Halacha Brura and Berur Halacha Institute

מכון הלכה ברורה ובירור הלכה

מפתח לפירושים על אגדות התלמוד

לדף הראשי של המפתח לאגדות
לרשימת הספרים

ללקט ביאורי אגדות על מסכת מכות (עם טקסט מלא של המקורות)

מסכת מכות
לשון הגמראמראה מקום הביאור
ב ע"א01 כיצד העדים וכו' ובערל"נ אהל משה (שיינרמן, תשסו) מקדש וגלות עמ' פד, פה
ב ע"א01 כיצד העדים נעשים זוממין שער המלך (תשנז) עמ' סג
ב ע"א01 כיצד העדים נעשים זוממין מעידין אנו באיש פלוני שהוא בן גרושה או בן חלוצהאהל משה (פרהנד, תשסה) ח"ב עמ' תקנג
ב ע"א01 כיצד העדים נעשין זוממין חכמת התורה ויגש עמ' קג
ב ע"א02 מעידין אנו באיש פלוני שהוא בן גרושה ובן חלוצה וכו' ערול"נ דבר טוב עמ' רד
ב ע"א11 האם פסילת עדים זוממין מביא לביטול עדותם או להיפךבנין אפרים עמ' רעד [הלכה]
ב ע"א13 חוץ מזוממי בת כהן משנת חיים דברים עמ' תכז
ב ע"א22 לו ולא לזרעו גור אריה שמות פ"א הערה 121
ב ע"א רש"י - לאחיו ולא לאחותו, ותוס' עיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תקיז
ב ע"א רש"י ד"ה ומה עיני שמואל (ראבין) עמ' כו
ב ע"א תוס' ד"ה זוממיהכתב והקבלה דברים פי"ט פסוק יט
ב ע"א תוס' ד"ה כל עיוני רש"י דברים ח"א עמ' שדמ
ב ע"א תוס' ד"ה מעידיןלב המשפט ח"ב שיעור טז [הלכה]
ב ע"א תוס' ככר לאדן (תשנ) עמ' קכד
ב ע"א ריטב"א - עדים זוממין בבת כהן משכחת שיתחיבו שריפה גנא דפלפלי עמ' נא
ב ע"ב01 ומה הסוקל אינו נסקל הבא לסקול ולא סקל אינו דין וכו' וברש"י בי חייא ח"א עמ' רמו, ח"ב עמ' שיח
ב ע"ב01 ומה הסוקל אינו נסקל וכו' ובתוס'מאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף כח ע"ב, מהדו"ב ח"א דף נח ע"ב
ב ע"ב06 ומה הוא שעשה מעשה במזיד אינו גולה ויגד יעקב עמ' תרלח
ב ע"ב09 הוא שעשה מעשה במזיד לא ליגלי כי היכי דלא תיהוי ליה כפרה - ובתוס' י"א ב' דמבואר כאן דגלות הוי כפרה באר יוסף (תשמא) ח"ג עמ' קעה
ב ע"ב10 לא ליגלי כי היכי דלא תיהוי ליה כפרה גור אריה שמות פכ"א הערה 472
ב ע"ב10 גלות היא כפרה תורת מנחם חנ"ז עמ' 116
ב ע"ב10 ערי מקלט - כפרהלקוטי שיחות חל"ד עמ' 121
ב ע"ב10 עיר מקלט הוי מקום הצלה ומקום נפרה רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' כה
ב ע"ב11 הן שלא עשו מעשה במזיד נמי ליגלו כי היכי דליהוי להו כפרה של"ה (תשנז) עשרה הלולים אות נא
ב ע"ב12 ליגלו כי היכי דליהוי להו כפרה לקוטי שיחות חי"ג עמ' 274
ב ע"ב14 עדים זוממין שלוקין מן התורה מנין וכו'טוב ירושלים דברים פכ"ה פסוק א
ב ע"ב14 רמז לעדים זוממים שלוקין מן התורה מנין וכו' עטרת חן ח"ב עמ' קמח
ב ע"ב14 רמז לעדים זוממין הכתב והקבלה דברים פכ"ה פסוק א
ב ע"ב14 רמז לעדים זוממין וכו' והצדיקו את הצדיק וכו' לקוטי שיחות חכ"ד עמ' 153
ב ע"ב21 והצדיקו את הצדיק דמעיקרא נועם אלימלך (תשסא) עמ' שצה
ב ע"ב21 והצדיקו את הצדיק דמעיקראנועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף צו ע"ב
ב ע"ב23 לאו שאין בו מעשה אין לוקה אור יחזקאל - דרכי העבודה עמ' שב
ב ע"ב24 ארבעה דברים נאמרו בעדים זוממים וכו' ואין משלמים את הכופראלה הדברים (ברודנא) עמ' 92
ב ע"ב24 ד' דברים נאמרו בעדים משנת חיים דברים עמ' תכז
ב ע"ב25 מעידים שחייב כופר - רמב"ן והגהות הגרא"ז עיוני רש"י שמות ח"ב עמ' פג-פו
ב ע"ב28 כופר נחשב לכפרה גור אריה שמות פכ"א הערה 686
ב ע"ב28 כופרא כפרה פניני דעת עמ' רו
ב ע"ב31 כופרא ממונא וכו' כופרא כפרא וכו' לקוטי שיחות חכ"ד עמ' 75
ב ע"ב רש"י ד"ה ומה, כאשר זמם ולא כאשר עשה מצווה ועושה ח"א עמ' תקסא
ב ע"ב רש"י ד"ה מ"ט גור אריה שמות פכ"א הערה 655
ב ע"ב רש"י ולכפר על זה שהרג שורו את האדם גור אריה שמות פכ"א הערה 664
ב ע"ב רש"י ורמב"ןבנין אפרים עמ' קו [הלכה]
ב ע"ב רש"י לכפר על עצמו שחייב מיתה ביר"ש גור אריה במדבר פל"ה הערה 56
ג ע"א02 עד זומם משלם לפי חלקולב המשפט ח"ב שיעור ג, ח [הלכה]
ג ע"א05 משלשין בממון ואין משלשין במכות בי חייא ח"ב עמ' שיז
ג ע"א05 משלשין בממון ואין משלשין במכותאדרת אליהו (קוצין) ח"ג עמ' הדרן מסכת שבת (בתחלת הספר)
ג ע"א16 מעידים שגרש אשתוטבעות זהב ח"א דף סד ע"ג [הלכה]
ג ע"א18 אומדין כמה אדם רוצה ליתן בכתובתה של זו דבר טוב עמ' תצ
ג ע"א19 כמה אדם רוצה ליתןדרך ישראל סי' ז ס"ק יד, וסי' יח לסי' קס ס"ט [הלכה]
ג ע"א23 מעידין אנו וכו' שחייב לחבירו אלף זוז וכו'מאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף קב ע"א
ג ע"א23 מעידין אנואבן שהם (וינמן) עמ' רצה {בזמן ההלוואה יש ללווה זכוות בשווי הממון}
ג ע"א29 המלוה את חבירו לעשר שניםאבן שהם (וינמן) עמ' קסד [הלכה]
ג ע"א29 המלוה חבירו לעשר שנים שביעית משמטתו וכו'מאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף קב ע"ב, מהדו"ב ח"א דף נט ע"א
ג ע"א29 המלוה חבירו לעשר שניםקרן פני משה ח"א עמ' עג
ג ע"א29 מלוה את חברו לעשר שנים מאמר מרדכי - י"ג אלול עמ' קפז
ג ע"א29 המלוה לעשר שנים באר ראי (רוזן) מועדים סי' א אות ג
ג ע"א29 התחייב להחזיר לאחר עשר שנים מאמר מרדכי - י"ג אלול עמ' קפה
ג ע"ב09 מוסר שטרותיואבן שהם (וינמן) עמ' קנ [הלכה]
ג ע"ב21 האומר ע"מ שלא תשמטנו שביעיתאדרת אליהו (קוצין) ח"ג עמ' 112
ג ע"ב22 ע"מ שלא תשמטני שביעית מאמר מרדכי - י"ג אלול עמ' קעז
ג ע"ב33 סתם הלואה שלשים יום אור אברהם דברים עמ' קמג
ג ע"ב33 סתם הלואה שלשים יוםאבן שהם (וינמן) עמ' רנה [הלכה]
ג ע"ב38 לא תיתיב אכרעיך עד דמפרשת לה להא שמעתא אוצרות חיים - לימוד תורה עמ' קלה
ג ע"ב45 חייב - שתיקן כליפירושי ראשונים
ג ע"ב46 שלשת לוגין מים שנפל לתוכן ויגד יעקב עמ' תשכא
ג ע"ב48 מיא דצבעא מיקרימי רביעית סי' קס סעיף א סקי"ד [הלכה]
ג ע"ב תוס' ד"ה המוסרהכתב והקבלה דברים פט"ו פסוק ג
ג ע"ב תוס' ד"ה ושמואל דברי חיים על התורה (תשנט) עמ' שז
ד ע"א חבית מליאה מים שנפלה לים הגדול וכו' חיישינן לג' לוגין במקום א' וכו' וברש"ימאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף לד ע"א, מהדו"ב ח"א דף נט ע"ב
ד ע"א ים ונהר לקוטי שיחות חל"א עמ' 250, 248
ד ע"א תניא נמי הכי - חבית של ייןפירושי ראשונים
ד ע"א לא השם המביאן לידי מכות מביאן לירי תשלומים גור אריה שמות פ"כ הערה 108, ויקרא פכ"ב הערה 83
ד ע"א לא מן השם הוא זה דרשות לחם שלמה עמ' קצה
ד ע"א רש"י ד"ה לא תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' עו, פ
ד ע"א תוס' ד"ה אמר ר"י תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' עו
ד ע"א תוס' ד"ה חבית וכו' תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' עח
ד ע"א תוס' ד"ה לוקין נחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' יא אות ז
ד ע"ב01 כדי רשעתו כתיב משום רשעה אחת אתה מחייבו ואי אתה מחייבו משום שתי רשעיות של"ה (תשנז) - עשרה מאמרות אות כד
ד ע"ב01 כדי רשעתו כתיב משום רשעה אחת אתה מחייבו ואי אתה מחייבו משום שתי רשעיות של"ה (תשנז) - מס' פסחים אות תג
ד ע"ב01 משום רשעה אחת אתה מחייבו צפנת פענח (תשסו) עמ' קפא
ד ע"ב01 משום רשעה אחת אתה מחייבו ואי אתה מחייבו משום שתי רשעיות קרן לדוד דברים עמ' עה
ד ע"ב01 עדים זוממין ומוציא שם רע נחשבים שתי רשעיותבנין אפרים עמ' קה [הלכה]
ד ע"ב03 טעמא דלרבי מאיר לוקה ומשלם דגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' רעח
ד ע"ב08 לא תותירו ממנו עד בקר וגו' בא הכתוב ליתן עשה אחר ל"ת וכו' עטרת חן ח"ב עמ' קמח
ד ע"ב10 בא הכתוב ליתן עשה אחר ל"ת בי חייא ח"ב עמ' יב
ד ע"ב10 לאו דנותר אין לוקין עליו דניתק לעשה שירת הפסח אות רד
ד ע"ב11 לר"ע לאו שאין בו מעשה אין לוקין עליודברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' רמ
ד ע"ב13 וכל לאו שאין בו מעשה אין לוקין עליושערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר כו
ד ע"ב13 פלוגתא אם לוקין אלאו שאין בו מעשה ויגד יעקב עמ' תקמו
ד ע"ב27 צד חמור לא פריך לחמי תודה דף קלו ע"א
ד ע"ב30 ההוא מיבעי ליה להכרזה עיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תקסב, תקסד
ד ע"ב30 והנשארים ישמעו ויראו עיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תקיח
ד ע"ב רש"י ד"ה לומר בי חייא ח"ב עמ' סה
ד ע"ב רש"י ד"ה לומר תיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' שפב
ד ע"ב תוס' ד"ה האמאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף נה ע"א
ד ע"ב תוס' לא ענש עונש הגוף אא"כ הזהיר גור אריה ויקרא פי"ט הערה 113
ד ע"ב ריטב"א, לר"מ נוקים קרא וכדי רשעתו במיתה ומלקות או מיתה וממון כו' רנת יצחק תליתאה ח"ב עמ' רסו
ה ע"א02 משלשין הכתב והקבלה דברים פכ"ה פסוק ב
ה ע"א02 משלשין בממון ואין משלשין במכותלב המשפט ח"ב שיעור ח [הלכה]
ה ע"א09 אין מיתה למחצה באר הגולה (הרטמן) באר ב הערה 107
ה ע"א14 הרג פלוני את הנפש אור חדש (הרטמן) פ"ג אות 609 {מכאן שלשון הריגה שייכת לנפש}
ה ע"א17 אמרו להם היאך אתם מעידים שהרי אתם הייתם עמנו אותו היום במקום פלוני הרי אלו זוממין פתח טוב עמ' רמג
ה ע"א18 עמנו הייתם עיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תקט
ה ע"א23 עד שקר הכתב והקבלה דברים פי"ט פסוק יז
ה ע"א24 לענות בו הכתב והקבלה דברים פי"ט פסוק טז
ה ע"א25 אמר רבא באו שנים ואמרו במזרח בירה הרג פלוני את הנפש, ובאו שנים ואמרו והלא במערב בירה עמנו הייתםלב המשפט ח"ב שיעור יג [הלכה]
ה ע"א25 באו שנים ואמרו במזרח בירה הרג פלוני את הנפש וכו' ברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' קסח
ה ע"א25 במזרח בירהאגרות הראיה חלק א קכה
ה ע"א28 ואמר רבא באו שנים ואמרו בסורא בצפרא בחד בשבתא הרג פלוני את הנפשלב המשפט ח"ב שיעור טז [הלכה]
ה ע"א31 מהו דתימא ניחוש לגמלא פרחא וכו'טוב ירושלים בראשית פי"ד פסוק ו
ה ע"א32 באו שנים ואמרו בחד בשבתא הרג וכו' אלא בתרי בשבתא הרג פלוני את הנפשלב המשפט ח"ב שיעור יב, יד [הלכה]
ה ע"א41 באו שניים ואמרו בחד בשבתא גנב וטבח וכו' בחד בשבתא עמנו הייתםלב המשפט ח"א שיעור יא [הלכה]
ה ע"א41 באו שנים ואמרו בחד בשבתא גנב וטבח וכו' בתרי בשבתא גנב וטבח ומכר וכו' ותוס' ד"ה וכןלב המשפט ח"ב שיעור ל [הלכה]
ה ע"א רש"י ד"ה ולענות גור אריה דברים פי"ט הערה 34
ה ע"א תוס' ד"ה דבעידנא תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קפג
ה ע"א תוס' ד"ה וכן לענין קנסלב המשפט ח"ב שיעור יב [הלכה]
ה ע"א גליון הש"ס - חיוב ממון הוא מיד וחיוב קנס הוא רק לאחר פסק ב"ד גור אריה ויקרא פכ"ב הערה 49, במדבר פ"ד הערה 30
ה ע"ב02 מאי דהוה הוה ברכת טוב עמ' ז
ה ע"ב08 אמר ריש לקיש הוחזקהדרכי חושן עמ' קכ [הלכה]
ה ע"ב22 אין העדים זוממין נהרגין עד שיגמר הדין אור יצחק (ראדוויל, תשסה) עמ' עה
ה ע"ב22 אין העדים זוממין נהרגין עד שיגמר הדין בי חייא ח"ב עמ' שיט
ה ע"ב22 אין העדים זוממין נהרגין עד שיגמר הדין הכתב והקבלה דברים פי"ט פסוק יט
ה ע"ב22 אין העדים זוממין נהרגין עד שיגמר הדין תפארת ישראל (הרטמן) עמ' תתרעז הערה 8
ה ע"ב25 והרי אחיו קיים עיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תקטז
ה ע"ב27 אם הרגו אין נהרגין מפי ספרים וסופרים ח"א עמ' תנא
ה ע"ב27 בריבי אומר לא הרגו נהרגין הרגו אין נהרגין וכו'טוב ירושלים דברים פי"ט פסוק ט
ה ע"ב27 בריבי אומר לא הרגו נהרגין וכו'מאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף פו ע"ב
ה ע"ב27 הרגו אין נהרגים דכתיב כאשר זמם ולא כאשר עשה אוהב ישראל (תשעה) ח"ב עמ' תרלא
ה ע"ב27 הרגו אין נהרגין המאור הגדול (גר"א) עמ' שס
ה ע"ב27 הרגו אין נהרגין לקוטי שיחות חכ"ב עמ' 234
ה ע"ב27 הרגו אין נהרגין ס' המדות (דובנא, תשסו) שער בטחון אות ז
ה ע"ב27 הרגו אין נהרגין עיני שמואל (ראבין) עמ' כו
ה ע"ב27 הרגו אין נהרגין של"ה (תשנז) פרשת שופטים אות ט
ה ע"ב27 הרגו אין נהרגין שני המאורות (תשסח) עמ' סב
ה ע"ב27 הרגו אין נהרגין לא הרגו נהרגין באר הגולה (הרטמן) הקדמה 97, באר ב הערה 62, 54-53, 80-79
ה ע"ב27 הרגו אין נהרגיןאוהב ישראל דף שנה ע"א
ה ע"ב27 הרגו אין נהרגיןרבנו בחיי עה"ת ח"ג עמ' שסח
ה ע"ב27 הרגו אין נהרגין לא הרגו נהרגין קרן לדוד שמות עמ' קלח, דברים עמ' קעז-קעח
ה ע"ב27 ולא כאשר עשהטוב טעם דברים עמ' קה
ה ע"ב27 כאשר זמם ולא כאשר עשה אור חדש (הרטמן) פ"ז אות 195, פ"ט אות 8, הקדמה אות 545, פ"ו אות 104
ה ע"ב27 כאשר זמם ולא כאשר עשה גור אריה דברים פי"ט אות יא
ה ע"ב27 כאשר זמם ולא כאשר עשה יורה חכימא (תשעא) עמ' פה
ה ע"ב27 כאשר זמם ולא כאשר עשה צמח דוד (סקאליע) עמ' תקמב
ה ע"ב27 כאשר זמם ולא כאשר עשה שמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' קמא
ה ע"ב27 כאשר זמם ולא כאשר עשהרבנו בחיי עה"ת ח"ג עמ' שסז-שסח
ה ע"ב27 לא הרגו נהרגים הרגו אין נהרגין וכו' אור תורה (קאלמייר, תשסא) עמ' כה
ה ע"ב27 לא הרגו נהרגין הרגו אין נהרגין טל חיים (פרידלנדר) עמ' רמה
ה ע"ב27 לא הרגו נהרגין הרגו אין נהרגיןילקוט הגרשוני ח"ב
ה ע"ב27 לא הרגו נהרגין הרגו לא נהרגין תורת מנחם ח"ח עמ' 107
ה ע"ב27 לא הרגו נהרגין,דכתיב כאשר זמם ולא כאשר עשה שפתי חיים - מידות ועבודת ה' ח"ב עמ' קכ, קלד
ה ע"ב27 תנא בריבי אומר של"ה (תשנז) תושבע"פ אות רסד
ה ע"ב27 תנא בריבי אומר לא הרגו נהרגין הרגו אין נהרגין וכו' דרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' צב
ה ע"ב28 אין עונשין מן הדין אור אברהם ויקרא עמ' רמח
ה ע"ב28 אין עונשין מן הדין גור אריה שמות פכ"א אות סא, סז, ויקרא פי"א הערה 70, דברים פי"ט הערה 62
ה ע"ב28 אין עונשין מן הדין כללי המצות (צפת תשנב) עמ' 7
ה ע"ב28 אין עונשין מן הדין עיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תרב
ה ע"ב28 אין עונשין מן הדין באר הגולה (הרטמן) באר ב הערה 63
ה ע"ב28 אין עונשין מן הדיןמשפט כהן רפט
ה ע"ב31 אם ענש על בת אביו שאינה בת אמו וכו' בי חייא ח"ב עמ' סט
ה ע"ב32 הא למדת שאין עונשין מן הדיןשל"ה (תשנז) פרשת אחרי מות אות א
ה ע"ב33 עונש שמענו אזהרה מנין פחד יצחק - יום הכפורים מאמר יח
ה ע"ב37 אין מזהירין מן הדין אור חדש (הרטמן) פ"ה אות 328
ה ע"ב37 אין מזהירין מן הדין תיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' תנ
ה ע"ב38 חייבי גלות הכתב והקבלה דברים פכ"ה פסוק א
ה ע"ב39 אמר רבי יהודה בן טבאי אראה בנחמה וכו' אמר לו שמעון בן שטח אראה בנחמה וכו' מוסר דרך - אפיקי חיים עמ' תסה
ה ע"ב40 הרג עד זומם להוציא מלבם של צדוקיםמי מרום ח"ב עמ' סא
ה ע"ב43 מיד קיבל עליו שאינו מורה אלא בפני שמעון בן שטח גנזי חיים (זייצ'יק) עמ' סב
ה ע"ב44 כל ימיו של יהודה בן טבאי היה משתטח וכו' מבשרת ציון ח"ד עמ' שט
ה ע"ב47 ודילמא בדינא קם בהדי' ובריטב"א תתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' צט
ה ע"ב47 ע"פ שנים עדים וכו' אלא להקיש שנים לשלשה וכו'טוב ירושלים דברים פי"ז פסוק ו
ה ע"ב47 ע"פ שנים עדיםארצות החיים (פלג'י) דרוש ט
ה ע"ב47 על פי ב' עדים יציב פתגם על התורה עמ' לח
ה ע"ב47 על פי שנים עדים או שלשה עדים למה פרט הכתוב בשלשה דבר טוב עמ' שכד
ה ע"ב47 על פי שנים עדים וכו' ארצות החיים (תשסא) דרוש י ד"ה ושבחו
ה ע"ב47 עפ"י ב' עדים וראשונים ועל"נ וגר"א ומאירידרכי חושן עמ' קכב-קכג [הלכה]
ה ע"ב48 אם מתקיימת העדות בשניים למה פרט לך הכתוב שלושהאור לישרים (איידליץ, תשב) עמ' קנג
ה ע"ב49 היקש שלשה לשנים וכו' עיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תנח
ה ע"ב50 ומנין אפילו מאה ת"ל עדים גור אריה דברים פי"ז הערה 10
ה ע"ב50 מה שניים אינן נהרגין עד שיהיו שניהם זוממין אף שלשה אינן נהרגין עד שיהיו שלשתן זוממיןלב המשפט ח"א שיעור כו [הלכה]
ה ע"ב50 ר' שמעון אומר מה שנים אינן נהרגין עד ששניהם זוממין וכו'מאיר עיני חכמים מהדו"א ח"ב דף טז ע"א
ה ע"ב52 לא בא השלישי להקל עליוקרן פני משה ח"א עמ' רכז
ה ע"ב52 להקל הכתב והקבלה דברים פי"ט פסוק יח
ה ע"ב52 ר"ע אומר לא בא השלישי להקל אלא להחמיר עליו ולעשות דינו וכו' נחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' לח אות כג
ה ע"ב53 וא"כ ענש הכתוב לנטפל לעוברי עבירה כו'טהרת יו"ט ח"י עמ' קנב, קע
ה ע"ב53 ואם כן ענש הכתוב לנטפל לעוברי עבירה על אחת כמה וכמה ישלם שכר לנטפל לעושי מצוה באר משה (אפשטיין) דברים עמ' נב
ה ע"ב53 אלא לעשות דינו כו'טהרת יו"ט ח"י עמ' נח
ה ע"ב53 ענש הכתוב לנטפל לעוברי עבירה כעוברי עבירה גור אריה במדבר פכ"ה הערה 84
ה ע"ב53 ענש הכתוב לנטפל לעוברי עבירה כעוברי עבירה תפארת ישראל (הרטמן) עמ' מה הערה 95
ה ע"ב53 ענש הכתוב לנטפל לעוברי עבירה כעוברי עבירה וכו' אוצרות חיים - מצוות עמ' מד
ה ע"ב53 ענש הכתוב לנטפל לעוברי עבירה כעוברי עבירה וכו' אוצרות חיים - מצוות עמ' מד
ה ע"ב53 ענש הכתוב לנטפל לעוברי עבירה וכו' שכר לנטפל לעושי מצוה כעושי מצוהמבשר טוב - ימי הרחמים והסליחות - פתיחה עמ' נג
ה ע"ב53 כמו דמסייע לעוברי עבירה מקבל עונש של עוברי עבירה כך מדה טובה של מסייע לעושי מצוה כעושה מצוה משיב דבר חלק ג סימן יד
ה ע"ב54 הנטפל לעושי מצוה וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' תטז
ה ע"ב54 כל הנטפל לעושי מצוה כעושה מצוה אוצר המאמרים (תשסא) עמ' רסד
ה ע"ב54 כל הנטפל לדבר מצוה כעושה מצוה אור חדש (זיטשיק, תשסח) במדבר עמ' רנט
ה ע"ב54 נטפל לעושי מצוה כעושי מצוה שפת אמת (ברעזאן, תשסח) עמ' תפד
ה ע"ב54 על אחת כמה וכמה ישלם שכר לנטפל לעושי מצוה כעושי מצוה תפארת צבי שמות עמ' תצב
ה ע"ב54 על אחת כמה וכמה ישלם שכר לנטפל לעושי ישראל קדושים עמ' 12, רסיסי לילה סי' לז (עמ' 63), פוקד עקרים סי' 61
ה ע"ב55 מה שניים נמצא וכו' אף שלשה נמצא אחד מהם קרוב או פסול עדותן בטלהלב המשפט ח"א שיעור ט [הלכה]
ה ע"ב55 מה שנים אם נמצא אחד מהם קרוב או פסול וכו' ברית שלום (תעח) דף קכד ע"א
ה ע"ב55 מה שנים אם נמצא אחד מהם קרוב או פסול וכו' ברית שלום (תשסח) עמ' תשצג
ה ע"ב55 מה שנים נמצא אחד מהן קרוב או פסול עדותן בטילה אף וכו' שמן הטוב (תשסב) - דברי תורה אות קלט
ה ע"ב55 נמצא א' מהן קרוב או פסול עדותן בטלהמי מרום ח"ה עמ' לג, חי"ב עמ' ח, חי"ג עמ' קפז
ה ע"ב55 נמצא אחד קרוב או פסול חכמת התורה תולדות עמ' רפא
ה ע"ב55 נמצא אחד קרוב או פסול וכו' גבורות אליהו יו"ד סי' ו אות ה
ה ע"ב55 עדות שנמצא קרוב או פסול אבן ישראל (פישר) אגדה ח"א עמ' קא
ה ע"ב55 קרוב פסול להעיד מפי ספרים וסופרים ח"א עמ' עו
ה ע"ב56 אפילו מאה שנמצא אחד מהן קרוב או פסול עדותן בטלה קומץ המנחה (צונץ) דרוש קט אות ד
ה ע"ב רש"י ד"ה עאכו"כ - מדה טובה מרובה ממרת פורענות וכו' ברכת מרדכי ויקרא-דברים תנינא עמ' קלא
ו ע"א01 אמר ר' יוסי וראשונים דרכי חושן עמ' קכג [הלכה]
ו ע"א01 בד"א בדיני נפשות אבל בדיני ממונות תתקיים העדות בשאר דבר טוב עמ' שכד
ו ע"א12 אמר ליה רב פפא לאביי אלא מעתה הרוג יציל, ותוס' ד"ה אלאלב המשפט ח"ב שיעור טו, לא [הלכה]
ו ע"א13 אלא מעתה הרוג יציל וכו' נרבע יציל, רש"י ותוס' דבר טוב עמ' שכד
ו ע"א16 אין הרוג ורובע מציל שנאמר יקום דבר כמקיימי דבר הכתוב מדבר קומץ המנחה (צונץ) דרוש קט אות ד
ו ע"א16 במקיימי דבר הכתוב מדבר דמשק אליעזר (רלב"ג) תשובות סי' ג
ו ע"א19 אי למחזי אתיתו או לאסהודי קרבן מנחה (תשעד) עמ' קנג
ו ע"א19 למיחזי אתיתו, ריטב"א דרכי חושן עמ' קכז [הלכה]
ו ע"א19 שאלינן להו אי לאסהודי אתיתו דמשק אליעזר (רלב"ג) תשובות סי' א
ו ע"א תוס' ד"ה נרבע יצילדרכי חושן עמ' קטו [הלכה]
ו ע"א תוס' ד"ה שמואלדרכי חושן עמ' קכה [הלכה]
ו ע"א תוס' ד"ה שמואל חכמת התורה ויצא עמ' תרכט
ו ע"א תוס' ד"ה שמואל אומר חכמת התורה תולדות עמ' רנו
ו ע"א תוס' ד"ה אמר רבאלב המשפט ח"ב שיעור ה, יג [הלכה]
ו ע"א תוס'בנין אפרים עמ' קז [הלכה]
ו ע"א ר"ח - אבל עדות בשטר לא מיפרשא הכיפירושי ראשונים
ו ע"ב01 היו שנים רואים מחלון זה מעשה רקם (בר) מועדים עמ' 124
ו ע"ב01 היו שנים רואין אותו אחד מחלון זה ואחד מחלון זהאהל יהושע (הלר) עמ' 15
ו ע"ב01 היו שנים רואין אותו מחלון זה וכו' בזמן שמקצתן רואין את אלו וכו'טוב ירושלים דברים פכ"ב פסוק כג
ו ע"ב01 מחלון זה הכתב והקבלה במדבר פל"ה פסוק ל
ו ע"ב06 הוא והן נהרגין ס' הבוטח ח"ב עמ' קצה
ו ע"ב07 אין נהרגין הכתב והקבלה דברים פי"ז פסוק ו
ו ע"ב07 אין נהרגין עד שיהא שני עדיו מתרין בוקרן פני משה ח"א עמ' רכה
ו ע"ב07 העדים עצמם צריכים להיות המתרים גור אריה דברים פכ"א הערה 87
ו ע"ב07 לר"י העדים עצמם צריכים להתרות בו רנת יצחק תליתאה ח"ב עמ' שכט
ו ע"ב10 מפי התורגמן ובנמק"י עיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תקח
ו ע"ב11 מנין לעדות מיוחדת שהיא פסולה שיחות מוסר (תשסב) עמ' רלא
ו ע"ב11 עדות מיוחדת נפש הרב עמ' שיז
ו ע"ב12 לא יומת עפ"י עד אחד עיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תקד
ו ע"ב13 מאי "אחד" הכתב והקבלה דברים פי"ז פסוק ו
ו ע"ב29 לא ניתנה התראה אלא להבחין בין שוגג למזיד משנת רבי אהרן - מאמרים (תשמב) ח"א עמ' רמה
ו ע"ב29 לא ניתנה התראה אלא להבחין בין שוגג למזיד ערבי נחל (תשסד) עמ' תתנב, תתשט
ו ע"ב31 הנהו לעוזי דאתו לקמיה דרבאלב המשפט ח"א שיעור טז [הלכה]
ו ע"ב תוס' ד"ה בדיני נפשות נחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' יא אות ז
ו ע"ב תוס' ד"ה בדיניאבן שהם (וינמן) עמ' רסז [הלכה]
ו ע"ב ריטב"א - ע"פ שנים עדים ולא מפי תורגמןקרן פני משה ח"א עמ' סח
ז ע"א05 מי שנגמר דינו וברח באר ראי (רוזן) לימוד התורה סי' יג אות ג
ז ע"א06 כל מקום שיעמדו שנים ויאמרו מעידין אנו את איש פלוני שנגמר דינו בבי"ד פלוני, ופלוני ופלוני עדיו, ה"ז יהרגלב המשפט ח"ב שיעור ה [הלכה]
ז ע"א06 כל מקום שיעמדו שנים וכו' עיוני רש"י דברים ח"א עמ' לד
ז ע"א09 סנהדרין בארץ ובחו"ל כללי המצות (צפת תשנב) עמ' 150
ז ע"א09 סנהדרין נוהגת בחו"ל דגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' רד
ז ע"א10 ב"ד שהורג אחד לשבוע נקרא חובלניתחוט המשולש - ברכי יוסף דף נט ע"א
ז ע"א10 סנהדרין ההורגת איש מבין ח"א דף מב ע"א
ז ע"א10 סנהדרין ההורגת אחד בשבוע (לשבעים שנה) נק' חובלנית תורת מנחם חנ"ז עמ' 308
ז ע"א10 סנהדרין ההורגת אחד בשבוע נקראת חובלנית ראב"ע אומר אחת לשבעים שנה באר הגולה (הרטמן) באר ב הערה 172-171, 178-177
ז ע"א10 סנהדרין ההורגת אחד בשבוע נקראת חובלנית אפיקי יהודה (תשנט) עמ' רנז
ז ע"א10 סנהדרין ההורגת אחד בשבוע נקראת חובלנית מכתב מאליהו ח"ג עמ' 298
ז ע"א10 סנהדרין ההורגת אחד בשבוע נקראת חובלנית מקור חיים (תשסו) עמ' נב
ז ע"א10 סנהדרין ההורגת אחד בשבוע נקראת חובלנית תורת מנחם חלק ל עמ' 182
ז ע"א10 סנהדרין ההורגת אחד בשבוע נקראת חובלנית וכו' תורה בציון עמ' תצג
ז ע"א10 סנהדרין ההורגת אחד בשבוע נקראת חובלניתמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 359
ז ע"א10 סנהדרין ההורגת אחר בשבוע נקראת חובלנית של"ה (תשנז) פרשת דברים אות יג
ז ע"א10 סנהדרין ההורגת אחת בשבוע וכו' מכתב מאליהו - מועדים ח"א עמ' לז
ז ע"א10 סנהדרין ההורגת אחת בשבוע נקראת חובלנית צדקת הצדיק סי' קעה
ז ע"א10 סנהדרין ההורגת אחת בשבוע נקראת חובלנית שפתי חיים - מידות ועבודת ה' ח"א עמ' תרכו
ז ע"א11 ב"ד חובלניתמוסר המקרא והתלמוד עמ' קיא
ז ע"א11 בית דין חבלנית מפניני הרב עמ' שפא
ז ע"א12 ב"ד שהורג אחת לשבעים שנה נקראית חובלנית מאמרי שלמה ח"א עמ' קע
ז ע"א12 סנהדרין ההורגת אחת לשבעים שנה נקראת חבלנית תורת מנחם ח"א עמ' 197, חכ"ב עמ' 274
ז ע"א12 אמר ר"ע אילו הייתי בסנהדרין לא היה נהרג אדם מעולם +מי השלוח (תשסז) ח"א דף צד
ז ע"א12 סנהדרין ההורגת אחת לע' שנה נקראת חובלנית בינת ישראל (תשסו) דף מט ע"א
ז ע"א12 סנהדרין ההורגת אחת לע' שנה נקראת חובלנית לקט שיחות מוסר ח"ג עמ' שעד
ז ע"א12 סנהדרין שהרגו פעם אחת בע' שנים נקראת חובלנית תורת יחיאל במדבר עמ' שסה
ז ע"א12 ר' טרפון ור' עקיבא אומרים אילו היינו בסנהדרין לא נהרג אדם מעולם וכו' אור תורה (קאלמייר, תשסא) עמ' קצה
ז ע"א12 ר"ט ור"ע אומרים אילו היינו בסנהדריןילקוט הגרשוני ח"ב
ז ע"א12 ר"ע אומר אילו היינו בסנהדרין לא נהרג אדם מעולם קומץ המנחה (ר' צדוק) עמ' 13 (סי' עג)
ז ע"א12 ר"ע אומר אילו היינו בסנהדרין לא נהרג אדם מעולםפרי צדיק וישלח אות א, ואתחנן אות טו, טז
ז ע"א12 רבי טרפון ורבי עקיבא אומרים אילו היינו בסנהדרין לא נהרג אדם מעולםלב המשפט ח"ב שיעור טז [הלכה]
ז ע"א12 רבי טרפון ורבי עקיבא אומרים אילו היינו בסנהדרין לא נהרג אדם מעולם של"ה (תשנז) ווי העמודים פרק יז אות יא
ז ע"א12 רבי טרפון ורבי עקיבא אומרים אילו היינו בסנהדרין לא נהרג אדם מעולם של"ה (תשנז) - מס' שבועות אות קעא
ז ע"א12 רבי טרפון ורבי עקיבא אומרים אילו היינו בסנהדרין לא נהרג אדם מעולם בית ישראל (טויסיג) שמות עמ' סט
ז ע"א13 אילו היינו בסנהדרין חקל יצחק (תשסג) עמ' סו
ז ע"א13 אילו היינו בסנהדרין לא היה אדם נהרג מעולםמי מרום ח"ח עמ' ריד
ז ע"א13 אילו היינו בסנהדרין לא היה נהרג אדם מעולם חמודי צבי מועדים עמ' תקב, תקיז, תקפה
ז ע"א13 אילו היינו בסנהדרין לא נהרג אדם מעולם באר הגולה (הרטמן) באר ב הערה 67
ז ע"א13 אילו היינו בסנהדרין לא נהרג אדם מעולם דברי חנינא - מזלות עמ' ז
ז ע"א13 אילו היינו בסנהדרין לא נהרג אדם מעולם שבט מישראל (פרידמן) ח"א עמ' שב
ז ע"א13 אילו היינו בסנהדרין לא נהרג אדם מעולם ותוס'מאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף כט ע"א
ז ע"א14 אף הן מרבין שופכי דמים בישראלמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 44
ז ע"א14 אף הן מרבין שופכי דמים בישראל, ובתוי"ט רנת יצחק - פרק חלק עמ' תמח
ז ע"א24 ברח לא"י סותרים את דינוהתקופה הגדולה (תשלב) עמ' קצ-קצא, קצג
ז ע"א24 ברח מחו"ל לא"י סותרין את דינו מפני זכות א"י שער החצר (תשעב) סי' רטו
ז ע"א24 ברח מחוץ לארץ לארץ סותרים דינו וכו', ורש"י באר משה (אפשטיין) דברים עמ' תרצא, תתז
ז ע"א24 מפני זכותה של ארץ ישראלשפת אמת - אלה מסעי עמ' 53
ז ע"א25 זכותא דא"י מבטל הדין דמשק אליעזר (רלב"ג) דברים פרק ז פסוק יא
ז ע"א26 והיו אלה לכם וכו' למדנו שסנהדרין נוהגת בארץ ובחו"ל וכו'טוב ירושלים דברים פט"ו פסוק יב
ז ע"א28 א"כ מה ת"ל בשעריך כו' ובחו"ל לקוטי שיחות ח"ב עמ' 380
ז ע"א29 בא"י ממנין דיינים בכל עיר גור אריה במדבר פל"ה אות י
ז ע"א30 למנות ב"ד בכל עיר עיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תשנו
ז ע"א35 היכי הוו עבדי וכו' ראיתם כמכחול בשפופרת בית ישראל (טויסיג) שמות עמ' סט
ז ע"א36 בדקו את העדים בדבר שלא ידעו להשיב באר הגולה (הרטמן) באר ב הערה 173, 182
ז ע"א36 דלמא טריפה הרג, ובתד"ה דלמא תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' שכח, של
ז ע"א37 דלמא במקום סייף נקב הוה, תוס' גנא דפלפלי עמ' נג
ז ע"א40 אלו הן הגולין וזאת התורה עמ' רנ
ז ע"א40 אלו הן הגולין מצווה ועושה ח"א עמ' תקנח
ז ע"א40 ערי מקלט לא נעשו אלא לשוגגים גור אריה במדבר פל"ה אות ג
ז ע"א תוס' ד"ה במכחיל וד"ה דילמא איש מבין ח"א דף מב ע"א
ז ע"א תוס' ד"ה כמכחול ובמהרש"אמאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף כח ע"א
ז ע"א רע"ב דגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' רד
ז ע"ב02 בדרך ירידה גולה בדרך עליה אינו גולה לקט שיחות מוסר ח"א עמ' שסג
ז ע"ב02 נופל דרך ירידהמשיבת נפש עמ' קסא
ז ע"ב03 הרגו בדרך עלייה אינו גולה גור אריה שמות פכ"א אות מב
ז ע"ב04 ויפל עליו עד שיפיל דרך נפילה (דרך ירידה גולה) עיוני רש"י במדבר עמ' תרג
ז ע"ב07 מזיד פשיטא בר קטלא הוא קדושת השבת סי' ד (עמ' 18)
ז ע"ב08 אומר מותר תפארת ישראל (הרטמן) עמ' כג הערה 130
ז ע"ב08 אומר מותר אנוס הוא לחמי תודה דף רלב ע"א
ז ע"ב08 אומר מותר מחלוקת אם נחשב קרוב למזיד או קרוב לאונס לקט שיחות מוסר ח"ב עמ' מב
ז ע"ב08 פרט לאומר מותר דרשות מהר"ם בנעט עמ' רנא
ז ע"ב09 אנוס אינו גולה עיוני רש"י במדבר עמ' תרב
ז ע"ב09 האומר מותר אנוס הוא, תוס' ד"ה אלאחכמת התורה בראשית עמ' תיח
ז ע"ב09 פלוגתא דאביי ורבא באומר מותר אי הוי אונם או קרוב למזיד רביד יוסף (תשסא) עמ' 38
ז ע"ב10 אומר מותר קרוב למזיד דמשק אליעזר (רלב"ג) בראשית פרק נ פסוק טז
ז ע"ב10 האומר מותר קרוב למזיד הוא המעלות לשלמה (תשמז) עמ' תיד
ז ע"ב10 האומר מותר קרוב למזיד הוא ישמרו דעת עמ' מב
ז ע"ב17 ירידה לצורך עליה לקוטי תורה (טשרנוביל, תשסא) עמ' ל
ז ע"ב17 ירידה לצורך עליה עמק תפלה (תשסו) עמ' קלב
ז ע"ב17 להביא ירידה שהיא צורך עליהפרי צדיק לר"ח אדר שני אות א, נצבים אות א
ז ע"ב24 ונשמטה השליבה מתחתיו וכו'טוב ירושלים שמות פכ"ו פסוק יז
ז ע"ב45 נשמט הברזל מקתו והרגחפץ יהונתן דברים פ"יט פסוק ה
ז ע"ב45 נשמט הברזל מקתו ר' אומר אינו גולה וחכ"א גולה דבר טוב עמ' שכו
ז ע"ב48 ונשל הברזל מן העץ המאור הגדול (גר"א) עמ' תשמה
ז ע"ב48 ונשל הברזל מן העץ עיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תצו
ז ע"ב48 ונשל העץ או הברזל עיוני רש"י דברים ח"א עמ' קעד
ז ע"ב51 יש אם למסורת הכתב והקבלה דברים פי"ט פסוק ה
ז ע"ב52 יש אם למקרא מצווה ועושה ח"א עמ' תקנב
ז ע"ב52 יש אם למקראמשיבת נפש עמ' קיב
ז ע"ב ריטב"א בענין כתיבת עדות נפש הרב עמ' רצט
ז ע"ב רמב"ן - ואי מפרשינן כגון בתינוק שנשבה לבין הגרם, איכא למימר אביי סבר בו' רפטר ליה אפי' בשאר מצוות ישמרו דעת עמ' מב
ז ע"ב רש"י ד"ה ואשר לא צדה עיוני רש"י שמות ח"ב עמ' מד, מה
ז ע"ב רש"י ד"ה יש אם למסורת גור אריה שמות פי"ג הערה 146
ח ע"א12 אם משיצתה האבן מידו הוציא הלה את ראשוס' העיקרים (מישור) עמ' שפט, תקצט
ח ע"א20 חטיבת עצים רשות, ורש"יאגרות הראיה חלק ג רעה
ח ע"א21 יצא האב המכה את בנו עיוני רש"י שמות ח"ב עמ' מז
ח ע"א21 האב המכה כו' והרב הרודה כו' אע"ג דגמיר כו'שערי תשובה סה"י אות ע
ח ע"א21 המכה את בנו נחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' יט אות כה
ח ע"א21 יצא האב המכה את בנו וכו' אור אברהם - תלמוד תורה עמ' עח
ח ע"א39 חטיבת עצים לעשות סוכהאור חדש על ציון דף טו ע"א
ח ע"א43 אע"ג דגמיר מצוה דכתיב "יסר בנך ויתן מעדנים לנפשך" תורת אביגדור ח"ד עמ' רג
ח ע"א43 אע"נ דגמיר מצוה דכתיב יסר בנך לב אביגדור עמ' ט
ח ע"א43 אע"ג דגמיר נמי מצוה קא עביד מכתב מאליהו ח"ג עמ' 361
ח ע"א43 אע"ג דהבן גמיר מצוה לייסרו לקט שיחות מוסר ח"ג עמ' רלו
ח ע"א43 אף על גב דגמיר נמי מצוה קעביד שערי תלמוד תורה (תשסו) עמ' שסא
ח ע"א43 יסר בנך ויניחך שערי תלמוד תורה (תשסו) עמ' שסא
ח ע"א44 הדר אמר רבא לאו מילתא היא דברי חיים על התורה (תשנט) עמ' שי
ח ע"א רש"י ד"ה השתא נמי בי חייא ח"א עמ' סב
ח ע"א רש"י שאין חטיבת עצים מצוה יציב פתגם - ימים נוראים עמ' עו
ח ע"א תוס' ד"ה אע"ג דברי חיים על התורה (תשנט) עמ' שי, שלז
ח ע"ב טמא יהיה הכתב והקבלה במדבר פי"ט פסוק טו
ח ע"ב טומאתו בו לרבות כו' (ורש"י - שאם נכנס למקדש ענוש כרת) לקוטי שיחות חכ"ז עמ' 80
ח ע"ב האב גולה על ידי הבן בעקבות משה שמות עמ' קנה
ח ע"ב בלא גמיר מלאכה אחריתי מצווה קעבידמצוה ולב ח"ב עמ' 167
ח ע"ב דגמיר אומנותא אחריתיפירושי ראשונים
ח ע"ב ערוך לנר ד"ה לר"ש תיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' רצה
ט ע"א07 גר תושב שהרג ישראלאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' קיז ע"ב
ט ע"א07 גר תושב שהרג ישראל גולה וכו' נהרג צפנת פענח (תשסו) עמ' קסג
ט ע"א13 בן נח על עבירה בשוגג עיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תקצז
ט ע"א13 לפיכך גר תושב או עובד כוכביםפירושי ראשונים
ט ע"א13 לפיכך וכו' ועכו"ם שהרגו נהרגין, וברש"י דברי ברוך ח"ב סי' מא אות ד
ט ע"א19 כאן שהרגו דרך ירידה כאן שהרגו דרך עליהאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' תסה
ט ע"א21 גר תושב שהרג גר תושב בדרך עליה נהרג גור אריה שמות פכ"א הערה 422
ט ע"א25 א"ל אביי אומר מותר אונס הוא תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קלה
ט ע"א25 אומר מותר אנוס הוא התרגשות הלב (תשסח) עמ' רכז
ט ע"א25 אומר מותר אנוס הוא התרגשות הלב (תשסט) עמ' קנז
ט ע"א25 בן נח נהרג באומר מותר נזר הקדש ח"ב עמ' תעז
ט ע"א26 אומר מותר קרוב למזיד הוא ישמרו דעת עמ' מב
ט ע"א26 אומר מותר קרוב למזיד הוא תיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' לג
ט ע"א26 האומר מותר הוי קרוב למזיד גור אריה שמות פכ"א אות מד
ט ע"א27 איתמר כסבור בהמה ונמצא אדם וכו' מכאן שבן נח נהרג שהיה לו ללמוד ולא למד, ורש"י וריטב"א מבשר טוב - ישועות אברהם עמ' רכג
ט ע"א27 שוגג קרוב למזיד הוי כמזיד חכמת התורה שמיני עמ' רז
ט ע"א31 הנך מת על האשה אשר לקחת מאי לאו בידי אדם לא בידי שמים המעלות לשלמה (תשמז) עמ' תיד
ט ע"א33 ולטעמיך וחטאתי לאלקיםפירושי ראשונים
ט ע"א34 בן נח דינו מסור לאדם בנין שאול עמ' קנב
ט ע"א רש"י הכתב והקבלה במדבר פט"ו פסוק כט
ט ע"א רש"י ד"ה אזהרה שלהןאות לישועה דף ח ע"א
ט ע"א רש"י ד"ה לפיכך משנת חיים שמות עמ' טו
ט ע"א רש"י ד"ה לפיכך שערים מצוינים בראשית-שמות עמ' לד
ט ע"א רש"י וריטב"א, אי ב"נ חייב מיתה בשוגג רנת יצחק - פרק חלק עמ' סג
ט ע"א רש"י שאם יש בה תשלומי פרוטה משלם ואינו לוקה גור אריה שמות פכ"א הערה 416
ט ע"א תוס' ד"ה אמר וזאת התורה עמ' רנ
ט ע"א רמב"ן - ג"ת הוא שקבל ז' המצוות בב"דאור הרעיון עמ' רע-רעא
ט ע"א ראשונים - החילוק בהתוארים דגר תושב, ב"נ כו' לקוטי שיחות חכ"ו עמ' 132
ט ע"א ריטב"א - גר תושב, בן נח, וגויאור הרעיון עמ' רנז, רע
ט ע"א ריטב"א, גר תושב הוא שקבל בב"ד של ישראל לקיים ז"מ ב"נ וכו' רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תרנא, ח"ב עמ' קעט
ט ע"ב07 אכסנאי הכתב והקבלה בראשית פ"כ פסוק ו
ט ע"ב07 אכסנאי שבא לעיר וכו' תורת יחיאל בראשית עמ' קפ
ט ע"ב07 אכסנאי שבא לעיר שערים מצוינים בראשית-שמות עמ' רפג
ט ע"ב09 מכאן לבן נח שנהרג על שהיה לו ללמוד ולא למד נחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' ה אות ז
ט ע"ב09 מכאן שבן נח נהרג שהיה לו ללמוד ולא למד ישמרו דעת עמ' מב
ט ע"ב10 שהיה לו ללמוד הכתב והקבלה בראשית פ"כ פסוק ו
ט ע"ב10 שהיה לו ללמוד ולא למד משנת רבי אהרן - מאמרים (תשמב) ח"א עמ' עז
ט ע"ב17 בלא ראות פרט לסומא עיוני רש"י במדבר עמ' תרב
ט ע"ב22 בבלי דעת פרט לסומא גור אריה שמות פכ"א הערה 75
ט ע"ב22 בבלי דעת פרט לסומא תפארת ישראל (הרטמן) עמ' תשנו הערה 77
ט ע"ב32 להיכן גולין וכו' ומוסרין להם ב' ת"ח יציב פתגם על התורה עמ' רב
ט ע"ב32 להיכן גולין לערי מקלט וכו' עד שלא נבחרו שלש שבארץ ישראל לא היו שלש שבעבר הירדן קולטות וכו' של"ה (תשנז) פרשת משפטים אות מג
ט ע"ב34 ג' ערי מקלט שהפריש משה לא היו קולטים עד שהפריש יהושע הג' ערים שבא"י אוהב ישראל (תשעה) ח"א עמ' שיז
ט ע"ב34 עד שלא נבחרו וכו' ושיח יצחק ותפא"י לקוטי שיחות חל"ט עמ' 16
ט ע"ב34 עד שלא נבחרו וכו' לא היו שלש שבעבר הירדן קולטות לקוטי שיחות חי"ט עמ' 101
ט ע"ב34 עד שלא נבחרו שלש שבא"י לא היו שלש שבעבר הירדן קולטות באר יוסף (תשמא) ח"ג עמ' קע
ט ע"ב34 עד שלא נבחרו שלש שבארץ כנען לא היו השלש שבעבר הירדן קולטותשבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' רד
ט ע"ב34 שלשה שבעבה"י לא היו קולטות עד שנבחרו שלש שבארץ כנען עיוני רש"י במדבר עמ' תקצח
ט ע"ב39 אחד שוגג ואחד מזיד מקדימין לערי מקלט וכו' תורת מנחם חנ"ג עמ' 367
ט ע"ב39 בתחילה אחד שוגג ואחד מזיד מקדימין לערי מקלט תורת מנחם ח"ג עמ' 287, 307, חי"ב עמ' 182
ט ע"ב39 בתחילה אחז שוגג ואחד מזיד מקדימין לערי מקלט רנת יצחק תליתאה ח"ב עמ' רמט
ט ע"ב43 וכנגדן הבדיל יהושע בארץ וכו' חברון ביהודה כנגד בצר במדבר אוצרות חיים - אישים ח"ג עמ' שלז
ט ע"ב44 שכם היה באמצע א"י עיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תתצ
ט ע"ב46 שיהו משולשין גור אריה שמות פכ"ו הערה 117, דברים פי"ט הערה 4
ט ע"ב47 בעבר הירדן תלת עיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תצח
ט ע"ב47 בעבר הירדן תלת בא"י תלת, וברש"י בתמיה כו' רנת יצחק תליתאה ח"ב עמ' קסא
ט ע"ב47 בעבר הירדן תלת ובאר"י תלת וכו' בגלעד שכיחי רוצחים ברית שלום (תשסח) עמ' תשמד
ט ע"ב47 בעבר הירדן תלת ובאר"י תלת וכו' בגלעד שכיחי רוצחים ברית שלום (תעח) דף קטז ע"ב
ט ע"ב47 בעבר הירדן תלת בארץ ישראל תלת ובתוס' ד"ה בגלעד דברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' שלה-שלו
ט ע"ב47 בעבר לירדן היו יותר ערי מקלט דנפישי רוצחים וקו' הרא"ם ידו בכל סי' אלף קצח
ט ע"ב48 אמר אביי בגלעד שכיחי רוצחים דכתיב גלעד וכו'טוב ירושלים במדבר פל"ה פסוק יד
ט ע"ב48 אמר אביי בגלעד שכיחי רוצחים וכו' רביד יוסף (תשסא) עמ' 80
ט ע"ב48 ארץ הגלעד רבו בה רוצחיםמי מרום ח"י עמ' סח
ט ע"ב48 בגלעד נפישי רוצחים באר שרים במדבר פ' מסעי דרוש ג אות ב
ט ע"ב48 בגלעד נפישי רוצחים ערבי נחל (תשסד) עמ' תקפג
ט ע"ב48 בגלעד נפישי רוצחים קשוטי כלה (תשסג) עמ' צד
ט ע"ב48 בגלעד שכיחי רוצחים מכתב מאליהו ח"ד עמ' 175
ט ע"ב48 בגלעד שכיחי רוצחיםבית ישראל (טויסיג) תנינא ח"ב עמ' קמט
ט ע"ב48 בגלעד שכיחי רוצחים דמשק אליעזר (רלב"ג) ויקרא פרק ה פסוק יז
ט ע"ב רש"י - לא נצטוו להפריש ערי מקלט עד לאחר ירושה וישיבה רנת יצחק תליתאה ח"ב עמ' רמט
ט ע"ב רש"י ד"ה בגלעד חכמת התורה ויצא עמ' לד
ט ע"ב רש"י ד"ה נפסק אנפסק וגירסת הספרים ברכת יוסף ואליהו רבה (תשסט) ח"ב עמ' קצא
ט ע"ב רש"י ד"ה עד עיוני רש"י דברים ח"א עמ' קלז
ט ע"ב רש"י ד"ה עד - ערי מקלט דיהושע היו אחר י"ד שכבשו וחלקו לקוטי שיחות חל"ט עמ' 18
ט ע"ב תוס' ד"ה בגלעד דגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' קצב
ט ע"ב תוס' ד"ה נשמט וא"ת לרבי ברכת יוסף ואליהו רבה (תשסט) ח"ב עמ' קפט
ט ע"ב תוס' ד"ה בגלעד משנת רבי אליעזר (טרילנגר) עמ' ער
י ע"א01 גלעד ושכם וכו' שהיו עוקבין להרוג נפשות רסיסי לילה סי' כג (עמ' 29), לט (עמ' 68), תקנת השבין סי' י (עמ' 94), פוקד עקרים סי' ב (עמ' 8), צדקת הצדיק סי' פ, קיז, רנ, דובר צדק עמ' 80, לקוטי מאמרים עמ' 163, קומץ המנחה (ר' צדוק) עמ' 18 (סי' קא), 70 (סי' עט), קדושת השבת סי' ד (עמ' 18)
י ע"א01 גלעד ושכם וכו' שהיו עוקבין להרוג נפשותפרי צדיק וישלח אות ט, חקת אות ד
י ע"א07 מאי חבר כהנים וכו' נזר הקדש ח"ג עמ' רכא
י ע"א10 ועליהם תתנו הכתב והקבלה במדבר פל"ה פסוק ו
י ע"א11 הללו קולטות בין לדעת בין שלא לדעת הללו לדעת קולטות שלא לדעת אינן קולטות של"ה (תשנז) פרשת מסעי אות ט בהגה"ה
י ע"א11 הללו קולטות בין לדעת ובין של"דאוהב ישראל דף רמא ע"א
י ע"א11 הללו קולטות בין לדעת ובין שלא לדעת ומ"ב ערים רק לדעת קולטות אוהב ישראל (תשעה) ח"ב עמ' רמה
י ע"א11 הללו קולטות בין לדעת ובין שלא לדעת, ומ"ב ערים הללו לדעת קולטות ושלא לדעת אינן קולטות צמח דוד (סקאליע) עמ' סט
י ע"א11 הללו קולטות בין לדעת וכו' וחברון עיר מקלט הוא וכו' אמר אביי פרוודהא וכו' לקוטי שיחות חכ"ה עמ' 94, 92
י ע"א11 הללו קולטין לדעת יציב פתגם על התורה עמ' רב
י ע"א11 שש ערי מקלט היו קולטים אף שלא מדעת נאות דשא (תשסח) עמ' קכ
י ע"א20 ולא כרכים גדולים משנת חיים בראשית עמ' תמב
י ע"א27 א"ר יצחק מאי קרא ונס אל אחת מן הערים האל וחי עביד ליה מידי דתהוי ליה חיותא וכו' אמרי משה (פינטו) ח"א עמ' כד
י ע"א27 ונס אל אחת הערים מורשה - שיחות למועדים עמ' רכב
י ע"א27 ונס כו' וחי תלמיד שגלה מגלין רבו עמו עביד ליה מילי דחיותא עלי שור ח"ב עמ' רסו
י ע"א28 מגלין רבו עמו דרכי החיים ח"א עמ' שי
י ע"א28 מגלין רבו עמו וברי"ף שערי הישיבה ח"ב עמ' רלג, רלו
י ע"א28 עביד ליה מידי דתהוי ליה חיותא לקוטי שיחות חל"ט עמ' 20
י ע"א28 עביד ליה מידי דתהוי ליה חיותא תורת מנחם ח"ג עמ' 290, 308
י ע"א28 עביד ליה מידי דתהוי ליה חיותא תנא תלמיד שגלה מגלין רבו עמו שנאמר וחי עביד ליה מידי דתהוי ליה חיותא מבשר טוב - ספר החיים עמ' י
י ע"א28 תלמיד שגלה מגלין רבו עמו באר ראי (רוזן) לימוד התורה סי' ח אות ג
י ע"א28 תלמיד שגלה מגלין רבו עמו ויגד יעקב עמ' ה
י ע"א28 תלמיד שגלה מגלין רבו עמו מזקנים אתבונן עמ' קכה
י ע"א28 תלמיד שגלה מגלין רבו עמו משנת יוסף - דרשות ח"א עמ' עב
י ע"א28 תלמיד שגלה מגלין רבו עמו משנת רבי אהרן - מאמרים (תשמב) ח"א עמ' כה, מה
י ע"א28 תלמיד שגלה מגלין רבו עמו עם לבבי אשיחה - שבת ומועדים עמ' רכו
י ע"א28 תלמיד שגלה מגלין רבו עמו שמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' לט
י ע"א28 תלמיד שגלה מגלין רבו עמו שפתי חיים - אמונה ובחירה ח"א עמ' כח, נג, תא
י ע"א28 תלמיד שגלה מגלין רבו עמו תורת מנחם ח"א עמ' 196, ח"ו עמ' 71, חי"א עמ' 245, חי"ג עמ' 234
י ע"א28 תלמיד שגלה מגלין רבו עמו תורת מנחם חמ"ו עמ' 67
י ע"א28 תלמיד שגלה מגלין רבו עמו הרב שגלה מגלים ישיבתו לקט שיחות מוסר ח"א עמ' שס
י ע"א28 תלמיד שגלה מגלין רבו עמו הרב שגלה מגלין ישיבתו שיחות מוסר (תשסב) עמ' קסו, קע
י ע"א28 תלמיד שגלה מגלין רבו עמו וכו' אילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' מב
י ע"א28 תלמיד שגלה מגלין רבו עמו וכו' באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' תרפט, ויקרא עמ' תרסד
י ע"א28 תלמיד שגלה מגלין רבו עמו וכו' דרך אמונה ובטחון עמ' עג
י ע"א28 תלמיד שגלה מגלין רבו עמו וכו' תורת מנחם חנ"ב עמ' 350, חנ"ג עמ' 367
י ע"א28 תלמיד שגלה מגלין רבו עמו וכו' מכאן שלא ישנה אדם לתלמיד שאינו הגון וכו' אוצרות חיים - לימוד תורה עמ' שכב
י ע"א28 תלמיד שגלה מגלין רבו עמו וכו' עביד ליה מידי דתיהוי ליה חיותא אהל נפתלי עמ' סו
י ע"א28 תלמיד שגלה מגלין רבו עמו וכו'אמרי יוסף דברים דף כה ע"ב
י ע"א28 תלמיד שגלה מגלין רבו עמו כו' הרב שגלה מגלין ישיבתו עמו וכו' לקוטי שיחות ח"ב עמ' 626, ח"ה עמ' 375, חכ"ט עמ' 33
י ע"א28 תלמיד שגלה מגלין רבו עמו רב שגלה מגלין ישיבתו עמומי מרום ח"ב עמ' ריז
י ע"א28 תלמיד שגלה מגלין רבו עמו שנא, וחי עביד ליה מידי דתהוי ליה חיותא חכמה ומוסר ח"א עמ' עה, פב, תמח
י ע"א28 תלמיד שגלה מגלין רבו עמו שנאמר וחי עביד ליה מידי דתהוי לי' חידתא וכו' הרב שגלה מגלין ישיבתו עמו דעת חכמה ומוסר ח"ב עמ' כד
י ע"א28 תלמיד שגלה מגלין רבו עמוילקוט הגרשוני ח"ב
י ע"א28 תלמיד שגלה מגלין רבו עמומאורות נריה אלול ותשרי עמ' 36
י ע"א28 תלמיד שגלה מגלין רבו עמו שנאמר וחי וכו׳ ראשית דעת (אטון) עמ' פא
י ע"א28 תנא תלמיד שגלה מגלין רבו עמו מתנת חיים - קנינים עמ' כג
י ע"א28 תנא תלמיד שגלה מגלין רבו עמו וכו' עביד ליה מידי דתיהוי ליה חיותא דובר שלום (תשסג) אות שפט
י ע"א28 תנא תלמיד שגלה מגלין רבו עמו שנא' וחי עביד ליה מידי דתיהוי ליה חיותא אוצר המאמרים (תשסא) עמ' קלב
י ע"א29 אסור ללמד תורה לתלמיד שאין הגון נטריקן (תשעד) עמ' קל
י ע"א29 אר"י הרב שגלה אפוד בד דף פ ע"ג
י ע"א29 הרב שגלה מגלין ישיבתו עימו אור חדש (הרטמן) פ"ב אות 148
י ע"א29 הרב שגלה מגלין ישיבתו עמו אוצר המאמרים (תשסא) עמ' קלב
י ע"א29 הרב שגלה מגלין ישיבתו עמו תורת מנחם חנ"ז עמ' 244
י ע"א29 הרב שגלה מגלין ישיבתו עמו וכו' כח מעשיו הגיד לעמו ח"א דף ח ע"ד
י ע"א29 הרב שגלה מגלין ישיבתו עמו וכו' לחמי תודה דף רמט ע"ב
י ע"א29 מגלין ישיבתו עמו שערי הישיבה ח"א עמ' יג
י ע"א29 מגלין ישיבתו עמומכמני עוזיאל עמ' ת
י ע"א29 מכאן שלא ישנה אדם לתלמיד שאינו הגוןאבן פינה עמ' 142
י ע"א29 רב שגלה מגלין ישיבתו עמו דמשק אליעזר (רלב"ג) בראשית פרק מז פסוק כא
י ע"א29 רב שגלה מגלין ישיבתו עמו מאמר מרדכי - י"ג אלול עמ' קנז
י ע"א29 שלא ישנה לתלמיד שאינו הגון אהלי יעקב (הוסיאטין) ח"ב עמ' לח
י ע"א29 שלא ללמוד תורה לתלמיד שאינו הגון משמרת איתמר (תשסז) עמ' תרלט
י ע"א29 ת"ת לתלמיד הגוןלקוטי שיחות חל"ט עמ' 301
י ע"א30 ד"ת וכו' קולטין לקוטי שיחות חל"ט עמ' 21
י ע"א30 ד"ת קולטין לקוטי שיחות חל"ד עמ' 121
י ע"א30 דברי תורה הם מקלט ואפילו ממלאך המות כד הקמח (מישור) עמ' תקג
י ע"א30 דברי תורה הם מקלטכתבי רבנו בחיי עמ' תכה
י ע"א30 דברי תורה קולטים את הרוצח בשוגג תפארת ישראל (הרטמן) עמ' טז הערה 93
י ע"א30 דברי תורה קולטין רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' כה
י ע"א30 ד"ת קולטין יציב פתגם על התורה עמ' רב
י ע"א30 כתיב את בצר במדבר וכתיב בתריה וזאת התורה אשר שם משה, מכאן שדברי תורה הם מקלט וכו' כד הקמח (תשנו) עמ' רג
י ע"א30 לדברי תורה שהן קולטין ס' הבוטח ח"ב עמ' רסג
י ע"א30 מנין לד"ת קולטין וכו' קולטין ממלאך המותדרשות שבט הלוי ח"א עמ' מא, רה
י ע"א30 מנין לד"ת שהן קולטין וכו' באר משה (אפשטיין) במדבר עמ' תשפ
י ע"א30 מנין לדברי תורה שהן קולטין בי חייא ח"ב עמ' רלד
י ע"א30 מנין לדברי תורה שהן קולטין דברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' שלו
י ע"א30 מנין לדברי תורה שהן קולטין פתח טוב עמ' יז
י ע"א30 מנין לדברי תורה שהן קולטין שפת אמת (רייז) דברים ח"א עמ' רלו
י ע"א30 מנין לדברי תורה שהן קולטין וכו' אילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' שס
י ע"א30 מנין לדברי תורה שהן קולטין וריטב"א מבשר טוב - ישועות אברהם עמ' סה
י ע"א30 מנין לדברי תורה שהן קולטין שנאמר וכו' תורת מנחם ח"א עמ' 197, ח"ו עמ' 94, חכ"ו עמ' 148
י ע"א30 מנין לדברי תורה שהן קולטין, ריטב"א - קס"ד שבית מדרשו קולטומבשר טוב - ימי הרחמים והסליחות - פתיחה עמ' נא
י ע"א30 מנין שדברי תורה קולטים באר שרים במדבר פ' מסעי דרוש ג אות ד
י ע"א31 דברי תורה קולטים ממלאך המותנפש החיים (תשמג) עמ' 144
י ע"א31 דברי תורה קולטין ממלאך המות הקשורים ליעקב (תשסא) עמ' קס
י ע"א31 בעידנא דעסיק בה דרכי החיים ח"א עמ' רמא
י ע"א31 מאי קולטין ממלאך המות כי הא דרב חסדא הוה יתיב וגריס בבי רב ים שמחה עמ' שפב
י ע"א32 דרב חסדא הוה יתיב וגריס בבי רב ולא הוה קא יכול שליחא דמלאכא דמותא למיקרב וכו' אוצר המאמרים (תשסא) עמ' קלה
י ע"א32 כי הא דרב חסדא הוה יתיב וגרים בבי רב ולא הוה קא יכול שליחא דמלאכא דמותא למיקרב לגביה וכו' של"ה (תשנז) פרשת שמות אות ו
י ע"א32 כי הא דרב חסדא הוה יתיב וגריס בבי רב אוצרות חיים - אישים ח"ב עמ' שמז
י ע"א32 כי הא דרב חסדא וכו' ולא הוה קא יכול שליחא דמלאכא דמותא למיקרב לגביה וכו' סליק ויתיב אארזא וכו' אוצרות חיים - אישים ח"ג עמ' רצ
י ע"א32 לא הוה יכול שליחא ס' הבוטח ח"ב עמ' רסד, שא
י ע"א32 רב חסדא הוה יתיב וגריס וכו' הגיד מרדכי דרוש כז
י ע"א34 מפני מה זכה ראובן לימנות בהצלה תחילה וכו' אמרי רבי שפטיה עמ' פ, צה
י ע"א34 מפני מה זכה ראובן לימנות בהצלה תחילה וכו' באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' תשנה, דברים עמ' פה
י ע"א34 מפני מה זכה ראובן לימנות בהצלה תחלה וכו' אוצרות חיים - אישים ח"ו עמ' עד
י ע"א34 מפני מה זכה ראובן לימנות בהצלה תחלה וכו' ואמר מצוה שבאה לידי אקיימנה חכמה ומוסר ח"ב עמ' כ
י ע"א34 מפני שהוא פתח בהצלה תחילה גור אריה בראשית פ"ד הערה 86
י ע"א34 ראובן נמנה בהצלה תחלה כללי המצות (צפת תשנב) עמ' 47
י ע"א35 אז יבדיל משה וגו' דברי יונה ח"א עמ' רצו
י ע"א35 אז יבדיל משה וכו' היה יודע שאין שלש ערים וכו' מצוה שבאה לידי אקיימנה לקוטי שיחות חי"ב עמ' 201, חי"ט עמ' 101
י ע"א35 אז יבדיל משה וכו' זה משה רבינו וכו' ואמר מצוה שבאה לידי אקיימנהשבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' רד
י ע"א35 אז יבדיל משה וכו' מצוה שבאה לידי אקיימנה לקוטי שיחות חל"ט עמ' 14 ואילך
י ע"א35 אמר לו הקב"ה למשה הזרח שמש לרוצחים, וברש"י באר משה (אפשטיין) במדבר עמ' תשעח-תשפ
י ע"א35 דרש ר' שמלאי הזרח השמש לרוצחיםאמרי יוסף דברים דף כו ע"א
י ע"א35 דרש רב שמלאי מאי דכתיב אז יבדיל משה וכו' הזרח וכו', הזרחת וכו' (ורש"י ומהרש"א) לקוטי שיחות חל"ט עמ' 21-20
י ע"א35 מזרחה שמש אמר לו הקב"ה למשה הזרח שמש לרוצחים לקט שיחות מוסר ח"א עמ' שסב
י ע"א35 מזרחה שמש הזרח שמש לרוצחים נאות דשא (תשסח) עמ' קכ
י ע"א35 מזרחה שמש הזרח שמש לרוצחים עלי שור ח"א עמ' קצ
י ע"א35 נתן לב להיות חרד בדבר שיבדילםמי מרום חי"ב עמ' מא
י ע"א36 דרש ר' סימאי מאי דכתיב אוהב כסף לא ישבע כסף זה משה רבינו אור תורה (קאלמייר, תשסא) עמ' קיז, קפח
י ע"א36 הזרח שמש לרוצחין, וברש"י חכמה ומוסר ח"א עמ' עה
י ע"א36 הזרחת השמש לרוצחין יציב פתגם על התורה עמ' רג, רד
י ע"א36 הזרחת שמש לרוצחין חכמת התורה שמות עמ' תמב
י ע"א36 חד אמר הזרח שמש לרוצחים חכמת התורה ויצא עמ' תסו
י ע"א37 אוהב כסף זה משה רבינו דרשות ר"י מסלוצק עמ' ר
י ע"א37 אוהב כסף לא ישבע כסף יציב פתגם על התורה עמ' רד
י ע"א37 אוהב כסף לא ישבע כסף צדקת הצדיק סי' רנד, דובר צדק עמ' 25, קומץ המנחה (ר' צדוק) עמ' 75 (סי' עט)
י ע"א37 אוהב כסף לא ישבע כסף תורת מנחם חלק מ עמ' 213
י ע"א37 אוהב כסף לא ישבע כסף זה משה וכו' מצוה שבאה לידי אקיימנה אורות ונתיבות ח"ב שער ד פרק ז
י ע"א37 אוהב כסף לא ישבע כסף זה משה רבנו תורת אביגדור ח"ד עמ' קלט, רה
י ע"א37 אוהב כסף לא ישבע כסףפרי צדיק במדבר אות טו
י ע"א37 זה משה רבינו שהיה יודע שאין שלש ערים שבעבר הירדן קולטות עד שלא נבחרו שלש בארץ כנען וכו' אוצרות חיים - מצוות עמ' עה
י ע"א37 יודע היה משה וכו' עיוני רש"י דברים ח"א עמ' קלח
י ע"א37 יודע היה משה רבנו שאין שלוש שבעבר הירדן קולטות אש דת (אסאד) עמ' ערה
י ע"א37 משה ידע שאין ג' ערים שבעבר הירדן קולטות וכו' לקט שיחות מוסר ח"א עמ' שנו, שסא
י ע"א37 משה רבינו שהיה יודע שאין שלש ערים שבעבר הירדן קולטות וכו' ואמר מצוה שבאה לידי אקיימנה באר משה (אפשטיין) במדבר עמ' תשעה-תשעו, דברים עמ' פג, תשמו
י ע"א37 שהיה יודע שאין שלש ערים וכו' ואמר מצוה שבאה לידי אקיימנה לב אביגדור עמ' יב
י ע"א37 שהיה יודע שאין שלש ערים שבעבר הירדן קולטות עד שלא נבחרו שלש בארץ כנען וכו' של"ה (תשנז) פרשת ואתחנן אות ה
י ע"א37 שהיה יודע שאין שלש ערים שבעבר הירדן קולטות ער שלא נבחרו שלש בארץ כנען, ואמר מצוה שבאה לידי אקיימנה של"ה (תשנז) - מס' חולין אות קצח
י ע"א38 לא קלטו עד שהפריש יהושעאוהב ישראל דף קג ע"א
י ע"א38 מצוה הבאה לידי אקיימנה כללי המצות (צפת תשנב) עמ' 66, 47
י ע"א38 מצוה הבאה לידך אל תחמיצנה כענין אז יבדיל משה אע"פ שאינן קולטות ערבי נחל (תשסד) עמ' תתפ
י ע"א38 מצוה שבאה לידי אקיימנה אור האורות עמ' יח
י ע"א38 מצוה שבאה לידי אקיימנה בין המשפתים ויקרא פ' אמור אות ב
י ע"א38 מצוה שבאה לידי אקיימנהפירוש המכבי שמות עמ' קעה
י ע"א38 מצוה שיבוא לידי אקיימנהברית יעקב (ליבשיץ) סי' ה עמ' כ
י ע"א38 שלש ערים שהבדיל משה אבן ישראל על התורה (תשסב) עמ' קיא, קיג
י ע"א38 שלש ערים שהבדיל משה אבן ישראל על התורה עמ' עח
י ע"א39 למי נאה מורשה - שיחות למועדים עמ' קיח
י ע"א39 למי נאה ללמד בהמון וכו' למי נאה למלל גבורות ה' וכו' באר משה (אפשטיין) דברים עמ' תע
י ע"א39 למי נאה ללמד בהמון וכו'אמרי יוסף דברים דף כו ע"א
י ע"א39 למי נאה ללמד בהמון לו תבואה משנת יוסף - דרשות ח"א עמ' צה
י ע"א39 למי נאה ללמד בהמון למי שלו כל תבואהאבן שוהם (פינסק) עמ' 50
י ע"א39 למי נאה ללמד בהמון מי שכל תבואה שלו אוצרות חיים - לימוד תורה עמ' רצה
י ע"א39 למי נאה ללמד בהמון מי שכל תבואה שלו וכו', וברש"י אילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' צג
י ע"א39 למי נאה ללמד מי שיכול להשמיע כל תהלתו אהלי יעקב (הוסיאטין) ח"ב עמ' ד
י ע"א39 למי נאה ללמד בהמון מי שכל תבואה שלו אוצרות חיים - מעלות התורה עמ' רסח
י ע"א40 מי ימלל גבורות ה' וגו' למי נאה וכו' למי שיכול להשמיע כל תהלתו צפנת פענח (תשסו) עמ' שמו
י ע"א40 מי ימלל גבורות ה' ישמיע קול תהילתו צדקת הצדיק סי' רכב, שיחת מלאכי השרת עמ' 11
י ע"א41 ומי אוהב בהמון לא תבואה כל האוהב בהמון, וברש"י אילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' סה
י ע"א42 כל האוהב ללמוד בהמון לו תבואה אוצרות חיים - לימוד תורה עמ' שה
י ע"א42 כל האוהב ללמוד בהמון לו תבואה מצווה ועושה ח"א עמ' תסו
י ע"א42 כל האוהב ללמוד בהמוןבכורי אברהם דף פב ע"ב
י ע"א42 מי אוהב ללמוד בהמון לו תורה צמח דוד (סקאליע) עמ' קיב
י ע"א43 חרב אל הבדים אלו תלמידי חכמים העוסקים בתורה בד בבד לחמי תודה פתיחה דף ד ע"א
י ע"א43 חרב אל הבדים וכו' שיחות מוסר (תשסב) עמ' קנג
י ע"א43 חרב אל הבדים וכו' היינו ת"ח שיושבים בד בבד ולומדים מגיד דבריו ליעקב (מביאלה, תשסד) עמ' עה
י ע"א43 חרב אל הבדים וכו' שעוסקין בתורה בד בבד אור התורה (תאומים, תשנט) עמ' שא
י ע"א43 חרב אל הבדים ונואלו אלו תלמידי חכמים שיושבים בד בבד ועוסקים בתורה תורה בציון עמ' רמ
י ע"א43 חרב על הבדים ונואלו אלו ת"ח שעוסקין בד בבד +מטר השמים - עמודי העולם עמ' פו
י ע"א43 חרב על הבדים חרב על שונאיהם של ת"ח שיושבים בד בבד קרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' תג
י ע"א43 חרב על צוארי שונאיהם של ת"ח שיושבין ועוסקין בתורה בד בבדמסילת ישרים עמ' תפה
י ע"א43 חרב על צוארי שונאיהם של תלמידי חכמים שיושבין ועוסקין תורה בד בבד, ולא עוד אלא שמטפשין בית יצחק (ויינברגר) עמ' שדמ
י ע"א43 חרב על שונאיהן של ת"ח שיושבים ועוסקים בתורה בד בבד קדושת ציון (תשנד) ח"א עמ' רנד
י ע"א44 שיושבים ועוסקים בתורה בד בבד אחרי ראי (תשסד) סדרות סי' ב אות ד
י ע"א45 כל האוהב ללמד בהמון לו תבואה ס' הזכרונות (אבוהב) עמ' רפד
י ע"א45 מי שאוהב לדבר דברי תורה בהמון, לו תבואה הרבה כד הקמח (מישור) עמ' תלח
י ע"א46 אמר רבי הרבה תורה למדתי מרבותי ומחבירי יותר מהם ומתלמידי יותר מכולן ילקוט עטרת צבי עמ' קפה
י ע"א46 הרבה למדתי מרבותי ויותר מחבירי ומתלמידי יותר מכולם אורות ונתיבות ח"ב שער ו פרק ה אות מב, מג
י ע"א46 הרבה למדתי מרבותי ויותר מחבירי ומתלמידי יותר מכולם +מטר השמים - עמודי העולם עמ' תז
י ע"א46 הרבה למדתי מרבותי ויותר מחברי ועוד יותר מתלמידייאהל משה (פרהנד, תשסה) ח"א עמ' קפד
י ע"א46 הרבה למדתי מרבותיאמרי יהודה (דרעי, תשנה) עמ' לד
י ע"א46 הרבה קבלתי מרבותי וכו' לקוטי דיבורים עמ' 1075
י ע"א46 הרבה תורה למדתי מרבותי וכו' זך ונקי עמ' כו, כט
י ע"א46 הרבה תורה למדתי מרבותי וכו' ומתלמידי יותר מכולם אור אברהם במדבר עמ' יג
י ע"א46 הרבה תורה למדתי מרבותי ומחבירי יותר מהם ברית שלום (תעח) דף ח ע"א
י ע"א46 הרבה תורה למדתי מרבותי ומחבירי יותר מהם ברית שלום (תשסח) עמ' מז
י ע"א46 הרבה תורה למדתי מרבותי ומחבירי יותר מהם ומתלמידי יותר מכולן מצווה ועושה ח"א עמ' ע, תקמא
י ע"א46 הרבה תורה למדתי מרבותי ומחבירי יותר מהם ומתלמידי יותר מכולן רחמי הרב עמ' יב
י ע"א46 הרבה תורה למדתי מרבותי ומחבירי יותר מהם ומתלמידי יותר מכולן של"ה (תשנז) פרשת קרח אות ז
י ע"א46 הרבה תורה למדתי מרבותי ומחברי יותר מהם ומתלמידי יותר מכולםבינה לעתים (תשנד) דרוש לט עמ' רמט
י ע"א46 ומתלמידי יותר מכולם אבן ישראל (פישר) אגדה ח"ב עמ' מט
י ע"א46 ומתלמידי יותר מכולם באר שרים במדבר פ' במדבר דרוש ה אות ג
י ע"א46 ומתלמידי יותר מכולם דעת חכמה ומוסר ח"א עמ' שו
י ע"א46 ומתלמידי יותר מכולם ויגד יעקב עמ' שכה
י ע"א46 ומתלמידי יותר מכולם לקט אמרי קודש - במדבר עמ' קא, ליקוטים עמ' יא
י ע"א46 ומתלמידי יותר מכולם נטריקן (תשעד) עמ' עו
י ע"א46 ומתלמידי יותר מכולם פתח טוב עמ' יא, עה
י ע"א46 ומתלמידי יותר מכולם תורה בציון עמ' רמ
י ע"א46 ומתלמידי יותר מכולםברכות אבי דף צד ע"א
י ע"א46 ומתלמידי יותר מכולן שפת אמת (ברעזאן, תשסח) עמ' יג
י ע"א46 ומתלמידי יותר מכולןתורת הרבי רבי זושא סי' עט בהערה
י ע"א46 מתלמידי יותר מכולם אור אברהם - תלמוד תורה עמ' ב
י ע"א46 מתלמידי יותר מכולם אור אברהם דברים עמ' עא
י ע"א46 מתלמידי יותר מכולם גור אריה שמות פ"ל הערה 231
י ע"א46 מתלמידי יותר מכולם נפש הרב עמ' ו
י ע"א46 מתלמידי יותר מכולם פחד יצחק חנוכה מאמר יא
י ע"א46 מתלמידי יותר מכולם תפארת ישראל (הרטמן) עמ' תשפג הערה 11
י ע"א47 אמר ריב"ל מ"ד עומדות היו רגלינו בשעריך ירושלים, מי גרם לרגלינו שיעמדו במלחמה וכו' אוצר המאמרים (תשסא) עמ' קמ
י ע"א47 אמר ריב"ל מאי דכתיב עומדות וכו' מתנת חיים מועדים (תשנח) עמ' נא
י ע"א47 אריב"ל מאי דכתיב עומדות היו רגלינו בשעריך ירושלים נועם אליעזר בראשית עמ' צג ע"ב, רסג ע"ב
י ע"א47 אריב"ל מאי דכתיב עומדות היו רגלינו בשעריך ירושלים וכו' שערי ירושלים שהיו עוסקים בתורה נועם אליעזר שמות דף רנ ע"א
י ע"א47 מ"ד עומדות היו כו' מערכי לב (חזן) ח"א דרוש כד דף נ ע"א
י ע"א47 מאי דכתיב עומדות היו רגלינו בשעריך ירושלים אור חדש (הרטמן) פ"ד אות 491
י ע"א47 מאי דכתיב עומדות היו רגלינו בשעריך ירושלים, מי גרם לרגלינו שיעמדו במלחמה, שערי ירושלים שהיו עוסקין בתורה באר יוסף (תשמא) ח"ג עמ' מו
י ע"א47 מאי דכתיב עומדות היו רגלינו וכו' אוצרות חיים - אישים ח"ב עמ' תסה
י ע"א47 מי גרם לרגלינו דרשות ר"י מסלוצק עמ' מו
י ע"א47 מי גרם לרגלינו שיעמדו ס' הבוטח ח"ב עמ' שט
י ע"א47 מי גרם לרגלינו לעמוד במלחמה שעריך ירושלים שעסקו בתורהרב טוב דף יד ע"ג, קלב ע"א
י ע"א47 מי גרם לרגלינו שיעמדו במלחמה ברכת מועדיך לחיים ח"א דף לו ע"ב [קכה ע"ב ד"ה ובשתים]
י ע"א47 מי גרם לרגלינו שיעמדו במלחמה ישא מדברותיך - מגילה עמ' ו, סא
י ע"א47 מי גרם לרגלינו שיעמדו במלחמה וכו' שערי הישיבה ח"ב עמ' יג
י ע"א47 מי גרם לרגלינו שיעמדו במלחמה וכו' שפע חיים - נישואין עמ' סו
י ע"א47 מי גרם לרגלינו שיעמדו במלחמה וכו' טוב לי יום אחד שאתה עוסק בתורה לפני וכו'בית ישראל (טויסיג), תליתאה, ח"ב, עמ' סה
י ע"א47 מי גרם לרגלינו שיעמדו במלחמה וכו' טוב לי יום אחד שאתה עוסק בתורה לפני וכו' בית ישראל (טויסיג) שמות עמ' צ
י ע"א47 מי גרם לרגלינו שיעמדו במלחמה וכו'שבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' תו
י ע"א47 מי גרם לרגלינו שיעמדו במלחמה שערי ירושלים שהיו עוסקים בתורה אור חדש פתיחה אות 257
י ע"א47 מי גרם לרגלינו שיעמדו במלחמה שערי ירושלים שהיו עוסקים בתורה לקט שיחות מוסר ח"ג עמ' קנג
י ע"א47 מי גרם לרגלינו שיעמדו במלחמה שערי ירושלים שהיו עוסקים בתורה באר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' תרסט, יהושע-שמואל עמ' קעב
י ע"א47 מי גרם לרגלינו שיעמדו במלחמה שערי ירושלים שהיו עוסקין בתורהדרשות שבט הלוי ח"א עמ' רה
י ע"א47 מי גרם לרגלינו שיעמדו במלחמה שערי ירושלים שהיו עוסקין בתורה עיוני רש"י במדבר עמ' קנה
י ע"א47 מי גרם לרגלינו שיעמדו במלחמה שערי ירושלם וכו' מדבר קדמות (תשסח) עמ' קפ
י ע"א47 מי גרם לרגלינו שעומדות במלחמה וכו' אילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' סב, שנט
י ע"א47 עומדות במלחמהדבש לפי מע' ב אות כו
י ע"א47 עומדות היו רגלינו במלחמה בזכות שעריך ירושלם קרן לדוד בראשית עמ' שא
י ע"א47 עומדות היו רגלינו במלחמה בשעריך ירושלים שהיו עוסקים בתורה מכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' תמה
י ע"א47 עומדות היו רגלינו וגו' מי גרם לרגלינו שיעמדו במלחמה שערי ירושלים שהיו עוסקין בתורה חמודי צבי מועדים עמ' רמג
י ע"א47 עומדות היו רגלינו במלחמה וכו' דברים אחדים (תשמו) עמ' תקצט
י ע"א47 עומדות היו רגלינו במלחמה ככר לאדן (תשנ) עמ' קכ
י ע"א48 שהיו מלאים בתורה אגרות הנצי"ב מוולאזין עמ' יא
י ע"א48 שהיו עוסקים בתורה מאמר מרדכי - י"ג אלול עמ' תעב
י ע"א48 שהיו עוסקין בתורה דרכי החיים ח"א עמ' רכט
י ע"א48 שערי ירושלים שהיו עוסקים בתורה בית ישי (תשסד) דרשות עמ' צח
י ע"א48 שערי ירושלים שהיו עוסקים בתורה דברי יחזקאל שרגא תליתאה עמ' יא
י ע"א48 שערי ירושלים שהיו עוסקים בתורהפירושי ראשונים
י ע"א49 אמר דוד לפני הקב"ה שמעתי וכו' טוב לי יום בחצירך וכו' דעת חיים עמ' ל
י ע"א49 אמר דוד שמחתי באומרים לועץ הדר, סוף קטע כה
י ע"א49 שמחתי באומרים לי אמר ריב"ל אברהם את ידו ח"א דף כו ע"ב
י ע"א49 שמעתי בני אדם אומרים מתי ימות זקן זה וכו' ויבנה את בית הבחירה ושמחתי קומץ המנחה (צונץ) דרוש יח אות י
י ע"א49 שמעתי שהיו אומרים מתי ימות זקן זה ושמחתי רוח יעקב (בן שבת, תשסז) עמ' קעט
י ע"א49 רבש"ע שמעתי בנ"א אומריםקרן פני משה ח"א עמ' רטז
י ע"א49 רבש"ע שמעתי בנ"א שאומריםאמרי יהודה (דרעי, תשנה) עמ' כג
י ע"א50 אמר הקב"ה טוב לי יום אחד שאתה עוסק בתורה מאלף עולות שעתיד שלמה וכו' ע"ג המזבחאורחות צדיקים שער זריזות עמ' צד
י ע"א50 מתי ימות זקן זה אחרי ראי (תשסד) סדרות סי' לו אות ד
י ע"א50 מתי ימות זקן זה וביא שלמה בנו יבנה בית הבחירהדרשות שבט הלוי ח"א עמ' ריב
י ע"א50 מתי ימות זקן זה ויבא שלמה בנו ויבנה בית הבחירה ונעלה לרגל אוצרות חיים - אישים ח"ב עמ' תטו
י ע"א51 חביב לפני יום שאתה עוסק בתורה מאלף עולות רנת יצחק - פרק חלק עמ' קכה
י ע"א51 טוב יום בחצריך כללי המצות (צפת תשנב) עמ' 191
י ע"א51 טוב יום שאתה עוסק בתורה מאלף עולות שער החצר (תשעב) סי' קלח
י ע"א51 טוב לי יום אחד שאתה יושב ועוסק בתורה יותר מאלף עולות שעתיד וכו'דרשות שבט הלוי ח"א עמ' ריב
י ע"א51 טוב לי יום אחד שאתה יושב ועוסק בתורה כו' מראה הגדול ח"א דף קמח ע"ג
י ע"א51 טוב לי יום אחד שאתה עוסק בתורה וכו' שביב אור עמ' יא
י ע"א51 טוב לי יום אחד שאתה עוסק בתורה לפני וכו' אוצרות חיים - אישים ח"ב עמ' שמח
י ע"א51 טוב לי יום אחד שאתה עוסק בתורה לפני וכו' הר יראה מאמר כה
י ע"א51 טוב לי יום אחד שאתה עוסק בתורה לפני מאלף עולות שעתיד שלמה בנך להקריב לפני רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תשסח
י ע"א51 טוב לי יום אחד שאתה עוסק בתורה לפני מאלף עולות שעתיד שלמה בנך להקריב לפני על גבי המזבח שרגא המאיר מועדים עמ' שיב
י ע"א51 טוב לי יום אחד שאתה עוסק בתורה לפני מאלף עולות שעתיד שלמה בנך להקריב לפני ע"ג המזבח שבט מישראל (פרידמן) ח"א עמ' כז
י ע"א51 טוב לי יום שאתה עוסק בתורה מאלף עולות שעתיד שלמה להקריב טיול בפרדס ח"א עמ' ה
י ע"א רש"י - כל תהלתו, שהוא בקי בכל התורה כולה צפנת פענח (תשסו) עמ' שמו
י ע"א רש"י ד"ה שכל - בקי במקרא וכו' לקוטי שיחות חי"ב עמ' 125
י ע"א רש"י ד"ה שכל תבואה מורשה - שיחות למועדים עמ' קא
י ע"א ריטב"א - בית המדרש קולט כמו עיר מקלט רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' כה
י ע"א מהרש"א - מעלת דיבוק חברים שערי הישיבה ח"א עמ' ריט, רכו
י ע"א מהרש"א ד"ה ומי אוהב נחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' לח אות ד
י ע"ב01 היה כתוב בפרשת דרכים מקלט מקלט צמח צדיק (תשסז) עמ' שצד
י ע"ב01 מקלט היה כתוב על פרשת דרכים וכו' תורת מנחם ח"ג עמ' 307
י ע"ב01 מקלט היה כתוב על פרשת דרכיםפירושי ראשונים
י ע"ב01 על פרשת דרכים היה כתוב כו' טוב וישר ה' על כן יורה חטאים בדרך פרדס המלך (תשסט) אות תרנג
י ע"ב01 שהיו עושין הדרכים מכוונים לערי מקלט אור חדש (זיטשיק, תשסח) במדבר עמ' שכ
י ע"ב04 פתחא בפרשת רוצחיםמבוא התלמוד פכ"ו עמ' שלג
י ע"ב05 טוב וישר ה' על כן יורה חטאים בדרך אם לחטאים יורה ק"ו לצדיקים תורת אביגדור ח"ד עמ' רג
י ע"ב05 טוב וישר ה' על כן יורה חטאים בדרך אם לחטאים יורה ק"ו לצדיקים חכמה ומוסר ח"ב עמ' צח
י ע"ב05 טוב וישר ה' על כן יורה חטאים בדרך אם לחטאים יורה ק"ו לצדיקים דעת תורה שמות עמ' רפח
י ע"ב05 יורה חטאים בדרך דרשות מהר"ם בנעט עמ' רלח
י ע"ב05 על כן יורה חטאים בדרך אם לחטאים יורה קל וחומר לצדיקים באר משה (אפשטיין) במדבר עמ' תשעט
י ע"ב06 אם לחטאים הוא מורה לצדיקים עאכו"כ חכמת התורה ויצא עמ' קכח
י ע"ב06 אם לחטאים יורה קל וחומר לצדיקים אוצרות חיים - תשובה ותיקונים עמ' מג
י ע"ב06 רשב"ל פת"ל איש מבין ח"א דף מב ע"ב, מד ע"ג
י ע"ב07 ואשר לא צדה והאלקים אנה לידו וגו', כאשר יאמר וכו' מרשעים יצא רשע וכו' חכמה ומוסר ח"א עמ' עה
י ע"ב07 ואשר לא צדה והאלקים אנה לידו וכו' במה הכתוב מדבר כו' אין ערים וכו' לקוטי שיחות ח"ה עמ' 136, חכ"ד עמ' 108
י ע"ב08 והאלוקים אנה לידו וכו' הקב"ה מזמינן בפונדקי אחדאודה ה' דף ט ע"ב
י ע"ב08 והאלקים אנה לידו אחרי ראי (תשסד) דרשות סי' כח אות ב
י ע"ב08 והאלקים אנה לידו כאשר יאמר משל הקדמוני חכמת התורה תולדות עמ' שסב
י ע"ב08 כאשר יאמר משל הקדמוני טיול בפרדס ח"א עמ' רמט
י ע"ב08 כאשר יאמר משל הקדמוני וכו' אחד הרג בשוגג ואחד הרג במזיד וכו' הקב"ה מזמינן לפונדק אחד וכו' נועם אלימלך (תשסא) עמ' תנז
י ע"ב08 כאשר יאמר משל הקדמני מרשעים יצא רשע מחשבת מוסר ח"ג עמ' קנב
י ע"ב09 מרשעים יצא רשע עיוני רש"י במדבר עמ' תקצז
י ע"ב09 מרשעים יצא רשע כו' מזמנן לפונדק א' גנא דפלפלי עמ' סא
י ע"ב09 משל הקדמוני מרשעים יצא רשע וכו' נמצא זה שהרג בשוגג גלה וזה שהרג במזיד נהרגאהל משה (פרהנד, תשסה) ח"א עמ' כב
י ע"ב10 ב' בנ"א אחד הרג שוגג ואחר במזיד גור אריה במדבר פל"ה אות ג
י ע"ב10 ב' בנ"א שהרגו את הנפש א' הרג בשוגג ואי במזיד וכו' הקב"ה מזמינן לפונדק אחד וכו' רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' ל
י ע"ב10 בשני בנ"א שהרגו איש מבין ח"א דף נו ע"ב
י ע"ב10 שני בני אדם שהרגו את הנפש שמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' קנ
י ע"ב10 שני בני אדם שהרגו וכו' הקב"ה מזמינן לפונדק וכו' פירוש המכבי שמואל עמ' קלט
י ע"ב11 אחד הרג במזיד וכו' ואחד בשוגג מזמנם לפונדק אחד באר הגולה (הרטמן) באר ב הערה 77, 120-119
י ע"ב11 אחד הרג בשוגג ואחד הרג במזיד וכו' הקב"ה מזמינן לפונדק אחד וכו' של"ה (תשנז) פרשת שופטים אות ט
י ע"ב12 הקב"ה מזמין שוגג ומזיד לפונדק אחד נחמד ונעים (תשסח) בראשית ד"ה ועוד נ"ל
י ע"ב12 הקב"ה מזמינם לפונדק אחד חכמת התורה ויצא עמ' לד
י ע"ב12 הקב"ה מזמינם לפונדק אחדהגיוני עוזיאל ח"א עמ' 271
י ע"ב12 הקב"ה מזמינן לפונדק אחד זה שהרג במזיד צדקת הצדיק סי' ס, קעה
י ע"ב12 הקב"ה מזמנן לפונדק אחרטוב טעם שמות עמ' קסו
י ע"ב12 מזמינם לפונדק אחד, מהרש"א דמשק אליעזר (רלב"ג) ויקרא פרק ד פסוק ב, פסוק ג
י ע"ב12 מגלגלין חובה ע"י חייב מכתב מאליהו - מועדים ח"א עמ' טו
י ע"ב15 זה שהרג במזיד נהרג שיחות מוסר (תשסב) עמ' עב
י ע"ב16 מן התורה וכו' בדרך שאדם רוצה לילך וכו' ברכת מרדכי ויקרא-דברים תנינא עמ' רסה, רסז, רסט
י ע"ב16 מן התורה מן הנביאים ומן הכתובים בדרך שאדם רוצה לילך מוליכין אותו מתנת חיים מאמרים ח"ב עמ' רא, רז
י ע"ב16 מצינו מן התורה ומן הנביאים וכו' בדרך שאדם רוצה לילך מוליכין אותו וכו'ראשית חכמה (תשמד) - דרך ארץ, פתיחה אות ד
י ע"ב17 בדרך שאדם רוצה מורשה - שיחות למועדים עמ' רה
י ע"ב17 בדרך שאדם רוצה לילך בין המשפתים שמות עמ' נח
י ע"ב17 בדרך שאדם רוצה לילך גנזי חיים (זייצ'יק) עמ' צו
י ע"ב17 בדרך שאדם רוצה לילך מערכי לב (שוואב) מועדים ח"ג עמ' פב
י ע"ב17 בדרך שאדם רוצה לילך שעורי דעת ספר א עמ' רמט
י ע"ב17 בדרך שאדם רוצה לילך בה מוליכין אותו מכתב מאליהו ח"ד עמ' 263
י ע"ב17 בדרך שאדם רוצה לילך בה מוליכין אותו אוצר המאמרים (תשס) עמ' כג
י ע"ב17 בדרך שאדם רוצה לילך בה מוליכין אותו אור חדש (הרטמן) פ"א אות 835, 622, פ"ג אות 391
י ע"ב17 בדרך שאדם רוצה לילך בה מוליכין אותו אור יצחק (ראדוויל, תשסה) עמ' מד, שכב
י ע"ב17 בדרך שאדם רוצה לילך בה מוליכין אותו באר משה (אפשטיין) במדבר עמ' תקנט-תקס
י ע"ב17 בדרך שאדם רוצה לילך בה מוליכין אותו בישורון מלך ח"א עמ' קסב
י ע"ב17 בדרך שאדם רוצה לילך בה מוליכין אותו בן מלך - חכמה ומוסר עמ' קפח, ריב, תקכג
י ע"ב17 בדרך שאדם רוצה לילך בה מוליכין אותו ברכת מרדכי בראשית-שמות תנינא עמ' קעט, קפח, רפו, שכו
י ע"ב17 בדרך שאדם רוצה לילך בה מוליכין אותו ברכת מרדכי מוסר ח"ג עמ' קכז, רנט
י ע"ב17 בדרך שאדם רוצה לילך בה מוליכין אותו דברי חיים על התורה (תשנט) עמ' כו
י ע"ב17 בדרך שאדם רוצה לילך בה מוליכין אותו דעת תורה שמות עמ' קיט, דברים ח"א עמ' פח, רלח
י ע"ב17 בדרך שאדם רוצה לילך בה מוליכין אותו דרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' סג, סט
י ע"ב17 בדרך שאדם רוצה לילך בה מוליכין אותו דרך ה' (באום) ח"ג פ"ד אות עח, ח"ד פ"ה אות יב
י ע"ב17 בדרך שאדם רוצה לילך בה מוליכין אותו דרך חיים (לונזאנו) עמ' רעח
י ע"ב17 בדרך שאדם רוצה לילך בה מוליכין אותו זאת זכרון (תשנב) אות סב
י ע"ב17 בדרך שאדם רוצה לילך בה מוליכין אותו חכמה ומוסר ח"א עמ' קכב, רס, תכא
י ע"ב17 בדרך שאדם רוצה לילך בה מוליכין אותו חשבון הנפש (תשעה) עמ' כז{כשאדם רואה התקדמות בדרך שבחר זו הוכחה על סייעתא דשמיא}
י ע"ב17 בדרך שאדם רוצה לילך בה מוליכין אותו לב אליהו (תשסה) בראשית עמ' קנח, ויקרא-דברים עמ' שיד
י ע"ב17 בדרך שאדם רוצה לילך בה מוליכין אותו לקט שיחות מוסר ח"ג עמ' תקנה
י ע"ב17 בדרך שאדם רוצה לילך בה מוליכין אותו מבשר טוב - ספר החיים עמ' רח
י ע"ב17 בדרך שאדם רוצה לילך בה מוליכין אותו מכתב מאליהו ח"ה עמ' 321
י ע"ב17 בדרך שאדם רוצה לילך בה מוליכין אותו משנת יוסף - דרשות ח"א עמ' רנח
י ע"ב17 בדרך שאדם רוצה לילך בה מוליכין אותו עקבי אבירים (תשסה) עמ' רסז
י ע"ב17 בדרך שאדם רוצה לילך בה מוליכין אותו רסיסי לילה סי' נב (עמ' 119), צדקת הצדיק סי' סד, רמט, קדושת השבת סי' א (עמ' 3)
י ע"ב17 בדרך שאדם רוצה לילך בה מוליכין אותו של"ה (תשנז) פרשת ויקרא אות כה
י ע"ב17 בדרך שאדם רוצה לילך בה מוליכין אותו שערי אורה (מילר) ח"א עמ' נט
י ע"ב17 בדרך שאדם רוצה לילך בה מוליכין אותו שפתי חיים - מידות ועבודת ה' ח"א עמ' תקטו
י ע"ב17 בדרך שאדם רוצה לילך בה מוליכין אותו תפארת צבי במדבר עמ' קטז, קמג
י ע"ב17 בדרך שאדם רוצה לילך בה מוליכין אותו תפארת צבי ויקרא עמ' צג, שצ
י ע"ב17 בדרך שאדם רוצה לילך בה מוליכין אותו תפארת צבי שמות עמ' רפח
י ע"ב17 בדרך שאדם רוצה לילך בה מוליכין אותו דכתיב לא תלך עמהם וכתיב קום לך אתם באר יוסף (תשמא) ח"ג עמ' קלח
י ע"ב17 בדרך שאדם רוצה לילך בה מוליכין אותו וכו' אוצרות חיים - עבודת ה' עמ' קלו, קלז
י ע"ב17 בדרך שאדם רוצה לילך בה מוליכין אותו, ומהרש"א - מוליכין אותו המלאכים הנבראים מאותו רצון ומחשבה מבשר טוב - ימי הרחמים והסליחות עמ' רלב
י ע"ב17 בדרך שאדם רוצה לילך בה מוליכין אותו, ומהרש"א מבשר טוב - ישועות אברהם עמ' רסא
י ע"ב17 בדרך שאדם רוצה לילך וכו' אור גנוז (מוסקוביץ) עמ' תרמב
י ע"ב17 בדרך שאדם רוצה לילך וכו' דרך אמונה ובטחון עמ' קצו
י ע"ב17 בדרך שאדם רוצה לילך מוליכים אותו חכמת התורה מקץ עמ' נז
י ע"ב17 בדרך שאדם רוצה לילך מוליכים אותו לקט שיחות מוסר ח"א עמ' קלד, קנז, רכז, רפג, שכח
י ע"ב17 בדרך שאדם רוצה לילך מוליכים אותו מצווה ועושה ח"א עמ' שי
י ע"ב17 בדרך שאדם רוצה לילך מוליכין אותו אור יחזקאל - מדות עמ' נג, קז
י ע"ב17 בדרך שאדם רוצה לילך מוליכין אותו אורות המאירים ולקוטי ישכר עמ' ל, מח, קיא
י ע"ב17 בדרך שאדם רוצה לילך מוליכין אותו אחרי ראי (תשסד) זמנים סי' א אות ב, דרשות סי' יד אות א
י ע"ב17 בדרך שאדם רוצה לילך מוליכין אותו באר ראי (רוזן) לימוד התורה סי' ו אות ג
י ע"ב17 בדרך שאדם רוצה לילך מוליכין אותו באר שרים במדבר פ' בלק דרוש ב אות א
י ע"ב17 בדרך שאדם רוצה לילך מוליכין אותו בית יצחק (ויינברגר) עמ' קכח
י ע"ב17 בדרך שאדם רוצה לילך מוליכין אותו גור אריה במדבר פכ"ב הערה 139
י ע"ב17 בדרך שאדם רוצה לילך מוליכין אותו דמשק אליעזר (רלב"ג) שמות פרק א פסוק ה
י ע"ב17 בדרך שאדם רוצה לילך מוליכין אותו דעת חכמה ומוסר ח"ב עמ' קא
י ע"ב17 בדרך שאדם רוצה לילך מוליכין אותו דרשות מהרי"ץ לז' אדר עמ' קנט, קצד
י ע"ב17 בדרך שאדם רוצה לילך מוליכין אותו הקשורים ליעקב (תשסא) עמ' צו, קנג
י ע"ב17 בדרך שאדם רוצה לילך מוליכין אותו ואני תמיד עמך עמ' רמ
י ע"ב17 בדרך שאדם רוצה לילך מוליכין אותו חכמת התורה בשלח עמ' תרמח
י ע"ב17 בדרך שאדם רוצה לילך מוליכין אותו חכמת התורה וארא עמ' שנא
י ע"ב17 בדרך שאדם רוצה לילך מוליכין אותו חכמת התורה תולדות עמ' נא
י ע"ב17 בדרך שאדם רוצה לילך מוליכין אותו לקט אמרים (שכטר) עמ' עה
י ע"ב17 בדרך שאדם רוצה לילך מוליכין אותו מבשרת ציון ח"ב עמ' נו
י ע"ב17 בדרך שאדם רוצה לילך מוליכין אותו מכתב מאליהו - מועדים ח"ב עמ' תלט, תקפ
י ע"ב17 בדרך שאדם רוצה לילך מוליכין אותו מפי ספרים וסופרים ח"ב עמ' ל, קיא, רכא, פניני חסידות ויקרא ט
י ע"ב17 בדרך שאדם רוצה לילך מוליכין אותו משמרת איתמר (תשסז) עמ' כו, פד
י ע"ב17 בדרך שאדם רוצה לילך מוליכין אותו מתנת חיים - אלול וימים נוראים עמ' שמא
י ע"ב17 בדרך שאדם רוצה לילך מוליכין אותו עלי שור ח"ב עמ' תלז, תרה
י ע"ב17 בדרך שאדם רוצה לילך מוליכין אותו צמח ה' לצבי (תשסז) עמ' כ, ריב
י ע"ב17 בדרך שאדם רוצה לילך מוליכין אותו קובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ו עמ' צט
י ע"ב17 בדרך שאדם רוצה לילך מוליכין אותו קרבן מנחה (תשעד) עמ' שצא
י ע"ב17 בדרך שאדם רוצה לילך מוליכין אותו קרן לדוד בראשית עמ' שפד
י ע"ב17 בדרך שאדם רוצה לילך מוליכין אותו קרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' קד
י ע"ב17 בדרך שאדם רוצה לילך מוליכין אותו קרן לדוד שמות עמ' רלז
י ע"ב17 בדרך שאדם רוצה לילך מוליכין אותו רב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' רו
י ע"ב17 בדרך שאדם רוצה לילך מוליכין אותו רנת יצחק תענית עמ' קפד
י ע"ב17 בדרך שאדם רוצה לילך מוליכין אותו שערי אורה (מילר) ח"ב עמ' קיב, ריב
י ע"ב17 בדרך שאדם רוצה ללכת בה מוליכין אוחו תורת אביגדור ח"ב עמ' קג, קנ
י ע"ב17 בדרך שאדם רוצה לילך מוליכין אותו המלאכים (מהרש"א) באר ראי (רוזן) עבודה סי' א אות ד
י ע"ב17 בדרך שאדם רוצה לילך מוליכין אותו והבא ליטהר מסייעין אותו אוצר המאמרים (וייס, תשסג) עמ' כג
י ע"ב17 בדרך שאדם רוצה לילך מוליכין אותו וכו' תורת מנחם חכ"ג עמ' 152
י ע"ב17 בדרך שאדם רוצה לילך מוליכין אותובינה לעתים (תשנד) דרוש מ עמ' רנה
י ע"ב17 בדרך שאדם רוצה לילך מוליכין אותוהגיוני עוזיאל ח"א עמ' 230, 234, 279
י ע"ב17 בדרך שאדם רוצה לילך מוליכין אותומאמר מרדכי (שוואב) ח"ג מאמר עח
י ע"ב17 בדרך שאדם רוצה לילך מוליכין אותומרפא לשון עמ' פז
י ע"ב17 בדרך שאדם רוצה לילךידות נדרים השלם עמ' קמז
י ע"ב17 בדרך שאדם רוצה ללכת מוליכין אותו לב אביגדור עמ' קצב
י ע"ב17 בדרך שאדם רוצה ללכת מוליכין אותו עלי שור ח"א עמ' קכ
י ע"ב17 בדרך שאדם רוצה מוליכין אותו חמודי צבי מועדים עמ' שה
י ע"ב17 בדרך שאדם רוצה מוליכין אותו תורת אביגדור ח"ג עמ' קצו
י ע"ב17 הבא לטהר מסייעין אותו מפי ספרים וסופרים ח"ב עמ' מד, ח"ג עמ' קנא, קנג, פניני חסידות אמור יד
י ע"ב17 הבא ליטמא מסייעין לוכבוד הלבנון - פתח הלבנון אות ט
י ע"ב17 והבא ליטהר מסייעין אותו משמרת איתמר (תשסז) עמ' ריג
י ע"ב17 כשאדם עושה עבירה פותחין לו צוף דבש (לוין) מאמר ז הג"ה אמרי נועם
י ע"ב20 אר"ה רוצח שגלה ומצאו גואל הדם הרגו פטור ברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' קא
י ע"ב20 רוצח שגלה לעיר מקלט ומצאו גואל הדם והרגו פטור באר משה (אפשטיין) במדבר עמ' תשעח
י ע"ב21 גואל הדם לא מותר או חייב להרוג אלא הוא פטור אם הרגמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 35
י ע"ב21 פטור שנאמר ולו אין משפט מות ברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' קצו
י ע"ב27 ומוסרין לו שני תלמידי חכמים בדרך חכמת התורה שמות עמ' תמא
י ע"ב27 מוסרין לו שני תלמידי חכמים חכמת התורה וארא עמ' שיב
י ע"ב33 בתחילה אחד שוגג ואחד מזיד מקדימין לערי מקלט עיוני רש"י במדבר עמ' תרא
י ע"ב35 ונתנו אותו ביד גואל הדם וכו' עיוני רש"י במדבר עמ' תקצז
י ע"ב49 מפני מה נאמר פרשת רוצחים בלשון עזה חכמת התורה וארא עמ' תמז
י ע"ב49 מפני מה נאמרה פרשת רוצחים בלשון עזה שנאמר וידבר ה' אל יהושע תנו לכם ערי מקלט וכו' בך יברך ישראל (תשסח) עמ' קכא
י ע"ב49 מפני מה נאמרה פרשת רוצחים בלשון עזה וכו' מפני שהן של תורהפרי צדיק אחרי מות אות א, ד, בהר אות א, שלח אות יג, בהעלותך אות ב, ה, לט"ו באב אות א, כי תצא אות טז, וילך אות ב, האזינו אות א, ד
י ע"ב49 מפני מה נאמרה פרשת רוצחים בלשון עזה וכו' מפני שהן של תורה באר משה (אפשטיין) במדבר עמ' שמז
י ע"ב רש"י ד"ה והא' אנה לידו עיוני רש"י שמות ח"ב עמ' מו
י ע"ב מהרש"א - אותם מלאכים שנבראו מוליכין אותו להעיר להורות ולהשכיל ח"א עמ' קעז
י ע"ב מהרש"א ד"ה א' שהרג שוגג - דהא הגלות כו' רק מפני גואל הדם שיהרגנו וכו' לקוטי שיחות חכ"ד עמ' 111
י ע"ב מהרש"א ד"ה אחד הרג קריאה בקריה ח"ב עמ' קמ
י ע"ב מהרש"א לגבי הרג בשוגג שלא בעדים יציב פתגם על התורה עמ' רד
יא ע"א02 נאמר בפ' רוצחים דבר אל בני ישראל דברי מנחם (היימליך) עמ' רטו
יא ע"א04 אין דיבור אלא קשה גור אריה שמות פ"ו אות ד, פי"ט הערה 82, ויקרא פ"י הערה 117, במדבר פכ"ו הערה 5, דברים פ"ב הערה 50, פט"ו הערה 15
יא ע"א04 דבור הוא לשון קשה מגן דוד (טאלנא, תשס) עמ' רו
יא ע"א04 דבור לשון קשה תורת חיים (קאסוב) עמ' עט
יא ע"א04 דבור קשה ואמירה רכה המאור הגדול (גר"א) עמ' שלב
יא ע"א04 דבר הוא לשון קשה אמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) ויגש ליקוטים אות א
יא ע"א04 דבר לשון קשה, ידבר לשון נחתנר ישראל חלק ג דף מד
יא ע"א04 דיבור הוא לשון קשה מפי ספרים וסופרים ח"ב עמ' תמט
יא ע"א04 דיבור הוא לשון קשה פחד יצחק פסח מאמר מז
יא ע"א04 דיבור הוא לשון קשה קרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' צ
יא ע"א04 דיבור הוא קשות ודין עיני שמואל (ראבין) עמ' א, כב
יא ע"א04 דיבור לשון עז עיוני רש"י במדבר עמ' שלח
יא ע"א04 דיבור לשון קשה באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' שכא, תא, תצא, שמות עמ' לב, קעא, ויקרא עמ' רטו, במדבר עמ' שכא, שמז, תרלז, תרצט, דברים עמ' לח, רמה, תתקנ, תתקצג, יהושע-שמואל עמ' קא, מלכים עמ' קצ, רפט
יא ע"א04 דיבור לשון קשה דברי חיים על התורה (תשנט) עמ' רמד
יא ע"א04 דיבור לשון קשה לקט אמרי קודש - מועדים עמ' לד, לז
יא ע"א04 דיבור לשון קשה תיבת גמא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' תעא
יא ע"א04 דיבור לשון קשה וכו' לקוטי שיחות חכ"ז עמ' 166
יא ע"א04 דיבור נקרא קשות דמשק אליעזר (רלב"ג) בראשית פרק נ פסוק טו, ויקרא פרק טז פסוק א, במדבר פרק ג פסוק א
יא ע"א04 דיבור קשה אמירה רכה שפת אמת (ברעזאן, תשסח) עמ' צג
יא ע"א04 דכל דיבור לשון קשה ברכת טוב עמ' קלא, שנו, תי
יא ע"א04 דכל דיבור לשון קשה חמשה מאמרות (תשסט) - תורת שבת פרשת ויקהל ה, חקת א
יא ע"א04 דכל דיבור לשון קשה עקבי אבירים (תשסה) עמ' קעו, שיט, שפח, תלז-תלח
יא ע"א04 כל דיבור לשון קשה אפיקי יהודה (תשנט) עמ' רעח
יא ע"א04 כל דיבור לשון קשה וכו'שבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' ב, רסו
יא ע"א04 כל מקום שנאמר דיבור הוא לשון קשה מכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' שיא
יא ע"א04 לשון קשה הכתב והקבלה שמות פ"ו פסוק ב
יא ע"א04 לשון תורה בלשון עזה ציץ השדה פורים - אורה ושמחה עמ' צא
יא ע"א06 אין נדברו אלא לשון נחת וכו' דבר לחוד וידבר לחוד לקוטי שיחות ח"כ עמ' 215
יא ע"א11 ויכתוב יהושע כו' דקאי על ח' פסוקים וכו' יציב פתגם - חנוכה-שבועות עמ' ריד
יא ע"א18 ס"ת שתפרו בפשתן פליגו בה ר"י ור"מ וכו' שפוני טמוני חול (תשנט) עמ' רנד, רנו, רסד
יא ע"א18 ספר תורה שתפרו בפשתן, ברש"י ובריטב"א גבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' קעג
יא ע"א21 איתקש כל התורה כולה לתפיליןשיחות הרב צבי יהודה שמות עמ' 135
יא ע"א21 אתקש לתפילין הכתב והקבלה שמות פי"ג פסוק ט
יא ע"א21 כל התורה הוקשה לתפילין צמח דוד (סקאליע) עמ' רלב
יא ע"א24 אמר רב חזינא להו לתפילין דבי חביבי דתפירי בכיתנא ולית הלבתא כוותי' אורות ונתיבות ח"ב שער ב פרק יא אות כב
יא ע"א24 אמר רב חזינא להו לתפילין דבי חביבי דתפירי בכיתנא ולית הלכתא כוותי' אורות ונתיבות ח"ב שער ד פרק א אות לז
יא ע"א25 חזינן להו לתפילין דבי חביבי דתפירי בכיתנא וכו' מדבר קדמות (תשסח) עמ' צז
יא ע"א25 חזינן לתפילין דבי חביבי דתפידי ככיתנא שפוני טמוני חול (תשנט) עמ' רנו, רסד
יא ע"א26 אחד משוח בשמן המשחה ואחד שעבר ממשיחתו מחזירין הרוצח רב ייבי (תשסט) ח"א עמ' רכט
יא ע"א28 רוצח חוזר מגלותו במיתתו של כה"ג אבן ישראל (פישר) אגדה ח"ב עמ' ו
יא ע"א28 גולה עד מיתתו של כה"ג אבן ישראל על התורה (תשסב) עמ' ער
יא ע"א28 רוצח יוצא מערי מקלט במיתת הכהן גדול שבט מישראל (פרידמן) ח"א עמ' שב
יא ע"א30 אימותיהן של כהנים מספקות להן מחיה מכתב מאליהו ח"ג עמ' 86
יא ע"א30 אימותיהן של כהנים מספקות להן מחיה וכסות וכו' דרך חיים (לונזאנו) עמ' רפג
יא ע"א30 אימותיהן של כהנים מספקות להן מחיה וכסות וכו' שמחת הנפש עמ' קלו
יא ע"א30 אמותיהם של כהנים מספקות להם מחיה וכסות קדושת ציון (תשנד) ח"ב עמ' קנח
יא ע"א30 אמותיהם של כהנים מספקים להן מזון וכסות שלא יתפללו על ביניהם שימותו עלי שור ח"ב עמ' רכב
יא ע"א30 אמותיהן של כה"ג מספקות להם מים ומזון אור חדש (זיטשיק, תשסח) ויקרא עמ' שט
יא ע"א30 אמותיהן של כהנים גדולים היו מספקות לרוצחים מים ומחיה באר שרים בראשית פ' נח דרוש ז אות ב
יא ע"א30 אמותיהן של כהנים היו מספקות להן מחיה וכסות תורת יחיאל במדבר עמ' תמח
יא ע"א30 אמותיהן של כהנים מספקות להן מחיה וכסות ובו' בית ישראל (טויסיג) ויקרא עמ' קכג
יא ע"א30 אמותיהן של כהנים מספקותמוסר המקרא והתלמוד עמ' ס
יא ע"א30 לפיכך אימותיהן של כהנים מספקות וכו' (ובמהרש"א שם)יערות דבש ח"ב עמ' רעד
יא ע"א30 לפיכך אימותיהן של כהנים וכו' שהיה להן לבקש רחמים על דורן ולא בקשו תפלת דוד (אדר"ת) עמ' צט
יא ע"א30 לפיכך אמותיהם של כהנים גדולים מספקות להם מחיה וכסות לדעת חכמה ומוסר ח"ב עמ' מז
יא ע"א30 לפיכך אמותיהם של כהנים מספקות להן מחיה וכסות מכתב מאליהו ח"ה עמ' 442
יא ע"א30 לפיכך אמותיהן של כה"ג מספקות להם מחיה וכסות וכו' שהי"ל לבקש רחמים על בני דורן ולא ביקשו באר יוסף (תשמא) ח"ב עמ' קכט, ח"ג עמ' קע
יא ע"א30 לפיכך אמותיהן של כהנים וכו' כן קללת חנם לא תבא ימלא פי תהלתך ח"ב (תשסה) עמ' תרז
יא ע"א30 לפיכך אמותיהן של כהנים מספקות להן מחיה וכסות וכו' תורת מנחם חלק ל עמ' 182
יא ע"א30 לפיכך אימותיהן של כהנים גדולים מספקות להן לרוצחים מחיה וכסות מצווה ועושה ח"ב עמ' תרלז
יא ע"א31 היו מספקות להם מים ומזוןאבן פינה עמ' 161
יא ע"א33 עד מות הכה"ג לקוטי שיחות חל"ג עמ' 206
יא ע"א33 עד מות הכהן גדולטוב טעם במדבר עמ' קצ
יא ע"א33 דאמר קרא וישב בה עד מות הכהן הגדול וכו' היה לו לבקש רחמים וכו' דרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' רסח
יא ע"א37 אי מצלי מיית שומע תפלה ח"א עמ' שלג
יא ע"א37 הא אם מצלי מייתי גור אריה במדבר פל"ה אות ט
יא ע"א37 והכתיב כצפור לנוד כדרור לעוף כן קללת חינם לא תבואאור הצבי עמ' 178
יא ע"א37 קללת חנם לא תבא דמשק אליעזר (רלב"ג) בראשית פרק כז פסוק ג
יא ע"א38 אמר ההוא סבא מפירקיה דרבא שמיע לי שהיה להן לבקש רחמים על דורן ולא בקשו זרע קודש (תשסה) על התורה עמ' קד
יא ע"א38 היה להם לבקש רחמים אהל משה (שיינרמן) פורים עמ' קלח
יא ע"א38 היה להן לבקש רחמים על דורן ולא ביקשו שפתי חיים - אמונה ובחירה ח"א עמ' תה
יא ע"א38 היה לו לבקש על דורו ולא ביקש באר שרים בראשית פ' נח דרוש ז אות ב
יא ע"א38 היה לו לבקש על דורו ולא ביקש חקל יצחק (תשסג) עמ' תקלז
יא ע"א38 היה לו לבקש רחמים על דורו ולא בקש רנת יצחק תענית עמ' קח
יא ע"א38 כהן גדול צריך לבקש רחמים על הדור תפארת משה עמ' צז
יא ע"א38 הכהן הגדול היה לו לבקש רחמים על דורו מגיד דבריו ליעקב (מביאלה, תשסד) עמ' קטו
יא ע"א38 משום שהיה לו לבקש רחמים על בני דורואור לישרים (איידליץ, תשב) עמ' קלז
יא ע"א38 שהיה להן לבקש על דורן ולא בקשו עבודת חיים ח"א עמ' קפט
יא ע"א38 שהיה להן לבקש רחמים על דורן ס' הזכרונות (אבוהב) עמ' רפח, שכא
יא ע"א38 שהיה להן לבקש רחמים על דורן עיוני רש"י במדבר עמ' תרד-תרה
יא ע"א38 שהיה להן לבקש רחמים על דורן עיוני רש"י דברים ח"א עמ' יט
יא ע"א38 שהיה להן לבקש רחמים על דורן עיוני רש"י שמות ח"ב עמ' תטו
יא ע"א38 שהיה להן לבקש רחמים על דורן ולא בקשו אוצרות חיים - ת"ח וצדיק עמ' רמו
יא ע"א38 שהיה להן לבקש רחמים על דורן ולא בקשו דובר צדק עמ' 183
יא ע"א38 שהיה להן לבקש רחמים על דורן ולא בקשו דרך ה' (באום) ח"ב פ"ג אות פז
יא ע"א38 שהיה להן לבקש רחמים על דורן ולא בקשו המוסר והדעת שמות-ויקרא עמ' קפט
יא ע"א38 שהיה להן לבקש רחמים על דורן ולא בקשו חכמה ומוסר ח"ב עמ' שנב
יא ע"א38 שהיה להן לבקש רחמים על דורן ולא בקשו רנת יצחק - פרק חלק עמ' תנ
יא ע"א38 שהיה להן לבקש רחמים על דורן ולא בקשומסילת ישרים עמ' תקסו
יא ע"א38 שהיה להן לבקש רחמים על דורן ולא בקשוס' העיקרים (מישור) עמ' שפט
יא ע"א38 שהיה להן לבקש רחמים על דורן ולא בקשופרי צדיק וישלח אות א
יא ע"א38 שהיה לו לבקש רחמים על בני דורו גנזי חיים (זייצ'יק) עמ' רמז
יא ע"א38 שהיה לו לבקש רחמים שיצא דינו זכאי שומע תפלה ח"א עמ' רנד, ח"ב עמ' רצט
יא ע"א38 שהיה לו לבקש רחמיםטוב טעם במדבר עמ' פד
יא ע"א38 שהיה להם לבקש רחמים ס' הבוטח ח"ב עמ' שכא
יא ע"א38 שהיה לו להתפלל על דורו חכמת התורה תצוה עמ' קעז
יא ע"א38 שהיה לו להתפלל על דורו וכו׳ קהלת יעקב פורים עמ' שב
יא ע"א40 אמרו שכם נסיב ומבגאי גזירפירושי ראשונים
יא ע"א40 טוביה חטא וזיגוד מנגידאהל שלמה (סגל) בראשית עמ' תנז
יא ע"א40 שכם נסיב ומבגאי גזיר חקל יצחק (תשסג) עמ' קמח
יא ע"א41 אכלא אריה לגברא בג' פרסאות סמוך לריב"ל ולא משתעי אליהו בהדיה אגרא דכלה ח"א עמ' שסה
יא ע"א41 אכלו אריא ברחוק ג' פרסי מריב"ל ולא אשתעי אלי' בהדי' קומץ המנחה (צונץ) דרוש ט אות ב
יא ע"א41 אריה אכל אדם במרחק ג' פרסאות מריב"ל ולא נגלה אליו אליהו הנביא ימלא פי תהלתך ח"א (תשסג) עמ' לח
יא ע"א41 דההוא גברא דאכליה אריא וכו' ולא אישתעי אליהו בהדיה תלתא יומי ימלא פי תהלתך ח"ב (תשסה) עמ' קפו, רפג
יא ע"א41 דההוא גברא דאכליה אריא ברחוק תלתא פרסי מיניה רר' יהושע בן לוי ולא אישתעי אליהו בהריה תלתא יומי ישמרו דעת עמ' רג
יא ע"א41 האי אריה דאכליה לאינש תוך תלתי פרסא ממקום ריב"ל לא אתא אליהו לגביה אור לשמים (תשסג) עמ' שיט
יא ע"א41 ההוא גברא דאכלו אריא ברחוק וכו' דבש השדה עמ' קלט
יא ע"א41 ההוא גברא דאכליה אריא ברחוק תלתא פרסי מיניה דריב"ל וכו' אוצר המאמרים (תשס) עמ' רעב
יא ע"א41 ההוא גברא דאכליה אריא ברחוק ג' פרססי מיניה דריב"ל ולא אישתעי אליהו בהדיה ג' יומא דברי חיים על התורה (תשנט) עמ' רסג
יא ע"א41 ההוא גברא דאכליה אריא ברחוק ג' פרסי מיניה דריב"ל ולא אישתעי אליהו בהדיה רנת יצחק - פרק חלק עמ' תקכו
יא ע"א41 ההוא גברא דאכליה אריא ברחוק ג' פרסי מיניה דריב"ל ולא אישתעי אליהו בהדיה ג' יומי דרך ה' (באום) ח"ב פ"ג אות פז
יא ע"א41 ההוא גברא דאכליה אריא ברחוק ג' פרסי מיניה דריב"למסילת ישרים עמ' תקסו
יא ע"א41 ההוא גברא דאכליה אריא ברחוק תלתא פרסי מיניה דריב"ל נתיבות מוסר עמ' יח
יא ע"א41 ההוא גברא דאכליה אריא ברחוק תלתא פרסי מיניה דריב"ל ולא אישתעי אליהו בהדיה וכו' אגרת הטיול (תשעה) עמ' ריג
יא ע"א41 ההוא גברא דאכליה אריא תלתא פרסי מיניה דריב"ל ולא אישתעי אליהו בהדיה תלתא יומי שרגא המאיר מועדים עמ' שטז
יא ע"א41 ההוא גברא דאכליה אריה שמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' קנ
יא ע"א41 כי הא דההוא גברא דאכליה אריה שמחת הנפש עמ' קלז
יא ע"א42 אליהו לא דבר עם ריב"ל עבור שארי אכל יהודי תוך ג' פרסאות קרוב לעירואורחות צדיקים שער דאגה עמ' עה
יא ע"א42 דרב יהושע בן לוי ולא אישתעי אליהו בהדיה תלתא יומי קובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ד עמ' קג
יא ע"א42 ולא משתעא אליהו בהדי' נחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' ג אות יד
יא ע"א42 לא אישתעי אליהו בהדיה דריב"ל שאכל אריה ברחוק ג' פרסאות תורת יחיאל דברים עמ' רכג
יא ע"א42 לא אשתעי אליהו הנביא בהדי ר' יהושע בן לוי באר שרים בראשית פ' נח דרוש ז אות ב
יא ע"א42 לא עמד זכות ריב"ל להנצל משנת יוסף - דרשות ח"ב עמ' רפה
יא ע"א42 קללת חכם אפי' בחנם היא באה מכתב מאליהו ח"ה עמ' 57
יא ע"א42 קללת חכם אפי' וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ה סימן טז
יא ע"א42 קללת חכם אפי' על חנם היא באה גור אריה בראשית פל"א הערה 55
יא ע"א42 קללת חכם אפילו בחנם היא באה באר הגולה (הרטמן) באר ב הערה 336, באר ז הערה 29
יא ע"א42 קללת חכם אפילו בחנם היא באה מכתב מאליהו ח"ד עמ' 222
יא ע"א42 קללת חכם אפילו בחנםשופרא דישראל (תשסו) עמ' קלו
יא ע"א42 קללת חכם אפילו על חינם בא נזר הקדש ח"ב עמ' תצט
יא ע"א42 קללת חכם אפילו על חנם באהנתיבות עולם ח"א עמ' נב
יא ע"א42 קללת חכם וכו' היא באהמשפט כהן סי' צו עמ' רט
יא ע"א42 קללת חכםאהבת עולם דף ד
יא ע"א42 קללת חכםאורות הקודש ח"ג עמ' נג
יא ע"א42 קללת חכםמשיבת נפש עמ' ק
יא ע"א42 קללת צדיק אפי' על חינם מתקיימת דברי יחזקאל שרגא תליתאה עמ' שלו
יא ע"א42 קללת ת"ח אפילו בחנם באה נצח ישראל (הרטמן) עמ' תתקיא הערה 91
יא ע"א42 ריב"ל הוה שכיח גביה אליהואבן ישפה עמ' 65
יא ע"א43 בשעה שכרה דוד שיתין מכתב מאליהו ח"א עמ' 271
יא ע"א43 בשעה שכרה דוד שיתין וכו' כתב שם אחספא ושדא בתהומא וכו' אוצרות חיים - בהמ"ק עמ' צט
יא ע"א43 בשעה שכרה דוד שיתין וכו'יערות דבש ח"א עמ' צא
יא ע"א43 בשעה שכרה דוד שיתין קפא תהומא דרשות מהר"ם חביב עמ' תמו
יא ע"א43 בשעה שכרה דוד שיתין קפא תהומא בעא למישטפא לעלמא וכו' וברש"י ברית שלום (תעח) דף נ ע"ב
יא ע"א43 בשעה שכרה דוד שיתין קפא תהומא בעא למישטפא לעלמא וכו' ורש"י ברית שלום (תשסח) עמ' תקפד, שיט
יא ע"א43 דוד כרה שיתין עד תהום דרישת ציון (תשסב) עמ' 163, 258-259
יא ע"א43 קפא תהומאויקהל משה (וייס) עמ' קיז אות סד, סו [הלכה]
יא ע"א43 שבשעה שכרה דוד שיתין קפא תהומא נחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' מא אות ג
יא ע"א44 מהו לכתוב שם אחספא דמשק אליעזר (רלב"ג) דברים פרק יב פסוק ד
יא ע"א46 כתב שם אחספא ככר לאדן (תשנ) עמ' קכה
יא ע"א46 כתב שם אחספא שדי אתהומא מבשרת ציון ח"ג עמ' רמו
יא ע"א48 א"ר אבהו קללת חכם אפי' על תנאי היא באה שם משמעון (שפירא, תשכה) עמ' עח
יא ע"א48 קללת חכם אפי' על תנאי היא באה גנא דפלפלי עמ' שעט
יא ע"א48 קללת חכם אפי' על תנאי היא באה מגלה עמוקות (תשסח) אופן רלה
יא ע"א48 קללת חכם אפי' על תנאי היא באה תפארת משה עמ' צו
יא ע"א48 קללת חכם אפי' על תנאי היא באהילקוט הגרשוני ח"ב עמ' קנו
יא ע"א48 קללת חכם אפילו על תנאי באה ברכת דוד עמ' עב
יא ע"א48 קללת חכם אפילו על תנאי באה שמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' קסג
יא ע"א48 קללת חכם אפילו על תנאי באהאשל חיים ח"א עמ' מח
יא ע"א48 קללת חכם אפילו על תנאי הוא בא חכמת התורה ויצא עמ' תרט
יא ע"א48 קללת חכם אפילו על תנאי הוא בא חכמת התורה וישלח עמ' תקסד, תקסה, תקסז
יא ע"א48 קללת חכם אפילו על תנאי הוא בא חכמת התורה כי תשא עמ' תצא
יא ע"א48 קללת חכם אפילו על תנאי היא באה אמרי אש (טאוב) עמ' רפט
יא ע"א48 קללת חכם אפילו על תנאי היא באה באר משה (אפשטיין) במדבר עמ' תשל
יא ע"א48 קללת חכם אפילו על תנאי היא באה לקוטי שיחות חכ"א עמ' 173
יא ע"א48 קללת חכם אפילו על תנאי היא באה מדבר יהודה (תשסב) עמ' רעז
יא ע"א48 קללת חכם אפילו על תנאי היא באה מכתב מאליהו ח"ד עמ' 186, 222
יא ע"א48 קללת חכם אפילו על תנאי היא באה ספר החיים (תשנג) עמ' מג
יא ע"א48 קללת חכם אפילו על תנאי היא באה של"ה (תשנז) ווי העמודים פרק כז אות מז
יא ע"א48 קללת חכם אפילו על תנאי היא באה תורת יחיאל בראשית עמ' שעז
יא ע"א48 קללת חכם אפילו על תנאי היא באהס' החיים (תשנג) עמ' מג
יא ע"א48 קללת חכם אפילו על תנאי היא באהראשית חכמה (תשמד) - קדושה פרק יג אות סא
יא ע"א48 קללת חכם אפילו על תנאי היא באה אגרת הטיול (תשעה) עמ' נו
יא ע"א48 קללת ת"ח אפילו על תנאי באה קומץ המנחה (צונץ) דרוש רג
יא ע"א רש"י ד"ה מפני ששיהם - שלא הפרישם וכו' מיד וכו' לקוטי שיחות חל"ט עמ' 18
יא ע"ב01 אמר ר"י א"ר נדוי על תנאי צריך הפרהחפץ יהונתן בראשית פ"מג פסוק ט
יא ע"ב01 אמר רב יהודה אמר רב נדוי על תנאי צריך הפרה לדעת חכמה ומוסר ח"א עמ' כז
יא ע"ב01 אמר רב יהודה אמר רב נידוי על תנאי צריך הפרה דרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' לג
יא ע"ב01 אף נידוי על תנאי צריך הפרה גור אריה דברים פל"ג אות ו
יא ע"ב01 נדוי אפילו על תנאי צריך הפרהראשית חכמה (תשמד) - קדושה פרק יד אות כד
יא ע"ב01 נדוי על תנאי צריך התרה חכמת התורה ויגש עמ' י, מא, מו, ס
יא ע"ב01 נידוי אפילו על תנאי צריך התרה לחמי תודה דף רנ ע"א
יא ע"ב01 נידוי על תנאי דגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' סא
יא ע"ב01 נידוי על תנאי צריך הפרה מנלן מיהודה מחשבת מוסר ח"ג עמ' קס
יא ע"ב01 נידוי על תנאי צריך הפרה וכו' לא הוה קא מעיילי ליה למתיבתא דרקיע וכו' ברכת מרדכי בראשית-שמות תנינא עמ' רמה
יא ע"ב01 נידוי על תנאי צריך הפרה, ותוס' באר יוסף (תשמא) ח"א עמ' קטז
יא ע"ב01 נידוי על תנאי צריך הפרה, תוס', מהרש"א ימלא פי תהלתך ח"ב (תשסה) עמ' עט, פא
יא ע"ב05 ארבעים שנה עצמות יהודה היו מגולגלין בארון חכמת התורה ויחי עמ' תקכב
יא ע"ב05 כל אותן ארבעים שנה שהיו ישראל במדבר וכו' ברכת מרדכי מוסר ח"ג עמ' קכד
יא ע"ב05 כל אותן מ' שנה שהיו ישראל במדבר וכו' נחלת צבי (פאליי) עמ' רצא
יא ע"ב05 מ' שנה היו עצמותיו של יהודה מגולגלין אגרא דכלה ח"ג עמ' קיב
יא ע"ב06 היו עצמותיו של יהודה מגולגלין בארון וכו' עד שבא משה וכו' ברית שלום (תשסח) עמ' תתיח
יא ע"ב06 היו עצמותיו של יהודה מגולגלין בארון וכו' עד שבא משה וכו' ברית שלום (תעח) דף קכז ע"ד
יא ע"ב06 היו עצמותיו של יהודה מגולגלים בארון באר שרים בראשית פ' ויגש דרוש א אות ב
יא ע"ב06 יהודה היה בנדוי חכמת התורה מקץ עמ' שז
יא ע"ב06 יהודה היו עצמותיו מגולגלין בארון חכמת התורה ויגש עמ' תמו
יא ע"ב06 עצמות יהודה היו מגולגלין בארון דמשק אליעזר (רלב"ג) בראשית פרק כז פסוק ג
יא ע"ב06 עצמות יהודה היו מגולגלין בארון עד שמשה ביקש רחמים וכו' מצווה ועושה ח"ב עמ' תרלה, תשלח
יא ע"ב06 עצמותיו של יהודה היו מתגלגלין בארון אמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) ויגש ז
יא ע"ב06 עצמותיו של יהודה מגולגלין בארוןאור הישר בראשית דף לב ע"א
יא ע"ב08 מי גרם לראובן שהודה יהודה וכו' ברית שלום (תעח) דף קכז ע"ד
יא ע"ב08 מי גרם לראובן שהודה יהודה וכו' ברית שלום (תשסח) עמ' תתיט
יא ע"ב08 מי גרם לראובן שיודה וכו' ברכת מרדכי בראשית-שמות תנינא עמ' רעג
יא ע"ב08 מי גרם לראובן שיודה יהודה חכמת התורה ויגש עמ' תצה
יא ע"ב08 מי גרם לראובן שיודה יהודה חכמת התורה ויחי עמ' שצה
יא ע"ב08 מי גרם לראובן שיודה יהודה מחשבת מוסר ח"ג עמ' קנט
יא ע"ב08 מי גרם לראובן שיודה יהודה שיחות מוסר (תשסב) עמ' תב, תמט
יא ע"ב08 מי גרם לראובן שיודה יהודה תקנת השבין סי' יא (עמ' 104), לקוטי מאמרים עמ' 163
יא ע"ב08 מי גרם לראובן שיודה יהודהפרי צדיק בא אות יא
יא ע"ב08 מי גרם לראובן שיודהטוב טעם דברים עמ' קצו, קצז
יא ע"ב08 מי גרם לראובן שיודהמשיבת נפש עמ' קי
יא ע"ב08 מי גרם לראובןרבנו בחיי עה"ת ח"ג עמ' תפא
יא ע"ב09 שמע ה' קול יהודה עיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תתנא
יא ע"ב09 שמע ה' קול יהודה וגו' אור אברהם - הגדה של פסח - קונטרס אמונת אברהם עמ' מג
יא ע"ב10 לא הוה קא מעיילי ליה למתיבתא דרקיע שביב אור עמ' של
יא ע"ב10 לא הוי עיילי את יהודה למתיבתא דרקיע חכמת התורה ויגש עמ' מא
יא ע"ב11 ואל עמו תביאנו, לא ידע למישקל ולמיטרח בשמעתתא ברכת דוד עמ' נט
יא ע"ב11 לא הוה קא ידע למישקל ומיטרח וכו' ברכת מרדכי מוסר ח"ג עמ' שסג
יא ע"ב11 לא הוה קאי ידע למישקל ומטרח בשמעתא וכו'דרשות שבט הלוי ח"א עמ' ר
יא ע"ב11 לא הוי ידע משקל ומטרא בשמעתא וכו' אור אברהם - מגילת אסתר עמ' רנו, רפד
יא ע"ב12 למישקל ולמטרי בשמעתתא שירי משכיל כלל ב פרט א (שי"ח)
יא ע"ב13 ידיו רב לו למשקל ומטרח בשמעתא בהדי רבנן אור אברהם הלכות מגילה וחנוכה - קונטרס אור הנר עמ' יא
יא ע"ב13 ידיו רב לו, לא הוה ידע לפרוקי קושיא דובר צדק (זילבר) עמ' קסד
יא ע"ב18 משנגמר דינו מת כה"ג הרי זה אינו גולה מכתב מאליהו ח"ג עמ' 87
יא ע"ב19 אם עד שלא נגמר דינו מת כה"ג וכו' מאי הו"ל למעבד הי"ל לבקש רחמים שיגמר דינו לזכות באר יוסף (תשמא) ח"ב עמ' קכט, ח"ג עמ' קעה
יא ע"ב19 אם עד שלא נגמר דינוילקוט הגרשוני ח"ב
יא ע"ב20 חוזר במיתתו של שני באר שרים בראשית פ' נח דרוש ז אות ג
יא ע"ב21 ההורג כ"ג אינו יוצא משם לעולםחלק יעקב (קנטור) דרוש כא
יא ע"ב21 ההורג כה"ג אין יוצא עולמית קומץ המנחה (צונץ) דרוש לו אות ג, דרוש לז אות ב
יא ע"ב21 כה"ג שהרג גולה דברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' קמא
יא ע"ב21 נגמר דינו בלא כה"ג וכו' אינו יוצא משם לעולם לקוטי שיחות חכ"ד עמ' 110
יא ע"ב22 אין יוצא משם לא לעדות מצוה ולא לעדות נפשות אור חדש (זיטשיק, תשסח) במדבר עמ' שנו
יא ע"ב24 אפי' כל ישראל צריכים לו כיואב בן צרויה כיון שיצא מערי מקלט התיר עצמו למיתה לקט שיחות מוסר ח"א עמ' שס, שצג
יא ע"ב24 ואפילו ישראל צריכים לו וכו' אינו יוצא משם לעולם וכו' באר משה (אפשטיין) במדבר עמ' תשעה-תשעז
יא ע"ב24 ואפילו ישראל צריכים לופירושי ראשונים
יא ע"ב25 הגולה אינו יוצא משם לעולם שבט מישראל (פרידמן) ח"א עמ' קס
יא ע"ב26 אשר נס שמה שם תהא דירתו שם תהא מיתתו שם תהא קבורתו דעת תורה בראשית עמ' לב
יא ע"ב26 שם תהא דירתו תורת מנחם חי"ב עמ' 187
יא ע"ב27 שם תהא קבורתו לקוטי שיחות ח"ב עמ' 384
יא ע"ב28 גואל הדם הכתב והקבלה במדבר פל"ה פסוק כז
יא ע"ב28 כשם שהעיר קולט כך תחומה קולטת חכמת התורה וארא עמ' תקכ
יא ע"ב28 רוצח שיצא חוץ לתחום יציב פתגם על התורה עמ' רג
יא ע"ב28 רוצח שיצא חוץ לתחום וכו' באר משה (אפשטיין) במדבר עמ' תשעח
יא ע"ב28 רוצח שיצא חוץ לתחום וכו' מצוה ביד גואל הדם וכו' לקוטי שיחות חכ"ד עמ' 111
יא ע"ב29 לדעת רבי יוסי הגלילי מצוה על גואל הדם להורגו ולדעת רבי עקיבא רשותמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 36
יא ע"ב29 מצוה ביד גואל הדם דברי חלומות סי' כו (עמ' 198)
יא ע"ב29 מצוה ביד גואל הדם וכו' רשות ביד גואל הדם אור אברהם במדבר עמ' רנ
יא ע"ב29 רבי יוסי הגלילי אומר מצוה ביד גואל הדם וכו' רבי עקיבא אומר וכו' וכל אדם חייבין עליו של"ה (תשנז) על הפרשיות - הקדמה אות כ
יא ע"ב29 ריה"ג אומר מצוה כו' רע"א רשות וכו' לקוטי שיחות ח"ט עמ' 129
יא ע"ב29 ריה"ג אומר מצוה ביד גואל הדם וכו' רע"א רשות ברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' קא
יא ע"ב29 שאר כל אדם לא חייבין על הריגת הרוצחמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 36
יא ע"ב35 היה לו לבקש רחמים שיגמר דינו לזכות באר שרים בראשית פ' נח דרוש ז אות ג
יא ע"ב35 היה לו לבקש רחמים שיגמר דינו לזכות ולא ביקש שפתי חיים - אמונה ובחירה ח"א עמ' תז
יא ע"ב35 וכי הוא משחו לכהן הגדול אור הגנוז (מהאניפאלא, תשסו) עמ' רסב
יא ע"ב35 שהיה לו לבקש רחמים שיגמר דינו לזכות עיוני רש"י דברים ח"א עמ' יט
יא ע"ב36 נגמר דינו ומת מוליכין את עצמותיו לערי מקלט קריאה בקריה ח"ב עמ' קמ
יא ע"ב36 נגמר דינו ומת מוליכין את עצמותיו לשם דכתי' לשוב לשבת בארץ עד מות הכהן רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' כה
יא ע"ב40 נגמר דינו ונעשה ב"ג או ב"ח ברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' רכב
יא ע"ב40 נמצא חלל אי מתה כהונה אי בטלה כהונה דברי יונה ח"א עמ' רפג, רפח, רצב
יא ע"ב40 נעשה הכהן בן גרושה עיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תשח
יא ע"ב41 אי מתה כהונה או בטלה כהונה ברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' קכה
יא ע"ב42 מתה כהונה כו' בטלה כהונה משנת חיים במדבר עמ' תמא
יא ע"ב43 על גבי המזבח שפתי חיים ח"ב עמ' ק
יא ע"ב רש"י - חטא - לשון נידוי ישמח חיים (תשסה) מע' ח אות טו
יא ע"ב תוס' - גלות הו"ע של כפרה תורת מנחם חנ"ז עמ' 116
יא ע"ב תוס' ד"ה אמר לקוטי שיחות חי"ג עמ' 274
יא ע"ב תוס' ד"ה אפילו חכמת התורה ויגש עמ' י, מה, קנה
יא ע"ב תוס' ד"ה מי - יהודה הודה בצנעה לפני כןפירוש המכבי דברים עמ' שסג
יא ע"ב תוס' ד"ה מידי גלות מכפרת לקוטי שיחות ח"ב עמ' 381
יא ע"ב ריטב"א - דבעינן כה"ג המכפר שיהא נמצא בשעת רציחה לקוטי שיחות חכ"ד עמ' 110
יב ע"א04 ברך ה' חילו, כהן חלל שעבד עבודתו בשירה אור לשמים (תשסג) עמ' קסח
יב ע"א05 אפילו חללין שבופירושי ראשונים
יב ע"א07 יואב טעה באחזו בקרנות המזבח המאור הגדול (גר"א) עמ' קפז
יב ע"א07 שתי טעיות טעה יואב באותה שעה המעלות לשלמה (תשמז) עמ' תמח
יב ע"א07 שתי טעיות טעה יואב באותה שעה וכו' בהא נמי מיטעא טעה וכו' אוצרות חיים - אישים ח"ג עמ' תמו
יב ע"א07 שתי טעיות טעה יואב וכו' עיוני רש"י שמות ח"ב עמ' מט, נ
יב ע"א10 ולא מעל מזבחיטוב טעם שמות עמ' קסו
יב ע"א10 סבור שקרנותיו קולטותרבנו בחיי עה"ת ח"ב עמ' רכ
יב ע"א13 אמר ר"ל שלש טעיות עתיד שרו של אדום לטעות צוף דבש (לוין) מאמר ח
יב ע"א13 ג' טעויות עתיד שרו של אדום לטעותאדיר במרום ח"ב פ' קה
יב ע"א13 ג' טעיות עתיד שרו של אדום לטעות נחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' ב אות ד
יב ע"א13 ג' טעיות עתיד שרו של עשיו לטעות ויגד יעקב עמ' פט
יב ע"א13 ג' טעויות עתיד שרו של רומי לטעות דכתיב מי זה בא מאדום חמוץ בגדים כו' רנת יצחק תליתאה ח"ב עמ' שח
יב ע"א13 הקב"ה נפרע קודם משר האומהמבוא התלמוד פכ"ד עמ' שכט
יב ע"א13 שרו של רומי, ברש"י אגרות ר' יצחק אלחנן עמ' קצז
יב ע"א13 עתיד שרו של עשו לטעות וכו'שפע חיים ח"א עמ' קפט
יב ע"א13 שלש טעויות עתיד שרו של אדום לטעות וכו' שאינה קולטת אלא אדם והוא מלאך באר יוסף (תשמא) ח"ג עמ' קעג
יב ע"א13 שלש טעיות וכו' וברש"י בית ישי (תשסד) דרשות עמ' צה
יב ע"א13 שלש טעיות עתיד שרו של אדום לטעות דברי יונה ח"א עמ' רצו
יב ע"א13 שלש טעיות עתיד שרו של אדום לטעות שמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' קנד
יב ע"א13 שלש טעויות יטעה מלאך המות לע"ל באר שרים במדבר פ' מסעי דרוש ג אות א
יב ע"א14 ההבדל בין בצר לבצרהאדיר במרום ח"ב פ' קח
יב ע"א14 שרו של אדום יגלה לבצרה עיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תצח
יב ע"א15 בצרה קולטת כבצרמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 28
יב ע"א17 לחיים ניתנו ולא לקבורה עיוני רש"י במדבר עמ' תקצה
יב ע"א20 כאן לקלוט כאן לדור משנת חיים במדבר עמ' תקסד
יב ע"א20 ערי מקלטקרן פני משה ח"א עמ' קעב
יב ע"א23 מצוה ביד גואל הדם וכו' לקוטי שיחות חכ"ד עמ' 111
יב ע"א23 מצוה ביד גואל הדם ורשות ביד כל אדם עיוני רש"י במדבר עמ' תרז
יב ע"א23 מצוה ביד גואל הדם ורשות ביד כל אדם וכו' צמח דוד (סקאליע) עמ' רסא
יב ע"א24 רשות ביד גואל הדם כו' ברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' קצו
יב ע"א25 ורצח גואל הכתב והקבלה ויקרא פכ"ב פסוק ז, דברים פכ"א פסוק יב
יב ע"א26 מכאן שרשות ביד גואל הדםאהל שלמה (סגל) בראשית עמ' קיב
יב ע"א31 מנין לסנהדרין שראו באחד חקל יצחק (תשסג) עמ' תקנ, תקנא
יב ע"א39 תני חדא אב שהרג בנו נעשה לו גואל הדם וכו' אשר ליהודה עמ' קא
יב ע"א39 תני חדא אב שהרג בנו נעשה לו גואל הדם, רש"י ד"ה ה"ג נחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' ד אות ג
יב ע"א44 אילן שהוא עומד בתוך התחום ונופו נוטה חוץ לתחום מצווה ועושה ח"ב עמ' תרלט
יב ע"א44 בן הבן נעשה גואל הדם אזקנו אור אברהם - תלמוד תורה עמ' טו
יב ע"א46 בתר נוף או בתר העיקר מפניני הרב עמ' שצז
יב ע"א50 בירושלים הלך אחר הנוף ס' הזכרונות (ר' צדוק) סי' ז (עמ' 148)
יב ע"א רש"י - ראיה דאין בן בנו מחויב בכיבוד זקנו מצווה ועושה ח"ב עמ' קס
יב ע"א רש"י - בן הבן אינו חייב בכבוד זקינו אור אברהם - רות עמ' רפה
יב ע"א רש"י ד"ה הכי - אין חיוב בכבוד אבי אביו אור אברהם בראשית עמ' ש
יב ע"א רש"י ד"ה שרו של רומי בית ישי (תשסד) דרשות עמ' קא
יב ע"א תוס' - אויר ירושלים באר ראי (רוזן) אגדה סי' יא אות ד
יב ע"א תוס' ד"ה אילן בית ישי (תשסד) דרשות עמ' תסה
יב ע"ב19 גולה משכונה לשכונהס' ג' תמוז תשנד עמ' ריד
יב ע"ב19 הרג באותה העיר גולה משכונה לשכונה באר משה (אפשטיין) במדבר עמ' תשעו
יב ע"ב20 בן לוי גולה דברי הרב עמ' רלב
יב ע"ב21 ושמתי לך וכו' בחייך מקום ממקומך וכו' נועם אליעזר שמות דף קצו ע"ב
יב ע"ב21 ושמתי לך מקום ושמתי לך בחייך וכו' מלמד שהיו ישראל מגלין במדבר למחנה לויה באר יוסף (תשמא) ח"ג עמ' קעא-קעב
יב ע"ב22 מקום ממקומךבית ישראל (טויסיג) תנינא ח"ב עמ' קמז
יב ע"ב22 מקום ממקומך, וברש"י גבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' רג
יב ע"ב24 מחנה לויה קולטתלקוטי שיחות חל"ט עמ' 20
יב ע"ב28 כיוצא בו רוצח שגלה וכו' שנאמר וזה דבר הרוצח של"ה (תשנז) - שער האותיות אות ק ס"ק כד
יב ע"ב28 רוצח שגלה ורצו אנשי העיר לכבדו יאמר להם רוצח אני צפנת פענח (תשסו) עמ' קנט
יב ע"ב28 רוצח שגלה כו' ורצו אנשי העיר לכבדו וכו' תורת מנחם ח"ג עמ' 287, 308
יב ע"ב30 אסור לכבד רוצח דברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' קמא
יב ע"ב רש"י ד"ה רב אשישם משמעון (שפירא, תשכה) עמ' קטז
יב ע"ב ריטב"א - מחנה לויה במדבר היה נחשב למקום אחד גור אריה שמות פ"ל הערה 47
יג ע"א01 אם היו מעלים שכר ללויים ברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' קמט
יג ע"א01 מעליו היו שכר ללוים משנת חיים דברים עמ' שז
יג ע"א01 מעלים היו שכר ללויים לקוטי שיחות חכ"ה עמ' 93
יג ע"א01 מעלים היו שכר ללוים וכו' משנת חיים במדבר עמ' תקנט, תקסג
יג ע"א01 פלוגתא דר"י ור"מ אי מעלין הרוצחים שכר ללויים ברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' עז
יג ע"א03 חוזר לשררה שהיה בה דברי ר' מאיר צוף דבש (לוין) מאמר ג
יג ע"א03 חוזר לשררותו חקל יצחק (תשסג) עמ' תפז
יג ע"א03 רוצח חוזר לשררה שהיה בה צפנת פענח (תשסו) עמ' קס
יג ע"א04 אינו חוזר, רש"י - אם היה נשיא או ראש בית אב ראשית דעת (קורח) סי' ל
יג ע"א06 לכם לכל צרכיכם (ותוס' ד"ה לכם) לקוטי שיחות חכ"ה עמ' 94
יג ע"א09 מחלוקת בארבעים ושתים דמר סבר ועליהם תתנו כי הנך, לקליטהבית ישראל (טויסיג) תנינא ח"ב עמ' קמז
יג ע"א15 ושב אל משפחתו וכו', וכן בגולה וכו' דברי ברוך ח"ב סי' לה אות ה
יג ע"א16 למשפחתו הכתב והקבלה ויקרא פכ"ה פסוק מא
יג ע"א25 אלו הן הלוקין הבא על אחותו תיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' תנז
יג ע"א25 אלו הן הלוקין הבא על הנתינה גור אריה דברים פכ"ח אות ו
יג ע"א25 ואלו הן הלוקין הבא על אחותו וכו' דרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' צב
יג ע"א29 גרושה וחלוצה אינו חייב אלא אחת (ותוס' - שאינו לוקה אלא ל"ט מלקות דאורייתא, ולא מכת מרדות וכו') תורת מנחם חכ"ד עמ' 113
יג ע"א29 גרושה וחלוצה אינו חייב אלא משום אחתמאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף קג ע"ב
יג ע"א30 והבא אל המקדש טמא ס' הזכרונות (ר' צדוק) סי' ז (עמ' 151)
יג ע"א35 כמה יאכל מן הטבל ויהא חייב וכו' ברית שלום (תעח) דף קלז ע"ד
יג ע"א35 כמה יאכל מן הטבל ויהא חייב וכו' ברית שלום (תשסח) עמ' תתפז
יג ע"א38 חייבי כריתות קתני שמחה לאיש דף כג ע"ב
יג ע"א רש"י ד"ה נתינה תיבת גמא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' רנח
יג ע"א תוס' ד"ה אלו משנת חיים ויקרא עמ' רמא
יג ע"ב02 חיי"כ ישנו בכלל מלקות מ'ברכת שלמה חו"מ עמ' יח [הלכה]
יג ע"ב02 חייבי כריתות וכו' אם עשו תשובה ב"ד של מעלה מוחלין להן לקוטי שיחות חל"ט עמ' 205
יג ע"ב02 חייבי כריתות וכו' אם עשו תשובה ב"ד של מעלה מוחלין להן תורת מנחם חנ"ו עמ' 18
יג ע"ב02 חייבי כריתות וכו' שאם עשו תשובה בי"ד של מעלה מוחלין להן לקוטי שיחות ח"ט עמ' 111, חכ"ח עמ' 95
יג ע"ב02 חייבי כריתות ישנו בכלל מלקות ארבעים יציב פתגם על התורה עמ' ע
יג ע"ב02 חייבי כריתות ישנן בכלל מלקות ארבעים המאור הגדול (גר"א) עמ' שסז
יג ע"ב03 תשובה מועילה בבי"ד של מעלה ולא בבי"ד של מטה באר הגולה (הרטמן) באר ב הערה 145
יג ע"ב03 תשובה מועילה לבטל מיתה ביד"ש גור אריה שמות פ"ל הערה 209
יג ע"ב04 חייבי מיתות ב"ד וכו' שבט מישראל (פרידמן) ח"א עמ' רצט
יג ע"ב05 אין בי"ד של מטה מוחלין להן לקוטי שיחות ח"ט עמ' 111, 106
יג ע"ב05 אם עשו תשובה אין ב"ד של מטה מוחלין להם נתיב התשובה עמ' כו הערה 4
יג ע"ב05 אם עשו תשובה אין ב"ד של מטה מוחלין להםהכתב והקבלה דברים פכ"א פסוק כב
יג ע"ב05 ב"ד של מטה אין מוחליןחלק יעקב (קנטור) דרוש א
יג ע"ב05 בב"ד של מטה לא מועילה תשובה גור אריה שמות פ"ל הערה 210
יג ע"ב07 חייבי כריתות בכלל היו וכו'טוב ירושלים דברים פכ"ה פסוק א
יג ע"ב08 אין חייבי כריתות בכלל מלקות ארבעים גור אריה דברים פכ"ג הערה 23
יג ע"ב15 וכאן כתיב ונשמרת לב אליהו (תשסה) ויקרא-דברים עמ' שה
יג ע"ב17 השמר אינו אלא לא תעשה נחלת שמעון (אשכנזי) בחקותי נז
יג ע"ב17 השמר הוא לאו גנזי צדיקים (תשסב) עמ' מז
יג ע"ב17 השמר פן ואל אינו אלא לא תעשה בארות המים (תשסט) עמ' טז, רלג, רנה
יג ע"ב17 השמר פן ואל אינו אלא לא תעשה צפנת פענח (תשסו) עמ' עז
יג ע"ב17 כל מקום שנא' השמר פן ואל אינו אלא לא תעשהשערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר כז
יג ע"ב17 כל מקום שנאמר "השמר" אינו אלא לא תעשה באר הגולה (הרטמן) באר א הערה 98
יג ע"ב17 כל מקום שנאמר השמר פן ואל אינו אלא לא תעשה נחמד ונעים (תשסח) לקוטי אמרים אות קנד
יג ע"ב17 כל מקום שנאמר השמר פן ואל אינו אלא לא תעשהראשית חכמה (תשמד) - ענוה פרק ב אות ג
יג ע"ב17 כל מקום שנאמר השמר פן ואל הרי זה לא תעשה זכרון אליעזר עמ' קנ
יג ע"ב19 דומיא דלאו דחסימה עטרת חן ח"ב עמ' קנא
יג ע"ב19 כל מה שדומה ללאו דחסימהמוסר המקרא והתלמוד עמ' לז
יג ע"ב19 לאו הניתק לעשהמשפט כהן רפו-רפז
יג ע"ב19 לאו שניתק לעשה הכתב והקבלה דברים פכ"ה פסוק א
יג ע"ב19 לאו שניתק לעשה עיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תרסא
יג ע"ב19 לאו שניתק לעשה נמי מדבר קדמות (תשסח) עמ' קעז
יג ע"ב19 לעשות דגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' שב
יג ע"ב20 השתא דאתית להכי גור אריה שמות פכ"א הערה 562
יג ע"ב22 חייבי מיתה ומלקות קים ליה בדרבה מיניה חכמת התורה בא עמ' קנט
יג ע"ב24 מי שנתחייב מיתה וממון פטור מן הממון משום קם ליה בדרבה מיניה לחמי תודה דף ה ע"א
יג ע"ב39 רק מה שמסור לב"דבנין אפרים עמ' קו [הלכה] {לכן אין קלב"מ בכופר}
יג ע"ב41 לאו הניתן לאזהרת מב"ד כללי המצות (צפת תשנב) עמ' 125
יג ע"ב44 לעונש כרת לא בעי אזהרה גור אריה שמות פ"ל הערה 247, ויקרא פי"ז הערה 2, דברים פי"ב הערה 92
יג ע"ב44 עשה של פסח יש בו כרת גור אריה ויקרא פי"ד הערה 83
יג ע"ב45 בפסח ובמילה ליכא קרבן משום דלית בהו לאו גור אריה ויקרא פי"ט אות כה
יג ע"ב45 דבר שאין בו לאו אלא עשה אע"ג שיש בו כרת אין בו חטאת גור אריה ויקרא פ"ד אות א
יג ע"ב45 לחיוב קרבן לא בעי אזהרה גור אריה ויקרא פ"ה הערה 128
יג ע"ב45 קרבן ל"צ אזהרה ברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' פח
יג ע"ב45 קרבן לא בעי אזהרה ברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' לה
יג ע"ב תוס' ד"ה גרושה ורש"י תיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' תפה, ח"ב עמ' רמב
יג ע"ב תוס' ד"ה רבי יצחק תיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' קיב, תנא
יג ע"ב מלחמות ה' - אין כרת פוטר מלקות כי שניהם אחדבנין אפרים עמ' קז [הלכה]
יד ע"א ולמה יצאת כרת באחותו וכו'טוב ירושלים ויקרא פ"כ פסוק ט
יד ע"א רשיעא בר רשיעאשפע חיים ח"ו עמ' סז
יד ע"א אמר ר"ע שאלתי את רבן גמליאל ורבי יהושע באיטליז של עימאום שהלכו ליקח בהמה למשתה בנו של ר"ג ישמרו דעת עמ' שנט
יד ע"א ואין עונשין מן הדין תיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' תנ
יד ע"א אין עונשין מן הדין גור אריה דברים פל"ג הערה 25
יד ע"א תוס' ד"ה ההואבנין אפרים עמ' מ [הלכה]
יד ע"א תוס' ד"ה לאפוקי גור אריה ויקרא פ"ד הערה 4
יד ע"ב10 לשון מדוה משמרת איתמר (תשסז) עמ' תרמט
יד ע"ב14 אסור לכה"ג לבוא למקדש כשהוא טמא גור אריה ויקרא פכ"א הערה 174
יד ע"ב15 אזהרה לטמא הבא אל המקדש גור אריה ויקרא פ"ו הערה 15
יד ע"ב15 את משכן ה' טימא ונכרתה הנפש ההיא גור אריה ויקרא פי"ד הערה 78
יד ע"ב15 חיוב כרת לטמא שנכנס למקדש במזיד גור אריה ויקרא פ"ה הערה 18
יד ע"ב17 טמא שאכל את הקודש צוף דבש (לוין) מאמר ג הג"ה אמרי נעם
יד ע"ב19 אזהרה לאוכל בטומאה גור אריה במדבר פי"ח הערה 53
יד ע"ב19 אזהרה מנין הכתב והקבלה ויקרא פי"ב פסוק ד
יד ע"ב19 אשכחן עונש אזהרה מנין תורת יחיאל בראשית עמ' לב
יד ע"ב19 בכל קדש לא תגע - מחלוקת במה נאמרבנין אפרים עמ' קפז [הלכה]
יד ע"ב24 לא תגע לרבות את התרומה גור אריה ויקרא פי"ב אות ח
יד ע"ב29 איסור נגיעה מ'לא תגע'בנין אפרים עמ' קעח [הלכה]
יד ע"ב42 לאו שקדמו עשה לוקין עליו לחמי תודה דף יא ע"א
יד ע"ב42 כל ל"ת שקדמו עשה לוקין עליו זכרון דברים (תשנט) עמ' קפב
יד ע"ב42 כל ל"ת שקדמו עשה לוקין עליו א"ל אמרת א"ל לא וכו' הבא למקדש טמא חמודי צבי מועדים עמ' רפ, תסט
יד ע"ב תוס' הכתב והקבלה ויקרא פי"ב פסוק ד
טו ע"א01 א"ל אמרת תתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' רג, ח"ב עמ' מ
טו ע"א02 האלקים אמרה וכתיבא ותנינא דרשות לחם שלמה עמ' קצד
טו ע"א06 אונס שגירש וכו' מחזיר ואינו לוקה זכרון דברים (תשנט) עמ' קעט
טו ע"א34 והא לא דמי ללאו דחסימה עיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תרסד
טו ע"א36 לאו הניתק לעשה אין לוקין עליו לקוטי תורה (ויז'ניץ, תשסו) עמ' רנ
טו ע"א36 לאו הניתק לעשה אם עבר על הלאו יכול לתקנו בקיום העשה קרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' קי
טו ע"א38 ביטלו ולא ביטלומאורות נריה אלול ותשרי עמ' 32
טו ע"א38 קיימו ולא קיימו או ביטלו וכו' ובריטב"א תיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' שפא
טו ע"א רש"י ד"ה ההוא לנתוקי לאו הוא דאתי עיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תרסג
טו ע"א רש"י ד"ה הניחא דגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' שב
טו ע"א תוס' ד"ה הניחא תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' ע
טו ע"א תוס' ד"ה תנינאעולת חודש ח"ג מאמר קנב, קנז
טו ע"ב ביטלו ולא ביטלואמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' תפז
טו ע"ב בהתראת ספק קא מיפלגילב המשפט ח"ב שיעור ד [הלכה]
טו ע"ב התראת ספק לא שמה התראה לחמי תודה דף קפז ע"א
טו ע"ב תוס' ד"ה במאישופרא דישראל (תשסו) עמ' שט
טז ע"א07 בא הכתוב ליתן עשה אחר לא תעשה לומר שאין לוקין עליו דרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' צא
טז ע"א12 לאו שאין בו מעשה גור אריה בראשית פ"כ הערה 10
טז ע"א12 לאו שאין בו מעשה כללי המצות (צפת תשנב) עמ' 124
טז ע"א23 לאו שיש בו מעשה לוקין עליושערי תשובה שער ג אות עה
טז ע"א23 כל האזהרות שבתורה לאו שאין בו מעשה אין לוקין עליו. חוץ מנשבע ומימר ומקלל את חבירו בשםשערי תשובה שער ג אות מה
טז ע"א24 לאו שאין בו מעשה אין לוקין עליו בנין שאול עמ' קלח
טז ע"א24 לאו שאין בו מעשה אין לוקין עליושערי תשובה שער ג אות כו
טז ע"א24 שאין בו מעשה אין לוקין עליו חוץ מן הנשבע וכו' והמקלל את חבירו בשםשערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר כו, מה, מו
טז ע"א29 הנוטל אם על הבנים וכו' משלח ואינו לוקה וכו'שערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר כד
טז ע"א29 שילוח הקן הכתב והקבלה דברים פכ"ב פסוק ו
טז ע"א30 אם לוקה על אי שילוח הקן בי חייא ח"ב עמ' שכו
טז ע"א41 נדר שהודר כו' ע"ד רבים אין לו הפרה תורת מנחם חנ"א עמ' 351
טז ע"א41 על דעת רבים, וברש"יטוב טעם במדבר עמ' קעה
טז ע"א43 עון הגזל הוא לאו הניתק לעשה כד הקמח (מישור) עמ' פג
טז ע"א46 משכן את הגר כו' ומת הגר זכרון דברים (תשנט) עמ' קפב
טז ע"א רש"י - עשה מעיקרא משמע אור האורות עמ' ק
טז ע"א רש"י - צריך התראה בשעת עיקר האיסור, וריטב"אבנין אפרים עמ' עז [הלכה]
טז ע"ב14 כי הא דההוא מקרי דרדקי דהוה פשע בינוקי נחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' יג אות י
טז ע"ב18 ביניתא בי כרבא נטריקן (תשעד) עמ' פ {צורת דג ביבשה אסור ובמים סימן טהרה }
טז ע"ב18 האי מאן דאכיל ביניתא כו' ובראשונים ברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' ריב
טז ע"ב18 מאן דאכל ביניתא דבי כרבא לוקה משום שרץ השורץ על הארץ ברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' קיא
טז ע"ב21 פוטיתא לוקה ארבעהברכת מועדיך לחיים ח"ב דף פו ע"ד [שיט ע"א ד"ה ואפשר]
טז ע"ב22 נמלה לוקה חמשה וכו' יסוד ושורש העבודה שער הבכורות פ"ד
טז ע"ב22 תולעים ה' מלקיותרוח חיים (חיד"א) עמ' קפה
טז ע"ב23 אכל צרעה וכו' ערבי נחל (תשסד) עמ' תתקכט
טז ע"ב24 אמר רב אחאי המשהה את נקביו עובר משום לא תשקצו של"ה (תשנז) - מס' חולין אות קפג
טז ע"ב24 המשהה את נקביו עובר משום בל תשקצו את נפשתיכםשערי תשובה שער ג אות צג, סה"י אות סח
טז ע"ב24 המשהה את נקביו עובר משום לא תשקצו באר הגולה (הרטמן) באר ב הערה 29
טז ע"ב24 המשהה את נקביו עובר משום לא תשקצו דרך חיים (לונזאנו) עמ' רנ
טז ע"ב24 המשהה את נקביו עובר משום לא תשקצוראשית חכמה (תשמד) - קדושה פרק ה אות יא
טז ע"ב24 המשהה נקביו עובר משום בל תשקצו עמוד העבודה (תשעג) דרוש שני למסירת נפש ח, ט
טז ע"ב24 המשהה נקביו עובר משום בל תשקצו שפת אמת (ברעזאן, תשסח) עמ' שעח
טז ע"ב24 המשהה נקביו עובר משום בל תשקצואור הצבי עמ' 148
טז ע"ב24 המשהה נקביו עובר משום לא תשקצו כד הקמח (מישור) עמ' עז
טז ע"ב24 המשהה נקביו עובר על איסור בל תשקצו מצווה ועושה ח"ב עמ' תשס
טז ע"ב24 שלא ישהה נקביו וכו' שלא יעבור על בל תשקצו אורחות צדיקים שער זריזות עמ' צד
טז ע"ב26 האי מאן דשתי בקרנא דאומנא קא עבר משום לא תשקצוראשית חכמה (תשמד) - קדושה פרק ה אות יא, קדושה פרק טז אות לג
טז ע"ב26 האי מאן דשתי וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"א עמ' ס
טז ע"ב26 לא ישתה ולא יאכל בכלים מאוסיםאורחות צדיקים שער גאוה עמ' יב
טז ע"ב33 אכל טבל של מעשר עני לוקה חמודי צבי מועדים עמ' תעד
טז ע"ב33 אמר רב אכל טבל של מעשר עני לוקה של"ה (תשנז) - שער האותיות אות ק ס"ק קלב
טז ע"ב33 הטבל הכתב והקבלה דברים פי"ד פסוק כב
טז ע"ב רש"י הכתב והקבלה דברים פי"ב פסוק יז
טז ע"ב רש"י ד"ה צרעה משנת חיים בראשית עמ' קלח
טז ע"ב רש"י ד"ה צרעה משנת חיים שמות בריש הספר
טז ע"ב תוס' ד"ה ריסק בי חייא ח"ב עמ' כד
טז ע"ב תוס' ד"ה ריסק וכו' ואחד חי, פירושו שלם באר משה (אפשטיין) שמות עמ' תתעה, דברים עמ' קיח
יז ע"א16 בריית נשמה הכתב והקבלה ויקרא פי"א פסוק מב
יז ע"א17 ר' שמעון ס"ל כ"ש למכות כנסת יחזקאל (פאנעט) דרושים עמ' צב
יז ע"א17 ר"ש ס"ל כ"ש למלקות ויגד יעקב עמ' תקמ, תקמא, תקמג, תקמד
יז ע"א27 ותרומת ידך אלו ביכורים גור אריה שמות פי"ב הערה 357
יז ע"א27 ותרומת ידך אלו בכורים באר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' עא, דברים עמ' תז
יז ע"א27 ותרומת ידך אלו בכורים של"ה (תשנז) פרשת ראה אות א
יז ע"א30 ונדבותיך זו תודה ושלמים וכו' לא בא הכתוב אלא לאוכל בתורה ובשלמים לפני זריקה שהוא לוקה של"ה (תשנז) פרשת ראה אות א
יז ע"א32 איסור אכילת קדשים לפני זריקהבנין אפרים עמ' קצב [הלכה]
יז ע"א32 האוכל בתודה ובשלמים לפני זריקה שהוא לוקה - רש"י אור אברהם ברכות עמ' רסה
יז ע"א35 זר שאכל מבשר בכור לאחר זריקה עיוני רש"י דברים ח"א עמ' שא
יז ע"א רש"י ד"ה זו דברי ר"ע נחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' לח אות יח
יז ע"א רש"י - והבשר תאכל, איסור עשה לאכול הבשר קודם זריקה רנת יצחק תליתאה ח"ב עמ' רל
יז ע"א תוס' הכתב והקבלה ויקרא פי"א פסוק מב
יז ע"ב02 אימא דתלד כרבי שמעון תלד פרדס המלך (תשסט) אות שצב
יז ע"ב02 אמר רבא דילידא אימיה כרבי שמעון תיליד תורה בציון עמ' רסט
יז ע"ב02 דילדה אמיה כר"ש תלד זכות ישראל - עשר עטרות פרק ג אות לו
יז ע"ב02 דילידא אימיה כר' שמעון תיליד, ורש"י - כל שאמו וכו' לקוטי שיחות חל"ז עמ' 121
יז ע"ב02 דילידא אימיה כר"ש תיליד אמרי נועם (מועדים) סי' א לל"ג בעומר
יז ע"ב02 דילידא אימיה כר"ש תיליד ואי לא לא תיליד מדבר קדש מועדים ח"ב עמ' שפח
יז ע"ב02 דילידא אמא כר' שמעון תלידטללי אורות עמ' סא
יז ע"ב21 אין מזהירין מה"ד גור אריה דברים פי"ב הערה 140
יז ע"ב21 אין מזהירין מן הדין גור אריה שמות פכ"א הערה 563, פל"ד הערה 25, ויקרא פכ"ז הערה 11, דברים פכ"ג אות ד
יז ע"ב21 אין מזהירין מן הרין גור אריה ויקרא פי"א אות ז
יז ע"ב21 אם עונשין מן הדין בגילוי מילתאחכמת התורה בראשית עמ' רס
יז ע"ב21 אפילו למ"ד עונשין מן הדין אין מזהירין מן הדין מחשבות חרוץ סי' ו (עמ' 38)
יז ע"ב21 אפילו למ"ד עונשין מן הדין אין מזהירין מן הדיןאיש צעיר דף כג ע"א
יז ע"ב תוס' ד"ה איסורא עיוני רש"י דברים ח"א עמ' שג
יח ע"א ולילקי נמי משום וזר לא יאכל וגו' ה"מ היכי דלכהנים חזי ברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' מה
יח ע"א בשר קדשים שיצא חוץ למחיצתו נאסר אור אברהם - רות עמ' קפד
יח ע"א בשר קודש שיצא חוץ למחיצתו נאסר אור אברהם שמות עמ' קעח
יח ע"א קדשים כיון שיצאו חוץ למחיצתן נפסלו פנקסי הראי"ה ח"א עמ' ריח
יח ע"א כיון שיצא בשר חוץ למחיצתו נעשה כטריפה לקוטי שיחות חל"ב עמ' 42
יח ע"א בשר קודש שיצא חוץ לעזרה המאור הגדול (גר"א) עמ' תרלו
יח ע"א ה"מ היכא דלכהנים חזי ברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' קב-קג
יח ע"א רש"י - לאו שבכללות אין לוקין עליו מנחת מחבת ח"א עמ' רב
יח ע"א רש"י הכתב והקבלה דברים פי"ב פסוק יז
יח ע"ב05 כליל תהיה לא תאכל אור אברהם ויקרא עמ' סד, עה
יח ע"ב11 לאו הבא מכלל עשה כללי המצות (צפת תשנב) עמ' 126
יח ע"ב17 אמר רב גידל אמר רב זר שאכל מחטאת ואשם לפני זריקה וכו' אלא אי איתמר וכו' לפני זריקה פטור של"ה (תשנז) תושבע"פ אות קצז
יח ע"ב27 הפריש ביכורים קודם לחג עיוני רש"י שמות ח"ב עמ' רכד, רכה
יח ע"ב תוס' ד"ה ומאן גור אריה דברים פכ"ו הערה 99
יח ע"ב תוס' ד"ה כל שבקדש תתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' ריג
יח ע"ב ריטב"א עיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תשטו
יט ע"א01 ביכורים חייבים עליהם משיראו פני הבית עיוני רש"י דברים ח"א עמ' שב
יט ע"א01 ביכורים מאימת חייב עליהן משיראו פני הבית, ובראשונים ברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' קכח
יט ע"א01 בכורים חייבין עליהן מיתה וחומש משיראו פני הבית אור אברהם דברים עמ' רסז
יט ע"א01 חיוב מיתה וחומש כשיראו פני הבית אור אברהם - מסכת מגילה עמ' שצ
יט ע"א01 משיראו פני הבית ובראשונים ברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' רכח
יט ע"א09 רבי ישמעאל אומר יכול יעלה אדם וכו' של"ה (תשנז) - שער האותיות אות ק ס"ק קכג
יט ע"א23 כיון דאיכא בכורי הגר דבעי למימר אשר נשבע ה' לאבותינו נחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' ז אות יא
יט ע"א23 כיון דאיכא גר דבעי למימר אשר נשבעת לאבותינו ולא מצי אמר אתי שפיר כר' יהודה רב ייבי (תשסט) ח"א עמ' רלו
יט ע"א23 הגר מביא ואינו קורא אור אברהם דברים עמ' רסט
יט ע"א24 ולא מצי אמר לא פסיקא ליה גור אריה דברים פכ"ו הערה 104
יט ע"א28 קדושה ראשונה קידשה לשעתה חקל יצחק (תשסג) עמ' שלג
יט ע"א28 קדושה ראשונה קידשה לשעתה וקידשה לעתיד לבא לחמי תודה דף קפד ע"א
יט ע"א28 שקדושה ראשונה קדשה לשעתה ולעתיד לבא לקוטי מאמרים עמ' 211, דובר צדק עמ' 194, ס' הזכרונות (ר' צדוק) סי' ז (עמ' 42), צדקת הצדיק סי' רלא
יט ע"א30 קידשה לשעתה ולא קידשה לעתיד לבוא צמח דוד (סקאליע) עמ' קעג
יט ע"ב מנין למע"ש וכו' אפי' פסיעה אחת חוץ לחומה וכו' שנטמא שפודין אותו וכו'הכתב והקבלה דברים פי"ד פסוק כד
יט ע"ב מנין למע"ש טהור שפודין אותו אפי' פסיעה אחת חוץ לחומה עיוני רש"י דברים ח"א עמ' שסה
יט ע"ב אפי' בפסיעה אחת חוץ לחומה כו' לקוטי שיחות חל"ד עמ' 76
יט ע"ב ההוא סבא מצווה ועושה ח"א עמ' תקנד
יט ע"ב רש"י ד"ה ה"ג והיכן מוזהר נחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' ח אות כח
יט ע"ב תוס' ד"ה אמר - ליכא לאו אבל עשה איכא דכתיב וצרת הכסף בידך וכו': לקוטי שיחות חל"ד עמ' 76
כ ע"א19 לאחר שהעלה המעשר שני לירושלים אינו יכול לפדותו ולאכלו חוץ לירושלים גור אריה שמות פי"ב הערה 355
כ ע"א19 מחיצה לקלוט דרבנן לחמי תודה דף קפה ע"א, קפה ע"ב
כ ע"א23 למה לא חשיב במשנה הלאו דלא ילבש גברלקוטי שיחות חכ"ז עמ' 375
כ ע"א25 ה' שריטות וה' קריחות וכו' מגן דוד (טאלנא, תשס) עמ' רכח
כ ע"א25 שרט וכו' חמש שריטות על מת חייב על כל אחת ואחת אוצר המאמרים (תשסא) עמ' מו
כ ע"א26 ועל הזקן שתים מכאן ושתים מכאן ואחת מלמטה ס' הזכרונות (אבוהב) עמ' קסז
כ ע"א26 מגלח פאת זקן לוקה ה' מלקיותרוח חיים (חיד"א) עמ' מ, קמד, ריא
כ ע"א26 על הזקן שתים מכאן ובו', וברש"י ס' הזכרונות (אבוהב) עמ' קסו
כ ע"א26 על הזקן שתים מכאן ושתים מכאן ואחת מלמטה לב דוד (תשסט) עמ' צח
כ ע"א28 ואינו חייב אלא בתער גבורות אליהו יו"ד סי' יז, נו-נז
כ ע"א30 חייב על כל קרחה וקרחה ועל כל שריטה ושריטה משנת רבי אהרן - מאמרים (תשמב) ח"א עמ' קנא
כ ע"א33 בין עיניכם לאו דוקא הכתב והקבלה דברים פי"ד פסוק א
כ ע"ב04 סך אצבעותיו נשאבנין אפרים עמ' קיח [הלכה]
כ ע"ב06 כמה שיעור קרחה וכו' נזר הקדש ח"ב עמ' תקצב
כ ע"ב21 ומודים חכמים לר"א במלקט לבנות מתוך שחורות, רש"י נחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' יז אות א
כ ע"ב25 פאת ראשו סוף ראשו גור אריה ויקרא פי"ט הערה 277
כ ע"ב27 אחד המקיף הכתב והקבלה דברים פכ"ה פסוק ד
כ ע"ב27 אחד המקיף ואחד הניקף וזאת התורה עמ' קעג
כ ע"ב28 ואחד הניקף לוקה וכו' דמסייע וכו', וברש"י ר"ה דאמר עטרת חן ח"ב עמ' קמח, קנ
כ ע"ב29 דאמר לך מני, ריב"ן - מדאפקיה בל' רביםפירושי ראשונים
כ ע"ב31 במקיף לעצמו ס' הזכרונות (אבוהב) עמ' קע
כ ע"ב32 ניקף לוקה במסייע ס' הזכרונות (אבוהב) עמ' קסח
כ ע"ב34 ואיזהו סוף זקנו שבולת זקנו אור תורה השלם (מזריטש) סי' תלג
כ ע"ב34 ואיזהו סוף זקנו שבולת זקנומגיד דבריו ליעקב (ממזריטש) - לקוטי אמרים סי' קכט, אור תורה סי' תלג
כ ע"ב35 ושרט שמחה לאיש דף קב ע"ב
כ ע"ב36 השורט על ביתו שנפל ועל ספינתו שאבדה בים פטור גור אריה דברים פי"ד הערה 25
כא ע"א01 גדידה ושריטה אחת הוא גור אריה דברים פי"ד אות א
כא ע"א01 שריטה וגדידה אחת היא הכתב והקבלה דברים פי"ד פסוק א
כא ע"א04 שריטה ביד גרידה בכלי עיוני רש"י דברים ח"א עמ' שמז
כא ע"א08 דרכם של עובדי ע"ז לעשות גדירה בכלי גור אריה דברים פי"ד הערה 36
כא ע"א08 עובדי כוכבים היו מתגודדים בחרבות תפארת ישראל (הרטמן) עמ' תרנא הערה 72
כא ע"א12 ופאת זקנם הכתב והקבלה ויקרא פכ"א פסוק ה
כא ע"א17 הכותב כתובת קעקע וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"א עמ' מט
כא ע"א17 כתב אפי' לשמים ולא קעקע קעקע ולא כתב אינו חייב עד שיכתוב ויקעקע כד הקמח (תשנו) עמ' קצח
כא ע"א17 כתב ולא קעקע קעקע ולא כתב אינו חייב עד שיכתוב ויקעקע כד הקמח (מישור) עמ' תצא
כא ע"א24 אסור לו לאדם שיתן אפר מקלה על גבי מכתו מפני שנראית ככתובת קעקע של"ה (תשנז) פרשת קדושים אות סח בהגה"ה
כא ע"א30 אם יאמרו לנזיר אל תשתה יין והוא שותה עובר על כאו"אשערי תשובה אגה"ת אות מה
כא ע"א30 אמרו לו אל תשתה אל תשתה והוא שותה וכו'שערי תשובה (עם שערי חיים) שער ראשון מאמר ז
כא ע"א30 נזיר שהתרו בו על כל שתיה ושתיה חייב על כל אחת ואחת גור אריה שמות פל"ד הערה 120
כא ע"א35 אמרו לו אל תלבש אל תלבש והוא פושט, ולובש חייב על בל אחת ואחת דברי חיים על התורה (תשנט) עמ' שט
כא ע"א35 והוא פושט ולובש, ובגמ' תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' פז
כא ע"א רש"י ד"ה ת"ל לקוטי שיחות חכ"ז עמ' 373
כא ע"א תוס' - השורט בכלי היכא דהוי דרך עבודתה בכן חייב מיתה והיכא דלא הוי דרך עבודה חייב מלקות רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תצ-תצא
כא ע"ב01 יש חורש הכתב והקבלה דברים פכ"ה פסוק ב
כא ע"ב01 יש חורש תלם א' וחייב עליו משום שמנה לאויןמאיר עיני חכמים מהדו"ג ח"ב דף שט, שי
כא ע"ב01 יש חורש תלם א׳ כללי המצות (צפת תשנב) עמ' 127
כא ע"ב01 יש חורש תלם אחדקול יעקב (שאול) לשונות הרמב"ם דף מה ע"ג
כא ע"ב01 יש חורש תלם אחד וחייב בח' לאוין ישא מדברותיך - מגילה עמ' קצב
כא ע"ב03 כהן ונזיר בבית הטומאה מבשרת ציון ח"ד עמ' שיט
כא ע"ב04 אף הלובש כלאים א"ל אינו השםמאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף נג ע"א, קטו ע"ב
כא ע"ב05 אינו השם וכו' לא הוא השם לקוטי שיחות חכ"ג עמ' 22
כא ע"ב07 לפשוט וללבוש הכתב והקבלה שמות פי"ב פסוק טו = דברים פכ"ב פסוק יא
כא ע"ב10 אפילו שהה וכו'טהרת יו"ט ח"י עמ' קנא
כא ע"ב13 החופה בכלאים לוקה א"ל ר' יוחנן לאו משנתנו וכו'מאיר עיני חכמים מהדו"ג ח"ב דף שט
כא ע"ב13 נמנו וגמרו החופה בכלאים לוקה לחמי תודה דף קפז ע"א
כא ע"ב23 המקיים כלאים לוקה הכתב והקבלה ויקרא פי"ח פסוק כב, פי"ט פסוק יט
כא ע"ב25 מ"ט דר"ע לא תזרע כלאים וכו' כלאים שדך לא הכתב והקבלה בראשית פי"ח פסוק י
כא ע"ב30 ולילקי נמי משום זורע ביו"ט וכו' לחמי תודה דף קפז ע"א
כא ע"ב30 ולילקי נמי משום זורע ביו"ט וכו' אין חילוק מלאכות ביו"טמאיר עיני חכמים מהדו"ג ח"ב דף שיא
כא ע"ב31 תנא קתני שמונה ואת אמרת תנא ושייר של"ה (תשנז) תושבע"פ אות קכ
כא ע"ב32 אסורי שבת ויום טוב ועונשיהם תפארת ישראל (הרטמן) עמ' תרכד הערה 92
כא ע"ב34 המבשל גיד בחלב ביו"ט לוקה חמש וכו' ומיירי שבישלו בעצי הקדש לחמי תודה דף קפז ע"ב
כא ע"ב רש"י ד"ה אי לא דברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' רמ
כא ע"ב תוס' - שזרע חטה ושעורה וחרצןבנין אפרים עמ' קיט [הלכה]
כא ע"ב נמוק"י ד"ה אפילו לא שהה, ריטב"א ד"ה אמר רב ביבי דברי חיים על התורה (תשנט) עמ' שט
כב ע"א06 המבשל או החורש בעצי אשרה לוקה בי חייא ח"ב עמ' רפג
כב ע"א06 ע"ז אסור בהנאה אור אברהם - מגילת אסתר עמ' צט
כב ע"א08 ולילקי נמי משום לא תביא משנת חיים דברים עמ' קעז
כב ע"א09 ולא תביא תועבה אל ביתך גור אריה בראשית פל"א הערה 39
כב ע"א09 לא תביא תועבה הכתב והקבלה דברים פ"ז פסוק כו
כב ע"א10 השורף עצי הקדש לוקה וכו' מבשרת ציון ח"ג עמ' רעג
כב ע"א10 כגון שבשלו בעצי הקדש תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' ריז
כב ע"א10 שבישלו בעצי הקדש משנת חיים דברים עמ' רכד
כב ע"א13 וליחשוב נמי הזורע בנחל איתןמאיר עיני חכמים מהדו"א ח"ג דף ה ע"ב
כב ע"א16 המוחק את השם וכו' אמרי פנחס השלם - ליקוטים - שער פרשיות ומועדים סי' כב
כב ע"א16 המוחק את השם וכו'שערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר קג
כב ע"א16 המוחק את השם עובר בלאו גור אריה דברים פי"ב הערה 38
כב ע"א16 וליחשיב נמי המוחק את השם ואזהרתיה מהכא וכו'טוב ירושלים דברים פי"ב פסוק ד
כב ע"א17 אזהרה למוחק את השם אמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) ראה ליקוטים אות א
כב ע"א17 אזהרה למוחק את השם משמרת איתמר (תשסז) עמ' תקסה
כב ע"א17 אזהרה למוחק את השםשערי תשובה שער ג אות קג
כב ע"א17 אזהרת מחיקת השם מלא תעשון כן לה' אלקיכם קומץ המנחה (צונץ) דרוש רג
כב ע"א21 המזיח החושן דרשות ר"י מסלוצק עמ' קפ
כב ע"א21 המזיח חושן מעל האפוד וזאת התורה עמ' קח
כב ע"א21 וליתני נמי המזיח את החשן דגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' קכב
כב ע"א21 מזיח חושן מעל האפוד גבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' רכז
כב ע"א22 והמסיר בדי ארון משנת חיים שמות עמ' רמה
כב ע"א26 הקוצץ אילנות טובות לוקה מבשרת ציון ח"ב עמ' סה
כב ע"א29 וליחשוב נמי כגון דאמר שבועה שלא אחרוש בין בחול בין ביו"ט וכו'מאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף כד ע"ב
כב ע"א30 מושבע ועומד מהר סיני אור חדש (הרטמן) הקדמה אות 4
כב ע"א33 נזירות שמשון לא שייך שאלה מגיד דבריו ליעקב (מביאלה, תשסד) עמ' קפא
כב ע"א34 האי תנא איסור כולל לית ליהמאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף נג ע"א, מהדו"ג ח"ב דף שיא
כב ע"א35 המרביע שור פסוה"מ משנת חיים דברים עמ' רמו
כב ע"א36 גוף אחר ועשאו הכתוב ב' גופים גור אריה דברים פי"ב הערה 166
כב ע"א36 המנהיג בשור פסולי המוקדשים לוקה שהרי גוף אחד הוא וכו' וברש"י באר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' קנד, רפג, תרמד, דברים עמ' עתר
כב ע"א37 המלקות ארבעים חסר אחתשערי תשובה שער ג אות עה
כב ע"א37 כמה מלקין אותו משנת חיים דברים עמ' רלו
כב ע"א37 כמה מלקין הכתב והקבלה דברים פכ"ה פסוק ג
כב ע"א37 כמה מלקין אותו ארבעים חסר אחת פתח טוב עמ' קנח
כב ע"א37 כמה מלקין אותו ארבעים חסר אחת שפתי חיים - אמונה ובחירה ח"ב עמ' רע
כב ע"א37 כמה מלקין אותו ארבעים חסר אחת וכו' שבט מישראל (פרידמן) ח"א עמ' רפט
כב ע"א37 כמה מלקין אותו ארבעים חסר אחתדעת שבת עמ' פג בהערה
כב ע"א37 כמה מלקין אותו ארבעים חסר אחתשערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר עה
כב ע"א37 כמה מלקין אותו ארבעים חסר אחת, עיין פירש"י. מבאר עוד טעם מנ"ל לחז"ל שהכוונה מנין ל"טקהילות יעקב סוף ח"ה
כב ע"א37 כמה מלקין אותו ארבעים חסר אחת וכו' ארבעים שלימות באר הגולה (הרטמן) הקדמה 96-95, באר א הערה 340, 321-320
כב ע"א37 כמה מלקין אותו וכו' מנין שהוא סמוך לארבעים תורת מנחם חמ"ט עמ' 191
כב ע"א37 כמה מלקין אותו וכו' שנאמר במספר ארבעיםבני יששכר ח"ב דף לט ע"ג (הערה)
כב ע"א37 כמה מלקין אותו ארבעים חסר אחת וכו' אמר רבא כמה טפשאי שאר אינשי, דקיימא מקמי ס"ת ולא קיימי מקמי גברא רבא דברי דוד (טשורטקוב) עמ' קח
כב ע"א37 כמה מלקין אותו ארבעים חסר אחת אגרת הטיול (תשעה) עמ' קה, רמ
כב ע"א37 כמה מלקין ארבעים חסר אחת אמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) ויחי לד, תצא ליקוטים אות ב
כב ע"א37 מחלוקת אם מלקים ארבעים או שלושים ותשע תורת מנחם חנ"ה עמ' 120
כב ע"א37 עשאו הכתוב כשני גופין חכמת התורה ויגש עמ' שפו, שצג
כב ע"א38 ארבעים יכנו - ל"ט מלקות אור חדש (הרטמן) פ"א אות 240, פ"ג אות 278
כב ע"א38 ארבעים יכנו, ארבעים חסר אחת שמן ראש (כץ) ח"ו עמ' קסא, תסא
כב ע"א38 במספר ארבעים יכנו - מלקין אותו ארבעים חסר אחת מפי ספרים וסופרים - פניני חסידות שופטים יח
כב ע"א38 במספר ארבעים מספר הסוכם לארבעים אגרא דפרקא (תשסה) עמ' עב
כב ע"א38 מנין שהוא סוכם את הארבעים עיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תרסה
כב ע"א38 מנין שהוא סוכם את הארבעים אמה של מלכות עמ' 112 {עיקר הפסוק מלמד שלא להוסיף}
כב ע"א38 לא ארבעים שלמים, רק ל"ט מלקות, שגורם אחר כך לספור ארבעים פרדס המלך (תשסט) אות שמג
כב ע"א39 אומדין אותו וכו' ברכת אברהם (הרשקוביץ) עמ' פז
כב ע"א39 אומדים במלקות לפי כח האיש הנלקה אורחות צדיקים שער תשובה עמ' קעה
כב ע"א39 אין אומדין אותו אלא במכות הראויות להשתלש נחמד ונעים (תשסח) לקוטי אמרים אות קנג
כב ע"א39 אין אומדין אותו אלא במכות ראויות להשתלש משיבת נפש עמ' צו
כב ע"א39 אין אומדין אותו אלא במכות ראויות להשתלש וכו' של"ה (תשנז) - מס' ראש השנה אות קלג
כב ע"א39 אין מכין אותו אלא מלקות הראויות להשתלש שער המלך (תשנז) עמ' רסא
כב ע"א39 ר"י - מכת הארבעים בין כתפיו גור אריה דברים פכ"ה אות ג
כב ע"א40 במכות הראויות להשתלש משנת חיים דברים עמ' תסח
כב ע"א40 מכה הראויה להשתלש דמשק אליעזר (רלב"ג) דברים פרק כה פסוק ב
כב ע"א רש"י ד"ה בנזיר תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' רכד
כב ע"א תוס' - ליתא בלאו והן - אינו לוקהבנין אפרים עמ' קכז [הלכה]
כב ע"א תוס' - סתירה במה דאמרו כמה טפשאי וכו' מהא דאמרו מפני לומדיה עומדים מפני לא כל שכן מצווה ועושה ח"ב עמ' סא
כב ע"א תוס' ד"ה אלא משנת חיים דברים עמ' רכג
כב ע"א תוס' ד"ה אלא הכא במאי עסקינן שבישלו בעצי הקדש, הקשו דלילקי נמי משום הזיד במעילה באזהרה לחמי תודה דף קפז ע"ב
כב ע"א תוס' ד"ה מתקיףמאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף נב ע"ב
כב ע"א גל' הש"ס - שביתת עבדו ובהמתו ביום טוב באר שרים במדבר פ' מסעי דרוש ב אות ב
כב ע"ב04 מאי טעמא דתנא קמא דמלקין אותו ל"ט באר הגולה (הרטמן) באר א הערה 342-339
כב ע"ב07 אותם טפשים העומדים בפני ס"ת ואינם עומדים בפני ת"ח עוז לו בך מאמר ו אות ו
כב ע"ב07 אמר רבא כמה טפשאי שאר אינש דקיימי מקמי ס"ת ולא קיימי מקמי גברא רבה וכו', ומהרש"א - על הקושיה מקידושין לג ע"ב - מהו לעמוד מפני ס"ת וכו' תורת מנחם חכ"ו עמ' 98
כב ע"ב07 אמר רבא כמה טפשאי שאר אינשי דקיימי מקמי ס"ת ולא קיימו מקמי גברא רבה ים שמחה עמ' קנב
כב ע"ב07 אמר רבא כמה טפשאי שאר אינשי דקיימי מקמי ס"ת ולא קיימי מקמי גברא רבא והרי"ף שם איש אמונים דף קכ ע"ד {מה שהקשה עליו הר"ש אלגאזי מל' הרא"ש}
כב ע"ב07 אמר רבא כמה טפשאי שאר אינשי דקיימי מקמי ס"ת ולא קיימי מקמי גברא רבה פקודת אלעזר (תשסד) עמ' קמא
כב ע"ב07 אמר רבא כמה טפשאי שאר אינשי דקיימי מקמי ספר תורה ולא קיימי מקמי גברא רבא דברי שמואל (מודליאנו) עמ' ט ד"ה ועל {קושיה מהאמור בקדושין - מפני לומדיה עומדים מפניה לא כל שכן}
כב ע"ב07 אמר רבא כמה טפשאי שאר אינשי דקיימי מקמי ספר תורה ולא קיימי מקמי גברא רבה זכרון אליעזר עמ' קכ
כב ע"ב07 אמר רבא כמה טפשאי שאר אנשי דמקמי ס"ת קיימי וכו' אילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' קמט
כב ע"ב07 אמר רבא כמה טפשאי שאר אנשי דקיימו מקמי ס"ת ולא קיימו מקמי גברא רבה אורות המאירים ולקוטי ישכר עמ' קמח
כב ע"ב07 הני טפשאי דקיימי מקמי ס"ת וכו'אוזן שמואל דף יז ע"א
כב ע"ב07 הני טפשאי דקיימי מקמי ס"ת ולא קיימי מקמי גברא רבה עיני שמואל (ראבין) עמ' ב
כב ע"ב07 הני טפשאי דקיימי מקמי ס"ת ולא קיימי מקמי צורבא מרבנן מדבר יהודה (תשסב) עמ' רמא
כב ע"ב07 הני טפשאי דקיימי קמי ספר תורה ולא קיימי קמי דגברא רבה טיול בפרדס ח"א עמ' שסו
כב ע"ב07 הני טפשאי וכו' דקיימי קמי אורייתא ולא קיימי אור לשמים (תשסג) עמ' רנו
כב ע"ב07 טיפשאי דמקמי ס"ת קיימי ולא מגברא רבה משנת יוסף - דרשות ח"ב עמ' רסא
כב ע"ב07 טפשאי דלא קיימו מקמיה דגברא רבא חכמת התורה תולדות עמ' עדר
כב ע"ב07 טפשאי שאר אינשי דקימי מקמי ס"ת ולא קיימי מקמי גברא רבאאות זכרון דף ב ע"א
כב ע"ב07 כמה טיפשאי אינשי דקיימי מקמי ס"ת ולא מקמי רבנן אור אברהם - הגדה של פסח - קונטרס אמונת אברהם עמ' צח
כב ע"ב07 כמה טיפשאי אינשי דקיימי מקמי ס"ת ולא קיימי מקמא גברא רבא עלי שור ח"ב עמ' תקלב
כב ע"ב07 כמה טיפשאי אינשי דקיימין קמיה ס"ת ולא קיימין וכו' אוצר המאמרים (וייס, תשסג) עמ' רטז
כב ע"ב07 כמה טיפשאי הני אנשי דקיימי מקמי ספר תורה ולא קיימי מקמי גברא רבה שם עולם (תשסו) ח"ב עמ' כז
כב ע"ב07 כמה טיפשאי שאר אינשי אהבת חיים (דייטש) עמ' קצב
כב ע"ב07 כמה טיפשאי שאר אינשי דקיימי מקמי ס"ת וכו' מתנת חיים מאמרים ח"ב עמ' שעג
כב ע"ב07 כמה טיפשאי שאר אינשי דקיימי מקמי ס"ת ולא קיימי מקמי גברא רבה לקט שיחות מוסר ח"ג עמ' ער
כב ע"ב07 כמה טיפשאי שאר אינשי וכו' ואתו רבנן בצרו חדא מבשר טוב - ישועות אברהם עמ' טו
כב ע"ב07 כמה טיפשאי שאר אינשי וכו' ואתו רבנן בצרי חדאמבשר טוב - ימי הרחמים והסליחות - פתיחה עמ' עו
כב ע"ב07 כמה טפשאי שאר אינשי דקיימי מקמי ס"ת ולא קיימי מקמי גברא רבא וכו' נזר הקדש ח"א עמ' כב
כב ע"ב07 כמה טפשאי שאר אינשי דקיימי מקמי ספר תורה ולא קיימי מקמי גברא רבה אגרת הטיול (תשעה) עמ' רמב
כב ע"ב07 כמה טפשאי שאר אינשי וכו' דאילו בס"ת כתיב ארבעים יכנו ואתו רבנן בצרו חדא מפי ספרים וסופרים - פניני חסידות וארא מח
כב ע"ב07 כמה טפשאי אינשי דקיימי וכו' כתבי הרב יהודה אלקלעי ח"א עמ' 60-61
כב ע"ב07 כמה טפשאי אינשי דקיימי מקמי ס"ת וכו' ברכת אברהם (הרשקוביץ) עמ' נו
כב ע"ב07 כמה טפשאי אינשי דקיימי מקמי ס"ת ולא לת"ח אור אברהם ויקרא עמ' רחצ
כב ע"ב07 כמה טפשאי אינשי דקיימי מקמי ס"ת ולא מקמי ת"ח אור אברהם - הגדה של פסח - קונטרס שואלין ודורשין עמ' תכח
כב ע"ב07 כמה טפשאי אינשי דקיימי מקמי ס"ת ולא קיימי מקמי גברא רבא קומץ המנחה (צונץ) דרוש נו אות טז
כב ע"ב07 כמה טפשאי אינשי דקיימי מקמי ספר תורה ולא קיימי מקמי גמרא רבהילקוט דברי חכמים בראשית סי' סב
כב ע"ב07 כמה טפשאי אינשי דקיימי מקמיה דס"ת ולא מקמי גברא רבבהדרך חיים (תשלה) עמ' תכב
כב ע"ב07 כמה טפשאי אינשי וכו' ולא קיימי מקמיה גברא רבא שפתי חיים - אמונה ובחירה ח"ב עמ' רסה
כב ע"ב07 כמה טפשאי אינשינחמת יהודה (גוזיק) י ע"ד-יא ע"א
כב ע"ב07 כמה טפשאי אינשי דקיימי מקמי ספר תורה ולא קיימי מקמי גברא רבא וכו' צמח דוד (סקאליע) עמ' תקעז
כב ע"ב07 כמה טפשאי דקיימי מקמי ס"ת וכו' כח מעשיו הגיד לעמו ח"א דף נג ע"ב
כב ע"ב07 כמה טפשאי דקיימי מקמי ס"ת ולא קיימי מקמי גברא רבה קשוטי כלה (גרינפלד) חי"א אות פג
כב ע"ב07 כמה טפשאי דקיימי מקמי ספר תורה ולא קיימי מקמי רבנן דברים נחמדים (תשסה) עמ' פג
כב ע"ב07 כמה טפשאי דקיימי מקמי ספר תורהנתיבות עולם ח"א עמ' מו
כב ע"ב07 כמה טפשאי הנהו גברי דקיימי מקמי ספר תורה ומקמי תלמיד חכם לא קיימי תפארת ישראל (הרטמן) עמ' תתרפז
כב ע"ב07 כמה טפשאי הני אינשי דקיימי וכו'שפתי רננות דף לא ע"א
כב ע"ב07 כמה טפשאי הני אינשי דקיימי מקמיה ספר תורה וכו'אור חדש למטיפים עמ' 65
כב ע"ב07 כמה טפשאי הני אינשי וכו'אגלי טל (פרייל) מאמר שני פרק ד
כב ע"ב07 כמה טפשאי הני אינשיידי משה (תשמו) קהלת עמ' סח
כב ע"ב07 כמה טפשאי וכו' דקיימי מקמי ס"ת וכו' ואתו רבנן בצרו חדא לקוטי שיחות ח"ה עמ' 128, חי"ט עמ' 458
כב ע"ב07 כמה טפשאי וכו' דקיימי מקמי ס"ת ולא וכו' מקמי גברא רבה מכתב מאליהו ח"ד עמ' 225
כב ע"ב07 כמה טפשאי וכו' דקיימי מקמי ס"ת ולא קיימי מקמי גברא רבאס' החיים (תשנג) עמ' לג
כב ע"ב07 כמה טפשאי וכו' דקיימי מקמי ס"ת ולא קיימי מקמי גברא רבה בנין דוד (טאוב) דרשות עמ' קיד
כב ע"ב07 כמה טפשאי וכו' דקיימי מקמי ס"ת ולא קיימי מקמי גברא רבה דרך חיים (לונזאנו) עמ' ו
כב ע"ב07 כמה טפשאי כו' מערכי לב (חזן) ח"א דרוש ו דף טו ע"א
כב ע"ב07 כמה טפשאי שאר אינשי דמקיימי מקמי ספר תורה ולא קיימו מקמי גברא רבה וכו' אתו רבנן ובצרי חדא דרכי צדק עמ' רעא
כב ע"ב07 כמה טפשאי שאר אינשי אמרי אש (טאוב) עמ' תסח, תקפט
כב ע"ב07 כמה טפשאי שאר אינשי שמן ראש (כץ) ח"ו עמ' רמא
כב ע"ב07 כמה טפשאי שאר אינשי דמקמי ס"ת קיימי ולא קיימי קמי גברא רבה מצווה ועושה ח"ב עמ' לח, סא, תשלא, תשלד
כב ע"ב07 כמה טפשאי שאר אינשי דקיימי וכו' אור אברהם - תלמוד תורה עמ' קפד, ר
כב ע"ב07 כמה טפשאי שאר אינשי דקיימי מפני ס"ת וכו' שביב אור עמ' פא, רכב, רכח
כב ע"ב07 כמה טפשאי שאר אינשי דקיימי מקמי ס"ת ולא קיימי מקמי גברא רבה וכו' דרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' רג, רצה
כב ע"ב07 כמה טפשאי שאר אינשי דקיימי מקמי ס"ת וכו' ברכת מרדכי מוסר ח"ג עמ' שעב
כב ע"ב07 כמה טפשאי שאר אינשי דקיימי מקמי ס"ת וכו'יערות דבש ח"א עמ' קצה, ח"ב עמ' קפז
כב ע"ב07 כמה טפשאי שאר אינשי דקיימי מקמי ס"ת וכו'שם משמעון (שפירא, תשכה) עמ' יח
כב ע"ב07 כמה טפשאי שאר אינשי דקיימי מקמי ס"ת ולא מקמי גברא צדקת הצדיק סי' קצו, שיחת מלאכי השרת עמ' 20
כב ע"ב07 כמה טפשאי שאר אינשי דקיימי מקמי ס"ת ולא קיימי מקמי גברא שבט מישראל (פרידמן) ח"א עמ' שפב
כב ע"ב07 כמה טפשאי שאר אינשי דקיימי מקמי ס"ת ולא קיימי מקמי גברא רבה וכו' ברית שלום (תשסח) עמ' שכד
כב ע"ב07 כמה טפשאי שאר אינשי דקיימי מקמי ס"ת ולא קיימי מקמי גברא רבה וכו' ברית שלום (תעח) דף נא ע"א
כב ע"ב07 כמה טפשאי שאר אינשי דקיימי מקמי ס"ת ולא קיימי מקמי גברא רבה עבודת חיים ח"א עמ' מו
כב ע"ב07 כמה טפשאי שאר אינשי דקיימי מקמי ס"ת כו' דאילו בס"ת כתיב מ' ואתו רבנן בצרו חדא באמונה שלמה עמ' רפו
כב ע"ב07 כמה טפשאי שאר אינשי דקיימי מקמי ספר תורה בני אתה עמ' קצ
כב ע"ב07 כמה טפשאי שאר אינשי דקיימי מקמי ספר תורה ולא קיימי מקמי גברא רבה של"ה (תשנז) פרשת בראשית אות יא
כב ע"ב07 כמה טפשאי שאר אינשי דקיימי מקמי ספר תורה ולא קיימי מקמי גברא רבה וכו' לחמי תודה דף קכא ע"א
כב ע"ב07 כמה טפשאי שאר אינשי דקיימי מקמי ספר תורה ולא קיימי מקמי גברא רבה אוצרות חיים - ת"ח וצדיק עמ' קט
כב ע"ב07 כמה טפשאי שאר אינשי דקיימי מקמי ספר תורה ולא קיימי מקמי גברא רבה וכו' באר משה (אפשטיין) שמות עמ' תתקצא, במדבר עמ' שלא-שלב, דברים עמ' קעד-קעה, תרצ-תרצא
כב ע"ב07 כמה טפשאי שאר אינשי דקיימי מקמי ספר תורה ולא קיימי מקמי גברא רבה שיחות ר' ראובן עמ' כ, כה, סו
כב ע"ב07 כמה טפשאי שאר אינשי דקיימי מקמי ספר תורה ולא קיימי מקמי גברא רבה נועם אלימלך (תשסא) עמ' תיא
כב ע"ב07 כמה טפשאי שאר אינשי דקמי מקמי ס"ת ולא קימי מקמי גברא רבהטללי אורות עמ' פו
כב ע"ב07 כמה טפשאי שאר אינשי וכו'אהבת דוד (חיד"א) עמ' צב ע"א
כב ע"ב07 כמה טפשאי שאר אינשיאבן פינה עמ' 156
כב ע"ב07 כמה טפשאי שאר אינשיבכורי אברהם דף נח ע"א
כב ע"ב07 כמה טפשאי שאר אינשיטהרת יו"ט ח"י עמ' פח
כב ע"ב07 כמה טפשאי שאר אינשי דקיימי מקמי ספר תורה ולא קיימי מקמי גברא רבהנועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף ק ע"א
כב ע"ב07 כמה טפשאי שאר אינשי דקיימי מקמי ספר תורה ולא קיימי מקמי גברא רבה קרן לדוד דברים עמ' רו
כב ע"ב07 כמה טפשאי שאר אינשי דקיימי מקמי ס"ת ואינן עומדים מקמי ת"ח ראשית דעת (קורח) סי' יד
כב ע"ב07 כמה טפשאי שאר אנשי דקיימי מקמי ספר תורה ולא קיימי מקמי גברא רבא באר הגולה (הרטמן) באר א הערה 360
כב ע"ב07 כמה טפשאי שאר אנשי דקימי מקמי ספר תורה ולא קימי מקמי גברא רבאחוסן יהושע מאמר ב פ"י עמ' רנג
כב ע"ב07 הני טפשאי דקמו מקמי ס"ת ולא קמו מקמי גברא רבאשבט מוסר עמ' שיח
כב ע"ב08 דקיימי מקמי ס"ת וזאת התורה עמ' קעא
כב ע"ב08 דקיימי מקמי ס"ת ולא וכו' תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' שעב, שצב
כב ע"ב08 דקיימי מקמי ס"ת ולא מקמי גברא רבה חכמת התורה ויחי עמ' תקפה
כב ע"ב08 דקיימי מקמי ס"ת ולא מקמי גברא רבה חכמת התורה ויגש עמ' ערה
כב ע"ב08 דקיימי מקמי ס"ת ולא קיימי מקמי גברא רבה שמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' פא
כב ע"ב08 דקיימי מקמי ס"ת ולא קיימו מקמי גברא רבא חכמת התורה שמיני עמ' נו
כב ע"ב08 דקיימי מקמי ס"ת ולא קיימי מקמי גברא רבה אור אברהם דברים עמ' לה
כב ע"ב08 דקיימי מקמי ס"ת ולא קיימי קמי גברא רבא חכמת התורה לך לך עמ' פג
כב ע"ב08 דקיימי מקמי ספר תורה ולא מקמי קמיה גברא רבאאבן יהושע עמ' 103
כב ע"ב08 דקיימי מקמי ספר תורה ולא קיימי מקמא גברא רבה צבא אהרן - שבת תשובה עמ' רל
כב ע"ב08 דקיימי מקמי ספר תורה ולא קיימי מקמי גברא רבה אז שמח עמ' יח, כב
כב ע"ב08 דקיימי מקמי ספר תורה ולא קיימי מקמי גברא רבהאמרי חמד ח"ב דף מ ע"ב
כב ע"ב08 ולא קיימי מקמי גברא רבה אהל משה (שיינרמן, תשסו) מקדש וגלות עמ' רצד
כב ע"ב08 ולא קיימי מקמי גברא רבה חכמת התורה תרומה עמ' שנא
כב ע"ב08 ולא קיימי מקמי גברה רבא אהל משה (שיינרמן) פורים עמ' קלג, רכח
כב ע"ב08 קיימי מקמי ס"ת ולא לגברא רבא שמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' רעא
כב ע"ב09 בס"ת כתיב ארבעים ואתו רבנן ובצרו חדא שפע טוב (טייטלבוים) עמ' רנא
כב ע"ב09 בס"ת כתיב ארבעים ואתו רבנןילקוט הגרשוני ח"ב
כב ע"ב09 בספר תורה כתיב ארבעים ואתו רבנן בצרו חדא בית ישראל (טויסיג), תליתאה, ח"ב, עמ' ז
כב ע"ב09 בספר תורה כתיב ארבעים ואתו רבנן בצרו חדאבית ישראל (טויסיג) ח"ו עמ' עז
כב ע"ב09 בפסוק כתוב ארבעים יכנו וחז"ל אמרו שלוקין מ"ט ימלא פי תהלתך ח"א (תשסג) עמ' רס
כב ע"ב09 התורה אמרה ארבעים יכנו אור גנוז (מוסקוביץ) עמ' שלו, שמב
כב ע"ב09 כתיב ארבעים ואתו רבנן ובצרי חדאאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' שצד ע"ב
כב ע"ב10 ארבעים יכנו ואתו רבנן ובצרי חדא וכו'חכמת התורה בראשית עמ' קמו
כב ע"ב10 גרעי חדא תורת חיים (ר' דובער) שמות דף פא ע"א
כב ע"ב10 ואתו רבנן בצרו חדא מה שהיה הוא שיהיה עמ' נא
כב ע"ב10 ואתו רבנן בצרו חדא פרי אהרן (פסין) עמ' 104
כב ע"ב12 מ"ט דרבי יהודה דכתיב "מה המכות האלה בין ידיך ואמר אשר הוכיתי בית מאהבי" תורת אביגדור ח"ד עמ' רנב
כב ע"ב12 מה המכות האלה בין ידיך לב אביגדור עמ' יא
כב ע"ב13 אשר הכיתי בית מאהביאמה של מלכות עמ' 111
כב ע"ב18 הא דאמדוהו ליומא וכו' ובריטב"א שםברכת שלמה חו"מ עמ' רל [הלכה]
כב ע"ב21 הא דאמדוהו לארבעים וחדא, הא דאמדוהו למ"בברכת שלמה חו"מ עמ' רכט [הלכה]
כב ע"ב22 כיצד מלקין - שליש מלפניו וכו'אהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' קלז ע"ב
כב ע"ב22 כיצד מלקיןרבנו בחיי עה"ת ח"ג עמ' תז
כב ע"ב23 אוחז בבגדיו הכתב והקבלה ויקרא פי"ג פסוק מה
כב ע"ב25 רצועה בידו של עגל וכו' ושתי רצועות של חמור וכו' מבשרת ציון ח"ד עמ' קעח
כב ע"ב25 מי שנתחייב מלקות היו מלקין אותו ברצועה של עגל נצח ישראל (הרטמן) עמ' כב
כב ע"ב25 מי שנתחייב מלקות היו מלקין אותו ברצועה של עגל תפארת ישראל (הרטמן) עמ' שג הערה 43
כב ע"ב25 רצועה של שור וחמור מילי דשמיא פט"ז אות ב עמ' מ
כב ע"ב27 ומכה אותו שליש מלפניו ושתי ידות מלאחריו בני אתה עמ' קפט
כב ע"ב27 מכה אותו שליש מלפניו עיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תרסה
כב ע"ב27 שליש מלפניו וב' שלישין מלאחריו מצווה ועושה ח"ב עמ' תקלה
כב ע"ב28 בכל כחו לקוטי שיחות חכ"ו עמ' 279
כב ע"ב31 ובשעה שמלקים אותו יאמר והוא רחום וכו' אורחות צדיקים שער תשובה עמ' קעה
כב ע"ב31 קורין והוא רחום עם המלקות גור אריה דברים פכ"ה אות ג
כב ע"ב32 הוסיף לו רצועה אחת ומת הרי זה גולה על ידוברכת שלמה חו"מ עמ' רכח [הלכה]
כב ע"ב32 נתקלקל בין בריעי בין במים פטור באר משה (אפשטיין) דברים עמ' תרצא
כב ע"ב32 נתקלקל בין ברעי בין במים פטור דבר טוב עמ' רז
כב ע"ב רש"י ד"ה על העמוד - מוטה וכו' וכופתין לו כו' לקוטי שיחות חל"ד עמ' 99
כב ע"ב פה"מ להר"מ, בעה"מ ומלחמות ה'ברכת שלמה חו"מ עמ' רל [הלכה]
כב ע"ב מהרש"א - הקושיה קידושין מפני לומדיה עומדין מפניה לא כל שכן לחמי תודה דף קכא ע"א
כב ע"ב מהרש"א קומץ המנחה (צונץ) דרוש מה אות ו
כג ע"א01 מאי טעמא משום ונקלה מכתב מאליהו - מועדים ח"א עמ' לח
כג ע"א02 מנין לרצועה שהיא של עגל מילי דשמיא - טעם לשבח הערה 22 עמ' מ
כג ע"א02 למה רצועה של עגל מאיר נתיבות ח"ב עמ' רפז
כג ע"א08 אר"ש כל המבזה את המועדות כאילו עע"ז יסוד ושורש העבודה שער הצאן פ"ח
כג ע"א09 המבזה את המועדות אין לו חלק לעוה"ב עמוד הימיני (קלינמן) עמ' רח
כג ע"א09 כל המבזה את המועדות וכו' אגרת הפורים (לאער) עמ' מב
כג ע"א09 כל המבזה את המועדות כאילו עובד ע"ז אור חדש פתיחה אות 330
כג ע"א09 כל המבזה את המועדות כאילו עובד עכו"ם דכתיב אלהי מסכה בי חייא ח"ב עמ' רי
כג ע"א09 כל המבזה את המועדים כאילו עובד עכו"ם אוצרות חיים מועדים ח"א עמ' קלה
כג ע"א09 כל המבזה את המועדים כאלו עובד עכו"ם וכו'שערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר קמו
כג ע"א09 כל המבזה את המועדים כו' מראה הגדול ח"א דף יג ע"ג
כג ע"א10 לא תעשה לך וסמיך ליה את חג המצות תשמור בי חייא ח"ב עמ' שי
כג ע"א12 המספר לשה"ר ראוי להשליכו לכלבים תפארת משה עמ' עד
כג ע"א12 כל המספר לשה"ר וכל המקבל לשה"ר וכו' ראוי להשליכו לכלבים אוצרות חיים - יושר המידות עמ' עדר
כג ע"א12 כל המספר לשון הרע וכל המקבל לשון הרע וכל המעיד עדות שקר ראוי להשליכו לכלבים וכו' של"ה (תשנז) - שער האותיות אות ש ס"ק טז
כג ע"א12 כל המספר לשון הרע וכל המקבל לשון הרע ראוי להשליכו לכלבים תורה בציון עמ' תקטו
כג ע"א12 כל המעיד עדות שקר ראוי להשליכו לכלבים תורה בציון עמ' תקיז
כג ע"א14 מלקין אותו ברצועה של חמור מצווה ועושה ח"ב עמ' קסג
כג ע"א14 ב"ד מלקין ברצועה של חמור שבט מישראל (פרידמן) ח"א עמ' קנג
כג ע"א16 אמר הקב"ה יבא מי שמכיר אבוס בעליו ויפרע ממי שאינו מכיר אבוס בעליו תורת אביגדור ח"ג עמ' קלז
כג ע"א16 יבא מי שמכיר אבוס בעליו ויפרע ממי שאינו מכיר אבוס בעליו באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' קסט
כג ע"א16 יבוא מי שמכיר אבוס בעליופירוש המכבי ישעיהו ונביאים אחרונים עמ' ו
כג ע"א18 אמר רבא אבקתא אית ביה וכו'טוב ירושלים בראשית פל"ב פסוק כג
כג ע"א24 אין מעמידין אלא חסרי כח ויתירי מדע גנזי חיים (זייצ'יק) עמ' תא
כג ע"א24 אין מעמידין חזנין אלא חסירי כח חכמת התורה יתרו עמ' תפד
כג ע"א24 אין מעמידין חזנין אלא חסירי כח ויתירי מדע באר משה (אפשטיין) שמות עמ' תתקצא, דברים עמ' תרצ-תרצא
כג ע"א24 החזנים המלקים - חסרי כח ויתירי מדע באר הגולה (הרטמן) באר ב הערה 151
כג ע"א24 חסרי כח ויתירי מרע גור אריה דברים פט"ז הערה 60
כג ע"א28 אין מזרזין אלא לזריזין תפארת צבי במדבר עמ' קלט
כג ע"א28 אין מזרזין אלא לזריזין תפארת צבי ויקרא עמ' מד, מו, רפא
כג ע"א28 אין מזרזין אלא למזורז באר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' פו
כג ע"א28 אין מזרזין אלא למזורז לב אביגדור עמ' ו
כג ע"א28 אין מזרזין אלא למזורז לקוטי שיחות חי"ח עמ' 450
כג ע"א28 אין מזרזין אלא למזורז תורת אביגדור ח"ד עמ' רא
כג ע"א28 אין מזרזין אלא למזורז תורת מנחם חל"ז עמ' 91
כג ע"א28 אין מזרזין אלא למזורזין ויגד יעקב עמ' תשנא
כג ע"א30 יש מנין לכל מכה ומכה באר הגולה (הרטמן) באר א הערה 335, 338
כג ע"א32 אין לי אלא מכה רבה מכה מועטת מנין וכו' לימד על הראשונות שהן מכה רבה דברי יונה ח"א עמ' רלז
כג ע"א32 מכה רבה אין לי אלא מכה רבהילקוט הגרשוני ח"ב
כג ע"א33 המכה את חבירו עובר בלאו דפן יוסיף להכותו מפי ספרים וסופרים ח"א עמ' רעט
כג ע"א33 מכה מועטת מנין משנת חיים דברים עמ' תסח
כג ע"א38 כיון שכפתו ורץ פטור חכמת התורה ויגש עמ' תמה
כג ע"א38 כפתוהו ורץ מבי"ד פטור באר משה (אפשטיין) דברים עמ' תרצא
כג ע"א43 חייבי כריתות שלקו אבן ישראל (פישר) אגדה ח"א עמ' לו
כג ע"א43 חייבי כריתות שלקו נפטרו מידי כריתתם חמודי צבי מועדים עמ' תקי
כג ע"א43 כל חייבי כריתות נפטרו מידי עונשן על ידי מלקות באר הגולה (הרטמן) באר א הערה 336
כג ע"א43 כל חייבי כריתות שלקו וכו' כשלקה הרי הוא כאחיך באר משה (אפשטיין) במדבר עמ' שלב, דברים עמ' תרצא
כג ע"א43 כל חייבי כריתות שלקו וכו'חלק יעקב (קנטור) דרוש א
כג ע"א43 כל חייבי כריתות שלקו כו' עיוני רש"י שמות ח"ב עמ' תלב
כג ע"א43 כל חייבי כריתות שלקו נפטרו וכו' קהלת יעקב (אבן ברוך) דף קלה ע"ג
כג ע"א43 כל חייבי כריתות שלקו נפטרו ידי כריתותם גור אריה דברים פכ"ג הערה 13, פכ"ה הערה 16
כג ע"א43 כל חייבי כריתות שלקו נפטרו ידי כריתתם דרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' צב
כג ע"א43 כל חייבי כריתות שלקו נפטרו ידי כריתתם תורה בציון עמ' רצא
כג ע"א43 כל חייבי כריתות שלקו נפטרו ידי כריתתם וכו' ברית עולם (תשסט) עמ' קע
כג ע"א43 כל חייבי כריתות שלקו נפטרו ידי כריתתם שנא' ונקלה אחיך לעיניך כשלקה הרי הוא כאחיך דעת חכמה ומוסר ח"ב עמ' קי
כג ע"א43 כל חייבי כריתות שלקו נפטרו ידי כריתתןפרי צדיק חקת אות יב
כג ע"א43 כל חייבי כריתות שלקו נפטרו ידי כריתתם וכו' כשלקה הרי הוא כאחיך של"ה (תשנז) - מס' ראש השנה אות קל
כג ע"א43 כל חייבי כריתות שלקו נפטרו מידי כריתתם מכתב מאליהו ח"ג עמ' 52
כג ע"א43 כל חייבי כריתות שלקו נפטרו מידי כריתתן זכרון דברים (תשנט) עמ' קעג
כג ע"א43 כל חייבי כריתות שלקו נפטרו מידי כריתתן לחמי תודה דף קצד ע"ב
כג ע"א43 כל חייבי כריתות שלקו נפטרו מידי כריתתן עיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תרסז, תרע
כג ע"א43 כל חייבי כריתות שלקו נפטרו מידי כריתתן וכו' קרבן מנחה (תשעד) עמ' קצה
כג ע"א43 כל חייבי כריתות שלקו נפטרו מידי כריתתן וכו'ראשית חכמה (תשמד) - גידול בנים פרק כח
כג ע"א43 כל חייבי כריתות שלקו נפטרו ידי כריתתם וכו' תורת מנחם חנ"א עמ' 360
כג ע"א43 מלקות מכפרת כללי המצות (צפת תשנב) עמ' 123, 104
כג ע"א44 ונקלה אחיך לעיניך כשלקה הרי הוא כאחיך דעת חכמה ומוסר ח"א עמ' שסד
כג ע"א44 ונקלה אחיך לעיניך כשלקה הרי הוא כאחיך דעת תורה דברים ח"ב עמ' קסז
כג ע"א44 כיון שלקה הרי הוא באחיך מפי ספרים וסופרים - פניני חסידות פקודי ז
כג ע"א44 כיון שלקה הרי הוא כאחיך אור גנוז (מוסקוביץ) עמ' ריט, תטז
כג ע"א44 כיון שלקה הרי הוא כאחיך משמרת איתמר (תשסז) עמ' תקז
כג ע"א44 כיון שלקה הרי הוא כאחיך תקנת השבין סי' ח (עמ' 73), רסיסי לילה סי' מח (עמ' 102), צדקת הצדיק סי' קסא
כג ע"א44 כיון שלקה הרי הוא כאחיךמשיבת נפש עמ' קסב
כג ע"א44 כיון שלקה הרי הוא כאחיך שמן ראש (כץ) ח"ו עמ' תי
כג ע"א44 כיון שנקלה חקל יצחק (תשסג) עמ' יג, תפז
כג ע"א44 כיון שנקלה הרי הוא באחיך פחד יצחק - יום הכפורים מאמר יב
כג ע"א44 כיון שנקלה הרי הוא כאחיך ישמח חיים (תשסה) מע' ר אות מ
כג ע"א44 כשלקה ה"ה כאחיך תורת מנחם חכ"ט עמ' 67
כג ע"א44 כשלקה הרי הוא באחיךטוב טעם במדבר עמ' יג
כג ע"א44 כשלקה הרי הוא כאחיך שבט מישראל (פרידמן) ח"א עמ' רפט
כג ע"א44 כשלקה הרי הוא כאחיך שפתי חיים - מידות ועבודת ה' ח"א עמ' תקמא
כג ע"א44 כשלקה הרי הוא כאחיך תורת מנחם חי"ד עמ' 287
כג ע"א44 כשלקה הרי הוא כאחיךאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' תפז
כג ע"א44 כשלקה הרי הוא כאחיךשערי תשובה (עם שערי חיים) שער רביעי מאמר כ
כג ע"א44 כשנקלה הרי הוא כאחיך פחד יצחק - יום הכפורים מאמר יג
כג ע"א45 מה אם העובר עבירה אחת נוטל נפשו וכו', שיזכה לו ולדורותיו ולדורות דורותיו עד סוף כל הדורות דעת תורה ויקרא עמ' קל
כג ע"א45 מה אם העובר עבירה אחת נוטל נפשו עלי' וכו' ואותו תעבוד עמ' סח
כג ע"א45 מה אם העובר עבירה וכו', רש"י תיבת גמא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' שו
כג ע"א46 העושה מצוה אחת עאכו"כ, רש"י לקט שיחות מוסר ח"ב עמ' שסה
כג ע"א46 נוטל נפשו עליה תאומי צביה עמ' שלח
כג ע"א רש"י - עושה חסד לאלפים - לאלפין דרי מפי ספרים וסופרים - פניני חסידות נשא י
כג ע"א רש"י ד"ה מתנת חיים שבת ור"ח עמ' קפה
כג ע"א רש"י ד"ה על אחת וכו', מדה טובה מרובה וכו' דמשמע אלפים עד סוף כל הדורות כתבי הסבא מקלם (תשמד) עמ' קיא
כג ע"א רש"י ד"ה עאכו"כ כתבי הסבא מקלם - חנוכה ופורים עמ' נב
כג ע"א רש"ידגלי יהודה דרוש א אות כו הגהה ל
כג ע"א רש"י - שתי לשונות בכמה מדה טובה מרובה חכמה ומוסר ח"א עמ' רא, שלח
כג ע"ב01 הא כל היושב ולא עבר עבירה נותנין לו שכר כעושה מצוה מאמר אסתר (תשסב) עמ' לז
כג ע"ב01 כל היושב הכתב והקבלה שמות פ"ד פסוק כא
כג ע"ב01 כל היושב ולא עבר עבירה וכו' עיוני רש"י דברים ח"א עמ' ריג
כג ע"ב01 כל היושב ולא עבר עבירה וכו' כעושה מצוה צוואת הריב"ש (תשעג) עמ' עו
כג ע"ב01 כל היושב ולא עבר עבירה נותנין לו שכר כעושה מצוה של"ה (תשנז) - תולדות אדם אות רה
כג ע"ב01 כל היושב ולא עבר עבירה נותנין לו שכר וכו'מאמר אסתר דרוש ב
כג ע"ב01 כל היושב ולא עבר עבירה נותנין לו שכר כעושה מצוה אור תורה השלם (מזריטש) סי' מד
כג ע"ב01 כל היושב ולא עבר עבירה נותנין לו שכר כעושה מצוה באר יוסף (תשמא) ח"ג עמ' לח
כג ע"ב01 כל היושב ולא עבר עבירה נותנין לו שכר כעושה מצוה זרע קודש (תשסה) על התורה עמ' קעה, רמ
כג ע"ב01 כל היושב ולא עבר עבירה נותנין לו שכר כעושה מצוה מפי ספרים וסופרים - פניני חסידות מצורע יז
כג ע"ב02 בא דבר עבירה לידו ופירש וכו' פחד יצחק פסח מאמר עה
כג ע"ב02 היושב ולא עבר עבירה נותנים לו שכר כעושה מצוה מתנת חיים מאמרים ח"א עמ' ריח
כג ע"ב02 היושב ולא עבר עבירה נותנין לו שכר כעושה מצוהמטה יששכר עמ' עג
כג ע"ב02 היושב ולא עבר עבירה נותנין לו שכר כעושה מצוה קהלת משה (תשסב) עמ' פ, קנ
כג ע"ב02 היושב ולא עבר עבירה נותנין לו שכר כעושה מצוה וכו' הפורש מהן עאכו"כ דברי חיים - מועדים (תשנט) עמ' קכז
כג ע"ב02 היושב ולא עבר עבירה נותנין לו שכר כעושה מצוהס' העיקרים (מישור) עמ' שצט
כג ע"ב02 היושב ולא עבר עבירה נותנין לו שכר כעושה מצוהשבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' קו
כג ע"ב02 היושב ולא עבר עבירה נותנין לו שכר כעושה מצוהשערי תשובה (עם שערי חיים) שער ראשון מאמר מט, שער שלישי מאמר ט
כג ע"ב02 ישב אדם ולא עבר עבירה נותנין לו שכר כאילו עשה מצוה רב ייבי (תשסט) ח"א עמ' צה
כג ע"ב02 ישב אדם ולא עבר עבירה נותנים לו שכר כעושה מצוה פרדס המלך (תשסט) אות תה
כג ע"ב02 ישב אדם ולא עבר עבירה נותנין לו שכר כעושה מצוה פחד יצחק - יום הכפורים מאמר כג
כג ע"ב02 ישב ולא עבר עבירה כאילו קיים מצוה ויגד יעקב עמ' נה
כג ע"ב02 ישב ולא עבר עבירה כאילו קיים מצוה צידה לדרך (פאפא, תשסט) עמ' לב
כג ע"ב02 ישב ולא עבר עבירה נותנים לו שכר כעושה מצוה אורות המאירים ולקוטי ישכר עמ' נה, נח
כג ע"ב02 ישב ולא עבר עבירה נותנים לו שכר כעושה מצוה דרשות שמן רוקח עמ' רמב
כג ע"ב02 ישב ולא עבר עבירה נותנים לו שכר כעושה מצוה קרן לדוד ויקרא-במדבר עמ' ש
כג ע"ב02 ישב ולא עבר עבירה נותנים לו שכרהחברה והשפעתה מאמר 26 פרק ח
כג ע"ב02 ישב ולא עבר עבירה נותנין לו שכר כעושה מצוה, וחדא"ג מהרש"א תורת מנחם חנ"ב עמ' 92
כג ע"ב02 ישב ולא עבר עבירהבית אבא (גוטווירטה) פתח הבית עמ' 4
כג ע"ב02 לא עבר עבירה וכו' כאילו עשה מצוה המאור הגדול (גר"א) עמ' שלו
כג ע"ב02 מי שבא דבר עבירה לידו ופירש וכו' פחד יצחק - יום הכפורים מאמר יט
כג ע"ב02 שכר היושב ולא עבר עבירה כאילו עשה מצוה מתנת חיים מאמרים ח"ב עמ' עא
כג ע"ב04 רק חזק לבלתי אכל הדם עיוני רש"י דברים ח"א עמ' שי
כג ע"ב05 דם נפשו של אדם קצה הימנו לקוטי שיחות חל"ב עמ' 67
כג ע"ב05 דם נפשו של אדם קצה ממנו ויגד יעקב עמ' תשיג
כג ע"ב05 דם נפשו של אדם קצה ממנו שפתי חיים ח"ב עמ' צח
כג ע"ב05 הדם שנפשו של אדם קצה ממנובינה לעתים (תשנד) דרוש לז עמ' רלז
כג ע"ב05 ומה אם הדם וכו׳ כללי המצות (צפת תשנב) עמ' 202, 86
כג ע"ב05 ומה אם הדם שנפשו של אדם קצה ממנו וכו' באר משה (אפשטיין) במדבר עמ' תקיט, דברים עמ' תקיט
כג ע"ב05 ומה אם הדם שנפשו של אדם קצה ממנו וכו' לקוטי שיחות חי"ד עמ' 45
כג ע"ב05 ומה אם הדם שנפשו של אדם קצה ממנו וכו' פירוש המכבי דברים עמ' רטו
כג ע"ב05 ומה אם הדם שנפשו של אדם קצה ממנו וכו' עאכו"כ שיזכה לו ולדורותיו וכו'שבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' רכד
כג ע"ב05 ומה אם הדם שנפשו של אדם קצה ממנו כו' תורת אביגדור ח"א עמ' מד
כג ע"ב05 ומה דם שנפשו של אדם וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' תקעו
כג ע"ב05 ומה דם שנפשו של אדם וכו' הפורש מן הגזל ומן העריות שהנפש מחמדתן עאכ"וראשית חכמה (תשמד) - מצוות פרק א אות י
כג ע"ב05 ומה דם שנפשו של אדם קצה בו הפורש ממנו גורם טובה לו ולבניו לב אביגדור עמ' קפו
כג ע"ב05 ומה הדם שנפש האדם קצה ממנו וכו'דרך חיים (תשלה) עמ' קפט
כג ע"ב05 ק"ו מדם וכו' רצה הקב"ה לזכותמנחת עני (תקמז) דף לא ע"ד, לב ע"א
כג ע"ב05 שקצים ונבלות שנפשו של אדם קצה בהן ורש"י באר שרים בראשית פ' וישלח דרוש ו אות ב
כג ע"ב07 גזל ועריות אדם מתאוה להןאור הרעיון עמ' שיד
כג ע"ב07 גזל ועריות נפשו של אדם מחמדתן מאמרי שלמה ח"ב עמ' ט
כג ע"ב07 גזל ועריות נפשו של אדם מחמדתן תורת יחיאל דברים עמ' ב
כג ע"ב07 גזל ועריות נפשו של אדם מחמדתן וכו' דרך אמונה ובטחון עמ' קצא
כג ע"ב07 גזל ועריות נפשו של אדם מחמדתן ומתאוה להן דעת חכמה ומוסר ח"א עמ' רעד
כג ע"ב07 גזל ועריות נפשו של אדם מחמדתןמסילת ישרים עמ' שמט
כג ע"ב07 גזל ועריות נפשו של אדם מתאוה להן גור אריה שמות פכ"ב הערה 243, ויקרא פי"ט הערה 153
כג ע"ב07 גזל ועריות נפשו של אדם מתאוה להן לב אליהו (תשסה) שמות עמ' כה
כג ע"ב07 גזל ועריות נפשו של אדם מתאוה להן תורת העולה ח"ג פרק סז
כג ע"ב07 גזל ועריות שנפשו של אדם מתאוה להם וכו' עאכו"כ דרך מצותיך (חב"ד) דף קפו ע"א
כג ע"ב07 גזל ועריות שנפשו של אדם מתאוה להן הפורש מהם עאכו"כ שיזכה לו ולדורותיו אפיקי יהודה (תשנט) עמ' שצט
כג ע"ב07 גזל ועריות שנפשו של אדם מתאוה להן וכו' באר משה (אפשטיין) שמות עמ' קצז, ויקרא עמ' תקצב, במדבר עמ' תקיט
כג ע"ב07 גזל ועריות שנפשו של אדם מתאוה להן ומחמדתן אור ישראל (תרס) דף פג ע"א
כג ע"ב07 גזל ועריות שנפשו של אדם מתאוה להן ומחמדתן ואותו תעבוד עמ' שנו
כג ע"ב07 גזל ועריות שנפשו של אדם מתאוה להן ומחמדתן כתבי הסבא מקלם (תשמד) עמ' פג
כג ע"ב07 גזל ועריות שנפשו של אדם מתאוה להן ומחמדתן שפתי חיים - מידות ועבודת ה' ח"ב עמ' תפח
כג ע"ב07 גזל ועריות שנפשו של אדם מתאוה להן ומחמדתן וכו' עד סוף כל הדורות בית ישראל (טויסיג) שמות עמ' קלג
כג ע"ב07 גזל ועריות שנפשו של אדם מתאוה להן ומחמדתןמבשר טוב - ימי הרחמים והסליחות עמ' שכ
כג ע"ב07 גזל ועריות שנפשו של אדם מתאוה להן ומחמדתןס' החיים (תשנג) עמ' לט
כג ע"ב07 גזל ועריות שנפשו של אדם מתאווה להם וכו' בנתיבות האיש עמ' רז
כג ע"ב07 גזל נפשו של אדם מחמדתו אוסף מאמרי מוסר וחכמה (תשנט) עמ' קפד
כג ע"ב07 גזל שנפשו של ארם מחמדתו כד הקמח (מישור) עמ' פב
כג ע"ב07 שנפשו וכו' מחמדתן תורת מנחם חכ"ג עמ' 262
כג ע"ב08 הפורש מהן על אחת כמה וכמה שיזכה לו ולדורתיו וכו' ים שמחה עמ' שפא
כג ע"ב08 יזכה לו ולדורותיו ולדורות דורותיו עד סוף כל הדורות מבשר טוב - ספר החיים עמ' קיז
כג ע"ב08 שיזכה לו ולדורותיו וכו' דרכי החיים ח"א עמ' סד
כג ע"ב08 שיזכה לו ולדורותיו וכו' דרכי החיים ח"ב עמ' סה, רצא
כג ע"ב09 רבי חנניה בן עקשיא אומר רצה הקב"ה לזכות את ישראל תפארת ישראל (הרטמן) עמ' פו, צא, צא הערה 30, צב, צה הערה 52, צו, קו, קז הערה 72
כג ע"ב09 לזכות את ישראל לפיכך שער הבטחון עם "בתורתו יהגה" עמ' קא, ח"ב עמ' קלח
כג ע"ב09 לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצות חכמת התורה וארא עמ' שסו
כג ע"ב09 ר' חנניא בן עקשיא אומר רצה הקב"ה לזכות את ישראל דרשות הצל"ח השלם עמ' קסב-קסג
כג ע"ב09 ר' חנניא בן עקשיא אומר רצה הקב"ה לזכות את ישראל וכו' ואותו תעבוד עמ' סו
כג ע"ב09 ר' חנניא בן עקשיא אומר רצה הקב"ה אברהם במחזה דף סב ע"ד
כג ע"ב09 ר' חנניא בן עקשיא אומר רצה הקב"ה לזכות את ישראל וכו' קדושת לוי (תרצט) דף יט ע"ב
כג ע"ב09 ר' חנניא בן עקשיא אומר רצה הקב"ה לזכות את ישראל וכו'שם משמעון (שפירא, תשכה) עמ' צז
כג ע"ב09 ר' חנניא בן עקשיא אומר רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצוות וכו' בנין דוד (טאוב) דרשות עמ' קעא
כג ע"ב09 ר' חנניה בן עקשיא אומר רצה הקב"ה לזכות את ישראל צוף דבש (לוין) מאמר ו בסופו
כג ע"ב09 ר"ח בן עקשיא אומר רצה הקב"ה וכו', ובפיה"מ דברי ברוך ח"ב סי' יז אות ו, סי' מו אות א
כג ע"ב09 ר"ח בן עקשיא אומר רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תודה ומצות וכו' לב אליהו (תשלב) עמ' קג
כג ע"ב09 ר"ח בן עקשיא וכו' רצה הקב"הקול יעקב (שאול) דף טז ע"ד
כג ע"ב09 רבי חנינא בן עקשיא אומר רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצות אור חדש (הרטמן) פ"ח אות 265
כג ע"ב09 רבי חנניא בן עקשיא אומר רצה הקב"ה לזכות את ישראל ויקרא יעבץ עמ' ריג
כג ע"ב09 רבי חנניא בן עקשיא אומר רצה הקב"ה לזכות את ישראל נפש חיים (פאלאג'י) דף קצז ע"א [רצח ע"ב ד"ה וזהו]
כג ע"ב09 רבי חנניא בן עקשיא אומר רצה הקב"ה לזכות את ישראל וכו' אגרא דפרקא (תשסה) עמ' קעט
כג ע"ב09 רבי חנניא בן עקשיא אומר רצה הקב"ה לזכות את ישראל וכו' ברכת מרדכי ויקרא-דברים תנינא עמ' פח
כג ע"ב09 רבי חנניא בן עקשיא אומר רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצות ישמח חיים (תשסה) מע' מ אות סט
כג ע"ב09 רבי חנניא בן עקשיא אומר רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצות שירי משכיל כלל א פרט ח
כג ע"ב09 רבי חנניא בן עקשיא וכו' כח מעשיו הגיד לעמו ח"ב ח ע"ג
כג ע"ב09 רבי חנניה בן עקשיא אומר רצה הקב"ה לזכות את ישראל וכו' חיים תחלה (תשסא) אופן כז עמ' כה ד"ה וזהו
כג ע"ב09 רחב"ע אומר רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה וכו' לקוטי שיחות ח"ד עמ' 1180, חי"ז עמ' 409
כג ע"ב09 רחבע"א רצה הקב"ה אפוד בד דף סז ע"ב
כג ע"ב09 רצה הקב"ה וכו' ויאדירכתבי הרב יהודה אלקלעי ח"א עמ' 187, 213
כג ע"ב09 רצה הקב"ה וכו' לפיכך הרבה להם תורה ומצוות המאור הגדול (גר"א) עמ' תשפד
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות הכתב והקבלה ויקרא פכ"ב פסוק ב
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את וכו' לבית יעקב דרוש ו
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראל אגרות ר' יצחק אלחנן עמ' תה, תו, תי
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראל אהבת חיים (דייטש) עמ' רנה
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראל אור גנוז (מוסקוביץ) עמ' תנד
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראל אחרי ראי (תשסד) דרשות סי' כח אות ג
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראל אמרי אש (טאוב) עמ' רסא, שצא
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראל באר הגולה (הרטמן) באר ז הערה 3
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראל באר מחוקק (תשמט) עמ' צח, קכד
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראל בין המשפתים ויקרא פ' קדושים אות ה
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראל בית יצחק (שמלקיש) על התורה מאמר עח אות א
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראל דברי מנחם (היימליך) עמ' קי
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראל דרשות מהר"ם בנעט עמ' נח, סח, רכט
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראל דרשות מהר"ם חביב עמ' רי
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראל דרשות מהר"ם שיק עמ' עג, קעא, תלט, תקלה
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראל דרשות מעבר יבק עמ' קח
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראל חכמת התורה צו עמ' עדר
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראל חכמת התורה תצוה עמ' לז
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראל יד יחזקאל עמ' קצט
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראל לב אליהו (תשסה) בראשית עמ' רצג, שמות עמ' לה, קמג, קפג, ויקרא-דברים עמ' שא
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראל מאיר נתיבות ח"א עמ' פא, שיד
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראל מערכי לב (שוואב) מועדים ח"ב עמ' רא
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראל רנת יצחק - פרק חלק עמ' שנד
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראל שביב אור עמ' קלד, שיא
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראל שמחת הנפש עמ' צו
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראל שמן ראש (כץ) ח"ו עמ' רע
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראל שני המאורות (תשסח) עמ' קלט
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראל שער החצר (תשעב) סי' קלח, ר
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראל שפת אמת (רייז) דברים ח"א עמ' קצה, רה, רמא, רנג
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראל תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' שז
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראל וכו' אוסף מאמרי מוסר וחכמה (תשנט) עמ' רמו
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראל וכו' אור אברהם - תשובה - קונטרס אהבת איתן והוספות חדשות עמ' מג
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראל וכו' אור אברהם בראשית - הוספות חדשות עמ' כג
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראל וכו' אסופת מערכות פסח-בין המצרים עמ' עו
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראל וכו' אשל חיים ח"א עמ' כא
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראל וכו' באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' לו, שמות עמ' תתיט, ויקרא עמ' תר, תרעה, דברים עמ' קכ, קנו, תקיט, תקלח
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראל וכו' דברי ברוך ח"ב סי' כה אות ח, סי' ל אות י
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראל וכו' דרשות הרא"ש (תשסו) ח"א דרוש ס עמ' קנה, דרוש סט עמ' רו, דרוש פט עמ' רצא, ח"ב דרוש ר עמ' קפד, דרוש רב עמ' קצה, דרוש רג עמ' קצז, דרוש ריא עמ' רלו, דרוש ריב עמ' רמא, דרוש רכב עמ' רעט, דרוש רכה עמ' רפח, דרוש רנה עמ' שפט
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראל וכו' זך ונקי עמ' קצ
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראל וכו' זכרון דברים (תשנט) עמ' מו
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראל וכו' טוב דעת עמ' רצג, שלא
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראל וכו' ימלא פי תהלתך ח"ב (תשסה) עמ' רפא, רפד, תקז, תקסח, תקעד
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראל וכו' מתנת חיים מאמרים ח"א עמ' פה
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראל וכו' נחלת יעקב (תשעג) עמ' קמד
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראל וכו' שיחות הרב צבי יהודה דברים עמ' 107
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראל וכו' שמן הטוב (תשסב) - דברי תורה אות לו
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראל וכו' תורת חיים (ר' דובער) שמות דף קעב ע"ג
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראל וכו' ובפירוש הר"ע מברטנוראשבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' פה, ח"ב עמ' צט, רכד, רעט, תלז
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראל וכו' ורש"י שיחות מוסר (תשסב) עמ' לא
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראל וכו'הגיוני עוזיאל ח"א עמ' 47, 48, 50
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראל וכו'חכמת התורה בראשית עמ' קבב
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראל וכו'יציב פתגם - חנוכה-שבועות עמ' ריד
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראל וכו'ס' העיקרים (מישור) עמ' קיד, תט
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראל וכו'תפלה למשה (אלמושנינו, תשמח) עמ' רח, רי
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראל ופה"מ לרמב"ם בית שלום מרדכי עמ' יד, פה
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך ברכת מועדיך לחיים ח"ב דף ק ע"ב [שעא ע"ב]
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך שיחת מלאכי השרת עמ' 19
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה וכו' אור אברהם - רות עמ' תטז
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם וכו' תורת אביגדור ח"א עמ' עו
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצות של"ה (תשנז) על הפרשיות - הקדמה אות י בהגה"ה
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תו"מ וכו' אוצר המאמרים (וייס, תשסג) עמ' רטז
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תו"מ וכו' באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' לו, שמות עמ' תתיט, ויקרא עמ' תר, תרעה, דברים עמ' קכ, קנו, תקיט, תקלח
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תומ"צ תורת חיים (ר' דובער) שמות דף נו ע"ד
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תומ"צ תורת מנחם חל"ו עמ' 118, 351, חל"ז עמ' 87
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תומ"צ תורת מנחם חי"ט עמ' 366
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תומ"צ תורת מנחם חלק לב עמ' 297, חלק לג עמ' 476
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תומ"צ כו' (וברע"ב ורמב"ם) תורת מנחם חל"ט עמ' 391, 407
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה וכו'אהל אלימלך עמ' שכו
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצוות קרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' תרג
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצוות יסוד האמונה (תשסז) ויכוח השואל והמשיב אות קנב
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצוות מוסר דרך - אפיקי חיים עמ' שיד {מעיקרי האמונה בתורה כי כשיקיים אדם מצוה מתרי"ג מצות ופיהמ"ש כראוי וכהוגן ולא ישתף עמה כוונה מכוונת העולם בשום פנים וכו' הנה זכה בה לחיי העולם הבא, ועל זה אמר וכו' כי המצות בהיותם הרבה אי אפשר שלא יעשה אדם בחייו אחת מהם על מתכונתה ושלמותה ובעשותו אותה המצוה תחיה נפשו באותו מעשה}
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצוות בן מלך - חכמה ומוסר עמ' לד, מח
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצוות בת עין (תשסז) עמ' קסב, רמז, רצה, רצז, שיט
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצוות גור אריה שמות פ"ד הערה 180
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצוות ואני תמיד עמך עמ' קצא
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצוות ים שמחה עמ' שצד
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצוות כנסת יחזקאל (הכהן) עמ' ג, קט, שז
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצוות לקט שיחות מוסר ח"ג עמ' תנג
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצוות לקט שיחות מוסר ח"א עמ' רסט, שסט
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצוות מחשבת זקנים עמ' רל, רלח, רמד, רנ, רנח, רס, רסו, רעא
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצוות מחשבת מוסר ח"א עמ' נה, קיט, קעג, שכג, שסט, שעד, שפח, תמ, תצט, תקה
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצוות מחשבת מוסר ח"ב עמ' קנו, שג, שצז, ת, תז, תי
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצוות מחשבת מוסר ח"ג עמ' קט, קיט, קסה, רלג, רמב, רצ, רצט, שיט
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצוות מכתב מאליהו ח"א עמ' 116, ח"ג עמ' 39, ח"ד עמ' 9
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצוות מכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' תרצה
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצוות מסילות בלבבם (קוט) - מסילה ב אות טו
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצוות משנה למלך (תשסח) עמ' קנה
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצוות נצח ישראל (הרטמן) עמ' רצא הערה 142, תקלג הערה 112
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצוות נתיבות יצחק חנוכה ופורים עמ' לב
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצוות ספר המדות (דובנא, תשסו) - פתיחה
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצוות קריאה בקריה ח"א עמ' רנד
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצוות שער החצר (תשעב) סי' ר
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצוות שרגא המאיר מועדים עמ' כו, רלא
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצוות תפארת ישראל (הרטמן) עמ' תשפד הערה 15
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצוות תפארת צבי ויקרא עמ' רנ, רנז, רפג, שכ, שנ
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצוות תפארת צבי שמות עמ' שעד
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצוות ובפיהמ"ש בעקבות משה שמות עמ' רלו
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצוות וכו' דרשות מהרי"ץ למועדים עמ' קצב
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצוות וכו' דרשות מהרי"ץ לז' אדר עמ' רכא
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצוות שנא' ה' חפץ וכו' דעת תורה ויקרא עמ' כד, צב, קכו, במדבר עמ' נח
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצוות שנאמר ה' חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר שארית אהרן דף קמ ע"א
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצוות שנאמר ה' חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר בנין משה (מייזליש) ח"א עמ' קמג
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצוות שנאמר ה' חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר שפת אמת (רייז) סוכות עמ' צח, קצט, ערב
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצוותאהל יששכר (ליכטנשטיין) דף כג ע"א
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצוותאור יהל ח"א עמ' צט-קב
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצוותאור לפני הדורשין עמ' 37
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצוותאורות אלים דף כה ע"ב
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצוותאחרית לאיש שלום דף כג ע"ב09
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצוותדרשות שבט הלוי ח"א עמ' רחצ
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצוותמי מרום ח"ז עמ' רטז, ח"ח עמ' עג, ח"ט עמ' יז, ח"י עמ' לה, קב, חי"ג עמ' רה
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצוותמרפא לשון עמ' מ
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצוותשפע חיים ח"ו עמ' סד
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצוות, ופירוש הרמב"ם ושב ורפא לו עמ' רעב
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצות אוצרות חיים - תשובה ותיקונים עמ' תפד
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצות אור אברהם דברים עמ' שסז
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצות אמרות חיים עמ' קעח
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצות אפיקי יהודה (תשנט) עמ' תשכב
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצות בינת ישראל (תשסו) דף סח ע"א, פה ע"א
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצות דברי חיים על התורה (תשנט) עמ' רמד, מועדים (תשנט) עמ' קפ
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצות דברי ישראל (תשסח) ח"ב עמ' רלח (הגה)
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצות דברי יונה ח"א עמ' קסג, רנג, שיז
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצות דרשות שמן רוקח עמ' רסה, שלז, תקיג
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצות ויגד יעקב עמ' סח
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצות זרע קודש (תשסה) על התורה עמ' לט, נב, קעה
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצות ימלא פי תהלתך ח"א (תשסג) עמ' מא, סב
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצות כד הקמח (מישור) עמ' תיט
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצות מאורי אור (טשרנוביל, תשסא) עמ' קנד
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצות מאמרי שלמה ח"ב עמ' קי
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצות מצווה ועושה ח"ב עמ' ר, תשח
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצות נחמד ונעים (תשסח) לקוטי אמרים אות קלא, קעה
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצות עבודת עבודה (תשסד) עמ' קנח, רא
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצות צידה לדרך (פאפא, תשסט) עמ' נז
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצות קומץ המנחה (צונץ) דרוש נז אות ג, דרוש סא אות ב, דרוש צד אות ג, דרוש קלו אות יב
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצות וכו' אורות ונתיבות ח"ב שער ד פרק ט אות ל
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצות וכו' אורות ונתיבות ח"ב שער ד פרק ב אות א
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצות וכו' אור תורה השלם (מזריטש) סי' שסג
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצות וכו' לחמי תודה פתיחה דף ו ע"ב, י ע"ב, גוף הספר דף לד ע"א, נא ע"ב, קיט ע"א, רנא ע"א
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצות וכו' לב דוד (תשסט) עמ' ח
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצות וכו' ערבי נחל (תשסד) עמ' תרמו, תשנ, תתצט, תתקל, תתרלא, תתרלב
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצות וכו', ורש"י מחזה עינים (לוויטאן) עמ' נ
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצות וכו'מגיד דבריו ליעקב (ממזריטש) - לקוטי אמרים סי' רנט, אור תורה סי' שסג
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצות שנאמר ה' חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר של"ה (תשנז) - מס' שבועות אות ה
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצות שנאמר ד' חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר+הגיונות אל עמי (עמיאל) ח"ב סי' ל
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצותבינה לעתים (תשנד) דרוש לז עמ' רלז, דרוש נו עמ' שסג
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצות, ובפיהמ"ש הר יראה מאמר מט
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצות, שנאמר ה' חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר עמוד העבודה (תשעג) דרוש שני למסירת נפש כב, מכות
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצות, שנאמר ה' חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר עמוד העבודה (תשעג) דרוש שני למסירת נפש כב, לקוטי אמרים מז
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להן תורה ומצוות נתיב התשובה עמ' לב הערה 49
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להן תורה ומצות דרכי צדק עמ' רצ
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה תורה ומצוותעולת ראיה ב קסב
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך וכו' אור אברהם - מסכת מגילה עמ' רעט, תמד
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך וכו' אור אברהם ברכות עמ' עד, שיא, שיח
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך וכו' אור אברהם שמות עמ' עז
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך וכו' להעיר להורות ולהשכיל ח"א עמ' רב, רנו
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך וכו' מאורי שערים עמ' סה
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך כו'חיים וחסד סי' תקג
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצות שרגא המאיר על התורה עמ' תקלו, תקצט
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראלאבני השוהם (הורוויץ) דף ג ע"ד
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראלאמרי אש (טאוב) עמ' רסט
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראלדרך חיים (תשלה) עמ' עג
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראלדרשות הרא"ש דף לא ע"ב דרוש כט, דף נא ע"ב דרוש נא, דף נח ע"ב דרוש נט
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראלחכמת התורה נח עמ' רי, שסח, שעב
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראלחלקם בחיים דף לט ע"א
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראלילקוט הגרשוני ח"ב כאן
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראלילקוט הגרשוני ח"ב על אבות פ"א מ"יח
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראלמשיבת נפש עמ' לה
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראלדרושי רמ"ץ - פרי חיים דרוש ב סו"ד ב
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראלרוח חיים (חיד"א) עמ' קיד, קצז
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראלתפארת ישראל (מהר"ל, הניג) עמ' יח
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראל, ובמהרש"א בית ישי (תשסד) דרשות עמ' קח, רכד
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראל, ובפיה"מ שם אבן ישראל (פישר) אגדה ח"ב עמ' מב
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראל, רע"ב דרשות מהר"ם שיק עמ' קיד, שפז
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכותכרם פתחיה גפן טז שריג יג
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכותכתבי הרב יהודה אלקלעי ח"א עמ' 112
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תו"מ מה ה׳ אלקיך שואל מעמך עמ' 109
כג ע"ב10 ה' חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' לו, ערב, שה, שמות עמ' תתיח, תתלג, תתנא, ויקרא עמ' רה, שנד, שצט, תר, תרעה, דברים עמ' קכ, קצ, תעה, תקיב, תקיט, תקלח, תתקיט-תתקכ, מלכים עמ' רנז, שעג
כג ע"ב10 ה' חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר משמרת איתמר (תשסז) עמ' שסד
כג ע"ב10 המצוות ניתנו לזכות את ישראלמכמני עוזיאל עמ' תקמו
כג ע"ב10 הרבה להם תורה ומצוות באר הגולה (הרטמן) באר ז הערה 3
כג ע"ב10 הרבה להם תורה ומצוותאור הרעיון עמ' לג
כג ע"ב10 הרבה להם תורה ומצוות, ברש"יאהל משה (שיינרמן) בראשית עמ' רלח
כג ע"ב10 הרבה להם תורה ומצות דעת חכמה ומוסר ח"א עמ' קנ, שכז
כג ע"ב10 הרבה להם תורה ומצות שמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' שפו
כג ע"ב10 לפיכך הרבה להם תומ"צ לקוטי שיחות חל"ב עמ' 67
כג ע"ב10 לפיכך הרבה להם תורה ומצוות חכמת התורה ויגש עמ' קד
כג ע"ב10 לפיכך הרבה להם תורה ומצוות ובפהמ"ש להרמב"ם מחשבת מוסר ח"ב עמ' לה, תסג
כג ע"ב10 לפיכך הרבה להם תורה ומצוות וכו', ובפהמ"ש להרמב"ם מחשבת זקנים עמ' רלא
כג ע"ב10 לפיכך הרבה להם תורה ומצוות וכו', ובפהמ"ש להרמב"ם מחשבת מוסר ח"א עמ' קיט
כג ע"ב10 לפיכך הרבה להם תורה ומצוותהגיוני עוזיאל ח"א עמ' 216
כג ע"ב10 לפיכך הרבה להם תורה ומצות חכמת התורה תולדות עמ' תקג
כג ע"ב10 לפיכך הרבה להם תורה ומצות קהלת יעקב שבועות עמ' ו
כג ע"ב10 לפיכך הרבה להם תורה ומצותפירוש המכבי דברים עמ' רטו
כג ע"ב10 תורה ומצוות קובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ז עמ' קסג
כג ע"ב11 חלוקים עליו חבריו על רחב"גאבי הנחל (שפירא) דרוש י דף לו ע"ב, לז ע"ב
כג ע"ב19 ג' דברים עשו ב"ד של מטה והסכימו ב"ד של מעלה, רש"י ד"ה ושאילת שלום בשם נחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' מב אות י
כג ע"ב19 ג' דברים עשו ב"ד של מטה והסכימו עליהם וכו' אור אברהם - מגילת אסתר עמ' שמג, שנ
כג ע"ב19 ג' דברים עשו ב"ד של מטה והסכימו עמהם ב"ד של מעלה אור חדש (הרטמן) הקדמה אות 75, פ"ט אות 382, 412
כג ע"ב19 ג' דברים עשו ב"ד של מטה וכו' מגילה עוז לו בך מאמר ז אות ג
כג ע"ב19 שלושה דברים עשו בי"דאמה של מלכות עמ' 149
כג ע"ב19 שלשה דברים עשו ב"ד של מטה והסכימו ב"ד של מעלה על ידם, [אלו הן] מקרא מגילה וכו' אוצרות חיים מועדים ח"ב עמ' תמד
כג ע"ב19 שלשה דברים עשו ב"ד של מטה וכו' ושאלת שלום בשם אור אברהם ברכות עמ' רצז
כג ע"ב19 שלשה דברים עשו בי"ד של מטה והסכימו בי"ד של מעלה על ידם ואלו הן מקרא מגילה ושאילת שלום בשם והבאת מעשר לחמי תודה דף רכד ע"ב
כג ע"ב19 שלשה דברים עשו בית דין של מטה והסכימו בית דין של מעלה על ידם וכו' ושאילת שלום בשם אוצרות חיים - יושר המידות עמ' תיב
כג ע"ב23 שאילת שלום בשם אור אברהם - רות עמ' קיז
כג ע"ב24 ושאילת שלום דכתיב והנה בועז וכו' ואומר ה' עמך גבור החיל אוצרות חיים - אישים ח"ב עמ' קטו
כג ע"ב24 קיימו למעלה מה שקבלו למטה גור אריה שמות פי"ט הערה 265
כג ע"ב24 קיימו למעלה מה שקבלו למטה דברי יחזקאל שרגא תליתאה עמ' שסז
כג ע"ב24 קיימו למעלה מה שקבלו למטה לב דוד (תשסט) עמ' קב
כג ע"ב24 קיימו למעלה מה שקבלו למטה מחשבות חרוץ סי' כ (עמ' 175)
כג ע"ב24 קיימו למעלה מה שקבלו למטה קהלת יעקב שבועות עמ' רמח
כג ע"ב24 קיימו למעלה מה שקיבלו למטה עוז לו בך מאמר ד אות יד
כג ע"ב25 ה' עמכם מבשרת ציון ח"ג עמ' רס
כג ע"ב28 במעשרות מותר לנסות לקב"ה חכמת התורה לך לך עמ' כב
כג ע"ב29 והריקותי לכם וכו' עד שיבלו שפתותיכם דובר צדק עמ' 53, 70, לקוטים (סוף פרי צדיק ח"ב) עמ' 245
כג ע"ב29 והריקותי לכם וכו' עד שיבלו שפתותיכםפרי צדיק פ' החודש אות ט
כג ע"ב30 בג' מקומות הופיע רוה"קילקוט הגרשוני ח"ב
כג ע"ב30 בג' מקומות הופיע רוח הקודש וכו' לחמי תודה דף רנ ע"ב
כג ע"ב30 בשלשה מקומות הופיע רוה"ק וכו'טוב טעם בראשית עמ' רלה
כג ע"ב30 בשלשה מקומות הופיע רוח הקודש בבית דינו של שם וכו', מנא ידע דלמא כי היכי דאזל איהו לגבה וכו' אוצרות חיים - אישים ח"ו עמ' תנב
כג ע"ב30 בשלשה מקומות הופיע רוח הקודש וכו' ובבית דינו של שלמה וכו' מדהא קא מרחמתא והא לא קא מרחמתא וכו' אוצרות חיים - אישים ח"ו עמ' רנב
כג ע"ב30 הופיע רוה"ק בבית דינו של שם לקט שיחות מוסר ח"א עמ' סה
כג ע"ב30 עד שיבלו שפתותיכם מלומר די אבן ישראל על התורה (תשסב) עמ' קעא
כג ע"ב30 עד שיבלו שפתותיכם מלומר די אמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) חיי טו
כג ע"ב30 עד שיבלו שפתותיכם מלומר די לחמי תודה פתיחה דף ח ע"ב
כג ע"ב32 ויכר יהודה וגו' מנא ידע וכו' יצא בת קול ואמר ממני יצאו כבושים וברש"י ברית שלום (תעח) דף כח ע"ג
כג ע"ב32 ויכר יהודה וכו' מנא ידע וכו' ברכת כהן (דויטש, תשמט) - מגילת ספר עמ' כה
כג ע"ב32 ויכר יהורא וגו' מנא ידע וכו' יצא בת קול ואמר ממני יצאו כבושים ורש"י ברית שלום (תשסח) עמ' קעט
כג ע"ב33 מנא ידע דילמא כי היכי דאזיל איהו לגבה אזיל נמי איניש אחרינא וכו' נזר הקדש ח"ג עמ' שלה
כג ע"ב34 בת קול אמרה צדקה ממני אור הגנוז (מהאניפאלא, תשסו) עמ' עו
כג ע"ב34 יצא בת קול ואמר ממני יצאו כבושיםאמרי יוסף בראשית דף קצב ע"ג
כג ע"ב34 יצאת בת קול ואמרה ממני יצאו כבושים דעת חיים עמ' קצא
כג ע"ב34 יצאת בת קול ואמרה ממני יצאו כבושים, וברש"י באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' תשנז
כג ע"ב34 יצאת בת קול ממנירוח חיים (חיד"א) עמ' קעח
כג ע"ב34 יצתה בת קול ואמרה ממני יצאה כבושים בי חייא ח"א עמ' קכח
כג ע"ב34 יצתה בת קול ואמרה ממני יצאו כבושיןפרי צדיק לחנוכה אות יג
כג ע"ב34 ממני יצאו כבושים אור אברהם - רות עמ' קח, קלג, ר, שא
כג ע"ב34 ממני יצאו כבושין תורת יחיאל בראשית עמ' שנד, תכד
כג ע"ב37 יצאה בת קול ואמרה אני עד נזר הקדש ח"ג עמ' שלה
כג ע"ב37 יצאת בת קול ואמרה אני עד בדבר זה של"ה (תשנז) - מס' ראש השנה אות לד
כג ע"ב37 יצאת בת קול ואמרה אני עדפירוש המכבי שמואל עמ' מ
כג ע"ב39 היא אמו מנא ידע דלמא איערומא מיערמא יצאת בת קול ואמרה היא אמו מאמר אסתר (תשסב) עמ' קצה
כג ע"ב39 היא אמו מנא ידע וכו' נזר הקדש ח"ג עמ' שלו
כג ע"ב39 מנא ידע דילמא איערומא קא מיערמא ברכת כהן (דויטש, תשמט) - מגילת ספר עמ' כט
כג ע"ב39 רוח הקודש העידה שהיא אמו חכמת התורה מקץ עמ' תפח
כג ע"ב40 דילמא יהודה כיון דחשיב ירחי ויומי ואיתרמי וכו'יערות דבש ח"ב עמ' רעו
כג ע"ב41 כולהו ישראל קרי להו בלשון יחידדגלי יהודה דרוש א אות יט
כג ע"ב41 כולהו ישראל קרי להו בלשון יחידיאבן פינה עמ' 1
כג ע"ב41 כולהו ישראל קרי ליה בלשון יחידי דכתיב ישראל נושע וכו' ים שמחה עמ' שפג
כג ע"ב43 דרש ר' שמלאי תרי"ג מצוות נאמרו לו למשה דרשות הרא"ש (תשסו) ח"א דרוש קמ עמ' תסד, ח"ב דרוש רג עמ' קצו
כג ע"ב43 דרש ר' שמלאי תרי"ג מצות נאמרו לו למשה וכו' בא דוד וכו' בא חבקוק וכו' וצדיק באמונתו יחיה דעת תורה במדבר עמ' סט, קמט
כג ע"ב43 דרש ר' שמלאי תרי"ג מצות נאמרו לו למשהילקוט דברי חכמים בראשית סי' קלד
כג ע"ב43 דרש ר' שמלאי תרי"ג מצות נאמרו למשה שס"ה לאווין כמנין ימות החמה ורמ"ח עשה כנגד אבריו של אדם שרגא המאיר מועדים עמ' רמו
כג ע"ב43 דרש ר' שמלאי תרי"ג מצוות בית שלום מרדכי עמ' רי
כג ע"ב43 דרש ר"ש תרי"ג מצוות נאמרו לו למשה מסיני וכו' ברית שלום (תשסח) עמ' תתעד
כג ע"ב43 דרש ר"ש תרי"ג מצוות נאמרו לו למשה מסיני וכו' ברית שלום (תעח) דף קלו ע"א
כג ע"ב43 דרש ר"ש תרי"ג מצות וכו'דרשות הרא"ש דף עט ע"א דרוש פו
כג ע"ב43 דרש ר"ש תרי"ג מצות נאמרו בסיני שס"ה ל"ת כמנין ימות החמה דרשות הצל"ח השלם עמ' קס-קסא
כג ע"ב43 דרש רבי שמלאי מורשה - שיחות למועדים עמ' קלט
כג ע"ב43 דרש רבי שמלאי שש מאות וכו' אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענום דרשות מעבר יבק עמ' קיג, קטו
כג ע"ב43 דרש רבי שמלאי שש מאות ושלש עשרה מצוות נתיבות יצחק חנוכה ופורים עמ' רעט
כג ע"ב43 דרש רבי שמלאי שש מאות ושלש עשרה מצוות וכו' בא דוד והעמידן על אחת עשרה שפתי חיים - מידות ועבודת ה' ח"ב עמ' תקסה
כג ע"ב43 דרש רבי שמלאי שש מאות ושלש עשרה מצוות נתנו תפארת ישראל (הרטמן) עמ' סט
כג ע"ב43 דרש רבי שמלאי שש מאות ושלש עשרה מצות וכו' ומאתים ארבעים ושמונה עשה כנגד איבריו של אדם של"ה (תשנז) על הפרשיות - הקדמה אות יג, כ, משפטים אות י, יא, ראה אות טו
כג ע"ב43 דרש רבי שמלאי שש מאות ושלש עשרה מצות וכו' ומאתים וארבעים ושמונה עשה כנגר איבריו של אדם של"ה (תשנז) - מס' פסחים אות שמח
כג ע"ב43 דרש רבי שמלאי שש מאות ושלש עשרה מצות נאמרו לו למשה תפארת צבי שמות עמ' ריא
כג ע"ב43 דרש רבי שמלאי שש מאות ושלש עשרה מצות נאמרו לו למשה וכו' מפי הגבורה שמענום של"ה (תשנז) ווי העמודים פרק א אות יב
כג ע"ב43 דרש רבי שמלאי שש מאות ושלש עשרה מצות נאמרו לו למשה וכו' רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' נו, שצד
כג ע"ב43 דרש רבי שמלאי תרי"ג מצוות נאמרו לו למשה וכו' קדושת עינים (תשעא) פרק ה אות עה
כג ע"ב43 דרש רבי שמלאי תרי"ג מצוות נאמרו לו למשה שס"ה לאוין כמנין ימות החמה וכו' אוצר המאמרים (תשסא) עמ' קמח
כג ע"ב43 דרש רבי שמלאי תרי"ג מצות נאמרו בסיני שס"ה מצות ל"ת וכו'ראשית חכמה (תשמד) - מצוות פרק ו אות א
כג ע"ב43 דרש רבי שמלאי תרי"ג מצות נאמרו לו למשה בסינישם משמעון (שפירא, תשכה) עמ' ב, עה, קמה
כג ע"ב43 דרש רבי שמלאי תרי"ג מצות נאמרו לו למשה וכו' כנגד איבריו של אדם חמשה מאמרות (תשסט) - סמוכים לעד - פסחים ד
כג ע"ב43 דרש רבי שמלאי תרי"ג מצות נאמרו למשה מסיני ויקרא יעבץ עמ' קפט
כג ע"ב43 דרש רבי שמלאי תרי"ג מצות נתנותפארת ישראל (מהר"ל, הניג) עמ' יד, ד, קג
כג ע"ב43 דרש ר' שמלאי תרי"ג מצוות נאמרו לו למשה בהר סיני וכו' ויחי עוד דף סד ע"א
כג ע"ב43 דרש רבי שמלאי תרי"ג מצות וכו' מפי הגבורה שמענום של"ה (תשנז) - תולדות אדם אות קע, רו, שער האותיות אות ק ס"ק רז
כג ע"ב43 דרש רבי שמלאי שש מאות ושלש עשרה מצות וכו' בא חבקוק והעמידן על אחת וכו' ראשית דעת (קורח) סי' מח
כג ע"ב43 שש מאות ושלוש עשרה מצוות אמרי אש (טאוב) עמ' תקצא
כג ע"ב43 שש מאות ושלוש עשרה מצות נאמרו לו למשה וכו' וצדיק באמונתו יחיה וכו' מבשר טוב - ישועות אברהם עמ' פ
כג ע"ב43 שש מאות ושלוש עשרה מצות נאמרו לו למשה וכו' וצדיק באמונתו יחיה כו' מבשר טוב - חנוכה עמ' לט
כג ע"ב43 שש מאות ושלש עשרה מצוות נאמרו לו למשה מחשבת זקנים עמ' קיב, רלח, שיג, שנא
כג ע"ב43 שש מאות ושלש עשרה מצוות נאמרו לו למשה וכו' מחשבת מוסר ח"ג עמ' קטז
כג ע"ב43 שש מאות ושלש עשרה מצוות נאמרו לו למשה וכו', רש"י, פהמ"ש ומהרש"א מחשבת מוסר ח"ב עמ' תמ
כג ע"ב43 שש מאות ושלש עשרה מצות נאמרו לו למשה אור יצחק (ראדוויל, תשסה) עמ' מב, קעט
כג ע"ב43 שש מאות ושלש עשרה מצות נאמרו לו למשה וכו' אוצרות חיים - מצוות עמ' קנט, רמז
כג ע"ב43 שש מאות ושלש עשרה מצות נאמרו לו למשה וכו' כנגד איבריו של אדםכתונת פסים (תשמה) פרשת קרח מ ע"ד, פנחס מז ע"א
כג ע"ב43 שש מאות ושלש עשרה מצות נאמרו למשה אור זרוע לצדיק עמ' 53, קומץ המנחה (ר' צדוק) עמ' 11 (סי' ס)
כג ע"ב43 תרי"ג מצוות בתורה גנא דפלפלי עמ' שסט
כג ע"ב43 תרי"ג מצוות וכו' דרכי החיים ח"א עמ' רכג
כג ע"ב43 תרי"ג מצוות וכו' בא חבקוק והעמידן על אחת מכתב מאליהו - מועדים ח"ב עמ' תקצא
כג ע"ב43 תרי"ג מצוות וכו' חבקוק העמידן על אחתפירוש המכבי שמות עמ' ח
כג ע"ב43 תרי"ג מצוות וכו' כמנין ימות החמה לקוטי שיחות חכ"ו עמ' 67
כג ע"ב43 תרי"ג מצוות נאמרו לו למשה המאור הגדול (גר"א) עמ' קעז, תתלה
כג ע"ב43 תרי"ג מצוות נאמרו לו למשה וכו' אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענום בנין משה (מייזליש) ח"א עמ' קס, קסז
כג ע"ב43 תרי"ג מצוות נאמרו לו למשה כו' בא דוד והעמידן על אחת עשרה וכו' (ומהרש"א - שמצאו מצוות כלליות הכוללות את כל שאר המצוות וכו') תורת מנחם ח"ז עמ' 35
כג ע"ב43 תרי"ג מצוות נאמרו לו למשה שס"ה לאוין כמנין ימות החמה ורמ"ח עשה כנגד אבריו של אדם, ומהרש"א עקבי אבירים (תשסה) עמ' קטז, קלז-קלח, קנב, שלז, שמב, שעג
כג ע"ב43 תרי"ג מצוות נאמרו לו למשה שס"ה לאוין כמנין ימות חמה ורמ"ח עשה כנגד אבריו של אדם באר יוסף (תשמא) ח"ב עמ' נט
כג ע"ב43 תרי"ג מצוות נאמרו למשה בסיני שירת הפסח אות קסד
כג ע"ב43 תרי"ג מצוות נאמרו למשה בסיני וכו'ס' העיקרים (מישור) עמ' ת, תיב, תטו
כג ע"ב43 תרי"ג מצוות נאמרו למשה וכו' בא דוד והעמידן על י"א המוסר והדעת שמות-ויקרא עמ' צט
כג ע"ב43 תרי"ג מצוות נאמרו למשה וכו' בא חבקוק והעמידן על אחת אוצר המאמרים (וייס, תשסג) עמ' ס, עה
כג ע"ב43 תרי"ג מצוות נאמרו למשה מסיני עיוני רש"י במדבר עמ' רמא
כג ע"ב43 תרי"ג מצוות נאמרו למשה מסיני רנת יצחק - פרק חלק עמ' רכד
כג ע"ב43 תרי"ג מצוות נאמרו למשה מסינימרפא לשון עמ' רנג
כג ע"ב43 תרי"ג מצוות נאמרו למשהויקח אברהם דף מ ע"ד
כג ע"ב43 תרי"ג מצות וכו' בא חבקוק והעמידן על אחת וצדיק באמונתו יחיה, רש"י לקט שיחות מוסר ח"ג עמ' קיד, קיט, קכז, תריא
כג ע"ב43 תרי"ג מצות וכו' וצדיק באמונתו יחיה דעת חכמה ומוסר ח"ב עמ' צב, קפט, רלו, רלט
כג ע"ב43 תרי"ג מצות וכו' ורמ"ח עשה כנגד איבריו של אדם דרך חיים (לונזאנו) עמ' ה
כג ע"ב43 תרי"ג מצות וכו' שס"ה כנגד ימות החמה, רמ"ח מ"ע כנגד איבריו של אדם דעת חכמה ומוסר ח"א עמ' קנא, רפז
כג ע"ב43 תרי"ג מצות נאמרו משנת חיים בראשית עמ' תלז
כג ע"ב43 תרי"ג מצות נאמרו בסיני שמן ראש (כץ) ח"ו עמ' תסג
כג ע"ב43 תרי"ג מצות נאמרו וכו' כנגד אבריו של אדם בית יצחק (ויינברגר) עמ' יב
כג ע"ב43 תרי"ג מצות נאמרו וכו' תורה צוה לנו משה וכו' אור אברהם - מסכת מגילה עמ' שמח
כג ע"ב43 תרי"ג מצות נאמרו לו למשה אור אברהם במדבר עמ' מד, קמח, רלח
כג ע"ב43 תרי"ג מצות נאמרו לו למשה אור אברהם הלכות מגילה וחנוכה עמ' ק
כג ע"ב43 תרי"ג מצות נאמרו לו למשה דברי חיים - מועדים (תשנט) עמ' קפז
כג ע"ב43 תרי"ג מצות נאמרו לו למשה טיול בפרדס ח"א עמ' תיח
כג ע"ב43 תרי"ג מצות נאמרו לו למשה בסיני עמוד הימיני (קלינמן) עמ' צד
כג ע"ב43 תרי"ג מצות נאמרו לו למשה בסיני וכו'נתיבות עולם ח"א עמ' רח
כג ע"ב43 תרי"ג מצות נאמרו לו למשה וכו' אגרת הטיול (תשעה) עמ' רטו
כג ע"ב43 תרי"ג מצות נאמרו לו למשה וכו' אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענום דרך ה' (באום) ח"א פ"א אות יח, ח"ג פ"ה אות נג
כג ע"ב43 תרי"ג מצות נאמרו לו למשה וכו' בא חבקוק והעמידן על אחת וכו'שבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' שצד
כג ע"ב43 תרי"ג מצות נאמרו לו למשה וכו' בא ישעיה והעמידן על שש אפיקי יהודה (תשנט) עמ' שט, תמה
כג ע"ב43 תרי"ג מצות נאמרו לו למשה וכו' וצדיק באמונתו יחיה דעת חכמה ומוסר ח"א עמ' פז
כג ע"ב43 תרי"ג מצות נאמרו לו למשה וכו' כנגד איבריו של אדם דעת חכמה ומוסר ח"ג עמ' רמ
כג ע"ב43 תרי"ג מצות נאמרו לו למשה מסיני אור אברהם ויקרא עמ' רמה, תכא
כג ע"ב43 תרי"ג מצות נאמרו לו למשה מסיני אור אברהם שמות עמ' קמ
כג ע"ב43 תרי"ג מצות נאמרו לו למשהילקוט הגרשוני ח"ב
כג ע"ב43 תרי"ג מצות נאמרו למשה בסיני אור אברהם - רות עמ' עז, שעד
כג ע"ב43 תרי"ג מצות נאמרו למשה בסיני באר הגולה (הרטמן) באר א הערה 123
כג ע"ב43 תרי"ג מצות נאמרו למשה בסיני הדרת אליהו דרוש ב סי' ה ד"ה אמנם
כג ע"ב43 תרי"ג מצות נאמרו למשה בסיני וכו' בא דוד והעמידם על י"א תפארת ישראל (הרטמן) עמ' תתלח, תתמו, תתמו הערה 64, תתנב הערה 27
כג ע"ב43 תרי"ג מצות נאמרו למשה בסיני וכו' בא חבקוק וכו'ראשית חכמה (תשמד) - משא ומתן פרק כח-לא
כג ע"ב43 תרי"ג מצות נאמרו למשה בסיני רמ"ח מ"ע כנגד רמ"ח אברים שבאדם דעת תורה שמות עמ' קנד, קנט, רכא, ויקרא עמ' פג, דברים ח"א עמ' קפח
כג ע"ב43 תרי"ג מצות נאמרו למשה בסיניאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' רעא
כג ע"ב43 תרי"ג מצות נאמרו למשה וכו' אור אברהם - תלמוד תורה עמ' צט, רסז, שלז
כג ע"ב43 תרי"ג מצות נאמרו למשה וכו' וצדיק באמונתו יחיה ימלא פי תהלתך ח"ב (תשסה) עמ' קצג, רמו, רנא, רנז, רסט, רעז, רפא, תעב
כג ע"ב43 תרי"ג מצות נאמרו למשה מסיני אור אברהם - הגדה של פסח - קונטרס אמונת אברהם עמ' ס
כג ע"ב43 תרי"ג מצות נאמרו למשה מסיני אור אברהם בראשית עמ' ב, ט, מ, נב, קיח, של
כג ע"ב43 תרי"ג מצות נאמרו למשה מסיני אור אברהם דברים עמ' תנה, תס
כג ע"ב43 תרי"ג מצות נאמרו למשה מסיני דרשות שמן רוקח עמ' שלז, תיג, תקז
כג ע"ב43 תרי"ג מצות נאמרו למשה מסיני שמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' קנא
כג ע"ב43 תרי"ג מצות נאמרו למשה מסיני תפארת ישראל (הרטמן) עמ' שיד, תרעא הערה 83
כג ע"ב43 תרי"ג מצות נתנו למשה בסיני וכו' בא חבקוק והעמידן על אחת, וצדיק באמונתו יחיה צפנת פענח (תשסו) עמ' נג, קסב, רלה, שט, שנא, שצז, תיח
כג ע"ב43 תרי"ג מצות נאמרו למשה מסיני וכו' בא דוד והעמידן וכו' כד הקמח (מישור) עמ' צ
כג ע"ב43 תרי"ג מצות נאמרו למשה מסיני וכו' כנגד רמ"ח אברים לחמי תודה פתיחה דף ו ע"ב, גוף הספר דף קמו ע"ב
כג ע"ב43 תרי"ג מצות נאמרו למשה רבינו מצווה ועושה ח"א עמ' קלז, רג
כג ע"ב43 תרי"ג מצות נאמרו למשהמאמר מרדכי (נדבורנא) עמ' פז
כג ע"ב43 תרי"ג מצות נצטוו ישראל יד יחזקאל עמ' קצט
כג ע"ב43 תרי"ג מצות וכו׳ כללי המצות (צפת תשנב) עמ' 209, 4
כג ע"ב43 תרי"ג מצות נאמרו למשה מסיני בא דוד והעמידן על י"א וכו' בא חבקוק והעמידן על אחת וצדיק באמונתו יחיה קומץ המנחה (צונץ) דרוש מה אות ב, י, דרוש נ אות ט
כג ע"ב43 תרי"ג מצוות וכו' בא דוד והעמידן על אחת עשרה, ביאור כל הסוגיה [רש"י ומהרש"א] שם דרך - הישר והטוב עמ' קכב
כג ע"ב43 תרי"ג מצוות וכו' בא חבקוק והעמידן על אחת שנאמר וצדיק באמונתו יחיה באר יוסף (תשמא) ח"ב עמ' קלא
כג ע"ב43 תרי"ג מצוות נאמרו לו למשהטללי אורות עמ' לו
כג ע"ב43 תרי"ג מצוות נאמרו לו למשהמצוה ולב ח"א עמ' 42
כג ע"ב43 תרי"ג מצות וכו' בא דוד והעמידן על י"א ימלא פי תהלתך ח"א (תשסג) עמ' פח
כג ע"ב43 תרי"ג מצות נאמרו רמ"ח עשין כנגד אבריו של אדם וכל אבר אומר לו עשה מצוה ימלא פי תהלתך ח"א (תשסג) עמ' י
כג ע"ב43 תרי"ג מצות ניתנו לישראל בא דוד והעמידן על י"א וכו' וברש"י אמרי יחזקאל עמ' רכג, רמ
כג ע"ב43 תרי"ג מצות נאמרו למשה וכו' בא דוד והעמידן על שלשה ויגד יעקב עמ' פז
כג ע"ב44 כנגד ימות החמה ורמ"ח אבריםמכמני עוזיאל עמ' תקמג
כג ע"ב44 מצוות הלא תעשה שס"ה כנגד שס"ה ימי השנה ומצוות עשה וכו' כנגד רמ"ח איברים שבאדם פחד יצחק - ראש השנה מאמר כז
כג ע"ב44 שס"ה מצוות לא תעשה וכו' פחד יצחק - יום הכפורים מאמר כא
כג ע"ב44 שס"ה לא תעשה ורמ"ח מצות עשה נגד רמ"ח איברים אור השמש (תשסח) עמ' טז
כג ע"ב44 שלש מאות ושישים וחמש לאווין כמנין ימות החמה מילי דשמיא - טעם לשבח הערה 42 עמ' סא
כג ע"ב44 שלש מאות וששים וחמש לאוין כמנין ימות החמה אור חדש (הרטמן) פ"א אות 478-479
כג ע"ב44 שלש מאות וששים וחמש לאוין כמנין ימות החמה זרע קודש (תשסה) על התורה עמ' קטו
כג ע"ב44 שלש מאות וששים וחמש לאוין כמנין ימות החמה ומאתים ארבעים ושמונה עשה כנגד איבריו של אדם ישמרו דעת עמ' עז
כג ע"ב44 שס"ה ל"ת ורמ"ח מצות עשה הם כנגד גידיו ואבריו של אדם צפנת פענח (תשסו) עמ' שי
כג ע"ב44 שס"ה לאוין כמנין ימות החמה דעת תורה ויקרא עמ' ריג
כג ע"ב44 שס"ה לאוין כמנין ימות החמה וכו', ורש"י באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' תקט, דברים עמ' נ, תקג, יהושע-שמואל עמ' פב, מלכים עמ' ז
כג ע"ב44 שס"ה לאוין כמנין ימות החמה ורמ"ח עשה כנגד איבריו של אדם קהלת משה (תשסב) עמ' עט
כג ע"ב44 שס"ה לאוין כמנין ימות החמה ורמ"ח עשה כנגד איבריו של אדם דעת חכמה ומוסר ח"ב עמ' קפז, רכח
כג ע"ב44 שס"ה לאוין כמנין ימות החמהשבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' עב
כג ע"ב44 שס"ה לאוין נגד שס"ה ימות השנה דרך ה' (באום) ח"ד פ"ז אות מז
כג ע"ב44 שס"ה מצוות ל"ת הם כנגד שס"ה ימות השנהאחרית לאיש שלום דף א ע"ב
כג ע"ב44 שס"ה מצוות לא תעשה ורמ"ח מצוות עשה כנגד איברים וגידים קריאה בקריה ח"א עמ' קב, ח"ב עמ' רלה
כג ע"ב44 שס"ה מצוות לא תעשה כנגד ימות החמה ורמ"ח מצות עשה כנגד רמ"ח אברים באר הגולה (הרטמן) באר א הערה 98, 93-92, באר ד הערה 823, באר ה הערה 347, 713
כג ע"ב44 שס"ה מצות לא תעשה ורמ"ח מצוות עשה תפארת ישראל (הרטמן) עמ' קיח, תקסז
כג ע"ב44 שס"ה לאוין ורמ"ח מ"ע כתבי הרב יהודה אלקלעי ח"א עמ' 6
כג ע"ב44 שס"ה ל"ת כנגד ימות החמה ורמ"ח מצוות עשה כנגד האיבריםתפארת ישראל (הרטמן) עמ' קפו הערה 20, קפז
כג ע"ב45 מנין מצוות עשה רמ"ח כנגד רמ"ח איברים של אדם גור אריה בראשית פמ"ו הערה 105
כג ע"ב45 ומאתים וארבעים ושמונה עשה כנגד איבריו של אדם ברכת טוב עמ' ג, נג, קג
כג ע"ב45 ומאתים וארבעים ושמונה עשה כנגד איבריו של אדם נועם אליעזר שמות דף קסו ע"א
כג ע"ב45 ומאתים וארבעים ושמונה עשה כנגד איבריו של אדם שיחות ר' ראובן עמ' קכ
כג ע"ב45 מספר מצוות עשה כמספר איברי האדם, רמ"ח תפארת ישראל (הרטמן) עמ' קנ, שס הערה 11, תפט הערה 27, תקמח הערה 82, תתמו, תתקסו הערה 41
כג ע"ב45 מצוות התורה הם נגד אבריו של אדם מפי ספרים וסופרים ח"ג עמ' סב
כג ע"ב45 רמ"ח אבריםאשל חיים ח"ב עמ' רצב
כג ע"ב45 רמ"ח מ"ע כמנין האיבריםדרשות מהר"ל (יד מרדכי) עמ' נב, קפה
כג ע"ב45 רמ"ח מ"ע כנגד אבריו של אדם נועם אליעזר בראשית עמ' רכח ע"א, רסב ע"א
כג ע"ב45 רמ"ח מ"ע כנגד אברים וכו'הגיוני עוזיאל ח"א עמ' 47, 48, 51
כג ע"ב45 רמ"ח מ"ע כנגד אבריםשיבת ציון (תשס) ח"א עמ' 87-88
כג ע"ב45 רמ"ח מצוות עשה כנגד רמ"ח איברי האדם שפת אמת (רייז) ארבע פרשיות ופורים עמ' רכב
כג ע"ב45 רמ"ח מצות עשה כנגד רמ"ח אברים טוב עין (אוסטרובצא) עמ' כא
כג ע"ב45 רמ"ח מצות עשה כנגד רמ"ח אברים שבאדם רב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' קנז, קעג, שט
כג ע"ב45 רמ"ח מצות עשה כנגד רמ"ח איבריו של אדם כד הקמח (מישור) עמ' תפז
כג ע"ב45 רמ"ח עשה כנגד איבריו של אדם נועם אלימלך (תשסא) עמ' שכד
כג ע"ב45 רמ"ח עשה כנגד אבריו של אדם אמרות חיים עמ' קלג
כג ע"ב45 רמ"ח עשה כנגד אבריו של אדם פתח טוב עמ' פב
כג ע"ב45 רמ"ח עשה כנגד איבריו של אדם דברי חיים - מועדים (תשנט) עמ' ק
כג ע"ב45 רמ"ח עשין כנגד רמ"ח איבריםחכמת התורה נח עמ' כח
כג ע"ב46 מאי קרא תורה צוה לנו משה מורשה וכו' אנכי ולא יהי' לך מפי הגבורה שמענו דרכי צדק עמ' לג, קמה, קמו
כג ע"ב46 משה צוה על תרי"א מצוות נתיבות יצחק - ירח האיתנים עמ' שט, שכח
כג ע"ב46 תור"ה בגימטריא תרי"א ועם אנכי ולא יהיה לך הוא תרי"ג אור השמש (תשסח) עמ' קז
כג ע"ב46 תורה בגימטריא שית מאה וחד סרי הוי קדושת ציון (תשנד) ח"א עמ' רטז
כג ע"ב46 תורה בגימטריא שית מאה וחד סרי הוי קדושת ציון (תשנד) ח"ב עמ' לט
כג ע"ב46 תורה בגימטריא שית מאה וחד סרי הוי תורת מנחם חנ"ה עמ' 207
כג ע"ב46 תורה בגימטריא שית מאה וחד סרי הוי אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענום עקבי אבירים (תשסה) עמ' רסח, שא
כג ע"ב46 תורה בגימטריא תרי"א גור אריה בראשית פ"א הערה 18
כג ע"ב46 תורה גימטריא תרי"א מצוות צוה לנו משה בת עין (תשסז) עמ' תכז
כג ע"ב46 תורה וגו' בגימטריא תרי"א הוי אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענום ורש"י תורת מנחם חל"ט עמ' 436, חלק מ עמ' 55
כג ע"ב46 תורה וגו' מורשה תורה בגימטריא תרי"א וכו' (ורש"י) תורת מנחם ח"א עמ' 161, ח"ד עמ' 94
כג ע"ב46 תורה צוה לנו משה כמנין תורה שגי' תרי"א וכו' עבודת עבודה (תשסד) עמ' עדר
כג ע"ב46 תורה צוה לנו משה מורשה נחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' כח אות ז
כג ע"ב46 תורה צוה לנו משה מורשה תורה בגימ' שית מאה וחד סרי הוי וכו' נועם אליעזר שמות דף קעה ע"א
כג ע"ב46 תורה צוה לנו משה "תורה" גימטריא תרי"א ואנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענום לחמי תודה דף יב ע"ב, יח ע"ב, לו ע"א, קסט ע"א, ריב ע"ב, רלו ע"ב
כג ע"ב46 תורה צוה לנו משה "תורה" בגמטריא תרי"אמאיר עיני חכמים מהדו"ג ח"א דף קנא
כג ע"ב46 תורה - מנין תרי"א ציוה לנו משה ושתים מפי הגבורה שמענום תפארת צבי שמות עמ' רעה, שיד, תפד
כג ע"ב46 תורה - מנין תרי"א צוה לנו משה ושתים מפי הגבורה שמענום תפארת צבי במדבר עמ' כא, קפג
כג ע"ב46 תורה בגימטריא שש מאות ואחד עשר אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענוםדרך חיים (תשלה) עמ' שצה
כג ע"ב46 תורה בגימטריא תרי"א אנכי ולא יהי' לך מפי הגבורה שמענום לקוטי שיחות חי"ג עמ' 119, חט"ז עמ' 539, חכ"ו עמ' 138
כג ע"ב46 תורה בגמטריא תרי"אכתבי הרב יהודה אלקלעי ח"א עמ' 181
כג ע"ב46 תורה גימטריא תרי"א תורת יחיאל בראשית עמ' קפז
כג ע"ב46 תורה צוה לנו משה אנכי ולא יהיה מפי הגבורה שמענום קשוטי כלה (תשסג) עמ' קכא
כג ע"ב46 תורה צוה לנו משה מנין תרי"א אגרא דכלה ח"א עמ' קסה
כג ע"ב46 תורה צוה לנו משה תרי"א אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענופנים יפות על תהלים עמ' פה, קסא, רכח, רל
כג ע"ב רש"י - רמ"ח מצות עשה - דכל אבר ואבר אומר לו עשה מצוה ישמרו דעת עמ' עז
כג ע"ב רש"י - שס"ה מצות לא תעשה - שבכל יום מזהירים עליו שלא לעבור ישמרו דעת עמ' עז
כג ע"ב רש"י - תרי"ג מצות יש בהם רמ"ח מעות עשה כנגד רמ"ח אבריו של אדם צמח דוד (סקאליע) עמ' רמ
כג ע"ב רש"י - תרי"ג מצוות כנגד רמ"ח איבריו ושס"ה גידיו, כל אבר ואבר אומר לו עשה מצוה צפנת פענח (תשסו) עמ' ערה, שנא
כג ע"ב רש"י ד"ה והבאת מעשר רנת יצחק תענית עמ' ס
כג ע"ב רש"י - מותר לאדם לשאול בשם חבירו בשם גור אריה שמות פי"ט הערה 268
כג ע"ב רש"י - שלום שמו של הקב"ה קהלת דוד (טאלנא, תשסג) עמ' קכא
כג ע"ב פיה"מ לרמב"'ם ימלא פי תהלתך ח"ב (תשסה) עמ' קפט
כג ע"ב פירוש המשניות להרמב"ם - כשמקיים מצות בלי שיתוף כוונה זוכה לחיי עוה"ב מצווה ועושה ח"א עמ' קלח
כג ע"ב רמב"ם פירוש המשניות - על ידי עשיית אחד מהמצוות בשלמות אותה המצוה תחי' נפשו ימלא פי תהלתך ח"א (תשסג) עמ' פז, צב, קכט, רכו
כג ע"ב ריטב"א - אין בל תוסיף כשיש אסמכתא מקרא אור אברהם - מסכת מגילה עמ' פה, שפב
כג ע"ב מהרש"א - איך אפשר שבאו למעט מתורת משה קומץ המנחה (צונץ) דרוש מה אות ב
כג ע"ב מהרש"א - אני ישנה רומז לשמ"ה ל"ת קומץ המנחה (צונץ) דרוש מה אות ב
כג ע"ב מהרש"א - ישראל זוכים לישועה כשהם באחדות ים שמחה עמ' שסג
כג ע"ב מהרש"א - כל המצות נכללין באנכי ולא יהיה לך וז"פ תורה צוה לנו משה קומץ המנחה (צונץ) דרוש מה אות ג
כג ע"ב מהרש"א - לפרש אוז"ל נמנו וגמרו נוח לו לאדם שלא נברא משנברא קדושת ציון (תשנד) ח"ב עמ' כו, עא
כג ע"ב מהרש"א - מ"ש חז"ל נמנו וגמרו טוב לו לאדם שלא נברא וכו' - קאי אמצות עשה ול"ת קרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' רמט
כג ע"ב מהרש"א - נוח לאדם שלא נברא פחד יצחק - ראש השנה מאמר ז
כג ע"ב מהרש"א - נמנו וגמרו טוב שלא נברא היינו שהל"ת רבין על העשין קומץ המנחה (צונץ) דרוש מה אות ב, דרוש מט אות א, דרוש קכו אות ג, דרוש קמג אות ג, דרוש קנט אות ט
כג ע"ב מהרש"א - נמנו וגמרו נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנברא דהיינו שמנין הלא תעשה הם מרובין לחמי תודה פתיחה דף ב ע"ב, גוף הספר דף יג ע"ב, רמ ע"א
כג ע"ב מהרש"א - שבאו למנין שהלאוין הם יותר מהעשיים דבש השדה עמ' קעט
כג ע"ב מהרש"א - שהמצוות עשה הם רמ"ח ומצוות לא תעשה הם שס"ה זכרון אליעזר עמ' קנ, קנא
כג ע"ב מהרש"א ד"ה תרי"ג - טוב שלא נברא וכו' משום דשכרו יצא בהפסדו שם משמעון (שפירא, תשכה) עמ' סט
כג ע"ב מהרש"א ד"ה תרי"ג - מצד העשין שהם מועטים חמשה מאמרות (תשסט) - סמוכים לעד - יבמות א
כג ע"ב מהרש"א - נמנו וגמרו שמנו המצוות והלאוויין מרובים יציב פתגם - מילה-נישואין עמ' קי
כג ע"ב מהרש"א ד"ה תרי"ג מצוות נאמרו לדור ולדורות ח"א עמ' סג-סד
כג ע"ב מהרש"א ד"ה תרי"ג מצות נאמרו למשה בנין שאול עמ' יג
כג ע"ב מהרש"א ח"א פחד יצחק סוכות מאמר יט
כג ע"ב ערוך לנר ד"ה הלכה תיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' רפז
כד ע"א01 אנכי וכו' מפי הגבורה תורת חיים (ר' דובער) שמות דף תנא ע"ג
כד ע"א01 אנכי וכו' מפי הגבורה שמענום וכו'טוב ירושלים שמות פי"ט פסוק כ, פ"כ פסוק ז
כד ע"א01 אנכי וכו' מפי הגבורה שמענוםכתר שם טוב (תשסד) סי' רנ
כד ע"א01 אנכי ולא יהי' לך מפי הגבורה שמענום אורות ונתיבות ח"ב שער ג פרק ד אות ט-י
כד ע"א01 אנכי ולא יהי' לך מפי הגבורה שמענום אורות ונתיבות ח"ג שער ח פרק ו אות כז
כד ע"א01 אנכי ולא יהי' לך מפי הגבורה שמענום בשעה שהקדימו תער"ב ח"ב עמ' תשמג
כד ע"א01 אנכי ולא יהי' לך מפי הגבורה שמענום דעת חכמה ומוסר ח"ב עמ' קנט
כד ע"א01 אנכי ולא יהי' לך מפי הגבורה שמענום לקוטי שיחות חל"ג עמ' 18
כד ע"א01 אנכי ולא יהי' לך מפי הגבורה שמענום נועם אליעזר בראשית עמ' קפא ע"א
כד ע"א01 אנכי ולא יהי' לך מפי הגבורה שמענום פרדס המלך (תשסט) אות תע
כד ע"א01 אנכי ולא יהי' לך מפי הגבורה שמענום תורת מנחם ח"ח עמ' 134, חכ"ד עמ' 230
כד ע"א01 אנכי ולא יהי' לך מפי הגבורה שמענום תורת מנחם חכ"ז עמ' 40, חכ"ח עמ' 273
כד ע"א01 אנכי ולא יהי' לך מפי הגבורה שמענום תורת מנחם חלק לב עמ' 390
כד ע"א01 אנכי ולא יהי' לך מפי הגבורה שמענום תורת מנחם חנ"ג עמ' 41, 89
כד ע"א01 אנכי ולא יהי' לך מפי הגבורה שמענום תורת מנחם חנ"ד עמ' 154, 204, חנ"ז עמ' 99
כד ע"א01 אנכי ולא יהי' לך מפי הגבורה שמענוםשם משמעון (שפירא, תשכה) עמ' קטו
כד ע"א01 אנכי ולא יהי' מפי הגבורה משנת חיים דברים עמ' רלו
כד ע"א01 אנכי ולא יהיה בדיבור אחד נאמרו שמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' רכב
כד ע"א01 אנכי ולא יהיה לך בדיבור א' נאמרו תורת יחיאל בראשית עמ' רלד
כד ע"א01 אנכי ולא יהיה לך בדיבור אחד נאמרו וכו'שפע חיים ח"ב עמ' קנה
כד ע"א01 אנכי ולא יהיה לך בדיבור אחדגנזי ישראל (תשמו) ח"ב עמ' פח ע"א, קלה ע"א
כד ע"א01 אנכי ולא יהיה לך וכו' ושאר דברות מפי משה שמעותפארת ישראל (מהר"ל, הניג) עמ' ק
כד ע"א01 אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה המאור הגדול (גר"א) עמ' ריד
כד ע"א01 אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענו אור התורה (תאומים, תשנט) עמ' תשכז
כד ע"א01 אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענו בוצינא דנהורא (תשסז) עמ' יח, כו, מד, ריב
כד ע"א01 אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענו גור אריה שמות פ"כ הערה 9, 54
כד ע"א01 אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענו דרשות יעב"ץ עמ' קסז
כד ע"א01 אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענו ויגד יעקב עמ' רלה, תס, תפג, תקסב, תרמו
כד ע"א01 אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענו זרע קודש - מועדים עמ' צד
כד ע"א01 אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענו יסוד האמונה (תשסז) קונטרסים לחכמת אמת אות קלה
כד ע"א01 אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענו לקוטי תורה (טשרנוביל, תשסא) עמ' יב, כו, קט
כד ע"א01 אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענו +מטר השמים - עמודי העולם עמ' שלה, שלז, תקפח
כד ע"א01 אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענו קרן לדוד בראשית עמ' כ
כד ע"א01 אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענו שפתי חיים ח"א (תשנד) עמ' תסה
כד ע"א01 אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענו תורת העולה ח"א פרק כה, ח"ג פרק לח, נד
כד ע"א01 אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענובני יששכר ח"ב דף ז ע"ג
כד ע"א01 אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענום אור אברהם - הגדה של פסח - קונטרס אמונת אברהם עמ' לא
כד ע"א01 אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענום אור אברהם הלכות מגילה וחנוכה - קונטרס אור הנר עמ' ה
כד ע"א01 אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענום אור חדש (הרטמן) פ"ד אות 162
כד ע"א01 אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענום אור תורה (קאלמייר, תשסא) עמ' קג
כד ע"א01 אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענום אפיקי יהודה (תשנט) עמ' שעג
כד ע"א01 אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענום באר הגולה (הרטמן) באר ג הערה 150
כד ע"א01 אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענום בינת ישראל (תשסו) דף פג ע"ב, פה ע"א
כד ע"א01 אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענום בני אתה עמ' צז
כד ע"א01 אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענום בנין משה (מייזליש) ח"ב עמ' נא, ריט
כד ע"א01 אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענום ברכת דוד עמ' קסא
כד ע"א01 אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענום דברי חיים על התורה (תשנט) עמ' קיד
כד ע"א01 אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענום דברים נחמדים (תשסה) עמ' כב
כד ע"א01 אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענום דרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' קסה, שסא
כד ע"א01 אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענום דרשות הצל"ח השלם עמ' קסא, עדר
כד ע"א01 אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענום ויקהל משה (אלפלס) דף ד ע"ב
כד ע"א01 אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענום זכרון דברים (תשנט) עמ' פח
כד ע"א01 אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענום זרע קודש (תשסה) על התורה עמ' רכב
כד ע"א01 אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענום חכמת התורה יתרו עמ' תק, תקיח
כד ע"א01 אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענום חסד לאברהם - משמיע שלום (תשנה) עמ' קו, קכה
כד ע"א01 אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענום טיול בפרדס ח"ב עמ' שפג
כד ע"א01 אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענום לקט אמרי קודש - שמות עמ' קי
כד ע"א01 אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענום מחשבת מוסר ח"ב עמ' ריג
כד ע"א01 אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענום מפי ספרים וסופרים ח"א עמ' צד
כד ע"א01 אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענום מצווה ועושה ח"א עמ' קנה
כד ע"א01 אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענום מצווה ועושה ח"ב עמ' תעד
כד ע"א01 אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענום נועם אלימלך (תשסא) עמ' שסח
כד ע"א01 אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענום נועם אליעזר שמות דף קעז ע"ב
כד ע"א01 אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענום נחמד ונעים (תשסח) לקוטי אמרים אות קלא
כד ע"א01 אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענום ערבי נחל (תשסד) עמ' תתצא, תתצב, ח"ג עמ' יט
כד ע"א01 אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענום קהלת משה (תשסב) עמ' עג
כד ע"א01 אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענום קרן לדוד דברים עמ' יט
כד ע"א01 אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענום רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' שצד
כד ע"א01 אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענום של"ה (תשנז) - מס' שבועות אות קצד, קצו
כד ע"א01 אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענום של"ה (תשנז) פרשת ויחי אות יב, יתרו אות ג, יז
כד ע"א01 אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענום שם עולם (תשסו) ח"ב עמ' סט[טו]
כד ע"א01 אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענום שפת אמת (רייז) דברים ח"א עמ' קכא
כד ע"א01 אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענום תפארת ישראל (הרטמן) עמ' קט הערה 91, שכו, תעג הערה 73, תקו, תרנא הערה 73, תרעא, תרעג הערה 92
כד ע"א01 אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענום תקנת השבין סי' ב (עמ' 9), שיחת מלאכי השרת עמ' 76, דובר צדק עמ' 57, 76, לקוטי מאמרים עמ' 143, 146
כד ע"א01 אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענום וכו' באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' רנא, שעט, שמות עמ' תרלט, תרמב-תרמג, במדבר עמ' תשמב, דברים עמ' צד, קלט, תצט
כד ע"א01 אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענוםברכות אבי דף יט ע"ב, מ ע"ב
כד ע"א01 אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענוםדברי מנחם - מנחם ציון (תשמה) עמ' נח ע"ב
כד ע"א01 אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענוםילקוט דברי חכמים שמות סי' רסו
כד ע"א01 אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענוםמשמיע שלום עמ' קו, קכה
כד ע"א01 אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענוםנועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף צ ע"ג
כד ע"א01 אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענוםס' העיקרים (מישור) עמ' שלט
כד ע"א01 אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענוםפרי צדיק לט"ו בשבט אות ב, סוכות אות מה
כד ע"א01 אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענוםשבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' רב
כד ע"א01 אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענוםשיחות הרב צבי יהודה דברים עמ' 353
כד ע"א01 אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענוםשיחות הרב צבי יהודה ויקרא עמ' 110
כד ע"א01 אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענוםתקונים חדשים פ' ע (קע)
כד ע"א01 אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענום.אמרי השכל עמ' 101
כד ע"א01 אנכי ולא יהיה לך שמענו מפי הגבורה קהלת דוד (טאלנא, תשסג) עמ' קפח, קפט, קצא, רכא
כד ע"א01 אנכי ולא יהיה לךכנסת יחזקאל (הכהן) עמ' רנא
כד ע"א01 אנכי ולא יהיה מפי הגבורה משנת חיים ויקרא עמ' ב
כד ע"א01 אנכי ולא יהיה מפי הגבורה שמענו ילקוט עטרת צבי עמ' קעט
כד ע"א01 אנכי ולא יהיה מפי הגבורה שמענום דרשות מהר"ם בנעט עמ' קלב
כד ע"א01 אנכי ולא יהיה מפי הגבורה שמענום שמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' עד, רסד
כד ע"א01 אנכי ולא יהיה מפי הגבורה שמענוםמכמני עוזיאל עמ' כט
כד ע"א01 אנכי מפי הגבורה שמענום עוז לו בך מאמר ה אות ח
כד ע"א01 ב' דברות ראשונות היו מה' אגרא דכלה ח"א עמ' קסז, תלו
כד ע"א01 בזמן ישראל בהצלחתם ה' מדבר עמהם פנים אל פניםמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 200
כד ע"א01 דיבור אנכי ששמעו מפי הגבורה יהא הקיבול שכר בעולם הזה בת עין (תשסז) עמ' תיז
כד ע"א01 כל התורה נכללת בי' דברות עמק תפלה (תשסו) עמ' סח
כד ע"א01 מדרגת מפי הגבורה אין להם רק לשתים פחד יצחק שבועות מאמר יא
כד ע"א01 שאר דיברות מפי משה שמעו גור אריה שמות פ"כ הערה 49
כד ע"א01 שתי דברות ראשונות שמעו מפי ה', שמונה אחרונות מפי משה תפארת ישראל (הרטמן) עמ' תקיא הערה 4, תתס הערה 50
כד ע"א01 שתים מפי הגבורה שמענום שמן ראש (כץ) ח"ו עמ' רלט, רמ, תסג
כד ע"א01 תרי"א מצוות מפי משה שמענו בי חייא ח"ב עמ' שסד
כד ע"א01 תרי"א מצות נתנה לנו ע"י משה ואנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענו בת עין (תשסז) עמ' ריח
כד ע"א01 תרי"א מצות שמעו מפי משה ועם אנכי ולא יהיה ששמעו מפי הגבורה הם תרי"ג עמק תפלה (תשסו) עמ' לה
כד ע"א01 תרי"א שמענו מפי משה ובו' פחד יצחק שבועות מאמר לב
כד ע"א02 התורה ניתנה מפי הגבורה רמז הרומז (תשסח) עמ' צח
כד ע"א02 מפי הגבורה שמענו גור אריה בראשית פ"א הערה 19
כד ע"א02 מפי הגבורה שמענו אנכי ולא יהי' לך צמח דוד (סקאליע) עמ' שנב, תקסא
כד ע"א02 מפי הגבורה שמענום תורת מנחם חל"ז עמ' 216
כד ע"א02 מפי הגבורה שמענוםטוב טעם שמות עמ' קלד, קמה
כד ע"א02 מפי הגבורה שמענוםכתבי הרב יהודה אלקלעי ח"א עמ' 65
כד ע"א02 נאמרו מפי הגבורה המאור הגדול (גר"א) עמ' קעו, קעח
כד ע"א03 בא דוד והעמידם על אחת עשרה ובו' פחד יצחק שבועות מאמר לב
כד ע"א03 בא דוד והעמידם על י"א צוף דבש (לוין) מאמר ו בסופו
כד ע"א03 בא דוד והעמידן וכו' לקוטי שיחות חל"ה עמ' 248
כד ע"א03 בא דוד והעמידן וכו' בא חבקוק והעמידן על אחת וכו' קהלת משה (תשסב) עמ' קפח
כד ע"א03 בא דוד והעמידן על אחד עשר ארז ישעיהו דף לה
כד ע"א03 בא דוד והעמידן על אחת עשרה המאור הגדול (גר"א) עמ' תשפה
כד ע"א03 בא דוד והעמידן על אחת עשרה וכו' מחשבת מוסר ח"ב עמ' שנד
כד ע"א03 בא דוד והעמידן על אחת עשרה וכו' של"ה (תשנז) פרשת תצוה אות כו בהגה"ה
כד ע"א03 בא דוד והעמידן על אחת עשרה וכו' בא חבקוק והעמידן על אחת שנאמר וצדיק באמונתו יחיהנועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף מד ע"ד, ע ע"ב
כד ע"א03 בא דוד והעמידן על אחת עשרה וכו' בא חבקוק והעמידן על אחת וצדיק באמונתו יחיה ושב ורפא לו עמ' פד, קמב
כד ע"א03 בא דוד והעמידן על אחת עשרה וכו' בא ישעיהו והעמידן על שש וכו' בא חבקוק והעמידן על אחת וכו' בן מלך - חכמה ומוסר עמ' קא
כד ע"א03 בא דוד והעמידן על אחת עשרה וכו' וצדיק באמונתו יחיה, וברש"י הכנה דרבה (תשסט) עמ' כ
כד ע"א03 בא דוד והעמידן על אחת עשרה וכו' וצדיק באמונתו יחיה נועם אלימלך (תשסא) עמ' קעז, רפד
כד ע"א03 בא דוד והעמידן על אחת עשרה וכו' ומהרש"אדרשות שבט הלוי ח"א עמ' טו
כד ע"א03 בא דוד והעמידן על אחת עשרה וכו'ס' העיקרים (מישור) עמ' יט
כד ע"א03 בא דוד והעמידן על אחת עשרה וכו', וריב"ן אור יחזקאל - מדות עמ' נא
כד ע"א03 בא דוד והעמידן על אחת עשרה וכו', וריב"ן מחשבת זקנים עמ' שכה
כד ע"א03 בא דוד והעמידן על אחת עשרה וכו', וריב"ן מחשבת מוסר ח"א עמ' שטז
כד ע"א03 בא דוד והעמידן על אחת עשרהדרך הקודש (תנעמי) עמ' תקפח
כד ע"א03 בא דוד והעמידן על י"א וכו' בא חבקוק והעמידן על א'וצוה הכהן עמ' קס
כד ע"א03 בא דוד והעמידן על י"א וכו' תורת העולה ח"א פרק טז, ח"ג פרק עח
כד ע"א03 בא דוד והעמידן על י"א וכו'כתבי הרב יהודה אלקלעי ח"א עמ' 214, 217
כד ע"א03 בא דוד והעמידן על י"א וכו', וריב"ן מחשבת מוסר ח"ב עמ' לה, תסג
כד ע"א03 בא דוד והעמידן על י"א וכו' ומהרש"א לקוטי שיחות חי"ז עמ' 411
כד ע"א03 בא דוד והעמידן על י"אכרם יהושע (ולרשטיין) דף יא ע"א
כד ע"א03 בא דוד והעמידן על י"א וכו' ישעיהו על ו' וכו' עמוס על א' דרשוני וחיו עלי שור ח"ב עמ' תרכח
כד ע"א03 בא דוד וכו' בא ישעיה וכו' שני המאורות (תשסח) עמ' קמא
כד ע"א10 הולך תמים זה אברהם באר משה (אפשטיין) שמות עמ' תרנב, במדבר עמ' קמט, דברים עמ' תרמא
כד ע"א10 הולך תמים זה אברהם הר יראה מאמר נב
כד ע"א10 הולך תמים זה אברהם וכו' אוצרות חיים - מעשה הצדקה עמ' ריב
כד ע"א10 הולך תמים זה אברהם וכו' ופועל צדק כגון אבא חלקיה מחשבת מוסר ח"ג עמ' קיז
כד ע"א10 הולך תמים זה אברהם וכו' ודובר אמת בלבבו כגון רב ספראאביר יעקב (סדיגורה, תשסד) עמ' כג
כד ע"א10 הולך תמים זה אברהם וכו' ופועל צדק כגון אבא חלקיהדרשות שבט הלוי ח"א עמ' טו
כד ע"א12 דובר אמת בלבבו באר ראי (רוזן) עבודה סי' יג אות ב
כד ע"א12 דובר אמת בלבבו שפתי חיים - מידות ועבודת ה' ח"א עמ' לו, ח"ב עמ' קלו
כד ע"א12 ודובר אמת בלבבו אור מאיר ח"א עמ' קכז
כד ע"א12 ודובר אמת בלבבו מפניני הרב עמ' שמ
כד ע"א12 ודובר אמת בלבבו משמרת איתמר (תשסז) עמ' תצג
כד ע"א12 ודובר אמת בלבבו קריאה בקריה ח"א עמ' רמ
כד ע"א12 ודובר אמת בלבבו כגון רב ספרא באר הגולה (הרטמן) הקדמה 108, באר ד הערה 81
כד ע"א12 ודובר אמת בלבבו כגון רב ספרא דעת תורה בראשית עמ' ריח, במדבר עמ' קט
כד ע"א12 ודובר אמת בלבבו כגון רב ספרא משנת רבי אהרן - מאמרים (תשמב) ח"א עמ' קכו
כד ע"א12 ודובר אמת בלבבו כגון רב ספרא ס' הזכרונות (אבוהב) עמ' רעד
כד ע"א12 ודובר אמת בלבבו כגון רב ספרא תתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' כה
כד ע"א12 ודובר אמת בלבבו כגון רב ספראמסילת ישרים עמ' תט
כד ע"א12 ודובר אמת בלבבו כגון רב ספרא, וריב"ן מאמרי שלמה ח"א עמ' נט
כד ע"א12 ודובר אמת בלבבו כגון רב ספרא, וריב"ן מחשבת מוסר ח"א עמ' שמב
כד ע"א12 ודובר אמת בלבבו כגון רב ספרא, וריב"ן שיחות מוסר (תשסב) עמ' תנד
כד ע"א12 ודובר אמת בלבבומוסר המקרא והתלמוד עמ' קפב
כד ע"א12 ודובר אמת בלבבו וכו' רב ספרא, וריב"ן קריאה בקריה ח"א עמ' רמ
כד ע"א12 פועל צדק זה אבא חלקיה מילי דשמיא - טעם לשבח הערה 3 עמ' כח, הערה 5 עמ' מו
כד ע"א12 פועל צדק כגון אבא חלקיהראשית חכמה (תשמד) - משא ומתן פרק כח
כד ע"א13 גניבה ע"פ ר' ספרא מכתב מאליהו ח"א עמ' 161
כד ע"א13 חסידים הראשונים כשהיה להם מקח היו נותנים אותו לקונה כפי הסכמת לבבםאורחות צדיקים שער אמת עמ' קלא
כד ע"א13 לא רגל על לשונו זה יעקב אור מאיר ח"א עמ' קיז
כד ע"א13 לא רגל על לשונו זה יעקב מאיר נתיבות ח"ג עמ' פז
כד ע"א13 לא רגל על לשונו זה יעקב קומץ המנחה (צונץ) דרוש ל אות ט
כד ע"א13 לא רגל על לשונו זה יעקב אבינו אפיקי יהודה (תשנט) עמ' שט
כד ע"א13 לא רגל על לשונו זה יעקב אבינו גור אריה בראשית פכ"ז הערה 36
כד ע"א13 לא רגל על לשונו זה יעקב אבינו דכתיב אולי ימושני אבי והייתי בעיניו כמתעתע באר הגולה (הרטמן) באר ד הערה 72
כד ע"א13 לא רגל על לשונו זה יעקב אבינואמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' קנב, קנה, קעה
כד ע"א13 לא רגל על לשונו זה יעקב כו' מערכי לב (חזן) ח"ב דרוש עג דף קע ע"ג
כד ע"א13 לא רגל על לשונו זה יעקבאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' נג ע"א
כד ע"א13 לא רגל על לשונו זה יעקבמוסר המקרא והתלמוד עמ' קפו
כד ע"א13 רב ספרא הוי ליה עסק לזבוני וכו' אמרי יחזקאל עמ' רכב
כד ע"א15 לא עשה לרעהו רעה שלא ירד לאומנות חבירו קומץ המנחה (צונץ) דרוש קג אות ד
כד ע"א15 לא עשה לרעהו רעה שלא ירד לאומנות חבירוראשית חכמה (תשמד) - משא ומתן פרק כח
כד ע"א15 לא עשה לרעהו רעה שלא ירד לאומנות חבית ישמח חיים (תשסה) מע' ר אות נא
כד ע"א16 וחרפה לא נשא על קרובו היינו המקרב את קרוביו שם דרך - כתר תורה עמ' לז
כד ע"א16 וחרפה לא נשא על קרובו זה המקרב את קרוביוראשית חכמה (תשמד) - משא ומתן פרק כח
כד ע"א16 שלא ירד לאומנות חברו מאורי שערים עמ' לה
כד ע"א17 נבזה בעיניו נמאס זה חזקיה המלך שגירר עצמות אביו במטה של חבלים אוצרות חיים - אישים ח"ג עמ' קצא
כד ע"א19 ואת יראי ה' יכבד זה יהושפט מלך יהודה וכו' שביב אור עמ' רפו
כד ע"א20 בשעה שהיה רואה ת"ח עומד ומחבקו שמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' נז, קלד
כד ע"א20 בשעה שראה ת"ח היה עומד מכסאו וכו' אילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' נב
כד ע"א20 זה יהושפט מלך יהודה שבשעה שהיה רואה ת"ח היה עומד מכסאו ומחבקואור הצבי עמ' 217
כד ע"א20 זה יהושפט מלך יהודה שבשעה שהיה רואה תלמיד חכם היה עומד מכסאו ומחבקו ומנשקו וכו' אוצרות חיים - פרד"ס התורה עמ' ריא
כד ע"א20 יהושפט מלך יהודה שבשעה שהיה רואה ת"ח המוסר והדעת שמות-ויקרא עמ' קכב
כד ע"א20 יהושפט מלך יהודה וכו' וקורא לו אבי אבי רבי רבי מרי מרי אוצרות חיים - ת"ח וצדיק עמ' קנז
כד ע"א22 וקורא לו רבי ומוריטוב טעם בראשית עמ' רא
כד ע"א23 נשבע להרע ולא ימיר כרבי יוחנן דאמר רבי יוחנן אהא בתענית עד שאבא לביתי אוצרות חיים - יושר המידות עמ' רמז
כד ע"א24 כספו לא נתן בנשך אפילו ברבית דגוי של"ה (תשנז) על הפרשיות - הקדמה אות כה
כד ע"א24 כספו לא נתן בנשך אפילו רבית דגוי כד הקמח (מישור) עמ' פח
כד ע"א24 כספו לא נתן בנשך אפילו רבית דנכריראשית חכמה (תשמד) - משא ומתן פרק כח
כד ע"א25 אפילו בריבית עכו"םטוב טעם דברים עמ' קכו
כד ע"א25 אפילו רבית דעכו"םרבנו בחיי עה"ת ח"ג עמ' שצו
כד ע"א27 כשהיה ר"ג מגיע למקרא הזה היה בוכה וכו'בינה לעתים (תשנד) דרוש י עמ' פ
כד ע"א27 כתיב עושה אלה לא ימוט לעולם וכו' אפילו בחדא מינייהו חכמה ומוסר ח"ב עמ' קלא
כד ע"א27 כתיב עושה אלה לא ימוט לעולם כו' מי כתיב עושה כל אלה וכו' תורת מנחם חי"ט עמ' 41
כד ע"א27 לא ימוט לעולם אפילו אחת מאלהחכמת התורה בראשית עמ' רצט
כד ע"א27 עושה אלה לא ימוט מכתב מאליהו ח"ד עמ' 238
כד ע"א27 עושה אלה לא ימוט לעולם איש אמונים דף כט ע"ב
כד ע"א27 עושה אלה לא ימוט לעולם מי כתיב עושה כל אלה עושה אלה אפילו בחדא מינייהו פתח טוב עמ' קסא
כד ע"א27 עושה לא ימוט אפוד בד דף סז ע"ב
כד ע"א28 אמר מאן דלא עביד לכולהו הוא דלא ימוטאור פני משה דף כט ע"ב
כד ע"א28 כד מטי להאי קרא בכיעטרת ישראל (באהפאלי) עמ' נה
כד ע"א29 דעביד כולהו דלא ימוט הא חדא מינייהו ימוט א"ל ר"ע אלא מעתה אל תטמאו בכל אלה קומץ המנחה (צונץ) דרוש מה אות ו, ט
כד ע"א29 עושה כל אלה או אפילו אחת מאלה חכמת התורה וארא עמ' רד
כד ע"א30 מי כתיב עושה כל אלה עושה אלה כתיב אפילו בחדא מינייהו של"ה (תשנז) ווי העמודים פרק כד אות ד
כד ע"א31 אפילו עושה אחת מאלה חכמת התורה שמיני עמ' קסב
כד ע"א31 וחד אמר אפילו אחת מאלה חכמת התורה וישלח עמ' קה
כד ע"א31 עושה אלה אם הוי אחת מאלה חכמת התורה יתרו עמ' שנ
כד ע"א31 עושה אלה אפילו אחת מאלה קהלת יעקב פורים עמ' לה
כד ע"א35 אפילו אחת מאלה ור"ל אמר כל אלה חכמת התורה בא עמ' תלט
כד ע"א35 אפילו אחת מאלה, כל אלה חכמת התורה ויגש עמ' שכח
כד ע"א36 בא ישעיה והעמידן על ששה תפארת ישראל (הרטמן) עמ' תתמח, תתמט
כד ע"א39 דובר מישרים זה שאינו מקניט פני חבירו ברבים אוצר המאמרים (תשס) עמ' רעג
כד ע"א39 הולך צדקות זה אברהם אבינו אור חדש (הרטמן) פ"א אות 67
כד ע"א39 הולך צדקות זה אברהםהמעשה והמדרש עמ' מט
כד ע"א39 ודובר מישרים זה שאינו מקניט פני חבירו ברבים אוצרות חיים - יושר המידות עמ' תפב
כד ע"א40 נוער כפיו מתמוך בשוחד כגון ר' ישמעאל בר' יוסי באר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' תקצג
כד ע"א41 אוטם אזנו וכו' דלא שמע בזילותא דרבנן ושתק כגון ראב"שראשית חכמה (תשמד) - קדושה פרק ט אות ג, תוצא' חיים פרק קיא
כד ע"א41 אוטם אזנו משמוע דמים דלא שמע בזילותא דצורבא מרבנן עלי שור ח"א עמ' סז
כד ע"א41 אוטם אזנו משמוע דמים כגון רבי אלעזר וכו' אילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' סא
כד ע"א41 אוטם אזנו משמוע זה שלא שמע בזילותא דרבנן ושתיק תפארת ישראל (הרטמן) עמ' תרג הערה 67
כד ע"א41 דלא שמע בזילותא דצורבא מרבנן ושתיק כגון ראבר"ש שרגא המאיר על התורה עמ' קכ
כד ע"א41 דלא שמע בזילותא דצורבא מרבנן ושתיקשערי תשובה שער ג אות קצז
כד ע"א41 דלא שמע זילותא דצורבא מרבנן ושתיקהתקופה הגדולה (תשלב) עמ' שפח-שפט
כד ע"א41 ועוצם עיניו מראות ברע וכו' ובמהרש"א קדושת עינים (תשעא) פרק ב אות ט
כד ע"א41 כגון ר"א בר' שמעון דלא שמע בזילותא דצורבא מרבנן וכו' התרגשות הלב (תשסח) עמ' רכ
כד ע"א41 עונש השומע זילותא דרבנן ושותקהתקופה הגדולה (תשלב) עמ' שיט
כד ע"א42 זה שאין מסתכל בנשים בשעה שעומדות על הכביסה וכו'קדושת עינים (תשמו) סי' עב
כד ע"א43 בא מיכה והעמידן על ג' וכו' והצנע לכת וכו' שפתי חיים ח"א (תשנד) עמ' 20
כד ע"א43 בא מיכה והעמידן על שלש דרשות מהר"ם חביב עמ' לו
כד ע"א43 בא מיכה והעמידן על שלש מחשבת מוסר ח"א עמ' תצז
כד ע"א43 בא מיכה והעמידן על שלש עלי שור ח"א עמ' שלה
כד ע"א43 בא מיכה והעמידן על שלש דכתיב הגיד לך אדם מה טוב וגו' שערי אורה (מילר) ח"ב עמ' א, ער
כד ע"א43 בא מיכה והעמידן על שלש וכו' בא חבקוק והעמידן על אחת תורת אביגדור ח"ב עמ' קי, קעח
כד ע"א43 בא מיכה והעמידן על שלש וכו' דברים שדרכן לעשותן בצנעא על אחת כמה וכמה מבשר טוב - זכות נשים צדקניות עמ' קסט, קעד, רכח
כד ע"א43 בא מיכה והעמידן על שלש וכו' והצנע לכת עם אלוקיך שפתי חיים - מידות ועבודת ה' ח"ב עמ' תקסה
כד ע"א43 בא מיכה והעמידן על שלש וכו' והצנע לכת עם ה"א וכו' באר משה (אפשטיין) במדבר עמ' תשפה
כד ע"א43 בא מיכה והעמידן על שלשה תפארת ישראל (הרטמן) עמ' תתמט, תתמט הערה 15
כד ע"א45 אהבת חסד זו גמ"ח עלי שור ח"א עמ' קמט
כד ע"א45 והצנע לכת כללי המצות (צפת תשנב) עמ' 176
כד ע"א45 והצנע לכת וכו' אף בדברים הנעשים בפרהסיאאור יהל ח"א עמ' לד
כד ע"א45 והצנע לכת וכו' ומה דברים וכו' ברכת מועדיך לחיים ח"א דף לה ע"ג [קכב ע"ב ד"ה אלא]
כד ע"א45 והצנע לכת זה הוצאת המת והכנסת כלה שערי אורה (מילר) ח"ב עמ' ג
כד ע"א45 והצנע לכת זו הוצאת המת והכנסת כלה מאורי אור (טשרנוביל, תשסא) עמ' צז
כד ע"א45 והצנע לכת זו הוצאת המת והכנסת כלה וכו' ומה דברים שדרכן לעשותן בפרהסיא אמרה תורה הצנע לכת וכו' מחשבת מוסר ח"א עמ' ריח, תקעד
כד ע"א45 והצנע לכת זו הכנסת כלה לב אביגדור עמ' ב
כד ע"א45 ומה דברים שדרכן לעשות בפרהסיה אמרה תורה והצנע לכת דעת תורה דברים ח"א עמ' קכא
כד ע"א45 יצניע מעשיו משום והצנע לכת מבשרת ציון ח"א עמ' נ
כד ע"א47 בא ישעיה והעמידן על שתים תפארת ישראל (הרטמן) עמ' תתנא
כד ע"א47 בא עמוס והעמידן על אחת שנאמר דרשוני ס' הזכרונות (ר' צדוק) סי' ו, א (עמ' 137)
כד ע"א47 העמידן על שתים - שמרו משפט ועשו צדקהכתבי הרב יהודה אלקלעי ח"א עמ' 136-137
כד ע"א47 חזר ישעיה והעמידן על שתייםאהל יהושע (הלר) עמ' 8
כד ע"א47 עמוס אחרי ישעיהאגרות הראיה חלק א שלח
כד ע"א49 אלא בא חבקוק והעמידן על אחת וכו'שם משמעון (שפירא, תשכה) עמ' ק
כד ע"א49 אמר ר' יוסי בר חנינא ארבע גזירות גזר משה וכו' בא ישעיהו ואמר כו' (ובע"י, פרש"י ורבינו גרשום, חדא"ג מהרש"א וצפע"נ) תורת מנחם חנ"א עמ' 348
כד ע"א49 ארבע גזירות גזר משה רבינו ובאו נביאים ובטלום חכמת התורה כי תשא עמ' רסא, תסו
כד ע"א49 ארבע גזירות גזר משה רבינו על ישראל הקשורים ליעקב (תשסא) עמ' צ
כד ע"א49 ארבע גזירות גזר משה רבינו על ישראל באו ארבעה נביאים וביטלום בית יצחק (שמלקיש) על התורה מאמר רטו אות א
כד ע"א49 ארבע גזירות גזר משה רבינו על ישראל וכו' אור חדש (הרטמן) פ"ט אות 558
כד ע"א49 ארבע גזירות גזר משה רבינו על ישראל וכו' בא עמוס וביטלה וכו' אור תורה (קאלמייר, תשסא) עמ' רו
כד ע"א49 ארבע גזרות גזר משה על ישראל אוצרות חיים - אישים ח"ה עמ' מה
כד ע"א49 ארבע גזרות גזר משה על ישראל וכו' שנות ימין דף כז ע"ג
כד ע"א49 ארבע גזרות גזר משה רבינו על ישראל באו ארבעה נביאים וביטלום וכו' באר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' תב, במדבר עמ' סד-סה
כד ע"א49 ארבעה גזירות גזר משהילקוט הגרשוני ח"ב
כד ע"א49 אריב"ח ד' גזירות גזר משה כו' מראה הגדול ח"א דף כה ע"ב
כד ע"א49 בא חבקוק ככר לאדן (תשנ) עמ' קכה
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחת וכו'דרשות שבט הלוי ח"א עמ' קנט
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על מצוה אחת וצדיק באמונתו יחיה עמוד העבודה (תשעג) דרוש הבטחון כד
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידה על אחתאודה ה' דף כ ע"ב
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידו על אחת שנאמר וצדיק באמונתו יחי' צמח דוד (סקאליע) עמ' רמ, תקנג
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידם על אחת וצדיק באמונתו יחיה קהלת דוד (טאלנא, תשסג) עמ' יא, רצג
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידם על אחת מגן דוד (טאלנא, תשס) עמ' מא, עא, צ, קמז, קנג
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידם על אחתפרחי כהונה (קצבורג) עמ' רמ
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן בית שלום מרדכי עמ' קו
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן תורת חיים (קאסוב) עמ' רמו
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחת וצדיק באמונתו יחיה שפתי חיים - מידות ועבודת ה' ח"א עמ' לה, תצט, תקז, תקעו
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחת דברים אחדים (תשמו) עמ' קיג
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחת וצדיק באמונתו יחיה חמודי צבי מועדים עמ' שלז, שמב, שמז, תקעד
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחת אגרת על הבטחון (תשסב) עמ' יא, נג
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחת אוצרות חיים - בין אדם למקום ח"א עמ' יט, כג
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחת אור התורה (תאומים, תשנט) עמ' צא
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחת אורחות דוד עמ' ק
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחת בית הלוי - דרוש (תשנו) עמ' קלד
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחת בית יצחק (שמלקיש) על התורה מאמר קל אות ב
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחת בנין שלמה ח"ב (תשסז) הקדמה ב, ועמ' סד, קה
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחת בעקבות משה שמות עמ' פב, קכח
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחת דברי מנחם - מנחם ציון (תשסט) עמ' קנח
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחת דברי מנחם (היימליך) עמ' מא
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחת דרשות מהר"ם שיק עמ' א, קסג, תקעב
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחת דרשות ר"י מסלוצק עמ' כג
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחת המאור הגדול (גר"א) עמ' רלא
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחת המוסר והדעת בראשית עמ' רס
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחת ויגד יעקב עמ' כז, קלו, רל, שעב, שפה, תכו, תסה, תקיד, תקעה
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחת זאת זכרון (תשנב) אות סה
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחת זכרון אליעזר עמ' קלח
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחת חיים תחלה (תשסא) אופן ט עמ' ח ד"ה והנה
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחת חכמת התורה בא עמ' תנא
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחת חכמת התורה כי תשא עמ' רכו
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחת חסד לאברהם - משמיע שלום (תשנה) עמ' קיב
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחת טיול בפרדס ח"א עמ' מז, ח"ב עמ' קכה
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחת כד הקמח (מישור) עמ' ג, נט
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחת לב אליהו (תשסה) ויקרא-דברים עמ' צז, רלג
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחת מאורי אור (טשרנוביל, תשסא) עמ' רג
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחת מאיר נתיבות ח"א עמ' ס, רפד
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחת מגיד דבריו ליעקב (מביאלה, תשסד) עמ' צט, קכב
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחת מחשבת מוסר ח"ג עמ' רל, רעג
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחת +מי השלוח (תשסז) ח"ב דף קמט
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחת מנחם ציון (תשסד) עמ' קנט
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחת מצווה ועושה ח"א עמ' פב, קמט
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחת מצווה ועושה ח"ב עמ' תעה
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחת מתנת חיים מאמרים ח"א עמ' פג, רנה
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחת נפש חיים (פאלאג'י) דף עה ע"ב [קטז ע"ב ד"ה וזה]
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחת ס' הזכרונות (אבוהב) עמ' רעד
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחת עבודת יצחק בראשית עמ' לח, נו, פז
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחת עלי שור ח"א עמ' קח
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחת עמוד הימיני (קלינמן) עמ' רכח
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחת עמק תפלה (תשסו) עמ' יט, סח, עח
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחת קהלת יעקב סוכות עמ' רכב
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחת קהלת יעקב עשי"ת עמ' רפט
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחת קרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' קטז, תקיד, תקלו
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחת רב ייבי (תשסט) ח"א עמ' קב, ח"ב עמ' סח, קכ, קכו
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחת רנת יצחק - פרק חלק עמ' רמב
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחת שמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' רסג
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחת תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' רסו, רעא, שיח, תח, תיא, תמה
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחת תורת החסידים הראשונים (תשמא) עמ' קה, קלז
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחת תורת יחיאל בראשית עמ' ח, קלט, ערב
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחת תפארת ישראל (הרטמן) עמ' תתנא, תתנא הערה 25
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחת וכו' אהלי יעקב (הוסיאטין) ח"ב עמ' מט, קיח
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחת וכו' אמרי פנחס השלם - שער אמת ואמונה סי' לג, לז
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחת וכו' באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' שעט-שפ, שמות עמ' תנה, תקסט, במדבר עמ' תקט, דברים עמ' נה, פז, תפד, תרט, תתג
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחת וכו' משמרת איתמר (תשסה) עמ' קצט, רכח, תכט, תקיא, תקמט
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחת וכו' נועם אליעזר שמות דף לז ע"א, מה ע"ב, פד ע"א, צב ע"א, קיז בהג"ה, קמה ע"א
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחת וכו' תורת מנחם חלק לג עמ' 339
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחת וכו' וצדיק באמונתו יחיה משנת רבי אהרן - מאמרים (תשמב) ח"א עמ' יג, יז, כא
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחת וכו' ורש"י וריטב"א שיחות מוסר (תשסב) עמ' כג
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחת וכו'כתר שם טוב (תשסד) סי' יא, קא
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחת וצדיק באמונתו רסיסי לילה סי' ה (עמ' 4), דברי סופרים סי' לב (עמ' 27), מחשבות חרוץ סי' ב (עמ' 4), ו (עמ' 28), ט (עמ' 66), דובר צדק עמ' 31,20, 54, ספר הזכרונות (סוף דברי סופרים) סי' א (עמ' 47), קומץ המנחה (ר' צדוק) עמ' 21 (סי' ו), קדושת השבת סי' ז (עמ' 42)
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחת וצדיק באמונתו וכו' עלי שור ח"ב עמ' קפ, תרכח
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחת וצדיק באמונתו יחיה נועם אליעזר בראשית עמ' שמא ע"ב
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחת וצדיק באמונתו יחיה עם לבבי אשיחה - שבת ומועדים עמ' רב
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחת וצדיק באמונתו יחיה אור יחזקאל - אמונה עמ' יג, קטז, קלה, קמח, רכז, רפז
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחת וצדיק באמונתו יחיה אורות ונתיבות ח"ה פרק א אות כג
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחת וצדיק באמונתו יחיה אורות ונתיבות ח"ה פרק ב אות יב, כג, כו, לד, נו
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחת וצדיק באמונתו יחיה אורות ונתיבות ח"ה פרק ד אות כ
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחת וצדיק באמונתו יחיה אורות ונתיבות ח"ה פרק כ אות נג
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחת וצדיק באמונתו יחיה אורות ונתיבות ח"ה פרק כא אות יא
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחת וצדיק באמונתו יחיה אורות ונתיבות ח"ה פרק כט אות טו
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחת וצדיק באמונתו יחיה בטחון איש מבוא אות א, פי"ח אות א
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחת וצדיק באמונתו יחיה בית יצחק (ויינברגר) עמ' יז, קמא, קמב, רעג
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחת וצדיק באמונתו יחיה בך יברך ישראל (תשסח) עמ' מג, נד
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחת וצדיק באמונתו יחיה דברי ישראל (תשסח) ח"ב עמ' קצו(הגה)
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחת וצדיק באמונתו יחיה ואני תמיד עמך עמ' תקנד
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחת וצדיק באמונתו יחיה זרע קודש - מועדים עמ' רנח
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחת וצדיק באמונתו יחיה יורה חכימא (תשעא) עמ' כה
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחת וצדיק באמונתו יחיה ים שמחה עמ' לב
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחת וצדיק באמונתו יחיה כנסת מרדכי מועדים ח"ב עמ' קיג
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחת וצדיק באמונתו יחיה לקוטי תורה (טשרנוביל, תשסא) עמ' ב, כח, קיב
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחת וצדיק באמונתו יחיה לקט אמרים (שכטר) עמ' קסא
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחת וצדיק באמונתו יחיה לקט שיחות מוסר ח"ב עמ' תקכב
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחת וצדיק באמונתו יחיה לקט שיחות מוסר ח"א עמ' שצד
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחת וצדיק באמונתו יחיה מחשבת זקנים עמ' קל, רסב
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחת וצדיק באמונתו יחיה מחשבת מוסר ח"א עמ' שטז, תפד, תצט
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחת וצדיק באמונתו יחיה +מטר השמים - עמודי העולם עמ' קמו, תקז
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחת וצדיק באמונתו יחיה מכתב מאליהו ח"ה עמ' 343
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחת וצדיק באמונתו יחיה משמרת איתמר (תשסז) עמ' רלד, רסז, שצט, תצח, תקצב, תרלו
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחת וצדיק באמונתו יחיה מתוק לנפש (פרחי) עמ' פו
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחת וצדיק באמונתו יחיה מתנת חיים מאמרים ח"ב עמ' שט
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחת וצדיק באמונתו יחיה נתיבות מוסר עמ' לט
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחת וצדיק באמונתו יחיה עבודת עבודה (תשסד) עמ' עדר
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחת וצדיק באמונתו יחיה קובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ד עמ' סג, צד
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחת וצדיק באמונתו יחיה רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' שכו
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחת וצדיק באמונתו יחיה שמע יעקב (זיידא) עמ' לט
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחת וצדיק באמונתו יחיה שפת אמת (ברעזאן, תשסח) עמ' ג
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחת וצדיק באמונתו יחיה שפת אמת (רייז) דברים ח"א עמ' כט
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחת וצדיק באמונתו יחיה תפארת צבי במדבר עמ' שצה
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחת וצדיק באמונתו יחיה תפארת צבי ויקרא עמ' רעה, תו
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחת וצדיק באמונתו יחיה תפארת צבי שמות עמ' יד, ריא
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחת וצדיק באמונתו יחיה וכו' שפתי חיים ח"ב עמ' שכב, ח"ג עמ' רפב
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחת וצדיק באמונתו יחיהאבן שוהם (פינסק) עמ' 56
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחת וצדיק באמונתו יחיהברכות אבי דף מ ע"א
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחת וצדיק באמונתו יחיהפרי צדיק ראש השנה אות יד, טו
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחת כו' לקוטי שיחות חל"ד עמ' 179
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחת וצדיק באמונתו יחיה נחמד ונעים (תשסח) לקוטי אמרים אות קלו
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחת וצדיק באמונתו יחיהאהל משה (פרהנד, תשסה) ח"א עמ' רנב
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחת שנא' וצדיק באמונתו יחיה אורות ונתיבות ח"ג שער ז פרק א אות כ, כא
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחת שנא' וצדיק באמונתו יחיה אורות ונתיבות ח"ג שער ז פרק ב אות נ
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחת שנא' וצדיק באמונתו יחיה אורות ונתיבות ח"ב שער א פרק א אות טו, יח, כ, כו, כז
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחת שנא' וצדיק באמונתו יחיה הר יראה מאמר י
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחת שנא' וצדיק באמנותו יחי' אור ישראל (תרס) דף נב ע"א
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחת שנא' צדיק באמונתו יחיהאהל רחל עמ' 615
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחת שנאמר וצדיק באמונתו יחיה , וברש"א חכמה ומוסר ח"א עמ' לח, מד, מו, רמו, שסו
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחת שנאמר וכו' נחלה לישראל (תשעא) עמ' כה, קיט, קלא, קצא
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחת שנאמר וכו' עירין קדישין השלם עמ' תקעג
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחת שנאמר וצדיק באמונתו יחיה ואותו תעבוד עמ' שיב
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחת שנאמר וצדיק באמונתו יחיה, מהרש"א - האמונה היא היסוד שמעמיד את כל המצוות תורת מנחם ח"ז עמ' 35, חי"א עמ' 198, חי"ד עמ' 34, חי"ט עמ' 220, 318, חכ"ב עמ' 31
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחת שנאמר וצדיק באמונתו יחיה אגרת הטיול (תשעה) עמ' שא, שסג
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחת שנאמר וצדיק באמונתו יחיה אור ישרים (תשסב) עמ' לה, רעח
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחת שנאמר וצדיק באמונתו יחיה אור תורה השלם (מזריטש) סי' רנה
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחת שנאמר וצדיק באמונתו יחיה באמונה שלמה עמ' נב, קסז, רצ, שצב
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחת שנאמר וצדיק באמונתו יחיה ברכת טוב עמ' תלד
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחת שנאמר וצדיק באמונתו יחיה דרך ה' (באום) ח"ד פ"א אות י
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחת שנאמר וצדיק באמונתו יחיה ילקוט עטרת צבי עמ' קי, קס
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחת שנאמר וצדיק באמונתו יחיה עטרת ישועה (תשסד) אות סב לסליחות לער"ה
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחת שנאמר וצדיק באמונתו יחיהמגיד דבריו ליעקב (ממזריטש) - אור תורה סי' רנה
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחת שנאמר וצדיק באמונתו יחיהראשית חכמה (תשמד) - תוצא' חיים פרק רכ
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחת שנאמר כו' לקוטי שיחות ח"ז עמ' 276, חי"ח עמ' 157, חי"ט עמ' 222
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחת שנאמר וצדיק באמונתו יחיה צל הכסף (פריד תשסג) עמ' סא
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחתאבן יהושע עמ' 13
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחתאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' רסב ע"ב, רסג ע"א
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחתאודה ה' דף טו ע"א
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחתאמרי יוסף דברים דף מה ע"ג
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחתארץ החיים (ליברזון) סי' רסג
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחתגנזי ישראל (תשמו) ח"ב עמ' לח ע"ב, קפא ע"א
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחתדברי מנחם - מנחם ציון (תשמה) עמ' צא ע"ב
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחתדעת שבת עמ' רכח, רפג
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחתחלק יעקב (קנטור) דרוש ב, ח, כה
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחתילקוט דברי חכמים בראשית סי' יא, סב
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחתילקוט דברי חכמים ויקרא סי' קעב
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחתילקוט הגרשוני ח"ב
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחתמוסר המקרא והתלמוד עמ' מא-מב
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחתמרפא לשון עמ' רלא, ערב
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחתמשמיע שלום עמ' קיב
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחתס' ג' תמוז תשנד עמ' יג
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחתפירוש המכבי דברים עמ' תיז
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחת וצדיק באמונתו יחיה פרדס המלך (תשסט) אות קח
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחת וצדיק באמונתו יחיה דרשות שמן רוקח עמ' שלז, שנא, שעח
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחת וצדיק באמונתו יחיה יסודי הדעת (תשסב) עמ' רצז
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחת וצדיק באמונתו יחיה מחשבת מוסר ח"ב עמ' לה, מה, רפה
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחת שנאמר וצדיק באמונתו יחיה של"ה (תשנז) - מס' חולין אות א, מס' תענית אות צח
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחת שנאמר וצדיק באמונתו יחיה שם עולם (תשסו) עמ' קצ
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחת שנאמר וצדיק באמונתו יחיה, ומהרש"א עקבי אבירים (תשסה) עמ' רל, שלז
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחת שנאמר וצדיק באמונתו יחיהכתונת פסים (תשמה) פרשת שלח לט ע"ד, פנחס מז ע"א
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחת וצדיק באמונתו יחיה אור ישראל סי' אגרת המוסר
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחת שנא' וצדיק באמונתו יחיה קדושת ציון (תשנד) ח"ב עמ' כח
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחת וצדיק באמונתו יחיהאביר יעקב (סדיגורה, תשסד) עמ' קסו, רו
כד ע"א49 בא חבקוק וכו' צדיק באמונתו יחיה אור יחזקאל - מדות עמ' ריב
כד ע"א49 באמונתו יחיהכתבי הרב יהודה אלקלעי ח"א עמ' 237
כד ע"א49 ד' גזירות גזר משה דרשות מהר"ם חביב עמ' תכט
כד ע"א49 ד' גזירות גזר משה על ישראל ובאו ד' זקנים וביטלום נזר הקדש ח"ג עמ' לג
כד ע"א49 ד' גזירות גזר משה על ישראלמרפא לשון עמ' של
כד ע"א49 ד' גזירות גזר משה רבינו על ישראל גדולי מוסר עמ' קיט
כד ע"א49 ד' גזירות גזר משה רבינו על ישראל באו ארבעה נביאים וביטלום וכו' לחמי תודה דף קמד ע"א
כד ע"א49 ד' דברים גזר משה ובאו נביאים ובטלום חכמת התורה וירא עמ' שח
כד ע"א49 ד' דברים גזר משה ובאו נביאים ובטלום חכמת התורה צו עמ' רנא
כד ע"א49 העמידן על אחת וצדיק באמונתו יחיהכתבי הרב יהודה אלקלעי ח"א עמ' 137
כד ע"א49 והעמידן על אחת דרך מצותיך (חב"ד) דף קצז ע"א
כד ע"א49 והעמידן על אחת דרכי החיים ח"א עמ' קטז, קיז
כד ע"א49 והעמידן על אחת וריב"ן אהל משה (שיינרמן, תשסו) מקדש וגלות עמ' קנב-קנה
כד ע"א49 וצדיק באמונתו יחיה אמרי רבי שפטיה עמ' יז
כד ע"א49 וצדיק באמונתו יחיה דרכי החיים ח"ב עמ' שמא, שמז
כד ע"א49 וצדיק באמונתו יחיה קובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ז עמ' שפה
כד ע"א49 וצדיק באמונתו יחיה שערי תלמוד תורה (תשסו) עמ' רנט
כד ע"א49 וצדיק באמונתו יחיה וכו' אור יחזקאל - מכתבים עמ' פו, קיב, קמג, קסא, קפח, שמט
כד ע"א49 על אחת וצדיק באמונתו יחיה אור יחזקאל - דרכי העבודה עמ' סח, קיט
כד ע"א49 וצדיק באמונתו יחיההגיוני עוזיאל ח"א עמ' 190
כד ע"א49 וצדיק באמונתו יחיהקסת הסופר (תשעו) עמ' תב {האם יש למצוה להאמין}
כד ע"א49 חבקוק העמידן על אחת תורת חיים (ר' דובער) שמות דף יז ע"א, צו ע"א, רצו ע"ב, שיח ע"ג ואילך
כד ע"א49 חבקוק העמידן על אחתאודה ה' דף יב ע"ב
כד ע"א49 חבקוק העמידן על אחתכרם פתחיה גפן ו שריג ב, גפן יט שריג ד
כד ע"א49 חבקוק העמידן על אחתרוח חיים (חיד"א) עמ' צד
כד ע"א49 חבקוק העמידן על אחת שער הבטחון עם "בתורתו יהגה" עמ' ג, ד, ח"ב עמ' ט, יב, יט
כד ע"א49 חבקוק העמידן על אחתאור הרעיון עמ' קעז, ש, תכט
כד ע"א50 משה אמר וישכון ישראל בטח וכו' בא עמוס וביטלה שנאמר חדל נא וכו', רש"י לקט שיחות מוסר ח"א עמ' קב
כד ע"א51 בא עמוס וביטלה שנאמר חדל נא מי יקום יעקב כי קטן הוא, רש"י לקט שיחות מוסר ח"ג עמ' תשכח
כד ע"א51 בא עמוס וביטלה שנאמר חדל נאפירוש המכבי דברים עמ' תכד
כד ע"א52 בא יחזקאל ובטלהאגודת אזוב (יעבץ) דרושים דף צא ע"ד בהגהה
כד ע"א52 משה אמר פוקד עון אבות, יחזקאל אמר וכו'יערות דבש ח"א עמ' קצה
כד ע"א53 בן לא ישא בעון אבאגרות הראיה חלק א שכא
כד ע"א53 משה אמר ואבדתם בגויים בא ישעיהו ואמר ובאו האובדיםאור לפני הדורשין עמ' 63
כד ע"א53 משה אמר ואבדתם בגוים ברכת מועדיך לחיים ח"ב דף קכט ע"ג [תפט ע"ב ד"ה ודוגמא]
כד ע"א54 אמר רב מסתפינא מהאי קרא ואבדתם בגוים וכו' דרשות הצל"ח השלם עמ' קיב
כד ע"א54 אמר רב מסתפינא מהאי קרא ואבדתם בגוים וכו'מאיר עיני חכמים מהדו"ג ח"ב דף רמ
כד ע"א54 דילמא כאבידה המתבקשת ציץ השדה חנוכה עמ' פד, פו, פח
כד ע"א54 דלמא כאבידה המתבקשתאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' שעא ע"א
כד ע"א54 ואבדתם בגוים וכו' דילמא כאבידה המתבקשת אמרי רבי שפטיה עמ' קעח
כד ע"א54 ואבדתם בגוים וכו' דלמא כאבידה המתבקשת רסיסי לילה סי' לה (עמ' 55), מחשבות חרוץ סי' יז (עמ' 133)
כד ע"א54 ואבדתם בגוים וכו' דלמא כאבידה המתבקשתפרי צדיק לחנוכה אות יא
כד ע"א54 ואבדתם בגוים וכו' כאבדה המתבקשתעטרת ישראל (באהפאלי) עמ' עט
כד ע"א54 ודילמא כאבידה המתבקשת הדרת אליהו דרוש ה סי' ג ד"ה ולדרכינו
כד ע"א54 כאבידה המתבקשתתכלת מרדכי (קלצקי, תרפח) דף סא (הראשון) ע"א-ע"ד
כד ע"א54 מסתפינא מהאי קרא ואבדתם בגוייםאור הישר בראשית דף ד ע"ב
כד ע"א54 מסתפינא מהאי קרא ואבדתם בגוים (מהרש"א בגיטין) עיוני רש"י דברים ח"א עמ' קכז
כד ע"א54 מסתפינא מהאי קרא ואבדתם בגוים וכו' +מי השלוח (תשסז) ח"א דף קלח
כד ע"א54 מסתפינא מהאי קרא ואבדתם בגוים וכו'מי השלוח (מישור) ח"א עמ' קלח
כד ע"א54 מסתפינא מהאי קרא וכו' ואכלה אתכם ארץ אויביכםס' הזכרון לחתם סופר עמ' לח
כד ע"א54 מסתפינא מקרא ואבדתם בגויםאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' ע ע"א
כד ע"א54 מסתפינאעולת חודש ח"ג מאמר רמז
כד ע"א56 ודילמא כאכילת קישואין הקשורים ליעקב (תשסא) עמ' פח
כד ע"א56 וכבר היה ר"ג וכו' שוב פ"א כו' בלשון הזה א"ל עקיבא ניחמתנו עקיבא ניחמתנו תורת מנחם חנ"א עמ' 348, 369מכות
כד ע"א56 וכבר היה וכו' עולין לירושלים וכו' התחילו הן בוכין ור"ע מצחק מאורי אור (טייטלבוים) עמ' קסג
כד ע"א56 וכבר היה ר"ג וכו' שוב פעם אחת כו' עקיבא נחמתנו לקוטי שיחות חי"ט עמ' 67
כד ע"א56 וכבר היה ר"ג וכו'מכתב סופר דף ל ע"ג
כד ע"א56 וכבר היה ר"ג וראב"ע ור"י ור"ע מהלביןבדרך וכו' נחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' לח אות ט
כד ע"א56 וכבר היה ר"ג וראב"ע מהלכין בדרך וכו' כיון שהגיעו דברי פני אריה דף נח ע"א
כד ע"א56 וכבר היה ר"ג וכו' ושמעו קול המונה של רומי וכו' והתחילו בוכין ורבי עקיבא משחק כו' ס' המאמרים עת"ר (מהד' תשעב) עמ' תצ
כד ע"א56 וכבר היה רבן גמליאל וכו' והתחילו בוכין ורבי עקיבא משחק וכו' של"ה (תשנז) ווי העמודים פרק כה אות י
כד ע"א56 וכבר היה רבן גמליאל וכו' עקיבא נחמתנו דרשות הרא"ש (תשסו) ח"ב דרוש רלה עמ' שטו
כד ע"א56 וכבר היה רבן גמליאל וכו' והתחילו בוכין ור' עקיבא משחק וכו' אור תורה (קאלמייר, תשסא) עמ' נג
כד ע"א56 וכבר היה רבן גמליאל וראב"ע ור"י ור"ע מהלכין בדרך וכו' בי חייא ח"ב עמ' קעה
כד ע"א56 וכבר היה רבן גמליאל ורבי אלעזר בן עזריה וכו' וסליקא לה מסכת מכות חמשה מאמרות (תשסט) - סמוכים לעד - ב"ב ג, מכות א, מאמר הלקוטות אות מח
כד ע"א56 וכבר היה רבן גמליאל וכו' שוב פעם אחת היו עולין לירושלים וכו' עקיבא נחמתנו עקיבא נחמתנו מבשר טוב - ישועות אברהם עמ' קיא
כד ע"א56 וכבר היה רבן גמליאל ורבי אלעזר בן עזריה ורבי יהושע ורבי עקיבא מהלכין בדרך ושמעו קול המונה של רומי אור חדש (הרטמן) פ"א אות 979
כד ע"א56 וכבר היה וכו' עקיבא נחמתנו אמרי רבי שפטיה עמ' קעט
כד ע"א56 וכבר היה ר"ג וכו' ושמעו קול המונה של עיר ק' מילין התחילו הן בוכין ורבי עקיבא משחק ויקהל משה (אלפלס) דף קנז, קס ע"ב
כד ע"א56 וכבר היו ר"ג ושמע קול המונה של רומי וכו' שבת ומועדי קדשך (תשסד) עמ' קפ
כד ע"א56 כבר היו ר"ג וכו' מהלכין בדרך ושמעו קול המונה של רומימאור האגדה פרק א
כד ע"א56 ר"ג וראב"ע ור"י ור"ע מהלכים בדרך דרשות מהר"ם חביב עמ' תכח
כד ע"א56 ר"ג וראב"ע ור"י ורע"ק מהלכין בדרך מרגניתא דבי רבנן עמ' מב
כד ע"א56 שחק ר"ע כשראה כרך גדול של רומי תורת חיים (ר' דובער) שמות דף סא ע"ג
כד ע"א57 היה ר' עקיבא משחק וכו' אם לעוברי רצונו כך לעושי רצונו עאכו"כ וכו' קומץ המנחה (צונץ) דרוש קכט אות י
כד ע"א57 הם בוכים ור"ע משחק בכורי אברהם דף עח ע"ב-ע"ג
כד ע"א57 התחילו הן בוכין ורבי עקיבא מצחק קריאה בקריה ח"ב עמ' כ
כד ע"א57 ור"ע משחק לקוטי שיחות ח"כ עמ' 126, חכ"ז עמ' 364
כד ע"א57 ורבי עקיבא משחק ס' הבוטח ח"ב עמ' רעז
כד ע"א57 קול המונה של רומי לקוטי שיחות חל"ג עמ' 25
כד ע"א57 רבי עקיבא המלא צהלה לקול המונה של רומי פנקסי הראי"ה ח"א עמ' קיג
כד ע"א57 רבי עקיבא משחק וכו' לעושי רצונו על אחת כמה וכמה המאור הגדול (גר"א) עמ' תסח
כד ע"א58 הללו עוע"ז יושבים בטח ואנו בית הדום רגלי אלקינו שרוף באש וכו' צפנת פענח (תשסו) עמ' קלז
כד ע"א59 בית הדום רגלי אלקינו שרוףפרי צדיק וירא אות ג, לר"ח כסלו אות ה, תזריע אות ו, ויקרא אות ט, פסח אות כז, תזריע אות ו, דברים - הבדלה
כד ע"א ריב"ן - קטנים - הם הטובים והצדיקיםישמח חיים (תשסה) מע' ק אות יב
כד ע"א ריב"ן - שאמו הברחתו ע"פ הדיבור מאיר נתיבות ח"ג עמ' פז
כד ע"א ריב"ן - שבתחילה היו צדיקים והיו יכולין לקבל עול מצוות הרבה וכו' עם לבבי אשיחה - שבת ומועדים עמ' רד
כד ע"א ריב"ן ד"ה אוטם אזנו אפוד בד דף עד ע"ב
כד ע"א ריב"ן ד"ה לא רגל בי חייא ח"א עמ' צג
כד ע"א ריב"ן ד"ה מפי הגבורה באר משה (אפשטיין) שמות עמ' תרלט
כד ע"א מהרש"א - בא חבקוק והעמידן על אחת וצדיק באמונתו יחי'רב טוב דף לז ע"ב, עא ע"ג
כד ע"א מהרש"א - בא חבקוק וכו' שמצות אמונה כולל הכל ועיי"ש שם משמעון (שפירא, תשכה) עמ' א, קמא
כד ע"א מהרש"א - בא ישעי' והעמידן וכו' פי' בפסוק כי ידעתיו וכו' צדקהשם משמעון (שפירא, תשכה) עמ' יד
כד ע"א מהרש"א - מאי רמתי' דיעקב לא רגל על לשונו קומץ המנחה (צונץ) דרוש ל אות ט
כד ע"א ביאור הגר"א תתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' רלו
כד ע"ב01 אם לעוברי רצונו כך לעושי רצונו עאכו"כ תורת מנחם חמ"ו עמ' 84
כד ע"ב01 אם לעוברי רצונו כך לעושי רצונו על אחת כמה וכמהס' העיקרים (מישור) עמ' תקיא
כד ע"ב01 אם לעוברי רצונו כך לעושי רצונו על אחת כמה וכמה צמח דוד (סקאליע) עמ' תקנב
כד ע"ב01 אמר ר"ע לכך אני משחק חכמת התורה ויגש עמ' קג
כד ע"ב01 ומה לעוברי רצונו כך וכו' בנין דוד (טאוב) דרשות עמ' קנד
כד ע"ב01 ומה לעוברי רצונו כך וכו' נועם אליעזר שמות דף קל ע"ב
כד ע"ב01 ומה לעוברי רצונו כך לעושי רצונו עאכו"כ לקוטי שיחות חי"ט עמ' 280
כד ע"ב01 ומה לעוברי רצונו כך לעושי רצונו עאכו"כנר ישראל חלק ב דף קיב
כד ע"ב01 ומה לעוברי רצונו כך לעושי רצונו על אחת כמה וכמה דרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' רפח
כד ע"ב01 ומה לעוברי רצונו כך לעושי רצונו על אחת כמה וכמה שיחות ר' ראובן עמ' קלו
כד ע"ב01 ומה לעוברי רצונו כךשפע חיים ח"ב עמ' קפד
כד ע"ב01 לכך אני מצחק וכו' דרשות מנחת יצחק עמ' רו
כד ע"ב01 לכך אני מצחק ומה לעוברי רצונו כך לעושי רצונו על אחת כמה וכמה ס' המאמרים עת"ר (מהד' תשעב) עמ' תצ
כד ע"ב02 לעוברי רצונו כך לעושי רצונו על אחת כמה וכמה אמרי אש (טאוב) עמ' תקצב
כד ע"ב02 לעושי רצונו על אחת כמה וכמה המאור הגדול (גר"א) עמ' תתנו
כד ע"ב03 כיון שהגיעו להר צופים קרעו בגדיהם דרשות מהר"ם שיק עמ' תקצו
כד ע"ב03 מעשה בר"ע וזקנים שהגיעו להר הבית וכו' אור אברהם - מסכת מגילה עמ' קפו
כד ע"ב03 פ"א היו עולין לירושלים וכו' ראו שועל שיצא מבית קה"ק וכו'אביר יעקב (סדיגורה, תשסד) עמ' רמד
כד ע"ב03 פעם אחת היו עולים לירושלים אמרי אש (טאוב) עמ' תרח
כד ע"ב03 ר"ג וראב"ע ור"י ור"י היו עולים לירושלים כיון שהגיעו לצופיםקול יעקב (שאול) דף פח ע"א
כד ע"ב03 ר"ע וזקנים באו וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' של
כד ע"ב03 שוב פעם היו עולים מעשה רקם (בר) מועדים עמ' 124, 92
כד ע"ב04 וראו ששועל יוצא מבית קדשי קדשים חכמת התורה תרומה עמ' קסג
כד ע"ב04 כיון שהגיעו להר הבית ראו שועל וכו' עקיבא ניחמתנו עקיבא ניחמתנו עקבי אבירים (תשסה) עמ' קצח, שלז-שלח
כד ע"ב04 כיון שהגיעו להר הבית ראו שועל שיצא מבית קדשי הקדשים התחילו הן בוכין ור"ע מצחק וכו'אהל משה (פרהנד, תשסה) ח"ב עמ' תקנד
כד ע"ב04 כיון שהגיעו להר הבית ראו שועל שיצא מבית קדשי הקדשים התחילו הם בוכין וכו' רנת יצחק תליתאה ח"ב עמ' שה
כד ע"ב04 כשראו חכמים את החורבן בית שלום מרדכי עמ' לה
כד ע"ב04 ראו שועל יוצא מבית ק"ק וכו' לקוטי שיחות חכ"א עמ' 253
כד ע"ב04 ראו שועל יוצא מבית ק"ק וכו' ור"ע משחק אור אברהם במדבר עמ' רסג, שיח
כד ע"ב04 ראו שועל יוצא מבית קדשי הקדשים אז שמח עמ' רסב
כד ע"ב04 ראו שועל יוצא מבית קדשי הקדשים התחילו הם בוכים וכו'מי השלוח (מישור) ח"ב עמ' רז
כד ע"ב04 ראו שועל יוצא מבית קדשי קדשים שמן ראש (כץ) ח"ו עמ' קיז
כד ע"ב04 ראו שועל יוצא מבית קה"ק וכו' בידוע שנבואתו של זכרי' מתקיימת אורות ונתיבות ח"ב שער א פרק א אות לג
כד ע"ב04 ראו שועל יוצא מבית קודש קדשים, ושחקאורות הקודש חלק ג קצ
כד ע"ב04 ראו שועל יוצא ממקום קוה"ק משנת יוסף - דרשות ח"ג עמ' רמח
כד ע"ב04 ראו שועל יוצאשיבת ציון (תשס) ח"א עמ' 101 [בשם קדושת לוי על איכה]
כד ע"ב04 ראו שועל שיצא מבית קדשי קדשים התחילו הן בוכין ורבי עקיבא מצחק וכו' בנין משה (מייזליש) ח"ב עמ' ח
כד ע"ב04 ראו שועל שיצא מבית קה"ק - התחילו הן בוכין ורבי עקיבא מצחקמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 253
כד ע"ב04 ראו שועל שיצא מקה"ק וכו' עקיבא, ניחמתנופירוש המכבי שמות עמ' קכד-קכה
כד ע"ב04 רע"ק ור"ג וכו' ראו שועל מקוה"ק משנת יוסף - דרשות ח"א עמ' שו
כד ע"ב05 הן בוכין ורבי עקיבא מצחק אמרי אש (טאוב) עמ' תקצג
כד ע"ב05 התחיל הוא מצחק והם בוכיםארצות החיים (עטייה) עמ' 31
כד ע"ב05 התחילו הם בוכים ור' עקיבא משחקאלה הדברים (ברודנא) עמ' 59
כד ע"ב05 התחילו הן בוכין ור"ע מצחק אהל משה (שיינרמן, תשסו) מקדש וגלות עמ' רסב
כד ע"ב05 התחילו הן בוכין ור"ע מצחק וכו'יערות דבש ח"ב עמ' קכט
כד ע"ב05 התחילו הן בוכין ור"ע מצחקגנזי ישראל (תשמו) ח"א עמ' קלא ע"א, רא ע"ב
כד ע"ב05 התחילו הן בוכין ור׳ עקיבא מצחק וכו׳ אור האורות עמ' עא, פט
כד ע"ב05 שועל יוצא מבית קדשי הקדשיםאור הצבי עמ' 52
כד ע"ב05 שועל יוצא מבית קודשי הקודשיםמאורות נריה אלול ותשרי עמ' 87
כד ע"ב05 שועל שיצא מבית קה"ק שער החצר (תשעב) סי' סט
כד ע"ב06 אמר להם מפני מה אתם בוכים אמרו לו מקום שכתוב בו והזר הקרב יומת וכו' אוצרות חיים - בהמ"ק עמ' רעז
כד ע"ב06 מפני מה אתה מצחק וכו' תלה הכתוב נבואתו של זכרי' וכו' בגללכם ציון וכו' לקוטי שיחות ח"ו עמ' 126, 167, חכ"ג עמ' 148
כד ע"ב06 ר"ע מצחק נפש הרב עמ' פו
כד ע"ב06 ר"ע שחק וכולם בוכיםמי מרום ח"ט עמ' שכא
כד ע"ב06 רבי עקיבא המשחק כשרואה שועל יוצא מבית קודש הקדשים פנקסי הראי"ה ח"א עמ' קיג
כד ע"ב07 מקום שכתוב בו והזר הקרב יומת הל' בית הבחירה (שניאורסון) עמ' כז
כד ע"ב09 דכתיב ואעידה לי עדים וכו' תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' רמז
כד ע"ב09 ואעידה לי עדים נאמנים מורשה - שיחות למועדים עמ' רל
כד ע"ב10 מה ענין אוריה אצל זכריה וכו' אור אברהם ויקרא עמ' שצט
כד ע"ב12 אוריה סימן לזכריה וכו' ואני תמיד עמך עמ' שנא
כד ע"ב12 תלה הכתוב נבואתו של זכריה בנבואתו של אוריה וכו' אוצרות חיים - בהמ"ק עמ' רמד
כד ע"ב12 תלה נבואת זכריה באוריהכרם פתחיה גפן יב שריג ה
כד ע"ב12 תלה נבואת זכריה בשל אוריה אהל משה (שיינרמן, תשסו) מקדש וגלות עמ' רמא-רמה
כד ע"ב13 באוריה כתיב לכן בגללכם ציון שדה תחרש רנת יצחק תענית עמ' רמז
כד ע"ב15 עד שלא נתקיימה נבואתו של אוריה לדור ולדורות ח"א עמ' קכג, קלו
כד ע"ב15 עד שלא נתקיימה נבואתו של אוריה הייתי מתיירא וכו' נחלת יעקב (תשעג) עמ' רמא, תקד, תקיד
כד ע"ב15 עד שלא נתקיימה נבואתו של אוריה הייתי מתיירא וכו'מרפא לשון עמ' קב
כד ע"ב15 עד שלא נתקיימה נבואתו של אוריה הייתי מתיירא שלא תתקיים נבואתו של זכריה וכו' קומץ המנחה (צונץ) דרוש קלז אות ג
כד ע"ב16 בידוע שתתקיים נבואתו של זכריה נצח ישראל (הרטמן) עמ' תקמב
כד ע"ב16 כיון שנתקיים חזון של בן יברכיהו וכו'חכמת התורה נח עמ' שמד
כד ע"ב16 נתקיימה נבואתו של אורי' וכו'שפע חיים ח"א עמ' פה
כד ע"ב16 עכשיו כשנתקיימה נבואתו של אוריה בידוע שנבואתו של זכריה מתקימתישראל והזמנים (פירר) ח"א עמ' 171
כד ע"ב16 עכשיו שנתקיימה נבואתו של אוריה שמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' נז
כד ע"ב16 עכשיו שנתקיימה נבואתו של אוריה בידוע שנבואתו של זכרי' מתקיימת דרשות מנחת יצחק עמ' רלד
כד ע"ב16 עכשיו שנתקיימה נבואתו של אוריה דידוע שנבואותיו של זכרי' מתקיימת וכו' שפתי חיים ח"ג עמ' תד
כד ע"ב16 עכשיו שנתקיימה נבואתו של אוריה וכו' אהלי יעקב (הוסיאטין) ח"ב עמ' פ
כד ע"ב16 עכשיו שנתקיימה נבואתו של אוריה וכו' באר משה (אפשטיין) שמות עמ' שעב, מלכים עמ' קעו
כד ע"ב16 עכשיו שנתקיימה נבואתו של אוריה וכו'אהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' רכא ע"ב, רלא ע"ב
כד ע"ב17 אמרו לו עקיבא ניחמתנו וכו' לחמי תודה דף קלט ע"ב
כד ע"ב17 בלשון הזה אמרו לו עקיבא נחמתנו עקיבא נחמתנו רנת יצחק תליתאה ח"ב עמ' רח
כד ע"ב17 בלשון הזה אמרו לו עקיבא ניחמתנו עקיבא ניחמתנו רנת יצחק תענית עמ' פג-פד
כד ע"ב17 נחמתנו עקיבא נחמתנו תורת מנחם ח"ה עמ' 193
כד ע"ב17 עקיבא נחמתנו אהל משה (שיינרמן, תשסו) מקדש וגלות עמ' נד
כד ע"ב17 עקיבא נחמתנו לקוטי שיחות חכ"ז עמ' 364
כד ע"ב17 עקיבא נחמתנואהל משה (שיינרמן) בראשית עמ' תרג
כד ע"ב17 עקיבא נחמתנוס' ג' תמוז תשנד עמ' רסה
כד ע"ב17 עקיבא ניחמתנו עקיבא ניחמתנו אור אברהם דברים עמ' לא
כד ע"ב17 עקיבא ניחמתנו עקיבא ניחמתנו ויגד יעקב עמ' תרלח
כד ע"ב תוס' - אוריה ניבא כמו מיכהפירוש המכבי שמות עמ' קכה
כד ע"ב תוס' - וקשה דהא בכל המקרא לא מצינו פסוק זה, ורגמ"ה עקבי אבירים (תשסה) עמ' שלח
כד ע"ב מהרש"א - לר"ע למה מתאבלין על ירושלים קומץ המנחה (צונץ) דרוש קכט אות י

מקורות לפני עריכה
לשון הגמראמראה מקום הביאור
ב כאשר זמם ולא כאשר עשהמנחת אליהו (תשנט) עמ' קי, קכ
ב ע"א כיצד העדים כו' זוממין כו' אלא לוקהעשרה מאמרות (תשס) עמ' מה
ב ע"א מהרש"א על תוס' ד"ה מעידין אנו וכו'חוט המשולש בשערים (תשנח) עמ' רסח
ב ע"א מתקיף לה רבינאפרי חיים (קנולר) פרשת תצא
ב ע"א שלש טעיות עתיד שרו של אדום לטעותשם דרך בראשית ח"ב עמ' עו
ב ע"א תוס' ב"ה מעידין וכו' רגבי עדות רבן גרושה ובן חלוצה כיון דכאשר זמם לא קאי עליה בשום צד שבעולם לא בעי עדות שאת יכול להזימהחוט המשולש בשערים (תשנח) עמ' רצה
ב ע"א תוס' ד"ה בעינן, הקשו היכא שמעידין שהוא מצרי שני דאין באין לפסול לזרעו, א"כ נפסול. והקשו על זה אימא דקושטא הוא תפסולחוט המשולש בשערים (תשנח) עמ' שג
ב ע"א תוס' ד"ה מעידין וכו' שחייב גלות וא"ת האיך הם יכולין לחייבו גלות והא יכול לומר מזיד הייתי כדאמרינן גבי אכלת חלבחוט המשולש בשערים (תשנח) עמ' רסח
ב ע"ב ומה הסוקל אינו נסקל ברש"י ותוס'כרם טוביה עמ' קפז
ב ע"ב כי היכו דליהוי להו כפרהרנת יצחק יהושע עמ' קסו
ב ע"ב רמז לעדים זוממין מן התורהברכת אבות עמ' קפז
ב תוס'ככר לאדן (תקסא) דף קצא ע"ב
ב. המבואר בראשונים - מחוברת למס' סנהדרין, ב' פרקים הראשונים שייכים למס' סנהדריןתורת מנחם חמ"ב עמ' 193
ב. ועשיתם לו כאשר זמם ולא כאשר עשה וכו' הרגו אינן נהרגיןהישר והטוב (תשסג) עמ' כא, רעא
ב. כיצד העדים נעשים זוממים כו'תורת מנחם חמ"ב עמ' 193
ב. מעידין אנו באיש פלוני שהוא בן גרושה או בן חלוצה וכו'להורות נתן דברים עמ' קכג
ב. מעידין אנו באיש פלוני שחייב לגלותפנים מסבירות עמ' רעט
ב. מעידין בנו באיש פלוני שהוא בן גרושה או בן חלוצה וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' תלח
ב. נקראת בלשון העולם "מלקות"תורת מנחם חמ"ב עמ' 158
ב. פלוני בן גרושהמנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף לד ע"ג
ב. רש"י שלא הרג שורםמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' צה
ב. תוס' ד"ה בעינן כאשר זמם וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' תלח
ב. תוס' ד"ה מעידיןפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תשטז
ב. תוס' ד"ה מעידין אנומשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' צב
ב. תוס' ד"ה מעידין אנו וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' שפו, תכו
ב. תוס' ד"ה מעידין וכו' שחייב גלותיבין שמועה (לעוו) עמ' תקפב
ב: אין לוקין על לאו דלא תענה דאין בו מעשהפרורים משלחן גבוה ח"ג שאלה מח
ב: הרוצח גולה מפני כפרהפרפרת משה ח"א עמ' תצו
ב: והצדיקו את הצדיק דמעיקרא היינו עדים זוממיןיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קעו, קעז, קעח, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קיג
ב: עדים זוממים שלוקים מניןודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תצג
ב: עשה מעשה במזיד אינו גולהפנים מסבירות עמ' רפ
ב: צדיק דמעיקראשיח דוד (תשסד) עמ' כח
ב: צדיק דמעיקראשיח דוד (תשסח) עמ' לג
ב: רמז למלקות של עדים זוממין מן התורה מניןודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' שכא
ב: רמז לעדים זוממין שלוקין מן התורה מנין וכו'ר"ן סביב הרי"ף פרק א דף רנז ע"ב
ב: רמז לערים זוממין מניןודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' תצז
ב: רש"י ד"ה משום דהצדיקו וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' שפז
ב: תוס' ד"ה ומה הסוקליבין שמועה (לעוו) עמ' תרצה
בג: ורמ"ח עשה כנגד אבריו של אדםלמחר אעתיר עמ' מט, רסד
בג: קימו למעלה מה שקבלו למטהטוב לב עמ' קסג
בג: תורה צוה לנו משה תורה בגימטריא תרי"אמים חיים (רפפורט, תשעז) - אוצרות חיים עמ' יב
בגלעד נפישי רוצחיםשארית יעקב (אלגזי) דף קלה ע"ד
בד. בא חבקוק והעמידן על אחת וצדיק באמונתו יחיהמים חיים (רפפורט, תשעז) - אוצרות חיים עמ' י, לז
בדרך שאדם הולך מוליכין אותוברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' שס
בדרך שאדם רוצה לילך מוליכין אותולוח ארז פרשת בלק דף עג
בדרך שאדם רוצה מוליכין אותולב אריה פרשת ויקרא אות כה
בתורה בנביאים מצינו בדרך שאדם רוצה לילך מוליכין אותומבקש ה' (חאגיז, שנו) דף פח, קכז
ג ע"ב המלוה את חבירו סתם אינו רשאי לתובעו פחות מל' יוםדרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' קמה
ג ע"ב מאי טעמא דרבי עקיבא דאמר דעדים זוממין אין משלמין על פי עצמןשו"ת ר"י קצבי (תשעט) סי' כה
ג ע"ב סתם הלואה שלשים יוםשו"ת ר"י קצבי (תשעט) סי' כה
ג ע"ב על מנת שלא תשמטני בשביעית אין שביעית משמטתוצלח רכב עמ' ריח
ג ע"ב רש"י ד"ה לא פסלוהו, ופסול מקוה במים שאובין דרבנן הואטהרת יו"ט חי"ט עמ' קכח
ג עדים זוממין קנסא, דלא עבדי מעשה ומשלמיהמדרש והמעשה שמות פרשת בשלח דרוש א
ג' שבעבר הירדן וג' דארץ כנען וג' לעתיד לבאצור יעקב (יעבץ) בחקתי
ג. א"ר יהודה א"ר עד זומם משלם לפי חלקויוסף לקח כרך א ח"א עמ' רעד, יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' כג, קא, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' נח, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' קסג
ג. המלוה את חבירו לעשר שנים" וכו'(ברא"ש)וענפיה ארזי אל (תשסו) על התורה ח"ב עמ' שכט
ג. המלוה את חבירו לעשר שנים, שביעית משמטתו סוף אתי לידי לא יגושדרשות דבר צבי מועדים עמ' צא
ג. המלוה לעשר שנים אין שביעית משמטתעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' לו
ג. מ"ב עיר מעלות שכרמקראי קדש (תשנג) עמ' רפו
ג. עדות שקר הערנופרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' פו
ג. על מנת שלא תשמטנו שביעיתעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' לו, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' שטז
ג. רש"י ד"ה מוסר, דמוסר שטרותיו לב"ד הוא פרוזבול שתיקן הללדרשות דבר צבי מועדים עמ' צא
ג. תוס' ד"ה המוסר, מוסר שטרותיו לב"ד ופרוזבול הם תרי מילידרשות דבר צבי מועדים עמ' צא
ג. תוס' ד"ה מעידין אנומשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' צג
ג: אין המלוה רשאי לתבוע בפחות משלשים יוםדרך חיים (תשע) פ"ג הערה 1827
ג: המוסר שטרותיו לבי"ד אין משמטפנים מסבירות עמ' צז
ג: המלוה את חברו סתם אינו רשאי לתובעו פחות משלושים יום וכו'ר"ן סביב הרי"ף פרק א דף רנד/רצד ע"ג; בית יוסף ח"מ סימן עג דף צד ע"א
ג: ולא בזממוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' סב
ג: סתם הלואה שלשים יוםדרך חיים (תשע) פ"ב הערה 913
ג: תוס' ד"ה איכא דאמריוענפיה ארזי אל (תשסו) על התורה ח"ב עמ' שלט
ד ע"א מעידין אנו באיש פלוני וכו' ונמצאו זוממין לוקין ומשלמין דר"מ וכו'מכשירי מצוה עמ' רח
ד ע"בישראל והזמנים (רוסוף) - ניסן עמ' 415
ד. אין אדם לוקה ומשלםלהורות נתן בראשית עמ' קסט
ד. אין אדם לוקה ומשלם על רשעה אחת אתה מחייבו ולא שתי רשעיותישרש יעקב (אבולפיה) עמ' שנד, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קסט
ד. אין לוקין ומשלמיןפאר יעקב ח"ד עמ' רמא
ד. חבית מלאה ייןתשבי (תשסה) עמ' צט שורש חבה
ד. חבית מלאה מים שנפלה לים הגדול וכו'להורות נתן בראשית עמ' לה
ד. מעידין אנו באיש פלוני שחייב מלקות לוקין שמוניםיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קעט
ד. מעידין שחייב מאתים זוז לוקין ומשלמיןעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קד, קיג
ד. תוס' ד"ה לוקיןפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' שצד
ד: הרגו אין נהרגיןמנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף לד ע"ג
ד: לא מן השם הוא זהשמן ראש - ימים נוראים עמ' תעד
ד: לא מן השם הוא זהשמן ראש (כץ) ח"ט דברים עמ' רפ
ד: לא תותירו ממנו עד בוקר והנותר ממנו עד בוקר, בא הב' ליתן עשה אחר ל"ת לומר שאין לוקין עליו דר"י, ר' יעקב או' וכו' משום רהו"ל לאו שאין בו מעשה וכו' אין לוקין עליו וכו'חמודי צבי במדבר-דברים עמ' תכח
ד: משום רשעה אחתודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' רנב
ד: על לאו הניתק לעשה אין לוקין, אבל אם מבטל העשה אזי לוקין על הלאוגנת אגוז (תשעב) אות עו
ד: על רשעה אחת אתה מחייבו ואין אתה מחייבו משום שתי רשעיותמים חיים (קרייסווירטה) עמ' תלא
ד: רבי עקיבא אומר לאו שאין בו מעשה אין לוקין עליוכרם חמד (תשסו) עמ' נב
ד: תוס' ד"ה הא לא קשיאחמודי צבי במדבר-דברים עמ' תכח
דרש ר' שמלאי תרי"ג מצות וכו'ברית אברהם (בושערה) דף א ע"ב, ב ע"א
ה אם עשה הכתוב הנטפלים לעושי עברה וכו'שארית מנחם ח"ג עמ' כ
ה גבי ר"י בן טבאי, ודילמא פיוסא פייסי' או בדינא קם בהדי'המדרש והמעשה שמות פרשת תשא
ה הנטפל לעושי מצוהמנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף לד ע"ב
ה ורש"לשם הגדולים (תקלד) ח"א דף יא ע"א
ה ע"א באו שנים ואמרו וכו' ובאו שנים ואמרו בפניא בחד בשבתא וכו'זכור לדוד עמ' פה
ה ע"א האב המכה את בנו אע"ג דגמיראור חדש (זיטשיק, תשסח) דברים עמ' תנט
ה ע"א הרגו אין נהרגיןבאר שרים פרשת כי תצא דרוש ג אות ב
ה ע"א כאשר זמם ולא כאשר עשהדברי שאול דברים עמ' קמט
ה ע"א מאירי הואיל ועדים זוממין חידוש הואמנחת מרדכי עמ' רפ
ה ע"א מי גרם לרגלינו וכו' שערים המצוינים בהלכהראה חיים ח"א דף קב ע"ג [שמח ע"ב ד"ה והנה]
ה ע"בשמחה לאיש (אלישר) דף מט ע"ד
ה ע"ב אין מזהירין מן הדיןמנחת מרדכי עמ' רג
ה ע"ב אין עדים זוממין נהרגין עד שיגמור את הדין, תנא ברבי הרגו אין נהרגיןאיתן האזרחי עמ' תנג
ה ע"ב אינן נהרגין עד שיהיו שניהם זוממיםתורת מנחם חמ"ב עמ' 222
ה ע"ב אם מתקיימת העדות בשניםתורת אליהו עמ' שכ
ה ע"ב אף השנים יזומו את השלשה ומנין אפילו מאה ת"ל עדיםלמדנות (תשנח) פ' שופטים אות קכ
ה ע"ב בריבי אומר לא הרגו נהרגין הרגו אין נהרגיןתורת לוי יצחק עמ' קצ
ה ע"ב הנטפל לעושי מצוהשפע חיים - מכתבי תורה (תשסח) עמ' תרלה, תרמ
ה ע"ב הרגו אין נהרגיםס' זכרון לבעל מכתב מאליהו ח"ב עמ' קיא
ה ע"ב הרגו אין נהרגין דכתיב ועשיתם לו וכו'אור שרגא עמ' שמח
ה ע"ב הרגו אין נהרגיןחתם סופר על התורה (תשמט) עמ' רו
ה ע"ב הרגו אין נהרגיןלקוטי שיחות חל"ח עמ' 130
ה ע"ב ודלמא בדינא קם בהדיה ובריטב"אתתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' קעח
ה ע"ב וכל ימיו של ריב"ל היה משתטח על קברואור חדש (זיטשיק, תשסח) דברים עמ' שפד
ה ע"ב ולא אמרת לי משמיהדברי חנינא - ת"ת עמ' לא
ה ע"ב ומה תלמוד לומר על פי שלשה ללמדךדברי שאול דברים עמ' קלב
ה ע"ב ישלם שכר לנטפל לעושה מצוה כעושה מצוהשעת הכושר דף עח ע"ג
ה ע"ב כל המרבק בעוברי עבירה כו' הר"ז מקבל פורענות כיו"במאורי אור (אתרוג) פ"ל ה"ג עמ' רפח ד"ה אע"פ
ה ע"ב לא הרגו נהרגין הרגו אין נהרגיןלמדנות (תשנח) פ' שופטים אות קכא
ה ע"ב מיד קבל עליו ר"י בן טבאי שאין מורה אלא לפני ר"ש בן שטחאור חדש (זיטשיק, תשסח) דברים עמ' רב
ה ע"ב נטפל לעוברי עבירה כעוברי עבירהמהר"ם שיק שמות עמ' קמד
ה ע"ב נמצא אחד מהן קרוב או פסול עדותן בטלהשארית מנחם - מאמרים עמ' כא
ה ע"ב ע"פ שנים עדים וכו'אמרות ה' השלם ח"ו עמ' קס
ה ע"ב על פסוק על פי שנים עדיםארצות החיים (פלג'י) דרוש ט (דף צ"ח ע"א ד"ה ושבחו); חיי וחמרא דף ט ע"א (דף לד ע"ב קטע ראשון)
ה ע"ב ר"ע אומר לא בא השלישי אלא להחמיר עליו ולעשות דינו כיוצא בהםמגן אבות (מהריט"ץ) ח"ב עמ' שמב
ה ע"ב רש"י ד"ה עאכ"ו. שמצינו מדה הטובה מרובה ממדת פורענות וכו'מגן אבות (מהריט"ץ) ח"ב עמ' שמג
ה ע"ב שאין עונשין מן הדיןעשרה מאמרות (תשס) עמ' תסג-תסד
ה רש"י ד"ה מאי טעמאפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' קז
ה. אי מצפרא לפניא מצי אזלי מסורא לנהרדעי ל"ה זוממיןדבר צבי - קדושת השבת עמ' ח
ה. אין העדים נעשים זוממיןודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' תנח
ה. אין העדים נעשין זוממין עד שיזומו א"עפנים מסבירות עמ' שב
ה. אין העדים נעשין זוממין עד שיזומו את עצמןדברי יואל פ' וישב דף שט ע"א
ה. באו אחרים והזימום כולם יהרגויוסף לקח כרך ב ח"א עמ' צט
ה. בחד בשבתא הרגמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' צח
ה. בחד כשבתא הרג פלוניודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' תצז
ה. דבעידנא דאסהדימשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' לו
ה. הזמה שאומר עמנו הייתםיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קא
ה. משלשין בממון ואין משלשין במכותיד דוד (אופנהיים) עמ' יז
ה. משלשין בממון ואין משלשין במלקותיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קעט
ה. משלשין בממון וכו' גז"ש דרשע רשעחיי נפש ח"ד עמ' רס
ה. נאמר רשע בחייבי מלקיות ונאמר רשע בחייבי מיתת בי"ד מה להלן אין מיתה לחצאין אף כאן אין מלקות לחצאיןחיי נפש ח"ד עמ' תנד
ה. עד שיהיו שניםמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' שלז
ה. תוס' ד"ה דבעידנאפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תרפד, ח"ב עמ' תקלה, ח"ג עמ' קז
ה: אין העדים זוממין נהרגין עד שיגמור הדיןודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' קסח
ה: אין העדים נעשים זוממין עד שיזומו שניהםשבות יעקב (אבולפיה) עמ' קסד
ה: אין עונשין מן הדיןדברי יואל פ' בהעלותך דף של ע"ב
ה: אין עונשין מן הדיןתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' רט(קכ) {דקל וחומר מרמז לחסד}
ה: אם מתקיים עדות בשנים למה פרט לך הכתוב בשלושהתוספות יום טוב (תג) פרק א דף קלב ע"ב; ר"ן סביב הרי"ף פרק א דף רנח/רצח ע"ג
ה: אם מתקיימת בשנים למה פרט לך בשלשהפאר יעקב ח"ד עמ' קעג
ה: אם ענש הכתוב לנטפל לעוברי עבירה וכו' על אחת כמה וכמה שישלם טוב לנטפל לעושי מצוה כעושה מצוהדרך חיים (תשע) פ"א הערה 889
ה: אראה בנחמה אם לא הרגתי ע"זודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תר
ה: הנטפל לעושי מצוה כעושה מצוהדברי אש (כץ) עמ' יב
ה: הנטפל לעושי מצוה נותנין לו שכר כעושי מצוההישר והטוב (תשסג) עמ' קפד
ה: הצדוקים אומרים שאין הזוממין נהרגין עד שייהרג הנדון וכו'להורות נתן דברים עמ' קנז
ה: הרגו אין נהרגים בעדים זוממיםמרפא לנפש בראשית עמ' ע
ה: הרגו אין נהרגיןדברי יואל פ' שלח דף תכז ע"א
ה: הרגו אין נהרגיןויואל משה מאמר א סי' קנ עמ' קנא
ה: הרגו אין נהרגיןפרפרת הפרשה פרשת שופטים פרק טז פסוק יט
ה: הרגו אין נהרגיןשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' שנז
ה: הרגו אין נהרגין לא הרגו נהרגיןתהלה לדוד (סקאליע) ספר ה עמ' רלג
ה: הרגו אין נהרגיןצפנת פענח (מפרמישלה) עמ' קסח
ה: הרגו אינן נהרגיןאמונת חכמים (תשעו) עמ' רלה
ה: התו אין נהרגיןפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' רס
ה: ואם כן ענש הכתוב וכו' עאכו"כ שישלם שכר לנטפל לעושי מצוההדרש והעיון דברים מאמר קעו
ה: ואם כן ענש הכתוב לנטפל לעוברי עבירה כעוברי עבירה על אחת כמה וכמה ישלם שכר לנטפל לעושי מצוה כעושי מצוהשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' קצ
ה: יהודה בן טבאי הרג עד זומםפרפרת משה ח"א עמ' קלג
ה: ישלם שכר לנטפל לעושי מצוה כעושי מצוהשמן ראש (כץ) פסח ח"א עמ' שמט
ה: כאשר זמם ולא כאשר עשהדולה ומשקה - התורה וקניניה עמ' תקז, תקי
ה: כאשר זמם ולא כאשר עשההֻידוֹת אהרן (תשסא) עמ' פג
ה: כאשר זמם ולא כאשר עשההֻידוֹת אהרן (תשסז) עמ' פה
ה: כאשר זמם ולא כאשר עשהכתר תורה (תשסז) עמ' שיח, שיט
ה: כאשר זמם ולא כאשר עשהשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' פב
ה: כאשר זמם ולא כאשר עשהשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' שסא
ה: כאשר זמם ולא כאשר עשהשמן ראש (כץ) ח"ט ויקרא עמ' שכח
ה: להוציא מלבן של צדוקיםתולדות הגר"א (תשס) עמ' קכט
ה: מה שנים אינם נהרגים עד שיזומו שניהם אף שלשהחנן אלקים עמ' פד, יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קא, קב, מקראי קדש (תשנג) עמ' קמה, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' מז, נח
ה: מה שנים אם נמצאו קרוב או פסול עדותן בטילה כך שלשה עדים וכו'פאר יעקב ח"ד עמ' קסה
ה: מהרש"א - ביאור הענין דעדים זוממין הרגו אין נהרגין לא הרגו נהרגיןתהלה לדוד (סקאליע) ספר ה עמ' רלג
ה: מנין אפילו מאה תלמוד לומר עדיםעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' מז
ה: משלשין בממון ואין משלשין במכותפרפרת משה ח"ב עמ' קכב, קלג
ה: נמצא אחד מן קרוב או פסול עדותן בטלה וכו'עצי חיים על התורה עמ' שפ
ה: עדים זוממין הרגו אין נהרגיןחנן אלקים עמ' קפו, יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' סח, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' קמ
ה: עדים זוממין וכו' הרגו אין נהרגיןדברי יואל פ' מצורע דף תלב ע"א
ה: על פי שנים עדים וכו' לא בא השלישי להקל אלא להחמיר וכו'ערוגת הבושם (תשעא) בראשית עמ' קמ
ה: ענש הכתוב לנטפל לעוברי עבירהויואל משה מאמר א סי' ק עמ' קיב
ה: ער שיגמר הדיןזבחי צדק (דיסקין) עמ' שכט
ה: עשה הכתוב לנטפל לעוברי עבירה כעוברי עבירהפנים מסבירות עמ' תיב
ה: שאין מזהירין מן הדיןלמחר אעתיר עמ' שסח
ה: שני עדים כמאהברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' רלב
הבא ליטהר מסייעים אותומנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף יד ע"ג
ו אמר רב כהנא תכין לך הדרך - עשה לך הכנה לדרךשארית מנחם ח"ג עמ' קיט
ו וזרח השמש לרוצחין וא"ד הזרחת שמשצמח דוד (שלוניקי) ח"ב דף ס ע"ב
ו מ"מ זכה ראובן להמנות בהצלה תחילה מפניצמח דוד (שלוניקי) ח"ב דף ס ע"ב
ו מפני מה זכה ראובן לימנות בהצלה תחילהצמח דוד (שלוניקי) ח"א דף קכא ע"ג
ו ע"א א"ל יקום דבר במקיימי דבר הכתוב מדברמכשירי מצוה עמ' קסה
ו ע"א אילו היינו בסנהדרין לא היה נהרג אדם מעולםדברי שאול שמות עמ' רכא
ו ע"א רובע יצילחכמת התורה קדושים עמ' עדר
ו ע"א שיושבין ועוסקין בתורה בד בבדרנת יצחק ישעיה עמ' תסב
ו ע"ב א"ר נחמן עדות מיוחדת כשירה בדיני ממונות, ורש"י ותוס'צלח רכב עמ' שפב
ו ע"ב היו שניהם רואיןפרי חיים (קנולר) פרשת תצא
ו ע"ב הנהו לעוזיחקקי לב חלק ב (סימן נד) דף קע"ח ע"ב (ד"ה תשובה)
ו ע"ב מתרה שאמרוצפיחית בדבש סי' סז דף קסט ע"א
ו ע"ב נמצא אחד מהם קאו"פזאת ליעקב דברים עמ' רעו
ו תוס' ד"ה נרבעפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' קיד
ו. אין עדים זוממין נהרגיןמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' קנו
ו. במקיימי דבר הכתוב מדברפרורים משלחן גבוה ח"ג שאלה קכה
ו. במקיימי דבר הכתוב מדברתפארת ראובן עמ' רסב
ו. ד"ה היכי אמרינן להו, נמצא אחד פסול או קרובכתנות אור עמ' תרנז
ו. והוא שהעידו תוך כדי דיבורכתר תורה (תשסז) עמ' צב
ו. והרי אחיו קייםמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' שה
ו. ומתלמידי יותר מכולםקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ה עמ' ו
ו. לאטהודי אתיתו או למחזי אתיתועץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' קלט
ו. נמצא א' מהעדים קרוב או פסול אפילו מאה עדים עדותן בטלהלהורות נתן דברים עמ' קלט
ו. נמצא אחד מהן קרוב או פסול עדותן בטלהפנים מסבירות עמ' רפא
ו. נרבע יציל וכו' במקיימי דבר הכתוב מדברמשיב נפש (גינצלר, תשסה) עמ' תטו
ו. על פי עדות מיוחדתיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' פג
ו. רש"י - בהני נפשות, דכתיב והצילו העדה ומהדרינן אזכותאעצי חיים על התורה עמ' שפ
ו. רש"י ד"ה הרוג יצילפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' קיג, קיד
ו. רש"י ד"ה יקוםפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' קיג
ו. תוד"ה שמואליוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' פב, צט
ו. תוס' ד"ה אלא מעתה הרוג יצילמים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' שס-שסב
ו. תוס' ד"ה אמר ר' יופיפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' קי
ו. תוס' ד"ה אמר ר"ימשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' רצא
ו. תוס' ד"ה לאסהודיפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' קי
ו: הנהו לעוזי דאתו לקמיה דרבאיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' ב
ו: ועד אחד לא יענה בנפש בעדות מיוחדתיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' שו
ו: לעדות מיוחדת שהיא פסולהזבחי צדק (דיסקין) עמ' שכה
ו: מתרה שאומרו אפילו מפי עצמופנים מסבירות עמ' רצא
ו: מתרה שאמרו אפילו מפי עצמו אפילו מפי שדיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קמב, קמד, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' קלח
ו: ע"א רואה מחלון זה וע"א מחלון זה המתרה מצרפןיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' פא, צח, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' קלח, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' מז, נז
ו: עדות מיוחדת פסולהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' תקלו
ו: עדות נפשות צריכה צירוף עדיםדולה ומשקה - סגולות התורה עמ' תו
ו: ר' יוסי אומר לעולם אין נהרגין עד שיהו שני עדיו מתרץ בודרך חיים (תשע) הקדמה הערה 177
ו: שלא תהא סנהדרין שומעת מפי התורגמןדרך חיים (תשע) פ"א הערה 920
ו: שלא תהיה סנהדרין שומעת מפי המתורגמןעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' סו, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' שצה
ואת יראי ה' יכבד זה יהושפטעץ חיים (אנג'יל בן חיים) דף ז ע"א
וכבר היו ר"נ וכו' ראו שועל יוצא מבית ק"ק וכו'לוח ארז פרשת ואתחנן דף צה
וליחשוב נמי המסיר בדי ארוןכרם יהושע (ולרשטיין) דף ב ע"ד
ז אילו היינו בסנהדריןמנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף לד ע"ב
ז אלו היינו בסנהדרין לא נהרג אדם ורש"י ורמב"ןמשכנות יעקב (נעים) דף נד/צד ע"א
ז ב"ד שהורג אחת לשבעים שנה נקראית חובלניתהערות אברהם יעקב יצחקי שמות עמ' קכא
ז סותרים דינו מפני זכותה של א"ידברים אחדים (קלצקין) עמ' כא {לכן אין שם איסור קטלנית}
ז סותרין את דינו בא"ימנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף לד ע"ב
ז סכום המשלים לארבעים מלקותשארית מנחם ח"א שמות עמ' קיב
ז ע"א אילו היינו בסנהדרין לא נהרג אדם מעולםמסילות הנביאים יהושע עמ' רמו
ז ע"א אף הן מרבין שופכי דמים בישראלדורש טוב (פודור) עמ' 130
ז ע"א אף הן מרבין שופכי דמים בישראלדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' ג ד"ה וכי
ז ע"א בארץ אתה מושיב בכל פלך ופלך ובכל עיר ועיר בחו"ל אתה מושיב בכל פלך ופלך ואי אתה מושיב בכל עיר ועירשם דרך דברים עמ' עז
ז ע"א בכל שעריך בכל שבט ושבט ובכל עיר ועירבית ישראל (בנבנשתי) ח"א דרוש יג עמ' 197
ז ע"א דלמא במקום סייף נקב הוהדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' ג ד"ה וכי
ז ע"א כאן בא"י כאן בחו"לאור חדש (זיטשיק, תשסח) דברים עמ' רד
ז ע"א מחוצה לארץ לארץ סותרין את דינו וכו'צלח רכב עמ' שנ
ז ע"א סנהדרין ההורגת אחד בשבוע וכו'תורת מנחם חמ"ב עמ' 33
ז ע"א סנהדרין ההורגת אחד בשבוע נקראת חובלנית וכו'מגילת סמנים עמ' צט
ז ע"א סנהדרין ההורגת אחד בשבוע נקראת חובלנית וכו'שפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' ריא
ז ע"א סנהדרין ההורגת אחד בשבוע נקראת חובלנית וכו'שפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' עו, קכד, רלא, שז, תצב
ז ע"א סנהדרין ההורגת אחד בשבוע נקראת חובלנית ראב"ע אומר אחד לשבעים שנההר המוריה עמ' רנ, רסה
ז ע"א סנהדרין ההורגת אחת בשבוע נקראת חובלניתלקוטי דיבורים (תשנ) חלקים א-ב עמ' 422
ז ע"א סנהדרין החורגת אחד בשבוע נקראת חובלנית וכו'שם דרך בראשית ח"א עמ' קפו
ז ע"א סנהדרין נוהגת בארץ ובחוץ לארץניבי זהב עמ' תקג
ז ע"א סנהדרין שהרגה אחת לע' שנה נקראת חובלניתכרם טוביה עמ' תיא
ז ע"א ר' טרפון ור"ע אומרים אילו היינו בסנהדרין לא נהרג אדם מעולםחי' אגדות מהר"ם שיק אבות פ"א מ"ט עמ' יח
ז ע"א רבי טרפון ורבי עקיבא אומרים אילו היינו בסנהדרין לא נהרג אדם מעולםדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' ג ד"ה וכי
ז ע"א רבי טרפון ורבי עקיבא אומרים אילו היינו בסנהדרין לא נהרג אדם מעולם רבן שמעון בן גמליאל אומר אף הן מרבין שופכי דמים בישראלדברי תורה (שפירא) מהד' ה סי' יב
ז ע"ב אומר מותר אנוס הואס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' קסג
ז ע"ב דרך עליה פטוראמרות ה' השלם ח"ו עמ' שכב
ז ע"ב חבר לא בעי התראהפני חיים (פלג'י) עמ' ריא ע"ב
ז ע"ב פרט למתכוין להרוג את הבהמה והרג את האדםלמדנות (תשנח) פ' שופטים אות קיח
ז. אומר מותר אם פטור מגלותמנחת יצחק בראשית-שמות עמ' רכה
ז. אילו היינו בסנהדרין לא הי' אדם נהרג מעולםחמודי צבי ויקרא עמ' קיט
ז. אילו היינו בסנהדרין לא הי' אדם נהרג מעולםחמודי צבי שמות עמ' מא, פא
ז. אילו היינו בסנהדרין לא נהרג אדם מעולםהדרש והעיון במדבר ח"ב מאמר מ, ס
ז. אם נגמר דינו בבי"ד וברח מא"י לח"ל אין סותרים את דינוכתנות אור עמ' תקנו
ז. אמר שמואל במנאפים עד שיראו כדרך המנאפיםיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קמ, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קעד, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' פז
ז. אמרו ר"ט ור"ע אילו היינו בסנהדרין לא הוי אדם נהרג מעולם וכו'חמודי צבי במדבר-דברים עמ' רפא
ז. אף הן מרבים שופכי דמים בישראלדורש טוב (פודור) עמ' 124
ז. ב"ד חבלניתודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תיט
ז. בא"י אתה מושיב בכל פלך ופלך ובכל עיר ועיר וכו'להורות נתן דברים עמ' קלז
ז. בא"י אתה מעמיד בכל פלך ובכל עירעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' מד, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' רמט
ז. בארץ ישראל אתה מושיב בתי דינים בכל פלך ובכל עיר ובחוץ לארץ בכל פלךערוגת הבושם (תשעא) דברים עמ' קיא, קכג
ז. ברח המחויב מיתה מהארץ לחו"ל אין סותרץ את דינו, מחו"ל לארץ ישראל סותרין את דינו מפני זכותה של ארץ ישראלדרך חיים (תשע) פ"ה הערה 1245
ז. ברח לארץ ישראל סותרין את דינושמן ראש סוכות ח"ב עמ' קטו
ז. ברח מחו"ל לא"י סותרין את דינו מפני זכותה של א"ילהורות נתן דברים עמ' רנד
ז. ברח מחו"ל לארץ סותרין את דינו מפני זכותה של אר"יאמרי דרוש (ניסנבוים) עמ' 144
ז. בשעריך אתה מושיב ב"ד בכל פלך ופלך ובכל עיר ועיר, ובחו"ל אתה מושב בכל פלך ופלך וא"א מושב בכל עיר ועירעצי חיים על התורה עמ' תס
ז. הראיתם כמכחולמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' שמ
ז. ורבנן היכי דייני במנאפיןיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' פה, צא, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קנד
ז. כל מקום שיעמדו שנים ויאמרו מעידין אנו שפלוני נגמר דינו בבי"ד של פלוניעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' קלג, קלט
ז. נגמר דינו ובא לפני אותו בי"ד אין סותרין את דינושבות יעקב (אבולפיה) עמ' רמח
ז. סנהדרין ההורגת אחד בשבוע נקראת חבלניתתוספות יום טוב (תג) פרק א דף קלג ע"ג; באר הגולה (שנח) באר ב דף ו/ז ע"ג
ז. סנהדרין ההורגת אחד בשבוע נקראת חובלניתדגל מחנה יהודה עמ' רנט
ז. סנהדרין ההורגת אחת בשבוע הרי זו חבלניתמקראי קדש (תשנג) עמ' רפו
ז. סנהדרין נוהגת בארץ ובחוץ לארץפי' הרמ"ז על הזוהר דברים (תשסה) עמ' קפה
ז. סנהדרין נוהגת בארץ ובחוץ לארץ וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' תלב
ז. ר' טרפון ור' עקיבא אומרים אם היינו בב"ד וכו'פרדס מנחם עמ' קנז
ז. ר' עקיבא חייש למיעוטאשם יחזקאל עמ' כח
ז. ר"ע ור"ט אומרים לא היינו הורגין אדם מעולםיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קלה, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' קלח
ז. שנגמר דינו בב"דמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' צח
ז. תוס' ד"ה כמכחולפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' תרלה
ז. תוס' יו"ט ד"ה אף הן, אם ניאוף עבירה שבין אדם לחבירותפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' קעח(יז)
ז: אומר מותרדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 442-441
ז: אומר מותר קרוב למזיד הואדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 443
ז: אומר מותר קרוב למזיד הואשבט מישראל (קרמניץ) פרק קיט פסוק קיח
ז: אם בפתע פרט לקרן זוית וכו' הדפו שדחפו בגופויבין שמועה (לעוו) עמ' תקעה
ז: בשגגה וכו' פרט לאומר מותרחוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' שפז
ז: בשגגה פרט למזיד וכו' ופי' התוס'אהבת עולם (תשס) עמ' תשמב
ז: בשגגה פרט למזיד מזיד בר קטלא הוא אלא פרט לאומר מותר וכו'יבין שמועה (לעוו) עמ' רנח
ז: דאמר קרא ויפל עליוזבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' רפא
ז: דרך ירידה גולה דרך עליה פטורעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' קלה
ז: ואשר לא צדה פרט למתכווןזבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' קח
ז: לעיר מקלט בורח רק שוגג מוחלטשיחות לספר במדבר עמ' שה
ז: מרשעים יצא רשע וכו' א' הרג בשוגג וא' במזיד, הקב"ה מזמינן לפונדק א'משנת יוסף - אגדות ח"ב עמ' קנא {יבואר איך בא להריגה הראשונה בשוגג. שני ת"ח שאינם נוחים זל"ז}
ז: נשמט הברזל מקתו והרג וכו'יבין שמועה (לעוו) עמ' תרצג
ז: נתכוין להרוג את הבהמה והרג את האדםיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' יב
ז: רש"יאהבת עולם (תשס) עמ' תשמג
ז: שוגג קרוב לאונסחגוי הסלע (הורוביץ) עמ' קמא
ז: ת"ר אם בפתעזבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' רפ
ז: תוס' ד"ה אלא פרט וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' שפז
ח אומנות נמי מצוה היאקובץ מאמרים ואגרות (וסרמן) ח"א עמ' צא
ח הכל גולין על ידי ישראל ותוס' ד"ה כסבור בהמה וכו'לשון ערומים לשונות הרמב"ם דף כא ע"ב-ע"ד
ח כל היכא דכתיב אשרשער יוסף (תקיז) דף צא ע"ב
ח ע"א אבא שאול אומר מה חטבת עצים רשותצלח רכב עמ' רטו
ח ע"א אע"ג דגמיר מצוה לייסרורנת יצחק משלי עמ' קכב
ח ע"א אף כל רשות יצא וכו' ושליח ב"דהבן יקיר (לניאדו) דרוש לפרשת וזאת הברכה
ח ע"א אף על גב דגמיר מצוהס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' רח
ח ע"א הזורק אבן לרשות הרבים והרג ה"ז גולה וכו' ואשר יבא את רעהו ביער וכו' אבא שאול אומר מה חטבת עצים רשות אף כל רשות יצא האב המכה את בנו והרב הרודה את תלמידו ושליח ב"דדברי תורה (שפירא) מהד' ז סי' צה
ח ע"א יצא האב המכה את בנוגבורת יצחק שבועות עמ' רנו
ח ע"א מה וכו' אף מצא נמי מהשתאצלח רכב עמ' עג
ח ע"א מה חטבת עצים רשות אף כל רשות יצא האב המכה את בנו וכו'מכשירי מצוה עמ' מד
ח ע"א מהו דתימא ככח כחו דמי וכו'זכור לדוד עמ' לג
ח ע"א רש"י, עשיית הסוכה הוי מצוהגבורת יצחק סוכות עמ' ב, קמה
ח ע"ב אע"ג דגמיר מצרה עבידרנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' קצז
ח ע"ב אפילו גמיר נמי מצוה קא עבידביאור הגר"א על משלי (קצנלנבוגן) פרק יג פסוק כד
ח ע"ב מצוה קעביד וכו' חיותא הוא דלמדיהלהוגה דעות פ"ו ה"י
ח ע"ב שגגת חנק לא ניתנה לכפרה בגלות, רבא אמר פרט לעושה חבורה באביו בשוגג וכו'אמרות ה' השלם ח"ה עמ' שכז
ח שגגת סייף ניתנה לכפרה שגגת חנק לא ניתנה לכפרההמדרש והמעשה שמות פרשת משפטים דרוש א
חפרורים משלחן גבוה ח"ד שאלה קא
ח. אב הטבה את בנו ומת תחת ידו אינו גולהשמן ראש - ימים נוראים עמ' רמא
ח. אב המכה את בנו והרב הרודה את תלמידושמן ראש (כץ) ח"ט דברים עמ' נג
ח. אב הרודה את בנו פטורפנים מסבירות עמ' שצז
ח. אי בעי עייל אי בעי לא עייליוסף לקח כרך א ח"א עמ' רנא, יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' פט, יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' סט, קיג, קיד, קכד, קלד, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' כו, לו, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' רנח, רס, שלו
ח. אם כשיצאת אבן מתחת ידו הוציא הלה את ראשו פטוריוסף לקח כרך א ח"א עמ' רנא
ח. אם מצא קצורמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' קצד
ח. אשר יבא את רעהו אלו המזידיןיוסף לקח כרך א ח"א עמ' רנב
ח. הזורק אבן לרשות הרבים והסותר כותלו לרה"ר הרי זה קרוב למזידעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' קלד
ח. ומצא פרט לממציאזבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' שיח
ח. ומצא פרט לממציא את עצמויוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קלז, יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' יב
ח. זרק אבן לחצירו והרגיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' שג
ח. מה יער רשות יצא אב המכה את בנו ורב המכה את תלמידועץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' קלה, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' סג, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' שכו
ח. מהו חטיבת עצים רשותפרורים משלחן גבוה ח"ד שאלה ק
ח. עבד וכותי גולהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' פד
ח: אב המכה את בנו מצוה קא עבידשמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' שס
ח: אב המכה את בנו, אע"ג דגמיר מצוה קעבידרנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' סב
ח: אב נולה ע"י בן וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' תנד
ח: אע"ג דגמיר נמי מצוה קא עבידביאור הגר"א על משלי פרק יג פסוק כד
ח: בחריש ובקציר תשבותודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' רפז
ח: בעושה מעשה עמךחוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' תטו
ח: האב גולה על ידי הבן והבן גולה על ידי האביוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' יד, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' קלה
ח: הכל גולין ע"י ישראל וישראל גולה על ידיהן חוץ מגר תושביבין שמועה (לעוו) עמ' תקעא
ח: הכל גולין על ידי ישראליוסף לקח כרך ב ח"א עמ' חצר, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' קלב
ח: וכי יזיד איש למעוטי גר תושבעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' שכג
ח: מצא קצור מצוה לקצור ולהביאלמחר אעתיר עמ' רג
ח: נמצא אחד מהן קרוב או פסול עדותן בטילהחמודי צבי בראשית עמ' רמד
ט בעבר הירדן תלת ובא"י תלתמשכנות יעקב (נעים) דף קפב ע"ג
ט ג' ערים הבדיל מרע"ה בעבר הירדןמקור ברוך (פייתוס) דף סג ע"ב
ט ע"א אמר רבא אומר מותר וכו'גבורת יצחק שבועות עמ' כא
ט ע"א כסבור בהמה ונמצא אדם כנעני ונמצא גר תושבלמדנות (תשנח) פ' שופטים אות קיח
ט ע"א לכם ולגריםרנת יצחק יהושע עמ' קסה
ט ע"א פלוגתא דאביי ורבא באומר מותררנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' קכד
ט ע"א ריטב"א - אף דעמד והתירן מ"מ נצטווה משה לכוף את כל באי עולם לקבל עליהם ז' מצוות בני נחרנת יצחק תפלה עמ' צד
ט ע"א ריטב"א ד"ה גר תושב, שנצטוה משה לכוף כל באי העולם לקבל ז' מצוותגבורת יצחק שבועות עמ' ח, יז, כד
ט ע"א רש"י ד"ה לפיכך וכו'ברכת אבות עמ' מה
ט ע"א רש"י ד"ה לפיכך, נהרגין ואפילו בשוגגרנת יצחק יהושע עמ' שסו
ט ע"ב ב"ד מוסרין לו שני ת"ח לדבר אל גואל הדם שלא יעשה נקמה ברוצחשמחת מרדכי (רוזנמן) נישואין - מאמר אשתו כגופו
ט ע"ב בגלעד נפישי רוצחים ותוס'סמוכים לעד (האיתמרי) דף קג ע"ג
ט ע"ב בגלעד שכיחי רוצחיםאמרות ה' השלם ח"ה עמ' שכח, ח"ו עמ' קע
ט ע"ב בגלעד שכיחי רוצחיםאסופת מערכות שמות ח"א עמ' תכט
ט ע"ב בגלעד שכיחי רוצחיםדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ה עמ' קפא ד"ה אך
ט ע"ב בגלעד שכיחי רוצחיםמתוך התורה הגואלת (תשעג) על התורה עמ' 277
ט ע"ב בגלעד שכיחי רוצחיםרנת יצחק יהושע עמ' שפז
ט ע"ב בגלעד שכיחי רוצחיםרנת יצחק שופטים עמ' רז
ט ע"ב במשנה להיכן גולין וכו'דברי טובה יהושע ח"ג עמ' תתקיא
ט ע"ב בתחלה אחד שוגג ואחד מזיד מקדימין לערי מקלטברית עולם (אשכנזי, תשסא) ח"א עמ' 88
ט ע"ב דבר היינו דיבוראמרות ה' השלם ח"ג עמ' נד, ח"ד עמ' מו
ט ע"ב הרג במזיד היה גולה לערי מקלטדברי שאול במדבר עמ' רצב
ט ע"ב ומוסרין להם שני ת"ח שמא יהרגנו בדרך וכו' שנאמר וזה דבר הרוצחמכשירי מצוה עמ' רטז, ריז
ט ע"ב ומוסרין להן ב' ת"ח וידברו אליורנת יצחק שמואל עמ' תטו
ט ע"ב חברון כנגד בצרפרי חיים (קנולר) פרשת ואתחנן
ט ע"ב מאי שנא בגלעד דהיו שש ערי מקלטדברי שאול במדבר עמ' רצד
ט ע"ב עד שיהו ששתן קולטות כאחתרנת יצחק יהושע עמ' קסח, קעו
ט ע"ב עד שלא נבחרו שלש שבארץ ישראל וכו'מסילות הנביאים יהושע עמ' רמה
ט ע"ב עד שלא נבחרו שלש שבארץ ישראל וכו'זכור לדוד עמ' סז
ט ע"ב עד שלא נבחרו שלש שבארץ ישראל לא היו שלש שבעבר הירדן קולטותברית עולם (אשכנזי, תשסא) ח"א עמ' 88
ט ע"ב על שלא נבחרו ג' שבארץ ישראלתורה אור (באנדי) עמ' רצו
ט ע"ב ערי מקלט אינן קולטות עד שייבדלו כולןימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' קצג
ט ע"ב פריך לה וכי אי לאו נביא הוא לא בעי לאיהדרבנין דוד (מייזלש) בראשית - וירא אות יח
ט ע"ב רש"י ד"ה עד, שכבשו וחלקורנת יצחק יהושע עמ' קסה
ט ע"ב שאני גלעד דשכיחי רוצחיםדברי שאול דברים עמ' קמז, קנ
ט עד שלא נתקימהראש דוד (תשמו) עמ' תקיט ע"א
ט פתח וכו' טוב וישר וכו' אם לחטאיםראש דוד (תקלו) דף קלד ע"א
ט פתח וכו' טוב וישר וכו' אם לחטאים וכו'ראש דוד (תקלו) דף קלד ע"א
ט פתח וכו' טוב וישר וכו' אם לחטאיםראש דוד (תשמו) עמ' תקח ע"ב
ט תוס' ד"ה ור"חדרכי שלום (מרגונאטו) דף מד ע"א
ט. אומר מותר אונם הוא וכו'ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' מז
ט. אלמא גר תושב נכרי הוא וכו'יבין שמועה (לעוו) עמ' תקעא
ט. בארץ ישראל תלת וכו' שאני גלעד דנפישי רוצחיםיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' יב, יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' רצו, ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רכו
ט. בן נח נהרג שהיה לו ללמוד ולא למדמקראי קדש (תשנג) עמ' קפד
ט. בן נח נענשפרפרת משה ח"א עמ' סג
ט. בן נח ששגג באחת ממצוותיושבות יעקב (אבולפיה) עמ' קסט, קפד, רכה
ט. ברש"י ד"ת לפיכך, נהרגין ואפילו בשוגגרנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' קצב
ט. גר תושב שהרג גר תושב ואומר שמותר להורגויוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' יג
ט. גר תושב שהרג גר תושבמנחת יצחק בראשית-שמות עמ' רכו
ט. גר תושב שהרג ישראל אי גולה או נהרגצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' רמא
ט. הגוי גם צדיק תהרוגזבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' כד
ט. הנך מת על האשה אשר לקחת מאי לאו בידי אדם לא בידי שמיםיפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' תח
ט. כאן בג"ת שהרג ג"ת כאן בג"ת שהרג ישראל יהרגעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' שכד
ט. רמב"ן ד"ה הא דתניא, וריטב"א ד"ה ורמינהו, אם ב"נ נהרג על השוגגתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' עו(רנא)
ט. רש"י ד"ה כסבוריבין שמועה (לעוו) עמ' רנט
ט. רש"י ד"ה לפיכךפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' קכח
ט. רש"י ד"ה לפיכך, ב"ג נהרג על השוגגתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' עו(רנא), קמ
ט. רש"י ד"ה לפיכך, שוגג בבן נחמנחת יצחק בראשית-שמות עמ' טז, שמב
ט. רש"י שעכו"ם בשוגג יהרגפרורים משלחן גבוה ח"ג שאלה ד
ט. תוס' ד"ה רב חסדאיבין שמועה (לעוו) עמ' רנח
ט: אטו אשת נביא בעי אהדורי וכו' אמר ר שמואל בר נחמני אמר ך' יונתן הכי קאמר ליה ועתה השב את אשת האיש מכל מקום ודקאמרת הגוי גם צדיק תהרוג הלא הוא אמר לי אחותי היא וגו' נביא הוא וממך למד אכסנאי הוא שבא לעיר על עסקי אכילה ושתייה שואלין אותו כלום שואליו אותו אשתך זו אחותך זו מכאן שבן נח נהרג שהיה לו ללמוד ולא למדבן פורת יוסף (תשעא) עמ' קכט, קסב
ט: אין שלש שבעבר הירדן קולטות עד שיופרשו שלש שבא"ייוסף לקח כרך ב ח"א עמ' רצה
ט: אמר ר' יוסי בתחילה אחד שוגג ואחד מזיד מקדימין לערי המקלט וכו'בגדי חמודות שמות פרק כא פסוק יד
ט: בבלי דעת - פרט לסומאדרך חיים (תשע) פ"ב הערה 161
ט: בגלעד נפישי רוצחיםברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' ד {כך טבע ארץ גלעד}
ט: בגלעד שכיחי רוצחיםשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' שפד
ט: בגלעד שכיחי רוצחין וכו'פי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת מסעי דף רלה ע"ג; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת מסעי דף קצג ע"ד
ט: בתחילה אחד שוגג ואחד מזיד מקדימין לערי מקלטיוסף לקח כרך א ח"א עמ' רנב, יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' רצד, רצו, רצט, שז, יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' יב, צה, ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רכו, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' שכד, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' קלא
ט: האומר שלא ידע שא"א אסורה לב"נעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' לב
ט: השונא אינו גולהיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' יג, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' קלה
ט: וזה דבר הרוצח שידבר הרוצחשבט מישראל (קרמניץ) פרק עט פסוק ט
ט: וכי אי לאו נביא הוא לא בעי למיהדרשבח נעורים עמ' כח
ט: וכי אי לאו נביא הוא לא בעי למיהדר וכו'להורות נתן בראשית עמ' רכו
ט: וכי לאו נביא הואפרפרת משה ח"א עמ' קט
ט: ומכוונות היוזבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' שיז
ט: ועתה השב אשת האיש כי נביא הוא וכו' מכאן שבן נח נהרג שהיה לו ללמוד ולא למדפאר יעקב ח"א עמ' קלז
ט: ושלשת מדרום לחברון כמחברון לשכםיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' צו, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' קלב
ט: להיכן גולין לערי מקלט לשלש שבעבר הירדן ולשלש שבארץ כנעןלהורות נתן במדבר עמ' של
ט: לשם מה ג' ערי מקלט בעבה"ישיחות לספר במדבר עמ' שג
ט: מדוע אשם אבימלך - ור"חשיחות לספר בראשית עמ' צח
ט: מוסרין לו שני ת"ח ללוותויוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' יא, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' קלז
ט: מכוונות היו כשתי שורות שבכרםישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רכז, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' קלא
ט: מפני מה זכה ראובן להמנות בהצלה תחלהפעולת גבר עמ' נא ד"ה וישמע ראובן
ט: נביא הוא וממך למד אכסנאי שבא לעירדמשק אליעזר (חדש, תשנח) עמ' 9
ט: עד שלא נבחרו ג' שבא"י לא היו ג' שבעבר הירדן קולטותבגדי חמודות שמות פרק כא פסוק יג
ט: עד שלא נבחרו שלושה ערי מקלט בארץ ישראל, אין השלושה שבעבר הירדן קולטותחיים שיש בהם - דרשות ח"א עמ' רג
ט: ערי מקלט בעבר הירדן כמספרם בארץ ישראללהורות נתן דברים עמ' נב
ט: שבן נח נהרג שהיה לו ללמוד ולא למדדמשק אליעזר (חדש, תשנח) עמ' 13
ט: שונא אינו גולה וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' צו
ט: שלש ערים הבדיל משה בעבר הירדן וכנגדן הבדיל יהושע וכו' בגלעד שכיחי רוצחיםפאר יעקב ח"ד עמ' עד
ט: ת"ר בלא ראות וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' שפז
ט: ת"ר שלש ערים הבדיל משה בעבר הירדןעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קמא
ט: תוד"ה בגלעד, השי"ת מזמנן לפונדק אחדיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' רצד, יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' יב
ט: תוס' - בגלעד - הסברים לריבוי העריםשיחות לספר במדבר עמ' שד
ט: תוס' - בגלעד שכיחי רוצחים וכו'פאר יעקב ח"ד עמ' עד
ט: תוס' ד"ה בגלעדיבין שמועה (לעוו) עמ' תקע
ט: תוס' ד"ה ור' יהודה וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' שפז
ט: תלתא בא"י ותלתא בעבר הירדןלקחת מוסר ח"א עמ' תקלח
טו ע"א אמותיהם של כהניםפרי חיים (קנולר) פרשת מסעי
טו ע"א אמרו לו אמרת אמר להו לאתתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' תמא
טו ע"א גמ' אלא מ"ט הדר ביה משום דק"ל אונסלשון ערומים לשונות הרמב"ם דף ה ע"ד
טו ע"א דכל ימיו בעמוד והחזר קאיחכמת התורה אמור עמ' קה
טו ע"ב כל מל"ת שיש בה קום עשה קיים וכו' (וגי' הרי"ף)עשרה מאמרות (תשס) עמ' מב, מה
טו ע"ב מ"ס התראת ספק שמה התראה ומ"ס התראת ספק לא שמה התראהמכשירי מצוה עמ' רכד
טו ע"ב רש"י ד"ה וריש לקישתורה אור (באנדי) עמ' שפט
טו ע"ב תוס' ד"ה מידי הוא טעמא וכו' ובעל המאור והרמב"ןלשון ערומים לשונות הרמב"ם דף ה-ו
טו ע"ב תני ביטלו ולא ביטלו ור"ש בן בן לקיש אומר קיימו ולא קיימוחיי נפש ח"ב עמ' שו
טו. אבר המדולדלת בבהמה מהוזבחי צדק (דיסקין) עמ' קפט
טו. אונס שגירשבני שלשים עמ' כט
טו. כל ימיו בעמוד והחזרזבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' שכד
טו. כל ימיו בעמוד והחזרפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תעה
טו. לאו הניתק לעשהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' טו
טו. תניא אונם שגירש אם ישראל הוא מחזיר ואינו לוקה, אם כהן הוא לוקה ואינו מחזירכרם חמד (תשסו) עמ' נט
טו: בדברי הערול"נ בהתר"סודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' רמב
טו: לאו הנל"ע בטל חייב לא בטל פטוריוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קעח, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' פ
טו: לר"ל לאו שאין בו מעשה לוקין עליוחמודי צבי ויקרא עמ' סג
טו: מצות לא תעשה שיש בה קום עשהבני שלשים עמ' לג
טו: נזיר ששותה יין לוקה כיון שיש לומר שלא ישאל לחכם לעולם שפיר הוי התראת ודאידרשות דבר צבי מועדים עמ' קטז
טו: קיימו ולא קיימופרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תעח
טו: ר"י ס"ל ביטלו ולא ביטלו ועד שלא ביטל העשה לא עבר על הלאו, ור"ל אמר קיימא ולא קיימא עד שלא. מקיים העשה עבר על הלאוחיי נפש ח"ג עמ' רמא
טו: תוד"ה במאיודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' תז
טו: תוס' ד"ה במאיודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' רמא
טו: תוס' ד"ה במאי קא מיפלגיחמודי צבי שמות עמ' רנו
טו: תוס'חיי נפש ח"ג עמ' ריט
טז ע"א דתניא ולא תותירו וכו' בא הכתוב ליתן עשה אחר לא תעשה לומר שאין לוקין עליודרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' פא ד"ה ונפקא
טז ע"א הא איכא משכונו של גר וכו'לקוטי שיחות חל"ח עמ' 71
טז ע"א כל ל"ת שבתורה לאו שיש בו מעשה לוקין וכו' חוץ מן הנשבע וכו'עשרה מאמרות (תשס) עמ' מה
טז ע"א כל מצות לא תעשה שיש בה קום עשה אין חייבין עליושו"ת ר"י קצבי (תשעט) דרושי ר"י קצבי דרוש ד
טז ע"א לא תגזול וכו' כיון שחייב בתשלומין אין לוקה ומשלםעשרה מאמרות (תשס) עמ' מה
טז ע"א לאו שאין בו מעשה אין לוקין עליו חוץ מן הנשבע ומימר וכו'מכשירי מצוה עמ' רכד
טז ע"א רבי יוחנן דייק וכו' התראת ספק שמה התראהזכור לדוד עמ' נב
טז ע"א תוס' ד"ה התםדברי שאול בראשית עמ' תכה
טז ע"ב אכל פוטיתאחיי וחמרא דף ט ע"ד (דף ל"ז ע"א ד"ה ואיסור)
טז ע"ב האי מאן דאכל ביניתא דבי כרבא מלקינן ליה משום שרץ השורץ על הארץברכת מועדיך לחיים חלק ב דף פ"ו ע"ד (דף שי"ט ע"א ד"ה ואפשר)
טז ע"ב המשהה את נקביו עובר משום לא תשקצודברי תורה (שפירא) מהד' ג סי' צח
טז ע"ב המשהה נקביוברכת אבות עמ' ז
טז קיימו וכו'כרם יהושע (ולרשטיין) דף ב ע"ב
טז. אונס ביטלו ולא ביטלו היכי משכח"לפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' נ
טז. אין לנו אלא זאת ועוד אחרתפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תעח
טז. אינו לוקה ומשלםמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' נב
טז. הנוטל האם על הבנים ובו׳בני שלשים עמ' לט
טז. כיון דחייב בתשלומין אינו לוקה ומשלםכתר תורה (תשסז) עמ' שז
טז. כל לא תעשה שבתורה שיש בו מעשה לוקיןדרך חיים (תשע) פ"ב הערה 112
טז. לאו הניתן לתשלומיןדרך חיים (תשע) הקדמה הערה 130
טז. פלוגתא אי נדר ברבים יש לו הפרהמרפא לנפש בראשית עמ' תלה
טז: אכל טבל של מעשר עני לוקהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תקכב
טז: אכל פוטיתא לוקה ארבעה, נמלה לוקה חמשמנחת יהודה (פתיה) עמ' 74
טז: אל ישהה אדם נקביותשבי (תשסה) עמ' קעח שורש נקב
טז: אל תשקצומאיר בת עין (תשסו) עמ' 517
טז: אל תשקצו את נפשותיכם, מכאן שהמשהה נקביו עובר על לא תשקצומאורות האריז"ל עמ' רא אות יד
טז: האי מאן דשתי מקרנא דאומנאהתורה והעולם ח"ב עמ' יט
טז: המשהה את נקביו עובר משום אל תשקצועיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) שער המידות מאמר כו דף לג ע"א
טז: המשהה את נקביו עובר משום לא תשקצולישרים תהלה (תשסד) עמ' קמה
טז: המשהה נקביו עובר בבל תשקצואסף המזכיר (מאזוז) מע' א - אל תשקצו
טז: המשהה נקביו עובר על בל תשקצומגדל עוז (תשעח) עמ' תה
טז: ריסק ט' נמלים ואחד חיולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' סא, קמא, ריז, תקלב, תקפ
טז: תוס' ד"ה ביניתאמגדל עוז (תשעח) עמ' תשיא
טעם שההורג כ"ג אין לו כפרה ואינו יוצא מעיר מקלטו לעולםשארית יעקב (אלגזי) דף מז ע"ג
טעם שוב הרוצח במיתת כהן גדולבית נאמן (ביגה, שפא) ח"ב דרוש ה דף לה
י אוהב כסף זה משהמנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף לד ע"ב-ע"ג
י ב' שהרגו הקב"ה מזמנן לפונדק אחרחומת אנך משפטים אות ז
י בדרך שאדם רוצה לילך מוליכים אותומנחת אליהו (תשנט) עמ' ה
י בדרך שאדם רוצה לילך מוליכין אותודברי יואל מועדים ח"ה עמ' שלו
י בדרך שאדם רוצה לילך מוליכין אותושארית מנחם ח"ב עמ' ריד
י בדרך שרוצה אדם להלך מוליכים אותומגלה צפונות ח"ב פ' ויקרא
י בשעריך ירושלים שערים המצויניםחומת אנך מלכים ב פרק יג
י הבא לטהר מסייעין אותומגלה צפונות ח"ג פ' האזינו
י מצוה הבא לידי אקיימנהכלי יקר (תשמח) עמ' שע
י ע"א אוהב כסף וגו' קאי על אוהב מצוותאמרות ה' השלם ח"ג עמ' רב
י ע"א אוהב כסף לא ישבע כסף - זה משה רבינו כו'אסופת מערכות שמות ח"ב וויקרא עמ' ל
י ע"א אוהב כסף לא ישבע כסף זה משהדברי שאול ויקרא עמ' שכב
י ע"א אוהב כסף לא ישבע כסף זה משה ובינויחל ישראל אבות ח"ד עמ' כח
י ע"א אין ערים שבעבר הירדן קולטות עד שיפרישו ערים שבא"יבאר שרים פרשת ואתחנן דרוש ד אות א
י ע"א אמר אביי פרוודהא, ורש"ירנת יצחק שמואל עמ' שז
י ע"א אמר דוד לפני הקבי'ה רבשי'ע שמעתי בני אדם שהיו אומרים מתי ימות זקן זה ויבא שלמה בנו ויבנה בית הבחירה ונעלה לרגל ושמחתידרכי התשובה עמ' צח
י ע"א אמר דור שמעתי בנ"א אומרים מתי ימות זקן זה ויבא שלמה בנו ויבנה בית הבחירהכרם טוביה עמ' שצג
י ע"א בגלעד ובשכם שכיחי רוצחיםמסילות הנביאים שופטים עמ' שפא, תקנה
י ע"א בדרך שאדם רוצה לילך בה מולכים אותועיוני פרשה (ריבלין) ויקרא עמ' 103
י ע"א בדרך שאדם רוצה לילך מוליכין אותורנת יצחק תפלה עמ' רעח
י ע"א ד"ת קולטיןתורת מנחם חס"א עמ' 179
י ע"א דאמר רבי הרבה תורה למדתי מרבותי ומחבירי יותר מהם ומתלמידי יותר מכולןדברי תורה (שפירא) מהד' א סי' סט, מהד' ז סי' מז, מהד' ט סי' מח
י ע"א דברי תורה וכו' קולטיןלקוטי שיחות חל"ח עמ' 131
י ע"א דלא הוה שתיק פומיה מגירסאתהלות ישראל (מג'לד) עמ' מח
י ע"א דריש רבי סימאי מאי דכתיב אוהב כסף וכו'שמחת מרדכי (גיפטר) עמ' קכב-קכג
י ע"א הללו קולטות בין לדעת בין שלא לדעתדברי טובה יהושע ח"ג עמ' תתקכב
י ע"א הללו קולטות וכו'רנת יצחק יהושע עמ' קעז
י ע"א הרב שגלה מגלין ישיבתו עמוזאת ליעקב דברים עמ' קיט
י ע"א הרב שגלה מגלין ישיבתו עמותורת מנחם חמ"א עמ' 315
י ע"א הרבה למדתי מחברי ויותר מרבותי ומתלמידי יותר מכולםפניני יחזקאל עמ' שפח, רעח
י ע"א הרבה למדתי מרבותיאמרי יהודה (דרעי, תשעב) מאמרים עמ' מד
י ע"א הרבה קבלתי מרבותי וכו'לקוטי דיבורים (תשנ) ח"ה עמ' 1075
י ע"א הרבה תורה למדתי מרבותי וכו' ומתלמידי יותר מכולןתהלה לדוד (והרמן) פרק קיט פסוק צט הערה קלז
י ע"א הרבה תורה למדתי מרבותי ומחבירי יותר מהם ומתלמידי יותר מכולןמגן אבות (מהריט"ץ) ח"א עמ' תד
י ע"א הרבה תורה למדתי מרבותי ומחברי יותר מהם ומתלמידי יותר מכולם. הרב שמשפיע לתלמיד חוזר השפעתו לו לעצמו, מכוח התלמידים ותלמידי תלמידיהם בלי טוף בעולם העליוןפרדס יוסף (סקוסובסקי) עמ' שלה
י ע"א ואריב"ל מ"ד שיר המעלותדרכי איש דף כב ע"ב, עה ע"א
י ע"א והיינו דא"ר אלעזר מאי דכתיב מי ימלל וכו'זכור לדוד עמ' קיח
י ע"א וחברון עיר מקלט הוא כו' פרוורהא, ומהרש"ארנת יצחק שופטים עמ' יז
י ע"א וחברון עיר מקלטדברי טובה יהושע ח"ג עמ' תתקלח
י ע"א וחברון עיר מקלטדברי טובה שופטים ח"א עמ' מג
י ע"א וירא שלמה בנו ויבנה בית הבחירה ומהרש"אגבורת יצחק אבות עמ' נג
י ע"א ולא עוד אלא שמספשין ומהרש"אגבורת יצחק אבות עמ' עג
י ע"א ומתלמידי יותר מכולםרנת יצחק משלי עמ' נג
י ע"א ומתלמידי יותר מכולםתורת מנחם חמ"ב עמ' 211
י ע"א ומתלמידי יותר מכולןדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ה עמ' תקיג ד"ה ואמר
י ע"א וערי מבצרדברי טובה יהושע ח"ג עמ' תתעב
י ע"א וקדש עיר מקלט הואיפורים בציון עמ' שע
י ע"א זכה ראובן למנות בהצלה תחלה מפני שהוא פתח בהצלה תחילהכתב סופר דרשות (תשמח) ח"א עמ' קסח
י ע"א חברון עיר מקלט הוא וכו'רנת יצחק יהושע עמ' רכ
י ע"א חרב אל הבדים וכו' ולא עוד אלא שמטפשין וכו' ולא עוד אלא שחוטאים (ביאור כיצד הלימוד בבדידות מביא שלוש רעות הללו)עין איה פ"ט פסקא שמא; ביאורי הראי"ה על אבות עמ' ריט-רכ
י ע"א חרב על צוארי וכו' שיושבין ועוסקין בתורה בד בבד וכו'צלח רכב עמ' יב, רכח, רכט, רנד, רפא, שצט, תז
י ע"א חרב על צוארי שונאיהם של ת"חדברי חנינא - ת"ת עמ' קצט
י ע"א חרב על צוארי שונאיהם של ת"ח וכו'תהלות ישראל (מג'לד) עמ' צח
י ע"א חרב על שונאיהם של ת"ח העוסקים בתורה בד בבדעטרת יהושע שמות עמ' קסג
י ע"א חרב על שונאיהם של ת"ח שעוסקים בתורה בד בבדעטרת יהושע בראשית עמ' פב, קכא
י ע"א חרב על שונאיהן של ת"חעיונים במשלי עמ' תטז
י ע"א טוב יום בחצריךרנת יצחק ישעיה עמ' לז
י ע"א טוב לי יום אחד שאתה עוסק בתורה וכו'שו"ת ר"י קצבי (תשעט) דרושי ר"ח אלפאנדארי דרוש ב
י ע"א טוב לי יום אחד שאתה עוסק בתורה לפניאמרי יהודה (דרעי, תשעב) מועדים עמ' קפז
י ע"א כל האוהב ללמד בהמון ורש"יגבורת יצחק אבות עמ' רצו
י ע"א כל האוהב ללמד כו'דרש אברהם (אשכנזי) ח"ב דף קה ע"ג
י ע"א כל האוהב ללמוד בהמון לו תבואהיחל ישראל אבות ח"ב עמ' קנא
י ע"א כל האוהב ללמוד בהמון לו תבואהאגדת שמואל (אריפול, של) דף ד ע"א, ה ע"ב
י ע"א כל האוהב ללמוד בהמן, ורש"יגבורת יצחק שבועות עמ' קלט
י ע"א כל זמן שעוסק בתורה לא יכיל מלאך המות למקרב גביהבאר שרים פרשת משפטים דרוש ב אות ה
י ע"א כרכים גדוליםימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' רד
י ע"א למי נאה ללמוד תורה בהמון, למי שכל התבואה שלודרשות הר"ן (תשסג) עמ' תקו
י ע"א למי נאה למלל גבורות ה', מי שיכול להשמיע כל תהלתותודת אהרן - אומר לציון עמ' קמז-קמח
י ע"א מ"ד אז יבדל משה וכו'מעשה רוקח (ר"א רוקח) ואתחנן לח ע"א
י ע"א מ"ד עומדות היו רגלינו וגו' מי גרם לרגלינו שיעמדו במלחמה וכו'דרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' קעו
י ע"א מ"ד עומדות היו רגלינו וכו'אפיקי ים עמ' תקטו
י ע"א מ"ד שיר המעלות לדוד שמחתי באומרים לי וכו'בני ישחק דף ל ע"ד
י ע"א מאי דכתיב חרב אל הבדים ונואלו חרב על צוארי שונאיהם של ת"ח שיושבין ועוסקין בתורה בד בבד ולא עוד אלא שמטפשין וכו' ולא עוד אלא שחוטאין וכו'דברי תורה (שפירא) מהד' ט סי' מח
י ע"א מאי דכתיב עומדות היו רגלינואסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' צב
י ע"א מאי דכתיב שמחתי באומריםרנת יצחק תהלים עמ' קסד
י ע"א מהרש"א, ביאור ענין שמחתי באומרים לי בית ה' נלךגבורת יצחק שבועות עמ' קסז
י ע"א מי גרם לרגלינו וכו' שערים המצוינים בהלכהראה חיים חלק א דף קב ע"ג (דף שמח ע"ב ד"ה והנה)
י ע"א מי גרם לרגלינו שיעמדו במלחמהברכת מועדיך לחיים חלק א דף ל"ו ע"ב (דף קכ"ה ע"ב ד"ה ובשתים)
י ע"א מי גרם לרגלינו שיעמדו במלחמה וכו'אמרות ה' השלם ח"ג עמ' רנד, ח"ו עמ' רסב
י ע"א מי גרם לרגלינו שיעמדו במלחמה וכו' עוסקין בתורהרנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' קלב
י ע"א מי גרם לרגלינו שיעמדו במלחמה שערי ירושלם וכו'נאוה תהלה עמ' צה
י ע"א מי גרם לרגלינו שיעמדו במלחמה שערי ירושלם שהיו עוסקים בתורהשפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' קלג
י ע"א מי גרם לרגלינו שיעמדו במלחמהפניני שבח עמ' קסג
י ע"א מי גרם לרגלינו שיעמדו במלחמה, ומהרש"ארנת יצחק שמואל עמ' קע, קצ, תמד, תהלים עמ' תקנו
י ע"א מנין לדברי תורה שהם קולטים שנא' כו'אסופת מערכות שמות ח"א עמ' תלח
י ע"א מנין לדברי תורה שהן קולטין וכו'אמרות ה' השלם ח"ו עמ' פז
י ע"א מנין לדברי תורה שהן קולטיןאור התורה (צמח צדק) במדבר עמ' א'תיד
י ע"א מנין שדברי תורה קולטיןבאר שרים פרשת משפטים דרוש ב אות ה
י ע"א מעשה דרב חסדאתפלה למשה (בנימין) עמ' תו
י ע"א מעשה שהציל התורה ממות לחייםמנחת יואל עמ' קלד
י ע"א מפני מה זכה ראובן בהצלה תחלה וכו'צמח צדקה עה"ת עמ' יג
י ע"א מפני מה זכה ראובן לימנות בהצלה תחלה וכו', ורש"יאמרות ה' השלם ח"ו עמ' פז
י ע"א מפני מה זכה ראובן לימנות בהצלה תחלה, מפני שהוא פתח בהצלה תחלה, שנאמר 'וישמע ראובן ויצילהו 'מידם'כתב סופר אגדות כאן
י ע"א משה רבינו שהי' יודע שאין שלש ערים שבעה"י קולטות וכו'מכשירי מצוה עמ' יא
י ע"א מתי ימות זקן זה וכו' טוב יום אחד בחצריך וכו'מדבר קדש מועדים ח"א עמ' רמט
י ע"א מתי ימות זקן זה ונעלה לרגל, ומהרש"ארנת יצחק תהלים עמ' תקנד
י ע"א מתלמירי יותר מכולןדברי חנינא - ת"ת עמ' טז, יז
י ע"א סימן אשי ללמוד רבינא ללמד, רב אשי אמר כל האוהב ללמוד וכו'מגילת סמנים עמ' קו-קז
י ע"א עביד ליה מידי דתחוי ליה חיותארנת יצחק יהושע עמ' קסז
י ע"א עומדות היו רגלינו בשעריך ירושליםרנת יצחק תפלה עמ' רטו, רכד, רסו
י ע"א עומדות היו רגלינו מי גרם לרגלינו כו' ומהרי"ט ופרשת דרכיםלשון ערומים דף כ ע"ג
י ע"א ערים הללו אין עושין אותן וכו'רנת יצחק יהושע עמ' קעד
י ע"א ערים הללו אין עושין אותן לא טירין קטנים ולא כרכים גדולים אלא עיירות בינוניותברית עולם (אשכנזי, תשסא) ח"א עמ' 89
י ע"א ערים הללו אין עושין אותן לא טירין קטנים ולא כרכים גדולים וכו'הר המוריה עמ' רנה
י ע"א רבש"ע שמעתי בני אדם שאומריםאמרי יהודה (דרעי, תשעב) מאמרים עמ' לא
י ע"א רש"י ד"ה וערי, ערי מבצר כרכים גדולים היורנת יצחק יהושע עמ' קסא
י ע"א רש"י ד"ה ללמוד בהמון; רב אשימגילת סמנים עמ' קו
י ע"א שהיו אומרים מתי יבנה בית זה וכו' ולזה אמר דוד שמחתי באומרים וכו'דרך ישרה עמ' קנט
י ע"א שיושבין ועוסקין בתורה בד בבדדורש טוב (פודור) עמ' 68
י ע"א שכם נמי שכיחי רוצחיןדברי טובה יהושע ח"ג עמ' תתקיב
י ע"א שלא ישנה אדם לתלמיד שאינו הגוןמסילות הנביאים יהושע עמ' רב*
י ע"א שלש ערים הבדיל משה וכו' ותו ליבא והא כתיב וכו', הללו קולטות בין לדעת בין שלא לדעת, הללו לדעת קולטות וכו'אוצרות חיים - סדר היום ח"ב עמ' רנג
י ע"א שמעתי ב"א שהיו אומרים וכו' ושמחתיעשרה מאמרות (תשס) עמ' רפא
י ע"א שמעתי בנ"א שהיו אומרים מתי ימות זקן זה ויבא שלמה בנו וכו'נאוה תהלה עמ' ריז
י ע"א ת"ח שיושבין ועוסקין בתורה בד בבר ולא עוד אלא שמטפשיןחי' אגדות מהר"ם שיק אבות פ"א מ"ו עמ' טו
י ע"א תלמיד שגלה מגלין רבו עמואור חדש (זיטשיק, תשסח) דברים עמ' קצט
י ע"א תלמיד שגלה מגלין רבו עמואמרות ה' השלם ח"ה עמ' שכה
י ע"א תלמיד שגלה מגלין רבו עמוזאת ליעקב דברים עמ' פח, שלג
י ע"א תלמיד שגלה מגלין רבו עמומגן אבות (מהריט"ץ) ח"ב עמ' רמח
י ע"א תלמיד שגלה מגלין רבו עמוס' חסידים סי' תתקנד
י ע"א תלמיד שגלה מגלין רבו עמותורת השרף ממאגלניצא עמ' שכב
י ע"א תלמיד שגלה מגלין רבו עמותורת מנחם חלק ס עמ' 31
י ע"א תלמיד שגלה מגלין רבו עמו וכו' מכאן שלא ישנה אדם לתלמיד שאינו הגון הרב שגלה וכו' מגלין ישיבתו עמוזרע שמשון (תשסג) מסעי אות ו
י ע"א תלמיד שגלה מגלין רבו עמוקובץ שיחות (וכטפויגל, תשעה) עמ' תטו
י ע"א תלמיד שגלה, מגלין רבו עמו, שנא' וחיאסופת מערכות בראשית ח"א עמ' שה, שמות ח"א עמ' תלה
י ע"ב אמר ר' אלעזר מן התורה ומן הנביאים ומן הכתובים בדרך שאדם רוצה לילך בה מוליכין אותושמחת מרדכי (רוזנמן) בנין האדם - מאמר רצון - אבן הפנה בבנין האדם
י ע"ב אמרו לו הרבה שליחות עושהמכשירי מצוה עמ' רטז, ריז
י ע"ב בדרך שאדם הולך בה מוליכין אותושם דרך במדבר עמ' צד, רנח
י ע"ב בדרך שאדם רוצה לילך בה מוליכין אותובית אלהים שער ב עמ' רד
י ע"ב בדרך שאדם רוצה לילך בה מוליכין אותוראשון לציון (תשסח) עמ' צט
י ע"ב בדרך שאדם רוצה לילך בה מוליכין אותוראשון לציון (תשעח) עמ' קנו
י ע"ב בדרך שאדם רוצה לילך בה מוליכין אותושם דרך בראשית ח"א עמ' קצד
י ע"ב בדרך שאדם רוצה לילך בה מוליכין אותויושב אהלים עמ' קעב
י ע"ב בדרך שאדם רוצה לילך בה מוליכין אותוישועה ורחמים עמ' נז
י ע"ב בדרך שאדם רוצה לילך בה מוליכין אותוקובץ מאמרים ואגרות (וסרמן) ח"א עמ' צג
י ע"ב בדרך שאדם רוצה לילך בה, מוליכין אותודרכי התשובה עמ' קג
י ע"ב בדרך שאדם רוצה לילך וכו'ביאור הגר"א על משלי (קצנלנבוגן) פרק כא פסוק א
י ע"ב בדרך שאדם רוצה לילך מוליכין אותודברי שאול במדבר עמ' קצ
י ע"ב בדרך שאדם רוצה לילך מוליכין אותומאורי אור (אתרוג) מלואים אות צז
י ע"ב בדרך שאדם רוצה לילך מוליכין אותופניני יחזקאל עמ' מו
י ע"ב בדרך שאדם רוצה לילך מוליכין אותודרשות באר יצחק עמ' רכב
י ע"ב בדרך שאדם רוצה לילך מוליכין אותוס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' כב
י ע"ב בדרך שאדם רוצה לילך מוליכין אותוקובץ שיחות (וכטפויגל, תשעה) עמ' שמו, שמז
י ע"ב בדרך שאדם רוצה לילךבאר מחוקק (תשעה) עמ' רנז
י ע"ב במה הכתוב מדבר בשני בני אדם וכו'רנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' קמו
י ע"ב במה הכתוב מדבר וכו' א' הרג בשוגג וא' הרג במזידפרי חיים (קלוגר) עמ' קלד
י ע"ב בשני בני אדם שהרגו את הנפש וכו' הקב"ה מזמינן לפונדק אחדפי' לס' יחזקאל לר' יוסף חיון עמ' שכא
י ע"ב בשני בני אדם שהרגו את הנפש וכו׳ הקב"ה מזמינן לפונדק אחדפי' לס' יחזקאל לר' יוסף חיון עמ' שכא
י ע"ב בתורה ובנביאים מצינו בדרך שאדם רוצה לילךנפש כל חי דף לט ע"ד (מערכת ע' אות לט)
י ע"ב הרגיל לזמן לפונדקמנחת קנאות עמ' קנט
י ע"ב התורה נקראת משל הקדמוניאמרות ה' השלם ח"ו עמ' רכו
י ע"ב ואמר ר"א מהתורה ונביאים וכתובים למדנו בדרך שאדם רוצה לילך מוליכין אותודרך ישרה עמ' תלט
י ע"ב ואשר לא צדה, שמזמינם לפונדק וכו'פי' הרמ"ז על הזוהר ויקרא (תשסג) עמ' קיח
י ע"ב והאלקים אינה לידו במה הכתוב מדבריחל ישראל אבות ח"ב עמ' קכז
י ע"ב והאלקים אנה לידו ב' בנ"א שהרגו הקב"ה מזמינם לפונדק אחד וכו׳יושב אהלים עמ' קעב
י ע"ב כאשר יאמר משל הקדמוני וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"א עמ' 296
י ע"ב מוסרין לו שני ת"ח ומדברין אל גואל הדם ואומרין לו אל תנהג מנהג שופכי דמים, בשוגג בא מעשה זה לידושמחת מרדכי ויקרא-דברים עמ' קכא
י ע"ב מקלט היה כתוב על פרשת דרכים כדי שיכיר הרוצח ויפנה לשםשמחת מרדכי ויקרא-דברים עמ' קכא
י ע"ב עיר שרובה מצחין אינה קולטתדברי טובה יהושע ח"ג עמ' תתקד
י ע"ב רש"י ד"ה הרבהמכשירי מצוה עמ' רטז
י ע"ב רש"י ע"י התלמידים ירבה הפלפול ונותן לב לתרץ קושיותיהםבאר שרים פרשת שופטים דרוש ב אות ג
י ע"ב רשב"ל פתח לה פתחאדרכי איש דף יא ע"ג
י ע"ב שני בני אדם שהרגו את הנפש וכו' הקב"ה מזמינן לפונדק אחד זה שהרג במזיד יושב תחת הסולם וזה שהרג בשוגג יורד בסולם ונפל עליו והרגו זה שהרג במזיד נהרג וזה שהרג בשוגג גולהדרכי התשובה עמ' קו
י עומדות היו רגלינו במלחמהככר לאדן (תקסא) דף קפט ע"א
י עומדות היו רגלינו במלחמהכסא דוד (תקנד) דף סה ע"ג, דבש לפי (תקסא) דף יא ע"ב, יוסף תהלות (תקיד) דף כו ע"ב, ככר לאדן (תקסא) דף קפח ע"א, דברים אחדים (תקמח) דף קסז ע"א
י עומדות היו רגלינו במלחמהכסא דוד (תקנד) דף סה ע"ג
י עומדות היו רגלינו בשעריך ירושלים, מי גרם לרגלינו שיעמדו במלחמה, שערי ירושלים שהיו עוסקים י' באורהדברי יואל מועדים ח"ה עמ' ר, של
י עומדות היו רגלנו במלחמהכסא דוד (תשנ) עמ' רעו
י. א"ר יצחק מאי קרא וכו' עביד ליה מידי דתהוי ליה חיותא וכו'דרש משה (פינטו) שמות ח"א עמ' רמה
י. א"ר יצחק מאי קרא ונס אל אחת מן הערים האל וחי עביד ליה מידי דתהוי ליה חיותאדרש משה (פינטו) בראשית ח"ב עמ' רכט
י. אוהב כסף לא ישבע כסף זה משה רבינו שהיה יודע שאין שלש ערים שבעבר הירדן קולטות עד שלא נבחרו שלש בארץ כנען ואמר מצוה שבאה לידי אקיימנהשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' קפו
י. אוהב מצות לא ישבע מצותשמן ראש (כץ) ח"ט דברים עמ' עח
י. אוהב מצות לא ישבע מצותשמן ראש (כץ) ח"ט ויקרא עמ' רסה
י. אין עושים עיירות גדולות ולא קטנותיוסף לקח כרך א ח"א עמ' רנא, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' קלא
י. אלא מעתה הרוג יציל וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' קיב-קיד
י. אמר דוד לפני הקב"ה רבש"ע שמעתי ב"א שאומרים וכו'תולעת שני דף לד ע"ג, קמה ע"ג-ע"ד, קמו ע"א, קעד ע"ג, קפז ע"ב
י. אמר לו הקב"ה למשה הזרח שמש לרוצחים וכו' להכין להם חיותםחיים שיש בהם על התורה תנינא עמ' תקמח
י. אמר משה מצוה הבאה לידי אקיימנהיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' רצו, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' קל
י. אמר קב"ה לראובן אתה פתחת בהצלה תחלה חייךבית נאמן (ביגה, שפא) ח"ג דרוש ה דף פד
י. אמר רבי אלעזר מאי דכתיב מי ימלל גבורות ה' ישמיע כל תהלתו, למי נאה לספר בשבחו וגבורתו של מקום, מי שיכול להשמיע כל תהלתו וכו'צפנת פענח (תשעא) שמות עמ' תקל
י. אמר רבי הרבה תורה למדתי מרבותידרך חיים (תשע) פ"ו הערה 707
י. ארבעים ושתים עיר וכו' לדעת קולטותלמחר אעתיר עמ' שיב
י. אריב"ל מ"ד עומדות היו רגלינו בשעריך ירושלים, מי גרם לרגלינו שיעמדו במלחמה שערי ירושלים שהיו עוסקים בתורהמרפא לנפש בראשית עמ' קפג, רעט, שכ, תנ
י. ב"נ נהרג על שהי' לו ללמוד ולא למדפעולת גבר עמ' ח ד"ה ועל דרך זה
י. בדרך שאדם רוצה לילך מוליכין אותושמן ראש (כץ) פסח ח"ב עמ' כו
י. דאמר רבי הרבה תורה למדתי מרבותידמשק אליעזר (חדש, תפלה) עמ' 152
י. דאמר רבי הרבה תורה למדתי מרבותידמשק אליעזר (חדש, תשנח) עמ' 13
י. דברי תורה קולטים את הרוצח בשוגגדרך חיים (תשע) פ"א הערה 1235
י. דברי תורה קולטיןחגוי הסלע (הורוביץ) עמ' קמב
י. דברי תורה קולטיןערוגת הבושם (תשעא) בראשית עמ' רעג
י. דברי תורה קולטין בעידנא דעסיק ביהולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' תמו
י. דברי תורה קולטין ממלאך המותהקשורים ליעקב (תשעח) עמ' קא
י. דרש רבי שמלאי מאי דכתיב אזשערי שיש יהושע ח"א עמ' צג
י. הא בעידנא דעסיק בה הא בעידנא דלא עסיק בהרנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' רמז
י. הורג בשגגהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' ריב
י. הזרחת שמש לרוצחיםיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' יא
י. הרב שגלה - מגלים ישיבתו עמושיחות לספר במדבר עמ' שיט
י. הרב שגלה מגלין ישיבתו עמויוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' יא
י. הרב שגלה מגלין ישיבתו עמו אינו והאמר ר"י מנין לדברי תורה שקולטין שנאמר את בצר במדבר כו' לא קשיא כאן בעידנא דעסיק בי' הא בעידנא דלא עסיק בה, אב"א מאי קולטין ממלאך המות כו'מרפא לנפש בראשית עמ' קנז, רמב, רמג, רנא
י. הרבה למדתי מרבותי וכו'המאור שבתורה (שפירא) בראשית עמ' מב, ויקרא עמ' קנ
י. הרבה תורה למדתי מרבותידמשק אליעזר (חדש, תשנז) עמ' 23, 27, 35
י. הרבה תורה למדתי מרבותי וכו'עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מאמר קטו דף מא ע"ג; מאור עינים (פינטו, תג) תענית פרק א דף קמו ע"ד
י. הרבה תורה למדתי מרבותי ומחבירי יותר מהם ומתלמידי יותרמים חיים (קרייסווירטה) עמ' שנז
י. וחברון עיר מקלט הוואי וכו'לב אהרן (ראנ"ח, שסב) יהושע יד סימן מ דף צג ע"א
י. וחברון עיר מקלט היאזבחי צדק (דיסקין) עמ' רסג
י. ויתנו לכלב את חברון עיר מקלט הואלב אהרן (ראנ"ח, שסב) יהושע דף צג ע"א
י. ולא הוה קא יכיל שיחא דמלאכא דמותא למיקרב לגביה, דלא הוה שתיק פומיה מגירסאדרך חיים (תשע) פ"ג הערה 1705
י. ומכוונים להם דרכים מזו לזו וכו'תוספות יום טוב (תג) פרק ב דף קלו ע"ב
י. ומתלמידי יותר מכולםאור אברהם על ספר המצוות עמ' נט
י. ומתלמידי יותר מכולםדרך חיים (תשע) פ"ג הערה 805
י. ומתלמידי יותר מכולםלהורות נתן דברים עמ' לח
י. ומתלמידי יותר מכולםשמן ראש (כץ) חנוכה ח"ב עמ' רעב
י. ומתלמידי יותר מכולםלקוטי משלי פרק טז פסוק כא
י. ומתלמידי יותר מכולןעצי חיים על התורה עמ' קפד*
י. ומתלמידי יתר מכולםהמספיק לעובדי ה' (תשסח) עמ' 35
י. זה מש"ר וכו' מצוה שנאה ליד אקיימנהנטעי אשל בראשית עמ' קט
י. זכה ראובן לימנות בהצלהזבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' רצ
י. חובה לספק לגולה כל הדרוש לושיחות לספר דברים עמ' פב
י. חרב אל הבדיםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' שה
י. חרב על הבדים, אלו ת"ח שיושבין ועוסקין בתורה בד בבדמטר השמים (תשנב) ויקרא-במדבר עמ' תמד
י. חרב על העוסקין בתורה בד בבדשמן ראש סוכות ח"ב עמ' קפט
י. חרב על צוארי שונאיהם של ת"ח שיושבין ועוסקין בתורה בד בבדדרך חיים (תשע) פ"א הערה 252
י. חרב על צוארי שונאיהם של ת"ח שיושבין ועוסקין בתורה בד בבדרנת יעקב עמ' רפד
י. חרב על צוארי שונאיהם של ת"חאמרי מאיר (מאירי) קהלת פ"א פסוק טו
י. חרב על צוארי שונאיהם של ת"חקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ה עמ' כ
י. טוב יום אחד שדוד עוסק בתורהפרפרת אליעזר פרשת וילך פרק לא פסוק ב
י. טוב לי יום א' שאתה עוסק בתורהנתיבות חיים (מטלין, תשמא) עמ' רעג
י. טוב לי יום אחד שאתה עוסק בתורה לפנישמן ראש (כץ) ח"ט דברים עמ' ק
י. כי הא דרב חסדא היה יתיב וגרים בבי רב, ולא הוה יכול שליחא דמלאכא דמותא למיקרב לגביהדרך חיים (תשע) פ"ג הערה 860
י. כי טוב יום בחצריך מאלךשמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' קכ
י. כל האוהב ללמד בהמון לו תבואהדרך חיים (תשע) פ"א הערה 219, 252, פ"ו הערה 705
י. כל האוהב ללמוד בהמון לו תבואהשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' שלג
י. לא ישנה אדם לתלמיד שאינו הגוןבן פורת יוסף (תשעא) עמ' קצז
י. למי נאה לדרוש מי שכל תבואה שלומים חיים (קרייסווירטה) עמ' ת
י. למי נאה ללמד בהמוןמנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף טז ע"א
י. למי נאה ללמוד בהמון למי שכל תבואה שלומקראי קדש (תשנג) עמ' מז, מח
י. למי נאה למלל גבורות ה' למי שיכול להשמיע קול תהילתומאור עינים (פינטו, תג) מגילה פרק ה דף קעה ע"ד; ויקהל משה (אלפלס) דרוש ב דף יח ע"א
י. למי נאה למלל גבורות ה' מי שיכול להשמיע כל תהלתו שהיא התורהתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' א'רעט
י. מ"ב ערי הלוויים קולטותלהורות נתן במדבר עמ' של
י. מ"ב ערים אין קולטות אלא לדעת ושש הן קולטות אפילו שלא מדעתיוסף לקח כרך א ח"א עמ' רנא, יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' צה, צו, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' קל
י. מ"ד "עומדות היו רגלינו בשערייך ירושלים" מי גרם לרגלינו שיעמדו במלחמה, שערי ירושלים, שהיו עוסקים בתורההערות אברהם יעקב יצחקי דברים עמ' יז
י. מ"ד שיר המעלות שמחתישארית יעקב (אלגזי) דף ה ע"ב, צו ע"ב
י. מ"מ זכה ראובן לד,מנות בהצלה תחלה וכו'דברי יואל פ' וישב דף רצ ע"ב, רצא ע"ב
י. מ"מ זכה ראובן להמנות בהצלה תחלה וכו'שפתי כהן (הכהן, שסה) פרשת ואתחנן דף רפ ע"ב; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה פד דף תסה ע"ד; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת מסעי דף קנ/קצ ע"ד
י. מאי דכתיב אוהב כסף לא ישבע כסףשפתי דעת (לונטשיץ, שע) פרשת ואתחנן דף צג ע"א
י. מאי דכתיב אז יבדיל משה שלש ערים וכו'שפתי דעת (לונטשיץ, שע) פרשת ואתחנן דף צג ע"א; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פרשת ואתחנן דף קטו ע"ג
י. מאי דכתיב חרב על הבדים וכו' שלומדים בד בבדחיי נפש ח"א עמ' רפח ע"ב
י. מה ענין פסוק וזאת התורה, אצל ערי מקלטעבודת עבודה (תשעד) ויקרא-דברים עמ' רפח
י. מהרש"א - החסרון בלומד יחידידולה ומשקה - התורה וקניניה עמ' תנו
י. מי גרם לעמוד רגלינו במלחמה שעסקו בתורה בשערי ירושליםשבט מישראל (קרמניץ) פרק עו פסוק ד, פרק קכב פסוק א
י. מי גרם לרגלינוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' קב
י. מי גרם לרגלינו שהיו עומדין במלחמה וכו'צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת שופטים דף רכא ע"ד
י. מי גרם לרגלינו שיעמדו במלחמההמאור שבתורה (שפירא) ויקרא עמ' כח
י. מי גרם לרגלינו שיעמדו במלחמה וכו'נפוצות יהודה (מוסקאטו, תשס) עמ' תיז
י. מי גרם לרגלנו שהיו עומדים במלחמהשארית יעקב (אלגזי) דף ו/ז ע"א, קלא ע"א, קלה ע"א
י. מי גרם לרגלנו שיעמדו במלחמהמנחת יצחק בראשית-שמות עמ' קכח, קפו, רא, ריב, רכב, רס
י. מי גרם שיהיו רגלינו עומדות במלחמה שע רי ירושלים שעוסקים בתורהישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רכז, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' קעב, קעד
י. מכאן שלא ישנה אדם לתלמיד שאינו הגוןרנת יעקב עמ' ריז
י. מנין לדברי תורה שהן קולטיןמים חיים (קרייסווירטה) עמ' שמט
י. מנין לדברי תורה שהן קולטין וכו'שבח נעורים עמ' סז
י. מנין לדברי תורה שהן קולטין וכו'למחר אעתיר עמ' קמז, שכג
י. מפני מה זכה ראובןפרפרת משה ח"א עמ' רצ
י. מפני מה זכה ראובן לימנות בהצלה תחילהישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רכו, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' קמא
י. מפני מה זכה ראובן לימנות בהצלה תחלה מפני שהוא פתח בהצלה תחלהפאר יעקב ח"א עמ' שצט
י. מצוה הבאה לידי אקיימנהשמן ראש (כץ) חנוכה ח"ב עמ' ל
י. מצוה שאפשר לקיימה אקיימנהולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' תמז
י. משה אינו שבע ממצוותשיחות לספר שמות עמ' כ, שיחות לספר דברים עמ' ק, ריד
י. מתי ימות זקן זה ויבא שלמה בנופנים מסבירות עמ' רלג
י. עומדות היו רגלינו במלחמה בזכות שערי תורה בירושליםלהורות נתן בראשית עמ' תקח
י. עומדות היו רגלינו בשעריך ירושלים מי גרם לרגלינו שיעמדו במלחמה שערי ירושלם שהיו עוסקים בתורהשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' עז, קכה, רא, שצח, תעג, תצב, תקיח
י. עומדות היו רגלינו בשעריך ירושלים, מי גרם לרגלינו שיעמדו במלחמה וכו' שעסקו בתורהחמודי צבי שמות עמ' קכח
י. עומדות היו רגלינו וגו' מי גרם לרגלינו שיעמדו במלחמה שערי ירושלים שהיו עוסקין בתורהחמודי צבי במדבר-דברים עמ' עז, תד
י. עומדות היו רגלינו וכו' כי מי גרם לרגלינו שיעמדו במלחמה בשעריך ירושליםיגל יעקב (תשעד) ח"ב עמ' שנה
י. קולטין ממלאך המותרנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' רמח
י. רבי יוחנן - לימוד תורה כעיר מקלטשיחות לספר במדבר עמ' שיג
י. רש"י ד"ה פרוודהא, כפרים הסמוכים לה ונקראות על שמהתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' שכד {אם זה כלל בכל הכפרים}
י. שהיו רשעי הדור הולכים אצל חלונותיו של דוד ואומרים מתי ימות ויבנה בית המקדשעץ הדעת טוב (תשסח) סי' מד
י. שמעתי בני אדם שאומרים מתי ימות זקן זה ויבנה ביהמ"קעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' רפט, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' עד
י. שמעתי בני אדם שאומרים מתי ימות זקן זה וכו'רוממות אל (אלשיך, שסה) דף קפב ע"א
י. שערי ירושלים שהיו עוסקים בתורהמשנת יוסף על התורה ח"א עמ' פד
י. תלמיד שגלה - מגלים רבו עמושיחות לספר דברים עמ' פב
י. תלמיד שגלה מגלים רבו עימודולה ומשקה - התורה וקניניה עמ' מב, רמט, תפה
י. תלמיד שגלה מגלין רבו עמוהֻידוֹת אהרן (תשסא) עמ' קא
י. תלמיד שגלה מגלין רבו עמוהֻידוֹת אהרן (תשסז) עמ' קג
י. תלמיד שגלה מגלין רבו עמויוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' יב
י. תלמיד שגלה מגלין רבו עמולהורות נתן ויקרא עמ' קו
י. תלמיד שגלה מגלין רבו עמושמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' קסח
י. תלמיד שגלה מגלין רבו עמושמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' ב, מז
י. תלמיד שגלה מגלין רבו עמושמן ראש (כץ) חנוכה ח"א עמ' לא
י. תלמיד שגלה מגלין רבו עמו וכו'למחר אעתיר עמ' שכג
י. תלמיד שגלה מגלין רבו עמודרש משה (פינטו) בראשית ח"א עמ' סח
י. תלמיד שגלה מגלין רבו עמור"ן סביב הרי"ף פרק ב דף רצג ע"ג; שפתי כהן (הכהן, שסה) פרשת ואתחנן דף רפ ע"א
י: אוהב מצות לא ישבע מצותשמן ראש סוכות ח"א עמ' קלה
י: אז יבדיל משה שלש ערים בעבר הירדן מזרחה שמש אמר לו הקב"ה למשה הזרה שמש לרוצחיםמים חיים (קרייסווירטה) עמ' תיט
י: אחד הרג שוגג ואחד הרג מזידפרפרת משה ח"א עמ' תצו
י: אחד הת וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תנ
י: בדרך שאדם רוצה וכו'ביאור הגר"א על משלי פרק כא פסוק א
י: בדרך שאדם רוצה לילך בה מוליכים אותודעת תבונות - עת לעשות מע' א אות ריד
י: בדרך שאדם רוצה לילך בה מוליכין אותודברי יואל מועדים ח"א שבת שובה דף רו ע"א
י: בדרך שאדם רוצה לילך בה מוליכין אותודברי יואל פ' שמות דף עב ע"ב
י: בדרך שאדם רוצה לילך בה מוליכין אותודרך חיים (תשע) פ"ב הערה 406, פ"ג הערה 1665, פ"ד הערה 211
י: בדרך שאדם רוצה לילך בה מוליכין אותומחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' רי, תקלז
י: בדרך שאדם רוצה לילך בה מוליכין אותומשנת יוסף על התורה ח"א עמ' יג, רלא
י: בדרך שאדם רוצה לילך בה מוליכין אותושמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' קטז
י: בדרך שאדם רוצה לילך בה מוליכין אותותפארת צבי בראשית עמ' תכג
י: בדרך שאדם רוצה לילך בה מוליכין אותוברכת חיים (תשמה) ח"א עמ' 188
י: בדרך שאדם רוצה לילך וכו' מוליכין אותושיחות לספר בראשית עמ' קמא, רעט
י: בדרך שאדם רוצה לילך מוליכין אותואור יחזקאל - ימים נוראים עמ' רה
י: בדרך שאדם רוצה לילך מוליכין אותואור יחזקאל - תורה ודעת עמ' קסו, רצה
י: בדרך שאדם רוצה לילך מוליכין אותואורחות דוד עמ' עג, קיא, קנו
י: בדרך שאדם רוצה לילך מוליכין אותודברי אש (כץ) עמ' רה
י: בדרך שאדם רוצה לילך מוליכין אותודברי יואל מועדים ח"ב הושענא רבה דף תנ ע"ב, תנג ע"ב
י: בדרך שאדם רוצה לילך מוליכין אותודברי יואל פ' במדבר דף נ ע"ב, פ' בהעלותך דף רנא ע"ב, השמטה לפ' בהעלותך דף רכא ע"ב, פ' בלק דף קיט ע"א, פ' דברים דף יח ע"ב
י: בדרך שאדם רוצה לילך מוליכין אותודברי יואל פ' בראשית דף קב ע"ב, פ' וירא דף שפ ע"א, פ' תולדות דף תרכו ע"א, פ' ויצא דף פט ע"א, פ' וישב דף תסג ע"ב, פ' ויחי דף תקנג ע"א
י: בדרך שאדם רוצה לילך מוליכין אותווזרח השמש על התורה עמ' קעז
י: בדרך שאדם רוצה לילך מוליכין אותויוסף לקח כרך ב ח"א עמ' קנה
י: בדרך שאדם רוצה לילך מוליכין אותויפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' קנד
י: בדרך שאדם רוצה לילך מוליכין אותומגדל עוז (תשעח) עמ' קסד, שמה, שעז
י: בדרך שאדם רוצה לילך מוליכין אותומטר השמים (תשנ) בראשית-שמות - בא עמ' קסו
י: בדרך שאדם רוצה לילך מוליכין אותומים חיים (קרייסווירטה) עמ' תשצח
י: בדרך שאדם רוצה לילך מוליכין אותומרפא לנפש בראשית עמ' שכה
י: בדרך שאדם רוצה לילך מוליכין אותועבודת עבודה (תשעד) ויקרא-דברים עמ' רפג
י: בדרך שאדם רוצה לילך מוליכין אותופאר יעקב ח"ג עמ' דש, תקנא, ח"ד עמ' רפב
י: בדרך שאדם רוצה לילך מוליכין אותופרפרת אליעזר פרשת כי-תצא פרק כה פסוק יט
י: בדרך שאדם רוצה לילך מוליכין אותופרפרת משה ח"ב עמ' רנט
י: בדרך שאדם רוצה לילך מוליכין אותושמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' טז
י: בדרך שאדם רוצה לילך מוליכין אותושמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' תק
י: בדרך שאדם רוצה לילך מוליכין אותושמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' כב
י: בדרך שאדם רוצה לילך מוליכין אותותהלה לדוד (סקאליע) ספרים א-ב עמ' קסז
י: בדרך שאדם רוצה לילך מוליכין אותותורי זהב (תשעג) עמ' תנ
י: בדרך שאדם רוצה לילך מוליכין אותוהקשורים ליעקב (תשעח) עמ' עז, צה
י: בדרך שאדם רוצה לילך מוליכין אותוכסף נבחר (מרגליות) עמ' קפו
י: בדרך שאדם רוצה לילך מוליכין אותו, ובתוס'שארית מנחם ח"ב עמ' קנא
י: בדרך שאדם רוצה לילך מוליכין אותו, ומהרש"אויואל משה מאמר ב סי' קיח עמ' שכו
י: בדרך שאדם רוצה לילךנתיבות חיים (מטלין, תשמא) עמ' קפו
י: בדרך שאדם רוצה מוליכין אותוחמודי צבי שמות עמ' קסא, רסג, שפח
י: בדרך שארם רוצה לילך מוליכין אותוחמודי צבי ויקרא עמ' מא
י: בדרך שרוצה לילך מוליכיןודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' תי
י: בודאי הרג מקודם בשוגג והיה חייב גלות והיה צריך כפרהכתר תורה (תשסז) עמ' שיט
י: היו כותבין על פרשת דרכים מקלט וכו'גנת אגוז (תשעב) אות תקמז
י: הקב"ה מזמינן לפונדק אחדדברי יואל פ' מצורע דף תד ע"א
י: הקב"ה מזמינן לפונדק אחרזבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' יג
י: הקב"ה מזמנן לפונדק אחדשבט מישראל (קרמניץ) פרק נג פסוק ו
י: הקב"ה מזמנן לפונדק אחדבית שמאי (פרידמן) דף כד ע"ג {כי אין מועילה תשובה על רוצח במזיד}
י: ואשר לא צדה והאלקים אנה לידו - זהו שאמר הכתוב "כאשר יאמר משל הקדמוני מרשעים יצא רשע"שרתי - חבר הקיני עמ' יב
י: ואשר לא צדה וכו'לקחת מוסר ח"א עמ' תקלח, תקלט
י: והאלקים אנה לידוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' תצח
י: ותו ליכא והא כתיב ועליהם תתנו ארבעים ושתים עיר וכו'להורות נתן במדבר עמ' שלא
י: זה הרג שוגג וזה הרג מזיד הקב"ה מזמנן לפונדק אחדיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' חצר, יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קל, קעא
י: טוב וישר ה' על כן יורהמנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף לד ע"ג
י: כאשר יאמר משל הקדמוני מרשעים יצא רשעדברי יואל פ' וישב דף רצב ע"א
י: כאשר יאמר משל הקדמוני מרשעים יצא רשע במה הכתוב מדבר בשני בני אדם שהרגו את הנפש וכו'פי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת משפטים דף צח ע"ג; תורת משה (אלשיך, שסא) פרשת ואתחנן דף רסד ע"א; כלי יקר (לניאדו, שסג) שמואל א כד דף רלח ע"א
י: כל רוצח נמלט לעיר מקלט עד שיבדקשיחות לספר במדבר עמ' שד
י: מהרש"א - בדרך שאדם רוצה לילך מוליכין אותו, שע"י כל מחשבה דיבור ומעשה נברא מלאך שמסייעו לעשות מצותדברי אמונה שמות עמ' סג
י: מהרש"א בח"א, מכל עבירה נברא מלאך רע שמפתה לעבור אותה עבירה ממשתהלה לדוד (סקאליע) ספרים א-ב עמ' רז
י: מזיד ושוגג נפגשים בפונדק אחדשיחות לספר במדבר עמ' שד
י: מי גרם לרגלינורמון פרץ (אריאל, תשסא) עמ' קלב
י: מי גרם לרגלינו שיעמדו במלחמהשמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' תסח
י: מי שלא נתחייב פטרוהוזבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' רפא
י: מן התורה מן הנביאים ומן הכתובים בדרך שאדם רוצה לילך בה מוליכין אותושפתי כהן (הכהן, שסה) פרשת משפטים דף קח ע"ב; מקראי קדש (סמיגה, שמו) חלק ב פרק יח דף ק ע"א; מבקש ה' (חאגיז, שנו) פרשת וישלח דף פח ע"א, ופרשת וארא דף קכז ע"א; עקדת יצחק (שלג) שער לו דף קג ע"א; דברי שלמה (הלוי, שנו) פרשת בא דף קעה ע"ב; כתר שם טוב (מלמד, שנו) פרשת בלק דף קו/קז ע"ג; +יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת בא דף קב/קכ ע"ד; עולת תמיד (אלבלדה, שסא) פרשת בלק דף רה ע"א; דרש משה (אלבלדה, שסג) פרשת ראה דף עה ע"ג; כלי פז (תיז) ישעיהו מה דף קפח ע"ד; יפה תאר (תיז) על שמות רבה פרשה ג דף עד/פד ע"ג; חשק שלמה (הלוי, שס) דף צח ע"ב
י: מסרו לו שני תלמידי חכמים וכו'גנת אגוז (תשעב) אות תקמח
י: מפני מה נאמרה פ' רוצחים בלשון עזהילקוט אוהב ישראל עמ' סא
י: מקלט היה כתוב על פרשת דרכים, כדי שיכיר הרוצח ויפנה לשםחיים שיש בהם על התורה תנינא עמ' תקכה
י: מקלט כתוב בפרשת דרכים שיכיר הרוצחיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' רצד, יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' צז, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' קל
י: מקלט כתוב על פ' דרכים כדי שיכיר הרוצח ויפנה לשםיפה מראה (שנ) פרק ב דף שיא ע"ב; פי' רבינו בחיי (רנב) פרשת שופטים דף רנח ע"ג
י: מרשעים יצא רשעשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' שפד
י: משל הקדמוניפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' תכ
י: עיר שכולה רוצחים אינה קולטתישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רכו
י: רבי אומר מעצמן הן גולין, כסבורין הן אחד שוגג ואחד מזיד קולטות, והן אינן יודעין שבשוגג קולטות במזיד אינן קולטותשרתי ח"א עמ' רכד
י: רוצח שגלה לעיר מקלט ומצאו גואל הדם והרגו פטורשרתי ח"א עמ' רכה
י: רוצח שגלה לעיר מקלטוצור יעקב (יעבץ) דרוש ד' לזכור
י: רש"י - שהוא בקי בכל התורה כולה וכו'צפנת פענח (תשעא) שמות עמ' תקל
י: שני בני אדם שהרגו את הנפששמן ראש (כץ) ח"ט דברים עמ' קכו
י: תלמיד שגלה מגלין רבו עמושמן ראש (כץ) ח"ט דברים עמ' קכו
יא א דבר האיש אדוני הארץ קשותזאת ליעקב שמות עמ' עט
יא אחר מצווח וכו' לפיכך אמותיהם של כהנים מספקות מים וכו'מקור ברוך (פייתוס) דף סג ע"ג
יא ברוצח שגולה וחוזר במיתת הכהןפרי חיים (קנולר) פרשת מסעי
יא דבור לשון קשהפרי נפש חיה ח"ב עמ' רא
יא כתב שם אחספאככר לאדן (תקסא) דף קצא ע"ב
יא לפיכך אמותיהן של כהנים כו'משכנות יעקב (נעים) דף קפב ע"א
יא מאי דכתיב עומדות היו רגלינו בשעריך ירושלים מי גרם לרגלינו שיעמדו במלחמה כו'רנת יצחק - תפלה לימי המועדים עמ' קכט
יא מפני מה זכה ראובן בהצלה תחילהיריעות שלמה (אוזאן) פ' מסעי
יא נגמר דינו בלא כ"גדרכי שלום (מרגונאטו) דף נט ע"ב
יא ע"א א"ר אבהו קללת חכם אפילו על תנאי היא באה וכו'דברי תורה (שפירא) מהד' א סי' נג
יא ע"א אחד משוח בשמן המשחה וכו' מחזירין את הרוצח, אבעיא להו במיתת כולן הוא חוזר או במיתת אחד מהן וכו' ואי איתא ליהדר בדהנך ובפרש"יחוט המשולש בשערים (תשנח) עמ' רסה, רסו
יא ע"א אימותיהן של כהנים מספקות להן מחיה וכסות כדי שלא יתפללו על בניהם שימותושארית מנחם - מאמרים עמ' כב
יא ע"א אימותיהן של כהנים מספקותלהן מחיה וכסות וכו'שפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' שז
יא ע"א איתקש כל התורה כולה לתפיליןמתוך התורה הגואלת (תשעג) על התורה עמ' 338
יא ע"א אמותיהם של כה"ג מספקות להם מחיה וכסות, ומהרש"ארנת יצחק תפלה לשבת עמ' כח
יא ע"א אמותיהן של בהנים מספיקות להן מחיה וכסותס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' קפד
יא ע"א אמותיהן של כהנים מספקות להן מחיה וכסות וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' תלג ד"ה מקימי
יא ע"א אמר מהו לכתוב שם אחספא ומישדי בתהומא דליקום אדוכתאשם ישראל עמ' שז
יא ע"א אמרו שקללת חכם אפילו על תנאי היא באהברכת אליהו (עמאר) שמות פרשת תצוה מאמר א
יא ע"א בלשון עזה מפני ששיהםרנת יצחק יהושע עמ' קסה
יא ע"א בלשון תורה נאמר "וידבר" לשון עוזציץ השדה ח"ג - קנין תורה עמ' יט
יא ע"א בשעה שכרה דוד שיתין וכו'דורש טוב (פודור) עמ' 322
יא ע"א דההוא גברא דאכליה אריא וכו'דורש טוב (פודור) עמ' 252
יא ע"א דיבור הוא קשהבנין דוד (מייזלש) בראשית - מקץ אות פא
יא ע"א דכל דיבור לשון קשה אין, כדכתיב דבר האיש אדוני הארץ אתנו קשותדרכי התשובה עמ' עה
יא ע"א הכ"א טוביא חטא וזיגוד הח"א שנומ"גראשית בכורי משה חיים ח"א מאמר טו
יא ע"א ואיתקש כל התורה כולה לתפילין וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"ב עמ' 69
יא ע"א והטעם שתלה סיום גלות הרוצח במיתת הכהן הגדולברכת אליהו (עמאר) שמות פרשת תצוה מאמר ז
יא ע"א וידבר ה' אלא יהושע לאמר, ברש"י לשון עזרנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' ריג
יא ע"א ויכתוב יהושע את הדברים האלה בספר תורת ה'דברי טובה יהושע ח"ג עמ' תתרפח
יא ע"א ומה לעשות שלום בין איש לאשתו אמרה התורה שמי שנכתב בקדושה ימחה על המיםתתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' תז-תיא {בדין שבועה שקר מפני השלום}
יא ע"א חד אמר אלו ח' פסוקים וכו'רנת יצחק יהושע עמ' קצט
יא ע"א חד מינך מהנך וכו' איבעיא להו ורש"ישער יוסף (תקיז) דף קיא ע"א
יא ע"א טוביה חטא וזיגוד מנגידשפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' שה
יא ע"א כדי שלא יתפללו על בניהם שימותודורש טוב (פודור) עמ' 253
יא ע"א כי הא דההוא גברא וכו'אסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' נ
יא ע"א כל דיבור לשון עז הואלשם שבו ואחלמה (תשעח) - ספר הדע"ה דף קלב ע"ב
יא ע"א כל דיבור לשון קשהפרי חיים (קלוגר) עמ' ז
יא ע"א כל דיבור לשון קשה, ורש"י ד"ה בלשון עזהאמרות ה' השלם ח"א עמ' ריח, רסט, רפב, רפט, רצד, שה, שכ, שכא, שנב, שפד, ח"ב עמ' קלב, רמג, רעו, שלז, ח"ג עמ' קב, קנא, רנה-רנו, ח"ד עמ' כא, קנג, רט, רטו, רל, ח"ה עמ' כ, נד, עג, קסט-קעא, רלח, רס, ח"ו עמ' קע, רנט, רסא, רפ
יא ע"א כשכרה דור שיתין וכו'אפיקי ים עמ' תקטו
יא ע"א לכל העולם כולו לא כל שכןתתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' תח {בקושיית השואל שבשו"ת הרמ"א}
יא ע"א למה פתח בלשון עזתורת אליהו עמ' רעז
יא ע"א למימרא דכל דיבור לשון קשה אין כדכתיב דבר האיש אדוני הארץ אתנו קשות וכו'דברי תורה (שפירא) מהד' ה סי' ל, מהד' ח סי' ב
יא ע"א למימרא דכל דיבור לשון קשה וכו'צלח רכב עמ' שמב
יא ע"א לפיכך אימותיהן של כהנים מספקים להם מחיה וכסותהשיר והשבח ח"ב עמ' רלח
יא ע"א לפיכך אמותיהן של כהנים גדולים מספקות להן מחי' וכסות וכו' ובס' מעין החכמהאמרות ה' השלם ח"ד עמ' רי, ח"ה עמ' שכח-שכט
יא ע"א לפיכך אמותיהן של כהנים וכו' טוביה חטא וכו' שכם נסיב וכו' ההוא סבא וכו'תורת לוי יצחק עמ' קצא
יא ע"א לשון תורה ב"דיבור" שהוא לשון עזציץ השדה - שדי יער עמ' קפח, רצה
יא ע"א מפני מה נאמרה פרשת מצחין בלשון עזה וכו'דברי טובה יהושע ח"ג עמ' תתצג, תתצח
יא ע"א סימנ"י רבנ"ן מהמנ"י וספר"י פליגי בה רבי יהודה ורבנן וכו'מגילת סמנים עמ' קז
יא ע"א עד מות הכהן הגדול שהיה להם להתפלל על דורם שלא יבואו לידי מכשול ועוךתפלה למשה (בנימין) עמ' רמו
יא ע"א עוז לשון תורהציץ השדה ח"ד עמ' סז
יא ע"א פליגי בה רבי יהודה ורבנן חד אמר מפני ששיהםדברי טובה יהושע ח"א עמ' קמ בהרחב דברים
יא ע"א ק "ו מה אם להטיל שלום בין איש לאשתו אמרה תורה ימחה וכו'צמח צדקה עה"ת עמ' נד
יא ע"א קללת חכם אפי' בחנם היא באהצלח רכב עמ' שעה
יא ע"א קללת חכם אפי' על תנאי היא באה וכו'אמרות ה' השלם ח"ג עמ' שמח
יא ע"א קללת חכם אפילו בחינם היא באהעין איה ברכות פ"ט פסקא קד
יא ע"א קללת חכם אפילו על תנאיאורות הקודש ח"ג נג; שמונה קבצים קובץ ח פסקא רלג
יא ע"א קללת חכם אפילו על תנאי היא באהדברי שאול במדבר עמ' כג, דברים עמ' צח
יא ע"א קללת חכם אפילו על תנאי היא באהשפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' תמט
יא ע"א רש"י ד"ה נשא אחיתופלרנת יצחק שמואל עמ' תקא, תהלים עמ' יא
יא ע"א שבשעה שכרה דוד שתין קפא תהומאדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' קלד ד"ה עוד
יא ע"א שהיה להן לבקש רחמים על דורן ולא בקשופרי חיים (קלוגר) עמ' קלג
יא ע"א שהיה להן לבקש רחמים על דורן ולא בקשושיחות עבודת לוי סי' י אות ב
יא ע"א שהיה לו לבקש רחמים על דורו ולא בקשאור חדש (זיטשיק, תשסח) דברים עמ' קצה
יא ע"א שהיה לו לבקש שיגמר דינו לזכות ולא ביקשאור חדש (זיטשיק, תשסח) דברים עמ' רו
יא ע"א שכם נסיב מבגאי גזר, טוביה חטא וזיגוד מינגדמנות הלוי (תשסב) עמ' שפב
יא ע"א שכרה דוד שיתין ורש"ירנת יצחק ה' מגילות עמ' רפז
יא ע"א שלא יתפללו על בניהם שימותוס' זכרון לבעל מכתב מאליהו ח"ב עמ' לו
יא ע"ב היו עצמותיו של יהודה מגולגלין בארוןדברי שאול דברים עמ' רצז
יא ע"ב הכהן הגדול נחשב כחלק מהגורמים לרציחהבאר שרים פרשת משפטים דרוש ב אות ב
יא ע"ב ואינו יוצא וכו' ואפילו ישראל צריכים לו ואפילו... כיואב וכו' (ובמפרשי המשנה)לקוטי שיחות חל"ח עמ' 127
יא ע"ב ואינו יוצא לא לעדות מצוהמאכסניא של התורה סי' מח
יא ע"ב ואינו יוצא לא לעדות מצוה וכו'מנחת מרדכי עמ' שכא
יא ע"ב וישב בה עד מות הכהן הגדול, היה לו לבקש רחמים ולא ביקשס' חסידים סי' תשצט
יא ע"ב ולא הוה ירע לפרוקי קושיאדברי חנינא - ת"ת עמ' עא
יא ע"ב וריטב"א - עצמותיו של יהודה היו מגלגלים בארוןמים רבים (פרנקל) פרשת מקץ אות ד
יא ע"ב ותוס' מי גרם לראובן שיודה - יהודהבאר שרים פרשת בשלח דרוש א אות ב
יא ע"ב זה שנמשח בימיורנת יצחק יהושע עמ' קסח
יא ע"ב יחי ראובן ואל ימות וגו' וזאת ליהודהבאר שרים פרשת בשלח דרוש א אות ב
יא ע"ב יצא חוץ לתחומה בזדון וכו' רשות ביד גואל הדם וכו' (לגירסת הרמב"ם)לקוטי שיחות חל"ח עמ' 129
יא ע"ב כל אותן מ' שנה שהיו ישראל במדבר עצמותיו של יהודה היו מגולגלין וכו'אמרות ה' השלם ח"ה עמ' פז
יא ע"ב כל מ' שנה שהיו ישראל במדבר היו עצמותיו של יהודה מגולגלין בארוןבאר שרים פרשת בשלח דרוש א אות ב
יא ע"ב כשם שהעיר קולטתנשמת כל חי חלק ב (סימן י"ג) דף לג ע"ג (ד"ה וכן)
יא ע"ב מי גרם לראובן שיודה, יאודהפני חיים (פלג'י) עמ' רכג ע"א
יא ע"ב מת מוליכין עצמותיו לשםרנת יצחק יהושע עמ' קסו
יא ע"ב נגמר דינו ונעשה כה"ג בן גרושה וכו' פליגו בה ר' אמי ור, אסי ח"א מתה כהונה, וח"א בטילה כהונהחוט המשולש בשערים (תשנח) עמ' רסז
יא ע"ב נדוי על תנאי צריך הפרהאמרות ה' השלם ח"ב עמ' רצג
יא ע"ב נדוי על תנאי צריך הפרהמנחת קנאות עמ' קנו
יא ע"ב נידוי על תנאי צריך הפרהבנין דוד (מייזלש) בראשית - ויגש אות י
יא ע"ב נידוי על תנאי צריך הפרה, מנלן מיהודה וכו'חולת אהבה עמ' שס
יא ע"ב עצמותיו של יהודה היו מגולגלין בארון וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' שנז ד"ה ולענינינו
יא ע"ב ר"י הגלילי אומר מצוה ביד גואל הדם וכו'זכור לדוד עמ' קה
יא ע"ב שלש ערים הבדיל משה וכו' בגלעד שכיחי רוצחים וכו' וכתבו התוספות וכו'זרע שמשון (תשסג) ואתחנן אות יב
יא ע"ב תוס' ד"ה אפילו. התנה בדבר שלא היה בידו לקיים דשמא היה מעכבו יוסף וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' שנז ד"ה י"ל
יא רש"י ע"פ יחי ראובןויחי יעקב דף כד ע"ג-ע"ד
יא שמחתי באומרים לי אמר דודצמח דוד (שלוניקי) ח"א דף רל ע"א
יא. אחד משוח בשמןבינת יששכר דף כב ע"א
יא. אחד משוח בשמן המשחה ואחד המרובה בבגדים ואחד שעבר ממשיחותו מחזירין את הרוצחיבין שמועה (לעוו) עמ' תקעו
יא. אחד משוח בשמן המשחה ואחד המרובה בבגדים וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' שפג
יא. אחד משוח בשמן המשחה וכו' מחזירים את הרוצחיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' שז
יא. אימותיהן של כהנים וכו' שהיה להן לבקש רחמיםהמאור שבתורה (שפירא) שמות עמ' ריג, דברים עמ' קפב
יא. אימותיהן של כהנים מספקות להן מחיה וכסות כדי שלא יתפללו על בניהם שימותודברי יואל מועדים ח"ב סוכות דף קלא ע"ב
יא. אמותיהם של כה"ג וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תצז
יא. אמותיהן של הכהנים הגדולים היו מספקות מים ומזון לרוצחים שגלו לערי מקלט, בדי שלא יתפללו על בניהם שימותוחיים שיש בהם מועדים עמ' קא, קיד, קצו
יא. אמותיהן של כהנים מספקות להם מים ומזון וכו'שבט מישראל (קרמניץ) פרק נג פסוק ב
יא. בשעה שכרה דוד שיתין קפא תהומא ובעא למשטפא עלמא וכו' ורש"ידברי יואל מועדים ח"ב קהלת דף שיא ע"ב
יא. בשעה שכרה דוד שיתיןפרורים משלחן גבוה ח"ג שאלה קכד
יא. בשעה שכרה דוד שיתין, קפא תהומא, ובעא למישטפא עלמא, אמר דוד, מי איכא דידע אי שרי למיכתב שם אחספא וכו' ומה לעשות שלום בין איש לאשתו וכו'חיים שיש בהם - דרשות ח"ב עמ' שטז
יא. בשעה שכרה דור שיתיןודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' שסא
יא. בשעה שכרה דור שיתין קפא תהומא ובעי למשטפיה לעלמאמשנת יוסף - אגדות ח"ב עמ' קנב {בשעת השמחה הגדולה של הנחת יסודות ביהמ"ק, רצתה מדה"ד להתגבר. לכן חפר דוד ער התהום}
יא. גבי ריב"ל שמצאו חלל תוך תלתא פרסי ולא משתעי אליהו עמותיבת גמא (תשסז) עמ' רס
יא. דבור קשהברית אברם עמ' שנו
יא. דההוא גבריה דאכליה אריה ברחוק תלתא פרסידמשק אליעזר (חדש, תפלה) עמ' 62
יא. דיבור בקושי אמירה רכהחנן אלקים עמ' קנד, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קצ
יא. דיבור הוא לשון קשה כדכתיב דבר האיש אדני הארץ אתנו קשותתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' ה, א'שמא
יא. דיבור לשון קשהתורי זהב (תשעג) עמ' כח
יא. ההוא גברא דאכליה אריא ברחוק תלתא פרסי מיניה דריב"לדגל מחנה יהודה עמ' קיט
יא. ההוא גברא דאכליה אריה בריחוק תלת פרסי דריב"ל וכו'בגדי חמודות שמות פרק ח פסוק יח-יט
יא. ההוא גברא ראכלי' ארי' ברחוק תלתא פרסאי מיני' דריב"ל ולא אישתעי אליהו בהדי' ג' ימיםחמודי צבי במדבר-דברים עמ' לד
יא. הכ"ג חייב על חטא הרוצחאמרי מאיר (מאירי) שמות פל"ב פסוק לב
יא. הכהן גדול נענש כשהרג אדם חבירו אפי' בשוגג, וכן בההיא גברא דאכלי' ארי' ברחוק ג' פרסי מיני' דריב"ל ולא אשתעי אליהו בהדי' תלתא יומי על שאירע בימיו כןמרפא לנפש בראשית עמ' נה, שמד
יא. ואיכא דאמרי כדי שיתפללו על בניהם של ימותודמשק אליעזר (חדש, תפלה) עמ' 61
יא. והכא גדול נמי פטורזבחי צדק (דיסקין) עמ' רמח
יא. וידבר, לשון קשה מויאמרשיחות לספר שמות עמ' מד
יא. וכל דיבור לשון קשהדעת תפלה עמ' רפה
יא. טוביה חטא וזיגוד מנגידתורי זהב (תשעג) עמ' תסא
יא. כל דבור לשון קשהשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' רסט
יא. כל דיבור לשון קשהשמן ראש (כץ) ח"ט דברים עמ' קמד
יא. כל שחציה שפחה וחציה בת חוריןזבחי צדק (דיסקין) עמ' רכ
יא. כשעה שכרה דוד שיתין קפא תהומא והעא למישטפא עלמא וכו'להורות נתן במדבר עמ' סב
יא. למען תהיה תורת ה' בפיך - איתקש כל התורה כולה לתפיליןחיים שיש בהם - דרשות ח"א עמ' קצז
יא. לפיכך אימותיהן של כהניםזבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' רפא
יא. לפיכך אימותיהן של כהנים מספקות להם מחיהתורת איש ח"ב עמ' קיז
יא. לפיכך אימותיהן של כהנים מספקות להן מחיה וכסותדמשק אליעזר (חדש, תפלה) עמ' 61
יא. לפיכך אמותיהן של כה"ג מספקות להם מחיה וכסות וכו'פרדס מנחם עמ' כח, קטז, קנח
יא. לפיכך אמותיהן של כהנים וכו'יפה מראה (שנ) פרק ב דף שיב ע"ב; יפה תאר (תח) על ויקרא רבה פרשה י דף סג ע"ד
יא. לפיכך אמותיהן של כהנים מספקות להן מחי' וכסות כדי שלא יתפללו על בניהם שימותו וכו'חמודי צבי במדבר-דברים עמ' לד
יא. מי גרם לראובן שיודה יהודהמנחת עני (תשעב) עמ' תעג
יא. מנה"ט אמר רב כהנא דאמר קרא וכו' ור' יהודה כתיב קרא אחרינא וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' שפג
יא. מפני שהן של תורהדרך חיים (תשע) פ"א הערה 169
יא. נידוי על תנאי צריך התרה ילפינן מיהודהישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קסח, מקראי קדש (תשנג) עמ' רעט, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קסו
יא. נשא אחיתופל ק"ו, ומה לעשות שלום בין איש לאשתו אמרה תורה שמי ימחה על המיםמשנת יוסף - אגדות ח"ב עמ' קנב {יבואר ספיקו של דוד אם לכתוב שם בשעת פקו"נ שמא אינה רפואה בדוקה}
יא. ספר שתפרו בפשתן וכו' חד אומר כשר וחד אומר פסולהדרש והעיון במדבר ח"ב מאמר עט
יא. עומדות במלחמהיוסף תהלות (תקיד) דף כו ע"ב, מב ע"ב, צו ע"א
יא. קללת חכם אפי' על תנאי היא באהדברי יואל פ' ויגש דף תנד ע"א
יא. קללת חכם אפי' על תנאי היא באהטוב לב עמ' צד
יא. קללת חכם אפי' על תנאי היא באהמשנת יוסף על התורה ח"ב עמ' רמז
יא. קללת חכם אפי' על תנאי היא באה וכו'למחר אעתיר עמ' קב
יא. קללת חכם אפילו בחנם היא באהדרך חיים (תשע) פ"א הערה 688, פ"ב הערה 1312, 1324, פ"ג הערה 473, פ"ד הערה 1106
יא. קללת חכם אפילו על חינם היא באהישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רפא, מקראי קדש (תשנג) עמ' קצ
יא. קללת חכם אפילו על חנם היא באה וכו'כלי יקר (לניאדו, שסג) שמואל א ג דף קנח ע"ג
יא. קללת חכם אפילו על תנאי באהשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' שסו
יא. קללת חכם אפילו על תנאי באהשמן ראש (כץ) פסח ח"ב עמ' רב
יא. קללת חכם אפילו על תנאי הוא באהשמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' רפו
יא. קללת חכם אפילו על תנאי היא באהשם יחזקאל עמ' תנ, תקמ, תקנב
יא. קללת חכם אפילו על תנאי היא באהשמן ראש (כץ) ח"י ויקרא עמ' רלד
יא. קללת חכם אפילו על תנאי היא באהפרדס מנחם עמ' צד, קכב
יא. קללת חכם אפילו על תנאי וכו'מים חיים (רפפורט, תשעז) - אוצרות חיים עמ' לד
יא. קללת חנם אפילו על חנם באה וכו'אהבת עולם (תשס) עמ' טו
יא. קללת תלמיד חכםמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' ריז
יא. קללת תלמיד חכם אפילו על תנאי באגנת אגוז (תשעב) אות סא
יא. רבינו יונה - ואם לא ידע ולא יתבונן כי התלאות מצאוהודמשק אליעזר (חדש, תפלה) עמ' 62
יא. רבינו יונה - ואם לא ישוב האיש מדרכו הרעה ביום רעהדמשק אליעזר (חדש, תפלה) עמ' 62
יא. רוצח בשוגג יגלה עד מות הכהן הגדוללהורות נתן בראשית עמ' רו
יא. רצח בשוגג - אשמת הכה"גשיחות לספר בראשית עמ' מא, שיחות לספר ויקרא עמ' רז, שיחות לספר במדבר עמ' שכ
יא. רש"י - מתי כרה דוד השתיןשמן ראש (כץ) ח"ט דברים עמ' צח
יא. רש"י - ס"ת תפור בפשתןמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' רסו
יא. רש"י ד"ה שכםדברים אחדים (קלצקין) עמ' קצט
יא. שבשעה שכרה דוד שיתיןזבחי צדק (דיסקין) תנינא - פתיחה
יא. שהיה להם לבקש רחמים על דורןטוב לב עמ' קנה
יא. שהיה להם לבקש רחמים על דורן ולא ביקשושרתי ח"א עמ' יט
יא. שהיה להן לבקש רחמים על דורן ולא בקשודברי יואל מועדים ח"ב סוכות דף קלא ע"ב
יא. שהיה לו להתפלל ולא התפללולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' תמו
יא. שכם נסיב ומבגא יגזירהמאור שבתורה (שפירא) בראשית עמ' רנה
יא. תורה ומזוזה איתקשמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' רלג
יא: איבעיא להו במיתת כולן הוא חוזר או במיתת אחד מהן וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' שפג
יא: איבעיא להו במיתת כולן הוא חוזרתפארת ראובן עמ' קלח, קלט
יא: אינו יוצא לעדות ממון ונפשותפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' קא
יא: אינו יוצא משם לא לעדות מצוהפרורים משלחן גבוה ח"ד שאלה קב
יא: אם עד שלא נגמר דינו מנה"מ וכו'תפארת ראובן עמ' קלט
יא: אם ער שלא נגמר דינו מת ר"ג וכו' חוזר במיתתו של שנידברי יואל מועדים ח"ב סוכות דף קלא ע"ב
יא: אפילו ישראל צריכים לו כיואב בן צרויה אינו יוצאעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' קלז
יא: אר"י א"ר נידוי על תנאי צריך הפרה, מנלן, מיהודאכתנות אור עמ' קנז
יא: במיתת כולן הוא חוזרפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תא
יא: במיתת כולן הוא חוזר או במיתת אחד מהםיבין שמועה (לעוו) עמ' תקעז
יא: ההורג בשוגג יושב בערי מקלט עד מות הכהן הגדוללהורות נתן במדבר עמ' רסו
יא: ההורג כה"ג וכה"ג שהרג אינו יוצא משם לעולםיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' רצט
יא: ההורג כה"ג וכו' אינו יוצא משם לעולםפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' שסב
יא: ההורג כהן גדול אינו יוצא משם לעולם, הטעםמנחת עני (תשעב) עמ' קלב
יא: היה לו לבקש רחמים שיגמר דינו לזכותשמן ראש (כץ) חנוכה ח"ב עמ' רכ
יא: היה עומד ומקריב וכו' ופועל ידיו תרצהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תקא
יא: ואיזהו ישיבה שהיא בארץ וכו' .למחר אעתיר עמ' קמז
יא: ואפילו שר צבא ישראל - אינו יוצא וכו'שיחות לספר במדבר עמ' שיב
יא: וכ"ג שהרג אינו יוצא משם לעולםהדרש והעיון במדבר ח"ב מאמר צח
יא: ידיו רב לו, למישקל ומיטרח בשמעתאאור אברהם - סידור התפילה עמ' שנ
יא: כה"ג שהרג אינו יוצא משם לעולםפרורים משלחן גבוה ח"ה שאלה קכט
יא: כל אותן ארבעים שנה שהיו ישראל במדבר עצמותיו של יהודה היו מגולגלין בארון עד שעמד משה וביקש עליו רחמים. אמר לפניו רבש"ע, מי גרם לראובן שיודה יהודהשרתי ח"א עמ' נב, קפג
יא: כל אותן מ' שנה היו עצמותיו של יהודה מגולגלין וכו' ורד"ה מאיבגדי חמודות שמות פרק ל פסוק טז
יא: כל ארבעים שנה שהיו ישראל במדבר היו עצמותיו של יהודה מגולגלין בארון, עד שעמד משה וביקש עליו רחמים שנאמר יחי ראובן ואל ימות, לא הוה קא מעיילי ליה למתיבתא דרקיע, אמר ואל עמו תביאנו וכו'שם יחזקאל עמ' שלא, תסב
יא: כשם שהעיר קולטת תחומה קולטיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' רצג, רצז, יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' יג, צו
יא: לאסוקי שמעתתא אליבא דהילכתאקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ה עמ' קצח
יא: מאי הוה לי' למעבד, הי' לו לבקש רחמים שיגמור דינו לזכות ולא ביקשדברי יואל מועדים ח"ב סוכות דף קלא ע"ב
יא: מי גרם ליהודה שיודה ראובןאור יחזקאל - יראה ומוסר עמ' רסד
יא: מי גרם לראובן שיודה יהודהלהורות נתן בראשית עמ' תמא
יא: מי גרם לראובן שיודה יהודהפאר יעקב ח"א עמ' שלא
יא: מי גרם לראובן שיודה יהודה ותוס' שםיוסף לקח כרך א ח"א עמ' קפג
יא: מי גרם לראובן שיודה יהודהמנחת יצחק בראשית-שמות עמ' ריא
יא: מי גרם לראובן שיודה יהודהפנים מסבירות עמ' כח
יא: מכדי גלות קא מכפרא מיתת כהן גדול הוא דמכפרכתר תורה (תשסז) עמ' שיט
יא: מנודה על תנאי צריך הפרהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' קל
יא: מצוה ביד גואל הדם להרוג את הרוצחפאר יעקב ח"ג עמ' תרה
יא: משנגמר דינו מת כ"ג ה"ז איבו גולה וכו'הדרש והעיון במדבר ח"ב מאמר ק
יא: מת רוצח קודם שמת כה"ג ואח"כ מת כה"גתפארת ראובן עמ' קלו
יא: נגמר דינו בלא כה"געץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' קלו
יא: נגמר דינו וכו' מתה כהונההמאור שבתורה (שפירא) דברים עמ' נח
יא: נגמר דינו ומת כה"ג נפטר מהגלותיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' שז
יא: נגמר דינו ומת מחזירים עצמותיו לשםיוסף לקח כרך א ח"א עמ' רנב, יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' שז, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' קלז
יא: נגמר דינו ונעשה כהן ב"ג או ב"חפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תקב
יא: נגמר דינו ונעשה כהן בן גרושה או בן חלוצה וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' שפה
יא: נגמר דינו ונעשה כהן בן גרושה או ר"ח בטלה כהונהפרורים משלחן גבוה ח"ה שאלה קכט
יא: נדוי אפילו על תנאי צריך הפרהפי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת מקץ דף נה/נח ע"ב, ופרשת הברכה דף רסה ע"א; מגיד מישרים (תט) פרשת ויגש דף ד ע"ג
יא: נדוי ע"ת צריך התרהשמע יעקב (אלגזי, תקה) דף כה ע"ד
יא: נדוי ע"ת צריך התרהשמע יעקב (אלגזי, תשנא) עמ' פא
יא: נדוי על תנאי צריך התרה מנלן מיהודהלהורות נתן בראשית עמ' תנד, תסו
יא: נידוי על תנאי צריך הפרהדברי יואל פ' ויגש דף תנג ע"א, תנד ע"א
יא: נידוי על תנאי צריך הפרהשיחות לספר בראשית עמ' שכא
יא: נידוי על תנאי צריך הפרה מנלן מיהודה וכו'ערוגת הבושם (תשעא) בראשית עמ' תכו
יא: נידוי על תנאי צריך הפרה מנלן מיהודה וכו'תפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' שנא {הא אין למידין מקודם מתן תורה}
יא: נידוי על תנאי צריך הפרה מנלן מיהודה וכו'תפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' שנג {איך ישבו אחיו בד' אמותיו}
יא: נידוי על תנאי צריך הפרה מנלן מיהודה וכו' כל אותן מ׳ שנה שהיו ישראל במדבר עצמותיו של יהודה היו מגולגלין בארון עד שעמד משה ובקש עליו רחמיםדודי נתן בראשית עמ' תלג
יא: נידוי על תנאי צריך הפרה מנלן מיהודהמרפא לנפש ח"ד סי' קמד אות א
יא: נידוי על תנאי צריך הפרהמנחת יצחק בראשית-שמות עמ' קצ
יא: נידוי על תנאי צריך התרה מיהודהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תשסח
יא: נידוי על תנאי צריך התרה מנלן מיהודה וכו'חמודי צבי בראשית עמ' תמב-תמה
יא: עד שלא נגמר דינו מת כה"ג ונתמנה כה"ג אחר חוזר במיתת השנייוסף לקח כרך ב ח"א עמ' שג
יא: עצמות יהודה היו מגולגליןמרפא לנפש ח"ד סי' קמד אות ד
יא: עצמותיו של יהודה וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תשסז-תשסט
יא: רוצח שיצא חוץ לתחום עיר מקלטו ריה"ג אומר מצוה ביד גואל הדםיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' דש, יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' יג
יא: רוצח שיצא חוץ לתחום ריה"ג אומר מצוה ביד כל אדםפרורים משלחן גבוה ח"ה שאלה קל
יא: רש"י - מאי הוה ליה להאי כהן למיעבד מאחר שעדיין לא הי' כ"ג כשהרג זה למה הוא נענשדברי יואל מועדים ח"ב סוכות דף קלא ע"ב
יא: רש"י - עצמות כל השבטים שלדן קיימתשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' קנא
יא: רש"י ד"ה ליהדר בדהנך וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' שפג
יא: שהיו עצמות יהודה מגולגלין בארוןמנחת יצחק בראשית-שמות עמ' קעט
יא: שם תהא קבורתוזבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' רפב
יא: שנים אומרים אכלזבחי צדק (דיסקין) עמ' קעו
יא: תוס' ד"ה אפילוערוגת הבושם (תשעא) בראשית עמ' תכו
יא: תוס' ד"ה אפילוכתנות אור עמ' קנח
יא: תוס' ד"ה אפילו, ביהודה חל עליו הנידוי על תנאי שהתנה בדבר שלא הי' בידו לקייםדברי יואל פ' ויגש דף תנג ע"ב
יא: תוס' ד"ה מיערוגת הבושם (תשעא) בראשית עמ' תנח
יב אב שהרג בן אחד בן השני נעשה גואל הדם להרוג את אביומנחת אליהו (תשנט) עמ' קיג
יב אר"ל בג' טעיות עתיד שרו של עשו לטעותצמח דוד (שלוניקי) ח"ב דף צח ע"א
יב ב' טעויות טעה יואב וכו', ורש"יכסא דוד (תקנד) דף סט ע"ג
יב ב' טעיות טעה יואב וכו' ופי' רש"יכסא דוד (תשנ) עמ' רצד
יב מזבח היה קולט בכהן ועבודה בידומנחת אליהו (תשנט) עמ' קכג
יב ע"א אב שהרג בנו נעשה לו גואל הדםרנת יצחק שמואל עמ' רצט
יב ע"א אחז בקרנות המזבחתורת אליהו עמ' קנח
יב ע"א אילן שהוא עומד בתוך התחום וכו' הכל הולך אחר הנוףאסופת מערכות שמות ח"א עמ' תלט
יב ע"א אין קולט אלא מזבח בית עולמיםרנת יצחק מלכים עמ' מב
יב ע"א אר"י אמר רב ב' טעויות טעה יואב וכו' אביי אמר בהא נמי טעה שאינו קולט אלא כהן ועבודה בידו והוא זר היהצמח צדקה עה"ת עמ' עד
יב ע"א בן בנו נעשה גואל הדםמנחת מרדכי עמ' פג
יב ע"א בצרה תקלוט כבצראסופת מערכות שמות ח"א עמ' תלח
יב ע"א ג' טעויות טעה יואברנת יצחק מלכים עמ' מ
יב ע"א ג' טעויות עתיד שרו של עשו וכו'אפיקי ים עמ' תקיז
יב ע"א הא בבן בנו, פרש"י ואינו מוזהר על כבודועדות ביוסף (איטינגא, תשסב) עמ' קכד
יב ע"א הקב"ה שוחט למלאך המוותלשם שבו ואחלמה (תשעח) - ספר הדע"ה דף ט ע"ד
יב ע"א טעותיו של יואבפרי חיים (קנולר) פרשת משפטים
יב ע"א יואב טעה דאינו קולט אלא גגורנת יצחק מלכים עמ' מא
יב ע"א לחיים נתנו ולא לקבורהברית עולם (אשכנזי, תשסא) ח"א עמ' 89
יב ע"א מחלוקת ריה"ג ור"ע אי מצוה ביד גואל הדם להורגואמרות ה' השלם ח"ה עמ' של
יב ע"א מנין לסנהדרין שראו אחד שהרג וכו'מנחת מרדכי עמ' שכ
יב ע"א מצוה ביד גואל הרםמנחת מרדכי עמ' שכד
יב ע"א עד עמדו למשפט מאי דרשי ביהרנת יצחק שמואל עמ' תטז
יב ע"א ערי מקלט לא ניתנו לקבורה וכו' ובספר זהב שבאאמרות ה' השלם ח"ה עמ' שכד
יב ע"א ערי מקלט לא נתנו לקבורהרנת יצחק יהושע עמ' רב, רה, שמואל עמ' שו, מלכים עמ' שנח
יב ע"א רוצח שגלה ורצו לכבדו יאמר חכם אניאור חדש (זיטשיק, תשסח) דברים עמ' רא
יב ע"א רוצח שיצא חוץ לתחום ומצאו גואל הדם והרגו נהרג עליוחיי נפש ח"ב עמ' רנב
יב ע"א רש"י ד"ה ה"ג בנו נעשה לו גואל הדם בבנו של הרוג קאמרצמח צדקה עה"ת עמ' רל
יב ע"א רש"י ד"ה טעה וגליון הש"סשפע חיים - מכתבי תורה (תשסח) עמ' שיח
יב ע"א שלש טעויות עתיר לטעות שרה של אדום וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"א עמ' 275
יב ע"א שלש טעיות עתיד שרו של רומי לטעותרנת יצחק ישעיה עמ' רמח
יב ע"א שלש טעיות עתיד שרו של רומי לטעות וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ה עמ' קיב ד"ה אמרינן
יב ע"א שתי טעויות טעה יואבזאת ליעקב שמות עמ' תו
יב ע"א שתי טעויות טעה יואבציץ השדה - שדי יער עמ' רי
יב ע"א שתי טעיות טעה יואב וכו'אמרות ה' השלם ח"ג עמ' שפח
יב ע"א שתי טעיות טעה יואבבאר שרים פרשת משפטים דרוש ב אות א
יב ע"א תוס' ד"ה אילן שהוא וכו' לפנים מבנגד החומה ולפנים בלפנים - תימה וכו' מעשר שני אין אוכלין על האילן וי"ל דמיירי שענפיו מועטין וכו' עוי"ל וכו'ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' תסג-תסד, תסו
יב ע"א תני חרא אב שהרג את בנו נעשה לו גואל הדם ותני אידך אין בנו נעשה לו גואל הדם, לא קשיא הא בבנו הא בבן בנוחוט המשולש בשערים (תשנח) עמ' עו, עט
יב ע"ב אמרו לו אעפ"ב יקבל מהם שנאמר וזה דבר הרוצחמכשירי מצוה עמ' ריז
יב ע"ב בן לוי גולה משכונה לשכונהקובץ מאמרים ואגרות (וסרמן) ח"א עמ' מח
יב ע"ב בעיקרו דכולי עלמא לא פליגי דלא מצי קטיל וכו'תשובה מיראה עמ' כג
יב ע"ב טמא שנגע בקרש רל"א לוקה רי"א אינו לוקה וכו'מכשירי מצוה עמ' כג
יב ע"ב יאמר להם רוצה אני וכו' שנאמר וזה דבר הרוצחאמרות ה' השלם ח"ו עמ' קמב
יב ע"ב כיו"ב רוצח שגלה לעיר מקלטו ורצו אנשי העיר לכבדו יאמר להם וכו'מכשירי מצוה עמ' רטז
יב ע"ב רוצח שגלה לעיר מקלטו ומכבדין אותו שם צריך לומר רוצח אני שנאמר: 'וזה דבר הרוצח'ס' חסידים סי' נד
יב ע"ב רוצח שגלה לעיר מקלטו ורצו אנשי העיר לכבדו יאמר להם רוצח אני שנאמר 'וזה דבר הרוצח'ס' חסידים סי' נד
יב ע"ב רש"י - מקום, ממקומךימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' קצד
יב ע"ב שנאמר וזה דבר הרוצחרנת יצחק יהושע עמ' קסז
יב פליגי מצוה ביד גואל הדם ורשות ביד כל אדם או כל אדם חייבים עליומנחת אליהו (תשנט) עמ' קיג
יב שני טעיות טעה יואב שאינו קולט את גגו ועודצמח דוד (שלוניקי) ח"ב דף צח ע"ב
יב שתי טעיות טעה יואב וכו' ורש"יכסא דוד (תקנד) דף סט ע"ג
יב. אב שהרג בן אחד בן השני נעשה גואל הדם להרג את אביומנחת אליהו (תשסא) עמ' קיז
יב. אילן עומד תוך התחום ונופו נוטה חוץ לתחום וכו' הכל הולך אחר הנוףעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' קלו
יב. אילן שהוא עומד בתחוםדברי שלום (שרעבי, תשלו) חלק הדרוש עמ' טל-מב
יב. אילן שהוא עומד בתחוםדברי שלום (שרעבי, תשנג) עמ' סו
יב. אין לי אלא מזיד שוגג מנין ת"ל אם יצא יצא מכ"מעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' קלו
יב. אין תחומה קולטיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' דש
יב. אלא למחילותזבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' ריא
יב. אם יצא הרוצח את עיר מקלטובני שלשים עמ' פז
יב. אם יצא יצא הרוצח אין לי אלא במזיד בשוגג מכין וכו'יבין שמועה (לעוו) עמ' תקפא
יב. בשלשה טעיות עתיד שרה של אדום לטעות וכו'עקדת יצחק (שלג) שער מו/מז דף קלג ע"ג; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת וילך דף רלא ע"ד; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פרשת ואתחנן דף קטו ע"ג
יב. בשני טעויות טעה יואב באותה שעה וכו'כלי יקר (לניאדו, שסג) מלכים א ב דף שעח ע"ב; מראות הצובאות (אלשיך, שסג) מלכים א ב דף נה ע"ב; עקדת יצחק (שלג) שער מו דף קלג ע"ג; שו"ת הרשב"א (רצט) סימן תקכד דף צט ע"ג; יפה מראה (שנ) פרק ב דף שיא ע"א
יב. ג' טעויות עתיד לטעות בין בצר לבצרה וכו'בית ישראל (זידיטשוב, תשעה) עמ' שנד
יב. ג' טעויות עתיד שרה של רומי לטעות וכו'יפה תאר (תשעח) ח"ג עמ' רכג
יב. ג' טעות עתיד שרו של אדום לטעותדבר צבי - קדושת השבת עמ' קלו
יב. ג' טעיות עתיד שרו של אדום לטעות וכו'דברי יואל פ' צו דף קמז ע"א, פ' אחרי מות דף סח ע"א
יב. ג' טעיות עתיד שרו של דומי לטעותדברי יואל פ' וישב דף רצג ע"ב
יב. גאולת דם נעשית בידי כל אדםשיחות לספר במדבר עמ' שיב
יב. גגו של מזבח בית עולמים היה קולט כשהיה כהן עבודה בידומנחת אליהו (תשסא) עמ' קלב
יב. דברה תורה כלשון בני אדםפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תשצ*
יב. הא בבנומשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' קעג
יב. הא בנו והא בבן בנופרפרת משה ח"א עמ' רסו
יב. הכל הולך אחר הנוףנפוצות יהודה (מוסקאטו, תשס) עמ' קלו
יב. טעה יואבפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' תנא
יב. לויים השוכנים בערי מקלט אינן נקברין בעיריוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' נג
יב. לכל חייתם, לחיי ניתנו ולא לקבורהיוסף לקח כרך א ח"א עמ' רנב, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' לב
יב. מנין לסנהדרין שראו אחד שהרג את הנפש שאין ממיתין אותו עד שיעמוד בב"ד אחר ת"ל עד עמדו לפני העדה למשפט עד שיעמוד בב"ד אחרשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' שסז
יב. מצוה ביד גואל הדם ורשות ביד כל אדםעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' יא
יב. מתה כהונה או בטלה כהונהשמן ראש (כץ) חנוכה ח"א עמ' רעט
יב. עד כאן ל"ק ר"י התם דבתיב ברך ה' חילו וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' שכ
יב. עד שיעמוד בב"דמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' עג
יב. רוצח שיצא חוץ (לעיר מקלט) לתחום ומצאו גואל הדם והורגו נהרג עליוחיי נפש ח"ד עמ' קמב
יב. רש"י ד"ה ה"ג אלאפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תתא
יב. שלש טעויות עתיד שרו של אדום לטעותדברי יואל מועדים ח"א ראש השנה דף קסח ע"ב
יב. שלש טעויות עתיד שרו של רומי לטעותדרשות משמר הלוי (תשעא) עמ' קמט
יב. שלש טעויות עתיד שרו של רומי לטעותודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' קצה
יב. שלש טעויות עתיד שרו של רומי לטעות דכתיב וכו'רנת יעקב עמ' רמה, רמז
יב. שלש טעיות עתיד שרו של רומי לטעותדברי יואל מועדים ח"ו זכור עמ' שכב, תיח
יב. שלשה טעיות טעה יואב וכו'אהבת עולם (תשס) עמ' תלג
יב. שתי טעויות טעה יואביוסף לקח כרך א ח"א עמ' רנב, ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רפא, מקראי קדש (תשנג) עמ' קצ, שכג
יב. שתי טעיות טעה יואבזבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' קי
יב. שתי טעיות טעה יואב באותה שעהשמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' קצא
יב. תנא דבי רבי ישמעאל לכל אין הבן נעשה שליח לאביו להכותו ולקללתו חוץ ממסית שהרי אמרה תורה לא תחמול ולא תכסה עליו, אלא לא קשיא הא בבנו והא בבן בנודודי נתן בראשית עמ' תעב
יב. תני חדא אב שהרג את בנו וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' קה, קיא
יב. תני חדא אב שהרג את בנו נעשה גואל הדםמקראי קדש (תשנג) עמ' כט, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קסד
יב. תניא חדא אב שהרג בנו נעשה לו גואל הדםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' רפד
יב: במדבר קולט מחנה לויהעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' שכג, שכד
יב: במהוי עיקרו דרגא לנופוזבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' רפד
יב: בן לוי שהרג וברח לעירו נקלטיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' רצו
יב: ושמתי לך בחייךזבחי צדק (דיסקין) עמ' שג
יב: לרבנן בדירה תלה ובנוף לא מתדרמקראי קדש (תשנג) עמ' שמז
יב: מעלין שכר ללויים דברי רבי יהודהיוסף לקח כרך א ח"א עמ' רנב, יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' רצג, רצה, רצז, יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' צב, מקראי קדש (תשנג) עמ' רפו, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' קל, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' סב
יב: נגמר דינו ונעשה כה"ג בן גרושהפנים מסבירות עמ' שיח
יב: רוצח שגלה לעיר מקלטו ורצו אנשי העיר לכבדוהדרש והעיון במדבר ח"ב מאמר צח
יב: רוצח שהרג בשגגה בתוך עיר מקלטו גולה משכונה לשכונהיוסף לקח כרך א ח"א עמ' רנא, יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' רצה, יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' צה, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' קל, קלז
יב: שדי נופו בתר עיקרוולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' תמו
יג חייבי כריתות ישנן בכלל מלקות מ' חייבי מיתות בי"ד אינן בכלל מלקות ארבעים דהוה ב' רשעיותדרש משה (קלנברג) ח"א דף לא, לז
יג ע"א אלו הן הלוקין, אלו שאין להם חלק לעוה"בקובץ מאמרים ואגרות (וסרמן) ח"א עמ' לא
יג ע"א דיבור לשון קשהכנפי יונה (תשנח) ח"ג סי' קיט
יג ע"א ואלו הן הלוקיןימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' תקטז
יג ע"א לא היו מעלים להן שכררנת יצחק יהושע עמ' קסו
יג ע"א לאו שאין בו מעשה אין לוקין עליואמרות ה' השלם ח"ג עמ' ערב
יג ע"א מחלוקת בארבעים ושתים וכו' אבל בשש דברי הכל לא היו וכו'אחרית השנים עמ' סח
יג ע"א מחלוקת ר"מ ור"י בארבעים ושתים עיר וכו'רנת יצחק יהושע עמ' קעא
יג ע"א שכל חייבי מיתה שביד"ש לוקיןלקוטי שיחות חל"ח עמ' 67
יג ע"א שש ערי מקלט אין מעלין שכר ללויים ובשאר הערים מעלין שכראמרות ה' השלם ח"ה עמ' שכד
יג ע"א תוס' ד"ה גרושהנשמת כל חי חלק א (סימן כ"ט) דף ל"א ע"ב (קטע ראשון)
יג ע"ב אם עשו תשו' אין ב"דצפיחית בדבש דף קסב ע"א
יג ע"ב דהא פסח ומילה וכו' התם לאו היינו טעמא וכו'בית אלהים שער ב עמ' רסח
יג ע"ב הני מילי... אבל מיתה ומלקות וכו' רבא אמר אתרו בי' וכו'לקוטי שיחות חל"ח עמ' 67
יג ע"ב הפלאה זו איני יודע מה היא וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ה עמ' שיח ד"ה ואמרתי
יג ע"ב חייבי כריתות וכו' אם עשו תשובה בב"ד של מעלה מוחלין חייבי מיתות ב"ד וכו' אם עשו תשובה אין ב"רשל מטה מוחלין להןכתב סופר דרשות (תשמח) ח"ב עמ' כא
יג ע"ב חייבי כריתות ישנו בכלל מלקות ארבעים, שאם עשו תשובה ב"ד של מעלה מוחלין להן, חייבי מיתות ב"ד אינו בכלל מלקות ארבעים, שאם עשו תשובה אין ב"ד של מטה מוחלין להןכתב סופר אגדות כאן
יג ע"ב חייבי כריתות ישנן וכו' חייבי מיתות ב"ד אינן בכלל מלקות וכו'עשרה מאמרות (תשס) עמ' מו
יג ע"ב חייבי כריתות לא צריכי אזהרהרנת יצחק ישעיה עמ' שכט
יג ע"ב חייבי מיתות ב"ד כו'דרש אברהם (אשכנזי) ח"ב דף ו ע"ד
יג ע"ב עשה תשובה בי"ד של מעלה מוחליןתורת אליהו עמ' שכו
יג ע"ב ר' יצחק אומר חייבי בריתות בכלל היו ולמה יצאת ברת באחותו וכו'מגילת סמנים עמ' מג
יג ע"ב ר' יצחק אומר חייבי כריתות וכו'לקוטי שיחות חל"ח עמ' 67
יג. אפי' כל היום בכדי אכ"פזבחי צדק (דיסקין) עמ' קצד
יג. באוכל נמלה כל שהוא חייבחיי נפש ח"ד עמ' יח
יג. גגו של מזבח בבית עולמים קולטלהורות נתן במדבר עמ' של
יג. גרושה וחלוצה לכהן הדיוטלישרים תהלה (תשסד) עמ' קכז
יג. התירו למעוברת לאכולזבחי צדק (דיסקין) עמ' קצד
יג. ואלו הן הלוקיןדרך חיים (תשע) הקדמה הערה 130
יג. ועליהם תתנו הנך למקלטיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' רצה
יג. ושב אל משפחתו לחזקה שהיה בהעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' רמה
יג. למשפחתו הוא שב ואינו שב למה שהחזיקו אבותיו בשררהפאר יעקב ח"ג עמ' רצג
יג. משום דאמרינן מיגוזבחי צדק (דיסקין) עמ' קעח
יג. רש"י ד"ה השוחטפני מלך ויקרא עמ' קלד
יג. תוד"ה גרושה, חלוצה אסורה רק מדרבנןתיבת גמא (תשסז) עמ' קעא
יג. תוס' ד"ה גרושהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' קפה
יג: אין מועיל תשובה בב"ד של מטהפנים מסבירות עמ' תלג
יג: אכל אוכלין טמאיןזבחי צדק (דיסקין) עמ' קצב
יג: ברבינו חננאלתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' קנט(צו) {משמע דא"צ להתרות באיזה מקרא כתוב}
יג: השמר פן ואל הוא לאופרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' תקמח
יג: והפלא ה' מכותךודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' תצז
יג: חייבי כריתות אט עשו חשובה, בית דין של מעלה מוחלין להם, חייבי מיתות בית דין אט עשו תשובה אין בית דין של מטה מוחלין להםדברי יואל מועדים ח"ט עמ' של
יג: חייבי כריתות אם עשו תשובהפנים מסבירות עמ' צד, שיג, תד
יג: חייבי כריתות אם עשו תשובה, בית דין של מעלה מוחלים להם, חייבי מיתות בית דין אם עשו תשובה אין בית דין של מטה מוחלין להםדברי יואל מועדים ח"ו כט שבט-שקלים עמ' קיט
יג: חייבי כריתות בית דין של מעלה מוחלין להן על ידי תשובה, אך חייבי מיתות בית דין בית דין של מטה אינם מוחלין להם על ידי תשובהדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 2219
יג: חייבי כריתות ל"צ התראהזבחי צדק (דיסקין) עמ' שנ
יג: חייבי מיתות אם עשו תשובה אין ב"ד של מטה מוחלין להןדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 351
יג: חייבי מיתות ב"ד שעשו תשובה אין ב"ד של מטה מוחלין להםלהורות נתן ויקרא עמ' רו
יג: חייבי מיתות בי"ד אין בי"ד של מטה מוחלין להםויואל משה מאמר א סי' עב עמ' פז
יג: חייבי מיתות בית דין, אם עשו תשובה אין בית דין של מטה מוחלין להםדברי יואל מועדים ח"ח עמ' קסו
יג: כל מקום שנאמר השמר פן ואל אינו אלא לא תעשהלקחת מוסר ח"א עמ' פא
יג: ר"ע אומר וכו' חייבי מיתות ב"ד אינו בכלל מלקות ארבעים שאם עשו תשובה אין ב"ד של מטה מוחלין להןשיח דוד (תשסח) עמ' יב
יג: ר"ע אומר וכו' חייבי מיתות ב"ד אינו בכלל מלקות ארבעים שאם עשו תשובה אין ב"ד של מטה מוחלין להןשיח דוד (תשסד) עמ' יב
יג: רש"י ד"ה אין לוקין עליו, טעם שאין לוקין על לאו שניתן לאזהרת מיתת ב"דתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' שיג(לה)
יג: רש"י ד"ה פסחלהורות נתן בראשית עמ' קעח
יד ע"א ברשיעא בר רשיעאשפע חיים - מכתבי תורה (תשסח) עמ' שכא
יד ע"א ואידך אחותו דסיפא וכו' לומר שאין עונשין מן הדיןזכור לדוד עמ' ג
יד ע"א ר"ג ורבי יהושע הלכו ליקח בהמה למשתה בנו של ר"גס' חסידים סי' תתרד
יד ע"א ר"ג ורבי יהושע הלכו ליקח בהמה למשתה בנו של ר"גס' חסידים סי' תתרד
יד ע"א רבינא אמר לעולם כדאמרינן מעיקרא שאם עשו תשובה וכו'זכור לדוד עמ' מז
יד ע"ב ד"ה ההואתועפת ראם (גטיניו) דף סח ע"ב
יד ע"ב לאו שקדמו עשה ר"י א"ל לוקין עליו ור"א א"ל אין לוקיןחיי נפש ח"ב עמ' שט
יד ע"ב ריטב"א ד"ה אמר רבב"חשפע חיים - מכתבי תורה (תשסח) עמ' שכא
יד ע"ב תוס' ד"הכל ל"ת וכו'לשון ערומים לשונות הרמב"ם דף ד ע"ד, ה ע"ג
יד. אחותו ל"ל לומר שאין עונשין מן הדיןפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' תצה
יד. אין מזהירין ועונשין מן הדין אף בכרתתיבת גמא (תשסז) עמ' קסא
יד. וכותבת אית ביה ב' זיתיםזבחי צדק (דיסקין) עמ' רלה
יד. כל ל"ת שקדמו עשה לוקין עליופנים מסבירות עמ' שיד
יד. שאלתי את ר"ג ור"י באטליזפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' 12
יד. שיעורי הגר"ש רוזובסקיפרורים משלחן גבוה ח"א שאלה יט
יד. תוס' ד"ה אפוקילהורות נתן בראשית עמ' רסה
יד. תוס' ד"ה לאפוקי הני, כ"ז שלא מל עונש כרת עליומרפא לנפש בראשית עמ' קט
יד. תוס' ד"ה לאפוקי, אם בכל יום שלא נימול עומד באיסור כרתתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' רח(קטו)
יד: איסור אכילת קדשים בטומאת מגעברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' קלג
יד: אלא טמא שאכל את הקודש וכו' אזהרה מנלן וכו'תפארת ראובן עמ' עט, פא
יד: חמותו ואם חמותוזבחי צדק (דיסקין) עמ' ריח
יד: טעמא שאכל בשר קודש לפני זריקה, ר"ל אומר לוקה וכו'חיי נפש ח"ג עמ' קע
יד: רש"י ד"ה בל לא תעשה - למה אמרה תורה בלאו הניתק לעשה שפטור מן המלקות וכו'דברי יואל מועדים ח"ז פרה עמ' קסז
יד: רש"י ד"ה כלחמודי צבי ויקרא עמ' רל
יז ע"א אלא לאוכל מביכורים עד שלא קרא עליהן שהוא לוקהאחרית השנים עמ' מה
יז ע"א דתניא ותרומת ידך אלו בכורים וכו' ונדבותיך זו תודה ושלמים וכו'מכשירי מצוה עמ' סח
יז ע"א כל שהוא למכותאמרות ה' השלם ח"ו עמ' קפט
יז ע"א לאוכל מחטאת ואשם אפילו לאחר זריקה חוץ לקלעיםזכור לדוד עמ' סד
יז ע"א רש"י ד"ה לפני, איסור אכילת קודם זריקהרנת יצחק שמואל עמ' קב
יז ע"ב דבא הכתוב לאסור בכורדברי שאול דברים עמ' קיד
יז ע"ב דילידא אימיה כרבי שמעון תיליד וכו'דברי תורה (שפירא) מהד' ז סי' עט
יז ע"ב דילידא אימיה כרבי שמעון תילידשפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' רפח
יז ע"ב מאי לוקהסמיכה לחיים (סימן י"א) דף פ"ט ע"א (ד"ה ואפש"ל)
יז. אין עונשין מן הדיןמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' ד
יז. אמר רבי שמעון מה בא זה ללמדנודרך חיים (תשע) פ"ה הערה 49
יז. האוכל ביכורים עד שלא קרא עליהם וכן האוכל קדשי קדשים חוץ לקלעים הרי זה לוקהכסף נבחר (מרגליות) עמ' ז
יז. כל שהוא למלקותגנת אגוז (תשעב) אות עד
יז. נוטל אם על הבניםמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' י
יז. קריאה אינה מעכבתרנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' שב
יז. ר' שמעון אומר כל שהוא למכות וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' שפ
יז. ר"ש ס"ל כל שהוא למלקותחיי נפש ח"ג עמ' קכב
יז. ר"ש סובר כל שהוא למכותמים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' פט
יז: אע"ג דאמרינן עונשין מן הדין, מ"מ לא אמרינן מזהירין מן הדיןכסף נבחר (מרגליות) עמ' צו
יז: דאית בהו שתי אכילותהקשורים ליעקב (תשעח) עמ' קעד
יז: שכן כלילהקשורים ליעקב (תשעח) עמ' קעז
יח ע"א אלא קרא יתירה הואדרכי איש דף לט ע"ב
יח ע"א ד"ה קרא יתירה הואדרכי איש דף לט ע"ג
יח ע"ב והנחתו זו תנופהמנחת מרדכי עמ' שעד
יח ע"ב ר' יהודה אומר והנחתו זו תנופה וכו', ורש"יתורת מנחם חמ"ב עמ' 180
יח ע"ב ריטב"א - ענין עניה הוא בניגוןרנת יצחק תפלה עמ' קסב
יח ע"ב תוס' ד"ה כל שבקודש, דלוקה דקאמר אינו רוצה לומר אלא איסור בעלמאתתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' תנז
יח. ובשר בשדה טריפה לא תאכלו, בשר שיצא חוץ למחיצתו שהוא בשדה, הוא טרפה, לא תאכלותולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תכז
יח: הפרישן קודם החג ירקבעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קכג
יח: וענית ואמרת בניגוןודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' תקי
יח: כל שהוא בכליל תהיה, ליתן ל"ת על אכילתואור אברהם על ספר המצוות עמ' שנה
יח: רי"א והנחתו זו תנופהזבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' של
יט ע"א בכורים מאימתי חייבים עליהםדברי איש דף יג ע"א
יט ע"א ומעשר שני טעון הבאת מקוםברית עולם (אשכנזי, תשסא) ח"א עמ' 66
יט ע"ב א"ר אפי א"ר יוחנן מעשר שני מאימתי חייבין עליו משראה פני החומהמכשירי מצוה עמ' עג
יט ע"ב תוס' ד"ה אמר רבימכשירי מצוה עמ' עג
יט. מעשר שני נוהג בפני הבית ושלא בפני הביתעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' כד, עד
יט. ריטב"א ד"ה אלא היינו, אף יצחק ויעקב נעשו אב לגריםתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' קעד(ג)
יט. תוד"ה אמריוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' מא
יט: מ"ש שנטמא נפדה בירושליםברית עולם (אשכנזי, תשסא) ח"א עמ' 67
יט: מנין למעשר שני שנטמא שפודין אותו אפילו בירושלים, ת"ל כי לא תוכל שאתו, ואין שאת אלא אכילהשם יחזקאל עמ' שיא
יט: מעשר שני מאימתי חייבין עליויוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' מא
יט: תאנה זו תרומתה בעוקצהולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' שסד
כ כמה טפשאי שאר אינשי דקיימי מקמי ס"ת ולא קיימי וכו'שארית מנחם ח"ב עמ' קלה, קמב
כ לאו דלא יקרע שנאמר במעילהדרש והעיון שמות מאמר שיב
כ ע"א ד' גזירות גזרמשק ביתי סימן ו דף ד ע"א
כ ע"א המקיף פאת ראשו והמשחית פאת זקנו חייבתורה אור (באנדי) עמ' רצז
כ ע"א יחזקאל היה מנגד לדברי משהס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' קפ
כ ע"א כהן שוה לישראל באיסור גילוח פאת הראש והזקןפי' לס' יחזקאל לר' יוסף חיון עמ' שסב
כ ע"א כהן שוה לישראל באיסור גילוח פאת הראש והזקןפי' לס' יחזקאל לר' יוסף חיון עמ' שסב
כ ע"א מחיצה לקלוט מדרבנןבשבילי התלמוד ח"א פסחים לח ע"א
כ ע"א על הזקן שתים מכאן ושתים מכאן ואחת מלמטהברית עולם (אשכנזי, תשסא) ח"א עמ' 84
כ ע"א על הראש שתים אחת מכאן ואחת מכאןברית עולם (אשכנזי, תשסא) ח"א עמ' 104
כ ע"ב והמקיף פאת ראשו וכו'. אחד המקיף ואחד הניקף לוקה וכו'במסייע ודברי הכל, ורש"י ד"ה מסייע, מזמין השערות למקיףדברי תורה (שפירא) מהד' ד סי' קג
כ ע"ב וכמה שיעור קרחה וכו' וסימנך בהרת כגריס ומחיה בכעדשהמגילת סמנים עמ' קח
כ ע"ב ומודים חכמים לר"א במלקט לבנות מתוך שחורות אפילו אחת וכו'מכשירי מצוה עמ' קס
כ ע"ב עדים זוממין א"צ התראהאיתן האזרחי עמ' תנד
כ ע"ב רבא אומר במקיף לעצמו ודברי הכלמכשירי מצוה עמ' קעט
כ ע"ב רש"י ד"ה וסימנךמגילת סמנים עמ' קח
כ. אחד המקיף ואחד הניקוףמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' רכז
כ. המקיף חייב חמש מלקותברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' רכ-רכא
כ. חייב על הראש שתיםיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' עח
כ. חמש שריטות על מת אחד מניןיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' עו
כ. לא יקרחו יכול אפילו קרח ד' וה' קריחות וכו'יבין שמועה (לעוו) עמ' שפב
כ. לחייב על כל קרחה וקרחהמאורות האריז"ל עמ' קנד אות א
כ: אחד המקיף אחד הניקףברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' רכ
כ: אחד המקיף ואחד הניקף לוקהיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' עה, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קנד
כ: דסך ה' אצבעותיו נשאזבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' רא
כ: המסייע לוקהיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' עז
כ: הנוטל מלא פי הזוג בשבת חייבודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' תסו
כ: הקורח ה' קריחות חייב עכאו"אפרורים משלחן גבוה ח"ג שאלה קלא
כ: ומנין למשרט ה' שריטותזבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' רב
כ: מנין למשרט חמש שריטות על מת אחד שהוא חייב על כל אחתפרי נפש חיה ח"ב עמ' פג
כ: נשא ואותבינהו בבת אחתולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' תקפב
כ: פעם אחת הלכו רבי אלעזר בן עזריה (ור"ל) [ורבי עקיבא] וראו שועל יוצא מבין קדשי הקדשים התחיל ר"א בוכהתורי זהב (תשעג) עמ' תפ
כ: תוס' ד"ה לא צריכאפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תקלג
כ: תני תנא קמיה דרב חסדאודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' רצה
כא ע"א גילוח שיש בו השחתהברית עולם (אשכנזי, תשסא) ח"א עמ' 84, 104
כא ע"א גילוח שיש בו השחתה הוי אומר זה תערדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' סד ד"ה והנה כתיב
כא ע"א כתובת קעקעשלטי הגבורים (תשע) עמ' תרח
כא ע"א לא עשה לרעהו רעהפני חיים (פלג'י) עמ' כו ע"א
כא ע"א עד שיקעקע השםאמרות ה' השלם ח"ד עמ' ר
כא ע"א תוס' ד"ה על עכו"ם, באין דרכה לקי מלאו דלא תעבדםרנת יצחק מלכים עמ' קפה
כא ע"ב אמר רבא יש חילוק מלאכות לשבת ואין חילוק מלאכות ליו"ט וכו'חוט המשולש בשערים (תשנח) עמ' נו
כא ע"ב אר"ב אר"א לא פושט ולובש ממש אלא אפי' מכנים ומוציא בית יד וכו'מכשירי מצוה עמ' קיג
כא ע"ב יש חורש תלם אחד וחייב עליה משום שמונה לאויןס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' יט
כא ע"ב יש חורש תלם וכו' מתניתין מני רבי עקיבא היא וכו'זכור לדוד עמ' נא, נב
כא ע"ב מבשל בשר בחלב ביו"ט חייב משום בישולבשבילי התלמוד ח"א עמ' נה-נו
כא תוס' ד"ה החורש כו'דרש אברהם (אשכנזי) ח"ב דף קכב ע"א
כא. אינו חייב עד שיכתוב שם ה'יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' עז
כא. אסור לאדם שיתן אפר מקלה על מכתויוסף לקח כרך א ח"ב עמ' עז
כא. גדידה על עבודת כוכביםדרך חיים (תשע) משנת כל ישראל הערה 126
כא. דוקא גילוח שיש בו השחתהברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' רכ
כא. החורש בשור וחמור ביו"ט לוקהמקראי קדש (תשנג) עמ' תסה
כא. הי' לבוש כלאים כל היום א"ל אל תלבש אל תלבש והוא פושט ולובש חייב על כל א' וא' וכר לא סוף דבר פושט ולובש אלא אפי' שהה כדי לפשוט וללבושמרפא לנפש בראשית עמ' סה
כא. היה לבוש כלאים כל היום אינו חייב אלא אחת וכו' אפילו מכניס ומוציא בית יד אונקלי שלו וכו'יבין שמועה (לעוו) עמ' תשה
כא. חייב בגדידה בכלי עבודת כוכביםדרך חיים (תשע) הקדמה הערה 181
כא. יבול אפילו במספריםפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תצז
כא. יש חורש תלם אחד וחייב משום שמונה לאויןלהורות נתן דברים עמ' קפד
כא. נזיד שהי' שותה יין וא"ל אל תשתה אל תשתה והוא שותה חייב על כאו"אחמודי צבי שמות עמ' רנו
כא. נזיר שהיה שותה ייןודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' שלז
כא. רש"י ד"ה אונקלימשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' ש
כא. רש"י ד"ה גילוחמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' רנא
כא. רש"י ד"ה כתובתפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תפ
כא: אין חילוק מלאכות ליו"טפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תקלג
כא: אמר רבא יש חילוק מלאכות בשבת ואין חילוק מלאכות ביו"ט וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' עח
כא: בחורש ביו"ט בשביעיתפרורים משלחן גבוה ח"ב שאלה סה
כא: ונחשוב נמי זורע בנחל איתןפרורים משלחן גבוה ח"ב שאלה קלד
כא: ונחשיב נמי זורע ביו"טפרורים משלחן גבוה ח"ג שאלה קעו
כא: חילוק מלאכות - בשבת ולא ביו"טשיחות לספר ויקרא עמ' שכד*
כא: יש חורש תלם א' וחייב עליו משום ח' לאויןמשנת יוסף על התורה ח"ב עמ' מט
כא: יש חורש תלם אחד וחייב משום שמונה לאויןיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קלג
כבמנחה חדשה (חן טוב) תשובה ב
כב אמ"ר ששת משום ראב"ע כל המבזה את המועדותאם הבנים ח"א דף קסט ע"ב
כב אמר רבא כמה טפשאי שאר אינשי כו' והרי"ףשמע יעקב (אלגזי, תקה) דף כו ע"א
כב הלוקה מוטה על העמודברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' רכ, רלח-רלט
כב כמה טפשאי אינשי דקיימי מס"תאהבת דוד (תקנט) דף מח ע"ג
כב כמה טפשאי אינשי דקיימי מס"תאהבת דוד (תקנט) דף מח ע"ג
כב כמה טפשאי דקיימישארית יעקב (אלגזי) דף מג ע"ד
כב כמה טפשאי דקיימי מקמא ס"ת ולא מקמא גברא רבאפרי חיים (קנולר) איכה פרק ב
כב כמה טפשאי הני אינשי דקיימיזרע יצחק (עטייה) ח"ב דף ח ע"ב
כב כמה טפשאי וכו' ורש"יעבודת ישראל (קמחי) דף רז ע"ב
כב מהו לעמוד מפני ס"תל מפני לומדיה עומדין מפניה לא כל שכןשארית מנחם ח"ב עמ' קלה
כב ע"א אומדין אותו אם יכול לקבל מלקין אותופני חיים (פלג'י) עמ' רט ע"ב
כב ע"א ארבעים יכנו, ואתו רבנן ובצרו חדאפתגמי אורייתא ח"ב עמ' ריב
כב ע"א ארבעים שלימות הוא לוקהפני חיים (פלג'י) עמ' ריב ע"א
כב ע"א דנזיר שמשון ליתא בשאלהדברי שאול במדבר עמ' כז
כב ע"א המרביע שור פסולי המוקדשים וכו' המנהיג בשור פסולי המוקדשים וכו'הר המוריה עמ' רנט
כב ע"א הני טפשאי וכו' ולא קמי בפני תלמידי חכמיםאמרי יהודה (דרעי, תשעב) הגדה של פסח עמ' קכא
כב ע"א וליחשוב נמי המוחק את השם וכו'אמרות ה' השלם ח"ו עמ' קל
כב ע"א חכמים פחתו ממ' מלקות על ל"ט מלקותשארית ישראל (וילדניק, תשנח) עמ' רמא
כב ע"א יש חורש תלם אחד וכו'חיי נפש ח"ב עמ' רה
כב ע"א כמה טיפשאי שאר אינשיזאת ליעקב דברים עמ' קי
כב ע"א כמה טפשאי שאר אנשיניבי זהב עמ' רכא
כב ע"א כמה מלקין אותו ארבעים חסר אחת וכו'זכור לדוד עמ' נו
כב ע"א מי שמתחייב מלקות שאומדין אותו, ואם אינו יכול לקבל רק ג' רצועות כבר קיבל בזה דינו ואינו חייב יותרדרשות באר יצחק עמ' סד
כב ע"א סימן שנבא"י שנ"ז, מתקיף לה רב הושעיא וליחשוב נמי הזורע וכו'מגילת סמנים עמ' קח
כב ע"א רבי יהודה סובר ארבעים ממשדברי שאול דברים עמ' קפד
כב ע"א רש"י ד"ה בנזיר שמשון כו' שמקבל נזירותו ע"י מלאךרנת יצחק שופטים עמ' קסא, קסה
כב ע"א תוס' ד"ה אלאתשובה מיראה עמ' עה
כב ע"א תוס' ד"ה מתקיףאמרות ה' השלם ח"ד עמ' קסג
כב ע"אשם שלמה דף נה ע"ד
כב ע"ב אמדוהו לקבל שמונה עשרה וכו'שפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' שלב
כב ע"ב אמר רבא כמה טיפשאי שאר אינשיאיתן האזרחי עמ' שכב
כב ע"ב אמר רבא כמה טיפשאי שאר אינשיזאת ליעקב דברים עמ' תכט
כב ע"ב אתו רבנן בצרו חדאנשמת חיים (ברלין) עמ' כט
כב ע"ב בבלאי טפשאיחכמת התורה בחוקותי עמ' קלו
כב ע"ב במה טפשאי שאר אינשי דקיימו קמיה ספר תורה ולא קיימו קמיה תלמיד חכםעדות ביוסף (איטינגא, תשסב) עמ' שנה
כב ע"ב דקיימי מקמי ספר תורה ולא קיימי מקמא גברא רבה+צבא אהרן ירח האיתנים עמ' רל
כב ע"ב הנהו בבלאי טפשאי דקיימי מקמיה ס"ת וכו'כבוד לאיש דף נא ע"ב, נג ע"א
כב ע"ב הני וכו' דקיימי תקמי ס"תברית אברהם (בושערה) דף צח ע"ג
כב ע"ב והיה אם בן הכות הרשע שצריכין לאמוד אותו לפי כוחונחלי מים (מלאח) עמ' קז
כב ע"ב ולא קיימי מקמא דגברא רבאדברי שאול במדבר עמ' קכב, דברים עמ' נא
כב ע"ב ולא קיימי מקמי גברא רבהאמרי יהודה (דרעי, תשעב) מאמרים עמ' נט
כב ע"ב כמה טיפשאי שאר איגשי דקיימי מקמי וכו'נתיב התורה (סאלים) שמות עמ' קפג
כב ע"ב כמה טפשאי דקיימי מקמי ס"ת ולא קיימי מקמי גברא רבאקובץ שיחות (וכטפויגל, תשעה) עמ' תכה
כב ע"ב כמה טפשאי הקמים בפני ס"ת ולא בפני ת"חבית ישראל (בנבנשתי) ח"א דרוש א עמ' 25
כב ע"ב כמה טפשאי הקמים בפני ס"ת ולא בפני ת"חבית ישראל (בנבנשתי) ח"א דרוש כא עמ' 307
כב ע"ב כמה טפשאי שאר אינשי דקיימי מקמי ס"ת וכו'אמרות ה' השלם ח"ג עמ' ש, ח"ו עמ' קנז
כב ע"ב כמה טפשאי שאר אינשי דקיימי מקמי ס"ת ולא קיימי מקמא גברא רבהלחם רב על סדור התפילה אות תתקטו
כב ע"ב כמה טפשאי שאר אינשי דקיימי מקמי ס"ת ולא קיימי מקמי גברא רבהחי' אגדות מהר"ם שיק אבות פ"ו מ"ג עמ' קכט
כב ע"ב כמה טפשאי שאר אינשי דקיימי מקמי ספר תורה וכו' כתיב ארבעים ואתו רבנן בצרו חדאדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ה עמ' שיח ד"ה ואמרתי
כב ע"ב נתקלקל בין ברעי בין במים-פטורעיוני פרשה (ריבלין) שמות עמ' 114
כב תוס' ד"ה כגון דאתר שלא אחרוש וכו'לשון ערומים דף עב ע"ב
כב. אין אומדין אותו אלא במכות ראויות להשתלשחיי נפש ח"ד עמ' תנד
כב. אין אומדין אלא מכות הראויות להשתלשעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קיד
כב. אין מלקין אלא ארבעים חסר אחת דאתו רבנן בצרו לי' חדאיד דוד (אופנהיים) עמ' קכה
כב. ארבעים חסר אחתתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' רכג, שא
כב. אתו רבנן ובצרו חדאשמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' שפ
כב. אתו רבנן ובצרו חדא, ארבעים חסר אחתעבודת עבודה (תשעד) ויקרא-דברים עמ' קצא
כב. גוף - גופיםתשבי (תשסה) עמ' מט שורש גוף
כב. האי תנא לית ליה כוללפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' רפג
כב. המנהיג בשור פסולי המוקדשין לוקהולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' כא, קמב
כב. המסיר בדי ארוןפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' תרח
כב. הנהנה מעצי אשירה לוקהדברי יואל פ' ראה דף פח ע"א
כב. ואזהרתיה מהכא ולא ידבקזבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' שח
כב. ואתו רבנן ובצרי חדאשמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' קצא, רפה
כב. ולחשוב נמי המזיחפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' תרמט
כב. חיוב מלקות בנהנה מעצי אשירהפרורים משלחן גבוה ח"ד שאלה קי
כב. טפשאי אינשי דלא קיימי מקמי גברא רבהשמן ראש (כץ) ח"ט דברים עמ' סח
כב. יש חורש תלם אחד ועובר על שמונה לאויןפנים מסבירות עמ' קכז
כב. כמה טיפשאי אינשי דקיימי מקמי ס"ת ולא קיימי מקמי גברא רבאבגדי חמודות שמות פרק ח פסוק יט
כב. כמה טפשאי אינשי דקיימי מקמי ס"ת ולא מקמי גברא רבאמשנת יוסף - אגדות ח"ב עמ' קנג {החכמים הם עיקר תיקון התורה והשלמתה. נוטריקון "ישראל" יש ס' רבוא אותיות לתורה; עוד יבואר איך פחתו רבנן א' ממלקות ארבעים. מעלת ת"ח הרוחני על ע"ה הגשמי }
כב. כמה לוקה ל"ט, שנאמר במספר ארבעיםעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קיד
כב. כמה מלקין אותו ארבעים חסר אחת וכו'שבח נעורים עמ' נז
כב. כמה מלקין אותו ארבעים חסר אחת שנא' במספר ארבעים מנין שהוא סמוך לארבעיםישרש יעקב (טננבוים) תצא אות א
כב. כמה מלקין אותו וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תסט
כב. לא תעשון כן לה'זבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' רצט
כב. רש"י ד"ה המרביעפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תסה
כב. שעטנז וכלאים חידוש המה, מאחר שכל מין לעצמו מותר וביחד אסוריםדברי יואל מועדים ח"ז פרה עמ' קט
כב. תוס' ד"ה א"לפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' רפג-רפה
כב. תוס' ד"ה המנהיגפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תסה
כב: אמר רבא כמה טפשאי שאר אינשי דקיימו בפני ספר תורה ולא קיימו בפני גברא רבה וכו'צפנת פענח (מפרמישלה) עמ' קלא
כב: אמר רבא כמה טפשאי שאר אינשי דקיימי מקמי ספר תורה ולא קיימי מקמי גברא רבה וכו'מים חיים (קרייסווירטה) עמ' תקצ, תתכג
כב: אמר רבא כמה טפשאי שאר אינשי דקיימי מקמי ספר תורה ולא קיימי קמי גברא רבאתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' א'רמט
כב: אמר רבא כמה טפשאי שאר אינשי וכו' והרי"ףשמע יעקב (אלגזי, תשנא) עמ' פג
כב: אמר רבא, כמה טפשאי שאר אינשי דקיימי מקמי ספר תורה, ולא קיימי מקמי גברא רבה וכו'חיים שיש בהם - דרשות ח"א עמ' שסא
כב: אתו רבנן בצרו חדאשמן ראש (כץ) פסח ח"ב עמ' ריז
כב: אתו רבנן ובצרו חדאשמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' רמג
כב: בבלאי טיפשאי גברי דלא קיימי מקמיה גברא רבה וכו' ואתו רבנן ובצרי חדאיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קעז, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קטו, קסד, ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רכז, שא, שכה
כב: במה טפשים הם אלו האנשים שקמים בפני ספר תורה, ואינם קמים בפני גברא רבה וכו'חיים שיש בהם זמירות עמ' סב, אבות עמ' תקלו
כב: במלקות אתו רבנן ובצרי חדאכסף נבחר (מרגליות) עמ' רלט
כב: גברא רבהפני מלך שמות עמ' יא
כב: דקיימי מקמי' ספר תורה ולא קיימי מקמי' גברא רבאבהיֹת הבֹקר עמ' תקסד
כב: המנהיג בשור פסולי המוקדשין לוקהלהורות נתן ויקרא עמ' כז, ע
כב: הני בבלאי טפשי נינהו דקיימי מקמי ס"ת ולא קיימי מקמי ת"חדגל מחנה יהודה עמ' ז
כב: הני טפשאי דקיימי מקמי בפר תורה ולא קיימו מקמא ת"ח וכו'הישר והטוב (תשסג) עמ' תמה
כב: ושתי רצועות עולות ויורדות בה וכו'צרור המור (שכז) פרשת תצא דף קמה ע"ד; שפתי כהן (הכהן, שסה) פרשת תצא דף שיז ע"א; כלי פז (תיז) ישעיהו א דף ז ע"א; חשק שלמה (הלוי, שס) ישעיהו דף ד ע"ב
כב: טפשאי אינשי דקיימי מס"ת ול"ק מקמי גברא רבהמשנת יוסף על התורה ח"ב עמ' קלה
כב: כי בתורה כתיב ארבעים יכנו והם אמרו מ' חסר א'הֻידוֹת אהרן (תשסא) עמ' קפד
כב: כי בתורה כתיב ארבעים יכנו והם אמרו מ' חסר א'הֻידוֹת אהרן (תשסז) עמ' קפו
כב: כמה טיפשאי שאר אינשידולה ומשקה - התורה וקניניה עמ' קיח, תקה
כב: כמה טיפשאי שאר אינשי דקיימי מקמי ס"תתפארת ציון (אבא שאול) עמ' קצג - ר"א אבא שאול
כב: כמה טיפשאי שאר אינשי דקיימי מקמי ס"תתפארת ציון (אבא שאול) עמ' ת - ר"צ פדידה
כב: כמה טיפשאי שאר אינשי דקיימי מקמי ס"תתפארת ציון (אבא שאול) עמ' תכח - רש"ה קוק
כב: כמה טיפשאי שאר אינשי דקיימי מקמי ס"ת, מהר"לתפארת ציון (אבא שאול) עמ' שסז - רא"צ סופר
כב: כמה טיפשאי שאר אינשי וכו'שמן ראש (כץ) ח"ט ויקרא עמ' צו
כב: כמה טפשאי אינשי דקיימו מקמי ספר תורה ולא קיימו מקמי גברא רבאערוגת הבושם (תשעא) דברים עמ' קסו
כב: כמה טפשאי אינשי דקיימי מקמי ספר תורה ולאבית נאמן (ביגה, שפא) ח"ג דרוש א דף עב
כב: כמה טפשאי דקיימי כו'עץ חיים (אנג'יל בן חיים) דף ז ע"א
כב: כמה טפשאי דקיימי מקמי ס"ת וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' 8
כב: כמה טפשאי וכו' דקיימי מקמי ס"ת ולא קיימי מקמי גברא רבהדברי יואל פ' ויגש דף תעה ע"ב
כב: כמה טפשאי וכו'מקוה המים (שטעגר) עמ' קכט
כב: כמה טפשאי שאר אינשיודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' קפט
כב: כמה טפשאי שאר אינשישמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' תקפד
כב: כמה טפשאי שאר אינשישמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' שסט, שצא, שצו
כב: כמה טפשאי שאר אינשי דמקיימי מקמי ספר תורה ולא קיימי קמי' גברא רבהפאר יעקב ח"ג עמ' רמה
כב: כמה טפשאי שאר אינשי דקיימו מקמיה ס"ת וכו'גנת אגוז (תשעב) אות נט
כב: כמה טפשאי שאר אינשי דקיימי מקמי ס"ת ולא קיימי מקמי גברא רבהעצי חיים על התורה עמ' תז
כב: כמה טפשאי שאר אינשי דקיימי מקמי ספר תורה ולא קיימי מקמי גברא רבהיד דוד (אופנהיים) עמ' רפב
כב: כמה טפשאי שאר אינשי וכו'מנחת יצחק ויקרא-דברים עמ' רלד
כב: כמה טפשאי שאר אינשימנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף טז ע"ב
כב: כמה טפשאי שאר אינשי, דקיימי מקמי ספר תורה ולא קיימי מקמי גברא רבהדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 678-677
כב: כמה טפשאי שאר אנשי דקיימי קמיה ס"ת ולא קיימי מקמי גברא רבה וכו'ידי משה (שנז) קהלת דף קצה ע"ב; עקדת יצחק (שלג) שער סה דף קפח ע"ב, ושער עט דף רכח ע"ד; כסף מזוקק (שפח) פרשת ויחי דף נו ע"ב; בית נאמן (ביגה, שפא) דרוש א להלבשת גמילות חסדים דף עב ע"א; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת במדבר דף קמ ע"ג; של"ה (תט) תורה שבכתב דף רע ע"א; יפה עינים (שצא) פרשת מקץ דף ל ע"א
כב: כתיב ארבעים יכנו ואתו רבנן בצרו חדאדברי אש (כץ) עמ' קעב
כב: מהו לעמוד מקמי ס"ת, ישרש יעקבמראית העין (תשכ) דף פו ע"א
כב: מת תחת יד המכהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' טו
כב: נתחייב שתי מלקיות אומדין אותו אם יכול לקבל מ"ב מכות לוקה ונפטריוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קעט
כב: רבנן בצרו חדאמנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף לד ע"ג
כב: רש"י - כמה טפשאי שאר אינשי וכו' ולא קיימי קמי גברא רבא - כמה שוטים הללו רוב בני אדם כו'תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' א'רמט
כב: של עגל כפולהזבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' שכז
כב: שליש מלפניו ושני שלישים מאחריוברית עולם (אשכנזי, תשסא) ח"א עמ' 53
כב: תוד"ה אמדוהויוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קעז
כב: תלמיד חכם הוא ספר תורה מהלךשיחות לספר ויקרא עמ' שס
כג בן עקשיא וכו'שני אליהו דף ל ע"ב
כג בשלשה מקומות הופיע רוה"קשבט מנשה (גרוסברג) עמ' 63 {איך אפשר לפסוק ע"י רוה"ק}
כג דרש רבי שמלאי וכו' ומאתים וארבעים ושמונה עשה כנגד איבריו של אדםדרך חיים (תשע) פ"ה הערה 167
כג הולך זה אברהםויחי יעקב דף לב ע"א
כג יש באדם רמ"ח אברים כנגד מצות עשהדרך חיים (תשע) פ"ו הערה 1670
כג כל המספר לה"ר וכל המקבל לה"ר ראוי להשליכו לכלביםמנחת אליהו (תשנט) עמ' קט בהגה
כג כל חייבי כריתות נפטרו מידי כריתתן על ידי מלקותשארית מנחם ח"א שמות עמ' סח
כג כל חייבי מלקות נפטרו מידי ענשן ע"י מלקותלהורות נתן דברים עמ' קצא
כג מצות ל"ת הוא כנגד ימות החמהדרך חיים (תשע) פ"ו הערה 1646
כג ע"א אין מעמידים חזנים אלא חסרי כח ויתירי מדעאור חדש (זיטשיק, תשסח) דברים עמ' רסא
כג ע"א אמדהו לכשילקה יקלה-פטורעיוני פרשה (ריבלין) ויקרא עמ' 99
כג ע"א אמדוהו לכשילקה- יקלה פוטרין אותועיוני פרשה (ריבלין) שמות עמ' 114
כג ע"א אמר רב ששת משום רבי אלעזר בן עזריה וכו'זכור לדוד עמ' י
כג ע"א בל חייבי כריתות שלקואמרי יהודה (דרעי, תשעב) מאמרים עמ' קפא
כג ע"א גדול שבדינים קורא השני מונה והשלישי אומר הכוהוכנפי יונה (תשנח) ח"ג סי' לד
כג ע"א דרש רב שמאלי תרי"ג מצוה נאמרו לו למשה וכו' ומאירישמחת מרדכי (גיפטר) עמ' קיב, קטו
כג ע"א דרש רבי סמלאי שש מאות ושלש עשרה מצוותזאת ליעקב שמות עמ' שעט, תכט
כג ע"א המבזה את המועדות כעובד ע"זבשמן רענן ח"א עמ' רכו
כג ע"א המדבר לה"ר ראוי להשליכו לכלביםחדרי בטן פרשת מטות מסעי אות לו
כג ע"א המספר לשון הרע ראוי להשליכו לכלביםפני חיים (פלג'י) עמ' קיז ע"ב
כג ע"א ונקלה אחיך לעיניך כשלקה הרי הוא כאחיךשארית מנחם - מאמרים עמ' קסד
כג ע"א ושתי רצועות של חמורזאת ליעקב דברים עמ' תכט
כג ע"א כי היכי דתיתי מרזיאערוגת הבושם (הראשון) ח"ג עמ' 332
כג ע"א כיון שלקה הרי הוא כאחיךעיוני פרשה (ריבלין) שמות עמ' 90
כג ע"א כל המבזה את המועדות כאילו עובד ע"ז, ורש"יאמרות ה' השלם ח"א עמ' קה
כג ע"א כל המספר לשון הרע וכו' ראוי להשליכו לכלביםחיי נפש ח"ב עמ' קעו
כג ע"א כל חייבי כריתות שלקו בהשמטותצפיחית בדבש דף שע"ד יא
כג ע"א כל חייבי כריתות שלקו נפטרו ידי כריתתםמגילת סמנים עמ' צט
כג ע"א כל חייבי כריתות שלקו נפטרו ידי כריתתםעשרה מאמרות (תשס) עמ' מו, תצח
כג ע"א כל חייבי כריתות שלקו נפטרו כו' כיון שלקה הרי הוא כאחיךתורת מנחם חמ"ב עמ' 195
כג ע"א כספו לא נתן בנשך אפילו ברבית עו"כתהלה לדוד (והרמן) פרק קמד פסוק יד הערה ב
כג ע"א מנין לרצועה שהיא של עגל וכו'אפיקי ים עמ' תקיח
כג ע"א פן יוסיף ל"ל שאין מזרזין אלא למזורזיןאור חדש (זיטשיק, תשסח) דברים עמ' רסב
כג ע"א רצה הקב"ה לזכות את ישראלאמרי יהודה (דרעי, תשעב) מעגל החיים עמ' רמו
כג ע"א רצה הקב"ה לזכות את ישראל וכו'מאורי אור (אתרוג) עמ' שצג ד"ה לזכות
כג ע"א רצה הקב"ה לזכות את ישראלבאר מחוקק (תשעה) עמ' טו, קכו
כג ע"א רש"י ד"ה נזיר, נזיר מרחםרנת יצחק יהושע עמ' שמט
כג ע"א רש"י ד"ה על אחתרנת יצחק תהלים עמ' תסח
כג ע"ב א"ר אלעזר בג' מקומות הופיע רוח הקודש וכו'עדות ביוסף (איטינגא, תשסב) עמ' שכא
כג ע"ב א"ר המנונא מאי קרא תורה צוה לנו משה וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' קנ ד"ה בראשית ד"ה גימטריא
כג ע"ב אלך ואתגרה בשינהחכמת התורה אחרי מות עמ' רצז
כג ע"ב אמר רבא כמר טפשאי שאר אינשיזאת ליעקב שמות עמ' שיח
כג ע"ב אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענוםשיחות עבודת לוי סי' ב אות ב
כג ע"ב אפילו תימא רבנן זה עיקר זדונו בידי אדם וזה עיקר זדונו בידי שמיםמגילת סמנים עמ' מח
כג ע"ב בא חבקוק והעמידן על אחתפני חיים (פלג'י) עמ' קנו ע"ב
כג ע"ב בג' מקומות הופיע רוח הקודשדברי שאול בראשית עמ' תיט
כג ע"ב גזל ועריות נפשו של אדם מתאוה להןתורת העולה (תשעה) עמ' תקנו
כג ע"ב גזל ועריות שנפשו של אדם מתאוה להן ומחמדתן וכו'ס' המאמרים (מהר"ש) תרל"ו עמ' רפט
כג ע"ב דם הפורש ממנו מקבל שכריחל ישראל אבות ח"ו עמ' רפד
כג ע"ב דרש ר' שמלאי תרי"ג מצות וכו', סימן דמשמ"ק ס"קמגילת סמנים עמ' קח
כג ע"ב דרש רבי שמלאי תרי"ג מצות נאמרו לו למשה, שס"ה לאוין כמנין ימות החמה ורמ"ח עשה כנגד איבריו של אדםדברי תורה (שפירא) מהד' ב סי' קיב
כג ע"ב דרש רבי שמלאי, תרי"ג מצות נאמרו למשה מסיני, שס"ה לאוויו כמנין ימות החמה, רמ"ח עשין כנגד איבריו של אדם וכו' בא דוד כו' בא חבקוק כו'כתונת פסים (תשעא) עמ' שיג, שנד
כג ע"ב היושב ולא עבר עבירה נותנים לו שכר כעושה מצוהפי' הרמ"ז על הזוהר במדבר (תשסד) עמ' שעה
כג ע"ב היושב ולא עבר עבירה נותנין לו שכר כעושה מצוהחי' אגדות מהר"ם שיק אבות פ"ו מ"י עמ' קלז
כג ע"ב הלכה כרחב"גטהרת יו"ט חי"ח עמ' יג
כג ע"ב הנפש קצה מן הדםפרי חיים (קנולר) פרשת אחרי
כג ע"ב הרי הוא אומר רק חזק לבלתי אכול הדם וכו' 'ה' חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר'כתב סופר אגדות כאן
כג ע"ב התורה הוא תרי"ג מצוותמנחת קנאות עמ' ריט
כג ע"ב ומה אם הדם שנפשו של אדם קצה ממנו וכו' גזל ועריות וכו' הפורש מהן עאכו"בתהלה לדוד (והרמן) פרק טז פסוק ז הערה ה, פרק קיט פסוק צג הערה צה
כג ע"ב ומהרש"א בשלשה מקומות הופיעה רוח הקודש וכו' בבית דינו של שמואלבאר שרים פרשת יתרו דרוש ה אות א
כג ע"ב ופיה"מ לרמב"ם לפיכך הרבה להם תורה ומצוותאמרי יהודה (דרעי, תשעב) ימים נוראים עמ' קכה
כג ע"ב וריב"ן רמ"ח מצוות עשה, כנגד אבריו של אדם - דכל אבר אומר לו עשה מצוהאסופת מערכות דברים עמ' קיט
כג ע"ב ושאילת שלום בשםדברי טובה שופטים ח"א עמ' שעח, תד
כג ע"ב יצאת בת קול ואמרה ממני יצאו כבושיםאמרות ה' השלם ח"ג עמ' קפה
כג ע"ב ישב ולא עבר עבירה נותנין לו שכר כעושה מצוהלשם שבו ואחלמה (תשעח) - ספר הדע"ה דף עט ע"א
כג ע"ב ישב ולא עשה עבירהביאור הגר"א על משלי (קצנלנבוגן) פרק יט פסוק יד
כג ע"ב כיון דחשב ירחי ויומי ואיתרמי דחזינן מחזקינן דלא חזינן לאמחזקינןבנין דוד (מייזלש) בראשית - וישב אות עא
כג ע"ב כל היושב ולא עבר עבירה נותנין לו שכר כעושה מצוהדרכי התשובה עמ' קסז
כג ע"ב כל היושב ולא עבר עבירה נותנין לו שכר כעושה מצוה(ובפי' הרמב"ם והרע"ב: כגון יוסף הצדיק וכיו"ב)עשרה מאמרות (תשס) עמ' קנ
כג ע"ב כנגד האברים של אדםתורת אליהו עמ' תמו
כג ע"ב לפיכך הרבה להם תורה ומצוותאמרי יהודה (דרעי, תשעב) מאמרים עמ' קנב
כג ע"ב לפיכך הרבה להם תורה ומצוותאמרי יהודה (דרעי, תשעב) מעגל החיים עמ' מה
כג ע"ב לפיכך הרבה להם תורה ומצוותיחל ישראל אבות ח"ב עמ' תיג, ח"ד עמ' ר, ח"ו עמ' רפד
כג ע"ב לפיכך הרבה להם תורה ומצותדברי שאול שמות עמ' קנ, ויקרא עמ' יא
כג ע"ב מאתים וארבעים ושמונה עשה כנגר אבריו של אדםלקוטי שיחות חל"ח עמ' 22
כג ע"ב מהרש"א - נמנו וגמרו נוח לו לאדם שלא נברא שהרי הוא קרוב להפסד מלשכרנחלי מים (מלאח) עמ' טו, קיז
כג ע"ב מהרש"א ד"ה תרי"גשם ישראל עמ' רפח, שסח
כג ע"ב מהרש"א חידושי אגדות ד"ה תוי"ג, בפרק קמא דעירובין שנחלקו ב"ש וב"ה הללו אומרים נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנברא והללו אומרים נוח לו שנברא יותר משלא נברא נמנו וגמרו נוח לו לאדם שלא נברא משנברא ועכשיו שנברא יפשפש במעשיו וכו', היה בבריאתו צד שכר וצד הפסד, דהלאוין היו ודאי מתקיימין , לולא נברא והשתא שנברא אפשר שלא יזכה ויעבור הלאוין נמצא מפסיד בבריאתו, והעשיין הוא היפך זה שאילו לא נברא ודאי לא היו מתקיימין והשתא שנברא אפשר שיזכה ויעשה וכו', ואמר בזה שנמנו וגמרו ר"ל שבאו בזה למנין המצות שהלאוין הם יותר מהעשיים וע"כ הסכימו וכו' ויותר היה טוב לו שלא נברא כי הוא קרוב להפסד מחמת הלאוין שהם רבים ורחוק משכר מצד העשיין שהם מועטים וכו'דברי תורה (שפירא) מהד' ג סי' עד, מהד' ד סי' פו, מהד' ה סי' פח
כג ע"ב מהרש"א - כונת מחלו' ב"ש וב"ה בעירובין יג ע"ב נוח לו לאדם שנברא עם תריג"מדברי איש דף ז ע"ד, ח ע"א
כג ע"ב ממני יצאו כבושיםפי' הרמ"ז על הקדמת הזוהר (תשנח) עמ' קלד
כג ע"ב ממני יצאו כבושיםפירוש הרמ"ז על הקדמת הזוהר עמ' קלח
כג ע"ב נותנים לו שכר כעושה מצוה כו' ורע"בשעת הכושר דף נג/צג ע"א
כג ע"ב נפשו של אדם קצה בדםדברי שאול ויקרא עמ' יב, טז
כג ע"ב ר' חנני' בן עקשי' אומר רצה הקב"ה לזכות את ישראל וכו'דרושים ואגדות חתם סופר עמ' צח
כג ע"ב ר' חנניא בן עקשיא אומר רצה הקב"ה לזכות את ישראל וכו'דרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' טו, עה, קיז, שיא
כג ע"ב ר' חנניה בן עקשיא אומר רצה הקב"ה וכו'אור שרגא עמ' רפג
כג ע"ב ר' שמלאיבעקבי יעקב עמ' נז
כג ע"ב ר"ח בן עקשיא אומר רצה הקב"ה לזכות את ישראל וכו'שמחת מרדכי (גיפטר) עמ' רפא
כג ע"ב רבי חנניא בן עקשיא אומר רצה הקב"ה לזכות את ישראל וכו'דרך ישרה עמ' קכג, קמח, תנט
כג ע"ב רבי חנניא בן עקשיא אומר רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצות וכו'חן טוב (תשסה) במדבר עמ' לה
כג ע"ב רבי חנניא בן עקשיא אומר רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצות וכו'דברי תורה (שפירא) מהד' א סי' כ
כג ע"ב רבי חנניה בן עקשיא אומרנפש חיים דף קצ"ז ע"א (דף רצח ע"ב, מערכת כ' אות ר' ד"ה וזהו)
כג ע"ב רוה"ק בבי"ד של שלמהימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' עד
כג ע"ב רחב"ע אומר רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תומ"צ (וברמב"ם)תורת מנחם חנ"ח עמ' 206
כג ע"ב רמ"ח מ"ע כנגד אברי האדם ושס"ה ל"ת כנגד גידי האדםפניני יחזקאל עמ' כ
כג ע"ב רמ"ח מ"ע כנגד רמ"ח אבריםאלשיך על חמש מגילות עמ' נד
כג ע"ב רמ"ח מצות עשה כנגד איבריו של אדםאמרות ה' השלם ח"ד עמ' רעג-רעד, ח"ה עמ' רס, ח"ו עמ' שג
כג ע"ב רצה ה' לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצוותמי מרום ח"ט עמ' שמז
כג ע"ב רצה הקב"ה לזבות את ישראלברכת מועדיך לחיים חלק ב דף ק ע"ב (דף שע"א ע"ב); חלקם בחיים דף לט ע"א (דף ק"ל ע"ב ד"ה וזה); ישמח חיים דף כא ע"ב (דף קיח ע"ב מערכת מ' אות ס"ט)
כג ע"ב רצה הקב"ה לזכות את ישראלאמרי יהודה (דרעי, תשעב) ימים נוראים עמ' קמג
כג ע"ב רצה הקב"ה לזכות את ישראלגבורת יצחק שבועות עמ' פז
כג ע"ב רצה הקב"ה לזכות את ישראלדרשות שמואל עמ' קז
כג ע"ב רצה הקב"ה לזכות את ישראלזאת ליעקב דברים עמ' תג
כג ע"ב רצה הקב"ה לזכות את ישראלחכמת התורה קדושים עמ' מז
כג ע"ב רצה הקב"ה לזכות את ישראלמהר"ם שיק שמות עמ' קיח
כג ע"ב רצה הקב"ה לזכות את ישראלרנת יצחק תפלה לשבת עמ' צ
כג ע"ב רצה הקב"ה לזכות את ישראל וכו'דרשות הר"ן (תשסג) עמ' רטו, תקא
כג ע"ב רצה הקב"ה לזכות את ישראל וכו'ויבא יוסף עמ' קנח
כג ע"ב רצה הקב"ה לזכות את ישראל וכו'תהלות ישראל (מג'לד) עמ' כא
כג ע"ב רצה הקב"ה לזכות את ישראל וכו'תורת משה (אלמושנינו) עמ' ד, עח
כג ע"ב רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם חורה ומצוותפתגמי אורייתא ח"ב עמ' רפג
כג ע"ב רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תו"ממנחת ישראל עמ' קלה
כג ע"ב רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומעותשפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' רלו, שפז, תקכט
כג ע"ב רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצוותמאורות הראי"ה חנוכה-פורים עמ' רי, ריב (ד"ה עכ"פ למדנו)
כג ע"ב רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצוותעטרת יהושע במדבר עמ' קפה
כג ע"ב רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצותזרע שמשון (תשסג) בראשית אות סז
כג ע"ב רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצותפרי חיים (קלוגר) עמ' קנג
כג ע"ב רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצותתהלה לדוד (והרמן) פרק קד פסוק כג הערה לד
כג ע"ב רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצות שנאמר וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' קמא ד"ה ואמה
כג ע"ב רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להםתורת העולה (תשעה) עמ' תס
כג ע"ב רצה הקב"ה לזכות את ישראלרב שלום (אדלר) עמ' קסד
כג ע"ב רצה הקב"ה לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוותאסופת מערכות בראשית ח"א עמ' כ, שמות ח"א עמ' קמח, שמות ח"ב וויקרא עמ' רכ, תיט, דברים עמ' נה, קפו, קצג
כג ע"ב רצה לזכות את ישראלפרי חיים (קנולר) פרשת בהעלותך
כג ע"ב רש"י - האיברים אומרים לאדם לקיים המצות שרמ"ח מצות עשה כנגד רמ"ח איבריםכתונת פסים (תשעא) עמ' שיג
כג ע"ב רש"י ד"ה ממני, דברים נעלמים הללו מאתי יצאו שלפי שיהודה היה מלך והיא זכתה לצאת ממנה מלכים מתוך שהיתה צנועה בבית חמיה יצאתה גזירה זו מלפני שיצא זרע משניהם כך קיבל רבי מעיקרא לישנא אחרינא מאתי היתה שיצאו ממנה שני בנים הללו לכבוש העולם שהרי עתיד דוד ומשיח לצאת ממנהדרכי התשובה עמ' קמט
כג ע"ב רש"י עשו אוצרות מיוחדים לכהנים ומשם קבלו את המעשרבאר שרים פרשת בא דרוש ז אות ה
כג ע"ב רש"י רצה הקב"ה לזכות את ישראל שיהיו מקבלין שכראסופת מערכות דברים עמ' נה
כג ע"ב שלושה דברים עשו בי"ד של מטה והסכימו בי"ד של מעלה על ידן אלו הן וכו'דברי טובה יהושע ח"א עמ' רו בהרחב דברים
כג ע"ב שלשה דברים עשו ב"ד של מטה והסכימו ב"ד של מעלה על ידם וכו'הר המוריה עמ' קנו
כג ע"ב שלשה דברים עשו בית דין של מטה והסכימו בית דין של מעלה על ידן אלו הן, מקרא מגילה ושאילת שלום בשם והבאת מעשרמחשבה למעשה עמ' קפה (בהערה)
כג ע"ב שס"ה ל"ת כנגד וכו'ביאור הגר"א על משלי (קצנלנבוגן) פרק לא פסוק כא
כג ע"ב שס"ה לאויןעשרה מאמרות (תשס) עמ' רכ
כג ע"ב שס"ה לאוין כמנין ימות החמה רכרח עשה כנגד אבריםעיוני פרשה (ריבלין) שמות עמ' 98
כג ע"ב שס"ה לאוין כמנין ימות החמהגנת אגוז (תשמט) עמ' ש, תה
כג ע"ב שש מאות וי"ג מצוות וכו' שס"ה לאוין כו' ורמ"ח מ"ע וכו'עשרה מאמרות (תשס) עמ' כה(כ), [כט]
כג ע"ב שש מאות ושלוש עשרה מצוות נאמרו למשה מסיני וכו'דרשות הר"ן (תשסג) עמ' ריז, תקז
כג ע"ב שש מאות ושלש עשרה מצות נאמרו לו למשהתהלות ישראל (מג'לד) עמ' רנז
כג ע"ב שש מאות ושלש עשרה מצות נאמרו לו למשה וכו'מנחת יואל עמ' רנד, רפה
כג ע"ב שש מאות ושלש עשרה מצות נאמרו לו למשהשפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' צט
כג ע"ב שש מאות ושלש עשרה מצות נאמרו לו למשה, שלש מאות וששים וחמש לאוין כמנין ימות החמה, ומאתים וארבעים ושמונה עשה כנגד איבריו של אדםכתב סופר אגדות כאן
כג ע"ב שש מאות ושלש עשרה מצות נאמרו למשה בסיני וכו'בית אלהים שער א עמ' רעז
כג ע"ב תורה בגימ' תרי"א שמענו מפי משהנחלי מים (מלאח) עמ' קצח
כג ע"ב תורה בגימטריא תרי"אמאור עינים (תשעה) עמ' רכב
כג ע"ב תורה בגימטריא תריא וכו'אמרות ה' השלם ח"ו עמ' רפ
כג ע"ב תורה צוה גו' תורה בגי' שית מאה וחד סרי הוי וכו'תורת מנחם חמ"ב עמ' 332
כג ע"ב תורה צוה לנו משה תורה בגי' תרי"א זה אשר ציוה לנו משה ואנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענוםפניני יחזקאל עמ' תו, תח, תרלח
כג ע"ב תרי"א מצות אמר משהדברי משה (שהם, תשמח) עמ' כט
כג ע"ב תרי"ג מצוות נאמרו וכו' בא חבקוק והעמידן על א' שנא' וצדיק באמונתו יחי'תורת מהרי"ם בראשית עמ' כג, ק, רמז
כג ע"ב תרי"ג מצוות נאמרו וכו' בא חבקוק והעמידן על אחתתורת מהרי"ם במדבר עמ' פט, קיב, קכד, קמב
כג ע"ב תרי"ג מצוות נאמרו וכו' בא חבקוק והעמידן על אחת שנאמר וצדיק באמונתו יחיהתורת מהרי"ם ויקרא עמ' פ, קלא
כג ע"ב תרי"ג מצוות נאמרו למשה בסיניאסופת מערכות שמות ח"ב וויקרא עמ' תכ
כג ע"ב תרי"ג מצות נאמרו לו למשהעיונים במשלי עמ' קה
כג ע"ג רצה הקב"ה לזכות את ישראל כו'חיים תחלה (תשנג) עמ' נד
כג ר' חנניא ב"ע אומר רצה הקב"ה לזכות א"י כו'קידש ידיד דף טו ע"א, קטו, קכ, קכב
כג ר' חנניא בן עקשיא וכו'ברית אברהם (בושערה) דף כא ע"ד, כז ע"ב
כג רבי חנניה בן עקשיאכסא דוד (תקנד) דף קכ"א ע"ג
כג רבי חנניה בן עקשיא אומר רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם וכו'ראשית דעת (קורח) סי' יא, כד, מד
כג רחבע"א רצה הב"ה וכו'מקור ברוך (פייתוס) דף רסה ע"ד
כג רחבע"א רצה הקב"ה לזכו' את ישראל לפיכך הרבה תורה וכו'ימים אחדים דף לג ע"א, עא ע"ב, קב/קכ ע"א
כג רצה הקב"ה לזכות את ישראלשמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' קצ
כג רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצוותמחשבת מוסר ח"א עמ' נה, קיט, קעג, שכג, שסט, שעד, שפח, תמ, תצט, תקה
כג רצה הקב"ה לזכות את ישראלהתורה והעולם ח"ג עמ' נז
כג רצה הקב"ה לזכות את ישראלמשכנות יעקב (נעים) דף עה ע"ב
כג רצה הקב"ה, ובפיה"מ, שיקיים אדם מצוה אחת כראוי וכהוגן וכו' זכה בה לעוה"ברנת יצחק על נפש החיים (תשמג) עמ' לז, תל
כג רצה הקב"ה לזכות אח ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצוותמחשבת זקנים עמ' רל, רלח, רמד, רנח, רס, רסו, רעא
כג רק חזק לבלתי אכול הדם ומה דם וכו'מקור ברוך (פייתוס) דף ריא ע"ג
כג תרי"ג מצות הם רמ"ח עשה כנגד רמ"ח אברים שבאדם ושס"ה לא תעשה וכו'מנחת אליהו (תשנט) עמ' קכ, רסט, רצט
כג. אין מזרזין אלא למזורזיןתשבי (תשסה) עמ' צח שורש זרז ב'
כג. אין מזרזין אלא למזרזלקוטי משלי פרק ג פסוק ט, פרק ד פסוק כ
כג. אין מזרזין אלא למזרזפרדס מרדכי עמ' סה, פא, קמח, תמו, תרסה
כג. ארבעים יכנו, מנין שהוא סמוך לארבעיםשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' תקמח
כג. בא חבקוק והעמידן על אחת וצדיק באמונתו יחיהמלא העומר על חמש מגילות (תשסח) עמ' רפ
כג. בא חבקוק והעמידן על אחת שנאמר וצדיק באמונתו יחיהדברי אמונה שמות עמ' רעב
כג. דילמא איערומא מיערמאמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' קמה
כג. המלקה יהיה אדם חלוש ומשכילשיחות לספר ויקרא עמ' קצ
כג. העושה מצוה אחתעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' רט
כג. העושה מצוה אחת ק"ו שנותנין לו שכרשבות יעקב (אבולפיה) עמ' מא
כג. ומה אם העובר עבירה אחת נפשו נוטלת לו עליו וכו'עקדת יצחק (שלג) שער ע דף רח ע"ב, ופרשת נצבים שער ק; ס' העיקרים (שעח) מאמר ג פרק כא
כג. ומה דם שנפשו של אדם קצה הפורש מקבל שכר וכו'יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' מג
כג. חזן העירמנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף לד ע"ד
כג. חייבי כריתות שלקו נפטרו מידי כריתתןשמן ראש - ימים נוראים עמ' תיט
כג. חייבי כריתות שלקו נפטרין מידי כריתתןישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רכז
כג. ישב ולא עבר עבירה נותנין לו שכר כעושה מצוהעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קעא
כג. כיון שלקה הרי הוא כאחיךודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' טו
כג. כיון שלקו נפטרו מכרתתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' קפז {מלקות במקום כרת}
כג. כיון שנקלה הרי הוא כאחיךולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' קסו
כג. כיון שנקלה הרי הוא כאחיךשמן ראש (כץ) ח"ט ויקרא עמ' קפא
כג. כיון שנקלה הרי הוא כאחיךשמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' שס
כג. כל המבזה את המועדות כאילו עובד עכו"םדרך חיים (תשע) פ"ג הערה 1107
כג. כל המבזה את המועדות כאלו עובד ע"זבית מועד (רבא, שסה) דרוש כו פ"ב דף קלח ע"ב; תפארת ישראל (דוראן, שנא) דרוש ו דף סו/ז ע"ב; דרש משה (פיזענץ, שמט) מאמר קב דף לה ע"ג
כג. כל המבזה את המועדים כאילו עובד עבודה זרהדרשות דבר צבי מועדים עמ' פו
כג. כל המספר לשה"ר ראוי להשליכו לכלביםבני שלשים עמ' קא
כג. כל המספר לשון הרע וכל המקבל לשון הרע ראוי להשליכו לכלביםמנחת אליהו (תשסא) עמ' קכא
כג. כל חייבי בריתות שלקו נפטרו ידי כריתתםלהורות נתן בראשית עמ' קעט
כג. כל חייבי כריתות שלקו נפטרו ידי כריתתםדעת תבונות - עת לעשות מע' ג אות רכד
כג. כל חייבי כריתות שלקו נפטרו ידי כריתתם שנאמר ונקלה אחיך לעיניך כשלקה הרי הוא כאחיךשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' קלח
כג. כל חייבי כריתות שלקו נפטרו מידי כריתתןקהלת יעקב (+אבן ברוך) שרש יא דף קלה ע"ג; תוספות יום טוב (תג) פרק ג דף קמד ע"ב; ר"ן סביב הרי"ף פרק ג דף שא ע"ב; מלחמת ה' סביב הרי"ף דף שא ע"א
כג. כמה טפשאי שאר אינשי דקיימי קמי ס"תשמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' כב, רב
כג. כשהוא מגביה מגביה בשתי ידיוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' קסז
כג. מהרש"א - ביאור עניין אכילת חולין בטהרהדולה ומשקה - התורה וקניניה עמ' קלג, רסו
כג. מלקין אותו ברצועה של עגלדרך חיים (תשע) פ"ב הערה 112
כג. נתקלקל בין בראשונה בין בשניה פטורעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קטו
כג. עכו"ם הם עבריםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' שג
כג. על אחת כמה וכמהזבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' סה
כג. פירוש המשניות לרמב"ם - המצוות בהיותם הרבה א"א שלא יעשה האדם בחייו אחת מהם על מתכונתהדברי יואל פ' אמור דף רמט ע"ב
כג. רבי חנניה בן עקשיאכסא דוד (תשנ) עמ' תפד
כג. רבי חנניה בן עקשיא אומר רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה תורה ומצות שנאמר ה' חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדירבן פורת יוסף (תשעא) עמ' ו, רסט, שיט
כג. רמ"ה מצות עשה כנגד אבריו של אדםשמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' קעא
כג. רצה הקב"ה לזכותראש דוד (תקלו) דף סו ע"ד, קלא ע"ג
כג. רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצוותדרשות באר יצחק עמ' קיג
כג. רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצותהדרש והעיון במדבר ח"ב מאמר כט אות ו
כג. רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצות שנאמר ה' חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדירתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תתקלז, תתקסא, א'רעו
כג. שתים מפי הגבורה שמענושמן ראש (כץ) ח"ט ויקרא עמ' ש
כג. תרי"ג מצות נאמרו למשה מסיני וכו'מלא העומר על חמש מגילות (תשסח) עמ' עז
כג: רצה הקב"ה לזכות - פיה"מ לרמב"םהמאור שבתורה (שפירא) ויקרא עמ' יח
כג: א"ר אלעזר בג' מקומות הופיע רוח הקודש בבית דינו של שם וכו', ורש"ידברי יואל מועדים ח"ה עמ' תקב
כג: אמר רבי חנניא בן עקשיא רצה הקב"ה לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצות, שנאמר ה' חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדירתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תתקמט
כג: אמר רבי שמלאי תרי"ג מצות נתנו למשה בסיני וכו' בא חבקוק והעמידן על אחת כו'צפנת פענח (תשעא) שמות עמ' נו, רמ, שנד, תסט, תריט, תרנה
כג: אנכי ולא יהי' לך מפי הגבורה שמענוהישר והטוב (תשסג) עמ' כח, קכג, קצב, שפג
כג: אנכי ולא יהי' לך מפי הגבורה שמענובהיֹת הבֹקר עמ' פ, צח
כג: אנכי ולא יהי' לך מפי הגבורה שמענוםשפתי מנחם - הל' תשובה עמ' קמח
כג: אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענודרך חיים (תשע) פ"ד הערה 189-188
כג: אנכי ולא יהיה מפי הגבורה שמענודרך חיים (תשע) פ"ד הערה 244
כג: אנכי ולא יהיה מפי הגבורה שמענושמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' ג, רצ, שא
כג: אנכי ולא יהיה מפי הגבורה שמענוםשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' סג, קיז, שס
כג: אפילו דברים קלים אשר יעשה אותם האדם לקיום התורה יקבל שכרשבט מישראל (קרמניץ) פרק יט פסוק יא
כג: אר"ח בן עקשיא רצה הקב"ה לזכות את ישראל וכו'גבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' כד
כג: ארחב"ע רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך וכו'מעגלי צדק (פאנעט) במדבר עמ' נז
כג: בא חבקוק והעמידן על אחתשמן ראש (כץ) פסח ח"א עמ' קכג, קמ
כג: בא חבקוק והעמידן על אחתשמן ראש (כץ) פסח ח"ב עמ' יא, רצח
כג: בא חבקוק והעמידן על אחתשמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' קמח, קסז, רנא
כג: בא חבקוק והעמידן על אחתשמן ראש סוכות ח"א עמ' קנז, רמו
כג: בא חבקוק והעמידן על אחתתפארת יעקב יוסף עמ' נא
כג: בג' מקומות הופיע רוח הקודש וכו'יפה תאר (תשעח) ח"ג עמ' רסו
כג: בג' מקומות הופיע רוח הקודש וכו' ובבית דינו של שלמהדרך חיים (תשע) פ"ו הערה 257
כג: בידו אחת מכהרמון פרץ (אריאל, תשסא) עמ' קב
כג: במהרש"א ד"ה תרי"גכתנות אור עמ' י
כג: בפירוש המשניות להרמב"ם (מצוה אחת בשלימות)טובך יביעו ח"ב עמ' נה
כג: בשלשה מקומות הופיע רוה"ק בבית דינו של שם ובבית דינו של שמואל הרמתי ובבית דינו של שלמה וכו'שרתי ח"א עמ' רמז, חבר הקיני עמ' כו
כג: בשלשה מקומות הופיע רוח הקודש וכו'כלי יקר (לניאדו, שסג) מלכים א ג דף שצ ע"ד; מראות הצובאות (אלשיך, שסג) שמואל א יב דף כז ע"ב; הואיל משה (מת, שעב) פרשת יב דף עח ע"ב; מבקש ה' (חאגיז, שנו) פרשת תצוה דף קעד ע"א; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה פה דף תעג ע"א; פי' רבינו בחיי (רנב) פרשת וישב דף נז ע"ד; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת קרח דף קסו ע"ב; פי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת וישב דף נד ע"ג
כג: ג' דברים גזרו ב"ד של מטה והסכי' קב"הלב אהרן (ראנ"ח, שסב) יהושע דף נח ע"ב
כג: ג' דברים עשו ב"ד וכו' ושאילת שלוםהמאור שבתורה (שפירא) חנוכה-פורים עמ' קיב
כג: ג' דברים עשו ב"ד של מטהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' תפד
כג: ג' דברים עשו בי"ד של מטה והסכימו בי"ד של מעלהמלא העומר על חמש מגילות (תשסח) עמ' קסד
כג: גזל וכו' נפשו של אדם מתאוהשיחות לספר ויקרא עמ' כג
כג: גזל ועריות שנפשו של אדם מתאוההמאור שבתורה (שפירא) שמות עמ' רצב, רצט
כג: גזל ועריות שנפשו של אדם מתאוה להן ומחמדתןשרתי ח"א עמ' קלח
כג: גזל ועריות שנפשו של אדם מתאוה להן ומחמדתןתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' קב {חמדה לממון ותאוה לעריות}
כג: גזל ועריות שנפשו של אדם מתאוה להן ומחמדתןתפארת יעקב יוסף עמ' ס
כג: גזל שנפשו של אדם מחמדתןדברי יואל פ' ואתחנן דף מה ע"ב
כג: דחזינן מחזקינן רלא חזינן לא מחזקינןחוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' צ
כג: דקיימי קמי ם"ת ולא מקמי גברא רבהשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' תרמה
כג: דרש ר' שמלאי שש מאות ושלש עשרה מצוות וכו'רנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' שמט
כג: דרש רב שמלאי תרי"ג מצוות כו' בא דוד והעמידן על י"א כו' בא ישעיהו והעמידן על ו' בא מיכה והעמידן על ג' וכו' חזר ישעיהו והעמידן על ב' כו' בא עמוס והעמידן על א' כו' אלא בא חבקוק והעמידן על א' כו'מאמרי הרמ"ע (תשסא) - מאמר ע"ב ידיעות עמ' ח(קסז), יג, יד, טז, יח(קעג-קעד)
כג: דרש רבי שמלאי שש מאות ושלש עשרה מצות נאמרו לו למשהתפארת צבי בראשית עמ' יא
כג: דרש רבי שמלאי תרי"ג מצות נאמרו וכו' בא חבקוק והעמידן על אחת שנאמר וצדיק באמונתו יחי'תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' יד, יז, מו, קלה, קפח, ריז, רמה, רנח, רנט, שנ, שנד, שס, תצח, תרא, תשעה, תשעח, תתקלז, תתקפ, א'מג, א'קע, א'קעא, א'קעב, א'שא
כג: דרש רבי שמלאי תרי"ג מצות נאמרו לו למשהדעת תבונות - עת לעשות פתיחה אות י
כג: דרש רבי שמלאי תרי"ג מצות נאמרו למשהחנן אלקים עמ' עו, קמו, ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רכז, מקראי קדש (תשנג) עמ' קלז, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' סו, שיב
כג: דרש רבי שמלאי תרי"ג מצות ניתנה בסיני שנאמר תורה צוה לנו משה תורה כמנין תרי"א צוה לנו משה עם אנכי ולא יהיה לך עולה כמנין תרי"ג וכו'בן פורת יוסף (תשעא) עמ' ו, שכ, שעג, תרנט, תרס
כג: היושב ולא עבר עבירה, נותנין לו שכר בעושה מצוהחיים שיש בהם - דרשות ח"א עמ' קסט
כג: העושה מצוה אחת תנתן לוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' שב
כג: הרבה להם תורה ומצותחכמה ומוסר ח"א עמ' ז
כג: הרי הוא אומר רק חזק לבלתי אכול הדם וכו'לקחת מוסר ח"א עמ' תרח
כג: ויכר יהודה ויאמר צדקה ממני - יצאת ב"ק ואמרה ממני יצאו כבושיםשרתי ח"א עמ' נה
כג: ומאתים וארבעים ושמונה עשה כנגד איבריו של אדםשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' תצח
כג: ומה אם הדם שנפשו של אדם קצה ממנו וכו'צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת חקת דף קסז ע"א
כג: זה עיקר זדונו בידי אדםזבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' שכח
כג: ח"ב עמ' שנים ומחצה נחלקו תלמידי שמאי והלל וכו' ובמהרש"אתורת איש ח"ב עמ' קג, קיא
כג: יושב ולא עבר עבירה מקבל שכר כעושה מצוהבית שמאי (פרידמן) דף לו ע"ג
כג: יצאה בת קול ואמרה ממני יצאו כבושיםיפה תאר (תשעח) ח"ג עמ' רסז
כג: יצאה ממני מנא ידע וכו', יצאה בת קול ואמרה ממני יצאו כבושיםשבות יעקב (אבולפיה) עמ' שעח
כג: יצאת בת קול ואמרה ממני יצאו כבושיםפאר יעקב ח"א עמ' שמג
כג: יצתה ב"ק וא' ממנו יצאו כבושיםדברי יואל פ' וישב דף ריט ע"א, רכג ע"א, רלה ע"א
כג: ישב אדם ולא עבר עבירהפרפרת משה ח"א עמ' תקסח
כג: ישב ולא עבר עבירה כאילו קיים מצוהצידה לדרך (פאפא, תשסט) עמ' לב
כג: ישב ולא עבר עבירה נותנים לו שכר וכו'שיחות לספר שמות עמ' נג
כג: ישב ולא עבר עבירה נותנין לו שכר כעושה מצוהיפה תאר (תשעח) ח"א עמ' רכט
כג: ישב ולא עבר עבירה נותנין לו שכר כעושה מצוהלהורות נתן ויקרא עמ' רכג
כג: ישב ולא עשה עבירהביאור הגר"א על משלי פרק יט פסוק יד
כג: כל היושב ואינו עובר עבירה נותנין לו שכר כעושה מצוהעולת שבת (שועיב, שלז) פרשת עקב דף קמו/ז ע"א; כסף מזוקק (שפח) פרשת קדושים דף קלא ע"א; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת אמור דף קל ע"ב
כג: כל היושב ולא עבר עבירה נותנים לו שכר כעושה מצוהעקבי אבירים (תשעא) עמ' קלז
כג: כל התורה מפי משה שמענו חוץ מאנכי ולא יהיה לךשבט מישראל (קרמניץ) פרק קיט פסוק יג
כג: כנגד רמ"ח אבריםשש המערכת - מעיין הישועה בפתיחה
כג: לפיכך הרבה להם תורה ומצוות, ופיהמ"ש להרמב"םהֻידוֹת אהרן (תשסא) עמ' ריז
כג: לפיכך הרבה להם תורה ומצוות, ופיהמ"ש לרמב"םהֻידוֹת אהרן (תשסז) עמ' רכא
כג: לפיכך הרבה להם תורה ומצותשמן ראש (כץ) ח"י ויקרא עמ' מב
כג: מה דם שנפשו של אדם קצה בו וכו' גזל ועריות שנפשו של אדם מחמדתן לא כ"שדרך חיים (תשע) פ"ב הערה 106-105, 113
כג: מהרש"א - נמנו וגמרו נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנברא שמנו העשין והלא תעשיןתהלה לדוד (סקאליע) ספרים ג-ד עמ' פא, קצו
כג: מהרש"א - רצה הקב"ה לזכות את ישראלדולה ומשקה - סגולות התורה עמ' ריט
כג: מהרש"אפרפרת אליעזר פרשת ויצא פרק לא פסוק מב
כג: מהרש"א בח"אכתנות אור עמ' תמו
כג: מהרש"א ד"ה תרי"גיבין שמועה (לעוו) עמ' כט
כג: מהרש"א, שבאו בזה למנין המצות שהלאוין הם יותר מהעשיים וע"כ הסכימו וגמרו לומר שלא נברא האדם בשביל עצמו ויותר היה טוב לו שלא נברא כי הוא קרוב להפסד וכו'קשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' רפא, תקצג
כג: ממון הוא מהדברים אשר נפשו של אדם מחמדתןדברי יואל מועדים ח"ח עמ' מח
כג: ממני יצאו כבושיםזבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' מט
כג: מנא ידע וכו' ממני יצאו וכו' דחשיב יומי וירחי וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תשכט-תשלא
כג: מנין מצות לא נעשה הוא כנגד ימות החמהדרך חיים (תשע) פ"ו הערה 606
כג: מנין מצות עשה רמ"ח כנגד רמ"ח אברים וכו'דרשות משמר הלוי (תשעא) עמ' קנה
כג: מנין שאין מתפללים על רוב טובהפרפרת משה ח"ב עמ' רפה
כג: נברא בו אדם ברמ"ח אברים נגד מצות עשהדרך חיים (תשע) פ"ה הערה 1502
כג: נפש אדם מתאוה להןקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"א (תשע) עמ' רפג
כג: צדקה ממני יצתה ב"ק ואמרה ממני ומאתי יצאו הדבריםחמודי צבי בראשית עמ' תצד
כג: צדקה ממני, ממני יצאו כבושיםמרפא לנפש בראשית עמ' שמה
כג: קיום הלאו הוא בבא דבר עבירה לידו וניצלמרפא לנפש בראשית עמ' קמט
כג: ר' חנניא בן עקשיא אומר רצה הק"בה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצותלב אריה פרשת נצבים אות לג
כג: ר' חנניא בן עקשיא אומר רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצות. ובפיהמ"ש לרמב"םשיח דוד (תשסח) עמ' קלט
כג: ר' חנניא בן עקשיא אומר רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצות שנאמר ה' חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדירברית אברם עמ' תקמב
כג: ר' חנניא בן עקשיא אומר רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצות שנאמר ה' חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדירשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' שב
כג: ר' חנניא בן עקשיא אומר רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצותקשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' שמ
כג: ר' חנניא בן עקשיא אומר רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצותשיח דוד (תשסד) עמ' קיח
כג: ר"ח בן עקשיא אומר, רצה הקב"ה לזכות את ישראל וכו'כתנות אור עמ' א
כג: ר"ח בן עקשייא אומר רצה הקב"ה לזכותרני ושמחי דף קיג ע"ג
כג: ראב"ע אומר מנין שלא יאמר אי אפשי ללבוש כלאים וגו' אלא אפשי וכו'פרי נפש חיה ח"ב עמ' פד
כג: רבי חנניא בן עקשיא אומר רצה הקב"ה לזכות את ישראל וכו'דרך חיים (תשע) משנת כל ישראל הערה 2-1, משנת כל ישראל הערה 138-137
כג: רבי חנניא כן עקשיא וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' שלד
כג: רמ"ח איברי האדם מכוונים כנגד רמ"ח מצוותלהורות נתן בראשית עמ' קעב
כג: רמ"ח איברים באדם הם כנגד רמ"ח מצות עשהלקוטי משלי פרק יג פסוק יג
כג: רמ"ח מ"ע כנגד אברים, שסה מל"תברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' קעט {כנגד שס"ה עורקים}
כג: רמ"ח מצוות עשה כנגד רמ"ח איבריםדרך חיים (תשע) הקדמה הערה 24, פ"ב הערה 673, 1493, פ"ג הערה 628, 1093, 1626, 2056, פ"ד הערה 1237, פ"ה הערה 2343, פ"ו הערה 1938, סוף פ"ו הערה 172
כג: רמ"ח מצות הוא כנגד איבריו של אדםצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' תע
כג: רמ"ח מצות נאמרו לו למשהשמן ראש סוכות ח"ב עמ' נ
כג: רמ"ח מצות עשה הוא כנגד רמ"ח איבריו של אדםבן פורת יוסף (תשעא) עמ' כז, קצא
כג: רמ"ח מצות עשה כנגד אבריו של אדםשמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' תכג
כג: רמ"ח מצות עשה כנגד רמ"ח אברים שבאדםשמן ראש (כץ) פסח ח"א עמ' קמ
כג: רמ"ח מצות עשה כנגד רמ"ח איבריו של אדםברית אברם עמ' תקו, תקז
כג: רמ"ח מצות עשה נגד איברי האדםשמן ראש (כץ) ח"ט ויקרא עמ' קלה
כג: רמ"ח עשה כנגד איבריו של אדםנטעי אשל בראשית עמ' שסט
כג: רצה המקום לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצוותנפוצות יהודה (מוסקאטו, תשס) עמ' קנד
כג: רצה הקב"ה וכו׳ הרבה להם תורה ומצותאור יחזקאל - תורה ודעת עמ' רסט
כג: רצה הקב"ה לזכותודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' שס
כג: רצה הקב"ה לזכות את ישראלדולה ומשקה - סוכות ושמיני עצרת עמ' רנח
כג: רצה הקב"ה לזכות את ישראלפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' תקלו
כג: רצה הקב"ה לזכות את ישראלשמן ראש - ימים נוראים עמ' קפה, תמב
כג: רצה הקב"ה לזכות את ישראלשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' סז
כג: רצה הקב"ה לזכות את ישראלשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' תקנד
כג: רצה הקב"ה לזכות את ישראלשמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' תמא
כג: רצה הקב"ה לזכות את ישראלשמן ראש (כץ) פסח ח"א עמ' קז, שי
כג: רצה הקב"ה לזכות את ישראלשמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' סט, ריד
כג: רצה הקב"ה לזכות את ישראלשמן ראש (כץ) ח"ט דברים עמ' רנו
כג: רצה הקב"ה לזכות את ישראלשמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' קכג
כג: רצה הקב"ה לזכות את ישראל הרבה להם תומ"צדברי יואל מועדים ח"א ראש השנה דף קצד ע"א
כג: רצה הקב"ה לזכות את ישראל ובפיה"מ להרמב"םקובץ שיחות (וכטפויגל, תשמז) פ' חיי שרה
כג: רצה הקב"ה לזכות את ישראל וכו'אור אברהם על ספר המצוות עמ' כו, רלו, שכ, תנא
כג: רצה הקב"ה לזכות את ישראל וכו'חיי נפש ח"א עמ' קמו ע"א
כג: רצה הקב"ה לזכות את ישראל וכו'משיב נפש (גינצלר, תשסה) עמ' תמג
כג: רצה הקב"ה לזכות את ישראל וכו'סדר מעמדות (שסו) דף ע ע"א; מומץ כח דרש ב דף יו ע"ב, ודרש כה דף קצה ע"א; פרקי משה (שכג) פרק ב דף כז ע"ב; לחם יהודה (לירמא, שיד) פרק ו דף קסג ע"א; כלי חמדה (לניאדו, שנו) פרשת בהעלותך דף קעז שני ע"ב; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה מד דף רנח ע"א; דברי שלמה (הלוי, שנו) פרשת משפטים דף קפג ע"ג, ופרשת האזינו דף רצד ע"א; שנים עשר דרשות (קצנלנבוגן, שנד) דרוש ו דף לב ע"א; מקראי קדש (סמיגה, שמו) בהקדמה דף ה ע"ב, וחלק א פרק ג דף יג ע"א, ופרק יג דף מא ע"א, וחלק ב פרק ב דף נא ע"ב, ופרק ט דף עב ע"ב; שערי דמעה (אלבלדה, שמו) שער ב חלק ג דף צ ע"ב; תפארת ישראל (מהר"ל, שנט) פרק ה דף ו ע"ד; כסף נבחר (פינטו, שפא) פרשת נשא דף קלד ע"ג, ופרשת חקת דף קנב ע"ב; חן טוב (הלוי, שסה) פרשת בהעלותך דף ריז ע"א; תפלה למשה (אלמושנינו, שכג) מאמר ב חלק א דף לד ע"ב, וחלק ד דף נז ע"א; בית מועד (רבא, שסה) דרוש טז לפרשת שקלים דף קי ע"א; נוה שלום (שלום, שלה) מאמר יא פרק ג דף קצג ע"א; נר מצוה (הכהן, שנח) דרוש ט דף קיא ע"ג ודף קיד ע"ג; תהלה לדוד (סר לאון, שלז) חלק א דף יא ע"ב פי"ט; מדרש שמואל (אוזידא, שמה) פרק ו דף רנו/רצו ע"ב; כתר שם טוב (מלמד, שנו) פרשת משפטים דף סג ע"א; דברי שלום (אדרבי, שמו) דרוש י דף כו ע"ב, ודרוש כו דף פז ע"א; בינה לעתים (תח) דרוש לז דף צב ע"ד, ודרוש נו/ז דף קמ ע"ג; ס' העיקרים (שעח) מאמר ג פרק כט דף קד ע"ב; דרך אמונה (ביבגי, רפב) מאמר ד שער ה דף צח; כלי פז (תיז) ישעיהו מאמר ב דף קסג ע"ב; תורת חכם (הכהן, תיד) פרשת תצוה דף קפג ע"ג; שארית יעקב (מטלון, שנז) דרוש ז דף לג ע"ג; נחלת צבי (טוכפירר, תכ) פרק א דף יט ע"א, פרק ב דף לו/ז ע"א, ופרק ה דף פט ע"א, ופרק ו דף קג ע"ב; הנותן אמרי שפר (ראנ"ח, שצ) דף קל ודף קלט; שער שמעון (חיות, תכד) על פרקי שירה דף מה ע"ד
כג: רצה הקב"ה לזכות את ישראל וכו'עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קסד
כג: רצה הקב"ה לזכות את ישראל וכו'פרדס מרדכי עמ' קנג
כג: רצה הקב"ה לזכות את ישראל וכו'שירת הפסח אות כא
כג: רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה וכו'ישמח ישראל (אלכסנדר) דברים עמ' צד
כג: רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם וכו'מצור דבש עמ' קעה, רסג
כג: רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תומ"צעצי חיים על התורה עמ' קעא, רמב*
כג: רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצוותאור אברהם - סידור התפילה עמ' רצד
כג: רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצוותחיים שיש בהם על התורה קמא עמ' קח
כג: רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצוותיבין שמועה (לעוו) עמ' יט, סא, תשמז
כג: רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצוותיפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' רנא
כג: רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצוותלהורות נתן בראשית עמ' רלד
כג: רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצוותעקבי אבירים (תשעא) עמ' קלח
כג: רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצוותערוגת הבושם (תשעא) ויקרא-במדבר עמ' רצ
כג: רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצוותתפארת צבי בראשית עמ' תקסו, תשי
כג: רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצוות וכו'מים חיים (רפפורט, תשעז) - אוצרות חיים עמ' כו
כג: רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצוותזרע קודש - מועדים עמ' רנז
כג: רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצוותכסף נבחר (מרגליות) עמ' רכח
כג: רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצוותמחשבת מוסר ח"ג עמ' רצט
כג: רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצוותתורת שמואל (דיקמן) עמ' מ
כג: רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצותדברי דוד (זלצר, תשע) בראשית עמ' מ
כג: רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצותדרך חיים (תשע) סוף פ"ו הערה 2
כג: רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצותהערות אברהם יעקב יצחקי במדבר עמ' יא
כג: רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצותיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' רנד, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' קעט
כג: רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצותמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' קצט
כג: רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצותמטר השמים (תשנב) ויקרא-במדבר עמ' תצד
כג: רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצותפאר יעקב ח"ג עמ' סט, קעב
כג: רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצותצידה לדרך (פאפא, תשסט) עמ' נז
כג: רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצותשבט מישראל (קרמניץ) פרק לו פסוק ה
כג: רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצותשפתי מנחם - הל' תשובה עמ' לה
כג: רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצות וכו'כתונת פסים (תשעא) עמ' צח
כג: רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצותאבני אש (אויש) מועדים עמ' קצז
כג: רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצותמאמרי שלמה ח"ב עמ' נג
כג: רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצותמלא העומר על חמש מגילות (תשסח) עמ' תט
כג: רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך וכו'כנסת מרדכי בראשית עמ' קסח
כג: רצה הקב"ה לזכות את ישראלאמרי מאיר (מאירי) בראשית פ"א פסוק כז מס' 1
כג: רצה הקב"ה לזכות את ישראלידו בכל סי' תתיא
כג: רצה הקב"ה לזכות את ישראלעל ישראל גאותו עמ' קמד
כג: רצה הקב"ה לזכות את ישראלשמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' רנה
כג: רצה הקב"ה לזכות את ישראלשער החצר (תשעב) סי' קיח
כג: רצה הקב"ה לזכות את ישראלתורת חכם (הכהן, תיד) דף קעג ע"ג
כג: רצה הקב"ה לזכות וכו׳ הרבה להם תורה ומצוותאור יחזקאל - יראה ומוסר עמ' קסה
כג: רצה הקב"ה לזכותראש דוד (תשמו) עמ' רעא ע"ב, תצט ע"א
כג: רש"י - לפיכך הרבה להם תורה ומצות, שלא הי' צריך לצוות כמה מצוות וכמה אזהרות על שקצים ונבילות שאין לך אדם שאינו קץ בהןפאר יעקב ח"ג עמ' קעב
כג: רש"י - רמ"ח מצות הוא כנגד איבריו של אדם, שכל מצוה מחיה אבר אחדצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' שנד, תע
כג: רש"י - רמ"ח מצות עשה דכל אבר ואבר אומר לו עשה מצוהבן פורת יוסף (תשעא) עמ' כז, שכ, שעג
כג: רש"י - רמ"ח מצות עשה כנגד רמ"ח איברי אדם וכו' דכל אבר ואבר אומר לו עשה מצוהתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' מו, קלה, תתקלז, תתקפ
כג: רש"י ד"ה בבין וכו'פרפרת התורה עמ' תקפא
כג: רש"י נפשו של אדם קץ בשקציםנתיבות חיים (מטלין, תשמא) עמ' רמט
כג: שלמה נמי, מדהא קא מרחמתא והא לא קא מרחמתאשרתי - חבר הקיני עמ' כז
כג: שלשה דברים עשו ב"ד של מטה והסכימו ב"ד של מעלה על ידן וכו'מנות הלוי (שמה) דף רד ע"ג; עקדת יצחק (שלג) שער נד/צד דף רד ע"ב; כפתור ופרח (לוצטו, שמא) דף קמד ע"ב; יפה מראה (שנ) ברכות פרק ט דף מז ע"ג-ע"ד; לב אהרן (ראנ"ח, שסב) שופטים ו/ז דף מד ע"א סימן כה; סדר מעמדות (שסו) מעמד ליום ג דף סז ע"ב; מאור עינים (פינטו, תג) ברכות פרק ט דף מא ע"ד
כג: שלשה דברים עשו ב"ד של מטה והסכימו בי"ד של מעלהישרש יעקב (אבולפיה) עמ' לב
כג: שלשה הופיעה רוח הקודש וכו'שבות יעקב (אבולפיה) עמ' מט
כג: שני דברים עשו ב"ד של מטה והסכימו ב"ד של מעלהמאמר אסתר (הורוויץ) עמ' ה
כג: שס"ה ל"ת הם כנגר ימות החמהעצי חיים על התורה עמ' תכג
כג: שס"ה ל"תביאור הגר"א על משלי פרק לא פסוק כא
כג: שס"ה לא תעשין הם כנגד ימות החמהעצי חיים - מועדים עמ' קלא
כג: תור"ה גימ' תרי"אתפארת צבי בראשית עמ' כג
כג: תורה בגימ' שית מאה וחד סרי וכו'דברי יואל פ' ויקהל דף שצט ע"א
כג: תורה בגימטריא שית מאה וחד סרימאור עינים (תשנח) עמ' קלה
כג: תורה בגימטריא שית מאה וחד סרימאור עינים (תשעט) עמ' רכב
כג: תורה בגימטריא שית מאה וחד סרישמן ראש (כץ) חנוכה ח"ב עמ' קמג, שיח
כג: תורה בגימטריא תרי"א אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענוםחוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' תנט
כג: תורה בגימטריא תרי"אכתנות אור עמ' תצ
כג: תורה בגימטריא תרי"א, אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורהמצור דבש עמ' קלא, שלא
כג: תורה בגמטריה תרי"אפרפרת אליעזר פרשת בחקותי פרק כז פסוק לד
כג: תורה צוה לנו משה מורשה תורה בגימטריא שית מאה וחד סרי הוי אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענוםקשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' תמח
כג: תורה צוה לנו משה מורשה תורה בגימטריא שית מאה וחד סרי וכו'מטר השמים (תשנב) ויקרא-במדבר עמ' שז
כג: תרי"א מצות נאמרו למשה בסיניקשוטי כלה (גרינפלד) ח"ה סי' יז
כג: תרי"ג מצוות וכו' בא חבקוק וכו'מנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף טז ע"ב
כג: תרי"ג מצוות כנגד וכו'אגודות אזוב מדברי - פתיחה דף ה ע"ג-ע"ד
כג: תרי"ג מצוות נאמרו לו למשה בסיני וכו'שנים עשר דרשות (קצנלנבוגן, שנד) דרוש ו דף לב ע"ב ודף לט ע"א; מקראי קדש (סמיגה, שמו) חלק א פרק יג דף מא ע"א; תפלה למשה (אלמושנינו, שכג) מאמר א חלק ג דף כה ע"ב; תהלה לדוד (סר לאון, שלז) חלק א דף ו/י ע"ב פ"ט; עקדת יצחק (שלג) שער פ"ט דף רנג ע"ד; תפארת ישראל (מהר"ל, שנט) פרק ד דף ה ע"ג, ופרק כא דף יט ע"ד, ופרק נד דף מח ע"א; עולת שבת (שועיב, שלז) פרשת עקב דף קמו ע"ב, ופרשת במדבר דף קט ע"ג; בית נאמן (ביגה, שפא) דרוש ב לצדקה דף עו ע"ג; כפתור ופרח (לוצטו, שמא) דף קמה ע"א; ס' העיקרים (שעח) מאמר ג פרק כז דף קג ע"ב, ופרק כט דף קה ע"א; דרשות שם טוב (רפה) פרשת דברים דף סג ע"א; דרך אמונה (ביבגי, רפב) דף מ ע"ג; עבודת הקודש (גבאי, שכז) חלק א פרק כה דף כג ע"א; פחד יצחק (חיות, שלג) סי' סז; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת אמור דף קכט ע"ג; של"ה (תט) תורה שבכתב דף רסה ע"ב; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מאמר רפא דף פח ע"ג
כג: תרי"ג מצוות נאמרו לו למשה וכו' אנכי ולא יהי' לך מפי הגבורה שמענוםדברי יואל מועדים ח"א שבת שובה דף רנח ע"ב
כג: תרי"ג מצוות נאמרו לו למשה וכו' בא חבקוק והעמידן על אחתמים חיים (קרייסווירטה) עמ' תתח
כג: תרי"ג מצוות נאמרו למשה מסיני וכו'יפה תאר (תשעח) ח"א עמ' ו, קסב
כג: תרי"ג מצוות נאמרו למשהפרורים משלחן גבוה ח"ד שאלה קלו
כג: תרי"ג מצוות ניתנו בסינידולה ומשקה - התורה וקניניה עמ' קכו
כג: תרי"ג מצותדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 185-184
כג: תרי"ג מצות נאמרו לו למשהויואל משה מאמר ב סי' ס עמ' רנח
כג: תרי"ג מצות נאמרו לו למשהולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' שח
כג: תרי"ג מצות נאמרו לו למשהשמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' קנה
כג: תרי"ג מצות נאמרו לו למשהשמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' רסב
כג: תרי"ג מצות נאמרו לו למשה בסינידברי יואל מועדים ח"ו פורים עמ' תעג
כג: תרי"ג מצות נאמרו לו למשה בסיני מאי קראה "תורה צוה לנו משה"דרש משה (פינטו) שמות ח"א עמ' רסג
כג: תרי"ג מצות נאמרו לו למשה מסינידגל מחנה יהודה עמ' שיז
כג: תרי"ג מצות נאמרו למרע"הודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' תקמ
כג: תרי"ג מצות נאמרו למשה בא דוד והעמידן על אחר עשרשבט מישראל (קרמניץ) פרק טו פסוק א
כג: תרי"ג מצות נאמרו למשה מסיניאור אברהם על ספר המצוות עמ' ה, סד, פד, תקלב
כג: תרי"ג מצות נאמרו למשה מסיני וכו'בני ישחק דף יט ע"ג
כג: תרי"ג מצות נאמרו למשה, רמ"ח מצות כנגד איבריו של אדםאור אברהם - סידור התפילה עמ' קצב
כג: תריג מצות נאמרו למשה, ומהרש"אפרפרת התורה עמ' שסט
כג: תריייג מצות נאמרו למשה בסינישמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' ריא, תקנ
כד אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענושארית מנחם ח"ב עמ' סד
כד אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענוםמנחת אליהו (תשנט) עמ' יט
כד בא חבקוקככר לאדן (תקסא) דף קצא ע"ב
כד בא חבקוק והעמידם על א'כלי יקר (תשמח) עמ' שפז
כד בא חבקוק והעמידן על א'דברים אחדים (תקמח) דף לג ע"א, יוסף תהלות (תקיד) דף קיד ע"א, ככר לאדן (תקסא) דף קצא ע"א
כד בא חבקוק והעמידן על אחת שנאמר וצדיק באמונתו יחיהמנחת אליהו (תשנט) עמ' קיז
כד בא חבקוק והעמידן על אחתלקוטי משלי פרק ד פסוק לה
כד בא מיכה והעמידן על שלשהמדרש והמעשה דברים פרשת ראה
כד בידוע שנבואתו של זכריה מתקיימתחומת אנך מלכים א פרק ט
כד הולך תמים ופועל צדק באבא חלקיהשמע יעקב (אלגזי, תקה) דף ז ע"ג
כד לא רגל על לשונו זה יעקבצמח דוד (שלוניקי) ח"א דף רל ע"ג-ע"ד
כד מעשה בר"ג וראב"ע ור"ע וכו', התחילו הן בוכין ור"ע משחקשארית מנחם ח"ד עמ' תמג
כד ע"א אוטם אזנו משמוע דלא שמע זילותא דרבנןנפש כל חי דף י"ט ע"ב (מערכת ז' אות ח)
כד ע"א אלא בא חבקוק והעמידן על אחת ומהרש"אזאת ליעקב דברים עמ' רמא, ת
כד ע"א אם לעוברי רצונו כךמהר"ם שיק בראשית עמ' קמח
כד ע"א אמר ר' יוסי בר חנינא ד' גזירות גזר משה על ישראל באו ד' נביאים ובטלום וכו' משה אמר פקד עון אבות על בנים בא יחזקאל ובטלה וכו'חן טוב (תשסה) במדבר עמ' רי
כד ע"א אמר רב מסתפינא מהאי קראשיחות עבודת לוי סי' פט אות ד
כד ע"א אנוכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענומאור עינים (תשעה) עמ' רכב, רצב
כד ע"א אנוכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענוםדרשות הר"ן (תשסג) עמ' שסא, שסד, תקז, תקט
כד ע"א אנכי ולא יהי' לך מפי הגבורה שמענוס' המאמרים (רש"ב) תרעב עמ' תשמג; תרעט עמ' תסו
כד ע"א אנכי ולא יהי לך מפי הגבורה שמענועטרת יהושע במדבר עמ' קעד
כד ע"א אנכי ולא יהי' לך מפי הגבורה שמענוםס' המאמרים (מהר"ש) תרל"ו עמ' רנב, רסא, רעו
כד ע"א אנכי ולא יהי' לך מפי הגבורה שמענוםתורת מנחם חמ"ג עמ' 325
כד ע"א אנכי ולא יהי' לך מפי הגבורה שמענוםאור התורה (צמח צדק) שמות עמ' תתקט, דברים עמ' א'שלח, אסתר עמ' ב'שנג
כד ע"א אנכי ולא יהי' מפי הגבורה שמענושארית ישראל (וילדניק, תשנח) עמ' קצה
כד ע"א אנכי ולא יהיה לד מפי הגבורה שמענוםכתב סופר אגדות כאן
כד ע"א אנכי ולא יהיה לך בדבור אחדשפע חיים - מכתבי תורה (תשסח) עמ' רט
כד ע"א אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמעוערוגת הבושם (הראשון) ח"א עמ' 221, 217, ח"ב עמ' 116
כד ע"א אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענודברי שאול שמות עמ' רג-רו, במדבר עמ' קיא
כד ע"א אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענומנחת קנאות עמ' ד
כד ע"א אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענושפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' שמב
כד ע"א אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענותורת העולה (תשעה) עמ' קיח, תד, תסו
כד ע"א אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענוםבאר מים חיים (עובדיה) עמ' כה ד"ה ומאין
כד ע"א אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענוםזאת ליעקב דברים עמ' קו
כד ע"א אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענוםזאת ליעקב שמות עמ' שנז, שצז
כד ע"א אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענוםלקוטי לוי יצחק הערות לזוהר ח"א עמ' רט, לקוטי לוי יצחק על תנ"ך וחז"ל עמ' שעט, לקוטי לוי יצחק הערות לתניא עמ' ד
כד ע"א אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענוםמכשירי מצוה עמ' ריב
כד ע"א אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענוםנאוה תהלה עמ' שלב
כד ע"א אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענוםפי' הרמ"ז על הזוהר ויקרא (תשסג) עמ' רג
כד ע"א אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענוםעדות ביוסף (איטינגא, תשסב) עמ' רז
כד ע"א אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורהרב שלום (אדלר) עמ' תקג
כד ע"א אנכי ולא יהיה מפי הגבורה שמענותורת השרף ממאגלניצא עמ' קיז
כד ע"א אנכי ולא יהיה מפי הגבורה שמענוםתורת אליהו עמ' קעט
כד ע"א אנכי, ולא יהיה, מפי הגבורהעבודת הקודש (תשסד) עמ' תקצא, תקצה, תקצח
כד ע"א ארבע גזירות גזר משה רבינו על ישראל, באו ארבעה נביאים ובטלוםמדבר שור דרוש כ"ה עמ' רלד-רלט
כד ע"א בא דוד והעמידו על י"א מצותצמח צדקה עה"ת עמ' מז
כד ע"א בא דוד והעמידם על י"א וכו'גבורת יצחק שבועות עמ' קעב
כד ע"א בא דוד והעמידן על אחת עשרהביאור הגר"א על משלי (קצנלנבוגן) פרק טז פסוק ד
כד ע"א בא דוד והעמידן על י"א וכו'תורת העולה (תשעה) עמ' עז, תרמח
כד ע"א בא הבקבוק והעמידן על אחת הצנע לכת עם אלקיךשמחת מרדכי (גיפטר) עמ' רו, שנב
כד ע"א בא חבקוק והעמיד כל התורה ביסוד אחד שאמר וצדיק באמונתו יחיהמלכי יהודה (תשע) עמ' פז
כד ע"א בא חבקוק והעמיד כל התורה כולה על אחתמהר"ם שיק שמות עמ' קמז
כד ע"א בא חבקוק והעמידו על אחת וצדיק באמונתו יחיהחדרי בטן פרשת בשלח אות יא
כד ע"א בא חבקוק והעמידם על אחתדברי שאול במדבר עמ' רא
כד ע"א בא חבקוק והעמידם על אחת וכו'אפיקי ים עמ' כט, תפ
כד ע"א בא חבקוק והעמידן אל אחתעטרת יהושע במדבר עמ' קעא
כד ע"א בא חבקוק והעמידן על א' צדיק באמונתו יחיהדרך ישרה עמ' רלט, שמה
כד ע"א בא חבקוק והעמידן על אחדחיים תחלה (תשנג) עמ' כז
כד ע"א בא חבקוק והעמידן על אחתלחם רב על סדור התפילה אות א' קנב
כד ע"א בא חבקוק והעמידן על אחתמאמרי אדמו"ר הזקן תקסה עמ' תשלב
כד ע"א בא חבקוק והעמידן על אחתנאוה תהלה עמ' תנא
כד ע"א בא חבקוק והעמידן על אחתנפש חיים דף ע"ה ע"ב (דף קט"ז ע"ב, מערכת ח אות כ"ג ד"ה וזה)
כד ע"א בא חבקוק והעמידן על אחתפתגמי אורייתא ח"א עמ' ב
כד ע"א בא חבקוק והעמידן על אחתרנת יצחק יחזקאל עמ' שיג
כד ע"א בא חבקוק והעמידן על אחתתהלות ישראל (קלוגר) עמ' תתקכח
כד ע"א בא חבקוק והעמידן על אחתתורת אליהו עמ' קצח
כד ע"א בא חבקוק והעמידן על אחת וכו'ס' המאמרים (מהר"ש) תרל"ו פרק קא
כד ע"א בא חבקוק והעמידן על אחת וכו'תורת מנחם חמ"ד עמ' 34
כד ע"א בא חבקוק והעמידן על אחת וצדיק באמונתו יחיהאמרות ה' השלם ח"ה עמ' קנח, ח"ו עמ' קכא
כד ע"א בא חבקוק והעמידן על אחת וצדיק באמונתו יחיהמאור עינים (תשעה) עמ' קפד, תכ, תקצח, תשכה, תתקמ, תרסו
כד ע"א בא חבקוק והעמידן על אחת וצדיק באמונתו יחיהדרושים ואגדות חתם סופר עמ' ריט
כד ע"א בא חבקוק והעמידן על אחת שנאמר וצדיק באמונתו יחיהדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' תמג ד"ה אך ד"ה אמנם, ח"ג עמ' שס ד"ה אך, ח"ד עמ' שא ד"ה ואולי
כד ע"א בא חבקוק והעמידן על אחתאור התורה (צמח צדק) במדבר עמ' א'קב; דרך מצותיך (חב"ד) עמ' קיג
כד ע"א בא חבקוק והעמידן על אחתביאור הגר"א על משלי (קצנלנבוגן) פרק ל פסוק ה
כד ע"א בא חבקוק והעמידן על אחתפניני שבח עמ' יג
כד ע"א בא חבקוק והעמידן על אחתקובץ מאמרים ואגרות (וסרמן) ח"א עמ' צט
כד ע"א בא חבקוק והעמידן על אחתרנת יצחק על נפש החיים (תשמג) עמ' שכב
כד ע"א בא חבקוק והעמידן על אחתשפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' ט, יב, רל, שמב
כד ע"א בא חבקוק והעמידן על אחת, צדיק באמונתו יחיהשפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' נב, פ, קפה
כד ע"א בא חבקוק והעמידן על אחת, שנאמר וצדיק באמונתו יחיהבצור ירום ח"א (תשסז) עמ' רז הערה 16
כד ע"א בא חבקוק והעמידן על אחת, שנאמר וצדיק באמונתך יחיהכתונת פסים (תשעא) עמ' פה, שא, שנד
כד ע"א בא חבקוק והעמיו־ו על א' וצדיק באמנתו יחי'שארית ישראל (וילדניק, תשנח) עמ' יח, רכ, רכב
כד ע"א בא יחזקאל וביטלהרנת יצחק יחזקאל עמ' סב
כד ע"א בא ישעי' והעמידן על ששס' המאמרים (רש"ב) תרעח עמ' קלו
כד ע"א בא עמוס וביטלהרנת יצחק יחזקאל עמ' רנט
כד ע"א בא עמוס והעמיד על שלושהמאור עינים (תשעה) עמ' תרסו, תרצה
כד ע"א באו ארבעה נביאים ובטלוםרב שלום (אדלר) עמ' תקכד
כד ע"א דילמא כאבידה המתבקשת וכו'אמרות ה' השלם ח"ו עמ' פה
כד ע"א דלמא כאבידה המתבקשתדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ה עמ' קלז ד"ה כתיב
כד ע"א דרשוני וחיואגרות הראיה כרך א אגרת רצט (שלח) {מדוע חז"ל הזכירו עמום אחרי ישעיה}
כד ע"א הא במקצת אלה תטמאוחכמת התורה אחרי מות עמ' שלג
כד ע"א הולך תמים ופועל צדקהשיר והשבח ח"א עמ' קסח
כד ע"א התחילו בוכין ורבי עקיבא משחקתורת אליהו עמ' תיט
כד ע"א התחילו הם בוכין - מ"מ אתה מצחקניבי זהב עמ' תנט
כד ע"א ואת יראי ה' יכבד זה חזקיה (צ"ל יהושפט) מ"י כשרואה ת"ח היה קורה אותו ר' ר' מורי מורי וכו'כבוד לאיש דף כד ע"א-ע"ב בהערה
כד ע"א ואת יראי ה׳ יוכיח זה יאשיהו וכו׳בית ישראל (בנבנשתי) ח"א דרוש ג עמ' 53-63
כד ע"א ודובר אמת בלבבו כגון רב ספרא, ורש"י ד"ה רב ספרא, הכי הוה עובדא דרב ספרא היה לו חפץ אחד למכור ובא אדם אחד לפניו בשעה שהיה קורא ק"ש ואמר לו תן לי החפץ בכך וכך דמים ולא ענהו מפני שהיה קורא ק"ש כסבור זה שלא היה רוצה ליתנו בדמים הללו והוסיף אמר תנהו לי בכך יותר לאחר שסיים ק"ש אמר לו טול החפץ בדמים שאמרת בראשונה שבאותן דמים היה דעתי ליתנם לךדברי תורה (שפירא) מהד' ה סי' נו
כד ע"א ודובר אמת בלבבו כגון רב ספרא, ורש"י ומהרש"אתתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' עה, תנו, תצו
כד ע"א ודובר אמת זה רב ספרארנת יצחק תהלים עמ' מז
כד ע"א ודובר מישרים זה שאינו מקניט את חבירוראה חיים חלק א דף פ"ה ע"א (דף רפ"ז ע"א ד"ה ותו)
כד ע"א ודובר מישרים זה שאינו מקניט את חבירוראה חיים ח"א דף פה ע"א [רפז ע"א ד"ה ותו]
כד ע"א ודלמא כאבידה המתבקשתכנפי יונה (תשנח) ח"ד סי' יב
כד ע"א והעמידן על אחתחכמת התורה קדושים עמ' רלד
כד ע"א והעמידן על י"א, ורש"ירנת יצחק תהלים עמ' מו
כד ע"א והצנע לכת עם אלהיך זו הוצאת המת והכנסת כלהשארית מנחם - מאמרים עמ' רפד
כד ע"א וחרפה לא נשא על קרובו זה המקרב את קרוביושם דרך במדבר עמ' קפח
כד ע"א וחרפה לא נשא על קרובו זה המקרב את קרוביושם דרך דברים עמ' רפג
כד ע"א וכבר הי' רבן גמליאל ורבי אלעזר בן עזרי' וכו' ושמעו קול המונה של רומי וכו' שוב פעם אחת היו עולין לירושלים כו' עקיבא ניחמתנו עקיבא ניחמתנו (ובע"י (ובפירוש עץ יוסף וענף יוסף) ודק"ס, ור"ג ותוס' ודי"ף וחדא"ג מהרש"א)תורת מנחם חמ"ב עמ' 186
כד ע"א וכבר היה ר"ג וכו' והתחילו בוכין ורבי עקיבא משחק וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' תי ד"ה ועד"ז
כד ע"א וכבר היה ר"ג וכו' ושמעו קול המונה של רומי וכו'צלח רכב עמ' שע
כד ע"א וכבר היה ר"ג ורבי אלעזר בן עזריה ורבי יהושע ורבי עקיבא מהלכין בדרך וכו' שוב פעם אחת היו עולין לירושלים וכו' כיון שהגיעו להר הבית ראו שועל שיצא מבית קדשי הקדשים התחילו הן בוכין ור"ע מצחק אמרו לו מפני מה אתה מצחק וכו' אמר להן לכך אני מצחק דכתיב ואעידה לי עדים נאמנים את אוריה הכהן ואת זכריה בן יברכיהו וכי מה ענין אוריה אצל זכריה אוריה במקדש ראשון וזכריה במקדש שני אלא תלה הכתוב נבואתו של זכריה בנבואתו של אוריה באוריה כתיב לכן בגללכם ציון שדה תחרש [וגו'] בזכריה כתיב עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלם עד שלא נתקיימה נבואתו של אוריה הייתי מתיירא שלא תתקיים נבואתו של זכריה עכשיו שנתקיימה נבואתו של אוריה בידוע שנבואתו של זכריה מתקיימת וכו'דברי תורה (שפירא) מהד' ט סי' פב, צב
כד ע"א וכבר היה ר"ג כו' ור"ע מהלכין בדרך כו'אסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' שג
כד ע"א וקורא לו אבי אבי כו' ורש"ידרש אברהם (אשכנזי) ח"א דף ה ע"ג
כד ע"א וריב"ן ר'א בר'ש דלא שמע בזילותא דצורבא מרבנן ושתיק כו' - אלמלא בחייו היה רגיל לדקדק בכך כו'אסופת מערכות בראשית ח"ב עמ' רטז
כד ע"א ושמעו קול המונה של רומי וכו' ור'ע משחק וכו' ומה לעוברי רצונו כך כו'אסופת מערכות דברים עמ' קנט
כד ע"א כיון שהגיעו להר הבית ראו שועל וכו'שפע חיים - מכתבי תורה (תשסח) עמ' כה
כד ע"א כשהיה רבן גמליאל מגיע למקרא הזה היה בוכהחכמת התורה קדושים עמ' רעט
כד ע"א כשהיה רבן גמליאל מגיע למקרא הזה היה בוכהס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' קע
כד ע"א לא רגל על לשונו זה יעקבדברי שאול בראשית עמ' רפד, רפה
כד ע"א לא רגל על לשונו זה יעקב אבינורנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' קכו
כד ע"א לא רגל על לשונו זה יעקב אבינו, דכתיב אולי ימשני אביהדרש והעיון במדבר ח"א מאמר ס אות ח
כד ע"א לא רגל על לשונו זה יעקבפני חיים (פלג'י) עמ' מט ע"ב
כד ע"א לכך אני מצחק ומה לעוברי רצונו כך וכו'שפע חיים - מכתבי תורה (תשסח) עמ' רמד
כד ע"א מהלכין בדרך ושמעו קול המונה וכו' ור"ע משחקאור התורה (צמח צדק) שמות עמ' ב'תרס
כד ע"א מהלכין בדרך ושמעו קול המונה של רומי וכו' ק"ב מיל וכו'תורת לוי יצחק עמ' ריא
כד ע"א מהרש"א (חי' אגדות) ד"ה דלמא. פי' כאכילת קישואין שאינו נאכל כולו וכו' כן ישארו זרע ישראל בגלותםדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ה עמ' תטז ד"ה וי"ל
כד ע"א מסתפינא מהאי קרא ואבדתם בגוים וכו' ואכלה אתכם ארץ אויביכםדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ה עמ' קיט ד"ה אנשי, עמ' רא ד"ה כתיב
כד ע"א מסתפינא מהאי קרא וכו' דלמא כאכילת קישואין ודילועיןדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ה עמ' תטז ד"ה וי"ל
כד ע"א מפי הגבורה שמענוםגבורת יצחק אבות עמ' ח
כד ע"א מפי הגבורה שמענוםלשם שבו ואחלמה (תשעח) - ספר הדע"ה דף עה ע"ג
כד ע"א מפי הגבורה שמענוםברכת אליהו (עמאר) שמות פרשת יתרו מאמר כז
כד ע"א מפני מה אתה משחקיחל ישראל אבות ח"ד עמ' שיא
כד ע"א משה אמר ואבדתם בגויםברכת מועדיך לחיים חלק ב דף קכ"ט ע"ג (דף תפט ע"ב ד"ה ודוגמא)
כד ע"א משה אמר פוקד אבות על בנים, בא יחזקאל וביטלהאגרות הראיה כרך א אגרת רפג(שכא) {טעם לזה}
כד ע"א עוצם עיניו מראות ברע וכו'שם דרך במדבר עמ' עה
כד ע"א עכשיו שנתקיימה נבואתו של אוריה בידוע שנבואתו של זכריה מתקיימתתורת מהרי"ם שמות עמ' ג
כד ע"א על פסוק והצנע לכת ומה דברים וכו'ברכת מועדיך לחיים חלק א דף לה ע"ג (דף קכב ע"ב ד"ה אלא)
כד ע"א על פסוק לא עשה לרעהוחקקי לב חלק ב (סימן כ"ט) דף קכד ע"ד (קטע ראשון)
כד ע"א עשות משפט - אלו הדינין וכו', והלוא דברים קל וחומר וכו'דרשות הר"ן (תשסג) עמ' ריט
כד ע"א קול המונה של רומייחי המלך עמ' מו
כד ע"א ר' דברים גזר משה והנביאים בטלוםתהלות ישראל (קלוגר) עמ' תתקה
כד ע"א ר"ג וראב"ע ור"י ור"ע היו מהלכין בדרך, כיון שהגיעו להר הבית ראו שועל שיצא מבית קדשי הקדשים התחילו הן בוכין ורבי עקיבא מצחק, אמרו לו מפני מה אתה מצחק, אמר להם מפני מה אתם בוכיםפתגמי אורייתא ח"א עמ' רעח
כד ע"א רב מסתפי מהאי קראדברי שאול שמות עמ' יח
כד ע"א רב ספרא תשתבח במדת האמתדברי שאול בראשית עמ' יט
כד ע"א רבי עקיבא שחק וכו'מאמרי אדמו"ר הזקן תקע עמ' קיט
כד ע"א רש"י ד"ה מפי. דכתיב אחת דבר אלקים ושתים זו שמענו במכילתאדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' תקמה ד"ה אחת
כד ע"א שמעו קול המונה של עיר ברחוק ג' מליןאפיקי ים עמ' קכ
כד ע"א תודה מפי הגבורה נתנהאפיקי ים עמ' קצ
כד ע"א תורה בגימטריא שית מאה וחד סרי הוי אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענוםשארית מנחם - מאמרים עמ' רטו, קכא
כד ע"א תורה תרי"א מצות צוה לנו משהרב שלום (אדלר) עמ' קב
כד ע"א תרי"ג בו' בא דוד והעמידן על וכו'תורת שמואל (מהר"ש) תרכז עמ' כב
כד ע"א תרי"ג מצוות וכו' בא דוד והעמידן על אחת עשרה בא ישעיהו והעמידן על שש וכו' עוצם עיניו מראות רעשם דרך דברים עמ' שכב
כד ע"א תרי"ג מצוות וכו' בא דוד והעמידן על אחת עשרה, ורש"ישם דרך בראשית ח"ב עמ' כא, רז, שד
כד ע"אבריכות המעיין עמ' צו
כד ע"ב אורי' במקדש ראשוןגבורת יצחק שבת ובהמ"צ עמ' קסד
כד ע"ב אמר להם לכך אני מצחקרב שלום (אדלר) עמ' שסה, שעא
כד ע"ב אמרו לו עקיבא נחמתנו עקיבא נחמתנומנחת ישראל עמ' כ, רכח, שטו
כד ע"ב בא חבקוק והעמידן על אחת וצדיק באמונתו יחיהשיחות הר"ן (תשע) ח"ב עמ' רכ
כד ע"ב התחילו הן בוכין ורבי עקיבא מצחקלפרקים (תשסב) עמ' רסד, תקכו
כד ע"ב והיו ר"א ור"י בוכין ור"ע משחקזאת ליעקב דברים עמ' תקמ
כד ע"ב ומה לעוברי רצונו כך לעושי רצונו עאכו"כתהלה לדוד (והרמן) פרק ד פסוק ט הערה ט
כד ע"ב ומהרש"א בא מיכה והעמידן על שלושאמרי יהודה (דרעי, תשעב) מאמרים עמ' קס
כד ע"ב כיון שהגיעו להר הבית ראו שועל שיצא מבית קדשי הקדשים התחילו הן בוכין ור"ע משחקבריכות המעיין עמ' קלב
כד ע"ב כיון שהגיעו להר הבית ראו שועל שיצא מבית קה"ק התחילו הם בוכין ור"ע משחק וכו'לחם רב על סדור התפילה אות קעט
כד ע"ב כיון שהגיעו להר הצופים קרעו בגדיהם וכו'לחם רב על סדור התפילה אות פא
כד ע"ב כל מה דעביד רחמנאזאת ליעקב שמות עמ' סח
כד ע"ב לעושי רצונו על אתת כמה וכמהדורש טוב (פודור) עמ' 294
כד ע"ב מאן דעבד לכולהופרי חיים (קנולר) פרשת בהעלותך
כד ע"ב מקום שכתוב בו והזר הקרב יומתרנת יצחק ישעיה עמ' רמו, ה' מגילות עמ' ריב
כד ע"ב מקום שכתוב בו וכו'טהרת יו"ט חי"ח עמ' יד
כד ע"ב נתקלקל בין ברעי בין במים-פטורעיוני פרשה (ריבלין) ויקרא עמ' 99
כד ע"ב עד שלא נתקיימה כו' הייתי מתיירא כו'שעת הכושר דף פז-פח
כד ע"ב עכשיו שנתקיימה נבואתו של אוריה בידוע שנבואתו של זכריה מתקיימתשפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' צה
כד ע"ב עקיבא נחמתנו ומהרש"ארנת יצחק ישעיה עמ' קלח, ה' מגילות עמ' רכד
כד ע"ב פעם אחת היו עולים לירושלים כיון שהגיעו להר הצופים כו'גבורת יצחק שבת ובהמ"צ עמ' קנא, קנד
כד ע"ב ראה שועל יוצא מבית קה"ק ושחקבית יעקב (תשסא) עמ' קע
כד ע"ב ראו שועל יוצא מקה"ק ור'ע משתק וכו' בידוע שנבואתו של זכריה מתקיימתאסופת מערכות דברים עמ' קנז
כד ע"ב ראו שועל שיצא, מבית קדשי הקדשיםמסילות הנביאים שופטים עמ' תקיז
כד ע"ב שהיו ר"ג וראב"ע ור"י מהלכין וראו שועל יוצא מבית קדשי הקדשים התחילו הם בוכים ור"ע משחק כו'מגן אבות (מהריט"ץ) ח"א עמ' רנז
כד ע"ב שוב פ"א היו עולין לירו'דרכי איש דף מד ע"ג
כד ע"ב שוב פ"א היו עולין לירושליםזאת ליעקב שמות עמ' לב
כד ע"ב שוב פעם אחת היו עולין לירושלים וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' קסא ד"ה ועל דרך, עמ' רנו ד"ה הנה, עמ' רנז ד"ה אמנם, ח"ה עמ' רנח ד"ה כתיב, ד"ה רעג ד"ה אך ד"ה ברישיה
כד ע"ב שוב פעם אחת היו עולין לירושלים וכו' התחילו הן בוכין ור"ע מצחק וכו'ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' תריב
כד ע"ב שוב פעם אחת היו עולין לירושלים וכו' התחילו הן בוכין ור"ע מצחקזמנים לששון עמ' קכב
כד ע"ב שוב פעם אחת היו עולין לירושלים וכו' כיון שהגיעו להר הבית התחילו הן בוכין ור"ע משחקבריכות המעיין עמ' קסו
כד ע"ב שוב פעם אחת היו עולין לירושלים וכו' ראו שועל שיצא מבית קה"ק וכו'אמרות ה' השלם ח"ב עמ' כו, ח"ג עמ' תכז-תכח
כד ע"ב שוב פעם אחת היו עולין לירושלים כיון שהגיעו להר הבית קרעו בגדיהםלחם רב על סדור התפילה אות קעט
כד ע"ב שועל יוצא מבית קודש הקדשיםקובץ מאמרים ואגרות (וסרמן) ח"א עמ' יג, שכז
כד ע"ב תוס' ד"ה באוריה - הנבואה דעוד ישבו זקנים וזקנות נאמרה על הזמן שאחר תחיית המתיםימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' תריג, תרטו
כד ע"ב תלה הכתוב נבואתו של זכריהרנת יצחק יחזקאל עמ' שנה, ישעיה עמ' לא, שעט
כד ע"ב תלה הכתוב נבואתו של זכריה בנבואתו של אוריהבמסילה נעלה עמ' לה
כד ע"ב תלה הכתוב נבואתו של זכריה בנבואתו של אוריהשיחות הר"ן (תשע) ח"ב עמ' שיז
כד ע"ב תרי"ג מצוות וכו'ישועה ורחמים עמ' נג
כד ע"בבריכות המעיין עמ' קלב
כד ע"בבריכות המעיין עמ' קסו
כד עושה אלה לא ימוט לעולםעבודת ישראל (קמחי) דף קל ע"ב
כד תרי"ג מצות בא חבקוק והעמידן על אחתתפארת ישראל (שינקמן) עמ' יא, מא
כד. אברהם אבינו תמיםמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' רא
כד. אברהם איש החסד שנקרא תמיםתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תרלא, תתצח, תתקא
כד. אל תטמאו בכל אלה בכולהו אין בחדא מניהו לא וכו'מנחה בלולה (שנד) פרשת אחרי מות דף קיט ע"ב
כד. אלא בא חבקוק והעמידן על אחת, שנאמר וצדיק באמונתו יחיהתפארת צבי בראשית עמ' יא
כד. אם לעוברי רצונו כך וכו'בית שמאי (פרידמן) דף לח ע"ב-ע"ג
כד. אמר רב מסתפינא מהאי קראחגוי הסלע (הורוביץ) עמ' מד
כד. אמר רב מסתפינא מהאי קרא ואבדתם בגוייםישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רכד, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' קע
כד. אמר רב מסתפינא מהאי קרא ואבדתם בגוים מתקיף לה רב פפא דילמא כאבידה המתבקשתפאר יעקב ח"ג עמ' שכו
כד. אמר רב מסתפינא מהאי קרא ואבדתם בגוים, מתקיף לה רב פפא, רלמא כאבירה המתבקשת, ולא כאבידה שאינה מתבקשתדברי יואל מועדים ח"ח עמ' עו
כד. אנוכי ולא יהיה לך מפי הגבורה והשאר מפי משהמקוה המים (שטעגר) עמ' קכ
כד. אנוכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענוםאור אברהם (זוועהיל) עמ' צ
כד. אנוכי ולא יהיה לך שמעו מפי הגבורהרנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' רע
כד. אנכי ולא יהי' לך מפי הגבורה שמענועצי חיים על התורה עמ' קג, ריג
כד. אנכי ולא יהי' לך מפי הגבורה שמענוחמודי צבי במדבר-דברים עמ' קסא
כד. אנכי ולא יהי' לך מפי הגבורה שמענוחמודי צבי שמות עמ' רסח, רצג, דש
כד. אנכי ולא יהי' לך מפי הגבורה שמענומנחת יצחק ויקרא-דברים עמ' צה
כד. אנכי ולא יהי' לך מפי הגבורה שמענוםדברי יואל מועדים ח"ב סוכות דף רכט ע"ב
כד. אנכי ולא יהיה בדבור אחד נאמרהשמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' יג
כד. אנכי ולא יהיה לך בדבור אחד נאמרוכתב סופר על התורה (תשנה) עמ' שה
כד. אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענודברי אמונה שמות עמ' סד
כד. אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענוזכרון משלי עמ' סא אות קטו, עמ' עו אות רז
כד. אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענויוסף לקח כרך ב ח"א עמ' מז, יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' רנד, מקראי קדש (תשנג) עמ' קלח, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' שיג
כד. אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענומאור עינים (תשנח) עמ' קלה, רלב
כד. אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענומאור עינים (תשעט) עמ' רכב, שפט
כד. אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענועצי חיים - מועדים עמ' כו, שעה*
כד. אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענוחמודי צבי בראשית עמ' שכו
כד. 'אנכי' ו'לא יהיה לך' מפי הגבורה שמענוםדרשות מהר"י מינץ (תשנז) עמ' קפב
כד. אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענוםיבין שמועה (לעוו) עמ' רסח, תשע
כד. אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענוםמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' שיב
כד. אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענוםמטר השמים (תשנ) בראשית-שמות - פורים עמ' רפד
כד. אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענוםמטר השמים (תשנ) דברים עמ' ט, תעה, תקה
כד. אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענוםמטר השמים (תשנב) ויקרא-במדבר עמ' שז, שח, שיז, תה, תקלב, תקלג
כד. אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענוםנפוצות יהודה (מוסקאטו, תשס) עמ' שס
כד. אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענוםערוגת הבושם (תשעא) בראשית עמ' ד
כד. אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענוםשבח נעורים עמ' מב, קלז, ריט
כד. אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענוםשבט מישראל (קרמניץ) פרק פא פסוק ט
כד. אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענוםתפארת צבי בראשית עמ' תתקכג
כד. אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענום וכו'ויקהל משה (אלפלס) דרוש א דף ד ע"ב; נוה שלום (שלום, שלה) מאמר ט פרק ו דף קסד ע"א, ומאמר י פרק ה דף קפ ע"ב; תהלה לדוד (סר לאון, שלז) חלק א פרק לג דף יט ע"א, וחלק ג פרק לח דף צ ע"א; כסף מזוקק (שפח) פרשת ואתחנן דף קפח ע"ד; מערכת האלקות (פירארה שיח) דף רנו ע"ב; פי' רקנטי (שה) פרשת יתרו; של"ה (תט) תורה שבכתב דף שה ע"א (ושער טו) [ושטו] ע"ב ודף שיו ע"ב, ושבועות דף קצג ע"ב; כלי יקר (לונטשיץ, שסב) פרשת יתרו דף סב ע"ד; באר שבע (שעד) הוריות דף יד ע"ב; [שו"ת] הרדב"ז חלק א סימן קעג [?]; דרשות ר"י אבן שועיב (שלג) פרשת יתרו דף כז ע"ג
כד. אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורהפרדס מרדכי עמ' שמ
כד. אנכי ולא יהיה לך שמפי הגבורה שמענותורי זהב (תשעג) עמ' שיז
כד. אנכי ולא יהיה מפי הגבורהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' שנב
כד. אנכי ולא יהיה מפי הגבורה שמענוולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' תרו
כד. אנכי ולא יהיה מפי הגבורה שמענושמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' קלט
כד. אנכי ולא יהיה מפי הגבורה שמענוםדברי יואל מועדים ח"ו זכור עמ' תה
כד. אנכי ולא יהיה מפי הגבורה שמענוםשמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' רלה, רמ, שלה, שלט, תה, תנד, תנט
כד. אנכי ולא יהיה מפי הגבורה שמענוםברכת חיים (תשמה) ח"ב עמ' 311
כד. אנכי ולא יהיה מפי הנבורה שמענושמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' שעט
כד. אנכי ולא יהיה שמענו, וריב"ןדולה ומשקה - התורה וקניניה עמ' קכ, קל
כד. ארבע גזירות גזר משה ובאו ארבעה זקנים ובטלוםישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רכח, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קט
כד. ארבע גזירות גזר משה על ישראל ובאו ארבע זקנים ובטלום וכו'חן טוב (הלוי, שסה) פרשת בלק דף רמ ע"ד; בית אלהים (שלו) שער ג פרק לה דף פ ע"א; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מאמר קצד דף סג ע"ד, ובקונטרס דף יא ע"ד; שער שמעון (חיות, תכד) על פרקי שירה דף פג ע"א; אור עולם (פרובינצאל, שכ) דף כג ע"ב
כד. ארבעה גזירות גזר משהחגוי הסלע (הורוביץ) עמ' מה
כד. בא דוד והעמידן על אחד עשר וכו'עקדת יצחק (שלג) שער ס/צ דף רנד ע"ד; ס' העיקרים (שעח) מאמר ג דף קה ע"ב פרק ל; בית אלהים (שלו) שער ג פרק לה דף עט ע"ג
כד. בא דוד והעמידן על אחד עשר וכו', בא חבקוק והעמידן על אחתארץ צבי (תשע) עמ' לד
כד. בא דוד והעמידן על אחת עשר וכו' בא מיכה והעמידן על ג' וכו' בא חבקוק והעמידן על אחת וכו'מאור עינים (תשעט) עמ' תרמט, תרפא, תשיח
כד. בא דוד והעמידן על אחת עשרהאור יחזקאל - תורה ודעת עמ' קצו
כד. בא דוד והעמידן על י"אכרם יהושע (ולרשטיין) דף יא ע"א
כד. בא דוד והעמידן על י"אביאור הגר"א על משלי פרק טז פסוק ד
כד. בא דור והעמידן על אחת עשר וכו' בא מיכה והעמידן על ג' וכו' בא חבקוק והעמידן על אחת וכו'מאור עינים (תשנח) עמ' שצו, תטז, תלח
כד. בא חבקוק והעמידו על אחתתהלה לדוד (סקאליע) ספר ה עמ' רלה, רמה
כד. בא חבקוק והעמידו על אחת צדיק באמונתו יחי'תהלה לדוד (סקאליע) ספרים א-ב עמ' ט, קפו
כד. בא חבקוק והעמידו על רגל אחדשבט מישראל (קרמניץ) פרק קיט פסוק קנ
כד. בא חבקוק והעמידם באחתמנחת אליהו (תשסא) עמ' קכו
כד. בא חבקוק והעמידם על אחתשירת דוד (תשסז) עמ' שמ
כד. בא חבקוק והעמידם על אחת צדיק באמונתו יחיהיבין שמועה (לעוו) עמ' תרמד, תרסז
כד. בא חבקוק והעמידן אל אחת וצדיק באמונתו יחיהעבודת עבודה (תשעד) בראשית-שמות עמ' צה
כד. בא חבקוק והעמידן על א'ביאור הגר"א על משלי פרק ל פסוק ה
כד. בא חבקוק והעמידן על א'נתיבות חיים (מטלין, תשמא) עמ' קפח
כד. בא חבקוק והעמידן על אחתאסף המזכיר (מאזוז) מע' א - אמונה
כד. בא חבקוק והעמידן על אחתדגל מחנה יהודה עמ' ט, שכו
כד. בא חבקוק והעמידן על אחתדעת תבונות - עת לעשות מע' א אות כד
כד. בא חבקוק והעמידן על אחתהֻידוֹת אהרן (תשסא) עמ' פו
כד. בא חבקוק והעמידן על אחתהֻידוֹת אהרן (תשסז) עמ' פח
כד. בא חבקוק והעמידן על אחתהמאור שבתורה (שפירא) דברים עמ' פז
כד. בא חבקוק והעמידן על אחתודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' תמא, תקכח
כד. בא חבקוק והעמידן על אחתולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' שיב, שטו, תלה
כד. בא חבקוק והעמידן על אחתזכרון משלי עמ' צז אות רפא
כד. בא חבקוק והעמידן על אחתכנסת מרדכי מועדים ח"א עמ' קנד
כד. בא חבקוק והעמידן על אחתמשנת יוסף על התורה ח"א עמ' לו
כד. בא חבקוק והעמידן על אחתעצי חיים על התורה עמ' רנז
כד. בא חבקוק והעמידן על אחתשמן ראש - ימים נוראים עמ' קה, קלט
כד. בא חבקוק והעמידן על אחתשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' קד, רנז
כד. בא חבקוק והעמידן על אחתשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' קמא, תמו
כד. בא חבקוק והעמידן על אחתשמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' תס
כד. בא חבקוק והעמידן על אחתשמן ראש (כץ) ח"ט ויקרא עמ' רט
כד. בא חבקוק והעמידן על אחת וכו'ישמח ישראל (אלכסנדר) בראשית עמ' עג
כד. בא חבקוק והעמידן על אחת וכו'לישרים תהלה (תשסד) עמ' כד
כד. בא חבקוק והעמידן על אחת וכו'שיחות לספר ויקרא עמ' שנ
כד. בא חבקוק והעמידן על אחת וכו'אוהב משפט (שמט) דף יד ע"ב
כד. בא חבקוק והעמידן על אחת וצדיק באמונתו יחי'דברי יואל מועדים ח"ב סוכות דף רכט ע"ב
כד. בא חבקוק והעמידן על אחת וצדיק באמונתו יחי'פלא יועץ (טברסקי) ח"א עמ' קיז, קעד, ח"ב עמ' טז
כד. בא חבקוק והעמידן על אחת וצדיק באמונתו יחיהלקחת מוסר ח"ב עמ' פז, קד, קלד, לקחת מוסר רות עמ' קס, נחלה לישראל (תשעז) ח"א עמ' כז, צד, ח"ב עמ' יז
כד. בא חבקוק והעמידן על אחת וצדיק באמונתו יחיהמטר השמים (תשנ) בראשית-שמות - תולדות עמ' סו, ויצא עמ' עג
כד. בא חבקוק והעמידן על אחת וצדיק באמונתו יחיהמטר השמים (תשנ) דברים עמ' לח, שצה, תפג
כד. בא חבקוק והעמידן על אחת וצדיק באמונתו יחיהערוגת הבושם (תשעא) ויקרא-במדבר עמ' רנא-רנב, תמח, דברים עמ' קטו
כד. בא חבקוק והעמידן על אחת וצדיק באמונתו יחיהתורי זהב (תשעג) עמ' קל
כד. בא חבקוק והעמידן על אחת וצדיק באמונתו יחיהתפארת צבי בראשית עמ' תרנח
כד. בא חבקוק והעמידן על אחת וצדיק באמונתו יחיהחמודי צבי שמות עמ' רב
כד. בא חבקוק והעמידן על אחת וצדיק באמונתו יחיהשמועות ישראל בראשית עמ' רב, שמות עמ' יד
כד. בא חבקוק והעמידן על אחת צדיק באמונתו יחיהיגל יעקב (תשעד) ח"ב עמ' קכג, שצט
כד. בא חבקוק והעמידן על אחת שנ' וצדיק באמונתו יחיהמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' ב, רמה
כד. בא חבקוק והעמידן על אחת שנא' וצדיק באמונתו יחי'דברי יואל פ' שלח דף תט ע"ב, פ' קרח דף נד ע"א
כד. בא חבקוק והעמידן על אחת שנא' וצדיק באמונתו יחיהנטעי אשל בראשית עמ' קב
כד. בא חבקוק והעמידן על אחת שנא' צדיק באמונתו יחיהדרך חיים (תשע) פ"ו הערה 189
כד. בא חבקוק והעמידן על אחת שנאמר וצדיק באמונתו יחיהבן פורת יוסף (תשעא) עמ' פה, קצב, רסט, שכא, שסז, שעג, תרנט
כד. בא חבקוק והעמידן על אחת שנאמר וצדיק באמונתו יחיהמטר השמים (תשנב) ויקרא-במדבר עמ' קסט, קצז, רפו
כד. בא חבקוק והעמידן על אחת שנאמר וצדיק באמונתו יחיהאבקת רוכל (ליכטנשטיין) דף קסז ע"ב
כד. בא חבקוק והעמידן על אחת שנאמר וצדיק באמונתו יחיהאור אברהם (זוועהיל) עמ' עד
כד. בא חבקוק והעמידן על אחת שנאמר וצדיק באמונתו יחיהברית אברם עמ' רטז, שכז, תקיד
כד. בא חבקוק והעמידן על אחת שנאמר 'וצדיק באמונתו יחיה'גנזי ישראל (תשעד) על התורה עמ' שצט, תרכו, מועדים עמ' צג
כד. בא חבקוק והעמידן על אחת שנאמר וצדיק באמונתו יחיהדרש משה (פינטו) שמות ח"א עמ' רסה
כד. בא חבקוק והעמידן על אחת שנאמר וצדיק באמונתו יחיהקדושת יצחק עמ' נט
כד. בא חבקוק והעמידן על אחתאמרי מאיר (מאירי) בראשית פ"ב פסוק יז מס' 3, דברים פ"י פסוק יב מס' 1
כד. בא חבקוק והעמידן על אחתרב ייבי (תשסט) ח"א עמ' קיח
כד. בא חבקוק והעמידן על אחת, וצדיק באמונתו יחיהעבודת עבודה (תשעד) ויקרא-דברים עמ' רצב
כד. בא חבקוק וכו׳ צדיק באמונתו יחיהאור יחזקאל - ימים נוראים עמ' קעח, רעב
כד. בא ישעיה ואמר ובאו האובדיםהקשורים ליעקב (תשעח) עמ' פא
כד. בא ישעיהו ואמר והיה ביום ההוא וכו'המאור שבתורה (שפירא) שמות עמ' רו
כד. בא מיכה והעמידן על שלוש והצנע לכת עם אלוקיךמים חיים (קרייסווירטה) עמ' רכט
כד. בא מיכה והעמידן על שלוש עשות משפט אהבת חסד והצנע לכת וכו'מים חיים (קרייסווירטה) עמ' תשנג
כד. בא מיכה והעמידן על שלשדרושים וחומר לדרש (ניסנבוים) עמ' 100
כד. בא מיכה והעמידן על שלש, דכתיב הגיד לך אדם בו'חיים שיש בהם - דרשות ח"א עמ' תקצא
כד. בא עמום והעמידן על אחת וכו'שם יחזקאל עמ' קנו
כד. בכו ואמרו הללו עובדי עבודה זרה יושבים בטח, ומקדש שלנו שרוף באש, אמר רבי עקיבא אם לעוברי רצונו כך לעושי רצונו על אחת כמה וכמה, ושוב מעשה וכו'צפנת פענח (תשעא) שמות עמ' קצו
כד. בכל מצוה שאדם עושה ממליך הש"י על אותו אברתהלה לדוד (סקאליע) ספרים א-ב עמ' רלח
כד. ד' גזירות גזר משהדרכי שלום (מרגונאטו) דף נו ע"ב
כד. ד׳ גזירות גזר משה על ישראל, באו ארבעה נביאים וביטלוםקדושת יצחק עמ' קלו
כד. דובר אמת בלבבו - כגון ר' ספראדרך חיים (תשע) פ"ו הערה 792
כד. דובר אמת בלבבו, וקול אליהואמרי מאיר (מאירי) ויקרא פי"ט פסוק יא
כד. דילמא כאבידה המתבקשת ורש"ידברי יואל מועדים ח"ב שמיני עצרת תקסב ע"א
כד. דלא שמע בזילותא דרבנןפני מלך ויקרא עמ' צה
כד. דלמא כאבירהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' רפב
כד. דעביד כולהו הוא דלא ימוט וכו'קהלת יעקב (+אבן ברוך) שרש יא דף קלז ע"ג
כד. הדום רגלי הוא בית המקדשדרך חיים (תשע) פ"ו הערה 1918
כד. הולך תמים וכו' כשהיה ר"ג מגיע למקרא הזה הוה בוכה דעביד כלהו הוא דלא ימוט וכו'קהלת יעקב (אבן ברוך) דף קלז ע"ג
כד. הולך תמים זה אברהם ופועל צדק זהו אבא חלקיהשבט מישראל (קרמניץ) פרק טו פסוק ב
כד. הנפש החוטאת היא תמותשמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' קפא
כד. העושה מצוה אחת ק"ו שנותנין לו נפשוישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קעח
כד. התחילו הם בוכים ור"ע משחקישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רכח
כד. ואת יראי הי יכבד, זה יהושפט מלך יהודהשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' תקפה
כד. ודובר אמת בלבבו - כגון רב ספראדרך חיים (תשע) פ"א הערה 1343, 1513, פ"ה הערה 1017
כד. ודובר אמת בלבבוהמאור שבתורה (שפירא) בראשית עמ' נ
כד. ודובר אמת בלבבו, כגון רב ספראולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' לג
כד. ודובר אמת בלבבו, כגון רב ספראחיים שיש בהם על התורה קמא עמ' קלה
כד. ודילמא כאכילת קשואין וברש"יהקשורים ליעקב (תשעח) עמ' עט
כד. וכבר היה ר"ג וראב"ע וכו'מנחת יצחק ויקרא-דברים עמ' רי
כד. וכבר היה ר"ג וראב"ע ור"י ור"ע מהלכין בדרך וכו'למחר אעתיר עמ' שעה
כד. וכבר היה רבן גמליאל ורבי אלעזר בן עזריה ורבי יהושע ורבי עקיבא מהלכין בדרך ושמעו קול המונה של רומיויקהל משה (אלפלס) דרוש כ דף קס ע"ב; שערי דמעה (אלבלדה, שמו) שער ב חלק א דף מג ע"א; כלי חמדה (לניאדו, שנו) פרשת ואתחנן דף רכה ע"א ודף רכו ע"ב; נצח ישראל (שנט) פרק כה דף לז ע"ג; כפתור ופרח (לוצטו, שמא) דף קמו ע"א; בינה לעתים (תח) דרוש נג דף קלב ע"א; של"ה (תט) ווי העמודים פרק כה דף לח ע"ג; חשק שלמה (הלוי, שס) ישעיהו דף כב ע"ב
כד. ומה דברים שאין דרכם לעשותם בצנעא אמרה תורה והצנע לכתמים חיים (קרייסווירטה) עמ' רלה
כד. ומה לעוברי רצונו כך לעושי רצונו על אחת כמה וכמהתפארת צבי בראשית עמ' תתקכא
כד. וצדיק באמונתו יחיהשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' קלז
כד. זה יהושפט מלךמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' נז, קלה, רעד
כד. חבקוק העמדיןיוסף תהלות (תקיד) דף קיד ע"א
כד. חבקוק העמידן על האמונהברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' עה {קישוט השכינהנ ע"י אמונה בתחתונים}, רעד
כד. חזקיה גירר עצמות אביושבות יעקב (אבולפיה) עמ' כו
כד. חזר ישעיהו והעמידן על שתים, שמרו משפט ועשו צדקהדרך חיים (תשע) פ"ב הערה 757
כד. חכמים שמעו קול המונה של רומי, ברחוק מאה ועשרים מיל ובכו, ורבי עקיבא משחק וכו׳קדושת יצחק עמ' קנד
כד. יהושפט מלך יהודה הי' מכבד ת"חפרדס מרדכי עמ' תרסב
כד. כספו לא נתן בנשך אפילו לגויעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' שט
כד. כספו לא נתן בנשך אפילו ריבית דגויישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רכח, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' ער
כד. כספו לא נתן בנשך, אפילו בריבית דעכו"םשבט מישראל (קרמניץ) פרק טו פסוק ה
כד. כששמע ר"ג קול המונה היה בוכה ור"ע משחק וכו' ומהרש"אמלא העומר על חמש מגילות (תשסח) עמ' רל, רעד, שמט, שפח
כד. לא רגל על לשונומשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' ר
כד. לא רגל על לשונו זה יעקב אבינוהדרש והעיון דברים מאמר עד
כד. לא רגל על לשונו זה יעקב אבינושירת דוד (תשסז) עמ' ל
כד. לא רגל על לשונו זה יעקב אבינו דכתיב אולי ימושני אבי והיתי בעניו כמתעתעדודי נתן בראשית עמ' רסב
כד. לא רגל על לשונו זה יעקב וכו' והייתי בעיניו כמתעתעמנחת עני (תשעב) עמ' שלט
כד. לא רגל על לשונו זה יעקבבית שמאי (פרידמן) דף לו ע"ד, לז ע"א-ע"ב {מזה שהתורה כתבה ששיקר סימן שהוא יוצא דופן}
כד. לא רגל, ורש"יפרפרת התורה עמ' תסב
כד. מה לעוברי רצונו כך לעושי עאכו"כמנחת יצחק בראשית-שמות עמ' קו
כד. מה לעוברי רצונו כך לעושי רצונו עאכו"כשמן ראש (כץ) ח"ט דברים עמ' נא
כד. מי יגור באהלך וכו'ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' מד
כד. מספר המצוות כמספר אברי האדםדרך חיים (תשע) פ"ה הערה 2332
כד. מסתפינא מהאי קרא ואכלה אתכם ארץ אויביכםשמן ראש (כץ) ח"י ויקרא עמ' רסב
כד. מפי הגבורה שמענוםדעת תבונות - עת לעשות מע' ד אות קמח
כד. מפי הגבורה שמענוםדעת תפלה עמ' קיא
כד. מפי הגבורה שמענוםתשבי (תשסה) עמ' מו שורש גבר
כד. משה אמר פוקד אבות על בנים ויחזקאל ביטלהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' תשנה
כד. משה גזר... בא ירמיה ובטלה וכו'דרשות לכל שבתות השנה והמועדים (ניסנבוים) עמ' 251
כד. משה גזר... בא ירמיה... ישעיה... עמום... יחזקאל ובטלו וכו'הגות לב עמ' 39, 40
כד. משה רבינו גזר גזירה על ישראל שאמר ואבדתם בגוים בא ישעיהו וביטלה וכו'פאר יעקב ח"ג עמ' שכו
כד. נבזה בעיניו נמאס זה חזקיה מלך יהודה וכו'עקדת יצחק (שלג) שער כז דף עד ע"א
כד. נשבע להרע כגון ר' יוחנן דאמר אהא בתענית עד שאבוא אל ביתישבט מישראל (קרמניץ) פרק טו פסוק ד
כד. עושה אלה לא ימוט אחד מכל אלהיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' רלג, ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רה, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' ק
כד. עשות משפט זה הדין ואהבת חסד זה ג"ח וכו'מאור עינים (פינטו, תג) סוכה פרק ד דף קכח ע"ד; לחם שלמה (הלוי, שנז) סימן רמב דף עז ע"ב; טור פטדה (הכהן, תטו) סימן רמד דף ח ע"ג; דרשות ר"י אבן שועיב (שלג) פרשת ויקרא דף לו/ז ע"א; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פרשת בחוקותי דף נה ע"ג
כד. עשות משפט זה הדין ואהבת חסד זו גמילות חסדים והצנע לכת זו הוצאת המת והכנסת כלה וכו'תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' א'שא
כד. עשות משפט זה הדיןאמרי מאיר (מאירי) קהלת פ"ז פסוק ב מס' 2
כד. צדיק באמונתו יחיהאור יחזקאל - יראה ומוסר עמ' יג, קיח, קכה, שיח
כד. צדיק באמונתו יחיהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תכט
כד. ר"ג וראב"ע ור"י ור"ע שהיו מהלכין בדרך וכו' הם בוכים ור"ע משחקחיי נפש ח"ג עמ' קפה
כד. ר"ע היה משחק כשראה שועל יוצא מקה"קדולה ומשקה - ספירת העומר וחג השבועות עמ' י
כד. ראו שועל יוצא ממקום קוה"קמשנת יוסף על התורה ח"ב עמ' רנו, רס
כד. רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצוותלקחת מוסר ח"א עמ' תקפא, נחלה לישראל (תשעז) ח"א עמ' צד
כד. רש"י - אימתי ישכון ישראל בטח, אם יהיו צדיקים כעין יעקבקדושת יצחק עמ' קלו
כד. רש"י ד"ה והעמידן, הדורות מתמעטין וכל שהוא מוקדם הוא מעולהמטר השמים (תשנ) דברים עמ' שמד
כד. רש"י ד"ה מפי הגבורה, אנכי ולא יהיה לך בדיבור אחד נאמרותפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' קג {וכ"ה בירושלמי}
כד. שס"ה ימים כנגד שס"ה לא תעשהתהלה לדוד (סקאליע) ספרים א-ב עמ' כה
כד. תלה נבואתו של זכריה בנבואתו של אוריהשמן ראש (כץ) ח"ט דברים עמ' נא
כד. תרי"א מצות שמסר לנו משה כו' אנכי ולא יהי' לך מפי הגבורה שמענופאר יעקב ח"ב עמ' תרצט, ח"ד עמ' שי
כד. תרי"ג מצוות וכו' בא דוד והעמידן וכו' בא חבקוק והעמידן וכו'אמרי דרוש (ניסנבוים) עמ' 58
כד. תרי"ג מצות נאמרו לו למשה בא דוד והעמידן על י"א בא ישעיה והעמידן על שש בא חבקוק והעמידן על אחת שנאמר וצדיק באמונתו יחיהברית אברם עמ' תרכו
כד. תרי"ג מצות נאמרו למשהחגוי הסלע (הורוביץ) עמ' קכב
כד. תרי"ג מצות נאמרו למשה בסיני בא דוד והעמידן על יאבית נאמן (ביגה, שפא) ח"ג דרוש ב דף עו
כד: אם לעוברי רצונו כך לעושי רצונו על אחת כמה וכמהתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' קיב
כד: אם לעושי רצונו כך לעוברי רצונו לא כל שכןבן פורת יוסף (תשעא) עמ' קע
כד: אנכי ולא יהיה לך בדיבור אחד נאמרודברי דוד (זלצר, תשע) עמ' שסז
כד: הן בוכין ורבי עקיבא מצחקשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' סד, צט, קמ
כד: התחילו הם בוכים ורבי עקיבא משחקשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' תקלא
כד: התחילו הן בוכין ור"ע מצחקשבח נעורים עמ' קעג
כד: התחילו הן בוכין ור"ע מצחקגנזי ישראל (תשעד) על התורה עמ' תקמב, תקמו, תקנא
כד: התחילו הן בוכין ורבי עקיבא מצחקשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' תרכז
כד: ואעידה לי עדים נאמניםמנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף לד ע"ג
כד: וכבר הי' ר"ג וראב"ע ור"י ור"ע מהלכין בדרך ושמעו קול המונה של רומי ברחוק מיל וכו'דברי יואל פ' עקב דף סח ע"ב
כד: ומה לעוברי רצונו כך לעושי רצונו עאכו"בגנזי ישראל (תשעד) על התורה עמ' תרפו
כד: כשם שנתקיים נבואה זו תתקיים גם זויפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' רעו
כד: מכות עד שלא נתקיימה וכו'ראש דוד (תקלו) דף קלו ע"ד
כד: מעשה בר"ג וראב"ע ור"י ור"ע שראו שועל יוצא מבית קה"קדעת תבונות - עת לעשות מע' ב אות קה
כד: מקום שכתוב בו והזר הקרב יומת ועכשיו שועלים הלכו בומלא העומר על חמש מגילות (תשסח) עמ' שיט
כד: מקום שנאמר בו והזר הקרב יומת ועכשיו שועלים ילכו בובגדי חמודות שמות פרק יט פסוק יג
כד: משנתקיימה נבואה של אוריה ודאי יקוים נבואה של זכריה לטובה וכו'שבט מישראל (קרמניץ) פרק קיט פסוק עה
כד: עד שלא נתקימהראש דוד (תקלו) דף קלו ע"ד
כד: ר"ג וראב"ע ור"י ורע"ק ראו שועל יוצא מקוה"ק בכו ורע"ק מצחק וכו'משנת יוסף - אגדות ח"ב עמ' קנד {א) פחות בזיון לחורבות ביהמ"ק אם שועל יהיה בו מאשר עכו"ם; ב) הלכה כחכמים, דרק אז הודו לרע"ק. כי חיזקם, שבצרה הכי גדולה תצמח הישועה; ג) אם יוצאים אנו י"ח לקרב הגאולה}
כד: ר"ע - ומה לעוברי רצונו כך וכו'שיחות לספר במדבר עמ' קפד, שיחות לספר דברים עמ' מ
כד: ר"ע שמח כשראה שועל יוצא מקדש קדשיםתיבת גמא (תשסז) עמ' רסא
כד: ראו שועל יוצא מבית קה"קדברים אחדים (קלצקין) עמ' נד {הכוונה לאנשים ערומים כשועל}
כד: ראו שועל שיצא מבית קדשי הקדשים התחילו הן בוכין ור"ע מצחק וכו'דברי יואל פ' אחרי מות דף נז ע"ב
כד: שוב פ"א היו עולין לירושליםהמאור שבתורה (שפירא) דברים עמ' רלג
כד: שוב פעם אחת היו עולין לירושלים וכו'אור אברהם על ספר המצוות - קונטרס תורת המצוות עמ' תרכה
כד: שוב פעם אחת היו עולין לירושלים כיון שהגיעו להר וכו'כתנות אור עמ' תקנט
כד: שוב פעם אחת וכו' ראו שועל שהיה יוצא מבית קדש קדשיםעקדת יצחק (שלג) שער פח דף רנ/רצ ע"ד; כסף נבחר (פינטו, שפא) פרשת מסעי דף קסו ע"ד, ופרשת ואתחנן דף קעב ע"ד; יד יוסף (צרפתי, שעו) שם דף רנד ע"א; תיקון עולם (מריני, תיב) דף קסט ע"ב; שער שמעון (חיות, תכד) על פרקי שירה דף קג ע"ד
כד: שועלים הלכו בוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' רנה
ב כל הזוממי' והרח"הדי השב דף כא ע"ג
ב ע"ב ליגלו כי היכי דלהוי להו כפרהפנינים על התורה ומועדים עמ' קנא
ב. לו ולא לזרעואור גדליהו ויקרא-דברים דף קצא ע"א
ב. מעידין אנו באיש פלוני שהוא בן גרושה וכו'דברות חיים (תשעה) עמ' פג
ג: המלוה את חבירו סתם אינו רשאי לתובעו פחות משלשים יוםארשות החיים עמ' תכו
ד ע"א מהו דתימא התם אוקי גברא אחזקיהטהרת יו"ט חט"ז עמ' ל
ד. אין לוקה ומשלםנפש יוסף (תשעד) עמ' טו
ד. סנהדרין ההורגת אחת לע' שנה נקראת קטלניתדולה ומשקה - גלות וגאולה עמ' קיג
ה אין עונשים מן הדיןנפש יוסף (תשעד) עמ' קעו
ה ע"א אביי אמר נאמר רשעדרישה מחיים דף יז ע"ג
ה ע"ב איש אשר יקח את אחותו וגו' הא למדת שאין עונשין מן הדיןדעת קדושים (תשנ) עמ' קכח
ה ע"ב אר"י בן טבאי אראה בנחמהדרישה מחיים דף קיג ע"ד
ה ע"ב למה פרט הכתוב שלשה להקיש וכו'כתנות אור (תשעג) פ' שופטים אות א
ה ע"פ שנים עדים או ג' וגו' אם מתקיימת העדות בשניםדרכי נועם (הרנזון) דרוש א, ד
ה: אם מתקיימת העדות בשניםדרישה מחיים דף יח ע"א
ה: כאשר זמם ולא כאשר עשהזמרת הארץ (רבינוביץ) עמ' רעב
ה: הרגו אין נהרגיםאש דת (תשמח) עמ' נז
ה: הרגו אין נהרגיןאור החיים דברים פרק יט פסוק יט
ה: קרוב פסול לעדותמפי ספרים וסופרים (תשעב) אבות ח"ב עמ' קצז
ו ע"ב מנין לעדות מיוחדתכתנות אור (תשעג) פ' שופטים אות ב {ויבואר גם הרמב"ם}
ז מ"מ זכה ראובן את בצר במדברטירת כסף דף עג ע"ד
ז ע"א אילו היינו בסנהדרין לא היה נהרג אדםמהר"ם שיק במדבר עמ' קב
ז ע"א אילו היינו בסנהדרין לא נהרג אדם מעולםאוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"א עמ' קעא
ז ע"א סנהדרין ההורגת אחד בשבוע וכו'אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"א עמ' פט
ז. מאיריודברת בם (מרזל) עמ' 251
ז. סנהדרין ההורגת אחד בשבוע נקראת חבלניתאש דת (תשמח) עמ' צז
ז. סנהדרין ההורגת וכו'אור החיים שמות פרק לב פסוק כט
ז. ר' טרפון ור' עקיבא היו אומרים אילו היינו בסנהדרין לא היה נהרג אדם מעולם וכו'עזר מיהודה (תשנט) עמ' לז
ז: אומר מותר אנום או קרוב למזידמפי ספרים וסופרים (תשעב) אבות פניני חסידות פ"ו אות לו
ח. ומצא פרט לממציא את עצמואש דת (תשמח) עמ' כא
ט בלא ראות למעטאהל ישרים דף א ע"א
ט וחברון עיר מקלט היא, מהרש"אטירת כסף דף לז/נז ע"ג
ט ע"א גר וגוי שהרגו נהרגין ורש"יפרשת דרכים (תשסה) עמ' לא
ט ע"א הנך מת על האשה אשר לקחתאזני יהושע (מהד' אדרת) דרשות והספדים דרוש ס עמ' 120-121
ט ע"א וכי אשת נביא הוא דתהדר הא לאו נביא לא תהדרכתנות אור (תשעג) פ' וירא אות ג
ט ע"א כסבור בהמה ונמצא אדםאזני יהושע (מהד' אדרת) דרשות והספדים דרוש ס עמ' 121
ט ע"ב א' שוגג וא' מזיד מקדימים לערי מקלטעולת שבת (אלמושנינו) עמ' רפח
ט ע"ב בגלעד שכיחי רוצחיםיערי עם דבשי ח"ד עמ' ט
ט ע"ב שלא נתנה התראה אלא להבחין בין שוגג למזידדעת קדושים (תשנ) עמ' מ
ט: בן נח נהרג על שהיה לו ללמוד ולא למדלב שלום בראשית עמ' קנו, קנח
י ואשר לא צדה במה הכתוב מדברדרכי נועם (הרנזון) דרוש ז
י ע"א אל ישנה לתלמיד שאינו הגוןשארית ישראל (תשעד) דרוש יא עמ' 189
י ע"א ד"ת קולטין ממלאך המותדעת קדושים (תשנ) עמ' מא
י ע"א הרבה תורה למדתי מרבותי וכו'אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"א עמ' עט, פו
י ע"א כל האוהב ללמוד בהמוןדרישה מחיים דף קפה ע"ב
י ע"א לתלמיד, רש"ישארית ישראל (תשעד) דרוש יא עמ' 188
י ע"א מאי דכתיב עומדות היו רגלינו בשעריך ירושלים, מי גרם לרגלינו שיעמדו במלחמה שערי ירושלם שהיו עוסקים בתורהאוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ג עמ' רטו
י ע"א מי גרם לרגלינו שיהיו עומדות במלחמהפרשת דרכים (תשסה) עמ' רמג
י ע"א מנין לד"ת שהן קולטין וכו' מאי קולטין מנדה וכו'נפש החיים (תשעז) עמ' רז, רלו
י ע"א מנין לדברי תורה שהן קולטין דכתיב את בצר במדבר וכו'דעת קדושים (תשנ) עמ' מ
י ע"א תלמיד שגלה מגלין רבו עמו שנאמר וחי עביר ליה מידי דתהוי ליה חיותאאוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ג עמ' פז
י ע"א תלמיד שגלה מגלין רבו עמואוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"א עמ' יד, כה, לד
י ע"ב בדרך שאדם רוצה לילך מוליכין אותוחכמת התורה בלק עמ' קכח
י ע"ב בדרך שאדם רוצה ללכת מוליכים אותובאר מים חיים (אונגר) עמ' 56
י ע"ב במה הכתוב מדבר בשני בני אדם שהרגו את הנפש אחד הרג בשוגג ואחד הרג במזיד וכו' הקב"ה מזמינן לפונדק אחד וכו'אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ג עמ' פא
י ע"ב במה הכתוב מדבר בשני בני אדם שהרגו את הנפש וכו'אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"א עמ' קיט
י ע"ב ואשר לא צדה וכו' במה הכתוב מדבר וכו' אין עדים וכו'פנינים על התורה ומועדים עמ' קנא
י ע"ב טוביה חטא וזיגוד מנגדאזני יהושע (מהד' אדרת) דרשות והספדים דרוש סח עמ' 265
י ע"ב מי גרם לראובן שיודה יהודהחכמת התורה בהעלותך עמ' רנד
י תלמיד שגלה מגלין רבו עמודרכי נועם (הרנזון) דרוש כה
י. אוהב מצוות לא ישבע ממצוותמפי ספרים וסופרים (תשעב) אבות ח"א עמ' סב
י. הללו קולטות בין לדעת בין שלא לדעתחוט המשולש (דיוואן) דרשות דף כח ע"ב
י. הרבה למדתי מרבותי ויותר מחבירי ומתלמידי יותר מכולםמטר השמים - עמודי העולם עמ' תז
י. הרבה תורה לימדתי מרבותי ומחבירי וכו' ומתלמידי יותר מכולםשפת אמת (הלוי) משלי פרק כז פסוק יט
י. והאלהים אינה לידודרישה מחיים דף מח ע"ד
י. ומתלמידי יותר מכולםמסילות חיים בחינוך ח"ב עמ' כח, ל
י. ומתלמידי יותר מכולםגל עיני ח"ב עמ' נח
י. חרב על הבדים ונואלו. אלו ת"ח שעוסקין בד בבדמטר השמים - עמודי העולם עמ' פו
י. שעוסקי' בתורה בד בבדירך יעקב (פיתוסי) דף עה ע"א-ע"ב
י. תלמיד שגלה מגלין רבו עמומסילות חיים בחינוך ח"ב עמ' כח
י. תלמיד שגלה מגלין רבו עמומפי ספרים וסופרים (תשעב) אבות פניני חסידות פ"ה אות מד
י. תלמיד שגלה מגלין רבו עמוזמרת הארץ (רבינוביץ) עמ' רמט
י: אריו"ח מנין לדברי תורה שהן קולטיןאור גדליהו ויקרא-דברים דף קיד בהגה"ה
י: בדרך שאדם רוצה לילך וכו'נתיבות אמונה - אמונה ובטחון עמ' ג
י: בדרך שאדם רוצה לילך מוליכין אותומגלה צפונות (תשעד) שמות עמ' רא
י: בדרך שאדם רוצה לילך מוליכין אותודברי אמונה השלם בראשית עמ' עה
י: הבא לטהר מסייעין אותומפי ספרים וסופרים (תשעב) אבות ח"ב עמ' קיג, פניני חסידות פ"א אות קנ, קפה, פ"ו אות לד, עא
יא כל שאפשר לו לבקש רחמים על חברו, ואינו מבקש נקרא חוטאנתיבות אמונה - תפלה עמ' קי
יא ע"א אחד כהן משיח מחזיר את הרוצחכתנות אור (תשעג) פ' מסעי אות ב
יא ע"א אימותיהן של כהנים מספקות להן וכו'אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"א עמ' קג
יא ע"א אמותיהם של כהנים גדוליםיערי עם דבשי ח"ב עמ' עב
יא ע"א דכל דיבור לשון קשהפי' לס' יחזקאל לר' יוסף חיון עמ' רפד הערה 11
יא ע"א טוביה חטא זיגוד מינגידעולת שבת (אלמושנינו) עמ' קנט
יא ע"א קללת חכם אפילו על תנאיחכמת התורה קורח עמ' שסב
יא ע"א קללת חכם אפילו על תנאי היא באהחכמת התורה נשא עמ' צ
יא ע"ב אר"י נדוי ע"ת צריך הפרה ועוד אר"י ארבעים שנה וכו'צידה ברוך פרשת וישלח
יא ע"ב ההורג כה"ג אין לו כפרה לעולם ואינו יוצא מעיר מקלט לעולםפרשת דרכים (תשסה) עמ' רטז
יא ע"ב היה לו לבקש רחמים שיגמור דינו לזכות וכו'אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"א עמ' קד
יא ע"ב ויכתוב יהושע ותוס' לא נתנהמעינות האמונה (תשסב) עמ' קכז
יא ע"ב מי גרם לראובן שיודה יהודהחכמת התורה פנחס עמ' רכז
יא ע"ב רוצח שיצא חוץ לתחום וכו' מצוה ביד גואל הדם וכו'פנינים על התורה ומועדים עמ' קנא
יא עומדות היו רגלנו וכו' שערים המצויינים בהלכהחומת אנך (תקסא) ח"ב דף קסא ע"ב
יא. אמותיהם של כהנים מספקות וכו' שלא יתפללו על בניהם שימותושפת אמת (הלוי) משלי פרק כו פסוק ב
יא. בשעה שכרה דוד שיתין קפא תהומא ובעא למשטפא עלמאדברי נפתלי (הלברשטם) ח"ב עמ' רעח
יא. דיבור הוא לשון קשהלילה כיום יאיר (באום) עמ' 352
יא. דיבור הוא לשון קשה ואמירה היא לשון רחמיםזמרת הארץ (רבינוביץ) עמ' רנז
יא. קללת חכם אפי' על מנאי הוא באאשל אברהם (פרידמן) ח"א עמ' רסד
יא. קללת חכם אפי' על תנאי הוא באמגדנות אליעזר עמ' תטז
יא: וזאת ליהודה כל ארבעים שנה היו עצמותיו מגולגלין בארון וכו'לב שלום בראשית עמ' תמג
יא: נידוי על תנאי וכו'אור החיים בראשית פרק מג פסוק ט
יב ב' טעיות טעה יואבטירת כסף דף קטז/קיז ע"ב
יב ע"א שלש טעויות עתיד שרו של רומי לטעות וכו'אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"א עמ' קסח
יב ע"ב רוצח שגלה וכו' ורצו אנשי העיר לכבדו וכו'אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"א עמ' קג
יב. ג' טעויות עתיד שר של רומי לטעות וכו' שאינו קולט אלא בצר והוא גולה לבצרהאור גדליהו ויקרא-דברים דף רכה בהגה"ה
יב. הקב"ה עתיד לשחוט את השטןמגלה צפונות (תשעד) שמות עמ' קז
יב. ורצח גואל הדם וכו' מצוה ביד גואל הדם ורשות ביד כל אדם וכו'ויחי ויתן דף ג ע"ד
יב. שרו של אדום יטעה לעת"ל שלוש טעויותזמרת הארץ (רבינוביץ) עמ' רנא
יב. תני חדא אב שהרג את בנו נעשה גואל הדםהרי בשמים (בדרשי) דף לו ע"ד
יב: מחנה לוי' קולטאור גדליהו ויקרא-דברים דף קיד בהגה"ה
יג ע"א חייבי כריתות וחייבי בית דין בכלל מלקותשארית ישראל (תשעד) דרוש ו עמ' 110
יד ע"א אם עונשין מן הדין או לאחכמת התורה פנחס עמ' נו
יד ע"א כדאמרינן מעיקרא, רש"ישארית ישראל (תשעד) דרוש ו עמ' 111
טו ע"א כל לא תעשה שקדמו עשהכתנות אור (תשעג) פ' כי תצא אות ב
טז ריסק תשעה נמלים והביא אחד הי והשלימו לכזיתנפש יוסף (תשעד) עמ' כ
יז ע"ב דילידא אימיה כר"ש תילידאוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ב עמ' רו
יז: אפי' למ"ד עונשי' מה"ד אין מזהירין מן הדיןירך יעקב (פיתוסי) דף קיג ע"ג
יט ע"א אם קדושה ראשונה קדשה לעתיד לבואחכמת התורה מסעי עמ' קפ
יט. גר לא יכול לומר לאבותינומגדנות אליעזר עמ' של
כ. והמקיף פאת ראשו והמשחית פאת זקנוארשות החיים עמ' קנג
כא ע"א תוס' ד"ה ושל ע"זדי השב דף לא ע"ב-ע"ג
כא ע"ב רש"י ד"ה לא כלאיםיקרא דשכבי (דוד) דרוש מו דף קב ע"ד
כא. ריטב"א ד"ה מחוי רב ששתארשות החיים עמ' קפט
כא. ת"ר ופאת זקנם לא יגלחו וכו'ארשות החיים עמ' קנג, קצט
כב במספר ארבעים הסוכם את כו'המדרש והמעשה במדבר פרשת במדבר א
כב כמה טפשאי ש"א דקיימי מפני ס' תורהטירת כסף דף א ע"ג
כב כמה טפשאי שאר אינשי דקיימו כו' ולא מגברא רבהדרכי נועם (הרנזון) דרוש ג
כב ע"ב בבלאי טפשאי ולא קיימי מקמיה גברא רבאחכמת התורה במדבר עמ' מ
כב ע"ב הני בבלאי טפשאי דקיימייערי עם דבשי ח"א עמ' יט
כב ע"ב והקורא קורא וכו' וחותם והוא רחום יכפר עוןאוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"א עמ' קיז
כב ע"ב ומכה אותו שליש מלפניו ושתי ידות מלאחריואוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ב עמ' ריז
כב ע"ב כמה טפשאי וכו' ולא קיימי מקמי גברא רבהאוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"א עמ' צו
כב ע"ב כמה טפשאי שאר אנשי דקיימי מקמי ס"ת ולא קיימי מקמי גברא רבאפרשת דרכים (תשסה) עמ' שעד
כב ע"ב כמה מלקין אותו ארבעים חסר אחת וכו' מנין שהוא סמוך לארבעיםבית אולפנא ח"ו עמ' קלז
כב. המוחק את השם בהליכתו ואזהרתיהדברי נפתלי (הלברשטם) ח"ב עמ' רעז
כב. כמה מלקין אותו ארבעים חסר אחד שנאמר במספר ארבעים מנין שהוא סמוך לארבעיםלילה כיום יאיר (באום) עמ' 319
כב. כמה מלקין אותו ארבעים חסר אחתזמרת הארץ (רבינוביץ) עמ' רעד
כב: אמר רבא כמה טפשאי שאר אינשי דקיימי מקמי ספר תורה ולא קיימי מקמי גברא רבה וכו'לילה כיום יאיר (באום) עמ' 319
כב: דקיימי מקמי ס"ת ולא קיימי מקמי גברא רבהמפי ספרים וסופרים (תשעב) אבות פניני חסידות פ"ו אות כד
כב: הני בבלאי טפשאי דקיימי מקמי ס"ת ולא קיימי מקמי גברא רבאויחי ויתן דף קכב ע"א
כב: כמה טיפשאי שאר אינשי דקיימי מקמי ס"ת וכו'אשכבתיה דרבי ח"א עמ' קמ, קסא, רנד, רעח, שט
כב: כמה טפשאי הנך אנשי דקיימי אקמיה ס"ת וכו'ברך יצחק (ברכה) דרוש לפרשת קדושים
כב: כמה טפשאי שאר אינשי וכו'דולה ומשקה - גלות וגאולה עמ' תקעה
כג טעם המנהג לומר משנת רחב"ע אחר פרקי אבותאור שרגא עמ' צט
כג מה דם נפשו של אדם קצהמעינות האמונה (תשסב) עמ' רצה
כג ע"א אין מזרזין אלא למזרזאוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ג עמ' קצז
כג ע"א אמדוהו לכשילקה יקלה - פוטרין אותועיוני פרשה (ריבלין) בראשית עמ' 213
כג ע"א הגדול שבדיינין קורא וכו'אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"א עמ' קיח
כג ע"א כל המבזה את המועדים כאילו עובד עכו"ם וכו', ומהרש"אאוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ב עמ' קמא
כג ע"א כל המבזה את המועדים כאלו עובד עכו"ם, שנאמר אלהי מסכה לא תעשה לך, וסמיך ליה חג המצות תשמור, ורש"י - אפילו חולו של מועדכתנות אור (תשעג) פ' בלק אות א
כג ע"א כל חייבי כריתות שלקו נפטרו ידי כריתתם וכו'אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ב עמ' קנה, קס
כג ע"א כל חייבי כריתות שלקו נפטרו מכרתשארית ישראל (תשעד) דרוש ו עמ' 110
כג ע"ב אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענוחכמת התורה קורח עמ' נט
כג ע"ב בבי דינא של יהודה הופיע רוח הקודשיערי עם דבשי ח"ב עמ' עד
כג ע"ב גזל ועריות שנפשו של אדם מתאוה להן ומחמדתן, הפורש מהן על אחת כמה וכמה שיזכה לו ולדורותיו וכו'אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ב עמ' מו
כג ע"ב היושב ולא עבר עבירה נותנין לו שכר בעושה מצוהעיוני פרשה (ריבלין) בראשית עמ' 81
כג ע"ב ומהרש"א אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענוםברכת השיר (צינץ) עמ' ר
כג ע"ב חשבון המצוות תרי"גמעינות האמונה (תשסב) עמ' קסא, קעה, קצז
כג ע"ב כל היושב ולא עבר עבירה עולת שבת בשבתו עמ' שלא
כג ע"ב לפיכך הרבה להם תורה ומצוותחכמת התורה שלח עמ' תקלו
כג ע"ב רבי חנניא בן עקשיא אומר רצה הקב"ה לזכות את ישראל וכו' לפיכךנתיב התורה (סאלים) דברים עמ' שו
כג ע"ב רצה הקב"ה לזכותמעינות האמונה (תשסב) עמ' דש
כג ע"ב רצה הקב"ה לזכות את ישראלחכמת התורה בהעלותך עמ' ד, כט
כג ע"ב רצה הקב"ה לזכות את ישראלחכמת התורה במדבר עמ' סג, רסה
כג ע"ב רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצוותבית שמואל אחרון על התורה (תשנד) פ' בהעלותך עמ' קסט
כג ע"ב רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצותעולת שבת (אלמושנינו) עמ' רצד
כג ע"ב רצה הקב"ה לזכות את ישראלמהר"ם שיק במדבר עמ' כו, לט, קיט
כג ע"ב רצה הקב"ה לזכות את ישראלמהר"ם שיק דברים עמ' מ, פד, רנא
כג ע"ב רצה הקב"ה לזכות את ישראלמהר"ם שיק ויקרא עמ' כח
כג ע"ב רצה הקב"ה לזכות את ישראל, ורע"במהר"ם שיק ויקרא עמ' צו
כג ע"ב רצה הקב"ה לזכות את ישראל, לפיכך וכו'נתיב התורה (סאלים) ויקרא עמ' רטו
כג ע"ב רש"י ד"ה בב"ד של שםיקרא דשכבי (דוד) דרוש מא דף צ ע"ד
כג ע"ב שני דברות שמעו מקב"המעינות האמונה (תשסב) עמ' קמז
כג ע"ב תרי"ג מצוות נאמרו לו למשה וכו'משוש הארץ עמ' ריח
כג צדיק באמונתו יחיהמעינות האמונה (תשסב) עמ' תקנז
כג ר"ח בן עקשיא רצה הקב"ה לזכות, פי' המשנה לרמב"ם - כשיקיים האדם א' מתרי"ג מצות כראוי זוכה לעוה"בבן פדהצור דף נב ע"ג
כג רבי חנני' בן עקשי'דברי נפתלי (הלברשטם) ח"א עמ' שמח
כג רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצוותנפש יוסף (תשעד) עמ' רסו
כג רצה הקב"ה לזכות את ישראלדרשות מהר"י מינץ (תשנז) עמ' נ, נג, נט
כג רצה הקב"ה לזכות את ישראלטל אורות (מרגליות, תקעא) דף כב ע"א
כג רצה הקב"ה לזכות את ישראלטל אורות (מרגליות, תרג) דף יא ע"א
כג רצה הקב"ה לזכות את ישראלשארית יעקב (אלגזי) דף נב ע"ג, נז ע"ג, סה ע"ב
כג רצה הקב"ה לזכות את ישראלשמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' לח
כג רצה הקב"ה לזכות את ישראלשמן ראש (כץ) פסח ח"א עמ' קכז, תפז
כג רצה הקב"ה לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצות, שנאמר ד' חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדירהגיונות אל עמי (עמיאל) ח"ב סי' ל
כג רצה הקב"ה לזכות וכו' לפיכך וכו'שער התפלה (תשמט) שער ניפול פמ"א
כג. ונקלה אחיך - כיון שנקלה הרי הוא כאחיךמגלה צפונות (תשעד) שמות עמ' סח
כג. חייבי כריתות שלקו נפטרודולה ומשקה עשי"ת ויוה"כ עמ' רלג
כג. כיוון שלקה - אחיך הואדולה ומשקה - גלות וגאולה עמ' שנח
כג. כיון שנקלה הרי הוא כאחיךאשל אברהם (פרידמן) ח"א עמ' קס
כג. כל חייבי כריתות שלקו נפטרו ידי כריתתםלילה כיום יאיר (באום) עמ' 198
כג: פירוש המשניות להרמב"םאוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ב עמ' קמ, קנה
כג: ר"ח ן' עקשיא אומראברהם את ידו ח"א דף עג ע"א
כג: רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך וכו'מעינות האמונה (תשסב) עמ' קעה
כג: אמר ר' חנני' בן עקשיא רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצות וכד'מגדנות אליעזר עמ' רפז
כג: אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענושפת אמת (הלוי) משלי פרק טו פסוק טז
כג: את כל המצות אמר משה לישראל חוץ מאנכי ולא יהיהזמרת הארץ (רבינוביץ) עמ' רמו
כג: בא דוד והעמידן על אחת עשרה וכו' בא ישעיה והעמידן על ששדרשות הר"ן (מישור) עמ' קכ
כג: בא חבקוק והעמידן על אחת שנאמר וצדיק באמונתו יחיהדברי אמונה השלם בראשית עמ' א
כג: הופיע רוח הקודשאור החיים דברים פרק לג פסוק ב
כג: הופיעה רוח הקדש וכו'ברך יצחק (ברכה) דרוש לפרשת וישב
כג: ישב ולא עבר עבירה נותנין לו שכר כעושה מצוהמפי ספרים וסופרים (תשעב) אבות ח"ב עמ' קפ, פניני חסידות פ"ד אות לז
כג: עשות משפט אלו הדינין וכו' והצנע לכת זו הוצאת המתדרשות הר"ן (מישור) עמ' קכא
כג: פיהמ"ש - שהמוקף במצוות יעשה אחת כראוישיחות לספר שמות עמ' פט
כג: פירוש המשניות לרמב"ם - ובעשותו אותה המצוה תחיה נפשו באותו מעשהגל עיני ח"ב עמ' עח
כג: ר' חנניא בן עקשיא אומר רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצותכשלג ילבינו - מאמר זיכוך האישיות, תורה ולימוד התורה
כג: ר"ח בן עקשיא אומר רצה הקב"ה לזכות את ישראל וכו'אש דת (תשמח) עמ' קעט
כג: רבי חנניא בן עקשיא אומר רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצות וכו'חן טוב (תשסה) במדבר עמ' לה
כג: רבי חנניא בן עקשיא אומרזכות אבות (עטייה) עמ' שמ
כג: רחב"ע או' רצה הקב"ה לזכות את ישראלדרישה מחיים דף יט ע"ד
כג: רמ"ח מצ"ע כעד אבריו של אדםאור גדליהו ויקרא-דברים דף ס ע"ב
כג: רמ"ח מצוות עשה כנגד איברי האדםמגלה צפונות (תשעד) שמות עמ' ל
כג: רמ"ח מצות כנגד רמ"ח אבריםדברי נפתלי (הלברשטם) ח"ב עמ' יא
כג: רמ"ח מצות עשה כנגד אבריו של אלםאשל אברהם (פרידמן) ח"א עמ' שכא
כג: רמ"ח עשין ושס"ה לאויןאגודות אזוב מדברי דף צז ע"ג
כג: רצה הב"ה לזכות את יש'ירך יעקב (פיתוסי) דף פ ע"ג
כג: רצה הקב"ה לזכות את ישראלקול יהודה (ישראל) דף נ ע"א, קז ע"א
כג: רצה הקב"ה לזכות את ישראל וכו'מפי ספרים וסופרים (תשעב) אבות פניני חסידות פ"א אות טו, כד
כג: רצה הקב"ה לזכות את ישראל וכו'ארצות השלום (תשנה) עמ' קב
כג: רצה הקב"ה לזכות את ישראל וכו'שיחות לספר שמות עמ' פח
כג: רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם מצוות שנאמר ה' חפץ למען צדקוערוגת הבושם (תשעא) ויקרא-במדבר עמ' שסח, שעב
כג: רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תומ"צ, שנא' ה' חפץ וגו'יד שלום (פרידמן) מועדים עמ' תמד
כג: רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצוותדברי נפתלי (הלברשטם) ח"ב עמ' רכב
כג: רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצוותזמרת הארץ (רבינוביץ) עמ' שלב, תד
כג: רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצוותנפש יוסף (תשעד) עמ' קכו
כג: רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצותדרשות הר"ן (מישור) עמ' קיח
כג: רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להנם תורה ומצוות וכו'הערות אברהם יעקב יצחקי ויקרא עמ' ע
כג: רצה הקב"ה לזכות את ישראלמשנת יוסף על התורה ח"ב עמ' רעו
כג: רצה הקב"ה לזכות את ישראלשמן ראש סוכות ח"ב עמ' רלב
כג: רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצותאם לבינה (פאפא) עמ' צו, צט, קא
כג: רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצותבית יעקב (תשסא) עמ' קנ
כג: רצה הקב"ה לזכות את ישראלשיחות לספר בראשית עמ' רלו
כג: רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצוותעיוני פרשה (ריבלין) שמות עמ' 89
כג: רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצוותכסף נבחר (מרגליות) עמ' רכח
כג: רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצותמאמץ כח (תשעה) עמ' לט, תפב, תקג
כג: שלש מאות ושישים וחמשה לאוין כמכין ימות החמה - בא חבקוק והעמידן על אחתגל עיני ח"ב עמ' עז
כג: שש מאות ושלש עשרה מצות נאמרו לו למשה בסיניזמרת הארץ (רבינוביץ) עמ' תד
כג: שתים מפי הגבורה שמענודברי נפתלי (הלברשטם) ח"א עמ' פח, קז, קעד
כג: תרי"א צוה לנו משה ושתים מפי הגבורה שמענודברי נפתלי (הלברשטם) ח"ב עמ' נו, רכ, רלח, שפג
כג: תרי"ג מצוות כנגד רמ"ח איברים ושס"ה ימות החמהדולה ומשקה פסח עמ' שי
כג: תריג מצוות כנגד רמ"ח אבריםאגודות אזוב מדברי דף קד ע"ב-ע"ג
כד ד' דברים אמר משה ובא יחזקאל משה אמר פוקדטירת כסף דף קלז ע"ג
כד דרש ר' שמלאי תרי"ג מצותדרכי נועם (הרנזון) דרוש ט
כד וכבר היו כו' וד"ע כו' וראו שועל כו' התחילו בוכיםטירת כסף דף רסט ע"א
כד משה אמר פוקד ובא יחזקאל, מהרש"אטירת כסף דף קלז ע"ג
כד ע"א אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענוםחכמת התורה מטות עמ' מה
כד ע"א אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענוםאוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ג עמ' עה
כד ע"א בא חבקוק והעמידן על אחתחכמת התורה שלח עמ' שנ
כד ע"א בא חבקוק והעמידן על אחת וכו'אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"א עמ' קפא
כד ע"א בא חבקוק והעמידן על אחת שנאמר וצדיק באמונתו יחיהנתיב התורה (סאלים) דברים עמ' קפד
כד ע"א בא חבקוק והעמידן על אחתדעת קדושים (תשנ) עמ' קמג
כד ע"א בא חבקוק והעמידן על אחתמהר"ם שיק במדבר עמ' עד, צד
כד ע"א בא חבקוק והעמידן על אחתמהר"ם שיק ויקרא עמ' צה
כד ע"א בא חבקוק והעמידן על אחתשכר שכיר דברים שיחה לה אות א
כד ע"א ד' גזירות גזר משה רבינו ובאו נביאים וביטלוםחכמת התורה פנחס עמ' קמט
כד ע"א ודובר אמת בלבבו כגון רב ספראאוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"א עמ' כג
כד ע"א ומהרש"א בא חבקוק והעמידן על אחתברכת השיר (צינץ) עמ' קל, ר
כד ע"א חד אמר אפילו אחת מאלה וחד אמר כל אלהחכמת התורה מסעי עמ' כג
כד ע"א מסתפינא מהאי קרא ואבדתם בגויםפרשת דרכים (תשסה) עמ' קמב
כד ע"א שמעו קול המון רומי התחילו לבכות ור"ע היה משחקמהר"ם שיק דברים עמ' יג
כד ע"א תרי"ג מצוות נאמרו למשהמעינות האמונה (תשסב) עמ' ריח
כד ע"ב כיון שנתקיים נבואתו של אוריה בידוע וכו'תורת החסידים הראשונים (תשמח) עמ' יח
כד ע"ב ראו שועל יוצא מבית קדשי הקדשים כולם בכו ור'ע שחקשארית ישראל (תשעד) דרוש י עמ' 171
כד ע"ב ראו שועל שיצא מבית ק"ק התחילו הם בוכים ור"ע מצחק וכו'זכר צדיק (תשנ) עמ' ט
כד. אנכי ולא יהי' וכו'אור החיים בראשית פרק א פסוק א אות א, שמות פרק כ פסוק א; מאור החיים (בן עטר) עמ' נו
כד. אנכי ולא יהיה בדבור אחד נאמרואור גדליהו מועדים דף פה ע"ג, שמות דף מח ע"ד
כד. אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענומגדנות אליעזר עמ' שיא, שלח
כד. אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענומטר השמים - עמודי העולם עמ' שלה, שלז, תקפח
כד. אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענואם לבינה (פאפא) עמ' כג, תפז
כד. אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענוםדרשות הר"ן (מישור) עמ' ריד
כד. אנכי ולא יהיה לך מפי הקב"ה שמענומגלה צפונות (תשעד) שמות עמ' תסב, תסו
כד. אנכי ולא יהיה לךדברי נפתלי (הלברשטם) ח"א עמ' שלא
כד. אנכי ולא יהיה מפי הגבורה שמענוםאור גדליהו ויקרא-דברים דף קעז ע"א
כד. בא חבקוק והעמידן על אחת וצדיק באמונתו יחי'מגדנות אליעזר עמ' תכד
כד. בא חבקוק והעמידן על אחת וצדיק באמונתו יחיהמטר השמים - עמודי העולם עמ' קמו, תקז
כד. בא חבקוק והעמידן על אחתאשכבתיה דרבי ח"א עמ' פח, ח"ב עמ' לו
כד. בא חבקוק והעמידן על אחתזמרת הארץ (רבינוביץ) עמ' כא, שלא, שלב, שמג
כד. דובר אמת בלבבולילה כיום יאיר (באום) עמ' 328
כד. וכבר היה ר"ג וראב"ע ור"י ור"ע מהלכין בדרך ושמעו קול המונה של רומי וכו' לעושי רצונו על אכו"כלילה כיום יאיר (באום) עמ' 311
כד. ומהרש"א מדרגת דובר אמת בלבבודולה ומשקה פסח עמ' תפט
כד. עושה אלה - כל אלהאשל אברהם (פרידמן) ח"א עמ' רמד
כד. ר"ע מצחק וחכמים בוכיםדולה ומשקה - גלות וגאולה עמ' שכ
כד. שבא עמוס ובטלואש דת (תשמח) עמ' רכח
כד. שוב פעם אחת היו עולין לירושלים וכו' עקיבא נחמתנולילה כיום יאיר (באום) עמ' 312
כד. תרי"ג מצוות, רמ"ח מצוות עשה ושס"ה לא תעשהלילה כיום יאיר (באום) עמ' 360
כד: אם לעוברי רצונו כך לעושי רצונו על אחת כמה וכמהגל עיני ח"א עמ' קכו
כד: על הר ציון וכבר היו ר"ע ור"גחוזה דוד מזמור מח
כד: ציון שדה תחרשדברי אמונה השלם בראשית עמ' קל
פ"א מ"ד כיצד מזימין את העדיםדרשות הר"ן (מישור) עמ' רסב
פ"א מ"י פיה"מ לרמב"םודברת בם (מרזל) עמ' 251
פ"א מ"הודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' תנו
פ"א מ"ו אמרו להם חכמים והלא כבר נאמר ועשיתם לו כאשר זמם לעשות לאחיו והרי אחיו קייםשארית מנחם - מאמרים עמ' קסה
פ"א מ"ז שנים מזימים אפילו מאהפי' הרמ"ז על הזוהר במדבר (תשסד) עמ' קלה
פ"א מט"ו רע"ב - להודיע מ"ש כו'שעת הכושר דף צג ע"א
פ"ב מ"ו אמותיהן של כהנים מספקות מחיה וכו'שיחות לספר בראשית עמ' מ
פ"ב מ"ו בתחילה אחד שונג ואחד מזיד מקדימין לערי מקלט וב"ד שולחין ומביאין אותו משם וכו'שרתי ח"א עמ' רכד
פ"ב מ"ו לפיכך אמותיהן של כהנים מספקות להן מחיה וכסותשרתי ח"א עמ' יט
פ"ב מ"ז נגמר דינו בלא כה"גשיחות לספר בראשית עמ' מא
פ"ב מ"ז רוצח שיצא חוץ לתחום ומצאו גואל הדם רבי יוסי הגלילי אומר מצוה ביד גואל הדם ורשות ביד כל אדםשרתי ח"א עמ' רכג
פ"ב מ"ח וזה דבר הרוצח הרי שרצו לכבדו צריך לומר רוצח אני וכו'צפנת פענח (תשעא) שמות עמ' רלד
פ"ב מ"ח רוצח חוזר לשררה שהיה בהצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' רלה
פ"ג הולך תמים ופועל צדק כאבא חלקיהשמע יעקב (אלגזי, תשנא) עמ' כא
פ"ג מ"א אלו הן הלוקין כו' מעשר שני שלא נפדהתורי זהב (תשעג) עמ' קיא
פ"ג מ"טו כל חייבי כריתות שלקו נפטרין ידי כריתתםעיוני פרשה (ריבלין) ויקרא עמ' 102
פ"ג מ"י ארבעים שלמות הוא לוקהפי' הרמ"ז על הזוהר בראשית (תשס) עמ' כו
פ"ג מ"י כמה מלקין אותו ארבעים חסר אחתבן פורת יוסף (תשעא) עמ' ה
פ"ג מט"ו פיה"מ לרמב"ם - כשיקיים אדם מצוה מתרי"ג מצוות כראויקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"א (תשע) עמ' כד
פ"ג מי"א ראויים להשתלשפי' הרמ"ז על הזוהר בראשית (תשס) עמ' כו
פ"ג מי"ג שתי ידות מאחוריופי' הרמ"ז על הזוהר בראשית (תשס) עמ' כו
ב ע"ב רש"י ד"ה לא באבית מועד (גטיניו) דף מט ע"א
ב: רש"י ד"ה ומה, כאשר זמם ולא כאשר עשהתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' רכח (ריא)
ג תוס' ד"ה באומרבית מועד (גטיניו) דף מה/מח ע"א
ג: המלוה את חבירו סתם אינו רשאי לתבעו פחות מל' יוםלב הארי עמ' שעז
ג: מתנה על מה שכתוב בתורה תנאו בטלתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' רטו (קסז) {אבל אם הוא מתנה על עצמו שלא יקיים מה שכתוב בתורה, אין תנאו בטל}
ג: סתם הלואה שלשים יוםתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' רס {דפחות מזה הוי לחיצה ודחיקה}
ד אמר ריב"ל מאי דכתיב עומדות היו רגלינובאר מים חיים (הלוי) דרושים דף כב ע"ד, כג ע"א-ע"ב
ד: ורבנן האי לא תענה מאי דרשי בי'לב הארי עמ' תלט
ד: לאו שאין בו מעשה אין לוקין עליותפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' קו
ד: לר"ע נותר לא הוי ניתק לעשהתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' יז (סב)
ד: נותר הוי ניתק לעשה דברי ר' יהודה ר"ע אומר וכו'תפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' קנז-קנח (רסז) {חולקים אם פסח מצרים היה בתורת ישראליות}
ה ע"ב כאשר זמם ולא כאשר עשה מכאן אמרו הרגו אין נהרגיןשם דרך שמות עמ' קסג, קפב
ה. אין מזהירין מן הדיןתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' רמא {אם תוספת זמן מיחשיב גילוי מילתא בעלמא}
ה. רש"י ד"ה מאי - הא'תפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' רלד (רכג) {כל חיוב מיתה הוא קנס}
ה: אין מזהירין מן הדיןתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' מב {אם דוקא בגופות מתחלפות}
ה: אין עונשין מן הדיןתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' סג (י, יב, יד) {מחשש פירכא}
ה: אין עונשין מן הדיןתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' שלו-שלז {מדת קל וחומר מכוונת לעומת השם 'אל' דהוא מדת החסד, לכן אין עונש יוצא ממדה זאת}
ה: אין עונשין מן הדיןתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' מא {אם גם במיתה בידי שמים}
ה: אין עונשין מן הדיןתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' מג (קנב) {אם בבני נח עונשין מן הדין}
ה: אין עונשין מן הדיןתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' קעג (יז), ריז (קעד), רכג, רכו-רכח (רד, רה, רי), רלז (רלב) {טעמו}
ה: אין עונשין מן הדיןתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' רכא-רכה {אם מכח הלימוד מסתבב עונש}
ה: אין עונשין מן הדיןתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' רכו (רג) {היכא דכתיבא מיתה סתם, למידין בקל וחומר איזה מיתה}
ה: כאשר זמם ולא כאשר עשהתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' רכח (ריא)
ה: על אחת כמה וכמה ישלם שכר לנטפל לעושי מצוהשבילי פנחס בראשית ח"ב עמ' קא
ה: על פי שנים עדים וכו' רש"א מה שנים אינן נהרגין עד שיהו שניהם זוממין וכו'שבילי פנחס (תשעח) עמ' ש
ה: ענש הכתוב לנטפל לעוברי עבירה כעוברי עבירהשבילי פנחס (תשעח) עמ' שא
ו: חבר אין צריך התראהתורת אברהם עמ' קלה
ו: שני כתי עדים באחד שהרג את הנפשלב הארי עמ' תלח
ז. ראב"ע אר אחד לשבעים שנהתורת אברהם עמ' 102, 198, 312
ז: ריטב"א ד"ה הא, למעוטי בפלוגתא טפי עדיףתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' ריא (קסג)
ח. הזורק אבן לרה"ר והרג הרי זה גולהתורת אברהם עמ' עב
ח. הרב הרודה את תלמידו וכו' אינן גוליןתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' ריט-רכ {ולמה רופא גולה}
ט ע"ב בן נח נהרג בידי שמים על שהיה לו ללמוד ולא למדשיחות חכמה ומוסר מאמר נ אות ב, ה
ט. מותר אנוס וכו' מותר קרוב למזידתורת אברהם עמ' קלב
י ע"א אמר דוד לפני הקב"ה כו'ראשית בכורי משה חיים ח"ב מאמר א
י ע"א מי גרם לרגלינו שיעמדו במלחמה שערי ירושלים שהיו עוסקים בתורההסתרים באסתר עמ' 337
י ע"ב בתחילה אחד שוגג ואחד מזיד מקדימין לעיר המקלטעיוני פרשה (ריבלין) במדבר עמ' 277
י ע"ב וחי עביד ליה מידי דתהוי ליה חיותאקניני קדם ח"א עמ' 86
י ע"ב רוצח שגלה לעיר מקלט ומצאו גואל הדם והרגועיוני פרשה (ריבלין) במדבר עמ' 278
י. אין מושיבין אותן אלא במקום שווקיםתורת אברהם עמ' 268
י. בגלעד נפישי רוצחיםשארית יעקב (אלגזי, תשנא) עמ' תמו
י. הללו קולטות בין לדעת בין שלא לדעת וכו'שבילי פנחס (תשעח) עמ' תא
י. ומתלמידי יותר מכולםתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' ק
י. מ"ד שיר המעלות שמחתישארית יעקב (אלגזי, תשנא) עמ' טו, שיא
י. מי גרם לרגלנו שהיו עומדים במלחמהשארית יעקב (אלגזי, תשנא) עמ' יח, תכט, תמג
י. מנין לדברי תורה שהן קולטין וכו'שבילי פנחס (תשעז) עמ' כט
י. תלמיד שגלה מגלין רבו עמותורת אברהם עמ' 20, 268
י: רוצח בשוגג נקרא רשעתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' רלח (רלד)
י: ריטב"א ד"ה איתמר, בעינן קרא כדכתיבתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' קעט (שמט) {ציון להרבה אחרונים המדברים בכלל זה}
יא אמותיהם של כהנים מספקות להם מחיה וכסותקניני קדם ח"א עמ' 86
יא ע"א ויכתוב יהושע וגו' פליגי בה ר"י ור"נ חד אמר כו'אמרי טל מאמר קה
יא ע"א לפיכך אמותיהן של כהנים מספקות להן מחיה וכסות כרי שלא יתפללו על בניהם שימותו וכו' שהיה להן לבקש רחמים על דורן ולא בקשו כי הא דההוא גברא ראכליה אריא ברחוק ג' פרסי מיניה רריב"ל ולא אישתעי אליהו בהדיה תלתא יומישיחות חכמה ומוסר מאמר מא אות ג
יא ע"א קללת חכם אפילו על תנאי באהשיעור ליום השבת עמ' קסו
יא ע"ב רוצח שיצא חוץ לתחום ומצאו גואל הדםעיוני פרשה (ריבלין) במדבר עמ' 278
יא. אמותיהן של כהנים מספקות להם מחיה וכסות וכו'שבילי פנחס בראשית ח"ג עמ' תט
יא. הוקשה כל התורה לתפיליןתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' שח (תתיז) {תורה ותפילין ענין אחד}
יא. חזינן לתפילין דבי חביבא דתפירי בכיתנאשפוני טמוני חול (תשכג) עמ' פד, צג
יא. מהו למיכתב שם אחספא ומישדא בתהומאתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' שיג {אמאי לא פשט ממשה רבינו שכתב שם והשליכו לנילוס}
יא. ס"ת שתפרו בפשתן פליגו בה ר"י ור"מ וכו' כל הסוגיאשפוני טמוני חול (תשכג) - עין התכלת עמ' פא, פד, צג
יא: אם נודע שהכהן גדול הוא חלל הרי הוא כמתתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' ר (קלו)
יא: מת הרוצח קודם שמת כהן גדול מוליכין עצמותיו וכו', ורש"שתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' קנג (תקיג) {שייך כפרה למתים}
יב ההורג כ"ג אין לו כפרה ואינו יוצא מעיר מקלטו לעולםשארית יעקב (אלגזי, תשנא) עמ' קמה
יב ע"א ריה"ג אומר מצוה ביד גואל הדם והרשות ביד כל אדםעיוני פרשה (ריבלין) במדבר עמ' 278
יב ע"א רש"י - שרו של רומי - סמאל שיברח לבצרהעיוני הפטרה ח"ב עמ' 506
יב ע"א שלוש טעויות עתיד שרו של רומי לטעותעיוני הפטרה ח"ב עמ' 506
יב. אינה קולטת אלא אדם ולא מלאךתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' נח {משמע קצת דמלאך אינו בכלל אדם, ואפשר רק מלאך דקליפה}
יב. מזבח קולט כהן ועבודה בידותפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' רמו
יב. רש"י ד"ה ה"ג - הב'תפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' קלט (תעג), קמז (תצח) {אם מחויב בכבוד זקינו}
יג ע"ב תשובה אינה מועילה לפטור מעונש ב"ד של מטה אלא בב"ר של מעלהשיחות חכמה ומוסר מאמר נ אות ב
יג: כדי רשעתו ברשעה המסורה לבית דין נאמרתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' ריח (קעח)
יד. ריטב"א ד"ה והלא, בשם הראב"דתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' מב (קמח) {אין לומר 'אין עונשין מן הדין' בגילוי מילתא בעלמא}
יד. שוגג בעריות נקרא רשעתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' רלח (רלד)
יד: טמא אסור לאכול קדשיםתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' רסז (שיט) {מדוע אין אומרים דין חצי שיעור בטומאה}
טו. בעל המאור ד"ה ההוא וריטב"א ד"ה ותנינא, ל"ת דברת אינה בניתוק משום דחמיראתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' קנז-קנח {א"כ למה נותר הוי ניתק לעשה}
טו: מחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש אם התראת ספק שמה התראהתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' רכט
טז: תוס' ד"ה ריסק, 'חי' פירושו שלםתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' רנא-רנב {השוואות}
יז. רבי שמעון סובר כל שהוא למכותתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' רטז {וגם שלא כדרך אכילה במלקות}
יז: אין מזהירין מן הדיןתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' רכד (קצג)
יז: חטאת ואשם חמירי שכן מכפרי מה שאין כן עולהתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' קלז (קצח) {דמכפר רק על עשה דלא מיקרי חטא}
יט. ריטב"א ד"ה אלא היינותפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' כב (פג) {נהי דאברהם אב לגרים, יצחק ויעקב מאי איכא למימר}
כא ע"א יש חורש תלם אחד וחייב עליו משום שמונה לאוין וכו'הגיונות אל עמי (עמיאל) ח"א דרוש לד
כא. אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענוםשבילי פנחס (תשעד) עמ' קכה, שמ
כא. אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענוםשבילי פנחס בראשית ח"ג עמ' תכב
כב ע"ב כמה טפשאי שאר אינשי דקיימי מקמי ס"ת ולא קיימי מקמי גברא רבא וכו'הגיונות אל עמי (עמיאל) ח"א דרוש נד
כב. השורף עצי הקדש לוקהתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' קע (שיב) {אבל לא המבטלו ברוב}
כב. כמה מלקין אותו ארבעים חסר אחת וכו'שבילי פנחס (תשעה) עמ' תמב
כב. מכות ארבעים חסר אחתתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' שיב
כב: אמר רבא כמה טפשאי שאר אינשי דקיימי מקמי ס"ת ולא קיימי מקמי גברא רבהשם אליעזר דף ח ע"ב
כב: במשנה, מכין אותו שליש מלפניו ושני שלישים מאחריותפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' שצ (רפה) {לעומת מה שפגם בחטאו בתפארת ומלכות}
כב: כמה טפשאי דקיימישארית יעקב (אלגזי, תשנא) עמ' קלג
כב: כמה טפשאי שאר אינשי דקיימי מקמי ס"ת ולא קיימי מקמי גברא רבא וכו'שבילי פנחס (תשעה) עמ' תמב, תמט
כב: כמה טפשאי שאר אינשי דקיימי מקמי ס"ת ולא קיימי מקמי גברא רבהשבילי פנחס (תשעז) עמ' דש
כב: מת תחת ידותפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' רכח
כג ע"א אין מעמידין חזנין אלא חסרי כה ויתרי מדעעיוני פרשה (ריבלין) במדבר עמ' 209
כג ע"א בא חבקוק והשמידן על אחת כו'ראשית בכורי משה חיים ח"ב מאמר ד
כג ע"א חייבי כריתות שלקו נפטרו מידי כריתתןשיחות חכמה ומוסר מאמר מ אות ה
כג ע"ב במופלא ממך אל תדרוש ובמכוסה ממך אל תחקורעיוני הפטרה ח"ב עמ' 695
כג ע"ב ישב ולא עבר עבירה נותנין לו שכר כעושה מצוהשיחות חכמה ומוסר מאמר א אות ט, מאמר לט אות ב
כג ע"ב כל המבזה את המועדות ורש"יבית מועד (גטיניו) דף א ע"א
כג ע"ב מה אם הדם שנפשו של אדם קצה ממנו הפורש ממנו מקבל שכר, גזל ועריות עאכו"כשיחות חכמה ומוסר מאמר א אות א
כג ע"ב מהרש"א - אנכי ולא יהיה לך כוללים כל המצוותשבילי פנחס (תשעו) עמ' קעא, קעט, קפ
כג ע"ב שועל שיוצא מקדש הקדשיםעיוני הפטרה ח"ב עמ' 727
כג ע"ב תרי"ג מצוות נאמרו למשה בסיניתורת חז"ל עמ' 62, 43
כג. אין מעמידין חזנין אלא חסרי כח וכו'לב הארי עמ' תטז
כג. ונקלה אחיך לעיניך כשלקה הרי הוא כאחיךשבילי פנחס (תשעד) עמ' תק
כג. כמה מלקין אותו ארבעים חסר אחת וכו'שבילי פנחס (תשעד) עמ' תק
כג. כשלקה הרי הוא כאחיךתורת אברהם עמ' קנח
כג. מנין לרצועה שהיא של עגל וכו'שבילי פנחס (תשעד) עמ' רלג
כג. מנין לרצועה שהיא של עגל וכו' תנא של חמור וכו'שבילי פנחס (תשעח) עמ' תסג
כג. רש"י ד"ה אין לי, מכות מועטת אפילו שתי מכות או אחתתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' רנד (תרל) {דמכה 'רבה' הוא שלש}
כג: בפירוש המשנה להרמב"ם, כשיקיים אדם מצוה מתרי"ג מצות כראוי וכהוגן הנה זכה בה לחיי העולם הבאתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' שנה {אפילו פעם אחת}
כג: גזל וכו' שנפשו של אדם מתאוה להן ומחמדתןלב הארי עמ' קמז
כג: גזל ועריות שנפשו של אדם מתאוה להן ומחמדתןתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' עו (רסב) {חמדה לגזל ותאוה לעריות}
כג: דרש ר' שמלאי שש מאות ושלש עשרה מצוות נאמרו לו למשהתורת אברהם עמ' 90, קצג
כג: היושב ולא עבר עבירה נותנין לו שכר כעושה מצוהלב הארי עמ' רס, רעח
כג: וארבעים ושמונה עשה כנגד איבריו של אדםלב הארי עמ' שצ, תיב, תקמא
כג: ויאמר צדקה ממני מנא ידע וכו' יצאת בת קול ואמרה ממני יצאו כבושיםשבילי פנחס בראשית ח"ג עמ' קלט
כג: כל ישראל נקרא בלשון יחידתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' מז (קסז)
כג: מהרש"א ד"ה תרי"ג, כל העשין נכללין באנכי, ולא תעשה בלא יהיה לךתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' סו (רכח)
כג: ר' חנניא בן עקשיא אומר רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצות שנאמר ד' חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדירשם אליעזר דף קי ע"א
כג: רמ"ח מצוות עשהתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' סח
כג: רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצוותשבילי פנחס (תשעב) עמ' רטז
כג: רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצוותשבילי פנחס (תשעא) עמ' תנד
כג: רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצוות שנאמר ה' חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדירשבילי פנחס (תשעד) עמ' שעא
כג: רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצותלב הארי עמ' קמא
כג: רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצות, שנאמר ה' חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדירדברי יואל מועדים ח"ט עמ' קמו
כג: רש"י - רצה הקב"ה לזכות את ישראל, כדי שיהיו מקבלין שכר וכו'לב הארי עמ' קמב
כג: שלשה דברים עשו בית דין שלמטה, והסכימו בית דין שלמעלה על ידםתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' לג (קיז) {דוגמת שלשה דברים שעשה משה מעצמו והסכים הקב"ה על ידו}
כג: שס"ה לאווין כנגד ימות החמה ורמ"ח עשין כנגד רמ"ח איבריםתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' עז {הלאוין ענינם מצד הצורה כי אין בם עשיית החומר, והחמה ענינה צורה, ואיברי הגוף הוא חומר}
כג: 'תורה' גימטריא תרי"אתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' סט {כולם 'צוה לנו משה' ולא ממה שנאמר מקודם}
כג: תרי"ג מצוות נאמרו לו למשה וכו' אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענוםשבילי פנחס (תשעו) עמ' קע, קפא
כג: תרי"ג מצוות נאמרו לו למשה וכו' תורה בגימטריא תרי"א אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענוםשבילי פנחס (תשעג) עמ' שס
כג: תרי"ג מצוות נאמרו לו למשה שס"ה כמנין ימות החמה ורמ"ח כמנין איברי האדםשבילי פנחס (תשעה) עמ' רפה
כד ואבדתם בגוים וכו' מסתפינא מהאי קרא וכו'קניני קדם ח"ב עמ' 64
כד וכבר היה ר"ג וראב"ע ור' יהושע ור' עקיבא מהלכין בדרך ושמעו קול המונה של בבל וכו'גיא חזיון ח"ב דף נג ע"ב
כד משה אמר ובגוים ההם לא תרגיע, ירמיהו הלוך להרגיעו ישראל וכו'קניני קדם ח"ב עמ' 119
כד ע"א בא דוד והעמידן על י"אשיעור ליום השבת עמ' קפג
כד ע"א בא דוד והעמידן על י"א וכו' בא חבקוק והעמידן על אחתעיוני הפטרה ח"ב עמ' 409
כד ע"א בא חבקוק והעמידן על אחת צדיק באמונתו יחיהשיחות חכמה ומוסר מאמר י אות ז
כד ע"א ענין דובר אמתתפארת אדם (שלפוברסקי) עמ' ריט
כד ע"א עקיבא נחמתנו עקיבא נחמתנושיעור ליום השבת עמ' קה
כד ע"א פעם אחת היו עוליןשיעור ליום השבת עמ' תסט
כד ע"א רש"י שבתחלה היו צדיקיםשיעור ליום השבת עמ' קפד
כד ע"ב עקיבא נחמתנו, עקיבא נחמתנועיוני הפטרה ח"ב עמ' 457
כד ע"ב עקיבא ניחתמנו עקיבא ניחמתנועיוני הפטרה ח"א עמ' 155
כד. אנוכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענוםתורת אברהם עמ' 124, סז, 156
כד. אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענותפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' קפה-קפו (סט) {אך על פי כן נקרא כל התורה שמיעת קולו יתברך}
כד. אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענותפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' סב {לכאורה קשה מקידושין כב ע"ב}
כד. אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענוםשבילי פנחס (תשעה) עמ' רמד
כד. אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענוםשם אליעזר דף ל ע"א
כד. בא דוד והעמידן על אחת עשרהתורת אברהם עמ' 94
כד. בא חבקוק והעמידןאבני שיש (שוורץ) עמ' כא
כד. בא חבקוק והעמידן על אחתתורת אברהם עמ' מח, קי, 286, קסב
כד. בא חבקוק והעמידן על אחת שנאמר וצדיק באמונתו יחיהשם אליעזר דף קיח ע"ג
כד. בא ישעיה והעמידן על ששתורת אברהם עמ' 94
כד. בא מיכה והעמידן על ג'סוכת דוד (שירירו) דף קסז ע"א
כד. בא מיכה והעמידן על שלשתורת אברהם עמ' מח
כד. בא עמום והעמידן על אחתתורת אברהם עמ' 290
כד. הולך צדקות זה א"א דכתיב כי ידעתיו למען אשר יצוהתורת אברהם עמ' מח
כד. הולך תמים זה אברהםתורת אברהם עמ' מז, 94
כד. התחילו הן בוכין ור"ע מצחק כו'ראשית בכורי משה חיים ח"ב מאמר א
כד. חזר ישעיה והעמידן על שתיםתורת אברהם עמ' מח
כד. עשות משפט זה הדין אהבת חסד זה גמ"חתורת אברהם עמ' מח
כד. ראו שועל שיצא מבית קדשי הקדשיםשבילי פנחס בראשית ח"ב עמ' תקעח
כד. רש"י - שבתחלה היו צדיקים והיו יכולים לקבל עול מצוות הרבהתורת אברהם עמ' 90, קצג
כד. רש"י ד"ה מפי, ובהגהות יפה עיניםתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' סו (רכט) {אנכי ולא יהיה נאמרו בדיבור אחד}
כד. תרי"ג מצוות נאמרו לו למשה וכו' בא חבקוק והעמידן על אחת וצדיק באמונתו יחיהשבילי פנחס (תשעב) עמ' לג, קסו
כד: אם לעוברי רצונו כך לעושי רצונו על אחת כמה וכמהגיא חזיון ח"ב דף נו ע"א
ב ע"א תוס' ד"ה כלרנת יצחק עה"ת ח"א עמ' קסה
ב ע"ב כי היכי דלא תיהוי ליה כפרהרנת יצחק עה"ת ח"א עמ' ל
ד ע"א חכמים אומרים כל המשלם אינו לוקהמשך חכמה דברים פ"כה פסוק ב
ד ע"ב מוציא שם רע ועדים זוממים לוקיןמשך חכמה דברים פ"כח פסוק נח-נט
ד ע"ב משום רשעה אחת אתה מחייבו ואי אתה מחייבו משום שתי רשעיותמשך חכמה ויקרא פ"יט פסוק כב
ה אחר גמר דין גברא בר קטלא הואייטב פנים ח"א דף נד
ה ע"א דבעידנא דקא מסהדי גברא לאו בר קטלא הואמשך חכמה שמות פ"כ פסוק יג
ה ע"ב אין העדים זוממין נהרגים עד שיגמור הדיןשרי המאה ח"ב עמ' 260
ה ע"ב ועשיתם לו כאשר זמם ולא כאשר עשהמשך חכמה דברים פ"יט פסוק יט
ה ע"ב חידוש הוא מאי חזית דסמכת אהני, סמוך אהנימשך חכמה דברים פ"יט פסוק יט
ה ע"ב ענש הכתוב לנטפל לעוברי עבירה כעוברי עבירהעטרת יהושע דברים עמ' ר
ה. משלשין בממון ואין משלשין במכותתורה ודעת תשסח עמ' רנד
ה: אין העדים זוממין נהרגין עד שיגמר הדיןייטב פנים ח"ב דף רח
ה: הנוגע בדבר פסול להעידמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"א עמ' קיד
ה: הרגו אין נהרגיןמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ב עמ' רד
ו ע"א אי אימרי למחזי אתו - עדותם מתקיימתמשך חכמה מגילת רות פ"ד פסוק ט
ו ע"א במקיימי דבר הכתוב מדברמשך חכמה הפטרת בהר
ו ע"ב לא ניתנה התראה אלא להבחין בין שוגג למזידמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"א עמ' רנג
ו ע"ב לא נצרכה בבועל את הערוהמשך חכמה דברים פ"כב פסוק כד
ו ע"ב מאי אחד אחד אחדמשך חכמה דברים פ"יז פסוק ו
ז ע"א אילעא וטובי' קריבא דערבאמשען המים דף סט ע"ג
ז ע"א אף הן מרבין שופכי דמים בישראלמשך חכמה שמות פ"כג פסוק ב
ז ע"א ובחו"ל אתה מושיב בכל פלךרנת יצחק עה"ת ח"א עמ' עג
ז ע"א חובלניתרשימות (רמ"מ שניאורסון) חוברת קנ ס"ה
ז ע"א לא נהרג אדם מעולם, ותוס'רנת יצחק עה"ת ח"א עמ' תי
ז ע"א לית ליה ללוה לא בתר ערבארנת יצחק עה"ת ח"א עמ' רטז
ז ע"א מעידים אני את איש פלוני שנגמר דינו בבית דין פלונימשך חכמה דברים פ"יז פסוק ו
ז. שכל דרך ירידה גולהבאר מים חיים (תשנט) ח"ג עמ' ט
ח ע"א מת מצוה דלא סגי דלא מיטמא הכי נמי דפטורמשך חכמה ויקרא פ"ה פסוק ב, פ"כא פסוק ו
ח ע"ב אם נטמא במת מצוה על כניסה במקדשמשך חכמה במדבר פ"יט פסוק יג
ח ע"ב חובל באביו בשוגג מפטר מגלותמשך חכמה ויקרא פ"יח פסוק יח
ט ע"א איתביה רבא לר"ח חנך מתרנת יצחק עה"ת ח"א עמ' פא
ט ע"א גר ועכו"ם שהרגו נהרגיןרנת יצחק עה"ת ח"א עמ' יד
ט ע"א הג' שבעבר הירדן לא קלטו וכו'מאור ושמש (תשנב) עמ' תקיז
ט ע"א כסבור חיה ונמצא אדםרנת יצחק עה"ת ח"א עמ' טז
ט ע"א לפיכך גר וגוי שהרגו נהרגין ורש"י שםמשען המים דף לו ע"ג
ט ע"א מאי לאו בידי אדם, ורש"ירנת יצחק עה"ת ח"א עמ' פ
ט ע"א רש"י ד"ה לפיכךרנת יצחק עה"ת ח"א עמ' טז, פ, קכב, ריז
ט ע"ב בעבר הירדן תלת בא"י תלת, ורש"ירנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' שיד
ט ע"ב בתחילה אחד שוגג ואחד מזיד מקדימין לערי מקלטמשך חכמה במדבר פ"לה פסוק יב, דברים פ"יט פסוק ג
ט ע"ב שהיה לו ללמוד ולא למרמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"א עמ' פ
ט שלש ערים הבדיל משהמקוה מים (עזריאל) ח"א דף פב ע"ד
ט. כסבור שהיא בהמה ונמצא אדםעמק החכמה עמ' כה
ט: בגלעד שכיחי רוצחיםפני מלך במדבר עמ' שח
ט: בגלעד שכיחי רוצחיםשמן ראש (כץ) ח"ד עמ' תקעח
ט: לא קלטו בעבר הירדן עד שהבדילו גם בארץ ישראלמאור ושמש (תשסט) עמ' תרפט
ט: רש"י ד"ה לפיכך ב"ג שהרג נהרג אפי' בשוגגייטב פנים ח"א דף ו
טו: תוס' ד"ה ועבר (אזהר' נדר לא הוי התראת ספק דמוקמינן אחזקה שלא ישאל)ייטב פנים ח"א דף קו, קטז, ח"ב עמ' צה
טז. לאו שאין בו מעשה אין לוקין עליודברי יונה ח"ב עמ' רז
י ע"א אסור ללמד תורה לתלמיד שאינו הגוןמכתם לדוד משלי עמ' קלו
י ע"א דרש רב סמאי וכו'משך חכמה במדבר פ"לה פסוק י
י ע"א הרבה תורה למדתי מרבותי, ומחבירי יותר מהם, ומתלמידי יותר מכולן - התלמידים מוסיפים חכמה לרבם, כי על ידי שהתלמיד מעורר קושיא יפה הרב צריך להתאמץ למצוא לה תירוץ אמיתי ונכון, ועל ידי כך מתרבה חכמתו של הרבבצור ירום ח"ט עמ' קכה
י ע"א ועליהן תתנו ארבעים ושתיים עירמשך חכמה במדבר פ"לה פסוק יג
י ע"א חרב על שונאיהם של ת"ח העוסקים בתורה בד בבדעטרת יהושע דברים עמ' מה
י ע"א ל"ק הא בעידנא דעסיק בהרנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' שלה
י ע"א לתלמיד שאינו הגוןשערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' פז
י ע"א מאי קולטין ממלאך המתרנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' שלה
י ע"א מגלין רבו עמושערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"ב עמ' רכד
י ע"א מהרש"אאמרי יצחק במדבר-דברים עמ' לב הערה יט
י ע"א מכאן שלא ישנה אדם לתלמיד שאינו הגוןאמרי יצחק בראשית עמ' רסט
י ע"א מנין לדברי תורה שהם קולטיםמשך חכמה דברים פ"לב פסוק ב
י ע"א מצוה שבאה לידי אקיימנהשערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' רסח
י ע"א מצות שבאה לידי אקיימנהרנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' שלד
י ע"א עומדות היו רגלינו בשעריך ירושליםדברי חנינא - הספדים עמ' קמד
י ע"א ראובן פתח בהצלהשערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' קז
י ע"א שש ערי מקלט קלטו אע"פ שבא שם הרוצח שלא לדעת, ושלא להציל את עצמומשך חכמה במדבר פ"לה פסוק יג
י ע"א תלמיד שגלה מגלין רבו עמואמרי יצחק במדבר-דברים עמ' רלח
י ע"א תלמיד שגלה מגלין רבו עמואמרי יצחק בראשית עמ' רפ, רפא, שיט
י ע"א תלמיד שגלה מגלין רבו עמומגולה לגאולה עמ' 17
י ע"א תלמיד שגלה מגלין רבו עמומשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"א עמ' ל, מז
י ע"א תלמיד שגלה מגלין רבו עמומשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ג עמ' רה, רלז
י ע"ב בדרך שאדם רוצה לילך מוליכין אותואמרי יצחק במדבר-דברים עמ' קל, קמב, קמד הערה ל, קפב, עמ' רכח הערה כב
י ע"ב בדרך שאדם רוצה לילך מוליכין אותואמרי יצחק שמות-ויקרא עמ' לג הערה מה
י ע"ב בדרך שאדם רוצה לילך מוליכין אותומשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ב עמ' פ
י ע"ב כאשר יאמר משל הקדמוני, ומהרש"ארנת יצחק עה"ת ח"א עמ' ל
י ע"ב מהרש"אאמרי יצחק במדבר-דברים עמ' קפב
י ע"ב מי שלא נתחייב פטרוהורנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' שיד
י ע"ב מקלט מקלט כתוב על פרשת דרכיםמאור ושמש (תשנב) עמ' תקצח
י ע"ב מרשעים יצא רשע כו'שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' ס
י ע"ב עיר שאין בה זקנים מביאה עגלה ערופהמשך חכמה דברים פ"כא פסוק ד
י שיר המעלות לדוד שמחתי באומרים לי אמר דוד לפני הקב"ה וכו'מקוה מים (עזריאל) ח"א דף עט ע"ג
י. הללו קולטות בין לדעת בין שלא לדעת וכו'מפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ג עמ' תפד
י. ולא עוד אלא שמטפשיןילקוט עבודת ישראל (תשסד) עמ' פד
י. תלמיד שגלה מגלין רבו עמוילקוט עבודת ישראל (תשסד) עמ' רטז
י: בדרך שאדם רוצה לילך בה מוליכין אותומפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ג עמ' לה, ח"ד עמ' קמח
י: בדרך שאדם רוצה לילך וכו'פרשיות בספרי הנביאים שמואל עמ' קצח
י: בדרך שאדם רוצה לילך מוליכין אותומפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"א עמ' רפד
י: בדרך שאדם רוצה לילך מוליכין אותושמן ראש (כץ) ח"ד עמ' שעג
י: בדרך שאדם רוצה לילך מוליכין אותו, ומהרש"אעל הגאולה ועל התמורה סי' כ עמ' נב, סי' צו עמ' קנ
י: בדרך שאדם רוצה לילךבאר מים חיים (תשנט) ח"ד עמ' קעה
י: הבא לטהר מסייעין אותומפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ג עמ' נג
י: והאלקים אנה לידו כאשר יאמר משל הקדמוני מרשעים יצא רשעמאור ושמש (תשסט) עמ' תרפז
י: כאשר יאמר משל הקדמוני מרשעים יצא רשעשמן ראש (כץ) ח"ד עמ' תקעח
י: כאשר יאמר משל הקדמונימפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"א עמ' תצח
י: מקלט כתוב על פרשת דרכיםמאור ושמש (תשסט) עמ' תשצז
י: עיר שרובה רוצחיםפני מלך במדבר עמ' שז
י: שניים שהרגו זה שוגג וזה מזיד הקב"ה מזמנן וכו'חומת אנך (תקסא) ח"א דף פו ע"א
יא מנין לדברי תורה שקולטיןרנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' שלד-שלה
יא מפני מה נאמרה פ' רוצחים בלשון עזה וכו'מקוה מים (עזריאל) ח"א דף פב ע"ד
יא ע"א אלו אחד עשר פסוקים שבמשנה תורהמשך חכמה הקדמה לספר שמות
יא ע"א בשעה שכרה דור שיתין כו'שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"ב עמ' עח
יא ע"א דבור לשון עז כמ"ש דבר אתנו אדוני הארץ קשותמאור ושמש (תשנב) עמ' תשמט
יא ע"א דהוי להו למיבעי רחמים על דורם ולא ביקשומשך חכמה במדבר פ"ו פסוק ח
יא ע"א דיבור הוא לשון עזמשך חכמה דברים פ"ה פסוק כד
יא ע"א דתפירי בכיתנא ולית הלכתא כוותיהרנת יצחק עה"ת ח"א עמ' רצ
יא ע"א למימר דמל דיבור לשון קשה איןמשך חכמה השמטות מספר שמות פ"טו פסוק א
יא ע"א מחלוקת רבי יהודה ור' נחמיהמשך חכמה דברים פ"לד פסוק א-ב
יא ע"א מספקות להן מחיה וכסותשערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"ב עמ' רטז
יא ע"א ס"ת שתפרו בפשתןרנת יצחק עה"ת ח"א עמ' רפט
יא ע"א על שמונה פסוקים מ"וימת שם משה"משך חכמה דברים פ"כח פסוק סא
יא ע"א פליגי תנאי בספר תורה שתפרו בפשתןמשך חכמה ויקרא פ"טו פסוק יח
יא ע"א קללת חכם אפילו בחנם היא באהבצור ירום ח"ב עמ' קכ
יא ע"א קללת חכם אפילו על חנם באהמנחת קנאות עמ' נח
יא ע"א שהיה להם לבקש רחמים על דורן ולא בקשודברי חנינא - הספדים עמ' קצה
יא ע"א שהיה להן לבקש רחמים כו'שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"ב עמ' רטו
יא ע"ב אינו יוצא משם לעולםשערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' רלט
יא ע"ב אם מת עד שלא גלה - מגלין עצמותיומשך חכמה במדבר פ"לה פסוק לג
יא ע"ב אפילו ישראל צריכים לו ואפילו שר צבא ישראל כיואב בן צרויהמשך חכמה במדבר פ"לה פסוק כו
יא ע"ב גואל הדם, שרשות אצלו, וכל אדם חייבים עליומשך חכמה שמות פ"כ פסוק יג
יא ע"ב החורג כה'ע, וכה"ג שהרגרנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' שיט
יא ע"ב ואיכא דמתני כדי שיתפללו על בניהם שלא ימותואמרי יצחק במדבר-דברים עמ' רמ הערה טו
יא ע"ב ואינו יוצא לא לעדות מצוהמשך חכמה שמות פ"ד פסוק יט
יא ע"ב ואינו יוצא משםרנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' שטו
יא ע"ב ואם איתא ליהדר ממך, ורש"ירנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' שיט
יא ע"ב וכי הוא מושחו אלא זה שנמשח בימיומשך חכמה במדבר פ"לה פסוק כה
יא ע"ב ומינו אחר תחתיו ולאחר מקן נגמ"דרנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' שיח
יא ע"ב חד אמר מתה כהונה וחד אמר בטלה כהונהמשך חכמה במדבר פ"כה פסוק יג
יא ע"ב כל אותן מ' שנה שהיו ישראל במדבר עצמותיו של יהודה היו מגולגלין בארוןמשך חכמה במדבר פ"כג פסוק כ
יא ע"ב מהרש"אאמרי יצחק במדבר-דברים עמ' רמה הערה טז
יא ע"ב מוליכין עצמותיו לעיר מקלטרנת יצחק עה"ת ח"א עמ' טו, לא
יא ע"ב משוח מלחמה אי מחזיר רוצחרנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' שכא
יא ע"ב מת קודם שמת כה"ג מותר לפנותורנת יצחק עה"ת ח"א עמ' קז
יא ע"ב נגמר דינו ומת מוליכין את עצמותיורנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' שלד
יא ע"ב נגמר דינו ונעשה כהן בן גרושהרנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' תכד
יא ע"ב נדר ע"ת צריך הפרה ותוס' ד"ה מי גרםמשען המים דף י ע"ד
יא ע"ב עצמות של יהודה הי' מגולגלין עד שבא משהמשען המים דף י ע"ד
יא ע"ב קללת חכם אפילו על תנאי אינו חוזרמשך חכמה בראשית פ"לא פסוק לב
יא ע"ב שם תהא מיתתורנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' שיז
יא ע"ב שם תהא קבורתורנת יצחק עה"ת ח"א עמ' של
יא ע"ב שם תהא קבורתורנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' שיח
יא. דיבור הוא לשון עזמאור ושמש (תשסט) עמ' תתקעו
יא. ההוא גברא דאכליה אריהבאר מים חיים (תשנט) ח"ב עמ' תלט
יא. ויכתוב יהושע את הדברים האלה בספר תורת אלוקים - פליגי בה רבי יהודה ורבי נחמיהתורה ודעת תשסח עמ' שז
יא. כשכרה דוד שיתין קפאו תהומאשם משמעון (שפירא, תשסז) עמ' קסה
יא. קללת הכם אפילו על תנאי היא באהפרשיות בספרי הנביאים שמואל עמ' פ, קכז, שלו
יא. קללת חכם אפילו על תנאי הוא באשמן ראש (כץ) ח"ד עמ' תסד
יא. קללת חכם אפילו על תנאי היא באהמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ב עמ' רנב
יא. קללת חכם אפילו על תנאיבאר מים חיים (תשנט) ח"ב עמ' תרכז
יא. קללת תלמיד חכם אפילו על תנאי באהדרשות מהרא"ל (תשנט) סי' פז אות ה
יא: כל ישראל צריכים לו כיואבפרשיות בספרי הנביאים שמואל עמ' שה (הערה)
יב ע"א "ורצח גואל הדם את הרוצח מצוהמשך חכמה הפטרת וילך
יב ע"א אם יצא יצא הרוצח אין לי אלא במזיד, בשוגג מניןמשך חכמה במדבר פ"לה פסוק כו
יב ע"א הא בבנו הא בבן בנורנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' קלב
יב ע"א והאלקים אנה לידו כאשר יאמר משל הקדמוני מרשעים יצא רשעמאור ושמש (תשנב) עמ' תקטו
יב ע"א ותיפו"ל דאין עושין מגרש עיררנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' שיח
יב ע"א כאן לקלוט כאן לדוררנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' שיח, שיט
יב ע"א לחיים נתנו ולא לקבורהרנת יצחק עה"ת ח"א עמ' קו
יב ע"א לחיים נתנו ולא לקבורהרשימות (רמ"מ שניאורסון) חוברת קכז עמ' 12
יב ע"ב וזה דבר הרוצח, רוצח שהגלה לעיר מקלט צריך שיאמר רוצח אנימאור ושמש (תשנב) עמ' תקצח
יב ע"ב ושמתי לך בחייך "מקום" - במקומךמשך חכמה במדבר פ"לה פסוק יג
יב ע"ב רש"י ד"ה ושמתישערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' רסט
יב. טעויות יואב בענין המזבח, וערוך לנרפרשיות בספרי הנביאים שמואל עמ' שלב
יב. סנהדרין שראו וכו' אין ממיתין אותו עד שיעמוד בבית דין אחרייטב פנים ח"א דף פה
יב. שאינו קולט אלא כהן ועבודה בידותורה ודעת תשסה-תשסז עמ' כט
יג האוכל שקצים ורמשים וכו' לוקה וחי"ט שםמקוה מים (עזריאל) ח"א דף יד ע"ד
יג ושלשת שיהיו משולשותמקוה מים (עזריאל) ח"א דף פג ע"א
יג ע"א ר' מאיר אומר לא היו מעלים להם שכרמשך חכמה במדבר פ"לו פסוק ח, דברים פ"לו פסוק ח
יג ע"ב אי הכי על לאו דכרת לא לילקימשך חכמה דברים פ"כה פסוק ב
יג ע"ב אין אדם לוקה ומתמשך חכמה דברים פ"כה פסוק ב
יג ע"ב חייבי כריתות לא צריכי התראהמשך חכמה ויקרא פ"כג פסוק כו
יג ע"ב כל מקום שנאמר השמר פן ואל - אינו אלא לא תעשהבצור ירום ח"ו עמ' ח
יג ע"ב ר' ישמעאל סבר דיש מלקות בחייבי מיתות בית דיןמשך חכמה דברים פ"כה פסוק ג
יג: בפירוש ריבתה תורה חייבי כריתות למלקות, דגמר לעיני מלעיניך ורש"יתורה ודעת תשע-תשעא עמ' רלא
יג: הוי אומר הפלאה זו מלקותתורה ודעת תשסה-תשסז עמ' שיא
יג: מעלים שכר ללויםפני מלך במדבר עמ' שד
יד ע"א ולמה יצאת כרת באחותו לדונו בכרת ולא במלקותמשך חכמה ויקרא פ"כ פסוק יז
יד ע"ב טמא שנגע בקודש, ריש לקיש אמר לוקהמשך חכמה ויקרא פ"יב פסוק ה
יז ע"א בריית נשמה חשובהרשימות (רמ"מ שניאורסון) חוברת קו ס"ה
יז ע"א לאוכל בתודה ושלמים לפני זריקה שהוא לוקהרנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' קכח
יז ע"ב אלא לאוכל תודה ושלמים לפני זריקת דמים שעובר בלא תעשהמשך חכמה ויקרא פ"יט פסוק כו
יז: אלא מאי דילידא אימיה כרבי שמעון דלמאי דסבירא ליה לדידיה מסרס ליה לקרא ודריש ליהתורה ודעת תשע-תשעא עמ' תלח
יז: וכי מזהירין מן הדין וכו' איסורא בעלמאייטב פנים ח"ב דף צא
יח. ובשר בשד' טרפה לא תאכלו כיון שיצא חוץ ממחיצתו נאסרייטב פנים ח"א דף קסז, קפב, קצז, ח"ב עמ' ד, קלד, רא
יח. רש"י ד"ה כיון [שיצא בשר] מבשרה יתיר' קא דייק כשדה שאין בו מחיצות וכו'ייטב פנים ח"ב דף קלד
כ ע"א חייב על כל קרחה וקרחה ועל כל שריטה ושריטהמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"א עמ' קנז
כ ע"ב אינו חיע אלא על המתרנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' קל
כא ע"א אינו חייב עד שיכתוב שם עבודת כוכביםמשך חכמה ויקרא פ"יט פסוק טז
כא ע"ב מתניתין מני רבי עקיבא היא דאמר המקיים כלאים לוקהמשך חכמה דברים פ"כב פסוק ט
כב ע"א הקוצץ אילנות טובים עובר בלאודברי שלום (הלברשטם) עמ' שכז
כב ע"א כמה מלקין אותו ארבעים חסר אחת, שנאמר "במספר ארבעים", מנין שהוא סמוך לארבעיםבצור ירום ח"ח עמ' קעט הערה 63
כב ע"א עשיה היא דאסור הא גרמא שרימשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ג עמ' נא
כב ע"ב בספר תורה כתיב "ארבעים יכנו לא יוסיף", ואתו רבנן בצרו חדא ואומר הרבי, מי נקרא רבנן מי שיודע להפחית מכה אחת מיהודיבצור ירום ח"ח עמ' קעט
כב ע"ב ולא קיימי מקמי גברא רבאשערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' קטו
כב ע"ב כמה טפשאי שאר אינשי דקיימי מקמי ס"ת וכו'מקוה מים (עזריאל) ח"א דף מ ע"ד
כב ע"ב כמה טפשאי שאר אינשי דקיימי מקמי ס"תאמרי יצחק במדבר-דברים עמ' עב הערה כ
כב. אמר רבא כמה טפשאי שאר אינשי דקיימי מקמי ספר תורה ולא קיימי מקמי גברא רבה, דאילו בספר תורה כתיב ארבעים ואתו רבנן בצרו חדאתורה ודעת תשע-תשעא עמ' רסג
כב. אמר רבי יצחק המנהיג בשור פסולי המוקדשים לוקה, שהרי גוף אחד הוא ועשאו הכתוב כשני גופיםדברי יונה ח"ב עמ' רג
כב. בא חבקוק והעמידו על אחת - וצדיק באמונתו יחיהאוסף אמרים (שכטר) ימים נוראים וסוכות עמ' קמב
כב. התולש סימני הטומאה עובר בלא תעשהדברי יונה ח"ב עמ' קיח
כב. כמה מלקין אותו ארבעים חסר אחת וכו'תורה ודעת תשסה-תשסז עמ' שי
כב. נזיר שמשוןפני מלך במדבר עמ' נב
כב: ארבעים יכנו - ואתו רבנן בצרו חדאמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ב עמ' סז
כב: כמה טפשאי אינשי דקיימי מקמי ס"ת ולא קיימי מקמי גברא רבאמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ב עמ' סז
כב: כמה טפשאי הני אינשי דקיימי מקמי ס"ת ולא קיימי מקמי גברא רבהתורה ודעת תשסה-תשסז עמ' קיז
כב: כמה טפשאי הני אינשי דקיימי מקמי ספר תורה ולא קיימי מקמי גברא רבהדרשות מהרא"ל (תשנט) סי' ל אות ב
כב: כמה טפשאי שאר אינשי דקיימי מקמי ס"ת ולא קיימי מקמי גברא רבה וכו'תורה ודעת תשסה-תשסז עמ' קפד
כב: כמה טפשאי שאר אינשי דקיימי מקמי ספר תורה ולא קיימי מקמי גברא רבאשמן ראש (כץ) ח"ד עמ' קמ, תיז, תעא
כב: כמה טפשאי שאר אינשיעמק החכמה עמ' קסז
כג כמה טיפשאי וכו'בגדי יו"ט (קריספין) ח"א דף לב ע"ג
כג כמה טפשאי וכו'דרכי נועם (הרנזון) דרוש כה דף סה ע"ג
כג ע"א חייבי כריתות שלקו נפטרו מידי כריתתןמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ב עמ' ס
כג ע"א כיון שנקלה הוא כאחיךמשך חכמה דברים פ"כח פסוק נח-נט
כג ע"א מלמד שכל חייבי כריתות שלקו נפטרו מידי כריתתםמשך חכמה דברים פ"כה פסוק ג
כג ע"ב א"ר אלעזר בג' מקומות הופיע רוח הקודש בבית דינו של שם, ובבית דינו של שמואל הרמתי, ובבית דינו של שלמהבצור ירום ח"ג עמ' קפט
כג ע"ב א"ר כמה טפשאי כו'בן אברהם (אשטרושא) דף קכג ע"ג
כג ע"ב בג' מקומות הופיע רוח הקודש בבית דינו של שם ובבית דינו של שמואל הרמתי ובבית דינו של שלמהשיחות הרב צבי יהודה בראשית עמ' 291
כג ע"ב בג' מקומות הופיע רוח הקודש, בבית דינו של שם, ובבית דינו של שמואל הרמתי, ובבית דינו של שלמהבצור ירום ח"ד עמ' טז
כג ע"ב גזל ועריות נפשו של אדם מתאוה להןאמרי יצחק במדבר-דברים עמ' נז, רכא
כג ע"ב גזל ועריות שנפשו של אדם מתאוה להם ומחמדתםמשך חכמה ויקרא פ"יח פסוק ב
כג ע"ב גזל ועריות שנפשו של אדם מתאוה להןאמרי יצחק שמות-ויקרא עמ' תקל
כג ע"ב ומה אם הדם שנפשו של אדם קצה ממנומשך חכמה ויקרא פ"יז פסוק י
כג ע"ב כמה טפשאי אינשי דקיימו מקמי ספר תורה ולא קיימו מקמי גברא רבא ובתוס' הקשו מגמ' אם בפני לומדיה מפניה לא כש"כאפסי ארץ (תשנט) עמ' תריז
כג ע"ב מהרש"א - רמ"ח מ"ע כנגד רמ"ח איבריםרשימות (רמ"מ שניאורסון) חוברת ב עמ' 6
כג ע"ב ר' חנניא בן עקשיא רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצות וכו'אפסי ארץ (תשנט) עמ' שפג
כג ע"ב רבי חנניא בן עקשיא אומר רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצותשיחות הרב צבי יהודה בראשית עמ' 79 ,104 ,449
כג ע"ב רוח הקדשרשימות (רמ"מ שניאורסון) חוברת קמו עמ' 12
כג ע"ב רצה המקום לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצותבצור ירום ח"ב עמ' מא הערה 68 {כי מתוך הפעולות הטובות אנחנו נפעלים להיות טובים וזוכים לחיי עד}
כג ע"ב רצה הקב"ה לזכות את ישראל כו', ורש"י ופיהמ"ששערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' רב, רמה, רעב
כג ע"ב רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצוותבצור ירום ח"ג עמ' י הערה 16
כג ע"ב רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצותמאור ושמש (תשנב) עמ' שנו
כג ע"ב רצה הקב"ה לזכות את ישראלאמרי יצחק שמות-ויקרא עמ' צח הערה עז, ריב
כג ע"ב רצה הקב"ה לזכות את ישראלמשך חכמה שמות פ"יב פסוק כא
כג ע"ב רש"י ד"ה לזכות את ישראלשערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"ב עמ' קפט
כג ע"ב שואל שלום בשםפרשיות בספרי הנביאים שופטים עמ' ק, קיד
כג ע"ב תורה בגימטריא שית מאה וחד סרי הוימשך חכמה שמות פ"כ פסוק ג
כג ע"ב תורה בגימטריא תרי"אנחלת דבש (ברייזכר) עמ' שפד
כג ע"ב תרי"ג מצוות נאמרו לו למשהאמרי יצחק במדבר-דברים עמ' תקנב
כג ע"ב תרי"ג מצוותנחלת דבש (ברייזכר) עמ' תסט, תע
כג ע"ב תרי"ג מצותשערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' 16
כג. אמר ר' ישמעאל ומה העובר עבירה אחד אמרה תורה ונכרתודרשות מהרא"ל (תשנט) סי' לד אות טז
כג. אמר ר"ש ממקומו הוא למדעמק החכמה עמ' קפח
כג. כיון שלקה הרי הוא כאחיךמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ב עמ' של
כג. רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תומ"צדבר המלוכה סי' רנד, קפא
כג: אמר ר' חנניא בן עקשיא רצה הקב"ה לזכות את ישראל וכו'דרשות מהרא"ל (תשנט) סי' טז אות א, סי' יט אות ג, סי' כז אות יב, סי' מו אות ט, סי' פט אות ז, סי' צג אות ו
כג: בא חבקוק והעמידן על אחת וצדיק באמונתו יחיהדרשות מהרא"ל (תשנט) סי' י אות יג, סי' טו אות א
כג: בא חבקוק והעמידן על אחתשם משמעון (שפירא, תשסז) עמ' ב, מט
כג: דרש ר' שמלאי תרי"ג מצות נאמרו למשה מסינידרשות מהרא"ל (תשנט) סי' טו אות ב, סי' כד אות ח, סי' לד אות ב
כג: ומה דם שנפשו של אדם קצהבאר מים חיים (תשנט) ח"ד עמ' צו
כג: כל היושב ולא עבר עבירה נותנין לו שכר כעושה מצוהמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ג עמ' עט
כג: ר' חנניה בן עקשיא אומראשד הנחלים (נחמולי) דף סד ע"ב
כג: רבי חנניא בן עקשיא אומר רצה הקב"ה לזכות את ישראל וכו'בית אברהם (שטיינר) עמ' קנג
כג: רוה"ק בבי"ד דשמואלפרשיות בספרי הנביאים שמואל עמ' קצא
כג: רצה הקב"ה כו'בן אברהם (אשטרושא) דף ב ע"א
כג: רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצוותתורה ודעת תשסח עמ' קנא
כג: רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצוותתורה ודעת תשע-תשעא עמ' שלג
כג: רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצותמאור ושמש (תשסט) עמ' תק, תקמט, תקפב
כג: רצה הקב"ה לזכות את ישראלבאר מים חיים (תשנט) ח"א עמ' רסג
כג: רצה הקב"ה לזכות את ישראלשארית יעקב (אלגזי, תשנא) עמ' קסג, קעט, רו
כג: רצה הקב"ה לזכות את ישראלשם משמעון (שפירא, תשסז) עמ' צז
כג: רצה הקב"ה לזכות, בר"מ בפי' המשנהמועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' קסא
כג: תורה ציוה - שית מאה וחד סרי הוי וכו'תורה ודעת תשסה-תשסז עמ' רנג
כג: תרי"ג מצוות נאמרו למשה בסינישם משמעון (שפירא, תשסז) עמ' א
כג: תרי"ג מצות כמנין תרוה מפי משה ואנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענודרשות מהרא"ל (תשנט) סי' לד אות יז
כג: תרי"ג מצות נאמרו לו למשה וכו' אנכי ולא י"ל מפי הגבורה שמענוםייטב פנים ח"א דף קיב, ח"ב עמ' סז, קסט
כד בא חבקוק והעמי' על א' כו'בן אברהם (אשטרושא) דף קכ ע"ג
כד ע"א אוטם אזנו משמוע דמים - דלא שמע בזילותא דצורבא מרבנן ושתיק וכו', וכתיב הוא מרומים ישכוןבצור ירום ח"ג עמ' ריד
כד ע"א אמר רב מסתפינא מהאי קרא ואבדתם בגוים, מתקיף לה ר"פ דילמא כאבידה המתבקשת וכו', אלא מסיפא דקרא ואכלה אתכם ארץ איביכם, מתקיף לה מר זוטרא דילמא כאכילת קישואין ודלועיןהדרש והעיון ויקרא מאמר שכג
כד ע"א אנכי ו"לא יהיה לך" מפי הגבורה שמענוםמשך חכמה דברים פ"יח פסוק טו, פ"לג פסוק ד
כד ע"א אנכי ולא יהי' לך מפי הגבורה שמענומאור ושמש (תשנב) עמ' תשלח
כד ע"א אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענו שנא' אחת דבר וכו' שתים זו שמענואפסי ארץ (תשנט) עמ' שיב, תיג
כד ע"א אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענובאר מים חיים (תשנט) תוספת מכתב יד פרק ד פסוק לה
כד ע"א אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענועטרת יהושע דברים עמ' נג, פט, קט, קנג, קפה
כד ע"א אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענוםבצור ירום ח"ו עמ' פג
כד ע"א אפילו ריבית דנכרימשך חכמה שמות פ"יב פסוק ט-י
כד ע"א בא דוד והעמידןשערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' 16
כד ע"א בא חבקוק והעמיד את כל התרי"ג מצוות התורה על מצוה אחת - מצות האמונה בה'בצור ירום ח"ט עמ' מו
כד ע"א בא חבקוק והעמידם על אחת וכו'משנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ב עמ' צב, קמב
כד ע"א בא חבקוק והעמידן על אחת - וצדיק באמונתו יחיהבצור ירום ח"ה עמ' רכב
כד ע"א בא חבקוק והעמידן על אחת וכו' וצדיק באמונתו יחיהמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"א עמ' יד, יח, כב
כד ע"א בא חבקוק והעמידן על אחת וצדיק באמונתו יחיהדברי שלום (הלברשטם) עמ' קיח, תקלד
כד ע"א בא חבקוק והעמידן על אחתאגרת על הבטחון (תשע) עמ' ו, נו
כד ע"א בא חבקוק והעמידן על אחתאמרי יצחק שמות-ויקרא עמ' תפא
כד ע"א בא חבקוק והעמידן על אחתמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ד עמ' סג
כד ע"א בא חבקוק והעמידן על אחתנחלת דבש (ברייזכר) עמ' מד
כד ע"א בא חבקוק והעמידן על אחת, שנאמר צדיק באמונתו יחיהבצור ירום ח"ו עמ' פ
כד ע"א בא חבקוק והעמיק על אחת וצדיק באמונתו יחיהגבורת יצחק חנוכה-פורים (תשסח) עמ' קצא
כד ע"א היה עומד מכסאו ומחבקו ומנשקו וקורא לו "אבי אבי"משך חכמה דברים פ"לא פסוק ז
כד ע"א השומע זלזול בכבוד חכמים ואינו מוחהמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ד עמ' קצו
כד ע"א ודובר אמת בלבבו כגון רב ספראמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"א עמ' קל
כד ע"א יהושפט כשהיה רואה ת"ח היה מכבדו ומנשקומשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ג עמ' רנא
כד ע"א רש"י ד"ה והעמידןשערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"ב עמ' לג
כד ע"א רש"י ד"ה כגון ראבר"ששערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' ערב
כד ע"ב תלה נבואתו של זכריהנחלת דבש (ברייזכר) עמ' תקס, תקסא
כד. אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענומפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ב עמ' רכה
כד. אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענושיח יצחק (פרידמן, תשנז) עמ' מג
כד. אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענוםייטב פנים ח"א דף קיא, קפה, ח"ב עמ' נה, קעז
כד. אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענוםמאור ושמש (תשסט) עמ' תא, תתקסט
כד. בא דוד והעמידן על אחת עשרהתורה ודעת תשע-תשעא עמ' ד
כד. בא חבקוק והעמידן על אחת שנאמר וצדיק באמונתו יחיהייטב פנים ח"א דף ריט, רכה, ח"ב עמ' סט
כד. בא חבקוק והעמידן על אחתבאר מים חיים (תשנט) ח"ד עמ' ק
כד. בא חבקוק והעמידן על אחתמועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' רכד
כד. דברים שאין דרבן לעשות בצנעא אמרה תורה והצנע לכתייטב פנים ח"א דף קצד
כד. ואת יראי ה' יכבד - זה יהושפטפרשיות בספרי הנביאים שמואל עמ' שנו
כד. וכבר היו ר' גמליאל וכו' ור' עקיבא מהלכין בדרך ושמעו קול המונה של רומי וכו'דרשות מהרא"ל (תשנט) סי' נד אות ז
כד. לא רגל על לשונו זה יעקבדרשות מהרא"ל (תשנט) סי' ח אות יז
כד. מי כתיב עושה כל אלה עושה אלה כתיבדרשות מהרא"ל (תשנט) סי' לד אות י, טז
כד. עוצם עינו מראות ברע זה שאין מסתכל בנשים וכו'עמק החכמה עמ' רג
כד. ר"ג כי מטי האי קרא בכי מאן דעביד לכלהואשד הנחלים (נחמולי) דף יח ע"ב
כד: כיון שהגיע להר הבית וכו' עכשיו שנתקיימה נבואתו של אוריה בידוע שנבואותו של זכריה מתקיימתדרשות מהרא"ל (תשנט) סי' מב אות ד, סי' נא אות ו
כד: ראה שועל שיצא מבית קדשי הקדשים, והיה ר"ע משחקשמן ראש (כץ) ח"ד עמ' קפה, תקלד
כד: ראו שועל שיוצא מבית קה"ק וכו'ייטב פנים ח"א דף קח
ב. תוס' ד"ה מעידין איש פלוני ממזרהאיר ממזרח - אבות עמ' מ
ב. תוס' ד"ה מעידין איש פלוני שהוא ממזרהאיר ממזרח - סליחות עמ' קס
ה אם מתקימת עדות בשנים וכו'אהל יעקב (תשעא) ח"ה עמ' נה
ה ע"א אין העדים נעשין זוממים וכו' מנא הני מילי וכו' דבי ר' ישמעאל תנא וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 156
ה ע"ב אראה בגחמה ורש"יהאיר ממזרח - חמש מגילות עמ' ריג
ה ע"ב מיד קבל עליו יהודה בן טבאי שאינו מורה הוראה אלא לפני וכו'דורות הראשונים כרך ב עמ' 535
ה: אמר ר"י בן טבאי אראה בנחמההאיר ממזרח - אבות עמ' לו
ה: דילמא בדינא קם בהדיה וכו'האיר ממזרח משלי עמ' תלא
ו ע"ב הנהו לעוזי דאתו לקמיה דרבא אוקי רבא תורגמן וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 496
ו ע"ב רואים אלו את אלובאר בשדה עמ' קלט
ח ע"א א"ל ההוא מרבנן לרבא ממאי דמחטיבת וכו' איתביה רבינא לרבא וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 542
ח ע"א כיון דאם מצא חטוב לאו מצוהבתורתו יהגה ח"ב עמ' מג
ח. האב הרודה את בנוהאיר ממזרח משלי עמ' רפז
ח. רב המכה תלמידוהאיר ממזרח - יהושע עמ' שח
ט ע"א אומר מותר קרוב למזידבאר בשדה עמ' כט
ט ע"א הקב"ה לא הודה לאבימלך על ענין א"אאמרי מרדכי (שפלטר, תשעב) אות לא
ט ע"ב בגלעד שכיחי רוצחיםהאיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' תטז
ט ע"ב היה לו ללמוד ולא למדבאר בשדה עמ' כו
ט ע"כ אכסנאי שבא לעירבתורתו יהגה ח"ב עמ' רפא
ט: ושלשתהאיר ממזרח - יהושע עמ' שטו, שיז
י ע"א אוהב בסף לא ישבע בסףהאיר ממזרח - חמש מגילות עמ' רצט
י ע"א אמר ר' זעירא מכאן שלא ישנה אדם לתלמיד שאינו הגון וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 390
י ע"א בשכם וגלעד שכיחי רוצחיםאוסף אמרים (שכטר) חנוכה עמ' קצז
י ע"א בשעה שאמר הקב"ה לדוד האתה תבנה לי בית וכו'אהל יעקב (תשעא) ח"ד עמ' צ
י ע"א כל האוהב ללמד בהמון לו תבואהבתורתו יהגה ח"א עמ' רצ
י ע"א לא ישנה לתלמיד שאינו הגוןבתורתו יהגה (תשעב) עמ' קכא, קכב
י ע"א לא פסק פומיה מגירסאבאר בשדה עמ' קסז
י ע"א תלמיד שגלה מגלין רבו עמוברכת שלום מכתבים מאמר כא
י ע"א תלמיד שגלה מגלין רבו עמובתורתו יהגה (תשעב) עמ' קכב
י. אוהב כסף לא ישבע כסף זה משה רבינואוסף אמרים (שכטר) אמונה ותפלה עמ' פג
י. אוהב כסף לא ישבע כסף זה משה רבינואוסף מכתבים (שכטר) ח"א עמ' רמ
י. אז יבדיל משה שלש ערים בעבר הירדן מזרחה אמר הקב"ה למשה הזרה שמש לרוצחים, הזרחת שמש לרוצחיםדרשות שבט הלוי ח"ב עמ' רעא
י. אלא במקום מיםהאיר ממזרח - יהושע עמ' שז
י. הרב שגלה מגלין ישיבתו עמו וכו' מנין לדברי תורה שהן קולטין וכו' מאי קולטין קולטין ממלאך המותדרשות שבט הלוי ח"ב עמ' רעא
י. הרבה תורה למדתי מרבותי ומחבירי יותר מהם ומתלמידי יותר מכולםדרשות שבט הלוי ח"ב עמ' שב
י. ויתנו לכלב את חברוןהאיר ממזרח - יהושע עמ' רכג
י. ומי אוהב בהמון לא תבואה למי נאה ללמד בהמון מי שכל תבואה שלו ורש"ידרשות שבט הלוי ח"ב עמ' רסט
י. חרב אל הבדים וכו' ולא עוד אלא שחוטאים מהרש"אדרשות שבט הלוי ח"ב עמ' רע
י. מי גרם לרגלנו שיעמדו במלחמה שערי ירושלים שהיו עוסקים בתורהדרשות שבט הלוי ח"ב עמ' רעט
י. מצוה הבאה לידך אל תחמיצנהאוסף מכתבים (שכטר) ח"א עמ' נט
י. קולטות שלא לדעתהאיר ממזרח - יהושע עמ' שח
י. קולטין ממלאך המותהאיר ממזרח - יהושע עמ' שכב
י. ראובן פתח בהצלה תחילההאיר ממזרח - יהושע עמ' שכ
י. תלמיד שגלה מגלין רבו עמו שנא' וחי עביר ליה מירי רתהוי ליה חיותאדרשות שבט הלוי ח"ב עמ' קסט, ריז, רעא
י. תלמיד שגלה מגלין רבו עמוהאיר ממזרח - אבות עמ' מב
י. תלמיד שגלה מגלין רבו עמוהאיר ממזרח - יהושע עמ' שיב, שיג
י: בדרך שאדם רוצה לילך בה מוליכין אותואמונת עתיך (וולפסון) ח"א עמ' מ
י: זקני העירהאיר ממזרח - יהושע עמ' שי
י: מרשעים יצא רשעהאיר ממזרח משלי עמ' יב
י: עיר שרובה רוצחיםהאיר ממזרח - יהושע עמ' שיא
י: פרשת רוצחים בלשון עזההאיר ממזרח - יהושע עמ' שו
יא ע"א מפני מה נאמרה פרשת רוצחים בלשון עזהבתורתו יהגה ח"א עמ' נו
יא ע"א ריב"ל אישתעי אליהו בהדיההאיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' ערה
יא ע"ב כדי שיתפללו על בניהם שלא ימותובתורתו יהגה ח"ב עמ' קב
יא. אחד משוח בשמן המשחה ואחד המרובה בבגדיםבינת יששכר (תשמח) עמ' עו
יא. אמותיהם של כהנים גדוליםהאיר ממזרח משלי עמ' תא
יא. אמותיהן של כהנים גדולים היו מספקים מים ומזון לאותן שהרגו נפש בשגגה וגלו כדי שלא יתפללו על בניהם שימותואמרי משה (פודהורצר) עמ' י
יא. כל דבור לשון קשה וכו'דרשות שבט הלוי ח"ב עמ' קלה
יא. קללת חינם לא תבאהאיר ממזרח משלי עמ' ת
יא. קללת חכם אפילו על חינם היא באההאיר ממזרח - רות עמ' ע
יא. קללת חכם אפילו על תנאי היא באהדרשות שבט הלוי ח"ב עמ' קנב, קפו, רנ
יא: היה לו לכה"ג לבקש עליו רחמיםהאיר ממזרח - אבות עמ' קכו
יא: שם תהא מיתתו וכו'האיר ממזרח - יהושע עמ' שטו
יב ע"א אילן שהוא עומד בתוך התחום ונופו נוטה וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 365
יב. אינה קולטת אלא בצר והוא גולה לבצרההאיר ממזרח - יהושע עמ' שיח
יב. בה ולא בתחומההאיר ממזרח - יהושע עמ' שיב
יג. אין מעלין שכר ללוייםהאיר ממזרח - יהושע עמ' של
יד ע"א שהלכו ליקח בהמהבתורתו יהגה ח"ב עמ' קפז, קפח
יד. אחותו בת אביו ובת אמוהאיר ממזרח משלי עמ' צח
יד: רש"י ד"ה כל לאודרשות מהר"ם בריסק - מועדים עמ' תה
טו ע"א בטלו ולא בטלו קיימו ולא קיימו, גבי לאו שניתק לעשהאשל אברהם (בוטשאטש) סי' יג ס"ק ב ברכת אברהם אות לו
טז ע"ב המשהה את נקביו עובר משום בל תשקצואשל אברהם (בוטשאטש) סי' ג ס"ק ה ברכת אברהם אות כז
טז: הא ברברבי הא בזוטריהאיר ממזרח משלי עמ' פא
יח ע"א זר שאכל עולהבאר בשדה עמ' תקיז, תקלה
יח ע"א תוס' ד"ה ולילקיבאר בשדה עמ' תקלד
כא ע"ב אמר ר' ינאי בחבורה נמנו וגמרו החופה בכלאים וכו' א"ל ר' יוחנן וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 44, 326
כא ע"ב מהרש"א המעלה במה שהאדם נברא ובמה שלא הי' נבראאמרי מרדכי (שפלטר, תשעב) אות רנ
כא ע"ב שהה בלבישת כלאים כדי פשיטה ולבישה חייבאשל אברהם (בוטשאטש) סי' יג ס"ק א ברכת אברהם אות א
כא. ואתו רבנן בצרו חדאאמונת עתיך (וולפסון) ח"ב עמ' רלא, ח"ג עמ' פה
כב ע"א א"ל ר' זעירא לר' מני ולחשוב נמי וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 389
כב ע"ב תנא של חמורהאיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' רנט
כב. נתקלקל ברעיהאיר ממזרח - יהושע עמ' שלד
כב: כמה טפשאי וכו' ולא קיימי מקמי גברא רבאאמונת עתיך (וולפסון) ח"ב עמ' מח
כב: כמה טפשאימנחת שמואל ח"ב (תשמט) עמ' יד (בהקדמה)
כב: כמה מלקין אותו ארבעים חסר אחתבני יששכר (תשעז) ח"א עמ' תצה
כג כל היושב ולא עבר עבירה נותנים לו שכר כאילו עושה מצוהאוסף מכתבים (שכטר) ח"ג עמ' לג
כג ע"ב אמר ר' אדא בר אהבה אמר רב הלכה וכו' א"ל אביי אלא הא דאמר ריב"ל שלשה דברים וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 295
כג ע"ב קיימו למעלה מה שקבלו למטהבאר בשדה עמ' רלא
כג ע"ב רצה הקב"ה לזכות את ישראל וכו' יגדיל תורה ויאדיראמרי מרדכי (שפלטר, תשעב) אות קמב
כג ע"ב רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצות, שנאמר ה' חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדירדברי אליעזר (וייזר) ח"א עמ' רכב ד"ה ושפיר
כג ע"ב שמואל הרמתיהאיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' רכה
כג ע"ב תורה בגימטריא תרי"א הוי, "אנכי" ו"לא יהיה לך" - מפי הגבורה שמענוםאמרי מרדכי (שפלטר, תשעב) אות רו
כג רצה הקב"ה לזכות את ישראל וכו'אהל יעקב (תשעא) ח"ג עמ' רכ, ח"ד עמ' פא, ח"ה עמ' מ
כג. בג' מקומות הופיעה רוח הקודש וכו'האיר ממזרח - אסתר עמ' קלט
כג. כל המבזה את המועדות כאילו עובד עבודה זרהאוסף מכתבים (שכטר) ח"א עמ' כ
כג. כמה טפשאי הני אינשי דקיימיאמר יצחק דף ב ע"ג
כג. שלש מאות וששים וחמש לאוין כמנין ימות החמההאיר ממזרח - אסתר עמ' קלד
כג: אנוכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענוםבני יששכר (תשסח) ח"ב עמ' ג, ריז
כג: בא חבקוק והעמידן על אחת שנאמר וצדיק באמונתו יחיהדרושי מהר"ם בריסק עמ' פט, קכט, קעח
כג: בת קול בבית דינו של שלמההאיר ממזרח - אבות עמ' יד
כג: ג' דברים עשו ב"ד של מטה והסכימו ב"ד של מעלה על ידן, מקרא מגילה ושאילת שלום והבאת מעשר וכו' ורש"ידרשות שבט הלוי ח"ב עמ' קצה
כג: ג' דברים עשו ב"ד של מטה והסכימו וכו'האיר ממזרח - רות עמ' קי
כג: יצתה בת קול ואמרה אני עדהאיר ממזרח - אבות עמ' רעט
כג: לפיכך הרבה להם תורה ומצוותהאיר ממזרח - אבות עמ' רפ
כג: מהרש"א ד"ה תרי"גדרשות מהר"ם בריסק - מועדים עמ' כג, לא
כג: רמ"ח אברים שבאדם הם כנגד רמ"ח מצות עשהאמרי משה (פודהורצר) עמ' קא
כג: רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצוות וכו' ופי' המשניות לרמב"םדרשות שבט הלוי ח"ב עמ' קלו
כג: רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצוותדרשות מהר"ם בריסק - מועדים עמ' תסח
כג: רצה הקב"ה לזכות את ישראלבית אולפנא ח"ב עמ' קכ
כג: רצה הקב"הבית אולפנא ח"ג עמ' ה
כג: רצה הקב"ה לזכותבית אולפנא ח"ד עמ' ו, יט, כ
כג: שס"ה מצוות כנגר ימות החמההאיר ממזרח - אבות עמ' קיא
כג: תרי"ג מצוות נאמרו לו למשה וכו' ומהרש"אדרשות שבט הלוי ח"ב עמ' קפד
כג: תרי"ג מצוות נאמרו למשה בסיניהאיר ממזרח - אבות עמ' רפ
כג: תרי"ג מצוות נאמרו למשה דכתיב תורה ציוה וכו' אנכי ולא יהיה מפי הגבורה שמענודרשות מהר"ם בריסק - מועדים עמ' מב, רא
כד התחילו הם בוכים וכו'אהל יעקב (תשעא) ח"ג עמ' רכ, ח"ה עמ' רסג
כד ע"א אנכי ולא יהי' מפי הגבורה שמענואמרי מרדכי (שפלטר, תשעב) אות רי
כד ע"א אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענוםבתורתו יהגה (תשעב) עמ' מו
כד ע"א בא חבקוק והעמידן על אחת וצדיק באמונתו יחיהאוסף אמרים (שכטר) חנוכה עמ' רכט
כד ע"א בא חבקוק והעמידן על אחתאמרי מרדכי (שפלטר, תשעב) אות שמג
כד ע"א בא חבקוק והעמידן על אחתדברי אליעזר (וייזר) ח"ג עמ' לה ד"ה וביה אמרתי
כד ע"א בא חבקוק והעמידן על אחת, שנאמר וצדיק באמונתו יחיהברכת שלום "שמעתי" מאמר כב
כד ע"א בא מיכה וכו' בא ישעיה וכו'האיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' קו
כד ע"א הולך צדקות זה אברהםבתורתו יהגה ח"א עמ' תצד
כד ע"א והכנסת כלהבתורתו יהגה ח"ב עמ' רטו, רלד
כד. אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענודרשות מהר"ם בריסק - מועדים עמ' רצז
כד. אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענוםאמירה נעימה (בלוך) עמ' מה, מח
כד. ארבע גזירות גזר משה רבינו על ישראל באו ארבעה נביאים ובטלום וכו'דרשות שבט הלוי ח"ב עמ' יא
כד. בא חבקוק והעמידן על א' וצדיק באמונתו יחיהאמונת עתיך (וולפסון) ח"ב עמ' נג, רסח, ח"ג עמ' פו
כד. בא חבקוק והעמידן על אחת וצדיק באמונתו יחיהאוסף אמרים (שכטר) אמונה ותפלה עמ' קעו
כד. בא חבקוק והעמידן על אחת וצדיק באמונתו יחיהדרשות מהר"ם בריסק - מועדים עמ' קו, קכט, רב, תלח, תקיג
כד. בא חבקוק והעמידן על אחת שנא' וצדיק באמונתו יחיהדרשות שבט הלוי ח"ב עמ' רב, שלא
כד. בא חבקוק והעמידן על אחתאוסף מכתבים (שכטר) ח"א עמ' קיד
כד. בא חבקוק והעמידן על אחתבינת יששכר (תשמח) עמ' קטו
כד. בא מיכה והעמידן על ג'אשר אחון עמ' קלג
כד. וישכון ישראל בטח בדד עין יעקב ורש"ידרשות שבט הלוי ח"ב עמ' יא
כד. מי יקום יעקב כי קטן הוא וכו' ורש"ידרשות שבט הלוי ח"ב עמ' יא
כד. משה אמר ואבדתם בגוים וכו' דלמא כאבידה מתבקשתדרשות שבט הלוי ח"ב עמ' יב
כד. משה אמר פוקר עון אבות וכו' ומהרש"אדרשות שבט הלוי ח"ב עמ' יב
כד. רצה הקב"ה לזכות את ישראלאשר אחון עמ' קיב
ב ע"א ועשיתם לו כאשר זמם לו ולא לזרעוהדרום כרך לט עמ' 61
ב ע"ב הוא שעשה במזיד לא לגלי דלא תהוי ליה כפרהעיוני פרשה (ריבלין) דברים עמ' 148
ב עדים זוממים אינם משלמים הכופרבתי כנסיות - בית האסופים דף יז ע"ד
ג עד שאמר שקר העדתי לאו כל כמיניה ותוס'בתי כנסיות - בית האסופים דף ל ע"ג
ג: המלוה על המשכוןודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תרלט
ה ע"א אם בבר נגמר דינו למיתההעמק דבר דברים פ"יט פסוק יח
ה ע"א ממון מצטרף מלקות לא מצטרףפני מנחם דברים עמ' יא, כב
ה ע"א עד שתסרה גופה של עדותעיוני פרשה (ריבלין) דברים עמ' 141
ה ע"ב אין העדים זוממין עד שייגמר הדיןהדרום כרך יח עמ' 196
ה ע"ב הרגו אין נהרגיןפני מנחם לך לך עמ' סד
ה ע"ב ודייקו חכמים להך מילתא, מיתורא דלאחיךעיוני פרשה (ריבלין) דברים עמ' 146
ה ע"ב לא הרגו נהרגין הרגו אין נהרגיןעיוני פרשה (ריבלין) דברים עמ' 144
ה ע"ב מתקיימת עדות בשנים למה פרט בשלשהחכמת התורה שופטים עמ' קצז, רפא
ה. היאך אתם מעידים שהרי נהרג זה או הורג זה היו עמנועיוני פרשה (ריבלין) דברים עמ' 141
ה. עד שיזימו עצמןודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תסה
ה: אין העדים זוממים נהרגים עד שיגמר הדיןעיוני פרשה (ריבלין) דברים עמ' 144
ה: אם כן ענש הכתוב לנטפל לעוברי עבירה עאכו"כ ישלם שכר לנטפל לעושי מצוהלב הארי - שער יחוד המעשה עמ' קא
ה: כאשר זמם, ולא כאשר עשהולאשר אמר - תהלים עמ' תכא
ה: ענש הכתוב לנטפל לעוברי עבירהולאשר אמר - תהלים עמ' רכ, תשצד
ו ע"א יקום דבר במקיימי דבר הכתוב מדברפני מנחם פורים עמ' קפח
ו. סנהדרין ההורגת נקראת חובלניתנאות דשא (שניאור) במדבר עמ' 72
ז ע"א היה יורד בסולם ונפל עליו והרגתופני מנחם ויצא עמ' קעב
ז ע"א כאן בארץ ישראל כאן בחוץ לארץפני מנחם עקב עמ' נט
ז ע"א סנהדרין ההורגת אחד בשבוע נקראת חובלניתפני מנחם מטות-מסעי עמ' רד
ז ע"א סנהדרין ההורגת אחת בשבוע נקראית חובלניתעיוני פרשה (ריבלין) דברים עמ' 116
ז ע"ב היה עולה בסולם ונשמט השליכה מתחתיו ונפלה והרגהפני מנחם ויצא עמ' קעב
ח ע"א דלמא מחטבת עצים דסוכה ומחטבת עצים דמערכהפני מנחם ואתחנן עמ' לד
ח ע"א ואשר יבוא את רעהו ביער מה היער רשות לניזק ולמזיק ליכנם לשםפני מנחם מקץ עמ' שלז
ח ע"א ואתר תמרי ואזול תמרי וקטולפני מנחם ואתחנן עמ' כט
ח ע"א מה חטבת עצים רשות אף כל רשותפני מנחם נצבים עמ' קסד
ח ע"ב מכה נפש פרט למכה אביוהעמק דבר במדבר פ"לה פסוק יא
ט ע"ב בגלעד שכיחי רוצחיםחכמת התורה שופטים עמ' רסה, ערה
ט ע"ב בתחילה אחד שוגג ואחר מזיר מקדימין לערי מקלטפני מנחם מטות-מסעי עמ' רד, ואתחנן עמ' לד, לה
ט ע"ב ומוסרין להן שני תלמידי חכמים שמא יהרגנו כדרך וידברו אליופני מנחם מטות-מסעי עמ' קצו
ט ע"ב ומכוונות היו כמין שתי שורות שבכרםפני מנחם ואתחנן עמ' לח, מה
ט ע"ב כשהאב מכה את הבןזאת ליעקב בראשית עמ' ע
ט ע"ב רמב"ן - איכא למימר רמאין היו ומראין עצמן כשוגגיןפני מנחם מטות-מסעי עמ' רד
ט ע"ב תוס' ד"ה בגלעד שכיחי רוצחים - לפי כשהורגים מזיר בלא עדים הקב"ה מזמנן לפונדק אחדפני מנחם מטות-מסעי עמ' רד
ט. בגלעד שכיחי רוצחיםנתיבות חיים (מטלין, תשסט) עמ' מ
ט. בעבר הירדן, תלת, בא"י תלתנאות דשא (שניאור) במדבר עמ' 162
ט. מצווה שאפשר לקיימה אקיימנהנאות דשא (שניאור) דברים עמ' 22
ט. ריטב"א לענין גר תושבעטרת חן ח"א עמ' יט
ט. רש"י ד"ה לפיכך, ב"נ נהרג אפי' בשוגגפרשת דרכים (תשנב) עמ' טו
ט: בגלעד נפישי רוצחינאות דשא (שניאור) במדבר עמ' 94
ט: בגלעד נפישי רוצחיםנאות דשא (שניאור) דברים עמ' 78
טו ע"א כל ימיו בעמוד והחזר קאיהעמק דבר דברים פ"כב פסוק יט
טו: המשהה נקביוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' שעב
טז ע"א הנוטל אם על הבניםהדרום כרך לד עמ' 40
טז ע"ב האי ביניתא דבי כרביהעמק דבר ויקרא פ"יא פסוק ט
טז ע"ב האי מאן דשתי בקרנא דאומנא קא עבר משום לא תשקצופני מנחם תצוה עמ' קסג, קסח
טז. אלא למאן דתני ביטלו ולא ביטלו וכו' רש"י וריטב"אעטרת חן ח"א עמ' קנב
טז. לאו שאין בו מעשה אין לוקין עליוולאשר אמר בראשית-שמות עמ' תקמט
י ע"א אוהב כסף לא ישבע כסף זה משה רבינופני מנחם מטות-מסעי עמ' קצו, ואתחנן עמ' לד, מד, מה
י ע"א אין פורשין בתוכן מצודותהעמק דבר במדבר פ"לה פסוק יג
י ע"א אר"י הרב שגלה מגלין ישיבתו עמוזאת ליעקב בראשית עמ' קכב
י ע"א בשכם נמי שכיחי רוצחיםפני מנחם וירא עמ' פה
י ע"א הזרח שמש לרוצחיםפני מנחם חיי שרה עמ' קח, קכז, פדיון הבן עמ' כז
י ע"א הללו קולטות בין לדעת בין שלא לדעתפני מנחם וישב עמ' רכה
י ע"א חרב אל צוארי שונאיהם של תלמידי חכמים שיושבין ועוסקין בתורה בד בכדפני מנחם בלק עמ' קמד, קנו, מטות-מסעי עמ' קצא
י ע"א מי גרם לרגלינו שיעמדו במלחמה שערי ירושלם שהיו עוסקים בתורהזאת ליעקב במדבר עמ' ריט, שטז
י ע"א מנין לדברי תורה שהן קולטיןזאת ליעקב במדבר עמ' פב, קעג
י ע"א מנין לדברי תורה שהן קולטיןפני מנחם נח עמ' מד, ואתחנן עמ' לד, מו
י ע"א מפני מה זכה ראובן לימנות בהצלה תחילה מפני שהוא פתח בהצלה תחילהפני מנחם וישב עמ' רכא, רלב, רמד, חנוכה עמ' רפז, רצ, ויחי עמ' תא
י ע"א מפני שפתח בהצלת נפשות תחלהחכמת התורה ואתחנן עמ' שצה
י ע"א נתמעטו דיוריהן מביאין להם כהנים לוים וישראליםפני מנחם שופטים עמ' קח
י ע"א עומדות היו רגלי ישראל שלא ימוטו וכו'העמק דבר דברים פ"לג פסוק יא
י ע"א ריטב"אזאת ליעקב במדבר עמ' רסה
י ע"א תלמיד שגלה מגלין רבו עמו שנאמר וחי עביר ליה מידי דתהוי ליה חיותאפני מנחם וישב עמ' רכה, חנוכה עמ' רנה, רפז, רצ, רצו, שא, אחרי מות-קדושים עמ' קלו, קמב, חוקת עמ' קכט, מטות-מסעי עמ' רח, רטז, שופטים עמ' צז, קה, קח, שבת תשובה עמ' ריג
י ע"א תלמיד שגלה מגלין רבו עמוהדרום כרך לד עמ' 250
י ע"א תלמיד שגלה מגלין רבו עמוהעמק דבר דברים פ"ד פסוק מב
י ע"א תלמיד שגלה מגלין רבו עמוזאת ליעקב בראשית עמ' תנד
י ע"ב בגואל הדם הוא דכתיבהעמק דבר דברים פ"יט פסוק ו
י ע"ב בדרך שאדם רוצה לילך בה מוליכים אותועיוני פרשה (ריבלין) דברים עמ' 157
י ע"ב בדרך שאדם רוצה לילך בה מוליכין אותוזאת ליעקב במדבר עמ' רלד
י ע"ב הקב"ה מזמנם לפונדק אחדחכמת התורה שופטים עמ' רסו, ערה, רעח
י ע"ב זה שהרג במזיד יושב תחת הסולם וזה שהרג בשוגג יורד בסולם ונפל עליו והרגופני מנחם ויצא עמ' קעב
י ע"ב מן התורה ומן הנביאים ומן הכתובים בדרך שאדם רוצה לילך בה מוליכין אותופני מנחם נישואין ושבע ברכות עמ' קפז
י ע"ב מקלט היה כתוב על פרשת דרכיםפני מנחם שופטים עמ' צז
י ע"ב עיר שיש בה רוב רצחנים אינה קולטתחכמת התורה שופטים עמ' שנא
י. ב' ב"א שהרגוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תקפ
י. חרב אל הבדיםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תרז
י. מתי ימות זקן זה ויבא שלמה ויבנהנאות דשא (שניאור) דברים עמ' 219
י. פתח בהצלה תחילהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' קט
י. שערים המצויינים בהלכהפרשת דרכים (תשנב) עמ' קעא
י. תלמיד שגלה מגלין רבו עמוולאשר אמר - תהלים עמ' נג, קסה
י. תלמיד שגלה, מגלין רבו עמונאות דשא (שניאור) דברים עמ' 152
י: בדרך שאדם רוצה לילך בה מוליכין אותוולאשר אמר - תהלים עמ' שיח
י: בדרך שאדם רוצה לילך מוליכין אותונתיבות חיים (מטלין, תשסט) עמ' סד, קכט
י: בדרך שאדם רוצה לילךודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' ו
יא ע"א ויכתוב יהושע בספרו את הדברים האלהעיוני פרשה (ריבלין) דברים עמ' 329
יא ע"א למימרא דכל דיבור לשון קשהזאת ליעקב ויקרא עמ' קעה
יא ע"א רש"י ד"ה קפא תהומא - שאני כבוש על התהום מיום מתן תורהפני מנחם במדבר עמ' כא
יא ע"א שהיה לו להתפלל על דורו ולא התפללחכמת התורה שופטים עמ' שמג, שמו
יא ע"א שכם נסיב ומגבאי נזירהדרום כרך טו עמ' 68
יא ע"א תוס' ד"ה מי גרם לראובן שהודה יהודה - לא הורה ברבים עד מעשה דיהודהפני מנחם וישב עמ' רכג, רמד, חנוכה עמ' רפד, רפח, שז, ויחי עמ' תה
יא ע"ב וכי הוא מושחו אלא זה שנמשח בימיופני מנחם מטות-מסעי עמ' רד, רטו
יא ע"ב מי גרם לראובן שיודה יהודהפני מנחם וישב עמ' רמא, חנוכה עמ' רפד, רפח, ויגש עמ' שסד
יא ע"ב מיתת כהן הוא דמכפראפני מנחם מטות-מסעי עמ' קפח, שופטים עמ' קו
יא ע"ב נגמר דינו ונעשה כהן בן גרושה או בן חלוצהפני מנחם ואתחנן עמ' לט, כי תבוא עמ' קמט
יא ע"ב נדוי על תנאי צריך הפרהעיוני פרשה (ריבלין) דברים עמ' 308
יא. אמותיהם של כהניםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תקעט
יא. דיבור לשון קשהמקור ברוך (הגר) עמ' סב
יא. כל דיבור לשון קשהכתבי מא"ה עמ' לד
יא. קללת חכם אפילו על תנאי הוא באולאשר אמר בראשית-שמות עמ' רעט
יב ע"א אין הבן נעשה עי' רש"י שםשני המטות - מטה הלוי עמ' קמא
יב ע"א ולכל חיתם ולא לקבורההעמק דבר במדבר הרחב דבר פ"לה פסוק ג
יב ע"א טועה שאינה קולטת אלא בצר והוא גולה לבצרהפני מנחם תולדות עמ' קמג, בשלח עמ' פט, מטות-מסעי עמ' קצו, ואתחנן עמ' מה
יב ע"א ערי מקלט לא נתנו לקבורהפני מנחם מטות-מסעי עמ' רה, רטו
יב ע"א ריב"ן ד"ה בגון ראב"שהעמק דבר בראשית הרחב דבר פ"לב פסוק כו
יב ע"ב ושמתי לך בחייך מקום ממקומךפני מנחם כי תשא עמ' רטז, מטות-מסעי עמ' רטז, שופטים עמ' קח
יב ע"ב רוצח שגלה לעיר מקלטו ורצו אנשי העיר לכבדו יאמר להם רוצח אניפני מנחם ואתחנן עמ' מו
יג ע"ב שאם עשו תשובה אין בית דין של מטה מוחלין להןפני מנחם לך לך עמ' סד
יג. כהן שגלהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תיד
יג: כדי רשעתו משום רשעה אחת וכו'עטרת חן ח"א עמ' קנ
יד. שאלתי וכו' באיטליז וכו' שהלכו ליקח בהמה למשתה בנונפש יוסף (תשפא) עמ' תרפד
יז ע"א ותרומת ידך אלו ביכוריםפני מנחם ראה עמ' צא
יט ע"א והכא בבכור שנזרק דמו וחרב הביתהעמק דבר ויקרא הרחב דבר פ"כו פסוק לא
יט ע"ב הוא בפנים ומשאו בחוץ מהופני מנחם ראה עמ' פג
יט: מע"ש מאימתי חייבין עליו וכו'עטרת חן ח"א עמ' קנד
יט: מעשר שני מאימתי חייבין עליו, משראה פני החומהכתבי מא"ה עמ' סג
כ ע"ב אחד המקיף ואחד הניקף לוקה (רמב"ן)הדרום כרך כח עמ' 69
כ. וסבר ר' יוסי מחנות שלא הורמו וכו'עטרת חן ח"א עמ' קנה
כ: אחד המקיף ואחד הניקף עובר בלאוולאשר אמר בראשית-שמות עמ' תקל
כא ע"א מתניתא מלכתאפני מנחם חופה וקידושין עמ' עט
כא ע"ב יש חורש תלם אחד והם מוקדשין (רמב"ן)הדרום כרך כח עמ' 70
כא ע"ב יש חורש תלם אחד וחייב עליו משום שמונה לאויןפני מנחם ואתחנן עמ' לא
כב המנהיג בשור פסו' המוק' ותוס' והרא"שבתי כנסיות - בית האסופים דף כט ע"ג
כב ע"א אלא האי תנא איסור כולל לית ליה (רמב"ן)הדרום כרך כח עמ' 71
כב ע"א וליחשוב נמי הקוצץ אילנות כו' ואותו לא תכרותהעמק דבר דברים פ"כ פסוק יט
כב ע"א מ"ט אי כתיב ארבעים במספרהדרום כרך כט עמ' 41
כב ע"א רש"י ד"ה בנזירזאת ליעקב במדבר עמ' לו
כב ע"א רש"י ד"ה נזירזאת ליעקב במדבר עמ' לה, לו
כב ע"א תוס' ד"ה המנהיג בשור פסולי המוקדשים - ודוקא אי מושך השור משוי בגופופני מנחם ראה עמ' עז, צד
כב ע"ב בבלאי טפשאי דקיימו מקמיה ס"תחכמת התורה דברים עמ' כא, שפה
כב ע"ב בבלאי טפשאי דקיימו מקמיה ס"תחכמת התורה ראה עמ' שעט
כב ע"ב וחזרו ואמרו אינו יכול לקבל מ' פטור (רמב"ן)הדרום כרך כח עמ' 71
כב ע"ב כמה טפשאי שאר אינשי דקיימי מקמי ספר תורה ולא קיימי מקמי גברא רבהזאת ליעקב במדבר עמ' שכז
כב. ארבעים חסר אחתאבני גזית עמ' 9
כב. אש של עצי אשירהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' קה
כב: כמה טפשאי שאר אינשי דקיימי מקמי ס"תפרשת דרכים (תשנב) עמ' רסא
כג ע"א אין מעמידים חזנין [המכים] אלא חסרי כח ויתרי מדעעיוני פרשה (ריבלין) דברים עמ' 180
כג ע"א יבמה שנפלה לפני מוכה שחין (רמב"ן)הדרום כרך כח עמ' 72
כג ע"א כשלקה הרי הוא כאחיךפני מנחם בהר-בחוקותי עמ' קסב
כג ע"א ממקומו הוא למדהעמק דבר ויקרא פ"יח פסוק ה
כג ע"א תוס' ד"ה שהרי גוף אחד - דכתיב ביה כצבי וכאיל שהם שני מיניןפני מנחם ראה עמ' עז, צד
כג ע"ב גזל ועריות נפשו של אדם מחמדתןניצוצי אהרן עמ' ה
כג ע"ב דאילו בספר תורה כתיב ארבעים ואתו רבנן בצרו חדאפני מנחם בהר-בחוקותי עמ' קסב
כג ע"ב היושב ולא עבר עבירה ה"ז כעושה מצוההעמק דבר דברים פ"ד פסוק יג
כג ע"ב הפורש מהן על אחת כמה וכמה שיזכה לו ולדורותיופני מנחם ויקרא עמ' יז, שמיני עמ' קה, עקב עמ' סז
כג ע"ב מהרש"א ד"ה תרי"גחכמת התורה עקב עמ' נט
כג ע"ב נימוקי יוסף (ד ע"ב בדפי הרי"ף) ד"ה הרבה להם תורה - שיש דברים שאף על פי שלא אסרן הכתוב היו ישראל פורשים מהםפני מנחם שמיני עמ' קה
כג ע"ב פיהמ"ש להרמב"ם (פ"ג מט"ז) - אלא עשאה לשמה מאהבה במו שביארתי לך הרי הוא זוכה בה לחיי העולם הבאפני מנחם בא עמ' ע, תרומה עמ' קמה
כג ע"ב רמב"ם בפהמ"שמטה אהרן (קרייזר) עמ' קכז, קעח
כג ע"ב רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצוותפני מנחם תצוה עמ' קס, קסז, שמיני עמ' קה, בר מצוה עמ' נח
כג ע"ב רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצותהעמק דבר דברים פ"ו פסוק כ
כג ע"ב רצה הקב"ה לזכות את ישראלחכמת התורה ראה עמ' סז, קה, קמד, קנא, רפט
כג ר' חננייא בן עקשיא אומר רצה הקב"ה לזכות את ישראלישמח משה (גאלופוליטי) דף סג ע"ב
כג רצה הקב"ה לזכות וכו'פי שנים - זכרון יהודה דף ע פרק נג
כג רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה וכו'שערי דמעה (אלבלדה, שמו) שער ב חדר ג דף צ ע"ב
כג. אין מזרזין אלא למזורזנאות דשא (שניאור) ויקרא עמ' 119
כג. יבוא מי שמכיר אבום בעליוולאשר אמר בראשית-שמות עמ' שנד
כג. כל המבזה את המועדות וכו'אבן ישראל (ברוין) ח"א דף מב ע"ב
כג. משום ראב"ע כל המספר לשון הרעאבן תושיה עמ' 25
כג. ראוי להשליכו לכלביםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' רח, רי
כג: אנכי ולא יהיה מפי הגבורה שמענוולאשר אמר בראשית-שמות עמ' א
כג: ישב ולא עבר עבירה נותנין לו שכר וכו'ולאשר אמר - תהלים עמ' תיג
כג: מהרש"א ד"ה תרי"גלקוטי אהבת ישראל עמ' תסה
כג: רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצוות וכו'לקוטי אהבת ישראל עמ' תצב
כג: רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצוותלב הארי - שער יחוד המעשה עמ' פא, קז
כג: רצה הקב"ה לזכות את ישראלאהבת אמת דף לב ע"א
כג: רצה הקב"ה לזכות את ישראלולאשר אמר - תהלים עמ' רלא
כג: רצה הקב"ה לזכות את ישראלנאות דשא (שניאור) במדבר עמ' 148
כג: רצה הקב"ה לזכות את ישראלנאות דשא (שניאור) דברים עמ' 212
כג: רצה הקב"ה לזכות את ישראלנאות דשא (שניאור) ויקרא עמ' 112
כג: רצה הקב"ה לזכותודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תרסו
כד בא חבקוק והעמידן על אחתסגולת ישראל בראשית עמ' ז
כד הולך תמים זה אברהםאהבת אמת דף יג ע"ג-ע"ד
כד ע"א אלא ובא חבקוק והעמידן על אחת ומהרש"אזאת ליעקב בראשית עמ' רפד
כד ע"א אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענוחכמת התורה ראה עמ' ה
כד ע"א אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענוםזאת ליעקב במדבר עמ' מו, מז
כד ע"א אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענוםפני מנחם שבועות עמ' כו
כד ע"א אנכי ולא יהיההעמק דבר דברים פ"ט פסוק י
כד ע"א ארבע גזירות גזר משה רבינו על ישראל באו ארבעה נביאים וביטלוםפני מנחם וישלח עמ' רב, רטז, וישב עמ' ריט
כד ע"א בא חבקוק והעמידן על אחת שנאמר וצדיק באמונתו יחיהפני מנחם וישב עמ' ריט, תזריע-מצורע עמ' קו, בר מצוה עמ' נז
כד ע"א בא חבקוק והעמידן על אחת שנאמר וצדיק באמונתו יחיה, מהרש"אזאת ליעקב במדבר עמ' מו, קלה
כד ע"א התחילו הן בוכין ור"ע מצחקזאת ליעקב במדבר עמ' רפד
כד ע"א והצנע לכת זה הוצאת המתזאת ליעקב בראשית עמ' צה
כד ע"א וחד אמר אפילו אחת מאלהחכמת התורה שופטים עמ' סח, רמח
כד ע"א יראי ה'שני המטות - מטה הלוי עמ' קיב
כד ע"א מהרש"א ד"ה וישכון ישראל - כשישראל עושין רצונו של מקום נקראו ישראלפני מנחם וישלח עמ' רטז
כד ע"א מהרש"אזאת ליעקב ויקרא עמ' קצה
כד ע"א מסתפינא מהאי קרא ואבדתם בגויםפני מנחם וישב עמ' רכ, בהר-בחוקותי עמ' קסד, קעח, קעט
כד ע"א עושה אלה לא ימוט לעולםחכמת התורה עקב עמ' צג
כד ע"א עושה אפילו אחת מאלהחכמת התורה ואתחנן עמ' שג, רנח
כד ע"א רש"י ד"ה חדל נא - אימתי ישכון ישראל בטח כשיהיו צדיקים כעין יעקבפני מנחם וישלח עמ' רטז
כד ע"א רש"י ד"ה מי יקום יעקב - קטנים הם הטובים שיהיו צדיקים כיעקבפני מנחם וישלח עמ' רטז
כד ע"ב ידענו שתתקיים נבואתו של זכריהחכמת התורה ואתחנן עמ' שלד
כד ע"ב שועל יוצא מבית קדשי הקדשיםחכמת התורה עקב עמ' תצו
כד ע"ב תלה הכתוב נבואתו וכו'העמק דבר דברים פ"לא פסוק כא
כד פעם אחת היו עולין לירושלים וכו' ראו שועל שיוצא מבית קדשי הקדשים התחילו הן בוכין ור"ע משחקמקור ברוך (הגר) עמ' רפג
כד. אבי אבי, רבי רביודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תכו
כד. אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענוםמקור ברוך (הגר) עמ' מ, קנט
כד. אנכי ולא יהיה מפי הגבורה שמענוםולאשר אמר - תהלים עמ' שפד, תקמג, תרלא, תתב
כד. בא חבקוק והעמידן על אחת וצדיק באמונתו יחיהנפש יוסף (תשפא) עמ' תעז
כד. בא חבקוק והעמידן על אחת שנאמר וצדיק באמונתו יחיהלב הארי - שער יחוד המעשה עמ' רלד, רצא
כד. בא חבקוק והעמידן על אחתולאשר אמר בראשית-שמות עמ' שמח
כד. בא חבקוק והעמידן על אחתמראה כהן (אדלר) מהדו"ג הקדמה דף ב ע"ב
כד. בא מיכה והעמידן על שלש וכו' בא חבקוק והעמידן על אחת וכו'לקוטי אהבת ישראל עמ' שסב, תפה, תצב
כד. הולך תמים זה אברהם דכתיב התהלך לפני והיה תמיםמקור ברוך (הגר) עמ' רנד
כד. ואבדתם בגוים וכו'פרשת דרכים (תשנב) עמ' צט
כד. וכבר היה ר"ג ור' אלעזר בן עזריה וכו' ושמעו קול המונה של רומי וכו' והתחילו בוכין ור עקיבא משחק וכו' ומה לעוברי רצונו כך לעושי רצונו עאכו"כמקור ברוך (הגר) עמ' קנה, רפא
כד. וכבר היו ר"ג וכו' ושמעו קול המונה של צור וכו' ושוב וכו'שערי דמעה (אלבלדה, שמו) שער ב חדר א דף סג ע"א
כד. לעוברי רצונו כך, לעושי רצונו עאכו"כולאשר אמר - תהלים עמ' תתנא
כד. מפי הגבורה שמעוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' רלו
כד: אם לעוברי רצונו כך, לעושי רצונו על אחת כמה וכמהכתבי מא"ה עמ' קצג
ב: תוס' ד"ה איכא דאמרי כל המלוה את חברו לי' שנים אין שביעית משמטתושנות חיים (חזן) דף קצה ע"ב
ג ע"ב ע"מ שלא תשמיטני בשביעית אמרי רצון דרוש לט
ג ע"ב תוס' ד"ה ע"מאות היא לעולם ח"ב דף קצה ע"ג
ג. שמואל מפרש טעמא דהמלוה לעשר שנים אין שביעית משמטת דלא קרינן בו לא יגוש וכו' נר לצדיק במדבר עמ' רנט, רסד
ד מה להצד השוהאות היא לעולם ח"ב דף מג ע"א
ה נטפל לעושי מצוהדרכי נועם (הרנזון) דרוש א דף א ע"ב
ה ע"ב מחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש באשה שהוחזקה להביא עדי שקר פלאות עדותיך ח"ב עמ' קנב
ה ע"ב עד זומםדרשות הרז"ה עמ' א'נו
ה ע"ב עד שיהיו שניהם זוממיןדרשות הרז"ה עמ' א'נז
ה: אין עונשין מן הדיןלמטה יששכר עמ' תיט
ה: ר"ע אומר לא בא השלישי להקל אלא להחמיר עליו ולעשות דינו כיוצא פרדס דבש פרק מח
ז ע"א דברי רבי עקיבא, שאילו היה בסנהדרין לא היה נהרג אדם מעולם פלאות עדותיך ח"ב עמ' קפח
ז ע"א תוס' ד"ה כמכחול ביאור דברי רבי עקיבא, שאילו היה בסנהדרין לא היה נהרג אדם מעולם פלאות עדותיך ח"ב עמ' קפח
ז ע"ב אומר מותר אנוס הוא א"ל שאני אומר האומר מותר קרוב למזיד הואמאור מרדכי שמות עמ' רכב
ז: בשגגה פרט למזיד בבלי דעת פרט למתכויןשנות חיים (חזן) דף קפ ע"ב
ז: תוס' ד"ה פשיטא בר קטלא הואשנות חיים (חזן) דף קפ ע"ב
ח אבא שאול אומראות היא לעולם ח"א דף קמז ע"א
ח ע"א אף על גב דגמיר מצוה מסילות בלבבם (אייזנברגר, תשעא) עמ' תקכד
ח ע"ב האב גולה ע"י הבןאות היא לעולם ח"א דף קמז ע"א
ח. אמר רב יצחק בר יוסף אמר רבי יוחנן רבי ורבי יהודה בן רועץ וכו' פרדס דבש פרק יב
ט ע"ב בגלעד נפישי רוצחים ערבי נחל (תשסט) ויקרא עמ' קמד
ט: בגלעד שכיחי רוצחיםשנות חיים (חזן) דף לו ע"ב
ט: ג' ערים הבדיל משה וכו' בגלעד שכיחי רוצחים וכו' ותוס'זרע שמשון (תקלח) ואתחנן
ט: ושלשת שיהיו משולשין נחלת עזריאל (גרין) עמ' קעא
ט: תוס' ד"ה בגלעד שכיחי רוצחיםשנות חיים (חזן) דף לז ע"ב
י ע"א אוהב כסף לא ישבע כסף זה משה רבינודרשות אבן ישראל עמ' רע
י ע"א אוהב כסף לא ישבע כסף זה משה רבנו פלאות עדותיך ח"א עמ' תפה
י ע"א אמר ר' זעירא מכאן שלא ישנה אדם לתלמיד שאינו הגוןדברים טובים (אלישיב) עמ' 357
י ע"א אע"פ שאינה קולטת מצוה שבאה לידי אקיימנה ערבי נחל (תשסט) דברים עמ' י
י ע"א בדרך שאדם רוצה לילך מוליכין אותו קדושת לוי (תשנח) עמ' שי
י ע"א הרבה חכמה למדתי מחברי וכו' ומתלמידי יותר מכולם פלאות עדותיך ח"ב עמ' כ, לה
י ע"א ומתלמידי יותר מכולן מורה צדק (פאם) עמ' רל
י ע"א חרב על הבדים ונואלו חרב על שונאיהם של ת"ח שיושבים בד בבד ועוסקים בתורהמסילת ישרים עם שמחת מרדכי פרק יד פסקה ג עמ' קנג {לא להגזים בפרישות מן החברה, שהרי הזהירו חז"ל שלא ילמד אדם לבדו}
י ע"א טוב לי יום אחד שאתה עוסק בתורהדרשות אבן ישראל עמ' צט
י ע"א מצוה שבאה לידי אקיימנהדרשות אבן ישראל עמ' רנד
י ע"א פטירתו של רב חסדא, רק לאחר שפסק לרגע מתלמודו פלאות עדותיך ח"א עמ' שכה
י ע"א שמעתי בני אדם שהיו אומרים מתי ימות זקן זה וכו' מסילות בלבבם (אייזנברגר, תשעא) עמ' תפד
י ע"א תלמיד שגלה מגלין רבו עמו מסילות בלבבם (אייזנברגר, תשעא) עמ' רצח
י ע"ב אם לחטאים יורה ק"ו לצדיקים מסילות בלבבם (אייזנברגר, תשעא) עמ' תקכג
י ע"ב בדרך שאדם רוצה לילך וכו' מסילות בלבבם (אייזנברגר, תשעב) עמ' שטו
י ע"ב בדרך שאדם רוצה לילך בה מוליכין אותו מורה צדק (פאם) עמ' צג
י ע"ב בדרך שאדם רוצה לילך בה מוליכים אותומסילת ישרים עם שמחת מרדכי פרק כו פסקה י עמ' רסה {על כן יזכה המשתדל להגיד לקדושה, להשיג את העזר האלקי}
י ע"ב הלל ושבנאדרשות הרז"ה עמ' א'נח
י. אמר אביי שש ערי מקלט הללו קולטות בין לדעת ובין שלא לדעת ומ"ב עיר הללו לדעת קולטות ושלא לדעת אינן קולטות נר לצדיק במדבר עמ' קסג
י. הרב שגלה מגלין ישיבתו עמו והא תני ד"ת קולטיםאהל יעקב (שפירא) דף כ ע"א
י. הרבה למדתי מרבותי ומחבירי יותר מרבותי ומתלמידי יותר מכולן פרדס דבש פרק צ
י. מאי דכתיב שיר המעלות לדוד שמחתי באומרים לי פרדס דבש פרק כט
י. עומדות היו רגלינו במלחמה וכו'דברים אחדים (תקמח) דף קסז ע"ד
י. תלמיד שגלה מגלין רבו עמו וכו' מכאן שלא ישנה אדם לתלמיד שאינו הגון הרב שגלה וכו' מגלין ישיבתו עמוזרע שמשון (תקלח) מסעי
י: אם לחטאים יורה ק"ו לצדיקיםלמטה יששכר עמ' רצו
י: בדרך שאדם רוצה לילך מוליכין אותו נר לצדיק במדבר עמ' נה, קא
י: מן התורה מן הנביאים ומן הכתובי' בדרך שאדם רוצה לילךיד יוסף (צרפתי, שעו) דף קכ ע"ד
יא ע"א אימותיהן של כהנים מספקות וכו' כדי שלא יתפללו על בניהם שימותודברים טובים (אלישיב) עמ' 356
יא ע"א ההוא גברא דאכיליה אריא בריחוק תלת פרסי מניה דרבי יהושע בן לוי, ולא אשתעי אליהן בהדיה וכו'מסילת ישרים עם שמחת מרדכי פרק יט פסקה יב עמ' רח {חובה על החסידים לבקש ולהשתדל על בני-דורם}
יא ע"א ההוא גברא דאכליה אריאדרשות אבן ישראל עמ' רעב
יא ע"א ולא אישתעי אליהו בהדיהימלא פי תהלתך (תשעד) עמ' תכד
יא ע"א טוביה חטא וזיגוד מנגידדרשות הרז"ה עמ' תקפח
יא ע"א קללת חכםדרשות הרז"ה עמ' תלט
יא ע"א רבי יהושע בן לוי נתבע על שלא התפלל שלא יארע אסון במקומו פלאות עדותיך ח"א עמ' שי
יא ע"א שהיה להם לבקש רחמים על דורם ולא ביקשומסילת ישרים עם שמחת מרדכי פרק יט פסקה יב עמ' רח {חובה על החסידים לבקש ולהשתדל על בני-דורם}
יא ע"ב מאי דכתיב יחי ראובן וכו' וזאת ליהודה וכו' מי גרם לראובן וכו'דרשות חתם סופר (תרפט) ח"א דף צ ע"ד
יא. אמותיהן של כהנים גדולים היו מספקין וכו'אבקת רוכל (אוחיון) ח"א דף יג ע"א
יא. ההוא גברא דאכליה אריה בריחוק ג' פרסי מר' יהושע וכו'אבקת רוכל (אוחיון) ח"א דף יג ע"א
יא. כל דיבור לשון קשהלמטה יששכר עמ' סד
יב ע"א שלש טעיות עתיד שרו של אדם לתעות וכו' טועה שאינה קולטת אלא אדם והוא מלאךדרשות חתם סופר (תרפט) ח"ב דף שטו ע"א
יב. אנשי ערי מקלט לא נתנו לקבורהשנות חיים (חזן) דף קפא ע"ב
יב. שתי טעיות טעה יואבשנות חיים (חזן) דף לו ע"ב
יג ע"א כמה יאכל מן הטבלאות היא לעולם ח"א דף מה ע"ב
יג ע"ב א"ה חיובי עשהאות היא לעולם ח"א דף קיז ע"ב
יג ע"ב השמר פן ואלדרשות הרז"ה עמ' תרצט
יד. אמר ר"ע שאלתי את רבן גמליאל ורבי יהושע באיטליז של עימאום פרדס דבש פרק ע
טז ע"א אמר אמימר הילכתא נדר שהודר ברבים יש לו הפרה ערבי נחל (תשסט) שמות עמ' מד
טז ע"ב אכל צרעה לוקה שש ערבי נחל (תשסט) דברים עמ' ס
יז אע"ג דאמרינן עונשין מן הדין לא אמרינן מזהירין מן הדין וכו'אבקת רוכל (אוחיון) ח"ב דף נז ע"א
יז ע"א אלא לאוכל בתודה ובשלמים לפני זריקה שהוא לוקהמאור מרדכי שמות עמ' עא
יז ע"א ורבנן בריה נשמה חשיבהאות היא לעולם ח"א דף מה ע"ב
יז ע"א תוס' ד"ה רבנןאות היא לעולם ח"א דף מה ע"ב
יז ע"ב אין מזהירין מן הדיןדרשות הרז"ה עמ' תרעה
יז. דברי ר"ע סתימאה פרדס דבש פרק יא, קיא, קכא
יז. ר' עקיבא כר' שמעון סבירה ליה פרדס דבש פרק נא, קכח
כ מנין למשרט כו'אמר יוסף דף קמח ע"ד
כ ע"ב אחד המקיף ואחד הניקף לוקה וכו', ורש"י ד"ה דאמר לךמאור מרדכי בראשית עמ' שכח-שלא
כא ע"א היה לבוש כלאים כל היוםדרשות הרז"ה עמ' תתלא
כב ע"א המנהיג בשור פסולי המוקדשים מסילות בלבבם (אייזנברגר, תשעא) עמ' עה*
כב ע"א תני תנא אין עומדיןאות היא לעולם ח"א דף נא ע"ד
כב ע"ב כמה טפשאי הני אינשי דקיימי מקמי ס"ת ולא קיימי מקמי גברא רבא דרשות אל עמי ח"ב דרוש כא
כב ע"ב כמה טפשאי שאר אינשי וכו' מסילות בלבבם (אייזנברגר, תשעא) עמ' תיג
כב ע"ב כמה טפשאי תני אישני דקיימי מקמא ס"ת וכו' ואתו רבנן ובצרו חדאדרשות חתם סופר (תרפט) ח"ב דף שעז ע"ב
כב. במספר ארבעים יכנו וגו' שחיוב המלקות הוא בל"ט מלקיותדברי יואל מועדים ח"ו שקלים עמ' ריא {א"כ למה כתוב "ארבעים"}
כב: אמר רבא כמה טפשאי שאר אינשי דקיימי מקמי ספר תורה ולא קיימי מקמי גברא רבה וכו'חלק שמעון עמ' מג
כב: בבלאי טפשאי דקיימי מקמי ספר תורה ולא קיימי מקמי גברא רבאבית פרץ עמ' שס
כב: טפשאי דקיימי וכו'אבקת רוכל (אוחיון) ח"א דף לח ע"א
כב: כמה טפשאי הני דקיימי מפני ספר תורה ומפני גברא רבא לאשנות חיים (חזן) דף קפא ע"ב
כב: ל"ט מלקות שמלקין שתי ידות לאחוריו ושליש מלפניובית פרץ עמ' סא
כג ע"א מה אם העובר עבירה אחת נוטל נפשו עליהברכת חיים (מרנלנדר) דף עד ע"ג
כג ע"ב בג' מקומות הופיע רוה"ק כו' ובב"ד של שלמהברכת חיים (מרנלנדר) דף עז ע"ב
כג ע"ב גזל ועריות נפשו של אדם מתאוה להן ומחמדתןמסילת ישרים עם שמחת מרדכי פרק יא פסקה א עמ' צז {עבירות - שעקב נטיית לב האדם אליהן -הוא נזקק לגביהן לעבודת הנקיות ביתר שאת}
כג ע"ב דרש ר' שמלאידרשות הרז"ה עמ' שפ-שצד
כג ע"ב צדקה ממנידרשות הרז"ה עמ' תתז
כג ע"ב רמ"ח עשה כנגד אבריו מסילות בלבבם (אייזנברגר, תשעא) עמ' תקע, תרלט
כג ע"ב רצה הקב"ה לזכות את ישראל וכו' מסילות בלבבם (אייזנברגר, תשעב) עמ' רצה
כג ע"ב רצה הקב"ה לזכות את ישראל וכו' קדושת לוי (תשנח) עמ' פה, רמח
כג ע"ב רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיך הרבה להם תורה ומצות וכו'דרשות חתם סופר (תרפט) ח"ב דף רלח ע"ג
כג ע"ב רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצוות דרשות אל עמי ח"ב דרוש כג
כג ע"ב רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצות דרשות אל עמי ח"ב דרוש י
כג ע"ב רצה הקב"ה לזכות את ישראלימלא פי תהלתך (תשעד) עמ' קנה, קעו, רסז, תכב, תכו
כג ע"ב רצה הקב"ה לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצות ובפיה"מ לרמב"ם ערבי נחל (תשסט) דברים עמ' ל
כג ע"ב שש מאות ושלש עשרה מצות נאמרו למשה בסינימאור מרדכי בראשית עמ' ג
כג ע"ב תרי"ג מצוות וכו' וצדיק באמונתו יחיהימלא פי תהלתך (תשעד) עמ' יט, שסג, שסז, שעב, שעז, שפא, שפד, שפו, ת, תז, תי, תיג, תיט, תכג, תכו, תכז, תלט, תס
כג ע"ב תריא מצות נאמרודרשות הרז"ה עמ' שעג
כג ר' חנניא בן עקפיא אומר רצה הב"ה לזכות לישראלשארית יעקב (מטלון, שנז) דף לג ע"ג דרוש ו
כג ר' חנניה בן עקשיא אומר רצה הקב"ה וכו'אבקת רוכל (אוחיון) ח"א דף כח ע"א
כג רצה קב"ה לזכות את ישראלחן טוב (הלוי, שסה) דף רטז/ריז ע"א
כג. כל המבזה את המועדות כאילו עובד ע"זאהל יעקב (שפירא) דף עה ע"א
כג. רצה הקב"ה לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצות ערבי נחל (תשסט) במדבר עמ' קיא, דברים עמ' יב, מח, סא, קנז
כג: גזל, נפשו של אדם מחמדתןבית פרץ עמ' רצא
כג: דרש ר' שמלאי וכו' בא חבקוק והעמידן על א' שנא' וצדיק באמונתו יחיהאוהב משפט (שמט) דף יד ע"ב
כג: ר' חנניא בן עקשיא אומר וכו'אבקת רוכל (אוחיון) ח"א דף ה ע"א
כג: רבי שמעון בר רבי אומר, הרי הוא אומר רק חזק לבלתי אכל הדם כי הדם הוא הנפש וגו', ומה אם הדם שנפשו של אדם קצה ממנו, הפורש ממנו מקבל שכר, גזל ועריות שנפשו של אדם מתאוה להן ומחמדתן, הפורש מהן עאכו"ב שיזכה לו ולדורותיו ולדורות דורותיו עד סוף כל הדורות נר לצדיק במדבר עמ' ק
כג: רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצוות פלאות עדותיך ח"ב עמ' ריח
כג: רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצותזרע שמשון (תקלח) בראשית
כג: רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצותמאור מרדכי בראשית עמ' מג
כג: רצה הקב"ה לזכות את ישראלדרשות ומאמרים (דיקוריאל) עמ' ר
כג: רצה הקב"ה לזכות וכו' לפיכך הרבה להם תורה ומצותדברים טובים (אלישיב) עמ' 53
כג: תרי"א מצוות נצטווה מפי משה ושנים מפי הקב"האבקת רוכל (אוחיון) ח"ב דף נב ע"א
כג: תרי"ג מצות נאמרו לו למשה בסינישנות חיים (חזן) דף נד ע"ב
כד בא דוד והעמידן על י"אזרע יעקב (ניניו) עמ' רפט
כד דרש ר' שמלאי תרי"ג מצות נאמרו למשהמוסדי הרים הר שומרוןמוסדי הרים הר ו/ז
כד מקום שכתוב בו והזר הקרב יומת עתה נתקיים בו שועלים הלכו בויד יוסף (צרפתי, שעו) דף רנד ע"א
כד ע"א אמר רב מסתפינא מהאי קרא ואבדתם בגוים וכו' אלא מסיפא דקרא ואכלה אתכם ארץ אויביכם וכו'דרשות חתם סופר (תרפט) ח"ב דף שטז ע"א, שיט ע"א, שכח ע"ב
כד ע"א אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענו קדושת לוי (תשנח) עמ' קטז, קצח, רפג, תרכג
כד ע"א אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענום מסילות בלבבם (אייזנברגר, תשעב) עמ' רי
כד ע"א בא חבקוק והעמידן על אחת שנאמר וצדיק באמונתו יחיהדרשות חתם סופר (תרפט) ח"א דף קסב ע"ד
כד ע"א בא חבקוק והעמידן על אחתדרשות אבן ישראל עמ' מה
כד ע"א ד' גזירות גזר משהמקראי קדש (תשנג) עמ' קנה
כד ע"א ודובר אמת בלבבו כגון רב ספרא ורש"ימסילת ישרים עם שמחת מרדכי פרק יא פסקה ז עמ' קיח {ממעשה רב ספרא, שדבק מאד במידת האמת, נלמד על גודל גנות השקר - וצריך לעבודת הנקיות, כדי להנצל ממנו}
כד ע"א וכבר היה ר"ג וכו' עכשיו שנתקיימה נבואתו של אוריה בידוע שנבואתו של זכריה מתקיימתדרשות חתם סופר (תרפט) ח"ב דף שלז ע"ג
כד ע"א וכבר היה ר"ג וראב"ע וכו' כל העניןדרשות חתם סופר (תרפט) ח"א דף סא ע"ג, עו ע"א
כד ע"ב ר' עקיבא שחק, אם לעוברי רצונו כך קדושת לוי (תשנח) עמ' רלה
כד ע"ב רבי ישמעאל ור' עקיבא ראו שועלים יוצאים מבית קדשי קדשים קדושת לוי (תשנח) עמ' שעא
כד. אחת דבר אלקים שתים זו שמענו, היינו אנכי ולא יהי' לך מפי הגבורה שמענובית פרץ עמ' ק, ריח
כד. אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענום ערבי נחל (תשסט) דברים עמ' כג
כד. ארבע גזירות גזר משה רבינו על ישראל, באו ארבעה נביאים וביטלום פרדס דבש פרק לב
כד. בא חבקוק והעמידן על א'דברים אחדים (תקמח) דף לג ע"א
כד. בא חבקוק והעמידן על אחתלמטה יששכר עמ' רכג, שכד, תפט, תרט
כד. ד' גזירות גזר משה על ישראל וכו'חן טוב (הלוי, שסה) דף רמ ע"ד
כד. וכבר היה ר"ג וראב"ע ורבי יהושע ורבי עקיבא מהלכין בדרך וכו' פרדס דבש פרק מט, קח, קטז
כד. כתיב עושה אלה לא ימוט לעולם כשהיה ר"ג מגיע למקרא הזה היה בוכה פרדס דבש פרק קח
כד. לא רגל על לשונו זה יעקב אבינו פרדס דבש פרק א, קטז
כד. מעשה בר"ע ור' יוסי שהיו מהלכים בדרך ושמעו קול המונה של רומי א"ל למה אתם בוכים א"ל עובדי ע"ז אלו השפיע הקב"ה להם רוב טובהאהל יעקב (שפירא) דף מד ע"ג-ע"ד
כד. ראו שועל יוצא מבית קודשי הקודשים התחילו הם בוכים ור"ע משחקאהל יעקב (שפירא) דף מה ע"א
כד. תרי"ג מצות, חבקוק העמידן על אחת, וצדיק באמונתו יחיה מוסר מלכים אות רלח
כד: בשעה שיהושפט היה רואה ת"ח היה מחבקו ומנשקו מסורת וחרות עמ' 144
כד: וכבר היו ר"ג וראב"ע ור' יהושע ור"ע מהלכים בדרך וכו' דרשות אל עמי ח"ב דרוש טו
כד: ראו שועל שיצא מבית קה"ק התחילו הם בוכים ור"ע משחק וכו'דרשות אל עמי ח"ג דרוש יב
ב ע"ב כי היכי דלא תהוי לי' כפרהתורת מנחם חע"ז עמ' 149
ב. כיצד העדים נעשים זוממין מעידין אנו באיש פלוני שהוא בן גרושה וכו' שהוא חייב לגלות כו' אלא לוקה ארבעים, ורש"יתורת מנחם חע"ז עמ' 159, 189
ג. המלוה את חבירו לעשר שניםשערי חיים (רוטר) ח"ב סי' קלח
ג: המלוה את חבירו לעשר שניםוענפיה ארזי אל (תשפ) ח"ב עמ' רה
ג: המלוה את חבירו לעשר שנים ורא"שוענפיה ארזי אל (תשפ) ח"ב עמ' קצג
ג: כולהו נמי בעי שלומיוענפיה ארזי אל (תשפ) ח"ב עמ' קצז ו בהגהה
ד ע"א דרש רבי שמלאי שש מאות ושלש עשרה מצוות נאמרו לו למשה, ומהרש"אחלון התבה ח"א עמ' כד
ה ע"ב אין עונשין מן הדיןויוסף ישראל עמ' קי
ה ע"ב נטפל לעושי מצוה כעושי מצוהשפת אמת (ברעזאן, תשעד) עמ' תקלח
ו ע"ב לפי שלא ניתנה התראה אלא להבחין בין שוגג למזידהרופא לשבורי לב במדבר עמ' רלח
ז ע"א אחד בשבוע וכו' אחר לשבעים שנה וכו'תורת מנחם חס"ד עמ' 314, 392
ז ע"א סנהדרין ההורגת אחד בשבוע נקראת חובלניתהרופא לשבורי לב בראשית עמ' תרעא
ז ע"ב אומר מותר אנוס הואתורת מנחם חס"ב עמ' 216
ז ע"ב רבי סבר יש אם למסורת לנישל כתיב ורבנן סברי יש אם למקראהרופא לשבורי לב במדבר עמ' קכו
ז: בבלי דעת פרטשערי חיים (רוטר) ח"ב סי' קלג
ח ע"ב בעמך וכו' העושה מעשה עמךהרופא לשבורי לב בראשית עמ' תרב
ח: הבן גולה על ידי האב, מכה אביו ועשה בו חבורהחמדה יקרה במדבר עמ' תטז
ט ע"א גר וגוי שהרגו נהרגיןזריזותא דאברהם עמ' רג
ט ע"ב אבסנאי היא שבא לעיר על עסקי אבילה ושתייה שואלין אותו וכו'הרופא לשבורי לב בראשית עמ' רמד
ט ע"ב אחד שוגג ואחד מזיד מקדימים לערי מקלטתורת מנחם חס"ט עמ' 193
ט ע"ב בתחלה אחד שוגג ואחד מדד מקדימין לערי מקלט וכו'תורת מנחם חע"ז עמ' 149
ט ע"ב חבר אינו צריך התראה לפי שלא ניתנה התראה אלא להבחין בין שוגג למזידהרופא לשבורי לב במדבר עמ' רלח
ט ע"ב מבאן שבן נח נהרג שהיה לו ללמוד ולא למדהרופא לשבורי לב ויקרא עמ' עה
ט: בגלעד שכיחי רוצחיםשערי חיים (רוטר) ח"ב סי' עד
ט: סומא חייב בגלותיקרת דניאל ויקרא-במדבר עמ' תמד
י ע"א אוהב כסף לא ישבע כסף זה משה רבנודרך עץ החיים (ארלנגר, תשעג) ח"א עמ' 343, ח"ד עמ' 87
י ע"א אמר לו הקב"ה למשהכרם לשלמה עמ' 377
י ע"א דברי תורה קולטיןתורת מנחם חס"ד עמ' 53, חס"ה עמ' 111
י ע"א דברי תורה קולטיןתורת מנחם חס"ט עמ' 194
י ע"א דברי תורה קולטיןתורת מנחם חע"ג עמ' 175
י ע"א דברי תורה קולטיןתורת מנחם חע"ו עמ' 343, 388, חע"ז עמ' 64, 210
י ע"א הרב שגלה מגלין ישיבתו עמותורת מנחם חע"ז עמ' 189
י ע"א וחי עביד לי' מידי דתהוי לי' חיותא כו' תלמיד שגלה מגלין רבו עמו וכו'תורת מנחם חע"ז עמ' 146, 189, 250
י ע"א וחי עביד לי' מידי דתהוי לי' חיותאתורת מנחם - ס' המאמרים תשלד עמ' רלד
י ע"א ומתלמידי יותר מכולןהרופא לשבורי לב בראשית עמ' תקצו
י ע"א ומתלמידי יותר מכולןהרופא לשבורי לב ויקרא עמ' סה
י ע"א ומתלמידי יותר מכולןשפת אמת (ברעזאן, תשעד) עמ' יד
י ע"א חרב על צוארי שונאיהם של ת"ח שיושבין ועוסקין בתורה בד בבדהרופא לשבורי לב שמות עמ' רפה, ש
י ע"א חרב על צוארי שונאיהם של ת"ח שיושבין ועוסקין בתורה בד בבדהרופא לשבורי לב ויקרא עמ' רלג
י ע"א חרב על צוארי שונאיהם של תלמידי חכמים שיושבים ועוסקים בתורה בד בבד, ולא עוד אלא שמטפשיןדרך עץ החיים (ארלנגר, תשעג) ח"ג עמ' 371, 373
י ע"א לדברי תורה שהן קולטיןתורת מנחם - ס' המאמרים תשלד עמ' רלג-רלד, רמב
י ע"א מנין לדברי תורהכרם לשלמה עמ' 378
י ע"א מנין שתלמיד שגלהכרם לשלמה עמ' 378
י ע"א עביד לי' מידי דתהוי לי' חיותא כו' מגלין רבו עמותורת מנחם חס"ג עמ' 139, חס"ד עמ' 53
י ע"א עביד ליה מידי דתהוי ליה חיותאמשנת לוי עמ' פט
י ע"א תלמיד שגלה מגלין רבו עמומאוצרותיהם של מגידים בראשית-שמות עמ' לה
י ע"א תלמיד שגלה מגלין רבו עמו וכו'תורת מנחם חס"ט עמ' 88
י ע"א תלמיד שגלה מגלין רבו עמו שנאמר וחי עביד ליה מידי דתהוי ליה חיותאהרופא לשבורי לב שמות עמ' עט
י ע"א תלמיד שגלה מגלין רבו עמו שנאמר וחי עביד ליה מידי דתהוי ליה חיותאהרופא לשבורי לב במדבר עמ' קכז, תקמט, תקנד
י ע"ב באשר יאמר משל הקדמוני מרשעים יצא רשע וכו' במה הכתיב מדבר וכו'הרופא לשבורי לב בראשית עמ' תרד, תרעה, תשמד
י ע"ב בדרך שאדם רוצה לילךכרם לשלמה עמ' 425
י ע"ב בדרך שאדם רוצה לילך בה מוליכין אותוהרופא לשבורי לב במדבר עמ' רלט
י ע"ב בדרך שאדם רוצה לילך בה מוליכין אותוחלון התבה ח"א עמ' קצז
י ע"ב בדרך שאדם רוצה לילך וכו'מחנה ראובן ח"א עמ' טז
י ע"ב בדרך שאדם רוצה לילך מוליכים אותודרך עץ החיים (ארלנגר, תשעג) ח"ד עמ' 73
י ע"ב בדרך שאדם רוצה לילך מוליכין אותוקדושת לוי (תשסה) ח"א עמ' תנב
י ע"ב מקלט היה כתוב על פרשת דרכים כדי שיכיר הרוצח ויפנה לשםהרופא לשבורי לב במדבר עמ' קסא
י ע"ב רש"י ד"ה והאלקים - משל הקדמוני היא התורה וכו'תורת מנחם - ס' המאמרים תשכו עמ' קיג, קכד, רמה
י ע"ב תכין לך הדרך, לציין את הדרך לערי המקלטדרך עץ החיים (ארלנגר, תשעג) ח"ה עמ' 155
י. מי גרם לרגלינו שיעמדו במלחמה, שערי ירושלם שהיו עוסקים בתורהשבט מישראל (פרידמן) ח"ג עמ' כט
י: בדרך שאדם הולך מוליכין אותו וכו'האשל ברמה (תשעב) עמ' רכב, שמה
י: בדרך שאדם רוצה לילך בה מוליכין אותומאמרי ר' ראובן עמ' קיח
י: מצוה הבאה לידי אל אחמיצנהחמדה יקרה במדבר עמ' תיט
י: עיר שרוב רוצחיםיקרת דניאל ויקרא-במדבר עמ' רלא
יא ע"א אמירה רכה דיבור קשהשפת אמת (ברעזאן, תשעד) עמ' קג
יא ע"א דההיא גברא דאכליה אריא ברחיק תלתא פרסי מיניה דריב"להרופא לשבורי לב בראשית עמ' לא
יא ע"א דיבור הוא קשה אמירה הוא רכהזריזותא דאברהם עמ' קפד, רב
יא ע"א כי הא דההוא גברא דאכליה אריא ברחוק תלתא פרסי מיניה דריב"להרופא לשבורי לב שמות עמ' יא
יא ע"א קללת חכם אפי' על תנאי באהמחנה ראובן ח"ב עמ' ריז
יא ע"א שהיה להן לבקש רחמים על דורן ולא בקשוהרופא לשבורי לב במדבר עמ' תקטז, תקמח
יא ע"א תפילת רוצחים בשגגהדרך עץ החיים (ארלנגר, תשעג) ח"א עמ' 27
יא ע"ב אם עד שלא נגמר דינו מת כ"ג ומנו אחר תחתיו וכו' חוזר במיתתו של שניהרופא לשבורי לב במדבר עמ' תקיז*, תקמח
יא ע"ב לא הוה קא ידע למישקל ומיטרח בשמעתא בהדי רבנן ידיו רב לוהרופא לשבורי לב שמות עמ' תקמה
יא ע"ב נגמר דינו בלא כ"ג וההורג כ"ג וכ"ג שהרג אינו יוצא משם לעולםהרופא לשבורי לב במדבר עמ' תקמח
יא. אחד כה"ג ומרובה בגדים מחזירין את הרוצח ורמב"ן וריטב"אחמדה יקרה במדבר עמ' רנו, תל
יא. אמותיהן של הרוצחים וכו'יקרת דניאל ויקרא-במדבר עמ' תמט
יא. כהן גדול בריבוי בגדים ורש"ייקרת דניאל בראשית-שמות עמ' שצא
יא. לפיכך אימותיהן של כהניםשערי חיים (רוטר) ח"ב סי' עב
יא. משוח מלחמה מחזיר את הרוצחיקרת דניאל ויקרא-במדבר עמ' שלח
יא. קללת חכם אפי' על תנאי באההאשל ברמה (תשעב) עמ' קכט
יא. ריטב"א - כהן גדול מתמנה בריבוי בגדיםיקרת דניאל בראשית-שמות עמ' שצא
יא. רש"י - ריבוי בגדים כשאין שמן המשחהיקרת דניאל ויקרא-במדבר עמ' תמט
יא. שבשעה שכרה דוד שיתיןשערי חיים (רוטר) ח"ב סי' צג
יא: אין מוציאין עצמות מעיר מקלטיקרת דניאל ויקרא-במדבר עמ' תנב
יא: תוס' - יהודה אתה יודוך אחיך ומתרגמינן את הודית כך יודוך אחיך פירוש הודית ולא בוש כך יודוך אחיך שבשביל שהתחלת להודות בא ראובן והודהדרכי האמונה עמ' קיז
יב ע"ב גולה משכונה לשכונהתורת מנחם חע"ז עמ' 189
יב ע"ב הרג באותה העיר גולה משכונה לשכונה ובן לוי גולה מעיר לעירהרופא לשבורי לב במדבר עמ' תקנה
יב. אב שהרג את בנו נעשה גואל הדם ור"חחמדה יקרה במדבר עמ' תכו
יב. ההורג כה"ג אינו יוצא משם לעולםחמדה יקרה במדבר עמ' תל
יב. י"ג טעויות וכו' מזבח קולטיקרת דניאל ויקרא-במדבר עמ' תנב, שלג
יב. כה"ג נמצא חלל מתה כהונהחמדה יקרה במדבר עמ' תלג
יב: גולה משכונה לשכונהחמדה יקרה במדבר עמ' תלה
יב: מה בין ערי מקלט לערי הלוויםחמדה יקרה במדבר עמ' תכ
יג. אינו חוזר לשררה שהיה בהיקרת דניאל ויקרא-במדבר עמ' רלא
יג. תוס' - חלוצה - מכות מדרבנןיקרת דניאל בראשית-שמות עמ' שכד
יג. תוס' - חלוצה ומכת מרדות מדרבנןיקרת דניאל ויקרא-במדבר עמ' קלז
יג: חייבי כריתות שלקו נפטרו מידי כריתותןחמדה יקרה במדבר עמ' שיז
טו. תוס' - גרושה לכהן עשה ולא תעשהיקרת דניאל ויקרא-במדבר עמ' קנה
טז ע"ב המשהה נקביו עובר משום בל תשקצושפת אמת (ברעזאן, תשעד) עמ' תכב
יט רב אסי אמר גר מביא ואינו קוראאדבר בם עמ' רב
כב ע"ב כמה טפשאי הני דקיימי מקמי ספר תורה ולא קיימי מקמי דגברא רבהזריזותא דאברהם עמ' רב
כב ע"ב כמה טפשאי שאר אינשי דקיימי מקמי ס"ת ולא קיימי מקמי גברא רבההרופא לשבורי לב שמות עמ' תקפז
כב ע"ב כמה טפשאי שאר אינשי, דקיימי מקמי ספר תורה ולא קיימי מקמי גברא רבאדרך עץ החיים (ארלנגר, תשעג) ח"ד עמ' 187
כב: ארבעים ואתו רבנן בצרו חדאהאשל ברמה (תשעב) עמ' ערב
כב: במה טפשאי שאר אינשיאשר אמר עמ' שכב
כב: כמה טפשאי שאר אינשי דקיימי מקמי ס"ת ולא קיימי מקמי גברא רבהמאמרי ר' ראובן עמ' נח
כב: כמה טפשאי שאר אינשי דקיימי מקמי ספר תורה ולא קיימי מקמי גברא רבההאשל ברמה (תשעב) עמ' ערב
כג ע"א כשלקה הרי הוא כאחיךתורת מנחם חע"ה עמ' 291, חע"ז עמ' 46
כג ע"א רבי חנניה בן עקשיא אומר רצה הקב"ה לזכות את ישראלמחנה ראובן ח"ג עמ' תסב
כג ע"ב בית דינו של שמואל הרמתיהרופא לשבורי לב בראשית עמ' תשלח
כג ע"ב גדולה מצוות ציצית מחנה ראובן ח"ב עמ' כה
כג ע"ב הרבה להם תורה ומצוותתורת מנחם חס"ב עמ' 366
כג ע"ב ומאתים וארבעים ושמונה עשה כנגר איבריו של אדםקדושת לוי (תשסה) ח"א עמ' ט, שכא, שס, ח"ב עמ' לו, רמו
כג ע"ב רבי חנניא בן עקשיא אומר רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצוות וכו'תורת מנחם חע"ו עמ' 207
כג ע"ב רבי חנניה בן עקשיא אומר וכו'מחנה ראובן ח"ב עמ' תקסב
כג ע"ב רצה הקב"ה לזכות את ישראל כו' הרבה להם תורה ומצוותתורת מנחם חע"ב עמ' 157, 15
כג ע"ב רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצוותתורת מנחם חס"ה עמ' 211
כג ע"ב רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצות וכו'הרופא לשבורי לב במדבר עמ' רכד
כג ע"ב רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצותקדושת לוי (תשסה) ח"א עמ' קכג, שס
כג ע"ב רצה הקב"ה לזכות את ישראלדרך עץ החיים (ארלנגר, תשעג) ח"ד עמ' 103
כג ע"ב רצה הקב"ה לזכות את ישראלויוסף ישראל - פרקי אבות עמ' קח, קיא
כג ע"ב רש"י - רמ"ח מצות עשה - דכל אבר ואבר אומר לו עשה מצוההרופא לשבורי לב במדבר עמ' רצה
כג ע"ב רש"י ד"ה ושאילת - ואנו נמי כי שיילינן אהדדי מדברינן שם דשלום שמו של הקב"ההרופא לשבורי לב ויקרא עמ' קיט
כג ע"ב שלש מאות וששים וחמש לאוין כמנין ימות החמה ומאתים וארבעים ושמונה עשה כעד אבריו של אדם, ורש"יחלון התבה ח"ב עמ' רד
כג ע"ב תורה בגימטריא שית מאה וחד סרי הוי אנכי ולא יהי' לך מפי הגבורה שמענום, ורש"יתורת מנחם ח"ע עמ' 117, חע"א עמ' 9
כג ע"ב תרי"ג מצות וכו' אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענוםהרופא לשבורי לב שמות עמ' יח, רפא, דש
כג ע"ב תרי"ג מצות נאמרו לו למשה וכו'הרופא לשבורי לב שמות עמ' קפח, שי
כג: כל היושב ולא עבר עבירה נותנין לו שכר כעושה מצוהמאמרי ר' ראובן עמ' קיד
כג: פירוש המשנה לרמב"ם מצוה אחת בשלמות מביאה לחיי העולם הבא מפי כהן ויקרא עמ' 240
כג: פירוש המשניות לרמב"ם מצוה אחת בשלמות מביאה לחיי העולם הבא מפי כהן דברים עמ' 118
כג: ריבוי המצוות לזכות את ישראל מפי כהן דברים עמ' 117
כג: רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצותהאשל ברמה (תשעב) עמ' רא
כג: רצה הקב"ה לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוותדרך עץ החיים (ארלנגר, תשעג) ח"ג עמ' 99
כג: רצה הקב"ה לזכות את ישראלאשר אמר עמ' צב
כג: רש"י - כל אבר אומר קיים בי מ"ע וכו'האשל ברמה (תשעב) עמ' רנ
כג: תרי"ג מצוות נאמרו למשה וכו' בא דוד והעמידן על חד עשר בא ישעי' והעמידן על שש וכו' בא חבקוק והעמידן על אחת שנאמר "צדיק באמונתו יחיה"קול יעקב (טייטלבוים) עמ' כז, צד
כג: תרי"ג מצות ניתנו למשה בסיני, רמ"ח מצות עשה, כנגד אבריו של אדם, ושס"ה מצות לא תעשה, כנגד שס"ה גידיודרכי האמונה עמ' רנח
כד ע"א אם לעוברי רצונו כך, לעושי רצונו על אחת כמה וכמהתורת מנחם - ס' המאמרים תשלב עמ' קנב-קנג
כד ע"א אם לעוברי רצונו כך, לעושי רצונו על אחת כמה וכמהתורת מנחם חס"ז עמ' 170-171
כד ע"א אנכי ולא יהי' לך מפי הגבורה שמענוםתורת מנחם - ס' המאמרים תשלג עמ' קצג, קצז, רד
כד ע"א אנכי ולא יהי' לך מפי הגבורה שמענוםתורת מנחם חס"ד עמ' 302
כד ע"א אנכי ולא יהי' לך מפי הגבורה שמענוםתורת מנחם חע"ב עמ' 267, 271, 292
כד ע"א אנכי ולא יהי' לך מפי הגבורה שמענוםתורת מנחם חע"ו עמ' 107, 422
כד ע"א אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענוםהרופא לשבורי לב במדבר עמ' שמג
כד ע"א אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענוםקדושת לוי (תשסה) ח"א עמ' קסד, תח, ח"ב עמ' צד
כד ע"א בא דוד והעמידן על אחת עשרה וכו' בא חבקוק והעמידן על אחתהרופא לשבורי לב שמות עמ' שצט, תפג
כד ע"א בא חבקוק והעמידן על אחת וכו'תורת מנחם חס"ח עמ' 162
כד ע"א בא חבקוק והעמידן על אחת וצדיק באמונתו יחיהחלון התבה ח"ב עמ' מח
כד ע"א בא חבקוק והעמידן על אחת וצדיק באמונתו יחיהשפת אמת (ברעזאן, תשעד) עמ' ד
כד ע"א בא חבקוק והעמידן על אחת שנאמר וצדיק באמונתו יחי', ומהרש"אתורת מנחם חס"ח עמ' 43
כד ע"א בא חבקוק והעמידן על אחת שנאמר וצדיק באמונתו יחיה, ומהרש"אתורת מנחם - ס' המאמרים תשלב עמ' רכג
כד ע"א בא חבקוק והעמידן על אחתדרך עץ החיים (ארלנגר, תשעג) ח"א עמ' 41
כד ע"א בא חבקוק והעמידן על אחתזריזותא דאברהם עמ' קה
כד ע"א הולך צדקות זה אברהםחלון התבה ח"א עמ' לח
כד ע"א ודובר אמת בלבבו כגון רב ספראהרופא לשבורי לב בראשית עמ' שכה
כד ע"א וכבר הי' רבן גמליאל וכו' מהלכין בדרך ושמעו קול המונה של רומי כו' עכשיו שנתקיימה נבואתו של אורי' בידוע שנבואתו של זכרי' מתקיימת וכו' א"ל עקיבא ניחמתנו עקיבא ניחמתנותורת מנחם חע"ז עמ' 155, 142, 187, 190, 194, 223
כד ע"א ור"ע מצחקכרם לשלמה עמ' 96
כד ע"א חומר השומע בזיון תלמיד חכם ושותקדרך עץ החיים (ארלנגר, תשעג) ח"ד עמ' 172
כד ע"א מי שהוא ירא שמים יש לו לקיים בפיו מה שהסכים בלבו לקיים ודובר אמת בלבבוזריזותא דאברהם עמ' קיז
כד ע"א ריטב"א - חומר השומע בזיון תלמיד חכם ושותק, אוטם אזנו כושמוע דמים, לשון דממה ושתיקהדרך עץ החיים (ארלנגר, תשעג) ח"ד עמ' 172
כד ע"א שמעו קול המונהכאיל תערוג עמ' קעג
כד ע"א תרי"ג מצוות ניתנו לישראל, בא חבקוק והעמידן על אחתתניא (תשעד) עמ' רנא
כד ע"ב התחילו הן בוכין ור"ע מצחקהרופא לשבורי לב במדבר עמ' רפג
כד ע"ב עד שלא נתקיימה נבואתו של אורי' וכו'תורת מנחם - ס' המאמרים תשל עמ' שמב
כד ע"ב ראו שועל שיצא מבית קרה"ק התחילו הן בוכין ור"ע מצחק וכו'הרופא לשבורי לב ויקרא עמ' נא, קפג*
כד ע"ב ראו שועל שיצא מבית קרשי הקדשים התחילו הן בוכין ור"ע מצחקהרופא לשבורי לב שמות עמ' קא, תקה
כד. אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענוםהאשל ברמה (תשעב) עמ' שצד
כד. אנכי ולא יהיה לך, מפי הגבורה שמענודרכי האמונה עמ' לו*, רנו, תס
כד. בא חבקוק והעמידן על אחת, וצדיק באמונתו יחיהדרכי האמונה עמ' ז, טז, כג, לה, לו, לח, מח, קטו, קנה, רנה, רנט, רחצ, תג, תח, תי, תיח, תכד, תקט, תקעא, תרד
כד. דברות הראשונות מפי הגבורהיקרת דניאל ויקרא-במדבר עמ' רצ
כד. והצנע לכת עם אלהיך זו הכנסת כלהאשר אמר עמ' רמז
כד. כספו לא נתן בנשך אפילו לנכרייקרת דניאל ויקרא-במדבר עמ' סט
כד. ריב"ן ד"ה רב ספראשערי חיים (רוטר) ח"ב סי' קמז
כד: אם לעוברי רצונו כך, לעושי רצונו על אחת כמה וכמהשבט מישראל (פרידמן) ח"ג עמ' רלו
כד: בלשון הזה אמרו לו עקיבא ניחמתנו עקיבא ניחמתנושבט מישראל (פרידמן) ח"ג עמ' קסח
כד: פעם אחת היו עולין לירושלים כיון שהגיעו לירושלים ראו שועל שיצא מבית קדשי הקדשים התחילו הן בוכין ורבי עקיבא מצחקקול יעקב (טייטלבוים) עמ' רלד
כד: שוב פעם אחת עלו לירושלים וכו' עכשיו שנתקיימה נבואתו של אוריה בידוע שנבואתו של זכריה מתקיימתקדושת לוי (תשסה) ח"ב עמ' פח(ה)
ב. כיצד העדים וכו', ערוך לנראהל משה (שיינרמן, תשסז) מקדש וגלות עמ' קז
ב. כיצד העדים נעשים זוממין מעידים אנו באיש פלוני שהוא בן גרושה וכו'תולדות ישראל עמ' רסז, שס
ד. מעידין אנו באיש פלוני שחייב לחבירו מאתים זוז ונמצאו זוממין וכו'תולדות ישראל עמ' סט
ד: ר' יהודה צד חמור לא פריךאגודת ישראל (תרפג) דף לג ע"א-ע"ב
ה ע"א כל שלא נגמר דינא לא נקרא גברא קטילאהמאיר לארץ (לדרמן) בראשית ח"ב עמ' תתג
ה ע"ב אם מתקיימת העדות בשנים למה פרט הכתוב בשלשה וכו' ר"ע אומר לא בא השלישי להקל אלא להחמיר עליו ולעשות דינו כיוצא באלו ואם כן ענש הכתוב לנטפל לעוברי עבירה כעוברי עבירה על אחת כמה וכמה ישלם שכר לנטפל לעושי מצוה כעושי מצוהתפארת הגרשוני (תשע) עמ' קלא
ה ע"ב רע"א לא בא השלישי להקלתפארת הגרשוני (תשמח) עמ' פח
ה. גברא בר קטלאשערי אורה (ברגמן, תשעז) ח"א עמ' רמח
ה. רש"י - ענין מיתה מקרי קנס, ומשו"ה קי"ל דאין אדם נהרג עפ"י עצמו, משום דמודה בקנס פטורדרשות דבר צבי שמות עמ' רנח
ה: אין העדים זוממין נהרגין עד שיגמר הדין, שהרי הצדוקין אומרים עד שיהרג וכו' א"ל חכמים והלא כבר נאמר ועשיתם לו כאשר זמםקול אריה (באקשט) ח"א עמ' 97
ה: אין העדים נעשין זוממין עד שיזומו שניהםתולדות ישראל עמ' רסז, שסא
ה: אראה בנחמה אם לא הרגתי עד זומם להוציא מלבן של צדוקים שהיו אומרים אין העדים זוממין נהרגין עד שיהרג הנדוןתולדות ישראל עמ' שסא
ה: נמצא אחד מהם קרוב או פסול בטלה עדותןתולדות ישראל עמ' שנח
ז ע"א סנהדרין ההורגת אחד בשבוע נקראת חובלניתפחד יצחק (גאגין) עמ' תערב
ז. בית דין ההורגת אחד בשבוע נקראת חבלניתדרשת שבת הגדול (מהר"ל) הערה 238
ז. רבי טרפון ורבי עקיבא היו אומרים אילו היינו בסנהדרין לא היה נהרג אדם מעולם, שהיו אומרים להעדים ראיתם טריפה הרג או שלם הרג, את"ל שלם הוה דילמא במקום סייף נקב הוהעזר מיהודה (תשפא) בראשית עמ' מט
ז: זה הכלל כל שבדרך ירידתו גולה ושלא בדרך ירידתו אינו גולהקול אריה (באקשט) ח"ב עמ' 91
ח ע"א האב המכה את בנו והרב הרודה את תלמידוואביטה ארחותיך עמ' קצט
ח. ומצא פרט לממציא את עצמו וכו'ברכת שמואל (תשעז) שופטים עמ' תרכח
ט ע"ב בן נח נהרג שהיה לו ללמוד ולא למדבית ישי (תשס) דרשות ח"א עמ' צה
ט: וכל כך למה משום דנפישי רוצחיםברכת שמואל (תשעז) מסעי עמ' תקסה
ט: משה רבינו הבדיל שלש ערים אף שלא קלטואגודת ישראל (תרפג) דף קכ ע"ב
ט: תוס' ד"ה בגלעד - כיון דנפישי מזידין אף שוגגין נפישין וכו'ברכת שמואל (תשעז) מסעי עמ' תקסה
טו. תוס' ד"ה אם, נימא עדל"ת ועשה שאינו שוה בכלתולדות ישראל עמ' קטז
טז ע"ב אכל פוטיתא לוקה ארבעה נמלה לוקה חמש וכו' צרעה לוקה ששערך לחם (צאלח) עמ' ריט
י ע"א אמר משה מצוה שבא לידי אקיימנהבנין אברהם בראשית עמ' רסא
י ע"א טוב לי יום אחד שאתה עוסק בתורה לפני מאלף עולות שעתיד שלמה וכו'פחד יצחק (גאגין) עמ' רנג
י ע"א מפני מה זכה ראובן לימנות בהצלה תחלה מפני שהוא פתח בהצלה תחלהבנין אברהם בראשית עמ' שכה
י ע"א עביר לי' מידי דתהוי לי' חיותא, מאי קרא, ונס אל אחת מן הערים האל וחיבנין אברהם בראשית עמ' רפח
י ע"א שש ערים קולטות בין לדעת בין שלא לדעת משא"כ המ"ב עריםבית ישי (תשס) דרשות ח"ב עמ' שפט
י ע"א תלמיד שגלה - מגלין את רבו עמו מאחר והתלמיד כבר הקדים גלות ראשונה, בכך שקיים הווה גולה למקום תורה, וכעת מחזירים לו מידה כנגד מידה, שכבר הוכיח שללא תורה - אין חייו חייםעל כן קרא שמו - חקת
י ע"ב בדרך שאדם רוצה לילד בה מוליכין אותוואביטה ארחותיך עמ' מד, קי, רפה
י ע"ב חרב על שונאיהם של תלמידי חכמים שיושבים בד בבד ועוסקים בתורהתפארת הגרשוני (תשע) עמ' יב
י. הרב שגלה מגלין ישיבתו עמו איני והא אמר רב יוחנן מנין לדברי תורה שהן קולטין שנאמר את בצר במדבר וגו' וזאת התורה לא קשיא הא בעידנא דעסיק בה הא בעידנא דלא עסיק בה ואי בעית אימא מאי קולטין ממלאך המות כי הא דרב חסדא הוה יתיב וגרים בבי רב ולא הוה קא יכול שליחא דמלאכא דמותא למיקרב לגביה דלא הוה שתיק פומי' מגירסא סליק ויתיב אארזא דבי רב פקע ארזא ושתיק ויכיל ליהקול אריה (באקשט) ח"א עמ' 281, ח"ב עמ' 95, 97
י. מאי דכתיב אוהב כסף לא ישבע כסף ומי אוהב בהמון לא תבואה אוהב כסף לא ישבע כסף זה משה רבינו שהי' יודע שאין שלש ערים שבעבר הירדן קולטות עד שלא נבחרו שלש בארץ כנען ואמר מצוה שבאה לידי אקיימנהקול אריה (באקשט) ח"ב עמ' 98
י. מהרש"א - אין התורה נקנית אלא בחבורה כי לא יבוא האדם על אמיתת התורה אלא על ידי פלפול עם חבריודרשות חלק לוי עמ' שפד
י. מפני מה זכה ראובן לימנות בהצלה תחלהשערי אורה (ברגמן, תשעז) ח"ב עמ' שנו
י. מצוה שבאה לידי אקיימנהשערי אורה (ברגמן, תשעז) ח"ב עמ' עדר
י. שמעתי בנ"א שהיו אומרים מתי ימות זקן זה ויבא שלמה בנו ויבנה וכו'בנין חיים עמ' ח"ב עמ' קמח
י. תלמיד שגלה לערי מקלט מגלין רבו עמושערי אורה (ברגמן, תשעז) ח"א עמ' פג, שח
י: בדרך שאדם רוצה לילך מוליכין אותובן אברהם (תשעד) עמ' עח
י: והאלקים אנה לידו, מרשעים יצא רשע כאשר יאמר משל הקדמוניבן אברהם (תשעד) עמ' שו
י: מהרש"א - כמו שבכל מעשה מצוה קונה לו האדם פרקליט אחד הוא הדין בכל דיבור של קדושה בורא מלאך מליץ אחדדרשות חלק לוי עמ' קל
י: מפני מה נאמרת פרשת רוצחים בלשון עזה וכו'ברכת שמואל (תשעז) במדבר עמ' תנד
יא. אמו של הכהן הגדול הביאה להם בערי המקלט מתנות פיוסמרפא בכנפיה ח"ב עמ' עח
יא בעת שבנה דוד את ביהמ"ק כרא תהומא ובעא למישטפיה לעלמאדרשות דבר צבי ויקרא-דברים עמ' רצא
יא ע"א ויכתוב יהושע הדברים בספר תורת אלקים אלד אחד עשר פסוקים שבמשנה תורהבנתיבות שם עמ' תק
יא ע"א טוביה חטא וזיגוד מנגידבית ישי (תשס) דרשות ח"ב עמ' שלג
יא ע"א למימרא דכל דיבור לשון קשה איופחד יצחק (גאגין) עמ' רד
יא ע"א קללת חכם אפי' בחנם היא באהבנין אברהם בראשית עמ' רכא
יא ע"א קללת חכם אפילו על תנאי היא באהואביטה ארחותיך עמ' מח
יא ע"ב לא הוה קא ידע למישקל ומיטרח בשמעתא בהדי רבנן ידיו רב לובנתיבות שם עמ' תסג
יא ע"ב נידוי על תנאי צריך הפרה מנלן מיהודההמאיר לארץ (לדרמן) בראשית ח"ב עמ' תרפא
יא. באחד שאכלו ארי בתוך ג' פרסאות של ר' יהושע בן לוי, ולא רצה אליהו לדבר עמו ג' ימיםבן אברהם (תשעד) עמ' שלח
יא. דיבור הוא לשון קשהבנין חיים עמ' ח"ב עמ' רנט
יא. ולא אישתעי אליהו בהדיה תלתא יומישערי אורה (ברגמן, תשעז) ח"א עמ' רפח
יא. קללת חכם אפי' על תנאי היא באהשערי אורה (ברגמן, תשעז) ח"ב עמ' סג
יא. קללת חכם אפילו על תנאי היא באהעזר מיהודה (תשפא) שמות עמ' שלג
יא: לא הוה קא מעיילי ליה למתיבתא דרקיעשערי אורה (ברגמן, תשעז) ח"ב עמ' תד
יא: מת עד שלא גלה מגלין עצמותיושערי אורה (ברגמן, תשעז) ח"ב עמ' שע
יב ע"א אילן שהוא סמוך לעיר וכו' ותוס' ד"ה אילו לא חשיב דישל"מבית ישי (תשס) דרשות ח"ב עמ' תיח
יב ע"א אמר רב יהודה שתי טעיות טעה יואב באותה שעה דכתיב וינס יואב אל אהל ה' ויחזק בקרנות המזבח וכו'המאיר לארץ (לדרמן) בראשית ח"ב עמ' תתב
יב ע"א ג' טעיות עתיד שרו של רומי לטעות, טועה שאינה קולטת אלא בצר והוא גולה לבצרהבנין אברהם בראשית עמ' שכז
יב ע"א שלוש טעיות עתיד שרו של רומי וכו' ורש"י שרו של רומיבית ישי (תשס) דרשות ח"א עמ' פב, פח, קב, קפו
יב ע"א שרו של רומי ורש"י שם זה סמאלבית ישי (תשס) דרשות ח"ב עמ' רצג
יב ע"ב להיכן מגלין במדבר, למחנה לויהבית ישי (תשס) דרשות ח"ב עמ' תח
יב ע"ב מחנה לויה לא היה קולטבית ישי (תשס) דרשות ח"ב עמ' שפט
יב. לעתיד לבא יעשה הס"מ ג' טעותים וכו'נר לצדיק ויקרא עמ' יג
יב: מלמד שהיו ישראל מגלין במדברשערי אורה (ברגמן, תשעז) ח"ב עמ' רפ
יג רש"י ד"ה התםדרשת שבת הגדול (מהר"ל) הערה 2038
יג. חייבי כריתות לוקין וכו'ברכת שמואל (תשעז) בראשית עמ' מב
יג: חייבי מיתות בית דין אם עשו תשובה אין ביייד של מטה טוחלין להםעזר מיהודה (תשפא) שמות עמ' רפו
יד: כל לא תעשה שקדמו עשה לוקין עליו וכו' אלא מ"ט קא הדר ביה' משום דקשיא ליה אונס וכו'תולדות ישראל עמ' קטו
יז: אמר רבא דילדה אימיה כרבי שמעון תלד ואם לאו לא תלדנר לצדיק ויקרא עמ' קנט, שמג, שסו
יט: רש"י רבינו גופו טהור ויצאה נשמתו בטהרהאהבת שלום (סופר) עמ' קכד
כב ע"א כמה מלקין אותו ארבעים חסר אחתתפארת הגרשוני (תשע) עמ' ז
כב ע"ב בא חבקוק והעמידן על אחתדודאי יעקב עמ' שא
כב ע"ב במספר ארבעים מנין הסמוך לארבעיםהמאיר לארץ (לדרמן) בראשית ח"א עמ' י
כב ע"ב כמה טפשאי שאר אינשי דקיימי מקמי ספר תורה ולא קיימי מקמי דגברא רבההמאיר לארץ (לדרמן) בראשית ח"א עמ' תסו
כב ע"ב למה אתו חכמים ובצרו ליה חדאתפארת הגרשוני (תשע) עמ' קנג
כב: אתו רבנן בצרו חדאבנין חיים עמ' ח"ב עמ' תכה
כב: הני טפשאי וכו'אגודת ישראל (תרפג) דף כד ע"ג-ע"ד
כב: ולא קיימי מקמי גברא רבהאהל משה (שיינרמן, תשסז) מקדש וגלות עמ' שסז
כב: כיצד מלקין אותו וכו' ורצועה בידו של עגל וכו' ומכה אותו שליש מלפניו ושתי ידות מלאחריוקול אריה (באקשט) ח"א עמ' 175
כב: כמה טפשאי שאר אנשי דקיימי מקמי ס"ת ולא קיימי מקמי גברא רבה כו'משמרת הבית (פרלס) סי' צב-צד
כג ע"ב כל היושב ולא עבר עבירה, נותנין לו שכר וכו' ורש"יבית ישי (תשס) דרשות ח"א עמ' צד
כג ע"ב רצה הקב"ה לזכות את ישראל וכו' ורש"י ופיהמ"שבית ישי (תשס) דרשות ח"א עמ' קפד
כג ע"ב רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם וכו'ערך לחם (צאלח) עמ' קפג
כג ע"ב רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצות וכו'פחד יצחק (גאגין) עמ' תכ
כג. כיון שלקה הרי הוא כאחיךבנין חיים עמ' ח"ב עמ' תכה
כג. רצה הקב"ה לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוותקול אריה (באקשט) ח"א עמ' 143
כג. תרי"ג מצות נאמרו למשה מסיניהדרש וההלכה עמ' 180-182
כג: דם נפשו של אדם קצה ממנותולדות ישראל עמ' שמא
כג: מהרש"א - נמנו וגמרו היינו שמנו המצות והעבירות ומצאו שמצות מספרן רמ"ח והעבירות מספרן שס"ה וממילא האדם עלול יותר לעשות עבירות ממצות ולכן גמרו שטוב שלא נבראדרשות חלק לוי עמ' ה, קצח, רצה, שט, שעו
כג: ר"ח בן עקשיא וכו'אגודת ישראל (תרפג) דף ל ע"א-ע"ב
כג: רמ"ח מצוות עשה כנגד רמ"ח איבריםדרשת שבת הגדול (מהר"ל) הערה 201
כג: רמ"ח מצות עשה כנגד רמ"ח איבריו שבאדםנר לצדיק בראשית עמ' קכט
כג: רצה הקב"ה לזכות את ישראל וכו'ברכת שמואל (תשעז) בהעלותך עמ' תעז, עקב עמ' תקצה
כג: רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצות, שנאמר ה' חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדירבן אברהם (תשעד) עמ' ה
כג: רצה הקב"ה לזכות את ישראלשערי אורה (ברגמן, תשעז) ח"א עמ' שכו, תלז
כג: רצה הקב"ה לזכות ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצותאגודת אזוב (תשעא) דמעות שלוש פרק א פסוק ד
כג: רצה הקב"ה לזכות לפיכך הרבהמשמרת הבית (פרלס) סי' קסו/קסז
כג: רש"י - כדי שיקבלו שכר על שפורשין מהןשערי אורה (ברגמן, תשעז) ח"א עמ' תלז
כג: שלש מאות וששים וחמש לאוין כמנין ימות החמהשערי אורה (ברגמן, תשעז) ח"א עמ' י
כג: שס"ה לא תעשה כמספר ימות החמהדרשת שבת הגדול (מהר"ל) הערה 2041
כג: תרי"ג מצות כו'משמרת הבית (פרלס) סי' קסז
כד אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענודרשות דבר צבי ויקרא-דברים עמ' מג
כד והצנע לכת עם אלקיך, זה הוצאת המת והכנסת כלהדרשות דבר צבי ויקרא-דברים עמ' עב
כד ע"א אנכי ולא יהי' לך מפי הגבורה שמענועצי עדן (תשעח) עמ' פו
כד ע"א אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענוםבנתיבות שם עמ' רפג
כד ע"א בא חבקוק והעמידן על אחת שנא' וצדיק באמונתו יחיהואביטה ארחותיך עמ' יא
כד ע"א בא חבקוק והעמידן על אחת שנאמר וצדיק באמונתו יחיהבנתיבות שם עמ' תסו
כד ע"א ד' גזירות גזר משה על ישראל ובאו ד' זקנים ובטלום וכו'תולדות יצחק (כ"ץ) עמ' שטז
כד ע"א התחילו בוכין ור"ע משחקואביטה ארחותיך עמ' רלד
כד ע"א וכבר היו ר"ג וראב"ע ור"י ור"ע מהלכין בדרך ושמעו קול המונה של רומי התחילו הם בוכים ור"ע משחק, א"ל עקיבא אנו בוכים ואתה משחק וכו'תולדות יצחק (כ"ץ) עמ' רעג
כד. אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענותולדות ישראל עמ' פג
כד. בא חבקוק והעמידן וכו'אגודת ישראל (תרפג) דף פג ע"ג-ע"ד
כד. בא חבקוק והעמידן על אחת וצדיק באמונתו יחיהנר לצדיק שמות עמ' לו
כד. בא חבקוק והעמידן על אחתבנין חיים עמ' ח"ב עמ' שעא
כד. דלא שמע בזילותא דצורבא מרבנן ושתיק, כגון ר"א בר"ששערי אורה (ברגמן, תשעז) ח"א עמ' סב
כד. והעמידן על אחת ורש"יאהל משה (שיינרמן, תשסז) מקדש וגלות עמ' רד, רה
כד. וכבר היה ר"ג וראב"ע ור"י ור"ע מהלכין בדרך ושמעו קול המונה של רומי מפלטה [ברחוק] ק"כ מיל והתחילו בוכין ור"ע משחק א"ל מפני מה אתה משחק א"ל ואתם מפני מה אתם בוכים וכו'נר לצדיק בראשית עמ' עז
כד. רש"י - בחייו הוה רגיל לדקדק בכך ולפיכך הקפיד הקב"ה עליושערי אורה (ברגמן, תשעז) ח"א עמ' סב
כד: דילמא כאבידהאהל משה (שיינרמן, תשסז) מקדש וגלות עמ' יא, תיח
כד: התחילו הן בוכין וכו'אהל משה (שיינרמן, תשסז) מקדש וגלות עמ' מג
כד: כיון שהגיעו להר הבית ראו שועל שיצא מבית קדשי הקדשים, התחילו הן בוכין ורבי עקיבא מצחקדרשות דבר צבי בראשית עמ' קח
כד: עקיבא נחמתנואהל משה (שיינרמן, תשסז) מקדש וגלות עמ' עד
כד: ראו שועל יוצא מבית קודש הקדשים התחילו הן בוכין ור"ע הי' משחק וכו'בנין חיים עמ' ח"ב עמ' קיא
כד: רבי עקיבא שראה שועל שיצא מבית קדשי הקרשים ושחק ואמר עכשיו שנתקיימה נבואתו של אורי' בידוע שנבואתו של זכרי' מתקיימתבן אברהם (תשעד) עמ' קכג, שמח
כד: שוב פעם אחת וכו' וערל"נאהל משה (שיינרמן, תשסז) מקדש וגלות עמ' קו
כד: תלה נבואת זכריה בשל אוריהאהל משה (שיינרמן, תשסז) מקדש וגלות עמ' שכא-שכג
ב. כיצד העדים נעשים זוממין מעידין אנו וכו'סמיכת חכמים (תשסא) עמ' קסד
ב: גלות לרוצח בשוגג נעשה לכפרהחלקת אפרים - תולדות
ג: שלשת לוגין מים וכו'נחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' סג אות כג
ד ע"א בשעריך אתה מושיב בתי דינים בכל פלך ופלך ובכל עיר ועיר ובחו"ל אתה מושיב בכל פלך ופלך ואי אתה מושיב בכל עיר ועירכלביא שכן עמ' רחצ
ד. פלוגתא אמאי אין לוקין על נותרחלקת אפרים - בא (ג)
ד. תוס' ד"ה לוקיןנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' לה אות ח
ד: ר' יהודה סבר לאו שאין בו מעשה לוקין עליוחלקת אפרים - שופטים
ה ע"ב ומה שנים נמצא אחד מהן קרוב או פסול עדותן בטלה אף שלשה נמצא אחד מהן קרוב או פסול עדותן בטלהעטרת משה ימים נוראים - עשי"ת אות סד
ה ע"ב ועשיתם לו כאשר זמם לעשות לאחיו והרי אחיו קייםיחי ראובן (קרלנשטיין) דברים עמ' רב
ה: כאשר זמם ולא כאשר עשהחלקת אפרים - וישלח
ה: לא בא השלישי להקל אלא להחמיר עליונחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' ק אות כה
ה: תנא בריבי אומרנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' סו אות ג
ו ע"ב ריטב"א, במה יש חסרון דמפי כתבםימלא פי תהלתך - עיונים בתפלה עמ' תקכב
ו. שאילת תלמיד לרבנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' קיח אות ד
ו: תוס' ד"ה בדיני נפשותנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' לה אות ח
ז ע"א מי שנגמר דינו וברח ובא לפני אותו ב"ד אין סותרין את דינויחי ראובן (קרלנשטיין) דברים עמ' לג
ז. אילו היינו בסנהדרין לא נהרג אדם מעולםמראה כהן (אדלר) מהדו"ג דף רנו ע"ב
ז. מי שהרג את הנפש בשוגג דחייב גלות וכו'מזבח אליהו דף ב ע"ב
ז. סנהדרין ההורגת אחד בשבועשעורי הרב (לייבל) עמ' 281, 306
ז: ירידה לצורך עליהפחד דוד ח"ב עמ' שעז
ז: פתע פרט לקרן זוית, בלא איבה פרט לשונאחלקת אפרים - מסעי
ח ע"א אע"ג דגמיר מצוה דכתיב יסר בנךימלא פי תהלתך - עיונים בתפלה עמ' כה
ח ע"ב דכתיב יסר בנך ויניחךימלא פי תהלתך על התורה (תשעה) עמ' רצב
ח. אב המכה את בנו ושליח ב"ד פטוריםמשחת שמן (תשסז) ח"א עמ' קא
ח. המכה את בנונחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' ע אות כה
ח: פרט לעושה חבורהמשחת שמן (תשסז) ח"א עמ' צט
ט ע"ב שש ערי מקלט תהיינה עד שיהיו ששתן קולטות כאחתכלביא שכן עמ' ריז
ט: בגלעד שכיח רוצחיםמשחת שמן (תשסז) ח"א עמ' ריד
ט: בגלעד שכיחי רוצחים, ותוס'משחת שמן (תשסז) ח"א עמ' רכז
ט: חייבים להבין סימנים היכן ערי מקלטמשחת שמן (תשעא) דברים עמ' סא
ט: מבאן לבן נח שנהרג על שהיה לו ללמוד ולא למדנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' יג אות ז
ט: פלוגתא שונא שהרג אם גולהחלקת אפרים - מסעי
טו. תוס' ד"ה הניחאנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' קיח אות ח
טו: פלוגתא בלאו הניתק לעשה אם קיימו ולא קיימו או בטלו ולא בטלוחלקת אפרים - בא (ג)
טז: כי הא דההוא מיקרי דרדקי דהוה פשע בינוקינחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' לד אות י
י ע"א מהרש"א ד"ה ואמר ולא עוד, [הטעם שאין ללמוד ביחידי משום שאז הטעות מצוי]עטרת משה ימים נוראים - תשובה אות יא
י ע"א מי גרם לרגלינו שיעמדו במלחמהיחי ראובן (קרלנשטיין) שמות עמ' קכה
י ע"א תלמיד שגלה מגלין רבו עמויחי ראובן (קרלנשטיין) בראשית עמ' תלד
י ע"ב בדרך שאדם רוצה לילך בה מוליכין אותו וכו'עטרת משה ימים נוראים - ר"ה אות רסד
י ע"ב בדרך שאדם רוצה לילך בה מוליכין אותויחי ראובן (קרלנשטיין) במדבר עמ' כא, שפח
י ע"ב בדרך שאדם רוצה לילך וכו'מראה כהן (אדלר) מהדו"ג דף שכ ע"א
י ע"ב מהרש"א - מהרצון הטוב לעשות מצוה נברא מלאך ומסייעו לקייםמשחת שמן (תשעא) בראשית עמ' קעח, דברים עמ' שו, שצד
י ע"ב מן התורה מן הנביאים מן הכתובים כדרך שאדם רוצה לילך מוליכין אותויד יוסף (צרפתי, תשסז) ח"ב עמ' קעח
י. אוהב כסף לא ישבע כסף זה משה וכו'משחת שמן (תשעא) דברים עמ' רסז
י. בגלעד נפישי רוצחיםפחד דוד ח"ג עמ' תסה
י. בדרך שאדם רוצה לילך מוליכין אותונחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' צט אות כב
י. הרבה למדתי מרבותיפחד דוד ח"א עמ' תרסג
י. הרבה תורה למדתי מרבותי וכו' ומתלמידי יותר מכולםחלקת אפרים - הקדמה
י. ויספת לך עוד ג' על השלש האלה מכאן אתה אומר ג' ערים הפריש משהמזבח אליהו דף ריג ע"א
י. ומתלמידי יותר מכולםפחד דוד ח"ג עמ' קמה
י. יהבו רבנן עינייהו ברבהנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' עב אות ה
י. מתי ימות זקן זה ויבוא שלמה בנו ויבנה את בית הבחירה ונעלה לרגלפחד דוד ח"ד עמ' סג
י. שש ערי המקלט קולטות בין לדעת ובין שלא לדעתמשחת שמן (תשעא) במדבר עמ' רפג
י. תלמיד שגלה מגלין רבו עמומשחת שמן (תשעא) בראשית עמ' תרעז, במדבר עמ' רצד
י. תלמיד שגלה מגלין רבו עמופחד דוד ח"א עמ' תקיז, ח"ג עמ' ט
י: בדרך שאדם רוצה לילך בה מוליכין אותופחד דוד ח"א עמ' קמח, קנט, ריט, רל, שסג, תכא, תעב, ח"ב עמ' צד, רג, רלד, שכד, שמג, שנב, שסג, ח"ג עמ' ב, קכד, קכה, תסג, ח"ד עמ' ל, קט, קפד
י: בדרך שאדם רוצה לילך מוליכין אותוכסף נבחר (תשפ) עמ' רנד
י: בדרך שאדם רוצה לילך מוליכין אותומשחת שמן (תשעא) בראשית עמ' קעח, דברים עמ' שו
י: מזמינן לפונדק אחדמשחת שמן (תשסז) ח"א עמ' ט
יא היה לו לבקש רחמים שייגמר דינו לזכותמראה כהן (אדלר) מהדו"ג דף רנה ע"ד, רנו ע"ב
יא ע"א אמותיהן של כהנים מספקות להם מחיה וכסות כדי שלא יתפללו על בניהם שימותויחי ראובן (קרלנשטיין) במדבר עמ' תקצד
יא ע"א ארי' אכל אדם במרחק ג' פרסאות מריב"ל ולא נגלה אליו אליהו הנביאימלא פי תהלתך ח"א (תשעד) עמ' לא
יא ע"א ולא אישתעי אליהו בהדי' וכו'ימלא פי תהלתך על התורה (תשעה) עמ' קכג, שלב
יא ע"א לפי שהי' להם לבקש רחמים על דורםימלא פי תהלתך - עיונים בתפלה עמ' תמא
יא ע"א לפיכך אמותיהן של כהנים וכו'ימלא פי תהלתך - ימים נוראים חנוכה ופורים עמ' קע
יא ע"א קללת חכם אפי' על תנאי היא באהימלא פי תהלתך - עיונים בתפלה עמ' שטז
יא ע"א שהיה להן לבקש רחמים על דורן ולא בקשויחי ראובן (קרלנשטיין) במדבר עמ' תר
יא ע"ב אם משנגמר דינו מת כהן גדול הרי זה אינו גולהיחי ראובן (קרלנשטיין) במדבר עמ' תקצה
יא ע"ב 'אשר נס שמה' שם תהא דירתו שם תהא מיתתו שם תהא קבורתויחי ראובן (קרלנשטיין) ויקרא עמ' רטו, במדבר עמ' תקצט
יא ע"ב מי גרם לראובן שיודה יהודהיחי ראובן (קרלנשטיין) דברים עמ' תח
יא ע"ב מי גרם לראובן שיודהימלא פי תהלתך - ימים נוראים חנוכה ופורים עמ' קפה
יא ע"ב נידוי על תנאי צריך הפרהימלא פי תהלתך על התורה (תשעה) עמ' קעז
יא ע"ב שם תהא דירתו שם תהא מיתתו שם תהא קבורתוכלביא שכן עמ' רטז
יא תשובת ראובן נתקבלהמראה כהן (אדלר) מהדו"ג דף רכז ע"ב
יא. בשעה שכרה דוד שיתין קפא תהומא בעא למישטפא לעלמאנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' קי אות ג
יא. בשעה שכרה דוד שיתין קפא תהומא ובעי למשטפא עלמאפחד דוד ח"ד עמ' כה
יא. וישב שם עד מות הכהן הגדול כו' - רוצח המסלק שכינה, אינו כדאי שיהי' לפני כה"ג המשרה שכינהנתיבות שמואל דרוש קיא
יא. ולא משתעא אליהו בהדיהנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' ה אות יד
יא. לפיכך אמותיהן של כהנים מספקות להם מחיה וכסות כדי שלא יתפללו על בניהן שימותופחד דוד ח"ג עמ' תסד, ח"ד עמ' צב
יא. מדוע תלה הכתוב חזרת הרוצח לביתו במיתת הכהן גדול וכו'משחת שמן (תשעא) במדבר עמ' רפה
יא. קללת חכם אפי' על תנאי תוס' ובמאירימשחת שמן (תשסז) ח"א עמ' קע
יא. קללת חכם אפילו על תנאי היא באהפחד דוד ח"ב עמ' שנו
יא: היה לו לבקש רחמים ולא ביקשמשחת שמן (תשעא) במדבר עמ' רפו
יא: נידוי על תנאימשחת שמן (תשסז) ח"א עמ' סג
יא: רש"י תנא מת, רוצח בערי מקלט ומת כ"ג אחר זמןנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' צג אות טו
יב ע"א שלש טעיות עתיד שרו של רומי לטעותיחי ראובן (קרלנשטיין) במדבר עמ' תקצב
יב ע"ב רוצח שגלה לעיר מקלטו ורצו אנשי העיר לכבדו יאמר להם רוצח אני אמרו לו אף על פי כן יקבל מהן שנאמר וזה דבר הרוצחעטרת משה ימים נוראים - תשובה אות א
יב. ג' טעיות עתיד שרו של אדום לטעותנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' ג אות ד
יב. ורצח גואל הדם את הרוצח מצוה ביד גואל הדם וכו' דברי רי"ה רע"א רשות ביד גואל הדםמשחת שמן (תשעא) שמות עמ' תרפג
יב. מתה כהונהמשחת שמן (תשסז) ח"א עמ' קנ
יב. סנהדרין שראו לא' שהרג ותוס' ד"ה דרחמנאמשחת שמן (תשסז) ח"א עמ' קנד
יב. ר"ע אומר מנין לסנהדרין שראו א' שהרג נפש יעמידו לב"ד אחרחלקת אפרים - שופטים
יב. רש"י ד"ה ה"גמשחת שמן (תשסז) ח"א עמ' קכח
יב. תני חרא אב שהרג בנו נעשה לו גואל הדם, רש"י ד"ה ה"גנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' יב אות ג
יב: ג' טעוית עתיד שרו של רומי לטעותחלקת אפרים - מסעי
יב: ושמתי לך בחייך מקום וכו' מלמד שהיו ישראל מגלין במדברמשחת שמן (תשעא) במדבר עמ' תעא
יב: רש"י - כשפורע הקב"ה אומה פוקד את שרו תחלהחלקת אפרים - מסעי
יג: מהיכן ילפינן לאו שאין בו מעשה אין לוקין עליוחלקת אפרים - בא (ג)
יד. אמר ר"ע שאלתי את ר"ג ור"י באיטליז של עימאוםנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' ק אות א
יד: כל לא תעשה שקדמו עשה לוקין עליו וכו'משחת שמן (תשעא) במדבר עמ' שכה
יז ע"א ריטב"א ד"ה רבי שמעון אומר כל שהוא למכות ולא אמרו כזית אלא לענין קרבן, ורבינו מאיר ז"ל נתן טעם למלקות כיון דאכל במזיד אחשביה לחומר איסור להתחייב בכל שהוא אבל קרבן שהוא על אכילת שוגג בעי כזית לחשיבותעטרת משה ימים נוראים - יו"כ אות רי
יז ע"א רש"י ד"ה כך מחלוקת גזו, דקסבר ר' שמעון בכל האיסורין כל שהוא למכות ולא אמרו כזית אלא לענין קרבן על שגגת כרת והלכה למשה מסיני היאעטרת משה ימים נוראים - יו"כ אות רי
יז. דברי ר"ע סתימאהנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' ק אות כ
יז. האוכל ביכורים עד שלא קרא עליהם וכן האוכל קדשי קדשים חוץ לקלעים הרי זה לוקהכסף נבחר (תשפ) עמ' י
יז. ר' עקיבא כר"ש סבירה ליהנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' ק אות יד
יז: אע"ג דאמרינן עונשין מן הדין, מ"מ לא אמרינן מזהירין מן הדיןכסף נבחר (תשפ) עמ' קלא
יח שלא לאכול בשר קדשים שיצא חוץ למחיצתומשחת שמן (תשעא) שמות עמ' שז
יט. כיון דאיבא בכורי הגר רבעי לטימר אשר נשבע ה' לאבותינונחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' יט אות יא
יט. קידשה לעת"למשחת שמן (תשסז) ח"א עמ' קטו
יט: רש"י ד"ה ה"ג והיכן מוזהרנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' כב אות כח
כ. המשחית ה' פאות זקן חייב ה' לאויןחי' אבר"ח דרוש נו
כ: הנוטל מלא פי הזוג בשבת חייבנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' נ אות א
כא. אמר רב מלביא אמר רב אדא בר אהבהנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' צז אות ה
כא: וליחשוב נמי כגון דאנלר שבועה שלא אחרוש ביום טובמשחת שמן (תשעא) במדבר עמ' תנא
כא: ר"א אמר אפילו לא היה פושט כלום אלא ששהה כדי לפשוט וללבוש חייבנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' נ אות א
כב כמה טפשאי שאר אינשימאסף דרושי - מילי דרבנן סי' ב - ר' אברהם אהרן מטאווריג
כב ע"א המוחק את השם בהליכתו ואזהרתיה מהכא ואבדתם את שמם וגו' לא תעשון כן לה' אלהיכםעטרת משה ימים נוראים - תשובה אות סה
כב ע"ב בפסוק כתוב ארבעים יכנו וחז"ל אמרו שלוקין ל"טימלא פי תהלתך ח"א (תשעד) עמ' קפב
כב. אזהרה שלא יקוץ בהרתומשחת שמן (תשעא) דברים עמ' צה
כב. וליחשיב וכו' המזיחמשחת שמן (תשסז) ח"א עמ' צז
כב. וליחשיב וכו' שבועהמשחת שמן (תשסז) ח"א עמ' סו
כב: אמר רבא כמה טפשאי שאר אינשינחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) הקדמה אות א
כב: במה טפשאי שאר אינשי דקיימי מקמי ס"ת ולא קיימי מקמי גברא רבהמשחת שמן (תשעא) דברים עמ' רפא
כב: במלקות אתו רבנן ובצרי חדאכסף נבחר (תשפ) עמ' שכט
כב: בספר תורה כתיב ארבעים יכנו ואתו רבנן ודרשו למעט מבה אחתמשחת שמן (תשעא) דברים עמ' צו
כג אתו רבנן ובצרי חדאמזבח אליהו דף רו ע"ג-ע"ד
כג ע"א כל המספר לשון הרע וכל המקבל לשון הרע וכל המעיד עדות שקר ראוי להשליכו לכלבים דכתיב לכלב תשליכון אותו וסמיך ליה לא תשא שמע שוא וגו' קרי ביה נמי לא תשיאעטרת משה ימים נוראים - עשי"ת אות כ
כג ע"ב דרש רבי שמלאי שש מאות ושלש עשרה מצות נאמרו וכו' תורה בגימטריא וכו'סמיכת חכמים (תשסא) עמ' קסז
כג ע"ב דרש רבי שמלאי שש מאות ושלש עשרה מצות נאמרו לו למשה שלש מאות וששים וחמש לאוין כמנין ימות החמה ומאתים וארבעים ושמונה עשה כנגד איבריו של אדםעטרת משה ימים נוראים - תשובה אות כה
כג ע"ב מהרש"א - האיש החורץ לשונו לדבר בחברו ישראל וגם המקבל ממנו ע"כ ראוי במדתו להשליכו לכלביםמשחת שמן (תשעא) שמות עמ' תרלג
כג ע"ב מהרש"א - תרי"ג וכו' ואמר בזה דנמנו וגמרו ר"ל שבאו בזה למנין המצות שהלאוין הם יותר מהעשיים וע"כ הסכימו וגמרו וכו' ויותר היה טוב לו שלא נברא כי הוא קרוב להפסדמשחת שמן (תשעא) ויקרא עמ' קלז
כג ע"ב רמב"ם בפיה"מ על ידי עשיית אחד מהמצוות בשלמות אותה המצוה תחי' נפשוימלא פי תהלתך ח"א (תשעד) עמ' סה, סט, צג, קנט
כג ע"ב רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצותימלא פי תהלתך ח"א (תשעד) עמ' לד, מח
כג ע"ב רצה הקב"ה לזכות את ישראלימלא פי תהלתך - ימים נוראים חנוכה ופורים עמ' כג, רעו, תכה
כג ע"ב רש"י, רמ"ח מצות עשה - דכל אבר ואבר אומר לו עשה מצוה. שס"ה [מצות] לא תעשה - שבכל יום מזהירים עליו שלא לעבורעטרת משה ימים נוראים - תשובה אות כה
כג ע"ב שלשה דברים עשו ב"ד של מטה והסכימו ב"ד של מעלה על ידם וכו' מקרא מגילהיחי ראובן (קרלנשטיין) דברים עמ' מ
כג ע"ב תרי"ג מצוות וכו'ימלא פי תהלתך - עיונים בתפלה עמ' צב
כג ע"ב תרי"ג מצוות נאמרו למשה וכו'ימלא פי תהלתך - ימים נוראים חנוכה ופורים עמ' צה, קיח, קכט, קנח, רעט, רצה, שסז, שעד, תכט
כג ע"ב תרי"ג מצות נאמרו רמ"ח עשין כנגד אבריו של אדם וכל אבר אומר לו עשה מצוה, ריב"ןימלא פי תהלתך ח"א (תשעד) עמ' יג
כג רבי חנניא בן עקשיא אומר רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצות, שנאמר וכו' יגדיל תורה ויאדירעטרת משה ימים נוראים - סליחות אות מג
כג רמ"ח מצוות כנגד רמח אבריםשארית יעקב (אלגזי) דף עט ע"ד
כג רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצוותמשחת שמן (תשעא) בראשית עמ' קמה, ויקרא עמ' תקיז
כג. המנהיג שור פסולי המוקדשין חייב משום כלאיםמשחת שמן (תשעא) דברים עמ' קז
כג. רמ״ח איברים ושס״ה גידים הם כנגד תרי״ג מצוותפחד דוד ח"ג עמ' קנא, רמב, שמט
כג: אם הדם שנפשו ש"א קצה בו כו' - גם להזהר מאיסורים שנפשו ש"א קצה בהם. צריך חיזוקנתיבות שמואל דרוש קיכ
כג: אר"ח בן גמליאל מה אם העובר עבירה א' נותן נפשופני יצחק (פראנסיס) דף קד ע"ד
כג: בג' מקומות הופיע רוח הקדש וכו'בית אהרן (צורוגון) דף מט ע"א
כג: גזל ועריות נפשו של אדם מחמדתן ומתאוה להםפחד דוד ח"ג עמ' רצב
כג: המצות כמנין אבריו של אדםמזבח אליהו דף קמא ע"א
כג: זה עיקר זדונו בידי אדם וזה עיקר זדונו בידי שמיםנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' מז אות כ
כג: פירוש המשניות להרמב"ם, מעיקרי האמונה בתורה כי כשיקיים אדם מצוה מתרי"ג מצות כראוי וכהוגן ולא ישתף עמה כוונה מכוונת העולם בשום פנים אלא שיעשה אותה לשמה מאהבה כמו שביארתי לך הנה זכה בה לחיי העולם הבא וכו'עטרת משה ימים נוראים - תשובה אות נא
כג: רבי חנניא בז עקשיא אומר וכו' תורה ומצות וכו'סמיכת חכמים (תשסא) עמ' קסז
כג: רבי חנניא בן עקשיא אומר, רצה הקב"ה לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצות, שנאמר ה' חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדירעטרת משה ימים נוראים - תשובה אות נא
כג: רחבע"א רצה הקב"ה לזכות את ישראלפני יצחק (פראנסיס) דף ו ע"ג, צב ע"ד
כג: רעה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצוות וכו'משחת שמן (תשעא) דברים עמ' קנ
כג: רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצוותכסף נבחר (תשפ) עמ' שיג
כג: רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצוותמשחת שמן (תשעא) שמות עמ' תפא
כג: רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצותכלביא שכן עמ' שכה
כג: רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצותנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' ד אות יח
כג: רצה הקב״ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצוותפחד דוד ח"א עמ' רג, תקד, תרלב, ח"ב עמ' קכב, רפד, רצג, רצז, שכח
כג: רש"י ד"ה ושאילת שלוםמשחת שמן (תשסז) ח"ב עמ' קכח
כג: שלשה דברים עשו ב"ד של מטה והסכימו ב"ד של מעלה על ידםנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' קיא אות י
כג: תוס' חדשים, כמה שנים זה דורימלא פי תהלתך - עיונים בתפלה עמ' עב, קטו
כג: תורה בגימטריאמשחת שמן (תשסז) ח"ב עמ' נה
כג: תורה צוה לנו משה מורשהנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' קיט אות ז
כג: תרי"ג מצוות משלימין רמ"ח אבריםחי' אבר"ח דרוש ט
כג: תרי"ג מצות נאמרו למשה בסינינחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' נא אות א
כג:יחי ראובן (קרלנשטיין) בראשית עמ' שע
כד לא רגל על לשונו זה יעקב כו'סם חיי (עשאל) דרשות דף טז ע"ג
כד ע"א אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענוםעטרת משה ימים נוראים - אלול אות נט
כד ע"א בא חבקוק והעמידן על אחת שנאמר וצדיק באמונתו יחיהיחי ראובן (קרלנשטיין) שמות עמ' תריא, ויקרא עמ' תכג, דברים עמ' סט
כד ע"א בא חבקוק והעמידן על אחת שנאמר וצדיק באמונתו יחיהעטרת משה ימים נוראים - ר"ה אות קעד
כד ע"א ואת יראי ה' יכבד זה יהושפט וכו'ימלא פי תהלתך על התורה (תשעה) עמ' יח
כד ע"א כיון שהגיעו להר הבית ראו שועל שיצא מבית קדשי הקדשים התחילו הן בוכין ור"ע מצחק אמרו לו מפני מה אתה מצחק אמר להם מפני מה אתם בוכים אמרו לו מקום שכתוב בו והזר הקרב יומת ועכשיו שועלים הלכו בו ולא נבכהכלביא שכן עמ' רסה
כד ע"א תרי"ג מצות וכו' בא דוד והעמידן על י"אימלא פי תהלתך ח"א (תשעד) עמ' סה
כד. בא חבקוק והעמידו על אחת צדיק באמונתו יחי'חלקת אפרים - בלק
כד. בא חבקוק והעמידן על אחת וכו'פחד דוד ח"א עמ' כג, ח"ב עמ' קלב, קסג, ח"ג עמ' כא, קלד, קעב
כד. ה' מי יגור באהלך כשהיה ר"ג מגיע לפ' זה היה בוכהפני יצחק (פראנסיס) דף קמח ע"ג
כד. ואהבת חסד זו גמילות חסדיםפחד דוד ח"א עמ' קטו
כד. ואת יראי ה' יכבד זה יהושפט מלך יהודאנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' כב אות כח
כד. והלא דברים קל וחומר ומה דברים שאין דרכן לעשותן בצנעא אמרה תורהנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' ד אות ט
כד. עושה אלה לא ימוט לעולםנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' ק אות י
כד. שמעו קול המונה של רומינחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' ק אות י
כד: מקום שכתוב בו והזר הקרב יומת עתה נתקיים בו שועלים הלכו בו וכו'יד יוסף (צרפתי, תשסז) ח"ד עמ' לא
? פ"ב מ"דיחי ראובן (קרלנשטיין) במדבר עמ' תקצב
?פ"ב מ"ויחי ראובן (קרלנשטיין) במדבר עמ' תקצב
? ס"ת שתפר בחוטי פשתן חד אמר אסור וחד אמר שריאהל יעקב (שפירא) דף כא ע"א
פ"ב מ"א תוי"טבתי כנסיות - בית האסופים דף ל ע"ב
פ"ב מ"ג פירוש המשניות לרמב"םזאת ליעקב ויקרא עמ' ד
פ"ג מ"אהדרום כרך ל עמ' 112
פ"ג מ"יבהדרום כרך ל עמ' 112
?מ ע"ב תורה מימט' וכו'ס' קרניים (תשסו) פרשת אליעזר מאמר ט

מכון הלכה ברורה
ירושלים ת"ד 34300

פרטים נוספים
בטל' 02‎-6521259
פקס 02‎-6537516

ראשי | מידע | השיטה | פרסומים | דוגמה | תרומות | הסכמות | גלרית תמונות | בית מדרש וירטואלי
ספריה וירטואלית | הלכות פסח | הלכות חנוכה | מפתח לרמב"ם | נושאי הבירורים | פרשת השבוע
דף יומי | מצגות | מפתח לאגדות | מאגרי מידע | תקוני טעויות דפוס | צרו קשר

HOME | ABOUT HALACHA BRURA | השיטה | EXAMPLE |
PUBLICATIONS | DONATIONS | ENDORSEMENTS (HASKAMOT) | WEEKLY PARSHA | CONTACT US