' 118, 120, 121, 125, 131, 133, 166, 221
יז ע"א21 אין זריעה אלא צדקהדברי נפתלי (הלברשטם) ח"א עמ' צא
יז ע"א21 אין זריעה אלא צדקה שנאמר זרעו לכם לצדקהעזר מיהודה (תשפא) בראשית עמ' ש
יז ע"א21 אין זריעה אלא צדקה שנאמר זרעו לכם לצדקהתפארת צבי שמות עמ' תז
יז ע"א21 אין זריעה אלא צדקהאמרי מאיר (מאירי) ויקרא פכ"ה פסוק לה מס' 2
יז ע"א21 אין זריעה אלא צדקההאיר ממזרח - חמש מגילות עמ' שכו
יז ע"א21 אין זריעה אלא צדקהמנחת ישראל עמ' קיד
יז ע"א21 אין זריעה אלא צדקהספר החיים (תשנג) עמ' כט*
יז ע"א21 אין זריעה אלא צדקהעזר מיהודה (תשנט) עמ' רכג
יז ע"א21 אין זריעה אלא צדקהפני חיים (פלג'י) עמ' שנד ע"ב
יז ע"א21 אין זריעה אלא צדקהשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' רכט
יז ע"א21 אין זריעה אלא צדקהשמן ראש (כץ) ח"י ויקרא עמ' קנח
יז ע"א21 ואין זריעה אלא צדקה שנאמר זרעו לכם לצדקהדברי נפתלי (הלברשטם) ח"ב עמ' מא, קצג, שטז
יז ע"א21 ואין זריעה אלא צדקהאבן פינה עמ' 76
יז ע"א21 ואין זריעה אלא צדקהאמרי יוסף דברים דף עב ע"ג
יז ע"א21 ואין זריעה אלא צדקהתהלות ישראל (מג'לד) עמ' קנא
יז ע"א21 זריעה נקרא צדקהקדושת לוי (תשנח) עמ' שלא
יז ע"א22 זרעו לכם לצדקה, בממוןתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תתקנח
יז ע"א23 אין מים אלא תורהאוסף מכתבים (שכטר) ח"ד עמ' קפב
יז ע"א23 אין מים אלא תורהאמירה נעימה (בלוך) עמ' נ
יז ע"א23 אין מים אלא תורהאש דת (תשמח) עמ' שה
יז ע"א23 אין מים אלא תורהברך משה פסח-שבועות עמ' קנה
יז ע"א23 אין מים אלא תורהדברי נפתלי (הלברשטם) ח"א עמ' רלא, רפ
יז ע"א23 אין מים אלא תורהזמרת הארץ (רבינוביץ) עמ' רלג, רסא
יז ע"א23 אין מים אלא תורהמטר השמים - עמודי העולם עמ' תעח, תקלח
יז ע"א23 אין מים אלא תורהמפי ספרים וסופרים (תשעב) אבות פניני חסידות פ"ב אות קיד, פ"ה אות מב
יז ע"א23 אין מים אלא תורהשבילי פנחס (תשפ) עמ' נו
יז ע"א23 אין מים אלא תורהשבילי פנחס (תשפא) עמ' רכב
יז ע"א23 אין מים אלא תורהשפתי שלמה בראשית עמ' שמה
יז ע"א23 אין מים אלא תורה דכתיב הוי כל צמא לכו למיםעזר מיהודה (תשפא) שמות עמ' כד
יז ע"א23 אין מים אלא תורה וכו'באר הגולה (הרטמן) הקדמה 51, באר ו הערה 611
יז ע"א23 אין מים אלא תורה שנאמר הוי כל צמא וכו'טוב ירושלים בראשית פכ"ט פסוק ב
יז ע"א23 אין מים אלא תורה שנאמר הוי כל צמא לכו למיםבני יששכר (תשעז) ח"א עמ' ריז, ח"ב עמ' ב, ה, ט
יז ע"א23 אין מים אלא תורה שנאמר הוי כל צמא לכו למיםאוצרות חיים - פרד"ס התורה עמ' שא
יז ע"א23 אין מים אלא תורה שנאמר הוי כל צמא לכו למיםבצור ירום ח"ב עמ' קלה
יז ע"א23 אין מים אלא תורה שנאמר הוי כל צמא לכו למיםלב אליהו (תשלב) עמ' רמא
יז ע"א23 אין מים אלא תורהאבן פינה עמ' 10
יז ע"א23 אין מים אלא תורהאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' תיב, תקנה
יז ע"א23 אין מים אלא תורהאור הגנוז (מהאניפאלא, תשסו) עמ' רעג
יז ע"א23 אין מים אלא תורהאורות המאירים ולקוטי ישכר עמ' לא
יז ע"א23 אין מים אלא תורהאמרי אש (טאוב) עמ' צא, שלט
יז ע"א23 אין מים אלא תורהאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) משפטים ג
יז ע"א23 אין מים אלא תורהאסופת מערכות בראשית ח"א עמ' קכה, במדבר עמ' סז
יז ע"א23 אין מים אלא תורהאסופת מערכות סוכות עמ' קנב (מהדו"ב עמ' רעח)
יז ע"א23 אין מים אלא תורהאש דת (אסאד) עמ' רמא
יז ע"א23 אין מים אלא תורהבית ישראל (טויסיג) ח"ו עמ' רפב
יז ע"א23 אין מים אלא תורהבני יששכר (תשמג) ח"ב דף קכח ע"ג
יז ע"א23 אין מים אלא תורהברית אברם עמ' סב, שכג
יז ע"א23 אין מים אלא תורהבשבילי אמונה ח"א עמ' פט
יז ע"א23 אין מים אלא תורהגנזי ישראל (תשעד) על התורה עמ' תקפט
יז ע"א23 אין מים אלא תורהדברי יחזקאל שרגא תליתאה עמ' צא, קכח, רלא, רעא
יז ע"א23 אין מים אלא תורהדולה ומשקה - התורה וקניניה עמ' רנד
יז ע"א23 אין מים אלא תורהדעת שבת עמ' רמח
יז ע"א23 אין מים אלא תורהדרך עץ החיים (ארלנגר, תשעג) ח"ד עמ' 62
יז ע"א23 אין מים אלא תורהדרשות הר"ן (תשסג) עמ' [תקצג]
יז ע"א23 אין מים אלא תורהואותו תעבוד עמ' פז, שנח
יז ע"א23 אין מים אלא תורהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' פה
יז ע"א23 אין מים אלא תורהולאשר אמר - תהלים עמ' תשנה
יז ע"א23 אין מים אלא תורהולאשר אמר בראשית-שמות עמ' קמה
יז ע"א23 אין מים אלא תורהולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' לב, תק
יז ע"א23 אין מים אלא תורהזכות ישראל - עשר עטרות פרק ג אות נד
יז ע"א23 אין מים אלא תורהחיים שיש בהם - דרשות ח"ב עמ' תנט
יז ע"א23 אין מים אלא תורהחלון התבה על התורה ח"א עמ' יג, ח"ב עמ' עז
יז ע"א23 אין מים אלא תורהטללי אורות עמ' קט
יז ע"א23 אין מים אלא תורהייטב פנים ח"א דף קפג
יז ע"א23 אין מים אלא תורהכנסת יחזקאל (הכהן) עמ' קנה
יז ע"א23 אין מים אלא תורהכנסת מרדכי מועדים ח"ב עמ' מח, נ
יז ע"א23 אין מים אלא תורהכתר שם טוב (תשסד) סי' יג, רמט
יז ע"א23 אין מים אלא תורהלחמי תודה דף קעו ע"א
יז ע"א23 אין מים אלא תורהלמחר אעתיר עמ' קמא, רפד
יז ע"א23 אין מים אלא תורהלמטה יששכר עמ' שצו, תסה-תסו, תקיח
יז ע"א23 אין מים אלא תורהלקוטי תורה (ויז'ניץ, תשסו) עמ' ל, קצט, רב, רכח
יז ע"א23 אין מים אלא תורהלקוטי תורה (טשרנוביל, תשסא) עמ' קיג
יז ע"א23 אין מים אלא תורהמגיד דבריו ליעקב (מביאלה, תשסד) עמ' מב, פא
יז ע"א23 אין מים אלא תורהמזקנים אתבונן (קסטילניץ) עמ' יד
יז ע"א23 אין מים אלא תורהמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' ט, י, תנב, תעז, תעח
יז ע"א23 אין מים אלא תורהמי מרום חי"א עמ' קלט, קנב, קנט
יז ע"א23 אין מים אלא תורהמכתם לדוד משלי (תשפב) עמ' צ
יז ע"א23 אין מים אלא תורהמנחת יואל עמ' לא
יז ע"א23 אין מים אלא תורהמעדני אשר נישואין עמ' כ, נ
יז ע"א23 אין מים אלא תורהמפי ספרים וסופרים - פניני חסידות לך לך מט, קרח ד
יז ע"א23 אין מים אלא תורהמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"א עמ' קפג, ח"ג עמ' שלא, שנו
יז ע"א23 אין מים אלא תורהמשמרת איתמר (תשסז) עמ' כז, לד
יז ע"א23 אין מים אלא תורהמתוך התורה הגואלת (תשעג) על התורה עמ' 35
יז ע"א23 אין מים אלא תורהנועם אליעזר בראשית עמ' רע ע"א
יז ע"א23 אין מים אלא תורהנועם אליעזר שמות דף כז ע"א, רנה ע"ב
יז ע"א23 אין מים אלא תורהנועם הברכה עמ' כט
יז ע"א23 אין מים אלא תורהעבודת יצחק בראשית עמ' לד
יז ע"א23 אין מים אלא תורהעבודת עבודה (תשעד) ויקרא-דברים עמ' שפב
יז ע"א23 אין מים אלא תורהעזר מיהודה (תשנט) עמ' יח, נט, רכה
יז ע"א23 אין מים אלא תורהעטרת יהושע בראשית עמ' יא, לח, קא
יז ע"א23 אין מים אלא תורהעטרת יהושע שמות עמ' קד
יז ע"א23 אין מים אלא תורהעטרת ישועה (תשסד) אות ז לסליחות לער"ה, אות יז לחנוכה
יז ע"א23 אין מים אלא תורהעיוני הפטרה ח"ב עמ' 476
יז ע"א23 אין מים אלא תורהעירין קדישין השלם עמ' רצה, שעו, תיא
יז ע"א23 אין מים אלא תורהעקבי אבירים (תשעא) עמ' רב
יז ע"א23 אין מים אלא תורהערבי נחל (תשסד) עמ' תרכח, תתשב, ח"ג עמ' יד
יז ע"א23 אין מים אלא תורהפחד דוד ח"א עמ' כט, לא, לב, מב, קנד, קנה, שצח, תקפט, תרט, תרנ, תרפו, ח"ב עמ' לג, לה, קכח, רנט, ח"ג עמ' ה, כב, צד, קעח, קפא, שמז, שסז, שצא, ח"ד עמ' נו
יז ע"א23 אין מים אלא תורהפנינים על התורה ומועדים עמ' רא
יז ע"א23 אין מים אלא תורהפרדס מרדכי עמ' שסח
יז ע"א23 אין מים אלא תורהקהלת דוד (טאלנא, תשסג) עמ' רצג
יז ע"א23 אין מים אלא תורהשבח נעורים עמ' כד, כז, קמח
יז ע"א23 אין מים אלא תורהשבט מישראל (קרמניץ) פרק מב פסוק ב
יז ע"א23 אין מים אלא תורהשיחות הרב צבי יהודה בראשית עמ' 229
יז ע"א23 אין מים אלא תורהשיחות הרב צבי יהודה דברים עמ' 227
יז ע"א23 אין מים אלא תורהשיחות לספר ויקרא עמ' ריב
יז ע"א23 אין מים אלא תורהשמן ראש (כץ) ח"ו עמ' כח
יז ע"א23 אין מים אלא תורהשמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' ו, סו, רפב
יז ע"א23 אין מים אלא תורהשמן ראש (כץ) ח"ט דברים עמ' ק
יז ע"א23 אין מים אלא תורהשמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' רעח
יז ע"א23 אין מים אלא תורהשמן ראש (כץ) ח"י ויקרא עמ' קסג
יז ע"א23 אין מים אלא תורהשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' פט, קעג, קפו, רלו, רנח, תלו
יז ע"א23 אין מים אלא תורהשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' תעט, תקיד
יז ע"א23 אין מים אלא תורהשמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' קנט
יז ע"א23 אין מים אלא תורהשמן ראש (כץ) פסח ח"ב עמ' רעד, רפט
יז ע"א23 אין מים אלא תורהשפת אמת (רייז) סוכות עמ' יג, קיב, קכד, קסח, רג
יז ע"א23 אין מים אלא תורהשרגא המאיר על התורה עמ' נג, תקנה
יז ע"א23 אין מים אלא תורהתורת איש ח"ב עמ' צט
יז ע"א23 אין מים אלא תורהתורת מנחם ח"ע עמ' 279, חע"ג עמ' 201
יז ע"א23 אין מים אלא תורהתורת מנחם חי"ג עמ' 135, חי"ד עמ' 253, חט"ו עמ' 87, חי"ח עמ' 164, חכ"א עמ' 141, חכ"ג עמ' 87
יז ע"א23 אין מים אלא תורהתורת מנחם חכ"ח עמ' 133
יז ע"א23 אין מים אלא תורהתורת מנחם חל"ה עמ' 107, חל"ו עמ' 226
יז ע"א23 אין מים אלא תורהתורת מנחם חל"ט עמ' 152
יז ע"א23 אין מים אלא תורהתורת מנחם חלק לא עמ' 205
יז ע"א23 אין מים אלא תורהתורת מנחם חלק לד עמ' 136
יז ע"א23 אין מים אלא תורהתורת מנחם חלק ס עמ' 144
יז ע"א23 אין מים אלא תורהתורת מנחם חמ"ו עמ' 123
יז ע"א23 אין מים אלא תורהתורת מנחם חמ"ח עמ' 318, חלק נ עמ' 368
יז ע"א23 אין מים אלא תורהתורת מנחם חנ"א עמ' 158, 268
יז ע"א23 אין מים אלא תורהתורת מנחם חנ"ה עמ' 310
יז ע"א23 אין מים אלא תורהתורת מנחם חס"ח עמ' 265
יז ע"א23 אין מים אלא תורהתורת מנחם חע"ד עמ' 49, 290, חע"ו עמ' 63, 437
יז ע"א23 אין מים אלא תורהתפארת משה עמ' קצד
יז ע"א23 אין מים אלא תורהתפארת צבי בראשית עמ' תתב
יז ע"א23 אין מים אלא תורהתפארת צבי שמות עמ' רלא, רלה
יז ע"א23 אין מים אלא תורה שנאמר הוי כל צמא לכו למיםצמח דוד (סקאליע) עמ' לט
יז ע"א23 הוי כל צמא לכו למים וכו' תורהזכרון יהודה (מונק) הקדמה עמ' 1
יז ע"א23 התורה נמשלה למיםברכת חיים (תשמה) ח"ב עמ' 302
יז ע"א23 התורה נמשלה למיםויגד יעקב עמ' תא, תרז
יז ע"א23 התורה נקראת מיםעמק תפלה (תשסו) עמ' לט
יז ע"א23 התורה נקראת מיםחקל יצחק (תשסג) עמ' תקעב
יז ע"א23 התורה נקראת מיםמגן דוד (טאלנא, תשס) עמ' רנט
יז ע"א23 ואין מים אלא תורהאוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"א עמ' רנו
יז ע"א23 ואין מים אלא תורה וכו'אמרות ה' השלם ח"א עמ' רפ, ח"ב עמ' שכח
יז ע"א23 ואין מים אלא תורה שנאמר הוי כל צמא לכו למיםברכת טוב עמ' קיג
יז ע"א23 ואין מים אלא תורה שנאמר הוי כל צמא לכו למיםדרך חיים (תשע) פ"ה הערה 162
יז ע"א23 ואין מים אלא תורה שנאמר הוי כל צמא לכו למיםמדבר קדמות (תשסח) עמ' קמא, קעו
יז ע"א23 ואין מים אלא תורה שנאמר הוי כל צמא לכו למיםנועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף ד ע"ב, טז ע"ב, לא ע"א, נו ע"ב
יז ע"א23 ואין מים אלא תורה שנאמר הוי כל צמא לכו למיםנחל עדה עמ' תקו
יז ע"א23 ואין מים אלא תורה שנאמר הוי כל צמא לכו למיםפרדס דבש פרק נג
יז ע"א23 ואין מים אלא תורה שנאמר הוי כל צמאפרי צדיק ר"ח מרחשון אות, וירא אות ח, וארא אות ו, בא אות יא, בשלח אות ט, יב, לט"ו בשבט אות ב, ד, משפטים אות א, *ב, אות תרומה אות ט, פ' זכור אות ט, יא, פורים אות ב, שושן פורים אות א, פקודי אות ה, ט, פסח אות כו, מ, מג, מז קדושים אות ג, ר"ח אייר אות ה, ל"ג בעומר אות ו, בהר אות יד, בחוקותי אות א, במדבר אות טו, ר"ח סיון אות ד, חג שבועות אות ב, ג, כ, כא, מטות אות ו, ואתחנן אות ו, ר"ח אלול אות ה, כי תצא אות יא, כי תבא אות יג, ראש השנה אות ב, ה, סוכות אות כג
יז ע"א23 ואין מים אלא תורה שנאמר הוי כל צמארסיסי לילה סי' טז (עמ' 18), צדקת הצדיק סי' ריא, עת האוכל עמ' 237 (סי' י)
יז ע"א23 ואין מים אלא תורהאבן פינה עמ' 148
יז ע"א23 ואין מים אלא תורהאור תורה השלם (מזריטש) סי' שיז
יז ע"א23 ואין מים אלא תורהבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' תקלט, תקמב, שמות עמ' תיז, במדבר עמ' תקפה, תשנב, דברים עמ' ט, מלכים עמ' עא
יז ע"א23 ואין מים אלא תורהעיוני פרשה (ריבלין) במדבר עמ' 269, 85
יז ע"א23 ואין מים אלא תורהעיוני פרשה (ריבלין) בראשית עמ' 51
יז ע"א23 ואין מים אלא תורהעיוני פרשה (ריבלין) ויקרא עמ' 206, 197, 195
יז ע"א23 ואין מים אלא תורהעקבי אבירים (תשסה) עמ' קיג, קכ, שסב, תב, תד
יז ע"א23 ואין מים אלא תורהראשית בכורי משה חיים ח"א מאמר יב
יז ע"א23 ואין מים אלא תורהתהלה לדוד (והרמן) פרק קד פסוק י הערה ב, פרק קז פסוק כג הערה ט
יז ע"א23 ואין מים אלא תורהתפארת אדם (שלפוברסקי) עמ' קפו
יז ע"א23 ואין מים אלא תורהתפארת צבי בראשית עמ' כ
יז ע"א23 מים היינו תורהבארות המים (תשסט) עמ' קמח
יז ע"א23 מים זו תורהבני יששכר (תשסח) ח"א עמ' שלז, ח"ג עמ' רסז
יז ע"א23 מים רומז לתורהנפש יוסף (תשעד) עמ' לד
יז ע"א23 מים רומז לתורה שנאמר הוי כל צמא לכו למיםעזר מיהודה (תשפא) בראשית עמ' כג, עט, שג
יז ע"א23 נמשלה תורה למיםמגלה צפונות ח"ב פ' יתרו
יז ע"א23 נמשלו דברי תורה למיםנפש יוסף (תשפא) עמ' לג, קמה
יז ע"א23 תורה נמשלה למיםזכרון משלי עמ' פ אות רכט
יז ע"א23 תורה נמשלה למיםמקור ברוך (הגר) עמ' שכז
יז ע"א23 תורה נמשלה למיםשם יחזקאל עמ' קצ
יז ע"א23 תורה נמשלה למיםשמן ראש (כץ) פסח ח"א עמ' רמב
יז ע"א23 תורה נמשלה למיםתניא (תשעד) עמ' קסה
יז ע"א25 זוכה לכילה כיוסףפניני יחזקאל עמ' תעז {יוסף אקרי שור}
יז ע"א25 זוכה לכילה כיוסףדרכי החיים ח"ב עמ' קפח
יז ע"א25 זוכה לכילה כיוסףמי מרום ח"ט עמ' שו {שור זה יוסף}
יז ע"א26 זוכה לנחלה כיששכרודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תרפא
יז ע"א26 זוכה לנחלת יששכראגרות ר' יצחק אלחנן עמ' כב
יז ע"א27 דכתיב יששכר חמור גרםאמרי יוסף שמות דף צד ע"ב
יז ע"א28 אויביו נופלים לפניו כיוסף וכו'משנת יוסף על התורה ח"א עמ' קלד
יז ע"א28 אויביו נופלין לפניו כיוסףשביב אור עמ' צא
יז ע"א29 וזוכה לבינה כיששכרדובר צדק עמ' 60
יז ע"א29 וזוכה לבינה כיששכרפרי צדיק וישלח אות ג, פ' זכור אות יא
יז ע"א29 זוכה לבינהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' קנא
יז ע"א31 כיצד הרגל מועדת לשבר בדרך הלוכהעטרת ישראל (באהפאלי) עמ' טו
יז ע"א34 צרורותברכת אברהם (ארלנגר) ב"ק מהדו"ת עמ' נז [הלכה]
יז ע"א36 דרסה על הכלי ושברתו ונפל על כלי ושברו על הראשון משלם נ"ש ועל האחרון משלם ח"נלמדנות (תשנח) פ' משפטים אות מו
יז ע"א37 על הראשון משלם נ"ש ועל האחרון ח"נהעמק דבר בראשית - קדמת העמק
יז ע"א רש"י - אלמא מעשה עדיף, ותוס'תורת אברהם עמ' 232
יז ע"א רש"י - זה חזקיה לישנא דתלמודא כו'סם חיי (עשאל) דרשות דף י ע"ג
יז ע"א רש"י - ללמד לאחרים גדול ועדיף אף ממעשהבית יצחק (ויינברגר) עמ' יא
יז ע"א רש"י - למגמר מעשה עדיף לאגמורי עדיף ממעשהעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' לט, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' קצח
יז ע"א רש"י - מעשה עדיףעבודת הקודש (תשסד) עמ' תנד
יז ע"א רש"י - מעשה קודם לתלמודשערי תלמוד תורה (תשמז) עמ' רא
יז ע"א רש"י ד"ה זה חזקיהאהבת עולם (תשס) עמ' קמב
יז ע"א רש"י ד"ה מביא - משמע דמעשה גדול מלימודקומץ המנחה (צונץ) דרוש קלו אות ה
יז ע"א רש"י ד"ה מביא כו'קידש ידיד דף צד ע"ג-ע"ד
יז ע"א רש"י ד"ה מביא לידי מעשה - אלמא מעשה עדיףדורש טוב (פודור) עמ' 365
יז ע"א רש"י ד"ה מביא לידי מעשה - אלמא מעשה עדיףמאמץ כח (תשעה) עמ' רסו, תקצג
יז ע"א שטמ"קאור חדש (זיטשיק, תשסח) בראשית עמ' רמד
יז ע"א תוס' - עבדיו ואוהביו היו מספידין אותוהאיר ממזרח - אבות עמ' קפד
יז ע"א תוס' ד"ה אלאעיני שמואל (ראבין) עמ' ד
יז ע"א תוס' ד"ה והאמר - ובשאלתות דרב א|חאי גאון ל"ג קיים אמרינן וכו'משנת רבי אהרן - מאמרים (תשמב) ח"א עמ' מח
יז ע"א תוס' ד"ה והאמר - ובשאלתות דרב אחאי גאון ל"ג קיים אמרינן וכו'משנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"א עמ' נא
יז ע"א תוס' ד"ה והאמראהבת עולם (תשס) עמ' רסד
יז ע"א תוס' ד"ה והאמרדרכי איש דף עד ע"ג
יז ע"א תוס' ד"ה והאמרלשון ערומים דף ח ע"ג
יז ע"א תוס' ד"ה והאמרלשון ערומים ליקוטי רב"י דף כו ע"ב
יז ע"א תוס' ד"ה והאמרנשמת אדם עמ' קכג
יז ע"א תוס' ד"ה והאמרקידש ידיד דף ו ע"ג-ע"ד, צד
יז ע"א תוס' ד"ה והאמרראשית בכורי משה חיים ח"ב מאמר ג
יז ע"א תוס' ד"ה והאמרחכמת התורה עקב עמ' קצב
יז ע"א תוס' ד"ה והאמרקהלת יעקב הושענא רבה - שמחת תורה עמ' רפג
יז ע"א תוס' ד"ה והלא - באבוד רשעים רינה לצדיקיםימלא פי תהלתך ח"ב (תשסה) עמ' תרכט
יז ע"א תוס' ד"ה והלא - עבדיו ואוהביו היו מספידין אותוימלא פי תהלתך - ימים נוראים חנוכה ופורים עמ' קנג, תכו
יז ע"א תוס' ד"ה והלא - שעשו הספד גדולשנות חיים (חזן) דף קלד ע"ב
יז ע"א תוס' ד"ה והלא - שעשו לו הספד גדול כו'עשרה מאמרות (תשס) עמ' רפד
יז ע"א תוס' ד"'ה והלאאש דת (תשמח) עמ' רלז
יז ע"א תוס' ד"ה והלאדרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' צה
יז ע"א תוס' ד"ה והלאצמח צדקה עה"ת עמ' קפ
יז ע"א תוס' ד"ה כיצדבגדי חמודות שמות פרק כב פסוק ד
יז ע"א מהרש"א - שור זה קרן תם וכו' כן בכיבוש ארץ וכו'נטריקן (תשעד) עמ' עו
יז ע"ב07 תנא שן דחיה ותנא שן דבהמהמשך חכמה שמות פ' כב פס' ד
יז ע"ב08 שלח את בעירה, רש"י בעירהדברי שאול שמות עמ' רמג
יז ע"ב09 חיה בכלל בהמה ורש"י ותוס'עיוני רש"י שמות ח"ב עמ' עד, קיט
יז ע"ב09 חיה בכלל בהמהביאור הגר"א על משלי פרק ל פסוק ל
יז ע"ב09 חיה בכלל בהמהגור אריה ויקרא פ"א אות יז
יז ע"ב09 חיה בכלל בהמהמאמרי הרמ"ע (תשסא) - מאמר המילואים עמ' סה
יז ע"ב09 חיה בכלל בהמהנתיבות חיים (מטלין, תשמא) עמ' רמט
יז ע"ב10 האי דאתיא ליה מדרשא חביבא ליהבאר הגולה (הרטמן) באר א הערה 231
יז ע"ב26 חזיר שהיה נובר באשפה והזיק משלם נזק שלםדרך חיים (תשע) פ"ו הערה 344
יז ע"ב35 תרנגול שהיה מפריח ושבר כלים ברוח שבכנפיו סומכום אומר משלם נזק שלם וחכ"א חצי נזק וכו'דברי אש (כץ) עמ' יא, כד, נח, שח
יז ע"ב35 תרנגול שהיה מפריח ושיבר כלים ברוח שבכנפיודברי מנחם (היימליך) עמ' קא
יז ע"ב35 תרנגולים שהיו מפריחיםחקקי לב חלק א (סימן מ"ו) דף ע"ז ע"א (ד"ה עוד)
יז ע"ב37 כוחו אי הוי כגופוחקל יצחק (תשסג) עמ' תעו
יז ע"ב37 כוחו כגופו דמידברי אש (כץ) עמ' מז
יז ע"ב37 כוחו כגופו וחצי נזק צרורות הלכתא גמירי להברך משה סוכות עמ' מ
יז ע"ב37 כחו כגופו דמימרפא לנפש בראשית עמ' לב, קסב
יז ע"ב37 כחו כגופוברכת אברהם (ארלנגר) ב"ק מהדו"ת עמ' נח [הלכה]
יז ע"ב37 קסבר כוחו כגופו דמימנחת יצחק ויקרא-דברים עמ' קלד
יז ע"ב39 חצי נזק צרורות הילכתא גמיראשארית ישראל (וילדניק, תשנח) עמ' עז
יז ע"ב39 חצי נזק צרורות הלכתא גמיר להדברי יואל פ' ראה דף צז ע"ב
יז ע"ב39 חצי נזק צרורות הלכתא גמירי להפרדס יוסף השלם (פצנובסקי) ויקרא עמ' תקסח
יז ע"ב42 רבא עגלה מושכת בקרון קמ"לשערי אורה (ברגמן, תשעז) ח"א עמ' רנד
יז ע"ב46 תרנגולים שהיו מחטטים בחבל דלי ונפסק החבל ונשבר הדלי משלמים נזק שלםדברי אש (כץ) עמ' קפ
יז ע"ב47 בעי רבא דרסה על הכלי ולא שברהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' קסט
יז ע"ב47 בעי רבא דרסה על הכליהדרום כרך ד עמ' 18
יז ע"ב47 בעי רבא וכו' בתר מעיקרא אזלינן או דלמא בתר תבר מנא אזלינןתולדות ישראל עמ' ריג
יז ע"ב47 בעי רבאויקהל משה (וייס) עמ' פא [הלכה]
יז ע"ב47 דרסה על כלי ולא שברתו בתר וכו' בתר מעיקרא אזלי' וכו'מלל לאברהם (סתהון) דרוש ל למעלת התשובה עמ' 320-331 במהד' תשמא
יז ע"ב48 בתר מעיקרא אזלינןברכת אברהם (ארלנגר) ב"ק מהדו"ק עמ' מד [הלכה]
יז ע"ב48 בתר מעיקרא אזלינןהדרום כרך ז עמ' 64
יז ע"ב50 זרק כלי מראש הגג ובא אחר ושברו במקל פטורלמדנות (תשנח) פ' כי תצא אות קכג, משפטים אות מו
יז ע"ב50 זרק כלי מראש הגג ובא אחר ושברו פטוראור אברהם שמות עמ' קעב
יז ע"ב50 זרק כלי מראש הגג וכו' מנא תבירא תברמאמרי ר' ראובן עמ' יג
יז ע"ב50 זרק כלי מראש הגגהמדרש והמעשה פ' קדושים
יז ע"ב50 זרק כלי מראש הגגודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' קו
יז ע"ב51 דאמרינן ליה מנא תבירא תברהרופא לשבורי לב שמות עמ' שעב
יז ע"ב51 מנא תבירא חבר כו'מראה הגדול ח"א דף מה ע"ב
יז ע"ב51 מנא תבירא תברודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' רכט
יז ע"ב51 מנא תבירא תברשיחות ר' ראובן עמ' קכג, קכה, קל
יז ע"ב51 מנא תביראברכת אברהם (ארלנגר) ב"ק מהדו"ת עמ' נט [הלכה]
יז ע"ב רש"יצמח צבי אגרת ט
יז ע"ב רש"י ד"ה חזירבגדי חמודות שמות פרק כב פסוק ד
יז ע"ב תוס' - בתר מעיקרא אינו בזרק חץיקרת דניאל בראשית-שמות עמ' תיג
יז ע"ב תוס' - דאם זרק אבן או חץ על הכלי ובא אחר וקרס ושברו דפשיטא דחייבהרופא לשבורי לב שמות עמ' שעב
יז ע"ב תוס' ד"ה זרק - אם זרק אבן או חץ על הכלי ובא אחר ושברו השני חייב ולא שייך מנא תבירא תביר ויש חילוק בין זורק אבן לזורק הכלי עצמותולדות ישראל עמ' רי
יז ע"ב תוס' ד"ה זרקחקקי לב חלק א (סימן מ"ו) דף עח ע"א (ד"ה ומיהו)
יז ע"ב תוס' ד"ה זרקשערי חיים (רוטר) ח"ב סי' נו, קמו
יז ע"ב תוס' ד"ה זרקודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' תה
יז ע"ב תוס' ד"ה זרקנטעי אשל בראשית עמ' קלה
יז ע"ב תוס'הכתב והקבלה ויקרא פ"א פסוק ב
יח ע"א בתר מעיקראחיים ומלך דף כז ע"ב (הלכות נזקי ממון פרק ב הלכה יד)
יח ע"א דבעי רב אשי כח כחו וכו'מנחת יצחק ויקרא-דברים עמ' יט
יח ע"א ואלא הא דבעי רב אשי כח כחו לסומכוס ככחו דמי או לאו ככחו דמיזכור לדוד עמ' לג
יח ע"א כח כוחו אי כגופוחקל יצחק (תשסג) עמ' תעו
יח ע"א כח כחו וכו' דלאו ככחו דמילקוטי שיחות חי"ג עמ' 34
יח ע"א בעי רבא חצי נזק צרורות מגופו משלם או מעלייה משלםשל"ה (תשנז) תושבע"פ אות תמג
יח ע"א בעי רבא צרורות מגופו וכו', רא"ש - תפיסה לא מועילה בתיקואות היא לעולם ח"ב דף קמח ע"א
יח ע"א רש"י ד"ה אלא כגוןנחלת עזריאל (גרין) עמ' רנח
יח ע"ב04 בעי רבא יש העדאה לצרורות או אין העדאה לצרורות וכו' תיקושל"ה (תשנז) תושבע"פ אות קנח, תמג
יח ע"ב15 דיו לבא מן הדין להיות כנדוןדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 690
יח ע"ב15 דיו לבא מן הדין להיות כנידוןפתגמי אורייתא ח"ב עמ' צח, רכב, תע, תיט
יח ע"ב15 דיוחכמת התורה לך לך עמ' תקצא
יח ע"ב25 בהמה שהטילה גללים לעיסה ר"י אומר משלם נזק שלם ור"א אומר חצי נזקלמדנות (תשנח) פ' משפטים אות מה
יח ע"ב31 תרנגול שהושיטחקקי לב חלק א (סימן מ"ו) דף ע"ז ע"א (ד"ה עוד)
יח ע"ב31 תרנגול שצווח ושיבר כלי זכוכית חייבכסף נבחר (תשסג) עמ' צח
יח ע"ב31 תרנגול שצווח ושיבר כלי זכוכית חייבכסף נבחר (תשפ) עמ' קלג
יח ע"ב31 תרנגול ששבר צלוחיתו של חבירו חייב לשלםאוסף מאמרי מוסר וחכמה (תשנט) עמ' קצא
יח ע"ב32 סוס שצנף וחמור שנערדבר טוב (רוזנברג) עמ' תפח
יח ע"ב רש"י ד"ה דדחיקבגדי חמודות שמות פרק כב פסוק ד
יח ע"ב רש"י ד"ה דדחיקמכשירי מצוה עמ' קצט
יח ע"ב רא"ש ס' ב - תפיסה לא מהני בתיקויערי עם דבשי ח"ב עמ' פד
יט ע"א04 בעי רב אשי יש שנוי לצרורות לרביע נזק או אין וכו' תיקושל"ה (תשנז) תושבע"פ אות תמג
יט ע"א08 אם תמצי לומרברכת אברהם (ארלנגר) ב"ק מהדו"ת עמ' סח {הוצאה ממון בספק ספיקא}
יט ע"א10 בעי רב אשי כח כחו לסומכוס ככחו דמי או לאקול אריה (באקשט) ח"ב עמ' 91
יט ע"א10 כח כוחו לסומכוסודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תסד
יט ע"א10 כח כחוברכת אברהם (ארלנגר) ב"ק מהדו"ת עמ' סה [הלכה]
יט ע"א10 תיקוברכת אברהם (ארלנגר) ב"ק מהדו"ת עמ' סד {הדין כשיש תיקו}
יט ע"א18 צרורות מחמת ביעוטברכת אברהם (ארלנגר) ב"ק מהדו"ת עמ' סט [הלכה]
יט ע"א32 בעא מיניה ר"א בר ממל היתה מהלכת במקום וכו'עמודי חיים דף ז ע"ד
יט ע"א36 היתה מהלכת ברשות הרביםחיים ומלך דף י"ט ע"ב (הלכות נזקי ממון פרק ב הלכה ד); עמודי חיים דף ז ע"ד (עמוד תורה אות יב ד"ה ונראה לפרש)
יט ע"ב06 יתיב ר' יהודה נשיאה ור' אושעיא אקילעא דר' יהודה וכו'הר המוריה עמ' קמט
יט ע"ב06 יתיב ר' יהודה נשיאה ור' אושעיא אקילעא דרבי יהודה וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 255
יט ע"ב08 כשכשה בזנבה מהוחיים ומלך דף יז ע"ד (הלכות נזקי ממון פרק א' הלכה י"א)
יט ע"ב08 כשכשה בזנבה מהושל"ה (תשנז) תושבע"פ אות תמג
יט ע"ב13 כשכשה באמתה מהו וכו' קרן לאו יצרא קתקיף ליה, הכא נמי לא שנאדרך חיים (תשע) פ"ב הערה 1520
יט ע"ב13 כשכשה באמתה מהוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' ו
יט ע"ב20 דלילברכת אברהם (ארלנגר) ב"ק מהדו"ת עמ' עא [הלכה]
יט ע"ב23 איש בור ולא שור בורתורת אליהו עמ' קסא
יט ע"ב25 אדויי אדייהפי' הרמ"ז על הזוהר במדבר (תשסד) עמ' ט
יט ע"ב30 השן מועדת רק לאכול את הראוי להאגרא דכלה ח"א עמ' תנח
יט ע"ב30 כיצד השן מועד לאכול את הראוי לה בד"א ברשות הניזקאיש צעיר דף יט ע"א
יט ע"ב32 אכלה דבר שאין דרכה לאכולחיים ומלך דף לד ע"ב (הלכות נזקי ממון פרק ג' הלכה ג)
יט ע"ב32 אכלה כסותברכת אברהם (ארלנגר) ב"ק מהדו"ת עמ' עג {אכילה הבאה ע"י מעשה משונה}
יט ע"ב33 אבל ברה"ר פטור, רש"י - כסות וכליםהדרום כרך ל עמ' 111
יט ע"ב39 חמור שאכל כרשיניןודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' רנד
יט ע"ב39 פרה שאכלה שעורים וחמור שאכלה כרשיניןתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' מא (קמה), קמו (רכג) {שעורים הם מאכל חמור}
יט ע"ב41 אכילה ע"י הדחקברכת אברהם (ארלנגר) ב"ק מהדו"ת עמ' עג [הלכה]
יט ע"ב41 השתא דאמרת כל מידי דאורחיהחיים ומלך דף לד ע"ג (הלכות נזקי ממון פרק ג' הלכה ו)
יט ע"ב43 ההוא חמרא דאכל נהמא ופלס לסלאחיים ומלך דף לה ע"ג (הלכות נזקי ממון פרק ג' הלכה ח)
יט ע"ב43 חמור אוכל לחםרמון פרץ (אריאל, תשסא) עמ' ח
יט ע"ב47 הצבי אינו מאוכלי בשרקרן פני משה ח"א עמ' כג
כ ע"א06 על גבי חברתהברכת אברהם (ארלנגר) ב"ק מהדו"ת עמ' עד [הלכה]
כ ע"א16 מתגלגלחקקי לב חלק ב (סימן סב) דף קצ"א ע"ד (ד"ה תשובה)
כ ע"א25 כל המשנה ובא אחר ושינה בו פטור וכו'ואותו תעבוד עמ' שפד
כ ע"א25 כל המשנה ובא אחר ושינה בוברכת אברהם (ארלנגר) ב"ק מהדו"ת עמ' עה [הלכה]
כ ע"א25 כל המשנה ובא אחר ושינהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' שפז
כ ע"א26 לא שנו אלא פירות אבל כסות וכלים חייבתאיש צעיר דף כ ע"ב
כ ע"א35 דמי עמיר וכו' דמי שעוריםהאיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' נ
כ ע"א35 ואם נהנית משלמת וכו' וכמה רבה אמר רמי עמיר רבא אמר רמי שעורים בזולשל"ה (תשנז) תושבע"פ אות תעו
כ ע"א35 רבא אמר דמי שעוריןחיים ומלך דף ל"ב ע"ב (הלכות נזקי ממון פרק ג' הלכה ב)
כ ע"א35 שומת תשלומי הנאהברכת אברהם (ארלנגר) ב"ק מהדו"ת עמ' עח [הלכה]
כ ע"א41 לא הוית גבן באורתא בתחומא וכו'שפתי שלמה שמות עמ' תקסא(יא)
כ ע"א41 מעשה ברמי בר חמאדולה ומשקה - התורה וקניניה עמ' לג, ח"ב עמ' תנב, תקה
כ ע"א41 מעשה רב חסדא ורמי בר חמאשיחות לספר בראשית עמ' רי
כ ע"א42 הדר בחצר חבירו שלא מדעתו צריך להעלות לו שכר או אין צריךלב המשפט ח"א שיעור ז [הלכה]
כ ע"א42 הדר בחצר חברו שלא מדעתו צריך להעלות לו שכר וכו'חוט המשולש (דיוואן) דרשות דף יז ע"ד
כ ע"א42 הדר בחצר חבירו שלא מדעתו וכו'צמח צדקה עה"ת עמ' צז
כ ע"א42 הדר בחצר חברורוח חיים (פאלאג'י) ח"ב דף ס"ז ע"א (חו"מ סימן יז אות ו)
כ ע"א43 דר בחצר דלא קיימא לאגראחכמת התורה וישלח עמ' תנו
כ ע"א43 חצר דלא קיימא לאגרא וגברא דלא עביד למיגר וכו'זריזותא דאברהם עמ' תכג
כ ע"א44 גברא דלא עביד למיגררנת יצחק מלכים עמ' רצ
כ ע"א45 זה נהנה וזה חסרברכת שלמה חו"מ עמ' קעב [הלכה]
כ ע"א45 זה נהנה כו' ותוס'אהל משה (שיינרמן) בראשית עמ' שיא
כ ע"א45 חיוב נהנהברכת אברהם (ארלנגר) ב"ק מהדו"ק עמ' מח [הלכה]
כ ע"א תוס' - זה לא נהנה וזה חסרברכת אברהם (ארלנגר) ב"ק מהדו"ת עמ' עט [הלכה]
כ ע"א תוס' ד"ה זהדגלי יהודה דרוש א אות טז
כ ע"א רא"ש - שן ורגל ברה"רעיוני רש"י שמות ח"ב עמ' קיט, קכ
כ ע"ב01 א"ל מתניתין הוא, הי מתני' א"ל לכי תשמש לי, שקל סודריה כרך ליהמשנת יוסף - אגדות ח"ב עמ' פא {יבואר תכלית השימוש לרבו, וגדר אמונת חכמים}
כ ע"ב01 הא איתהנית וכו' א"ל לכי תשמש לי שקל וכו'שארית מנחם ח"ד עמ' תעז
כ ע"ב01 הי מתניתין א"ל לכי תשמש ליקובץ מאמרים ואגרות (וסרמן) ח"ב עמ' רסו
כ ע"ב02 א"ל לכי תשמש לי שקל סודרא וכרך ליהאורחות דוד עמ' שז
כ ע"ב02 א"ל לכי תשמש לימאורי שערים עמ' כז
כ ע"ב02 אמר ליה לכי תשמש ליפרדס יוסף השלם (פצנובסקי) ויקרא עמ' תקא
כ ע"ב02 לכי תשמש לי שקל סודריה כרך ליה וכו'ים שמחה עמ' רג
כ ע"ב02 לכי תשמש לישעורים באורייתא ויקרא עמ' צו
כ ע"ב02 לכי תשמש לישערי הישיבה ח"א עמ' קפג
כ ע"ב02 לכי תשמש לי וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' תקפב
כ ע"ב02 לכי תשמש לי כו'ברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' קלח
כ ע"ב02 לכי תשמש לי שקול סודרא וכריך ליהצפנת פענח (מפרמישלה) עמ' כה
כ ע"ב02 לכי תשמש לי שקל סודריה כריך ליהמתנת חיים מאמרים ח"ב עמ' רסג
כ ע"ב02 לכי תשמש לי שקל סודריה כרך ליהחיים שיש בהם מועדים עמ' תח, על התורה תנינא עמ' ערב
כ ע"ב02 לכי תשמש לי שקל סודריה כרך ליהפניני דעת עמ' עב, רנא
כ ע"ב02 לכי תשמש ליאור אברהם על ספר המצוות עמ' רה {רב חסדא היה לו עבד כהן}
כ ע"ב02 לכי תשמש ליבאר הגולה (הרטמן) באר ב הערה 602
כ ע"ב02 לכי תשמש ליבאר ראי (רוזן) לימוד התורה סי' יא אות א
כ ע"ב02 לכי תשמש ליברכת אבות עמ' קעג {רמי בר חמא היה משתמש ברב חסדא הכהן}
כ ע"ב02 לכי תשמש לידברי חנינא - ת"ת עמ' כט, ע
כ ע"ב02 לכי תשמש לידרך חיים (תשע) פ"ו הערה 658
כ ע"ב02 לכי תשמש ליהאיר ממזרח - אבות עמ' רנו
כ ע"ב02 לכי תשמש ליהֻידוֹת אהרן (תשסא) עמ' כד
כ ע"ב02 לכי תשמש ליהֻידוֹת אהרן (תשסז) עמ' כד
כ ע"ב02 לכי תשמש ליהמאור שבתורה (שפירא) בראשית עמ' שפב, שמות עמ' רעד, ויקרא עמ' קס
כ ע"ב02 לכי תשמש לילהעיר להורות ולהשכיל ח"א עמ' נה
כ ע"ב02 לכי תשמש לימאמרי ר' ראובן עמ' צא
כ ע"ב02 לכי תשמש לימסילות חיים בחינוך ח"ב עמ' טז {שמוש חכמים מביא לידיעת התורה}
כ ע"ב02 לכי תשמש לינפש הרב עמ' כז
כ ע"ב02 לכי תשמש ליעל ישראל גאותו עמ' נט
כ ע"ב02 לכי תשמש לישביב אור עמ' קצד
כ ע"ב02 לכי תשמש לי, ור"חשערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"ב עמ' רכג
כ ע"ב04 גברא דמריה סייעיהדברי שלום (הלברשטם) עמ' קנט
כ ע"ב04 גברא דמריה סייעיהפלאות עדותיך ח"א עמ' שסז {רבא שיבח את רמי בר חמא בזה}
כ ע"ב04 כמה לא חלי ולא מרגיש גברא דמריה סייעיהאור ישרים (תשסב) עמ' רכו
כ ע"ב04 כמה לא חלי ולא מרגיש גברא דמריה סייעיהקריאה בקריה ח"א עמ' יז
כ ע"ב04 כמה לא חלי ולא מרגיש האי גבראאדרת אליהו (קוצין) ח"ב עמ' 100
כ ע"ב06 זה נהנה וזה אינו חסר, מרדכיברכת שלמה חו"מ עמ' קפ [הלכה]
כ ע"ב06 זה נהנה וזה אינו חסר, תוס' - כופין אותו על מדת סדוםיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' רעד
כ ע"ב06 זה נהנה וזה לא חסרבשבילי אמונה ח"א עמ' קי
כ ע"ב06 זה נהנה וזה לא חסרחכמת התורה תולדות עמ' תקצב, תרה
כ ע"ב06 זה נהנה וזה לא חסרבשעה שהקדימו תער"ב ח"א עמ' תפז, תפח, תק, תקא
כ ע"ב06 זה נהנה וזה לא חסרדרך חיים (תשע) פ"ב הערה 913-912
כ ע"ב06 זה נהנה וזה לא חסרדרך חיים (תשע) פ"ה הערה 1407-1408
כ ע"ב06 זה נהנה וזה לא חסרהדרום כרך ח-ט עמ' 138
כ ע"ב06 זה נהנה וזה לא חסרודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' שו
כ ע"ב06 זה נהנה וזה לא חסרמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' רסו
כ ע"ב06 זה נהנה וזה לא חסרמשחת שמן (תשסז) ח"א עמ' טו
כ ע"ב06 זה נהנה וזה לא חסרנאות דשא (שניאור) דברים עמ' 56
כ ע"ב06 זה נהנה וזה לא חסרס' המאמרים (רש"ב) תרעב עמ' תפז, תפט
כ ע"ב06 זה נהנה וזה לא חסרקול אריה (באקשט) ח"א עמ' 28
כ ע"ב06 זה נהנה וזה לא חסר, תוס' - למ"ד פטור כופין אותו על מדת סדוםדעת תורה בראשית עמ' צ, ויקרא עמ' קפא
כ ע"ב07 סתם פירות ברשות הרבים אפקורי מפקירטוב ראיה
כ ע"ב08 תנן המקיף חבירו משלש רוחותיו וכו'זכור לדוד עמ' ז
כ ע"ב11 ש"מ זה נהנה וזה לא חסר חייבאדרת אליהו (קוצין) ח"א עמ' 79
כ ע"ב15 מגלגלין עליו את הכלשעורים באורייתא ויקרא עמ' עב
כ ע"ב17 לדידי סגי לי וכו'האיר ממזרח - אבות עמ' קו
כ ע"ב27 משום שחרוריתא דאשייתאהקשורים ליעקב (תשסא) עמ' קסח
כ ע"ב27 שחרוריתא דאשייתאהקשורים ליעקב (תשעח) עמ' קי
כ ע"ב34 הדר בחצר חבירו שלא מדעתו אין צריך להעלות לו שכר וכו'ר"ן סביב הרי"ף דף י ע"ב; תורת אמת (ששון, שפו) סימן קכט דף קמ ע"ג
כ ע"ב37 נטל אבן של הקדש וכו' ה"ז לא מעל מיירי בגזברצמח צדקה עה"ת עמ' יא
כ ע"ב43 זאת אומרת הדר בחצר חברודרש אברהם (אשכנזי) ח"א דף סו ע"ב
כ ע"ב45 איהו סבר מדשתיק מודה ליהתתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' שעט {מכאן דאז מוחל לומר בשמו}
כ ע"ב45 מדשתיק אודי לי'תורת מנחם חע"ו עמ' 81
כ ע"ב47 דעת שכינה איכאטבעות זהב ח"א דף לג ע"א [הלכה]
כ ע"ב47 הקדש שלא מדעת כהדיוט מדעת דמידברי חיים - מועדים (תשנט) עמ' קסז
כ ע"ב47 הקדש שלא מדעת כהדיוט מדעתשמן ראש (כץ) חנוכה ח"א עמ' קמג, קמה
כ ע"ב47 הקדש שלא מדעתשמן ראש (כץ) חנוכה ח"ב עמ' קעא
כ ע"ב רש"י ד"ה הקדש - בהקדש ליכא למימר שלא מדעת דדעת שכינה איכאחיי נפש ח"ד עמ' רלג
כ ע"ב תוס' - מכדי מגזל גזלה מה לי הוא וכו'אור אברהם על ספר המצוות עמ' תקצג
כ ע"ב תוס' - מכדי מגזל גזליה וכו'אור אברהם - מסכת מגילה עמ' שמ
כ ע"ב תוס' ד"ה אפקורייפה עינים (תשעב) עמ' קנג
כ ע"ב תוס' ד"ה אפקורינשמת כל חי חלק ב (סימן ל"א) דף ס"ח ע"ג (ד"ה עמדתי)
כ ע"ב תוס' ד"ה האבנין שלמה (שטרן) מהדו"ב סי' יא אות ג
כ ע"ב תוס' ד"ה האכח מעשיו הגיד לעמו ח"ב יד ע"א
כ ע"ב תוס' ד"ה טעמאברכת שלמה חו"מ עמ' קפב [הלכה]
כ ע"ב תוס' ד"ה נתנהנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' ו אות ב
כ ע"ב תוס' ד"ה נתנהנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' כ אות ב
כא ע"א01 שלח ליה ר' אבא בר זבדא למרי בר מר וכו' אדהכי נח נפשיה דרב הונאדורות הראשונים כרך ה עמ' 269
כא ע"א03 הדר בחצר וכו'אות היא לעולם ח"א דף נט ע"א
כא ע"א03 הדר בחצר חבירו, נמוק"יברכת שלמה חו"מ עמ' קפג [הלכה]
כא ע"א13 הדר בחצר חבירו שלא מדעתו א"צ להעלות לו שכר וכו'ס' חסידים סי' תתרנ
כא ע"א13 הדר בחצר חבירו שלא מדעתו אין צריך להעלות לו שכרשיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 368
כא ע"א13 הדר בחצר חבירו שלא מדעתו פטור מלשלםמשחת שמן (תשסז) ח"א עמ' טו
כא ע"א18 אמר רב סחורה וכו' הדר בחצר חבירו רב יוסף אמר וכו'דורות הראשונים כרך ו עמ' 6
כא ע"א19 הדר בחצר חבירו שלא מדעתו אין צריך להעלות לו שכר משום שנאמר 'ושאיה יוכת שער'שיחות הרב צבי יהודה ויקרא עמ' 90 ,74
כא ע"א19 הדר בחצר חבירו שלא מדעתו אין צריך להעלות לו שכר משום שנאמר ושאיה יוכת שער וכו' ומנגח כי תוראדברי תורה (שפירא) מהד' ב סי' יט
כא ע"א20 ושאיה יוכת שער וכו' ביתא מיתבא יתיבהאיר ממזרח - חמש מגילות עמ' שכב
כא ע"א20 ושאיה יוכת שעראורות עמ' קסט (ה); שמונה קבצים קובץ ג פסקא שכא {ארס של מניעת ההכרה של הסגולה הישראלית העליונה}
כא ע"א20 ושאיה יוכת שעראורות קסט
כא ע"א20 ושאיה יוכת שערבאר מים חיים (תשנט) ח"ג עמ' כח
כא ע"א20 משום שנאמר ושאיה יוכת שערפני מנחם שמות עמ' יא, כז
כא ע"א21 לדידי חזי לי ומנגח כי תוראעיוני פרשה (ריבלין) ויקרא עמ' 194
כא ע"א21 לדידי חזי לי ומנגח כי תורא וכו'אפיקי ים עמ' שיד
כא ע"א21 לדידי חזי לי ומנגח כתוראצדקת הצדיק סי' לה
כא ע"א24 בציבי ותיבנאמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' רסז
כא ע"א32 אמר רב במחזרת ושמואל אמר אפילו מחזרת נמי פטורואותו תעבוד עמ' שפה
כא ע"א רש"י - שד ששמו שאיה וכו'האיר ממזרח - חמש מגילות עמ' קפב
כא ע"א רש"י - שד ששמו שאיה וכו'שיחות הרב צבי יהודה ויקרא עמ' 90
כא ע"א רש"י ד"ה אקילקלתאאות היא לעולם ח"א דף נט ע"א
כא ע"א תוס' ד"ה ובמחזרתחיים ומלך דף ל"ו ע"ג (הלכות נזקי ממון פרק ג הלכה ט)
כא ע"ב14 מחזרת אי כרב אי כשמואלחיים ומלך דף ל"ז ע"א (הלכות נזקי ממון פרק ג' הלכה י)
כא ע"ב20 גדי קופץ מראש הגגאמרי נועם (מועדים) סי' א ליום ה דפסח
כא ע"ב20 הכלב והגדי שקפצו וכו'מרפא לנפש בראשית עמ' שמה
כא ע"ב20 הכלב והגדי שקפצו מראש הגג כו' הכלב שאכל חררה כו'עשרה מאמרות (תשס) עמ' רה
כא ע"ב20 הכלב והגדי שקפצו מראש הגגאור הגנוז (מהאניפאלא, תשסו) עמ' קצט
כא ע"ב20 הכלב והגדי שקפצו מראש הגגאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) משפטים יז
כא ע"ב20 הכלב והגדי שקפצו מראש הגגילקוט דברי חכמים במדבר סי' פה
כא ע"ב20 הכלב והגדי שקפצואמרי יוסף ויקרא-במדבר דף פד ע"ג
כא ע"ב20 הכלב והגדי שקפצומגן דוד (טאלנא, תשס) עמ' קעח
כא ע"ב20 הכלב וכו' ושברו את הכלים משלם נזק שלםהמאור הגדול (גר"א) עמ' ריד
כא ע"ב22 הכלב שנטל חררה ואכל החררה והדליק הגדיש על החררה משלם נזק שלם ועל הגדיש חצי נזקעצי עדן (תשעח) עמ' קנא
כא ע"ב22 הכלב שנטל חררהפני מנחם שופטים עמ' קד
כא ע"ב22 הכלב שנטל חררהרמון פרץ (אריאל, תשסא) עמ' ח, ט
כא ע"ב22 הכלב שנטל כו' אכל את החררהעשרה מאמרות (תשס) עמ' רט
כא ע"ב22 כלב שנטל חררהנטריקן (תשעד) עמ' קמח
כא ע"ב24 חצי נזק על הגדישעצי עדן (תשעח) עמ' קנא {דהוי צרורות, דאדיה אדיה}
כא ע"ב26 תחילתו בפשיעה וסופו באונסדורש טוב לשבת עמ' קי
כא ע"ב26 תחילתו בפשיעה וסופו באונסשיחות לספר במדבר עמ' שיד
כא ע"ב26 תחילתו בפשיעה וסופו כאונסברכת אברהם (ארלנגר) ב"ק מהדו"ת עמ' פו [הלכה]
כא ע"ב26 תחילתו בפשיעהברכת אברהם (ארלנגר) ב"ק מהדו"ת עמ' פט [הלכה] {מניזק לניזק}
כא ע"ב26 תחלתו בפשיעה וסופו באונס פטורתולדות ישראל עמ' רנ
כא ע"ב26 תחלתו בפשיעה וסופו באונסמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ב עמ' קג
כא ע"ב30 וסופו באונס חייבודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' שצה
כא ע"ב30 תחילתו בפשיעה וסופו באונס חייב וכו', ורש"יתורת מנחם חע"ד עמ' 372
כא ע"ב34 פעמים שאפילו נפלו נמי חייביןחיים ומלך דף כ"ט ע"ד (הלכות נזקי ממון פרק ב הלכה ט"ו)
כא ע"ב39 קפצו ממטהחיים ומלך דף כ"ט ע"ד (הלכות נזקי ממון פרק ב הלכה ט"ז)
כא ע"ב תוס' - ואומר ר"י כו'דרש אברהם (אשכנזי) ח"א דף קלז ע"ג
כב ע"א06 איתמר אשו וכו' ר"ל אומר משום ממונו וכו', ורש"י, שטמ"ק ופנ"יבגדי חמודות שמות פרק כב פסוק ה
כב ע"א06 איתמרויקהל משה (וייס) עמ' עט ריש סי' ד, עמ' פ [הלכה]
כב ע"א06 אשו משום חציו או משום ממונוישרש יעקב (אבולפיה) עמ' ערב, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' רכא
כב ע"א06 אשו משום חציואזני יהושע (מהד' אדרת) ויקרא-במדבר דרוש כד עמ' 67
כב ע"א06 אשו משום חציו או ממונודורש טוב (קלאר) עמ' צא
כב ע"א06 אשו משום חציו או ממונומתוך התורה הגואלת (תשעג) על התורה עמ' 184
כב ע"א06 אשו משום חציו או משום ממונושמן ראש (כץ) חנוכה ח"א עמ' קכג
כב ע"א06 אשו משום חציואור אברהם - מסכת מגילה עמ' שצו
כב ע"א06 אשו משום חציואור אברהם - סידור התפילה עמ' ריד
כב ע"א06 אשו משום חציואור אברהם על ספר המצוות עמ' תעו
כב ע"א06 אשו משום חציואור אברהם שמות עמ' קסג, קעב
כב ע"א06 אשו משום חציואמרי יוסף שמות דף פה ע"ג
כב ע"א06 אשו משום חציוברכת אברהם (ארלנגר) ב"ק מהדו"ת עמ' צא [הלכה]
כב ע"א06 אשו משום חציודברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' רצד
כב ע"א06 אשו משום חציודרשות מהר"ם בריסק - מועדים עמ' רפה, רצא
כב ע"א06 אשו משום חציוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' קעז
כב ע"א06 אשו משום חציוויגד יעקב עמ' שצז
כב ע"א06 אשו משום חציוחקל יצחק (תשסג) עמ' קס, קסא
כב ע"א06 אשו משום חציופרדס יוסף השלם (פצנובסקי) שמות עמ' תשעח
כב ע"א06 אשו משום חציושמן ראש (כץ) חנוכה ח"ב עמ' רצה
כב ע"א06 אשו משום חציו, ונמו"יחלקת אפרים - ויקהל
כב ע"א06 אשו משום חציו, נמוק"יאור אברהם - תשובה עמ' תקא
כב ע"א06 אשו משום חציו, נמוק"יאור אברהם ברכות עמ' שכה
כב ע"א06 אשו משום חציו, נמוק"ימועדי ה' (נתנזון) חנוכה-פורים עמ' כד, מג, ס, סג
כב ע"א06 אשו משום חציו, נמוקי יוסףדברי שאול שמות עמ' שנט
כב ע"א06 אשו משום חציו או משום ממונושארית מנחם ח"ג עמ' נח
כב ע"א06 אתמר רי"א אשו משום חציודרכי איש דף מח ע"א
כב ע"א06 אתמר רי"אאיש מבין ח"א דף י ע"ב
כב ע"א06 משום חציורעיונות ומסרים לפרשיות השבוע ויקרא עמ' 129
כב ע"א06 אשו משום חציו או משום ממונוחלק יעקב (קנטור) דרוש כד
כב ע"א06 ר' יוחנן אמר אשו משום חציוחמודי צבי מועדים עמ' קמה, קפ, תרנא
כב ע"א06 ר"י אומר אשו משום חציו ור"ל אמר אשו משום ממונולמדנות (תשנח) פ' משפטים אות מז
כב ע"א06 ר"י אומר אשו משום חציוחמודי צבי מועדים עמ' קמה, קפ, תרנא
כב ע"א06 ר"י אומר אשו משום חציו, ונמוק"י לגבי הדלקת נרות בע"שבאר יוסף (תשמא) ח"ג עמ' שה
כב ע"א06 ר"י אמר אשו משום חציו ור"ל אומר אשו משום ממונוחיי נפש ח"ג עמ' רג, רד
כב ע"א06 ר"י אמר אשו משום חציו, ונ"ילקוטי שיחות ח"א עמ' 125, ח"ו עמ' 65
כב ע"א06 ר"י אמר אשו משום חציו, ונמקו"יתורת מנחם ח"י עמ' 323
כב ע"א06 ר"י סבר אשו משום חציולקט שיחות מוסר ח"ב עמ' רעב
כב ע"א06 ר"י סובר דאשו משום חציומשנת יוסף - דרשות ח"ב עמ' שמא
כב ע"א06 ר"י ס"ל אשו משום חציו ור"ל ס"ל אשו משום ממונותולדות ישראל עמ' רכב
כב ע"א06 רבי יוחנן אמר אישו משום חציו וריש לקיש אמר אשו משום ממונוחיים שיש בהם - דרשות ח"ב עמ' עו
כב ע"א06 רבי יוחנן אמר אשו משום חציולמדנות (תשנח) פ' ראה אות קיב
כב ע"א06 רבי יוחנן אמר אשו משום חציו, ונמוק"יעקבי אבירים (תשסה) עמ' שכח
כב ע"א06 ר"י אמר אשו משום חציוחמודי צבי במדבר-דברים עמ' סד-סה
כב ע"א07 אשו משום ממונודרכי איש דף מח ע"א {אומנותו של היצה"ר הוא להלהיב אש התאוה}
כב ע"א07 אשו משום ממונוהדרש והעיון שמות מאמר קפט
כב ע"א08 חציו מכחו קאזיל האי לאו מכחו קאזילבגדי חמודות שמות פרק כב פסוק ה
כב ע"א09 ר"י מאי טעמא לא אמר כר"ל אמר לך ממונא אית ביה ממשא והאי לית ביה ממשאתולדות ישראל עמ' ריא
כב ע"א11 ממונא אית ביה ממשא הא לית ליה ממשאנצח ישראל (הרטמן) עמ' תתקלא הערה 12
כב ע"א11 הא לית ביה ממשאשמחת הנפש עמ' מג
כב ע"א20 גמל טעון פשתן ועבר בר"ה ודלקה בנרו של חנוני וכו'לבית יעקב דרוש לג
כב ע"א23 הניח חנווני נרו מבחוץ חנווני חייבצלח רכב עמ' קלא
כב ע"א24 ר"י אומר בנר חנוכה פטורילקוט הגרשוני ח"ב
כב ע"א רש"י - קס"ד דאיכא בינייהו כגון שהדליק לגחלת שאינו שלותולדות ישראל עמ' רי
כב ע"א רש"י ד"ה משום חציוערוגת הבושם (תשעא) בראשית עמ' 20
כב ע"א תוס' ד"ה אשו הב' - אף המדליק באשו של חבירו חייבתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' רנא (רסה) {כיון שהוא הוליד האש המתחדש}
כב ע"א תוס' ד"ה דאפיך - תחילתו בפשיעה מאב לאבברכת אברהם (ארלנגר) ב"ק מהדו"ק עמ' נד [הלכה]
כב ע"א תוס' ד"ה ורבי יוחנן - כח כחו לא הוי ככחותולדות ישראל עמ' ריג
כב ע"א תוס' ד"ה לאו ממונו - ואע"ג דלגבי בור איצטריך מיעוטא איש בור ולא שור בור מ"מ פשוט ליה לגמרא דיש איזה דרש לפטור על אש בהמתותולדות ישראל עמ' רטז
כב ע"א תוס' ד"ה ממונו - בור לית ביה ממשא שחייבה תורה להבלו ולא לחבטותולדות ישראל עמ' ריא
כב ע"א תוס' ד"ה ממונודרכי איש דף מח ע"ב
כב ע"א נימוקי יוסף - איך שרי להבעיר נר ערב שבת והוא דולק והולך בשבתתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' דש (תתב) {לענין איסור שבת לא שייך שליחות}
כב ע"א נימוקי יוסף - אש משום חציו לענין הבערהיקרת דניאל בראשית-שמות עמ' תיג
כב ע"א נימוקי יוסף - היכי שרינן עם חשיכה להדליק את הנרות וכו'תהלה לדוד (סקאליע) ספרים א-ב עמ' סו
כב ע"א מהר"ם שיףבנין אפרים עמ' קה [הלכה]
כב ע"ב04 עבדויקהל משה (וייס) עמ' פז [הלכה]
כב ע"ב05 היה עבד כפות לו וגדי סמוך לו ונשרף עמו פטור, רשב"אשם דרך שמות עמ' קעג
כב ע"ב05 עבד כפות לוהכתב והקבלה ויקרא פכ"ד פסוק כא {קלב"מ גם בשוגג}
כב ע"ב05 עבד כפותהכתב והקבלה ויקרא פכ"ג פסוק מ
כב ע"ב11 קם ליה בדרבה מיניהברכת אברהם (ארלנגר) ב"ק מהדו"ת עמ' צד {ברודף}
כב ע"ב11 קם ליה בדרבה מיניהשבח נעורים עמ' קט
כב ע"ב20 אבל מסר לו שלהבת חייב, ור"חשערים מצוינים בראשית-שמות עמ' נו
כב ע"ב22 צבתא דחרש קא גריםמים חיים (קרייסווירטה) עמ' שנח
כב ע"ב23 גווזא סילתא ושרגאשיחות ר' ראובן עמ' ב
כב ע"ב24 קרא ומתניתא מסייעא לי' לר"י וכו', ורש"י ד"ה תצאבגדי חמודות שמות פרק כב פסוק ה
כב ע"ב24 קרא ומתניתא מסייע ליה לרבי יוחנןתולדות ישראל עמ' ריד
כב ע"ב27 פתח הכתוב בנזקי ממונואמרי יוסף שמות דף פה ע"ב
כב ע"ב רש"י ד"ה תצא מעצמהעיוני רש"י שמות ח"ב עמ' קכד
כב ע"ב תוס' - מיתה לזה ותשלומין לזה דיינינן בתרתי ולא הוי קלב"מפאר יעקב ח"א עמ' רצו
כב ע"ב תוס' ד"ה חציו דחרשחיי נפש ח"ג עמ' רג
כב ע"ב תוס' ד"ה חציו דחרשמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' קיד
כב ע"ב תוס' ד"ה חציו דחרשמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' מד, קטז
כב ע"ב תוס' ד"ה חציו דחרשמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' קיא
כב ע"ב נחלת דודבנין אפרים עמ' קה [הלכה]
כג ע"א03 טמון באש דפטר רחמנא היכא משכחת להתולדות ישראל עמ' רי, ריב, ריג
כג ע"א05 כגון שנפלה דליקה לאותו חצר ונפלה גדר שלא מחמת דליקה וכו'למדנות (תשנח) פ' משפטים אות מז
כג ע"א05 נפל גדר שלא מחמת דליקהשמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' צב {אז לא חשיב חציו}
כג ע"א07 כלו חציומועדי ה' (נתנזון) חנוכה-פורים עמ' כד
כג ע"א09 כשהיה לו לגדור ולא גדרהתולדות ישראל עמ' ריג
כג ע"א13 לחייבו בד' דברים ורש"י ויש"שעיוני רש"י שמות ח"ב עמ' קכה
כג ע"א18 סתם דלתות חתורות הן אצל כלבדרכי התשובה עמ' קי
כג ע"א18 סתם דלתות חתורות הן אצל כלבפני מנחם שופטים עמ' קד
כג ע"א20 וביער בשדה אחרחקקי לב חלק ג (סימן סב) דף קצ"א ע"ד (ד"ה תשובה)
כג ע"א21 פי פרהברכת אברהם (ארלנגר) ב"ק מהדו"ק עמ' ס {מושיט ומעמיד}
כג ע"א21 פי פרהברכת אברהם (ארלנגר) ב"ק מהדו"ת עמ' ק [הלכה]
כג ע"א21 פי פרה כחצר המזיקברית שלום (תעח) דף כט ע"ב
כג ע"א21 פי פרה כחצר המזיקברית שלום (תשסח) עמ' קפג-קפד
כג ע"א רש"י - טמון באש דפטר רחמנא היכא משכחת לה, הלא מרבינן מקרא לחייב אונס כרצוןתולדות ישראל עמ' רי, ריב
כג ע"א תוס' ד"ה בששימר גחלתוברכת אברהם (ארלנגר) ב"ק מהדו"ת עמ' צט {נטר כדנטרי אינשי}
כג ע"א תוס' ד"ה וליחייב - הב' יותר יש לאדם ליזהר עצמו שלא יזיק אחרים משלא יוזקתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' קמט (תקב), רז (קנג) {השוואות}
כג ע"ב02 איבעי' להו פי פרה וכו' ת"ש שיסה בו את הכלב וכו'ברית שלום (תעח) דף כט ע"ב
כג ע"ב02 איבעי' להו פי פרה וכו' ת"ש שיסה בו את הכלב וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' קפד, קפג
כג ע"ב10 שיסה בו את הכלב פטורנתיבות חיים (מטלין, תשסט) עמ' קא, רסד
כג ע"ב10 שיסה בו את הכלב פטור, רש"י - דהוי גרמא בנזקיןכרם חמד (תשסו) עמ' לה
כג ע"ב10 שיסה בו את הכלבפרורים משלחן גבוה ח"א שאלה יג
כג ע"ב10 שיסה בו כלב פטורצדקת יוסף עמ' כד
כג ע"ב10 שיסה בו כלבו של חבירו פטור ורש"יגור אריה בראשית פל"ז הערה 201
כג ע"ב13 מאי בעי ידך בפומיה דכלבאיפני מנחם שופטים עמ' קד
כג ע"ב15 השיך בו את הנחשחקל יצחק (תשסג) עמ' קסא
כג ע"ב17 כשתימצי לומר לדברי ר"י ארס נחש כו'דרכי נועם (הרנזון) דרוש כב
כג ע"ב18 ארס נחש בין שיניודברי נפתלי ח"ג עמ' קיז, רפ
כג ע"ב18 ארס נחש בין שיניו הוא עומדאמירה נעימה (בלוך) עמ' צט
כג ע"ב18 ארס נחש בין שיניו הוא עומדדרך חיים (תשע) פ"ב הערה 1351
כג ע"ב18 ארס נחש בין שיניו הוא עומדדרשות מהרי"ץ למועדים עמ' צו
כג ע"ב18 ארס נחש בין שיניו הוא עומדהמאור הגדול (גר"א) עמ' כח
כג ע"ב18 ארס נחש בין שיניו הוא עומדייטב פנים ח"א דף קסו
כג ע"ב18 ארס נחש בין שיניו הוא עומדמפי ספרים וסופרים - פניני חסידות ויחי מו
כג ע"ב18 ארס נחש בין שיניו הוא עומדמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"א עמ' תקנא
כג ע"ב18 ארס נחש בין שיניו הוא עומדשבילי פנחס עמ' שלט
כג ע"ב18 ארס נחש בין שיניו הוא עומדשדה יעקב עמ' יג
כג ע"ב18 ארס נחש בין שיניו הוא עומדשמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' קפד
כג ע"ב18 ארס נחש בין שיניו הוא עומדשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' ריט
כג ע"ב18 ארס נחש בין שיניו הוא עומדשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' קפח
כג ע"ב18 ארס נחש בין שיניו מונחולאשר אמר בראשית-שמות עמ' ר
כג ע"ב18 ארס נחש בין שיניו עומדדברי נפתלי (הלברשטם) ח"א עמ' מב
כג ע"ב18 ארס נחש בין שיניו עומדדברי נפתלי (הלברשטם) ח"ב עמ' צו
כג ע"ב18 ארס נחש בין שיניו עומדמגדנות אליעזר עמ' רכה, שלד
כג ע"ב18 ארס נחש בין שיניו עומד וכו'אפיקי ים עמ' קכב, קלז
כג ע"ב18 ארס נחש בין שיניו עומדאגודת אזוב (תשעא) דמעות שלוש פרק ה פסוק יט
כג ע"ב18 ארס נחש בין שיניו עומדאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' יא
כג ע"ב18 ארס נחש בין שיניו עומדארץ החיים (ליברזון) סי' סא
כג ע"ב18 ארס נחש בין שיניו עומדברית אברם עמ' כד
כג ע"ב18 ארס נחש בין שיניו עומדטהרת יו"ט ח"ט עמ' צד
כג ע"ב18 ארס נחש בין שיניו עומדמגן אברהם (טריסק, תשסו) עמ' תקעא, תרז, תריב, תשז, תשפג
כג ע"ב18 ארס נחש בין שיניו עומדמרפא לנפש בראשית עמ' לד
כג ע"ב18 ארס נחש בין שיניו עומדפרדס יוסף השלם (פצנובסקי) ויקרא עמ' תקמו
כג ע"ב18 ארס נחש בין שיניוברכת אליהו (עמאר) בראשית פ' נח מאמר ו
כג ע"ב18 ארס נחש בין שיניועצי עדן (תשעח) עמ' קצט
כג ע"ב18 ארס נחש בין שיניופאר יעקב ח"א עמ' תנה
כג ע"ב18 ארס נחש בין שיניושבילי פנחס (תשעט) עמ' תפב
כג ע"ב18 ארס נחש בין שיניותהלה לדוד (סקאליע) ספרים א-ב עמ' שנט
כג ע"ב24 הנכנס לחצר בעה"בשערים מצוינים בראשית-שמות עמ' ריג
כג ע"ב31 רב יוסף אמר לאבייקול שמואל (קונפורטי) דף ה ע"א
כג ע"ב32 דאי אזלינא אמרי לי לגדור מר גדירא בארעיהמשך חכמה שמות פ' כב פס' ד
כג ע"ב33 היה לו לגודרהמשך חכמה שמות פ"כב פסוק ד
כג ע"ב36 דסלקן לעילארוח חיים (חיד"א) עמ' סב
כג ע"ב37 הני עזי דמפסדיתפארת ישראל (שינקמן) עמ' סב
כג ע"ב37 עיזי דשוקימשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' קיא
כג ע"ב40 איזהו תםאור חדש (הרטמן) פ"ד אות 478 {שלש נגיחותיו הראשונות נחשבות למקרה, והוא תם}
כג ע"ב40 איזהו תם ואיזה מועד וכו' כל שיהיו התינוקות ממשמשין בו ואינו נוגח, ותוס'מבשר טוב - חנוכה עמ' רט
כג ע"ב40 איזהו תם ואיזהו מועד וכו'ואותו תעבוד עמ' שפ
כג ע"ב40 איזהו תם ואיזו מועד וכו' ותם כל שיהיו התינוקות ממשמשין בו ואינו נוגח, ותוס'מבשר טוב - ישועות אברהם עמ' רנא
כג ע"ב40 איזהו תם ואיזו מועד, מועד כל שהעידו בו שלשה ימים, ותם משיחזור בו שלשה ימיםנועם אלימלך (תשסא) עמ' קטז
כג ע"ב40 מועד כל שהעידו בו שלשה ימים, ותם משיחזור בו שלשה ימיםנועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף ל ע"א
כג ע"ב40 מועדתפארת ישראל (הרטמן) עמ' רלז הערה 7 {ענין שור מועד, כי המקרה לא ירבה}
כג ע"ב40 מועד כל שהעידו בו שלשה ימים דברי ר"י ר"מ אומר מועד שהעידו בו שלשה פעמיםלמדנות (תשנח) פ' משפטים אות מב
כג ע"ב40 מועד שהעידו בו שלשה ימים וכו' דברי ר' יהודה, ר' מאיר אומר מועד שהעידו בו שלשה פעמים מאי טעמא דר' יהודה וכו' זבה תוכיח וכו'חלק שמעון עמ' פז
כג ע"ב40 מועד שהעידו ג' ימיםיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' קנב
כג ע"ב40 מועדדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 1830, פ"ה הערה 1546 {שור נעשה מועד מנגיחה רביעית}
כג ע"ב40 מועדכסף נבחר (תשסג) עמ' לא {בפעם שלישית נעשה מועד}
כג ע"ב40 מועדכסף נבחר (תשפ) עמ' מב {בפעם שלישית נעשה מועד}
כג ע"ב41 שהעידו בו ג' ימיםמשנת חיים במדבר עמ' תלג
כג ע"ב41 תם שיחזור ג' ימיםעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' שכה
כג ע"ב43 שלש פעמיםחנן אלקים עמ' רמז {נגח ד' נגיחות ביום אחד}
כג ע"ב45 תמול חד מתמול תרימאור מרדכי שמות עמ' רכד
כג ע"ב תוס' - לא רצו להיכנס לדינא ודיינאאשל חיים ח"א עמ' קלח
כג ע"ב תוס' ד"ה ולא ישמרנו ונחל"דעיוני רש"י שמות ח"ב עמ' עט, פ, קד
כג ע"ב תוס' ד"ה ולא ישמרנולקוטי שיחות חל"ו עמ' 103
כד ע"א01 קירב נגיחותיוכתבי קודש (פשעווארסק) ח"ב עמ' רלו {ראי' דמשיב הרוח צ' פעמים רצופין מועיל}
כד ע"א01 קירב נגיחותיומשחת שמן (תשסז) ח"ב עמ' קכד
כד ע"א01 קירב נגיחותיושערים מצוינים בראשית-שמות עמ' רי
כד ע"א01 ריחק נגיחותיו חייב קירב לא כש"כעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קמה
כד ע"א01 ריחק נגיחותיו חייב קירב נגיחותיו לא כל שכן אמרו ליה זבה תוכיח שריחקה ראיותיה טמאה קירבה ראיותיה טהורהאור חדש (הרטמן) פ"א אות 472
כד ע"א01 ריחק נגיחותיו חייב קירב נגיחותיו לא כל שכןואותו תעבוד עמ' שפ
כד ע"א01 ריחק נגיחותיו חייב קירב נגיחותיו לא כל שכן, ורשב"םכסף נבחר (תשסג) עמ' רמט
כד ע"א01 ריחק נגיחותיו חייב קירב נגיחותיו לא כל שכן, ורשב"םכסף נבחר (תשפ) עמ' שמב
כד ע"א02 זבה תוכיח שריחקה ראיותיה טמאהכסף נבחר (תשסג) עמ' רמט-רנ
כד ע"א02 זבה תוכיח שריחקה ראיותיה טמאהכסף נבחר (תשפ) עמ' שמב-שמד
כד ע"א03 הרי הוא אומר וזאת תהיה טומאתו בזובותורה אור (באנדי) עמ' שסח
כד ע"א04 תלה הזב בראיות והזבה בימיםברית עולם (אשכנזי, תשסא) ח"א עמ' 38-39
כד ע"א05 זב בראיותברית עולם (אשכנזי, תשסא) ח"א עמ' 56 {אף באותו יום}
כד ע"א05 זב מטמא בראיותערבי נחל (תשסט) ויקרא עמ' קנג {אף אם כל הג' ראיות ביום אחד}
כד ע"א16 ג' פעמיםשים שלום עמ' רכה {הטעם}
כד ע"א25 ר' יוסי נימוקו עמוימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' תקצט
כד ע"א26 העדאהברכת אברהם (ארלנגר) ב"ק מהדו"ת עמ' קב [הלכה]
כד ע"א26 לייעודי תורא או לייעודי גבראלקוטי שיחות חל"ו עמ' 103
כד ע"א26 לייעודי תורא קאתי או לייעודי גברא קאתיכסף נבחר (תשסג) עמ' רמט
כד ע"א26 לייעודי תורא קאתי או לייעודי גברא קאתיכסף נבחר (תשפ) עמ' שמב
כד ע"א31 אין השור נעשה מועד עד שיעידו בו בפני בי"ד ובפני בעליםלב המשפט ח"א שיעור כה [הלכה]
כד ע"א31 אין השור נעשה מועד עד שיעידו בו בפני בעלים ובפני ב"דלקוטי שיחות חל"ו עמ' 103
כד ע"א31 בפני בי"ד ובעלים, ותוס' ד"ה בפני ב"דעיוני רש"י שמות ח"ב עמ' עח-פ
כד ע"א35 ב' בראשונה וב' בשנייה וב' בשלישית ונמצאו כולם זוממים משלשים ביניהםאיש צעיר דף א ע"ב
כד ע"א תוס' - עידי גניבה בנפשמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' צג
כד ע"א תוס' ד"ה ודלמאנחלת עזריאל (גרין) עמ' קיז
כד ע"א תוס' ד"ה ולאודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' סב
כד ע"ב12 איבעיא להו המשסה כלבו של חברוחיים ומלך דף ל ע"ד (הלכות נזקי ממון פרק ב הלכה י"ט)
כד ע"ב13 המשסה כלב חבירו בחבירו מהו וכו' ת"ש וכו' פטורמלל לאברהם (סתהון) דרוש כא לבר מצוה עמ' 201-214 במהד' תשמא
כד ע"ב13 המשסה כלבו של חבירו בחבירומקוה מים (עזריאל) ח"א דף ג ע"ג
כד ע"ב13 המשסה כלבו של חברודברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' רצה
כד ע"ב16 כיון דידעת בכלבך דמשסי' וכו' לא איבעי לך לאשהו'ברית שלום (תעח) דף כט ע"ב
כד ע"ב16 כיון דידעת בכלבך דמשסי' וכו' לא איבעי לך לאשהו'ברית שלום (תשסח) עמ' קפד
כד ע"ב21 שיסה בו את הכלבקול אומר קרא ח"ג דרוש כד אות ב
כד ע"ב24 את"ל המשסה כלבו של חבירו בחבירו חייב וכו' בעצמו פטור וכו' ורי"ף ורא"שברית שלום (תשסח) עמ' קפח
כד ע"ב24 את"ל המשסה כלבו של חבירו בחבירו חייב וכו' בעצמו פטור וכו' ורי"ף ורא"שברית שלום (תעח) דף כט ע"ד
כד ע"ב26 כל המשנה ובא אחר ושינה בו פטוראיש צעיר דף יח ע"ב
כד ע"ב29 אחת רבוצה ואחת מהלכתחיים ומלך דף ל"א ע"ד (הלכות נזקי ממון פרק ב הלכה כ)
כד ע"ב29 שתי פרות ברה"ר וכו' וכו' כי אית לך רשותא לסגויי עלי לבעוטי בי לית לך רשותאדברי ישראל (תשסח) ח"א עמ' קסב, ח"ב עמ' רלב
כד ע"ב29 שתי פרות ברשות הרבים אחת רבוצה ואחת מהלכתמאמר יחזקאל (קאזמיר) עמ' רמ
כד ע"ב34 שור המזיק ברשות הניזק רבי טרפון אומר נזק שלם וכו' אמרו לו דיו לבא מן הדין להיות כנדון וכו'של"ה (תשנז) תושבע"פ אות יט, כב, ווי העמודים פרק כה אות יב
כד ע"ב35 פלוגתת ר"ט ורבנןנטריקן (תשעד) עמ' קיט {מתי אמרינן דיו}
כד ע"ב36 ר' טרפון סבר קרן ברשות היחיד משלם נזק שלםלחמי תודה דף רה ע"א {משום דס"ל דהיכי דמיפרך קל וחומר לא אמרינן דיו}
כד ע"ב36 ר"ט אומר קרן ברשות הניזק נ"ש מק"ותיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' רמו
כד ע"ב41 מקום שהחמיר על השן ורגל אינו דין שנחמיר על הקרןמשך חכמה שמות פ' יב פס' טז
כד ע"ב41 מקום שהחמיר על השן ורגל אינו דין שנחמיר על הקרןמשך חכמה שמות פ"יב פסוק טז
כד ע"ב43 דיו לבא מן הדין להיות כנדוןגור אריה שמות פי"ג הערה 88, פל"ב אות יח
כד ע"ב43 דיו לבא מן הדין להיות כנדוןדרך חיים (תשע) פ"ב הערה 1069, פ"ד הערה 1971
כד ע"ב43 דיו לבא מן הדין להיות כנדוןלקוטי לוי יצחק הערות לזוהר ח"ב עמ' יד
כד ע"ב43 דיו לבא מן הדין להיות כנדוןפרדס המלך (תשסט) אות שכ, תרט
כד ע"ב43 דיו לבא מן הדין להיות כנדוןקדושת לוי (תרצט) דף נו ע"ב
כד ע"ב43 דיו לבא מן הדין להיות כנדוןתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תשנא הערה 46
כד ע"ב43 דיו לבא מן הדין להיות כנידוןמפי ספרים וסופרים (תשעב) אבות ח"ב עמ' רעז
כד ע"ב43 דיו לבא מן הדין להיות כנידוןמפי ספרים וסופרים - פניני חסידות תולדות לז
כד ע"ב43 דיו לבא מן הדין להיות כנידוןמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"א עמ' שח
כד ע"ב43 דיו לבא מן הדין להיות כנידוןקדושת לוי (תשנח) עמ' רנב
כד ע"ב43 דיו לבא מן הדין להיות כנדוןדורש טוב (קלאר) עמ' רטו
כד ע"ב43 דיו לבא מן הדין להיות כנדוןקדושת לוי (תשסה) ח"א עמ' שסז
כד ע"ב43 דיו לבא מן הדין להיות כנידוןחיי נפש ח"א עמ' נג ע"ב
כד ע"ב43 דיו לבא מן הדין להיות כנידוןתפארת צבי במדבר עמ' קמב
כד ע"ב43 דיו לבא מן הדין להיות כנדוןאגרא דפרקא (תשסה) עמ' קיג, קיד
כד ע"ב43 דיו לבא מן הדין להיות כנדוןמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 177
כד ע"ב43 דיו לבא מן הדין להיות כנידוןשיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 193
כד ע"ב43 דיו לבא מן הדיןדרשות ר"י מסלוצק עמ' קצא
כד ע"ב43 דיו להיות כנדוןטוב טעם במדבר עמ' ס
כד ע"ב רש"י ד"ה שסהו בעצמוצמח דוד (שלוניקי) ח"א דף צו ע"ג
כד ע"ב תוס' ד"ה במכיריןעיוני רש"י במדבר עמ' עז
כד ע"ב תוס' ד"ה במכירין ותור"פבגדי חמודות שמות פרק כא פסוק כט
כד ע"ב מאירי ד"ה מרהתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' רמז, ח"ב עמ' מה
כה ע"א02 שן ורגל פטורים ברה"רברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' רנא
כה ע"א07 בפלוגתא אי אמרינן דיוחכמת התורה וירא עמ' עו
כה ע"א07 והא דיו דאורייתא הוא דתניא וכו' אלא דיו לבא מן הדין להיות כנדון וכו'של"ה (תשנז) תושבע"פ אות טז, יט, ווי העמודים פרק כה אות יב
כה ע"א07 ור"ט לית ליה דיודרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' תקצט ד"ה וצריך
כה ע"א07 ור"ט לית ליה דיותיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' שנז, ח"ב עמ' מג
כה ע"א07 לא אמרינן דיואגודת ישראל (תרפג) דף נב ע"ג-ע"ד
כה ע"א08 מדין ק"ו כיצד וכו' אלא דיותיבת גמא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' מב
כה ע"א08 מדין ק"ו כיצד וכו'ילקוט דברי חכמים במדבר סי' ס
כה ע"א08 מדין ק"ו כיצד כו' דיו לבא מן הדין להיות כנידוןעשרה מאמרות (תשס) עמ' תסב-תסג
כה ע"א08 מדין ק"ו כיצדגנזי ישראל (תשעד) על התורה עמ' תרפו
כה ע"א08 מדין קל וחומר כיצד וכו' אלא דיוכרם חמד (תשסו) עמ' ה
כה ע"א08 מכאן למדין ק"ו מהתורהגנזי ישראל (תשמו) ח"ב עמ' רד ע"ב
כה ע"א08 מנין לדין ק"ו מן התורהשמן ראש (כץ) ח"ד עמ' קמ
כה ע"א08 מנין לק"ו מה"תמנחת יצחק ויקרא-דברים עמ' קעב
כה ע"א09 אילו אביה נזף בה כראוי היה לה שתכלם שבעת ימיםמאורי אור (אתרוג) פ"ט ה"ב
כה ע"א09 הלא תכלם שבעת ימים ק"ו לשכינה י"ד יוםחכמת התורה ויצא עמ' תכד
כה ע"א09 הלא תכלם שבעת ימים ק"ו לשכינה י"ד ימיםמלא העומר על חמש מגילות (תשסח) עמ' קפו
כה ע"א09 ואביה ירוק ירק בפניה וגו' ק"ו לשכינהמקור ברוך (הגר) עמ' צג
כה ע"א09 ואביה ירוק ירק בפניה ק"ו לשכינהלמטה יששכר עמ' נט
כה ע"א09 ואביה ירק וכו' ק"ו לשכינהנטעי אשל בראשית עמ' רסד
כה ע"א09 ואביה ירק ירק בפניה הלא תכלם שבעת ימים - ק"ו לשכינה י"ד יוםאמרי נועם (מועדים) סי' כב לשבת הגדול
כה ע"א09 ואביה ירק ירק בפניה הלא תכלם שבעת ימים ק"ו לשכינה ארבעה עשר יום וכו'דרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' שיג
כה ע"א09 ואביה ירק ירק בפניה הלא תכלם שבעת ימים ק"ו לשכינה י"ד יוםקדושת לוי (תשסה) ח"א עמ' שסה(מא)
כה ע"א09 ואביה ירק ירק בפניה הלא תכלם שבעת ימים ק"ו לשכינה י"ד יוםאור תורה השלם (מזריטש) סי' קלז, תלט
כה ע"א09 ואביה ירק ירק בפניה הלא תכלם שבעת ימים ק"ו לשכינה י"ד יוםמגיד דבריו ליעקב (ממזריטש) - לקוטי אמרים סי' קלט, אור תורה סי', קלז, תלט
כה ע"א09 ואביה ירק ירק בפניה הלא תכלם שבעת ימים קל וחומר לשכינה ארבעה עשר יוםשל"ה (תשנז) פרשת משפטים אות מא
כה ע"א09 ואביה ירק ירק בפניה וכו'אזני יהושע (מהד' אדרת) דרשות והספדים דרוש נז עמ' 46 {לימוד קל וחומר ודיו ממרים}
כה ע"א09 ואביה ירק ירק בפניה וכו' ק"ו לשכינה י"ד יוםדברי יונה ח"א עמ' קצה
כה ע"א09 ואביה ירק ירק בפניה וכו' ק"ו לשכינה י"ד יום, אלא דיו לבא מן הדין להיות כנדוןילקוט עטרת צבי עמ' קטו
כה ע"א09 ואביה ירק ירק בפניה קל וחומר לשכינה י"ד יוםפנים יפות על תהלים עמ' תפז
כה ע"א09 ואביה ירק ירק וכו'צמח צדיק (תשסז) עמ' תס {זה אחד מהקל וחומר שבתורה}
כה ע"א09 ואביה ירק ירק כו' ק"ו לשכינה י"ד יוםהמדרש והמעשה שמות פרשת משפטים דרוש א
כה ע"א10 ק"ו לשכינה אבל דיו לבא מן הדין וכו'נר מערבי (מלכא) ח"א סי' נז (נט ע"א) {אמרו דיו כי הוקש כבוד אם ואם לכבוד המקום ולכן שניהם קודש}
כה ע"א10 ק"ו לשכינה י"ד יוםחכמת התורה בהעלותך עמ' תצט
כה ע"א10 ק"ו לשכינה י"ד יום אלא דיו לבא מן הדין כו'עשרה מאמרות (תשס) עמ' קפו
כה ע"א10 ק"ו לשכינה י"ד יוםדברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' רצז
כה ע"א10 ק"ו לשכינה י"ד יוםחכמת התורה וארא עמ' תיב
כה ע"א10 ק"ו לשכינה י"ד יוםעיוני רש"י במדבר עמ' קצ
כה ע"א10 ק"ו לשכינה י"ד יוםפרדס יוסף השלם (פצנובסקי) ויקרא עמ' תקצג
כה ע"א10 ק"ו לשכינהס' המאמרים (רמ"מ) ח"ד עמ' שט, שיד
כה ע"א10 ק"ו לשכינהפרפרת אליעזר פרשת בהעלותך פרק יב פסוק יד
כה ע"א10 קל וחומר לשכינה ארבעה עשר יוםשל"ה (תשנז) - תולדות אדם אות קנט בהגה"ה
כה ע"א10 קל וחומר לשכינה ארבעה עשר יוםתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' שלז (צט) {כיון שביקש הרפואה משם 'אל" נאמר לו מדת קל וחומר דהוא בבחינת השם 'אל'}
כה ע"א10 קל וחומר לשכינה ארבעה עשרדמשק אליעזר (רלב"ג) במדבר פרק ג פסוק מז
כה ע"א10 קל וחומר לשכינה וכו'קדושת לוי (תשנח) עמ' רנא
כה ע"א10 קל וחומר לשכינה י"ד יוםפרדס מנחם עמ' עג
כה ע"א10 קל וחומר לשכינהדרשות הר"ן (תשסג) עמ' רפח
כה ע"א10 תכלם שבעת ימים ק"ו לשכינה ארבעה עשר יוםתורה אור (באנדי) עמ' תכג
כה ע"א10 תכלם שבעת ימים קל וחומר לשכינה וכו' אלא דיושמונה קבצים קובץ ח פסקא קנז; עולת ראיה ח"א עמ' רמ ד"ה שדי
כה ע"א12 היכא דמפריך ק"ו לא אמרינן דיוחכמת התורה וישלח עמ' תקמב
כה ע"א12 כי לית ליה דיו היכא דמפריך ק"וחוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' לא
כה ע"א12 כי לית ליה וכו'חמודי צבי ויקרא עמ' קסג {לר' טרפון היכא דמיפרך ק"ו לא אומרים דיו לבוא מן הדין}
כה ע"א12 ר' טרפון לית ליה דיו היכא דמפריך ק"וברית אברם עמ' שמב
כה ע"א18 ורבנןתיבת גמא (תשסז) עמ' קצו {אף דמפריך ק"ו אמרינן דיו}
כה ע"א24 האי תנא וכו' קרי בזב מניין וכו'תיבת גמא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' מד
כה ע"א34 ומאן תנא דשמעת לי' דאמר ש"ז של זב מטמא במשא לא ר"א ולא ר' יהושעחמודי צבי ויקרא עמ' קסג
כה ע"א רש"י ד"ה ומההדרום כרך יח עמ' 139
כה ע"א תוס' - הקב"ה נותן באדם עשרה דבריםגור אריה במדבר פי"ב אות טז
כה ע"א תוס' ד"ה ק"ו - וי"מ וכו' שני הסגרותלקוטי שיחות חי"ח עמ' 135
כה ע"א תוס' ד"ה ק"ו - מנלן דקל וחומר לשכינה ארבעה עשרתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' שמ (קיד) {י"ל דסתם ריבוי הוא בכפילות}
כה ע"א תוס' ד"ה ק"ו לשכינה י"ד יום - משום שהאב ואם נותנין כל אחד ה' דברים והקב"ה נותן בו י' דבריםעדות ביוסף (איטינגא, תשסב) עמ' קפח
כה ע"א תוס' ד"ה ק"ודרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' שיג
כה ע"א תוס' ד"ה ק"ושערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"ב עמ' רלה
כה ע"ב08 מנין למפץ שטמא במתתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' רמח
כה ע"ב08 מפץ במת מנין וכו' וקמייתי לה בין לטומאת ערב ובין לטומאת שבעה וכו'טוב ירושלים ויקרא פל"א פסוק יט
כה ע"ב08 מפץ בשרץ מניןתיבת גמא (תשסז) עמ' צח
כה ע"ב08 פכין קטנים שטהורים בזב, ורש"ישפתי שלמה בראשית עמ' תמ
כה ע"ב40 דון מינה ואוקי באתרא וכו' דון מינה ומינהלקוטי שיחות חכ"ד עמ' 273
כה ע"ב40 דון מינה ואוקי באתראחקל יצחק (תשסג) עמ' תמא
כה ע"ב40 הניחא למ"ד דון מינה ואוקי באתרא אלא למ"ד דון מינה ומינה מאי איכא למימרדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' קנד ד"ה ומש"ס
כה ע"ב41 דון מינה ומינהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' שעג
כה ע"ב44 ותהא שן ורגל חייב ברשות הרבים מקל וחומר וכו' שן ורגל שברשות הניזק משלם נזק שלם אינו דין שברשות הרבים חייבשל"ה (תשנז) תושבע"פ אות כד
כה ע"ב חכמת שלמה ד"ה רש"י - כי עיקר קושיא של דון מינה כו' אג"ש פריך אבל לא אהיקש וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' קנג ד"ה והנה
כו ע"א12 אמר קרא יחצון אין חצי נזק חלוק לא ברה"י ולא ברה"רנטריקן (תשעד) עמ' קיט
כו ע"א12 אמר קרא יחצון אין חצי נזק חלוק לא ברה"ר ולא ברה"י וכו'מגילת סמנים עמ' פב
כו ע"א13 אין חצי נזק חלוק לא ברה"י ולא ברה"ראמרות ה' השלם ח"ו עמ' רכז
כו ע"א14 ויהא אדם חייב בכופר מקל וחומרגור אריה שמות פכ"א הערה 665
כו ע"א17 עליו ולא על אדםגור אריה שמות פ"א הערה 122
כו ע"א17 אם כופר יושת עליו ולא אדםבתי כנסיות - בית האסופים דף יז ע"ד
כו ע"א22 איבעיא להו וכו'צפיחת בדבש סי' מה דף קכד ע"א
כו ע"א22 איבעיא להו רגל שדרסה וכו' ת"ש וכו' א"ל רב אחא מדיפתו לרבינא וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 590
כו ע"א22 איבעיא להו רגל שדרסה ע"ג תינוק בחצר הניזק מהו שתשלם כופר וכו'מגילת סמנים עמ' פב
כו ע"א22 איבעיא להו רגל שדרסה על גבי תינוק בחצר הניזק מהו שתשלם כופר וכו' אלמא איכא כופר ברגל שמע מינהשל"ה (תשנז) תושבע"פ אות רמג
כו ע"א22 רגל שדרסה על גבי תינוק בחצר הניזק מהו שתשלם כופראלה הדברים (ברודנא) עמ' 89
כו ע"א25 כיון דעבד תרי ותלתא זימני אורחיה הואמאור מרדכי שמות עמ' רכו
כו ע"א28 הכניס שורו לחצר בעה"באם הבנים ח"א דף מד ע"ג
כו ע"א30 קרן בחצר הניזק משלם כופר שלםאלה הדברים (ברודנא) עמ' 90
כו ע"א47 אדם מועד לעולם בין באונס ובין ברצוןגור אריה בראשית פל"ב הערה 92, ויקרא פי"ט אות כה
כו ע"א47 אדם מועד לעולם בין ער בין ישן וכו'ישמח ישראל (אלכסנדר) דברים עמ' צד
כו ע"א47 אדם מועד לעולם בין שוגג בין מזיד בין ער בין ישןדרכי התשובה עמ' סה, קפ
כו ע"א47 אדם מועד לעולם בין שוגג בין מזיד בין ער בין ישןלמדנות (תשנח) פ' משפטים אות מא
כו ע"א47 אדם מועד לעולם בין שוגג בין מזיד בין ער בין ישןפני מנחם מקץ עמ' שלו, שנג, שמות עמ' י
כו ע"א47 אדם מועד לעולם בין שוגג בין מזיד בין ער בין ישןשל"ה (תשנז) פרשת וישב אות מו, משפטים אות טז, שלח אות כ, בלק אות כא
כו ע"א47 אדם מועד לעולם בין שוגג בין מזידהאיר ממזרח - אבות עמ' פ
כו ע"א47 אדם מועד לעולם בין שוגג ובין מזידקול אומר קרא ח"ג דרוש כז אות ב מחלקה ב
כו ע"א47 אדם מועד לעולם בין שוגג ובין מזיד בין אונס ובין ברצוןנצח ישראל (הרטמן) עמ' תטז הערה 22
כו ע"א47 אדם מועד לעולם בין שוגג ובין מזידדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 342-341, 348, 711
כו ע"א47 אדם מועד לעולם בין שוגג ובין מזידתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תשעד הערה 42
כו ע"א47 אדם מועד לעולם בין שוגג וכו'אור אברהם - מסכת מגילה עמ' ש
כו ע"א47 אדם מועד לעולם וכו' בין ישןתורת מנחם חמ"ב עמ' 114
כו ע"א47 אדם מועד לעולם וכו' בין ער בין ישןשיחות הרב צבי יהודה ויקרא עמ' 220
כו ע"א47 אדם מועד לעולם וכו' בין ער בין ישןתורת מנחם ח"א עמ' 101, ח"ב עמ' 311, ח"ד עמ' 30, ח"י עמ' 73, חי"ג עמ' 47, חכ"ב עמ' 141, חכ"ה עמ' 106
כו ע"א47 אדם מועד לעולם וכו' בין ער בין ישןתורת מנחם ח"ע עמ' 244
כו ע"א47 אדם מועד לעולם וכו' בין ער בין ישןתורת מנחם חכ"ט עמ' 54
כו ע"א47 אדם מועד לעולם וכו' בין ער בין ישןתורת מנחם חלק לב עמ' 279
כו ע"א47 אדם מועד לעולם וכו' בין ער בין ישןתורת מנחם חס"ו עמ' 52, חס"ז עמ' 306, 361
כו ע"א47 אדם מועד לעולם וכו'תורת העולה (תשעה) עמ' קכח
כו ע"א47 אדם מועד לעולםאבני גזית עמ' 32
כו ע"א47 אדם מועד לעולםאות היא לעולם ח"א דף ע ע"דף פד ע"א
כו ע"א47 אדם מועד לעולםאמרי יצחק במדבר-דברים עמ' תקיא הערה ו
כו ע"א47 אדם מועד לעולםבאר מחוקק (תשעה) עמ' קסט
כו ע"א47 אדם מועד לעולםברכת אברהם (ארלנגר) ב"ק מהדו"ת עמ' קיב [הלכה]
כו ע"א47 אדם מועד לעולםדרך חיים (תשלה) עמ' תד
כו ע"א47 אדם מועד לעולםדרשות הרז"ה עמ' תריא
כו ע"א47 אדם מועד לעולםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' מו
כו ע"א47 אדם מועד לעולםיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קלו
כו ע"א47 אדם מועד לעולםמבשר טוב - ישועות אברהם עמ' רנא
כו ע"א47 אדם מועד לעולםס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' קסג
כו ע"א47 אדם מועד לעולםעיוני הפטרה ח"א עמ' 97
כו ע"א47 אדם מועד לעולםקדושת ציון (תשנד) ח"ב עמ' קנז
כו ע"א47 אדם מועד לעולםשפתי רננות דף כב ע"ג
כו ע"א רש"י ד"ה ויהיהפרדס יוסף השלם (פצנובסקי) שמות עמ' שצג
כו ע"א רש"י ד"ה נזק אין ד' דברים לאעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תרפה
כו ע"א תוס' ד"ה ולא תהא - אי לאו כספו הוה שבקינן ק"ו דהכא דמיקל וכו'נטריקן (תשעד) עמ' קיט
כו ע"א שט"מ ד"ה ויהאבנין אפרים עמ' קו [הלכה]
כו ע"ב01 אמר חזקיה וכן תנא דבי חזקיהתורת חיים עה"ת עמ' רעג {משמע דלאו היינו הך, וכן באליהו ובתנא דבי אליהו}
כו ע"ב01 מנא הני מילי אמר חזקיה וכן תנא דבי חזקיה וכו'מגילת סמנים עמ' נ
כו ע"ב02 לחייבו על השוגג כמזיד ועל האונס כרצוןתורת אברהם עמ' 268
כו ע"ב04 ליתן צער במקום נזקזבחי צדק (דיסקין) עמ' קלח
כו ע"ב06 היתה אבן מונחת לו בחיקו וכו' לענין עבדאז שמח עמ' רצב
כו ע"ב06 היתה אבן מונחת לו בחיקו ולא הכיר בה לענין שבת וכו'עצי חיים - מועדים עמ' שפח
כו ע"ב06 היתה אבן מונחתאות היא לעולם ח"א דף פ ע"ד
כו ע"ב06 היתה אבןרוח חיים (חיד"א) עמ' נד
כו ע"ב06 היתה אבןשפתי רננות דף כב ע"ד
כו ע"ב08 לענין ד' דברים פטורזבחי צדק (דיסקין) עמ' קלח
כו ע"ב08 לענין שבת מלאכת מחשבת אסרה תורהברכת אברהם (ארלנגר) ב"ק מהדו"ת עמ' קו {מתעסק}
כו ע"ב08 לענין שבת מלאכת מחשבת אסרה תורהשל"ה (תשנז) פרשת ויק"פ אות יא
כו ע"ב08 לענין שבת מלאכת מחשבת בעינןתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קצב
כו ע"ב09 מלאכת מחשבת אסרה תורהמאמר מרדכי - י"ג אלול עמ' כב
כו ע"ב13 רשב"ג אומר ושיחתה עד שיתכוין לשחתהצלח רכב עמ' ריז
כו ע"ב14 הכיר בה ושכחה ועמד ונפלהדברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' רצה
כו ע"ב14 הכיר בה וכו' מלאכת מחשבת וכו'ויקהל משה (וייס) עמ' ב בפתיחה, עמ' עג {שו"ת רעק"א סי' ח - הרי פטור מטעם מתעסק גם בלי הפסוק "מלאכת מחשבת"}, עה הערה יח {התכוון לזרוק שתי וזרק ארבע אינו מתעסק}
כו ע"ב14 ושכחהשבט מישראל (פרידמן) ח"ב עמ' צה
כו ע"ב14 ושכחההעמק דבר דברים פ"כו פסוק יג {שכחה הוא אונס}
כו ע"ב21 לענין גלות אשר לא צרהזבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' קח
כו ע"ב26 כל מקום שתרצה תנוחדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' שכה
כו ע"ב26 כל מקום שתרצה תנוחודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' כד
כו ע"ב30 זרק כלי מראש הגג ובא אחר ושברו במקל פטור מאי טעמא מנא תבירא תברלמדנות (תשנח) פ' משפטים אות מא
כו ע"ב30 זרק כלי מראש הגג ובא אחר ושברו במקל וכו' והיו תחתיו כרים או כסתות וכו'הדרום כרך ח-ט עמ' 138
כו ע"ב30 זרק כלי מראש הגג ובא אחר ושברו במקל וכו' זרק תינוק וכו'פרפרת משה ח"א עמ' תצז
כו ע"ב30 זרק כלי מראש הגג ובא אחר ושברו וכו'ישמח משה (גאלופוליטי) דף קיא ע"א {מראה הגדול דרוש ד להלבשה - כמו שהשובר פטור כי בלאו הכי היה נשבר כך ה' יכול לומר שמיתת צדיק לא תכפר כי בלאו הכי היה מת}
כו ע"ב30 זרק כלי מראש הגגמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' קטז
כו ע"ב32 זרק כלי מראש הגג והיו תחתיו כרים או כסתות וכו'רנת יצחק - פרק חלק עמ' קלא {אם הוא עצמו סילקן}
כו ע"ב32 זרק כלי מראש הגג והיו תחתיו כרים או כסתות וכו'שערי חיים (רוטר) ח"ב סי' קמו עמ' תכט
כו ע"ב32 זרק כלי מראש הגג והיו תחתיו כרים או כסתות וכו', ותוס'בית אברהם (חנניה) עמ' רט
כו ע"ב38 הכוהו עשרה בני אדם בבת אחתאיתן האזרחי עמ' פב
כו ע"ב38 הכוהו עשרה בני אדםהאיר ממזרח - אבות עמ' פו
כו ע"ב38 י' בני אדם שהרגוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' פו
כו ע"ב38 עשרה שהרגו בבת אחת כולם פטוריםאזני יהושע (מהד' אדרת) דרשות והספדים דרוש נח עמ' 79
כו ע"ב רש"י - מלאכת מחשבת אסרה תורה, דוקא כשנתכוין לעשות מלאכה אלא קסבר שהוא חול או שמלאכה זו מותרת חייב חטאתעצי חיים - מועדים עמ' שפח
כו ע"ב רש"י ד"ה כל מקום שתרצהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' רסט
כו ע"ב תוס' ד"ה האיעיוני רש"י שמות ח"ב עמ' ע
כו ע"ב תוס' ד"ה לעניןשם שלמה דף י ע"ד
כו ע"ב תוס' ד"ה פרטעיוני רש"י שמות ח"ב עמ' מה
כו ע"ב תוס' ד"ה ש"מבנין אפרים עמ' יד, טז [הלכה]
כז ע"א03 פלוגתא דר"י בנו של ר"י בן ברוקא ורבנן, ורש"י ור"חעיוני רש"י שמות ח"ב עמ' פב
כז ע"א04 ונתן פדיון נפשו דמי מזיקתפלה למשה (בנימין) עמ' כז
כז ע"א04 ונתן פדיון נפשו דמי ניזק ר' ישמעאל בנו של ר' יוחנן בן ברוקא אומר דמי מזיקדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' כח ד"ה אם
כז ע"א04 ונתן פדיון נפשו וגו' דמי ניזק או דמי מזיקשם יחזקאל עמ' תקפז
כז ע"א05 דמי ניזקודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' רמח
כז ע"א07 נפל מן הגג ונתקע באשה חייב בה' דבריםאור הגנוז (מהאניפאלא, תשסו) עמ' שכו, של, שלג, שנג, שפא
כז ע"א07 נפל מן הגגאמרי יוסף בראשית דף צא ע"ד
כז ע"א07 נתקעאור לשמים (תשסג) עמ' פד {שהוא לשון יחוד}
כז ע"א10 אינו חייב על הבושת עד שיכויןאור הגנוז (מהאניפאלא, תשסו) עמ' שנג
כז ע"א15 ממשמע שנאמר ושלחה ידה וכו'גבורת יצחק שבועות עמ' שצ
כז ע"א17 כיון שנתכוין להזיק אע"פ שלא נתכוין לביישעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תרפד
כז ע"א17 ונתכוון להזיק אע"ג דלא נתכוון לביישמשך חכמה דברים פ"כה פסוק יא
כז ע"א18 הנותן גחלת בלבו של חברו ומת פטור בבגדו חייב וכו' עבדו אי כגופו אי כבגדו דמי וכו' ותוס'כבוד לאיש דף לז ע"ג
כז ע"א18 הנותן גחלת על ליבו של חברו ומת פטור ותוס'איש אמונים דף פח ע"ב
כז ע"א18 הניח גחלת על לבודבר טוב (טאראב) דרוש ו לזכור
כז ע"א24 קרע כסותיטבעות זהב ח"א דף עח ע"ג [הלכה]
כז ע"א24 קרע שיראין על מנת לפטור פטורקרן לדוד בראשית עמ' קלח
כז ע"א28 הדר פשטה עבדו כגופו שורו כממונותשובה מיראה עמ' נח
כז ע"א28 עבד כגופובישורון מלך ח"א עמ' קנד
כז ע"א28 עבדו כגופוגור אריה שמות פכ"ג אות ח
כז ע"א29 המניח את הכד בר"האות היא לעולם ח"א דף פב ע"א
כז ע"א29 המניח את הכד ברה"ר ובא אחר ונתקל בו ושברו פטורפלאות עדותיך ח"ב עמ' שפ
כז ע"א29 המניח את הכד ברשות הרבים וכו'קובץ מאמרים ואגרות (וסרמן) ח"ב עמ' רסב
כז ע"א29 המניח את הכד וכו' איבעי ליה עיוני ומיזלאיש צעיר דף יט ע"ב
כז ע"א29 המניח את הכד וכו' ובא אחר ונתקל בה וכו'קול שחל (אשקוטי) דף ז ע"ג
כז ע"א29 המניח את הכדדרכי איש דף מה ע"ב
כז ע"א31 פתח בכד וסיים בחבית אמר רכ פפא היינו כד היינו חבית למאי נפקא מינה למקח וממכר וכו'של"ה (תשנז) - שער האותיות אות ק ס"ק רמח בהגה"ה
כז ע"א31 פתח בכד וסיים בחבית וכו' היינו כד היינו חבית וכו'שיחות הרב צבי יהודה דברים עמ' 571
כז ע"א31 פתח בכד וסיים בחביתאור התורה (צמח צדק) בראשית עמ' מח
כז ע"א31 פתח בכד וסיים בחביתאור לשמים (תשסג) עמ' שנ
כז ע"א31 פתח בכד וסיים בחביתאור תורה השלם (מזריטש) סי' תסד
כז ע"א31 פתח בכד וסיים בחביתברכת חיים (תשמה) ח"ב עמ' 97
כז ע"א31 פתח בכד וסיים בחביתמגיד דבריו ליעקב (ממזריטש) - אור תורה סי' תסד
כז ע"א31 פתח בכד וסיים בחביתשארית ישראל (תשעד) דרוש ח עמ' 145
כז ע"א31 פתח בכד וסיים בחביתשמועה טובה דף מח ע"א
כז ע"א38 היינו כד היינו חבית למאי נפקא מינה למקח וממכרהרופא לשבורי לב שמות עמ' שלז*
כז ע"א38 היינו כד היינו חביתסמיכת חכמים (תשסא) עמ' כח
כז ע"א38 היינו כד היינו חביתאמרי יוסף בראשית דף רח ע"א
כז ע"א40 דרובא קרו לה לכדא כו' דאין הולכין בממון אחר הרובברכת שלמה חו"מ עמ' קמח [הלכה]
כז ע"א תוס' ד"ה המניח - בממון אין הולבין אחר הרוב דיש חזקה נגדהתיבת גמא (תשסז) עמ' פד, צב
כז ע"ב01 אין הולכים בממון אחר הרובמחנה ראובן ח"א עמ' ר
כז ע"ב01 אין הולכים בממון אחר הרובשערי תלמוד תורה (תשמז) עמ' רכג
כז ע"ב01 אין הולכים בממון אחר הרובשפת אמת (ברעזאן, תשעד) עמ' תקסו
כז ע"ב01 אין הולכין בממון אחר הרובברכת אברהם (ארלנגר) ב"ק מהדו"ק עמ' סח-סט [הלכה]
כז ע"ב01 אין הולכין בממון אחר הרובדברי אש (כץ) עמ' טז, כב
כז ע"ב01 אין הולכין בממון אחר הרובדברי חנינא - רפואה עמ' קלג
כז ע"ב01 אין הולכין בממון אחר הרובדברי ישראל (תשסח) ח"ב עמ' ערה
כז ע"ב01 אין הולכין בממון אחר הרובודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' תעד
כז ע"ב01 אין הולכין בממון אחר הרובודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' סו
כז ע"ב01 אין הולכין בממון אחר הרובלקוטי תורה (ויז'ניץ, תשסו) עמ' קטו
כז ע"ב01 אין הולכין בממון אחר הרובמשך חכמה דברים פ' כב פס' ב
כז ע"ב01 אין הולכין בממון אחר הרובעצי חיים - מועדים עמ' פד
כז ע"ב01 אין הולכין בממון אחר הרובשפת אמת (ברעזאן, תשסח) עמ' תקי
כז ע"ב01 אין הולכין בממון אחר הרובתורת מנחם חנ"א עמ' 456
כז ע"ב01 אין הולכין בממון אחר הרובתורת מנחם חנ"ד עמ' 91
כז ע"ב01 אין הולכין בממון אחר הרובתורת מנחם חס"א עמ' 36
כז ע"ב01 אין הולכין בממון אחר הרובתורת מנחם חע"ג עמ' 119
כז ע"ב01 אין הולכין בממון אחר הרובתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' רכז (רו)
כז ע"ב01 אין הולכין בממון אחר הרובברכת השיר (צינץ) עמ' קצה
כז ע"ב01 קא משמע לן דאין הולכין בממון אחר הרובשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' שלג
כז ע"ב02 אמאי פטור איבעי ליה לעיוני וכו' א"ל רב אבא לרב אשי וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 573
כז ע"ב15 אין דרכם של בני אדם להתבונן בדרכיםפלאות עדותיך ח"ב עמ' שס
כז ע"ב15 אין דרכן של בנ"א להתבונן בדרכיםשעורים באורייתא ויקרא עמ' קכד
כז ע"ב15 לפי שאין דרכם של בנ"א להתבונן בדרכים, ותוס' - שור עיניו למטהלקוטי תורה (ויז'ניץ, תשסו) עמ' קנה
כז ע"ב15 לפי שאין דרכםאות היא לעולם ח"א דף כד ע"ד
כז ע"ב15 לפי שאין דרכן של בני אדם להתבונן בדרכיםדרך חיים (תשע) פ"ג הערה 221
כז ע"ב15 לפי שאין דרכן של בני אדם להתבונן בדרכיםהתורה והעולם ח"ב עמ' קעב
כז ע"ב15 לפי שאין דרכן של בני אדם להתבונן בדרכיםשיחות ר' ראובן עמ' א
כז ע"ב21 הרי אמרו לרכובה שלש ולבעיטה חמששל"ה (תשנז) ווי העמודים פרק כג אות מב
כז ע"ב21 הרי אמרו לרכובה שלשבאר הגולה (הרטמן) באר ד הערה 704-703
כז ע"ב21 הרי אמרו לרכובה שלשרוח חיים (חיד"א) עמ' קנו
כז ע"ב24 שלח ליה ר"ח לר"ן הרי אמרו לרכובה ג'תושע יאודה דף קיד ע"א
כז ע"ב25 גופא דעובדאשיחות הרב צבי יהודה שמות עמ' 182
כז ע"ב26 ההוא גרגותאאיש מבין ח"א דף ה ע"ד
כז ע"ב26 ההוא גרגותאדרכי חושן עמ' יט [הלכה]
כז ע"ב30 לא עביד איניש דינא לנפשיההבן יקיר (לניאדו) דרוש לפרשת ויגש
כז ע"ב30 מאה פנדי בפנדי למחי'תתן אמת ליעקב (תשסד) ח"ב עמ' א
כז ע"ב31 במקום דאיכא פסידא עבוד איניש דינא לנפשיהאורות המאירים ולקוטי ישכר עמ' עט
כז ע"ב31 במקום פסידא עביד איניש דינא לנפשיהשפתי שלמה שמות עמ' כג
כז ע"ב31 במקום פסידא עביד איניש דינא לנפשיהחכמה ומוסר ח"ב עמ' רלד
כז ע"ב32 עביד איניש דינא לנפשי'ימלא פי תהלתך (תשעד) עמ' תטז
כז ע"ב32 עביד איניש דינא לנפשי'ימלא פי תהלתך ח"ב (תשסה) עמ' רעד
כז ע"ב32 עביד איניש דינא לנפשיהאזני יהושע (מהד' אדרת) דרשות והספדים דרוש סד עמ' 204
כז ע"ב32 עביד איניש דינא לנפשיהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' קיז
כז ע"ב32 עביד איניש דינא לנפשיהמים חיים (קרייסווירטה) עמ' שנג
כז ע"ב32 עביד איניש דינא לנפשיהשמחה לאיש (שונשול) דף צג ע"ד
כז ע"ב32 עביד איניש דינא לנפשיהשערי חיים (רוטר) ח"ב סי' קנב
כז ע"ב32 עביד איניש דינא לנפשיהשארית יעקב (אלגזי) דף צח ע"ב
כז ע"ב32 עביד איניש דינא לנפשיהתנופה חיים דף קס"ה ע"א (שמואל ב אות יז)
כז ע"ב32 עביד איניש דינא לנפשיהתתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' תקנד {בדברי שו"ת הרשב"א שאסור ע"י שקר בב"ד}
כז ע"ב32 עביד אינש דינא לנפשיהברכת אברהם (ארלנגר) ב"ק מהדו"ק עמ' עב [הלכה]
כז ע"ב32 עביד אינש דינא לנפשיהגנת אגוז (תשעב) אות רעג
כז ע"ב32 עביד אינש דינא לנפשיהמאור מרדכי שמות עמ' קצח-קצט, רה
כז ע"ב32 עביד אינש דינא לנפשיהמחנה ראובן ח"ג עמ' קפג
כז ע"ב32 עביד אינש דינא לנפשיהס' חסידים סי' ת
כז ע"ב32 עביד אינש דינא לנפשיהשם דרך שמות עמ' קלד
כז ע"ב32 עביד איניש דינא לנפשיהאברהם במחזה דף נז ע"ג
כז ע"ב32 עביד איניש דינא לנפשיהיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' ג, עח
כז ע"ב32 עביד איניש דינא לנפשיהלהעיר להורות ולהשכיל ח"ג עמ' מח {שו"ת הרשב"א ח"ג סי' פא - מותר להכות חבירו אבל לא לטעון שקר}
כז ע"ב32 עביד איניש דינא לנפשיהקול שמואל (קונפורטי) דף כט ע"ב
כז ע"ב34 היכא דאיכא פסידא כ"ע לא פליגי דעביד איניש דינא וכו'משחת שמן (תשעא) ויקרא עמ' רנא
כז ע"ב36 במקום שאין פסידאבנין אפרים עמ' סו [הלכה]
כז ע"ב40 בן בג בג אומר אל תיכנס לחצר חבירך ליטול את שלך שלא ברשות וכו' אלא שבור את שיניו ואמורי לו שלי אני נוטלדרכי צדק עמ' צו
כז ע"ב40 בן בג בג אומר אל תיכנס לחצר חברך וכו'של"ה (תשנז) - תולדות אדם אות קסב
כז ע"ב40 בן בג בג אומר אל תיכנסדרכי חושן עמ' רמג [הלכה]
כז ע"ב40 בן בג בג אומר אל תכנס לחצר חבירךשעורים באורייתא ויקרא עמ' פ
כז ע"ב40 בן בג בג אומר אל תכנס לחצר חברך ליטול את שלךרנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' רפג
כז ע"ב40 בן בג בג וכו'משחת שמן (תשסז) ח"ב עמ' יט
כז ע"ב40 בן בג בגבנין אפרים עמ' קכה [הלכה]
כז ע"ב40 בן בג בגפרדס דבש פרק קכח
כז ע"ב41 אל תיכנס לחצר חבירך ליטול את שלך שלא ברשות וכו'דרשות הר"ן (תשסג) עמ' תס
כז ע"ב41 אל תיכנס לחצר חבירך ליטול את שלך שלא ברשות וכו'שערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר פהד
כז ע"ב41 אל תיכנס לחצר חברךבאר בשדה עמ' צח
כז ע"ב41 אל תכנס לחצר חבירךפרפרת משה ח"ב עמ' ו
כז ע"ב41 אל תכנס לחצר חבריך ליטול את שלך שלא ברשות שמא תראה עליו כגנב אלא שבור את שיניו וא"ל שלי אני נוטלבאר יוסף (תשמא) ח"ג עמ' מא
כז ע"ב41 אל תכנס לחצר חברך ליטול את שלך שלא ברשותדרשות הר"ן (מישור) עמ' רפא
כז ע"ב41 אל תכנס לחצר חברך ליטול את שלך שלא ברשות שלא תראה כגנביחי ראובן (קרלנשטיין) ויקרא עמ' קעו
כז ע"ב41 אל תכנס וכו'ישמח משה (גאלופוליטי) דף ל ע"ד {אם רואה אדם שלו ביד אחרים אם רשאי ליקח אותו ממנו}
כז ע"ב42 אלא הקהה את שיניו ואמור בדין אני נוטלאדרת אליהו (קוצין) ח"ב עמ' 78
כז ע"ב42 אלא שבור את שיניו ואמור לו שלי אני נוטלפני מנחם שמות עמ' יא
כז ע"ב42 אלא שבור את שיניו ואמור לו שלי אני נוטלשבט מישראל (פרידמן) ח"ג עמ' קעח
כז ע"ב42 שלא יראה כגנבשערי תשובה שער ג אות פה
כז ע"ב43 שבור את שיניו ואמור שלי אני נוטלמגדל עוז (תשעח) עמ' שפז
כז ע"ב תוס' - בממון סמוך מיעוטא לחזקה והו"ל פלגא ומדרבנן אין מוציאיןתיבת גמא (תשסז) עמ' קפו
כז ע"ב תוס' - גבי דיינים חשיב המיעוט כמי שאינואור אברהם שמות עמ' קפ
כז ע"ב תוס' - יותר יש לשמור שלא יזיק משלא יוזקחלקת אפרים - צו
כז ע"ב תוס' - רוב בית דיןברכת אברהם (ארלנגר) ב"ק מהדו"ת עמ' קי [הלכה]
כז ע"ב תוס' אמאי - בדיני ממונות בדיינים הולכין אחר רובחלקת אפרים - וישב
כז ע"ב תוס' אמאי - להיזהר שלא להזיקשיחות לספר במדבר עמ' קמח
כז ע"ב תוס' ד"ה ושמואל - אונס גמור לא רבי רחמנאתורת אברהם עמ' 268
כז ע"ב תוס' ד"ה ושמואל - באונס דגניבה גם אדם פטורתולדות ישראל עמ' ריא
כז ע"ב תוס' ד"ה ושמואלברית שלום (תעח) דף יח ע"ג
כז ע"ב תוס' ד"ה ושמואלברית שלום (תשסח) עמ' קטו
כז ע"ב תוס' ד"ה ושמואלדרכי איש דף מה ע"ב
כז ע"ב תוס' ד"ה ושמואלאות היא לעולם ח"א דף עא ע"א
כז ע"ב תוס' ד"ה לפי - דרך השור להלך כשעיניו נעוצות בקרקעפלאות עדותיך ח"ב עמ' שפ
כז ע"ב תוס' ד"ה קמ"ל - גבי ממון דאיכא מיעוט וחזקה לא אזלינן בתר רובאעצי חיים על התורה עמ' שסב
כז ע"ב תוס' ד"ה קמ"ל - ונחשב המיעוט כמי שאינובני אתה עמ' קצז
כז ע"ב תוס' ד"ה קמ"לברכת שלמה חו"מ עמ' יב [הלכה]
כז ע"ב תוס' ד"ה קמ"לדרשות מהר"ם בריסק - מועדים עמ' רז
כז ע"ב תוס' ד"ה קמ"למאכסניא של התורה סי' כב
כז ע"ב תוס' ד"ה קמ"למשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' קה
כז ע"ב תוס' ד"ה קמ"לפרדס יוסף השלם (פצנובסקי) שמות עמ' תקכז
כז ע"ב תוס' ד"ה קמ"לתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' ריח
כז ע"ב תוס' ד"ה קמ"לתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' קצה, רכא, ח"ב עמ' ו
כז ע"ב רבינו חננאל - רחמנא חס עליה לשלם לפי שלא עשה מעשה בידיםגור אריה שמות פכ"א הערה 655
כז ע"ב הגהות אשרי פ"ב סימן יז, והגהות הגר"אשפתי שלמה בראשית עמ' קפ*
כח ע"א05 שור שעלה ע"ג חבירודרכי חושן עמ' יח-יט [הלכה]
כח ע"א07 מאי לאו במועד דליכא פסידאדרכי חושן עמ' יט [הלכה]
כח ע"א14 מניין לנרצע שכלו לו ימיו וכו' בעבד שמסר לו רבו שפחה כנענית וכו'תשובה מיראה עמ' מו
כח ע"א14 מניין לנרצע שכלו לו ימיו וכו'אור אברהם - תלמוד תורה עמ' פג
כח ע"א14 מנין לו לנרצע שכלו לו ימיומנחת מרדכי עמ' קעה
כח ע"א14 מנין לנרצע שכלו ימיוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' תקז
כח ע"א14 מנין לנרצע שכלו לו ימיושערי חיים (רוטר) ח"ב סי' קנב
כח ע"א14 מנין לנרצעחקקי לב חלק א (סימן י"ט) דף כב ע"ג (ד"ה והנה)
כח ע"א15 נרצע שכלו ימיופרורים משלחן גבוה ח"ה שאלה כ {יכול כל אדם להכותו}
כח ע"א15 נרצע שכלו ימיורנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' פט, קמא
כח ע"א15 נרצע שלא רצה לצאת וחבל בו רבויוסף לקח כרך א ח"א עמ' רמז, כרך ב ח"ב עמ' סז, מקראי קדש (תשנג) עמ' שמא, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קעד
כח ע"א15 נרצע שרבו חבלדרכי חושן עמ' יז [הלכה]
כח ע"א17 לא תקחו כופר לשובדרכי חושן עמ' יז [הלכה]
כח ע"א18 בעבדא גנבא ורשב"אדרכי חושן עמ' כ [הלכה]
כח ע"א22 בעבד שמסר לו רבו וכו'משחת שמן (תשסז) ח"ב עמ' קנב
כח ע"א22 עבד שמסר לו רבו שפ"כ ואינו רוצה לצאת ביובלמקראי קדש (תשנג) עמ' שנו
כח ע"א23 והשתא איסורארנת יצחק שמואל עמ' תלד {מנחת חינוך מצוה ח - רשות לכל אדם להפריש חברו מאיסור ולא חובה}
כח ע"א23 והשתא איסוראברכת אברהם (ארלנגר) ב"ק מהדו"ק עמ' עד {עביד דינא לנפשיה לאפרושי מאיסורא}
כח ע"א23 והשתא איסוראשפתי שלמה שמות עמ' כב {מותר להכות חבירו כדי להפרישו מאיסור}
כח ע"א23 להפרישו מאיסוראדברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' רצח
כח ע"א23 והשתא איסוראאור אברהם דברים עמ' תפח {להפרישו מאיסורא מותר להכותו}
כח ע"א31 וקצותה את כפה ממוןזריזותא דאברהם עמ' קפא, שפד
כח ע"א31 וקצתה את כפה ממון מאי לאו בשאינה יכולה להציל וכו'תורה בציון עמ' תקב
כח ע"א31 וקצתה את כפה ממוןשל"ה (תשנז) פרשת משפטים אות טו
כח ע"א35 ושלחה ידה פרט לשליח ב"דמשך חכמה דברים פ' כה פס' יא {הספרי ממעט אשת שליח בית דין}
כח ע"א49 מצר שהחזיקו בו רביםאורח משפט לט
כח ע"א51 לפוטרו מן המעשרעיוני רש"י דברים ח"א עמ' שע
כח ע"א52 המפקיר את כרמו והשכים בבוקרהאיר ממזרח - חמש מגילות עמ' פח
כח ע"א52 פטור פאה מתרו"מברכת אברהם (ארלנגר) ב"ק מהדו"ק עמ' עה [הלכה]
כח ע"א53 ופטור מן המעשרעיוני רש"י שמות ח"ב עמ' קצד
כח ע"א53 נשברה כדו ברשות הרבים והוחלק אחד במים או שלקה בחרסית חייב רבי יהודה אומר במתכוין חייב באינו מתבוין פטוראור אברהם (זוועהיל) עמ' מב
כח ע"א תוס' ד"ה זהפרורים משלחן גבוה ח"ג שאלה נב
כח ע"א תוס' ד"ה זהשערים מצוינים בראשית-שמות עמ' רכ
כח ע"א רא"ש - אמאי הלכתא כשמואל בדיניהֻידוֹת אהרן (תשסא) עמ' צד
כח ע"א רא"ש - אמאי הלכתא כשמואל בדיניהֻידוֹת אהרן (תשסז) עמ' צו
כח ע"ב05 אבל לענין נזקין אדם חייב וכו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' רה
כח ע"ב07 אבל לא אפקרינהו ממונו הוא וכו'ואותו תעבוד עמ' שפז
כח ע"ב09 שור ולא אדםאמרות ה' השלם ח"ג עמ' רפא
כח ע"ב09 שור ולא אדם חמור ולא כליםאמרי אש (טאוב) עמ' ערב, תקפח
כח ע"ב09 שור ולא אדם חמור ולא כליםבגדי חמודות שמות פרק כא פסוק לג
כח ע"ב09 שור ולא אדם חמור ולא כליםברכת אליהו (עמאר) שמות פרשת משפטים מאמר לה
כח ע"ב09 שור ולא אדם חמור ולא כליםיוסף לקח כרך א ח"א עמ' רמח, מקראי קדש (תשנג) עמ' כרך א ח"א עמ' שטז
כח ע"ב09 שור ולא אדם חמור ולא כליםלקוטי שיחות חכ"ד עמ' 147
כח ע"ב09 שור ולא אדם חמור ולא כליםמשך חכמה שמות פ' כא פס' לג
כח ע"ב09 שור ולא אדם חמור ולא כליםנועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף כב ע"ג
כח ע"ב09 שור ולא אדם חמור ולא כליםנצח ישראל (הרטמן) עמ' כא הערה 20
כח ע"ב09 שור ולא אדםיקרת דניאל בראשית-שמות עמ' שלד
כח ע"ב09 שור ולא אדםפרדס יוסף השלם (פצנובסקי) שמות עמ' תעט
כח ע"ב37 אונס רחמנא פטריהברך משה דברים עמ' קצד
כח ע"ב37 אונס רחמנא פטריהכשלג ילבינו - מאמר מאי חנוכה
כח ע"ב37 אונס רחמנא פטריהתשבי (תשסה) עמ' רנא שורש רחם
כח ע"ב37 אונס רחמנא פטריהאוצר המאמרים (תשסא) עמ' פד
כח ע"ב37 אונס רחמנא פטריהאור ישרים (תשסב) עמ' קה
כח ע"ב37 אונס רחמנא פטריהאמרות ה' השלם ח"ה עמ' נ, נג
כח ע"ב37 אונס רחמנא פטריהבאר הגולה (הרטמן) באר א הערה 157
כח ע"ב37 אונס רחמנא פטריהבנתיבות שם עמ' שנח
כח ע"ב37 אונס רחמנא פטריהברכות אבי דף צב ע"א
כח ע"ב37 אונס רחמנא פטריהגור אריה בראשית פל"ד אות ב, במדבר פ"ט אות א
כח ע"ב37 אונס רחמנא פטריהגור אריה שמות פי"א הערה 41
כח ע"ב37 אונס רחמנא פטריהדברי יונה ח"ב עמ' ד
כח ע"ב37 אונס רחמנא פטריהדולה ומשקה - סוכות ושמיני עצרת עמ' תנה
כח ע"ב37 אונס רחמנא פטריהדרך חיים (תשע) פ"א הערה 420
כח ע"ב37 אונס רחמנא פטריהולאשר אמר - תהלים עמ' רצב, תקעט
כח ע"ב37 אונס רחמנא פטריהחכמת התורה נח עמ' כט
כח ע"ב37 אונס רחמנא פטריהישמח ישראל (אלכסנדר) שמות עמ' נג
כח ע"ב37 אונס רחמנא פטריהישמח ישראל (טשורטקוב, תשנד) עמ' נב
כח ע"ב37 אונס רחמנא פטריהלקוטי שיחות ח"כ עמ' 337
כח ע"ב37 אונס רחמנא פטריהמאורות נריה אלול ותשרי עמ' 110
כח ע"ב37 אונס רחמנא פטריהמאיר עיני חכמים מהדו"ב ח"ג דף כז ע"א
כח ע"ב37 אונס רחמנא פטריהמפי ספרים וסופרים ח"ג עמ' עו, קפו, ח"ג עמ' ק, פניני חסידות שמות כד, נשא לב
כח ע"ב37 אונס רחמנא פטריהמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ב עמ' לא
כח ע"ב37 אונס רחמנא פטריהנחמד ונעים (תשסח) לקוטי אמרים אות קסה
כח ע"ב37 אונס רחמנא פטריהניצוצי אהרן עמ' עז
כח ע"ב37 אונס רחמנא פטריהעירין קדישין השלם עמ' תקל
כח ע"ב37 אונס רחמנא פטריהערבי נחל (תשסד) עמ' תתרנב {כל עשיה שאדם עושה באונס לאו כלום הוא}
כח ע"ב37 אונס רחמנא פטריהערבי נחל (תשסט) דברים עמ' קעז {כל עשיה שאדם עושה באונס לאו כלום הוא}
כח ע"ב37 אונס רחמנא פטריהפרדס מרדכי עמ' יא, שיח, תקנג
כח ע"ב37 אונס רחמנא פטריהצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' קפה
כח ע"ב37 אונס רחמנא פטריהקדושת לוי (תשנח) עמ' תקפה
כח ע"ב37 אונס רחמנא פטריהקרן לדוד ויקרא-במדבר עמ' רסה, דברים עמ' קמ
כח ע"ב37 אונס רחמנא פטריהרב ייבי (תשסט) ח"א עמ' מח {לענין מי שאינו לומד בגלל יסוריו}
כח ע"ב37 אונס רחמנא פטריהשו"ת ר"י קצבי (תשעט) סי' ד
כח ע"ב37 אונס רחמנא פטריהשיחות הרב צבי יהודה ויקרא עמ' 157
כח ע"ב37 אונס רחמנא פטריהשיחות לספר בראשית עמ' קסא, שיחות לספר ויקרא עמ' שמה
כח ע"ב37 אונס רחמנא פטריהשמן ראש (כץ) חנוכה ח"ב עמ' רג
כח ע"ב37 אונס רחמנא פטריהתורת אברהם עמ' ס, סא
כח ע"ב37 אונס רחמנא פטריהתורת מנחם ח"ג עמ' 211, ח"ד עמ' 240
כח ע"ב37 אונס רחמנא פטריהתורת מנחם חכ"ח עמ' 140
כח ע"ב37 אונס רחמנא פטריהתורת מנחם חלק לג עמ' 408, חלק לד עמ' 315
כח ע"ב37 אונס רחמנא פטריהתורת מנחם חמ"ד עמ' 208
כח ע"ב37 אונס רחמנא פטריהתורת מנחם חנ"ד עמ' 278
כח ע"ב37 אונס רחמנא פטריהתורת מנחם חס"א עמ' 59
כח ע"ב37 אונס רחמנא פטריהתורת מנחם חס"ה עמ' 224
כח ע"ב37 אונס רחמנא פטריהתורת מנחם חע"ד עמ' 372
כח ע"ב37 אונס רחמנא פטריהתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' דש
כח ע"ב37 אונס רחמנא פטריהתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' רלז-רמב (רלה) {אם עצם המעשה חשוב עבירה}
כח ע"ב37 אונסברכת אברהם (ארלנגר) ב"ק מהדו"ת עמ' קיח [הלכה]
כח ע"ב37 אונס רחמנא פטרי'ילקוט דברי חכמים במדבר סי' צד
כח ע"ב37 אנוס רחמנא פטריהמבשרת ציון ח"ג עמ' קפח
כח ע"ב37 אנוס רחמנא פטריהפחד דוד ח"א עמ' שנז
כח ע"ב37 ואונס רחמנא פטריהתהלה לדוד (והרמן) פרק לה פסוק י הערה יג, פרק סג פסוק יא הערה ה
כח ע"ב37 ואונס רחמנא פטריהתורת מנחם חלק מ עמ' 117
כח ע"ב37 ואונס רחמנא פטריהתורת מנחם חנ"א עמ' 39
כח ע"ב37 רחמנא פטרי'תורת מנחם חמ"ח עמ' 258
כח ע"ב38 ולנערה לא תעשה דברעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תקצח
כח ע"ב40 והתניא נשברה כדו וכו'כח מעשיו הגיד לעמו ח"ב יד ע"א
כח ע"ב40 נפלה גמלו ולא העמידה וכו'ברית שלום (תעח) דף יח ע"ב
כח ע"ב40 נפלה גמלו ולא העמידה וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' קיד
כח ע"ב40 נשברה כדו ולא סלקו וכו' ר' מאיר מחייב בהזיקן דקסבר נתקל פושע הוא, וחכמים סוברים נתקל לאו פושע הואחלק שמעון עמ' עט
כח ע"ב רש"י - הפקיר רשותו ובורוברכת אברהם (ארלנגר) ב"ק מהדו"ק עמ' עו [הלכה]
כח ע"ב רש"י ותוס' - הפקיר רשותו ובורועיוני רש"י שמות ח"ב עמ' צה\
כט ע"א01 פטור מדיני אדם וחייב בדיני שמיםבאר הגולה (הרטמן) באר ב הערה 108 {במעשים שלא עשה בידיים}
כט ע"א02 אבנו סכינו ומשאו שהניחן בראש גגו ונפלו וכו'לקט שיחות מוסר ח"ב עמ' שטז
כט ע"א04 מעלה קנקנין על הגג ע"מ לנגבן ונפלו ברוח שאינה מצויה והזיקו שהוא פטורלמדנות (תשנח) פ' משפטים אות מז
כט ע"א08 נתקל פושעאבן שהם (וינמן) עמ' קמו [הלכה]
כט ע"א08 נתקל ר"מ סבר פושע הוא ור"י לאו פושעצדקת הצדיק סי' קטז
כט ע"א20 שרעתא דנהראשבט מישראל (קרמניץ) פרק מב פסוק ג
כט ע"א26 ר"א אמר בשעת נפילה וכו'כח מעשיו הגיד לעמו ח"ב יד ע"א
כט ע"א תוס' - מחייב אפי' ברוח שאי"מ דכיון דלא אפקרינהו עליה דידיה לסלוקינהוהרופא לשבורי לב שמות עמ' שצח
כט ע"א תוס' ד"ה מדקתניכח מעשיו הגיד לעמו ח"ב יד ע"א
כט ע"א תוס' ד"ה פליגישרגא המאיר על התורה עמ' רלד, תיט
כט ע"ב01 רבי יוחנן אמר לאחר נפילה מחלוקת וכו'כח מעשיו הגיד לעמו ח"ב יד ע"ב
כט ע"ב10 איתמר מפקיר נזקיו כו'תהלה לדוד (אמאדו) דף יא ע"ב
כט ע"ב18 תסתיים דר"א דאמר חייב וכו'כח מעשיו הגיד לעמו ח"ב יד ע"ב
כט ע"ב19 ב' דברים אינו ברשותו של אדם ועשאן הכתוב כאילו הם ברשותוקדושת עינים (תשעא) פרק ח אות מח
כט ע"ב19 ב' דברים אינם ברשותו של אדם ועשאן הכתוב כאילו ברשותו בור וכו'דברות חיים (תשנ) ח"ב עמ' כט
כט ע"ב19 ב' דברים אינם ברשותו של אדם ועשאן הכתוב כאילו ברשותופרורים משלחן גבוה ח"ה שאלה לב
כט ע"ב19 שני דברים אינו ברשותו של אדם ועשאן הכתוב כאילו הן ברשותו ואלו הן בור ברה"ר וחמץ משש שעות ולמעלהשארית עזריאל עמ' תקנב
כט ע"ב19 שני דברים אינן ברשותו של אדם וכו' בור ברה"ר וחמץאור אברהם שמות עמ' קסא
כט ע"ב20 עשאן הכתוב כרשותוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תיז
כט ע"ב21 אע"פ שהבור אינו ברשותו עשאו הכתוב בעל הבורפי' הרמ"ז על הזוהר במדבר (תשסד) עמ' מג
כט ע"ב21 בור ברה"ר אינו ברשותו של אדםעיוני רש"י דברים ח"א עמ' עב
כט ע"ב21 בור ברה"רעיוני רש"י שמות ח"ב עמ' צא, צד-צו
כט ע"ב21 בור ברשות הרבים איננו שלותפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' רנא
כט ע"ב21 בור ברשות הרביםמבשרת ציון ח"ג עמ' פח
כט ע"ב30 הכורה בור והניחו מגולה ובא אחר וכסהו וגלהו וכו'בגדי חמודות שמות פרק כא פסוק לג
כט ע"ב30 המוצא בורודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' רנא
כט ע"ב37 כשהפכה לפחות משלושהדברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' רצט
כט ע"ב41 אמר רבא מתניתין קשיתיה וכו'הר המוריה עמ' רנא
כט ע"ב רש"י - משש, האוכל חמץ מו' שעות עובר גם על בל יראהברך משה פסח-שבועות עמ' עד
כט ע"ב רש"י ד"ה משש [שעות ולמעלה] אין חמץ ברשו' וכו' כאילו הוא ברשותו לעבור עליו בבל יראהייטב פנים ח"ב דף קעא
כט ע"ב רש"י - קרוי חמץ אינו ברשותו מחמת איסור הנאהאגודת ישראל (תרפג) דף לח ע"א-ע"ב
כט ע"ב רש"י ד"ה משש שעות ולמעלהחמודי צבי מועדים עמ' תסח
כט ע"ב רש"י ד"ה מששתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' רנד
כט ע"ב רש"י - איסורי הנאה אינם ממונוהכתב והקבלה דברים פט"ז פסוק ד
ל ע"א02 השופך מים ברה"ר והוזק בהן אחר וכו'ואותו תעבוד עמ' שפה
ל ע"א04 הגודר את גדרו בקוצים וכו'האיר ממזרח משלי עמ' שפא
ל ע"א12 פותקין ביבותיהןודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' תנד
ל ע"א16 מפריחתורת אביגדור ח"ד עמ' סג {מפריח קוצותיו ברה"ר חייב משום בור}
ל ע"א19 המצניע קוצים בכותלברכת אברהם (ארלנגר) ב"ק מהדו"ק עמ' עט [הלכה]
ל ע"א28 חסידים הראשונים היו מצניעין קוצותיהם וזכוכיותיהם בתוך שדיהן ומעמיקים להם ג' טפחיםדרך חיים (תשע) הקדמה הערה 123
ל ע"א28 חסידים הראשונים היו מצניעין קוצותיהםנתיבות עולם ח"א עמ' קסז
ל ע"א29 מצניעים קוצותיהן וכו'נחלת דבש (ברייזכר) עמ' תקפה
ל ע"א31 רב ששת שדי להו בנורא רבא שדי להו בדגלתדרך חיים (תשע) הקדמה הערה 123
ל ע"א32 אמר רב יהודה האי מאן דבעי למהוי חסידא לקיים מילי דנזיקין רבא אמר מילי דאבות וכו'משחת שמן (תשעא) ויקרא עמ' ק
ל ע"א32 אמר רב יהודה האי מאן דבעי למהוי חסידא לקיים מילי דנזיקיןאמרי קדוש (תשסא) עמ' ע, צ
ל ע"א32 אמר רב יהודה מאן דבעי למהוי חסידא לקיים מילי דנזיקין רבא אמר מילי דאבות ואמרי לה מילי דברכותדרך חיים (תשע) הקדמה הערה 123, 131, 121-120
ל ע"א32אמר רב יהודה האי מאן וכו'תפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' קנג (רמז) {פליגי רב יהודה ורבא אם מפאת חסידות בפרט אחד מיקרי חסיד, כעין פלוגתא דר"י ור"ל בסנהדרין קיא}
ל ע"א33 בעי למהוי חסידא לקיים מילי דנזיקיןולאשר אמר בראשית-שמות הקדמה עמ' יב
ל ע"א33 דבעי למהוי חסידאכתבי רבנו בחיי עמ' תקכו
ל ע"א33 האי מאן דבעי חסידא וכו' לקיים מילי דברכותמשך חכמה דברים פ' ו פס' ה
ל ע"א33 האי מאן דבעי להוי חסידא לקיים מילי דנזיקין וכו'אוצר המאמרים (וייס, תשסג) עמ' קצו
ל ע"א33 האי מאן דבעי להוי חסידא לקיים מילי דנזיקיןמשמרת איתמר (תשסז) עמ' תרסו
ל ע"א33 האי מאן דבעי להוי חסידאבנין שאול עמ' מד
ל ע"א33 האי מאן דבעי ליהוי חסידא ליקיים וכו' מילי דאבות ואמ"ל וכו'ויחי עוד דף פ ע"א
ל ע"א33 האי מאן דבעי ליהוי חסידא לקיים מילי דנזיקין וכו'תורת איש ח"ב עמ' ה
ל ע"א33 האי מאן דבעי למהוי חסידאיערי עם דבשי ח"ג עמ' ח
ל ע"א33 האי מאן דבעי למהוי חסידאשעורים באורייתא שמות עמ' עב, קיד
ל ע"א33 האי מאן דבעי למהוי חסידא וכו'אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"א עמ' לז
ל ע"א33 האי מאן דבעי למהוי חסידא וכו' יקיים מילי דאבותמגן אברהם (טריסק, תשסו) עמ' תכד
ל ע"א33 האי מאן דבעי למהוי חסידא וכו' יקיים מילי דאבותקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' שס
ל ע"א33 האי מאן דבעי למהוי חסידא וכו' לקיים מילי דאבותאז תתחזק עמ' רטז
ל ע"א33 האי מאן דבעי למהוי חסידא וכו' לקיים מילי דאבותמי מרום ח"א עמ' ז
ל ע"א33 האי מאן דבעי למהוי חסידא וכו' לקיים מילי דאבותמצוה ולב ח"ב עמ' 53
ל ע"א33 האי מאן דבעי למהוי חסידא וכו' לקיים מילי דאבותתורת החסידים הראשונים (תשמא) עמ' יב
ל ע"א33 האי מאן דבעי למהוי חסידא וכו' לקיים מילי דברכותהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' רפז
ל ע"א33 האי מאן דבעי למהוי חסידא וכו' לקיים מילי דברכותמאמר מרדכי (שוואב) ח"ב מאמר מא
ל ע"א33 האי מאן דבעי למהוי חסידא וכו' מילי דברכותאור אברהם על ספר המצוות עמ' קעז
ל ע"א33 האי מאן דבעי למהוי חסידא וכו' מילי דברכותארץ חמדה (הורוויץ) עמ' לד
ל ע"א33 האי מאן דבעי למהוי חסידא וכו' מילי דברכותתפארת ציון (אבא שאול) עמ' שעה - ר"צ סימן טוב
ל ע"א33 האי מאן דבעי למהוי חסידא וכו'אור אברהם במדבר עמ' פה
ל ע"א33 האי מאן דבעי למהוי חסידא וכו'ביאור הגר"א על משלי (קצנלנבוגן) פרק ב פסוק ט
ל ע"א33 האי מאן דבעי למהוי חסידא וכו'ביאור הגר"א על משלי פרק ב פסוק ט
ל ע"א33 האי מאן דבעי למהוי חסידא וכו'טוב טעם שמות עמ' קעא
ל ע"א33 האי מאן דבעי למהוי חסידא וכו'מנחת יצחק ויקרא-דברים עמ' עח
ל ע"א33 האי מאן דבעי למהוי חסידא וכו'מסילות בלבבם (אייזנברגר, תשעב) עמ' יד*
ל ע"א33 האי מאן דבעי למהוי חסידא יקיים וכו' מילי דאבותדרשות יעב"ץ עמ' שיד
ל ע"א33 האי מאן דבעי למהוי חסידא יקיים וכו' מילי דאבותזריזותא דאברהם עמ' רטו, תג
ל ע"א33 האי מאן דבעי למהוי חסידא יקיים וכו' מילי דברכותדברי נפתלי (הלברשטם) ח"ב עמ' רס
ל ע"א33 האי מאן דבעי למהוי חסידא יקיים וכו' מילי דברכותפרדס מנחם עמ' קסז
ל ע"א33 האי מאן דבעי למהוי חסידא יקיים מילי דנזיקיןבינת יששכר (תשמח) עמ' קכב
ל ע"א33 האי מאן דבעי למהוי חסידא יקיים מילי דנזיקין וכו'מגן אברהם (טריסק, תשסו) עמ' תרסג
ל ע"א33 האי מאן דבעי למהוי חסידא יקיים מילי דנזיקיןרב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' רט, רכח
ל ע"א33 האי מאן דבעי למהוי חסידא יקיים מילי דניזקין וכו'ערוגת הבושם (תשעא) בראשית עמ' נד, שמות עמ' לה, עז, קיב, קפא, דברים עמ' קז
ל ע"א33 האי מאן דבעי למהוי חסידא ליקיים מילי דנזיקין וכו' מילי דאבות וכו' מילי דברכותראשית חכמה (תשמד) - אהבה פרק יא אות פט, תוצ' חיים פרק צז
ל ע"א33 האי מאן דבעי למהוי חסידא לקיים וכו' מילי דאבותמכתם לדוד משלי (תשעג) בית הלחמי עמ' יז
ל ע"א33 האי מאן דבעי למהוי חסידא לקיים וכו' מילי דאבותהדרש והעיון בראשית מאמר מ
ל ע"א33 האי מאן דבעי למהוי חסידא לקיים וכו' מילי דאבותנפש החיים (תשעז) עמ' מד
ל ע"א33 האי מאן דבעי למהוי חסידא לקיים וכו' מילי דאבותתורה בציון עמ' ק
ל ע"א33 האי מאן דבעי למהוי חסידא לקיים וכו' מילי דאבותתורת מנחם חנ"ג עמ' 145, 176, 279, 331, 354, 412, 472
ל ע"א33 האי מאן דבעי למהוי חסידא לקיים וכו' מילי דאבותתפארת צבי ויקרא עמ' קכה, רפג
ל ע"א33 האי מאן דבעי למהוי חסידא לקיים וכו' מילי דברכות וכו' ומהרש"אנתיב התורה (סאלים) שמות עמ' רט
ל ע"א33 האי מאן דבעי למהוי חסידא לקיים וכו' מילי דברכות וכו'מסילת ישרים עם שמחת מרדכי פרק יט פסקה ה עמ' קפג {הדרכות כלליות לדרך של חסידות בשטחים שונים}
ל ע"א33 האי מאן דבעי למהוי חסידא לקיים וכו' מילי דברכותבית אברהם (שטיינר) עמ' ק
ל ע"א33 האי מאן דבעי למהוי חסידא לקיים וכו' מילי דברכותדעת חכמה ומוסר ח"ג עמ' סד
ל ע"א33 האי מאן דבעי למהוי חסידא לקיים וכו' מילי דברכותהמספיק לעובדי ה' (תשסח) עמ' 307
ל ע"א33 האי מאן דבעי למהוי חסידא לקיים וכו' מילי דברכותכסף נבחר (תשסג) עמ' דש, שה
ל ע"א33 האי מאן דבעי למהוי חסידא לקיים וכו' מילי דברכותכסף נבחר (תשפ) עמ' תיט
ל ע"א33 האי מאן דבעי למהוי חסידא לקיים וכו' מילי דברכותתורת מנחם חנ"ט עמ' 349, חלק ס עמ' 126, חס"א עמ' 230
ל ע"א33 האי מאן דבעי למהוי חסידא לקיים וכו' מילי דברכותתורת מנחם חי"ג עמ' 86, חי"ח עמ' 277
ל ע"א33 האי מאן דבעי למהוי חסידא לקיים מילי דנזיקיןשארית עזריאל עמ' תקס, תקסח
ל ע"א33 האי מאן דבעי למהוי חסידא לקיים מילי דנזיקין ואמרי לה וכו'הרופא לשבורי לב במדבר עמ' צז, קיג
ל ע"א33 האי מאן דבעי למהוי חסידא לקיים מילי דנזיקין וכו' דאבותשם דרך - הישר והטוב עמ' עד
ל ע"א33 האי מאן דבעי למהוי חסידא לקיים מילי דנזיקין וכו' דאבותשם דרך - כתר תורה עמ' רמ
ל ע"א33 האי מאן דבעי למהוי חסידא לקיים מילי דנזיקין וכו' דאבותשם דרך שמות עמ' שעג
ל ע"א33 האי מאן דבעי למהוי חסידא לקיים מילי דנזיקין וכו' דאבות וכו' דברכותתהלה לדוד (והרמן) פרק ד פסוק ט הערה מג
ל ע"א33 האי מאן דבעי למהוי חסידא לקיים מילי דנזיקין וכו' ואמרי לה מילי דברכותאוצרות חיים - סדר היום ח"ב עמ' קה
ל ע"א33 האי מאן דבעי למהוי חסידא לקיים מילי דנזיקין וכו' ואמרי לה מילי דברכותדעת תורה שמות עמ' קכד, רל-רלא, רלד, ויקרא עמ' רא
ל ע"א33 האי מאן דבעי למהוי חסידא לקיים מילי דנזיקין וכו' מילי דאבות ואמרי לה מילי דברכות ומהרש"א ונימוקי יוסף ושטמ"קדרשות שבט הלוי ח"ב עמ' כא, קו
ל ע"א33 האי מאן דבעי למהוי חסידא לקיים מילי דנזיקין וכו' מילי דאבותאוצרות חיים - יושר המידות עמ' צב, שלד
ל ע"א33 האי מאן דבעי למהוי חסידא לקיים מילי דנזיקין וכו' מילי דאבות ואמרי ליה מילי דברכותכתונת פסים (תשמה) פרשת אחרי טז ע"ב
ל ע"א33 האי מאן דבעי למהוי חסידא לקיים מילי דנזיקין וכו' רבא אמר מילי דאבותפרי חיים (קלוגר) עמ' קנב, קנה
ל ע"א33 האי מאן דבעי למהוי חסידא לקיים מילי דנזיקין וכו'דברי יואל פ' לך לך דף רס ע"א
ל ע"א33 האי מאן דבעי למהוי חסידא לקיים מילי דנזיקין וכו'הקדמת אמרי יוסף (תשנח) דף נד ע"א
ל ע"א33 האי מאן דבעי למהוי חסידא לקיים מילי דנזיקין וכו'זאת ליעקב ויקרא עמ' צט
ל ע"א33 האי מאן דבעי למהוי חסידא לקיים מילי דנזיקין וכו'נטעי אשל בראשית עמ' כט, פג, תכח
ל ע"א33 האי מאן דבעי למהוי חסידא לקיים מילי דנזיקין וכו'רביד יוסף (תשסא) עמ' 1
ל ע"א33 האי מאן דבעי למהוי חסידא לקיים מילי דנזיקין ר"א מילי דאבות וא"ל מילי דברכותדעת חכמה ומוסר ח"ב עמ' טז, כא
ל ע"א33 האי מאן דבעי למהוי חסידא לקיים מילי דנזיקין רבא אמר מילי דאבות ואמרי לה מילי דברכותעטרת משה ימים נוראים - אלול אות קכב, תשובה אות לד
ל ע"א33 האי מאן דבעי למהוי חסידא לקיים מילי דנזיקין רבא אמר מילי דאבות ואמרי לה מילי דברכותשל"ה (תשנז) פרשת קדושים אות ל
ל ע"א33 האי מאן דבעי למהוי חסידא לקיים מילי דנזיקין רבא אמר מילי דאבותפחד יצחק (גאגין) עמ' שצד
ל ע"א33 האי מאן דבעי למהוי חסידא לקיים מילי דנזיקין רבא אמר מילי דאבות ואמרי לה מילי דברכותפתח טוב עמ' קנג, קעא, ריח
ל ע"א33 האי מאן דבעי למהוי חסידא לקיים מילי דנזיקיןאור אברהם (זוועהיל) עמ' קכג
ל ע"א33 האי מאן דבעי למהוי חסידא לקיים מילי דנזיקיןאורות המאירים ולקוטי ישכר עמ' ח
ל ע"א33 האי מאן דבעי למהוי חסידא לקיים מילי דנזיקיןדברי יונה ח"א עמ' כג
ל ע"א33 האי מאן דבעי למהוי חסידא לקיים מילי דנזיקיןהדרש והעיון שמות מאמר קפז
ל ע"א33 האי מאן דבעי למהוי חסידא לקיים מילי דנזיקיןהרופא לשבורי לב שמות עמ' מג, תא
ל ע"א33 האי מאן דבעי למהוי חסידא לקיים מילי דנזיקיןזריזותא דאברהם עמ' קסז
ל ע"א33 האי מאן דבעי למהוי חסידא לקיים מילי דנזיקיןחלון התבה על התורה ח"ב עמ' נג
ל ע"א33 האי מאן דבעי למהוי חסידא לקיים מילי דנזיקיןילקוט דברי חכמים בראשית סי' שד
ל ע"א33 האי מאן דבעי למהוי חסידא לקיים מילי דנזיקיןיערות דבש ח"ב עמ' רנד
ל ע"א33 האי מאן דבעי למהוי חסידא לקיים מילי דנזיקיןלישרים תהלה (תשסד) עמ' קיא
ל ע"א33 האי מאן דבעי למהוי חסידא לקיים מילי דנזיקיןמקור ברוך (הגר) עמ' יד
ל ע"א33 האי מאן דבעי למהוי חסידא לקיים מילי דנזיקיןמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשמב) ח"א עמ' קי
ל ע"א33 האי מאן דבעי למהוי חסידא לקיים מילי דנזיקיןמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"א עמ' קיד
ל ע"א33 האי מאן דבעי למהוי חסידא לקיים מילי דנזיקיןעיוני פרשה (ריבלין) שמות עמ' 109
ל ע"א33 האי מאן דבעי למהוי חסידא לקיים מילי דנזיקיןפרי הארץ (ויטבסק) עמ' נה
ל ע"א33 האי מאן דבעי למהוי חסידא לקיים מילי דנזיקיןצמח ה' לצבי (תשסז) עמ' תסא
ל ע"א33 האי מאן דבעי למהוי חסידא לקיים מילי דנזקין ואמרי לה מילי דברכותמשיב נפש (גינצלר, תשסה) עמ' תקב
ל ע"א33 האי מאן דבעי למהוי חסידא לקיים מילי דניזקין מילי דאבות מילי דברכותעטרת יהושע בראשית עמ' נה-נו, קנז
ל ע"א33 האי מאן דבעי למהוי חסידא לקיים מילי וכו'אור אברהם - הגדה של פסח - קונטרס שואלין ודורשין עמ' רעו
ל ע"א33 האי מאן דבעי למהוי חסידאאבן יעקב (ניימרק) על אבות פ"א מ"ב
ל ע"א33 האי מאן דבעי למהוי חסידאאהל שלמה (סגל) בראשית עמ' צג, תרנ
ל ע"א33 האי מאן דבעי למהוי חסידאבאר מחוקק (תשעה) עמ' מא, מז
ל ע"א33 האי מאן דבעי למהוי חסידאדורש טוב (פודור) עמ' 388
ל ע"א33 האי מאן דבעי למהוי חסידאהדרת אפרים ח"ב עמ' קעד-קעה
ל ע"א33 האי מאן דבעי למהוי חסידאהֻידוֹת אהרן (תשסא) עמ' ט, קלב, קלג
ל ע"א33 האי מאן דבעי למהוי חסידאהֻידוֹת אהרן (תשסז) עמ' ט, קלה, קלז
ל ע"א33 האי מאן דבעי למהוי חסידאהשיר והשבח ח"ב עמ' קמט
ל ע"א33 האי מאן דבעי למהוי חסידאילקוט הגרשוני ח"ב
ל ע"א33 האי מאן דבעי למהוי חסידאכתבי קודש (פשעווארסק) ח"א עמ' קכ
ל ע"א33 האי מאן דבעי למהוי חסידאניבי זהב עמ' קפד
ל ע"א33 האי מאן דבעי למהוי חסידאעמוד הימיני (קלינמן) עמ' רכח
ל ע"א33 האי מאן דבעי למהוי חסידאפני מנחם משפטים עמ' קיח, קכא, עקב עמ' סח
ל ע"א33 האי מאן דבעי למהוי חסידאפרדס יוסף השלם (פצנובסקי) שמות עמ' תעח
ל ע"א33 האי מאן דבעי למהוי חסידאתפארת אדם (שלפוברסקי) עמ' צג
ל ע"א33 האי מאן דבעי למהוי חסידא, שטמ"קימלא פי תהלתך (תשעד) עמ' שמא
ל ע"א33 האי מאן דבעי למהוי חסידא, שטמ"קימלא פי תהלתך ח"ב (תשסה) עמ' קעה
ל ע"א33 האי מאן דבעי למיהוי חסידא וכו' יקיים מילי דברכותשבט מישראל (פרידמן) ח"א עמ' פ
ל ע"א33 האי מאן דבעי למיהוי חסידא וכו' ליקיים מילי דאבותנחמד ונעים (תשסח) לקוטי ש"ס אות כא
ל ע"א33 האי מאן דבעי למיהוי חסידא וכו' לקיים מילי דאבותדרך חיים (תשע) פ"א הערה 52
ל ע"א33 האי מאן דבעי למיהוי חסידא וכו' לקיים מילי דאבותחיים שיש בהם - דרשות ח"ב עמ' נד
ל ע"א33 האי מאן דבעי למיהוי חסידא וכו'הדרש והעיון דברים מאמר קסט
ל ע"א33 האי מאן דבעי למיהוי חסידא וכו'זכות ישראל - עשר צחצחות פרק ה אות לג
ל ע"א33 האי מאן דבעי למיהוי חסידא וכו'כח מעשיו הגיד לעמו ח"א דף פה ע"ג
ל ע"א33 האי מאן דבעי למיהוי חסידא וכו'שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' סא
ל ע"א33 האי מאן דבעי למיהוי חסידא וכו'תפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' מג(קמו) {אם בעי כל מילי דחסידותא}
ל ע"א33 האי מאן דבעי למיהוי חסידא יקיים וכו' מילי דאבותהמאור הגדול (גר"א) עמ' תשצג
ל ע"א33 האי מאן דבעי למיהוי חסידא יקיים וכו' מילי דאבותיגל יעקב (תשעד) ח"א עמ' קמו
ל ע"א33 האי מאן דבעי למיהוי חסידא יקיים מילי דנזיקיןישמח ישראל (אלכסנדר) שמות עמ' כז, דברים עמ' צד, צה
ל ע"א33 האי מאן דבעי למיהוי חסידא ליקיים מילי דנזיקין וכו' מילי דאבות מילי דברכותרשימות (רמ"מ שניאורסון) חוברת לא עמ' 10 {בעבודה}, עמ' 14 {חסיד, מילי דנזיקין, מילי דאבות}
ל ע"א33 האי מאן דבעי למיהוי חסידא ליקיים מילי דנזיקיןדברי שלמה (הלוי, שנו) פרשת שמיני דף קל ע"ב; ר"ן סביב הרי"ף דף טו ע"ג; בן שמואל (שפב) דרוש כו דף צד ע"ב; בינה לעתים (תח) דרוש לד דף פז ע"ב; זרע ברך (תו) פרשת משפטים דף עא ע"ג; גל של אגוזים (שנג) פרשת ויגש דף נב ע"ב
ל ע"א33 האי מאן דבעי למיהוי חסידא לקיים וכו' מילי דאבותבית שמואל אחרון על התורה (תשנד) פ' בחקותי עמ' קמט
ל ע"א33 האי מאן דבעי למיהוי חסידא לקיים וכו' מילי דאבותבן פורת יוסף (תשעא) עמ' רל-רלא
ל ע"א33 האי מאן דבעי למיהוי חסידא לקיים וכו' מילי דאבותגבורת יצחק אבות עמ' ז, פ
ל ע"א33 האי מאן דבעי למיהוי חסידא לקיים וכו' מילי דאבותיגל יעקב (תשנג) ויצא אות קי
ל ע"א33 האי מאן דבעי למיהוי חסידא לקיים וכו' מילי דאבותלקוטי שיחות חי"ז עמ' 347, 343, חכ"ד עמ' 77, חכ"ז עמ' 163
ל ע"א33 האי מאן דבעי למיהוי חסידא לקיים וכו' מילי דברכותמשך חכמה דברים פ"ו פסוק ה
ל ע"א33 האי מאן דבעי למיהוי חסידא לקיים וכו' מילי דברכותרנת יצחק תפלה עמ' פו
ל ע"א33 האי מאן דבעי למיהוי חסידא לקיים מילי דנזיקיןבתורתו יהגה ח"א עמ' קסד
ל ע"א33 האי מאן דבעי למיהוי חסידא לקיים מילי דנזיקיןחדרי בטן פרשת משפטים אות יג
ל ע"א33 האי מאן דבעי למיהוי חסידא לקיים מילי דנזיקיןצמח צדיק (תשסז) עמ' שיא
ל ע"א33 האי מאן דבעי למיהוי חסידא לקיים מילי דנזיקין ובברכות ובאבותגנת אגוז (תשעב) אות ד
ל ע"א33 האי מאן דבעי למיהוי חסידא לקיים מילי דנזיקין וכו' דאבות וכו' דברכותבאר משה (אפשטיין) דברים עמ' קעט, רלב-רלג
ל ע"א33 האי מאן דבעי למיהוי חסידא לקיים מילי דנזיקין רבא אמר מילי דאבות ואמרי לה מילי דברכותאוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ג עמ' קס, רו
ל ע"א33 האי מאן דבעי למיהוי חסידא לקיים מילי דנזיקיןנר לצדיק שמות עמ' רסח
ל ע"א33 האי מאן דבעי למיהוי חסידא לקיים מילי דנזיקיןרנת יצחק - פרק חלק עמ' שפה
ל ע"א33 האי מאן דבעי למיהוי חסידא לקיים מילי דנזיקיןשערי אורה (ברגמן, תשעז) ח"א עמ' ריג, שב, ח"ב עמ' תל
ל ע"א33 האי מאן דבעי למיהוי חסידא לקיים מילי דנזיקיןתורת אביגדור ח"ד עמ' סב
ל ע"א33 האי מאן דבעי למיהוי חסידא לקיים מילי דנזקין וכו'בינה לעתים (תשנד) דרוש לד עמ' רכב
ל ע"א33 האי מאן דבעי למיהוי חסידא לקיים מילי דנזקיןבית אברהם (שטיינר) עמ' י
ל ע"א33 האי מאן דבעי למיהוי חסידא לקיים מילי דנזיקיןמצווה ועושה ח"ב עמ' תשמא, תשמב
ל ע"א33 האי מאן דבעי למיהוי חסידאבאר מחוקק (תשמט) עמ' לו
ל ע"א33 האי מאן דבעי למיהוי חסידאגבורת יצחק שבועות עמ' קע
ל ע"א33 האי מאן דבעי למיהוי חסידאדברי שאול שמות עמ' רכז
ל ע"א33 האי מאן דבעי למיהוי חסידאדרך חיים (תשלה) עמ' סז, רנא, תכז, תרנג
ל ע"א33 האי מאן דבעי למיהוי חסידאולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' תרכח
ל ע"א33 האי מאן דבעי למיהוי חסידאיחל ישראל אבות ח"א עמ' ז
ל ע"א33 האי מאן דבעי למיהוי חסידאמשמרת איתמר (תשסה) עמ' תקעו
ל ע"א33 האי מאן דבעי למיהוי חסידאמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ג עמ' קכג
ל ע"א33 האי מאן דבעי למיהוי חסידא וכו' לקיים מילי דאבותעצי חיים - מועדים עמ' רפג
ל ע"א33 לקיים מילי דנזיקיןמסילות הנביאים שופטים עמ' שפז
ל ע"א33 לקיים מילי דנזיקיןמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' א
ל ע"א33 לקיים נילי דנזיקיןנחמת יהודה (גוזיק) עא ע"ב
ל ע"א33 למהוי חסידאדרשות הרז"ה עמ' תיד
ל ע"א33 מאן דבעי למהוי חסידאאהל יעקב (תשעא) ח"ד עמ' צו
ל ע"א33 מאן דבעי למהוי חסידא וכו' יקיים מילי דאבותדרך חיים (תשע) פ"ב הערה 510, פ"ד הערה 779-778, פ"ו הערה 22-23
ל ע"א33 מאן דבעי למהוי חסידא וכו' יקיים מילי דאבותמי מנוחות (בירדוגו) עמ' תקכ
ל ע"א33 מאן דבעי למהוי חסידא וכו' יקיים מילי דאבותשארית ישראל (וילדניק, תשנח) עמ' ע
ל ע"א33 מאן דבעי למהוי חסידא וכו' יקיים מילי דברכותמאור ושמש (תשנב) עמ' רמא
ל ע"א33 מאן דבעי למהוי חסידא וכו' יקיים מילי דברכותמאור ושמש (תשסט) עמ' שנא
ל ע"א33 מאן דבעי למהוי חסידא וכו' ליקיים מילי דאבותתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תנ, תקלב, תרלד, תשנט, א'נח, א'קנו
ל ע"א33 מאן דבעי למהוי חסידא וכו' ליקיים מילי דברכותשערי אורה (מילר) ח"א עמ' צז
ל ע"א33 מאן דבעי למהוי חסידא וכו' לקיים מילי דאבותצפנת פענח (תשסו) עמ' קלא, תא
ל ע"א33 מאן דבעי למהוי חסידא וכו'דרך חיים (תשע) פ"ב הערה 1290-1289
ל ע"א33 מאן דבעי למהוי חסידא יקיים מילי דנזיקין וכו' מילי דאבות ומילי דברכותדרך חיים (תשע) פ"א הערה 356
ל ע"א33 מאן דבעי למהוי חסידא יקיים מילי דנזיקיןאפסי ארץ (תשנט) עמ' תשלט
ל ע"א33 מאן דבעי למהוי חסידא יקיים מילי דנזיקיןמאכסניא של התורה סי' י, כח
ל ע"א33 מאן דבעי למהוי חסידא ליקיים וכו' מילי דאבותשרי המאה ח"ג עמ' 193
ל ע"א33 מאן דבעי למהוי חסידא לקיים וכו' מילי דאבות וכו'צפנת פענח (תשעא) שמות עמ' קפז, תרכה
ל ע"א33 מאן דבעי למהוי חסידא לקיים וכו' מילי דאבותגור אריה בראשית פכ"ח הערה 26
ל ע"א33 מאן דבעי למהוי חסידא לקיים וכו' מילי דאבותייטב פנים ח"א דף קפ
ל ע"א33 מאן דבעי למהוי חסידא לקיים וכו' מילי דברכותישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רסט
ל ע"א33 מאן דבעי למהוי חסידא לקיים וכו' מילי דברכותקרבן שבת (תשסח) עמ' ריא
ל ע"א33 מאן דבעי למהוי חסידא לקיים מילי דנזיקין וכו'צמח דוד (סקאליע) עמ' קצד
ל ע"א33 מאן דבעי למהוי חסידא לקיים מילי דנזיקיןדרך חיים (תשע) פ"ב הערה 1600
ל ע"א33 מאן דבעי למהוי חסידא לקיים מילי דנזיקיןעלי שור ח"ב עמ' כד
ל ע"א33 מאן דבעי למהוי חסידא לקיים מילי דנזקיםנתיבות עולם ח"א עמ' קסז
ל ע"א33 מאן דבעי למהוי חסידא לקיים מילי דנזקיןחלקת יהושע עמ' קלט הערה לו, עמ' קנד הערה קנט, עמ' קנה הערה קסב
ל ע"א33 מאן דבעי למהוי חסידא לקיים מילי דנזקיןמסילת ישרים עמ' תקכג
ל ע"א33 מאן דבעי למהוי חסידאדברים אחדים (תקמח) דף נה ע"ב
ל ע"א33 מאן דבעי למהוי חסידאדברים אחדים (תשמו) עמ' קצג
ל ע"א33 מאן דבעי למהוי חסידאודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' ריז, תמ
ל ע"א33 מאן דבעי למהוי חסידאפרי חיים (קנולר) אבות פרק ה
ל ע"א33 מאן דבעי למיהוי חסידאבתורתו יהגה ח"ב עמ' קטו
ל ע"א33 מאן דבעי למיהוי חסידא וכו' לקיים מילי דאבותברכות אבי דף נב ע"א
ל ע"א33 מאן דבעי למיהוי חסידא לקיים וכו' מילי דאבותשפתי מנחם - הל' תשובה עמ' קמד
ל ע"א33 מאן דבעי למיהוי חסידאמאורי שערים עמ' קכו
ל ע"א33 מילי דחסידותאתורת מנחם חע"ב עמ' 184, 364
ל ע"א34 וא"ל מילי דברכותהמאור שבתורה (שפירא) דברים עמ' קעב
ל ע"א34 לקיים מילי דאבותמפי ספרים וסופרים (תשעב) אבות פניני חסידות פ"ד אות כד
ל ע"א34 מילי דאבותאגרא דפרקא (תשסה) עמ' רא {מילי דחסידי הוא}
ל ע"א34 מילי דאבותכתונת פסים (תשעא) עמ' יג, ס {הם לבני עלי' שהם מועטים}, צט {הם לחסידים}, קמג {הם מילי דחסידות}
ל ע"א34 מילי דאבות כו' מילי דברכות, ור"ח, רשב"א ור"ןתורת מנחם חמ"א עמ' 265, חמ"ד עמ' 224
ל ע"א34 מילי דאבותדרך חיים (תשע) פ"ג הערה 1163-1162, פ"ד הערה 168, 937
ל ע"א34 מילי דאבות, ורשב"א - שלי שלך כו'המאור שבתורה (שפירא) שמות עמ' רצט
ל ע"א34 רבא אמר לקיים מילי דאבותדרך חיים (תשע) פ"א הערה 382
ל ע"א35 בעי למהוי חסידא לקיים מילי דברכותולאשר אמר בראשית-שמות עמ' שמט
ל ע"א35 חסיד לקיים מילי דברכותחמדת ימים - ר"ח, חנוכה, פורים וט"ו בשבט עמ' 536
ל ע"א35 חסידא מקיים מילי דברכותדרשות מהר"ם בנעט עמ' קעח
ל ע"א35 מילי דברכותדברים אחדים (תשמו) דרוש יב עמ' קצג {פירוש ר"ח - כי אסור ליהנות מעוה"ז בלי ברכה, ורשב"א - לשהות שעה אחת לפני התפילה}
ל ע"א39 ההופך את הגלל ברה"רמאורי שערים עמ' קכה
ל ע"א44 שע"מ כן הנחיל יהושע את הארץס' זכרון לבעל מכתב מאליהו ח"ב עמ' תנב
ל ע"א47 בנ"ח פטור וכו' מפני שהוא רשות מצוהמועדי ה' (נתנזון) חנוכה-פורים עמ' ט, י
ל ע"א47 רבי יהודה אומר בנר חנוכה פטור מפני שהוא ברשותלמטה יששכר עמ' ט
ל ע"א מהרש"אזאת ליעקב ויקרא עמ' קמג
ל ע"ב06 גללתורי זהב (תשעג) עמ' שכד {לשון גלל}
ל ע"ב23 שטר שכתוב בו רביתמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' מה
ל ע"ב23 שטר שכתוב בו רבית אמר רבי מאיר קונסין אותו ואינו גובה לא את הקרן ולא את הרביתדברי יואל מועדים ח"ו כט שבט-שקלים עמ' קג
ל ע"ב23 שטר שכתוב בו ריביתמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' קכז
ל ע"ב31 דמשעת כתיבה דעבד ליה שומאזכור לדוד עמ' נא
ל ע"ב תוס' ד"ה וחכמיםנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' לו אות יז
ל ע"ב תוס' ד"ה וחכמיםנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' צט אות טז
ל ע"ב תוס' ד"ה וחכמיםתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' רס
ל ע"ב תוס' ד"ה וחכמיםתתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' תקלה {קושיית התוס' שהעדים נפסלו משעת חתימה}
ל ע"ב תוס' ד"ה לימאכח מעשיו הגיד לעמו ח"ב יד ע"ג
ל ע"ב תוס' ד"ה שטרמנחה חדשה (חן טוב) פרשת בהר
לא ע"א03 הקדרין שהיו מהלכין זה אחר זה ונתקל הראשון וכו'ברית שלום (תעח) דף יח ע"ב
לא ע"א03 הקדרין שהיו מהלכין זה אחר זה ונתקל הראשון וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' קיג
לא ע"א03 שני קדרין שהיו מהלכין זה אחר זה וכו'הרופא לשבורי לב שמות עמ' שפה
לא ע"א04 נתקל הראשון ונפל וכו' שהיה לו לעמוד ולא עמדנטעי אשל בראשית עמ' שעז
לא ע"א07 ר"מ וחכמים פליגי אי נתקל פושע הוי או אנוסלקט שיחות מוסר ח"ב עמ' מב
לא ע"א10 לא היה לו להזהיר דטרידתולדות ישראל עמ' ריד
לא ע"א16 הקדרין והזגגין שהיו מהלכיןהתורה והעולם ח"ג עמ' קעא
לא ע"א18 אם מחמת הראשון נפלוהתורה והעולם ח"ג עמ' קעב
לא ע"א19 אם הזהירו זה את זההתורה והעולם ח"ג עמ' קעב
לא ע"א תוס' ד"ה אמר רבאתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' רה
לא ע"ב ראשון חייב וכו' בנזקי ממונו דשניודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' שפה {אבני נזר או"ח סי' נא - נחשב אדם המזיק כי מעשה הנזק נעשה מחמת גופו}
לא ע"ב זה בא בחביתו וזה בא בקורתו וכו'איש צעיר דף יט ע"א
לב ע"א04 אם אמר בעל החבית לבעל הקורה עמוד בעל הקורה חייבדרכי האמונה עמ' עג, שכד
לב ע"א07 המזיק אשתו בתה"מברכת אברהם (ארלנגר) ב"ק מהדו"ק עמ' פב [הלכה]
לב ע"א15 איהו קעביד מעשה כו'מראה הגדול ח"א דף קכ ע"ג
לב ע"א15 איהו קעביד מעשה כו'רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תרפא {איהי לא עבדא מעשה ורק אית לה הנאה, ותוס' - לענין חטאת ומלקות חייבת}
לב ע"א15 איהו קעביד מעשההמדרש והמעשה דברים בהשמטות
לב ע"א15 איהו קעביד מעשהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' כט
לב ע"א15 איהו קעביד מעשהסגולת ישראל בראשית עמ' 24
לב ע"א16 והיא לאעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תקצג {אשה לא עבדא מעשה, ותוס'}
לב ע"א16 ונכרתו הנפשות העושות מקרב עמם וכו' הנאה לתרווייהו אית להומרפא לנפש בראשית עמ' קלו
לב ע"א16 ונכרתו נפשות העושותחלקת אפרים - ויקהל {משום דהנאה חשובה מעשה}
לב ע"א17 הנאה לתרוויהו איתא, תוס' ד"ה איהודברי שאול ויקרא עמ' קכא
לב ע"א17 הנאה לתרווייהודרך חיים (תשע) פ"ה הערה 1933 {אע"ג שלא עשתה האשה מעשה הכתוב קראו מעשה}
לב ע"א17 הנאה לתרווייהו וכו'פחד יצחק שבת מאמר ח {אע"פ שאיהי לא עבדה מעשה }
לב ע"א17 הנאה לתרוייהו אית להו מעשה כי קא עביד וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"ג עמ' 193
לב ע"א17 הנאה לתרוייהו אית להוגור אריה דברים פי"ד הערה 4 {התורה אחשביה להנאה כמעשה}
לב ע"א17 הנאה לתרוייהו אית להומנחת מרדכי עמ' נז
לב ע"א17 הנאה לתרוייהו אית להו איהו מעשה הוא דקעבידאור חדש (הרטמן) פ"ה אות 82
לב ע"א24 טעמא דבעטה וכו' והא מתני' וכו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' רה
לב ע"א28 נהי דאית לך רשותא לסגויי לבעוטי לאאיש צעיר דף כא ע"א
לב ע"א29 אחד רץ ואחד מהלך וכו' ומודה איסי בער"ש בין השמשותברכת אברהם (תשנד) עמ' קעז
לב ע"א29 רץצמח צדקה עה"ת עמ' קסב {והזיק ממון של חבירו}
לב ע"א29 שנים שהיו מהלכים ברה"רדרך חיים (תשע) פ"ו הערה 1581
לב ע"א29 שנים שהיו מהלכין וכו' ומודה וכו' בערב שבת בין השמשות שהוא פטור מפני שרץ ברשות וכו' בואו ונצא לקראת כלה מלכתאאוצרות חיים שבת עמ' רכו, רכט, רל
לב ע"א30 או שהיו שניהם רצין והזיקו זה את זה שניהם פטוריןנחל עדה עמ' שפו
לב ע"א31 איסי בן יהודה אומר רץ חייב מפני שהוא משונה ומודה איסי בע"ש בין השמשות שהוא פטור מפני שרץ ברשות וכו'למטה יששכר עמ' ט, י
לב ע"א31 רץ חייב מפני שהוא משונהלהוגה דעות פ"ה ה"ח
לב ע"א32 בע"ש וכו' רץ ברשותלקוטי שיחות חל"ט עמ' 334
לב ע"א32 בע"ש מאי ברשות איכא וכו'שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' רכא
לב ע"א32 הרץ בע"ש בין השמשות פטור אם הזיקאור אברהם הלכות מגילה וחנוכה - הוספות חדשות עמ' עז
לב ע"א32 ומודה איסי בע"ש בה"ש שהוא פטור מפני שרץ ברשות וכו', רש"ילקט שיחות מוסר ח"ג עמ' תשלח
לב ע"א32 ומודה איסי בע"ש ביה"ש שהוא פטור שכן רץ ברשותמאורות האריז"ל עמ' קעז אות ד
לב ע"א32 ומודה איסי בע"ש ביה"ש שרץ ברשות וכו'אהבת עולם (תשס) עמ' תעח
לב ע"א32 ומודה איסי בע"ש בין השמשותדעת שבת עמ' קכב
לב ע"א32 פטור מפני שרץ ברשות וכו' בואו ונצא לקראת כלה מלכתאאור האורות עמ' רי
לב ע"א32 רץ בע"שתורת מנחם חנ"ט עמ' 54
לב ע"א32 רץ בערב שבת והזיק פטור מלשלםשמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' רעג
לב ע"א36 אחד רץ ואחד מהלך בע"ש בה"ש פטור מפני שרץ ברשות, רש"ילקט שיחות מוסר ח"ב עמ' תלה
לב ע"א36 אחד רץ ואחד מהלך בע"ש בין השמשות פטור מפני שרץ ברשות, רש"ילקט שיחות מוסר ח"א עמ' תיד
לב ע"א37 היה אחד רץ ואחד מהלך והזיקו זה את זה חייבשנות חיים (חזן) דף קא ע"ב
לב ע"א תוס' - הפסוק מוסב על הנואף והנואפתגור אריה ויקרא פי"ח הערה 25
לב ע"א תוס' - הנאה חשוב מעשהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' קטז
לב ע"א תוס' ד"ה איהו - דרחמנא אחשביה להנאה מעשהבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' תכד, תתקלח, דברים עמ' קיז, רו
לב ע"א תוס' ד"ה איהו - רחמנא אחשביה להנאה כמעשהעיוני רש"י במדבר עמ' ס
לב ע"א תוס' ד"ה איהוגור אריה בראשית פי"ט הערה 89
לב ע"א תוס' ד"ה איהושערים מצוינים בראשית-שמות עמ' לה
לב ע"א תוס' ד"ה איהותורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קלה
לב ע"א תוס' ד"ה איהותפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' לב(קד) {יישוב קושייתם}
לב ע"ב01 באו ונצאמפי ספרים וסופרים (תשעב) אבות פניני חסידות פ"א אות קנב {אמוראים יצאו לקבל שבת בשדה}
לב ע"ב01 באו ונצא לקראת וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' רלו
לב ע"ב01 באו ונצא לקראת כלה מלכתא ואמרי לה לקראת שבת כלה מלכתא וכו'שפתי חיים מועדים ח"ג עמ' תכד
לב ע"ב01 באו ונצא לקראת שבת מלכתא וכו'בן פורת יוסף (תשעא) עמ' קמב
לב ע"ב01 באו ונצא לקראת שבת מלכתאאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) חיי טז, וישלח טו
לב ע"ב01 בואו ונצא וכו' לקראת שבת כלה מלכתאנתיב התורה (סאלים) ויקרא עמ' נח, קצד
לב ע"ב01 בואו ונצא לקראת כלה וכו'טוב ירושלים שמות פכ"ח
לב ע"ב01 בואו ונצא לקראת כלה וכו'פרדס מנחם עמ' קכז
לב ע"ב01 בואו ונצא לקראת כלה מלכתאבני יששכר (תשעז) ח"א עמ' לט
לב ע"ב01 בואו ונצא לקראת כלה מלכתא ואמרי לה לקראת שבת כלה מלכתא וכו' רבי ינאי מתעטף וקאי ואמר בואי כלה בואי כלהמחשבה למעשה - מועדים ומצוות עמ' רנח
לב ע"ב01 בואו ונצא לקראת כלה מלכתא ואמרי לה לקראת שבת כלה מלכתא רבי ינאי מתעטף וקאי ואמר בואי כלה בואי כלהשבילי פנחס (תשעב) עמ' קע
לב ע"ב01 בואו ונצא לקראת כלה מלכתא ואמרי לה לקראת שבת כלה מלכתא רבי ינאי מתעטף וקאי ואמר בואי כלה בואי כלהדעת תורה שמות עמ' ער
לב ע"ב01 בואו ונצא לקראת כלה מלכתא ואמרי לה לקראת שבת כלה מלכתא, רש"ילקט שיחות מוסר ח"א עמ' תיד, תכט
לב ע"ב01 בואו ונצא לקראת כלה מלכתא וכו' לקראת שבת כלה מלכתאתורת חיים עה"ת עמ' קכו {היו יוצאים לקראת שפע שבת העליון, שהוא הנשמה היתירה}
לב ע"ב01 בואו ונצא לקראת כלה מלכתא וכו' לקראת שבת מלכתאלב הארי - שער יחוד המעשה עמ' רצ
לב ע"ב01 בואו ונצא לקראת כלה מלכתא וכו'באר משה (אפשטיין) שמות עמ' תקעה
לב ע"ב01 בואו ונצא לקראת כלה מלכתא וכו'של"ה (תט) שבת דף קלב ע"ב; טעמי המצוות (רקנטי, שמא) דף כ ע"א
לב ע"ב01 בואו ונצא לקראת כלה מלכתא כו' בואי כלה בואי כלה, ומהרש"אגבורת יצחק שבת ובהמ"צ עמ' כד
לב ע"ב01 בואו ונצא לקראת כלה מלכתאלחמי תודה דף קלז ע"ב
לב ע"ב01 בואו ונצא לקראת כלה מלכתאמכתב מאליהו ח"ד עמ' 144
לב ע"ב01 בואו ונצא לקראת כלה מלכתא, ואמרי לה לקראת שבת כלה מלכתאבן מלך - שבת עמ' קד, תסה, רפו
לב ע"ב01 בואו ונצא לקראת כלה מלכתא, ורש"י ור"חמתנת חיים שבת ור"ח עמ' ג, יג
לב ע"ב01 בואו ונצא לקראת כלהגנת אגוז (תשעב) אות רנב, רחצ
לב ע"ב01 בואו ונצא לקראת כלהטוב טעם שמות עמ' קיג
לב ע"ב01 בואו ונצא לקראת כלהנטעי אשל בראשית עמ' שצז
לב ע"ב01 בואו ונצא לקראת שבת וכו' בואי כלה בואי כלה, ורש"י ומהרש"ארנת יצחק תפלה לשבת עמ' לה-לז, מה
לב ע"ב01 בואו ונצא לקראת שבת כלה מלכתאפחד יצחק שבת קונטרס רשימות אות ד
לב ע"ב01 בואו ונצא לקראת שבת כלה מלכתאתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' שפו, א'רנח
לב ע"ב01 בואו ונצא לקראת שבת מלכתאדעת חכמה ומוסר ח"א עמ' קל
לב ע"ב01 בואו ונצא לקראת שבת מלכתאדעת שבת עמ' קא, קטו
לב ע"ב01 בואו ונצא לקראת שבתאהבת עולם דף עג
לב ע"ב01 בואו ונצאבעקבי יעקב עמ' קלח-קלט
לב ע"ב01 לקראת כלהדרושי בדבר מלך עמ' פה-צז
לב ע"ב01 מלכתאתפארת ישראל (הרטמן) עמ' פט הערה 19 {השבת קרויה מלכתא}
לב ע"ב01 בואו ונצאקדושת ציון (תשנד) ח"ב עמ' יח {מצוה לרוץ לקראת השבת}
לב ע"ב01 נצא לקראת כלה מלכתאציץ השדה ח"ד עמ' קלא
לב ע"ב01 נצא לקראת כלהדרכי החיים ח"ב עמ' שסח, שסט
לב ע"ב01 נצא לקראת שבתודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' רלא
לב ע"ב01 שבת נקרא מלכתאבני יששכר (תשמג) ח"א דף יז ע"ד
לב ע"ב01 שבת נקראת כלה מלכתאבני יששכר (תשסח) ח"א עמ' סא, קז
לב ע"ב02 לקראת שבת כלה מלכתאעמלה של תורה (סוף פרי צדיק ח"ג) עמ' 219, מחשבות חרוץ סי' יט (עמ' 164)
לב ע"ב02 לקראת שבת כלה מלכתאפרי צדיק ויגש אות *ו, *ז צו אות ו, נשא אות ג, עקב אות ו
לב ע"ב02 לקראת שבת כלה מלכתא, ומהרש"ארנת יעקב עמ' קה-קז
לב ע"ב02 לקראת שבת מלכתאמילי דשמיא - טעם לשבח הערה 2 עמ' קמא
לב ע"ב02 ר' ינאי מתעטף ואמר בואי כלה בואי כלהלחמי תודה דף נז ע"א
לב ע"ב02 ר' ינאי מתעטף וקאי ואמר בואי כלה בואי כלהמתנת חיים שבת ור"ח עמ' יד
לב ע"ב02 רבי ינאי היה מתעטף ואמר בואי כלה בואי כלהבינת יששכר (תשמח) עמ' שסו
לב ע"ב02 רבי ינאי מתעטף וקאי ואמר בואי כלה בואי כלהאוצרות חיים שבת עמ' רכח
לב ע"ב02 רבי ינאי מתעטף וקאי ואמר בואי כלה בואי כלהרנת יעקב עמ' קלב
לב ע"ב02 רבי ינאי מתעטף וקאי ואמר בואי כלה בואי כלהתפלת דוד (אדר"ת) עמ' נג
לב ע"ב02 רבי ינאי מתעטף וקאי ואמר בואי כלהפני מנחם ויצא עמ' קנט, קרח עמ' קיט
לב ע"ב02 רבי ינאי מתעטף וקאי וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' סו
לב ע"ב02 שבת כלה מלכתאמאור עינים (תשנח) עמ' שצד, תצא
לב ע"ב02 שבת כלה מלכתאמאור עינים (תשעט) עמ' תרמז, תתיא
לב ע"ב02 שבת כלה מלכתאבאר הגולה (הרטמן) באר ו הערה 305
לב ע"ב02 שבת כלה מלכתאמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' עט, תקמז
לב ע"ב02 שבת כלה מלכתאס' חסידים סי' קמט
לב ע"ב02 שבת כלה מלכתאקהלת דוד (טאלנא, תשסג) עמ' קל
לב ע"ב02 שבת כלה מלכתאשיחות ר' ראובן עמ' קסב
לב ע"ב02 שבת כלה מלכתאתפארת ישראל (מהר"ל, הניג) עמ' קכג
לב ע"ב02 שבת מלכתא וכו' בואי כלהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תעד
לב ע"ב02 שבת מלכתאמאור ושמש (תשסט) עמ' תד, תמב
לב ע"ב02 שבת מלכתא, ורש"ילמטה יששכר עמ' ד, ט, יג, תקטו
לב ע"ב02 שבת נקראת שבת כלה מלכתאמגן דוד (טאלנא, תשס) עמ' קל
לב ע"ב03 בואי כלהבאר ראי (רוזן) אגדה סי' ו אות ד
לב ע"ב03 בואי כלהבני יששכר (תשמג) ח"א דף ל ע"ד
לב ע"ב03 בואי כלהדרך חיים (תשע) משנת כל ישראל הערה 122
לב ע"ב03 בואי כלהתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תתסא הערה 59
לב ע"ב03 בואי כלה, מהרש"אפחד יצחק שבת קונטרס רשימות אות ו
לב ע"ב03 ואמר בואי כלה בואי כלהבאר מים חיים (תשנט) ח"ג עמ' רעה
לב ע"ב03 מתעטף וקאי וכו' ואמר לקראת כלהמנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף יד ע"ב
לב ע"ב04 המבקע ברה"ר והזיק ברה"י וכו'עצי עדן (תשעח) עמ' קצ
לב ע"ב15 הנכנס לחנותו של נגר שלא ברשות ונתזה בקעת וטפחה על פניו ומת פטור, ואם נכנס ברשות חייב וכו'אור תורה (קאלמייר, תשסא) עמ' טז
לב ע"ב25 דלא סגי ליה בגלותעיוני פרשה (ריבלין) דברים עמ' 148
לב ע"ב25 דלא סגיא ליה בגלותגור אריה שמות פכ"א אות מד
לב ע"ב26 הוסיף לו רצועה אחת ומת הרי זה גולה על ידוקול אריה (באקשט) ח"ב עמ' 90
לב ע"ב26 יש שוגג קרוב לאונס ויש קרוב למזידלקט אמרי קודש - מועדים עמ' סה
לב ע"ב רש"י טפח רבא - לרב שימי בסנדליה, דרב שימי הכהו על סנדלו וכו'פרדס דבש פרק סד
לב ע"ב מהרש"א - בואו ונצא לקראת כלה, עפ"י המדרש שאמרה שבת וכו', ונתנה לישראל להיות בן זוגהלחמי תודה דף קלז ע"ב
לג ע"א03 ומצא פרט לממציאזבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' שיח
לג ע"א17 איןולאשר אמר בראשית-שמות עמ' תקנא {לשון אין יש לו שני משמעות}
לג ע"א18 אין קום אדוכתיךדרכי חושן עמ' שעז [הלכה]
לג ע"א24 שור בשורהכתב והקבלה שמות פכ"א פסוק לא
לג ע"א24 שני שוורים תמין שחבלו זה את זהברכת אברהם (תשנד) עמ' עח
לג ע"א26 תם ומועד שנגחו זה את זה, ורא"שברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' מ
לג ע"א27 מועד בתם משלם במותר נזק שלםעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' שיח
לג ע"א28 שני אנשים שחבלו זה בזהיוסף לקח כרך א ח"א עמ' רנג
לג ע"א28 שנים שחבלו זה בזהפרדס יוסף השלם (פצנובסקי) בראשית עמ' תקצו
לג ע"א45 יושם השור בב"ד דברי ר"י רע"א הוחלט השורלקוטי שיחות ח"ו עמ' 125
לג ע"א45 יושם השור כו' מכרו מזיק לר"י מהו, ושטמ"קברכת שלמה חו"מ עמ' קסט [הלכה]
לג ע"א46 במאי קמיפלגי וכו' ור' עקיבא סבר שותפי נינהו וכו'מכשירי מצוה עמ' לז
לג ע"א46 הוחלט השורנטעי אשל בראשית עמ' עה
לג ע"א46 יוחלט השורברכת אברהם (ארלנגר) ב"ק מהדו"ק עמ' פג [הלכה]
לג ע"א46 ר"ע אומר הוחלט השורשערים מצוינים בראשית-שמות עמ' ריב
לג ע"א46 שור שנגח את השור משלם חצי נזקפנים מסבירות עמ' שנג
לג ע"א47 שותפי נינהופרדס יוסף השלם (פצנובסקי) שמות עמ' תפב
לג ע"א50 בעא ר' מר"ן מכרו מזיק מהו לר"יבריכות מים דף רמו ע"א
לג ע"א50 הקדישו ניזק איכא בינייהו וכו'כח מעשיו הגיד לעמו ח"ב יד ע"ג
לג ע"א50 מכרו מזיק מהו, רשב"א בשטמ"קברכת שלמה חו"מ עמ' רח, רט [הלכה]
לג ע"א רש"י - לר"ע קדוש ושטמ"קדרכי חושן עמ' רצ, רצב [הלכה]
לג ע"א תוס' ד"ה איכאבגדי חמודות שמות פרק כא פסוק כג
לג ע"א תוס' ד"ה איכאאבן שהם (וינמן) עמ' קלא [הלכה]
לג ע"א תוס' ד"ה איכאבנין אפרים עמ' פב [הלכה]
לג ע"א תוס' ד"ה איכאהכתב והקבלה שמות פכ"א פסוק לו
לג ע"ב השורף שטרותיו של חבירופרורים משלחן גבוה ח"ד שאלה מד
לג ע"ב הא נמי רבה אמרה דאמר השורף וכו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קצא
לג ע"ב רש"י - מאמורא חשוב כרב מקשים על אמורא אחרוןדולה ומשקה - סגולות התורה עמ' תקו
לג ע"ב רש"י ד"ה ה"ג וכו'הֻידוֹת אהרן (תשסא) עמ' רסד
לג ע"ב רש"י ד"ה ה"ג וכו'הֻידוֹת אהרן (תשסז) עמ' רסט
לג ע"ב תוס' ד"ה (מע"א) איכא בינייהואסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' רעג
לג ע"ב תוס' ד"ה משוםהעמק דבר ויקרא הרחב דבר פ"כז פסוק טו
לד ע"א04 אילו גבך הוה לא מינך הוה גבי ליהשערים מצוינים בראשית-שמות עמ' ריב
לד ע"א11 שבח מזיק נותן לו כשעת הנזקעשרה מאמרות (תשס) עמ' תי
לד ע"א29 שור שוה מאתים שנגח שור שוה מאתיםדורות הראשונים כרך ד עמ' 790
לד ע"א29 שור שוה ר'הכתב והקבלה שמות פכ"א פסוק לד
לד ע"א46 פחת שפחתו מיתה מחצין בחיגור אריה שמות פכ"א אות עג
לד ע"א46 פחת שפחתההכתב והקבלה שמות פכ"א פסוק לה
לד ע"א49 פחת נבילה דניזק הויעשרה מאמרות (תשס) עמ' תי
לד ע"א49 פחת נבילהעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' שיט
לד ע"ב12 שבח נבילה למזיק פלגאמשך חכמה שמות פ"כא פסוק לג-לד
לד ע"ב12 שבח נבילהברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' צח
לד ע"ב27 א"כ מצינו וכו'גור אריה שמות פכ"א הערה 683 {לעולם לא ישלם בעל שור תם יותר מח"נ}
לד ע"ב36 פטור על מעשה שורוהמאור הגדול (גר"א) עמ' קצא
לד ע"ב39 הפיל את שנו חייבתורת אליהו עמ' קסא {הכתב והקבלה בשם הגר"א - חייב בתשלומין על השן}
לד ע"ב39 שסימאהכתב והקבלה שמות פכ"א פסוק כז
לד ע"ב44 תני ר"א כל המקלקלין פטורין וכו'כח מעשיו הגיד לעמו ח"ב יד ע"ג
לד ע"ב48 מבעיר בצריך לאפרולקוטי שיחות חל"ו עמ' 188
לד ע"ב48 תנן שורוויקהל משה (וייס) עמ' רעה [הלכה]
לד ע"ב תוס' ד"ה חובלויקהל משה (וייס) עמ' רמג [הלכה]
לד ע"ב המאור ומלחמותאבן שהם (וינמן) עמ' קה [הלכה]
לה ע"א05 שור פיקח וכו'דרך אמונה ובטחון עמ' קפו
לה ע"א05 שור פקח שעלתה לו נשיכה בגבו וכו'להורות נתן דברים עמ' ש
לה ע"א17 מכה בהמההכתב והקבלה ויקרא פכ"ד פסוק כא
לה ע"א18 מה מכה בהמה לא חלקת בה בין שוגג למזיד, אף מכה אדם לא תחלוק בו בין שוגג למזידלחמי תודה דף רלב ע"א
לה ע"א28 שור שהיה רודףאמרי משה (פודהורצר) עמ' קמד
לה ע"א28 שור שהיה רודף, רש"י ד"ה חוזק, וד"ה בסלעתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' ז
לה ע"א30 המוציא מחבירו עליו הראיהבית אברהם (שטיינר) עמ' קפה
לה ע"א30 המוציא מחברו עליו הראיהמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 239
לה ע"א30 המוציא מחבירו עליו הראיהשל"ה (תשנז) פרשת משפטים אות מ
לה ע"א30 לא כי אלא בסלע לקה ותוס'כבוד לאיש דף ו ע"ב
לה ע"א30 לא כיהכתב והקבלה ויקרא פכ"א פסוק יח {"כי" במובן של "כן"}
לה ע"א31 היו שנים רודפין אחר שור אחד והעדים מעידין שאחד הזיקעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' שיח
לה ע"א31 שנים רודפים אחר אחד, זה אומר שורך הזיק וכו'תיבת גמא (תשסז) עמ' רלח
לה ע"א31 שנים שהיו רודפין אחר שור אחדתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' רכ
לה ע"א31 היו שני שוורים של שני ב"א רודפין אחר א' והזיקו וכו' אלא לעולם תמיםמלל לאברהם (סתהון) דרוש כג למעלת התשובה עמ' 229-246 או דרוש ל למעלת התשובה עמ' 320-331 במהד' תשמא
לה ע"א רש"י - הוזק הנרדף בסלע וכו'תיבת גמא (תשסז) עמ' קפו
לה ע"א רש"יתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' קסח
לה ע"א רש"י ד"ה רבא אמרויקהל משה (וייס) עמ' קלט ריש ענף ג [הלכה]
לה ע"א רש"י ד"ה רבא אמרמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' רנה
לה ע"א תוס' ד"ה בין בשוגגכח מעשיו הגיד לעמו ח"ב יד ע"ד
לה ע"ב06 היו שנים אחד גדול ואחד קטן וכו' הניזק אומר גדול הזיקעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' שיח
לה ע"ב28 הא לא מייתי ראיה שקיל כדאמר מזיקתולדות ישראל עמ' קצט
לה ע"ב29 לימא תהוי תיובתא דרבה בר נתן וכו'אמרי משה (פודהורצר) עמ' קמה
לה ע"ב30 טענו חטים והודה לו בשעוריםאבן שהם (וינמן) עמ' שעב [הלכה]
לה ע"ב30 טענו חטים והודה לו בשעוריםברכת אברהם (ארלנגר) ב"ק מהדו"ק עמ' פה [הלכה]
לה ע"ב30 טענו חטים והודה לו בשעוריםתורת מנחם חס"ו עמ' 115, 252, 324, 377, חס"ז עמ' 379
לה ע"ב30 טענו חטים והודה לו בשעוריםתורת מנחם חע"ג עמ' 180
לה ע"ב30 טענו חטים והודה לו בשעוריםתורת מנחם חלק ס עמ' 425
לה ע"ב30 טענו חטים והודה לו בשעוריםתורת מנחם חס"ה עמ' 75
לה ע"ב30 טענו חטים והודה לו בשעורים פטור מה קמ"ל תנינא וכו'תולדות ישראל עמ' קצו
לה ע"ב39 גופא אמר רבה ב"ן טענו חטין והודה לו בשעורין פטור וכו'כח מעשיו הגיד לעמו ח"ב יד ע"ד
לה ע"ב רש"י - הא לא מייתי ראיה שקיל כדאמר מזיק וגובה מן התםתולדות ישראל עמ' קצט
לה ע"ב תוס' ד"ה הא - וא"ת דלמא הא לא מייתי ראיה לא שקיל מידיתולדות ישראל עמ' קצט
לו ע"א שור שנגח ארבעה וחמשה וכו' דברי ר"מ ר' שמעון אומר וכו'דורות הראשונים כרך ד עמ' 826
לו ע"א דינר זהב שוה כ"ה של כסףמנחת יצחק בראשית-שמות עמ' ע
לו ע"א רא"ש ס"ד - דמאיזה טעם וכו' הלכה כשמואל בדיני וכרב באיסורילקוטי שיחות ח"י עמ' 252, חט"ז עמ' 9
לו ע"ב04 תפסו ניזק לגבות ממנוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' קכ
לו ע"ב21 שבוק מתניתא ותא אבתראיודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' תקב
לו ע"ב24 התוקע חבירו נותן לו סלעיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קלז
לו ע"ב24 התוקע לחבירו וכו'זכור לדוד עמ' ז
לו ע"ב26 ההוא גברא דתקע לחבריה, ותוס' ד"ה ידעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' פג
לו ע"ב26 ההוא גברא דתקע ליה לחבריהרוח חיים (חיד"א) עמ' קנד
לו ע"ב26 ההוא דתקע לחבריהבגדי כהונה (פרחיא) דף ב ע"א
לו ע"ב26 ההוא תקע לחבריהדרכי הים דף כג ע"א
לו ע"ב35 חייבוהו פלגא דזוזאהאיר ממזרח - חמש מגילות עמ' רכא
לו ע"ב35 פלגא דזוזאהאיר ממזרח - סליחות עמ' קיג
לו ע"ב36 ניתביה לענייםברכת אברהם (ארלנגר) ב"ק מהדו"ק עמ' פו {נדרי צדקה בדבר שלא בא לעולם}
לו ע"ב36 ניתביה לעניים ותוס' ד"ה ודענייםתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קסח
לו ע"ב38 אמר רב יוסף אנן יד עניי אנןרוח חיים (פאלאג'י) ח"א דף קנד ע"ב (יו"ד סי' רנ"א אות יב ד"ה ואען)
לו ע"ב39 אנן יד עניים אנן, ובעה"מ ומלחמותדרכי חושן עמ' רסד [הלכה]
לו ע"ב39 אנן יד עניים אנןפני מנחם זכור עמ' קעה
לו ע"ב תוס' ד"ה ידמים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' שפה
לו ע"ב תוס' ד"ה ידבגדי כהונה (פרחיא) דף ב ע"א
לו ע"ב מלחמות ה'מנחת מרדכי עמ' קמא
לו ע"ב מרדכיבנין אפרים עמ' רז (בהערה) [הלכה]
לז ע"א08 שור שהוא מועד למינו ואינו מועד לשאינו מינו וכו'ואותו תעבוד עמ' שעה
לז ע"א08 שור שהוא מועד למינו וכו' אמרו לפני ר' יהודה וכו'דורות הראשונים כרך ד עמ' 773
לז ע"א12 אמרו לפני ר"י הרי שהיה מועד לשבתות ואינו מועד לחוללבושי בדים סעיף רעב
לז ע"א13 הרי זה מועד לשבתות ואינו מועד לחולדבר צבי - קדושת השבת עמ' כב
לז ע"א13 הרי זה מועד לשבתות ואינו מועד לחולפלאות עדותיך ח"ב עמ' קב
לז ע"א13 מועד לשבתות ואינו מועד לחול וכו', ורש"י ותוס'לקוטי שיחות חל"ו עמ' 105
לז ע"א13 מועד לשבתות ואינו מועד לחול ותוס'מים חיים (קרייסווירטה) עמ' תרעח
לז ע"א13 מועד לשבתות ואינו מועד לחולולאשר אמר - תהלים עמ' תשיז
לז ע"א13 מועד לשבתותבעקבי יעקב עמ' קנג
לז ע"א15 אימתי הוא תם משיחזור בו ג' ימי שבתותקומץ המנחה (צונץ) דרוש קצח אות ד
לז ע"א17 איתמר רב זביד אמר ואינו מועד תנן רב פפא אמר וכו'ואותו תעבוד עמ' שעה
לז ע"א33 מועד לאדם אינו מועד לבהמהמנחת יצחק ויקרא-דברים עמ' ז
לז ע"א33 מועד לאדם אינו מועד לבהמהעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' שכ, שכה
לז ע"א57 נגח שור חמור וגמל נעשה מועד לכלדרך חיים (תשע) פ"ב הערה 833
לז ע"א57 נגח שור חמור וגמל, ורש"יהשיר והשבח ח"א עמ' רעא
לז ע"א57 נעשה מועד לכלגור אריה בראשית פי"ח הערה 230
לז ע"א57 מועד לג' מיניםברכת אברהם (ארלנגר) ב"ק מהדו"ת עמ' ד [הלכה]
לז ע"א58 מועד לסירוגיןמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' שכו
לז ע"א תוס' - מועד לשבתות משום הבגדים היפיםבאר שרים פרשת יתרו דרוש ח אות ד
לז ע"א תוס' ד"ה הרי - משום שהבריות מתהלכים במלבושים נאים והשור אינו מכירםפלאות עדותיך ח"ב עמ' קב
לז ע"א תוס' ד"ה הרישעורים באורייתא ויקרא עמ' כ
לז ע"א נמוקי יוסף ד"ה ואינו - מדוע רבי יהודה בר אלעאי נשאל על שור המועד לשבתותפלאות עדותיך ח"ב עמ' קג
לז ע"ב20 נגח שור יום ט"וודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תרעז
לז ע"ב29 שור של הדיוט שנגח שור של הקדש פטורחלק שמעון עמ' יז
לז ע"ב29 שור של ישראל שנגח שור של הקדש ושל הקדש שנגח לשור של הדיוט פטורלמדנות (תשנח) פ' משפטים אות מד
לז ע"ב31 רעהו ולא של הקדשבנין חיים עמ' ח"ב עמ' תכג
לז ע"ב31 רעהו ולא של הקדשטיול בפרדס ח"ב עמ' תלה
לז ע"ב31 רעהו ולא של הקדשמשך חכמה שמות פ' כא פס' לז
לז ע"ב31 רעהו ולא של הקדשפעולת גבר עמ' קיב ד"ה וכי יגוף
לז ע"ב31 רעהו ולא של הקדשאות היא לעולם ח"ב דף קמג ע"ב {נכסי הקדש קלים מנכסי הדיוט}
לז ע"ב31 ולא שור של הקדשמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' קמ
לז ע"ב32 ממונו שהזיק את של עכו"ם פטורמשך חכמה ויקרא פ"כד פסוק יח
לז ע"ב32 שור של ישראל שנגח שור של גוי פטורלב אריה פרשת יתרו אות לב
לז ע"ב32 שור של ישראל שנגח לשור של גוי פטורדברי יואל מועדים ח"ט עמ' רסג {דכתיב כי יגח שור איש את שור רעהו, וגוי לאו רעהו דישראל}
לז ע"ב32 שור של ישראל שנגח לשור של נכרי פטור וכו' כיון שלא קיימום עמד והתיר ממונן לישראלאור תורה (קאלמייר, תשסא) עמ' יא
לז ע"ב32 שור של ישראל שנגח לשור של נכרי פטורגור אריה שמות פכ"א הערה 542
לז ע"ב32 שור של ישראל שנגח לשור של נכריודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' תקה
לז ע"ב32 שור של ישראל שנגח שור של גוי פטוריוסף לקח כרך א ח"א עמ' רמו, רנח, כרך ב ח"א עמ' קסד, ח"ב עמ' רנא, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' קט, כרך א ח"א עמ' שיח
לז ע"ב32 שור של ישראל שנגח שור של נכרי פטורבאר הגולה (הרטמן) הקדמה 107, באר ז הערה 5, 185, 171-170 {בין תם בין מועד }
לז ע"ב32 שור של ישראל שנגח שור של נכרי פטורהמאור הגדול (גר"א) עמ' קלה, קמג
לז ע"ב32 שור של ישראל שנגח שור של נכרי פטורלהעיר להורות ולהשכיל ח"א עמ' רסט
לז ע"ב32 שור של ישראל שנגח שור של נכרי פטורפני מנחם משפטים עמ' קכ, קכט
לז ע"ב32 שור של ישראל שנגח שור של נכרי פטורשנות חיים (חזן) דף קמה ע"ב
לז ע"ב32 שור של ישראל שנגח שור של עכו"ם פטור וכו'בית מדרש שמואל דף עד
לז ע"ב32 שור של ישראל שנגח שור של נכרישמן ראש (כץ) ח"ו עמ' שפו
לז ע"ב32 שור של ישראל שנגח שור של נכריתורת אליהו עמ' קכא
לז ע"ב32 שור של ישראל שנגח של נכרי פטור ושל נכרי שנגח של ישראל חייבצמח ה' לצבי (תשסז) עמ' תקיד
לז ע"ב33 שור של גוי שהזיק לשור של ישראל בין תם בין מועד משלם נזק שלםתהלה לדוד (סקאליע) ספר ה עמ' קצג
לז ע"ב33 שור של נכרי שנגח לשור של ישראל בין תם בין מועד משלם נזק שלםשם דרך ויקרא עמ' קצז
לז ע"ב33 שור של נכרי שנגח שור של ישראל בין תם וכו' משלם נזק שלםשבט מישראל (קרמניץ) פרק עה פסוק ד
לז ע"ב38 ר"ש בן מנסיא אומר שור תם שהזיק שור של הקדש משלם נזק שלםבגדי חמודות שמות פרק כא פסוק לה-לו
לז ע"ב תוס' ד"ה שורנחלת עזריאל (גרין) עמ' עט
לז ע"ב מאירי בענין האומות בזמננולקוטי שיחות ח"כ עמ' 162
לח ע"א02 שור של ישראל ותוס' ד"ה עמד ומהרש"ל ומהרש"אדרכי חושן עמ' כט-ל, לז [הלכה]
לח ע"א02 שור של ישראל שנגח שור של גוי פטור וכו' התיר ממונםמקראי קדש (תשנג) עמ' ל, קפד, ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רכט
לח ע"א02 שור של ישראל שנגח שור של כנעני פטור וכו'אשר ליהודה עמ' תנד
לח ע"א02 שור של ישראל שנגח שור של נכרי וכו'אמרי מרדכי (שפלטר, תשעב) אות לט, קצט {משום שהפקיר ה' את ממונם }
לח ע"א02 שור של ישראל שנגח שור של נכרי פטור אמרי ממה נפשך אי רעהו דוקא דנכרי כי נגח דישראל נמי ליפטר וכו'עטרת משה ימים נוראים - אלול אות סב
לח ע"א02 שור של ישראל שנגח שור של נכרי פטור וכו'אור אברהם הלכות מגילה וחנוכה עמ' קז
לח ע"א02 שור של ישראל שנגח שור של נכרי פטורילקוט דברי חכמים שמות סי' קד
לח ע"א02 שור של ישראל שנגח של נכרי פטורמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 364
לח ע"א02 שור של ישראל שנגח של נכריפרורים משלחן גבוה ח"ג שאלה קנג
לח ע"א02 שור של ישראלברכת אבות עמ' תקצ
לח ע"א03 רעהוברך משה שמות עמ' עא {למעט גוי}
לח ע"א03 רעהואור אברהם - רות עמ' רסה {ולא שור של נכרי}
לח ע"א03 רעהואור אברהם - תלמוד תורה עמ' תיח {ולא שור של נכרי}
לח ע"א03 רעהואור אברהם ברכות עמ' שנג {ולא שור של נכרי}
לח ע"א03 רעהואור אברהם שמות עמ' קכד {ולא שור של נכרי}
לח ע"א03 רעהובאר בשדה עמ' סט {ולא שור של נכרי}
לח ע"א03 רעהובאר הגולה (הרטמן) באר ד הערה 1258, באר ז הערה 136-135 {ולא שור של נכרי}
לח ע"א03 רעהובי חייא ח"א עמ' קע {ולא גוי}
לח ע"א03 רעהובנין דוד (מייזלש) בראשית - לך לך אות עח {למעט גוי}
לח ע"א03 רעהובנין משה (מייזליש) ח"א עמ' קג {למעט גוי}
לח ע"א03 רעהודברי יחזקאל שרגא תליתאה עמ' רלט {ולא של גוי}
לח ע"א03 רעהודברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' סג {למעט גוי}
לח ע"א03 רעהודרכי האמונה עמ' קצז {למעט גוי}
לח ע"א03 רעהוימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' תמח {למעט גוי}
לח ע"א03 רעהוכרם טוביה עמ' רטו {ולא שור של נכרי}
לח ע"א03 רעהוערבי נחל (תשסד) עמ' תתד {למעט גוי}
לח ע"א03 רעהוערבי נחל (תשסט) במדבר עמ' קסא {למעט גוי}
לח ע"א03 רעהוציץ השדה ח"ג - חודש האביב עמ' כה, לו {למעט גוי}
לח ע"א03 רעהושמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' שז {למעט גוי}
לח ע"א03 רעהו וכו'משחת שמן (תשסז) ח"א עמ' פב {ולא שור של נכרי}
לח ע"א03 רעהורנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' רלב {ולא שור של נכרי}
לח ע"א03 רעהופרדס מרדכי עמ' רעד {כל מקום שנאמר 'רעהו' הוא ישראל ולא עכו"ם}
לח ע"א04 דגוי כי נגח דישראל נמי ליפטרגור אריה שמות פכ"א הערה 542
לח ע"א06 אמר קרא עמד וימודד ארץנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' ה אות א
לח ע"א06 אמר קרא עמד וימודד ארץנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' יג אות א
לח ע"א06 אמר קרא עמד וימודד ארץ ראה ויתר גוים ראה שבע מצות שקיבלו עליהם בני נח כיון שלא קיימו עמד והתיר ממונן לישראלדברי תורה (שפירא) מהד' ג סי' צה
לח ע"א06 עמד וימודד ארץ וגו' ראה ויתר התיר ממונם לישראלמאור ושמש (תשנב) עמ' קצד, תשח
לח ע"א06 עמד וימודד ארץ וכו' ראה ז' מצוות, ורש"יגבורת יצחק שבועות עמ' ז, ח
לח ע"א06 עמד וימודד ארץ וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ב עמ' סו
לח ע"א06 עמד וימודד ארץ וכו'תורת יחיאל בראשית עמ' ח, עב
לח ע"א06 עמד וימודד ארץ כו' שכיון שראה הקב"ה שהז' מצות שקבלו עליהם בני נח שאין מקיימין אותן עמד והתיר ממונם לישראלמאור ושמש (תשסט) עמ' תתקלב
לח ע"א06 עמד וימודד ארץ ראה הקב"ה שאינם מקיימים ז' מצוות בני נחאחרית לאיש שלום דף כד ע"א
לח ע"א06 עמד וימודד ארץ ראה ויתר גוייםדובר צדק עמ' 39
לח ע"א06 עמד וימודד ארץ ראה ויתר גוייםפרי צדיק שמות - הבדלה, אחרי מות אות ח, קדושים אות ח, ראש השנה אות כג
לח ע"א06 עמד וימודד ארץ ראה ויתר גוים וכו' וכבר שלחה מלכות רומי שני סרדיוטות וכו'בני יששכר (תשעז) ח"ב עמ' מד
לח ע"א06 עמד וימודד ארץ ראה ויתר גוים ראה שאין מקיימין שבע מצוות בני נח והתיר ממונם וכו' התירן להםכסף נבחר (תשפ) עמ' צח
לח ע"א06 עמד וימודד ארץ ראה ויתר גוים ראה שאין מקיימין שבע מצוות בני נח והתיר ממונם וכו' התירן להםכסף נבחר (תשסג) עמ' עב
לח ע"א06 עמד וימודד ארץדרכי חושן עמ' כו [הלכה]
לח ע"א06 ראה הקב"ה שלא קיימו ז' מצותטירת כסף דף רנג ע"ב
לח ע"א07 ז' מצוות שקבלוברכת אבות עמ' תקצב
לח ע"א07 ראה הקב"ה שבע מצוות שקבלו עליהם ב"נ ולא קיימו וכו'כוכבי אור (תשלד) עמ' עג
לח ע"א07 ראה והתיר ממונםחכמת התורה פנחס עמ' שנט
לח ע"א07 ראה והתיר ממונן לישראלולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' תרפב
לח ע"א07 ראה ויתר גויים וכו'יציב פתגם על התורה עמ' סה
לח ע"א07 ראה ויתר גוייםשער החצר (תשעב) סי' ח
לח ע"א07 ראה ויתר גוים וכו' התיר ממונםקומץ המנחה (צונץ) דרוש קלו אות ד
לח ע"א07 ראה ויתר גוים וכו' התיר ממונן לישראלבני יששכר (תשמג) ח"ב דף עח ע"א
לח ע"א07 ראה ויתר גוים וכו' עמד והתיר ממונן לישראלייטב פנים ח"א דף פג
לח ע"א07 ראה ויתר גוים וכו' עמד וויתר ממונן לישראלדרש משה (קלנברג) ח"ב דף ו
לח ע"א07 ראה ויתר גוים וכו' ראה שאין מקיימין עמד והתיר ממונם לישראלעצי עדן (תשעח) עמ' פז
לח ע"א07 ראה ויתר גוים וכו', ורש"י ותוס' ד"ה הריארשות החיים עמ' קיד, קמח
לח ע"א07 ראה ויתר גוים כיוון שראה שלא קיימו הגויים ז' מצוות עמד והתיר ממונן לישראלעטרת ישועה (תשסד) אות קנג לשבועות, אות ט לזאת חנוכה
לח ע"א07 ראה ויתר גוים ראה וכו' לפיכך התיר ממונםדרשות מהרא"ל (תשנט) סי' מה אות ג
לח ע"א07 ראה ויתר גוים ראה ז' מצוות וכו'תורת העולה (תשעה) עמ' רנח
לח ע"א07 ראה ויתר גוים ראה ז' מצוות וכו'תורת העולה (תשנב) ח"ב פרק מב
לח ע"א07 ראה ויתר גוים ראה ז' מצות ב"נ שאינן מקיימין וכו'מזבח אליהו דף קץ ע"ב
לח ע"א07 ראה ויתר גוים ראה ז' מצות שקיבלו עליהם ב"נ כיון שלא קיימו וכו'מחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' תעט
לח ע"א07 ראה ויתר גוים ראה שבע מצוות שקבלו עליהם בני נח כיון שלא קיימו עמד והתיר ממונן לישראלפנים יפות על תהלים עמ' קכג
לח ע"א07 ראה ויתר גוים ראה שבע מצות שקיבלו עליהם ב"נ כיון שלא קיימו עמד והתיר ממונן לישראלשם יחזקאל עמ' נח, רכח
לח ע"א07 ראה ויתר גוים שע"י שאין מקיימין ז' מצות של בני נח התיר הקב"ה ממונן לישראלתשואות חן (תשסח) עמ' קנח
לח ע"א07 ראה ויתר גויםבית אבא (גוטווירטה) דף מג ע"ב-ע"ג
לח ע"א07 ראה ויתר גויםדגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' קג
לח ע"א07 ראה ויתר גויםהאיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' שה
לח ע"א07 ראה ויתר גויםחכמת התורה משפטים עמ' שפב-שפג
לח ע"א07 ראה ויתר גויםכלי יקר (תשמח) עמ' תמה
לח ע"א07 ראה ויתר גויםכללי המצות (צפת תשנב) עמ' 175
לח ע"א07 ראה ז' מצוות שקבלו ב"נ שאינם מקיימים עמד והתיר ממונםאור לישרים (איידליץ, תשב) עמ' קמב
לח ע"א07 ראה ז' מצוות שקבלו עליהם בני נח ולא קיימותורת אברהם עמ' 74, לח, קלא
לח ע"א07 ראה ז' מצוות שקיבלו עליהם בני נח ולא קיימום עמד והתיר ממונם לישראלנפש יוסף (תשפא) עמ' רפה
לח ע"א07 ראה ז' מצות שקבלו וכו' עמד וכו'מנחת יצחק בראשית-שמות עמ' סד
לח ע"א07 ראה ז' מצות שקיבלו עליהם ב"נ וכו' התיר ממונם לישראלאמרי יצחק במדבר-דברים עמ' קסו הערה ד
לח ע"א07 ראה ז' מצות שקיבלו עליהם ב"נ כיון שלא קיימו עמד והתיר כו'רנת יצחק תליתאה ח"ב עמ' קעח
לח ע"א07 ראה ז' מצות שקיבלו עליהם בני נח ולא קיימום וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"ג עמ' 540
לח ע"א07 ראה ז' מצות שקיבלו עליהם וכו' עמד והתיר ממונן לישראל וכו'נאוה תהלה עמ' קנד
לח ע"א07 ראה שאין מקיימין ז' מצות בני נח עמד וויתר ממונםברית שלום (תעח) דף קלא ע"א
לח ע"א07 ראה שאין מקיימין ז' מצות בני נח עמד וויתר ממונםברית שלום (תשסח) עמ' תתלט
לח ע"א07 ראה שבע מצוות וכו' ולא קיימום וכו'דברי ברוך ח"ב סי' יז אות ה
לח ע"א07 ראה שבע מצוות שנצטוו בני נחהדרום כרך יט עמ' 111
לח ע"א07 ראה שבע מצוות שקיבלו עליהם ב"נ כו' עמד והתיר ממונן לישראלתורת מנחם חמ"ז עמ' 42
לח ע"א07 ראה שבע מצוות שקיבלו עליהם בני נח כיוון שלא קיימו וכו'בית ישי (תשס) דרשות ח"א עמ' עה, קפא
לח ע"א07 ראה שבע מצוות שקיבלו עליהם בני נחפני מנחם חוקת עמ' קכח
לח ע"א07 ראה שבע מצות בני נח שקיבלו עליהם ולא קיימוםדמשק אליעזר (חדש, תשנז) עמ' 10
לח ע"א07 ראה שבע מצות שנצטוו עליהן בני נח ולא קיימום וכו'אש דת (אסאד) עמ' קמ
לח ע"א07 ראה שבע מצות שקבלו עליהם בני נח ולא קיימוםהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' רצ
לח ע"א07 ראה שבע מצות שקיבלו עליהם בני נח ולא קיימום וכו'תשובה מיראה עמ' סד
לח ע"א07 ראה שבע מצות שקיבלו עליהם בני נח כיון שלא קיימו עמד והתיר ממונן לישראלסמיכת חכמים (תשסא) עמ' קעד, קפו
לח ע"א07 ראה שבע מצות שקיבלו עליהם בני נח כיון שלא קיימו עמד והתיר ממונן לישראלערבי נחל (תשסט) דברים עמ' קפה
לח ע"א07 ראה שבעה מצוות שקבלו ב"נ ולא קיימוםצמח דוד (שלוניקי) ח"ב דף מז ע"ב
לח ע"א08 אומות העולם שלא רצו לקבל הז' מצותאור אברהם - תשובה עמ' קיט, קכא, רסא
לח ע"א08 כיון שלא קיימו וכו' עמד והתירן וכו'ערבי נחל (תשסד) עמ' מ, תתרסא {שלא רצו לקבל התורה}
לח ע"א08 כיון שלא קיימו עמד והפקיר ממונן לישראלמרפא לשון עמ' פ
לח ע"א08 כיון שלא קיימו עמד והתיר ממונן לישראלבאר הגולה (הרטמן) באר ז הערה 188-187
לח ע"א08 כיון שלא קיימו עמד והתיר ממונן של ישראל, ושטמ"ק בשם הר"ר יהונתןמתנת חיים מאמרים ח"א עמ' קיב
לח ע"א09 הפקיר ממונן לישראלדברי נפתלי (הלברשטם) ח"ב עמ' מח
לח ע"א09 התיר ממונםפרורים משלחן גבוה ח"ג שאלה קנג
לח ע"א09 התיר ממונם לישראלדרשות מהר"ם בנעט עמ' כא, כח
לח ע"א09 התיר ממונם של הגוים לישראלשמלת אליעזר ח"א עמ' קנב
לח ע"א09 התיר ממונםדרכי חושן עמ' שעז [הלכה]
לח ע"א09 התיר ממונםתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תטו
לח ע"א09 התיר ממונןדברי יואל מועדים ח"ז פרה עמ' יז {הפקירו ממונם}
לח ע"א09 התיר ממונן לישראלשערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"ב עמ' כב
לח ע"א09 ויתר ממונן לישראלחכמת התורה בראשית עמ' ד, כה, תפב
לח ע"א09 עמד והפקיר ממונםתהלה לדוד (סקאליע) ספר ה עמ' קצג
לח ע"א09 עמד והתיר ממונם לישראל וכו'שפע חיים ח"א עמ' קלז
לח ע"א09 עמד והתיר ממונם לישראלאור אברהם בראשית עמ' ז, קז
לח ע"א09 עמד והתיר ממונם לישראלחכמת התורה דברים עמ' יב, קמו, שיט
לח ע"א09 עמד והתיר ממונם לישראלקהלת יעקב - פרה חודש ושבת הגדול עמ' שיח
לח ע"א09 עמד והתיר ממונם לישראלשמן ראש (כץ) ח"ו עמ' פ
לח ע"א09 עמד והתיר ממונן לישראלדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' שמא ד"ה וי"ל
לח ע"א09 עמד והתיר ממונן לישראלולאשר אמר בראשית-שמות עמ' ו, רצ
לח ע"א09 עמד והתיר ממונן לישראלשמן ראש (כץ) ח"ד עמ' שפה
לח ע"א09 עמד והתיר ממונן לישראלשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' תקד
לח ע"א09 עמד והתיר ממונן לישראלשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' תקלא
לח ע"א09 עמד והתיר ממונןמשחת שמן (תשסז) ח"א עמ' קנה
לח ע"א09 עמד והתיר ממונןשערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' של, שלא
לח ע"א09 עמד והתיר ממונןשפע חיים - מכתבי תורה (תשסח) עמ' סט
לח ע"א09 עמד והתירן וכו' התירןחכמת התורה במדבר עמ' רצא
לח ע"א10 הופיע מהר פארן מפארן הופיע ממונם לישראלאמרי נועם (מועדים) תשובה ו [מבן המחבר]
לח ע"א10 הופיע מהר פארן מפארן הופיע ממונם לישראלפני מנחם משפטים עמ' קכ
לח ע"א10 הופיע מהר פארן שהפקיר ממונם לישראל וכו' וכבר שלחה מלכות הרשעה וכו' שור של ישראל שנגח שור של נכרי פטור ושל נכרי שעה שור של ישראל בין תם ובין מועד משלם נזק שלםפניני יחזקאל עמ' רעג, רפח-רפט, שסה, תקכז, תקצה, תעו
לח ע"א10 הופיע מהר פארןאבן ישראל (תשסז) עמ' רכא
לח ע"א10 הופיע מהר פארןאבן ישראל על התורה (תשסב) עמ' צג, קנב
לח ע"א10 הופיע מהר פארןאבן ישראל על התורה עמ' ק
לח ע"א10 מפארן הופיע ממונם לישראלחכמת התורה שלח עמ' קס
לח ע"א10 מפארן הופיע ממונם לישראל ומהרש"ארנת יצחק יחזקאל עמ' שיח
לח ע"א10 מפארן הופיע ממונם לישראלחכמת התורה אמור עמ' רמב
לח ע"א10 מפארן הופיע ממונם לישראלפירוש המכבי דברים עמ' שמג-שמד
לח ע"א10 מפארן הופיע ממונן לישראל, ותוס'רנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' תיט
לח ע"א10 מפארן הופיע ממונןציץ השדה ח"ד עמ' ה {הפקיר ממונן}
לח ע"א10 מפארן עמד והופיע ממונם לישראלחכמת התורה וישלח עמ' מח
לח ע"א10 מפארן עמד והתיר ממונם לישראלקהלת יעקב שבועות עמ' נא, רסה
לח ע"א10 מפארן עמד והתיר ממונן לישראלחכמת התורה תולדות עמ' תרפז
לח ע"א10 מפארן עמד והופיע ממונן לישראלחכמת התורה נח עמ' כו, סז
לח ע"א11 הופיע ממונם לישראלתפלה למשה (בנימין) עמ' קיד
לח ע"א17 מאי ראהדרשות הרז"ה עמ' תתקנה
לח ע"א21 אמר ר"י עמד וימודדדרכי איש דף י ע"א
לח ע"א21 אמר רב יוסף עמד וימודד ארץ וכו' ראה שבע מצות שקבלו עליהם בני נח וכו'כרם חמד (תשסו) עמ' מח, קז
לח ע"א21 עמד וימודד ארץ ראה ויתר גוים ראה הקב"ה וכו' עמד והתיר להםבהיֹת הבֹקר עמ' סב
לח ע"א21 עמד וימודד ארץ עמד ויתר גוים מה ראה ראה שבע מצוות שנצטוו עליהן בני נח ולא קיימום עמד והתירםבאר מים חיים (אונגר) עמ' 69
לח ע"א21 עמד וימודד ארץ ראה וכו' מה ראה ראה שבע מצות שקיבלו עליהם בני נח ולא קיימום עמד והתירן להםהמאיר לארץ (לדרמן) בראשית ח"א עמ' שנז
לח ע"א21 עמד וימודד ארץ ראה וכו' עמד והתירן להם איתגורי אתגר וכו' אין מקבלים עליהן שכר כמצווה ועושה אלא כמי שאינו מצווה ועושהקול אריה (באקשט) ח"א עמ' 3
לח ע"א21 ראה הקב"ה וכו' עמד והתירן וכו'קרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' תרי {ראה שלא רצו אוה"ע לקבל התורה}
לח ע"א21 ראה הקב"ה שאין אומות העולם מקיימים את התורה וכו' אל תצר את מואב וכו' וכי מה עלה על דעתו וכו'נתיב התורה (סאלים) במדבר עמ' ר, רט
לח ע"א21 ראה ויתר גוים וכו' ראה שבע מצוות שקיבלו עליהם בני נח ולא קיימום עמד והתיר להםבנין משה (מייזליש) ח"ב עמ' רל
לח ע"א21 ראה ויתר גוים ראה שבע מצות שקבלו עליהם בני נח ולא קיימום עמד והתיר להםדרשות חתם סופר (תרפט) ח"ב דף שכט ע"ב
לח ע"א21 ראה ויתר גוים ראה שבע מצות שקיבלו עליהם בני נח ולא קיימום עמד והתירן להםשם יחזקאל עמ' רכח
לח ע"א21 ראה ויתר גוים ראה שלא קיימו שבע מצות עמד והתיר להםמאמרי שלמה ח"א עמ' קנ {ונעשו כאילו אינם מצווים}
לח ע"א21 ראה ז' המצוות וכו' והתירןבין המשפתים שמות עמ' עב
לח ע"א21 ראה ז' מצוות וכו' שאין מקבלים שכר כמצווה ועושהאסופת מערכות דברים עמ' קצד
לח ע"א21 ראה ז' מצוות שקבלו עליהם בני נח ולא קיימום עמד והתירן להם וכו' לומר שאפילו מקיימים אותם אינם מקבלם שכר עליהםתפארת הגרשוני (תשע) עמ' רמט
לח ע"א21 ראה ז' מצוות שקיבלו עליהם ב"נ ולא קיימום עמד והתירןחולת אהבה עמ' שנג
לח ע"א21 ראה ז' מצוות שקיבלו עליהם בני נח ולא קיימום עמד והתירן להם וכו' שאפילו מקיימין אותן אין מקבלין עליהן שכרבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' תשיב
לח ע"א21 ראה ז' מצות שקבלו ב"נ ולא קיימום עמד והתיר להםשרגי טובא דרוש ה
לח ע"א21 ראה ז' מצות שקבלו עליהם ב"נ ולא קיימום עמד והתירן להם וכו'דרשות מהרי"ץ למועדים עמ' רצ
לח ע"א21 ראה ז' מצות שקבלו עליהם בני נח עמד והתירן להםמצווה ועושה ח"א עמ' תעו
לח ע"א21 ראה שבע מצוות שקיבלו עליהם בני נח וכו' עמד והתירן להםמנות הלוי (תשסב) עמ' [ריד]
לח ע"א21 ראה שבע מצות שקיבלו עליהם בני נח ולא קיימום עמד והתירן להםדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ה עמ' רט ד"ה והנה
לח ע"א21 שבע מצות בני נח וכו' עמד והתירן להםאמרות חיים עמ' קכב
לח ע"א22 איתגורי אתגר א"כ מצינו חוטא ונשכרארשות החיים עמ' פב, קיז
לח ע"א22 אתגורי אתגורחכמת התורה בלק עמ' פז
לח ע"א22 התיר להם ז' מצוותערבי נחל (תשסט) בראשית עמ' לז
לח ע"א22 התיר להם מצות בני נחתורת יחיאל במדבר עמ' רעח
לח ע"א22 התירם להםמנות הלוי (עוז והדר) ח"א עמ' תכא
לח ע"א22 התירן וכו' שלא יקבלו עליהן שכרשבט מישראל (קרמניץ) פרק ב פסוק ה
לח ע"א22 והתירן וכו' א"כ חוטא נשברתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' שצד
לח ע"א22 כיון שלא קיימום עמד והתירן להםרנת יצחק על נפש החיים (תשמג) עמ' יד
לח ע"א22 מצאנו חוטא נשכרדולה ומשקה - ספירת העומר וחג השבועות עמ' רנח
לח ע"א22 עמד והתיר ז' מצוות לב"נ, ורשב"אגבורת יצחק שבועות עמ' יז
לח ע"א22 עמד והתיר להם וכו' שאפילו מקיימים אותם אין מקבלין שכר, ושטמ"ק ומרומי שדהעבודת חיים ח"א עמ' קפד
לח ע"א22 עמד והתירן להםכתבי הרב יהודה אלקלעי ח"א עמ' 217
לח ע"א22 עמד והתירן להםישרש יעקב (אבולפיה) יבמות סא עמ' קסה {תאוה לעינים יבמות סא - לכן לא נקראו "אדם" ורק אדם הראשון נקרא אדם כי קיים ז' מצוות}
לח ע"א22 עמד והתירן להן וכו'לקוטי שיחות חלק ל עמ' 212
לח ע"א22 עמד והתירןדרך ה' (באום) ח"ב פ"ד אות נז {הקב"ה ניתק את הגוים גם משבע מצוות בני נח}
לח ע"א22 ראה שלא קיימו עמד והתיר להם וכו' אפי' מקיימים אינם מקבלים עליהם שכר וכו' כמצווים ועושיםהערות אברהם יעקב יצחקי שמות עמ' קי
לח ע"א23 אין מקבלים עליהן שכררנת יצחק ה' מגילות עמ' צז
לח ע"א23 אין מקבלין עליהן שברתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קכח
לח ע"א23 אפילו מקיימין אותן אין מקבלין עליהם שכר וכו' כמצווה ועושהנצח ישראל (הרטמן) עמ' שמא הערה 13
לח ע"א23 אפילו מקיימין אין מקבלים שכר ורש"ישעורי דעת ספר ב עמ' קיח
לח ע"א23 אפילו מקיימןחי' הגרשוני (תשמח) עמ' צא {נכרי שמקיים מצוות}
לח ע"א23 שאין מקבלים עליהן שכר וכו'תיבת גמא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' שכ
לח ע"א23 שאפילו מקיימים אין נוטלים שכרתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' קמט
לח ע"א24 אפי' נכרי ועוסק בתורה הרי הוא ככה"גפרדס יוסף השלם (פצנובסקי) שמות עמ' תרפח
לח ע"א24 אפי' נכרי ועוסק בתורה הרי הוא ככהן גדולדברי חנינא - ת"ת עמ' עג
לח ע"א24 אפי' נכרי ועוסק בתורה הרי הוא ככהן גדולתורת מנחם חע"ז עמ' 74
לח ע"א24 אפי' נכרי ועוסק בתורה שהוא ככה"ג, ותוס' ד"ה הרילקוטי שיחות חי"ד עמ' 38, חי"ז עמ' 398, חכ"ז עמ' 247
לח ע"א24 אפי' נכרי עוסקמורשה - שיחות למועדים עמ' קד
לח ע"א24 אפילו גוי ועוסק בתורה הריהו ככהן גדולמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 411
לח ע"א24 אפילו גוי עוסק בתורהמוסר המקרא והתלמוד עמ' מד
לח ע"א24 אפילו נכרי העוסק בתורה הרי הוא ככה"גאבן ישראל (פישר) אגדה ח"ב עמ' קכט, קלד
לח ע"א24 אפילו נכרי העוסק בתורהאבן ישראל (תשסז) עמ' קב, קלו
לח ע"א24 אפילו נכרי העוסק בתורהאבן ישראל על התורה (תשסב) עמ' צג
לח ע"א24 אפילו נכרי העוסק בתורהאבן ישראל על התורה עמ' סו
לח ע"א24 אפילו נכרי העוסק בתורהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' ש
לח ע"א24 אפילו נכרי ועוסק בתורה הוא ככה"גהתורה והעולם ח"א עמ' קלג
לח ע"א24 אפילו נכרי ועוסק בתורה הרי הוא ככהן גדולכד הקמח (מישור) עמ' קז
לח ע"א24 אפילו נכרי ועוסק בתורה הרי הוא ככהן גדולכתנות אור עמ' קצח
לח ע"א24 אפילו נכרי ועוסק בתורה הרי הוא ככהן גדוללנבוכי הדור עמ' 174 (לד) {החושבים שלא ימצא בכל אדם וכשרונו העצמי מאומה מקדושתה והודה של תורה, אינם מכירים את ההוד של צלם אלהים}
לח ע"א24 אפילו נכרי ועוסק בתורה הרי הוא ככהן גדולמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' ד
לח ע"א24 אפילו נכרי ועוסק בתורה הרי הוא ככהן גדולמחשבת זקנים עמ' קיב
לח ע"א24 אפילו נכרי ועוסק בתורה הרי הוא ככהן גדולשערי אורה (ברגמן, תשעז) ח"א עמ' רצה
לח ע"א24 אפילו נכרי ועוסק בתורה שהוא ככהן גדולזמרת הארץ (רבינוביץ) עמ' ו
לח ע"א24 אפילו נכרי ועוסק בתורה שהוא ככהן גדולחכמת התורה קדושים עמ' רפט
לח ע"א24 אפילו נכרי ועוסק בתורהדרשות הרז"ה עמ' קמז, תקמ
לח ע"א24 אפילו נכרי שעוסק בתורה הוא ככהן גדולדברי יואל פ' בראשית דף סט ע"ב, פ' וישלח דף קעג ע"א
לח ע"א24 אפילו עובד כוכבים ועוסק בתורה הרי הוא ככהן גדולאגרות הראיה כרך א אגרת רפג (שכא) {אבל אין לו העלייה הגזעית, בזכות אבותיו, כמו שיש לישראל}
לח ע"א24 גוי העוסק בתורה הוא ככה"גקסת הסופר (תשעו) עמ' רנג
לח ע"א24 גוי העוסק בתורה וכו' שכרו כאינו מצווהמנוחת אשר ח"ב דף כא ע"ב
לח ע"א24 גוי שעוסק בתורה הרי הוא ככהן גדולדברי שאול ויקרא עמ' שיב, דברים עמ' רפג
לח ע"א24 גם נכרי העוסק בתורה הרי הוא ככה"גערבי נחל (תשסד) עמ' תלט
לח ע"א24 ככה"ג, תוס' - שנכנס לפני ולפניםטוב טעם שמות עמ' קכח
לח ע"א24 מנין אפילו נכרי שעוסק בתורה שהוא ככהן גדולאבן ישראל (פישר) אגדה ח"ב עמ' עב
לח ע"א24 מנין לגוי שעוסק בתורה שהוא ככהן גדולכסף נבחר (תשסג) עמ' קכה
לח ע"א24 מנין לגוי שעוסק בתורה שהוא ככהן גדולכסף נבחר (תשפ) עמ' קעב
לח ע"א24 מנין לנכרי שעוסק בתורה וכו'ברכת משה דף מד ע"א
לח ע"א24 מנין שאפי' גוי ועוסק בתורה הוא ככ"ג ת"ל אשר יעשה וכו'ויקהל משה (אלפלס) דף פו ע"א
לח ע"א24 מנין שאפי' נכרי ועוסק בתורה הרי הוא ככהן גדול וכו'חוט המשולש בשערים (תשנח) עמ' ע, עא, שלג
לח ע"א24 מנין שאפי' נכרי ועוסק בתורה שהוא ככה"ג וכו'חמודי צבי במדבר-דברים עמ' ז
לח ע"א24 מנין שאפי' נכרי ועוסק בתורה שהוא ככה"גחיי נפש ח"ג עמ' כא
לח ע"א24 מנין שאפי' עכו"ם ועוסק בתורה וכו'מנחת יצחק ויקרא-דברים עמ' לג, לד
לח ע"א24 מנין שאפילו נכרי וכו' אשר יעשה אתם האדם וכו' הרי הוא ככהן גדולבית ישראל (טויסיג) תליתאה ח"א עמ' צט
לח ע"א24 מנין שאפילו נכרי וכו' אשר יעשה אתם האדם וכו' הרי הוא ככהן גדולבית ישראל (טויסיג) ח"ו עמ' קנב, שג
לח ע"א24 מנין שאפילו נכרי ועוסק בתורה הרי הוא ככהן גדולדרשות הצל"ח השלם עמ' תנא
לח ע"א24 מנין שאפילו נכרי ועוסק בתורה שהוא ככה"ג וכו' הרי הוא ככה"גמבשר טוב - ישועות אברהם עמ' רכד
לח ע"א24 מנין שאפילו נכרי ועוסק בתורה שהוא ככהן גדולאז שמח עמ' מז
לח ע"א24 מנין שאפילו נכרי ועוסק בתורה שהוא ככהן גדולדרשות אל עמי ח"ב דרוש כג
לח ע"א24 מנין שאפילו נכרי ועוסק בתורה שהוא ככהן גדולזאת ליעקב ויקרא עמ' קטז, קכב
לח ע"א24 מנין שנכרי ועוסק בתורה הוא ככהן גדול וכו'להורות נתן ויקרא עמ' רכג
לח ע"א24 נכרי העוסק בתורה הרי הוא ככהן גדולאור אברהם - מסכת מגילה עמ' ערה
לח ע"א24 נכרי העוסק בתורה הרי הוא ככהן גדולאור אברהם דברים עמ' תס
לח ע"א24 נכרי העוסק בתורה הרי הוא ככהן גדולפנקסי הראי"ה ח"א עמ' נב
לח ע"א24 נכרי העוסק בתורה הרי הוא ככהן גדול, רא"האור אברהם בראשית עמ' נה
לח ע"א24 נכרי העוסק בתורהאבן ישראל על התורה (תשסב) עמ' סג
לח ע"א24 נכרי העוסק בתורהאבן ישראל על התורה עמ' מג
לח ע"א24 נכרי העוסק בתורה, מאיריאור אברהם בראשית עמ' נג
לח ע"א24 נכרי העוסק בתורה, מאיריאור אברהם ויקרא עמ' רמג
לח ע"א24 נכרי ועוסק בתורהבאר בשדה עמ' קס
לח ע"א24 נכרי ועוסק בתורה הרי הוא ככה"גבתורתו יהגה (תשעב) עמ' רלב
לח ע"א24 נכרי ועוסק בתורה וכו' ככהן גדולמכתב מאליהו ח"ה עמ' 462
לח ע"א24 נכרי ועוסק בתורהגנא דפלפלי עמ' רלג
לח ע"א24 נכרי עוסק בתורה הרי הוא ככהן גדולודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' תקו
לח ע"א24 נכרי שעוסק בתורה הרי הוא ככהן גדול, וחי' הרשב"אגבורת יצחק שבועות עמ' יד, קמו
לח ע"א24 נכרי שעוסק בתורה הרי הוא ככהן גדולעטרת ישועה (תשסד) אות קב לשבועות
לח ע"א24 נכרי שעוסק בתורה חשוב ככהן גדוללחמי תודה דף פו ע"א
לח ע"א24 שאפי' גוי ועוסק בתורה הרי הוא ככהן גדולניבי זהב עמ' קפא
לח ע"א24 שאפילו נכרי ועוסק בתורה הרי הוא ככהן גדולבאר משה (אפשטיין) יהושע-שמואל עמ' תמז
לח ע"א24 שאפילו נכרי ועוסק בתורה הרי הוא ככהן גדולחמשה מאמרות (תשסט) - תורת שבת פרשת יתרו א, תבא
לח ע"א24 שאפילו נכרי ועוסק בתורה הרי הוא ככהן גדולפני מנחם חנוכה עמ' רנ, רנה
לח ע"א24 שאפילו נכרי ועוסק בתורה שהוא ככהן גדול וכו' הא למרת שאפילו נכרי ועוסק בתורה הרי הוא ככהן גדולכתב סופר אגדות כאן
לח ע"א24 שאפילו נכרי ועוסק בתורהפירושי ראשונים
לח ע"א24 שאפילו עכו"ם ועוסק בתורה הרי הוא ככהן גדולחיי נפש ח"ו עמ' רח
לח ע"א25 אשר יעשה אותם האדם וחיכתבי רבנו בחיי עמ' קיג
לח ע"א25 אשר יעשה אותם האדם וכו' הא למדת שאפי' נכרי ועוסק בתורה ה"ה ככה"ג ותוס'תורת מנחם חלק ס עמ' 395, 412
לח ע"א25 וחי בהם וכו' גוי שלומד תורהכתבי הרב נתן פרידלאנד ח"א עמ' 120
לח ע"א25 ישראל לא נאמר אלא אדםפתגמי אורייתא ח"ב עמ' רפג
לח ע"א25 כהנים ולוים וישראלים לא נאמר אלא אדםזאת ליעקב ויקרא עמ' קכא
לח ע"א25 כהנים לויים וישראלים לא נאמר וכו'ניבי זהב עמ' כא, עו
לח ע"א26 אלא אדם הא למדת שאפי' נכרי ועוסק בתורה, ותוס' ד"ה אלא האדםמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"א עמ' ט
לח ע"א26 אלא אדם הא למדת שאפי' נכרי ועוסק בתורה, ותוס' ד"ה אלא האדםמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשמב) ח"א עמ' ח
לח ע"א26 אלא אדם וכו'באר מים חיים (תשנט) ח"ג עמ' רצה {אומות העולם נקראים אדם}
לח ע"א26 אלא אדם וכו'באר מים חיים (תשנט) ח"ד עמ' צ, קיח {אומות העולם נקראים אדם}
לח ע"א26 הא למדת שאפילו נכרי ועוסק בתורה שהוא ככהן גדולשל"ה (תשנז) ווי העמודים פרק כז אות מב
לח ע"א27 אינו מצווה ועושהדרשות הרז"ה עמ' תיח
לח ע"א27 אפי' מקיימים את המצוות אין מקבלים עליהם שכר כמצווה ועושה אלא כמי שאינו מצווה ועושה, ומרומי שדהמוסר דרך - אפיקי חיים עמ' יח
לח ע"א27 בני נח מקבלין שכר רק כאינו מצווה ועושהאור אברהם - רות עמ' תמג
לח ע"א27 כמי שאינו מצווה ועושהבתורתו יהגה (תשעב) עמ' רס
לח ע"א27 כמי שאינו מצווה ועושהשערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' קפג
לח ע"א27 מקבלין שכר כאינו מצווה ועושהחכמת התורה משפטים עמ' שפב
לח ע"א27 מקבלין שכר כמו שאינו מצווה ועושהרנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' נט
לח ע"א27 נכרי מקבלין שכר על מצוותן כאינו מצווה ועושה, מאיריאור אברהם - הגדה של פסח - קונטרס אמונת אברהם עמ' נט
לח ע"א27 עובד כוכבים המקיים התורה אינו נוטל שכר כמצווה ועושהערבי נחל (תשסד) עמ' תעז
לח ע"א27 עובד כוכבים המקיים התורה אינו נוטל שכר כמצווה ועושהערבי נחל (תשסט) ויקרא עמ' לז
לח ע"א28 גדול המצוה ועושה יותר ממי שאינו מצוה ועושהייטב פנים ח"א דף נז
לח ע"א28 גדול המצוה ועושה יותר משאינו מצווה ועושהדרשות מהרא"ל (תשנט) סי' כה אות ב
לח ע"א28 גדול המצוה ועושה ממי שאינו מצוה ועושהדרשות הר"ן (מישור) עמ' קמט
לח ע"א28 גדול המצוה ועושה ממי שאינו מצוה ועושהמאמרי שלמה ח"א עמ' קעו
לח ע"א28 גדול המצוה ועושה ממי שאינו מצוה ועושהפניני יחזקאל עמ' כ, לח
לח ע"א28 גדול המצוה ועושהדרשות הרז"ה עמ' נא, תקמא
לח ע"א28 גדול המצוה ועושהדרשות מהר"י מינץ (תשנז) עמ' ל
לח ע"א28 גדול המצוה ועושהפני חיים (פלג'י) עמ' לד ע"ב
לח ע"א28 גדול המצווה ועושהחכמת התורה דברים עמ' שפז
לח ע"א28 גדול המצווה ועושה וכו'אור אברהם - תלמוד תורה עמ' סח
לח ע"א28 גדול המצווה ועושה וכו'דברי ברוך ח"ב סי' טז אות ו
לח ע"א28 גדול המצווה ועושה וכו'דרך ישרה עמ' שסו
לח ע"א28 גדול המצווה ועושה וכו'דרשות הרא"ש דף כ ע"א דרוש יז
לח ע"א28 גדול המצווה ועושה יותר ממי שאינו מצווה ועושהאקים את יצחק עמ' שנה
לח ע"א28 גדול המצווה ועושה יותר ממי שאינו מצווה ועושהדברי יואל פ' יתרו דף פ ע"ב
לח ע"א28 גדול המצווה ועושה יותר ממי שאינו מצווה ועושהדמשק אליעזר (חדש, תפלה) עמ' 78
לח ע"א28 גדול המצווה ועושה יותר ממי שאינו מצווה ועושההרופא לשבורי לב במדבר עמ' סג, רמה, שסד
לח ע"א28 גדול המצווה ועושה יותר ממי שאינו מצווה ועושההרופא לשבורי לב ויקרא עמ' קצו
לח ע"א28 גדול המצווה ועושה יותר ממי שאינו מצווה ועושהחיים שיש בהם - דרשות ח"א עמ' קה
לח ע"א28 גדול המצווה ועושה יותר ממי שאינו מצווה ועושהחכמת התורה וישלח עמ' תח {לכן יעקב רצה לחזור לא"י ששם יהיה מצווה ושם נעשה שלם בתורתו}
לח ע"א28 גדול המצווה ועושה יותר ממי שאינו מצווה ועושהלב אביגדור עמ' קסה
לח ע"א28 גדול המצווה ועושה יותר ממי שאינו מצווה ועושהתורת אביגדור ח"ג עמ' יג
לח ע"א28 גדול המצווה ועושה יותר ממי שאינו מצווה ועושהתורת אברהם עמ' 134, 136, ע
לח ע"א28 גדול המצווה ועושה ממי שאינו מצוה ועושההערות אברהם יעקב יצחקי דברים עמ' לב
לח ע"א28 גדול המצווה ועושה ממי שאינו מצווהאם לבינה (פאפא) עמ' רמז
לח ע"א28 גדול המצווה ועושה ממי שאינו מצווהחכמת התורה ויצא עמ' קכז
לח ע"א28 גדול המצווה ועושה ממי שאינו מצווהחכמת התורה תולדות עמ' קמה, שמ, שדמ
לח ע"א28 גדול המצווה ועושה ממי שאינו מצווה ועושהמגדנות אליעזר עמ' תב
לח ע"א28 גדול המצווה ועושה ממי שאינו מצווה ועושהאור אברהם דברים עמ' שנח
לח ע"א28 גדול המצווה ועושה ממי שאינו מצווה ועושהאמרות ה' השלם ח"א עמ' תמג, ח"ד עמ' רעא
לח ע"א28 גדול המצווה ועושה ממי שאינו מצווה ועושהאמרי צדיקים (תשסה) עמ' מג
לח ע"א28 גדול המצווה ועושה ממי שאינו מצווה ועושהבן מלך - חכמה ומוסר עמ' סז
לח ע"א28 גדול המצווה ועושה ממי שאינו מצווה ועושהדרשות הר"ן (תשסג) עמ' רסה, תקכב
לח ע"א28 גדול המצווה ועושה ממי שאינו מצווה ועושהיורה חכימא (תשעא) עמ' צב
לח ע"א28 גדול המצווה ועושה ממי שאינו מצווה ועושהמדבר שור דרוש טו עמ' קכח; מאורות הראי"ה פורים עמ' קמג; אוצרות הראי"ה ח"ב עמ' 213; שבת הארץ - מבוא פרק ז עמ' סב; מאורות הראי"ה שבת קודש עמ' רד; פנקסי הראי"ה - מציאות קטן אות רז
לח ע"א28 גדול המצווה ועושה ממי שאינו מצווה ועושהנחמד ונעים (תשסח) וישב ד"ה ואחשוב אני, לקוטי ש"ס אות כא
לח ע"א28 גדול המצווה ועושה ממי שאינו מצווה ועושהקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' תקנא
לח ע"א28 גדול המצווה ועושה ממי שאינו מצווהאור אברהם - מסכת מגילה עמ' ערה
לח ע"א28 גדול המצווה ועושה ממי שאינו מצווהשפת אמת (ברעזאן, תשסח) עמ' תצה
לח ע"א28 גדול המצווה ועושה ממי שאינושפת אמת (ברעזאן, תשעד) עמ' תקנא
לח ע"א28 גדול המצווה ועושה משאינו מצווהולאשר אמר בראשית-שמות עמ' תקסח
לח ע"א28 גדול המצווה ועושהאור חדש (הרטמן) הקדמה אות 51
לח ע"א28 גדול המצווה ועושהבנין שאול עמ' קמה
לח ע"א28 גדול המצווה ועושהדרשות מהר"ל (יד מרדכי) עמ' ו
לח ע"א28 גדול המצווה ועושהדרשות מהר"ם בנעט עמ' צו
לח ע"א28 גדול המצווה ועושהחכמת התורה וישלח עמ' קנג, קסד
לח ע"א28 גדול המצווה ועושהחכמת התורה ראה עמ' טו
לח ע"א28 גדול המצווה ועושהיחל ישראל אבות ח"ו עמ' רפז
לח ע"א28 גדול המצווה ועושהלקוטי שיחות חט"ז עמ' 212
לח ע"א28 גדול המצווה ועושהמכמני עוזיאל עמ' רפט
לח ע"א28 גדול המצווה ועושהמרפא בכנפיה ח"ג עמ' שכח
לח ע"א28 גדול המצווה ועושהמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ד עמ' יא
לח ע"א28 גדול המצווה ועושהנפוצות יהודה (מוסקאטו, תשס) עמ' רסח
לח ע"א28 גדול המצווה ועושהפרפרת משה ח"ב עמ' קפב
לח ע"א28 גדול המצווה ועושהקרבן מנחה (תשעד) עמ' קסו
לח ע"א28 גדול המצווה ועושהתפארת ישראל (מהר"ל, הניג) עמ' סג
לח ע"א29 ב' סרדיוטות וכו' שור של ישראל שנגח וכו'אור אברהם שמות עמ' נד
לח ע"א29 וכבר שלחה וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"א עמ' סה
לח ע"א29 וכבר שלחה מלכות הרשעה שני סרדיוטות אצל חכמי ישראל למדונו תורתכםבנין אברהם בראשית עמ' ה
לח ע"א29 וכבר שלחה מלכות רומי שני סרדיוטות אצל חכמי ישראל וכו'משחת שמן (תשעא) ויקרא עמ' שמט
לח ע"א29 וכבר שלחה מלכות רומי שני סרדיוטות אצל חכמי ישראל למדונו תורתכם, ותוס' ומהרש"אבאר שרים פרשת וזאת הברכה דרוש ב אות ד
לח ע"א29 וכבר שלחה מלכות רומי שני סרדיוטות אצל חכמי ישראלנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' לח אות ד
לח ע"א29 וכבר שלחה מלכות רומי שני סרדיוטות וכו'נחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' ל אות ב
לח ע"א29 וכבר שלחו רומי וכו'מראה כהן (אדלר) מהדו"ג דף רכט ע"א
לח ע"א29 למדונו תורתכםבתורתו יהגה (תשעב) עמ' מג
לח ע"א29 שלחה מלכות רומי שני סרדיוטות אצל חכמי ישראל למדונו תורתכם וכו'דברי יואל פ' בראשית דף מ ע"א
לח ע"א29 שלחו מלכות רומי לחכמי ישראל למדונו תורתכם למדו ושנוברך משה שמות עמ' קמב
לח ע"א29 שני סרדיוטות וכו' אמרו להם דקדקנו בכל תורתכם ואמת הואהרופא לשבורי לב בראשית עמ' קעט
לח ע"א30 דקדקנו בכל תורתכם ואמת הוא חוץ מדבר זה שאתם אומרים שור של ישראל שנגח שור של כנעני פטורדרך חיים (תשע) פ"ו הערה 2105
לח ע"א30 דקדקנו בכל תורתכםשערי חיים (רוטר) ח"ג בשער
לח ע"א30 קראו ושנו ושלשוהאיר ממזרח - יהושע עמ' יג
לח ע"א31 חוץ מדבר זהבני יששכר (תשמג) ח"ב דף עח ע"א {עיקר קנאתם של יון היתה על חילוקי הדינים שיש בין ישראל ליון}
לח ע"א31 חוץ מדבר זה שאתם אומרים וכו', יש"ש - מה שלא שינו מטעם סכנהתתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' רטו
לח ע"א31 חוץ מדבר זה שאתם אומרים, ויש"שתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' קיז
לח ע"א32 בין תם בין מועד משלם נזק שלםבני יששכר (תשסח) ח"ג עמ' עו
לח ע"א34 ר' שמואל בר יצחק שכיבא ליה ברתיהבגדי כהונה (פרחיא) דף כח ע"ב
לח ע"א34 רב שמואל בר יהודה שכיבא לי' ברתא א"ל רבנן לעולא קום ניזל ננחמיהבי חייא ח"ב עמ' רפח
לח ע"א34 רב שמואל בר יהודה שכיבא ליה ברתא וכו' גבי נחמתא דבבלאי דגידופא הוא וכו'של"ה (תשנז) - שער האותיות אות ש ס"ק ל
לח ע"א34 רב שמואל בר יהודה שכיבא ליה ברתיה וכו' בתו של רבי אם כשרה היא וראויה לצאת ממנה דבר טוב וכו'ארוחת תמיד עמ' תקד ע"ב ד"ה ועל פי
לח ע"א34 רבי שמואל בר יהודה שכיבא ליה ברתיה וכו'של"ה (תט) ש' האותיות דף קט ע"א; נחלת צבי (טוכפירר, תכ) פרק ד דף סד ע"ב
לח ע"א34 רש"י בר"י שכיבא ליה ברתיה וכו' אל תצר וכו' שתי פרידות טובות, ותוס' ד"ה נשא משה, ורש"י ד"ה מואבים עצמםמשען המים דף נד ע"ב וע"ד
לח ע"א34 רשב"י שכיבא לי' ברתא כו'ישמח משה (נאס) דף יג ע"ב
לח ע"א35 א"ל רבנן לעולא קום ניזיל ננחמיה א"ל מאי אית לי גבי נחמתא דבבלאי דגידופא הואמים חיים (רפפורט, תשעז) - אוצרות חיים עמ' ל
לח ע"א35 א"ל רבנן לעולא קום ניזיל וכו', ונמק"י - דהלכה כעולאיד שלמה (עזרא) דף פב ע"א
לח ע"א35 שכיבא ליה ברתיהמחושקים כסף דף עב ע"ג
לח ע"א36 גידופא וכו' מאי אית לי למעבדיפה תאר (תשעח) ח"ג עמ' תעא
לח ע"א36 דגידופא הוא וכו'מטר השמים - עמודי העולם עמ' תקח {אסור לומר לאבל מה לך לעשות כי א"א לשנות דהוי בגידוף וכו'}
לח ע"א36 מאי אית לי גבי נחמה דבבלאי דגידופא הואאור החיים (שיטץ) עמ' 9, 27
לח ע"א36 מאי אית לי גבי נחמתא דבבלאי דגידופא הוא וכו'דרשות חתם סופר (תרפט) ח"ב דף שלז ע"ג
לח ע"א36 מאי אית לי גבי נחמתא דבבלאי דגידופא הוא וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ה עמ' רנט ד"ה כתיב
לח ע"א36 מאי אית לי גבי נחמתא דבבלאי דגידופא הואאגרות הראיה כרך א אגרת רב (רנה) {הדגיש "בבלאי" שמתאוננים "מה אפשר לעשות?" כי למולם הסגנון הארץ ישראלי מקבלים ברצון ושמחים ביסורין}
לח ע"א36 מאי אית לי גבי נחמתא דבבלאי וכו'שפע חיים - מכתבי תורה (תשסח) עמ' שסח
לח ע"א36 מאי אית לי גבי נחמתא דבבלאי וכו'אור יחזקאל - מכתבים עמ' קכז, רלו
לח ע"א36 מאי אפשר למיעבדאגרות הראיה חלק א רנה
לח ע"א36 מאי אפשר למיעבדשערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' סא
לח ע"א36 מה אית לי גבי נחמתא דבבל דגדופא היאקול אומר קרא ח"ג דרוש כד אות ג
לח ע"א36 נחמתא דבבלאי גידופא הואמטר השמים - עמודי העולם עמ' תכו
לח ע"א36 נחמתא דבבלאי גידופא הוא דאמרי מאי אפשר למיעבדבן מלך - מידת הביטחון עמ' קלו
לח ע"א36 נחמתא דבבלאי גידופא הואבאר משה (אפשטיין) יהושע-שמואל עמ' תסט
לח ע"א36 נחמתא דבבלאי גידופא הואדרשות מהר"ם חביב עמ' שצו
לח ע"א36 נחמתא דבבלאי גידופא היאמערכי לב (שוואב) מועדים ח"ב עמ' קי
לח ע"א36 נחמתא דבבלאי דגדופא היא דאמרי מאי אפשר למעבדאבל מצרים ח"ב דף כג ע"ב
לח ע"א36 נחמתא דבבלאי דגידופא הוא דאמרי מאי אפשר למיעבדשיחות הרב צבי יהודה דברים עמ' 135
לח ע"א36 נחמתא דבבלאי דהוי גדופהלהעיר להורות ולהשכיל ח"ג עמ' רפב
לח ע"א37 ויאמר ה' אלי אל תצר את מואב וגו' וכי מה עלה על דעתו של משה לעשות מלחמה שלא ברשות אלא נשא משה ק"ו בעצמו וכו'אור תורה (קאלמייר, תשסא) עמ' לח
לח ע"א37 ויאמר ה' אלי אל תצר את מואב נשא משה ק"ו בעצמו וכו' שתי פרידות טובות יש לי להוציא מהן רות המואביה ונעמה העמונית וכו'צפנת פענח (תשעא) שמות עמ' שעח
לח ע"א37 ויאמר ה' אלי אל תצר את מואב נשא ק"ו בעצמותולעת שני דף קמה ע"ג
לח ע"א37 ויאמר ה' אלי אל תצר וכו' וכי מה עלה על דעתו של משהשנות ימין דף קנז ע"ג
לח ע"א38 אל תצר את מואב וכו' אלא שנשא משה ק"ו בעצמו ומה מדינים וכו' מואבים עצמן לא כל שכן אמר לו הקב"ה וכו' ב' פרידות טובות וכו'דברת שלמה (תשעא) עמ' תי
לח ע"א38 אל תצר את מואב וכו' וכי מה עלה על דעתו של משה לעשות מלחמה וכו'כרם חמד (תשסו) עמ' קכט
לח ע"א38 אל תצר את מואב וכו' מפני פרידה טובה וכו'ערבי נחל (תשסד) עמ' תתקפט
לח ע"א38 אל תצר את מואב וכו' משה חשב שמותר מק"ו, ותוס'אמרי מרדכי (שפלטר, תשעב) אות קלט, קצח
לח ע"א38 אל תצר את מואב וכו' נשא משה ק"ו בעצמו וכו' ב' פרידות טובות וכו' ותוס' ד"ה נשאאש דת (תשמח) עמ' רלד
לח ע"א38 אל תצר את מואב וכו' נשא משה ק"ו בעצמודברי יואל פ' וישלח דף קכח ע"א
לח ע"א38 אל תצר את מואב וכו' נשא משה ק"ו וכו' שתי פרידות טובות וכו' רות המואביה ונעמה העמוניתעטרת משה ימים נוראים - ר"ה אות קלא, עשי"ת אות א
לח ע"א38 אל תצר את מואב וכו' ק"ו ממדיניםעיוני רש"י במדבר עמ' תקמו
לח ע"א38 אל תצר את מואב וכו'שארית מנחם ח"ב עמ' רלג {אף שנכנסו בעובי הקורה}
לח ע"א38 אל תצר את מואב וכי מה עלה על דעתו של משה לעשות מלחמה בלא רשותברך יצחק (ברכה) דרוש לפרשת פנחס
לח ע"א38 אל תצר את מואב כו'תהלה לדוד (אמאדו) דף קלג ע"ג
לח ע"א38 אל תצר את מואב כו', ותוס' ד"ה נשא משה - אומר ר"ת כו'בן אברהם (אשטרושא) דף צט ע"ד
לח ע"א38 אל תצר את מואבודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' תטו
לח ע"א38 אל תצר את מואבמכתב מאליהו ח"א עמ' 15
לח ע"א38 אל תצר וכו' בשביל שתי פרידותחכמת התורה נח עמ' פח
לח ע"א38 אל תצר וכו' נשא משה ק"ויקרא דשכבי (דוד) דרוש נו דף קיח ע"א
לח ע"א38 וכי מה עלה על דעתו של משה וכו'רנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' רלז
לח ע"א38 וכי מה עלה על דעתו של משה לעשות מלחמה שלא ברשות אלא נשא משה ק"ו בעצמו וכו'דרכי צדק עמ' רפא
לח ע"א38 וכי מה עלה על דעתו של משה לעשות מלחמה שלא ברשות אלא נשא משה קל וחומר בעצמו וכו'לחמי תודה דף רב ע"א
לח ע"א38 וכי מה עלה על דעתו של משה לעשות מלחמה שלא ברשות וכו' בשביל שתי פרידות טובות וכו'שרתי - חבר הקיני עמ' י {בשבילן חס הקב"ה על שתי אומות גדולות ולא החריבן}
לח ע"א38 וכי מה עלה על דעתו של משה לעשות מלחמה שלא ברשות וכו' שתי פרידות טובות יש לי להוציא מהן וכו'פאר יעקב ח"ג עמ' תריד, תרנד
לח ע"א38 וכי מה עלה על דעתו של משה לעשות מלחמה שלא ברשות וכו'נאוה תהלה עמ' שלה
לח ע"א38 וכי מה עלה על דעתו של משה לעשות מלחמה שלא ברשותאיש צעיר דף כג ע"א
לח ע"א38 וכי מה עלה על דעתו של משה לעשות מלחמה שלא ברשותפרשת דרכים (תשסה) עמ' קסג
לח ע"א38 וכי מה עלה על דעתו של משהמשך חכמה דברים פ"ב פסוק ט
לח ע"א38 וכי מה עלה על דעתו של משהפני יהושע (תשסא) עמ' קו
לח ע"א38 וכי מה עלתה על דעתו של משהדרישה מחיים דף סג ע"א
לח ע"א38 וכי עלה בדעתו של משה לעשות מלחמה שלא ברשות וכו'שפתי כהן (הכהן, שסה) פרשת דברים דף רב ע"ב; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה עד דף תכט ע"א
לח ע"א38 וכי עלה על דעתו וכו' ללא רשותילקוט הגרשוני ח"ב
לח ע"א38 וכי עלה על דעתו של משה לערוך מלחמה שלא ברשותלדור ולדורות ח"א עמ' נג
לח ע"א38 וכי עלה על דעתו של משה לעשות מלחמה וכו'אסופת מערכות סוכות עמ' קלז (מהדו"ב עמ' רסג)
לח ע"א38 וכי עלה על דעתו של משה לעשות מלחמה שלא ברשות וכו'טוב ירושלים במדבר פכ"ה פסוק יח
לח ע"א38 וכי עלתה על דעת משה לעשות מלחמה שלא ברשותבגדי אהרן (תשמז) ח"ב עמ' קג
לח ע"א38 וכי עלתה על דעתו של משהפרפרת התורה עמ' תקמז
לח ע"א38 מה עלה בדעתו של משה לעשות מלחמה שלא ברשות נשא ק"ויוסף לקח כרך ב ח"א עמ' קלט, ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קצו, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' ריג
לח ע"א38 מה עלה על דעתו של משה לעשות מלחמהטירת כסף דף רסא ע"א
לח ע"א39 אלא נשא משה קל וחומר בעצמו אמר ומה מדינים וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ה עמ' קפז
לח ע"א39 אלא נשא משה קל וחומר כעצמופני מנחם פינחס עמ' קעא
לח ע"א39 המדיניםיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' רסו
לח ע"א39 ומה מדינים שלא באו אלא לעזור וכו'פרדס מרדכי עמ' רלט
לח ע"א39 למד משה ק"ו ומה מדינים שלא באו אלא לעזור את מואבתיבת גמא (תשסז) עמ' רכג
לח ע"א39 מה מדינים שלא באו אלא לעזור את מואב אמרה תורה צרור את המדינים וכו' ב' פרידותנזר הקדש ח"א עמ' רפד, תקמד, תקמז, ח"ג עמ' קכג {לכן חס הקב"ה על ב' אומות}
לח ע"א39 משה דן ק"ו בעצמו וכו' אמר לו הקב"ה לא כשעלתה על דעתך עלתה על דעתי, שתי פרידות טובות יש לי להוציא מהם וכו'שם יחזקאל עמ' שפח
לח ע"א39 נשא משה ק"ו בעצמו אמר ומה מדינים וכו', ותוס'הר יראה - חסד חיים מאמר ג
לח ע"א39 נשא משה ק"ו בעצמו וכו' א"ל הקב"ה שתי פרידות טובות יש לי להוציא מהםקומץ המנחה (צונץ) דרוש יט אות ח, דרוש קיח אות ב, דרוש קכט אות ה, דרוש קלא אות א
לח ע"א39 נשא משה ק"ו בעצמו וכו' מואבים עצמן לא כ"שדרך השער (תשנו) עמ' מז, מח
לח ע"א39 נשא משה ק"ו בעצמו ומה מדינים שלא באו אלא לעזור את מואב אמרה תורה צרור את המדעיםפרשת דרכים (תשסה) עמ' קמד
לח ע"א39 נשא משה ק"ו בעצמואמרי יצחק במדבר-דברים עמ' תמז
לח ע"א39 נשא משה ק"ו בעצמועמוד הימיני (קלינמן) עמ' קצז
לח ע"א39 נשא משה ק"ו בעצמותיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' קע, רלו, תנג, ח"ב עמ' קמא
לח ע"א39 נשא משה ק"ו וכו'תפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' סה(ריד) {אם לגבי בני נח עונשין מן הדין}
לח ע"א39 נשא משה ק"ו לעצמו ותוס'פרשת דרכים (תשנב) עמ' קא, קיג
לח ע"א39 נשא משה ק"ודגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' קפח
לח ע"א39 נשא משה קל וחומר בעצמו וכו'תפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' מג (קנב) {אם בבני נח עונשין מן הדין}
לח ע"א39 נשא משה קל וחומר בעצמוגור אריה במדבר פכ"ה אות כד
לח ע"א39 נשא משה קל וחומר ומה מדיינים שלא באו אלא לעזור את מואב וכו'שנות חיים (חזן) פרשת פנחס דף קפג ע"ד
לח ע"א39 נשא ק"ו בעצמומרפא לנפש ח"ד סי' קו אות א {הרי אין עונשין מן הדין}
לח ע"א39 ק"ו ממדיןירך יעקב (פיתוסי) דף ט ע"ג
לח ע"א רש"י - הקב"ה החזיר את התורהאבן ישראל (תשסז) עמ' קא
לח ע"א רש"י - הקב"ה החזיר את התורהאבן ישראל על התורה עמ' מג
לח ע"א רש"י - הקב"ה חזר על כל האומותאבן ישראל (פישר) אגדה ח"ב עמ' קכט, קלד
לח ע"א רש"י - הקב"ה חזר על עשו וישמעאלאבן ישראל (תשסז) עמ' קלו
לח ע"א רש"י - הקב"ה חזר על עשו וישמעאלאבן ישראל על התורה עמ' סו
לח ע"א רש"י - האומות העולם לא רצו לקבל התורהשמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' ד
לח ע"א רש"י - הקב"ה החזיר את התורה על עשו וישמעאלאבן ישראל על התורה (תשסב) עמ' סג, צג
לח ע"א רש"י - חזר הקב"ה על כל אומה ולשון וביקש לתת להם התורה ולא קיבלוהמפי ספרים וסופרים - פניני חסידות ימים בטבת ט
לח ע"א רש"י - חזר על כל אומה שיקבלו התורהשמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' רכח, תנג
לח ע"א תוס' - אומות העולם נקראו האדםאמירה נעימה (בלוך) עמ' ק
לח ע"א תוס' - אתם קרויים אדם ולא עכו"םאבן ישראל (פישר) אגדה ח"ב עמ' יט
לח ע"א תוס' - אתם קרויים אדםאור חדש על ציון דף צב ע"א
לח ע"א תוס' - אתם קרויים אדםבאר שרים פרשת ויחי דרוש ה אות ו
לח ע"א תוס' - אתם קרוין אדםתולעת שני דף נ ע"ג
לח ע"א תוס' - גזל נכרי מותרבנין דוד (מייזלש) בראשית - ויגש אות עז
לח ע"א תוס' - גם עכו"ם קרויין אדם ולא האדםפאר יעקב ח"ג עמ' טו, תקל
לח ע"א תוס' - ד"ת לנכריבעקבי יעקב עמ' טו
לח ע"א תוס' - דוד המלך נלחם עם מואבחומת אנך מלכים ב פרק ג
לח ע"א תוס' - ור"ת מפרש דיש חילוק בין אדם להאדםהרופא לשבורי לב שמות עמ' ריג*
לח ע"א תוס' - חילוק שבין אדם להאדםפי' הרמ"ז על הקדמת הזוהר (תשנח) עמ' פט
לח ע"א תוס' - חילוק שבין אדם להאדםפי' הרמ"ז על הקדמת הזוהר (תשסא) עמ' צב
לח ע"א תוס' - יקרה היא מפנינים וכו'שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' קעו
לח ע"א תוס' - מלחמה במואבפרשיות בספרי הנביאים שופטים עמ' נב
לח ע"א תוס' - נקט כה"ג משום דדרשינן בסוטה יקרה היא מפנינים וכו'שערי אורה (ברגמן, תשעז) ח"א עמ' רצו
לח ע"א תוס' - נשא משה ק"ו לאו דוקאטירת כסף דף רפא ע"א ע"ג
לח ע"א תוס' - עתיד משה לישא קל וחומרצפנת פענח (תשסו) עמ' רנ
לח ע"א תוס' - קודם מ"ת אף או"ה היו קרויים אדםרנת יצחק - פרק חלק עמ' תטז
לח ע"א תוס' - קודם מתן תורה גם עובדי כוכבים נקראו אדםרנת יצחק תפלה עמ' סה
לח ע"א תוס' ד"ה אלא - אומות העולם הנקראים בן אדםהמאור הגדול (גר"א) עמ' תלט
לח ע"א תוס' ד"ה אלא - אתם קרויין אדם ולא אוה"ע האדםהישר והטוב (תשסג) עמ' קעז, רלג
לח ע"א תוס' ד"ה אלא - גוים קרויין האדם ולא אדםדברי יואל פ' חיי שרה דף תקט ע"א
לח ע"א תוס' ד"ה אלא - יש חילוק בין אדם להאדם וכו'רנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' קסה
לח ע"א תוס' ד"ה אלאאור החיים ויקרא פרק יח פסוק ה
לח ע"א תוס' ד"ה אלאאמרי רבי שפטיה עמ' רסו
לח ע"א תוס' ד"ה אלאגבורת יצחק אבות עמ' קלג, קפ
לח ע"א תוס' ד"ה אלאחכמת התורה קורח עמ' רצא
לח ע"א תוס' ד"ה אלאילקוט הגרשוני ח"ב
לח ע"א תוס' ד"ה אלאמפניני הרב עמ' סב
לח ע"א תוס' ד"ה אלאנחלת שמעון (אשכנזי) תולדות יח, ואתחנן קג
לח ע"א תוס' ד"ה אלאראשית בכורי משה חיים ח"ב מאמר יג
לח ע"א תוס' ד"ה אלאדרשות הרז"ה עמ' תמז, תקמ
לח ע"א תוס' ד"ה אלאמנחת יצחק ויקרא-דברים עמ' לד
לח ע"א תוס' ד"ה אלאנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' ב אות יב
לח ע"א תוס' ד"ה אלאנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' ג אות יב
לח ע"א תוס' ד"ה נשא - אומר ר"ת נשא משה ק"ו לאו דוקא וכו'דברי יואל פ' בלק דף קכה ע"א
לח ע"א תוס' ד"ה נשא - במדרש שהמואבים פרצו הגדר וכו'קומץ המנחה (צונץ) דרוש קז אות ג, דרוש קיח אות ב, דרוש קכ אות ד, דרוש קכט אות ו
לח ע"א תוס' ד"ה נשא - לא דוקא נשא אלא שעתיד לישא ק"וקומץ המנחה (צונץ) דרוש קכט אות ה
לח ע"א תוס' ד"ה נשא - לאו דוקא אלא כלומר עתיד משה לישא ק"ולחמי תודה דף רב ע"א
לח ע"א תוס' ד"ה נשא - עתיד משה לישא ק"ו אצל מואב ומדיןצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' שעח
לח ע"א תוס' ד"ה נשא - עתיד משה לעשות ק"ועץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קט, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' ריד
לח ע"א תוס' ד"ה נשא - פחד בלק רק מלחיכהעיוני רש"י דברים ח"א עמ' עו
לח ע"א תוס' ד"ה נשאדברי טובה שופטים ח"א עמ' קכט
לח ע"א תוס' ד"ה נשאדרשות מהר"ם חביב עמ' שצח
לח ע"א תוס' ד"ה נשאחכמת התורה מטות עמ' סד
לח ע"א תוס' ד"ה נשא -המואבים נתייראו רק מאנגרי'קומץ המנחה (צונץ) דרוש קז אות ג, דרוש קכט אות ו, דרוש קלו אות ב
לח ע"א תוס' ד"ה נשאויואל משה מאמר ב סי' כד עמ' רכד
לח ע"א תוס' ד"ה נשאנזר הקדש ח"ג עמ' קכג
לח ע"א תוס' - הקשו שאסור ללמד עכו"ם תורהמבשר טוב - ישועות אברהם עמ' רכה
לח ע"א תוס' ד"ה נשאעיוני רש"י במדבר עמ' שעט
לח ע"א תוס' ד"ה עמדשנות חיים (חזן) דף קמו ע"א
לח ע"א תוס' ד"ה קראו - אסור ללמוד תורה עם עכו"םמצווה ועושה ח"א עמ' תעד
לח ע"א תוס' ד"ה קראולהורות נתן דברים עמ' יד
לח ע"א תוס' ד"ה קראותשובה מיראה עמ' סו
לח ע"א מאירי - פרק מעליו עול תורהגבורת יצחק שבועות עמ' ח
לח ע"א ים של שלמה פ"ד סי' י ד"ה מדהרי"ף - מדהרי"ף והרא"ש לא הביאו כל זה וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ה עמ' רנט ד"ה כתיב
לח ע"א יש"ש - לסלף הלכה במזידדברי הרב עמ' קנג
לח ע"א יש"שתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"ב עמ' קכד
לח ע"א מהרש"א ד"ה מפארן הופיע - שלא רצו לקבלה משום איסור ממון חבירו ועל כן הותר ממונןפני מנחם משפטים עמ' קכ, קכט
לח ע"ב01 א"ל הקב"ה לא כשעלתה על דעתך וכו' רות המואביה ונעמה העמוניתמאמרי שלמה ח"א עמ' ע
לח ע"ב01 אמר לו הקב"ה וכו' שתי פרידות טובות יש לי להוציא מהן רות המואביה ונעמה העמוניתמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 426
לח ע"ב01 אמר לו הקב"ה וכו' שתי פרידות יש לי להוציא מהן רות ונעמהעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קט, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' קח
לח ע"ב01 אמר לו הקב"ה לא כשעלתה על דעתך עלתה על דעתישיח דוד (תשסד) עמ' יט
לח ע"ב01 אמר לו הקב"ה לא כשעלתה על דעתך עלתה על דעתישיח דוד (תשסח) עמ' כב
לח ע"ב01 לא כשעלתה וכו'דבש לפי (תקסא) דף סא ע"א
לח ע"ב01 לא כשעלתה ע"דדבש לפי מע' פ אות יג
לח ע"ב01 לא כשעלתה על דעתך עלה על דעתי ב' פרידות טובות יש לי להוציא מהם רות המואביה ונעמה העמוניתדברי משה (שהם, תשעג) עמ' לג
לח ע"ב01 לא כשעלתה על דעתך עלה על דעתי ב' פרידות טובות יש לי להוציא מהם רות המואביה ונעמה העמוניתדברי משה (שהם, תשעט) עמ' לג
לח ע"ב01 לא כשעלתה על דעתך עלתה על דעתי אל תצר את מואב וכו'חמודי צבי בראשית עמ' עה
לח ע"ב01 לא כשעלתה על דעתך עלתה על דעתי שתי פרידות טובות יש לי להוציא מהן רות המואביה ונעמה העמוניתדודי נתן שמות עמ' פד
לח ע"ב01 מואבים עצמן לא כ"שמה שהיה הוא שיהיה עמ' לו
לח ע"ב01 מואבים עצמן לא כל שכןכלביא שכן עמ' רא
לח ע"ב02 ב' פרדות טובות רות המואביה ונעמה העמוניתבית ישי (תשס) דרשות ח"א עמ' מג
לח ע"ב02 ב' פרידות טובותדמשק אליעזר (רלב"ג) בראשית פרק ו פסוק יא, פרק יח פסוק כו, פרק מז פסוק כט, דברים פרק כב פסוק ז {עמון ומואב נצולו בזכותן}
לח ע"ב02 ב' פרידות טובותנצח ישראל (הרטמן) עמ' תרכ הערה 85 {שרצה הקב"ה להוציא מהם מלכות בית דוד}
לח ע"ב02 ב' פרידות טובות וכו'אמירה נעימה (בלוך) עמ' כט {מי שנתחייב מיתה ניצול בזכות זרע מעליא דנפיק מיניה}
לח ע"ב02 ב' פרידות טובות וכו' רות ונעמהאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' עח ע"א
לח ע"ב02 ב' פרידות טובות יוצאות מהם וכו'יפה תאר (תשעח) ח"א עמ' תרסא, ח"ג עמ' קיט
לח ע"ב02 ב' פרידות טובות יש לי להוציא מהן רות ונעמהלהורות נתן במדבר עמ' רכו
לח ע"ב02 ב' פרידות טובות רות המואבי' ונעמה העמונית שעתיד לצאת מהםאשל אברהם (פרידמן) ח"א עמ' צז, רלז
לח ע"ב02 ב' פרידות טובות שיצאו מהם רות המואביה ונעמה העמוניותנחמד ונעים (תשסח) לקוטי ישעיה ד"ה והנה כבר מבואר, פרקי אבות אות פט {לכן עמון ומואב ניצולו}
לח ע"ב02 ב' פרידותמי מרום חי"ב עמ' ו
לח ע"ב02 מפני ב' פרידות טובות העתיד לצאת מהם רות המואביה ונעמה העמוניתיסוד האמונה (תשסז) קונטרסים לחכמת אמת אות פד
לח ע"ב02 מפני ב' פרידות טובות שיש להוציא משםתפארת צבי בראשית עמ' צד
לח ע"ב02 מפני ב' פרידותפרי חיים (קנולר) פרשת מטות, דברים
לח ע"ב02 מפני פרידות טובותערבי נחל (תשסט) דברים עמ' קיח
לח ע"ב02 משום שתי פרידות טובות שיצא מהם נעמה העמונית ורות המואביהשבט מישראל (קרמניץ) פרק עה פסוק ד
לח ע"ב02 שתי פרידות אשר עתידין לצאתתורת יחיאל בראשית עמ' קז
לח ע"ב02 שתי פרידות וכו' אין הקב"ה מקפח שכר כל בריה וכו' בשביל לילה אחת שקדמה בכירה וכו'נתיב התורה (סאלים) במדבר עמ' מ, קפה, קפט, רי
לח ע"ב02 שתי פרידות וכו' רות המואביה ונעמה העמוניתפי' הרמ"ז על הזוהר במדבר (תשסד) עמ' רלט
לח ע"ב02 שתי פרידות טובותחכמת התורה פנחס עמ' סו, קפד
לח ע"ב02 שתי פרידות טובות וכו' ונעמה העמוניתרנת יצחק מלכים עמ' קנב
לח ע"ב02 שתי פרידות טובות וכו' רות המואביה ונעמה העמוניתדרך ה' (באום) ח"ב פ"ג אות עב
לח ע"ב02 שתי פרידות טובות וכו'אלשיך על חמש מגילות עמ' קד, קכה
לח ע"ב02 שתי פרידות טובות וכו'אסופת מערכות ימים נוראים עמ' קלד
לח ע"ב02 שתי פרידות טובות וכו'ימלא פי תהלתך - ימים נוראים חנוכה ופורים עמ' לה, קס
לח ע"ב02 שתי פרידות טובות יצאו ממואבדברי יחזקאל שרגא תליתאה עמ' קסד
לח ע"ב02 שתי פרידות טובות יש לי וכו' ותוס' ד"ה מואביםדברי טובה שופטים ח"א עמ' קלט, קמה
לח ע"ב02 שתי פרידות טובות יש לי וכו'אור גנוז (מוסקוביץ) עמ' תרטו
לח ע"ב02 שתי פרידות טובות יש לי וכו'יגל יעקב (תשעד) ח"א עמ' ס
לח ע"ב02 שתי פרידות טובות יש לי להוציא מהם וכו'להורות נתן בראשית עמ' פג
לח ע"ב02 שתי פרידות טובות יש לי להוציא מהםדברי יואל פ' בלק דף קכה ע"א, פ' מטות דף קעח ע"ב, פ' דברים דף לה ע"ב
לח ע"ב02 שתי פרידות טובות יש לי להוציא מהםשמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' עז
לח ע"ב02 שתי פרידות טובות יש לי להוציא מהן וכו'אמרות ה' השלם ח"ג עמ' קצח, ח"ה עמ' רצו
לח ע"ב02 שתי פרידות טובות יש לי להוציא מהן וכו'באר משה (אפשטיין) יהושע-שמואל עמ' תנג
לח ע"ב02 שתי פרידות טובות יש לי להוציא מהן וכו'הרופא לשבורי לב בראשית עמ' קצב, תעד
לח ע"ב02 שתי פרידות טובות יש לי להוציא מהן וכו'מכתב מאליהו ח"א עמ' 15, ח"ד עמ' 276
לח ע"ב02 שתי פרידות טובות יש לי להוציא מהן רות המאוביה ונעמה העמוניתשפתי חיים - אמונה ובחירה ח"א עמ' שסא, תיב
לח ע"ב02 שתי פרידות טובות יש לי להוציא מהן רות המואביה ונעמה העמוניתאסופת מערכות בראשית ח"א עמ' קסא, רי, ריד, שמות ח"א עמ' קכג, במדבר עמ' רכד
לח ע"ב02 שתי פרידות טובות יש לי להוציא מהן רות המואביה ונעמה העמוניתגרות וגרים בהלכה ובהגות עמ' 75
לח ע"ב02 שתי פרידות טובות יש לי להוציא מהן רות המואביה ונעמה העמוניתדרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' מא, סז
לח ע"ב02 שתי פרידות טובות יש לי להוציא מהן רות המואביה ונעמה העמוניתדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' תקפה ד"ה ויהי (הא')
לח ע"ב02 שתי פרידות טובות יש לי להוציא מהן רות המואביה ונעמה העמוניתפחד יצחק (גאגין) עמ' תקעב
לח ע"ב02 שתי פרידות טובות יש לי להוציא מהן רות המואביה ונעמה העמוניתקדושת יצחק עמ' ד
לח ע"ב02 שתי פרידות טובות יש לי להוציא מהן רות המואביה ונעמה העמוניתשל"ה (תשנז) פרשת בלק אות יז בהגה"ה, דברים אות טז
לח ע"ב02 שתי פרידות טובות יש לי להוציא מהן רות המואביה ונעמה העמוניתשפתי חיים מועדים ח"ג עמ' קנח
לח ע"ב02 שתי פרידות טובות יש לי להוציא מהן רות המואביה ונעמה העמונית והלא דברים ק"ו כו'עטרת צבי (טאקסין) דף לד ע"א
לח ע"ב02 שתי פרידות טובות יש לי להוציא מהן רות המואביה ונעמה העמוניתאוצרות חיים - אישים ח"ו עמ' קנג
לח ע"ב02 שתי פרידות טובות יש לי להוציא מהן רות המואביהברית אברם עמ' תנב
לח ע"ב02 שתי פרידות טובות יש לי להוציא מהן רות ונעמהעיוני פרשה (ריבלין) דברים עמ' 281, 40
לח ע"ב02 שתי פרידות טובות יש לי להוציא מהןיחל ישראל אבות ח"ה עמ' כה
לח ע"ב02 שתי פרידות טובות יש לי להוציא מהןמחשבת מוסר ח"א עמ' תקטז
לח ע"ב02 שתי פרידות טובות יש לי להוציא מהןפרפרת משה ח"ב עמ' רצד
לח ע"ב02 שתי פרידות טובות יש לי להוציא מהןשמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' תנב, תצה
לח ע"ב02 שתי פרידות טובות יש לי להוציא מהןתורת אברהם עמ' 114
לח ע"ב02 שתי פרידות טובות יש לי להוציא מעמון ומואביגל יעקב (תשנג) לך לך אות מד
לח ע"ב02 שתי פרידות טובות יש לי להוציאמכתב מאליהו - מועדים ח"א עמ' רט
לח ע"ב02 שתי פרידות טובות יש לי רות המואביה ונעמהפרי צדיק חוקת אות ד
לח ע"ב02 שתי פרידות טובות יש לי רות המואביה ונעמהתקנת השבין סי' ו (עמ' 30), מחשבות חרוץ סי' יט (עמ' 162)
לח ע"ב02 שתי פרידות טובות יש ליטוב טעם בראשית עמ' קלג, ויקרא עמ' נט, ס
לח ע"ב02 שתי פרידות טובות יש ליפרדס יוסף השלם (פצנובסקי) שמות עמ' מא
לח ע"ב02 שתי פרידות טובות עתידין היו לצאת רות המואביה ונעמה העמוניתחיים שיש בהם - דרשות ח"ב עמ' קעט
לח ע"ב02 שתי פרידות טובות רות ונעמה קעג
לח ע"ב02 שתי פרידות טובות שיש לי להוציא מהםגור אריה בראשית פי"ט אות לח, במדבר פכ"ה אות כה, פל"א אות ב
לח ע"ב02 שתי פרידות טובותמי השלוח (תשסז) ח"א דף כג, כה, סט
לח ע"ב02 שתי פרידות טובותכתבי הרב יהודה אלקלעי ח"א עמ' 161
לח ע"ב02 שתי פרידות טובותמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' רלה
לח ע"ב02 שתי פרידות טובותרוח חיים (חיד"א) עמ' קיד
לח ע"ב02 שתי פרידות טובותשמחת הרגל (תקמב) ח"ב על רות דף ו/ז ע"א
לח ע"ב03 רות המואביהמרפא בכנפיה ח"ב עמ' לה {את מואב לא צוה ה' להשמיד, מפני רות}
לח ע"ב03 רות המואביהנתיבות חיים (מטלין, תשמא) עמ' שו {לכן אין לצרור את מואב}
לח ע"ב05 בשביל ב' פרידות טובותחכמת התורה נח עמ' קמב
לח ע"ב05 בשביל שני פרידות טובות שעתיד לצאת מעמון ומואבימלא פי תהלתך ח"א (תשסג) עמ' נז {לכן אסר לעשות מלחמה עם כל האומה}
לח ע"ב05 בשביל שני פרידות טובות שעתיד לצאת מעמון ומואבימלא פי תהלתך ח"א (תשעד) עמ' מד {לכן אסר לעשות מלחמה עם כל האומה}
לח ע"ב05 בשביל שתי פרידות טובותחכמת התורה חוקת עמ' תעד
לח ע"ב05 בשביל שתי פרידות טובות חס הקב"ה על עמון ומואבברכת אברהם (תשנד) עמ' קעט
לח ע"ב05 בשביל שתי פרידות טובות חס הקב"ה על שתי אומות וכו'דרך ה' השלם עמ' צז - מראה דרך, ק - מראה דרך
לח ע"ב05 בשביל שתי פרידות טובות חס הקב"ההמאור שבתורה (שפירא) חנוכה-פורים עמ' קח, קיז
לח ע"ב05 בשביל שתי פרידות טובותתולדות שלמה - רות עמ' קפד, תי
לח ע"ב05 בשביל שתי פרידותמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' מ
לח ע"ב05 ומה בשביל ב' פרידותהמאור שבתורה (לסין)
לח ע"ב05 ומה בשביל שני פרידות טובות חס הקב"הקומץ המנחה (ר' צדוק) עמ' 8 (סי' לט)
לח ע"ב06 בתו של רבי אם כשרה היא וראויה היא לצאת ממנה דבר טוב על אחת כמה וכמה דהוה חי'מתנת חיים מאמרים ח"א עמ' ער
לח ע"ב06 עמון ומואבערפילי טוהר כא
לח ע"ב08 על אחת כמה וכמה דהות חיהבתורתו יהגה ח"ב עמ' שכה
לח ע"ב10 אין הקב"ה מקפח אפילו שכר שיחה נאה וכו'קומץ המנחה (צונץ) דרוש קיח אות א, דרוש קכט אות ה
לח ע"ב10 אין הקב"ה מקפח אפילו שכר שיחה נאהכתנות אור עמ' תקה
לח ע"ב10 אין הקב"ה מקפח אפילו שכר שיחהנתיבות עולם ח"ב עמ' קט
לח ע"ב10 אין הקב"ה מקפח וכו' אפילו שכר שיחה נאהמכתב מאליהו ח"ה עמ' 109
לח ע"ב10 אין הקב"ה מקפח שכרס' חסידים סי' תרמה {בנות לוט קיבלו שכר}
לח ע"ב10 אין הקב"ה מקפח שכר אפילו שיחה נאהאלומת יוסף דף 3
לח ע"ב10 אין הקב"ה מקפח שכר כל בריה אפילו שכר שיחה נאהואביטה ארחותיך עמ' כא
לח ע"ב10 אין הקב"ה מקפח שכר בריההמאור שבתורה (לסין)
לח ע"ב10 אין הקב"ה מקפח שכר בריהמנחת יהודה (בוים) דף קיד ע"א
לח ע"ב10 אין הקב"ה מקפח שכר בריהשפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' שכה
לח ע"ב10 אין הקב"ה מקפח שכר וכו'דולה ומשקה - גלות וגאולה עמ' תרנח {התביעה על בנות לוט והזכות שלהן}
לח ע"ב10 אין הקב"ה מקפח שכר וכו'כתבי הסבא מקלם - חנוכה ופורים עמ' סא
לח ע"ב10 אין הקב"ה מקפח שכר וכו'מכתב מאליהו ח"א עמ' 108
לח ע"ב10 אין הקב"ה מקפח שכר כל ברי'ברך משה בראשית עמ' עח
לח ע"ב10 אין הקב"ה מקפח שכר כל ברי' אפילו שכר שיחה נאה וכו'ימלא פי תהלתך ח"א (תשסג) עמ' קה
לח ע"ב10 אין הקב"ה מקפח שכר כל ברי' אפילו שכר שיחה נאה וכו'ימלא פי תהלתך ח"א (תשעד) עמ' עח
לח ע"ב10 אין הקב"ה מקפח שכר כל ברי' וכו' שבשביל לילה אחת שקדמתה בכירה לצעירה קדמתה ד' דורות לישראל וכו'חכמה ומוסר ח"ב עמ' קצו
לח ע"ב10 אין הקב"ה מקפח שכר כל ברי' וכו'דרש משה (קלנברג) ח"ב דף מט
לח ע"ב10 אין הקב"ה מקפח שכר כל ברי'תורת מנחם ח"א עמ' 139, ח"י עמ' 233, חי"א עמ' 45, חי"ב עמ' 32, חט"ו עמ' 166, חי"ז עמ' 65
לח ע"ב10 אין הקב"ה מקפח שכר כל ברי'תורת מנחם חל"ט עמ' 420, חלק מ עמ' 207
לח ע"ב10 אין הקב"ה מקפח שכר כל ברי'תורת מנחם חנ"ו עמ' 328
לח ע"ב10 אין הקב"ה מקפח שכר כל ברי'תורת מנחם חנ"ח עמ' 38
לח ע"ב10 אין הקב"ה מקפח שכר כל בריהארשות החיים עמ' עה
לח ע"ב10 אין הקב"ה מקפח שכר כל בריה אפי' שכר שיחה נאה דאילו בכירה דקאמרה מואב וכו' ותוס'בינה לעתים (תשנד) דרוש סה עמ' תמא
לח ע"ב10 אין הקב"ה מקפח שכר כל בריה אפי' שכר שיחה נאה וכו'לב אליהו (תשלב) עמ' קצד
לח ע"ב10 אין הקב"ה מקפח שכר כל בריה אפילו שיחה קלהעיוני פרשה (ריבלין) דברים עמ' 41
לח ע"ב10 אין הקב"ה מקפח שכר כל בריה אפילו שכר שיחה נאה וכו' הא אנגריא עביד, צעירה דקאמרה בן עמי אפי' אנגריא לא תעביד בהובאר יוסף (תשמא) ח"ג עמ' קלה
לח ע"ב10 אין הקב"ה מקפח שכר כל בריה אפילו שכר שיחה נאה וכו'יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה נא דף ש ע"א; בינה לעתים (תח) דרוש חלק [?] ה דף קעא ע"ג
לח ע"ב10 אין הקב"ה מקפח שכר כל בריה אפילו שכר שיחה נאה וכו'של"ה (תשנז) - שער האותיות אות ש ס"ק לז
לח ע"ב10 אין הקב"ה מקפח שכר כל בריה אפילו שכר שיחה נאהדרש משה (פינטו) בראשית ח"א עמ' קצו
לח ע"ב10 אין הקב"ה מקפח שכר כל בריה אפילו שכר שיחה נאהמחשבת מוסר ח"ב עמ' שנז
לח ע"ב10 אין הקב"ה מקפח שכר כל בריה אפילו שכר שיחה נאהפניני דעת עמ' קפ
לח ע"ב10 אין הקב"ה מקפח שכר כל בריה ואפילו שיחהישראל קדושים עמ' 72
לח ע"ב10 אין הקב"ה מקפח שכר כל בריה ואפילו שיחהפרי צדיק תולדות אות ב, אחרי מות אות ה, דברים אות ב
לח ע"ב10 אין הקב"ה מקפח שכר כל בריה ואפילו שכר שיחה נאהעזר מיהודה (תשפא) בראשית עמ' נ
לח ע"ב10 אין הקב"ה מקפח שכר כל בריה וכו' דאפילו אנגריא לא תעביד בהו, ורש"ימבשר טוב - זכות נשים צדקניות עמ' קעז
לח ע"ב10 אין הקב"ה מקפח שכר כל בריה וכו' הא אנגריא עביד בהו צעירה דקאמרה בן עמי וכו' דאפי' אנגריא לא וכו'עשרה מאמרות (תשס) עמ' תקלה
לח ע"ב10 אין הקב"ה מקפח שכר כל בריה וכו', ותוס' ד"ה לעולםבנין שלמה (שטרן) מהדו"ב סי' ד אות יד
לח ע"ב10 אין הקב"ה מקפח שכר כל בריהאוצר פתגמי חב"ד ח"א עמ' 296
לח ע"ב10 אין הקב"ה מקפח שכר כל בריהאור אברהם - תשובה - קונטרס אהבת איתן והוספות חדשות עמ' נ
לח ע"ב10 אין הקב"ה מקפח שכר כל בריהאור אברהם דברים עמ' עט, תה
לח ע"ב10 אין הקב"ה מקפח שכר כל בריהאור חדש (זיטשיק, תשסח) בראשית עמ' קפג
לח ע"ב10 אין הקב"ה מקפח שכר כל בריהאור יחזקאל - ימים נוראים עמ' יא, מג
לח ע"ב10 אין הקב"ה מקפח שכר כל בריהאור יחזקאל - מכתבים עמ' ריח
לח ע"ב10 אין הקב"ה מקפח שכר כל בריהאור יחזקאל - תורה ודעת עמ' רד, ריד
לח ע"ב10 אין הקב"ה מקפח שכר כל בריהאז תתחזק עמ' עו
לח ע"ב10 אין הקב"ה מקפח שכר כל בריהאלשיך על חמש מגילות עמ' קז
לח ע"ב10 אין הקב"ה מקפח שכר כל בריהאמרי יצחק בראשית עמ' רצ
לח ע"ב10 אין הקב"ה מקפח שכר כל בריהאמרי משה (פינטו) ח"א עמ' רצד
לח ע"ב10 אין הקב"ה מקפח שכר כל בריהארץ צבי (תשע) עמ' רסד
לח ע"ב10 אין הקב"ה מקפח שכר כל בריהאש דת (אסאד) עמ' רפ
לח ע"ב10 אין הקב"ה מקפח שכר כל בריהבין המשפתים בראשית עמ' קסז
לח ע"ב10 אין הקב"ה מקפח שכר כל בריהבית ישראל (טויסיג) ח"ו עמ' פ
לח ע"ב10 אין הקב"ה מקפח שכר כל בריהבית מועד (זלזניק) עמ' סא
לח ע"ב10 אין הקב"ה מקפח שכר כל בריהבצור ירום ח"ו עמ' ה
לח ע"ב10 אין הקב"ה מקפח שכר כל בריהדעת חכמה ומוסר ח"ג עמ' יד
לח ע"ב10 אין הקב"ה מקפח שכר כל בריהדעת תורה בראשית עמ' קעא
לח ע"ב10 אין הקב"ה מקפח שכר כל בריהדרך ה' (באום) ח"א פ"ג אות סג
לח ע"ב10 אין הקב"ה מקפח שכר כל בריהדרשות מהר"י מינץ (תשנז) עמ' רלח
לח ע"ב10 אין הקב"ה מקפח שכר כל בריההרופא לשבורי לב בראשית עמ' רב
לח ע"ב10 אין הקב"ה מקפח שכר כל בריההרופא לשבורי לב שמות עמ' רלב
לח ע"ב10 אין הקב"ה מקפח שכר כל בריההתקופה הגדולה (תשלב) עמ' שטו, שיט
לח ע"ב10 אין הקב"ה מקפח שכר כל בריההתרגשות הלב (תשסט) עמ' צב-צג
לח ע"ב10 אין הקב"ה מקפח שכר כל בריהואני תמיד עמך עמ' תפא
לח ע"ב10 אין הקב"ה מקפח שכר כל בריהידי משה (תשמו) קהלת עמ' לא, שפ
לח ע"ב10 אין הקב"ה מקפח שכר כל בריהיחי ראובן (קרלנשטיין) במדבר עמ' שפב
לח ע"ב10 אין הקב"ה מקפח שכר כל בריהימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' תרב
לח ע"ב10 אין הקב"ה מקפח שכר כל בריהימלא פי תהלתך - ימים נוראים חנוכה ופורים עמ' מח, ערב
לח ע"ב10 אין הקב"ה מקפח שכר כל בריהימלא פי תהלתך ח"ב (תשסה) עמ' קצח
לח ע"ב10 אין הקב"ה מקפח שכר כל בריהלב אליהו (תשסה) שמות עמ' פא, רמ, ויקרא-דברים עמ' קלה
לח ע"ב10 אין הקב"ה מקפח שכר כל בריהלקוטי דיבורים (תשנ) חלקים א-ב עמ' 203
לח ע"ב10 אין הקב"ה מקפח שכר כל בריהלקט שיחות מוסר ח"ג עמ' תפג
לח ע"ב10 אין הקב"ה מקפח שכר כל בריהמחשבת מוסר ח"א עמ' רעא
לח ע"ב10 אין הקב"ה מקפח שכר כל בריהמקראי קדש (תשנג) עמ' קפד, ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קצו, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' רטו
לח ע"ב10 אין הקב"ה מקפח שכר כל בריהמשחת שמן (תשעא) במדבר עמ' רמד
לח ע"ב10 אין הקב"ה מקפח שכר כל בריהנתיבות חיים (מטלין, תשסט) עמ' סד
לח ע"ב10 אין הקב"ה מקפח שכר כל בריהנתיבות מוסר עמ' צח
לח ע"ב10 אין הקב"ה מקפח שכר כל בריהס' החיים (תשנג) עמ' ע
לח ע"ב10 אין הקב"ה מקפח שכר כל בריהס' העיקרים (מישור) עמ' תקי
לח ע"ב10 אין הקב"ה מקפח שכר כל בריהספר החיים (תשנג) עמ' ע
לח ע"ב10 אין הקב"ה מקפח שכר כל בריהעולת שבת (אלמושנינו) עמ' רכד
לח ע"ב10 אין הקב"ה מקפח שכר כל בריהעזר מיהודה (תשנט) עמ' לז
לח ע"ב10 אין הקב"ה מקפח שכר כל בריהערבי נחל (תשסד) ח"ג עמ' נט
לח ע"ב10 אין הקב"ה מקפח שכר כל בריהפי' הרמ"ז על הזוהר ויקרא (תשסג) עמ' שמא
לח ע"ב10 אין הקב"ה מקפח שכר כל בריהפלאות עדותיך ח"ב עמ' שס
לח ע"ב10 אין הקב"ה מקפח שכר כל בריהפרדס מרדכי עמ' רפה
לח ע"ב10 אין הקב"ה מקפח שכר כל בריהקרן לדוד דברים עמ' עט
לח ע"ב10 אין הקב"ה מקפח שכר כל בריהשיחות לספר דברים עמ' טז
לח ע"ב10 אין הקב"ה מקפח שכר כל בריהשל"ה (תשנז) ווי העמודים פרק ט אות כג, כה
לח ע"ב10 אין הקב"ה מקפח שכר כל בריהשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' תרסה
לח ע"ב10 אין הקב"ה מקפח שכר כל בריהשנות חיים (חזן) דף קפד ע"א
לח ע"ב10 אין הקב"ה מקפח שכר כל בריהשפע חיים ח"ו עמ' סב
לח ע"ב10 אין הקב"ה מקפח שכר כל בריהשפתי חיים מועדים ח"א (תשנד) עמ' שע
לח ע"ב10 אין הקב"ה מקפח שכר כל בריהתהלה לדוד (והרמן) פרק א פסוק ב הערה ב
לח ע"ב10 אין הקב"ה מקפח שכר כל בריהתפארת צבי שמות עמ' תקפז
לח ע"ב10 אין הקב"ה מקפח שכר כל בריה, ומהרש"א ורא"ם בהא דאין דנין את האדם וכו'מקור ברוך (פייתוס) דף רסח-רסט
לח ע"ב10 אין הקב"ה מקפח שכר שום בריהמזבח אליהו דף יח ע"א, ריג ע"ב
לח ע"ב10 אין הקב"ה מקפח שכר שום בריהתשבי (תשסה) עמ' רמב שורש קפח
לח ע"ב10 אין הקב"ה מקפח שכר שיחה נאהפרי תבונות פרשת פקודי {בשער רוה"ק דף א שנוצרים מלאכים מכל דיבור}
לח ע"ב10 אין הקב"ה מקפח שכרנחלת עזריאל (גרין) עמ' קעג
לח ע"ב10 אין הקב"ה מקפח שכרקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"א (תשע) עמ' רח
לח ע"ב10 הקב"ה אינו מקפח שכר כל בריהאמרי משה (פודהורצר) עמ' פו
לח ע"ב10 הקב"ה אינו מקפח שכר כל בריהפחד דוד ח"א עמ' קיט, רנג, ח"ג עמ' של, ח"ד עמ' ר
לח ע"ב10 שכר שיחה נאהעיוני רש"י דברים ח"א עמ' עה
לח ע"ב11 בכירה דקאמרה מואב וכו'פרדס יוסף השלם (פצנובסקי) בראשית עמ' שלג-שלד
לח ע"ב11 דאילו בכירה דקאמרה מואב וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ד עמ' תלא
לח ע"ב11 מואב מאב נתעברהבך יברך ישראל (תשסח) עמ' צב
לח ע"ב11 בכירהמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ב עמ' קפה {בנות לוט שניצלו במהפכת סדום}
לח ע"ב13 מלחמה הוא דלא אבל אנגריא מותרברכת אברהם (תשנד) עמ' קעט
לח ע"ב13 מלחמה הוא דלא הא אנגדיא עביר בהומחשבת מוסר ח"א עמ' צו, ער
לח ע"ב14 אבל אנגריא שריחכמת התורה דברים עמ' שלה, שלו, שמד, שמו
לח ע"ב14 אנגריא מותר לישראל לעשות במואבבנתיבות שם עמ' שפ
לח ע"ב14 בשכר צניעות שקראתו בן עמיחנן אלקים עמ' רס
לח ע"ב14 הא אנגריא עביד בהוןבאר מים חיים (תשנט) ח"ב עמ' תסה
לח ע"ב14 הא אנגריא שרייוסף לקח כרך ב ח"א עמ' קלו, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' צג
לח ע"ב14 צעירהפרפרת התורה עמ' סה {קראתו בלשון נקיה}
לח ע"ב15 בני עמון אל תצורם ואל תתגר בםאזני יהושע (מהד' אדרת) ויקרא-במדבר דרוש לח עמ' 259
לח ע"ב17 דלא ליעבד בהו אנגריאהעמק דבר דברים פ"ב פסוק יט
לח ע"ב18 יקדים לדבר מצוהכללי המצות (צפת תשנב) עמ' 177
לח ע"ב18 יקדים לדבר מצוהשערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"ב עמ' קי, קיא
לח ע"ב18 לעולם יקדים אדם לדבר מצוהמטר השמים - עמודי העולם עמ' מח
לח ע"ב18 לעולם יקדים אדם לדבר מצוה וכו' ואילו צעירה עד רחבעם וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ו עמ' רסו
לח ע"ב18 לעולם יקדים אדם לדבר מצוה שבשביל לילה אחד וכו'פניני דעת עמ' מז
לח ע"ב18 לעולם יקדים אדם לדבר מצוה שבשביל לילה אחת שקדמה בת לוט וכו'ראשית חכמה (תשמד) - אור עולם פרק ו
לח ע"ב18 לעולם יקדים אדם לדבר מצוה שבשביל לילה אחת שקדמתה בכירה לצעירה קדמתה ארבע דורות לישראל עובד וכו', ומהרש"א ורא"םבאר יוסף (תשמא) ח"ג עמ' ריג
לח ע"ב18 לעולם יקדים אדם לדבר מצוה שבשביל לילה אחת שקדמתה בכירה לצעירה וכו'של"ה (תשנז) פרשת וירא אות לט
לח ע"ב18 לעולם יקדים אדם לדבר מצוה שבשכר לילה אחר וכו' ותוס'שארית מנחם ח"ב עמ' ריג, רטו
לח ע"ב18 לעולם יקדים אדם לדבר מצוה שבשכר לילה אחת שקדמתה בכירה לצעירה זכתה וקדמה ארבעה דורות בישראל למלכותדודי נתן בראשית עמ' קמד
לח ע"ב18 לעולם יקדים אדם לדבר מצוהבאר מחוקק (תשעה) עמ' לח
לח ע"ב18 לעולם יקדים אדם לדבר מצוהדעת תורה דברים ח"א עמ' פא
לח ע"ב18 לעולם יקדים אדם לדבר מצוהיחי ראובן (קרלנשטיין) במדבר עמ' שפג
לח ע"ב18 לעולם יקדים אדם לדבר מצוהימלא פי תהלתך ח"א (תשסג) עמ' ר
לח ע"ב18 לעולם יקדים אדם לדבר מצוהימלא פי תהלתך ח"א (תשעד) עמ' קמב
לח ע"ב18 לעולם יקדים אדם לדבר מצוהכתנות אור עמ' תקו
לח ע"ב18 לעולם יקדים אדם לדבר מצוהשמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' שי, תנא, תקא
לח ע"ב18 לעולם יקדים אדם לדבר מצוהשמן ראש (כץ) פסח ח"א עמ' רעד
לח ע"ב18 לעולם יקדים אדם לדבר מצוהשעורי ופניני דעת עמ' כא
לח ע"ב18 לעולם יקדים אדם לדבר מצוהתניא (תשעד) עמ' תרמט
לח ע"ב18 לעולם יקדים לדבר מצוה וכו' שקדמתה בכירהתקנת השבין סי' ו (עמ' 30), טו (עמ' 146)
לח ע"ב19 בשביל שהקדימה בכירה לצעירהחמדה יקרה במדבר עמ' רעז
לח ע"ב19 בשכר לילה אחד שהקדימה בכירה לצעירהחנן אלקים עמ' רס, ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קסד, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' רטז
לח ע"ב19 שבשביל לילה אחת שקדמתה בכירה לצעירה וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ב עמ' שנב
לח ע"ב19 שבשביל לילה אחת שקדמתה בכירה לצעירה וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' תריז ד"ה ותהי
לח ע"ב19 שבשביל לילה אחת שקדמתה בכירה לצעירה קדמתה ארבע דורות לישראל עובד ישי ודוד ושלמההר המוריה עמ' קח
לח ע"ב20 קדמתה בכירה לצעירה קדרמה ד' דורותמכתב מאליהו - מועדים ח"א עמ' רז
לח ע"ב40 נקנוס כדי שלא יטמעומשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' קנ
לח ע"ב רש"י - שהתחילו בקלקול ושכרו את בלעםגור אריה במדבר פכ"ה הערה 76
לח ע"ב רש"י ד"ה רבא אמרחמודי צבי שמות עמ' קה
לח ע"ב תוס' - גרי אריות שמתגיירים לגמרי לכו"ע הם בכלל גרי אמתעקבי אבירים (תשסה) עמ' יג
לח ע"ב תוס' - כ"ז דמשכחשני המטות - מטה הלוי עמ' ד
לח ע"ב תוס' - תינח מואב עמון מא"לשנות חיים (חזן) דף קפג ע"א
לח ע"ב תוס' ד"ה מואבים - וא"ת תינח מואב, אדומי ועמון מא"לדברי יואל פ' דברים דף לה ע"ב
לח ע"ב תוס' ד"ה מואבים - ואל תתגר בם מלחמה, לכן היו יכולין לעשות אנגריהדרשות מהרא"ל (תשנט) סי' מה אות ג
לח ע"ב תוס' ד"ה מואבים - פרידות דעמון לא אצטריך אלא אגב מואבדברת שלמה (תשעא) עמ' תי
לח ע"ב תוס' ד"ה מואביםנחלת עזריאל (גרין) עמ' קעג
לח ע"ב תוס' ד"ה מואביםעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תריג
לח ע"ב נמוקי יוסף - גם מה שיצאה מזרע לוט נעמה העמונית שהיתה אשת שלמה וממנה נולדו מלכי בית דודנתיב התורה (סאלים) שמות עמ' נט
לח ע"ב מהרש"א - ויגר מואב וכו' כי רב הוא דבמואב הותר אנגריא מפני שהבכירה קראתו שם פריצותקומץ המנחה (צונץ) דרוש קיח אות א
לט ע"א04 שור חש"ו שנגחדברי הרב עמ' רד
לט ע"א08 הגדיל הקטן ונשתפה החרש ונתפקח השוטה חזר השור לתמותומרפא לנפש בראשית עמ' שה {דרשות משנה}
לט ע"א10 שור האיצטדין אינו חייב מיתה שנאמר וכי יגח ולא שיגיחוהודברי יונה ח"ב עמ' ו
לט ע"א10 שור האיצטדין אינו חייב מיתהלמדנות (תשנח) פ' משפטים אות מא
לט ע"א10 שור האיצטדין שהמית פטורעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' שכה
לט ע"א10 שור האיצטדין שנגח פטורפרדס מרדכי עמ' לז
לט ע"א10 שור האיצטדיןגור אריה ויקרא פי"ח הערה 18
לט ע"א10 שור האיצטדיןעקבי אבירים (תשסה) עמ' פ
לט ע"א11 כי יגח ולא שיגיחוהותפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' רמא {מעשה אונס אינו מתייחס לעושהו}
לט ע"א11 כי יגח ולא שמגיחין אותו אחריםגור אריה בראשית פ"ח הערה 2, ויקרא פ"א אות כא
לט ע"א20 ומעידין וכו'עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' שכה {שור שהועד בפני אפוטרופסין וכו' הרי הן מועדין}
לט ע"א23 מעליית אפוטרופוסשו"ת ר"י קצבי (תשעט) סי' כה {חיובו לשלם הנזקים}
לט ע"א24 ומי אמר ר' יוחנן הכי והאמר רב יהודה אמר רב אסי וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 234
לט ע"א33 נחית לעומקיה דדינאדרך ה' (באום) ח"ב פ"ו אות כט
לט ע"א רש"י - שור האיצטדין מיוחד לנגיחות ומלמדין אותו לכך, אינו חייב מיתה אם נגח אדם והרגודברי יונה ח"ב עמ' ו
לט ע"א רש"י ד"ה חזר לתמותולקוטי שיחות חל"ו עמ' 103
לט ע"ב22 רשות משנה איכא בינייהולקוטי שיחות חל"ו עמ' 102
לט ע"ב22 רשות משנהברכת אברהם (ארלנגר) ב"ק מהדו"ק עמ' פח [הלכה]
לט ע"ב22 רשות משנהתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' רמז (רנ-רנב)
לט ע"ב24 שור חרש שוטה וקטן שנגח ר' יעקב משלם חצי נזקרביד יוסף (תשסא) ח"ב עמ' 20
לט ע"ב24 שור חרש שוטה וקטן שנגחו ר"י משלם חצי נזקשפתי חיים - אמונה ובחירה ח"ב עמ' שכה
לט ע"ב25 ר' יעקב משלם חצי נזקאורות ונתיבות ח"ב שער ב פרק ט אות ד
לט ע"ב25 ר' יעקב משלם חצי נזקילקוט דברי חכמים בראשית סי' תשנט
לט ע"ב25 ר' יעקב משלם חצי נזקעטרת ישועה (תשסד) אות ו לפרשת פרה
לט ע"ב25 ר' יעקב משלם חצי נזקפני מנחם כי תצא עמ' קל
לט ע"ב25 ר' יעקב משלם חצי נזק ר' יעקב מאי עבידתיהאור השמש (תשסח) עמ' כה
לט ע"ב25 ר' יעקב משלם מאי עבידתיהדברים אחדים (תקמח) דרוש יא דף מח ע"ב
לט ע"ב25 ר' יעקב משלם מאי עבידתיהדברים אחדים (תשמו) עמ' קסח
לט ע"ב25 ר' יעקב משלםצור יעקב (יעבץ) ס' ויחי דף מז ע"ג
לט ע"ב25 רבי יעקב משלם ח"נ ר' יעקב מאי עבידתיה אלא אימא וכו'זכור לדוד עמ' עו
לט ע"ב25 רבי יעקב משלם ח"נ ר"י מאי עבידתיה אלא אימא ר"י אומר משלם ח"נהרופא לשבורי לב בראשית עמ' רמז, שלב
לט ע"ב25 רבי יעקב משלםלקוטי לוי יצחק על תנ"ך וחז"ל עמ' קיב
לט ע"ב34 צד תמות במקומה עומדתשערים מצוינים בראשית-שמות עמ' ריג
מ ע"א12 אפוטרופסים אינם משלמים כופר משום דכופרא כפרה ויתמי לאו בני כפרה נינהושיחות חכמה ומוסר מאמר נ אות ג
מ ע"א13 כופר כפרהמתוך התורה הגואלת (תשעג) על התורה עמ' 153
מ ע"א13 כופרא כפרה הואתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' רכב
מ ע"א13 כופרא כפרהיקרת דניאל בראשית-שמות עמ' תיז
מ ע"א13 כופרא כפרהלמטה יששכר עמ' תפד
מ ע"א15 ונתן פדיון נפשו דמי ניזק וכו'יבין שמועה (לעוו) עמ' רכה
מ ע"א15 ונתן פדיון נפשו וכו'אור החיים שמות פרק כא פסוק ל
מ ע"א15 פדיון נפשו דמי ניזקפרי חיים (קנולר) פרשת משפטים
מ ע"א16 דמי מזיק או דמי ניזקעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' שכד
מ ע"א16 דמי ניזק או דמי מזיקגור אריה שמות פכ"א אות ע
מ ע"א22 בדניזק או בדמזיק שיימינןעיוני רש"י שמות ח"ב עמ' עח, פו
מ ע"א29 משבח ליה רבא וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ג עמ' נו
מ ע"א29 משבח ליה רבא לר"נ וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' תרמד-תרמח
מ ע"א29 משבח ליה רבא לרב נחמן בדרב אחא בר יעקב דאדם גדול הואפני חיים (פלג'י) עמ' ר ע"ב
מ ע"א29 רבא שיבח את רב אחא בר יעקב, שאדם גדול הואפלאות עדותיך ח"ב עמ' קמו, רעג
מ ע"א30 דאדם גדול הואדברי חנינא - ת"ת עמ' קה
מ ע"א32 שור של ב' שותפיםשמחה לאיש (שונשול) דף כא ע"א
מ ע"א32 שור של שני שותפיםנחלת עזריאל (גרין) עמ' עו
מ ע"א32 שור של שני שותפין כיצד ישלמו כופרעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' שכה
מ ע"א32 שור של שני שותפין כיצד משלמיםתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' רכג
מ ע"א32 שור של שני שותפין כיצד משלמין כופר וכו'תהלות ישראל (מג'לד) עמ' קמב
מ ע"א34 כופר אחד אמר רחמנא ולא ב'שם יחזקאל עמ' תקל
מ ע"א34 כופר אחד אמר רחמנאמועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' רסב
מ ע"א34 כופר אחד אמר רחמנאפנים מסבירות עמ' נא
מ ע"א37 חייבי חטאות אין ממשכניןאבן ישראל על התורה (תשסב) עמ' עד
מ ע"א37 חייבי חטאות ואשמות אין ממשכנין אותןעבודת ישראל (קמחי, תשפ) עמ' שצא
מ ע"א37 חייבי חטאות ואשמות אין ממשכנין אותןכתנות אור עמ' שמ
מ ע"א37 חייבי חטאות ואשמות אין ממשכניןאבן ישראל (תשסז) עמ' קיד
מ ע"א37 חייבי חטאות ואשמות לא ממשכניןיקרת דניאל בראשית-שמות עמ' שנג
מ ע"א38 חייב כופרין מאיחיים ומלך דף ל"ט ע"ב (הלכות נזקי ממון פרק י הלכה ד) {אף על פי שהכופר כפרה ממשכנין}
מ ע"א38 חייבי כופר אם ממשכנין אותןעיוני רש"י שמות ח"ב עמ' פג-פו
מ ע"א38 חייבי כופרין מאימשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' צה {ממשכנין על הכופר}
מ ע"א38 חייבי כופרין מאירוח חיים (חיד"א) עמ' ס {ממשכנין על הכופר}
מ ע"א38 חייבי כופרין מאי כו'שעת הכושר דף ט ע"א-ע"ב
מ ע"א39 כיון דכפרה הוא כחטאת ואשם דמימועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' רסג
מ ע"א39 כיון דלכפרה הוא כחטאת ואשם דמי מחמר חמיר עילויה ולא בעי משכוני וכו'יבין שמועה (לעוו) עמ' רכד
מ ע"א43 אסתגר בקמייתא, והערוךאילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' לז
מ ע"א43 שבקן אסתגר בקמייתא, וגי' הערוךהמאור שבתורה (שפירא) בראשית עמ' שפב, ויקרא עמ' קס
מ ע"א43 שואל בחזקת תם ונמצא מועדודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' רמה
מ ע"א45 בעלים משלמין חצי נזק ושואל פטור מכלוםלקוטי שיחות חל"ו עמ' 102
מ ע"א רש"י ד"ה כיצדיבין שמועה (לעוו) עמ' רכה
מ ע"א תוס' ד"ה כופר אחדדרישה מחיים דף יז ע"ב
מ ע"א תוס' ד"ה כופר אחדמטה יששכר עמ' קצג
מ ע"א תוס' ד"ה כופר שלםדרכי איש דף פה ע"א
מ ע"א תוס' ד"ה כופר שלםשעת הכושר דף לט
מ ע"א תוס' ד"ה כופרמועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' רסב
מ ע"א תוס' ד"ה כופרתהלות ישראל (מג'לד) עמ' קמב
מ ע"א תוס' - שנים מביאים שתי חטאותדרישה מחיים דף יז ע"ב
מ ע"א רשב"אבנין אפרים עמ' קו [הלכה]
מ ע"ב03 הוי מעריקנא ליה לאגמאדרכי חושן עמ' קצא [הלכה]
מ ע"ב14 שיעבודא דרבי נתןולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' תקפה
מ ע"ב20 רשות משנהעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' שכה
מ ע"ב22 רשות משנהלקוטי שיחות חל"ו עמ' 102 {פלוגתת האמוראים}
מ ע"ב24 דא"ל לאו כל כמינך דמייעדת לי' לתוראילקוטי שיחות חל"ו עמ' 104
מ ע"ב27 דכל מקום שהולך שם בעליו עליובאר הגולה (הרטמן) באר ב הערה 391
מ ע"ב27 שור האיצטדיןאבן ישראל (פישר) אגדה ח"א עמ' עב
מ ע"ב27 שור האיצטדיןאמרי השכל עמ' 15
מ ע"ב27 שור האצטדין כשר למזבח דהוא כאנוסבנין דוד (מייזלש) בראשית - נח אות עג
מ ע"ב27 שור האצטדין מהו לגבי מזבח, רב אמר כשר אנוס הוא ושמואל אמר פסול וכו'תפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' קנא(עא) {המחלוקת תלוי אם שייך חטא בבע"ח}
מ ע"ב28 איבעיא להו מהו לגבי מזבח רב אמר כשר ושמואל אמר פסולדברי יונה ח"ב עמ' ו
מ ע"ב29 מהו לגבי מזבחנחלת עזריאל (גרין) עמ' צח
מ ע"ב29 מהו לגבי מזבחתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' רלט-רמ {לרב כשר משום דאונס אינו עבירה, או משום דלא נפגם השור מעבירה באונס}
מ ע"ב31 להוציא הרובע ונרבע, רש"י - בעד אחדבאר ראי (רוזן) לימוד התורה סי' יג אות א
מ ע"ב31 להוציא הרובעהכתב והקבלה ויקרא פ"א פסוק ב
מ ע"ב31 מן הבהמה להוציא את הרובע ואה הנרבעדברי חיים - מועדים (תשנט) עמ' רטו
מ ע"ב31 מן הבהמה להוציא את הרובע ואת הנרבע מן הבקר להוציא את הנעבד וכו'של"ה (תשנז) תושבע"פ אות שסט
מ ע"ב31 מן הבהמה להוציא את הרובע והנרבעמי השלוח (תשסז) ח"ב דף עג
מ ע"ב31 נעבדה בו עבירהתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' ריט (תצג) {מ"מ י"ל דכל שלא נעשה שינוי בהחפץ על ידי העבירה לא הוי 'תועבה'}
מ ע"ב32 מן הצאן להוציא את המוקצה ומן הצאן להוציא את הנוגחדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' קכז
מ ע"ב32 נעבד אסור לגבוהדרשות מהר"ם בריסק - מועדים - פתח עינים עמ' נג
מ ע"ב32 נעבד אסור לגבוהמי מרום ח"ט עמ' י
מ ע"ב32 שור שנעבדה בו עבירה פסול למזבחתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' רמ {אם עבירה באונס נחשב עבירה}
מ ע"ב35 רובע עשה בו אונס כרצון, רש"יגור אריה ויקרא פ"א הערה 174
מ ע"ב40 נוגח משלם כופר רובע אינו משלם את הכופר היכי דמי וכו' אמר אביי לעולם דרבעה ולא קטלה דאתיוה לבי דינא וקטלוה וכו'של"ה (תשנז) תושבע"פ אות רמג
מ ע"ב41 המית לאשה ברביעהחנן אלקים עמ' רמו
מ ע"ב43 דאתיוה לבי דינא וקטלוה מ"ד כמאן דקטלה דמיתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' קעח
מ ע"ב רש"י - המוקצה - שייחדו להקריב לע"זגור אריה ויקרא פ"א הערה 166
מ ע"ב תוס' ד"ה הוהמשא חיים דף ל ע"א דף קכ"ט ע"ב, מסים וארנוניות אות ט"ז ד"ה ואף
מ ע"ב תוס' ד"ה הוהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' רמה
מ ע"ב תוס' ד"ה וישגור אריה ויקרא פ"א הערה 177
מ ע"ב תוס' ד"ה למהגור אריה ויקרא פ"א הערה 150
מא ע"א01 רבא אמר לעולם דרבעה וקטלה ודקא קשיא לך מה לי קטלה בקרנא מה לי קטלה ברביעה וכו'של"ה (תשנז) תושבע"פ אות רמג
מא ע"א03 קרן כוונתו להזיק האי כוונתו להנאת עצמודרך חיים (תשע) הקדמה הערה 135
מא ע"א04 במאי פליגי ברגל שדרסה ע"ג תינוק בחצר הניזק לאביי משלם כופר וכו'מגילת סמנים עמ' פב
מא ע"א10 מועד משלם כופר ולא תםעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' שח
מא ע"א13 בין שאינו יפה אלא דינרפרדס יוסף השלם (פצנובסקי) שמות עמ' תעט {הדין אם הוא שווה פחות מדינר}
מא ע"א14 וכי מאחר דמתם קטלינן לי' וכו'תפארת ראובן עמ' רמג
מא ע"א14 וכי מאחר דמתם קטלינן ליה מועד היכי משבחת לההר המוריה עמ' קפד
מא ע"א14 וכי מאחר דמתם קטלינן ליה מועד היכי משכחת לה וכו' דקטל וערק לאגמא וכו'שארית עזריאל עמ' תקנא
מא ע"א15 היכי משכחת להיוסף לקח כרך א ח"א עמ' רנה-רנו, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' שכח
מא ע"א15 היכי משכחת להיוסף לקח עמ' רנה
מא ע"א15 היכי משכחת להעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' שכו {שיהא מועד עד שישלמו הבעלים כופר}
מא ע"א25 דקטל וערק לאגמאמאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף קח ע"א
מא ע"א28 לייעודי תורא וכו' לייעודי גבראלקוטי שיחות חל"ו עמ' 103
מא ע"א35 ממשמע שנאמר השור יסקלפרורים משלחן גבוה ח"ד שאלה מב
מא ע"א35 ממשמע שנאמר וכו' איני יודע שנבילה היא ותוס'מאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף קז ע"ב, מהדו"ג ח"א דף סג
מא ע"א35 ממשמע שנאמר וכו'ברכת שמואל (תשעז) בראשית עמ' מד
מא ע"א35 ממשמע שנאמר סקול יסקל אינו יודע וכו'אגודת ישראל (תרפג) דף לב ע"ג-ע"ד, נז ע"ג-ע"ד
מא ע"א35 ממשמע שנאמר סקול יסקל השור איני יודע שהוא נבלה וכו', ותוס' ד"ה איני יודעאמרות ה' השלם ח"ג עמ' רפא
מא ע"א35 ממשמע שנאמר סקול יסקל השור איני יודע שנבילה הוא ונבילה אסורה באכילה, מה ת"ל לא יאכל את בשרו וכו'הדרש והעיון שמות מאמר קפט
מא ע"א35 ממשמע שנאמר סקול יסקל השור כו', רשב"אגנא דפלפלי עמ' רלח
מא ע"א36 איני יודע שהוא נבילהפרדס יוסף השלם (פצנובסקי) שמות עמ' תעה
מא ע"א36 סקול יסקל השורודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' רעט
מא ע"א37 מה ת"ל ולא יאכל את בשרו וכו'ברכת אליהו (עמאר) שמות פרשת משפטים מאמר ל
מא ע"א38 מגיד לך הכתוב שאם שחטו לאחר שנגמר דינו אסור כאכילהמשך חכמה שמות פ"כא פסוק לב
מא ע"א38 שאם שחטו לאחר שנגמר דינו אסור וכו' בהנאההרופא לשבורי לב שמות עמ' תי
מא ע"א38 שחטו אחר גמ"ד אסור בהנאהעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' שכז
מא ע"א38 שחטו לאחר גמ"ד אסור באכילהפרורים משלחן גבוה ח"ד שאלה מג
מא ע"א38 שחטו לאחר שנגמר דינואבן ישראל (תשסז) עמ' צד
מא ע"א38 שחטיה אסור לאוכלודמשק אליעזר (רלב"ג) שמות פרק יא פסוק ב
מא ע"א40 איסוה"נ דשור הנסקלעיוני רש"י שמות ח"ב עמ' עד-עז
מא ע"א40 ובעל השור נקי וכו' כאדם שאומר לחבירו יצא נקי מנכסיותורי זהב (תשעג) עמ' ריא
מא ע"א40 שור הנסקל אסור בהנאהבנין שאול עמ' קסב
מא ע"א40 בהנאה מנין ת"ל "ובעל השור נקי"משך חכמה שמות פ"כא פסוק כח
מא ע"א41 כאדם האומר לחבירו יצא פלוני נקי מנכסיופרדס מרדכי עמ' קז, קכט
מא ע"א41 כאדם שאומר לחבירו יצא איש פלוני נקי מנכסיו ואין לו בהם הנאה של כלוםפני מנחם נישואין ושבע ברכות עמ' קסד
מא ע"א41 כאדם שאומר לחבירו יצא איש פלוני נקי מנכסיו וכו'אור ישרים (תשסב) עמ' רמא
מא ע"א41 כאדם שאומר לחבירו יצא איש פלוני נקי מנכסיופרי צדיק צו אות ח
מא ע"א41 כאדם שאומר לחבירו יצא איש פלוני נקי מנכסיושמן ראש (כץ) ח"ד עמ' קיג
מא ע"א41 שמעון בן זומאדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 1
מא ע"א42 יצא איש פלוני נקי מנכסיונועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף נח ע"ב
מא ע"א42 יצא פלוני נקי מנכסיו ואין לו בהם הנאה של כלוםערבי נחל (תשסד) ח"ג עמ' נב
מא ע"א42 יצא פלוני נקי מנכסיו ואין לו בהם הנאהמשנת יוסף על התורה ח"ב עמ' שה
מא ע"א42 יצא פלוני נקי מנכסיוגבעת שאול (בראך) עמ' צב
מא ע"א42 יצא פלוני נקי מנכסיודברי שלום (הלברשטם) עמ' סד
מא ע"א42 יצא פלוני נקי מנכסיוזאת ליעקב ויקרא עמ' סד
מא ע"א42 יצא פלוני נקי מנכסיומשך חכמה במדבר פ"ה פסוק יט
מא ע"א42 יצא פלוני נקי מנכסיושמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' תרז
מא ע"א42 פלוני יצא מנכסיוזכור לאברהם (וייס) פ' תזריע
מא ע"א42 יצא פלוני נקי מנכסיושמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' קו
מא ע"א44 ולא יאכל את בשרו לשחטו אחר שנגמר דינו וכו'אגודת ישראל (תרפג) דף לה ע"ג-ע"ד
מא ע"א48 א"ר אבהו כל מקום שנאמר לא תאכל אחד איסור אכילה ואחד איסור הנאה וכו'חוט המשולש בשערים (תשנח) עמ' רצב
מא ע"א49 כל מקום שנא' לא יאכל, ושטמ"קפרפרת משה ח"א עמ' תג
מא ע"א49 לא תאכל, לא תאכלםמגדל דוד (תשסז) עמ' רד
מא ע"א50 עד שיפרט לך הכתוב כדרך שפרט בנבילהגור אריה שמות פכ"א אות סו
מא ע"א53 אי סלקא דעתך האי לא יאכל את בשרו איסור הנאה הוא נכתוב רחמנא לא יהנהלחמי תודה דף קפד ע"א
מא ע"א53 אי סלקא דעתך האי לא יאכל את בשרו איסור הנאה הוא נכתוב רחמנא לא יהנהדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' ד ד"ה עוד
מא ע"א53 אי סלקא דעתך וכו' איסור הנאה הוא, נכתוב רחמנא לא יהנהשערי אורה (ברגמן, תשעז) ח"ב עמ' דש
מא ע"א54 נכתוב קרא לא יהנהשערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' קעח
מא ע"א54 אי נמי לא יאכל את בשרו ל"ל וכו'אגודת ישראל (תרפג) דף לה ע"ג-ע"ד
מא ע"א רש"י - דאין ממיתין שוה"נ ללא הבעליםפרורים משלחן גבוה ח"ד שאלה מב
מא ע"א רש"י ד"ה לאחרגור אריה ויקרא פ"א הערה 140
מא ע"א תוס' ד"ה איני יודעפרדס יוסף השלם (פצנובסקי) שמות עמ' תע-תעא
מא ע"א תוס' ד"ה כל מקוםשפתי שלמה שמות עמ' קפח
מא ע"א תוס' ד"ה לרבאמגילת סמנים עמ' פב
מא ע"א תוס' ורשב"א - שבועת ע"אעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תקו
מא ע"א שיטה מקובצת ד"ה ורבינו ישעיהשפתי שלמה בראשית עמ' קכח
מא ע"ב02 אמרי אטו סכין כתיבא באורייתאמכשירי מצוה עמ' סד
מא ע"ב03 השוחט במגל יד בצור ובקנה שחיטתו כשרהזמרת הארץ (רבינוביץ) עמ' שלד
מא ע"ב06 בעל השור נקי למה לי להנאת עורוהר המוריה עמ' קטז
מא ע"ב06 בעל השור נקי למה ליעיוני רש"י שמות ח"ב עמ' עה
מא ע"ב06 נקי למה לי להנאת עורופני מנחם נישואין ושבע ברכות עמ' קסד
מא ע"ב07 עורו אסור דכתיב ולא יאכל את בשרוכסף נבחר (תשסג) עמ' שלה
מא ע"ב07 עורו אסור דכתיב ולא יאכל את בשרוכסף נבחר (תשפ) עמ' תסא
מא ע"ב08 בשרו הוא דאסור אבל עורו נשתריתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' תי
מא ע"ב08 סד"א בשרו אסור אבל עורו מותרתיבת גמא (תשסז) עמ' קמט {אם לא היה כתוב "בשרו" היינו אומרים שגם עורו אסור}
מא ע"ב12 אתאמרות ה' השלם ח"ג עמ' תסד {ריבויא הוא}
מא ע"ב12 את בשרו את הטפל וכו'אגודת ישראל (תרפג) דף כז ע"ג-ע"ד
מא ע"ב12 את בשרו את הטפל לבשרובנין חיים עמ' ח"א עמ' שלה, תלז
מא ע"ב12 את בשרו את הטפל לבשרוגנת אגוז (תשעב) אות שיג
מא ע"ב12 את בשרו את הטפל לבשרוהדרש והעיון במדבר ח"ב מאמר כו
מא ע"ב12 את בשרו את הטפל לבשרויגל יעקב (תשעד) ח"א עמ' יא
מא ע"ב12 את בשרו את הטפל לבשרוקול ברמ"א נשמע פרשת לך אות א*
מא ע"ב12 את בשרו הטפל לבשרובנין דוד (מייזלש) בראשית - לך לך אות כ
מא ע"ב12 את בשרו הטפל לבשרודברי שאול במדבר עמ' קצד
מא ע"ב12 את בשרו הטפל לבשרויגל יעקב (תשנג) בראשית אות ח
מא ע"ב12 את בשרו הטפל לבשרומשמרת איתמר (תשסז) עמ' קכז, קפו, רפא, רצו, שכ, שפה, תיא, תקסג
מא ע"ב12 את הטפל לבשרואמרות ה' השלם ח"ג עמ' שפח
מא ע"ב12 את הטפל לבשרובאר מים חיים (תשנט) ח"א עמ' קסט
מא ע"ב12 את הטפל לבשרובאר מים חיים (תשנט) ח"ב עמ' תרכה
מא ע"ב12 את הטפל לבשרובאר מים חיים (תשנט) ח"ג עמ' ת
מא ע"ב12 את הטפל לבשרודברי יחזקאל שרגא תליתאה עמ' סח
מא ע"ב12 את הטפל לבשרומנחת יואל עמ' קכז, רכ
מא ע"ב12 את הטפל לבשרומשמרת איתמר (תשסה) עמ' שנד
מא ע"ב12 את הטפל לבשרונשמת חיים (ברלין) עמ' נא
מא ע"ב12 את הטפל לבשרופרדס מרדכי עמ' רכט
מא ע"ב12 את הטפל לבשרוקשוטי כלה (גרינפלד) ח"י אות קכב, ריג
מא ע"ב12 את הטפל לבשרותורת מהרש"ל עמ' לז
מא ע"ב12 את הטפל לבשרושארית מנחם ח"א בראשית עמ' כז {וכן "וילכו אתם" (סוף פרשת נח) - היתה לתרח כוונה טפלה, לא כוונה ללכת לא"י ולכן לא נתקיימה מחשבתו}
מא ע"ב12 את הטפל לבשרוחיים שיש בהם - דרשות ח"ב עמ' תעז
מא ע"ב12 את הטפלתורת מנחם חלק ל עמ' 90
מא ע"ב12 את הטפל לבשרובישורון מלך ח"א עמ' ערה, ח"ב עמ' פד
מא ע"ב12 את בשרו הטפל לבשרושארית מנחם ח"א בראשית עמ' כז
מא ע"ב12 ולא יאכל את בשרו את הטפל לבשרודרך עץ החיים (ארלנגר, תשעג) ח"ה עמ' 140
מא ע"ב13 האי תנא לא דריש את כדתניא שמעון העמסוני היה דורש וכו'ישמח משה (גאלופוליטי) דף טו ע"ד
מא ע"ב13 והאי תנא את לא דריש וכו'תשובה מיראה עמ' לה
מא ע"ב13 והאי תנא את לא דרישברכת חיים (מרנלנדר) דף נו ע"א
מא ע"ב14 נחמי' העמסוני היה דורש כל אתין שבתורה וכו'אמרות ה' השלם ח"ד עמ' מ
מא ע"ב14 ר"ש היה דורש כל אתין שבתורה וכו' את ה' אלקיך תירא פירש, ור"ע דרש לרבות ת"חצפנת פענח (תשסו) עמ' פו, פח, רד
מא ע"ב14 ר"ש העמסוני דרש כל האתין שבתורהבית שלום מרדכי עמ' קפא
מא ע"ב14 ר"ש העמסוני היה דורש כל אתין וכו'מראה כהן (אדלר) מהדו"ג הקדמה דף א ע"א
מא ע"ב14 שמעון העמסוני הי' דורש כל אתין וכו' עד שבא ר"ע ולימד את ה"א תירא לרבות ת"חדעת חכמה ומוסר ח"א עמ' ריח
מא ע"ב14 שמעון העמסוני הי' דורש כל אתין שבתורה כיון שהגיע לאת ה' אלקיך תירא פירשכתבי מא"ה עמ' עו
מא ע"ב14 שמעון העמסוני הי' דורש כל אתין שבתורה, ותוס' ורי"ף פסחיםמשען המים דף מא ע"ד
מא ע"ב14 שמעון העמסוני היה דורש וכו'פרפרת משה ח"א עמ' י, פרפרת משה ח"ב עמ' קה, שלא
מא ע"ב14 שמעון העמסוני היה דורש כל אתין שבתורהניבי זהב עמ' צד
מא ע"ב14 שמעון העמסוני היה דורש כל אתין שבתורה כיון שהגיעבית נאמן (ביגה, שפא) ח"א דרוש ה דף יז
מא ע"ב14 שמעון העמסוני היה דורש כל אתין וכו' עד שבא ר"ע ודרש את ה' לרבות ת"חמדרגת האדם (תשסב) ח"א עמ' טו, מב
מא ע"ב14 שמעון העמסוני היה דורש כל אתין כו'בן אברהם (אשטרושא) דף קכד ע"א
מא ע"ב14 שמעון העמסוני היה דורש כל אתין שבתורה וכו' כשם שקבלתי שכר וכו' את ה' אלקיך וגו' לרבות תלמידי חכמים וכו'בן פורת יוסף (תשעא) עמ' רלו, רלח, רמ, שיג, תלב, תקד
מא ע"ב14 שמעון העמסוני היה דורש כל אתין שבתורה וכו' כשם שקיבלתי שכר על הדרישה כך אקבל שכר על הפרישהאדבר בם עמ' קמה
מא ע"ב14 שמעון העמסוני היה דורש כל אתין שבתורה וכו' עד שבא רבי עקיבא ולימד את לרבות תלמידי חכמיםצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' קיג, רע, שג, שמה
מא ע"ב14 שמעון העמסוני היה דורש כל אתין שבתורה כיון שהגיע וכו' דרש רבי עקיבא את ה' אלקיך תירא לרבות תלמידי חכמיםתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' שנג, שנד, שסא, שעא, שעט, שצ, תרכט, תרנח, תש, תשד, א'קע, א'רמה, א'רעט, א'שסח
מא ע"ב14 שמעון העמסוני היה דורש כל אתין שבתורה כיון שהגיע לאת ה' אלהיך תירא פירש עד שבא ר"ע ולימד את ה' אלהיך תירא לרבות ת"חתשואות חן (תשסח) עמ' קסו
מא ע"ב14 שמעון העמסוני היה דורש כל אתין שבתורה כיון שהגיע לאת ה' אלקיך תירא פירשברכת אברהם (תשנד) עמ' קפ
מא ע"ב14 שמעון העמסוני היה דורש כל אתין שבתורה עד שהגיע לאת ה' אלהיך פירשלב אריה פרשת ראה אות ט
מא ע"ב14 שמעון העמסוני היה דורש כל אתין שבתורהאדרת אליהו (קוצין) ח"ב עמ' 57
מא ע"ב14 שמעון העמסוני היה דורש כל אתין שבתורהאמרי השכל - צבי תפארה עמ' 195
מא ע"ב14 שמעון העמסוני היה דורש כל אתין שבתורהטל חיים (פרידלנדר) עמ' קז
מא ע"ב14 שמעון העמסוני היה דורש כל אתין שבתורהישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קצו
מא ע"ב14 שמעון העמסוני היה דורש כל אתין שבתורהלקט אמרי קודש - בראשית עמ' רד
מא ע"ב14 שמעון העמסוני היה דורש כל אתין שבתורהמאמר מרדכי (שוואב) ח"ב מאמר מז
מא ע"ב14 שמעון העמסוני היה דורש כל אתין שבתורהניצוצי אהרן עמ' סה
מא ע"ב14 שמעון העמסוני היה דורש כל אתין שבתורהנתיבות עולם ח"א עמ' לח
מא ע"ב14 שמעון העמסוני היה דורש כל אתין שבתורהנתיבות עולם ח"ב עמ' לב, קצז
מא ע"ב14 שמעון העמסוני היה דורש כל אתין שבתורהפתח טוב עמ' כה
מא ע"ב14 שמעון העמסוני היה דורש כל אתיןהמאור הגדול (גר"א) עמ' סה
מא ע"ב14 שמעון העמסוני היה דורשיריעות שלמה (אוזאן) פ' עקב
מא ע"ב14 שמעון העמסוני ואמרי לה נחמיה העמסוני היה דורש כל אתין שבתורהברכת אליהו (עמאר) בראשית פ' בראשית מאמר א
מא ע"ב14 שמעון העמסוני ואמרי לה נחמיהפני יצחק (פראנסיס) דף ז ע"ד
מא ע"ב14 שמעון העמסוני וכו' היה דורש כל אתין שבתורה וכו' עד שבא רבי עקיבא ולימד 'את ה' אלהיך תירא' לרבות תלמידי חכמיםכתב סופר אגדות כאן
מא ע"ב14 שמעון העמסוני וכו' היה דורש כל אתין שבתורה כיון שהגיע לאת ה' אלקיך תירא פירשהרופא לשבורי לב שמות עמ' שמט
מא ע"ב14 שמעון העמסוני וכו' היה דורש כל אתין שבתורה כיון שהגיע לאת ה' אלקיך תירא פירשהרופא לשבורי לב ויקרא עמ' קנד, קפט
מא ע"ב14 שמעון העמסוני וכו' היה דורש כל אתין שבתורהמאכסניא של התורה סי' נא
מא ע"ב14 שמעון העמסוני וכו' עד שבא ר"ע ולימד את ה' אלקיך תירא לרבות תלמידי חכמיםדרשות מהרי"ץ לז' אדר עמ' מד
מא ע"ב14 שמעון העמסוני כו'ארץ צבי (מוואידיסלאב) דרוש עיר המקלט בית א
מא ע"ב15 דורש כל אתין שבתורהמשנת חיים דברים עמ' רטז
מא ע"ב15 היה דורש כל אתין שבתורה כיון שהגיע לאת ה' אלקיך תירא פירש אמרו לו וכו' עד שבא ר"ע וכו'עירין קדישין השלם עמ' תמג
מא ע"ב15 היה דורש כל אתין שבתורה כיון שהגיע לאת ה' אלקיך תירא פירשדעת חכמה ומוסר ח"ג עמ' עז
מא ע"ב15 היה דורש כל אתין שבתורהבאר מים חיים (תשנט) ח"ד עמ' שט
מא ע"ב15 היה דורש כל אתין שבתורהקול ששון (גולדברג) הקדמה
מא ע"ב15 היה דורש כל אתין שבתורהדברי שאול דברים עמ' נא, נב
מא ע"ב16 כיון שבא לאת ה' אלקיך תירא פירש עד שבא ר"ע ודרש את ה' אלקיך תירא לרבות תלמידי חכמיםברית אברם עמ' רפב
מא ע"ב16 כיון שהגיע וכו' עד שבא ר"ע וכו' לרבות ת"חפרדס יוסף השלם (פצנובסקי) בראשית עמ' קכה-קכז, תלו, ח"ב עמ' יב, סט, תכד, ח"ג עמ' שד, תנט, תרעט
מא ע"ב16 כיון שהגיע לאת ה' אלקיך תירא פירש וכו' לרבות ת"חתורת חיים עה"ת עמ' רלו {"את" מרבה הדומה לו; אב ואם אינם דבקים ושייכים בהקב"ה ואילו ת"ח כן}
מא ע"ב16 כיון שהגיע לאת ה' אלקיך תירא פירש וכו' עד שבא רע"ק ולימד וכו' לרבות ת"חאביר יעקב (סדיגורה, תשסד) עמ' קכד
מא ע"ב16 כיון שהגיע לאת ה' אלקיך תירא פירשתורת חיים עה"ת עמ' רלו {לא פירש כשהגיע ל"ואהבת את ה"א", די"ל שיאהב התורה והמצוות, אבל מורא שייך רק בהקב"ה}
מא ע"ב16 כיון שהגיע לאת ה' אלקיך תיראקדושת לוי (תרצט) דף יב ע"ג, קו ע"א
מא ע"ב16 כיון שהגיע לאת ה' פירש ותוס'משכנות יעקב (נעים) קונטרס צניף מלוכה דף רכד ע"ד
מא ע"ב16 כיון שהגיע לאת ה׳ אלקיך תירא פירשבתורתו יהגה ח"א עמ' תקב
מא ע"ב18 כשם שקבלתי שכר על הדרישה כך אקבל שכר על הפרישהדעת תורה דברים ח"א עמ' צב
מא ע"ב18 כשם שקבלתי שכר על הדרישהדרשות אבן ישראל עמ' פ
מא ע"ב18 כשם שקיבלתי שכר על הדרישה כך אני מקבל שכרדברי סופרים סי' ד (עמ' 4)
מא ע"ב18 כשם שקיבלתי שכר על הדרישה כך אקבל שכר על הפרישהמפי ספרים וסופרים (תשעב) אבות פניני חסידות פ"ב אות ו
מא ע"ב18 כשם שקיבלתי שכר על הדרישה כן אקבל שכר על הפרישהאמרי השכל עמ' 62
מא ע"ב20 את ד' אלקיך תירא לרבות ת"חשרגא המאיר מועדים עמ' קה
מא ע"ב20 את ד' אלקיך תירא לרבות תלמידי חכמיםכתבי מא"ה עמ' עה, קסו
מא ע"ב20 את ה' אלהיך לרבות ת"ח, ותוס' ורשב"א ורשד"םאהבת דוד (תקנט) דף מח ע"ג
מא ע"ב20 את ה' אלהיך תירא לרבות ת"חבינת יששכר (תשמח) עמ' של
מא ע"ב20 את ה' אלהיך תירא לרבות ת"חערבי נחל (תשסד) עמ' תתקטז
מא ע"ב20 את ה' אלהיך תירא לרבות ת"חברכת שמואל (תמב) ח"ב דף יד ע"ג {למה דרש ר' עקיבה כל אתין וגמין}
מא ע"ב20 את ה' אלהיך תירא לרבות ת"חמגלה צפונות ח"ג פ' ראה
מא ע"ב20 את ה' אלהיך תירא לרבות ת"חראשית בכורי משה חיים ח"ב מאמר ה
מא ע"ב20 את ה' אלהיך תירא לרבות תלמידי חכמיםאהל יעקב (תשעא) ח"ה עמ' קכג, קכז, קפא
מא ע"ב20 את ה' אלהיך תירא לרבות תלמידי חכמיםזכרון אליעזר עמ' נז
מא ע"ב20 את ה' אלהיך תירא לרבות תלמידי חכמיםכד הקמח (מישור) עמ' רה
מא ע"ב20 את ה' אלהיך תירא לרבות תלמידי חכמיםכד הקמח (תשנו) עמ' פה, קעא
מא ע"ב20 את ה' אלהיך תירא לרבות תלמידי חכמיםשער המלך (תשנז) עמ' תקנח
מא ע"ב20 את ה' אלקיד תירא לרבות ת"חחגוי הסלע (הורוביץ) עמ' קלט
מא ע"ב20 את ה' אלקיך לרבות ת"ח, תוס' והריטב"א והרשד"םאהבת דוד (תקנט) דף מח ע"ג
מא ע"ב20 את ה' אלקיך תירא לרבות ת"ח וכו'ברך יצחק (ברכה) דרוש לפרשת קדושים
מא ע"ב20 את ה' אלקיך תירא לרבות ת"ח ותוס' והרשב"א והרשב"םאהבת דוד (חיד"א) עמ' צא ע"ב
מא ע"ב20 את ה' אלקיך תירא לרבות ת"חאדרת אליהו (קוצין) ח"ב עמ' 42
מא ע"ב20 את ה' אלקיך תירא לרבות ת"חאמרות ה' השלם ח"ג עמ' תעט
מא ע"ב20 את ה' אלקיך תירא לרבות ת"חבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' תנא
מא ע"ב20 את ה' אלקיך תירא לרבות ת"חבינת הלב (תאומים) הסכמות עמ' ג
מא ע"ב20 את ה' אלקיך תירא לרבות ת"חברכת אברהם (תשנד) עמ' טז, מ, קמו
מא ע"ב20 את ה' אלקיך תירא לרבות ת"חדברים אחדים (תקמח) דף כ ע"א
מא ע"ב20 את ה' אלקיך תירא לרבות ת"חדברים אחדים (תשמו) עמ' סו
מא ע"ב20 את ה' אלקיך תירא לרבות ת"חדבש לפי מע' ר אות טז
מא ע"ב20 את ה' אלקיך תירא לרבות ת"חדעת תורה שמות עמ' רכג
מא ע"ב20 את ה' אלקיך תירא לרבות ת"חדרשות שבט הלוי ח"א עמ' ריא
מא ע"ב20 את ה' אלקיך תירא לרבות ת"חטהרת יו"ט חי"ט עמ' צ
מא ע"ב20 את ה' אלקיך תירא לרבות ת"חיחל ישראל אבות ח"ד עמ' קכא, רלב
מא ע"ב20 את ה' אלקיך תירא לרבות ת"חימלא פי תהלתך ח"ב (תשסה) עמ' יט
מא ע"ב20 את ה' אלקיך תירא לרבות ת"חימלא פי תהלתך על התורה (תשעה) עמ' לד
מא ע"ב20 את ה' אלקיך תירא לרבות ת"חלב אביגדור עמ' לא
מא ע"ב20 את ה' אלקיך תירא לרבות ת"חמחנה ראובן ח"א עמ' שיג
מא ע"ב20 את ה' אלקיך תירא לרבות ת"חמי מרום חי"ב עמ' רלב
מא ע"ב20 את ה' אלקיך תירא לרבות ת"חמפי ספרים וסופרים (תשעב) אבות פניני חסידות פ"א אות קג {הושוו כבוד ת"ח לכבוד המקום }
מא ע"ב20 את ה' אלקיך תירא לרבות ת"חס' המדות (דובנא, תשסו) שער אהבה אות יד
מא ע"ב20 את ה' אלקיך תירא לרבות ת"חקובץ שיחות (וכטפויגל, תשעה) עמ' תכה
מא ע"ב20 את ה' אלקיך תירא לרבות ת"חשביב אור עמ' יד, רפה
מא ע"ב20 את ה' אלקיך תירא לרבות ת"חתורת חיים עה"ת עמ' רלא {"את" מרבה הדומה לו, ות"ח שלמים דומים כביכול למרכבה העליונה}
מא ע"ב20 את ה' אלקיך תירא לרבות ת"חתפארת ציון (אבא שאול) עמ' תכח - רש"ה קוק
מא ע"ב20 את ה' אלקיך תירא לרבות ת"ח, תוס' - היינו רבו המובהקאור אברהם - הגדה של פסח - קונטרס שואלין ודורשין עמ' תכו
מא ע"ב20 את ה' אלקיך תירא לרבות ת"ח, תוס' - היינו רבו המובהקאור אברהם שמות עמ' קלד
מא ע"ב20 את ה' אלקיך תירא לרבות ת"ח, תוס' - רבו המובהקאור אברהם במדבר עמ' יז
מא ע"ב20 את ה' אלקיך תירא לרבות ת"ח, תוס' - רבו המובהקאור אברהם ויקרא עמ' קיז, רצו, רצט, שז, שעו
מא ע"ב20 את ה' אלקיך תירא לרבות ת"ח, תוס'אור אברהם - מסכת מגילה עמ' ער
מא ע"ב20 את ה' אלקיך תירא לרבות תלמידי חכמיםמגדנות אליעזר עמ' קע
מא ע"ב20 את ה' אלקיך תירא לרבות תלמידי חכמיםאבני אש (אויש) מועדים עמ' רסו, שה
מא ע"ב20 את ה' אלקיך תירא לרבות תלמידי חכמיםאדרת אליהו (קוצין) ח"א עמ' 35
מא ע"ב20 את ה' אלקיך תירא לרבות תלמידי חכמיםאור אברהם - תלמוד תורה עמ' א, קסב, קפג, קצא, קצו
מא ע"ב20 את ה' אלקיך תירא לרבות תלמידי חכמיםאלה הדברים (ברודנא) עמ' 45
מא ע"ב20 את ה' אלקיך תירא לרבות תלמידי חכמיםארץ צבי (תשע) עמ' קצט
מא ע"ב20 את ה' אלקיך תירא לרבות תלמידי חכמיםדגל מחנה יהודה עמ' קפ
מא ע"ב20 את ה' אלקיך תירא לרבות תלמידי חכמיםדרך חיים (תשע) פ"א הערה 879, פ"ג הערה 451, 452, 947, 1191, פ"ד הערה 312
מא ע"ב20 את ה' אלקיך תירא לרבות תלמידי חכמיםדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 1076
מא ע"ב20 את ה' אלקיך תירא לרבות תלמידי חכמיםהֻידוֹת אהרן (תשסא) עמ' נט, רלא-רלג
מא ע"ב20 את ה' אלקיך תירא לרבות תלמידי חכמיםהֻידוֹת אהרן (תשסז) עמ' ס, רלד, רלו, רלז
מא ע"ב20 את ה' אלקיך תירא לרבות תלמידי חכמיםהמאור הגדול (גר"א) עמ' שמ
מא ע"ב20 את ה' אלקיך תירא לרבות תלמידי חכמיםהרופא לשבורי לב ויקרא עמ' קפט
מא ע"ב20 את ה' אלקיך תירא לרבות תלמידי חכמיםזקן אהרן (פריד) עמ' קכ
מא ע"ב20 את ה' אלקיך תירא לרבות תלמידי חכמיםחכמה ומוסר ח"א עמ' תסב
מא ע"ב20 את ה' אלקיך תירא לרבות תלמידי חכמיםכתונת פסים (תשעא) עמ' קכ
מא ע"ב20 את ה' אלקיך תירא לרבות תלמידי חכמיםמאמרי הראיה עמ' 6
מא ע"ב20 את ה' אלקיך תירא לרבות תלמידי חכמיםשם עולם (תשסו) ח"ב עמ' כז
מא ע"ב20 את ה' אלקיך תירא לרבות תלמידי חכמיםשערי אורה (ברגמן, תשעז) ח"א עמ' קפג
מא ע"ב20 את ה' אלקיך תירא לרבות תלמידי חכמיםשערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר קנה
מא ע"ב20 את ה' אלקיך תירא לרבות תלמידי חכמיםתפארת ישראל (הרטמן) עמ' רכט
מא ע"ב20 את ה' אלקיך תירא לרבותשער הבטחון עם "בתורתו יהגה" עמ' קעה, ח"ב עמ' רנד
מא ע"ב20 את ה' אלקיך תיראנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' עח אות י
מא ע"ב20 את ה' אלקיך תירא, תוס' - לרבות רבו המובהקאור אברהם - רות עמ' רנא
מא ע"ב20 את לרבות ת"חאגודת ישראל (תרפג) דף כז ע"ג-ע"ד
מא ע"ב20 את לרבות ת"חחכמה ומוסר ח"ב עמ' שמג {בפסוק ואהבת את ה"א}
מא ע"ב20 את לרבות ת"חתורת יחיאל בראשית עמ' תיא
מא ע"ב20 את לרבות תלמידי חכמיםשארית ישראל (תשעד) דרוש ו עמ' 107
מא ע"ב20 עד שבא ר' עקיבא ודרש את ה' אלהיך תירא לרבות תלמידי חכמיםמאמרי הראי"ה עמ' 6 {עם ישראל נשען היה עד אז על החומר בלימודי בלבד, בלי ההערצה הראויה לבעלי הזרחה נפשית גדולה, ר' עקיבא עורר נקודה זו, אבל ר"ש העמסוני חרד מזה כי האומה טרם הסתגלה לכך}
מא ע"ב20 עד שבא ר' עקיבא ולימד וכו' לרבות ת"חתפארת ציון (אבא שאול) עמ' ריד - ר"י אזרחי
מא ע"ב20 עד שבא רבי עקיבא ודרש את ה' אלהיך תירא לרבות ת"חפלאות עדותיך ח"א עמ' תב
מא ע"ב20 עד שבא רבי עקיבא ולימד 'את ד' אלקיך תירא' לרבות תלמידי חכמיםתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' קמו (תצו) {לרבי עקיבא שהיה בחינת המחשבה, היינו הך}
מא ע"ב20 עד שבא רבי עקיבא ולימד את ה' אלהיך תיראראה חיים ח"ב דף עו ע"ג [רסט ע"א קטע ראשון], פח ע"ג [שיא ע"ב ד"ה אלא], צג ע"ב [שכט ע"א ד"ה ובזה]
מא ע"ב20 עד שבא רבי עקיבא ולימד את ה' אלקיך תירא לרבות תלמידי חכמיםבצור ירום ח"ה עמ' קלב הערה 17
מא ע"ב20 עד שבא רבי עקיבא ולימד את לרבות תלמידי חכמיםדברי נפתלי (הלברשטם) ח"ב עמ' רלא, תכח
מא ע"ב20 ר' עקיבה דרש את ה' וכו'אשל אברהם (חיות) דף כ ע"ב
מא ע"ב20 שבא ר"ע ולימדמשנת חיים בראשית עמ' תעד
מא ע"ב21 לרבות ת"חהמאור שבתורה (לסין)
מא ע"ב21 לרבות ת"חמוסר המקרא והתלמוד עמ' קל
מא ע"ב21 לרבות ת"חמוסר המקרא והתלמוד עמ' קעח
מא ע"ב21 לרבות ת"חשערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"ב עמ' רנט
מא ע"ב21 לרבות ת"ח, ותוס'פרפרת משה ח"ב עמ' קג, קד
מא ע"ב21 לרבות תלמידי חכמיםבאר ראי (רוזן) אגדה סי' ה אות ו
מא ע"ב21 לרבות תלמידי חכמיםגור אריה שמות פי"ז הערה 9
מא ע"ב21 לרבות תלמידי חכמיםכאיל תערוג עמ' בהקדמה
מא ע"ב21 לרבות תלמידי חכמיםכתבי הסבא מקלם - חנוכה ופורים עמ' סח, קמט
מא ע"ב21 לרבות תלמידי חכמיםס' זכרון לבעל מכתב מאליהו ח"ב עמ' כח
מא ע"ב21 לרבות תלמידי חכמיםפרדס מנחם עמ' קז
מא ע"ב21 לרבות תלמידי חכמיםתורת אליהו עמ' רצא, דש
מא ע"ב22 ובעל השור נקי ר"א אומר נקי מחצי כופר וכו' בהמית על פי עד אחד או ע"פ בעליםרנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תיא
מא ע"ב22 ובעל השור נקי ר"א אומר נקי מחצי כופר וכו'הר המוריה עמ' קטו
מא ע"ב22 ובעל השור נקי רבי אליעזר אומר נקי מחצי כופר וכו' והלא הוא עצמו אין משתלם אלא מגופו הביאהו לבית דין וישלם לך וכו'של"ה (תשנז) תושבע"פ אות רלג
מא ע"ב23 נקי מחצי כופרשארית עזריאל עמ' תקנא
מא ע"ב23 נקי מחצי כופר ותוס'עיוני רש"י שמות ח"ב עמ' עז
מא ע"ב33 משל לצייד וכו' משכח זוטרי שקיל וכו'תפארת ציון (אבא שאול) עמ' סד - אור לציון
מא ע"ב33 משל לצייד ששולה דגים מן הים, משכח זוטרי שקיל, משכח רברבי שדי זוטרי ושקיל רברביבן אברהם (תשעד) עמ' קטו
מא ע"ב33 משל לשולה דגים וכו' משכח זוטרי שקילתורת העולה (תשעה) עמ' רעג
מא ע"ב33 משל לשולה דגים וכו' משכח זוטרי שקילתורת העולה (תשנב) ח"ג בהקדמה
מא ע"ב רש"י - כיון שהגיע לאת ה' אלקיך תירא פירש, לא ידע מה לרבותצפנת פענח (תשסו) עמ' קפא
מא ע"ב תוס' - דהכא ברבו מובהק כדתנן באבות מורא רבך כמורא שמים כו'רנת יצחק - הגדה של פסח עמ' רסג
מא ע"ב תוס' - החיוב לעמוד בפני רבו המובהקאור אברהם על ספר המצוות עמ' נח
מא ע"ב תוס' - מורא ברבו שאינו מובהקשירת הפסח אות טו
מא ע"ב תוס' - מצוה לירא ת"ח דאורייתאמצווה ועושה ח"ב עמ' נט
מא ע"ב תוס' - רב מופלג בדורו הוי כרבו המובהקאור אברהם במדבר עמ' י
מא ע"ב תוס' ד"ה היכאמכשירי מצוה עמ' סד
מא ע"ב תוס' ד"ה כיון - הרי השווה הכתוב מורא אב ואם למורא שמים, ומדוע לא דרש וכו' ומהרש"אנתיב התורה (סאלים) דברים עמ' סה, סו
מא ע"ב תוס' ד"ה כיון - למה לא דרש רבי עקיבא את ה' תירא וכו'ברכת שמואל (תשעז) קדושים עמ' תיח
מא ע"ב תוס' ד"ה כיון - מדוע לא ריבה שמעון העמסוני יראת אב ואםפלאות עדותיך ח"א עמ' תב
מא ע"ב תוס' ד"ה כיוןברכת חיים (מרנלנדר) דף נז ע"א
מא ע"ב תוס' ד"ה כיוןשנות חיים (חזן) דף פ ע"ב
מא ע"ב תוס' ד"ה כיוןפרדס יוסף השלם (פצנובסקי) בראשית עמ' קכח
מא ע"ב תוס' ד"ה כיוןשביב אור עמ' טו בהערה
מא ע"ב תוס' ד"ה לרבותבאר בשדה עמ' קל, שפו
מא ע"ב תוס' ד"ה לרבות - ברב מופלג דהוי כעין רבומצווה ועושה ח"ב עמ' תשעג
מא ע"ב תוס' ד"ה לרבות - ל"ל קרא מפני שיבה תקום וכו' וי"ל דהכא ברבו מובהק כדתנן מורא רבך כמורא שמים וכו'בן פורת יוסף (תשעא) עמ' רלט
מא ע"ב תוס' ד"ה לרבות - קאי ארבא מובהקגבורת יצחק שבועות עמ' שנט, שמה, שסא, שסו
מא ע"ב תוס' ד"ה לרבותדברי חנינא - ת"ת עמ' ס
מא ע"ב תוס' ד"ה לרבותפחד יצחק שבועות מאמר ח
מא ע"ב תוס' ד"ה לרבותשנות חיים (חזן) דף קלד ע"ב
מא ע"ב תוס' ד"ה לרבותשערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' רפד
מא ע"ב תוס' ד"ה לרבותצפיחת בדבש סי' נז דף קנב ע"ג
מא ע"ב תוס' ד"ה לרבותנפש הרב עמ' סא; דברי הרב עמ' שט
מא ע"ב תוס' ד"ה לרבותפרדס יוסף השלם (פצנובסקי) בראשית עמ' קכז
מא ע"ב תוס' ד"ה על פיבי חייא ח"א עמ' רמט
מא ע"ב תוס' ד"ה על פישערים מצוינים בראשית-שמות עמ' ריב
מא ע"ב רשב"א בשם הראב"ד - ליכא למ"ד בשום דכותא דלהוי כופרא קנסא אלא או כפרא או ממונארנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תיא
מב ע"א01 משכח רברבי שקיל וכו'דברי חנינא - ת"ת עמ' יג
מב ע"א05 בעל השור נקי נקי מדמי ולדותקדושת עינים (תשמו) סי' תפח
מב ע"א06 ולדותתשבי (תשסה) עמ' פז שורש ולד
מב ע"א12 יציבא בארעא וגיורא בשמי שמיאדברי יואל פ' תולדות דף תקנט ע"א, פ' וישב דף רכח ע"א, פ' ויגש דף תפג ע"ב, פ' ויחי דף תקו ע"ב
מב ע"א12 יציבא בארעא וגיורא בשמי שמיאשארית ישראל (תשעד) דרוש ה עמ' 99
מב ע"א31 נתכונו אע"ג שיש אסון באשה יענשוהעמק דבר שמות פ"כא פסוק כב
מב ע"א37 בעל השור נקי ר"ע אומר נקי מדמי עבד וכו' והלא עצמו אין משתלם אלא מגופו וכו' כשקדם בעליו ושחטן וכו'של"ה (תשנז) תושבע"פ אות רלג
מב ע"א רש"י ד"ה משכח זוטרי וכו'כח מעשיו הגיד לעמו ח"ב יד ע"ד
מב ע"א תוס' ד"ה בכוונהעיוני רש"י שמות ח"ב עמ' סט
מב ע"ב הביאהו לב"ד וישלם לךברכת אברהם (ארלנגר) ב"ק מהדו"ק עמ' צא [הלכה]
מב ע"ב אי הכי לרבי אליעזר נמי כשקדם ושחטו הכי נמי וסבר דלמא אית ליה טעמא אחרינא דעדיף מהאישל"ה (תשנז) תושבע"פ אות קעח
מב ע"ב אמר ר"ע וכי מה בא זה ללמדנודרך חיים (תשע) פ"ה הערה 49
מב ע"ב מה איש נזקיו ליורשיו אף אשה נזקיה ליורשיהגור אריה שמות פכ"א אות עא
מב ע"ב בעל יורש את אשתותולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תתקמט
מב ע"ב אין האשה נותן ליורשיהיוסף לקח כר ך א ח"א עמ' רנו {ולא לבעל}
מג ע"א03 התורה זיכתה דמי ולדות לבעלגור אריה שמות פכ"א הערה 256
מג ע"א03 התורה זכתה דמי ולדות לבעל אפי' בא עליה בזנות וכו' ותוס' ד"ה גרושה וד"ה אפילושבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' ריד
מג ע"א04 אפילו בא עליה בזנותמשך חכמה בראשית פ"לח פסוק כה
מג ע"א10 הכא כרבי וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 79
מג ע"א13 כל זמן שהשור בסקילה הבעלים משלמים שלשים שקליםהעמק דבר שמות פ"כא פסוק לב
מג ע"א20 בעלים משלמין כופרלקוטי שיחות חי"ג עמ' 299
מג ע"א21 המית שורי את פלוני ותוס' ד"ה מאי לאומנחת מרדכי עמ' קצא
מג ע"א רש"י ד"ה אוגור אריה שמות פכ"א הערה 257
מג ע"א רש"י - שלושים שקלים הוי קנסגור אריה שמות פכ"א הערה 686
מג ע"א תוס' ד"ה אמר רבהנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' לח אות יד
מג ע"א תוס' ד"ה אמר רבהנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' ק אות יד
מג ע"א תוס' ד"ה אמר רבהפרדס דבש פרק קכח
מג ע"א תוס' ד"ה אפי'העמק דבר שמות פ"כא פסוק כב
מג ע"א תוס' ד"ה מאי לאוהעמק דבר שמות פ"כא פסוק ל
מג ע"א שטמ"ק ד"ה בגופובנין אפרים עמ' קה [הלכה]
מג ע"ב מתיב רב שמואל בר רב יצחק כל שחייב בבן חורין חייב בעבד וכו'הר המוריה עמ' רסד
מג ע"ב קלב"מ בדמי הנהרגבנין אפרים עמ' קה [הלכה]
מג ע"ב לחייב על הקטנים כגדולים וכו'טוב ירושלים שמות פכ"א פסוק לא
מג ע"ב שור שנגח קטנים ימות מק"וגור אריה שמות פכ"א הערה 644
מג ע"ב רש"י - קלב"מ בכופרבנין אפרים עמ' קו [הלכה]
מג ע"ב רש"י ד"ה לחייב על הקטניםעיוני רש"י שמות ח"ב עמ' פו, פז
מד ע"א או בן יגח או בת יגחאות היא לעולם ח"ב דף צח ע"ג
מד ע"א נתכוין להרוג נפל והרג בן קיימאעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' שכו
מד ע"א רש"י ד"ה אינו דיןעיוני רש"י שמות ח"ב עמ' פו, פז
מד ע"ב10 נזיקין שלא בכוונה פטורמשך חכמה שמות פ"כא פסוק כח-לא
מד ע"ב14 מה קטליה שלא בכוונה פטורעיוני רש"י שמות ח"ב עמ' קכא, קכב
מד ע"ב23 רש"א נתכוין להרוג את זה והרג את זה פטורברך משה פסח-שבועות עמ' קפג
מד ע"ב25 כמיתת בעלים כך מיתת השורלקוטי שיחות ח"ו עמ' 329
מד ע"ב25 כמיתת בעלים כך מיתת השורמשך חכמה דברים פ"יז פסוק ז
מד ע"ב30 ט' גוים וכו'תיבת גמא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' קמד
מד ע"ב35 שור ההקדש הרי אלו חייבין מיתהמשך חכמה שמות פ"כא פסוק כח
מד ע"ב35 שור המדברלהורות נתן בראשית עמ' קכ
מד ע"ב35 שור המדברתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' רמ (רלו)
מד ע"ב35 שור המדבר וכו' הרי אלו חייבים מיתה וכו'טוב ירושלים בראשית פ"ט פסוק ה
מד ע"ב35 שור המדבר וכו'פרדס יוסף השלם (פצנובסקי) בראשית עמ' קצד, קצה
מד ע"ב35 שור המדבר פטורהתורה והעולם ח"ג עמ' צ
מד ע"ב35 שור של הקדש שהמית חייב מיתהכרם חמד (תשסו) עמ' עט
מד ע"ב37 שור שור ז' פעמיםאהל ישרים דף א' סוף ע"ג
מד ע"ב41 נגח שור ואחר כך הקדישו פטור וכו'כסף נבחר (תשסג) עמ' עב
מד ע"ב41 נגח שור ואחר כך הקדישו פטור וכו'כסף נבחר (תשפ) עמ' צט
מד ע"ב43 שור ההפקרשערים מצוינים בראשית-שמות עמ' ריב
מד ע"ב48 שור שהוא יוצא להסקל והקדישו בעליו אינו מקודשחיי נפש ח"ג עמ' רנד
מד ע"ב50 מסרו לשומר חנם ולשואל ולנושא שכר ולשוכר נכנסו תחת הבעליםמשך חכמה שמות פ"כב פסוק ד
מד ע"ב51 שור עד שלא נגמר דינואבן שהם (וינמן) עמ' רפז [הלכה]
מד ע"ב51 הקדישוהו בעלים עד שלא נגמר דינו הקדשו הקדשעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' שכח
מד ע"ב תוס' ד"ה שור האשה - איצטריך וכו'כח מעשיו הגיד לעמו ח"ב טו ע"א
מה ע"א01 שור הנסקל ששחטו קודם שנגמר דינו בשרו מותראמרות ה' השלם ח"ג עמ' רפא
מה ע"א02 משנגמר דינו הקדישו אינו מוקדשהכתב והקבלה ויקרא פכ"ז פסוק כז
מה ע"א02 משנגמר דינו מכרו אינו מכור הקדישו אינו מוקדשעצי חיים - מועדים עמ' עדר
מה ע"א02 נגמר דינו של שורודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' רמד
מה ע"א13 אין גומרין דינו של אדם שלא בפניובית אולפנא ח"ב עמ' ס
מה ע"א14 דא"ל אי אהדרתיה ניהלי הוה מערקנא ליה לאגמאמכשירי מצוה עמ' קנח
מה ע"א20 כמיתת בעלים כך מיתת השורמשך חכמה שמות פ"א פסוק לו
מה ע"א24 ארבעה שומרים נכנסו תחת הבעלים לשמירהבאר יוסף (תשמא) ח"א עמ' קכב
מה ע"א24 ד' שומרים נכנסו תחת הבעליםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' קיח
מה ע"א32 נטריה שמירה פחותהדברי שאול שמות עמ' רמא
מה ע"א רש"י - הקדישו אינו מוקדש, דלא ברשותיא דמריה קאי לאקדושהעצי חיים - מועדים עמ' עדר
מה ע"א רש"י ד"ה הוייאאות היא לעולם ח"א דף קמג ע"א
מה ע"א רש"י ד"ה מה - עד עמדו לפני העדה למשפטרנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' קסג
מה ע"א רש"י ד"ה מה בעליםרנת יצחק עה"ת ח"א עמ' קעה
מה ע"א תוס' ד"ה דאםמועדי ה' (נתנזון) חנוכה-פורים עמ' נח
מה ע"א תוס' ד"ה השתאחקל יצחק (תשסג) עמ' תקיד
מה ע"א תוס' ד"ה השתא - אתפסי' בידים לב"דייטב פנים ח"ב דף קטז ע"ב
מה ע"ב11 מסר שורו לש"חודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' קיח
מה ע"ב20 קשרו בעליו במוסרה וכו' תם חייבהכתב והקבלה שמות פכ"א פסוק לו
מה ע"ב20 קשרו בעליו במוסירה ונעל בפניו כראוי ויצא והזיק אחד תם ואחד מועד חייב דברי ר"מ ר' יהודה אומר וכו'ואותו תעבוד עמ' שפא
מה ע"ב20 קשרו בעליו במוסרה ונעל בפניו כראוי ויצא והזיקמשך חכמה שמות פ"כא פסוק כח
מה ע"ב21 אחד תם ואחד מועד חייב דברי ר"מ וכו'טוב ירושלים שמות פכ"א פסוק לו
מה ע"ב22 ר"י אומר תם חייב מועד פטור וכו'טוב ירושלים שמות פכ"א פסוק לו
מה ע"ב22 ר"י אומר תם חייבשערים מצוינים בראשית-שמות עמ' ריג
מה ע"ב23 ולא ישמרנודברי שאול שמות עמ' רמ {יישוב רמב"ן על התורה האומר שי"א שמועד צריך שמירה יותר מן התם}
מה ע"ב24 אין לו שמירה אלא סכיןדברי שאול שמות עמ' רמ
מה ע"ב24 אין לו שמירה אלא סכיןאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' שיט
מה ע"ב24 רבי אליעזר אומר אין לו שמירה אלא סכיןחפץ יהונתן שמות פ"יד פסוק כד
מה ע"ב24 ר"א אומר אין לו שמירה אלא סכיןבגדי חמודות שמות פרק כא פסוק כט
מה ע"ב24 שור המועד אין לו תקנה אלא סכיןמי מרום ח"ח עמ' קלח
מה ע"ב33 אין ריבוי אחר ריבוי אלא למעטמפי ספרים וסופרים (תשעב) אבות פניני חסידות פ"ו אות ע
מה ע"ב33 אין ריבוי אחר ריבוי אלא למעטאמרות ה' השלם ח"ה עמ' רכז, רלא
מה ע"ב33 אין ריבוי אחר ריבוי אלא למעטדברי ישראל (תשסח) ח"ב עמ' נב, סה, סו, קצד, רעג
מה ע"ב33 אין ריבוי אחר ריבוי אלא למעטמכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' תקסז
מה ע"ב33 אין ריבוי אחר ריבוי אלא למעטמנחת אליהו (תשנט) עמ' רנא
מה ע"ב33 אין ריבוי אחר ריבוי אלא למעטערבי נחל (תשסט) בראשית עמ' קיז
מה ע"ב33 אין ריבוי אחר ריבוי אלא למעטשארית ישראל (וילדניק, תשנח) עמ' עב
מה ע"ב37 סבר לה כר"י דאמר מועד בשמירה פחותה סגי ליהאקים את יצחק עמ' שמ
מה ע"ב39 צד תמות במקומה עומדתנועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף ל ע"ב
מה ע"ב39 צד תמות במקומה עומדתעיוני רש"י שמות ח"ב עמ' עז
מה ע"ב39 צד תמות במקומו עומדתתהלה לדוד (סקאליע) ספר ה עמ' קצג
מה ע"ב40 מועד לקרן ימיןעיוני רש"י שמות ח"ב עמ' קא, קב
מה ע"ב רש"י ד"ה והא לא ישמרנוחפץ יהונתן שמות פ"יד פסוק כד
מה ע"ב תוס' ד"ה ושמואלחקקי לב חלק ב (סימן ס"א) דף קפ"ט ע"ד (ד"ה ואומר)
מו ע"א02 אין לו שמירה אלא סכיןמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' קיא
מו ע"א09 מנין שלא יגדל אדם כלב רענשמת כל חי חלק ב (סימן מ"ז) דף פ"ז ע"א (ד"ה וכזאת)
מו ע"א13 שור שנגח את הפרהדרך חיים (תשע) פ"א הערה 1519
מו ע"א13 שור שנגח את הפרהדרכי שלום (מרגונאטו) דף קח ע"א
מו ע"א15 וכן פרה שנגחה את השור ונמצא ולדה בצדה וכו' ורביע נזק מן הולדעשרה מאמרות (תשס) עמ' תי
מו ע"א17 זו דברי סומכוס דאמר ממון המוטל בספק חולקין, אבל חכמים אומרים זה כלל גדול בדין המוציא מחבירו עליו הראיהדרכי התשובה עמ' קמ
מו ע"א17 ממון המוטל בספק חולקיןרנת יצחק יהושע עמ' שסד
מו ע"א17 ממון המוטל בספק חולקיןשבח נעורים עמ' יז
מו ע"א18 המוציא מחבירו עליו הראיהדברי שאול שמות עמ' רסד, רסה
מו ע"א18 המוציא מחבירו עליו הראיהפרדס יוסף השלם (פצנובסקי) שמות עמ' תקעג
מו ע"א18 המוציא מחבית עליו הראי'תורת מנחם חי"ח עמ' 156
מו ע"א18 המוציא מחבירו עליו הראיהתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' רכד {אין מוציאין ממון מספק}
מו ע"א18 המוציא מחבירו עליו הראי'בשעה שהקדימו תער"ב ח"א עמ' שעא, ח"ב עמ' תשפט
מו ע"א18 המוציא מחבירו עליו הראי'ס' המאמרים (רש"ב) תרעב עמ' שעא, תשפט
מו ע"א18 המוציא מחבירו עליו הראיהגור אריה ויקרא פ"ה הערה 122
מו ע"א18 המוציא מחבירו עליו הראיהשערי תלמוד תורה (תשמז) עמ' קב
מו ע"א18 המוציא מחבירו עליו הראיהשערי תלמוד תורה (תשסו) עמ' קיג
מו ע"א21 המוכר שור לחבירו ונמצא נגחן דיכול לומר לו לשחיטה מכרתיו לך וכו'חמודי צבי ויקרא עמ' קנה
מו ע"א22 יכול לומר לשחיטה וכו'אבן שהם (וינמן) עמ' רז [הלכה]
מו ע"א תוס' - הדמים מודיעיםחכמת התורה תולדות עמ' רסה
מו ע"א תוס' ד"ה אלאדברי שאול שמות עמ' רמא
מו ע"ב02 ממארי רשותך פארי אפרע וכו' אזלינן בתר רובאבן שהם (וינמן) עמ' תלב [הלכה]
מו ע"ב04 הולכין בממון אחר הרובשם דרך שמות עמ' קלד
מו ע"ב04 רב ושמואל פליגי אם הולכין בממון אחר רובחלקת אפרים - מצורע
מו ע"ב04 פליגי רב ושמואל אי הולכין בממון אחר הרובכנסת יחזקאל (פאנעט) דרושים עמ' רלג
מו ע"ב05 רוב שוורים לרדיאשם יחזקאל עמ' רפב
מו ע"ב05 רוב שוורים לרדיאשפתי חיים מועדים ח"ב עמ' ס
מו ע"ב05 רובא דאינשי לרידיא זביניפנים מסבירות עמ' פה
מו ע"ב06 יכול שיאמר לו לשחיטה מכרתיו לךנתיבות חיים (מטלין, תשמא) עמ' קצט
מו ע"ב08 בממונא לא אזלינן בתר רובא אלא המוציא מחבירו עליו הראיהבני יששכר (תשעז) ח"ב עמ' פג
מו ע"ב08 בממונא לא אזלינן בתר רובאברכת אברהם (ארלנגר) ב"ק מהדו"ת עמ' קכד [הלכה]
מו ע"ב15 מניין להמוציא מחבירו עליו הראיה וכו' למה לי קרא סברא הוא דכאיב ליה כאיבא אזיל לבי אסידברי תורה (שפירא) מהד' ד סי' צב
מו ע"ב15 מניין להמוציא מחבירו עליו הראיה וכו' סברא הוא, דכאיב ליה כאיבא אזיל לבי אסיאאור חדש (הרטמן) פ"א אות 1247
מו ע"ב15 מניין להמוציא מחבירו עליו הראיה שנאמר וכו' מתקיף לה רב אשי וכו'מגילת סמנים עמ' ל
מו ע"ב15 מנין להמוציא מחברו עליו הראיהתורת אברהם עמ' 264
מו ע"ב15 מנין למוציא מחבירו כו'תהלה לדוד (אמאדו) דף סז ע"א
מו ע"ב15 מנין למוציא מחבירו עליו הראי'דברי יואל פ' כי תבוא דף קסב ע"ב
מו ע"ב15 מנין למוציא מחברו עליו הראיהמנחת מרדכי עמ' קמה
מו ע"ב18 דכאיב לי' כאיבא אזיל לבי אסיאדרשות שבט הלוי ח"ב עמ' ג, כט
מו ע"ב18 דכאיב לי כאיבא אזיל לבי אסיאהדרש והעיון דברים מאמר ריג
מו ע"ב18 דכאיב ליה כאיבא אזיל לבי אסיאאפיקי יהודה (תשנט) עמ' שלה
מו ע"ב18 דכאיב ליה כאיבא אזילבאר מים חיים (תשנט) ח"ד עמ' תלח
מו ע"ב18 דכאיב ליה כאיבה אזיל לבי אסיאקומץ המנחה (ר' צדוק) עמ' 18 (סי' קא)
מו ע"ב18 הא למה לי קרא סברא היאמים חיים (קרייסווירטה) עמ' תג
מו ע"ב18 ל"ל קרא סברא הואאור גדליהו ויקרא-דברים דף כו ע"א
מו ע"ב18 ל"ל קרא סברא הואדברי חנינא - ת"ת עמ' לה
מו ע"ב18 ל"ל קרא סברא הואהמאור שבתורה (שפירא) שמות עמ' קסח, שמות עמ' רנא
מו ע"ב18 ל"ל קרא סברא הואתורת חז"ל עמ' 42
מו ע"ב18 למה לי קרא סברא הואודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' קצו {מכאן שסברא דאורייתא}
מו ע"ב18 למה לי קרא סברא הואאור אברהם - סידור התפילה עמ' שעג
מו ע"ב18 למה לי קרא סברא הואאור אברהם - תלמוד תורה עמ' תיט
מו ע"ב18 למה לי קרא סברא הואאור אברהם - תשובה - קונטרס אהבת איתן והוספות חדשות עמ' מג
מו ע"ב18 למה לי קרא סברא הואאור אברהם ברכות עמ' לב, נה, שמד, שמח
מו ע"ב18 למה לי קרא סברא הואאור אברהם על ספר המצוות עמ' צו
מו ע"ב18 למה לי קרא סברא הואדולה ומשקה - התורה וקניניה עמ' רה
מו ע"ב18 למה לי קרא סברא הואדעת חכמה ומוסר ח"א עמ' נה
מו ע"ב18 למה לי קרא סברא הואדרך חיים (תשע) פ"ג הערה 509
מו ע"ב18 למה לי קרא סברא הואדרשות אבן ישראל עמ' קסו
מו ע"ב18 למה לי קרא סברא הואלב אביגדור עמ' מז
מו ע"ב18 למה לי קרא סברא הואשערי אורה (מילר) ח"א עמ' ח
מו ע"ב18 למה לי קרא סברא הואשערי אורה (מילר) ח"ב עמ' רכא, רסח
מו ע"ב18 למה לי קרא סברא הואתורת אביגדור ח"א עמ' קכא
מו ע"ב18 למה לי קרא סברא הואתורת אביגדור ח"ב עמ' ל
מו ע"ב18 למה לי קרא סברה הואדברים טובים (אלישיב) עמ' 376
מו ע"ב18 למה לי קראבית אולפנא ח"א עמ' קלו
מו ע"ב18 מאן דכאיב לי' כאיבא אזיל לבי אסיאחלקת אפרים - מצורע
מו ע"ב18 מאן דכאיב ליה אזיל לבי אסיאברכת שלמה חו"מ עמ' יג [הלכה]
מו ע"ב18 מאן דכאיב ליה ילך לבי אסיאאדרת אליהו (קוצין) ח"ב עמ' 24
מו ע"ב18 מאן דכאיב ליה כאיבא אזיל לבי אסיאדרשות הצל"ח השלם עמ' קסט
מו ע"ב18 מאן דכאיב ליה כאיבא אזיל לבי אסיאדברי אמונה שמות עמ' לד, קמ
מו ע"ב21 אין נזקקין אלא לתובע תחלה כו' והיכי דמי דקא זילי נכסי'תורת מנחם חי"ג עמ' 280
מו ע"ב21 אין נזקקין אלא לתובע תחלההעמק דבר דברים פ"א פסוק יז
מו ע"ב21 מנין שאין נזקקין אלא לתובע תחלה וכו' זילי נכסי'לקוטי שיחות חט"ז עמ' 269
מו ע"ב21 מנין שנזקקין לתובע תחילהמטה יששכר עמ' קעא
מו ע"ב21 נזקקין לתובע תחילהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' ב
מו ע"ב21 שאין נזקקין אלא לתובע תחלה, ורש"יברכת שלמה חו"מ עמ' קכו [הלכה]
מו ע"ב שטמ"ק ד"ה וכתב הרא"הדברי שאול שמות עמ' רמא
מו ע"ב תוס' ד"ה ה"ג מי ליכאדרכי חושן עמ' רסב [הלכה]
מו ע"ב תוס' ד"ה שאין נזקקיןתהלה לדוד (אמאדו) דף סז ע"ב
מז ע"א05 פרה שהזיקה גובה מולדהדברי חנינא - רפואה עמ' סט
מז ע"א20 הקדר שהכניס וכו' ורש"יראה חיים ח"א דף מט ע"ב [קסו ע"א ד"ה ונראה]
מז ע"א20 הקדר שהכניס קדרותיו וכו' שלא ברשות ואכלתן בהמתו של בעה"ב פטורדרכי צדק עמ' שמז
מז ע"א20 הקדר שהכניס קדרותיו לחצר בעל הבית שלא ברשותפני חיים (פלג'י) עמ' שטז ע"א, שלא ע"ב
מז ע"א22 ואם הכניס ברשותארצות החיים (תשסא) דרוש ב עמ' כה ד"ה והתוס' {נחלקו רבנן ורבי}
מז ע"א23 הכניס פירותיו לחצר בעל הבית שלא ברשות וכו'ואותו תעבוד עמ' שפו
מז ע"א תוס' - עובר ירך אמו היאנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' ז אות יד
מז ע"א תוס' - עובר ירך אמו היאנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' יט אות יד
מז ע"א תוס' ד"ה וכןעיוני רש"י שמות ח"ב עמ' סו
מז ע"א תוס' ד"ה וכןבגדי חמודות שמות פרק כא פסוק כג
מז ע"א תוס' ד"ה מ"טבית ישי (תשס) דרשות ח"ב עמ' רנא
מז ע"א שיטה מקובצת בשם הרא"הראה חיים ח"א דף מט ע"ג [קסו ע"ב ד"ה ופירש]
מז ע"ב03 נפל לבור והבאיש מימיותורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' רה
מז ע"ב05 ואם הכניס ברשות בעל החצר חייב רבי אומר בכולן אינו חייב עד שיקבל עליו לשמור וכו'של"ה (תשנז) תושבע"פ אות שנז
מז ע"ב22 אמר רב ששת אמינא כי ניים ושכיב רב אמר להא שמעתאדברי תורה (שפירא) מהד' ד סי' קטז, מהד' ז סי' כב
מז ע"ב22 הוה לה שלא תאכלברכת אברהם (ארלנגר) ב"ק מהדו"ת עמ' קכז [הלכה]
מז ע"ב22 כד ניים ושכיב רב אמר להא שמעתתאבנין חיים עמ' ח"א עמ' צט
מז ע"ב22 כי ניים ושכיב רב אמר להא שמעתתאדרך עץ החיים (ארלנגר, תשעג) ח"ב עמ' 356
מז ע"ב22 כי ניים ושכיב רב אמרה להא שמעתתאדעת תורה ויקרא עמ' עא
מז ע"ב תוס' ד"ה או דילמאראה חיים חלק א דף נ ע"א (דף קס"ח ע"א ד"ה ולפי)
מז ע"ב תוס' ד"ה ואפילו נשברו ברוחברכת שלמה חו"מ עמ' רכג [הלכה]
מז ע"ב תוס' ד"ה אימאחקקי לב חלק ב (סימן ס"א) דף קפט ע"ד (ד"ה ואומר)
מז ע"ב שיטה מקובצת בשם המאיריראה חיים ח"א דף נ ע"ב [קסט ע"א ד"ה ואת]
מח ע"א04 שן ורגל ברשות הרבים פטורחלק שמעון עמ' יז
מח ע"א15 ההיא איתתא דעלתא למיפא בההוא ביתא וכו'קדושת עינים (תשעא) פרק ב אות י
מח ע"א15 ההיא איתתאארצות החיים (פלג'י) דרוש ב
מח ע"א15 ההיא אתתא דעאלת למיפאראה חיים ח"א דף נ ע"ג [קע ע"א ד"ה עוד]
מח ע"א15 ההיא אתתאארצות החיים (פלג'י) דרוש ב (דף כ"ז ע"א ד"ה תו)
מח ע"א15 מעשה באשה אחת שנכנסה ללושצוף דבש (לוין) מאמר ו
מח ע"א16 אתא ברחא דמרי דביתא אכלה ללישאאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' צח
מח ע"א28 מרוותא דחצר מסלקי נפשייהוקדושת עינים (תשמו) סי' עג
מח ע"א31 הכניס שורו לחצר בעל הבית שלא ברשות וכו' כיון דאית וכו'שארית מנחם ח"ד עמ' שכה
מח ע"א31 הכניס שורו לחצראיש מבין ח"א דף ז ע"ד
מח ע"א31 אמר רבא הכניס שורו לחצר וכו'באר מים חיים (תשנט) תוספת מכתב יד פרק ג פסוק כב
מח ע"א35 כיון דאית למלייה ולא מליא כמאן דכרייהפרדס יוסף השלם (פצנובסקי) ויקרא עמ' רכא
מח ע"א35 כיון דאית ליה להאיך למלוייה ולא קא מלייה כמאן דכרייה דמיהרופא לשבורי לב שמות עמ' שצח
מח ע"א36 כמאן דכרייה דמי ורש"יעיוני רש"י שמות ח"ב עמ' צה, צו
מח ע"א45 נכנס לחצר בעה"בדרכי חושן עמ' כב [הלכה]
מח ע"א רש"י ותוס' ד"ה וטינפותורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' רה
מח ע"ב אמר רבא לא שנו אלא שהבאיש מגופו אבל הבאיש מריחו פטור מ"ט גרמא בעלמא הואפאר יעקב ח"ג עמ' ה
מח ע"ב כנוס תורך ברשותימקראי קדש (תשנג) עמ' שפד
מח ע"ב שור פטור מדמי ולדותעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' שכז
מח ע"ב רש"י - אבל מריחא, לאו גופי' הוא דסרחון דנבילה ממילא אתי להו וכו'פאר יעקב ח"ג עמ' ה
מח ע"ב תוס' ד"ה אימא סיפא כו'מראה הגדול ח"א דף עה ע"א
מט ע"א06 דמי ולדותברכת אברהם (ארלנגר) ב"ק מהדו"ת עמ' קל [הלכה]
מט ע"א12 אדם שהיה מתכוין להכירוהעמק דבר שמות פ"כא פסוק כב
מט ע"א14 שור שנגח את השפחה ויצאו ילדי' משלם דמי וולדותנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' ב אות יג
מט ע"א14 שור שנגח את השפחה ויצאו ילדי' משלם דמי וולדותנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' ג אות יג
מט ע"א16 חמרתא מעברתא בעלמא הוא דאזיקגור אריה שמות פכ"א הערה 574
מט ע"א18 עם הדומה לחמורנועם אליעזר בראשית עמ' רכט ע"א
מט ע"א18 עם הדומה לחמורשרגא המאיר על התורה עמ' מא
מט ע"א18 עם הדומה לחמורתפארת משה עמ' צד
מט ע"א18 עם החמור עם הדומה לחמוראמרי רבי שפטיה עמ' שיג
מט ע"א18 שבו לכם פה עם החמור עם הדומה לחמורקריאה בקריה ח"ב עמ' פט
מט ע"א18 שבו לכם פה עם החמור עם הדומה לחמורישראל קדושים עמ' 48, רסיסי לילה סי' לא (עמ' 44), נב (עמ' 122), דובר צדק עמ' 22, 58, קדושת השבת סי' ה (עמ' 29), צדקת הצדיק סי' כ, פוקד עקרים סי' *ה (עמ' 38-37)
מט ע"א18 שבו לכם פה עם החמור עם הדומה לחמורפרי צדיק וירא אות א, ב, לחנוכה אות ב, שמות אות יב, פ' זכור אות יא, נשא אות י
מט ע"א40 מרי דיכיאור יצחק (ראדוויל, תשסה) עמ' רנז
מט ע"א40 מרי דיכיהר המוריה עמ' רנא
מט ע"א רש"י ד"ה דמי ולדותעיוני רש"י שמות ח"ב עמ' סז
מט ע"א רש"י ד"ה היתהדברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' רצח
מט ע"א תוס' ד"ה חמרתאגור אריה שמות פכ"א הערה 257
מט ע"א רא"ש פ"ה סי' השבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' ריד
מט ע"ב10 שבח ולדותברכת אברהם (ארלנגר) ב"ק מהדו"ת עמ' קלב [הלכה]
מט ע"ב11 אמרי משבח ולדות לישמע דמי ולדותתפארת אדם (שלפוברסקי) עמ' רסג
מט ע"ב13 שבח ולדות דשייכא ידה בגוייהו זכיא בהו בכולהוהר המוריה עמ' קטז
מט ע"ב16 המחזיק בשטרותיו של גרגבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' יז
מט ע"ב16 מחזיק שטרותיו של גראבן שהם (וינמן) עמ' קיג, רמט [הלכה]
מט ע"ב16 נכסי הגרדגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' רצ
מט ע"ב25 משכונו של גר ביד ישראל רש"י ותוס'איש אמונים דף לא ע"ד
מט ע"ב25 משכונו של, שטמ"קשארית ישראל (תשעד) דרוש יב עמ' 207
מט ע"ב29 חצירו קונה כו'כתר תורה (תשסז) עמ' רסז-רסח
מט ע"ב35 החופר בורהכתב והקבלה שמות פכ"א פסוק לד
מט ע"ב38 החופר בור ברה"י ופתחו לרה"ר זהו בור האמור בתורהדברי ישראל (תשסח) ח"ב עמ' שיב
מט ע"ב40 הפקיר רשותו ולא הפקיר בורו זהו בור האמור בתורה וכו'איש צעיר דף כ ע"א
מט ע"ב40 הפקיר רשותוברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' רנב
מט ע"ב43 אמר קרא כי יפתח וכי יכרההדרום כרך יח עמ' 139
מט ע"ב44 אם על הפתיחה חייב על הכריה לא כל שכן וכו'תפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' קע, רכב
מט ע"ב44 אם על הפתיחה חייב על הכרייה לא כ"שברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' רנד
מט ע"ב44 אם על פתיחה חייב על כריה לא כל שכן וכו'ייטב פנים ח"א דף קנב
מט ע"ב44 אם על פתיחה חייב על כרייה לא כ"שנטעי אשל בראשית עמ' תמז
מט ע"ב44 אם על פתיחה חייב, על כרייה לא כל שכןנועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף יג ע"ג
מט ע"ב45 על עסקי פתיחה וכריה באה לודרשות מהר"ם חביב עמ' קפא
נ ע"א01 בבור ברשותועיוני רש"י שמות ח"ב עמ' צד-צו
נ ע"א03 בעל הבור היינו בעל התקלהתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' רנ-רנא {כיון שהוא שהוליד את איכות ענין התקלה, הוי ליה בעלים של האיכות ההוא}
נ ע"א13 כרייה ופתיחה תרווייהו צריכיגור אריה שמות פכ"א אות עד
נ ע"א37 היה חופר שיחין ומוסר לרביםמוסר המקרא והתלמוד עמ' קמב
נ ע"א37 חופר בורות שיחין ומערותהתורה והעולם ח"ג עמ' רטז
נ ע"א37 מנהגו של נחוניא חופר וכו' אעפ"כ מת בנו בצמא שנאמר וסביביו נשערה מאד מלמד שהקב"ה מדקדק עם הצדיקים אפילו כחוט השערהבן אברהם (תשעד) עמ' צא
נ ע"א37 נחוניא חופר שיחיןיערי עם דבשי ח"א עמ' קל
נ ע"א39 בתו של נחוניא חופר שיחין נפלה לבור הגדול וכו' דבר שאותו צדיק נצטער בו יכשל זרעו ותוס'חדרי בטן פרשת אמור אות יג
נ ע"א39 בתו של נחוניא חופר שיחין נפלה לבור וכו' זכר של רחלים נזדמן לי וזקן א' מנהיגו וכו' דבר שמצטער בו אותו צדיק יכשל בו זרעומרפא לנפש בראשית עמ' קסג, תכ
נ ע"א39 בתו של נחוניא חופר שיחיןחגוי הסלע (הורוביץ) עמ' מא
נ ע"א39 בתו של נחוניאדבש לפי (תקסא) דף ע"ח ע"א, שם הגדולים (תקלד) ח"א דף כג ע"ב
נ ע"א39 בתו של נחוניא, תורת חייםמעינות האמונה (תשסב) עמ' תקנו
נ ע"א39 בתו של נחוניה חופר שיחיןשו"ת ר"י קצבי (תשעט) סי' ט
נ ע"א39 מעשה בבתו של נחוני'קובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ו עמ' ז
נ ע"א39 מעשה בבתו של נחוניא וכו' ושטמ"קזאת ליעקב בראשית עמ' שנא
נ ע"א39 מעשה בבתו של נחוניא וכו'תפארת ציון (אבא שאול) עמ' תסד - ר"ר שרבאני
נ ע"א39 מעשה בבתו של נחוניא חופר שיחיןדבר יום ביומו - סדר היום
נ ע"א39 מעשה בבתו של נחוניא חופר שיחין שנפלה לבורשנות חיים (חזן) דף מג ע"א
נ ע"א39 מעשה בבתו של נחוניא חופר שיחין וכו' בשיטמ"קאילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' שנה
נ ע"א39 מעשה בבתו של נחוניא חופר שיחין וכו' דבר שאותו צדיק מצטער בו יכשל בו זרעו וכו' מלמד שהקב"ה מדקדק עם סביביו אפילו כחוט השערהשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' קכה, קכז, קלד, קנא, ריב, שצג, שצד
נ ע"א39 מעשה בבתו של נחוניא חופר שיחין וכו' הקב"ה מדקדק עם צדיקיודרך עץ החיים (ארלנגר, תשעג) ח"א עמ' 412, 415, 485
נ ע"א39 מעשה בבתו של נחוניא חופר שיחין וכו' עלתהפלאות עדותיך ח"א עמ' רפד
נ ע"א39 מעשה בבתו של נחוניא חופר שיחין וכו' שעה ראשונה אמר להם שלום וכו' ותוס' ד"ה דבר שאותו צדיקאש דת (תשמח) עמ' רכט
נ ע"א39 מעשה בבתו של נחוניא חופר שיחין וכו'צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת משפטים דף פג ע"א; רצוף אהבה (אלגאזי, תט) סימן קעג דף עד ע"א; הנותן אמרי שפר (ראנ"ח, שצ) דף קא ע"א, ודף קעד ע"א; אהבת עולם (קושטא, תב) דף קד
נ ע"א39 מעשה בבתו של נחוניא חופר שיחין ומערות שנפלה לבור גדול והודיעו את רחב"ד שעה ראשונה אמר להם שלום וכו'דברי אש (כץ) עמ' ר
נ ע"א39 מעשה בבתו של נחוניא חופר שיחין ותוס'שיחות עבודת לוי סי' פד אות ה
נ ע"א39 מעשה בבתו של נחוניא חופר שיחין שנפלה לבור גדולחסד ומשפט דף קסה ע"א
נ ע"א39 מעשה בבתו של נחוניא חופר שיחין שנפלה לבור גדולעבודת ישראל (קמחי, תשפ) עמ' תקכא
נ ע"א39 מעשה בבתו של נחוניא חופר שיחין שנפלה לבור גדול באו והודיעו את רבי חנינא כן דוסא וכו'של"ה (תשנז) - שער האותיות אות ש ס"ק לא
נ ע"א39 מעשה בבתו של נחוניא חופר שיחין שנפלה לבור גדול וכו' אלא כך אמרתי דבר שאותו צדיק מצטער בו יכשל בו זרעובצור ירום ח"ח עמ' כא
נ ע"א39 מעשה בבתו של נחוניא חופר שיחין שנפלה לבור גדול וכו' דבר שאותו צדיק מצטער בו יכשל בו זרעו, וכו' אף על פי כן מת בנו בצמא, שטמ"ק - לא נכשל באותו דבר ממש, אמרתי כלומר השמעתי דבר זה לפני הקב"ה וכו' והסכים הקב"ה לדברי שכן דרכו של הקב"ה שמסכים לסברת הצדיקים שבדור וכו'מוסר דרך - אפיקי חיים עמ' רטו
נ ע"א39 מעשה בבתו של נחוניא חופר שיחין שנפלה לבור גדול וכו'אוצרות חיים מועדים ח"א עמ' קכג
נ ע"א39 מעשה בבתו של נחוניא חופר שיחין שנפלה לבור גדול וכו'בנין משה (מייזליש) ח"א עמ' מו
נ ע"א39 מעשה בבתו של נחוניא חופר שיחין שנפלה לבור גדול וכו'תהלות ישראל (מג'לד) עמ' פט
נ ע"א39 מעשה בבתו של נחוניא חופר שיחין שנפלה לבור גדולבעקבות מועדי ה' עמ' 51
נ ע"א39 מעשה בבתו של נחוניא חופר שיחין שנפלה לבור גדולזמנים לששון עמ' סב
נ ע"א39 מעשה בבתו של נחוניא חופר שיחין שנפלה לבור גדול, ובאו והודיעו לרבי חנינא בן דוסא, שעה ראשונה אמר להם שלום וכו'דברי יואל מועדים ח"ו שקלים עמ' קסה
נ ע"א39 מעשה בבתו של נחוניא חופר שיחין שנפלה לבור וכו'אשכבתיה דרבי ח"ב עמ' מט
נ ע"א39 מעשה בבתו של נחוניא חופר שיחיןאמרי יהודה (דרעי, תשעב) ימים נוראים עמ' נד
נ ע"א39 מעשה בבתו של נחוניא חופר שיחיןבאר מים חיים (תשנט) ח"א עמ' לא
נ ע"א39 מעשה בבתו של נחוניא חופר שיחיןברכת מרדכי מוסר ח"ג עמ' תנא
נ ע"א39 מעשה בבתו של נחוניא חופר שיחיןדודאי יעקב עמ' מב
נ ע"א39 מעשה בבתו של נחוניא חופר שיחיןהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' רפב
נ ע"א39 מעשה בבתו של נחוניא חופר שיחיןמאכסניא של התורה סי' ז
נ ע"א39 מעשה בבתו של נחוניא חופר שיחיןקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ז עמ' פט
נ ע"א39 מעשה בבתו של נחוניא שנפלה בתו לבור גדול וכו'ברית שלום (תעח) דף עז ע"ב
נ ע"א39 מעשה בבתו של נחוניא שנפלה בתו לבור גדול וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' תצג
נ ע"א39 מעשה בבתו של נחוניאגבורות ה' עמ' קפ
נ ע"א39 מעשה בבתו של נחוניה חופר וכו' ותוס'אהבת עולם (תשס) עמ' תקלז
נ ע"א39 מעשה בבתו של נחוניה חופר שיחיןבית שלום מרדכי עמ' סז
נ ע"א39 מעשה בבתו של נחוניה חופר שיחיןבעקבות משה שמות עמ' שיג
נ ע"א39 מעשה בבתו של נחוניא חופר שיחין וכו'משחת שמן (תשעא) דברים עמ' רפט
נ ע"א39 מעשה בבתוחן וכבוד דף עג ע"א
נ ע"א41 שעה שלישית אמר עלתההאיר ממזרח - חמש מגילות עמ' רז
נ ע"א42 זכר רחלים נזדמן וזקן מנהיגומנחת יצחק בראשית-שמות עמ' קס
נ ע"א42 זכר של רחלים נזדמן לי וזקן אחד מנהיגומכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' קמ
נ ע"א42 זכר של רחלים נזדמן לי וזקן אחד מנהיגואוצרות חיים - אישים ח"ה עמ' רמו
נ ע"א42 זכר של רחלים נזדמן לי וזקן אחד מנהיגובמי התורה עמ' קכה, קלו
נ ע"א42 זכר של רחלים נזדמן לי וזקן אחד מנהיגוערוגת הבושם (הראשון) ח"א עמ' 59
נ ע"א42 זכר של רחלים נזדמן ליזבחי צדק (דיסקין) עמ' מב
נ ע"א42 זכר של רחליםהאיר ממזרח - אבות עמ' ריא
נ ע"א42 זקן מושך רחל וכו'מילי דשמיא - טעם לשבח הערה 180 עמ' פ
נ ע"א43 אמר להם לא נביא אנוכי ולא בן נביאישראל קדושים עמ' 58
נ ע"א44 אלא כך אמרתי דבר שנצטער בו אותו צדיק יכשל בו זרעובנין אברהם בראשית עמ' עב
נ ע"א44 אלא כך אמרתי וכו'שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' שיא-שיב
נ ע"א44 אלא כך אמרתישערי חיים (רוטר) ח"ב סי' נז
נ ע"א44 דבר שאותו צדיק וכו' שהקב"ה מדקדק עם סביביו אפילו כחוט השערהתורת חיים עה"ת עמ' שא {ולכן הוא שלא עמדה לו אף הזכות שכיבד בוראו במים}
נ ע"א44 דבר שאותו צדיק מצטער בו וכו'אמרי פנחס השלם - שער הסיפורים סי' נז
נ ע"א44 דבר שאותו צדיק מצטער בו יכשל בו זרעו אמר רבי אחא אף על פי כן מת בנו בצמא ותוס' ושטמ"קעבודת חיים ח"א עמ' נט
נ ע"א44 דבר שאותו צדיק מצטער בו יכשל בו זרעו וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ה עמ' רמז
נ ע"א44 דבר שאותו צדיק מצטער בו יכשל בו זרעודברי חנינא - מזלות עמ' קנב
נ ע"א44 דבר שאותו צדיק מצטער בו יכשל בו זרעושמן ראש (כץ) ח"ט דברים עמ' מו, פו
נ ע"א44 דבר שאותו צדיק מצטער בו יכשל זרעושמן ראש סוכות ח"ב עמ' קצג, רב
נ ע"א44 דבר שאותו צדיק מצטער בו יכשלו בו זרעושמן ראש (כץ) ח"ד עמ' שנא
נ ע"א44 דבר שאותו צדיק מצטער בורנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' עד
נ ע"א44 דבר שאותו צדיק מצטער וכו'האיר ממזרח - אבות עמ' קלה
נ ע"א44 דבר שאותו צדיק מצטער יכשל בו זרעושמן ראש (כץ) חנוכה ח"ב עמ' לה
נ ע"א44 דבר שאותו צדיק נצטער בו יכשל בו זרעותורת מנחם חנ"ו עמ' 139
נ ע"א44 דבר שהצדיק מתעסקודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' שעד
נ ע"א44 דבר שנצטער ורש"יידו בכל סי' קלו
נ ע"א44 דבר שנצטער בו אותו צדיק יכשל בו זרעוברך משה שמות עמ' כב
נ ע"א44 דבר שנצטער בו אותו צדיק יכשל בו זרעודברי יואל פ' שמות דף קכ ע"א, פ' וארא דף קפט ע"א
נ ע"א44 דבר שנצטער בו אותו צדיק יכשל בו זרעונחלי מים (מלאח) עמ' עג
נ ע"א44 דבר שנצטער בו אותו צדיק יכשל בו זרעוקרן לדוד בראשית עמ' שכד, שכו
נ ע"א44 דבר שנצטער בו אותו צדיק יכשל בו זרעושארית מנחם ח"ב עמ' רלט
נ ע"א44 דבר שנצטער בו אותו צדיק יכשל בו זרעושמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' סא, רח
נ ע"א44 דבר שנצטער בו אותו צדיקדבר בעתו (בוגין) דף טז ע"א
נ ע"א44 דבר שנצטער בו אותו צדיק, תוס'דרשות מהר"ם חביב עמ' קמט
נ ע"א44 דבר שנצטער בו יכשל בו זרעושמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' שצז, תמז
נ ע"א44 דבר שנצטער בותורת חיים עה"ת עמ' שא-שב {ותוס' דמוכח מהא שהמלאך נזדמן לה בדמות רבי חנינא, והיינו שניצלה בזכותו ובאמירתו}
נ ע"א44 דבר שנצטער וכו'דברים אחדים (תקמח) דף קט ע"ב
נ ע"א44 דבר שנצטער עליו אותו צדיק יכשל בו זרעוחכמת התורה אמור עמ' עז
נ ע"א44 דבר שנצטערככר לאדן (תקסא) דף קפח ע"א
נ ע"א44 דבר שנצטערככר לאדן (תשנ) עמ' קיט
נ ע"א44 דבר שנצטער, ושטמ"קשערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"ב עמ' לא
נ ע"א44 יכשל בו זרעוהמאור שבתורה (לסין)
נ ע"א44 כך אמרתי דבר שאמר אותו צדיק יכשל בו זרעושבט מישראל (פרידמן) ח"ג עמ' יז
נ ע"א45 אעפ"כ מת בנו בצמא וכו' וסביביו נשערה מאדנפש יוסף (תשעד) עמ' רצד
נ ע"א45 אעפ"כ מת בנומשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' שצח
נ ע"א45 אף על פי כן מת בנו בצמא וכו' מלמד שהקב"ה מדקדק עם סביביו אפילו כחוט השערהדרך חיים (תשע) פ"ה הערה 78
נ ע"א45 אף על פי כן מת בנו בצמאשמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' נה
נ ע"א45 וסביביו נשערה מאד הקב"ה מדקדק עם הצדיקים כחוט השערהעזר מיהודה (תשפא) שמות עמ' יב
נ ע"א45 וסביביו נשערה מאד וכו'דרשות הרא"ש דף יב ע"ב דרוש יא
נ ע"א45 וסביביו נשערה מאד מלמד שהקב"ה מדקדק עם הצדיקים כחוט השערהברית אברם עמ' קח, שמד
נ ע"א45 וסביביו נשערה מאד מלמד שהקב"ה מדקדק עם חסידיו וכו'ישמח משה (גאלופוליטי) דף קיט ע"ד
נ ע"א45 וסביביו נשערה מאד מלמד שהקב"ה מדקדק עם סביביו אפילו כחוט השערהמפי ספרים וסופרים ח"ג עמ' ל
נ ע"א45 וסביביו נשערה מאד מלמד שהקב"ה מדקדק עם סביביו אפילו כחוט השערהבצור ירום ח"ד עמ' ריט
נ ע"א45 וסביביו נשערה מאד מלמד שהקב"ה מדקדק עם סביביו כחוט השערה, ורש"ימחשבת מוסר ח"א עמ' קב, רלג, ערב, תקי, תקנ
נ ע"א45 וסביביו נשערה מאד מלמד שהקב"ה מדקדק עם סביביו כחוט השערה, ורש"ימחשבת זקנים עמ' רל
נ ע"א45 וסביביו נשערה מאד מלמד שהקב"ה מדקדק עם צדיקיו כחוט השערהישיר משה דף ד ע"ב
נ ע"א45 וסביביו נשערה מאד שהקב"ה מדקדק עם הצדיקים כחוט השערהאור הצבי עמ' 184
נ ע"א45 וסביביו נשערה מאדאור יהל ח"א עמ' כו
נ ע"א45 וסביביו נשערה מאדמנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף ג ע"ב
נ ע"א45 וסביביו נשערה מאוד מלמד שהקב"ה מדקדק עם סביביו אפילו כחוט השערה וכו' כל האומר הקב"ה ותרן הוא יותרו מעיודעת תורה שמות עמ' ל, צא, רכח, ויקרא עמ' סד, פה, רלג, רלו, דברים ח"ב עמ' סב, קלו
נ ע"א45 וסביביו נשערה מאוד מלמד שהקב"ה מדקדק עם סביביו אפילו כחוט השערהדרשות שבט הלוי ח"ב עמ' יז, מ, נ, קיד
נ ע"א45 וסביביו נשערה מאוד מלמד שהקב"ה מדקדק עם סביביו אפילו כחוט השערהמאמר אסתר (תשסב) עמ' קז
נ ע"א45 וסביביו נשערה מאוד מלמד שהקב"ה מדקדק עם סביביו אפילו כחוט השערהנועם אלימלך (תשסא) עמ' שלב
נ ע"א45 מת בנו בצמא, ותוס' ד"ה דברישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קסז, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' טו
נ ע"א46 אפילו כחוט השערהטוב טעם דברים עמ' נ
נ ע"א46 הקב"ה מדקדק וכו'אוסף מאמרי מוסר וחכמה (תשנט) עמ' רכח
נ ע"א46 הקב"ה מדקדק וכו', ותו"חשערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"ב עמ' מב
נ ע"א46 הקב"ה מדקדק סביביו אפי' כחוט השערהנתיבות שמואל דרוש עג {חוט השערה ענינו, דהוא דבר שנקל לטעות בו, אם אינם מדקדקים ביותר}
נ ע"א46 הקב"ה מדקדק עם הצדיקים אפי' כחוט השערהישמח ישראל (אלכסנדר) בראשית עמ' סז
נ ע"א46 הקב"ה מדקדק עם הצדיקים אפילו כחוט השערהאור תורה (קאלמייר, תשסא) עמ' ב
נ ע"א46 הקב"ה מדקדק עם הצדיקים וכו'בן חלד מאמר כ, אחד השיחים
נ ע"א46 הקב"ה מדקדק עם הצדיקים כחוט השערהאמרי משה (פודהורצר) עמ' ח
נ ע"א46 הקב"ה מדקדק עם הצדיקים כחוט השערהאמרי יצחק בראשית עמ' צז הערה יח, עמ' קיט
נ ע"א46 הקב"ה מדקדק עם הצדיקים כחוט השערהאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) וישב לא
נ ע"א46 הקב"ה מדקדק עם הצדיקים כחוט השערהגבורות שמונים (תשסג) עמ' יא
נ ע"א46 הקב"ה מדקדק עם הצדיקים כחוט השערהדרשות באר יצחק עמ' מה, קסד
נ ע"א46 הקב"ה מדקדק עם הצדיקים כחוט השערהזכות ישראל - עשר עטרות פרק א אות י
נ ע"א46 הקב"ה מדקדק עם הצדיקים כחוט השערהחכמת התורה ואתחנן עמ' רכח
נ ע"א46 הקב"ה מדקדק עם הצדיקים כחוט השערהחכמת התורה לך לך עמ' ערה
נ ע"א46 הקב"ה מדקדק עם הצדיקים כחוט השערהחכמת התורה מקץ עמ' כב, תפא
נ ע"א46 הקב"ה מדקדק עם הצדיקים כחוט השערהכנסת יחזקאל (פאנעט, תשסה) פרשת אחרי עמ' קצב
נ ע"א46 הקב"ה מדקדק עם הצדיקים כחוט השערהמגולה לגאולה עמ' 173
נ ע"א46 הקב"ה מדקדק עם הצדיקים כחוט השערהמדבר יהודה (תשסב) עמ' מג, רמא, שעח
נ ע"א46 הקב"ה מדקדק עם הצדיקים כחוט השערהמים חיים (רפפורט, תשעז) - אוצרות חיים עמ' ג
נ ע"א46 הקב"ה מדקדק עם הצדיקים כחוט השערהמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"א עמ' רפח, תמא, תעא, ח"ג עמ' קיד, רנז
נ ע"א46 הקב"ה מדקדק עם הצדיקים כחוט השערהנזר הקדש ח"ב עמ' רסד
נ ע"א46 הקב"ה מדקדק עם הצדיקים כחוט השערהנחלת שמעון (אשכנזי) וירא יד, תצוה מ
נ ע"א46 הקב"ה מדקדק עם הצדיקים כחוט השערהנטע שעשועים (תשסה) עמ' ב-ג, לז
נ ע"א46 הקב"ה מדקדק עם הצדיקים כחוט השערהנשמת אדם עמ' קב
נ ע"א46 הקב"ה מדקדק עם הצדיקים כחוט השערהעטרת יהושע ויקרא עמ' קפב
נ ע"א46 הקב"ה מדקדק עם הצדיקים כחוט השערהעיוני פרשה (ריבלין) ויקרא עמ' 129
נ ע"א46 הקב"ה מדקדק עם הצדיקים כחוט השערהפנים יפות על תהלים עמ' פד, צד, קכד, קפג
נ ע"א46 הקב"ה מדקדק עם הצדיקים כחוט השערהקדושת עינים (תשעא) פרק ה אות מד, פרק יג אות טו
נ ע"א46 הקב"ה מדקדק עם הצדיקים כחוט השערהקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' שנז, תקפג
נ ע"א46 הקב"ה מדקדק עם הצדיקים כחוט השערהקשוטי כלה (גרינפלד) ח"ח אות נג
נ ע"א46 הקב"ה מדקדק עם הצדיקים כחוט השערהשבילי פנחס (תשעא) עמ' תקיג
נ ע"א46 הקב"ה מדקדק עם הצדיקים כחוט השערהשם משמעון (שפירא, תשכה) עמ' לו
נ ע"א46 הקב"ה מדקדק עם הצדיקים כחוט השערהתורה בציון עמ' ערה
נ ע"א46 הקב"ה מדקדק עם הצדיקיםאגרות ר' יצחק אלחנן עמ' תשג
נ ע"א46 הקב"ה מדקדק עם הצדיקיםדרשות ר"י מסלוצק עמ' קס
נ ע"א46 הקב"ה מדקדק עם הצדיקיםחכמת התורה וישלח עמ' שפה
נ ע"א46 הקב"ה מדקדק עם הצדיקיםיפה תאר (תשעח) ח"ג עמ' ריב
נ ע"א46 הקב"ה מדקדק עם הצדיקיםכד הקמח (מישור) עמ' תקיז
נ ע"א46 הקב"ה מדקדק עם חסידיו אפילו כחוט השערהשמן ראש (כץ) ח"ט ויקרא עמ' רלו
נ ע"א46 הקב"ה מדקדק עם חסידיו אפילו כחוט השערהשמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' תו
נ ע"א46 הקב"ה מדקדק עם חסידיו כחוט השערהאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' לז ע"ב, עה ע"ב, קכח ע"ב
נ ע"א46 הקב"ה מדקדק עם חסידיו כחוט השערהברכת אליהו (עמאר) בראשית פ' בראשית מאמר ב, וישב מאמר ב
נ ע"א46 הקב"ה מדקדק עם חסידיו כחוט השערהכרם טוביה עמ' פא
נ ע"א46 הקב"ה מדקדק עם חסידיו כחוט השערהלפרקים (תשסב) עמ' עד
נ ע"א46 הקב"ה מדקדק עם חסידיו כחוט השערהמחשבת מוסר ח"ב עמ' נו, ריד, רנג
נ ע"א46 הקב"ה מדקדק עם חסידיו כחוט השערהמכתב מאליהו - מועדים ח"א עמ' קפה, רב
נ ע"א46 הקב"ה מדקדק עם חסידיו כחוט השערהנטריקן (תשעד) עמ' סה
נ ע"א46 הקב"ה מדקדק עם חסידיו כחוט השערהקריאה בקריה ח"א עמ' קטו, ח"ב עמ' רעד, ח"ג עמ' קיח
נ ע"א46 הקב"ה מדקדק עם חסידיו כחוט השערהשו"ת ר"י קצבי (תשעט) דרושי ר"י קצבי דרוש ז ובהערות
נ ע"א46 הקב"ה מדקדק עם חסידיו כחוט השערהשמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' רנא
נ ע"א46 הקב"ה מדקדק עם חסידיו כחוט השערהשמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' רצד
נ ע"א46 הקב"ה מדקדק עם חסידיו כחוט השערהשמן ראש סוכות ח"א עמ' עה, רצב
נ ע"א46 הקב"ה מדקדק עם חסידיו כחוט השערהשנות חיים (חזן) דף קיז ע"א
נ ע"א46 הקב"ה מדקדק עם חסידיובין המשפתים שמות עמ' קמו
נ ע"א46 הקב"ה מדקדק עם חסידיוירך יעקב (פיתוסי) דף ס ע"ד
נ ע"א46 הקב"ה מדקדק עם סביביו אפי' כחוט השערה וכו'שבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' ב, רכב, תמב, תמג, ח"ב עמ' כד, לט, סב, פד, קפ, רטז, רסח, תצז
נ ע"א46 הקב"ה מדקדק עם סביביו אפי' כחוט השערהאור ישרים (תשסב) עמ' כב
נ ע"א46 הקב"ה מדקדק עם סביביו אפי' כחוט השערהדעת חכמה ומוסר ח"ג עמ' קצב
נ ע"א46 הקב"ה מדקדק עם סביביו אפי' כחוט השערהחכמה ומוסר ח"ב עמ' רח
נ ע"א46 הקב"ה מדקדק עם סביביו אפי' כחוט השערהלב הארי עמ' תנ
נ ע"א46 הקב"ה מדקדק עם סביביו אפי' כחוט השערהשמן ראש (כץ) ח"ד עמ' של
נ ע"א46 הקב"ה מדקדק עם סביביו אפילו כחוט השערהאור ישע (ראפשיץ) עמ' לו
נ ע"א46 הקב"ה מדקדק עם סביביו אפילו כחוט השערהאסופת מערכות ימים נוראים עמ' כה, פסח-בין המצרים עמ' קצט
נ ע"א46 הקב"ה מדקדק עם סביביו אפילו כחוט השערהדעת חכמה ומוסר ח"ב עמ' קכו
נ ע"א46 הקב"ה מדקדק עם סביביו אפילו כחוט השערהדרך חיים (תשע) פ"א הערה 1300
נ ע"א46 הקב"ה מדקדק עם סביביו אפילו כחוט השערהדרשות שבט הלוי ח"א עמ' ג
נ ע"א46 הקב"ה מדקדק עם סביביו אפילו כחוט השערההרופא לשבורי לב במדבר עמ' קמד
נ ע"א46 הקב"ה מדקדק עם סביביו אפילו כחוט השערההתרגשות הלב (תשסח) עמ' קכג
נ ע"א46 הקב"ה מדקדק עם סביביו אפילו כחוט השערהעזר מיהודה (תשנט) עמ' שנא
נ ע"א46 הקב"ה מדקדק עם סביביו אפילו כחוט השערהעזר מיהודה (תשפא) בראשית עמ' תעג
נ ע"א46 הקב"ה מדקדק עם סביביו אפילו כחוט השערהראשית חכמה (תשמד) - יראה פרק יג אות פה, אהבה פרק יא אות עב, קדושה פרק יד אות טז, כה, ענוה פרק ה אות יב, מצוות, הקדמה אות ה
נ ע"א46 הקב"ה מדקדק עם סביביו אפילו כחוט השערהרנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תרג
נ ע"א46 הקב"ה מדקדק עם סביביו וכו' אינו ותרןאור הרעיון עמ' עז, קכא, שנא
נ ע"א46 הקב"ה מדקדק עם סביביו וכו'תורת יחיאל בראשית עמ' קסח, רמה
נ ע"א46 הקב"ה מדקדק עם סביביו כחוט השערהדולה ומשקה - גלות וגאולה עמ' שד, שלח
נ ע"א46 הקב"ה מדקדק עם סביביו כחוט השערה וכו'אמרות ה' השלם ח"א עמ' קס, ח"ג עמ' עז, ח"ה עמ' לו
נ ע"א46 הקב"ה מדקדק עם סביביו כחוט השערהברכת מרדכי מוסר ח"ג עמ' כד
נ ע"א46 הקב"ה מדקדק עם סביביו כחוט השערהדברי חנינא - הספדים עמ' קמב
נ ע"א46 הקב"ה מדקדק עם סביביו כחוט השערהדעת חכמה ומוסר ח"א עמ' כד, כז, רלט, שלה
נ ע"א46 הקב"ה מדקדק עם סביביו כחוט השערההמספיק לעובדי ה' (תשסח) עמ' 88
נ ע"א46 הקב"ה מדקדק עם סביביו כחוט השערהילקוט דברי חכמים בראשית סי' שמא
נ ע"א46 הקב"ה מדקדק עם סביביו כחוט השערהמחשבת מוסר ח"ג עמ' פד, ק, שלד, שסא
נ ע"א46 הקב"ה מדקדק עם סביביו כחוט השערהמנחת קנאות עמ' יב
נ ע"א46 הקב"ה מדקדק עם סביביו כחוט השערהמשנת יוסף - דרשות ח"א עמ' שכג
נ ע"א46 הקב"ה מדקדק עם סביביו כחוט השערהעטרת חן ח"ב עמ' רלב
נ ע"א46 הקב"ה מדקדק עם סביביו כחוט השערהשיחות מוסר (תשסב) עמ' קצז, רב-רה, רמב
נ ע"א46 הקב"ה מדקדק עם סביביו כחוט השערהשמן ראש סוכות ח"ב עמ' ק, קיב
נ ע"א46 הקב"ה מדקדק עם סביביו כחוט השערהשפע טוב (טייטלבוים) עמ' קכט
נ ע"א46 הקב"ה מדקדק עם סביביודרושי רמ"ץ - פרי חיים דרוש ט
נ ע"א46 הקב"ה מדקדק עם סביביודרשות הרז"ה עמ' קטו, קעו
נ ע"א46 הקב"ה מדקדק עם סביביולב אליהו (תשסה) ויקרא-דברים עמ' קלא, שכג
נ ע"א46 הקב"ה מדקדק עם סביביומנוחת אשר ח"ב פתיחה דף ד ע"ג
נ ע"א46 הקב"ה מדקדק עם סביביורנת יצחק תהלים עמ' נז, ריג, תכא, משלי עמ' קעד
נ ע"א46 הקב"ה מדקדק עם צדיקיו כחוט השערהדודאי יעקב עמ' רנד
נ ע"א46 הקב"ה מדקדק עם צדיקים אפילו כחוט השערהחלקת אפרים - קדושים
נ ע"א46 הקב"ה מדקדק עם צדיקים אפילו כחוט השערהנתיב התורה (סאלים) ויקרא עמ' ז
נ ע"א46 הקב"ה מדקדק עם צדיקים וכו'אהל יעקב (תשעא) ח"ג עמ' עה, ח"ד עמ' ז, ח"ה עמ' שלט
נ ע"א46 הקב"ה מדקדק עם צדיקים כחוט השערהגור אריה בראשית פי"ח אות יב, הערה 86, שמות פ"ג הערה 32
נ ע"א46 הקב"ה מדקדק עם צדיקים כחוט השערהדולה ומשקה - התורה וקניניה עמ' שלא
נ ע"א46 הקב"ה מדקדק עם צדיקים כחוט השערהטיול בפרדס ח"א עמ' שמא, שמז, שעב, ח"ב עמ' טז
נ ע"א46 הקב"ה מדקדק עם צדיקים כחוט השערהלחמי תודה דף ח ע"א, עט ע"ב, פז ע"ב, פח ע"ב, קמד ע"א, קעה ע"א, רי ע"ב, רלז ע"ב
נ ע"א46 הקב"ה מדקדק עם צדיקים כחוט השערהמנוחת אשר ח"א - דברי חכמה ומוסר ד"ה מדת
נ ע"א46 הקב"ה מדקדק עם צדיקים כחוט השערהמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ד עמ' צ
נ ע"א46 הקב"ה מדקדק עם צדיקים כחוט השערהרנת יצחק תענית עמ' קנו
נ ע"א46 הקב"ה מדקדק עם צדיקים כחוט השערהשבט מוסר עמ' עז
נ ע"א46 הקב"ה מדקדק עם צדיקים כחוט השערה, ותורת חייםרנת יצחק תפלה עמ' קיב
נ ע"א46 הקב"ה מדקדק עם צדיקיםדרשות מהר"ם בנעט עמ' קמח
נ ע"א46 הקב"ה מדקדק עם צדיקיםהגיוני עוזיאל ח"א עמ' 111-112
נ ע"א46 הקב"ה מדקדק עם צדיקיםעטרת תפארת דף כח ע"ד, לט ע"ד
נ ע"א46 הקב"ה מדקדק עם צדיקים, ותו"חרנת יצחק עה"ת ח"א עמ' רצו
נ ע"א46 הקב"ה מדקדק עמהם כחוט השערהחכמת התורה בראשית עמ' לו
נ ע"א46 הקב"ה מדקדקפחד יצחק - ראש השנה מאמר ד {יש דקדוק של עונש וכו'}
נ ע"א46 כחוט השערהשערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' רעד
נ ע"א46 מדקדק כחוט השערהפרי חיים (קנולר) אבות פרק ד
נ ע"א46 מדקדק עם הצדיקים כחוט השערהולאשר אמר - תהלים עמ' תתטו
נ ע"א46 מדקדק עם הצדיקים כחוט השערהקהלת יעקב הושענא רבה - שמחת תורה עמ' שכב
נ ע"א46 מדקדק עם הצדיקיםפרי חיים (קנולר) פרשת ויחי, ואתחנן
נ ע"א46 מדקדק עם חסידיודבש לפי (תקסא) דף קא ע"א
נ ע"א46 מדקדק עם חסידיוראש דוד (תקלו) דף ע ע"ג
נ ע"א46 מדקדק עם חסידיוראש דוד (תשמו) עמ' רפו ע"א
נ ע"א46 מדקדק עם סביביו כחוט השערהשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' צז, קעח, רצד
נ ע"א46 מדקדק עם סביביואהל משה (שיינרמן, תשסו) מקדש וגלות עמ' נב, עדר
נ ע"א46 מדקדק עם סביביואהל משה (שיינרמן, תשסז) מקדש וגלות עמ' עב, שנד
נ ע"א46 מדקדק עם סביביודורש טוב (פודור) עמ' 347
נ ע"א46 מדקדק עם סביביומורשה - שיחות למועדים עמ' ריד
נ ע"א46 מדקדק עם צדיקים כחוט השערהולאשר אמר בראשית-שמות עמ' שלב, תיא
נ ע"א46 מדקדק עם צדיקיםחקל יצחק (תשסג) עמ' כז
נ ע"א46 מלמד שהקב"ה מדקדק עם הצדיקים כחוט השערהמאמר אסתר דרוש ט
נ ע"א46 מלמד שהקב"ה מדקדק עם חסידיו אפילו כחוט השערהאוצרות חיים - ת"ח וצדיק עמ' רלח
נ ע"א46 מלמד שהקב"ה מדקדק עם חסידיו אפילו כחוט השערהשערי צדק (ג'יקטיליה, שכא) דף ט ע"א; יפה מראה (שנ) שקלים פרק ה דף קלט ע"ג; ראשית חכמה (שלט) שער היראה פרק ו דף כג ע"א; אור עולם (פרובינצאל, שכ) דף כב ע"ב
נ ע"א46 מלמד שהקב"ה מדקדק עם חסידיו כחוט השערהאמרי רבי שפטיה עמ' ריז
נ ע"א46 מלמד שהקב"ה מדקדק עם חסידיואור יחזקאל - דרכי העבודה עמ' רנט, שלד
נ ע"א46 מלמד שהקב"ה מדקדק עם חסידיואמרי יהודה (דרעי, תשעב) ימים נוראים עמ' קד
נ ע"א46 מלמד שהקב"ה מדקדק עם סביביו אפי' כחוט השערההר יראה מאמר עו
נ ע"א46 מלמד שהקב"ה מדקדק עם סביביו אפי' כחוט השערהמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשמב) ח"א עמ' קמו, רט
נ ע"א46 מלמד שהקב"ה מדקדק עם סביביו אפי' כחוט השערהמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"א עמ' קנב, רטז
נ ע"א46 מלמד שהקב"ה מדקדק עם סביביו אפי' כחוט השערהרנת יצחק - תפלה לימי המועדים עמ' רלד, רמח
נ ע"א46 מלמד שהקב"ה מדקדק עם סביביו אפילו בחוט השערההרופא לשבורי לב בראשית עמ' תרמב
נ ע"א46 מלמד שהקב"ה מדקדק עם סביביו אפילו כחוט השערהשארית עזריאל עמ' מ, מח, נ, קעט, תכ, תר, תריח, תרכד, תרעד
נ ע"א46 מלמד שהקב"ה מדקדק עם סביביו אפילו כחוט השערה וכו'ברכת מרדכי ויקרא-דברים תנינא עמ' עה
נ ע"א46 מלמד שהקב"ה מדקדק עם סביביו אפילו כחוט השערהבאר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' קסד
נ ע"א46 מלמד שהקב"ה מדקדק עם סביביו אפילו כחוט השערהדודי נתן בראשית עמ' רעז, רפח
נ ע"א46 מלמד שהקב"ה מדקדק עם סביביו אפילו כחוט השערהדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 1925
נ ע"א46 מלמד שהקב"ה מדקדק עם סביביו אפילו כחוט השערהמדבר קדמות (תשסח) עמ' מג, קיב
נ ע"א46 מלמד שהקב"ה מדקדק עם סביביו אפילו כחוט השערהנחלת שמעון (תשסו) עמ' יד, ל
נ ע"א46 מלמד שהקב"ה מדקדק עם סביביו אפילו כחוט השערהקרן לדוד ויקרא-במדבר עמ' קז
נ ע"א46 מלמד שהקב"ה מדקדק עם סביביו אפילו כחוט השערהתורת חיים עה"ת עמ' שיג {וזהו "ויען ה' את איוב מן השערה" (איוב לח, א), שהשיב לו שהוא מדקדק עמו כחוט השערה}
נ ע"א46 מלמד שהקב"ה מדקדק עם סביביו כחוט השערהעיוני פרשה (ריבלין) במדבר עמ' 167
נ ע"א46 מלמד שהקב"ה מדקדק עם סביביו כחוט השערהצדקת יוסף עמ' רב
נ ע"א46 מלמד שהקב"ה מדקדק עם סביביושעורי דעת ספר ב עמ' קמז
נ ע"א46 מלמד שהקב"ה מדקדק עם צדיקים כחוט השערהשפתי מנחם - הל' תשובה עמ' קסז
נ ע"א46 מלמד שהקב"ה מדקדק עםבאר מים חיים (תשנט) ח"א עמ' קיג
נ ע"א46 מלמד שהקב"ה מדקדק עםבאר מים חיים (תשנט) ח"ג עמ' שנב
נ ע"א46 מלמד שהקב"ה מדקדק עםבאר מים חיים (תשנט) ח"ד עמ' רעח, רצב
נ ע"א46 עם הצדיקים מדקדק ה' כחוט השערהעיוני פרשה (ריבלין) דברים עמ' 170
נ ע"א46 עם צדיקים מדקדקים כחוט השערהאמרי מרדכי (שפלטר, תשעב) אות רג
נ ע"א46 צדיקים הקב"ה מדקדק כחוט השערהאבן ישראל (פישר) אגדה ח"א עמ' קכו
נ ע"א46 צדיקים הקב"ה מדקדק עמהם כחוט השערהאשל אברהם (פרידמן) ח"א עמ' קמד
נ ע"א46 צדיקים הקב"ה מדקדק עמהם כחוט השערהדברי יואל מועדים ח"ו פורים עמ' תקלב
נ ע"א46 צדיקים הקב"ה מדקדק עמהם כחוט השערהשמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' מו
נ ע"א46 צדיקים הקב"ה מדקדקאבן ישראל (תשסז) עמ' מא
נ ע"א46 צדיקים הקב"ה מדקדקאבן ישראל על התורה (תשסב) עמ' ל
נ ע"א46 צדיקים הקב"ה מדקדקאבן ישראל על התורה עמ' כ
נ ע"א46 צדיקים מדקדק עמהם כחוט השערהשמן ראש - ימים נוראים עמ' צו
נ ע"א46 צדיקים מדקדק עמם כחוט השערהדברי שאול שמות עמ' שלה
נ ע"א46 צדיקים מדקדקים עמהם כחוט השערהמעגלי צדק (פאנעט) במדבר עמ' רעב
נ ע"א46 שהקב"ה מדקדק עם סביביו אפי' כחוט השערהבית ישי (תשסד) דרשות עמ' נט
נ ע"א46 שהקב"ה מדקדק עם סביביו אפי' כחוט השערהשיחות עבודת לוי סי' כד אות ו
נ ע"א46 שהקב"ה מדקדק עם סביביו אפילו כחוט השערההרופא לשבורי לב שמות עמ' קל
נ ע"א46 שהקב"ה מדקדק עם סביביו אפילו כחוט השערהדרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' סט
נ ע"א46 שהקב"ה מדקדק עם סביביו אפילו כחוט השערהדרך ה' (באום) ח"ב פ"ג אות צו
נ ע"א46 שהקב"ה מדקדק עם סביביו אפילו כחוט השערהלב דוד (תשסט) עמ' מח
נ ע"א46 שהקב"ה מדקדק עם סביביו אפילו כחוט השערהפחד יצחק (גאגין) עמ' קצט
נ ע"א46 שהקב"ה מדקדק עם סביביו אפילו כחוט השערהתורת חיים עה"ת עמ' רצט-ש {היינו עם צדיקים גמורים שעליהם נאמר שיושבים סביב הקב"ה}
נ ע"א46 שהקב"ה מדקדק עם סביביו כו'לקוטי שיחות ח"א עמ' 257, ח"ו עמ' 355
נ ע"א46 שהקב"ה מדקדק עם סביביו כחוט השערהבית אלהים שער ב עמ' קעז
נ ע"א46 שהקב"ה מדקדק עם סביביוהמאור שבתורה (שפירא) דברים עמ' רלט, חנוכה-פורים עמ' קצו
נ ע"א46 שהקב"ה מדקדק עם צדיקים כחוט השערה, ותורת חייםרנת יצחק על נפש החיים (תשמג) עמ' פז
נ ע"א46 שהקדוש ברוך הוא מדקדק עם סביביו אפילו כחוט השערהבני יוסף - בני בנימין ח"א עמ' קמ, רכא, קעג, ח"ב עמ' לא
נ ע"א48 האומר הקב"ה ותרן הוא יותרו חייומחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' קעב*
נ ע"א48 האומר הקב"ה ותרן הוא יותרו חייומראה יחזקאל (תשסד) עמ' מט, שכג, תנח, תפא, תצו
נ ע"א48 האומר הקב"ה ותרן הוא יותרו חייונפש החיים (תשמג) עמ' 66 ,33
נ ע"א48 האומר הקב"ה ותרן הוא יותרו חייושבח נעורים עמ' קסה, קעג
נ ע"א48 האומר הקב"ה ותרן הוא יותרו מעוהידרשות מהרא"ל (תשנט) סי' עב אות ד, סי' עד אות ט
נ ע"א48 האומר הקב"ה ותרן הואשפע חיים - מכתבי תורה (תשסח) עמ' שפד
נ ע"א48 האומר הקב"ה ותרן וכו'אבני אש (אויש) מועדים עמ' מב
נ ע"א48 האומר הקב"ה ותרן וכו'כנפי יונה (תשנח) ח"ב סי' קה
נ ע"א48 האומר הקב"ה ותרן וכו'מכתב מאליהו - מועדים ח"א עמ' עה, רד, רלג
נ ע"א48 האומר הקב"ה ותרן יוותרו חייוברך משה דברים עמ' רכה
נ ע"א48 האומר הקב"ה ותרן יוותרו חייו ורש"יאור חדש (זיטשיק, תשסח) דברים עמ' שכט
נ ע"א48 האומר הקב"ה ותרן יוותרו חייוישרש יעקב (אבולפיה) עמ' שנב
נ ע"א48 האומר הקב"ה ותרן יוותרו מעוהיאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' שנט ע"ב
נ ע"א48 האומר הקב"ה ותרן יוותרו מעיואבן פינה עמ' 40
נ ע"א48 האומר הקב"ה ותרן יוותרו מעיוחכמת התורה בראשית עמ' שו, תכז
נ ע"א48 האומר הקב"ה ותרן יוותרו מעיוטל חיים (פרידלנדר) עמ' רמב
נ ע"א48 האומר הקב"ה ותרן יוותרו מעיופנים מסבירות עמ' של
נ ע"א48 האומר הקב"ה ותרן יותרו חייובין המשפתים ויקרא פ' בחקותי אות ז
נ ע"א48 האומר הקב"ה ותרן יותרו חייו, רש"יאור אברהם - תשובה - קונטרס אהבת איתן והוספות חדשות עמ' נב
נ ע"א48 האומר הקב"ה ותרן יותרו מעוהיכסף נבחר (תשסג) עמ' רצה
נ ע"א48 האומר הקב"ה ותרן יותרו מעוהיכסף נבחר (תשפ) עמ' תו
נ ע"א48 האומר הקב"ה ותרןדרשות מהר"ם בנעט עמ' קיד
נ ע"א48 האומר הקב"ה ותרןודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תקכה, תרסט
נ ע"א48 האומר הקב"ה ותרןרוח חיים (חיד"א) עמ' ל
נ ע"א48 האומר הקב"ה ותרן יותרו מעיועת לעשות חלק א כלל ח שאלה ע
נ ע"א48 הצור תמיםמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' שצא
נ ע"א48 הקב"ה אינו וותרןקול ברמ"א נשמע - מועדים ודרושים ופרקי אבות - כללות המועדים אות ה הקדמה*
נ ע"א48 הקב"ה מדקדק עם סביביו כחוט השערה, ורש"יאסופת מערכות בראשית ח"א עמ' יא, דברים עמ' לו {אלו צדיקים הדבקים בו}
נ ע"א48 כל האומר הקב"ה ותרן וכו'דרך ישרה עמ' תלא
נ ע"א48 כל האומר הקב"ה ותרןדברי מנחם (היימליך) עמ' קעט
נ ע"א48 יותרו מעוהיזכות ישראל - עשר עטרות פרק ח אות לג
נ ע"א48 כל האומר הקב"ה ותרןדולה ומשקה - גלות וגאולה עמ' שעד, תקצו
נ ע"א48 כל האומר הקב"ה ותרןמעינות האמונה (תשסב) עמ' רצא
נ ע"א48 כל האומר הקב"ה ותרן הוא וכו'אפיקי ים עמ' נג, תקכו
נ ע"א48 כל האומר הקב"ה ותרן הוא וכו'התרגשות הלב (תשסט) עמ' צה
נ ע"א48 כל האומר הקב"ה ותרן הוא וכו'ישמח ישראל (אלכסנדר) דברים עמ' מה
נ ע"א48 כל האומר הקב"ה ותרן הוא וכו'כנסת יחזקאל (פאנעט) דרושים עמ' סא
נ ע"א48 כל האומר הקב"ה ותרן הוא וכו'ס' המאמרים (מהר"ש) תרל"ו פרק ו, ועמ' רצז
נ ע"א48 כל האומר הקב"ה ותרן הוא וכו'שמחת הנפש עמ' צ
נ ע"א48 כל האומר הקב"ה ותרן הוא יוותרו חייוברך משה ט"ו בשבט-שבת הגדול עמ' קכא
נ ע"א48 כל האומר הקב"ה ותרן הוא יוותרו חייוגל עיני ח"ב עמ' ס
נ ע"א48 כל האומר הקב"ה ותרן הוא יוותרו חייו וכו'מנות הלוי (שמה) דף קי ע"א; כלי חמדה (לניאדו, שנו) פרשת ויגש דף סב ע"א; עקדת יצחק (שלג) שער נד דף קנד ע"א; שערי צדק (ג'יקטיליה, שכא) דף לא ע"ב; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה סז דף שצא ע"ב; כתר שם טוב (מלמד, שנו) פרשת עקב דף קיט ע"ד; ראשית חכמה (שלט) שער היראה פרק ו דף כג ע"ב; ים של שלמה ב"ק פרק ה סימן כג; באר הגולה (שנח) באר ב ח"ד; מורה נבוכים (שיא) ח"ג פרק יז דף קמא ע"ב
נ ע"א48 כל האומר הקב"ה ותרן הוא יוותרו חייואור אברהם - תשובה עמ' קיז, קכח, קלג
נ ע"א48 כל האומר הקב"ה ותרן הוא יוותרו חייואור ישראל סי' יז {אלא מאריך אפו וגבי דיליה}
נ ע"א48 כל האומר הקב"ה ותרן הוא יוותרו חייובנין דוד (טאוב) דרשות עמ' קמו
נ ע"א48 כל האומר הקב"ה ותרן הוא יוותרו חייובנין משה (מייזליש) ח"ב עמ' כה, רלב, רמב
נ ע"א48 כל האומר הקב"ה ותרן הוא יוותרו חייודברי יואל פ' ויחי דף תקעח ע"א
נ ע"א48 כל האומר הקב"ה ותרן הוא יוותרו חייוחכמת התורה לך לך עמ' רסו
נ ע"א48 כל האומר הקב"ה ותרן הוא יוותרו חייונועם אליעזר בראשית עמ' עו ע"ב
נ ע"א48 כל האומר הקב"ה ותרן הוא יוותרו חייופאר יעקב ח"ג עמ' ק, תקסח
נ ע"א48 כל האומר הקב"ה ותרן הוא יוותרו חייוראשית חכמה (תשמד) - יראה פרק ו אות ט, תשובה פרק ה אות א, תוצ' חיים פרק סו
נ ע"א48 כל האומר הקב"ה ותרן הוא יוותרו חייושיחות עבודת לוי סי' כז אות ד, סי' קד אות א
נ ע"א48 כל האומר הקב"ה ותרן הוא יוותרו חייושל"ה (תשנז) ווי העמודים פרק כו אות כג
נ ע"א48 כל האומר הקב"ה ותרן הוא יוותרו חייושפע חיים ח"ו עמ' קמה
נ ע"א48 כל האומר הקב"ה ותרן הוא יוותרו חייושפתי חיים מועדים ח"א (תשנד) עמ' עה, ק, רצא, רצט
נ ע"א48 כל האומר הקב"ה ותרן הוא יוותרו חייושפתי מנחם - הל' תשובה עמ' קכז, קנח
נ ע"א48 כל האומר הקב"ה ותרן הוא יוותרו חייותורי זהב (תשעג) עמ' שנד
נ ע"א48 כל האומר הקב"ה ותרן הוא יוותרו חייותורת אברהם עמ' 96, נ, 310
נ ע"א48 כל האומר הקב"ה ותרן הוא יוותרו מעוהיחכמת התורה נשא עמ' קפז
נ ע"א48 כל האומר הקב"ה ותרן הוא יוותרו מעוהיחכמת התורה בשלח עמ' תר
נ ע"א48 כל האומר הקב"ה ותרן הוא יוותרו מעוהימרפא לנפש בראשית עמ' סו, קטו, תסב
נ ע"א48 כל האומר הקב"ה ותרן הוא יוותרו מעוהישבט מוסר עמ' עו
נ ע"א48 כל האומר הקב"ה ותרן הוא יוותרו מעיועצי חיים על התורה עמ' לח, קצ, רסו
נ ע"א48 כל האומר הקב"ה ותרן הוא יוותרו מעיופחד דוד ח"ד עמ' צח
נ ע"א48 כל האומר הקב"ה ותרן הוא יותרו וכו'עטרת משה ימים נוראים - ר"ה אות קסז, יו"כ אות ריג
נ ע"א48 כל האומר הקב"ה ותרן הוא יותרו חייובני יששכר (תשעז) ח"א עמ' תלה, ח"ב עמ' פב
נ ע"א48 כל האומר הקב"ה ותרן הוא יותרו חייותפארת יעקב יוסף עמ' לא
נ ע"א48 כל האומר הקב"ה ותרן הוא יותרו חייו וכו'דעת חכמה ומוסר ח"ג עמ' קצב
נ ע"א48 כל האומר הקב"ה ותרן הוא יותרו חייו וכו'נפש החיים (תשעז) עמ' נא, קז
נ ע"א48 כל האומר הקב"ה ותרן הוא יותרו חייו שנאמר "הצור תמים פעלו כי כל דרכיו משפט"בצור ירום ח"ח עמ' נט
נ ע"א48 כל האומר הקב"ה ותרן הוא יותרו חייו שנאמר הצור תמים פעלו כי כל דרכיו משפטשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' תצו
נ ע"א48 כל האומר הקב"ה ותרן הוא יותרו חייואגרא דפרקא (תשסה) עמ' מט
נ ע"א48 כל האומר הקב"ה ותרן הוא יותרו חייואור התורה (צמח צדק) נ"ך עמ' כה
נ ע"א48 כל האומר הקב"ה ותרן הוא יותרו חייובאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' תתיט, במדבר עמ' שכז, תקעח-ט, מלכים עמ' קלט
נ ע"א48 כל האומר הקב"ה ותרן הוא יותרו חייובצור ירום ח"ב עמ' קצג
נ ע"א48 כל האומר הקב"ה ותרן הוא יותרו חייוברית שלום (תעח) דף קלא ע"א
נ ע"א48 כל האומר הקב"ה ותרן הוא יותרו חייוברית שלום (תשסח) עמ' תתלט
נ ע"א48 כל האומר הקב"ה ותרן הוא יותרו חייוברכות אבי דף קכה ע"ב
נ ע"א48 כל האומר הקב"ה ותרן הוא יותרו חייוגבורת יצחק שבת ובהמ"צ עמ' קכט
נ ע"א48 כל האומר הקב"ה ותרן הוא יותרו חייודברי חיים - מועדים (תשנט) עמ' טז
נ ע"א48 כל האומר הקב"ה ותרן הוא יותרו חייודברי יואל פ' משפטים דף קלד ע"א
נ ע"א48 כל האומר הקב"ה ותרן הוא יותרו חייודגל מחנה יהודה עמ' נג
נ ע"א48 כל האומר הקב"ה ותרן הוא יותרו חייודרך ה' (באום) ח"ב פ"ב אות לה
נ ע"א48 כל האומר הקב"ה ותרן הוא יותרו חייודרך חיים (תשע) פ"א הערה 458, פ"ב הערה 648, פ"ג הערה 1778, פ"ה הערה 1124, פ"ו הערה 183, 879, 2082
נ ע"א48 כל האומר הקב"ה ותרן הוא יותרו חייודרכי התשובה עמ' קס
נ ע"א48 כל האומר הקב"ה ותרן הוא יותרו חייודרשות משמר הלוי (תשעד) עמ' שפט
נ ע"א48 כל האומר הקב"ה ותרן הוא יותרו חייודרשות שבט הלוי ח"ב עמ' קכ
נ ע"א48 כל האומר הקב"ה ותרן הוא יותרו חייוהרופא לשבורי לב במדבר עמ' רלז, שנב
נ ע"א48 כל האומר הקב"ה ותרן הוא יותרו חייוהרופא לשבורי לב בראשית עמ' קסו, קעא, תרי
נ ע"א48 כל האומר הקב"ה ותרן הוא יותרו חייוהרופא לשבורי לב שמות עמ' כו, לא, נה, ת
נ ע"א48 כל האומר הקב"ה ותרן הוא יותרו חייוהתרגשות הלב (תשסח) עמ' קלא
נ ע"א48 כל האומר הקב"ה ותרן הוא יותרו חייוזכרון אליעזר עמ' קעב
נ ע"א48 כל האומר הקב"ה ותרן הוא יותרו חייוחכמה ומוסר ח"א עמ' רצט
נ ע"א48 כל האומר הקב"ה ותרן הוא יותרו חייולחמי תודה דף נב ע"ב, עה ע"ב, קד ע"ב, קיט ע"א, קכח ע"ב
נ ע"א48 כל האומר הקב"ה ותרן הוא יותרו חייומאסף דרושי ח"ב (תרעב) אות יט
נ ע"א48 כל האומר הקב"ה ותרן הוא יותרו חייומחשבת מוסר ח"ג עמ' קלא, רמו
נ ע"א48 כל האומר הקב"ה ותרן הוא יותרו חייומטר השמים (תשנ) בראשית-שמות - בא עמ' קעה, תשא עמ' רנא
נ ע"א48 כל האומר הקב"ה ותרן הוא יותרו חייומסילת ישרים עמ' רלא
נ ע"א48 כל האומר הקב"ה ותרן הוא יותרו חייומסילת ישרים עם שמחת מרדכי פרק ד פסקה ו עמ' מט {הקב"ה מדקדק בדין בעונשי העבירות (קלות כחמורות) - התבוננות בכך תביא גם אדם פשוט לזהירות הראויה}
נ ע"א48 כל האומר הקב"ה ותרן הוא יותרו חייומפי ספרים וסופרים - פניני חסידות שמיני ה, נשא טז
נ ע"א48 כל האומר הקב"ה ותרן הוא יותרו חייומפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ג עמ' ל, רכד
נ ע"א48 כל האומר הקב"ה ותרן הוא יותרו חייונאוה תהלה עמ' שסא
נ ע"א48 כל האומר הקב"ה ותרן הוא יותרו חייונועם אלימלך (תשסא) עמ' יב
נ ע"א48 כל האומר הקב"ה ותרן הוא יותרו חייונועם אליעזר שמות דף קכב ע"א
נ ע"א48 כל האומר הקב"ה ותרן הוא יותרו חייונתיב התשובה עמ' י הערה 49
נ ע"א48 כל האומר הקב"ה ותרן הוא יותרו חייוס' החיים (תשנג) עמ' קפה*
נ ע"א48 כל האומר הקב"ה ותרן הוא יותרו חייוספר החיים (תשנג) עמ' קפה*
נ ע"א48 כל האומר הקב"ה ותרן הוא יותרו חייופני מנחם כי תצא עמ' קיח
נ ע"א48 כל האומר הקב"ה ותרן הוא יותרו חייוקובץ שיחות (וכטפויגל) אלול וימים נוראים עמ' קכה
נ ע"א48 כל האומר הקב"ה ותרן הוא יותרו חייוקרן לדוד ויקרא-במדבר עמ' קפח
נ ע"א48 כל האומר הקב"ה ותרן הוא יותרו חייושיחות חכמה ומוסר מאמר ב אות ב, מאמר ז אות ו, מאמר כח אות ג, מאמר נז אות ה
נ ע"א48 כל האומר הקב"ה ותרן הוא יותרו חייושם דרך במדבר עמ' רלה
נ ע"א48 כל האומר הקב"ה ותרן הוא יותרו חייושמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' רעה
נ ע"א48 כל האומר הקב"ה ותרן הוא יותרו חייושערי אורה (מילר) ח"ב עמ' קכב
נ ע"א48 כל האומר הקב"ה ותרן הוא יותרו חייושערי תשובה (עם שערי חיים) שער ראשון מאמר מז
נ ע"א48 כל האומר הקב"ה ותרן הוא יותרו חייושערי תשובה שער א אות מז
נ ע"א48 כל האומר הקב"ה ותרן הוא יותרו חייושפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' רעג, תקכח
נ ע"א48 כל האומר הקב"ה ותרן הוא יותרו חייותורת הרבי רבי זושא סי' קכז
נ ע"א48 כל האומר הקב"ה ותרן הוא יותרו מעוהיבן אברהם (תשעד) עמ' נב
נ ע"א48 כל האומר הקב"ה ותרן הוא יותרו מעוהידרך ה' השלם עמ' שי - דרך לחיים, שמב - דרך לחיים
נ ע"א48 כל האומר הקב"ה ותרן הוא יותרו מעוהיקול ששון (גולדברג) הקדמה
נ ע"א48 כל האומר הקב"ה ותרן הוא יותרו מעיו שנאמר כי כל דרכיו משפטיגל יעקב (תשנג) שופטים אות נד
נ ע"א48 כל האומר הקב"ה ותרן הוא כו'דברי יואל מועדים ח"ו שקלים עמ' רמג
נ ע"א48 כל האומר הקב"ה ותרן הואגבורת יצחק שבועות עמ' קיט
נ ע"א48 כל האומר הקב"ה ותרן הואחכמת התורה וישלח עמ' ט, פ, קט, שנט, שעו, תח
נ ע"א48 כל האומר הקב"ה ותרן הואמכתב מאליהו ח"א עמ' 14, ח"ג עמ' 336
נ ע"א48 כל האומר הקב"ה ותרן הואנשמת חיים (ברלין) עמ' מו
נ ע"א48 כל האומר הקב"ה ותרן הואנתיבות יצחק - ירח האיתנים עמ' רכד, רנה, שנז
נ ע"א48 כל האומר הקב"ה ותרן הואפירושי ראשונים
נ ע"א48 כל האומר הקב"ה ותרן וכו'בני יששכר (תשסח) ח"ב עמ' קצג, רלו, ח"ג עמ' קמו (הערה)
נ ע"א48 כל האומר הקב"ה ותרן וכו'דולה ומשקה אלול ור"ה עמ' ח, מג, רעט, ח"ב עמ' קפו, רסח
נ ע"א48 כל האומר הקב"ה ותרן וכו'מעגלי צדק (פאנעט) במדבר עמ' קיח, קכ
נ ע"א48 כל האומר הקב"ה ותרן וכו'רעיונות ומסרים לפרשיות השבוע ויקרא עמ' 114
נ ע"א48 כל האומר הקב"ה ותרן וכו'רעיונות ומסרים לפרשת השבוע - הפטרות בראשית עמ' 48
נ ע"א48 כל האומר הקב"ה ותרן וכו'תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תשלה, א'צ, א'שלח {אלא מאריך רוחיה}
נ ע"א48 כל האומר הקב"ה ותרן וכו' ארך אפים לצדיקים ולרשעיםצמח דוד (שלוניקי) ח"א דף קצז ע"ב-ע"ג
נ ע"א48 כל האומר הקב"ה ותרן וכו'אגודת ישראל (תרפג) דף קכח ע"א-ע"ב
נ ע"א48 כל האומר הקב"ה ותרן וכו'אגרא דכלה ח"א עמ' סב
נ ע"א48 כל האומר הקב"ה ותרן וכו'אור לשמים (תשסג) עמ' רלב
נ ע"א48 כל האומר הקב"ה ותרן וכו'אמרות ה' השלם ח"ג עמ' קצז, ח"ו עמ' רעג
נ ע"א48 כל האומר הקב"ה ותרן וכו'אמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) שופטים טו
נ ע"א48 כל האומר הקב"ה ותרן וכו'אש דת (אסאד) עמ' קיא, קיד
נ ע"א48 כל האומר הקב"ה ותרן וכו'בן פורת יוסף (תשעא) עמ' צז
נ ע"א48 כל האומר הקב"ה ותרן וכו'בני יששכר (תשמג) ח"א דף קעד ע"ד, קנח ע"א, ח"ב דף יב ע"א, צב ע"ד
נ ע"א48 כל האומר הקב"ה ותרן וכו'בנין חיים עמ' ח"ב עמ' סו
נ ע"א48 כל האומר הקב"ה ותרן וכו'בת עין (תשסז) עמ' כה
נ ע"א48 כל האומר הקב"ה ותרן וכו'דברי יואל מועדים ח"ח עמ' קי
נ ע"א48 כל האומר הקב"ה ותרן וכו'דרשות אל עמי ח"ב דרוש כג
נ ע"א48 כל האומר הקב"ה ותרן וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' רצא ד"ה אי
נ ע"א48 כל האומר הקב"ה ותרן וכו'דרשות שבט הלוי ח"א עמ' עה
נ ע"א48 כל האומר הקב"ה ותרן וכו'כנסת יחזקאל (פאנעט, תשסה) פרשת בראשית עמ' ה
נ ע"א48 כל האומר הקב"ה ותרן וכו'מדבר יהודה (תשסב) עמ' סה
נ ע"א48 כל האומר הקב"ה ותרן וכו'מנחת יואל עמ' רסט
נ ע"א48 כל האומר הקב"ה ותרן וכו'מצווה ועושה ח"ב עמ' רצו
נ ע"א48 כל האומר הקב"ה ותרן וכו'מראה יחזקאל על התורה (תשס) עמ' מב, רנא
נ ע"א48 כל האומר הקב"ה ותרן וכו'משוש הארץ עמ' רא
נ ע"א48 כל האומר הקב"ה ותרן וכו'נחלי מים (מלאח) עמ' קיח
נ ע"א48 כל האומר הקב"ה ותרן וכו'עיוני רש"י במדבר עמ' תכד
נ ע"א48 כל האומר הקב"ה ותרן וכו'עיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תתיח
נ ע"א48 כל האומר הקב"ה ותרן וכו'עיוני רש"י שמות ח"ב עמ' תלא
נ ע"א48 כל האומר הקב"ה ותרן וכו'עמוד הימיני (קלינמן) עמ' רמ
נ ע"א48 כל האומר הקב"ה ותרן וכו'פחד יצחק - יום הכפורים מאמר ט
נ ע"א48 כל האומר הקב"ה ותרן וכו'פחד יצחק - ראש השנה מאמר יב
נ ע"א48 כל האומר הקב"ה ותרן וכו'צמח דוד (סקאליע) עמ' שכח
נ ע"א48 כל האומר הקב"ה ותרן וכו'קובץ מאמרים ואגרות (וסרמן) ח"א עמ' ריב, שכא, שלב
נ ע"א48 כל האומר הקב"ה ותרן וכו'קרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' רי
נ ע"א48 כל האומר הקב"ה ותרן וכו'שבט מישראל (קרמניץ) פרק יט פסוק יג, פרק קלח פסוק ח
נ ע"א48 כל האומר הקב"ה ותרן וכו'שבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' ה
נ ע"א48 כל האומר הקב"ה ותרן וכו'שיחות לספר ויקרא עמ' קצב
נ ע"א48 כל האומר הקב"ה ותרן וכו'שמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' רצח
נ ע"א48 כל האומר הקב"ה ותרן וכו'תהלה לדוד (סקאליע) ספר ה עמ' שיג
נ ע"א48 כל האומר הקב"ה ותרן יוותרו חייואוסף אמרים (שכטר) מידות עמ' קעו, רד
נ ע"א48 כל האומר הקב"ה ותרן יוותרו חייואם לבינה (פאפא) עמ' רמ
נ ע"א48 כל האומר הקב"ה ותרן יוותרו חייוברך משה ימים נוראים עמ' קנד, קפה
נ ע"א48 כל האומר הקב"ה ותרן יוותרו חייוברך משה שמות עמ' רנא, רסד
נ ע"א48 כל האומר הקב"ה ותרן יוותרו חייושבילי פנחס (תשפ) עמ' תיט
נ ע"א48 כל האומר הקב"ה ותרן יוותרו חייו וכו'אמרי יחזקאל עמ' כא, כו
נ ע"א48 כל האומר הקב"ה ותרן יוותרו חייואהלי יעקב (הוסיאטין) ח"ב עמ' פד
נ ע"א48 כל האומר הקב"ה ותרן יוותרו חייואור אברהם בראשית עמ' רס
נ ע"א48 כל האומר הקב"ה ותרן יוותרו חייואור אברהם ברכות עמ' שפה
נ ע"א48 כל האומר הקב"ה ותרן יוותרו חייואור אברהם דברים עמ' שיא
נ ע"א48 כל האומר הקב"ה ותרן יוותרו חייואמרי יצחק במדבר-דברים עמ' תקי
נ ע"א48 כל האומר הקב"ה ותרן יוותרו חייואמרי יצחק שמות-ויקרא עמ' תסז, תקה
נ ע"א48 כל האומר הקב"ה ותרן יוותרו חייובאר הגולה (הרטמן) באר ב הערה 348-347, באר ד הערה 126
נ ע"א48 כל האומר הקב"ה ותרן יוותרו חייובאר שרים פרשת פקודי דרוש א אות א
נ ע"א48 כל האומר הקב"ה ותרן יוותרו חייוברכת שמואל (תשעז) וארא עמ' רכז
נ ע"א48 כל האומר הקב"ה ותרן יוותרו חייוגדולי מוסר עמ' קכג
נ ע"א48 כל האומר הקב"ה ותרן יוותרו חייוגנזי ישראל (תשמו) ח"א עמ' קלט ע"ב
נ ע"א48 כל האומר הקב"ה ותרן יוותרו חייוגנזי ישראל (תשעד) על התורה עמ' רא
נ ע"א48 כל האומר הקב"ה ותרן יוותרו חייודולה ומשקה - סוכות ושמיני עצרת עמ' רלו, תקיג
נ ע"א48 כל האומר הקב"ה ותרן יוותרו חייודרשות הרא"ש (תשסו) ח"א דרוש כז עמ' נט, דרוש נו עמ' קכח, דרוש פה עמ' רעו
נ ע"א48 כל האומר הקב"ה ותרן יוותרו חייוהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' כג, מד, רפג, תסג
נ ע"א48 כל האומר הקב"ה ותרן יוותרו חייולהעיר להורות ולהשכיל ח"א עמ' קכד
נ ע"א48 כל האומר הקב"ה ותרן יוותרו חייולחם רב על סדור התפילה אות תתקמז, א' סא
נ ע"א48 כל האומר הקב"ה ותרן יוותרו חייומדרגת האדם (תשסב) ח"ב עמ' קסח
נ ע"א48 כל האומר הקב"ה ותרן יוותרו חייומחשבת מוסר ח"א עמ' קיח, תקעד
נ ע"א48 כל האומר הקב"ה ותרן יוותרו חייומטר השמים (תשנב) ויקרא-במדבר עמ' לא, תעג
נ ע"א48 כל האומר הקב"ה ותרן יוותרו חייונזר הקדש ח"א עמ' תמד, תקמ, תקמז, ח"ב עמ' מח, ח"ג עמ' שג
נ ע"א48 כל האומר הקב"ה ותרן יוותרו חייוניבי זהב עמ' תקלד
נ ע"א48 כל האומר הקב"ה ותרן יוותרו חייוס' המדות (דובנא, תשסו) שער יראה אות י
נ ע"א48 כל האומר הקב"ה ותרן יוותרו חייועולת שבת בשבתו עמ' תב
נ ע"א48 כל האומר הקב"ה ותרן יוותרו חייועיוני הפטרה ח"ב עמ' 566
נ ע"א48 כל האומר הקב"ה ותרן יוותרו חייועיוני פרשה (ריבלין) ויקרא עמ' 38
נ ע"א48 כל האומר הקב"ה ותרן יוותרו חייועירין קדישין השלם עמ' תמז
נ ע"א48 כל האומר הקב"ה ותרן יוותרו חייופניני שבח עמ' רמט
נ ע"א48 כל האומר הקב"ה ותרן יוותרו חייופרדס מרדכי עמ' תרסח
נ ע"א48 כל האומר הקב"ה ותרן יוותרו חייוצפנת פענח (מפרמישלה) עמ' קצ
נ ע"א48 כל האומר הקב"ה ותרן יוותרו חייוצפנת פענח (תשסו) עמ' רט
נ ע"א48 כל האומר הקב"ה ותרן יוותרו חייוצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' שי
נ ע"א48 כל האומר הקב"ה ותרן יוותרו חייושמע יעקב (זיידא) עמ' צו
נ ע"א48 כל האומר הקב"ה ותרן יוותרו חייושרגא המאיר על התורה עמ' תא
נ ע"א48 כל האומר הקב"ה ותרן יוותרו חייושרי המאה ח"ג עמ' 99
נ ע"א48 כל האומר הקב"ה ותרן יוותרו חייותורת מהרי"ם שמות עמ' רח
נ ע"א48 כל האומר הקב"ה ותרן יוותרו חייותורת מנחם ח"א עמ' 197
נ ע"א48 כל האומר הקב"ה ותרן יוותרו מעוהידברת שלמה (תשעא) עמ' קעו, קצז
נ ע"א48 כל האומר הקב"ה ותרן יוותרו מעוהיאהל אלימלך עמ' רעא
נ ע"א48 כל האומר הקב"ה ותרן יוותרו מעוהיאוסף אמרים (שכטר) ימים נוראים וסוכות עמ' רכ, רמט
נ ע"א48 כל האומר הקב"ה ותרן יוותרו מעוהילב אריה אסתר אות יד
נ ע"א48 כל האומר הקב"ה ותרן יוותרו מעוהילקוטי אהבת ישראל עמ' רסא
נ ע"א48 כל האומר הקב"ה ותרן יוותרו מעוהימאור ושמש (תשנב) עמ' מז
נ ע"א48 כל האומר הקב"ה ותרן יוותרו מעוהימנחת קנאות עמ' יב
נ ע"א48 כל האומר הקב"ה ותרן יוותרו מעוהיערבי נחל (תשסד) עמ' שנז, תמה, תצב, תקסב, תרנו, תרסד, תתיח, תתלג, תתפא, תתקכד, תתקמה, תתרעה, תתשי, תתשעט
נ ע"א48 כל האומר הקב"ה ותרן יוותרו מעוהיצמח צדיק (תשסז) עמ' סד
נ ע"א48 כל האומר הקב"ה ותרן יוותרו מעוהיתפארת צבי במדבר עמ' קפג
נ ע"א48 כל האומר הקב"ה ותרן יוותרו מעיואוזן שמואל דף יב ע"א
נ ע"א48 כל האומר הקב"ה ותרן יוותרו מעיואור יחזקאל - אמונה עמ' ריג
נ ע"א48 כל האומר הקב"ה ותרן יוותרו מעיואור יחזקאל - דרכי העבודה עמ' שצו
נ ע"א48 כל האומר הקב"ה ותרן יוותרו מעיואור יחזקאל - יראה ומוסר עמ' נג
נ ע"א48 כל האומר הקב"ה ותרן יוותרו מעיואור יחזקאל - תורה ודעת עמ' סא, קצד, שמט
נ ע"א48 כל האומר הקב"ה ותרן יוותרו מעיואורות המאירים ולקוטי ישכר עמ' קלא
נ ע"א48 כל האומר הקב"ה ותרן יוותרו מעיואז תתחזק עמ' רעו
נ ע"א48 כל האומר הקב"ה ותרן יוותרו מעיודרשות הצל"ח השלם עמ' רעח, שכג
נ ע"א48 כל האומר הקב"ה ותרן יוותרו מעיויושב אהלים (מנטרוז) עמ' קפה
נ ע"א48 כל האומר הקב"ה ותרן יוותרו מעיופנים יפות על תהלים עמ' שפו
נ ע"א48 כל האומר הקב"ה ותרן יוותרו מעוהיירך יעקב (פיתוסי) דף יד ע"ב, נד ע"ב
נ ע"א48 כל האומר הקב"ה ותרן יותרו חיוהימכתב מאליהו ח"א עמ' 14
נ ע"א48 כל האומר הקב"ה ותרן יותרו חייואשל אברהם (פרידמן) ח"א עמ' שנו
נ ע"א48 כל האומר הקב"ה ותרן יותרו חייוכתבי הסבא מקלם - ימים נוראים עמ' קיג, קלד
נ ע"א48 כל האומר הקב"ה ותרן יותרו חייוקול אומר קרא ח"א דרוש ח אות ב
נ ע"א48 כל האומר הקב"ה ותרן יותרו חייוקול אומר קרא ח"ג דרוש יח אות ב, דרוש כז אות א-ב, דרוש ל אות א-ב
נ ע"א48 כל האומר הקב"ה ותרן יותרו חייו וכו'שארית עזריאל עמ' שכו, תרעג
נ ע"א48 כל האומר הקב"ה ותרן יותרו חייו שנאמר וכו'ברכת מרדכי ויקרא-דברים תנינא עמ' שפט
נ ע"א48 כל האומר הקב"ה ותרן יותרו חייובית אלהים שער ב עמ' ח
נ ע"א48 כל האומר הקב"ה ותרן יותרו חייובית יצחק (ויינברגר) עמ' שמח
נ ע"א48 כל האומר הקב"ה ותרן יותרו חייודבר טוב (רוזנברג) עמ' ל
נ ע"א48 כל האומר הקב"ה ותרן יותרו חייודברי משה (שהם, תשמח) עמ' מה, רלב
נ ע"א48 כל האומר הקב"ה ותרן יותרו חייוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' תפט
נ ע"א48 כל האומר הקב"ה ותרן יותרו חייוחכמת התורה תולדות עמ' תעו, תצג
נ ע"א48 כל האומר הקב"ה ותרן יותרו חייולב אליהו (תשסה) ויקרא-דברים עמ' לד, שיח
נ ע"א48 כל האומר הקב"ה ותרן יותרו חייולדעת חכמה ומוסר ח"א עמ' שמ
נ ע"א48 כל האומר הקב"ה ותרן יותרו חייומבשר טוב - ימי הרחמים והסליחות עמ' קמג, שצט
נ ע"א48 כל האומר הקב"ה ותרן יותרו חייומחשבת מוסר ח"ב עמ' רטו
נ ע"א48 כל האומר הקב"ה ותרן יותרו חייומי מרום ח"ב עמ' נח, קלט, ח"ז עמ' כב, רלז, שמ, ח"י עמ' קג, חי"ג עמ' רלב
נ ע"א48 כל האומר הקב"ה ותרן יותרו חייומנחת ישראל עמ' שמ
נ ע"א48 כל האומר הקב"ה ותרן יותרו חייוספר הזכרונות (סוף דברי סופרים) סי' א (עמ' 49), צדקת הצדיק סי' קכח
נ ע"א48 כל האומר הקב"ה ותרן יותרו חייועץ הדעת טוב (תשסח) סי' תל, תעב
נ ע"א48 כל האומר הקב"ה ותרן יותרו חייופירוש המכבי דברים עמ' רמג
נ ע"א48 כל האומר הקב"ה ותרן יותרו חייופרי צדיק נח אות *א
נ ע"א48 כל האומר הקב"ה ותרן יותרו חייורנת יצחק תפלה עמ' רנ
נ ע"א48 כל האומר הקב"ה ותרן יותרו חייושירת דוד (תשסז) עמ' שעא
נ ע"א48 כל האומר הקב"ה ותרן יותרו חייושם משמעון (שפירא, תשכה) עמ' ה, קסו
נ ע"א48 כל האומר הקב"ה ותרן יותרו חייושמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' תקכו
נ ע"א48 כל האומר הקב"ה ותרן יותרו חייושפתי חיים מועדים ח"א עמ' סט, קנג
נ ע"א48 כל האומר הקב"ה ותרן יותרו חייו, ורש"יבאר יוסף (תשמא) ח"ג עמ' רצט, רפב
נ ע"א48 כל האומר הקב"ה ותרן יותרו חייו, רש"יאור אברהם - מסכת מגילה עמ' שסא
נ ע"א48 כל האומר הקב"ה ותרן יותרו מעוהי וכו'וזרח השמש על התורה עמ' פז, שנט
נ ע"א48 כל האומר הקב"ה ותרן יותרו מעוהיבעקבות מועדי ה' עמ' 51
נ ע"א48 כל האומר הקב"ה ותרן יותרו מעוהידגלי יהודה דרוש א אות כ
נ ע"א48 כל האומר הקב"ה ותרן יותרו מעוהימטר השמים (תשנ) דברים עמ' קעה, רד, שסז
נ ע"א48 כל האומר הקב"ה ותרן יותרו מעוהימשך חכמה ויקרא פ"י פסוק ג, במדבר פ"לא פסוק טז
נ ע"א48 כל האומר הקב"ה ותרן יותרו מעוהינחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' ד אות ב
נ ע"א48 כל האומר הקב"ה ותרן יותרו מעוהיפניני יחזקאל עמ' תקנז
נ ע"א48 כל האומר הקב"ה ותרן יותרו מעוהיקומץ המנחה (צונץ) דרוש ג אות ו, דרוש קצח אות ב, דרוש קצט אות ב, דרוש ר אות יא
נ ע"א48 כל האומר הקב"ה ותרן יותרו מעוהיתהלה לדוד (סקאליע) ספרים א-ב עמ' ע, תח
נ ע"א48 כל האומר הקב"ה ותרן יותרו מעיואבן יהושע עמ' 48
נ ע"א48 כל האומר הקב"ה ותרן יותרו מעיואודה ה' דף לח ע"ב
נ ע"א48 כל האומר הקב"ה ותרן יותרו מעיואוצר נחמד (סילברסטון) עמ' 6
נ ע"א48 כל האומר הקב"ה ותרן יותרו מעיואור הצבי עמ' 74
נ ע"א48 כל האומר הקב"ה ותרן יותרו מעיואור יחזקאל - ימים נוראים עמ' רמז, שלא
נ ע"א48 כל האומר הקב"ה ותרן יותרו מעיואור יחזקאל - מדות עמ' רסז
נ ע"א48 כל האומר הקב"ה ותרן יותרו מעיודרשות שמן רוקח עמ' ק, קסח, רח, תסט, תקיד
נ ע"א48 כל האומר הקב"ה ותרן יותרו מעיוילקוט דברי חכמים שמות סי' קח
נ ע"א48 כל האומר הקב"ה ותרן יותרו מעיוכתב סופר - דרשות עמ' מח
נ ע"א48 כל האומר הקב"ה ותרן יותרו מעיועצי חיים - מועדים עמ' קטז, קכג
נ ע"א48 כל האומר הקב"ה ותרן יותרו מעיופרי נפש חיה ח"ב עמ' נח
נ ע"א48 כל האומר הקב"ה ותרן יותרו מעיוקדושת לוי (תשנח) עמ' תנה
נ ע"א48 כל האומר הקב"ה ותרן יותרו מעיוקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ב (תשעג) עמ' שכט
נ ע"א48 כל האומר הקב"ה ותרן יתורו חייואורחות דוד עמ' רלו
נ ע"א48 כל האומר הקב"ה ותרן כו'מאור ושמש (תשסט) עמ' ק
נ ע"א48 כל האומר הקב"ה ותרן כו'עשרה מאמרות (תשס) עמ' יט
נ ע"א48 כל האומר הקב"ה ותרן כו'פרדס המלך (תשסט) אות תכו, תפט
נ ע"א48 כל האומר הקב"ה ותרןאבן יהושע עמ' 20
נ ע"א48 כל האומר הקב"ה ותרןאגודות אזוב מדברי - פתיחה דף ג ע"ג
נ ע"א48 כל האומר הקב"ה ותרןאגרות ר' יצחק אלחנן עמ' קג
נ ע"א48 כל האומר הקב"ה ותרןאמרי השכל עמ' 33
נ ע"א48 כל האומר הקב"ה ותרןאפיקי יהודה (תשנט) עמ' תערב
נ ע"א48 כל האומר הקב"ה ותרןבאר מים חיים (תשנט) ח"א עמ' שב
נ ע"א48 כל האומר הקב"ה ותרןבאר מים חיים (תשנט) ח"ב עמ' תק
נ ע"א48 כל האומר הקב"ה ותרןבאר מים חיים (תשנט) ח"ג עמ' קעא, שכג
נ ע"א48 כל האומר הקב"ה ותרןבאר מים חיים (תשנט) ח"ד עמ' קמג
נ ע"א48 כל האומר הקב"ה ותרןבשעה שהקדימו תער"ב ח"ג עמ' אלף שלט
נ ע"א48 כל האומר הקב"ה ותרןדברי שאול במדבר עמ' קג, רמט, ויקרא עמ' י
נ ע"א48 כל האומר הקב"ה ותרןודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' תקל
נ ע"א48 כל האומר הקב"ה ותרןחכמת התורה יתרו עמ' ריא
נ ע"א48 כל האומר הקב"ה ותרןחכמת התורה נח עמ' יב, לח, קסח, תנה
נ ע"א48 כל האומר הקב"ה ותרןילקוט הגרשוני ח"ב
נ ע"א48 כל האומר הקב"ה ותרןימלא פי תהלתך - עיונים בתפלה עמ' תכג
נ ע"א48 כל האומר הקב"ה ותרןימלא פי תהלתך (תשעד) עמ' רמא
נ ע"א48 כל האומר הקב"ה ותרןימלא פי תהלתך ח"ב (תשסה) עמ' תקצד
נ ע"א48 כל האומר הקב"ה ותרןימלא פי תהלתך על התורה (תשעה) עמ' שח
נ ע"א48 כל האומר הקב"ה ותרןכתבי הרב נתן פרידלאנד ח"א עמ' 144
נ ע"א48 כל האומר הקב"ה ותרןלשם שבו ואחלמה (תשעח) - ספר הדע"ה דף קלד ע"ד
נ ע"א48 כל האומר הקב"ה ותרןמאור עינים (תשעה) עמ' תרט
נ ע"א48 כל האומר הקב"ה ותרןמאורי שערים עמ' קמה, קנו, קצז, רא
נ ע"א48 כל האומר הקב"ה ותרןמועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' קנט
נ ע"א48 כל האומר הקב"ה ותרןמנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף לה ע"ג
נ ע"א48 כל האומר הקב"ה ותרןס' הבוטח ח"ב עמ' לד
נ ע"א48 כל האומר הקב"ה ותרןס' המאמרים (רש"ב) תרעב עמ' א'שלט
נ ע"א48 כל האומר הקב"ה ותרןעולם אחד פרק ח
נ ע"א48 כל האומר הקב"ה ותרןעולם הפוך פרק נד
נ ע"א48 כל האומר הקב"ה ותרןערבי נחל (תשסט) ויקרא עמ' נב, קכג, במדבר עמ' כא, כה, קעה, קפט, דברים עמ' יג, נה, עו, קצח, רל, רצ
נ ע"א48 כל האומר הקב"ה ותרןפני חיים (פלג'י) עמ' קנו ע"א
נ ע"א48 כל האומר הקב"ה ותרןרנת יצחק ישעיה עמ' שא, תהלים עמ' ריט, משלי עמ' שיט
נ ע"א48 כל האומר הקב"ה ותרןרנת יצחק עה"ת ח"א עמ' שכב
נ ע"א48 כל האומר הקב"ה ותרןרנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' ה
נ ע"א48 כל האומר הקב"ה ותרןרנת יצחק על נפש החיים (תשמג) עמ' יד, עח
נ ע"א48 כל האומר הקב"ה ותרןשמן המור (אביוב) עמ' קיג
נ ע"א48 כל האומר הקב"ה ותרןשמן ראש - ימים נוראים עמ' תט
נ ע"א48 כל האומר הקב"ה ותרןשמן ראש (כץ) ח"ט דברים עמ' רנא
נ ע"א48 כל האומר הקב"ה ותרןשמן ראש (כץ) ח"ט ויקרא עמ' קעט
נ ע"א48 כל האומר הקב"ה ותרן, ותו"חרנת יצחק - פרק חלק עמ' תצא
נ ע"א48 כל האומר הקב"ה ותרן יוותרו חייומשנת יוסף - אגדות ח"ב עמ' פב {לא לחשוב היום לעבור עבירה, ולמחר להתפלל וללמוד כאילו לא קרה דבר }
נ ע"א48 כל האומר הקב"ה ותרן יותרו חייו שנאמר הצור תמים פעלו כי כל דרכיו משפטיחי ראובן (קרלנשטיין) דברים עמ' שצד
נ ע"א49 מאי דכתיב ארך אפים וכו' לצדיקים ולרשעיםדרשות שבט הלוי ח"ב עמ' רמז
נ ע"א49 מאי דכתיב ארך אפים ולא אמר ארך אףשבות יעקב (אבולפיה) עמ' ריז
נ ע"א רש"י - 'ותרן' וכו' 'יותרו חייו' וכו' שמורה אל בריות לחטואפירוש המכבי דברים עמ' רמד
נ ע"א רש"י - צדיקים הדבקים בואור הרעיון עמ' קכא
נ ע"א רש"י - שמורה אל הבריות לחטואאור הרעיון עמ' עז
נ ע"א רש"י ד"ה זכר - אילו של יצחקפני מנחם וירא עמ' צט
נ ע"א רש"י ד"ה זכר של רחליםשערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"ב עמ' קד
נ ע"א תוס' בשם ירושלמי - מלאך בדמות ר' חנינא נזדמן לבתו של נחוניא חופר שיחיןמרפא לנפש בראשית עמ' קסג, שג
נ ע"א תוס' ד"ה דבר - בירושלמיצמח דוד (שלוניקי) ח"ב דף נח ע"ד
נ ע"א תוס' ד"ה דברברית אברם עמ' קיב
נ ע"א תוס' ד"ה דברדרך עץ החיים (ארלנגר, תשעג) ח"א עמ' 413
נ ע"א תוס' ד"ה דברשנות חיים (חזן) דף מד ע"א
נ ע"א תוס' ד"ה דברמכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' קמ
נ ע"א שיטה מקובצת - שכן דרכו של הקב"ה שמסכים לסברת הצדיקים שבדורתורה ודעת תשסה-תשסז עמ' צג
נ ע"א שיטה מקובצת ד"ה יכשל - שכן דרכו של הקב"ה שמסכים לסברת הצדיקים שבדורתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' לט (קלח)
נ ע"א תורת חיים - תחי' עלה במחשבהמים קדושים (קריספין) דרשות דף טו ע"ג-ע"ד
נ ע"ב01 ארך אפיים אף לרשעיםשני המאורות (תשסח) עמ' סה
נ ע"ב01 ארך אפיים ולא כתיב ארך אף ארך אפיים לצדיקים ולרשעיםאור הצבי עמ' 43
נ ע"ב01 ארך אפיים לצדיקים ולרשעים וכו'אפיקי ים עמ' תקיג
נ ע"ב01 ארך אפיםאהל יעקב (תשעא) ח"ג עמ' רצב, ח"ה עמ' עו {מאריך אפיה וגבי דיליה}
נ ע"ב01 ארך אפיםתורי זהב (תשעג) עמ' צא {מאריך אפיה וגבי דיליה}
נ ע"ב01 ארך אפים ולא ארך אףיסודי הדעת (תשסב) עמ' פג
נ ע"ב01 ארך אפים ולא כתיב ארך אף ארך אפים לצדיקים ולרשעיםאור תורה (קאלמייר, תשסא) עמ' ו
נ ע"ב01 ארך אפים ולא כתיב ארך אף ארך אפים לצדיקים ולרשעיםלמטה יששכר עמ' תלד
נ ע"ב01 ארך אפים לצדיקים ולרשעיםאהל יעקב (תשעא) ח"ד עמ' קסא
נ ע"ב01 ארך אפים לצדיקים ולרשעים ורש"ירנת יצחק ה' מגילות עמ' רנג
נ ע"ב01 ארך אפים לצדיקים ולרשעיםאמרי יצחק במדבר-דברים עמ' קד
נ ע"ב01 ארך אפים לצדיקים ולרשעיםדברי יואל פ' כי תשא דף שמה ע"ב
נ ע"ב01 ארך אפים לצדיקים ולרשעיםעקדת יצחק (שלג) שער נד דף קנג ע"ד; יפה מראה (שנ) תענית פרק ב דף קעה ע"ג-ע"ד; מגלה עמוקות (ואתחנן, שצז) אופן קצז דף קכב ע"א; מאור עינים (פינטו, תג) עירובין פרק ב דף פג ע"ד; חן טוב (הלוי, שסה) פרשת שלח דף רכג ע"ב; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת שלח דף קנח ע"ג, ודף קס ע"א; זרע ברך (תו) פרשת בראשית דף ו ע"א, ופרשת ויקרא דף צא ע"ב; תנחומות אל (שלח) פרשת אמור דף צט ע"א
נ ע"ב01 ארך אפים לצדיקים ולרשעיםשבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' שסב
נ ע"ב01 ארך אפים לצדיקים ולרשעיםשערי תשובה (עם שערי חיים) שער ראשון מאמר מז, שער שלישי מאמר קכג
נ ע"ב01 ארך אפים לצדיקים ולרשעים, ורש"ירנת יצחק - פרק חלק עמ' תצב
נ ע"ב01 ארך אפים לצדיקיםזבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' קנג
נ ע"ב01 ארך אפיםמי השלוח (תשסז) ח"ג דף רעז {מאריך אפיה וגבי דיליה}
נ ע"ב01 הקב"ה מאריך אפו גם לרשעיםדברי חנינא - הספדים עמ' קל
נ ע"ב02 לא יסקל אדם אבנים מרשותו לרה"רהאיר ממזרח משלי עמ' תטו
נ ע"ב02 לא יסקל אדם וכו'דברים אחדים (תקמח) דף קט ע"ב
נ ע"ב02 לא יסקל אדם וכו'דברים אחדים (תשמו) עמ' שפט
נ ע"ב02 לא יסקל אדם וכו'ראש דוד (תקלו) דף ע ע"ג
נ ע"ב02 לא יסקל אדם מרשותו לרשות הרביםשרתי ח"א עמ' קעח
נ ע"ב03 מעשה באדם א' שהיה מסקל מרשותו לרה"ר וכו' מרשות שאינה שלך לרשות שלךנועם אליעזר שמות דף קצט ע"א
נ ע"ב03 מעשה באדם אחד מסקל מתוך שדהו לרה"ר לימים מכר שדהומזבח אליהו דף ריח ע"ד
נ ע"ב03 מעשה באדם אחד שהיה מסקל אבנים וכו'ניצוצי אהרן עמ' רכא
נ ע"ב03 מעשה באדם אחד שהיה מסקל מרשותו לרה"ר וכו'דרשות אל עמי ח"ב דרוש ט
נ ע"ב03 מעשה באדם אחד שהיה מסקל מרשותו לרה"ר מצאו חסיד אחדדרשות אל עמי ח"ב דרוש ד
נ ע"ב03 מעשה באדם אחד שהיה מסקל מרשותו לרה"ר מצאו חסיד א' וכו'קול אומר קרא ח"ג דרוש לא אות ב
נ ע"ב03 מעשה באדם אחד שהיה מסקל מרשותו לרה"ר מצאו חסיד אחד וכו'דרך חיים (תשע) הקדמה הערה 123
נ ע"ב03 מעשה באדם אחד שהיה מסקל מרשותו לרשות הרבים וכו'אוצרות חיים - בין אדם למקום ח"ב עמ' רכח
נ ע"ב03 מעשה באדם אחד שהיה מסקל מרשותו לרשות הרבים וכו'עקדת יצחק (שלג) שער סו/ז דף קצח ע"ב; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת משפטים דף פב ע"ד; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פרשת משפטים דף עא ע"א; הנותן אמרי שפר (ראנ"ח, שצ) פרשת אמור דף קכד
נ ע"ב03 מעשה באדם אחד שסיקל אבנים מתוך ביתו לרשות רביםשפת אמת (הלוי) משלי פרק כט פסוק ד
נ ע"ב03 מעשה באדם שהיה מסקל וכו'ביאור הגר"א על משלי פרק כו פסוק כז
נ ע"ב03 מעשה באדם שהיה מסקל מרשותו לרה"רברכת חיים (תשמה) ח"ב עמ' 250
נ ע"ב05 א"ל ריקא מפני מה אתה מסקל מרשות שאינה שלך לרשות שלךדעת תורה שמות עמ' לג
נ ע"ב05 מסקל מרשות שאינו שלך לרשות שלךחיבור התשובה (מהד' צוריאל) עמ' תקכד
נ ע"ב05 מסקל מרשות שאינו שלך לרשות שלךעולה ליפה סי' כז
נ ע"ב05 מפני אתה מפנהפרי חיים (קנולר) פרשת משפטים
נ ע"ב05 מפני מה אתה מסקל מרשות שאינה שלך לרשות שלךבאר שרים פרשת דברים דרוש ה אות ג
נ ע"ב05 מפני מה אתה מסקל מרשות שאינה שלך לרשות שלךהֻידוֹת אהרן (תשסא) עמ' קלד
נ ע"ב05 מפני מה אתה מסקל מרשות שאינה שלך לרשות שלךהֻידוֹת אהרן (תשסז) עמ' קלו
נ ע"ב05 מפני מה אתה מסקל מרשות שאינה שלך לרשות שלךפני מנחם שבת הגדול עמ' לט
נ ע"ב05 מפני מה אתה מסקל מרשות שאינה שלך לרשות שלךשיחות ר' ראובן עמ' נח
נ ע"ב05 מרשות שאינה שלך לרשות שלךטובך יביעו ח"א עמ' סב
נ ע"ב05 ריקה למה אתה מסקל מרשות שאינו שלך לרשות שלך כו'פרדס המלך (תשסט) אות תרסו
נ ע"ב05 ריקה מפני מה אתה וכו'האיר ממזרח משלי עמ' קצו, תטז
נ ע"ב05 ריקה מפני מה אתה מסקל מרשות שאינה שלך לרשות שלךהרופא לשבורי לב שמות עמ' תב
נ ע"ב05 ריקה מפני מה אתה מסקל מרשות שאינה שלך לרשות שלךתורת אביגדור ח"ד עמ' סד
נ ע"ב06 לרשות שלךמסילות חיים בחינוך ח"ב עמ' קד {רה"ר נשארת לשמושו תמיד}
נ ע"ב09 יפה אמר אותו חסידהמאור שבתורה (לסין)
נ ע"ב09 יפה אמר לי אותו חסיד "מפני מה אתה מסקל מרשות שאינה שלך לרשות שלך"חזון הגאולה עמ' רמח
נ ע"ב11 החופר בור ברשות הרבים ונפל לתוכו שור או חמור חייב אחד החופר בור שיח ומערה חריצין ונעיצין חייב וכו'דברי תורה (שפירא) מהד' ד סי' קו
נ ע"ב12 אחד החופר בור שיח ומערה חריצין ונעיצין חייבאור חדש (הרטמן) פ"ג אות 539
נ ע"ב12 אחד החופר בור שיח ומערה חריצין ונעיציןתורת לוי יצחק עמ' תיז
נ ע"ב12 בור שיח ומערהתורת המצרף עמ' רפד
נ ע"ב13 א"כ למה נאמר בורבאר מים חיים (תשנט) ח"ב עמ' תשע
נ ע"ב13 חריציןהאיר ממזרח - חמש מגילות עמ' שעד
נ ע"ב14 כדי להמית י' טפחיםס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' ריט
נ ע"ב14 מה בור שיש בו כדי להמית י"טהעמק דבר שמות פ"יב פסוק כט
נ ע"ב18 אמר רב בור שחייבה עליו תורה להבלו ולא לחבטו וכו'ואותו תעבוד עמ' שפו
נ ע"ב18 בור שחייבה עליו תורה להבלו ולא לחבטופני מנחם משפטים עמ' קיז, בהר-בחוקותי עמ' קפג
נ ע"ב18 רב ס"ל בור שחייבו התורה להבלו ולא לחבטו ושמואל ס"ל להבלו וכ"ש לחבטותולדות ישראל עמ' ריא
נ ע"ב19 להבלו או לחבטושמנה לחמו (תרנז) ח"ב בהקדמה ח"ב
נ ע"ב19 משום הבלו או משום חבטופרדס יוסף השלם (פצנובסקי) שמות עמ' תעט
נ ע"ב20 ושמואל אמר להבלו וכל שכן לחבטומשך חכמה שמות פ"כא פסוק לג
נ ע"ב26 ונפל עד שיפול דרך נפילהתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' רלב (תקנח), רפה {השוואות דבכל העשיות שבכתוב בעינן שיעשה המעשה כדרך עשייתה}
נ ע"ב51 אי שקיל מריה דהאי תורא קבא דקמחא, ואזל תנא בי מדרשאאוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ג עמ' קנח
נ ע"ב51 אי שקיל מריה דתורא קכא דקמחא ואזל תנא כי מדרשאפני מנחם בהר-בחוקותי עמ' קסג, עליה לתורה עמ' עג
נ ע"ב51 ההוא תורא דנפל לאריתא דדלאי וכו' אי שקיל מריה דהאי תורא קבא דקמחא וכו' לא אפסדיה לתורא דשוה כמה קבי, ורש"י ד"ה קבא - להוצאותיו עד שיבא לפני חכמים לשאולדברי תורה (שפירא) מהד' ז סי' י
נ ע"ב רש"י - סתם בור י' טפחיםתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' רה
נ ע"ב רש"י ד"ה ארך אףעיוני רש"י שמות ח"ב עמ' תכח
נ ע"ב רש"יאמרי יצחק במדבר-דברים עמ' קה
נ ע"ב תוס' ד"ה ארך - בסופו לעשות תשובה היא לטובהדברי יואל פ' כי תשא דף שמה ע"ב
נ ע"ב תוס' ד"ה ארךדברי שאול ויקרא עמ' י, במדבר עמ' קד
נ ע"ב תוס' ד"ה ארךמועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' קס
נ ע"ב תוס'לקוטי שיחות חלק ל עמ' 2
נא ע"א04 בית הסקילה גבוה ב' קומותנאות דשא (שניאור) ויקרא עמ' 133
נא ע"א08 אמר קרא ואהבת לרעך כמוך ברור לו מיתה יפהנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' כח אות טז
נא ע"א08 אמר קרא ואהבת לרעך כמוך ברור לו מיתה יפהפרדס דבש פרק כה
נא ע"א08 אמר קרא ואהבת לרעך כמוךנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' ט אות ה
נא ע"א10 איתיביה כי יפול הנופל ממנו וכו' ואי ס"ד יש חבטה בפחות מי' יכו'תשובה מיראה עמ' לז, עד
נא ע"א11 ונפל ממנו ולא לתוכויוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קל
נא ע"א11 ממנו ולא לתוכוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תרכג
נא ע"א13 היתה רה"ר גבוהה מחצירו פטור ממעקהיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קל, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' פה
נא ע"א16 בית שאין תוכו י'עיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תקעט
נא ע"א16 בפחות מעשרה טפחים אינו בכלל ביתתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תתרסה הערה 27
נא ע"א16 כל פחות מעשרה לאו בית הואתורת מנחם ח"ד עמ' 61
נא ע"א18 דל מיניה וכו'תפארת ישראל (הרטמן) עמ' תתרסה הערה 29 {עשרת הטפחים צריכים להיות בחלל פנימה ולא מבחוץ}
נא ע"א25 בור של ב' שותפין עבר עליו הראשון וכו' השני חייבעשרה מאמרות (תשס) עמ' שיד
נא ע"א25 בור של שותפין כו'תהלה לדוד (אמאדו) דף יא ע"ג
נא ע"א25 בור של שותפיןברכת אברהם (ארלנגר) ב"ק מהדו"ת עמ' קלז [הלכה]
נא ע"א25 בור של שני שותפיםדרכי שלום (מרגונאטו) דף קג ע"ב
נא ע"א25 בור של שני שותפיןבאר בשדה עמ' תנב
נא ע"א25 בור של שני שותפין עבר עליו הראשון ולא כסהו והשני ולא כסהו השני חייבלמדנות (תשנח) פ' משפטים אות מג
נא ע"א25 בור של שני שותפיןודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' רמח
נא ע"א25 בור של שני שותפיןזרע יעקב (ניניו) עמ' קסה
נא ע"א25 בור של שני שותפיןשערים מצוינים בראשית-שמות עמ' נו
נא ע"א26 אמרי בור של שני שותפין היכי משכחת להמשך חכמה ויקרא פ"יט פסוק יד
נא ע"א26 בור של ב' שותפים היכי משכח"ל וכו' אי דשוו שליח אשלד"עפרורים משלחן גבוה ח"ה שאלה מז
נא ע"א26 בור של שני שותפין היכי משכחת להודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' תנד
נא ע"א30 אי דשוו שליח תרוויהו וא"ל זיל כרי לן אין שליח לדבר עברהאבן פינה עמ' 175
נא ע"א30 ואין לומר בעשאו שליח, רשב"אחכמת התורה קדושים עמ' פו
נא ע"א31 אין שליח לדבר עבירההרופא לשבורי לב במדבר עמ' תקד
נא ע"א31 אין שליח לדבר עבירהמטר השמים (תשנ) דברים עמ' קפה
נא ע"א31 אין שליח לדבר עבירהמשחת שמן (תשסז) ח"א עמ' קמא
נא ע"א35 בור ט' בא השני והשלימו לעשרה השני חייבמגדנות אליעזר עמ' תיט
נא ע"א35 החופר בור ט' ובא אחר והשלימה לי' האחרון חייב וכו'פאר יעקב ח"ב עמ' תשכא
נא ע"א35 החופר בור ט' ובא אחר והשלימו לי'איש מבין ח"ב דרוש ח דף ב ע"א
נא ע"א35 החופר בור תשעה ובא אחר והשלימה לעשרה האחרון חייבהרופא לשבורי לב שמות עמ' שצט
נא ע"א35 החופר בור תשעה ובא אחר והשלימו לעשרהכסף נבחר (תשסג) עמ' צו
נא ע"א35 החופר בור תשעה ובא אחר והשלימו לעשרהכסף נבחר (תשפ) עמ' קלא
נא ע"א37 אם על הפתיחה חייב על הכריה לא כל שכן למה נאמר או כי יכרה איש בור אלא להביא כורה אחר כורה שהוא חייבתפארת צבי בראשית עמ' תתסח
נא ע"א37 אם על הפתיחה חייב על הכרייה לא כל שכן וכו'איש צעיר דף כב ע"א
נא ע"א37 אם על פתיחה חייב על כרייה לא כל שכן אלא להביא כורה אחר כורהנועם אלימלך (תשסא) עמ' מט
נא ע"א37 כי יפתח איש וכו' אלא להביא כורה אחר כורה וכו'כסף נבחר (תשסג) עמ' ח, צו {ללמדך שאין עונשין מן הדין}
נא ע"א37 כי יפתח איש וכו' אלא להביא כורה אחר כורה וכו'כסף נבחר (תשפ) עמ' י, קלא {ללמדך שאין עונשין מן הדין}
נא ע"א37 כי יפתח וכי יכרה אם על פתיחה חייב על כרייה לא כל שכן, אלא להביא כורה אחר כורה וכו'אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ג עמ' קע
נא ע"א37 כי יפתח וכי יכרהאגרות הנצי"ב מוולאזין עמ' שז
נא ע"א37 על הפתיחה חייב על הכרייה לא כל שכןהמאור הגדול (גר"א) עמ' קצב, קצג
נא ע"א38 כורה אחר כורהאור גדליהו ויקרא-דברים דף קמה ע"א
נא ע"א38 כורה אחר כורה האחרון חייבאבקת רוכל (אוחיון) ח"ב דף נז ע"א
נא ע"א38 כורה אחר כורהעיוני רש"י במדבר עמ' שסח
נא ע"א38 להביא כורה אחר כורה שהוא חייבברכת אליהו (עמאר) שמות פרשת משפטים מאמר לה
נא ע"א38 להביא כורה אחר כורהבגדי חמודות שמות פרק כא פסוק לג
נא ע"א38 להביא כורה אחר כורהיוסף לקח כרך א ח"א עמ' רנז
נא ע"א38 להביא כורה אחר כורהנשמת חיים (ברלין) עמ' שיג
נא ע"א38 להביא כורה אחר כורהברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' רנד
נא ע"א38 להביא כורה אחר כורהעיוני רש"י שמות ח"ב עמ' פח-צ
נא ע"א38 להביא כורה אחר כורהפני מנחם חוקת עמ' קל, קלט
נא ע"א38 להביא כירה אחר כירהתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' קע, רכב
נא ע"א38 לרבות כורה אחר כורהתורת אליהו עמ' קסא
נא ע"א39 כרייה ופתיחה תרווייהו צריכיגור אריה שמות פכ"א אות עד
נא ע"א40 איש כורה ולא שניםגור אריה שמות פכ"א אות עד
נא ע"א40 איש אחד ולא שניםהאיר ממזרח - חמש מגילות עמ' שנח
נא ע"א42 איידי דכתב האי כתב האיגור אריה דברים פכ"ח הערה 14
נא ע"א45 והמת יהיה לו למעוטי שור פסולי המוקרשיןגור אריה שמות פכ"א אות עח
נא ע"א45 'והמת יהיה לו' מי שהמת שלותפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' רמב {אם ממעט אדם}
נא ע"א46 ולאו ממילאהכתב והקבלה שמות פכ"א פסוק לד
נא ע"א47 אחד שכרה בור עשרה טפחים ובא אחד והשלימו לכ' גם האחרון חייבמנחת אליהו (תשנט) עמ' קג בהגה
נא ע"א47 החופר בור י' ובא אחד והשלימה לכ' ובא אחד והשלימה לל' וכו'הרופא לשבורי לב שמות עמ' שצח
נא ע"א47 החופר בור עשרה ובא אחר והשלימו לעשריםעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' שטז
נא ע"א רשב"א - שליחות לדב"עתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' קמח
נא ע"ב טם טפח וסילק אבניו ורש"יעיוני רש"י שמות ח"ב עמ' פט
נא ע"ב טם טפח וסילק אבניו מהושיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 243
נא ע"ב בור ח' טפחים ומהם ב' מיםבאר מים חיים (תשנט) ח"ב עמ' תשע
נא ע"ב בור ח' טפחים ומהם שני טפחים של מים, חייבקדושת ציון (תשנד) ח"א עמ' סח
נא ע"ב וראשון מאימת מיפטר רבה ורב יוסף דאמרי וכו' דאמר משמיה דר' מני וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 27
נא ע"ב השותפין שנדרו הנאה זה מזה אסורין ליכנס לחצר רבי אליעזר בן יעקב אומר זה נכנס לתוך שלו וזה נכנס לתוך שלושל"ה (תשנז) תושבע"פ אות תמג
נא ע"ב זה נכנס לתוך שלו וזה נכנס לתוך שלוזמרת הארץ (רבינוביץ) עמ' תג
נב ע"א05 המוכר עדר לחבירו כיון שמסר לו משכוכית קנהפני מנחם מטות-מסעי עמ' קצה, ריג, ריד
נב ע"א05 המוכר עדר לחברו כיון שמסר לו משכוכית קנהמי מרום ח"ט עמ' שלה
נב ע"א10 מאי משכוכית ר"י אמר עיזא דאזיל בריש עדראכתנות אור עמ' רכח
נב ע"א12 הצאן נמשך אחר משכוכיתדרשות מהר"ם בנעט עמ' צב
נב ע"א12 עזא דמסגי בריש עדרא וכו' כד רגיז רעיא על ענא עביד לנגדא סמותא, רש"י - כדי שיפלו אחריו וכו'תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' של, תרמט, א'נג
נב ע"א13 כד רגיז רעיא וכו' עביד לנגדא סמותאדברי יואל פ' וישלח דף קנב ע"ב
נב ע"א13 כד רגיז רעיא על ענא וכו'נר ישראל חלק ג דף קלו
נב ע"א13 כד רגיז רעיא על ענא וכו'תיבת גמא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' לג
נב ע"א13 כד רגיז רעיא על ענא וכו'דרכי החיים ח"ב עמ' קכו
נב ע"א13 כד רגיז רעיא על ענא עבד לנגדא סמותאדברי יואל פ' שלח דף תכח ע"א, פ' קרח דף מז ע"א, פ' פנחס דף קעב ע"א
נב ע"א13 כד רגיז רעיא על ענא עבד לנגדא סמותאמטר השמים (תשנב) ויקרא-במדבר עמ' תקא
נב ע"א13 כד רגיז רעיא על ענא עבד לנגדא סמותאיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' רד
נב ע"א13 כד רגיז רעיא על ענא עביד לנגדא סמותאעטרת משה ימים נוראים - ר"ה אות רעג
נב ע"א13 כד רגיז רעיא על ענא עביד לנגדא סמותאברך משה שמות עמ' כב, מד
נב ע"א13 כד רגיז רעיא על ענא עביד לנגדא סמותאעבודת ישראל (קמחי, תשפ) עמ' שפד
נב ע"א13 כד רגיז רעיא על ענא עביד לנגדא סמותאאמרות ה' השלם ח"ג עמ' תכח, תל, ח"ד עמ' מה, ח"ו עמ' מו, מח, קכח, קעז, שסה, שסז
נב ע"א13 כד רגיז רעיא על ענא עביד לנגדא סמותאארז ישעיהו דף נט
נב ע"א13 כד רגיז רעיא על ענא עביד לנגדא סמותאבך יברך ישראל (תשסח) עמ' מד, פג
נב ע"א13 כד רגיז רעיא על ענא עביד לנגדא סמותאבן פורת יוסף (תשעא) עמ' תנז
נב ע"א13 כד רגיז רעיא על ענא עביד לנגדא סמותאבנין אברהם בראשית עמ' עב, שז
נב ע"א13 כד רגיז רעיא על ענא עביד לנגדא סמותאגור אריה דברים פ"ו הערה 60
נב ע"א13 כד רגיז רעיא על ענא עביד לנגדא סמותאדברי יואל פ' ויקרא דף עא ע"א, קג ע"א, פ' אחרי מות דף מה ע"ב, פ' קדושים דף קמה ע"א, פ' אמור דף קצד ע"א
נב ע"א13 כד רגיז רעיא על ענא עביד לנגדא סמותאדברי ישראל (תשסח) ח"ב עמ' שלז
נב ע"א13 כד רגיז רעיא על ענא עביד לנגדא סמותאדרך חיים (תשע) פ"א הערה 1209
נב ע"א13 כד רגיז רעיא על ענא עביד לנגדא סמותאדרשות שמן רוקח עמ' קיח
נב ע"א13 כד רגיז רעיא על ענא עביד לנגדא סמותאהרופא לשבורי לב במדבר עמ' תקסג
נב ע"א13 כד רגיז רעיא על ענא עביד לנגדא סמותאהרופא לשבורי לב שמות עמ' שלב
נב ע"א13 כד רגיז רעיא על ענא עביד לנגדא סמותאידי משה (תשמה) איכה עמ' קעא
נב ע"א13 כד רגיז רעיא על ענא עביד לנגדא סמותאכתונת פסים (תשמה) פרשת שמיני ח ע"ג
נב ע"א13 כד רגיז רעיא על ענא עביד לנגדא סמותאכתונת פסים (תשעא) עמ' סג, סו
נב ע"א13 כד רגיז רעיא על ענא עביד לנגדא סמותאמאורות נריה אלול ותשרי עמ' 124
נב ע"א13 כד רגיז רעיא על ענא עביד לנגדא סמותאמאמר אסתר (תשסב) עמ' קיח
נב ע"א13 כד רגיז רעיא על ענא עביד לנגדא סמותאעטרת ישועה (תשסד) אות קע להגדה ש"פ
נב ע"א13 כד רגיז רעיא על ענא עביד לנגדא סמותאפאר יעקב ח"ב עמ' תצג
נב ע"א13 כד רגיז רעיא על ענא עביד לנגדא סמותאפני מנחם פינחס עמ' קסז
נב ע"א13 כד רגיז רעיא על ענא עביד לנגדא סמותאפנים יפות על תהלים עמ' יג
נב ע"א13 כד רגיז רעיא על ענא עביד לנגדא סמותאצפנת פענח (תשסו) עמ' קכה
נב ע"א13 כד רגיז רעיא על ענא עביד לנגדא סמותאקובץ מאמרים ואגרות (וסרמן) ח"א עמ' רסו
נב ע"א13 כד רגיז רעיא על ענא עביד לנגדא סמותאשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' ת
נב ע"א13 כד רגיז רעיא על ענא עביד לנגדא סמותאשפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' תצא
נב ע"א13 כד רגיז רעיא על ענא עביד לנגדא סמותאתאומי צביה עמ' סא
נב ע"א13 כד רגיז רעיא על ענא עביד לנגדא סמותא, ורש"י ד"ה עביד לנגדא - לעז המושכת וכו' כשהמקום נפרע וכו' ממנה להן פרנסים שאינן מהוגניןדברי תורה (שפירא) מהד' ב סי' צה
נב ע"א13 כד רגיז רעיא על ענא עביד לנגדא סמותא, ורש"ימחשבת מוסר ח"ב עמ' תב
נב ע"א13 כד רגיז רעיא על ענא עביד לנגדא סמיותאמקראי קדש (תשנג) עמ' מט
נב ע"א13 כד רגיז רעיא על ענא עביד לנגדא סמיותאשירי משכיל כלל ו פרט ב (עי"ש שי"ח), כלל י פרט ג (שי"ח)
נב ע"א13 כד רגיז רעיא על ענא עביד לנגדא סמיתאושב ורפא לו עמ' ערה
נב ע"א13 כד רגיז רעיא על ענא עביד לנגדה סמותאמאמץ כח (תשעה) עמ' תנ
נב ע"א13 כד רגיז רעיא על ענא עביד לנגידא סמיאיפה תאר (תשעח) ח"ג עמ' קפג
נב ע"א13 כד רגיז רעיא על ענא עבידמאמר אסתר דרוש י
נב ע"א13 כד רגיז רעיא על ענא עביד לנגדא סמותאברך משה סוכות עמ' ריט
נב ע"א13 כד רגיז רעיא על ענא עביד לנגדא סמותאדרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' רמב
נב ע"א13 כד רגיז רעיא על ענא עביד לנגדא סמותאחכמת התורה כי תשא עמ' קפד
נב ע"א13 כד רגיז רעיא על ענא עביד לנגדא סמותאמשנת יוסף על התורה ח"ב עמ' שיט
נב ע"א13 כד רגיז רעיא על ענא עביד לנגדא סמותאצלח רכב עמ' תצ
נב ע"א13 כד רגיז רעיא על ענא עביד לנגדא סמותאדרשות משמר הלוי (תשעד) עמ' שלז
נב ע"א13 כד רגיז רעיא על ענא עביד לנגדא סמותאתורת מנחם חי"א עמ' 69, חט"ז עמ' 166
נב ע"א13 כד רגיז רעיא על ענאדברי יואל מועדים ח"א ראש השנה דף קא ע"א
נב ע"א13 כד רגיז רעיא על ענאדרשות מהר"ל (יד מרדכי) עמ' תעה
נב ע"א13 כד רגיז רעיא על ענאדרשות שבט הלוי ח"א עמ' סד
נב ע"א13 כד רגיז רעיא על ענאהקשורים ליעקב (תשסא) עמ' צט
נב ע"א13 כד רגיז רעיא על ענאחיים לגופא (תשסה) עמ' לא
נב ע"א13 כד רגיז רעיא על ענאמאסף דרושי ח"א - מילי דרבנן סי' א - ר' אברהם אהרן מטאווריג
נב ע"א13 כד רגיז רעיא על ענאמשמרת איתמר (תשסז) עמ' שו
נב ע"א13 כד רגיז רעיא על ענאנאות דשא (שניאור) שמות עמ' 166
נב ע"א13 כד רגיז רעיא על ענאיקרא דשכבי (דוד) דרוש סט דף קעג ע"ד
נב ע"א13 כד רגיז רעיא על ענא עביד לנגדא סמותאדברי יואל מועדים ח"ח עמ' רסו
נב ע"א13 כד רגיז רעיא על ענאהקשורים ליעקב (תשעח) עמ' צ
נב ע"א13 כד רגיז רעיא על ענא וכו'נזר הקדש ח"ג עמ' ריט
נב ע"א13 כד רגיז רעיא על ענא, ורש"יויואל משה מאמר א סי' קנ עמ' קנב
נב ע"א14 כסהו הראשוןודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' רמח
נב ע"א16 כסהו כראוי פטורעיוני רש"י שמות ח"ב עמ' צ, צא
נב ע"א16 כסהו כראויודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' רמט
נב ע"א16 כסהו כראוישיחות הרב צבי יהודה ויקרא עמ' 189
נב ע"א20 נפל לתוכו שור וכליו וכו' בן או בת עבד או אמה פטורברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' לט
נב ע"א20 נפל לתוכונחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' ב אות יג
נב ע"א20 נפל לתוכונחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' ג אות יג
נב ע"א23 בן או בת פטור, ורש"י - אע"ג דקטנים הם פטור מגזה"כרנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' רפו
נב ע"א28 כיון דכסהו כראוי היכי נפל כו'לקוטי שיחות ח"ו עמ' 131
נב ע"א30 כסהו כסוי שיכול לעמוד לפני שווריםהדרום כרך מ עמ' 54
נב ע"א35 נזק שלא שכיחברכת אברהם (ארלנגר) ב"ק מהדו"ת עמ' קלט [הלכה]
נב ע"א רש"י - עביד לנגדא סמותא - כשהמקום נפרע משונאי ישראל, ממנה להן פרנסין שאינן מהוגניןדברי יואל פ' קרח דף מז ע"א, פ' שלח דף תכח ע"א
נב ע"א רש"י - עביד לנגדא סמותא, כשהמקום נפרע משונאי ישראל ממנה להם פרנסים שאינם מהוגניםדברי יואל פ' ויקרא דף קג ע"א
נב ע"א רש"י - עביד לנגדא סמותא, כשהמקום נפרע משנאי ישראל ממנה להן פרנסים שאינן מהוגניןדברי יואל פ' וישלח דף קנב ע"ב
נב ע"א רש"י - עביד לנגדא סמותא, ממנה להם פרנסים שאינם מהוגניםדברי יואל מועדים ח"א ראש השנה דף קא ע"א
נב ע"א רש"י - וכאשר הרועה הוא מרוגז על העדר, אז מנקר עיניה וכו' כך כשהמקום נפרע משונאי ישראל ממנה להן פרנסים שאינן מהוגניןדברי יואל מועדים ח"ח עמ' רסו
נב ע"א רש"י - עביד, לעז המושכת מנקר עיניהברך משה סוכות עמ' ריט
נב ע"א רש"י ד"ה בן או בתהדרום כרך ב עמ' 34
נב ע"א רש"י ד"ה עביד - לעז המושכת וכו' כך כשהמקום נפרע משונאי ישראל ממנה להן פרנסים שאינן מהוגניןעטרת משה ימים נוראים - ר"ה אות רעג
נב ע"א רש"י ד"ה עביד לנגדא סמותא - לעז המושכת מנקר עיניה ונכשלת וכו'ברך משה שמות עמ' כב, מד
נב ע"א תוס' ד"ה בכדיודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' רמח
נב ע"א תוס' ד"ה כיוןשנות חיים (חזן) דף קפד ע"ב
נב ע"ב נפל לתוכו שור חש"ו סומא ומהלך בלילה חייב פקח ומהלך ביום פטורמאמרי ר' ראובן עמ' עז
נב ע"ב שור פקח ביום פטורדרך חיים (תשע) פ"ג הערה 221
נב ע"ב שור פקחאור ישרים (תשסב) עמ' רד
נב ע"ב שור פיקח שנפל ביום לבור, בעל הבור פטור בנזקופלאות עדותיך ח"ב עמ' שפ
נג ע"א19 נפל לפניוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' תנד
נג ע"א19 נפל מקול כרייהזרע יעקב (ניניו) עמ' קסה
נג ע"א26 שור שדחף את חבירו לבורהרופא לשבורי לב בראשית עמ' שז
נג ע"א26 שור שדחף את חבירו לבורהרופא לשבורי לב שמות עמ' ש
נג ע"א26 שור שדחף בהמה לתוך הבור ומתהעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' שטז
נג ע"א36 ר"נ וכו' נחית לעומקא דדינאלקוטי שיחות חי"ב עמ' 123
נג ע"א36 רבי נתן דיינא דנחית לעומקא דדינאפנקסי הראי"ה ח"א עמ' רא
נג ע"ב01 שור ושור פסולי המוקדשין מאי ניהו וכו' ותוס' ד"ה שור ושור וכו'דורות הראשונים כרך ו עמ' 198
נג ע"ב01 שור של הדיוט ושור של הקדש שנגחו וכו'חלק שמעון עמ' מד {ר' נתן סבר היכא דאינו משתלם מהאי משתלם מהאי, ורבנן סברי היכא דאינו משתלם מהאי אינו משתלם מהאי}
נג ע"ב09 שור ואדם שדחפו לבור וכו' לענין כופר ושלשים של עבד, שור חייב אדם ובור פטוריםלב המשפט ח"ב שיעור ח [הלכה]
נג ע"ב09 שור ואדם שדחפו לבורברכת אברהם (ארלנגר) ב"ק מהדו"ק עמ' יב [הלכה]
נג ע"ב14 שור פסולי המוקדשין שנפל לבור פטור וכו', ותוס' ד"ה שהשוראמרות ה' השלם ח"ג עמ' רפא-רפב
נג ע"ב16 והמת יהיה לו במי שהמת שלוהכתב והקבלה שמות פכ"א פסוק לד
נג ע"ב16 יצא זה שאין המת שלותיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' תי
נג ע"ב24 נפק"ל מן והמת יהיה לועיוני רש"י שמות ח"ב עמ' צו-ק
נג ע"ב28 איפוך אנאגור אריה שמות פכ"א הערה 708, אות פא
נג ע"ב28 איפוך אנאתפארת ראובן עמ' רלז-רלח
נג ע"ב34 אמר קרא 'ונפל שמה שור או חמור', 'שור' ולא אדם, 'חמור' ולא כליםאור חדש (הרטמן) פ"ד אות 381
נג ע"ב35 שור ולא אדם חמור ולא כליםאור אברהם שמות עמ' קסה
נג ע"ב35 שור ולא אדם חמור ולא כליםברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' רנג-רנד {רמוז בצורת אות מ}
נג ע"ב35 שור ולא אדם חמור ולא כליםזאת זכרון (תשנב) אות קסה
נג ע"ב35 שור ולא אדם חמור ולא כליםנועם אלימלך (תשסא) עמ' פה
נג ע"ב35 שור ולא אדם חמור ולא כליםעשרה מאמרות (תשס) עמ' שיד
נג ע"ב35 שור ולא אדם חמור ולא כליםרנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' רפו
נג ע"ב35 שור ולא אדםברכת אברהם (תשנד) עמ' קפג
נג ע"ב36 או לרבות את הכליםגור אריה ויקרא פט"ו הערה 112
נג ע"ב רש"י - קלב"מ בכופרבנין אפרים עמ' קו [הלכה]
נג ע"ב רש"י ד"ה אדםפרדס יוסף השלם (פצנובסקי) שמות עמ' שצג
נג ע"ב תוס' בשם ר"חאיש אמונים דף קלד ע"ג
נג ע"ב תוס' ד"ה איפוךמשחת שמן (תשסז) ח"א עמ' פב
נג ע"ב תוס' ד"ה לעניןזכור לדוד עמ' פה
נג ע"ב תוס' ד"ה שורמשנת חיים במדבר עמ' שכ
נג ע"ב רשב"א - בסוגי' דהכהו י' בני אדםבגדי חמודות שמות פרק כא פסוק כב
נג ע"ב רשב"א - הכוהו בעשר מקלותודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' קסז
נד ע"א01 או מבעי ליה לחלקחמשה מאמרות (תשסט) - מאמר הלקוטות אות לג
נד ע"א01 או מיבעי ליה לחלקגור אריה שמות פכ"א הערה 736, ויקרא פי"ד הערה 241
נד ע"א01 או מיבעי ליה לחלק, שטמ"ק - גם לר' יונתןהכתב והקבלה ויקרא פ"כ פסוק ט
נד ע"א03 ואימא ונפל שמה כלל שור וחמור פרטגור אריה שמות פכ"א אות עז
נד ע"א16 והמת יהיה לו כל דבר מיתה וכו'תפארת ראובן עמ' רלד
נד ע"א18 כלים בני מיתה נינהו אמרי שבירתן זו היא מיתתןדברי סופרים סי' יא (עמ' 9), צדקת הצדיק סי' קעא, שיחת מלאכי השרת עמ' 39, דובר צדק עמ' 37
נד ע"א19 כלים שבירתן זו היא מיתתןערבי נחל (תשסד) עמ' תרו, תתז, תתשיב
נד ע"א19 שבירתן זו היא מיתתןמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' עח
נד ע"א19 שבירתן זו היא מיתתןערבי נחל (תשסט) ויקרא עמ' קסו, במדבר עמ' קסג, דברים עמ' רלא
נד ע"א19 שבירתן זוהי מיתתןכנפי יונה (תשנח) ח"ג סי' לו
נד ע"א19 שבירתן זו היא מיתתןלקוטי דיבורים (תשנ) ח"ה עמ' 1047
נד ע"א27 כסף ישיב לבעליו כל דאית ליה בעלים, תוס' ד"ה הו"אדרשות מהר"ם חביב עמ' קפד
נד ע"א27 כסף ישיב לבעליו לרבות כל דאית ליה בעליםפני יהושע (תשסא) עמ' נה
נד ע"א28 כל דאית ליה בעלים, ותוס' ד"ה הו"א, ובפנ"יעיוני רש"י שמות ח"ב עמ' צא-צג
נד ע"א33 חמור דבור לר"י ושה דאבידה לדברי הכל קשיאבינת יששכר (תשמח) עמ' שסט
נד ע"א33 חמור דבור לר"יבינת יששכר דף סה, סח
נד ע"א34 שה דאבידה לדברי הכל קשיאמשך חכמה דברים פ"כב פסוק א
נד ע"א35 שור חרשאות היא לעולם ח"ב דף מה ע"ד
נד ע"א תוס' ד"ה אועינות מים דף קי ע"ד
נד ע"א תוס' ד"ה או, רמת שמואלחסד ומשפט דף שס ע"ג
נד ע"א תוס' ד"ה הוהטירת כסף דף קצב ע"ד
נד ע"א תוס' ד"ה הוהעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תרעב
נד ע"א תוס' ד"ה הוה אמינא - במקום ששייך לדרוש בכלל ופרט לא ילפינן שור שור משבתברכת יוסף ואליהו רבה (תשסט) ח"ב עמ' רל
נד ע"א תוס' ד"ה הוהגור אריה שמות פכ"א הערה 697
נד ע"א תוס' ד"ה חמורכרם חמד (תשסו) עמ' קלח, קסב
נד ע"א תוס' ד"ה חמוראבן שהם (וינמן) עמ' שצה [הלכה]
נד ע"א אילת השחר בענין איסור כלאיםפרורים משלחן גבוה ח"א שאלה צג
נד ע"ב05 נפל בתוכו בן דעת פטורמשך חכמה שמות פ"כא פסוק לג
נד ע"ב06 בר דעתתורת מנחם חע"ב עמ' 18
נד ע"ב10 נפל לתוכו שור וכו' פקח ומהלך ביום פטורשיחות ר' ראובן עמ' א
נד ע"ב10 נפל לתוכו שורהכתב והקבלה שמות פכ"א פסוק לג
נד ע"ב13 אבל שור והוא פקח פטור מ"ט איבעי ליה עיוני ומיזלאיש צעיר דף יט ע"ב
נד ע"ב13 אם נפל לבור שור שהוא פיקח פטור מ"ט דבעי ליה עיוני ומיזלתפארת צבי שמות עמ' תקמט
נד ע"ב13 שור והוא פקח פטור מ"ט דבעי ליה עיוני ומיזלדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' רסב
נד ע"ב13 שור פיקח איבעי ליה וכו'באר מים חיים (תשנט) ח"ד עמ' ב
נד ע"ב15 א' שור וא' כל בהמה ועוףאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' שז
נד ע"ב15 א' שור וא' כל בהמה לנפילת הבור ולהפרשת וכו' וכן חיה וכו'עשרה מאמרות (תשס) עמ' קלו
נד ע"ב15 אחד שור וכו'ברכת אליהו (עמאר) שמות פרשת משפטים מאמר ל {כל בהמה וחיה ועוף בכלל מזיק}
נד ע"ב15 אחד שור ואחד כל בהמה וכו' אלא שדבר הכתוב בהווהלקוטי שיחות ח"ו עמ' 130, חכ"ד עמ' 146
נד ע"ב15 אחד שור ואחד כל בהמה וכו' אלא שדבר הכתוב בהווהלקט שיחות מוסר ח"ב עמ' שלז
נד ע"ב15 אחד שור ואחד כל בהמה וכו' לכלאים וכו' וכן חיה ועוף כיוצא בהןתפלת דוד (אדר"ת) עמ' קכט
נד ע"ב15 אחד שור ואחד כל בהמה וכו' לחסימהגור אריה דברים פכ"ה אות ד, הערה 26
נד ע"ב15 אחד שור ואחד כל בהמה לנפילת הבור וכו' ולשבת וכו' אלא שדבר הכתוב בהווה, ורע"בתודת אהרן - אומר לציון עמ' ריב, רטז
נד ע"ב15 אחד שור ואחד כל בהמה לנפילת הבור ולכלאים וכו'יפה תאר (תשעח) ח"א עמ' קסג
נד ע"ב15 אחד שור וכו' ולהפרשת הר סיניזכור לדוד עמ' סז
נד ע"ב15 אחד שור וכו' לכלאים ולשבת וכן חיה ועוף כיוצא בהן וכו'הר המוריה עמ' רלח
נד ע"ב15 בהמה פקחת ביום פטורעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' שטז {שזה אונס}
נד ע"ב16 אחד בהמה חיה ועוףעיוני רש"י שמות ח"ב עמ' עג, עד
נד ע"ב17 כל שני מינים אסורעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תקפג
נד ע"ב18 א"כ למה נאמר שור או חמור אלא שדבר הכתוב בהווהזכור לדוד עמ' קיח
נד ע"ב18 דבר הכתוב בהוהלקט שיחות מוסר ח"ג עמ' לד, תריב
נד ע"ב18 דיבר הכתוב בהווהבשבילי אמונה ח"א עמ' קנ
נד ע"ב18 דרך הכתוב לדבר בהווהמשך חכמה דברים פ"כה פסוק ה
נד ע"ב19 מידי דאית ליה בעליםגור אריה שמות פכ"א אות עז
נד ע"ב20 'אם בהמה' וכו' וחיה בכלל בהמהתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' מו {הא אין ללמוד קודם מתן תורה מאחר כך, ואולי פירוש הלשון ילפינן}
נד ע"ב20 חיה בכלל בהמהיפה תאר (תשעח) ח"א עמ' שנט
נד ע"ב20 חיה בכלל בהמהפרפרת הפרשה פרשת ואתחנן פרק ו פסוק ח
נד ע"ב21 אם בהמה לרבות עופותתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' שמז (קפא)
נד ע"ב21 אם בהמה לרבות עוףרנת יצחק עה"ת ח"א עמ' שיט
נד ע"ב23 ילפינן שור שור משבתגור אריה שמות פכ"א הערה 698, דברים פכ"ב אות יא
נד ע"ב23 ילפינן שור שור משבת או מסיניאמרות ה' השלם ח"ג עמ' רפא
נד ע"ב23 שור שור משבתולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' תרטז
נד ע"ב23 שור שור משבתמשנת חיים ויקרא עמ' של
נד ע"ב24 אי כלאים דחרישה וכו' להנחה הקשתיו ולא לדבר אחר וכו'נזר הקדש ח"א עמ' קמה
נד ע"ב24 בהמתך בהמתך משבתודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תרכה
נד ע"ב38 וכל בהמתךמשך חכמה דברים פ"ה פסוק יד {לרבות עופות}
נד ע"ב38 וכל בהמתךהכתב והקבלה ויקרא פ"א פסוק ב {לרבות עופות}
נד ע"ב38 וכל ריבויא הואמשך חכמה שמות פ"כ פסוק יד
נד ע"ב40 ונתת הכסף וגו' בבקר ובצאן וכו' מה הפרט מפורש וכו' וגידולי קרקע וכו' ותוס'דברי יואל מועדים ח"ב סוכות דף רה ע"א
נד ע"ב40 ונתתה הכסף בכל אשר תאוה נפשך בבקר ובצאן ביין ובשכר מה הפרט מפורש וכו'ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' קג
נד ע"ב42 פרי מפרי וגידולי קרקע ותוס' הכא משמע דבקר וצאן אקרי גידולי קרקע וכו'שארית עזריאל עמ' תיט, תמ
נד ע"ב47 שורך וחמורך דדברות האחרונות ל"לגור אריה שמות פכ"א אות סה
נד ע"ב50 פפונאי ידעי טעמא דהא מילתאפני מנחם ערב פסח עמ' מג, מה
נד ע"ב50 פפונאי ידעי לה לטעמא דהא מילתא ומנו רב אחא בר יעקבפלאות עדותיך ח"ב עמ' קמו, רעג
נד ע"ב51 אמר קרא למען ינוח עבדך ואמתך כמוךשעורים באורייתא שמות עמ' קא
נד ע"ב52 שאל ר' חנינא בן עגילאגודת אזוב (יעבץ) דרושים דף סז ע"א
נד ע"ב52 שאל ר' חנינא בן עגיל את ר' חייא בר אבא מפני מה בדברות הראשונות לא נאמר בהן טוב וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' תב, תיג
נד ע"ב52 שאל ר' חנינא בן עגיל את ר' חייא בר אבא מפני מה בדברות הראשונות לא נאמר בהם טוב וכו'לחמי תודה דף רמ ע"א
נד ע"ב52 שאל ר' חנינא בן עגיל את רחב"א מפני מהזאת ליעקב שמות עמ' רפד
נד ע"ב52 שאל ר' חנינא בן עגיל וכו' ח"ו פסקה טובה מישראלאור תורה (קאלמייר, תשסא) עמ' ט
נד ע"ב52 שאל ר' חנינא וכו' מפני מה בדברות הראשונות וכו'אדרת אליהו (הצרפתי) עמ' רמג
נד ע"ב52 שאל ר"ח בן עגיל וכו' מפני מה בדברות הראשונות לא נאמר בהם טוב וכו' הואיל וסופן להשתבר וכו' חס ושלום פסקה טובה מישראלשל"ה (תשנז) פרשת ואתחנן אות ז
נד ע"ב52 שאל ר"ח בן עגיל לר"ח בר אבא מפני מה בדברות הראשונות לא נאמר בהם טוב וכו' שאלני אם נאמר בהם טוב אם לאוברית אברם עמ' תצב
נד ע"ב52 שאל ר"ח בר עגיל את ר' חייא בר אבא וכו'הֻידוֹת אהרן (תשסא) עמ' קסו
נד ע"ב52 שאל ר"ח בר עגיל את ר' חייא בר אבא וכו'הֻידוֹת אהרן (תשסז) עמ' קסח
נד ע"ב52 שאל רבי חנינא בן עגיל את רבי חייא בר אבא מפני מה בדברות הראשונות לא נאמר בהם טוב ובדברות האחרונות נאמר בהם טובדודי נתן שמות עמ' שפא
נד ע"ב52 שאל רחב"ע את רחב"א מפני מה בדברות הראשונות לא נאמר בהן טוב ובדברות האחרונות נאמר בהן טובמעשה רוקח (ר"א רוקח) יתרו כד ע"א
נד ע"ב53 בדברות האחרונות נאמר טוב וכו' הואיל וסופן להשתברדרך חיים (תשע) פ"ב הערה 1356-1355
נד ע"ב53 בדברות הראשונות לא נאמר בהם טובחכמת התורה יתרו עמ' תקסו, תקסט
נד ע"ב53 בדברות הראשונות לא נאמר בהם טובמאסף דרושי ח"א - מילי דרבנן סי' ט
נד ע"ב53 בדברות הראשונות לא נאמר בהם טובשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' תלג
נד ע"ב53 בדברות הראשונות לא נאמר בהן טובפרי צדיק עקב אות ב
נד ע"ב53 בדברות הראשונות לא נאמר בהן טובקדושת השבת סי' *ז (עמ' 40-41)
נד ע"ב53 בדברות הראשונות לא נאמר בהן טובתורת אליהו עמ' רפה
נד ע"ב53 בדברות הראשונות לא נאמר טובמשכנות יעקב (נעים) דף רא ע"ד
נד ע"ב53 בדברות הראשונים לא נאמר בהם טובשמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' שלז, תנח
נד ע"ב53 בדברות ראשונותאור הגנוז (מהאניפאלא, תשסו) עמ' לט, קיט {מפני מה לא נאמר בהם ט'}
נד ע"ב53 בדברות ראשונות לא נאמר בהן טוב וכו' הואיל וסופן להשתבר וכו' חס ושלום פסקה טובה מישראלדרושים ואגדות חתם סופר עמ' קפג
נד ע"ב53 בלוחות הראשונות לא נאמר בהם טובבנאות דשא (לייפר) עמ' קפב
נד ע"ב53 בלוחות הראשונות לא נאמר בהם טוב וכו'דרשת שבת הגדול (מהר"ל) הערה 1833
נד ע"ב53 בלוחות הראשונות לא נאמר בהם טובחכמת התורה שמות עמ' רסז
נד ע"ב53 בלוחות הראשונות לא נאמר בהן טוב וכו'ס' המאמרים (מהר"ש) תרל"ו עמ' שסב
נד ע"ב53 בלוחות הראשונות לא נאמר כי טובחכמת התורה כי תשא עמ' תלב, תמא
נד ע"ב53 בלוחות ראשונות לא נאמר טובאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) דברים יד, ואתחנן יז, עקב כא
נד ע"ב53 בלוחות ראשונות לא נאמר טוב וכו' מפני שסופן להשתברזמרת הארץ (רבינוביץ) עמ' ג, קפח, רנז
נד ע"ב53 בראשונות לא נאמר בהם טוב וכו' מפני שסופם היה להשברפחד יצחק - ראש השנה מאמר יד
נד ע"ב53 בראשונות לא נאמר טובהמאור שבתורה (לסין) עם ביאור
נד ע"ב53 דברות האחרונות נאמר בהן טובהמאור הגדול (גר"א) עמ' תשמו
נד ע"ב53 דברות הראשונות לא נאמר בהם טובפרדס יוסף השלם (פצנובסקי) שמות עמ' שפא
נד ע"ב53 דברות הראשונותדרשות הרז"ה עמ' שפד
נד ע"ב53 דברות ראשונות לא נאמר בהם טוב וכו' שסופן להשתברמכתב מאליהו ח"ד עמ' 292
נד ע"ב53 דברות ראשונותקדושת לוי (תשנח) עמ' רו {לא נכתב בהן אות טי"ת}
נד ע"ב53 הלוחות הראשונותבת עין (תשסז) עמ' ה {שלא היה כתוב בהן למען ייטב לך והיה חסר מהם בחינת טוב}
נד ע"ב53 טוב בעשרת הדברותדברי הרב עמ' רעה
נד ע"ב53 לא נאמר בהם טובפרפרת אליעזר פרשת יתרו פרק כ פסוק יב, פרשת ואתחנן פרק ה פסוק טז
נד ע"ב53 לא נאמר בהן טובברכת אברהם (הרשקוביץ) עמ' צא
נד ע"ב53 לוחות ראשונות ושניותדולה ומשקה - סגולות התורה עמ' שנג {חלוקה ביניהם}
נד ע"ב53 לוחות ראשונותמורשה - שיחות למועדים עמ' ריד
נד ע"ב53 לוחות שניותדרשות אבן ישראל עמ' צה
נד ע"ב53 מפני מה בלוחות הראשוניםאבן ישראל (תשסז) עמ' רכג
נד ע"ב53 מפני מה בלוחות הראשוניםאבן ישראל על התורה עמ' קב
נד ע"ב53 מפני מה בדברות הראשונות וכו'בית ישי (תשסד) דרשות עמ' עא
נד ע"ב53 מפני מה בדברות הראשונות וכו'בני יששכר (תשסח) ח"ב עמ' קיב, קסז
נד ע"ב53 מפני מה בדברות הראשונות וכו'זאת ליעקב בראשית עמ' יג
נד ע"ב53 מפני מה בדברות הראשונות לא נאמר בהם "טוב"משך חכמה דברים פ"ו פסוק ג
נד ע"ב53 מפני מה בדברות הראשונות לא נאמר בהם טוב ובדברות האחרונות נאמר בהם טוב וכו' שאלני אם נאמר בהן טוב אם לאוהדרש והעיון שמות מאמר קסט
נד ע"ב53 מפני מה בדברות הראשונות לא נאמר בהם טוב ובדברות האחרונות נאמר בהם טובאוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ג עמ' ע
נד ע"ב53 מפני מה בדברות הראשונות לא נאמר בהם טוב ובדברות האחרונות נאמר בהם טוב וכו', הואיל וסופן להשתבר וכו'עזר מיהודה (תשנט) עמ' ה
נד ע"ב53 מפני מה בדברות הראשונות לא נאמר בהם טוב ובדברות האחרונות נאמר בהם טוב וכו'מאור ושמש (תשסט) עמ' תשלט, תשמג
נד ע"ב53 מפני מה בדברות הראשונות לא נאמר בהם טוב ובדברות האחרונות נאמר בהם טוב וכו'לקט אמרים (שכטר) ח"ב עמ' קנז
נד ע"ב53 מפני מה בדברות הראשונות לא נאמר בהם טוב ובדברות האחרונות נאמר בהם טובבצור ירום ח"ו עמ' קכ הערה 22
נד ע"ב53 מפני מה בדברות הראשונות לא נאמר בהם טוב ובדברות האחרונות נאמר בהם טוב וכו'שם יחזקאל עמ' ח
נד ע"ב53 מפני מה בדברות הראשונות לא נאמר בהם טוב ובדברות האחרונות נאמר בהם טובס' החיים (תשנג) עמ' כד
נד ע"ב53 מפני מה בדברות הראשונות לא נאמר בהם טוב וכו'אמירה נעימה (בלוך) עמ' מו
נד ע"ב53 מפני מה בדברות הראשונות לא נאמר בהם טוב וכו' א"ל עד שאתה שואלני אם נאמר בהם טוב וכו'חוט המשולש בשערים (תשנח) עמ' רעח, רפו
נד ע"ב53 מפני מה בדברות הראשונות לא נאמר בהם טוב וכו' הואיל וסופן להשתברמאור ושמש (תשנב) עמ' תקנ, תקנג
נד ע"ב53 מפני מה בדברות הראשונות לא נאמר בהם טוב וכו' הואיל וסופן להשתבר וכו' חס ושלום פסקה טובה מישראלעזר מיהודה (תשפא) בראשית עמ' ו
נד ע"ב53 מפני מה בדברות הראשונות לא נאמר בהם טוב וכו' הואיל וסופן להשתברתורת חיים עה"ת עמ' קכו-קכז {אבל אריכות ימים לא פסקה אלא רק "על האדמה אשר ה"א נותן לך"}
נד ע"ב53 מפני מה בדברות הראשונות לא נאמר בהם טוב וכו' הואיל וסופן להשתבר וכו' חס ושלום פסקה טובה מישראלבית ישראל (טויסיג) דברים עמ' כז-כח
נד ע"ב53 מפני מה בדברות הראשונות לא נאמר בהם טוב וכו' הואיל וסופן להשתבר וכו' חס ושלום פסקה טובה מישראלבית ישראל (טויסיג) תליתאה ח"ב עמ' קיא
נד ע"ב53 מפני מה בדברות הראשונות לא נאמר בהם טוב וכו' הואיל וסופן להשתבר וכו'צמח דוד (סקאליע) עמ' לג
נד ע"ב53 מפני מה בדברות הראשונות לא נאמר בהם טוב וכו' הואיל וסופן להשתבר וכו' ח"ו פסקה טובה מישראלבית ישראל (טויסיג) תנינא ח"ב עמ' קסט
נד ע"ב53 מפני מה בדברות הראשונות לא נאמר בהם טוב וכו' שאיני יודע אם נאמר בהן טובחמודי צבי שמות עמ' רלט-רמא
נד ע"ב53 מפני מה בדברות הראשונות לא נאמר בהם טוב וכו'באר משה (אפשטיין) דברים עמ' צג-צד
נד ע"ב53 מפני מה בדברות הראשונות לא נאמר בהם טוב וכו'בית ישי (תשס) דרשות ח"א עמ' סב
נד ע"ב53 מפני מה בדברות הראשונות לא נאמר בהם טוב וכו'דרש משה (קלנברג) ח"ב דף לו
נד ע"ב53 מפני מה בדברות הראשונות לא נאמר בהם טוב וכו'דרשות חתם סופר (תרפט) ח"ב דף רפג ע"ד, רצ ע"ג, רצד ע"א, רצה ע"ב
נד ע"ב53 מפני מה בדברות הראשונות לא נאמר בהם טוב וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' תפח ד"ה בבא
נד ע"ב53 מפני מה בדברות הראשונות לא נאמר בהם טוב וכו'הדרש והעיון דברים מאמר ל
נד ע"ב53 מפני מה בדברות הראשונות לא נאמר בהם טוב וכו'חולת אהבה עמ' שט
נד ע"ב53 מפני מה בדברות הראשונות לא נאמר בהם טוב כו'בי חייא ח"ב עמ' רנ
נד ע"ב53 מפני מה בדברות הראשונות לא נאמר בהם טובבנין דוד (מייזלש) בראשית - בראשית אות יא
נד ע"ב53 מפני מה בדברות הראשונות לא נאמר בהם טובדרשות מהרא"ל (תשנט) סי' נד אות ו
נד ע"ב53 מפני מה בדברות הראשונות לא נאמר בהם טובפני יהושע (תשסא) עמ' קטו
נד ע"ב53 מפני מה בדברות הראשונות לא נאמר בהם טובפני מנחם עקב עמ' סב
נד ע"ב53 מפני מה בדברות הראשונות לא נאמר בהם טובשנות חיים (חזן) דף קפה ע"א
נד ע"ב53 מפני מה בדברות הראשונות לא נאמר בהם טובתורה אור (באנדי) עמ' תיט
נד ע"ב53 מפני מה בדברות הראשונות לא נאמר בהן טוב ובשניות וכו' עד שאתה שואלני וכו'זרע שמשון (תשסג) ואתחנן אות כג
נד ע"ב53 מפני מה בדברות הראשונות לא נאמר בהן 'טוב' וכו'עטרת ישועה (תשסד) אות קלב לשבועות
נד ע"ב53 מפני מה בדברות הראשונות לא נאמר בהן טוב וכו'קומץ המנחה (צונץ) דרוש קסו אות ב
נד ע"ב53 מפני מה בדברות הראשונות לא נאמר בהן טובאבן ישראל (פישר) אגדה ח"ב עמ' צה
נד ע"ב53 מפני מה בדברות הראשונות לא נאמר בהן טובאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' תעו
נד ע"ב53 מפני מה בדברות הראשונות לא נאמר בהן טובדרשות אבן ישראל עמ' מט
נד ע"ב53 מפני מה בדברות הראשונות לא נאמר בהן טובמשיב נפש (גינצלר, תשסה) עמ' ב, שעה
נד ע"ב53 מפני מה בדברות הראשונות לא נאמר בהן טובפעולת צדיק (בריש) דרוש ל
נד ע"ב53 מפני מה בדברות הראשונות לא נאמר בהן טובצדקת יוסף עמ' רפג
נד ע"ב53 מפני מה בדברות הראשונות לא נאמר בהן טובתפארת ישראל (הרטמן) עמ' קכז הערה 85
נד ע"ב53 מפני מה בדברות הראשונות לא נאמר בהן כי טוב ובשניות וכו' עד שאתה שואלני וכו'זרע שמשון (תקלח) ואתחנן
נד ע"ב53 מפני מה בדברות הראשונות לא נאמר בם טוב וכו' הואיל וסופן להשתבר וכו' חס ושלום פסקה טובה מישראלבית ישראל (טויסיג) ח"ו עמ' יג, פד
נד ע"ב53 מפני מה בדברות הראשונות לא נאמר טוב וכו'שבילי פנחס (תשעז) עמ' שסב, שסז, שפ
נד ע"ב53 מפני מה בדברות הראשונות לא נאמר טובדברים אחדים (תקמח) דף קלז ע"ג
נד ע"ב53 מפני מה בדברות הראשונות לא נאמר טובדברים אחדים (תשמו) עמ' תצ
נד ע"ב53 מפני מה בדברות הראשונות לא נאמר טובככר לאדן (תקסא) דף קפח ע"א
נד ע"ב53 מפני מה בדברות הראשונות לא נאמר טובמי מרום ח"ז עמ' רסד
נד ע"ב53 מפני מה בדברות הראשונות לא נאמר טובניצוצי אהרן עמ' קעו
נד ע"ב53 מפני מה בדברות הראשונות לא נאמר טובפעולת גבר עמ' קז ד"ה כבד את
נד ע"ב53 מפני מה בדברות הראשונות לא נאמר טובטירת כסף דף ג ע"א
נד ע"ב53 מפני מה בדברות הראשונותאבן ישראל (תשסז) עמ' קסד
נד ע"ב53 מפני מה בדברות הראשונותאבן ישראל על התורה (תשסב) עמ' קטז, קנד
נד ע"ב53 מפני מה בדברות הראשונותאבן ישראל על התורה עמ' פ
נד ע"ב53 מפני מה בדברות הראשונותזאת ליעקב דברים עמ' קל
נד ע"ב53 מפני מה בדברות הראשונותילקוט הגרשוני ח"ב
נד ע"ב53 מפני מה בדברות הראשונותנפש יהונתן (לר' יהונתן אייבשיץ), פרשת יתרו
נד ע"ב53 מפני מה בדברות הראשונותתורת אליהו עמ' קנה
נד ע"ב53 מפני מה בדברות הראשונות לא נאמר בהן טוב וכו'צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת קרח דף קסו/ז ע"ג; תפארת ישראל (מהר"ל, שנט) פרק לה דף ל; של"ה (תט) שבועות דף קנ/קצ ע"ב, ותורה שבכתב דף שסח ע"ב; בית הלוי (הורוביץ, תכו) בהקדמה דף ה ע"א
נד ע"ב53 מפני מה בדברות ראשונות לא נאמר בהם טוב ובדברות אחרונות נאמרפרי צדיק ואתחנן אות ו
נד ע"ב53 מפני מה בדברות ראשונות לא נאמר בהם טוב וכו' הואיל וסופן להשבר וכו' ח"ו פסקה טובה מישראלקשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' עד
נד ע"ב53 מפני מה בדברות ראשונות לא נאמר בהם טובנחלת יעקב (תשעג) עמ' רלג, תקיד
נד ע"ב53 מפני מה בדברות ראשונות לא נאמר בהם כי טוב וכו' ח"ו פסקה טובה מישראל כשנשברו הלוחות, ומהרש"אכסף נבחר (תשסג) עמ' מח
נד ע"ב53 מפני מה בדברות ראשונות לא נאמר בהם כי טוב וכו' ח"ו פסקה טובה מישראל כשנשברו הלוחות, ומהרש"אכסף נבחר (תשפ) עמ' סה
נד ע"ב53 מפני מה בדברות ראשונות לא נאמר בהן טוב וכו' הואיל וסופן להשתברתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תקיח, תרמב הערה 27, תעדר הערה 105, תרפז
נד ע"ב53 מפני מה בדברות ראשונות לא נאמר טוב וכו'צידה ברוך פרשת ואתחנן
נד ע"ב53 מפני מה בדברות ראשונות לא נאמר טובשער החצר (תשעב) סי' תקכו
נד ע"ב53 מפני מה בלוחות הראשונות לא נאמר בו טובאחרי ראי (תשסד) זמנים סי' ג אות ג, סי' כב אות ג
נד ע"ב53 מפני מה וכו' בלוחות שניות כתיב בהם טובמנחת אליהו (תשנט) עמ' רעא
נד ע"ב53 מפני מה לא נאמר בדברות הראשונות טובילקוט דברי חכמים בראשית סי' כב
נד ע"ב53 מפני מה לא נאמר בלוחות הראשונות טובעיוני רש"י דברים ח"א עמ' קה
נד ע"ב53 מפני מה לא נאמר וכו' בדברות ראשונותתפארת ישראל (מהר"ל, הניג) עמ' קג, קלז
נד ע"ב53 מפני מה לא נאמר טוב בדברות ראשונותבני יששכר (תשמג) ח"א דף קנב ע"ג, קסז ע"ג
נד ע"ב53 מפני מה לא נאמר טוב בדברות ראשונותשיח יצחק (פרידמן, תשנז) עמ' קעא
נד ע"ב53 מפני מה לא נאמר בדברות הראשונותשפתי רננות דף א ע"ב
נד ע"ב53 בדברות הראשונותבן מלך - שבת עמ' קסד {דברות שבמשנה תורה היו כתובים על הלוחות האחרונות}
נד ע"ב53 בלוחות הראשונות לא נאמר טובגור אריה בראשית פל"ז הערה 114, שמות פ"ד הערה 1, דברים פ"י הערה 9
נד ע"ב53 בלוחות שניות נאמר טובדולה ומשקה - סוכות ושמיני עצרת עמ' קצו
נד ע"ב53 לוחות הראשונותרגל ישרה עמ' צב {לא נאמר בהם ט'}
נד ע"ב53 לוחות שניות נאמר בהם טובדברי נפתלי (הלברשטם) ח"ב עמ' רכ
נד ע"ב53 מפני מה בדברות הראשונות לא נאמר בהם וכו' הואיל וסופן להשתבר וכו' חס ושלום פסקה טובה מישראלבני יששכר (תשעז) ח"א עמ' שס, שצה
נד ע"ב53 מ"מ לא נאמר למען ייטב לך בדברות הראשונותעדות ביוסף (איטינגא, תשסב) עמ' רעה
נד ע"ב53 מפני מה בדברות הראשונות לא נאמר בהן טוב וכו'קרבן מנחה (תשעד) עמ' קמד
נד ע"ב53 מפני מה בדברות ראשונות לא נאמר בהם טובודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' קע
נד ע"ב רש"י ד"ה מין בן דעתנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' ב אות טז
נד ע"ב רש"י ד"ה מין בן דעתנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' ג אות טז
נד ע"ב תוס' ד"ה ואימאכח מעשיו הגיד לעמו ח"ב טו ע"ב
נד ע"ב תוס' ד"ה פריגור אריה דברים פי"ד הערה 106
נה ע"א01 עד שאתה שואלני וכו'פי' הרמ"ז על הזוהר דברים (תשסה) עמ' רכב
נה ע"א01 עד שאתה שואלני למה נאמר בהם טוב וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' תקמא ד"ה מסכת, עמ' תקסח ד"ה סוף, ח"ה עמ' קטז ד"ה איתא
נה ע"א01 עד שאתה שואלני למה נאמר בהם טוב וכו'ברית שלום (תעח) דף ב ע"ב
נה ע"א01 עד שאתה שואלני למה נאמר בהם טוב וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' ט
נה ע"א01 עד שאתה שואלני למה נאמר בהם טוב שאלני אם נאמר בהן טוב אם לאו וכו'דרשות חתם סופר ח"ג (תשיט) עמ' ע
נה ע"א01 עד שאתה שואלני למה נאמר בהם טוב שאלני אם נאמר בהן טובהרופא לשבורי לב שמות עמ' תרלח
נה ע"א01 עד שאתה שואלני למה נאמר בהם טוב שאלני אם נאמר בהן טובמים חיים (קרייסווירטה) עמ' תרב
נה ע"א01 עד שאתה שואלני למה נאמר בהם טובדרשות הרא"ש (תשסו) ח"א דרוש פ עמ' רנח
נה ע"א01 עד שאתה שואלני למה נאמרשערי חיים (רוטר) ח"ב סי' סה
נה ע"א01 עד שאתה שואלני מפני מה לא נאמר בהם טוב וכו'מגדל עוז (תשעח) עמ' תקפט
נה ע"א02 שאלני אם נאמר בהם טובבתורתו יהגה ח"א עמ' קלא
נה ע"א03 איני יודע אם נאמר בהן טוב אם לאושערי אורה (ברגמן, תשעז) ח"א עמ' שמח
נה ע"א03 שאיני יודע אם נאמר בהם טובשערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' קכ-קכא
נה ע"א03 שאיני יודע אם נאמר בדברות אחרונות טובבכורי אביב (ביק) יתרו אות ה
נה ע"א03 שאיני יודע אם נאמר בהם טוב אם לאושמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' רצב
נה ע"א03 שאיני יודע אם נאמר בהן טוב אם לאודרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' תקמג ד"ה וע"ד
נה ע"א03 שאיני יודע אם נאמר בהן טוב אם לאוהמאור הגדול (גר"א) עמ' קפב
נה ע"א04 כלך אצל רבי תנחום בר חנילאי, שהיה רגיל אצל רבי יהושע בן לוי, שהיה בקי באגדהבאר הגולה (הרטמן) באר ו הערה 1035-1034
נה ע"א05 ריב"ל בעל אגדהמבוא התלמוד פל"ב עמ' שמד
נה ע"א10 דסופן להשתבר ולא תהא ח"ו פסקה טובה מישראלתפארת צבי שמות עמ' שט
נה ע"א10 דסופן להשתבררנת יצחק תענית עמ' ריט
נה ע"א10 מפני שסופן להשברדרכי האמונה עמ' עג, תקלב {לכן לא נאמר בהם אות ט}
נה ע"א10 הואיל וסופן להשתברבן מלך - שבת עמ' תקכג
נה ע"א10 הואיל וסופן להשתבר וכו' ח"ו פסקה טובה מישראלבנין חיים עמ' ח"ב עמ' תעה
נה ע"א10 הואיל וסופן להשתבראגרות הנצי"ב מוולאזין עמ' לח
נה ע"א10 הואיל וסופן להשתברדרך חיים (תשע) פ"א הערה 329 {מפני שלא נאמר בהם טוב לא היה להם קיום}
נה ע"א10 הואיל וסופן להשתברדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' תקמג ד"ה סוף
נה ע"א10 הואיל וסופן להשתברהעמק דבר דברים פ"ה פסוק יט
נה ע"א10 הואיל וסופן להשתברמכתב מאליהו ח"ה עמ' 453
נה ע"א10 הואיל וסופן להשתברנצח ישראל (הרטמן) עמ' רכז הערה 33 {נשתברו מפני שלא נאמר בהן טוב}
נה ע"א10 הואיל וסופן להשתברנתיב התשובה עמ' י הערה 53 {מפני שלא נאמר בהם טוב נשתברו}
נה ע"א10 הואיל וסופן להשתברציץ השדה ח"ד עמ' קי
נה ע"א10 הואיל וסופן להשתברצלח רכב עמ' תמג
נה ע"א10 וכי סופן להשתבר מאי הוי אמר רב אשי חס ושלום פסקה טובה מישראלבנין אברהם בראשית עמ' תל
נה ע"א10 מפני שסופן להשבר וכו'מלא העומר על חמש מגילות (תשסח) עמ' רס
נה ע"א10 מפני שסופן להשתברדרך חיים (תשלה) עמ' רנה
נה ע"א10 מפני שסופן להשתברחנן אלקים עמ' פב, יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' כא, מקראי קדש (תשנג) עמ' קמג, ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קצז, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' קנו
נה ע"א11 ח"ו פסקה טובהעטרת יהושע דברים עמ' נד, קיב
נה ע"א11 חס ושלום פסקה טובה מישראלזאת ליעקב במדבר עמ' קט, קמט, רכו, רכז, רלב
נה ע"א12 הרואה ט' בחלום וכו'ואותו תעבוד עמ' שס
נה ע"א12 הרואה ט' בחלום סימן יפה הוא לודרשות מהרא"ל (תשנט) סי' נד אות א
נה ע"א12 הרואה ט' בחלום סימן יפה לו וכו' הואיל ופתחה בו התורה לטובה תחילהדברים נחמדים (תשסה) עמ' קמג
נה ע"א12 הרואה ט' בחלום סימן יפה לו וכו'אגרא דכלה ח"א עמ' לט, נג
נה ע"א12 הרואה ט' בחלום סימן יפה לובני יששכר (תשמג) ח"א דף קכב ע"ד
נה ע"א12 הרואה ט' בחלום סימן יפה לוחיים לגופא (תשסה) עמ' יד
נה ע"א12 הרואה ט' בחלוםבית ישראל (זידיטשוב, תשעה) עמ' קצח
נה ע"א12 הרואה ט' בחלוםברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' קצג, שלו
נה ע"א12 הרואה ט' בחלוםהתקופה הגדולה (תשלב) עמ' תעה, תפו, תקכה
נה ע"א12 הרואה ט' בחלוםנתיבות עולם ח"ב עמ' קמה
נה ע"א12 הרואה ט' בחלוםקשוטי כלה (גרינפלד) חי"א אות קכז {יצפה לטובה}
נה ע"א12 הרואה ט' בחלום סימן יפה לו וכו'בני יששכר (תשסח) ח"א עמ' תנד
נה ע"א12 הרואה ט' בחלום סימן יפה לונזר הקדש ח"א עמ' שלג, ח"ג עמ' מב
נה ע"א12 הרואה טי"ת בחלום סימן יפה לובאר שרים במדבר פ' מסעי דרוש ד אות ח
נה ע"א12 הרואה טי"ת בחלום סימן יפה לוקרבן מנחה (תשעד) עמ' קמה
נה ע"א12 הרואה טי"ת בחלום סימן יפה לושבילי פנחס בראשית ח"ג עמ' תקמג
נה ע"א12 הרואה טי"ת בחלומו וכו' טי"ת בי"ת קאמרינן וכו'של"ה (תשנז) - תולדות אדם אות שסא
נה ע"א12 הרואה טית בחלומו סימן יפה לושמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' תרנג, תרנח
נה ע"א12 הרואה טי"ת בחלום סימן יפה לושמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' שצח
נה ע"א12 הרואה ט' בחלומו וכו' טובהמאור שבתורה (לסין)
נה ע"א12 הרואה ט' בחלומו סימן יפה לו וכו'בנין חיים עמ' ח"ב עמ' תעו
נה ע"א12 הרואה טי"ת בחלום סימן טוב הוא לומאור עינים (תשעה) עמ' כג
נה ע"א12 הרואה טי"ת בחלומו וכו' וטאטאתיה במטאטי השמדדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ה עמ' קטז ד"ה אמנם
נה ע"א12 הרואה טי"ת בחלומו וכו' טובהתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' טז
נה ע"א12 הרואה טי"ת בחלומו סימן יפה וכו', ורש"יבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' רלז, שמות עמ' תתקט, ויקרא עמ' שב, דברים עמ' צד
נה ע"א12 הרואה טי"ת בחלומו סימן יפה לו וכו' הואיל ופתח בו הכתוב לטובה תחילהבני יששכר (תשעז) ח"א עמ' רצ
נה ע"א12 הרואה טי"ת בחלומו סימן יפה לו וכו' הואיל ופתח בו הכתוב לטובה תחילה שמבראשית עד וירא אלהים את האורפרי צדיק ר"ח כסלו אות ג, ה, לחנוכה אות יח, ר"ח תמוז אות א, ב, ר"ח אב אות א, ד, עקב אות ב, ר"ח אלול אות ד, ה, כי תבא אות ו
נה ע"א12 הרואה טי"ת בחלומו סימן יפה לו וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' תסה ד"ה מזה
נה ע"א12 הרואה טי"ת בחלומו סימן יפה לו וכו'לחמי תודה דף רמ ע"א
נה ע"א12 הרואה טי"ת בחלומו סימן יפה לו וכו'תורת חיים עה"ת עמ' רכה-רכו {ולכן ליכא טי"ת בלוחות ראשונות - שנשתברו וח"ו פסקה טובה מישראל}
נה ע"א12 הרואה טי"ת בחלומו סימן יפה לואור יצחק (ראדוויל, תשסה) עמ' לו, קיב, שיב
נה ע"א12 הרואה טית בחלום סימן יפה לו וכו'קומץ המנחה (צונץ) דרוש קסו אות ג
נה ע"א12 הרואה טית בחלום סימן יפה לוסימנא דחיי (תשסה) עמ' ו
נה ע"א12 הרואה טית בחלום סימן יפה לושמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' שלח, תנט
נה ע"א14 אות ט' מורה על הטובהאור תורה (קאלמייר, תשסא) עמ' קיא
נה ע"א14 אות ט' רומז על טובאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) שלח ט
נה ע"א16 הרואה טי"ת בי"ת בחלוםהאיר ממזרח - חמש מגילות עמ' קפח
נה ע"א17 הואיל ופתח בולילה כיום יאיר (באום) עמ' 113 {מהפעם הראשונה שאות מופיעה בתורה, ניתן ללמוד על עיקר ענינה}
נה ע"א17 הואיל ופתח בו הכתוב לטובה תחילהשבט מישראל (פרידמן) ח"ג עמ' שסט
נה ע"א17 הואיל ופתחה בו התורה בתיבת טוב תחלהמסילות הנביאים שופטים עמ' רפז*
נה ע"א19 הרואה הספד בחלום מן השמים חסו וכו'פרדס יוסף השלם (פצנובסקי) בראשית עמ' תשמז, ח"ב עמ' קלו
נה ע"א19 הרואה הספד בחלומו חסו עליו מן השמים ופדאוהו, הני מילי בכתבאתורת חיים עה"ת עמ' קפ-קפא {ובכתבא נתקיימה הגזירה אלא שנהפכה לטובה - מהפסד להספד}
נה ע"א19 לא כתיב טי"תטוב טעם שמות עמ' קנז
נה ע"א21 חיה ועוף וכיוצא בהן וכו' אמר ר"ל כאן שנה רבי וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 326
נה ע"א21 כאן שנה רבי תרנגול טווס ופסיוני כלאים זה בזהיפה תאר (תשעח) ח"א עמ' קסד
נה ע"א23 אווז הבית עם אווז הבר ב' מינים הםנטריקן (תשעד) עמ' פז
נה ע"א23 אווז ואווז הבר כלאיםמגדל עוז (תשעח) עמ' תשה
נה ע"א28 המרביע שני מינים שביםדברי שלום (שרעבי, תשלו) חלק הדרוש עמ' ס
נה ע"א28 המרביע שני מינים שביםדברי שלום (שרעבי, תשנג) עמ' צז
נה ע"א28 המרביע שני מינים שבים לוקה וכו'יפה תאר (תשעח) ח"א עמ' קסג
נה ע"א28 המרביע שני מינים שבים לוקה וכו'נזר הקדש ח"א עמ' קמה
נה ע"א30 בעי רחבא הנהיג בעיזא ושבוטאיוסף לקח כרך א ח"א עמ' יב
נה ע"א30 בעי רחבה המנהיג בעיזא ושיבוטא מהו וכו'הר המוריה עמ' רלח
נה ע"א30 הנהיג בעיזא ושבוטא מאינחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' קו אות א, ד
נה ע"א30 המנהיג בעזיא ושיבוטא מהותיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' רד, רנה
נה ע"א30 המנהיג בעיזא ושיבוטא וכו'אמרות ה' השלם ח"ד עמ' צג
נה ע"א30 המנהיג בעיזא ושיבוטא מהו וכו' , ורש"י ותוס' ושיטה מקובצתשפתי שלמה בראשית עמ' רכ-רכג
נה ע"א30 המנהיג בעיזא ושיבוטא מהו וכו'תפלת דוד (אדר"ת) עמ' קכט
נה ע"א30 המנהיג בעיזא ושיבוטא מהונחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' מ אות ב
נה ע"א30 המנהיג בעיזא ושיבוטאברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' רעה
נה ע"א30 המנהיג בעיזא ושיבוטאדברי שלום (שרעבי, תשלו) חלק הדרוש עמ' סא
נה ע"א30 המנהיג בעיזא ושיבוטאדברי שלום (שרעבי, תשנג) עמ' צז
נה ע"א30 המנהיג בעיזא ושיבוטאולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' תקכו, תרטז
נה ע"א30 המנהיג בעיזא ושיבוטאמשחת שמן (תשסז) ח"א עמ' רלה
נה ע"א30 הנהיג בעיזא ושיבוטא אי הוה כלאיםאגרא דכלה ח"א עמ' קי
נה ע"א30 עיזא ושיבוטאבעקבי יעקב עמ' קלא
נה ע"א רש"י ד"ה נאמרדרשות הרז"ה עמ' שפז
נה ע"א תוס' ד"ה אתיאמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' כה
נה ע"א תוס' ד"ה המנהיגפרדס יוסף השלם (פצנובסקי) שמות עמ' תע
נה ע"א תוס' ד"ה המרביעאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' סה
נה ע"א תוס' ד"ה המרביעמכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' שלט
נה ע"א תוס' ד"ה המרביעמשחת שמן (תשעא) בראשית עמ' תעא
נה ע"א תוס' ד"ה המרביעמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' כה
נה ע"א תוס' - בדגים לא שייך הרבעהולאשר אמר בראשית-שמות עמ' עא
נה ע"א תוס' ד"ה למינהויפה תאר (תשעח) ח"א עמ' קסג, קסד
נה ע"א תוס' ד"ה למינהונזר הקדש ח"א עמ' קמה
נה ע"א תוס' ד"ה למינהודגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' ו
נה ע"א מהרש"אקומץ המנחה (צונץ) דרוש קסו אות ה
נה ע"א תורת חיים ד"ה וטעם - וברכת כהנים כדמות נבואה היא וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' תקכו ד"ה פסחים
נה ע"ב01 הכונס צאן לדיר ונעל בפניה כראוי פטור לא נעל וכו'ויחי ויתן דף נא ע"ב
נה ע"ב01 נעל לפניה כראוי והזיקה פטורבית ישראל (בנבנשתי) ח"א דרוש א עמ' 37
נה ע"ב03 נפרצה בלילה או שפרצוה לסטיםהאיר ממזרח - חמש מגילות עמ' קלב
נה ע"ב05 הוציאוה ליסטיםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' קכ
נה ע"ב05 הוציאוה ליסטיםיוסף לקח כרך א ח"א עמ' רסא
נה ע"ב08 נפלה לגינה ונהנית משלמתחיים ומלך דף ל"ז ע"ג (הלכות נזקי ממון פרק ג' הלכה י"א)
נה ע"ב13 אכלה פירות גמורים משלמת פירות גמוריםברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' רנא
נה ע"ב13 אכלה פירות גמורין משלם מה שאכלהעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' שכט
נה ע"ב22 דעת ר' יהודה שהתם צריך שמירה מעולהדרכי האמונה עמ' תקלב, תקפג
נה ע"ב27 ארבעה דברים התורה מיעטה בשמירתן ואלו הן וכו' שן ורגל וכו'של"ה (תשנז) ווי העמודים פרק ז אות כז
נה ע"ב27 ארבעה דברים התורה מיעטה בשמירתןמאורות נריה אלול ותשרי עמ' 120
נה ע"ב27 התורה מיעטה בשמירתן וכו' הבורגור אריה שמות פכ"א הערה 688
נה ע"ב30 הא כסהו פטור ורש"י ותוס'עיוני רש"י שמות ח"ב עמ' צ
נה ע"ב45 ארבעה דברים העושה אותם פטור מדיני אדם וחייב בדיני שמיםלב המשפט ח"א שיעור א, ב [הלכה]
נה ע"ב45 ארבעה דברים העושה אותן פטור מדיני אדם וחייב בדיני שמיםפני מנחם שבת תשובה עמ' ריג
נה ע"ב45 גרמא בנזקין פטור מדיני אדםאור אברהם שמות עמ' קסב, קע
נה ע"ב45 גרמא פטור מדיני אדםפנים מסבירות עמ' קכו
נה ע"ב45 ד' דברים העושה אותן פטור מדיני אדם וחייב בדיני שמיםהרופא לשבורי לב שמות עמ' תד
נה ע"ב45 ד' דברים העושה אותן פטור מדיני אדם וכו' והיודע עדות לחבירו וכו'ברית שלום (תעח) דף קכד ע"ב
נה ע"ב45 ד' דברים העושה אותן פטור מדיני אדם וכו' והיודע עדות לחבירו וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' תשצז
נה ע"ב45 ד' דברים פטור מדיני אדם וחייב בדיני שמיםשמן ראש (כץ) ח"י ויקרא עמ' נו
נה ע"ב45 פטור מדיני אדםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' יח
נה ע"ב46 הפורץ גדר בפני בהמת חבירולב המשפט ח"א שיעור ב [הלכה]
נה ע"ב46 הפורץ גדרמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' ח
נה ע"ב46 וחייב בדיני שמיםלקוטי שיחות חכ"ב עמ' 234
נה ע"ב46 פורץ גדר בפני בהמת חבירוברכת אברהם (ארלנגר) ב"ק מהדו"ת עמ' קמא [הלכה]
נה ע"ב48 היודע עדות לחברו ואינו מעיד חייב בדיני שמיםמשחת שמן (תשעא) דברים עמ' קיג
נה ע"ב48 והיודע עדות לחבירו כו'משנת חיים ויקרא עמ' שמו
נה ע"ב מאירי - גרמא בנזקין פטור מדיני אדם וחייב בדיני שמיםאור אברהם - סידור התפילה עמ' לג

מקורות לפני עריכה
לשון הגמראמראה מקום הביאור
ב ע"ב תוס' ד"ה ומלתאאסיפת שמועות (אדלשטיין) ר"ה-יו"כ-סוכות עמ' צו
ב. ארבעה אבות נזיקין וכו'דרשות מהר"ם בריסק (תשמז) עמ' קטז
ב. גבי שבת תנן אבות מלאכות ארבעים חסר אחת אבות מכלל דאיכא תולדות, תולדותיהן כיוצא בהן, לא שנא אב חטאת, ולא שנא תולדה חטאת, לא שנא אב סקילה, ולא שנא תולדה סקילה. ומאי איכא בין אב לתולדה. נפקא מינה, דאילו עביד שתי אבות בהדי הדדי, אי נמי שתי תולדות בהדי הדדי מחייב אכל חדא וחדא, ואילו עביד אב ותולדה דידיה לא מחייב אלא חדאאמרי שפר (פינטו) סימן יד
ב. ד' אבות נזיקין השורתורת העולה (תשפא) עמ' תסא
ב. תוס' ד"ה ולא זה וזהאוצר דברי רבינו עמ' תקסו
ב: כלבים בוכים מלאך המוות בא לעיר וכו' אמרי חמודות עמ' 175
ד: בקנסא לא קמייריבאר צבי (תשעא) עמ' קפד
ה. עדים זוממין ממונא הואבאר צבי (תשעא) עמ' תנה
ו ע"ב כשהזיק חב המזיק חב המזיק, חייב המזיק מיבעי ליה, אמר רב יהודה אמר רב האי תנא ירושלמי הוא, דתני לישנא קלילאאור היהדות עמ' פה
ו. הצד השוה שבהן לאתויי מאי וכו' רבא אמר לאתויי בור המתגלגל ברגלי אדם וברגלי בהמה. ה"ד אי דאפקרינהו, בין לרב בין לשמואל היינו בור. מאי שנא בור. שכן תחילת עשייתו לנזק ושמירתו עליך, הני נמי תחילת עשייתן לנזק ושמירתן עליך. אלא דלא אפקרינהו, לשמואל דאמר כולם מבורו למדנו, היינו בור. לעולם דאפקרינהו, ולא דמי לבור, מה לבור שכן מעשיו גרמו לו, תאמר בהני שאין מעשיו גרמו לו. שור יוכיח. מה לשור שכן דרכו לילך ולהזיק, בור תוכיח. וחזר הדין, לא ראי זה כראי זהאמרי שפר (פינטו) סימן טז
ו. לעולם יקדים אדם לדבר מצוהתפארת נפתלי עמ' קפה
ח. דאמר עולא דבר תורה בעל חוב בזיבורית שנאמר בחוץ תעמוד והאיש אשר אתה נושה בו יוציא אליך את העבוט החוצה, מה דרכו של אדם להוציא לחוץ פחות שבכליםדברי אמת (עהרנברג) עמ' ע
ט ע"ב גחלת כמה דשביק לה מעמיא עמיא ואזלאאור היהדות עמ' קנו
ט ע"ב עד שליש במצוהאסיפת שמועות (אדלשטיין) ר"ה-יו"כ-סוכות עמ' פה
ט ע"ב רש"י ד"ה בהידור ור"חאסיפת שמועות (אדלשטיין) ר"ה-יו"כ-סוכות עמ' פב, פה
ט: אלימא שליש ביתו אלא מעתה אי וכו' אלא אמר ר"ז בהידור מצוה עד שלישאמרי שפר (פינטו) סימן יח
ט: בהידור מצוה עד שליש במצוה וכו' במערבא משמיה דר"ז עד שליש משלו וכו'אמרי שפר (פינטו) סימן יז
טו ע"א תוס' ד"ה השוהמשנת חיים מועדים ח"ב עמ' שע
טו. בני חורין למעוטי עבדים בני ברית למעוטי עובדי כוכביםדברי אמת (עהרנברג) עמ' רפט
טו: פלגא נזקא קנסא ואי תפס לא מפקינן מיניה, ותוס' ורא"שבאר צבי (תשעא) עמ' קעח
טו: קבעו לי זימנא דאזלינא לארעא וכו' אמרי חמודות עמ' 174
טז. דתניא צבוע לאחר שבע שנים וכו' אמרי חמודות עמ' 174
טז. שדרו של אדם אחר ז' שנים נעשה נחש והוא דלא כרע במודיםמועדי ה' (לדרמן) עמ' קעח
טז: הכשילם בבני אדם שאינם מהוגנים כדי שלא יקבלו עליהן שכרבאר צבי (תשעא) עמ' ריח
יז ע"א אין מים אלא תורהמלכות ישראל ח"ג עמ' קפז
יז ע"א אשריכם זורעי על כל מים משלחי רגל השור והחמורשיח יצחק (חבר) עמ' שכג
יז ע"א כי בן זקונים הוא לושיח יצחק (חבר) עמ' קסו
יז ע"א כל העוסק בתורה ובגמ"חשיח יצחק (חבר) עמ' כג, קסה
יז. אין מים אלא תורהאוצר דברי רבינו עמ' ריז, רנט
יז. אין מים אלא תורהוזאת ליהודה (שמיר) ח"ב עמ' קסח
יז. רבב"ח אזיל למשאל שמעתתא מר"ינחלת עזריאל (הוראדנא) פרשת צו
יז. תוס' ד"ה והאמר מר, למיגמר לדידי' ודאי מעשה עדיף אבל לאגמורי לאחרינא ודאי עדיף ממעשהדרשות מהרא"ל (תשנט-תשס) ח"ב-ח"ג עמ' סג
יז. תוס' ד"ה והאמרתורת כהן (כהנא) ח"א עמ' רסב
יט: חייביה רב יהודה ח"נ אסלאבאר צבי (תשעא) עמ' קפד*
כא ע"א דאמר רב אשי לדידי חזי ליה, ומנגח כי תוראשיח יצחק (חבר) עמ' קס
כא. ההוא גברא דבנה אפדנא אקילקלתא דיתמיבאר צבי (תשעא) עמ' קעט, קפד
כב. אשו משום חציודרשות מהר"ם בריסק (תשמז) עמ' קעב, קעו
כב. נמוק"י אש משום חיצואש דוד - ענייני המצוות סי' יא
כב: דקם לי' בדרבה מיניהדרשות מהרא"ל (תשנט-תשס) ח"ב-ח"ג עמ' נט
כג. תוס' ד'יה וליחייבבדידי הוי עובדא עמ' קצה, רלו
כד ע"א קירב נגיחותיו לא כ"שאסיפת שמועות (אדלשטיין) ר"ה-יו"כ-סוכות עמ' צה
כד. עד שיעידו בו בפני בעלים ובפני ב"ד, בנימוקי יוסףבאר צבי (תשעא) עמ' קעה
כד. תוס' סד"ה ולא ישמרנו וכו'באר צבי (תשעא) עמ' תנג
כד: רבינא אמר במכירין בעל השור ואין מכירין את השורבאר צבי (תשעא) עמ' קעז
כה. מנין לק"ו מה"ת וכו'מנחת יצחק על המועדים עמ' רצז
כו. אדם מועד לעולם בין שוגג בין מזיד וכו'מנחת יצחק על המועדים עמ' כו
כו: היתה אבן מונחת לו בחיקו ולא הכיר בה, ועמד ונפלה, לענין נזקין חייב, לענין ד' דברים פטור וכו'אמרי שפר (פינטו) סימן כה
כו: זרק כלי מראש הגג והיו תחתיו כרים וכסתות, בא אחד וסילקן, או קדם וסילקן פטור, מאי טעמא, בעידנא דשריא פסוקי מפסקי גיריה וכו'קהלות ישורון עמ' סח
כז המניח את הכד מזקנים אתבונן (הגר) עמ' מב
כז ע"ב כי במקום פסידא כ"ע מודו דמצי למעבד דינא לנפשיהדברי חיים (שארין) ח"ג עמ' קד
כז. המניח את הכדאוצר דברי רבינו עמ' תקלב, תקעו
כז: חסדא חסדא קנסא קמגבית בבבלבאר צבי (תשעא) עמ' קפד
כז: תוס' ד"ה אמאיבדידי הוי עובדא עמ' קצה
כח אונס רחמנא פטריהאפיקי מים (מלכה) ויקרא עמ' נז
כח: אונס רחמנא פטריהאמרי חיים (קמיל) ח"א עמ' פ
ל ע"א האי מאן דבעי למהוי חסידא, לקיים מילי דנזיקיןאור היהדות עמ' פה, פז
ל. האי מאן דבעי למהוי חסידא לקיים מילי דאבותמכתם לדוד משלי (תשעג) בית הלחמי עמ' יז
ל. האי מאן דבעי למיהוי חסידא לקיים מילי דניזקיןבדידי הוי עובדא עמ' רלו
ל. חסידים הראשוניםאורן של חכמים עמ' צט
לב. תוס' אחשביה הנאה כמעשהאש דוד - ענייני המצוות סי' יא
לב: מתיב רבא הוסיף לו רצועה אחת ומת ה"ז גולה ע"י. והא הכא דשוגג קרוב למזיד הוא דאיבעי ליה לאסוקי אדעתיה דמייתי אינשי בחדא רצועה וקתני' ה"ז גולה. אמר ר' שימי מנהרדעא דטעי במנינא. טפח ליה רבא בסנדליה א"ל אטו הוא מני והתניא גדול שבדיינים קורא והשני מונה והשלישי אומר הכהו. אלא אמר ר' שימי מנהרדעא דטעא דיינה גופיהאמרי שפר (פינטו) סימן יט
לג ע"ב הגד לעמי פשעם - אלו תלמידי חכמים ששגגות נעשות להם כזדונות, ולבית יעקב חטאתם - אלו עמי הארץ שזדונות נעשות להם כשגגותפלגי מים (טננבוים) עמ' כט
לו: ההוא גברא דתקע לחבריה וכו' ורש"יבאר צבי (תשעא) עמ' קעט, קפד
לז מועד לאדם אין מועד לבהמהאפיקי מים (מלכה) ויקרא עמ' סז
לז ע"א בנמוק"י ד"ה נגח שוראסיפת שמועות (אדלשטיין) ר"ה-יו"כ-סוכות עמ' צו
לז ע"א מועד לאדם סתמאאסיפת שמועות (אדלשטיין) ר"ה-יו"כ-סוכות עמ' צו
לז. הרי זה מועד לשבתות ואינו מועד לחולדרשות מהרא"ל (תשנט-תשס) ח"ב-ח"ג עמ' תז
לז. חנן בישא תקע ליה וכו'באר צבי (תשעא) עמ' קעט
לח אדם רוצה בקב שלואילת השחר (טננבוים, תשמט) עמ' קכג
לח בני נח שלא קבלו את המצוות בתורת שעבוד לא נתקיימו אצלם יהגה חכמה (פייגלשטוק) חנוכה-שבועות עמ' קצז-רה
לח ע"א אלא כמי שאינו מצווה ועושהאסיפת שמועות (אדלשטיין) ר"ה-יו"כ-סוכות עמ' כג
לח ע"א תוס' ד"ה אלא האדםאליהו זוטא (הצרפתי) עמ' קנו
לח. ראה ויתר גוים וכו' עמד והתיר ממונן לישראל וכו' מפארן הופיע ממונן לישראלדרשות מהרא"ל (תשנט-תשס) ח"ב-ח"ג עמ' סב
לח. ראה ז' מצוות שנצטוו האומות ואין מקיימים אותן עמד והתירןתורת העולה (תשפא) עמ' רנ
לח. ראה שבע מצוות שקיבלו עליהם בני נח ולא קיימום עמד והתירן, ומרומי שדהאמרי חיים (קמיל) ח"א עמ' לח
לח. שלחה מלכות רומי שני סרדיוטות לחכמי ישראל למדונו תורתכם וכו', ורבנו נסיםאמרי חיים (קמיל) ח"ב עמ' מ, ס-סא
לח. תול'ה קר"אאש דוד - ענייני המצוות סי' ז
לח: אין הקב"ה מקפח שכר כל בריהשיחה נאה עמ' 331
לח: אל תצר את מואב וכו' מלחמה הוא דלא הא אנגריא עביד בהודרשות מהרא"ל (תשנט-תשס) ח"ב-ח"ג עמ' סב
לח: שתי פרידות טובות וכו' רות המואביה ונעמה העמוניתבאר צבי (תשעא) עמ' שס
לח: שתי פרידות טובות יש לי להוציא מהן רות המואבי' ונעמה העמוניתדרשות מהרא"ל (תשנט-תשס) ח"א עמ' קו
לח: שתי פרידות טובות יש לי להוציא מהןדרשות מהרא"ל (תשנט-תשס) ח"ב-ח"ג עמ' תקמד
לח: שתי פרידות יש לי להוציא מהן רות המואביה ונעמה העמוניתוזאת ליהודה (שמיר) ח"ב עמ' קיט
לט: רבי יעקב משלם חצי נזקרנו ליעקב עמ' תרעא, תשיא
מ: מן הבקר להוציא את הנעבדדרשות מהרא"ל (תשנט-תשס) ח"א עמ' רכז
מ: רבי יעקב משלם חצי נזק משכנות יעקב (וייס) עמ' קנט
מא שמעון העמסוני הי' דורש כל אתין כו'נחלת עזריאל (הוראדנא) פרשת עקב
מא. ממשמע שנאמר סקל יסקל השור וכו' אי סלקא דעתך האי לא יאכל את בשרו איסור הנאה הוא, נכתוב רחמנא לא יהנהדברי אמת (עהרנברג) עמ' צו
מא. תוס' ד"ה כל מקום שנאמר לא יאכל - ואם תאמר חמץ בפסח הנאתו יהיה בכרת דכתיב כי כל אוכל חמץ ונכרתהדברי אמת (עהרנברג) עמ' מג
מא: את ה' אלוקיך תיראאורן של חכמים עמ' מ
מא: תוס' ד"ה לרבותאורן של חכמים עמ' יב, יג
מד: כמיתת בעלים כך מיתת השורבאר צבי (תשעא) עמ' קעה
מו ע"א המוציא מחברו עליו הראיהמלכות ישראל ח"ב עמ' ש
מו. המוציא מחבירו עליו הראיהדרשות מהרא"ל (תשנט-תשס) ח"א עמ' רמב
מח. למיפא כיון דבעיא היא צניעותא ובו' ורש"ימנחת יצחק על המועדים עמ' נא
נ מדקדק עם חסידיו כחוט השערהאפיקי מים (מלכה) ויקרא עמ' שמז
נ ע"א הקב"ה מדקדק עם הצדיקים כחוט השערהשיח יצחק (חבר) עמ' תעה
נ ע"א ומ"ד הקב"ה ותרן הואשיח יצחק (חבר) עמ' שסב
נ ע"א כל האומר הקב"ה וותרן יוותרו לו בני מעיופלגי מים (טננבוים) עמ' יח
נ ע"א מדקדק עם צדיקים כחוט השערהשיח יצחק (חבר) עמ' מט, תקיא
נ. בתו של נחוגיא חופר שיחיןאורן של חכמים עמ' כח
נ. כל האומר הקב"ה ותרן הוא יותרו חייודרשות מהרא"ל (תשנט-תשס) ח"ב-ח"ג עמ' שכ, שע, שצא, תו
נ. מעשה בבתו של נחוניא שנפלה לבור וכו' אמרתי דבר שאותו צדיק מצטער יכשל זרעו, תוס' ושטמ"קאמרי חיים (קמיל) ח"א עמ' קמו
נ. שהקב"ה מדקדק עם סביביו אפיליו כחוט השערהוזאת ליהודה (שמיר) ח"א עמ' קו
נא. ואהבת לרעך כמוך ברור לו מיתה יפהבאר צבי (תשעא) עמ' שיד
נב. נפל לתוכו שור וכליו ונשתברו וכו'אוצר דברי רבינו עמ' תקעב
נג: נפל לתוכו שור וכליו ונשתברו וכו'אוצר דברי רבינו עמ' תקעב
נד: הרואה טי"ת בחלומו סימן יפה לו, ומהרש"אפרדס שדי עמ' תקעח
נד: שאל רבי חנינא בן עגיל מפני מה בדברות ראשונות וכו'אבק סופרים (קונקי) דף קעז ע"ב-ע"ג
נד: שאל רחב"ע את רחב"א מפני מה בדברות הראשונות לא נאמר בהם טוב וכו'פרדס שדי עמ' תקעז
נה ע"א הרואה טי"ת בחלום סימן יפה לודברי חיים (שארין) ח"ב עמ' יח
נה. הרואה טי"ת בחלומו סימן יפה לודרשות מהרא"ל (תשנט-תשס) ח"ב-ח"ג עמ' קמח
נה. מפני מה בדברות הראשונות לא נאמר בהם טובדרשות מהרא"ל (תשנט-תשס) ח"ב-ח"ג עמ' קנג
נה. פסקה טובהאוצר דברי רבינו עמ' תפ

מכון הלכה ברורה
ירושלים ת"ד 34300

פרטים נוספים
בטל' 02‎-6521259
פקס 02‎-6537516

ראשי | מידע | השיטה | פרסומים | דוגמה | תרומות | הסכמות | גלרית תמונות | בית מדרש וירטואלי
ספריה וירטואלית | הלכות פסח | הלכות חנוכה | מפתח לרמב"ם | נושאי הבירורים | פרשת השבוע
דף יומי | מצגות | מפתח לאגדות | מאגרי מידע | תקוני טעויות דפוס | צרו קשר

HOME | ABOUT HALACHA BRURA | השיטה | EXAMPLE |
PUBLICATIONS | DONATIONS | ENDORSEMENTS (HASKAMOT) | WEEKLY PARSHA | CONTACT US