Halacha Brura and Berur Halacha Institute

מכון הלכה ברורה ובירור הלכה

מפתח לפירושים על אגדות התלמוד

לדף הראשי של המפתח לאגדות

מסכת מכות
ב ע"א01 כיצד העדים וכו' ובערל"נ אהל משה (שיינרמן) המקדש והגלות עמ' פד, פה
ב ע"א01 כיצד העדים נעשים זוממין שער המלך (תשנז) עמ' סג
ב ע"א01 כיצד העדים נעשים זוממין מעידין אנו באיש פלוני שהוא בן גרושה או בן חלוצהאהל משה (פרהנד, תשסה) ח"ב עמ' תקנג
ב ע"א01 כיצד העדים נעשין זוממין חכמת התורה ויגש עמ' קג
ב ע"א02 מעידין אנו באיש פלוני שהוא בן גרושה ובן חלוצה וכו' ערול"נ דבר טוב עמ' רד
ב ע"א11 האם פסילת עדים זוממין מביא לביטול עדותם או להיפךבנין אפרים עמ' רעד [הלכה]
ב ע"א13 חוץ מזוממי בת כהן משנת חיים דברים עמ' תכז
ב ע"א22 לו ולא לזרעו גור אריה שמות פ"א הערה 121
ב ע"א רש"י - לאחיו ולא לאחותו, ותוס' עיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תקיז
ב ע"א רש"י ד"ה ומה עיני שמואל (ראבין) עמ' כו
ב ע"א תוס' ד"ה זוממיהכתב והקבלה דברים פי"ט פסוק יט
ב ע"א תוס' ד"ה כל עיוני רש"י דברים ח"א עמ' שדמ
ב ע"א תוס' ד"ה מעידיןלב המשפט ח"ב שיעור טז [הלכה]
ב ע"א תוס' ככר לאדן (תשנ) עמ' קכד
ב ע"א ריטב"א - עדים זוממין בבת כהן משכחת שיתחיבו שריפה גנא דפלפלי עמ' נא
ב ע"ב01 ומה הסוקל אינו נסקל הבא לסקול ולא סקל אינו דין וכו' וברש"י בי חייא ח"א עמ' רמו, ח"ב עמ' שיח
ב ע"ב01 ומה הסוקל אינו נסקל וכו' ובתוס'מאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף כח ע"ב, מהדו"ב ח"א דף נח ע"ב
ב ע"ב06 ומה הוא שעשה מעשה במזיד אינו גולה ויגד יעקב עמ' תרלח
ב ע"ב09 הוא שעשה מעשה במזיד לא ליגלי כי היכי דלא תיהוי ליה כפרה - ובתוס' י"א ב' דמבואר כאן דגלות הוי כפרה באר יוסף (תשמא) ח"ג עמ' קעה
ב ע"ב10 לא ליגלי כי היכי דלא תיהוי ליה כפרה גור אריה שמות פכ"א הערה 472
ב ע"ב10 גלות היא כפרה תורת מנחם חנ"ז עמ' 116
ב ע"ב10 ערי מקלט - כפרהלקוטי שיחות חל"ד עמ' 121
ב ע"ב10 עיר מקלט הוי מקום הצלה ומקום נפרה רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' כה
ב ע"ב11 הן שלא עשו מעשה במזיד נמי ליגלו כי היכי דליהוי להו כפרה של"ה עשרה הלולים אות נא
ב ע"ב12 ליגלו כי היכי דליהוי להו כפרה לקוטי שיחות חי"ג עמ' 274
ב ע"ב14 עדים זוממין שלוקין מן התורה מנין וכו'טוב ירושלים דברים פכ"ה פסוק א
ב ע"ב14 רמז לעדים זוממים שלוקין מן התורה מנין וכו' עטרת חן ח"ב עמ' קמח
ב ע"ב14 רמז לעדים זוממין הכתב והקבלה דברים פכ"ה פסוק א
ב ע"ב14 רמז לעדים זוממין וכו' והצדיקו את הצדיק וכו' לקוטי שיחות חכ"ד עמ' 153
ב ע"ב21 והצדיקו את הצדיק דמעיקרא נועם אלימלך (תשסא) עמ' שצה
ב ע"ב21 והצדיקו את הצדיק דמעיקראנועם אלימלך דף צו ע"ב
ב ע"ב23 לאו שאין בו מעשה אין לוקה אור יחזקאל - דרכי העבודה עמ' שב
ב ע"ב24 ארבעה דברים נאמרו בעדים זוממים וכו' ואין משלמים את הכופראלה הדברים (ברודנא) עמ' 92
ב ע"ב24 ד' דברים נאמרו בעדים משנת חיים דברים עמ' תכז
ב ע"ב25 מעידים שחייב כופר - רמב"ן והגהות הגרא"ז עיוני רש"י שמות ח"ב עמ' פג-פו
ב ע"ב28 כופר נחשב לכפרה גור אריה שמות פכ"א הערה 686
ב ע"ב28 כופרא כפרה פניני דעת עמ' רו
ב ע"ב31 כופרא ממונא וכו' כופרא כפרא וכו' לקוטי שיחות חכ"ד עמ' 75
ב ע"ב רש"י ד"ה ומה, כאשר זמם ולא כאשר עשה מצווה ועושה ח"א עמ' תקסא
ב ע"ב רש"י ד"ה מ"ט גור אריה שמות פכ"א הערה 655
ב ע"ב רש"י ולכפר על זה שהרג שורו את האדם גור אריה שמות פכ"א הערה 664
ב ע"ב רש"י ורמב"ןבנין אפרים עמ' קו [הלכה]
ב ע"ב רש"י לכפר על עצמו שחייב מיתה ביר"ש גור אריה במדבר פל"ה הערה 56
ג ע"א02 עד זומם משלם לפי חלקולב המשפט ח"ב שיעור ג, ח [הלכה]
ג ע"א05 משלשין בממון ואין משלשין במכות בי חייא ח"ב עמ' שיז
ג ע"א05 משלשין בממון ואין משלשין במכותאדרת אליהו (קוצין) ח"ג עמ' הדרן מסכת שבת (בתחלת הספר)
ג ע"א16 מעידים שגרש אשתוטבעות זהב ח"א דף סד ע"ג [הלכה]
ג ע"א18 אומדין כמה אדם רוצה ליתן בכתובתה של זו דבר טוב עמ' תצ
ג ע"א19 כמה אדם רוצה ליתןדרך ישראל סי' ז ס"ק יד, וסי' יח לסי' קס ס"ט [הלכה]
ג ע"א23 מעידין אנו וכו' שחייב לחבירו אלף זוז וכו'מאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף קב ע"א
ג ע"א23 מעידין אנואבן שהם עמ' רצה {בזמן ההלוואה יש ללווה זכוות בשווי הממון}
ג ע"א29 המלוה את חבירו לעשר שניםאבן שהם עמ' קסד [הלכה]
ג ע"א29 המלוה חבירו לעשר שנים שביעית משמטתו וכו'מאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף קב ע"ב, מהדו"ב ח"א דף נט ע"א
ג ע"א29 המלוה חבירו לעשר שניםקרן פני משה ח"א עמ' עג
ג ע"א29 מלוה את חברו לעשר שנים מאמר מרדכי - י"ג אלול עמ' קפז
ג ע"א29 המלוה לעשר שנים באר ראי (רוזן) מועדים סי' א אות ג
ג ע"א29 התחייב להחזיר לאחר עשר שנים מאמר מרדכי - י"ג אלול עמ' קפה
ג ע"ב09 מוסר שטרותיואבן שהם עמ' קנ [הלכה]
ג ע"ב21 האומר ע"מ שלא תשמטנו שביעיתאדרת אליהו (קוצין) ח"ג עמ' 112
ג ע"ב22 ע"מ שלא תשמטני שביעית מאמר מרדכי - י"ג אלול עמ' קעז
ג ע"ב33 סתם הלואה שלשים יום אור אברהם דברים עמ' קמג
ג ע"ב33 סתם הלואה שלשים יוםאבן שהם עמ' רנה [הלכה]
ג ע"ב38 לא תיתיב אכרעיך עד דמפרשת לה להא שמעתא אוצרות חיים - לימוד תורה עמ' קלה
ג ע"ב45 חייב - שתיקן כליפירושי ראשונים
ג ע"ב46 שלשת לוגין מים שנפל לתוכן ויגד יעקב עמ' תשכא
ג ע"ב48 מיא דצבעא מיקרימי רביעית סי' קס סעיף א סקי"ד [הלכה]
ג ע"ב תוס' ד"ה המוסרהכתב והקבלה דברים פט"ו פסוק ג
ג ע"ב תוס' ד"ה ושמואל דברי חיים על התורה (תשנט) עמ' שז
ד ע"א חבית מליאה מים שנפלה לים הגדול וכו' חיישינן לג' לוגין במקום א' וכו' וברש"ימאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף לד ע"א, מהדו"ב ח"א דף נט ע"ב
ד ע"א ים ונהר לקוטי שיחות חל"א עמ' 250, 248
ד ע"א תניא נמי הכי - חבית של ייןפירושי ראשונים
ד ע"א לא השם המביאן לידי מכות מביאן לירי תשלומים גור אריה שמות פ"כ הערה 108, ויקרא פכ"ב הערה 83
ד ע"א לא מן השם הוא זה דרשות לחם שלמה עמ' קצה
ד ע"א רש"י ד"ה לא תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' עו, פ
ד ע"א תוס' ד"ה אמר ר"י תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' עו
ד ע"א תוס' ד"ה חבית וכו' תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' עח
ד ע"א תוס' ד"ה לוקין נחלת דבש מהדו"ק ח"א סי' יא אות ז
ד ע"ב01 כדי רשעתו כתיב משום רשעה אחת אתה מחייבו ואי אתה מחייבו משום שתי רשעיות של"ה - עשרה מאמרות אות כד
ד ע"ב01 כדי רשעתו כתיב משום רשעה אחת אתה מחייבו ואי אתה מחייבו משום שתי רשעיות של"ה - מס' פסחים אות תג
ד ע"ב01 משום רשעה אחת אתה מחייבו צפנת פענח (תשסו) עמ' קפא
ד ע"ב01 משום רשעה אחת אתה מחייבו ואי אתה מחייבו משום שתי רשעיות קרן לדוד דברים עמ' עה
ד ע"ב01 עדים זוממין ומוציא שם רע נחשבים שתי רשעיותבנין אפרים עמ' קה [הלכה]
ד ע"ב03 טעמא דלרבי מאיר לוקה ומשלם דגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' רעח
ד ע"ב08 לא תותירו ממנו עד בקר וגו' בא הכתוב ליתן עשה אחר ל"ת וכו' עטרת חן ח"ב עמ' קמח
ד ע"ב10 בא הכתוב ליתן עשה אחר ל"ת בי חייא ח"ב עמ' יב
ד ע"ב10 לאו דנותר אין לוקין עליו דניתק לעשה שירת הפסח אות רד
ד ע"ב11 לר"ע לאו שאין בו מעשה אין לוקין עליודברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' רמ
ד ע"ב13 וכל לאו שאין בו מעשה אין לוקין עליושערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר כו
ד ע"ב13 פלוגתא אם לוקין אלאו שאין בו מעשה ויגד יעקב עמ' תקמו
ד ע"ב27 צד חמור לא פריך לחמי תודה דף קלו ע"א
ד ע"ב30 ההוא מיבעי ליה להכרזה עיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תקסב, תקסד
ד ע"ב30 והנשארים ישמעו ויראו עיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תקיח
ד ע"ב רש"י ד"ה לומר בי חייא ח"ב עמ' סה
ד ע"ב רש"י ד"ה לומר תיבת גמא (תשעא) ח"א עמ' שפב
ד ע"ב תוס' ד"ה האמאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף נה ע"א
ד ע"ב תוס' לא ענש עונש הגוף אא"כ הזהיר גור אריה ויקרא פי"ט הערה 113
ד ע"ב ריטב"א, לר"מ נוקים קרא וכדי רשעתו במיתה ומלקות או מיתה וממון כו' רנת יצחק תליתאה ח"ב עמ' רסו
ה ע"א02 משלשין הכתב והקבלה דברים פכ"ה פסוק ב
ה ע"א02 משלשין בממון ואין משלשין במכותלב המשפט ח"ב שיעור ח [הלכה]
ה ע"א09 אין מיתה למחצה באר הגולה באר ב הערה 107
ה ע"א14 הרג פלוני את הנפש אור חדש פ"ג אות 609 {מכאן שלשון הריגה שייכת לנפש}
ה ע"א17 אמרו להם היאך אתם מעידים שהרי אתם הייתם עמנו אותו היום במקום פלוני הרי אלו זוממין פתח טוב עמ' רמג
ה ע"א18 עמנו הייתם עיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תקט
ה ע"א23 עד שקר הכתב והקבלה דברים פי"ט פסוק יז
ה ע"א24 לענות בו הכתב והקבלה דברים פי"ט פסוק טז
ה ע"א25 אמר רבא באו שנים ואמרו במזרח בירה הרג פלוני את הנפש, ובאו שנים ואמרו והלא במערב בירה עמנו הייתםלב המשפט ח"ב שיעור יג [הלכה]
ה ע"א25 באו שנים ואמרו במזרח בירה הרג פלוני את הנפש וכו' ברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' קסח
ה ע"א25 במזרח בירהאגרות הראיה חלק א קכה
ה ע"א28 ואמר רבא באו שנים ואמרו בסורא בצפרא בחד בשבתא הרג פלוני את הנפשלב המשפט ח"ב שיעור טז [הלכה]
ה ע"א31 מהו דתימא ניחוש לגמלא פרחא וכו'טוב ירושלים בראשית פי"ד פסוק ו
ה ע"א32 באו שנים ואמרו בחד בשבתא הרג וכו' אלא בתרי בשבתא הרג פלוני את הנפשלב המשפט ח"ב שיעור יב, יד [הלכה]
ה ע"א41 באו שניים ואמרו בחד בשבתא גנב וטבח וכו' בחד בשבתא עמנו הייתםלב המשפט ח"א שיעור יא [הלכה]
ה ע"א41 באו שנים ואמרו בחד בשבתא גנב וטבח וכו' בתרי בשבתא גנב וטבח ומכר וכו' ותוספות ד"ה וכןלב המשפט ח"ב שיעור ל [הלכה]
ה ע"א רש"י ד"ה ולענות גור אריה דברים פי"ט הערה 34
ה ע"א תוס' ד"ה דבעידנא תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קפג
ה ע"א תוס' ד"ה וכן לענין קנסלב המשפט ח"ב שיעור יב [הלכה]
ה ע"א גליון הש"ס - חיוב ממון הוא מיד וחיוב קנס הוא רק לאחר פסק ב"ד גור אריה ויקרא פכ"ב הערה 49, במדבר פ"ד הערה 30
ה ע"ב02 מאי דהוה הוה ברכת טוב עמ' ז
ה ע"ב08 אמר ריש לקיש הוחזקהדרכי חושן עמ' קכ [הלכה]
ה ע"ב22 אין העדים זוממין נהרגין עד שיגמר הדין אור יצחק (ראדוויל, תשסה) עמ' עה
ה ע"ב22 אין העדים זוממין נהרגין עד שיגמר הדין בי חייא ח"ב עמ' שיט
ה ע"ב22 אין העדים זוממין נהרגין עד שיגמר הדין הכתב והקבלה דברים פי"ט פסוק יט
ה ע"ב22 אין העדים זוממין נהרגין עד שיגמר הדין תפארת ישראל (הרטמן) עמ' תתרעז הערה 8
ה ע"ב25 והרי אחיו קיים עיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תקטז
ה ע"ב27 אם הרגו אין נהרגין מפי ספרים וסופרים ח"א עמ' תנא
ה ע"ב27 בריבי אומר לא הרגו נהרגין הרגו אין נהרגין וכו'טוב ירושלים דברים פי"ט פסוק ט
ה ע"ב27 בריבי אומר לא הרגו נהרגין וכו'מאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף פו ע"ב
ה ע"ב27 הרגו אין נהרגים דכתיב כאשר זמם ולא כאשר עשה אוהב ישראל (תשעה) ח"ב עמ' תרלא
ה ע"ב27 הרגו אין נהרגין המאור הגדול (גר"א) עמ' שס
ה ע"ב27 הרגו אין נהרגין לקוטי שיחות חכ"ב עמ' 234
ה ע"ב27 הרגו אין נהרגין ס' המדות (דובנא, תשסו) שער בטחון אות ז
ה ע"ב27 הרגו אין נהרגין עיני שמואל (ראבין) עמ' כו
ה ע"ב27 הרגו אין נהרגין של"ה פרשת שופטים אות ט
ה ע"ב27 הרגו אין נהרגין שני המאורות (תשסח) עמ' סב
ה ע"ב27 הרגו אין נהרגין לא הרגו נהרגין באר הגולה הקדמה 97, באר ב הערה 62, 54-53, 80-79
ה ע"ב27 הרגו אין נהרגיןאוהב ישראל דף שנה ע"א
ה ע"ב27 הרגו אין נהרגיןרבנו בחיי עה"ת ח"ג עמ' שסח
ה ע"ב27 הרגו אין נהרגין לא הרגו נהרגין קרן לדוד שמות עמ' קלח, דברים עמ' קעז-קעח
ה ע"ב27 ולא כאשר עשהטוב טעם דברים עמ' קה
ה ע"ב27 כאשר זמם ולא כאשר עשה אור חדש פ"ז אות 195, פ"ט אות 8, הקדמה אות 545, פ"ו אות 104
ה ע"ב27 כאשר זמם ולא כאשר עשה גור אריה דברים פי"ט אות יא
ה ע"ב27 כאשר זמם ולא כאשר עשה יורה חכימא (תשעא) עמ' פה
ה ע"ב27 כאשר זמם ולא כאשר עשה צמח דוד (סקאליע) עמ' תקמב
ה ע"ב27 כאשר זמם ולא כאשר עשה שמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' קמא
ה ע"ב27 כאשר זמם ולא כאשר עשהרבנו בחיי עה"ת ח"ג עמ' שסז-שסח
ה ע"ב27 לא הרגו נהרגים הרגו אין נהרגין וכו' אור תורה (קאלמייר, תשסא) עמ' כה
ה ע"ב27 לא הרגו נהרגין הרגו אין נהרגין טל חיים (פרידלנדר) עמ' רמה
ה ע"ב27 לא הרגו נהרגין הרגו אין נהרגיןילקוט הגרשוני ח"ב
ה ע"ב27 לא הרגו נהרגין הרגו לא נהרגין תורת מנחם ח"ח עמ' 107
ה ע"ב27 לא הרגו נהרגין,דכתיב כאשר זמם ולא כאשר עשה שפתי חיים - מידות ועבודת ה' ח"ב עמ' קכ, קלד
ה ע"ב27 תנא בריבי אומר של"ה תושבע"פ אות רסד
ה ע"ב27 תנא בריבי אומר לא הרגו נהרגין הרגו אין נהרגין וכו' דרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' צב
ה ע"ב28 אין עונשין מן הדין אור אברהם ויקרא עמ' רמח
ה ע"ב28 אין עונשין מן הדין גור אריה שמות פכ"א אות סא, סז, ויקרא פי"א הערה 70, דברים פי"ט הערה 62
ה ע"ב28 אין עונשין מן הדין כללי המצות (צפת תשנב) עמ' 7
ה ע"ב28 אין עונשין מן הדין עיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תרב
ה ע"ב28 אין עונשין מן הדין באר הגולה באר ב הערה 63
ה ע"ב28 אין עונשין מן הדיןמשפט כהן רפט
ה ע"ב31 אם ענש על בת אביו שאינה בת אמו וכו' בי חייא ח"ב עמ' סט
ה ע"ב32 הא למדת שאין עונשין מן הדיןשל"ה פרשת אחרי מות אות א
ה ע"ב33 עונש שמענו אזהרה מנין פחד יצחק - יום הכפורים מאמר יח
ה ע"ב37 אין מזהירין מן הדין אור חדש פ"ה אות 328
ה ע"ב37 אין מזהירין מן הדין תיבת גמא (תשעא) ח"א עמ' תנ
ה ע"ב38 חייבי גלות הכתב והקבלה דברים פכ"ה פסוק א
ה ע"ב39 אמר רבי יהודה בן טבאי אראה בנחמה וכו' אמר לו שמעון בן שטח אראה בנחמה וכו' מוסר דרך - אפיקי חיים עמ' תסה
ה ע"ב40 הרג עד זומם להוציא מלבם של צדוקיםמי מרום ח"ב עמ' סא
ה ע"ב43 מיד קיבל עליו שאינו מורה אלא בפני שמעון בן שטח גנזי חיים (זייצ'יק) עמ' סב
ה ע"ב44 כל ימיו של יהודה בן טבאי היה משתטח וכו' מבשרת ציון ח"ד עמ' שט
ה ע"ב47 ודילמא בדינא קם בהדי' ובריטב"א תתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' צט
ה ע"ב47 ע"פ שנים עדים וכו' אלא להקיש שנים לשלשה וכו'טוב ירושלים דברים פי"ז פסוק ו
ה ע"ב47 ע"פ שנים עדיםארצות החיים (פלג'י) דרוש ט
ה ע"ב47 על פי ב' עדים יציב פתגם על התורה עמ' לח
ה ע"ב47 על פי שנים עדים או שלשה עדים למה פרט הכתוב בשלשה דבר טוב עמ' שכד
ה ע"ב47 על פי שנים עדים וכו' ארצות החיים (תשסא) דרוש י ד"ה ושבחו
ה ע"ב47 עפ"י ב' עדים וראשונים ועל"נ וגר"א ומאירידרכי חושן עמ' קכב-קכג [הלכה]
ה ע"ב48 אם מתקיימת העדות בשניים למה פרט לך הכתוב שלושהאור לישרים (איידליץ, תשב) עמ' קנג
ה ע"ב49 היקש שלשה לשנים וכו' עיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תנח
ה ע"ב50 ומנין אפילו מאה ת"ל עדים גור אריה דברים פי"ז הערה 10
ה ע"ב50 מה שניים אינן נהרגין עד שיהיו שניהם זוממין אף שלשה אינן נהרגין עד שיהיו שלשתן זוממיןלב המשפט ח"א שיעור כו [הלכה]
ה ע"ב50 ר' שמעון אומר מה שנים אינן נהרגין עד ששניהם זוממין וכו'מאיר עיני חכמים מהדו"א ח"ב דף טז ע"א
ה ע"ב52 לא בא השלישי להקל עליוקרן פני משה ח"א עמ' רכז
ה ע"ב52 להקל הכתב והקבלה דברים פי"ט פסוק יח
ה ע"ב52 ר"ע אומר לא בא השלישי להקל אלא להחמיר עליו ולעשות דינו וכו' נחלת דבש מהדו"ק ח"א סי' לח אות כג
ה ע"ב53 וא"כ ענש הכתוב לנטפל לעוברי עבירה כו'טהרת יו"ט ח"י עמ' קנב, קע
ה ע"ב53 ואם כן ענש הכתוב לנטפל לעוברי עבירה על אחת כמה וכמה ישלם שכר לנטפל לעושי מצוה באר משה (אפשטיין) דברים עמ' נב
ה ע"ב53 אלא לעשות דינו כו'טהרת יו"ט ח"י עמ' נח
ה ע"ב53 ענש הכתוב לנטפל לעוברי עבירה כעוברי עבירה גור אריה במדבר פכ"ה הערה 84
ה ע"ב53 ענש הכתוב לנטפל לעוברי עבירה כעוברי עבירה תפארת ישראל (הרטמן) עמ' מה הערה 95
ה ע"ב53 ענש הכתוב לנטפל לעוברי עבירה כעוברי עבירה וכו' אוצרות חיים - מצוות עמ' מד
ה ע"ב53 ענש הכתוב לנטפל לעוברי עבירה כעוברי עבירה וכו' אוצרות חיים - מצוות עמ' מד
ה ע"ב53 ענש הכתוב לנטפל לעוברי עבירה וכו' שכר לנטפל לעושי מצוה כעושי מצוהמבשר טוב, ימי הרחמים והסליחות, פתיחה עמ' נג
ה ע"ב53 כמו דמסייע לעוברי עבירה מקבל עונש של עוברי עבירה כך מדה טובה של מסייע לעושי מצוה כעושה מצוה משיב דבר חלק ג סימן יד
ה ע"ב54 הנטפל לעושי מצוה וכו'דברי שלום ח"ו סי' תטז
ה ע"ב54 כל הנטפל לעושי מצוה כעושה מצוה אוצר המאמרים (תשסא) עמ' רסד
ה ע"ב54 כל הנטפל לדבר מצוה כעושה מצוה אור חדש (זיטשיק, תשסח) במדבר עמ' רנט
ה ע"ב54 נטפל לעושי מצוה כעושי מצוה שפת אמת (ברעזאן, תשסח) עמ' תפד
ה ע"ב54 על אחת כמה וכמה ישלם שכר לנטפל לעושי מצוה כעושי מצוה תפארת צבי שמות עמ' תצב
ה ע"ב54 על אחת כמה וכמה ישלם שכר לנטפל לעושי ישראל קדושים עמ' 12, רסיסי לילה סי' לז (עמ' 63), פוקד עקרים סי' 61
ה ע"ב55 מה שניים נמצא וכו' אף שלשה נמצא אחד מהם קרוב או פסול עדותן בטלהלב המשפט ח"א שיעור ט [הלכה]
ה ע"ב55 מה שנים אם נמצא אחד מהם קרוב או פסול וכו' ברית שלום (תעח) דף קכד ע"א
ה ע"ב55 מה שנים אם נמצא אחד מהם קרוב או פסול וכו' ברית שלום (תשסח) עמ' תשצג
ה ע"ב55 מה שנים נמצא אחד מהן קרוב או פסול עדותן בטילה אף וכו' שמן הטוב (תשסב) - דברי תורה אות קלט
ה ע"ב55 נמצא א' מהן קרוב או פסול עדותן בטלהמי מרום ח"ה עמ' לג, חי"ב עמ' ח, חי"ג עמ' קפז
ה ע"ב55 נמצא אחד קרוב או פסול חכמת התורה תולדות עמ' רפא
ה ע"ב55 נמצא אחד קרוב או פסול וכו' גבורות אליהו סי' ו אות ה
ה ע"ב55 עדות שנמצא קרוב או פסול אבן ישראל (פישר) אגדה ח"א עמ' קא
ה ע"ב55 קרוב פסול להעיד מפי ספרים וסופרים ח"א עמ' עו
ה ע"ב56 אפילו מאה שנמצא אחד מהן קרוב או פסול עדותן בטלה קומץ המנחה (צונץ) דרוש קט אות ד
ה ע"ב רש"י ד"ה עאכו"כ - מדה טובה מרובה ממרת פורענות וכו' ברכת מרדכי ויקרא-דברים תנינא עמ' קלא
ו ע"א01 אמר ר' יוסי וראשונים דרכי חושן עמ' קכג [הלכה]
ו ע"א01 בד"א בדיני נפשות אבל בדיני ממונות תתקיים העדות בשאר דבר טוב עמ' שכד
ו ע"א12 אמר ליה רב פפא לאביי אלא מעתה הרוג יציל, ותוס' ד"ה אלאלב המשפט ח"ב שיעור טו, לא [הלכה]
ו ע"א13 אלא מעתה הרוג יציל וכו' נרבע יציל, רש"י ותוס' דבר טוב עמ' שכד
ו ע"א16 אין הרוג ורובע מציל שנאמר יקום דבר כמקיימי דבר הכתוב מדבר קומץ המנחה (צונץ) דרוש קט אות ד
ו ע"א16 במקיימי דבר הכתוב מדבר דמשק אליעזר (רלב"ג) תשובות סי' ג
ו ע"א19 אי למחזי אתיתו או לאסהודי קרבן מנחה (תשעד) עמ' קנג
ו ע"א19 למיחזי אתיתו, ריטב"א דרכי חושן עמ' קכז [הלכה]
ו ע"א19 שאלינן להו אי לאסהודי אתיתו דמשק אליעזר (רלב"ג) תשובות סי' א
ו ע"א תוס' ד"ה נרבע יצילדרכי חושן עמ' קטו [הלכה]
ו ע"א תוס' ד"ה שמואלדרכי חושן עמ' קכה [הלכה]
ו ע"א תוס' ד"ה שמואל חכמת התורה ויצא עמ' תרכט
ו ע"א תוס' ד"ה שמואל אומר חכמת התורה תולדות עמ' רנו
ו ע"א תוס' ד"ה אמר רבאלב המשפט ח"ב שיעור ה, יג [הלכה]
ו ע"א תוס'בנין אפרים עמ' קז [הלכה]
ו ע"א ר"ח - אבל עדות בשטר לא מיפרשא הכיפירושי ראשונים
ו ע"ב01 היו שנים רואים מחלון זה מעשה רקם (בר) עמ' 124
ו ע"ב01 היו שנים רואין אותו אחד מחלון זה ואחד מחלון זהאהל יהושע (הלר) עמ' 15
ו ע"ב01 היו שנים רואין אותו מחלון זה וכו' בזמן שמקצתן רואין את אלו וכו'טוב ירושלים דברים פכ"ב פסוק כג
ו ע"ב01 מחלון זה הכתב והקבלה במדבר פל"ה פסוק ל
ו ע"ב06 הוא והן נהרגין ס' הבוטח ח"ב עמ' קצה
ו ע"ב07 אין נהרגין הכתב והקבלה דברים פי"ז פסוק ו
ו ע"ב07 אין נהרגין עד שיהא שני עדיו מתרין בוקרן פני משה ח"א עמ' רכה
ו ע"ב07 העדים עצמם צריכים להיות המתרים גור אריה דברים פכ"א הערה 87
ו ע"ב07 לר"י העדים עצמם צריכים להתרות בו רנת יצחק תליתאה ח"ב עמ' שכט
ו ע"ב10 מפי התורגמן ובנמק"י עיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תקח
ו ע"ב11 מנין לעדות מיוחדת שהיא פסולה שיחות מוסר (תשסב) עמ' רלא
ו ע"ב11 עדות מיוחדת נפש הרב עמ' שיז
ו ע"ב12 לא יומת עפ"י עד אחד עיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תקד
ו ע"ב13 מאי "אחד" הכתב והקבלה דברים פי"ז פסוק ו
ו ע"ב29 לא ניתנה התראה אלא להבחין בין שוגג למזיד משנת רבי אהרן - מאמרים ח"א עמ' רמה
ו ע"ב29 לא ניתנה התראה אלא להבחין בין שוגג למזיד ערבי נחל (תשסד) עמ' תתנב, תתשט
ו ע"ב31 הנהו לעוזי דאתו לקמיה דרבאלב המשפט ח"א שיעור טז [הלכה]
ו ע"ב תוס' ד"ה בדיני נפשות נחלת דבש מהדו"ק ח"א סי' יא אות ז
ו ע"ב תוס' ד"ה בדיניאבן שהם עמ' רסז [הלכה]
ו ע"ב ריטב"א - ע"פ שנים עדים ולא מפי תורגמןקרן פני משה ח"א עמ' סח
ז ע"א05 מי שנגמר דינו וברח באר ראי (רוזן) לימוד התורה סי' יג אות ג
ז ע"א06 כל מקום שיעמדו שנים ויאמרו מעידין אנו את איש פלוני שנגמר דינו בבי"ד פלוני, ופלוני ופלוני עדיו, ה"ז יהרגלב המשפט ח"ב שיעור ה [הלכה]
ז ע"א06 כל מקום שיעמדו שנים וכו' עיוני רש"י דברים ח"א עמ' לד
ז ע"א09 סנהדרין בארץ ובחו׳׳ל כללי המצות (צפת תשנב) עמ' 150
ז ע"א09 סנהדרין נוהגת בחו"ל דגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' רד
ז ע"א10 ב"ד שהורג אחד לשבוע נקרא חובלניתחוט המשולש - ברכי יוסף דף נט ע"א
ז ע"א10 סנהדרין ההורגת איש מבין ח"א דף מב ע"א
ז ע"א10 סנהדרין ההורגת אחד בשבוע (לשבעים שנה) נק' חובלנית תורת מנחם חנ"ז עמ' 308
ז ע"א10 סנהדרין ההורגת אחד בשבוע נקראת חובלנית ראב"ע אומר אחת לשבעים שנה באר הגולה באר ב הערה 172-171, 178-177
ז ע"א10 סנהדרין ההורגת אחד בשבוע נקראת חובלנית אפיקי יהודה (תשנט) עמ' רנז
ז ע"א10 סנהדרין ההורגת אחד בשבוע נקראת חובלנית מכתב מאליהו ח"ג עמ' 298
ז ע"א10 סנהדרין ההורגת אחד בשבוע נקראת חובלנית מקור חיים (תשסו) עמ' נב
ז ע"א10 סנהדרין ההורגת אחד בשבוע נקראת חובלנית תורת מנחם חלק ל עמ' 182
ז ע"א10 סנהדרין ההורגת אחד בשבוע נקראת חובלנית וכו' תורה בציון עמ' תצג
ז ע"א10 סנהדרין ההורגת אחד בשבוע נקראת חובלניתמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 359
ז ע"א10 סנהדרין ההורגת אחר בשבוע נקראת חובלנית של"ה פרשת דברים אות יג
ז ע"א10 סנהדרין ההורגת אחת בשבוע וכו' מכתב מאליהו - מועדים ח"א עמ' לז
ז ע"א10 סנהדרין ההורגת אחת בשבוע נקראת חובלנית צדקת הצדיק סי' קעה
ז ע"א10 סנהדרין ההורגת אחת בשבוע נקראת חובלנית שפתי חיים - מידות ועבודת ה' ח"א עמ' תרכו
ז ע"א11 ב"ד חובלניתמוסר המקרא והתלמוד עמ' קיא
ז ע"א11 בית דין חבלנית מפניני הרב עמ' שפא
ז ע"א12 ב"ד שהורג אחת לשבעים שנה נקראית חובלנית מאמרי שלמה ח"א עמ' קע
ז ע"א12 סנהדרין ההורגת אחת לשבעים שנה נקראת חבלנית תורת מנחם ח"א עמ' 197, חכ"ב עמ' 274
ז ע"א12 אמר ר"ע אילו הייתי בסנהדרין לא היה נהרג אדם מעולם מי השלוח (תשסז) ח"א דף צד
ז ע"א12 סנהדרין ההורגת אחת לע' שנה נקראת חובלנית בינת ישראל (תשסו) דף מט ע"א
ז ע"א12 סנהדרין ההורגת אחת לע' שנה נקראת חובלנית לקט שיחות מוסר ח"ג עמ' שעד
ז ע"א12 סנהדרין שהרגו פעם אחת בע' שנים נקראת חובלנית תורת יחיאל במדבר עמ' שסה
ז ע"א12 ר' טרפון ור' עקיבא אומרים אילו היינו בסנהדרין לא נהרג אדם מעולם וכו' אור תורה (קאלמייר, תשסא) עמ' קצה
ז ע"א12 ר"ט ור"ע אומרים אילו היינו בסנהדריןילקוט הגרשוני ח"ב
ז ע"א12 ר"ע אומר אילו היינו בסנהדרין לא נהרג אדם מעולם קומץ המנחה עמ' 13 (סי' עג)
ז ע"א12 ר"ע אומר אילו היינו בסנהדרין לא נהרג אדם מעולםפרי צדיק וישלח אות א, ואתחנן אות טו, טז
ז ע"א12 רבי טרפון ורבי עקיבא אומרים אילו היינו בסנהדרין לא נהרג אדם מעולםלב המשפט ח"ב שיעור טז [הלכה]
ז ע"א12 רבי טרפון ורבי עקיבא אומרים אילו היינו בסנהדרין לא נהרג אדם מעולם של"ה ווי העמודים פרק יז אות יא
ז ע"א12 רבי טרפון ורבי עקיבא אומרים אילו היינו בסנהדרין לא נהרג אדם מעולם של"ה - מס' שבועות אות קעא
ז ע"א12 רבי טרפון ורבי עקיבא אומרים אילו היינו בסנהדרין לא נהרג אדם מעולם בית ישראל (טויסיג) שמות עמ' סט
ז ע"א13 אילו היינו בסנהדרין חקל יצחק (תשסג) עמ' סו
ז ע"א13 אילו היינו בסנהדרין לא היה אדם נהרג מעולםמי מרום ח"ח עמ' ריד
ז ע"א13 אילו היינו בסנהדרין לא היה נהרג אדם מעולם חמודי צבי מועדים עמ' תקב, תקיז, תקפה
ז ע"א13 אילו היינו בסנהדרין לא נהרג אדם מעולם באר הגולה באר ב הערה 67
ז ע"א13 אילו היינו בסנהדרין לא נהרג אדם מעולם דברי חנינא עמ' ז
ז ע"א13 אילו היינו בסנהדרין לא נהרג אדם מעולם שבט מישראל עמ' שב
ז ע"א13 אילו היינו בסנהדרין לא נהרג אדם מעולם ותוס'מאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף כט ע"א
ז ע"א14 אף הן מרבין שופכי דמים בישראלמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 44
ז ע"א14 אף הן מרבין שופכי דמים בישראל, ובתוי"ט רנת יצחק - פרק חלק עמ' תמח
ז ע"א24 ברח לא"י סותרים את דינוהתקופה הגדולה (תשלב) עמ' קצ-קצא, קצג
ז ע"א24 ברח מחו"ל לא"י סותרין את דינו מפני זכות א"י שער החצר (תשעב) סי' רטו
ז ע"א24 ברח מחוץ לארץ לארץ סותרים דינו וכו', ורש"י באר משה (אפשטיין) דברים עמ' תרצא, תתז
ז ע"א24 מפני זכותה של ארץ ישראלשפת אמת - ואלה מסעי עמ' 53
ז ע"א25 זכותא דא"י מבטל הדין דמשק אליעזר (רלב"ג) דברים פרק ז פסוק יא
ז ע"א26 והיו אלה לכם וכו' למדנו שסנהדרין נוהגת בארץ ובחו"ל וכו'טוב ירושלים דברים פט"ו פסוק יב
ז ע"א28 א"כ מה ת"ל בשעריך כו' ובחו"ל לקוטי שיחות ח"ב עמ' 380
ז ע"א29 בא"י ממנין דיינים בכל עיר גור אריה במדבר פל"ה אות י
ז ע"א30 למנות ב"ד בכל עיר עיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תשנו
ז ע"א35 היכי הוו עבדי וכו' ראיתם כמכחול בשפופרת בית ישראל (טויסיג) שמות עמ' סט
ז ע"א36 בדקו את העדים בדבר שלא ידעו להשיב באר הגולה באר ב הערה 173, 182
ז ע"א36 דלמא טריפה הרג, ובתד"ה דלמא תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' שכח, של
ז ע"א37 דלמא במקום סייף נקב הוה, תוס' גנא דפלפלי עמ' נג
ז ע"א40 אלו הן הגולין וזאת התורה עמ' רנ
ז ע"א40 אלו הן הגולין מצווה ועושה ח"א עמ' תקנח
ז ע"א40 ערי מקלט לא נעשו אלא לשוגגים גור אריה במדבר פל"ה אות ג
ז ע"א תוס' ד"ה במכחיל וד"ה דילמא איש מבין ח"א דף מב ע"א
ז ע"א תוס' ד"ה כמכחול ובמהרש"אמאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף כח ע"א
ז ע"א רע"ב דגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' רד
ז ע"ב02 בדרך ירידה גולה בדרך עליה אינו גולה לקט שיחות מוסר ח"א עמ' שסג
ז ע"ב02 נופל דרך ירידהמשיבת נפש עמ' קסא
ז ע"ב03 הרגו בדרך עלייה אינו גולה גור אריה שמות פכ"א אות מב
ז ע"ב04 ויפל עליו עד שיפיל דרך נפילה (דרך ירידה גולה) עיוני רש"י במדבר עמ' תרג
ז ע"ב07 מזיד פשיטא בר קטלא הוא קדושת השבת סי' ד (עמ' 18)
ז ע"ב08 אומר מותר תפארת ישראל (הרטמן) עמ' כג הערה 130
ז ע"ב08 אומר מותר אנוס הוא לחמי תודה דף רלב ע"א
ז ע"ב08 אומר מותר מחלוקת אם נחשב קרוב למזיד או קרוב לאונס לקט שיחות מוסר ח"ב עמ' מב
ז ע"ב08 פרט לאומר מותר דרשות מהר"ם בנעט עמ' רנא
ז ע"ב09 אנוס אינו גולה עיוני רש"י במדבר עמ' תרב
ז ע"ב09 האומר מותר אנוס הוא, תוס' ד"ה אלאחכמת התורה בראשית עמ' תיח
ז ע"ב09 פלוגתא דאביי ורבא באומר מותר אי הוי אונם או קרוב למזיד רביד יוסף (תשסא) עמ' 38
ז ע"ב10 אומר מותר קרוב למזיד דמשק אליעזר (רלב"ג) בראשית פרק נ פסוק טז
ז ע"ב10 האומר מותר קרוב למזיד הוא המעלות לשלמה (תשמז) עמ' תיד
ז ע"ב10 האומר מותר קרוב למזיד הוא ישמרו דעת עמ' מב
ז ע"ב17 ירידה לצורך עליה לקוטי תורה (טשרנוביל, תשסא) עמ' ל
ז ע"ב17 ירידה לצורך עליה עמק תפלה (תשסו) עמ' קלב
ז ע"ב17 להביא ירידה שהיא צורך עליהפרי צדיק לר"ח אדר שני אות א, נצבים אות א
ז ע"ב24 ונשמטה השליבה מתחתיו וכו'טוב ירושלים שמות פכ"ו פסוק יז
ז ע"ב45 נשמט הברזל מקתו והרגחפץ יהונתן דברים פ"יט פסוק ה
ז ע"ב45 נשמט הברזל מקתו ר' אומר אינו גולה וחכ"א גולה דבר טוב עמ' שכו
ז ע"ב48 ונשל הברזל מן העץ המאור הגדול (גר"א) עמ' תשמה
ז ע"ב48 ונשל הברזל מן העץ עיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תצו
ז ע"ב48 ונשל העץ או הברזל עיוני רש"י דברים ח"א עמ' קעד
ז ע"ב51 יש אם למסורת הכתב והקבלה דברים פי"ט פסוק ה
ז ע"ב52 יש אם למקרא מצווה ועושה ח"א עמ' תקנב
ז ע"ב52 יש אם למקראמשיבת נפש עמ' קיב
ז ע"ב ריטב"א בענין כתיבת עדות נפש הרב עמ' רצט
ז ע"ב רמב"ן - ואי מפרשינן כגון בתינוק שנשבה לבין הגרם, איכא למימר אביי סבר בו' רפטר ליה אפי' בשאר מצוות ישמרו דעת עמ' מב
ז ע"ב רש"י ד"ה ואשר לא צדה עיוני רש"י שמות ח"ב עמ' מד, מה
ז ע"ב רש"י ד"ה יש אם למסורת גור אריה שמות פי"ג הערה 146
ח ע"א12 אם משיצתה האבן מידו הוציא הלה את ראשוס' העיקרים (מישור) עמ' שפט, תקצט
ח ע"א20 חטיבת עצים רשות, ורש"יאגרות הראיה חלק ג רעה
ח ע"א21 יצא האב המכה את בנו עיוני רש"י שמות ח"ב עמ' מז
ח ע"א21 האב המכה כו' והרב הרודה כו' אע"ג דגמיר כו'שערי תשובה סה"י אות ע
ח ע"א21 המכה את בנו נחלת דבש מהדו"ק ח"ב סי' יט אות כה
ח ע"א21 יצא האב המכה את בנו וכו' אור אברהם - תלמוד תורה עמ' עח
ח ע"א39 חטיבת עצים לעשות סוכהאור חדש על ציון דף טו ע"א
ח ע"א43 אע"ג דגמיר מצוה דכתיב "יסר בנך ויתן מעדנים לנפשך" תורת אביגדור ח"ד עמ' רג
ח ע"א43 אע"נ דגמיר מצוה דכתיב יסר בנך לב אביגדור עמ' ט
ח ע"א43 אע"ג דגמיר נמי מצוה קא עביד מכתב מאליהו ח"ג עמ' 361
ח ע"א43 אע"ג דהבן גמיר מצוה לייסרו לקט שיחות מוסר ח"ג עמ' רלו
ח ע"א43 אף על גב דגמיר נמי מצוה קעביד שערי תלמוד תורה (תשסו) עמ' שסא
ח ע"א43 יסר בנך ויניחך שערי תלמוד תורה (תשסו) עמ' שסא
ח ע"א44 הדר אמר רבא לאו מילתא היא דברי חיים על התורה (תשנט) עמ' שי
ח ע"א רש"י ד"ה השתא נמי בי חייא ח"א עמ' סב
ח ע"א רש"י שאין חטיבת עצים מצוה יציב פתגם - ימים נוראים עמ' עו
ח ע"א תוס' ד"ה אע"ג דברי חיים על התורה (תשנט) עמ' שי, שלז
ח ע"ב טמא יהיה הכתב והקבלה במדבר פי"ט פסוק טו
ח ע"ב טומאתו בו לרבות כו' (ורש"י - שאם נכנם למקדש ענוש כרת) לקוטי שיחות חכ"ז עמ' 80
ח ע"ב האב גולה על ידי הבן בעקבות משה שמות עמ' קנה
ח ע"ב בלא גמיר מלאכה אחריתי מצווה קעבידמצוה ולב ח"ב עמ' 167
ח ע"ב דגמיר אומנותא אחריתיפירושי ראשונים
ח ע"ב ערוך לנר ד"ה לר"ש תיבת גמא (תשעא) ח"א עמ' רצה
ט ע"א07 גר תושב שהרג ישראלאהלי יעקב (הוסיאטין) דף קיז ע"ב
ט ע"א07 גר תושב שהרג ישראל גולה וכו' נהרג צפנת פענח (תשסו) עמ' קסג
ט ע"א13 בן נח על עבירה בשוגג עיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תקצז
ט ע"א13 לפיכך גר תושב או עובד כוכביםפירושי ראשונים
ט ע"א13 לפיכך וכו' ועכו"ם שהרגו נהרגין, וברש"י דברי ברוך ח"ב סי' מא אות ד
ט ע"א19 כאן שהרגו דרך ירידה כאן שהרגו דרך עליהאמת ליעקב עה"ת עמ' תסה
ט ע"א21 גר תושב שהרג גר תושב בדרך עליה נהרג גור אריה שמות פכ"א הערה 422
ט ע"א25 א"ל אביי אומר מותר אונס הוא תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קלה
ט ע"א25 אומר מותר אנוס הוא התרגשות הלב (תשסח) עמ' רכז
ט ע"א25 אומר מותר אנוס הוא התרגשות הלב (תשסט) עמ' קנז
ט ע"א25 בן נח נהרג באומר מותר נזר הקדש ח"ב עמ' תעז
ט ע"א26 אומר מותר קרוב למזיד הוא ישמרו דעת עמ' מב
ט ע"א26 אומר מותר קרוב למזיד הוא תיבת גמא (תשעא) ח"א עמ' לג
ט ע"א26 האומר מותר הוי קרוב למזיד גור אריה שמות פכ"א אות מד
ט ע"א27 איתמר כסבור בהמה ונמצא אדם וכו' מכאן שבן נח נהרג שהיה לו ללמוד ולא למד, ורש"י וריטב"א מבשר טוב - ישועות אברהם עמ' רכג
ט ע"א27 שוגג קרוב למזיד הוי כמזיד חכמת התורה שמיני עמ' רז
ט ע"א31 הנך מת על האשה אשר לקחת מאי לאו בידי אדם לא בידי שמים המעלות לשלמה (תשמז) עמ' תיד
ט ע"א33 ולטעמיך וחטאתי לאלקיםפירושי ראשונים
ט ע"א34 בן נח דינו מסור לאדם בנין שאול עמ' קנב
ט ע"א רש"י הכתב והקבלה במדבר פט"ו פסוק כט
ט ע"א רש"י ד"ה אזהרה שלהןאות לישועה דף ח ע"א
ט ע"א רש"י ד"ה לפיכך משנת חיים שמות עמ' טו
ט ע"א רש"י ד"ה לפיכך שערים מצוינים בראשית-שמות עמ' לד
ט ע"א רש"י וריטב"א, אי ב"נ חייב מיתה בשוגג רנת יצחק - פרק חלק עמ' סג
ט ע"א רש"י שאם יש בה תשלומי פרוטה משלם ואינו לוקה גור אריה שמות פכ"א הערה 416
ט ע"א תוס' ד"ה אמר וזאת התורה עמ' רנ
ט ע"א רמב"ן - ג"ת הוא שקבל ז' המצוות בב"דאור הרעיון עמ' רע-רעא
ט ע"א ראשונים - החילוק בהתוארים דגר תושב, ב"נ כו' לקוטי שיחות חכ"ו עמ' 132
ט ע"א ריטב"א - גר תושב, בן נח, וגויאור הרעיון עמ' רנז, רע
ט ע"א ריטב"א, גר תושב הוא שקבל בב"ד של ישראל לקיים ז"מ ב"נ וכו' רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תרנא, ח"ב עמ' קעט
ט ע"ב07 אכסנאי הכתב והקבלה בראשית פ"כ פסוק ו
ט ע"ב07 אכסנאי שבא לעיר וכו' תורת יחיאל בראשית עמ' קפ
ט ע"ב07 אכסנאי שבא לעיר שערים מצוינים בראשית-שמות עמ' רפג
ט ע"ב09 מכאן לבן נח שנהרג על שהיה לו ללמוד ולא למד נחלת דבש מהדו"ק ח"ב סי' ה אות ז
ט ע"ב09 מכאן שבן נח נהרג שהיה לו ללמוד ולא למד ישמרו דעת עמ' מב
ט ע"ב10 שהיה לו ללמוד הכתב והקבלה בראשית פ"כ פסוק ו
ט ע"ב10 שהיה לו ללמוד ולא למד משנת רבי אהרן - מאמרים ח"א עמ' עז
ט ע"ב17 בלא ראות פרט לסומא עיוני רש"י במדבר עמ' תרב
ט ע"ב22 בבלי דעת פרט לסומא גור אריה שמות פכ"א הערה 75
ט ע"ב22 בבלי דעת פרט לסומא תפארת ישראל (הרטמן) עמ' תשנו הערה 77
ט ע"ב32 להיכן גולין וכו' ומוסרין להם ב' ת"ח יציב פתגם על התורה עמ' רב
ט ע"ב32 להיכן גולין לערי מקלט וכו' עד שלא נבחרו שלש שבארץ ישראל לא היו שלש שבעבר הירדן קולטות וכו' של"ה פרשת משפטים אות מג
ט ע"ב34 ג' ערי מקלט שהפריש משה לא היו קולטים עד שהפריש יהושע הג' ערים שבא"י אוהב ישראל (תשעה) ח"א עמ' שיז
ט ע"ב34 עד שלא נבחרו וכו' ושיח יצחק ותפא"י לקוטי שיחות חל"ט עמ' 16
ט ע"ב34 עד שלא נבחרו וכו' לא היו שלש שבעבר הירדן קולטות לקוטי שיחות חי"ט עמ' 101
ט ע"ב34 עד שלא נבחרו שלש שבא"י לא היו שלש שבעבר הירדן קולטות באר יוסף (תשמא) ח"ג עמ' קע
ט ע"ב34 עד שלא נבחרו שלש שבארץ כנען לא היו השלש שבעבר הירדן קולטותשבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' רד
ט ע"ב34 שלשה שבעבה"י לא היו קולטות עד שנבחרו שלש שבארץ כנען עיוני רש"י במדבר עמ' תקצח
ט ע"ב39 אחד שוגג ואחד מזיד מקדימין לערי מקלט וכו' תורת מנחם חנ"ג עמ' 367
ט ע"ב39 בתחילה אחד שוגג ואחד מזיד מקדימין לערי מקלט תורת מנחם ח"ג עמ' 287, 307, חי"ב עמ' 182
ט ע"ב39 בתחילה אחז שוגג ואחד מזיד מקדימין לערי מקלט רנת יצחק תליתאה ח"ב עמ' רמט
ט ע"ב43 וכנגדן הבדיל יהושע בארץ וכו' חברון ביהודה כנגד בצר במדבר אוצרות חיים - אישים ח"ג עמ' שלז
ט ע"ב44 שכם היה באמצע א"י עיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תתצ
ט ע"ב46 שיהו משולשין גור אריה שמות פכ"ו הערה 117, דברים פי"ט הערה 4
ט ע"ב47 בעבר הירדן תלת עיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תצח
ט ע"ב47 בעבר הירדן תלת בא"י תלת, וברש"י בתמיה כו' רנת יצחק תליתאה ח"ב עמ' קסא
ט ע"ב47 בעבר הירדן תלת ובאר"י תלת וכו' בגלעד שכיחי רוצחים ברית שלום (תשסח) עמ' תשמד
ט ע"ב47 בעבר הירדן תלת ובאר"י תלת וכו' בגלעד שכיחי רוצחים ברית שלום (תעח) דף קטז ע"ב
ט ע"ב47 בעבר הירדן תלת בארץ ישראל תלת ובתוס' ד"ה בגלעד דברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' שלה-שלו
ט ע"ב47 בעבר לירדן היו יותר ערי מקלט דנפישי רוצחים וקו' הרא"ם ידו בכל סי' אלף קצח
ט ע"ב48 אמר אביי בגלעד שכיחי רוצחים דכתיב גלעד וכו'טוב ירושלים במדבר פל"ה פסוק יד
ט ע"ב48 אמר אביי בגלעד שכיחי רוצחים וכו' רביד יוסף (תשסא) עמ' 80
ט ע"ב48 ארץ הגלעד רבו בה רוצחיםמי מרום ח"י עמ' סח
ט ע"ב48 בגלעד נפישי רוצחים באר שרים במדבר פ' מסעי דרוש ג אות ב
ט ע"ב48 בגלעד נפישי רוצחים ערבי נחל (תשסד) עמ' תקפג
ט ע"ב48 בגלעד נפישי רוצחים קישוטי כלה (תשסג) עמ' צד
ט ע"ב48 בגלעד שכיחי רוצחים מכתב מאליהו ח"ד עמ' 175
ט ע"ב48 בגלעד שכיחי רוצחיםבית ישראל (טויסיג) תנינא ח"ב עמ' קמט
ט ע"ב48 בגלעד שכיחי רוצחים דמשק אליעזר (רלב"ג) ויקרא פרק ה פסוק יז
ט ע"ב רש"י - לא נצטוו להפריש ערי מקלט עד לאחר ירושה וישיבה רנת יצחק תליתאה ח"ב עמ' רמט
ט ע"ב רש"י ד"ה בגלעד חכמת התורה ויצא עמ' לד
ט ע"ב רש"י ד"ה נפסק אנפסק וגירסת הספרים ברכת יוסף ואליהו רבה (תשסט) ח"ב עמ' קצא
ט ע"ב רש"י ד"ה עד עיוני רש"י דברים ח"א עמ' קלז
ט ע"ב רש"י ד"ה עד - ערי מקלט דיהושע היו אחר י"ד שכבשו וחלקו לקוטי שיחות חל"ט עמ' 18
ט ע"ב תוס' ד"ה בגלעד דגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' קצב
ט ע"ב תוס' ד"ה נשמט וא"ת לרבי ברכת יוסף ואליהו רבה (תשסט) ח"ב עמ' קפט
ט ע"ב תוס' ד"ה בגלעד משנת רבי אליעזר (טרילנגר) עמ' ער
י ע"א01 גלעד ושכם וכו' שהיו עוקבין להרוג נפשות רסיסי לילה סי' כג (עמ' 29), לט (עמ' 68), תקנת השבין סי' י (עמ' 94), פוקד עקרים סי' ב (עמ' 8), צדקת הצדיק סי' פ, קיז, רנ, דובר צדק עמ' 80, לקוטי מאמרים עמ' 163, קומץ המנחה עמ' 18 (סי' קא), 70 (סי' עט), קדושת השבת סי' ד (עמ' 18)
י ע"א01 גלעד ושכם וכו' שהיו עוקבין להרוג נפשותפרי צדיק וישלח אות ט, חקת אות ד
י ע"א07 מאי חבר כהנים וכו' נזר הקדש ח"ג עמ' רכא
י ע"א10 ועליהם תתנו הכתב והקבלה במדבר פל"ה פסוק ו
י ע"א11 הללו קולטות בין לדעת בין שלא לדעת הללו לדעת קולטות שלא לדעת אינן קולטות של"ה פרשת מסעי אות ט בהגה"ה
י ע"א11 הללו קולטות בין לדעת ובין של"דאוהב ישראל דף רמא ע"א
י ע"א11 הללו קולטות בין לדעת ובין שלא לדעת ומ"ב ערים רק לדעת קולטות אוהב ישראל (תשעה) ח"ב עמ' רמה
י ע"א11 הללו קולטות בין לדעת ובין שלא לדעת, ומ"ב ערים הללו לדעת קולטות ושלא לדעת אינן קולטות צמח דוד (סקאליע) עמ' סט
י ע"א11 הללו קולטות בין לדעת וכו' וחברון עיר מקלט הוא וכו' אמר אביי פרוודהא וכו' לקוטי שיחות חכ"ה עמ' 94, 92
י ע"א11 הללו קולטין לדעת יציב פתגם על התורה עמ' רב
י ע"א11 שש ערי מקלט היו קולטים אף שלא מדעת נאות דשא (תשסח) עמ' קכ
י ע"א20 ולא כרכים גדולים משנת חיים בראשית עמ' תמב
י ע"א27 א"ר יצחק מאי קרא ונס אל אחת מן הערים האל וחי עביד ליה מידי דתהוי ליה חיותא וכו' אמרי משה (פינטו) ח"א עמ' כד
י ע"א27 ונס אל אחת הערים מורשה - שיחות למועדים עמ' רכב
י ע"א27 ונס כו' וחי תלמיד שגלה מגלין רבו עמו עביד ליה מילי דחיותא עלי שור ח"ב עמ' רסו
י ע"א28 מגלין רבו עמו דרכי החיים ח"א עמ' שי
י ע"א28 מגלין רבו עמו וברי"ף שערי הישיבה ח"ב עמ' רלג, רלו
י ע"א28 עביד ליה מידי דתהוי ליה חיותא לקוטי שיחות חל"ט עמ' 20
י ע"א28 עביד ליה מידי דתהוי ליה חיותא תורת מנחם ח"ג עמ' 290, 308
י ע"א28 עביד ליה מידי דתהוי ליה חיותא תנא תלמיד שגלה מגלין רבו עמו שנאמר וחי עביד ליה מידי דתהוי ליה חיותא מבשר טוב - ספר החיים עמ' י
י ע"א28 תלמיד שגלה מגלין רבו עמו באר ראי (רוזן) לימוד התורה סי' ח אות ג
י ע"א28 תלמיד שגלה מגלין רבו עמו ויגד יעקב עמ' ה
י ע"א28 תלמיד שגלה מגלין רבו עמו מזקנים אתבונן עמ' קכה
י ע"א28 תלמיד שגלה מגלין רבו עמו משנת יוסף - דרשות ח"א עמ' עב
י ע"א28 תלמיד שגלה מגלין רבו עמו משנת רבי אהרן - מאמרים ח"א עמ' כה, מה
י ע"א28 תלמיד שגלה מגלין רבו עמו עם לבבי אשיחה עמ' רכו
י ע"א28 תלמיד שגלה מגלין רבו עמו שמן ראש ז' אדר-פורים עמ' לט
י ע"א28 תלמיד שגלה מגלין רבו עמו שפתי חיים - אמונה ובחירה ח"א עמ' כח, נג, תא
י ע"א28 תלמיד שגלה מגלין רבו עמו תורת מנחם ח"א עמ' 196, ח"ו עמ' 71, חי"א עמ' 245, חי"ג עמ' 234
י ע"א28 תלמיד שגלה מגלין רבו עמו תורת מנחם חמ"ו עמ' 67
י ע"א28 תלמיד שגלה מגלין רבו עמו הרב שגלה מגלים ישיבתו לקט שיחות מוסר ח"א עמ' שס
י ע"א28 תלמיד שגלה מגלין רבו עמו הרב שגלה מגלין ישיבתו שיחות מוסר (תשסב) עמ' קסו, קע
י ע"א28 תלמיד שגלה מגלין רבו עמו וכו' אילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' מב
י ע"א28 תלמיד שגלה מגלין רבו עמו וכו' באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' תרפט, ויקרא עמ' תרסד
י ע"א28 תלמיד שגלה מגלין רבו עמו וכו' דרך אמונה ובטחון עמ' עג
י ע"א28 תלמיד שגלה מגלין רבו עמו וכו' תורת מנחם חנ"ב עמ' 350, חנ"ג עמ' 367
י ע"א28 תלמיד שגלה מגלין רבו עמו וכו' מכאן שלא ישנה אדם לתלמיד שאינו הגון וכו' אוצרות חיים - לימוד תורה עמ' שכב
י ע"א28 תלמיד שגלה מגלין רבו עמו וכו' עביד ליה מידי דתיהוי ליה חיותא אהל נפתלי עמ' סו
י ע"א28 תלמיד שגלה מגלין רבו עמו וכו'אמרי יוסף דברים דף כה ע"ב
י ע"א28 תלמיד שגלה מגלין רבו עמו כו' הרב שגלה מגלין ישיבתו עמו וכו' לקוטי שיחות ח"ב עמ' 626, ח"ה עמ' 375, חכ"ט עמ' 33
י ע"א28 תלמיד שגלה מגלין רבו עמו רב שגלה מגלין ישיבתו עמומי מרום ח"ב עמ' ריז
י ע"א28 תלמיד שגלה מגלין רבו עמו שנא, וחי עביד ליה מידי דתהוי ליה חיותא חכמה ומוסר ח"א עמ' עה, פב, תמח
י ע"א28 תלמיד שגלה מגלין רבו עמו שנאמר וחי עביד ליה מידי דתהוי לי' חידתא וכו' הרב שגלה מגלין ישיבתו עמו דעת חכמה ומוסר ח"ב עמ' כד
י ע"א28 תלמיד שגלה מגלין רבו עמוילקוט הגרשוני ח"ב
י ע"א28 תלמיד שגלה מגלין רבו עמומאורות נריה אלול ותשרי עמ' 36
י ע"א28 תלמיד שגלה מגלין רבו עמו שנאמר וחי וכו׳ ראשית דעת (אטון) עמ' פא
י ע"א28 תנא תלמיד שגלה מגלין רבו עמו מתנת חיים - קנינים עמ' כג
י ע"א28 תנא תלמיד שגלה מגלין רבו עמו וכו' עביד ליה מידי דתיהוי ליה חיותא דובר שלום (תשסג) עמ' שפט
י ע"א28 תנא תלמיד שגלה מגלין רבו עמו שנא' וחי עביד ליה מידי דתיהוי ליה חיותא אוצר המאמרים (תשסא) עמ' קלב
י ע"א29 אסור ללמד תורה לתלמיד שאין הגון נטריקן (תשעד) עמ' קל
י ע"א29 אר"י הרב שגלה אפוד בד דף פ ע"ג
י ע"א29 הרב שגלה מגלין ישיבתו עימו אור חדש פ"ב אות 148
י ע"א29 הרב שגלה מגלין ישיבתו עמו אוצר המאמרים (תשסא) עמ' קלב
י ע"א29 הרב שגלה מגלין ישיבתו עמו תורת מנחם חנ"ז עמ' 244
י ע"א29 הרב שגלה מגלין ישיבתו עמו וכו' כח מעשיו הגיד לעמו ח"א דף ח ע"ד
י ע"א29 הרב שגלה מגלין ישיבתו עמו וכו' לחמי תודה דף רמט ע"ב
י ע"א29 מגלין ישיבתו עמו שערי הישיבה ח"א עמ' יג
י ע"א29 מגלין ישיבתו עמומכמני עוזיאל עמ' ת
י ע"א29 מכאן שלא ישנה אדם לתלמיד שאינו הגוןאבן פינה עמ' 142
י ע"א29 רב שגלה מגלין ישיבתו עמו דמשק אליעזר (רלב"ג) בראשית פרק מז פסוק כא
י ע"א29 רב שגלה מגלין ישיבתו עמו מאמר מרדכי - י"ג אלול עמ' קנז
י ע"א29 שלא ישנה לתלמיד שאינו הגון אהלי יעקב (הוסיאטין) ח"ב עמ' לח
י ע"א29 שלא ללמוד תורה לתלמיד שאינו הגון משמרת איתמר (תשסז) עמ' תרלט
י ע"א29 ת"ת לתלמיד הגוןלקוטי שיחות חל"ט עמ' 301
י ע"א30 ד"ת וכו' קולטין לקוטי שיחות חל"ט עמ' 21
י ע"א30 ד"ת קולטין לקוטי שיחות חל"ד עמ' 121
י ע"א30 דברי תורה הם מקלט ואפילו ממלאך המות כד הקמח (מישור) עמ' תקג
י ע"א30 דברי תורה הם מקלטכתבי רבנו בחיי עמ' תכה
י ע"א30 דברי תורה קולטים את הרוצח בשוגג תפארת ישראל (הרטמן) עמ' טז הערה 93
י ע"א30 דברי תורה קולטין רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' כה
י ע"א30 ד"ת קולטין יציב פתגם על התורה עמ' רב
י ע"א30 כתיב את בצר במדבר וכתיב בתריה וזאת התורה אשר שם משה, מכאן שדברי תורה הם מקלט וכו' כד הקמח (תשנו) עמ' רג
י ע"א30 לדברי תורה שהן קולטין ס' הבוטח ח"ב עמ' רסג
י ע"א30 מנין לד"ת קולטין וכו' קולטין ממלאך המותדרשות שבט הלוי עמ' מא, רה
י ע"א30 מנין לד"ת שהן קולטין וכו' באר משה (אפשטיין) במדבר עמ' תשפ
י ע"א30 מנין לדברי תורה שהן קולטין בי חייא ח"ב עמ' רלד
י ע"א30 מנין לדברי תורה שהן קולטין דברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' שלו
י ע"א30 מנין לדברי תורה שהן קולטין פתח טוב עמ' יז
י ע"א30 מנין לדברי תורה שהן קולטין שפת אמת (רייז) דברים ח"א עמ' רלו
י ע"א30 מנין לדברי תורה שהן קולטין וכו' אילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' שס
י ע"א30 מנין לדברי תורה שהן קולטין וריטב"א מבשר טוב - ישועות אברהם עמ' סה
י ע"א30 מנין לדברי תורה שהן קולטין שנאמר וכו' תורת מנחם ח"א עמ' 197, ח"ו עמ' 94, חכ"ו עמ' 148
י ע"א30 מנין לדברי תורה שהן קולטין, ריטב"א - קס"ד שבית מדרשו קולטומבשר טוב, ימי הרחמים והסליחות, פתיחה עמ' נא
י ע"א30 מנין שדברי תורה קולטים באר שרים במדבר פ' מסעי דרוש ג אות ד
י ע"א31 דברי תורה קולטים ממלאך המותנפש החיים עמ' 144
י ע"א31 דברי תורה קולטין ממלאך המות הקשורים ליעקב (תשסא) עמ' קס
י ע"א31 בעידנא דעסיק בה דרכי החיים ח"א עמ' רמא
י ע"א31 מאי קולטין ממלאך המות כי הא דרב חסדא הוה יתיב וגריס בבי רב ים שמחה עמ' שפב
י ע"א32 דרב חסדא הוה יתיב וגריס בבי רב ולא הוה קא יכול שליחא דמלאכא דמותא למיקרב וכו' אוצר המאמרים (תשסא) עמ' קלה
י ע"א32 כי הא דרב חסדא הוה יתיב וגרים בבי רב ולא הוה קא יכול שליחא דמלאכא דמותא למיקרב לגביה וכו' של"ה פרשת שמות אות ו
י ע"א32 כי הא דרב חסדא הוה יתיב וגריס בבי רב אוצרות חיים - אישים ח"ב עמ' שמז
י ע"א32 כי הא דרב חסדא וכו' ולא הוה קא יכול שליחא דמלאכא דמותא למיקרב לגביה וכו' סליק ויתיב אארזא וכו' אוצרות חיים - אישים ח"ג עמ' רצ
י ע"א32 לא הוה יכול שליחא ס' הבוטח ח"ב עמ' רסד, שא
י ע"א32 רב חסדא הוה יתיב וגריס וכו' הגיד מרדכי דרוש כז
י ע"א34 מפני מה זכה ראובן לימנות בהצלה תחילה וכו' אמרי רבי שפטיה עמ' פ, צה
י ע"א34 מפני מה זכה ראובן לימנות בהצלה תחילה וכו' באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' תשנה, דברים עמ' פה
י ע"א34 מפני מה זכה ראובן לימנות בהצלה תחלה וכו' אוצרות חיים - אישים ח"ו עמ' עד
י ע"א34 מפני מה זכה ראובן לימנות בהצלה תחלה וכו' ואמר מצוה שבאה לידי אקיימנה חכמה ומוסר ח"ב עמ' כ
י ע"א34 מפני שהוא פתח בהצלה תחילה גור אריה בראשית פ"ד הערה 86
י ע"א34 ראובן נמנה בהצלה תחלה כללי המצות (צפת תשנב) עמ' 47
י ע"א35 אז יבדיל משה וגו' דברי יונה עמ' רצו
י ע"א35 אז יבדיל משה וכו' היה יודע שאין שלש ערים וכו' מצוה שבאה לידי אקיימנה לקוטי שיחות חי"ב עמ' 201, חי"ט עמ' 101
י ע"א35 אז יבדיל משה וכו' זה משה רבינו וכו' ואמר מצוה שבאה לידי אקיימנהשבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' רד
י ע"א35 אז יבדיל משה וכו' מצוה שבאה לידי אקיימנה לקוטי שיחות חל"ט עמ' 14 ואילך
י ע"א35 אמר לו הקב"ה למשה הזרח שמש לרוצחים, וברש"י באר משה (אפשטיין) במדבר עמ' תשעח-תשפ
י ע"א35 דרש ר' שמלאי הזרח השמש לרוצחיםאמרי יוסף דברים דף כו ע"א
י ע"א35 דרש רב שמלאי מאי דכתיב אז יבדיל משה וכו' הזרח וכו', הזרחת וכו' (ורש"י ומהרש"א) לקוטי שיחות חל"ט עמ' 21-20
י ע"א35 מזרחה שמש אמר לו הקב"ה למשה הזרח שמש לרוצחים לקט שיחות מוסר ח"א עמ' שסב
י ע"א35 מזרחה שמש הזרח שמש לרוצחים נאות דשא (תשסח) עמ' קכ
י ע"א35 מזרחה שמש הזרח שמש לרוצחים עלי שור ח"א עמ' קצ
י ע"א35 נתן לב להיות חרד בדבר שיבדילםמי מרום חי"ב עמ' מא
י ע"א36 דרש ר' סימאי מאי דכתיב אוהב כסף לא ישבע כסף זה משה רבינו אור תורה (קאלמייר, תשסא) עמ' קיז, קפח
י ע"א36 הזרח שמש לרוצחין, וברש"י חכמה ומוסר ח"א עמ' עה
י ע"א36 הזרחת השמש לרוצחין יציב פתגם על התורה עמ' רג, רד
י ע"א36 הזרחת שמש לרוצחין חכמת התורה שמות עמ' תמב
י ע"א36 חד אמר הזרח שמש לרוצחים חכמת התורה ויצא עמ' תסו
י ע"א37 אוהב כסף זה משה רבינו דרשות ר"י מסלוצק עמ' ר
י ע"א37 אוהב כסף לא ישבע כסף יציב פתגם על התורה עמ' רד
י ע"א37 אוהב כסף לא ישבע כסף צדקת הצדיק סי' רנד, דובר צדק עמ' 25, קומץ המנחה עמ' 75 (סי' עט)
י ע"א37 אוהב כסף לא ישבע כסף תורת מנחם חלק מ עמ' 213
י ע"א37 אוהב כסף לא ישבע כסף זה משה וכו' מצוה שבאה לידי אקיימנה אורות ונתיבות ח"ב שער ד פרק ז
י ע"א37 אוהב כסף לא ישבע כסף זה משה רבנו תורת אביגדור ח"ד עמ' קלט, רה
י ע"א37 אוהב כסף לא ישבע כסףפרי צדיק במדבר אות טו
י ע"א37 זה משה רבינו שהיה יודע שאין שלש ערים שבעבר הירדן קולטות עד שלא נבחרו שלש בארץ כנען וכו' אוצרות חיים - מצוות עמ' עה
י ע"א37 יודע היה משה וכו' עיוני רש"י דברים ח"א עמ' קלח
י ע"א37 יודע היה משה רבנו שאין שלוש שבעבר הירדן קולטות אש דת (אסאד) עמ' ערה
י ע"א37 משה ידע שאין ג' ערים שבעבר הירדן קולטות וכו' לקט שיחות מוסר ח"א עמ' שנו, שסא
י ע"א37 משה רבינו שהיה יודע שאין שלש ערים שבעבר הירדן קולטות וכו' ואמר מצוה שבאה לידי אקיימנה באר משה (אפשטיין) במדבר עמ' תשעה-תשעו, דברים עמ' פג, תשמו
י ע"א37 שהיה יודע שאין שלש ערים וכו' ואמר מצוה שבאה לידי אקיימנה לב אביגדור עמ' יב
י ע"א37 שהיה יודע שאין שלש ערים שבעבר הירדן קולטות עד שלא נבחרו שלש בארץ כנען וכו' של"ה פרשת ואתחנן אות ה
י ע"א37 שהיה יודע שאין שלש ערים שבעבר הירדן קולטות ער שלא נבחרו שלש בארץ כנען, ואמר מצוה שבאה לידי אקיימנה של"ה - מס' חולין אות קצח
י ע"א38 לא קלטו עד שהפריש יהושעאוהב ישראל דף קג ע"א
י ע"א38 מצוה הבאה לידי אקיימנה כללי המצות (צפת תשנב) עמ' 66, 47
י ע"א38 מצוה הבאה לידך אל תחמיצנה כענין אז יבדיל משה אע"פ שאינן קולטות ערבי נחל (תשסד) עמ' תתפ
י ע"א38 מצוה שבאה לידי אקיימנה אור האורות עמ' יח
י ע"א38 מצוה שבאה לידי אקיימנה בין המשפתים ויקרא פ' אמור אות ב
י ע"א38 מצוה שבאה לידי אקיימנהפירוש המכבי שמות עמ' קעה
י ע"א38 מצוה שיבוא לידי אקיימנהברית יעקב (ליבשיץ) סי' ה עמ' כ
י ע"א38 שלש ערים שהבדיל משה אבן ישראל על התורה (תשסב) עמ' קיא, קיג
י ע"א38 שלש ערים שהבדיל משה אבן ישראל על התורה עמ' עח
י ע"א39 למי נאה מורשה - שיחות למועדים עמ' קיח
י ע"א39 למי נאה ללמד בהמון וכו' למי נאה למלל גבורות ה' וכו' באר משה (אפשטיין) דברים עמ' תע
י ע"א39 למי נאה ללמד בהמון וכו'אמרי יוסף דברים דף כו ע"א
י ע"א39 למי נאה ללמד בהמון לו תבואה משנת יוסף - דרשות ח"א עמ' צה
י ע"א39 למי נאה ללמד בהמון למי שלו כל תבואהאבן שוהם עמ' 50
י ע"א39 למי נאה ללמד בהמון מי שכל תבואה שלו אוצרות חיים - לימוד תורה עמ' רצה
י ע"א39 למי נאה ללמד בהמון מי שכל תבואה שלו וכו', וברש"י אילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' צג
י ע"א39 למי נאה ללמד מי שיכול להשמיע כל תהלתו אהלי יעקב (הוסיאטין) ח"ב עמ' ד
י ע"א39 למי נאה ללמד בהמון מי שכל תבואה שלו אוצרות חיים - מעלות התורה עמ' רסח
י ע"א40 מי ימלל גבורות ה' וגו' למי נאה וכו' למי שיכול להשמיע כל תהלתו צפנת פענח (תשסו) עמ' שמו
י ע"א40 מי ימלל גבורות ה' ישמיע קול תהילתו צדקת הצדיק סי' רכב, שיחת מלאכי השרת עמ' 11
י ע"א41 ומי אוהב בהמון לא תבואה כל האוהב בהמון, וברש"י אילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' סה
י ע"א42 כל האוהב ללמוד בהמון לו תבואה אוצרות חיים - לימוד תורה עמ' שה
י ע"א42 כל האוהב ללמוד בהמון לו תבואה מצווה ועושה ח"א עמ' תסו
י ע"א42 כל האוהב ללמוד בהמוןבכורי אברהם דף פב ע"ב
י ע"א42 מי אוהב ללמוד בהמון לו תורה צמח דוד (סקאליע) עמ' קיב
י ע"א43 חרב אל הבדים אלו תלמידי חכמים העוסקים בתורה בד בבד לחמי תודה פתיחה דף ד ע"א
י ע"א43 חרב אל הבדים וכו' שיחות מוסר (תשסב) עמ' קנג
י ע"א43 חרב אל הבדים וכו' היינו ת"ח שיושבים בד בבד ולומדים מגיד דבריו ליעקב (מביאלה, תשסד) עמ' עה
י ע"א43 חרב אל הבדים וכו' שעוסקין בתורה בד בבד אור התורה (תאומים, תשנט) עמ' שא
י ע"א43 חרב אל הבדים ונואלו אלו תלמידי חכמים שיושבים בד בבד ועוסקים בתורה תורה בציון עמ' רמ
י ע"א43 חרב על הבדים ונואלו אלו ת"ח שעוסקין בד בבד מטר השמים עמ' פו
י ע"א43 חרב על הבדים חרב על שונאיהם של ת"ח שיושבים בד בבד קרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' תג
י ע"א43 חרב על צוארי שונאיהם של ת"ח שיושבין ועוסקין בתורה בד בבדמסילת ישרים עמ' תפה
י ע"א43 חרב על צוארי שונאיהם של תלמידי חכמים שיושבין ועוסקין תורה בד בבד, ולא עוד אלא שמטפשין בית יצחק (ויינברגר) עמ' שדמ
י ע"א43 חרב על שונאיהן של ת"ח שיושבים ועוסקים בתורה בד בבד קדושת ציון (תשנד) ח"א עמ' רנד
י ע"א44 שיושבים ועוסקים בתורה בד בבד אחרי ראי (תשסד) סדרות סי' ב אות ד
י ע"א45 כל האוהב ללמד בהמון לו תבואה ס' הזכרונות (אבוהב) עמ' רפד
י ע"א45 מי שאוהב לדבר דברי תורה בהמון, לו תבואה הרבה כד הקמח (מישור) עמ' תלח
י ע"א46 אמר רבי הרבה תורה למדתי מרבותי ומחבירי יותר מהם ומתלמידי יותר מכולן ילקוט עטרת צבי עמ' קפה
י ע"א46 הרבה למדתי מרבותי ויותר מחבירי ומתלמידי יותר מכולם אורות ונתיבות ח"ב שער ו פרק ה אות מב, מג
י ע"א46 הרבה למדתי מרבותי ויותר מחבירי ומתלמידי יותר מכולם מטר השמים עמ' תז
י ע"א46 הרבה למדתי מרבותי ויותר מחברי ועוד יותר מתלמידייאהל משה (פרהנד, תשסה) ח"א עמ' קפד
י ע"א46 הרבה למדתי מרבותיאמרי יהודה עמ' לד
י ע"א46 הרבה קבלתי מרבותי וכו' לקוטי דיבורים עמ' 1075
י ע"א46 הרבה תורה למדתי מרבותי וכו' זך ונקי עמ' כו, כט
י ע"א46 הרבה תורה למדתי מרבותי וכו' ומתלמידי יותר מכולם אור אברהם במדבר עמ' יג
י ע"א46 הרבה תורה למדתי מרבותי ומחבירי יותר מהם ברית שלום (תעח) דף ח ע"א
י ע"א46 הרבה תורה למדתי מרבותי ומחבירי יותר מהם ברית שלום (תשסח) עמ' מז
י ע"א46 הרבה תורה למדתי מרבותי ומחבירי יותר מהם ומתלמידי יותר מכולן מצווה ועושה ח"א עמ' ע, תקמא
י ע"א46 הרבה תורה למדתי מרבותי ומחבירי יותר מהם ומתלמידי יותר מכולן רחמי הרב עמ' יב
י ע"א46 הרבה תורה למדתי מרבותי ומחבירי יותר מהם ומתלמידי יותר מכולן של"ה פרשת קרח אות ז
י ע"א46 הרבה תורה למדתי מרבותי ומחברי יותר מהם ומתלמידי יותר מכולםבינה לעתים דרוש לט עמ' רמט
י ע"א46 ומתלמידי יותר מכולם אבן ישראל (פישר) אגדה ח"ב עמ' מט
י ע"א46 ומתלמידי יותר מכולם באר שרים במדבר פ' במדבר דרוש ה אות ג
י ע"א46 ומתלמידי יותר מכולם דעת חכמה ומוסר ח"א עמ' שו
י ע"א46 ומתלמידי יותר מכולם ויגד יעקב עמ' שכה
י ע"א46 ומתלמידי יותר מכולם לקט אמרי קודש - במדבר עמ' קא, ליקוטים עמ' יא
י ע"א46 ומתלמידי יותר מכולם נטריקן (תשעד) עמ' עו
י ע"א46 ומתלמידי יותר מכולם פתח טוב עמ' יא, עה
י ע"א46 ומתלמידי יותר מכולם תורה בציון עמ' רמ
י ע"א46 ומתלמידי יותר מכולםברכות אבי דף צד ע"א
י ע"א46 ומתלמידי יותר מכולן שפת אמת (ברעזאן, תשסח) עמ' יג
י ע"א46 ומתלמידי יותר מכולןתורת הרבי רבי זושא סי' עט בהערה
י ע"א46 מתלמידי יותר מכולם אור אברהם - תלמוד תורה עמ' ב
י ע"א46 מתלמידי יותר מכולם אור אברהם דברים עמ' עא
י ע"א46 מתלמידי יותר מכולם גור אריה שמות פ"ל הערה 231
י ע"א46 מתלמידי יותר מכולם נפש הרב עמ' ו
י ע"א46 מתלמידי יותר מכולם פחד יצחק חנוכה מאמר יא
י ע"א46 מתלמידי יותר מכולם תפארת ישראל (הרטמן) עמ' תשפג הערה 11
י ע"א47 אמר ריב"ל מ"ד עומדות היו רגלינו בשעריך ירושלים, מי גרם לרגלינו שיעמדו במלחמה וכו' אוצר המאמרים (תשסא) עמ' קמ
י ע"א47 אמר ריב"ל מאי דכתיב עומדות וכו' מתנת חיים מועדים (תשנח) עמ' נא
י ע"א47 אריב"ל מאי דכתיב עומדות היו רגלינו בשעריך ירושלים נועם אליעזר בראשית עמ' צג ע"ב, רסג ע"ב
י ע"א47 אריב"ל מאי דכתיב עומדות היו רגלינו בשעריך ירושלים וכו' שערי ירושלים שהיו עוסקים בתורה נועם אליעזר שמות דף רנ ע"א
י ע"א47 מ"ד עומדות היו כו' מערכי לב (חזן) ח"א דרוש כד דף נ ע"א
י ע"א47 מאי דכתיב עומדות היו רגלינו בשעריך ירושלים אור חדש פ"ד אות 491
י ע"א47 מאי דכתיב עומדות היו רגלינו בשעריך ירושלים, מי גרם לרגלינו שיעמדו במלחמה, שערי ירושלים שהיו עוסקין בתורה באר יוסף (תשמא) ח"ג עמ' מו
י ע"א47 מאי דכתיב עומדות היו רגלינו וכו' אוצרות חיים - אישים ח"ב עמ' תסה
י ע"א47 מי גרם לרגלינו דרשות ר"י מסלוצק עמ' מו
י ע׳׳א47 מי גרם לרגלינו שיעמדו ס' הבוטח ח"ב עמ' שט
י ע"א47 מי גרם לרגלינו לעמוד במלחמה שעריך ירושלים שעסקו בתורהרב טוב דף יד ע"ג, קלב ע"א
י ע"א47 מי גרם לרגלינו שיעמדו במלחמה ברכת מועדיך לחיים ח"א דף לו ע"ב [קכה ע"ב ד"ה ובשתים]
י ע"א47 מי גרם לרגלינו שיעמדו במלחמה ישא מדברותיך - מגילה עמ' ו, סא
י ע"א47 מי גרם לרגלינו שיעמדו במלחמה וכו' שערי הישיבה ח"ב עמ' יג
י ע"א47 מי גרם לרגלינו שיעמדו במלחמה וכו' שפע חיים - נישואין עמ' סו
י ע"א47 מי גרם לרגלינו שיעמדו במלחמה וכו' טוב לי יום אחד שאתה עוסק בתורה לפני וכו'בית ישראל (טויסיג), תליתאה, ח"ב, עמ' סה
י ע"א47 מי גרם לרגלינו שיעמדו במלחמה וכו' טוב לי יום אחד שאתה עוסק בתורה לפני וכו' בית ישראל (טויסיג) שמות עמ' צ
י ע"א47 מי גרם לרגלינו שיעמדו במלחמה וכו'שבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' תו
י ע"א47 מי גרם לרגלינו שיעמדו במלחמה שערי ירושלים שהיו עוסקים בתורה אור חדש פתיחה אות 257
י ע"א47 מי גרם לרגלינו שיעמדו במלחמה שערי ירושלים שהיו עוסקים בתורה לקט שיחות מוסר ח"ג עמ' קנג
י ע"א47 מי גרם לרגלינו שיעמדו במלחמה שערי ירושלים שהיו עוסקים בתורה באר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' תרסט, יהושע-שמואל עמ' קעב
י ע"א47 מי גרם לרגלינו שיעמדו במלחמה שערי ירושלים שהיו עוסקין בתורהדרשות שבט הלוי עמ' רה
י ע"א47 מי גרם לרגלינו שיעמדו במלחמה שערי ירושלים שהיו עוסקין בתורה עיוני רש"י במדבר עמ' קנה
י ע"א47 מי גרם לרגלינו שיעמדו במלחמה שערי ירושלם וכו' מדבר קדמות (תשסח) עמ' קפ
י ע"א47 מי גרם לרגלינו שעומדות במלחמה וכו' אילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' סב, שנט
י ע"א47 עומדות במלחמהדבש לפי מע' ב אות כו
י ע"א47 עומדות היו רגלינו במלחמה בזכות שעריך ירושלם קרן לדוד בראשית עמ' שא
י ע"א47 עומדות היו רגלינו במלחמה בשעריך ירושלים שהיו עוסקים בתורה מכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' תמה
י ע"א47 עומדות היו רגלינו וגו' מי גרם לרגלינו שיעמדו במלחמה שערי ירושלים שהיו עוסקין בתורה חמודי צבי מועדים עמ' רמג
י ע"א47 עומדות היו רגלינו במלחמה וכו' דברים אחדים (תשמו) עמ' תקצט
י ע"א47 עומדות היו רגלינו במלחמה ככר לאדן (תשנ) עמ' קכ
י ע"א48 שהיו מלאים בתורה אגרות הנצי"ב מוולאזין עמ' יא
י ע"א48 שהיו עוסקים בתורה מאמר מרדכי - י"ג אלול עמ' תעב
י ע"א48 שהיו עוסקין בתורה דרכי החיים ח"א עמ' רכט
י ע"א48 שערי ירושלים שהיו עוסקים בתורה בית ישי - דרשות עמ' צח
י ע"א48 שערי ירושלים שהיו עוסקים בתורה דברי יחזקאל שרגא תליתאה עמ' יא
י ע"א48 שערי ירושלים שהיו עוסקים בתורהפירושי ראשונים
י ע"א49 אמר דוד לפני הקב"ה שמעתי וכו' טוב לי יום בחצירך וכו' דעת חיים עמ' ל
י ע"א49 אמר דוד שמחתי באומרים לועץ הדר, סוף קטע כה
י ע"א49 שמחתי באומרים לי אמר ריב"ל אברהם את ידו ח"א דף כו ע"ב
י ע"א49 שמעתי בני אדם אומרים מתי ימות זקן זה וכו' ויבנה את בית הבחירה ושמחתי קומץ המנחה (צונץ) דרוש יח אות י
י ע"א49 שמעתי שהיו אומרים מתי ימות זקן זה ושמחתי רוח יעקב (בן שבת, תשסז) עמ' קעט
י ע"א49 רבש"ע שמעתי בנ"א אומריםקרן פני משה ח"א עמ' רטז
י ע"א49 רבש"ע שמעתי בנ"א שאומריםאמרי יהודה עמ' כג
י ע"א50 אמר הקב"ה טוב לי יום אחד שאתה עוסק בתורה מאלף עולות שעתיד שלמה וכו' ע"ג המזבחאורחות צדיקים שער זריזות עמ' צד
י ע"א50 מתי ימות זקן זה אחרי ראי (תשסד) סדרות סי' לו אות ד
י ע"א50 מתי ימות זקן זה וביא שלמה בנו יבנה בית הבחירהדרשות שבט הלוי עמ' ריב
י ע"א50 מתי ימות זקן זה ויבא שלמה בנו ויבנה בית הבחירה ונעלה לרגל אוצרות חיים - אישים ח"ב עמ' תטו
י ע"א51 חביב לפני יום שאתה עוסק בתורה מאלף עולות רנת יצחק - פרק חלק עמ' קכה
י ע"א51 טוב יום בחצריך כללי המצות (צפת תשנב) עמ' 191
י ע"א51 טוב יום שאתה עוסק בתורה מאלף עולות שער החצר (תשעב) סי' קלח
י ע"א51 טוב לי יום אחד שאתה יושב ועוסק בתורה יותר מאלף עולות שעתיד וכו'דרשות שבט הלוי עמ' ריב
י ע"א51 טוב לי יום אחד שאתה יושב ועוסק בתורה כו' מראה הגדול ח"א דף קמח ע"ג
י ע"א51 טוב לי יום אחד שאתה עוסק בתורה וכו' שביב אור עמ' יא
י ע"א51 טוב לי יום אחד שאתה עוסק בתורה לפני וכו' אוצרות חיים - אישים ח"ב עמ' שמח
י ע"א51 טוב לי יום אחד שאתה עוסק בתורה לפני וכו' הר יראה מאמר כה
י ע"א51 טוב לי יום אחד שאתה עוסק בתורה לפני מאלף עולות שעתיד שלמה בנך להקריב לפני רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תשסח
י ע"א51 טוב לי יום אחד שאתה עוסק בתורה לפני מאלף עולות שעתיד שלמה בנך להקריב לפני על גבי המזבח שרגא המאיר מועדים עמ' שיב
י ע"א51 טוב לי יום אחד שאתה עוסק בתורה לפני מאלף עולות שעתיד שלמה בנך להקריב לפני ע"ג המזבח שבט מישראל עמ' כז
י ע"א51 טוב לי יום שאתה עוסק בתורה מאלף עולות שעתיד שלמה להקריב טיול בפרדס ח"א עמ' ה
י ע"א רש"י - כל תהלתו, שהוא בקי בכל התורה כולה צפנת פענח (תשסו) עמ' שמו
י ע"א רש"י ד"ה שכל - בקי במקרא וכו' לקוטי שיחות חי"ב עמ' 125
י ע"א רש"י ד"ה שכל תבואה מורשה - שיחות למועדים עמ' קא
י ע"א ריטב"א - בית המדרש קולט כמו עיר מקלט רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' כה
י ע"א מהרש"א - מעלת דיבוק חברים שערי הישיבה ח"א עמ' ריט, רכו
י ע"א מהרש"א ד"ה ומי אוהב נחלת דבש מהדו"ק ח"א סי' לח אות ד
י ע"ב01 היה כתוב בפרשת דרכים מקלט מקלט צמח צדיק (תשסז) עמ' שצד
י ע"ב01 מקלט היה כתוב על פרשת דרכים וכו' תורת מנחם ח"ג עמ' 307
י ע"ב01 מקלט היה כתוב על פרשת דרכיםפירושי ראשונים
י ע"ב01 על פרשת דרכים היה כתוב כו' טוב וישר ה' על כן יורה חטאים בדרך פרדס המלך (תשסט) אות תרנג
י ע"ב01 שהיו עושין הדרכים מכוונים לערי מקלט אור חדש (זיטשיק, תשסח) במדבר עמ' שכ
י ע"ב04 פתחא בפרשת רוצחיםמבוא התלמוד פכ"ו עמ' שלג
י ע"ב05 טוב וישר ה' על כן יורה חטאים בדרך אם לחטאים יורה ק"ו לצדיקים תורת אביגדור ח"ד עמ' רג
י ע"ב05 טוב וישר ה' על כן יורה חטאים בדרך אם לחטאים יורה ק"ו לצדיקים חכמה ומוסר ח"ב עמ' צח
י ע"ב05 טוב וישר ה' על כן יורה חטאים בדרך אם לחטאים יורה ק"ו לצדיקים דעת תורה שמות עמ' רפח
י ע"ב05 יורה חטאים בדרך דרשות מהר"ם בנעט עמ' רלח
י ע"ב05 על כן יורה חטאים בדרך אם לחטאים יורה קל וחומר לצדיקים באר משה (אפשטיין) במדבר עמ' תשעט
י ע"ב06 אם לחטאים הוא מורה לצדיקים עאכו"כ חכמת התורה ויצא עמ' קכח
י ע"ב06 אם לחטאים יורה קל וחומר לצדיקים אוצרות חיים - תשובה ותיקונים עמ' מג
י ע"ב06 רשב"ל פת"ל איש מבין ח"א דף מב ע"ב, מד ע"ג
י ע"ב07 ואשר לא צדה והאלקים אנה לידו וגו', כאשר יאמר וכו' מרשעים יצא רשע וכו' חכמה ומוסר ח"א עמ' עה
י ע"ב07 ואשר לא צדה והאלקים אנה לידו וכו' במה הכתוב מדבר כו' אין ערים וכו' לקוטי שיחות ח"ה עמ' 136, חכ"ד עמ' 108
י ע"ב08 והאלוקים אנה לידו וכו' הקב"ה מזמינן בפונדקי אחדאודה ה' דף ט ע"ב
י ע"ב08 והאלקים אנה לידו אחרי ראי (תשסד) דרשות סי' כח אות ב
י ע"ב08 והאלקים אנה לידו כאשר יאמר משל הקדמוני חכמת התורה תולדות עמ' שסב
י ע"ב08 כאשר יאמר משל הקדמוני טיול בפרדס ח"א עמ' רמט
י ע"ב08 כאשר יאמר משל הקדמוני וכו' אחד הרג בשוגג ואחד הרג במזיד וכו' הקב"ה מזמינן לפונדק אחד וכו' נועם אלימלך (תשסא) עמ' תנז
י ע"ב08 כאשר יאמר משל הקדמני מרשעים יצא רשע מחשבת מוסר ח"ג עמ' קנב
י ע"ב09 מרשעים יצא רשע עיוני רש"י במדבר עמ' תקצז
י ע"ב09 מרשעים יצא רשע כו' מזמנן לפונדק א' גנא דפלפלי עמ' סא
י ע"ב09 משל הקדמוני מרשעים יצא רשע וכו' נמצא זה שהרג בשוגג גלה וזה שהרג במזיד נהרגאהל משה (פרהנד, תשסה) ח"א עמ' כב
י ע"ב10 ב' בנ"א אחד הרג שוגג ואחר במזיד גור אריה במדבר פל"ה אות ג
י ע"ב10 ב' בנ"א שהרגו את הנפש א' הרג בשוגג ואי במזיד וכו' הקב"ה מזמינן לפונדק אחד וכו' רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' ל
י ע"ב10 בשני בנ"א שהרגו איש מבין ח"א דף נו ע"ב
י ע"ב10 שני בני אדם שהרגו את הנפש שמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' קנ
י ע"ב10 שני בני אדם שהרגו וכו' הקב"ה מזמינן לפונדק וכו' פירוש המכבי שמואל עמ' קלט
י ע"ב11 אחד הרג במזיד וכו' ואחד בשוגג מזמנם לפונדק אחד באר הגולה באר ב הערה 77, 120-119
י ע"ב11 אחד הרג בשוגג ואחד הרג במזיד וכו' הקב"ה מזמינן לפונדק אחד וכו' של"ה פרשת שופטים אות ט
י ע"ב12 הקב"ה מזמין שוגג ומזיד לפונדק אחד נחמד ונעים (תשסט) בראשית ד"ה ועוד נ"ל
י ע"ב12 הקב"ה מזמינם לפונדק אחד חכמת התורה ויצא עמ' לד
י ע"ב12 הקב"ה מזמינם לפונדק אחדהגיוני עוזיאל ח"א עמ' 271
י ע"ב12 הקב"ה מזמינן לפונדק אחד זה שהרג במזיד צדקת הצדיק סי' ס, קעה
י ע"ב12 הקב"ה מזמנן לפונדק אחרטוב טעם שמות עמ' קסו
י ע"ב12 מזמינם לפונדק אחד, מהרש"א דמשק אליעזר (רלב"ג) ויקרא פרק ד פסוק ב, פסוק ג
י ע"ב12 מגלגלין חובה ע"י חייב מכתב מאליהו - מועדים ח"א עמ' טו
י ע"ב15 זה שהרג במזיד נהרג שיחות מוסר (תשסב) עמ' עב
י ע"ב16 מן התורה וכו' בדרך שאדם רוצה לילך וכו' ברכת מרדכי ויקרא-דברים תנינא עמ' רסה, רסז, רסט
י ע"ב16 מן התורה מן הנביאים ומן הכתובים בדרך שאדם רוצה לילך מוליכין אותו מתנת חיים מאמרים ח"ב עמ' רא, רז
י ע"ב16 מצינו מן התורה ומן הנביאים וכו' בדרך שאדם רוצה לילך מוליכין אותו וכו'ראשית חכמה, דרך ארץ, פתיחה אות ד
י ע"ב17 בדרך שאדם רוצה מורשה - שיחות למועדים עמ' רה
י ע"ב17 בדרך שאדם רוצה לילך בין המשפתים שמות עמ' נח
י ע"ב17 בדרך שאדם רוצה לילך גנזי חיים (זייצ'יק) עמ' צו
י ע"ב17 בדרך שאדם רוצה לילך מערכי לב (שוואב) מועדים ח"ג עמ' פב
י ע"ב17 בדרך שאדם רוצה לילך שעורי דעת ספר א עמ' רמט
י ע"ב17 בדרך שאדם רוצה לילך בה מוליכין אותו מכתב מאליהו ח"ד עמ' 263
י ע"ב17 בדרך שאדם רוצה לילך בה מוליכין אותו אוצר המאמרים (תשס) עמ' כג
י ע"ב17 בדרך שאדם רוצה לילך בה מוליכין אותו אור חדש פ"א אות 835, 622, פ"ג אות 391
י ע"ב17 בדרך שאדם רוצה לילך בה מוליכין אותו אור יצחק (ראדוויל, תשסה) עמ' מד, שכב
י ע"ב17 בדרך שאדם רוצה לילך בה מוליכין אותו באר משה (אפשטיין) במדבר עמ' תקנט-תקס
י ע"ב17 בדרך שאדם רוצה לילך בה מוליכין אותו בישורון מלך ח"א עמ' קסב
י ע"ב17 בדרך שאדם רוצה לילך בה מוליכין אותו בן מלך - חכמה ומוסר עמ' קפח, ריב, תקכג
י ע"ב17 בדרך שאדם רוצה לילך בה מוליכין אותו ברכת מרדכי בראשית-שמות תנינא עמ' קעט, קפח, רפו, שכו
י ע"ב17 בדרך שאדם רוצה לילך בה מוליכין אותו ברכת מרדכי מוסר ח"ג עמ' קכז, רנט
י ע"ב17 בדרך שאדם רוצה לילך בה מוליכין אותו דברי חיים על התורה (תשנט) עמ' כו
י ע"ב17 בדרך שאדם רוצה לילך בה מוליכין אותו דעת תורה שמות עמ' קיט, דברים ח"א עמ' פח, רלח
י ע"ב17 בדרך שאדם רוצה לילך בה מוליכין אותו דרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' סג, סט
י ע"ב17 בדרך שאדם רוצה לילך בה מוליכין אותו דרך ה' (באום) ח"ג פ"ד אות עח, ח"ד פ"ה אות יב
י ע"ב17 בדרך שאדם רוצה לילך בה מוליכין אותו דרך חיים (לונזאנו) עמ' רעח
י ע"ב17 בדרך שאדם רוצה לילך בה מוליכין אותו זאת זכרון (תשנב) אות סב
י ע"ב17 בדרך שאדם רוצה לילך בה מוליכין אותו חכמה ומוסר ח"א עמ' קכב, רס, תכא
י ע"ב17 בדרך שאדם רוצה לילך בה מוליכין אותו חשבון הנפש (תשעה) עמ' כז{כשאדם רואה התקדמות בדרך שבחר זו הוכחה על סייעתא דשמיא}
י ע"ב17 בדרך שאדם רוצה לילך בה מוליכין אותו לב אליהו (תשסה) בראשית עמ' קנח, ויקרא-דברים עמ' שיד
י ע"ב17 בדרך שאדם רוצה לילך בה מוליכין אותו לקט שיחות מוסר ח"ג עמ' תקנה
י ע"ב17 בדרך שאדם רוצה לילך בה מוליכין אותו מבשר טוב - ספר החיים עמ' רח
י ע"ב17 בדרך שאדם רוצה לילך בה מוליכין אותו מכתב מאליהו ח"ה עמ' 321
י ע"ב17 בדרך שאדם רוצה לילך בה מוליכין אותו משנת יוסף - דרשות ח"א עמ' רנח
י ע"ב17 בדרך שאדם רוצה לילך בה מוליכין אותו עקבי אבירים עמ' רסז
י ע"ב17 בדרך שאדם רוצה לילך בה מוליכין אותו רסיסי לילה סי' נב (עמ' 119), צדקת הצדיק סי' סד, רמט, קדושת השבת סי' א (עמ' 3)
י ע"ב17 בדרך שאדם רוצה לילך בה מוליכין אותו של"ה פרשת ויקרא אות כה
י ע"ב17 בדרך שאדם רוצה לילך בה מוליכין אותו שערי אורה (מילר) ח"א עמ' נט
י ע"ב17 בדרך שאדם רוצה לילך בה מוליכין אותו שפתי חיים - מידות ועבודת ה' ח"א עמ' תקטו
י ע"ב17 בדרך שאדם רוצה לילך בה מוליכין אותו תפארת צבי במדבר עמ' קטז, קמג
י ע"ב17 בדרך שאדם רוצה לילך בה מוליכין אותו תפארת צבי ויקרא עמ' צג, שצ
י ע"ב17 בדרך שאדם רוצה לילך בה מוליכין אותו תפארת צבי שמות עמ' רפח
י ע"ב17 בדרך שאדם רוצה לילך בה מוליכין אותו דכתיב לא תלך עמהם וכתיב קום לך אתם באר יוסף (תשמא) ח"ג עמ' קלח
י ע"ב17 בדרך שאדם רוצה לילך בה מוליכין אותו וכו' אוצרות חיים - עבודת ה' עמ' קלו, קלז
י ע"ב17 בדרך שאדם רוצה לילך בה מוליכין אותו, ומהרש"א - מוליכין אותו המלאכים הנבראים מאותו רצון ומחשבה מבשר טוב, ימי הרחמים והסליחות עמ' רלב
י ע"ב17 בדרך שאדם רוצה לילך בה מוליכין אותו, ומהרש"א מבשר טוב - ישועות אברהם עמ' רסא
י ע"ב17 בדרך שאדם רוצה לילך וכו' אור גנוז (מוסקוביץ) עמ' תרמב
י ע"ב17 בדרך שאדם רוצה לילך וכו' דרך אמונה ובטחון עמ' קצו
י ע"ב17 בדרך שאדם רוצה לילך מוליכים אותו חכמת התורה מקץ עמ' נז
י ע"ב17 בדרך שאדם רוצה לילך מוליכים אותו לקט שיחות מוסר ח"א עמ' קלד, קנז, רכז, רפג, שכח
י ע"ב17 בדרך שאדם רוצה לילך מוליכים אותו מצווה ועושה ח"א עמ' שי
י ע"ב17 בדרך שאדם רוצה לילך מוליכין אותו אור יחזקאל - מדות עמ' נג, קז
י ע"ב17 בדרך שאדם רוצה לילך מוליכין אותו אורות המאירים ולקוטי ישכר עמ' ל, מח, קיא
י ע"ב17 בדרך שאדם רוצה לילך מוליכין אותו אחרי ראי (תשסד) זמנים סי' א אות ב, דרשות סי' יד אות א
י ע"ב17 בדרך שאדם רוצה לילך מוליכין אותו באר ראי (רוזן) לימוד התורה סי' ו אות ג
י ע"ב17 בדרך שאדם רוצה לילך מוליכין אותו באר שרים במדבר פ' בלק דרוש ב אות א
י ע"ב17 בדרך שאדם רוצה לילך מוליכין אותו בית יצחק (ויינברגר) עמ' קכח
י ע"ב17 בדרך שאדם רוצה לילך מוליכין אותו גור אריה במדבר פכ"ב הערה 139
י ע"ב17 בדרך שאדם רוצה לילך מוליכין אותו דמשק אליעזר (רלב"ג) שמות פרק א פסוק ה
י ע"ב17 בדרך שאדם רוצה לילך מוליכין אותו דעת חכמה ומוסר ח"ב עמ' קא
י ע"ב17 בדרך שאדם רוצה לילך מוליכין אותו דרשות מהרי"ץ לז' אדר עמ' קנט, קצד
י ע"ב17 בדרך שאדם רוצה לילך מוליכין אותו הקשורים ליעקב (תשסא) עמ' צו, קנג
י ע"ב17 בדרך שאדם רוצה לילך מוליכין אותו ואני תמיד עמך עמ' רמ
י ע"ב17 בדרך שאדם רוצה לילך מוליכין אותו חכמת התורה בשלח עמ' תרמח
י ע"ב17 בדרך שאדם רוצה לילך מוליכין אותו חכמת התורה וארא עמ' שנא
י ע"ב17 בדרך שאדם רוצה לילך מוליכין אותו חכמת התורה תולדות עמ' נא
י ע"ב17 בדרך שאדם רוצה לילך מוליכין אותו לקט אמרים (שכטר) עמ' עה
י ע"ב17 בדרך שאדם רוצה לילך מוליכין אותו מבשרת ציון ח"ב עמ' נו
י ע"ב17 בדרך שאדם רוצה לילך מוליכין אותו מכתב מאליהו - מועדים ח"ב עמ' תלט, תקפ
י ע"ב17 בדרך שאדם רוצה לילך מוליכין אותו מפי ספרים וסופרים ח"ב עמ' ל, קיא, רכא, פניני חסידות ויקרא ט
י ע"ב17 בדרך שאדם רוצה לילך מוליכין אותו משמרת איתמר (תשסז) עמ' כו, פד
י ע"ב17 בדרך שאדם רוצה לילך מוליכין אותו מתנת חיים - אלול וימים נוראים עמ' שמא
י ע"ב17 בדרך שאדם רוצה לילך מוליכין אותו עלי שור ח"ב עמ' תלז, תרה
י ע"ב17 בדרך שאדם רוצה לילך מוליכין אותו צמח ה' לצבי (תשסז) עמ' כ, ריב
י ע"ב17 בדרך שאדם רוצה לילך מוליכין אותו קובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ו עמ' צט
י ע"ב17 בדרך שאדם רוצה לילך מוליכין אותו קרבן מנחה (תשעד) עמ' שצא
י ע"ב17 בדרך שאדם רוצה לילך מוליכין אותו קרן לדוד בראשית עמ' שפד
י ע"ב17 בדרך שאדם רוצה לילך מוליכין אותו קרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' קד
י ע"ב17 בדרך שאדם רוצה לילך מוליכין אותו קרן לדוד שמות עמ' רלז
י ע"ב17 בדרך שאדם רוצה לילך מוליכין אותו רב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' רו
י ע"ב17 בדרך שאדם רוצה לילך מוליכין אותו רנת יצחק תענית עמ' קפד
י ע"ב17 בדרך שאדם רוצה לילך מוליכין אותו שערי אורה (מילר) ח"ב עמ' קיב, ריב
י ע"ב17 בדרך שאדם רוצה ללכת בה מוליכין אוחו תורת אביגדור ח"ב עמ' קג, קנ
י ע"ב17 בדרך שאדם רוצה לילך מוליכין אותו המלאכים (מהרש"א) באר ראי (רוזן) עבודה סי' א אות ד
י ע"ב17 בדרך שאדם רוצה לילך מוליכין אותו והבא ליטהר מסייעין אותו אוצר המאמרים (וייס) עמ' כג
י ע"ב17 בדרך שאדם רוצה לילך מוליכין אותו וכו' תורת מנחם חכ"ג עמ' 152
י ע"ב17 בדרך שאדם רוצה לילך מוליכין אותובינה לעתים דרוש מ עמ' רנה
י ע"ב17 בדרך שאדם רוצה לילך מוליכין אותוהגיוני עוזיאל ח"א עמ' 230, 234, 279
י ע"ב17 בדרך שאדם רוצה לילך מוליכין אותומאמר מרדכי (שוואב) ח"ג מאמר עח
י ע"ב17 בדרך שאדם רוצה לילך מוליכין אותומרפא לשון עמ' פז
י ע"ב17 בדרך שאדם רוצה לילךידות נדרים השלם עמ' קמז
י ע"ב17 בדרך שאדם רוצה ללכת מוליכין אותו לב אביגדור עמ' קצב
י ע"ב17 בדרך שאדם רוצה ללכת מוליכין אותו עלי שור ח"א עמ' קכ
י ע"ב17 בדרך שאדם רוצה מוליכין אותו חמודי צבי מועדים עמ' שה
י ע"ב17 בדרך שאדם רוצה מוליכין אותו תורת אביגדור ח"ג עמ' קצו
י ע"ב17 הבא לטהר מסייעין אותו מפי ספרים וסופרים ח"ב עמ' מד, ח"ג עמ' קנא, קנג, פניני חסידות אמור יד
י ע"ב17 הבא ליטמא מסייעין לוכבוד הלבנון - פתח הלבנון אות ט
י ע"ב17 והבא ליטהר מסייעין אותו משמרת איתמר (תשסז) עמ' ריג
י ע"ב17 כשאדם עושה עבירה פותחין לו צוף דבש (לוין) מאמר ז הג"ה אמרי נועם
י ע"ב20 אר"ה רוצח שגלה ומצאו גואל הדם הרגו פטור ברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' קא
י ע"ב20 רוצח שגלה לעיר מקלט ומצאו גואל הדם והרגו פטור באר משה (אפשטיין) במדבר עמ' תשעח
י ע"ב21 גואל הדם לא מותר או חייב להרוג אלא הוא פטור אם הרגמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 35
י ע"ב21 פטור שנאמר ולו אין משפט מות ברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' קצו
י ע"ב27 ומוסרין לו שני תלמידי חכמים בדרך חכמת התורה שמות עמ' תמא
י ע"ב27 מוסרין לו שני תלמידי חכמים חכמת התורה וארא עמ' שיב
י ע"ב33 בתחילה אחד שוגג ואחד מזיד מקדימין לערי מקלט עיוני רש"י במדבר עמ' תרא
י ע"ב35 ונתנו אותו ביד גואל הדם וכו' עיוני רש"י במדבר עמ' תקצז
י ע"ב49 מפני מה נאמר פרשת רוצחים בלשון עזה חכמת התורה וארא עמ' תמז
י ע"ב49 מפני מה נאמרה פרשת רוצחים בלשון עזה שנאמר וידבר ה' אל יהושע תנו לכם ערי מקלט וכו' בך יברך ישראל (תשסח) עמ' קכא
י ע"ב49 מפני מה נאמרה פרשת רוצחים בלשון עזה וכו' מפני שהן של תורהפרי צדיק אחרי מות אות א, ד, בהר אות א, שלח אות יג, בהעלותך אות ב, ה, לט"ו באב אות א, כי תצא אות טז, וילך אות ב, האזינו אות א, ד
י ע"ב49 מפני מה נאמרה פרשת רוצחים בלשון עזה וכו' מפני שהן של תורה באר משה (אפשטיין) במדבר עמ' שמז
י ע"ב רש"י ד"ה והא' אנה לידו עיוני רש"י שמות ח"ב עמ' מו
י ע"ב מהרש"א - אותם מלאכים שנבראו מוליכין אותו להעיר להורות ולהשכיל ח"א עמ' קעז
י ע"ב מהרש"א ד"ה א' שהרג שוגג - דהא הגלות כו' רק מפני גואל הדם שיהרגנו וכו' לקוטי שיחות חכ"ד עמ' 111
י ע"ב מהרש"א ד"ה אחד הרג קריאה בקריה ח"ב עמ' קמ
י ע"ב מהרש"א לגבי הרג בשוגג שלא בעדים יציב פתגם על התורה עמ' רד
יא ע"א02 נאמר בפ' רוצחים דבר אל בני ישראל דברי מנחם (היימליך) עמ' רטו
יא ע"א04 אין דיבור אלא קשה גור אריה שמות פ"ו אות ד, פי"ט הערה 82, ויקרא פ"י הערה 117, במדבר פכ"ו הערה 5, דברים פ"ב הערה 50, פט"ו הערה 15
יא ע"א04 דבור הוא לשון קשה מגן דוד (טאלנא, תשס) עמ' רו
יא ע"א04 דבור לשון קשה תורת חיים (קאסוב) עמ' עט
יא ע"א04 דבור קשה ואמירה רכה המאור הגדול (גר"א) עמ' שלב
יא ע"א04 דבר הוא לשון קשה אמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) ויגש ליקוטים אות א
יא ע"א04 דבר לשון קשה, ידבר לשון נחתנר ישראל חלק ג דף מד
יא ע"א04 דיבור הוא לשון קשה מפי ספרים וסופרים ח"ב עמ' תמט
יא ע"א04 דיבור הוא לשון קשה פחד יצחק פסח מאמר מז
יא ע"א04 דיבור הוא לשון קשה קרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' צ
יא ע"א04 דיבור הוא קשות ודין עיני שמואל (ראבין) עמ' א, כב
יא ע"א04 דיבור לשון עז עיוני רש"י במדבר עמ' שלח
יא ע"א04 דיבור לשון קשה באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' שכא, תא, תצא, שמות עמ' לב, קעא, ויקרא עמ' רטו, במדבר עמ' שכא, שמז, תרלז, תרצט, דברים עמ' לח, רמה, תתקנ, תתקצג, יהושע-שמואל עמ' קא, מלכים עמ' קצ, רפט
יא ע"א04 דיבור לשון קשה דברי חיים על התורה (תשנט) עמ' רמד
יא ע"א04 דיבור לשון קשה לקט אמרי קודש - מועדים עמ' לד, לז
יא ע"א04 דיבור לשון קשה תיבת גמא (תשעא) ח"ב עמ' תעא
יא ע"א04 דיבור לשון קשה וכו' לקוטי שיחות חכ"ז עמ' 166
יא ע"א04 דיבור נקרא קשות דמשק אליעזר (רלב"ג) בראשית פרק נ פסוק טו, ויקרא פרק טז פסוק א, במדבר פרק ג פסוק א
יא ע"א04 דיבור קשה אמירה רכה שפת אמת (ברעזאן, תשסח) עמ' צג
יא ע"א04 דכל דיבור לשון קשה ברכת טוב עמ' קלא, שנו, תי
יא ע"א04 דכל דיבור לשון קשה חמשה מאמרות (תשסט) - תורת שבת פרשת ויקהל ה, חקת א
יא ע"א04 דכל דיבור לשון קשה עקבי אבירים עמ' קעו, שיט, שפח, תלז-תלח
יא ע"א04 כל דיבור לשון קשה אפיקי יהודה (תשנט) עמ' רעח
יא ע"א04 כל דיבור לשון קשה וכו'שבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' ב, רסו
יא ע"א04 כל מקום שנאמר דיבור הוא לשון קשה מכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' שיא
יא ע"א04 לשון קשה הכתב והקבלה שמות פ"ו פסוק ב
יא ע"א04 לשון תורה בלשון עזה ציץ השדה פורים - אורה ושמחה עמ' צא
יא ע"א06 אין נדברו אלא לשון נחת וכו' דבר לחוד וידבר לחוד לקוטי שיחות ח"כ עמ' 215
יא ע"א11 ויכתוב יהושע כו' דקאי על ח' פסוקים וכו' יציב פתגם - חנוכה-שבועות עמ' ריד
יא ע"א18 ס"ת שתפרו בפשתן פליגו בה ר"י ור"מ וכו' שפוני טמוני חול (תשנט) עמ' רנד, רנו, רסד
יא ע"א18 ספר תורה שתפרו בפשתן, ברש"י ובריטב"א גבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' קעג
יא ע"א21 איתקש כל התורה כולה לתפיליןשיחות הרב צבי יהודה שמות עמ' 135
יא ע"א21 אתקש לתפילין הכתב והקבלה שמות פי"ג פסוק ט
יא ע"א21 כל התורה הוקשה לתפילין צמח דוד (סקאליע) עמ' רלב
יא ע"א24 אמר רב חזינא להו לתפילין דבי חביבי דתפירי בכיתנא ולית הלבתא כוותי' אורות ונתיבות ח"ב שער ב פרק יא אות כב
יא ע"א24 אמר רב חזינא להו לתפילין דבי חביבי דתפירי בכיתנא ולית הלכתא כוותי' אורות ונתיבות ח"ב שער ד פרק א אות לז
יא ע"א25 חזינן להו לתפילין דבי חביבי דתפירי בכיתנא וכו' מדבר קדמות (תשסח) עמ' צז
יא ע"א25 חזינן לתפילין דבי חביבי דתפידי ככיתנא שפוני טמוני חול (תשנט) עמ' רנו, רסד
יא ע"א26 אחד משוח בשמן המשחה ואחד שעבר ממשיחתו מחזירין הרוצח רב ייבי (תשסט) ח"א עמ' רכט
יא ע"א28 רוצח חוזר מגלותו במיתתו של כה"ג אבן ישראל (פישר) אגדה ח"ב עמ' ו
יא ע"א28 גולה עד מיתתו של כה"ג אבן ישראל על התורה (תשסב) עמ' ער
יא ע"א28 רוצח יוצא מערי מקלט במיתת הכהן גדול שבט מישראל עמ' שב
יא ע"א30 אימותיהן של כהנים מספקות להן מחיה מכתב מאליהו ח"ג עמ' 86
יא ע"א30 אימותיהן של כהנים מספקות להן מחיה וכסות וכו' דרך חיים (לונזאנו) עמ' רפג
יא ע"א30 אימותיהן של כהנים מספקות להן מחיה וכסות וכו' שמחת הנפש עמ' קלו
יא ע"א30 אמותיהם של כהנים מספקות להם מחיה וכסות קדושת ציון (תשנד) ח"ב עמ' קנח
יא ע"א30 אמותיהם של כהנים מספקים להן מזון וכסות שלא יתפללו על ביניהם שימותו עלי שור ח"ב עמ' רכב
יא ע"א30 אמותיהן של כה"ג מספקות להם מים ומזון אור חדש (זיטשיק, תשסח) ויקרא עמ' שט
יא ע"א30 אמותיהן של כהנים גדולים היו מספקות לרוצחים מים ומחיה באר שרים בראשית פ' נח דרוש ז אות ב
יא ע"א30 אמותיהן של כהנים היו מספקות להן מחיה וכסות תורת יחיאל במדבר עמ' תמח
יא ע"א30 אמותיהן של כהנים מספקות להן מחיה וכסות ובו' בית ישראל (טויסיג) ויקרא עמ' קכג
יא ע"א30 אמותיהן של כהנים מספקותמוסר המקרא והתלמוד עמ' ס
יא ע"א30 לפיכך אימותיהן של כהנים מספקות וכו' (ובמהרש"א שם)יערות דבש ח"ב עמ' רעד
יא ע"א30 לפיכך אימותיהן של כהנים וכו' שהיה להן לבקש רחמים על דורן ולא בקשו תפלת דוד (אדר"ת) עמ' צט
יא ע"א30 לפיכך אמותיהם של כהנים גדולים מספקות להם מחיה וכסות לדעת חכמה ומוסר ח"ב עמ' מז
יא ע"א30 לפיכך אמותיהם של כהנים מספקות להן מחיה וכסות מכתב מאליהו ח"ה עמ' 442
יא ע"א30 לפיכך אמותיהן של כה"ג מספקות להם מחיה וכסות וכו' שהי"ל לבקש רחמים על בני דורן ולא ביקשו באר יוסף (תשמא) ח"ב עמ' קכט, ח"ג עמ' קע
יא ע"א30 לפיכך אמותיהן של כהנים וכו' כן קללת חנם לא תבא ימלא פי תהלתך ח"ב עמ' תרז
יא ע"א30 לפיכך אמותיהן של כהנים מספקות להן מחיה וכסות וכו' תורת מנחם חלק ל עמ' 182
יא ע"א30 לפיכך אימותיהן של כהנים גדולים מספקות להן לרוצחים מחיה וכסות מצווה ועושה ח"ב עמ' תרלז
יא ע"א31 היו מספקות להם מים ומזוןאבן פינה עמ' 161
יא ע"א33 עד מות הכה"ג לקוטי שיחות חל"ג עמ' 206
יא ע"א33 עד מות הכהן גדולטוב טעם במדבר עמ' קצ
יא ע"א33 דאמר קרא וישב בה עד מות הכהן הגדול וכו' היה לו לבקש רחמים וכו' דרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' רסח
יא ע"א37 אי מצלי מיית שומע תפלה ח"א עמ' שלג
יא ע"א37 הא אם מצלי מייתי גור אריה במדבר פל"ה אות ט
יא ע"א37 והכתיב כצפור לנוד כדרור לעוף כן קללת חינם לא תבואאור הצבי עמ' 178
יא ע"א37 קללת חנם לא תבא דמשק אליעזר (רלב"ג) בראשית פרק כז פסוק ג
יא ע"א38 אמר ההוא סבא מפירקיה דרבא שמיע לי שהיה להן לבקש רחמים על דורן ולא בקשו זרע קודש (תשסה) על התורה עמ' קד
יא ע"א38 היה להם לבקש רחמים אהל משה (שינרמן) פורים עמ' קלח
יא ע"א38 היה להן לבקש רחמים על דורן ולא ביקשו שפתי חיים - אמונה ובחירה ח"א עמ' תה
יא ע"א38 היה לו לבקש על דורו ולא ביקש באר שרים בראשית פ' נח דרוש ז אות ב
יא ע"א38 היה לו לבקש על דורו ולא ביקש חקל יצחק (תשסג) עמ' תקלז
יא ע"א38 היה לו לבקש רחמים על דורו ולא בקש רנת יצחק תענית עמ' קח
יא ע"א38 כהן גדול צריך לבקש רחמים על הדור תפארת משה עמ' צז
יא ע"א38 הכהן הגדול היה לו לבקש רחמים על דורו מגיד דבריו ליעקב (מביאלה, תשסד) עמ' קטו
יא ע"א38 משום שהיה לו לבקש רחמים על בני דורואור לישרים (איידליץ, תשב) עמ' קלז
יא ע"א38 שהיה להן לבקש על דורן ולא בקשו עבודת חיים ח"א עמ' קפט
יא ע"א38 שהיה להן לבקש רחמים על דורן ס' הזכרונות (אבוהב) עמ' רפח, שכא
יא ע"א38 שהיה להן לבקש רחמים על דורן עיוני רש"י במדבר עמ' תרד-תרה
יא ע"א38 שהיה להן לבקש רחמים על דורן עיוני רש"י דברים ח"א עמ' יט
יא ע"א38 שהיה להן לבקש רחמים על דורן עיוני רש"י שמות ח"ב עמ' תטו
יא ע"א38 שהיה להן לבקש רחמים על דורן ולא בקשו אוצרות חיים - ת"ח וצדיק עמ' רמו
יא ע"א38 שהיה להן לבקש רחמים על דורן ולא בקשו דובר צדק עמ' 183
יא ע"א38 שהיה להן לבקש רחמים על דורן ולא בקשו דרך ה' (באום) ח"ב פ"ג אות פז
יא ע"א38 שהיה להן לבקש רחמים על דורן ולא בקשו המוסר והדעת שמות-ויקרא עמ' קפט
יא ע"א38 שהיה להן לבקש רחמים על דורן ולא בקשו חכמה ומוסר ח"ב עמ' שנב
יא ע"א38 שהיה להן לבקש רחמים על דורן ולא בקשו רנת יצחק - פרק חלק עמ' תנ
יא ע"א38 שהיה להן לבקש רחמים על דורן ולא בקשומסילת ישרים עמ' תקסו
יא ע"א38 שהיה להן לבקש רחמים על דורן ולא בקשוס' העיקרים (מישור) עמ' שפט
יא ע"א38 שהיה להן לבקש רחמים על דורן ולא בקשופרי צדיק וישלח אות א
יא ע"א38 שהיה לו לבקש רחמים על בני דורו גנזי חיים (זייצ'יק) עמ' רמז
יא ע"א38 שהיה לו לבקש רחמים שיצא דינו זכאי שומע תפלה ח"א עמ' רנד, ח"ב עמ' רצט
יא ע"א38 שהיה לו לבקש רחמיםטוב טעם במדבר עמ' פד
יא ע"א38 שהיה להם לבקש רחמים ס' הבוטח ח"ב עמ' שכא
יא ע"א38 שהיה לו להתפלל על דורו חכמת התורה תצוה עמ' קעז
יא ע"א38 שהיה לו להתפלל על דורו וכו׳ קהלת יעקב פורים עמ' שב
יא ע"א40 אמרו שכם נסיב ומבגאי גזירפירושי ראשונים
יא ע"א40 טוביה חטא וזיגוד מנגידאהל שלמה (סגל) בראשית עמ' תנז
יא ע"א40 שכם נסיב ומבגאי גזיר חקל יצחק (תשסג) עמ' קמח
יא ע"א41 אכלא אריה לגברא בג' פרסאות סמוך לריב"ל ולא משתעי אליהו בהדיה אגרא דכלה ח"א עמ' שסה
יא ע"א41 אכלו אריא ברחוק ג' פרסי מריב"ל ולא אשתעי אלי' בהדי' קומץ המנחה (צונץ) דרוש ט אות ב
יא ע"א41 אריה אכל אדם במרחק ג' פרסאות מריב"ל ולא נגלה אליו אליהו הנביא ימלא פי תהלתך ח"א עמ' לח
יא ע"א41 דההוא גברא דאכליה אריא וכו' ולא אישתעי אליהו בהדיה תלתא יומי ימלא פי תהלתך ח"ב עמ' קפו, רפג
יא ע"א41 דההוא גברא דאכליה אריא ברחוק תלתא פרסי מיניה רר' יהושע בן לוי ולא אישתעי אליהו בהריה תלתא יומי ישמרו דעת עמ' רג
יא ע"א41 האי אריה דאכליה לאינש תוך תלתי פרסא ממקום ריב"ל לא אתא אליהו לגביה אור לשמים (תשסג) עמ' שיט
יא ע"א41 ההוא גברא דאכלו אריא ברחוק וכו' דבש השדה עמ' קלט
יא ע"א41 ההוא גברא דאכליה אריא ברחוק תלתא פרסי מיניה דריב"ל וכו' אוצר המאמרים (תשס) עמ' רעב
יא ע"א41 ההוא גברא דאכליה אריא ברחוק ג' פרססי מיניה דריב"ל ולא אישתעי אליהו בהדיה ג' יומא דברי חיים על התורה (תשנט) עמ' רסג
יא ע"א41 ההוא גברא דאכליה אריא ברחוק ג' פרסי מיניה דריב"ל ולא אישתעי אליהו בהדיה רנת יצחק - פרק חלק עמ' תקכו
יא ע"א41 ההוא גברא דאכליה אריא ברחוק ג' פרסי מיניה דריב"ל ולא אישתעי אליהו בהדיה ג' יומי דרך ה' (באום) ח"ב פ"ג אות פז
יא ע"א41 ההוא גברא דאכליה אריא ברחוק ג' פרסי מיניה דריב"למסילת ישרים עמ' תקסו
יא ע"א41 ההוא גברא דאכליה אריא ברחוק תלתא פרסי מיניה דריב"ל נתיבות מוסר עמ' יח
יא ע"א41 ההוא גברא דאכליה אריא ברחוק תלתא פרסי מיניה דריב"ל ולא אישתעי אליהו בהדיה וכו' אגרת הטיול (תשעה) עמ' ריג
יא ע"א41 ההוא גברא דאכליה אריא תלתא פרסי מיניה דריב"ל ולא אישתעי אליהו בהדיה תלתא יומי שרגא המאיר מועדים עמ' שטז
יא ע"א41 ההוא גברא דאכליה אריה שמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' קנ
יא ע"א41 כי הא דההוא גברא דאכליה אריה שמחת הנפש עמ' קלז
יא ע"א42 אליהו לא דבר עם ריב"ל עבור שארי אכל יהודי תוך ג' פרסאות קרוב לעירואורחות צדיקים שער דאגה עמ' עה
יא ע"א42 דרב יהושע בן לוי ולא אישתעי אליהו בהדיה תלתא יומי קובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ד עמ' קג
יא ע"א42 ולא משתעא אליהו בהדי' נחלת דבש מהדו"ק ח"ב סי' ג אות יד
יא ע"א42 לא אישתעי אליהו בהדיה דריב"ל שאכל אריה ברחוק ג' פרסאות תורת יחיאל דברים עמ' רכג
יא ע"א42 לא אשתעי אליהו הנביא בהדי ר' יהושע בן לוי באר שרים בראשית פ' נח דרוש ז אות ב
יא ע"א42 לא עמד זכות ריב"ל להנצל משנת יוסף - דרשות ח"ב עמ' רפה
יא ע"א42 קללת חכם אפי' בחנם היא באה מכתב מאליהו ח"ה עמ' 57
יא ע"א42 קללת חכם אפי' וכו'דברי שלום חלק ה סימן טז
יא ע"א42 קללת חכם אפי' על חנם היא באה גור אריה בראשית פל"א הערה 55
יא ע"א42 קללת חכם אפילו בחנם היא באה באר הגולה באר ב הערה 336, באר ז הערה 29
יא ע"א42 קללת חכם אפילו בחנם היא באה מכתב מאליהו ח"ד עמ' 222
יא ע"א42 קללת חכם אפילו בחנםשופרא דישראל (תשסו) עמ' קלו
יא ע"א42 קללת חכם אפילו על חינם בא נזר הקדש ח"ב עמ' תצט
יא ע"א42 קללת חכם אפילו על חנם באהנתיבות עולם ח"א עמ' נב
יא ע"א42 קללת חכם וכו' היא באהמשפט כהן סי' צו עמ' רט
יא ע"א42 קללת חכםאהבת עולם דף ד
יא ע"א42 קללת חכםאורות הקודש ח"ג עמ' נג
יא ע"א42 קללת חכםמשיבת נפש עמ' ק
יא ע"א42 קללת צדיק אפי' על חינם מתקיימת דברי יחזקאל שרגא תליתאה עמ' שלו
יא ע"א42 קללת ת"ח אפילו בחנם באה נצח ישראל עמ' תתקיא הערה 91
יא ע"א42 ריב"ל הוה שכיח גביה אליהואבן ישפה עמ' 65
יא ע"א43 בשעה שכרה דוד שיתין מכתב מאליהו ח"א עמ' 271
יא ע"א43 בשעה שכרה דוד שיתין וכו' כתב שם אחספא ושדא בתהומא וכו' אוצרות חיים - בהמ"ק עמ' צט
יא ע"א43 בשעה שכרה דוד שיתין וכו'יערות דבש ח"א עמ' צא
יא ע"א43 בשעה שכרה דוד שיתין קפא תהומא דרשות מהר"ם חביב עמ' תמו
יא ע"א43 בשעה שכרה דוד שיתין קפא תהומא בעא למישטפא לעלמא וכו' וברש"י ברית שלום (תעח) דף נ ע"ב
יא ע"א43 בשעה שכרה דוד שיתין קפא תהומא בעא למישטפא לעלמא וכו' ורש"י ברית שלום (תשסח) עמ' תקפד, שיט
יא ע"א43 דוד כרה שיתין עד תהום דרישת ציון (תשסב) עמ' 163, 258-259
יא ע"א43 קפא תהומאויקהל משה עמ' קיז אות סד, סו [הלכה]
יא ע"א43 שבשעה שכרה דוד שיתין קפא תהומא נחלת דבש מהדו"ק ח"א סי' מא אות ג
יא ע"א44 מהו לכתוב שם אחספא דמשק אליעזר (רלב"ג) דברים פרק יב פסוק ד
יא ע"א46 כתב שם אחספא ככר לאדן (תשנ) עמ' קכה
יא ע"א46 כתב שם אחספא שדי אתהומא מבשרת ציון ח"ג עמ' רמו
יא ע"א48 א"ר אבהו קללת חכם אפי' על תנאי היא באה שם משמעון (שפירא) עמ' עח
יא ע"א48 קללת חכם אפי' על תנאי היא באה גנא דפלפלי עמ' שעט
יא ע"א48 קללת חכם אפי' על תנאי היא באה מגלה עמוקות (תשסח) אופן רלה
יא ע"א48 קללת חכם אפי' על תנאי היא באה תפארת משה עמ' צו
יא ע"א48 קללת חכם אפי' על תנאי היא באהילקוט הגרשוני ח"ב עמ' קנו
יא ע"א48 קללת חכם אפילו על תנאי באה ברכת דוד עמ' עב
יא ע"א48 קללת חכם אפילו על תנאי באה שמן ראש ז' אדר-פורים עמ' קסג
יא ע"א48 קללת חכם אפילו על תנאי באהאשל חיים ח"א עמ' מח
יא ע"א48 קללת חכם אפילו על תנאי הוא בא חכמת התורה ויצא עמ' תרט
יא ע"א48 קללת חכם אפילו על תנאי הוא בא חכמת התורה וישלח עמ' תקסד, תקסה, תקסז
יא ע"א48 קללת חכם אפילו על תנאי הוא בא חכמת התורה כי תשא עמ' תצא
יא ע"א48 קללת חכם אפילו על תנאי היא באה אמרי אש (טאוב) עמ' רפט
יא ע"א48 קללת חכם אפילו על תנאי היא באה באר משה (אפשטיין) במדבר עמ' תשל
יא ע"א48 קללת חכם אפילו על תנאי היא באה לקוטי שיחות חכ"א עמ' 173
יא ע"א48 קללת חכם אפילו על תנאי היא באה מדבר יהודה (תשסב) עמ' רעז
יא ע"א48 קללת חכם אפילו על תנאי היא באה מכתב מאליהו ח"ד עמ' 186, 222
יא ע"א48 קללת חכם אפילו על תנאי היא באה ספר החיים (תשנג) עמ' מג
יא ע"א48 קללת חכם אפילו על תנאי היא באה של"ה ווי העמודים פרק כז אות מז
יא ע"א48 קללת חכם אפילו על תנאי היא באה תורת יחיאל בראשית עמ' שעז
יא ע"א48 קללת חכם אפילו על תנאי היא באהס' החיים (תשנג) עמ' מג
יא ע"א48 קללת חכם אפילו על תנאי היא באהראשית חכמה, קדושה פרק יג אות סא
יא ע"א48 קללת חכם אפילו על תנאי היא באה אגרת הטיול (תשעה) עמ' נו
יא ע"א48 קללת ת"ח אפילו על תנאי באה קומץ המנחה (צונץ) דרוש רג
יא ע"א רש"י ד"ה מפני ששיהם - שלא הפרישם וכו' מיד וכו' לקוטי שיחות חל"ט עמ' 18
יא ע"ב01 אמר ר"י א"ר נדוי על תנאי צריך הפרהחפץ יהונתן בראשית פ"מג פסוק ט
יא ע"ב01 אמר רב יהודה אמר רב נדוי על תנאי צריך הפרה לדעת חכמה ומוסר ח"א עמ' כז
יא ע"ב01 אמר רב יהודה אמר רב נידוי על תנאי צריך הפרה דרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' לג
יא ע"ב01 אף נידוי על תנאי צריך הפרה גור אריה דברים פל"ג אות ו
יא ע"ב01 נדוי אפילו על תנאי צריך הפרהראשית חכמה, קדושה פרק יד אות כד
יא ע"ב01 נדוי על תנאי צריך התרה חכמת התורה ויגש עמ' י, מא, מו, ס
יא ע"ב01 נידוי אפילו על תנאי צריך התרה לחמי תודה דף רנ ע"א
יא ע"ב01 נידוי על תנאי דגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' סא
יא ע"ב01 נידוי על תנאי צריך הפרה מנלן מיהודה מחשבת מוסר ח"ג עמ' קס
יא ע"ב01 נידוי על תנאי צריך הפרה וכו' לא הוה קא מעיילי ליה למתיבתא דרקיע וכו' ברכת מרדכי בראשית-שמות תנינא עמ' רמה
יא ע"ב01 נידוי על תנאי צריך הפרה, ותוס' באר יוסף (תשמא) ח"א עמ' קטז
יא ע"ב01 נידוי על תנאי צריך הפרה, תוס', מהרש"א ימלא פי תהלתך ח"ב עמ' עט, פא
יא ע"ב05 ארבעים שנה עצמות יהודה היו מגולגלין בארון חכמת התורה ויחי עמ' תקכב
יא ע"ב05 כל אותן ארבעים שנה שהיו ישראל במדבר וכו' ברכת מרדכי מוסר ח"ג עמ' קכד
יא ע"ב05 כל אותן מ' שנה שהיו ישראל במדבר וכו' נחלת צבי (פאליי) עמ' רצא
יא ע"ב05 מ' שנה היו עצמותיו של יהודה מגולגלין אגרא דכלה ח"ג עמ' קיב
יא ע"ב06 היו עצמותיו של יהודא מגולגלין בארון וכו' עד שבא משה וכו' ברית שלום (תשסח) עמ' תתיח
יא ע"ב06 היו עצמותיו של יהודא מגולגלין בארון וכו' עד שבא משה וכו' ברית שלום (תעח) דף קכז ע"ד
יא ע"ב06 היו עצמותיו של יהודה מגולגלים בארון באר שרים בראשית פ' ויגש דרוש א אות ב
יא ע"ב06 יהודה היה בנדוי חכמת התורה מקץ עמ' שז
יא ע"ב06 יהודה היו עצמותיו מגולגלין בארון חכמת התורה ויגש עמ' תמו
יא ע"ב06 עצמות יהודה היו מגולגלין בארון דמשק אליעזר (רלב"ג) בראשית פרק כז פסוק ג
יא ע"ב06 עצמות יהודה היו מגולגלין בארון עד שמשה ביקש רחמים וכו' מצווה ועושה ח"ב עמ' תרלה, תשלח
יא ע"ב06 עצמותיו של יהודה היו מתגלגלין בארון אמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) ויגש ז
יא ע"ב06 עצמותיו של יהודה מגולגלין בארוןאור הישר בראשית דף לב ע"א
יא ע"ב08 מי גרם לראובן שהודה יהודה וכו' ברית שלום (תעח) דף קכז ע"ד
יא ע"ב08 מי גרם לראובן שהודה יהודה וכו' ברית שלום (תשסח) עמ' תתיט
יא ע"ב08 מי גרם לראובן שיודה וכו' ברכת מרדכי בראשית-שמות תנינא עמ' רעג
יא ע"ב08 מי גרם לראובן שיודה יהודה חכמת התורה ויגש עמ' תצה
יא ע"ב08 מי גרם לראובן שיודה יהודה חכמת התורה ויחי עמ' שצה
יא ע"ב08 מי גרם לראובן שיודה יהודה מחשבת מוסר ח"ג עמ' קנט
יא ע"ב08 מי גרם לראובן שיודה יהודה שיחות מוסר (תשסב) עמ' תב, תמט
יא ע"ב08 מי גרם לראובן שיודה יהודה תקנת השבין סי' יא (עמ' 104), לקוטי מאמרים עמ' 163
יא ע"ב08 מי גרם לראובן שיודה יהודהפרי צדיק בא אות יא
יא ע"ב08 מי גרם לראובן שיודהטוב טעם דברים עמ' קצו, קצז
יא ע"ב08 מי גרם לראובן שיודהמשיבת נפש עמ' קי
יא ע"ב08 מי גרם לראובןרבנו בחיי עה"ת ח"ג עמ' תפא
יא ע"ב09 שמע ה' קול יהודה עיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תתנא
יא ע"ב09 שמע ה' קול יהודה וגו' אור אברהם - הגדה של פסח - קונטרס אמונת אברהם עמ' מג
יא ע"ב10 לא הוה קא מעיילי ליה למתיבתא דרקיע שביב אור עמ' של
יא ע"ב10 לא הוי עיילי את יהודה למתיבתא דרקיע חכמת התורה ויגש עמ' מא
יא ע"ב11 ואל עמו תביאנו, לא ידע למישקל ולמיטרח בשמעתתא ברכת דוד עמ' נט
יא ע"ב11 לא הוה קא ידע למישקל ומיטרח וכו' ברכת מרדכי מוסר ח"ג עמ' שסג
יא ע"ב11 לא הוה קאי ידע למישקל ומטרח בשמעתא וכו'דרשות שבט הלוי עמ' ר
יא ע"ב11 לא הוי ידע משקל ומטרא בשמעתא וכו' אור אברהם - מגילת אסתר עמ' רנו, רפד
יא ע"ב12 למישקל ולמטרי בשמעתתא שירי משכיל כלל ב פרט א (שי"ח)
יא ע"ב13 ידיו רב לו למשקל ומטרח בשמעתא בהדי רבנן אור אברהם הלכות מגילה וחנוכה - קונטרס אור הנר עמ' יא
יא ע"ב13 ידיו רב לו, לא הוה ידע לפרוקי קושיא דובר צדק (זילבר) עמ' קסד
יא ע"ב18 משנגמר דינו מת כה"ג הרי זה אינו גולה מכתב מאליהו ח"ג עמ' 87
יא ע"ב19 אם עד שלא נגמר דינו מת כה"ג וכו' מאי הו"ל למעבד הי"ל לבקש רחמים שיגמר דינו לזכות באר יוסף (תשמא) ח"ב עמ' קכט, ח"ג עמ' קעה
יא ע"ב19 אם עד שלא נגמר דינוילקוט הגרשוני ח"ב
יא ע"ב20 חוזר במיתתו של שני באר שרים בראשית פ' נח דרוש ז אות ג
יא ע"ב21 ההורג כ"ג אינו יוצא משם לעולםחלק יעקב (קנטור) דרוש כא
יא ע"ב21 ההורג כה"ג אין יוצא עולמית קומץ המנחה (צונץ) דרוש לו אות ג, דרוש לז אות ב
יא ע"ב21 כה"ג שהרג גולה דברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' קמא
יא ע"ב21 נגמר דינו בלא כה"ג וכו' אינו יוצא משם לעולם לקוטי שיחות חכ"ד עמ' 110
יא ע"ב22 אין יוצא משם לא לעדות מצוה ולא לעדות נפשות אור חדש (זיטשיק, תשסח) במדבר עמ' שנו
יא ע"ב24 אפי' כל ישראל צריכים לו כיואב בן צרויה כיון שיצא מערי מקלט התיר עצמו למיתה לקט שיחות מוסר ח"א עמ' שס, שצג
יא ע"ב24 ואפילו ישראל צריכים לו וכו' אינו יוצא משם לעולם וכו' באר משה (אפשטיין) במדבר עמ' תשעה-תשעז
יא ע"ב24 ואפילו ישראל צריכים לופירושי ראשונים
יא ע"ב25 הגולה אינו יוצא משם לעולם שבט מישראל עמ' קס
יא ע"ב26 אשר נס שמה שם תהא דירתו שם תהא מיתתו שם תהא קבורתו דעת תורה בראשית עמ' לב
יא ע"ב26 שם תהא דירתו תורת מנחם חי"ב עמ' 187
יא ע"ב27 שם תהא קבורתו לקוטי שיחות ח"ב עמ' 384
יא ע"ב28 גואל הדם הכתב והקבלה במדבר פל"ה פסוק כז
יא ע"ב28 כשם שהעיר קולט כך תחומה קולטת חכמת התורה וארא עמ' תקכ
יא ע"ב28 רוצח שיצא חוץ לתחום יציב פתגם על התורה עמ' רג
יא ע"ב28 רוצח שיצא חוץ לתחום וכו' באר משה (אפשטיין) במדבר עמ' תשעח
יא ע"ב28 רוצח שיצא חוץ לתחום וכו' מצוה ביד גואל הדם וכו' לקוטי שיחות חכ"ד עמ' 111
יא ע"ב29 לדעת רבי יוסי הגלילי מצוה על גואל הדם להורגו ולדעת רבי עקיבא רשותמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 36
יא ע"ב29 מצוה ביד גואל הדם דברי חלומות סי' כו (עמ' 198)
יא ע"ב29 מצוה ביד גואל הדם וכו' רשות ביד גואל הדם אור אברהם במדבר עמ' רנ
יא ע"ב29 רבי יוסי הגלילי אומר מצוה ביד גואל הדם וכו' רבי עקיבא אומר וכו' וכל אדם חייבין עליו של"ה על הפרשיות - הקדמה אות כ
יא ע"ב29 ריה"ג אומר מצוה כו' רע"א רשות וכו' לקוטי שיחות ח"ט עמ' 129
יא ע"ב29 ריה"ג אומר מצוה ביד גואל הדם וכו' רע"א רשות ברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' קא
יא ע"ב29 שאר כל אדם לא חייבין על הריגת הרוצחמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 36
יא ע"ב35 היה לו לבקש רחמים שיגמר דינו לזכות באר שרים בראשית פ' נח דרוש ז אות ג
יא ע"ב35 היה לו לבקש רחמים שיגמר דינו לזכות ולא ביקש שפתי חיים - אמונה ובחירה ח"א עמ' תז
יא ע"ב35 וכי הוא משחו לכהן הגדול אור הגנוז (מהאניפאלא, תשסו) עמ' רסב
יא ע"ב35 שהיה לו לבקש רחמים שיגמר דינו לזכות עיוני רש"י דברים ח"א עמ' יט
יא ע"ב36 נגמר דינו ומת מוליכין את עצמותיו לערי מקלט קריאה בקריה ח"ב עמ' קמ
יא ע"ב36 נגמר דינו ומת מוליכין את עצמותיו לשם דכתי' לשוב לשבת בארץ עד מות הכהן רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' כה
יא ע"ב40 נגמר דינו ונעשה ב"ג או ב"ח ברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' רכב
יא ע"ב40 נמצא חלל אי מתה כהונה אי בטלה כהונה דברי יונה עמ' רפג, רפח, רצב
יא ע"ב40 נעשה הכהן בן גרושה עיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תשח
יא ע"ב41 אי מתה כהונה או בטלה כהונה ברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' קכה
יא ע"ב42 מתה כהונה כו' בטלה כהונה משנת חיים במדבר עמ' תמא
יא ע"ב43 על גבי המזבח שפתי חיים ח"ב עמ' ק
יא ע"ב רש"י - חטא - לשון נידוי ישמח חיים (תשסה) מע' ח אות טו
יא ע"ב תוס' - גלות הו"ע של כפרה תורת מנחם חנ"ז עמ' 116
יא ע"ב תוס' ד"ה אמר לקוטי שיחות חי"ג עמ' 274
יא ע"ב תוס' ד"ה אפילו חכמת התורה ויגש עמ' י, מה, קנה
יא ע"ב תוס' ד"ה מי - יהודה הודה בצנעה לפני כןפירוש המכבי דברים עמ' שסג
יא ע"ב תוס' ד"ה מידי גלות מכפרת לקוטי שיחות ח"ב עמ' 381
יא ע"ב ריטב"א - דבעינן כה"ג המכפר שיהא נמצא בשעת רציחה לקוטי שיחות חכ"ד עמ' 110
יב ע"א04 ברך ה' חילו, כהן חלל שעבד עבודתו בשירה אור לשמים (תשסג) עמ' קסח
יב ע"א05 אפילו חללין שבופירושי ראשונים
יב ע"א07 יואב טעה באחזו בקרנות המזבח המאור הגדול (גר"א) עמ' קפז
יב ע"א07 שתי טעיות טעה יואב באותה שעה המעלות לשלמה (תשמז) עמ' תמח
יב ע"א07 שתי טעיות טעה יואב באותה שעה וכו' בהא נמי מיטעא טעה וכו' אוצרות חיים - אישים ח"ג עמ' תמו
יב ע"א07 שתי טעיות טעה יואב וכו' עיוני רש"י שמות ח"ב עמ' מט, נ
יב ע"א10 ולא מעל מזבחיטוב טעם שמות עמ' קסו
יב ע"א10 סבור שקרנותיו קולטותרבנו בחיי עה"ת ח"ב עמ' רכ
יב ע"א13 אמר ר"ל שלש טעיות עתיד שרו של אדום לטעות צוף דבש (לוין) מאמר ח
יב ע"א13 ג' טעויות עתיד שרו של אדום לטעותאדיר במרום ח"ב פ' קה
יב ע"א13 ג' טעיות עתיד שרו של אדום לטעות נחלת דבש מהדו"ק ח"ב סי' ב אות ד
יב ע"א13 ג' טעיות עתיד שרו של עשיו לטעות ויגד יעקב עמ' פט
יב ע"א13 ג' טעויות עתיד שרו של רומי לטעות דכתיב מי זה בא מאדום חמוץ בגדים כו' רנת יצחק תליתאה ח"ב עמ' שח
יב ע"א13 הקב"ה נפרע קודם משר האומהמבוא התלמוד פכ"ד עמ' שכט
יב ע"א13 שרו של רומי, ברש"י אגרות ר' יצחק אלחנן עמ' קצז
יב ע"א13 עתיד שרו של עשו לטעות וכו'שפע חיים ח"א עמ' קפט
יב ע"א13 שלש טעויות עתיד שרו של אדום לטעות וכו' שאינה קולטת אלא אדם והוא מלאך באר יוסף (תשמא) ח"ג עמ' קעג
יב ע"א13 שלש טעיות וכו' וברש"י בית ישי - דרשות עמ' צה
יב ע"א13 שלש טעיות עתיד שרו של אדום לטעות דברי יונה עמ' רצו
יב ע"א13 שלש טעיות עתיד שרו של אדום לטעות שמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' קנד
יב ע"א13 שלש טעויות יטעה מלאך המות לע"ל באר שרים במדבר פ' מסעי דרוש ג אות א
יב ע"א14 ההבדל בין בצר לבצרהאדיר במרום ח"ב פ' קח
יב ע"א14 שרו של אדום יגלה לבצרה עיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תצח
יב ע"א15 בצרה קולטת כבצרמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 28
יב ע"א17 לחיים ניתנו ולא לקבורה עיוני רש"י במדבר עמ' תקצה
יב ע"א20 כאן לקלוט כאן לדור משנת חיים במדבר עמ' תקסד
יב ע"א20 ערי מקלטקרן פני משה ח"א עמ' קעב
יב ע"א23 מצוה ביד גואל הדם וכו' לקוטי שיחות חכ"ד עמ' 111
יב ע"א23 מצוה ביד גואל הדם ורשות ביד כל אדם עיוני רש"י במדבר עמ' תרז
יב ע"א23 מצוה ביד גואל הדם ורשות ביד כל אדם וכו' צמח דוד (סקאליע) עמ' רסא
יב ע"א24 רשות ביד גואל הדם כו' ברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' קצו
יב ע"א25 ורצח גואל הכתב והקבלה ויקרא פכ"ב פסוק ז, דברים פכ"א פסוק יב
יב ע"א26 מכאן שרשות ביד גואל הדםאהל שלמה (סגל) בראשית עמ' קיב
יב ע"א31 מנין לסנהדרין שראו באחד חקל יצחק (תשסג) עמ' תקנ, תקנא
יב ע"א39 תני חדא אב שהרג בנו נעשה לו גואל הדם וכו' אשר ליהודה עמ' קא
יב ע"א39 תני חדא אב שהרג בנו נעשה לו גואל הדם, רש"י ד"ה ה"ג נחלת דבש מהדו"ק ח"ב סי' ד אות ג
יב ע"א44 אילן שהוא עומד בתוך התחום ונופו נוטה חוץ לתחום מצווה ועושה ח"ב עמ' תרלט
יב ע"א44 בן הבן נעשה גואל הדם אזקנו אור אברהם - תלמוד תורה עמ' טו
יב ע"א46 בתר נוף או בתר העיקר מפניני הרב עמ' שצז
יב ע"א50 בירושלים הלך אחר הנוף ספר הזכרונות סי' ז (עמ' 148)
יב ע"א רש"י - ראיה דאין בן בנו מחויב בכיבוד זקנו מצווה ועושה ח"ב עמ' קס
יב ע"א רש"י - בן הבן אינו חייב בכבוד זקינו אור אברהם - רות עמ' רפה
יב ע"א רש"י ד"ה הכי - אין חיוב בכבוד אבי אביו אור אברהם בראשית עמ' ש
יב ע"א רש"י ד"ה שרו של רומי בית ישי - דרשות עמ' קא
יב ע"א תוס' - אויר ירושלים באר ראי (רוזן) אגדה סי' יא אות ד
יב ע"א תוס' ד"ה אילן בית ישי - דרשות עמ' תסה
יב ע"ב19 גולה משכונה לשכונהס' ג' תמוז תשנד עמ' ריד
יב ע"ב19 הרג באותה העיר גולה משכונה לשכונה באר משה (אפשטיין) במדבר עמ' תשעו
יב ע"ב20 בן לוי גולה דברי הרב עמ' רלב
יב ע"ב21 ושמתי לך וכו' בחייך מקום ממקומך וכו' נועם אליעזר שמות דף קצו ע"ב
יב ע"ב21 ושמתי לך מקום ושמתי לך בחייך וכו' מלמד שהיו ישראל מגלין במדבר למחנה לויה באר יוסף (תשמא) ח"ג עמ' קעא-קעב
יב ע"ב22 מקום ממקומךבית ישראל (טויסיג) תנינא ח"ב עמ' קמז
יב ע"ב22 מקום ממקומך, וברש"י גבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' רג
יב ע"ב24 מחנה לויה קולטתלקוטי שיחות חל"ט עמ' 20
יב ע"ב28 כיוצא בו רוצח שגלה וכו' שנאמר וזה דבר הרוצח של"ה - שער האותיות אות ק ס"ק כד
יב ע"ב28 רוצח שגלה ורצו אנשי העיר לכבדו יאמר להם רוצח אני צפנת פענח (תשסו) עמ' קנט
יב ע"ב28 רוצח שגלה כו' ורצו אנשי העיר לכבדו וכו' תורת מנחם ח"ג עמ' 287, 308
יב ע"ב30 אסור לכבד רוצח דברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' קמא
יב ע"ב רש"י ד"ה רב אשישם משמעון (שפירא) עמ' קטז
יב ע"ב ריטב"א - מחנה לויה במדבר היה נחשב למקום אחד גור אריה שמות פ"ל הערה 47
יג ע"א01 אם היו מעלים שכר ללויים ברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' קמט
יג ע"א01 מעליו היו שכר ללוים משנת חיים דברים עמ' שז
יג ע"א01 מעלים היו שכר ללויים לקוטי שיחות חכ"ה עמ' 93
יג ע"א01 מעלים היו שכר ללוים וכו' משנת חיים במדבר עמ' תקנט, תקסג
יג ע"א01 פלוגתא דר"י ור"מ אי מעלין הרוצחים שכר ללויים ברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' עז
יג ע"א03 חוזר לשררה שהיה בה דברי ר' מאיר צוף דבש (לוין) מאמר ג
יג ע"א03 חוזר לשררותו חקל יצחק (תשסג) עמ' תפז
יג ע"א03 רוצח חוזר לשררה שהיה בה צפנת פענח (תשסו) עמ' קס
יג ע"א04 אינו חוזר, רש"י - אם היה נשיא או ראש בית אב ראשית דעת (קורח) סי' ל
יג ע"א06 לכם לכל צרכיכם (ותוס' ד"ה לכם) לקוטי שיחות חכ"ה עמ' 94
יג ע"א09 מחלוקת בארבעים ושתים דמר סבר ועליהם תתנו כי הנך, לקליטהבית ישראל (טויסיג) תנינא ח"ב עמ' קמז
יג ע"א15 ושב אל משפחתו וכו', וכן בגולה וכו' דברי ברוך ח"ב סי' לה אות ה
יג ע"א16 למשפחתו הכתב והקבלה ויקרא פכ"ה פסוק מא
יג ע"א25 אלו הן הלוקין הבא על אחותו תיבת גמא (תשעא) ח"א עמ' תנז
יג ע"א25 אלו הן הלוקין הבא על הנתינה גור אריה דברים פכ"ח אות ו
יג ע"א25 ואלו הן הלוקין הבא על אחותו וכו' דרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' צב
יג ע"א29 גרושה וחלוצה אינו חייב אלא אחת (ותוס' - שאינו לוקה אלא ל"ט מלקות דאורייתא, ולא מכת מרדות וכו') תורת מנחם חכ"ד עמ' 113
יג ע"א29 גרושה וחלוצה אינו חייב אלא משום אחתמאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף קג ע"ב
יג ע"א30 והבא אל המקדש טמא ספר הזכרונות סי' ז (עמ' 151)
יג ע"א35 כמה יאכל מן הטבל ויהא חייב וכו' ברית שלום (תעח) דף קלז ע"ד
יג ע"א35 כמה יאכל מן הטבל ויהא חייב וכו' ברית שלום (תשסח) עמ' תתפז
יג ע"א38 חייבי כריתות קתני שמחה לאיש דף כג ע"ב
יג ע"א רש"י ד"ה נתינה תיבת גמא (תשעא) ח"ב עמ' רנח
יג ע"א תוס' ד"ה אלו משנת חיים ויקרא עמ' רמא
יג ע"ב02 חיי"כ ישנו בכלל מלקות מ'ברכת שלמה חו"מ עמ' יח [הלכה]
יג ע"ב02 חייבי כריתות וכו' אם עשו תשובה ב"ד של מעלה מוחלין להן לקוטי שיחות חל"ט עמ' 205
יג ע"ב02 חייבי כריתות וכו' אם עשו תשובה ב"ד של מעלה מוחלין להן תורת מנחם חנ"ו עמ' 18
יג ע"ב02 חייבי כריתות וכו' שאם עשו תשובה בי"ד של מעלה מוחלין להן לקוטי שיחות ח"ט עמ' 111, חכ"ח עמ' 95
יג ע"ב02 חייבי כריתות ישנו בכלל מלקות ארבעים יציב פתגם על התורה עמ' ע
יג ע"ב02 חייבי כריתות ישנן בכלל מלקות ארבעים המאור הגדול (גר"א) עמ' שסז
יג ע"ב03 תשובה מועילה בבי"ד של מעלה ולא בבי"ד של מטה באר הגולה באר ב הערה 145
יג ע"ב03 תשובה מועילה לבטל מיתה ביד"ש גור אריה שמות פ"ל הערה 209
יג ע"ב04 חייבי מיתות ב"ד וכו' שבט מישראל עמ' רצט
יג ע"ב05 אין בי"ד של מטה מוחלין להן לקוטי שיחות ח"ט עמ' 111, 106
יג ע"ב05 אם עשו תשובה אין ב"ד של מטה מוחלין להם נתיב התשובה עמ' כו הערה 4
יג ע"ב05 אם עשו תשובה אין ב"ד של מטה מוחלין להםהכתב והקבלה דברים פכ"א פסוק כב
יג ע"ב05 ב"ד של מטה אין מוחליןחלק יעקב (קנטור) דרוש א
יג ע"ב05 בב"ד של מטה לא מועילה תשובה גור אריה שמות פ"ל הערה 210
יג ע"ב07 חייבי כריתות בכלל היו וכו'טוב ירושלים דברים פכ"ה פסוק א
יג ע"ב08 אין חייבי כריתות בכלל מלקות ארבעים גור אריה דברים פכ"ג הערה 23
יג ע"ב15 וכאן כתיב ונשמרת לב אליהו (תשסה) ויקרא-דברים עמ' שה
יג ע"ב17 השמר אינו אלא לא תעשה נחלת שמעון (אשכנזי) בחקותי נז
יג ע"ב17 השמר הוא לאו גנזי צדיקים (תשסב) עמ' מז
יג ע"ב17 השמר פן ואל אינו אלא לא תעשה בארות המים (תשסט) עמ' טז, רלג, רנה
יג ע"ב17 השמר פן ואל אינו אלא לא תעשה צפנת פענח (תשסו) עמ' עז
יג ע"ב17 כל מקום שנא' השמר פן ואל אינו אלא לא תעשהשערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר כז
יג ע"ב17 כל מקום שנאמר "השמר" אינו אלא לא תעשה באר הגולה באר א הערה 98
יג ע"ב17 כל מקום שנאמר השמר פן ואל אינו אלא לא תעשה נחמד ונעים (תשסט) לקוטי אמרים אות קנד
יג ע"ב17 כל מקום שנאמר השמר פן ואל אינו אלא לא תעשהראשית חכמה, ענוה פרק ב אות ג
יג ע"ב17 כל מקום שנאמר השמר פן ואל הרי זה לא תעשה זכרון אליעזר עמ' קנ
יג ע"ב19 דומיא דלאו דחסימה עטרת חן ח"ב עמ' קנא
יג ע"ב19 כל מה שדומה ללאו דחסימהמוסר המקרא והתלמוד עמ' לז
יג ע"ב19 לאו הניתק לעשהמשפט כהן רפו-רפז
יג ע"ב19 לאו שניתק לעשה הכתב והקבלה דברים פכ"ה פסוק א
יג ע"ב19 לאו שניתק לעשה עיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תרסא
יג ע"ב19 לאו שניתק לעשה נמי מדבר קדמות (תשסח) עמ' קעז
יג ע"ב19 לעשות דגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' שב
יג ע"ב20 השתא דאתית להכי גור אריה שמות פכ"א הערה 562
יג ע"ב22 חייבי מיתה ומלקות קים ליה בדרבה מיניה חכמת התורה בא עמ' קנט
יג ע"ב24 מי שנתחייב מיתה וממון פטור מן הממון משום קם ליה בדרבה מיניה לחמי תודה דף ה ע"א
יג ע"ב39 רק מה שמסור לב"דבנין אפרים עמ' קו [הלכה] {לכן אין קלב"מ בכופר}
יג ע"ב41 לאו הניתן לאזהרת מב"ד כללי המצות (צפת תשנב) עמ' 125
יג ע"ב44 לעונש כרת לא בעי אזהרה גור אריה שמות פ"ל הערה 247, ויקרא פי"ז הערה 2, דברים פי"ב הערה 92
יג ע"ב44 עשה של פסח יש בו כרת גור אריה ויקרא פי"ד הערה 83
יג ע"ב45 בפסח ובמילה ליכא קרבן משום דלית בהו לאו גור אריה ויקרא פי"ט אות כה
יג ע"ב45 דבר שאין בו לאו אלא עשה אע"ג שיש בו כרת אין בו חטאת גור אריה ויקרא פ"ד אות א
יג ע"ב45 לחיוב קרבן לא בעי אזהרה גור אריה ויקרא פ"ה הערה 128
יג ע"ב45 קרבן ל"צ אזהרה ברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' פח
יג ע"ב45 קרבן לא בעי אזהרה ברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' לה
יג ע"ב תוס' ד"ה גרושה ורש"י תיבת גמא (תשעא) ח"א עמ' תפה, ח"ב עמ' רמב
יג ע"ב תוס' ד"ה רבי יצחק תיבת גמא (תשעא) ח"א עמ' קיב, תנא
יג ע"ב מלחמות ה' - אין כרת פוטר מלקות כי שניהם אחדבנין אפרים עמ' קז [הלכה]
יד ע"א ולמה יצאת כרת באחותו וכו'טוב ירושלים ויקרא פ"כ פסוק ט
יד ע"א רשיעא בר רשיעאשפע חיים ח"ו עמ' סז
יד ע"א אמר ר"ע שאלתי את רבן גמליאל ורבי יהושע באיטליז של עימאום שהלכו ליקח בהמה למשתה בנו של ר"ג ישמרו דעת עמ' שנט
יד ע"א ואין עונשין מן הדין תיבת גמא (תשעא) ח"א עמ' תנ
יד ע"א אין עונשין מן הדין גור אריה דברים פל"ג הערה 25
יד ע"א תוס' ד"ה ההואבנין אפרים עמ' מ [הלכה]
יד ע"א תוס' ד"ה לאפוקי גור אריה ויקרא פ"ד הערה 4
יד ע"ב10 לשון מדוה משמרת איתמר (תשסז) עמ' תרמט
יד ע"ב14 אסור לכה"ג לבוא למקדש כשהוא טמא גור אריה ויקרא פכ"א הערה 174
יד ע"ב15 אזהרה לטמא הבא אל המקדש גור אריה ויקרא פ"ו הערה 15
יד ע"ב15 את משכן ה' טימא ונכרתה הנפש ההיא גור אריה ויקרא פי"ד הערה 78
יד ע"ב15 חיוב כרת לטמא שנכנס למקדש במזיד גור אריה ויקרא פ"ה הערה 18
יד ע"ב17 טמא שאכל את הקודש צוף דבש (לוין) מאמר ג הג"ה אמרי נעם
יד ע"ב19 אזהרה לאוכל בטומאה גור אריה במדבר פי"ח הערה 53
יד ע"ב19 אזהרה מנין הכתב והקבלה ויקרא פי"ב פסוק ד
יד ע"ב19 אשכחן עונש אזהרה מנין תורת יחיאל בראשית עמ' לב
יד ע"ב19 בכל קדש לא תגע - מחלוקת במה נאמרבנין אפרים עמ' קפז [הלכה]
יד ע"ב24 לא תגע לרבות את התרומה גור אריה ויקרא פי"ב אות ח
יד ע"ב29 איסור נגיעה מ'לא תגע'בנין אפרים עמ' קעח [הלכה]
יד ע"ב42 לאו שקדמו עשה לוקין עליו לחמי תודה דף יא ע"א
יד ע"ב42 כל ל"ת שקדמו עשה לוקין עליו זכרון דברים (תשנט) עמ' קפב
יד ע"ב42 כל ל"ת שקדמו עשה לוקין עליו א"ל אמרת א"ל לא וכו' הבא למקדש טמא חמודי צבי מועדים עמ' רפ, תסט
יד ע"ב תוס' הכתב והקבלה ויקרא פי"ב פסוק ד
טו ע"א01 א"ל אמרת תתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' רג, ח"ב עמ' מ
טו ע"א02 האלקים אמרה וכתיבא ותנינא דרשות לחם שלמה עמ' קצד
טו ע"א06 אונס שגירש וכו' מחזיר ואינו לוקה זכרון דברים (תשנט) עמ' קעט
טו ע"א34 והא לא דמי ללאו דחסימה עיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תרסד
טו ע"א36 לאו הניתק לעשה אין לוקין עליו לקוטי תורה (ויז'ניץ, תשסו) עמ' רנ
טו ע"א36 לאו הניתק לעשה אם עבר על הלאו יכול לתקנו בקיום העשה קרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' קי
טו ע"א38 ביטלו ולא ביטלומאורות נריה אלול ותשרי עמ' 32
טו ע"א38 קיימו ולא קיימו או ביטלו וכו' ובריטב"א תיבת גמא (תשעא) ח"א עמ' שפא
טו ע"א רש"י ד"ה ההוא לנתוקי לאו הוא דאתי עיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תרסג
טו ע"א רש"י ד"ה הניחא דגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' שב
טו ע"א תוס' ד"ה הניחא תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' ע
טו ע"א תוס' ד"ה תנינאעולת חודש ח"ג מאמר קנב, קנז
טו ע"ב ביטלו ולא ביטלואמת ליעקב עה"ת עמ' תפז
טו ע"ב בהתראת ספק קא מיפלגילב המשפט ח"ב שיעור ד [הלכה]
טו ע"ב התראת ספק לא שמה התראה לחמי תודה דף קפז ע"א
טו ע"ב תוס' ד"ה במאישופרא דישראל (תשסו) עמ' שט
טז ע"א07 בא הכתוב ליתן עשה אחר לא תעשה לומר שאין לוקין עליו דרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' צא
טז ע"א12 לאו שאין בו מעשה גור אריה בראשית פ"כ הערה 10
טז ע"א12 לאו שאין בו מעשה כללי המצות (צפת תשנב) עמ' 124
טז ע"א23 לאו שיש בו מעשה לוקין עליושערי תשובה שער ג אות עה
טז ע"א23 כל האזהרות שבתורה לאו שאין בו מעשה אין לוקין עליו. חוץ מנשבע ומימר ומקלל את חבירו בשםשערי תשובה שער ג אות מה
טז ע"א24 לאו שאין בו מעשה אין לוקין עליו בנין שאול עמ' קלח
טז ע"א24 לאו שאין בו מעשה אין לוקין עליושערי תשובה שער ג אות כו
טז ע"א24 שאין בו מעשה אין לוקין עליו חוץ מן הנשבע וכו' והמקלל את חבירו בשםשערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר כו, מה, מו
טז ע"א29 הנוטל אם על הבנים וכו' משלח ואינו לוקה וכו'שערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר כד
טז ע"א29 שילוח הקן הכתב והקבלה דברים פכ"ב פסוק ו
טז ע"א30 אם לוקה על אי שילוח הקן בי חייא ח"ב עמ' שכו
טז ע"א41 נדר שהודר כו' ע"ד רבים אין לו הפרה תורת מנחם חנ"א עמ' 351
טז ע"א41 על דעת רבים, וברש"יטוב טעם במדבר עמ' קעה
טז ע"א43 עון הגזל הוא לאו הניתק לעשה כד הקמח (מישור) עמ' פג
טז ע"א46 משכן את הגר כו' ומת הגר זכרון דברים (תשנט) עמ' קפב
טז ע"א רש"י - עשה מעיקרא משמע אור האורות עמ' ק
טז ע"א רש"י - צריך התראה בשעת עיקר האיסור, וריטב"אבנין אפרים עמ' עז [הלכה]
טז ע"ב14 כי הא דההוא מקרי דרדקי דהוה פשע בינוקי נחלת דבש מהדו"ק ח"ב סי' יג אות י
טז ע"ב18 ביניתא בי כרבא נטריקן (תשעד) עמ' פ {צורת דג ביבשה אסור ובמים סימן טהרה }
טז ע"ב18 האי מאן דאכיל ביניתא כו' ובראשונים ברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' ריב
טז ע"ב18 מאן דאכל ביניתא דבי כרבא לוקה משום שרץ השורץ על הארץ ברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' קיא
טז ע"ב21 פוטיתא לוקה ארבעהברכת מועדיך לחיים ח"ב דף פו ע"ד [שיט ע"א ד"ה ואפשר]
טז ע"ב22 נמלה לוקה חמשה וכו' יסוד ושורש העבודה שער הבכורות פ"ד
טז ע"ב22 תולעים ה' מלקיותרוח חיים (חיד"א) עמ' קפה
טז ע"ב23 אכל צרעה וכו' ערבי נחל (תשסד) עמ' תתקכט
טז ע"ב24 אמר רב אחאי המשהה את נקביו עובר משום לא תשקצו של"ה - מס' חולין אות קפג
טז ע"ב24 המשהה את נקביו עובר משום בל תשקצו את נפשתיכםשערי תשובה שער ג אות צג, סה"י אות סח
טז ע"ב24 המשהה את נקביו עובר משום לא תשקצו באר הגולה באר ב הערה 29
טז ע"ב24 המשהה את נקביו עובר משום לא תשקצו דרך חיים (לונזאנו) עמ' רנ
טז ע"ב24 המשהה את נקביו עובר משום לא תשקצוראשית חכמה, קדושה פרק ה אות יא
טז ע"ב24 המשהה נקביו עובר משום בל תשקצו עמוד העבודה (תשעג) דרוש שני למסירת נפש ח, ט
טז ע"ב24 המשהה נקביו עובר משום בל תשקצו שפת אמת (ברעזאן, תשסח) עמ' שעח
טז ע"ב24 המשהה נקביו עובר משום בל תשקצואור הצבי עמ' 148
טז ע"ב24 המשהה נקביו עובר משום לא תשקצו כד הקמח (מישור) עמ' עז
טז ע"ב24 המשהה נקביו עובר על איסור בל תשקצו מצווה ועושה ח"ב עמ' תשס
טז ע"ב24 שלא ישהה נקביו וכו' שלא יעבור על בל תשקצו אורחות צדיקים שער זריזות עמ' צד
טז ע"ב26 האי מאן דשתי בקרנא דאומנא קא עבר משום לא תשקצוראשית חכמה, קדושה פרק ה אות יא, קדושה פרק טז אות לג
טז ע"ב26 האי מאן דשתי וכו'דברי שלום חלק א עמ' ס
טז ע"ב26 לא ישתה ולא יאכל בכלים מאוסיםאורחות צדיקים שער גאוה עמ' יב
טז ע"ב33 אכל טבל של מעשר עני לוקה חמודי צבי מועדים עמ' תעד
טז ע"ב33 אמר רב אכל טבל של מעשר עני לוקה של"ה - שער האותיות אות ק ס"ק קלב
טז ע"ב33 הטבל הכתב והקבלה דברים פי"ד פסוק כב
טז ע"ב רש"י הכתב והקבלה דברים פי"ב פסוק יז
טז ע"ב רש"י ד"ה צרעה משנת חיים בראשית עמ' קלח
טז ע"ב רש"י ד"ה צרעה משנת חיים שמות בריש הספר
טז ע"ב תוס' ד"ה ריסק בי חייא ח"ב עמ' כד
טז ע"ב תוס' ד"ה ריסק וכו' ואחד חי, פירושו שלם באר משה (אפשטיין) שמות עמ' תתעה, דברים עמ' קיח
יז ע"א16 בריית נשמה הכתב והקבלה ויקרא פי"א פסוק מב
יז ע"א17 ר' שמעון ס"ל כ"ש למכות כנסת יחזקאל (פאנעט) דרושים עמ' צב
יז ע"א17 ר"ש ס"ל כ"ש למלקות ויגד יעקב עמ' תקמ, תקמא, תקמג, תקמד
יז ע"א27 ותרומת ידך אלו ביכורים גור אריה שמות פי"ב הערה 357
יז ע"א27 ותרומת ידך אלו בכורים באר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' עא, דברים עמ' תז
יז ע"א27 ותרומת ידך אלו בכורים של"ה פרשת ראה אות א
יז ע"א30 ונדבותיך זו תודה ושלמים וכו' לא בא הכתוב אלא לאוכל בתורה ובשלמים לפני זריקה שהוא לוקה של"ה פרשת ראה אות א
יז ע"א32 איסור אכילת קדשים לפני זריקהבנין אפרים עמ' קצב [הלכה]
יז ע"א32 האוכל בתודה ובשלמים לפני זריקה שהוא לוקה - רש"י אור אברהם ברכות עמ' רסה
יז ע"א35 זר שאכל מבשר בכור לאחר זריקה עיוני רש"י דברים ח"א עמ' שא
יז ע"א רש"י ד"ה זו דברי ר"ע נחלת דבש מהדו"ק ח"א סי' לח אות יח
יז ע"א רש"י - והבשר תאכל, איסור עשה לאכול הבשר קודם זריקה רנת יצחק תליתאה ח"ב עמ' רל
יז ע"א תוס' הכתב והקבלה ויקרא פי"א פסוק מב
יז ע"ב02 אימא דתלד כרבי שמעון תלד פרדס המלך (תשסט) אות שצב
יז ע"ב02 אמר רבא דילידא אימיה כרבי שמעון תיליד תורה בציון עמ' רסט
יז ע"ב02 דילדה אמיה כר"ש תלד זכות ישראל - עשר עטרות פרק ג אות לו
יז ע"ב02 דילידא אימיה כר' שמעון תיליד, ורש"י - כל שאמו וכו' לקוטי שיחות חל"ז עמ' 121
יז ע"ב02 דילידא אימיה כר"ש תיליד אמרי נועם (מועדים) סי' א לל"ג בעומר
יז ע"ב02 דילידא אימיה כר"ש תיליד ואי לא לא תיליד מדבר קדש מועדים ח"ב עמ' שפח
יז ע"ב02 דילידא אמא כר' שמעון תלידטללי אורות עמ' סא
יז ע"ב21 אין מזהירין מה"ד גור אריה דברים פי"ב הערה 140
יז ע"ב21 אין מזהירין מן הדין גור אריה שמות פכ"א הערה 563, פל"ד הערה 25, ויקרא פכ"ז הערה 11, דברים פכ"ג אות ד
יז ע"ב21 אין מזהירין מן הרין גור אריה ויקרא פי"א אות ז
יז ע"ב21 אם עונשין מן הדין בגילוי מילתאחכמת התורה בראשית עמ' רס
יז ע"ב21 אפילו למ"ד עונשין מן הדין אין מזהירין מן הדין מחשבות חרוץ סי' ו (עמ' 38)
יז ע"ב21 אפילו למ"ד עונשין מן הדין אין מזהירין מן הדיןאיש צעיר דף כג ע"א
יז ע"ב תוס' ד"ה איסורא עיוני רש"י דברים ח"א עמ' שג
יח ע"א ולילקי נמי משום וזר לא יאכל וגו' ה"מ היכי דלכהנים חזי ברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' מה
יח ע"א בשר קדשים שיצא חוץ למחיצתו נאסר אור אברהם - רות עמ' קפד
יח ע"א בשר קודש שיצא חוץ למחיצתו נאסר אור אברהם שמות עמ' קעח
יח ע"א קדשים כיון שיצאו חוץ למחיצתן נפסלו פנקסי הראי"ה ח"א עמ' ריח
יח ע"א כיון שיצא בשר חוץ למחיצתו נעשה כטריפה לקוטי שיחות חל"ב עמ' 42
יח ע"א בשר קודש שיצא חוץ לעזרה המאור הגדול (גר"א) עמ' תרלו
יח ע"א ה"מ היכא דלכהנים חזי ברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' קב-קג
יח ע"א רש"י - לאו שבכללות אין לוקין עליו מנחת מחבת ח"א עמ' רב
יח ע"א רש"י הכתב והקבלה דברים פי"ב פסוק יז
יח ע"ב05 כליל תהיה לא תאכל אור אברהם ויקרא עמ' סד, עה
יח ע"ב11 לאו הבא מכלל עשה כללי המצות (צפת תשנב) עמ' 126
יח ע"ב17 אמר רב גידל אמר רב זר שאכל מחטאת ואשם לפני זריקה וכו' אלא אי איתמר וכו' לפני זריקה פטור של"ה תושבע"פ אות קצז
יח ע"ב27 הפריש ביכורים קודם לחג עיוני רש"י שמות ח"ב עמ' רכד, רכה
יח ע"ב תוס' ד"ה ומאן גור אריה דברים פכ"ו הערה 99
יח ע"ב תוס' ד"ה כל שבקדש תתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' ריג
יח ע"ב ריטב"א עיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תשטו
יט ע"א01 ביכורים חייבים עליהם משיראו פני הבית עיוני רש"י דברים ח"א עמ' שב
יט ע"א01 ביכורים מאימת חייב עליהן משיראו פני הבית, ובראשונים ברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' קכח
יט ע"א01 בכורים חייבין עליהן מיתה וחומש משיראו פני הבית אור אברהם דברים עמ' רסז
יט ע"א01 חיוב מיתה וחומש כשיראו פני הבית אור אברהם - מסכת מגילה עמ' שצ
יט ע"א01 משיראו פני הבית ובראשונים ברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' רכח
יט ע"א09 רבי ישמעאל אומר יכול יעלה אדם וכו' של"ה - שער האותיות אות ק ס"ק קכג
יט ע"א23 כיון דאיכא בכורי הגר דבעי למימר אשר נשבע ה' לאבותינו נחלת דבש מהדו"ק ח"ב סי' ז אות יא
יט ע"א23 כיון דאיכא גר דבעי למימר אשר נשבעת לאבותינו ולא מצי אמר אתי שפיר כר' יהודה רב ייבי (תשסט) ח"א עמ' רלו
יט ע"א23 הגר מביא ואינו קורא אור אברהם דברים עמ' רסט
יט ע"א24 ולא מצי אמר לא פסיקא ליה גור אריה דברים פכ"ו הערה 104
יט ע"א28 קדושה ראשונה קידשה לשעתה חקל יצחק (תשסג) עמ' שלג
יט ע"א28 קדושה ראשונה קידשה לשעתה וקידשה לעתיד לבא לחמי תודה דף קפד ע"א
יט ע"א28 שקדושה ראשונה קדשה לשעתה ולעתיד לבא לקוטי מאמרים עמ' 211, דובר צדק עמ' 194, ספר הזכרונות סי' ז (עמ' 42), צדקת הצדיק סי' רלא
יט ע"א30 קידשה לשעתה ולא קידשה לעתיד לבוא צמח דוד (סקאליע) עמ' קעג
יט ע"ב מנין למע"ש וכו' אפי' פסיעה אחת חוץ לחומה וכו' שנטמא שפודין אותו וכו'הכתב והקבלה דברים פי"ד פסוק כד
יט ע"ב מנין למע"ש טהור שפודין אותו אפי' פסיעה אחת חוץ לחומה עיוני רש"י דברים ח"א עמ' שסה
יט ע"ב אפי' בפסיעה אחת חוץ לחומה כו' לקוטי שיחות חל"ד עמ' 76
יט ע"ב ההוא סבא מצווה ועושה ח"א עמ' תקנד
יט ע"ב רש"י ד"ה ה"ג והיכן מוזהר נחלת דבש מהדו"ק ח"ב סי' ח אות כח
יט ע"ב תוס' ד"ה אמר - ליכא לאו אבל עשה איכא דכתיב וצרת הכסף בידך וכו': לקוטי שיחות חל"ד עמ' 76
כ ע"א19 לאחר שהעלה המעשר שני לירושלים אינו יכול לפדותו ולאכלו חוץ לירושלים גור אריה שמות פי"ב הערה 355
כ ע"א19 מחיצה לקלוט דרבנן לחמי תודה דף קפה ע"א, קפה ע"ב
כ ע"א23 למה לא חשיב במשנה הלאו דלא ילבש גברלקוטי שיחות חכ"ז עמ' 375
כ ע"א25 ה' שריטות וה' קריחות וכו' מגן דוד (טאלנא, תשס) עמ' רכח
כ ע"א25 שרט וכו' חמש שריטות על מת חייב על כל אחת ואחת אוצר המאמרים (תשסא) עמ' מו
כ ע"א26 ועל הזקן שתים מכאן ושתים מכאן ואחת מלמטה ס' הזכרונות (אבוהב) עמ' קסז
כ ע"א26 מגלח פאת זקן לוקה ה' מלקיותרוח חיים (חיד"א) עמ' מ, קמד, ריא
כ ע"א26 על הזקן שתים מכאן ובו', וברש"י ס' הזכרונות (אבוהב) עמ' קסו
כ ע"א26 על הזקן שתים מכאן ושתים מכאן ואחת מלמטה לב דוד (תשסט) עמ' צח
כ ע"א28 ואינו חייב אלא בתער גבורות אליהו סי' יז, נו-נז
כ ע"א30 חייב על כל קרחה וקרחה ועל כל שריטה ושריטה משנת רבי אהרן - מאמרים ח"א עמ' קנא
כ ע"א33 בין עיניכם לאו דוקא הכתב והקבלה דברים פי"ד פסוק א
כ ע"ב04 סך אצבעותיו נשאבנין אפרים עמ' קיח [הלכה]
כ ע"ב06 כמה שיעור קרחה וכו' נזר הקדש ח"ב עמ' תקצב
כ ע"ב21 ומודים חכמים לר"א במלקט לבנות מתוך שחורות, רש"י נחלת דבש מהדו"ק ח"א סי' יז אות א
כ ע"ב25 פאת ראשו סוף ראשו גור אריה ויקרא פי"ט הערה 277
כ ע"ב27 אחד המקיף הכתב והקבלה דברים פכ"ה פסוק ד
כ ע"ב27 אחד המקיף ואחד הניקף וזאת התורה עמ' קעג
כ ע"ב28 ואחד הניקף לוקה וכו' דמסייע וכו', וברש"י ר"ה דאמר עטרת חן ח"ב עמ' קמח, קנ
כ ע"ב29 דאמר לך מני, ריב"ן - מדאפקיה בל' רביםפירושי ראשונים
כ ע"ב31 במקיף לעצמו ס' הזכרונות (אבוהב) עמ' קע
כ ע"ב32 ניקף לוקה במסייע ס' הזכרונות (אבוהב) עמ' קסח
כ ע"ב34 ואיזהו סוף זקנו שבולת זקנו אור תורה השלם (מזריטש) סי' תלג
כ ע"ב34 ואיזהו סוף זקנו שבולת זקנומגיד דבריו ליעקב, לקוטי אמרים סי' קכט, אור תורה סי' תלג
כ ע"ב35 ושרט שמחה לאיש דף קב ע"ב
כ ע"ב36 השורט על ביתו שנפל ועל ספינתו שאבדה בים פטור גור אריה דברים פי"ד הערה 25
כא ע"א01 גדידה ושריטה אחת הוא גור אריה דברים פי"ד אות א
כא ע"א01 שריטה וגדידה אחת היא הכתב והקבלה דברים פי"ד פסוק א
כא ע"א04 שריטה ביד גרידה בכלי עיוני רש"י דברים ח"א עמ' שמז
כא ע"א08 דרכם של עובדי ע"ז לעשות גדירה בכלי גור אריה דברים פי"ד הערה 36
כא ע"א08 עובדי כוכבים היו מתגודדים בחרבות תפארת ישראל (הרטמן) עמ' תרנא הערה 72
כא ע"א12 ופאת זקנם הכתב והקבלה ויקרא פכ"א פסוק ה
כא ע"א17 הכותב כתובת קעקע וכו'דברי שלום חלק א עמ' מט
כא ע"א17 כתב אפי' לשמים ולא קעקע קעקע ולא כתב אינו חייב עד שיכתוב ויקעקע כד הקמח (תשנו) עמ' קצח
כא ע"א17 כתב ולא קעקע קעקע ולא כתב אינו חייב עד שיכתוב ויקעקע כד הקמח (מישור) עמ' תצא
כא ע"א24 אסור לו לאדם שיתן אפר מקלה על גבי מכתו מפני שנראית ככתובת קעקע של"ה פרשת קדושים אות סח בהגה"ה
כא ע"א30 אם יאמרו לנזיר אל תשתה יין והוא שותה עובר על כאו"אשערי תשובה אגה"ת אות מה
כא ע"א30 אמרו לו אל תשתה אל תשתה והוא שותה וכו'שערי תשובה (עם שערי חיים) שער ראשון מאמר ז
כא ע"א30 נזיר שהתרו בו על כל שתיה ושתיה חייב על כל אחת ואחת גור אריה שמות פל"ד הערה 120
כא ע"א35 אמרו לו אל תלבש אל תלבש והוא פושט, ולובש חייב על בל אחת ואחת דברי חיים על התורה (תשנט) עמ' שט
כא ע"א35 והוא פושט ולובש, ובגמ' תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' פז
כא ע"א רש"י ד"ה ת"ל לקוטי שיחות חכ"ז עמ' 373
כא ע"א תוס' - השורט בכלי היכא דהוי דרך עבודתה בכן חייב מיתה והיכא דלא הוי דרך עבודה חייב מלקות רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תצ-תצא
כא ע"ב01 יש חורש הכתב והקבלה דברים פכ"ה פסוק ב
כא ע"ב01 יש חורש תלם א' וחייב עליו משום שמנה לאויןמאיר עיני חכמים מהדו"ג ח"ב דף שט, שי
כא ע"ב01 יש חורש תלם א׳ כללי המצות (צפת תשנב) עמ' 127
כא ע"ב01 יש חורש תלם אחדקול יעקב (שאול) לשונות הרמב"ם דף מה ע"ג
כא ע"ב01 יש חורש תלם אחד וחייב בח' לאוין ישא מדברותיך - מגילה עמ' קצב
כא ע"ב03 כהן ונזיר בבית הטומאה מבשרת ציון ח"ד עמ' שיט
כא ע"ב04 אף הלובש כלאים א"ל אינו השםמאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף נג ע"א, קטו ע"ב
כא ע"ב05 אינו השם וכו' לא הוא השם לקוטי שיחות חכ"ג עמ' 22
כא ע"ב07 לפשוט וללבוש הכתב והקבלה שמות פי"ב פסוק טו = דברים פכ"ב פסוק יא
כא ע"ב10 אפילו שהה וכו'טהרת יו"ט ח"י עמ' קנא
כא ע"ב13 החופה בכלאים לוקה א"ל ר' יוחנן לאו משנתנו וכו'מאיר עיני חכמים מהדו"ג ח"ב דף שט
כא ע"ב13 נמנו וגמרו החופה בכלאים לוקה לחמי תודה דף קפז ע"א
כא ע"ב23 המקיים כלאים לוקה הכתב והקבלה ויקרא פי"ח פסוק כב, פי"ט פסוק יט
כא ע"ב25 מ"ט דר"ע לא תזרע כלאים וכו' כלאים שדך לא הכתב והקבלה בראשית פי"ח פסוק י
כא ע"ב30 ולילקי נמי משום זורע ביו"ט וכו' לחמי תודה דף קפז ע"א
כא ע"ב30 ולילקי נמי משום זורע ביו"ט וכו' אין חילוק מלאכות ביו"טמאיר עיני חכמים מהדו"ג ח"ב דף שיא
כא ע"ב31 תנא קתני שמונה ואת אמרת תנא ושייר של"ה תושבע"פ אות קכ
כא ע"ב32 אסורי שבת ויום טוב ועונשיהם תפארת ישראל (הרטמן) עמ' תרכד הערה 92
כא ע"ב34 המבשל גיד בחלב ביו"ט לוקה חמש וכו' ומיירי שבישלו בעצי הקדש לחמי תודה דף קפז ע"ב
כא ע"ב רש"י ד"ה אי לא דברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' רמ
כא ע"ב תוס' - שזרע חטה ושעורה וחרצןבנין אפרים עמ' קיט [הלכה]
כא ע"ב נמוק"י ד"ה אפילו לא שהה, ריטב"א ד"ה אמר רב ביבי דברי חיים על התורה (תשנט) עמ' שט
כב ע"א06 המבשל או החורש בעצי אשרה לוקה בי חייא ח"ב עמ' רפג
כב ע"א06 ע"ז אסור בהנאה אור אברהם - מגילת אסתר עמ' צט
כב ע"א08 ולילקי נמי משום לא תביא משנת חיים דברים עמ' קעז
כב ע"א09 ולא תביא תועבה אל ביתך גור אריה בראשית פל"א הערה 39
כב ע"א09 לא תביא תועבה הכתב והקבלה דברים פ"ז פסוק כו
כב ע"א10 השורף עצי הקדש לוקה וכו' מבשרת ציון ח"ג עמ' רעג
כב ע"א10 כגון שבשלו בעצי הקדש תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' ריז
כב ע"א10 שבישלו בעצי הקדש משנת חיים דברים עמ' רכד
כב ע"א13 וליחשוב נמי הזורע בנחל איתןמאיר עיני חכמים מהדו"א ח"ג דף ה ע"ב
כב ע"א16 המוחק את השם וכו' אמרי פנחס השלם - ליקוטים - שער פרשיות ומועדים סי' כב
כב ע"א16 המוחק את השם וכו'שערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר קג
כב ע"א16 המוחק את השם עובר בלאו גור אריה דברים פי"ב הערה 38
כב ע"א16 וליחשיב נמי המוחק את השם ואזהרתיה מהכא וכו'טוב ירושלים דברים פי"ב פסוק ד
כב ע"א17 אזהרה למוחק את השם אמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) ראה ליקוטים אות א
כב ע"א17 אזהרה למוחק את השם משמרת איתמר (תשסז) עמ' תקסה
כב ע"א17 אזהרה למוחק את השםשערי תשובה שער ג אות קג
כב ע"א17 אזהרת מחיקת השם מלא תעשון כן לה' אלקיכם קומץ המנחה (צונץ) דרוש רג
כב ע"א21 המזיח החושן דרשות ר"י מסלוצק עמ' קפ
כב ע"א21 המזיח חושן מעל האפוד וזאת התורה עמ' קח
כב ע"א21 וליתני נמי המזיח את החשן דגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' קכב
כב ע"א21 מזיח חושן מעל האפוד גבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' רכז
כב ע"א22 והמסיר בדי ארון משנת חיים שמות עמ' רמה
כב ע"א26 הקוצץ אילנות טובות לוקה מבשרת ציון ח"ב עמ' סה
כב ע"א29 וליחשוב נמי כגון דאמר שבועה שלא אחרוש בין בחול בין ביו"ט וכו'מאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף כד ע"ב
כב ע"א30 מושבע ועומד מהר סיני אור חדש הקדמה אות 4
כב ע"א33 נזירות שמשון לא שייך שאלה מגיד דבריו ליעקב (מביאלה, תשסד) עמ' קפא
כב ע"א34 האי תנא איסור כולל לית ליהמאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף נג ע"א, מהדו"ג ח"ב דף שיא
כב ע"א35 המרביע שור פסוה"מ משנת חיים דברים עמ' רמו
כב ע"א36 גוף אחר ועשאו הכתוב ב' גופים גור אריה דברים פי"ב הערה 166
כב ע"א36 המנהיג בשור פסולי המוקדשים לוקה שהרי גוף אחד הוא וכו' וברש"י באר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' קנד, רפג, תרמד, דברים עמ' עתר
כב ע"א37 המלקות ארבעים חסר אחתשערי תשובה שער ג אות עה
כב ע"א37 כמה מלקין אותו משנת חיים דברים עמ' רלו
כב ע"א37 כמה מלקין הכתב והקבלה דברים פכ"ה פסוק ג
כב ע"א37 כמה מלקין אותו ארבעים חסר אחת פתח טוב עמ' קנח
כב ע"א37 כמה מלקין אותו ארבעים חסר אחת שפתי חיים - אמונה ובחירה ח"ב עמ' רע
כב ע"א37 כמה מלקין אותו ארבעים חסר אחת וכו' שבט מישראל עמ' רפט
כב ע"א37 כמה מלקין אותו ארבעים חסר אחתדעת שבת עמ' פג בהערה
כב ע"א37 כמה מלקין אותו ארבעים חסר אחתשערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר עה
כב ע"א37 כמה מלקין אותו ארבעים חסר אחת, עיין פירש"י. מבאר עוד טעם מנ"ל לחז"ל שהכוונה מנין ל"טקהילות יעקב סוף ח"ה
כב ע"א37 כמה מלקין אותו ארבעים חסר אחת וכו' ארבעים שלימות באר הגולה הקדמה 96-95, באר א הערה 340, 321-320
כב ע"א37 כמה מלקין אותו וכו' מנין שהוא סמוך לארבעים תורת מנחם חמ"ט עמ' 191
כב ע"א37 כמה מלקין אותו וכו' שנאמר במספר ארבעיםבני יששכר ח"ב דף לט ע"ג (הערה)
כב ע"א37 כמה מלקין אותו ארבעים חסר אחת וכו' אמר רבא כמה טפשאי שאר אינשי, דקיימא מקמי ס"ת ולא קיימי מקמי גברא רבא דברי דוד (טשורטקוב) עמ' קח
כב ע"א37 כמה מלקין אותו ארבעים חסר אחת אגרת הטיול (תשעה) עמ' קה, רמ
כב ע"א37 כמה מלקין ארבעים חסר אחת אמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) ויחי לד, תצא ליקוטים אות ב
כב ע"א37 מחלוקת אם מלקים ארבעים או שלושים ותשע תורת מנחם חנ"ה עמ' 120
כב ע"א37 עשאו הכתוב כשני גופין חכמת התורה ויגש עמ' שפו, שצג
כב ע"א38 ארבעים יכנו - ל"ט מלקות אור חדש פ"א אות 240, פ"ג אות 278
כב ע"א38 ארבעים יכנו, ארבעים חסר אחת שמן ראש (כץ) ח"ו עמ' קסא, תסא
כב ע"א38 במספר ארבעים יכנו - מלקין אותו ארבעים חסר אחת מפי ספרים וסופרים - פניני חסידות שופטים יח
כב ע"א38 במספר ארבעים מספר הסוכם לארבעים אגרא דפרקא (תשסה) עמ' עב
כב ע"א38 מנין שהוא סוכם את הארבעים עיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תרסה
כב ע"א38 מנין שהוא סוכם את הארבעים אמה של מלכות עמ' 112 {עיקר הפסוק מלמד שלא להוסיף}
כב ע"א38 לא ארבעים שלמים, רק ל"ט מלקות, שגורם אחר כך לספור ארבעים פרדס המלך (תשסט) אות שמג
כב ע"א39 אומדין אותו וכו' ברכת אברהם (הרשקוביץ) עמ' פז
כב ע"א39 אומדים במלקות לפי כח האיש הנלקה אורחות צדיקים שער תשובה עמ' קעה
כב ע"א39 אין אומדין אותו אלא במכות הראויות להשתלש נחמד ונעים (תשסט) לקוטי אמרים אות קנג
כב ע"א39 אין אומדין אותו אלא במכות ראויות להשתלש משיבת נפש עמ' צו
כב ע"א39 אין אומדין אותו אלא במכות ראויות להשתלש וכו' של"ה - מס' ראש השנה אות קלג
כב ע"א39 אין מכין אותו אלא מלקות הראויות להשתלש שער המלך (תשנז) עמ' רסא
כב ע"א39 ר"י - מכת הארבעים בין כתפיו גור אריה דברים פכ"ה אות ג
כב ע"א40 במכות הראויות להשתלש משנת חיים דברים עמ' תסח
כב ע"א40 מכה הראויה להשתלש דמשק אליעזר (רלב"ג) דברים פרק כה פסוק ב
כב ע"א רש"י ד"ה בנזיר תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' רכד
כב ע"א תוס' - ליתא בלאו והן - אינו לוקהבנין אפרים עמ' קכז [הלכה]
כב ע"א תוס' - סתירה במה דאמרו כמה טפשאי וכו' מהא דאמרו מפני לומדיה עומדים מפני לא כל שכן מצווה ועושה ח"ב עמ' סא
כב ע"א תוס' ד"ה אלא משנת חיים דברים עמ' רכג
כב ע"א תוס' ד"ה אלא הכא במאי עסקינן שבישלו בעצי הקדש, הקשו דלילקי נמי משום הזיד במעילה באזהרה לחמי תודה דף קפז ע"ב
כב ע"א תוס' ד"ה מתקיףמאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף נב ע"ב
כב ע"א גל' הש"ס - שביתת עבדו ובהמתו ביום טוב באר שרים במדבר פ' מסעי דרוש ב אות ב
כב ע"ב04 מאי טעמא דתנא קמא דמלקין אותו ל"ט באר הגולה באר א הערה 342-339
כב ע"ב07 אותם טפשים העומדים בפני ס"ת ואינם עומדים בפני ת"ח עוז לו בך מאמר ו אות ו
כב ע"ב07 אמר רבא כמה טפשאי שאר אינש דקיימי מקמי ס"ת ולא קיימי מקמי גברא רבה וכו', ומהרש"א - על הקושיה מקידושין לג ע"ב - מהו לעמוד מפני ס"ת וכו' תורת מנחם חכ"ו עמ' 98
כב ע"ב07 אמר רבא כמה טפשאי שאר אינשי דקיימי מקמי ס"ת ולא קיימו מקמי גברא רבה ים שמחה עמ' קנב
כב ע"ב07 אמר רבא כמה טפשאי שאר אינשי דקיימי מקמי ס"ת ולא קיימי מקמי גברא רבא והרי"ף שם איש אמונים דף קכ ע"ד {מה שהקשה עליו הר"ש אלגאזי מל' הרא"ש}
כב ע"ב07 אמר רבא כמה טפשאי שאר אינשי דקיימי מקמי ס"ת ולא קיימי מקמי גברא רבה פקודת אלעזר (תשסד) עמ' קמא
כב ע"ב07 אמר רבא כמה טפשאי שאר אינשי דקיימי מקמי ספר תורה ולא קיימי מקמי גברא רבא דברי שמואל (מודליאנו) עמ' ט ד"ה ועל {קושיה מהאמור בקדושין - מפני לומדיה עומדים מפניה לא כל שכן}
כב ע"ב07 אמר רבא כמה טפשאי שאר אינשי דקיימי מקמי ספר תורה ולא קיימי מקמי גברא רבה זכרון אליעזר עמ' קכ
כב ע"ב07 אמר רבא כמה טפשאי שאר אנשי דמקמי ס"ת קיימי וכו' אילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' קמט
כב ע"ב07 אמר רבא כמה טפשאי שאר אנשי דקיימו מקמי ס"ת ולא קיימו מקמי גברא רבה אורות המאירים ולקוטי ישכר עמ' קמח
כב ע"ב07 הני טפשאי דקיימי מקמי ס"ת וכו'אוזן שמואל דף יז ע"א
כב ע"ב07 הני טפשאי דקיימי מקמי ס"ת ולא קיימי מקמי גברא רבה עיני שמואל (ראבין) עמ' ב
כב ע"ב07 הני טפשאי דקיימי מקמי ס"ת ולא קיימי מקמי צורבא מרבנן מדבר יהודה (תשסב) עמ' רמא
כב ע"ב07 הני טפשאי דקיימי קמי ספר תורה ולא קיימי קמי דגברא רבה טיול בפרדס ח"א עמ' שסו
כב ע"ב07 הני טפשאי וכו' דקיימי קמי אורייתא ולא קיימי אור לשמים (תשסג) עמ' רנו
כב ע"ב07 טיפשאי דמקמי ס"ת קיימי ולא מגברא רבה משנת יוסף - דרשות ח"ב עמ' רסא
כב ע"ב07 טפשאי דלא קיימו מקמיה דגברא רבא חכמת התורה תולדות עמ' עדר
כב ע"ב07 טפשאי שאר אינשי דקימי מקמי ס"ת ולא קיימי מקמי גברא רבאאות זכרון דף ב ע"א
כב ע"ב07 כמה טיפשאי אינשי דקיימי מקמי ס"ת ולא מקמי רבנן אור אברהם - הגדה של פסח - קונטרס אמונת אברהם עמ' צח
כב ע"ב07 כמה טיפשאי אינשי דקיימי מקמי ס"ת ולא קיימי מקמא גברא רבא עלי שור ח"ב עמ' תקלב
כב ע"ב07 כמה טיפשאי אינשי דקיימין קמיה ס"ת ולא קיימין וכו' אוצר המאמרים (וייס) עמ' רטז
כב ע"ב07 כמה טיפשאי הני אנשי דקיימי מקמי ספר תורה ולא קיימי מקמי גברא רבה שם עולם (תשסו) ח"ב עמ' כז
כב ע"ב07 כמה טיפשאי שאר אינשי אהבת חיים (דייטש) עמ' קצב
כב ע"ב07 כמה טיפשאי שאר אינשי דקיימי מקמי ס"ת וכו' מתנת חיים מאמרים ח"ב עמ' שעג
כב ע"ב07 כמה טיפשאי שאר אינשי דקיימי מקמי ס"ת ולא קיימי מקמי גברא רבה לקט שיחות מוסר ח"ג עמ' ער
כב ע"ב07 כמה טיפשאי שאר אינשי וכו' ואתו רבנן בצרו חדא מבשר טוב - ישועות אברהם עמ' טו
כב ע"ב07 כמה טיפשאי שאר אינשי וכו' ואתו רבנן בצרי חדאמבשר טוב, ימי הרחמים והסליחות, פתיחה עמ' עו
כב ע"ב07 כמה טפשאי שאר אינשי דקיימי מקמי ס"ת ולא קיימי מקמי גברא רבא וכו' נזר הקדש ח"א עמ' כב
כב ע"ב07 כמה טפשאי שאר אינשי דקיימי מקמי ספר תורה ולא קיימי מקמי גברא רבה אגרת הטיול (תשעה) עמ' רמב
כב ע"ב07 כמה טפשאי שאר אינשי וכו' דאילו בס"ת כתיב ארבעים יכנו ואתו רבנן בצרו חדא מפי ספרים וסופרים - פניני חסידות וארא מח
כב ע"ב07 כמה טפשאי אינשי דקיימי וכו' כתבי הרב יהודה אלקלעי ח"א עמ' 60-61
כב ע"ב07 כמה טפשאי אינשי דקיימי מקמי ס"ת וכו' ברכת אברהם (הרשקוביץ) עמ' נו
כב ע"ב07 כמה טפשאי אינשי דקיימי מקמי ס"ת ולא לת"ח אור אברהם ויקרא עמ' רחצ
כב ע"ב07 כמה טפשאי אינשי דקיימי מקמי ס"ת ולא מקמי ת"ח אור אברהם - הגדה של פסח - קונטרס שואלין ודורשין עמ' תכח
כב ע"ב07 כמה טפשאי אינשי דקיימי מקמי ס"ת ולא קיימי מקמי גברא רבא קומץ המנחה (צונץ) דרוש נו אות טז
כב ע"ב07 כמה טפשאי אינשי דקיימי מקמי ספר תורה ולא קיימי מקמי גמרא רבהילקוט דברי חכמים בראשית סי' סב
כב ע"ב07 כמה טפשאי אינשי דקיימי מקמיה דס"ת ולא מקמי גברא רבבהדרך חיים עמ' תכב
כב ע"ב07 כמה טפשאי אינשי וכו' ולא קיימי מקמיה גברא רבא שפתי חיים - אמונה ובחירה ח"ב עמ' רסה
כב ע"ב07 כמה טפשאי אינשינחמת יהודה (גוזיק) י ע"ד-יא ע"א
כב ע"ב07 כמה טפשאי אינשי דקיימי מקמי ספר תורה ולא קיימי מקמי גברא רבא וכו' צמח דוד (סקאליע) עמ' תקעז
כב ע"ב07 כמה טפשאי דקיימי מקמי ס"ת וכו' כח מעשיו הגיד לעמו ח"א דף נג ע"ב
כב ע"ב07 כמה טפשאי דקיימי מקמי ס"ת ולא קיימי מקמי גברא רבה קשוטי כלה חי"א אות פג
כב ע"ב07 כמה טפשאי דקיימי מקמי ספר תורה ולא קיימי מקמי רבנן דברים נחמדים (תשסה) עמ' פג
כב ע"ב07 כמה טפשאי דקיימי מקמי ספר תורהנתיבות עולם ח"א עמ' מו
כב ע"ב07 כמה טפשאי הנהו גברי דקיימי מקמי ספר תורה ומקמי תלמיד חכם לא קיימי תפארת ישראל (הרטמן) עמ' תתרפז
כב ע"ב07 כמה טפשאי הני אינשי דקיימי וכו'שפתי רננות דף לא ע"א
כב ע"ב07 כמה טפשאי הני אינשי דקיימי מקמיה ספר תורה וכו'אור חדש למטיפים עמ' 65
כב ע"ב07 כמה טפשאי הני אינשי וכו'אגלי טל (פרייל) מאמר שני פרק ד
כב ע"ב07 כמה טפשאי הני אינשיידי משה קהלת עמ' סח
כב ע"ב07 כמה טפשאי וכו' דקיימי מקמי ס"ת וכו' ואתו רבנן בצרו חדא לקוטי שיחות ח"ה עמ' 128, חי"ט עמ' 458
כב ע"ב07 כמה טפשאי וכו' דקיימי מקמי ס"ת ולא וכו' מקמי גברא רבה מכתב מאליהו ח"ד עמ' 225
כב ע"ב07 כמה טפשאי וכו' דקיימי מקמי ס"ת ולא קיימי מקמי גברא רבאס' החיים (תשנג) עמ' לג
כב ע"ב07 כמה טפשאי וכו' דקיימי מקמי ס"ת ולא קיימי מקמי גברא רבה בנין דוד (טאוב) דרשות עמ' קיד
כב ע"ב07 כמה טפשאי וכו' דקיימי מקמי ס"ת ולא קיימי מקמי גברא רבה דרך חיים (לונזאנו) עמ' ו
כב ע"ב07 כמה טפשאי כו' מערכי לב (חזן) ח"א דרוש ו דף טו ע"א
כב ע"ב07 כמה טפשאי שאר אינשי דמקיימי מקמי ספר תורה ולא קיימו מקמי גברא רבה וכו' אתו רבנן ובצרי חדא דרכי צדק עמ' רעא
כב ע"ב07 כמה טפשאי שאר אינשי אמרי אש (טאוב) עמ' תסח, תקפט
כב ע"ב07 כמה טפשאי שאר אינשי שמן ראש (כץ) ח"ו עמ' רמא
כב ע"ב07 כמה טפשאי שאר אינשי דמקמי ס"ת קיימי ולא קיימי קמי גברא רבה מצווה ועושה ח"ב עמ' לח, סא, תשלא, תשלד
כב ע"ב07 כמה טפשאי שאר אינשי דקיימי וכו' אור אברהם - תלמוד תורה עמ' קפד, ר
כב ע"ב07 כמה טפשאי שאר אינשי דקיימי מפני ס"ת וכו' שביב אור עמ' פא, רכב, רכח
כב ע"ב07 כמה טפשאי שאר אינשי דקיימי מקמי ס"ת ולא קיימי מקמי גברא רבה וכו' דרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' רג, רצה
כב ע"ב07 כמה טפשאי שאר אינשי דקיימי מקמי ס"ת וכו' ברכת מרדכי מוסר ח"ג עמ' שעב
כב ע"ב07 כמה טפשאי שאר אינשי דקיימי מקמי ס"ת וכו'יערות דבש ח"א עמ' קצה, ח"ב עמ' קפז
כב ע"ב07 כמה טפשאי שאר אינשי דקיימי מקמי ס"ת וכו'שם משמעון (שפירא) עמ' יח
כב ע"ב07 כמה טפשאי שאר אינשי דקיימי מקמי ס"ת ולא מקמי גברא צדקת הצדיק סי' קצו, שיחת מלאכי השרת עמ' 20
כב ע"ב07 כמה טפשאי שאר אינשי דקיימי מקמי ס"ת ולא קיימי מקמי גברא שבט מישראל עמ' שפב
כב ע"ב07 כמה טפשאי שאר אינשי דקיימי מקמי ס"ת ולא קיימי מקמי גברא רבה וכו' ברית שלום (תשסח) עמ' שכד
כב ע"ב07 כמה טפשאי שאר אינשי דקיימי מקמי ס"ת ולא קיימי מקמי גברא רבה וכו' ברית שלום (תעח) דף נא ע"א
כב ע"ב07 כמה טפשאי שאר אינשי דקיימי מקמי ס"ת ולא קיימי מקמי גברא רבה עבודת חיים ח"א עמ' מו
כב ע"ב07 כמה טפשאי שאר אינשי דקיימי מקמי ס"ת כו' דאילו בס"ת כתיב מ' ואתו רבנן בצרו חדא באמונה שלמה עמ' רפו
כב ע"ב07 כמה טפשאי שאר אינשי דקיימי מקמי ספר תורה בני אתה עמ' קצ
כב ע"ב07 כמה טפשאי שאר אינשי דקיימי מקמי ספר תורה ולא קיימי מקמי גברא רבה של"ה פרשת בראשית אות יא
כב ע"ב07 כמה טפשאי שאר אינשי דקיימי מקמי ספר תורה ולא קיימי מקמי גברא רבה וכו' לחמי תודה דף קכא ע"א
כב ע"ב07 כמה טפשאי שאר אינשי דקיימי מקמי ספר תורה ולא קיימי מקמי גברא רבה אוצרות חיים - ת"ח וצדיק עמ' קט
כב ע"ב07 כמה טפשאי שאר אינשי דקיימי מקמי ספר תורה ולא קיימי מקמי גברא רבה וכו' באר משה (אפשטיין) שמות עמ' תתקצא, במדבר עמ' שלא-שלב, דברים עמ' קעד-קעה, תרצ-תרצא
כב ע"ב07 כמה טפשאי שאר אינשי דקיימי מקמי ספר תורה ולא קיימי מקמי גברא רבה שיחות ר' ראובן עמ' כ, כה, סו
כב ע"ב07 כמה טפשאי שאר אינשי דקיימי מקמי ספר תורה ולא קיימי מקמי גברא רבה נועם אלימלך (תשסא) עמ' תיא
כב ע"ב07 כמה טפשאי שאר אינשי דקמי מקמי ס"ת ולא קימי מקמי גברא רבהטללי אורות עמ' פו
כב ע"ב07 כמה טפשאי שאר אינשי וכו'אהבת דוד דף צב ע"א
כב ע"ב07 כמה טפשאי שאר אינשיאבן פינה עמ' 156
כב ע"ב07 כמה טפשאי שאר אינשיבכורי אברהם דף נח ע"א
כב ע"ב07 כמה טפשאי שאר אינשיטהרת יו"ט ח"י עמ' פח
כב ע"ב07 כמה טפשאי שאר אינשי דקיימי מקמי ספר תורה ולא קיימי מקמי גברא רבהנועם אלימלך דף ק ע"א
כב ע"ב07 כמה טפשאי שאר אינשי דקיימי מקמי ספר תורה ולא קיימי מקמי גברא רבה קרן לדוד דברים עמ' רו
כב ע"ב07 כמה טפשאי שאר אינשי דקיימי מקמי ס"ת ואינן עומדים מקמי ת"ח ראשית דעת (קורח) סי' יד
כב ע"ב07 כמה טפשאי שאר אנשי דקיימי מקמי ספר תורה ולא קיימי מקמי גברא רבא באר הגולה באר א הערה 360
כב ע"ב07 כמה טפשאי שאר אנשי דקימי מקמי ספר תורה ולא קימי מקמי גברא רבאחוסן יהושע מאמר ב פ"י עמ' רנג
כב ע"ב07 הני טפשאי דקמו מקמי ס"ת ולא קמו מקמי גברא רבאשבט מוסר עמ' שיח
כב ע"ב08 דקיימי מקמי ס"ת וזאת התורה עמ' קעא
כב ע"ב08 דקיימי מקמי ס"ת ולא וכו' תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' שעב, שצב
כב ע"ב08 דקיימי מקמי ס"ת ולא מקמי גברא רבה חכמת התורה ויחי עמ' תקפה
כב ע"ב08 דקיימי מקמי ס"ת ולא מקמי גברא רבה חכמת התורה ויגש עמ' ערה
כב ע"ב08 דקיימי מקמי ס"ת ולא קיימי מקמי גברא רבה שמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' פא
כב ע"ב08 דקיימי מקמי ס"ת ולא קיימו מקמי גברא רבא חכמת התורה שמיני עמ' נו
כב ע"ב08 דקיימי מקמי ס"ת ולא קיימי מקמי גברא רבה אור אברהם דברים עמ' לה
כב ע"ב08 דקיימי מקמי ס"ת ולא קיימי קמי גברא רבא חכמת התורה לך לך עמ' פג
כב ע"ב08 דקיימי מקמי ספר תורה ולא מקמי קמיה גברא רבאאבן יהושע עמ' 103
כב ע"ב08 דקיימי מקמי ספר תורה ולא קיימי מקמא גברא רבה צבא אהרן - שבת תשובה עמ' רל
כב ע"ב08 דקיימי מקמי ספר תורה ולא קיימי מקמי גברא רבה אז שמח עמ' יח, כב
כב ע"ב08 דקיימי מקמי ספר תורה ולא קיימי מקמי גברא רבהאמרי חמד ח"ב דף מ ע"ב
כב ע"ב08 ולא קיימי מקמי גברא רבה אהל משה (שיינרמן) המקדש והגלות עמ' רצד
כב ע"ב08 ולא קיימי מקמי גברא רבה חכמת התורה תרומה עמ' שנא
כב ע"ב08 ולא קיימי מקמי גברה רבא אהל משה (שינרמן) פורים עמ' קלג, רכח
כב ע"ב08 קיימי מקמי ס"ת ולא לגברא רבא שמן ראש ז' אדר-פורים עמ' רעא
כב ע"ב09 בס"ת כתיב ארבעים ואתו רבנן ובצרו חדא שפע טוב (טייטלבוים) עמ' רנא
כב ע"ב09 בס"ת כתיב ארבעים ואתו רבנןילקוט הגרשוני ח"ב
כב ע"ב09 בספר תורה כתיב ארבעים ואתו רבנן בצרו חדא בית ישראל (טויסיג), תליתאה, ח"ב, עמ' ז
כב ע"ב09 בספר תורה כתיב ארבעים ואתו רבנן בצרו חדאבית ישראל (טויסיג) ח"ו עמ' עז
כב ע"ב09 בפסוק כתוב ארבעים יכנו וחז"ל אמרו שלוקין מ"ט ימלא פי תהלתך ח"א עמ' רס
כב ע"ב09 התורה אמרה ארבעים יכנו אור גנוז (מוסקוביץ) עמ' שלו, שמב
כב ע"ב09 כתיב ארבעים ואתו רבנן ובצרי חדאאהלי יעקב (הוסיאטין) דף שצד ע"ב
כב ע"ב10 ארבעים יכנו ואתו רבנן ובצרי חדא וכו'חכמת התורה בראשית עמ' קמו
כב ע"ב10 גרעי חדא תורת חיים (ר' דובער) שמות דף פא ע"א
כב ע"ב10 ואתו רבנן בצרו חדא מה שהיה הוא שיהיה עמ' נא
כב ע"ב10 ואתו רבנן בצרו חדא פרי אהרן (פסין) עמ' 104
כב ע"ב12 מ"ט דרבי יהודה דכתיב "מה המכות האלה בין ידיך ואמר אשר הוכיתי בית מאהבי" תורת אביגדור ח"ד עמ' רנב
כב ע"ב12 מה המכות האלה בין ידיך לב אביגדור עמ' יא
כב ע"ב13 אשר הכיתי בית מאהביאמה של מלכות עמ' 111
כב ע"ב18 הא דאמדוהו ליומא וכו' ובריטב"א שםברכת שלמה חו"מ עמ' רל [הלכה]
כב ע"ב21 הא דאמדוהו לארבעים וחדא, הא דאמדוהו למ"בברכת שלמה חו"מ עמ' רכט [הלכה]
כב ע"ב22 כיצד מלקין - שליש מלפניו וכו'אהלי יעקב (הוסיאטין) דף קלז ע"ב
כב ע"ב22 כיצד מלקיןרבנו בחיי עה"ת ח"ג עמ' תז
כב ע"ב23 אוחז בבגדיו הכתב והקבלה ויקרא פי"ג פסוק מה
כב ע"ב25 רצועה בידו של עגל וכו' ושתי רצועות של חמור וכו' מבשרת ציון ח"ד עמ' קעח
כב ע"ב25 מי שנתחייב מלקות היו מלקין אותו ברצועה של עגל נצח ישראל עמ' כב
כב ע"ב25 מי שנתחייב מלקות היו מלקין אותו ברצועה של עגל תפארת ישראל (הרטמן) עמ' שג הערה 43
כב ע"ב25 רצועה של שור וחמור מילי דשמיא פט"ז אות ב עמ' מ
כב ע"ב27 ומכה אותו שליש מלפניו ושתי ידות מלאחריו בני אתה עמ' קפט
כב ע"ב27 מכה אותו שליש מלפניו עיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תרסה
כב ע"ב27 שליש מלפניו וב' שלישין מלאחריו מצווה ועושה ח"ב עמ' תקלה
כב ע"ב28 בכל כחו לקוטי שיחות חכ"ו עמ' 279
כב ע"ב31 ובשעה שמלקים אותו יאמר והוא רחום וכו' אורחות צדיקים שער תשובה עמ' קעה
כב ע"ב31 קורין והוא רחום עם המלקות גור אריה דברים פכ"ה אות ג
כב ע"ב32 הוסיף לו רצועה אחת ומת הרי זה גולה על ידוברכת שלמה חו"מ עמ' רכח [הלכה]
כב ע"ב32 נתקלקל בין בריעי בין במים פטור באר משה (אפשטיין) דברים עמ' תרצא
כב ע"ב32 נתקלקל בין ברעי בין במים פטור דבר טוב עמ' רז
כב ע"ב רש"י ד"ה על העמוד - מוטה וכו' וכופתין לו כו' לקוטי שיחות חל"ד עמ' 99
כב ע"ב פה"מ להר"מ, בעה"מ ומלחמות ה'ברכת שלמה חו"מ עמ' רל [הלכה]
כב ע"ב מהרש"א - הקושיה קידושין מפני לומדיה עומדין מפניה לא כל שכן לחמי תודה דף קכא ע"א
כב ע"ב מהרש"א קומץ המנחה (צונץ) דרוש מה אות ו
כג ע"א01 מאי טעמא משום ונקלה מכתב מאליהו - מועדים ח"א עמ' לח
כג ע"א02 מנין לרצועה שהיא של עגל מילי דשמיא - טעם לשבח הערה 22 עמ' מ
כג ע"א02 למה רצועה של עגל מאיר נתיבות ח"ב עמ' רפז
כג ע"א08 אר"ש כל המבזה את המועדות כאילו עע"ז יסוד ושורש העבודה שער הצאן פ"ח
כג ע"א09 המבזה את המועדות אין לו חלק לעוה"ב עמוד הימיני (קלינמן) עמ' רח
כג ע"א09 כל המבזה את המועדות וכו' אגרת הפורים (לאער) עמ' מב
כג ע"א09 כל המבזה את המועדות כאילו עובד ע"ז אור חדש פתיחה אות 330
כג ע"א09 כל המבזה את המועדות כאילו עובד עכו"ם דכתיב אלהי מסכה בי חייא ח"ב עמ' רי
כג ע"א09 כל המבזה את המועדים כאילו עובד עכו"ם אוצרות חיים מועדים ח"א עמ' קלה
כג ע"א09 כל המבזה את המועדים כאלו עובד עכו"ם וכו'שערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר קמו
כג ע"א09 כל המבזה את המועדים כו' מראה הגדול ח"א דף יג ע"ג
כג ע"א10 לא תעשה לך וסמיך ליה את חג המצות תשמור בי חייא ח"ב עמ' שי
כג ע"א12 המספר לשה"ר ראוי להשליכו לכלבים תפארת משה עמ' עד
כג ע"א12 כל המספר לשה"ר וכל המקבל לשה"ר וכו' ראוי להשליכו לכלבים אוצרות חיים - יושר המידות עמ' עדר
כג ע"א12 כל המספר לשון הרע וכל המקבל לשון הרע וכל המעיד עדות שקר ראוי להשליכו לכלבים וכו' של"ה - שער האותיות אות ש ס"ק טז
כג ע"א12 כל המספר לשון הרע וכל המקבל לשון הרע ראוי להשליכו לכלבים תורה בציון עמ' תקטו
כג ע"א12 כל המעיד עדות שקר ראוי להשליכו לכלבים תורה בציון עמ' תקיז
כג ע"א14 מלקין אותו ברצועה של חמור מצווה ועושה ח"ב עמ' קסג
כג ע"א14 ב"ד מלקין ברצועה של חמור שבט מישראל עמ' קנג
כג ע"א16 אמר הקב"ה יבא מי שמכיר אבוס בעליו ויפרע ממי שאינו מכיר אבוס בעליו תורת אביגדור ח"ג עמ' קלז
כג ע"א16 יבא מי שמכיר אבוס בעליו ויפרע ממי שאינו מכיר אבוס בעליו באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' קסט
כג ע"א16 יבוא מי שמכיר אבוס בעליופירוש המכבי ישעיהו ונביאים אחרונים עמ' ו
כג ע"א18 אמר רבא אבקתא אית ביה וכו'טוב ירושלים בראשית פל"ב פסוק כג
כג ע"א24 אין מעמידין אלא חסרי כח ויתירי מדע גנזי חיים (זייצ'יק) עמ' תא
כג ע"א24 אין מעמידין חזנין אלא חסירי כח חכמת התורה יתרו עמ' תפד
כג ע"א24 אין מעמידין חזנין אלא חסירי כח ויתירי מדע באר משה (אפשטיין) שמות עמ' תתקצא, דברים עמ' תרצ-תרצא
כג ע"א24 החזנים המלקים - חסרי כח ויתירי מדע באר הגולה באר ב הערה 151
כג ע"א24 חסרי כח ויתירי מרע גור אריה דברים פט"ז הערה 60
כג ע"א28 אין מזרזין אלא לזריזין תפארת צבי במדבר עמ' קלט
כג ע"א28 אין מזרזין אלא לזריזין תפארת צבי ויקרא עמ' מד, מו, רפא
כג ע"א28 אין מזרזין אלא למזורז באר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' פו
כג ע"א28 אין מזרזין אלא למזורז לב אביגדור עמ' ו
כג ע"א28 אין מזרזין אלא למזורז לקוטי שיחות חי"ח עמ' 450
כג ע"א28 אין מזרזין אלא למזורז תורת אביגדור ח"ד עמ' רא
כג ע"א28 אין מזרזין אלא למזורז תורת מנחם חל"ז עמ' 91
כג ע"א28 אין מזרזין אלא למזורזין ויגד יעקב עמ' תשנא
כג ע"א30 יש מנין לכל מכה ומכה באר הגולה באר א הערה 335, 338
כג ע"א32 אין לי אלא מכה רבה מכה מועטת מנין וכו' לימד על הראשונות שהן מכה רבה דברי יונה עמ' רלז
כג ע"א32 מכה רבה אין לי אלא מכה רבהילקוט הגרשוני ח"ב
כג ע"א33 המכה את חבירו עובר בלאו דפן יוסיף להכותו מפי ספרים וסופרים ח"א עמ' רעט
כג ע"א33 מכה מועטת מנין משנת חיים דברים עמ' תסח
כג ע"א38 כיון שכפתו ורץ פטור חכמת התורה ויגש עמ' תמה
כג ע"א38 כפתוהו ורץ מבי"ד פטור באר משה (אפשטיין) דברים עמ' תרצא
כג ע"א43 חייבי כריתות שלקו אבן ישראל (פישר) אגדה ח"א עמ' לו
כג ע"א43 חייבי כריתות שלקו נפטרו מידי כריתתם חמודי צבי מועדים עמ' תקי
כג ע"א43 כל חייבי כריתות נפטרו מידי עונשן על ידי מלקות באר הגולה באר א הערה 336
כג ע"א43 כל חייבי כריתות שלקו וכו' כשלקה הרי הוא כאחיך באר משה (אפשטיין) במדבר עמ' שלב, דברים עמ' תרצא
כג ע"א43 כל חייבי כריתות שלקו וכו'חלק יעקב (קנטור) דרוש א
כג ע"א43 כל חייבי כריתות שלקו כו' עיוני רש"י שמות ח"ב עמ' תלב
כג ע"א43 כל חייבי כריתות שלקו נפטרו וכו' קהלת יעקב (אבן ברוך) דף קלה ע"ג
כג ע"א43 כל חייבי כריתות שלקו נפטרו ידי כריתותם גור אריה דברים פכ"ג הערה 13, פכ"ה הערה 16
כג ע"א43 כל חייבי כריתות שלקו נפטרו ידי כריתתם דרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' צב
כג ע"א43 כל חייבי כריתות שלקו נפטרו ידי כריתתם תורה בציון עמ' רצא
כג ע"א43 כל חייבי כריתות שלקו נפטרו ידי כריתתם וכו' ברית עולם (תשסט) עמ' קע
כג ע"א43 כל חייבי כריתות שלקו נפטרו ידי כריתתם שנא' ונקלה אחיך לעיניך כשלקה הרי הוא כאחיך דעת חכמה ומוסר ח"ב עמ' קי
כג ע"א43 כל חייבי כריתות שלקו נפטרו ידי כריתתןפרי צדיק חקת אות יב
כג ע"א43 כל חייבי כריתות שלקו נפטרו ידי כריתתם וכו' כשלקה הרי הוא כאחיך של"ה - מס' ראש השנה אות קל
כג ע"א43 כל חייבי כריתות שלקו נפטרו מידי כריתתם מכתב מאליהו ח"ג עמ' 52
כג ע"א43 כל חייבי כריתות שלקו נפטרו מידי כריתתן זכרון דברים (תשנט) עמ' קעג
כג ע"א43 כל חייבי כריתות שלקו נפטרו מידי כריתתן לחמי תודה דף קצד ע"ב
כג ע"א43 כל חייבי כריתות שלקו נפטרו מידי כריתתן עיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תרסז, תרע
כג ע"א43 כל חייבי כריתות שלקו נפטרו מידי כריתתן וכו' קרבן מנחה (תשעד) עמ' קצה
כג ע"א43 כל חייבי כריתות שלקו נפטרו מידי כריתתן וכו'ראשית חכמה, גידול בנים פרק כח
כג ע"א43 כל חייבי כריתות שלקו נפטרו ידי כריתתם וכו' תורת מנחם חנ"א עמ' 360
כג ע"א43 מלקות מכפרת כללי המצות (צפת תשנב) עמ' 123, 104
כג ע"א44 ונקלה אחיך לעיניך כשלקה הרי הוא כאחיך דעת חכמה ומוסר ח"א עמ' שסד
כג ע"א44 ונקלה אחיך לעיניך כשלקה הרי הוא כאחיך דעת תורה דברים ח"ב עמ' קסז
כג ע"א44 כיון שלקה הרי הוא באחיך מפי ספרים וסופרים - פניני חסידות פקודי ז
כג ע"א44 כיון שלקה הרי הוא כאחיך אור גנוז (מוסקוביץ) עמ' ריט, תטז
כג ע"א44 כיון שלקה הרי הוא כאחיך משמרת איתמר (תשסז) עמ' תקז
כג ע"א44 כיון שלקה הרי הוא כאחיך תקנת השבין סי' ח (עמ' 73), רסיסי לילה סי' מח (עמ' 102), צדקת הצדיק סי' קסא
כג ע"א44 כיון שלקה הרי הוא כאחיךמשיבת נפש עמ' קסב
כג ע"א44 כיון שלקה הרי הוא כאחיך שמן ראש (כץ) ח"ו עמ' תי
כג ע"א44 כיון שנקלה חקל יצחק (תשסג) עמ' יג, תפז
כג ע"א44 כיון שנקלה הרי הוא באחיך פחד יצחק - יום הכפורים מאמר יב
כג ע"א44 כיון שנקלה הרי הוא כאחיך ישמח חיים (תשסה) מע' ר אות מ
כג ע"א44 כשלקה ה"ה כאחיך תורת מנחם חכ"ט עמ' 67
כג ע"א44 כשלקה הרי הוא באחיךטוב טעם במדבר עמ' יג
כג ע"א44 כשלקה הרי הוא כאחיך שבט מישראל עמ' רפט
כג ע"א44 כשלקה הרי הוא כאחיך שפתי חיים - מידות ועבודת ה' ח"א עמ' תקמא
כג ע"א44 כשלקה הרי הוא כאחיך תורת מנחם חי"ד עמ' 287
כג ע"א44 כשלקה הרי הוא כאחיךאמת ליעקב עה"ת עמ' תפז
כג ע"א44 כשלקה הרי הוא כאחיךשערי תשובה (עם שערי חיים) שער רביעי מאמר כ
כג ע"א44 כשנקלה הרי הוא כאחיך פחד יצחק - יום הכפורים מאמר יג
כג ע"א45 מה אם העובר עבירה אחת נוטל נפשו וכו', שיזכה לו ולדורותיו ולדורות דורותיו עד סוף כל הדורות דעת תורה ויקרא עמ' קל
כג ע"א45 מה אם העובר עבירה אחת נוטל נפשו עלי' וכו' ואותו תעבוד עמ' סח
כג ע"א45 מה אם העובר עבירה וכו', רש"י תיבת גמא (תשעא) ח"ב עמ' שו
כג ע"א46 העושה מצוה אחת עאכו"כ, רש"י לקט שיחות מוסר ח"ב עמ' שסה
כג ע"א46 נוטל נפשו עליה תאומי צביה עמ' שלח
כג ע"א רש"י - עושה חסד לאלפים - לאלפין דרי מפי ספרים וסופרים - פניני חסידות נשא י
כג ע"א רש"י ד"ה מתנת חיים שבת ור"ח עמ' קפה
כג ע"א רש"י ד"ה על אחת וכו', מדה טובה מרובה וכו' דמשמע אלפים עד סוף כל הדורות כתבי הסבא מקלם עמ' קיא
כג ע"א רש"י ד'יה עאכו"כ כתבי הסבא מקלם - חנוכה ופורים עמ' נב
כג ע"א רש"ידגלי יהודה דרוש א אות כו הגהה ל
כג ע"א רש"י - שתי לשונות בכמה מדה טובה מרובה חכמה ומוסר ח"א עמ' רא, שלח
כג ע"ב01 הא כל היושב ולא עבר עבירה נותנין לו שכר כעושה מצוה מאמר אסתר (תשסב) עמ' לז
כג ע"ב01 כל היושב הכתב והקבלה שמות פ"ד פסוק כא
כג ע"ב01 כל היושב ולא עבר עבירה וכו' עיוני רש"י דברים ח"א עמ' ריג
כג ע"ב01 כל היושב ולא עבר עבירה וכו' כעושה מצוה צוואת הריב"ש (תשעג) עמ' עו
כג ע"ב01 כל היושב ולא עבר עבירה נותנין לו שכר כעושה מצוה של"ה - תולדות אדם אות רה
כג ע"ב01 כל היושב ולא עבר עבירה נותנין לו שכר וכו'מאמר אסתר דרוש ב
כג ע"ב01 כל היושב ולא עבר עבירה נותנין לו שכר כעושה מצוה אור תורה השלם (מזריטש) סי' מד
כג ע"ב01 כל היושב ולא עבר עבירה נותנין לו שכר כעושה מצוה באר יוסף (תשמא) ח"ג עמ' לח
כג ע"ב01 כל היושב ולא עבר עבירה נותנין לו שכר כעושה מצוה זרע קודש (תשסה) על התורה עמ' קעה, רמ
כג ע"ב01 כל היושב ולא עבר עבירה נותנין לו שכר כעושה מצוה מפי ספרים וסופרים - פניני חסידות מצורע יז
כג ע"ב02 בא דבר עבירה לידו ופירש וכו' פחד יצחק פסח מאמר עה
כג ע"ב02 היושב ולא עבר עבירה נותנים לו שכר כעושה מצוה מתנת חיים מאמרים ח"א עמ' ריח
כג ע"ב02 היושב ולא עבר עבירה נותנין לו שכר כעושה מצוהמטה יששכר עמ' עג
כג ע"ב02 היושב ולא עבר עבירה נותנין לו שכר כעושה מצוה קהלת משה (תשסב) עמ' פ, קנ
כג ע"ב02 היושב ולא עבר עבירה נותנין לו שכר כעושה מצוה וכו' הפורש מהן עאכו"כ דברי חיים - מועדים (תשנט) עמ' קכז
כג ע"ב02 היושב ולא עבר עבירה נותנין לו שכר כעושה מצוהס' העיקרים (מישור) עמ' שצט
כג ע"ב02 היושב ולא עבר עבירה נותנין לו שכר כעושה מצוהשבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' קו
כג ע"ב02 היושב ולא עבר עבירה נותנין לו שכר כעושה מצוהשערי תשובה (עם שערי חיים) שער ראשון מאמר מט, שער שלישי מאמר ט
כג ע"ב02 ישב אדם ולא עבר עבירה נותנין לו שכר כאילו עשה מצוה רב ייבי (תשסט) ח"א עמ' צה
כג ע"ב02 ישב אדם ולא עבר עבירה נותנים לו שכר כעושה מצוה פרדס המלך (תשסט) אות תה
כג ע"ב02 ישב אדם ולא עבר עבירה נותנין לו שכר כעושה מצוה פחד יצחק - יום הכפורים מאמר כג
כג ע"ב02 ישב ולא עבר עבירה כאילו קיים מצוה ויגד יעקב עמ' נה
כג ע"ב02 ישב ולא עבר עבירה כאילו קיים מצוה צדה לדרך (גרינוולד, תשסט) עמ' לב
כג ע"ב02 ישב ולא עבר עבירה נותנים לו שכר כעושה מצוה אורות המאירים ולקוטי ישכר עמ' נה, נח
כג ע"ב02 ישב ולא עבר עבירה נותנים לו שכר כעושה מצוה דרשות שמן רוקח עמ' רמב
כג ע"ב02 ישב ולא עבר עבירה נותנים לו שכר כעושה מצוה קרן לדוד ויקרא-במדבר עמ' ש
כג ע"ב02 ישב ולא עבר עבירה נותנים לו שכרהחברה והשפעתה מאמר 26 פרק ח
כג ע"ב02 ישב ולא עבר עבירה נותנין לו שכר כעושה מצוה, וחדא"ג מהרש"א תורת מנחם חנ"ב עמ' 92
כג ע"ב02 ישב ולא עבר עבירהבית אבא (גוטווירטה) פתח הבית עמ' 4
כג ע"ב02 לא עבר עבירה וכו' כאילו עשה מצוה המאור הגדול (גר"א) עמ' שלו
כג ע"ב02 מי שבא דבר עבירה לידו ופירש וכו' פחד יצחק - יום הכפורים מאמר יט
כג ע"ב02 שכר היושב ולא עבר עבירה כאילו עשה מצוה מתנת חיים מאמרים ח"ב עמ' עא
כג ע"ב04 רק חזק לבלתי אכל הדם עיוני רש"י דברים ח"א עמ' שי
כג ע"ב05 דם נפשו של אדם קצה הימנו לקוטי שיחות חל"ב עמ' 67
כג ע"ב05 דם נפשו של אדם קצה ממנו ויגד יעקב עמ' תשיג
כג ע"ב05 דם נפשו של אדם קצה ממנו שפתי חיים ח"ב עמ' צח
כג ע"ב05 הדם שנפשו של אדם קצה ממנובינה לעתים דרוש לז עמ' רלז
כג ע"ב05 ומה אם הדם וכו׳ כללי המצות (צפת תשנב) עמ' 202, 86
כג ע"ב05 ומה אם הדם שנפשו של אדם קצה ממנו וכו' באר משה (אפשטיין) במדבר עמ' תקיט, דברים עמ' תקיט
כג ע"ב05 ומה אם הדם שנפשו של אדם קצה ממנו וכו' לקוטי שיחות חי"ד עמ' 45
כג ע"ב05 ומה אם הדם שנפשו של אדם קצה ממנו וכו' פירוש המכבי דברים עמ' רטו
כג ע"ב05 ומה אם הדם שנפשו של אדם קצה ממנו וכו' עאכו"כ שיזכה לו ולדורותיו וכו'שבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' רכד
כג ע"ב05 ומה אם הדם שנפשו של אדם קצה ממנו כו' תורת אביגדור ח"א עמ' מד
כג ע"ב05 ומה דם שנפשו של אדם וכו'דברי שלום ח"ו סי' תקעו
כג ע"ב05 ומה דם שנפשו של אדם וכו' הפורש מן הגזל ומן העריות שהנפש מחמדתן עאכ"וראשית חכמה, מצוות פרק א אות י
כג ע"ב05 ומה דם שנפשו של אדם קצה בו הפורש ממנו גורם טובה לו ולבניו לב אביגדור עמ' קפו
כג ע"ב05 ומה הדם שנפש האדם קצה ממנו וכו'דרך חיים עמ' קפט
כג ע"ב05 ק"ו מדם וכו' רצה הקב"ה לזכותמנחת עני (תקמז) דף לא ע"ד, לב ע"א
כג ע"ב05 שקצים ונבלות שנפשו של אדם קצה בהן ורש"י באר שרים בראשית פ' וישלח דרוש ו אות ב
כג ע"ב07 גזל ועריות אדם מתאוה להןאור הרעיון עמ' שיד
כג ע"ב07 גזל ועריות נפשו של אדם מחמדתן מאמרי שלמה ח"ב עמ' ט
כג ע"ב07 גזל ועריות נפשו של אדם מחמדתן תורת יחיאל דברים עמ' ב
כג ע"ב07 גזל ועריות נפשו של אדם מחמדתן וכו' דרך אמונה ובטחון עמ' קצא
כג ע"ב07 גזל ועריות נפשו של אדם מחמדתן ומתאוה להן דעת חכמה ומוסר ח"א עמ' רעד
כג ע"ב07 גזל ועריות נפשו של אדם מחמדתןמסילת ישרים עמ' שמט
כג ע"ב07 גזל ועריות נפשו של אדם מתאוה להן גור אריה שמות פכ"ב הערה 243, ויקרא פי"ט הערה 153
כג ע"ב07 גזל ועריות נפשו של אדם מתאוה להן לב אליהו (תשסה) שמות עמ' כה
כג ע"ב07 גזל ועריות נפשו של אדם מתאוה להן תורת העולה ח"ג פרק סז
כג ע"ב07 גזל ועריות שנפשו של אדם מתאוה להם וכו' עאכו"כ דרך מצותיך (חב"ד) דף קפו ע"א
כג ע"ב07 גזל ועריות שנפשו של אדם מתאוה להן הפורש מהם עאכו"כ שיזכה לו ולדורותיו אפיקי יהודה (תשנט) עמ' שצט
כג ע"ב07 גזל ועריות שנפשו של אדם מתאוה להן וכו' באר משה (אפשטיין) שמות עמ' קצז, ויקרא עמ' תקצב, במדבר עמ' תקיט
כג ע"ב07 גזל ועריות שנפשו של אדם מתאוה להן ומחמדתן אור ישראל (תרס) דף פג ע"א
כג ע"ב07 גזל ועריות שנפשו של אדם מתאוה להן ומחמדתן ואותו תעבוד עמ' שנו
כג ע"ב07 גזל ועריות שנפשו של אדם מתאוה להן ומחמדתן כתבי הסבא מקלם עמ' פג
כג ע"ב07 גזל ועריות שנפשו של אדם מתאוה להן ומחמדתן שפתי חיים - מידות ועבודת ה' ח"ב עמ' תפח
כג ע"ב07 גזל ועריות שנפשו של אדם מתאוה להן ומחמדתן וכו' עד סוף כל הדורות בית ישראל (טויסיג) שמות עמ' קלג
כג ע"ב07 גזל ועריות שנפשו של אדם מתאוה להן ומחמדתןמבשר טוב, ימי הרחמים והסליחות עמ' שכ
כג ע"ב07 גזל ועריות שנפשו של אדם מתאוה להן ומחמדתןס' החיים (תשנג) עמ' לט
כג ע"ב07 גזל ועריות שנפשו של אדם מתאווה להם וכו' בנתיבות האיש עמ' רז
כג ע"ב07 גזל נפשו של אדם מחמדתו אוסף מאמרי מוסר וחכמה (תשנט) עמ' קפד
כג ע"ב07 גזל שנפשו של ארם מחמדתו כד הקמח (מישור) עמ' פב
כג ע"ב07 שנפשו וכו' מחמדתן תורת מנחם חכ"ג עמ' 262
כג ע"ב08 הפורש מהן על אחת כמה וכמה שיזכה לו ולדורתיו וכו' ים שמחה עמ' שפא
כג ע"ב08 יזכה לו ולדורותיו ולדורות דורותיו עד סוף כל הדורות מבשר טוב - ספר החיים עמ' קיז
כג ע"ב08 שיזכה לו ולדורותיו וכו' דרכי החיים ח"א עמ' סד
כג ע"ב08 שיזכה לו ולדורותיו וכו' דרכי החיים ח"ב עמ' סה, רצא
כג ע"ב09 רבי חנניה בן עקשיא אומר רצה הקב"ה לזכות את ישראל תפארת ישראל (הרטמן) עמ' פו, צא, צא הערה 30, צב, צה הערה 52, צו, קו, קז הערה 72
כג ע"ב09 לזכות את ישראל לפיכך ס' הבוטח שער הבטחון עמ' קא, ח"ב עמ' קלח
כג ע"ב09 לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצות חכמת התורה וארא עמ' שסו
כג ע"ב09 ר' חנניא בן עקשיא אומר רצה הקב"ה לזכות את ישראל דרשות הצל"ח השלם עמ' קסב-קסג
כג ע"ב09 ר' חנניא בן עקשיא אומר רצה הקב"ה לזכות את ישראל וכו' ואותו תעבוד עמ' סו
כג ע"ב09 ר' חנניא בן עקשיא אומר רצה הקב"ה אברהם במחזה דף סב ע"ד
כג ע"ב09 ר' חנניא בן עקשיא אומר רצה הקב"ה לזכות את ישראל וכו' קדושת לוי דף יט ע"ב
כג ע"ב09 ר' חנניא בן עקשיא אומר רצה הקב"ה לזכות את ישראל וכו'שם משמעון (שפירא) עמ' צז
כג ע"ב09 ר' חנניא בן עקשיא אומר רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצוות וכו' בנין דוד (טאוב) דרשות עמ' קעא
כג ע"ב09 ר' חנניה בן עקשיא אומר רצה הקב"ה לזכות את ישראל צוף דבש (לוין) מאמר ו בסופו
כג ע"ב09 ר"ח בן עקשיא אומר רצה הקב"ה וכו', ובפיה"מ דברי ברוך ח"ב סי' יז אות ו, סי' מו אות א
כג ע"ב09 ר"ח בן עקשיא אומר רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תודה ומצות וכו' לב אליהו (תשלב) עמ' קג
כג ע"ב09 ר"ח בן עקשיא וכו' רצה הקב"הקול יעקב (שאול) דף טז ע"ד
כג ע"ב09 רבי חנינא בן עקשיא אומר רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצות אור חדש פ"ח אות 265
כג ע"ב09 רבי חנניא בן עקשיא אומר רצה הקב"ה לזכות את ישראל ויקרא יעבץ עמ' ריג
כג ע"ב09 רבי חנניא בן עקשיא אומר רצה הקב"ה לזכות את ישראל נפש חיים (פאלאג'י) דף קצז ע"א [רצח ע"ב ד"ה וזהו]
כג ע"ב09 רבי חנניא בן עקשיא אומר רצה הקב"ה לזכות את ישראל וכו' אגרא דפרקא (תשסה) עמ' קעט
כג ע"ב09 רבי חנניא בן עקשיא אומר רצה הקב"ה לזכות את ישראל וכו' ברכת מרדכי ויקרא-דברים תנינא עמ' פח
כג ע"ב09 רבי חנניא בן עקשיא אומר רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצות ישמח חיים (תשסה) מע' מ אות סט
כג ע"ב09 רבי חנניא בן עקשיא אומר רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצות שירי משכיל כלל א פרט ח
כג ע"ב09 רבי חנניא בן עקשיא וכו' כח מעשיו הגיד לעמו ח"ב ח ע"ג
כג ע"ב09 רבי חנניה בן עקשיא אומר רצה הקב"ה לזכות את ישראל וכו' חיים תחלה (תשסא) אופן כז עמ' כה ד"ה וזהו
כג ע"ב09 רחב"ע אומר רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה וכו' לקוטי שיחות ח"ד עמ' 1180, חי"ז עמ' 409
כג ע"ב09 רחבע"א רצה הקב"ה אפוד בד דף סז ע"ב
כג ע"ב09 רצה הקב"ה וכו' ויאדירכתבי הרב יהודה אלקלעי ח"א עמ' 187, 213
כג ע"ב09 רצה הקב"ה וכו' לפיכך הרבה להם תורה ומצוות המאור הגדול (גר"א) עמ' תשפד
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות הכתב והקבלה ויקרא פכ"ב פסוק ב
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את וכו' לבית יעקב דרוש ו
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראל אגרות ר' יצחק אלחנן עמ' תה, תו, תי
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראל אהבת חיים (דייטש) עמ' רנה
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראל אור גנוז (מוסקוביץ) עמ' תנד
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראל אחרי ראי (תשסד) דרשות סי' כח אות ג
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראל אמרי אש (טאוב) עמ' רסא, שצא
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראל באר הגולה באר ז הערה 3
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראל באר מחוקק (תשמט) עמ' צח, קכד
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראל בין המשפתים ויקרא פ' קדושים אות ה
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראל בית יצחק (שמלקיש) על התורה מאמר עח אות א
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראל דברי מנחם (היימליך) עמ' קי
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראל דרשות מהר"ם בנעט עמ' נח, סח, רכט
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראל דרשות מהר"ם חביב עמ' רי
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראל דרשות מהר"ם שיק עמ' עג, קעא, תלט, תקלה
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראל דרשות מעבר יבק עמ' קח
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראל חכמת התורה צו עמ' עדר
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראל חכמת התורה תצוה עמ' לז
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראל יד יחזקאל עמ' קצט
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראל לב אליהו (תשסה) בראשית עמ' רצג, שמות עמ' לה, קמג, קפג, ויקרא-דברים עמ' שא
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראל מאיר נתיבות ח"א עמ' פא, שיד
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראל מערכי לב (שוואב) מועדים ח"ב עמ' רא
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראל רנת יצחק - פרק חלק עמ' שנד
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראל שביב אור עמ' קלד, שיא
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראל שמחת הנפש עמ' צו
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראל שמן ראש (כץ) ח"ו עמ' רע
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראל שני המאורות (תשסח) עמ' קלט
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראל שער החצר (תשעב) סי' קלח, ר
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראל שפת אמת (רייז) דברים ח"א עמ' קצה, רה, רמא, רנג
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראל תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' שז
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראל וכו' אוסף מאמרי מוסר וחכמה (תשנט) עמ' רמו
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראל וכו' אור אברהם - תשובה - קונטרס אהבת איתן והוספות חדשות עמ' מג
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראל וכו' אור אברהם בראשית - הוספות חדשות עמ' כג
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראל וכו' אסופת מערכות פסח-בין המצרים עמ' עו
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראל וכו' אשל חיים ח"א עמ' כא
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראל וכו' באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' לו, שמות עמ' תתיט, ויקרא עמ' תר, תרעה, דברים עמ' קכ, קנו, תקיט, תקלח
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראל וכו' דברי ברוך ח"ב סי' כה אות ח, סי' ל אות י
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראל וכו' דרשות הרא"ש (תשסו) ח"א דרוש ס עמ' קנה, דרוש סט עמ' רו, דרוש פט עמ' רצא, ח"ב דרוש ר עמ' קפד, דרוש רב עמ' קצה, דרוש רג עמ' קצז, דרוש ריא עמ' רלו, דרוש ריב עמ' רמא, דרוש רכב עמ' רעט, דרוש רכה עמ' רפח, דרוש רנה עמ' שפט
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראל וכו' זך ונקי עמ' קצ
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראל וכו' זכרון דברים (תשנט) עמ' מו
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראל וכו' טוב דעת עמ' רצג, שלא
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראל וכו' ימלא פי תהלתך ח"ב עמ' רפא, רפד, תקז, תקסח, תקעד
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראל וכו' מתנת חיים מאמרים ח"א עמ' פה
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראל וכו' נחלת יעקב (תשעג) עמ' קמד
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראל וכו' שיחות הרב צבי יהודה דברים עמ' 107
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראל וכו' שמן הטוב (תשסב) - דברי תורה אות לו
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראל וכו' תורת חיים (ר' דובער) שמות דף קעב ע"ג
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראל וכו' ובפירוש הר"ע מברטנוראשבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' פה, ח"ב עמ' צט, רכד, רעט, תלז
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראל וכו' ורש"י שיחות מוסר (תשסב) עמ' לא
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראל וכו'הגיוני עוזיאל ח"א עמ' 47, 48, 50
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראל וכו'חכמת התורה בראשית עמ' קבב
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראל וכו'יציב פתגם - חנוכה-שבועות עמ' ריד
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראל וכו'ס' העיקרים (מישור) עמ' קיד, תט
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראל וכו'תפלה למשה (אלמושנינו) עמ' רח, רי
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראל ופה"מ לרמב"ם בית שלום מרדכי עמ' יד, פה
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך ברכת מועדיך לחיים ח"ב דף ק ע"ב [שעא ע"ב]
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך שיחת מלאכי השרת עמ' 19
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה וכו' אור אברהם - רות עמ' תטז
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם וכו' תורת אביגדור ח"א עמ' עו
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצות של"ה על הפרשיות - הקדמה אות י בהגה"ה
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תו"מ וכו' אוצר המאמרים (וייס) עמ' רטז
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תו"מ וכו' באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' לו, שמות עמ' תתיט, ויקרא עמ' תר, תרעה, דברים עמ' קכ, קנו, תקיט, תקלח
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תומ"צ תורת חיים (ר' דובער) שמות דף נו ע"ד
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תומ"צ תורת מנחם חל"ו עמ' 118, 351, חל"ז עמ' 87
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תומ"צ תורת מנחם חי"ט עמ' 366
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תומ"צ תורת מנחם חלק לב עמ' 297, חלק לג עמ' 476
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תומ"צ כו' (וברע"ב ורמב"ם) תורת מנחם חל"ט עמ' 391, 407
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה וכו'אהל אלימלך עמ' שכו
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצוות קרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' תרג
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצוות יסוד האמונה (תשסז) ויכוח השואל והמשיב אות קנב
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצוות מוסר דרך - אפיקי חיים עמ' שיד {מעיקרי האמונה בתורה כי כשיקיים אדם מצוה מתרי"ג מצות ופיהמ"ש כראוי וכהוגן ולא ישתף עמה כוונה מכוונת העולם בשום פנים וכו' הנה זכה בה לחיי העולם הבא, ועל זה אמר וכו' כי המצות בהיותם הרבה אי אפשר שלא יעשה אדם בחייו אחת מהם על מתכונתה ושלמותה ובעשותו אותה המצוה תחיה נפשו באותו מעשה}
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצוות בן מלך - חכמה ומוסר עמ' לד, מח
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצוות בת עין (תשסז) עמ' קסב, רמז, רצה, רצז, שיט
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצוות גור אריה שמות פ"ד הערה 180
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצוות ואני תמיד עמך עמ' קצא
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצוות ים שמחה עמ' שצד
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצוות כנסת יחזקאל (הכהן) עמ' ג, קט, שז
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצוות לקט שיחות מוסר ח"ג עמ' תנג
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצוות לקט שיחות מוסר ח"א עמ' רסט, שסט
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצוות מחשבת זקנים עמ' רל, רלח, רמד, רנ, רנח, רס, רסו, רעא
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצוות מחשבת מוסר ח"א עמ' נה, קיט, קעג, שכג, שסט, שעד, שפח, תמ, תצט, תקה
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצוות מחשבת מוסר ח"ב עמ' קנו, שג, שצז, ת, תז, תי
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצוות מחשבת מוסר ח"ג עמ' קט, קיט, קסה, רלג, רמב, רצ, רצט, שיט
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצוות מכתב מאליהו ח"א עמ' 116, ח"ג עמ' 39, ח"ד עמ' 9
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצוות מכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' תרצה
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצוות מסילות בלבבם - מסילה ב אות טו
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצוות משנה למלך (תשסח) עמ' קנה
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצוות נצח ישראל עמ' רצא הערה 142, תקלג הערה 112
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצוות נתיבות יצחק חנוכה ופורים עמ' לב
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצוות ספר המדות (דובנא, תשסו) - פתיחה
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצוות קריאה בקריה ח"א עמ' רנד
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצוות שער החצר (תשעב) סי' ר
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצוות שרגא המאיר מועדים עמ' כו, רלא
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצוות תפארת ישראל (הרטמן) עמ' תשפד הערה 15
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצוות תפארת צבי ויקרא עמ' רנ, רנז, רפג, שכ, שנ
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצוות תפארת צבי שמות עמ' שעד
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצוות ובפיהמ"ש בעקבות משה שמות עמ' רלו
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצוות וכו' דרשות מהרי"ץ למועדים עמ' קצב
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצוות וכו' דרשות מהרי"ץ לז' אדר עמ' רכא
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצוות שנא' ה' חפץ וכו' דעת תורה ויקרא עמ' כד, צב, קכו, במדבר עמ' נח
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצוות שנאמר ה' חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר שארית אהרן דף קמ ע"א
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצוות שנאמר ה' חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר בנין משה (מייזליש) ח"א עמ' קמג
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצוות שנאמר ה' חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר שפת אמת (רייז) סוכות עמ' צח, קצט, ערב
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצוותאהל יששכר (ליכטנשטיין) דף כג ע"א
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצוותאור יהל ח"א עמ' צט-קב
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצוותאור לפני הדורשין עמ' 37
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצוותאורות אלים דף כה ע"ב
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצוותאחרית לאיש שלום דף כג ע"ב09
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצוותדרשות שבט הלוי עמ' רחצ
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצוותמי מרום ח"ז עמ' רטז, ח"ח עמ' עג, ח"ט עמ' יז, ח"י עמ' לה, קב, חי"ג עמ' רה
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצוותמרפא לשון עמ' מ
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצוותשפע חיים ח"ו עמ' סד
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצוות, ופירוש הרמב"ם ושב ורפא לו עמ' רעב
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצות אוצרות חיים - תשובה ותיקונים עמ' תפד
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצות אור אברהם דברים עמ' שסז
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצות אמרות חיים עמ' קעח
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצות אפיקי יהודה (תשנט) עמ' תשכב
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצות בינת ישראל (תשסו) דף סח ע"א, פה ע"א
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצות דברי חיים על התורה (תשנט) עמ' רמד, מועדים (תשנט) עמ' קפ
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצות דברי ישראל (תשסח) ח"ב עמ' רלח (הגה)
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצות דברי יונה עמ' קסג, רנג, שיז
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצות דרשות שמן רוקח עמ' רסה, שלז, תקיג
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצות ויגד יעקב עמ' סח
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצות זרע קודש (תשסה) על התורה עמ' לט, נב, קעה
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצות ימלא פי תהלתך ח"א עמ' מא, סב
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצות כד הקמח (מישור) עמ' תיט
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצות מאורי אור (טשרנוביל, תשסא) עמ' קנד
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצות מאמרי שלמה ח"ב עמ' קי
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצות מצווה ועושה ח"ב עמ' ר, תשח
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצות נחמד ונעים (תשסט) לקוטי אמרים אות קלא, קעה
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצות עבודת עבודה עמ' קנח, רא
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצות צדה לדרך (גרינוולד, תשסט) עמ' נז
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצות קומץ המנחה (צונץ) דרוש נז אות ג, דרוש סא אות ב, דרוש צד אות ג, דרוש קלו אות יב
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצות וכו' אורות ונתיבות ח"ב שער ד פרק ט אות ל
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצות וכו' אורות ונתיבות ח"ב שער ד פרק ב אות א
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצות וכו' אור תורה השלם (מזריטש) סי' שסג
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצות וכו' לחמי תודה פתיחה דף ו ע"ב, י ע"ב, גוף הספר דף לד ע"א, נא ע"ב, קיט ע"א, רנא ע"א
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצות וכו' לב דוד (תשסט) עמ' ח
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצות וכו' ערבי נחל (תשסד) עמ' תרמו, תשנ, תתצט, תתקל, תתרלא, תתרלב
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצות וכו', ורש"י מחזה עינים (לוויטאן) עמ' נ
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצות וכו'מגיד דבריו ליעקב, לקוטי אמרים סי' רנט, אור תורה סי' שסג
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצות שנאמר ה' חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר של"ה - מס' שבועות אות ה
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצות שנאמר ד' חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדירהגיונות אל עמי ח"א דרוש ל
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצותבינה לעתים דרוש לז עמ' רלז, דרוש נו עמ' שסג
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצות, ובפיהמ"ש הר יראה מאמר מט
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצות, שנאמר ה' חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר עמוד העבודה (תשעג) דרוש שני למסירת נפש כב, מכות
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצות, שנאמר ה' חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר עמוד העבודה (תשעג) דרוש שני למסירת נפש כב, לקוטי אמרים מז
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להן תורה ומצוות נתיב התשובה עמ' לב הערה 49
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להן תורה ומצות דרכי צדק עמ' רצ
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה תורה ומצוותעולת ראיה ב קסב
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך וכו' אור אברהם - מסכת מגילה עמ' רעט, תמד
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך וכו' אור אברהם ברכות עמ' עד, שיא, שיח
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך וכו' אור אברהם שמות עמ' עז
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך וכו' להעיר להורות ולהשכיל ח"א עמ' רב, רנו
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך וכו' מאורי שערים עמ' סה
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך כו'חיים וחסד סי' תקג
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצות שרגא המאיר על התורה עמ' תקלו, תקצט
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראלאבני השוהם (הורוויץ) דף ג ע"ד
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראלאמרי אש (טאוב) עמ' רסט
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראלדרך חיים עמ' עג
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראלדרשות הרא"ש דף לא ע"ב דרוש כט, דף נא ע"ב דרוש נא, דף נח ע"ב דרוש נט
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראלחכמת התורה נח עמ' רי, שסח, שעב
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראלחלקם בחיים דף לט ע"א
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראלילקוט הגרשוני ח"ב כאן
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראלילקוט הגרשוני ח"ב על אבות פ"א מ"יח
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראלמשיבת נפש עמ' לה
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראלפרי חיים, רמ"ץ דרוש ב סו"ד ב
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראלרוח חיים (חיד"א) עמ' קיד, קצז
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראלתפארת ישראל עמ' יח
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראל, ובמהרש"א בית ישי - דרשות עמ' קח, רכד
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראל, ובפיה"מ שם אבן ישראל (פישר) אגדה ח"ב עמ' מב
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראל, רע"ב דרשות מהר"ם שיק עמ' קיד, שפז
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכותכרם פתחיה גפן טז שריג יג
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכותכתבי הרב יהודה אלקלעי ח"א עמ' 112
כג ע"ב09 רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תו"מ מה ה׳ אלקיך שואל מעמך עמ' 109
כג ע"ב10 ה' חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' לו, ערב, שה, שמות עמ' תתיח, תתלג, תתנא, ויקרא עמ' רה, שנד, שצט, תר, תרעה, דברים עמ' קכ, קצ, תעה, תקיב, תקיט, תקלח, תתקיט-תתקכ, מלכים עמ' רנז, שעג
כג ע"ב10 ה' חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר משמרת איתמר (תשסז) עמ' שסד
כג ע"ב10 המצוות ניתנו לזכות את ישראלמכמני עוזיאל עמ' תקמו
כג ע"ב10 הרבה להם תורה ומצוות באר הגולה באר ז הערה 3
כג ע"ב10 הרבה להם תורה ומצוותאור הרעיון עמ' לג
כג ע"ב10 הרבה להם תורה ומצוות, ברש"יאהל משה (שיינרמן) בראשית עמ' רלח
כג ע"ב10 הרבה להם תורה ומצות דעת חכמה ומוסר ח"א עמ' קנ, שכז
כג ע"ב10 הרבה להם תורה ומצות שמן ראש ז' אדר-פורים עמ' שפו
כג ע"ב10 לפיכך הרבה להם תומ"צ לקוטי שיחות חל"ב עמ' 67
כג ע"ב10 לפיכך הרבה להם תורה ומצוות חכמת התורה ויגש עמ' קד
כג ע"ב10 לפיכך הרבה להם תורה ומצוות ובפהמ"ש להרמב"ם מחשבת מוסר ח"ב עמ' לה, תסג
כג ע"ב10 לפיכך הרבה להם תורה ומצוות וכו', ובפהמ"ש להרמב"ם מחשבת זקנים עמ' רלא
כג ע"ב10 לפיכך הרבה להם תורה ומצוות וכו', ובפהמ"ש להרמב"ם מחשבת מוסר ח"א עמ' קיט
כג ע"ב10 לפיכך הרבה להם תורה ומצוותהגיוני עוזיאל ח"א עמ' 216
כג ע"ב10 לפיכך הרבה להם תורה ומצות חכמת התורה תולדות עמ' תקג
כג ע"ב10 לפיכך הרבה להם תורה ומצות קהלת יעקב שבועות עמ' ו
כג ע"ב10 לפיכך הרבה להם תורה ומצותפירוש המכבי דברים עמ' רטו
כג ע"ב10 תורה ומצוות קובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ז עמ' קסג
כג ע"ב11 חלוקים עליו חבריו על רחב"גאבי הנחל (שפירא) דרוש י דף לו ע"ב, לז ע"ב
כג ע"ב19 ג' דברים עשו ב"ד של מטה והסכימו ב"ד של מעלה, רש"י ד"ה ושאילת שלום בשם נחלת דבש מהדו"ק ח"א סי' מב אות י
כג ע"ב19 ג' דברים עשו ב"ד של מטה והסכימו עליהם וכו' אור אברהם - מגילת אסתר עמ' שמג, שנ
כג ע"ב19 ג' דברים עשו ב"ד של מטה והסכימו עמהם ב"ד של מעלה אור חדש הקדמה אות 75, פ"ט אות 382, 412
כג ע"ב19 ג' דברים עשו ב"ד של מטה וכו' מגילה עוז לו בך מאמר ז אות ג
כג ע"ב19 שלושה דברים עשו בי"דאמה של מלכות עמ' 149
כג ע"ב19 שלשה דברים עשו ב"ד של מטה והסכימו ב"ד של מעלה על ידם, [אלו הן] מקרא מגילה וכו' אוצרות חיים מועדים ח"ב עמ' תמד
כג ע"ב19 שלשה דברים עשו ב"ד של מטה וכו' ושאלת שלום בשם אור אברהם ברכות עמ' רצז
כג ע"ב19 שלשה דברים עשו בי"ד של מטה והסכימו בי"ד של מעלה על ידם ואלו הן מקרא מגילה ושאילת שלום בשם והבאת מעשר לחמי תודה דף רכד ע"ב
כג ע"ב19 שלשה דברים עשו בית דין של מטה והסכימו בית דין של מעלה על ידם וכו' ושאילת שלום בשם אוצרות חיים - יושר המידות עמ' תיב
כג ע"ב23 שאילת שלום בשם אור אברהם - רות עמ' קיז
כג ע"ב24 ושאילת שלום דכתיב והנה בועז וכו' ואומר ה' עמך גבור החיל אוצרות חיים - אישים ח"ב עמ' קטו
כג ע"ב24 קיימו למעלה מה שקבלו למטה גור אריה שמות פי"ט הערה 265
כג ע"ב24 קיימו למעלה מה שקבלו למטה דברי יחזקאל שרגא תליתאה עמ' שסז
כג ע"ב24 קיימו למעלה מה שקבלו למטה לב דוד (תשסט) עמ' קב
כג ע"ב24 קיימו למעלה מה שקבלו למטה מחשבות חרוץ סי' כ (עמ' 175)
כג ע"ב24 קיימו למעלה מה שקבלו למטה קהלת יעקב שבועות עמ' רמח
כג ע"ב24 קיימו למעלה מה שקיבלו למטה עוז לו בך מאמר ד אות יד
כג ע"ב25 ה' עמכם מבשרת ציון ח"ג עמ' רס
כג ע"ב28 במעשרות מותר לנסות לקב"ה חכמת התורה לך לך עמ' כב
כג ע"ב29 והריקותי לכם וכו' עד שיבלו שפתותיכם דובר צדק עמ' 53, 70, לקוטים (סוף פרי צדיק ח"ב) עמ' 245
כג ע"ב29 והריקותי לכם וכו' עד שיבלו שפתותיכםפרי צדיק פ' החודש אות ט
כג ע"ב30 בג' מקומות הופיע רוה"קילקוט הגרשוני ח"ב
כג ע"ב30 בג' מקומות הופיע רוח הקודש וכו' לחמי תודה דף רנ ע"ב
כג ע"ב30 בשלשה מקומות הופיע רוה"ק וכו'טוב טעם בראשית עמ' רלה
כג ע"ב30 בשלשה מקומות הופיע רוח הקודש בבית דינו של שם וכו', מנא ידע דלמא כי היכי דאזל איהו לגבה וכו' אוצרות חיים - אישים ח"ו עמ' תנב
כג ע"ב30 בשלשה מקומות הופיע רוח הקודש וכו' ובבית דינו של שלמה וכו' מדהא קא מרחמתא והא לא קא מרחמתא וכו' אוצרות חיים - אישים ח"ו עמ' רנב
כג ע"ב30 הופיע רוה"ק בבית דינו של שם לקט שיחות מוסר ח"א עמ' סה
כג ע"ב30 עד שיבלו שפתותיכם מלומר די אבן ישראל על התורה (תשסב) עמ' קעא
כג ע"ב30 עד שיבלו שפתותיכם מלומר די אמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) חיי טו
כג ע"ב30 עד שיבלו שפתותיכם מלומר די לחמי תודה פתיחה דף ח ע"ב
כג ע"ב32 ויכר יהודא וגו' מנא ידע וכו' יצא בת קול ואמר ממני יצאו כבושים וברש"י ברית שלום (תעח) דף כח ע"ג
כג ע"ב32 ויכר יהודה וכו' מנא ידע וכו' ברכת כהן (דויטש, תשמט) - מגילת ספר עמ' כה
כג ע"ב32 ויכר יהורא וגו' מנא ידע וכו' יצא בת קול ואמר ממני יצאו כבושים ורש"י ברית שלום (תשסח) עמ' קעט
כג ע"ב33 מנא ידע דילמא כי היכי דאזיל איהו לגבה אזיל נמי איניש אחרינא וכו' נזר הקדש ח"ג עמ' שלה
כג ע"ב34 בת קול אמרה צדקה ממני אור הגנוז (מהאניפאלא, תשסו) עמ' עו
כג ע"ב34 יצא בת קול ואמר ממני יצאו כבושיםאמרי יוסף בראשית דף קצב ע"ג
כג ע"ב34 יצאת בת קול ואמרה ממני יצאו כבושים דעת חיים עמ' קצא
כג ע"ב34 יצאת בת קול ואמרה ממני יצאו כבושים, וברש"י באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' תשנז
כג ע"ב34 יצאת בת קול ממנירוח חיים (חיד"א) עמ' קעח
כג ע"ב34 יצתה בת קול ואמרה ממני יצאה כבושים בי חייא ח"א עמ' קכח
כג ע"ב34 יצתה בת קול ואמרה ממני יצאו כבושיןפרי צדיק לחנוכה אות יג
כג ע"ב34 ממני יצאו כבושים אור אברהם - רות עמ' קח, קלג, ר, שא
כג ע"ב34 ממני יצאו כבושין תורת יחיאל בראשית עמ' שנד, תכד
כג ע"ב37 יצאה בת קול ואמרה אני עד נזר הקדש ח"ג עמ' שלה
כג ע"ב37 יצאת בת קול ואמרה אני עד בדבר זה של"ה - מס' ראש השנה אות לד
כג ע"ב37 יצאת בת קול ואמרה אני עדפירוש המכבי שמואל עמ' מ
כג ע"ב39 היא אמו מנא ידע דלמא איערומא מיערמא יצאת בת קול ואמרה היא אמו מאמר אסתר (תשסב) עמ' קצה
כג ע"ב39 היא אמו מנא ידע וכו' נזר הקדש ח"ג עמ' שלו
כג ע"ב39 מנא ידע דילמא איערומא קא מיערמא ברכת כהן (דויטש, תשמט) - מגילת ספר עמ' כט
כג ע"ב39 רוח הקודש העידה שהיא אמו חכמת התורה מקץ עמ' תפח
כג ע"ב40 דילמא יהודה כיון דחשיב ירחי ויומי ואיתרמי וכו'יערות דבש ח"ב עמ' רעו
כג ע"ב41 כולהו ישראל קרי להו בלשון יחידדגלי יהודה דרוש א אות יט
כג ע"ב41 כולהו ישראל קרי להו בלשון יחידיאבן פינה עמ' 1
כג ע"ב41 כולהו ישראל קרי ליה בלשון יחידי דכתיב ישראל נושע וכו' ים שמחה עמ' שפג
כג ע"ב43 דרש ר' שמלאי תרי"ג מצוות נאמרו לו למשה דרשות הרא"ש (תשסו) ח"א דרוש קמ עמ' תסד, ח"ב דרוש רג עמ' קצו
כג ע"ב43 דרש ר' שמלאי תרי"ג מצות נאמרו לו למשה וכו' בא דוד וכו' בא חבקוק וכו' וצדיק באמונתו יחיה דעת תורה במדבר עמ' סט, קמט
כג ע"ב43 דרש ר' שמלאי תרי"ג מצות נאמרו לו למשהילקוט דברי חכמים בראשית סי' קלד
כג ע"ב43 דרש ר' שמלאי תרי"ג מצות נאמרו למשה שס"ה לאווין כמנין ימות החמה ורמ"ח עשה כנגד אבריו של אדם שרגא המאיר מועדים עמ' רמו
כג ע"ב43 דרש ר' שמלאי תרי"ג מצוות בית שלום מרדכי עמ' רי
כג ע"ב43 דרש ר"ש תרי"ג מצוות נאמרו לו למשה מסיני וכו' ברית שלום (תשסח) עמ' תתעד
כג ע"ב43 דרש ר"ש תרי"ג מצוות נאמרו לו למשה מסיני וכו' ברית שלום (תעח) דף קלו ע"א
כג ע"ב43 דרש ר"ש תרי"ג מצות וכו'דרשות הרא"ש דף עט ע"א דרוש פו
כג ע"ב43 דרש ר"ש תרי"ג מצות נאמרו בסיני שס"ה ל"ת כמנין ימות החמה דרשות הצל"ח השלם עמ' קס-קסא
כג ע"ב43 דרש רבי שמלאי מורשה - שיחות למועדים עמ' קלט
כג ע"ב43 דרש רבי שמלאי שש מאות וכו' אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענום דרשות מעבר יבק עמ' קיג, קטו
כג ע"ב43 דרש רבי שמלאי שש מאות ושלש עשרה מצוות נתיבות יצחק חנוכה ופורים עמ' רעט
כג ע"ב43 דרש רבי שמלאי שש מאות ושלש עשרה מצוות וכו' בא דוד והעמידן על אחת עשרה שפתי חיים - מידות ועבודת ה' ח"ב עמ' תקסה
כג ע"ב43 דרש רבי שמלאי שש מאות ושלש עשרה מצוות נתנו תפארת ישראל (הרטמן) עמ' סט
כג ע"ב43 דרש רבי שמלאי שש מאות ושלש עשרה מצות וכו' ומאתים ארבעים ושמונה עשה כנגד איבריו של אדם של"ה על הפרשיות - הקדמה אות יג, כ, משפטים אות י, יא, ראה אות טו
כג ע"ב43 דרש רבי שמלאי שש מאות ושלש עשרה מצות וכו' ומאתים וארבעים ושמונה עשה כנגר איבריו של אדם של"ה - מס' פסחים אות שמח
כג ע"ב43 דרש רבי שמלאי שש מאות ושלש עשרה מצות נאמרו לו למשה תפארת צבי שמות עמ' ריא
כג ע"ב43 דרש רבי שמלאי שש מאות ושלש עשרה מצות נאמרו לו למשה וכו' מפי הגבורה שמענום של"ה ווי העמודים פרק א אות יב
כג ע"ב43 דרש רבי שמלאי שש מאות ושלש עשרה מצות נאמרו לו למשה וכו' רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' נו, שצד
כג ע"ב43 דרש רבי שמלאי תרי"ג מצוות נאמרו לו למשה וכו' קדושת עינים (טויסיג, תשעא) פרק ה אות עה
כג ע"ב43 דרש רבי שמלאי תרי"ג מצוות נאמרו לו למשה שס"ה לאוין כמנין ימות החמה וכו' אוצר המאמרים (תשסא) עמ' קמח
כג ע"ב43 דרש רבי שמלאי תרי"ג מצות נאמרו בסיני שס"ה מצות ל"ת וכו'ראשית חכמה, מצוות פרק ו אות א
כג ע"ב43 דרש רבי שמלאי תרי"ג מצות נאמרו לו למשה בסינישם משמעון (שפירא) עמ' ב, עה, קמה
כג ע"ב43 דרש רבי שמלאי תרי"ג מצות נאמרו לו למשה וכו' כנגד איבריו של אדם חמשה מאמרות (תשסט) - סמוכים לעד - פסחים ד
כג ע"ב43 דרש רבי שמלאי תרי"ג מצות נאמרו למשה מסיני ויקרא יעבץ עמ' קפט
כג ע"ב43 דרש רבי שמלאי תרי"ג מצות נתנותפארת ישראל עמ' יד, ד, קג
כג ע"ב43 דרש ר' שמלאי תרי"ג מצוות נאמרו לו למשה בהר סיני וכו' ויחי עוד דף סד ע"א
כג ע"ב43 דרש רבי שמלאי תרי"ג מצות וכו' מפי הגבורה שמענום של"ה - תולדות אדם אות קע, רו, שער האותיות אות ק ס"ק רז
כג ע"ב43 דרש רבי שמלאי שש מאות ושלש עשרה מצות וכו' בא חבקוק והעמידן על אחת וכו' ראשית דעת (קורח) סי' מח
כג ע"ב43 שש מאות ושלוש עשרה מצוות אמרי אש (טאוב) עמ' תקצא
כג ע"ב43 שש מאות ושלוש עשרה מצות נאמרו לו למשה וכו' וצדיק באמונתו יחיה וכו' מבשר טוב - ישועות אברהם עמ' פ
כג ע"ב43 שש מאות ושלוש עשרה מצות נאמרו לו למשה וכו' וצדיק באמונתו יחיה כו' מבשר טוב - חנוכה עמ' לט
כג ע"ב43 שש מאות ושלש עשרה מצוות נאמרו לו למשה מחשבת זקנים עמ' קיב, רלח, שיג, שנא
כג ע"ב43 שש מאות ושלש עשרה מצוות נאמרו לו למשה וכו' מחשבת מוסר ח"ג עמ' קטז
כג ע"ב43 שש מאות ושלש עשרה מצוות נאמרו לו למשה וכו', רש"י, פהמ"ש ומהרש"א מחשבת מוסר ח"ב עמ' תמ
כג ע"ב43 שש מאות ושלש עשרה מצות נאמרו לו למשה אור יצחק (ראדוויל, תשסה) עמ' מב, קעט
כג ע"ב43 שש מאות ושלש עשרה מצות נאמרו לו למשה וכו' אוצרות חיים - מצוות עמ' קנט, רמז
כג ע"ב43 שש מאות ושלש עשרה מצות נאמרו לו למשה וכו' כנגד איבריו של אדםכתונת פסים פרשת קרח מ ע"ד, פנחס מז ע"א
כג ע"ב43 שש מאות ושלש עשרה מצות נאמרו למשה אור זרוע לצדיק עמ' 53, קומץ המנחה עמ' 11 (סי' ס)
כג ע"ב43 תרי"ג מצוות בתורה גנא דפלפלי עמ' שסט
כג ע"ב43 תרי"ג מצוות וכו' דרכי החיים ח"א עמ' רכג
כג ע"ב43 תרי"ג מצוות וכו' בא חבקוק והעמידן על אחת מכתב מאליהו - מועדים ח"ב עמ' תקצא
כג ע"ב43 תרי"ג מצוות וכו' חבקוק העמידן על אחתפירוש המכבי שמות עמ' ח
כג ע"ב43 תרי"ג מצוות וכו' כמנין ימות החמה לקוטי שיחות חכ"ו עמ' 67
כג ע"ב43 תרי"ג מצוות נאמרו לו למשה המאור הגדול (גר"א) עמ' קעז, תתלה
כג ע"ב43 תרי"ג מצוות נאמרו לו למשה וכו' אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענום בנין משה (מייזליש) ח"א עמ' קס, קסז
כג ע"ב43 תרי"ג מצוות נאמרו לו למשה כו' בא דוד והעמידן על אחת עשרה וכו' (ומהרש"א - שמצאו מצוות כלליות הכוללות את כל שאר המצוות וכו') תורת מנחם ח"ז עמ' 35
כג ע"ב43 תרי"ג מצוות נאמרו לו למשה שס"ה לאוין כמנין ימות החמה ורמ"ח עשה כנגד אבריו של אדם, ומהרש"א עקבי אבירים עמ' קטז, קלז-קלח, קנב, שלז, שמב, שעג
כג ע"ב43 תרי"ג מצוות נאמרו לו למשה שס"ה לאוין כמנין ימות חמה ורמ"ח עשה כנגד אבריו של אדם באר יוסף (תשמא) ח"ב עמ' נט
כג ע"ב43 תרי"ג מצוות נאמרו למשה בסיני שירת הפסח אות קסד
כג ע"ב43 תרי"ג מצוות נאמרו למשה בסיני וכו'ס' העיקרים (מישור) עמ' ת, תיב, תטו
כג ע"ב43 תרי"ג מצוות נאמרו למשה וכו' בא דוד והעמידן על י"א המוסר והדעת שמות-ויקרא עמ' צט
כג ע"ב43 תרי"ג מצוות נאמרו למשה וכו' בא חבקוק והעמידן על אחת אוצר המאמרים (וייס) עמ' ס, עה
כג ע"ב43 תרי"ג מצוות נאמרו למשה מסיני עיוני רש"י במדבר עמ' רמא
כג ע"ב43 תרי"ג מצוות נאמרו למשה מסיני רנת יצחק - פרק חלק עמ' רכד
כג ע"ב43 תרי"ג מצוות נאמרו למשה מסינימרפא לשון עמ' רנג
כג ע"ב43 תרי"ג מצוות נאמרו למשהויקח אברהם דף מ ע"ד
כג ע"ב43 תרי"ג מצות וכו' בא חבקוק והעמידן על אחת וצדיק באמונתו יחיה, רש"י לקט שיחות מוסר ח"ג עמ' קיד, קיט, קכז, תריא
כג ע"ב43 תרי"ג מצות וכו' וצדיק באמונתו יחיה דעת חכמה ומוסר ח"ב עמ' צב, קפט, רלו, רלט
כג ע"ב43 תרי"ג מצות וכו' ורמ"ח עשה כנגד איבריו של אדם דרך חיים (לונזאנו) עמ' ה
כג ע"ב43 תרי"ג מצות וכו' שס"ה כנגד ימות החמה, רמ"ח מ"ע כנגד איבריו של אדם דעת חכמה ומוסר ח"א עמ' קנא, רפז
כג ע"ב43 תרי"ג מצות נאמרו משנת חיים בראשית עמ' תלז
כג ע"ב43 תרי"ג מצות נאמרו בסיני שמן ראש (כץ) ח"ו עמ' תסג
כג ע"ב43 תרי"ג מצות נאמרו וכו' כנגד אבריו של אדם בית יצחק (ויינברגר) עמ' יב
כג ע"ב43 תרי"ג מצות נאמרו וכו' תורה צוה לנו משה וכו' אור אברהם - מסכת מגילה עמ' שמח
כג ע"ב43 תרי"ג מצות נאמרו לו למשה אור אברהם במדבר עמ' מד, קמח, רלח
כג ע"ב43 תרי"ג מצות נאמרו לו למשה אור אברהם הלכות מגילה וחנוכה עמ' ק
כג ע"ב43 תרי"ג מצות נאמרו לו למשה דברי חיים - מועדים (תשנט) עמ' קפז
כג ע"ב43 תרי"ג מצות נאמרו לו למשה טיול בפרדס ח"א עמ' תיח
כג ע"ב43 תרי"ג מצות נאמרו לו למשה בסיני עמוד הימיני (קלינמן) עמ' צד
כג ע"ב43 תרי"ג מצות נאמרו לו למשה בסיני וכו'נתיבות עולם ח"א עמ' רח
כג ע"ב43 תרי"ג מצות נאמרו לו למשה וכו' אגרת הטיול (תשעה) עמ' רטו
כג ע"ב43 תרי"ג מצות נאמרו לו למשה וכו' אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענום דרך ה' (באום) ח"א פ"א אות יח, ח"ג פ"ה אות נג
כג ע"ב43 תרי"ג מצות נאמרו לו למשה וכו' בא חבקוק והעמידן על אחת וכו'שבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' שצד
כג ע"ב43 תרי"ג מצות נאמרו לו למשה וכו' בא ישעיה והעמידן על שש אפיקי יהודה (תשנט) עמ' שט, תמה
כג ע"ב43 תרי"ג מצות נאמרו לו למשה וכו' וצדיק באמונתו יחיה דעת חכמה ומוסר ח"א עמ' פז
כג ע"ב43 תרי"ג מצות נאמרו לו למשה וכו' כנגד איבריו של אדם דעת חכמה ומוסר ח"ג עמ' רמ
כג ע"ב43 תרי"ג מצות נאמרו לו למשה מסיני אור אברהם ויקרא עמ' רמה, תכא
כג ע"ב43 תרי"ג מצות נאמרו לו למשה מסיני אור אברהם שמות עמ' קמ
כג ע"ב43 תרי"ג מצות נאמרו לו למשהילקוט הגרשוני ח"ב
כג ע"ב43 תרי"ג מצות נאמרו למשה בסיני אור אברהם - רות עמ' עז, שעד
כג ע"ב43 תרי"ג מצות נאמרו למשה בסיני באר הגולה באר א הערה 123
כג ע"ב43 תרי"ג מצות נאמרו למשה בסיני הדרת אליהו דרוש ב סי' ה ד"ה אמנם
כג ע"ב43 תרי"ג מצות נאמרו למשה בסיני וכו' בא דוד והעמידם על י"א תפארת ישראל (הרטמן) עמ' תתלח, תתמו, תתמו הערה 64, תתנב הערה 27
כג ע"ב43 תרי"ג מצות נאמרו למשה בסיני וכו' בא חבקוק וכו'ראשית חכמה, משא ומתן פרק כח-לא
כג ע"ב43 תרי"ג מצות נאמרו למשה בסיני רמ"ח מ"ע כנגד רמ"ח אברים שבאדם דעת תורה שמות עמ' קנד, קנט, רכא, ויקרא עמ' פג, דברים ח"א עמ' קפח
כג ע"ב43 תרי"ג מצות נאמרו למשה בסיניאמת ליעקב עה"ת עמ' רעא
כג ע"ב43 תרי"ג מצות נאמרו למשה וכו' אור אברהם - תלמוד תורה עמ' צט, רסז, שלז
כג ע"ב43 תרי"ג מצות נאמרו למשה וכו' וצדיק באמונתו יחיה ימלא פי תהלתך ח"ב עמ' קצג, רמו, רנא, רנז, רסט, רעז, רפא, תעב
כג ע"ב43 תרי"ג מצות נאמרו למשה מסיני אור אברהם - הגדה של פסח - קונטרס אמונת אברהם עמ' ס
כג ע"ב43 תרי"ג מצות נאמרו למשה מסיני אור אברהם בראשית עמ' ב, ט, מ, נב, קיח, של
כג ע"ב43 תרי"ג מצות נאמרו למשה מסיני אור אברהם דברים עמ' תנה, תס
כג ע"ב43 תרי"ג מצות נאמרו למשה מסיני דרשות שמן רוקח עמ' שלז, תיג, תקז
כג ע"ב43 תרי"ג מצות נאמרו למשה מסיני שמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' קנא
כג ע"ב43 תרי"ג מצות נאמרו למשה מסיני תפארת ישראל (הרטמן) עמ' שיד, תרעא הערה 83
כג ע"ב43 תרי"ג מצות נתנו למשה בסיני וכו' בא חבקוק והעמידן על אחת, וצדיק באמונתו יחיה צפנת פענח (תשסו) עמ' נג, קסב, רלה, שט, שנא, שצז, תיח
כג ע"ב43 תרי"ג מצות נאמרו למשה מסיני וכו' בא דוד והעמידן וכו' כד הקמח (מישור) עמ' צ
כג ע"ב43 תרי"ג מצות נאמרו למשה מסיני וכו' כנגד רמ"ח אברים לחמי תודה פתיחה דף ו ע"ב, גוף הספר דף קמו ע"ב
כג ע"ב43 תרי"ג מצות נאמרו למשה רבינו מצווה ועושה ח"א עמ' קלז, רג
כג ע"ב43 תרי"ג מצות נאמרו למשהמאמר מרדכי (נדבורנא) עמ' פז
כג ע"ב43 תרי"ג מצות נצטוו ישראל יד יחזקאל עמ' קצט
כג ע"ב43 תרי׳׳ג מצות וכו׳ כללי המצות (צפת תשנב) עמ' 209, 4
כג ע"ב43 תרי"ג מצות נאמרו למשה מסיני בא דוד והעמידן על י"א וכו' בא חבקוק והעמידן על אחת וצדיק באמונתו יחיה קומץ המנחה (צונץ) דרוש מה אות ב, י, דרוש נ אות ט
כג ע"ב43 תרי"ג מצוות וכו' בא דוד והעמידן על אחת עשרה, ביאור כל הסוגיה [רש"י ומהרש"א] שם דרך - הישר והטוב עמ' קכב
כג ע"ב43 תרי"ג מצוות וכו' בא חבקוק והעמידן על אחת שנאמר וצדיק באמונתו יחיה באר יוסף (תשמא) ח"ב עמ' קלא
כג ע"ב43 תרי"ג מצוות נאמרו לו למשהטללי אורות עמ' לו
כג ע"ב43 תרי"ג מצוות נאמרו לו למשהמצוה ולב ח"א עמ' 42
כג ע"ב43 תרי"ג מצות וכו' בא דוד והעמידן על י"א ימלא פי תהלתך ח"א עמ' פח
כג ע"ב43 תרי"ג מצות נאמרו רמ"ח עשין כנגד אבריו של אדם וכל אבר אומר לו עשה מצוה ימלא פי תהלתך ח"א עמ' י
כג ע"ב43 תרי"ג מצות ניתנו לישראל בא דוד והעמידן על י"א וכו' וברש"י אמרי יחזקאל עמ' רכג, רמ
כג ע"ב43 תרי"ג מצות נאמרו למשה וכו' בא דוד והעמידן על שלשה ויגד יעקב עמ' פז
כג ע"ב44 כנגד ימות החמה ורמ"ח אבריםמכמני עוזיאל עמ' תקמג
כג ע"ב44 מצוות הלא תעשה שס"ה כנגד שס"ה ימי השנה ומצוות עשה וכו' כנגד רמ"ח איברים שבאדם פחד יצחק - ראש השנה מאמר כז
כג ע"ב44 שס"ה מצוות לא תעשה וכו' פחד יצחק - יום הכפורים מאמר כא
כג ע"ב44 שס"ה לא תעשה ורמ"ח מצות עשה נגד רמ"ח איברים אור השמש (תשסח) עמ' טז
כג ע"ב44 שלש מאות ושישים וחמש לאווין כמנין ימות החמה מילי דשמיא - טעם לשבח הערה 42 עמ' סא
כג ע"ב44 שלש מאות וששים וחמש לאוין כמנין ימות החמה אור חדש פ"א אות 478-479
כג ע"ב44 שלש מאות וששים וחמש לאוין כמנין ימות החמה זרע קודש (תשסה) על התורה עמ' קטו
כג ע"ב44 שלש מאות וששים וחמש לאוין כמנין ימות החמה ומאתים ארבעים ושמונה עשה כנגד איבריו של אדם ישמרו דעת עמ' עז
כג ע"ב44 שס"ה ל"ת ורמ"ח מצות עשה הם כנגד גידיו ואבריו של אדם צפנת פענח (תשסו) עמ' שי
כג ע"ב44 שס"ה לאוין כמנין ימות החמה דעת תורה ויקרא עמ' ריג
כג ע"ב44 שס"ה לאוין כמנין ימות החמה וכו', ורש"י באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' תקט, דברים עמ' נ, תקג, יהושע-שמואל עמ' פב, מלכים עמ' ז
כג ע"ב44 שס"ה לאוין כמנין ימות החמה ורמ"ח עשה כנגד איבריו של אדם קהלת משה (תשסב) עמ' עט
כג ע"ב44 שס"ה לאוין כמנין ימות החמה ורמ"ח עשה כנגד איבריו של אדם דעת חכמה ומוסר ח"ב עמ' קפז, רכח
כג ע"ב44 שס"ה לאוין כמנין ימות החמהשבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' עב
כג ע"ב44 שס"ה לאוין נגד שס"ה ימות השנה דרך ה' (באום) ח"ד פ"ז אות מז
כג ע"ב44 שס"ה מצוות ל"ת הם כנגד שס"ה ימות השנהאחרית לאיש שלום דף א ע"ב
כג ע"ב44 שס"ה מצוות לא תעשה ורמ"ח מצוות עשה כנגד איברים וגידים קריאה בקריה ח"א עמ' קב, ח"ב עמ' רלה
כג ע"ב44 שס"ה מצוות לא תעשה כנגד ימות החמה ורמ"ח מצות עשה כנגד רמ"ח אברים באר הגולה באר א הערה 98, 93-92, באר ד הערה 823, באר ה הערה 347, 713
כג ע"ב44 שס"ה מצות לא תעשה ורמ"ח מצוות עשה תפארת ישראל (הרטמן) עמ' קיח, תקסז
כג ע"ב44 שס"ה לאוין ורמ"ח מ"ע כתבי הרב יהודה אלקלעי ח"א עמ' 6
כג ע"ב44 שס"ה ל"ת כנגד ימות החמה ורמ"ח מצוות עשה כנגד האיבריםתפארת ישראל (הרטמן) עמ' קפו הערה 20, קפז
כג ע"ב45 מנין מצוות עשה רמ"ח כנגד רמ"ח איברים של אדם גור אריה בראשית פמ"ו הערה 105
כג ע"ב45 ומאתים וארבעים ושמונה עשה כנגד איבריו של אדם ברכת טוב עמ' ג, נג, קג
כג ע"ב45 ומאתים וארבעים ושמונה עשה כנגד איבריו של אדם נועם אליעזר שמות דף קסו ע"א
כג ע"ב45 ומאתים וארבעים ושמונה עשה כנגד איבריו של אדם שיחות ר' ראובן עמ' קכ
כג ע"ב45 מספר מצוות עשה כמספר איברי האדם, רמ"ח תפארת ישראל (הרטמן) עמ' קנ, שס הערה 11, תפט הערה 27, תקמח הערה 82, תתמו, תתקסו הערה 41
כג ע"ב45 מצוות התורה הם נגד אבריו של אדם מפי ספרים וסופרים ח"ג עמ' סב
כג ע"ב45 רמ"ח אבריםאשל חיים ח"ב עמ' רצב
כג ע"ב45 רמ"ח מ"ע כמנין האיבריםדרשות מהר"ל (יד מרדכי) עמ' נב, קפה
כג ע"ב45 רמ"ח מ"ע כנגד אבריו של אדם נועם אליעזר בראשית עמ' רכח ע"א, רסב ע"א
כג ע"ב45 רמ"ח מ"ע כנגד אברים וכו'הגיוני עוזיאל ח"א עמ' 47, 48, 51
כג ע"ב45 רמ"ח מ"ע כנגד אבריםשיבת ציון (תשס) ח"א עמ' 87-88
כג ע"ב45 רמ"ח מצוות עשה כנגד רמ"ח איברי האדם שפת אמת (רייז) ארבע פרשיות ופורים עמ' רכב
כג ע"ב45 רמ"ח מצות עשה כנגד רמ"ח אברים טוב עין (אוסטרובצא) עמ' כא
כג ע"ב45 רמ"ח מצות עשה כנגד רמ"ח אברים שבאדם רב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' קנז, קעג, שט
כג ע"ב45 רמ"ח מצות עשה כנגד רמ"ח איבריו של אדם כד הקמח (מישור) עמ' תפז
כג ע"ב45 רמ"ח עשה כנגד איבריו של אדם נועם אלימלך (תשסא) עמ' שכד
כג ע"ב45 רמ"ח עשה כנגד אבריו של אדם אמרות חיים עמ' קלג
כג ע"ב45 רמ"ח עשה כנגד אבריו של אדם פתח טוב עמ' פב
כג ע"ב45 רמ"ח עשה כנגד איבריו של אדם דברי חיים - מועדים (תשנט) עמ' ק
כג ע"ב45 רמ"ח עשין כנגד רמ"ח איבריםחכמת התורה נח עמ' כח
כג ע"ב46 מאי קרא תורה צוה לנו משה מורשה וכו' אנכי ולא יהי' לך מפי הגבורה שמענו דרכי צדק עמ' לג, קמה, קמו
כג ע"ב46 משה צוה על תרי"א מצוות נתיבות יצחק - ירח האיתנים עמ' שט, שכח
כג ע"ב46 תור"ה בגימטריא תרי"א ועם אנכי ולא יהיה לך הוא תרי"ג אור השמש (תשסח) עמ' קז
כג ע"ב46 תורה בגימטריא שית מאה וחד סרי הוי קדושת ציון (תשנד) ח"א עמ' רטז
כג ע"ב46 תורה בגימטריא שית מאה וחד סרי הוי קדושת ציון (תשנד) ח"ב עמ' לט
כג ע"ב46 תורה בגימטריא שית מאה וחד סרי הוי תורת מנחם חנ"ה עמ' 207
כג ע"ב46 תורה בגימטריא שית מאה וחד סרי הוי אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענום עקבי אבירים עמ' רסח, שא
כג ע"ב46 תורה בגימטריא תרי"א גור אריה בראשית פ"א הערה 18
כג ע"ב46 תורה גימטריא תרי"א מצוות צוה לנו משה בת עין (תשסז) עמ' תכז
כג ע"ב46 תורה וגו' בגימטריא תרי"א הוי אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענום ורש"י תורת מנחם חל"ט עמ' 436, חלק מ עמ' 55
כג ע"ב46 תורה וגו' מורשה תורה בגימטריא תרי"א וכו' (ורש"י) תורת מנחם ח"א עמ' 161, ח"ד עמ' 94
כג ע"ב46 תורה צוה לנו משה כמנין תורה שגי' תרי"א וכו' עבודת עבודה עמ' עדר
כג ע"ב46 תורה צוה לנו משה מורשה נחלת דבש מהדו"ק ח"ב סי' כח אות ז
כג ע"ב46 תורה צוה לנו משה מורשה תורה בגימ' שית מאה וחד סרי הוי וכו' נועם אליעזר שמות דף קעה ע"א
כג ע"ב46 תורה צוה לנו משה "תורה" גימטריא תרי"א ואנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענום לחמי תודה דף יב ע"ב, יח ע"ב, לו ע"א, קסט ע"א, ריב ע"ב, רלו ע"ב
כג ע"ב46 תורה צוה לנו משה "תורה" בגמטריא תרי"אמאיר עיני חכמים מהדו"ג ח"א דף קנא
כג ע"ב46 תורה - מנין תרי"א ציוה לנו משה ושתים מפי הגבורה שמענום תפארת צבי שמות עמ' רעה, שיד, תפד
כג ע"ב46 תורה - מנין תרי"א צוה לנו משה ושתים מפי הגבורה שמענום תפארת צבי במדבר עמ' כא, קפג
כג ע"ב46 תורה בגימטריא שש מאות ואחד עשר אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענוםדרך חיים עמ' שצה
כג ע"ב46 תורה בגימטריא תרי"א אנכי ולא יהי' לך מפי הגבורה שמענום לקוטי שיחות חי"ג עמ' 119, חט"ז עמ' 539, חכ"ו עמ' 138
כג ע"ב46 תורה בגמטריא תרי"אכתבי הרב יהודה אלקלעי ח"א עמ' 181
כג ע"ב46 תורה גימטריא תרי"א תורת יחיאל בראשית עמ' קפז
כג ע"ב46 תורה צוה לנו משה אנכי ולא יהיה מפי הגבורה שמענום קישוטי כלה (תשסג) עמ' קכא
כג ע"ב46 תורה צוה לנו משה מנין תרי"א אגרא דכלה ח"א עמ' קסה
כג ע"ב46 תורה צוה לנו משה תרי"א אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענופנים יפות על תהלים עמ' פה, קסא, רכח, רל
כג ע"ב רש"י - רמ"ח מצות עשה - דכל אבר ואבר אומר לו עשה מצוה ישמרו דעת עמ' עז
כג ע"ב רש"י - שס"ה מצות לא תעשה - שבכל יום מזהירים עליו שלא לעבור ישמרו דעת עמ' עז
כג ע"ב רש"י - תרי"ג מצות יש בהם רמ"ח מעות עשה כנגד רמ"ח אבריו של אדם צמח דוד (סקאליע) עמ' רמ
כג ע"ב רש"י - תרי"ג מצוות כנגד רמ"ח איבריו ושס"ה גידיו, כל אבר ואבר אומר לו עשה מצוה צפנת פענח (תשסו) עמ' ערה, שנא
כג ע"ב רש"י ד"ה והבאת מעשר רנת יצחק תענית עמ' ס
כג ע"ב רש"י - מותר לאדם לשאול בשם חבירו בשם גור אריה שמות פי"ט הערה 268
כג ע"ב רש"י - שלום שמו של הקב"ה קהלת דוד (טאלנא, תשסג) עמ' קכא
כג ע"ב פיה"מ לרמב"'ם ימלא פי תהלתך ח"ב עמ' קפט
כג ע"ב פירוש המשניות להרמב"ם - כשמקיים מצות בלי שיתוף כוונה זוכה לחיי עוה"ב מצווה ועושה ח"א עמ' קלח
כג ע"ב רמב"ם פירוש המשניות - על ידי עשיית אחד מהמצוות בשלמות אותה המצוה תחי' נפשו ימלא פי תהלתך ח"א עמ' פז, צב, קכט, רכו
כג ע"ב ריטב"א - אין בל תוסיף כשיש אסמכתא מקרא אור אברהם - מסכת מגילה עמ' פה, שפב
כג ע"ב מהרש"א - איך אפשר שבאו למעט מתורת משה קומץ המנחה (צונץ) דרוש מה אות ב
כג ע"ב מהרש"א - אני ישנה רומז לשמ"ה ל"ת קומץ המנחה (צונץ) דרוש מה אות ב
כג ע"ב מהרש"א - ישראל זוכים לישועה כשהם באחדות ים שמחה עמ' שסג
כג ע"ב מהרש"א - כל המצות נכללין באנכי ולא יהיה לך וז"פ תורה צוה לנו משה קומץ המנחה (צונץ) דרוש מה אות ג
כג ע"ב מהרש"א - לפרש אוז"ל נמנו וגמרו נוח לו לאדם שלא נברא משנברא קדושת ציון (תשנד) ח"ב עמ' כו, עא
כג ע"ב מהרש"א - מ"ש חז"ל נמנו וגמרו טוב לו לאדם שלא נברא וכו' - קאי אמצות עשה ול"ת קרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' רמט
כג ע"ב מהרש"א - נוח לאדם שלא נברא פחד יצחק - ראש השנה מאמר ז
כג ע"ב מהרש"א - נמנו וגמרו טוב שלא נברא היינו שהל"ת רבין על העשין קומץ המנחה (צונץ) דרוש מה אות ב, דרוש מט אות א, דרוש קכו אות ג, דרוש קמג אות ג, דרוש קנט אות ט
כג ע"ב מהרש"א - נמנו וגמרו נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנברא דהיינו שמנין הלא תעשה הם מרובין לחמי תודה פתיחה דף ב ע"ב, גוף הספר דף יג ע"ב, רמ ע"א
כג ע"ב מהרש"א - שבאו למנין שהלאוין הם יותר מהעשיים דבש השדה עמ' קעט
כג ע"ב מהרש"א - שהמצוות עשה הם רמ"ח ומצוות לא תעשה הם שס"ה זכרון אליעזר עמ' קנ, קנא
כג ע"ב מהרש"א ד"ה תרי"ג - טוב שלא נברא וכו' משום דשכרו יצא בהפסדו שם משמעון (שפירא) עמ' סט
כג ע"ב מהרש"א ד"ה תרי"ג - מצד העשין שהם מועטים חמשה מאמרות (תשסט) - סמוכים לעד - יבמות א
כג ע"ב מהרש"א - נמנו וגמרו שמנו המצוות והלאוויין מרובים יציב פתגם - מילה-נישואין עמ' קי
כג ע"ב מהרש"א ד"ה תרי"ג מצוות נאמרו לדור ולדורות ח"א עמ' סג-סד
כג ע"ב מהרש"א ד"ה תרי"ג מצות נאמרו למשה בנין שאול עמ' יג
כג ע"ב מהרש"א ח"א פחד יצחק סוכות מאמר יט
כג ע"ב ערוך לנר ד"ה הלכה תיבת גמא (תשעא) ח"א עמ' רפז
כד ע"א01 אנכי וכו' מפי הגבורה תורת חיים (ר' דובער) שמות דף תנא ע"ג
כד ע"א01 אנכי וכו' מפי הגבורה שמענום וכו'טוב ירושלים שמות פי"ט פסוק כ, פ"כ פסוק ז
כד ע"א01 אנכי וכו' מפי הגבורה שמענוםכתר שם טוב (תשסד) סי' רנ
כד ע"א01 אנכי ולא יהי' לך מפי הגבורה שמענום אורות ונתיבות ח"ב שער ג פרק ד אות ט-י
כד ע"א01 אנכי ולא יהי' לך מפי הגבורה שמענום אורות ונתיבות ח"ג שער ח פרק ו אות כז
כד ע"א01 אנכי ולא יהי' לך מפי הגבורה שמענום בשעה שהקדימו תער"ב ח"ב עמ' תשמג
כד ע"א01 אנכי ולא יהי' לך מפי הגבורה שמענום דעת חכמה ומוסר ח"ב עמ' קנט
כד ע"א01 אנכי ולא יהי' לך מפי הגבורה שמענום לקוטי שיחות חל"ג עמ' 18
כד ע"א01 אנכי ולא יהי' לך מפי הגבורה שמענום נועם אליעזר בראשית עמ' קפא ע"א
כד ע"א01 אנכי ולא יהי' לך מפי הגבורה שמענום פרדס המלך (תשסט) אות תע
כד ע"א01 אנכי ולא יהי' לך מפי הגבורה שמענום תורת מנחם ח"ח עמ' 134, חכ"ד עמ' 230
כד ע"א01 אנכי ולא יהי' לך מפי הגבורה שמענום תורת מנחם חכ"ז עמ' 40, חכ"ח עמ' 273
כד ע"א01 אנכי ולא יהי' לך מפי הגבורה שמענום תורת מנחם חלק לב עמ' 390
כד ע"א01 אנכי ולא יהי' לך מפי הגבורה שמענום תורת מנחם חנ"ג עמ' 41, 89
כד ע"א01 אנכי ולא יהי' לך מפי הגבורה שמענום תורת מנחם חנ"ד עמ' 154, 204, חנ"ז עמ' 99
כד ע"א01 אנכי ולא יהי' לך מפי הגבורה שמענוםשם משמעון (שפירא) עמ' קטו
כד ע"א01 אנכי ולא יהי' מפי הגבורה משנת חיים דברים עמ' רלו
כד ע"א01 אנכי ולא יהיה בדיבור אחד נאמרו שמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' רכב
כד ע"א01 אנכי ולא יהיה לך בדיבור א' נאמרו תורת יחיאל בראשית עמ' רלד
כד ע"א01 אנכי ולא יהיה לך בדיבור אחד נאמרו וכו'שפע חיים ח"ב עמ' קנה
כד ע"א01 אנכי ולא יהיה לך בדיבור אחדגנזי ישראל ח"ב דף פח ע"א, קלה ע"א
כד ע"א01 אנכי ולא יהיה לך וכו' ושאר דברות מפי משה שמעותפארת ישראל עמ' ק
כד ע"א01 אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה המאור הגדול (גר"א) עמ' ריד
כד ע"א01 אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענו אור התורה (תאומים, תשנט) עמ' תשכז
כד ע"א01 אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענו בוצינא דנהורא (תשסז) עמ' יח, כו, מד, ריב
כד ע"א01 אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענו גור אריה שמות פ"כ הערה 9, 54
כד ע"א01 אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענו דרשות יעב"ץ עמ' קסז
כד ע"א01 אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענו ויגד יעקב עמ' רלה, תס, תפג, תקסב, תרמו
כד ע"א01 אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענו זרע קודש - מועדים עמ' צד
כד ע"א01 אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענו יסוד האמונה (תשסז) קונטרסים לחכמת אמת אות קלה
כד ע"א01 אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענו לקוטי תורה (טשרנוביל, תשסא) עמ' יב, כו, קט
כד ע"א01 אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענו מטר השמים עמ' שלה, שלז, תקפח
כד ע"א01 אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענו קרן לדוד בראשית עמ' כ
כד ע"א01 אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענו שפתי חיים ח"א (תשנד) עמ' תסה
כד ע"א01 אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענו תורת העולה ח"א פרק כה, ח"ג פרק לח, נד
כד ע"א01 אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענובני יששכר ח"ב דף ז ע"ג
כד ע"א01 אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענום אור אברהם - הגדה של פסח - קונטרס אמונת אברהם עמ' לא
כד ע"א01 אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענום אור אברהם הלכות מגילה וחנוכה - קונטרס אור הנר עמ' ה
כד ע"א01 אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענום אור חדש פ"ד אות 162
כד ע"א01 אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענום אור תורה (קאלמייר, תשסא) עמ' קג
כד ע"א01 אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענום אפיקי יהודה (תשנט) עמ' שעג
כד ע"א01 אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענום באר הגולה באר ג הערה 150
כד ע"א01 אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענום בינת ישראל (תשסו) דף פג ע"ב, פה ע"א
כד ע"א01 אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענום בני אתה עמ' צז
כד ע"א01 אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענום בנין משה (מייזליש) ח"ב עמ' נא, ריט
כד ע"א01 אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענום ברכת דוד עמ' קסא
כד ע"א01 אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענום דברי חיים על התורה (תשנט) עמ' קיד
כד ע"א01 אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענום דברים נחמדים (תשסה) עמ' כב
כד ע"א01 אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענום דרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' קסה, שסא
כד ע"א01 אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענום דרשות הצל"ח השלם עמ' קסא, עדר
כד ע"א01 אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענום ויקהל משה (אלפלס) דף ד ע"ב
כד ע"א01 אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענום זכרון דברים (תשנט) עמ' פח
כד ע"א01 אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענום זרע קודש (תשסה) על התורה עמ' רכב
כד ע"א01 אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענום חכמת התורה יתרו עמ' תק, תקיח
כד ע"א01 אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענום חסד לאברהם - משמיע שלום (תשנה) עמ' קו, קכה
כד ע"א01 אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענום טיול בפרדס ח"ב עמ' שפג
כד ע"א01 אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענום לקט אמרי קודש - שמות עמ' קי
כד ע"א01 אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענום מחשבת מוסר ח"ב עמ' ריג
כד ע"א01 אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענום מפי ספרים וסופרים ח"א עמ' צד
כד ע"א01 אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענום מצווה ועושה ח"א עמ' קנה
כד ע"א01 אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענום מצווה ועושה ח"ב עמ' תעד
כד ע"א01 אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענום נועם אלימלך (תשסא) עמ' שסח
כד ע"א01 אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענום נועם אליעזר שמות דף קעז ע"ב
כד ע"א01 אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענום נחמד ונעים (תשסט) לקוטי אמרים אות קלא
כד ע"א01 אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענום ערבי נחל (תשסד) עמ' תתצא, תתצב, ח"ג עמ' יט
כד ע"א01 אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענום קהלת משה (תשסב) עמ' עג
כד ע"א01 אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענום קרן לדוד דברים עמ' יט
כד ע"א01 אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענום רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' שצד
כד ע"א01 אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענום של"ה - מס' שבועות אות קצד, קצו
כד ע"א01 אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענום של"ה פרשת ויחי אות יב, יתרו אות ג, יז
כד ע"א01 אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענום שם עולם (תשסו) ח"ב עמ' סט[טו]
כד ע"א01 אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענום שפת אמת (רייז) דברים ח"א עמ' קכא
כד ע"א01 אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענום תפארת ישראל (הרטמן) עמ' קט הערה 91, שכו, תעג הערה 73, תקו, תרנא הערה 73, תרעא, תרעג הערה 92
כד ע"א01 אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענום תקנת השבין סי' ב (עמ' 9), שיחת מלאכי השרת עמ' 76, דובר צדק עמ' 57, 76, לקוטי מאמרים עמ' 143, 146
כד ע"א01 אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענום וכו' באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' רנא, שעט, שמות עמ' תרלט, תרמב-תרמג, במדבר עמ' תשמב, דברים עמ' צד, קלט, תצט
כד ע"א01 אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענוםברכות אבי דף יט ע"ב, מ ע"ב
כד ע"א01 אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענוםדברי מנחם - מנחם ציון דף נח ע"ב
כד ע"א01 אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענוםילקוט דברי חכמים שמות סי' רסו
כד ע"א01 אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענוםמשמיע שלום עמ' קו, קכה
כד ע"א01 אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענוםנועם אלימלך דף צ ע"ג
כד ע"א01 אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענוםס' העיקרים (מישור) עמ' שלט
כד ע"א01 אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענוםפרי צדיק לט"ו בשבט אות ב, סוכות אות מה
כד ע"א01 אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענוםשבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' רב
כד ע"א01 אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענוםשיחות הרב צבי יהודה דברים עמ' 353
כד ע"א01 אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענוםשיחות ר' צבי יהודה ויקרא עמ' 110
כד ע"א01 אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענוםתקונים חדשים פ' ע (קע)
כד ע"א01 אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענום.אמרי השכל עמ' 101
כד ע"א01 אנכי ולא יהיה לך שמענו מפי הגבורה קהלת דוד (טאלנא, תשסג) עמ' קפח, קפט, קצא, רכא
כד ע"א01 אנכי ולא יהיה לךכנסת יחזקאל (הכהן) עמ' רנא
כד ע"א01 אנכי ולא יהיה מפי הגבורה משנת חיים ויקרא עמ' ב
כד ע"א01 אנכי ולא יהיה מפי הגבורה שמענו ילקוט עטרת צבי עמ' קעט
כד ע"א01 אנכי ולא יהיה מפי הגבורה שמענום דרשות מהר"ם בנעט עמ' קלב
כד ע"א01 אנכי ולא יהיה מפי הגבורה שמענום שמן ראש ז' אדר-פורים עמ' עד, רסד
כד ע"א01 אנכי ולא יהיה מפי הגבורה שמענוםמכמני עוזיאל עמ' כט
כד ע"א01 אנכי מפי הגבורה שמענום עוז לו בך מאמר ה אות ח
כד ע"א01 ב' דברות ראשונות היו מה' אגרא דכלה ח"א עמ' קסז, תלו
כד ע"א01 בזמן ישראל בהצלחתם ה' מדבר עמהם פנים אל פניםמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 200
כד ע"א01 דיבור אנכי ששמעו מפי הגבורה יהא הקיבול שכר בעולם הזה בת עין (תשסז) עמ' תיז
כד ע"א01 כל התורה נכללת בי' דברות עמק תפלה (תשסו) עמ' סח
כד ע"א01 מדרגת מפי הגבורה אין להם רק לשתים פחד יצחק שבועות מאמר יא
כד ע"א01 שאר דיברות מפי משה שמעו גור אריה שמות פ"כ הערה 49
כד ע"א01 שתי דברות ראשונות שמעו מפי ה', שמונה אחרונות מפי משה תפארת ישראל (הרטמן) עמ' תקיא הערה 4, תתס הערה 50
כד ע"א01 שתים מפי הגבורה שמענום שמן ראש (כץ) ח"ו עמ' רלט, רמ, תסג
כד ע"א01 תרי"א מצוות מפי משה שמענו בי חייא ח"ב עמ' שסד
כד ע"א01 תרי"א מצות נתנה לנו ע"י משה ואנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענו בת עין (תשסז) עמ' ריח
כד ע"א01 תרי"א מצות שמעו מפי משה ועם אנכי ולא יהיה ששמעו מפי הגבורה הם תרי"ג עמק תפלה (תשסו) עמ' לה
כד ע"א01 תרי"א שמענו מפי משה ובו' פחד יצחק שבועות מאמר לב
כד ע"א02 התורה ניתנה מפי הגבורה רמז הרומז (תשסח) עמ' צח
כד ע"א02 מפי הגבורה שמענו גור אריה בראשית פ"א הערה 19
כד ע"א02 מפי הגבורה שמענו אנכי ולא יהי' לך צמח דוד (סקאליע) עמ' שנב, תקסא
כד ע"א02 מפי הגבורה שמענום תורת מנחם חל"ז עמ' 216
כד ע"א02 מפי הגבורה שמענוםטוב טעם שמות עמ' קלד, קמה
כד ע"א02 מפי הגבורה שמענוםכתבי הרב יהודה אלקלעי ח"א עמ' 65
כד ע"א02 נאמרו מפי הגבורה המאור הגדול (גר"א) עמ' קעו, קעח
כד ע"א03 בא דוד והעמידם על אחת עשרה ובו' פחד יצחק שבועות מאמר לב
כד ע"א03 בא דוד והעמידם על י"א צוף דבש (לוין) מאמר ו בסופו
כד ע"א03 בא דוד והעמידן וכו' לקוטי שיחות חל"ה עמ' 248
כד ע"א03 בא דוד והעמידן וכו' בא חבקוק והעמידן על אחת וכו' קהלת משה (תשסב) עמ' קפח
כד ע"א03 בא דוד והעמידן על אחד עשר ארז ישעיהו דף לה
כד ע"א03 בא דוד והעמידן על אחת עשרה המאור הגדול (גר"א) עמ' תשפה
כד ע"א03 בא דוד והעמידן על אחת עשרה וכו' מחשבת מוסר ח"ב עמ' שנד
כד ע"א03 בא דוד והעמידן על אחת עשרה וכו' של"ה פרשת תצוה אות כו בהגה"ה
כד ע"א03 בא דוד והעמידן על אחת עשרה וכו' בא חבקוק והעמידן על אחת שנאמר וצדיק באמונתו יחיהנועם אלימלך דף מד ע"ד, ע ע"ב
כד ע"א03 בא דוד והעמידן על אחת עשרה וכו' בא חבקוק והעמידן על אחת וצדיק באמונתו יחיה ושב ורפא לו עמ' פד, קמב
כד ע"א03 בא דוד והעמידן על אחת עשרה וכו' בא ישעיהו והעמידן על שש וכו' בא חבקוק והעמידן על אחת וכו' בן מלך - חכמה ומוסר עמ' קא
כד ע"א03 בא דוד והעמידן על אחת עשרה וכו' וצדיק באמונתו יחיה, וברש"י הכנה דרבה (תשסט) עמ' כ
כד ע"א03 בא דוד והעמידן על אחת עשרה וכו' וצדיק באמונתו יחיה נועם אלימלך (תשסא) עמ' קעז, רפד
כד ע"א03 בא דוד והעמידן על אחת עשרה וכו' ומהרש"אדרשות שבט הלוי עמ' טו
כד ע"א03 בא דוד והעמידן על אחת עשרה וכו'ס' העיקרים (מישור) עמ' יט
כד ע"א03 בא דוד והעמידן על אחת עשרה וכו', וריב"ן אור יחזקאל - מדות עמ' נא
כד ע"א03 בא דוד והעמידן על אחת עשרה וכו', וריב"ן מחשבת זקנים עמ' שכה
כד ע"א03 בא דוד והעמידן על אחת עשרה וכו', וריב"ן מחשבת מוסר ח"א עמ' שטז
כד ע"א03 בא דוד והעמידן על אחת עשרהדרך הקודש (תנעמי) עמ' תקפח
כד ע"א03 בא דוד והעמידן על י"א וכו' בא חבקוק והעמידן על א'וצוה הכהן עמ' קס
כד ע"א03 בא דוד והעמידן על י"א וכו' תורת העולה ח"א פרק טז, ח"ג פרק עח
כד ע"א03 בא דוד והעמידן על י"א וכו'כתבי הרב יהודה אלקלעי ח"א עמ' 214, 217
כד ע"א03 בא דוד והעמידן על י"א וכו', וריב"ן מחשבת מוסר ח"ב עמ' לה, תסג
כד ע"א03 בא דוד והעמידן על י"א וכו' ומהרש"א לקוטי שיחות חי"ז עמ' 411
כד ע"א03 בא דוד והעמידן על י"אכרם יהושע (ולרשטיין) דף יא ע"א
כד ע"א03 בא דוד והעמידן על י"א וכו' ישעיהו על ו' וכו' עמוס על א' דרשוני וחיו עלי שור ח"ב עמ' תרכח
כד ע"א03 בא דוד וכו' בא ישעיה וכו' שני המאורות (תשסח) עמ' קמא
כד ע"א10 הולך תמים זה אברהם באר משה (אפשטיין) שמות עמ' תרנב, במדבר עמ' קמט, דברים עמ' תרמא
כד ע"א10 הולך תמים זה אברהם הר יראה מאמר נב
כד ע"א10 הולך תמים זה אברהם וכו' אוצרות חיים - מעשה הצדקה עמ' ריב
כד ע"א10 הולך תמים זה אברהם וכו' ופועל צדק כגון אבא חלקיה מחשבת מוסר ח"ג עמ' קיז
כד ע"א10 הולך תמים זה אברהם וכו' ודובר אמת בלבבו כגון רב ספראאביר יעקב (סדיגורה, תשסד) עמ' כג
כד ע"א10 הולך תמים זה אברהם וכו' ופועל צדק כגון אבא חלקיהדרשות שבט הלוי עמ' טו
כד ע"א12 דובר אמת בלבבו באר ראי (רוזן) עבודה סי' יג אות ב
כד ע"א12 דובר אמת בלבבו שפתי חיים - מידות ועבודת ה' ח"א עמ' לו, ח"ב עמ' קלו
כד ע"א12 ודובר אמת בלבבו אור מאיר ח"א עמ' קכז
כד ע"א12 ודובר אמת בלבבו מפניני הרב עמ' שמ
כד ע"א12 ודובר אמת בלבבו משמרת איתמר (תשסז) עמ' תצג
כד ע"א12 ודובר אמת בלבבו קריאה בקריה ח"א עמ' רמ
כד ע"א12 ודובר אמת בלבבו כגון רב ספרא באר הגולה הקדמה 108, באר ד הערה 81
כד ע"א12 ודובר אמת בלבבו כגון רב ספרא דעת תורה בראשית עמ' ריח, במדבר עמ' קט
כד ע"א12 ודובר אמת בלבבו כגון רב ספרא משנת רבי אהרן - מאמרים ח"א עמ' קכו
כד ע"א12 ודובר אמת בלבבו כגון רב ספרא ס' הזכרונות (אבוהב) עמ' רעד
כד ע"א12 ודובר אמת בלבבו כגון רב ספרא תתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' כה
כד ע"א12 ודובר אמת בלבבו כגון רב ספראמסילת ישרים עמ' תט
כד ע"א12 ודובר אמת בלבבו כגון רב ספרא, וריב"ן מאמרי שלמה ח"א עמ' נט
כד ע"א12 ודובר אמת בלבבו כגון רב ספרא, וריב"ן מחשבת מוסר ח"א עמ' שמב
כד ע"א12 ודובר אמת בלבבו כגון רב ספרא, וריב"ן שיחות מוסר (תשסב) עמ' תנד
כד ע"א12 ודובר אמת בלבבומוסר המקרא והתלמוד עמ' קפב
כד ע"א12 ודובר אמת בלבבו וכו' רב ספרא, וריב"ן קריאה בקריה ח"א עמ' רמ
כד ע"א12 פועל צדק זה אבא חלקיה מילי דשמיא - טעם לשבח הערה 3 עמ' כח, הערה 5 עמ' מו
כד ע"א12 פועל צדק כגון אבא חלקיהראשית חכמה, משא ומתן פרק כח
כד ע"א13 גניבה ע"פ ר' ספרא מכתב מאליהו ח"א עמ' 161
כד ע"א13 חסידים הראשונים כשהיה להם מקח היו נותנים אותו לקונה כפי הסכמת לבבםאורחות צדיקים שער אמת עמ' קלא
כד ע"א13 לא רגל על לשונו זה יעקב אור מאיר ח"א עמ' קיז
כד ע"א13 לא רגל על לשונו זה יעקב מאיר נתיבות ח"ג עמ' פז
כד ע"א13 לא רגל על לשונו זה יעקב קומץ המנחה (צונץ) דרוש ל אות ט
כד ע"א13 לא רגל על לשונו זה יעקב אבינו אפיקי יהודה (תשנט) עמ' שט
כד ע"א13 לא רגל על לשונו זה יעקב אבינו גור אריה בראשית פכ"ז הערה 36
כד ע"א13 לא רגל על לשונו זה יעקב אבינו דכתיב אולי ימושני אבי והייתי בעיניו כמתעתע באר הגולה באר ד הערה 72
כד ע"א13 לא רגל על לשונו זה יעקב אבינואמת ליעקב עה"ת עמ' קנב, קנה, קעה
כד ע"א13 לא רגל על לשונו זה יעקב כו' מערכי לב (חזן) ח"ב דרוש עג דף קע ע"ג
כד ע"א13 לא רגל על לשונו זה יעקבאהלי יעקב (הוסיאטין) דף נג ע"א
כד ע"א13 לא רגל על לשונו זה יעקבמוסר המקרא והתלמוד עמ' קפו
כד ע"א13 רב ספרא הוי ליה עסק לזבוני וכו' אמרי יחזקאל עמ' רכב
כד ע"א15 לא עשה לרעהו רעה שלא ירד לאומנות חבירו קומץ המנחה (צונץ) דרוש קג אות ד
כד ע"א15 לא עשה לרעהו רעה שלא ירד לאומנות חבירוראשית חכמה, משא ומתן פרק כח
כד ע"א15 לא עשה לרעהו רעה שלא ירד לאומנות חבית ישמח חיים (תשסה) מע' ר אות נא
כד ע"א16 וחרפה לא נשא על קרובו היינו המקרב את קרוביו שם דרך - כתר תורה עמ' לז
כד ע"א16 וחרפה לא נשא על קרובו זה המקרב את קרוביוראשית חכמה, משא ומתן פרק כח
כד ע"א16 שלא ירד לאומנות חברו מאורי שערים עמ' לה
כד ע"א17 נבזה בעיניו נמאס זה חזקיה המלך שגירר עצמות אביו במטה של חבלים אוצרות חיים - אישים ח"ג עמ' קצא
כד ע"א19 ואת יראי ה' יכבד זה יהושפט מלך יהודה וכו' שביב אור עמ' רפו
כד ע"א20 בשעה שהיה רואה ת"ח עומד ומחבקו שמן ראש ז' אדר-פורים עמ' נז, קלד
כד ע"א20 בשעה שראה ת"ח היה עומד מכסאו וכו' אילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' נב
כד ע"א20 זה יהושפט מלך יהודה שבשעה שהיה רואה ת"ח היה עומד מכסאו ומחבקואור הצבי עמ' 217
כד ע"א20 זה יהושפט מלך יהודה שבשעה שהיה רואה תלמיד חכם היה עומד מכסאו ומחבקו ומנשקו וכו' אוצרות חיים - פרד"ס התורה עמ' ריא
כד ע"א20 יהושפט מלך יהודה שבשעה שהיה רואה ת"ח המוסר והדעת שמות-ויקרא עמ' קכב
כד ע"א20 יהושפט מלך יהודה וכו' וקורא לו אבי אבי רבי רבי מרי מרי אוצרות חיים - ת"ח וצדיק עמ' קנז
כד ע"א22 וקורא לו רבי ומוריטוב טעם בראשית עמ' רא
כד ע"א23 נשבע להרע ולא ימיר כרבי יוחנן דאמר רבי יוחנן אהא בתענית עד שאבא לביתי אוצרות חיים - יושר המידות עמ' רמז
כד ע"א24 כספו לא נתן בנשך אפילו ברבית דגוי של"ה על הפרשיות - הקדמה אות כה
כד ע"א24 כספו לא נתן בנשך אפילו רבית דגוי כד הקמח (מישור) עמ' פח
כד ע"א24 כספו לא נתן בנשך אפילו רבית דנכריראשית חכמה, משא ומתן פרק כח
כד ע"א25 אפילו בריבית עכו"םטוב טעם דברים עמ' קכו
כד ע"א25 אפילו רבית דעכו"םרבנו בחיי עה"ת ח"ג עמ' שצו
כד ע"א27 כשהיה ר"ג מגיע למקרא הזה היה בוכה וכו'בינה לעתים דרוש י עמ' פ
כד ע"א27 כתיב עושה אלה לא ימוט לעולם וכו' אפילו בחדא מינייהו חכמה ומוסר ח"ב עמ' קלא
כד ע"א27 כתיב עושה אלה לא ימוט לעולם כו' מי כתיב עושה כל אלה וכו' תורת מנחם חי"ט עמ' 41
כד ע"א27 לא ימוט לעולם אפילו אחת מאלהחכמת התורה בראשית עמ' רצט
כד ע"א27 עושה אלה לא ימוט מכתב מאליהו ח"ד עמ' 238
כד ע"א27 עושה אלה לא ימוט לעולם איש אמונים דף כט ע"ב
כד ע"א27 עושה אלה לא ימוט לעולם מי כתיב עושה כל אלה עושה אלה אפילו בחדא מינייהו פתח טוב עמ' קסא
כד ע"א27 עושה לא ימוט אפוד בד דף סז ע"ב
כד ע"א28 אמר מאן דלא עביד לכולהו הוא דלא ימוטאור פני משה דף כט ע"ב
כד ע"א28 כד מטי להאי קרא בכיעטרת ישראל (באהפאלי) עמ' נה
כד ע"א29 דעביד כולהו דלא ימוט הא חדא מינייהו ימוט א"ל ר"ע אלא מעתה אל תטמאו בכל אלה קומץ המנחה (צונץ) דרוש מה אות ו, ט
כד ע"א29 עושה כל אלה או אפילו אחת מאלה חכמת התורה וארא עמ' רד
כד ע"א30 מי כתיב עושה כל אלה עושה אלה כתיב אפילו בחדא מינייהו של"ה ווי העמודים פרק כד אות ד
כד ע"א31 אפילו עושה אחת מאלה חכמת התורה שמיני עמ' קסב
כד ע"א31 וחד אמר אפילו אחת מאלה חכמת התורה וישלח עמ' קה
כד ע"א31 עושה אלה אם הוי אחת מאלה חכמת התורה יתרו עמ' שנ
כד ע"א31 עושה אלה אפילו אחת מאלה קהלת יעקב פורים עמ' לה
כד ע"א35 אפילו אחת מאלה ור"ל אמר כל אלה חכמת התורה בא עמ' תלט
כד ע"א35 אפילו אחת מאלה, כל אלה חכמת התורה ויגש עמ' שכח
כד ע"א36 בא ישעיה והעמידן על ששה תפארת ישראל (הרטמן) עמ' תתמח, תתמט
כד ע"א39 דובר מישרים זה שאינו מקניט פני חבירו ברבים אוצר המאמרים (תשס) עמ' רעג
כד ע"א39 הולך צדקות זה אברהם אבינו אור חדש פ"א אות 67
כד ע"א39 הולך צדקות זה אברהםהמעשה והמדרש עמ' מט
כד ע"א39 ודובר מישרים זה שאינו מקניט פני חבירו ברבים אוצרות חיים - יושר המידות עמ' תפב
כד ע"א40 נוער כפיו מתמוך בשוחד כגון ר' ישמעאל בר' יוסי באר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' תקצג
כד ע"א41 אוטם אזנו וכו' דלא שמע בזילותא דרבנן ושתק כגון ראב"שראשית חכמה, קדושה פרק ט אות ג, תוצא' חיים פרק קיא
כד ע"א41 אוטם אזנו משמוע דמים דלא שמע בזילותא דצורבא מרבנן עלי שור ח"א עמ' סז
כד ע"א41 אוטם אזנו משמוע דמים כגון רבי אלעזר וכו' אילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' סא
כד ע"א41 אוטם אזנו משמוע זה שלא שמע בזילותא דרבנן ושתיק תפארת ישראל (הרטמן) עמ' תרג הערה 67
כד ע"א41 דלא שמע בזילותא דצורבא מרבנן ושתיק כגון ראבר"ש שרגא המאיר על התורה עמ' קכ
כד ע"א41 דלא שמע בזילותא דצורבא מרבנן ושתיקשערי תשובה שער ג אות קצז
כד ע"א41 דלא שמע זילותא דצורבא מרבנן ושתיקהתקופה הגדולה (תשלב) עמ' שפח-שפט
כד ע"א41 ועוצם עיניו מראות ברע וכו' ובמהרש"א קדושת עינים (טויסיג, תשעא) פרק ב אות ט
כד ע"א41 כגון ר"א בר' שמעון דלא שמע בזילותא דצורבא מרבנן וכו' התרגשות הלב (תשסח) עמ' רכ
כד ע"א41 עונש השומע זילותא דרבנן ושותקהתקופה הגדולה (תשלב) עמ' שיט
כד ע"א42 זה שאין מסתכל בנשים בשעה שעומדות על הכביסה וכו'קדושת עיניים סי' עב
כד ע"א43 בא מיכה והעמידן על ג' וכו' והצנע לכת וכו' שפתי חיים ח"א (תשנד) עמ' 20
כד ע"א43 בא מיכה והעמידן על שלש דרשות מהר"ם חביב עמ' לו
כד ע"א43 בא מיכה והעמידן על שלש מחשבת מוסר ח"א עמ' תצז
כד ע"א43 בא מיכה והעמידן על שלש עלי שור ח"א עמ' שלה
כד ע"א43 בא מיכה והעמידן על שלש דכתיב הגיד לך אדם מה טוב וגו' שערי אורה (מילר) ח"ב עמ' א, ער
כד ע"א43 בא מיכה והעמידן על שלש וכו' בא חבקוק והעמידן על אחת תורת אביגדור ח"ב עמ' קי, קעח
כד ע"א43 בא מיכה והעמידן על שלש וכו' דברים שדרכן לעשותן בצנעא על אחת כמה וכמה מבשר טוב - זכות נשים צדקניות עמ' קסט, קעד, רכח
כד ע"א43 בא מיכה והעמידן על שלש וכו' והצנע לכת עם אלוקיך שפתי חיים - מידות ועבודת ה' ח"ב עמ' תקסה
כד ע"א43 בא מיכה והעמידן על שלש וכו' והצנע לכת עם ה"א וכו' באר משה (אפשטיין) במדבר עמ' תשפה
כד ע"א43 בא מיכה והעמידן על שלשה תפארת ישראל (הרטמן) עמ' תתמט, תתמט הערה 15
כד ע"א45 אהבת חסד זו גמ"ח עלי שור ח"א עמ' קמט
כד ע"א45 והצנע לכת כללי המצות (צפת תשנב) עמ' 176
כד ע"א45 והצנע לכת וכו' אף בדברים הנעשים בפרהסיאאור יהל ח"א עמ' לד
כד ע"א45 והצנע לכת וכו' ומה דברים וכו' ברכת מועדיך לחיים ח"א דף לה ע"ג [קכב ע"ב ד"ה אלא]
כד ע"א45 והצנע לכת זה הוצאת המת והכנסת כלה שערי אורה (מילר) ח"ב עמ' ג
כד ע"א45 והצנע לכת זו הוצאת המת והכנסת כלה מאורי אור (טשרנוביל, תשסא) עמ' צז
כד ע"א45 והצנע לכת זו הוצאת המת והכנסת כלה וכו' ומה דברים שדרכן לעשותן בפרהסיא אמרה תורה הצנע לכת וכו' מחשבת מוסר ח"א עמ' ריח, תקעד
כד ע"א45 והצנע לכת זו הכנסת כלה לב אביגדור עמ' ב
כד ע"א45 ומה דברים שדרכן לעשות בפרהסיה אמרה תורה והצנע לכת דעת תורה דברים ח"א עמ' קכא
כד ע"א45 יצניע מעשיו משום והצנע לכת מבשרת ציון ח"א עמ' נ
כד ע"א47 בא ישעיה והעמידן על שתים תפארת ישראל (הרטמן) עמ' תתנא
כד ע"א47 בא עמוס והעמידן על אחת שנאמר דרשוני ספר הזכרונות סי' ו, א (עמ' 137)
כד ע"א47 העמידן על שתים - שמרו משפט ועשו צדקהכתבי הרב יהודה אלקלעי ח"א עמ' 136-137
כד ע"א47 חזר ישעיה והעמידן על שתייםאהל יהושע (הלר) עמ' 8
כד ע"א47 עמוס אחרי ישעיהאגרות הראיה חלק א שלח
כד ע"א49 אלא בא חבקוק והעמידן על אחת וכו'שם משמעון (שפירא) עמ' ק
כד ע"א49 אמר ר' יוסי בר חנינא ארבע גזירות גזר משה וכו' בא ישעיהו ואמר כו' (ובע"י, פרש"י ורבינו גרשום, חדא"ג מהרש"א וצפע"נ) תורת מנחם חנ"א עמ' 348
כד ע"א49 ארבע גזירות גזר משה רבינו ובאו נביאים ובטלום חכמת התורה כי תשא עמ' רסא, תסו
כד ע"א49 ארבע גזירות גזר משה רבינו על ישראל הקשורים ליעקב (תשסא) עמ' צ
כד ע"א49 ארבע גזירות גזר משה רבינו על ישראל באו ארבעה נביאים וביטלום בית יצחק (שמלקיש) על התורה מאמר רטו אות א
כד ע"א49 ארבע גזירות גזר משה רבינו על ישראל וכו' אור חדש פ"ט אות 558
כד ע"א49 ארבע גזירות גזר משה רבינו על ישראל וכו' בא עמוס וביטלה וכו' אור תורה (קאלמייר, תשסא) עמ' רו
כד ע"א49 ארבע גזרות גזר משה על ישראל אוצרות חיים - אישים ח"ה עמ' מה
כד ע"א49 ארבע גזרות גזר משה על ישראל וכו' שנות ימין דף כז ע"ג
כד ע"א49 ארבע גזרות גזר משה רבינו על ישראל באו ארבעה נביאים וביטלום וכו' באר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' תב, במדבר עמ' סד-סה
כד ע"א49 ארבעה גזירות גזר משהילקוט הגרשוני ח"ב
כד ע"א49 אריב"ח ד' גזירות גזר משה כו' מראה הגדול ח"א דף כה ע"ב
כד ע"א49 בא חבקוק ככר לאדן (תשנ) עמ' קכה
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחת וכו'דרשות שבט הלוי עמ' קנט
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על מצוה אחת וצדיק באמונתו יחיה עמוד העבודה (תשעג) דרוש הבטחון כד
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידה על אחתאודה ה' דף כ ע"ב
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידו על אחת שנאמר וצדיק באמונתו יחי' צמח דוד (סקאליע) עמ' רמ, תקנג
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידם על אחת וצדיק באמונתו יחיה קהלת דוד (טאלנא, תשסג) עמ' יא, רצג
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידם על אחת מגן דוד (טאלנא, תשס) עמ' מא, עא, צ, קמז, קנג
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידם על אחתפרחי כהונה (קצבורג) עמ' רמ
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן בית שלום מרדכי עמ' קו
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן תורת חיים (קאסוב) עמ' רמו
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחת וצדיק באמונתו יחיה שפתי חיים - מידות ועבודת ה' ח"א עמ' לה, תצט, תקז, תקעו
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחת דברים אחדים (תשמו) עמ' קיג
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחת וצדיק באמונתו יחיה חמודי צבי מועדים עמ' שלז, שמב, שמז, תקעד
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחת אגרת על הבטחון (תשסב) עמ' יא, נג
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחת אוצרות חיים - בין אדם למקום ח"א עמ' יט, כג
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחת אור התורה (תאומים, תשנט) עמ' צא
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחת אורחות דוד עמ' ק
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחת בית הלוי - דרוש (תשנו) עמ' קלד
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחת בית יצחק (שמלקיש) על התורה מאמר קל אות ב
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחת בנין שלמה ח"ב (תשסז) הקדמה ב, ועמ' סד, קה
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחת בעקבות משה שמות עמ' פב, קכח
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחת דברי מנחם - מנחם ציון (תשסט) עמ' קנח
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחת דברי מנחם (היימליך) עמ' מא
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחת דרשות מהר"ם שיק עמ' א, קסג, תקעב
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחת דרשות ר"י מסלוצק עמ' כג
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחת המאור הגדול (גר"א) עמ' רלא
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחת המוסר והדעת בראשית עמ' רס
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחת ויגד יעקב עמ' כז, קלו, רל, שעב, שפה, תכו, תסה, תקיד, תקעה
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחת זאת זכרון (תשנב) אות סה
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחת זכרון אליעזר עמ' קלח
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחת חיים תחלה (תשסא) אופן ט עמ' ח ד"ה והנה
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחת חכמת התורה בא עמ' תנא
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחת חכמת התורה כי תשא עמ' רכו
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחת חסד לאברהם - משמיע שלום (תשנה) עמ' קיב
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחת טיול בפרדס ח"א עמ' מז, ח"ב עמ' קכה
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחת כד הקמח (מישור) עמ' ג, נט
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחת לב אליהו (תשסה) ויקרא-דברים עמ' צז, רלג
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחת מאורי אור (טשרנוביל, תשסא) עמ' רג
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחת מאיר נתיבות ח"א עמ' ס, רפד
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחת מגיד דבריו ליעקב (מביאלה, תשסד) עמ' צט, קכב
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחת מחשבת מוסר ח"ג עמ' רל, רעג
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחת מי השלוח (תשסז) ח"ב דף קמט
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחת מנחם ציון (תשסד) עמ' קנט
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחת מצווה ועושה ח"א עמ' פב, קמט
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחת מצווה ועושה ח"ב עמ' תעה
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחת מתנת חיים מאמרים ח"א עמ' פג, רנה
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחת נפש חיים (פאלאג'י) דף עה ע"ב [קטז ע"ב ד"ה וזה]
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחת ס' הזכרונות (אבוהב) עמ' רעד
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחת עבודת יצחק בראשית עמ' לח, נו, פז
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחת עלי שור ח"א עמ' קח
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחת עמוד הימיני (קלינמן) עמ' רכח
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחת עמק תפלה (תשסו) עמ' יט, סח, עח
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחת קהלת יעקב סוכות עמ' רכב
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחת קהלת יעקב עשי"ת עמ' רפט
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחת קרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' קטז, תקיד, תקלו
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחת רב ייבי (תשסט) ח"א עמ' קב, ח"ב עמ' סח, קכ, קכו
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחת רנת יצחק - פרק חלק עמ' רמב
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחת שמן ראש ז' אדר-פורים עמ' רסג
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחת תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' רסו, רעא, שיח, תח, תיא, תמה
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחת תורת החסידים הראשונים עמ' קה, קלז
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחת תורת יחיאל בראשית עמ' ח, קלט, ערב
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחת תפארת ישראל (הרטמן) עמ' תתנא, תתנא הערה 25
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחת וכו' אהלי יעקב (הוסיאטין) ח"ב עמ' מט, קיח
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחת וכו' אמרי פנחס השלם - שער אמת ואמונה סי' לג, לז
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחת וכו' באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' שעט-שפ, שמות עמ' תנה, תקסט, במדבר עמ' תקט, דברים עמ' נה, פז, תפד, תרט, תתג
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחת וכו' משמרת איתמר (תשסה) עמ' קצט, רכח, תכט, תקיא, תקמט
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחת וכו' נועם אליעזר שמות דף לז ע"א, מה ע"ב, פד ע"א, צב ע"א, קיז בהג"ה, קמה ע"א
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחת וכו' תורת מנחם חלק לג עמ' 339
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחת וכו' וצדיק באמונתו יחיה משנת רבי אהרן - מאמרים ח"א עמ' יג, יז, כא
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחת וכו' ורש"י וריטב"א שיחות מוסר (תשסב) עמ' כג
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחת וכו'כתר שם טוב (תשסד) סי' יא, קא
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחת וצדיק באמונתו רסיסי לילה סי' ה (עמ' 4), דברי סופרים סי' לב (עמ' 27), מחשבות חרוץ סי' ב (עמ' 4), ו (עמ' 28), ט (עמ' 66), דובר צדק עמ' 31,20, 54, ספר הזכרונות (סוף דברי סופרים) סי' א (עמ' 47), קומץ המנחה עמ' 21 (סי' ו), קדושת השבת סי' ז (עמ' 42)
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחת וצדיק באמונתו וכו' עלי שור ח"ב עמ' קפ, תרכח
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחת וצדיק באמונתו יחיה נועם אליעזר בראשית עמ' שמא ע"ב
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחת וצדיק באמונתו יחיה עם לבבי אשיחה עמ' רב
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחת וצדיק באמונתו יחיה אור יחזקאל - אמונה עמ' יג, קטז, קלה, קמח, רכז, רפז
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחת וצדיק באמונתו יחיה אורות ונתיבות ח"ה פרק א אות כג
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחת וצדיק באמונתו יחיה אורות ונתיבות ח"ה פרק ב אות יב, כג, כו, לד, נו
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחת וצדיק באמונתו יחיה אורות ונתיבות ח"ה פרק ד אות כ
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחת וצדיק באמונתו יחיה אורות ונתיבות ח"ה פרק כ אות נג
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחת וצדיק באמונתו יחיה אורות ונתיבות ח"ה פרק כא אות יא
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחת וצדיק באמונתו יחיה אורות ונתיבות ח"ה פרק כט אות טו
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחת וצדיק באמונתו יחיה בטחון איש מבוא אות א, פי"ח אות א
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחת וצדיק באמונתו יחיה בית יצחק (ויינברגר) עמ' יז, קמא, קמב, רעג
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחת וצדיק באמונתו יחיה בך יברך ישראל (תשסח) עמ' מג, נד
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחת וצדיק באמונתו יחיה דברי ישראל (תשסח) ח"ב עמ' קצו(הגה)
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחת וצדיק באמונתו יחיה ואני תמיד עמך עמ' תקנד
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחת וצדיק באמונתו יחיה זרע קודש - מועדים עמ' רנח
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחת וצדיק באמונתו יחיה יורה חכימא (תשעא) עמ' כה
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחת וצדיק באמונתו יחיה ים שמחה עמ' לב
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחת וצדיק באמונתו יחיה כנסת מרדכי מועדים ח"ב עמ' קיג
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחת וצדיק באמונתו יחיה לקוטי תורה (טשרנוביל, תשסא) עמ' ב, כח, קיב
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחת וצדיק באמונתו יחיה לקט אמרים (שכטר) עמ' קסא
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחת וצדיק באמונתו יחיה לקט שיחות מוסר ח"ב עמ' תקכב
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחת וצדיק באמונתו יחיה לקט שיחות מוסר ח"א עמ' שצד
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחת וצדיק באמונתו יחיה מחשבת זקנים עמ' קל, רסב
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחת וצדיק באמונתו יחיה מחשבת מוסר ח"א עמ' שטז, תפד, תצט
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחת וצדיק באמונתו יחיה מטר השמים עמ' קמו, תקז
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחת וצדיק באמונתו יחיה מכתב מאליהו ח"ה עמ' 343
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחת וצדיק באמונתו יחיה משמרת איתמר (תשסז) עמ' רלד, רסז, שצט, תצח, תקצב, תרלו
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחת וצדיק באמונתו יחיה מתוק לנפש עמ' פו
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחת וצדיק באמונתו יחיה מתנת חיים מאמרים ח"ב עמ' שט
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחת וצדיק באמונתו יחיה נתיבות מוסר עמ' לט
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחת וצדיק באמונתו יחיה עבודת עבודה עמ' עדר
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחת וצדיק באמונתו יחיה קובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ד עמ' סג, צד
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחת וצדיק באמונתו יחיה רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' שכו
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחת וצדיק באמונתו יחיה שמע יעקב (זיידא) עמ' לט
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחת וצדיק באמונתו יחיה שפת אמת (ברעזאן, תשסח) עמ' ג
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחת וצדיק באמונתו יחיה שפת אמת (רייז) דברים ח"א עמ' כט
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחת וצדיק באמונתו יחיה תפארת צבי במדבר עמ' שצה
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחת וצדיק באמונתו יחיה תפארת צבי ויקרא עמ' רעה, תו
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחת וצדיק באמונתו יחיה תפארת צבי שמות עמ' יד, ריא
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחת וצדיק באמונתו יחיה וכו' שפתי חיים ח"ב עמ' שכב, ח"ג עמ' רפב
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחת וצדיק באמונתו יחיהאבן שוהם עמ' 56
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחת וצדיק באמונתו יחיהברכות אבי דף מ ע"א
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחת וצדיק באמונתו יחיהפרי צדיק ראש השנה אות יד, טו
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחת כו' לקוטי שיחות חל"ד עמ' 179
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחת וצדיק באמונתו יחיה נחמד ונעים (תשסט) לקוטי אמרים אות קלו
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחת וצדיק באמונתו יחיהאהל משה (פרהנד, תשסה) ח"א עמ' רנב
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחת שנא' וצדיק באמונתו יחיה אורות ונתיבות ח"ג שער ז פרק א אות כ, כא
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחת שנא' וצדיק באמונתו יחיה אורות ונתיבות ח"ג שער ז פרק ב אות נ
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחת שנא' וצדיק באמונתו יחיה אורות ונתיבות ח"ב שער א פרק א אות טו, יח, כ, כו, כז
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחת שנא' וצדיק באמונתו יחיה הר יראה מאמר י
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחת שנא' וצדיק באמנותו יחי' אור ישראל (תרס) דף נב ע"א
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחת שנא' צדיק באמונתו יחיהאהל רחל עמ' 615
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחת שנאמר וצדיק באמונתו יחיה , וברש"א חכמה ומוסר ח"א עמ' לח, מד, מו, רמו, שסו
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחת שנאמר וכו' נחלה לישראל עמ' כה, קיט, קלא, קצא
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחת שנאמר וכו' עירין קדישין השלם עמ' תקעג
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחת שנאמר וצדיק באמונתו יחיה ואותו תעבוד עמ' שיב
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחת שנאמר וצדיק באמונתו יחיה, מהרש"א - האמונה היא היסוד שמעמיד את כל המצוות תורת מנחם ח"ז עמ' 35, חי"א עמ' 198, חי"ד עמ' 34, חי"ט עמ' 220, 318, חכ"ב עמ' 31
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחת שנאמר וצדיק באמונתו יחיה אגרת הטיול (תשעה) עמ' שא, שסג
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחת שנאמר וצדיק באמונתו יחיה אור ישרים (תשסב) עמ' לה, רעח
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחת שנאמר וצדיק באמונתו יחיה אור תורה השלם (מזריטש) סי' רנה
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחת שנאמר וצדיק באמונתו יחיה באמונה שלמה עמ' נב, קסז, רצ, שצב
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחת שנאמר וצדיק באמונתו יחיה ברכת טוב עמ' תלד
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחת שנאמר וצדיק באמונתו יחיה דרך ה' (באום) ח"ד פ"א אות י
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחת שנאמר וצדיק באמונתו יחיה ילקוט עטרת צבי עמ' קי, קס
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחת שנאמר וצדיק באמונתו יחיה עטרת ישועה (תשסד) אות סב לסליחות לער"ה
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחת שנאמר וצדיק באמונתו יחיהמגיד דבריו ליעקב, אור תורה סי' רנה
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחת שנאמר וצדיק באמונתו יחיהראשית חכמה, תוצא' חיים פרק רכ
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחת שנאמר כו' לקוטי שיחות ח"ז עמ' 276, חי"ח עמ' 157, חי"ט עמ' 222
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחת שנאמר וצדיק באמונתו יחיה צל הכסף (פריד תשסג) עמ' סא
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחתאבן יהושע עמ' 13
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחתאהלי יעקב (הוסיאטין) דף רסב ע"ב, רסג ע"א
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחתאודה ה' דף טו ע"א
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחתאמרי יוסף דברים דף מה ע"ג
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחתארץ החיים (ליברזון) סי' רסג
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחתגנזי ישראל ח"ב דף לח ע"ב, קפא ע"א
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחתדברי מנחם - מנחם ציון דף צא ע"ב
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחתדעת שבת עמ' רכח, רפג
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחתחלק יעקב (קנטור) דרוש ב, ח, כה
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחתילקוט דברי חכמים בראשית סי' יא, סב
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחתילקוט דברי חכמים ויקרא סי' קעב
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחתילקוט הגרשוני ח"ב
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחתמוסר המקרא והתלמוד עמ' מא-מב
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחתמרפא לשון עמ' רלא, ערב
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחתמשמיע שלום עמ' קיב
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחתס' ג' תמוז תשנד עמ' יג
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחתפירוש המכבי דברים עמ' תיז
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחת וצדיק באמונתו יחיה פרדס המלך (תשסט) אות קח
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחת וצדיק באמונתו יחיה דרשות שמן רוקח עמ' שלז, שנא, שעח
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחת וצדיק באמונתו יחיה יסודי הדעת (תשסב) עמ' רצז
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחת וצדיק באמונתו יחיה מחשבת מוסר ח"ב עמ' לה, מה, רפה
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחת שנאמר וצדיק באמונתו יחיה של"ה - מס' חולין אות א, מס' תענית אות צח
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחת שנאמר וצדיק באמונתו יחיה שם עולם (תשסו) עמ' קצ
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחת שנאמר וצדיק באמונתו יחיה, ומהרש"א עקבי אבירים עמ' רל, שלז
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחת שנאמר וצדיק באמונתו יחיהכתונת פסים פרשת שלח לט ע"ד, פנחס מז ע"א
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחת וצדיק באמונתו יחיה אור ישראל סי' אגרת המוסר
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחת שנא' וצדיק באמונתו יחיה קדושת ציון (תשנד) ח"ב עמ' כח
כד ע"א49 בא חבקוק והעמידן על אחת וצדיק באמונתו יחיהאביר יעקב (סדיגורה, תשסד) עמ' קסו, רו
כד ע"א49 בא חבקוק וכו' צדיק באמונתו יחיה אור יחזקאל - מדות עמ' ריב
כד ע"א49 באמונתו יחיהכתבי הרב יהודה אלקלעי ח"א עמ' 237
כד ע"א49 ד' גזירות גזר משה דרשות מהר"ם חביב עמ' תכט
כד ע"א49 ד' גזירות גזר משה על ישראל ובאו ד' זקנים וביטלום נזר הקדש ח"ג עמ' לג
כד ע"א49 ד' גזירות גזר משה על ישראלמרפא לשון עמ' של
כד ע"א49 ד' גזירות גזר משה רבינו על ישראל גדולי מוסר עמ' קיט
כד ע"א49 ד' גזירות גזר משה רבינו על ישראל באו ארבעה נביאים וביטלום וכו' לחמי תודה דף קמד ע"א
כד ע"א49 ד' דברים גזר משה ובאו נביאים ובטלום חכמת התורה וירא עמ' שח
כד ע"א49 ד' דברים גזר משה ובאו נביאים ובטלום חכמת התורה צו עמ' רנא
כד ע"א49 העמידן על אחת וצדיק באמונתו יחיהכתבי הרב יהודה אלקלעי ח"א עמ' 137
כד ע"א49 והעמידן על אחת דרך מצותיך (חב"ד) דף קצז ע"א
כד ע"א49 והעמידן על אחת דרכי החיים ח"א עמ' קטז, קיז
כד ע"א49 והעמידן על אחת וריב"ן אהל משה (שיינרמן) המקדש והגלות עמ' קנב-קנה
כד ע"א49 וצדיק באמונתו יחיה אמרי רבי שפטיה עמ' יז
כד ע"א49 וצדיק באמונתו יחיה דרכי החיים ח"ב עמ' שמא, שמז
כד ע"א49 וצדיק באמונתו יחיה קובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ז עמ' שפה
כד ע"א49 וצדיק באמונתו יחיה שערי תלמוד תורה (תשסו) עמ' רנט
כד ע"א49 וצדיק באמונתו יחיה וכו' אור יחזקאל - מכתבים עמ' פו, קיב, קמג, קסא, קפח, שמט
כד ע"א49 על אחת וצדיק באמונתו יחיה אור יחזקאל - דרכי העבודה עמ' סח, קיט
כד ע"א49 וצדיק באמונתו יחיההגיוני עוזיאל ח"א עמ' 190
כד ע"א49 וצדיק באמונתו יחיהקסת הסופר (תשעו) עמ' תב {האם יש למצוה להאמין}
כד ע"א49 חבקוק העמידן על אחת תורת חיים (ר' דובער) שמות דף יז ע"א, צו ע"א, רצו ע"ב, שיח ע"ג ואילך
כד ע"א49 חבקוק העמידן על אחתאודה ה' דף יב ע"ב
כד ע"א49 חבקוק העמידן על אחתכרם פתחיה גפן ו שריג ב, גפן יט שריג ד
כד ע"א49 חבקוק העמידן על אחתרוח חיים (חיד"א) עמ' צד
כד ע"א49 חבקוק העמידן על אחת ס' הבוטח שער הבטחון עמ' ג, ד, ח"ב עמ' ט, יב, יט
כד ע"א49 חבקוק העמידן על אחתאור הרעיון עמ' קעז, ש, תכט
כד ע"א50 משה אמר וישכון ישראל בטח וכו' בא עמוס וביטלה שנאמר חדל נא וכו', רש"י לקט שיחות מוסר ח"א עמ' קב
כד ע"א51 בא עמוס וביטלה שנאמר חדל נא מי יקום יעקב כי קטן הוא, רש"י לקט שיחות מוסר ח"ג עמ' תשכח
כד ע"א51 בא עמוס וביטלה שנאמר חדל נאפירוש המכבי דברים עמ' תכד
כד ע"א52 בא יחזקאל ובטלהאגודת אזוב (יעבץ) דף צא ע"ד בהגהה
כד ע"א52 משה אמר פוקד עון אבות, יחזקאל אמר וכו'יערות דבש ח"א עמ' קצה
כד ע"א53 בן לא ישא בעון אבאגרות הראיה חלק א שכא
כד ע"א53 משה אמר ואבדתם בגויים בא ישעיהו ואמר ובאו האובדיםאור לפני הדורשין עמ' 63
כד ע"א53 משה אמר ואבדתם בגוים ברכת מועדיך לחיים ח"ב דף קכט ע"ג [תפט ע"ב ד"ה ודוגמא]
כד ע"א54 אמר רב מסתפינא מהאי קרא ואבדתם בגוים וכו' דרשות הצל"ח השלם עמ' קיב
כד ע"א54 אמר רב מסתפינא מהאי קרא ואבדתם בגוים וכו'מאיר עיני חכמים מהדו"ג ח"ב דף רמ
כד ע"א54 דילמא כאבידה המתבקשת ציץ השדה חנוכה עמ' פד, פו, פח
כד ע"א54 דלמא כאבידה המתבקשתאהלי יעקב (הוסיאטין) דף שעא ע"א
כד ע"א54 ואבדתם בגוים וכו' דילמא כאבידה המתבקשת אמרי רבי שפטיה עמ' קעח
כד ע"א54 ואבדתם בגוים וכו' דלמא כאבידה המתבקשת רסיסי לילה סי' לה (עמ' 55), מחשבות חרוץ סי' יז (עמ' 133)
כד ע"א54 ואבדתם בגוים וכו' דלמא כאבידה המתבקשתפרי צדיק לחנוכה אות יא
כד ע"א54 ואבדתם בגוים וכו' כאבדה המתבקשתעטרת ישראל (באהפאלי) עמ' עט
כד ע"א54 ודילמא כאבידה המתבקשת הדרת אליהו דרוש ה סי' ג ד"ה ולדרכינו
כד ע"א54 כאבידה המתבקשתתכלת מרדכי (קלצקי, תרפח) דף סא (הראשון) ע"א-ע"ד
כד ע"א54 מסתפינא מהאי קרא ואבדתם בגוייםאור הישר בראשית דף ד ע"ב
כד ע"א54 מסתפינא מהאי קרא ואבדתם בגוים (מהרש"א בגיטין) עיוני רש"י דברים ח"א עמ' קכז
כד ע"א54 מסתפינא מהאי קרא ואבדתם בגוים וכו' מי השלוח (תשסז) ח"א דף קלח
כד ע"א54 מסתפינא מהאי קרא ואבדתם בגוים וכו'מי השילוח (מישור) ח"א עמ' קלח
כד ע"א54 מסתפינא מהאי קרא וכו' ואכלה אתכם ארץ אויביכםס' הזכרון לחתם סופר עמ' לח
כד ע"א54 מסתפינא מקרא ואבדתם בגויםאהלי יעקב (הוסיאטין) דף ע ע"א
כד ע"א54 מסתפינאעולת חודש ח"ג מאמר רמז
כד ע"א56 ודילמא כאכילת קישואין הקשורים ליעקב (תשסא) עמ' פח
כד ע"א56 וכבר היה ר"ג וכו' שוב פ"א כו' בלשון הזה א"ל עקיבא ניחמתנו עקיבא ניחמתנו תורת מנחם חנ"א עמ' 348, 369מכות
כד ע"א56 וכבר היה וכו' עולין לירושלים וכו' התחילו הן בוכין ור"ע מצחק מאורי אור (טייטלבוים) עמ' קסג
כד ע"א56 וכבר היה ר"ג וכו' שוב פעם אחת כו' עקיבא נחמתנו לקוטי שיחות חי"ט עמ' 67
כד ע"א56 וכבר היה ר"ג וכו'מכתב סופר דף ל ע"ג
כד ע"א56 וכבר היה ר"ג וראב"ע ור"י ור"ע מהלביןבדרך וכו' נחלת דבש מהדו"ק ח"א סי' לח אות ט
כד ע"א56 וכבר היה ר"ג וראב"ע מהלכין בדרך וכו' כיון שהגיעו דברי פני אריה דף נח ע"א
כד ע"א56 וכבר היה ר"ג וכו' ושמעו קול המונה של רומי וכו' והתחילו בוכין ורבי עקיבא משחק כו' ספר המאמרים עת"ר עמ' תצ
כד ע"א56 וכבר היה רבן גמליאל וכו' והתחילו בוכין ורבי עקיבא משחק וכו' של"ה ווי העמודים פרק כה אות י
כד ע"א56 וכבר היה רבן גמליאל וכו' עקיבא נחמתנו דרשות הרא"ש (תשסו) ח"ב דרוש רלה עמ' שטו
כד ע"א56 וכבר היה רבן גמליאל וכו' והתחילו בוכין ור' עקיבא משחק וכו' אור תורה (קאלמייר, תשסא) עמ' נג
כד ע"א56 וכבר היה רבן גמליאל וראב"ע ור"י ור"ע מהלכין בדרך וכו' בי חייא ח"ב עמ' קעה
כד ע"א56 וכבר היה רבן גמליאל ורבי אלעזר בן עזריה וכו' וסליקא לה מסכת מכות חמשה מאמרות (תשסט) - סמוכים לעד - ב"ב ג, מכות א, מאמר הלקוטות אות מח
כד ע"א56 וכבר היה רבן גמליאל וכו' שוב פעם אחת היו עולין לירושלים וכו' עקיבא נחמתנו עקיבא נחמתנו מבשר טוב - ישועות אברהם עמ' קיא
כד ע"א56 וכבר היה רבן גמליאל ורבי אלעזר בן עזריה ורבי יהושע ורבי עקיבא מהלכין בדרך ושמעו קול המונה של רומי אור חדש פ"א אות 979
כד ע"א56 וכבר היה וכו' עקיבא נחמתנו אמרי רבי שפטיה עמ' קעט
כד ע"א56 וכבר היה ר"ג וכו' ושמעו קול המונה של עיר ק' מילין התחילו הן בוכין ורבי עקיבא משחק ויקהל משה (אלפלס) דף קנז, קס ע"ב
כד ע"א56 וכבר היו ר"ג ושמע קול המונה של רומי וכו' שבת ומועדי קדשך (תשסד) עמ' קפ
כד ע"א56 כבר היו ר"ג וכו' מהלכין בדרך ושמעו קול המונה של רומימאור האגדה פרק א
כד ע"א56 ר"ג וראב"ע ור"י ור"ע מהלכים בדרך דרשות מהר"ם חביב עמ' תכח
כד ע"א56 ר"ג וראב"ע ור"י ורע"ק מהלכין בדרך מרגניתא דבי רבנן עמ' מב
כד ע"א56 שחק ר"ע כשראה כרך גדול של רומי תורת חיים (ר' דובער) שמות דף סא ע"ג
כד ע"א57 היה ר' עקיבא משחק וכו' אם לעוברי רצונו כך לעושי רצונו עאכו"כ וכו' קומץ המנחה (צונץ) דרוש קכט אות י
כד ע"א57 הם בוכים ור"ע משחק בכורי אברהם דף עח ע"ב-ע"ג
כד ע"א57 התחילו הן בוכין ורבי עקיבא מצחק קריאה בקריה ח"ב עמ' כ
כד ע"א57 ור"ע משחק לקוטי שיחות ח"כ עמ' 126, חכ"ז עמ' 364
כד ע"א57 ורבי עקיבא משחק ס' הבוטח ח"ב עמ' רעז
כד ע"א57 קול המונה של רומי לקוטי שיחות חל"ג עמ' 25
כד ע"א57 רבי עקיבא המלא צהלה לקול המונה של רומי פנקסי הראי"ה ח"א עמ' קיג
כד ע"א57 רבי עקיבא משחק וכו' לעושי רצונו על אחת כמה וכמה המאור הגדול (גר"א) עמ' תסח
כד ע"א58 הללו עוע"ז יושבים בטח ואנו בית הדום רגלי אלקינו שרוף באש וכו' צפנת פענח (תשסו) עמ' קלז
כד ע"א59 בית הדום רגלי אלקינו שרוףפרי צדיק וירא אות ג, לר"ח כסלו אות ה, תזריע אות ו, ויקרא אות ט, פסח אות כז, תזריע אות ו, דברים - הבדלה
כד ע"א ריב"ן - קטנים - הם הטובים והצדיקיםישמח חיים (תשסה) מע' ק אות יב
כד ע"א ריב"ן - שאמו הברחתו ע"פ הדיבור מאיר נתיבות ח"ג עמ' פז
כד ע"א ריב"ן - שבתחילה היו צדיקים והיו יכולין לקבל עול מצוות הרבה וכו' עם לבבי אשיחה עמ' רד
כד ע"א ריב"ן ד"ה אוטם אזנו אפוד בד דף עד ע"ב
כד ע"א ריב"ן ד"ה לא רגל בי חייא ח"א עמ' צג
כד ע"א ריב"ן ד"ה מפי הגבורה באר משה (אפשטיין) שמות עמ' תרלט
כד ע"א מהרש"א - בא חבקוק והעמידן על אחת וצדיק באמונתו יחי'רב טוב דף לז ע"ב, עא ע"ג
כד ע"א מהרש"א - בא חבקוק וכו' שמצות אמונה כולל הכל ועיי"ש שם משמעון (שפירא) עמ' א, קמא
כד ע"א מהרש"א - בא ישעי' והעמידן וכו' פי' בפסוק כי ידעתיו וכו' צדקהשם משמעון (שפירא) עמ' יד
כד ע"א מהרש"א - מאי רמתי' דיעקב לא רגל על לשונו קומץ המנחה (צונץ) דרוש ל אות ט
כד ע"א ביאור הגר"א תתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' רלו
כד ע"ב01 אם לעוברי רצונו כך לעושי רצונו עאכו"כ תורת מנחם חמ"ו עמ' 84
כד ע"ב01 אם לעוברי רצונו כך לעושי רצונו על אחת כמה וכמהס' העיקרים (מישור) עמ' תקיא
כד ע"ב01 אם לעוברי רצונו כך לעושי רצונו על אחת כמה וכמה צמח דוד (סקאליע) עמ' תקנב
כד ע"ב01 אמר ר"ע לכך אני משחק חכמת התורה ויגש עמ' קג
כד ע"ב01 ומה לעוברי רצונו כך וכו' בנין דוד (טאוב) דרשות עמ' קנד
כד ע"ב01 ומה לעוברי רצונו כך וכו' נועם אליעזר שמות דף קל ע"ב
כד ע"ב01 ומה לעוברי רצונו כך לעושי רצונו עאכו"כ לקוטי שיחות חי"ט עמ' 280
כד ע"ב01 ומה לעוברי רצונו כך לעושי רצונו עאכו"כנר ישראל חלק ב דף קיב
כד ע"ב01 ומה לעוברי רצונו כך לעושי רצונו על אחת כמה וכמה דרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' רפח
כד ע"ב01 ומה לעוברי רצונו כך לעושי רצונו על אחת כמה וכמה שיחות ר' ראובן עמ' קלו
כד ע"ב01 ומה לעוברי רצונו כךשפע חיים ח"ב עמ' קפד
כד ע"ב01 לכך אני מצחק וכו' דרשות מנחת יצחק עמ' רו
כד ע"ב01 לכך אני מצחק ומה לעוברי רצונו כך לעושי רצונו על אחת כמה וכמה ספר המאמרים עת"ר עמ' תצ
כד ע"ב02 לעוברי רצונו כך לעושי רצונו על אחת כמה וכמה אמרי אש (טאוב) עמ' תקצב
כד ע"ב02 לעושי רצונו על אחת כמה וכמה המאור הגדול (גר"א) עמ' תתנו
כד ע"ב03 כיון שהגיעו להר צופים קרעו בגדיהם דרשות מהר"ם שיק עמ' תקצו
כד ע"ב03 מעשה בר"ע וזקנים שהגיעו להר הבית וכו' אור אברהם - מסכת מגילה עמ' קפו
כד ע"ב03 פ"א היו עולין לירושלים וכו' ראו שועל שיצא מבית קה"ק וכו'אביר יעקב (סדיגורה, תשסד) עמ' רמד
כד ע"ב03 פעם אחת היו עולים לירושלים אמרי אש (טאוב) עמ' תרח
כד ע"ב03 ר"ג וראב"ע ור"י ור"י היו עולים לירושלים כיון שהגיעו לצופיםקול יעקב (שאול) דף פח ע"א
כד ע"ב03 ר"ע וזקנים באו וכו'דברי שלום ח"ו סי' של
כד ע"ב03 שוב פעם היו עולים מעשה רקם (בר) עמ' 124, 92
כד ע"ב04 וראו ששועל יוצא מבית קדשי קדשים חכמת התורה תרומה עמ' קסג
כד ע"ב04 כיון שהגיעו להר הבית ראו שועל וכו' עקיבא ניחמתנו עקיבא ניחמתנו עקבי אבירים עמ' קצח, שלז-שלח
כד ע"ב04 כיון שהגיעו להר הבית ראו שועל שיצא מבית קדשי הקדשים התחילו הן בוכין ור"ע מצחק וכו'אהל משה (פרהנד, תשסה) ח"ב עמ' תקנד
כד ע"ב04 כיון שהגיעו להר הבית ראו שועל שיצא מבית קדשי הקדשים התחילו הם בוכין וכו' רנת יצחק תליתאה ח"ב עמ' שה
כד ע"ב04 כשראו חכמים את החורבן בית שלום מרדכי עמ' לה
כד ע"ב04 ראו שועל יוצא מבית ק"ק וכו' לקוטי שיחות חכ"א עמ' 253
כד ע"ב04 ראו שועל יוצא מבית ק"ק וכו' ור"ע משחק אור אברהם במדבר עמ' רסג, שיח
כד ע"ב04 ראו שועל יוצא מבית קדשי הקדשים אז שמח עמ' רסב
כד ע"ב04 ראו שועל יוצא מבית קדשי הקדשים התחילו הם בוכים וכו'מי השילוח (מישור) ח"ב עמ' רז
כד ע"ב04 ראו שועל יוצא מבית קדשי קדשים שמן ראש (כץ) ח"ו עמ' קיז
כד ע"ב04 ראו שועל יוצא מבית קה"ק וכו' בידוע שנבואתו של זכרי' מתקיימת אורות ונתיבות ח"ב שער א פרק א אות לג
כד ע"ב04 ראו שועל יוצא מבית קודש קדשים, ושחקאורות הקודש חלק ג קצ
כד ע"ב04 ראו שועל יוצא ממקום קוה"ק משנת יוסף - דרשות ח"ג עמ' רמח
כד ע"ב04 ראו שועל יוצאשיבת ציון (תשס) ח"א עמ' 101 [בשם קדושת לוי על איכה]
כד ע"ב04 ראו שועל שיצא מבית קדשי קדשים התחילו הן בוכין ורבי עקיבא מצחק וכו' בנין משה (מייזליש) ח"ב עמ' ח
כד ע"ב04 ראו שועל שיצא מבית קה"ק - התחילו הן בוכין ורבי עקיבא מצחקמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 253
כד ע"ב04 ראו שועל שיצא מקה"ק וכו' עקיבא, ניחמתנופירוש המכבי שמות עמ' קכד-קכה
כד ע"ב04 רע"ק ור"ג וכו' ראו שועל מקוה"ק משנת יוסף - דרשות ח"א עמ' שו
כד ע"ב05 הן בוכין ורבי עקיבא מצחק אמרי אש (טאוב) עמ' תקצג
כד ע"ב05 התחיל הוא מצחק והם בוכיםארצות החיים (עטייה) עמ' 31
כד ע"ב05 התחילו הם בוכים ור' עקיבא משחקאלה הדברים (ברודנא) עמ' 59
כד ע"ב05 התחילו הן בוכין ור"ע מצחק אהל משה (שיינרמן) המקדש והגלות עמ' רסב
כד ע"ב05 התחילו הן בוכין ור"ע מצחק וכו'יערות דבש ח"ב עמ' קכט
כד ע"ב05 התחילו הן בוכין ור"ע מצחקגנזי ישראל ח"א דף קלא ע"א, רא ע"ב
כד ע"ב05 התחילו הן בוכין ור׳ עקיבא מצחק וכו׳ אור האורות עמ' עא, פט
כד ע"ב05 שועל יוצא מבית קדשי הקדשיםאור הצבי עמ' 52
כד ע"ב05 שועל יוצא מבית קודשי הקודשיםמאורות נריה אלול ותשרי עמ' 87
כד ע"ב05 שועל שיצא מבית קה"ק שער החצר (תשעב) סי' סט
כד ע"ב06 אמר להם מפני מה אתם בוכים אמרו לו מקום שכתוב בו והזר הקרב יומת וכו' אוצרות חיים - בהמ"ק עמ' רעז
כד ע"ב06 מפני מה אתה מצחק וכו' תלה הכתוב נבואתו של זכרי' וכו' בגללכם ציון וכו' לקוטי שיחות ח"ו עמ' 126, 167, חכ"ג עמ' 148
כד ע"ב06 ר"ע מצחק נפש הרב עמ' פו
כד ע"ב06 ר"ע שחק וכולם בוכיםמי מרום ח"ט עמ' שכא
כד ע"ב06 רבי עקיבא המשחק כשרואה שועל יוצא מבית קודש הקדשים פנקסי הראי"ה ח"א עמ' קיג
כד ע"ב07 מקום שכתוב בו והזר הקרב יומת הל' בית הבחירה (שניאורסון) עמ' כז
כד ע"ב09 דכתיב ואעידה לי עדים וכו' תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' רמז
כד ע"ב09 ואעידה לי עדים נאמנים מורשה - שיחות למועדים עמ' רל
כד ע"ב10 מה ענין אוריה אצל זכריה וכו' אור אברהם ויקרא עמ' שצט
כד ע"ב12 אוריה סימן לזכריה וכו' ואני תמיד עמך עמ' שנא
כד ע"ב12 תלה הכתוב נבואתו של זכריה בנבואתו של אוריה וכו' אוצרות חיים - בהמ"ק עמ' רמד
כד ע"ב12 תלה נבואת זכריה באוריהכרם פתחיה גפן יב שריג ה
כד ע"ב12 תלה נבואת זכריה בשל אוריה אהל משה (שיינרמן) המקדש והגלות עמ' רמא-רמה
כד ע"ב13 באוריה כתיב לכן בגללכם ציון שדה תחרש רנת יצחק תענית עמ' רמז
כד ע"ב15 עד שלא נתקיימה נבואתו של אוריה לדור ולדורות ח"א עמ' קכג, קלו
כד ע"ב15 עד שלא נתקיימה נבואתו של אוריה הייתי מתיירא וכו' נחלת יעקב (תשעג) עמ' רמא, תקד, תקיד
כד ע"ב15 עד שלא נתקיימה נבואתו של אוריה הייתי מתיירא וכו'מרפא לשון עמ' קב
כד ע"ב15 עד שלא נתקיימה נבואתו של אוריה הייתי מתיירא שלא תתקיים נבואתו של זכריה וכו' קומץ המנחה (צונץ) דרוש קלז אות ג
כד ע"ב16 בידוע שתתקיים נבואתו של זכריה נצח ישראל עמ' תקמב
כד ע"ב16 כיון שנתקיים חזון של בן יברכיהו וכו'חכמת התורה נח עמ' שמד
כד ע"ב16 נתקיימה נבואתו של אורי' וכו'שפע חיים ח"א עמ' פה
כד ע"ב16 עכשיו כשנתקיימה נבואתו של אוריה בידוע שנבואתו של זכריה מתקימתישראל והזמנים (פירר) ח"א עמ' 171
כד ע"ב16 עכשיו שנתקיימה נבואתו של אוריה שמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' נז
כד ע"ב16 עכשיו שנתקיימה נבואתו של אוריה בידוע שנבואתו של זכרי' מתקיימת דרשות מנחת יצחק עמ' רלד
כד ע"ב16 עכשיו שנתקיימה נבואתו של אוריה דידוע שנבואותיו של זכרי' מתקיימת וכו' שפתי חיים ח"ג עמ' תד
כד ע"ב16 עכשיו שנתקיימה נבואתו של אוריה וכו' אהלי יעקב (הוסיאטין) ח"ב עמ' פ
כד ע"ב16 עכשיו שנתקיימה נבואתו של אוריה וכו' באר משה (אפשטיין) שמות עמ' שעב, מלכים עמ' קעו
כד ע"ב16 עכשיו שנתקיימה נבואתו של אוריה וכו'אהלי יעקב (הוסיאטין) דף רכא ע"ב, רלא ע"ב
כד ע"ב17 אמרו לו עקיבא ניחמתנו וכו' לחמי תודה דף קלט ע"ב
כד ע"ב17 בלשון הזה אמרו לו עקיבא נחמתנו עקיבא נחמתנו רנת יצחק תליתאה ח"ב עמ' רח
כד ע"ב17 בלשון הזה אמרו לו עקיבא ניחמתנו עקיבא ניחמתנו רנת יצחק תענית עמ' פג-פד
כד ע"ב17 נחמתנו עקיבא נחמתנו תורת מנחם ח"ה עמ' 193
כד ע"ב17 עקיבא נחמתנו אהל משה (שיינרמן) המקדש והגלות עמ' נד
כד ע"ב17 עקיבא נחמתנו לקוטי שיחות חכ"ז עמ' 364
כד ע"ב17 עקיבא נחמתנואהל משה (שיינרמן) בראשית עמ' תרג
כד ע"ב17 עקיבא נחמתנוס' ג' תמוז תשנד עמ' רסה
כד ע"ב17 עקיבא ניחמתנו עקיבא ניחמתנו אור אברהם דברים עמ' לא
כד ע"ב17 עקיבא ניחמתנו עקיבא ניחמתנו ויגד יעקב עמ' תרלח
כד ע"ב תוס' - אוריה ניבא כמו מיכהפירוש המכבי שמות עמ' קכה
כד ע"ב תוס' - וקשה דהא בכל המקרא לא מצינו פסוק זה, ורגמ"ה עקבי אבירים עמ' שלח
כד ע"ב מהרש"א - לר"ע למה מתאבלין על ירושלים קומץ המנחה (צונץ) דרוש קכט אות י

מכון הלכה ברורה
ירושלים ת"ד 34300

פרטים נוספים
בטל' 02‎-6521259
פקס 02‎-6537516

ראשי | מידע | השיטה | פרסומים | דוגמה | תרומות | הסכמות | גלרית תמונות | בית מדרש וירטואלי
ספריה וירטואלית | הלכות פסח | הלכות חנוכה | מפתח לרמב"ם | נושאי הבירורים | פרשת השבוע
דף יומי | מצגות | מפתח לאגדות | מאגרי מידע | תקוני טעויות דפוס | צרו קשר

HOME | ABOUT HALACHA BRURA | השיטה | EXAMPLE |
PUBLICATIONS | DONATIONS | ENDORSEMENTS (HASKAMOT) | WEEKLY PARSHA | CONTACT US