Halacha Brura and Berur Halacha Institute

הכלה רוריבו הרורב הכלה ןוכמ

דומלתה תודגא לע םישוריפל חתפמ

תודגאל חתפמה לש ישארה ףדל

(תורוקמה לש אלמ טסקט םע) ארתב אבב תכסמ לע תודגא ירואיב טקלל

ארתב אבב תכסמ
(חנשת) לאומש ירבד
אמק ,הל 'מע
הציחמ תושעל וצרש ןיפתושה א"ע ב
דל 'מע םדא תמשנ רצחב הציחמ תושעל וצרש ןיפתושה א"ע ב
עצמאב לתוכה תא ןינוב
אלש 'יס םייניע תשודק 'וכו וריבח הדשב דומעל רוסא ב"ע ב
,גקת 'יס םייניע תשודק
דקת
קזיה הימש היאר קזיה ב"ע ב
זית 'מע ןשוח יכרד
[הכלה]
םש המלש ינפ ,בייחו ה"דות ב"ע ב
'מע דנשת זומת 'ג 'ס
גסר
'וג תיבה דובכ היהי לודג א"ע ג
(ןיטאיסוה) בקעי ילהא
ב"ע געק ףד
ינש תיב 'וכו דובכ היהי לודג א"ע ג
'מע ת"הע בקעיל תמא
גיר
רקע אלו ארוט אנרקע רמא אכלמ א"ע ג
ב"ח ינושרגה טוקלי הצע היל היבסא יכיה אטוב ןב אבבו ב"ע ג
סודרוהל
טס ףד ב"ח רכששי ינב
ב"ע
'וכו יאנומשח תיבדמ רמואה לכ ב"ע ג
ירעש םע) הבושת ירעש
רמאמ יעיבר רעש (םייח
ה
ןנבר והלוכל והנילטק םק א"ע ד-ב"ע ג
הינימ הצע לקשמל אטוב ןב אבבל היקבש
אוה ל"א ארבג אוההד היתנקת יאמ 'וכו
ורואב קוסעיו ךלי 'וכו םלוע לש ורוא הבכ
םלוע לש
א"ע טפ ףד םייחב םקלח הבכ אוה סודרוהל אטוב ןב אבב ל"א א"ע ד
ורוא
רועיש א"ח טפשמה בל
[הכלה] דכ
הנובו ולש ךותל סנוכ הצר םא אלא א"ע ד
הל תיל אצוה ב"ע ד ףדבו תיזח השועו
ארטשב אלא אתנקת
הרוא התיה םידוהיל
מק 'מע
רוא ארקנ ק"מהיב א"ע ד
אצר-צר 'מע ןויערה רוא ךמע השעמ השועב א"ע ד
ב"ח ינושרגה טוקלי ללקת לא ךלמ ךעדמב םג א"ע ד
זפש 'מע ןשוח יכרד
[הכלה]
םש ש"בוק ךלמ ואל יאה א"ע ד
,דלקת 'מע םייח ךרד
זסרת ,לרת ,במקת
קוסעיו ךלי םלוע לש ורוא הבכ אוה א"ע ד
םלוע לש ורואב
זסש 'מע ןשוח יכרד
[הכלה]
םלוע לש וניעב קסעתיו ךלי א"ע ד
תוא ד רעש הבושת ירעש
ה
לדתשהו םלוע לש ורואב קוסעו ךל א"ע ד
שדקמה תיב ןינבב
(רושימ) םירקיעה 'ס
בפרת 'מע
המצע אישהש ינפמ לאינד שנענ המל א"ע ד
רצאנדכובנל
,בקעיל וירבד דיגמ
,אק 'יס םירמא יטוקל
גנ 'יס הרות רוא
וארקיו אכהמ ...אתוכלמ אכר יאמ א"ע ד
ךרבא וינפל
(רושימ) םירקיעה 'ס
זפרת 'מע
'וכו סודרוה ןינב האר אלש ימ א"ע ד
,דס 'מע ב"ח םייח עפש
עק
אישהש ינפמ לאינד שנענ המ ינפמ א"ע ד
רצנדכובנל הצע
א"ח בהזל רוכ היתוורמ והלוכל והנילטק א"ע ד
בנר 'מע םהש ןבא
[הכלה]
עבוקה ה"דות א"ע ד
(רוטנק) בקעי קלח
זט שורד
וריבח תא ףיקמה ב"ע ד
דע 'מע םורמ יבתכמ לכה תא וילע ןילגלגמ ב"ע ד
זלק 'מע ו"ח םורמ ימ וילע םילגלגמ ולש תא רדגו ףקינ דמע ב"ע ד
לכה תא
בנר 'מע םהש ןבא
[הכלה]
ונמז ךות ערופ א"א א"ע ה
הצר 'מע םהש ןבא
[הכלה]
ונמז ךות ערופ םדא ןיא ןידב א"ע ה
םימכח יניע ריאמ
טס ףד א"ח א"ודהמ
א"ע
'וכו ונמזב אבו וריבחל ןמז עבוקה א"ע ה
'סותבו
וער 'מע םהש ןבא
[הכלה]
'יפקא אינור א"ע ה
878 'מע היארה תורצוא ונמז ךות ובוח ערופ םדא ןיא ב"ע ה
דער 'מע םירפא ןינב
[הכלה]
'סותב ב"ע ה
'מע מ"וח המלש תכרב
[הכלה] טע
ש"ארבו ,םימותי יסכמ ערפיל אבה ב"ע ה
םש
[הכלה] זע 'מע םהש ןבא יררצל 'ישייח אל ב"ע ה
וטק 'מע תורוא יללט ונמז ךות ערפד שיניא דבע אל ב"ע ה
'מע מ"וח המלש תכרב
[הכלה] אלק
'ירמא ימ ה"דת ב"ע ה
טנ ףד א"ח בהז תועבט
[הכלה] ג"ע
ימ ה"דות ב"ע ה
בלש 'מע םהש ןבא
[הכלה]
ימ ה"דות ב"ע ה
גכק 'מע םהש ןבא
[הכלה]
יתערפ אלכ יתיול אל א"ע ו
גנ ףד א"ח בהז תועבט
[הכלה] ד"ע
אוהו ה"דות א"ע ז
ג קלח שדוקה תורוא
בסש
הידהב יעתשמ אל והילא ב"ע ז
ןייוצמכ) תרבוח
ףד (היארה תורצואב
390 'ב היא ןיע ;19
תולדגמכ ידשו המוח ינא ב"ע ז
ב"ח ינושרגה טוקלי םלועל םיבוככ םיברה יקידצמו ב"ע ז
זי שורד ימע לא תושרד הרות וז המוח ב"ע ז
ב"ח ינושרגה טוקלי ןתנ ברל היפכא אברד אה יכ ב"ע ז
'מע ת"הע בקעיל תמא
דכר
ח"רד הירב אישק רמו אקוני רמ ב"ע ז
זפק 'מע ד"ח םייח עפש 'וכו ןנברא ארושד אמר האישנ י"ר ב"ע ז
ב"ח ינושרגה טוקלי ןנברא ארושד אמר האישנ י"ר ב"ע ז
ב"ח ינושרגה טוקלי תרוצב ינשב תורצוא חתפ יבר ב"ע ז
הרותבש רואמה אתוריטנ יכירצ אל ןנבר ב"ע ז
גירש זי ןפג היחתפ םרכ
ג
אתוריטנ יכירצ אל ןנבר ב"ע ז
םינושאר ישוריפ ברועכו בלככ ינסנרפ ל"א א"ע ח
ד קלח שדוקה תורוא
טצת
ץראה םעל יתפ יתתנש יל יוא א"ע ח
םינושאר ישוריפ ץראה םעל יתפ יתתנש יל יוא א"ע ח
ומק 'מע ו"ח םייח עפש םצבקא התע והלוכ ונת יא א"ע ח
ק ,ה 'מע ב"ח םייח עפש 'וכו םצבקא התע והלכ ינת יא א"ע ח
ה 'מע א"ח םייח עפש םצבקא התע והלכ ינת יא א"ע ח
קלב תשרפ םיספ תנותכ
א"ע ומ ,ב"ע המ
ליבשב אלא םלועל אב תונערופ ןיא א"ע ח
ודשד אלילכ ימד אוההכ ץראה ימע
אירבטא
152 'מע םייחה שפנ ךיבשב אלא םלועל האב תונערופ ןיא א"ע ח
ץראה ימע
א"ע אמק ףד דוד תבהא םלועל האב תונערופ ןיא א"ע ח
זע 'מע ןושל אפרמ ריעמ םהילגר םיתתכמש ח"ת ולא א"ע ח
הרות דומלל ריעל
זפק 'מע ד"ח םייח עפש םיתתכמש םימכח ידימלת ולא א"ע ח
םהילגר
דמק 'מע ב"ח םייח עפש ימרא ןושלב הז קוספ אלוע רמא א"ע ח
רמאנ
ירת 'יס רצחה רעש ינפל השמ רמא םימע בבוח ףא א"ע ח
םימע בבחמ התאש העשב וליפא ה"בקה
זלק 'מע א"ח םייח עפש ינפל השמ רמא 'וכו םימע בבוח ףא א"ע ח
'וכו ע"שבר ה"בקה
גירש ח ןפג היחתפ םרכ
א םרכה טרפ
םימע בבוח התאש העשב וליפא א"ע ח
דסק ,וע 'מע ןושל אפרמ םצבקא התע םייוגב ונתי יכ םג א"ע ח
חלק ףד ב"ח רכששי ינב
ד"ע
םיוגב ונתי יכ םג א"ע ח
םינושאר ישוריפ סנכנו םרמע ןב ןתנוי 'ר קחד א"ע ח
טית 'מע םייח ךרד ינשב תורצוא יבר חתפש השעמ א"ע ח
תרוצב
140 'מע םייחה שפנ םיאיבנדא אתיירואדא תרבע א"ע ח
םיבותכדא
םירבד יבכמה שוריפ
נש 'מע
יאיבנדאו אתיירואדא תרבע א"ע ח
...יבותכדאו
אצק 'יס ו"ח םולש ירבד 'וכו בלככ ינוסנרפ א"ע ח
חס ףד א"ח רכששי ינב
ד"ע
ברועכו בלככ ינסנרפ א"ע ח
גפק 'מע ב"ח םייח עפש ברועכו בלככ ינסנרפ א"ע ח
'מע (א"דיח) םייח חור
אס ,ה
א"בח 'רל היפכא אבר א"ע ח
אע שורד םיתעל הניב
אפת 'מע
'וכו תרוצב ינשב תורצוא חתפ יבר א"ע ח
םינושאר ישוריפ תרוצב ינשב תורצוא חתפ יבר א"ע ח
ב"ע זכ ףד יבא תוכרב י"ר רמא 'וכו תורצוא חתפ יבר א"ע ח
ברועכו בלככ ינסנרפ
'מע ד קלח םולש ירבד
המ ןמיס ה קלח ,אפ
'וכו תורצוא חתפ יבר א"ע ח
140 'מע םייחה שפנ אתוריטנ יכירצ אל ןנבר א"ע ח
םירבד יבכמה שוריפ
נש 'מע
בורקב ...ןבור ונת םא - י"שר א"ע ח
םצבקא
'מע יולה טבש תושרד
זכר
ריעל ריעמ םהילגר םיתתכמה ח"ת א"ע ח
הרות דומלל 'וכו
'מע ת"הע בקעיל תמא
בצת
הייפכא ה"דות א"ע ח
ףד (ןיסקאט) יבצ תרטע
ב"ע זס
התע םלוכ ונת יא ףסוי בר ינת א"ע ח
ךלמ אשממ טעמ ולחיו אל םאו םצבקא
םירשו
דפק ףד א"ח לארשי יזנג
ב"ע
כ"הע ותמאל תמא ןיד ןידש ןייד ב"ע ח
'וגו וריהזי םיליכשמהו רמא
'מע א"ח םלוע תוביתנ
במ
תמא ןיד ןדש ןייד ב"ע ח
זסק 'מע ב"יח םורמ ימ בהזה תא וחקי םהו ב"ע ח
ימי ,בוט רשבמ
'מע תוחילסהו םימחרה
וט
הז ,עיקרה רהוזכ וריהזי םיליכשמהו ב"ע ח
יקידצמו .ותימאל תמא ןיד ןדש ןייד
יאבג ולא ,דעו םלועל םיבכוככ םיברה
םיבכוכמ יפט ריהזמ עיקר :'סותבו .הקדצ
הרותבש רואמה וריהזי םיליכשמהו ב"ע ח
ד"ע זצ ףד רפוס בתכמ הקדצ יאבג ולא םיברה יקידצמו ב"ע ח
'מע יולה טבש תושרד
הסק
ידמלמ ולא 'וכו םיברה יקידצמו ב"ע ח
תוקונית
רפוס םתחל ןורכזה 'ס
חנ 'מע
דעו םלועל םיבכוככ םיברה יקידצמו ב"ע ח
תוקונית ידמלמ ולא
אכר 'מע ט"ח םורמ ימ הקדצ לע היפכ ב"ע ח
םירבד יבכמה שוריפ
וק 'מע
הקדצה לע ןינכשממ ב"ע ח
389 'מע היארה ירמאמ םיבכוככ םיברה יקידצמ ב"ע ח
די) ל"רהמ תושרד
דמת 'מע (יכדרמ
הבר הוצמ םייובש ןוידפ ב"ע ח
הרותבש רואמה הבר הוצמ םייובש ןוידפ ב"ע ח
ופ ףד א"ח רכששי ינב
ג"ע גנק ,א"ע
היב והנתא והלוכד יבש ב"ע ח
רוא ,בקעיל וירבד דיגמ
אסש 'יס הרות
םלוכמ השק יבש ב"ע ח
רמאמ ג"ח שדוח תלוע
חמר
ןלוכמ השק יבש ב"ע ח
(י'גלפ) םייחה תוצרא
א שורד
הקדצה י"ע םימכח ויהיו ט
הרותבש רואמה השממ הקדצ השועה לודג ?"ע ט
גירש אכ ןפג היחתפ םרכ
ב
םכח לע הרוש האובנה ?"ע ט
וכ ףד א"ח לארשי יזנג
ףד ב"ח ,ב"ע טנ ,א"ע
ב"ע דק
תונוזמל ןיקדוב ןיא א"ע ט
אצק 'מע ןושל אפרמ לכ דגנכ הקדצ הלוקש יסא בר רמא א"ע ט
תווצמה
וט ףד (י'גלפ) םייח שפנ
ב"ע
תוסכל םיקדוב א"ע ט
זמ ףד ב"ח רכששי ינב
א"ע
תונוזמל ןיקדוב ןיאו תוסכל ןיקדוב א"ע ט
ב"ח ינושרגה טוקלי ןתונ םדא םייק ק"מהיבש ןמזב א"ע ט
רפכתמו ולקש
גירש בכ ןפג היחתפ םרכ
ב
ולקש לקוש םייק ק"מהיבש ןמזב א"ע ט
ונש 'יס ו"ח םולש ירבד 'וכו רתוי השעמה לודג א"ע ט
םימכח ירבד טוקלי
דנש ,חמש 'יס תומש
השועהמ רתוי השעמה לודג א"ע ט
ב"ח ינושרגה טוקלי השועהמ רתוי השעמה לודג א"ע ט
ירעש םע) הבושת ירעש
רמאמ יעיבר רעש (םייח
אי
השועה ןמ רתוי השעמה לודג א"ע ט
'מע ע שורד םיתעל הניב
חעת
י"שרבו השועה ןמ רתוי השעמה לודג א"ע ט
םש
גכר 'מע םייח ךרד השועה ןמ רתוי השעמה לודג א"ע ט
גירש בכ ןפג היחתפ םרכ
ב
השועה ןמ רתוי השעמה לודג א"ע ט
תשרפ םיספ תנותכ
א"ע י ינימש
השועה ןמ רתוי השעמה לודג א"ע ט
גצק 'מע ןושל אפרמ השועה ןמ רתוי השעמה לודג א"ע ט
זק 'מע םדא תמשנ השועה ןמ רתוי השעמה לודג א"ע ט
'מע א"ח םלוע תוביתנ
חעק
השועה ןמ רתוי השעמה לודג א"ע ט
הפ ףד (לואש) בקעי לוק
ד"ע
השועה ןמ רתוי השעמה לודג א"ע ט
תוא ד רעש הבושת ירעש
וט תוא ת"הגא ,אי
השועה ןמ רתוי השעמה לודג א"ע ט
הרותבש רואמה השועה ןמ השעמה לודג א"ע ט
'מע ייחב ונבר יבתכ
ומש
השועה לודג א"ע ט
אצק 'מע ןושל אפרמ הלואגה תא תברקמש הקדצ הלודג א"ע ט
א"ע וע ףד דוד תבהא 'וכו ךרבתמ ינעל הטורפ ןתונה א"ע ט
המדקה ,המכח תישאר
א קרפ לודג רוא ,ט קרפ
השועה ןמ רתוי השעמה לודגו א"ע ט
ב"ח ינושרגה טוקלי תוסכל ןיקדוב רמא אדוהי ברו א"ע ט
ב"ח ינושרגה טוקלי ךמחל בערל סורפ אלה הכז א"ע ט
ב"ע המק ףד דוד תבהא 'וכו םיוגה םישועש דסחו הקדצ לכ א"ע ט
רוא ,המכח תישאר
א קרפ םלוע
תישילשמ ומצע םדא ענמי לא םלועל א"ע ט
הנשב לקשה
'מע ע שורד םיתעל הניב
דעת
ןוירשכ הקדצ שבליו ביתכד יאמ א"ע ט
'וכו ךל רמול
,א"ע טמ ףד יבא תוכרב
ב"ע וק
וא תוסכל ןיקדוב םא תקולחמ א"ע ט
תונוזמל ןיקדוב
,ב"ע הל ףד דוד תבהא
ב"ע וע
החוכ ןכיה דע דוד ןב המלשל ולאש א"ע ט
'וכו הקדצ לש
ב"ע הפ ףד דוד תבהא תווצמה לככ הקדצ הלוקש א"ע ט
907 'מע היארה תורצוא תווצמה לככ הקדצ הלוקש א"ע ט
וכ תוא ב 'עמ יפל שבד תוצמה לש דגנכ הקדצ הלוקש א"ע ט
ב"ח ינושרגה טוקלי םיינע בהוא םכיקלא םא ב"ע ט
בר 'מע ןושל אפרמ תפרטצמ הטורפו הטורפ הקדצ ףא ב"ע ט
לודג ןובשחל
ב"ח ינושרגה טוקלי המל וללה תוקדצ 'ב ב"ע ט
ףד (ץבעי) בוזא תדוגא
א"ע דפ
םינגוהמה םדא ינב ב"ע ט
'מע (א"דיח) םייח חור
ור
רתסב הקדצ השועה לודג ב"ע ט
ב"ח ינושרגה טוקלי רתוי רתסב הקדצ השועה לודג ב"ע ט
ר"שממ
אע שורד םיתעל הניב
פת 'מע
רתוי רתסב הקדצ השועה לודג ב"ע ט
'וכו ה"ע וניבר השממ
זכק 'מע ןושל אפרמ רתוי רתסב הקדצ השועה לודג ב"ע ט
וניבר השממ
'מע א"ח םלוע תוביתנ
געק
רתסב הקדצ השועה לודג ב"ע ט
ב"ח ינושרגה טוקלי הלואגה תא תברקמש הקדצ הלודג ב"ע ט
ןמיס ה קלח םולש ירבד
ולק
'וכו םדא ינבב םלישכה ב"ע ט
'מע (א"דיח) םייח חור
מר
ינעל סייפמה ב"ע ט
כק 'מע ןהכה הוצו א"יב ךרבתמ םירבדב וסייפמה ב"ע ט
תוכרב
זט 'מע ןויערה רוא א"יב ךרבתמ םירבדב וסייפמה ב"ע ט
תוכרב
יר 'יס ו"ח םולש ירבד 'וכו ינעל הטורפ ןתונה ב"ע ט
(אנרובדנ) יכדרמ רמאמ
טע 'מע
ךרבתמ ינעל הטורפ ןתונה ב"ע ט
טיק ףד תבש לש ורודס
ג"ע
ששב ךרבתמ ינעל הטורפ ןתונה ב"ע ט
הרשע תחאב וסייפמהו תוכרב
רעש םיקידצ תוחרוא
טמ 'מע םימחר
ששב ךרבתמ ינעל הטורפ ןתונה ב"ע ט
א"יב ךרבתמ םירבדב וסייפמהו תוכרב
תוכרב
אי שורד םיתעל הניב
הצ 'מע
ששב ךרבתמ ינעל הטורפ ןתונה ב"ע ט
'וכו רשע דחאב ךרבתמ וסייפמהו תוכרב
תוא ד רעש הבושת ירעש
בס ,זט תוא ת"הגא ,אי
ששב ךרבתמ ינעל הטורפ ןתונה ב"ע ט
הרשע תחאב ךרבתמ וסייפמהו תוכרב
ףסוי ירמא
וס ףד רבדמב-ארקיו
ג"ע
הפוכ ףא רתסב הקדצ השועה ב"ע ט
תשרפ םיספ תנותכ
ג"ע חכ יתוקחב
םדא ינב ול איצממ אוה ךורב שודקה ב"ע ט
םהילע לבקל הקדצ םהל תושעל םינגוהמה
ורכש
םינושאר ישוריפ תחאב ךרבתמ םירבדב וסייפמהו ב"ע ט
הרשע
ירעש םע) הבושת ירעש
רמאמ יעיבר רעש (םייח
אי
א"יב ךרבתמ םירבדב וסייפמהו ב"ע ט
תוכרב
כ רהוט יליפרע היתעד השלח ב"ע ט
ב"ח ינושרגה טוקלי םלועב וארבנ םישק םירבד 'י ב"ע ט
ב"ח ינושרגה טוקלי ךבישהל ןידה לעבל ול שי ב"ע ט
,זסק 'מע ןושל אפרמ
זצק ,גצק
ששב ךרבתמ ינעל הטורפ ןתונה לכ ב"ע ט
א"יב וסיפמהו תוחרב
ב"ח ינושרגה טוקלי ששב ךרבתמ ינעל הטורפ ןתונה לכ ב"ע ט
תוכרב
ב"ח ינושרגה טוקלי ןיבוצק םדא לש ויתונוזמש םשכ ב"ע ט
ףד (ןיסקאט) יבצ תרטע
ב"ע ע
המ ןוירשכ הקדצ שבליו ביתכד יאמ ב"ע ט
ףרטצמ הטורפו הטורפ לכ ךכ 'וכ הז ןוירש
לודג ןובשחל
ףד (ןיסקאט) יבצ תרטע
א"ע טס
המ ןוירשכ הקדצ שבליו ביתכד יאמ ב"ע ט
'וכ הפילקו הפילק לכ הז ןוירש
'מע (א"דיח) םייח חור
חיק
הקדצ תושעל םינגוהמ ב"ע ט
'מע א"ח םלוע תוביתנ
טסק
הקדצ תושעל ףדורש ימ ב"ע ט
ב"ח ינושרגה טוקלי לד ןנוח 'ד הולמ ב"ע ט
םינושאר ישוריפ הקדצ אצמי הקדצ ףדורד םושמ ב"ע ט
שאהמ לצומ
ס ףד (םטשרבלה)
רה םלועב וארבנ םישק םירבד הרשע ב"ע ט
'וכו השק
גירש בכ ןפג היחתפ םרכ
ב
ןוירשכ הקדצ ב"ע ט
ב"ח ינושרגה טוקלי הקדצ הלודג רמא אדוהי 'ר ב"ע ט
'מע (א"דיח) םייח חור
זיק
הקדצ ףדור ב"ע ט
במר 'מע רסומ טבש םייח הקדצ אצמי דסחו הקדצ ףדור ב"ע ט
דובכו
הרותבש רואמה הקדצ אצמי הקדצ ףדור ב"ע ט
(י'גלפ) םייחה תוצרא
א שורד
הקדצה ןינעב י
ףד (ןיסקאט) יבצ תרטע
א"ע אע
סנרפו ינע ואצמו ודימ עלס לפנש ירה י
רכש לבקמ הז ירה ונממ
ונ ףד (לואש) בקעי לוק
ג"ע
ז"הועב ןישוע לארשיש דסחו הקדצ לכ י
ת"הגא הבושת ירעש
טנ תוא
הטורפ ןתונ היה םימכחה ןמ דחא א"ע י
ללפתהל אב היהש העשו העש לכ הקדצל
ופק 'מע ט"ח םורמ ימ םיסנרפמ םתאו םיינע השע םכיקלא א"ע י
םתוא
'מע (גנשת) םייחה 'ס
*חצ
ינפמ אוה םיינע בהוא םכיהלא םא א"ע י
םסנרפמ וניא המ
חמק ףד ב"ח לארשי יזנג
ב"ע
ינפמ אוה םיינע בהוא םכיקולא םא א"ע י
'וכו םסנרפמ וניא המ
בצק 'מע ןושל אפרמ המ ינפמ םיינע בהוא םכיקולא םא א"ע י
'וכו םסנרפמ וניא
חלק 'יס ו"ח םולש ירבד 'וכו בהוא םכיקלא םא א"ע י
דמ 'מע ה"ח םורמ ימ המ ינפמ - םיינע בהוא םכיקלא םא א"ע י
םסנרפמ וניא
םימכח ירבד טוקלי
אל 'יס תישארב
ינפמ אוה םיינע בהוא םכיקלא םא א"ע י
םהב ונא לוצינש ידכ - םסנרפמ וניא המ
םנהיג לש הנידמ
ב"ע טפ ףד םלוע תבהא םיינע בהוא םכיקלא םא א"ע י
ל 'מע רסומ טבש וניא המ ינפמ םיינע בהוא ה"בקה םא א"ע י
םסנרפמ
(ןיטאיסוה) בקעי ילהא
א"ע פש ףד
םינב םיורק ןנא א"ע י
חל 'מע ט"ח ט"וי תרהט התוא םיבכמ םימ השק שא א"ע י
זמק 'מע א"יח םורמ ימ לש ונוצר םישוע לארשי ןיאש ןמזב א"ע י
םידבע םיארקנ םוקמ
לר 'מע ג"יח םורמ ימ לש ונוצר םישוע לארשי ןיאש ןמזב א"ע י
םידבע םיארקנ םוקמ
במ 'מע ג"יח םורמ ימ םוקמ לש ונוצר םישוע ןיאש ןמזב א"ע י
םידבע םתא
,דלר 'מע ח"ח םורמ ימ
הנר
םוקמ לש ונוצר םישוע ןיאש ןמזב א"ע י
םידבע םיארקנ
םימכח ירבד טוקלי
זסר 'יס תומש
םוקמ לש ונוצר ןישוע םתאש ןמזב א"ע י
םינב םייורק םתא
א"ע אס ףד יול תשודק ...םוקמ לש ונוצר ןישוע םתאש ןמזב א"ע י
הכ 'מע ב"ח םורמ ימ םוקמ לש ונוצר םישוע לארשיש ןמזב א"ע י
לש ונוצר םישוע ןיאשכו םינב םיארקנ
םידבע םיארקנ םוקמ
'מע ייחב ונבר יבתכ
ומש
הקדצ הלודג א"ע י
,בצק 'מע ןושל אפרמ
וצק
לש הנידמ הליצמש הקדצ הלודג א"ע י
םנהינ
א"ע גכק ףד יבא תוכרב הלואגה תא תברקמש הקדצ הלודג א"ע י
תוא א שורד הדוהי ילגד
גכ
הלואגה תא תברקמש הקדצ הלודג א"ע י
םימכח ירבד טוקלי
חפר 'יס תומש
הלואגה תא תברקמש הקדצ הלודג א"ע י
והיעשי יבכמה שוריפ
'מע םינורחא םיאיבנו
טמ
הלואגה תא תברקמש הקדצ הלודג א"ע י
א"ח ד"בח ימגתפ רצוא
33 'מע
הלואגה תא תברקמש הקדצ הלודג א"ע י
זק ףד א"ח רכששי ינב
גמק ,הגה ד"ע במק ,ג"ע
א"ע זל ףד ב"ח ,א"ע
,ב"ע טמ ,ב"ע זל ,(ה"גה)
ב"ע עק
הלואגה תא תברקמש הקדצ הלודג א"ע י
'מע דנשת זומת 'ג 'ס
טער
הלואגה תא תברקמש הקדצ הלודג א"ע י
םירבד יבכמה שוריפ
ות 'מע
הלואגה תא תברקמש הקדצ הלודג א"ע י
דנ ףד (לואש) בקעי לוק
ד"ע
הלואגה תא תברקמש הקדצ הלודג א"ע י
במ שורד םיתעל הניב
זסר 'מע
הלואגמ תא תברקמש הקדצ הלודג א"ע י
'וכו
'מע יולה טבש תושרד
חס
דבוע וליאכ הקדצה ןמ וניע םילעמה א"ע י
ז"ע
בנ 'יס האמל הרשע ינפ לבקמו הכוז ינעל הטורפ ןתונה א"ע י
הניכשה
םירבד יבכמה שוריפ
גר 'מע
םלועל ותניכש ויזמ םעיבשמ ה"בקה א"ע י
...אבה
במ ףד ךלמילא םעונ
ד"ע גע ,ג"ע חס ,ב"ע
וכתחמ לזרב - השק רה א"ע י
'מע יולה טבש תושרד
בלר ,אצ
וכתחמ לזרבכ השק רה א"ע י
רעש םיקידצ תוחרוא
סק 'מע הבושת
םגו ...אטוחה דעב ןגי דסחה הנהו א"ע י
תומה ןמ ונליצי
'מע (גנשת) םייחה 'ס
אנק
ילצמ רדהו ינעל הטורפ ביהי א"ע י
םינושאר ישוריפ ילצמ רדהו ינעל הטורפ ביהי א"ע י
םינושאר ישוריפ םייח אצמ יאצומ יכ - םייח אצמי א"ע י
'מע א"ח םלוע תוביתנ
העק
ןידה לעבל ןוחתפ ול שי א"ע י
'מע ייחב ונבר יבתכ
דמש
ןיד לעבל הפ ןוחתפ ול שי א"ע י
המ ףד ב"ח רכששי ינב
א"ע
םינב וארקנ לארשי א"ע י
זמ 'יס האמל הרשע םעפו םינב םיארקנ םעפ לארשי א"ע י
םידבע םיארקנ
רמאמ התעפשהו הרבחה
ח קרפ 15
םונהיג לש הנידמ ונא לצנינש ידכ א"ע י
'מע ב"ח ינושרגה טוקלי
ונק
הקדצ לש החכ א"ע י
רמאמ ג"ח שדוח תלוע
חצקת
ןיע םילעמה לכ א"ע י
ירעש םע) הבושת ירעש
רמאמ ישילש רעש (םייח
זס
וליאכ הקדצה ןמ וניע םילעמה לכ א"ע י
םיבכוכ תדובע דבוע
תוא א שורד הדוהי ילגד
דכ
'וכ הקדצה ןמ ויניע םילעמה לכ א"ע י
'מע א"ח םלוע תוביתנ
אעק
הקדצה ןמ ויניע םילעמה לכ א"ע י
םינושאר ישוריפ הקדצה ןמ ויניע םילעמה לכ א"ע י
'מע א"ח םלוע תוביתנ
ועק
ינעל הטורפ ןתונה לכ א"ע י
דכק ףד תבש לש ורודס
ב"ע
ןיב לודג םולש 'וכ דסחו הקדצ לכ א"ע י
'וכ לארשי
םינושאר ישוריפ ןישוע לארשיש דסחו הקדצ לכ א"ע י
אר ,זיק 'מע ןושל אפרמ 'וכו םיבצוק םדא לש ויתונוזמש םשכ א"ע י
ימי ,בוט רשבמ
'מע תוחילסהו םימחרה
חפת
ול ןיבוצק םדא לש ויתונוזמש םשכ א"ע י
םדא לש ויתונורסח ךכ ,הנשה שארמ
סורפ אלה הכז .הנשה שארמ ול ןיבוצק
איבת םידורמ םיינעו ,הכז אל .ךמחל בערל
תיב
ד לוק ב שורד םינג ןדע םידבע לארשי ינב יל יכ א"א בותכ א"ע י
'וכ א"אכו
ג"ע וכ ףד םהרבא חקיו הרבע םויב ןוה ליעוי אל ביתכ א"ע י
חלק 'יס ו"ח םולש ירבד 'וכו ןוה ליעוי אל א"ע י
םינושאר ישוריפ לש יקנראל הטורפ םדא ןתי אל א"ע י
הקדצ
א רמאמ עשוהי ןסוח
דצק 'מע ד"פ
ץיקהב העבשא" ביתכד יאמ א"ע י
ולא :קחצי רב ןמחנ בר רמא - "ךתנומת
םהיניעמ הנש ןידדנמש םימכח ידימלת
הזה םלועב
'מע ייחב ונבר יבתכ
במש
ןורוד ול איבמ ד"וב ךלמ א"ע י
'מע א"ח םלוע תוביתנ
עק
הקדצ לש החכ ןכיה דע א"ע י
'מע (גישת) לאומש ירבד
טפ ,אס
הטמל םינוילע יתיאר ךופה םלוע א"ע י
הלעמל םינותחתו
בי 'מע תלהק השמ ידי 'וכו םלועב םישק םירבד הרשע א"ע י
חפ 'מע ןויערה רוא וארבנ םישק םירבד הרשע א"ע י
הכ 'מע ח"ח םורמ ימ וגיפמ ןיי - השק דחפ א"ע י
םימכח ירבד טוקלי
הצתת 'יס תישארב
רדהו ינעל הטורפ ביהי רזעלא 'ר א"ע י
ילצמ
אלק ףד ב"ח רכששי ינב
ב"ע
רדהו ינעל הטורפ ביהי רזעלא 'ר א"ע י
ילצמ
בל ףד ב"ח רכששי ינב
ג"ע
ינבד םולחב האר יאכז ןב ןנחוי 'ר א"ע י
'וכו ירניד תואמ עבש רסחימל יעב היתחא
גנק ףד ב"ח רכששי ינב
ד"ע
טימתשיא אגרדב ךילס אוה אפפ 'ר א"ע י
לפימל אעבו אערכ
ב"ח ינושרגה טוקלי אגרדב קילס אק הוה אפפ בר א"ע י
םימכח ירבד טוקלי
ונש ,איק 'יס תומש
ילצמ רדהו ינעל הטורפ ביהי א"ר א"ע י
זסק 'מע ןושל אפרמ ילצמ רדהו ינעל הטורפ ביהי א"ר א"ע י
'מע (א"דיח) םייח חור
חנ
סופורסונרוטל ע"ר א"ע י
ףד (ןיסקאט) יבצ תרטע
א"ע הס
טימשיא אגרדב קילס הוה אפפ בר א"ע י
'וכ רמא לפימל יעב היערכ
הכק ףד תבש לש ורודס
ב"ע
ינעל הטורפ ביהי הוה רזעלא יבר א"ע י
ילצמ רדהו
טיק 'מע עשוהי תקלח
הנר הרעה
רדהו ינעל הטורפ ביהי רזעלא יבר א"ע י
ילצמ
הדוהי יבצ ברה תוחיש
419 'מע רבדמב
רדהו ינעל הטורפ ביהי רזעלא יבר א"ע י
ילצמ
א"ח ד"בח ימגתפ רצוא
34 'מע
רדהו ינעל הטורפ ביהי רזעלא יבר א"ע י
ילצמ
בל ףד ב"ח רכששי ינב
ג"ע
םוי יאצומב ,אמלחב אזח 'יפ י"שר א"ע י
הקדצ והיינימ לקש ,והנישע 'פ ,םירופכה
די) ל"רהמ תושרד
הסש 'מע (יכדרמ
ע"ר תא עשרה סופורסונרוט לאש א"ע י
בכ שורד ימע לא תושרד ה"בקה םא ...סופורסונרוט לאש א"ע י
םסנרפמ וניא המ ינפמ םיינע בהוא
בצ ףד םלוע תבהא המל וללה תוקדצ יתש א"ע י
'פ א"ח םורמב רידא
הצר ,דצר
םהיניעמ הניש ןידדנמ ח"ת א"ע י
150 'מע םייחה שפנ ז"מועב םהיניעמ הניש ןידדנמש ח"ת א"ע י
א"ח םידעומ םייח יתפש
הנ 'מע
ךופה םלוע ל"א תיזח יאמ הובא ל"א ב"ע י
הלעמל םינותחתו הטמל םינוילע יתיאר
ב"ח ינושרגה טוקלי ב"הוע ןב והזיא ב"ע י
גירש בי ןפג היחתפ םרכ
א
ב"הוע ןב והזיא ב"ע י
אלק ףד ב"ח רכששי ינב
ג"ע חלק ,א"ע
םורת המב ה"בקה ינפל השמ רמא ב"ע י
אשת יכב היל רמא לארשי ןרק
דצק 'מע ןושל אפרמ םמורת המב ה"בקה ינפל השמ רמא ב"ע י
לארשי ןרק
ב"ח ינושרגה טוקלי קידצה ןימינב לע וילע ורמא ב"ע י
בלק 'יס ו"ח םולש ירבד 'וכו אבש ימ ירשא ב"ע י
א רמאמ עשוהי ןסוח
זיר 'מע ח"פ
ודיב ודומלתו ןאכל אבש ימ ירשא ב"ע י
הנ 'מע עשוהי תקלח
הרעה חע 'מע ,מק הרעה
,חק הרעה חלק 'מע ,דס
'מע ,גס הרעה במק 'מע
אעק 'מע ,חפ הרעה המק
הרעה הר 'מע ,י הרעה
חנר
ודיב ודומלתו ןאכל אבש ימ ירשא ב"ע י
ב"ח ינושרגה טוקלי ודיב ודומלתו ןאכל אבש ימ ירשא ב"ע י
פק ףד א"ח לארשי יזנג
ףד ב"ח ,ב"ע חר ,א"ע
א"ע דס
יכ"ב 'וכו לארשי ןרק םורת המב ב"ע י
"אשת
ב"ע הפ ףד בוט בר אשת יכב 'וכ לארשי ןרק םורת המב ב"ע י
'וג
וכ תוא ב 'עמ יפל שבד לארשי ןרק םורת המב ב"ע י
גירש זי ןפג היחתפ םרכ
א
אשת יכב ,לארשי ןרק םורת המב ב"ע י
זיק 'מע םייח ךרד היחיש ליבשב הקדצל וז עלס רמואה ב"ע י
ינב
'מע ח"ח ט"וי תרהט
איק
םנהגב לפונ רהיתמה ב"ע י
םילהת לע תופי םינפ
אנש 'מע
ירה וינב ויחיש תנמ לע הקדצ ןתונה ב"ע י
רומג קידצ הז
דכ 'מע רסומ טבש ודמעל הלוכי הירב לכ ןיא דול יגורה ב"ע י
ןתציחמב
זיק 'מע ו"ח םייח עפש דומעל הלוכי הירב לכ ןיא דול יגורה ב"ע י
ןתציחמב
א"ח ד"בח ימגתפ רצוא
126 'מע
דול יגורה ב"ע י
357 'ב היא ןיע דול יגורה ב"ע י
'מע ע שורד םיתעל הניב
העת
דסכו הקדצ לכ תאטח םימואל דסחו ב"ע י
'וכו םהל אוה אטח םישוע ה"מואש
'מע היארה תורצוא
;הק רהוט יליפרע ;908
בי ,ו אי הבושתה תורוא
י
תאטח םימואל דסחו ב"ע י
הרותבש רואמה תאטח םימואל דסחו ב"ע י
'מע (א"דיח) םייח חור
ס ,טנ
םימואל דסח ב"ע י
(ןיטאיסוה) בקעי ילהא
א"ע טער ףד
תאטח םימואל דסח ב"ע י
חפר ,זכר 'מע תבש תעד םהל אוה תאטח ןישוע ם"וכעהש דסח ב"ע י
חמר 'מע ןושל אפרמ םנהיגב לפונ רהיתמה לכ ב"ע י
הונע ,המכח תישאר
א תוא ב קרפ
םנהיגב לפונ רהיתמה לכ ב"ע י
זכ שורד םיתעל הניב
דפק 'מע
'וכו םנהיגב לפונ רהייתמה לכ ב"ע י
תוא י"הס הבושת ירעש
דפ
ןהל אוה אטח ןישוע ע"הואש דסח לכ ב"ע י
'וכ הריצק שביב 'וכ ךשמתש 'וכ
'מע ד שורד םיתעל הניב
ל
ןישוע ם"וכע תומואש דסחו הקדצ לכ ב"ע י
'וכו םהל אוה אטח
הצק ,בע 'מע ןושל אפרמ אלא וניא םייוגה ןישועש הקדצ לכ ב"ע י
תאטח
אר 'מע ד"ח םייח עפש הקדצ לש יקנראל הטורפ םדא ןתי אל ב"ע י
'וכו
(רושימ) םירקיעה 'ס
בפרת 'מע
והנילבק אלו ימא יברד הימקל ב"ע י
ב"ח ינושרגה טוקלי הקדצ לש החכ ןכיה דע ב"ע י
טצק 'מע ןושל אפרמ 'וכו הקדצ לש וחכ ןכיה דע ב"ע י
דל 'מע א"ח להי רוא יתיאר ךופה םלוע ב"ע י
ב"ח (רושימ) חולישה ימ
זלק 'מע
יתיאר ךופה םלוע ב"ע י
ןמיס ה קלח םולש ירבד
חכק
'וכו יתיאר ךופה םלוע ב"ע י
(חנשת) לאומש ירבד
לק ,אק ,גע 'מע
'וכ הטמל םינוילע יתיאר ךופה םלוע ב"ע י
וק רהוט יליפרע רהיתהלו ראפתהל ידכ םישוע ב"ע י
ב 'מע א"ח להי רוא הלעמל םינוילע ב"ע י
השמל הלפת
הלר 'מע (ונינשומלא)
השק התימו 'וכו םישק םירבד הרשע ב"ע י
םלוכמ
חס 'מע ןויערה רוא אוה אטח ןישוע ע"הואש הקדצ ב"ע י
ימי ,בוט רשבמ
'מע תוחילסהו םימחרה
קת ,הלת
םימואל דסחו יוג םמורת הקדצ ב"ע י
לארשי ולא ,יוג םמורת הקדצ .'וכו תאטח
.ץראב דחא יוג לארשי ךמעכ ימו :ביתכד
דסחו הקדצ לכ ,תאטח םימואל דסחו
,ןהל אוה אטח ןישוע ם"וכע תומואש
וב לדגתהל אלא ןישוע םניאש
ב"ח ינושרגה טוקלי לארשי ןרק םמורת המב ע"שבר ב"ע י
א"ח (רושימ) חולישה ימ
זסר 'מע
'וכו ב"וע ןב והזיא המלש תא ולאש ב"ע י
םינושאר ישוריפ ב"הוע ןב והזיא המלש תא ולאש ב"ע י
ףד (ןיסקאט) יבצ תרטע
א"ע טס
החכ ןכיה דע דוד ןב המלש תא ולאש ב"ע י
דוד שריפ המ וארו ואצ םהל רמא הקדצ לש
יבא
ומ 'מע ב"ח שבד תורעי ןב והזיא ודוד ןבב המלשל ולאש ב"ע י
דובכ ויניקז דגנ 'וכו ס"הוע
טס שורד םיתעל הניב
חסת 'מע
לש החכ ןכיה דע דוד ןב המלשל ולאש ב"ע י
'וכו הקדצ
וסק ףד ב"ח רכששי ינב
ג"ע
לש החכ ןכיה דע דוד ןב המלשל ולאש ב"ע י
'וכו הקדצ
,י 'מע (א"דיח) םייח חור
הר
החכ ןכיה דע 'וכו המלשל ולאש ב"ע י
דכ ףד םהרבא חקיו
א"ע הכ ,א"ע
הקדצ לש החכ ןכיה דע המלשל ולאש ב"ע י
טלק ףד א"ח רכששי ינב
הגה ג"ע
הנוע תחמש ב"ע י
זיש 'מע י"ח ט"וי תרהט 'וכ דפקיא ימא יבר עמש ב"ע י
ףד (ןיסקאט) יבצ תרטע
ב"ע גע
הלעמל יתזנג ינאו הטמל וזנג יתובא א"ע אי
בפק ףד א"ח לארשי יזנג
א"ע
(זבנומ) התאו ופיסוהו וזנג ךיתובא א"ע אי
םזבזבמ
188 'מע ראבה ןמ ימצעל יתזנג ינא א"ע אי
'מע ת"הע בקעיל תמא
וטקת
קידצה ןימינב א"ע אי
זצק 'מע רסומ טבש הלעמל יתזנג ינאו הטמל וזנג םה א"ע אי
רעש םיקידצ תוחרוא
סק 'מע הבושת
םגו ...אטוחה דעב ןגי דסחה הנהו א"ע אי
תומה ןמ ונליצי
(אנרובדנ) יכדרמ רמאמ
חפ 'מע
לארשימ תחא שפנ םייקמה לכ א"ע אי
'מע (א"דיח) םייח חור
גמק ,אס
וזנג יתובא זבנומ א"ע אי
'מע ייחב ונבר יבתכ
גמש
קידצה ןימינבב השעמ א"ע אי
הרותבש רואמה ךלמה זבנומב השעמ א"ע אי
רמאמ ג"ח שדוח תלוע
הנ/הכ
ךלמה זבנומב השעמ א"ע אי
'מע כ שורד םיתעל הניב
ופק 'מע זכ שורד ,טמק
זבזבש ךלמה זבנומב השעמ א"ע אי
'וכו ויתובא תורצואו ויתורצוא
'מע ייחב ונבר יבתכ
המש-דמש
זבנומב השעמ א"ע אי
ה 'מע םירפא ןינב
[הכלה]
א"בטירבו א"בשרב וימיצפ ץרפ א"ע אי
א"ח בהזל רוכ אוה איבנ ואל םכח וטא א"ע בי
טע 'יס ו"ח םולש ירבד 'וכו ןמ הלטינש פ"עא א"ע בי
גצ 'מע םייח ךרד איבנמ ףידע םכחו א"ע בי
א"ע הל ףד השמ תכרב איבנמ ףידע םכח א"ע בי
גי ףד א"ח לארשי יזנג
א"ע כק ,א"ע
איבנמ ףידע םכח א"ע בי
תוא ב שורד הדוהי ילגד
ז
איבנמ ףידע םכח א"ע בי
די) ל"רהמ תושרד
הכר 'מע (יכדרמ
איבנמ ףידע םכח א"ע בי
רמאמ םידימלתה תבוח
גפק 'מע ינש
איבנמ ףידע םכח א"ע בי
אצש 'מע ז"ח םורמ ימ איבנמ ףידע םכח א"ע בי
,חס 'מע םולש עימשמ
גפק ,חסק
איבנמ ףידע םכח א"ע בי
הדוהי יבצ ברה תוחיש
91 'מע רבדמב
איבנמ ףידע םכח א"ע בי
טש 'מע תבש תעד (ן"במרבו) איבנמ ףידע םכח א"ע בי
'מע ת"הע בקעיל תמא
אסר
איבנמ ףידע םכח א"ע בי
גק ףד א"ח רכששי ינב
,ד"ע אס ףד ב"ח ,א"ע
ג"ע טפ
איבנמ ףידע םכח א"ע בי
ב 'מע 'ה תורובג איבנמ ףידע םכח א"ע בי
(רדנלדירפ) ל"חמר יזנג
גסר 'פ
איבנמ ףידע םכח א"ע בי
רמאמ התעפשהו הרבחה
אי קרפ 4
איבנמ ףידע םכח א"ע בי
בפ 'מע ןושל אפרמ איבנמ ףידע םכח א"ע בי
149 'מע םייחה שפנ איבנמ ףידע םכח א"ע בי
הע ףד (י'גלפ) םייח שפנ
ב"ע
איבנמ ףידע םכח א"ע בי
212 'ב היא ןיע איבנמ ףידע םכח א"ע בי
םילהת לע תופי םינפ
ה 'מע
איבנמ ףידע םכח א"ע בי
,געק 'מע לארשי תראפת
זטר
איבנמ ףידע םכח א"ע בי
ועק 'יס ו"ח םולש ירבד 'וכו ק"מהיב ברחש םוימ א"ע בי
'מע א"ח םלוע תוביתנ
גמ
איבנה ףידע ח"ת א"ע בי
הכ ףד ש"ארה תושרד
גכ שורד ב"ע
'וכו וטא ה"ד 'סות א"ע בי
והיעשי יבכמה שוריפ
'מע םינורחא םיאיבנו
דמש
םיטושל הנתינו ...האובנ הלטינ... ב"ע בי
'מע מ"וח המלש תכרב
[הכלה] הפק ,אפק ,חעק
ןוגכ 'וכ ארצמא אערא ןבזד אוהה ב"ע בי
םודס תדמ לע ןיפוכ הז
א"ח בהזל רוכ תוקוניתו םיטושל הנתינו ב"ע בי
ב רמאמ עשוהי ןסוח
בנר 'מע י"פ
יאיבנמ יפידעו ב"ע בי
םילהת לע תופי םינפ
זנת ,ונת 'מע
תדמ לע ןיפוכ רסח אל הזו הנהנ הז ב"ע בי
םודס
א קלח שדוקה תורוא
קלח שדוקה תורוא ;גכ
המש ג
איבנמ ףידע םכח ב"ע בי
לאומש יבכמה שוריפ
הצ 'מע
תוקוניתלו םיטושל הנתינו ...האובנ ב"ע בי
'מע תומש יבכמה שוריפ
גצ
תוקוניתלו םיטושל האובנ הנתינ ב"ע בי
(חנשת) לאומש ירבד
הצק 'מע
'ב ול שי התשיו םדא לכאיש םדוק ב"ע בי
תובבל
תוא א שורד הדוהי ילגד
ה
ןוגכ ה"ד 'סות ב"ע בי
במק 'מע םירפא ןינב
[הכלה]
םושרג וניבר 'יפב א"ע גי
טלק ,ופ 'מע םירפא ןינב
[הכלה]
ס"תחה ב"ע גי
'מע א קלח םולש ירבד
אע
'וכו רועיש התא לוט ב"ע גי
ףד (ץבעי) בוזא תדוגא
ג"ע זט
היחי תונתמ אנוש ב"ע גי
גירש אכ ןפג היחתפ םרכ
ד םרכה טרפ
ןוראב םיחנומ ויונכו םשה די
465 'מע היארה ירמאמ הרות ירפס תואמ עברא א"ע די
טצ 'מע םולש עימשמ ןוראב ודמע םידומע 'ב א"ע די
םירבד יבכמה שוריפ
בנש 'מע
בתכ 'השמ ונל הוצ הרות' אמליד א"ע די
םירבד יבכמה שוריפ
גלר 'מע
ךותב שממ...ןוראה ןמ טלוב ףד א"ע די
ןוראה
ףד תומש ףסוי ירמא
ג"ע הק
םיחפט השש תב ןראה א"ע די
א"ח בהזל רוכ ת"ס האמ 'ד ימא 'ר בתכ א"ע די
די) ל"רהמ תושרד
זער 'מע (יכדרמ
חנומ הרות רפס ןהבש א"ע די
'מע ג"ח ת"הע ייחב ונבר
דש
תוחול ירבש א"ע די
דעק 'מע ןושל אפרמ 'וכו לארשיל ויה םיאיבנ העברא ב"ע די
'מע דנשת זומת 'ג 'ס
חצק
ירבש :ה"בקה ל"א ה"ד ם"במרב ב"ע די
'וכ םוקמה ינפל ןיביבח תוחול
םינושאר ישוריפ תירחא היל תיאד ב"ע די
ףד תומש ףסוי ירמא
ד"ע הק
הוליע ביתיו הינימ קיפנ יוה אפד ב"ע די
ת"ס
צ 'מע תורוא יללט ןוראב םיחנומ וייונכ לכו םשה ב"ע די
דפר ףד לארשי בהוא
א"ע
תור המש ארקנ המל ב"ע די
השודק ,המכח תישאר
בי תוא ז קרפ
תוחול ירבשו תוחולהש דמלמ ב"ע די
ןוראב ןיחנומ
(רושימ) םירקיעה 'ס
הפת 'מע
בויאו 'וכו בתכ השמ ב"ע די
פק 'מע תלהק השמ ידי ביוא רפס בתכ השמ ב"ע די
טכק 'מע ט"ח םורמ ימ בויא רפסו ורפס בתכ השמ ב"ע די
זטר 'מע ב"יח םורמ ימ םעלב 'רפו ורפס בתכ השמ ב"ע די
הדוהי יבצ ברה תוחיש
292, 369 'מע רבדמב
250, 263, 264, 290, 291,
183,
םעלב תשרפו ורפס בתכ השמ ב"ע די
'מע תומש יבכמה שוריפ
אלק
בויאו םעלב תשרפו ורפס בתכ השמ ב"ע די
םינושאר ישוריפ בויאו םעלב תשרפו ורפס בתכ השמ ב"ע די
'מע ת"הע בקעיל תמא
בלקת ,זנת
םעלב תשרפו ורפס בתכ השמ ב"ע די
גמ 'יס א רמאמ ירזוכ ורפס בתכ השמ ב"ע די
א קלח היארה תורגא
חלש
הכימ רפסו םיאיבנ לש םרדס ב"ע די
,תווצמ ,המכח תישאר
הכ תוא המדקה
ובתכ ה"ע וניבר השמ בויא רפס ב"ע די
(רושימ) םירקיעה 'ס
בסש 'מע
אוה ותלחתל השמ השעש הרות רפס ב"ע די
ללגנ
'מע ת"הע בקעיל תמא
פר ,סר
השמ ידי לעו ה"ד י"שר ב"ע די
'מע ת"הע בקעיל תמא
בי
םיטפש רפסו ורפס בתכ לאומש ב"ע די
תורו
ףד תומש ףסוי ירמא
ד"ע הק
תרבש רשא ףסוי בר ינת ב"ע די
ב לוק ה שורד םינג ןדע 'וכ ןילבת הרות ול יתארב ר"הצי יתארב וט
גירש וט ןפג היחתפ םרכ
ז המכח ףנע זט ןפג ,ג
מ"המ ןטשה ,ר"הצי אוה וט
אס 'מע ג"יח םורמ ימ יחרזאה ןתיא אוה םהרבא א"ע וט
ףסוי ירמא
ד"ע ס ףד רבדמב-ארקיו
לשמ אלא ארבנ אלו היה אל בויא א"ע וט
היה
'מע ת"הע בקעיל תמא
הלת
םהרבא הז יחרזאה ןתיא א"ע וט
זמ ףד ב"ח רכששי ינב
ד"ע
םהרבא הז יחרזאה ןתיא א"ע וט
,בקעיל וירבד דיגמ
,זק 'יס םירמא יטוקל
ולר ,גס 'יס הרות רוא
םהרבא אוה הז יחרזאה ןתיא א"ע וט
'מע דנשת זומת 'ג 'ס
דפק
םש תמיו בתכו תמ השמ רשפא א"ע וט
השמ
לק ףד תבש לש ורודס
ב"ע
ה"בקה אלא 'וכ תמ השמ רשפא א"ע וט
עמדב בתוכ השמו רמוא
הדוהי יבצ 'ר תוחיש
247 'מע ארקיו
תנומש תא בתכש ימ יבגל םינויד א"ע וט
הרותבש םינורחאה םיקוספה
חל ףד א"ח לארשי יזנג
א"ע
ץע הנוכמ קידצה א"ע וט
'מע ת"הע בקעיל תמא
בלקת ,וש ,אי
בתוכ השמו רמוא ה"בקה א"ע וט
הדוהי יבצ ברה תוחיש
418 'מע רבדמב
השמ רשפא .''ד דבע השמ םש תמיו' א"ע וט
ןאכמ ...'השמ םש תמיו' בתכו [יח] (תמ)
עמדב בתוכ השמו רמוא ה"בקה ךליאו
םירבד יבכמה שוריפ
הת 'מע
קקוחמ ירקיאד אוה השמו א"ע וט
א"ח בהזל רוכ עשוהימ - הרותבש 'ספ 'ח א"ע וט
'מע םירשי תליסמ
הסקת
תוכורא ויתונשש םדא ותואל ונשי א"ע וט
ץעכ ורוד לע ןיגמו
גנש ףד לארשי בהוא
א"ע
עמדב בתוכ השמ א"ע וט
הדוהי יבצ ברה תוחיש
52 'מע רבדמב
ירמאד רזעלא יברו ןנחוי יבר א"ע וט
היה הלוג ילועמ בויא והייורת
'יס ו"ח םולש ירבד
ופרת
'וכו הרותה ףוסבש םיקוספ הנומש א"ע וט
הדוהי יבצ ברה תוחיש
280 'מע תומש
עשוהי הרותבש םיקוספ הנומש א"ע וט
...ןבתכ
זפ 'מע א"ח שבד תורעי ארוק דיחי הרותבש םיקוספ הנומש א"ע וט
ןתוא
ב"ח ינושרגה טוקלי הרותבש םיקוספ הנומש א"ע וט
ב"ח ינושרגה טוקלי היה שורושחא ימיב בויא ב"ע וט
םינושאר ישוריפ היה בקעי ימיב בויא ב"ע וט
םינושאר ישוריפ םר תחפשממ ירמאד תיאו - אוהילא ב"ע וט
(רושימ) םירקיעה 'ס
הנש 'מע
הניכש הרשת אלש וניבר השמ שקב ב"ע וט
םלועה תומוא לע
ףסוי ירמא
א"ע י ףד רבדמב-ארקיו
לע הניכש הרשת אלש השמ שקב ב"ע וט
ע"הוא
םינושאר ישוריפ אובת ילע דבוא תכרב ב"ע וט
םינושאר ישוריפ אטח ובלב אטח אל ויתפשב ב"ע וט
בישת 'מע םייח ךרד ב"הוע ןיעמ ז"מועב ןמיעטמ 'ג ב"ע וט
ס 'מע ג קלח םולש ירבד 'וכו בויאב רמאנה לודג ב"ע וט
הונע ,המכח תישאר
כ תוא א קרפ
רמאנש הממ בויאב רמאנש המ לודג ב"ע וט
היה ונוממב ןרתו בויא 'וכו םהרבאב
א"ע לק ףד יבא תוכרב ויטפוש תא טפושש רוד ב"ע וט
קלב תשרפ םיספ תנותכ
ג"ע ומ
ויטפוש תא טפושש רוד ב"ע וט>
והיעשי יבכמה שוריפ
'מע םינורחא םיאיבנו
חע
ויטפוש תא טפושש רוד ב"ע וט
לאומש יבכמה שוריפ
טל 'מע
ויטפוש תא טפושש רוד ב"ע וט
כק ףד א"ח רכששי ינב
ג"ע
םהיטפוש תא וטפשש רוד ב"ע וט
'מע ב"ח םלוע תוביתנ
פק
ב"הוע ןיעמ בויאל ה"בקה ומיעטה ב"ע וט
רעש םיקידצ תוחרוא
דק 'מע תובידנ
טעומ רבדב ורבח םע קדקדי לאו ב"ע וט
'מע ת"הע בקעיל תמא
גפק
תב הנידו היה בקעי ימיב בויא א"יו ב"ע וט
אשנ בקעי
ב"ח ינושרגה טוקלי םכחה רמאיו 'ה תא ןטשה ןעיו ב"ע וט
'מע ת"הע בקעיל תמא
טצר ,אלק
םמרבא ךדבעכ ןמאנ יתאצמ אלו ב"ע וט
(רוטנק) בקעי קלח
דכ שורד
ןבתכ עשוהי הרותבש םיקוספ 'ח ב"ע וט
םינושאר ישוריפ רבע תוריבע שמח ב"ע וט
אי ףד ש"ארה תושרד
בל ףד ,טל שורד א"ע
ל שורד ב"ע
'וכו הרוק לוט ב"ע וט
זמ שורד םיתעל הניב
זש 'מע
ךיניע ןיבמ הרוק לוט ב"ע וט
לאומש יבכמה שוריפ
אנק 'מע
ךיניע ןיבמ הרוק לוט ב"ע וט
םינושאר ישוריפ ויבא ייחב הבושת השע לאעמשי ב"ע וט
טס שורד םיתעל הניב
אעת 'מע
ךרבתמ היה בויאמ הטורפ לטונה לכ ב"ע וט
זטק ףד לארשי בהוא
ב"ע
ךרבתמ בויאמ הטורפ לטונה לכ ב"ע וט
םינושאר ישוריפ הטורפ יצח ןתונ ?ערמ רסו יאמ ב"ע וט
ינונחל
ולק ףד (י'גלפ) םייח שפנ
א"ע
התיה השא אבש תכלמ ב"ע וט
םינושאר ישוריפ יעדי ווה אנמ ב"ע וט
םינושאר ישוריפ בויא לש ויתונב ולפכנ אל המ ינפמ ב"ע וט
הרוא התיה םידוהיל
ה 'מע
'וכו העטמו דרוי (ר"הצי) א"ע זט
,בקעיל וירבד דיגמ
,דע 'יס םירמא יטוקל
צק 'יס הרות רוא
לכתסיא אל הידידב וליפא םהרבא א"ע זט
ארקיעמד ללכמ 'וגו יתעדי אנ הנה ביתכד
הל עדי הוה אל
מתת 'יס םייניע תשודק לכתסיא אל הידידב וליפא םהרבא א"ע זט
'וכו
'מע ב"ח םלוע תוביתנ
איר ,וטק
לכתסמ אל הידידב וליפא םהרבא א"ע זט
א רעש הבושת ירעש
דל תוא
'וכ לכתסנ אל 'וכ םהרבא א"ע זט
'מע ב"ח םלוע תוביתנ
במק
ןימינ הברה בויאל ה"בקה רמא א"ע זט
יתארב
השמל הלפת
בכ 'מע (ונינשומלא)
יתארב ינב לארשיל ה"בקה רמא א"ע זט
'וכו ר"הצי
ימי ,בוט רשבמ
'מע תוחילסהו םימחרה
בכת
אוה ןטש אוה :שיקל שיר רמא א"ע זט
תומה ךאלמ אוה ר"הצי
הצק 'מע עשוהי תקלח
גצק הרעה
לכתסא אל הידידב וליפא א"ע זט
ג"ע זי ףד ךלמילא םעונ ןיב ,יל ףלחתנ אל אמוגל אמוג ןיב א"ע זט
...?יל ףלחתנ ביואל בויא
אכ 'מע ןושל אפרמ םלועה לכ תא רוטפל בויא שקיב א"ע זט
ןידה ןמ ולוכ
ב"ח בהזל רוכ היפ לע הרעק ךופהל שקב א"ע זט
(חנשת) לאומש ירבד
אע ,דל 'מע
הרות ול ארב ר"הצי ה"בקה ארב א"ע זט
ןילבת
הארי ,המכח תישאר
י תוא ג קרפ
הרות ול ארב ר"הצי ה"בקה ארב א"ע זט
ןילבת
םימכח ירבד טוקלי
ש ,בס 'יס תישארב
םיעשר תארב םיקידצ תארב א"ע זט
355 'ב היא ןיע רוש תארב א"ע זט
זנרת 'יס ו"ח םולש ירבד 'וכו הרות יתארב ר"הצי יתארב א"ע זט
(ןיטאיסוה) בקעי ילהא
ב"ע הנק ,ב"ע חפ ףד
ןילבת הרות יתארב ר"הצי יתארב א"ע זט
א רמאמ עשוהי ןסוח
זר 'מע ו"פ
הרות ול יתארב ,ערה רצי יתארב א"ע זט
ןילבת
'יס ו"ח םולש ירבד
זעקת
'וכו יניעל יתרכ תירב א"ע זט
'מע ג קלח םולש ירבד
ומ
'וכו יניעל יתרכ תירב א"ע זט
,נק 'פ א"ח םורמב רידא
חעק ,גנק
הרעשו הרעש לכל אמוג א"ע זט
'מע א"ח שבד תורעי
טסק 'מע ב"ח ,טסר
םימש םשל הינינפו ןטש י"ר שרד א"ע זט
'וכו ונוכתנ
םילהת לע תופי םינפ
טית ,הק ,כ 'מע
תומה ךאלמה אוה ערה רציה אוה א"ע זט
ןיטסמו הלוע תיסמו דרוי
בלק 'מע ז"ח םורמ ימ ר"הצי אוה ןטשה אוה א"ע זט
טמ 'מע תבש תעד
הרעהב
תומה ךאלמ אוה ןטשה אוה א"ע זט
(ןיטאיסוה) בקעי ילהא
ב"ע נר ףד
ר"הצי אוה ןטש אוה א"ע זט
'מע (גנשת) םייחה 'ס
*דיק
ר"הצי אוה ןטש אוה א"ע זט
(חנשת) לאומש ירבד
בר 'מע
ךאלמ אוה ר"הצי אוה ןטש אוה א"ע זט
תומה
גכ 'מע ןויערה רוא ךאלמ אוה ר"הצי אוה ןטש אוה א"ע זט
תומה
,הכק 'מע םייח ךרד
פר ,טער ,טצק
ךאלמ אוה ר"הצי אוה ןטש אוה א"ע זט
תומה
,גי 'מע הכיא השמ ידי
הפ ,אפ ,זמ
ךאלמ אוה ר"הצי אוה ןטש אוה א"ע זט
תומה
השמל הלפת
בסר ,זנ 'מע (ונינשומלא)
'וכו ר"הצי אוה ןטש אוה א"ע זט
זכש 'מע תלהק השמ ידי 'וכו ר"הצי אוה ןטש אוה א"ע זט
די) ל"רהמ תושרד
טער 'מע (יכדרמ
ערה רצי אוה ןטש אוה א"ע זט
גי 'מע ה"ח םורמ ימ ךאלמ אוה ערה רצי אוה ןטש אוה א"ע זט
תוומה
א"ח םידעומ םייח יתפש
אכק 'מע
אוה תומה ךאלמ אוה ןטש אוה א"ע זט
ר"הצי
דיק ףד א"ח רכששי ינב
ג"ע
גרטקמה אוה ןטשה אוה ם"סה א"ע זט
המ ףד ךלמילא םעונ
ב"ע
הלועו ,[תיסמו] דרוי ...ןטשה א"ע זט
[ןיטשמו]
(י'גלפ) םייחה תוצרא
ט שורד
א"שרהמו בויא תא 'ה ןעיו א"ע זט
חצש 'מע םייח ךרד אמוג הל יתארב אמינו אמינ לכו א"ע זט
המצע ינפב
הארי ,המכח תישאר
גי קרפ ,חי תוא ח קרפ
מ תוא
לטונ זיגרמו הלועו העתמו דרוי א"ע זט
המשנ לטונו תושר
די) ל"רהמ תושרד
חצק 'מע (יכדרמ
זיגרמו הלוע העתמו דרוי א"ע זט
בס שורד םיתעל הניב
ית 'מע
זיגרמו הלוע העתו דרוי א"ע זט
חנ שורד םיתעל הניב
דעש 'מע
גרטקמו הלוע איטחמו דרוי ר"הצי א"ע זט
ב"ח בהזל רוכ ותוא ןיתיסמש םדאכ א"ע זט
די) ל"רהמ תושרד
ופש ,בפש 'מע (יכדרמ
המצע ינפב אמוג הרעש ךכל א"ע זט
ב"ח ינושרגה טוקלי ילע דבוא תכרב ד"מ א"ע זט
'מע ד קלח םולש ירבד
אפ
'וכו תכרב ביתכד יאמ א"ע זט
'מע ייחב ונבר יבתכ
הש-דש
ףטשל גלפ ימ א"ע זט
ףד א"ח ט"וי תשודק
א"ע זכק
לש וראוצב יולת 'יה הבוט תוילגרמ א"ע זט
'וכו ה"עאא
חש 'מע 'ה תורובג תירב רמאש בויאד הימופב ארפע א"ע זט
יתרכ
פקת 'מע םייח ךרד אתינירחאב ...בויאד הימופב ארפע א"ע זט
לכתסמ אל
א"ח ת"הע ייחב ונבר
לר 'מע
הימופל ארפע א"ע זט
לאומש יבכמה שוריפ
א 'מע
רובעב ...הנווכתנ םימש םשל הנינפ א"ע זט
המיערה
יעסמ הלאו - תמא תפש
63 'מע
הנינפו ןטש א"ע זט
הרותבש רואמה ונוכתנ ש"של הנינפו ןטש א"ע זט
,ולק 'מע ב"ח םורמ ימ
אכר ,דצק 'מע ח"ח
ונווכתנ םימש םשל הנינפו ןטש א"ע זט
א"ח םידעומ םייח יתפש
בכק 'מע
ונוכתנ םימש םשל הנינפו ןטש א"ע זט
רוא ,בקעיל וירבד דיגמ
טכר 'יס הרות
ונווכתנ םימש םשל 'וכ ןטש א"ע זט
הק 'מע םולש עימשמ אמינו אמינ לכש א"ע זט
םימכח ירבד טוקלי
בעת 'יס תישארב
לש וראוצב היולת התיה הבוט ןבא ב"ע זט
אפרתמ דימ התוא האורה הלוח לכש א"א
ג"ע גי ףד יול תשודק לש וראוצב היולת התיה הבוט ןבא ב"ע זט
...א"א
גירש אכ ןפג היחתפ םרכ
א
וראוצב היולת הבוט ןבא ב"ע זט
בכ שורד ימע לא תושרד לש וראוצב ול היולת הבוט ןבא ב"ע זט
םהרבא
בלש 'מע ו"ח םורמ ימ אתותימ וא אתורבח וא ב"ע זט
חמ 'מע ב"ח שבד תורעי אתותימ וא בויאד ירבחכ ירבח וא ב"ע זט
םילהת לע תופי םינפ
הס 'מע
יריצק אלדיא אמוי אלדיא ב"ע זט
'מע (א"דיח) םייח חור
זט
אמוי ילדיא ב"ע זט
טק ףד ב קלח לארשי רנ ןימזמ ,תדלל תערוכש העשב ,הליא ב"ע זט
תדלויו אפרתמו תיבב הכשונה שחנ הל
(ןיטאיסוה) בקעי ילהא
א"ע טעש ,א"ע הכק ףד
ורעצ לע ספתנ םדא ןיא ב"ע זט
חל 'מע רסומ טבש ורעצ לע ספתנ םדא ןיא ב"ע זט
אי שורד םיתעל הניב
אצ 'מע
ובלב םהרבאל ול התיה תונינגטציא ב"ע זט
'וכו
ףד תישארב ףסוי ירמא
א"ע ל
ןנירמאק הפיסאו העיוג ןנא ב"ע זט
דכשת 'מע םייח ךרד הפ ול ןיא לבא ףא ב"ע זט
גירש אכ ןפג היחתפ םרכ
א
םהרבא לש ובלב תונינגטצא ב"ע זט
גל 'יס האמל הרשע אלו םימיה לכ תא חקלש םימיב אב ב"ע זט
'וכו אממיד אגלפ
א"ע בי ףד ךלמילא םעונ המש 'לכב'ו םהרבאל ול התיה תיב ב"ע זט
(ןיטאיסוה) בקעי ילהא
א"ע זכש ,א"ע ול ףד
ול התיה תב - לכב ב"ע זט
א"ע טמ ףד בוט בר המש לכבו וניבא םהרבאל ול 'יה תב ב"ע זט
ףד תישארב ףסוי ירמא
ד"ע צ
המש לכבו םהרבאל היה תב ב"ע זט
חש ףד לארשי בהוא
ב"ע איש ,ב"ע
המש לכב םהרבאל התיה תב ב"ע זט
ףד ב קלח לארשי רנ
חסק
המש לכבו םהרבאל התיה תב ב"ע זט
טיק ףד תבש לש ורודס
ג"ע
המש לכבו םהרבאל התיה תב ב"ע זט
65 'מע תימואלה תודהיה המש לכבו ול התיה תב ב"ע זט
ג ףד א"ח רכששי ינב
ב"ע
ל"כבו וניבא םהרבאל ול התיה תב ב"ע זט
המש
(חנשת) לאומש ירבד
חפ ,הכ 'מע
המש לכבו םהרבאל ול התיה תב ב"ע זט
חצת 'יס דסחו םייח המש לכבו םהרבאל ול התיה תב ב"ע זט
םימכח ירבד טוקלי
,זנקת 'יס תישארב
גסקת
המש לכבו םהרבאל ול התיה תב ב"ע זט
גי ,ג"ע בי ףד יול תשודק
ג"ע גי ,ב"ע
המש לכבו םהרבאל ול התיה תב ב"ע זט
הבהא ,המכח תישאר
כ תוא ח קרפ
המש לכבו םהרבאל ול התיה תב ב"ע זט
א"ח ת"הע ייחב ונבר
טפק 'מע ג"ח ,זר 'מע
ול התיה תב ב"ע זט
אמק 'מע ח"ח םורמ ימ ב"הוע ןיעמ 'ה ןמיעטה 'ג ב"ע זט
,טצת 'יס דסחו םייח
קת
ןיעמ ז"העב ה"בקה ןמיעטה 'ג ב"ע זט
ב"הוע
לודיג ,המכח תישאר
אי קרפ םינב
ותואב עשר ותוא רבע תוריבע 'ה ב"ע זט
'וכו הסרואמ הרענ לע אב םוי
(ןיטאיסוה) בקעי ילהא
א"ע במ ףד
םוי ותואב ושע רבע תוריבע 'ה ב"ע זט
(רושימ) םירקיעה 'ס
וקת 'מע
התדל תעב ןוקרד הל ןימזמ ה"בקה ב"ע זט
הישכמו
דכ ףד א"ח לארשי יזנג
ב"ע
ול התיה תב ,לכב םהרבא ךרב 'הו ב"ע זט
המש לכבו
,בקעיל וירבד דיגמ
,הלק 'יס םירמא יטוקל
,ל ,טכ 'יס הרות רוא
זעת ,חלת
תב ...לכב םהרבא תא ךרב 'הו ב"ע זט
המש לכבו םהרבאל ול התיה
דמק 'מע ןרהא די םיקידצ לצא רמאנ עוגיו ב"ע זט
ףד תישארב ףסוי ירמא
ד"ע גצ
לכב יאמ ב"ע זט
טק 'מע א"ח שבד תורעי ול ןיא לבא ףא הפ הל ןיא השדע המ ב"ע זט
הפ
תישארב שדק רבדמ
בנר 'מע א"ח
ךילוהו הבושת לאעמשי השעש ןאכמ ב"ע זט
וינפל קחצי תא
'יס םייניע תשודק
זכשת ,הכשת
לש וראווצב היולת התיה תוילגרמ ב"ע זט
'וכו וניבא םהרבא
תוא (גרבדלוג) ןושש לוק
אכ
וראוצב היולת התיה הבוט תוילגרמ ב"ע זט
'וכו
'מע (א"דיח) םייח חור
בק
א"א לש וראוצב הבוט תילגרמ ב"ע זט
א"ע זי ףד בוט בר לש וראוצב יולת 'יה הבוט תילגרמ ב"ע זט
התוא האורה הלוח לכש וניבא םהרבא
אפרתנ דיהמ
ןויצ םחנמ - םחנמ ירבד
ב"ע דע ףד
ורואצב 'יולמ התיה הבוט תילגרמ ב"ע זט
'וכ ה"עאא לש
ז 'יס אריו 'פ החמש לוק וראוצב היולת התיה הבוט תילגרמ ב"ע זט
א"א לש
השמל הלפת
טכק 'מע (ונינשומלא)
וראוצב היולת התיה הבוט תילגרמ ב"ע זט
וניבא םהרבא לש
טצ ףד ךלמילא םעונ
ד"ע דק ,ב"ע
וראוצב היולת התיה הבוט תילגרמ ב"ע זט
ותוא האורה הלוח לכש ,וניבא םהרבא לש
.אפרתמ דימ
הע שורד םיתעל הניב
וקת 'מע
וראוצב היולת נתיה הבוט תילגרמ ב"ע זט
'וכו א"א לש
ולק 'מע ח"ח םורמ ימ תורבע 'ה םוי ותואב רבע ושע ב"ע זט
(ןיטאיסוה) בקעי ילהא
א"ע בית ,ב"ע זמ ףד
מ"החתבו רקיעב רפכ ...ושע ב"ע זט
אנק 'מע ד"ח םייח עפש הוה אתרב 'יל אדליתיא יברב ש"ר ב"ע זט
'וכו 'יתעד שלח אק
זטק 'מע ב"יח םורמ ימ םלועל היבר ב"ע זט
טי ףד ב"ח לארשי יזנג
ב"ע
תב ול היה אלש ב"ע זט
,בישת 'מע םייח ךרד
דנשת
ןיעמ ז"הועב ה"בקה ןמיעטה השלש ב"ע זט
ב"הוע
םימכח ירבד טוקלי
במש 'יס תומש
המח לגלגב האלת ב"ע זט
בע שורד םיתעל הניב
דפת 'מע
תואמ 'ג דחאו דחא לכ ןיב אנת ב"ע זט
'וכו 'יעדי ווה אנמ הסרפ
הק ףד ךלמילא םעונ
ד"ע
הזה םלועב ה"בקה ןמיעטה השלש זי-זט
קחצי םהרבא :ןה ולא ,אבה םלועה ןיעמ
בקעיו
בכ 'מע ןושל אפרמ םיןישה ר"הצי וליפא 'וכו םהרבא א"ע זי
ומע
הבושת ,המכח תישאר
א תוא א קרפ
שחנ לש ויטעב ותמ העברא א"ע זי
די) ל"רהמ תושרד
זנת 'מע (יכדרמ
"דוד יקלא" םג ורמאיש דוד שקב א"ע זי
'מע דנשת זומת 'ג 'ס
טצר
שחנ לש ותצעב...הרזגנש :י"שרב א"ע זי
בכק 'מע םירפא ןינב
[הכלה]
םייח תרותב א"ע זי
'מע יולה טבש תושרד
ופק
ןיעמ ז"הועב ה"בקה ןמיעטה 'ג א"ע זי
ב"הוע
אש 'יס ו"ח םולש ירבד ר"הצי םהב טלש אל 'ג א"ע זי
גר 'מע דנשת זומת 'ג 'ס 'וכ שחנ לש ויטעב ותמ 'ג א"ע זי
(ןיטאיסוה) בקעי ילהא
ב"ע מ ףד
שחנ לש ויטעב ותמ 'ד א"ע זי
122 'מע םייחה שפנ יעב אקד אוה ימכר אוהה א"ע זי
(ןיטאיסוה) בקעי ילהא
א"ע גיק ,ב"ע ביק ףד
םש י"שרבו מ"הלמ ןהב טלש אל 'ו א"ע זי
םינושאר ישוריפ יברקב תמ ערב ירצי - יברקב ללח א"ע זי
'מע ב"ח םלוע תוביתנ
דכק
ערה רצי ןמב טלש אל תובאמ א"ע זי
ב"ע זק ףד יול תשודק ...התמ הקישנב ימנ םירמ א"ע זי
(ןיטאיסוה) בקעי ילהא
א"ע ונש ףד
הקישנב תמ השמ א"ע זי
טש 'מע 'ה תורובג שחנ לש ויטעב תמ םרמע א"ע זי
'מע ג"ח ת"הע ייחב ונבר
ופת-הפת
המר םהב הטלש אל העבש א"ע זי
די) ל"רהמ תושרד
גק 'מע (יכדרמ
ז"הועב ןמיעטה השלש א"ע זי
די) ל"רהמ תושרד
הנת 'מע (יכדרמ
ר"הצי םהב טלש אל השלש א"ע זי
רוא ,בקעיל וירבד דיגמ
גר 'יס הרות
א"יו 'וכ ר"הצי ןהב טלש אל השלש א"ע זי
יברקב ללח יבלו ביתכד דוד ףא
ג"ע בע ףד ךלמילא םעונ שיו ...ערה רצי ןהב טלש אל השלש א"ע זי
יברקב ללח יבלו :ביתכד ,דוד ףא :םירמוא
בכר 'מע ןשוח יכרד
[הכלה]
םש אברו ייבא ב"ע זי
אס ,א"ע גל ףד בוט בר
,ב"ע יק ,א"ע טע ,ד"ע
סק ,ג"ע דלק ,ד"ע אכק
ד"ע
םהרבא ערה רצי ןהב טלש אל 'ג ב"ע זי
ףא א"יו 'וכ לכ לכמ לכב 'אנש בקעיו קחצי
'וכו דוד
יולה טבש תושרד
ט תוא המדקהב
לש ומש לע ןיארקנש םיקידצ ןידיתע ב"ע זי
ה"בקה
'מע ג קלח םולש ירבד
דל
'וכו ןשלתש ןיבשע א"ע כ
,הלק 'מע ןשוח יכרד
[הכלה] טיר
רצחבש תונח ב"ע כ
'מע ג קלח םולש ירבד
דל
יזח הרות רפס ב"ע כ
לודיג ,המכח תישאר
ומ קרפ םינב
'וכו בוטל שיאה ותוא רוכז םרב א"ע אכ
תוקונית ידמלמ ןיבישומ ויהיש ןיקתה
'וכו םילשוריב
םינושאר ישוריפ בוטל שיאה ותוא רוכז םרב א"ע אכ
'מע מ"וח המלש תכרב
[הכלה] איק
ה"מר דיב 'וכ אקוני ירקמ יאה א"ע אכ
םש יריאמו
'מע מ"וח המלש תכרב
[הכלה] טק
תאנק 'וכ סירגד יקוני ירקמ יאה א"ע אכ
המכח הברת םירפוס
121 'מע בל יכרעמ ןב עשוהיו בוטל שיאה ותוא רוכז א"ע אכ
הרות החכתשנ אוה אלמלאש ומש אלמג
לארשימ
הסק 'יס ו"ח םולש ירבד 'וכו אקוניל תיחמ יכ א"ע אכ
'מע ת"הע בקעיל תמא
דכש
הרות אצת ןויצמ יכ א"ע אכ
םינושאר ישוריפ הרות אצת ןויצמ יכ א"ע אכ
ב תוא ז שורד םייח ירפ םתוא םתדמלו שירד יאמ א"ע אכ
רמאמ התעפשהו הרבחה
ד קרפ 1
םילשוריב תוקונית ידמלמ ןיבישומ א"ע אכ
ולק 'מע הדוהי ירמא םיבישומ ויה תוקונית ידמלמ א"ע אכ
'סותו םילשוריב
לודיג ,המכח תישאר
טל קרפ םינב
יאו 'וכו יקוני ה"כ יקדרד ירקמ ךס א"ע אכ
'וכו ןניקלסמ אל יפט סירגד אנירחא אכיא
לודיג ,המכח תישאר
ה קרפ םינב
ךליאו ןאכמ לבקת אל תיש רב דע א"ע אכ
ארותכ היל יפסו ליבק
,בקעיל וירבד דיגמ
,ה 'יס םירמא יטוקל
רוא ,טנר ,חעק ,בכק
,גסש ,גק ,וע 'יס הרות
זת
אתווצ א"ע אכ
רעש םיקידצ תוחרוא
צ 'מע האנק
המכח הברת םירפוס תאנק א"ע אכ
'מע תלהק השמ ידי
וכק ,אכק
המכח הברת םירפוס תאנק א"ע אכ
טנ רהוט יליפרע המכח הברת םירפוס תאנק א"ע אכ
הונע ,המכח תישאר
זי תוא ז קרפ
המכח הברת םירפוס תאנק א"ע אכ
חל ףד (לואש) בקעי לוק
ג"ע
יכ ...באוי םש בשי םישדח השש א"ע אכ
דודד הימקל אתא
'מע ת"הע בקעיל תמא
חעת ,גיש
ןויצמ יכ ה"דות א"ע אכ
תוא י"הס הבושת ירעש
צ
'ה תכאלמ השוע רורא 'וכ רכז ל"א ב"ע אכ
הימר
'מע מ"וח המלש תכרב
[הכלה] צק
השוע ינאו ךלש ךותב השוע התא ב"ע אכ
םש ה"מר דיו יכדרמבו ,ילש ךותב
א רמאמ עשוהי ןסוח
אסק 'מע א"פ
,רפוס דצב רפוס ןיבישומ הז ןוגכב ב"ע אכ
המכח הברת םירפוס תאנק
רמאמ התעפשהו הרבחה
בי קרפ 4
עשוהיו בוטל שיאה ותוא רוכז םרב ב"ע אכ
ומש אלמג ןב
'מע מ"וח המלש תכרב
[הכלה] איק
ןירתומכ 'וכו תוקונית דמלמו ב"ע אכ
והנינ ןידמועו
דמר 'מע ןשוח יכרד
[הכלה]
ינאש ה"ד י"שר גדה תדוצמ ב"ע אכ
ב"ע אנ ףד בוט בר 'וכ גדה ןמ גדה תודוצמ םיקיחרמ ב"ע אכ
אראייס יבהיד םיגד ינאש
חרת 'יס םייניע תשודק דע גדה ןמ גדה תדוצמ ןיקיחרמ ב"ע אכ
הסרפ
(ןשיה) לארשי ינבל
די שורד
המכח הברת םירפוס תאנק ב"ע אכ
א"ח (רושימ) חולישה ימ
זמר 'מע
'וכו קלמע רכז תא החמת ב"ע אכ
רמאמ התעפשהו הרבחה
ו קרפ 9
לש ונולח דגנכ ןולח תושעל רוסא א"ע בכ
ורבח
'מע מ"וח המלש תכרב
[הכלה] בצק
ן"במרה ירבדב ,וכיתויח ונובז וליז א"ע בכ
םש
,גית 'מע ןשוח יכרד
[הכלה] זית-זטת
תרמוא תאז ה"דות ב"ע בכ
,זטק 'מע ןשוח יכרד
[הכלה] איר
ףסוי 'ר א"ע גכ
הדוהי יבצ ברה תוחיש
116 'מע תומש
יבמ הימרי יברל והוקפא אד לעו ב"ע גכ
אשרדמ
אש ,ןהכ טפשמ םירהה ןיב תבשוי ב"ע גכ
(חנשת) לאומש ירבד
גיק ,ביק 'מע
'וכ המא םישמח ךותב אצמנה לופינ ב"ע גכ
'מע (גישת) לאומש ירבד
הק
אוה ירה המא 'נ ךותב אצמנה לופינ ב"ע גכ
ךבושה לעב לש
'מע ת"הע בקעיל תמא
וסש
אצמנה לופינ ב"ע גכ
חמק 'מע ו"ח םייח עפש בורה רחא ןיכלוה בורקו בור ב"ע גכ
'מע מ"וח המלש תכרב
[הכלה] וכק
יתייא 'וכ יאק ץקימל יאדוד אכה ב"ע דכ
םש ה"מר דיבו ,לוקשו 'יאר
די) ל"רהמ תושרד
גנ 'מע (יכדרמ
הבוקל המוד הלועה א"ע הכ
תוא (גרבדלוג) ןושש לוק
בנ
ןיפצי רישעיש הצורה א"ע הכ
טס ףד א"ח לארשי יזנג
א"ע
ברעמב היוצמ הניכשה א"ע הכ
םינושאר ישוריפ הדימעמש ץנ ןב אלמלאו א"ע הכ
רעש םיקידצ תוחרוא
ור 'מע ש"רי
יללטו ...םורד דצמ םיאצוי רשאכו א"ע הכ
הכרב ימשגו הכרב
םינושאר ישוריפ יחקל רטמכ ףורעי ד"מ א"ע הכ
ףד םירבד ףסוי ירמא
ד"ע וק
חור הז יחקל רטמכ ףרעי ד"מ א"ע הכ
תיברעמ
ב"ח ינושרגה טוקלי המוד אוה ארדסכאל םלוע א"ע הכ
די) ל"רהמ תושרד
וכר 'מע (יכדרמ
םלוע לש ופרעמ האבש תיברעמ חור א"ע הכ
ב"ע ב ףד ךלמילא םעונ ברעמב הניכש א"ע הכ
םינושאר ישוריפ ןופצ לא בבוסו םורד לא ךלוה ב"ע הכ
'פ א"ח םורמב רידא
ולר,הלר
הרדסכאל המוד םלועה ב"ע הכ
ב"ע אי ףד עשוהי רוא םירדי םיכחהל הצורה ב"ע הכ
הדוהי יבצ ברה תוחיש
97 'מע רבדמב
םירדי םיכחהל הצורה ב"ע הכ
השמל הלפת
גמר 'מע (ונינשומלא)
'וכו םירדי םיכחהל הצורה ב"ע הכ
בנת 'יס ו"ח םולש ירבד 'וכו םירדי םיכחהל הצורה ב"ע הכ
טנ ףד ב"ח רכששי ינב
הס ,ב"ע אס ,ג"ע ס ,ד"ע
חפ ,ב"ע ופ ,ג"ע הע ,ג"ע
א"ע אק ,א"ע
םירדי םיכחהל הצורה ב"ע הכ
זיש 'מע תלהק השמ ידי םירדי םיכחהל הצורה ב"ע הכ
נר ףד (י'גלפ) םייח שפנ
ב"ע
םירדי םיכחהל הצורה ב"ע הכ
טמ ףד ג קלח לארשי רנ םירדי םיכחהל הצורה ב"ע הכ
ח ףד א"ח ט"וי תשודק
ד"ע חצ ,ב"ע
םירדי םיכחהל הצורה ב"ע הכ
הארי ,המכח תישאר
הבהא ,זכ תוא ה קרפ
בצ תוא אי קרפ
םירדי םיכחהל הצורה ב"ע הכ
'מע א"ח םלוע תוביתנ
הפ
ןיפצי רישעהל הצורה ב"ע הכ
(ןוזרביל) םייחה ץרא
אצש 'יס
ןיפצי רישעהל הצורה ב"ע הכ
א"ע דל ףד יבא תוכרב ןיפצי רישעהל הצורה ב"ע הכ
םימכח ירבד טוקלי
דכ 'יס ארקיו
ןיפצי רישעהל הצורה ב"ע הכ
זק ףד א"ח רכששי ינב
ד"ע
ןיפצי רישעהל הצורה ב"ע הכ
זפק 'מע 'ה תורובג ןיפצי רישעהל הצורה ב"ע הכ
נ 'מע רסומ טבש ןיפצי רישעהל הצורה ב"ע הכ
,ג"ע טי ףד ךלמילא םעונ
גמ ,ד"ע טל ,ד"ע טי
,ד"ע טמ ,ב"ע חמ ,ב"ע
,ד"ע דע ,ב"ע דע ,ד"ע גע
ד"ע הק ,ד"ע הפ
- רישעישו ,םירדי - םיכחיש הצורה ב"ע הכ
ןיפצי
הדוהי יבצ ברה תוחיש
271, 331 'מע תומש
רישעישו םירדי םיכחיש הצורה ב"ע הכ
ןיפצי
חיק ,א"ע אכ ףד בוט בר
ב"ע
רישעישו םירדי םיכחיש הצורה ב"ע הכ
ןופצב ןחשו םורדב הרונמ ךנמיסו ןיפצי
זע 'מע םדא תמשנ רישעישו םירדי םיכחיש הצורה ב"ע הכ
ןיפצי
ב"ח ינושרגה טוקלי רשעתישו םירדי םיכחיש הצורה ב"ע הכ
ןיפצי
ב"ע נ ףד יבא תוכרב הרונמ יכ םירדי םיכחיש הצורה ב"ע הכ
'וכו םורדב
ב תוא א שורד םייח ירפ םירדי םיכחיש הצורה ב"ע הכ
בק ,ב"ע נ ףד יול תשודק
ב"ע
םירדי םיכחיש הצורה ב"ע הכ
וכ 'יס ב רמאמ ירזוכ - רישעישו ,םירדי םיכחיש הצורה ב"ע הכ
ןיפצי
הדוהי יבצ 'ר תוחיש
40, 50, 91 'מע ארקיו
22,
רישעישו ,םירדי םיכחיש הצורה ב"ע הכ
םורדב הרונמו ,ןופצב ןחלש ךינמיסו ,ןיפצי
ועש 'מע תבש תעד
הרעהב
הרונמ ...םירדי םיכחיש הצורה ב"ע הכ
םורדב
זערת 'מע םייח ךרד ןיפצי רישעיש הצורה ב"ע הכ
423 'מע היארה ירמאמ יאלדרחמ ךירובד קחרה ב"ע הכ
זטק ףד ב"ח רכששי ינב
א"ע
ןופצ לאמש םורד ארקנ ןימי ב"ע הכ
ע 'מע קידצל חרוא לש ונוצר ןישוע לארשישכ ןאכ ב"ע הכ
םוקמ
ב"ח ינושרגה טוקלי המשגוה אל ב"ע הכ
אכק ףד ב"ח רכששי ינב
א"ע
םורדב הרונמ ב"ע הכ
הדוהי יבצ 'ר תוחיש
40, 78 'מע ארקיו
...םירדי םיכחיש הצורה ב"ע הכ
'מע (א"דיח) םייח חור
זנ
ברעמב הניכש ב"ע הכ
חרוא ;316 'ב היא ןיע
זל טפשמ
ברעמב הניכש ב"ע הכ
ד"ע אק ףד יול תשודק םורדב הרונמו ןופצב ןחלש ב"ע הכ
77 'מע םייחה שפנ ירמגל ושוריפ הכיפש ב"ע הכ
ג"ע ב ףד ךלמילא םעונ תינופצ חורו ,המוד אוה הרדסכאל םלוע הכ
תבבוסמ הניא
זטת 'מע ןשוח יכרד
[הכלה]
המר די ,ישניא אקזמו אתקר אלזא א"ע וכ
םש
חכר 'מע ןשוח יכרד
[הכלה]
יפט יעב םינפגל ןליא א"ע וכ
היאר בוט ןוירמ רב יבד א"ע וכ
ב"ח ינושרגה טוקלי רוסא אבק ןיעטד אלקיד יאה א"ע וכ
הייצקמל
'מע א קלח םולש ירבד
וכ
'וכו ןנח בר רב אבר א"ע וכ
םימכח יניע ריאמ
טמ ףד א"ח א"ודהמ
א"ע
האמוט להא ינפמ אנת ב"ע זכ
'מע תומש יבכמה שוריפ
דע
םינש שולש איה םיתבה תקזח א"ע חכ
וכ 'מע י"ח םורמ ימ המכח הברת םירפוס תאנק א"ע חכ
'מע ג"ח ת"הע ייחב ונבר
חער ,טנר
תבבוסמ הניא תינופצ חור ב"ע חכ
'מע מ"וח המלש תכרב
[הכלה] טכ
וילעבב דעוהו םתה ה"ד ם"בשר ב"ע חכ
הדוהי יבצ ברה תוחיש
260 'מע רבדמב
ןעמל תכרצנ הביתכה א"ע טכ-ב"ע חכ
םיבר םימי ודמעי
ומק 'מע ןשוח יכרד
[הכלה]
אערא רדהית התעמ אלא א"ע טכ
[הכלה] זש 'מע םהש ןבא ןעוטו רזוחו ןעוט ןידב א"ע אל
מר 'מע םהש ןבא
[הכלה]
תורדוג א"ע אל
רועיש ב"ח טפשמה בל
[הכלה] הכ
תושיחכמה םידע יתיכ יתש רמתיא ב"ע אל
וז תא וז
רועיש ב"ח טפשמה בל
[הכלה] וכ
םש תופסותבו ,אדסח ברכ אברו ב"ע אל
אברו ה"ד
ל רועיש ב"ח טפשמה בל
[הכלה]
תיעב יאמ הירבחל רמאד אוהה א"ע בל
ארטש אהו התניבז ךנימ ל"א ,אערא יאהב
ופק 'מע ןשוח יכרד
[הכלה]
ארטש יאה תכמס יאמא ב"ע א"ע בל
ל רועיש ב"ח טפשמה בל
[הכלה]
אתכלה ןיבא רב ידיא בר רמא ב"ע בל
ברד היתווכ אתכלהו אעראב הברד היתווכ
אתכלהו ה"ד םש תופסותבו ,יזוזב ףסוי
טלש זלש 'מע םהש ןבא
[הכלה]
אפייז ארטשב ב"ע בל
'מע מ"וח המלש תכרב
[הכלה] הפ
יכדרמ םשב י"רשא 'גה ב"ע בל
'מע מ"וח המלש תכרב
[הכלה] חל
אתכלהו ה"דות ב"ע בל
'מע מ"וח המלש תכרב
[הכלה] טע
ש"ארבו ,םימותי יסכנמ ערפיל אבה א"ע גל
םש
זמר 'מע םהש ןבא
[הכלה]
ילשוח ילכאד יזיע א"ע גל
חע ףד א"ח בהז תועבט
[הכלה] ד"ע
א"ב ידיא ברד היבירק א"ע גל
'מע מ"וח המלש תכרב
[הכלה] הפ
,ינש תלת תלכאד אדהס דח יתייא ב"ע גל
םש ה"מר דיבו
גנש 'מע ןשוח יכרד
[הכלה]
יריפ ארדהו אערא ארדה ב"ע גל
רועיש א"ח טפשמה בל
[הכלה] ט
הירבחמ אכסנ ףטחד ארבג אוהה ב"ע גל
רועיש ב"ח טפשמה בל
[הכלה] זט
,הירבחמ אכסנ ףטחד ארבג אוהה ב"ע גל
יוה ה"ד א"ע דל םש תופסותבו
[הכלה] נר 'מע םהש ןבא יתדרי תוריפל ןעט ב"ע גל
חצק ,טפק 'מע םהש ןבא
[הכלה]
יוה ה"דות א"ע דל
וער 'מע םהש ןבא
[הכלה]
ךותמ ה"דות א"ע דל
בנש-אנש 'מע ןשוח יכרד
[הכלה]
תוטישו ןניקפמ אל ןניספת יא ב"ע דל
םינושארה
והיעשי יבכמה שוריפ
'מע םינורחא םיאיבנו
כק
רבג םילאד לכ ב"ע דל
כק 'מע ןשוח יכרד
[הכלה]
אבא ברד אכסנ ב"ע דל
אנש 'מע ןשוח יכרד
[הכלה]
יאמו ה"דב ם"בשרו יעדרהנ ירמא ב"ע הל
ןלזג הימש אל
זצק 'מע ןשוח יכרד
[הכלה]
ה"ד םש ם"בשרו ולכאד יזיע ינה א"ע ול
תורדוגה
זסק 'מע ןשוח יכרד
[הכלה]
םש ם"בשרו םב ןניקזחמ אל א"ע ול
בלש ,חכש 'מע םהש ןבא
[הכלה]
ילשוח ילכאד יזיע א"ע ול
ונ ףד א"ח בהז תועבט
[הכלה] ב"ע זנ ,ג"ע
תונליאב קיזמה הז א"ע זל
טיק ףד ב"ח לארשי יזנג
ב"ע
'וגו םידקהש ה"בקה השע הקדצ א"ע חל
הדוהי יבצ 'ר תוחיש
135 'מע ארקיו
הדוהי ,לארשי ץראב תוצרא שולש א"ע חל
לילגהו ןדריה רבעו
הדוהי יבצ ברה תוחיש
395, 424 'מע רבדמב
250, 369,
הדוהי :לארשי ץראב תוצרא שלש א"ע חל
לילגהו ןדריה רבעו
הדוהי יבצ ברה תוחיש
316 'מע תומש
ןדריה רבעו הדוהי ...תוצרא שלש א"ע חל
לילגהו
ח 'מע םירשי תליסמ שיניאד הילע אימר אלד אתלימ לכ א"ע טל
היתעדא ואלו הל רמא
רועיש א"ח טפשמה בל
[הכלה] חי
ינפב האחמ נ"ר רמא אבר רמא ב"ע טל
םיינש
רועיש א"ח טפשמה בל
[הכלה] טי-חי
האחמ ה"ד תופסותב ב"ע טל
ה רועיש ב"ח טפשמה בל
[הכלה]
האחמ ה"ד תופסותב ב"ע טל
תוא ג רעש הבושת ירעש
חכר
אתלת יפאב ארמאתמד אתלימ לכ ב"ע טל
אשיב אנשיל םושמ הב תיל
[הכלה] ול 'מע םהש ןבא וז הדשב וכז א"ע מ
במ ףד א"ח בהז תועבט
[הכלה] ב"ע
'ב ינפב אעדומ א"ע מ
טסק 'מע םהש ןבא
[הכלה]
םינש ינפב האחמ א"ע מ
אע ףד א"ח בהז תועבט
[הכלה] א"ע
אתרימט הנתמ ב"ע מ
חמש 'מע ןשוח יכרד
[הכלה]
הנעט המע ןיאש הקזח א"ע אמ
י ףד א"ח בהז תועבט
[הכלה] ב"ע
אדוג רדה ע"ר א"ע אמ
ב"ע אס ףד יבא תוכרב הנמ םייתאמ ללכב שי ב"ע אמ
הפ 'מע םירפא ןינב
[הכלה] (הרעהב)
הקלחנ ה"דות ב"ע אמ
זפק-ופק 'מע ןשוח יכרד
[הכלה]
ןיד היל רמאקד ןניקסע יאמב אכה א"ע גמ
םירבדו
בש ,ש 'מע ןשוח יכרד
[הכלה]
רזעילא 'ר תוהגהו ,ינפמ ה"דות א"ע גמ
םש השמ
,גסש 'מע ןשוח יכרד
[הכלה] אעש ,וסש
םש םינושארו אקווד ה"דות א"ע דמ
גכ ףד א"ח בהז תועבט
[הכלה] ד"ע
אלד ה"דות ב"ע דמ
(ןיטאיסוה) בקעי ילהא
א"ע טנ ףד
אלד ה"ד 'סות ב"ע דמ
געש 'מע ןשוח יכרד
[הכלה]
אלד ה"ד 'סות ב"ע דמ
ז רועיש א"ח טפשמה בל
[הכלה]
יאמר ךל יוחא את אברל ייבא ל"א א"ע ומ
אתידבמופד
הלש 'מע םייח ךרד הירמחלו הידידל היל יטממ הוה א"ע זמ
רווחשל
'מע (גישת) לאומש ירבד
דמק
אניבז היניבז ןיבזו והולת ב"ע זמ
חנש 'מע ןשוח יכרד
[הכלה]
אמיליא ה"דות א"ע חמ
(חנשת) לאומש ירבד
נק 'מע
יניבז היניבז ןיבזו והוילת א"ע חמ
גי 'מע םירפא ןינב
[הכלה]
מ"ירה 'יחבו ם"בשרה 'יפב ב"ע חמ
(חנשת) לאומש ירבד
נק 'מע
'וכ ארניכא יפאפל ילת יבאט ב"ע חמ
אי 'מע םירפא ןינב
[הכלה]
ס"תחבו ם"בשרבו 'וכ שידקד חנית ב"ע חמ
נ ףד א"ח בהז תועבט
[הכלה] ג"ע
םיסכנב ל"א ד"וד א"ע טמ
הלר 'מע ב"יח םורמ ימ תובא תשורימ קלתסהל רשפא יא ב"ע טמ
חער 'מע ו"ח םורמ ימ תובא תלחנמ קלתסהל רשפא יא ב"ע טמ
במת 'מע םהש ןבא
[הכלה]
ינשמו ה"ד ם"בשר א"ע נ
ולק 'מע םירפא ןינב
[הכלה]
א"שרהמב ב"ע נ
חלק 'מע םירפא ןינב
[הכלה]
רמוא א"ר ה"דות ב"ע נ
דצר 'מע םהש ןבא
[הכלה]
תונודקפ ןילבקמ ןיא ר"ת ב"ע אנ
[הכלה] הנ 'מע םהש ןבא ךותב נ"ונה השאו היחאה ןמ דחא א"ע בנ
תיבה
יק ףד ב"ח לארשי יזנג
א"ע
םיתמ וללה םינקז ינש יתמ א"ע בנ
'מע מ"וח המלש תכרב
[הכלה] אפ
ךותב תנתונו תאשונ איהש השאה ב"ע בנ
תיבה
בי ףד א"ח בהז תועבט
[הכלה] ד"ע
הזמ םינפל הז םיתב 'ב א"ע גנ
גכ 'מע ח"ח םורמ ימ ןתונ אוה הפי ןיעב ןתונה לכ א"ע גנ
,חנש 'מע ןשוח יכרד
[הכלה] וצש ,אפש ,טנש
ם"בשרו לאומש רמאהו ב"ע דנ
,אסש 'מע ןשוח יכרד
טת ,דת ,טצש ,חצש
[הכלה]
םשב ק"מטש אלא אערא ינקיל אל ב"ע דנ
הנוי וניברד תוילע
צת 'מע ןשוח יכרד
[הכלה]
אדכד ירעש וליפא א"ע הנ
'מע ןשוח יכרד
זת ,הת ,דת ,טצש-חצש
[הכלה]
תוילעו א"בטירו יאסרפד תוסיראב א"ע הנ
םש י"רד
ד"ע ל ףד ךלמילא םעונ קזחומבכ יוארב לטונ רוכבה ןיאו א"ע הנ
[הכלה] דפ 'מע םהש ןבא אמיליא ה"דות א"ע הנ
ב"ח ינושרגה טוקלי בייח השמל ה"בקה ול הארהש לכ א"ע ונ
רשעמב
רועיש ב"ח טפשמה בל
[הכלה] טי
הינש ,םינש ינפב הנושאר הנש הלכא ב"ע ונ
והמ ,םינש ינפב תישילש ,םינש ינפב
(ןיטאיסוה) בקעי ילהא
ב"ע וע ףד
אנירחא אכרד אכילד ב"ע זנ
אע 'יס םייניע תשודק העשב םישנב לכתסמ ןיאש הז ב"ע זנ
'וכו הסיבכה לע תודמועש
השודק ,המכח תישאר
מ"ומ ,וכ תוא ח קרפ
טכ קרפ
העשב םישנב לכתסמ ןיאש הז ב"ע זנ
הסיבכה לע תודמועש
הרותבש רואמה דציכ ח"ת לש קולח ב"ע זנ
תוא י"הס הבושת ירעש
אפ ,גע
הישפנ סנימל היל יעבמ ב"ע זנ
ה 'מע םירפא ןינב
[הכלה]
ןירוסא ה"ד ם"בשר ב"ע זנ
'יס ו"ח םולש ירבד
זיקת
'וכו דציכ ח"ת לש ןחלש ב"ע זנ
ג"ע חמ ףד ךלמילא םעונ ינש ?דציכ ,םכח דימלת לש ןחלש ב"ע זנ
תורעק וילעו - יאלג שילשו ,לידג ישילש
ץוחבמ ותעבטו ,קריו
ב"ע אנ ףד יבא תוכרב םימכח ידימלת ןחלש ב"ע זנ
זיר 'יס ו"ח םולש ירבד 'וכו ותילטב רכינ ח"ת ב"ע זנ
חיק 'מע ח"ח םורמ ימ הרשד היפנכב ינג םהרבא א"ע חנ
מר 'מע דנשת זומת 'ג 'ס 'וכ אנייעמ 'וכ ינאג אק...םהרבא א"ע חנ
'מע ת"הע בקעיל תמא
זלק
םהרבא דבע רזעילאל היחכשא א"ע חנ
םינושאר ישוריפ רזעילאל היחכשא א"ע חנ
'מע ס שורד םיתעל הניב
אצש
והתיבדל עמשד ארבג אוהה א"ע חנ
תעינצ אל יאמא התרבל הרמאקד
םש ם"בשרבו 'וכו ,ארוסיאב
ב"ח בהזל רוכ ןנברד אתרעמ ןייצמ הוה א"ע חנ
ור 'מע י"ח ט"וי תרהט םדא ינפב ףוקכ הרש ינפב לכה א"ע חנ
(רוטנק) בקעי קלח
ג שורד
ינקויד תומדב תלכתסה א"ע חנ
'מע ת"הע בקעיל תמא
חצר
ןוכובאד ארוביק וטבוח וליז א"ע חנ
םינושאר ישוריפ רוע לש דונ - אקונרז א"ע חנ
'מע זי שורד םיתעל הניב
ולק
ןושארה םדא לש ויפי א"ע חנ
םינושאר ישוריפ ןייד הימש אל ןידל ירקתמד ןייד לכ א"ע חנ
וטת 'מע ןשוח יכרד
[הכלה]
לכ ה"דותו ,ןידל ירקתמד ןייד לכ א"ע חנ
י 'מע ד קלח םולש ירבד 'וכו ח"ת לש הטמ א"ע חנ
ב"ח ינושרגה טוקלי דציכ ח"ת לש הטמ א"ע חנ
אמ 'מע לארשי תראפת ומכ םהו םדא לש ויבקעב יתלכתסנ א"ע חנ
ינש
נש 'מע םייח ךרד (ר"מדא לש) ויבקע ינשב יתלכתסנ א"ע חנ
המח ילגלג ינשל םימודו
ג"ע ט ףד רפוס בתכמ ינשל םימודו ויביקע ינשב יתלכתסנ א"ע חנ
המח ילגלג
תשרפ םיספ תנותכ
ד"ע א ארקיו
ינשל םימודהו ויבק ינשב יתלכתסנ א"ע חנ
םדא ינפב ףוקכ הרש ינפב לכה המח ילגלג
פר 'מע ןויערה רוא ונקויד תומד אוה בקעי תרוצ א"ע חנ
וכ ףד ש"ארה תושרד
גכ שורד א"ע
'וכו ןייצמ אק הוה האנב 'ר א"ע חנ
דמ 'מע ד"ח םייח עפש אתרעמ ןייצ האנב 'ר א"ע חנ
גק 'מע ח"ח םורמ ימ תא הארו אתרעמ ןייצד האנב בר א"ע חנ
הרשד היפנכב םהרבא
ב"ח ינושרגה טוקלי אתרעמ ןייצמ אק הוה האנב יבר א"ע חנ
דמ ףד א"ח ט"וי תשודק
ג"ע
ר"הדאד 'ירפוש ןיעמ בקעיד 'ירפוש א"ע חנ
ג"ע א ףד בוט בר םדאד 'ירפוש ןיעמ בקעיד 'ירפוש א"ע חנ
ןושארה
ביר ףד ב"ח לארשי יזנג
ב"ע
אירפוש ןיעמ וניבא בקעיד הירפוש א"ע חנ
ר"הדאד
'פ א"ח םורמב רידא
ולש
ןושאהר םדא לש ובקע חופת א"ע חנ
ב"ע אש ףד לארשי בהוא רמח אנא ןווסא לכ שירב ב"ע חנ
'פ א"ח םורמב רידא
וטש ,דיש
רמח אנא ןווסא לכ שירב ב"ע חנ
די 'מע ט"ח םורמ ימ םדא אנא ןיערמ לכ שירב ב"ע חנ
(חנשת) לאומש ירבד
דסק 'מע
תירוצלו הקזח הל ןיא תירצמה ןולח ב"ע חנ
הקזח הל שי
'מע (גישת) לאומש ירבד
בק
ירצמה ןולח הקזח ול שי ירוצ ןולח ב"ע חנ
הקזח ול ןיא
ד"ע וס ףד ךלמילא םעונ ןיקפמו ,ןידל ירקתמד ןייד לכ ב"ע חנ
אוה ןייד הימש ואל ,ןידב אנוממ הינימ
גצ ףד ב"ח לארשי יזנג
א"ע
ורובע רשב ןילוצ ויה תרשה יכאלמ ב"ע טנ
,בקעיל וירבד דיגמ
,טיר 'יס םירמא יטוקל
דמק 'יס הרות רוא
המ ויטבשל ןכוש לארשי תא אריו א"ע ס
הז ןינווכמ םהילהא יחתפ ןיאש האר האר
הניכש םהילע הרשתש וללה ןיואר רמא הזל
ונש 'יס ו"ח םולש ירבד 'וכו 'יל הוה יאני 'ר א"ע ס
םימכח ירבד טוקלי
הר 'יס ארקיו
ה"רל הטונה ןליא היל הוה יאני 'ר א"ע ס
ףסוי ירמא
טנ ףד רבדמב-ארקיו
ג"ע
'וכו ןהילהא יחתפ ןיאש האר א"ע ס
דס שורד םיתעל הניב
בלת 'מע
הטונה ןליא היל הוה יאני יבר א"ע ס
'וכו ר"הרל
םינושאר ישוריפ ולוכ יוגה אכיא יא ב"ע ס
ב"ח ינושרגה טוקלי ינימי חכשת םילשורי ךחכשא םא ב"ע ס
וצ ,ב"ע גצ ףד בוט בר
א"ע
רחאו ךמצע טושק ושקו וששוקתה ב"ע ס
םירחאל טושק ךכ
ג"ע גפ ףד יול תשודק ...םילשורי לע לבאתמה לכו ב"ע ס
ב"ח ינושרגה טוקלי ונילע תרזוגש תוכלמ הטשפש םוימו ב"ע ס
תושק תורזג
הס 'מע הרוא ינרק האורו הכוז םילשורי לע לבאתמה לכ ב"ע ס
התחמשב
ירעש םע) הבושת ירעש
רמאמ ישילש רעש (םייח
וצק
'סות ןייע) 'וכו ןיגגוש ויהיש בטומ ב"ע ס
(בטומ ה"ד
הרותבש רואמה הינשב ק"מהיב ברחשמ ב"ע ס
בנק ףד א"ח רכששי ינב
ד"ע
ע"ע רוזגנש אוה ןיד ק"מהיב ברחשמ ב"ע ס
םישנ אשיל אלש
'מע (גנשת) םייחה 'ס
ונק
'וכו וב ריישמו דיסב ותיב םדא דס ב"ע ס
חתפה דגנכ 'וכו המא לע המא
לודיג ,המכח תישאר
ןיניד ,טמ קרפ םינב
ע קרפ
םירחא טושק ךכ רחאו ךמצע טושק ב"ע ס
ונ 'מע י"ח ט"וי תרהט 'וכ רוסי אל ר"ת ב"ע ס
'מע ב קלח םולש ירבד
טי
'וכו תא םדא דס ס"ע ס
חסר 'מע ןשוח יכרד
[הכלה]
אתערא ה"דות ב"ע אס
168 'מע א"ח בלו הוצמ ךרבח ייחל םימדוק ךייח א"ע בס
יעסמ הלאו - תמא תפש
124 'מע
שדקמה ןברחל רכז ב"ע בס
'מע מ"וח המלש תכרב
[הכלה] מ
םש י"קומנו ש"ארבו ,רמתיא ה"דת ב"ע בס
'מע מ"וח המלש תכרב
[הכלה] חנ
ביהי הפי ןיעב הנתמ ביהיד ןאמ א"ע הס
ומ ףד ב"ח רכששי ינב
ד"ע
ביהי הפי ןיעב הנתמ ביהיד ןאמ א"ע הס
דנק 'מע םהש ןבא
[הכלה]
ירה ה"דות ב"ע הס
טנק 'יס תיעיבר ימ
[הכלה] ח"קס ז ףיעס
תיבה תא רכומה ב"ע וס
טנק 'יס תיעיבר ימ
ז"קסו י"קס ז ףיעס
[הכלה]
וקקחש רוניצ ב"ע וס
טנק 'יס תיעיבר ימ
[הכלה] ג"קס זט ףיעס
ילכ תרות ב"ע וס
םירבד יבכמה שוריפ
חסש 'מע
רצח לש הריוא א"ע זס
אמ ףד א"ח בהז תועבט
[הכלה] א"ע
תונידמ רשעב תודש רשע א"ע זס
זצ ףד ב"ח לארשי יזנג
ב"ע
תושעל וילגרמ רפע טעמ חקיל התצר ב"ע זס
םיפשכ ול
ב"ע זמק ףד דוד תבהא 'וכו אוה אבט אלקיד יא ןניזח א"ע טס
ק"ס בי 'יס לארשי ךרד
[הכלה] א
יעדרהנ ירמא ה"ד ם"בשר ב"ע ע
'מע מ"וח המלש תכרב
[הכלה] אלק
םימותיה לע אצויה סיכ רטש ב"ע ע
הפק 'מע םהש ןבא
[הכלה]
םימותיה לע אצויה סיכ רטש ב"ע ע
ולק ףד ג קלח לארשי רנ הנח רב רב הברל אעייט אוהה ל"א א"ע אע
'וכו
ונ ףד א"ח בהז תועבט
[הכלה] א"ע
עקרק ק"ל תונליא 'ב א"ע אע
הר 'מע עשוהי תקלח
בסר הרעה
ביהי הפי ןיעב הנתמ ביהד ןאמ א"ע אע
'מע מ"וח המלש תכרב
[הכלה] חנ
רכומ הפי ןיעב רכומ א"ע בע
ףנע זט ןפג היחתפ םרכ
ג םרכה טרפ המכח
אמוי רב אליזרוא יאה גע
הפ 'מע ב"ח שבד תורעי 'וכו אמי יתוחנ יל יעתשא הבר רמא א"ע גע
ב"ח ינושרגה טוקלי אמי יתוחנ יל ועתשא א"ע גע
'מע ייחב ונבר יבתכ
דלק
אלגל אלג ןיב א"ע גע
גכ 'מע דסח תרות יזחתימ הניפסל אבטמד אלג יאה א"ע גע
ארונד אתוציצכ
תוא (גרבדלוג) ןושש לוק
ב
אתניפסל עבטמד אלג יאה א"ע גע
וצ ףד םלוע תבהא אתניפסל עבטמד אלג יאה א"ע גע
א"ח בהזל רוכ אתליל רב ןימרוה א"ע גע
טכ ףד ךלמילא םעונ
א"ע
ןרותה תא רכמ ,הניפסה תא רכומה א"ע גע
ב"ח ינושרגה טוקלי התרבחל אלק אלג הל אימרו א"ע גע
אפ 'מע ו"ח םורמ ימ הנח רב רב הברד ארמימ א"ע גע
לק ףד א"ח לארשי יזנג
א"ע
אלג יאה ,אמי יתוחנ יל יעתשמ א"ע גע
יזחתמ אתניפסל עבטמד
אצ ףד תומש ףסוי ירמא
ד"ע
אוהו ה"יהא םש םהל ןיארמש א"ע גע
ופעזמ טקוש
חצ ףד םלוע תבהא אפדג יטמשד יזווא ב"ע גע
חיק 'מע רסומ טבש אעייט אוהה יל רמא ח"בבר רמא ב"ע גע
רבדמ יתמ ךל יוחאו אב
תישארב שדק רבדמ
במק 'מע א"ח
יטמשד יזווא ינה ח"בבר רמא ב"ע גע
אבה םלועל קלח וכב יל תיא 'וכו והייפדג
ףד (ןיסקאט) יבצ תרטע
א"ע טס
הוה אדח אנמז ח"בב הבר רמא ב"ע גע
ןטימשד יזווא ינה ןניזחו ארבדמב ןנילזא
'וכ והיינמשמ והייפדג
'מע דנשת זומת 'ג 'ס
הפר
ומדו ה"דותב ב"ע גע
ב"ע ל ףד ש"ארה תושרד
חכ שורד
'וכו 'ילוצרק דע םיאקד ארפיצ יאה ב"ע גע
א"ח ת"הע ייחב ונבר
חל 'מע
ארווכ אוהה ב"ע גע
גפר 'מע םייח ךרד ןתיל לארשי ןידיתע יזווא והנה ב"ע גע
ןידה תא ןהילע
ןמיס ה קלח םולש ירבד
גי
'וכו הובג רובת רה ב"ע גע
,בקעיל וירבד דיגמ
זסר 'יס םירמא יטוקל
את אעייט אוהה ל"א ח"בבר רמאו ב"ע גע
ומדו והניתיזח ילזא רבדמ יתמ ךל יוחא
'וכ דיגרפא ונגו ימסבימד ןאמכ
איר 'מע י"ח ט"וי תרהט יוה המכ רובת רהו ב"ע גע
ב"ע חצ ףד םלוע תבהא ומש ידש זיז ב"ע גע
א שורד רתסא רמאמ 'וכו ארבדתב הילזא אדח אנמיז ב"ע גע
'וכו ןקחירת המכ 'וכו אעייט אוהה
שאהמ לצומ
א"ע גנ ףד (םטשרבלה)
ןניזחו ארבדמבאנילזא אדח אנמיז ב"ע גע
'וכו והייפדג יטמשד אזווא ינה
טפק 'מע םדא תמשנ ארבדמב ןנילזא אק הוה אדח אנמיז ב"ע גע
'וכו
תוא (גרבדלוג) ןושש לוק
אנ
אלח היל יבתיד ארוכ אוההל היזח ב"ע גע
היבגא
טצ ףד םלוע תבהא ארווכ ,היבגא אתלת אבתיד ארווכ ב"ע גע
אניט הלכא אבתיד
זצ-וצ ףד םלוע תבהא אליזרוא יל יזח ידידל ב"ע גע
זצ ףד םלוע תבהא אתקורקא יל יזח ידידל ב"ע גע
זנר 'מע ב"ח שבד תורעי 'וכו אתקורקא אוהה יל איזח ידידל ב"ע גע
םירבד יבכמה שוריפ
זצק 'מע
ןידה תא ןתיל לארשי ןידיתע ב"ע גע
'מע היארה ירמאמ
421-448
הנח רב רב הבר תודגאל םישוריפ ב"ע גע
'מע ג"ח ת"הע ייחב ונבר
ייחב ונבר יבתכ ;טלת
חיק 'מע
יזווא ירת ב"ע גע
דנר 'מע ב"ח שבד תורעי אערא יקשנד 'וכו אעייט יאה ל"א א"ע דע
ידדהא אעיקרו
חנ 'מע לארשי תראפת יעולב ךל יוחאו את עייט אוהה ל"א א"ע דע
חרקד
(רוטנק) בקעי קלח
ז שורד
יתעבשנש יל יוא א"ע דע
א שורד רתסא רמאמ יתעבשנש וישכעו יתעבשנש יל יוא א"ע דע
'וכו
אמ ףד םלוע תבהא יתעבשנש יל יוא א"ע דע
ימי ,בוט רשבמ
'מע תוחילסהו םימחרה
לר
:א"שרהמבו ,חרוקד יעולב ךל יוחא א"ע דע
ותמ אל חרוק ינבא הל יתיימ קלח קרפב
םש ובשיו םנהיגב םהל רצבתנ םוקמד
ש"שרבו ,'וכ הריש ורמאו
'מע (גישת) לאומש ירבד
זכק
אעיט אוהה יל רמא ח"בבר רמא א"ע דע
'וכו אכיה ךל יזחאו את
'מע (גנשת) םייחה 'ס
אנק
השמ יכה ירמא 'וכו חרקד יעולב א"ע דע
תמא ותרותו
טק ףד ב קלח לארשי רנ השמ,ןירמא ווהד 'וכו חרקד יעולב א"ע דע
ןיאדב ןהו תמא ותרותו
דנ שורד םיתעל הניב
גנש 'מע
אוהה ל"א ,הנח רב רב הבר רמאד א"ע דע
אערא יקשנד אכיה ךל יוחא את אייעט
'וכו ידדהא עיקרו
א"ח (רושימ) חולישה ימ
זי 'מע
ותרותו תמא השמ ןירמא ווהד א"ע דע
תמא
הש 'מע רסומ טבש יעולב ח"בברל יזחאד אעייט אוהה א"ע דע
חרק
טצ ףד םלוע תבהא איממ הישיר קיפאד ארווכ א"ע דע
(ןיטאיסוה) בקעי ילהא
ב"ע זמש ףד
תמא ותרותו תמא השמ א"ע דע
ימי ,בוט רשבמ
'מע תוחילסהו םימחרה
לק ,חכר
ןיאדב ןהו תמא ותרותו תמא השמ א"ע דע
ונק ףד תבש לש ורודס
ג"ע
'וכ אתשה יכ רחמל דע אנירטנ א"ע דע
זמ 'מע ב"יח םורמ ימ אעיקרו אערא יקשנ דוס א"ע דע
ב"ע טצ ףד םלוע תבהא תובוט םינבא הב יעבקד אתילטרק א"ע דע
;זק 'פ (ל"חמר) םירי
ל"חמר תורגא
;הל 'פ (גרובצניג)
ל"חמר תורצוא
ביש 'פ (רדנלדירפ)
ביבס ארמחכ ירווח םיברקע האר א"ע דע
יניס רהל
נר 'מע רסומ טבש אוה אדח אנמז יעתשמ ארפס בר א"ע דע
אתניפסב אנליזאק
ףסוי ירמא
וע ףד רבדמב-ארקיו
א"ע זע ,ד"ע
יל יוא תרמואש ק"ב יתעמש א"ע דע
'וכו יתעבשנש
ד וצ תשרפ םיספ תנותכ
,ב"ע-א"ע מ חרק ,א"ע
,ג"ע זמ סחנפ ,א"ע אמ
ב"ע-א"ע חמ
ירת יאזח חרקד יעולב ךל יווחא את א"ע דע
ןיאדב ןהו תמא ותרותו השמ .יעזב
הארי ,המכח תישאר
ח תוא גי קרפ
ירת יאזח חרקד יעולב ךל יוחא את א"ע דע
'וכו תעמש יאמ תיצא 'וכו יעזיב
ב"ח ינושרגה טוקלי חרקד יעולב ךל יוחא את א"ע דע
א"ע חמק ףד יול תשודק ...חרקד יעולב ךל יוחא את א"ע דע
ב ףד ש"ארה תושרד
א שורד ב"ע
'וכו אשנד אכיה ךל יוחא את א"ע דע
םימכח ירבד טוקלי
הלרת 'יס תישארב
אערא יקשנד אכיה ךל יוחא את א"ע דע
ידדהא אעיקרו
(ןיטאיסוה) בקעי ילהא
א"ע הסש ףד
יניס רה ךל יוחא את א"ע דע
ב תוא א שורד םייח ירפ יניסד ירוט ךל יוחא את א"ע דע
זל 'מע א"ח שבד תורעי 'וכו רבדמ יתמ ךל יוחא את א"ע דע
טס 'מע ז"ח ט"וי תרהט ןיתלת לכ חרקד יעולב ךל יוחאו את א"ע דע
'וכו ןימוי
(חנשת) לאומש ירבד
גלק 'מע
אערא יקשנד אכיה ךל יוחאו את א"ע דע
ידדהא אעיקרו
תוא (גרבדלוג) ןושש לוק
ב
יניסד ארוט ךל יוחאו את א"ע דע
תישארב שדק רבדמ
אלק 'מע א"ח
םימי העבש תפקומ לארשי ץרא ב"ע דע
תורהנ עבראו
טסש 'מע םייח ךרד אובל דיתעל םיקידצל רמשנ ןתיולה ב"ע דע
בקת 'מע םייח ךרד תבו ןתיול אוה - םילודגה םינינתה ב"ע דע
וגוז
ב"ע חצ ףד םלוע תבהא אנינת היל רדהד אבט ןבא ןניזח ב"ע דע
,בקעיל וירבד דיגמ
,וסק 'יס םירמא יטוקל
גמק ,גמ 'יס הרות רוא
רכז ומלועב ה"בקה ארבש המ לכ ב"ע דע
םארב הבקנו
א"ע כ ףד רפוס בתכמ רכז ומלועב ה"בקה ארבש המ לכ ב"ע דע
'וכו חירב שחנ ןתיול ףא םארב הבקנו
טמר 'מע 'ה תורובג רכז ומלועב ה"בקה ארבש המ לכ ב"ע דע
םארב הבקנו
זט ףד ךלמילא םעונ
ג"ע-ב"ע
רכז ומלועב ה"בקה ארבש המ לכ ב"ע דע
רכזה תא סריס ...ןתיול ףא ,םארב הבקנו
אבל דיתעל םיקידצל החלמו הבקנה גרהו
פ 'מע םייח ךרד רכז ומלועב ה"בקמ ארבש המ לכ ב"ע דע
םארב הבקנו
אל 'מע ירנ ריאת םיסכמ םיל םימכ ב"ע דע
א"ח ת"הע ייחב ונבר
ופ ,אמ-חל 'מע
הבקנו רכז ןתיול ב"ע דע
(רושימ) םירקיעה 'ס
חפת 'מע
וגרהו וב טעב 'וכו םי לש רשל ב"ע דע
וצ 'מע םדא תמשנ ןיאב ויהש י"רו א"רב השעמ ב"ע דע
'וכו הניפסב
םימכח ירבד טוקלי
זצ 'יס תישארב
הבקנה תא גרהו רכזה תא סריס ב"ע דע
ל"על םיקידצל החלמו
תשרפ םיספ תנותכ
גמ קלב ,ג"ע בי עירזת
ג"ע
החלמו הבקנה גרהו רכזה תא סרס ב"ע דע
אובל דיתעל םיקידצל
ב"ח בהזל רוכ איגינק תושעל דיתע ב"ע דע
'מע ת"הע בקעיל תמא
חי
ירקת לא ה"ד י"שר ב"ע דע
א תוא ד שורד םייח ירפ י"א תא םיפיקמ םימי עבש ב"ע דע
הדוהי יבצ ברה תוחיש
88 'מע תומש
םימכח ידימלת אלא םירבח ןיא א"ע הע
םילהת לע תופי םינפ
גיקת 'מע
םירגת ןושל אלא םינענכ ןיא א"ע הע
'מע ייחב ונבר יבתכ
דקת
תויממוק םכתא ךלואו א"ע הע
והיעשי יבכמה שוריפ
'מע םינורחא םיאיבנו
גפ
םימכח ידימלת אלא םירבח ןיאו א"ע הע
ג"ע כ ףד רפוס בתכמ 'וכו ע"גל ושאר סינכמ אלמלאו א"ע הע
,בקעיל וירבד דיגמ
,חכק 'יס םירמא יטוקל
זצר ,טמק 'יס הרות רוא
ךדוה לכ אלו וילע ךדוהמ תתנו א"ע הע
ינפכ השמ ינפ ורמא רודה ותואבש םינקז
'וכו המח
טנ ףד םייחב םקלח
א"ע ס ,ד"ע
ותואבש םינקז ...וילע ךדוהמ תתנו א"ע הע
המח ינפכ השמ ינפ ורמא רוד
ב"ח ינושרגה טוקלי ךדוה לכ אלו וילע ךדוהמ התתנו א"ע הע
ב"ע וס ףד רפוס בתכמ א"ח ,ךיתושמש דכדכ יתימשו א"ע הע
'וכו הפשי א"חו םהוש
ב"ח ינושרגה טוקלי ךיתושמש דכדכ יתמשו א"ע הע
ב"ח בהזל רוכ קידצ לכל תופוח 'ז א"ע הע
נ 'מע יולה טבש תושרד םירמוא ויה המ םינקז א"ע הע
,גלק ,דק 'מע דסח תרות
חלק
השמ ינפ ורמא רוד ותואבש םינקז א"ע הע
המח ינפכ
ב"ח ינושרגה טוקלי השמ ורמא רודה ותואבש םינקז א"ע הע
המח ינפכ
םימכח ירבד טוקלי
בנ 'יס תישארב
(המדקה)
השמ ינפ ורמא רודה ותואבש םינקז א"ע הע
הנבל ינפכ עשוהי ינפ המח ינפכ
'מע ב"ח ינושרגה טוקלי
דנק
רודה ותואבש םינקז א"ע הע
'מע א"ח שבד תורעי
בפק 'מע ב"ח ,טצר
ינפכ הזמ ינפ ורמא רודבש םינקז א"ע הע
'וכו עשוהי ינפ המח
תשרפ םיספ תנותכ
ד"ע דל ךתולעהב
ינפכ השמ ינפ ורמא רודבש םינקז א"ע הע
המח
גפק ףד ב"ח לארשי יזנג
א"ע
ינפכ השמ ינפ ורמא רודבש םינקז א"ע הע
הנבל ינפכ עשוהי ינפ המח
טכש 'מע רסומ טבש וריבח לש ותפוחמ הוכנ םדא לכ א"ע הע
השוב התואל יוא 'וכו
בסק 'מע םדא תמשנ וריבח לש ותפוחמ הוכנ א"וא לכ א"ע הע
טל ףד לארשי בהוא
ב"ע דמש ,א"ע ופר ,א"ע
לש ותפוחמ הוכנ דחאו דחא לכ א"ע הע
וריבח
הדוהי יבצ ברה תוחיש
217 'מע רבדמב
לש ותפוחמ הוכנ דחאו דחא לכ א"ע הע
וריבח
,טי 'מע א"ח להי רוא
אנק
לש ותפוחמ הוכנ דחאו דחא לכ א"ע הע
ורבח
א"ח םידעומ םייח יתפש
כר ,זפק 'מע
לש ותפוחמ הוכנ דחאו דחא לכ א"ע הע
ורבח
דמש ףד לארשי בהוא
א"ע
ה"בקה ול השוע דחאו דחא לכ א"ע הע
'וכו הפוח
המק 'מע םולש עימשמ וריבח לש ותפוחמ הוכנ דחא לכ א"ע הע
ד 'פ םירשי תליסמ ורבח לש ותפוחמ הווכנ דחא לכ א"ע הע
הפת 'יס ו"ח םולש ירבד 'וכו הוכנ קידצ לכ א"ע הע
ףד א"ח רכששי ינב
המדקה
וריבח לש ותפוחמ הוכנ קידצ לכ א"ע הע
ב"ח ת"הע ייחב ונבר
ועקת-העקת 'מע
תובוט םינבא איבהל א"ע הע
גכק 'מע רשא ינמכמ ,י"שרב ,'וכ הפוח דובכ לע יכ יאמ א"ע הע
ףסוי דיב
דסק ףד א"ח רכששי ינב
ג"ע
יארומא ןירת הב יגילפ דכדכ והמ א"ע הע
עיקרה יכאלמ ןירתו 'וכו אעראב
,ב"ע חכק ףד בוט בר
ג"ע טלק ,ג"ע זלק
ינפש ןאכמ ךדוה לכ אלו ךדוהמ א"ע הע
הנבל ינפכ עשוהי ינפ המח ינפכ השמ
הדוהי יבצ ברה תוחיש
48 'מע תומש
ותפוחמ הוכנ דחאו דחא לכש דמלמ א"ע הע
וריבח לש
ףד (ןיסקאט) יבצ תרטע
ב"ע טס
ותפוחמ הוכנ דחאו דחא לכש דמלמ א"ע הע
התואל יוא השוב התואל יוא וריבח לש
המילכ
זטר 'מע םירשי תליסמ ותפוחמ הוכנ דחאו דחא לכש דמלמ א"ע הע
ורבח לש
(רושימ) םירקיעה 'ס
חלר 'מע
רודמ ול שי קידצו קידצ לכש דמלמ א"ע הע
'וכו ומצע ינפב
ד 'מע ב"יח םורמ ימ המח ינפכ וינפ - השמ א"ע הע
ד"ע הל ףד יול תשודק תומצע לש לג השענו וב ויניע ןתנ א"ע הע
י תוא ס 'עמ יפל שבד םיקידצל הכוס א"ע הע
אמ ףד ב"ח רכששי ינב
ב"ע
ןתיול לש הכוס א"ע הע
הרותבש רואמה המל הפוחב שאו ןשע א"ע הע
במק ףד א"ח רכששי ינב
א"ע
תובוט םינבא איבהל ה"בקה דיתע א"ע הע
'וכו םישלש לע םישלש םהש תוילגרמו
'וכו םילשורי ירעשב ןדימעמו
השודק ,המכח תישאר
זט תוא בי קרפ
תובוט םינבא איבהל ה"בקה דיתע א"ע הע
תומא 'ל לע 'ל
'מע דומלתה םי ירתסמ
111
תובוט םינבא איבהל ה"בקה דיתע א"ע הע
הבהא ,המכח תישאר
קרפ הונע ,ונ תוא ו קרפ
א תוא ה
לכל תופוח 'ז תושעל ה"בקה דיתע א"ע הע
לש ותפוחמ הוכנ 'או 'א לכ ...קידצו קידצ
וריבח
א תוא ד שורד םייח ירפ תופוח 'ז תושעל ה"בקה דיתע א"ע הע
ב"ח (רושימ) חולישה ימ
גצ 'מע
'וכו הפוח תושעל ה"בקה דיתע א"ע הע
ב"ע אי ףד רפוס בתכמ הכוס תושעל ה"בקה דיתע א"ע הע
ןתיול לש ורועמ םיקידצל
זמת 'מע תבש תעד הדועס תושעל ה"בקה דיתע א"ע הע
םיקידצל
'מע ייחב ונבר יבתכ
גקת
הדועס תושעל ה"בקה דיתע א"ע הע
ומ 'מע א"ח להי רוא םיהינפל ורמאיש םיקידצ םידיתע א"ע הע
שודק
זכק 'מע א"יח םורמ ימ
אלק
הנבל ינפכ עשוהי ינפ א"ע הע
ומר ףד לארשי בהוא
א"ע
הנבלכ עשוהי ינפ המחכ השמ ינפ א"ע הע
(ןיטאיסוה) בקעי ילהא
ב"ע גסש ,א"ע ומש ףד
המח ינפכ השמ ינפ א"ע הע
קלח ,(רוטנק) בקעי קלח
שארב
המח ינפכ השמ ינפ א"ע הע
'מע (א"דיח) םייח חור
טיר ,אר ,זק
המח ינפכ השמ ינפ א"ע הע
םימכח יניע ריאמ
,ב"ע וכ ףד ג"ח ב"ודהמ
וטק ףד א"ח ג"ודהמ
'וכו המח ינפכ השמ ינפ א"ע הע
(רושימ) םירקיעה 'ס
חש ,חלר 'מע
'וכו המח ינפכ השמ ינפ א"ע הע
וטת 'יס ו"ח םולש ירבד 'וכו המח ינפכ השמ ינפ א"ע הע
טיק 'מע א"יח םורמ ימ ינפכ עשוהי ינפ המח ינפכ השמ ינפ א"ע הע
הנבל
בצ 'מע םייח ךרד ינפכ עשוהי ינפ המח ינפכ השמ ינפ א"ע הע
הנבל
םילהת לע תופי םינפ
טכ 'מע
ינפכ עשוהי ינפ המח ינפכ השמ ינפ א"ע הע
הנבל
,ב"ע הע ףד יול תשודק
ג"ע חצ
ינפכ עשוהי ינפ המח ינפכ השמ ינפ א"ע הע
הנבל
(רדנלדירפ) ל"חמר יזנג
זיק 'פ
המח ינפכ השמ ינפ א"ע הע
'מע (ימענת) שדוקה ךרד
העקת
המח ינפכ השמ ינפ א"ע הע
(ןשיה) לארשי ינבל
ח שורד
המח ינפכ השמ ינפ א"ע הע
א"ע ו ףד ךלמילא םעונ ינפכ עשוהי ינפ ,המח ינפכ השמ ינפ א"ע הע
הנבל
םירבד יבכמה שוריפ
אצש 'מע
ינפכ עשוהי ינפ ,המח ינפכ השמ ינפ א"ע הע
הנבל
הדוהי יבצ ברה תוחיש
262 'מע רבדמב
ינפכ עשוהי ינפ ,המח ינפכ השמ ינפ א"ע הע
...הנבל
ב"ח ת"הע ייחב ונבר
זצק 'מע ג"ח ,גנק 'מע
השמ ינפ א"ע הע
190 'ב היא ןיע קנע ,לצלצ א"ע הע
ב"ח (רושימ) חולישה ימ
המק 'מע
לאירבג אתעיקרב יכאלמ ירת א"ע הע
'וכו לאכימו
(רושימ) םירקיעה 'ס
וכר 'מע
המש 'ה ירקת לא ב"ע הע
ב"ע חכק ףד יבא תוכרב ה"בקה לש ומש לע וארקנ 'ג ב"ע הע
םיקידצו חישמ םילשורי
אל 'מע ירנ ריאת ה"בקה לש ומש לע וארקנ 'ג ב"ע הע
הדוהי יבצ ברה תוחיש
54 'מע תומש
...ה"בקה לש ומש לע וארקנ 'ג ב"ע הע
םילשוריו חישמו םיקידצ
(ןיטאיסוה) בקעי ילהא
ב"ע הנק ףד
יפל הפוח א"ואכל השוע ה"בקה ב"ע הע
ודובכ
גמר ,במר א היאר תלוע תויממוק םכתא ךלואו ב"ע הע
דכק 'מע ד"ח םורמ ימ תרשה יכאלמ - םיקידצ ל"תעל ב"ע הע
שודק םהינפל ורמאי
,הפ 'מע ו"ח םורמ ימ
הנק
ךרדכ שודק ורמאי תרשה יכאלמ ב"ע הע
'ה ינפל םירמואש
זט 'מע ו"ח םורמ ימ 'ה לש ומש לע ארקנ חישמ ב"ע הע
ס 'מע י"ח םורמ ימ תואסרפ 'ג ם-י תא היבגהל 'ה דיתע ב"ע הע
הלעמל
דלק 'מע ןושל אפרמ םילשורי לע ףיסוהל ה"בקה דיתע ב"ע הע
הפ ףד א"ח רכששי ינב
ג"ע
לכל הרואמ תויהל םלשורי הדיתע ב"ע הע
םלועה
(ןיטאיסוה) בקעי ילהא
א"ע זע ףד
םהינפל םירמואש םיקידצ םידיתע ב"ע הע
שודק
,חי 'מע ח"ח םורמ ימ
טפק 'מע ב"יח
םהינפל םירמואש םיקידצ םידיתע ב"ע הע
'ה ינפל םירמואש ךרדכ שודק
םילהת לע תופי םינפ
בפש ,גפ 'מע
לש ומשב וארקיש םיקידצ םידיתע ב"ע הע
אוה ךורב שודקה
,טיק 'מע ח"ח םורמ ימ
מק
תרשה יכאלמש םיקידצ םידיתע ב"ע הע
הריש םהינפל ורמאי
ער 'מע ח"ח םורמ ימ תרשה יכאלמש םיקידצ םידיתע ב"ע הע
הריש םהינפל ורמאי
דכר 'מע ג"יח םורמ ימ תרשה יכאלמש םיקידצ םידיתע ב"ע הע
הריש םהינפל ורמאי
רוא ,בקעיל וירבד דיגמ
טמר 'יס הרות
םירמואש םיקידצ (לארשי) ןידיתע ב"ע הע
'וכ שודק ןהינפל
(חנשת) לאומש ירבד
זפק 'מע
םהינפל םירמואש םיקידצ ןידיתע ב"ע הע
שודק
כרת 'יס ו"ח םולש ירבד 'וכו ןירמואש םיקידצ ןידיתע ב"ע הע
'מע (קסבטיו) ץראה ירפ
חצ
םהינפל ןירמואש םיקידצ ןידיתע ב"ע הע
ה"בקה ינפל ןירמואש ךרדכ שודק
(גרבדלוג) ןושש לוק
המיתח
םהינפל ורמאיש םיקידצ ןידיתע ב"ע הע
שודק
ב"ח בהזל רוכ וארקייש םיקידצ ןידיתע ב"ע הע
סק 'מע תבש תעד
דמש ,טפר ,הרעהב
גלת ,הרעהב
לש ש"ע םיארקנש םיקידצ ןידיתע ב"ע הע
ה"בקה
םימכח ירבד טוקלי
זלר 'יס תומש
ומש לע םיארקנש םיקידצ ןידיתע ב"ע הע
ה"בקה לש
ומ ףד א"ח ט"וי תשודק
ד"ע ופ ,א"ע
שודק םיארקנש םיקידצ ןידיתע ב"ע הע
אמ ףד ךלמילא םעונ
ב"ע
ומש לע ןיארקנש םיקידצ ןידיתע ב"ע הע
ה"בקה לש
בק 'מע קידצל חרוא לש ומש לע ןיארקנש ןיקידצ ןידיתע ב"ע הע
ה"בקה
וק ףד ב"ח רכששי ינב
א"ע זיק ,ג"ע
אעראב יארומא ירת הב ידילפ ב"ע הע
עיקרב יכאלמ ןירתו
אמשת 'מע םייח ךרד ה"בקה לש ומש לע וארקנ םיקידצ ב"ע הע
טצ 'מע םהש ןבא
[הכלה]
ןידבו ,הריסמב תונקנ תויתוא א"ע וע
תורטש תריכמ
דמ ףד א"ח בהז תועבט
[הכלה] א"ע הל ,ג"ע
ב"ע וע
חסש 'מע ןשוח יכרד
[הכלה]
ךל ינק ה"דות ב"ע וע
אלק 'מע םהש ןבא
[הכלה]
ךל ינק ה"דות ב"ע וע
טס ףד ש"ארה תושרד
בע שורד ב"ע
'וכו ןילבת ארבו ר"הצי ארב א"ע זע
'מע מ"וח המלש תכרב
[הכלה] יר
אל העוט תעדה ןיאש ידכב לבא א"ע חע
הל בהי הנתמ רומיא
גס ףד א"ח בהז תועבט
[הכלה] א"ע
העוט תעדהשכ חקמ לוטב א"ע חע
ב רמאמ עשוהי ןסוח
חמר 'מע ח"פ
בושחנו ואוב - "ןובשח ואוב" ב"ע חע
םלוע לש ונובשח
א רמאמ עשוהי ןסוח
בעק 'מע ב"פ
ונובשח דבא "ןובשח דבא םרינו" ב"ע חע
םלוע לש
טל 'מע א"ח להי רוא ןובשח ואוב ב"ע חע
ג 'פ םירשי תליסמ ןובשח ואוב ב"ע חע
םינושאר ישוריפ םילשומה ורמאי ןכ לע ביתכד ב"ע חע
גכק 'מע רשא ינמכמ 'וכ רכמ רומחה תא רכומה ב"ע חע
ףד תישארב ףסוי ירמא
ד"ע בנ
ןוחיס תירקמ הבהלו ב"ע חע
זפ 'מע יולה טבש תושרד םרציב םילשומה ורמאי ב"ע חע
א רמאמ עשוהי ירבד
ול 'מע ה"פ
םנהיגב לפונ האגתמה לכ ב"ע חע
ב"ח ינושרגה טוקלי םילשומה ורמאי ןכ לע ד"מ ב"ע חע
א רמאמ עשוהי ןסוח
זסק 'מע א"פ
אבה םיה טהלמ ךתוא ליצי ימ ב"ע חע
רונתכ רעובה
םימכח יניע ריאמ
וק ףד א"ח ג"ודהמ
האנ החיס רחא ךלהש ןוחיס ב"ע חע
ףד א"ח ט"וי תשודק
ד"ע ט ףד ב"ח ,ב"ע חכק
םילשומה ולא םילשומה ורמאי כ"ע ב"ע חע
םרציב
'מע א"ח שבד תורעי
גי 'מע ב"ח ,זטק
'וכו םרציב םילשומה ורמאי כ"ע ב"ע חע
םלוע לש ונובשחב בושחנו ואוב
א"ע גנ ףד הבוט העומש ןובשח ואוב ...םילשומה ורמאי כ"ע ב"ע חע
...בושחנו ואוב
גירש בי ןפג היחתפ םרכ
ו
םרציב - םילשומה ורמאי ןכ לע ב"ע חע
ד"ע חי ףד בוט בר ואוב םרציב םילשומה ורמאי ןכ לע ב"ע חע
םלוע לש ונובשח בושחנו
חפק 'מע םירשי תליסמ ואוב םרציב םילשומה ורמאי ןכ לע ב"ע חע
ןובשח
זמק 'מע ןרהא די םרציב םילשומה ורמאי ןכ לע ב"ע חע
ימי ,בוט רשבמ
'מע תוחילסהו םימחרה
ביקת
.'וגו םילשומה ורמאי ןכ לע ב"ע חע
ואוב .םרציב םילשומה ולא ,םילשומה
םלוע לש ונובשח בשחנו ואוב ,ןובשח
הרותבש רואמה םילשומה ורמאי ןכ לע ב"ע חע
ג קרפ םירשי תליסמ םילשומה ורמאי ןכ לע ב"ע חע
,תווצמ ,המכח תישאר
בל קרפ המדקה
םילשומה ...םילשומה ורמאי ןכ לע ב"ע חע
'וכו םלוע לש ונובשח בושחנו ואוב ...םרציב
ימי ,בוט רשבמ
'מע תוחילסהו םימחרה
המק ,גק ,דס
םהינפל םירמואש םיקידצ םידיתע ב"ע חע
רמאנש ,ה"בקה ינפל םירמואש ךרדכ שודק
שודק םילשוריב רתונהו ןויצב ראשנה היהו
י"שרבו ,ול רמאי
'מע ת"הע בקעיל תמא
אפק
ךל רכומ ינא הקינמ הרפ ב"ע חע
'מע א"ח להי רוא
בנק-אנק
תא לכאתו ןיבשחממ שא אצת ב"ע חע
ןיבשחמ םניאש
דכק 'מע רשא ינמכמ שרופה לכ בר רמא הדוהי בר רמא טע
'וכ הרות ירבדמ
ףד (ןיסקאט) יבצ תרטע
א"ע אמ
םנהיג לש שא הרות ירבדמ שרופה לכ טע
ותלכא
גירש בי ןפג היחתפ םרכ
ד
הרות ירבדמ ומצע הפרמה א"ע טע
אמ 'מע ז"ח םורמ ימ םונהיגב לפונ ת"דמ שרופה א"ע טע
הרותבש רואמה ותלכוא שא הרותמ שרופה א"ע טע
ו רועיש א"ח טפשמה בל
[הכלה]
רוב שידקה ...םימ אלמ רוב שידקה א"ע טע
םימ אלמתנ כ"חאו
'מע מ"וח המלש תכרב
[הכלה] טנ
םינושארבו ,םימ האלמ רוב שידקה א"ע טע
םש
בל ףד א"ח בהז תועבט
א"ע דל ,ג"עו א"ע
[הכלה]
שדקהל די א"ע טע
154 'מע םייחה שפנ לפונ הרות ירבדמ ומצע הפרמה לכ א"ע טע
םניהגב
א רמאמ עשוהי ירבד
זי 'מע ב"פ
ותלכוא שא הרות ירבדמ שרופה לכ א"ע טע
א רמאמ עשוהי ןסוח
דעק 'מע ב"פ
ותלכוא שא הרות ירבדמ שרופה לכ א"ע טע
'מע א"ח םלוע תוביתנ
בס
ותלכוא שא הרות ירבדמ שרופה לכ א"ע טע
,הפ 'יס ו"ח םולש ירבד
נקת ,חלק ,חפ
'וכו ומצע שרופה לכ א"ע טע
השודק ,המכח תישאר
אי תוא בי קרפ
םנהיגב לפונ ת"דמ ומצע שרופה לכ א"ע טע
'מע יולה טבש תושרד
אר
םנהיגל לפונ ת"דמ ומצע שרופה לכ א"ע טע
ותלכוא שא -
154 'מע םייחה שפנ הרות ירבדמ ומצע שרופה לכ א"ע טע
החיש ירבדב קסועו
תוא ב שורד הדוהי ילגד
ד
ן"במרה ישודיחבו ןיאו ה"ד 'סות א"ע טע
םימכח יניע ריאמ
ב"ע הכ ףד א"ח א"ודהמ
םינוי אלמתנ כ"חאו ךבוש שידקה ב"ע טע
'וכו ןינקירב
וס 'מע ב"ח שבד תורעי לכאמ ידימ אצוי וניא תרווכב שבד א"ע פ
םלועל
'מע ת"הע בקעיל תמא
חצ ,זנ
ךבוש תוריפ חקולה ה"ד ם"בשר א"ע פ
(רוטנק) בקעי קלח
אכ שורד
רמת רמאנ המל זרא רמאנ םא ב"ע פ
(חנשת) לאומש ירבד
דכ 'מע
'וכ זרא רמאנ המל רמת רמאנ םא ב"ע פ
םינושאר ישוריפ םלועמ הצצקנ אלש - המקשה תלותב ב"ע פ
'מע (גישת) לאומש ירבד
די
זראל רמת ןיב המ ב"ע פ
'יס ו"ח םולש ירבד
גלת ,זסק
'וכו חרפי רמתכ קידצ ב"ע פ
םילהת לע תופי םינפ
טלש ,חלש 'מע
תוריפ השועש חרפי רמתכ קידצ ב"ע פ
א ק"ס וסר 'מע קחצי די
[הכלה]
יטועמל ה"דותב א"ע אפ
'מע ד קלח םולש ירבד
אצ
'וכו דחא ןליא הנוקה א"ע אפ
'מע א קלח םולש ירבד
אל
'וכו תונליא 'ב הנוקה ב"ע אפ
ע"ש 'מע ןשוח יכרד
[הכלה]
היל יקפסמ יקופס ב"ע אפ
הל 'מע םירפא ןינב
[הכלה]
יוארה לכ ה"ד מ"בשר ב"ע אפ
ב תוא א שורד םייח ירפ 'וכו אוה יתקמוס אשמש אה א"ע דפ
א"ע חפ ףד רפוס בתכמ 'וכו איה יתקמוס אשמש יאה א"ע דפ
ףד םירבד ףסוי ירמא
א"ע בכ
רכומה רמאי בוט בוט א"ע דפ
גי ףד א"ח בהז תועבט
[הכלה] א"ע די ,ג"ע
דיקפמל דקפנ תושר א"ע הפ
דלק 'מע םירפא ןינב
[הכלה]
ש"ארבי טגכ ה"דות ב"ע הפ
טיר 'מע םהש ןבא
[הכלה]
ינונח לצא ונב חלושה א"ע ופ
ק"ס ז 'יס לארשי ךרד
[הכלה] אי ,ב
ילוזלז 'וכו לעופה תא רכושה ש"ת ב"ע ופ
ם"בשרבו רוסא ימ תוריכשב
ח ק"ס ז 'יס לארשי ךרד
[הכלה]
רניד ה"דות ב"ע ופ
,בקעיל וירבד דיגמ
,חצ 'יס םירמא יטוקל
גכש 'יס הרות רוא
'וכו ןיפיט שלש ול ףיטהל בייחו א"ע זפ
ק"ס ז 'יס לארשי ךרד
[הכלה] וט
אמק אמק א"ע זפ
גנ ףד א"ח בהז תועבט
[הכלה] ג"ע
חקולה ה"דות ב"ע זפ
אשמ ,המכח תישאר
ז קרפ ןתמו
תחא ויתודמ חנקמ ןוטיסה א"ע חפ
'וכו םוי םישולשל
עש 'מע םירשי תליסמ תחא ויתודמ חנקמ ןוטיסה א"ע חפ
םוי םישלשל
רעש םיקידצ תוחרוא
אלק 'מע תמא
םינושארה םידיסחה ךכל - ם"בשר א"ע חפ
םבבל תמכסה יפכ הנוקל ותוא םינתונ ויה
'מע יולה טבש תושרד
אכ
קדצו המלש ןבא ב"ע חפ
רעש םיקידצ תוחרוא
דק 'מע תובידנ
רבד הזיא וא ...ןיי דדומ אוה םא ב"ע חפ
םצמצי אל היהיש
ימי ,בוט רשבמ
'מע תוחילסהו םימחרה
חסק ,וכ
תדמ ה"בקה תדמכ אלש הארו אב ב"ע חפ
ןללקו ב"כב לארשי ךריב ה"בקה ,םדו רשב
ב"כב םללקו הנומשב םכרב השמו ,הנומשב
ד שורד ימע לא תושרד תדמ ה"בקה תדימכ אלש הארו אב ב"ע חפ
םדו רשב
,הס 'מע קידצל חרוא
זמק ,גלק
אוה השק "לא" יאהד עמשמ יאמו ב"ע חפ
'מע ת"הע בקעיל תמא
בלקת
ב"כב ןללקו 'חב ןכרב וניבר השמ ב"ע חפ
םימכח ירבד טוקלי
מת 'יס תישארב
ול ןתו ךלשמ קדצ ב"ע חפ
'מע ג"ח ת"הע ייחב ונבר
זכת
ול ןתו ךלשמ קדצ ב"ע חפ
גצ ,דפ 'מע ןויערה רוא הובג לזגמ רתוי טוידה לזג השק ב"ע חפ
בנש 'מע םירשי תליסמ הובג לזגמ רתוי טוידה לזג השק ב"ע חפ
811 'מע היארה תורצוא הובג לזגמ טוידה לזג השק ב"ע חפ
ב"ח ינושרגה טוקלי הובג לזגמ טוידה לזג השק ב"ע חפ
הרותבש רואמה תוירעמ תודימ שנוע השק ב"ע חפ
טסש 'מע םירשי תליסמ ןשנועמ רתוי תודימ לש ןשנוע השק ב"ע חפ
תוירע לש
'מע יולה טבש תושרד
זמ
לשמ רתוי תודמ לש ןישנוע ןישק ב"ע חפ
א"שרהמבו תוירע
תוא (גרבדלוג) ןושש לוק
אי
'וכו ךתיבב ךל היהי אל א"ע טפ
'מע יולה טבש תושרד
זמ
תודמל ןיב ןימדרגא ןידימעמ א"ע טפ
'מע ת"הע בקעיל תמא
בק
דומעה ףוס ם"בשר א"ע טפ
(ןיטאיסוה) בקעי ילהא
ב"ע המ ףד
הרסח הדמ ההשיש םדאל רוסא ב"ע טפ
ירעש םע) הבושת ירעש
רמאמ ישילש רעש (םייח
זפ
עקרק תדימ וז הדימב ב"ע טפ
חק 'מע םירפא ןינב
[הכלה]
ם"בשרפב ב"ע טפ
'יס ו"ח םולש ירבד
דיקת ,גיקת ,איקת
'וכו םב וכלי םיקידצ ב"ע טפ
ב"ח ת"הע ייחב ונבר
דלקת 'מע
חיתרי אלש ב"ע טפ
'מע יולה טבש תושרד
גלק
רמוא בותכה םהילע םירעש יעיקפמו ב"ע צ
'וכו
הדוהי יבצ ברה תוחיש
144, 227 339 'מע תומש
31,
היה לופכ שדוק לש הנמ ב"ע צ
ןמיס ה קלח םולש ירבד
גיק
'וכו תא םדא השוע ב"ע צ
(ןוזרביל) םייחה ץרא
דמ 'יס
זעוב הז ןצבא א"ע אצ
ב"ח ינושרגה טוקלי זעוב הז ןצבא א"ע אצ
םינושאר ישוריפ זעוב הז ןצבא א"ע אצ
לאומש יבכמה שוריפ
הצר 'מע
...חונמ תא ןמיז אל ...ןצבא א"ע אצ
הע 'מע ה"ח םורמ ימ יואו וגיהנמ דבאש םלועל יוא א"ע אצ
הטינרבק דבאש הניפסל
(י'גלפ) םייחה תוצרא
א שורד
א"א תמש םויה ותוא א"ע אצ
הע שורד םיתעל הניב
בקת 'מע
םלועה ןמ א"א רטפנש םויה ותוא א"ע אצ
'וכו ורמאו הרושב רדוה ילודג לכ ודמע
ב"ח ינושרגה טוקלי םלועה ןמ א"א רטפנש םויה ותוא א"ע אצ
'מע ת"הע בקעיל תמא
אק
היתחאו תינופללצ ןושמשד הימיא א"ע אצ
ןיישנ
יעסמ הלאו - תמא תפש
58 'מע
י"אמ ןיאצוי ןיא א"ע אצ
ב"ע טכ ףד יבא תוכרב ודמע כ"אא י"אמ ןיאצוי ןיא א"ע אצ
עלסב םייתאס
ל 'מע ב קלח םולש ירבד 'וכו ץראמ ןיאצוי ןיא א"ע אצ
םירבד יבכמה שוריפ
טלת 'מע
...כ"אא ל"וחל ץראמ ןיאצוי ןיא א"ע אצ
ב"ח ינושרגה טוקלי רודה ילודג ןוילכו ןולחמ ךלמילא א"ע אצ
ויה
'מע תומש יבכמה שוריפ
ל
יאלתמא התיה םהרבא לש ומא א"ע אצ
םירבד יבכמה שוריפ
טלת 'מע
ואציש ינפמ ושנענ רודה ילודג א"ע אצ
...ל"וחל
(רושימ) םירקיעה 'ס
זיקת 'מע
ינב לע םימחר שקבל םהל היה א"ע אצ
ושקב אלו םרוד
םירבד יבכמה שוריפ
טלת 'מע
אצויל תדמוע הניא תובא תוכז א"ע אצ
ץראמ
ףד (ןיסקאט) יבצ תרטע
א"ע בכ
אתוכב םהרבא בשי םינש שמח א"ע אצ
ארדוקב שמחו
ףד (ץבעי) בוזא תדוגא
א"ע דצ
ןושחנ ינב ןלוכ א"ע אצ
תוא (גרבדלוג) ןושש לוק
אכ
'וכו וניבא םהרבא רטפנש ןויכ א"ע אצ
םינושאר ישוריפ ימענ תאזה יאמ א"ע אצ
הרותבש רואמה ל"וחל ואציש ינפמ א"ע אצ
'מע יולה טבש תושרד
מר
ע"הוא ילודג לכ ודמע א"א רטפנ א"ע אצ
םלועל יוא ורמאו ,'וכו
םירבד יבכמה שוריפ
טסש 'מע
וניבא םהרבא שבחנ םינש רשע א"ע אצ
'מע תומש יבכמה שוריפ
ב
ושנענ ןוילכו ןולחמ ,ךלמילא ב"ע-א"ע אצ
ל"וחל ואציש ינפמ
(רושימ) םירקיעה 'ס
דעק 'מע
ימקומ אימשמ אתדוגדג שיר וליפא ב"ע אצ
הל
הדוהי יבצ ברה תוחיש
253 'מע רבדמב
ימקומ אימשמ אתוגרג שיר וליפא ב"ע אצ
היל
'מע ג"ח ת"הע ייחב ונבר
הנש
אתוגרג שיר וליפא ב"ע אצ
ימי ,בוט רשבמ
'מע תוחילסהו םימחרה
גצק
רסומ הזב ונעימשה :א"שרהמב ב"ע אצ
שארו שאר לכו והל ימקומ אימשמד
ותתכ ישנא לע חיגשהל ךירצ תונמואב
םימש םשל םחיכוהלו ,הרשי ךרד םכירדהל
םינושאר ישוריפ ןוטנמלס אלה ב"ע אצ
םינושאר ישוריפ וללה םירבד םיקיתע םירבדהו ב"ע אצ
ןרמא אימוי קיתע
ב"ח ינושרגה טוקלי ןיבוס ואצמ 'יפאש ו"ח ב"ע אצ
'מע (א"דיח) םייח חור
זעק
עובשה םיקהש עשוהי הז םיקוי ב"ע אצ
ןועבג ישנאל
'מע (א"דיח) םייח חור
חעק
תואצמנה ךיתונב יתש ביתכ ב"ע אצ
205 'מע תימואלה תודהיה תורל - תוכלמ לש אמאל ב"ע אצ
ס 'מע ח"ח םורמ ימ ויתאצמ ןכיהו ידבע דוד יתאצמ ב"ע אצ
םודסב
ד ףד א"ח רכששי ינב
א"ע
תוכלמ לש אמיא תור ב"ע אצ
וצ ףד ב"ח רכששי ינב
ג"ע
היל ימקומ אימש ןמ אתוגרג שיר ב"ע אצ
םירבד יבכמה שוריפ
טלת 'מע
איה האמט ץרא ץראל ץוח - י"שר ב"ע אצ
םירבד יבכמה שוריפ
טלת 'מע
י"אמ ואציש לע - י"שר ב"ע אצ
םינושאר ישוריפ םרוד לע םימחר שקבל םהל היהש ב"ע אצ
םירבד יבכמה שוריפ
טלת 'מע
ובייחתנש ,הלואגה ןמ ושאייתנש ב"ע אצ
...םוקמל הפירש
גית 'מע ןשוח יכרד
[הכלה]
םינושארו ,הניג ינוערז רמוא ג"בשר א"ע בצ
םש
אסר 'מע ןשוח יכרד
[הכלה]
ןוממב ןיכלוה ןיא ב"ע בצ
'מע מ"וח המלש תכרב
[הכלה] אסק
אכילד יא ה"דות ב"ע בצ
ב"ח (רושימ) חולישה ימ
הנר 'מע
רווש ארמד אפתכא ארמח ב"ע וצ
יק רהוט יליפרע רווש היראמד היפתכא ארמח ב"ע וצ
רמאמ ג"ח שדוח תלוע
המק
ורד אלד ארמח לכ ב"ע וצ
בר 'מע 'ה תורובג יוארה ןיי לע אלא ןישדקמ ןיא א"ע זצ
ךסנל
צת 'מע םייח ךרד םעט הייש ךירצ שודקו ךוסנל ןיי לש ב"ע זצ
ןיי הארמו
ק"ס ד 'יס לארשי ךרד
[הכלה] ו ,ד
םאו ה"דות ב"ע זצ
ביק ףד ב"ח לארשי יזנג
ב"ע
ולוקב םא ,םויה ,חישמ אב יתמיא א"ע חצ
ועמשת
רעש םיקידצ תוחרוא
י 'מע הואג
ישניאא וליפא ריהיד ןאמ יאה א"ע חצ
לבקמ אל היתיב
הונע ,המכח תישאר
דל תוא ה קרפ
ישניאא וליפא ריהיד ןאמ יאה א"ע חצ
לבקתמ אל היתיב
הרותבש רואמה ח"ת לש תילטב האגתמה א"ע חצ
הונע ,המכח תישאר
טי תוא ב קרפ
וניאו ח"ת לש תילטב האגתמה לכ א"ע חצ
לש ותציחמב ותוא ןיסינכמ ןיא ח"ת
ה"בקה
אנר 'מע ןושל אפרמ וניאו ח"ת לש תילטב האגתמה לכ א"ע חצ
'וכו ח"ת
'מע (גישת) לאומש ירבד
הלק
וימח תיבב רדה ןתח ןיבוסמ לק ב"ע חצ
הדוהי יבצ ברה תוחיש
34 'מע רבדמב
הדמה ןמ וניא ןורא א"ע טצ
ג ףד א"ח רכששי ינב ונק ןמזב א"ע טצ
טר 'מע ט"ח םורמ ימ לש ונוצר םישוע לארשיש ןמזב א"ע טצ
ויחא לא שיא םהינפ םוקמ
ועש 'יס םייניע תשודק לש ונוצר ןישוע לארשיש ןמזב א"ע טצ
'וכו םוקמ
'מע י"ח ט"וי תרהט
אר ,חעק
תיבל םהינפו ביתכ אה א"ע טצ
25 'מע םייחה שפנ ןידמוע ןה דציכ םיבורכה א"ע טצ
םינושאר ישוריפ והיידי יפחלשמ ווה יפוחלש אמלידו א"ע טצ
תוא (גרבדלוג) ןושש לוק
גל
איברכ םיבורכ א"ע טצ
צק 'מע א"ח שבד תורעי ונוצר םישועש ןמזב ןאכ אישק אל א"ע טצ
'וכו ןיאש ןמזב ןאכו םוקמ לש
חס 'מע י"ח ט"וי תרהט הדמה ןמ וניא ןורא םוקמ א"ע טצ
'מע ת"הע בקעיל תמא
גיש
הדמה ןמ וניא םיבורכו ןורא םוקמ א"ע טצ
ב"ח ת"הע ייחב ונבר
גער 'מע
ןורא םוקמ א"ע טצ
ב"ח ת"הע ייחב ונבר
חער-זער 'מע
םוקמ לש ונוצר ןישוע א"ע טצ
ונש 'מע ןשוח יכרד
[הכלה]
יאמא ה"ד םש ם"בשר ב"ע טצ
םימכח יניע ריאמ
גק ףד א"ח ג"ודהמ
וכוליה םוקמ הנק וניבא םהרבא א"ע ק
הקזחב
ףד תישארב ףסוי ירמא
ד"ע נ
הבחרלו הכראל הב ךלה א"ע ק
הדוהי יבצ 'ר תוחיש
134 'מע ארקיו
םוקמ הנק ,הבחרלו הכראל הב ךלה א"ע ק
:םירמוא םימכחו ,רזעילא 'ר ירבד ,וכוליה
...קיזחיש דע םולכ ליעומ ךוליה ןיא
הדוהי יבצ ברה תוחיש
335 'מע רבדמב
וינב ינפל שובכל חונ אהיש ידכ א"ע ק
הדוהי יבצ ברה תוחיש
99 'מע תומש
וינב ינפל שובכל חונ אהיש ידכ א"ע ק
ימי ,בוט רשבמ
'מע תוחילסהו םימחרה
זט
חונ אהיש ידכ ךרדה שובכו אצ א"ע ק
ךינב ינפל שובכל
61 'מע תימואלה תודהיה חונ אהיש ידכ - ץראב ךלהתה םוק א"ע ק
וינב ינפל שובכל
דצר 'מע ןשוח יכרד
[הכלה]
ץראב ךלהתה םוק א"ע ק
'מע דנשת זומת 'ג 'ס
זסר
'ז...םחנל...ןתריזחב :ם"בשרב ב"ע ק
'וכ םימעפ
וע ףד ב"ח לארשי יזנג
א"ע
איצומה ןיכרבמ ןכיהמ ב"ע בק
תוא א שורד הדוהי ילגד
ג
ב"ע גק
תוא א שורד הדוהי ילגד
ה
ם"בשר ב"ע גק
תוא א שורד הדוהי ילגד
ג
א"ע דק
חצ ףד ב"ח לארשי יזנג
ב"ע
הממ ץוח ורזח םעלב תוכרב לכ ב"ע הק
ובוט
דצר 'מע ןשוח יכרד
[הכלה]
ידדהל יתייצ אקד האנה איההב ב"ע וק
זלת 'מע םהש ןבא
[הכלה]
תועקרק תמוש ינידב םושל ודריש 'ג א"ע זק
דק ףד ךלמילא םעונ
ב"ע הק ,ד"ע
אלו ןילחונ שיו ,ןיליחנמו ןילחונ שי א"ע חק
...ןיליהנמ
'מע ת"הע בקעיל תמא
דכק
ןיליחנמ אלו ה"ד ם"בשר א"ע חק
דכר 'מע ח"ח םורמ ימ דוע אלו וסיפל ךירצ ורבחב דשוחה ב"ע חק
וכרבל ךירצש אלא
םימכח ירבד טוקלי
הסק 'יס ארקיו
ותשא אלא וראש ןיא א"ע טק
םינושאר ישוריפ השעמ השעש ךותמ אלא ב"ע טק
'מע תומש יבכמה שוריפ
אק
השנמ השעמ השע רענה ב"ע טק
'מע תומש יבכמה שוריפ
זעק
השמ לש ודכנ היה הכימ לש רענה ב"ע טק
תוא (גרבדלוג) ןושש לוק
זי
ומש ןתנוי אלהו ומש יול יכו ב"ע טק
רוא ,המכח תישאר
י קרפ םלוע
ירהש םיבוטב םדא קבדי םלועל ב"ע טק
'וכו ורתי תב אשנ ה"ערמ
הארי ,המכח תישאר
ד תוא אי קרפ
ותשא וז וראש ב"ע טק
לאומש יבכמה שוריפ
ש 'מע
בותכה ואלת השנמ השעמ השעש ב"ע טק
השנמב
'מע תומש יבכמה שוריפ
דנק
לקלוקמב הלקלקה תא ןילותש ב"ע טק
חירת 'מע םייח ךרד לקלוקמב הלקלקמ תא ןילותש ב"ע טק
'מע יולה טבש תושרד
אצר
היחאב קודבל ךירצ השא אשונה א"ע יק
חפ ףד ב"ח רכששי ינב
ד"ע
היחאב קודביש ךירצ השא אשונה א"ע יק
ב"ח ינושרגה טוקלי היחאב קודביש ךירצ השא אשונה א"ע יק
'מע תומש יבכמה שוריפ
טר
ובל לכב ל-אל בש ןתנוי א"ע יק
חמר 'מע ןויערה רוא ז"על ומצע םדא ריכשי א"ע יק
'מע תומש יבכמה שוריפ
טר
לאו הרז איהש הדובעל ומצע ריכשי א"ע יק
תוירבל ךרטצי
'מע י"ח ט"וי תרהט
אעק
'וכ אבא יבא תיבמ ינלבוקמ ךכ א"ע יק
רוא ,המכח תישאר
בי קרפ םלוע
הדובעל ומצע םדא ריכשי םלועל א"ע יק
תוירבל ךרטצי לאו ולש הניאש
אנת 'מע םירשי תליסמ הדובעל ומצע םדא ריכשי םלועל א"ע יק
תוירבל ךרטצי לאו ול הרז איהש
םינושאר ישוריפ אקושב אתיבנ שוטנ א"ע יק
אי שורד םיתעל הניב
'מע הע שורד ,צ 'מע
טקת
םאה יחאל םימוד םינב בור א"ע יק
'מע (גנשת) םייחה 'ס
*טנ
םאה יחאל ןימוד םינב בור א"ע יק
'מע תומש יבכמה שוריפ
טר
היה כ"לא - בקעי ןיעב ף"יר א"ע יק
הכיממ לביקש ףסכב קפתסמ
'מע תומש יבכמה שוריפ
טר
סנרפתהל הכאלמ תושעל - ם"בשר א"ע יק
יאנג ןאכ ןיא
ףסוי ירמא
טס ףד רבדמב-ארקיו
ג"ע
םירצמ יאצויל ד"מל אמלשב א"ע איק
הבהא ,המכח תישאר
זט תוא ג קרפ
יארק אקספמ אפירח אניכס ב"ע איק
טכת 'מע ןשוח יכרד
[הכלה]
רבקב רובק קידצ אצמנו א"ע ביק
'מע מ"וח המלש תכרב
[הכלה] אכ
םש ן"במר ירבדב א"ע גיק
(ןיטאיסוה) בקעי ילהא
א"ע בעש ףד
והייוורת ה"ד 'סות א"ע גיק
ו 'מע מ"וח המלש תכרב
[הכלה]
הלוחה תא רקבל וסנכנש 'ג א"ע דיק
בקת 'מע םייח ךרד ןייד השענ דע ןיאו א"ע דיק
ברע 'מע ו"ח םורמ ימ תומואה ןיאו םדא םייורק םתא ב"ע דיק
םדא תויורק
הכ ףד א"ח בהז תועבט
[הכלה] ד"ע
רקבל וסנכנש 'ג ב"ע דיק
ומק 'מע קידצל חרוא וילע ןייע ול ןיא ןבו א"ע וטק
הע 'יס ו"ח םולש ירבד 'וכו הלכ אלד ירימג ב"ע וטק
'מע דנשת זומת 'ג 'ס
במר
אטבש הלכ אלד ירימד ב"ע וטק
זצש-וצש 'מע ןשוח יכרד
[הכלה]
ןבה תב םע תב שרית רמואה לכ ב"ע וטק
'מע ת"הע בקעיל תמא
דנת
ןבה תב םע תב שרית רמואה לכ ב"ע וטק
גירש כ ןפג היחתפ םרכ
ב
ושרויל ןב חינמ וניאש לכ זטק
63 'מע תימואלה תודהיה התימ וב רמאנ ותומכ ןב חינה אלש ימ זטק
גס 'מע תורוא יללט רמא דח - ומל תופילח ןיא רשא א"ע זטק
ןב חינמ וניאש לכ
גכ 'יס האמל הרשע יפל התימ וב רמאנ אל דודב א"ע זטק
ותומכ וב חינהש
ומק 'מע קידצל חרוא וב רמאנ ותומכ ןב חינהש דוד א"ע זטק
'וכו הביכש
'מע יולה טבש תושרד
טסר
וב רמאנ ותומכ ןב חינהש דוד א"ע זטק
הביכש
,בי 'מע דנשת זומת 'ג 'ס
אמר
וב הרמאנ ותומכ ןב חינהש דוד א"ע זטק
הביכש
השודק ,המכח תישאר
הפ תוא זט קרפ
וב הרמאנ ותומכ ןב חינהש דוד א"ע זטק
הרמאנ ותומכ ןב חינה אלש באוי ,הביכש
התימ וב
ב"ע ל ףד ךלמילא םעונ הביכש וב הרמאנ ,ןב חינהש דוד א"ע זטק
ימי ,בוט רשבמ
'מע תוחילסהו םימחרה
דצר
יאמ :אמח רב סחנפ יבר שרד א"ע זטק
םע דוד בכש יכ םירצמב עמש דדהו ביתכד
המ ינפמ .אבצה רש באוי תמ יכו ויתובא
וב הרמאנ באויבו הביכש וב הרמאנ דודב
וב הרמאנ ,ותומכ ןב חינהש דוד .'וכו התימ
הרמאנ ,ותומכ ןב חינה אלש באוי ,הביכש
התימ וב
זיק ףד לארשי בהוא
ב"ע טיש ,א"ע
םימחר וילע שקביו םכח לצא ךלי א"ע זטק
ונקת 'יס רצחה רעש רמאנ ןב חינהש דוד ...דוד בכש יכ א"ע זטק
הביכש
ףד (ןיסקאט) יבצ תרטע
א"ע המ
ושרויל ןב חינמ וניאש ימ לכ א"ע זטק
הרבע וילע אלמתמ ה"בקה
ב"ח ינושרגה טוקלי ושרויל ןב חינמ וניאש לכ א"ע זטק
ד"ע ו ףד ךלמילא םעונ ה"בקה ,ושרויל ןב חינמ וניאש לכ א"ע זטק
הרבע וילע אלמ
'יס ו"ח םולש ירבד
זע-זס
'וכו חינמ וניאש לכ א"ע זטק
ב"ע דל ףד בוט בר ךלי ותיב ךותב הלוח ול שיש לכ א"ע זטק
םימחר וילע שקביו םחכח לצא
,הפ 'מע קידצל חרוא
מק
ךלי ותיב ךותב הלוח ול שיש לכ א"ע זטק
'וכו םכח לצא
רפוס םתחל ןורכזה 'ס
זל 'מע
ךלי ותיב ךותב הלוח ול שיש לכ א"ע זטק
'וכו םכח לצא
א"ע חי ףד ךלמילא םעונ ךלי ,ותיב ךותב הלוח ול שיש לכ א"ע זטק
םימחר ולילע שקביו םכח לצא
ףד תישארב ףסוי ירמא
ב"ע פק
'וכו עמש דדהו ביתכד יאמ א"ע זטק
ד 'יס האמל הרשע ותיב ךותב הלוח ול שיש ימ א"ע זטק
(אנרובדנ) יכדרמ רמאמ
הפ 'מע
ךלי ותיב ךות הלוח ול שיש ימ א"ע זטק
םימחר וילע שקביש םכח לצא
'מע דנשת זומת 'ג 'ס
לק ,חכק
הרבע םוי פ"ע א"ע זטק
(ןיטאיסוה) בקעי ילהא
ב"ע חכר ףד
םדא לש ותיב ךותב תוינע השק א"ע זטק
'וכו
דסק ףד א"ח רכששי ינב
ג"ע
םדא לש ותיב ךותב תוינע השק א"ע זטק
תוכמ םישמחמ רתוי
בצק 'מע ןושל אפרמ םדא לש ותיב ךותב תוינע השק א"ע זטק
תויקלמ האממ רתוי
ב"ח ינושרגה טוקלי םדא לש ותיב ךותב תוינע השק א"ע זטק
'מע ב"ח םלוע תוביתנ
פק
םדא לש ותיב ךותב תוינע השק א"ע זטק
א"ח שדוח תלוע
המדקהב
םדא לש ותיב ךותב תוינע השק א"ע זטק
,וע 'יס ו"ח םולש ירבד
גצ
'וכו ליזא אל ל"ביר א"ע זטק
(ןיטאיסוה) בקעי ילהא
א"ע טכר ףד
ןפת לא ה"ד י"שר א"ע זטק
חלש 'יס ו"ח םולש ירבד 'וכו לצינ םדא ןיא 'ג ב"ע זטק
הדוהי יבצ ברה תוחיש
428 'מע רבדמב
השוריה רדס לע םייטפשמ םינויד ב"ע זטק
דחפלצ תונב לש
ג"ע ח ףד יול תשודק ...תולחנ לכמ וז הלחנ הנושמ א"ע זיק
ףסוי ירמא
טס ףד רבדמב-ארקיו
ב"ע
הקלחתנ םירצמ יאצויל ד"מכ ןנת א"ע זיק
ץראה
דצר 'מע ןשוח יכרד
[הכלה]
תרחא הדש ול דימעהל בייח ב"ע זיק
זק ףד א"ח רכששי ינב
ד"ע
םילגרמה קלח ולטנ בלכו עשוהי ב"ע זיק
חלש תשרפ םיספ תנותכ
א"ע טל
בלכו עשוהי םילגרמ ןאכמו ןאכמ ב"ע זיק
םקלח ולטנ
םינושאר ישוריפ היל בישח אל - שיקמ אל רמו ב"ע חיק
שקיה
חלש תשרפ םיספ תנותכ
א"ע חל
םקלחב ויחש .םישנאה ןמ ויח ב"ע חיק
לאומש יבכמה שוריפ
דער 'מע
קזחומבכ יוארב לטונ רוכבה ןיא א"ע טיק
,חער 'מע ןשוח יכרד
[הכלה] בצר
'יס המר די תקזחומ לארשי ץרא א"ע טיק
ונ
צר 'מע ןשוח יכרד
[הכלה]
דחפלצ תונב א"ע טיק
ב"ח ינושרגה טוקלי גרהנ התימ וזיאב עדוי היה אלד א"ע טיק
ב"ח ינושרגה טוקלי דחפלצ תונבש ר"שמ היה עדוי א"ע טיק
ןה תושרוי
לאומש יבכמה שוריפ
דער 'מע
דצמ הב הכזש המ - יריאמ א"ע טיק
וב קזחוהש ימכ ...ק"הור
םימכח יניע ריאמ
דק ףד א"ח ג"ודהמ
םא עדוי היה אל 'וכו וניבר השמ א"ע טיק
ואל םא הרוכב קלח תולטונ
הדוהי יבצ ברה תוחיש
354 'מע רבדמב
תוינשרדו תוינמכחה דחפלצ תונב ב"ע טיק
חכק 'מע קידצל חרוא 'וכו ויה תוינמכח דחפלצ תונב ב"ע טיק
ב"ח ינושרגה טוקלי ויה תוינמכח דחפלצ תונב ב"ע טיק
רוא ,בקעיל וירבד דיגמ
חנר 'יס הרות
והשרדו ארקמה סרס ב"ע טיק
ב 'מע ב קלח םולש ירבד 'וכו הידאי 'ר תתגולפ ב"ע טיק
אל ףד תומש ףסוי ירמא
א"ע
'וכו היל אקפתסמ אק ב"ע טיק
ד"ע הע ףד יול תשודק ש"של ששוקמ .'יפא ה"ד 'סות ב"ע טיק
ןיוכתנ
(ןיטאיסוה) בקעי ילהא
א"ע חכק ףד
וליפא ה"ד 'סות ב"ע טיק
'מע ב"ח שבד תורעי
המק
הארק בותכהו הנש ל"ק תב רשפא א"ע כק
'וכו תב
ב"ח ינושרגה טוקלי תב הל ארקו הנש לק תב רשפא א"ע כק
(ןיטאיסוה) בקעי ילהא
א"ע אצש ,א"ע אצר ףד
המכח רחא ךלה הבישיב א"ע כק
יעסמ 'פ ץרפ תכרב לכל אשניל ורתוה דחפלצ תונבד א"ע כק
בותכה ןאישה הבוט הצע קרו םיטבשה
רובע היה ףסוי ינב תנעט רקיע ירה ,המת)
(ורסאנ אל ףוסבלו ןתלחנ
דפר 'מע ב"ח שבד תורעי גהונ אהי אל הז רבד ,רבדה הש א"ע כק
'וכו התעמ אלא ,הז רודב אלא
נ ףד א"ח בהז תועבט
[הכלה] ג"ע אנ ,ב"ע
שריי אל ינב ינולפ ב"ע כק
טצק 'מע ןשוח יכרד
[הכלה]
דיחיב םתה ה"דב םש א"בטיר ב"ע כק
החמומ
טנ 'מע ב"ח שבד תורעי 'סות) רבדמ יתמ וב ולכש םוי א"ע אכק
(םש
בע ,טל 'מע הדוהי ירמא לארשיל םיבוט םימי ויה אל א"ע אכק
א"ע זנ ףד הבוט העומש לארשיל םיבוט םימי ויה אל א"ע אכק
באב ו"טכ
ג"ע ופ ףד יול תשודק לארשיל םיבוט םימי ויה אל א"ע אכק
באב ו"טכ
ד"ע ופ ףד יול תשודק ןבל ילכב ...םיבוט םימי ויה אל א"ע אכק
ןילואש
זער 'יס םייניע תשודק היה אל רבדמ יתמ ולכ אלש דע א"ע אכק
השמ םע רוביד
'מע יולה טבש תושרד
אש
היה אל רבדמ יתמ ולכ אלש דע א"ע אכק
השמ םע רוביד
הדוהי יבצ ברה תוחיש
133 'מע תומש
שודיק הכירצ הניא תישארב תבש א"ע אכק
ןיד תיב
(ןיטאיסוה) בקעי ילהא
א"ע הסש ףד
םלועה לכ תא ולפק 'ז ב"ע אכק
א"ח (רושימ) חולישה ימ
אמק 'מע
לש הבור דגנכ לוקשש ריאי הז ב"ע אכק
ןירדהנס
ב תוא א שורד םייח ירפ המח לש םחכ ששת באב ו"ט ב"ע אכק
'מע ת"הע בקעיל תמא
דלת ,לק
'כ ןבמ תוחפ לע אל הרזג הרזגנ אל ב"ע אכק
'וכו
רפוס םתחל ןורכזה 'ס
בע 'מע
הבורקל 'וכו יאמל טעמל בר ןיב א"ע בכק
םש ם"בשרבו הקוחרו
י שורד רתסא רמאמ הקולח הזה םלוע לש הקולחכ אלו א"ע בכק
ב"הוע לש
םינושאר ישוריפ שממ רבד אלו - השמ רבד רשאכ ב"ע בכק
תוא ג רעש הבושת ירעש
לר
רבד אל האמט המהב תונגב וליפא א"ע גכק
בותכה
םימכח ירבד טוקלי
חכש ,זפר 'יס תישארב
רבד אל האמט המהב תונגב רשפא א"ע גכק
בותכה רבד (האל) םיקידצ תונגב בותכה
ירעש םע) הבושת ירעש
רמאמ ישילש רעש (םייח
לר
רבד אל האמט המהב תונגב רשפא א"ע גכק
ןמו הרוהטה המהבה ןמ" ביתכד בותכה
"הרוהט הנניא רשא המהבה
(ןיטאיסוה) בקעי ילהא
א"ע טש ,א"ע חק ףד
הליפת וז - יברחב א"ע גכק
'מע תומש יבכמה שוריפ
חיק
היניע יסיר ורשנש דע הכוב התיה א"ע גכק
ב"ח ינושרגה טוקלי אוה היבא יחא יכ לחרל בקעי דגיו א"ע גכק
'מע ת"הע בקעיל תמא
עק
היתונתמש 'וכ תוכר האל יניעו א"ע גכק
תוכורא
'פ א"ח םורמב רידא
חמש
ושעל תנמוזמ התיה האל א"ע גכק
דצר 'מע ןשוח יכרד
[הכלה]
הרומאה הרוכב המ א"ע גכק
צ 'מע ג"ח םורמ ימ לפת אלש לע יכב - תוכר האל יניע א"ע גכק
ושע לרוגב
,בקעיל וירבד דיגמ
,דעק 'יס םירמא יטוקל
דס 'יס הרות רוא
יתשקב וז יתשק א"ע גכק
הרותבש רואמה לחרמ תאצל הרוכב היואר א"ע גכק
(ןיטאיסוה) בקעי ילהא
א"ע בנ ףד
'וכו תוכורא היתונתמש - תוכר א"ע גכק
,ב"ע זפ ףד דוד תבהא
ב"ע כק
'וכו ושע לש וערז ןיאש א"ע גכק
ב"ע נ ףד לארשי בהוא הינפב וישע ישעמ ןיאונש א"ע גכק
םימכח ירבד טוקלי
גנשת 'יס תישארב
הינפב ושע ישעמ ןיאונשש א"ע גכק
אע 'מע א"ח שבד תורעי דיב אלא רסמנ ושע לש וערז ןיא ב"ע גכק
ףסוי ינב
(ןיטאיסוה) בקעי ילהא
ב"ע דע ףד
דיב אלא רסמנ ושע לש וערז ןיא ב"ע גכק
ףסוי לש וערז
םימכח יניע ריאמ
וק ףד א"ח ג"ודהמ
דיב אלא רסמנ ושע לש וערז ןיא ב"ע גכק
ףסוי לש וערז
המ ףד א"ח בהז תועבט
[הכלה] ד"ע
םייחלהו עורזב רוכב ב"ע גכק
,חער 'מע ןשוח יכרד
[הכלה] הפר-גפר
י"רת ם"בשר הנוהכ יריכמב ב"ע גכק
םש ק"מטש
רוא ,בקעיל וירבד דיגמ
דמ 'יס הרות
'וכו ףסוי תא לחר הדלי רשאכ יהיו ב"ע גכק
תיב 'יהו רמאנש 'וכ ףסוי דיליתא יכ ש"
שקל ושע תיבו הבהל ףסוי תיבו שא בקעי
'וגו
טצש 'מע ןויערה רוא ףסוי ערז דיב רסמנ ושע ערז ב"ע גכק
בי תוא נ 'עמ יפל שבד ושע לש ונטש ףסוי ב"ע גכק
'מע (א"דיח) םייח חור
הר
וישע לש ונטש ףסוי ב"ע גכק
ב"ח בהזל רוכ ףסוי תא לחר הדלי רשאכ ב"ע גכק
לאומש יבכמה שוריפ
צק 'מע
ומע ופתתשנש יפל - ם"בשר ב"ע גכק
ודיב ולפנ ךכל ,ףסוי טבשמ ,ונייהד ,השנממ
לאומש יבכמה שוריפ
צק 'מע
וערז דיב אלא רסמנ וישע ...ןיאש ב"ע גכק
ףסוי לש
ב"ע ג ףד םייחב םקלח ףסוי אוה ושע לש ונטש ב"ע גכק
זפר ,טער 'מע ןשוח יכרד
[הכלה]
אכה ה"דות ב"ע גכק
בצר 'מע ןשוח יכרד
[הכלה]
אנמחר היירק הנתמ א"ע דכק
םימכח יניע ריאמ
הר ,גר ףד א"ח ג"ודהמ
ןיא ה"ד 'סות ב"ע דכק
םימכח יניע ריאמ
הר ףד א"ח ג"ודהמ
רוכבה ןיא אתכלה אפפ בר רמא ב"ע הכק
הולמב םינש יפ לטונ
'מע ת"הע בקעיל תמא
וטר
היל וראק אלכס ארכוב ב"ע וכק
דת 'מע ןשוח יכרד
[הכלה]
םש םינושארו 'ב יפ לוטי אל ב"ע וכק
ב רועיש ב"ח טפשמה בל
[הכלה]
ינב רמאו סכמה תיב לע רבוע היה ב"ע זכק
ןמאנ אוה ידבע רמאו רזחו אוה
םימכח יניע ריאמ
דר ףד א"ח ג"ודהמ
יעב וליא 'וכו יל המל ריכי ב"ע זכק
הנתמב היל אבתימל
בנ-אנ 'מע ןשוח יכרד
[הכלה]
וניא ה"ד ם"בשר א"ע חכק
טמ 'מע ןשוח יכרד
[הכלה]
רקב יעור 'ג ה"ד ם"בשר א"ע חכק
ב"ח (רושימ) חולישה ימ
חיק 'מע
קספה הל ןיא השורי ב"ע טכק
במ שורד םיתעל הניב
חסר 'מע
ינשל ןיא ינולפל ךירחאו ךל יסכנ ב"ע טכק
םולכ ןושאר םוקמב
ב"ח ינושרגה טוקלי ידיד אנידד אקסיפ אתא יכ ב"ע לק
וכיימקל
םימכח ירבד טוקלי
גל 'יס תישארב
ויניעש המ אלא ןיידל ול ןיא א"ע אלק
תואור
גלש 'מע םירשי תליסמ ויניעש המ אלא םכחל ול ןיא א"ע אלק
תואור
טלק 'מע םירפא ןינב
[הכלה]
א"ע אלק
בכ שורד ימע לא תושרד האשע אל ותשאל ויסכנ לכ בתוכה ב"ע אלק
אפורטופא אלא
(לואש) בקעי לוק
ה ףד תולאשה סרטנוק
ב"ע-א"ע
ותשאל ויסכנ בתוכה ב"ע אלק
םימכח ירבד טוקלי
במת 'יס תישארב
ןנילזאד איסנמ ןב ש"רכ הכלה א"ע בלק
אנדמוא רתב
חע ףד א"ח בהז תועבט
[הכלה] ד"ע
קספה ל"א השורי א"ע גלק
ב"ח ינושרגה טוקלי התעב 'ה ינא הילע ירק ףיסכיא ב"ע גלק
הנשיחא
ר 'מע יולה טבש תושרד ם"בשרבו 'וכו שיליע 'ר ףיסכא ב"ע גלק
במ שורד םיתעל הניב
חסר 'מע
תא חינהו םירחאל ויסכנ בתוכה ב"ע גלק
ונמיה החונ םימכח חור ןיא 'וכו וינב
ג"ע דכ ףד םהרבא חקיו םירחאל ויסכנ בתוכה ב"ע גלק
(ןיטאיסוה) בקעי ילהא
א"ע גלק ףד
ארבמ וליפא אתנסחא ריבעי אל ב"ע גלק
אבט ארבל אשיב
במ שורד םיתעל הניב
חסר 'מע
'יפא אתנסחא ירובע יב יוהת אל ב"ע גלק
'וכו אשיב ארבמ
ביק ףד םייחב םקלח
ג"ע
ב"ע גלק
טכק 'מע ןושל אפרמ הנשיחא התיעב 'ה ינא הילע ירק ב"ע גלק
תוא ב שורד הדוהי ילגד
ג
הימיישת אלו ה"ד ם"בשר ב"ע גלק
אס 'מע ב"יח םורמ ימ אתנסחא ירובע יב יוהת אל אנניש ב"ע גלק
(ןיטאיסוה) בקעי ילהא
ב"ע טעש ףד
לאומש ל"אד ש"ת ה"ד ש"ר גלק
ב"ע טפ ףד ךלמילא םעונ :לאיזוע ןב ןתנוי לע וילע ורמא א"ע דלק
חרופש ףוע לכ ,הרותב קסועו בשויש העשב
ףרשנ - וילע
ןויצ םחנמ - םחנמ ירבד
ה ףד
ןטק רבד הבכרמ השעמ לודג רבד א"ע דלק
אברו ייבאד תויוה
ק ףד א"ח רכששי ינב
ג"ע
וילע חרופה ףוע - לאיזוע ןב ןתנוי א"ע דלק
ףרשנ דימ
פ ףד א"ח בהז תועבט
[הכלה] א"ע
ךירחא ומדק רבכ א"ע דלק
ףד תישארב ףסוי ירמא
ב"ע ו
ףרשנ דימ וילע חרופש ףוע לכ א"ע דלק
בל 'מע א"ח םורמ ימ םהילע הניכש הרשתש םה םיואר א"ע דלק
ה"ע ונבר השמכ
'מע יולה טבש תושרד
טצר ,רע
,'וכו הנשמו ארקמ חינה אל ז"ביר א"ע דלק
'וכו שי יבהואל ליחנהל םייקל
'מע מ"וח המלש תכרב
[הכלה] וצק
ןמאנ וניא יחא הז א"ע הלק
רמאמ ג"ח שדוח תלוע
דע
איבמ ה"ד ם"בשר ב"ע ולק
חס ףד א"ח בהז תועבט
[הכלה] א"ע טע ,ד"ע
הנתמב ךל ןותנ גורתא ב"ע זלק
ל רועיש א"ח טפשמה בל
[הכלה]
אל אניד תיב רתב אניד תיב ב"ע חלק
יקייד םידע רתב אניד תיב ,יקייד
ב"ע ומק ףד דוד תבהא םה תונוזמד 'סותו ם"בשר ש"מ א"ע טלק
שובלהו הסנרפו היתשו הליכא
,בקעיל וירבד דיגמ
,זק 'יס םירמא יטוקל
,גס 'יס הרות רוא ,לק
דלת ,חפר
ונוזי תונבהו ושריי םינבה ב"ע טלק
דכר 'מע םירפא ןינב
[הכלה]
ש"ארהמ מ"טשבו ם"בשרב ב"ע מק
חס 'יס ו"ח םולש ירבד 'וכו דלת םא רמואה ב"ע מק
נק 'מע ד"ח םייח עפש ןתנב ידידלו אדסח בר רמא א"ע אמק
ינבמ יל יפידע
'מע (גנשת) םייחה 'ס
טמ
ןתנב ידידלו אדסח בר רמא א"ע אמק
('סותבו) ינבמ יל ןפידע
גיק 'מע ו"ח םייח עפש יפידע ןתנב ידידל אדסח בר רמא א"ע אמק
רוא ,בקעיל וירבד דיגמ
גמ 'יס הרות
םינבל הפי ןמיס הליחת תב א"ע אמק
ב"ח ינושרגה טוקלי םינבל הפי ןמיס הליחת תב א"ע אמק
גמ ףד תומש ףסוי ירמא
ד"ע דלק ,ב"ע
םינבל הפי ןמיס הלחת תב א"ע אמק
גמ ףד תומש ףסוי ירמא
ב"ע
היב אטלש אלד ירמאד אכיאו א"ע אמק
אשיב אניע
ב"ח ינושרגה טוקלי אלש לכב םהרבא תא ךרב 'הו א"ע אמק
תב ול היה
חס 'יס ו"ח םולש ירבד 'וכו אפידע תבד ארמימל א"ע אמק
טכ ףד א"ח בהז תועבט
[הכלה] ג"ע בנ ,ב"ע
רבועל הכזמ א"ע אמק
'מע ת"הע בקעיל תמא
ונק
תב ה"דות א"ע אמק
תוא ב שורד הדוהי ילגד
די
ב"ע אמק
ג"ע הל ףד םהרבא חקיו והתיבדל רמאד אוהה ב"ע אמק
םינושאר ישוריפ הנק לש םישוחכ ןיבורמ ויהש ב"ע גמק
'מע א שורד םיתעל הניב
ז
םיחפ םינצמ ץוח םימש ידיב לכה ב"ע דמק
א רמאמ עשוהי ןסוח
טר 'מע ו"פ
לעב הז - "םב ןכסי םיצע עקוב" ב"ע המק
דומלת
'מע יולה טבש תושרד
בנר
ארמג ילעב ולא םיער ינע ימי לכ ב"ע המק
םימכח ירבד טוקלי
איש 'יס ארקיו
דומלת ילעב ולא םיער ינע ימי לכ ב"ע המק
'יס ו"ח םולש ירבד
ומקת ,טסקת
'וכו םיער ינע ימי לכ ב"ע המק
חס 'מע םירפא ןינב
[הכלה]
א"ע ומק
'מע מ"וח המלש תכרב
[הכלה] גע
ותנתמ ןיא 'א איסנמ ןב ש"ר ב"ע ומק
עדוי 'יה ילמלאש הנתמ
[הכלה] דנ 'מע םהש ןבא איסנמ ןב ש"ר ב"ע ומק
בע 'מע םירפא ןינב
[הכלה]
אנת ןאמ ה"דות ב"ע ומק
ד"ע אק ףד יול תשודק םורדב הרונמו ןופצס ןחלש א"ע זמק
די ףד א"ח בהז תועבט
[הכלה] ג"ע דנ ,ד"ע
רכומה ה"דות ב"ע זמק
ולק 'מע םהש ןבא
[הכלה]
דמעמב ה"ד ם"בשר א"ע חמק
'מע מ"וח המלש תכרב
[הכלה] חפק
ינולפל יתאולה ונת רמאש מ"כש א"ע חמק
השרוי שרויו ליאוה 'וכ
בכ ףד א"ח בהז תועבט
[הכלה] א"ע חמ ,ד"ע
מ"כש ה"דות א"ע חמק
חנש 'מע ןשוח יכרד
[הכלה]
ויסכנ לכ שידקה והל איעביא ב"ע חמק
א קלח היארה תורגא
בסק
ארויג רוסיא א"ע טמק
'מע ד קלח םולש ירבד
חפ
'וכו ןילהד רוסיא ידולו א"ע טמק
וטש 'מע םהש ןבא
[הכלה]
ם"בשרבו הדוהש מ"יכש א"ע טמק
זע ףד א"ח בהז תועבט
[הכלה] ג"ע
רמגמקד ה"דות ב"ע טמק
טמק 'מע םהש ןבא
[הכלה]
יסכנ ירקא ירטש א"ע אנק
אע ףד א"ח בהז תועבט
[הכלה] ב"ע
התימ תמחמ הוצמ ב"ע אנק
ףד (ץבעי) בוזא תדוגא
א"ע גמ
קרב ינבב השעמ א"ע דנק
וס ףד א"ח בהז תועבט
[הכלה] ב"ע
רטשה םויקב היאר א"ע דנק
רועיש ב"ח טפשמה בל
[הכלה] אי
ינש ודמעו" אניעב םתה ל"א ב"ע הנק
אכילו "םישנאה
וס ףד א"ח בהז תועבט
[הכלה] ג"ע
ןישודקל ןיקדוב א"ע ונק
במ ,חכ 'מע םהש ןבא
[הכלה]
ינקיאד לאומש יעב א"ע זנק
במ ,חכ 'מע םהש ןבא
[הכלה]
ינינעבו ,ינקיאד לאומש יעב א"ע זנק
ינקיאד
טמ ףד א"ח בהז תועבט
[הכלה] א"ע
דבעתשמ ינקיאד א"ע זנק
'מע מ"וח המלש תכרב
[הכלה] המר
'וכו דבעתשמ אל ינקיאד ב"ע זנק
אמש 'מע םהש ןבא
[הכלה]
ינקאד ב"ע זנק
,דלר 'מע ו"ח םורמ ימ
וט 'מע ח"ח ,טצר
םיכחמ י"אד אריוא ב"ע חנק
193 'מע ראבה ןמ םיכחמ י"אד אריוא ב"ע חנק
'מע גנ שורד םיתעל הניב
בקת 'מע דע שורד ,גמש
םיכחמ י"אד אריוא ב"ע חנק
וס 'מע םייח ךרד םיכחמ י"אד אריוא ב"ע חנק
'מע א"ח םלוע תוביתנ
הנ ,המ
םיכחמ י"אד אריוא ב"ע חנק
ףד ב"ח לארשי יזנג
א"ע אמק
םיכחמ לארשי ץראד אריוא ב"ע חנק
רוא ,בקעיל וירבד דיגמ
חלק 'יס הרות
םיכחמ לארשי ץראד אריוא ב"ע חנק
'מע (גנשת) םייחה 'ס
דעק
םיכחמ לארשי ץראד אריוא ב"ע חנק
הדוהי יבצ ברה תוחיש
154, 198 'מע רבדמב
םיכחמ לארשי ץראד אריוא ב"ע חנק
הדוהי יבצ ברה תוחיש
129, 171, 419 'מע תומש
92, 127
םיכחמ לארשי ץראד אריוא ב"ע חנק
א קלח היארה תורגא
שדוקה תורוא ;גכק
גכת ב קלח
םיכחמ לארשי ץראד אריוא ב"ע חנק
טנ ףד א"ח רכששי ינב
ב"ע טע ףד ב"ח ,א"ע
םיכחמ לארשי ץראד אריוא ב"ע חנק
בכ 'יס ב רמאמ ירזוכ םיכחמ לארשי ץראד אריוא ב"ע חנק
לודיג ,המכח תישאר
אמ קרפ םינב
םיכחמ לארשי ץראד אריוא ב"ע חנק
הדוהי יבצ 'ר תוחיש
56, 57, 124 'מע ארקיו
םיכחמ לארשי ץראד אריוא ב"ע חנק
ימי ,בוט רשבמ
,תוחילסהו םימחרה
ד 'מע החיתפ
םיכחמ לארשי ץראד הריוא ב"ע חנק
גנ ףד א"ח בהז תועבט
[הכלה] ג"ע
ויבא יסכנב רכמש ןב טנק
אע 'מע דנשת זומת 'ג 'ס [ומצע שירומה השענ שרוי] א"ע טנק
רועיש ב"ח טפשמה בל
[הכלה] בל
אבאד הובא חכמ רמא יצמ אמלד א"ע טנק
אניתאק
רועיש ב"ח טפשמה בל
[הכלה] אל
השענ אלש דע תודעב ול עדוי היה א"ע טנק
ונתח השענו ונתח
רועיש א"ח טפשמה בל
[הכלה] בכ
אלש דע רטשב תודע ול עדוי היה א"ע טנק
ןלזג השענ
רועיש ב"ח טפשמה בל
[הכלה] אל
אלש דע רטשב תודע ול עדוי היה א"ע טנק
ןלזג השענו ןלזג השענ
טק 'מע ןשוח יכרד
[הכלה]
רקשמד םושמ ואלו א"ע טנק
דכר 'מע םירפא ןינב
[הכלה]
'וכ ךיתובא תחת א"ע טנק
'מע (א"דיח) םייח חור
טיר
םיכחמ י"אד אריוא ב"ע טנק
המ ףד ךלמילא םעונ
ד"ע
[טג] ןנבר וניקת יאמ אמעטו ב"ע סק
אבוט ידפק ווהו ,ווה ינהכד ארתא ?רשוקמ
יכהדא -אתנקת ןנבר ידבעו ,והיישנ ישרגמו
והייתעד אבתימ יכהו
גירש הכ ןפג היחתפ םרכ
ו
ארווכ רייצ בר אסק
םימכח יניע ריאמ
א"ע וע ףד א"ח א"ודהמ
המתת לאו רשכ םיבורקב והאלמ ב"ע בסק
אצמנ ה"ד 'סותבו 'וכו
גירש וט ןפג היחתפ םרכ
א
י"כב לוצינ םדא ןיא תוריבע 'ג דסק
םימכח ירבד טוקלי
דנ 'יס ארקיו
הריבע רוהרהמ לוצינ םדא ןיא ב"ע דסק
םוי לכב
תוא ג רעש הבושת ירעש
בפ תוא י"הס ,וכר
וריבח לש ותבוטב םדא רפסי לא ב"ע דסק
'וכ
הרותבש רואמה ןהמ לוצינ םדא ןיא 'ג ב"ע דסק
השודק ,המכח תישאר
תפוח ,כ תוא ה קרפ
ז תוא ג קרפ והילא
לכב לוצינ םדא ןיא םירבד 'ג ב"ע דסק
הריבע ירוהרה ...םוי
די) ל"רהמ תושרד
דת 'מע (יכדרמ
םהמ לוצינ םדא ןיא םירבד 'ג ב"ע דסק
,זנק 'מע ןושל אפרמ
בפק
לכב םהמ לוצינ םדא ןיא םירבד 'ג ב"ע דסק
םוי
'מע יולה טבש תושרד
דמק
םהמ לוצינ םדא ןיא תוריבע 'ג ב"ע דסק
'וכו םוי לכב
'מע ב"ח םלוע תוביתנ
טצ ,זע
םהמ לוצנ םדא ןיא תוריבע 'ג ב"ע דסק
'מע ג קלח םולש ירבד
הנ
'וכו רשוקמ אוהה ב"ע דסק
םינושאר ישוריפ הליפת ןויעו ב"ע דסק
'יס ו"ח םולש ירבד
חמרת-במרת
'וכו ביתי הוה ןינמיז ב"ע דסק
זנ 'מע ג קלח םולש ירבד 'וכו ביתי הוה ןינמיז ב"ע דסק
'מע (א"דיח) םייח חור
איר ,זטק
ובתכ אטייח אדוהי ב"ע דסק
ירעש םע) הבושת ירעש
רמאמ ישילש רעש (םייח
וכר
לש ותבוטב םדא רפסי לא םלועל ב"ע דסק
'וכו וריבח
םילהת לע תופי םינפ
דנק 'מע
לש וחבשב םדא רפסי לא םלועל ב"ע דסק
וריבח
'יס ו"ח םולש ירבד
בנקת
'וכו ןטועימו לזגב ןבור ב"ע דסק
הר 'מע עשוהי תקלח
בסר הרעה
ןהמ לוצינ םדא ןיא תוריבע שולש ב"ע דסק
םוי לכב
גמר 'מע רכששי הטמ לכב לוצינ םדא ןיא תוריבע שלש ב"ע דסק
'וכו םוי
ירעש םע) הבושת ירעש
רמאמ יעיבר רעש (םייח
אכ
ןהמ לוצינ םדא ןיא תוריבע שלש ב"ע דסק
'וכו םוי לכב
'מע ייחב ונבר יבתכ
אלר
תוריבע שלש ב"ע דסק
תוא ד רעש הבושת ירעש
אכ
ןהמ לצינ םדא ןיא םירבד השלש ב"ע דסק
ערה ןושל קבאו הריבע רוהרה ,םוי לכב
םימעפ םתלפתב םבל םינווכמ םניאשו
תובר
ב"ע חי ףד ךלמילא םעונ לוצינ םדא ןיא תוריבע שולש הסק-דסק
,הלפת ןויעו ,הריבע רוהרה :םוי לכב ןהמ
אלא ?ךתעד אקלס ,ערה ןושל .ערה ןושלו
ערה ןושל קבא
(ןיטאיסוה) בקעי ילהא
ב"ע העש ףד
ר"השל קבא א"ע הסק
הקת 'יס ו"ח םולש ירבד 'וכו ערה ןושלב לכה א"ע הסק
השודק ,המכח תישאר
אמ תוא גי קרפ
ערה ןושל קבאב םלוכו א"ע הסק
ב רמאמ עשוהי ירבד
ופ 'מע ז"פ
ערה ןושל קבאב ןלוכו א"ע הסק
טכ 'מע ןושל אפרמ ר"הלב ןלוכו א"ע הסק
זל 'מע א"ח להי רוא ר"השל קבאב םלוכ א"ע הסק
ירעש םע) הבושת ירעש
רמאמ ישילש רעש (םייח
וכר
ערה ןושלב לכהו 'וכו לזגב בור א"ע הסק
'וכו
די) ל"רהמ תושרד
גער 'מע (יכדרמ
תוירעב טועימו לזגב בור א"ע הסק
דכ 'מע ט"ח ט"וי תרהט תוירעב טועימו לזגב בור א"ע הסק
דעש 'מע םירשי תליסמ תוירעב טועימו לזגב בור א"ע הסק
רוא ,בקעיל וירבד דיגמ
הנת 'יס הרות
ערה ןושלב לכהו 'וכ לזגב בור א"ע הסק
תוא ג רעש הבושת ירעש
וכר
לזגב םילשכנ םלועה בור א"ע הסק
ערה ןושל קבאב םלכו תוירעב םיטועימו
ומק 'מע רסומ טבש םלכו תוירעב םטועימו לזגב םבור א"ע הסק
ר"הל קבאב
בי שורד םיתעל הניב
הק 'מע
'וכו םטועמו לזגב םבור א"ע הסק
םימכח ירבד טוקלי
זס ,מ 'יס ארקיו
לכהו תוירעב ןטועימו לזגב ןבור א"ע הסק
ר"הלב
דס שורד םיתעל הניב
לת 'מע
לכהו תוירעב ןטועמו לזגב ןבור א"ע הסק
'וכו ד"ס ערה ןושל ,ערה ןושלב
(אנרובדנ) יכדרמ רמאמ
וצ 'מע
ןלוכו תוירעב ןטועימ לזגב ןבור א"ע הסק
ר"הלב
םילהת לע תופי םינפ
גנק 'מע
לוצינ םדא ןיא םירבד השלש א"ע הסק
םוי לכב םהמ
מש 'מע םהש ןבא
[הכלה]
אקונרוא אדי חנמ א"ע זסק
זצק 'מע םהש ןבא
[הכלה]
תעד אלב רכמ רטש ןיבתוכ ןיא ב"ע זסק
'כומה
ה רועיש ב"ח טפשמה בל
[הכלה]
וילע ןידיעמ ובוח רטש קחמנש ימ א"ע חסק
םויק ול ןישועו ד"ב ינפל אבו םידע
ק"ס וט 'יס לארשי ךרד
[הכלה] ג
ובוח תצקמ ערפש ימ א"ע חסק
'מע (א"דיח) םייח חור
דיק
היתהבא חכמ יתאד א"ע טסק
'מע מ"וח המלש תכרב
[הכלה] בנק ,נק
יזוז 'יל הבהיד אתתיא איהה ב"ע טסק
אלו ךיתרדש ינוקתל 'וכ ארבג אוההל
יתוועל
כק 'מע םהש ןבא
[הכלה]
רטשה רוזחהו הנתמ ןתונה ב"ע טסק
[הכלה] וק 'מע םהש ןבא ,רטשה ריזחהו הנתמ ןתונה ב"ע טסק
הריסמב ןינקנ תויתואבו
בצק 'מע םהש ןבא
[הכלה]
ררבל ךירצ ןידב 'יגלפימק ררבלב א"ע עק
םידעב
[הכלה] טנ 'מע םהש ןבא המכ ןיבתוכ תוירחא ב"אש רטש א"ע אעק
תורטש
הפק 'מע םהש ןבא
[הכלה]
'ישייח אל הליפנל ב"ע בעק
טק 'מע םהש ןבא
[הכלה]
מ"העבב א"ע געק
ק"ס זט 'יס לארשי ךרד
[הכלה] ג
האנה אוההב ב"ע געק
גמ ףד א"ח בהז תועבט
[הכלה] א"ע
דבעתשמ ברע ב"ע געק
יעסמ הלאו - תמא תפש
41 'מע
הבוג הזמ הצר ב"ע געק
אלק 'מע ןשוח יכרד
[הכלה]
םש ,ש"ק ,ק"מטש תעירפ פ"רא א"ע דעק
םש םינושארו
אלק 'מע ןשוח יכרד
[הכלה]
םינושארו ימתיל והניעדולד ימקמ ב"ע דעק
םש
וטק 'מע תורוא יללט התימ תעשב הטשמ םדא ןיא א"ע העק
הרע 'מע םהש ןבא
[הכלה]
רכדימ ירוכדיא ט"מ א"ע העק
'מע ןשוח יכרד
[הכלה] בלק-אלק
םש א"בשרו ן"במר ,הבר רמא ב"ע העק
םילהת לע תופי םינפ
וס 'מע
ינידב קוסעי םיכחיש הצורה ב"ע העק
תונוממ
המדקה ,המכח תישאר
זמ קרפ
ינידב קוסעי םיכחיש הצורה ב"ע העק
ןהמ רתוי הרותב עוצקמ ךל ןיאש תונוממ
עבונה ןיעמכ ןהו
וצ 'מע םייח ךרד ינידב קוסעי םיכחיש הצורה ב"ע העק
ןהמ לודג הרותב עוצקמ ןיאש תונוממ
הדוהי יבצ 'ר תוחיש
125-124 'מע ארקיו
ינידב קוסעי ,םיכחיש הצורה ב"ע העק
תונוממ
גמק 'מע ןשוח יכרד
[הכלה]
םש םינושאר ב"ע העק
אפק 'מע םהש ןבא
[הכלה]
ודי בתכ ןידב ,ד"בב י"תכ קזחוה א"ע ועק

הרורב הכלה ןוכמ
6275 ד"ת םילשורי

םיפסונ םיטרפ
02-6521259 'לטב
02-6537516 סקפ

ילאוטריו שרדמ תיב | תונומת תירלג | תומכסה | תומורת | אמגוד | םימוסרפ | הטישה | עדימ | ישאר
עובשה תשרפ | םירוריבה יאשונ | ם"במרל חתפמ | הכונח תוכלה | חספ תוכלה | תילאוטריו הירפס
ונילא בותכ | סופד תויועט ינוקת | עדימ ירגאמ | תודגאל חתפמ | תוגצמ | ימוי ףד

HOME | ABOUT HALACHA BRURA | THE TECHNIQUE | EXAMPLE | RARE BOOK SERVICE
PUBLICATIONS | DONATIONS | ENDORSEMENTS (HASKAMOT) | WEEKLY PARSHA | CONTACT US