Halacha Brura and Berur Halacha Institute

מכון הלכה ברורה ובירור הלכה

מפתח לפירושים על אגדות התלמוד

לדף הראשי של המפתח לאגדות

ללקט ביאורי אגדות על מסכת בבא מציעא (עם טקסט מלא של המקורות)

מסכת בבא מציעא
ב ע"א01 שנים אוחזין בטליתאור הגנוז (מהאניפאלא, תשסו) עמ' שלג
ב ע"א01 שנים אוחזין בטליתלקט אמרי קודש - ליקוטים עמ' סד
ב ע"א01 שנים אוחזין בטליתנשמת חיים (ברלין) עמ' שפו
ב ע"א01 שנים אוחזין בטליתס' החיים (תשנג) עמ' יז
ב ע"א01 שנים אוחזין בטליתספר החיים (תשנג) עמ' יז
ב ע"א01 שנים אוחזין בטליתספר המאמרים תרנ"ט עמ' יז
ב ע"א01 שנים אוחזין בטליתפתח טוב עמ' צד, רכ, רכב
ב ע"א01 שנים אוחזין בטלית ובתוספותויגד יעקב עמ' תשכב
ב ע"א01 שנים אוחזין בטלית וכו'אור התורה (תאומים, תשנט) עמ' שב
ב ע"א01 שנים אוחזין בטלית וכו'דברי יונה עמ' לב
ב ע"א01 שנים אוחזין בטלית וכו' זה אומר אני מצאתיה וכו' זה ישבע שאין לו בה פחות מחציהלקוטי תורה (ויז'ניץ, תשסו) עמ' עח
ב ע"א01 שנים אוחזין בטלית וכו' זה ישבע שאין לו בה פחות מחציה וכו'חמשה מאמרות (תשסט) - סמוכים לעד - פסחים ד, ב"ק א
ב ע"א01 שנים אוחזין בטלית וכו' זה ישבע שאין לו פחות מחציה ויחלקו שלא יהא כ"א תוקף וכו'נחמד ונעים (תשסט) לקוטי ש"ס אות כד
ב ע"א01 שנים אוחזין בטלית וכו' יחלוקואור אברהם בראשית עמ' רפד
ב ע"א01 שנים אוחזין בטלית זה אומר כולה שלי וזה אומר חציה שלימגיד דבריו ליעקב (מביאלה, תשסד) עמ' צז
ב ע"א01 שנים אוחזין בטלית זה אומר כולה שלי וזה אומר כולה שלי וכו'עטרת ישועה (תשסד) אות יא בשעת הקפות לשמ"ע ושמח"ת
ב ע"א01 שנים אוחזין בטלית זה אומר כולה שלי וכו'תולדות שמואל עמ' קמא
ב ע"א01 שנים אוחזין בטלית זה אומר כולה שלי כו'דברי שמואל (תשנח) עמ' קמא
ב ע"א01 שנים אוחזין בטלית כו'כתר שם טוב (תשסד) הוספות סי' קו
ב ע"א03 זה אומר כולה שליאמת ליעקב עה"ת עמ' רפא
ב ע"א20 אי תני אני מצאתיה הוה אמינא מאי מצאתיה ראיתיהילקוט דברי חכמים שמות סי' כח, תיא
ב ע"א20 אי תני אני מצאתיה הוה אמינא מאי מצאתיה ראיתיהמאמר יחזקאל (קאזמיר) עמ' סב, פט, קצ, רפז
ב ע"א21 מאי מצאתיה ראיתיהדברי ישראל (תשסח) ח"ב עמ' שעט
ב ע"א21 מאי מצאתיה ראיתיהקומץ המנחה עמ' 59 (סי' סה)
ב ע"א21 מאי מצאתיה ראיתיה וכו'מי השלוח (תשסז) ח"ב דף רד
ב ע"א21 מאי מצאתיה ראיתיהפרי צדיק שופטים אות יג
ב ע"א21 מאי מציאה ראיה בעלמאבאר שרים בראשית פ' נח דרוש א אות ב
ב ע"א22 בראיה בעלמא קניזכות ישראל - עשר עטרות פרק ה אות יד
ב ע"א22 בראיה בעלמא קנירסיסי לילה סי' נב (עמ' 118), קדושת השבת סי' ז (עמ' 53)
ב ע"א22 בראיה בעלמא קני ליהשבט מישראל עמ' ק
ב ע"א25 ומצאתההכתב והקבלה ויקרא פ"ט פסוק יב
ב ע"א25 ומצאתה דאתא לידיהמשנת חיים ויקרא עמ' רלט
ב ע"א25 ומצאתה דאתא לידיה משמעעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תקסח
ב ע"א25 ומצאתה דאתאי לידי' משמעלקוטי שיחות חל"ב עמ' 54
ב ע"א26 לישנא דקרא לחודחכמת התורה תולדות עמ' שפו
ב ע"א35 והא זה וזה קתנישל"ה תושבע"פ אות קכז
ב ע"א תוס' - וא"ת יהא נאמן שחצי שלו במיגו דאי בעי אמר כולה שלו כו'אור לשמים (תשסג) עמ' שס
ב ע"א תוס' ד"ה וזהמאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף לג ע"א
ב ע"א תוס' ד"ה וזה נוטלדגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' שמו
ב ע"א תוס' ד"ה וזה נוטל וא"ת ונימא דאין ספק מוציא מידי ודאיזכרון אליעזר עמ' ר
ב ע"א תוס' ד"ה וזהאבן שהם עמ' שכה [הלכה]
ב ע"א תוס' ד"ה ויחלוקודרכי חושן עמ' יח [הלכה]
ב ע"ב דאי תימא מציאה וכו' חבראי לאו מידי חסר בה וכו'אהל נפתלי - זכרון יצחק עמ' רלה בהערה
ב ע"ב ולחזי זוזי ממאן נקטלב המשפט ח"א שיעור יב [הלכה]
ב ע"ב חנוני על פנקסודברי הרב עמ' רטז
ב ע"ב ממון המוטל בספק חולקיםצמח דוד (סקאליע) עמ' תקעט
ב ע"ב היכא דאיכא דררא דממונא, ותוס' שםאור אברהם בראשית עמ' רפד
ב ע"ב תוס' - קושיית הגמרא היא שיהא המוכר נאמן כעד מסייעאור לשמים (תשסג) עמ' שסא
ב ע"ב תוס' דררא רממונא - שבלא טענותיהם יש ספק לב"רגור אריה דברים פ"א הערה 144
ב ע"ב רא"ש אות א - שמי שהדין עמו, מוסר נפשו להעמיד את שלו בידו, יותר ממה שמוסר האחר נפשו לגזולמבשר טוב - חנוכה עמ' לב
ג ע"א08 לימא מתני'עולת חודש ח"ג מאמר תלא, תלג
ג ע"א11 עד שיבוא אליהומחשבות חרוץ סי' ח (עמ' 58)
ג ע"א15 אמאי לא אמרינן יחלוקו אלא יהא מונח כו'אור לשמים (תשסג) עמ' שסב
ג ע"א18 החנוני והפועלים שניהם נשבעין ונוטלין מבעה"בצפנת פענח (תשסו) עמ' רעו
ג ע"א18 חנוני על פנקסואבן שהם עמ' שצה [הלכה]
ג ע"א39 תני ר' חייא, בדין העדאת עדיםאבן שהם עמ' רסז [הלכה]
ג ע"א39 תני רבי חייא מנה לי בידך וכו' שלא תהא הודאת פיו גדולה מהעדאת עדים מקל וחומרשל"ה תושבע"פ אות לג
ג ע"א42 הודאת פיו חמורה מהעדאת עדיםאור אברהם בראשית עמ' רנא
ג ע"א42 הודאת פיו חמורה מהעדאת עדיםאור אברהם שמות עמ' קעז
ג ע"א45 מה שהוא ביד כל אחד הוא שלותפארת ישראל עמ' קנ
ג ע"א50 מודה במקצת חייב וכופר הכל פטורקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' כב
ג ע"א50 מפני מה אמרה תורה מודה במקצת הטענה ישבע חזקה אין אדם מעיז פניו בפני בעל חובוילקוט דברי חכמים שמות סי' שו
ג ע"א50 מפני מה מודה במקצת הטענה ישבעישא מדברותיך - מגילה עמ' רפ
ג ע"א51 חזקה אין אדם מעיז פניו בפני בעל חובו וכו'דברי ישראל (תשסח) ח"ב עמ' רו, שכג
ג ע"א51 חזקה אין אדם מעיז פניו בפני בעל חובונטריקן (תשעד) עמ' קסט
ג ע"א52 והאי בכוליה בעי דנכפריהמאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף לב ע"א
ג ע"א תוס' - שבועת עד אחד אפילו בטענת שמאאור אברהם דברים עמ' קצו
ג ע"א תוס' ד"ה מפנינטריקן (תשעד) עמ' קסט-קע
ג ע"א תוס' ד"ה מפני, הקשו כופר הכל מנלן דפטוראמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) יתרו ליקוטים אות א
ג ע"ב01 בכולא בעי דלודי ליה והאי דלא אודי אשתמוטי היא דקא משתמיט וכו'דברי ישראל (תשסח) ח"ב עמ' רצג
ג ע"ב01 בכוליה בעי דלודי ליה והאי דלא אודי אשתמוטי הוא דקא משתמטזכרון אליעזר עמ' ר
ג ע"ב06 ומה פיו שאין מחייבו ממוןאגרות הראיה חלק א קכה; טוב ראיה
ג ע"ב09 הודאת בע"ד כמאה עדים דמיגור אריה דברים פט"ז הערה 93
ג ע"ב09 הודאת בעל דיןבאר הגולה הקדמה 66
ג ע"ב09 הודאת בעל דין וכו'אוצר המאמרים (תשסא) עמ' קכב
ג ע"ב09 הודאת בעל דין כמאה עדים דמיילקוט דברי חכמים שמות סי' פד
ג ע"ב10 פיו שאין מחייבו קנסבנין אפרים עמ' קלא [הלכה]
ג ע"ב14 רבי חייא כר"מ וכו' כי היכי דמחייב ליה קרבן מק"ו מחייב חומשמאיר עיני חכמים מהדו"ב ח"א דף נח ע"א
ג ע"ב16 אמרו לו שנים אכלת חלב והוא אומר לא אכלתילב המשפט ח"א שיעור כו [הלכה]
ג ע"ב16 אמרו לו שנים אכלת חלב והוא אומר לא אכלתי רבי מאיר מחייבשל"ה תושבע"פ אות רכב
ג ע"ב16 אמרו לו שנים אכלת חלב, ובתוס' ד"ה אדםעיוני רש"י במדבר עמ' מב
ג ע"ב18 וחכמים פוטרים וברמב"ןעיוני רש"י שמות ח"ב עמ' פד, פה
ג ע"ב22 אשם היינו קרבןברכת שלמה חו"מ עמ' א [הלכה]
ג ע"ב25 מה לפיו שאינו בהכחשה והזמהאור אברהם - תלמוד תורה עמ' שכד
ג ע"ב25 מה לפיו שכן אינו בהכחשה ובהזמה תאמר בעדים שישנן בהכחשה ובהזמהזכרון אליעזר עמ' רא
ג ע"ב רש"י ד"ה אינו בהכחשה ובהזמה וכו' דהודאת בע"ד כמאה עדיםזכרון אליעזר עמ' רא
ג ע"ב רש"י ד"ה הודאת בע"דבנין אפרים עמ' קל [הלכה]
ג ע"ב תוס' - אין אדם משים עצמו רשעאור אברהם - תלמוד תורה עמ' שכט
ג ע"ב תוס' ד"ה אשם היינו קרבןטוב ראיה
ג ע"ב תוס' ד"ה בכוליהלב המשפט ח"א שיעור יט [הלכה]
ג ע"ב תוס' ד"ה בכוליהמאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף לב ע"ב, סט ע"א
ג ע"ב תוס' ד"ה בכוליהעיוני רש"י שמות ח"ב עמ' קכז
ג ע"ב תוס' ד"ה בכוליה, ותימא דחשיד אממונא לא חשיד אשבועתאזכרון אליעזר עמ' רא
ד ע"א מה להצד השוה שבהן שכן לא הוחזק כפרן תאמר בעדים שכן הוחזק כפרן וכו'.של"ה תושבע"פ אות לג
ד ע"א הכופר במלוה כשר לעדותבנין אפרים עמ' קיב [הלכה]
ד ע"א מנה לי בידךהכתב והקבלה שמות פכ"ב פסוק ח
ד ע"א הילך וכו'נועם אליעזר בראשית עמ' רצז ע"ב
ד ע"א הילךאבן שהם עמ' שנא [הלכה]
ד ע"א הילךעולת חודש ח"ג מאמר ריז-רכג
ד ע"א דיינים מומחים שמחייבים קנס אם חייב שבועת התורה כר' חייאנטריקן (תשעד) עמ' קסט
ד ע"א תוס' - שבועת מודה במקצת וע"א ע"י טענה חשובה היאאור אברהם דברים עמ' קצו
ד ע"א תוס' ד"ה הצדאבן שהם עמ' רלג [הלכה]
ד ע"ב סלעין דינריןאבן שהם עמ' שפה [הלכה]
ד ע"ב שטר שכתוב בו סלעים דינרים מלוה אומר ה' ולוה ג'שני המאורות (תשסח) עמ' לב
ד ע"ב כפירת שעבודהכתב והקבלה ויקרא פ"ה פסוק כא
ד ע"ב תוס'הכתב והקבלה ויקרא פ"ה פסוק כא
ד ע"ב תוס' ד"ה אימאיר עיני חכמים מהדו"ג ח"א דף רח
ד ע"ב תוס' ד"ה אין נשבעיןנחלת דבש מהדו"ק ח"א סי' לח אות יד
ד ע"ב תוס' ד"ה אין נשבעיןטוב ראיה
ד ע"ב תוס' ד"ה איןאבן שהם עמ' שמט [הלכה]
ה ע"א01 למ"ד הילך פטור אמאי איצטריך קרא למעוטי קרקע משבועהזכרון אליעזר עמ' רג
ה ע"א05 הודה בכלים וכפר בקרקעותזכרון אליעזר עמ' רג
ה ע"א22 כי הוא זה מכאן למודה מקצת הטענהדברי יחזקאל שרגא תליתאה עמ' שצו
ה ע"א22 שבועת מודה במקצת דכתיב כי הוא זהטיול בפרדס ח"א עמ' ה
ה ע"א25 למודה ממין הטענהלקוטי שיחות חכ"ד עמ' 99
ה ע"א25 למודה ממין הטענהאמת ליעקב עה"ת עמ' תעה
ה ע"א28 ההוא רעיא וכו' ובתוס' ד"ה אימאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף לא ע"ב
ה ע"א28 ההוא רעיאאבן שהם עמ' רסט [הלכה]
ה ע"א28 ההוא רעיאהמאור שבתורה
ה ע"א28 ההוא רעיאטוב ראיה
ה ע"א37 לישבע מדרב נחמןאבן שהם עמ' שסג [הלכה]
ה ע"א רש"י - חזקה אין תובע אא"כ יש לונטריקן (תשעד) עמ' רה
ה ע"א רש"י - נמצא שאין שבועת השומרים בא אא"כ טען שלוש פרותגור אריה שמות פכ"ב הערה 125
ה ע"א תוס' ד"ה שכנגדולב המשפט ח"א שיעור יב [הלכה]
ה ע"א תוס' ד"ה שכנגדואבן שהם עמ' שסו [הלכה]
ה ע"ב01 ותיפוק ליה דהוה ליה רועהמאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף לב ע"א
ה ע"ב01 תקנתא לתקנתא לא עבדינןחכמת התורה מקץ עמ' תכג
ה ע"ב03 לא קשיא הא דידיה הא דעלמאאוצר המאמרים (תשס) עמ' רמד
ה ע"ב04 דאלת"ה אנן חיותא לרועה היאך מסרינןדברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' שיד
ה ע"ב06 אין אדם חוטא ולא לוקדושת ציון (תשנד) ח"א עמ' כט
ה ע"ב06 אין אדם חוטא ולא לוקשוטי כלה ח"ט אות רצד
ה ע"ב06 אין אדם חוטא ולא לושרגא המאיר על התורה עמ' תקעב
ה ע"ב06 אין אדם חוטא ולא לומשיבת נפש עמ' לז
ה ע"ב06 אין אדם חוטא ולא לונר ישראל חלק ה דף לה
ה ע"ב06 חזקה אין אדם חוטא ולא לושפתי חיים מועדים ח"א עמ' צז, קכד
ה ע"ב15 וכי מאחר שזה תופס ועומד וכו' א"ר יוחנן כדי שלא יהא כל אחד הולך ותוקף וכו', אביי אמר משום ספק מלוה ישינהאור לשמים (תשסג) פתח דבר עמ' ח
ה ע"ב19 ונימא מיגו דחשידדרכי חושן עמ' קטו [הלכה]
ה ע"ב19 חשיד אממונא חשיד אשבועתאדרכי חושן עמ' קצג, קצה [הלכה]
ה ע"ב20 לא אמרינן מגו דחשיד אממונאאמרי אמת (אמדו) דף יב ע"א
ה ע"ב26 איזהו נקרא כופרברכת מועדיך לחיים ח"ב דף ז ע"ד [כז ע"א ד"ה תו]
ה ע"ב26 כופר במלוה כשר לעדותבנין אפרים עמ' קיג [הלכה]
ה ע"ב32 משתמוטי סבר משכחנא לגנב ותפיסנא ליהמאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף לג ע"א
ה ע"ב45 קעבר על לאו דלא תחמודשערי תשובה שער ג אות מג
ה ע"ב46 לא תחמוד לאינשיתורת חיים (קאסוב) עמ' רס
ה ע"ב46 לא תחמוד לאינשי בלא דמי משמע להואמרי נועם (מועדים) תשובה ה [מבן המחבר]
ה ע"ב46 לא תחמוד לאינשי בלא דמי משמע להושבט מישראל עמ' קצט
ה ע"ב רש"י ד"ה חשיד וראשונים שםדרכי חושן עמ' קצג-קצד [הלכה]
ה ע"ב תוס' - הקשו למה לי לאו דלא תחמוד, תיפוק ליה משום לא תגזול, ותירצו לעבור עליו בב' לאויןלחמי תודה דף רמ ע"א
ה ע"ב תוס' - לא תחמודבנין אפרים עמ' קלב [הלכה]
ה ע"ב תוס' ד"ה בלא דמיחכמת התורה וישלח עמ' עא
ה ע"ב תוס' ד"ה דחשידידרכי חושן עמ' קטו [הלכה]
ה ע"ב מיוחס לריטב"א - אמר רבא חישינן שמא, מודה במקצת שהודה שהוא חשודדרכי חושן עמ' קטז [הלכה]
ו ע"א01 שבועת היסת בימי ר"נ נתקנהגור אריה שמות פי"ח הערה 365
ו ע"א06 ג' שבועות וכו' וברש"י שםעיוני רש"י שמות ח"ב עמ' קכז, קכח
ו ע"א11 אביי אמר חיישינן שמא מלוה ישנה יש לו עליומאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף לב ע"א, לב ע"ב
ו ע"א11 אביי סובר חשוד אממונא חשוד אשבועתא, וטעמא דמתניתין דיחלוקו בשבועה משום מלוה ישנהאור לשמים (תשסג) עמ' שס, שסב
ו ע"א11 חיישינן שמא ספק מלוה ישנה יש לו עליו, ובתוספות שם ד"ה ספקלב המשפט ח"ב שיעור טז, כו [הלכה]
ו ע"א11 חישינן שמא מלוה ישנה יש לו עליומי מרום ח"ט עמ' קסט
ו ע"א11 מלווה ישנה ורש"י שםדרכי חושן עמ' קטו, קיט-קכ [הלכה]
ו ע"א13 חישינן שמא ספק מלוה וראשונים שםדרכי חושן עמ' קצה [הלכה]
ו ע"א16 פרשי אינשי מספק שבועה ולא פרשי מספק ממונא ובתוספות ד"ה ספק מלוה ישנהלב המשפט ח"א שיעור כב [הלכה]
ו ע"א17 ממון איתא בחזרהדברי ישראל (תשסח) ח"ב עמ' שדמ
ו ע"א19 שתיקה כהודאה דמיאחכמת התורה בראשית עמ' שכד
ו ע"א35 דאתי לקמן כי תפיס לה חד מינייהו ואידך מסרך בה סרוכי וכו' דסרכא לאו כלום היאשל"ה תושבע"פ אות רפה
ו ע"א40 הקדישה בלא תקפהטבעות זהב ח"א דף נג ע"ד [הלכה]
ו ע"א43 אין אדם יכול להקדיש דבר שאינו ברשותוגור אריה שמות פי"ב הערה 340
ו ע"א43 דההיא מסותא דהוו מינצו וכו׳טוב ירושלים בראשית פל"ב פסוק כג
ו ע"א תוס' ד"ה שבועהעיוני רש"י שמות ח"ב עמ' קכז, קמ
ו ע"א תוס' ד"ה קפץמפניני הרב עמ' קצו
ו ע"ב03 פרשי מינה רבנן וכו'דרכי החיים ח"א עמ' שמב
ו ע"ב10 תקפו כהן אין מוציאין אותו מידודרכי חושן עמ' שע [הלכה]
ו ע"ב10 תקפו כהןבנין אפרים עמ' סה [הלכה]
ו ע"ב16 מנין של בהמות למעשר בספקאחרי ראי (תשסד) סדרות סי' כג אות ב
ו ע"ב16 נכנסת לדיר להתעשרגור אריה במדבר פכ"ב הערה 108
ו ע"ב17 אי ס"ד תקפו כהןדגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' רסט
ו ע"ב25 קפץ א' מן המנויים לתוכן כולן פטוריםדברי יונה עמ' לב
ו ע"ב25 קפץ אחדהכתב והקבלה ויקרא פכ"ז פסוק לב
ו ע"ב25 קפץ אחד מן המנויים וכו' - תוס', רא"שאור אברהם - מסכת מגילה עמ' מב
ו ע"ב25 קפץ אחד מן המנויין לתוכן, שיטה מקובצתחכמת התורה שמיני עמ' שנה
ו ע"ב תוס' - הוקשו ליבטל ברובא ולחייבו כולהו במעשרדברי יונה עמ' לב
ו ע"ב תוס'דברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' רנא
ו ע"ב תוס' ד"ה והאטבעות זהב ח"א דף לז ע"ב, עג ע"א [הלכה]
ו ע"ב תוס' ד"ה קפץ - וא"ת ליבטל ברובא וליחייב כולהו במעשר, ואף דהוי דבר שבמנין, הא זהו רק מדרבנןבנין משה (מייזליש) ח"ב עמ' קצח
ו ע"ב תוס' ד"ה קפץ אחד מן המנוייןשרגא המאיר על התורה עמ' רח
ו ע"ב ר"ח - שיש לו עשר צאן בדיר וכו'לקוטי שיחות ח"ז עמ' 364
ו ע"ב רא"ש - רוב לא הוי כודאיאור אברהם הלכות מגילה וחנוכה עמ' לז
ז ע"א01 עשירי וודאינפש הרב עמ' קצא; מפניני הרב עמ' רצג
ז ע"א03 א"ל רב אחא מדיפתי לרבינא מאי ספיקותדברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' שטו
ז ע"א14 הא יכול להוציאו בדיינים הקדישו קדוש אע"ג דלא אפקיההמעלות לשלמה (תשמז) עמ' קס
ז ע"א14 יכול להוציאו בדייניםדרכי חושן עמ' שסד [הלכה]
ז ע"א19 במסותא דמקרקעי - רע"אדרכי חושן עמ' רצא-רצד, שסו [הלכה]
ז ע"א19 במסותא מקרקעי עסקינןהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' קסב
ז ע"א24 מחוי ר"אעולת חודש ח"ג מאמר תלב, תלד, תלה
ז ע"א30 סודרא כמאן דפסיקטבעות זהב ח"א דף לו ע"א [הלכה]
ז ע"א38 שנים אדוקין בשטראבן שהם עמ' צא [הלכה]
ז ע"א38 שנים אדוקין בשטר... יתקיים השטר בחותמיו דברי רבי, רבי שמעון בן גמליאל אומר יחלוקושל"ה תושבע"פ אות קב¬
ז ע"א39 מלוה אמר שלי הואעולת חודש ח"ג מאמר תכח
ז ע"ב02 המוצא שטר חוב בשוק וכתוב בו הנפק וכתוב בו זמנו יחזיראיש צעיר דף ב ע"א
ח ע"א08 המגביה מציאה לחבירו קנה חבירודברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' שטז
ח ע"א10 תיעשה זו כמי שמונחת ע"ג קרקע, וזו כמי שמונחת וכו'אהל נפתלי - זכרון יצחק עמ' רלה בהערה
ח ע"א15 מגו דזכי לנפשיה זכי נמי לחבריהדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' שכג
ח ע"א15 מגו דזכי לנפשיה זכי נמי לחבריהלקוטי תורה (ויז'ניץ, תשסו) עמ' רח
ח ע"א16 תדע שאילו אמר לשלוחו צא וגנוב לי וגנב לו - פטוראבן פינה עמ' 176
ח ע"א17 ואלו שותפין שגנבו חייביןחכמת התורה בראשית עמ' רפא, שלח
ח ע"א17 ושותפין שגנבוטבעות זהב ח"א דף ג ע"ג, לו ע"ד, נג ע"א [הלכה]
ח ע"א18 מגו דזכי לנפשיה בדבר עברהאבן יהושע עמ' 97
ח ע"א20 חרש ופקח שהגביהו מציאה מתוך שלא קנה חרש וכו'מזקנים אתבונן עמ' נז
ח ע"א49 אמר רב יוסף אמר לי רב יהודה שמעית מיניה דמר שמואלנחלת דבש מהדו"ק ח"ב סי' יט אות טו
ח ע"א רש"י ד"ה קאי באבלדרכי חושן עמ' רסט [הלכה]
ח ע"ב ולא אמרת לן משמיהדרכי החיים ח"א עמ' רצג
ח ע"ב אמר רבי אידיזכות ישראל - עשר צחצחות פרק ג אות יז
ט ע"א תרי גווני מנהיגטבעות זהב ח"א דף כח ע"א, ל ע"א [הלכה]
ט ע"ב02 ואי איניש זילא הוא קנישם דרך - כתר תורה עמ' רל
ט ע"ב05 קני כלים שעליהטבעות זהב ח"א דף נ ע"א [הלכה]
ט ע"ב13 היה מהלך בספינהחלק יעקב (קנטור) דרוש ט
ט ע"ב15 ספינה מינח ניחאמי השלוח (תשסז) ח"א דף סג
ט ע"ב15 ספינה מינח ניחאתאומי צביה עמ' רנז
ט ע"ב29 מגו דאי בעי מפקר נכסיה והוה עני וחזי ליה וכו'דברי ישראל (תשסח) ח"ב עמ' רכו, שמו
ט ע"ב רש"י ד"ה קלתהקרן פני משה ח"א עמ' רמ
י ע"א10 רב נחמן ורב חסדא דאמרי תרוייהו המגביה מציאה לחבירו לא קנה חבירולב המשפט ח"א שיעור ג [הלכה]
י ע"א11 המגביה מציאה לחבירודגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' רס
י ע"א11 המגביה מציאה לחבירו וכו׳טוב טעם בראשית עמ' קה
י ע"א11 המגביה מציאה לחבירו לא קנה חבירו מ"ט הוי תופס לבע"ח במקום שחב לאחריםדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' שכג-שכד
י ע"א11 מגביה מציאה לחברוטבעות זהב ח"א דף כו ע"א [הלכה]
י ע"א12 תופס לבע"ח אם יש לו זכות זכה לאחרינא ובתוס'כנסת יחזקאל (פאנעט) דרושים עמ' קסד-קסה
י ע"א24 שאני פועל דידו כיד בעה"בחכמת התורה תולדות עמ' תקב
י ע"א24 שאני פועל דידו כיד בעה"ב וכו'לקוטי שיחות ח"כ עמ' 57
י ע"א25 פועל חוזר בומשיבת נפש עמ' קנו
י ע"א25 פועל חוזר בחצי היום דכתיב כי לי בנ"י עבדיםמתנת חיים מועדים (תשנח) עמ' רטו
י ע"א25 פועל יכול לחזור אף בחצי יום וכו' ולא עבדים לעבדיםדרכי צדק עמ' סה, קסב
י ע"א25 פועל יכול לחזור בותתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' קג
י ע"א25 פועל יכול לחזור בו אפילו בחצי היוםאור אברהם - רות עמ' קמד, שעז
י ע"א25 פועל יכול לחזור בו אפילו בחצי היוםאור אברהם דברים עמ' נד
י ע"א25 פועל יכול לחזור בו אפילו בחצי היוםאז שמח עמ' רמב
י ע"א25 פועל יכול לחזור בו אפילו בחצי היום וכו'אור אברהם - הגדה של פסח עמ' רלד
י ע"א25 פועל יכול לחזור בו בחצי היוםחכמת התורה ויצא עמ' תרי
י ע"א25 פועל יכול לחזור בו וכו'אור אברהם בראשית עמ' סד
י ע"א26 אפילו בחצי היום חוזרגור אריה שמות פכ"א אות יא, הערה 313
י ע"א28 כי לי בנ"י עבדיםדרכי חושן עמ' שלה, שלז [הלכה]
י ע"א28 כי לי בני ישראל עבדים - עבדי הם ולא עבדים לעבדיםאבן ישפה עמ' 66
י ע"א28 כי לי בני ישראל עבדים ולא עבדים לעבדיםגור אריה שמות פכ"א אות כא, הערה 311
י ע"א29 עבדי הם - ולא עבדים לעבדיםבית ישראל (טויסיג) ויקרא עמ' קנו
י ע"א29 עבדי הם - ולא עבדים לעבדיםבית ישראל (טויסיג) תנינא ח"ב עמ' רכז
י ע"א29 עבדי הם - ולא עבדים לעבדיםמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 367
י ע"א29 עבדי הם ולא עבדים לעבדיםאור אברהם - מסכת מגילה עמ' קכא
י ע"א29 עבדי הם ולא עבדים לעבדיםבית ישראל (טויסיג) דברים עמ' ק
י ע"א29 עבדי הם ולא עבדים לעבדיםבת עין (תשסז) עמ' סב
י ע"א29 עבדי הם ולא עבדים לעבדיםלקוטי שיחות חל"ב עמ' 166
י ע"א29 עבדי הם ולא עבדים לעבדיםלקט אמרים (שכטר) עמ' לח
י ע"א29 עבדי הם ולא עבדים לעבדיםמי מרום ח"ח עמ' ע
י ע"א29 עבדי הם ולא עבדים לעבדיםפירוש המכבי ישעיהו ונביאים אחרונים עמ' פ
י ע"א29 עבדי הם ולא עבדים לעבדיםשיחות ר' צבי יהודה שמות עמ' 326 ,282-283 ,250 ,248 ,156 ,132 ,115 ,38
י ע"א29 עבדי הם ולא עבדים לעבדיםלבני ישראל (הישן) דרוש א
י ע"א29 עבדי הם ולא עבדים לעבדיםשיחות ר' צבי יהודה ויקרא עמ' 275 ,268 ,233
י ע"א29 עבדי הם ולא עבדים לעבדיםשערי תשובה שער ג אות קסז
י ע"א30 המגביה מציאה לחבירו קנה חבירו וכו׳טוב ירושלים בראשית פי"ד פסוק יט
י ע"א33 ראה את המציאה ונפל עליהמעדני אשר נישואין עמ' קנו
י ע"א33 ראה את המציאה ונפל עליה ובא אחר והחזיק בה, זה שהחזיק בה זבה בה, ונקנו לי' ד' אמות דידי' וכו'צמח דוד (סקאליע) עמ' צב
י ע"א33 ראה את המציאה ונפל עליהבוצינא דנהורא (תשסז) עמ' רכא
י ע"א33 ראה את המציאה ונפל עליהחכמת התורה תולדות עמ' רנז
י ע"א33 ראה את המציאה ונפל עליהמי מרום ח"ט עמ' קפה
י ע"א33 ראה את המציאה ונפל עליה ובא אחר והחזיק בה זה שהחזיק בה זבה בה וכו' ד' אמות של אדם קונות וכו' כיון שנפל וכו'נועם אלימלך (תשסא) עמ' שטז
י ע"א33 ראה את המציאה ונפל עליה, ובא אחר והחזיק בהנועם אלימלך דף עח ע"ג
י ע"א35 אמר אבא כהן ברדלא ארבע אמות של אדם קונות לו בכל מקוםאור לשמים (תשסג) עמ' קמה
י ע"א35 אר"ל משום אבא כהן ברדלא ד' אמות של אדם קונות לו בכל מקוםאיש צעיר דף יא ע"א
י ע"א36 ד' אמות קונות לואור גנוז (מוסקוביץ) עמ' רעא
י ע"א36 ד' אמות של אדם הן שלו, והן קונות לו בכל מקוםלקוטי תורה (טשרנוביל, תשסא) עמ' רד
י ע"א36 ד' אמות של אדם קונות לוברכת דוד עמ' לח, ריג
י ע"א36 ד' אמות של אדם קונות לומגן דוד (טאלנא, תשס) עמ' רכב
י ע"א36 ד' אמות של אדם קונות לוקדושת עינים (טויסיג, תשעא) פרק ב אות קנא
י ע"א36 ד' אמות של אדם קונות לו בכל מקוםדברי ישראל (תשסח) ח"ב עמ' שי
י ע"א36 ד' אמות של אדם קונות לו בכל מקוםלקוטי מאמרים עמ' 85
י ע"א36 ד' אמות של אדם קונות לו בכל מקוםאבן יהושע עמ' 102
י ע"א36 ד' אמות של אדם קונות לו בכל מקוםדרשות מנחת יצחק עמ' סא
י ע"א36 ד' אמות של אדם קונות לו בכל מקוםקהלת דוד (טאלנא, תשסג) עמ' קפג
י ע"א36 ד' אמות של אדם קונות לו מקוםמגן אברהם (טריסק, תשסו) עמ' תד
י ע"א36 ד"א של אדם קונות לולקוטי שיחות חט"ז עמ' 195, חכ"א עמ' 53
י ע"א36 ד' אמות של אדם וכו'דברי שלום ח"ו סי' קס
י ע"א36 ד' אמות קונות לואוצרות הראיה עמ' 836
י ע"א44 נקנו ליה ארבע אמות דידיה?... כיון דנפל, גלי דעתיה דבנפילה ניחא ליה דנקני - בארבע אמות לא ניחא ליה דנקנינועם אלימלך דף עח ע"ג-ע"ד
י ע"א46 קנין בלא כוונההל' בית הבחירה (שניאורסון) עמ' פב
י ע"א47 כיון דנפיל גלי דעתיהלקוטי שיחות חי"א עמ' 145
י ע"א רש"י - תופס לבע"ח במקום שחב לאחרים לא קנה דוקא כשלא עשאו שליחדרכי צדק עמ' צ
י ע"א רש"י ד"ה לא קנה, תוס' ד"ה תופס לבע"חדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' שכג
י ע"א רש"י - היכא דהוא שליח יכול לתפוסחקל יצחק (תשסג) עמ' רפב
י ע"א רש"י, בעשאו שליח תופם לבע"ח וכו' קנה, ותוס' שםאהל נפתלי - זכרון יצחק עמ' רלה בהערה
י ע"א תוס' - כיון דיכול לחזור כל אימת שירצה לאו עבדות כלל ולכן מותר לאדם להשכיר עצמו לפועלדרכי צדק עמ' סה
י ע"א תוס' ד"ה כי לי בנ"ידרכי חושן עמ' קנו-קנז [הלכה]
י ע"א נמוק"י - כיון דתק"ח היא שומעין לו באומר אי אפשי בתק"חלקוטי שיחות חי"א עמ' 145
י ע"א ריטב"א - פועל גופו קנוי לבעה"בלקוטי שיחות חכ"ה עמ' 145
י ע"א שטמ"קלקוטי שיחות חי"א עמ' 146
י ע"ב17 ואמר ריש לקיש וכו' קטנה אין לה חצר ואין לה ארבע אמות וכו' כי היכי דאית לה יד וכו'של"ה - מס' פסחים אות שמג
י ע"ב17 ואמר ריש לקיש וכו' קטנה אין לה חצר ואין לה ארבע אמות וכו' מר אמר חדא ומר אמר חדא ולא פליגישל"ה תושבע"פ אות רסא, שמא
י ע"ב18 קטנה אין לה חצר ואין לה ארבע אמות וכו' כי היכי דאית לה יד חצר נמי אית לה וכו'של"ה - תולדות אדם אות קל
י ע"ב21 ידו היינו רשותולקוטי תורה (ויז'ניץ, תשסו) עמ' קנג, קס, קסה
י ע"ב23 חצר מטעם שליחותחכמת התורה וארא עמ' צה
י ע"ב23 הוי מטעם שליחותחכמת התורה נח עמ' שכח
י ע"ב23 חצר מטעם שליחותגור אריה בראשית פ"ח הערה 40
י ע"ב24 מי איכא מאן וכו'דברי שלום חלק א עמ' ה
י ע"ב26 אם המצא תמצא בידו וכו', מכדי חצר משום שליחות אתרבאי ואשלד"ע וכו'ערבי נחל (תשסד) עמ' שעט, תכה-תכז, תצט
י ע"ב26 חצר קונה מדכתיב בידועיוני רש"י שמות ח"ב עמ' קיד
י ע"ב29 שליח לדבר עבירהחכמת התורה ויגש עמ' רכה
י ע"ב29 שליח לדבר עבירהחכמת התורה נח עמ' שכח
י ע"ב30 אין שליח לדבר עבירה - תוס'אור אברהם - מסכת מגילה עמ' שנא
י ע"ב30 אין שליח לדבר עבירהאור אברהם שמות עמ' קמב
י ע"ב30 אין שליח לדבר עבירהברכת מועדיך לחיים ח"ב דף יג ע"א [מז ע"א ד"ה ושם]
י ע"ב30 אין שליח לדבר עבירהחכמת התורה וארא עמ' תקמא
י ע"ב30 אין שליח לדבר עבירהחכמת התורה ויגש עמ' ריא
י ע"ב30 אמר רבינא היכא אמרינן דאין שליח לדבר עבירה היכא דשליח בר חיובא הוא אבל בחצר דלאו בר חיובא הוא מיחייב שולחורישומי דברים עמ' כ
י ע"ב30 אשלד"עטבעות זהב ח"א דף א ע"ב, ב ע"ד, כז ע"א, כט ע"א [הלכה]
י ע"ב30 היכא אמרינן אין שליח לדבר עבירה וכו' אבל היכא שאין השליח בר חיובא מיחייב שולחופקודת אלעזר (תשסד) עמ' קלו
י ע"ב30 היכא אמרינן דאין שליח לדבר עברה היכא דשליח בר חיובאאיש צעיר דף כה ע"ב
י ע"ב30 לחד לישנא אפילו היכא דהשליח לא היה בגדר אי בעי עביד אי בעי לא עביד, אמרינן אשלד"עערבי נחל (תשסד) עמ' שעט
י ע"ב31 היכא דהשליח הוי בר חיובאחקל יצחק (תשסג) עמ' קפג
י ע"ב32 היכא דשליח לאו בר חיובא הוא יש שליח לדבר עבירהלחמי תודה דף עח ע"א
י ע"ב38 היכא אמרינן אין שליח לדבר עבירה היכא דאי בעי עביד ואי בעי לא עביד וכו'דרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' שלב
י ע"ב39 אי בעי עביד אי בעי לא עביד ובתוס' ד"ה שםיציב פתגם על התורה עמ' קנה
י ע"ב40 בע"כ מותיב בה יש שליח לדבר עבירהחכמת התורה שמיני עמ' קיט
י ע"ב43 איש דאמר לאשה וכו'דברי שלום חלק א עמ' טז
י ע"ב44 אקפי לי קטןדגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' רלד
י ע"ב49 והתניא ידה אין לי אלא ידה גגה חצירה קרפיפה מנין תלמוד לומר ונתן מכל מקוםשל"ה תושבע"פ אות נט
י ע"ב50 ידה אין לי אלא ידהויגד יעקב עמ' שעה
י ע"ב50 ת"ל ׳ונתן׳ מכל מקום - רש"יחפץ יהונתן שמות פ"טז פסוק לה
י ע"ב51 כי פליגי לענין מציאהטבעות זהב ח"א דף עה ע"ג [הלכה]
י ע"ב רש"יהכתב והקבלה ויקרא פי"ז פסוק יג
י ע"ב רש"י ד"ה אשה אינה באזהרת וכו' וקטן דנקט משום דסתמא גדול וכו', תוס' ד"ה אקפי לי קטןנחלת דבש מהדו"ק ח"א סי' יז אות ב, סי' יט אות ד
י ע"ב תוס' ד"ה אי בעי לא עבידחכמת התורה ויגש עמ' רד
י ע"ב תוס' ד"ה דאמרדגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' רה, שיח
י ע"ב תוס' ד"ה דאמרחכמת התורה ויגש עמ' רכה
י ע"ב תוס' ד"ה דאמרמגיד דבריו ליעקב (מביאלה, תשסד) עמ' קסז
י ע"ב תוס' ד"ה דאמר בענין הנ"מ בין ב' הלשונותערבי נחל (תשסד) עמ' תכו
י ע"ב תוס' ד"ה דאמר לישראל קדש לי אשה גרושהנחלת דבש מהדו"ק ח"א סי' לט אות ג
י ע"ב תוס' ד"ה דאמר לישראלאמת ליעקב עה"ת עמ' שפ
י ע"ב תוס' ד"ה דאמר לישראל, נ"מ אף לרבא דאי אין שליחות בטלי הקידושין ואין יש שליחות חלין הקידושיןרביד יוסף (תשסא) ח"ב עמ' 40
י ע"ב תוס' היכא דאין שלד"ע השליחות בטלויגד יעקב עמ' תרכד
י ע"ב רעק"א - בטעם למה אין שליח לדבר עבירהאור אברהם - רות עמ' שעט
יא ע"א06 מר אמר חדא ומר אמר חדא ולא פליגיפרי צדיק ויצא אות ז
יא ע"א13 חצרו של אדם קונה לו שלא מדעתולחמי תודה דף קצה ע"א
יא ע"א13 חצרו של אדם קונה לו שלא מדעתו וכו'דברי חיים - מועדים (תשנט) עמ' קסז
יא ע"א13 חצרו של אדם קונה לו שלא מדעתו וכו׳טוב ירושלים בראשית פי"ד פסוק יט
יא ע"א14 בעינן חצר המשתמרת לדעתואור אברהם - מסכת מגילה עמ' שלה
יא ע"א14 חצרו כידו קונה דהיינו דוקא חצר המשתמרתויגד יעקב עמ' שעה
יא ע"א43 מעשה בר"ג וכו' שהיו באין בספינה וכו'קדושת יו"ט ח"ב דף נג ע"ד
יא ע"א43 מעשה ברבן גמליאל וזקנים שהיו באים בספינהלב המשפט ח"א שיעור ד [הלכה]
יא ע"א רש"י ד"ה נתון ליהושע וכו'נחלת דבש מהדו"ק ח"א סי' לח אות א
יא ע"א תוס' ד"ה ר"נבנין אפרים עמ' ח [הלכה]
יא ע"א תוס' ד"ה זכתה לומשיבת נפש עמ' ק
יא ע"ב02 ר"ע בן יוסף היה גבאי צדקהדרכי החיים ח"א עמ' רכג
יא ע"ב12 אם טוה"נ נקנה בקניןבנין אפרים עמ' קלו (בהערה) [הלכה]
יא ע"ב14 ולא היא, מתנות כהונה נתינה כתיבא בהו וכו' רב פפא אמר דעת אחרת מקנה אותן שאנישל"ה - מס' מגילה אות לג
יא ע"ב15 חליפין דרך מו"מטבעות זהב ח"א דף כו ע"א, לז ע"ב, עב ע"ג [הלכה]
יא ע"ב15 חליפין דרך מקח וממכר הואגור אריה במדבר פ"ה הערה 58
יא ע"ב רש"י ד"ה נתון לעקיבא בן יוסףנחלת דבש מהדו"ק ח"א סי' לח אות ל
יא ע"ב רש"יבנין אפרים עמ' קכב, קלג [הלכה]
יב ע"א01 חצר של אשה מטעם ידדברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' רפד
יב ע"א08 בעי רבא זרק ארנקי בפתח זה ויצא בפתח אחר מהואיש צעיר דף טו ע"ב
יב ע"א09 אויר החצר קונה אפילו אויר שאין סופו לנוחלחמי תודה דף רמה ע"א
יב ע"א19 מציאת בנו הקטן הוי של אביוחכמת התורה תולדות עמ' שו
יב ע"א19 מציאת בנו ובתו הקטנים הרי אלו שלואמרי אמת (אמדו) דף ב ע"ד
יב ע"א19 מציאת בנו ובתו הקטנים הרי אלו שלוצדקה חיים דף טז ע"ד [נח ע"א]
יב ע"א19 מציאת בנו ובתו וכו' הרי אלו שלונועם אלימלך (תשסא) עמ' תיג
יב ע"א19 מציאת בנו ובתו הקטנים, מציאת עבדו ושפחתו הכנענים, מציאת אשתו הרי אלו שלושל"ה - מס' מגילה אות לג
יב ע"א19 מציאת עבדו ושפחתו, ותוס'קרן פני משה ח"א עמ' קנג
יב ע"א21 מציאת בנו ובתו הגדולים הרי אלו שלהן, תוס' ד"ה ר"יאיש אמונים דף כה ע"ב
יב ע"א21 קנין הבן הגדול שייך לותפארת משה עמ' כז
יב ע"א22 מציאת אמה עבריה לעצמהגור אריה שמות פכ"א הערה 321
יב ע"א32 קטן לא זוכה מדאורייתאבנין אפרים עמ' י [הלכה]
יב ע"א33 והתניא השוכר את הפועל ילקט בנו אחריושל"ה תושבע"פ אות קפח
יב ע"א תוס' - הפקר לא הוי דעת אחרת מקנהאור אברהם - מסכת מגילה עמ' רמ
יב ע"ב05 לא גדול גדול ממש ולא קטן קטן ממש, אלא גדול וסמוך על שלחן אביו, זהו קטןמבשר טוב - חנוכה - פתח דבר עמ' ז
יב ע"ב05 לא קטן קטן ממש אלא גדול וסמוך על שלחן אביו זהו קטןמי מרום ח"ו עמ' עג
יב ע"ב05 לא קטן קטן ממש ולא גדול גדול ממשהחברה והשפעתה מאמר 15 פרק ב
יב ע"ב06 גדול וסמוך על שלחן אביו הרי הוא קטןמי מרום ח"ט עמ' קיג
יב ע"ב06 גדול וסמוך על שלחן אביו זהו קטן, קטן ואינו סמוך על שלחן אביו זהו גדולדרך ה' (באום) ח"ב פ"ג אות עח
יב ע"ב06 גדול וסמוך על שלחן אביו... קטן ואינו סמוך על שלחן אביו זהו גדולבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' רסה
יב ע"ב16 במגביה מציאה עם מלאכתובנין אפרים עמ' קעז [הלכה] {דרך המשנה לנקוט דין אף שהוא רק באוקימתא דחוקה}
יב ע"ב17 השוכר את הפועלים ללקט מציאותצדקת הצדיק סי' פג
יב ע"ב21 תיפוק במיתת האבטבעות זהב ח"א דף עב ע"ג [הלכה]
יב ע"ב34 אם יש בהם אחריות נכסים לא יחזירבארות המים (תשסב) עמ' קכו
יב ע"ב34 מצא שטרי חובלב המשפט ח"א שיעור כ [הלכה]
יג ע"א01 בשטרי אקנייתאדרכי חושן עמ' קלג [הלכה]
יג ע"א10 כיון דנפל אתרע ליה וחישינן דלמא אקרי וכתובמי השלוח (תשסז) ח"ב דף רה
יג ע"א11 אביי אמר עדיו בחתומיו זכין לודברי חיים על התורה (תשנט) עמ' שכו, שכז
יג ע"א12 עדיו בחתומיו זכין לובאר ראי (רוזן) גמ"ח סי' י אות ב
יג ע"א18 כתובים היו ונמלךטבעות זהב ח"א דף יג ע"א, עה ע"ב [הלכה]
יג ע"א19 וכי נמלך מאי הוידרכי חושן עמ' קמז-קמח [הלכה]
יג ע"א רי"ףדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' שכו
יג ע"ב מצא שט"ח ובדיני מציאת שט"חאבן שהם עמ' עח [הלכה]
יג ע"ב שטר שא"ב אחריות, שטמ"קאבן שהם עמ' קפד [הלכה]
יג ע"ב תוס' ד"ה האדרכי החיים ח"א עמ' רצ
יד ע"א שבח שפררוח חיים (חיד"א) עמ' טז
יד ע"א תוס' ד"ה עדטבעות זהב ח"א דף סא ע"א [הלכה]
יד ע"א תוס' ד"ה שיעבודדרכי חושן עמ' רסח [הלכה]
יד ע"ב מאימתי הוי חזקה, מכי דייש אמצריאור אברהם במדבר עמ' קל
יד ע"ב מאימתי הויא חזקה? מכי דייש אמצרינועם אלימלך דף ל ע"ד
יד ע"ב מחזי כרביתדרך ישראל סי' ז ס"ק יד [הלכה]
יד ע"ב רש"י ד"ה לא בבע"חדגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' רכז
טו ע"א דרך האדם לתבוע קרנו ברישאחכמת התורה תולדות עמ' תקטז
טו ע"א אנא איקוםאבן שהם עמ' קמא [הלכה]
טו ע"א שבח המגיע לכתפייםאבן שהם עמ' תטז [הלכה]
טו ע"א שבח המגיע לכתפייםמשיבת נפש עמ' מג
טו ע"ב הכיר בה שאינה שלו ולקחה אמר רב מעות יש לוברכת שלמה חו"מ עמ' רח [הלכה]
טו ע"ב הכיר בה שאינה שלו ושטמ"ק שםדרכי חושן עמ' רסט [הלכה]
טו ע"ב לקחה מבעלים ראשוניםטבעות זהב ח"א דף ז ע"ג, יד ע"ד, נ ע"ג [הלכה]
טז ע"א21 אי לאו דטרח וארצי קמי לא הוי יהיב לי' מתנהלקוטי שיחות חי"ג עמ' 117, ח"כ עמ' 64
טז ע"א21 מתנה הוי כמכרלחמי תודה דף קנז ע"ב
טז ע"א21 מתנה כמכראגרות הראיה חלק א קכו
טז ע"א33 מה שאירש מאבא הוי דשלב"לילקוט דברי חכמים בראשית סי' תרט
טז ע"א33 מה שאירש מאבא מכור לך וכו' לא אמר כלוםדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' שיט
טז ע"א33 מה שאירש מאבא מכור לך לא אמר כלוםבנין משה (מייזליש) ח"ב עמ' לה
טז ע"א33 מכירת דבר שלא בא לעולםבאר ראי (רוזן) תורה סי' ז אות א
טז ע"א36 מה שתעלה מצודתי היום מכור לךאז שמח עמ' תצח
טז ע"א43 זו אינה צריכה לפניםגור אריה שמות פכ"ה הערה 80, ויקרא פ"ה הערה 131
טז ע"א43 זו אינה צריכה לפנים, אמר רבא זו צריכה לפנים ולפני פניםאוצרות חיים - לימוד תורה עמ' רטז
טז ע"א תוס' ד"ה האידרכי חושן עמ' רסח [הלכה]
טז ע"ב25 שטרי חלטאתאאבן שהם עמ' פח [הלכה]
טז ע"ב27 שומא דהדראשם דרך - הישר והטוב עמ' כ
טז ע"ב34 ועשית הישר והטוב לפנים משורת הדיןדרשות הרא"ש (תשסו) ח"ב דרוש רח עמ' רכג, דרוש ריב עמ' רמב
טז ע"ב34 ועשית הישר והטוב לפנים משורת הדיןפנים יפות על תהלים עמ' לח
טז ע"ב34 ועשית הישר והטוב צריך לעשות לפנים משות הדיןבינה לעתים דרוש סב עמ' תיב
טז ע"ב41 אפשיטי דספרא זייר ליהברכת שלמה חו"מ עמ' קלא [הלכה]
יז ע"א חייב אתה ליתן לואבן שהם עמ' שו [הלכה]
יז ע"א חייב אתה ליתן לו אין זה בגדר גמר דיןגור אריה במדבר פ"כ הערה 62
יז ע"א חייב אתה לתת לו, צא תן לועמק יהושע (שפירא, תרפה) דרוש ה עמ' כא
יז ע"א הוחזק כפרן לאותו ממוןאבן שהם עמ' שג [הלכה]
יז ע"א הוחזק כפרן - תוס' רי"דאבן שהם עמ' ש [הלכה]
יז ע"א כתוב בו הנפקאבן שהם עמ' עט [הלכה]
יז ע"ב אי לאו דדלאי לך חספא לא משכחתאור יהל ח"א עמ' נג
יז ע"ב אי לאו דדלאי לך חספא לא משכחת מרגניתאקדושת השבת סי' ז (עמ' 62)
יז ע"ב אי לאו דדלאי לך חספא לא משכחת מרנגיתאשערי הישיבה ח"ב עמ' רמד
יח ע"א מצא שוברין לא יחזירדרכי חושן עמ' קמז [הלכה]
יח ע"א רש"י - לשון קירוב בשרגור אריה ויקרא פכ"א הערה 76
יח ע"ב נפק דק ואשכחארץ החיים (ליברזון) סי' שסג
יח ע"ב רב אשי אמר כגון דקא אמר נקב יש בצד אות פלוניתאבן יהושע עמ' 131
יט ע"א לאהדורי לצורבא מרבנן בטביעות עינאדובר צדק עמ' 58
יט ע"א לאיניש דעלמא אינו נאמן לטביעות עיןשבט מישראל עמ' מח
יט ע"א מצא גט אשה בשוק וכו'זרע קודש - מועדים עמ' ס
יט ע"א מצא שטר שחרוראבן שהם עמ' סט [הלכה]
יט ע"א דייתיקי מתנה וכו'אבן שהם עמ' צ [הלכה]
יט ע"א תוס' ד"ה אבל אינישנחלת דבש מהדו"ק ח"ב סי' כו אות יא
יט ע"א נמו"י בשם ר' יונהאמרי פנחס סי' רנג סעיף יח [הלכה]
יט ע"ב מצא שוברתורת החסידים הראשונים (תשמו) עמ' קעח
כ ע"א02 מוכר שט"ח לחבירו וחזר ומחלו וכו'יציב פתגם על התורה עמ' קצ
כ ע"א08 אביי לטעמיה דאמר עדיו בחתומיו זכין לודברי חיים על התורה (תשנט) עמ' שכו
כ ע"א10 מצא אגרות שוםאבן שהם עמ' פח [הלכה]
כ ע"א11 וכל מעשה בית דין הרי זה יחזירהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' שצ
כ ע"א12 מצא בחפיסהאבן שהם עמ' פג [הלכה]
כ ע"א18 מצא שטר בין שטרותיו, ובדין סמפוןאבן שהם עמ' עג [הלכה]
כ ע"א24 ההוא גיטא דאשתכח בי דינא דרב הונא, ובתוספות שם כ ע"ב ד"ה איסוראלב המשפט ח"ב שיעור כד [הלכה]
כ ע"א תוס' ד"ה שוברדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' שכז
כ ע"א תוס' ד"ה שוברדגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' רצג
כ ע"א תוס' ד"ה שוברטבעות זהב ח"א דף יג ע"א, סה ע"א [הלכה]
כ ע"א רא"ש סי' מטדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' שכו
כ ע"ב תרדא שטרי חליצה ומיאונין תנןמאיר עיני חכמים מהדו"ב ח"ב דף י ע"ב
כ ע"ב פקע ארזא דבי רבהמאור שבתורה
כ ע"ב אין מנין סימן פחות משלשהפנים יפות על תהלים עמ' שכ
כא ע"א אין עליו עדים ויוצא מתח"י שלישאבן שהם עמ' צח [הלכה]
כא ע"א ואלו מציאותרוח חיים (חיד"א) עמ' קסד
כא ע"א המוצא מציאה, וכבר נתיאשו הבעלים, היא שלובאר הגולה באר ב הערה 391-390, 371-370
כא ע"א סימניםדברי הרב עמ' פא
כא ע"א מצא פירות מפוזרין וכמה אמר רבי יצחק קב בארבע אמותשל"ה תושבע"פ אות שא, ווי העמודים פרק ז אות יט
כא ע"א רש"י - צמר סרוק ומשוך וכו'לקוטי שיחות חל"א עמ' 144
כא ע"א תוס' ד"ה ער כמה וכו', כל מקום שמקשה הש"ם סתם ומשני איזה אמורא, גם הקושיא הוא מדברי האמורא הלזלחמי תודה דף י ע"ב
כא ע"ב01 יאוש באבדהאגרות הראיה חלק א צט
כא ע"ב01 יאוש שלא מדעתאוצר המאמרים (וייס) עמ' קכז, קלו, קמב
כא ע"ב01 יאוש שלא מדעתדברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' יז
כא ע"ב01 יאוש שלא מדעתהדרת אליהו דרוש א סי' ז ד"ה ואגב, דרוש ה סי' ג ד"ה ולדרכינו
כא ע"ב01 יאוש שלא מדעתנועם הברכה עמ' רח
כא ע"ב01 יאוש שלא מדעת אביי אמר לא הוי יאוששל"ה תושבע"פ אות תעט
כא ע"ב01 יאוש שלא מדעת אביי אמר לא הוי יאוש וכו'דרשות הצל"ח השלם עמ' רנח
כא ע"ב01 יאוש שלא מדעת אביי אמר לא הוי יאוש ורבא אמר הוי יאושלחמי תודה דף ה ע"א, קנג ע"א, רמו ע"א
כא ע"ב01 יאוש שלא מדעת הוי יאושחכמת התורה כי תשא עמ' רסג
כא ע"ב01 יאוש שלא מדעת לא הוי יאושאור אברהם - רות עמ' רי
כא ע"ב03 ואע"ג דשמעיניה דמייאש לבסוף לא הוי יאושאיש צעיר דף א ע"א
כא ע"ב08 המציל מזוטו של יםיציב פתגם - ימים נוראים עמ' קלד
כא ע"ב08 המציל מזוטו של ים ומשלוליתו של נהרחלקם בחיים דף כט ע"א
כא ע"ב08 המציל מזוטו של ים ושלוליתו של נהר הרי הוא שלובנין משה (מייזליש) ח"ב עמ' קמא, רנט
כא ע"ב11 המוצא אבידה ונטלה לפני יאוש, אעפ"י שנתיאשו וכו' חייב להשיבבאר הגולה באר ב הערה 401
כא ע"ב21 אדם עשוי למשמש בכיסו בכל שעהויגד יעקב עמ' תרפז
כא ע"ב21 אדם עשוי למשמש בכיסו בכל שעה ושעהצל הכסף (פריד תשסג) עמ' כח
כא ע"ב21 אדם עשוי למשמש כיסו בכל שעהשמן ראש (כץ) ח"ו עמ' תשסא
כא ע"ב34 מאימתי כל אדם כו'בנין אפרים עמ' ז [הלכה]
כא ע"ב41 ת"ש קציעות בדרךהדרת אליהו דרוש ה סי' ג ד"ה ולדרכינו
כב ע"א01 וכן ירדן שנטל מזה ונתן לזהדברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' שטז
כב ע"א06 ת"ש שטף נהר קוריו עציוהדרת אליהו דרוש א סי' ו ד"ה ונקדים
כב ע"א21 כלך אצל יפותרוח חיים (חיד"א) עמ' רכב
כב ע"א27 תרגמה רבא אליבא דאביישל"ה - שער האותיות אות ח ס"ק ד
כב ע"א30 מה אתם לדעתכם אף שלוחכם לדעתכםעיוני רש"י במדבר עמ' רצז
כב ע"א30 שלוחכם דומיא דאתםחכמת התורה לך לך עמ' שמד
כב ע"א33 סתמי' דבעה"ב כי תרום מבינונית הוא תרום (ותוס' ד"ה ואם לאו)לקוטי שיחות חל"ג עמ' 122
כב ע"א37 אמימר ומ"ז ור"א איקלעואיש מבין דף קיג ע"ב
כב ע"א37 אמימר ומר זוטרא ורב אשי איקלא לבוסתנאדברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' שיט-שכ
כב ע"א37 עובדא דמרי בר איסקטוב ראיה
כב ע"א38 בוסתנא פירוש פרדסחקל יצחק (תשסג) עמ' תקפא
כב ע"א39 מר זוטרא לא אכלנחלת יעקב (סאלנעק) בראשית פי"ג פסוק ג (יט ע"ג)
כב ע"א44 הכא משום כסיפותא הוא דאמרשערי תשובה שער ג אות סג
כב ע"א רש"י ד"ה הלך - הי' לך ללכת אצל יפות לתת מהן לכהןלקוטי שיחות חל"ג עמ' 125
כב ע"א תוס' ד"ה אם ישטבעות זהב ח"א דף מ ע"ד [הלכה]
כב ע"ב07 מה יתן לדעת אף כי יותן נמי לדעתברית עולם (תשסט) עמ' קסא
כב ע"ב12 אשר תאבד ממנושערים מצוינים בראשית-שמות עמ' ס
כב ע"ב18 תיובתא דרבא והלכתא כאביי ביע"ל קג"ם וברש"ימאיר עיני חכמים מהדו"א ח"ב דף יא ע"ב
כב ע"ב19 הלכתא כוותיה דאביי ביע"ל קג"םגור אריה שמות פכ"ב הערה 159, במדבר פ"ג הערה 73
כב ע"ב19 הלכתא כוותיה דרבא לגביה אביי חוץ מיע"ל קג"םאור אברהם במדבר עמ' רפד
כב ע"ב19 הלכתא כוותיה דרבא לגביה אביי חוץ מיע"ל קג"םבני יששכר ח"א דף עט ע"ג
כב ע"ב19 והלכתא כוותיה דאביי ביע"ל קג"םשל"ה תושבע"פ אות תעט
כב ע"ב19 והלכתא כוותיה דאביי רק ביע"ל קג"םראשית חכמה, הקדמה אות טז
כב ע"ב19 הלכה כרבאעין איה ב' 216
כב ע"ב29 סימן העשוי לידרסדברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' שכא
כב ע"ב47 והאלומות וכו' נוטל ומכריזלקוטי שיחות ח"י עמ' 115
כב ע"ב47 והאלומות נוטל ומכריזדברי שמואל (תשנח) עמ' מב
כב ע"ב רש"י ד"ה לא ובתוס' ד"ה איסוראדברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' יח, שיט
כג ע"א כיון דגביהן לא מדרסאלקוטי שיחות ח"י עמ' 118
כג ע"א ככרות של נחתום וכו'דברי שלום חלק א עמ' פט
כג ע"א אין מעבירין על האוכליןשערי אורה (מילר) ח"ב עמ' לו
כג ע"א ווי לחסרון כיסצפנת פענח (תשסו) עמ' שכט
כג ע"ב50 כלי שלא שבעתה העיןתאומי צביה עמ' שסב, שעב
כג ע"ב53 טביעות עיןמאמרי הראיה עמ' 488
כג ע"ב53 טביעות עיןדברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' שכא
כג ע"ב53 לאהדורי לצורבא מרבנן בטביעות עינאדובר צדק עמ' 58
כג ע"ב56 בג' דברים חייב לשנות וכו'קשוטי כלה ח"ח אות סו
כג ע"ב56 בג' דברים ת"ח משנים בדבריהםמאורי שערים עמ' קיא
כג ע"ב56 בהני תלת - דברי הפרישה בשיטת רש"יתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' מח
כג ע"ב56 בהני תלת - שיטת המאיריתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' מז
כג ע"ב56 בהני תלת מילי - חזו"אתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' לג
כג ע"ב56 בהני תלת מיליאיש מבין דף מד ע"א
כג ע"ב56 בהני תלת מיליתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' קכ, קעז, ח"ב עמ' נז
כג ע"ב56 בהני תלת מילי והבא לעשות תשובה יתרחק אף מזהתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' טו, ח"ב עמ' סג
כג ע"ב56 בהני תלת מילי משניםויקח אברהם דף לט ע"ד
כג ע"ב56 בהני תלת מילי עבדי רבנן דמשנו במלייהובאר הגולה הקדמה 108, באר ד הערה 77, 81, באר ו הערה 556
כג ע"ב56 בהני תלת מילי עבידי צורבא מרבנן דמשני במילינתיבות עולם ח"א עמ' קצז
כג ע"ב56 בהני תלת מילי עבידי רבנן דמשנו בדיבורייהוצדקה חיים דף קיז ע"ג [תיח ע"ב]
כג ע"ב56 בהני תלת מילי עבידי רבנן דמשנו בדיבורייהואודה ה' דף יד ע"ב
כג ע"ב56 בהני תלת מילי עבידי רבנן דמשנו במילייהואור אברהם במדבר עמ' י
כג ע"ב56 בהני תלת מילי עבידי רבנן דמשנו במלייהוהמאיר לארץ (שיינברג) עמ' רפא
כג ע"ב56 בהני תלת מילי עבידי רבנן דמשנו במלייהו במסכת, ובפוריא, ובאושפיזאשל"ה - מס' סוכה אות סה¬
כג ע"ב56 בהני תלת מילי משניםויקח אברהם דף לט ע"ד
כג ע"ב56 בהני תלת מילי עבידי רבנן דמשנו במלייהו במסכת ובפוריא ובאושפיזאאוצרות חיים - ת"ח וצדיק עמ' פט
כג ע"ב56 בהני תלת מילי עבידי רבנן דמשנו במלייהו במסכת ובפוריא ובאושפיזאנועם אלימלך דף לה ע"א
כג ע"ב56 בהני תלת מילי עבידי רבנן דמשנו במלייהו במסכת וכו'ברית עולם (תשסט) עמ' קעג, קפא
כג ע"ב56 בהני תלת מילי עבידי רבנן דמשנו במלייהו במסכתא וכו'דברי ישראל (תשסח) ח"א עמ' קכ
כג ע"ב56 בהני תלת מילי עבידי רבנן דמשנו מילייהואור אברהם ויקרא עמ' רא
כג ע"ב56 בהני תלת עבידי רבנן דמשני במלייהודובר צדק עמ' 10
כג ע"ב56 בחני תלת - שיטת הספר חסידיםתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' נז
כג ע"ב56 במסכת - יש בידך מסכת פלוניפירושי ראשונים
כג ע"ב56 במסכתא באושפיזאדרכי חושן עמ' שעז [הלכה]
כג ע"ב56 במסכתא ובר"ח שםתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' מד, קעה, קצד
כג ע"ב56 בפוריאתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' קפב
כג ע"ב56 בפוריא בפי' המהרש"אתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' נב
כג ע"ב56 בתלת מילי משנו רבנן ואחד מהם במסכתאראשית חכמה, תוצא' חיים פרק קיב
כג ע"ב56 בתלת מילי עבידי רבנן דמשנו במלייהו - מהרש"אאור אברהם הלכות מגילה וחנוכה - הוספות חדשות עמ' כב
כג ע"ב56 בתלתא עביד רבנן דמשנו בדיבורייהוחיים לגופא (תשסה) עמ' ג
כג ע"ב56 הני תלת מילי וכו', בפוריא - מהרש"אאור אברהם - מסכת מגילה עמ' סט
כג ע"ב56 התירו חכמים לשקר... במסכתא... ומטה...אורחות צדיקים שער שקר עמ' קכט
כג ע"ב56 עבידי "רבנן" - מה הדין בע"התתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' סט, ח"ב עמ' יא
כג ע"ב56 'עבידי' רבנןתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' נז
כג ע"ב56 'עבידי' רבנן, ולא משנו רבנןתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' מד
כג ע"ב56 עבידי רבנן דמשנו במילייהו במסכת וכו'נועם אלימלך (תשסא) עמ' קלו
כג ע"ב56 רבנן משני במילייהומוסר המקרא והתלמוד עמ' לד
כג ע"ב56 רבנן משנין בפוריאאחרי ראי (תשסד) זמנים סי' כ אות ד
כג ע"ב56 ת"ח מותר לשנות בג' דבריםמסילת ישרים עמ' תט
כג ע"ב56 ת"ח משנים בדיבורםמוסר המקרא והתלמוד עמ' קפה
כג ע"ב56 תלת מילי עבידי רבנן דמשנו במילייהו כו'שערי תשובה סה"י אות נו
כג ע"ב רש"י ד"ה באושפיזא, ובדברות משהתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' מא
כג ע"ב רש"י ד"ה במסכת ראי' לשנות מפגי ענוהתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' פז
כג ע"ב תוס' - אדם הבא לשאול דין חייבין ללמדואור אברהם ברכות עמ' נד
כג ע"ב תוס' - ביאור הרצוף אהבהתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' מט
כג ע"ב תוס' ד"ה באושפיזא הוכחה דלא כהס"חתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"ב עמ' ה, יב, טו
כג ע"ב תוס' ד"ה באושפיזא והא דלא חשיב בתי' הרי"ף ביבמותתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' מד, קנה, ח"ב עמ' נז, קז
כג ע"ב תוס' ד"ה במסכתתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' מב
כג ע"ב תוס' ד"ה בפוריא, בדברות משהתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' מב
כג ע"ב תוס' ושטמ"ק שםתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' מה
כג ע"ב שטמ"קתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"ב עמ' ה
כד ע"א01 באושפיזאתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' ר
כד ע"א01 באושפיזא - חי' מהרש"אתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' קה
כד ע"א01 באושפיזא - מאיריתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' קד
כד ע"א01 באושפיזא - נמוק"יתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' מג
כד ע"א01 באושפיזא - פי' מהר"לתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' נ
כד ע"א01 למאי נפ"מ - צ"ב דנ"מ אי מותר לשנותתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"ב עמ' קו
כד ע"א05 מר זוטרא ומהר"ץ חיותדרכי חושן עמ' קע-קעב [הלכה]
כד ע"א05 מר זוטרא חסידא אגניב ליה כסא דכספא מאושפיזא וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ג עמ' קלג
כד ע"א05 מר זוטרא חסידא אגניב ליה כסא דכספא מאושפיזאמאמר מרדכי (שוואב) ח"ג מאמר פג
כד ע"א05 מר זוטרא נגנב לו כוס של כסףאהל שלמה (סגל) בראשית עמ' תעד
כד ע"א07 דמשי ידיה ונגיב בגלימא דחבריהילקוט הגרשוני ח"ב
כד ע"א07 דנגיב בגלימא דחבריההמאור שבתורה
כד ע"א08 דלא איכפת ליה אממונא דחבריהאור הרעיון עמ' פה
כד ע"א08 לא איכפת ליה מממונא דחבריהמוסר המקרא והתלמוד עמ' קנד
כד ע"א19 המציל וכו' ומן זוטו של ים ומשלוליתו של נהר וכו' הרי אלו שלוחמשה מאמרות (תשסט) - תורת שבת פרשת תולדות ג, דברים א, עקב ג
כד ע"א19 המציל מזוטו של יםחקל יצחק (תשסג) עמ' נ, ק, תקי
כד ע"א19 המציל מזוטו של ים הרי אלו שלושמן ראש (כץ) ח"ו עמ' ז, פ
כד ע"א19 המציל מזוטו של ים הרי אלו שלותפארת משה עמ' עה
כד ע"א19 המציל מזוטו של ים הרי הוא שלוחכמת התורה בראשית עמ' ד, יג, כו
כד ע"א19 המציל מזוטו של ים וכו' הרי אלו שלוברכות אבי דף ל ע"ב
כד ע"א19 המציל מזוטו של ים ומשלוליתו של נהר הרי אלו שלוברכת אליהו (עמאר) בראשית פ' תולדות מאמר יא
כד ע"א19 המציל מזוטו של נהר הרי אלו שלוקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' רסב
כד ע"א19 המציל מן הנהר ומן הלסטים הרי הוא שלוחכמת התורה תולדות עמ' קה
כד ע"א19 מציל מזוטו של ים ושלולית של נהרבני יששכר ח"א דף קל ע"ד, לד ע"ג
כד ע"א שטמ"ק - תשו' מהר"י מיגשברכת שלמה חו"מ עמ' קעז [הלכה]
כד ע"ב05 בא ישראל ונתן בה סימן מותרת בשתיה למוצאהלב המשפט ח"ב שיעור לא [הלכה]
כד ע"ב27 יש להחזיר אבדה לפנים משורת הדיןבאר הגולה באר ב הערה 411
כד ע"ב27 כי הא דאבוה דשמואל אשכח הנך חמרי במדברא ואהדרינהו למרייהו לבתר תריסר ירחי שתא לפנים משורת הדיןשל"ה פרשת קדושים אות ז
כד ע"ב27 לפנים משורת הדיןישראל והזמנים (פירר) ח"ב עמ' 118
כד ע"ב27 לפנים משורת הדיןמוסר המקרא והתלמוד עמ' קטו
כד ע"ב29 יאוש בעלים לאחר י"ב חודשגור אריה בראשית פ"מ הערה 51
כד ע"ב37 בשר שנתעלם מן העיןחכמת התורה תולדות עמ' תלד
כד ע"ב45 רב אמי אשכח פרגיות ובתוס' ד"ה אתאדברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' רסג
כד ע"ב50 מצא כלי כמות שהוא וכו' חייב להכריזבינה לעתים דרוש נא עמ' של
כד ע"ב תוס' ד"ה אתאדברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' רמג
כה ע"א תוס' ד"ה כידברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' שכא
כה ע"א מהר"ץ חיותצמח צבי אגרת מד
כה ע"ב מצא אחר הגפה ורש"י ד"ה לא יגעדברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' שכב
כה ע"ב מצא בגל ובכותל ישן הרי אלו שלו וכו' לא צריכא דשתיך טפי, ורא"ש והגהות אשרימבשר טוב - ישועות אברהם עמ' שסו
כה ע"ב מצא בגל ובכותל ישן הרי אלו שלו וכו' ששתיך טפי, ורא"ש והגהות אשרימבשר טוב - חנוכה עמ' רצז
כה ע"ב ע"מ מצא בגל או בכותל ישן הרי אלו שלו רש"י והמרדכי שםאיש אמונים דף לא ע"ד
כה ע"ב שיכול לומר לו של אמוריים הןלקוטי שיחות חל"ב עמ' 91
כה ע"ב תוס' ד"ה כאבני - מכאן אומר ר"ת וכו' מרקוליס היינו חילוף קילוסשיחות ר' צבי יהודה ויקרא עמ' 147
כו ע"א אם היה משכירו לאחרים ורש"י ד"ה שלשהדברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' שכב
כו ע"א אמר רב נחמן ראה סלע שנפל משניים חייב להחזירלב המשפט ח"א שיעור י [הלכה]
כו ע"א ראה סלע שנפל משנים חייב להחזירלחמי תודה דף רמו ע"א
כו ע"א ראה סלע שנפל, וברא"ש, ריטב"א ומאירי שםברכת שלמה חו"מ עמ' פא [הלכה]
כו ע"א הגהות אשר''ישערי הישיבה ח"א עמ' ג
כו ע"א שטמ"קבנין אפרים עמ' נה [הלכה]
כו ע"ב17 אמר רבא ראה סלע שנפלה נטלה לפני יאושברכת מועדיך לחיים ח"ב דף ו ע"ד [כג ע"ב ד"ה ואפשר]
כו ע"ב17 ראה סלע שנפלהעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תקסז
כו ע"ב17 ראה סלע שנפלה ומלחמות שםדרכי חושן עמ' שנ [הלכה]
כו ע"ב18 נטלה לפני יאושטבעות זהב ח"א דף לג ע"א [הלכה]
כו ע"ב18 נטלה לפני יאוש וכו' עובר משום השב השיבםאור אברהם ברכות עמ' לט
כו ע"ב18 נטלה לפני יאוש ע"מ להחזירה וכו'אור אברהם - רות עמ' תלב
כו ע"ב18 נטלה לפני יאוש ע"מ להחזירה וכו'אור אברהם דברים עמ' קמב
כו ע"ב18 נטלה ע"מ לגוזלהדרכי חושן עמ' שסד [הלכה]
כו ע"ב20 השב תשיבם רק שהגיע לידו - ר"ןעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תקסח
כו ע"ב22 נטל ע"מ להחזירה וכו'עיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תקסז
כו ע"ב34 מצא בחנות הרי אלו שלו וכו' אלא מהא ליכא למשמע מינהשל"ה תושבע"פ אות קכט
כו ע"ב רש"י - גזילה הוי כעין ויגזול את החנית מיד המצריאור אברהם שמות עמ' שח
כו ע"ב רש"י ד"ה נקיטנא ליהלב המשפט ח"א שיעור י [הלכה]
כו ע"ב תוס'הכתב והקבלה שמות פי"ב פסוק טו
כו ע"ב מלחמות ד"ה אמר רבאדרכי חושן עמ' שסד [הלכה]
כז ע"א הלוקח פירות מן בעל הבית והיה בהן מעותרב ייבי (תשסט) ח"א עמ' מה
כז ע"א אף השמלה היו בכלל אלו ולמה יצאה להקיש אליה לומר לך מה שמלה מיוחדת שיש לה סימנים וכו'אהל משה (פרהנד, תשסה) ח"ב עמ' תקפא
כז ע"א אף השמלה היתה בכלל כל אבידת אחיךמאורי אור (טשרנוביל, תשסא) עמ' רב
כז ע"א אף השמלה היתה בכלל כל אלוויגד יעקב עמ' תרצח
כז ע"א מה שמלה מיוחדת שיש בה סימניןפתח טוב עמ' לה
כז ע"א חמור דבור לר"י ושה דאבידה לד"ה קשיאמאיר עיני חכמים מהדו"א ח"ב דף יב ע"א
כז ע"א ושה דאבידה לד"ה קשיאלקוטי שיחות ח"א עמ' 157
כז ע"א שה דאבידה לדברי הכל קשיאפרדס המלך (תשסט) אות שז
כז ע"א שה דאבידה לדברי הכל קשיאפתח טוב עמ' רכה
כז ע"א סימנין דאורייתא או דרבנןאבן יהושע עמ' 131
כז ע"א סימנין דאורייתא או דרבנןחכמת התורה ויגש עמ' קצב
כז ע"א סימנין דאורייתא או דרבנןחכמת התורה שמות עמ' תקכב
כז ע"א סימנים דאורייתא או דרבנן נ"מ לאהדורי גט אשה בסימנים וברש"ימאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף פ ע"א
כז ע"א סימנין דאורייתאהכתב והקבלה דברים פכ"ב פסוק ב
כז ע"א סוגיא דסימניןויגד יעקב עמ' תשא, תרצט
כז ע"א תוס' ד"ה בלוקחטבעות זהב ח"א דף לג ע"א [הלכה]
כז ע"א תוס' ד"ה מה שמלהדרכי חושן עמ' שסו [הלכה]
כז ע"ב דרוש אחיך אותועיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תקע
כז ע"ב אין מעידים אלא על פרצוף הפניםדובר צדק עמ' 7
כז ע"ב מצאו קשור בכיס וכו'דברי שלום חלק א עמ' עד
כז ע"ב לא משאילים כיס וארנקי משום דמסמנידברי חנינא עמ' קעג
כז ע"ב בן גילונחלת שמעון (אשכנזי) וישב כא
כז ע"ב רש"י אלא הא דתנןאבן שהם עמ' פד [הלכה]
כח ע"א04 סימנין דאורייתאגור אריה בראשית פכ"ט הערה 36
כח ע"א19 הוא אומר סימני הגט והיא אומרת סימני הגט ינתן להאדרת אליהו (קוצין) ח"ג עמ' 105
כח ע"א24 עד מתי חייב להכריזבאר הגולה באר ב הערה 379
כח ע"א31 כאן במקדש ראשוןטהרת יו"ט ח"י עמ' רכ
כח ע"א רש"י ד"ה הרי שיגיע - ולא ידביקוהו הגשמיםלקוטי שיחות ח"כ עמ' 54
כח ע"א תוס' - כל א"י כולה ד' מאות פרסה על ד' מאות פרסהאור אברהם - הגדה של פסח - קונטרס אמונת אברהם עמ' ד
כח ע"א תוס' - שיעור מקום א"י ד' מאות פרסה וכו'אור אברהם ויקרא עמ' שפח
כח ע"א תוס' - שיעורו של א"י ד' מאה פרסה וכו'אור אברהם - מסכת מגילה עמ' יא
כח ע"א תוס' - שיעורו של ארץ ישראל ר' מאות פרסהאור אברהם - תלמוד תורה עמ' תלח
כח ע"ב אבן טועין הייתה בירושלים כל מי שאיבד אבדה פונה לשם וכו'אלה הדברים (ברודנא) עמ' 62
כח ע"ב דרשהו שלא יהיה רמאיבישורון מלך ח"א עמ' תה
כח ע"ב והרמאי אע"פ שאמר סימניה לא יתן לוגור אריה דברים פכ"ב הערה 4
כח ע"ב הרמאי לא יחזירעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תקע, תקעא
כח ע"ב כשרבו הרמאין וכו'לקוטי שיחות חל"ד עמ' 110
כח ע"ב ולעולם וכו' מכאן ואילך שם דמיהן ומניחןבאר הגולה באר ב הערה 380
כט ע"א דאיתמר שומר אבידה וגידולי שמואל שםדרכי חושן עמ' שמט [הלכה]
כט ע"א בעת שעוסק בה לצרכה, פטור מלמיתב רפתא לעניאמאמר יחזקאל (קאזמיר) עמ' רסה
כט ע"א תוס' ד"ה והוידברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' שכג
כט ע"א תוס' ד"ה והויטבעות זהב ח"א דף לט ע"ד [הלכה]
כט ע"א תוס' ד"ה והוי שואלדרכי חושן עמ' רסט, רעב [הלכה]
כט ע"ב04 הני זוזי דיתמי ומהר"ם שיףדרכי חושן עמ' רעג [הלכה]
כט ע"ב10 מצא ספרים קורא בהם אחת לשלשים יוםדרשות אל עמי דרוש כ
כט ע"ב14 כלי זהב וכלי זכוכית לא יגע בהן עד שיבא אליהובאר הגולה באר ב הערה 380
כט ע"ב18 משכח שכיחאהקדמת אמרי יוסף (תשנח) דף מח ע"ב
כט ע"ב18 תפילין בי בר חבו משכח שכיחילקוטי מאמרים עמ' 183, 234
כט ע"ב18 תפילין בי בר חבו משכח שכיחימי השלוח (תשסז) ח"ג דף ערה
כט ע"ב18 תפילין בי בר חבו משכח שכיחיפרי צדיק בשלח אות ז
כט ע"ב18 תפילין בי בר חבו שכיחיאור אברהם ברכות עמ' שיז, שכ
כט ע"ב18 תפלין בי בר חבוטהרת יו"ט ח"ח עמ' יג
כט ע"ב19 השואל ספר תורה מחברואדרת אליהו (קוצין) ח"ג עמ' 94
כט ע"ב25 אין השואל רשאי להשאילשל"ה - שער האותיות אות ק ס"ק ל
כט ע"ב27 ניחא ליה לאינש דתיעביד מצוה בממוניהלקוטי שיחות ח"ט עמ' 390
כט ע"ב27 ניחא ליה לאינש לקיים מצוה בממוניהחכמת התורה תולדות עמ' תקיב
כט ע"ב42 הא בדעמרא הא בדכיתנאנשמת חיים (ברלין) עמ' שמט
כט ע"ב46 מי שהניח לו אביו מעות הרבה ורוצה לאבדן וכו' ישתמש בכלי זכוכיתקשוטי כלה ח"ט אות קעד
כט ע"ב46 מי שהניח לו אביו מעות ורוצה לאבדן וכו'מדבר יהודה (תשסב) עמ' פט
כט ע"ב46 מי שהניח לו אביו מעות הרבה ורוצה לאבדןאבן פינה עמ' 129
כט ע"ב47 הרוצה לאבד מעותיו ישכור פועלים ולא יעמוד אצלםמאמר יחזקאל (קאזמיר) עמ' רנב-רנג
כט ע"ב47 הרוצה לאבד מעותיו ישכור פועלים ולא ישב עמהםדברי ישראל (תשסח) ח"ב עמ' קנט (הגה)
כט ע"ב48 ישכור פועלים ואל ישב עמהםאוסף מאמרי מוסר וחכמה (תשנט) עמ' מו
כט ע"ב תוס' - יש לשון בטלה דאינו לגמרי אלא דלא שכיחישמח חיים (תשסה) מע' ב אות יט
ל ע"א10 נזדמנו לו אורחים לא ישטחנו בין לצרכו ובין לצרכה משום עינאשפתי חיים - אמונה ובחירה ח"א עמ' שצג
ל ע"א14 הכניסה לרבקה ודשה כשירהנטריקן (תשעד) עמ' קפה
ל ע"א41 והתעלמת פעמים שאתה מתעלם וכו'כח מעשיו הגיד לעמו ח"א דף נח ע"ב
ל ע"א41 והתעלמת פעמים שאתה מתעלם כגון זקן ואינה לפי כבודואודה ה' דף טז ע"א
ל ע"א41 והתעלמתהכתב והקבלה ויקרא פכ"ב פסוק ז
ל ע"א41 והתעלמת וכו' בנמו"ימאורי שערים עמ' תט
ל ע"א41 והתעלמת פעמים שאתת מתעלם ופעמים שא"א מתעלם וכו׳טוב ירושלים דברים פכ"ב פסוק א
ל ע"א41 והתעלמת פעמים שאתה מתעלם וכו'לקוטי שיחות חכ"א עמ' 125
ל ע"א41 והתעלמת פעמים שאתה מתעלם וכו' - נמוק"י ור"ןאור אברהם בראשית - הוספות חדשות עמ' כב
ל ע"א41 והתעלמת פעמים שאתה מתעלם וכו' או שהיה זקן ואינה לפי כבודו וכו'של"ה - עשרה מאמרות אות רב
ל ע"א41 והתעלמת פעמים שאתה מתעלם כגון זקן ואינו לפי כבודואוצר המאמרים (תשס) עמ' לו
ל ע"א41 והתעלמת פעמים שאתה מתעלם כגון כהן והיא בבית הקברותאשר ליהודה עמ' ערב
ל ע"א41 והתעלמת, פעמים שאתה מתעלםמאמר יחזקאל (קאזמיר) עמ' קל, שפד
ל ע"א41 והתעלמת, פעמים שאתה מתעלםמשמרת איתמר (תשסז) עמ' רעה
ל ע"א41 פעמים שאתה מתעלםגור אריה דברים פכ"ב אות ג
ל ע"א41 פעמים שאתה מתעלםלב המשפט ח"א שיעור יג [הלכה]
ל ע"א41 פעמים שאתה מתעלםעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תקע
ל ע"א41 פעמים שאתה מתעלם וכו' זקן ואינו לפי כבודופקודת אלעזר (תשסד) עמ' קלח
ל ע"א41 פעמים שאתה מתעלם, זקן ואינו לפי כבודוצפנת פענח (תשסו) עמ' סה
ל ע"א41 פעמים שאתה מתעלם, כגון כהן והיא בבית הקברותאור אברהם - מגילת אסתר עמ' קלח
ל ע"א41 פעמים שאתה מתעלם, כהן והיא בבית הקברותאור אברהם דברים עמ' רכח, רלג
ל ע"א42 או שהיתה מלאכה שלואיש מבין דף מא ע"ב
ל ע"א42 זקן ואינו לפי כבודו פטור מהשבת אבירהויגד יעקב עמ' תשב
ל ע"א42 זקן ואינו לפי כבודו פטור מהשבת אבירהפתח טוב עמ' רכז
ל ע"א42 זקן ואינו לפי כבודומשיבת נפש עמ' רמט
ל ע"א42 זקן ואינו לפי כבודולקט אמרי קודש - דברים עמ' סז
ל ע"א42 כהן והיא בבית הקברותאור אברהם ברכות עמ' כח, ל
ל ע"א42 כהן והיא בבית הקברותקדושת עינים (טויסיג, תשעא) פרק ד אות כח
ל ע"א44 אילימא לכהן והיא בבית הקברות וכו'צבא אהרן - שבת תשובה עמ' קכג
ל ע"א44 אילימא לכהן וכו' פשיטאטהרת יו"ט ח"י עמ' רפ
ל ע"א45 אין עשה דוחה ל"ת ועשהגור אריה ויקרא פי"ט אות ט
ל ע"א45 אין עשה דוחה ל"ת וראשונים שםדרכי חושן עמ' נט-ס [הלכה]
ל ע"א45 אין עשה דוחה לא תעשה ועשהלחמי תודה דף קצג ע"א
ל ע"א46 לא דחינן איסורא מקמי ממונאלקוטי תורה (ויז'ניץ, תשסו) עמ' לד
ל ע"א תוס' ד"ה אףמי רביעית סי' קס סעיף ב סק"ח [הלכה]
ל ע"א תוס' ד"ה אףנחלת דבש מהדו"ק ח"א סי' יא אות א
ל ע"א תוס' ד"ה הא - דדוקא עשה דמצורע עדיף דחמירא משום שלוםמגיד דבריו ליעקב (מביאלה, תשסד) עמ' קעט
ל ע"א רמב"ן ור"ן - נתחייב תיכף כשרואהאבן ישראל על התורה (תשסב) עמ' קכד
ל ע"א ר"ן - ההליכה לקחת את האבדה הוי מגוף המצוהאור אברהם - מסכת מגילה עמ' רנה, תמד, תעח
ל ע"א נמוק"י - אם הכשר מצוה דוחה ל"תאור אברהם ויקרא עמ' קצז
ל ע"א נמוק"י - ההליכה לקחת את האבידה הוא מגוף המצוהאור אברהם - רות עמ' ס
ל ע"א נמוק"י - מצות מילה לא נגמרה עד דפרעלקוטי שיחות חל"ה עמ' 54
ל ע"א נמוקי יוסף ד"ה עשהישראל קדושים עמ' 11
ל ע"ב03 הכישה במקל חייב להחזירהאדרת אליהו (קוצין) ח"א עמ' 71
ל ע"ב03 הכישה חייב בהעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תקע
ל ע"ב12 כל שבשלו מחזיר בשל חבירו נמי מחזירלב המשפט ח"א שיעור יג [הלכה]
ל ע"ב14 רבי ישמעאל ברבי יוסי הוה קאזיל באורחא וכו' לפנים משורת הדין הוא דעבדשל"ה פרשת משפטים אות ג, קדושים אות ז
ל ע"ב14 רבי ישמעאל ברבי יוסי הוה קאזיל באורחא כמה שוין א"ל פלגא דזוזא וכו'של"ה - עשרה מאמרות אות רב
ל ע"ב14 ר' ישמעאל אשכחיה לההוא גברא דהוה דרי פתכא דאופי וא"ל דלי בהדאי וכו'כח מעשיו הגיד לעמו ח"א דף לג ע"א
ל ע"ב21 ולך לא אפקרינהותתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' רו
ל ע"ב26 במילתא בעלמא אוקמיהמוסר המקרא והתלמוד עמ' קפה-קפו
ל ע"ב26 במלתא בעלמא אוקמיה - טעם ההיתרתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' רנד, ח"ב עמ' קכח
ל ע"ב27 זקן ואינה לפי כבודו, יחזיר אבדה לפנים משורת הדיןבאר הגולה באר ב הערה 411-410
ל ע"ב29 דתני רב יוסף והודעת להם זה בית חייהם את הדרך זו גמילות חסדים ילכו זה ביקור חולים וכו'של"ה - עשרה מאמרות אות קצט
ל ע"ב29 והודעת להם - זה בית חייהםלקוטי תורה (ויז'ניץ, תשסו) עמ' עח
ל ע"ב29 והודעת להם - זה בית חייהם, את הדרך וגו' - זה לפנים משורת הדיןקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' קנז
ל ע"ב29 והודעת להם את הדרך - בית חייהם - תלמוד תורהמחשבת זקנים עמ' קיג
ל ע"ב29 והודעת להם את הדרך ילכו בהשערי תלמוד תורה (תשמז) עמ' ס
ל ע"ב29 והודעת להם את הדרך ילכו בהשערי תלמוד תורה (תשסו) עמ' סה
ל ע"ב29 והודעת להם זה בית חייהםדרשות מהר"ם שיק עמ' קנט
ל ע"ב29 והודעת להם זה בית חייהם את הדרך זו גמילות הסריט ילכו זה ביקור חולים וכו'של"ה ווי העמודים פרק יח אות ב
ל ע"ב29 והודעת להם זה בית חייהם את הדרך זו גמילות חסדים וכו'ראשית חכמה, ענוה פרק ה אות לח, דינין פרק עח
ל ע"ב29 והודעת להם זה בית חייהם ובפרש"יאמרי יוסף שמות דף עז ע"ג
ל ע"ב29 והודעת להם זה בית חייהם וברש"ידובר צדק עמ' 153
ל ע"ב29 והודעת להם זה בית חייהם וכו' אשר יעשון זו לפנים משורת הדיןשל"ה - מס' פסחים אות עה
ל ע"ב29 והודעת להם זה בית חייהםאור הצבי עמ' 36
ל ע"ב29 והודעת להם זה בית חייהם, וברש"ימכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' תנה
ל ע"ב29 והודעת להם זה בית חייהם, וברש"י שםאהלי יעקב (הוסיאטין) דף שכב ע"א
ל ע"ב29 והודעת להם זה בית חייהם, וברש"י, ללמוד להם אומנותבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' תיב, ויקרא עמ' תקפא
ל ע"ב29 תני ר"י והודעת להם את הדרך זו ג"ח וכו'איש אמונים דף מא ע"א
ל ע"ב29 תני ר"י והודעת להם את הדרך ילכו בה וגו' את הדרך זו נ"ח וכו'איש אמונים דף קי ע"ב
ל ע"ב29 תני רב יוסף "והודעת להם" - זו בית חייהם, ורש"ישירי משכיל כלל ט פרט ב
ל ע"ב29 תני רב יוסף והודעת להם זה בית חייהם, את הדרך זו גמילות חסדים וכו'לחמי תודה דף רמא ע"א
ל ע"ב30 את הדרך אשר ילכו בה - זו גמילות חסדיםמתנת חיים - אלול וימים נוראים עמ' פז
ל ע"ב30 את הדרך זו גמילות חסדיםאמרי יוסף שמות דף נו ע"ג
ל ע"ב30 את הדרך זו גמילות חסדיםגור אריה בראשית פמ"ז אות כט, הערה 124
ל ע"ב30 את הדרך זו גמילות חסדיםשערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר יג
ל ע"ב30 את הדרך זו גמילות חסדיםשפע חיים - נישואין עמ' רמא
ל ע"ב30 את הדרך זו גמילות חסדים וכו'אור אברהם דברים עמ' צה
ל ע"ב30 את הדרך זו גמילות חסדים וכו'קומץ המנחה (צונץ) דרוש לח אות ז
ל ע"ב30 את הדרך ילכו בה, זו גמילות חסדיםכתונת פסים פרשת בהעלותך לג ע"ב
ל ע"ב30 את הדרך, זו גמ"חבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' תקכא
ל ע"ב30 את הדרך, זו גמילות חסדיםאור אברהם - תלמוד תורה עמ' שפא
ל ע"ב30 בית חייהםנתיבות עולם ח"א עמ' קנו
ל ע"ב30 דרך זו גמילות חסדיםכוונת הלב עמ' קכז
ל ע"ב30 דרך זו לפנים משורת הדיןאמרי פנחס השלם - ליקוטים - שער פרשיות ומועדים סי' מ
ל ע"ב30 זה בית חייהםשערי הישיבה ח"א עמ' נא
ל ע"ב30 זו גמילות חסדים כו' זה לפנים משורת הדיןשערי תשובה שער ג אות יג
ל ע"ב30 ללמוד להן אומנותחקל יצחק (תשסג) עמ' רכג
ל ע"ב31 ילכו בה זו גמילת חסדיםאחרי ראי (תשסד) ענינים סי' כב אות ב
ל ע"ב31 ילכו זה בקור חוליםדברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' עג
ל ע"ב32 אשר יעשון - זה לפנים משורת הדיןמתנת חיים - אלול וימים נוראים עמ' פז, צד
ל ע"ב32 אשר יעשון - זה לפנים משורת הדיןשערי תלמוד תורה (תשמז) עמ' עג
ל ע"ב32 אשר יעשון זו לפנים משורת הדיןדרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' קי
ל ע"ב32 אשר יעשון זו לפנים משורת הדיןהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' תצג
ל ע"ב32 אשר יעשון זו לפנים משורת הדיןשערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר יג
ל ע"ב32 אשר יעשון זו לפנים משורת הדין, דאמר ר' יוחנן לא חרבה ירושלים אלא על שדנו בה דין תורהכתונת פסים דף לג ע"ג
ל ע"ב32 אשר יעשון, זו לפנים משורת הדין, לא חרבה ירושליםבאר הגולה באר א הערה 235, באר ב הערה 412
ל ע"ב32 ואת המעשה זה הדיןאוצרות חיים - מצוות עמ' קלו
ל ע"ב32 ואת המעשה זה הדיןאור חדש על ציון דף ל ע"א
ל ע"ב32 ואת המעשה זה הדין, אשר יעשון זו לפנים משורת הדין וכו' לא חרבה ירושלים אלא על שהעמידו דיניהם על דין תורה וכו'בן מלך - חכמה ומוסר עמ' שצה
ל ע"ב32 ואת המעשה זו הדין, אשר יעשון זו לפנים משורת הדיןצפנת פענח (תשסו) עמ' רכב, רנז
ל ע"ב32 ואת המעשה, זה הדין, אשר יעשון, זה לפנים משורת הדיןבאר משה (אפשטיין) דברים עמ' רלא
ל ע"ב33 זה לפנים משורת הדיןמתנת חיים מאמרים ח"א עמ' ריג
ל ע"ב33 לעשות לפנים משורת הדין עם כל אדםאורחות צדיקים שער ענוה עמ' כ
ל ע"ב34 ביקור חולים היינו גמ"ח וכו' אחד מששים בחליולקוטי שיחות ח"ה עמ' 84, חי"ד עמ' 54, ח"כ עמ' 65-63
ל ע"ב34 ביקור חולים היינו גמ"חהמאור שבתורה
ל ע"ב35 בן גילו נוטל אחד מששים בחליולחמי תודה דף ריא ע"ב
ל ע"ב39 חרבה ירושלים על שהעמידו על ד"תמוסר המקרא והתלמוד עמ' לז
ל ע"ב39 חרבה ירושלים על שלא עשו לפנים משורת הדיןאוצרות הראיה עמ' 908
ל ע"ב39 חרבה ירושלים... שהעמידו על ד"תילקוט הגרשוני ח"ב
ל ע"ב39 ירושלים חרבה כי דנו בה ד"תהגיון לבי (לנדא) הדרן למסכת הוריות עמ' 122, 124
ל ע"ב39 ירושלים חרבה מפני שהעמידו דבריהם על ד"תכתבי הרב נתן פרידלאנד ח"א עמ' 85
ל ע"ב39 ירושלים חרבה משום שלא דנו בה לפנים משורת הדיןאור אברהם - רות עמ' לא, לז
ל ע"ב39 לא חרב בהמ"ק אלא על ידי שהעמידו דבריהם על דין תורהרב ייבי (תשסט) ח"א עמ' עו
ל ע"ב39 לא חרבה ירושלים אלא בשביל שהעמידו דבריהם על דין תורהעמוד העבודה (תשעג) דרוש השמח בחלקו יב, דרוש שלישי לתשובה ד, ח
ל ע"ב39 לא חרבה ירושלים אלא וכו'אמרי פנחס השלם - ליקוטים - שער פרשיות ומועדים סי' מ
ל ע"ב39 לא חרבה ירושלים אלא וכו'דרשות שבט הלוי עמ' כא, קד
ל ע"ב39 לא חרבה ירושלים אלא מפני שהעמידו דבריהם על דין תורהצמח דוד (סקאליע) עמ' תקמ
ל ע"ב39 לא חרבה ירושלים אלא מפני שהעמידו דבריהם על דין תורהשרגא המאיר על התורה עמ' תקג
ל ע"ב39 לא חרבה ירושלים אלא מפני שהעמידו דבריהן על ד"תאמרי רבי שפטיה עמ' קפ
ל ע"ב39 לא חרבה ירושלים אלא מפני שהעמידו כו'מרגניתא דבי רבנן עמ' צה
ל ע"ב39 לא חרבה ירושלים אלא מפני שהעמידו על דין תורהבאר שרים במדבר פ' נשא דרוש ג אות ו
ל ע"ב39 לא חרבה ירושלים אלא מפני שנאת חנםכנסת יחזקאל (פאנעט) דרושים עמ' קעז
ל ע"ב39 לא חרבה ירושלים אלא משום שלא עשו לפנים משורת הדיןאור אברהם דברים עמ' שלו
ל ע"ב39 לא חרבה ירושלים אלא על וכו' שהעמידו דיניהם על דין תורהעקבי אבירים עמ' שצ
ל ע"ב39 לא חרבה ירושלים אלא על וכו' שהעמידו דיניהם על דין תורהכתר שם טוב (תשסד) הוספות סי' קז
ל ע"ב39 לא חרבה ירושלים אלא על שדנו בה ד"תמגלה עמוקות (תשסח) עמ' צו
ל ע"ב39 לא חרבה ירושלים אלא על שדנו בה דין תורהבינת ישראל (תשסו) דף פט ע"ב
ל ע"ב39 לא חרבה ירושלים אלא על שדנו בה דין תורהדרשות שמן רוקח עמ' כד, רח
ל ע"ב39 לא חרבה ירושלים אלא על שדנו בה דין תורהזכרון דברים (תשנט) עמ' פא
ל ע"ב39 לא חרבה ירושלים אלא על שדנו בה דין תורהשל"ה - מס' ראש השנה אות מג
ל ע"ב39 לא חרבה ירושלים אלא על שדנו בה דין תורה וכו'אוצרות חיים - בהמ"ק עמ' רנג
ל ע"ב39 לא חרבה ירושלים אלא על שדנו בה דין תורה וכו' ותוס'ספר החיים (תשנג) עמ' קסח*
ל ע"ב39 לא חרבה ירושלים אלא על שדנו בה דין תורהמאורות נריה אלול ותשרי עמ' 159
ל ע"ב39 לא חרבה ירושלים אלא על שדנו בו דין תורה וכו'נר ישראל חלק ג דף פד
ל ע"ב39 לא חרבה ירושלים אלא על שדנותורה וחיים עמ' שג, שכג
ל ע"ב39 לא חרבה ירושלים אלא על שהעמידו דבריהם על ד"תאור התורה (תאומים, תשנט) עמ' תרכו, תרפא
ל ע"ב39 לא חרבה ירושלים אלא על שהעמידו דבריהם על ד"תעטרת ישראל (באהפאלי) עמ' קמג
ל ע"ב39 לא חרבה ירושלים אלא על שהעמידו דבריהם על ד"תעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תרסא
ל ע"ב39 לא חרבה ירושלים אלא על שהעמידו דבריהם על ד"תעירין קדישין השלם עמ' סד
ל ע"ב39 לא חרבה ירושלים אלא על שהעמידו דבריהם על ד"תתורת חסד עמ' עו
ל ע"ב39 לא חרבה ירושלים אלא על שהעמידו דבריהם על דין תורהדרשות מהרי"ץ לחנוכה ח"א דרוש ה עמ' יט
ל ע"ב39 לא חרבה ירושלים אלא על שהעמידו דבריהם על דין תורהדרשות מהרי"ץ לחנוכה ח"א דרוש יא עמ' סו
ל ע"ב39 לא חרבה ירושלים אלא על שהעמידו דבריהם על דין תורהמשמרת איתמר (תשסז) עמ' קסז
ל ע"ב39 לא חרבה ירושלים אלא על שהעמידו דבריהם על דין תורהמתנת חיים - אלול וימים נוראים עמ' פז, צד
ל ע"ב39 לא חרבה ירושלים אלא על שהעמידו דבריהם על דין תורהעיוני רש"י דברים ח"א עמ' שיח
ל ע"ב39 לא חרבה ירושלים אלא על שהעמידו דבריהם על דין תורהצפנת פענח (תשסו) עמ' רסא, רפג, רכב
ל ע"ב39 לא חרבה ירושלים אלא על שהעמידו דבריהם על דין תורה ולא נכנסו לפנים משורת הדיןשערי תשובה שער ג אות יג
ל ע"ב39 לא חרבה ירושלים אלא על שהעמידו דבריהם על דין תורהישראל והזמנים (פירר) ח"ב עמ' 118
ל ע"ב39 לא חרבה ירושלים אלא על שהעמידו דבריהם על דין תורהישראל והזמנים (פירר) ח"א עמ' 101
ל ע"ב39 לא חרבה ירושלים אלא על שהעמידו דיניהם על ד"תאוסף מאמרי מוסר וחכמה (תשנט) עמ' סו-סז
ל ע"ב39 לא חרבה ירושלים אלא על שהעמידו דיניהם על ד"ת ובתוס'מאיר עיני חכמים מהדו"ג ח"א דף קטו, ריד
ל ע"ב39 לא חרבה ירושלים אלא על שהעמידו דיניהם על דין תורה וכו', ובתוס'באר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' תקצ, במדבר עמ' תסז-ח, דברים עמ' ריא, רכד, מלכים עמ' צג
ל ע"ב39 לא חרבה ירושלים אלא על שהעמידו דיניהם על דין תורה ולא עבדו לפנים משורת הדיןאור יצחק (ראדוויל, תשסה) עמ' צז
ל ע"ב39 לא חרבה ירושלים אלא על שהעמידו דיניהם על דין תורה ולא עבדו לפנים משורת הדיןראשית חכמה, ענוה פרק ה אות לח, דינין פרק עח
ל ע"ב39 לא חרבה ירושלים אלא על שהעמידו דיניהם על דין תורהמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 377
ל ע"ב39 לא חרבה ירושלים אלא על שהעמידו דבריהם על דין תורהאורות ונתיבות ח"ב שער ד פרק ח אות כד
ל ע"ב39 לא חרבה ירושלים אלא על שלא דנו לפנים משורת הדיןאור אברהם במדבר עמ' רמה
ל ע"ב39 לא חרבה ירושלים אלא שדנו ד"תאשל חיים ח"א עמ' לו, מג
ל ע"ב39 לא חרבה ירושלים אלא שהעמידו דבריהם על דברי תורהדברי מנחם (היימליך) עמ' שס
ל ע"ב39 לא חרבה ירושלים אלא שהעמידו דבריהם על דין תורהנטריקן (תשעד) עמ' עז
ל ע"ב39 לא חרבה ירושלים אלא שהעמידו דבריהם על דין תורהשם דרך - הישר והטוב עמ' ה
ל ע"ב39 לא חרבה ירושלים אלא שהעמידו דבריהם על דין תורהאדרת אליהו (קוצין) ח"א עמ' 3, 5
ל ע"ב39 לא חרבה ירושלים אלא שהעמידו דבריהם על דין תורהפנים יפות על תהלים עמ' שיד, שנה
ל ע"ב39 לא חרבה ירושלים וכו' שהעמידו דיניהם על דין תורה ולא עבדו לפנים משורת הדיןשערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר יג
ל ע"ב39 לא חרבה ירושלים וכו' שהעמידו דיניהם על דין תורה ולא עברו לפנים משורת הריןשל"ה פרשת משפטים אות לט, שופטים אות ג
ל ע"ב39 לא חרבה ירושלים ולא גלו ישראל אלא על שביטלו המשפטבעקבות מועדי ה' עמ' 85
ל ע"ב39 לא חרבה ירושלים עד שהעמידו דבריהם על דין תורהשפע חיים ח"ו עמ' קלה
ל ע"ב39 לא חרבה ירושלים אלא משום שהעמידו דיניהם על דין תורהדרשות מהרי"ץ לז' אדר עמ' קלח, קצט
ל ע"ב39 מפני מה חרבה ירושלים מפני שהעמידו דבריהם על דברי תורהקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' פו, קיז
ל ע"ב40 שהעמידו דבריהם על ד"תהצניעות והקדושה (תשסט) מהד"ב לפ"ט אחר אות ז
ל ע"ב40 שהעמידו דבריהם על דברי תורה ולא עבדו לפנים משורת הדין, ובתוספות ד"ה לא חובה - דהא והא גרמאספר המאמרים תרנ"ט עמ' עדר
ל ע"ב40 שהעמידו דבריהם על דין תורהאהל משה (שיינרמן) המקדש והגלות עמ' קיב
ל ע"ב40 שהעמידו דיניהם על דין תורהשערים מצוינים בראשית-שמות עמ' שצט
ל ע"ב41 איזה הוא אבידה מצא חמור או פרה רועין בדרך אין זו אבירה חמור וכליו הפוכין וכו' החזירה וברחה וכו' חייב להחזירה וכו'נועם אלימלך (תשסא) עמ' תל
ל ע"ב41 מצא חמור ופרה רועין בדרך אין זו אבידה... ולעולם אמר רב יהודה אמר רב ער שלשה ימים היכי רמי וכו'של"ה תושבע"פ אות שא
ל ע"ב42 חמור וכליו הפוכין, פרה רצה בין הכרמים... החזירה וברחה, החזירה וברחה...נועם אלימלך דף קד ע"ג
ל ע"ב43 החזירה וברחההכתב והקבלה שמות פ"כ פסוק ח
ל ע"ב43 החזירה וברחה אפילו ארבעה וחמשה פעמיםאז תתחזק עמ' רמא
ל ע"ב43 החזירה וברחה החזירה וברחהקדושת עינים (טויסיג, תשעא) פרק יג אות מה
ל ע"ב44 השב תשיבם אפילו מאה פעמיםעיוני רש"י במדבר עמ' קכה
ל ע"ב44 השב תשיבם אפילו ק' פעמיםרבנו בחיי עה"ת ח"ג עמ' שפג
ל ע"ב45 אם יש שם בי"ד מתנה בפני בי"דלב המשפט ח"א שיעור יג [הלכה]
ל ע"ב45 אם יש שם בי"ד מתנה בפניהםברכת שלמה חו"מ עמ' קנו [הלכה]
ל ע"ב תוס' - וא"ת דביומא איתא דמפני שנאת חנם חרבה ירושלים וכו' הא והא גרמהצפנת פענח (תשסו) עמ' רכב, רנז, רסא
ל ע"ב תוס' ד"ה אףמשנת חיים במדבר עמ' שנח
ל ע"ב תוס' ד"ה אפקרהשופרא דישראל (תשסו) עמ' רעט
ל ע"ב תוס' ד"ה הא - דעשה דמצורע שאני וכו' דגדול השלום וכו' הוי דחי וכו' אי לאו יתוראלקוטי שיחות חי"ט עמ' 200
ל ע"ב תוס' ד"ה לא חרבה ירושלים וכו'שפע חיים ח"ד עמ' צג
ל ע"ב תוס' ד"ה לא חרבה ירושלים וכו', הקשו סתירת חו"ל באיזה עון חרבה ירושליםלחמי תודה דף קכא ע"ב, קלט ע"ב
ל ע"ב תוס' ד"ה לא חרבהאגודת אזוב (יעבץ) דף עד ע"ד בהגהה
ל ע"ב תוס' ד"ה מדבריומנחת מחבת ח"א עמ' רמה
ל ע"ב תוס' - וא"ת ביומא אמרו מפני שנאת חנם. וי"ל הא והא גרמאמבשר טוב - ישועות אברהם עמ' רמב
לא ע"א06 לכל אבידת אחיך לרבות אבידת קרקעשערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר ע
לא ע"א06 לרבות אבדת קרקעותשערי תשובה שער ג אות ע
לא ע"א08 היו מים שוטפיםדרכי חושן עמ' שמט [הלכה]
לא ע"א26 ליתני קילתא וכל שכן חמירתאשל"ה תושבע"פ אות לט
לא ע"א38 א"ל השב אפילו ק׳ פעמים במשמע וכו׳טוב ירושלים דברים פכ"ב פסוק א
לא ע"א38 אפי' מאה פעמיםבנין אפרים עמ' קצט [הלכה]
לא ע"א38 אפי׳ מאה פעמיםמשיבת נפש עמ' ריג
לא ע"א38 אפילו מאה פעמיםהכתב והקבלה דברים פכ"ב פסוק א
לא ע"א38 השב אפי' ק' פעמים וכו'לקוטי שיחות חל"ד עמ' 82
לא ע"א38 השב וכו' שלח וכו' אפי' ק' פעמיםלקוטי שיחות חל"ט עמ' 176
לא ע"א38 השב וכו' תשיבם וכו' אפילו ק' פעמיםנועם אלימלך (תשסא) עמ' תל
לא ע"א38 השב אפילו מאה פעמים, שלח אפי׳ מאה פעמים, הוכח אפילו מאה פעמיםרב ייבי (תשסט) ח"א עמ' רלג
לא ע"א38 כפל לשון אפי' מאה פעמיםדרשות שבט הלוי עמ' ד, רכז
לא ע"א38 מאה פעמים מניןגור אריה דברים פ"א הערה 61, דברים פי"א אות י
לא ע"א43 א"ל ההוא מדרבנן לרבא ואימא הוכח חדא וכו' הוכח אפילו מאה פעמיםשל"ה - תולדות אדם אות ו בהגה"ה
לא ע"א43 הוכח חדא זימנאאמרי מאיר עמ' קיא
לא ע"א43 הוכח תוכיח - שתי פעמים או מאהבית אבא (גוטווירטה) פתח הבית עמ' 8
לא ע"א44 הוכח - אפילו מאה פעמיםאבן פינה עמ' 11
לא ע"א44 הוכח אפי' מאה פעמים וכו', תלמיד לרב מנין, ת"ל הוכח תוכיחדרשות מהרי"ץ למועדים עמ' לא
לא ע"א44 הוכח אפי' מאה פעמים משמע... תלמיד לרב מנין ת"ל תוכיח מ"מראשית חכמה, ענוה פרק ה אות יט
לא ע"א44 הוכח אפי' ק' פעמיםלקוטי שיחות חל"ט עמ' 249, 247
לא ע"א44 הוכח אפילו מאה פעמיםזכרון דברים (תשנט) עמ' מ
לא ע"א44 הוכח אפילו מאה פעמיםלקוטי שיחות חי"א עמ' 179
לא ע"א44 הוכח אפילו מאה פעמיםשערי תשובה סה"י אות עא
לא ע"א44 הוכח אפילו ק' פעמים משמעשל"ה פרשת קדושים אות לט
לא ע"א44 הוכח אפילו ק' פעמים משמע תוכיח אין לי אלא הרב וכו'ברית עולם (תשסט) עמ' קכג
לא ע"א44 הוכח וכו' תוכיח וכו' אפילו ק' פעמיםנועם אלימלך (תשסא) עמ' מט
לא ע"א44 הוכח תוכיח אפי' מאה פעמיםשבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' שמה, תי
לא ע"א44 הוכח תוכיח אפילו מאה פעמיםויגד יעקב עמ' רח
לא ע"ב44 הוכח תוכיח אפילו מאה פעמיםדרשות הצל"ח השלם עמ' פא, רנט
לא ע"ב44 הוכח תוכיח אפילו מאה פעמיםמזקנים אתבונן עמ' קעא
לא ע"א44 הוכח תוכיח אפילו מאה פעמיםלחמי תודה דף ח ע"א, יג ע"ב, יט ע"ב, לה ע"ב, מ ע"ב, מג ע"ב, סג ע"ב, פ ע"א, צו ע"ב, קה ע"א, קיג ע"א, קיד ע"ב, קכג ע"ב
לא ע"א44 הוכח תוכיח אפילו מאה פעמיםמכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' תרמח
לא ע"א44 הוכח תוכיח אפילו מאה פעמיםערבי נחל (תשסד) עמ' תתקעג
לא ע"א44 הוכח תוכיח אפילו מאה פעמיםשרגא המאיר על התורה עמ' רלד
לא ע"א44 הוכח תוכיח אפילו מאה פעמיםמרפא לשון עמ' קע
לא ע"א44 הוכח תוכיח אפילו מאה פעמיםשבט מוסר עמ' קנז
לא ע"א44 הוכח תוכיח אפילו תלמיד לרבאור אברהם - תלמוד תורה עמ' שפג
לא ע"א44 הוכח תוכיח אפילו תלמיד לרבלחמי תודה דף מג ע"ב
לא ע"א44 תוכחה מאה פעמיםאחרי ראי (תשסד) ענינים סי' ז אות ב
לא ע"א44 תוכיח אין לי אלא הרב לתלמיד, תלמיד לרב מנין וכו'אוצרות חיים - יושר המידות עמ' תפו
לא ע"א50 למה לי למכתב הני תרתי ולמה לי למכתב אבידהלב המשפט ח"א שיעור ח [הלכה]
לא ע"א תוס' רא"ש ושט"מ ד"ה לדברבנין אפרים עמ' יט [הלכה]
לא ע"ב05 בכל מיתה שאתה יכול להמיתואמת ליעקב עה"ת עמ' תלז
לא ע"ב06 הכה תכהעיוני רש"י דברים ח"א עמ' שמד-שמה
לא ע"ב11 שמשכנו ברשות בית דיןחכמת התורה משפטים עמ' קסו
לא ע"ב16 פתוח תפתח אין לי וכו'לקוטי שיחות חל"ד עמ' 82
לא ע"ב16 פתוח תפתח, אין לי אלא לעניי עירך, לעניי עיר אחרת מנין, תלמוד לומר תפתח כמה פעמיםרב ייבי (תשסט) ח"א עמ' רלג
לא ע"ב16 פתח תפתחעיוני רש"י דברים ח"א עמ' שפא, שפז
לא ע"ב17 לעניי עיר אחרת מניןעיוני רש"י דברים ח"א עמ' שפא, שפז
לא ע"ב19 אין לי אלא מתנה מרובה מתנה מועטת מנין תלמוד לומר נתון תתן מכל מקוםאוצרות חיים - מעשה הצדקה עמ' צה
לא ע"ב19 אפילו מתנה מועטתעיוני רש"י דברים ח"א עמ' שפט
לא ע"ב19 מתנה מועטת מנין ת"ל נתן תתןלקוטי שיחות חל"ד עמ' 83
לא ע"ב19 מתנה מועטת מניןדברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' שכד
לא ע"ב19 נתן תתן אין לי אלא מתנה מרובהויגד יעקב עמ' תשמז
לא ע"ב19 נתן תתן אפילו מאה פעמיםעיוני רש"י דברים ח"א עמ' שפט
לא ע"ב19 נתן תתן אפילו מאה פעמיםשפת אמת (רייז) דברים ח"א עמ' רה
לא ע"ב22 חד אמר אם נתברך הבית בגללו מעניקים וח"א אף אם לא נתברךשפת אמת (רייז) דברים ח"א עמ' רנד
לא ע"ב22 מחלוקת ראב"ע ורבנן בהענקה אם לא נתברך הבית בגללולחמי תודה דף מח ע"א, רכג ע"ב
לא ע"ב26 דיברה תורה כלשון בנ"אגור אריה בראשית פל"ב הערה 149, דברים פי"ב אות א
לא ע"ב29 יש מצות הלואה גם לעשיר ואינו רוצה להתפרנסגור אריה דברים פי"א הערה 37
לא ע"ב30 ולרבי שמעון... דברה תורה בלשון בני ארםשל"ה תושבע"פ אות רעט
לא ע"ב30 ת"ל תעביטנו מ"מגור אריה דברים פי"ב הערה 1
לא ע"ב34 באותה מלאכה דבטל ממנהחכמת התורה ויצא עמ' שכא
לא ע"ב תוס' ד"ה דברהגור אריה בראשית פכ"ב הערה 21, בראשית פל"ב אות יז, דברים פי"א הערה 34
לא ע"ב תוס'הכתב והקבלה דברים פכ"ב פסוק א
לב ע"א11 צריכה בי"ד של הדיוטותברכת שלמה חו"מ עמ' לא [הלכה]
לב ע"א14 אם אמר אביו יטמא לא ישמע לו וכו'כח מעשיו הגיד לעמו ח"א דף נא ע"ב
לב ע"א14 אמר לו אביו חלל שבתשופרא דישראל (תשסו) עמ' ערה
לב ע"א15 אמר לו אביו אל תחזיר שלא ישמע לואדרת אליהו (קוצין) ח"א עמ' 83
לב ע"א16 פריקה וטעינה באדםדברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' שכז
לב ע"א17 עזוב תעזב עמו וכו׳טוב טעם שמות עמ' קעט
לב ע"א18 אם הלך וישב לו ואמר לו הואיל ומצוה עליך אם רצית לטעון טעוןרב ייבי (תשסט) ח"א עמ' קנב, ח"ב עמ' מז
לב ע"א18 אם ישב בעל החמור ואמר הואיל ועליך המצוה, פרוק, פטורילקוט דברי חכמים שמות סי' שיח
לב ע"א18 הואיל ועליך מצוהבית מועד (זלזניק) עמ' כה
לב ע"א18 הואיל ועליך מצוה לפרוק פרוקאפיקי יהודה (תשנט) עמ' תשסט
לב ע"א18 הלך וישב לו ואמר הואיל ומצוה עליך וכו'קדושת עינים (טויסיג, תשעא) פרק ז אות יג
לב ע"א18 הלך וישב לו ואמר הואיל ועליך מצוה אם רצונך לפרוק פרוק פטור שנאמר עמוברכת טוב עמ' רסא
לב ע"א18 הלך וישב לו ואמר הואיל ועליך מצוה וכו' פרוק, פטוראוצר המאמרים (תשס) עמ' לו
לב ע"א18 הלך וישב לו וכו' פטור שנאמר עמומאמר יחזקאל (קאזמיר) עמ' רצב, שפה
לב ע"א18 הלך וישב לו וכו' פטור שנאמר עמונועם אליעזר שמות דף קסז ע"ב
לב ע"א18 הואיל ועליך המצוה לפרוק פרוקעטרת ישראל (באהפאלי) עמ' קכז
לב ע"א19 הקם תקים עמו אבל אם הבעלים יושב בטל, פטורכתבי הרב נתן פרידלאנד ח"א עמ' 369
לב ע"א19 רצונך פרוק פטורעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תקעב, תקעג
לב ע"א20 מצוה מן התורה וכו'דברי שלום חלק א עמ' יט
לב ע"א20 מצוה מן התורה לפרוקאמת ליעקב עה"ת עמ' תמז
לב ע"א37 יכול א"ל אביו היטמאשני המאורות (תשסח) עמ' קב
לב ע"א37 מנין שאם אמר לו אביו הטמאחיים וחסד סי' תצו
לב ע"א37 מנין שאם אמר לו אביו היטמא וכו' כולכם חייבין בכבודישל"ה פרשת וישב אות סא
לב ע"א37 שאם אמר לו אביו לעבור עבירה מנין שלא ישמע לושרגא המאיר על התורה עמ' רצז
לב ע"א38 אע"פ שהזהרתיך על מורא אב, אם יאמר לך חלל את השבת אל תשמע לומפי ספרים וסופרים ח"ב עמ' פז
לב ע"א39 אתה ואביכם חייבין בכבודיחכמת התורה בראשית עמ' רטו
לב ע"א39 כולכם חייבים בכבודימוסר המקרא והתלמוד עמ' קפט
לב ע"א39 כולכם חייבים בכבודיפירוש המכבי שמואל עמ' קי
לב ע"א40 טעמא דכתב רחמנא את שבתותי תשמרו, הא לאו הכי הוה אמינא צייתא ליה וכו'משנת רבי אליעזר (טרילנגר) עמ' קפז
לב ע"א41 אין עשה דוחה ל"ת ועשהגור אריה ויקרא פי"ט הערה 292
לב ע"א41 האי עשה ולא תעשהדגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' לב
לב ע"א42 הו"א דכיבוד אב ואם דוחה כבוד המקום קמ"ל ובשיטה מקובצת ד"ה וכתיבשבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' שסא
לב ע"א42 הוקש כבוד אב ואם לכבודו של מקוםדרך חיים עמ' רכ
לב ע"א42 הוקש כבוד אב לכבוד המקוםמי מרום ח"י עמ' עא
לב ע"א42 הוקש כיבוד אב ואם לכבודו של מקוםברכות אבי דף יט ע"ב
לב ע"א42 הוקש כיבוד אב ואם לכבודו של מקוםשל"ה - תולדות אדם אות שע
לב ע"א42 הוקש כיבוד אב לכבוד המקוםגור אריה ויקרא פי"ט אות ט
לב ע"א42 הוקש כיבוד או"א לכבודו של מקוםתאומי צביה עמ' רל
לב ע"א46 טעינה בשכראיש מבין דף קנד ע"ג
לב ע"א46 פריקה בחנםמאמר יחזקאל (קאזמיר) עמ' רמח
לב ע"א50 ורבי שמעון מאי טעמא דלא מסיימי קראישל"ה תושבע"פ אות רעט
לב ע"א רש"י - דיו לבא מן הדין להיות כנידוןגור אריה דברים פכ"ב אות ה
לב ע"א רש"י ד"ה הוקשדרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' שיב
לב ע"ב01 חומר איסור צער בע"חלקוטי שיחות ח"ו עמ' 151, חכ"א עמ' 127
לב ע"ב01 מדברי שניהם נלמד צער בע"ח דאורייתאדברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' שכה
לב ע"ב01 צעב"ח דאורייתאמוסר המקרא והתלמוד עמ' סב
לב ע"ב01 צעב"ח דאורייתאשערי תשובה סה"י אות פו
לב ע"ב01 צער בע"חשערים מצוינים בראשית-שמות עמ' ט
לב ע"ב01 צער בע"ח דאורייתאעיוני רש"י שמות ח"ב עמ' קפד, קפה
לב ע"ב01 צער בעלי חיים דאורייתאאור אברהם - רות עמ' תה
לב ע"ב01 צער בע"ח דאורייתאשפתי חיים - אמונה ובחירה ח"א עמ' עט, ח"ב עמ' קסד
לב ע"ב01 צער בע"ח דאורייתאאורחות צדיקים שער רחמים מט, שער אכזריות עמ' נג
לב ע"ב01 צער בעלי חיים דאורייתאעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תקעב
לב ע"ב01 צער בעלי חיים דאורייתא וכו׳טוב ירושלים בראשית פ"א פסוק כט
לב ע"ב01 צער בעלי חיים דאורייתאמאמר מרדכי (שוואב) ח"א מאמר יד
לב ע"ב01 צער בעלי חיים דאורייתאמסילת ישרים עמ' תקל
לב ע"ב01 צער בעלי חיים מדאורייתא או לאשבט מישראל עמ' קנג
לב ע"ב11 ריה"ג אומר וכו' צעב"ח לאו דאורייתאנחלת דבש מהדו"ק ח"א סי' לד אות ב
לב ע"ב46 אוהב לפרוק וכו'אור יחזקאל - דרכי העבודה עמ' קפה
לב ע"ב46 אוהב לפרוק ושונא לטעוןאור יחזקאל - מכתבים עמ' מה
לב ע"ב46 אוהב לפרוק ושונא לטעוןמכתב מאליהו ח"א עמ' 37
לב ע"ב46 אוהב לפרוק ושונא לטעון לכוף יצרו עדיףאור יחזקאל - מדות עמ' מח, רמד
לב ע"ב46 אוהב לפרוק ושונא לטעון מצוה בשונאישא מדברותיך - מגילה עמ' שיד
לב ע"ב46 אוהב לפרוק ושונא לטעון מצוה בשונאשפתי חיים - אמונה ובחירה ח"א עמ' עו
לב ע"ב46 אוהב לפרוק ושונא לטעון מצוה בשונא כדי לכוף את יצרוויברך דוד עמ' צד
לב ע"ב46 אוהב לפרוק ושונא לטעון מצוה בשונא כדי לכוף את יצרופרדס המלך (תשסט) אות תט, תרמז
לב ע"ב46 אוהב לפרוק ושונא לטעון מצוה בשונא כדי לכוף את יצרופתח טוב עמ' קפא
לב ע"ב46 אוהב לפרוק ושונא לטעון מצוה בשונא כדי לכוף את יצרוקדושת ציון (תשנד) ח"א עמ' מב
לב ע"ב46 אוהב לפרוק ושונא לטעון מצוה בשונא כדי לכוף את יצרושל"ה פרשת כי תצא אות יח
לב ע"ב46 אוהב לפרוק ושונא לטעון מצוה בשונא כדי לכוף את יצרו ותוס'לקוטי שיחות חי"ט עמ' 201, חכ"ה עמ' 368
לב ע"ב46 אוהב לפרוק ושונא לטעוןהמאור שבתורה
לב ע"ב46 איכא מצות פריקה וטעינה בשונאשבט מישראל עמ' טל
לב ע"ב46 כדי לכוף את יצרואהלי יעקב (הוסיאטין) דף שסג ע"א
לב ע"ב46 כדי לכוף את יצרו עדיףמפי ספרים וסופרים ח"א עמ' יח
לב ע"ב46 כדי לכוף את יצרומוסר המקרא והתלמוד עמ' לו-לז
לב ע"ב46 לכוף את יצרו עדיף מצער בעלי חייםדברי יהושע מאמר ג פ"ד עמ' קכו
לב ע"ב46 מצוה בשונא כדי לכוף את יצרואור הרעיון עמ' טז
לב ע"ב46 מצוה בשונא לפרוקזכרון דברים (תשנט) עמ' פד
לב ע"ב46 מצווה בשונא כדי לכוף את יצרואבן פינה עמ' 120
לב ע"ב46 מצווה בשונא כדי לכוף את יצרואודה ה' דף טז ע"א
לב ע"ב תוס' ד"ה לכוף - מה כפיית היצר שייך, כיון דמצוה לשונאופרדס המלך (תשסט) אות תט
לב ע"ב תוס' ד"ה לכוףמאיר עיני חכמים מהדו"ב ח"ג דף טז ע"ב
לב ע"ב תוס' ד"ה מדברי שניהםנחלת דבש מהדו"ק ח"א סי' לד אות ה
לב ע"ב הבונה על העין יעקב - שלמות האדם - להגביר השכל על החומראור הרעיון עמ' טז
לג ע"א01 רובץ ולא רבצןאז תתחזק עמ' ריט
לג ע"א01 רובץ ולא רבצןבארות המים (תשסב) עמ' קלו
לג ע"א01 רובץ ולא רבצןבארות המים (תשסט) עמ' שעה
לג ע"א01 רובץ ולא רבצןזכות ישראל - עשר עטרות פרק ח אות מו
לג ע"א01 רובץ ולא רבצןצמח צבי אגרת ט
לג ע"א01 רובץ תחת משאו ולא רבצןילקוט דברי חכמים בראשית סי' תקיב
לג ע"א01 רובץ תחת משאו ולא רבצןעירין קדישין השלם עמ' שלה
לג ע"א01 רובץ תחת משאו ולא רבצן וכו'אהל אברהם (תשסג) בהקדמה
לג ע"א15 כי תראה יכול אפילו מרחוק ת"ל כי תפגעלב המשפט ח"א שיעור ח [הלכה]
לג ע"א20 אבדתו ואבדת אביו - שלו קודםהמאור שבתורה
לג ע"א20 אבדתו ואבדת אביו וכו'אור התורה (תאומים) עמ' נד
לג ע"א20 אבדתו ואבדת אביו וכו'אור התורה (תאומים, תשנט) עמ' נד
לג ע"א20 אבדתו ואבדת אביו וכו'באר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' תט
לג ע"א20 אבדתו ואבידת אביו אבדתו קודמת, אבדת אביו ואבידת רבו של רבו קודמת וכו'אוצרות חיים - לימוד תורה עמ' שמ
לג ע"א21 אבידתו ואבידת רבו אבידתו קודמתשבט מישראל עמ' שעו
לג ע"א21 אבידתו ואבידת רבו של רבו קודםחיים וחסד סי' תצה
לג ע"א22 אבדת אביו ואבדת רבומתנת חיים מאמרים ח"א עמ' ר
לג ע"א22 אבדת אביו ואבדת רבו של רבו קודמתשביב אור עמ' רפב
לג ע"א22 אבדת אביו ואבדת רבו של רבו קודמת וכו'באר משה (אפשטיין) דברים עמ' קעב, קעו, מלכים עמ' רצז
לג ע"א22 אבדת אביו ואבדת רבו של רבו קודמתדרך חיים עמ' תמו
לג ע"א22 אבדת אביו ואבדת רבו של רבו קודמת וכו'של"ה פרשת ויחי אות כה
לג ע"א22 אבדת אביו ואבדת רבו, אבדת רבו קודמתאור אברהם במדבר עמ' ח, ט, טז
לג ע"א22 אבידת אביו ואבידת רבושערים מצוינים בראשית-שמות עמ' קכו
לג ע"א22 אבידת אביו ואבידת רבו אבידת רבו קודמתדרשות שמן רוקח עמ' רצא
לג ע"א22 אבידת אביו ואבידת רבו אבידת רבו קודמתפחד יצחק - ראש השנה מאמר ג
לג ע"א22 אבידת אביו ואבידת רבו אבידת רבו קודםנועם אליעזר בראשית עמ' קסח ע"ב
לג ע"א22 אבידת אביו ואבידת רבו וכו'אור אברהם - תלמוד תורה עמ' קסב, רנה
לג ע"א22 אבידת אביו ואבידת רבו של רבו קודמתלקוטי שיחות ח"ד עמ' 1321
לג ע"א22 אבידת אביו ואבידת רבו של רבו קודמתקול ששון (גולדברג) אות נב
לג ע"א22 אבידת אביו ואבידת רבו של רבו קודמת וכו' ורבו שלמדו חכמה מביאו לעה"בילקוט דברי חכמים בראשית סי' שצ
לג ע"א22 אבידת אביו ואבידת רבו של רבו קודמת שאביו הביאו לעוה"ז ורבו שלימדו חכמה מביאו לחיי העוה"בשם דרך - כתר תורה עמ' רכה
לג ע"א22 אבידת אביו ואבידת רבו, אבידת רבו קודמת, שאביו מביאו לחיי עולם הזה ורבו מביאו לחיי העולם הבאלקוטי תורה (ויז'ניץ, תשסו) עמ' לט
לג ע"א22 אבידת אביו ואבידת רבו של רבו קודמתמתנת חיים - קנינים עמ' קכט
לג ע"א22 מציאת אביו ומציאת רבונתיבות עולם ח"ב עמ' לו
לג ע"א23 אבידת רבו קודם לאבידת אביוגבורות ה' עמ' קצט
לג ע"א23 אבידת רבו קודמתשמן ראש (כץ) ח"ו עמ' תקסד
לג ע"א23 אבידת רבו קודמתמוסר המקרא והתלמוד עמ' קלא
לג ע"א23 אביו ואמו הביאו לחיי העוה"ז ורבו לחיי העוה"באודה ה' דף יז ע"א
לג ע"א23 אביו מביאו לחיי העה"ז ורבו מביאו לחיי העוה"בכנסת יחזקאל (פאנעט, תשסה) - הספד עמ' קלו
לג ע"א23 גדול כבוד רבו מכיבוד אב ואםאגרא דכלה ח"א עמ' רו, ח"ג עמ' רכט
לג ע"א23 ורבו מביאו לחיי העולם הבאאור אברהם ברכות עמ' קעו
לג ע"א23 כבוד רבו קודם לכבוד אבחכמת התורה ויצא עמ' תצט
לג ע"א23 רבו מביאו לחיי העוה"בפחד יצחק - ראש השנה מאמר ג
לג ע"א23 רבו מביאו לחיי העולם הבאאור אברהם - תלמוד תורה עמ' מה, קצז
לג ע"א23 רבו מביאו לחיי העולם הבאאור אברהם ויקרא עמ' שעז
לג ע"א23 של רבו קודמת שאביו הביאו לעוה"ז ורבו שלמדו חכמה מביאו לחיי העוה"בדרשות הרא"ש (תשסו) ח"ב דרוש רעט עמ' תקז
לג ע"א23 שלמדו חכמה מביאו לחיי העולם הבאס' העיקרים (מישור) עמ' שנט
לג ע"א24 ואם אביו חכםלקוטי שיחות חי"ב עמ' 53
לג ע"א28 אפס כי לא יהיה בך אביון וכו' כל המקיים בעצמו סוף בא לידי כךשל"ה ווי העמודים פרק טו אות כ
לג ע"א28 אפס כי לא יהיה בך אביון, שלך קודם לשל כל אדםלקוטי תורה (ויז'ניץ, תשסו) עמ' קמו
לג ע"א28 לא יהיה בך אביוןעיוני רש"י דברים ח"א עמ' שעח
לג ע"א28 שלך קודם לכל אדםויגד יעקב עמ' תשמז
לג ע"א28 שלך קודם לשל כל אדםעיוני רש"י שמות ח"ב עמ' קס
לג ע"א29 המקיים בעצמו כך יבוא לידי כךמוסר המקרא והתלמוד עמ' קנד
לג ע"א29 כל המקיים בעצמו כך סוף בא לידי כךאוצרות חיים - עבודת ה' עמ' קצא
לג ע"א29 כל המקיים בעצמו כך סוף בא לידי כךאוצרות חיים - בין אדם למקום ח"ב עמ' רס
לג ע"א30 רבו שאמרו - מחלוקת ר"מ ר' יהודה ור' יוסידרך חיים עמ' תמו, תרעב
לג ע"א30 ת"ר רבו שאמרו רבו שלמדו חכמה וכו'שביב אור עמ' רפג
לג ע"א30 ת"ר רבו שאמרו רבו שלמדו חכמה ולא רבו שלמדו מקרא ומשנהנחלת דבש מהדו"ק ח"א סי' לו אות ב
לג ע"א33 זוהמא ליסטרון וכו'דברי שלום ח"ו סי' תקפד
לג ע"א34 אמר עולא ת"ח שבבבל עומדים זה מפני זהאוצר המאמרים (וייס) עמ' שמה
לג ע"א34 אמר עולא ת"ח שבבבל קורעין זע"ז ותוס'איש אמונים דף קיח ע"ב
לג ע"א34 ת"ח שבבבל עומדין זה מפני זהאור אברהם בראשית עמ' רצז
לג ע"א34 ת"ח שבבבלאגודת אזוב (יעבץ) דף פא
לג ע"א34 ת"ח שבבבלדברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' רלז
לג ע"א34 תלמידי חכמים שבבבל עומדין זה מפני זהשם דרך - הישר והטוב עמ' עו
לג ע"א34 תלמידי חכמים שבבבל עומדין זה מפני זה וכו'אור אברהם - תלמוד תורה עמ' קפה, קצט
לג ע"א34 תלמידי חכמים שבבבל עומדין זה מפני זה וקורעין זה על זהאוצרות חיים - ת"ח וצדיק עמ' קי
לג ע"א34 תלמידי חכמים שבבבל עומדין זה מפני זה, וברש"יבאר משה (אפשטיין) דברים עמ' קעה
לג ע"א34 תלמידי חכמים שבבבל עומדין זה מפני זה, רש"ישם דרך - כתר תורה עמ' קסד, רכו, רמא
לג ע"א36 בעי מיניה רב חסדא מרב הונא תלמיד וצריך לו רבו מאי וכו' את צריכת לישל"ה תושבע"פ אות תסג
לג ע"א36 בעי מיניה רב חסדא מרב הונא תלמיד וצריך לו רבו מאי וכו'שם דרך - הישר והטוב עמ' קיט
לג ע"א36 רב חסדא אמר לרב הונא תלמיד ורבו צריך לו מהו שיעמוד לפניו א"ל... לא צריכנא לך וע"ז ישבו בתעניות הרבהאורחות צדיקים שער תשובה עמ' קעג
לג ע"א36 רבו מובהקמשיבת נפש עמ' ס
לג ע"א36 תלמיד שרבו צריך לוויגד יעקב עמ' תשטז
לג ע"א37 אמר ליה חסדא חסדא לא צריכנא לך וכו' איקפדי אהדדי ולא עיילי לגבי הדדיאוצרות חיים - אישים ח"ג עמ' נד
לג ע"א37 אמר ליה חסדא חסדא לא צריכנא לך וכו' איקפדי אהדדי ולא עיילי לגבי הדדישם דרך - כתר תורה עמ' קנב
לג ע"א37 חסדא את צריכת ליתכלת מרדכי (קלצקי, תרפח) דף מב ע"א
לג ע"א37 לא צריכנא לך את צריכת לינחמת יהודה (גוזיק) יא ע"ד
לג ע"א43 העוסק במקרא וכו' ובתלמוד אין לך מדה טובה הימנוקשוטי כלה ח"ח אות ג
לג ע"א43 העוסק במקרא מדה ואינה מדהתורת חיים (ר' דובער) שמות ח"א דף ע ע"א
לג ע"א43 העוסק במקרא מדה ואינה מדהתורת חיים (ר' דובער) שמות ח"ב דף ע ע"א
לג ע"א43 העוסק במקראכתבי רבנו בחיי עמ' תכב
לג ע"א43 העוסק במקרא מדה ואינה מדהשערי תלמוד תורה (תשמז) עמ' קעד
לג ע"א43 העוסקים במקרא - מדה ואינו מדה. משנה - מדה ונוטלין עליה שכר, גמרא - אין לך מדה גדולה מזושירי משכיל כלל ב פרט ה
לג ע"א43 העוסקים במקרא וכו' גמרא אין לך מדה גדולה מזובשעה שהקדימו תער"ב ח"ג עמ' אלף שפ
לג ע"א43 העוסקים במקרא מדה וכו'דברי שלום ח"ו סי' קמז
לג ע"א43 העוסקין במקרא - מדה ואינה מדה; במשנה - מדה ונוטלין עליה שכר; גמרא - אין לך מדה גדולה מזונועם אלימלך דף צו ע"ד
לג ע"א43 העוסקין במקרא מדה ואינה מדה, במשנה מדה וכו', גמרא אין לך מדה גדולה מזואוצרות חיים - לימוד תורה עמ' קלח
לג ע"א43 העוסקין כו' גמרא אין לך מדה גדולה מזושביב אור עמ' רג
לג ע"א43 העוסקים במקרא מידה ואינה מידהאוזן שמואל דף ד ע"ב
לג ע"א43 ת"ר העוסקים במקרא מדהדרושי הצל"ח דרוש ט
לג ע"א43 לימוד משנה וגמראאחרי ראי (תשסד) ענינים סי' ה אות ב
לג ע"א43 משנה מדה ואינה מדהדברי ישעיהו (חשין) ח"ב עמ' ז
לג ע"א44 גמרא אין לך מדה גדולה מזונועם אלימלך (תשסא) עמ' שצז
לג ע"א44 ולעולם הוי רץ למשנה יותר מן הגמראאמת ליעקב עה"ת עמ' שכד
לג ע"א44 מדה ונוטלין עליה שכראוצרות הראיה עמ' 815
לג ע"א44 תלמוד אין לך מדה גדולה מזומתנת חיים מאמרים ח"ב עמ' קנח
לג ע"א רש"י - ולא רבצן - הרגיל בכךעקבי אבירים עמ' מד, קכו, קנד, קפב, רכב, שסז
לג ע"א רש"י ד"ה ואינה מדהלקוטי שיחות חי"ב עמ' 90
לג ע"א רש"י ד"ה משנהשערי הישיבה ח"א עמ' קכט
לג ע"א רש''י ד"ה עומדיןשערי הישיבה ח"א עמ' סד, רכ, ח"ב עמ' רלא
לג ע"א תוס' ד"ה ומקרעיןאגודת אזוב (יעבץ) דף פב ע"ג בהגהה
לג ע"א ר"ח - במלאות מ' שנה עומד התלמיד על דעת רבולקוטי שיחות חל"ד עמ' 161
לג ע"ב01 בימי רבי נשנית משנה זוצמח מנחם דף סט ע"ג
לג ע"ב04 דרש ר"י בר אלעי מ"ד הגד לעמי פשעם וכו'אהבת ציון (תשסד) עמ' סג
לג ע"ב05 הגד לעמי פשעיםדברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' עט
לג ע"ב05 הגד לעמי פשעםדרושי הצל"ח דרוש ה
לג ע"ב05 הגד לעמי פשעם ולבית יעקב חטאתםדרך ה' השלם עמ' רו - מראה דרך
לג ע"ב05 הגד לעמי פשעםילקוט הגרשוני ח"ב
לג ע"ב05 והגד לעמי פשעם ולבית יעקב חטאתם וכו' ששגגת תלמוד עולה זדוןבנין דוד (טאוב) דרשות עמ' קיח
לג ע"ב05 לעמי פשעם כו' ולבית יעקב חטאתם אלו ת"ח ששגגות נעשות כזדונותפרי צדיק שופטים אות יא, נצבים אות א, סוכות אות ה, מז
לג ע"ב06 אלו ת"ח ששגגות נחשבות להן כזדונותויקרא יעבץ עמ' כו
לג ע"ב06 'הגד לעמי פשעם' - אלו תלמידי חכמים, ששגגות נעשות כזדונותשירי משכיל כלל א פרט ז
לג ע"ב06 הגד לעמי פשעם - אלו ת"חאהלי יעקב (הוסיאטין) דף קמ ע"א
לג ע"ב06 'הגד לעמי פשעם' אלו ת"חזכרון דברים (תשנט) עמ' קה
לג ע"ב06 הגד לעמי פשעם אלו ת"ח ששגגות נחשבות להם כזדונותקומץ המנחה (צונץ) דרוש קעב אות ב
לג ע"ב06 הגד לעמי פשעם אלו ת"ח ששגגות נעשה להם כזדונותקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' צט, קג, קיב, קיד, קמג, קמה, קנח, רמב, רס
לג ע"ב06 הגד לעמי פשעם אלו ת"ח ששגגות נעשה להם כזדונות וכו'צפנת פענח (תשסו) עמ' נג, קד, קעא, רמד
לג ע"ב06 הגד לעמי פשעם אלו ת"ח ששגגות נעשו להם כזדונות, ולבית יעקב חטאתם אלו ע"ה שזדונות נעשו להם כזכיותערבי נחל (תשסד) עמ' יא, תשמח, תתנא, תתקטז, תתרפ
לג ע"ב06 הגד לעמי פשעם אלו ת"ח ששגגות נעשות להם כזדונות וכו'דרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' קנג, קנו
לג ע"ב06 הגד לעמי פשעם אלו ת"ח ששגגות נעשות להם כזדונות וכו'דרשות מהרי"ץ למועדים עמ' עז
לג ע"ב06 הגד לעמי פשעם אלו ת"ח ששגגות נעשות להם כזדונות וכו'דרשות מהרי"ץ לז' אדר עמ' קמו, קפז
לג ע"ב06 הגד לעמי פשעם אלו ת"ח ששגגזת נעשות להם כזדונות וכו'התרגשות הלב (תשסח) עמ' ריז
לג ע"ב06 הגד לעמי פשעם אלו תלמידי חכמיםפנים יפות על תהלים עמ' סח, תמו
לג ע"ב06 הגד לעמי פשעם וגו' אלו ת"ח ששגגות נעשות להם כזדונות וכו'מוצל מהאש (הלברשטם) דף נט ע"א
לג ע"ב06 הגד לעמי פשעם וכו' אלו תלמידי חכמים ששגות נעשות להם כזדונותטיול בפרדס ח"א עמ' שסט
לג ע"ב06 הגד לעמי פשעם, אלו ת"ח ששגגות נעשות להם כזדונותבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' קצו, תרעא, ויקרא עמ' שלד, יהושע-שמואל עמ' תלב
לג ע"ב06 הגד לעמי פשעם, אלו תלמידי חכמים ששגגות וכו'צמח דוד (סקאליע) עמ' שצג
לג ע"ב06 הגד לעמי פשעם, אלו תלמידי חכמים ששגגות נעשות להם כזדונותהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' רפד
לג ע"ב06 והגד לעמי - אלו ת"חכרם פתחיה מבוא שריג ג
לג ע"ב06 והגד לעמי פשעם - אלו התלמידי חכמיםישמח חיים (תשסה) מע' ע אות נב
לג ע"ב06 והגד לעמי פשעם - אלו ת"ח ששגגות דומות להם כזדונותאוזן שמואל דף ג ע"א, ד ע"ב, ז ע"א, יב ע"א
לג ע"ב06 והגד לעמי פשעם אלו הת"חכנסת יחזקאל (פאנעט) דרושים עמ' קיז
לג ע"ב06 והגד לעמי פשעם אלו ת"ח וכו'עמוד הימיני (קלינמן) עמ' ס
לג ע"ב06 והגד לעמי פשעם אלו ת"ח ששגגות נעשות להם כזדונות וכו'שבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' ב, ח"ב עמ' סב, רטז
לג ע"ב06 והגד לעמי פשעם אלו תלמידי חכמים שאפילו שגגות נעשות להם כזדונותראשית חכמה, תשובה פרק ב אות כו
לג ע"ב06 והגד לעמי פשעם וכו', אלו ת"ח ששגגות נעשות להם כזדונותמראה יחזקאל (תשסד) עמ' תקסה
לג ע"ב06 והגד לעמי פשעם עמי הם הת"חחכמת התורה שמות עמ' תמ
לג ע"ב06 והגד לעמי פשעם, אלו ת"ח ששגגות נעשית להם כזדונותדרשות שמן רוקח עמ' קיט, רכג, שס, תלג, תלח, תסג
לג ע"ב06 אלו ת"ח ששגגות נעשה להםהדרת אליהו דרוש א סי' א ד"ה ונשובה, דרוש ג סי' ב ד"ה ועוד נקדים, דרוש ז סי' א ד"ה ובדרך
לג ע"ב06 אלו ת"ח ששגגות נעשה להם כזדונותאמרי יוסף ויקרא-במדבר דף מו ע"א
לג ע"ב06 אלו ת"ח ששגגות נעשות להם כזדונותאור אברהם - מסכת מגילה עמ' ש
לג ע"ב06 אלו ת"ח ששגגות נעשות להם כזדונותדרך חיים עמ' תמה
לג ע"ב06 אלו תלמידי חכמיםשערי הישיבה ח"א עמ' קמה
לג ע"ב06 אלו תלמידי חכמים שאפילו שגגות נעשים להם כזדונותבאר הגולה באר ב הערה 393
לג ע"ב06 אלו תלמידי חכמים שזדונות נעשים להם כשגגותאור לישרים (איידליץ, תשב) עמ' עו, קכה
לג ע"ב06 לעמי פשעם אלו ת"חדרשות שבט הלוי עמ' לד, סו
לג ע"ב06 לת"ח שגגה כזדוןאשל אברהם (שפירא) עמ' תסט
לג ע"ב06 לתלמידי חכמים הוי שגגות כזדונותחכמת התורה ויקהל עמ' עט
לג ע"ב06 שגגות כזדונותשפתי רננות (מיכלדורף) דף לז ע"א-ע"ב
לג ע"ב06 ת"ח שגגות להם כזדונותרב טוב דף עג ע"א
לג ע"ב06 ת"ח שגגות נעשו להם כזדונותדברי חיים - מועדים (תשנט) עמ' לא
לג ע"ב06 ת"ח שגגות נעשו להם כזדונותחכמת התורה וישלח עמ' תה
לג ע"ב06 ת"ח ששגגות נעשו להם כזדונותחקל יצחק (תשסג) עמ' תקכד
לג ע"ב06 ת"ח ששגגות נעשות להם כזדונות וכו'דרשות מנחת יצחק עמ' ע
לג ע"ב06 תלמידי חכמים ששגגות נעשות להם כזדונותפירוש המכבי ישעיהו ונביאים אחרונים עמ' קטו
לג ע"ב06 תלמידי חכמים ששגגות נעשות להם כזדונות. עמי הארץ שזדונות נעשות להם כשגגותכתונת פסים פרשת קרח מב ע"א, בלק מד ע"ד
לג ע"ב07 אלו ע"ה שזדונות נעשות להם כשגגותכרם יהושע (ולרשטיין) דף מה ע"ג
לג ע"ב07 אלו עמי הארץ שזדונות נעשה להם כשגגותחכמת התורה שמיני עמ' רה
לג ע"ב07 אלו עמי הארץ שזדונות נעשות להם כשגגותגדולי מוסר עמ' צו
לג ע"ב07 אלו עמי הארצות שזדונות נעשו להם כשגגותאור לישרים (איידליץ, תשב) עמ' נט
לג ע"ב07 ולבית יעקב חטאתם אלו ע"האהלי יעקב (הוסיאטין) דף קיג ע"ב
לג ע"ב07 ולבית יעקב חטאתם אלו עמי הארץ שזדונותישראל קדושים עמ' 63, רסיסי לילה סי' מז (עמ' 98), מחשבות חרוץ סי' כ (עמ' 178)
לג ע"ב07 ולבית יעקב חטאתם אלו עמי הארץ שזדונות נעשות לו כשגגותפרי צדיק לך לך אות ב, וירא אות ח, וישב אות א, ויגש אות יא, ויחי אות ב, שמות אות א, ב, פדיון הבן אות ב, בשלח אות ג, יתרו אות ג, י, פ' שקלים אות יד, ר"ח אדר אות א, תרומה אות א, פ' החודש אות ט, כי תשא אות א, קדושים אות ז, במדבר אות יד, ר"ח סיון אות ד, שלח אות י, פנחס אות י, יח, מסעי אות יא, יב, ראה אות ו, שופטים אות יא, נצבים אות א, האזינו אות ג, סוכות אות מז
לג ע"ב07 ולבית יעקב חטאתם אלו ת"ח ששגגות נעשות כזדונותדובר צדק עמ' 72
לג ע"ב07 חטאים היינו שוגגערבי נחל (תשסד) ח"ג עמ' ח, יט
לג ע"ב08 ע"ה שזדנות נעשה להן כשגגותאהבת ציון (תשסד) עמ' ק
לג ע"ב09 הוי זהיר בתלמוד ששגגת תלמוד עולה זדוןאוצרות חיים - ת"ח וצדיק עמ' שז
לג ע"ב09 הוי זהיר בתלמוד ששגגת תלמוד עולה זדוןשערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר נב
לג ע"ב09 ר' יהודה אומר הוי זהיר בתלמוד ששגגת תלמוד עולה זדוןשל"ה - עשרה מאמרות אות קסט
לג ע"ב10 שגגת תלמוד עולה זדוןעטרת ישועה (תשסד) אות ב ליום א דסליחות
לג ע"ב10 שגגת תלמוד עולה זדוןקהלת יעקב עשי"ת עמ' תמז
לג ע"ב10 שגגת תלמוד עולה זדוןקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' רלד, תריא
לג ע"ב10 שגגת תלמוד עולה זדוןפנים יפות על תהלים עמ' סח
לג ע"ב10 ששגגת תלמוד עולה זדוןשל"ה פרשת בראשית אות ו בהגה"ה, וישב אות לב בהגה"ה
לג ע"ב10 ששגגת תלמוד עולה זדוןדרשות שבט הלוי עמ' קמו
לג ע"ב11 החרדים אל דברו אלו ת"חדרשות מהר"ם בנעט עמ' קיג
לג ע"ב11 החרדים אל דברו, אלו תלמידי חכמיםבאר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' עד, יהושע-שמואל עמ' שנט
לג ע"ב11 שמעו דבר ד' החרדים, אלו ת"חכרם פתחיה מבוא שריג ג
לג ע"ב11 שמעו דבר ה' החרדים אל דברו אלו תלמידי חכמיםפרי צדיק ויחי - הבדלה, (ב), תצוה אות א, פנחס אות יב, יד, מסעי אות יא, יב, דברים אות ט
לג ע"ב11 שמעו דבר ה' וכו' אלו ת"ח וכו' אלו בעלי מקראדרשות שבט הלוי עמ' קי
לג ע"ב12 אח - נקראו בעלי מקראישמח חיים (תשסה) מע' א אות מב
לג ע"ב14 מנדיכם אלו עמי ארצותאבן פינה עמ' 156
לג ע"ב14 מנדיכם אלו עמי הארץאוצרות חיים - ת"ח וצדיק עמ' קו, רטז, ריז
לג ע"ב14 מנדיכם אלו עמי הארץקול ששון (גולדברג) הקדמה
לג ע"ב16 שמא תאמר אבד סברם וכו'יציב פתגם - פסח עמ' לב
לג ע"ב16 שמא תאמר ישראל יבושו תלמוד לומר וכו'מכתב סופר דף קיז ע"ב
לג ע"ב16 שמא תאמר פסק סברם ובטל סכוים תלמוד לומר ונראה בשמחתכםאוצרות חיים - ת"ח וצדיק עמ' רטז, ריז
לג ע"ב17 אוה"ע יבושו וישראל ישמחוחכמת התורה תולדות עמ' רג
לג ע"ב22 תשלומי כפל לשומרמשיבת נפש עמ' קב
לג ע"ב35 מתקיף לה רמי בר חמא והא אין אדם מקנה דבר שלא בא לעולםשל"ה תושבע"פ אות קפח
לג ע"ב36 אין אדם מקנה דבר שלא בא לעולםאהל שלמה (סגל) בראשית עמ' תרכו
לג ע"ב רש"י ד"ה בימי רבידברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' קסג
לג ע"ב רש"י ד"ה בימי, שנתן הקדוש ברוך הוא לו חן בעיני אנטונינוסאמרי משה (פינטו) ח"ב עמ' מה
לג ע"ב רש"י ד"ה בימי רבינחלת דבש מהדו"ק ח"א סי' ל אות ז
לד ע"א לכשתגנב ותשלמניטבעות זהב ח"א דף יד ע"ב, כח ע"א, פ ע"ג [הלכה]
לד ע"א דקיימא באגםבנין אפרים עמ' קכג, קלד [הלכה]
לד ע"ב משביעין אותו שבועה שאינה ברשותודרכי חושן עמ' קנב [הלכה]
לד ע"ב סלע הלויתני ג׳ וכו׳ היה שוה וכו׳טוב ירושלים שמות פ"ל פסוק יג
לה ע"א14 שמא יוציא הלה וכו'אבן שהם עמ' ריד [הלכה]
לה ע"א23 תהא במאמינוזאת זכרון (תשנב) אות עד
לה ע"א26 מאי שנא לוה דמהימן ליה למלוה וכו', מלוה מקיים ביה בלוה וסלף בוגדים ישדםלחמי תודה דף רמא ע"ב
לה ע"א28 לוה מקיים ביה במלוה תומת ישרים תנחםשל"ה ווי העמודים פרק יד אות טו
לה ע"א28 מלוה מקיים בלוה וכו' ולוה מקיים במלוה וכו'זכרון דברים (תשנט) עמ' קצ
לה ע"א30 ההוא גברא דאפקיד כיפירוח חיים (חיד"א) עמ' נה
לה ע"א40 הישר והטובאמה של מלכות עמ' 97
לה ע"א40 ועשית הישר והטובשערי תלמוד תורה (תשמז) עמ' ס, סד, עד, פז
לה ע"א42 זבנה או אורתהטבעות זהב ח"א דף סט ע"ד [הלכה]
לה ע"א44 אי בעל יורש הוי אי לוקחאבן שהם עמ' תמב [הלכה]
לה ע"ב מאימת אכיל פיריאבן שהם עמ' רנב [הלכה]
לה ע"ב מכי מטי אדרכתאברכת שלמה חו"מ עמ' מו [הלכה]
לה ע"ב מכי מטי אדרכתא לידי'אבן שהם עמ' פח [הלכה]
לה ע"ב מכי שלימו ימי אכרזתאדרכי חושן עמ' קלז-קלח [הלכה]
לה ע"ב השוכר את הפרה והשאילה לאחר, ישבע השוכר שמתה כדרכה והשואל משלם להשוכראור לשמים (תשסג) עמ' שסא
לה ע"ב השוכר פרה מחבירו והשאילה כו', בתויו"טמכמני אשר עמ' קכב
לה ע"ב פעמים ששניהם בחטאת פעמים ששניהם באשםלב המשפט ח"א שיעור א [הלכה]
לו ע"א שומר שמסר לשומרברכת מועדיך לחיים ח"ב דף קד ע"א [שפח ע"א ד"ה אלא]
לו ע"א שומר שמסר לשומרלב המשפט ח"א שיעור יב [הלכה]
לו ע"א שומר שמסר לשומר אמר אביי פטורמי מרום חי"א עמ' צה
לו ע"א אין רצוני שיהא פקדוני ביד אחרלקוטי תורה (ויז'ניץ, תשסו) עמ' סז
לו ע"ב תחילתו בפשיעה וסופו באונסרוח חיים (חיד"א) עמ' מו, פא
לז ע"א15 שנים שהפקידו אצל אחד זה מנהבוצינא דנהורא (תשסז) עמ' קמד
לז ע"א20 הכל יהא מונח עד שיבוא אליהואדיר במרום ח"א פ' עא
לז ע"א34 ורמי גזל אגזל וכו'של"ה תושבע"פ אות קפה
לז ע"א44 גזל אחד מחמשה ואינו יודע מאיזה מהןזכרון אליעזר עמ' רב
לז ע"א45 מניח גזילה ביניהם ומסתלק ובלוה מאחד וא"י ממי לוהאבן שהם עמ' רפה [הלכה]
לז ע"א46 מחלוקת רבי טרפון עם רבי עקיבאברכת מועדיך לחיים ח"ב דף ז ע"ג [כו ע"א ד"ה והרי"ף]
לז ע"א49 בבא לצי"שטבעות זהב ח"א דף ס ע"א [הלכה]
לז ע"א49 בבא לצי"שמוסר המקרא והתלמוד עמ' לו
לז ע"ב שתיקה כהודאה דמיאאמרי נועם (מועדים) סי' י לל"ג בעומר
לח ע"א07 אדם רוצה בקב שלו וכו'לקוטי שיחות חל"ג עמ' 119, 118
לח ע"א07 אדם רוצה בקב שלו וכו'לקוטי שיחות חל"ד עמ' 80
לח ע"א07 אדם רוצה בקב שלו יותר מתשעה קבין של חבירו, וברש"יאילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' רה
לח ע"א07 אדם רוצה בקב שלו מט' קבים של חבירולקוטי שיחות חי"א עמ' 184, חי"ד עמ' 159, חט"ו עמ' 95, חי"ז עמ' 337, חי"ט עמ' 283, ח"כ עמ' 231, 319, 390, 398
לח ע"א07 אדם רוצה בקב שלו מט' קבין של חברוגור אריה בראשית פי"ב הערה 44
לח ע"א07 אדם רוצה בקב שלו מט' קבין של חברוקרני אורה עמ' סה
לח ע"א07 אדם רוצה בקב שלו מתשעה קבים של חבירואגרת הטיול (תשעה) עמ' לו
לח ע"א07 אדם רוצה בקב שלו מתשעה קבים של חבירומבשר טוב, ימי הרחמים והסליחות עמ' רעט
לח ע"א07 אדם רוצה בקב שלו מתשעה קבין של חבירו, ורש"ימבשר טוב - חנוכה עמ' לב
לח ע"א07 אדם רוצה בקב שלו מתשעה קבין של חברודברי סופרים סי' ג (עמ' 3), יג (עמ' 11)
לח ע"א07 אדם רוצה בקב שלו מתשעה קבין של חברופרי צדיק לחנוכה אות כה, ויקרא אות ה, ר"ח תמוז אות ג, מסעי אות ח, ר"ח אב אות *ב
לח ע"א07 אדם רוצה בקב שלואור חדש על ציון דף לא ע"א
לח ע"א07 רוצה אדם בקב שלואור יחזקאל - מכתבים עמ' כג
לח ע"א07 רוצה אדם בקב שלובאר שרים במדבר פ' שלח דרוש ה אות ד
לח ע"א07 רוצה אדם בקב שלוחכמת התורה וארא עמ' לח, פו
לח ע"א07 רוצה אדם בקב שלוקישוטי כלה (תשסג) עמ' נג
לח ע"א07 רוצה אדם בקב שלו יותר וכו'מאורי שערים עמ' כ
לח ע"א07 רוצה אדם בקב שלו יותר מט' קבין של חבירוטל חיים (פרידלנדר) עמ' קצד
לח ע"א07 רוצה אדם בקב שלו יותר מתשעה קבין וכו'ברכות אבי דף פג ע"א
לח ע"א07 רוצה אדם בקב שלו יותר מתשעה קבין של חבירומי השלוח (תשסז) ח"ג דף רמה
לח ע"א07 רוצה אדם בקב שלו מתשעה קבים של חבירואהל נפתלי עמ' קה
לח ע"א07 רוצה אדם בקב שלו מתשעה קבין של חבירוילקוט דברי חכמים בראשית סי' תכו
לח ע"א07 רוצה אדם בקב שלו מתשעה קבין של חבירוחכמת התורה תולדות עמ' תרד
לח ע"א07 רוצה אדם בקב שלו מתשעה קבין של חברומאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 443
לח ע"א07 רוצה אדם בקב שלו מתשעה של חברוחכמת התורה שמיני עמ' רמג
לח ע"א07 רוצה האדם בקב שלו מתשעה קבין של חבירואור אברהם במדבר עמ' שז
לח ע"א41 משכח שכיחאור ישרים (תשסב) עמ' קלט
לח ע"א41 משכח שכיחאור לשמים (תשסג) עמ' ערב
לח ע"ב12 כל מקום ששנה רשב"ג הלכה כמותוהקשורים ליעקב (תשסא) עמ' יב
לח ע"ב33 וחרה אפי וכו'עיוני רש"י שמות ח"ב עמ' קנו
לח ע"ב33 ממשמע שנאמר וחרה אפי בכם והרגתי אתכם וכו'דרשות הרא"ש (תשסו) ח"א דרוש קכח עמ' שצו
לח ע"ב33 ממשמע שנאמר וחרה אפי' וכו'שני המאורות (תשסח) עמ' לד
לח ע"ב34 מלמד שנשותיהם רוצים להנשא ולא יניחו להםמרפא לשון עמ' קלב
לח ע"ב34 שנשותיהם מבקשות להנשא ואין מוחין ואתןאדרת אליהו (קוצין) ח"א עמ' 21
לח ע"ב37 דלמא מפומבדיתא את דמעיילין פילא בקופא דמחטאבאר הגולה הקדמה 46
לח ע"ב37 דלמא מפומבדיתא את דמעיילין פילא בקופא דמחטאשל"ה ווי העמודים פרק ה אות יז
לח ע"ב37 מעיילין פילא בקופא דמחטאגור אריה ויקרא פי"ג הערה 81
לח ע"ב43 נכסי נטושים וכו'עיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תשסד
לט ע"א נטושים אפקעתא דמלכאדברי יונה עמ' קסג
לט ע"א אפקעתא דמלכא, וברש"יבאר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' תקעא
לט ע"א אמ"ר נחמן אמר שמואל שבוי שנשבה מורידין קרוב לנכסיו ורש"יאיש אמונים דף ח ע"א, עה ע"ג
לט ע"א אפטרופא לדיקנני לא מוקמינןצדקה חיים דף לב ע"ד [קיד ע"ב]
לט ע"ב מרי בר איסק כו' ובראשונים שםברכת שלמה חו"מ עמ' ל [הלכה]
לט ע"ב א"ל אית לי סהדי ודחלי מיניהלב המשפט ח"א שיעור טו [הלכה]
לט ע"ב אמר ליה הכי דינא, המוציא מחבירו עליו הראיה אמר ליה הכי דיינינא לך ולכל אלימי דחברךשל"ה ווי העמודים פרק יז אות טו
לט ע"ב הכי דייני לך וכל אלימימכמני עוזיאל עמ' תכד
לט ע"ב רש"י - דנקא הוא שתותמקור חיים (תשסו) עמ' מא
מ ע"א לא סיימוההכתב והקבלה דברים פל"א פסוק יט
מ ע"א וכי בשופטני עסקינןגור אריה במדבר פכ"ה הערה 31
מ ע"א המוכר שמן מזוקק וכו' מקבל עליו לוג ומחצה שמרים למאהלקוטי שיחות חי"א עמ' 127
מא ע"א02 ייחד לו מקוםטבעות זהב ח"א דף יד ע"ב [הלכה]
מא ע"א13 מאן דמתרגם לי חבית אליבא דחד תנא וכו'שבט מישראל עמ' יג
מא ע"א14 אי אוקמינן כחד תנא ובתרי טעמי או כתרי תנאי ובחד טעמאבני יששכר ח"א דף סז ע"ג
מא ע"א16 נטלה על מנת לגוזלהאוצרות הראיה עמ' 831
מא ע"א18 השולח ידאבן שהם עמ' ריט [הלכה]
מא ע"א19 שליחות יד צריכה חסרון וכו׳טוב טעם שמות עמ' קעג
מא ע"א19 שליחות יד צריכה חסרון או אינה צריכה וכו'כח מעשיו הגיד לעמו ח"ב טז ע"ב
מא ע"א25 שואל שלא מדעת גזלן הוישל"ה - שער האותיות אות ק ס"ק ל
מא ע"א25 שואל שלא מדעת הוי גזלןשבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' קמט
מא ע"א43 שליחות יד נאמר בפקדוןיד אהרן עמ' טז
מא ע"ב שולח יד בפקדון - אין לשומר בעלות בפקדוןאמרי אש (טאוב) עמ' רנה
מא ע"ב או אינו אלא לדין וברש"י שםעיוני רש"י שמות ח"ב עמ' קלב-קלד
מא ע"ב רש"י ד"ה שומר חנםעיוני רש"י שמות ח"ב עמ' קכז
מא ע"ב תוס' ד"ה קרנאגור אריה דברים פ"ו הערה 17
מא ע"ב ריטב"א שבשטמ"ק - גז"ש המקובלת אינה צריכה להיות מופנהגור אריה דברים פכ"ו הערה 26
מב ע"א01 המפקיד מעות אצל חבירו וצררן והפשילן לאחוריו חייבצמח ה' לצבי (תשסז) עמ' תשסז
מב ע"א08 וצרת הכסף בידך, אע"פ שצרורין יהיו בידךצל הכסף (פריד תשסג) עמ' כז
מב ע"א09 לעולם יהא כספו של אדם מצוי בידובאר הגולה באר ב הערה 460
מב ע"א09 לעולם יהא כספו של אדם מצוי בידו שנאמר וצרת הכסף בידךברכת טוב עמ' קצד
מב ע"א09 לעולם יהא כספו של אדם מצוי בידוראשית חכמה, משא ומתן פרק כז
מב ע"א09 לעולם יהא כספו של אדם מצוי בידותורת חסד עמ' כ
מב ע"א11 לעולם ישליש אדם את מעותיו וכו׳שם משמעון (שפירא) עמ' ט
מב ע"א11 לעולם ישליש אדם את מעותיו שליש בקרקע ושליש בפרקמטיא ושליש תחת ידועקבי אבירים עמ' קכו
מב ע"א11 לעולם ישליש אדם את מעותיו שליש בקרקע שליש בפרקמטיא ושליש תחת ידומפי ספרים וסופרים - פניני חסידות תזריע כ
מב ע"א11 לעולם ישליש אדם מעותיושפע טוב (טייטלבוים) עמ' קכב
מב ע"א11 לעולם ישליש אדם מעותיו שליש בקרקע וכו'דברי חנינא עמ' פז
מב ע"א11 לעולם ישליש אדם מעותיו שליש בקרקע ושליש בפרקמטיא ושליש תחת ידואגרא דפרקא (תשסה) עמ' עז
מב ע"א11 לעולם ישלש אדם מעותיו וכו׳טוב טעם בראשית עמ' דר
מב ע"א11 לעולם ישלש אדם מעותיו שליש בקרקע שליש בפרקמטיא וכו'ראשית חכמה, מו"מ פרק כז, אור עולם פרק יב
מב ע"א12 שליש בקרקע שליש בפרקמטיהשיבת ציון (תשס) ח"א עמ' 81
מב ע"א12 שליש בקרקעהתקופה הגדולה (תשלב) עמ' רו
מב ע"א12 שליש בקרקעכתבי הרב יהודה אלקלעי ח"א עמ' 242
מב ע"א13 אין הברכה מצויהמכתב מאליהו ח"א עמ' 178
מב ע"א13 אין הברכה מצויה אלא בדבר הסמוי מן העיןדברי ישראל (תשסח) ח"ב עמ' ערה
מב ע"א13 אין הברכה מצויה אלא בדבר הסמוי מן העיןלחמי תודה דף קלח ע"א
מב ע"א13 אין הברכה מצויה אלא בדבר הסמוי מן העיןקומץ המנחה (צונץ) דרוש ס אות ב
מב ע"א13 אין הברכה מצויה אלא בדבר הסמוי מן העיןקשוטי כלה ח"ט אות כח
מב ע"א13 אין הברכה מצויה אלא בדבר הסמוי מן העיןשם משמעון (שפירא) עמ' פב
מב ע"א13 אין הברכה מצויה אלא בדבר הסמוי מן העיןהצניעות והקדושה (תשסט) פי"ט אות ח
מב ע"א13 אין הברכה מצויה אלא בדבר הסמוי מן העיןנחלת דבש מהדו"ק ח"ב סי' כא אות ו
מב ע"א13 אין הברכה מצויה אלא בדבר הסמוי מן העין שנאמר יצו ה' אתך את הברכה באסמיךשל"ה פרשת קדושים אות לז, במדבר אות טז, כג
מב ע"א13 אין הברכה שורה אלא בדבר הסמויאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) וישלח ל, תבא א
מב ע"א13 אין הברכה שורה אלא בדבר הסמוי מהעיןמשמרת איתמר (תשסז) עמ' תנו
מב ע"א13 אין הברכה שורה אלא בדבר הסמוי מן העיןבאר הגולה באר א הערה 275, באר ד הערה 1195, באר ה הערה 486, 681
מב ע"א13 אין הברכה שורה אלא בדבר הסמוי מן העין שנאמר יצו ה' אתך את הברכה באסמיך וכו'מתוק מדבש (פרחי) עמ' רי
מב ע"א13 אין הברכה שורה אלא בדבר הסמוי מן העיןראשית חכמה, תשובה פרק ו אות נו, מו"מ פרק כז
מב ע"א13 אין הברכה שורה אלא בדבר הסמוי מן העיןאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) עקב ד
מב ע"א13 אין הברכה שורה אלא בדבר הסמוי מן העיןשבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' רכג, תסז
מב ע"א13 אין הברכה שורה אלא בסמוי מן העיןדעת שבת עמ' פט
מב ע"א13 אין הברכה שורה וכו'אמרי יוסף בראשית דף קכח ע"ד
מב ע"א13 אין הברכה שורה אלא בדבר הסמוי מן העיןברכת אליהו (עמאר) בראשית פ' תולדות מאמר ג
מב ע"א14 אלא בדבר הסמוי מן העיןפירוש המכבי דברים עמ' קמז
מב ע"א14 בדבר הסמוי מן העיןמדבר יהודה (תשסב) עמ' מז
מב ע"א14 בדבר הסמוי מן העיןטוב טעם שמות עמ' רלז
מב ע"א15 באסמיך, בדבר הסמוי מן העיןלקט אמרי קודש - דברים עמ' יא
מב ע"א18 ההולך למוד את גורנודברי חנינא עמ' י
מב ע"א18 ההולך למוד את גרנועיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תשמו
מב ע"א18 ההולך למוד את גרנו אומר וכו' התחיל למוד אומר ברוך השולח ברכה בכרי הזהמפי ספרים וסופרים ח"ג עמ' ע
מב ע"א18 ההולך למוד גורנו יאמר שיתברך מעשיוזרע קודש - מועדים עמ' רכה
מב ע"א18 הנכנס למוד גרנואחרי ראי (תשסד) זמנים סי' טו אות ב
מב ע"א18 למוד את גרנורבנו בחיי עה"ת ח"ב עמ' שיב
מב ע"א19 יה"ר שתשלח ברכה בכרי הזהדברי חנינא עמ' עג
מב ע"א20 התחיל למודמשנת חיים דברים עמ' קנו, קנט, תפט
מב ע"א20 התחיל למוד וכו' ברוך השולח ברכה בכרי הזהדברי סופרים סי' ט (עמ' 7)
מב ע"א22 אין הברכה מצויה בדבר המדודברכת משה דף יא ע"ב, טז ע"א
מב ע"א22 אין הברכה מצויה בדבר המנויגור אריה בראשית פי"ב הערה 32, שמות פ"ל הערה 45
מב ע"א22 אין הברכה מצויה בדבר המנויאשל חיים ח"א עמ' עח
מב ע"א22 אין הברכה מצויה לא בדבר השקול וכו'תורת חסד עמ' רעד
מב ע"א22 אין הברכה שורה בדבר המדודעיני שמואל (ראבין) עמ' לא
מב ע"א22 אין הברכה שורה בדבר המדוד ובדבר המנויחכמת התורה חיי שרה עמ' תט
מב ע"א22 אין הברכה שורה בדבר המדוד וכו'אוהב ישראל דף קעה ע"א
מב ע"א22 אין הברכה שורה בדבר המנויחכמת התורה פקודי עמ' יז, ל, נז
מב ע"א22 אין הברכה שורה בדבר המנויערבי נחל (תשסד) עמ' תכד
מב ע"א22 אין הברכה שורה על דבר המדוד ושקול וכו'קרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' שיב
מב ע"א22 לפי שאין הברכה מצויה לא בדבר השקול וכו' אלא בדבר הסמוי מן העיןשל"ה - שער האותיות אות ק ס"ק קעא
מב ע"א22 לפי שאין הברכה מצויה לא בדבר השקול ולא בדבר המדוד וכו'אוצרות חיים - מעשה הצדקה עמ' תג
מב ע"א22 שאין הברכה מצויה לא בדבר השקול ולא בדבר המדוד ולא בדבר המנוי אלא בדבר הסמוי מן העיןברכת טוב עמ' רנד
מב ע"א26 אמר שמואל אין שמירת כספיםחן וכבוד דף עב ע"ב
מב ע"א26 אמר שמואל כספים אין להם שמירה אלא בקרקעלקוטי תורה (ויז'ניץ, תשסו) עמ' קכו
מב ע"א26 כספים אין להם שמירה אלא בקרקעדברי חנינא עמ' פז
מב ע"א26 כספים אין להם שמירה אלא בקרקעצל הכסף (פריד תשסג) עמ' כז
מב ע"א26 כספים אין להם שמירה אלא בקרקעשפע טוב (טייטלבוים) עמ' קפח
מב ע"א26 כספים אין להם שמירה אלא בקרקעאהל שלמה (סגל) בראשית עמ' תרה
מב ע"א26 כספים אין להם שמירה אלא בקרקעהתקופה הגדולה (תשלב) עמ' רו
מב ע"א26 כספים אין להם שמירה אלא בקרקעשיחות ר' צבי יהודה דברים עמ' 389, 415
מב ע"א26 כספים אין להם שמירה אלא בקרקעאגרא דכלה ח"ג עמ' שלט
מב ע"א26 כספים אין להם שמירה אלא בקרקעאגרת הטיול (תשעה) עמ' קמו
מב ע"א30 ואי צורבא מרבנן הוא סבר דלמא מיבעי ליה זוזי לאבדלתאנחלת דבש מהדו"ק ח"ב סי' כג אות ו
מב ע"א30 צורבא מרבנן, רש"י ד"ה ואם צורבא מרבנן הואנחלת דבש מהדו"ק ח"א סי' מד אות ב
מב ע"א32 גשושאיהכתב והקבלה ויקרא פי"ח פסוק ו
מב ע"א41 הוה תחילתו בפשיעה וסופו באונס חייבמדבר קדמות (תשסח) עמ' קטו
מב ע"א42 תחילתו בפשיעה וסופו באונסלקוטי שיחות חל"ז עמ' 45
מב ע"א42 תחילתו בפשיעה וסופו באונס חייבקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' קמז
מב ע"א43 תחילתו בפשיעה וסופו באונס פטור וכו' חייבלקוטי שיחות ח"ו עמ' 64
מב ע"א45 לא ידענא היכי אותבינהורוח חיים (חיד"א) עמ' נד
מב ע"א46 ההוא גברא דאפקיד זוזי גביה חבריה וכו' ומרדכי שםאיש אמונים דף עב ע"ג
מב ע"א רש"י ד"ה אין הברכהגור אריה בראשית פ"ב הערה 10, דברים פכ"ז הערה 19
מב ע"א ריטב''א - ברכה במדידת מעשרבאר שרים במדבר פ' קרח דרוש ו אות א
מב ע"א מהרש"א - אין הברכה מצויה אלא בדבר שאין העין שולט בו, דריש באסמיך מלשון אוצרלחמי תודה דף קלח ע"א
מב ע"ב בקרא - רועה בקרנטריקן (תשעד) עמ' קנח
מג ע"א המפקיד מעות אצל שולחנידרכי חושן עמ' רמ [הלכה]
מג ע"א בצרורין וחתומין שנואור תורה השלם (מזריטש) סי' שי
מג ע"א בצרורין וחתומין שנומגיד דבריו ליעקב, אור תורה סי' שי
מג ע"א קשר משונהחכמת התורה מקץ עמ' שסז
מג ע"א השולח יד בפקדון - בית שמאי אומרים: ילקה בחסר וביתר; ובית הלל אומרים כשעה הוצאהנועם אלימלך דף קד ע"ג
מג ע"א השולח יד בפקדון בש"א ילקה בחסר וביתר ובה"א כשעת הוצאה ר"ע אומר כשעת התביעהנועם אלימלך (תשסא) עמ' תל
מג ע"א תוס' ד"ה מאיטבעות זהב ח"א דף ד ע"ד, ו ע"ד, כ ע"ד [הלכה]
מג ע"א תוס' ד"ה מאי איריאדרכי חושן עמ' רסח-רע [הלכה]
מג ע"ב שואל שלא מדעת גזלןשערי תשובה סה"י אות צב
מג ע"ב שואל שלא מדעת, גזלן הואהמאיר לארץ (שיינברג) עמ' פג
מג ע"ב החושב לשלוח יד בפקדון בש"א חייב ובה"א אינו חייבלקוטי שיחות ח"ו עמ' 70
מג ע"ב החושב לשלוח יד בפקדון וברש"י שםיציב פתגם - פסח עמ' קנו
מג ע"ב החושב לשלוח יד בפקדון וכו'יציב פתגם - חנוכה-שבועות עמ' סז
מג ע"ב החושב לשלוח יד בפקדוןהמאור שבתורה
מג ע"ב החושב לשלוח ידחקל יצחק (תשסג) עמ' תנג
מג ע"ב החושב לשלוח יד בפקדון, ב"ש אומרים חייב וכו'שמן הטוב (תשסב) - צפחת השמן אות ב
מג ע"ב חשב לשלוח יד ב"ש חייב וב"ה אמרי עד שישלח בו ידדברי יונה עמ' עט
מג ע"ב ריטב"אבנין אפרים עמ' קכה [הלכה]
מג ע"ב שט"מבנין אפרים עמ' קכא [הלכה]
מג ע"ב תוס' ד"ה החושבנחלת דבש מהדו"ק ח"א סי' ו אות ה
מג ע"ב תוס' ד"ה החושב, ובתיו"טמטה יששכר עמ' קח
מג ע"ב תוס' ושט"מבנין אפרים עמ' קעא [הלכה]
מג ע"ב תוס' מחשבה בקדשים היא בפהעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תנו
מג ע"ב תוס' - החושב, הך מחשבה הוי דיבור כדיליף מעל כל דבר וכן מחשבת פיגול נמי הוי בדיבורדרכי צדק עמ' טז
מד ע"א01 על כל דבר פשע בש"א מלמד שחייב על המחשבה כמעשה ובה"א אינו חייב עד שישלח בו יד [עי' פרש"י]דרכי צדק עמ' טז
מד ע"א02 מלמד שחייב על המחשבה כמעשהספר הזכרונות (סוף דברי סופרים) סי' ב (עמ' 54)
מד ע"א09 אמר לעבדוהכתב והקבלה שמות פכ"ג פסוק ח
מד ע"א24 הזהב קונה את הכסףאחרי ראי (תשסד) דרשות סי' יב אות א
מד ע"א24 הזהב קונה את הכסףאמרי יוסף דברים דף מ ע"א
מד ע"א24 הזהב קונה את הכסףדרך מצותיך (חב"ד) דף לו ע"ב
מד ע"א24 הזהב קונה את הכסףמי השלוח (תשסז) ח"א דף לג
מד ע"א24 הזהב קונה את הכסףפתח טוב עמ' מג
מד ע"א24 הזהב קונה את הכסףצמח צדיק (תשסז) עמ' לה
מד ע"א24 הזהב קונה את הכסף והכסף אינו קונה את הזהבצפנת פענח (תשסו) עמ' שכו, תכה
מד ע"א24 הזהב קונה את הכסףכתבי קודש (פשעווארסק) ח"א עמ' קכנ
מד ע"א24 הזהב קונה את הכסףויגד יעקב עמ' תשז
מד ע"א24 הזהב קונהעולת חודש ח"ג מאמר תקפה
מד ע"א28 אסימון קונה את המטבעאהלי יעקב (הוסיאטין) דף קסב ע"ב
מד ע"א32 כיצד משך הימנו פירות וכו'של"ה תושבע"פ אות שכד
מד ע"א32 ישראל קונה במשיכהשמן ראש (כץ) ח"ו עמ' קסו
מד ע"א33 נתן לו מעות ולא משך הימנו פירות יכול לחזור בו אבל אמרו מי שפרע מאנשי דור המבול ומדור הפלגה וכו'של"ה - מס' חולין אות נ
מד ע"א34 אבל אמרו חכמים מי שפרע מאנשי דור המבול וכו'פחד יצחק - ראש השנה מאמר כ
מד ע"א34 מי שפרע וכו׳טוב טעם דברים עמ' קכח
מד ע"א34 מי שפרע מאנשי דור המבולשמועה טובה דף צה ע"א
מד ע"א34 מי שפרע מאנשי דור המבול ודור הפלגהאמרי השכל עמ' 175
מד ע"א34 מי שפרע מאנשי דור המבול וכו'אור אברהם במדבר עמ' מ
מד ע"א34 מי שפרע מאנשי דור המבול וכו'מראה יחזקאל על התורה (תשס) עמ' קכה
מד ע"א34 מי שפרע מאנשי דור המבול ומאנשי דור הפלגה ומאנשי סדום הוא עתיד ליפרע ממי שאינו עומד בדיבורוערבי נחל (תשסד) עמ' פו
מד ע"א34 מי שפרע מאנשי דור המבול ומדור הפלגה הוא עתיד להפרע ממי שאינו עומד בדבורושל"ה פרשת משפטים אות מ, כי תצא אות כח
מד ע"א34 מי שפרע מדור המבולחכמת התורה נח עמ' רד
מד ע"א34 מי שפרע מדור המבול וכו'אור אברהם - רות עמ' שסד
מד ע"א34 מי שפרע מדור המבול וכו'אור אברהם דברים עמ' רצז
מד ע"א34 מי שפרע מדור המבול וכו'תורת העולה ח"ג פרק סו
מד ע"א34 מי שפרע מדור המבול ומדור הפלגה הוא יפרע ממי שאינו עומד בדבורואילנא דחיי (תשסז) עמ' קח
מד ע"א34 מי שפרע מדור המבול ומדור הפלגה הוא יפרע ממי שאינו עומד בדיבורורב ייבי (תשסט) ח"א עמ' רמז
מד ע"א34 מי שפרע מדור המבול ומדור הפלגה יפרע ממי שאינו עומד בדבורומראה יחזקאל (תשסד) עמ' קמד
מד ע"א34 מי שפרע מדור המבולשבט מוסר עמ' יג
מד ע"א35 הוא עתיד להיפרע ממי שאינו עומד בדיבורוגור אריה שמות פי"ח הערה 350
מד ע"א35 הוא עתיד להפרע ממי שאינו עומד בדבורואור יצחק (ראדוויל, תשסה) עמ' שלב
מד ע"א36 עומד בדיבורודרך ה' (באום) ח"ד פ"ד אות קצז
מד ע"א38 מתני לי' רבי לר' שמעון בריה וכו' שנית לנו בילדותך וכו'צמח ה' לצבי (תשסז) עמ' תקמז
מד ע"א38 מתני ליה ר' לר"ש בריהאיש מבין דף נח ע"ג
מד ע"א38 שני ליה רבי לרבי שמעון בריה הזהב קונה את הכסף וכו'אור השמש (תשסח) עמ' סה
מד ע"א39 רבי, שנית לנו בילדותיך... ותחזור ותשנה לנו בזקנותיך...שיחות ר' צבי יהודה דברים עמ' 324
מד ע"א39 שנית לנו בילדותיך הכסף קונה את הזהבפרי צדיק במדבר אות טז
מד ע"א43 דהבא דחשיב וכו' כספא דחריףלקוטי שיחות ח"ו עמ' 157
מד ע"א45 כספא דחריף הוי טבעא דהבא דלא חריף הוה פיראמחשבות חרוץ סי' ד (עמ' 31), רסיסי לילה סי' לא (עמ' 45), אור זרוע לצדיק עמ' 40
מד ע"ב02 אמר רב אשי כילדותיה מסתבראאגרות הנצי"ב מוולאזין עמ' יד
מד ע"ב08 דהבא אף דחשיב טפי פירא הוי לגבי כספא דחריפי טפיפנים יפות על תהלים עמ' תלא
מד ע"ב11 הנהו פריטי באתרא דסגי אינהו חריפי טפיס' הזכרון לחתם סופר עמ' נח
מד ע"ב14 דרב אוזיף דינרידרך ישראל סי' א ס"ק א [הלכה]
מד ע"ב14 רב אוזיף דינרי מברתיה דרבי חייאלב המשפט ח"ב שיעור יג [הלכה]
מד ע"ב14 רב אוזיף דינרי מברתיה דרבי חייא וכו' נעשה כאומר לה הלויני עד שיבא בני או עד שאמצא מפתחשל"ה תושבע"פ אות קסא
מד ע"ב19 רב דינרי הוו ליהדרך ישראל סי' ג ס"ק ט [הלכה]
מד ע"ב26 דינר כסף הוא א' מכ"ה בזהבצמח דוד (סקאליע) עמ' שנא
מד ע"ב26 דינר של כסף אחד מעשרים וחמשה בדינר זהבלקוטי מאמרים עמ' 167
מד ע"ב רש"י ד"ה כילדותיה מסתבראנחלת דבש מהדו"ק ח"א סי' ט אות ג, סי' לו אות יד, סי' לח אות לא
מד ע"ב תוס' ד"ה אלאדברי סופרים סי' ג (עמ' 4)
מה ע"א בסלעים דינריםלקוטי שיחות חל"ד עמ' 78
מה ע"ב מטבע נעשה חליפיןברכת שלמה חו"מ עמ' לז [הלכה]
מה ע"ב הכסף אינו קונה את הזהב וכו'דברי חיים על התורה (תשנט) עמ' שכא
מה ע"ב נקנה בכ"מ שהואטבעות זהב ח"א דף לא ע"ב, לה ע"א ע"ד [הלכה]
מה ע"ב רש"י ד"ה משוםמשיבת נפש עמ' נט
מה ע"ב נמוק"י ד"ה תנאי כמות שהואדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' שכ
מו ע"א נקנינהו ניהלי' אגב קרקע (ברא"ש)לקוטי שיחות ח"כ עמ' 309
מו ע"א פודין מע"ש אג"ק ותוס' ד"ה ונקנינהוטבעות זהב ח"א דף כב ע"ב, לא ע"ב, לד ע"ד, לו ע"ב [הלכה]
מו ע"א ר"א לעולם בדמים ופרוטטות וברש"י ותוס'דרך ישראל סי' ב ס"ק יא-יב, וסי' ג ס"ק ט, וסי' ח ס"ק ו, ח [הלכה]
מו ע"א כל הנעשה דמים באחררוח חיים (חיד"א) עמ' צב
מו ע"א נפש חיהבנין אפרים עמ' קלד [הלכה]
מו ע"ב אר"ל אפי' כיס מלא מעות בכיס בלא מעות ש"מ מטבע נעשה חליפיןאדרת אליהו (קוצין) ח"ב עמ' 112
מו ע"ב רש"י - כשתפול דליקה לא יטריח את עצמו להצילפרדס המלך (תשסט) אות תנח
מז ע"א30 חד אמר בכליו של קונה וחד אמר בכליו של מקנהילקוט דברי חכמים בראשית סי' תלז
מז ע"א30 חליפין, רב אמר בכליו של קונה ולוי אמר בכליו של מקנהעטרת ישועה (תשסד) ליקוטים סוף הספר אות ב
מז ע"א30 כליו של קונהטבעות זהב ח"א דף טו ע"ג, לט ע"ב, ע ע"ג [הלכה]
מז ע"א30 קנין חליפין בכליו של מקנה או של קונהאור אברהם - רות עמ' רעא
מז ע"א33 חליפין בכליו של מקנהויגד יעקב עמ' תרכח
מז ע"א41 בהאי הנאה דמקבל מיניה הסודר גמר ומקנהויגד יעקב עמ' תרכח
מז ע"א43 וזאת לפניםהכתב והקבלה ויקרא פכ"ז פסוק לג
מז ע"א44 קנין חליפין ילפינן מבועזאור אברהם - רות עמ' רסד, רסח
מז ע"א44 קנין חליפין ילפינן מבועזאור אברהם דברים עמ' רמט
מז ע"א46 מי נתן למיאמה של מלכות עמ' 79
מז ע"א47 קונין בכלי אע"פ שאין בו שוה פרוטהאז שמח עמ' קנו
מז ע"א48 קנין חליפין בפירות (ובתוס' ד"ה גאולה)באר ראי (רוזן) תורה סי' ז אות ג
מז ע"א48 רב ששת אמר פירי עבדי חליפין ור"נ אמר פירי לא עבדי חליפיןעטרת ישועה (תשסד) אות ט לט"ו בשבט
מז ע"א52 אף כל דבר המסוייםפירוש המכבי שמות עמ' רס
מז ע"א תוס' ד"ה גאולהנשמת חיים (ברלין) עמ' רעג
מז ע"א תוס' ד"ה קוניםמכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' תתקכט
מז ע"ב10 אין מחללין מעשר שני על אסימון וכו' וצרת הכסףנועם אלימלך (תשסא) עמ' שעח
מז ע"ב22 וצרת הכסף בידך לרבות וכו'לקוטי שיחות חי"א עמ' 140
מז ע"ב26 אמר ר' יוחנן דבר תורה מעות קונות וכו', ריש לקיש אמר משיכה מפורשת מן התורהדגלי יהודה דרוש ב אות ד
מז ע"ב26 אמר ר' יוחנן דבר תורה מעות קונות וכו', ריש לקיש אמר משיכה מפורשת מן התורהלקוטי תורה (ויז'ניץ, תשסו) עמ' קמג
מז ע"ב26 סוגיא דמשיכה קונהשבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' תקל
מז ע"ב26 ר"י ור"ל פליגי אי משיכה קונה מדאורייתא או מעותעטרת ישועה (תשסד) אות ה ליום ד דחוהמ"פ
מז ע"ב27 ד"ת מעות קונותפתח טוב עמ' עט
מז ע"ב27 דבר תורה מעות קונותדברי ישראל (תשסח) ח"ב עמ' שי
מז ע"ב27 דבר תורה מעות קונותשל"ה תושבע"פ אות רעז
מז ע"ב27 דבר תורה מעות קונות וכו' ובשיטה מקובצתשבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' שיח
מז ע"ב27 דבר תורה מעות קונות, אלא מפני וכו' שלא יאמרו לו נשרפו חיטיך בעליי'פרדס המלך (תשסט) אות תנח
מז ע"ב28 מעות אינם קונותמנחת מחבת ח"א עמ' ריט
מז ע"ב29 נשרפו חיטיך בעליהצמח ה' לצבי (תשסז) עמ' תקמח
מז ע"ב29 נשרפו חיטין בעליה וכו'אגרא דכלה ח"ב עמ' רד
מז ע"ב35 מיד עמיתך דבר הקונה מיד לידאדרת אליהו (קוצין) ח"ג עמ' 88
מז ע"ב44 תנן רבי שמעון אומר כל שהכסף בידו וכו' אלא לרבי יוחנן מאי איכא בין רבי שמעון לרבנןשל"ה תושבע"פ אות קצג, שיט
מח ע"א03 מי שפרע וכו' הוא עתיד ליפרע ממי שאינו עומד בדיבורואוצרות חיים - יושר המידות עמ' של
מח ע"א03 מי שפרע וכו' וממצרים בים, הוא עתיד ליפרע ממי שאינו עומד בדיבורואוצרות חיים - יציאת מצרים עמ' קסו
מח ע"א03 מי שפרע מאנשי דור המבול ודור הפלגה, ומאנשי סדום ועמורה וכו' הוא עתיד ליפרע ממי שאינו עומד בדיבורואוצרות חיים - אישים ח"א עמ' קצב
מח ע"א06 עתיד ליפרע ממי שאינו עומד בדיבורואור הרעיון עמ' פט
מח ע"א07 והנושא ונותן בדברים לא קנה והחוזר בו אין רוח חכמים נוחה הימנושל"ה ווי העמודים פרק כב אות יא
מח ע"א07 והנושא ונותן בדברים לא קנה, והחוזר בו אין רוח חכמים נוחה הימנושל"ה - מס' חולין אות נא
מח ע"א07 מי שאינו עומד בדיבורו אין רוח חכמים נוחה הימנודברי חנינא עמ' קסו
מח ע"א12 אמר רבא קרא ומתניתא מסייע ליה לריש לקיששל"ה - מס' יומא אות מח
מח ע"א12 קרא ומתניתא מסייע לרבאטבעות זהב ח"א דף יט ע"ב, כ ע"ג, נג ע"א [הלכה]
מח ע"א35 נתנה לבלן מעל וא"ר דוקא בלןחלק יעקב (קנטור) דרוש י
מח ע"א43 כסף ומשיכה בעכו"ם מחלוקת ר"י ור"לאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' תסד
מח ע"א רש"י ד"ה קאידרכי חושן עמ' רסט [הלכה]
מח ע"א רש"י ד"ה קאי הנפקא מינה בין ר' יוחנן וריש לקיש הוא לענין איסוראעטרת ישועה (תשסד) אות ה ליום ד דחוהמ"פ
מח ע"א רש"י ד"ה רוח חכמיםהכתב והקבלה בראשית פ"ב פסוק טו
מח ע"א רש"י ד"ה תשומת ידהכתב והקבלה ויקרא פ"ה פסוק כא
מח ע"ב מי שפרע וכו' אביי אמר אודועי מודעינן ליה דכתיב ונשיא בעמך וכו'אוצרות חיים - יושר המידות עמ' תמה
מח ע"ב אינו עושה מעשה עמך וכו' ותוס' ד"ה בעושהפחד יצחק - ראש השנה מאמר טו
מח ע"ב בעושה מעשה עמךתפלה למשה (אלמושנינו) עמ' קפ
מח ע"ב ערבוןרוח חיים (חיד"א) עמ' כו
מח ע"ב עירבון רב אמר כנגדו הוא קונה ור' יוחנן אמר וכו'שבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' תצד
מט ע"א14 מה תלמוד לומר הין צדק וכו' שיהא הן שלך צדק, ולאו שלך צדק אמר אביי ההוא שלא ידבר אחד בפה ואחר בלבשל"ה - מס' חולין אות ח, נא
מט ע"א15 דברים אין בהם משום מחוסררוח חיים (חיד"א) עמ' רמד
מט ע"א15 דברים אין בהם משום מחוסר אמנהעמוד הימיני (קלינמן) עמ' רכח
מט ע"א15 דברים אין בהם משוס מחוסרי אמנה וכו'כח מעשיו הגיד לעמו ח"א דף ח ע"א
מט ע"א15 מחוסר אמנהבן אברהם דף סד ע"א
מט ע"א16 דברים אם יש בהם משום מחוסרי אמנהלקוטי שיחות חל"ב עמ' 155-157
מט ע"א16 דברים, רב אמר אין בהן משום מחוסרי אמנה, ורבי יוחנן אמר יש בהם משום מחוסרי אמנהשל"ה - מס' חולין אות נא
מט ע"א17 דברים יש בהם מחוסרי אמנהתאומי צביה עמ' רפה
מט ע"א17 דברים יש בהם משום מחוסר אמנהקשוטי כלה ח"ט אות סט
מט ע"א17 החוזר בו מחוסר אמנהשערי תשובה שער ג אות קפג
מט ע"א17 יש בהם משום מחוסרי אמנהשערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר קפג
מט ע"א17 כל החוזר בו מדבריו יש בו משום מחוסרי אמנהאורחות צדיקים שער שקר עמ' קכח
מט ע"א17 מה ת"ל הין צדקתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"ב עמ' קא
מט ע"א17 מה תלמוד לומר הין צדק... אלא לומר לך שיהא הן שלך צדק ולא שלך צדקשל"ה עשרה הלולים אות יח, ווי העמודים פרק כב אות יא
מט ע"א18 אל תקרי הין אלא הן שיהיה הן שלך צדקאילנא דחיי (תשסז) עמ' קח
מט ע"א18 אל תקרי הין אלא הן, שיהיה הן שלך צדקרב ייבי (תשסט) ח"א עמ' רמז
מט ע"א18 הין צדק - לומר לך שיהא הן שלך צדק ולאו שלך צדקמסילת ישרים עמ' תד
מט ע"א18 'הין צדק' לומר לך שיהא הן שלך צדק ולאו שלך צדקעטרת ישועה (תשסד) אות ג למשפטים שקלים
מט ע"א18 הן צדק יהיה לך, שיקיים דיבורופרדס המלך (תשסט) אות תרכד
מט ע"א18 הן צדק, שיהא הן שלך צדקאור אברהם - תלמוד תורה עמ' שמח
מט ע"א18 והין צדק הן שלך יהא צדקילקוט דברי חכמים ויקרא סי' רלא
מט ע"א18 והין צדק יהיה לך - הן שלך יהיה צדקאור לשמים (תשסג) עמ' נא
מט ע"א18 שיהא הן שלד צדקאור אברהם בראשית עמ' רח
מט ע"א18 שיהא הן שלך צדק ולאו שלך צדקאמרי פנחס השלם - שער פרשיות ומועדים סי' רמו
מט ע"א18 שיהיה הן שלך צדקבני יששכר ח"א דף קסז ע"א
מט ע"א18 שיהיה הן שלך צדקחכמת התורה תולדות עמ' תרא
מט ע"א19 אחד בפה ואחד בלבמגן דוד (טאלנא, תשס) עמ' עט
מט ע"א19 אמר אביי ההוא שלא ידבר אחד בפה ואחד בלבברית עולם (תשסט) עמ' קלד
מט ע"א19 אמר אביי ההוא שלא ידבר וכו' וראשונים שםדרכי חושן עמ' קלא, קס [הלכה]
מט ע"א19 הן שלך צדקאדיר במרום ח"ב פ' קכט
מט ע"א19 הן שלך צדק וכו'לקוטי שיחות חל"ב עמ' 157
מט ע"א19 הן שלך צדק ולאו שלך צדקזכות ישראל - עשר צחצחות פרק ב אות נו
מט ע"א19 שלא ידבר א' בפה וא' בלבשערי תשובה שער ג אות קפב, אגה"ת אות יב, מא
מט ע"א19 שלא ידבר אחד בפה ואחד בלבלקוטי שיחות חכ"ז עמ' 152
מט ע"א19 שלא ידבר אחד בפה ואחד בלבשערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר קפב
מט ע"א19 שלא ידבר אחד בפה ואחד בלבאור הרעיון עמ' פח
מט ע"א19 שלא ידבר אחד בפה ואחד בלבאורחות צדיקים שער שקר עמ' קכז
מט ע"א23 מעשה ברבי יוחנן בן מתיא וכו' שהן בני אברהם יצחק ויעקבמבשר טוב - זכות נשים צדקניות עמ' קמד
מט ע"א32 האומר ליתן מתנה לחבירו וחוזר מדבורו וכו'כח מעשיו הגיד לעמו ח"א דף לט ע"ב
מט ע"א32 יכול לחזור בומשיבת נפש עמ' כד
מט ע"א32 כשאדם אומר לחבירו אתן לך מתנה אין כאן קניןגור אריה בראשית פט"ו אות ז
מט ע"א33 ומודה ר"י במתנה מועטתמאורי שערים עמ' תיז
מט ע"א33 מודה ר' יוחנן במתנה מועטת דסמכה דעתיהאור אברהם דברים עמ' רמג
מט ע"א35 אר"י ישראל תוס' הרא"ש רש"ש רעק"אדרכי חושן עמ' רפז-רפח [הלכה]
מט ע"א35 ישראל שאמר לבן לוי כור מעשר יש לך בידי וכו'שבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' קסד
מט ע"א35 ישראל שאמר לבן לוי רש"י ד"ה משוםדרכי חושן עמ' רפ, רפא, רפז-רפ"ח [הלכה]
מט ע"א35 לוי יכול להפריש תרו"מ על מתנה מועטת של מעשרבאר ראי (רוזן) תורה סי' ז אות ד
מט ע"א35 שאמר לבן לויהכתב והקבלה במדבר פי"ח פסוק ל
מט ע"א39 אין לו אלא תרעומתדרכי חושן עמ' שב [הלכה]
מט ע"א48 אי יהבי ליה כל חללא דעלמאתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' ח, רנג, ח"ב עמ' צ
מט ע"א48 אי יהבי ליה כל חללא דעלמא לא הוי משני בדיבוראתאומי צביה עמ' רח
מט ע"א רש"י - הין ואיפהאור הרעיון עמ' פח
מט ע"א רש"י ד"ה הכידרכי חושן עמ' שב [הלכה]
מט ע"א רי"ף ורא"ש מירושלמי דרב מפקד לשמשי' וכו'לקוטי שיחות חל"ב עמ' 154
מט ע"ב02 הא ביתא קמך ותוס'ארצות החיים (תשסא) דרוש ב עמ' כה ד"ה ונראה
מט ע"ב02 הא ביתא קמך ותוס'ארצות החיים (פלג'י) דרוש ב דף נז ע"ב
מט ע"ב04 כל הא ביתא קמך לא מיבעי' ש"ש דלא וכו'ברכת שלמה חו"מ עמ' רכג [הלכה]
מט ע"ב07 א"ל להד"םתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"ב עמ' קיג
מט ע"ב15 עליית לוקח ביד מוכרטבעות זהב ח"א דף יד ע"ג, מ ע"ג [הלכה]
מט ע"ב22 אונאה עד שתותמאורי אור (טשרנוביל, תשסא) עמ' רג
מט ע"ב22 אונאה עד שתותעקבי אבירים עמ' לח
מט ע"ב24 אחר שיעור שיראה לתגר אינו יכול לחזורחכמת התורה תולדות עמ' רלט
מט ע"ב24 כדי שיראה לתגר או לקרובופתח טוב עמ' קז
מט ע"ב24 עד כדי שיראה לתגרשערי הישיבה ח"ב עמ' רמט
מט ע"ב24 עד כדי שיראה לתגר וכו'דרך מצותיך (חב"ד) דף לז ע"ב
נ ע"ב אונאה כשהוא שתות אינו מבטל מקח רק יותר משתותקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' קו
נ ע"ב אונאה עד כדי ביטול מקחפתח טוב עמ' קז
נ ע"ב דבר שיש בו אונאה בטל המקחחכמת התורה תולדות עמ' רעח
נ ע"ב יותר משתות בטל מקחחכמת התורה תולדות עמ' רמו
נ ע"ב יתר משתות בטל מקחתורת חיים (קאסוב) עמ' קנא
נ ע"ב עד שתות קנה ומחזיר אונאהחכמת התורה תולדות עמ' תקפד
נ ע"ב אונאה עד שתות קנה יותר משתות בטל מקחדובר צדק עמ' 15
נ ע"ב שתות, קנה ומחזיר אונאהבאר הגולה באר ז הערה 200
נא ע"א אבל בלוקח מן בעל הבית אין לו עליו אונאההמעלות לשלמה (תשמז) עמ' שכ
נא ע"א בעה"ב המוכר כליו אין בו אונאהחכמת התורה תולדות עמ' רעח
נא ע"א ר"י אומר אין אונאה לתגר וכו׳טוב ירושלים ויקרא פכ"ה פסוק יד
נא ע"א וצריכאהכתב והקבלה ויקרא פכ"ה פסוק יד
נא ע"א לא קים ליה בזבינתיהבאר הגולה באר ז הערה 201
נא ע"א האומר לחבירו על מנת שאין לך עלי אונאההמעלות לשלמה (תשמז) עמ' שנט
נא ע"א שאין לך עלי אונאההכתב והקבלה ויקרא פכ"ה פסוק טו
נא ע"א נמוק"ידרשות ר"י מסלוצק עמ' קפו
נא ע"א בדבר שבממון תנאו קייםאדרת אליהו (קוצין) ח"ג עמ' 111
נא ע"ב שמואל אמר וכו' מי יימר דקא מעקר מידי וכו' האומר לחבירו ע"מ שאין לך עלי אונאה אין לו עליו אונאה וכו'דברי חיים על התורה (תשנט) עמ' שז
נא ע"ב כאן בסתם כאן במפרשאדרת אליהו (קוצין) ח"ג עמ' 112
נא ע"ב יודע שיש בו אונאהטבעות זהב ח"א דף סב ע"ב, סד ע"א [הלכה]
נא ע"ב הסלע חסירההכתב והקבלה ויקרא פכ"ה פסוק יד
נא ע"ב תוס' ד"ה אבלדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' שז
נב ע"א בכפרים עד ערבי שבתותדרך מצותיך (חב"ד) דף לז ע"ב
נב ע"א סלע שפחתה פחות משתות מי שאינו מקבלה אינו אלא נפש רעהדרך חיים עמ' רמג
נב ע"א עשיק לגביך ושוי לכריסיךידי משה קהלת עמ' רצו
נב ע"ב מדת חסידותספר המאמרים תרנ"ט עמ' עדר
נב ע"ב אי לחסיד רש"י שםדרכי חושן עמ' רצט-ש [הלכה]
נב ע"ב אמר רב פפא האי מאן דמוקים אזוזי מיקרי נפש רעה... מסייע ליה לחזקיה וכו'של"ה תושבע"פ אות שלה
נב ע"ב האי מאן דמוקי אזוזי מיקרי נפש רעהדרך חיים עמ' רמג
נב ע"ב האי מאן דמוקים אזוזי וכו׳טוב ירושלים בראשית פמ"ט פסוק י
נב ע"ב האי מאן דמוקים אזוזי מקרי נפש רעהגור אריה בראשית פכ"ג אות כא, הערה 95, שמות פ"ל הערה 106
נג ע"א מעשר שני פחות משוה פרוטהמשפט כהן, קב-קד
נג ע"א דאורייתא ודרבנן לא מצטרפיפתח טוב עמ' ה
נג ע"א רש"י ד"ה דאורייתא ודרבנן, ורבנן היא דאמרו היכא דיל"מ לא ליבטולנחלת דבש מהדו"ק ח"א סי' ו אות ב
נג ע"א תוס' ד"ה ואסורין לזרים, בשם הירושלמי למאן דאסר ח"ש מ"ה גם לאו שאינו שוה אסור מ"המגיד דבריו ליעקב (מביאלה, תשסד) עמ' קסו
נג ע"א תוס' ד"ה והן נכסי כהןעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תשלו
נג ע"א ריטב"א - איסור טבל הוא מפני התרומה והחלה המעורבות בוגור אריה דברים פכ"ו הערה 16
נג ע"ב דנפול מחיצות, ותוס' ד"ה דנפול ושטמ"קבית ישי - דרשות עמ' תסה
נג ע"ב איש ממעשרו - ממעשרו ולא כל מעשרובאר הגולה באר ב הערה 430
נג ע"ב רש"י ד"ה יקבר - לא אלים למיתפס פדיונולקוטי שיחות חל"ד עמ' 79
נג ע"ב תוס' ד"ה דנפולמשנת חיים בראשית עמ' קסה
נג ע"ב ריטב"א ד"ה כר"י - דהתם לא נגמר עדיין מעשה המעשרלקוטי שיחות חל"ד עמ' 78
נד ע"א חומש מלגיו וחומש מלברמגן אברהם (טריסק, תשסו) עמ' תקכב
נד ע"א חומש מלבר או מלגאואור הרעיון עמ' צב
נד ע"א ויסף חמישיתוהכתב והקבלה ויקרא פכ"ח פסוק יד
נד ע"א חמישיתו וכו' הוא וחומשו חמשה וכו' חומשו של קרןלקוטי שיחות חי"ח עמ' 109
נד ע"א אינה משתלמתהכתב והקבלה ויקרא פכ"ב פסוק יד
נד ע"ב נתן לו את הקרן ונשבע לו על החומש הרי זה מוסיף חומש על חומששל"ה ווי העמודים פרק יח אות יב
נד ע"ב תרומה בשוגגהכתב והקבלה ויקרא פכ"ב פסוק יד
נה ע"א חמש פרוטות הןעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תרמז
נה ע"א והנהנה בשוה פרוטה מן ההקדשלב המשפט ח"א שיעור ו [הלכה]
נה ע"א הגוזל את חבירו שוה פרוטה וכו' יוליכנו אחריו אפילו למדיאגרא דפרקא (תשסה) עמ' עד
נה ע"א תוס' ד"ה העולהגור אריה ויקרא פ"ו הערה 106
נה ע"ב לרבות פחות משוה פרוטה להשבוןדגלי יהודה דרוש א אות טז
נה ע"ב חמשה חומשיןנפש הרב עמ' רצא
נה ע"ב חכמים עשו חיזוק לדבריהם כשל תורהדובר צדק עמ' 124
נו ע"א15 התורם מן הרעה על היפהקהלת יעקב עשי"ת עמ' שפח
נו ע"א37 אלו דברים שאין להם אונאהלב המשפט ח"א שיעור ב [הלכה]
נו ע"א37 אלו דברים שאין להם אונאה וכו׳ והקרקעות וכו׳טוב ירושלים ויקרא פכ"ה פסוק יד
נו ע"א37 אלו דברים שאין להם אונאה מיעוט שטרות מאונאהאבן שהם עמ' קמג [הלכה]
נו ע"א37 דברים שאין בהם אונאהאברהם במחזה דף מג ע"א
נו ע"א37 שאין להם אונאההכתב והקבלה ויקרא פכ"ה פסוק יד
נו ע"א38 אין אונאה לקרקעותדברי דוד (טשורטקוב) עמ' עה
נו ע"א38 אין אונאה לקרקעותעקבי אבירים עמ' לט
נו ע"א38 העבדים והשטרות והקרקעותשמן ראש (כץ) ח"ו עמ' שו
נו ע"ב05 וכי תמכרו ממכר ובתוס'יציב פתגם על התורה עמ' לו, עב
נו ע"ב07 דבר הנקנה מיד ליד אבל בקרקעות אין להם אונאהמכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' תרפב
נו ע"ב18 הכי נמי דכל ארעא בידיה הוה נקיט לה אלא מרשותוגור אריה שמות פכ"ח הערה 117
נו ע"ב18 מידו... מרשותואור יצחק (ראדוויל, תשסה) עמ' פח, קלח
נו ע"ב32 אונאה בשכירותטבעות זהב ח"א דף יט ע"ג [הלכה]
נו ע"ב35 והאי נמי ביומיה מכירה היאשל"ה - עשרה מאמרות אות כד
נו ע"ב36 שכירות מכירה ליומהמסילת ישרים עמ' שנד
נו ע"ב36 שכירות מכירה ליומיהשפתי חיים - מידות ועבודת ה' ח"ב עמ' תנו
נז ע"א ביטול מקח יש להם או לאאבן שהם עמ' קמד [הלכה]
נז ע"א תוס' ד"ה אמר רב נחמןחכמת התורה תולדות עמ' רמו
נז ע"ב מה הפרט מפורש דבר המטלטל וגופו ממון אף כל דבר המטלטל וגופו ממוןשל"ה תושבע"פ אות סה
נז ע"ב רעהו ולא של הקדש ולא של נכריקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' רצב
נז ע"ב בני העיר ששלחו שקליהם ונגנבואור אברהם ברכות עמ' קנא
נז ע"ב בני העיר ששלחו שקליהן, ובמאירי שםברכת שלמה חו"מ עמ' רכב [הלכה]
נז ע"ב תוס' ד"ה לספקדרך ישראל סי' טז ס"ק ג [הלכה]
נח ע"א02 שוקלין אחרים תחתיהןחקל יצחק (תשסג) עמ' רצב
נח ע"א05 ונשבעין ליטול שכרן וכו'ברכת שלמה חו"מ עמ' רכא-רכב [הלכה]
נח ע"א24 השוכרויקהל משה עמ' רצא ריש ס' יג [הלכה]
נח ע"א24 השוכר את הפועל וכו'דברי שלום ח"ו סי' מח
נח ע"א24 שומר פרה אדומהאוצרות הראיה עמ' 828, 821
נח ע"א26 שכר שבתמשנת חיים דברים עמ' שכו
נח ע"א35 בשקנו מידודרכי חושן עמ' קלג [הלכה]
נח ע"ב16 כשם שאונאה וכו'דברי שלום חלק א עמ' פג
נח ע"ב17 אונאת דבריםאחרי ראי (תשסד) זמנים סי' יח אות ב
נח ע"ב17 אונאת דבריםאור הרעיון עמ' צד
נח ע"ב17 איסור אונאת דבריםמוסר המקרא והתלמוד עמ' קנט
נח ע"ב18 אין אומרים לבעל תשובה זכור מעשיך הראשוניםרב טוב דף קז ע"ג-ע"ד
נח ע"ב18 אין לומר לבעל תשובה זכור מעשיך הראשונים... ולא תונו איש את עמיתואורחות צדיקים שער שתיקה עמ' קכב, שער תשובה עמ' קפג
נח ע"ב18 אם הי' בע"ת אל יאמר לו זכור וכו' אם הוא בן גרים וכו'לקוטי שיחות ח"ו עמ' 124, חי"א עמ' 107, ח"כ עמ' 47
נח ע"ב18 אם היה בע"ת אל יאמר לו זכור מעשיך הראשוניםנועם אליעזר שמות דף קמט ע"א
נח ע"ב18 אם היה בעל תשובה אל יאמר לו זכור מעשיך הראשונים וכו'שערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר מט
נח ע"ב18 אם היה בעל תשובה לא יאמרשערי תלמוד תורה (תשמז) עמ' עה
נח ע"ב18 אם היה בעל תשובה לא יאמר לו זכור מעשיך הראשוניםמסילת ישרים עמ' שפח
נח ע"ב18 אם היה בעל תשובה לא יאמר לו זכור מעשיך הראשוניםשיחות ר' צבי יהודה דברים עמ' 133
נח ע"ב18 אסור לומר לבעל תשובה זכור מעשיך הראשוניםגור אריה שמות פ"ב הערה 136
נח ע"ב18 היה בעל תשובה לא יאמר לו זכור מעשיך הראשונים, היה בן גרים לא יאמר לו זכור מעשי אבותיךשערי תשובה שער ג אות מט
נח ע"ב18 לבעל תשובה לא יאמרו לו זכור מעשיך הראשוניםתקנת השבין סי' א (עמ' 4), ד (עמ' 16, 90)
נח ע"ב19 אל יאמר לו זכור מעשיך הראשוניםמדבר יהודה (תשסב) עמ' נה
נח ע"ב19 אם הוא בן גרים לא יאמר לו זכור מעשה אבותיךשל"ה פרשת קדושים אות כא
נח ע"ב19 אם הוא בן גרים לא יאמר לו זכור מעשה אבותיך וכו'באר משה (אפשטיין) במדבר עמ' תרכא, דברים עמ' תר
נח ע"ב19 אם היה בן גרים אל יאמרו לו זכור מעשה אבותיךהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' תסה
נח ע"ב19 לא יאמר זכור מעשיך הראשוניםמוסר המקרא והתלמוד עמ' קנב
נח ע"ב20 היה בן גרים לא יאמר לו זכור וכו׳טוב טעם בראשית עמ' רכה
נח ע"ב21 וגר לא תונהעיוני רש"י שמות ח"ב עמ' קנ, קנא
נח ע"ב22 באונאת דברים הכתוב מדבר וכו'באר משה (אפשטיין) דברים עמ' תר
נח ע"ב22 באונאת דברים הכתוב מדברשערי תשובה שער ג אות כד, אגה"ת אות יט
נח ע"ב22 באונאת דברים וכו' אם היה גר וכו' אל יאמר לו פה שאכל נבלות וכו'מי השלוח (תשסז) ח"ג דף ערה
נח ע"ב22 ולא תונו איש את עמיתושם דרך - כתר תורה עמ' קצו
נח ע"ב22 ולא תונו וכו' אם היה בעל תשובה אל יאמר לו זכור מעשיך וכו'ראשית חכמה, משא ומתן פרק יז
נח ע"ב22 לא תונו - באונאת דבריםהמאור שבתורה
נח ע"ב22 לא תונו איש את עמיתו - באונאת דברים הכתוב מדברשערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר כד
נח ע"ב22 לא תונו איש את עמיתו - באונאת דברים הכתוב מדברמאורות נריה אלול ותשרי עמ' 96
נח ע"ב22 לא תונו איש את עמיתואור אברהם - תשובה עמ' רלד
נח ע"ב22 לא תונו איש את עמיתו באונאת דברים הכתוב מדבר וכו'של"ה - שער האותיות אות ק ס"ק כב
נח ע"ב22 לא תונו איש את עמיתו, באונאת דברים הכתוב מדבר וכו'אוצר המאמרים (תשס) עמ' רסד
נח ע"ב22 לא תונו באונאת דברים אמוראורחות צדיקים שער אכזריות עמ' נב, שער לה"ר עמ' קמד
נח ע"ב22 לא תונו כיצד היה בן גריםאהבת עולם דף ח
נח ע"ב26 הא מה אני מקיים לא תונו איש את עמיתו באונאת דברים וכו' אל יאמר לו זכור מעשה אבותיך וכו'של"ה - מס' תענית אות קכא
נח ע"ב28 כיצד אונאת דברים וכו'דברי חנינא עמ' קיח
נח ע"ב31 גר הבא ללמוד תורהברכת מועדיך לחיים ח"ב דף פו ע"ד [שיט ע"ב ד"ה אלא]
נח ע"ב32 פה שאכל נבילות וכו' בא ללמוד תורהתקנת השבין סי' א (עמ' 3)
נח ע"ב33 ניתנה מפי הגבורהשיחות ר' צבי יהודה במדבר עמ' 99
נח ע"ב33 תורה מפי הגבורהשיחות ר' צבי יהודה ויקרא עמ' 125
נח ע"ב39 אם היו חמרין מבקשין תבואהתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"ב עמ' צ
נח ע"ב41 שהרי הדבר מסור ללבתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' יט
נח ע"ב42 דבר המסור ללב נאמר בו ויראתעמוד הימיני (קלינמן) עמ' לח
נח ע"ב42 דבר המסור ללב נאמר בו ויראת מאלקיךשפת אמת (ברעזאן, תשסח) עמ' קעב
נח ע"ב42 ויראת מאלקיךחיים תחלה (תשסא) אופן כח עמ' כז ד"ה ויען
נח ע"ב43 גדול אונאת דבריםיציב פתגם על התורה עמ' קב
נח ע"ב43 גדול אונאת דברים מאונאת ממוןלקוטי שיחות חל"ב עמ' 113
נח ע"ב43 גדול אונאת דברים מאונאת ממוןשערי אורה (מילר) ח"ב עמ' קד
נח ע"ב43 גדול אונאת דברים מאונאת ממון וכו'שערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר כד
נח ע"ב43 גדול אונאת דברים מאונאת ממון שזה נאמר בו ויראת מאלהיך וכו'ראשית חכמה, משא ומתן פרק יח
נח ע"ב43 גדול אונאת דברים מאונאת ממוןמסילת ישרים עמ' שפט
נח ע"ב43 גדול אונאת דברים מאונאת ממוןנתיבות עולם ח"ב עמ' נו
נח ע"ב43 גדול אונאת דברים מאונאת ממון, תוס' ד"ה זה בגופו וזה בממונונחלת דבש מהדו"ק ח"א סי' ל אות י, סי' לח אות לא
נח ע"ב43 גדולה אונאת דברים מאונאת ממוןאור הרעיון עמ' פו
נח ע"ב43 גדולה הונאת דברים מהונאת ממון, שזו בגופו וזו בממונו כו' זה נתן להישבון וזה לא נתן להישבוןשערי תשובה שער ג אות כד, סה"י אות נא
נח ע"ב46 אבק הרציחה הלבנת פנים כי פניו יחורו ונס מראה האדום, ודומה אל הרציחהשערי תשובה שער ג אות קלט
נח ע"ב46 גדולה הלבנת פנים, כרציחהאור לשמים (תשסג) עמ' שסח
נח ע"ב46 המבייש את חבירו שופך דם האדםרב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' תסז
נח ע"ב46 המלבין פני חבירו ברבים כאילו שופך דמים וכו' אזיל סומקא ואתי חיווראנר ישראל חלק ב דף קח
נח ע"ב46 המלבין פני חבירוחקל יצחק (תשסג) עמ' טז
נח ע"ב46 המלבין פני חבירו ברביםאור יהל ח"א עמ' מה
נח ע"ב46 המלבין פני חבירו ברביםמאורי שערים עמ' לה, קפג
נח ע"ב46 המלבין פני חבירו ברביםעמוד הימיני (קלינמן) עמ' קכח, רט
נח ע"ב46 המלבין פני חבירו ברבים אזיל סימקא ואתי חיווראכנסת יחזקאל (פאנעט) דרושים עמ' רסד
נח ע"ב46 המלבין פני חבירו ברבים דאזל סומקא ואתא חיוורא כאילו הורגואהל משה (פרהנד, תשסה) ח"א עמ' כב
נח ע"ב46 המלבין פני חבירו ברבים הוא כשופך דמים וכו'ראשית חכמה, קדושה פרק יג אות לד, תוצא' חיים פרק קיח
נח ע"ב46 המלבין פני חבירו ברבים וכו' דאזיל סומקא ואתי חוורא וכו' במערבא במאי זהירי א"ל באחוורי אפיאור ישרים (תשסב) עמ' רפד
נח ע"ב46 המלבין פני חבירו ברבים כאילו שופ"דשערי תשובה סה"י אות עא
נח ע"ב46 המלבין פני חבירו ברבים כאילו שופך דמיםלב דוד (תשסט) עמ' עו
נח ע"ב46 המלבין פני חבירו ברבים כאילו שופך דמיםלחמי תודה דף קמח ע"א
נח ע"ב46 המלבין פני חבירו ברבים כאילו שופך דמיםמכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' סב
נח ע"ב46 המלבין פני חבירו ברבים כאילו שופך דמיםבני יששכר ח"ב דף לז ע"ב
נח ע"ב46 המלבין פני חבירו ברבים כאילו שופך דמיםנתיבות עולם ח"ב עמ' נג
נח ע"ב46 המלבין פני חבירו ברביםאור הרעיון עמ' עז, צד
נח ע"ב46 המלבין פני חבירוכתבי רבנו בחיי עמ' קנח-קנט
נח ע"ב46 המלבין פני חברואהל שלמה (סגל) בראשית עמ' נד, תקה
נח ע"ב46 המלבין פני חבירו וכו׳טוב טעם שמות עמ' קכא
נח ע"ב46 המלבין פני חבירו ברביםס' העיקרים (מישור) עמ' פא
נח ע"ב46 המלבין פני חברו ברביםברכת יוסף עמ' עב
נח ע"ב46 המלבין פני חברו ברביםדרשות הרא"ש דף נג ע"ב דרוש נב
נח ע"ב46 המלבין פני חברו וכו׳שופרא דישראל (תשסו) עמ' ט
נח ע"ב46 כל המלבין פני הכירו ברבים כאילו שופך דמיםדרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' י
נח ע"ב46 כל המלבין פני חבירו ברביםאמרי אש (טאוב) עמ' שמא
נח ע"ב46 כל המלבין פני חבירו ברביםבוצינא דנהורא (תשסז) עמ' קלד
נח ע"ב46 כל המלבין פני חבירו ברביםהדרת אליהו דרוש ד סי' ד ד"ה ובזה
נח ע"ב46 כל המלבין פני חבירו ברבים וכו' דאזל סומקאנועם הברכה עמ' כה
נח ע"ב46 כל המלבין פני חבירו ברבים כאילו שופך דמיםאוצר המאמרים (תשס) עמ' רסז
נח ע"ב46 כל המלבין פני חבירו ברבים כאילו שופך דמיםאוצרות חיים - יושר המידות עמ' תמא
נח ע"ב46 כל המלבין פני חבירו ברבים כאילו שופך דמיםבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' תתקס, דברים עמ' רעט, תרלה
נח ע"ב46 כל המלבין פני חבירו ברבים כאילו שופך דמיםדרך ה' (באום) ח"א פ"ב אות יז
נח ע"ב46 כל המלבין פני חבירו ברבים כאילו שופך דמיםדרשות הרא"ש (תשסו) ח"ב דרוש רעה עמ' תפח
נח ע"ב46 כל המלבין פני חבירו ברבים כאילו שופך דמיםכנסת יחזקאל (פאנעט) דרושים עמ' ס
נח ע"ב46 כל המלבין פני חבירו ברבים כאילו שופך דמיםצמח דוד (סקאליע) עמ' תיט
נח ע"ב46 כל המלבין פני חבירו ברבים כאילו שופך דמים וכו' דחזינא ליה דאזיל סומקא ואתי חיוראשערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר קלט
נח ע"ב46 כל המלבין פני חבירו ברבים כאילו שופך דמיםאבן יהושע עמ' 15
נח ע"ב46 כל המלבין פני חבירו ברבים כאילו שופר דמיםנחלת דבש מהדו"ק ח"א סי' ט אות ו, סי' לז אות ב
נח ע"ב46 כל המלבין פני חבירו ברביםהחברה והשפעתה מאמר 16 פרק ו
נח ע"ב46 מלבין פני חבירו ברבים - כש"דילקוט הגרשוני ח"ב
נח ע"ב46 מלבין פני חבירו ברביםהמאור שבתורה
נח ע"ב46 מלבין פני חברורוח חיים (חיד"א) עמ' מב
נח ע"ב47 אזיל סומקא ואתי חיווראבנין שלמה ח"ב (תשסז) עמ' ל
נח ע"ב47 אזיל סומקא ואתי חיווראדברי מנחם - מנחם ציון (תשסט) עמ' פב
נח ע"ב47 אזיל סומקא ואתי חיווראדברי שמואל (תשיג) עמ' קלט
נח ע"ב47 אזיל סומקא ואתי חיווראדרשות שמן רוקח עמ' תקה
נח ע"ב47 אזיל סומקא ואתי חיווראמאמר יחזקאל (קאזמיר) עמ' רצט
נח ע"ב47 אזיל סומקא ואתי חיוראאמרי אש (טאוב) עמ' שמא
נח ע"ב47 אזיל סומקא ואתי חיוראמנחם ציון (תשסד) עמ' ס
נח ע"ב47 אזיל סומקא ואתי חיוראקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' תריד
נח ע"ב47 אזיל סומקא ואתי חיורארב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' טז
נח ע"ב47 אזיל סומקא ואתי חיוראאהל משה (שיינרמן) בראשית עמ' קס
נח ע"ב47 אזיל סומקא ואתי חיוראאורחות צדיקים שער בושה עמ' לא
נח ע"ב47 אזיל סומקא ואתי חיוראכנסת יחזקאל (פאנעט, תשסה) פרשת בראשית עמ' ד
נח ע"ב47 דאזיל סומקאשערים מצוינים בראשית-שמות עמ' מו
נח ע"ב47 דאזיל סומקא ואתי חווראשל"ה פרשת קדושים אות סא
נח ע"ב47 דאזיל סומקא ואתי חווראתקנת השבין סי' א (עמ' 4), דברי סופרים סי' לח (עמ' 42), לקוטי מאמרים עמ' 180, צדקת הצדיק סי' פב
נח ע"ב47 דאזיל סומקא ואתי חוורא (ובתוס')ספר החיים (תשנג) עמ' נד
נח ע"ב47 דאזיל סומקא ואתי חיווראמשמרת איתמר (תשסז) עמ' כא, קעב, רלג, שסט, תב, תג, תצ
נח ע"ב47 דאזיל סומקא ואתי חיוראדברי שמואל (תשנח) עמ' קמה
נח ע"ב47 דאזיל סומקא ואתי חיוראמשמרת איתמר (תשסה) עמ' קצח, שיח, שפח, תכב
נח ע"ב47 דאזיל סומקא ואתי חיוראהחברה והשפעתה מאמר 5 פרק יב
נח ע"ב47 הלבנת פנים כיצד דאזיל סומקא ואתי חווראדברי מנחם - מנחם ציון דף סב ע"ב
נח ע"ב48 במערבא במאי זהירי - בדאחווריבנין שלמה ח"ב (תשסז) עמ' ל
נח ע"ב48 במערבא במאי זהירי א"ל באחוורי אפייערות דבש ח"ב עמ' ח
נח ע"ב48 במערבא במאי זהירי טפיחלקת יהושע עמ' קיט הערה רנא
נח ע"ב48 במערבא במאי זהירי טפי אמר ליה באחוורי אפיןאוצרות חיים - יושר המידות עמ' תמד
נח ע"ב49 הכל יורדין לגיהגם חוץ משלשה וכו' והמכנה שם רע לחכירו וכו'של"ה - שער האותיות אות ק ס"ק שלז, אות ש ס"ק טו
נח ע"ב49 הכל יורדין לגיהנם וכו'דברי שלום ח"ו סי' קלח
נח ע"ב49 הכל יורדין לגיהנם, חוץ משלשה וכו' הבא על אשת איש, והמלבין פני חבירו ברבים, והמכנה שם רע לחבירושל"ה - מס' ראש השנה אות קמג
נח ע"ב50 אלו שאין להם חלק לעוה"ב או שיורדין לגיהנם ואין עוליןערבי נחל (תשסד) עמ' דש, תשמה, תתרכד
נח ע"ב50 יורדין לגיהנם ואינן עוליםחלקת יהושע עמ' קיט הערה רמט
נח ע"ב50 כל היורדין לגיהגם עולים, חוץ משלשה שיורדין ואין עולין ואלו הן הבא על אשת איש וכו'אמרי משה (פינטו) ח"א עמ' רמב
נח ע"ב50 כל היורדין לגיהנום עולין חוץ משלשה וכו' המלבין פני חבירו ברבים, והמכנה שם לחבירואוצר המאמרים (תשס) עמ' רסז
נח ע"ב50 כל היורדין לגיהנם עולים חוץרוח חיים (חיד"א) עמ' רלא
נח ע"ב50 כל היורדין לגיהנם עולים חוץ משלשההמעלות לשלמה (תשמז) עמ' תסד
נח ע"ב50 כל היורדין לגיהנם עולים חוץ משלשה שיורדין ואין עוליןלב דוד (תשסט) עמ' יז
נח ע"ב50 כל היורדין לגיהנם עולים חוץ משלשה שיורדין ואין עולין וכו'שערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר קמ, ריד
נח ע"ב50 כל היורדין לגיהנם עולין חוץ מג' וכו' והמכנה שם רע וכו'ראשית חכמה, קדושה פרק יג אות נד, פרק יז אות לג, דרך ארץ, פתיחה אות ז, תוצ' חיים פרק קיח
נח ע"ב50 כל היורדין לגיהנם עולין חוץ מג' שיורדין ואינן עולין, המלבין פני חבירו ברבים, והמכנה שם לחבירו, והבא על אשת איששערי תשובה שער ג אות קמ, ריד, סה"י אות פד
נח ע"ב50 כל היורדין לגיהנם עולים חוץ משלשה שיורדין ואין עולין ואלו הן הבא על אשת איש וכו'דרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' ער
נח ע"ב50 שלושה יורדים לגיהינום ואינם עוליםאוזן שמואל דף ב ע"א, י ע"א
נח ע"ב51 המכנה שם לחבירואגרא דפרקא (תשסה) עמ' רצ
נח ע"ב51 המכנה שם לחבירו אין לו חלק לעוה"ב אפילו דש בשמיהערבי נחל (תשסד) עמ' קסג, תתשלו
נח ע"ב51 המכנה שם לחבירו אע"ג דרש ביה וכו'דרשות הצל"ח השלם עמ' רה
נח ע"ב51 המכנה שם לחבירו יורד לגיהנםשמן ראש (כץ) ח"ו עמ' תשסז
נח ע"ב51 המכנה שם לחברומשיבת נפש עמ' רסז-רסח
נח ע"ב51 המכנה שם רע לחבירו יורד לגיהנם ואינו עולהאמרי נועם (מועדים) תשובה ה [מבן המחבר]
נח ע"ב51 לא יכנה שם לחברו שלא יתביישאורחות צדיקים שער בושה עמ' לא
נח ע"ב51 המלבין פני חברו יורד לגיהנםמוסר המקרא והתלמוד עמ' קנ
נח ע"ב תוס' ד"ה זה בגופו - משום דפעמים רעב וכו'לקוטי שיחות חל"ב עמ' 113
נח ע"ב תוס' ד"ה חוץברית עולם (תשסט) עמ' קמז
נח ע"ב תוס' ד"ה חוץתקנת השבין סי' טו (עמ' 152)
נט ע"א01 נוח לו לאדם שיבא על ספק א"אילקוט הגרשוני ח"ב
נט ע"א01 נוח לו לאדם שיבא על ספק אשת איש ואל ילבין פני חבירו ברביםהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' תסד
נט ע"א01 נוח לו לאדם שיבא על ספק אשת איש ואל ילבין פני חבירו ברביםלחמי תודה דף רמא ע"א
נט ע"א01 נוח לו לאדם שיבוא על ספק א"א ואל ילבין פני חברו ברביםאוזן שמואל דף א ע"ב
נט ע"א01 נוח לו לאדםדברי שלום חלק ב עמ' ח
נט ע"א01 נוח לו לאדם, ובפנ"יאבן ישראל על התורה (תשסב) עמ' יב
נט ע"א01 נוח לו לאדם שיבא על ספק אשת איש ואל ילבין פני חברואבן יהושע עמ' 15
נט ע"א01 ספק אשת איש - מעשה דבת שבעבאר הגולה באר ה הערה 607
נט ע"א03 ובצלעי שמחו ונאספורב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' תמב
נט ע"א03 ובצלעי שמחו ונאספו... אומרים לי, דוד, הבא על אשת איש וכו'באר משה (אפשטיין) יהושע-שמואל עמ' תסב
נט ע"א03 מ"ד ובצלעי שמחו ונאספואבן יהושע עמ' 16
נט ע"א04 אמר דוד וכו' אומרים לי וכו' המלבין את פני חבירו ברבים אין לו חלק לעוה"בדרך ה' (באום) ח"ד פ"ו הערה 453
נט ע"א04 אמר דוד לפני הקב"ה רבש"ע גלוי וידוע לפניך וכו' הבא על אשת איש מיתתו במה וכו'דרכי צדק עמ' רמה
נט ע"א06 אילו קורעין אותי לא היה דמי שותתערבי נחל (תשסד) עמ' תתשפ
נט ע"א06 ולא עוד אלא אפילו בשעה שאני עוסק בנגעים ואהלותחכמת התורה מצורע עמ' קמא, קמה
נט ע"א06 ולא עוד אלא בזמן שעוסקיןהדרת אליהו דרוש ד סי' ד ד"ה או יאמר
נט ע"א07 אלא בשעה שעוסקים בנגעים ובאהלות, ובמהרש"א שםאהל אלימלך עמ' רלג
נט ע"א07 אפילו בשעה שעוסקים בנגעים ואהלותקול יעקב (שאול) דף קו ע"ג-ע"ד
נט ע"א07 אפילו בשעה שעוסקין בנגעים ואהלות אומרים לי דוד הבא על אשת איש מיתתו במה וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ב עמ' תטז
נט ע"א07 אפילו בשעה שעוסקין בנגעים ואהלות אומרים לי דור הבא על אשת איש מיתתו במה וכו'לחמי תודה דף סב ע"א, פז ע"א
נט ע"א07 אפילו בשעה שעוסקין בנגעים כו'לקוטי שיחות חי"ב עמ' 195
נט ע"א07 בשעה שאני עוסק בנגעים ואהלות הם אומרים לי דוד שבא על א"א מיתתו במאיחכמת התורה תזריע עמ' קסג, קעז, קעט, קפד, קצד
נט ע"א07 בשעה שהיה דוד יושב ועוסק בתורה א"ל הבא על א"א מיתתו במאידרשות שמן רוקח עמ' רכב
נט ע"א07 בשעה שהם עסוקים בנגעים ואהלות אומרים לי דוד הבא על אשת איש מיתתו במה וכו'קומץ המנחה (צונץ) דרוש לו אות ג, דרוש קעב אות ג, דרוש קעה אות ד, דרוש ר אות ז
נט ע"א07 בשעה שעוסקים בנגעים ואהלות אומרים הבא על אשת איש מיתתו במהפנים יפות על תהלים עמ' רנה, שמד
נט ע"א07 בשעה שעוסקין בנגעים ואהלות אומרים לי דודהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' תסה
נט ע"א08 אומרים לי דוד הבא על אשת איש מיתתו במהתקנת השבין סי' א (עמ' 4), י (עמ' 90), דובר צדק עמ' 140, צדקת הצדיק סי' רח, רמה, צדקת הצדיק סי' צט
נט ע"א08 אומרים לי דוד הבא על אשת איש מיתתו במה וכו'מראה יחזקאל (תשסד) עמ' צו
נט ע"א08 אומרים לי דוד הבא על אשת איש מיתתו במהפרי צדיק ויצא אות ז
נט ע"א08 דוד הבא על אשת איש מיתתו במהרב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' טז
נט ע"א08 הבא על א"א וכו' מיתתו בחנק ויש לו חלק לעוה"בברית עולם (תשסט) עמ' קמז
נט ע"א08 הבא על אשת איש וכו' מיתתו בחנק ויש לו חלק לעוה"ב אבל המלבין וכו'דרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' י, רע, רעב
נט ע"א08 הבא על אשת איש יש לו חלק לעוה"במוסר המקרא והתלמוד עמ' קעה
נט ע"א08 הבא על אשת איש מיתתו בחנק ויש לו חלק לעוה"בעיני שמואל (ראבין) עמ' יג
נט ע"א08 הבא על אשת איש מיתתו במהדרשות הרא"ש (תשסו) ח"ב דרוש קסח עמ' כה, דרוש רעה עמ' תפח
נט ע"א10 המלבין את פני חבירו ברבים אין לו חלק לעוה"באוצר המאמרים (תשס) עמ' רסה
נט ע"א10 המלבין את פני חבירו ברבים אין לו חלק לעוה"בנחלת דבש מהדו"ק ח"א סי' ט אות ו, סי' לח אות לא
נט ע"א10 המלבין את פני חבירו ברבים אין לו חלק לעוה"בשערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר קמא
נט ע"א10 המלבין פני חבירו אין לו חלק לעוה"בערבי נחל (תשסד) עמ' דש, תתשלו
נט ע"א10 המלבין פני חבירו ברבים אין לו חלק לעוה"בגור אריה דברים פכ"ה הערה 4
נט ע"א10 המלבין פני חבירו ברבים אין לו חלק לעוה"בכנסת יחזקאל (פאנעט) דרושים עמ' קפט
נט ע"א10 המלבין פני חבירו ברבים אין לו חלק לעוה"בדרך חיים עמ' רסג, שנג
נט ע"א10 המלבין פני חבירו ברבים אין לו חלק לעוה"בשערי תשובה שער ג אות קמא, אגה"ת אות יח, סה"י אות עא
נט ע"א10 המלבין פני חבירו ברבים אין לו חלק לעולם הבאקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' קצא
נט ע"א10 המלבין פני חברו ברבים אין לו חלק לעוה"באורחות צדיקים שער בושה עמ' ל
נט ע"א10 כל המלבין פני חבירו ברבים וכו'אוזן שמואל דף א ע"ב
נט ע"א11 ואין להם חלק לעוה"בחלקת יהושע עמ' קיט הערה רנ
נט ע"א14 לעולם יפיל אדם עצמו לכבשן האש ואל ילבין פני חבירו ברביםברכת אליהו (עמאר) בראשית פ' וישב מאמר ח
נט ע"א14 לעולם יפיל אדם עצמו לכבשן האש ואל ילבין פני חבירו ברביםשערי תשובה שער ג אות קלט
נט ע"א14 נוח לאדם להפיל עצמו לאש מלהלבין פני חברומוסר המקרא והתלמוד עמ' קנא
נט ע"א14 נוח לאדם שיפיל עצמו לכבשן האשהמעשה והמדרש עמ' צג, קא
נט ע"א14 נוח לו לאדם שימסור עצמואמרי יהודה עמ' קלט
נט ע"א14 נוח לו לאדם שיפיל עצמו לכבשן האש ואל ילבין פני חבירו ברבים וכו'שערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר קלט
נט ע"א14 נוח לו לאדם שיפיל עצמו לכבשן האש ואל ילבין פני חבירו ברביםאוצר המאמרים (תשס) עמ' רסח
נט ע"א14 נוח לו לאדם שיפיל עצמו לתוך כבשן האש וכו'שבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' רטז
נט ע"א14 נוח לו לאדם שיפיל עצמו לכבשן האש וכו'אמרי קדוש (תשסא) עמ' צג
נט ע"א15 יפיל אדם עצמו לתוך כבשן האש ואל ילבין פני חברו ברביםאורחות צדיקים שער בושה עמ' לא
נט ע"א18 לא תונו איש את עמיתו, עם שאתך בתורה ובמצותעיוני רש"י דברים ח"א עמ' שלג
נט ע"א18 לא תונו וגו' עם שאתך בתורה ובמצות אל תונהושערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר ריט
נט ע"א19 עם שאתך בתורה ובמצות אל תונהובאר הגולה באר ז הערה 205
נט ע"א19 עם שאתך בתורה ובמצות אל תונהו בדבריםשערי תשובה שער ג אות ריט
נט ע"א19 עם שאתך בתורה ומצותזכור לאברהם (וייס) פ' וילך
נט ע"א19 עם שאתך בתורה ומצותבני יששכר ח"ב דף יט ע"ג
נט ע"א19 'עמיתך' - עם שאתך בתורה ומצוותמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 364
נט ע"א19 עמיתך עם שאתך בתורה ומצוות אל תונהמכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' תרנה, תרנו
נט ע"א19 שאתך בתומ"צלקוטי שיחות חי"א עמ' 179
נט ע"א20 הוי זהיר באונאת אשתך מפני שדמעתה מצויהנחמד ונעים (תשסט) שמות ד"ה ותעל שועתם
נט ע"א20 יהא אדם זהיר באונאת אשתו כו'שערי תשובה סה"י אות עב
נט ע"א20 יהא זהיר באונאת אשתומוסר המקרא והתלמוד עמ' קנה
נט ע"א20 לעולם יהא אדם זהיר באונאת אשתורוח נכון עמ' שט, שיא
נט ע"א20 לעולם יהא אדם זהיר באונאת אשתו שמתוך שדמעתה מצדה אונאתה קרובהשל"ה - שער האותיות אות ד ס"ק לג
נט ע"א20 לעולם יהא אדם זהיר באונאת אשתו שמתוך שדמעתה מצויה אונאתה קרובהראשית חכמה, אור עולם פרק י
נט ע"א20 לעולם יהא אדם זהיר באונאת אשתו שמתוך שדמעתה מצויה אונאתה קרובה וכו'אוצרות חיים - עבודת ה' עמ' רג
נט ע"א20 לעולם יהא אדם זהיר באונאת אשתו שמתוך שדמעתה מצויה אונאתה קרובהשיחות ר' צבי יהודה במדבר עמ' 413 ,412
נט ע"א20 לעולם יהא אדם זהיר באונאת אשתו שמתוך שדמעתה מצויה אונאתה קרובהמבשר טוב - זכות נשים צדקניות עמ' צו, קכט
נט ע"א20 לעולם יהא אדם נזהר באונאת אשתונתיבות עולם ח"ב עמ' נז
נט ע"א21 אשה דמעתה מצויהעירין קדישין השלם עמ' מד
נט ע"א21 אשה שדמעתה מצויהשמועת יצחק - תולדות א
נט ע"א22 מיום שחרב ביהמ"ק כל השערים ננעלו חוץ משערי דמעותאילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' רמו
נט ע"א22 מיום שחרב ביהמ"ק ננעלו השעריםליהודים היתה אורה עמ' סד
נט ע"א22 מיום שחרב ביהמ"ק ננעלו כל השערים חוץ משערי דמעותקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' רכ
נט ע"א22 מיום שחרב ביהמ"ק ננעלו שערי תפילהגור אריה דברים פל"ד הערה 14
נט ע"א22 מיום שחרב ביהמ"ק ננעלו שערי תפילה וכו' שערי דמעה לא ננעלודרשות שבט הלוי עמ' פא, צב, קכה, קפח, ריט
נט ע"א22 מיום שחרב ביהמ"ק ננעלו שערי תפלהשפע טוב (טייטלבוים) עמ' קסד
נט ע"א22 מיום שחרב בית המקדש ננעלו שערי תפלהארוחת תמיד עמ' תרטז ע"ב ד"ה אבל
נט ע"א22 מיום שנחרב ביהמ"ק ננעלו שערי תפלה וכו', ושערי דמעות לא ננעלולחמי תודה דף עא ע"א
נט ע"א23 ננעלו שערי תפלהבאר ראי (רוזן) מועדים סי' טו אות ד
נט ע"א23 ננעלו שערי תפלה... שערי דמעות לא ננעלוראשית חכמה, תשובה פרק ה אות יא, יג, קדושה פרק ז אות פו, תוצ' חיים פרק עא
נט ע"א25 אף על פי ששערי תפלה ננעלו, שערי דמעות לא ננעלו וכו' אל דמעתי אל תחרשמבשר טוב - זכות נשים צדקניות עמ' קל
נט ע"א25 ואע"פ ששערי תפלה ננעלופרי חיים, רמ"ץ דרוש ד
נט ע"א25 ואף על פי ששערי תפילה ננעלו שערי דמעות לא ננעלו, שנאמר שמעה תפלתי ה' ושועתי האזינה אל דמעתי אל תחרששל"ה - מס' חולין אות קסח
נט ע"א25 ואף על פי ששערי תפלה ננעלו שערי דמעה לא ננעלו, וברש''יבאר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' רכז, דברים עמ' שמ-שמב, מלכים עמ' שס-שסא
נט ע"א25 ואף על פי ששערי תפלה ננעלו, שערי דמעות לא נגעלובית ישראל (טויסיג) תנינא ח"ב עמ' קנט
נט ע"א25 ואף על פי ששערי תפלה ננעלו, שערי דמעות לא ננעלובית ישראל (טויסיג) דברים עמ' יז
נט ע"א25 כל השערים ננעלו חוץ משערי דמעותאדרת אליהו (קוצין) ח"א עמ' 3
נט ע"א25 כל השערים ננעלו חוץ משערי דמעהטוב טעם במדבר עמ' קיב
נט ע"א25 כל השערים ננעלו חוץ משערי דמעותדרשות שמן רוקח עמ' קס, תמה
נט ע"א25 כל השערים ננעלו חוץ משערי דמעותחכמת התורה ויגש עמ' קעו
נט ע"א25 כל השערים ננעלו, שערי דמעותחמדת ימים - ימים נוראים עמ' 230
נט ע"א25 שערי דמעה לא ננעלומבשר טוב, ימי הרחמים והסליחות עמ' רעח
נט ע"א25 שערי דמעה לא ננעלוקומץ המנחה (צונץ) דרוש קפט אות א
נט ע"א25 שערי דמעה לא ננעלוכתבי הרב יהודה אלקלעי ח"א עמ' 71-72
נט ע"א25 שערי דמעות לא ננעלובאר הגולה באר ד הערה 650
נט ע"א25 שערי דמעות לא ננעלודברי ישראל (תשסח) ח"ב עמ' שנט
נט ע"א25 שערי דמעות לא ננעלודרשות הרא"ש דף עט ע"א דרוש פה
נט ע"א25 שערי דמעות לא ננעלוחכמת התורה תולדות עמ' תקעא, תקצז
נט ע"א25 שערי דמעות לא ננעלומבשר טוב - ישועות אברהם עמ' תעג, תפד
נט ע"א25 שערי דמעות לא ננעלומכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' שטו
נט ע"א25 שערי דמעות לא ננעלושל"ה עשרה הלולים אות נ
נט ע"א25 שערי דמעות לא ננעלוילקוט דברי חכמים בראשית סי' תרפה
נט ע"א25 שערי דמעות לא ננעלואורחות צדיקים שער דאגה עמ' עד
נט ע"א25 שערי דמעות לא ננעלובית ישראל (טויסיג) ח"ו עמ' צז
נט ע"א25 שערי דמעות לא ננעלו, ותוס'דרשות מהר"ם בנעט עמ' רכ
נט ע"א25 שערי דמעות לא ננעלו, מאירי - תפילה כשהיא יוצאת ממעמקי הלב עד שהדמעה גוברת עליו מקובלת ביותרעבודת חיים ח"א עמ' סח
נט ע"א28 ההולך אחר עצת אשתו יורד לגיהנםשבט מוסר עמ' לה
נט ע"א28 ההולך בעצת אשתו וכו'דברי שלום ח"ו סי' רפב
נט ע"א28 ההולך בעצת אשתו נופל בגיהנוםדרך חיים עמ' קכו
נט ע"א28 השומע לקול אשתו נופל בגיהנםאגרא דכלה ח"א עמ' קעה
נט ע"א28 כל ההולך בעצת אשתו וכו' הא במילי דשמיאקשוטי כלה ח"ט אות רי, ש, שכה, שפב
נט ע"א28 כל ההולך בעצת אשתו וכו' הא במילי דשמיא הא במילי דעלמאקשוטי כלה ח"י אות קט, רכו, רכז
נט ע"א28 כל ההולך בעצת אשתו וכו' הא במילי דשמיא והא במילי דעלמאנועם אליעזר שמות דף רצב ע"ב
נט ע"א28 כל ההולך בעצת אשתו נופל בגיהנםבאר משה (אפשטיין) מלכים עמ' רפ, תטז
נט ע"א28 כל ההולך בעצת אשתו נופל בגיהנם וכו'הצניעות והקדושה (תשסט) פתיחה אות כג
נט ע"א28 כל ההולך בעצת אשתו נופל בגיהנם וכו' הא במילי דשמיא והא במילי דעלמאמבשר טוב - זכות נשים צדקניות עמ' רמח
נט ע"א28 כל המהלך בעצת אשתו נופל בגיהנםשבט מישראל עמ' נג
נט ע"א30 איתתך גוצא גחין ולחוש להנחל חיים סי' נח
נט ע"א30 איתתך גוצא גחין ולחוש להקשוטי כלה ח"ח אות יט
נט ע"א30 איתתך גוצא גחין ולחיש להאוהב ישראל דף סב ע"ב, קכא ע"א, קמא ע"א
נט ע"א30 איתתך גוצא גחין ולחיש להעטרת ישועה (תשסד) אות ט בנוסח הקפות לשמ"ע ושמח"ת
נט ע"א30 איתתך גוצא גחין ולחיש להקשוטי כלה ח"ט אות שמג
נט ע"א30 איתתך גוצא גחין ולחיש להרוח יעקב (בן שבת, תשסז) עמ' רעו
נט ע"א30 איתתך גוצא גחין ולחיש לה וכו'דברי ישראל (תשסח) ח"א עמ' קכז, ח"ב עמ' קכז
נט ע"א30 איתתך גוצא וכו' הא במילי דשמיא ברהצניעות והקדושה (תשסט) פתיחה אות כג
נט ע"א30 איתתך גוצא לחיש לההקשורים ליעקב (תשסא) עמ' קכו
נט ע"א30 אמרי אינשי איתתך גוצאתורה וחיים עמ' קי
נט ע"א30 אתתך גוצא גחין ותלחוש לה וכו'קשוטי כלה חי"א אות נג, קכה, רי, רכד, רנ, רנא, רנד
נט ע"א30 אתתך גוצא, והפוגיאאחרי ראי (תשסד) ענינים סי' כד אות ב
נט ע"א30 והא אמרי אינשי איתתך גוצאלקוטי מאמרים עמ' 119
נט ע"א31 במילי דעלמא איתתך גוצא גחין ולחיש לה, במילי דשמיא השומע לעצת אשתו נופל לגיהנוםילקוט דברי חכמים שמות סי' רסה
נט ע"א31 במילי דעלמא צריך הבעל לעשות כדבר אשתו, ובמילי רשמיא צריכה האשה להתכופף אל בעלהמפי ספרים וסופרים - פניני חסידות ויצא כ
נט ע"א31 מילי דביתא וא"ד מילי דעלמא שישמע לעצת אשתודברי חנינא עמ' צ
נט ע"א34 אר"ח כל השערים ננעלים חוץ משערי אונאה וכו'לב דוד (תשסט) עמ' ס
נט ע"א34 חוץ משערי אונאהטוב טעם ויקרא עמ' קלז
נט ע"א34 כל השערים ננעלו חוץ משערי אונאהשערי תשובה שער ג אות כד
נט ע"א34 כל השערים ננעלו חוץ משערי אונאה וכו'דרשות שבט הלוי עמ' טו
נט ע"א34 כל השערים ננעלו חוץ משערי אונאהאבן שוהם עמ' 69
נט ע"א34 כל השערים ננעלים חוץ וכו'נתיבות עולם ח"ב עמ' נו
נט ע"א34 כל השערים ננעלים חוץ משערי אונאהחכמת התורה בשלח עמ' תרכח
נט ע"א34 כל השערים ננעלים חוץ משערי אונאהשערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר כד
נט ע"א34 כל השערים ננעלים חוץ משערי אונאה וכו' שלשה אין הפרגוד ננעל בפניהם אונאה וגזל ועבודה זרהאוצרות חיים - יושר המידות עמ' תכז
נט ע"א34 כל השערים ננעלים חוץ משערי אונאהאורחות צדיקים שער אכזריות עמ' נב
נט ע"א34 כל השערים ננעלים חוץ משערי אונאהמסילת ישרים עמ' שפט
נט ע"א36 הכל הקב"ה נפרע בידי שליח חוץ מאונאהמסילת ישרים עמ' שפט
נט ע"א36 הכל נפרע בידי שליח חוץ מן אונאה וכו'אוצר המאמרים (תשס) עמ' רע
נט ע"א36 על אונאת דברים הקב"ה ממהר לפרועחכמת התורה בא עמ' קי
נט ע"א38 ג' אין הפרגוד ננעל בפניהם ואלו הם גזל ואונאה וע"זראשית חכמה, תשובה פרק ז אות כה, משא ומתן אות יד, תוצ' חיים פרק רכב
נט ע"א38 ג' אין הפרגוד ננעל בפניהם אונאה וגזל וע"זמסילת ישרים עמ' שפט
נט ע"א38 שלשה אין הפרגוד וכו'כתבי רבנו בחיי עמ' צב
נט ע"א38 שלשה אין הפרגוד ננעל בפניהםפירוש המכבי ישעיהו ונביאים אחרונים עמ' קכז
נט ע"א38 שלשה אין הפרגוד ננעל בפניהם אונאה גזל וע"ז וכו'בינה לעתים דרוש נט עמ' שפז
נט ע"א42 לעולם יהא אדם זהיר בתבואה בתוך ביתונחלת דבש מהדו"ק ח"ב סי' יט אות כז
נט ע"א42 לעולם יהא אדם זהיר בתבואה בתוך ביתו וכו'אוצרות חיים - מעשה הצדקה עמ' שעז
נט ע"א42 לעולם יהא אדם זהיר בתבואה בתוך ביתו שאין מריבה מצויה וכו'ראשית חכמה, אור עולם פרק י
נט ע"א42 לעולם יהא אדם זהיר בתבואה בתוך ביתוילקוט הגרשוני ח"ב
נט ע"א43 אין מריבה באה אלא על עסקי תבואהאור הצבי עמ' 183
נט ע"א43 אין מריבה מצויה אלא על עסקי תבואהתפארת משה עמ' מו
נט ע"א43 אין מריבה מצויה וכו' אלא על עסקי תבואהברכות אבי דף צב ע"ב, צו ע"א
נט ע"א43 אין מריבה מצויה וכו' אלא על עסקי תבואהקשוטי כלה ח"י אות ד
נט ע"א43 שאין מריבה מצויה בתוך ביתו של אדם אלא על עסקי תבואההמעלות לשלמה (תשמז) עמ' תיט
נט ע"א43 שאין מריבה מצויה בתוך ביתו של אדם אלא על עסקי תבואהרוח נכון עמ' שכה
נט ע"א46 היינו דאמרי אינשי כמשלם שערי מכדא נקיש ואתי תיגרא בביתאדרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' מו
נט ע"א47 במשלם שערי מכדא נקיש ואתי תיגרא בביתאאמרי נועם (מועדים) סי' ט, יג, לשבועות [מבן המחבר], סי' ז לסוכות [מבן המחבר], סי' כ לחנוכה
נט ע"א47 כד מישלם שערי מכדא שארי תיגרא בביתאעמוד הימיני (קלינמן) עמ' קכד
נט ע"א47 כד משלם שערא מכדא אתי תגראבארות המים (תשסט) עמ' שסא
נט ע"א47 כד משלם שערא מכדא נקיש ואתי תיגרא בביתאלחמי תודה דף מט ע"א, קל ע"ב, רלז ע"א
נט ע"א47 כד משלם שערי מכדא נקיש ואתי תגראבאר שרים במדבר פ' מטות דרוש ב בפתיתה
נט ע"א47 כד משלם שערי מכדא רמי תיגראאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) וישב יא, לקוטי נ"ך כד
נט ע"א47 כד שערא בכדא שלמא בביתאצמח ה' לצבי (תשסז) עמ' תכה
נט ע"א47 כד תכלה שערי מכדאכתבי הרב נתן פרידלאנד ח"א עמ' 384
נט ע"א47 כמשלם שערא מכדא נקיש ואתי תיגרא וכו'שבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' רכב, ח"ב עמ' קי
נט ע"א47 כמשלם שערי מכדא וכו'בארות המים (תשסב) עמ' קכז
נט ע"א47 כמשלם שערי מכדא וכו'דברי שלום ח"ו סי' תיד
נט ע"א47 כמשלם שערי מכדא נקיש ואתי תגרא בביתאחכמת התורה וארא עמ' קס
נט ע"א47 כמשלם שערי מכדא נקיש ואתי תיגרא בביתאדבש השדה עמ' סז
נט ע"א47 כמשלם שערי מכדא נקיש ואתי תיגרא בביתאעטרת ישועה (תשסד) אות רלט להגדה ש"פ, אות טז, קכג, קלח לשבועות, אות יט, סד לסליחות לער"ה, אות ב, י לליל ר"ה קודם קידוש, אות כב לעיו"כ בשעת כל נדרי, אות כו ליום א דסוכות, אות ג ליום ה דסוכות, אות א לסוכות, אות ז להו"ר בנוסח הושענות, אות טז ליום א דחנוכה
נט ע"א47 כמשלם שערי מכדא נקיש תגרא בביתאקומץ המנחה (צונץ) דרוש נו אות א
נט ע"א47 תכלה שערי מכדאמשמרת איתמר (תשסז) עמ' קלג
נט ע"א49 לעולם יהא אדם זהיר בתבואה בתוך ביתו שלא נקראו ישראל דלים וכו'ראשית חכמה, אור עולם פרק י
נט ע"א50 אין וידל אלא על עסקי תבואהמדבר יהודה (תשסב) עמ' כה
נט ע"א50 לא נקרא דלים אלא על עסקי תבואהברכת דוד עמ' צ, קכז
נט ע"א50 שלא נקראו ישראל דלים אלא על עסקי תבואהמגן דוד (טאלנא, תשס) עמ' רל
נט ע"א53 יהא אדם זהיר בכבוד אשתוברכת מועדיך לחיים ח"ב דף קנח ע"א [תרא ע"א ד"ה וליישב]
נט ע"א53 לעולם יהא אדם זהיר בכבוד אשתודברי חנינא עמ' קפא
נט ע"א53 לעולם יהא אדם זהיר בכבוד אשתודעת שבת עמ' קמא
נט ע"א53 לעולם יהא אדם זהיר בכבוד אשתו וכו' אוקירו לנשייכו כי היכי דתתעתרואוצרות חיים - מעשה הצדקה עמ' שעז, שעח
נט ע"א53 לעולם יהא אדם זהיר בכבוד אשתו וכו' אוקירו לנשייכו כי היכי דתתעתרומבשר טוב - זכות נשים צדקניות עמ' צא, רב, רצח
נט ע"א53 לעולם יהא אדם זהיר בכבוד אשתו שאין ברכה מצויה אלא בשביל אשתוראשית חכמה, אור עולם פרק י
נט ע"א53 לעולם יהא אדם זהיר בכבוד אשתו שאין ברכה מצויה בתוך ביתו כו'אורות המאירים ולקוטי ישכר עמ' יד
נט ע"א53 לעולם יהא אדם זהיר בכבוד אשתו שאין ברכה מצויה בתוך ביתו של אדם אלא בשביל אשתו וכו'של"ה - שער האותיות אות ד ס"ק לה
נט ע"א53 לעולם יהא אדם זהיר בכבוד אשתו, שאין ברכה מצויה בתוך ביתו של אדם אלא בשביל אשתו, שנאמר ולאברם הטיב בעבורהשל"ה - מס' פסחים אות רצד
נט ע"א53 לעולם יהא אדם זהיר בכבוד אשתו, שאין הברכה מצויה בתוך ביתו של אדם אלא בשביל אשתולחמי תודה דף מד ע"ב
נט ע"א53 לעולם יהא אדם זהיר בכבוד אשתו שאין ברכה וכו'מדבר קדמות (תשסח) עמ' קכד
נט ע"א53 לעולם יהא זהיר בכבוד אשתואשל חיים ח"א עמ' פג
נט ע"א53 לעולם יזהר אדם בכבוד אשתו, ובאונאת אשתושערי אורה (מילר) ח"ב עמ' קנט
נט ע"א54 אין ברכה מצויה בתוך ביתו של אדם אלא בשביל אשתומעדני אשר נישואין עמ' טז, יז
נט ע"א54 אין ברכה מצויה בתוך ביתו של אדם אלא בשביל אשתו שנאמר: "ולאברם היטיב בעבורה"שירי משכיל כלל ה פרט ט (שי"ח)
נט ע"א54 אין ברכה מצויה תוך ביתו אלא בשביל אשתובישורון מלך ח"א עמ' שצא, ח"ב עמ' קכט
נט ע"א54 אין הברכה מצויה אלא בזכות האשהאשיב אברהם עמ' מג
נט ע"א54 אין הברכה מצויה אלא בזכות האשהחכמת התורה וירא עמ' תמג
נט ע"א54 אין הברכה מצויה בתוך ביתו של אדם אלא בזכות אשהחכמת התורה תזריע עמ' קטז, קנד
נט ע"א54 אין הברכה מצויה בתוך ביתו של אדם אלא בשביל אשתוצמח דוד (סקאליע) עמ' קיא
נט ע"א54 אין הברכה מצויה וכו' אלא בשביל אשתוקשוטי כלה ח"ט אות קלח, דש, שה
נט ע"א54 הברכה מצויה בביתו בשביל האשהחכמת התורה תולדות עמ' קלח, שסד, שסו, תרכ, תרכט
נט ע"א54 הברכה מצויה בתוך ביתו של אדם בזכות האשהחכמת התורה שמות עמ' קמה
נט ע"א54 הברכה מצויה בתוך הבית אלא בשביל אשתו, מהרש"אחכמת התורה לך לך עמ' קסח, קעב, ר, תקמו, תקעג
נט ע"א54 עשירות תליא באשהגור אריה בראשית פ"ח הערה 43
נט ע"א54 שאין ברכה מצויה וכו' אלא בשביל אשתוקשוטי כלה ח"י אות כא, נד, ריז, ריט-רכא, רמז
נט ע"א54 שאין ברכה מצויה וכו' אלא בשביל אשתוקשוטי כלה חי"א אות ו, קכז, רמח, רמט, רפ, שב
נט ע"א54 שאין ברכה מצויה וכו' אלא בשביל אשתו וכו'לקוטי שיחות ח"כ עמ' 41
נט ע"א54 שאין הברכה מצויה בתוך ביתו של אדם אלא בשביל אשתודובר צדק עמ' 44, 69
נט ע"א56 אוקירו לנשייכואגרא דפרקא (תשסה) עמ' כד
נט ע"א56 אוקירו לנשייכותורת חיים (קאסוב) עמ' רנד
נט ע"א56 אוקירו לנשייכו בדיל דתתעתרוילקוט דברי חכמים ויקרא סי' קג
נט ע"א56 אוקירו לנשייכו וכו'צמח ה' לצבי (תשסז) עמ' קפז
נט ע"א56 אוקירו לנשייכו כי היכי דתתעשרושני המאורות (תשסח) עמ' סו
נט ע"א56 אוקירו לנשייכו כי היכי דתתעתרואורות המאירים ולקוטי ישכר עמ' יד
נט ע"א56 אוקירו לנשייכו כי היכי דתתעתרואז שמח עמ' שפא
נט ע"א56 אוקירו לנשייכו כי היכי דתתעתרוחכמת התורה תולדות עמ' שמו
נט ע"א56 אוקירו לנשייכו כי היכי דתתעתרולקוטי מאמרים עמ' 187, דובר צדק עמ' ה (עמ' 69)
נט ע"א56 אוקירו לנשייכו כי היכי דתתעתרומדבר קדש בראשית ח"א עמ' רכז
נט ע"א56 אוקירו לנשייכו כי היכי דתתעתרוצמח דוד (סקאליע) עמ' תקיד
נט ע"א56 אוקירו לנשייכו כי היכי דתתעתרוקשוטי כלה ח"ח אות קמט, קפז
נט ע"א56 אוקירו לנשייכו כי היכי דתתעתרוקשוטי כלה ח"ט אות שו
נט ע"א56 אוקירו לנשייכו כי היכי דתתעתרותורת החסידים הראשונים עמ' קלב
נט ע"א56 אוקירו לנשייכו כי היכי דתתעתרואבן פינה עמ' 114
נט ע"א56 אוקירו לנשייכו כי היכי דתתעתריחכמת התורה לך לך עמ' רי
נט ע"א56 אוקירו לנשייכומשיבת נפש עמ' מא, קנו
נט ע"א56 אוקירו לנשיכו כי היכי דתתעתרומי השילוח (מישור) ח"א עמ' לד, ח"ב עמ' יד, קעד
נט ע"א56 אוקירו לנשיכו כי היכי דתתעתרומי השלוח (תשסז) ח"א דף לד, ח"ג דף יד, קעד
נט ע"א56 אוקירו לנשיכו כי היכי דתתעתרונחמד ונעים (תשסט) לקוטי אמרים אות קסב
נט ע"א56 היינו דאמר להו רבא לבני מחוזא אוקירו לנשייבו בי היבי דתתעתרוזאת זכרון (תשנב) אות קעט
נט ע"א56 כבדו נשותיכם כדי שתתעשרואהל שלמה (סגל) בראשית עמ' סט
נט ע"א57 חתכו חוליות וכו'דברי שלום חלק ג עמ' סג
נט ע"א57 חתכו חוליות ונתן חול בין חוליא לחוליאילקוט הגרשוני ח"ב
נט ע"א57 תנן התם חתכו חוליות וכו' אין אנו משגיחין בבת קולבית ישראל (טויסיג) שמות עמ' קכג, קכד
נט ע"א57 תנן התם חתכו חוליות וכו' אין אנו משגיחין בבת קולבית ישראל (טויסיג), תליתאה, ח"ב, עמ' עא
נט ע"א57 נתן חול בין חוליא לחוליא ר"א מטהר וכו' השיב ר"א כל תשובות שבעולם וכו'ראשית חכמה, משא ומתן פרק יט
נט ע"א רש"י איתתך גוצא, אשתך קטנה, כפוף עצמך ושמע דבריההצניעות והקדושה (תשסט) פתיחה אות כג
נט ע"א רש"י ד"ה ר"א מטהרבנין אפרים עמ' קי [הלכה]
נט ע"א רש"י ותוס' ד"ה חתכו ובמהר"םבנין אפרים עמ' קט [הלכה]
נט ע"א תוס' - הקשו אהא דאמרו נוח לו לאדם שבא על ספק אשת איש וכו', אמאי נקט ספק אשת איש וכו'לחמי תודה דף רמא ע"א
נט ע"א תוס' ד"ה ואל דמעתיאהלי יעקב (הוסיאטין) דף ת ע"א
נט ע"א תוס' ד"ה ולאדרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' ערב
נט ע"ב01 וזה הוא תנור של עכנאי וכו', מא עביד קוב"ה בההיא שעתא, אמר ליה קא חייך ואמר נצחוני בני נצחוני בניאוצרות חיים - מעלות התורה עמ' סב
נט ע"ב01 וזה הוא תנור של עכנאי מאי עכנאי וכו' שהקיפו דברים כעכנאדרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' רעג
נט ע"ב01 תנור של עכנאי - שהקיפו דברים כעכנא זו וטמאוהו וכו'באר הגולה באר ד הערה 268
נט ע"ב01 תנור של עכנאילקוטי שיחות ח"י עמ' 265
נט ע"ב01 תנור של עכנאימתנת חיים - קנינים עמ' ריב
נט ע"ב01 תנור של עכנאיעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תסד
נט ע"ב01 תנור של עכנאיצוף דבש (לוין) מאמר ג
נט ע"ב01 תנור של עכנאי וכו'צפנת פענח (תשסו) עמ' לא
נט ע"ב01 תנור של עכנאי וכו'דברי שלום ח"ו סי' תצו-תצח
נט ע"ב01 תנור של עכנאי, יצתה בת קול וכו'אור אברהם - מסכת מגילה עמ' שנח
נט ע"ב01 תנור של עכנאי, מחלוקת חכמים ור"אאור אברהם במדבר עמ' צט
נט ע"ב01 תנור של עכנאי, מחלוקת ר"א ורבנןאור אברהם בראשית עמ' סה
נט ע"ב01 תנור של עכנאי...שלא ירבו מחלוקות בישראלפירוש המכבי דברים עמ' סח
נט ע"ב01 תנור של עכנאי וכו' יצאה בת קולעבודת חיים ח"א עמ' קכג
נט ע"ב01 תנור של עכנאיאמרי חמד ח"ב דף טז ע"א
נט ע"ב01 תנור של עכנאיהמאור שבתורה
נט ע"ב03 באותו היום השיב רבי אליעזר וכו' לא בשמים היא וכו'של"ה - תולדות אדם אות רפו
נט ע"ב03 הביא ר"א כל ראיות שבעולם וכו'אגלי טל (פרייל) מאמר שני פרק ג
נט ע"ב03 הביא רבי אליעזר הגדול ראיות שהלכה כמותוחוסן יהושע מאמר א פ"ד עמ' קצב
נט ע"ב03 מעשה ברבי אליעזר וחכמיםמאמר מרדכי (שוואב) ח"א מאמר כט
נט ע"ב03 מעשה דר' אליעזר בתנורו של עכנאיאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) יתרו ליקוטים אות א
נט ע"ב03 מעשה ר"א ור"יפירוש המכבי שמות עמ' מא
נט ע"ב03 עובדא דר"א בן הורקנוסאור אברהם ברכות עמ' שנט
נט ע"ב03 ר"א בן הורקנוס ונסים שנעשו בתנור של עכנאימגלה עמוקות (תשסח) עמ' עב
נט ע"ב05 אמר להם אם הלכה כמותי חרוב זה יוכיח וכו' עמד רבי יהושע על רגליו ואמר לא בשמים היאאוצרות חיים - אישים ח"א עמ' שצו
נט ע"ב05 אמר ר"א אם הלכה כמותי חרוב זה יוכיח, נעקר חרוב ממקומו מאה אמהרביד יוסף (תשסא) ח"ב עמ' 12
נט ע"ב05 הנסים של ר' אליערמבוא התלמוד פכ"ח עמ' שלה-שלז
נט ע"ב06 החרוב נעקר ממקומו ד' מאות אמהגור אריה בראשית פכ"ח הערה 109
נט ע"ב06 נעקר החרוב ועוד דברים ואעפ"כ לא קבעו הלכה כדבריוערבי נחל (תשסד) עמ' תתצד
נט ע"ב06 נעקר חרוב ממקומו וכו'ס' העיקרים (מישור) עמ' צח
נט ע"ב18 מן השמים יוכיחוברכת מועדיך לחיים ח"א דף צו ע"א [שמד ע"א ד"ה הרי]
נט ע"ב18 מן השמים יוכיחוצמח מנחם דף עב ע"ב
נט ע"ב19 בת קול ותוס'נפש הרב עמ' מד; דברי הרב עמ' קג
נט ע"ב19 יצאתה בת קול ואמרה מה לכם אצל ר"א שהלכה כמותו בכ"מאור תורה השלם (מזריטש) סי' רנח
נט ע"ב19 יצאתה בת קול ואמרה מה לכם אצל ר"א שהלכה כמותו בכ"ממגיד דבריו ליעקב, אור תורה סי' רנח
נט ע"ב19 יצתה בת קול ואמרה וכו' לא בשמים היאישראל קדושים עמ' 43, תקנת השבין סי' ג (עמ' 10), צדקת הצדיק סי' סד, קצח, דובר צדק עמ' 150, 155
נט ע"ב19 יצתה בת קול ואמרה וכו' לא בשמים היאפרי צדיק פסח אות מו, קרח אות ו, כי תבא אות יא
נט ע"ב19 יצתה בת קול ואמרה מה לכם אצל ר' אליעזר שהלכה כמותו בכל מקוםאורות ונתיבות ח"ב שער ב פרק יא אות לח
נט ע"ב19 מה לכם אצל ר"א שהלכה כמותו בכל מקוםבאר הגולה באר ד הערה 274, 269-268
נט ע"ב19 מה לכם אצל רבי אליעזר וכו'ס' העיקרים (מישור) עמ' שסז
נט ע"ב19 מה לכם אצל רבי אליעזר שהלכה כמותו בכל מקוםמאמר מרדכי (שוואב) ח"ג מאמר סח
נט ע"ב20 עמד ר' יהושע על רגליו ואמר לא בשמים היאפרדס המלך (תשסט) אות תשז
נט ע"ב20 עמד ר' יהושע על רגליו ואמר לא בשמים היא וכו'אורות ונתיבות ח"ב שער ב פרק יא אות ה
נט ע"ב20 עמד ר"י וכו' ואמר לא בשמים היא וכו' נצחוני בני וכו' רבש"ע גלוי וידוע לפניך , שלא לכבודי עשיתי וכו' אלא לכבודךדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' ק, קנז
נט ע"ב20 עמד ר"י על רגליו ואמר לא בשמים היאשפתי חיים - אמונה ובחירה ח"ב עמ' רעט
נט ע"ב20 עמד ר"י על רגליו ואמר לא בשמים היא כו' אין אנו משגיחין בבת קול וכו'מגיד דבריו ליעקב, לקוטי אמרים סי' פח, קיב, קמט, אור תורה סי' ס, קכו, רנח, שיב, שפד, שצו
נט ע"ב20 עמד ר"י על רגליו ואמר לא בשמים היא כו' אין אנו משגיחין בבת קול וכו'אור תורה השלם (מזריטש) סי' ס, קכו, רנח, שיב, שפד, שצו
נט ע"ב20 עמד רבי יהושע על רגליו ואמר לא בשמים היאשל"ה פרשת ויק"פ אות כא
נט ע"ב20 עמד רבי יהושע על רגליו וכו'רבנו בחיי עה"ת ח"ג עמ' של
נט ע"ב21 לא בשמים היאאור אברהם דברים עמ' שא, שג
נט ע"ב21 לא בשמים היאאור אברהם הלכות מגילה וחנוכה עמ' קב
נט ע"ב21 לא בשמים היאבאר שרים במדבר פ' הקדמה
נט ע"ב21 לא בשמים היאבן מלך - חכמה ומוסר עמ' שיד
נט ע"ב21 לא בשמים היאגור אריה שמות פ"ב הערה 65
נט ע"ב21 לא בשמים היאחכמת התורה וישלח עמ' רסב
נט ע"ב21 לא בשמים היאעקבי אבירים עמ' קלא, קמד, שצ
נט ע"ב21 לא בשמים היא וכו' אין אנו משגיחין בבת קוללקוטי שיחות ח"י עמ' 265, חי"ב עמ' 68, 64, ח"כ עמ' 321, חכ"ג עמ' 38, חכ"ו עמ' 4, חכ"ז עמ' 120, חכ"ח עמ' 255
נט ע"ב21 לא בשמים היא וכו' אין משגיחין בבת קולדרשות הרא"ש (תשסו) ח"א דרוש ס עמ' קנג
נט ע"ב21 לא בשמים היא וכו' שכבר כתבת בתורתך וכו'אילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' קסב
נט ע"ב21 לא בשמים היא ותוס'באר שרים בראשית פ' נח דרוש ז אות ד
נט ע"ב21 לא בשמים היא שכבר ניתנה תורה מהר סיניבית ישראל (טויסיג) תנינא ח"ב עמ' פח, רפג
נט ע"ב21 לא בשמים היא שכבר נתנה תורה מהר סיניאור אברהם ברכות עמ' רפא
נט ע"ב21 לא בשמים היא שכבר נתנה תורה מסינימן הבאר עמ' 236
נט ע"ב21 לא בשמים היאאגרות הראיה חלק א קכד
נט ע"ב21 לא בשמים היאאשל חיים ח"א עמ' ל
נט ע"ב21 לא בשמים היאחכמת התורה בראשית עמ' שמ
נט ע"ב21 לא בשמים היא, מאי לא בשמים היא, אמר רבי ירמיה, שכבר נתנה תורה מהר סיניבאר הגולה באר ד הערה 280
נט ע"ב21 לא בשמים היא, ר"ח ושיטמ"קבית ישי - דרשות עמ' תכה
נט ע"ב21 לא בשמים היא, שכבר ניתנה תורה מהר סיניבית ישראל (טויסיג) דברים עמ' קמו
נט ע"ב21 לא בשמים היא, שכבר נתנה תורה מסיניאור אברהם ויקרא עמ' תיז
נט ע"ב21 תורה לא בשמים הואתפארת משה עמ' קפא
נט ע"ב21 תורה לא בשמים הואבני יששכר ח"א דף קעג ע"א
נט ע"ב21 תורה לא בשמים היאדברי יחזקאל שרגא תליתאה עמ' רפב
נט ע"ב21 תורה לא בשמים היאמבשר טוב - ישועות אברהם עמ' שעה, תטז
נט ע"ב21 תורה לא בשמים היאמבשר טוב, ימי הרחמים והסליחות עמ' נז, קנא, רעז, תקלד
נט ע"ב21 תורה לא בשמים היאתורת העולה ח"ג פרק סה
נט ע"ב21 תורה לא בשמים היא וכו' נצחוני בניטל חיים (פרידלנדר) עמ' רמט
נט ע"ב21 תורה לא בשמים היא, ענין מעשה דרבי אליעזראור ישע (ראפשיץ) עמ' סט
נט ע"ב23 אין אנו משגיחים בבת קולפירוש המכבי דברים עמ' רא
נט ע"ב23 אין אנו משגיחין בבת קולבית ישראל (טויסיג) ויקרא עמ' ח
נט ע"ב23 אין אנו משגיחין בבת קולשביב אור עמ' שסג
נט ע"ב23 אין אנו משגיחין בבת קול וכו' נצחוני בניאוסף מאמרי מוסר וחכמה (תשנט) עמ' רלה
נט ע"ב23 אין אנו משגיחין בבת קולאבן פינה עמ' 161
נט ע"ב23 אין אנו משגיחין בבת קולאמת ליעקב עה"ת עמ' לז
נט ע"ב23 אין אנו משגיחין בבת קולנתיבות עולם ח"ב עמ' נז
נט ע"ב23 אין משגיחים בבת קול אף שבמתיבתא דרקיע פסקו כרבי אליעזרנחל חיים סי' לה
נט ע"ב23 אין משגיחין בבת קולאור אברהם - תלמוד תורה עמ' קמ, שלד, תו
נט ע"ב23 אין משגיחין בבת קולאחרי ראי (תשסד) הר סיני וירא אות ד
נט ע"ב23 אין משגיחין בבת קולחכמת התורה תרומה עמ' כב
נט ע"ב23 אין משגיחין בבת קולטיול בפרדס ח"א עמ' שסד
נט ע"ב23 אין משגיחין בבת קולתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' צז
נט ע"ב23 אין משגיחין בבת קול וכו' קא חייך ואמר, נצחוני בניבאר הגולה באר ד הערה 343, 270-269, 312-311
נט ע"ב23 אין משגיחין בבת קול לא בשמים היא וכו'ערבי נחל (תשסד) עמ' ריא, תתקג
נט ע"ב23 אין משגיחין בבת קולבכורי אברהם דף פב ע"ב-ע"ד, פג ע"ב
נט ע"ב23 אין משגיחין בבת קולחכמת התורה נח עמ' כא
נט ע"ב23 אין משגיחין בבת קולטוב טעם דברים עמ' עד
נט ע"ב23 אין משגיחין בבת קולשם משמעון (שפירא) עמ' עג, קמז
נט ע"ב23 משגיחין בבת קול או לאחכמת התורה ויקרא עמ' קי
נט ע"ב24 אחרי רבים להטותשערי תלמוד תורה (תשמז) עמ' קא, קד, קח
נט ע"ב24 אחרי רבים להטותשערי תלמוד תורה (תשסו) עמ' קיד, קיט
נט ע"ב25 אשכחיה ר"נ לאליהו א"ל מאי עביד קוב"ה בההיא שעתא א"ל קא חייך ואמר נצחוני בני נצחוני בניאור תורה השלם (מזריטש) סי' ס, רנח, שיב, שפד
נט ע"ב25 אשכחיה ר"נ לאליהו א"ל מאי עביד קוב"ה בההיא שעתא א"ל קא חייך ואמר נצחוני בני נצחוני בנימגיד דבריו ליעקב, לקוטי אמרים סי' קיב, קמט, אור תורה סי' ס, רנח, שיב, שפד
נט ע"ב25 אשכחיה רבי נתן לאליהו וכו' נצחוני בניבית ישראל (טויסיג) ויקרא עמ' ח
נט ע"ב25 אשכחיה רבי נתן לאליהו וכו' נצחוני בני נצחוני בנישל"ה - תולדות אדם אות קכו
נט ע"ב25 אשכחיה רבי נתן לאליהומאמר מרדכי (שוואב) ח"א מאמר כט
נט ע"ב25 מאי עביד קודשא בריך הוא?... קא חייך ואמר: נצחוני בני! נצחוני בני!נועם אלימלך דף פז ע"ג
נט ע"ב26 קא חייךמחשבות חרוץ סי' יג (עמ' 199)
נט ע"ב26 קא חייך ואמר ניצחוני בניפרי צדיק בראשית אות ט, לחנוכה אות י, שמות אות ב, תצוה אות יב, פורים אות ה, כי תשא אות ג, פקודי אות ז, בהעלותך אות ה, ט, קרח אות ו, כי תבא אות יא, סוכות אות כג
נט ע"ב26 קא חייך ואמר נצחוני בניטללי אורות עמ' מט
נט ע"ב26 קא חייך ואמר נצחוני בנינועם אלימלך (תשסא) עמ' שנה
נט ע"ב27 אומר הקב"ה נצחוני בניחכמת התורה תולדות עמ' רעו, תק
נט ע"ב27 אמר נצחוני בניקול ששון (גולדברג) אות לב
נט ע"ב27 אמרו אותו היום הביאו כל טהרות שטיהר ר"א ושרפום באש ונמנו עליו וברכוהושל"ה - שער האותיות אות פ ס"ק ט
נט ע"ב27 ניצחוני בניאור זרוע לצדיק סי' ג (עמ' 11), דברי סופרים סי' לו (עמ' 34), רסיסי לילה סי' מט (עמ' 186), פוקד עקרים סי' ד (עמ' 12), לקוטי מאמרים עמ' 149, 175, 224, צדקת הצדיק סי' רנא, דובר צדק עמ' 139, 149
נט ע"ב27 נצחוני בניבוצינא דנהורא (תשסז) עמ' קכה
נט ע"ב27 נצחוני בניזכות ישראל - עשר עטרות פרק ה אות סו, עשר צחצחות פרק ב אות לח
נט ע"ב27 נצחוני בניחכמת התורה יתרו עמ' שצט
נט ע"ב27 נצחוני בניחסד לאברהם - משמיע שלום (תשנה) עמ' קמב
נט ע"ב27 נצחוני בניטללי אורות עמ' לג נ
נט ע"ב27 נצחוני בנילקוטי תורה (ויז'ניץ, תשסו) עמ' כה
נט ע"ב27 נצחוני בנימי מרום חי"א עמ' קכח
נט ע"ב27 נצחוני בנימשמיע שלום עמ' קמב
נט ע"ב27 נצחוני בניערבי נחל (תשסד) עמ' פד
נט ע"ב27 נצחוני בניצמח דוד (סקאליע) עמ' רפג
נט ע"ב27 נצחוני בניקומץ המנחה (צונץ) דרוש נו אות טז
נט ע"ב27 נצחוני בני נצחוניגור אריה בראשית פי"ח הערה 43
נט ע"ב27 נצחוני בני נצחונילקוטי שיחות חי"ג עמ' 42, חי"ד עמ' 162, חכ"ג עמ' 222
נט ע"ב27 נצחוני בני נצחונילקוטי שיחות חל"ו עמ' 186
נט ע"ב27 נצחוני בני נצחוניאהל אלימלך עמ' נה, סז
נט ע"ב27 נצחוני בני נצחוניס' ג' תמוז תשנד עמ' רעט
נט ע"ב27 נצחוני בנימוסר המקרא והתלמוד עמ' קסט, קפו-קפז
נט ע"ב27 נצחוני בני, נצחוני בניקרני אורה עמ' סט
נט ע"ב29 ברכוהו - שמותי הוא ברכוהוגור אריה במדבר פ"ה הערה 110
נט ע"ב29 כשנדוהו לרבי אליעזרתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' פו
נט ע"ב29 כששמתוהו לר"א בן הורקנוס נשמט וישב ע"ג קרקע וזלגו עיניו דמעותאמרי נועם (מועדים) סי' ח לחנוכה [מבן המחבר]
נט ע"ב33 ריחוק מנורה ד' אמותגור אריה במדבר פי"ב הערה 19
נט ע"ב34 כמדומה לי שחבירים בדילים ממךאוצרות חיים - אישים ח"א עמ' תב
נט ע"ב34 כמדומה לי שחברים וכו'דברי שלום חלק ד עמ' פה
נט ע"ב35 ישב ר"ע וזלגו עיניו דמעותקדושת עיניים סי' תר
נט ע"ב36 זלגו עיניו דמעות, לקה העולם שליש בזיתים ושליש בחטים ושליש בשעוריםאוצרות חיים - אישים ח"א עמ' תג
נט ע"ב38 כל מקום שנתן בו עיניו מיד נשרףעטרת ישועה (תשסד) שמן ששון לחנוכה פ"א אות א
נט ע"ב38 רבן גמליאל היה בא בספינה וכו' כך מקובלני וכו'אוצרות חיים - אישים ח"א עמ' תו
נט ע"ב38 שנתן בו עיניוהכתב והקבלה בראשית פ"ט פסוק ד
נט ע"ב39 עמד ר' גמליאל על רגליו ואמר גלוי וידועצוף דבש (לוין) מאמר ד בסופו
נט ע"ב41 אין להפסיק בין תפלה לתחנוןאור אברהם - הגדה של פסח - קונטרס שואלין ודורשין עמ' שפז
נט ע"ב41 אין להפסיק בין תפלה לתחנוןאור אברהם הלכות מגילה וחנוכה עמ' רכב
נט ע"ב41 אמא שלוםצמח מנחם דף סט ע"ד
נט ע"ב41 דביתהו דר"אנפש הרב עמ' ר
נט ע"ב41 לא הוה שבקא ליהרבנו בחיי עה"ת ח"ג עמ' קיא, קטז
נט ע"ב42 למיפל על אפיהטוב טעם במדבר עמ' צ, צא
נט ע"ב42 עיקר תפילתם היה בנפילת אפיםשמן הטוב (תשסב) - דברי תורה אות מט
נט ע"ב43 מיד שנפל ר"א על פניו מת ר"גמגלה עמוקות (תשסח) עמ' רלט
נט ע"ב43 נפל על אפיהדברי שמואל (תשנח) עמ' קצד
נט ע"ב43 נפל על אפיהתולדות שמואל עמ' קצד
נט ע"ב45 הלוחץ את הגר עובר בשלשה לאויןפירוש המכבי שמות עמ' רעח
נט ע"ב45 המאנה את הגר עובר בג' לאוין והלוחץ עובר בשנים וכו'ראשית חכמה, ענוה פרק ד אות מח
נט ע"ב45 המאנה את הגר עובר בשלשה לאויןבאר משה (אפשטיין) במדבר עמ' תרכא
נט ע"ב45 והלוחצו עובר כו' וברש"י שםעיוני רש"י שמות ח"ב עמ' קנא, קנב
נט ע"ב45 שלשה לאוין - השמיט לא תכחשותתן אמת ליעקב (תשסד) ח"ב עמ' עג
נט ע"ב48 הזהירה התורה על אונאת הגר כמה פעמיםמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 410
נט ע"ב48 הזהירה התורה על אונאת הגרגבורות ה' עמ' רעג
נט ע"ב48 הזהירה תורה בגר מפני שסורו רעתקנת השבין סי' א (עמ' 4), אור זרוע לצדיק סי' ה (עמ' 16), לקוטי מאמרים עמ' 118, צדקת הצדיק סי' רמו
נט ע"ב48 הזהירה תורה על הונאת הגרגור אריה שמות פכ"ג הערה 18
נט ע"ב48 התורה הזהירה על הגר בשלושים וששה מקומותבשבילי אמונה ח"ב עמ' תמב
נט ע"ב48 מפני מה הזהירה התורה בל"ו מקומות בגראמרי יוסף שמות דף צד ע"א
נט ע"ב49 בגר מפני שסורו רעבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' שלג
נט ע"ב49 גר וכו' סורו רעלקוטי שיחות חל"ט עמ' 97
נט ע"ב49 ואמרי לה במ"ו מקומותאמה של מלכות עמ' 50
נט ע"ב49 מפני שסורו רעמי השלוח (תשסז) ח"א דף צג, ח"ב דף סה, ח"ג דף ערה
נט ע"ב49 שסורו רעחכמת התורה משפטים עמ' קמג
נט ע"ב50 מום שבך אל תאמר לחברך והיינו דאמרי אינשי דזקיף ליה זקיפא בריותקיה לא נימא ליה לחבריה זקיף ביניתאשל"ה פרשת קדושים אות כא
נט ע"ב50 מום שבך אל תאמר לחברךפירוש המכבי שמואל עמ' קנא
נט ע"ב50 מום שבך אל תאמר לחברךפירוש המכבי שמות עמ' רעח
נט ע"ב50 תניא ר"נ אומר מום שבך אל תאמר לחברךקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' תריב
נט ע"ב50 תניא רבי נתן אומר מום שבך אל תאמר לחברךשל"ה - שער האותיות אות ע ס"ק יב בהגה"ה
נט ע"ב רש"י ד"ה בין מלאלקוטי שיחות ח"ט עמ' 188
נט ע"ב רש"י ד"ה מום שבךעיוני רש"י שמות ח"ב עמ' קנב
נט ע"ב תוס' ד"ה לא בשמיםטל חיים (פרידלנדר) עמ' רצט
נט ע"ב תוס' ד"ה לאאהל משה (שיינרמן) בראשית עמ' תתנב
ס ע"א כל באמת אמרו הלכה היאשל"ה תושבע"פ אות תנז
ס ע"א כל באמת אמרו הלכה היאאור אברהם - רות עמ' מו
ס ע"א לא יחלק החנוני קליות ואגוזין לתינוקותמסילת ישרים עמ' שנב
ס ע"א אין מפרכסין את האדם וביעבץתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' קסב
ס ע"א אין מפרכסין לא את האדם ולא את הבהמה ולא את הכליםאוצרות חיים - יושר המידות עמ' תכו
ס ע"ב15 אין מפרכסין את הכלים הישניםמסילת ישרים עמ' שנט
ס ע"ב15 אין מפרכסין הכלים הישנים שיראו כחדשיםשפתי חיים - מידות ועבודת ה' ח"ב עמ' תסה
ס ע"ב16 ההוא עבדא סבא דצבעיה לרישיה וכו'ידו בכל סי' רלא
ס ע"ב18 יהו עניים בני ביתךשערי תשובה סה"י אות פו
ס ע"ב21 חזי דאנא קשיש לאבוךמוסר המקרא והתלמוד עמ' קפ
ס ע"ב22 צדיק מצרה נחלץ ויבא אחר תחתיולחמי תודה דף כו ע"א
ס ע"ב23 איזהו נשך ואיזהו תרביתשבט מישראל עמ' שפג
ס ע"ב28 נשך היינו תרביתדרשות מהר"ל (יד מרדכי) עמ' שעט
ס ע"ב31 אי דאוזפיה מאהדרך ישראל סי' א ס"ק א [הלכה]
ס ע"ב34 בתר מעיקראדרך ישראל סי' א ס"ק ב-ג [הלכה]
ס ע"ב38 אי אתה מוצא נשך בלא תרבית וכו'לקוטי שיחות ח"ו עמ' 183
ס ע"ב38 אי אתה מוצא נשך בלי תרביתקרן פני משה ח"א עמ' סה
ס ע"ב38 אמר רבא אי אתה מוצא לא נשך בלא תרבית ולא תרבית בלא נשך ולא חלקו הכתוב אלא לעבור עליו בשני לאויןשל"ה ווי העמודים פרק יב אות יב
ס ע"ב38 לא נשך בלא תרביתהכתב והקבלה ויקרא פכ"ה פסוק לז
ס ע"ב39 אלא לעבור עליו בב׳ לאוין וכו׳טוב ירושלים ויקרא פכ"ה פסוק לו
ס ע"ב39 לעבור עליו בשני לאויןחכמת התורה יתרו עמ' תצא
ס ע"ב תוס' ד"ה למהגור אריה ויקרא פכ"ה אות נה
ס ע"ב תוס' ד"ה למהמכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' תרנב
ס ע"ב ריטב"א - גוזל ע"מ למיקטבנין אפרים עמ' קכה [הלכה]
סא ע"א10 לא נשך באוכל ולא רבית בכסף צריכי קראויקרא יעבץ עמ' טו
סא ע"א12 השתא דכתיב את כספך לא תתן לו בנשך וכו' ובנשך ובמרבית לא תתן אכלךשל"ה ווי העמודים פרק ב אות יג
סא ע"א13 בנשך ובמרביתהכתב והקבלה ויקרא פכ"ה פסוק לז
סא ע"א14 קרי ביה הכי את כספך לא תתן לו בנשך ובמרבית ובנשך ובמרבית לא תתן אכלךדרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' כד
סא ע"א14 תדרוש המציעתא לכאן ולכאןאגרא דכלה ח"ב עמ' קפב
סא ע"א21 לאו באונאהעיוני רש"י שמות ח"ב עמ' קנא
סא ע"א21 לאו ברבית ותוס' ד"ה לעבוראיש מבין דף מ ע"ב
סא ע"א21 למה לי לאו באונאהמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 364
סא ע"א24 אי כתב רחמנא לאו בגזל, משום דבעל כורחיה, אבל אונאה אימא לאבאר הגולה באר ז הערה 204
סא ע"א29 מה להנך שכן שלא מדעת תאמר בריבית דמדעתיהלקוטי שיחות חי"ב עמ' 115
סא ע"א37 כובש ש"ש בהדיא כתיב ביה לא תעשוקויגד יעקב עמ' תשמט
סא ע"א37 לכובש שכר שכיר וכו' לעבור עליו בב' לאוין ובתוס' ומהרש"אמאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף כב ע"א
סא ע"א תוס' - אין לאו דגזילה בגוזל קרקעאור אברהם דברים עמ' קפט
סא ע"א תוס' ד"ה אלאדרכי החיים ח"א עמ' רצו
סא ע"א תוס' ד"ה אלאמשנת חיים במדבר עמ' של
סא ע"א תוס' ד"ה אלא, אם בקרקע יש לאו דלא תגזולעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תקג
סא ע"א תוס' ד"ה אםדרך ישראל סי' יח לסי' קסא ס"א [הלכה]
סא ע"א תוס' ד"ה אם אינודגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' שכא
סא ע"א תוס' ד"ה אם אינו עניןדרכי חושן עמ' רצז [הלכה]
סא ע"א תוס' ד"ה לעבורתקנת השבין סי' יג (עמ' 119)
סא ע"א תוס' ד"ה לעבור ומהרש"א ומהרמ"ש והמפרשבנין אפרים עמ' קיא [הלכה]
סא ע"א תוס' ד"ה לעבור עלי בשני לאוין וכו'כח מעשיו הגיד לעמו ח"א דף יד ע"א
סא ע"א תוס' ד"ה לעבור - הא דלא מוקי לאו דלא תגזול אגזל גופאלחמי תודה דף רמ ע"א
סא ע"א שט"מבנין אפרים עמ' קכא [הלכה]
סא ע"ב01 לא תגנובו דכתב רחמנא למה לימי השלוח (תשסז) ח"א דף קכא
סא ע"ב02 לא תגנבו על מנת למיקט לא תגנובו על מנת לשלם תשלומי כפלשל"ה - שער האותיות אות ק ס"ק ל
סא ע"ב02 לא תגנוב ע"מ למיקטאשר ליהודה עמ' רנט
סא ע"ב02 לא תגנוב על מנת למיקטשערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר פה
סא ע"ב02 לא תגנובו ע"מ למיקט וכו'יציב פתגם על התורה עמ' סט
סא ע"ב02 לא תגנובו, על מנת למקטשערי תשובה שער ג אות פה
סא ע"ב03 אפילו למיקטרבנו בחיי עה"ת ח"ב עמ' תקכה
סא ע"ב03 לא תגנוב ע"מ לשלם תשלומי כפללקוטי שיחות חי"ד עמ' 91
סא ע"ב03 על מנת למיקטטוב טעם ויקרא עמ' קב
סא ע"ב04 לאו דכתב רחמנא במשקלות וכו'לקוטי שיחות חכ"ז עמ' 150
סא ע"ב04 לאו דכתב רחמנא במשקלות למה ליאיש צעיר דף כח ע"א
סא ע"ב07 לא תעשו עול במשפט וכו' המדה הזאת מדת קרקע וכו' אני הוא שהבחנתי במצרים וכו'ראשית חכמה, משא ומתן פרק י
סא ע"ב07 לא תעשו עול במשפט וכו'דרשות שבט הלוי עמ' כא
סא ע"ב09 במדה זו מידת קרקעשערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר פז
סא ע"ב12 שלא ירתיחטוב טעם ויקרא עמ' קח
סא ע"ב16 אמר רבא למ"ל דכתב רחמנא יצי"מ ברביתאיש אמונים דף יג ע"ג
סא ע"ב16 אמר רבא למה לי דכתב רחמנא יציאת מצרים גבי ציצית, יציאת מצרים במשקלותרביד יוסף (תשסא) עמ' 57
סא ע"ב16 למה לי דכתב יצ"מ בריביתדרשות מהר"ל (יד מרדכי) עמ' שעד
סא ע"ב16 למה לי דכתב רחמנא יצי"מ ברבית וכו' במשקלותלקוטי שיחות חכ"ז עמ' 149
סא ע"ב16 למה לי דכתב רחמנא יציאת מצרים בריבית, יציאת מצרים גבי ציצית, יציאת מצרים במשקלות וכו'אוצרות חיים - תשובה ותיקונים עמ' כה
סא ע"ב16 למה לי דכתב רחמנא יציאת מצרים גבי רבית וכו'לחמי תודה דף קפ ע"א
סא ע"ב17 הוזכרה יציאת מצרים באיסור ריביתמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 367
סא ע"ב17 יציאת מצרים אצל רביתגבורות ה' עמ' קעב
סא ע"ב17 נאמר יציאת מצריםדרשות מהר"ם בנעט עמ' צ, קח
סא ע"ב19 אני הוא שהבחנתי במצרים וכו' (ובפנ"י שם)עיוני רש"י במדבר עמ' רמג-רמד
סא ע"ב19 אני הוא שהבחנתי במצריםנשמת חיים (ברלין) עמ' נ
סא ע"ב19 אמר הקב"ה אני הוא שהבחנתי במצרים בין טפה של בכור לטפה שאינה של בכור וכו'אמרי נועם (מועדים) סי' ו ליום א דפסח
סא ע"ב19 אמר הקב"ה אני הוא שהבחנתי במצרים בין טפה של בכור לטפה שאינה של בכורשל"ה - תולדות אדם אות קכז
סא ע"ב19 אני הוא שהבחנתי בין טיפה וכו'מי השלוח (תשסז) ח"ג דף נב
סא ע"ב19 אני הוא שהבחנתי בין טיפה של בכור לטיפה שאינו של בכור וכו'בת עין (תשסז) עמ' ריד, רצא, שצא
סא ע"ב19 אני הוא שהבחנתי בין טיפה של בכוראמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) אחרי י
סא ע"ב19 אני הוא שהבחנתי במצרים וכו' ושאומר על קלא אילן שהוא תכלתאגרא דכלה ח"ג עמ' שי
סא ע"ב19 אני הוא שהבחנתי וכו' אני הוא שעתיד ליפרעלקוטי שיחות ח"ח עמ' 97
סא ע"ב19 אני הוא שהבחנתי וכו'חלק יעקב (קנטור) דרוש יב
סא ע"ב19 אני שהבחנתי במצריםהמאור שבתורה
סא ע"ב19 שהבחנתי במצרים בין טיפה של בכור וכו'בינת משה (תשסב) עמ' סה
סא ע"ב20 בין טיפה של בכור לשאינה של בכורגור אריה במדבר פט"ו הערה 136
סא ע"ב21 אני הוא שעתיד ליפרע ממי שתולה מעותיו בנכריילקוט הגרשוני ח"ב
סא ע"ב21 ליפרע ממי שתולה מעותיו בנכרי, ורש"י ותוס'אור הרעיון עמ' קה
סא ע"ב23 ממי שתולה קלא אילן בבגדו ואומר תכלת הואאורות ונתיבות ח"ב שער ה פרק ב אות י
סא ע"ב23 ממי שתולה קלא אילן בבגדו ואומר תכלת הואמדבר קדש בראשית ח"א עמ' קצא
סא ע"ב23 מן התולה קלא אילן בבגדוצמח ה' לצבי (תשסז) עמ' תקלב
סא ע"ב24 בין תכלת לקלא אילןבאר שרים בראשית פ' וישלח דרוש ה אות ג
סא ע"ב24 בין תכלת לקלא אילןהגיוני עוזיאל ח"א עמ' 311
סא ע"ב24 רבינא אקלע לסוראברכת מועדיך לחיים ח"ב דף פו ע"ב [שיז ע"ב ד"ה ובזה], צח ע"ג [שסה ע"א ד"ה גלוי]
סא ע"ב25 א"ל רב חנינא מסורא דפרת לרבינא יציאת מצרים דכתיב רחמנא וכו' אילמלא לא העליתי וכו' שאין מטמאין בשרצים דיינועם אלימלך (תשסא) עמ' רכו
סא ע"ב25 א"ר חנינא וכו' מאי שנא גבי שרצים דכתיבתפארת ישראל עמ' קח
סא ע"ב26 יצ"מ דכתב רחמנא גבי שרצים ל"ל וכו'דרשות הצל"ח השלם עמ' תיד
סא ע"ב26 יצי"מ דכתיב גבי שרציםהמאור שבתורה
סא ע"ב26 יציאת מצרים דכתב רחמנא גבי שרצים ל"לאבן פינה עמ' 54
סא ע"ב26 יציאת מצרים דכתיב גבי שרצים למה לי וכו'לחמי תודה דף פד ע"ב
סא ע"ב29 עתיד להיפרע ממי שמערב קרבי דגיםחדוותא דשמעתתא ח"ב דף כ ע"ב
סא ע"ב29 אני עתיד ליפרע ממי שמערב קרבי דגים טמאים בקרבי דגים טהורין ומוכרן לישראלגור אריה ויקרא פי"ט הערה 322
סא ע"ב31 אנא המעלה קא קשיא ליצוף דבש (לוין) מאמר ד הג"ה אמרי נועם
סא ע"ב34 אילמלי לא העליתי את ישראל ממצרים אלא בשביל דבר זה שאין מטמאין בשרצים דילחמי תודה דף נ ע"א
סא ע"ב34 אלמלא העליתי את ישראל וכו'אמרי נפתלי עמ' נז
סא ע"ב34 אלמלא העליתי את ישראל ממצרים אלא בשביל דבר זה שאין מטמאין בשרצים דיי, ורש"יעקבי אבירים עמ' תמא
סא ע"ב34 אלמלא העליתי את ישראל ממצרים אלא בשביל דבר זה שאין מטמאין בשרצים דיי ורש"ישערי אורה (מילר) ח"ב עמ' קפז
סא ע"ב34 אלמלא העליתי את ישראל וכו' אלא שאינם מטמאין בשרצים וכו'דרשות שבט הלוי עמ' קכו, קנו
סא ע"ב34 אלמלא העליתי את ישראל וכו'אמרי נפתלי ח"א עמ' נז
סא ע"ב34 אלמלא העלתי את ישראל ממצרים אלא וכו' וברש"ימתנת חיים מועדים (תשנח) עמ' רנה
סא ע"ב34 אלמלא לא העליתי את ישראל וכו' אע"ג דלא נפישמאורי שערים עמ' נה, קא
סא ע"ב34 אלמלא לא העליתי את ישראל ממצרים אלא בשביל דבר זה שאין מטמאין בשרצים - דייבית ישראל (טויסיג) דברים עמ' סג
סא ע"ב34 אלמלא לא העליתי את ישראל ממצרים אלא בשביל דבר זה שאין מטמאין בשרצים - דייבית ישראל (טויסיג) תנינא ח"ב עמ' קצז
סא ע"ב34 אלמלא לא העליתי את ישראל ממצרים אלא בשביל שאין מטמאין בשרצים כשאר אומות, דיובאר הגולה באר ה הערה 97
סא ע"ב34 אלמלא לא העליתי את ישראל ממצרים אלא על שאין מטמאים בשרצים דייןבני יששכר ח"א דף פה ע"ב, ח"ב דף קלו ע"א
סא ע"ב34 אלמלי לא הוצאתי אתכם אלא שאין מטמאין בשרצים דישפת אמת (רייז) ארבע פרשיות ופורים עמ' רא
סא ע"ב34 אלמלי לא העליתי את ישראל ממצרים אלא בשביל דבר זה שאין מטמאין בשרצים דימראה יחזקאל (תשסד) עמ' רכו
סא ע"ב34 אמר הקב"ה אילמלא העליתי את ישראל ממצרים אלא בשביל דבר זה שאין מטמאין בשרצים דיישל"ה ווי העמודים פרק ו אות כב, פרק ח אות יג
סא ע"ב34 אמר הקב"ה אלמלא לא העליתי את ישראל ממצרים אלא בשביל דבר זה שאין מטמאין בשרצים דייעטרת ישועה (תשסד) אות יא לשביעי ש"פ
סא ע"ב34 אמר הקב"ה אלמלא לא העליתי את ישראל ממצרים אלא בשביל דבר זה שאין מטמאין בשרצים דיישרגא המאיר על התורה עמ' רעג
סא ע"ב34 אמר הקב"ה אילמלא לא העליתי את ישראל ממצרים אלא בשביל דבר זה, שאין מטמאין בשרצים - דיינועם אלימלך דף נו ע"ג
סא ע"ב34 אפילו אין לישראל אלא מה שאין מטמאין בשרצים דייחכמת התורה ויגש עמ' שעט
סא ע"ב34 אפילו מה שאין מטמאים בשרצים דייחכמת התורה נח עמ' שעב
סא ע"ב34 בשביל זה בלבד שאינם אוכלין שרצים די להעלותם מארץ מצריםאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) שמיני י
סא ע"ב34 בשביל שאין מטמאין בשרציםאור הרעיון עמ' שטו
סא ע"ב34 הקב"ה העלה את ישראל ממצרים ולו בשביל שלא יטמאו בשקצים ורמשיםפנקסי הראי"ה ח"א עמ' רסד
סא ע"ב35 מעליותא היא גבייהוחכמת התורה שמיני עמ' תמד, תמז
סא ע"ב38 טפי מאיסידרכי החיים ח"ב עמ' קכז
סא ע"ב43 אבק רביתשל"ה פרשת וישלח אות ג
סא ע"ב43 רבית קצוצה יוצאה בדייניןבית ישראל (טויסיג) ויקרא עמ' קנ
סא ע"ב44 ר"י אמר אפילו רבית קצוצה נמי אינה יוצאה בדייניןלקוטי שיחות חי"ב עמ' 117
סא ע"ב49 הוקשו מלוי ברבית לשופכי דמיםמרפא לשון עמ' קיב
סא ע"ב תוס' ד"ה אי עשהדגלי יהודה דרוש א אות ד
סא ע"ב תוס' ד"ה לעבורעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תרנ
סב ע"א01 אהדר ליה כי היכי דניחי וכו׳טוב ירושלים ויקרא פכ"ה פסוק לב
סב ע"א01 וחי אחיך עמך אהדר ליה כי היכי דניחישערי תשובה שער ג אות כה
סב ע"א01 וחי אחיך עמךשערי תלמוד תורה (תשסו) עמ' צא
סב ע"א02 ורבי יוחנן, האי וחי אחיך עמך מאי עביד ליה מבעי ליה לכדתניא שנים שהיו מהלכין בדרך וכו'אמרי משה (פינטו) ח"א עמ' רמה, רפז
סב ע"א03 שנים שהיו מהלכין בדרך וביד אחד מהן קיתון של מים וכו' חייך קודמים לחיי חברךעקבי אבירים עמ' קמא
סב ע"א03 שנים המהלכין בדרך וביד אחד קיתון של מים וכו' חייך קודמיןאור יחזקאל - מדות עמ' קט, קכא
סב ע"א03 שנים שהיו מהלכיך בדרך וביד אחד מהם קיתון של מים וכו'בינה לעתים דרוש סט עמ' תע
סב ע"א03 שנים שהיו מהלכין בדרך וביד אחד מהם קיתון של מים וכו'מאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 52
סב ע"א03 שנים שהיו מהלכין בדרך וביד אחד מהן קיתון של מים אם שניהם שותין שניהם מתים וכו'שבט מישראל עמ' שע
סב ע"א03 שנים שהיו מהלכין בדרך וכו' מוטב שישתו שניהם ואל יראה אחד במיתת חבירונחמד ונעים (תשסט) מקץ ד"ה ונחיה
סב ע"א03 שנים שהיו מהלכין בדרך... וחי אחיך עמך - חייך קודמיןאבן ישפה עמ' 6
סב ע"א03 שנים שהלכו בדרך וביד אחד קיתון של מים וכו'שבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' עג
סב ע"א03 שנים שמהלכין בדרך ובידם קיתוןרוח יעקב (בן שבת, תשסז) עמ' סז
סב ע"א04 קיתון של מיםמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 48
סב ע"א06 בן פטורא ור' עקיבאאור יהל ח"א עמ' קיח-קיט
סב ע"א06 בן פטוראמוסר המקרא והתלמוד עמ' קכ
סב ע"א06 מחלוקת ר"ע ובן פטוראמאור האגדה פרק ג
סב ע"א08 וחי אחיך עמך חייך קודמיםשערי תלמוד תורה (תשמז) עמ' פג
סב ע"א08 וחי אחיך עמך חייך קודמין לחיי חבירךאמרי יקותיאל (תשסג) עמ' קלב
סב ע"א08 וחי אחיך עמך חייך קודמין לחיי חברךדברי יהושע מאמר א פ"ד עמ' כא
סב ע"א08 וחי אחיך עמך חייך קודמים לחיי חבירךאוצרות חיים - מעשה הצדקה עמ' רלב
סב ע"א08 וחי אחיך עמך חייך קודמין לחיי חברךקול ששון (גולדברג) פתיחה
סב ע"א08 וחי אחיך עמך חייך קודמיןקומץ המנחה (צונץ) דרוש קטז אות ט, דרוש קכח אות ה, דרוש קעד אות ד
סב ע"א08 וחי אחיך עמך, חייך קודמין לכל אדםאור אברהם דברים עמ' צג
סב ע"א08 וחי אחיך עמך, חייך קודמיןאור אברהם - תלמוד תורה עמ' שפג
סב ע"א08 עד שבא ר' עקיבא ולימד וחי אחיך עמך חייך קודמים לחיי חברךשל"ה - שער האותיות אות ב ס"ק ב בהגה"ה
סב ע"א08 עד שבא ר"ע ולימד וחי אחיך עמך חייך קודמים לחיי חבירךדרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' קי
סב ע"א09 חייך קודמים וכו'בינה לעתים דרוש סט עמ' תסט
סב ע"א09 חייך קודמים לחיי חבירךלקוטי שיחות חי"ז עמ' 218
סב ע"א09 חייך קודמים לחיי חבירךשרגא המאיר על התורה עמ' מא
סב ע"א09 חייך קודמים לחיי חברךספר הזכרונות (סוף דברי סופרים) סי' א (עמ' 47)
סב ע"א09 חייך קודמיםמאורי שערים עמ' קכא
סב ע"א09 חייך קודמיםמכמני עוזיאל עמ' רכח
סב ע"א09 חייך קודמין וכו'אור יחזקאל - דרכי העבודה עמ' קצג
סב ע"א09 חייך קודמין לחיי חבירךאור אברהם במדבר עמ' רכה
סב ע"א09 חייך קודמין לחיי חבירךרוח יעקב (בן שבת, תשסז) עמ' צה
סב ע"א09 חייך קודמין לחיי חברך וכו׳טוב ירושלים ויקרא פי"ט פסוק יז
סב ע"א09 חייך קודמין לחיי חברךזכור לאברהם (וייס) פ' בהר
סב ע"א09 חייך קודמין לחיי חברךילקוט דברי חכמים ויקרא סי' ריד, רצח
סב ע"א09 חייך קודמין לחיי חברךערפילי טוהר קכט; משפט כהן שלח-שלט
סב ע"א09 חייך קודמין לחיי חברךשירי משכיל כלל ט פרט ו
סב ע"א09 חייך קודמין לחיי חברךתפלה למשה (אלמושנינו) עמ' קעז
סב ע"א09 חייך קודמיןאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' רכט
סב ע"א09 חייך קודמיןבשבילי אמונה ח"ב עמ' רנג
סב ע"א09 חייך קודמיןבשעה שהקדימו תער"ב ח"א עמ' רנג
סב ע"א09 חייך קודמיןמפי ספרים וסופרים - פניני חסידות שופטים ז
סב ע"א09 חייך קודמיןמשמרת איתמר (תשסז) עמ' תרסה
סב ע"א09 חייך קודמיןתורת חיים (ר' דובער) שמות ח"א דף קעג ע"ד
סב ע"א10 הניח להם אביהם מעות של רבית, אף על פי שיודעים שהן של רבית, אינן חייבין להחזירןבית ישראל (טויסיג) ויקרא עמ' קמט
סב ע"א14 הניח להן אביהם פרה וטלית וכו'יערות דבש ח"ב עמ' רעז
סב ע"א15 וכל דבר המסויים חייבין להחזיר מפני כבוד אביהןלקוטי שיחות חי"ב עמ' 117
סב ע"א15 חייבין להחזיר משום כבוד אביהםחכמת התורה נח עמ' רסה
סב ע"א15 כבוד אביהםדגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' כח
סב ע"א18 בעושה מעשה עמךגור אריה ויקרא פי"ט הערה 25, 299
סב ע"א18 בעושה מעשה עמךמשיבת נפש עמ' פד
סב ע"א39 לא תשימון עליו נשך - בעדים וערבאחרי ראי (תשסד) סדרות סי' יט-א
סב ע"א42 כל שבדיניהםדגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' שנא
סב ע"א50 והרי משכנתאדרך ישראל סי' ט ס"ק ח, כא [הלכה]
סב ע"א תוס' ד"ה חייךדגלי יהודה דרוש א אות ה
סב ע"א תוס' ד"ה לאדרך ישראל סי' טז ס"ק ה, ט [הלכה]
סב ע"א מהר"ם שי"ף - תמה עמ"ש חייך קודמין ממ"ש דאם האדון יש לו רק וכו' עבד קודםקומץ המנחה (צונץ) דרוש קעד אות ד
סב ע"ב וכי אין לו יין מאי הוי והתניא אין פוסקין על הפירות עד שיצא השערשל"ה תושבע"פ אות רלט
סב ע"ב מתני' בבא לחוב בדמיהן וברש"י ד"ה מתני' וד"ה לאדרך ישראל סי' ג ס"ק ה-ח [הלכה]
סב ע"ב אמר כד שכיבנא נפיק לגבאי ר' אושעיא דתריצנא מתני' כוותי'פרדס המלך (תשסט) אות צג
סב ע"ב ר' אושעיא מקבל פניו כשימותבאר ראי (רוזן) עבודה סי' ח אות ב
סב ע"ב רש"י ד"ה ובדינינודרך ישראל סי' ט ס"ק ח [הלכה]
סב ע"ב רש"י ד"ה מתני'דרך ישראל סי' ב ס"ק יא [הלכה]
סב ע"ב תוס' ד"ה אע"פדרך ישראל סי' ג ס"ק ג [הלכה]
סב ע"ב תוס' ד"ה הרידרך ישראל סי' ג ס"ק ד [הלכה]
סג ע"א צד אחד ברבית וברש"י ותוס'דרך ישראל סי' ט ס"ק א [הלכה]
סג ע"א הרי שהיה נושה בחבירו מנה ועשה לו שדהו מכר וכו' צד אחד ברבית איכא בינייהושל"ה תושבע"פ אות קצג
סג ע"א השתא דאמר ר' ינאידרך ישראל סי' ג ס"ק י-יא [הלכה]
סג ע"א רש"י ד"ה יש לודרך ישראל סי' ב ס"ק יא, וסי' ג ס"ק ד-ה [הלכה]
סג ע"א תוס' ד"ה רביתדרך ישראל סי' ט ס"ק ד, וסי' יח לסי' קעד ס"ז [הלכה]
סג ע"ב02 ופוסקים על שער שבשוקדרך ישראל סי' ג ס"ק ג, י, יא, טו [הלכה]
סג ע"ב03 איתיביה ר"פדרך ישראל סי' ג ס"ק י [הלכה]
סג ע"ב06 רבה ור"י דאמרי תרוייהו וכו'דרך ישראל סי' ג ס"ק יג-יח [הלכה]
סג ע"ב09 שקול טיבתך וכו'בינה לעתים דרוש עד עמ' תקא
סג ע"ב09 שקילא טיבותיךהכתב והקבלה ויקרא פי"ג פסוק נב
סג ע"ב09 שקילא טיבותך ושדיא אחיזרידרך חיים עמ' תשמט
סג ע"ב09 שקלה טיבותיך ושדיא אחזראבאר הגולה באר ו הערה 888-887
סג ע"ב29 כל אגר נטר ליה אסורמי השלוח (תשסז) ח"א דף קלא
סג ע"ב30 אגר נטר ליהלקוטי שיחות חי"ב עמ' 119
סג ע"ב30 האי מאן דיהיב זוזי לקיראהדרך ישראל סי' ג ס"ק כה, סי' ד ס"ק יג [הלכה]
סג ע"ב32 איתנהו גביהדרך ישראל סי' ב ס"ק יא [הלכה]
סג ע"ב36 קמ"ל כיון דמחוסר גוביינא כמא דליתנהו דמאכתבי קודש (פשעווארסק) ח"ב עמ' קצט
סג ע"ב רש"י ד"ה האי מאןדרך ישראל סי' ג ס"ק ד [הלכה]
סג ע"ב תוס' ד"ה ואמרדרך ישראל סי' ג ס"ק כה, סי' ו ס"ק ב-ג [הלכה]
סג ע"ב תוס' ד"ה ופוסקיןדרך ישראל סי' ג ס"ק ג, י [הלכה]
סג ע"ב תוס' ד"ה מהודרך ישראל סי' ג ס"ק כט, סי' ה ס"ק א [הלכה]
סד ע"א האי מאן דיהיב זוזי לגינאהדרך ישראל סי' ה [הלכה]
סד ע"א מה שעיזי חולבותדרך ישראל סי' ג ס"ק א-ב, וסי' ה ס"ק ג [הלכה]
סד ע"א אי תקפה ברשותךדרך ישראל סי' ד [הלכה]
סד ע"א רש"י ד"ה מותרדרך ישראל סי' ה ס"ק ד [הלכה]
סד ע"א תוס' ד"ה אידרך ישראל סי' ד ס"ק ב [הלכה]
סד ע"א תוס' ד"ה מהדרך ישראל סי' ה ס"ק ג, ו-ז [הלכה]
סד ע"א תוס' ד"ה מה שעזי חולבותכתבי קודש (פשעווארסק) ח"ב עמ' קצט
סד ע"ב קרוב לזה ולזהדרך ישראל סי' ג ס"ק א [הלכה]
סד ע"ב המלוה את חבירו לא ידור בחצרו חנם וכו'בינה לעתים דרוש י עמ' פב
סד ע"ב המלווה את חבירו לא ידור בחצרואדרת אליהו (קוצין) ח"א עמ' 78
סד ע"ב לא ידור בחצירואבן שהם עמ' ריח [הלכה]
סד ע"ב נהום כרסיה לא שויארוח חיים (חיד"א) עמ' קנג
סד ע"ב עבדא אפילו נהום כריסיה לא שויאמפי ספרים וסופרים - פניני חסידות ראה כב
סד ע"ב עבדא נהום כריסיה לא שויאורות ונתיבות ח"ב שער ו פרק ב אות מד
סד ע"ב התוקף בעבדו של חבירו ועשה בו מלאכה פטור וכו'כח מעשיו הגיד לעמו ח"א דף כב ע"ב
סד ע"ב רש"י ד"ה קמ"לדרך ישראל סי' ט ס"ק ח, יג, יד, כ [הלכה]
סד ע"ב רש"י ד"ה אבלדרך ישראל סי' יח לסי' קס סי"ב [הלכה]
סד ע"ב תוס' ד"ה האידרך ישראל סי' ג ס"ק טז, וסי' ד ס"ק ג, וסי' ה ס"ק ה [הלכה]
סד ע"ב תוס' ד"ה ולא ישכוראבן שהם עמ' מד [הלכה]
סד ע"ב תוס' ד"ה ולאדרך ישראל סי' ט ס"ק ח יא, יד-טז [הלכה]
סה ע"א14 האי מאן דמסיק ארבעה זוזי דרביתא וכו' והרא"ש שםאיש אמונים דף פט ע"א
סה ע"א15 לקח גלימא ברביתאחרי ראי (תשסד) סדרות סי' יט-א אות ב
סה ע"א36 אין שכירות משתלמת אלא בסוףחכמת התורה תולדות עמ' תקסו
סה ע"א36 אין שכירות משתלמת אלא לבסוףגור אריה ויקרא פכ"ו הערה 47, דברים פל"ב הערה 11
סה ע"א36 אין שכירות משתלמת אלא לבסוףמאור החיים עמ' עה
סה ע"א36 שכירות אינה משתלמת אלא בסוףאפיקי יהודה (תשנט) עמ' תרפ
סה ע"א36 שכירות אינה משתלמת אלא בסוףדרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' רלב
סה ע"א36 שכירות אינה משתלמת אלא בסוףתפארת ישראל עמ' קפב
סה ע"א36 שכירות אינה משתלמת אלא לבסוףבינה לעתים דרוש ס עמ' שצג
סה ע"א36 שכירות אינה משתלמת אלא לבסוףבני יששכר ח"א דף כ ע"ד
סה ע"א36 שכירות אינה משתלמת אלא לבסוףדברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' קלד
סה ע"א36 שכירות אינה משתלמת אלא לבסוףדרך חיים עמ' רעג
סה ע"א36 שכירות אינה משתלמת אלא לבסוףחכמת התורה לך לך עמ' רא
סה ע"א36 שכירות אינה משתלמת אלא לבסוףאמרי אש (טאוב) עמ' עז, תל
סה ע"א36 שכירות אין משתלמת אלא לבסוףנטריקן (תשעד) עמ' מה
סה ע"א36 שכירות אינה משתלמת וכו'דרך ישראל סי' ז ס"ק א [הלכה]
סה ע"א36 שכירות משתלמת לבסוףמשיבת נפש עמ' עח
סה ע"א45 שכירות של שנה זו משתלמת בשנה האחרתגור אריה ויקרא פי"ט אות כז
סה ע"א47 אמר ר"נ טרשא שרי וכו'דרך ישראל סי' ו [הלכה]
סה ע"א53 אמר ר"ח טרשא דידי וכו' וברש"י ותוס'דרך ישראל סי' ו ס"ק ט, וסי' יג ס"ק ד-ו, י, יב [הלכה]
סה ע"א רש"י ד"ה אמרדרך ישראל סי' יג ס"ק ד [הלכה]
סה ע"א רש"י ד"ה טרשא וד"ה זילדרך ישראל סי' ו ס"ק ב [הלכה]
סה ע"א שטמ"ק בשם הר"י מיגאשברכת שלמה חו"מ עמ' קצג [הלכה]
סה ע"ב הלוהו על שדהו ובדין אסמכתאאבן שהם עמ' מג [הלכה]
סה ע"ב הלוהו על שדהואבן שהם עמ' מג [הלכה]
סה ע"ב הלוהו על שדהודרך ישראל סי' טו ס"ק א [הלכה]
סה ע"ב מאן תנאדרך ישראל סי' טו ס"ק ב [הלכה]
סה ע"ב לא תמכרם אלא לידרך ישראל סי' ח ס"ק ד, וסי' ט ס"ק ב, ו [הלכה]
סה ע"ב שופרא שבחארוח חיים (חיד"א) עמ' טז
סה ע"ב רש"י ד"ה צד אחדדרך ישראל סי' ט ס"ק א [הלכה]
סה ע"ב תוס' ד"ה והלכתאדרך ישראל סי' ו' ס"ק ב, ג, ה [הלכה]
סה ע"ב תוס' ד"ה לא תמכרםדרך ישראל סי' טו ס"ק א-ב [הלכה]
סה ע"ב תוס' ד"ה לכשיהיודרך ישראל סי' ט ס"ק ג [הלכה]
סו ע"א הדר ארעא והדרי פירידרך ישראל סי' ט ס"ק כג [הלכה]
סו ע"א אסמכתא לא קניאמשיבת נפש עמ' רמ
סו ע"א אסמכתא לא קניאשל"ה - עשרה מאמרות אות נה, שער האותיות אות ק ס"ק רכח
סו ע"א אסמכתא ל"קטבעות זהב ח"א דף מג ע"ד, מד ע"ב, מז ע"ג [הלכה]
סו ע"א אסמכתא לא קניאחכמת התורה ויצא עמ' תקעט
סו ע"א רש"י ד"ה הכאדרך ישראל סי' ט ס"ק כ"א-כב [הלכה]
סו ע"א תוס' ד"ה ומניומי אמרנחלת דבש מהדו"ק ח"ב סי' כו אות א
סו ע"ב כל דאי לא קנישל"ה - עשרה מאמרות אות נה, שער האותיות אות ק ס"ק רכח
סו ע"ב כל דאי לא קנישל"ה פרשת ויצא אות כט
סו ע"ב מחילה בטעות לא הויא מחילהלחמי תודה דף קכה ע"ב
סו ע"ב ור"נ אף משבאו לעולםאבן שהם עמ' קכו [הלכה]
סו ע"ב משבאו לעולם יכול לחזור בו... מודינא דאי שמיט ואכיל לא מפקינן מיניהאז שמח עמ' תצח
סו ע"ב רש"י ד"ה בידקאגור אריה דברים פכ"ה הערה 2
סו ע"ב תוס' ד"ה ואי אמרדגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' רצא
סו ע"ב תוס' - מיחזי כזביניאבן שהם עמ' רסא [הלכה]
סז ע"א פירי מאידרך ישראל סי' ט ס"ק כ"א [הלכה]
סז ע"א אכל שיעור זוזידרך ישראל סי' ט ס"ק יא, כא [הלכה]
סז ע"א ומחשבינן משטרא לשטראדרך ישראל סי' יח לסי' קסא ס"ה [הלכה]
סז ע"א רש"י ד"ה משכנתאדרך ישראל סי' ט ס"ק כא [הלכה]
סז ע"ב קיצותאדרך ישראל סי' ט ס"ק יז [הלכה]
סז ע"ב משכנתא דסוראדרך ישראל סי' ט ס"ק יח [הלכה]
סז ע"ב שדה אחוזהדרך ישראל סי' ט ס"ק יב [הלכה]
סז ע"ב רש"י ד"ה איןאברהם במחזה דף מו ע"א
סז ע"ב רש"י ד"ה באתראדרך ישראל סי' ט ס"ק י"ט [הלכה]
סז ע"ב רש"י ד"ה וצורבא מרבנןנחלת דבש מהדו"ק ח"ב סי' כג אות ו
סז ע"ב רש"י ד"ה שדה אחוזהדרך ישראל סי' ט ס"ק יג [הלכה]
סז ע"ב תוס' ד"ה במישלםדרך ישראל סי' ט ס"ק טו, יח-יט [הלכה]
סז ע"ב תוס' ד"ה רבינא אכל בנכייתאנחלת דבש מהדו"ק ח"א סי' מד אות ו
סח ע"א מאי משכנתא דשכונה גביהשל"ה פרשת תרומה אות כ, בלק אות טז
סח ע"א אבא עביד הכידרך ישראל סי' יד ס"ק ז [הלכה]
סח ע"א אימת קנאהדרך ישראל סי' ט ס"ק כט [הלכה]
סח ע"א ואין שמין עגליםדרך ישראל סי' יא ס"ק ח [הלכה]
סח ע"א כפועל בטלדרך ישראל סי' יב ס"ק ח-י [הלכה]
סח ע"א רש"י ד"ה אימת וד"ה לאדרך ישראל סי' ט ס"ק ח, יג-יד, כט [הלכה]
סח ע"א רש"י ד"ה איןדרך ישראל סי' יא ס"ק א [הלכה]
סח ע"א רש"י ד"ה הכאדרך ישראל סי' ט ס"ק יג-יד [הלכה]
סח ע"א שטרי מחוזנאידרך ישראל סי' יד ס"ק ז, יא [הלכה]
סח ע"א תוס' ד"ה ונותןדרך ישראל סי' יב ס"ק ח-ט [הלכה]
סח ע"ב כמה הוא שכרודרך ישראל סי' יב ס"ק כ [הלכה]
סח ע"ב בנסיובי ותותרידרך ישראל סי' יב ס"ק ה [הלכה]
סח ע"ב רב עילישדרך ישראל סי' יח לסי' קסא ס"ד [הלכה]
סח ע"ב אי פלגא באגרדרך ישראל סי' יב ס"ק א, טז-יט, כו [הלכה]
סח ע"ב רש"י ד"ה ר' יהודהדרך ישראל סי' יב ס"ק ח [הלכה]
סח ע"ב רש"י ותוס' ד"ה אידרך ישראל סי' יב ס"ק טז-יז [הלכה]
סט ע"א לאו הלכתא איתמר אלא שיטה איתמרדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' שמד
סט ע"א מותר שליש וכו' קוצץ לו דינר וכו' דרך ישראל סי' יב ס"ק כ, כה, כז [הלכה]
סט ע"א גביל לתוראאור לשמים (תשסג) עמ' רנט
סט ע"א ר"א מהגרוניא וכו'דרך ישראל סי' יב ס"ק כב [הלכה]
סט ע"א רש"י ד"ה מכאןדרך ישראל סי' יב ס"ק כב, וסי' יד ס"ק יט [הלכה]
סט ע"א תוס' ד"ה דאמרי וד"ה אידרך ישראל סי' יב ס"ק כב, וסי' יד ס"ק יט [הלכה]
סט ע"ב06 רב חמאדרך ישראל סי' י' ס"ק א-ה [הלכה]
סט ע"ב08 מרא הדראדרך ישראל סי' י' ס"ק א-ה, וסי' יא [הלכה]
סט ע"ב08 שאלה הדרא בעיניהמשמרת איתמר (תשסז) עמ' קמב
סט ע"ב08 שאלה הדרה בעיניהמשמרת איתמר (תשסה) עמ' קכ
סט ע"ב10 שרי ליה לאינישדרך ישראל סי' טז ס"ק ג [הלכה]
סט ע"ב12 לא אסרה תורה אלא רבית הבא ממלוה ללוהויגד יעקב עמ' נ
סט ע"ב22 השם פרהדרך ישראל סי' יא ס"ק ט [הלכה]
סט ע"ב27 מפריז על שדהו וכו' וברש"ידרך ישראל סי' יח לסי' קעו ס"ה [הלכה]
סט ע"ב29 השוכר את השדה מחבירו בעשרה כורין חיטין לשנהנחלת דבש מהדו"ק ח"ב סי' יג אות יא
סט ע"ב39 האי ספינתא אמר רב אגרא ופגראדברי שמואל (תשיג) עמ' סא
סט ע"ב39 ספינתא אמר רב אגרא ופגרא כו'דברי שמואל (תשנח) עמ' עג
סט ע"ב39 ספינתאדרך ישראל סי' יא [הלכה]
סט ע"ב רש"י ד"ה הדרא וד"ה ואידרך ישראל סי' י ס"ק א, וסי' יא ס"ק א [הלכה]
סט ע"ב רש"י ד"ה מותרדרך ישראל סי' י ס"ק א, ט [הלכה]
סט ע"ב רש"י ד"ה מפריןמשנת חיים בראשית עמ' קסד
סט ע"ב תוס' ד"ה אוגרדרך ישראל סי' י' ס"ק ב [הלכה]
סט ע"ב תוס' ד"ה מראדרך ישראל סי' ח ס"ק י, וסי' י' ס"ק א, ג [הלכה]
ע ע"א מעות יתומיםאבן שהם עמ' שלא [הלכה]
ע ע"א יתמי דאכלי דלאו דידהובית אבא (גוטווירטה) פתח הבית עמ' 7
ע ע"א ההוא דודאדרך ישראל סי' יא [הלכה]
ע ע"א רש"יהכתב והקבלה דברים פכ"ג פסוק כא
ע ע"א תוס' ד"ה דקאדרך ישראל סי' יא ס"ק ב-ד [הלכה]
ע ע"ב01 אין מקבלין ובתוס'דרך ישראל סי' ח ס"ק יא [הלכה]
ע ע"ב02 מפני שהוא רביתדרך ישראל סי' ט ס"ק י [הלכה]
ע ע"ב04 גר תושב מותר להלוותו בריביתמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 366
ע ע"ב06 למימרא דברשותא דמקבל וכו'דרך ישראל סי' יא ס"ק יד, טז [הלכה]
ע ע"ב09 הא דמקבל עליהדרך ישראל סי' יא ס"ק ה, ז, יז [הלכה]
ע ע"ב20 יד נכרי באמצע ופרש"י שםכוונת הלב עמ' רחצ
ע ע"ב22 מרבה הונו בנשך ומרבית לחונן דלים יקבצנו ותוס' בד"ה חשיךאיש אמונים דף יב ע"ג
ע ע"ב22 מרבה הונו וכו' לעבור עליו בעשה ולא תעשה וכו'של"ה על הפרשיות - הקדמה אות כא, כב
ע ע"ב23 לדלים מן המצוותדרשות מהר"ל (יד מרדכי) עמ' שעט
ע ע"ב25 אין מצוה להלוות לגוי בריביתעיוני רש"י דברים ח"א עמ' שעו
ע ע"ב26 לנכרי תשיךעיוני רש"י דברים ח"א עמ' שעו-שעז
ע ע"ב26 לנכרי תשיךעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תרכז
ע ע"ב27 לא תשיך וכו׳ לא סגי דלאו הכי לאפוקי אחיך דלא וכו'טוב ירושלים דברים פט"ו פסוק ג
ע ע"ב28 אחיך ולא גויטוב טעם שמות עמ' סא, קנג
ע ע"ב28 לא סגי דלאו הכיגור אריה דברים פכ"ג הערה 64
ע ע"ב30 איתיביה לוין מהן ומלוין אותם וכו' הכא בתלמידי חכמים עסקינןשל"ה על הפרשיות - הקדמה אות כד, כה
ע ע"ב30 בעשה ולא תעשההכתב והקבלה דברים פכ"ב פסוק כא
ע ע"ב רש"י ד"ה איןדרך ישראל סי' יא ס"ק טו [הלכה]
ע ע"ב רש"י ד"ה למימרא וד"ה ולדותדרך ישראל סי' יא ס"ק טז [הלכה]
ע ע"ב רש"י ד"ה שבור מלכא... נכרים שהם דלים מן המצוותבאר משה (אפשטיין) יהושע-שמואל עמ' ערב
ע ע"ב תוס' ד"ה איןדרך ישראל סי' ט ס"ק כ [הלכה]
ע ע"ב תוס' ד"ה תשיך יחזהאל החיה את כולם חוץ מאחד שהלוה בריבית לעכו"םעטרת ישועה (תשסד) אות ז לשבת חוהמ"פ
ע ע"ב תוס' ד"ה תשיךנחלת דבש מהדו"ק ח"ב סי' ה אות כ
ע ע"ב תוס' - ב"נ מוזהרין על ריביתמנחת מחבת ח"א עמ' רמז
עא ע"א01 ריבית בגוי מותר רק כדי חייומוסר המקרא והתלמוד עמ' קנו
עא ע"א02 טעמא מאי גזור רבנן שמא ילמוד ממעשיושל"ה על הפרשיות - הקדמה אות כא
עא ע"א05 תני רב יוסף אם כסף תלוה את עמישער החצר סי' קלד
עא ע"א06 אחיך קודם לעמךקרן פני משה ח"א עמ' ריג
עא ע"א06 אחיך קודם לעניים אחרים, ועניי עירך קודמיןלחמי תודה דף רכ ע"ב
עא ע"א06 את העני עמך וגו' עמי ונכרי עמי קורס וכו'צפנת פענח (תשסו) עמ' רצא
עא ע"א06 את העני עמךעיוני רש"י דברים ח"א עמ' שפא
עא ע"א06 את העני עמך, עניי עירך קודם לעניי עיר אחרתרב ייבי (תשסט) ח"א עמ' רלג
עא ע"א06 סדר הקדימות בצדקהמשיבת נפש עמ' לח
עא ע"א06 עמי ונכרי עמי קודםלקוטי שיחות ח"א עמ' 159
עא ע"א06 עמי קודם כו' ענייך קודמיןעיוני רש"י שמות ח"ב עמ' קנח-קס
עא ע"א07 עני ועשיר עני קודםגור אריה שמות פכ"ב הערה 217
עא ע"א07 עני ועשיר עני קודםנתיבות עולם ח"א עמ' קפא
עא ע"א07 עני ועשיר עני קודםבאר הגולה באר ב הערה 678
עא ע"א07 ענייך ועניי עירך ענייך קודמין וכו'של"ה - שער האותיות אות ו ס"ק יא
עא ע"א07 ענייך ועניי עירך ענייך קודמיןמדבר יהודה (תשסב) עמ' רי
עא ע"א08 עניי עירך ועניי עיר אחרת - עניי עירך קודמיןהמאיר לארץ (שיינברג) עמ' שיא, שצו
עא ע"א08 עניי קרוביך קודמין לעניי עירך ועניי עירך קודמין לעניי עיר אחרתילקוט דברי חכמים שמות סי' שח
עא ע"א08 עניי קרוביך קודמיןאהבת שלום (קוסוב, תשנח) עמ' קכז
עא ע"א09 עניי עירך קודמים לעניי עיר אחרתבאר הגולה באר ב הערה 673
עא ע"א09 עניי עירך קודמיןלקוטי שיחות חכ"ה עמ' 471
עא ע"א09 עניי עירך קודמיןדברי דוד (טשורטקוב) עמ' קמז
עא ע"א11 אפילו לגוי בריבית ולישראל בחנם ישראל קודםגור אריה שמות פכ"ב אות כו
עא ע"א11 אפילו נכרי ברבית ולישראל בשכר עמי קודםקומץ המנחה (צונץ) דרוש קעד אות ה
עא ע"א13 בא וראה סמיות עיניהם של מלווי בריבית וכו'אבן פינה עמ' 62
עא ע"א13 בא וראה סמיות עיניהם של מלווי בריביתאורות אלים דף ל ע"ב
עא ע"א13 בא וראה סמיות עיניהם של מלוי ברבית וכו'בינה לעתים דרוש יא עמ' צג
עא ע"א13 בא וראה סמיות עיניהם של מלוי ברבית וכו'דרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' ריט
עא ע"א13 בא וראה סמיות עיניהם של מלוי ברבית וכו'לחמי תודה דף נב ע"ב
עא ע"א13 סמיות עיניהם של מלוי ברביתמאורי שערים עמ' קכט
עא ע"א14 אדם קורא חבירו רשע יורד עמו לחייוילקוט הגרשוני ח"ב
עא ע"א14 אדם קורא לחבירו רשע יורד עמו לחייואוצרות חיים - יושר המידות עמ' רסט
עא ע"א14 הקורא לחבירו רשע יורד עמו לחייואגרא דפרקא (תשסה) עמ' עז, קסו
עא ע"א14 הקורא לחבירו רשע יורד עמו לחייולחמי תודה דף רלה ע"ב
עא ע"א14 הקורא לחבירו רשעברכת מועדיך לחיים ח"א דף צא ע"ב [שכז ע"א ד"ה וזה]
עא ע"א15 מביאים עדים ולבלר וקולמוס ודיו וכותבין וכו'בינה לעתים דרוש י עמ' פב
עא ע"א16 כותב וחותם שאין לו חלקרוח חיים (חיד"א) עמ' קכז
עא ע"א16 רבית כפירהרוח חיים (חיד"א) עמ' קפה
עא ע"א17 רשב"א אומר כל מי שיש לו מעות ומלוה שלא בריביתדרושי הצל"ח דרוש ח
עא ע"א18 כל מי שיש לו מעות ומלוה אותם בלא ריבית עליו הכתוב אומר וכו' ובתוס' ד"ה הא חזינן שםבינה לעתים דרוש י עמ' פ
עא ע"א18 כל מי שיש לו מעות ומלוה אותם שלא ברבית וכו' והללו מתמוטטין ואינן עוליןבית ישראל (טויסיג) ויקרא עמ' קמח
עא ע"א18 כל מי שיש לו מעות ומלוה אותן שלא ברביתאהבת ציון (תשסד) עמ' צב
עא ע"א18 כל מי שיש לו מעות ומלוה אותן שלא ברביתילקוט הגרשוני ח"ב
עא ע"א18 מי שי"ל מעותאיש מבין דף קמא ע"ד
עא ע"א21 המלוה בריבית מתמוטט וממונו כלהשערי תשובה אגה"ת אות כ
עא ע"א21 המלוה בריבית נכסיו מתמוטטיןדרשות מהר"ל (יד מרדכי) עמ' שעז
עא ע"א21 המלוה בריבית נכסיו מתמוטטיןעיני שמואל (ראבין) עמ' טז
עא ע"א21 המלוה בריבית נכסיו מתמעטיןמאורי שערים עמ' קל
עא ע"א21 המלוה בריבית נכסיו מתמוטטיןאהבת ציון (תשסד) דרוש ח עמ' צא
עא ע"א21 כי נכסיהם מתמוטטיןנתיבות עולם ח"א עמ' קפד
עא ע"א21 כל הלוקח רבית מגוי נכסיו מתמוטטיםשיבת ציון (תשס) ח"א עמ' 81
עא ע"א21 כל המלוה ברבית נכסיו מתמוטטים תוס' ד"ה והא חזינןדרושי הצל"ח דרוש ח
עא ע"א21 כל המלוה ברבית נכסיו מתמוטטיןלחמי תודה דף עב ע"ב, פ ע"ב, קיד ע"ב
עא ע"א21 כל המלוה בריבית נכסיו מתמוטטיןפנים יפות על תהלים עמ' תקכב
עא ע"א21 כל הנותן בריבית נכסיו מתמוטטיןדרשות הצל"ח השלם עמ' קז, תד, תקמא
עא ע"א21 מלוה בריבית מתמוטט ואינו עולה לעולםשערי תשובה אגה"ת אות כ
עא ע"א21 פרוטה של ריבית מכלה כמה אוצרות של ממוןשרגא המאיר על התורה עמ' שעו
עא ע"א31 גר ותושב שקבל עליו שלא לעבוד ע"ז ואוכל נבילותבאר הגולה באר ז הערה 158-157
עא ע"א31 משפחת הגר זה הגויגור אריה ויקרא פכ"ו הערה 1
עא ע"א43 ארמלתא לא תרבי כלבאבאר הגולה באר ה הערה 503
עא ע"א46 גר תושב האמור לגבי ריבית מאי היא וכו' ורמינהו לוין מהו ומלוין אותן ברביתשל"ה תושבע"פ אות קפו
עא ע"א46 גר תושב האמור לענין ריבית מאי היא וכו׳טוב ירושלים ויקרא פכ"ה פסוק לד
עא ע"א50 אל תקח מאתו נשך ותרבית וכו' מאתו כתיב (ורש"י ד"ה אל)לקוטי שיחות חי"ב עמ' 115
עא ע"א50 מי כתיב 'אל תקח מאתם', 'מאתו' כתיבגור אריה ויקרא פכ"ה הערה 200
עא ע"א רש"י ד"ה בכדידרך ישראל סי' יח לסי' קנט ס"א [הלכה]
עא ע"א רש"י ד"ה גר תושבגור אריה שמות פכ"ג הערה 35
עא ע"א רש"י ד"ה יורד: שמעתי רשאי לירד לתוך אומנותו של חבירואגרא דפרקא (תשסה) עמ' עז
עא ע"א תוס' ד"ה אדם קורא לחבירו רשע וכו', הביאו בשם רב צדוק גאון דרשאי לשרוף שליש תבואתולחמי תודה דף רלה ע"ב
עא ע"א תוס' ד"ה אדם: רשאי לשרוף לו שליש תבואתואגרא דפרקא (תשסה) עמ' עז, קסו
עא ע"א תוס' ד"ה אינומשנת חיים דברים מכתבים ז
עא ע"א תוס' ד"ה הא הזינןדרשות הצל"ח השלם עמ' תקמב
עא ע"א תוס' ד"ה תשיך וכו' דאחד לא קם לתחיה משום שלא נזהר בריביתדרשות שבט הלוי עמ' עו, קו, קסה
עא ע"א תוס' שם המלוה ברבית אינם עומדים בתחית המתיםמרפא לשון עמ' קד
עא ע"ב03 וכיון דדיניה דנכרי וכו' דרך ישראל סי' טז [הלכה]
עא ע"ב19 אם העמידו אצל ישראל אסור בשלמא סיפא לחומראמאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף ז ע"א
עא ע"ב20 אלא רישאדרך ישראל סי' טז ס"ק ב, ד [הלכה]
עא ע"ב20 יש שליחות לגוי לחומרארוח חיים (חיד"א) עמ' קצא
עא ע"ב21 אין שליחות לגויויגד יעקב עמ' תקסא
עא ע"ב21 אין שליחות לנכריחכמת התורה בא עמ' רז
עא ע"ב21 אין שליחות לנכרילחמי תודה דף עח ע"א
עא ע"ב21 אין שליחות לעובדי כוכביםערבי נחל (תשסד) עמ' תפה
עא ע"ב21 אין שליחות לעכו"םהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' קלה
עא ע"ב21 אין שליחות לעכו"םמשיבת נפש עמ' כה
עא ע"ב21 אין שליחות לעכו"םחקל יצחק (תשסג) עמ' תפט, תצ
עא ע"ב21 עכו"ם לא נעשה שליחחכמת התורה תולדות עמ' תקנא
עא ע"ב24 הניחם ע"ג קרקעדרך ישראל סי' טז ס"ק ב, ד [הלכה]
עא ע"ב29 כי אמרינן אין שליחות לנכרי וכו'דרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' שלב
עא ע"ב29 רב אשי אמר וכו' בכה"ת כולה יש שליחות לנכרי כו'לקוטי שיחות חל"ג עמ' 113
עא ע"ב31 הא דרב אשי בדותא היאלקוטי שושנים (תשמו) עמ' פח
עא ע"ב34 שלוחו של אדם כמותואהל שלמה (סגל) בראשית עמ' שיב
עא ע"ב45 אין הקטן עושה שליחגור אריה במדבר פל"ד הערה 5
עא ע"ב רש"י ד"ה בשלמאדרך ישראל סי' טז ס"ק ד [הלכה]
עא ע"ב רש"י ד"ה והאדרך ישראל סי' טז ס"ק ה [הלכה]
עא ע"ב תוס' ד"ה בשלמאדרך ישראל סי' טז ס"ק ד [הלכה]
עא ע"ב תוס' ד"ה כגוןדרך ישראל סי' טז ס"ק ה [הלכה]
עא ע"ב תוס' ד"ה בשלמאדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' שיח
עא ע"ב תוס' ד"ה בשלמאדרכי חושן עמ' קמא-קמב [הלכה]
עא ע"ב תוס' ד"ה בשלמאטבעות זהב ח"א דף ב ע"ג, ג ע"ד, ה ע"ב [הלכה]
עא ע"ב תוס' ד"ה מצאודרך ישראל סי' טז ס"ק ג [הלכה]
עא ע"ב רמב"ן ורשב"אלקוטי שיחות חל"ג עמ' 200
עב ע"א03 ישראל שלוה מעות מן הנכרילב המשפט ח"א שיעור יב [הלכה]
עב ע"א14 בין כך ובין כךדרך ישראל סי' יח לסי' קע ס"ב [הלכה]
עב ע"א19 שטר וכו' גובה (ורש"י ותוס')לקוטי שיחות חכ"ז עמ' 311
עב ע"א25 שטרי חוב המוקדמים פסולים והמאוחרים כשריםמגן אברהם (טריסק, תשסו) עמ' תשג
עב ע"א28 ההוא גברא דמשכין פרדיסא לחבריה תלת שנין וכו'כח מעשיו הגיד לעמו ח"א דף לז ע"א
עב ע"א31 כמלווה בשטר דמידרכי חושן עמ' רסח [הלכה]
עב ע"א33 אביי וכו' מודה בשטר שכתבו אין צריך לקיימומשיב צדק סי' 42
עב ע"א33 אביי סבר כמ"ד אין צריך לקימולבושי צדקה עמ' 325 (במהד' הר ברכה)
עב ע"א תוס'תתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' רס
עב ע"ב03 ניתן לכתובאבן שהם עמ' קמא [הלכה]
עב ע"ב16 אין פוסקין על הפירות עד שיצא השערשל"ה תושבע"פ אות רלט
עב ע"ב17 היה הוא תחלה לקוצריםדרך ישראל סי' ג ס"ק א [הלכה]
עב ע"ב21 בשער הגבוהדרך ישראל סי' ג ס"ק יט, וסי' ד ס"ק יד [הלכה]
עב ע"ב30 היו חדשות מארבע וישנות משלשגור אריה דברים פי"ד הערה 98
עב ע"ב30 היו חדשותדרך ישראל סי' ג ס"ק א, כא-כב [הלכה]
עב ע"ב30 התבואה הישנה יותר טובה מן החדשהגור אריה דברים פי"ד אות יא
עב ע"ב31 היו לקוטותדרך ישראל סי' ג ס"ק כ"ג [הלכה]
עב ע"ב33 יזיף מלקוט חבריהדרך ישראל סי' ג ס"ק טו [הלכה]
עב ע"ב41 המוליך חבילהדרך ישראל סי' ו ס"ק ד, ט-י, וסי' יג [הלכה]
עב ע"ב רש"י ד"ה אין לוויןדרך ישראל סי' ב ס"ק ב, יא, וסי' ג ס"ק טו-טז, וסי' ח ס"ק ח, וסי' טו ס"ק יא [הלכה]
עב ע"ב רש"י ד"ה אין פוסקיןדרך ישראל סי' ג ס"ק כא [הלכה]
עב ע"ב רש"י ד"ה פוסקדרך ישראל סי' ד ס"ק ט, וסי' ה ס"ק ה [הלכה]
עב ע"ב תוס' ד"ה איןדרך ישראל סי' ב ס"ק ח [הלכה]
עג ע"א01 ברשות מוכרדרך ישראל סי' יג ס"ק ד-ה [הלכה]
עג ע"א02 המוליך פירות וכו' וברש"י,דרך ישראל סי' א ס"ק ו, וסי' ב ס"ק יא-יב [הלכה]
עג ע"א05 והחמריןדרך ישראל סי' יג ס"ק ד-ז, ט-יג [הלכה]
עג ע"א13 אדם חשובדרך ישראל סי' יג ס"ק יא, יג [הלכה]
עג ע"א14 מהו לעשות בגרוטאותדרך ישראל סי' יג ס"ק יג [הלכה]
עג ע"א18 פרדיסאדרך ישראל סי' ה ס"ק ג, ו [הלכה]
עג ע"א22 ומודי רב בתורידרך ישראל סי' ה ס"ק ו-ז [הלכה]
עג ע"א24 להנהו דשבשי שיבשידרך ישראל סי' ה ס"ק ט [הלכה]
עג ע"א26 להנהו דמנטרי באגידרך ישראל סי' ז ס"ק א, טו, וסי' יח לסי' קס ס"ד [הלכה]
עג ע"א רש"י ד"ה יש לודרך ישראל סי' ב ס"ק יב [הלכה]
עג ע"א רש"י ד"ה מאי טעמאדרך ישראל סי' יג ס"ק ד [הלכה]
עג ע"א רש"י ד"ה מותרדרך ישראל סי' יג ס"ק א [הלכה]
עג ע"א תוס' ד"ה ברשותדרך ישראל סי' יג ס"ק א, ד [הלכה]
עג ע"א תוס' ד"ה החמריםדרך ישראל סי' יג ס"ק ד-ו, יא [הלכה]
עג ע"ב12 רבא מברניש וכו' דרך ישראל סי' ד [הלכה]
עג ע"ב23 א"ל ר"פ לרבא חזי מר הני רבנן דיהבי זוזי אכרגא דאינשי וכו'איש אמונים דף נט ע"א
עג ע"ב24 הני רבנן דיהבי זוזי אכרגא דאינשי ומשעבד בהוכח מעשיו הגיד לעמו ח"א דף קג ע"א
עג ע"ב24 חזי מר הני רבנן דיהבי זוזי אכרגא דאינשי ומשעבדי בהו טפידרכי צדק עמ' ס, עד
עג ע"ב30 הוה תקיף אינשי דלא מעלו ומעייל להו בגוהרקאפרי צדיק וירא אות א
עג ע"ב30 הוה תקיף אינשי דלא מעלו ומעייל להו בגוהרקאצדקת הצדיק סי' רלד
עג ע"ב31 ומעייל להו בגוהרקאכור לזהב ח"ב
עג ע"ב32 אדם שאינו נוהג כשורה מותר לצוותו לאשר יחפוץשערי תשובה שער ג אות ס
עג ע"ב32 ראית שאינו נוהג כשורה מנין שאתה רשאי להשתעבד בו תלמוד לומר לעולם בהם תעבורו ובאחיכםשל"ה פרשת בהר אות ג
עג ע"ב37 האי מאן דיהיב זוזי לחבריה למיזבן חמרא ופשע ולא זבין וכו'ברכת שלמה חו"מ עמ' קנא [הלכה]
עג ע"ב רש"י ד"ה הכאאברהם את ידו ח"א דרוש יג לש"כ
עג ע"ב רש"י ד"ה ומבחרידרך ישראל סי' ד ס"ק ט [הלכה]
עג ע"ב רי"ף, בעה"מ ורמב"ן במלחמות, מאירי ונמוק"י שםברכת שלמה חו"מ עמ' קנג [הלכה]
עג ע"ב תוס' - משעבדי, אית ספרים דלא גרסי משתעבדא טפי וכו' שכל מה שהיו משעבדין בהן היה בשכר הלואהדרכי צדק עמ' סב
עג ע"ב תוס' ד"ה ושפכידרך ישראל סי' טו ס"ק א, וסי' יח לסי' קס ס"ו ולסי' קסא ס"ב [הלכה]
עד ע"א האי סיטומתא קניא, ופרש"י חותם שרושמין על החביותנטריקן (תשעד) עמ' עט
עד ע"א האי סיטומתא קניא, מניחין באוצרנטריקן (תשעד) עמ' פ
עד ע"א וסבר סיטומתא קניאמשיבת נפש עמ' נא
עד ע"א סיטומתא ל"קטבעות זהב ח"א דף מ ע"א [הלכה]
עד ע"א קנין סיטומתאאור אברהם - רות עמ' רעד
עד ע"א קנין סיטומתאבאר ראי (רוזן) תורה סי' ז אות א
עד ע"א תקיעת כףפחד יצחק - ראש השנה מאמר טו
עד ע"א על הכומר של זתיםלקוטי שיחות חט"ו עמ' 348
עד ע"א תוס' ד"ה איכאדרכי חושן עמ' ק [הלכה]
עד ע"א תוס' ד"ה הכאדרכי חושן עמ' נה [הלכה]
עד ע"א תוס' ד"ה וכפרדרך ישראל סי' ג ס"ק טו-יז [הלכה]
עד ע"א תוס' ד"ה יכולדרך ישראל סי' ג ס"ק יט [הלכה]
עד ע"ב ההוא גברא דיהיב זוזי לנדוניא דבי חמוהברכת שלמה חו"מ עמ' קנב [הלכה]
עד ע"ב לסוף זל נדוניאדרך ישראל סי' ג ס"ק א [הלכה]
עד ע"ב אי פסקתדרך ישראל סי' ג ס"ק יט [הלכה]
עד ע"ב ת"ר אומר אדם לחבירו הלויני כור חטין וקוצץ לו דמיםלב המשפט ח"ב שיעור יג [הלכה]
עה ע"א01 הוזלו נוטל חטיודרך ישראל סי' א ס"ק ב [הלכה]
עה ע"א06 ואני אתן לך לגורןדרך ישראל סי' ב ס"ק א-ב [הלכה]
עה ע"א08 לא תלוה אשה ככר לחברתהאמת ליעקב עה"ת עמ' תז
עה ע"א09 עד שתעשיה דמיםדרך ישראל סי' ב ס"ק ב [הלכה]
עה ע"א11 יש לו סאהדרך ישראל סי' ב ס"ק יג [הלכה]
עה ע"א20 אבל חכ"א וברש"י ותוס'דרך ישראל סי' ב ס"ק ז-ח [הלכה]
עה ע"א22 בני חבורהדרך ישראל סי' ב ס"ק ז-י [הלכה]
עה ע"א26 תלמידי חכמים מותרים ללוות זה מזה ברביתלחמי תודה דף נב ע"ב
עה ע"א26 תלמידי חכמיםדרך ישראל סי' ב ס"ק י [הלכה]
עה ע"א31 מותר להלוות מבניו ובני ביתו בריבית להטעימם טעם ריביתפנים יפות על תהלים עמ' תקכב
עה ע"א34 נכש עמידרך ישראל סי' א ס"ק ד, וסי' ז ס"ק י-יב, וסי' ח ס"ק ו-ז [הלכה]
עה ע"א תוס' ד"ה וליתדרך ישראל סי' ב ס"ק יג [הלכה]
עה ע"ב09 רבית דברים אסורעיני שמואל (ראבין) עמ' טז
עה ע"ב10 לא יאמר לו דע כו'שערי תשובה סה"י אות סב
עה ע"ב11 המלוה והלוה והערב והעדים עוברים בלא תעשהשערי תשובה שער ג אות פט
עה ע"ב11 ואלו עוברין בלא תעשה המלוה והלוה והערב והעדים וחכמים אומרים אף הסופר וכו' ומשום ולא תשימון עליו נשךשל"ה פרשת משפטים אות א
עה ע"ב11 ואלו עוברין בלא תעשה המלוה והלוה וכו'בינה לעתים דרוש י עמ' פב
עה ע"ב11 ואלו עוברין בלא תעשה המלוה וכו' ומשום "ולא תשימון עליו נשך"שערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר פט
עה ע"ב11 ואלו עוברין בלא תעשהדרשות מהר"ל (יד מרדכי) עמ' שפ
עה ע"ב14 התורה הזהירה את המלוה שלא ינצל את עליונותומאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 367
עה ע"ב14 לא תהיה לו כנושה ורש"י עיוני רש"י שמות ח"ב עמ' קסא
עה ע"ב14 לא תהיה לו כנושהברכת שלמה חו"מ עמ' עו [הלכה]
עה ע"ב14 לא תהיה לו כנושהמוסר המקרא והתלמוד עמ' קנב
עה ע"ב17 מנין לנושה בחבירו כו' שאסור להקדים לו שלוםברכת פרץ פ' כי תצא {הא דלענין מודר הנאה לא נאסר הנאה שע"י דבור}
עה ע"ב17 מנין לנושה בחבירו מנהדרכי חושן עמ' קפ [הלכה]
עה ע"ב19 נשך כל דבר, אפילו רבית דבריםקרן פני משה ח"א עמ' עב
עה ע"ב21 מלוה עובר בכולן וכו' ולפני עור לא תתן מכשולדרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' רכ
עה ע"ב21 עובר כמה לאווין על ריביתבאר הגולה באר ז הערה 182
עה ע"ב22 אזהרה ללוה שלא יתן רבית למלוהגור אריה דברים פכ"ג אות טז
עה ע"ב22 לא תשיך אזהרה ללוהעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תרכז
עה ע"ב22 לוה עובר משום בל תשיךעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תרכז
עה ע"ב22 לוה עובר משום לא תשיך לאחיךגור אריה דברים פכ"ג הערה 65
עה ע"ב25 המלוה בריבית יותר ממה שמרויחין מפסידיםצמח ה' לצבי (תשסז) עמ' תשצז
עה ע"ב25 מלוי ברבית יותר ממה שמרויחין מפסידין וכו'לחמי תודה דף ב ע"ב
עה ע"ב25 מלוי בריבית יותר ממה שמרויחים וכו'מאורי שערים עמ' קכט
עה ע"ב25 מלוי בריבית יותר ממה שמרויחים מפסידים וכו'דרשות שבט הלוי עמ' קסה
עה ע"ב25 מלוי בריבית יותר ממה שמרויחין מפסידיןילקוט הגרשוני ח"ב
עה ע"ב25 מלוי רבית וכו' שמשימים משה רבינו חכם ותורתו אמת ואומרין וכו'דרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' ריט
עה ע"ב25 רש"א מלוי ריבית יותר ממה שמרויחים מפסידים וכו'שפע חיים ח"ו עמ' סד
עה ע"ב26 ולא עוד אלא שמשימין מ"ר חכם ותורתו אמתילקוט הגרשוני ח"ב
עה ע"ב30 מנין לנושה בחבירו וכו' שאסור לעבור לפניו וכו' כאילו דנו בשני דינין וכו'שערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר פח
עה ע"ב31 ולא יעבור המלוה לפניו ויודע שאין לו במה לפרועאורחות צדיקים שער אכזריות עמ' נב
עה ע"ב31 ולא יעבור המלוה לפניו ויודע שאין לו מה לפרועשערי תשובה שער ג אות פח
עה ע"ב31 לא תהיה לו כנושה דוקא ביודע שאין לו אסור לעבור לפניותפארת צבי שמות עמ' שמה
עה ע"ב33 הרי הוא כאלו דן אותו בשני דיניןשערי תשובה שער ג אות פח
עה ע"ב34 הרכבת אנושלקוטי שיחות חי"א עמ' 305
עה ע"ב35 אמר רב יהודה אמר רב כל מי שיש לו מעות ומלוה אותן שלא בעדים עובר משום ולפני עור לא תתן מכשולשל"ה על הפרשיות - הקדמה אות לג
עה ע"ב35 כל מי שיש לו מעות ומלוה אותם שלא בעדיםילקוט הגרשוני ח"ב
עה ע"ב36 המלוה מעות שלא בעדים עובר משום ולפני עור לא תתן מכשוללחמי תודה דף ז ע"ב, רמא ע"א
עה ע"ב36 כל המלוה מעות בלי שט"ח גורם רעהנטריקן (תשעד) עמ' סח
עה ע"ב38 המלווה שלא בעדים גורם קללהכרם פתחיה גפן טז ענף עושר פרט הכרם ג
עה ע"ב41 איתרמי לי קטינא דארעאתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' קמו
עה ע"ב43 ג' צועקין ואינן נענין המלוה מעות בלי עדים והקונה אדון לעצמו ומי שאשתו מושלת עליומגן דוד (טאלנא, תשס) עמ' נז
עה ע"ב43 ג' צועקין ואינן נעניןילקוט הגרשוני ח"ב
עה ע"ב43 ג׳ צועקין ואין נעניםאהל שלמה (סגל) בראשית עמ' עה, שלד
עה ע"ב43 שלשה צועקים ואינם נעניםדברי חנינא עמ' נב, נח, פט
עה ע"ב43 שלושה צועקין ואינם נעניםאדרת אליהו (קוצין) ח"ב עמ' 63
עה ע"ב43 שלשה צועקין ואינן נענין וכו׳שם משמעון (שפירא) עמ' ט
עה ע"ב43 שלשה צועקין ואינן נענין וכו' דביש ליה בהא מתא ולא אזיל למתא אחריתאדרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' שכה
עה ע"ב43 שלשה צועקין ואינן נענין וכו' ומי שאשתו מושלת עליונחלת דבש מהדו"ק ח"א סי' י אות ג
עה ע"ב43 ת"ר שלשה צועקין ואינן נעניןנחלת דבש מהדו"ק ח"ב סי' יט אות כד
עה ע"ב44 מי שאשתו מושלת עליוגדולי מוסר עמ' קג
עה ע"ב44 מי שאשתו מושלת עליוזכרון יהודה (מונק) דף צח ע"ב
עה ע"ב45 הקונה אדון לעצמו מאי היאילקוט הגרשוני ח"ב
עה ע"ב46 דביש ליה בהאי מתא ולא איזל למתא אחריתא וכו׳שם משמעון (שפירא) עמ' קנב
עה ע"ב46 מאן דביש ליה בהאי מתא וכו'אור התורה (תאומים, תשנט) עמ' שפו
עה ע"ב46 מאן דביש ליה בהאי מתאתורה וחיים עמ' שלא
עה ע"ב46 האי מאן דביש ליה במתא ליזיל במתא אחריתישפתי חיים - אמונה ובחירה ח"א עמ' קנ, רסו
עה ע"ב46 מי שרע לו בעיר זו שילך לעיר אחרתדברי חנינא עמ' נח, נט
עה ע"ב49 להביא פרייפרין ריטב"א שםדרכי חושן עמ' שלב [הלכה]
עה ע"ב50 שוכר עליהם עד כדי שכרןקומץ המנחה (צונץ) דרוש ל אות ח
עה ע"ב50 שוכר עליהן או מטעןתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' קב
עו ע"א אי דאמר ליה בעל הבית בארבעה, ואזיל איהו אמר להו בתלתאהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' שיג
עו ע"א השוכר לעשות בשלו כו'טבעות זהב ח"א דף ד ע"ב [הלכה]
עו ע"א כמו שאמר בעה"ב רי"ף ריטב"א רא"ש שטמ"ק שםדרכי חושן עמ' שטז-שיז [הלכה]
עו ע"ב השוכר את האומנין והטעו וכו' אין להם זה על זה אלא תרעומתהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' שיז
עו ע"ב השוכר את הפועלים והטעו את בעל הבית וכו'איש אמונים דף פא ע"ד, קלד ע"ג
עו ע"ב אבל אינו דומהדרך ישראל סי' יב ס"ק ח [הלכה]
עו ע"ב כיצד מטען ובפירש"יתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' קב
עו ע"ב סיימוההכתב והקבלה דברים פל"א פסוק יט
עז ע"א03 האי מאן דאוגיר אגורי לדוולא ואתא מטרא פסידא דפועליםהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' שיד
עז ע"א14 ונותן להם שכרן משלם וכו' כי קאמר רבא באכלושי דמחוזא דאי לא עבדי חלשידרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' יט
עז ע"א16 אוכלושי דמחוזא דאי לא עבדי חלשיחכמת התורה וישלח עמ' תקלג
עז ע"א16 אי לא עבדי חלשידרשות מהר"ם בנעט עמ' קנז
עז ע"א16 באוכלשי דמחוזא דאי לא עבדי חלשיבשעה שהקדימו תער"ב ח"ב עמ' אלף מא
עז ע"א16 באכלושי דמחוזא וכו'לקוטי שיחות חכ"ה עמ' 324
עז ע"א16 הני אוכלסא דמחוזימשמרת איתמר (תשסז) עמ' שיז
עז ע"א20 יגמרו מלאכתן ויטלו ב' סלעיםדברי שמואל (תשיג) עמ' פד
עז ע"א20 יגמרו מלאכתן ויטלו שני סלעים כו'דברי שמואל (תשנח) עמ' צו
עז ע"א47 פועל יכול לחזור בו אפילו באמצע היוםקומץ המנחה (צונץ) דרוש ל אות ח
עז ע"א51 חילוק בין עבד עברי שחלה לבין פועלבני יששכר ח"א דף כ ע"ד
עז ע"א51 שכיר חלהרוח חיים (חיד"א) עמ' יט
עז ע"ב האי מאן דאוזפי ק' זוזיאברהם במחזה דף יג ע"ד
עז ע"ב פרעון זוזא זוזא פרעון הוי וכו'כח מעשיו הגיד לעמו ח"א דף טז ע"ד
עח ע"א השוכר את החמור להוליכה בהרבן אברהם דף קלא ע"א
עח ע"א השוכר את החמור להוליכו בהר והוליכו בבקעה וכו' הא מני ר"מ היא דאמר כל המעביר ע"ד בעל הבית נקרא גזלן ורשב"ג מיקלכח מעשיו הגיד לעמו ח"א דף ד ע"ד
עח ע"א השוכר את החמור להוליכו בהר כו' ובשטמ"ק שםברכת שלמה חו"מ עמ' רכג [הלכה]
עח ע"א המשנה מדעת בעה"ב נקרא גזלןחכמת התורה ויגש עמ' שפ
עח ע"א המעביר ע"ד בעה"ב נקרא גזלןשערי תשובה סה"י אות צב
עח ע"ב03 ר"מ אומר נותן לו דמי צמרובנין אפרים עמ' פז [הלכה]
עח ע"ב09 מגבת פורים לפוריםישא מדברותיך - מגילה עמ' קעב
עח ע"ב09 מגבת פורים בפוריםדברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' פח
עח ע"ב09 מגבת פורים לפורים ובריטב"א החדשיםמאורי שערים עמ' שעח
עח ע"ב09 מגבת פורים לפוריםאור אברהם הלכות מגילה וחנוכה - הוספות חדשות עמ' לה
עח ע"ב09 מגבת פורים לפוריםהקשורים ליעקב (תשסא) עמ' יג
עח ע"ב09 מגבת פורים לפוריםחמדת ימים - ר"ח, חנוכה, פורים וט"ו בשבט עמ' 415
עח ע"ב09 מגבת פורים לפוריםלקוטי שיחות חט"ז עמ' 367
עח ע"ב17 אדעתא דפורים הוא דיהיבדברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' שכח
עח ע"ב20 נותן דינר לעניאבן שהם עמ' לז [הלכה]
עח ע"ב25 זבנינא גלימא לעניאהמאור שבתורה
עח ע"ב30 תרגימא נהוריתארוח חיים (חיד"א) עמ' קפט
עח רש"יכתבי קודש (פשעווארסק) ח"ב עמ' ר
עט ע"א אין לו עליו אלא תרעומתשפתי חיים - אמונה ובחירה ח"א עמ' שפב, תמ
עט ע"א יבש האילן וברש"ידרך ישראל סי' ט ס"ק כ [הלכה]
עט ע"א מנין למוכר שדה לששים שנה שאינו חוזר ביובלעיוני רש"י במדבר עמ' קנט
עט ע"א לששים שנההכתב והקבלה ויקרא פכ"ה פסוק טו
פ ע"א השוכר את החמור להביא עליה חטין והביא עליה שעורין חייב, תבואה והביא עליה תבן חייב, מפני שהנפח קשה במשאוישל"ה - מס' יומא אות קנט
פ ע"א השוכר את החמור להביא עליה חיטים וכו'בני יששכר ח"א דף ד ע"ג
פ ע"א משא החמור לתךדרשות מהר"ם בנעט עמ' רפה
פ ע"ב02 ת"ר קב לכתףבני יששכר ח"א דף ד ע"ג
פ ע"ב12 אומן שומר שכר הוא ולא שומר חנם, דאי אפשר לצמצם ויהיב לי' טפי פורתאצמח דוד (סקאליע) עמ' שכח
פ ע"ב12 כל האומנין שומרי שכר הןצמח דוד (סקאליע) עמ' שכח
פ ע"ב12 כל האומנין שומרי שכר הם וכו'כח מעשיו הגיד לעמו ח"א דף מז ע"ד
פ ע"ב14 שמור לי ואשמור לך שומר שכרקדושת עינים (טויסיג, תשעא) פרק ז אות ח
פ ע"ב14 שמור לי ואשמור לך שומר שכראגרא דכלה ח"ג עמ' שלט
פ ע"ב14 שמור לי ואשמור לך שומר שכרקדושת עיניים סי' תקמד
פ ע"ב14 שמור לי ואשמור לךתפארת צבי שמות עמ' שנה
פ ע"ב16 הלוהו על המשכן שומר שכר וכו'מאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף כז ע"ב
פ ע"ב16 המלוה על המשכון שומר שכרצמח צדיק (תשסז) עמ' רח
פ ע"ב21 שוכר וכו' ר' מאיר אומר כשומר חנם רבי יהודה אומר כשומר שכר (ורש"י)לקוטי שיחות חט"ז עמ' 398
פ ע"ב21 שוכר פליגי רבי מאיר ורבי יהודהצמח צדיק (תשסז) עמ' רח
פ ע"ב34 כדמחליף רבה בר אבוה ותני שוכר כיצר משלם רבי מאיר אומר בשומר שכר, רבי יהודה אומר כשומר חנםשל"ה - מס' פסחים אות רפה
פ ע"ב רש"י ד"ה ר"י וד"ה ר"מלקוטי שיחות חל"א עמ' 112
פ ע"ב תוס' ד"ה דקאאבן שהם עמ' רטז [הלכה]
פא ע"א האומר שמור לי ואשמור לך שניהם פטוריםדברי מנחם (היימליך) עמ' קעז
פא ע"א האומר שמור לי ואשמור לך שניהם פטוריםצמח דוד (סקאליע) עמ' שכח
פא ע"א שמור לי היום ואשמור לך למחרקדושת ציון (תשנד) ח"ב עמ' קכג
פא ע"א כסיף לסוף איגלאי מילתאפרי צדיק ראה אות ז
פא ע"א רש"י ד"ה השאילני ואשאיל לךלקוטי שיחות חל"א עמ' 114
פא ע"א רש"י ד"ה שמירה בבעליםלקוטי שיחות חל"א עמ' 117
פא ע"א תוס' ד"ה ההואנפש הרב עמ' עח
פא ע"ב קנין משכוןאבן שהם עמ' רנט [הלכה]
פא ע"ב תוס' ד"ה דבריאבן ישראל על התורה (תשסב) עמ' צא
פא ע"ב תוס' ד"ה דבריאבן שהם עמ' ריז [הלכה]
פב ע"א א"ה קמה לה מתני דלא כר"ענחלת דבש מהדו"ק ח"א סי' לח אות יח
פב ע"א סתם משנה כנגד ר"עבאר שרים במדבר פ' במדבר דרוש ה אות ב
פב ע"א האי מאן דאוזפיה וכו' ואנח ליה קתא דמגלא וכו' ובתוס' ד"ה לא דכו"עשבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' תצד
פב ע"א קתא דמגלאאהל נפתלי - זכרון יצחק עמ' רסט
פב ע"א אבד קתא דמגלאאבן ישראל על התורה (תשסב) עמ' צא
פב ע"א מנין לבע"ח שקונה משכוןבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' תתרכ
פב ע"א מנין לבעל חוב שקונה משכון וכו' מכאן לבעל חוב שקונה משכוןבית ישראל (טויסיג) דברים עמ' צח
פב ע"א מנין לבעל חוב שקונה משכון וכו' מכאן לבעל חוב שקונה משכוןבית ישראל (טויסיג) תנינא ח"ב עמ' רכה
פב ע"ב מצוה קא עביד שהלוהו אף שמשתמש במשכוןמוסר המקרא והתלמוד עמ' קמו-קמז
פב ע"ב המעביר חבית ממקום למקום ושברההמעלות לשלמה (תשמז) עמ' תיט
פג ע"א03 אין רואה שבועת ד׳ תהיה וכו׳טוב ירושלים שמות פכ"ב פסוק יב
פג ע"א04 הא יש רואהטבעות זהב ח"א דף יא ע"ב [הלכה]
פג ע"א05 יביא ראיה ויפטר ובראשוניםעיוני רש"י שמות ח"ב עמ' קכו, קכז, קמ, קמא
פג ע"א17 אתא לקמיה דרבא וכו' כמאן כאיסיהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' תצב
פג ע"א27 הנהו שקולאי דתברו חביתאחקל יצחק (תשסג) עמ' תקיז
פג ע"א27 הנהו שקולאי דתברו חביתא דחמרא וכו' א"ל אין למען הלך וכו׳עמוד העבודה (תשעג) דרוש השמח בחלקו יב, דרוש שלישי לתשובה ח
פג ע"א27 הנהו שקולאיבאר שרים במדבר פ' נשא דרוש ב אות ד
פג ע"א27 הני שקולאימוסר המקרא והתלמוד עמ' קנד
פג ע"א27 רבב"ח תברו ליה הנהו שקולאי חביתא כו' ובמאירי שםברכת שלמה חו"מ עמ' רכג [הלכה]
פג ע"א27 רבב"ח תברו ליה הני שקולאי חביתאילקוט הגרשוני ח"ב
פג ע"א27 רבב"ח תברו ליה הנך שקולאי חביתא דחמראאודה ה' דף טו ע"ב
פג ע"א27 רבה בב"ח תברו ליה הנהו שקולאי חביתא דחמרא... למען תלךמתנת חיים - אלול וימים נוראים עמ' פח
פג ע"א27 רבה בר בר חנה תברו ליה הנהו שקולאי וכו' דינא הכי וכו'של"ה - עשרה מאמרות אות קצט, רג
פג ע"א27 רבה בר בר חנה תברו ליה הנהו שקולאי וכו' וברש"י שםבינה לעתים דרוש י עמ' פז
פג ע"א27 רבה בר בר חנה תברו ליה הנהו שקולאי וכו' למען תלך בדרך טובים וכו'של"ה פרשת משפטים אות ג, קדושים אות ז
פג ע"א27 רבה בר בר חנה תברו ליה הנהו שקולאי חביתא דחמרא וכו' למען תלך בדרך טוביםטל חיים (פרידלנדר) עמ' קפו
פג ע"א27 רבה בר בר חנה תברו ליה הנהו שקולאי חביתא דחמרא שקל לגלימייהו... 'למען תלך בדרך טובים'שיחות ר' צבי יהודה במדבר עמ' 350
פג ע"א27 רבה בר בר חנה תברו ליה הנהו שקולאי חביתא דחמרא שקל לגלימייהו וכו'דרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' שג
פג ע"א27 רבה בר בר חנה תברו ליה הני שקולאי חביתא דחמרא וכו'אור פני משה דף לג ע"ב
פג ע"א27 רבה בר בר חנה תברו ליה וכו' עניי אנן וטרחינן כולא יומא וכו', ורש"יראשית חכמה, ענוה פרק ה אות לט, משא ומתן פרק כא
פג ע"א27 רבה בר חנה שכר פועלים וכו' וארחות צדיקים וכו' ורש"יארוחת תמיד עמ' תקצג ע"א ד"ה או
פג ע"א27 רבה וכו' תברו לי' וכו' זיל הב וכו' וארחות צדיקיםלקוטי שיחות חי"ז עמ' 391
פג ע"א27 תברו ליה הנהו שקולאי חביתא דחמראהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' תיט
פג ע"א27 תברו ליה הנהו שקולאי חביתא דחמראמי מרום ח"ז עמ' שעט
פג ע"א28 אמר ליה דינא הכי אמר ליה אין למען תלךישראל קדושים עמ' 85
פג ע"א28 דינא הכימתנת חיים מאמרים ח"א עמ' ריג
פג ע"א28 דינא הכי, א"ל אין למען תלך בדרך טוביםבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' רסב, דברים עמ' רלא
פג ע"א29 אין למען תלך בדרך טובים ואורחות צדיקים תשמור וכו'בני יששכר ח"א דף קמט ע"א
פג ע"א29 טוב - נקרא מי שעושה ותרנותישמח חיים (תשסה) מע' ט אות ו
פג ע"א29 למען תלך בדרך טוביםאוצרות הראיה עמ' 908
פג ע"א29 למען תלך בדרך טוביםחלקת יהושע עמ' ר הערה רכט
פג ע"א29 למען תלך בדרך טוביםישראל והזמנים (פירר) ח"ב עמ' 118
פג ע"א29 למען תלך בדרך טוביםמכמני עוזיאל עמ' תכד
פג ע"א29 למען תלך בדרך טוביםשערי תלמוד תורה (תשמז) עמ' עג
פג ע"א29 למען תלך בדרך טוביםשערי תלמוד תורה (תשסו) עמ' פ
פג ע"א29 לעשות לפנים משורת הדין עם כל אדםאורחות צדיקים שער ענוה עמ' כ
פג ע"א29 משפטים שהם לפנים משורת הדין לגבי אנשי מעלה הם דיןמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 377
פג ע"א29 צריך אדם לוותר משלו לפנים משורת הדיןבן מלך - חכמה ומוסר עמ' שצה
פג ע"א32 השוכר את הפועלים וכו' - תוס' וריטב"אאור אברהם - מסכת מגילה עמ' פ
פג ע"א32 השוכר את הפועליםמאמר מרדכי (נדבורנא) עמ' קלד
פג ע"א34 מנהג מבטל הלכהאור אברהם - מגילת אסתר עמ' פב
פג ע"א34 מעשה בר' יוחנן בן מתיאמפניני הרב עמ' קח
פג ע"א35 פוסק מזונות לפועל וכו'לקוטי שיחות חל"א עמ' 116
פג ע"א35 צא שכור לנו פועלין הלך ופסק להם מזונות וכו'ברית עולם (תשסט) עמ' רז, רח
פג ע"א36 אם אתה עושה להם כסעודת שלמה - לא יצאת ידי חובתך עמהםמי מרום חי"ג עמ' צז
פג ע"א36 אפילו אם אתה עושה להם כסעודת שלמה בשעתו לא יצאת י"חלקוטי שיחות ח"ט עמ' 289, חי"ד עמ' 120
פג ע"א36 אפילו אם אתה עושה להם כסעודת שלמה בשעתו לא יצאת... שהן בני אברהם יצחק ויעקבבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' תכא, במדבר עמ' פג-ד
פג ע"א36 אפילו אם אתה עושה להם כסעודת שלמה לא יצאת יד"חמי מרום ח"ז עמ' רכו
פג ע"א36 אם אתה עושה להם כסעודת שלמה בשעתו לא יצאתמחשבות חרוץ סי' ט (עמ' 79), יט (עמ' 165)
פג ע"א36 אם אתה עושה להם כסעודת שלמה בשעתו לא יצאתפרי צדיק פ' החודש אות ז, צו אות ט, בלק אות יב, עקב אות ט
פג ע"א37 בני אברהם יצחק ויעקבלקוטי שיחות חכ"ד עמ' 272
פג ע"א37 בני אברהם יצחק ויעקבמכמני עוזיאל עמ' תנט
פג ע"א37 שהם בני אברהם יו"ימוסר המקרא והתלמוד עמ' קעט
פג ע"א38 ע"מ שאין לכם עלי אלא פת וקטניתתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' קכו
פג ע"א38 עד שלא התחילו במלאכהרוח חיים (חיד"א) עמ' רמד
פג ע"א רש"י - במעשה דרבה בר חנה דאמר ליה הב להו אגרייהו וכו', דכתיב וארחות צדיקים תשמור - סיפיה דקרא הואארוחת תמיד עמ' תקצג ע"ב ד"ה וכתב
פג ע"א רש"י ד"ה בדרךדרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' שג
פג ע"ב01 פועל בכניסתו משלו וביציאתו משל בעה"ב וכו' ולעבודתו ערי ערב, ורש"י בכניסתו לביתו ממלאכתו וביציאתו למלאכתושארית אהרן דף פו ע"א
פג ע"ב01 פועל בכניסתו משלו, רש"י ד"ה משל, תוס' ד"ה פועלדרכי חושן עמ' שכ [הלכה]
פג ע"ב07 תני רב יוסף מאי דכתיב תשת חשך ויהי לילה וכו' זה העולם הזה שדומה ללילהשל"ה פרשת ויק"פ אות כב
פג ע"ב09 תשת חושך ויהי לילה וגו' זה העוה"ז שדומה ללילהאוצר המאמרים (תשס) עמ' פב
פג ע"ב09 תשת חושך ויהי לילה זה העולם הזה שדומה ללילהבעקבות מועדי ה' עמ' 24
פג ע"ב09 תשת חושך ויהי לילה זה העולם הזה שדומה ללילהצפנת פענח (תשסו) עמ' שטז
פג ע"ב09 תשת חושך ויהי לילה זה עולם הזה הדומה ללילהאמרי חמד ח"א דף יט ע"א
פג ע"ב09 תשת חושך ויהי לילהילקוט הגרשוני ח"ב
פג ע"ב09 תשת חושך זה העוה"ז שדומה ללילה וכו'מאורי שערים עמ' קצד
פג ע"ב09 תשת חשך ויהי לילה זה העוה"ז שדומה ללילה וכד'של"ה - תולדות אדם אות שסא
פג ע"ב09 תשת חשך ויהי לילה זה העוה"ז שדומה ללילהמסילת ישרים עמ' קצו
פג ע"ב09 תשת חשך וכו' זה העוה"זליהודים היתה אורה עמ' כא
פג ע"ב10 אין אור גמור בעוה"ז שדומה ללילהלקוטי מאמרים עמ' 148
פג ע"ב10 בו תרמוש כל חיתו יער אלו רשעים שדומין לחיה שביעראוצרות חיים - ת"ח וצדיק עמ' תנ
פג ע"ב10 בו תרמש בל חיתו יער אלו רשעים שבו, שדומין לחיה שביערשל"ה - מס' ראש השנה אות קסג
פג ע"ב10 גלות הדומה ללילהחכמת התורה בא עמ' קפג
פג ע"ב10 העוה"ז דומה ללילהדעת שבת עמ' נד בהערה, קכט, שטו
פג ע"ב10 העוה"ז דומה ללילהמאורי שערים עמ' קע
פג ע"ב10 העוה"ז שדומה ללילה, רשעים שבו שדומין לחיה שביערדרך ה' (באום) ח"ד פ"ו אות קעד
פג ע"ב10 זה העוה"ז שדומה ללילהשערי אורה (מילר) ח"ב עמ' נא
פג ע"ב10 לילה הוא עולם הזהפרדס המלך (תשסט) אות שו
פג ע"ב10 עוה"ז דומה ללילהדברי חנינא עמ' פ
פג ע"ב10 עוה"ז דומה ללילהמאורי שערים עמ' קמט
פג ע"ב11 אלו הרשעים שבדורחקל יצחק (תשסג) עמ' תקמ
פג ע"ב11 אלו רשעים שבו שדומין לחיה שביערמאמר מרדכי (שוואב) ח"א מאמר יד
פג ע"ב11 חיתו יער - אלו הרשעיםישמח חיים (תשסה) מע' ח אות מה
פג ע"ב11 חיתו יער, אלו הרשעיםבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' קצח
פג ע"ב13 תזרח השמש לצדיקים יאספון רשעים לגיהנםאוצרות חיים - ת"ח וצדיק עמ' שכח
פג ע"ב14 אין לך כל צדיק וצדיק שאין לו מדור בפני עצמולחמי תודה דף רכג ע"א
פג ע"ב14 אין לך כל צדיק וצדיק שאין לו מדור לפי כבודואוצרות חיים - ת"ח וצדיק עמ' שכח
פג ע"ב14 אין לך כל צדיק וצדיק שאין לו מדור לפי כבודובאר הגולה באר ד הערה 1086
פג ע"ב15 יצא אדם לפעלו ולעבודתו עדי ערבגור אריה שמות פ"א הערה 63
פג ע"ב15 יצא אדם לפעלו יצאו צדיקים לקבל שכרן, ולעבודתו וכו' במי שהשלים עבודתו עדי ערבמכתב סופר דף ט ע"ד, דף י ע"ד
פג ע"ב15 יצא אדם לפעלו יצאו צדיקים לקבל שכרן, ולעבודתו עדי ערב וכו'דרכי צדק עמ' רצא
פג ע"ב17 לפעולתו עדי ערב במי שהשלים עבודתורוח חיים (חיד"א) עמ' יט
פג ע"ב18 ר' אלעזר בר' שמעון אשכח לההוא פרהגונא דקא תפיס גנבי, א"ל היכי יכלת להו לאו כחיותא מתילי וכו'לחמי תודה דף צג ע"א
פג ע"ב18 ר"א בן רשב"י וכו'לקוטי שיחות ח"ד עמ' 1237
פג ע"ב18 ר"א ברבי שמעוןנחלת דבש מהדו"ק ח"ב סי' ח אות יג
פג ע"ב18 ראבר"ש איש מבין דף סז ע"א
פג ע"ב18 רבי אלעזר ברבי שמעון אשכח לההוא פרהגונא דקא תפיס גנבי אמר ליה היכי יכלת להו לאו כחיותא מתילי וכו'אמרי משה (פינטו) ח"א עמ' רלח
פג ע"ב19 אמר רבי אליעזר ברבי שמעוןתקנת השבין סי' *י (עמ' 94-93, 100)
פג ע"ב23 אמר ליה מאי אעביד, הרמנא דמלכא הואאוצרות חיים - אישים ח"ב עמ' מא
פג ע"ב24 תא אגמרך וברש"ידברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' שכז
פג ע"ב31 בי מלכא אמרו קריינא דאיגרתא איהו ליהוי פרונקאספר החיים (תשנג) עמ' קסה
פג ע"ב32 קריינא דאגרתא איהי ליהוי פרוונקאחכמת התורה ויגש עמ' רכה
פג ע"ב32 קריינא דאגרתא וכו'מאור החיים עמ' כז
פג ע"ב32 קריינא דאגרתא להוי פרוונקאחכמת התורה מקץ עמ' קכה
פג ע"ב34 שלח ליה רבי יהושע בן קרחה חומץ בן ייןאוצרות חיים - אישים ח"ב עמ' מה
פג ע"ב35 אתה מוסר עמו של אלקינו להריגהפירוש המכבי דברים עמ' תמה
פג ע"ב35 חומץ בן יין לגבי אביושערי תלמוד תורה (תשמז) עמ' צ, קיד, רכג
פג ע"ב35 חומץ בן ייןאור הרעיון עמ' כ
פג ע"ב35 חומץ בן ייןנועם אלימלך (תשסא) עמ' רפג
פג ע"ב35 חומץ בן ייןנועם אלימלך דף ע ע"א
פג ע"ב35 חומץ בן ייןתורת העולה ח"ב פרק יט
פג ע"ב35 עד מתי אתה מוסר עמו של אלקינו להריגה וכו', יבוא בעל הכרם ויכלה את קוציובאר משה (אפשטיין) שמות עמ' רכא-ב, במדבר עמ' ערב
פג ע"ב35 עד מתי אתה מוסר עמו של אלקינופירושי ראשונים
פג ע"ב36 קוצים אני מכלה בכרםמפי ספרים וסופרים ח"א עמ' לג
פג ע"ב36 קוצים אני מכלה מן הכרםהמאיר לארץ (שיינברג) עמ' שצה
פג ע"ב36 קוצים אני מכלה מן הכרםאור לישרים (איידליץ, תשב) עמ' קלד
פג ע"ב36 שלח ליה קוצים אני מכלה מן הכרםאוצרות חיים - אישים ח"ב עמ' מג
פג ע"ב37 יבא בעל הכרם ויכלה את קוציוצדקת הצדיק סי' נב
פג ע"ב39 מדחציף כולי האי ממזר הואאז תתחזק עמ' צג
פג ע"ב39 מדחציף כולי האי שמע מינה רשיעא הואשיחות ר' צבי יהודה במדבר עמ' 215
פג ע"ב40 אמר להם תפסוהודברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' שכז
פג ע"ב44 אמרו לו רבי אל ירע בעיניך שהוא ובנו בעלו נערה המאורסה ביו''כרביד יוסף (תשסא) עמ' 11
פג ע"ב45 בא על נערה מאורסה ביו"כמבוא התלמוד פ"כ עמ' שכג
פג ע"ב45 הוא ובנו באו אל נערה המאורסה ביוה"כספרי המגיד מקאזניץ עמ' לד
פג ע"ב45 חטא ביוה"כברכת אליהו (עמאר) בראשית פ' בראשית מאמר ז
פג ע"ב46 הניח ידו על בני מעיו, אמר שישו בני מעי, שישו ומה ספיקות שלכם כך, ודאית שלכם על אחת במה ובמהשל"ה - מס' שבועות אות קנה בהגה"ה
פג ע"ב46 שישו וכו' מה ספיקות שלכםתקנת השבין סי' י (עמ' 99)
פג ע"ב48 מובטח אני בכם שאין רמה שולטת בכםדרשות שבט הלוי עמ' ז
פג ע"ב49 אשקוהו סמא דשינתאאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' תרסה
פג ע"ב49 קרעו לכריסיה ומפקי מינה דיקולי דיקולי דתרבארב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' כט, צ
פג ע"ב49 ר' אלעזר ב"ר שמעון בעל בשר היהשמן ראש (כץ) ח"ו עמ' תשד
פג ע"ב50 ומותבי בשמשא וכו' ולא מסרחישל"ה פרשת קדושים אות כה
פג ע"ב51 צדיק שתיקן החטא לא מסריחאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' ריד
פג ע"ב תוס' ד"ה פועללקוטי שיחות חלק ל עמ' 119
פד ע"א06 ראבר"ש וריב"י בקרא דתורי בנייהו ולא הוה נגעהתקנת השבין סי' י (עמ' 94)
פד ע"א07 אמרה ההיא מטרוניתא וכו' בניכם אינם שלכם וכו' אמר רבי יוחנן, אבריה דרבי ישמעאל כחמת בת תשעה קבין וכו'באר הגולה באר ה הערה 246-245
פד ע"א08 בניכם אינם שלכם וכו' אהבה דוחקת את הבשרמכתב סופר דף ט ע"ד
פד ע"א09 אמרו לה "כי כאיש גבורתו"באר הגולה באר ד הערה 492
פד ע"א11 אהבה דוחקת את הבשראגרא דכלה ח"ב עמ' רכב
פד ע"א11 אהבה דוחקת את הבשראור יצחק (ראדוויל, תשסה) עמ' קצה
פד ע"א11 אהבה דוחקת את הבשראור תורה השלם (מזריטש) סי' נא, סט, ר, תצד
פד ע"א11 אהבה דוחקת את הבשראמרי נועם (מועדים) סי' ה ליום ב דפסח
פד ע"א11 אהבה דוחקת את הבשרדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' קלג, רפז
פד ע"א11 אהבה דוחקת את הבשרוצוה הכהן עמ' מב
פד ע"א11 אהבה דוחקת את הבשרמגיד דבריו ליעקב, לקוטי אמרים סי' צג, קסד, אור תורה סי' נא, סט, ר, תצד
פד ע"א11 אהבה דוחקת את הבשרספרי המגיד מקאזניץ עמ' עב
פד ע"א11 אהבה דוחקת את הבשרצמח ה' לצבי (תשסז) עמ' כו
פד ע"א11 אהבה דוחקת את הבשרצמח צדיק (תשסז) עמ' רפא
פד ע"א11 אהבה דוחקת וכו'ספר המאמרים תרנ"ט עמ' קלז
פד ע"א13 איבריה דרבי ישמעאל בר"י בחמת בת תשע קביןתקנת השבין סי' י (עמ' 96)
פד ע"א15 אברי ר' יוחנןמבוא התלמוד פ"כ עמ' שכה
פד ע"א17 אמר ר' יוחנן אנא אשתיירא משופרי דירושליםאור הצבי עמ' 62
פד ע"א17 אמר רבי יוחנן אנא אישתיירי משפירי ירושלים האי מאן דבעי מחזי שופריהפרי צדיק תצוה אות ז, קדושים אות יב, פסח שני אות ג, ר"ח תמוז אות ד, פנחס אות טו, כי תבא אות יב, נצבים אות טז
פד ע"א17 אמר רבי יוחנן אנא אישתיירי משפירי ירושליםאוצרות חיים - אישים ח"ג עמ' תסג
פד ע"א17 אמר רבי יוחנן אנא אישתיירי משפירי ירושליםישראל קדושים עמ' 49, 128, תקנת השבין סי' י (עמ' 97), צדקת הצדיק סי' קיז
פד ע"א18 אנא אשתיירי משפירי ירושליםפרדס המלך (תשסט) אות קפו
פד ע"א18 האי מאן דבעי מיחזאי שופרא דרבי יוחנןשבט מוסר עמ' ר
פד ע"א19 רבי יוחנן דשופריה הגופני מעין שופריה דאדם הראשון היהפנקסי הראי"ה ח"א עמ' קמח
פד ע"א19 שופריה דר' יוחנן וכו' אנא מזרעא דיוסף קאתינאדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' נג
פד ע"א19 שופריה דר' יוחנןתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' רלז
פד ע"א19 שופריה דרבי יוחנןרוח נכון עמ' רלב
פד ע"א22 ההוא זהרורי מעין שופריה דרבי יוחנן וכו' דהדרת פנים לא הויא ליהשל"ה - תולדות אדם אות טז, עשרה מאמרות אות צ
פד ע"א25 שופריה דרבי אבהו מעין שופריה דיעקב אבינותקנת השבין סי' טו (עמ' 148), פוקד עקרים סי' 62
פד ע"ב25 מעין שופרי' דיעקב אבינושארית אהרן דף קמט ע"ב
פד ע"א26 דיעקב אבינו מעין שופריה דאדם הראשוןשל"ה - מס' פסחים אות רפט, תלג, תנב, תעז, תפה
פד ע"א26 יעקב אבינו מעין שופריה דאדם הראשוןקשוטי כלה ח"י אות קנג
פד ע"א26 יעקב שופריא דאדםאגרא דכלה ח"א עמ' קסג, קעג, ח"ב עמ' רלג, שב
פד ע"א26 שופרא דאדה"רתורת חיים (קאסוב) עמ' לו
פד ע"א26 שופרא דיעקב אבינו מעין שופרא דאדם קדמאהנר ישראל חלק א דף מה, חלק ג דף יב
פד ע"א26 שופרא דיעקב מעין שופרא דאדה"רבך יברך ישראל (תשסח) עמ' לד, נט, פה, קסט
פד ע"א26 שופרא דיעקב מעין שופרא דאדה"רתפארת ישראל עמ' קס
פד ע"א26 שופרא דיעקב מעין שופרא דאדם הראשוןמגלה עמוקות (תשסח) עמ' קמו, קצא
פד ע"א26 שופרא דיעקב מעין שופרא דאדם הראשוןשפת אמת (ברעזאן, תשסח) עמ' סז, ריג, רכד
פד ע"א26 שופרא דיעקב מען שופריה דאדם הראשוןטיול בפרדס ח"א עמ' קטז
פד ע"א26 שופריה דיעקב אבינו וכו'נועם אליעזר בראשית עמ' רו ע"א
פד ע"א26 שופריה דיעקב אבינו מעין שופריה דאדה"ר ואילו ר' יוחנן לא קא חשיבאור הישר בראשית דף סח ע"ב
פד ע"א26 שופריה דיעקב אבינו מעין שופריה דאדה"רגנזי ישראל ח"א דף נא ע"ב
פד ע"א26 שופריה דיעקב אבינו מעין שופריה דאדה"רדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' לז, מב, עה
פד ע"א26 שופריה דיעקב אבינו מעין שופריה דאדה"רישראל קדושים עמ' 128, תקנת השבין סי' י (עמ' 96)
פד ע"א26 שופריה דיעקב אבינו מעין שופריה דאדה"רכנסת יחזקאל (פאנעט, תשסה) פרשת בשלח עמ' קיג
פד ע"א26 שופריה דיעקב אבינו מעין שופריה דאדה"רפרי צדיק נח אות ח, ר"ח כסלו אות א, וישב אות ו, ויצא אות ד, ו, ויגש אות *יג, ויחי אות יב, חג השבועות אות ז, י, קרח אות ו, נצבים אות טו, טז
פד ע"א26 שופריה דיעקב אבינו מעין שופריה דאדם הראשוןאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) ויחי ב
פד ע"א26 שופריה דיעקב אבינו מעין שופריה דאדם הראשוןבאר משה (אפשטיין) במדבר עמ' רנז
פד ע"א26 שופריה דיעקב אבינו מעין שופריה דאדם הראשוןבאר שרים בראשית פ' ויחי דרוש ה אות ו
פד ע"א26 שופריה דיעקב אבינו מעין שופריה דאדם הראשוןבן מלך - חכמה ומוסר עמ' תכז
פד ע"א26 שופריה דיעקב אבינו מעין שופריה דאדם הראשוןבני אתה עמ' קיא
פד ע"א26 שופריה דיעקב אבינו מעין שופריה דאדם הראשוןברכת טוב עמ' תד
פד ע"א26 שופריה דיעקב אבינו מעין שופריה דאדם הראשוןזאת זכרון (תשנב) אות עג, קכח, קצב
פד ע"א26 שופריה דיעקב אבינו מעין שופריה דאדם הראשוןזרע קודש (תשסה) על התורה עמ' קט
פד ע"א26 שופריה דיעקב אבינו מעין שופריה דאדם הראשוןילקוט עטרת צבי עמ' סח
פד ע"א26 שופריה דיעקב אבינו מעין שופריה דאדם הראשוןלחמי תודה דף נח ע"ב, קסב ע"ב, רמא ע"ב
פד ע"א26 שופריה דיעקב אבינו מעין שופריה דאדם הראשוןמי מרום ח"ח עמ' קלח, חי"ג עמ' קצא
פד ע"א26 שופריה דיעקב אבינו מעין שופריה דאדם הראשוןפרי הארץ (ויטבסק) עמ' כה
פד ע"א26 שופריה דיעקב אבינו מעין שופריה דאדם הראשוןשל"ה פרשת חיי שרה אות ד, ז, כד, תולדות אות יב בהגה"ה, כה, לה, וישלח אות יב, וישב אות ט, יג, כה, כז, לד, מא, מג, ויחי אות יג, יט, משפטים אות טז, כי תצא אות ב
פד ע"א26 שופריה דיעקב אבינו מעין שופריה דאדםבני יששכר ח"א דף ב ע"ד
פד ע"א26 שופריה דיעקב וכו'לקוטי שיחות חכ"ה עמ' 207
פד ע"א26 שופריה דיעקב וכו'לקוטי שיחות חלק ל עמ' 136
פד ע"א26 שופריה דיעקב כשופריה דאדה"ראור התורה (תאומים, תשנט) עמ' כג
פד ע"א26 שופריה דיעקב כשופריה דאדה"רדברי יחזקאל שרגא תליתאה עמ' קצ, רמא, רנה
פד ע"א26 שופריה דיעקב מעין שופריה דאדה"ראור יהושע דף כה ע"ב
פד ע"א26 שופריה דיעקב מעין שופריה דאדה"רגור אריה בראשית פל"ז אות ז, ויקרא פכ"ו הערה 151
פד ע"א26 שופריה דיעקב מעין שופריה דאדה"רעבודת יצחק בראשית עמ' כד
פד ע"א26 שופריה דיעקב מעין שופריה דאדה"רעירין קדישין השלם עמ' נה, פא, קפה, ריב
פד ע"א26 שופריה דיעקב מעין שופריה דאדה"רעמק תפלה (תשסו) עמ' כח
פד ע"א26 שופריה דיעקב מעין שופריה דאדם הראשוןבאר הגולה באר ו הערה 763
פד ע"א26 שופריה דיעקב מעין שופריה דאדם הראשוןבת עין (תשסז) עמ' עג
פד ע"א26 שופריה דיעקב מעין שופריה דאדם הראשוןדרך ה' (באום) ח"ד פ"ו אות קיז
פד ע"א26 שופריה דיעקב מעין שופריה דאדם הראשוןזרע קודש - מועדים עמ' קנט, קסה, קע, רעא
פד ע"א26 שופריה דיעקב מעין שופריה דאדם הראשוןמגן אברהם (טריסק, תשסו) עמ' פה, תרנד
פד ע"א26 שופריה דיעקב מעין שופריה דאדם הראשוןמגן דוד (טאלנא, תשס) עמ' ט, כט, שח, שעז
פד ע"א26 שופריה דיעקב מעין שופריה דאדם הראשוןעבודת עבודה עמ' רד
פד ע"א26 שופריה דיעקב מעין שופריה דאדם הראשוןצמח דוד (סקאליע) עמ' רלא
פד ע"א26 שופריה דיעקב מעין שופריה דאדם הראשוןקהלת דוד (טאלנא, תשסג) עמ' יח, קצח
פד ע"א26 שופריה דיעקב מעין שופריה דאדם הראשוןתפארת צבי שמות עמ' תמג
פד ע"א26 שופריה דיעקב מעין שופריה דאדםגבורות ה' עמ' שיב
פד ע"א26 שופריה דיעקב מעין שופריה דאדםדברי מנחם (היימליך) עמ' קצח
פד ע"א26 שופריה דיעקב מעין שופריה דאדםדרך מצותיך (חב"ד) דף פט ע"א
פד ע"א26 שופריה דיעקב מעין שופריה דאדםחכמת התורה בראשית עמ' ק, קג, רפא
פד ע"א26 שופריה דיעקב מעין שופריה דאדםחכמת התורה וישלח עמ' ס, שז
פד ע"א26 שופריה דיעקב מעין שופריה דאדםחקל יצחק (תשסג) עמ' קיב
פד ע"א26 שופריה דיעקב מעין שופריה דאדםילקוט דברי חכמים בראשית סי' תקפד
פד ע"א26 שופריה דיעקב מעין שופריה דאדםפנקסי הראי"ה ח"א עמ' מח
פד ע"א26 שופריה דיעקב מעין שופריה דאדםשמע יעקב (זיידא) עמ' קמג
פד ע"א26 שופריה דיעקב מעין שופריה דאדם הראשוןמפי ספרים וסופרים ח"א עמ' שצח, פניני חסידות תולדות ו
פד ע"א26 שופריה דיעקבמאמרי הראיה עמ' 38
פד ע"א26 שופריה דיעקבתורת חיים (קאסוב) עמ' מא, סו
פד ע"א26 שופריה מעין שופריה דאדם הראשוןמאמר יחזקאל (קאזמיר) עמ' כח
פד ע"א26 יעקב נקרא אדםגור אריה בראשית פכ"ה הערה 126
פד ע"א28 הדרת פנים [זקן - רש"י]לקוטי שיחות חכ"ז עמ' 375
פד ע"א28 ר' יוחנן הוה רגיל דהוה קא אזיל ויתיב אשערי דטבילהנחלת דבש מהדו"ק ח"ב סי' כא אות ד
פד ע"א28 ר' יוחנן הוה אזיל ויתיב אשערי טבילה וכו' גמירי אורייתא כוותיבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' תתמו
פד ע"א28 ר' יוחנן הוה אזיל ויתיב אשערי טבילה וכו' דלא שלטא ביה עינא בישאכתונת פסים פרשת אחרי טז ע"ב
פד ע"א28 ר' יוחנן הוה יתיב אשערי טבילהצפנת פענח (תשסו) עמ' שצו
פד ע"א28 ר' יוחנן יתיב בשערי טבילה וכו'קשוטי כלה ח"ח אות קסו
פד ע"א28 ר"י הוה אזיל ויתיב אשערי טבילהשערים מצוינים בראשית-שמות עמ' קמט
פד ע"א28 ר"י הוה יתיב אשערי טבילה וכו'מכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' סז
פד ע"א28 רבי יוחנן הוה אזיל ויתיב אשערי טבילה אמר כי סלקן וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ג עמ' תסו
פד ע"א28 רבי יוחנן יתיב אשערי טבילהתקנת השבין סי' י (עמ' 94)
פד ע"א28 רבן יוחנן הוה אזיל ויתיב אשערי טבילהתקנת השבין סי' י (עמ' 94)
פד ע"א28 שאני רבי יוחנן דהדרת פנים לא הויא ליהתקנת השבין סי' טו (עמ' 148)
פד ע"א33 אנא מזרעא דיוסף דלא שלטא ביה עינא בישאפרי צדיק וישלח אות ו, וישב אות יב, תצוה אות ז, קדושים אות יב, פסח שני אות ג, פנחס אות טו, כי תצא אות י, כי תבא אות יב, וילך אות יד
פד ע"א33 זרעא דיוסף אין עין הרע שולטת בהםאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) וישלח ל
פד ע"א36 עלי עין... עולי עין, וברש"יבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' תתמו
פד ע"א38 דגים שבים מים מכסין אותן ואין העין שולטת בהןקומץ המנחה (צונץ) דרוש כ אות ד
פד ע"א39 המעשה של רבי יוחנן וריש לקישאחרי ראי (תשסד) דרשות סי' טו אות ג
פד ע"א39 יומא חד הוה קא סחי ר' יוחנן בירדנא חזייה ר"ל וכו' א"ל חילך לאורייתא וכו'דרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' רל
פד ע"א39 יומא חד הוה קא סחי ר' יוחנן בירדנא וכו'טיול בפרדס ח"א עמ' תל
פד ע"א39 יומא חד הוה קא סחי ר"י בירדנא חזייה ר"ל ושוור לירדנאנחלת דבש מהדו"ק ח"ב סי' כו אות י, סי' כח אות ו
פד ע"א39 יומא חד הוה קא סחי רבי יוחנן בירדנא וכו' ושוייה גברא רבאמבשר טוב - זכות נשים צדקניות עמ' סד
פד ע"א39 יומא חד הוה קא סחי רבי יוחנן בירדנא, חזייה ריש לקיש ושוור לירדנא אבתריה, אמר ליה חילך לאורייתא וכו'אמרי משה (פינטו) ח"א עמ' כז
פד ע"א40 א"ל חילך לאורייתא א"ל שופרך לנשי וכו'מאיר עיני חכמים מהדו"ב ח"ג דף כז ע"ב
פד ע"א40 א"ל חילך לאורייתאלקוטי שיחות ח"ב עמ' 692
פד ע"א40 חילך לאורייתאאהל משה (שינרמן) פורים עמ' קנח
פד ע"א40 חילך לאורייתאדרשות הרא"ש (תשסו) ח"ב דרוש קצו עמ' קע
פד ע"א40 חילך לאורייתאנועם אליעזר שמות דף סד ע"א
פד ע"א40 חילך לאורייתאתורת העולה ח"ג פרק ל
פד ע"א40 חילך לאורייתא וכו'אור אברהם במדבר עמ' ח
פד ע"א40 חילך לאורייתא, שופרך לנשיקול ששון (גולדברג) פתיחה
פד ע"א40 חילך לאוריתא א"ל שופרך לנשיישראל קדושים עמ' 49, אור זרוע לצדיק סי' ז (עמ' 27), דובר צדק עמ' 48, צדקת הצדיק סי' קמו
פד ע"א40 ר"י ראה לר"ל דקפץ ירדנאתורת חיים (ר' דובער) שמות ח"ב דף שעט ע"ב
פד ע"א40 ריש לקיש קפץ אל מי הירדן ומשקיבל ריש לקיש ע"ע עול תורה לא יכל שוב לעלות מן הירדן בקפיצה, ורש"יעקבי אבירים עמ' שלב
פד ע"א40 ריש לקיש קפץ לתוך המיםרב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' קמט
פד ע"א41 העושה תשובה הוא כקטן שנולדדברי מנחם (היימליך) עמ' ג
פד ע"א41 אי הדרת בך בתשובה יהיבנא לך אחותי לאשהקשוטי כלה חי"א אות כ
פד ע"א41 ר"ל כשקיבל ע"ע לשוב נעשה חלשחכמת התורה לך לך עמ' תרד
פד ע"א41 ריש לקיש בעי למיהדר לאתויי מאניה ולא מצי הדרשם דרך - כתר תורה עמ' רט
פד ע"א41 ר"ל נחלש כשקיבל עול תורהדברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' עג
פד ע"א41 יגיעה מחליש כח הגוףישא מדברותיך - מגילה עמ' ג
פד ע"א42 יומא חד הוו מפלגי בי מדרשא הסייף והסכין וכו' ריש לקיש אמר משיצחצחן במים, אמר ליה לסטאה בלסטיותיה ידעאוצרות חיים - אישים ח"ו עמ' שסא
פד ע"א43 ריש לקיש אמר משיצחצחן במים א"ל לסטאה ובו׳שם משמעון (שפירא) עמ' כה
פד ע"א44 א"ל ר"ל לר"י התם קרו ליה רבי והכא קרו לי רבי וכו'מכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' ו
פד ע"א44 התם קרו לי רבי והכא קרו לי רביאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) בחקותי ט
פד ע"א44 ומאי אהנת לי התם רבי קרו ליפירושי ראשונים
פד ע"א44 ומאי אהנת לי התם רבי וכו'קדושת לוי דף קז ע"א
פד ע"א44 ליסטאה בליסטיותיה ידעכור לזהב ח"ב
פד ע"א44 מאי אהנת לי התם רבי קרו לי הכא רבי קרו ליבאר שרים במדבר פ' קרח דרוש ו אות ג, במדבר דרוש ה אות ו
פד ע"א44 מאי אהנת לי התם רבי קרו לי הכא רבי קרו ליתקנת השבין סי' *י (עמ' 83-82, *98-94), טו (עמ' 148), צדקת הצדיק סי' קיז, דובר צדק עמ' 185
פד ע"א45 חלש דעתיה דרבי יוחנן, חלש ריש לקיש וכו'שם דרך - כתר תורה עמ' קנא
פד ע"א45 חלש דעתיה ומיתחיים וחסד סי' תצז
פד ע"א47 כי נח נפשיה דרשב"ל וכו' וברש"ידרכי החיים ח"א עמ' ער
פד ע"א47 נח נפשיה דר' שמעון בן לקישהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' שעב
פד ע"א47 נח נפשיה דרבי שמעון בן לקישגדולי מוסר עמ' קכא
פד ע"א47 נח נפשיה דריש לקישאמרי יהודה עמ' מו
פד ע"א47 נח נפשיה דרשב"ל והוה קא מצטער ר"י וכו'שביב אור עמ' לג
פד ע"א47 צערו של ר' יוחנן בהסתלקות ר"לאור יחזקאל - מכתבים עמ' קיז
פד ע"א48 אמרו על ר' אלעזר דמחדדין שמעתתיהאילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' קסט
פד ע"א48 ניזיל רבי אלעזר בן פדת דמחדדין שמעתתיהדרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' נז
פד ע"א49 בר לקישא כי הוי אמינא מילתא וכו' ומפריקנא לי' כ"ד פרוקיאורות ונתיבות ח"ב שער ב פרק ג אות יב
פד ע"א49 בר לקישא כי הוא אמינא מילתא הוי מקשי לן כ"ד קושייתאאבן פינה עמ' 158
פד ע"א49 הוה מקשי לי כ"ד וכו'דברי שלום ח"ו סי' תקסו
פד ע"א49 הוה מקשי לי כ"ד קושייתא ומפריקנא ליה כ"ד פירוקי וממילא רווחא שמעתתאשם דרך - כתר תורה עמ' רכ
פד ע"א49 הוי מקשי לי עשרין וארבע קושייתא וכו'מי השלוח (תשסז) ח"א דף טו, קלז
פד ע"א49 כי הוה אמינא מילתא הוה מקשה לי וכו'אילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' מג
פד ע"א49 מקשי ליה כ"ד קושיותתשובות ר' איסר יהודה עמ' קצז
פד ע"א49 כי הוה אמינא מילתא הוה מקשה לי וכו'מי מרום ח"ח עמ' רטז
פד ע"א49 ריש לקיש הוה מקשי לי לר' יוחנן עשרין וארבע קושייתא וכו'לחמי תודה דף פט ע"א
פד ע"א50 מתוך כך רווחא שמעתתאפנים יפות על תהלים עמ' יט
פד ע"א51 היכא את בר לקישא היכא את בר לקישא, והוה קא צוח ער רשף דעתיה כו'מבשר טוב - חנוכה - פתח דבר עמ' נב
פד ע"א52 עד דשף דעתיהדרכי החיים ח"ב עמ' קסד
פד ע"א52 ר' יוחנן השתגעמפניני הרב עמ' תח
פד ע"ב01 ואפילו הכי לא סמך רבי אלעזר ברבי שמעוןטללי אורות עמ' מה
פד ע"ב01 ואפילו הכי לא סמך רבי אלעזר ברבי שמעון אדעתיה קביל עליה יסורי וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ב עמ' מו
פד ע"ב01 ואפי' הכי לא סמך ר' אלעזר בר' שמעון אדעתיה קביל ייסוריןאוזן שמואל דף מו ע"ב
פד ע"ב01 עובדא דר"א בן ר"שמשמרת איתמר (תשסז) עמ' תקב
פד ע"ב01 ר"א ברבי שמעון... קביל עליה יסוריראשית חכמה, תשובה פרק ג אות לד
פד ע"ב01 רבי אלעזר ברבי שמעון קביל עליה יסורישל"ה - עשרה מאמרות אות קעג
פד ע"ב02 יסורים של רבי אלעזר ב"ר שמעוןאחרי ראי (תשסד) זמנים סי' ל אות א
פד ע"ב02 קיבל עליו ר"א בר"ש יסוריםאור יחזקאל - דרכי העבודה עמ' שנו
פד ע"ב02 רבי אלעזר אמר חביבין עלי יסוריםמבשר טוב, ימי הרחמים והסליחות עמ' ו
פד ע"ב03 בצפרא נגדי מתותיה שיתין משיכלי דמא וכיבארב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' פט
פד ע"ב03 לצפרא נגדי מתותיה שיתין משיכלי דמא וכיבאאוצרות חיים - אישים ח"ב עמ' מח
פד ע"ב03 ס' נמטימבוא התלמוד פ"ל עמ' שמ
פד ע"ב04 עבדה ליה דביתהו שיתין מיני לפדא ואכיל להו ובריאוצרות חיים - אישים ח"ב עמ' מט
פד ע"ב05 ולא הות שבקת ליה דביתהו למיפק לבי מדרשא כי היכי דלא לדחקוהו רבנןאוצרות חיים - אישים ח"ב עמ' מו
פד ע"ב05 ר' אלעזר בר' שמעון היה אוכל ששים מיני מאכל כשהיה חולהראשית חכמה, קדושה פרק טו אות נו
פד ע"ב05 שיתין מיני לפדא וכו'דברי שלום ח"ו סי' תפב, תפג
פד ע"ב05 שיתין מיני לפדאבאר הגולה באר ה הערה 121
פד ע"ב06 'אחי ורעי בואו' בצפרא אמר להו זילו מפני בטול תורהרב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' רלא, רפג
פד ע"ב06 אחי ורעי בואוהגיוני עוזיאל ח"א עמ' 281
פד ע"ב06 אחיי ורעיי בואוטיול בפרדס ח"א עמ' שסח, ח"ב עמ' תיג, תמב
פד ע"ב06 באו אחים ורעיאהבת ציון (תשסד) עמ' כט
פד ע"ב06 קרא ר' אלעזר ליסורים שלו אחיי וריעייפרדס המלך (תשסט) אות תרצב
פד ע"ב06 באורתא אמר להו אחיי ורעי בואו בצפרא אמר להו זילוישראל קדושים עמ' 40
פד ע"ב06 באורתא אמר להו אחיי ורעיי בואו וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ב עמ' מט
פד ע"ב06 בואו אחיי ורעידרשות הצל"ח השלם עמ' ז, שנא
פד ע"ב06 היו יסורים רק בלילהמאורי שערים עמ' תיג
פד ע"ב06 קרא ר' אלעזר ליסורים שלו אחי ורעיפרדס המלך (תשסט) אות רנח
פד ע"ב06 קרא ר"א בר׳'ש את היסורין על עצמועמוד העבודה (תשעג) לקוטי אמרים יג
פד ע"ב06 ר"א בר"ש אחיי ורעי בואואגרת על הבטחון (תשסב) עמ' סח
פד ע"ב06 ר"א בר"ש אמר בכל לילה ליסורין, בואו אחי ורעייסוד האמונה (תשסז) הקדמה הגדולה אות נו
פד ע"ב07 זילו מפני ביטול תורהעמוד הימיני (קלינמן) עמ' קכח
פד ע"ב08 רבי אליעזר בר"ש כשחלה מרדה עליו אשתו וכו' אזל לבי מדרשא אייתו לקמיה ס' מיני דמא טהרינהו וכו'כח מעשיו הגיד לעמו ח"א דף מא ע"ד
פד ע"ב09 אתו הנך שיתין ספונאישמן ראש (כץ) ח"ו עמ' תשיד
פד ע"ב12 היתה כאניות סוחר - על התורה נאמרפירושי ראשונים
פד ע"ב12 היתה כאניות סוחרשערי תלמוד תורה (תשמז) עמ' רסח
פד ע"ב12 קרי אנפשיה היתה כאניות סוחר ממרחק תביא לחמהאוצרות חיים - אישים ח"ב עמ' מז
פד ע"ב12 קרי אנפשיה היתה כאניות סוחרבאר משה (אפשטיין) יהושע-שמואל עמ' קטו, מלכים עמ' פח
פד ע"ב13 ר"א בר"ש שיתין מיני דמאאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' שיג
פד ע"ב16 אמר רבי כמה פריה ורביה ביטלה אותה רשעה מישראלאוזן שמואל דף מח ע"ב
פד ע"ב16 כי הוה קא ניחא נפשיהילקוט הגרשוני ח"ב
פד ע"ב16 כי נח נפשיה דר"אארצות החיים (פלג'י) דרוש א
פד ע"ב16 כי נח נפשיה דרבי אלעזר ברבי שמעוןארצות החיים (תשסא) דרוש א עמ' א ד"ה ואשר
פד ע"ב18 אוגנין בעיליתא ומהרש"א - איך עברו על מצות קבורהדברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' שכט
פד ע"ב18 אוגנין בעיליתאי ולא תידחלון מינאיפירושי ראשונים
פד ע"ב18 אוגנין בעיליתאי ולא תידחלין מינאיאוצרות חיים - אישים ח"ב עמ' נא
פד ע"ב18 אוגנין בעליתאתבואת יקב (פרידמן) עמ' פג
פד ע"ב18 אישתעיא לי אימיה דר' יונתן וכו'נחלת דבש מהדו"ק ח"א סי' יג אות ה
פד ע"ב20 אוגניתא בעיליתאכור לזהב ח"ב
פד ע"ב20 כי הוה סליקנא מעיננא ליה במזייהאוצרות חיים - אישים ח"ב עמ' נ
פד ע"ב20 עשרין ותרתין שנין אוגינתיה בעיליתאשבט מוסר עמ' רנב
פד ע"ב21 בר"א בר"ש שהי' תולע באזנו וכו'תורת חיים (ר' דובער) שמות ח"א דף ריד ע"ד
פד ע"ב21 יומא חד חזאי ריחשא דקא נפיק מאוניה, איתחזי לי בחלמאאוצרות חיים - אישים ח"ב עמ' נא
פד ע"ב21 כי הוה משתמיט בינתא מניה הוה אתי דמא וכו'כח מעשיו הגיד לעמו ח"א דף כז ע"א
פד ע"ב21 נפק ריחשא מאוני' ואיתחזי לאיתתי' בחלמאשרגא המאיר על התורה עמ' קכ
פד ע"ב22 יומא חד שמעי בזילותא דצורבא מרבנן ולא מחאי כדבעי ליאילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' סא
פד ע"ב22 יומא חד שמעי בזילותא דצורבא מרבנן, ולא מחאי כדבעי לישיחות ר' צבי יהודה במדבר עמ' 352
פד ע"ב23 הוו אתי בי תרי לדינא וכו' נפק קלא איש פלוני זכאי וכו'דרשות שבט הלוי עמ' רנב
פד ע"ב23 כגון ר' אלעזר בר' שמעון דשמע בזילותא דצורבא מרבנן ושתיקראשית חכמה, משא ומתן פרק כט
פד ע"ב23 כי הוו אתי בי תרי לדינא הוו קיימי אבבא אמר מר מילתיה ומר מילתיהשל"ה תושבע"פ אות שמז
פד ע"ב23 עוון חמור לשתוק על בזיון תלמיד חכםבאר הגולה הקדמה 86
פד ע"ב23 שמעי בזילותא דצורבא מרבנן ולא מחאישערי תשובה שער ג אות קצז
פד ע"ב24 נפיק קלא מעיליתא ואמר איש פלוני אתה חיבתקנת השבין סי' טו (עמ' 140)
פד ע"ב29 אזול רבנן לאעסוקי ביה לא שבקו וכו'יערות דבש ח"ב עמ' קיז
פד ע"ב30 זכותו של ר"א בן רבי שמעון הגינה שלא יבואו חיות רעותאגרא דכלה ח"א עמ' תקעז
פד ע"ב30 לא סליק חיה רעה למתייהואוצרות חיים - אישים ח"ב עמ' נב
פד ע"ב32 אשכחוה לעכנא דהדרא לה למערתא אמר עכנא עכנא פתח פיך ויכנס בן אצל אביושל"ה - תולדות אדם אות רלט
פד ע"ב33 שלח רבי לדבר באשתו וכו'ברית עולם (תשסט) עמ' רח
פד ע"ב33 שלח רבי לדבר באשתו שלחה ליה כלי שנשתמש קודשישראל קדושים עמ' 41, תקנת השבין סי' ו (עמ' 66)
פד ע"ב33 שלחה ליה כלי שנשתמש בו קודש וכו'התרגשות הלב (תשסח) עמ' רכ
פד ע"ב34 באתר דמרי ביתא וכו'אוסף מאמרי מוסר וחכמה (תשנט) עמ' קעג
פד ע"ב34 באתר דמרי ביתא תלא זייניה כולבא רעיא קולתיה תלאאוצרות חיים - אישים ח"ב עמ' נ
פד ע"ב34 דמרא ביתא תליא זינאחקל יצחק (תשסג) עמ' שה
פד ע"ב34 כלי שנשתמש בו קודש ישתמש בו חולעקבי אבירים עמ' רצ
פד ע"ב35 נהי דבתורה גדול ממני אבל במעשים טובים מי גדול ממניאוצרות חיים - אישים ח"ג עמ' שמג
פד ע"ב36 בתורה מיהא גדול ממך לא ידענא במעשים ידענאאוצרות חיים - אישים ח"ב עמ' מא
פד ע"ב37 דכי הוו יתבי רבן שמעון בן גמליאל וכו' ואתם מבקשים לאבדה הימנישל"ה תושבע"פ אות תמו
פד ע"ב37 דכי הוו יתבי רשב"ג ור"י בן קרחה אספסלי יתבי קמייהו רבי אלעזר ברבי שמעון ורבי אארעא וכו'דרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' ל
פד ע"ב37 כי הוו יתבי רשב"ג ורבי יהושע בן קרחה אספסלי וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ב עמ' מ
פד ע"ב38 אספסליהכתב והקבלה במדבר פכ"ז פסוק יח
פד ע"ב38 ר' אלעזר ברבי שמעון ורבינו הקדוש שהיו יושבין לפני רבותיהם על הקרקע אמרו מימיהם אנו שותים, והושיבם על הספסליםדברים נחמדים (תשסה) עמ' קכא
פד ע"ב39 מימיהן אנו שותים והם יושבין על גבי קרקע עבדו להו ספסלישם דרך - כתר תורה עמ' ריט
פד ע"ב39 מימיהן אנו שותיםגור אריה שמות פ"ד הערה 110
פד ע"ב42 מי שיש לו אב יחיה ורש"י ד"ה דנח נפשיהישראל קדושים עמ' 37
פד ע"ב42 מי שיש לו אב יחיה ומי שאין לו אב ימותאוצרות חיים - אישים ח"ב עמ' נב
פד ע"ב46 השתא היקפתנו תשובות חבילות, שאין בהן ממשבאר הגולה באר ו הערה 910
פד ע"ב47 א"ל בני אל ירע בעיניך שהוא ארי בן ארי ואתה ארי בן שועלראשית חכמה, ענוה פרק ז אות לה
פד ע"ב47 בני אל ירע לך שהוא ארי בן ארי ואתה ארי בן שועלאוצרות חיים - אישים ח"ג עמ' שמג
פד ע"ב48 רשב"ג היה ענומוסר המקרא והתלמוד עמ' קצ
פד ע"ב48 שלשה ענוותנין הם ואלו הם אבאתקנת השבין סי' ו (עמ' 57), דברי סופרים סי' כח (עמ' 21), מחשבות חרוץ סי' ד (עמ' 14)
פד ע"ב48 שלשה ענותנין היו בעולםהקשורים ליעקב (תשסא) עמ' לה
פד ע"ב רש"י היתה כאניות סוחרפירושי ראשונים בהשמטות
פד ע"ב מהרש"א ד"ה הוו מייכי ליה שיתין נמטי וכו'נחלת דבש מהדו"ק ח"א סי' מא אות ג
פה ע"א03 יונתן בן שאול ענותןאשל חיים ח"א עמ' קנ
פה ע"א07 אלא רשב"ג היה ענותןראשית חכמה, ענוה פרק ז אות לה
פה ע"א08 אמר רבי חביבין יסורין וכו' דההוא עגלא דהוו קא ממטו ליה לשחיטה וכו'דרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' קעה
פה ע"א08 אמר רבי חביבין יסורין קבל עליה תליסר שנישל"ה - עשרה מאמרות אות קעג
פה ע"א08 אמר רבי חביבין יסורין, קבל עליה תליסר שני שית בצמירתא ושבע בצפרנאאוצרות חיים - אישים ח"ג עמ' שנא
פה ע"א08 חביבים יסוריםאורחות צדיקים שער שמחה עמ' ע
פה ע"א08 חביבים יסוריםתורת חיים (ר' דובער) שמות דף רטו ע"א, שכד ע"ב
פה ע"א08 חביבין הם יסוריןאורות הקודש חלק ב תקע
פה ע"א08 ראב"ש ורבי היו בעלי יסוריןהקשורים ליעקב (תשסא) עמ' פו
פה ע"א08 רבי בקש לעצמו יסוריםדברי חנינא עמ' יג, קכו
פה ע"א08 רבי קיבל עליו יסורין י"ג שנים מפני שציער כבשהאור יהל ח"א עמ' קסט-קעא
פה ע"א09 אהורייריה דבי רבי הוה עתיר משבור מלכאאור ישרים (תשסב) עמ' קמ
פה ע"א09 אהורייריה דבי רבי הוה עתיר משבור מלכא, כד הוה רמי כיסתא לחיותא הוה אזיל קלא בתלתא מיליאוצרות חיים - אישים ח"ג עמ' שנא, שנב
פה ע"א09 היו לרבי הרבה סוסיםאשל אברהם (שפירא) עמ' תסז
פה ע"א11 רבי אמר למשרתיו שיתנו מספוא לבהמות בעת שילך לבית הכסאאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) לקוטי ש"ס טו
פה ע"א12 ואפ"ה יסורים דר' אלעזר בר' שמעון עדיפי מדרביאור הצבי עמ' 194
פה ע"א12 ייסורים דר' אלעזר בר' שמעון עדיפי מדרביאודה ה' דף כט ע"ב
פה ע"א12 יסורי דרבי אלעזר ברבי שמעון עדיפי מדרבי וכו' דרבי על ידי מעשה באו ועל ידי מעשה הלכואוצרות חיים - אישים ח"ג עמ' שנב
פה ע"א13 דרבי ע"י מעשה באואמרי יהודה עמ' פא
פה ע"א13 יסורים דרבי ע"י מעשה באו וע"י מעשה הלכושפתי חיים - אמונה ובחירה ח"א עמ' רמג
פה ע"א13 יסורין של רבי, ע"י מעשה באודעת תבונות פ' קע
פה ע"א14 דההוא עגלא דהוו קא ממטו ליה לשחיטה אזל תליא לרישיה בכנפיה דרבי וכו'לב דוד (תשסט) עמ' יד
פה ע"א14 דההוא עגלא דהוו קא ממטו ליה לשחיטה וכו' הואיל ומרחם נרחם עליהמבשר טוב - ספר החיים עמ' פא
פה ע"א14 דההוא עגלא דהוו קא ממטו ליה לשחיטהנחלת דבש מהדו"ק ח"א סי' לד אות א
פה ע"א14 דההוא עגלא דהוו קא ממטו ליה לשחיטה, אזל תליא לרישיה בכנפיה דרביבן מלך - מידת הביטחון עמ' עד
פה ע"א14 דההוא עגלא וכו' אמרי וכו'לקוטי שיחות ח"ח עמ' 252
פה ע"א14 ההוא עגלא דהוו קא ממטי להו לשחיטהאבן פינה עמ' 16
פה ע"א14 ההוא עגלא דהוי קא ממטו לי' לשחיטה וכו' ליתו עלי' יסוריןאורות ונתיבות ח"ב שער ו פרק ג אות יב
פה ע"א14 המעשה של רבי עם העגלאור הצבי עמ' 200
פה ע"א14 על ידי מעשה בא מאי היאמאמר מרדכי (שוואב) ח"א מאמר יד
פה ע"א15 אזל תליא לרישא בכנפיה דרביקול ששון (גולדברג) אות כה
פה ע"א15 אזל תליא לרישיה בכנפיה דרבי, וקא בבי. אמר ליה זיל, לכך נוצרת. אמרי הואיל ולא קא מרחם ליתו עליה יסוריןשל"ה - מס' תענית אות קמט
פה ע"א15 זיל לכך נוצרתשפתי חיים - אמונה ובחירה ח"ב עמ' קעג
פה ע"א15 כי לכך נוצרתאמת ליעקב עה"ת עמ' תמח
פה ע"א15 לך כי לכך נוצרתהגיוני עוזיאל ח"א עמ' 284
פה ע"א15 לכך נוצרת, ורחמיו על כל מעשיומוסר המקרא והתלמוד עמ' לח
פה ע"א17 אמתיה דרבי וכו' אמר לה שבקינהו כתיב ורחמיו על כל מעשיונחלת דבש מהדו"ק ח"א סי' לד אות א
פה ע"א18 ורחמיו על כל מעשיואמרי רבי שפטיה עמ' כד
פה ע"א18 ורחמיו על כל מעשיומוסר המקרא והתלמוד עמ' קלח
פה ע"א18 רבי אמר לאמתא שבקינהוחכמת התורה וישלח עמ' שנב
פה ע"א18 רחמי רבי על הבריותהגיוני עוזיאל ח"א עמ' 278
פה ע"א19 כולהו שני ייסורי דרבי לא איצטריך עלמא למיטראאור הצבי עמ' 311
פה ע"א19 כולהו שני יסורי דר"א וכו'דרכי החיים ח"ב עמ' שנה
פה ע"א19 כולהו שני יסורי דרבי אלעזר לא שכיב אינש בלא זמניהדרך ה' השלם עמ' קד - מראה דרך
פה ע"א19 כולהו שני יסורי דרבי לא איצטריך עלמא למיטרא וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ג עמ' שנג
פה ע"א19 כולהו שני יסורי דרבי לא איצטריך עלמא למיטראדובר צדק עמ' 64
פה ע"א19 כולהו שני יסורי דרבי לא איצטריך עלמא למיטראצל הכסף (פריד תשסג) עמ' פט
פה ע"א19 כוליה שני דר"א לא שכיב אינש בלא זמניהדגלי יהודה דרוש א אות יא
פה ע"א19 כל יומי ייסורי דרבי ורבי אלעזר בר"ש לא הוה צריך עלמא למטרא וכו'כח מעשיו הגיד לעמו ח"א דף עט ע"ג
פה ע"א19 כך גדול כח היסוריםזכות ישראל - עשר צחצחות פרק ד אות ה
פה ע"א19 כל אותן שנים שהיה רבי באותם יסורים לא מת אדם קודם זמנושבט מוסר עמ' שיח
פה ע"א19 כל השנים שהיה רבינו הקדוש בצער ויסורים לא צריכא עלמא למיטראפרדס המלך (תשסט) אות רו
פה ע"א19 כל שנים שהיו לרבי יסורין לא היו צריכין לגשמיםאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) לקוטי ש"ס טו
פה ע"א19 כלהו שני יסורי דראב"ש וכו'חלק יעקב (קנטור) דרוש ו
פה ע"א19 רבינו הקדוש היה מגן ביסוריובית מועד (זלזניק) עמ' סה
פה ע"א21 אי לאו צריך לעלמא בעו רבנן רחמי עליה ומבטלי ליהאגרא דכלה ח"ב עמ' קעא
פה ע"א22 הוי קיימא בירא מלא מיאעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תתסב, תתסד
פה ע"א22 כי הוו עקרי פוגלא ממשרא הוה קיימא בירא מליא מיא וכו'אמרי פנחס השלם - שער הענוה סי' מה
פה ע"א23 איקלע רבי לאתריה דר"אאמרי יהודה עמ' כו
פה ע"א23 איקלע רבי לאתריה דרבי אלעזר ברבי שמעון, אמר להם: יש לו בן לאותו צדיק?...נועם אלימלך דף עח ע"ד
פה ע"א25 אסמכיה ואשלמיה לרבי שמעון בן איסי בן לקוניא אחוה דאימיהאוצרות חיים - אישים ח"ג עמ' תפה
פה ע"א25 רבי אסמכיה לבריה דראב"שתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' קלז
פה ע"א25 רבי סמך את בן ראב"שאשל אברהם (שפירא) עמ' תסו-תסז
פה ע"א26 אמר ליה חכים עבדו יתך וגולתא דדהבא פרסו עלך וכו'שביב אור עמ' קסא
פה ע"א26 חכים עבדו יתך וגלתא דדהבא פרסו עליך ואת אמרת לקריתי אנא אזל!דברי יהושע מאמר א פ"ה עמ' לד
פה ע"א26 חכים עבדו יתךתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' רכז
פה ע"א29 פרי צדיק עץ חיים זה רבי יוסי בראבר"שדובר צדק עמ' 185
פה ע"א29 פרי צדיק עץ חייםאמרי רבי שפטיה עמ' עב
פה ע"א31 כי נח נפשיה אמטוהו למערתא דאבוה וכו' יכנס בן אצל אביונועם הברכה עמ' רפ
פה ע"א32 הוה הדרא לה עכנא למערתא אמר עכנא עכנא פתח פיך ויכנס בן אצל אביושל"ה - תולדות אדם אות רלט
פה ע"א32 עכנא דהדרי למערת קברי צדיקיםזרע קודש - מועדים עמ' נח
פה ע"א34 זה היה בצער מערה וזה לא היה בצער מערהשביב אור עמ' קט, רצה
פה ע"א34 לא מפני שזה גדול מזה אלא זה היה בצער מערהצדקת הצדיק סי' קיג
פה ע"א35 איקלע רבי לאתריה דר' טרפון אמר להו יש לו בן לאותו צדיק וכו' אי הדרת בך יהיבנא לך ברתאי, הדר ביהמבשר טוב - זכות נשים צדקניות עמ' עב
פה ע"א35 איקלע רבי לאתריה דרבי טרפון, אמרו ליה יש לו בן לאותו צדיק שהיה מקפח את בניו וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ג עמ' שטו
פה ע"א36 בן בת יש לו וכו' איכא דאמרי לא נסבה כלל כדי שלא יאמרו בשביל זו חזר זהאוצרות חיים - אישים ח"ג עמ' שטו
פה ע"א40 אר"י אמר רב כל המלמד את בן חבירו תורה זוכה וכו'אוצר המאמרים (וייס) עמ' שנ
פה ע"א40 המלמד בן חברו תורהמבוא התלמוד פי"ט עמ' שכ
פה ע"א40 המלמד בן חברו, כאילו ילדוכרם פתחיה גפן יב שריג פרט הכרם ד
פה ע"א40 כל המלמד את בן חבירו כאלו ילדושערי תלמוד תורה (תשמז) עמ' לו
פה ע"א40 כל המלמד את בן חבירו תורה זוכה ויושב בישיבה של מעלה וכו' מבטלה בשבילוראשית חכמה, גידול בנים פרק מג
פה ע"א40 כל המלמד את בן חבירו תורה זוכה ויושב בישיבה של מעלהאוצרות חיים - לימוד תורה עמ' שג, שז
פה ע"א40 כל המלמד את בן חבירו תורה זוכה ויושב בישיבה של מעלהדרשות שבט הלוי עמ' קפה, קצה
פה ע"א40 כל המלמד את בן חבירו תורה כאילו ילדויסוד האמונה (תשסז) ויכוח השואל והמשיב אות קנג
פה ע"א40 כל המלמד את בן חבירו תורהאמרי אמת (אמדו) דף יח ע"א
פה ע"א40 כל המלמד את בן חבירו תורהנתיבות עולם ח"א עמ' לד
פה ע"א40 כל המלמד את בן חברו תורהשערי תלמוד תורה (תשסו) עמ' לז
פה ע"א40 כל המלמד בן חבירו תורה זוכה ויושב בישיבה של מעלהצפנת פענח (תשסו) עמ' שיח
פה ע"א40 כל המלמד בן חבירוכתבי רבנו בחיי עמ' תכו
פה ע"א40 כל המלמד בן חברו תורה וכו' כאילו ילדופרי צדיק במדבר אות ד
פה ע"א40 כל המלמד בן חברו תורה וכו' כאילו ילדותקנת השבין סי' ט (עמ' 81), פוקד עקרים סי' ד (עמ' 13), צדקת הצדיק סי' קכו, לקוטי מאמרים עמ' 107, לבושי צדקה עמ' 45, דובר צדק עמ' 35
פה ע"א40 כל המלמד בן חברו תורה זוכה ויושב בישיבה של מעלהאודה ה' דף כא ע"ב
פה ע"א40 כל המלמד בן חברו תורהאהבת עולם דף ג ע"ב, לח ע"ב
פה ע"א40 כל המלמד בן חברומכמני עוזיאל עמ' רעו
פה ע"א40 כל המלמד לבן חבירו תורה מעלה עליו הכתוב כאלו ילדונחמד ונעים (תשסט) לקוטי אמרים אות לח
פה ע"א41 אם תוציא יקר מזולל - הקב"ה גוזר גזירה ומבטלה בשבילועמוד הימיני (קלינמן) עמ' מה
פה ע"א41 אם תוציא יקר מזוללכתבי הרב נתן פרידלאנד ח"א עמ' 148, 173, 190, 191
פה ע"א41 אם תוציא יקר מזוללשערי תלמוד תורה (תשסו) עמ' סא
פה ע"א41 אני אגזור גזרה ואתה מבטלהחכמת התורה בא עמ' קצו
פה ע"א41 אפילו הקב"ה גוזר גזירה מבטלה בשבילוחכמת התורה צו עמ' קלה
פה ע"א41 המוציא יקר מזוללדרשות מהר"ם בנעט עמ' פ
פה ע"א41 המלמד את בן ע"ה תורה מבטל גזירת ה'בישורון מלך ח"א עמ' תכד
פה ע"א41 המלמד את בן עם הארץ תורה וכו'שביב אור עמ' פד
פה ע"א41 המלמד תורה לבן ע"ה - מוציא יקר מזוללנשמת אדם עמ' קלה
פה ע"א41 הקב"ה גוזר והצדיק מבטללקט אמרי קודש - בראשית עמ' קצג
פה ע"א41 וכל המלמד את בן ע"ה תורה אפי' הקב"ה גוזר גזירה מבטלה בשבילולקוטי שיחות ח"י עמ' 312, חי"ג עמ' 139
פה ע"א41 וכל המלמד את בן עם הארץ תורה אפילו הקב"ה גוזר גזירה מבטלה בשבילו וכו'אוצרות חיים - ת"ח וצדיק עמ' קמא
פה ע"א41 וכל המלמד את בן עם הארץ תורה אפילו הקב"ה גוזר גזירה מבטלה בשבילו שנאמר ואם תוציא יקר מזולל כפי תהיהברכת טוב עמ' שנג
פה ע"א41 וכל המלמד את בן עם הארץ תורהפירושי ראשונים
פה ע"א41 וכל המלמד את בן עם הארץ תורה, אפילו הקב"ה גוזר גזירה מבטלה בשבילואוצרות חיים - לימוד תורה עמ' שז
פה ע"א41 כל המלמד את בן ע"ה תורהאברהם את ידו ח"ב דף נט ע"ב
פה ע"א41 כל המלמד את בן ע"ה תורהשערי תלמוד תורה (תשמז) עמ' לט
פה ע"א41 כל המלמד את בן עם הארץ תורהשערי תלמוד תורה (תשסו) עמ' מ
פה ע"א41 כל המלמד את בן עם הארץ תורה... אם תוציא יקר מזולל כפי תהיהבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' תקפא, ויקרא עמ' כג, דברים עמ' קעט
פה ע"א41 כל המלמד בן ע"ה תורהעמוד הימיני (קלינמן) עמ' מה, קלב
פה ע"א41 כל המלמד בן עם הארץ תורה, אפילו הקב"ה גוזר גזירה הוא מבטלה וכו'צמח דוד (סקאליע) עמ' תצח
פה ע"א41 כל המלמד תורה את בן ע"ה אפי' הקב"ה גוזר גזירה הוא מבטלהאגרא דכלה ח"ב עמ' קב
פה ע"א41 כל המלמד תורה את בן ע"ה אפילו הקב"ה גוזר גזירה הוא מבטלהבני יששכר ח"א דף קלח ע"ב
פה ע"א41 מלמד את בן עם הארץ תורהבאר שרים במדבר פ' במדבר דרוש ה אות ו
פה ע"א42 אם הוא תלמיד חכם ובנו תלמיד חכם שוב אין התורה פוסקת מזרעורב ייבי (תשסט) ח"א עמ' קלג
פה ע"א42 כל מי שבנו ובן בנו ת"ח אין התורה פוסקת מזרעו ובתוס' (ב"ב נט ברואין זא"ז)מאורי אור (טייטלבוים) עמ' קטו, קיט
פה ע"א42 כל מי שבנו ובן בנו ת"ח אין התורה פוסקת מזרעומכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' תתפז
פה ע"א42 כל מי שהוא ובנו ובן בנו ת"ח אין התורה פוסקת מזרעו וכו'קומץ המנחה (צונץ) דרוש ה אות ג, דרוש קכה אות ז
פה ע"א42 כל מי שהוא ובנו ובן בנו תלמיד חכםחכמת התורה מקץ עמ' שלט
פה ע"א42 כל מי שהוא ת"ח ובנו ת"ח ובן בנו ת"ח שוב אין תורה פוסקתאור לפני הדורשין עמ' 15
פה ע"א42 כל שהוא ובנו וב"ב ת"ח אין התורה פמ"זמאמר מרדכי (נדבורנא) עמ' פג
פה ע"א42 כל שהוא ובנו ובן בנו ת"ח אין התורה פוסקת מזרעואמרי יקותיאל (תשסג) עמ' כו
פה ע"א42 כל שהוא ובנו ובן בנו ת"חדרשות מהר"ם בנעט עמ' ע, עד, קלט, קמב
פה ע"א42 כל שהוא ובנו ובן בנו ת"חחכמת התורה תולדות עמ' עא, פט, קח
פה ע"א42 כל שהוא ובנו ובן בנו ת"ח...פירוש המכבי שמות עמ' עד
פה ע"א42 כל שהוא ובנו ובן בנו תלמידי חכמיםחכמת התורה ויגש עמ' רסא
פה ע"א42 כל שהוא ת"ח ובנו וכו' אין תורה פוסקת וכו'לקוטי שיחות חכ"ו עמ' 308
פה ע"א42 כל שהוא ת"ח ובנו ת"ח $יח
פה ע"א42 כל שהוא ת"ח ובנו ת"ח וב"ב ת"ח כו'אמת ליעקב עה"ת עמ' פד
פה ע"א42 כל שהוא ת"ח ובנו ת"ח ובן בנו וכו'רסיסי לילה סי' כא (עמ' 26), לקוטי מאמרים עמ' 116
פה ע"א42 כל שהוא ת"ח ובנו ת"ח ובן בנו ת"ח אין תורה פוסקת מזרעואודה ה' דף ג ע"ב
פה ע"א42 כל שהוא ת"ח ובנו ת"ח ובן בנו ת"ח וכו'בישורון מלך ח"ב עמ' סב
פה ע"א42 כל שהוא ת"ח ובנו ת"ח ובן בנו ת"ח שוב אין התורה פוסקת מזרעו לעולםאמרי רבי שפטיה עמ' רלא
פה ע"א42 כל שהוא ת"ח ובנו ת"ח ובן בנו ת"ח שוב אין התורה פוסקת מזרעוקשוטי כלה ח"ט אות ריב
פה ע"א42 כל שהוא ת"ח ובנו ת"ח ובן בנו ת"ח שוב אין תורה פוסקת מזרעונחלת דבש מהדו"ק ח"א סי' כח אות ו
פה ע"א42 כל שהוא ת"ח ובנו ת"ח ובן בנו ת"ח שוב אין תורה פוסקת מזרעו לעולםס' החיים (תשנג) עמ' קצו
פה ע"א42 כל שהוא ת"ח ובנו ת"ח ובן בנו ת"ח שוב אין תורה פוסקת מזרעו לעולםלקט אמרי קודש - בראשית עמ' עב, שמות עמ' לז
פה ע"א42 כל שהוא ת"ח ובנו ת"ח ובן בנו ת"ח שוב אין תורה פוסקת מזרעו וכו', תורה מחזרת על אכסניא שלהעקבי אבירים עמ' רעט
פה ע"א42 כל שהוא ת"ח ובנו ת"ח ובן בנו ת"ח שוב אין תורה פוסקת מזרעו לעולםספר החיים (תשנג) עמ' קצו
פה ע"א42 כל שהוא ת"ח ובנו ת"ח ובן בנו ת"ח שוב אין תורה פוסקת מזרעואחרית לאיש שלום דף ג ע"ב
פה ע"א42 כל שהוא ת"ח ובנו ת"ח ובן בנו ת"ח שוב אין תורה פוסקתאוזן שמואל דף כו ע"א
פה ע"א42 כל שהוא ת"ח ובנו ת"ח ובן בנו ת"חילקוט הגרשוני ח"ב
פה ע"א42 כל שהוא ת"ח ובנו ת"ח ובן בנו ת"חשפע טוב (טייטלבוים) עמ' לב
פה ע"א42 כל שהוא ת"ח ובנו ת"ח וכו' שוב אין התורה פוסקת מזרעו וכו'דברי יונה עמ' כ
פה ע"א42 כל שהוא ת"ח ובנו ת"ח וכו' שוב אין תורה פוסקת מזרעודרך חיים עמ' רעז
פה ע"א42 כל שהוא ת"ח ובנו ת"ח וכו'נועם אליעזר בראשית עמ' קפב ע"א, רלא ע"ב
פה ע"א42 כל שהוא ת"ח ובנו ת"ח וכו׳ שוב אין תורה פוסקת וכו׳שם משמעון (שפירא) עמ' לב, פג
פה ע"א42 כל שהוא ת"ח ובנו ת''ח ובן בנו ת"ח, שוב אין תורה פוסקת מזרעובאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' שכט, תקסט, במדבר עמ' שצו, דברים עמ' קעו, תתקח, תתקפח
פה ע"א42 כל שהוא ת"ח וכו' שוב אין תורה פוסקת מזרעו לעולםבינת משה (תשסב) עמ' פח
פה ע"א42 כל שהוא ת"ח וכו' שוב אין תורה פוסקת מזרעו לעולם... יתיב מ' תעניתא וכו' דלא נשלוט ביה נורא דגיהנםראשית חכמה, תשובה פרק ד אות כח-כט
פה ע"א42 כל שהוא ת"ח וכו'דברי שלום ח"ו סי' קעג-קפב
פה ע"א42 כל שהוא תלמיד חכם ובנו ת"ח ובן בנו ת"ח שוב אין התורה פוסקת מזרעולחמי תודה דף עז ע"א
פה ע"א42 כל שהוא תלמיד חכם ובנו תלמיד חכם ובן בנו תלמיד חכם אין תורה פוסקת מזרעו לעולםאוצרות חיים - לימוד תורה עמ' רא
פה ע"א42 כל שהוא תלמיד חכם ובנו תלמיד חכם ובן בנו תלמיד חכם שוב אין תורה פוסקת מזרעו לעולםשיחות ר' צבי יהודה ויקרא עמ' 169 ,147
פה ע"א42 כל שהוא תלמיד חכם ובנו תלמיד חכםהחברה והשפעתה מאמר 27 פרק יא
פה ע"א42 כל שהוא תלמיד חכם ובנו תלמיד חכם... תורה חוזרת לאכסניא שלהשירי משכיל כלל א פרט ד
פה ע"א42 כל שהוא תלמיד חכם, ובנו תלמיד חכם, ובן בנו תלמיד חכם וכו' מעתה ועד עולםשל"ה - מס' תענית אות רד
פה ע"א42 כל שהוא ת"ח ובנו ת"ח ובן בנו ת"ח שוב אין תורה פוסקת מזרעו לעולםקדושת ציון (תשנד) ח"א עמ' צ
פה ע"א42 מי שבנו ובן בנו ת"ח שוב אין התורה פוסקת מזרעודברי יחזקאל שרגא תליתאה עמ' יז
פה ע"א42 מי שהוא ת"ח ובנו ת"ח וכו'עיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תשפט
פה ע"א42 מי שהוא ת"ח ובנו ת"חנחלת דבש מהדו"ק ח"ב סי' כז אות ו
פה ע"א42 מי שהוא תלמיד חם ובנו ובן בנו וכו' תורה מחזרת על אכסניא שלהמפי ספרים וסופרים - פניני חסידות בא סב, כי תשא יד
פה ע"א43 לא ימושו מפיךמשמרת איתמר (תשסז) עמ' תקמה
פה ע"א43 שוב אין תורה פוסקת מזרעו לעולםשביב אור עמ' רצד
פה ע"א43 שוב אין תורה פוסקת מזרעוחיים לגופא (תשסה) עמ' ל
פה ע"א45 התורה מחזרת על אכסניא שלהלקוטי שיחות חל"ז עמ' 172
פה ע"א45 יתיב רב יוסף מ' תעניתא וכו' וקרא מפיך ומפי זרעך וזרע זרעך וכו'אגרא דכלה ח"ג עמ' של
פה ע"א45 מכאן ואילך התורה מחזרת על אכסניא שלהדרשות שמן רוקח עמ' תיג
פה ע"א45 מכאן ואילך התורה מחזרת על אכסניה שלהשבט מישראל עמ' קצ
פה ע"א45 ר' יוסף יתיב בתעניתאחמדת ימים - פסח, שבועות וסוכות עמ' 267
פה ע"א45 ר"י יתיב מ' תעניתא וכו' מכאן ואילך לא צריכנאברית עולם (תשסט) עמ' קפב
פה ע"א45 רב יוסף הוה יתיב בתעניתא מ' יומין ואקריון בחלמיה לא ימושו מפיך וכו'ויחי עוד דף קח ע"ג
פה ע"א45 רב יוסף יתיב ארבעין תעניתא וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ד עמ' קמא
פה ע"א45 רב יוסף יתיב בתעניתא וכו'אילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' מא, צב
פה ע"א45 תורה חוזרת על אכסניא שלהזכור לאברהם (וייס) פ' נשא
פה ע"א45 תורה מחזרת אחר אכסניא שלהדברי ישראל (תשסח) ח"ב עמ' שסג
פה ע"א45 תורה מחזרת על אכסניא שלהאמרי אש (טאוב) עמ' רפח
פה ע"א45 תורה מחזרת על אכסניא שלהבשעה שהקדימו תער"ב ח"א עמ' תקנב
פה ע"א45 תורה מחזרת על אכסניא שלהזכות ישראל - עשר עטרות פרק ג אות סד
פה ע"א45 תורה מחזרת על אכסניא שלהחכמת התורה ויחי עמ' תקסט-תקע
פה ע"א45 תורה מחזרת על אכסניא שלהלחמי תודה פתיחה דף ז ע"א
פה ע"א45 תורה מחזרת על אכסניא שלהלקוטי דיבורים עמ' 1059
פה ע"א45 תורה מחזרת על אכסניא שלהלקוטי שיחות ח"כ עמ' 392
פה ע"א45 תורה מחזרת על אכסניא שלהנועם אלימלך (תשסא) עמ' רנו
פה ע"א45 תורה מחזרת על אכסניא שלהנועם אלימלך דף סג ע"ב
פה ע"א45 תורה מחזרת על אכסניה שלהכנסת יחזקאל (הכהן) עמ' קב
פה ע"א47 מכאן ואילך לא צריכנא תורה מחזרת על אכסניה שלהשרגא המאיר על התורה עמ' קמז, שעד, תסג
פה ע"א48 דלשתכח גמרא בבלאה מיניהאור הרעיון עמ' לט
פה ע"א48 כי היכי דלשתכח מיניה תלמודא בבלאהמאמרי הראיה עמ' 292; עין איה ב' 204
פה ע"א48 ר' זירא וכו' יתיב מאה (מ') תעניתאלקוטי שיחות חל"ט עמ' 189
פה ע"א48 ר' זירא יתיב בתענית מ' יום דלשתכח מיניה תלמודא דבבל כי היכי דלא נטרדיהאורחות צדיקים שער תורה עמ' קצג
פה ע"א48 ר' זירא כי סליק בו' מאה תעניתא דלשתכח גמרא בבלאה בו'לקוטי שיחות חל"ד עמ' 24
פה ע"א48 ר' זירא כי סליק וכו'דברי שלום ח"ו סי' פה-פז, קלט
פה ע"א48 ר' זירא כי סליק לא"י יתיב מאה תעניתא דלשתכח גמרא בבלאה מיניה כי היכי דלא נטרדיהגנזי צדיקים (תשסב) עמ' צב
פה ע"א48 ר' זירא כי סליק לארעא דישראל יתיב מאה תעניתא דלשתכח גמרא בבלאה מיני'בשעה שהקדימו תער"ב ח"ב עמ' תרצג, תשפ
פה ע"א48 ר' זירא כי סליק לארעא דישראל יתיב מאה תעניתא דלשתכח גמרא בבלאה מיניהשיחות ר' צבי יהודה דברים עמ' 510
פה ע"א48 ר' זירא כי סליק לארעא דישראל יתיב מאה תעניתאפוקד עקרים סי' ו (עמ' 50), לקוטי מאמרים עמ' 141
פה ע"א48 ר' זירא כי סליק לארעא דישראלמאורי שערים עמ' צד
פה ע"א48 ר' זירא צם מ' תעניותתורת חיים (ר' דובער) שמות ח"ב דף תט ע"ב
פה ע"א48 ר"ז כי סליק לארעא דישראל יתיב מאה (מ') תעניתא דלשתכח גמרא בבלאהלקוטי שיחות חי"ב עמ' 94, חי"ט עמ' 373, ח"כ עמ' 319, חכ"ט עמ' 77
פה ע"א48 ר"ז צם מאה (מ') תעניתא דלישכח תלמוד בבליהל' בית הבחירה (שניאורסון) עמ' פ
פה ע"א48 רבי זירא התענה מאה תעניותאחרי ראי (תשסד) זמנים סי' לח אות ה, דרשות סי' כ אות ד
פה ע"א48 רבי זירא וכו' יומא חד יהבו ביה רבנן עינא ואיחרכו שקיה וקרו לייה קטין חריך שקיאוצרות חיים - אישים ח"ג עמ' קלו
פה ע"א48 רבי זירא כי סליק וכו' יתיב מאה תעניתא דלשתכח גמרא בבלאה מיניהמדבר קדמות (תשסח) עמ' נה
פה ע"א48 רבי זירא כי סליק לארעא דישראל יתיב מאה תעניתא דלשתכח גמרא בבלאה וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ג עמ' קמ
פה ע"א48 רבי זירא כי סליק לארעא דישראל יתיב מאה תעניתא דלשתכח גמרא בבלאה וכו'אוצרות חיים - מתן תורה וא"י עמ' קלב
פה ע"א48 רבי זירא כי סליק לארעא דישראל יתיב מאה תעניתא דלשתכח גמרא בבלאה מיניה כי היכי דלא נטרדיהבינת ישראל (תשסו) דף נה ע"ב
פה ע"א48 רבי זירא כי סליק לארעא דישראל יתיב מאה תעניתא דלשתכח גמרא בבלאה מיניה כי היכי דלא נטרדיהשם דרך - כתר תורה עמ' קט, ריז
פה ע"א48 רבי זירא כי סליק לארעא דישראל יתיב מאה תעניתא וכו' ויתיב מאה אחריני דלא נשלוט ביה נורא רגיהנםשל"ה - מס' תענית אות רד
פה ע"א48 רבי זירא כי סליק לארעא דישראלנתיבות עולם ח"א עמ' נד
פה ע"א48 רבי זירא, כי סליק לארעא דישראל, יתיב מאה תעניתא, דלשתכח גמרא בבלאה מיניה, כי היכי דלא נטרדיהבית ישראל (טויסיג) ח"ו עמ' רנז-רנח
פה ע"א48 רבי זירא... וקרי ליה קטין הריך שקיהשל"ה תושבע"פ אות תצו
פה ע"א49 רב זירא יתב מאה תעניתא דלא לשכוב רבי אלעזר בשניה ונפלין עלה מלי דציבוראחוסן יהושע מאמר ב פ"י עמ' רנה
פה ע"א49 רבי זירא יתיב מאה תעניתא דלא לשכב רבי אלעזרברכת מועדיך לחיים ח"א דף ב ע"ג [ו ע"א ד"ה וכמירתו]
פה ע"א49 יתיב מאה אחרניתא דלא לשכוב ר"אנשמת חיים (ברלין) עמ' שעט
פה ע"א50 מעשה ברבי זירא דסליק ויתיב בתוך תנוראור אברהם הלכות מגילה וחנוכה עמ' רמד
פה ע"א50 מעשה דקטינא חריך שקיאמרי בינה (שיפמאן) עמ' צב
פה ע"א51 יהבו ביה רבנן עינייהו וחריך שקיהאור הצבי עמ' 178
פה ע"א52 דבר זה שאלו לחכמים ולא פירשוהו וכו'גנזי צדיקים (תשסב) עמ' צב
פה ע"א52 דבר זה שאלו לחכמים ולא פירשוהואמרי משה (פינטו) ח"ב עמ' קנא
פה ע"א52 דבר זה שאלו לחכמים... על מה אבדה הארץאהבת דוד (וועגער) עמ' 53
פה ע"א52 מאי דכתיב מי האיש החכם אר"י א"ר על שלא ברכו בתורהאוצר המאמרים (וייס) עמ' קצב, שנב
פה ע"א52 מאי דכתיב מי האיש החכם ויבן את זאת וכו' על מה אבדה הארץ וכו'אמרי משה (פינטו) ח"א עמ' צד
פה ע"א52 מאי דכתיב מי האיש החכם ויבן את זאת, דבר זה נשאל לחכמים ולנביאים ולא פירשו ארוחת תמיד עמ' תקל ע"א ד"ה ורבותינו {ויש גירסא למלאכי השרת ולא פירשו}
פה ע"א52 מאי דכתיב מי האיש החכם וכו' שלא ברכו בתורה תחילהשל"ה פרשת זאת הברכה אות יב
פה ע"א52 מי האיש החכם ויבן על מה אבדה הארץילקוט הגרשוני ח"ב
פה ע"א52 על מה אבדה הארץ דבר זה אמרו חכמיםדברי מנחם (היימליך) עמ' שנו
פה ע"א52 על מה אבדה הארץ דבר זה נשאל לחכמים ולא פירשוהוויקרא יעבץ עמ' רע
פה ע"א52 על מה אבדה הארץ וגו', שלא ברכו בתורה תחלהאור אברהם - הגדה של פסח - קונטרס אמונת אברהם עמ' ה
פה ע"א52 על מה אבדה הארץ וכו' אר''י א''ר על שלא ברכו בתורה תחילהדרשות מהרי"ץ למועדים עמ' רנד
פה ע"א52 על מה אבדה הארץ וכו' דבר זה נשאל לחכמים וכו'צפנת פענח (תשסו) עמ' פג, פד, קכט, שפה
פה ע"א52 על מה אבדה הארץ וכו' ויאמר ה' על עזבם את תורתי וכו'דרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' רפה
פה ע"א52 על מה אבדה הארץ וכו' על עזבם את תורתימחשבת זקנים עמ' ע, קסט
פה ע"א52 על מה אבדה הארץ וכו' שלא ברכו בתורה תחילהאביר יעקב (סדיגורה, תשסד) עמ' ד
פה ע"א52 על מה אבדה הארץ וכו' שלא ברכו בתורה תחילהדרשות מהרי"ץ לחנוכה ח"ב דרוש לו עמ' לח
פה ע"א52 על מה אבדה הארץ וכו' שלא ברכו בתורה תחילהלקוטי שיחות חי"א עמ' 324, חי"ג עמ' 291, חט"ו עמ' 3, חי"ט עמ' 41, ח"כ עמ' 260, 324, חכ"ד עמ' 315, 26, חכ"ה עמ' 225, 9, חכ"ו עמ' 235
פה ע"א52 על מה אבדה הארץ על שלא ברכו בתורה תחלהקדושת יו"ט ח"א דף קכג ע"ד
פה ע"א52 על מה אבדה הארץ שלא ברכו בתורה תחילהחלקת יהושע עמ' ריג הערה שכב
פה ע"א52 על מה אבדה הארץ שלא ברכו בתורה תחילהכנסת יחזקאל (פאנעט, תשסה) פרשת בחוקתי עמ' רה, ראה עמ' רסו
פה ע"א52 על מה אבדה הארץ שלא ברכו בתורה תחילהקומץ המנחה (צונץ) דרוש נב אות א, דרוש קלח אות ב
פה ע"א52 על מה אבדה הארץאדרת אליהו (קוצין) ח"א עמ' 17
פה ע"א52 על מה אבדה הארץויגד משה (גרין) מאמר ה ד"ה והנה בנידון
פה ע"א52 על מה אבדה הארץחן וכבוד דף קטז ע"ב
פה ע"א52 על מה אבדה הארץכתבי הרב נתן פרידלאנד ח"א עמ' 268
פה ע"א52 על מה אבדה הארץעמוד הימיני (קלינמן) עמ' מא, נה
פה ע"א52 על מה אבדה הארץצמח דוד (סקאליע) עמ' תקמ
פה ע"א52 על מה אבדה הארץשיחות ר' צבי יהודה במדבר עמ' 152 ,151
פה ע"א52 על מה אבדה הארץדברי שלום ח"ו סי' קע, תקטו
פה ע"א52 על מה אבדה הארץויגד יעקב עמ' תקפ
פה ע"א52 על מה אבדה הארץ - על שלא ברכו בתורה תחילהארצות החיים (עטייה) עמ' 108
פה ע"א52 על מה אבדה הארץ, א"ר יהודה אמר רב שלא ברכו בתורה תחילהמסילות בלבבם - מסילה כב אות קסב
פה ע"א52 על מה אבדה הארץ, דבר זה אמרו חכמים ולא פירשוהו וכו', עד שפירשו הקב"ה בעצמואוצרות חיים - מעלות התורה עמ' ח
פה ע"א52 על מה אבדה הארץ, על שלא ברכו בתורה תחילהמפי ספרים וסופרים ח"ב עמ' קטו, פניני חסידות שבועות ח
פה ע"א52 על מה אבדה הארץ, שלא ברכו בתורה תחילהעקבי אבירים עמ' רנו
פה ע"א52 על מה אבדה הארץ... על עזבם את תורתיאז שמח עמ' ט, לט, נב
פה ע"א52 על מה אבדה הארץ, על שלא ברכו בתורה תחילהגנזי ישראל ח"ב דף קמ ע"ב
פה ע"א52 על מה חרבה ירושלים על שלא ברכו בתורה תחלהכנסת יחזקאל (פאנעט) דרושים עמ' קצו
פה ע"א רש"י ד"ה דלא - ואמוראין שבא"י לא היו בני מחלוקת וכו'לקוטי שיחות חכ"ג עמ' 322
פה ע"א תוס' ד"ה אהוריריה דרבי הוא עתיר משבורישראל קדושים עמ' 37
פה ע"א מהרש"א - אפשר שהיו מפלפלים וכו' פלפול של הבל וכו'לקוטי שיחות חל"ד עמ' 26
פה ע"ב01 אמרו חכמים ולא פירשוהו אמרו נביאים ולא פירשוהו עד שפירשו הקב"ה בעצמודרכי ציון עמ' קיג
פה ע"ב01 אמרו חכמים ולא פירשוהואור הישר בראשית דף כ ע"ב
פה ע"ב01 אמרו חכמים ולא פרשוהו על מה אבדה הארץ וכו'יערות דבש ח"א עמ' קצט, רמד, ח"ב עמ' רלא
פה ע"ב01 אמרו חכמיםבני יששכר ח"א דף קלח ע"ג
פה ע"ב01 חכמים ונביאים לא ביארוהוכתבי הרב יהודה אלקלעי ח"א עמ' 55, 58
פה ע"ב01 נשאל וכו' על מה אבדה הארץ עד שפי' הקב"ה בעצמו על עזבם את תורתירב טוב דף קכג ע"ד
פה ע"ב01 נשאל לחכמיםעולת חודש ח"ג מאמר תקפו
פה ע"ב01 שאלו וכו' על מה אבדה הארץ, עד שפירשו הקב"ה וכו' על עזבם את תורתימאורי אור (טייטלבוים) עמ' 12
פה ע"ב01 שאלו להקב"ה על מה אבדה הארץ וכו'בך יברך ישראל (תשסח) עמ' נא, קיז, קנג
פה ע"ב02 עד שפירשו הקב"ה וכו'משנת חיים במדבר הקדמה אות ד
פה ע"ב03 בזמן החרבן "עזבם תורתי", הינו שלא ברכו בתורה תחלה [מפרש רבנו יונה, שלא היו לומדים לשמה, עבור לעשות]שירי משכיל כלל ב פרט ה
פה ע"ב03 ויאמר ה' על עזבם את תורתי וגו', שלא ברכו בתורה תחילהלחמי תודה דף כה ע"ב
פה ע"ב03 ויאמר ה' על עזבם את תורתי וכו' שלא ברכו בתורה תחילהאוצרות חיים - מעלות התורה עמ' שכח
פה ע"ב03 על עזבם את תורתי אשר נתתי לפניהם וברש"יבית מועד (זלזניק) עמ' מב, מג
פה ע"ב03 על עזבם את תורתי אשר נתתי לפניהם, ולא שמעו בקולי ולא הלכו בה , ואמר רב יהודה אמר רב - שלא ברכו בתורה תחילהלקוטי תורה (ויז'ניץ, תשסו) עמ' רכג
פה ע"ב03 על עזבם את תורתיאשיב אברהם עמ' סא, צז
פה ע"ב03 על עזבם את תורתיכתבי הרב יהודה אלקלעי ח"א עמ' 188
פה ע"ב03 'על עזבם את תורתי', שלא ברכו בתורה תחילהעטרת ישועה (תשסד) אות מה לפורים
פה ע"ב04 אמר רב יהודה אמר רב על שלא בירכו בתורה תחילהאלומת יוסף דף ב ע"א
פה ע"ב04 אמר רב יהודה אמר רב על שלא ברכו בתורה תחילהשל"ה ווי העמודים פרק ד אות ה
פה ע"ב04 הארץ אבדה על שלא ברכו בתורה תחילהברכות אבי דף קלב ע"ב
פה ע"ב04 וכיון דלא ברכו בה - רש"יאמרי יהודה עמ' נא
פה ע"ב04 על שלא בירכו בתורה תחלה - רש"יאור אברהם ברכות עמ' קלד
פה ע"ב04 על שלא ברכו בתורה וכו'דברי שלום ח"ו סי' תקלה
פה ע"ב04 על שלא ברכו בתורה תחלהפירוש המכבי שמות עמ' שלד
פה ע"ב04 על שלא ברכו בתורה תחילהאדרת אליהו (קוצין) ח"ב עמ' 54
פה ע"ב04 על שלא ברכו בתורה תחילהאהל יששכר (ליכטנשטיין) דף כב ע"א
פה ע"ב04 על שלא ברכו בתורה תחילהאוזן שמואל דף כו ע"ב
פה ע"ב04 על שלא ברכו וכו'לקוטי שיחות חל"ד עמ' 228, 47
פה ע"ב04 רב יהודה אמר שלא ברכו בתורה תחילהדרשות שמן רוקח עמ' תסג
פה ע"ב04 שאין מברכין בתורה תחלה - רש"יאור אברהם הלכות מגילה וחנוכה עמ' רצו
פה ע"ב04 שלא ברכו בתורה תחילהאמרי רבי שפטיה עמ' כ, רפט, שב, שד
פה ע"ב04 שלא ברכו בתורה תחילהבינת ישראל (תשסו) דף י ע"ב
פה ע"ב04 שלא ברכו בתורה תחילהדרשות מהר"ם שיק עמ' תקיב
פה ע"ב04 שלא ברכו בתורה תחילההמאור שבתורה
פה ע"ב04 שלא ברכו בתורה תחילההסכמות הראיה דף 125
פה ע"ב04 שלא ברכו בתורה תחילהחיי שלמה עמ' רעח, רעט
פה ע"ב04 שלא ברכו בתורה תחילהספר המאמרים עת"ר עמ' תפב
פה ע"ב04 שלא ברכו בתורה תחילהשיחות ר' צבי יהודה דברים עמ' 45, 94, 344
פה ע"ב04 שלא ברכו בתורה תחילה, וברש"י ומהרש"אאילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' קה, ריג
פה ע"ב04 שלא ברכו בתורה תחילה, וברש"יבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' קצו, שמות עמ' קפז, תרכו, ויקרא עמ' תרסב-תרסג, דברים עמ' קצו, תשמז-תשמח, יהושע-שמואל עמ' סג
פה ע"ב04 שלא ברכו בתורה תחלהאגודת אזוב (יעבץ) דף עו
פה ע"ב04 שלא ברכו בתורה תחלהאור אברהם דברים עמ' לד, תטו
פה ע"ב04 שלא ברכו בתורה תחלהאור הרעיון עמ' שז
פה ע"ב04 שלא ברכו בתורה תחלהאיש אמונים דף פה ע"ד
פה ע"ב04 שלא ברכו בתורה תחלהבני יששכר ח"ב דף יג ע"ג
פה ע"ב04 שלא ברכו בתורה תחלהדרשות מהר"ם בנעט עמ' קסח
פה ע"ב04 שלא ברכו בתורה תחלהחכמת התורה ויגש עמ' תטז
פה ע"ב04 שלא ברכו בתורה תחלהטללי אורות עמ' צא
פה ע"ב04 שלא ברכו בתורה תחלהכתית למאור (פינסו) עמ' תטו
פה ע"ב04 שלא ברכו בתורה תחלהמשמרת איתמר (תשסה) עמ' תקב, תקלו, תקעא
פה ע"ב04 שלא ברכו בתורה תחלה - רמב"םאור אברהם - תלמוד תורה עמ' צב
פה ע"ב06 בלב נבון תנוח וכו'דברי שלום ח"ו סי' תרפט
פה ע"ב06 בלב נבון תנוח חכמה - זה ת"ח בן ת"ח, ובקרב כסילים תודע - זה ת"ח בן ע"הבאר הגולה באר ה הערה 544
פה ע"ב06 בלב נבון תנוח חכמה זה ת"ח בן ת"ח וכו' אסתירא בלגינא קיש קיש קריאמדבר יהודה (תשסב) עמ' רצב
פה ע"ב06 בלב נבון תנוח חכמה זה תלמיד חכם בן תלמיד חכם וכו'אוצרות חיים - ת"ח וצדיק עמ' קפב, קפג
פה ע"ב06 בלב נבון תנוח חכמהברכת מועדיך לחיים ח"ב דף קלד ע"ד [תקט ע"ב ד"ה ולע"ד]
פה ע"ב07 אינו דומה ת"ח בן ת"ח וכו'אמרי יחזקאל עמ' קעט
פה ע"ב07 זה ת"ח בן ת"ח וכו' היינו דאמרי אינשי איסתירא בלגינא קיש קיש קריאראשית חכמה, קדושה פרק יא אות כח, ענוה פרק ו אות לח
פה ע"ב08 היינו דאמרי אינשי אסתירא בלגינא קיש קיש קריאדרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' כב, רח-רט
פה ע"ב08 היינו דאמרי אינשי אסתירא בלגינא קיש קיש קריאכתונת פסים פרשת במדבר ל ע"א
פה ע"ב08 היינו דאמרי אינשי אסתירא בלגינא קיש קיש קריאמסילת ישרים עמ' תרטז
פה ע"ב08 היינו דאמרי אינשי אסתירא בלגינא קיש קיש קריא, ורש"ימבשר טוב - זכות נשים צדקניות עמ' קנז
פה ע"ב09 איסתרא בלגינא קיש קיש קריאמאמר יחזקאל (קאזמיר) עמ' רנה, שנו
פה ע"ב09 איסתרא בלגינא קיש קיש קריאבשעה שהקדימו תער"ב ח"ב עמ' תתכ
פה ע"ב09 איסתרא בלגינא קיש קיש קריאערבי נחל (תשסד) עמ' ד
פה ע"ב09 איסתרא בלגינא קיש קיש קריאשפתי חיים - מידות ועבודת ה' ח"א עמ' קלט, ח"ב עמ' קצב, רפו
פה ע"ב09 איסתרא בלגינא קיש קיש קריאתאומי צביה עמ' סח, רנד
פה ע"ב09 אסתירא בלגינא קיש קיש קריאבאר הגולה באר ה הערה 544
פה ע"ב09 אסתירא בלגינא קיש קיש קריאזרע קודש (תשסה) על התורה עמ' לח
פה ע"ב09 אסתירא בלגינא קיש קיש קריאחכמת התורה תולדות עמ' קנא
פה ע"ב09 אסתירא בלגינא קיש קיש קריאצדקת הצדיק סי' פה, דובר צדק עמ' 49
פה ע"ב09 אסתירא בלגינא קיש קיש קריאשירי משכיל כלל א פרט א (שי"ח)
פה ע"ב09 אסתירא בלגינאכתבי רבנו בחיי עמ' שט
פה ע"ב11 קטון וגדול וכו' אטו לא ידעינן דקטון וגדול וכו'צדקה חיים דף נז ע"א [רא ע"א]
פה ע"ב11 קטון וגדול שם הואברכת מועדיך לחיים ח"א דף לו ע"א [קכד ע"ב ד"ה וכמו]
פה ע"ב11 קטן וגדול שם הואאחרי ראי (תשסד) סדרות סי' מ אות ב
פה ע"ב12 כל המקטין עצמו על ד"ת בעה"זנתיבות עולם ח"א עמ' יד
פה ע"ב12 כל המקטין עצמו על ד"ת בעוה"ז נעשה גדול לעוה"בעקבי אבירים עמ' קעג
פה ע"ב12 כל המקטין עצמו על ד"תדברי שלום ח"ו סי' תקיא
פה ע"ב12 כל המקטין עצמו על דברי תורה בעוה"ז נעשה גדול לעוה"באוצרות חיים - יושר המידות עמ' סה
פה ע"ב14 המשים עצמו כעבד על דברי תורה בעולם הזה, נעשה חפשי לעולם הבאחוסן יהושע מאמר א פ"ג עמ' קפט
פה ע"ב14 וכל המשים עצמו כעבד על דברי תורה בעולם הזה נעשה חפשי לעולם הבאאוצרות חיים - לימוד תורה עמ' קצ
פה ע"ב14 וכל המשים עצמו כעבד על דברי תורה וכו'אילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' קצו
פה ע"ב14 כל המשים עצמו כעבד על דברי תורה בעולם הזה נעשה חפשי לעולם הבאאוצרות חיים - בין אדם למקום ח"ב עמ' קפב
פה ע"ב14 כל שמשים עצמו כעבד על דברי תורה וכו'אודה ה' דף כח ע"א
פה ע"ב15 ר"ל הוה מציין מערתא דרבנןילקוט הגרשוני ח"ב
פה ע"ב15 ריש לקיש הוה מציין מערתא דרבנןחמשה מאמרות (תשסט) - משיב מפני הכבוד ד"ה אך על כבוד
פה ע"ב15 ריש לקיש הוה מציין מערתא דרבנן, כי מטא למערתא דרבי חייא וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ג עמ' רטז
פה ע"ב15 ריש לקיש הוה מציין מערתא כד מטי למערתא דר' חייא וכו'אור הצבי עמ' 170
פה ע"ב17 תורה כמותו לא ריבצתאבן פינה עמ' 157
פה ע"ב18 כי הוו מינצו וכו' מהדרנא לה מפילפולישפע חיים ח"ד עמ' רלח
פה ע"ב18 כי הוו מינצו רבי חנינא ורבי חייא וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ג עמ' רח
פה ע"ב18 כי הוו מינצי ר' חנינא ור' חייא וכו'. ע"ד הפליאה איזה מחלוקת היה שם, ואם נחלקו בהלכה למה הזכיר כל א' שבחוקהילות יעקב סוף חלק ה'
פה ע"ב18 כי הוו מנצי וכו'דברי שלום ח"ו סי' רכא
פה ע"ב18 כי היו מינצו רבי חנינא ורבי חייא וכו'מתנת חיים מאמרים ח"ב עמ' קכד
פה ע"ב19 אי חס ושלום משתכחת תורה לישראל מהדרנא בפלפוליאור הצבי עמ' 264
פה ע"ב19 אי משתכח תורה מישראל מהדרנא מפלפולישער ראובן עמ' רמ
פה ע"ב19 אלו נשתכחה תורה הוי מהדרנא לה בפלפוליעיני שמואל (ראבין) עמ' ב
פה ע"ב19 בהדי דידי קא מינצית?המאור שבתורה
פה ע"ב19 מהדרנא לה מפלפוליכור לזהב ח"ב
פה ע"ב19 מהדרנא ליה בפלפולימכמני עוזיאל עמ' שעה, תז
פה ע"ב20 אמר ליה רבי חייא לרבי חנינא וכו' ומאכילנא בשרייהו ליתמיאוצרות חיים - אישים ח"ג עמ' רו, רט
פה ע"ב20 אמר רבי חייא דעבדי לתורה דלא תשתכח מישראלצדקת הצדיק סי' קפח, רלו, ישראל קדושים עמ' 11
פה ע"ב20 אנא עבידנא שלא תשתכח תורה מישראלאלומת יוסף דף ה ע"ב
פה ע"ב20 דעבדי לתורה דלא תשתכח מישראל וכו' ובמהרש"אדרשות שבט הלוי עמ' קפ, רסג
פה ע"ב20 דעבדי לתורה דלא תשתכח מישראלשביב אור עמ' רסט
פה ע"ב20 עבידנא דלא תשתכח תורהדרכי החיים ח"א עמ' לד, קצט
פה ע"ב20 עבידנא דלא תשתכח תורהדרכי החיים ח"ב עמ' קלח
פה ע"ב20 ר' חייא וכו' אזלינא ושדינא כיתנא וכו' וכתבנא וכו'לקוטי שיחות חי"ז עמ' 385
פה ע"ב20 ר' חייא זרע פשתן וכו'דרך ה' השלם עמ' שנה - מראה דרך
פה ע"ב20 ר' חייא עשה שלא תשכח תורה מישראלבאר שרים בראשית פ' נח דרוש ו בהערה
פה ע"ב21 אזילנא ושדינא כיתנא וגדילנא נישבי וכו'אבן פינה עמ' 129
פה ע"ב21 שדינא כיתנא וגדילנא וכו'מוסר המקרא והתלמוד עמ' קמז
פה ע"ב25 גדולים מעשי חייא וכו'שבט מישראל עמ' פב
פה ע"ב25 היינו דאמר רבי כמה גדולים מעשי חייא וכו' אפילו ממר אמר ליה איןאוצרות חיים - אישים ח"ג עמ' שמג
פה ע"ב25 כמה גדולים מעשה חייאדברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' עט
פה ע"ב25 כמה גדולים מעשה חייאחלק יעקב (קנטור) דרוש כב
פה ע"ב25 כמה גדולים מעשה חייאמזכרת אהבה עמ' 12, 16
פה ע"ב25 כמה גדולים מעשי חייא וכו'לקוטי שיחות חל"ז עמ' 5
פה ע"ב25 כמה גדולים מעשי חייאאור הגנוז (מהאניפאלא, תשסו) עמ' שצה
פה ע"ב25 כמה גדולים מעשי חייאאמרי משה (פינטו) ח"ב עמ' קסא, קסג
פה ע"ב25 כמה גדולים מעשי חייאאמת ליעקב עה"ת עמ' של
פה ע"ב25 כמה גדולים מעשי חייאנתיב מצותיך (תשסח) עמ' מד
פה ע"ב25 כמה גדולים מעשי חייאראשית חכמה, הקדמה פרק יז
פה ע"ב25 כמה גדולים מעשי חייאתאומי צביה עמ' נב
פה ע"ב25 כמה גדולים מעשי חייאתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' צ
פה ע"ב32 ההוא מרבנן דהוה שכיח אליהו גביהתורת החסידים הראשונים עמ' ח
פה ע"ב32 ההוא מרבנן דהוה שכיח אליהו גביהמאמרי הראיה עמ' 203
פה ע"ב34 אמרי ליה לאליהו אחוי לי רבנן כי סלקי למתיבתא דרקיעאאור הצבי עמ' 316
פה ע"ב34 בכולהו מציתו לאסתכילו בר מגוהרקי דר' חייארביד יוסף (תשסא) ח"ב עמ' 23
פה ע"ב36 אצל מי...דנחתי וסלקי כו'ס' ג' תמוז תשנד עמ' ריח
פה ע"ב36 גוהרקא דר' חייא מנפשי' סליקפרדס המלך (תשסט) אות תרעט
פה ע"ב36 גוהרקא דרבי חייא עולה מעצמוחכמת התורה חיי שרה עמ' פט
פה ע"ב39 אליהו הוה שכיח במתיבתא דרבי וכו' א"ל אדאוקימנא לאברהם ומשינא ידיה וכו'שלשלת הקודש עמ' תט
פה ע"ב39 אליהו הוה שכיח במתיבתא דרבי וכו' אדאוקימנא לאברהם וכו' וכן ליצחק וכן ליעקבאוצרות חיים - אישים ח"א עמ' שסב
פה ע"ב39 אליהו הוה שכיח במתיבתא דרבי וכו' סברי תקפי ברחמא ומייתי לי' למשיח בלא זמני' ומהרש"אאהל משה (פרהנד, תשסה) ח"ב עמ' מב, נ, סג
פה ע"ב39 אליהו הוה שכיח במתיבתא דרבי וכו' תקפי ברחמי ומייתו ליה למשיח בלא זמניהבית ישראל (טויסיג) בראשית עמ' לו
פה ע"ב39 אליהו הוה שכיח במתיבתא דרבי וכו' תקפי ברחמי ומייתו ליה למשיח בלא זמניהבית ישראל (טויסיג) תנינא ח"ב עמ' רנב
פה ע"ב39 אליהו הוה שכיח במתיבתא דרבי וכו' תקפי ברחמי ומייתי ליה למשיח בלא זמניהבית ישראל (טויסיג) דברים עמ' קלב
פה ע"ב39 אליהו הוה שכיח במתיבתא דרבי וכו'טיול בפרדס ח"ב עמ' תמח
פה ע"ב39 אליהו הוה שכיח במתיבתא דרבי, יומא חד ריש ירחא הוה, נגה ליה ולא אתא וכו'אוצרות חיים - הגאולה העתידה עמ' קלד
פה ע"ב39 אליהו הוה שכיח וכו׳טוב טעם בראשית עמ' קכה
פה ע"ב39 אליהו הוה שכיחרבנו בחיי עה"ת ח"א עמ' קעג
פה ע"ב39 אליהו וכו' אדאוקימנא לאברהם ומשינא ידיהרסיסי לילה סי' לד (עמ' 55)
פה ע"ב39 יומא חד ריש ירחא וכו', תקפי ברחמי ומייתי ליה למשיח וכו'באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' תתכא, שמות עמ' שכט, יהושע-שמואל עמ' תנח, מלכים עמ' יד
פה ע"ב39 מתנייתא דמר מתנינא ואתסיחלקת יהושע עמ' קמז הערה קטו
פה ע"ב40 אמר אליהו אוקימנא לאברהם ומשינא ידיה ומצלי ומגינא ליה ולוקמינהו בהדי הררי, סברי תקפי ברחמימפי ספרים וסופרים ח"א עמ' קמט, שנט
פה ע"ב40 אמר אליהו בכולהו מצית לאסתכולי לבר מגוהרקא דרבי חייאצפנת פענח (תשסו) עמ' רנג
פה ע"ב40 אמר ליה מאי טעמא נגה ליה למר וכו'מדבר קדמות (תשסח) עמ' טז
פה ע"ב40 בריש ירחא נגלה אליהו וכו' עד דמשי אברהם ומצלי וכו'צפנת פענח (תשסו) עמ' קנח
פה ע"ב40 מ"ט נגה ליה למר וכו' תקפו ברחמי ומייתי ליה למשיח בלא זימניהמכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' תשיט
פה ע"ב40 מאי טעמא נגה ליה למר בו' ולוקמינהו בהדי הדדי וכו'מגלה עמוקות (תשסח) עמ' רלח
פה ע"ב40 שאלו לאליהו מדוע לא בא לבית המדרש והשיב דאוקים לאברהם כו'פרדס המלך (תשסט) אות ערה, תלד
פה ע"ב41 אדאוקימנא לאברהם ומשי ידיה ומצליאור אברהם דברים עמ' תפה
פה ע"ב41 אדאוקימנא ליה לאברהם ומשינא ידיה ומצליאור הצבי עמ' 8
פה ע"ב41 אליהו אמר לרבי שצריך להקים האבות להתפללדברי מנחם - מנחם ציון דף סה ע"ב
פה ע"ב41 אליהו צריך להקים להאבות להתפללדברי מנחם - מנחם ציון (תשסט) עמ' צה
פה ע"ב41 האבות חיים וקיימיםחקל יצחק (תשסג) עמ' שיג
פה ע"ב41 האבות מקיימים המצות באותו עולםהקשורים ליעקב (תשסא) עמ' כ
פה ע"ב42 ולוקמינהו בהדי הדדי סברי תקפי ברחמי ומייתי ליה למשיח בלא זמניהפרי צדיק ואתחנן אות א
פה ע"ב42 מייתי משיח בלא זימניההתקופה הגדולה (תשלב) עמ' קג
פה ע"ב42 סברי תקפי ברחמי ומייתי ליה למשיחלקט אמרי קודש - ליקוטים עמ' קכה
פה ע"ב43 איכא ר' חייא ובניוקומץ המנחה (צונץ) דרוש קטז אות ב
פה ע"ב43 גזר רבי תעניתא, אחתינהו לרבי חייא ובניו. אמר משיב הרוח ונשבה זיקא וכו'אוצרות חיים - הגאולה העתידה עמ' סה
פה ע"ב43 ויש דוגמתן בעולם הזה א"ל איכא ר"ח ובניוישראל קדושים עמ' 11, צדקת הצדיק סי' רט, רלו
פה ע"ב43 ויש דוגמתן בעולם הזה א"ל איכא רבי חייא ובניופרי צדיק וישב אות ג
פה ע"ב43 רבי חייא ובניו היו דוגמתןחקל יצחק (תשסג) עמ' רמד
פה ע"ב44 אחתיניה לר' חייא ובניו ובתוס' שם ד"ה כי מטאדברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' שכח
פה ע"ב44 אמר מוריד הגשם ואתא מיטראאהבת שלום (קוסוב, תשנח) עמ' מז
פה ע"ב44 אמר משיב הרוח ונשיב זיקאחכמת התורה תולדות עמ' קמד
פה ע"ב44 אמר משיב הרוח ונשיב זיקא, מוריד הגשם ואתא מטראמרפא לשון עמ' קסא
פה ע"ב44 ירד רבי חייא לפני התיבהמי השלוח (תשסז) ח"ב דף רב
פה ע"ב44 ר' חייא ובניו עמדו להתפלל אמר משיב הרוח ומוריד הגשם ואתו מיטראשרגא המאיר על התורה עמ' קכט
פה ע"ב45 כי מטא למימר מחיה המתים רגש עלמאגדולי מוסר עמ' צג
פה ע"ב46 אתיוה לאליהו זכור לטוב ומחיוהו בס' פולסי דנוראאוזן שמואל דף יד ע"ב
פה ע"ב46 אתיוהו לאליהו מחיוהו שתין פולסי דנוראאגרת הטיול (תשעה) עמ' רלט
פה ע"ב46 אתיוהו לאליהו מחיוהו שתין פולסי דנוראספר החיים (תשנג) עמ' נו*
פה ע"ב46 אתיוהו לאליהו, מחיוהו שתין פולסי דנוראבית ישראל (טויסיג) ח"ו עמ' קט
פה ע"ב46 אתיוהו לאליהו, מחיוהו שתין פולסי דנוראבית ישראל (טויסיג) תנינא ח"ב עמ' שה,
פה ע"ב46 מחיוהו שיתין פולסי מוראטוב טעם דברים עמ' קלא
פה ע"ב46 ס' פולסא דנוראמבוא התלמוד פ"ל עמ' שמ
פה ע"ב47 אתא אידמי להו לר"ח ובניה כדובא דנוראמגלה עמוקות (תשסח) עמ' פ
פה ע"ב47 שמואל היה רופאאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' תרמט
פה ע"ב47 שמואל ירחינאה אסייה דרבי הוה וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ו עמ' שה
פה ע"ב47 שמואל ירחינאה אסייה דרבי הוהבוצינא דנהורא (תשסז) עמ' רמג
פה ע"ב47 שמואל ירחינאה אסייה דרבי וכו' חכים יתקרי ורבי לא יתקריאוצרות חיים - ת"ח וצדיק עמ' קנ
פה ע"ב47 שמואל ירחינאה עליו נאמר סוד ה' ליראיואור גנוז (מוסקוביץ) עמ' קפז
פה ע"ב47 שמואל ריפא עיני רביאילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' קיט
פה ע"ב51 לדידי חזי לי סיפרא דאדם הראשון וכתיב ביה וכו'באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' קפו
פה ע"ב51 לדידי חזי לי סיפרא דאדם הראשוןלקוטי מאמרים עמ' 80, 191
פה ע"ב51 לדידי חזי לי ספרא דאדם הראשוןחכמת התורה נח עמ' שא
פה ע"ב51 לדידי חזי לי ספרא דאדם הראשון וכו'אור הצבי עמ' 76, 253
פה ע"ב51 לדידי חזי לי ספרא דאדם הראשון וכתיב ביה וכו' רב אשי ורבינא סוף הוראה, וסימניך עד אבוא אל מקדשי אל אבינה לאחריתםלחמי תודה דף רמא ע"ב
פה ע"ב51 סיפרא דאדה"רנפש הרב עמ' פח
פה ע"ב51 ספרא דאדם קדמאהלקט אמרי קודש - בראשית עמ' פד
פה ע"ב51 שמואל ירחינאה חכים יחקרי ורבי לא יתקרישל"ה - תולדות אדם אות רחצ
פה ע"ב51 שמואל ירחינאה חכם אתקרי רבי לא אתקריאוזן שמואל דף מג ע"א
פה ע"ב רש"י ד"ה מציין מערתא דרבנן, שלא יכשלו כהנים לעבור עליהן ולהאהיל שלא תארע תקלה על ידי צדיקיםחמשה מאמרות (תשסט) - משיב מפני הכבוד ד"ה אך על כבוד
פה ע"ב מהרש"א (מהדו"ב)לקוטי שיחות חל"ב עמ' 169
פו ע"א01 רבי לא יתקריחקל יצחק (תשסג) עמ' קב
פו ע"א02 רב אשי ורבינא סוף הוראהטללי אורות עמ' ל
פו ע"א02 רב אשי ורבינא סוף הוראהאילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' קע
פו ע"א02 רב אשי ורבינא סוף הוראהשל"ה ווי העמודים הקדמה אות ג
פו ע"א02 רב אשי ורבינא סוף הוראהשם דרך - כתר תורה עמ' רטז
פו ע"א02 רב אשי ורבינא סוף הוראה, וסימנך עד אבוא אל מקדשי א-ל וגו'באר משה (אפשטיין) שמות עמ' תשצה, ויקרא עמ' קכח
פו ע"א02 רבינא ור"א סוף הוראהתורת העולה ח"א פרק כב
פו ע"א02 רב ורבי נתן סוף משנה, רב אשי ורבינא סוף הוראה, וסימנך עד אבוא אל מקדשי אל אבינה לאחריתםאוצרות חיים - אישים ח"ג עמ' שמא
פו ע"א02 רבי ור' נתן סוף משנהבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' רטו
פו ע"א02 רבי ור"נ סוף משנה ר"א ורבינא סוף הורא'מגלה עמוקות (תשסח) עמ' א, רמו
פו ע"א02 רבינא ורב אשי סוף הוראה וסימנך עד אבוא אל מקדשי אל וכו'אור הצבי עמ' 254
פו ע"א03 סוף הוראהנפש הרב עמ' לד, לו
פו ע"א04 אישתעי לי רב חמאדרשות מהר"ל (יד מרדכי) עמ' תקח
פו ע"א04 אישתעי לי רב חמאדרשות ר"י מסלוצק עמ' קלג
פו ע"א05 עובדא דרב"נתורת חיים (ר' דובער) שמות ח"א דף צב ע"ד
פו ע"א05 רבה בר נחמני אגב שמדא נח נפשיה וכו'בינה לעתים דרוש עב עמ' תפה
פו ע"א05 רבה בר נחמני וכו' אם בהרת קודמת לשער לבן טמא וכו' אני יחיד באהלות וכו'דברי יונה עמ' צה, קמא, רד
פו ע"א05 רבה בר נחמני וכו' ערק ואזל מפומבדיתא לאקרא, מאקרא לאגמא וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ו עמ' קכ
פו ע"א05 רבה בר נחמני וכו' קא מיפלגי במתיבתא דרקיעא אם בהרת קודמת לשער לבן וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ו עמ' קטז
פו ע"א06 אכלי קורצא בי מלכא וכו׳טוב ירושלים ויקרא פי"ט פסוק טז
פו ע"א10 ברח רבה בר נחמני אגב שמדאצמח דוד (סקאליע) עמ' תב
פו ע"א25 בעא רחמי פרק אשיתאאור אברהם - מסכת מגילה סי' יט עמ' סז {כוח תפילתו של רבה}
פו ע"א25 בעא רחמי פרק אשיתאאור אברהם הלכות מגילה וחנוכה עמ' רלח {כוח תפילתו של רבה}
פו ע"א26 רבה בר נחמני הוה יתיב אגירדא דדקולא וקא גריס וכו׳שם משמעון (שפירא) עמ' סט, עג, קמו
פו ע"א26 רבה בר נחמני הוה יתיב וגריס וכו'אילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' שס
פו ע"א27 קא מיפלגי במתיבתא דרקיע אם בהרת כו'בשעה שהקדימו תער"ב ח"א עמ' שסח
פו ע"א27 קא מיפלגי במתיבתא דרקיע אם בהרת קודמת וכו' טהור טהורצמח ה' לצבי (תשסז) עמ' שפו
פו ע"א27 קא מיפלגי במתיבתא דרקיע אם בהרת קודמת וכו'וצוה הכהן עמ' נו
פו ע"א27 קא מיפלגי במתיבתא דרקיע וכו' הקב"ה אומר וכו' מאן נוכח נוכח רבהפרי צדיק בראשית אות ט, כי תשא אות ג, ויקהל אות ח, פסח אות מו, בהעלותך אות ה, ט, כי תבא אות יא, סוכות אות כג
פו ע"א27 קא מיפלגי במתיבתא דרקיע וכו' הקב"ה אומרלקוטי מאמרים עמ' 175, צדקת הצדיק סי' קצח, תקנת השבין סי' ו (עמ' 34)
פו ע"א27 קא מיפלגי במתיבתא דרקיעא אם בהרת קדמה לשער לבןילקוט הגרשוני ח"ב
פו ע"א27 קא מיפלגי במתיבתא דרקיעא אם בהרת קודמת לשער לבן טמא וכו'עירין קדישין השלם עמ' תלז
פו ע"א27 קא מיפלגי במתיבתא דרקיעא וכו' אמר טהור טהורבית ישראל (טויסיג) ויקרא עמ' ו
פו ע"א27 קא מיפלגי במתיבתא דרקיעא וכו' אני יחיד בנגעים, אני יחיד באהלותעקבי אבירים עמ' קלא, קלו, קמד
פו ע"א27 קא מיפלגי במתיבתא דרקיעא וכו' הקב"ה אומר טהור וכו'לקוטי שיחות חי"ב עמ' 81, 64, חכ"ז עמ' 121
פו ע"א27 קא מיפלגי במתיבתא דרקיעא וכו', הקב"ה אמר טהור וכולהו מתיבתא דרקיעא אמרו טמא וכו'באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' תתי-תתיא
פו ע"א27 קא מיפלגי במתיבתא דרקיעאאמרי יוסף דברים דף סג ע"ד
פו ע"א27 קא מיפלגי במתיבתא דרקיעא, אם בהרת קודמת לשער לבן טמא וכו' הקב''ה אומר טהור, וכולהו מתיבתא דרקיעא אמרי טמא וכו'בן מלך - חכמה ומוסר עמ' שטו
פו ע"א27 קא מפלגי במתיבתא דרקיע אם בהרת קודמת לשער לבן וכו׳שם משמעון (שפירא) עמ' צט
פו ע"א27 מיפלגי במתיבתאדברי הרב עמ' קצג
פו ע"א27 קמיפלגי במתיבתא דרקיע וכו'דרך מצותיך (חב"ד) דף טו ע"ב, ע ע"ב, קב ע"א, קלח ע"א
פו ע"א27 רבה בר נחמני הוה גריסכתבי רבנו בחיי עמ' תכד-תכה
פו ע"א28 אם בהרת קדמה לשער לבן טמאגור אריה ויקרא פי"ג הערה 17
פו ע"א28 בהרת קדמהדרשות ר"י מסלוצק עמ' קסב
פו ע"א29 בספק שער לבן, דמלאכי השרת אמרו טמאחכמת התורה תולדות עמ' רפה
פו ע"א29 היו מחולקים במתיבתא דרקיע בספק בהרת קודםחכמת התורה לך לך עמ' פז
פו ע"א29 הקב"ה אומר טהור $ח
פו ע"א29 הקב"ה אומר טהור וכולהו מתיבתא דרקיעא אמרי טמאאמרי השכל עמ' 104
פו ע"א29 הקב"ה אומר טהור וכולהו מתיבתא דרקיעא אמרי טמאשבט מישראל עמ' צא, קפג
פו ע"א29 הקב"ה אומר טהור וכלהו מתיבתא וכו'כוונת הלב עמ' רלד
פו ע"א29 הקב"ה אמר טהור ומתיבתא דרקיעא אמרו טמאאשל חיים ח"א עמ' ל
פו ע"א29 מחלוקת הקב"ה ומתיבתא דרקיע ילקוט הגרשוני ח"ב השמטות דף צג ע"א
פו ע"א29 מחלוקת הקב"ה ומתיבתא דרקיע בספק בהרת קודםחכמת התורה בראשית עמ' מד, קמה, רו, תקצב
פו ע"א29 מחלוקת הקב"ה עם כלהו מתיבתאברכת מועדיך לחיים ח"א דף צו ע"א [שדמ ע"ב ד"ה גם]
פו ע"א29 מתיבתא דרקיע פסקו שטהורשבט הלוי (גרייבסקי) עמ' לט
פו ע"א29 מתיבתא דרקיעא אמרי טמאס' העיקרים (מישור) עמ' תרמג
פו ע"א29 נחלקו במתיבתא דרקיע אם בהרת קודמת לשער לבן טמא וכו'ילקוט דברי חכמים בראשית סי' סה (הקדמה)
פו ע"א29 ספק אם בהרת קדמה לשער לבן או שער לבן קדמה לבהרת כו'פרדס המלך (תשסט) אות תרנ
פו ע"א29 ספק בהרת קודםחכמת התורה ויקהל עמ' קסה
פו ע"א29 ספק, הקב"ה אומר טהור, וכולהו מתיבתא דרקיע אמרו, טמא וכו' אשריך רבה בר נחמני וכו'.באר הגולה באר ד הערה 333-332
פו ע"א30 אמר רבה בר נחמני אני יחיד בנגעים אני יחיד באהלותהכנה דרבה (תשסט) עמ' לד
פו ע"א30 אמרי מאן נוכח, נוכח רבה בר נחמניילקוט הגרשוני ח"ב השמטות סוף ב"ב
פו ע"א30 אני יחיד בנגעים אני יחיד באהלותדרשות שבט הלוי עמ' רמב
פו ע"א30 אני יחיד בנגעים אני יחיד באהלותנשמת חיים (ברלין) עמ' עז
פו ע"א30 אני יחיד בנגעיםבכורי אברהם דף פב ע"ד
פו ע"א30 דאמר רבה בר נחמני אני יחיד בנגעים אני יחיד באהלות וכו'של"ה ווי העמודים פרק כג אות כה
פו ע"א30 הלכה כרבה אף דחולק על מתיבתא דרקיעאשבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' שצו
פו ע"א30 ואמרי מאן נוכח, נוכח רבה בר נחמני דאמר רבה בר נחמני אני יחיד בנגעים אני יחיד באהלות וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ו עמ' קיח, קיט
פו ע"א30 לעם ישראל נמסר כח תורה שבע"פמי מרום ח"ח עמ' קז
פו ע"א30 מאן מוכח רבה בר נחמניחכמת התורה בשלח עמ' תרא
פו ע"א30 מאן מוכח רבה בר נחמנייסוד האמונה (תשסז) הקדמת המחבר
פו ע"א30 מאן מוכח רבה בר נחמנימבוא התלמוד פכ"ח עמ' שלו-שלז
פו ע"א30 מאן נוכח רבה בר נחמני וכו'שבט מישראל עמ' כד
פו ע"א30 מאן נוכח רבה בר נחמניבני יששכר ח"א דף קעג ע"א
פו ע"א30 מאן נוכח רבה בר נחמניחכמת התורה ויצא עמ' תקפז
פו ע"א30 מאן נוכח רבה בר נחמנימי מרום ח"ה עמ' לד, ח"ח עמ' קנט, חי"א עמ' קמב
פו ע"א30 מאן נוכח רבה בר נחמניפתח טוב עמ' קח
פו ע"א30 מאן נוכח, נוכח רבה בר נחמנימי מרום ח"ד עמ' קכד {זו היתה מטרת ביאתו לעולם}
פו ע"א30 מאן נוכח, נוכח רבה בר נחמנימי מרום חי"ג עמ' רכד {זו היתה מטרת ביאתו לעולם}
פו ע"א30 נוכח רבה בר נחמניחכמת התורה וישלח עמ' שה
פו ע"א30 רבא בר נחמני אמר אני יחיד בנגעיםתקנת השבין סי' י (עמ' 90), יא (עמ' 117), לקוטי מאמרים עמ' 149
פו ע"א30 רבה בר נחמני, אני יחיד בנגעים ואהלותמי מרום ח"י עמ' יג
פו ע"א31 לא הוה מצי מלאך המות למיקרב ליה מדלא הוה קא פסיק פומיה מגירסיה וכו'אוצר המאמרים (תשסא) עמ' קלה
פו ע"א31 לא הוה מצי מלאה"מ למקרב ליה מדלא הוה קא פסיק פומיה מגרסיהדרך חיים עמ' שיח
פו ע"א31 לא הוה מצי מלאך המוות למיקרב לה מדלא הוה פסיק פומא מגרסאאור הצבי עמ' 176
פו ע"א31 לא יכיל ליה דלא פסקא פומיה מגירסהשבט מוסר עמ' שטו
פו ע"א31 לא מצי מלה"מ למקרב ליה דלא הוה פסיק פומיה מגירסאדרשות שבט הלוי עמ' רעו
פו ע"א32 מדלא הוה קא פסיק פומי' מגירסי'לקוטי שיחות חכ"ו עמ' 5, חכ"ח עמ' 11
פו ע"א34 אמר טהור ויצתה נשמתומשנת חיים דברים עמ' מח
פו ע"א34 אשריך רבה בר נחמני שגופך טהור ויצאתה נשמתך בטהורהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' תסו
פו ע"א34 כי הוה קא ניחא נפשיה אמר טהורחכמת התורה תזריע עמ' רי
פו ע"א34 כי הוה קא ניחא נפשיה דרבה וכו' נפקו אביי ורבא וכו' חזו צפרי דמטללי וכו'אמרי נועם (מועדים) סי' ז לעיו"כ
פו ע"א34 כי נח נפשיה דרבה בר נחמני לא הוי ידעו דוכתא וכו'כנסת יחזקאל (פאנעט, תשסה) - הספד עמ' פה
פו ע"א35 ויצתה נשמתך בטהורמשנת חיים במדבר עמ' שפו
פו ע"א35 נפל פיתקא מרקיעדרשות ר"י מסלוצק עמ' קנ
פו ע"א35 נפל פיתקא מרקיעא רבה בר נחמניבני נפתלי דרוש ד דף ט ע"ד
פו ע"א35 נפל פתקא מרקיעא בפומבדיתאדרשות מהר"ם שיק עמ' שפב, תרכג, תרלה, תרמ
פו ע"א36 נפקו אביי ורבא וכולהו רבנן לאיעסוקי ביה ולא הוו ידעי דוכתיהאורות אלים דף יב ע"א
פו ע"א36 רבה בר נחמני נתבקש בישיבה של מעלה ומהרש"אבאר שרים בראשית פ' תולדות דרוש ו אות ב
פו ע"א37 כד נח נפשיה דרבה בר נחמני לא הוו ידעי רבנן דוכתיה וכו'אמרי חמד ח"ב דף לז ע"א, מא ע"ב
פו ע"א37 חזו צפרי דמטללי וקיימיאוצרות חיים - אישים ח"ו עמ' קכב
פו ע"א38 הספידא דרבה בר נחמניפרי חיים דרוש א אות ב
פו ע"א38 ספדו לרבב"ח שלשה ימיםשפתי רננות (מיכלדורף) דף לג ע"א
פו ע"א39 ההוא יומא דנח נפשיה דלייה זעפא וכו' נח זעפאאוצרות חיים - אישים ח"ו עמ' קכא
פו ע"א39 לכו לבתיכם לשלוםכתבי הרב יהודה אלקלעי ח"א עמ' 63
פו ע"א43 רבי שמעון בן חלפתא בעל בשר הוה וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ו עמ' שיט
פו ע"א43 רבי שמעון בן חלפתא וכו' אמר לה לברתיה, בתי הניפי עלי במניפה וכו' אדהכי נשבא זיקא, אמר במה בכרין דנרד למרי ריביאוצרות חיים - לימוד תורה עמ' רסט
פו ע"א44 יומא חד הוה חמימא ליה וכו' אמר לה לברתיה ביתי הניפי עלי במניפא וכו'אוצרות חיים - בהמ"ק עמ' קסח
פו ע"א רש"י - אשריך רב"נ שגופך טהור ויצאה נשמתך בטהור כמו שכתוב בתורהדברי יונה עמ' צז
פו ע"א רש"י - בביאור הגמ' רבה בר נחמני אגב שמדא נח נפשי' וכו'דברי יונה עמ' צה, קמא
פו ע"א רש"י - ספרא דאדה"רנחלת דבש מהדו"ק ח"ב סי' א אות ו
פו ע"א רש"י ד"ה סוף משנה ור"ה סוף הוראהלקוטי שיחות חי"ב עמ' 90
פו ע"א מהרש"א, בד"ה בשכר וכו׳ מתרץ הסתירה מה שיש בזכות מי הי׳ הענן המן והבאר ועיי"ששם משמעון (שפירא) עמ' קד
פו ע"ב01 מעשה ברבי יוחנן בן מתיא שאמר לבנו וכו' שהן בני אברהם יצחק ויעקבמבשר טוב - ספר החיים עמ' צו
פו ע"ב06 למימרא דסעודתא דאברהם עדיפא מדשלמה והכתיב ויהי לחם שלמהפרי צדיק פ' החודש אות ז, צו אות ט, דברים אות יז
פו ע"ב14 אלף נשים היו לשלמהמי השלוח (תשסז) ח"א דף כט
פו ע"ב18 ואל הבקר רץ אברהם, בן בקר א', רך ב', וטוב ג' וכו' כדי להאכילן ג' לשונות בחרדלזרע קודש (תשסה) על התורה עמ' לב
פו ע"ב19 בן בקר אחד, רך שנים, וטוב שלשההמעלות לשלמה (תשמז) עמ' ג
פו ע"ב19 בן בקר חד רך תרין טוב תלתעמודיה שבעה עמ' כד
פו ע"ב19 בן בקר רך וטובכור לזהב ח"ב
פו ע"ב20 תלתא תורי לתלתא גברישמן הטוב (תשסב) - דברי תורה אות ו
פו ע"ב22 שנא' יהודה וישראל רבים כחולפירושי ראשונים
פו ע"ב23 ברבורים אבוסים - רב אמר שאובסין אותן בע"כ וכו'אמרי השכל עמ' 18
פו ע"ב33 מדטוב לדרשה רך נמי לדרשהגור אריה בראשית פי"ח אות כג, שמות פי"ח הערה 123, ויקרא פ"א הערה 9
פו ע"ב33 רך אתי לדרשאגור אריה בראשית פכ"ג הערה 4
פו ע"ב34 ויתן אל הנערשערים מצוינים בראשית-שמות עמ' עב
פו ע"ב35 דקמא קמא דמטיא אייתי לקמייהופירושי ראשונים
פו ע"ב35 ובן הבקר אשר עשה, קמא קמא שתיקן אמטי ואייתי קמייהוצמח דוד (סקאליע) עמ' קמ
פו ע"ב35 ולמה לי תלתא תסגי בחד אמר רב חנן בר רבא כדי להאכילן שלש לשונות בחרדלשל"ה - שער האותיות אות ק ס"ק רכד
פו ע"ב35 ולמה לי תלתא תסגי בחד אמר רב חנן בר רבא כדי להאכילן שלש לשונות בחרדלשל"ה פרשת וירא אות ט
פו ע"ב35 ולמה לי תלתא תסגי בחד אמר רב חנן בר רבא כדי להאכילן שלש לשונות בחרדלשל"ה - מס' פסחים אות צז
פו ע"ב36 האכילם ג' לשונותחכמת התורה וירא עמ' לז, קמט
פו ע"ב36 כדי להאכילן ג' לשונות בחרדלקדושת לוי דף ט ע"ד
פו ע"ב36 להאכילן ג' לשונותמוסר המקרא והתלמוד עמ' קמא
פו ע"ב37 אל ישנה אדם וכו' מלאכים ירדו וכו' ובתוס'ידו בכל סי' קצו
פו ע"ב37 אל ישנה אדם ממנהג מקומוחכמת התורה וירא עמ' קנד, תקפד
פו ע"ב37 אל ישנה אדם מן המנהגדברי ישראל (תשסח) ח"ב עמ' רפו
פו ע"ב37 אל ישנה אדם מן המנהגדגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' לו
פו ע"ב37 אל ישנה אדם מן המנהגטל חיים (פרידלנדר) עמ' קפ
פו ע"ב37 ג' אנשים היו מלאכיםגנזי ישראל ח"א דף ל ע"ב
פו ע"ב37 המלאכים שבאו אצל אברהם אכלו שלא לשנות ממנהג המקוםדרך ה' (באום) ח"א פ"ג אות מ
פו ע"ב37 לא ישנה אדם מן המנהגמפי ספרים וסופרים ח"א עמ' קיז
פו ע"ב37 לעולם אל ישנה אדם ממנהג המקוםגנזי צדיקים (תשסב) עמ' מט
פו ע"ב37 לעולם אל ישנה אדם מן המנהג ובמהרש"א שםיציב פתגם - חנוכה-שבועות עמ' רג
פו ע"ב37 לעולם אל ישנה אדם מן המנהג ובתוס' שםיציב פתגם על התורה עמ' כה
פו ע"ב37 לעולם אל ישנה אדם מן המנהג וכו' מלאכי השרת ירדו למטה ואכא לחםשל"ה - שער האותיות אות פ ס"ק ג
פו ע"ב37 לעולם אל ישנה אדם מן המנהג וכו' מלאכים ירדו למטה ואכלומדבר קדש בראשית ח"א עמ' קנט
פו ע"ב37 לעולם אל ישנה אדם מן המנהג כו' מלאכי השרת ירדו למטה כו' כמי שאכלו ושתו (ותוס' ד"ה נראין כאוכלין ושותין)לקוטי שיחות חל"ו עמ' 172
פו ע"ב37 לעולם אל ישנה אדם מן המנהג שהרי משה עלה וכו' מלאה"ש ירדומאורי אור (טייטלבוים) עמ' רז, רכב
פו ע"ב37 לעולם אל ישנה אדם מן המנהג שהרי משה עלה למרום וכו'ראשית חכמה, אור עולם פרק יב
פו ע"ב37 לעולם אל ישנה אדם מן המנהג שהרי משה עלה למרום ולא אכל וכו'אורות ונתיבות ח"ג שער ח פרק ב אות טו
פו ע"ב37 לעולם אל ישנה אדם מן המנהגאמה של מלכות עמ' 104
פו ע"ב37 לעולם אל ישנה אדם מן המנהג, שהרי משה עלה למרום ולא אכל לחם וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ה עמ' קיב
פו ע"ב37 לעולם אל ישנה אדם מן המנהג, שהרי משה עלה למרום ולא אכל לחםשפתי חיים - מידות ועבודת ה' ח"ב עמ' תכא
פו ע"ב37 מלאכי השרת ירדו למטה ואכלו לחםבאר הגולה באר ד הערה 640-639
פו ע"ב37 משה עלה למרום ולא אכלמשנת חיים דברים עמ' קפג
פו ע"ב38 אכלו סלקא דעתךגור אריה בראשית פי"ח הערה 48, אות כט
פו ע"ב38 הקב"ה עושה לבניו של אברהם לפי מעשיודרך ה' השלם עמ' עג - מראה דרך
פו ע"ב38 כל מה שעשה אברהם אבינו בעצמו החזיר הקב"ה לבניו בעצמו וכו'מפי ספרים וסופרים ח"א עמ' קב, ח"ב עמ' רסד
פו ע"ב38 כל מה שעשה אברהם אבינו לאורחים וכו'פחד יצחק - ראש השנה מאמר ג
פו ע"ב38 כל מה שעשה אברהם אבינו למלאכי השרת בעצמו וכו'עמוד הימיני (קלינמן) עמ' קז
פו ע"ב38 כל מה שעשה אברהם אבינו למלאכים בעצמו שילם הקב"ה לבניו בעצמוקדושת ציון (תשנד) ח"א עמ' מ
פו ע"ב38 כל מה שעשה אברהם בעצמו וכו'אהל משה (שיינרמן) בראשית עמ' שמא-שדמ
פו ע"ב38 כל מה שעשה אברהם בעצמו כו' בערביים כו'שערי תשובה סה"י אות נב
פו ע"ב38 כל מה שעשה אברהם בעצמו עשה הקב"ה בעצמואור יחזקאל - מדות עמ' קסב
פו ע"ב38 כל מה שעשה אברהם למלאה"ש בעצמו עשה הקב"ה לבניו בעצמו וכו'אוצר המאמרים (תשסא) עמ' סה
פו ע"ב38 כל מה שעשה אברהם למלאה"ש בעצמו עשה הקב"ה לבניו בעצמו, וכל מה שעשה אברהם ע"י שליח עשה הקב"ה לבניו ע"י שליחאפיקי יהודה (תשנט) עמ' צד, קיד
פו ע"ב38 כל מה שעשה אברהם למלאה"ש בעצמו עשה הקב"ה לבניו וכו'דברי חיים - מועדים (תשנט) עמ' נ
פו ע"ב38 כל מה שעשה אברהם למלאכי השרת בעצמו עשה הקב"ה לבניו בעצמו, וכל [מה] שעשה אברהם על ידי שליח עשה הקב"ה לבניו על ידי שליחשל"ה - מס' פסחים אות צו
פו ע"ב38 כל מה שעשה אברהם למלאכי השרת בעצמו עשה הקב"ה לבניושם משמעון (שפירא) עמ' קד
פו ע"ב38 כל מה שעשה אברהם למלאכי השרת בעצמוילקוט הגרשוני ח"ב
פו ע"ב38 כל מה שעשה אברהם למלאכי השרת בעצמונתיבות עולם ח"א עמ' קנו
פו ע"ב38 כל מה שעשה אברהם למלאכים שילם הקב"ה לבניוצמח דוד (סקאליע) עמ' קלח
פו ע"ב38 כל מה שעשה אברהםאגודת אזוב (יעבץ) דף מה ע"ג, מו
פו ע"ב38 כל שעשה אברהםכתבי רבנו בחיי עמ' לז-לח
פו ע"ב38 כמי שאכלו ושתולקוטי שיחות חל"ה עמ' 264
פו ע"ב38 מה שעשה אביהם בעצמו שילם לו הקב"ה בעצמוכנסת יחזקאל (פאנעט, תשסה) פרשת וירא עמ' כא
פו ע"ב38 מה שעשה אברהם למלאכי השרת בעצמו נתן לו הקב"ה בעצמוחכמת התורה יתרו עמ' קמז
פו ע"ב38 מה שעשה אברהם למלאכי השרת בעצמו פרע לו הקב"ה בעצמוחכמת התורה בשלח עמ' תרצא
פו ע"ב38 מה שעשה אברהם למלאכים פרע הקב"ה לבניוחכמת התורה ויצא עמ' רצו
פו ע"ב38 מה שעשה אברהםמשנת חיים בראשית עמ' רכא, רלד
פו ע"ב38 מה שעשה בעצמו וכו'דברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' לב
פו ע"ב38 מה שעשה בעצמו שלם לו בעצמו ומה שעשה ע"י שליח שלם הקב"ה ע"י שליחקומץ המנחה (צונץ) דרוש קיא אות א
פו ע"ב38 נראו כמו שאכלו ושתושרגא המאיר על התורה עמ' נ
פו ע"ב38 נראו כמו שאכלו, ובתוס' ד"ה נראיןאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' לה, לו
פו ע"ב38 נראו כמי אכלודברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' לג
פו ע"ב38 נראו כמי שאכלו ושתואפיקי יהודה (תשנט) עמ' פט
פו ע"ב38 נראו כמי שאכלו מכאן שלא ישנה אדם מן המנהגטיול בפרדס ח"ב עמ' יט
פו ע"ב38 נראין כאוכלין וכו' ובתוס' שםיציב פתגם - חנוכה-שבועות עמ' רג
פו ע"ב38 נראין כאוכלין ושותין (ותוס')לקוטי שיחות ח"ה עמ' 324, חכ"ה עמ' 77
פו ע"ב38 שכר לאברהם על מה שאמר ואקחה פת לחם וכו'אשל חיים ח"א עמ' קנד
פו ע"ב38 שכר על החסד על כל פרט וכו'אור יחזקאל - דרכי העבודה עמ' שז¬-שח
פו ע"ב39 וכל מה שעשה אברהם על ידי שליח עשה הקב"ה לבניו על ידי שליח וכו' יוקח נא מעט מים וכו'של"ה פרשת וירא אות ב, ח
פו ע"ב39 כל מה שעשה אברהם ע"י שליח עשה הקב"ה לבניו ע"י שליחשפתי חיים - מידות ועבודת ה' ח"א עמ' שי
פו ע"ב39 כל מה שעשה אברהם ע"י שליח עשה הקב"ה ע"י שליחאמת ליעקב עה"ת עמ' קנג
פו ע"ב39 כל מה שעשה אברהם על ידי שליח עשה הקב"ה לבניו על ידי שליחאגרא דפרקא (תשסה) עמ' כו
פו ע"ב39 מה שעשה אברהם ע"י שליח שילם ה' גם ע"י שליחאגרא דכלה ח"א עמ' שנז
פו ע"ב39 מה שעשה אברהם ע"י שליחשמן ראש (כץ) ח"ו עמ' תכג, תקלח
פו ע"ב39 שילם הקב"ה לבניו ע"י עצמוגור אריה בראשית פי"ח אות יח
פו ע"ב40 בזכות אברהם המטיר הקב"ה לחם מן שמיםמאיר עיני חכמים מהדו"א ח"ב דף יז ע"א
פו ע"ב40 ויקח חמאה וחלבהמאור שבתורה
פו ע"ב42 יוקח נא מעט מים וכו'דברי שלום ח"ו סי' תרע
פו ע"ב42 יקח נא מעט מים על ידי שליחאמרי אש (טאוב) עמ' תכה
פו ע"ב43 בשביל ויקח חמאה וחלבדרשות מהר"ם בנעט עמ' קנ
פו ע"ב43 בשכר והוא עומד עליהם זכו לענני הכבודדברי חיים - מועדים (תשנט) עמ' מב
פו ע"ב43 בשכר חמאה וחלב זכו למן, בשכר והוא עומד עליהם זכו לעמוד הענן, בשכר יוקח נא מעט מים זכו לבארה של מריםאוצרות חיים - יציאת מצרים עמ' רסד
פו ע"ב43 בשכר שלש זכו לשלש וכו'אוצרות חיים - אישים ח"א עמ' קיז
פו ע"ב43 בשכר שלשה זכו לשלשהפרי צדיק וירא אות י
פו ע"ב43 בשכר שלשה זכו לשלשה, בשכר חמאה וחלב זבו למן, בשכר והוא עמד עליהם זכו לעמוד הענן, בשכר יקח נא מעט מים זבו לבארה של מריםשל"ה - מס' פסחים אות שו
פו ע"ב43 אברהם אבינו אמר ואקחה פת לחם ותמורת זאת וכו'אור יחזקאל - אמונה עמ' רס
פו ע"ב43 אברהם זכה לעמוד ענן בשכר שעמדזכרון יהודה (מונק) דף נח ע"ד, נט ע"א, צד ע"ד
פו ע"ב44 בשכר יוקח נא מעט מים זכו לבארה של מריםמאיר עיני חכמים מהדו"ג ח"א דף כא
פו ע"ב44 בשכר יקח נא מעט מיםשערים מצוינים בראשית-שמות עמ' עב, פא
פו ע"ב44 ורחצו רגליכם וכו' וכי בערביים חשדתנו שמשתחוים לאבקפרי צדיק וירא אות ח, י
פו ע"ב44 ורחצו רגליכם וכו' שהם משתחוים לעפר רגליהםלקוטי שיחות ח"א עמ' 28
פו ע"ב44 ורחצו רגליכם... וכי בערביים חשדתנו שהם משתחוים לאבק רגליהםבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' שח, תפז, מלכים עמ' ר
פו ע"ב44 יוקח נא מעט מים - סבר שהם ערביים ומשתחוים לאבק רגליהםקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' תקסה
פו ע"ב44 יוקח נא מעט מים ורחצו רגליכם וכו' כבר יצא ממנו ישמעאלחמשה מאמרות (תשסט) - תורת שבת פרשת לך לך
פו ע"ב44 יקח נא מעט מים כו' וכי בערביים חשדתנו כו'רב טוב דף יז ע"ג, יז ע"ד
פו ע"ב45 אמרו לו המלאכים וכי בערביים חשדתנו שהם משתחוים לאבק רגליהם כבר יצא ממנו ישמעאלאהל משה (פרהנד, תשסה) ח"א עמ' לה
פו ע"ב45 אמרו לו וכי בערביים חשדתנואור התורה (תאומים) עמ' י
פו ע"ב45 אמרו לו וכי בערביים חשדתנואור התורה (תאומים, תשנט) עמ' י
פו ע"ב45 וכי בערביים חשדתנו שהם משתחוים לאבק רגליהםשל"ה פרשת וירא אות ה
פו ע"ב45 וכי בערבים חשדתנו כבר יצא ממך ישמעאלאור פני משה דף ט ע"ב
פו ע"ב45 חשבן לערביים שמשתחוים לאבק שעל רגליהםתורת העולה ח"ג פרק עב
פו ע"ב45 כערביים נדמו לומאורי שערים עמ' נ, צז
פו ע"ב45 כערביים נדמו לוקשוטי כלה חי"א אות רי
פו ע"ב46 והוא יושב פתח האוהל כחום היום וכו' הוציא הקב"ה חמה מנרתיקה כדי שלא יטריח אותו צדיק באורחיםחמשה מאמרות (תשסט) - תורת שבת פרשת וירא א
פו ע"ב46 והוא יושב פתח האוהל להכניס אורחיםמגן דוד (טאלנא, תשס) עמ' קלח
פו ע"ב46 וירא אליו ה' - יום שלישי של מילה של אברהם היהדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' יב
פו ע"ב46 מאי "כחום היום" וכו', הוציא הקב"ה חמה מנרתיקהאמרי נועם (מועדים) סי' יג להושענא רבה
פו ע"ב46 מאי כחום היום וכו' הוציא חמה וכו'אור אברהם - מסכת מגילה עמ' קיד
פו ע"ב46 מאי כחום היום וכו'דברי שלום חלק ד עמ' עד
פו ע"ב46 מאי כחום היוםויקרא יעבץ עמ' מב
פו ע"ב46 מאי כחום היום, אמר רחב"ח אותו היום יום שלישי של מילה של אברהם היה ובא הקב"ה לשאול באברהםזרע קודש (תשסה) על התורה עמ' ל
פו ע"ב46 מאי כחום הים וכו'ברכת אליהו (עמאר) בראשית פ' וירא מאמר ב
פו ע"ב47 אותו היום יום ג' של מילה של אברהם היה וכו'ספר החיים (תשנג) עמ' צא
פו ע"ב47 אותו היום יום שלישי של מילה וכו' שלשה אנשים מיכאל וגבריאל ורפאלמפי ספרים וסופרים - פניני חסידות וירא ה
פו ע"ב47 אותו יום שלישי של מילה של אברהם הי' ובא הקב"ה לשאול באברהםפקודת אלעזר (תשסד) עמ' קלה
פו ע"ב47 אמר ר' חמא בר חנינא יום ג' למילתו היהעמודיה שבעה עמ' כ
פו ע"ב47 אמר ר"ח בר חנינא וכו' יום שלישי של מילה וכו' ובא הקב"ה לשאול באברהםלקוטי שיחות ח"ח עמ' 313, 77, ח"כ עמ' 65
פו ע"ב47 בא ה' לאברהם לבקרו בחליודברים נחמדים (תשסה) עמ' ריג
פו ע"ב47 בא הקב"ה לבקר את אברהם אבינואבל מצרים ח"א דף יח ע"ב
פו ע"ב47 הוציא הקב"ה חמה מנרתיקה וכו' ובא הקב"ה לבקר את החולהאור יחזקאל - מדות עמ' צ, קנד, קסו, רלג
פו ע"ב47 הוציא הקב"ה חמה מנרתיקה וכו׳שופרא דישראל (תשסו) עמ' כ
פו ע"ב47 הוציא הקב"ה חמה מנרתיקה כדי שלא יטרח אותו צדיק באורחיםבאר הגולה באר ו הערה 266
פו ע"ב47 הוציא הקב"ה חמה מנרתיקה כדי שלא יטריח אותו צדיק באורחיםברכת טוב עמ' קכב
פו ע"ב47 הוציא הקב"ה חמה מנרתיקהאדרת אליהו (קוצין) ח"ג עמ' 64
פו ע"ב47 הוציא הקב"ה חמה מנרתיקהגור אריה בראשית פ"ו הערה 183
פו ע"ב47 הוציא הקב"ה חמה מנרתיקהחכמת התורה וירא עמ' כח, קנט
פו ע"ב47 הוציא הקב"ה חמה מנרתיקהכנסת מרדכי מועדים ח"ב עמ' פז
פו ע"ב47 הוציא הקב"ה חמה שלא להטריחו באורחיםלקוטי שיחות ח"ה עמ' 324
פו ע"ב47 הוציא השי"ת חמה מנרתקהמגן אברהם (טריסק, תשסו) עמ' לה
פו ע"ב47 הוציא חמה מנרתיקה וכו'אודה ה' דף כה ע"ב
פו ע"ב47 הוציא חמה מנרתיקה וכו'אור יחזקאל - דרכי העבודה עמ' קצד
פו ע"ב47 הוציא חמה מנרתיקה כדי שלא יטריח אותו צדיק [אברהם] באורחיםאור יצחק (ראדוויל, תשסה) עמ' ער
פו ע"ב47 הוציא חמה מנרתיקה כדי שלא להטרידו באורחיםמכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' רסט
פו ע"ב47 הוציא חמה מנרתיקהדברי דוד (טשורטקוב) עמ' ס
פו ע"ב47 הוציא חמה מנרתיקהשבט מישראל עמ' מב
פו ע"ב47 המלאכים באו ביום שלישי למילתוחכמת התורה וירא עמ' קג
פו ע"ב47 הקב"ה בא לבקר את אברהם ביום השלישייציב פתגם - מילה-נישואין עמ' מב
פו ע"ב47 ובא הקב"ה ושאל בשלומותורת חיים (קאסוב) עמ' כד
פו ע"ב47 ובא הקב"ה לשאול באברהםבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' תפ
פו ע"ב47 יום שלישי למילתו היה ובא הקב"ה לבקרוישמח ישראל (טשורטקוב, תשנד) עמ' קמב
פו ע"ב47 יום שלישי למילתו היה וכו'בארות המים (תשסב) עמ' טז
פו ע"ב47 יום שלישי למילתו היה ונגלה אליו הקב"ה לבקרוקהלת דוד (טאלנא, תשסג) עמ' שיד
פו ע"ב47 יום שלישי למילתו היהמשמרת איתמר (תשסה) עמ' תקסא
פו ע"ב47 יום שלישי למילתומשמרת איתמר (תשסז) עמ' תרמט
פו ע"ב47 יום שלישי של מילה של אברהם היה ובא הקב"ה לשאול באברהםברכת טוב עמ' קג, קח, קט
פו ע"ב47 יום שלישי של מילה של אברהם היה ובא הקב"ה לשאול באברהםהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' ערב
פו ע"ב47 יום שלישי של מילה של אברהם היה וכו' לית המנותא בעבדיאוצרות חיים - אישים ח"א עמ' שעד
פו ע"ב47 רבי חמא ב"ר חנינא יום שלישי למילתו היה ובא הקב"ה ושאל בשלומובת עין (תשסז) עמ' כח
פו ע"ב48 שדריה לאליעזר למיפק לברא וכו'נועם אליעזר בראשית עמ' קה ע"ב
פו ע"ב48 שדריה לאליעזר למיפק לברא נפק ולא אשכחאבן פינה עמ' 113
פו ע"ב49 היינו דאמרי תמן לית הימנותא בעבדיהקדמת אמרי יוסף (תשנח) דף כ ע"ב
פו ע"ב49 היינו דאמרי תמן לית הימנותא בעבדיילקוט עטרת צבי עמ' לז
פו ע"ב49 היינו דאמרי תמן לית הימנותא בעבדיצמח דוד (סקאליע) עמ' תקפא, תקפב
פו ע"ב49 חזיי' להקב"ה דקאי אבבא וכו' (ותוס')לקוטי שיחות חכ"ה עמ' 72
פו ע"ב49 לית הימנותא בעבדידרך חיים עמ' רכא
פו ע"ב49 לית הימנותא בעבדיזכות ישראל - עשר קדושות פרק ח אות לד
פו ע"ב49 לית הימנותא בעבדיחקל יצחק (תשסג) עמ' מד
פו ע"ב49 לית הימנותא בעבדיעבודת חיים ח"א עמ' פח
פו ע"ב49 לית הימנותא בעבדיתפארת צבי שמות עמ' פח
פו ע"ב49 לית המנותא בעבדיאמרי יוסף ויקרא-במדבר דף עט ע"ג
פו ע"ב50 דהוי שרי ואסרחקל יצחק (תשסג) עמ' שעח
פו ע"ב50 דחזא דקא אסר ושריאמרי יוסף בראשית דף ע ע"ג, עג ע"א
פו ע"ב50 היינו דכתיב וישא עיניו וירא והנה שלשה אנשים נצבים עליו וירא וירץ לקראתם וכו'של"ה פרשת וירא אות ה
פו ע"ב50 כיון דחזא דקא אסר ושרי אמר לאו אורח ארעא למיקם הכא וכו'לחמי תודה דף רמא ע"ב
פו ע"ב50 כיון דחזא דקא אסר ושרי...נועם אלימלך דף ט ע"ג
פו ע"ב50 כיון דחזא דקא אסר ושרינועם אלימלך (תשסא) עמ' לד
פו ע"ב50 ראו דקא שרי ואסר בעו למהדר מיד וירץ לקראתםחכמת התורה וירא עמ' קסט
פו ע"ב51 והנה שלשה אנשים נצבים עליו, מאן נינהו, מיכאל גבריאל רפאלצפנת פענח (תשסו) עמ' תכ
פו ע"ב51 כתיב נצבים עליו וכתיב וירץ לקראתם כד חזיוהו דהוה שרי ואסר פירשו הימנו מיד וירץנחמד ונעים (תשסט) וירא ד"ה וירא והנה
פו ע"ב51 כתיב נצבים עליו וכתיב וירץ לקראתםגור אריה בראשית פי"ח אות טז
פו ע"ב52 אתי מלאך מיכאלמי מרום ח"ח עמ' עו
פו ע"ב52 מאן נינהו ג' אנשיםידו בכל סי' אלף קיט
פו ע"ב52 מאן נינהו שלשה אנשים וכו' גבריאל אזל למהפכיה לסדוםבית ישראל (טויסיג) ח"ו עמ' יא
פו ע"ב52 מאן נינהו שלשה אנשים וכו' דאזל מיכאל בהדיה לשזביה ללוטבנין משה (מייזליש) ח"א עמ' רכד
פו ע"ב52 מאן נינהו 'שלשה אנשים' מיכאל וגבריאל ורפאלאור יצחק (ראדוויל, תשסה) עמ' ער
פו ע"ב52 מיכאל וגבריאל ורפאלאמת ליעקב עה"ת עמ' קיא
פו ע"ב52 מיכאל שבא לבשר את שרה וכו'נועם אליעזר בראשית עמ' קו ע"ב
פו ע"ב52 מיכאל שבא לבשר את שרה רפאל שבא לרפא וכו'מכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' קט
פו ע"ב52 מיכאל שבישר את שרה הלך להציל את לוטגור אריה בראשית פי"ח אות יד
פו ע"ב52 מיכאל שבא לבשר את שרהזאת זכרון (תשנב) אות קצא
פו ע"ב52 שלשה אנשים מיכאל גבריאל רפאלפרי צדיק וירא אות *ד, *ט
פו ע"ב53 אחד בא לבשר על הבניםחקל יצחק (תשסג) עמ' צב
פו ע"ב53 אחד היה לבשר את שרהחכמת התורה וירא עמ' עה, רלו
פו ע"ב53 גבריאל אזיל למיהפכיה לסדוםגור אריה בראשית פל"ז הערה 184
פו ע"ב53 גבריאל אזל למהפכיה לסדוםבאר הגולה באר ד הערה 1219
פו ע"ב53 הקב"ה הביא מלאך רפאל עמו לרפא את אאע"העירין קדישין השלם עמ' קיח
פו ע"ב53 רפאל שבא לרפא את אברהםבאר הגולה באר ד הערה 1220
פו ע"ב53 רפאל שבא לרפא את אברהםדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' מג
פו ע"ב53 רפאל שבא לרפא את אברהםלקוטי שיחות ח"ה עמ' 82
פו ע"ב רש"י - הקב"ה אומר טהור, כפי מה שכתוב בתורהפרדס המלך (תשסט) אות תרנ
פו ע"ב רש"י ד"ה ורחצו רגליכם, כערביים נדמו לולחמי תודה דף מח ע"א
פו ע"ב רש"י - חרדל מעדן מלכים ושרים הואגור אריה בראשית פי"ח הערה 112
פו ע"ב רש"י - ראשון שמגיע לאכול שנגמר בישולוגור אריה בראשית פי"ח הערה 120
פו ע"ב תוס' - רפואה והצלה חד היאאור ישע (ראפשיץ) עמ' כב
פו ע"ב תוס' ד"ה ההוא - מיכאל הציל לוט או רפאללקוטי שיחות חלק ל עמ' 283
פו ע"ב תוס' - דאמרינן בב"ר דאין מלאך א' עושה ב' שליחות וכו' ובב"ר יש שרפאל בא להציל את לוט וכו' דרפואה והצלה ענין א' הואזרע קודש (תשסה) על התורה עמ' לד, ק
פו ע"ב תוס' - רפואה והצלה חד הואאור לשמים (תשסג) עמ' פו
פו ע"ב תוס' ד"ה ההואאהל משה (שיינרמן) בראשית עמ' שלו
פו ע"ב תוס' ד"ה ההואגור אריה בראשית פי"ח הערה 62, 64
פו ע"ב תוס' ד"ה ההואחכמת התורה וארא עמ' קסב
פו ע"ב תוס' ד"ה ההואחכמת התורה וירא עמ' תקסח
פו ע"ב תוס' ד"ה ההואחכמת התורה לך לך עמ' קלג
פו ע"ב תוס' ד"ה ההואשערים מצוינים בראשית-שמות עמ' רעו-רעז
פו ע"ב תוס' ד"ה חזייהחכמת התורה וירא עמ' קט
פו ע"ב תוס' ד"ה נראין כאוכליןשפתי חיים - אמונה ובחירה ח"ב עמ' רצו
פו ע"ב תוס' ד"ה נראין, בסדר אליהו רבה קתני שהיו אוכלין ושותין ממשאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) וירא יט
פו ע"ב מהרש"א ד"ה והיינולקוטי שיחות ח"כ עמ' 68
פז ע"א01 מכאן שמסרבין לקטן ואין מסרבין לגדולראשית חכמה, דרך ארץ פרק א אות ט
פז ע"א01 מכאן שמסרבין לקטן ואין מסרבין לגרול וכו׳טוב ירושלים בראשית פי"ט פסוק ג
פז ע"א01 מסרבין לקטן ולא לגדולאהל שלמה (סגל) בראשית עמ' רלו
פז ע"א02 כתיב ואקחה פת לחם וכתיב ואל הבקר רץ אברהם אמר רבי אלעזר מכאן שצדיקים אומרים מעט ועושים הרבהשל"ה פרשת וירא אות לא
פז ע"א02 כתיב ואקחה פת לחם וכתיב ואל הבקר רץ אברהם, אמר ר' אלעזר מכאן שצדיקים אומרים מעט ועושים הרבהאור ישרים (תשסב) עמ' רעט
פז ע"א02 כתיב ואקחה פת לחם, וכתיב ואל הבקר רץ אברהם, אמר רבי אלעזר מכאן שצדיקים אומרים מעט ועושים הרבהאוצרות חיים - אישים ח"א עמ' קיט
פז ע"א04 אומרים מעט וכו'דבש לפי מע' צ אות יג
פז ע"א04 מכאן לצדיקים שאומרים מעטאמה של מלכות עמ' 103
פז ע"א04 מכאן שצדיקים אומרים מעט ועושין הרבהקשוטי כלה ח"י אות רנו
פז ע"א04 צדיקים אומרים מעט וכו'לקוטי תורה (טשרנוביל, תשסא) עמ' קצח
פז ע"א04 צדיקים אומרים מעט ועושים הרבה וכו'שארית יעקב (פאנעט) עמ' קכז
פז ע"א04 צדיקים אומרים מעט ועושים הרבהאגרא דכלה ח"א עמ' קכו
פז ע"א04 צדיקים אומרים מעט ועושים הרבהאדרת אליהו (קוצין) ח"ג עמ' 66
פז ע"א04 צדיקים אומרים מעט ועושים הרבהאמרי אש (טאוב) עמ' מז
פז ע"א04 צדיקים אומרים מעט ועושים הרבהנועם אלימלך (תשסא) עמ' כט
פז ע"א04 צדיקים אומרים מעט ועושים הרבהשבט מישראל עמ' שצה
פז ע"א04 צדיקים אומרים מעט ועושים הרבהתורת החסידים הראשונים עמ' רסה
פז ע"א04 צדיקים אומרים מעט ועושין הרבהאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) מטות ג
פז ע"א04 צדיקים אומרים מעט ועושין הרבהחכמת התורה וירא עמ' קלח
פז ע"א04 צדיקים אומרים מעט ועושין הרבהתורת חסד עמ' רפח
פז ע"א04 צדיקים אומרים מעט ועושין הרבה, רשעים אומרים הרבה ואפילו מעט אין עושיןבת עין (תשסז) עמ' עח
פז ע"א04 שצדיקים אומרים מעט ועושים הרבהאור תורה השלם (מזריטש) סי' תעא
פז ע"א04 שצדיקים אומרים מעט ועושים הרבהמגיד דבריו ליעקב, אור תורה סי' תעא
פז ע"א04 שצדיקים אומרים מעט ועושים הרבהנועם אלימלך דף ח ע"ב
פז ע"א04 שצדיקים אומרים מעט ועושין הרבה ורשעים וכו׳טוב ירושלים בראשית פכ"ג פסוק טו
פז ע"א05 רשעים אומרים הרבה ואפילו מעט אינם עושיםאהלי יעקב (הוסיאטין) דף קסג ע"ב
פז ע"א05 רשעים אומרים הרבה ואפילו מעט אינם עושיםראשית חכמה, דרך ארץ פרק א אות ט
פז ע"א05 רשעים אומרים הרבה ואפילו מעט אינם עושים, מנלן מעפרון וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ה עמ' שסח
פז ע"א05 רשעים מדברים הרבה ואפי' מעט אינם עושיםגור אריה במדבר פכ"ב אות נג
פז ע"א06 עפרון אמר הרבה ואפילו מעט לא עשהמפי ספרים וסופרים - פניני חסידות תולדות נז {לכן כתיב 'עפרן' בלא וא"ו}
פז ע"א10 עובר לסוחר דלא שקל מיני' אלא קנטרילקוטי שיחות ח"י עמ' 61
פז ע"א12 הוא אמר קמח והיא אמרה סולת, מכאן שאשה עיניה צרות באורחיןעטרת ישועה (תשסד) אות ג, לב ליום א דסוכות
פז ע"א12 הוא אמר קמח והיא אמרה סלתאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) וירא יז, חיי ג
פז ע"א12 הוא אמר קמח והיא עשתה סולתילקוט דברי חכמים ויקרא סי' כט
פז ע"א12 הוא אמר קמח וכו'זכות ישראל - עשר עטרות פרק ו אות עג
פז ע"א12 כתיב קמח וכתיב סולת וכו' מכאן שהאשה צרה עיניה באורחין וכו' ובבכור שורשבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' פ, פג
פז ע"א12 כתיב קמח וכתיב סולת מכאן שאשה עיניה צרה באורחיםאמרי השכל עמ' 69
פז ע"א12 כתיב קמח וכתיב סולת מכאן שאשה צרה וכו'מאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף לו ע"א, מהדו"ג ח"א דף כב, כח
פז ע"א12 כתיב קמח וכתיב סולת מכאן שהאשה עיניה צרה באורחיןאורות ונתיבות ח"ב שער ו פרק ד אות יט
פז ע"א12 כתיב קמח וכתיב סולת מכאן שהאשה עיניה צרה באורחיןילקוט דברי חכמים בראשית סי' תפו, תפז
פז ע"א12 כתיב קמח וכתיב סולתכור לזהב ח"ב
פז ע"א12 כתיב קמח וכתיב סולת, מכאן שהאשה עיניה צרה באורחיםלחמי תודה דף מז ע"ב, קג ע"ב
פז ע"א12 כתיב 'קמח' וכתיב 'סלת' וכו' מכאן שהאשה צרה עיניה באורחיםאמרי נועם (מועדים) סי' יח ליום א דסוכות
פז ע"א12 כתיב קמח וכתיב סלת וכו', מכאן שהאשה צרה עיניה באורחים יותר מן האישאוצרות חיים - אישים ח"ו עמ' שצג
פז ע"א12 כתיב קמח וכתיב סלת מכאן שהאשה צרה עיני' באורחיםקדושת ציון (תשנד) ח"א עמ' מב
פז ע"א12 כתיב קמח וכתיב סלתנחלת דבש מהדו"ק ח"ב סי' יט אות ג
פז ע"א12 כתיב קמח וכתיב סלת, אר"י מכאן שהאשה צרה עיניה באורחים כו'כתר שם טוב (תשסד) סי' תיד
פז ע"א12 כתיב קמח וכתיב סלת, מכאן שהאשה צרה עיניה באורחיםספר החיים (תשנג) עמ' צד*
פז ע"א12 כתיב קמחהכתב והקבלה בראשית פי"ח פסוק ו
פז ע"א12 כתיב קמחאמרי יוסף בראשית דף עב ע"ד
פז ע"א13 אר"י מכאן שהאשה צרה עיניה באורחים יותר מן האישברית עולם (תשסט) עמ' קמב
פז ע"א13 אשה עיניה צרה באורחיםדרשות שמן רוקח עמ' קפ
פז ע"א13 אשה עיניה צרה באורחיםאהבת שלום (קוסוב, תשנח) עמ' כה
פז ע"א13 אשה עיניה צרה באורחיםאהל שלמה (סגל) בראשית עמ' רלז
פז ע"א13 אשה עיניה צרה באורחיםגנזי צדיקים (תשסב) עמ' צח
פז ע"א13 אשה עיניה צרה באורחיםדגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' לה
פז ע"א13 אשה עיניה צרה באורחיםחסד לאברהם - משמיע שלום (תשנה) עמ' לד
פז ע"א13 אשה עיניה צרה באורחיםמשמיע שלום עמ' לד
פז ע"א13 אשה עיניה צרה באורחיםנועם הברכה עמ' שכא
פז ע"א13 אשה עיניה צרה באורחיםנפש חיים (פאלאג'י) דף כא ע"ב [לג ע"א אות צז]
פז ע"א13 אשה עיניה צרה באורחיםנפש חיים (פלג'י) דף כא ע"ב
פז ע"א13 אשה עיניה צרה באורחיםעטרת מנחם (תשסג) עמ' מט
פז ע"א13 אשה עיניה צרה באורחיםקישוטי כלה (תשסג) עמ' קנג
פז ע"א13 אשה עיניה צרה באורחיםקשוטי כלה ח"ח אות יד
פז ע"א13 אשה עיניה צרה באורחיםקשוטי כלה ח"י אות רנז
פז ע"א13 אשה עיניה צרה באורחיםחכמת התורה ויצא עמ' שיט
פז ע"א13 אשה עיניה צרה באורחיםחכמת התורה חיי שרה עמ' קיז
פז ע"א13 אשה צרה עיניה באורחיםבישורון מלך ח"א עמ' קלז, שעח
פז ע"א13 אשה צרה עיניה באורחיםהמאור שבתורה
פז ע"א13 האשה עינה צרה באורחים יותר מן האישאור הצבי עמ' 128
פז ע"א13 האשה עיניה צרה באורחיםבינה לעתים דרוש לט עמ' רמח
פז ע"א13 האשה צרה עיניה באורחיםאבן פינה עמ' 115
פז ע"א13 מכאן שאשה עיניה צרה באורחיםאהל משה (פרהנד, תשסה) ח"א עמ' מג
פז ע"א13 מכאן שאשה עיניה צרה באורחיםאילנא דחיי (תשסז) עמ' לט
פז ע"א13 מכאן שאשה עיניה צרה באורחיםחכמת התורה וירא עמ' קמה
פז ע"א13 מכאן שאשה עיניה צרה באורחיםחכמת התורה תזריע עמ' ד
פז ע"א13 מכאן שאשה עיניה צרה באורחיםצמח צדיק (תשסז) עמ' מז
פז ע"א13 מכאן שאשה עיניה צרה באורחיםקשוטי כלה חי"א אות רי, רפו, רפז
פז ע"א13 מכאן שהאשה עיניה צרה באורחים יותר מהאישמכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' קיב
פז ע"א13 מכאן שהאשה עיניה צרה באורחיםקשוטי כלה ח"ט אות רלח, שלט
פז ע"א13 מכאן שהאשה צרה עיניה באורחים יותר מן האישאוצרות חיים - מעשה הצדקה עמ' רנה
פז ע"א13 מכאן שהאשה צרה עיניה באורחים יותר מן האישמדבר קדמות (תשסח) עמ' צז
פז ע"א13 מכאן שהאשה צרה עיניה באורחים יותר מן האיש, ורש"י, היא אמרה קמח והוא סולתעקבי אבירים עמ' כ, קמז
פז ע"א13 מכאן שהאשה צרה עיניה באורחיםילקוט הגרשוני ח"ב
פז ע"א13 שהאשה צרה עיניה באורחים וכו'אור תורה השלם (מזריטש) סי' קמג
פז ע"א13 שהאשה צרה עיניה באורחים כו'מגיד דבריו ליעקב, לקוטי אמרים סי' קסו
פז ע"א13 שהאשה צרה עיניה באורחיםשמועת יצחק - הכנ"א אות ב, ו
פז ע"א14 כתיב לושי וכו' ואילו לחם לא אייתי לקמייהו וכו'שבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' עח
פז ע"א14 כתיב לושי ועשי עוגות וכו' אותו היום פירסה נדהחמשה מאמרות (תשסט) - תורת שבת פרשת וירא א
פז ע"א15 ויקח חמאה וחלב וגו', ואילו לחם לא אייתי לקמייהו וכו'לחמי תודה דף מז ע"ב
פז ע"א15 ויקח חמאה וחלבשערים מצוינים בראשית-שמות עמ' פא
פז ע"א16 אמר אפרים מקשאה וכו' א"א אוכל חולין בטהרה הי'לקוטי שיחות ח"ה עמ' 193
פז ע"א16 ואילו לחם לא אייתי קמיהיציב פתגם על התורה עמ' כב
פז ע"א16 ולחם לא הביא מלמד שפירסה שרה נדהנחמד ונעים (תשסט) וירא ד"ה ושמעתי לתרץ
פז ע"א16 לחם לא אייתי לקמייהו... ושרה אמנו אותו היום פירסה נדהברכת טוב עמ' קלב
פז ע"א16 למה לא הביא לחםחכמת התורה וירא עמ' קנט
פז ע"א18 א"א אוכל חוליו בטהרה היהילקוט הגרשוני ח"ב
פז ע"א18 אברהם אבינו אוכל חולין בטהרה היה ושרה אמנו אותו היום פירסה נרהשל"ה פרשת וירא אות ט, יב
פז ע"א18 אברהם אבינו אוכל חולין בטהרה היה, ושרה אמנו אותו היום פירסה נדהאוצרות חיים - אישים ח"א עמ' קיט
פז ע"א18 אוכל חולין בטהרה היהטוב טעם בראשית עמ' קכג
פז ע"א18 אוכל חולין בטהרהמשנת חיים בראשית עמ' רלד
פז ע"א19 אבל לחם לא הביא שפירסה שרה נדה ונטמאה העיסהשרגא המאיר על התורה עמ' נג, סח
פז ע"א19 אותו היום פירסה נדהמשנת חיים במדבר עמ' שפג
פז ע"א19 אותו היום שרה פרסה נדהברכות אבי דף טו ע"א
פז ע"א19 ויאמרו איה שרה וכו' להודיע שצנועה היתה כדי לחבבה על בעלהמכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' קיד
פז ע"א19 ויאמרו אליו איה וכו'דברי שלום חלק ב עמ' כח
פז ע"א19 ויאמרו אליו איה שרה אשתך ויאמר הנה באהל, להודיע ששרה אמנו צנועה היתהלחמי תודה דף מד ע"ב
פז ע"א19 ויאמרו אליו איה שרה אשתך וכו' כדי לחבבה על בעלהשל"ה - עשרה מאמרות אות סט הגה"ה ה
פז ע"א19 ויאמרו אליו איה שרה כו' לשגר לה כוס של ברכהמגלה עמוקות (תשסח) עמ' קנב
פז ע"א19 ושרה אמנו אותו היום פירסה נדהבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' תפז, תצ
פז ע"א19 שרה אמנו פרסה נדהשמן הטוב (תשסב) - דברי תורה אות ו
פז ע"א19 שרה פירסה נידהשני המאורות (תשסח) עמ' נה
פז ע"א20 איה שרה אשתךתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' רכב
פז ע"א20 איה שרה אשתך, כדי לשגר לה כוס של ברכהשרגא המאיר על התורה עמ' נג
פז ע"א21 להודיע ששרה אמנו צנועה היתהבאר משה (אפשטיין) במדבר עמ' תשפז
פז ע"א21 ששרה אמנו צנועה היתהאמרי יוסף בראשית דף עו ע"ב
פז ע"א22 יודעים היו מלאכי השרת ששרה אמנו באהל היתה וכו׳שם משמעון (שפירא) עמ' יג
פז ע"א22 יודעים היו מלאכי השרת ששרה אמנו באהל היתההמעלות לשלמה (תשמז) עמ' רצא
פז ע"א22 יודעים היו מלאכי השרת ששרה אמנו באהל היתה, אלא מאי באהל כדי לחבבה על בעלהאוצרות חיים - אישים ח"ו עמ' שצג
פז ע"א24 אלא מאי באהללקוטי שיחות חט"ו עמ' 114
פז ע"א24 כדי לחבבה על בעלהאהל משה (שיינרמן) בראשית עמ' שנא
פז ע"א24 כדי שתהא חביבה על בעלהשביתת שבת סי' ה (עמ' 83), לקוטי מאמרים עמ' 228, רסיסי לילה סי' לג (עמ' 49), נד (עמ' 141), מחשבות חרוץ סי' ז (עמ' 30, 44), יח (עמ' 152)
פז ע"א24 לחבבה על בעלהבאר שרים במדבר פ' נשא דרוש ג אות ב
פז ע"א25 כדי לשגר לה כוס של ברכהברכות אבי דף טו ע"א
פז ע"א25 כדי לשגר לה כוס של ברכהחכמת התורה וירא עמ' קעד
פז ע"א25 כדי לשגר לה כוס של ברכהלחמי תודה דף רמא ע"ב
פז ע"א25 כדי לשגר להיד יצחק עמ' קצ ס"ק יג [הלכה]
פז ע"א25 לשגר לה כוסמשנת חיים בראשית עמ' רלח
פז ע"א26 נקוד על אי"ו שבאליו ללמד דגם לה שאלוחכמת התורה וירא עמ' ריד
פז ע"א26 נקוד על איו וכו'הצניעות והקדושה (תשסט) פתיחה פכ"ד אות ח-ט
פז ע"א26 תני משום רבי יוסי למה נקוד על איו שבאליונחלת דבש מהדו"ק ח"ב סי' ח אות טו, סי' יט אות טו
פז ע"א27 לימדה - דכל נקודה עוקרת התיבהפירושי ראשונים
פז ע"א27 למדה תורה דרך ארץגור אריה בראשית פי"ח הערה 131
פז ע"א27 שישאל אדם באכסניא שלו וכו'הצניעות והקדושה (תשסט) פכ"ד אות ז, י
פז ע"א28 אין שואלין בשלום אשה כללגור אריה בראשית פי"ח הערה 126
פז ע"א29 על יד בעלה שאניטהרת יו"ט ח"י עמ' לו
פז ע"א29 על ידי בעלהנחלת דבש מהדו"ק ח"ב סי' יט אות טו
פז ע"א30 אחרי בלותי היתה לי עדנה וכו', אחר שנתבלה הבשר ורבו הקמטין נתעדן הבשר ונתפשטו הקמטין וחזר היופי למקומואוצרות חיים - אישים ח"ו עמ' תד
פז ע"א31 אחר שנתבלה הבשר... נתעדן הבשרפירוש המכבי ישעיהו ונביאים אחרונים עמ' קלג
פז ע"א31 הקב"ה החזיר לשרה לימי עלומיה - מפני השלום שלא לשנות מדיבורהעירין קדישין השלם עמ' לב
פז ע"א31 שחזרה שרה לנערותהאמרי רבי שפטיה עמ' מו
פז ע"א32 אפילו הקב"ה שינהמוסר המקרא והתלמוד עמ' קפד-קפה
פז ע"א32 גדול השלום שאפי' הקב"ה שינה בו שנאמר ואדני זקן וכתיב ואני זקנתיאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) וירא כא
פז ע"א32 גדול השלום שאפילו הקב"ה שינה בו שנאמר ותצחק שרה וכו' ואדוני זקן, וכתיב ויאמר ה' כו' ואני זקנתיערבי נחל (תשסד) עמ' קסב
פז ע"א32 גדול שלום שאפי' הקב"ה שינה בו שנאמר ותצחק שרה בקרבה וגו' ואדוני זקן וכתיב ויאמר ה' אל אברהם וגו' ואני זקנתינחלת שמעון (אשכנזי) וירא יג
פז ע"א32 גדול שלום שאפילו הקב"ה שינה בו וכו'של"ה פרשת וירא אות כא בהגה"ה
פז ע"א32 גדול שלום שאפילו הקב"ה שינה בוברכת טוב עמ' קלב
פז ע"א32 ה' שינה מפני השלוםמוסר המקרא והתלמוד עמ' לד, עז
פז ע"א32 הקב"ה שינה מפני השלוםזכרון דברים (תשנט) עמ' ג
פז ע"א32 ואני זקנתי, שינה הכתוב מפני השלוםדובר שלום (תשסג) עמ' קסז
פז ע"א32 מותר לשנות מפני דרכי שלוםחכמת התורה וירא עמ' קסו, ריט
פז ע"א32 מותר לשנות מפני דרכי שלוםעטרת ישועה (תשסד) אות קסג להגדה ש"פ
פז ע"א32 שינה הכתוב מפני דרכי שלוםגור אריה בראשית פי"ח אות מ
פז ע"א32 שנה ה' מפני השלוםמי מרום ח"ה עמ' נה
פז ע"א33 מי מלל לאברהם הניקה בנים שרה, כמה בנים הניקה שרה וכו'לחמי תודה דף רמא ע"ב
פז ע"א34 א"ר לוי אותו היום שגמל אברהם את יצחק בנו עשה סעודה גדולה וכו'נחמד ונעים (תשסט) וירא ד"ה ותאמר מי מלל
פז ע"א34 אותו היום שגמל אברהם את יצחק בנו וכו' מיד נהפך קלסתר פגים של יצחק ונדמה לאברהם וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ד עמ' של
פז ע"א34 אותו היום שגמל אברהם את יצחק בנו עשה סעודה גדולה וכו' ונפתחו דדיה כשני מעיינות והניקה את כולןמבשר טוב - חנוכה עמ' לג, קכג
פז ע"א34 אותו היום שגמל אברהם את יצחק וכו' כל אומות העולם מרננים ואומרים וכו'של"ה פרשת תולדות אות יא
פז ע"א35 אוה"ע מרננים ואומרים וכו' נהפך קלסתר פניו וכו' פתחו כולם ואמרו אברהם הוליד את יצחקלקוטי שיחות ח"ג עמ' 780, ח"ח עמ' 358
פז ע"א35 אומרים וכו' שהביאו אסופי וכו' ונעשה נס בשרה אמנו בו'לקוטי שיחות חל"ה עמ' 95
פז ע"א35 היו כל אוה"ע מרננים ראיתם זקן וזקנה שהביאו אסופיפוקד עקרים סי' ב (עמ' 5)
פז ע"א35 ליצני הדוראהל משה (שיינרמן) בראשית עמ' תצב-תצד
פז ע"א35 ראיתם זקן וזקנה שהביאו אסופישמן ראש (כץ) ח"ו עמ' פט
פז ע"א36 מה עשה אברהם וכו' וכל אחת ואחת הביאה בנה עמה ומניקתהנחלת דבש מהדו"ק ח"א סי' ל אות ח
פז ע"א37 הביאו בני הגויים את תינוקיהם לשרה כדי שתניק אותםאגרא דכלה ח"א עמ' שמז
פז ע"א37 ונעשה נס בשרה אמנו ונפתחו דדיה כשני מעיינות והניקה את כולןאוצרות חיים - אישים ח"ו עמ' תד
פז ע"א37 ושרה אמנו זימנה את נשותיהם וכו׳טוב ירושלים בראשית פ"כ פסוק ב
פז ע"א38 היו אומרים אם שרה בת תשעים ילדה אברהם בן מאה יולידחכמת התורה חיי שרה עמ' כט
פז ע"א38 היו מרננים וכו' מיד נהפך קלסתר פנים וכו'לקוטי שיחות חלק ל עמ' 103
פז ע"א38 והניקה את כולןגור אריה בראשית פי"ז הערה 49
פז ע"א38 והניקה בנים שרה וכו' ועדיין היו מרננים וכו' נהפך קלסתר פנים של יצחקלקוטי שיחות ח"כ עמ' 82, 100-103
פז ע"א38 מאבימלך נתעברה שרהחכמת התורה תולדות עמ' טז, יז, נג, נה
פז ע"א38 מאבימלך נתעברה שרהקישוטי כלה (תשסג) עמ' עד
פז ע"א39 היה קלסתר של יצחק דומה לאברהםקדושת עינים (טויסיג, תשעא) פרק ה אות נא
פז ע"א39 צר הקב"ה קלסתר פניו דומה לשל אברהםאור חדש למטיפים עמ' 64
פז ע"א39 קלסתר פניו של יצחק נרמה לאברהםקדושת ציון (תשנד) ח"א עמ' לה
פז ע"א39 קלסתר פניו של יצחקאבן ישראל על התורה (תשסב) עמ' יז
פז ע"א40 עד אאע"ה - לא היה זקןאוהב ישראל דף קסא ע"א
פז ע"א40 עד אברהם לא הוה זקנה - אתא אברהם ובעי זקנההיהדות הלאומית עמ' 65
פז ע"א40 עד אברהם לא הוה זקנה כד אתי אברהם בעא רחמי והוה זקנהקהלת דוד (טאלנא, תשסג) עמ' לח
פז ע"א40 עד אברהם לא הוה זקנהילקוט הגרשוני ח"ב
פז ע"א40 עד אברהם לא הוי זקנההמעשה והמדרש עמ' סו, קיז
פז ע"א40 עד אברהם לא הוי זקנהזכות ישראל - עשר עטרות פרק א אות נב
פז ע"א40 עד אברהם לא הוי זקנהקומץ המנחה (צונץ) דרוש מט אות ג
פז ע"א40 עד אברהם לא היה זקנה בא אברהם וביקשושני המאורות (תשסח) עמ' עא
פז ע"א40 עד אברהם לא היה זקנה וכו' אתא אברהם בעא רחמי והוה זקנה, שנאמר ואברהם זקן בא בימיםאוצרות חיים - אישים ח"א עמ' קנג, קנד
פז ע"א40 עד אברהם לא היה זקנה וכו' וביקש אברהם רחמים והוה ליה זקנהלקוטי תורה (טשרנוביל, תשסא) עמ' נו
פז ע"א40 עד אברהם לא היה זקנהאהבת שלום (קוסוב, תשנח) עמ' כט
פז ע"א40 עד אברהם לא היה זקנהאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' קט
פז ע"א40 עד אברהם לא היה זקנהאור תורה השלם (מזריטש) סי' תמ
פז ע"א40 עד אברהם לא היה זקנהבשעה שהקדימו תער"ב ח"א עמ' רנח, ח"ב עמ' אלף קנד
פז ע"א40 עד אברהם לא היה זקנהדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' יז, כד
פז ע"א40 עד אברהם לא היה זקנהדרך חיים עמ' צד
פז ע"א40 עד אברהם לא היה זקנהחקל יצחק (תשסג) עמ' תמג
פז ע"א40 עד אברהם לא היה זקנהמגיד דבריו ליעקב, לקוטי אמרים סי' קפז, אור תורה סי' תמ
פז ע"א40 עד אברהם לא היה זקנהמדבר קדש מועדים ח"א עמ' קז
פז ע"א40 עד אברהם לא היה זקנהעבודת יצחק בראשית עמ' קי
פז ע"א40 עד אברהם לא היה זקנהפרי צדיק תולדות אות א, ר"ח שבט אות ב, פ' זכור אות ב, כי תשא אות ח, פסח אות לא, תזריע אות ו, בלק אות ח, ראה אות ז, סוכות אות ג, כג
פז ע"א40 עד אברהם לא היה זקנהקדושת לוי דף יב ע"א, יב ע"ב
פז ע"א40 עד אברהם לא היה זקנהקול ששון (גולדברג) אות כ
פז ע"א40 עד אברהם לא היה זקנהקומץ המנחה עמ' 48 (סי' נב)
פז ע"א40 עד אברהם לא היה זקנהרב ייבי (תשסט) ח"א עמ' כח
פז ע"א40 עד אברהם לא היה זקנהתפארת משה עמ' כה
פז ע"א40 עד אברהם לא היתה זקנהאהל שלמה (סגל) בראשית עמ' שה, שז
פז ע"א41 אתא אברהם בעא רחמי והוה זקנהבאר הגולה באר ד הערה 1157, באר ו הערה 102
פז ע"א41 בעא רחמי והוה זקנהלקוטי שיחות חכ"ז עמ' 375
פז ע"א41 עד יעקב אבינו לא היה חולשא בעולםאוהב שלום עמ' 56
פז ע"א41 עד יעקב לא הוה חולשאהמעשה והמדרש עמ' קכה
פז ע"א41 עד יעקב לא הוה חולשאילקוט הגרשוני ח"ב
פז ע"א41 עד יעקב לא הוי חולימראה יחזקאל על התורה (תשס) עמ' רעא
פז ע"א41 עד יעקב לא הוי חולשא אתא יעקב ובעא רחמי והוי חולשאמראה יחזקאל (תשסד) עמ' שסא
פז ע"א41 עד יעקב לא הוי חולשאדברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' לד
פז ע"א41 עד יעקב לא הוי חולשאחכמת התורה ויחי עמ' לח, קכט
פז ע"א41 עד יעקב לא הוי חולשאילקוט דברי חכמים בראשית סי' תתמט
פז ע"א41 עד יעקב לא הוי חולשהגור אריה בראשית פכ"א אות טז
פז ע"א41 עד יעקב לא היתה חולשאאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' קט, תקפט
פז ע"א42 בעא רחמי והוי חולשאפירושי ראשונים
פז ע"א42 יעקב תבע חולשאחכמת התורה תולדות עמ' תצא
פז ע"א42 עד אלישע לא הוה דחליש ואתפחאבן פינה עמ' 45
פז ע"א43 חלה את חליו - מכלל דחלה חלי אחריתיבנין שלמה ח"ב (תשסז) עמ' צז
פז ע"א50 ואלו אוכלין מן התורה, העושה במחובר לקרקע בשעת גמר מלאכההמעלות לשלמה (תשמז) עמ' שנח
פז ע"א50 משמנין ביניהם רמב"ן ראב"ד ריטב"א ר"ן נ"י רש"י שםדרכי חושן עמ' שטז-שיח [הלכה]
פז ע"א רש"י - היא אמרה קמח וכו'לקוטי שיחות חלק ל עמ' 283
פז ע"א רש"י ד"ה מכאןשערים מצוינים בראשית-שמות עמ' עד
פז ע"א רש"י להודיעו שהיא צנועה משאר חברותיהגור אריה בראשית פי"ח הערה 140
פז ע"א תוס' ד"ה ע"י בעלההצניעות והקדושה (תשסט) פכ"ד אות י-יא
פז ע"א נמוק"י ד"ה ואמרינן - שמקשין העולם וכו' לא יפקוד אלא נקודה אחתלקוטי שיחות חט"ו עמ' 110
פז ע"ב03 כי תבאהכתב והקבלה דברים פכ"ג פסוק כה
פז ע"ב03 מנא הני מילי וכו' אמר רבא להלכותיושל"ה תושבע"פ אות לא, לז
פז ע"ב25 זית אקרי כרםלקוטי שיחות ח"י עמ' 33
פז ע"ב32 בשעה שאתה נותן לכליו של בעה"בגור אריה דברים פכ"ג אות כ
פז ע"ב44 בכרם רעך ולא בכרם גוידברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' שלא
פז ע"ב44 בפועל הכתוב מדבר וכו'לקוטי שיחות חל"ד עמ' 131, 129
פז ע"ב44 בפועל הכתוב מדברלקוטי שיחות חכ"ט עמ' 141
פז ע"ב44 בפועל הכתוב מדברמשנת חיים דברים עמ' תנד
פז ע"ב44 בפועל הכתוב מדברעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תרלא
פז ע"ב44 רעך ולא גויאיש צעיר דף כו ע"ב
פז ע"ב45 גזל נכרידגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' רמ
פז ע"ב45 הניחא למ"ד גזל כותי אסורדרכי חושן עמ' לח [הלכה]
פז ע"ב45 הניחא למ"ד גזל כותי אסורלב המשפט ח"א שיעור יב [הלכה]
פז ע"ב45 למ"ד גזל עכו"ם מותררוח חיים (חיד"א) עמ' קכו
פז ע"ב47 ואכלת שבעךהכתב והקבלה בראשית פכ"ה פסוק ח
פז ע"ב47 ולא מוצץ הייןחקל יצחק (תשסג) עמ' תעח
פז ע"ב48 כנפשך כנפש של בעה"ב כך נפשו של פועל וכו'לקוטי שיחות חל"ד עמ' 131
פז ע"ב49 שבעך ולא אכילה גסההמעלות לשלמה (תשמז) עמ' שס
פז ע"ב51 אין הטבל מתחייב במעשר עד שיראה פני הבית וכו'נחלת דבש מהדו"ק ח"א סי' ו אות א
פז ע"ב51 אין הטבל מתחייב עד שיראה פני הביתעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תשכו
פז ע"ב51 אין חייב אא''כ רואה פני הביתשני המאורות (תשסח) עמ' קכט
פז ע"ב51 אמר רבי ינאי אין הטבל מתחייב במעשר ער שיראה פני הביתשל"ה פרשת תולדות אות ג
פח ע"א עד שיראה פני הביתדברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' שלב
פח ע"א מפני מה חרבו חנויות של בית הינוילקוט הגרשוני ח"ב
פח ע"א מפני מה חרבו חנויות של בית היני וכו', וברש"יאילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' קעא
פח ע"א שהעמידו דבריהם על ד"תנחמת יהודה (גוזיק) יא ע"ג
פח ע"א שהעמידו דבריהם על דין תורהאורחות דוד עמ' קטו
פח ע"א תוס' ד"ה תבואת מתי מתחיל מקחו של פועללקוטי שיחות חל"ד עמ' 132
פח ע"ב01 תבואת זרעך ולא לקוחאור אברהם - רות עמ' קנז
פח ע"ב04 אף פועל אם חסמתו פטורעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תרעב
פח ע"ב04 מה נפשך אם חסמת פטור אף פועל אם חסמת פטורהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' שנח
פח ע"ב06 איזהו גורנן למעשרות בקישואים ובדלועים משיפקסו וכו'של"ה פרשת תולדות אות ג
פח ע"ב14 חיוב תרומה הוא לאחר גמר מלאכהגור אריה שמות פכ"ב הערה 229
פח ע"ב15 בכרי משעה שנעשה דגן נתחייב בתרומה גדולהגור אריה במדבר פי"ח אות כה
פח ע"ב24 מה לשור שכן אתה מצוה על חסימתוגור אריה דברים פכ"ה הערה 21
פח ע"ב28 אתה מצווה להחיותוגור אריה בראשית פכ"ט הערה 16, שמות פכ"ב הערה 182
פח ע"ב רש"י שאתה מצווה להחיותוגור אריה שמות פכ"ב הערה 209
פח ע"ב תוס' ד"ה ומה שור ובגליון הש"סגור אריה שמות פ"א הערה 25
פח ע"ב תוס' ד"ה כישבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' קסז
פח ע"ב רמב"ן - "גורן" הוא מירוח התבואהגור אריה שמות פכ"ב הערה 229
פח ע"ב רמב"ן - משקין היוצאיןעיוני רש"י שמות ח"ב עמ' קע
פח ע"ב מאירי - תנאי שבממון הוא וקייםגור אריה דברים פכ"ה הערה 24
פט ע"א שור דכתב רחמנא למה ליגור אריה דברים פכ"ה הערה 20
פט ע"א מה דישגור אריה שמות פ"א הערה 25
פט ע"א המנכש בשומיםעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תרלד
פט ע"א רשאין פועלין לטבל פתם בציר וכו'לקוטי שיחות חכ"ה עמ' 140
פט ע"א רש"י ד"ה מכדי שור שור משבתעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תרעא
פט ע"א רש"י ד"ה נתחייבו - עד שנבחרה שילה וכו'לקוטי שיחות חכ"ד עמ' 80
פט ע"א תוס' ד"ה גדוליגור אריה בראשית פל"ב הערה 74, דברים פי"ד אות יב
פט ע"א רי"ף וברא"ש ס"גלקוטי שיחות חכ"ה עמ' 139
פט ע"א רמב"ן בלאו דלא תחסוםלקוטי שיחות ח"ד עמ' 1124
פט ע"ב השוכר את הפועל לעדר ולקשקש תחת הזיתיםגור אריה שמות פכ"ג הערה 21
פט ע"ב השוכר את הפועל לעדרעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תרלד
פט ע"ב תוס' ד"ה קוצץ אם הפועל קוצץ לאכול וכו' לא אהני קציצה ליחשב מקחדברי יונה עמ' רנג
פט ע"ב ראשונים אם רק בדישה עוברעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תרעב
צ ע"א08 נכרי הדש בפרתו של ישראל ורש"י וכו׳טוב ירושלים שמות פי"ב פסוק טז
צ ע"א36 דרשינן טעם דלא תחסוםישא מדברותיך - מגילה עמ' רפ
צ ע"א36 היתה אוכלת ומתרזת מהוהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' שנט
צ ע"א42 איבעיא להו מהו שיאמר אדם לנכרי חסום פרתי ודוש בהלב המשפט ח"א שיעור ג [הלכה]
צ ע"א42 מהו שיאמר לנכרי חסוםרוח חיים (חיד"א) עמ' קלה, קצא
צ ע"א43 אמירה לנכרי בלאו דחסימהאור אברהם - תלמוד תורה עמ' שפח
צ ע"א43 אמירה לנכרי חסום פרתי וקושית פני יהושעאגרות הראיה חלק ד ריח
צ ע"א44 שבותאגרות הראיה חלק א שלא
צ ע"א רש"י ד"ה ממון גבוה ולא קרינן בדישועיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תשלו
צ ע"א רש"י לאחר המירוחגור אריה במדבר פי"ח הערה 75
צ ע"א מהרש"ל - אמירה לנכרי בשביעיתדרכי החיים ח"ב עמ' שעה
צ ע"ב04 עכו"ם אסור לסרסאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' תרמ
צ ע"ב32 בשעת דישההכתב והקבלה דברים פכ"ה פסוק ד
צ ע"ב34 והמזווג בכלאים פטור ואינו לוקה אלא דש ומנהיג בלבד וכו' והנהיגה בקול ר' יוחנן אמר חייבשערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר צא
צ ע"ב35 איתמר חסמה בקול והנהיגה בקול, רבי יוחנן אמר: חייב וכו' עקימת פיו הויא מעשהבית ישראל (טויסיג) שמות עמ' נ
צ ע"ב35 חסמה בקול וכו' ר"י אומר חייב ר"ל אמר פטור כו' (ותוס' ד"ה ר"י)לקוטי שיחות חי"א עמ' 83
צ ע"ב35 חסמה בקול חייבאהלי יעקב (הוסיאטין) דף רעו ע"א
צ ע"ב35 חסמה בקולאחרי ראי (תשסד) סדרות סי' יט-א אות ד
צ ע"ב35 חסמה בקולדרשות שבט הלוי עמ' סז
צ ע"ב36 להנהיג בקול אסורשערי תשובה שער ג אות צא
צ ע"ב37 עקימת פיו הוה מעשהבני יששכר ח"ב דף כה ע"ד
צ ע"ב37 עקימת פיו הוי מעשהאהבת שלום (קוסוב, תשנח) עמ' רב
צ ע"ב37 עקימת פיו הוי מעשהדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' פב, רכג, רל, רצט, מועדים (תשנט) עמ' רמג
צ ע"ב37 עקימת פיו הוי מעשהלקט אמרי קודש - במדבר עמ' עד
צ ע"ב37 עקימת פיו הוי מעשהפרי צדיק משפטים אות ו, פ' החודש אות ט, בלק אות ב, ז, ר"ח אלול אות ג
צ ע"ב37 עקימת פיו הוי מעשהרסיסי לילה סי' יב (עמ' 13), דברי סופרים סי' *לה (עמ' 31-30), דובר צדק עמ' 69, לקוטים (סוף פרי צדיק ח"ב) עמ' 245
צ ע"ב37 עקימת פיו הויא מעשהאור ישרים (תשסב) עמ' רסח
צ ע"ב37 עקימת פיו הויא מעשהבשעה שהקדימו תער"ב ח"ב עמ' תרסה
צ ע"ב37 עקימת פיו הויא מעשהכתונת פסים פרשת מצורע כג ע"ב
צ ע"ב37 עקימת פיו הויא מעשהנועם אלימלך (תשסא) עמ' רכ
צ ע"ב37 עקימת פיו הויא מעשהנועם אלימלך דף נה ע"א
צ ע"ב37 עקימת פיו הויא מעשהנתיב מצותיך (תשסח) עמ' קכט
צ ע"ב37 עקימת פיו הויא מעשהעקבי אבירים עמ' קפו, רנג
צ ע"ב37 עקימת פיו הויא מעשהשל"ה - מס' תמיד אות כד
צ ע"ב37 עקימת שפתיו הויא מעשהכתר שם טוב (תשסד) סי' מז
צ ע"ב37 עקימת שפתיו הוי מעשהנתיבות עולם ח"א עמ' לב
צ ע"ב37 עקימת שפתים הוי מעשהדרכי צדק עמ' יח
צ ע"ב37 עקימת שפתים לא הוי מעשהחכמת התורה בראשית עמ' קצה
צ ע"ב37 פלוגתא אי עקימת פיו נחשב למעשהגור אריה בראשית פי"ט הערה 10
צ ע"ב רש"י קודם שתיכנס לדושגור אריה דברים פכ"ה הערה 31
צ ע"ב תוס' ד"ה ריש לקישחכמת התורה כי תשא עמ' רנד
צ ע"ב תוס' ד"ה ריש לקישעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תרסג
צא ע"א09 החוסם את הפרה ודש בה לוקה ומשלםלב המשפט ח"א שיעור ד [הלכה]
צא ע"א09 החוסם את הפרה ודש בהשערים מצוינים בראשית-שמות עמ' י
צא ע"א13 אתנן אסרה תורה אפילו בא על אמוקומץ המנחה (צונץ) דרוש כ אות ה, דרוש קלו אות ג
צא ע"א13 אתנן אסרה תורה ואפילו בא על אמולב המשפט ח"א שיעור ג [הלכה]
צא ע"א13 אתנן אסרה תורה ואפילו בא על אמולחמי תודה דף ה ע"א
צא ע"א13 אתנן אסרהדרכי חושן עמ' צב, צד-צה [הלכה]
צא ע"א13 בבא לצאת ידי שמים אתנן אסרה תורה וכו'מאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף נח ע"א
צא ע"א13 בקם ליה בדרבה מיניה חייב בידי שמים, רש"י ותוס'ויגד יעקב עמ' תק
צא ע"א13 הבא במחתרת ונטל כלים ויצא מחוייב להחזירן לצאת ידי שמיםצפנת פענח (תשסו) עמ' רסג
צא ע"א רש"י - אי תפס ל"מטבעות זהב ח"א דף כא ע"א, נט ע"ד [הלכה]
צא ע"א רש"י - בקים ליה בדרבה מיניה מועיל תפיסהאור אברהם שמות עמ' קעא
צא ע"א תוס' ד"ה בבא, בבא לצי"ש חייב אף בב' רשעיותקומץ המנחה (צונץ) דרוש כ אות ה, דרוש קלו אות ג
צא ע"ב היה עושה בתאנים לא יאכל בענביםהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' שנט
צא ע"ב אבל מונע את עצמו עד שמגיע למקום היפות ואוכלהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' שס
צא ע"ב הפועלים אוכלים בהליכתן מאומן לאומןגור אריה דברים פ"א הערה 190
צא ע"ב עושה בגפן זה מהו שיאכל בגפן אחרברכת שלמה חו"מ עמ' קמד [הלכה]
צב ע"א05 פועל אוכל קישות אפילו בדינר וכו'עיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תרלב
צב ע"א23 דאמר רב מצאתי מגילת סתריםשל"ה תושבע"פ רעח
צב ע"א23 מגילת סתריםישא מדברותיך - מגילה עמ' כז
צב ע"א23 מגילת סתריםמבוא התלמוד פל"ב עמ' שמה
צב ע"א23 מצאתי מגילת סתרים בי רב חייאאור אברהם - מסכת מגילה עמ' רל
צב ע"א23 מצאתי מגילת סתריםאור אברהם - רות עמ' יד
צב ע"א24 כי תבוא בכרם רעך, בביאת כל אדםעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תרלא
צב ע"א26 לא שביק איסי חיי לכל ברי'לקוטי שיחות חכ"ד עמ' 532
צב ע"א31 איבעיא להו פועל משלו הוא אוכל או משל שמיםלב המשפט ח"א שיעור יב [הלכה]
צב ע"א31 פועל משלו הוא אוכל או משל שמים הוא אוכללקוטי שיחות חל"ד עמ' 130
צב ע"א31 פועל משלו הוא אוכלחלק יעקב (קנטור) דרוש יח
צב ע"א רש"י ד"ה ת"ק ליתלי' ותוס' ד"ה איבעיתלקוטי שיחות חל"ד עמ' 130
צב ע"ב קוצץ אדם ע"י עצמוהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' שנח
צב ע"ב רש"י ליטול מעות ולא יאכלגור אריה דברים פכ"ה הערה 24
צג ע"א12 קוצץ אדם ע"י בנו וכו'יציב פתגם על התורה עמ' ד
צג ע"א17 אוכלים רק מהלכות מדינהמוסר המקרא והתלמוד עמ' קכו
צג ע"א22 משמר כעושה מעשה וכו' לאו כעושה מעשהלקוטי שיחות חי"ד עמ' 138
צג ע"א34 ארבעה שומרים הן וכו' מאן תנא וכו'לקוטי שיחות חל"א עמ' 112
צג ע"א34 ד׳ שומרים הםטוב טעם שמות עמ' קעג
צג ע"א35 והשואל משלם את הכלטהרת יו"ט ח"ז עמ' פד
צג ע"א35 שואל חייב באונסיןזכות ישראל - עשר עטרות פרק ח אות לז, פרק ט אות כו
צג ע"א35 שואל חייב באונסיןעירין קדישין השלם עמ' שסז
צג ע"א35 שומר חנם נשבע על הכלשל"ה - מס' פסחים אות רפה
צג ע"א42 ארבעה שומרים הם ודיניהם שלשהצמח צדיק (תשסז) עמ' רט
צג ע"ב08 עד מתי שו"ש חייבמשנת חיים בראשית עמ' תיב
צג ע"ב08 עד מתי שומר שכר חייב וכו' נטירותא יתירתא כחזני מתאשל"ה פרשת ויצא אות א
צג ע"ב10 אטו יעקב חזן דמתאדרשות מהר"ם בנעט עמ' נד
צג ע"ב11 לבן כפאו ליעקב לשמור נטירותא יתירתאלחמי תודה דף כד ע"א
צג ע"ב12 נטירתא יתירתא וכו'לקוטי שיחות ח"ו עמ' 328
צג ע"ב12 רועה שהניח עדרו ובא לעיר וכו'איש אמונים דף טז ע"ב
צג ע"ב13 בא זאב וטרף ובא ארי ואכל וכו'נטריקן (תשעד) עמ' קע, קעב, קעד
צג ע"ב21 היה לו לקדם במקלותאדרת אליהו (קוצין) ח"ג עמ' 94
צג ע"ב21 לקדם ברועים ובמקלותכתר שם טוב (תשסד) סי' שכה
צג ע"ב29 נ"מ לכושרא דחיותאגור אריה ויקרא פכ"ז אות ז
צג ע"ב49 ארי א' דוב א' הוה אונסקומץ המנחה (צונץ) דרוש נ אות ו
צג ע"ב49 הארי הדוב והנמר כו'פרי חיים דרוש י אות ג
צג ע"ב50 הוליכן למקום גדודי חיותבנין אפרים עמ' מז [הלכה]
צד ע"א03 הגורם למסית שיבא עליו אינו כאונסחכמת התורה בראשית עמ' שכב
צד ע"א08 בכל תנאי בעינן תנאי קודם למעשהשפע טוב (טייטלבוים) עמ' כו
צד ע"א08 בעינן תנאי קודם למעשהלחמי תודה דף יב ע"ב
צד ע"א08 תנאי קודם למעשהאדרת אליהו (קוצין) ח"ג עמ' 110
צד ע"א08 תנאי קודם למעשהחכמת התורה בראשית עמ' לח, קעו
צד ע"א28 ומתנה שומר [חנם] להיות כשואלשל"ה - מס' חולין אות נו
צד ע"א28 מתנה שומר חנם להיות כשואלתפארת משה עמ' כח
צד ע"א50 אם בעליו עמו לא ישלםגור אריה שמות פכ"ב הערה 158
צד ע"א50 בעליו עמו פטורעירין קדישין השלם עמ' שסז
צד ע"א50 שאילה בבעליםזכות ישראל - עשר עטרות פרק ח אות לז, פרק ט אות כו
צד ע"ב12 שואל חייב על הכלקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' שכו
צד ע"ב15 פרשה ראשונה נאמרה בשומר חנם וכו׳טוב ירושלים שמות פכ"ב פסוק ו
צד ע"ב24 אפילו הכי קרנא בלא שבועה עדיפא מכפילא בשבועהגור אריה שמות פכ"ב אות טז
צד ע"ב25 שאלה כל הנאה של שואלפרדס המלך (תשסט) אות שב
צד ע"ב25 שואל הנאה דידיה היאטוב טעם שמות עמ' קעג
צד ע"ב34 מה גניבה שהיא קרובה לאונס וכו׳טוב טעם בראשית עמ' קצז
צד ע"ב44 איש אשר יקלל וכו'משנת חיים דברים עמ' שפג
צד ע"ב44 איש אשר יקללהכתב והקבלה ויקרא פ"כ פסוק ט
צד ע"ב44 דתניא איש אשר יקלל וכו' דברי רבי יאשיהשל"ה על הפרשיות - הקדמה אות כו
צד ע"ב44 פלוגתת ר' יאשיה ור' יונתן אי אביו ואמו משמע שניהם כאחד או משמע גם כל אחד בפני עצמוקומץ המנחה (צונץ) דרוש קמו אות ח
צד ע"ב44 ר"י ור"י אי וי"ו לחלקרוח חיים (חיד"א) עמ' רלח
צד ע"ב45 אביו קילל אמו קיללחכמת התורה תולדות עמ' שטו
צד ע"ב46 משמע אחד בפ''ע עד שיפרוט הכתוב יחדיויציב פתגם - מילה-נישואין עמ' קעב
צד ע"ב רש"י ד"ה פרשה ראשונהעיוני רש"י שמות ח"ב עמ' קכז
צה ע"א01 עד שיפרוט לך הכתוב יחדוגור אריה שמות פכ"א אות מז, שמות פכ"ב הערה 162
צה ע"א03 מה לי קטלא כולא מה לי פלגאתורת העולה ח"ג פרק ל
צה ע"א03 מה לי קטלא וכו'דברי שלום ח"ו סי' תפג
צה ע"א25 וי"ו מוסיף על ענין ראשוןאורח לצדיק עמ' כז
צה ע"א25 וי"ו מוסיף על ענין ראשוןעיוני רש"י שמות ח"ב עמ' קמג
צה ע"א32 ש''ש חייב על גנו"א ודוקא שלא בפני הבעליםשני המאורות (תשסח) עמ' יג
צה ע"א36 איתמר פשיעה בבעלים פליגי בה... מאן דאמר חייב קסבר מקרא נדרש לפניו ולא לפני פניושל"ה תושבע"פ אות שלח
צה ע"א36 פלוגתא אי פשיעה בעלים פטור או חייבבנין משה (מייזליש) ח"ב עמ' כה
צה ע"א37 מקרא נדרש לפניו ולא לפני פניוצמח דוד (סקאליע) עמ' שכח
צה ע"א38 שומר חינם חייב בפשיעהגור אריה שמות פכ"ב אות יד
צה ע"ב בשעת שאילההכתב והקבלה שמות פכ"ב פסוק יד
צה ע"ב ממשמע שנאמר כו' ובראשונים עיוני רש"י שמות ח"ב עמ' קמב, קמג
צה ע"ב פלוגתא דאביי ורבאגור אריה שמות פכ"ב הערה 161
צו ע"א07 היה עמו בשעת שאלה אינו צריך להיות עמו בשעת שבורה ומתהגור אריה שמות פכ"ב אות כ
צו ע"א10 שאלה עדיפאהכתב והקבלה שמות פכ"ב פסוק יד
צו ע"א25 דאית ליה הנאהאבן שהם עמ' רכב [הלכה]
צו ע"א29 שאל שתי פרות לעשות בהן פרוטהחכמת התורה משפטים עמ' קסג
צו ע"א44 ור' יאשיההכתב והקבלה במדבר פ"ל פסוק יד
צו ע"א44 פלוגתא דרבי יונתן ורבי יאשיה דתניא וכו' מצינו בכל מקום ששלוחו של אדם כמותורישומי דברים עמ' כ
צו ע"א46 מצינו בכל התורה כולה שלוחו של אדם כמותודברי סופרים סי' יב (עמ' 10)
צו ע"א46 מצינו בכל התורה כולה שלוחו של אדם כמותופרי צדיק פ' שקלים אות א
צו ע"א47 שלוחו של אדם כמותודרשות ר"י מסלוצק עמ' קסט
צו ע"א49 למאן דאמר שלוחו של אדם כמותו הני מילי שליח דבר מצוה הוא אבל עבד דלאו בר מצוה לארישומי דברים עמ' כ
צו ע"א51 יד עבד כיד רבובני יששכר ח"א דף ע ע"א
צו ע"א51 יד עבד כיד רבוטבעות זהב ח"א דף יב ע"א, כז ע"ג [הלכה]
צו ע"א51 יד עבד כיד רבושביתת שבת סי' ו (עמ' 88)
צו ע"א רש"י ד"ה דתניאגור אריה שמות פכ"ב הערה 167
צו ע"א רש"י ד"ה עבד דלאו בר מצוה וכו' שאין לו כלום בלא רבורישומי דברים עמ' כ
צו ע"א שטמ"ק מראב"ד ורשב"אבנין אפרים עמ' קמ [הלכה]
צו ע"ב01 לפום חורפא שבשתאידי משה קהלת עמ' שטו-ז
צו ע"ב01 לפום חורפא שבשתאשערי תלמוד תורה (תשמז) עמ' קנא, קסט
צו ע"ב01 לפום חורפא שבשתאשערי תלמוד תורה (תשסו) עמ' קסג
צו ע"ב01 לפום חורפא שבשתאתורה וחיים עמ' שמז
צו ע"ב01 לפום חורפיהרוח חיים (חיד"א) עמ' פ
צו ע"ב15 דודאי שאילה בבעלים היאזרע קודש (תשסה) על התורה עמ' צט
צו ע"ב27 נימעלו בית דין כי עבדו רבנן תקנתא וברש"ידברי סופרים סי' י (עמ' 8)
צו ע"ב רש"י ד"ה נמעלו בי"דדרכי חושן עמ' ג-ד [הלכה]
צו ע"ב רש"י - תקנת חז"ל מי עשאם באר ראי (רוזן) לימוד התורה סי' יב אות א
צז ע"א01 שתיק רבנחלת דבש מהדו"ק ח"ב סי' כא אות ב (סי' עט אות ד במהד' תשסח)
צז ע"א10 גברא דנשי קטלוהו לית דין ולית דייןחכמת התורה בראשית עמ' שיד
צז ע"א17 אמר לו השקיני מים הרי זה שאלה בבעליםרב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' קפה
צז ע"א22 אמרו ליה רבנן לרבא שאיל לן מר ואקפידישמח ישראל (טשורטקוב, תשנד) עמ' צז
צז ע"א22 אמרו ליה רבנן לרבא שאיל לן מר וכו'אור אברהם - תלמוד תורה עמ' קמח
צז ע"א22 בעליו עמו - הרב שאול לתלמידדברי ישעיהו (חשין) ח"ב עמ' כח
צז ע"א22 הרב שאול לתלמידועיוני רש"י דברים ח"א עמ' לו
צז ע"א22 שאיל לן מר איקפיד כו' אדרבה אתון שאילתון ליאוסף מאמרי מוסר וחכמה (תשנט) עמ' ריז
צז ע"א27 כלה נקרא יום הדרשהטיול בפרדס ח"ב עמ' רלח
צז ע"א32 לסוף אגלאי מילתא דלמיסר טעונא הוא דנפקמי השלוח (תשסז) ח"ב דף קנז
צז ע"א תוס' ד"ה ביוםאבן שהם עמ' רםט, רפד, שלא [הלכה]
צח ע"א ולרמי בר חמאדרכי חושן עמ' קצד [הלכה]
צח ע"א רש"י ד"ה ולרמיגור אריה שמות פכ"ב הערה 126
צח ע"ב שטמ"ק בביאור ההבדל בין "הוא" ל"זה"באר שרים בראשית פ' מקץ דרוש ו אות ה
צט ע"א להשואל קנין בהחפץלקוטי שיחות חל"א עמ' 113
צט ע"א תוס' ד"ה דלא קני ליה גופיה וכו'כח מעשיו הגיד לעמו ח"א דף כד ע"ב
צט ע"א תוס' ד"ה כךדרכי חושן עמ' נד [הלכה]
צט ע"ב המזיק את ההקדש פטורלחמי תודה דף רמ ע"ב
ק ע"א המחליף פרה בחמור וילדה ואין ידוע אם ילדה קודם שמשך החמורגור אריה דברים פ"א אות מא
ק ע"א המחליף פרה בחמור וילדה ובן המוכר שפחתו וילדה זה אומר עד שלא מכרתי ילדה וזה אומר משלקחתי יחלוקושל"ה תושבע"פ אות רפה
ק ע"א המחליף פרה בחמור וילדהדרך חיים עמ' קסח
ק ע"א המחליף פרה בחמור וכו'ספר המאמרים תרנ"ט עמ' יז
ק ע"א המחליף פרה בחמוראבן שהם עמ' תו [הלכה]
ק ע"א המחליף פרה בחמורברכת טוב עמ' כה
ק ע"א המחליף פרה בחמורבשעה שהקדימו תער"ב ח"א עמ' שסח
ק ע"א תוס' ד"ה הא מניטבעות זהב ח"א דף ס ע"ב, סא ע"א [הלכה]
ק ע"א תוס' ד"ה וליחזידגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' רסט
ק ע"א תוס' ד"ה וליחזיאבן שהם עמ' רמו [הלכה]
ק ע"ב מלשון ליףבת עין (תשסז) עמ' פט
קא ע"א02 אילן שנעקראבן ישראל על התורה (תשסב) עמ' יג
קא ע"א18 כגון דא צריכא רבהשיבת ציון (תשס) ח"ב עמ' 66
קא ע"א19 מקבל שדה אבותיועיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תתמח
קא ע"א22 אין לנכרי קנין בא"יהכתב והקבלה ויקרא פכ"ג פסוק כג
קא ע"א39 בנין בית ונטיעת כרםדרשות מהר"ם בנעט עמ' רפא
קא ע"א39 היורד לשדה חבירודרכי חושן עמ' שמד [הלכה]
קא ע"ב17 המשכיר בית לחבירו סתם וכו' שלשים יוםנועם אלימלך (תשסא) עמ' שמז
קא ע"ב28 כלליה לבריהנחלת דבש מהדו"ק ח"ב סי' יב אות ט
קא ע"ב29 ההוא גברא דזבן ארבא דחמרא וכו' הנ"י שם משם הריטב"אאיש אמונים דף ד ע"ד, יז ע"ג, קכה ע"ב
קא ע"ב29 ההוא גברא דזבן ארבא דחמרא וכו' קדשה יהבה ליה דוכתאשל"ה ווי העמודים פרק כו אות טז
קא ע"ב41 שוכר חייב לעשות וכו'דברי שלום חלק א עמ' מה
קא ע"ב42 שוכר חייב במעקהעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תקעז
קא ע"ב43 על השוכר מוטל לעשות מזוזהגור אריה דברים פי"א הערה 83
קב ע"א03 מזוזה שמירה לביתאחרי ראי (תשסד) סדרות סי' כט אות ב
קב ע"א20 יצא לו שם מציאהטבעות זהב ח"א דף לד ע"ג [הלכה]
קב ע"א30 אויר חצר קונהבאר ראי (רוזן) תורה סי' כה אות א
קב ע"א31 במדביק כלי בשולי פרהצבא אהרן - שבת תשובה עמ' קיא
קב ע"א44 כי יקרא, פרט למזומןהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' עט, פא
קב ע"א52 השכיר לו לשנה סתם, העיבור בכללשני המאורות (תשסח) עמ' קי
קב ע"א53 מעשה בציפורי באחר ששכר מרחץ מחבירו בשנים עשר זהב לשנה מדינר זהב לחודש וכו'של"ה תושבע"פ אות רפד
קב ע"ב11 מאי קמ"ל תפוסאיש מבין דף לו ע"ב
קב ע"ב16 בבא באמצע חודש, וברש"ש שםברכת שלמה חו"מ עמ' קכו [הלכה]
קב ע"ב16 ושמואל אמר בבא באמצע חודש עסקינן אבל בא בתחילת חדש כוליה למשכיר וכו'של"ה תושבע"פ אות רפד
קב ע"ב25 קרקע בחזקת בעליה עומדתחכמת התורה וישלח עמ' תלט
קב ע"ב35 אר"י תניתוה שכיר בזמנו נשבע ונוטלמאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף סט ע"ב
קג ע"א שואל בטובוטבעות זהב ח"א דף כו ע"ד [הלכה]
קג ע"א המקבל שדה מחבירו וכו'אור הגנוז (מהאניפאלא, תשסו) עמ' שכו
קד ע"א מדקאמר זה מכלל בדקאי בגווה עסקינןדגלי יהודה דרוש ב אות יא הגהה ט דף עד ע"ב
קד ע"א אנשי אלכסנדריא היו מקדשין את נשותיהםנחלת דבש מהדו"ק ח"ב סי' יב אות ו
קד ע"א תוס' ד"ה הכי גרסינןמדבר קדמות (תשסח) עמ' צו
קד ע"א תוס' ד"ה הכינחלת דבש מהדו"ק ח"ב סי' יח אות ז
קד ע"ב מקום שנהגו לכפול גובה מחצהקשוטי כלה ח"י אות כד
קד ע"ב אמרי נהרדעידרך ישראל סי' יב ס"ק א [הלכה]
קד ע"ב רבא אמר ורש"י ותוס'דרך ישראל סי' יב ס"ק ב [הלכה]
קד ע"ב לא למשתי שיכראאבן שהם עמ' קפו [הלכה]
קה ע"א האי מאן וכו' דרך ישראל סי' יב ס"ק ג [הלכה]
קה ע"א מזלא דבי תרי עדיףדברי חנינא עמ' קפב
קה ע"א מזלא דבי תרי עדיףאור הישר בראשית דף ע"ה ע"א
קה ע"א אמר ליה חטי דארעאי בעינאדברי סופרים סי' ג (עמ' 4)
קה ע"א רשעי זיתיםשערי אורה (מילר) ח"א עמ' ו
קה ע"ב בשני דרבי יוחנן הוה שמינה ארעא בשני דרבי אמי הוה כחישא ארעאאגרא דפרקא (תשסה) עמ' עז
קה ע"ב מנכה לו מן הדמיםגור אריה במדבר פכ"ב אות יד
קו ע"א05 אישתדוף רובא דבגי מאידברי סופרים סי' ח (עמ' 6)
קו ע"א09 אילו זרעתה חיטי הוה מיקיים בי ותגזר אומר ויקם לך, וברש"יבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' תקעו, שמות עמ' שעז, תתרלא, דברים עמ' לח, רנט, תמט
קו ע"א09 אילו זרעתה חיטי הוה מקיים בי ותגזר אומר ויקם לךברכת טוב עמ' שנג
קו ע"א09 היה מתקיים בי ותגזר אומר ויקם לךדברי חנינא עמ' קס
קו ע"א09 המחכיר יכול לטעון הוי מקיים בי ותגזר אומר ויקם לךמכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' תסו
קו ע"א18 משתדפו כל שדותיךגור אריה דברים פכ"ח הערה 16
קו ע"א42 אלא מעתה שביעית וכו'אמרי נפתלי ח"א עמ' לא
קו ע"א43 אפקעתא דמלכא, וברש"יבאר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' תקעא
קו ע"א50 אי הוית התם הוה מיקיים בך גם את הארי וכו'באר משה (אפשטיין) יהושע-שמואל עמ' שפב
קו ע"א53 לניסא זוטא הוינא חזיגור אריה שמות פ"ט אות יא
קו ע"א53 נהי דלניסא רבה לא הוה חזינא לניסא זוטאדברי סופרים סי' ח (עמ' 6)
קו ע"א תוס' ד"ה לניסא זוטאחכמת התורה לך לך עמ' עז
קו ע"א תוס' ד"ה לניסא זוטאחכמת התורה תולדות עמ' שסז
קו ע"א תוס' ד"ה לניסאגור אריה שמות פ"ח הערה 6
קו ע"ב04 פלוגתת רבי ורשב"ג אי בתרי זמני הוי חזקה או בתלתדרכי צדק עמ' כב
קו ע"ב06 בתלת זימני הוי חזקהלקוטי שיחות חל"ט עמ' 230
קו ע"ב13 חצי תשרי מרחשון וחצי כסלו זרע וכו'תורת העולה ח"ב פרק מח
קו ע"ב13 חצי תשרי מרחשון וחצי כסלו זרע, חצי כסליו טבת וחצי שבט חורף וכו'של"ה ווי העמודים פרק כ אות יד
קו ע"ב13 כל אחד מהו' זמנים ב' חודשיםגור אריה בראשית פ"ז אות ב
קו ע"ב13 שש עונות יש, כל שני חדשים עונהנטריקן (תשעד) עמ' נח
קו ע"ב13 ששה עתיםדברי ישעיהו (חשין) ח"ב עמ' לג-לו
קו ע"ב15 חצי ניסןהכתב והקבלה בראשית פ"ד פסוק ג
קו ע"ב15 סוף ימי הקורגור אריה בראשית פ"ח אות כז
קו ע"ב40 דכתיב שארית ישראל לא יעשו עולה ולא ידברו כזב וכו'באר משה (אפשטיין) שמות עמ' תשלג
קו ע"ב40 שארית ישראל לא יעשו עולהתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' כ, רח
קו ע"ב רש"י באפלי שעורין וקטנית הנזרעין באדרגור אריה ויקרא פי"ט הערה 225
קו ע"ב רש"י ד"ה עד זמן ...כל ימי ניסן ראש טלה מתחיל לעלות וכו'חמשה מאמרות (תשסט) - תורת שבת פרשת בא
קז ע"א18 אילן העומד על המצראדרת אליהו (קוצין) ח"ג עמ' 92
קז ע"א27 לא תזבין ארעא דסמיכא למתא וכו'כח מעשיו הגיד לעמו ח"ב טז ע"ג
קז ע"א29 אסור לאדם לעמוד בשדה חבירו בשעה שעומדת בקמותיה, ורש"יקדושת עינים (טויסיג, תשעא) פרק א אות עד, פרק ד אות קמז
קז ע"א29 אסור לאדם לעמוד על שדה חבירו בשעה שעומדת בקמותיהחיים תחלה (תשסא) אופן לג עמ' ל ד"ה גל עיני
קז ע"א31 אשכחינהו רבי אבא וכו'דברי שלום חלק ב עמ' י
קז ע"א33 ברוך אתה בבואך וברוך אתה בצאתךילקוט הגרשוני ח"ב
קז ע"א35 ברוך אתה בעיר שיהא ביתך סמוך לבית הכנסת וכו'אמרי השכל - צבי תפארה עמ' 201
קז ע"א35 שיהא ביתך סמוך לביהכ"נאמרי יוסף דברים דף פג ע"ד, פד ע"ד
קז ע"א37 שלא תמצא וכו' ספקלקוטי שיחות ח"ז עמ' 73
קז ע"א38 ברוך אתה בצאתך, שיהו צאצאי מעיך כמותךשל"ה - מס' תענית אות קעו
קז ע"א39 ואמר להו ר' יוחנן לא אמר הכי אלא כו', במגן אברהםמכמני אשר עמ' קכב-קכג
קז ע"א42 ולא שכר פסיעות יש לידברי סופרים סי' ד (עמ' 4)
קז ע"א42 שכר פסיעות על הליכה לביהכ"נדברי יחזקאל שרגא תליתאה עמ' קפו
קז ע"א43 ברוך אתה בשדה שיהו נכסיך משולשין שליש בתבואה שליש בזיתים ושליש בגפניםאוצרות חיים - מעשה הצדקה עמ' שעה
קז ע"א45 ברוך אתה בבאך וברוך אתה בצאתך שתהא יציאתך מן העולם כביאתך לעולם, מה ביאתך לעולם בלא חטא אף יציאתך מן העולם בלא חטאשל"ה - מס' חולין אות קלח
קז ע"א45 ברוך אתה בבאך וברוך אתה בצאתך שתהא יציאתך מן העולם כביאתך לעולם מה ביאתך לעולם כלא חטא אף יציאתך מן העולם בלא חטאשל"ה - עשרה מאמרות אות קל
קז ע"א45 ברוך אתה בבואך וברוך אתה בצאתך - מן העולםאור אברהם דברים עמ' רפה
קז ע"א45 ברוך אתה בבואך וגו' שתהא יציאתך מן העולם בלא חטא וכו'שבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' רפד
קז ע"א45 ברוך אתה בבואך וכו' שתהא יציאתך מן העולם כביאתךשבט מוסר עמ' קלח
קז ע"א46 הלוואי שתהא יציאתו כביאתודרשות הרא"ש (תשסו) ח"א דרוש קנח עמ' תקלא
קז ע"א46 שתהא יציאתך כביאתךחכמת התורה נח עמ' שיז
קז ע"א46 שתהא יציאתך מן העולם בלא חטא כביאתך לעולםאור אברהם - מגילת אסתר עמ' קטז
קז ע"א46 שתהא יציאתך מן העולם בלא חטא כביאתך לעולםדברי ישראל (תשסח) ח"א עמ' קיז
קז ע"א46 שתהא יציאתך מן העולם בלא חטא כביאתך לעולםתפארת צבי שמות עמ' רנד, תקמד
קז ע"א46 שתהא יציאתך מן העולם בלא חטאעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תשמו
קז ע"א46 שתהא יציאתך מן העולם כביאתך לעולם וכו'קהלת משה (תשסב) עמ' פג, קפב
קז ע"א46 שתהא יציאתך מן העולם כביאתך לעולםבת עין (תשסז) עמ' תלה
קז ע"א46 שתהא יציאתך מן העולם כביאתך לעולםלקוטי מאמרים עמ' 219
קז ע"א46 שתהא יציאתך מן העולם כביאתךאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) בשלח א
קז ע"א46 שתהא יציאתך מן העולם כביאתך לעולם, מה ביאתך לעולם בלא חטא אף יציאתך מן העולם בלא חטאבנין משה (מייזליש) ח"א עמ' ריט
קז ע"א47 מה ביאתך לעולם בלא חטא אף יציאתך וכו'באר משה (אפשטיין) דברים עמ' תשפב
קז ע"א47 מה ביאתך לעולם בלא חטא אף יציאתך מן העולם בלא חטאאור הצבי עמ' 119
קז ע"ב02 והסיר ה' ממך כל חולי אמר רב זו עיןישראל והזמנים (פירר) ח"ב עמ' 128
קז ע"ב02 והסיר ה' ממך כל חולי אמר רב זו עיןנחלת דבש מהדו"ק ח"ב סי' כא אות ב
קז ע"ב02 והסיר ה' ממך כל חולי אמר רב זו עיןקדושת עינים (טויסיג, תשעא) פרק א אות סט, עד, פרק ג אות נד, פרק ו אות צד
קז ע"ב02 והסיר ה' ממך כל חולי אמר רב זו עין וכו' ואחד בדרך ארץמבשר טוב, ימי הרחמים והסליחות עמ' קמב
קז ע"ב02 והסיר ה' ממך כל חולי זה העיןמשמרת איתמר (תשסה) עמ' תפ
קז ע"ב02 והסיר ה' ממך כל חולי זהו עין הרע, זהו צואה, זהו צינהקהלת דוד (טאלנא, תשסג) עמ' רעג
קז ע"ב02 והסיר ה' ממך כל חולי זו עין וכו'חסד לאברהם - משמיע שלום (תשנה) עמ' ריא
קז ע"ב02 והסיר ה' ממך כל חולי זו עין וכו'משמיע שלום עמ' ריא
קז ע"ב02 והסיר ה' ממך כל חוליאמרי יוסף דברים דף לה ע"ב-ע"ג
קז ע"ב02 והסיר ה' ממך כל חולימשמרת איתמר (תשסז) עמ' תקנז
קז ע"ב02 והסיר ה' ממך כל חולי, זה העיןתורת חסד עמ' מז
קז ע"ב02 והסיר ה' ממך כל חולי, זה עיןכרם פתחיה מבוא שריג ד
קז ע"ב02 והסיר ממך כל חוליאהבת עולם דף צד
קז ע"ב03 זו עין הרעגור אריה בראשית פכ"א הערה 78
קז ע"ב03 כל חולי זו העיןעיוני רש"י במדבר עמ' תלו
קז ע"ב03 עין רע קשה מכולןנטריקן (תשעד) עמ' עב
קז ע"ב04 דרב סליק לבי קברי וכו' תשעין ותשעה בעין רעה, ואחד בדרך ארץמבשר טוב - זכות נשים צדקניות עמ' קעה
קז ע"ב04 רב אזיל לבי קבר וכו' תשעים ותשעה בעין הרע ואחד בדרך ארץבאר הגולה באר ב הערה 265-264
קז ע"ב05 מתים על ידי עין הרעאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' רכ
קז ע"ב05 צ"ט חלקים מתים בעין רעקב הישר (תשנט) ח"א פרק מא עמ' קצא
קז ע"ב05 צ"ט מתו בעין הרעעולת חודש ח"ג מאמר מו
קז ע"ב05 צ"ט מתים בעין הרע ואחד משאר חוליבארות המים (תשסט) עמ' תסו
קז ע"ב05 צ"ט מתים בעין הרעאהל יהושע (הלר) עמ' 27
קז ע"ב05 צ"ט מתים בעין הרעבארות המים (תשסב) עמ' קסג
קז ע"ב05 צ"ט מתים בעין הרעדברי מנחם - מנחם ציון דף כג ע"א
קז ע"ב05 צ"ט מתים בעין רעהבינת ישראל (תשסו) דף כח ע"א, פח ע"ב
קז ע"ב05 צ"ט מתים מעין הרע ואחד מדרך ארץשבט מוסר עמ' לג
קז ע"ב05 צ"ט מתים מעין הרעבישורון מלך ח"א עמ' ריח
קז ע"ב05 צ"ט מתים מעין הרענחמד ונעים (תשסט) קונטרס אחרון אות יח
קז ע"ב05 צ"ט מתים מפני עין רעהאור יחזקאל - מכתבים עמ' רפב
קז ע"ב05 רובם בעיןעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תתפ
קז ע"ב05 תשעים ותשע מתים בעין הרע ואחד יוצא מעין הרעחיים לגופא (תשסה) עמ' מב
קז ע"ב05 תשעים ותשעה בעין הרע, תוס' ד"ה תשעיןחכמת התורה ויחי עמ' רסד
קז ע"ב05 תשעים ותשעה בעין רעה ואחד בדרך ארץאור יחזקאל - מדות עמ' ריד
קז ע"ב05 תשעים ותשעה בעין רעה ואחד בדרך ארץישראל והזמנים (פירר) ח"ב עמ' 127
קז ע"ב05 תשעים ותשעה בעין רעהנתיבות עולם ח"ב עמ' ריד
קז ע"ב05 תשעים ותשעה מתו בעין הרעדברי חנינא עמ' צח, קכו, קסט
קז ע"ב05 תשעין ותשעה בעין רעה ואחד בדרך ארץאגרא דפרקא (תשסה) עמ' ו
קז ע"ב05 תשעין ותשעה בעין רעה ואחד בדרך ארץשפתי חיים - אמונה ובחירה ח"א עמ' שצג
קז ע"ב07 אמר שמואל הכל ברוחבך יברך ישראל (תשסח) עמ' סו
קז ע"ב07 דאמר שמואל הכל ברוחעירין קדישין השלם עמ' תרלח
קז ע"ב07 דאמר שמואל הכל ברוחשיחת מלאכי השרת עמ' 53
קז ע"ב07 הכל ברוחדבש לפי מע' ר אות כג
קז ע"ב07 הכל ברוחבנין שלמה ח"ב (תשסז) עמ' צח
קז ע"ב08 הרוגי מלכות (רש"י - הרוגי חרב) וכו' עברי להו סמא וחיילקוטי שיחות חל"ט עמ' 207
קז ע"ב08 הרוגי מלכות וכו' אי לאו וכו'לקוטי שיחות ח"ה עמ' 136
קז ע"ב09 עבדי להו סמא וחיילקוטי שיחות חכ"ז עמ' 309
קז ע"ב10 זו צינהמגן דוד (טאלנא, תשס) עמ' רצא, שצח
קז ע"ב10 הכל בידי שמים חוץ מצינים פחיםפירושי ראשונים
קז ע"ב10 הכל בידי שמים חוץ מצנים פחיםאור לשמים (תשסג) עמ' רמט
קז ע"ב10 הכל בידי שמים חוץ מצנים ופחיםגור אריה שמות פט"ו אות לה
קז ע"ב10 הכל בידי שמים חוץ מצנים פחים, רש"י ותוס'נחלת דבש מהדו"ק ח"א סי' לג אות א, ב
קז ע"ב13 דאמר מר צואת החוטם וצואת האוזן רובן קשה ומיעוטן יפהשל"ה - מס' תמיד אות כח
קז ע"ב15 צ"ט מתים ע"י מחלת מרהאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' רכ
קז ע"ב16 כל מחלה זו מרה ולמה נקרא שמה מחלהפרי צדיק ראה אות א, כי תצא אות יז
קז ע"ב16 כל מחלה זו מרה ולמה נקרא שמה מחלהתקנת השבין סי' טו (עמ' 166)
קז ע"ב16 מחלה זו מרהבאר ראי (רוזן) מועדים סי' יג אות א
קז ע"ב16 מחלה זו מרה ולמה נקרא שמה מחלה ע"ש שמחלה כל גופואור לישרים (איידליץ, תשב) עמ' סו
קז ע"ב18 מחלה בגימטריא פ"גאחרי ראי (תשסד) סדרות סי' לז אות ב
קז ע"ב18 פ"ג חלאין תלויין במרה וכולן פת שחרית במלח וקיתון של מים מבטלתןלקט אמרי קודש - בראשית עמ' רמו
קז ע"ב18 פ"ג מיני חולאים תלוים במרה במנין מחל"הבוצינא דנהורא (תשסז) עמ' כב
קז ע"ב18 פת שחרית מבטל פ"ג חלאיםויגד יעקב עמ' ס
קז ע"ב19 וכולן פת שחרית במלח וקיתון של מים מבטלתןדברי סופרים סי' יא (עמ' 9)
קז ע"ב19 פת שחריתמאורי אור (טשרנוביל, תשסא) עמ' רנ
קז ע"ב20 י"ג דברים נאמרו בפת שחריתילקוט עטרת צבי עמ' קפח
קז ע"ב20 י"ג דברים נאמרו בפת שחרית וכו' מוציא את הקנאהרוח נכון עמ' שסג
קז ע"ב20 י"ג דברים נאמרו בפת שחריתאמרי יוסף שמות דף צו ע"ד
קז ע"ב20 לעולם הוי זהיר בפת שחריתאמרי יוסף שמות דף צו ע"ג
קז ע"ב20 פת שחרית מצלת מן החמה מן הצינהעולת חודש ח"א מאמר רלד
קז ע"ב20 שלשה עשר דברים נאמרו בפת שחרית מצלת מן החמה ומן הצנה... ומן המזיקיןשל"ה ווי העמודים פרק ז אות כה
קז ע"ב20 ת"ר י"ג דברים נאמרו בפת שחרית וכו' ומחכימת פתי וכו'של"ה - שער האותיות אות ק ס"ק קמט
קז ע"ב22 מחכימת פתי וברש"ידרכי החיים ח"א עמ' רפט
קז ע"ב29 שיתין רהיטי רהוט ואינו מגיע למאן דמצפרא כרךחכמת התורה מקץ עמ' תא
קז ע"ב29 שתין רהיטי רהיט ולא מטי לגברא דמצפרא כריךבינה לעתים דרוש ו עמ' מד
קז ע"ב35 ועבדתם (ל' רבים) לחמך (ל' יחיד)ילקוט הגרשוני ח"ב
קז ע"ב35 ועבדתם וכו' זה קריאת שמע ותפילהדברי סופרים סי' יא (עמ' 8)
קז ע"ב35 ועבדתם וכו' זה קריאת שמע ותפילהפרי צדיק ויצא אות ג
קז ע"ב37 עבודה זו תפילהשערי תשובה אגה"ת אות ו
קז ע"ב51 התקוששו וקושו ואמר ריש לקיש קשוט עצמך ואחר כך קשוט אחריםשל"ה - מס' שבועות אות קז
קז ע"ב51 התקוששו וקושו ואמר ריש לקיש קשוט עצמך ואחר כך קשוט אחתסשל"ה - שער האותיות אות ל ס"ק ו
קז ע"ב51 התקוששו וקושו קשוט עצמך תחילה ואח"כ קשוטצדקת הצדיק סי' ס
קז ע"ב51 קשוט עצמך ואח"כ קשוט אחריםאגרא דכלה ח"ג עמ' רצו
קז ע"ב51 קשוט עצמך ואח"כ קשוט אחריםדרשות שבט הלוי עמ' א
קז ע"ב51 קשוט עצמך ואח"כ קשוט אחריםדרשות שמן רוקח עמ' תכג
קז ע"ב51 קשוט עצמך ואח"כ קשוט אחריםויגד יעקב עמ' קפג, רח, ריט, רמו, תלא, תפח
קז ע"ב51 קשוט עצמך ואח"כ קשוט אחריםלקוטי שיחות ח"א עמ' 79, ח"ט עמ' 339, חכ"ה עמ' 321
קז ע"ב51 קשוט עצמך ואח"כ קשוט אחריםמאורות נריה אלול ותשרי עמ' 53
קז ע"ב51 קשוט עצמך ואח"כ קשוט אחריםמאיר עיני חכמים מהדו"ג ח"א דף ק
קז ע"ב51 קשוט עצמך ואח"כ קשוט אחריםמרפא לשון עמ' קעג, קצג, רכב
קז ע"ב51 קשוט עצמך ואח"כ קשוט אחריםספר המאמרים תרנ"ט עמ' קכא, קעז
קז ע"ב51 קשוט עצמך ואח"כ קשוט אחריםעבודת עבודה עמ' קמא, קד
קז ע"ב51 קשוט עצמך ואח"כ קשוט אחריםקדושת ציון (תשנד) ח"א עמ' קה, רכו
קז ע"ב51 קשוט עצמך ואח"כ קשוט אחריםקהלת דוד (טאלנא, תשסג) עמ' קכו, קנו
קז ע"ב51 קשוט עצמך ואח"כ קשוט אחריםשמע יעקב (זיידא) עמ' פב
קז ע"ב51 קשוט עצמך ואח"כ קשוט אחריםתורת חיים (ר' דובער) שמות דף מד ע"א, תיח ע"א
קז ע"ב51 קשוט עצמך ואח"כ קשוט אמריםקדושת ציון (תשנד) ח"ב עמ' צג
קז ע"ב51 קשוט עצמך ואחר כך קשוט אחריםאגרא דפרקא (תשסה) עמ' צט
קז ע"ב51 קשוט עצמך ואחר כך קשוט אחריםאמרי אש (טאוב) עמ' רסו
קז ע"ב51 קשוט עצמך ואחר כך קשוט אחריםזרע קודש (תשסה) על התורה עמ' רעא
קז ע"ב51 קשוט עצמך ואחר כך קשוט אחריםכתונת פסים פרשת אמור כב ע"ב
קז ע"ב51 קשוט עצמך ואחר כך קשוט אחריםשל"ה פרשת שופטים אות לד
קז ע"ב51 קשוט עצמך ואחר כך קשוטמשמרת איתמר (תשסז) עמ' צג, תקעב, תקפב, תקצא, תרכב, תרסא
קז ע"ב51 קשוט עצמך ואחר כךזכור לאברהם (וייס) פ' בהר, וילך
קז ע"ב51 קשוט עצמך וכו'לקוטי שיחות חלק ל עמ' 168
קז ע"ב51 קשוט עצמך תחילהבך יברך ישראל (תשסח) עמ' קסא
קז ע"ב51 קשוט עצמך תחילהחקל יצחק (תשסג) עמ' יז
קז ע"ב51 קשוט עצמך תחילהנר ישראל חלק ג דף סד
קז ע"ב51 קשוט עצמךבוצינא דנהורא (תשסז) עמ' כא
קז ע"ב51 קשוט עצמךקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' ד
קז ע"ב51 קשט עצמך ואח"כ קשט אחריםנחמד ונעים (תשסט) פרקי אבות אות ט, פא
קז ע"ב51 קשט עצמך ואח"כ קשוט אחריםשרגא המאיר על התורה עמ' שט, תפה
קז ע"ב51 קשט עצמך ואח"כ קשט אחריםבינה לעתים דרוש עו עמ' תקיב, דרוש יא עמ' ק
קז ע"ב51 קשט עצמך ואח"כ קשט אחריםס' הזכרון לחתם סופר עמ' ל
קז ע"ב תוס' ד"ה שיתין רהיטי רהוטנחלת דבש מהדו"ק ח"א סי' מא אות ג
קז ע"ב תוס' ד"ה תשעין וט' מתו בעין הרענחלת דבש מהדו"ק ח"ב סי' כא אות ב
קח ע"א06 אתא רבה בר רב הונא אשכחיה דקייץ, אמר מאן קייץ תיקוץ ענפיה וכו'אוצרות חיים - יושר המידות עמ' שמב
קח ע"א11 רבנן לא צריכי נטירותא (ורש"י)לקוטי שיחות חל"ה עמ' 203
קח ע"א11 רבנן לא צריכי נטירותאהקשורים ליעקב (תשסא) עמ' קפט-קצ
קח ע"א11 רבנן לא צריכי נטירותא, וברש"יאילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' שנח
קח ע"א14 א"ר יהודה א"ר לכריא דנהרא תתאי מסייעי עלאיאיש אמונים דף פ ע"ג
קח ע"א14 לכריא דנהרא תתאי מסייע עילאי עילאי לא מסייע וכו'דברי שמואל (תשיג) עמ' סח
קח ע"א14 לכריא דנהרא תתאי מסייעי עילאי וכו'תולדות שמואל עמ' עג
קח ע"א14 לכריא דנהרא תתאי מסייעי עילאי כו'דברי שמואל (תשנח) עמ' עג
קח ע"א30 דינא דבר מצראאוצרות הראיה עמ' 874
קח ע"א30 דינא דבר מצראלקוטי שיחות חי"ח עמ' 28, חי"ט עמ' 55
קח ע"א30 דינא דבר מצרארוח חיים (חיד"א) עמ' קעד
קח ע"א30 דינא דבר מצראשם דרך - הישר והטוב עמ' ג, כ
קח ע"א30 דינא דבר מצראשם דרך - כתר תורה עמ' מא
קח ע"א30 משום דינא דבר מצרא וכו׳טוב ירושלים ויקרא פכ"ה פסוק לג
קח ע"א31 אפי׳ משום דינא דבר מצרא שנא׳ ועשית וכו׳טוב ירושלים דברים פ"ו פסוק יח
קח ע"א31 דינא דבר מצרא - ועשית הטוב והישראשל חיים ח"א עמ' לו
קח ע"א31 יליף דין בר מיצרא מקרא דועשית הישר והטובבנין משה (מייזליש) ח"ב עמ' צג, קכו, רס
קח ע"א32 הישר והטוב אמה של מלכות עמ' 97
קח ע"א32 ועשית הישר והטוב זה לפנים משורת הדיןויגד יעקב עמ' תשב
קח ע"א32 ועשית הישר והטובבני יששכר ח"א דף קמה ע"א
קח ע"א40 אין אונאה לקרקעותאגרא דכלה ח"ג עמ' סב
קח ע"ב01 מתנה אין בו משום אחריותנחלת שמעון (אשכנזי) תצוה מ
קח ע"ב01 מתנה לית ביה דינא דבר מצראמפי ספרים וסופרים - פניני חסידות בין המצרים א
קח ע"ב20 בשותף ליכא דינא דבר מצראבישורון מלך ח"א עמ' רעא
קח ע"ב20 לאשה וליתמי ולשותפי לית בה משום דינא דב"מחלק יעקב (קנטור) דרוש כד
קח ע"ב20 ליתמי לית בה משום דינא דבר מצראאוצר המאמרים (תשסא) עמ' ב
קח ע"ב24 איבעיא להו שכן וקרוב מאיבישורון מלך ח"א עמ' קצ
קח ע"ב24 שכן וקרוב שכן קודםאבן יהושע עמ' 98
קח ע"ב34 ארעא לבתי וארעא לזרעא ישוב עדיף ולית בה משום דינא דבר מיצראבנין משה (מייזליש) ח"ב עמ' רסא
קח ע"ב רש"י - היכא דאיכא פסירא למוכר לא שייך דינא דבר מיצראקדושת ציון (תשנד) ח"א עמ' קלג
קט ע"א המקבל שדה מחבירו לא יזרענה פשתןאור לשמים (תשסג) עמ' קמא, קעט
קט ע"א המקבל שדה מחבירו לשנים מועטות לא יזרענה פשתן וכו'נועם אלימלך (תשסא) עמ' רנ
קט ע"א המקבל שדה מחבירו לשנים מועטות, לא יזרענה פשתןנועם אלימלך דף סב ע"א
קט ע"א מעשה דר' יוסף עם היורשיםתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' רכא
קט ע"א ואיתימא ר"ה ואיתימא ר"נתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"ב עמ' קיג
קט ע"א ולאו מילתא היא תתן אמת ליעקב (תשסד) ח"ב עמ' קכה, קכח {תמיהה על היש"ש}
קט ע"א מקרי דרדקי כו' כמותרין ועומדין, ובמאירי ושלטי גבורים שםברכת שלמה חו"מ עמ' קיד [הלכה]
קט ע"א רש"י - המקבל שדה מחבירו לא יזרענה פשתן, כי לא תחזור לכחה הראשון ער שבע שניםאור לשמים (תשסג) עמ' קמא, קעט
קט ע"ב אטו איהו אשבח ארעא לא אשבחאקסת הסופר (תשעו) עמ' תא
קט ע"ב כי מטית לסדר קדשיםבאר ראי (רוזן) לימוד התורה סי' ב אות ד
קט ע"ב כי מטית לקדשים תא ואקשי ליתשובות ר' איסר יהודה עמ' קצז
קט ע"ב כי מטית לשחיטת קדשים תא ואקשילקוטי מאמרים עמ' 241
קט ע"ב כי מטית לשחיטת קדשים תא ואקשיפרי צדיק ויצא אות ז
קט ע"ב כי מטית לשחיטת קדשים תא ואקשיתפארת ישראל עמ' לה
קט ע"ב כי מטית לשחיטת קדשיםבית ישי - דרשות עמ' לד
קט ע"ב כי מטית לשחיטת קדשיםדרשות מהר"ל (יד מרדכי) עמ' קיג
קט ע"ב כי מטית לשחיטת קדשים, וברש"יבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' תשט
קט ע"ב תוס' ד"ה וספרדרכי החיים ח"א עמ' רצ
קט ע"ב תוס' ד"ה מסלקינןתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' רו
קי ע"א יתומים אומרים אנו השבחנו ובע"ח וכו'ברכת שלמה חו"מ עמ' קכו [הלכה]
קי ע"ב33 שכיר יום גובה כל היום וכל הלילה, שכיר לילה גובה כל הלילה וכל היוםשערי תשובה שער ג אות סח
קי ע"ב36 מנין לשכיר יום וכו׳ עד בוקר וכו׳טוב ירושלים דברים פכ"ד פסוק טו
קי ע"ב37 לשכיר לילההכתב והקבלה דברים פכ"ד פסוק טו
קי ע"ב38 אינה לשכירות אלא לבסוףדרשות מהר"ם בנעט עמ' לט
קי ע"ב38 שכירות אינה משתלמת אלא בסוףלקוטי שיחות חכ"ט עמ' 139
קי ע"ב39 ממשמע שנאמר וכו'דברי שלום חלק א עמ' לט
קי ע"ב41 עובר משום בל תשהא כו' אל תאמר כו'שערי תשובה סה"י אות פו
קי ע"ב41 עובר משום בל תשהאמבוא התלמוד פ"ל עמ' שמא
קי ע"ב42 אל תאמר לרעך לך ושוב ומחר אתן ויש אתךהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' לט
קי ע"ב42 האומר לשליחו צא שכור לי פועלים אינו עובר משום לא תליןעבודת עבודה עמ' רעג
קי ע"ב42 השוכר פועל דרך שליח אינו עובר משום בל תליןאמרי אש (טאוב) עמ' קפז
קי ע"ב42 שכרו ע"י שליח אינו עובר בבל תליןבנין משה (מייזליש) ח"ב עמ' לב, נא, ריט
קי ע"ב42 שליח האומר לפועלים עשו מלאכה אצל בעה"ב וכו' שניהם אינם עוברים וכו' וזה משום שלא שכרובנין משה (מייזליש) ח"א עמ' קס
קי ע"ב42 ת"ר האומר לחברו צא ושכור לי פועלים שניהם אינן עובריםשם משמעון (שפירא) עמ' קכב
קיא ע"א01 ע"י שליח ליכא ב"תרוח חיים (חיד"א) עמ' יז, מ, רה
קיא ע"א06 שכרכם על בעל הביתחקל יצחק (תשסג) עמ' תקמד
קיא ע"א10 שוקאי דסורא לא עברי משים בל תליןדרך חיים עמ' רעד
קיא ע"א23 הכובש שכר שכיר עובר... משום בל תעשוק את רעךבאר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' תקצג
קיא ע"א23 כל הכובש שכר שכיר עובר וכו'עיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תרמט
קיא ע"א23 כל הכובש שכרהכתב והקבלה דברים פכ"ד פסוק טו
קיא ע"א27 אמר רב חסדא לך ושוב, לך ושוב זה הוא עושקשל"ה - מס' ראש השנה אות לז
קיא ע"א37 היינו עושק היינו גזל וכו'כח מעשיו הגיד לעמו ח"א דף יד ע"א
קיא ע"א37 רבא אמר זה הוא עושק זהו גזל ולמה חלקן הכתוב לעבור עליו בשני לאויןשל"ה פרשת קדושים אות נב
קיא ע"א39 שכר הכלים, וקבלנות עובר על בל תליןשערי תשובה שער ג אות סח
קיא ע"א43 גר תושב יש בו משום ביומו תתן שכרובאר הגולה באר ז הערה 159-158
קיא ע"ב01 זה גר צדקהכתב והקבלה דברים פל"א פסוק יב
קיא ע"ב01 מאחיך פרט לאחרים וברש"י אחרים עכו"םישראל קדושים עמ' 58
קיא ע"ב03 שכר בהמה וכליםעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תרנא
קיא ע"ב28 לא תעשוק שכר עניעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תרמט
קיא ע"ב30 אביון, וברש"י שםעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תרנ
קיא ע"ב31 אביון לא כסיף למתבעיהמוסר המקרא והתלמוד עמ' סו
קיא ע"ב31 ולא כסיף למתבעאבן פינה עמ' 75, 113
קיא ע"ב48 רעך ולא נכריאפיקי יהודה (תשנט) עמ' תעז
קיא ע"ב56 דבר המוסר נפשו עליו, וברש"יבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' תריב, תתקצה, ויקרא עמ' תפו, תצג, תקכב, דברים עמ' קל, קסג, רצה-ו, תתצב
קיא ע"ב תוס' ד"ה מגרךעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תרנ
קיא ע"ב מיוחס לריטב"א ד"ה כל שבארצךדרכי חושן עמ' רצז [הלכה]
קיב ע"א01 ואליו הוא נושא את נפשו (וברש"ש)עיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תרנב
קיב ע"א01 ואליו הוא נושא את נפשודברי חנינא עמ' ס
קיב ע"א02 מפני מה עלה בכבש ונתלה באילן ומסר עצמו לסכנה אלא שתתן לו שכרוראשית חכמה, משא ומתן פרק כד
קיב ע"א02 מפני מה עלה זה בכבש וכו'עיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תקעט
קיב ע"א05 הכובש שכר שכיר כנוטל נפשופירוש המכבי שמות עמ' קיב
קיב ע"א05 כאילו נוטל נפשומוסר המקרא והתלמוד עמ' קכו
קיב ע"א05 כל הכובש שכר כאילו נוטל נפשו ממנודברי דוד (טשורטקוב) עמ' עט
קיב ע"א05 כל הכובש שכר שכיר כאילו נוטל נפשו ממנולקוטי שיחות חל"ב עמ' 116
קיב ע"א18 אתך - לדעתך, שיש אתך, ולא שהמחהו אצל שולחניישמח חיים (תשסה) מע' א אות קה
קיב ע"א27 בעו מיניה מרב ששת קבלנות עובר עליו משום בל תלין... אומן קונה בשבח כלי והלואה היא וכו'של"ה תושבע"פ אות קנט
קיב ע"א28 קבלנות עובר משום ב"חאמרי אמת (אמדו) דף כט ע"ב
קיב ע"א28 קבלנות עובר עליו משום "בל תלין" וכו'שערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר סח
קיב ע"א28 קבלנות עובר עליו משום בל תלין או אין עובר משום בל תלין וכו'דרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' פד
קיב ע"א29 אומן קונה בשבח כלירוח חיים (חיד"א) עמ' יז
קיב ע"א38 נתנה לו בחצי היוםהכתב והקבלה דברים פכ"ד פסוק טו
קיג ע"א המלוה את חברו לא ימשכננואברהם במחזה דף מה ע"ד
קיג ע"א לא יכנס לביתו ליטול משכונואבן שהם עמ' תכב [הלכה]
קיג ע"א מחזיר כר בלילה ומחרישה ביוםעיוני רש"י שמות ח"ב עמ' קסה
קיג ע"א מוכרן בבי"דאבן שהם עמ' קיג, רס [הלכה]
קיג ע"א והאישהכתב והקבלה דברים פכ"ד פסוק יא
קיג ע"א רש"י ד"ה חבילה מתוך הבית משמעעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תרמא, תרנו
קיג ע"א נמוק"י בשם ר"ת דלגוביינא מותרעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תרמ
קיג ע"ב דברים שעושין בהם אוכל נפשאמת ליעקב עה"ת עמ' תקיג
קיג ע"ב כלים שעושין בהם אוכל נפשעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תרמא
קיג ע"ב ולא ימשכננו דברים שעושים בהם אוכל נפשאיש צעיר דף ו ע"ב
קיג ע"ב למאי צריכי ב' מיטותאיש צעיר דף ו ע"ב
קיג ע"ב כל מילי ידענא מסותייהו וכו'לקוטי שיחות חכ"ז עמ' 309
קיג ע"ב ישראל, בני מלכים הםאורות התורה יג ז
קיג ע"ב כל ישראל בני מלכים הםשערי אורה (מילר) ח"ב עמ' קפה
קיג ע"ב רבי שמעון אומר כל ישראל בני מלכים הןרישומי דברים עמ' טז
קיג ע"ב תוס' ד"ה מהוחכמת התורה שמיני עמ' ס
קיד ע"א02 מהו שיסדרו בב"ח ותוס' ד"ה ואיךאיש מבין דף נב ע"ג
קיד ע"א02 מסדרין לבע"חאבן שהם עמ' תכה [הלכה]
קיד ע"א03 מסדרין בערכיןברכת שלמה חו"מ עמ' עג [הלכה]
קיד ע"א19 יכול הקדש ג"כ יחזיר לו המשכון ויקבל הברכה וכו'נטריקן (תשעד) עמ' נב
קיד ע"א22 יצא הקדש שאין צריך ברכהנפש החיים עמ' 54
קיד ע"א22 יצא הקדש שאין צריך ברכה, ולא, והכתיב ואכלת ושבעת וברכתבאר משה (אפשטיין) דברים עמ' רסט
קיד ע"א22 יצא הקדשהכתב והקבלה דברים פ"ח פסוק י
קיד ע"א22 יצא הקדשרבנו בחיי עה"ת ח"ב עמ' תקפד
קיד ע"א22 יצא הקדש, שאין צריך ברכה, ולא והכתיב ואפלת ושבעת ופרפת וכו׳בית ישראל (טויסיג), תליתאה, ח"ב, עמ' קכו,
קיד ע"א22 יצא הקדשטוב טעם ויקרא עמ' קנג, דברים עמ' מח
קיד ע"א22 מי שצריך ברכהרבנו בחיי עה"ת ח"ג עמ' ש
קיד ע"א23 הקדש טעון ברכהאורות הקודש חלק ב תסה, תקלג
קיד ע"א25 אשכחיה לאליהו וכו'טהרת יו"ט ח"י עמ' רפא
קיד ע"א25 אשכחיה רבה בר אבהו לאליהו א"ל מהו שיסדרו בב"ח וכו'יערות דבש ח"א עמ' שיא
קיד ע"א25 אשכחיה רבה בר אבוה לאליהו וכו'אור אברהם - מסכת מגילה עמ' רפה, שנד
קיד ע"א25 אשכחיה רבה בר אבוה לאליהו דקאי בביה"ק דעכו"םאבן פינה עמ' 40
קיד ע"א25 אשכחיה רבה בר אבוה לאליהו דקאי בבית הקברות וכו' ראיתם מי שהקדים לאכול עולמו כרבה בר אבוה וכו'ראשית חכמה, מצוות פרק ב אות ג
קיד ע"א25 אשכחיה רבה בר אבוה לאליהו דקאי בבית הקברות של עו"ב וכו'דרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' רנח
קיד ע"א25 אשכחיה רבה בר אבוה לאליהו וכו' מאי טעמא קאי מר בבית הקברותאוצרות חיים - אישים ח"א עמ' שנט
קיד ע"א25 אשכחיה רבה בר אבוה לאליהו דקאי בית הקברותנחלת דבש מהדו"ק ח"ב סי' ג אות ב
קיד ע"א25 אשכחיה רבה בר אבוה לאליהו וכו' אתם קרויין אדם, ואין נכרים קרויין אדםשל"ה - מס' יומא אות קע
קיד ע"א25 אשכחיה רבה בר אבוה לאליהו וכו' מאי טעמא קאי מר בבית הקברותרישומי דברים עמ' טז
קיד ע"א25 אשכחיה רבה וכו'רבנו בחיי עה"ת ח"ג עמ' קפח
קיד ע"א25 אשכחיה רבה לאליהו דקאי בבית הקברות של עכו"םאמרי השכל עמ' 9
קיד ע"א25 אשכחיה רבה לאליהו רקאי בבית הקברות וכר, ולאו מר כהן הוא מ"ט קאי מר בביה"קצפנת פענח (תשסו) עמ' סה, עו
קיד ע"א25 אשכחיה רבה לאליהוטוב טעם במדבר עמ' קמח
קיד ע"א25 אשכחיה רבה בר אבוה לאליהו וכו', דבריה ועייליה לגן עדן וגו'אוצרות חיים - מעלות התורה עמ' רמב
קיד ע"א25 אשכח ר' אבהו לאליהו דקאי בבית הקברות א"ל לאו כהן מרילקוט דברי חכמים ויקרא סי' רנג
קיד ע"א25 רבה בר אבהו אשכח לאליהו דהוה קאי בבית הקברות, א"ל ערום מהו שיתרום וכו'קרבן שבת (תשסח) עמ' לא
קיד ע"א25 רבה בר אבוה פגש את אליהו בבית הקברות ושאל אותו והרי אתה כהן?שיחות ר' צבי יהודה במדבר עמ' 331
קיד ע"א26 אליהו הנביאאחרי ראי (תשסד) ענינים סי' טו אות א
קיד ע"א27 מנין שמסדרים לב"ח גמרהדרת אליהו דרוש ד סי' ב ד"ה ובדרך
קיד ע"א תוס' - תימה לר"י איך החיה אליהו בנה של אלמנה כיון שהיה כהןצפנת פענח (תשסו) עמ' סה, עו
קיד ע"א תוס' ד"ה מהו, בענין אליהו הנביא מאיזה משפחה באגנזי צדיקים (תשסב) עמ' נב
קיד ע"א תוס' ד"ה מהו תוס' ד"ה אמרטוב טעם במדבר עמ' קמח בטוב טעם
קיד ע"א תוס' ד"ה מהו שיסדרוחכמת התורה ויגש עמ' שסה
קיד ע"א תוס' ד"ה מהודרשות מהר"ם בנעט עמ' ריא
קיד ע"א תוס' ד"ה מהו, בשם המדרש - קברי צדיקים אינם מטמאיןקומץ המנחה (צונץ) דרוש קח אות א
קיד ע"ב01 מנין לערום שלא יתרום, רש"י ותוס'שערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר מד
קיד ע"ב01 מנין לערום שלא יתרום, ורש"י ותוס'באר משה (אפשטיין) במדבר עמ' תשכו
קיד ע"ב02 א"ל לאו כהן הוא מר מאי טעמא קאי מר בבית הקברותאור הצבי עמ' 247
קיד ע"ב02 אליהו הנביא היה כהןאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' קצט
קיד ע"ב02 אליהו הנביא היה כהןאור לשמים (תשסג) עמ' קצא, שיט
קיד ע"ב02 אליהו הנביא כהן היה - רש"יאור אברהם ויקרא עמ' קעז
קיד ע"ב02 וכי מר לאו כהן הואמדבר קדש מועדים ח"א עמ' קצ
קיד ע"ב02 ולאו כהן הוא מר, וברש"יאהלי יעקב (הוסיאטין) דף שסא ע"א
קיד ע"ב02 ולאו כהן מרבך יברך ישראל (תשסח) עמ' קמח
קיד ע"ב02 לאו כהן הוא מר מאי טעמא קאי מר בבית הקברותלקוטי מאמרים עמ' 201, מחשבות חרוץ סי' ח (עמ' 56), דובר צדק עמ' 28
קיד ע"ב02 לאו כהן הוא מר מאי טעמא קאי מר בבית הקברותפרי צדיק לחנוכה אות יג, ל"ג בעומר אות ד
קיד ע"ב02 לאו כהן הוא מר, ותוספות באר שרים במדבר פ' פנחס דרוש א אות ה
קיד ע"ב02 לאו כהן הוא מר, מ"טכור לזהב ח"ב
קיד ע"ב02 לאן כהן הוא מרכנסת מרדכי מועדים ח"ב עמ' קסח
קיד ע"ב02 ערות דבר, ערות דיבורשמן ראש (כץ) ח"ו עמ' תעו
קיד ע"ב04 רבי שמעון בן יוחי אומר קבריהן של עובדי כוכבים אין מטמאין... אתם קרויין אדם ואין עובדי כוכבים קרויין אדםשל"ה ווי העמודים פרק כז אות מב
קיד ע"ב05 מת עכו"ם אינו מטמא, וישראל מטמאערבי נחל (תשסד) עמ' תשפד, תשפט
קיד ע"ב05 נכרי אינו מטמא באהלברכת משה דף מד ע"ב
קיד ע"ב05 עכו"ם אינם מטמאין באהלתורת העולה ח"ג פרק סה
קיד ע"ב05 קברי עכו"ם אין מטמאין באהללחמי תודה דף סב ע"א
קיד ע"ב05 קברי עכו"ם אינם מטמאים באהלאמרי נועם (מועדים) תשובה ו [מבן המחבר]
קיד ע"ב05 קברי עכו"ם אינם מטמאיםאהלי יעקב (הוסיאטין) דף שסה ע"א
קיד ע"ב05 קברי עכו"ם אינם מטמאיןאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' שלג
קיד ע"ב05 קבריהן של עובדי כוכבים אין מטמאין וכו' אדם אתם - אתם קרויין אדם, ואין עוברי כוכבים קרויין אדםבית ישראל (טויסיג) ויקרא עמ' יא
קיד ע"ב05 קבריהן של עובדי כוכבים אין מטמאין וכו׳ אדם אתם אתם קרויין אדם ואין עובדי כוכבים קרויין ארםבית ישראל (טויסיג) ח"ו עמ' קנב, שג
קיד ע"ב05 קבריהן של עובדי כוכבים אין מטמאין זכר ארט אתם - אתם קרויין אדם ואין עובדי בוכבים קרויין אדםבית ישראל (טויסיג) תליתאה ח"א עמ' צט
קיד ע"ב05 קבריהן של עובדי כוכבים אין מטמאין... ואין עכו"ם קרויין אדםברכת טוב עמ' קלט
קיד ע"ב06 ואתן צאני צאן מרעיתי וכו' ואין גוים קרויין אדםשל"ה - תולדות אדם אות קה
קיד ע"ב07 אתם קרויים אדם ואין אוה"ע קרויים אדםמי מרום ח"ז עמ' כא, חי"ב עמ' כ
קיד ע"ב07 אתם קרויים אדם ואין אוה"ע קרויים אדםפרי צדיק פדיון הבן אות ב, כי תשא אות ה, קדושים אות ה, לחג השבועות אות י, נשא אות י, בלק אות ב, ערב יוכ"פ אות א
קיד ע"ב07 אתם קרויים אדם ואין אוה"ע קרויים אדםרסיסי לילה סי' מג (עמ' 83), פוקד עקרים סי' ב (עמ' 4), ה (עמ' 38), קדושת השבת סי' ה (עמ' 25), ז (עמ' 50), מחשבות חרוץ סי' ו (עמ' 24), ח (עמ' 58)
קיד ע"ב07 אתם קרויים אדם ואין אוה''ע וכו'קשוטי כלה חי"א אות שא
קיד ע"ב07 אתם קרויים אדם ואין עובדי כוכבים קרויים אדםמסילות בלבבם - מסילה כ אות קמד, קמו
קיד ע"ב07 אתם קרויים אדם ואין עכו"ם קרויים אדםמפי ספרים וסופרים ח"ב עמ' נא, עג
קיד ע"ב07 אתם קרויים אדם ולא עכו"םקשוטי כלה ח"ח אות קד
קיד ע"ב07 אתם קרויים אדםאהל משה (פרהנד, תשסה) ח"א עמ' ז
קיד ע"ב07 אתם קרויים אדםדרך חיים עמ' קעא
קיד ע"ב07 אתם קרויים אדםדרשות מהר"ל (יד מרדכי) עמ' שנד
קיד ע"ב07 אתם קרויים אדםלקוטי דיבורים עמ' 1323
קיד ע"ב07 אתם קרויים אדםמחשבת זקנים עמ' רלט
קיד ע"ב07 אתם קרויין אדם ואין נכרים קרויין אדםזרע קודש (תשסה) על התורה עמ' סה
קיד ע"ב07 אתם קרויין אדםאור יצחק (ראדוויל, תשסה) עמ' רל
קיד ע"ב07 אתם קרויין אדםאמרי אש (טאוב) עמ' סח
קיד ע"ב07 אתם קרויין אדםאמרי יהודה עמ' קכז
קיד ע"ב07 אתם קרויין אדםפירוש המכבי ישעיהו ונביאים אחרונים עמ' שכה
קיד ע"ב07 ולא עכו"ם קרויין אדםאהל משה (שיינרמן) בראשית עמ' שמח
קיד ע"ב08 בארבעה לא מצינא בשית מצינא וכו'מרפא לשון עמ' פא
קיד ע"ב08 בארבעה לא מצינא בשיתא מצינא א"ל ואמאי א"ל דחיקא לי מילתא וכו' סחט גלימא ריח א זבני' בתריסר אלפי דינרי וכו'דרכי צדק עמ' שכב
קיד ע"ב08 בארבעה לא מצינא בשיתא מצינאאהל נפתלי עמ' שלג
קיד ע"ב08 בארבעה לא מצינא בשיתא מצינאאור אברהם - רות עמ' תכג
קיד ע"ב08 בארבעה לא מצינא בשיתא מצינאדובר צדק עמ' 19, 28, קומץ המנחה עמ' 2 (סי' ז)
קיד ע"ב08 בארבעה לא מצינא וכו' - רש"יאור אברהם - מסכת מגילה עמ' עא, קפד
קיד ע"ב08 בארבעה לא מצינאנשמת חיים (ברלין) עמ' קכו
קיד ע"ב10 דבריה ועייליה לגן עדן אמר ליה פשוט גלימך ספי שקול מהני טרפיאוצרות חיים - אישים ח"ו עמ' קיא
קיד ע"ב10 רבה בר אבוה אליהו הוליכו על חומות ג"עשבט מוסר עמ' רו
קיד ע"ב12 כי הוה נפיק שמע דקאמר מאן קא אכיל לעלמיה כרבה בר אבוהאוצרות חיים - אישים ח"ו עמ' קיא
קיד ע"ב12 מאן קא אכיל לעלמיה כרבה בר אבוהחכמת התורה תולדות עמ' תצד
קיד ע"ב14 סחט גלימיה ריחא דג"עעמלה של תורה (סוף פרי צדיק ח"ג) עמ' 218
קיד ע"ב14 סחט גלימיה ריחא דג"עפרי צדיק מסעי אות ז
קיד ע"ב14 ריחייהו דטרפי דרבה בר אבוה, דפלגינהו לחתנוותאפנקסי הראי"ה ח"א עמ' רכג
קיד ע"ב18 לא תשכב בעבוטו וכו' לא תשכב ועבוטו אצלךשל"ה פרשת כי תצא אות כב
קיד ע"ב28 משכנו בשעת הלואתו וברש"י שםעיוני רש"י שמות ח"ב עמ' קסב-קסד
קיד ע"ב31 עד בא השמשהכתב והקבלה שמות פכ"ב פסוק כה = דברים פכ"ד פסוק יג
קיד ע"ב32 השב תשיב לועיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תרמח
קיד ע"ב39 משכנו ומת שומטו מעל גב בניואבן יהושע עמ' 132
קיד ע"ב40 שומטוהכתב והקבלה דברים פט"ו פסוק ב
קיד ע"ב רש"י - אליהו הנביא הוא פינחס אור אברהם ברכות עמ' סט
קיד ע"ב רש"י - אליהו הוא פנחסגנזי ישראל ח"ב דף קג ע"א, קד ע"ב
קיד ע"ב רש"י - פינחס הוא אליהובני יששכר ח"ב דף כ ע"ב
קיד ע"ב רש"י - פינחס זה אליהוס' העיקרים (מישור) עמ' תשלא
קיד ע"ב רש"י - פנחס זה אליהו (כהן בבית הקברות)עולת ראיה א שצד
קיד ע"ב רש"י - פנחס זה אליהוזכור לאברהם (וייס) פ' פנחס
קיד ע"ב רש"י - פנחס זה אליהופרדס המלך (תשסט) אות תקמו, תקנא
קיד ע"ב רש"י - ת"ח העוסקין בהלכות עבודה וכר, כאילו מקריבין וכו'אור אברהם שמות עמ' קפט
קיד ע"ב רש"י ד"ה גר תושבמשנת חיים ויקרא עמ' תצד
קיד ע"ב רש"י ד"ה ומר לאו כהן הואנחלת דבש מהדו"ק ח"ב סי' ג אות א
קיד ע"ב רש"י ד"ה לאו ההן - דאליהו הוא פינחסלקוטי שיחות ח"ד עמ' 1071, ח"ח עמ' 170, חי"ח עמ' 346, חכ"ח עמ' 343
קיד ע"ב רש"י ד"ה לאו כהן - אליהו הוא פנחספרי צדיק פנחס אות ד
קיד ע"ב רש"י ד"ה לאו כהן - אליהו הוא פנחסשיחת מלאכי השרת עמ' 15, לקוטי מאמרים עמ' 201
קיד ע"ב רש"י ד"ה מאידרך ישראל סי' ט ס"ק ח [הלכה]
קיד ע"ב רש"י ד"ה עד בא השמשעיוני רש"י שמות ח"ב עמ' קסד
קיד ע"ב רש"י דהיכא ראתייה ניהליה לאו חובלו הואגור אריה דברים פכ"ד הערה 14
קיד ע"ב רש"ידברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' רסח
קיד ע"ב רש"י - פנחס הוא אליהואגרא דכלה ח"ב עמ' יט
קיד ע"ב תוס' - ותשב נפש הילדהתקופה הגדולה (תשלב) עמ' תצ
קיד ע"ב תוס' ד"ה א"למכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' תתמו
קיד ע"ב תוס' ד"ה אמר ליה לאו - הא החיה אליהו בנה של האלמנה רישומי דברים עמ' טז
קיד ע"ב תוס' ד"ה אמר ליהאהלי יעקב (הוסיאטין) דף קב ע"ב
קיד ע"ב תוס' ד"ה אמראהלי יעקב (הוסיאטין) ח"ב עמ' סט
קיד ע"ב תוס' ד"ה אמרעיני שמואל (ראבין) עמ' כב
קיד ע"ב תוס' ד"ה מה שיסדרואהלי יעקב (הוסיאטין) דף שסו ע"א
קיד ע"ב תוס' ד"ה מהו - צדיקים אין מטמאין ודחה אותו כן וכו'לקוטי שיחות חי"ח עמ' 234
קיד ע"ב תוס' ד"ה מהו שיסדרו בבעל חובנחלת דבש מהדו"ק ח"א סי' לח אות לד
קיד ע"ב תוס' ד"ה מהו שיסדרו בבעל חובנחלת דבש מהדו"ק ח"ב סי' ג אות ב
קיד ע"ב תוס' ד"ה מהו שיסדרואמת ליעקב עה"ת עמ' תט
קיד ע"ב תוס' ד"ה מהובית ישי - דרשות עמ' רטז, שמז
קיד ע"ב תוס' ד"ה מהומשנת חיים במדבר עמ' שפא
קיד ע"ב תוס' ד"ה מהו, ששאל ר"י אל אליהו כשקבר את ר"ע הלא כהן אתה וכו'שפע חיים ח"ד עמ' מו
קיד ע"ב תוס' ד"ה מנין, טעם שערום לא יתרוםקרבן שבת (תשסח) עמ' לב
קיד ע"ב תוס' היאך נטמאתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' פה, רח
קיד ע"ב שיטה מקובצת ד"ה לאו כהן הקשה הא החיה אליהו בנה של האלמנה ומדוע לא הקשה עליו דהא כהן הוא ואיך נגע בילד המת ומתרץ שלא היה שם איסור דהעומד להחיות כחי דמירישומי דברים עמ' טז
קטו ע"א05 וכי מאחר דמחזירו לו למה ממשכן אותו בתחילהגור אריה שמות פכ"ב אות כז
קטו ע"א08 לביתו אי אתה וכו'דברי שלום חלק ב עמ' כג
קטו ע"א08 לביתו אי אתה נכנסאיש מבין דף ו ע"ג, ז ע"א
קטו ע"א09 אתה נכנס לביתו של ערבפירוש המכבי דברים עמ' קיג
קטו ע"א17 אבל אתה נכנס לשכר כתף וכו'עיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תרמו
קטו ע"א20 אלמנה בין עניה ובין עשירה אין ממשכנים אותה וכו'שמן הטוב (תשסב) - דברי תורה אות מא
קטו ע"א20 אלמנה עשירה אי ממשכנים אותהזכרון דברים (תשנט) עמ' קסה
קטו ע"א23 אלמנה עשירה ממשכנין אותהאמת ליעקב עה"ת עמ' תמג
קטו ע"א23 אלמנה עשירה ממשכנין אותהחקל יצחק (תשסג) עמ' תפו
קטו ע"א23 עניה אין ממשכנין אותהאור אברהם ויקרא עמ' רפו
קטו ע"א23 עניה בדוקא אין ממשכנין אותהאור אברהם - תלמוד תורה עמ' רצו, תא
קטו ע"א25 אם דרשינן טעמא דקראעיוני רש"י שמות ח"ב עמ' קנד
קטו ע"א25 דורשין טעמא דקראישא מדברותיך - מגילה עמ' רפ
קטו ע"א25 דריש טעמא דקראדגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' קו
קטו ע"א25 ורבי שמעון דריש טעמא דקראפרי צדיק ל"ג בעומר אות ח, סוכות אות יט
קטו ע"א25 ר"ש דורש טעמא דקראאור אברהם במדבר עמ' רטז
קטו ע"א25 ר"ש דריש טעמא דקראלקוטי שיחות ח"ה עמ' 31
קטו ע"א25 ר"ש דרש טעמא דקראויגד יעקב עמ' תרכח
קטו ע"א27 רבי שמעון לא דריש טעמא דקראחקל יצחק (תשסג) עמ' ריח, תקנב
קטו ע"א29 ושאני הכא שמפרש קרא ולא ירבהפירושי ראשונים
קטו ע"א29 ר' יהודה לא דריש טעמא דקרא ושאני הבא דמפרש קרא וכו'שבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' תקלז
קטו ע"א35 ולא רחים ורכב בלבד אמרואמרי אש (טאוב) עמ' שיב
קטו ע"א36 אין ממשכנים כלי אוכל נפשברכות אבי דף נט ע"א
קטו ע"א40 חבל רחיים ורכב לוקה ב'זכרון דברים (תשנט) עמ' קצ
קטו ע"א תוס' ד"ה אלמנהעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תרמא, תרנו
קטו ע"א תוס'הכתב והקבלה ויקרא פי"א פסוק יג
קטו ע"ב תוס' ד"ה שנאמר לא יחבולאמת ליעקב עה"ת עמ' תקיג
קטז ע"א תניא כוותיה דרב יהודה חבל זוג של ספרים וצמד של פרות חייב שתים זה בעצמו וזה בעצמו אינו חייב אלא אחתשל"ה על הפרשיות - הקדמה אות לא
קטז ע"א אף כל שהוא שני כלים חייב זה בפ"ע וזה בפ"עגור אריה דברים פכ"ד הערה 10
קטז ע"א רבא אפיק ספרא דאגדתא מיתמי בדברים העשויין להשאיל ולהשכירבאר הגולה באר ו הערה 1066-1065
קטז ע"ב הבית ובעליה של שנים שנפלו וכו'צמח צדיק (תשסז) עמ' תקכד
קטז ע"ב הבית והעליה שנפלו וכו'צמח ה' לצבי (תשסז) עמ' עה, תקמח
קיז ע"א04 דרך פתחים או דרך גגין ומהרש"לדגלי יהודה דרוש א אות ב
קיז ע"א15 מאי תקרה וכו׳ קינים וסנאיןטוב ירושלים שמות פכ"ו פסוק יז
קיז ע"א18 הנהו בי תרי דהוו דיירי חד עילאי וחד תתאי איפחית מעזיבה וכו'אוצרות חיים - יושר המידות עמ' שכח
קיז ע"א18 הנהו בי תרי דהוו דיירי חד עילאי וחד תתאי וכו'אוצרות חיים - תשובה ותיקונים עמ' רפא
קיז ע"א23 על התחתון לתקן וסימן 'ויוסף הורד מצרימה'אמרי רבי שפטיה עמ' קעז
קיז ע"א25 על המזיק להרחיק את עצמו או על הניזקבאר הגולה באר ז הערה 177
קיז ע"א38 הבית והעליה של שנים שנפלו וכו'שמועת יצחק - נ"ך יח
קיז ע"א38 הבית והעליה של שנים שנפלואדרת אליהו (קוצין) ח"א עמ' 77
קיז ע"א38 הבית והעליה של שניםדבש השדה עמ' נח
קיז ע"א38 הבית והעליה שנפלו, בעל העליה אומר לבעל הבית לבנותושפת אמת (ברעזאן, תשסח) עמ' תקצד
קיז ע"א38 הבית והעלייה של שנים שנפלו אמר בעל העלייה לבעה"ב לבנות וכו' עד שיתן לו יציאותיונועם אלימלך (תשסא) עמ' שא
קיז ע"א38 הבית והעלייה של שנים שנפלו וכו'עירין קדישין השלם עמ' תקלה
קיז ע"א39 בעל העליה בונה את הבית ודר בתוכו, עד שיתן לו את יציאותיונועם אלימלך דף עד ע"ג
קיז ע"ב ר"נ וכו' נחית לעומקא דדינאלקוטי שיחות חי"ב עמ' 123
קיח ע"א19 זמן ב"ד ל' יוםערבי נחל (תשסד) עמ' תקעד-תקעה
קיח ע"א19 זמן בית דיןערבי נחל (תשסד) עמ' תתרסט, תתתטז
קיח ע"א19 מי שאין לו לפרוע נותנים לו ל' יום וכו'ויגד יעקב עמ' קלא
קיח ע"א23 אין חצירו של אדםאבן ישראל על התורה (תשסב) עמ' יב
קיח ע"א42 הבטה בהפקר קונהחכמת התורה ויצא עמ' קטז
קיח ע"א42 הבטה בהפקר קונהחכמת התורה לך לך עמ' רמד
קיח ע"א42 הבטה בהפקר קנהישמח חיים (תשסה) מע' ה אות ח
קיח ע"א42 הבטה בהפקר קני וכו׳טוב ירושלים בראשית פי"ד פסוק יט
קיח ע"א42 הבטה בהפקרספרי המגיד מקאזניץ עמ' ריג
קיח ע"א49 אם יחיד מתנדב מנחת עומרחכמת התורה תצוה עמ' כה
קיח ע"א49 שמא לא ימסרם יפה יפהחכמת התורה תצוה עמ' קסט
קיח ע"א49 שמא לא ימסרנו יפה יפהצמח צבי אגרת סה
קיח ע"א רש"י - טול בשכרךהכתב והקבלה ויקרא פי"ט פסוק יג
קיח ע"ב27 הבנאי שמסר לאדריכל אדריכל חייבשל"ה - תולדות אדם אות נו
קיח ע"ב27 הניח אבן על הדימוסאחרי ראי (תשסד) דרשות סי' יב אות א
קיח ע"ב29 שתי גינות זו ע"ג זו והירק בנתיים וכו'יערות דבש ח"ב עמ' רמב
קיח ע"ב29 שתי גינות של ירק זו על גב זואמרי השכל עמ' 156
קיח ע"ב29 שתי גנות זו על גב זו והירק בינתים וכו'אוצרות חיים - מצוות עמ' רנו
קיח ע"ב29 שתי גנות זו על גב זו והירק בינתיםאהל משה (פרהנד, תשסה) ח"ב עמ' תצב
קיח ע"ב29 שתי גנות זו על גב זו וירק בינתיםחסד לאברהם - משמיע שלום (תשנה) עמ' קצד
קיח ע"ב29 שתי גנות זו על גב זו וירק בינתיםמשמיע שלום עמ' קצד
קיח ע"ב29 שתי גנות זו על גב זו וכו' רבי מאיר אומר וכו' רבי יהודה אומר וכו' אמר רבי שמעון וכו' אמר להו אפריון נמטייה לרבי שמעוןאוצרות חיים - אישים ח"ד עמ' רנ
קיח ע"ב29 שתי גנות זו על גב זואוזן שמואל דף לז ע"א, נה ע"ב
קיח ע"ב29 שתי גנות זו על גב זוויגד יעקב עמ' תשכב
קיח ע"ב29 שתי גנות זו על גבי זו וירק בנתיים וכו' רואין מהיכן ירק זה חיצפנת פענח (תשסו) עמ' רמב, שיד
קיח ע"ב29 שתי גנות זו על זה והירק בינתייםאדרת אליהו (קוצין) ח"ג עמ' 90
קיח ע"ב32 מאחר ששניהן יכולין למחות זה על זה רואין מהיכן ירק זה חיפרי צדיק נצבים אות ו
קיח ע"ב33 רואין מהיכן ירק זה חינתיב מצותיך (תשסח) עמ' צז
קיט ע"א אמר אפרים ספרא וכו' אפריון נמטייה לרבי שמעוןחמשה מאמרות (תשסט) - סמוכים לעד - ב"ק א, ב"ק-ב"מ ג
קיט ע"א אפריון נמטיה לר׳ שמעוןטוב ירושלים בראשית פמ"ט פסוק כב
קיט ע"א אפריון נמטיה לרבי שמעוןמשמרת איתמר (תשסה) עמ' תקעב
קיט ע"א אפריון נמטייה לרבי שמעוןשל"ה - שער האותיות אות פ ס"ק א
קיט ע"א אפריון נמטייהטוב טעם בראשית עמ' רצה
קיט ע"א הדרן עלך הבית והעלייה וסליקא לה מסכת בבא מציעאחמשה מאמרות (תשסט) - סמוכים לעד - ב"ק-ב"מ ב
קיט ע"א רש"י - שבור מלכא, מלכא ממשצפנת פענח (תשסו) עמ' שיד
קיט ע"א רש"י ד"ה קמיה דשבוד מלכא, ...ואמרוה להא דרבי שמעון דמתניתין קמיה וקלסה ואמר אפריון נמטייה לרבי שמעון יקבל חן מאתנו על דבר זהחמשה מאמרות (תשסט) - סמוכים לעד - ב"ק א
קיט ע"א רש"י שבור מלכא הוא שמואליערות דבש ח"ב עמ' רמה
קיט ע"א תוס' - נראה לפרש כפי' הקונטרס דשבור מלכא היה בקי בהלכותצפנת פענח (תשסו) עמ' שיד
קיט ע"א תוס' ד"ה תניאיערות דבש ח"ב עמ' רמד

מכון הלכה ברורה
ירושלים ת"ד 34300

פרטים נוספים
בטל' 02‎-6521259
פקס 02‎-6537516

ראשי | מידע | השיטה | פרסומים | דוגמה | תרומות | הסכמות | גלרית תמונות | בית מדרש וירטואלי
ספריה וירטואלית | הלכות פסח | הלכות חנוכה | מפתח לרמב"ם | נושאי הבירורים | פרשת השבוע
דף יומי | מצגות | מפתח לאגדות | מאגרי מידע | תקוני טעויות דפוס | צרו קשר

HOME | ABOUT HALACHA BRURA | השיטה | EXAMPLE |
PUBLICATIONS | DONATIONS | ENDORSEMENTS (HASKAMOT) | WEEKLY PARSHA | CONTACT US