Halacha Brura and Berur Halacha Institute

מכון הלכה ברורה ובירור הלכה

מפתח לפירושים על אגדות התלמוד

לדף הראשי של המפתח לאגדות
לרשימת הספרים

ללקט ביאורי אגדות על מסכת חגיגה (עם טקסט מלא של המקורות)

מסכת חגיגה דפים ב-יב

דפים יג-כז

לשון הגמראמראה מקום הביאור
ב ע"א01 הכל חייבים בראי'שרגא המאיר מועדים עמ' שנו
ב ע"א01 הכל חייבים בראיה חוץ מחרש שוטה וקטןאמרי אמת (אמדו) דף כא ע"א
ב ע"א01 הכל חייבים בראיה חוץ מחרש שוטה וקטןפרדס יוסף (סקוסובסקי) עמ' שמד {בנוסה הרחמן שאומרים בברית מילה מברכים את רך הנימול "ויזכה לראות פני השכינה שלש פעמים בשנה", והרי קטן פטור מראיה, אך הכוונה הוא לכשיגדל ויתחייב בראיה יזכה לראות שלש פעמים בשנה}
ב ע"א01 הכל חייבים בראיה חוץ מחש"ו, ותוס' בחיוב נשיםגבורת יצחק סוכות עמ' קנב
ב ע"א01 הכל חייבים בראיהלישרים תהלה (תשסד) עמ' עח
ב ע"א01 הכל חייבין בראי' חוץ מחרש שוטה וקטן וטומטום ואנדרוגינוס ונשים ועבדים שאינם משוחרריםרנת יצחק תליתאה ח"א עמ' רסו
ב ע"א01 הכל חייבין בראיה חוץ מנשים עבדים וקטניםמקראי קדש (תשנג) עמ' שב
ב ע"א01 הכל חייבים בראיהבוצינא דנהורא (תשסז) עמ' קצח
ב ע"א01 הכל חייבים בראיהפרפרת הפרשה פרשת וישלח פרק לג פסוק יז
ב ע"א01 הכל חייבים בראיהפרפרת משה ח"ב עמ' תנה
ב ע"א01 הכל חייבים בראייהשיבת ציון (תשס) ח"א עמ' 98 {תתנ"ו תיבות במסכת}
ב ע"א01 הכל חייבין בקרבן ראי' חוץ מנשים ועבדים וקטנים והזקן והחולה וכו'צפנת פענח (תשעא) שמות עמ' ריז
ב ע"א01 הכל חייבין בראיהקדושת עינים (תשמו) סי' תקמה
ב ע"א01 הכל חייבין בראיה וכו' איזה קטן כל שאינו יכול לאחוז בידו של אביו ולעלות מירושלים להר הבית, שנאמר שלוש רגליםתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' א'נא
ב ע"א01 הכל חייבין בראיה וכו' כשם שבא לראות כך בא ליראותקדושת עינים (תשעא) פרק ז אות ח, ט
ב ע"א01 הכל חייבין בראיה וכו' לאתויי חציו עבד וחציו בן חוריןערוגת הבושם (תשעא) ויקרא-במדבר עמ' קמט
ב ע"א01 הכל חייבין בראיה חוץ מחרש שוטה וקטן וכו' לאתויי סומא באחד מעיניו וכו' כדרך שבא לראות כך בא ליראות וכו'תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תתמא, א'נא, א'קפח
ב ע"א01 הכל חייבין בראיה חוץ מחש"ו וכו'ייטב פנים ח"ב דף רכב
ב ע"א01 הכל חייבין בראיה חוץ מחש"ו, ופיה"מ להרמב"םפרורים משלחן גבוה ח"ג שאלה קמט
ב ע"א01 הכל חייבין בראיה חוץ מנשים ועבדים וקטניםצפנת פענח (תשסו) עמ' קמט
ב ע"א01 הכל חייבין בראיה חוץ מעבדים שאינם משוחרריםאוצר המאמרים (תשסא) עמ' קצז
ב ע"א01 הכל חייבין בראיהדברי ישראל (תשסח) ח"ב עמ' שיז
ב ע"א01 הכל חייבין בראיהדולה ומשקה - סוכות ושמיני עצרת עמ' קנה
ב ע"א01 הכל חייבין בראיהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' קמב
ב ע"א01 הכל חייבין בראיהזמרת הארץ (רבינוביץ) עמ' שעט
ב ע"א01 הכל חייבין בראיהחיי נפש ח"ד עמ' קיט-קכ, קכה
ב ע"א01 הכל חייבין בראיה, ורש"יגבורת יצחק שבועות עמ' רכ
ב ע"א01 הכל חייבין בראייה וכו'חמשה מאמרות (תשסט) - סמוכים לעד - מו"ק א
ב ע"א01 הכל חייבין בראייה חוץ וכו', תוס'אור אברהם על ספר המצוות עמ' רפא
ב ע"א01 הכל חייבין בראייה חוץ וכו'אור אברהם - מסכת מגילה עמ' רלז
ב ע"א01 הכל חייבין בראייה חוץ מחש"וכרם חמד (תשסו) עמ' קסט
ב ע"א01 הכל חייבין בראייהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' תעח
ב ע"א01 חרש שוטה וקטן פטורין מן הראיהאוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"א עמ' לז
ב ע"א01 חרש פטור מן הראיהכתנות אור עמ' תרמט
ב ע"א01 מצות ראייהשארית יעקב (אלגזי, תשנא) עמ' תקטז
ב ע"א01 שוטה פטור מן הראיהפני חיים (פלג'י) עמ' קצא ע"א
ב ע"א02 נשים ועבדים וכו' פטורים מראיהדרשות שבט הלוי ח"א עמ' נג
ב ע"א02 נשים פטורין מן הראיהרב ייבי (תשסט) ח"א עמ' קפו
ב ע"א01 טומטום ואנדרוגינוס פטוריםמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' סו
ב ע"א03 החיגר והסומא והחולה והזקן ומי שאינו יכול לעלות ברגליו פטורים מן הראי"התורה ודעת תשע-תשעא עמ' קמט
ב ע"א03 החיגר והסומא והחולה וכו'אור אברהם - מסכת מגילה עמ' שכח
ב ע"א03 חגרים וסומיםמשך חכמה שמות פ' כג פס' יז
ב ע"א03 חיגר וסומא פטור מעלי' לרגלגנא דפלפלי עמ' שסד
ב ע"א03 חיגר פטור מן הראיהתפארת ראובן עמ' רע
ב ע"א03 סומא פטור מהראייהעבודת הקודש (תשסד) עמ' תד
ב ע"א03 סומא פטור מן הראיהחלקת יהושע עמ' מט הערה ק
ב ע"א03 סומא פטור מן הראיה, ותוס' ד"ה יראהגור אריה בראשית פי"ב הערה 62
ב ע"א03 סומא פטור מן הראיהשם ישראל עמ' שעא
ב ע"א03 סומא פטור מן הראייהמנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף יח ע"ד
ב ע"א03 סומאהכתב והקבלה שמות פל"ד פסוק כג
ב ע"א04 איזה קטן וכו' כל שאינו יכול לאחוז בידו של אביו וכו'בן פורת יוסף (תשעא) עמ' מג, מה
ב ע"א04 איזהו קטן וכו' בית שמאי וכו' בית הלל וכו' (ורש"י תוס')לקוטי שיחות חט"ז עמ' 319
ב ע"א04 איזהו קטן וכו' כל שיכול לישב על כתפו של אביובאר שרים פרשת תצוה דרוש ד אות ב
ב ע"א04 איזהו קטן כל שאינו יכול לרכוב וכו'אור אברהם - מסכת מגילה עמ' רמ, רמד
ב ע"א04 איזהו קטן כל שאינו יכול לרכוב על כתפיו של אביו וכו'זרע קודש (תשסה) על התורה עמ' רא
ב ע"א04 איזהו קטן כל שאינו יכול לרכובזבחי צדק (דיסקין) עמ' קסה
ב ע"א04 איזהו קטןמצווה ועושה ח"א עמ' תקנז
ב ע"א05 קטן היכול לרכוב וכו' מירושלים להר הביתכנפי יונה (תשנח) ח"ג סי' קלה
ב ע"א05 קטן שיכול לרכוב על כפיתו של אביו חייב בראיהשבות יעקב (אבולפיה) עמ' רפח
ב ע"א07 בה"א כל שאינו יכול לאחוז בידו שנאמר שלוש רגליםויגד יעקב עמ' תשגג
ב ע"א07 חיוב קטן בראיית פני העזרהפרשיות בספרי הנביאים שמואל עמ' כח (הערה)
ב ע"א07 כל שאינו יכול לאחוז בידו של אביו ולעלות כו', ורש"יתורת מנחם חט"ו עמ' 92
ב ע"א07 שאינו יכול לאחוז ביד של אביו ולעלות כו', ורש"י ד"ה שלשלקוטי שיחות חל"ו עמ' 83
ב ע"א08 הראוי לעלות ברגליו, ורש"יתורת מנחם חנ"ג עמ' 39
ב ע"א09 ב"ש אומרים הראי' שתי כסף וכו' בית הלל וכו' הראי' מעה כסף וכו'לקוטי שיחות חט"ז עמ' 318
ב ע"א09 ב"ש אומרים הראייה שתי כסף והחגיגה מעה כסף וב"ה אומרים הראייה מעה כסף והחגיגה שתי כסףבנין משה (מייזליש) ח"א עמ' קמח
ב ע"א09 ב"ש אומרים הראייה שתי כסף והחגיגה מעה כסף וב"ה אומרים וכו'שבילי פנחס בראשית ח"ב עמ' עדר
ב ע"א09 ב"ש אומרים הראייה שתי כסף וכו' ובה"א הראייה מעה כסףתורה ודעת תשסה-תשסז עמ' ד
ב ע"א09 בית שמאי אומרים הראיה שתי כסף והחגיגה מעה כסף ובה"א הראיה מעה כסף והחגיגה שתי כסףדובר צדק (זילבר) עמ' י
ב ע"א09 בית שמאי אומרים הראייה שתי כסף והחגיגה מעה כסף ובית הלל אומרים הראייה מעה כסף והחגיגה שתי כסףדבר צבי - קדושת השבת - בנין דוד עמ' מג
ב ע"א09 בית שמאי אומרים הראייה שתי כסף והחגיגה מעה כסף ובית הלל אומרים הראייה מעה כסף והחגיגה שתי כסףבן מלך - שבת עמ' שלה
ב ע"א09 בית שמאי עולת ראיה שתי כסף וחגיגה מעה כסףבנין דוד (מייזלש) בראשית - בראשית אות ח
ב ע"א09 בש"א הראי' שתי כסף והחגיגה וכו' ובה"א הראי' מעה כסף וכו'חיי נפש על ההגדה עמ' שכא
ב ע"א09 בש"א הראיה שתי כסף והחגיגה מאה כסף ובה"א הראיה מעה כסף והחגיגה שתי כסףטל חיים (פרידלנדר) עמ' כב, רכד
ב ע"א09 מחלוקת ב"ש וב"ה בשיעור הראיה והחגיגהגבורת יצחק סוכות עמ' קו
ב ע"א09 מחלוקת ב"ש וב"ה בשיעור עולת ראיהלקוטי שיחות חט"ז עמ' 319
ב ע"א09 עולות ראיה ושלמי חגיגה ברגלשיחות לספר דברים עמ' קנב {מעין עולות ושלמים שהקריבו בהר סיני ובהר עיבל}
ב ע"א10 הראיה שתי כסף והחגיגה שתי כסףעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קיא, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' שעד
ב ע"א10 הראייה שתי כסף והחגיגה מעה כסףפני יהושע (תשסא) עמ' פה
ב ע"א10 הראייה שתי כסף וחגיגה מעה כסףדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' תרכו ד"ה אל
ב ע"א10 הראייה שתי כסףשמן ראש סוכות ח"ב עמ' קכד
ב ע"א11 הראייה מעה כסף והחגיגה שתי כסףדמשק אליעזר (רלב"ג) שמות פרק כג פסוק טו
ב ע"א11 והחגיגה שתי כסף וכו' כדרך שבא לראות וכו'תורת העולה ח"ג פרק סד
ב ע"א12 הכל לאתויי מאי וכו' לאתויי סומא באחת מעיניויבין שמועה (לעוו) עמ' תשמ
ב ע"א12 הכל לאתויי מאי לאתויי מי שחציו עבד וחציו בן חורין וכו' לאתויי חיגר ביום ראשון ונתפשט ביום שני וכו'גנת אגוז (תשעב) אות תלב
ב ע"א12 הכל לאתויי מאי מי שחציו עבד וחציו בן חורין וכו'חיי נפש ח"ד עמ' קכ
ב ע"א12 והחגיגה שתי כסף וכו' כדרך שבא לראות וכו'תורת העולה (תשעה) עמ' תקכח-תקכט
ב ע"א13 חצי עבד וחצי בן חוריןהתורה והעולם ח"ב עמ' קפו
ב ע"א13 חצי עבד וחציו בן חורין, ותוס'פרפרת משה ח"א עמ' רז
ב ע"א14 ולרבינא דאמר מי שחציו עבד וחציו בן חורין פטור וכו'מדבר קדמות (תשסח) עמ' נז
ב ע"א14 חצי עבד חצי בן חורין פטור מן הראיהאמרי קדוש (תשסא) עמ' עז
ב ע"א14 מי שחציו עבד וחציו בן חורין פטור מן הראיהקדושת עינים (תשמו) סי' קכז
ב ע"א16 חיגר ביום ראשוןהקשורים ליעקב (תשסא) עמ' קיא {מאן דחזי בראשון חזי בשני}
ב ע"א16 חיגר בראשון ונתפשט בשני, תשלומין דראשון הםאור אברהם ויקרא עמ' קעה
ב ע"א17 הניחא למ"ד כולם תשלומין זה לזהבריכות מים דף רנא ע"ב
ב ע"א19 מחלוקת ת"ק ור"י אי סומא באחת מעיניו חייב בראייהלחמי תודה דף רג ע"ב
ב ע"א19 סומא באחת מעיניו וכו'כנסת יחזקאל (פאנעט, תשסה) פרשת ראה עמ' רעג
ב ע"א19 סומא באחת מעיניוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' תיט
ב ע"א19 סומא באחת מעיניוילקוט הגרשוני ח"א
ב ע"א19 סומא באחת מעיניועיונים במשלי עמ' שצד
ב ע"א19 סומא באחת מעיניו וכו'חלק יעקב (קנטור) דרוש יח
ב ע"א19 סומא בא' מעיניו פטור מן הראיה שנא' יראה יראה כדרך שבא לראות כך בא ליראות כו'רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' רסו
ב ע"א19 סומא באחת מעיניו פטור מן הראיהשארית מנחם ח"ב עמ' קפ
ב ע"א20 יוחנן בן דהבאיהדרש והעיון ויקרא מאמר קלה {מדוע נקרא בן דהבאי}
ב ע"א20 יוחנן בן דהבאי אומר משום רבי יהודה סומא באחת מעיניו פטור מן הראייה, שנאמר יראה יראה כדרך שבא לראות כך בא ליראותשל"ה (תשנז) - מס' שבועות אות רכז
ב ע"א20 יוחנן בן דהבאי אומר משום ר' יהודה סומא וכו'שבת ומועדי קדשיך (תשסד) עמ' קטו
ב ע"א20 יוחנן בן דהבאי אומר וכו' מה לראות בשתי עיניו אף ליראות בשתי עיניושל"ה (תשנז) פרשת וירא אות כח, קדושים אות מב בהגה"ה, בהעלותך אות ח, ראה אות ו, שופטים אות לו
ב ע"א21 הסומא באחת מעיניו פטור מן הראיה וכו' כדרך שבא לראות כך בא ליראותתפארת צבי בראשית עמ' רחצ, שט, תנז
ב ע"א21 סומא באחת בעיניו פטור מן הראיהרנת יצחק שמואל עמ' ז, ישעיה עמ' רסט
ב ע"א21 סומא באחת מעיניו פטור מהראיהבאר שרים פרשת ראה דרוש ד אות ג
ב ע"א21 סומא באחת מעיניו פטור מהראיהשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' יח, רעט, שב
ב ע"א21 סומא באחת מעיניו פטור מהראיהתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' א'שיג
ב ע"א21 סומא באחת מעיניו פטור מן הראי' כו'דרש משה (קלנברג) ח"א דף סז
ב ע"א21 סומא באחת מעיניו פטור מן הראי' שנא' יראה יראה כדרך שבא לראות כך באה ליראות וכו'חמודי צבי במדבר-דברים עמ' שפט
ב ע"א21 סומא באחת מעיניו פטור מן הראי'בנין שאול עמ' ט, י
ב ע"א21 סומא באחת מעיניו פטור מן הראי'ישמח ישראל (אלכסנדר) במדבר עמ' כב
ב ע"א21 סומא באחת מעיניו פטור מן הראי'לחם רב על סדור התפילה אות תעד
ב ע"א21 סומא באחת מעיניו פטור מן הראי'תהלה לדוד (סקאליע) ספר ה עמ' קנג
ב ע"א21 סומא באחת מעיניו פטור מן הראי'תהלה לדוד (סקאליע) ספרים א-ב עמ' רס
ב ע"א21 סומא באחת מעיניו פטור מן הראי'תהלה לדוד (סקאליע) ספרים ג-ד עמ' קיד
ב ע"א21 סומא באחת מעיניו פטור מן הראיהאור אלימלך עמ' קטו
ב ע"א21 סומא באחת מעיניו פטור מן הראיהאמרי יוסף ויקרא-במדבר דף ס ע"ד
ב ע"א21 סומא באחת מעיניו פטור מן הראיהילקוט דברי חכמים שמות סי' תכד
ב ע"א21 סומא באחת מעיניו פטור מן הראיהמי מרום חי"א עמ' קמז, חי"ג עמ' רל
ב ע"א21 סומא באחת מעיניו פטור מן הראיהשמן ראש (כץ) ח"ד עמ' תכו
ב ע"א21 סומא באחת מעיניו פטור מן הראיה וכו'חיי נפש ח"ו עמ' רל
ב ע"א21 סומא באחת מעיניו פטור מן הראיה שנא' יראה יראה כדרך שבא לראות כך בא ליראות כו'רנת יצחק - תפלה לימי המועדים עמ' צז
ב ע"א21 סומא באחת מעיניו פטור מן הראיה שנאמר יראה יראהמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ג עמ' נז
ב ע"א21 סומא באחת מעיניו פטור מן הראיהאמרי אש (טאוב) עמ' רכא, תח
ב ע"א21 סומא באחת מעיניו פטור מן הראיהבאר משה (אפשטיין) במדבר עמ' שצז-ח, דברים עמ' תתרכג
ב ע"א21 סומא באחת מעיניו פטור מן הראיהבנין משה (מייזליש) ח"א עמ' מד, קסז
ב ע"א21 סומא באחת מעיניו פטור מן הראיהגנזי ישראל (תשעד) מועדים עמ' רפט, רצח
ב ע"א21 סומא באחת מעיניו פטור מן הראיהויברך דוד עמ' עה
ב ע"א21 סומא באחת מעיניו פטור מן הראיהטוב עין (אוסטרובצא) עמ' ד, ה
ב ע"א21 סומא באחת מעיניו פטור מן הראיהייטב פנים ח"א דף ריב, ח"ב עמ' קנו
ב ע"א21 סומא באחת מעיניו פטור מן הראיהמנחת ישראל עמ' קמז, רד, רצד
ב ע"א21 סומא באחת מעיניו פטור מן הראיהמסילות הנביאים יהושע עמ' רצב
ב ע"א21 סומא באחת מעיניו פטור מן הראיהמצור דבש עמ' רלז
ב ע"א21 סומא באחת מעיניו פטור מן הראיהעזר מיהודה עמ' תטו
ב ע"א21 סומא באחת מעיניו פטור מן הראיהפניני יחזקאל עמ' תעח
ב ע"א21 סומא באחת מעיניו פטור מן הראיהפתח עינים (ויינברגר) עמ' קנד
ב ע"א21 סומא באחת מעיניו פטור מן הראיהצמח ה' לצבי (תשסז) עמ' סח
ב ע"א21 סומא באחת מעיניו פטור מן הראיהשבילי פנחס (תשעח) עמ' שצא
ב ע"א21 סומא באחת מעיניו פטור מן הראיהשבילי פנחס בראשית ח"ג עמ' קפט
ב ע"א21 סומא באחת מעיניו פטור מן הראיהשמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' קפט
ב ע"א21 סומא באחת מעיניו פטור מן הראיהשמן ראש סוכות ח"א עמ' נג
ב ע"א21 סומא באחת מעיניו פטור מן הראיהתורת איש ח"ב עמ' תנג
ב ע"א21 סומא באחת מעיניו פטור מן הראיהתפארת צבי ויקרא עמ' קסו
ב ע"א21 סומא באחת מעיניו פטור מן הראייהאמרי יוסף דברים דף מ ע"ד
ב ע"א21 סומא באחת מעיניו פטור מן הראייה וכו'אוצרות חיים - בהמ"ק עמ' יח
ב ע"א21 סומא באחת מעיניו פטור מן הראייהטיול בפרדס ח"א עמ' קסב
ב ע"א21 סומא באחת מעיניו פטור מן הראייהמשך חכמה במדבר פ' כב פס' כח
ב ע"א21 סומא באחת מעיניו פטור מן הראייהנטעי אשל בראשית עמ' ד
ב ע"א21 סומא באחת מעיניו פטור מן הראייהשבילי פנחס (תשעה) עמ' קד
ב ע"א21 סומא באחת מעיניו פטור מראיה וכו' כדרך שבא לראות כך בא ליראותקרן לדוד ויקרא-במדבר עמ' שלב
ב ע"א21 סומא באחת מעיניו פטור מראיה כו'גבורת יצחק חנוכה-פורים (תשסח) עמ' קצג
ב ע"א21 סומא באחת מעיניו פטור מראיהבנין דוד (מייזלש) בראשית - בראשית אות יג, נח, וירא אות עד
ב ע"א21 סומא באחת מעיניו פטור מראיהדברי שאול ויקרא עמ' רלח
ב ע"א21 סומא באחת מעיניו פטור מראיההמאור הגדול (גר"א) עמ' נד, שיא, תשח
ב ע"א21 סומא באחת מעיניו פטור מראיהישמח ישראל (טשורטקוב, תשנד) עמ' קכו
ב ע"א21 סומא באחת מעיניו פטור מראיהצפנת פענח (תשסו) עמ' קסט
ב ע"א21 סומא באחת מעיניו פטור מראיהצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' רנא
ב ע"א21 סומא באחת מעיניו פטורשופרא דישראל (תשסו) עמ' ריג
ב ע"א21 סומא בעין א' פטור מן הראיהשארית ישראל (וילדניק, תשנח) עמ' נז
ב ע"א22 יראה וכו' כדרך שבא לראות כך בא ליראותהישר והטוב (תשסג) עמ' ט, צח
ב ע"א22 יראה יראהדברי שמואל (תשנח) עמ' כט, סא, סח
ב ע"א22 יראה יראה וכו' כך בא ליראותאור התורה (צמח צדק) שמות עמ' תעח, במדבר עמ' קסא
ב ע"א22 יראה יראה כדרך שבא ליראות, ורש"י ותוס'רב טוב דף יז ע"א, מב ע"ב, צט ע"ד, קלו ע"א
ב ע"א22 יראה יראה כדרך שבא לראות וכו', ורש"יתורת מנחם חל"ז עמ' 45
ב ע"א22 יראה יראה כדרך שבא לראות כך בא ליראותס' החיים (תשנג) עמ' צג
ב ע"א22 יראה יראה כדרך שבא לראות כך בא ליראות כו', ורש"יתורת מנחם חמ"ח עמ' 71, 92, 342
ב ע"א22 יראה יראה כדרך שבא לראות כך בא ליראות מה לראות בב' עיניו אף ליראות בב' עיניושיחות הרב צבי יהודה ויקרא עמ' 90
ב ע"א22 יראה יראה כדרך שבא לראות כך בא ליראותאור השמש (תשסח) עמ' קכב
ב ע"א22 יראה יראה כדרך שבא לראות כך בא ליראותאמרות ה' השלם ח"ד עמ' רל
ב ע"א22 יראה יראה כדרך שבא לראות כך בא ליראותברית כהונת עולם (תשעד) עמ' קנג
ב ע"א22 יראה יראה כדרך שבא לראות כך בא ליראותדרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' קעז
ב ע"א22 יראה יראה כדרך שבא לראות כך בא ליראותרסיסי לילה סי' מז (עמ' 97)
ב ע"א22 יראה יראה כדרך שבא לראות כך בא ליראותתפארת צבי שמות עמ' לח
ב ע"א22 יראה יראה כדרך שבא לראות כך בא לראותלפרקים (תשסב) עמ' שלט
ב ע"א22 יראה יראה כשם שבא לראות וכו'בני יששכר ח"א דף מג ע"ד
ב ע"א22 יראה יראהבית ישי - דרשות עמ' תסא
ב ע"א22 יראה יראהנזר הקדש ח"ג עמ' נב
ב ע"א22 יראה יראהנפש יוסף (תשעד) עמ' שצג
ב ע"א22 יראה יראהשפת אמת (רייז) סוכות עמ' רס
ב ע"א22 יראה כל זכורךאורות הקודש ח"ב תע
ב ע"א22 שנאמר יראה יראה כדרך שבא לראות כך בא ליראות וכו'אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ב עמ' עז
ב ע"א22 שנאמר יראה יראהעיוני רש"י שמות ח"ב עמ' רסו
ב ע"א23 כדרך שבא לראות כך בא ליראות וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ה עמ' תסד ד"ה והנה
ב ע"א23 כשם שבא לראות כך בא ליראותשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' שנד
ב ע"א23 כשם שבא לראות כך בא ליראותשערי צדק (ג'יקטיליה, שכא) דף לא ע"ד
ב ע"א23 כדרך שבא ליראות כך בא ליראותפאר יעקב ח"ד עמ' קסא
ב ע"א23 כדרך שבא ליראות כך בא לראות וכו'מראה יחזקאל (תשסד) עמ' ריד
ב ע"א23 כדרך שבא לראות וכו'לקוטי שיחות חלק ל עמ' 74
ב ע"א23 כדרך שבא לראות כך בא להראותחכמת התורה בהעלותך עמ' תפח
ב ע"א23 כדרך שבא לראות כך בא ליראותחכמת התורה שלח עמ' שכד
ב ע"א23 כדרך שבא לראות כך בא ליראותמאיר עיני חכמים מהדו"א ח"ב דף כא ע"א, כב ע"א23
ב ע"א23 כדרך שבא לראות כך בא ליראותמבשר טוב - ימי הרחמים והסליחות עמ' תיח
ב ע"א23 כדרך שבא לראות כך בא ליראותמדבר קדש בראשית ח"א עמ' יג
ב ע"א23 כדרך שבא לראות כך בא ליראותקדושת עינים (תשמו) סי' תרפב
ב ע"א23 כדרך שבא לראות כך בא ליראותשיחות הרב צבי יהודה שמות עמ' 88
ב ע"א23 כדרך שבא לראות כך בא ליראות מה לראות בשתי עיניו אף ליראות בשתי עיניוברית עולם (אשכנזי, תשסא) ח"א עמ' 69, 131
ב ע"א23 כדרך שבא לראות כך בא ליראות מה לראות בשתי עיניו אף ליראות בשתי עיניושבט מיהודה (גרינוולד) עמ' תעו
ב ע"א23 כדרך שבא לראות כך בא ליראות מה לראות בשתי עיניו אף ליראות וכו'שפתי חיים מועדים ח"ג עמ' תז, שלט, שצד
ב ע"א23 כדרך שבא לראות כך בא ליראותאוצר המאמרים (תשס) עמ' ריד
ב ע"א23 כדרך שבא לראות כך בא ליראותאוצר פתגמי חב"ד ח"א עמ' 426
ב ע"א23 כדרך שבא לראות כך בא ליראותאורות ונתיבות ח"ב שער א פרק ח אות ו
ב ע"א23 כדרך שבא לראות כך בא ליראותבאר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' תרפז
ב ע"א23 כדרך שבא לראות כך בא ליראותברכת טוב עמ' פא, פה
ב ע"א23 כדרך שבא לראות כך בא ליראותדברי חיים - מועדים (תשנט) עמ' קע, רלט
ב ע"א23 כדרך שבא לראות כך בא ליראותדברי יואל מועדים ח"א ראש השנה דף קכז ע"ב
ב ע"א23 כדרך שבא לראות כך בא ליראותדברי יואל מועדים ח"ב הושענא רבה דף שעז ע"ב
ב ע"א23 כדרך שבא לראות כך בא ליראותדברי שאול שמות עמ' רנז
ב ע"א23 כדרך שבא לראות כך בא ליראותדמשק אליעזר (רלב"ג) בראשית פרק ב פסוק ג(2)
ב ע"א23 כדרך שבא לראות כך בא ליראותהמאור הגדול (גר"א) עמ' תתעא
ב ע"א23 כדרך שבא לראות כך בא ליראותולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' תקנה
ב ע"א23 כדרך שבא לראות כך בא ליראותזמרת הארץ (רבינוביץ) עמ' ל, ריט
ב ע"א23 כדרך שבא לראות כך בא ליראותזרע קודש - מועדים עמ' צז, קא, ריב, רטו, רכ, רפב, שיז
ב ע"א23 כדרך שבא לראות כך בא ליראותחכמת התורה בחוקותי עמ' קפח
ב ע"א23 כדרך שבא לראות כך בא ליראותחכמת התורה וישלח עמ' שלח, שמ
ב ע"א23 כדרך שבא לראות כך בא ליראותחכמת התורה נח עמ' קצא
ב ע"א23 כדרך שבא לראות כך בא ליראותחכמת התורה שמיני עמ' מ
ב ע"א23 כדרך שבא לראות כך בא ליראותחכמת התורה תרומה עמ' שסז
ב ע"א23 כדרך שבא לראות כך בא ליראותטוב עין (אוסטרובצא) עמ' כ
ב ע"א23 כדרך שבא לראות כך בא ליראותישמח ישראל (אלכסנדר) דברים עמ' עח
ב ע"א23 כדרך שבא לראות כך בא ליראותלחמי תודה דף סב ע"א23, קסט ע"ב, רד ע"א
ב ע"א23 כדרך שבא לראות כך בא ליראותלקוטי שיחות חי"ח עמ' 384, ח"כ עמ' 57, 97
ב ע"א23 כדרך שבא לראות כך בא ליראותמגולה לגאולה עמ' 10
ב ע"א23 כדרך שבא לראות כך בא ליראותמנחת יצחק ויקרא-דברים עמ' נו
ב ע"א23 כדרך שבא לראות כך בא ליראותמסילות הנביאים שופטים עמ' כח
ב ע"א23 כדרך שבא לראות כך בא ליראותמעגלי צדק (פאנעט) במדבר עמ' ריב
ב ע"א23 כדרך שבא לראות כך בא ליראותנפש יוסף (תשעד) עמ' נא
ב ע"א23 כדרך שבא לראות כך בא ליראותעשרה מאמרות (תשס) עמ' [שכז]
ב ע"א23 כדרך שבא לראות כך בא ליראותפרדס מנחם עמ' לח
ב ע"א23 כדרך שבא לראות כך בא ליראותפרי חיים (קלוגר) עמ' קלא
ב ע"א23 כדרך שבא לראות כך בא ליראותציץ השדה - שדי יער עמ' קצד
ב ע"א23 כדרך שבא לראות כך בא ליראותקהלת יעקב הושענא רבה - שמחת תורה עמ' קנג
ב ע"א23 כדרך שבא לראות כך בא ליראותקהלת משה (תשסב) עמ' רכט
ב ע"א23 כדרך שבא לראות כך בא ליראותקומץ המנחה (צונץ) דרוש לג אות ו
ב ע"א23 כדרך שבא לראות כך בא ליראותקרן לדוד דברים עמ' קנא
ב ע"א23 כדרך שבא לראות כך בא ליראותשמן ראש (כץ) ח"ט ויקרא עמ' כח
ב ע"א23 כדרך שבא לראות כך בא ליראותשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' תצא
ב ע"א23 כדרך שבא לראות כך בא ליראותשפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' רמ
ב ע"א23 כדרך שבא לראות כך בא ליראותשפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' קלב
ב ע"א23 כדרך שבא לראות כך בא ליראותתולדות שלמה - רות עמ' שנ
ב ע"א23 כדרך שבא לראות כך בא ליראותתורת מנחם ח"א עמ' 28, ח"י עמ' 226, חט"ו עמ' 92, חט"ז עמ' 331
ב ע"א23 כדרך שבא לראות כך בא ליראותתורת מנחם חכ"ז עמ' 171
ב ע"א23 כדרך שבא לראות כך בא ליראותתורת מנחם חכ"ט עמ' 121
ב ע"א23 כדרך שבא לראות כך בא ליראותתורת מנחם חלק לג עמ' 428,62
ב ע"א23 כדרך שבא לראות כך בא ליראותתורת מנחם חנ"א עמ' 255
ב ע"א23 כדרך שבא לראות כך בא ליראותתורת מנחם חנ"ח עמ' 33, חס"א עמ' 122
ב ע"א23 כדרך שבא לראות כך בא לראותבשעה שהקדימו תער"ב ח"א עמ' קח, שמו, ח"ב עמ' תשנד, תתקלו, ח"ג עמ' אלף רנה
ב ע"א23 כדרך שבא לראות כך בא לראותתאומי צביה עמ' קצ
ב ע"א23 כדרך שבא לראות כן בא ליראותדברי יחזקאל שרגא תליתאה עמ' קסח
ב ע"א23 כדרך שבא לראות כן בא ליראותתולדות הגר"א (תשס) עמ' פ
ב ע"א23 כדרך שבא לראותמכתב מאליהו ח"ג עמ' 111
ב ע"א23 כדרך שבא לראותפרי חיים (קנולר) מאמרים סי' כג
ב ע"א23 כדרך שבא לראותפרי חיים (קנולר) פרשת שלח
ב ע"א23 כשם שבא להיראות כך בא לראותלקוטי דיבורים (תשנ) חלקים ג-ד עמ' 588
ב ע"א23 כשם שבא ליראות כך בא לראותמנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף יח ע"ד
ב ע"א23 כשם שבא לראות בא להראותדולה ומשקה - גלות וגאולה עמ' תרלג
ב ע"א23 כשם שבא לראות כך בא להראותחכמת התורה תולדות עמ' תיג
ב ע"א23 כשם שבא לראות כך בא ליראותימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' קטז
ב ע"א23 כשם שבא לראות כך בא ליראותמאמר יחזקאל (קאזמיר) עמ' שכח-שכט
ב ע"א23 כשם שבא לראות כך בא ליראותמכמני עוזיאל עמ' רח, רמ
ב ע"א23 כשם שבא לראות כך בא ליראותמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ב עמ' קכד
ב ע"א23 כשם שבא לראות כך בא ליראותס' המאמרים (רש"ב) תרסו עמ' כב; תרעב עמ' קח, שמו, תשנד, תתקלו, א'תה
ב ע"א23 כשם שבא לראות כך בא ליראותעירין קדישין השלם עמ' רו
ב ע"א23 כשם שבא לראות כך בא ליראותשמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' סג
ב ע"א23 כשם שבא לראות כך בא ליראותשמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' רצח
ב ע"א23 כשם שבא לראות כן בא ליראותס' המאמרים (ריי"צ) תש"ט עמ' נ
ב ע"א23 מה לראות כשתי עיניו אף ליראות בשתי עינו וכו'גבורות אליהו סי' קו-קז
ב ע"א24 אף ליראות בשתי עיניוטוב טעם שמות עמ' רעג
ב ע"א27 משנה אחרונהייטב פנים ח"ב דף קפז {לפיה חציו עבד וחב"ח חייב בראיה}
ב ע"א27 משנה אחרונהכתר תורה (תשסז) עמ' עד {לפיה פטור מעולת ראיה וחגיגה עד שישחרר אותו לגמרי - לרמב"ם}
ב ע"א28 מי שחציו עבד וחציו ב"ח וכו' בש"א תקנתם את רבו ואת עצמו לא תקנתםחמודי צבי בראשית עמ' קעא
ב ע"א28 מי שחציו עבד וחציו בן חורין וכו' כופין את רבו ועושה אותו בן חוריןחמודי צבי במדבר-דברים עמ' רע
ב ע"א28 מי שחציו עבד וחציו בן חורין וכו' כופין את רבו לשחררוזמרת הארץ (רבינוביץ) עמ' קצה
ב ע"א28 מי שחציו עבד וחציו בן חורין, תוס'נחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' ה אות יז
ב ע"א רש"י - [יראה] כתיב וקרינן יראה וכו' הקיש הכתוב ראייתך לראיתושיחות הרב צבי יהודה ויקרא עמ' 90
ב ע"א רש"י - יראה יראה, הוקש הכתוב ראייתך לראייתו וכו'עצי חיים על התורה עמ' שסג
ב ע"א רש"י - כתיב יראה וקרינן יראהקדושת עינים (תשעא) פרק י אות לד, פרק יג אות כז
ב ע"א רש"י ד"ה אי זהו קטןצבא אהרן - שבת תשובה עמ' ר
ב ע"א רש"י ד"ה איזהו קטןדברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' ריח
ב ע"א רש"י ד"ה איזהו קטןשרגא המאיר מועדים עמ' רפא
ב ע"א רש"י ד"ה חוץמכשירי מצוה עמ' קנ
ב ע"א רש"י ד"ה יראה - יראה יראה כדרך שבא לראות כך בא ליראותמים חיים (קרייסווירטה) עמ' רלח
ב ע"א רש"י ד"ה יראה יראה - שהאדם רואה את השכינהמנחת יואל עמ' קכד, דש
ב ע"א רש"י ד"ה יראה יראהצמח דוד (שלוניקי) ח"א דף סג ע"ב
ב ע"א רש"יהכתב והקבלה שמות פכ"ג פסוק יד
ב ע"א רש"י ד"ה הכל חייביןבריכות מים דף רנ ע"ג
ב ע"א תוס' - יראה יראה כו'בריכות מים דף רנא ע"ב-ע"ג
ב ע"א תוס' - יש להביא קרבנות הקטן בנדבהאור אברהם - מסכת מגילה עמ' רצה
ב ע"א תוס' ד"ה הכל - גם הנשים חייבות לעלותתהלה לדוד (סקאליע) ספרים א-ב עמ' לב
ב ע"א תוס' ד"ה הכל - גם נשים חייבות בראיית פנים וכו'דרשות שבט הלוי ח"א עמ' עו
ב ע"א תוס' ד"ה הכל - הכל חייבין בראיית פניםרנת יצחק ישעיה עמ' רסט
ב ע"א תוס' ד"ה הכלעיוני רש"י שמות ח"ב עמ' ריג
ב ע"א תוס' - הכל חייביןבריכות מים דף רנ ע"ד, רנא ע"א-ע"ב
ב ע"א תוס' ד"ה חוץבריכות מים דף רנא ע"ב-ע"ג
ב ע"א תוס' ד"ה חוץדבר טוב עמ' ערה
ב ע"א תוס' ד"ה יראה - דל"ש ביאה גבי שכינה דבכ"מ הואעצי חיים על התורה עמ' שסג
ב ע"א תוס' ד"ה יראה - ועוד דברים מסורת קודם וכו'לשון ערומים לשונות הרא"ם דף ד ע"א
ב ע"א תוס' ד"ה יראה - פרש"י כדרך שבא הקב"ה לראותך וכו' אף האדם בא לראות המקום בשתי עיניו וכו'תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' א'קפח
ב ע"א תוס' ד"ה יראהדגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' כב
ב ע"א תוס' ד"ה יראהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' רכד
ב ע"א תוס'הכתב והקבלה שמות פכ"ג פסוק יד
ב ע"א ר"ח ומאירי - חיוב הקהל אם הוא עכאו"א או על בי"דגבורת יצחק סוכות עמ' קנג
ב ע"א רע"ב - חיוב חגיגה נאמר מ"וחגותם אותו חג לה'"תורת מנחם חמ"ד עמ' 266
ב ע"א טורי אבןבנין אפרים בהקדמה פו [הלכה]
ב ע"ב02 לישא שפחההכתב והקבלה ויקרא פכ"ה פסוק מו
ב ע"ב03 והלא לא נברא העולם אלא לפו"ראור אברהם - מסכת מגילה עמ' רמט
ב ע"ב03 והלא לא נברא העולם אלא לפריה ורביה שנאמר לא תהו בראה לשבת יצרהשל"ה (תשנז) פרשת בראשית אות כ, כט
ב ע"ב03 והלא לא נברא העולם אלא לפריה ורביהאור אברהם - רות עמ' נ
ב ע"ב03 לא נברא העולם אלא לפריה ורביה שנא' וכו'אור אברהם - הגדה של פסח - קונטרס אמונת אברהם עמ' יז
ב ע"ב03 לא נברא העולם אלא לפריה ורביהאור חדש (הרטמן) פ"ט אות 159
ב ע"ב03 לא נברא העולם אלא לפריה ורביהתפארת משה עמ' רסג
ב ע"ב05 חציו עבד וחציו בן חורין כופין את רבו לשחררואור אברהם במדבר עמ' כו
ב ע"ב08 חוץ מחרש שוטה וקטן וכו' קתנישערי שיש יהושע ח"א עמ' קז
ב ע"ב08 חש"ו פטורים מראיהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' קנ
ב ע"ב08 חש״וכללי המצות (צפת תשנב) עמ' 168
ב ע"ב09 חש"ו דלאו בני דעה וכו'ס' החיים (תשנג) עמ' קמא
ב ע"ב09 מה שוטה וקטן דלאו בני דעה נינהו אף חרש דלאו בר דעה נינהומכשירי מצוה עמ' קנ
ב ע"ב09 קטן וכו' לאו בני דעהימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' רעא
ב ע"ב09 קטן לאו בן דעהבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' כ, קכו, במדבר עמ' תקסח, דברים עמ' סה, מלכים עמ' מט
ב ע"ב09 קטן פטור וכו' מכל המצוותלקוטי שיחות חי"ד עמ' 144
ב ע"ב09 קטנים לאו בני דעהשערים מצוינים בראשית-שמות עמ' ל
ב ע"ב11 חרש וכו' שאינו שומע ואינו מדברייטב פנים ח"א דף ח
ב ע"ב11 חרש שדיברו חכמים בכל מקום שאינו שומע ואינו מדברתשובה מיראה עמ' נ
ב ע"ב17 חרש מדבר ואינו שומע שנאמר ואני כחרש לא אשמעתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' א'קצד
ב ע"ב20 אישתקיל מילוליהזבחי צדק (דיסקין) עמ' צז
ב ע"ב20 אישתקיל מילוליהרוח חיים (חיד"א) עמ' רלט
ב ע"ב25 חוץ מחרש המדבר ואינו שומע שומע ואינו מדבראור חדש (הרטמן) פ"ז אות 69
ב ע"ב27 ואת שאינו לא שומע ולא מדבר וכו'זכור לדוד עמ' עז
ב ע"ב רש"י ד"ה לישאתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' רלה
ב ע"ב תוס' ד"ה לא תהו בראה וכו'נחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' לב אות ו, ז
ב ע"ב תוס' - ליתי עשה דפו"ר ולידחי ל"ת דלא תהיה קדשהאור אברהם - תשובה עמ' תסג
ב ע"ב תוס' - מירושלמי בענין מרכב על הפרידהלקוטי מאמרים עמ' 240
ב ע"ב תוס' - נגררין עבדים בתר נשיםישא מדברותיך - מגילה עמ' פה
ב ע"ב תוס' - קיום מצות פו"ר הוי בסוף הביאהאור אברהם - מגילת אסתר עמ' קלח
ב ע"ב תוס' - תקנתם את רבובריכות מים דף רנא ע"ב-ע"ג
ב ע"ב תוס' ד"ה ומי שאינו יכולבריכות מים דף רנ ע"ד
ב ע"ב תוס' ד"ה כופיןבריכות מים דף רנא ע"ב-ע"ג
ב ע"ב תוס' ד"ה כופיןישא מדברותיך - מגילה עמ' קס
ב ע"ב תוס' ד"ה לא - נראה דגם בן נח מצווה על פריה ורביהבנין דוד (מייזלש) בראשית - נח אות כו
ב ע"ב תוס' ד"ה לא - עבד מצווה בפו"ררנת יצחק שמואל עמ' שסה
ב ע"ב תוס' ד"ה לא - פרו ורבו קאי אב"נ ועבדתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' קסג-קסד(קח-קי, קיב), רמט
ב ע"ב תוס' ד"ה לא תהו - דפו"ר אכולהו ב"נ נאמריציב פתגם - מילה-נישואין עמ' א, קסד, קסו, קע
ב ע"ב תוס' ד"ה לא תהו בראהבנין שאול עמ' קמד
ב ע"ב תוס' ד"ה לא תהומשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' רנ
ב ע"ב תוס' ד"ה לא תוהו וכו' אכולהו ב"נ קאייציב פתגם על התורה עמ' מה
ב ע"ב תוס' ד"ה לא תוהו וכו'ברכת אבות עמ' קיא, קכט
ב ע"ב תוס' ד"ה לא תוהולהורות נתן בראשית עמ' קעא
ב ע"ב תוס' ד"ה לאדרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' רכא
ב ע"ב תוס' ד"ה לאודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' ח
ב ע"ב תוס' ד"ה לאחכמת התורה נח עמ' כט
ב ע"ב תוס' ד"ה לאפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תז
ב ע"ב תוס' ד"ה לאצלח רכב עמ' מא
ב ע"ב תוס' ד"ה לישא שפחהחמודי צבי במדבר-דברים עמ' ער
ב ע"ב תוס' ד"ה לישא - אסור לרכוב על הפרדהעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' ע
ב ע"ב תוס' ד"ה לישא - עבד חייב במצות פו"רגבורת יצחק שבועות עמ' קצד
ב ע"ב תוס' ד"ה לישאבריכות מים דף רנא ע"ב-ע"ג
ב ע"ב תוס' ד"ה לישאחוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' ערה
ב ע"ב תוס' ד"ה לישאחיי נפש ח"ד עמ' קכ
ב ע"ב תוס' ד"ה לישאצבא אהרן - שבת תשובה עמ' קכב
ב ע"ב תוס' ד"ה לישאחמודי צבי בראשית עמ' תלג
ב ע"ב תוס' ד"ה לישאחמודי צבי מועדים עמ' תיא
ב ע"ב תוס' ד"ה נשים כו'בריכות מים דף רנא ע"ב-ע"ג
ב ע"ב טו"א - מי שאינו מבין לה"ק פטור מהקהלגבורת יצחק סוכות עמ' קמו
ב ע"ב טורי אבן - בענין הכשר מצוהמאורי שערים עמ' תט
ב ע"ב טורי אבן - לענין ה"בעידנא" של "עשה דוחה לא תעשה"פחד יצחק שבועות מאמר כב
ב ע"ב טורי אבן - עבד איתקש לאשה לכל מיליגבורת יצחק שבועות עמ' קצה
ג ע"א04 מאי שנא לענין ראייהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' תעז
ג ע"א05 גמר ראיה ראיה מהקהל ובטו"א ד"ה כדי ליתן שכרפרורים משלחן גבוה ח"ה שאלה קנד, ח"ג שאלה קמט
ג ע"א06 מצות הקהלמאורות נריה אלול ותשרי עמ' 188
ג ע"א09 למען ישמעו וכו' ילמדו קרי ביה למען ילמדוייטב פנים ח"א דף קכד
ג ע"א09 למען ישמעו פרט למדבר ואינו שומע, למען ילמדו פרט לשומע ואינו מדבר וכו'רנת יצחק תליתאה ח"ב עמ' שיג
ג ע"א10 ולמען ילמדו פרט לשומע ואינו מדברפירוש המכבי דברים עמ' רטז
ג ע"א10 ולמען ילמדו פרט לשומע ואינו מדברפרורים משלחן גבוה ח"ד שאלה קלא
ג ע"א10 למען ילמדוהכתב והקבלה ויקרא פי"ח פסוק כב
ג ע"א10 פרט לשומע ואינו מדבראור חדש (הרטמן) פ"ז אות 71
ג ע"א10 פרט לשומע ואינו מדברמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' קנה
ג ע"א12 הנהו תרי אילמי דהוו בשבבותיה דרבי וכו' ובעי רבי רחמי עלייהו ואיתסודרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' רט
ג ע"א12 הנהו תרי אילמי דהוו בשבבותיה דרבי וכו' ובעי רבי רחמי עלייהו ואיתסואוצרות חיים - אישים ח"א עמ' שכה
ג ע"א12 הנהו תרי אילמי דהוו בשבבותיה דרבי וכו' ובעי רבי רחמי עלייהו ואיתסו, ואשתכח דהוו גמירי הלכתא וספרא וספרי וכולה הש"סבצור ירום ח"ו עמ' ז הערה 10
ג ע"א12 הנהו תרי אילמי דהוו בשבבותיה דרבי כו' ואשתכח דהוו גמירי כו'גלגולי נשמות (תשסא) סי' א ס"ק ט
ג ע"א12 הנהו תרי אילמי דניידי ברישייהו ומרחשן שפוותייהוחנן אלקים עמ' רלז
ג ע"א12 הנהו תרי אלמי וכו'נטריקן (תשעד) עמ' עז
ג ע"א12 תרי אילמי ובו'דברי שאול שמות עמ' לו
ג ע"א12 תרי אלמי הוו בשביבותיה דרבישמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' פט
ג ע"א12 תרי אלמירגל ישרה עמ' לב
ג ע"א17 מרחשוון שפוותאעירין קדישין השלם עמ' טז
ג ע"א17 מרחשון שפותי'רשימות (רמ"מ שניאורסון) חוברת קנא עמ' 20
ג ע"א17 מרחשין שפוותייהואמרי יקותיאל (תשסא) עמ' קסז
ג ע"א17 מרחשין שפוותייהועקבי אבירים (תשסה) עמ' תלג-תלד
ג ע"א17 מרחשן שפוותייהותפארת צבי ויקרא עמ' ריג
ג ע"א18 דהוו גמירי הלכתאודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' שפז
ג ע"א18 אילם יכול ללמודדברי חנינא - ת"ת עמ' פג {כי הוא חוזר על הדברים במחשבתו, ובהו"א חשבו שכיון שאיו יכול לחזור בדיבורו אינו יכול ללמוד}
ג ע"א19 ולמען ילמדו קרי ביה למען ילמדומאורות נריה אלול ותשרי עמ' 185
ג ע"א19 קרי ביה למען ילמדושבות יעקב (אבולפיה) עמ' רפה
ג ע"א24 חרש באזנו אחת פטור מן הראיה, א"ר תנחום וכו'מגילת סמנים עמ' ט
ג ע"א24 חרש באזנו אחת פטור מן הראיהיד דוד (אופנהיים) עמ' רד
ג ע"א24 חרש באוזן אחדטירת כסף דף סח
ג ע"א24 חרש באוזן אחד פטור מן הראיהשמן ראש סוכות ח"א עמ' פו
ג ע"א24 חרש באוזן אחת פטורתורה אור (באנדי) עמ' רצו
ג ע"א24 חרש באזנו אחת פטור מלעלות לרגלאמרי חמד ח"א דף ג ע"א
ג ע"א24 חרש באזנו אחת פטור מן הראויהפרפרת משה ח"ב עמ' תנז
ג ע"א24 חרש באזנו אחת פטור מן הראיה שנאמר באזניהם וכו'יבין שמועה (לעוו) עמ' תשלח
ג ע"א24 חרש באזנו אחת פטור מן הראייה שנאמר באזניהםפירוש המכבי דברים עמ' ריד
ג ע"א25 האי באזניהם דכולהו ישראל מיבעי ליהמקראי קדש (תשנג) עמ' רסב
ג ע"א27 נגד כל ישראל שיהיו כל ישראל שומעיםפירוש המכבי דברים עמ' ריד
ג ע"א30 חיגר ברגלויגל יעקב (וארשאנו) דף יט ע"ד
ג ע"א30 חיגר ברגלו אחת פטור וכו'תורת מנחם חט"ו עמ' 92
ג ע"א30 חיגר ברגלו אחת פטור מן הראי' שנאמר רגליםלקוטי שיחות חל"ו עמ' 83
ג ע"א30 חיגר ברגלו אחת פטור מן הראיה שנאמר רגליםתורה ודעת תשע-תשעא עמ' קנ
ג ע"א31 והא רגלים מבעיא ליה פרט לבעלי קביןדברי שאול שמות עמ' רפד
ג ע"א31 שלש רגלים למעוטי בעלי קבין וחיגר וסומא ומי שאינו יכול לעלות ברגליודרך איש דף ו ע"ב
ג ע"א31 שנאמר רגליםפרדס מנחם עמ' קלב
ג ע"א35 יפו פעמיך בנעליםבית ישי - דרשות עמ' צ
ג ע"א36 מ"ד מה יפו פעמיך בנעליםוישב אברהם - שמו יצחק דף צב ע"ד
ג ע"א36 מ"ד מה יפו פעמיך בנעליםאוצר הכבוד
ג ע"א36 מ"ד מה יפו פעמיך בנעליםבית מועד (רבא, שסה) דרוש לשבת ח"ה דף קלד ע"א; עקדת יצחק (שלג) שער קב/קכ דף רפה ע"ג; דברי שלמה (הלוי, שנו) לשבת ח"ה דף רסב ע"א; כלי חמדה (לניאדו, שנו) פרשת נשא דף קטו ע"ב; מאור עינים (פינטו, תג) פרק א דף קפו ע"ב
ג ע"א36 מ"ד מה יפו פעמיך בנעלים וכו' בתו של אברהם אבינו וכו'צפנת פענח (תשסו) עמ' קמ
ג ע"א36 מ"ד מה יפו פעמיך וגו' כמה נאה וכו'צידה ברוך פרשת לך לך
ג ע"א36 מ"ד מה יפו פעמיך וכו'אם הבנים ח"א דף קב/קנ ע"ג, קמב ע"ד
ג ע"א36 מאי דכתיב מה יפו וכו' כמה נאין רגליהם של ישראל בשעה שעולין לרגל וכו'פתח עינים (ויינברגר) עמ' קפד
ג ע"א36 מאי דכתיב מה יפו פעמיך בנעלים בת נדיב וכו' אבל נחשים ועקרבים יש בו וכו'צפנת פענח (תשעא) שמות עמ' ר
ג ע"א36 מאי דכתיב מה יפו פעמיך בנעלים בת נדיב וכו' מים אין בו אבל נחשים ועקרבים יש בודברי תורה (שפירא) מהד' ב סי' עב, מהד' ו סי' נז, מהד' ח סי' ו
ג ע"א36 מאי דכתיב מה יפו פעמיך בנעלים בת נדיב, כמה נאין רגליהן של ישראל בשעה שעולין לרגל בת נדיב בתו של אברהם אבינו שנקרא נדיבדברי יואל מועדים ח"ט עמ' קנד, רלב
ג ע"א36 מאי דכתיב מה יפו פעמיך בנעלים בת נדיב, כמה נאין רגליהן של ישראל בשעה שעולין לרגל, בת נדיב, בתו של אברהם אבינו שנקרא נדיבשם יחזקאל עמ' תקצה
ג ע"א36 מאי דכתיב מה יפו פעמיך בנעלים וכו'דרך איש דף ו ע"א
ג ע"א36 מאי דכתיב מה יפו פעמיך בנעלים וכו'+מי השלוח (תשסז) ח"א דף רסא
ג ע"א36 מאי דכתיב מה יפו פעמיךרנת יצחק תהלים עמ' קצט
ג ע"א36 מאי דכתיב מה יפוזאת ליעקב דברים עמ' רמז
ג ע"א36 מאי דכתיב מה יפוזאת ליעקב שמות עמ' רנט
ג ע"א37 יפין רגליהן של ישראל בשעה שעולין לרגלשמן ראש סוכות ח"א עמ' שמז
ג ע"א37 כמה יפות רגליהם של ישראלברך יצחק (ברכה) דרוש לפרשת ראה
ג ע"א37 כמה יפים רגליהם של ישראל בשעה שעולין לרגלישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קיג
ג ע"א37 כמה יפין רגליהון של ישראלמועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' שטו
ג ע"א37 כמה יפין רגליהן בשעה שעולין לרגלשמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' רנו
ג ע"א37 כמה יפין רגליהן של ישראלשמן ראש (כץ) פסח ח"ב עמ' רצד, שלא
ג ע"א37 כמה נאה רגליהם של ישראל בשעה שעולין לרגלשבט מישראל (פרידמן) ח"א עמ' קסח
ג ע"א37 כמה נאים רגליהם של ישראל בשעה וכו' שנקרא נדיבפחד יצחק פסח מאמר נ
ג ע"א37 כמה נאים רגליהם של ישראל בשעה שעולים לרגלגנזי ישראל (תשמו) ח"א עמ' יח ע"ב
ג ע"א37 כמה נאים רגליהם של ישראלדרכי הים דף ח ע"ב
ג ע"א37 כמה נאין וכו'נתיבות יצחק - ירח האיתנים עמ' תסז {ברגלים רואים את אהבת ה'}
ג ע"א37 כמה נאין רגליהון של ישראל בשעה שעולין לרגלשם ישראל עמ' כט
ג ע"א37 כמה נאין רגליהם של ישראל בשעה שעולין לרגלאבן ישראל (פישר) אגדה ח"ב עמ' עח
ג ע"א37 כמה נאין רגליהם של ישראל בשעה שעולין לרגלחיי נפש ח"ו עמ' שכב
ג ע"א37 כמה נאין רגליהם של ישראל בשעה שעולין לרגלשמן ראש (כץ) פסח ח"א עמ' קנג, תעו, תצט
ג ע"א37 כמה נאין רגליהם של ישראל וכו'בית יצחק (שמלקיש) על התורה מאמר קפד אות ג
ג ע"א37 כמה נאין רגליהם של ישראלנתיבות יצחק ח"ג עמ' רכב
ג ע"א37 כמה נאין רגליהן של ישראל בשעה שעולין לרגל וכו'אוצרות חיים - עם ישראל והאומות עמ' קע
ג ע"א37 כמה נאין רגליהן של ישראל בשעה שעולין לרגלאגרות הראיה ח"ה עמ' תלח
ג ע"א37 כמה נאין רגליהן של ישראל בשעה שעולין לרגלאור אברהם ברכות עמ' שלג
ג ע"א37 כמה נאין רגליהן של ישראל בשעה שעולין לרגלבישורון מלך ח"א עמ' תלד
ג ע"א37 כמה נאין רגליהן של ישראל בשעה שעולין לרגלחיים שיש בהם - דרשות ח"ב עמ' תקיט
ג ע"א37 כמה נאין רגליהן של ישראל בשעה שעולין לרגלמים חיים (קרייסווירטה) עמ' תרלא
ג ע"א37 כמה נאין רגליהן של ישראל בשעה שעולין לרגלעלי שור ח"א עמ' שכז
ג ע"א37 כמה נאין רגליהן של ישראל בשעה שעולין לרגלתפארת צבי במדבר עמ' קמא
ג ע"א37 כמה נאין רגליהן של ישראל בשעה שעולין לרגל, ורש"ימחשבת מוסר ח"ב עמ' רס
ג ע"א37 כמה נאין רגליהן של ישראל בשעה שעוליןשמן ראש סוכות ח"ב עמ' רמו
ג ע"א37 כמה נאין רגליהן של ישראל וכו' בת נדיב וכו'דרך מצותיך (חב"ד) דף קעה ע"ב
ג ע"א37 מה יפו כו' בת נדיב בתו של אאע"ה שנק' נדיבס' המאמרים (רש"ב) תרנב עמ' ז
ג ע"א37 מה יפו פעמיהם של ישראל בשעה שעולים וכו'אפיקי ים עמ' קמח
ג ע"א37 מה יפו פעמיךדבר יום ביומו - כו כסלו
ג ע"א37 מה יפו פעמיך בנעליך בת נדיב וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"ג עמ' 376
ג ע"א37 מה יפו פעמיך בנעלים בעת שעולין לרגלדברי שאול דברים עמ' קפז
ג ע"א37 מה יפו פעמיך בנעלים בת נדיב בתו של אברהם אבינו, ורש"ישם דרך בראשית ח"א עמ' רמה
ג ע"א37 מה יפו פעמיך בנעלים בת נדיב וכו' בתו של אברהם אבינו שנקרא נדיבשרתי ח"א עמ' נה
ג ע"א37 מה יפו פעמיך בנעלים בת נדיב וכו' בתו של אברהם אבינו שנקרא נדיבתפארת צבי במדבר עמ' רסה
ג ע"א37 מה יפו פעמיך בנעלים בת נדיב וכו' בתו של אברהם אבינו שנקרא נדיבהויברך דוד עמ' קנג
ג ע"א37 מה יפו פעמיך בנעלים בת נדיב וכו'דרך אמונה ובטחון עמ' מג, קג
ג ע"א37 מה יפו פעמיך בנעלים בת נדיב כמה נאים רגליהן של ישראל בשעה שעולין לרגל, בת נדיב כו'רנת יצחק - תפלה לימי המועדים עמ' קנט
ג ע"א37 מה יפו פעמיך בנעלים בת נדיב כמה נאין רגליהן של ישראל בשעה שעולין לרגל, בת נדיב בתו של אברהם אבינופאר יעקב ח"א עמ' עט, צב, ח"ג עמ' שסח
ג ע"א37 מה יפו פעמיך בנעלים וכו' ישראל בשעה שעולין לרגל בת נדיב בתו של אברהם אבינומפי ספרים וסופרים - פניני חסידות לך לך לו
ג ע"א37 מה יפו פעמיך בנעלים וכו' רגליהן של ישראל כשעולין לרגלויגד יעקב עמ' קיט
ג ע"א37 מה יפו פעמיך בנעלים ישראל ברגלשיחות לספר במדבר עמ' לז*
ג ע"א37 מה יפו פעמיך בנעלים כמה נאים רגליהם של ישראל בשעה שעולים לרגלאמרי השכל עמ' 98
ג ע"א37 'מה יפו פעמיך בנעלים' כמה נאין רגליהן של ישראל בשעה שעולין לרגלגנזי ישראל (תשעד) על התורה עמ' לא, מועדים עמ' עח
ג ע"א37 מה יפו פעמיך בנעליםאור גדליהו שמות דף טז בהגה"ה {נדרש על האבות}
ג ע"א37 מה יפו פעמיך בנעליםדרכי נועם (הרנזון) דרוש כב
ג ע"א37 מה יפו פעמיך בנעליםהמאור שבתורה (לסין)
ג ע"א37 מה יפו פעמיך בשעה שעולים לרגל בת נדיב בתו של אברהם אבינולבית יעקב דרוש יט, כא
ג ע"א37 מה יפו פעמיך בנעלים בת נדיב בתו של אאע"ה שנקרא נדיב בשעה שעולים לרגל, ורי"ף בעין יעקב - לשון בנעלים הוא מלשון עוליםאפסי ארץ (תשנט) עמ' צ
ג ע"א37 מה יפו פעמיך וגו' בתו של אברהם אבינואור אברהם - מסכת מגילה עמ' רנב, רנו
ג ע"א37 מה יפו פעמיך וכו' בשעה שעולין לרגל וכו' בתו של א"א וכו', ומהרש"אדרשות שבט הלוי ח"א עמ' קמג, קמו
ג ע"א37 מה יפו פעמיך וכו' עם אלהי אברהם ולא אלהי יצחק ויעקבלבית יעקב דרוש כ
ג ע"א37 מה יפו פעמיך כו' כשאתה עולה ברגליםגבעות עולם (קובו) דף קלה ע"ד, קלו ע"א
ג ע"א37 מה יפו פעמיך כשעולין לרגל בת נדיב וכו'תורת מנחם חמ"ד עמ' 268
ג ע"א37 מה יפו פעמים בנעליםאחרי ראי (תשסד) ענינים סי' י אות ד, סי' יז אות א
ג ע"א37 מה יפו פעמים בנעליםבאר ראי (רוזן) לימוד התורה סי' ט אות ד
ג ע"א37 מה יפו פעמים בנעליםזבחי צדק (דיסקין) עמ' מב
ג ע"א37 מה נאין רגליהן של ישראלדמשק אליעזר (רלב"ג) דברים פרק טז פסוק טז, פסוק טז(2), אבל כבד
ג ע"א37 מעלת ישראל כשעולים לרגלדולה ומשקה - סוכות ושמיני עצרת עמ' לב
ג ע"א38 בשעה שעולים לרגל וכו' תחילה לגריםאגרות הראיה ח"ה עמ' תלח
ג ע"א38 בשעה שעולין לרגלדברי שאול ויקרא עמ' רכ
ג ע"א38 בשעת עליה לרגל קרויה בת נדיב וכו'פחד יצחק פסח מאמר יב
ג ע"א38 בת נדיב בתו של אברהם אבינושארית יעקב (אלגזי) דף קנו ע"ג
ג ע"א38 בת נדיב בתו של אברהם אבינו שנקרא נדיב וכו' שהיה תחילה לגריםאוצרות חיים - אישים ח"א עמ' קד
ג ע"א38 בת נדיב בתו של אברהם אבינו שנקרא נדיב שנאמר נדיבי עמים נאספו עם אלקי אברהםבצור ירום ח"ב עמ' צא הערה 15
ג ע"א38 בת נדיב - בתו של אברהם אבינו שנקרא נדיבתורה ודעת תשסה-תשסז עמ' ט
ג ע"א38 בת נדיב בתו של אברהם אבינו שנקרא נדיבחמשה מאמרות (תשסט) - סמוכים לעד - סיום הש"ס טז
ג ע"א38 בת נדיב בתו של אברהם אבינו שנקרא נדיבלחמי תודה דף רד ע"א
ג ע"א38 בת נדיב בתו של אברהם אבינו שנקרא נדיבנאוה תהלה עמ' תה
ג ע"א38 בת נדיב בתו של אברהם אבינו שנקרא נדיבפרי צדיק פ' החודש אות ז, מצורע אות ו, פנחס אות טז, ערב יוכ"פ אות ב
ג ע"א38 בת נדיב בתו של אברהם אבינו שנקרא נדיבקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ד עמ' יט
ג ע"א38 בת נדיב בתו של אברהם אבינו שנקרא נדיבשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' רצד
ג ע"א38 בת נדיב בתו של אברהם אבינו שנקרא נדיבשם דרך שמות עמ' קצג, רנג
ג ע"א38 בת נדיב בתו של אברהם אבינואמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) ואתחנן יט
ג ע"א38 בת נדיב בתו של אברהם אבינואמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' קלב
ג ע"א38 בת נדיב בתו של אברהם אבינודברי חנינא - מזלות עמ' עח
ג ע"א38 בת נדיב בתו של אברהם אבינושארית יעקב (אלגזי, תשנא) עמ' תקיז
ג ע"א38 בת נדיב בתו של אברהםאם הבנים ח"ב דף מה ע"א, צב ע"ג
ג ע"א38 בת נדיב, ורש"יעיוני רש"י שמות ח"ב עמ' תסא
ג ע"א38 ישראל - בת נדיבדעת תפלה עמ' צח
ג ע"א39 אברהם אבינו וכו' נקרא נדיב שהי' תחילה לגריםפחד יצחק פסח מאמר יב, מט
ג ע"א39 אברהם אבינו נקרא נדיב, ורש"יבאר מחוקק (תשמט) עמ' ז
ג ע"א39 אברהם אבינו נקרא נדיב, ורש"יבאר מחוקק (תשעה) עמ' ט
ג ע"א39 אברהם אבינו נקרא נדיב, מפני שהיה תחלה לגריםפחד יצחק - ראש השנה מאמר כט
ג ע"א39 אברהם נקרא נדיבשירת הפסח אות קסו
ג ע"א39 בתו של אברהם אבינו הנקרא נדיבכוונת הלב עמ' רנא
ג ע"א39 בתו של אברהם אבינו וכו'ביאורי הזוהר (ר' דובער) דף יח ע"א
ג ע"א39 בתו של אברהם אבינו שנקרא נדיבבית יצחק (שמלקיש) על התורה מאמר קפז אות ג
ג ע"א39 בתו של אברהם אבינו שנקרא נדיבפרשת דרכים (תשסה) עמ' כ
ג ע"א39 בתו של אברהם אבינו שנקרא נדיבשמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' ריז
ג ע"א39 בתו של אברהם אבינו שנקרא נדיבתורת המצרף עמ' רנו
ג ע"א39 בתו של אברהם אבינו שנקרא נדיב, ורש"ירנת יצחק ה' מגילות עמ' נ
ג ע"א39 בתו של אברהם וכו' שהיה תחילה לגריםפניני יחזקאל עמ' ע
ג ע"א39 בתו של אברהם שנקרא נדיבאור התורה (צמח צדק) בראשית עמ' שכט
ג ע"א39 בתו של אברהם שנקרא נדיבהדרש והעיון במדבר ח"ב מאמר כט אות יב, מאמר פ אות ט
ג ע"א40 נדיבי עמים נאספו וגו'ברכת אבות עמ' ג, כו
ג ע"א40 נדיבי עמים נאספו עם אלהי אברהם אלהי אברהם ולא אלהי יצחק ויעקב אלא אלהי אברהם שהיה תחילה לגריםשל"ה (תשנז) פרשת קדושים אות ג
ג ע"א41 אלקי אברהם ולא אלקי וכו' ותוס'עמק החכמה עמ' יב
ג ע"א41 ולא אלקי יצחק ולא אלקי יעקבפחד יצחק פסח מאמר נ
ג ע"א42 אברהם אבינו הי' תחלה לגריםפחד יצחק סוכות מאמר ה, יב, טו, יח
ג ע"א42 אברהם אבינו היה תחילה לגריםטוב עין (אוסטרובצא) עמ' טו
ג ע"א42 אברהם אבינו היה תחילה לגריםלפרקים (תשסב) עמ' רצט, שד
ג ע"א42 אברהם אבינו היה תחילה לגריםמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 407
ג ע"א42 אברהם אבינו תחלה לגריםאור אברהם בראשית - הוספות חדשות עמ' יז
ג ע"א42 אברהם אבינו תחלה לגריםפחד יצחק חנוכה מאמר ה
ג ע"א42 אברהם אבינו תחלה לגריםתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' ד (יג)
ג ע"א42 אברהם אבינו תחלה לגרים, ותוס' ד"ה תחלהתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' רא(צו) {ע"י מילה}
ג ע"א42 אברהם הי' ראשון לגריםיד דוד (אופנהיים) עמ' קיא
ג ע"א42 אברהם היה תחילה לגריםאסופת מערכות שמות ח"א עמ' קעה
ג ע"א42 אברהם היה תחילה לגריםדרך חיים (תשע) פ"א הערה 1542, פ"ג הערה 1072, פ"ד הערה 1075, פ"ה הערה 436, 681, 2377
ג ע"א42 אברהם היה תחילה לגריםתפארת צבי בראשית עמ' שמח
ג ע"א42 אברהם היה תחילה לגריםתפארת צבי שמות עמ' יז
ג ע"א42 אברהם היה תחילה לגרים, טורי אבןרנת יצחק תליתאה ח"א עמ' רעו
ג ע"א42 אברהם היה תחלה לגריםיקרא דשכבי (דוד) דרוש סט דף קמז ע"ב
ג ע"א42 אברהם היה תחלה לגריםמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' תפח
ג ע"א42 אברהם היה תחלה לגריםרנת יצחק עה"ת ח"א עמ' נה
ג ע"א42 אברהם ראש הנדיביםבינה לעתים (תשנד) דרוש ס עמ' שצה
ג ע"א42 אברהם ראש לגריםגור אריה בראשית פ"ג אות לז
ג ע"א42 אברהם הוא ראש הגריםדולה ומשקה פסח עמ' כו
ג ע"א42 אברהם שהיה תחילה לגריםאור חדש (הרטמן) פ"א אות 67
ג ע"א42 אברהם שהיה תחילה לגריםנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' א אות ה
ג ע"א42 אברהם שהיה תחלה לגריםחמשה מאמרות (תשסט) - תורת שבת פרשת תולדות ב
ג ע"א42 אברהם שהיה תחלה לגריםתהלה לדוד (והרמן) פרק עט פסוק יא הערה ח
ג ע"א42 אברהם תחילה לגריםאור גדליהו בראשית דף כב ע"ב
ג ע"א42 אברהם תחילה לגריםואותו תעבוד עמ' שנח
ג ע"א42 אברהם תחלה לגריםמסילות הנביאים שופטים עמ' קכה, קפד, תיא
ג ע"א42 אלא אלקי אברהם שהיה תחילה לגריםאור אברהם - מסכת מגילה עמ' רסג, תנב
ג ע"א42 אלא אלקי אברהם שהיה תחילה לגרים, תוס'אור אברהם - סידור התפילה עמ' קטו
ג ע"א42 אלהי אברהם שהיה תחילה לגריםנאוה תהלה עמ' קסז
ג ע"א42 אלהי אברהם שהיה תחילה לגריםרנת יעקב עמ' קג
ג ע"א42 אלקי אברהם שהיה תחילה לגריםבאר הגולה (הרטמן) הקדמה 111
ג ע"א42 אלקי אברהם שהיה תחילה לגריםישראל קדושים עמ' 19, 55, 92, 118, פוקד עקרים סי' ד (עמ' 16), קדושת השבת סי' ד (עמ' 18), תקנת השבין סי' א (עמ' 4), דברי סופרים סי' לו (עמ' 34), לח (עמ' 44), דברי חלומות סי' יח (עמ' 189), קדושת השבת סי' ג (עמ' 12), רסיסי לילה סי' לא (עמ' 44), לד (עמ' 54), מא (עמ' 74), מז (עמ' 96), נד (עמ' 150), לקוטי מאמרים עמ' 109, 116, 118, 148, 190, 225, מחשבות חרוץ סי' יא (עמ' 88), טו (עמ' 116), יט (עמ' 169), דובר צדק עמ' 29, 35, 87, 194
ג ע"א42 אלקי אברהם שהיה תחילה לגריםפרי צדיק נח אות ב, לך לך אות ד, וירא אות א, פ' החודש אות ז, מצורע אות ו, בחוקותי אות יד, שלח אות ט, מקץ אות ז, ויגש אות ד, שמות אות א, מצורע אות ו, בחוקותי אות יד, שלח אות ט, פנחס אות טז, עקב אות ט, כי תצא אות יד, ראש השנה אות יט, ערב יוכ"פ אות ב, סוכות אות ט, יט
ג ע"א42 ראש לגריםדברי שאול בראשית עמ' קטז
ג ע"א42 שהיה תחילה לגריםזבחי צדק (דיסקין) עמ' לג
ג ע"א42 שהיה תחילה לגריםמאמרי ראיה 200
ג ע"א42 שהיה תחילה לגרים, ותוס'רנת יצחק ה' מגילות עמ' מט
ג ע"א44 מ"ד והבור רק אין בו מים וכו'צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת וישב דף מז ע"ג; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה פד דף תסו ע"א; בעל הטורים (ונציה שד) פרשת וישב דף יג ע"ב; מנחה בלולה (שנד) פרשת וישב דף מה ע"א; פי' רבינו בחיי (רנב) פרשת וישב דף נו ע"ב; מאור עינים (פינטו, תג) פרק א דף קפו ע"ב; הואיל משה (מת, שעב) פרשת וישב דף מג ע"ב; גל של אגוזים (שנג) פרשת וישב דף מח ע"א; דרשות ר"י אבן שועיב (שלג) פרשת וישב טו דף שכ/נ ע"ב
ג ע"א44 מאי דכתיב והבור ריק וכו'זכור לדוד עמ' י
ג ע"א44 מאי דכתיב והבור רק אין בו מים ממשמע שנאמר והבור רק איני יודע שאין בו מים אלא מים אין בו אבל נחשים ועקרבים יש בוישמרו דעת עמ' צב
ג ע"א44 מאי דכתיב והבור רק ממשמע שנאמר והבור רקהון רב דף כו ע"ב
ג ע"א45 והבור ריק אין בו מים מים אין בו אבל נחשים ועקרבים יש בוגנזי ישראל (תשעד) על התורה עמ' לב
ג ע"א45 והבור ריק אין בו מים ממשמע וכו' אלא מים אין בו אבל נחשים ועקרבים יש בוצפנת פענח (תשסו) עמ' קמ
ג ע"א45 והבור ריק אין בו מים אבל נחשים ועקרבים יש בוגנזי ישראל (תשמו) ח"א עמ' יח ע"א
ג ע"א45 והבור ריקפרפרת משה ח"א עמ' רכו
ג ע"א45 והבור ריק אין בו מיםהון רב פ' וישב דף כו ע"ב {איך ראובן לא חשש מטומאת מת בבור הרי היה בכור שהוא כהן}
ג ע"א45 והבור רק אין בו מים וכו'דרכי נועם (הרנזון) דרוש כב
ג ע"א45 והבור רק אין בו מיםיגל יעקב (וארשאנו) דף ט ע"ג
ג ע"א45 ממשמע שנ' והבור רקפרי חיים (קנולר) פרשת וישב
ג ע"א46 מים אין בו אבל נחשים ועקרבים יש בו, עי' רש"יאור אברהם בראשית עמ' רמה
ג ע"א46 מים אין בו אבל נחשים ועקרבים יש בוישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קיג
ג ע"א47 מעשה בר"י וכו' מה חידוש היום וכו' ועוד דרש את ה' האמרת היום וכו' ואף הוא פתח ודרש דברי חכמים כדרבנות וכו'ברכת שמואל ח"ב דף נד ע"ד
ג ע"א47 מעשה בר"י ב"ב וכו' שהלכו להקביל פני ר"י בפקיעיןאהבת דוד (תקנט) דף ט ע"ד
ג ע"א47 מעשה בר"י ב"ב ור"א בן חסמא שהלכו להקביל את פני ר"י בפקיעין א"ל מה חידוש היה לכם בבית המדרש וכו'ברך יצחק (ברכה) דרוש לפרשת וילך
ג ע"א47 מעשה בר"י ב"ר ור"א חסמא שהלכושעורי דעת ספר ב עמ' קסט
ג ע"א47 מעשה ב"ר יוחנן בן ברוקא ור' אלעזר בן חסמא וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' תסד
ג ע"א47 ריב"ב וראב"ח הלכו להקבילדרכי נועם (הרנזון) דרוש כד
ג ע"א47 מעשה בר"י בן ברוקא שהלכו להקביללחם שלמה (הלוי, שנז) דף קכז ע"א
ג ע"א47 מעשה בר"י בן ברוקא וכו' שהלכו להקביל פני ר"י בפקיעין וכו' טף למה באין כדי ליתן שכר טוב למביאיהן וכו'בנין דוד (טאוב) דרשות עמ' קעב
ג ע"א47 מעשה בר"י בן ברוקא ור"א בן חסמא וכו' טף למה באין כדי ליתן שכר למביאיהן וכו'מכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' תתקפ, תתקפב
ג ע"א47 מעשה בר"י בן ברוקא ור"א וכו' שהלכו להקביל פני ר"י בפקיעיןקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' ו
ג ע"א47 מעשה בר"י בן ברוקה וכו' אמר להם מרגלית טובה היתה בידכם וכו'מנחת עני (תשעב) עמ' תפז
ג ע"א47 מעשה בר"י בן ברוקה שהלכו לקבל את פני ר' יהושע אמר להם מה חידוש הי' בבית המדרשכרם יהושע (ולרשטיין) דף ל ע"א
ג ע"א47 מעשה בר' יוחנן בן ברוקא וכו' מעשה בר' יוסי בן דורמקסית וכו' לאחר שנתיישבה דעתו אמר יהי רצון שיחזרו עיני יוסי למקומן, וחזרו, ורש"יהערות אברהם יעקב יצחקי שמות עמ' קד
ג ע"א47 מעשה בר' יוחנן בן ברוקה וכו' תלמידך אנו ומימך אנו שותין וכו' דברי חכמים כדרבנות וכו'ויקהל משה (אלפלס) דף קפא ע"א
ג ע"א47 מעשה ברבי יוחנן בן בדוקה וכו'פרדס מרדכי עמ' תרסג
ג ע"א47 מעשה ברבי יוחנן בן ברוקא וכו' מרגלית טובה בידכם וביקשתם לאבדה ממנידרשות הר"ן (תשסג) עמ' רמז
ג ע"א47 מעשה ברבי יוחנן בן ברוקא ורבי אלעזר בן חסמא שהלכו להקביל את את פני רבי יהושע בפקעיןדרשות הר"ן (שנו) דרש ז דף מג ע"ב; לחם שלמה (הלוי, שנז) סימן שסו/ז דף קכז ע"ב
ג ע"א47 מעשה ברבי יוחנן בן ברוקה וכו' ומה דרש בה וכו' אמר להם מרגלית טובה היתה בידכם ובקשתם לאבדה ממני וכו', ורש"י ד"ה תלמידיך - ואין לנו לדבר בפניךדברי תורה (שפירא) מהד' ב סי' עד
ג ע"א47 מעשה ברבי יוחנן בן ברוקה וברבי אליעזר בן חיסמא שהלכו להקביל פני רבי יהושע בפקיעיןמאורות נריה אלול ותשרי עמ' 188
ג ע"א47 מעשה ברבי יוחנן בן ברוקה וכו' אין דור יתום שראב"ע שרוי בתוכו, ומהרש"אעקבי אבירים (תשסה) עמ' נט, שעט
ג ע"א47 מעשה ברבי יוחנן בן ברוקה וכו' אמר להם מה חידוש היה לכם היום בבית המדרש וכו'ארוחת תמיד עמ' תרעא ע"א ד"ה הן
ג ע"א47 מעשה ברבי יוחנן בן ברוקה וכו' הקהל את העם כו' טף למה באין כדי ליתן שכר למביאיהןחיים שיש בהם - דרשות ח"א עמ' נה, קכז
ג ע"א47 מעשה ברבי יוחנן בן ברוקה ורבי אלעזר בן חסמא וכו' אמר להם מה חידוש היה בבית המדרש היום וכו'נתיב התורה (סאלים) דברים עמ' קלג
ג ע"א47 מעשה ברבי יוחנן בן ברוקהאמרי יהודה (דרעי, תשעב) מעגל החיים עמ' קמד
ג ע"א47 מעשה ברי"ב וראב"ח שהלכו וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' תיז
ג ע"א47 מעשה בריב"ב וכו' שהלכו להקבילאהבת דוד (חיד"א) עמ' כא ע"א
ג ע"א47 מעשה בריב"ב וראב"ח שהלכו להקביל פני ר"י בפקיעין וכו'כנסת יחזקאל (פאנעט) דרושים עמ' קה
ג ע"א47 מעשה בריב"ב וראב"ח שהלכו להקביל פני ר"י בפקיעין, א"ל מה חידוש היה בית המדרש היום וכו' אנשים באים ללמוד וכו'חוט המשולש בשערים (תשנח) עמ' שכב
ג ע"א47 מעשה בריב"ק ורמב"ח שהלכו להקביל פני ר"י בפקיעיןישרש יעקב (אבולפיה) עמ' שנא
ג ע"א47 מעשה ברבי יוחנן בן ברוקא ור"א חסמא שהלכו להקביל פני ר' יהושע בפקיעיןדרשות מהר"י מינץ (תשנז) עמ' ג
ג ע"א47 מעשה וכו' שהלכו להקביל פני ר' יהושע וכו'אור אברהם - מסכת מגילה עמ' רסט
ג ע"א47 רבי יוחנן בן ברוקאדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 323 {היה תלמידו הגדול של רבי יהושע}
ג ע"א48 הלכו להקביל פני רבי יהושע וכו'מאורי אור (אתרוג) פ"יח ה"ב {לעת זקנותו נכנסו תלמידיו לבקרו}
ג ע"א49 א"ל מה חידוש היה בבה"מ היום, א"ל תלמידיך אנו וכו'בינה לעתים (תשנד) דרוש א עמ' ט
ג ע"א49 אמר להם מה חידוש היה בבית המדרש היום א"ל תלמידיך אנו וכו'פתחי שערים ח"ב עמ' רלט
ג ע"א49 אמר להם מה חידוש היה בבית המדרש היוםאוצרות חיים - אישים ח"ג עמ' תכה
ג ע"א49 מה חידוש היה בבית המדרש היוםפרפרת משה ח"ב עמ' תסד
ג ע"א49 מה חידוש היה בבה"מכסא רחמים (תקסג) דף צב ע"ד
ג ע"א49 מה חידוש היה בבה"מכסא רחמים (תשסג) עמ' שה
ג ע"א49 מה חידוש היה בבית המדרש אמרו לו תלמידיך אנו ומימיך אנו שותין וכו' ובמה היתה הגדה וכו' בפרשת הכל וכו' ותוס' ד"ה נשים לשמועכרם חמד (תשסו) עמ' קסו
ג ע"א49 מה חידוש היה בבית המדרש וכו' ובמה היתה הגדה היוםמים חיים (קרייסווירטה) עמ' נו
ג ע"א49 מה חידוש היה בבית המדרששמן ראש סוכות ח"ב עמ' ר
ג ע"א49 מה חידוש היה היום בבית המדרש וכו' טף למה באים וכו'שארית מנחם ח"ד עמ' שס
ג ע"א49 שאל ר' יהושע את ר' יוחנן וכו' והשיבוהו תלמידיך אנו ומימיך אנו שותיןנתיב התורה (סאלים) במדבר עמ' קעט
ג ע"א50 א"ל תלמידיך אנו ומימיך אנו שותין וכו' ולימרו ליה בהדיה וכו'כתנות אור עמ' תצא
ג ע"א50 תלמידיך אנו וכו'אהבת דוד (חיד"א) עמ' כא ע"ב
ג ע"א50 תלמידיך אנו וכו'אהבת דוד (תקנט) דף י ע"ב
ג ע"א50 תלמידיך אנו ומימיך אנו שותים וכו' טף למה באים וכו'דרשות הר"ן (מישור) עמ' קמ
ג ע"א50 תלמידיך אנו ומימיך אנו שותיםלהעיר להורות ולהשכיל ח"א עמ' נד
ג ע"א50 תלמידיך אנו ומימיך אנו שותיןאביר יעקב (סדיגורה, תשסד) עמ' קעז
ג ע"א50 תלמידיך אנו ומימיך אנו שותיןאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' תכז
ג ע"א51 אי אפשר לבהמ"ד בלא חידושתורת מנחם ח"ט עמ' 62, חי"ג עמ' 176, חי"ח עמ' 274
ג ע"א51 אי אפשר לביהמ"ד בלא חידושמשנת יוסף - דרשות ח"ב עמ' רנט
ג ע"א51 אי אפשר לביהמד"ר בלא חידושתורת מנחם חכ"ט עמ' 170
ג ע"א51 אי אפשר לבית המדרש בלא חידושאור יצחק (ראדוויל, תשסה) עמ' ריג
ג ע"א51 אי אפשר לבית המדרש בלא חידושדרך חיים (תשע) פ"ו הערה 890
ג ע"א51 אי אפשר לבית המדרש בלא חידושדרכי התשובה עמ' סב
ג ע"א51 אי אפשר לבית המדרש בלא חידושהערות אברהם יעקב יצחקי דברים עמ' קג
ג ע"א51 אי אפשר לבית המדרש בלא חידושלקוטי שיחות חכ"ג עמ' 188
ג ע"א51 אי אפשר לבית המדרש בלא חידושמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' רעט
ג ע"א51 אי אפשר לבית המדרש בלא חידושמים חיים (קרייסווירטה) עמ' מז
ג ע"א51 אי אפשר לבית המדרש בלא חידוששיחות ר' ראובן עמ' טו, ריא
ג ע"א51 אי אפשר לבית המדרש בלא חידושתורת מנחם חמ"ו עמ' 236
ג ע"א51 אי אפשר לבית המדרש בלא חידושתפארת צבי בראשית עמ' שג
ג ע"א51 אי אפשר לבית המדרש בלא חידושמאמרי שלמה ח"ב עמ' לו
ג ע"א51 אין בהמ"ד בלא חידושמנחת יהודה (בוים) בהקדמה ד"ה וראיתי
ג ע"א51 אין ביהמד"ר בלא חידושתורת מנחם חס"א עמ' 145
ג ע"א51 אין בית המדרש בלא חידושפחד יצחק שבועות מאמר יז
ג ע"א51 אין בית המדרש בלא חידושהאיר ממזרח עמ' לז
ג ע"א51 אין בית המדרש בלא חידושמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 288
ג ע"א51 אין בית המדרש בלא חידושדולה ומשקה - התורה וקניניה עמ' קפא
ג ע"א51 אין מדרש בלא חידושבית יעקב (תשסא) עמ' קנא
ג ע"א51 אין מדרש בלא חידושיד אהרן עמ' יז
ג ע"א51 אמר להם שבת של מי היתהקול יעקב (שאול) דף קג ע"ד
ג ע"א51 שאל ר' יהושע שבת של מי היתה וכו'אור השמש (תשסח) עמ' קכט
ג ע"א51 שבת של מי היתה של ראב"ע ומה דרש הקהל את וכו'צידה ברוך דרוש ו
ג ע"א51 שבת של מי היהשמן ראש - ימים נוראים עמ' קעא
ג ע"א51 שבת של מי היתה וכו' ומה דרש בה הקהל את העם האנשים והנשים והטף וכו'שפתי מנחם - שבת תשובה עמ' מט, צח
ג ע"א51 שבת של מי היתה וכו' טף למה באין כדי ליתן שכר למביאיהן אמר להם מרגלית טובה היתה בידכם ובקשתם לאבדה ממניכתב סופר אגדות כאן
ג ע"א51 שבת של מי היתה וכו' טף למה באין, ליתן שכר וכו', א"ל מרגלית טובה וכו' ביקשתם לאבדה ממנימשנת יוסף - אגדות ח"א עמ' רעו {קישור ג' מימרות דראב"ע, לחינוך הדור הצעיר, לקבל עומ"ש במעמד הקהל, ולפתוח הלימוד בהתעוררות, ובזה נהי' למנהיג הדור}
ג ע"א51 שבת של מי היתה וכו'דרשות שבט הלוי ח"א עמ' נד
ג ע"א51 שבת של מי היתה וכו'מקוה מים (עזריאל) ח"ב דף א ע"ד
ג ע"א51 שבת של מי היתה שבת של ראב"ע היתה ובמה היתה הגדה היום וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' תח ד"ה אמנם יש
ג ע"א52 במה היתה הגדה וכו' נשים לשמועדברים אחדים (תקמח) דף קכא ע"ג
ג ע"א52 ובמה היתה הגדה היום א"ל בפרשת הקהל וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' רצז
ג ע"א52 ובמה היתה הגדה היום וכו' פתח ודרש דברי חכמים כדרבונות וכו'דעת קדושים (תשנ) - הקדמה
ג ע"א52 ובמה היתה הגדה היוםשמן ראש - ימים נוראים עמ' רל
ג ע"א52 ובמה היתה הגדה וכו' נשים לשמועדברים אחדים (תשמו) עמ' תלב
ג ע"א53 אם אנשים באו ללמודכרם יהושע (ולרשטיין) דף ל ע"א-ע"ד, לא ע"א
ג ע"א53 אם אנשים באים וכו' טף למה באין וכו'חלק יעקב (קנטור) דרוש כו
ג ע"א53 אם אנשים באים ללמודטירת כסף דף רפו ע"ב
ג ע"א53 אם אנשים באים ללמוד וכו' טף למה באואמרות ה' השלם ח"ו עמ' רנג
ג ע"א53 אם אנשים באים ללמוד וכו' טף למה באים כדי ליתן שכר למביאיהםלהורות נתן דברים עמ' רסא
ג ע"א53 אם אנשים באים ללמוד וכו' טף למה באין וכו' מרגלית טובה היתה בידכם וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' תקיב ד"ה בש"ס
ג ע"א53 אם אנשים באים ללמוד וכו' כדי ליתן שכר למביאיהןתורת מנחם חכ"ז עמ' 66
ג ע"א53 אם אנשים באים ללמוד וכו' כדי ליתן שכר למביאיהן, וטו"אתורת מנחם חמ"ח עמ' 189, 340, 347, חמ"ט עמ' 222
ג ע"א53 אם אנשים באים ללמוד וכו' ליתן שכר למביאהןישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קיג, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' רפד
ג ע"א53 אם אנשים באים ללמוד וכו'מכתב סופר דף סד ע"ג
ג ע"א53 אם אנשים באים ללמוד ונשים באות לשמוע טף למה באיםשנים עשר דרשות (קצנלנבוגן, שנד) דרוש א דף ח ע"א; ויקהל משה (אלפלס) דרוש כג דף קפא ע"א; תהלה לדוד (סר לאון, שלז) ח"א פ"י דף ז ע"א; שפתי דעת (לונטשיץ, שע) פרשת וילך דף קיד ע"א; יפה מראה (שנ) פרק א דף רה ע"ג; עקדת יצחק (שלג) שער קב/קכ דף רפג ע"ד; תורת משה (אלשיך, שסא) פרשת וילך דף שיג ע"ג; עולת תמיד (אלבלדה, שסא) פרשת נצבים דף רל ע"ד; יד יוסף (צרפתי, שעו) דרש לסוכות דף רעד ע"ב; כפתור ופרח (לוצטו, שמא) פרק א דף עח ע"ב; תולדות יעקב (מטלון, שנז) מפ' מג'; מרכבת המשנה (אברבנאל, שיא) פרשת וילך דף קה ע"ב; שפתי כהן (הכהן, שסה) דף שכט ע"ד; מאור עינים (פינטו, תג) פרק א דף קפו ע"ב; כלי יקר (לונטשיץ, שסב) פרשת וילך דף קמו ע"ג ודף קמז ע"א; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מאמר קכח דף נד ע"ד, ומאמר שפב דף שא ע"א; פי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת וילך דף רכב ע"ב; אורח לחיים (לונטשיץ, שנה) מאמר לא דף כד ע"א
ג ע"א53 אם אנשים באים ללמוד כו' טף למה באיןאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' תקכט
ג ע"א53 אם אנשים באים ללמוד נשים באות לשמוע וכו'דברי יואל פ' קדושים דף קל ע"ב
ג ע"א53 אם אנשים באים ללמוד נשים באות לשמוע וכו'דרך חיים (לונזאנו) עמ' ריד
ג ע"א53 אם אנשים באים ללמוד נשים באות לשמוע טף וכו' כדי ליתן שכר למביאיהןדרשות שבט הלוי ח"א עמ' מד, ע, עח, רנב
ג ע"א53 אם אנשים באים ללמוד נשים באות לשמוע טף למה באים כדי ליתן שכר למביאיהןעצי חיים - מועדים עמ' רצב, שב
ג ע"א53 אם אנשים באים ללמוד נשים באות לשמוע טף למה באין וכו'אוצרות חיים - לימוד תורה עמ' רו
ג ע"א53 אם אנשים באים ללמוד נשים באות לשמוע טף למה באין וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' קג ד"ה ואמר, עמ' תח ד"ה אמנם יש, עמ' תמג ד"ה בפרשת, עמ' תמו ד"ה פרק
ג ע"א53 אם אנשים באים ללמוד נשים באות לשמוע טף למה באין כדי ליתן שכר למביאיהןתפארת צבי שמות עמ' קנה
ג ע"א53 אם אנשים באים ללמוד נשים באות לשמוע טף למה באין כדי ליתן שכר למביאיהןשפתי מנחם - שבת תשובה עמ' לח
ג ע"א53 אם אנשים באים ללמוד נשים באות לשמוע טף למה באין כדי ליתן שכר למביאיהןשרתי ח"א עמ' רסב
ג ע"א53 אם אנשים באים ללמוד נשים באות לשמוע טף למה באיןבי חייא ח"ב עמ' שנ
ג ע"א53 אם אנשים באים ללמוד נשים באות לשמוע טף למה כדי ליתן שכר למביאיהןדברי יואל מועדים ח"א שבת שובה דף רלו ע"א-ע"ב, רלז ע"א
ג ע"א53 אם אנשים באים ללמוד נשים באות לשמועבית יצחק (שמלקיש) על התורה מאמר כח אות ב, מאמר רה אות ב
ג ע"א53 אם אנשים באים ללמוד נשים באות לשמועדרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' צו
ג ע"א53 אם אנשים באים ללמוד נשים באים לשמוע וכו'טיול בפרדס ח"ב עמ' צז
ג ע"א53 אם אנשים באים ללמוד נשים באים לשמוע טף למה באים ליתן שכר טוב למביאיהםבית יצחק (ויינברגר) עמ' קי, שמא
ג ע"א53 אם אנשים באים ללמוד נשים לשמוע וכו'כתב וחתם סופר - כתב סופר עמ' ס
ג ע"א53 אם אנשים באים ללמודאור אברהם ברכות עמ' שנג
ג ע"א53 אם אנשים באים ללמוד, ותוס'משכנות יעקב (נעים) דף ג ע"א53
ג ע"א53 אם אנשים באים נשים למה באותאורות אלים דף כז ע"ב
ג ע"א53 אם אנשים באין ללמוד ונשים באות לשמוע טף למה באיןפני חיים (פלג'י) עמ' שכו ע"ב
ג ע"א53 אנשים באו ללמוד נשים באו לשמוע טף למה וכו'קשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' רלט, תקמח, תקסה, תקסח
ג ע"א53 אנשים באים ללמוד והנשים באים לשמוע טף למה באו ליתן שכר למביאיהןערוגת הבושם (תשעא) ויקרא-במדבר עמ' תקלד, דברים עמ' רמה
ג ע"א53 אנשים באים ללמוד והנשים באים לשמועדברי שאול דברים עמ' רנא
ג ע"א53 אנשים באים ללמוד וכו'מנחת יצחק ויקרא-דברים עמ' רנו, רנז, רנט
ג ע"א53 אנשים באים ללמוד ונשים באות לשמועאור אברהם - הגדה של פסח - קונטרס שואלין ודורשין עמ' תכו
ג ע"א53 אנשים באים ללמוד ונשים באות לשמועודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' תעז
ג ע"א53 אנשים באים ללמוד ונשים באות לשמוע, תוס'אור אברהם - תלמוד תורה עמ' תטז
ג ע"א53 אנשים באים ללמוד כו'לקוטי שיחות חי"ט עמ' 305, 301
ג ע"א53 אנשים באים ללמוד נשים באות לשמוע וכו'אור אברהם דברים עמ' שנג, שסה
ג ע"א53 אנשים באים ללמוד נשים באות לשמוע וכו'צלח רכב עמ' תב
ג ע"א53 אנשים באים ללמוד נשים באות לשמוע טף למה באין כדי ליתן שכר למביאיהןברית אברם עמ' תקמו
ג ע"א53 אנשים באים ללמוד נשים באות לשמועאור אברהם - מסכת מגילה עמ' רעג, רעז
ג ע"א53 אנשים באים ללמוד נשים באות לשמועקשוטי כלה (גרינפלד) ח"י אות רסד
ג ע"א53 אנשים באים ללמוד נשים לשמוע וכו'קשוטי כלה (גרינפלד) חי"א אות רלח
ג ע"א53 אנשים באים ללמוד נשים לשמוע טף למה באו ליתן שכר למביאיהםבית אברהם (שטיינר) עמ' פד, צב
ג ע"א53 אנשים באים ללמוד נשים לשמועגבורת יצחק שבועות עמ' רמז, רמט
ג ע"א53 אנשים באים ללמודאבן ישראל (פישר) אגדה ח"א עמ' סח
ג ע"א53 אנשים באים ללמודברכת אבות עמ' שעז
ג ע"א53 אנשים באים ללמודפרי חיים (קנולר) פרשת וילך
ג ע"א53 אנשים ללמוד ונשים לשמועמאמר יחזקאל (קאזמיר) עמ' שלג
ג ע"א53 האנשים באים ללמוד וכו', תוס - בן עזאי דלא כרבי אלעזר בן עזריהשבות יעקב (אבולפיה) עמ' קב
ג ע"א53 האנשים ללמוד והנשים לשמוע, והטף למה בא, ליתן שכר למביאיהםבאר שרים פרשת וילך דרוש ב אות א
ג ע"א53 הקהל את האנשים וכו' טף למה באו כדי ליתן שכר למביאיהםעצי חיים על התורה עמ' קטז, תכז
ג ע"א53 הקהל את העם אם אנשים כו'עינות מים דף פז ע"א
ג ע"א53 הקהל את העם האנשים והנשים והטף אם אנשים באים ללמוד ונשים לשמוע טף למה באים, כדי שיתן שכר למביאיהםצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' ריז
ג ע"א53 הקהל את העם האנשים והנשים והטף אם אנשים באים ללמוד נשים באות לשמוע טף למה באין כדי ליתן שכר למביאיהןמוסר דרך - אפיקי חיים עמ' תמח
ג ע"א53 הקהל את העם האנשים והנשים והטף אם אנשים באים ללמוד נשים באות לשמוע טף למה באין וכו'חתם סופר על התורה (תשמט) עמ' ריח, רכא
ג ע"א53 הקהל את העם האנשים והנשים והטף וכו'חיים שיש בהם - דרשות ח"א עמ' קכז
ג ע"א53 הקהל את העם האנשים והנשים והטף אם אנשים באים ללמוד נשים באות לשמוע טף למה באין כדי ליתן שכר למביאיהןבנין משה (מייזליש) ח"א עמ' יז
ג ע"א53 הקהל את העם וכו' נשים באות לשמועבאר מחוקק (תשמט) עמ' צה
ג ע"א53 הקהל את העם וכו' נשים באות לשמועבאר מחוקק (תשעה) עמ' קכד
ג ע"א53 הקהל וכו' האנשים ללמוד והנשים לשמועשם דרך דברים עמ' קנד
ג ע"א53 הקהל העם אנשים נשים וטף וכו' טף למה באין כדי ליתן שכר למביאיהןמשנת יוסף - אגדות ח"א עמ' ערה {במכילתא - אשריך אברהם אבינו שראב"ע יוצא מחלציך, דזו שיטת אאע"ה לחנך בני דורו, וכן ראב"ע דרש להביא טף וכו'}
ג ע"א53 ומה דרש בה הקהל את העם האנשים והנשים והטף אם אנשים באים ללמוד, נשים באות לשמוע טף למה באין כדי ליתן שכר למביאיהןשל"ה (תשנז) - מס' תמיד אות קא
ג ע"א54 גם טף באים להקהלדולה ומשקה - סוכות ושמיני עצרת עמ' קנה
ג ע"א54 הטף למה באתועפת ראם (גטיניו) דף קי"א ע"א
ג ע"א54 הטף למה באו כדי ליתן שכר למביאיהןאבני אש (אויש) מועדים עמ' ל
ג ע"א54 הטף למה באים לתת שכר למביאיהםדרשות מהר"ם חביב עמ' קמ
ג ע"א54 הנשים באות לשמוע טף למה באין כדי ליתן שכר למביאיהןמעדני אשר נישואין עמ' עו
ג ע"א54 וטף למה באו כדי ליתן שכר למביאיהןמי השלוח (מישור) ח"א עמ' קצז
ג ע"א54 וטף למה באו כדי ליתן שכר למביאיהן+מי השלוח (תשסז) ח"א דף קצז
ג ע"א54 ונשים לשמוע, ותוס'משנת חיים דברים עמ' תקלב, תקלט
ג ע"א54 טף באין ליתן שכר למביאיהןאור הרעיון עמ' לג
ג ע"א54 טף ליתן שכר למביאיהםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' קג
ג ע"א54 טף למה באו וכו'כתב סופר על התורה (תשנה) עמ' תרצד-תרצה
ג ע"א54 טף למה באו כדי ליתן שכר למביאיהםמטר השמים - עמודי העולם עמ' תקפב
ג ע"א54 טף למה באו כדי ליתן שכר למביאיהםמהר"ם שיק דברים עמ' קצג, קצו, קצט, רב-רד, ריז, רכב
ג ע"א54 והטף וכו' ליתן שכר למביאיהםלקוטי שיחות חל"ה עמ' 62
ג ע"א54 טף למה באין כדי ליתן שכר למביאיהןויגד יעקב עמ' רמו
ג ע"א54 טף למה באו כדי ליתן שכר למביאיהם+מטר השמים - עמודי העולם עמ' תקפב
ג ע"א54 טף למה באו כדי ליתן שכר למביאיהםקשוטי כלה (גרינפלד) ח"ט אות שי
ג ע"א54 טף למה באו כדי ליתן שכר למביאיהןמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"א עמ' קצט
ג ע"א54 טף למה באו כדי ליתן שכר למביאיהןמרפא לשון עמ' רפה
ג ע"א54 טף למה באו ליתן שכר וכו'טוב ירושלים דברים פל"א פסוק יב
ג ע"א54 טף למה באו ליתן שכר למביאיהםדבר המלוכה - הבה תמים סי' ד
ג ע"א54 טף למה באו ליתן שכר למביאיהםדברי יחזקאל שרגא תליתאה עמ' קמג
ג ע"א54 טף למה באו ליתן שכר למביאיהםדרשות באר יצחק עמ' סד
ג ע"א54 טף למה באו ליתן שכר למביאיהןאמרי יקותיאל (תשסג) עמ' רז
ג ע"א54 טף למה באו ליתן שכר למביאיהןדרשות מנחת יצחק עמ' רצט
ג ע"א54 טף למה באו ליתן שכר למביאיהןפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' רעח, ח"ג עמ' תקצב
ג ע"א54 טף למה באו ליתן שכר למביאיהןקרן לדוד בראשית עמ' קנח
ג ע"א54 טף למה באוכלי יקר (תשמח) עמ' תקפד
ג ע"א54 טף למה באיםאוהב ישראל דף קסב ע"ב
ג ע"א54 טף למה באים וכו'משנת יוסף על התורה ח"א עמ' קטז
ג ע"א54 טף למה באים וכו'נחלת דבש (ברייזכר) עמ' תסא, תסב
ג ע"א54 טף למה באים וכו'שער התפלה (תשמט) שער ניפול פי"ז
ג ע"א54 טף למה באים כדי ליתן שכר למביאיהםבת עין (תשסז) עמ' ט, לה, סג, קכז, דש, שט
ג ע"א54 טף למה באים כדי ליתן שכר למביאיהםמאורי אור (טשרנוביל, תשסא) עמ' רא
ג ע"א54 טף למה באים כדי ליתן שכר למביאיהןדרשות שמן רוקח עמ' נב
ג ע"א54 טף למה באים כדי ליתן שכר למביאיהןקדושת ציון (תשנד) ח"א עמ' רלז
ג ע"א54 טף למה באים כדי לתת שכר למביאיהםפרפרת משה ח"א עמ' תסב
ג ע"א54 טף למה באים ליתן שכר למביאהםבית שלום מרדכי עמ' לט, קעט, רפד
ג ע"א54 טף למה באים ליתן שכר למביאיהםמאורות נריה אלול ותשרי עמ' 180 ע"187
ג ע"א54 טף למה באיםחמדת ימים - ר"ח, חנוכה, פורים וט"ו בשבט עמ' 377
ג ע"א54 טף למה באיםמגלה צפונות ח"ג פ' תצא
ג ע"א54 טף למה באים, ותוס' ד"ה גמרגבורת יצחק שבועות עמ' קצב
ג ע"א54 טף למה באיןרוח חיים (חיד"א) עמ' קסב
ג ע"א54 טף למה באין וכו'קשוטי כלה (גרינפלד) ח"ה סי' רמא
ג ע"א54 טף למה באין כדי ליתן שבר למביאיהןפרדס מרדכי עמ' ער, תרסג
ג ע"א54 טף למה באין כדי ליתן שכר טוב למביאיהןבאר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' תרעג-תרעד, דברים עמ' תתקיט-תתקכב
ג ע"א54 טף למה באין כדי ליתן שכר למביאהןאהבת דוד (וועגער) עמ' 33
ג ע"א54 טף למה באין כדי ליתן שכר למביאיהםיפה תאר (תשעח) ח"א עמ' רי
ג ע"א54 טף למה באין כדי ליתן שכר למביאיהםלהעיר להורות ולהשכיל ח"ג עמ' צא
ג ע"א54 טף למה באין כדי ליתן שכר למביאיהםפני יהושע (תשסא) עמ' נט
ג ע"א54 טף למה באין כדי ליתן שכר למביאיהםשבילי פנחס (תשעג) עמ' תעו
ג ע"א54 טף למה באין כדי ליתן שכר למביאיהןס' החיים (תשנג) עמ' נא
ג ע"א54 טף למה באין כדי ליתן שכר למביאיהן אמר להם מרגלית טובה היתה בידכם וביקשתם לאבדה ממנידרשות חתם סופר ח"ג (תשיט) עמ' ח, מ
ג ע"א54 טף למה באין כדי ליתן שכר למביאיהן וכו'חכמה ומוסר ח"א עמ' קנ
ג ע"א54 טף למה באין כדי ליתן שכר למביאיהןאור אברהם - מסכת מגילה עמ' רעט, רצה
ג ע"א54 טף למה באין כדי ליתן שכר למביאיהןאמרי אש (טאוב) עמ' תקפד
ג ע"א54 טף למה באין כדי ליתן שכר למביאיהןאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) בא טז, מטות ב
ג ע"א54 טף למה באין כדי ליתן שכר למביאיהןאמרי רבי שפטיה עמ' רפ
ג ע"א54 טף למה באין כדי ליתן שכר למביאיהןאסף המזכיר (מאזוז) מע' ט - טף
ג ע"א54 טף למה באין כדי ליתן שכר למביאיהןבית יצחק (שמלקיש) על התורה מאמר רה אות א
ג ע"א54 טף למה באין כדי ליתן שכר למביאיהןדרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' יג ד"ה אמרו, עמ' יח ד"ה ובריש, עמ' לד ד"ה בפרשת, עמ' נא ד"ה פרק, עמ' עח ד"ה פרשת, עמ' צב ד"ה טף, עמ' צו ד"ה הקהל, עמ' שצו ד"ה ואמרו, ד"ה בחגיגה, עמ' תז ד"ה פרק, עמ' תסג ד"ה וילך, עמ' תפח ד"ה טף
ג ע"א54 טף למה באין כדי ליתן שכר למביאיהןדרשות מהר"ם שיק עמ' פז, רלב, רנד, רנח, רסה, רסט
ג ע"א54 טף למה באין כדי ליתן שכר למביאיהןדרשות מהרי"ץ למועדים עמ' עב
ג ע"א54 טף למה באין כדי ליתן שכר למביאיהןהמאור שבתורה (שפירא) ויקרא עמ' קסח
ג ע"א54 טף למה באין כדי ליתן שכר למביאיהןהמוסר והדעת שמות-ויקרא עמ' קצב
ג ע"א54 טף למה באין כדי ליתן שכר למביאיהןזכרון משלי עמ' פא אות רלא
ג ע"א54 טף למה באין כדי ליתן שכר למביאיהןלחמי תודה דף קיט ע"א, קיט ע"ב, קכו ע"א, רד ע"ב, רלט ע"ב
ג ע"א54 טף למה באין כדי ליתן שכר למביאיהןפתגמי אורייתא ח"ב עמ' תס
ג ע"א54 טף למה באין כדי ליתן שכר למביאיהןשל"ה (תשנז) פרשת בא אות ט
ג ע"א54 טף למה באין כדי ליתן שכר למביאיהןשרגא המאיר על התורה עמ' יז
ג ע"א54 טף למה באין כדי ליתן שכר למביאיהןתורת מנחם ח"ז עמ' 63
ג ע"א54 טף למה באין כדי ליתן שכר למביאיהן, ותוס' ד"ה נשים, ומהרש"א - הטף איירי בקטנים שלא הגיעו לחינוךלקוטי שיחות ח"ט עמ' 487, חי"ד עמ' 133, חי"ט עמ' 363, 300, ח"כ עמ' 460
ג ע"א54 טף למה באין כדי לתת שכר למביאיהןאילנא דחיי (תשסז) עמ' קד(א)
ג ע"א54 טף למה באין כדי שיתן שכר למביאיהםצפנת פענח (תשסו) עמ' קמט
ג ע"א54 טף למה באין ליתן שכר למביאהםתהלה לדוד (סקאליע) ספרים א-ב עמ' יא
ג ע"א54 טף למה באין ליתן שכר למביאיהןמסילות חיים בחינוך ח"א עמ' 12
ג ע"א54 טף למה באין ליתן שכר למביאיהןאבן ישראל על התורה (תשסב) עמ' קלד
ג ע"א54 טף למה באין ליתן שכר למביאיהןנחלת יעקב (תשעג) עמ' רצט
ג ע"א54 טף למה באין ליתן שכר למביאיןמשנת יוסף - דרשות ח"א עמ' יא
ג ע"א54 טף למה באיןאבן ישראל (פישר) אגדה ח"א עמ' פח
ג ע"א54 טף למה באיןבית ישראל (בנבנשתי) ח"א דרוש ז עמ' 102, 112
ג ע"א54 טף למה באיןבית ישראל (בנבנשתי) ח"א דרוש יז עמ' 245, 254
ג ע"א54 טף למה באיןהמאור שבתורה (לסין)
ג ע"א54 טף למה באיןזאת ליעקב דברים עמ' תקח
ג ע"א54 טף למה באיןמשך חכמה דברים פ' לא פס' ט
ג ע"א54 טף למה באיןשמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' רסז
ג ע"א54 טף למה באיןשעורי דעת ספר ב עמ' קיח
ג ע"א54 טף למה באיןתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' רחצ-רצט {היינו הקטנים ביותר, משא"כ בסיפור יציאת מצרים מיירי בקטן שיש בו דעת להבין}
ג ע"א54 טף למה באין, תוס' ד"ה כדיתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' רפ
ג ע"א54 טף למה הוא בארנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' שצז
ג ע"א54 טף למה הם באים כדי ליתן שכר למביאיהםאור החיים (שיטץ) עמ' 53
ג ע"א54 כדי ליתן שכר למביאיהםבית אבא (גוטווירטה) פתח הבית עמ' 7
ג ע"א54 כדי ליתן שכר למביאיהןדמשק אליעזר (רלב"ג) במדבר פרק ג פסוק טו
ג ע"א54 כדי ליתן שכר למביאיהןחכמת התורה בא עמ' קלה
ג ע"א54 ליתן שכר למביאיהן וכו'טוב ירושלים דברים פכ"ט פסוק ט
ג ע"א54 ליתן שכר למביאיהםמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ב עמ' צא
ג ע"א54 ליתן שכר למביאיהםגור אריה דברים פל"א אות ד
ג ע"א54 ליתן שכר למביאיהםרשימות (רמ"מ שניאורסון) חוברת ז עמ' 24
ג ע"א54 ליתן שכר למביאיהםשירת הפסח אות קפד
ג ע"א54 ליתן שכר למביאיהםתאומי צביה עמ' עה
ג ע"א54 ליתן שכר למביאיהןאור החיים דברים פרק לא פסוק יג
ג ע"א54 ליתן שכר למביאיהןתורת מנחם חמ"ו עמ' 138
ג ע"א54 ליתן שכרהכתב והקבלה דברים פל"א פסוק יב
ג ע"א54 לתת שכר למביאיהםיושב אהלים עמ' קפז
ג ע"א54 לתת שכר למביאיהםמכמני עוזיאל עמ' ריט, רכא, רנו
ג ע"א54 נשים באות לשמועאור אברהם ברכות עמ' נז
ג ע"א54 נשים באות לשמועאור אברהם על ספר המצוות עמ' צה
ג ע"א54 נשים באות לשמועדברי יואל פ' חיי שרה דף תסו ע"א
ג ע"א54 נשים באות לשמועמשוש הארץ עמ' ק
ג ע"א54 נשים באות לשמוע, ותוס' - דלא כבן עזאי וכו'אביר יעקב (סדיגורה, תשסד) עמ' רטו
ג ע"א54 נשים באות לשמוע, ותוס'קובץ מאמרים ואגרות (וסרמן) ח"ב עמ' רמט {שידעו לקיים מצוה}
ג ע"א54 נשים באים לשמוע טף למה באיםמאורי אור (אתרוג) עמ' רט ד"ה טף וד"ה שכר, מלואים אות סב
ג ע"א54 נשים באים לשמועתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קעז
ג ע"א54 נשים למה באותפירות מפוזרין עמ' כח-כט
ג ע"א54 נשים מביאות את הטף לתת שכר למביאיהםהערות אברהם יעקב יצחקי דברים עמ' צט
ג ע"א55 אמר להם מרגלית טובה היתה בידכם ובקשתם לאבדהאבן יהושע עמ' 54
ג ע"א55 את ה' האמרת היום וגו' אתם עשיתוני חטיבה אחת בעולם ואני אעשה לכם חטיבה אחת בעולם וכו'תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' א'קנד
ג ע"א55 את ה' האמרת היום וכו' ואני אעשה לכם חטיבה אחת בעולם דכתיב ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץבן פורת יוסף (תשעא) עמ' לז
ג ע"א55 את ה' האמרת היום וה' האמירך היום אמר להם הקב"ה לישראל אתם עשיתוני חטיבה וכו'ברך יצחק (ברכה) דרוש לפרשת וילך
ג ע"א55 את ה' האמרת היום וכו' אתם עשיתוני חטיבה אחת בעולם וכו' ואני אעשה אתכם חטיבה אחת בעולם וכו' גוי אחד בארץבאר יוסף (תשמא) ח"ג עמ' רסו-רסח
ג ע"א55 את ה' האמרת היוםאוצר הכבוד
ג ע"א55 ה' האמרתאפוד בד דף מו ע"ד
ג ע"א55 את ה' האמרת וגו' א"ל הקב"ה לישראל אתם עשיתוני חטיבה אחת וכו'מתנת חיים שבת ור"ח עמ' רכה
ג ע"א55 את ה' כו'דרכי הים דף סז ע"א
ג ע"א55 ועוד דרש את ה' האמרת היום וה' האמירך היום וכו'חיים תחלה (תשסא) אופן ג עמ' ד ד"ה וידוע
ג ע"א55 ועוד דרש את ה' האמרת היוםכרם יהושע (ולרשטיין) דף ל ע"א
ג ע"א55 ועוד דרש את ה' האמרת וכו'אהבת דוד (חיד"א) עמ' כג ע"ב
ג ע"א55 ועוד דרש את ה' האמרת וכו'אהבת דוד (תקנט) דף יא ע"ב-ע"ג
ג ע"א55 ועוד דרש את ה' האמרת וכו'דברים אחדים (תקמח) דף קכ ע"ד
ג ע"א55 ועוד דרש את ה' האמרת וכו'דברים אחדים (תשמו) עמ' תל
ג ע"א55 מרגלית טובה היתה בידך ורצית לאבדה ממנומפי ספרים וסופרים (תשעב) אבות פניני חסידות פ"ג אות מ
ג ע"א55 מרגלית טובה היתה בידכם ובקשתכם לאבדה ממנימשך חכמה דברים פ' לא פס' יב
ג ע"א55 מרגלית טובה היתה בידכםאמרי יהודה (דרעי, תשעב) מעגל החיים עמ' נ
ג ע"א55 מרגלית טובה היתה בידכםקדושת השבת סי' ז (עמ' 62)
ג ע"א55 מרגלית טובה יש בידכםשבות יעקב (אבולפיה) עמ' רפז
ג ע"א56 א"ל הקב"ה לישראל אתם עשיתוני חטיבה אחת בעולם ואני וכו'תפלת דוד (אדר"ת) עמ' פג, צה
ג ע"א56 א"ל הקב"ה לישראל אתם עשיתוני חטיבה אחת בעולם וכו'נאוה תהלה עמ' רצח
ג ע"א56 א"ל הקב"ה לישראל אתם עשיתוניאם הבנים ח"ב דף לח ע"ג
ג ע"א56 א"ל הקב"ה אתם עשיתוני חטיבה וכו'חיים תחלה (תשנג) עמ' יח
ג ע"א56 אמר הקב"ה אתם עשיתוני חטיבה א'אפיקי ים עמ' קמח
ג ע"א56 אמר הקב"ה לישראל אתם עשיתוני וכו'חיים תחלה (תשנג) - דרכיו למשה עמ' סד
ג ע"א56 אמר הקב"ה לישראל אתם עשיתוני חטיבה אחת בעולם ואני אעשה אתכם חטיבה אחת בעולםאוצרות חיים - עם ישראל והאומות עמ' רל
ג ע"א56 אמר הקב"ה לישראל אתם עשיתוני חטיבה אחת בעולם ואני אעשה לכם חטיבה אחת בעולם וכו'מנחת אליהו (תשסא) עמ' רצג
ג ע"א56 אמר להם הקב"ה לישראל אתם עשיתוני חטיבה אחת בעולם ואני אעשה אתכם חטיבה אחת בעולםבית ישראל (טויסיג) תליתאה ח"ב עמ' קכה
ג ע"א56 אתם עשיתוני חטיבה אחתאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' רלד ע"ב, רצד ע"ב
ג ע"א56 אתם עשיתוני חטיבה אחתרוח חיים (חיד"א) עמ' קמא
ג ע"א56 אתם עשיתוני חטיבה אחת בעולםדעת שבת עמ' תלד
ג ע"א56 אתם עשיתוני חטיבה אחת בעולם ואני אעשה אתכם וכו'שארית מנחם ח"ד עמ' שפא
ג ע"א56 אתם עשיתוני חטיבה אחת בעולם ואני אעשה אתכם חטיבה אחת בעולםאביר יעקב (סדיגורה, תשסד) עמ' קמז, קסט, רטז
ג ע"א56 אתם עשיתוני חטיבה אחת בעולם ואני אעשה אתכם וכו'שירת הפסח אות קצא
ג ע"א56 אתם עשיתני חטיבה אחת בעולםפעולת צדיק (בריש) דרוש כו
ג ע"א56 אתם עשיתוני חטיבה אחת בעולם ואני אעשה אתכם חטיבה אחת בעולםדברי נפתלי (הלברשטם) ח"ב עמ' קח
ג ע"א56 אתם עשיתוני חטיבה אחת בעולם וכו'באר משה (אפשטיין) דברים עמ' תשעז
ג ע"א56 אתם עשיתוני חטיבה אחת בעולם וכו'דרשות הר"ן (תשסג) עמ' רמט, רנ
ג ע"א56 אתם עשיתוני חטיבה אחת בעולם וכו'זכות ישראל - עשר קדושות פרק ב אות קלח
ג ע"א56 אתם עשיתוני חטיבה אחת בעולם וכו'עלי שור ח"א עמ' רעה
ג ע"א56 אתם עשיתוני חטיבה אחת בעולם וכו'צלח רכב עמ' כח
ג ע"א56 אתם עשיתוני חטיבה אחת בעולםבמי התורה עמ' מח
ג ע"א56 אתם עשיתוני חטיבה אחת בעולםחכמת התורה בשלח עמ' שמג
ג ע"א56 אתם עשיתוני חטיבה אחת בעולםנתיבות יצחק ח"ג עמ' פג
ג ע"א56 אתם עשיתוני חטיבה אחת בעולםשמן ראש - ימים נוראים עמ' קעא, רל
ג ע"א56 אתם עשיתוני חטיבה אחת בעולםתהלה לדוד (והרמן) פרק יט פסוק ג הערה ה
ג ע"א56 אתם עשיתוני חטיבה אחת וכו' גוי אחד בארץאור התורה (צמח צדק) דברים עמ' א'תתקטז, א'תתקל
ג ע"א56 אתם עשיתוני חטיבה אחת וכו'דרשות שבט הלוי ח"א עמ' נד
ג ע"א56 אתם עשיתוני חטיבה וכו', ותוס' ד"ה מי אמרינן במדרש וכו'עולם אחד פרק צד
ג ע"א56 אתם עשיתם לי חטיבה אחת בעולם וכו'דרשות הר"ן (מישור) עמ' קמא
ג ע"א56 עשיתוני חטיבה ותוס'איש מבין ח"א דף יד ע"ג
ג ע"א57 אעשה אתכם חטיבה אחתפחד יצחק פסח מאמר ס {אחדותה של כנסת ישראל וכו' שרש לגילוי שלמות תואר האחדות}
ג ע"א57 הקב"ה עשאנו חטיבה אחת בעולםדרשות מהר"ם בנעט עמ' מב
ג ע"א57 חטיבה אחת בעולםנפש הרב עמ' ס
ג ע"א57 חטיבה אחת בעולםציץ השדה ח"ד עמ' קנט
ג ע"א רש"י - אברהם אבינו נקרא נדיב על שם שנדבו לבו להכיר בוראודברי יואל מועדים ח"ט עמ' קנד, רלב
ג ע"א רש"י - אברהם תחילה לגרים שנדבו לבו להכיר בוראותפארת צבי שמות עמ' יז
ג ע"א רש"י - והבור רק וכו' משום דר' תנחום אמרה נקוט לה הכא וכו'צפנת פענח (תשסו) עמ' קמ
ג ע"א רש"י - חיוב להקביל פני רבו ברגל הוא משום כבוד רבורנת יצחק תליתאה ח"א עמ' צז, צט
ג ע"א רש"י - חייב אדם להקביל פני רבו ברגלאור אברהם - תלמוד תורה עמ' קפ, קפב
ג ע"א רש"י - חייב אדם לכבד את רבו בקבלת פניו ברגלגבורת יצחק שבועות עמ' שנא, שנב, שנד
ג ע"א רש"י - להקביל פני רבו ברגל הוי משום כבוד רבואור אברהם - מסכת מגילה עמ' תמה
ג ע"א רש"י - להקביל פני רבו ברגל, הוא משום כבדו הרבאור אברהם - הגדה של פסח - קונטרס שואלין ודורשין עמ' תכד
ג ע"א רש"י - להקביל פני רבו ברגל, תאוה לעיניםטירת כסף דף רפו ע"ב
ג ע"א רש"י - מה מקום דברי רבי תנחום לכאן, דקאי על רבי תנחום דלעיל וכו'צפנת פענח (תשעא) שמות עמ' ר
ג ע"א רש"י - נדיבי עמים הם הגרים המתנדבים מבין העמים לקבל עליהן עול מצות כו'רנת יצחק - תפלה לימי המועדים עמ' קנו
ג ע"א רש"י - נדיבי עמים נאספו הם הגרים, המתנדבין מבין העמים לקבל עליהן עול מצותדברי יואל מועדים ח"ט עמ' קנד, רלב
ג ע"א רש"י - קבלת פני רבו ברגלאור אברהם ויקרא עמ' שעו
ג ע"א רש"י - קבלת פני רבו ברגלאור אברהם בראשית עמ' קכד
ג ע"א רש"י ד"ה להקביל פניודברי חנינא - ת"ת עמ' סט, ע
ג ע"א תוס' - דלא כבן עזאי דחייב אדם ללמד בתו תורהאור אברהם שמות עמ' פג
ג ע"א תוס' - חיוב נשים בשמיעת הקהלגבורת יצחק סוכות עמ' קנה
ג ע"א תוס' - מי שאינו שומע קריאת הקהל מחמת ריחוק מקום יצאגבורת יצחק סוכות עמ' קמו
ג ע"א תוס' - תחילה לגרים שנצטווה על המילה טפי מכל אותם שלפניותפארת צבי שמות עמ' יז
ג ע"א תוס' - תחילה לגרים שנצטווה על המילה טפי מכל אותם שלפניותפארת צבי בראשית עמ' שמח
ג ע"א תוס' ד"ה אע"גבריכות מים דף רנב ע"א
ג ע"א תוס' ד"ה אע"גלהורות נתן דברים עמ' רנח
ג ע"א תוס' ד"ה אע"גצמח צדקה עה"ת עמ' קמד
ג ע"א תוס' ד"ה חרשאמרות ה' השלם ח"ג עמ' תצד
ג ע"א תוס' ד"ה חרשבריכות מים דף רנב ע"א
ג ע"א תוס' ד"ה חרשישא מדברותיך - מגילה עמ' שכ
ג ע"א תוס' ד"ה חרשמקראי קדש (תשנג) עמ' רסא
ג ע"א תוס' ד"ה כדימנחת יצחק ויקרא-דברים עמ' רסב
ג ע"א תוס' ד"ה כדיפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' קלו
ג ע"א תוס' ד"ה כדישערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' לט, מ
ג ע"א תוס' ד"ה מלמעןשיחת מלאכי השרת עמ' 22
ג ע"א תוס' ד"ה מפעמיםהכתב והקבלה שמות פכ"ג פסוק יד
ג ע"א תוס' ד"ה נשים - בירושלמי אומר דלא כבן עזאי דאמר חייב אדם ללמד בתו תורהחוט המשולש בשערים (תשנח) עמ' שכב
ג ע"א תוס' ד"ה נשים - דלא כבן עזאי דאמר חייב אדם ללמד לבתו תורהמגן אבות (מהריט"ץ) ח"ב עמ' קצ
ג ע"א תוס' ד"ה נשים - דלא כבן עזאי וכו'דרשות שבט הלוי ח"א עמ' עו
ג ע"א תוס' ד"ה נשיםחוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' רצז, תסד
ג ע"א תוס' ד"ה נשיםנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' ג אות יא
ג ע"א תוס' ד"ה נשיםמקראי קדש (תשנג) עמ' רעו
ג ע"א מהרש"א ד"ה נשיםלקוטי שיחות חי"ט עמ' 612
ג ע"א טו"א - על מי מוטל החיוב להביא הטף להקהלגבורת יצחק סוכות עמ' קנג
ג ע"א מהר"ץ חיותבנין אפרים עמ' קמג [הלכה]
ג ע"ב01 אף הוא פתח ודרש דברי חכמים כדרבונותדרכי חיים דף ל"ט ע"ב (ד"ה אמור)
ג ע"ב01 ואף הוא פתח ודרש דברי חכמים כדורבנותאור הצבי עמ' 319
ג ע"ב01 ואף הוא פתח ודרש דברי חכמים כדרבנות וכו'דרשות הר"ן (תשסג) עמ' קיח, רנא, תקיד
ג ע"ב01 ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ ותוס' ד"ה מי אמרינןאגרת הטיול (תשעה) עמ' רד
ג ע"ב02 דברי חכמים כדורבנות וכמסמרות נטועיםאבן פינה עמ' 162
ג ע"ב02 דברי חכמים כדרבונותבית מועד (זלזניק) עמ' ל
ג ע"ב02 דברי חכמים כדרבונות וכו' למה נמשלה תורה כדרבן וכו'פתחי שערים ח"א עמ' סד
ג ע"ב02 דברי חכמים כדרבונות וכו' מה דרבן מטלטל אף דברי תורהברכת אברהם (תשנד) עמ' קנט
ג ע"ב02 דברי חכמים כדרבונות וכו' מה נטיעה זו פרה ורבה אף דברי תורה פרין ורביןערוגת הבושם (תשעא) בראשית עמ' תסא, ויקרא-במדבר עמ' רעד, שכ, דברים עמ' א, כב
ג ע"ב02 דברי חכמים כדרבונות וכו' פשוט ידיך וקבל עיניךדברים אחדים (תקמח) דף קכב ע"ג
ג ע"ב02 דברי חכמים כדרבונות וכו' פשוט ידיך וקבל עיניךדברים אחדים (תשמו) עמ' תלו
ג ע"ב02 דברי חכמים כדרבונות וכמסמרות נטועים וכו' אף דברי תורה מכוונין את לומדיהן מדרכי מיתה לדרכי חייםמבשר טוב - ימי הרחמים והסליחות - פתיחה עמ' ח
ג ע"ב02 דברי חכמים כדרבונות כו' בעלי אסופות ניתנו מרועה אחד וידבר אלקים את כל הדברים האלהקריאה בקריה ח"א עמ' רסג
ג ע"ב02 דברי חכמים כדרבונות כו' בעלי אסופות נתנוס' המאמרים (רש"ב) תרסט עמ' קסו
ג ע"ב02 דברי חכמים כדרבונותהמאור הגדול (גר"א) עמ' תשח
ג ע"ב02 דברי חכמים כדרבונותודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' קנח
ג ע"ב02 דברי חכמים כדרבונותישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קיג
ג ע"ב02 דברי חכמים כדרבונותנתיבות יצחק - ירח האיתנים עמ' תפא
ג ע"ב02 דברי חכמים כדרבנותליהודים היתה אורה עמ' קלח
ג ע"ב02 דברי חכמים כדרבנות וכו' כלם נתנו מרעה אחדישראל קדושים עמ' 102, קדושת השבת סי' ז (עמ' 63)
ג ע"ב02 דברי חכמים כדרבנות וכו' כלם נתנו מרעה אחדפרי צדיק לחנוכה אות ד, ה, חקת אות טו
ג ע"ב02 דברי חכמים כדרבנות וכו'באר משה (אפשטיין) דברים עמ' תשעז
ג ע"ב02 דברי חכמים כדרבנות כדרבן הבקר, כנטיעותאבני השוהם (הורוויץ) דף ג ע"ד
ג ע"ב02 דברי חכמים כדרבנותאחרי ראי (תשסד) סדרות סי' ד אות ב
ג ע"ב02 דברי חכמים כדרבנותבית ישי - דרשות עמ' לט, רנג
ג ע"ב02 דברי חכמים כדרבנותהמאור שבתורה (לסין)
ג ע"ב04 למה נמשלו ד"ת לדרבונות וכו'דרשות הר"ן (שנו) דרש ג דף יח ע"ב, ודרוש ו דף לט ע"ב, ודרש ז דף מד ע"א; תהלה לדוד (סר לאון, שלז) ח"א פ"י דף ז ע"א; לחם שלמה (הלוי, שנז) סימן רלז דף עד ע"א; יפה מראה (שנ) סנהדרין פרק יא דף רנט ע"ב; עולת שבת (שועיב, שלז) פרשת שלח לך דף קיד ע"ג; קהלת יעקב (+אבן ברוך) שרש ד דף כג/סג ע"ג, ושער יח דף רכה/ח ע"ב; מאור עינים (פינטו, תג) פרק א דף קפו ע"ד; עמודי שש (לונטשיץ, שעח) מאמר עא דף לב ע"ב-ע"ג; באר הגולה (שנח) באר א דף ד ע"ד
ג ע"ב04 למה נמשלו ד"ת לדרבן וכו' להוציא חיים לעולם וכו'אמרי רבי שפטיה עמ' רי
ג ע"ב04 למה נמשלו ד"ת לדרבן וכו'מנחת יהודה (בוים) בהקדמה ד"ה ואמרו שם בחגיגה
ג ע"ב04 למה נמשלו ד"ת לדרבן זהלחם שלמה (הלוי, שנז) דף עד ע"א
ג ע"ב04 למה נמשלו ד"ת לדרבן לומר לך מה דרבן זה וכו'נפש החיים (תשעז) עמ' רלו
ג ע"ב04 למה נמשלו ד"ת לדרבנות לומר לך מה דרבן זה וכו'קהלת יעקב (אבן ברוך) דף סג ע"ג
ג ע"ב04 למה נמשלו דברי חכמים לדרבונות ולמסמרותבאר הגולה (הרטמן) באר א הערה 258-249
ג ע"ב04 למה נמשלו דברי תורה לדרבן וכו' אף דברי תורה מכוונין את לומדיהן מדרכי מיתה לדרכי חיים וכו' אף דברי תורה פרין ורביןתפארת צבי בראשית עמ' רפז, רצב
ג ע"ב04 למה נמשלו דברי תורה לדרבן וכו'אילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' קנ, רנד
ג ע"ב04 למה נמשלו דברי תורה לדרבן וכו'ברכת מרדכי מוסר ח"ג עמ' ריב
ג ע"ב04 למה נמשלו דברי תורה לדרבן וכו'ואותו תעבוד עמ' עט
ג ע"ב04 למה נמשלו דברי תורה לדרבן לומר לך מה דרבן זה מכוין את הפרה לתלמיה וכו'מים חיים (קרייסווירטה) עמ' כו
ג ע"ב04 נמשלו דברי תורה לדרבןתורת אליהו עמ' תלח
ג ע"ב05 כדרבן זה שמכוון את הפרה לתלמיהנפוצות יהודה (מוסקאטו, תשס) עמ' יד
ג ע"ב05 מה דרבן וכו' להוציא חיים לעולםהמאור הגדול (גר"א) עמ' תתעה
ג ע"ב05 מה דרבן זה וכו' אף דברי תורה מכוונים לב לומדיהם וכו'דעת קדושים (תשנ) עמ' קלז
ג ע"ב05 מה דרבן זה וכו' אף דברי תורה מכוונין את לומדיהןשארית מנחם - מאמרים עמ' קעו
ג ע"ב05 מה דרבן זה מטלטל אף ד"ת וכו' מה נטיעה זו פרה ורבה אף ד"ת וכו'דעת קדושים (תשנ) עמ' קמ
ג ע"ב05 מה דרבן זה מכוון את הפרה לתלמיה אף דברי תורה וכו'אהל יששכר (ליכטנשטיין) דף כד ע"א
ג ע"ב05 מה דרבן זה מכוון את הפרה לתלמיה להביא חיים לעולםאור הצבי עמ' 267
ג ע"ב05 מה דרבן זה מכוון את הפרהדברי ישעיהו (חשין) ח"ב עמ' כא
ג ע"ב05 מה דרבן זה מכוון את הפרהשעורי דעת ספר ב עמ' רד
ג ע"ב05 מה דרבן זה מכוין את הפרה לתלמיה וכו'דרשות הר"ן (מישור) עמ' סו, קסב
ג ע"ב05 מה דרבן זה מכוין את הפרה לתלמיה להוציא חיים לעולם אף דברי תורה וכו'שיחות ר' ראובן עמ' ח
ג ע"ב05 מה דרבן זה מכוין את הפרה לתלמיה להוציא חיים לעולםכוכבי אור (תשלד) עמ' סט
ג ע"ב05 מה דרבן זהחקל יצחק (תשסג) עמ' לב
ג ע"ב05 מה דרבן מכוין את הפרה לתלמיהמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ד עמ' לא, לג
ג ע"ב06 אף ד"ת מכוונין את לומדיהן מדרכי מיתה לדרכי חייםגור אריה שמות פכ"ב הערה 187
ג ע"ב06 ד"ת מכונין לב לומדיהןנפש החיים (תשמג) עמ' 171
ג ע"ב06 דברי תורה מכוונים לדברי חייםכבוד הלבנון - פתח הלבנון אות יט, כג, כה
ג ע"ב06 דברי תורה מכוונים את לומדיהם וכו' פרנס אחד אמרםהגות לב עמ' 17
ג ע"ב06 דברי תורה מכוונין את לומדיהן מדרכי מיתה לדרכי חייםבאר הגולה (הרטמן) באר א הערה 263
ג ע"ב06 דברי תורה מכוונין את לומדיהן מדרכי מיתה לדרכי חייםדרך חיים (תשע) הקדמה הערה 81
ג ע"ב07 אי מה דרבן מטולטל אף דברי תורה הם מטולטליםדרך חיים (תשע) פ"ג הערה 368
ג ע"ב07 אי מה דרבן זה מטלטל אף ד"ת מטלטלין ת"ל מסמרותתפארת צבי שמות עמ' תקפג
ג ע"ב09 אי מה מסמר זה חסר ולא יתר אף דברי תורה חסירין ולא יתירין תלמוד לומר נטועים מה נטיעה זו פרה ורבה אף דברי תורה פרין ורביןשל"ה (תשנז) - מס' שבועות אות קסח
ג ע"ב09 אי מה מסמר זה חסר ולא יתר אף דברי תורה חסירין ולא יתיריןמגן אבות (מהריט"ץ) ח"ב עמ' קצד
ג ע"ב09 אי מה מסמר זה חסר ולא יתר יכול אף דברי תורה כןתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תתרסד הערה 22
ג ע"ב11 אף ד"ת פרין ורביןגור אריה בראשית פכ"א הערה 140
ג ע"ב11 אף דברי תורה פרין ורבין וכו' מרועה אחד נתנודעת תפלה עמ' שצו, תכ
ג ע"ב11 אף דברי תורה פרין ורביןאוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"א עמ' רנז
ג ע"ב11 ד"ת פרין ורביןאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' סח ע"ב, שפה ע"ב
ג ע"ב11 ד"ת פרין ורביןעלי שור ח"ב עמ' קמב, תרמב
ג ע"ב11 דברי תורה פרין ורביןמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ד עמ' רעג
ג ע"ב11 מה נטוע זה פרה ורבה אף דברי תורה פרים ורביםתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תיב הערה 51
ג ע"ב11 מה נטיעה זו פו"ר אף ד"ת פו"רישמח ישראל (אלכסנדר) בראשית עמ' כא, דברים עמ' עז
ג ע"ב11 מה נטיעה זו פרה ורבה אף דברי תורה פרין ורביןבאר הגולה (הרטמן) הקדמה 7
ג ע"ב11 מה נטיעה זו פרה ורבה אף דברי תורה פרין ורביןמגילת סמנים עמ' קז
ג ע"ב11 מה נטיעה זו פרה ורבה אף דברי תורה פרין ורביןמים חיים (קרייסווירטה) עמ' כו
ג ע"ב11 מה נטיעה זו פרה ורבה אף דברי תורה פרין ורביןשל"ה (תשנז) פרשת קרח אות יג, זאת הברכה אות יב
ג ע"ב11 מה נטיעה זו פרה ורבה אף דברי תורה פרין ורביןתפארת צבי ויקרא עמ' שעז
ג ע"ב11 מה נטיעה זו פרה ורבה אף דברי תורהדברי נפתלי (הלברשטם) ח"א עמ' קיח
ג ע"ב11 מה נטיעה זו פרה ורבה וכו'תורת איש ח"א עמ' רמא
ג ע"ב11 מה נטיעה זו פרה ורבהמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ג עמ' לד, קצד
ג ע"ב11 מה נטיעה פרה ורבה אף דברי תורה פרין ורביןויגד יעקב עמ' ד, כח
ג ע"ב11 מה נטיעה פרה ורבה אף דברי תורה פרין ורביןפתח טוב עמ' קיז
ג ע"ב11 נטועים מה נטיעה זו פרה ורבה אף דברי תורה פרין ורביןאור תורה (קאלמייר, תשסא) עמ' קפו
ג ע"ב11 פריה ורביה בתורהבאר ראי (רוזן) לימוד התורה סי' ד אות א, ד
ג ע"ב12 אלו ת"ח שיושבים אסופות אסופותדעת שבת עמ' קה
ג ע"ב12 אלו ת"ח שיושבין אסופותדרשות מהר"ל (יד מרדכי) עמ' קנד
ג ע"ב12 אלו ת"ח שיושבין אסופות אסופותס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' קצד
ג ע"ב12 אלו ת"ח שיושבין אסופותפרי חיים (קנולר) מאמרים סי' יג
ג ע"ב12 אלו תלמידי חכמים וכו' הללו מטמאין והללו מטהריןדרשות הר"ן (מישור) עמ' סו, קמג, רסד
ג ע"ב12 אלו תלמידי חכמים שיושבים אסופות אסופות ועוסקים בתורההמעלות לשלמה (תשמז) עמ' שסט
ג ע"ב12 בעלי אסופות אלו ת"ח וכו' הללו מטמאין והללו מטהרין הללו אוסרין והללו מתיריןדברי יואל מועדים ח"ד דף שכח ע"א
ג ע"ב12 בעלי אסופות אלו ת"ח וכו' הללו מטמאין והללו מטהרין וכו' אל אחד נתנן פרנס אחד אמרן מפי אדון כל המעשים ב"ה וכו'באר יוסף (תשמא) ח"ג עמ' רסו-רעד
ג ע"ב12 בעלי אסופות אלו ת"ח וכו' הללו מטמאין והללו מטהרין וכו' כולם נתנו מרועה אחד וכו' מפי אדון כל המעשים ברוך הואבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' שפט-שצ, שמות עמ' תקמג, ויקרא עמ' תקנד, במדבר עמ' תסא-תסג, תקפז, יהושע-שמואל עמ' נא
ג ע"ב12 בעלי אסופות אלו ת"ח וכו' הללו מטמאין והללו מטהרין וכו' שמא יאמר אדם איך אני לומד וכו'דרשות שבט הלוי ח"א עמ' קצ
ג ע"ב12 בעלי אסופות אלו ת"ח וכו' הללו מטמאין והללו מטהריןבאר הגולה (הרטמן) באר א הערה 279, 283, 362
ג ע"ב12 בעלי אסופות אלו ת"ח וכו'אמרות ה' השלם ח"ד עמ' קנא
ג ע"ב12 בעלי אסופות אלו ת"ח וכו'ויואל משה מאמר א סי' קסו עמ' קנט
ג ע"ב12 בעלי אסופות אלו ת"ח וכו'צמח צדקה עה"ת עמ' קעח
ג ע"ב12 בעלי אסופות אלו ת"ח שיושבים אגודות אגודות ועוסקין בתורה הללו מטמאין והללו מטהרין והללו פוסלין והללו מכשירין וכו'הערות אברהם יעקב יצחקי שמות עמ' סה
ג ע"ב12 בעלי אסופות אלו ת"ח שיושבים אסופות אסופותדרשות הר"ן (שנו) דרש ג דף יט ע"א, ודרש ו דף מ ע"ד; יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת ויגש דף עד ע"ד; כפתור ופרח (לוצטו, שמא) פרק א דף עח ע"א; דרש משה (פיזענץ, שמט) מאמר קס דף מו/מז ע"א; דרשות מהר"ל (שנג) דף כז ע"א
ג ע"ב12 בעלי אסופות אלו ת"ח שיושבין אסופות אסופות הללו מטמאין והללו מטהרין וכו' ואל אחד נתנןדרך חיים (תשע) פ"ה הערה 1722-1723
ג ע"ב12 בעלי אסופות אלו ת"ח שיושבין אסופות אסופות וכו' כולם נתנו מרועה אחדאש דת (תשמח) עמ' צב
ג ע"ב12 בעלי אסופות אלו ת"ח שיושבין אסופות אסופות וכו'דעת קדושים (תשנ) עמ' קמא
ג ע"ב12 בעלי אסופות אלו ת"ח שיושבין אסופות אסופות ועוסקין בתורה וכו' כולן ניתנו מרועה אחדשפתי חיים - אמונה ובחירה ח"ב עמ' ערה
ג ע"ב12 בעלי אסופות אלו ת"ח שיושבין אסופות אסופות ועוסקין בתורה וכו' עשה אזנך כאפרכסת לשמוע וכו'משנת יוסף - אגדות ח"א עמ' רעו {כאפרכסת פירושו כמשפך שמקבל, אבל מבחין הטוב}
ג ע"ב12 בעלי אסופות אלו ת"ח שיושבין אסופות אסופות ועוסקין בתורהדרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' פא, רמב, רנה
ג ע"ב12 בעלי אסופות אלו ת"ח שיושבין אסופות אסופותדרך חיים (תשלה) עמ' תרו
ג ע"ב12 בעלי אסופות אלו ת"חאוצר הכבוד
ג ע"ב12 בעלי אסופות אלו ת"חגבורת יצחק אבות עמ' רסח
ג ע"ב12 בעלי אסופות אלו ת"חדולה ומשקה - סגולות התורה עמ' שעו
ג ע"ב12 בעלי אסופות אלו ת"חכרם יהושע (ולרשטיין) דף נט ע"ג
ג ע"ב12 בעלי אסופות אלו ת"חמגן דוד (טאלנא, תשס) עמ' רלד
ג ע"ב12 בעלי אסופות אלו תלמידי חכמים וכו' מפי אדון כל המעשים ברוך הוא וכו'של"ה (תשנז) - תולדות אדם אות רז, רכב, רפג, רפד, עשרה מאמרות אות מא
ג ע"ב12 בעלי אסופות אלו תלמידי חכמים שיושבים אסופות אסופות ועוסקין בתורה וכו'דרשות הר"ן (תשסג) עמ' קכ, רנב, תקטו
ג ע"ב12 בעלי אסופות אלו תלמידי חכמים שיושבים אסופות ועוסקים בתורה וכו' היאך אני לומד תורה וכו' ת"ל כולם נתנו מרועה אחד וכו'זרע שמשון (תשסג) יתרו אות נא
ג ע"ב12 בעלי אסופות אלו תלמידי חכמים שיושבין אסופות אסופות ועוסקין בתורהתורה ודעת תשסח עמ' סח
ג ע"ב12 בעלי אסופות אלו תלמידי חכמים שיושבין אסופות אסופות ועוסקין בתורהשם דרך - כתר תורה עמ' קסה
ג ע"ב12 בעלי אסופות אלו תלמידי חכמים שיושבין אסופות אסופות ועוסקין בתורהמצווה ועושה ח"א עמ' ע, תקמא
ג ע"ב12 בעלי אסופות אלו תלמידי חכמים שיושבין אסופות אסופות ועוסקין בתורה וכו'שפתי מנחם - הל' תשובה עמ' רלא
ג ע"ב12 בעלי אסופות אלו תלמידי חכמים שיושבין אסופות אסופות ועוסקין בתורה הללו מטמאין והללו מטהריןדברי יואל מועדים ח"ו שקלים עמ' קלה
ג ע"ב12 בעלי אסופות אלו תלמידי חכמים שיושבין אסופות אסופותבאר שרים במדבר פ' קרח דרוש ו אות ג
ג ע"ב12 בעלי אסופות וכו' הללו מטמאין והללו מטהריןפרי צדיק לחנוכה אות ה, מקץ אות יא
ג ע"ב12 בעלי אסופות וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' תקסו
ג ע"ב12 בעלי אסופות וכו'כללי המצות (צפת תשנב) עמ' 69
ג ע"ב12 בעלי אסופותמכמני עוזיאל עמ' שצט
ג ע"ב12 התורה פרה ורבהפתגמי אורייתא ח"א עמ' לו, ריח, רלג
ג ע"ב12 ת"ח שיושבין אסופותאגרות ר' יצחק אלחנן עמ' ט
ג ע"ב12 תורה פרה ורבהפתגמי אורייתא ח"ב עמ' צה, ריח, רלו
ג ע"ב14 הללו אוסרים והללו מתירים וכו' כולם נתנו מרועה אחדדברי חיים - מועדים (תשנט) עמ' קעד
ג ע"ב14 הללו אוסרין והללו מתירין וכו' שמא יאמר אדם היאך אני למד תורה מעתהנחלת יעקב (תשעג) עמ' קמט
ג ע"ב14 הללו אוסרין והללו מתירין הללו מכשירין והללו פוסלין וכו' כולם מרועה אחד נתנוגנת אגוז (תשעב) אות רס
ג ע"ב14 הללו מטהרין והללו מטמאין וכו' אלו ואלו דברי אלקים חייםפחד יצחק חנוכה מאמר ג
ג ע"ב14 הללו מטמאין וכו' ת"ל כולם נתנו מרועה אחדרנת יעקב עמ' רפא-רפב
ג ע"ב14 הללו מטמאים הללו מטהרים וכו' אל אחד נתנן וכו' מפי אדון כל המעשיםאדר היקר עמ' יג; מאמרי הראי"ה עמ' 311 {החותם הגדול של אחדות המחשבה, אפילו בשיטות הנוגדות}
ג ע"ב14 הללו מטמאים הללו מטהרים וכו' אל אחד נתנן וכו' מפי אדון כל המעשיםמאמרי הראי"ה עמ' 105 {מדה זו נוהגת בהלכות דעות ואמונות שהעלו חכמי ישראל המוחזקים לאבות האומה, גדולי התורה ואנשי הקודש, חלילה להקל ראש נגדם, ולהחליט על אחת מדעותיהם שהם דברים חיצונים, ושהם נדחים מגבול ישראל}
ג ע"ב14 הללו מטמאים והללו מטהריםביאור הגר"א על משלי (קצנלנבוגן) פרק כא פסוק א
ג ע"ב14 הללו מטמאים והללו מטהריםביאור הגר"א על משלי פרק כא פסוק א
ג ע"ב14 הללו מטמאין והללו מטהריןדעת שבת עמ' שטו
ג ע"ב14 הללו מטמאין והללו מטהרין הללו אוסרין והללו מתירין הללו פוסלין והללו מכשירין וכו' כולם ניתנו מרועה אחד א-ל אחד נתנן וכו'בן מלך - חכמה ומוסר עמ' שיד
ג ע"ב14 הללו מטמאין והללו מטהרין הללו אוסרין והללו מתירין וכו' ת"ל נתנו מרועה אחד כולם א-ל אחד נתנן פרנס אחד אמרן וכו'אורות ונתיבות ח"ב שער ב פרק יא
ג ע"ב14 הללו מטמאין והללו מטהרין הללו אוסרין והללו מתירין כולם נתנו מרועה אחדתפארת צבי ויקרא עמ' תיא
ג ע"ב14 הללו מטמאין והללו מטהרין וכו' כולם נתנו מרועה אחדפתח טוב עמ' מג
ג ע"ב14 הללו מטמאין והללו מטהרין וכו' שמא יאמר אדם וכו' ת"ל נתנו מרועה אחד וכו' מפי אדון כל המעשים וכו' את כל הדברים האלהאור גדליהו ויקרא-דברים דף קלג ע"ב14
ג ע"ב14 הללו מטמאין והללו מטהרין וכו'גרן שלמה עמ' 36
ג ע"ב14 הללו מטמאין והללו מטהרין וכו'מים חיים (רפפורט, תשעז) - אוצרות חיים עמ' כה
ג ע"ב14 הללו מטמאין והללו מטהריןרסיסי לילה סי' טז (עמ' 18), דברי סופרים סי' לב (עמ' 26)
ג ע"ב14 הללו פוסלין והללו מכשירין הללו מטמאין והללו מטהרין כולם מרועה אחד ניתנוברכת דוד עמ' נט
ג ע"ב16 איך אני לומדכלי יקר (תשמח) עמ' תקמג
ג ע"ב16 שמא יאמר אדם האיך אני למד וכו' ת"ל כולם ניתנו מרועה אחדמגלה עמוקות (תשסח) אופן פב
ג ע"ב16 שמא יאמר אדם היאך אני למד תורה מעתה ת"ל כולם נתנו מרועה א'מי מרום ח"ב עמ' קנו
ג ע"ב16 שמא יאמר אדם היאך אני למד תורה מעתה, תלמוד לומר כולם נתנו מרועה אחדבאמונה שלמה עמ' שטז
ג ע"ב16 שמא תאמר הואיל והללו מטמאין וכו'דרשות הר"ן (תשסג) עמ' קכ, רנב, תלד, תקטו
ג ע"ב17 אלו ואלו דברי אלהים חייםאור השמש (תשסח) עמ' לג
ג ע"ב17 אלו ואלו דברי אלהים חייםמנחת אליהו (תשנט) עמ' קנט
ג ע"ב17 אלו ואלו דברי אלקים חייםאדיר במרום ח"ב פ' קטז
ג ע"ב17 אלו ואלו דברי אלקים חייםאור הצבי עמ' 237
ג ע"ב17 אלו ואלו דברי אלקים חייםמרכבת המשנה (ליפשיץ), דף יז ע"א
ג ע"ב17 אלו ואלו דברי אלהים חייםשערי תלמוד תורה (תשמז) עמ' צה
ג ע"ב17 הכל נתנו מרועה אחדמנחת קנאות עמ' רכא
ג ע"ב17 כולם מרועה אחד ניתנועזר מיהודה עמ' קיד
ג ע"ב17 כולם מרועה אחד ניתנוקהלת דוד (טאלנא, תשסג) עמ' מח, צב, קט, רפג
ג ע"ב17 כולם מרועה אחר ניתנודברי יואל מועדים ח"ו שקלים עמ' רסח
ג ע"ב17 כולם ניתנו מרועה אחדתורה ודעת תשסח עמ' ס
ג ע"ב17 כולם ניתנו מרועה אחדדברים אחדים (קלצקין) עמ' יא {מצוה לעשות כהוראת חכם גם אם יש חולקים עליו כל זמן שלא עמדו למנין}
ג ע"ב17 כולם ניתנו מרועה אחדהגיוני עוזיאל ח"א עמ' 249
ג ע"ב17 כולם ניתנו מרועה אחדהקשורים ליעקב (תשסא) עמ' רג
ג ע"ב17 כולם ניתנו מרועה אחדכרם יהושע (ולרשטיין) דף נט ע"ג-ע"ד
ג ע"ב17 כולם ניתנו מרועה אחדלשם שבו ואחלמה (תשעח) - ספר הדע"ה דף פא ע"א
ג ע"ב17 כולם ניתנו מרועה אחדתורת מנחם חלק לב עמ' 331
ג ע"ב17 כולם נתנו מרועה אחדקהלת יעקב שבועות עמ' שיב {ואלו ואלו דברי אלהים}
ג ע"ב17 כולם נתנו מרועה אחד וכו' מפי אדון כל המעשים ברוך הוארחמי הרב עמ' יג
ג ע"ב17 כולם נתנו מרועה אחד וכו'תורת מנחם חמ"ד עמ' 98
ג ע"ב17 כולם נתנו מרועה אחדהקשורים ליעקב (תשעח) עמ' קמב
ג ע"ב17 כולם נתנו מרועה אחדשירת דוד (תשסז) עמ' תקד
ג ע"ב17 כולם ניתנו מרועה אחדקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ז עמ' יז
ג ע"ב17 כולן ניתנו מרועה אחד אל אחד נתנן פרנס אחד אמרן מפי אדון כל המעשים ברוך הואבצור ירום ח"ו עמ' קעח
ג ע"ב17 ניתנו מרועה אחדמאמרי ראיה 311; אדר היקר יג; ערפלי טוהר פג
ג ע"ב17 ניתנו מרועה אחדתורת מנחם חל"ט עמ' 356
ג ע"ב17 ניתנו מרועה אחדתורת מנחם חמ"ט עמ' 51, חלק נ עמ' 167
ג ע"ב17 ניתנו מרועה אחדתורת מנחם חנ"ד עמ' 293
ג ע"ב17 נתנו מרועה אחדהֻידוֹת אהרן (תשסא) עמ' ז, רסו
ג ע"ב17 נתנו מרועה אחדהֻידוֹת אהרן (תשסז) עמ' רעא
ג ע"ב17 רועה אחד אמרןרוח חיים (חיד"א) עמ' קכט
ג ע"ב17 תלמוד לומר נתנו מרועה אחד אל אחד נתנן וכו'אמרי טל מאמר קה
ג ע"ב18 א-ל אחד נתנן וכו'דברי יואל פ' חוקת דף צט ע"א, פ' דברים דף ח ע"א, קז ע"ב
ג ע"ב18 אל אחד נתנן וכו'דברי יואל פ' לך לך דף רכח ע"א, פ' ויגש דף תנז ע"ב
ג ע"ב18 אל אחד נתנן פרנס אחד אמרן מפי אדון כל המעשים ברוך הואמגן אבות (מהריט"ץ) ח"ב עמ' קצו
ג ע"ב18 מפי אדון כל המעשים ברוך הוא, וידבר אלוקים את כל הדברים האלהתורה ודעת תשסח עמ' קצח
ג ע"ב18 מפי אדון כל המעשיםדרך חיים (תשע) פ"ה הערה 1744-1745, 1753-1754
ג ע"ב18 פרנס אחד אמרםבאר הגולה (הרטמן) באר ב הערה 51
ג ע"ב18 פרנס אחד אמרםדרך חיים (תשלה) עמ' רצח
ג ע"ב18 פרנס אחד אמרןדרך חיים (תשע) פ"ג הערה 466-465, 2014
ג ע"ב20 אף אתה עשה אזניך כאפרכסתאוצרות חיים - לימוד תורה עמ' ז
ג ע"ב20 אף אתה עשה אזנך כאפרכסתדעת תפלה עמ' תלג
ג ע"ב20 ואף אתה עשה אזנך כאפרקסת ושמע דברי המטהרין ודברי המטמאיםאור הצבי עמ' 51
ג ע"ב20 עשה אזניך כאפרכסת וכו'דברי חנינא - ת"ת עמ' נה, צח
ג ע"ב20 עשה אזניך כאפרכסת וקנה לך לב מבין לשמוע וכו'דרך חיים (תשע) פ"ו הערה 645
ג ע"ב20 עשה אזניך כאפרכסתאמרי פנחס השלם - שער פרשיות ומועדים סי' פב
ג ע"ב20 עשה אזניך כאפרכסתכלי יקר (תשמח) עמ' תקמג
ג ע"ב20 עשה אזניך כאפרכסתתורי זהב (תשעג) עמ' תכח
ג ע"ב20 עשה אזניך כאפרכסת, איי היםדברי שאול ויקרא עמ' קעט
ג ע"ב20 עשה אזנך כאפרכסת וכו', וברש"יבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' תרב, במדבר עמ' תסא
ג ע"ב20 עשה אזנך כאפרכסת וקנה לך לב מבין וכו'ערוגת הבושם (תשעא) בראשית עמ' שנ
ג ע"ב20 עשה אזנך כאפרכסתביאור הגר"א על משלי (קצנלנבוגן) פרק ב פסוק ב
ג ע"ב20 עשה אזנך כאפרכסתביאור הגר"א על משלי פרק ב פסוק ב
ג ע"ב20 עשה אזנך כאפרכסתברכת חיים (תשמה) ח"ב עמ' 156
ג ע"ב20 עשה אזנך כאפרכסתערוגת הבושם (הראשון) ח"א עמ' 132
ג ע"ב21 וקנה לך לב מביןבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' רו, דברים עמ' תעד
ג ע"ב25 אין דור יתום וכו'דרך חיים (תשע) פ"ד הערה 1823 {אשרי דור שרבי אלעזר בן עזריה בתוכו}
ג ע"ב25 אין דור יתום וכו'חכמת התורה בהעלותך עמ' רפז, שיא {אשריך אברהם אבינו שראב"ע יצא מחלציך}
ג ע"ב25 אין דור יתום שראב"ע שרוי בוקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' ז
ג ע"ב25 אין דור יתום שראב"ע שרוי בתוכו וכו'אשכבתיה דרבי ח"א עמ' רנב, רפ
ג ע"ב25 אין דור יתום שראב"ע שרוי בתוכומים חיים (קרייסווירטה) עמ' תשעג
ג ע"ב25 אין דור יתום שרבי אלעזר בן עזריה שרוי בתוכואוצרות חיים - לימוד תורה עמ' שנט
ג ע"ב25 אין דור יתום שרבי אלעזר בן עזריה שרוי בתוכודרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' יג ד"ה אמרו, עמ' נא ד"ה פרק, עמ' צב ד"ה טף, עמ' שצו ד"ה בחגיגה, עמ' תז ד"ה פרק, עמ' תח ד"ה אמנם יש, עמ' תמו ד"ה פרק, עמ' תפח ד"ה טף
ג ע"ב25 אין הדור יתום שראב"ע בתוכההישר והטוב (תשסג) עמ' תצז
ג ע"ב25 אין הדור יתום שרבי אלעזר בן עזריה שרוי בתוכומבשר טוב - זכות נשים צדקניות עמ' קמה, ריח
ג ע"ב26 ולימרו ליה בהדיא וכו'דרשות הר"ן (תשסג) עמ' רמח
ג ע"ב27 מעשה בר' יוסי בן דורמסקית וכו' בכה ר' אלעזר ואמר: 'סוד ד' ליראיו'שיחות הרב צבי יהודה דברים עמ' 424
ג ע"ב27 מעשה בר' יוסי וכו' שהלך להקביל פני ר' אליעזר וכו' א"ל יוסי פשוט ידיך וקבל עיניך וכו'משנת יוסף - אגדות ח"א עמ' רעח {הענישו כ"כ קשה, מפני שראה זלזול בקבלה דתורה שבע"פ, ע"י ש"נמנו וגמרו"}
ג ע"ב27 מעשה בר"י ב"ד שהלך להקביל ר"א בלוד וכו', ורש"י ומהרש"אשעורי דעת ספר ב עמ' קסט
ג ע"ב27 מעשה ברב יוסף בן דורמסקית וכו'מאור עינים (פינטו, תג) פרק א דף קפז ע"ב
ג ע"ב27 מעשה ברבי יוסי בן דורמסקית וכו' לאחר שנתיישבה דעתו אמר יהי רצון שיחזרו עיני יוסי למקומן וחזרודברי תורה (שפירא) מהד' א סי' נג, מהד' ב סי' עד, מהד' ט סי' פח
ג ע"ב27 מעשה שהיה בר"י בן דורמסקית שהלך להקביל פני רבו בלודתנופה חיים דף ד ע"א
ג ע"ב27 מעשה שהיה ברבי יוסי בן דורמסקית שהלך וכו'תנופה חיים דף ד ע"א (סדר בראשית אות ז)
ג ע"ב28 א"ל מה חידוש היה בבה"מ היום, וכו' א"ל פשוט ידיך וקבל עיניךבינה לעתים (תשנד) דרוש א עמ' ט
ג ע"ב30 עמון ומואב מעשרים מעשר עני בשביעיתדובר צדק עמ' 86
ג ע"ב30 עמון ומואב מעשריןרוח חיים (חיד"א) עמ' יד
ג ע"ב30 עמון ומואב מעשרין מעשר עני בשביעיתדרש משה (פיזענץ, שמט) מ' קסא דף מז ע"א
ג ע"ב30 עמון ומואב מעשרין מעשר עני וכו' כדי שיסמכו עליהן עניים בשביעיתתשובה מיראה עמ' יד, עד
ג ע"ב31 א"ל פשוט ידיך וקבל עיניךאור הצבי עמ' 319
ג ע"ב31 אמר לו יוסי פשוט ידיך וקבל עיניך וכו'מגן אבות (מהריט"ץ) ח"ב עמ' קצב
ג ע"ב31 אמר ליה יוסי פשוט ידיך וקבל עיניך, פשט ידיו וקבל עיניו וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ג עמ' תפז, תפח
ג ע"ב31 יוסי פשוט ידיך וקבל עיניךגבורת יצחק אבות עמ' קכח
ג ע"ב31 פשוט ידיך וקבל עיניךזבחי צדק (דיסקין) עמ' רסט
ג ע"ב31 פשוט ידיך וקבל עיניך, רש"י ומהרש"אלהעיר להורות ולהשכיל ח"א עמ' נד
ג ע"ב31 פשוט ידך וקבל עיניךברכת חיים (תשמה) ח"א עמ' 267
ג ע"ב31 רבי אליעזר סימא את ר"ילהעיר להורות ולהשכיל ח"א עמ' סב
ג ע"ב32 סוד ה' ליראיושערי תלמוד תורה (תשמז) עמ' רפט
ג ע"ב32 סוד ה' ליראיושערי תלמוד תורה (תשסו) עמ' שטו
ג ע"ב32 סוד ה' ליראיומשמרת איתמר (תשסז) עמ' שנב
ג ע"ב32 סוד ה'גור אריה בראשית פל"ז הערה 308 {חכמים יודעים דברים הנסתרים משאר בני אדם}
ג ע"ב33 אל תחושו לממנכםשירי משכיל כלל ט פרט ט
ג ע"ב33 אל תחושו למניינכם, ומהרש"אדולה ומשקה - סגולות התורה עמ' תנא {חובת התלמיד להקפיד על כבוד רבו}
ג ע"ב33 אל תחושו למנינכםמשפט כהן רח
ג ע"ב37 הרבה כרכים כבשו עולי מצרים ולא כבשו עולי בבלויואל משה מאמר ב סי' לא עמ' רלא
ג ע"ב37 הרבה כרכים כבשו עולי מצרים ולא כבשום עולי בבלאור אברהם - סידור התפילה עמ' קלו
ג ע"ב37 הרבה כרכים כבשו עולי מצריםאסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' קיב
ג ע"ב37 מה טעם הרבה כרכים וכו'בריכות מים דף רנב ע"א-ע"ב
ג ע"ב38 עולי מצרים ועולי בבלבאר הגולה (הרטמן) באר ו הערה 957 {באי הארץ נקראו עולי מצרים ועולי בבל}
ג ע"ב39 ביאה ראשונה קדשה לשעתה ולא קדשה לעתיד לבואתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תתרא הערה 61
ג ע"ב39 קדושה ראשונה לא קידשה לעתיד לבאאור אברהם - מסכת מגילה עמ' רפא, רפג
ג ע"ב39 קדושה ראשונה קדשה לשעתהדרך חיים (תשע) פ"ג הערה 776
ג ע"ב39 קדושה ראשונה קדשה לשעתה וכו'דברי יונה ח"א עמ' קיד
ג ע"ב39 קדושה ראשונה קדשה לשעתה ולא קדשה לעת"לגור אריה ויקרא פט"ז אות ה
ג ע"ב39 קדושה ראשונה קידשה לשעתהשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' קמה
ג ע"ב39 שקדושה ראשונה קדשה לשעתה ולא קדשה לעתיד לבאשם אליעזר דף קטז ע"ד
ג ע"ב39 שקדושה ראשונה קדשה לשעתהלקוטי מאמרים עמ' 211, דובר צדק עמ' 194, ס' הזכרונות (ר' צדוק) סי' ז (עמ' 42)
ג ע"ב43 איזה שוטה הלן בבית הקברות וכו'תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תתקנו, א'נ, א'רט
ג ע"ב43 איזה שוטה הלן בבית הקברותברית אברם עמ' צט
ג ע"ב43 איזה שוטה וכו' הלן בבית הקברותנועם הברכה עמ' עח
ג ע"ב43 איזה שוטה וכו'לקוטי שיחות חט"ו עמ' 502, חכ"ט עמ' 463
ג ע"ב43 איזהו שוטה היוצא יחידי בלילה והלן בבית הקברות וכו'שיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 286
ג ע"ב43 איזהו שוטה היוצא יחידי בלילה והלן בבית הקברות וכו'עטרת ישועה (תשסד) אות יב לחנוכה
ג ע"ב43 איזהו שוטה היוצא יחידי בלילה וכו'אש דת (אסאד) עמ' ט
ג ע"ב43 איזהו שוטה היוצא יחידי וכו'מצווה ועושה ח"א עמ' צז, תקנז
ג ע"ב43 איזהו שוטה הלן בבית הקברותמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ד עמ' סו
ג ע"ב43 איזהו שוטה הלן בבית הקברותשמן ראש (כץ) ח"ד עמ' קיח
ג ע"ב43 איזהו שוטה הלן בבית הקברות והיוצא בדרך יחידי והמקרע כסותואילנא דחיי (תשסז) עמ' קיג(א)
ג ע"ב43 איזהו שוטה הלן בבית הקברותאחרי ראי (תשסד) הר סיני אחרי אות א
ג ע"ב43 איזהו שוטה הלן בבית הקברותאמרות ה' השלם ח"ד עמ' רטו
ג ע"ב43 איזהו שוטה הלן בבית הקברותבנין משה (מייזליש) ח"א עמ' קנא, קצט
ג ע"ב43 איזהו שוטה הלן בבית הקברותבנין משה (מייזליש) ח"ב עמ' קא
ג ע"ב43 איזהו שוטה הלן בבית הקברותולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' קכ
ג ע"ב43 איזהו שוטה הלן בבית הקברותמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' רפג-רפה
ג ע"ב43 איזהו שוטה הלן בבית הקברותמרפא לנפש בראשית עמ' לו
ג ע"ב43 איזהו שוטה הלן בבית הקברותעצי חיים על התורה עמ' פז
ג ע"ב43 איזהו שוטה הלן בבית הקברותשמועות ישראל במדבר עמ' קפ
ג ע"ב43 איזהו שוטה הלן בבית הקברותשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' רפב
ג ע"ב43 איזהו שוטה הלן בבית הקברותשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' תרסו
ג ע"ב43 איזהו שוטה הלן בבית הקברותשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' רמח
ג ע"ב43 איזהו שוטה הלן בבית הקברותשפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' שמז
ג ע"ב43 איזהו שוטה הלן בבית הקברותתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' קל, ח"ב עמ' רמד
ג ע"ב43 איזהו שוטה הלן בבית הקברותתיבת גמא (תשסז) עמ' סה, רמז
ג ע"ב43 איזהו שוטה המקרע את כסותואמרי פנחס השלם - שער תורת האדם סי' קעג
ג ע"ב43 איזהו שוטה המקרע כסותותאומי צביה עמ' ריח
ג ע"ב43 איזהו שוטה הקורע כסותו וכו' והמאבד מה שנותנים לו וכו'עולה ליפה סי' לא
ג ע"ב43 איזהו שוטה וכו' הלן בבית הקברות וכו' שתשרה עליו רוח טומאהמשנת יוסף - אגדות ח"א עמ' רעט {מקורות מזוה"ק שכוחות הטומאה מביאים לכשפים; מי שלא תיקן עוון קרי לא ילך לביה"ק; ללמוד קבלה רק בטהרה}
ג ע"ב43 איזהו שוטה וכו' והלן בבית הקברותאוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"א עמ' לז
ג ע"ב43 איזהו שוטה וכו' והלן בבית הקברותאור ישרים (תשסב) עמ' קנג
ג ע"ב43 איזהו שוטה וכו' כיון דעבדינהו לכולהו הוה להו כמי שנגח שור חמור וגמל ונעשה מועד לכלדרך חיים (תשע) פ"ב הערה 833
ג ע"ב43 איזהו שוטה כו'תורת מנחם ח"ב עמ' 90
ג ע"ב43 איזהו שוטהגור אריה בראשית פי"ח הערה 230
ג ע"ב43 איזהו שוטההתורה והעולם ח"ג עמ' קל
ג ע"ב43 איזהו שוטהיוסף תהלות (תקיד) דף מא ע"א
ג ע"ב43 איזהו שוטהיוסף תהלות (תקיד) דף מא ע"א
ג ע"ב43 איזהו שוטהרב שלום (אדלר) עמ' רמב
ג ע"ב43 איזהו שוטהשמחה לאיש (שונשול) דף לא ע"ב-ע"ג, לב ע"א
ג ע"ב43 ג' סימנין לשוטהגור אריה בראשית פכ"ד הערה 130
ג ע"ב43 היוצא יחידי בלילהדרך ישרה עמ' תמא
ג ע"ב43 היוצא יחידי בלילההתורה והעולם ח"ג עמ' קל
ג ע"ב43 שוטהשמן ראש - ימים נוראים עמ' ג {פטור מכל מצות התורה}
ג ע"ב43 שוטה הלן בבית הקברות והיוצא יחידי בלילה והמקרע כסותורב ייבי (תשסט) ח"א עמ' רב
ג ע"ב44 הלן בבית הקברותהתורה והעולם ח"ג עמ' קל
ג ע"ב44 והלן בבית הקברותאוצר הכבוד
ג ע"ב44 רב הונא אמר עד שיהו כולן בבת אחת ר' יוחנן אמר אפילו באחת מהןהר המוריה עמ' רנ
ג ע"ב רש"י ד"ה אל תחושו אל יהי לכם שום חשש וגמגום וכו', ומהרש"א ד"ה א"ל יוסי - ולפי שהיה זה כמורה הלכה בפני רבו וכו' דסומא הוא מהחשובים כמתדברי תורה (שפירא) מהד' ב סי' עד
ג ע"ב רש"י ד"ה כולם א-ל אחד אמרןקריאה בקריה ח"א עמ' רסג
ג ע"ב רש"י ד"ה מה מסמר זה - כשנועצין אותו בכותל הוא מחסרו וכו'מגן אבות (מהריט"ץ) ח"ב עמ' קצד
ג ע"ב רש"י ד"ה מעשרין כו'בריכות מים דף רנב ע"ב
ג ע"ב תוס' - אמרינן במדרש ג' מעידין וכו'לשון ערומים ליקוטי רב"י דף כב ע"ב
ג ע"ב תוס' - אמרינן במדרש שלשה מעידין זה על זהנתיבות יצחק - ירח האיתנים עמ' רעד
ג ע"ב תוס' - אמרינן במדרש שלשה מעידין זה על זהנתיבות יצחק חנוכה ופורים עמ' קסט
ג ע"ב תוס' - במדרש ג' מעידים זה על זה וכו'דברים אחדים (תקמח) דף קכא ע"א
ג ע"ב תוס' - במדרש ג' מעידין זה על זה וכו'דברים אחדים (תשמו) עמ' תלא
ג ע"ב תוס' - ג' מעידים זעל"ז הקב"ה וישראל ושבתשם משמעון (שפירא, תשסז) עמ' טו
ג ע"ב תוס' - ג' מעידין זה על זה הקב"ה וישראל ושבתתפלה למשה (בנימין) עמ' צה
ג ע"ב תוס' - ג' מעידין זה על זה הקב"ה ישראל ושבתמטר השמים - עמודי העולם עמ' שיד
ג ע"ב תוס' - ג' מעידין זה על זה הקב"ה ישראל ושבת+מטר השמים - עמודי העולם עמ' שיד
ג ע"ב תוס' - ג' מעידין זה על זה ישראל שבת והקב"הפאר יעקב ח"ב עמ' תעד, תתסב, ח"ג עמ' מא, קמ, ח"ד עמ' סב
ג ע"ב תוס' - ג' מעידין זה על זהתפארת ישראל (מהר"ל, הניג) עמ' קכה
ג ע"ב תוס' - הקב"ה ישראל ושבתציץ השדה ח"ד עמ' קנח
ג ע"ב תוס' - ישראל ושבת והקב"ה מעידין זע"זולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' תקעב
ג ע"ב תוס' - ישראל ושבת מעידים שהקב"ה אחדגור אריה שמות פ"א הערה 115
ג ע"ב תוס' - מעידיןדבר יום ביומו - שבת
ג ע"ב תוס' - קוב"ה וישראל חד הואבאר שרים במדבר פ' בהעלותך דרוש ג אות ה
ג ע"ב תוס' - שלשה מעידים זה על זהכתבי הרב יהודה אלקלעי ח"א עמ' 139
ג ע"ב תוס' - שלשה מעידין זה על זה הקב"ה שבת וישראלויגד יעקב עמ' קטו, רמ
ג ע"ב תוס' - שלשה מעידין זה על זה הקב"ה שבת וישראלחנן אלקים עמ' יח
ג ע"ב תוס' - שלשה מעידין זה על זה וכו' הקב"ה והשבת מעידין על ישראל שהם אחד באומותדברי מנחם (היימליך) עמ' כח, עח
ג ע"ב תוס' - שלשה מעידין זה על זהנתיבות יצחק ח"ג עמ' פג
ג ע"ב תוס' - שלשה מעידין זע"ז ישראל ושבת והקב"התפארת צבי בראשית עמ' תשלב, תשפד
ג ע"ב תוס' - שלשה מעידיןפרדס יוסף (סקוסובסקי) עמ' שע
ג ע"ב תוס' - שלשה מעידין זע"ז ישראל ושבת והקב"התפארת צבי ויקרא עמ' רז
ג ע"ב תוס' בשם המדרש - שלשה מעידין זה על זה ישראל ושבת והקב"הדברי נפתלי (הלברשטם) ח"ב עמ' קז
ג ע"ב תוס' ד"ה ומי - אמרינן ב"הטירת כסף דף ק ע"א
ג ע"ב תוס' ד"ה ומי - אמרינן במדרש ג' מעידים זה על זה וכו' ועל זה סמכו לומר בשבת מנחה אתה אחד וכו'בן פורת יוסף (תשעא) עמ' לז
ג ע"ב תוס' ד"ה ומי - אמרינן במדרש ג' מעידין זה על זה ישראל ושבת והקב"ה וכו'ילקוט עטרת צבי עמ' ע, רג
ג ע"ב תוס' ד"ה ומי - אמרינן במדרש שלשה מעידין זה על זה וכו' הקב"ה ושבת על ישראל שהם יחידים באומותחמשה מאמרות (תשסט) - תורת שבת פרשת קדושים ב, ד, אמור ב
ג ע"ב תוס' ד"ה ומי - אמרינן במדרש שלשה מעידין זה על זה ישראל ושבת הקב"הברית אברם עמ' שפו
ג ע"ב תוס' ד"ה ומי - אמרינן במדרש שלשה מעידין זה על זה ישראל ושבת והקב"ה וכו' הקב"ה ושבת על ישראל שהם יחידים באומותדברי תורה (שפירא) מהד' ג סי' ב, מהד' ד סי' קיא, מהד' ו סי' יח, סד, מהד' ט סי' ו
ג ע"ב תוס' ד"ה ומי - אמרינן במדרש שלשה מעידין זה על זה ישראל ושבת והקב"הנועם אלימלך (תשסא) עמ' ד, קמט, רכו
ג ע"ב תוס' ד"ה ומי - אמרינן במדרש שלשה מעידין זע"ז ישראל שבת והקב"ה וכו'מתנת חיים שבת ור"ח עמ' עג, קס, רכה
ג ע"ב תוס' ד"ה ומי - במדרש ג' מעידין זה על זה הקב"ה וישראל ושבת כו'תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' א'קנד, א'רנו
ג ע"ב תוס' ד"ה ומי - במדרש ג' מעידין זע"ז ישראל ושבת והקב"הקהלת משה (תשסב) עמ' קמט
ג ע"ב תוס' ד"ה ומי - בשם המדר' שלשה מעידין זה על זהפרי חיים (קנולר) מאמרים סי' כה
ג ע"ב תוס' ד"ה ומי - בשם המדרש שג' מעידין זה על זה שבת וישראל והקב"הקרבן שבת (תשסח) עמ' מו
ג ע"ב תוס' ד"ה ומי - בשם מדרש שלשה מעידין זה על זה הקב"ה וישראל והשבתכסף נבחר (מרגליות) עמ' קמא
ג ע"ב תוס' ד"ה ומי - בשם מדרש שלשה מעידין זה על זה ישראל ושבת והקב"ה וכו'שם יחזקאל עמ' קסא
ג ע"ב תוס' ד"ה ומי - ג' מעידין זה על זהאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' שסד
ג ע"ב תוס' ד"ה ומי - ג' מעידין זה על זה, ישראל ושבת והקב"ה וכו'אביר יעקב (סדיגורה, תשסד) עמ' קמז, קסט, רטז
ג ע"ב תוס' ד"ה ומי - מעידין זע"ז וכו'אהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' קפא ע"א, רו ע"א
ג ע"ב תוס' ד"ה ומי - שלושה מעידין זה על זה הקב"ה ושבת וישראלתיבת גמא (תשסז) עמ' ריח
ג ע"ב תוס' ד"ה ומי - שלשה מעידין זה על זה הקב"ה ישראל ושבת וכו' ועל פי זה נתקן אתה אחדדברי יואל מועדים ח"ח עמ' ה, צ
ג ע"ב תוס' ד"ה ומי - שלשה מעידין זה על זה וכו'אורח לצדיק עמ' צג, קיד
ג ע"ב תוס' ד"ה ומי - שלשה מעידין זה על זה וכו'באר משה (אפשטיין) שמות עמ' רכג, תתקז, תתקלד, ויקרא עמ' שח, דברים עמ' קלו, תשעד
ג ע"ב תוס' ד"ה ומי - שלשה מעידין זה על זה וכו'גנת אגוז (תשעב) אות שז
ג ע"ב תוס' ד"ה ומי - שלשה מעידין זה על זה ישראל והשבת והקב"ה וכו'בני יששכר ח"א דף קב ע"א
ג ע"ב תוס' ד"ה ומי - שלשה מעידין זע"ז ישראל ושבת והקב"היגל יעקב (תשנג) שופטים אות נז, האזינו אות קג
ג ע"ב תוס' ד"ה ומי - שלשה מעידין זע"ז ישראל שבת והקב"התפארת אדם (שלפוברסקי) עמ' קלו
ג ע"ב תוס' ד"ה ומי - שנים מעידים זה על זהתהלה לדוד (סקאליע) ספרים ג-ד עמ' לה
ג ע"ב תוס' ד"ה ומיאפיקי יהודה (תשנט) עמ' תלא
ג ע"ב תוס' ד"ה ומייגל יעקב (תשעד) ח"ב עמ' ריז, ערה
ג ע"ב תוס' ד"ה ומייוסף לקח כרך א ח"א עמ' דש, יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' עז
ג ע"ב תוס' ד"ה ומייערי עם דבשי ח"א עמ' נד
ג ע"ב תוס' ד"ה ומייריעות שלמה (אוזאן) פ' בשלח
ג ע"ב תוס' ד"ה ומימחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' קצז*
ג ע"ב תוס' ד"ה ומינתיבות יצחק חנוכה ופורים עמ' קיד
ג ע"ב תוס' ד"ה ומיצמח דוד (שלוניקי) ח"ב דף צ ע"א
ג ע"ב תוס' ד"ה ומירנת יעקב עמ' רפא
ג ע"ב תוס' ד"ה ומישבילי פנחס (תשעח) עמ' רטו
ג ע"ב תוס' ד"ה ומיבית יעקב (תשסא) עמ' צא
ג ע"ב תוס' ד"ה ומיבעקבי יעקב עמ' קסב
ג ע"ב תוס' ד"ה ומידברי שאול שמות עמ' שנח
ג ע"ב תוס' ד"ה ומידרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' צ
ג ע"ב תוס' ד"ה ומידרשות מהר"ם בנעט עמ' מב
ג ע"ב תוס' ד"ה ומינאוה תהלה עמ' רצח
ג ע"ב תוס' ד"ה ומינזר הקדש ח"א עמ' רכא-רכב
ג ע"ב תוס' ד"ה ומיפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' קפא
ג ע"ב תוס' ד"ה ומישפע חיים - מכתבי תורה (תשסח) עמ' תרא
ג ע"ב תוס' ד"ה ומישפת אמת (רייז) דברים ח"א עמ' ריד
ג ע"ב תוס' ד"ה ומיתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' שנא (קצה)
ג ע"ב תוס' ד"ה עמון - והקשה ר"ת דאמרינן בפרק מקום שנהגו וכו' ועבר הירדן היינו ארץ סיחון ועוגדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' קיא ד"ה דע
ג ע"ב תוס' ד״ה ומי - בשם המדרש ג' מעידים זה על זה ישראל ושבת והקב״ה וע״ז סמכינן לומר אתה אחד במנחה בשבתמאור עינים (תשעט) עמ' תקפא
ג ע"ב תוס' ד״ה ומי - בשם המדרש ג' מעידים זה על זה ישראל ושבת והקב״ה וע״ז סמכינן לומר אתה אחד במנחה בשבתמאור עינים (תשנח) עמ' שנב
ג ע"ב טורי אבן - הלכה למשה מסיני בדברים דרבנןבאר שרים פרשת שופטים דרוש ב אות ג
ד ע"א03 אי זהו שוטה המאבד כל מה שנותנים לואור התורה (צמח צדק) ויקרא עמ' תנשא
ד ע"א03 אי זהו שוטה המאבד כל מה שנותנים לואור התורה (צמח צדק) נ"ך עמ' קנא
ד ע"א03 אי זהו שוטה המאבד כל מה שנותנים לודרכי ציון עמ' קטו
ד ע"א03 אי זהו שוטה זה המאבד כל מה שנותנים לומבשר טוב - ימי הרחמים והסליחות עמ' תקיב
ד ע"א03 אי זהו שוטה זה המאבד כל מה שנותנים לומגיד דבריו ליעקב (ממזריטש) - לקוטי אמרים סי' כב, אור תורה סי' תכג
ד ע"א03 אי זהו שוטה זה המאבד כל מה שנותנים לואור תורה השלם (מזריטש) סי' תכג
ד ע"א03 אי זהו שוטה זה המאבד כל מה שנותנים לובאר הגולה (הרטמן) באר ב הערה 319
ד ע"א03 אי זהו שוטה זה המאבד כל מה שנותנים לושיחות ר' ראובן עמ' קעז
ד ע"א03 אי זהו שוטה זה המאבד כל מה שנותנים לותורת הרבי רבי זושא סי' קכא
ד ע"א03 איזה שוטה המאבד מה שנותנין לו כו'אורות המאירים ולקוטי ישכר עמ' קיא
ד ע"א03 איזה שוטה המאבד מה שנותנין לואור גנוז (מוסקוביץ) עמ' שנח
ד ע"א03 איזה שוטה המאבד מה שנותנין לוחכמת התורה שמיני עמ' קיב
ד ע"א03 איזה שוטה וכו'זכות ישראל - עשר עטרות פרק א אות כט
ד ע"א03 איזהו שוטה המאבד וכו'פתח טוב עמ' נד, קו, רפד, רצו
ד ע"א03 איזהו שוטה המאבד כל מה שנותנים לואהל שלמה (סגל) בראשית עמ' פז
ד ע"א03 איזהו שוטה המאבד כל מה שנותנים לואמרי פנחס השלם - שער עבודת ה' סי' סב, ליקוטים - שער הענוה סי' יז
ד ע"א03 איזהו שוטה המאבד כל מה שנותנים לומחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' נג
ד ע"א03 איזהו שוטה המאבד מה שנותנים לוארז ישעיהו דף עד
ד ע"א03 איזהו שוטה המאבד מה שנותנים לוגנזי ישראל (תשעד) מועדים עמ' ר
ד ע"א03 איזהו שוטה המאבד מה שנותנים לוהתורה והעולם ח"ב עמ' קמו
ד ע"א03 איזהו שוטה המאבד מה שנותנים לוילקוט עבודת ישראל (תשסד) עמ' קנה
ד ע"א03 איזהו שוטה המאבד מה שנותנים לוישמח ישראל (טשורטקוב, תשנד) עמ' סט
ד ע"א03 איזהו שוטה המאבד מה שנותנים לומשנת יוסף - דרשות ח"א עמ' קכה
ד ע"א03 איזהו שוטה המאבד מה שנותנים לונועם אליעזר בראשית עמ' ק ע"ב
ד ע"א03 איזהו שוטה המאבד מה שנותנים לונר ישראל חלק ג דף נא, פג, קלג
ד ע"א03 איזהו שוטה המאבד מה שנותנים לועטרת יהושע שמות עמ' קעז
ד ע"א03 איזהו שוטה המאבד מה שנותנים לורוח נכון עמ' א, ו
ד ע"א03 איזהו שוטה המאבד מה שנותנים לורשימות (רמ"מ שניאורסון) חוברת לא עמ' 5
ד ע"א03 איזהו שוטה המאבד מה שנותנים לושמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' קא
ד ע"א03 איזהו שוטה המאבד מה שנותנים לושפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' תד
ד ע"א03 איזהו שוטה המאבד מה שנותנים לותורת מנחם ח"ט עמ' 93, חט"ז עמ' 102
ד ע"א03 איזהו שוטה המאבד מה שנותנין לואורות ונתיבות ח"ה פרק יז אות מה
ד ע"א03 איזהו שוטה המאבד מה שנותנין לוושב ורפא לו עמ' עו
ד ע"א03 איזהו שוטה המאבד מה שנותנין לועבודת עבודה (תשסד) עמ' עה
ד ע"א03 איזהו שוטה המאבד מה שנותנין לועירין קדישין השלם עמ' קפו, רלב, שכט, תלא-תלג
ד ע"א03 איזהו שוטה המאבד מה שנותנין לוצמח ה' לצבי (תשסז) עמ' תתו
ד ע"א03 איזהו שוטה המאבד מה שנותנין לושבט מישראל (פרידמן) ח"א עמ' ל
ד ע"א03 איזהו שוטה המאבד מה שנותנין לותהלה לדוד (סקאליע) ספרים ג-ד עמ' עא
ד ע"א03 איזהו שוטה המאבד מה שנותנין לותולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' א'קצב, א'קצד
ד ע"א03 איזהו שוטה זה המאבד כל מה שנותנים לואור ישרים (תשסב) עמ' קנג
ד ע"א03 איזהו שוטה זה המאבד כל מה שנותנים לוכתר שם טוב (תשסד) סי' רצב-א
ד ע"א03 איזהו שוטה זה המאבד כל מה שנותנים לולקוטי שיחות ח"א עמ' 103, חכ"ה עמ' 455
ד ע"א03 איזהו שוטה זה המאבד כל מה שנותנים לומסילות בלבבם (קוט) - מסילה ב אות יד
ד ע"א03 איזהו שוטה זה המאבד מה שנותנים לועבודת עבודה (תשעד) בראשית-שמות עמ' יד
ד ע"א03 איזהו שוטה כל שמאבד מה שנותנין לומרפא לשון עמ' ג
ד ע"א03 איזהו שוטה שמאבד מה שנותנים לושם עולם (תשסו) עמ' קט
ד ע"א03 המאבד מה שנותנים לואהל משה (שיינרמן) בראשית עמ' תנא
ד ע"א03 המאבד מה שנותנים לותורת מנחם חמ"ג עמ' 199
ד ע"א03 מאבד מה שנותנים לואהל משה (שיינרמן) פורים עמ' קצג
ד ע"א03 שוטה שמאבד מה שנותנים לויערי עם דבשי ח"א עמ' כב
ד ע"א03 שוטה מאבד מה שנותנים לוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' רפג
ד ע"א08 זכור להוציא את הנשים וכו' כל זכורך לרבות את הקטניםכרם חמד (תשסו) עמ' קנד, קסו, קסח
ד ע"א08 זכור להוציא את הנשים וכו'איתן האזרחי עמ' תלה
ד ע"א08 זכור להוציא את הנשיםשמן ראש סוכות ח"א עמ' שה
ד ע"א08 זכור להוציא את הנשיםתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' ריג
ד ע"א08 זכור להוציא נשיםעיוני רש"י שמות ח"ב עמ' ריז-ריט
ד ע"א08 זכורךהכתב והקבלה שמות פכ"ג פסוק טז
ד ע"א08 יראה כל זכורך להוציא את הנשיםויגד יעקב עמ' קפג
ד ע"א09 טומטום ואנדרוגינוס פטורין מן הראיהבני שלשים עמ' ט
ד ע"א09 כל זכורך לרבות את הקטנים וכו'אור אברהם - מסכת מגילה עמ' רצ, רצד
ד ע"א09 כל זכורך לרבות את הקטניםאור אברהם על ספר המצוות עמ' רפו
ד ע"א09 'כל' לרבותאור חדש (הרטמן) פ"ב אות 507
ד ע"א19 אלא טומטום ספיקא הוא ותוס' ד"ה אלאפרורים משלחן גבוה ח"ב שאלה מט
ד ע"א19 אלא טומטום ספיקא הוא מי איצטריך קרא, ותוס'מאיר עיני חכמים מהדו"ב ח"א דף מט ע"ב
ד ע"א19 אנדרוגינוס בריה בפני עצמהישא מדברותיך - מגילה עמ' רכה
ד ע"א22 יראה כל זכורך לרבות קטן שהגיע לחינוךגור אריה שמות פי"ט הערה 208
ד ע"א24 לרבות קטן שהגיע לחינוךפחד יצחק פסח מאמר יב
ד ע"א24 קטן שהגיע לחינוך חייב בראיהבאר הגולה (הרטמן) באר א הערה 37
ד ע"א24 שהגיע לחינוךהכתב והקבלה שמות פכ"ג פסוק יז = דברים פל"א פסוק יב
ד ע"א25 חינוך דרבנן היאלקוטי שיחות חל"ה עמ' 61
ד ע"א25 חנוך דרבנןכללי המצות (צפת תשנב) עמ' 88
ד ע"א26 אסמכתא בעלמאתורת חז"ל עמ' 34
ד ע"א28 אחרים אומרים המקמץ והמצרף נחושת והבורסי פטורין מן הראייהתורה ודעת תשע-תשעא עמ' קנא
ד ע"א28 אחרים אומרים המקמץ וכו'ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תקנד
ד ע"א28 המקמץ והמצרף נחושת וכו' ורש"י ד"ה והמצרףאמרות ה' השלם ח"ג עמ' רצד
ד ע"א30 יצאו אלו שאינן ראויין לעלות עם כל זכורךשירת הפסח אות קצג ס"ק ו
ד ע"א31 בשלמא נשים כדאמרן אלא עבדים וכו'כסא דוד (תקנד) דף מג ע"ב
ד ע"א31 בשלמא נשים כדאמרן אלא עבדים וכו'כסא דוד (תשנ) עמ' קפא
ד ע"א31 בשלמא נשים כדאמרן זכורךיוסף לקח כרך א ח"א עמ' ריב, חנן אלקים עמ' רטז
ד ע"א31 נשים ועבדים שאינן משוחרריםדברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' קיג
ד ע"א31 עבדים מנלן אמר רב הונא אמר קרא וכו' הא למה לי קרא וכו'של"ה (תשנז) תושבע"פ אות שא
ד ע"א31 עבדים שאינם משוחרריןודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' תסט
ד ע"א32 אל פני האדון ה' מי שאין לו אדון אלא הקב"המזל שעה דרשות דף קנ ע"ג
ד ע"א32 אל פני האדון ה' מי שאין לו אלא אדון אחדעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קעז
ד ע"א32 אל פני האדון ה' מי שאין לו אלא אדון אחדדברי ברוך ח"ב סי' ד אות ד
ד ע"א32 מי שאין לו אלא אדון אחדמקראי קדש (תשנג) עמ' שלז
ד ע"א32 מי שאין לו אלא אדון אחדדברי הרב עמ' קפ
ד ע"א32 מי שאין לו אלא אדון אחד יצא זה שיש לו אדון אחרמשך חכמה ויקרא פ' כג פס' מג
ד ע"א32 עבד פטור מן הראייההישר והטוב (תשסג) עמ' נה
ד ע"א32 עבד פטור מראי'מהר"ם שיק ויקרא עמ' ד
ד ע"א32 עבדים מנלן כו' יצא זה שיש לו אדון אחראמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' קלט
ד ע"א32 עבדים פטורים מן הראיהדרכי איש דף ג ע"א
ד ע"א32 עבדים פטורים מראיהנתיבות יצחק ח"ג עמ' קעב
ד ע"א32 עבדים שאינם משוחררים מנ"ל אמר ר"ה דכתיב אל פני האדון ה' וכו'אוצר המאמרים (תשסא) עמ' קצז
ד ע"א33 יצא זה שיש לו אדון אחרבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' תרסח
ד ע"א33 כל מצוה שאשה חייבת בה עבד חייב בהגבורת יצחק שבועות עמ' קצד
ד ע"א33 כל מצוה שהאשה חייבת בה עבד חייב בהדרך חיים (תשע) פ"ב הערה 1047
ד ע"א33 כל מצוה שהאשה חייבת בו עבד וכו'טוב ירושלים שמות פ"כ פסוק י
ד ע"א33 כל מצוה שהאשה חייבת העבד נמי חייבצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' ריז
ד ע"א33 כל מצוות שהאשה חייבת בה עבד חייב בהפרורים משלחן גבוה ח"ד שאלה ט
ד ע"א33 כל מצוה שאשה חייבת עבד חייבגבורת יצחק סוכות עמ' קמט {לענין חיוב הקהל}
ד ע"א33 עבד חייב במצוות כאשהגור אריה שמות פכ"א הערה 138, דברים פ"כ הערה 104
ד ע"א33 עבד חייב במצות באשהתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' רמג (רמג) {אבל קדושתו פחות מישראלית}
ד ע"א33 עבד כאשהפרפרת משה ח"ב עמ' תנה
ד ע"א33 עבד כנעני הנקנה לישראל חייב במצות התורה שהאשה מחוייבת בהםעבודת עבודה (תשסד) עמ' רב
ד ע"א33 שיש לו אדון אחרמשנת חיים שמות עמ' קג
ד ע"א34 כל מצוה שאין אשה חייבת בה אין העבד חייבאור אברהם - מסכת מגילה עמ' רד
ד ע"א34 כל מצוה שאין האשה חייבת בה אין העבד חייב בה דגמר לה לה מאשהברית עולם (אשכנזי, תשסא) ח"א עמ' 103-104
ד ע"א34 כל מצוה שאין האשה חייבת בה אין העבד חייב בהפרורים משלחן גבוה ח"ד שאלה ט
ד ע"א34 כל מצוה שאין האשה חייבת בה וכו'מנחת מרדכי עמ' קסו
ד ע"א34 כל מצוה שאשה פטורה גם עבד פטורתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' קפח (עח), שכט
ד ע"א34 עבד אינו מחוייב במצות רק כאשהדברי יונה ח"ב עמ' קלה
ד ע"א34 עבד פטור מקצת מצותחכמת התורה תולדות עמ' תעג
ד ע"א35 גמרינן לה לה מאשהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' תעז
ד ע"א35 חצי עבד וחצי ב"ח פטורנתיבות יצחק ח"ג עמ' תטו
ד ע"א35 לה לה מאשהקשוטי כלה (גרינפלד) ח"ה סי' תשעא
ד ע"א35 לה לה מאשהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' קעח
ד ע"א35 עבד איתקש לאשהתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' צב {אעפ"ב גדלותו בי"ג שנה}
ד ע"א39 רגלים פרט לבעלי קביןאור אברהם על ספר המצוות עמ' רפד
ד ע"א40 חיגר וסומא פטורין מן הראייהבנין דוד (מייזלש) בראשית - בראשית אות לה
ד ע"א40 רגלים וכו' פרט לחיגר וסומא וחולה וכו'אור אברהם - מסכת מגילה עמ' שכח
ד ע"א40 רגלים פרט לחיגר ולחולהלקוטי דיבורים (תשנ) חלקים א-ב עמ' 334
ד ע"א40 רגלים פרט לחיגרתורת מנחם חט"ו עמ' 92
ד ע"א41 לרבות המעונגים ביותרימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' תח
ד ע"א טורי אבן - לרבי דסבר דחזקה בב"פ בשור המועד בג"פ כי ילפינן מקראי אבל די שיגח ב' מיניםלקוטי שיחות חל"ו עמ' 105
ד ע"א מאיריתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' קד
ד ע"א תוס' ד"ה לא - כל העומד להשתחרר כמשוחרר דמי היינו רק בנשתחרר לבסוףתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' סב
ד ע"א תוס' ד"ה לא - כל העומד להשתחרר כמשוחרר דמי, היינו רק בנשתחרר לבסוףתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' קפג
ד ע"א תוס' ד"ה לא - למשנה אחרונה דחציו עבד וחב"חייטב פנים ח"ב דף קפז
ד ע"א תוס' ד"ה לאמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' פו
ד ע"א תוס' ד"ה אלא טומטום כו'בריכות מים דף רנב ע"ג
ד ע"א תוס' ד"ה לאבריכות מים דף רנב ע"ג
ד ע"ב01 מפנקי דכתיב כו'משנת חיים שמות עמ' כג
ד ע"ב01 מפנקי, ורש"י ותוס'רנת יצחק ישעיה עמ' ט
ד ע"ב02 הערל והטמא פטורין מן הראייה כו' דמרבי לערל כטמא וכו'ברכת שלמה חו"מ עמ' רמ [הלכה]
ד ע"ב02 ערל וטמא פטורים מן הראיהחנן אלקים עמ' קנא, מקראי קדש (תשנג) עמ' פד
ד ע"ב02 ערל פטור מראייהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תקמה
ד ע"ב03 הטמא פטור מן הראיה שנא' ובאת שמה כו'רנת יצחק תליתאה ח"ב עמ' רכט
ד ע"ב03 טמא פטור מן הראייהולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' תקס
ד ע"ב04 כל שישנו בביאה ישנו בהבאה וכו'הדרש והעיון דברים מאמר קלח
ד ע"ב04 כל שישנו בביאה ישנו בהבאהתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' ריא {השוואות}
ד ע"ב05 כל שאינו בביאה אינו בהבאהימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' קיט
ד ע"ב09 טמא פטור מן הראייה דכתיב ובאת שמה וכו'ברכת שלמה חו"מ עמ' רמ [הלכה]
ד ע"ב13 הסומא באחד מעיניו פטור מן הראיהבן פורת יוסף (תשעא) עמ' תז
ד ע"ב13 סומא באחד מעיניו פטור מן הראיהשל"ה (תט) תורה שבכתב דף רפג ע"א; שערי צדק (ג'יקטיליה, שכא) דף לא ע"ד; פי' רבינו בחיי (רנב) פרשת תשא דף קמב ע"א; מאור עינים (פינטו, תג) פרק א דף קפז ע"ב; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מ' לט כב ראשון דף ע ע"ד
ד ע"ב13 סומא באחת מעיניו פטור מן הראיה שנאמר יראה יראה וכו'מנחת עני (תשעב) עמ' רסג
ד ע"ב13 סומא באחת מעיניו פטור מן הראיהבאר משה (אפשטיין) במדבר עמ' שצז-ח, דברים עמ' תתרכג
ד ע"ב14 יראה יראה כדרך שבא לראות כך ליראותשפתי חיים - מידות ועבודת ה' ח"א עמ' תמו
ד ע"ב14 יראה יראהעבודת חיים ח"א עמ' קד
ד ע"ב14 כדרך שבא לראות כך באבאר מים חיים (תשנט) ח"א עמ' קנב
ד ע"ב14 כדרך שבא לראות כך בא ליראותדברי דוד (זלצר, תשע) בראשית עמ' קטו
ד ע"ב14 כדרך שבא לראות כך בא ליראותמרפא לנפש בראשית עמ' שו
ד ע"ב14 כדרך שבא לראות כך בא ליראותשירת הפסח אות כב
ד ע"ב14 כשם שבא לראות כך בא ליראותשארית מנחם ח"ב עמ' ב
ד ע"ב14 כשם שבא לראות כך בא ליראותשמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' צה
ד ע"ב16 ר"ה כד מטי להאי קרא יראה כל זכורך בכירוח יעקב (בן שבת, תשסז) עמ' צז
ד ע"ב16 ר"ה כי הוי מטי להא קרא וכו' בכי וכו'נחלת אבות (הכהן) סימן י דף יב ע"ג
ד ע"ב16 ר"ה כי מטי להאי קרא בכיילקוט הגרשוני ח"א דף קו, ודף קח ע"א
ד ע"ב16 רב הונא כי מטא להאי קרא יראה ייראה בכי, אמר עבד שרבו מצפה לו לראותו יתרחק ממנו וכו'מחשבת מוסר ח"א עמ' תקלט
ד ע"ב16 רב הונא כי מטא להאי קרא יראה יראה בכי אמר עבד שרבו מצפה לו לראותו יתרחק ממנולחמי תודה דף מט ע"ב, קסט ע"ב, רד ע"ב16
ד ע"ב16 רב הונא כי מטי להאי קרא בכי יראה יראהישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קיג
ד ע"ב16 רב הונא כי מטי להאי קרא יראה בכימשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"א עמ' קנב
ד ע"ב16 רב הונא כי מטי להאי קרא יראה יראה בכהדברי שאול בראשית עמ' רטז, שמות עמ' רנז
ד ע"ב16 רב הונא כי מטי להאי קרא יראה יראה בכי אמר עבד שרבו מצפה וכו' מי בקש זאת מידכם רמס חצריאור מאיר ח"ב עמ' רעה
ד ע"ב16 רב הונא כי מטי להאי קרא יראה יראה בכידמשק אליעזר (חדש, תפלה) עמ' 138, 149
ד ע"ב16 רב הונא כי מטי להאי קרא יראה יראה בכידמשק אליעזר (חדש, תשנז) עמ' 132
ד ע"ב16 רב הונא כי מטי להאי קרא יראה יראה בכידמשק אליעזר (חדש, תשנח) עמ' 116
ד ע"ב16 רב הונא כי מטי להאי קרא יראה יראה בכימשנת רבי אהרן - מאמרים (תשמב) ח"א עמ' קמו
ד ע"ב16 רב הונא כי מטי להאי קרא בכיויגד יעקב עמ' תשנט
ד ע"ב17 כד מטו ליה להאי קרא בכימאיר נתיבות ח"ב עמ' צז
ד ע"ב17 כי מטא להאי קרא יראה יראה בכימים חיים (קרייסווירטה) עמ' רלח
ד ע"ב17 כי מטי להאי קרא בכי אמר עבד שרבו מצפה לו לראותו יתרחק ממנומחשבת מוסר ח"ג עמ' נה, סה, עה
ד ע"ב17 כי מטי להאי קרא יראה יראה וכו'שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"ב עמ' ל, ריג
ד ע"ב17 כי מטי להאי קרא יראה יראה כו'שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' שיא
ד ע"ב18 עבד שהאדון מצפה לראותו והוא מתרחקדברי שאול ויקרא עמ' רלח
ד ע"ב18 עבד שרבו מצפה לו לראותו וכו'באר משה (אפשטיין) שמות עמ' תרפג, ויקרא עמ' תרפז, דברים עמ' פז, מלכים עמ' שלג
ד ע"ב18 עבד שרבו מצפה לראותו יתרחק ממנו וכו', רש"ילקט שיחות מוסר ח"ב עמ' רמז
ד ע"ב18 עבד שרבו מצפה לראותו יתרחק ממנודברי שלמה (הלוי, שנו) ש' ח"ה של פסח דף יד ע"ד; כלי פז (תיז) ישעיהו א דף ט ע"ב; חשק שלמה (הלוי, שס) ישעיהו ה דף ב ע"ג
ד ע"ב18 עבד שרבו מצפה לראותובעקבות משה שמות עמ' רכו, רכז
ד ע"ב18 עבד שרבו מצפה לראותוהמאור שבתורה (לסין)
ד ע"ב18 עבד שרבו מצפה לראותוכתבי הרב נתן פרידלאנד ח"א עמ' 263
ד ע"ב18 עבד שרבו מצפה לראותומנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף יח ע"ד
ד ע"ב18 עבד שרבו מצפה לראותועיוני רש"י במדבר עמ' רי
ד ע"ב18 עבד שרבו מצפה לראותוציץ השדה - שדי יער עמ' קצד
ד ע"ב20 ר"ה כד מטי להאי קרא וזבחת שלמים ואכלתרוח יעקב (בן שבת, תשסז) עמ' צז
ד ע"ב21 וזבחת שלמים ואכלת שם עבד שרבו מצפה לאכול על שולחנו וכו'תורה ודעת תשסה-תשסז עמ' ד
ד ע"ב21 וזבחת שלמים ואכלת שם עבד שרבו מצפה לאכול על שולחנובן מלך - שבת עמ' שלו
ד ע"ב21 וזבחת שלמים ואכלת שם עבד שרבו מצפה לאכול על שולחנותפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' קמג {מפורש דגם בשלמים הבעלים ישראלים אוכלים על שלחן גבוה}
ד ע"ב22 עבד שרבו מצפה לאכול על שולחנו יתרחק ממנודברי חיים - מועדים (תשנט) עמ' קפא, קפח
ד ע"ב22 עבד שרבו מצפה לאכול על שולחנומחשבת מוסר ח"ג עמ' סה
ד ע"ב22 עבד שרבו מצפה לאכול על שולחנוציץ השדה - שדי יער עמ' קצה, קצו
ד ע"ב22 עבד שרבו מצפה שיאכל על שולחנו יתרחק ממנואור לישרים (איידליץ, תשב) עמ' יט
ד ע"ב22 עבד שרבו מתאוה לאכול על שלחנובארות המים (תשסב) עמ' כט
ד ע"ב22 עבד שרבו מתאוה לאכול על שלחנובארות המים (תשסט) עמ' צב
ד ע"ב23 כי מטא להאי קרא בכי ולא יכלו אחיו וכו'תפארת אדם (שלפוברסקי) עמ' עט
ד ע"ב23 כי מטי להאי קרא בכי ולא יכלו אחיו וכו'+מי השלוח (תשסז) ח"ג דף רל
ד ע"ב23 ר"א כי מטי להאי קרא בכי ולא יכלו אחיו לענות וכו'אדרת אליהו (הצרפתי) עמ' י
ד ע"ב23 ר' אלעזר כי הוה מטי להאי קרא בכי ולא יכלו אחיו לענות אותו ומה תוכחה של בשר ודם כך של הקב"ה לא כש"כהדרש והעיון בראשית מאמר רמט
ד ע"ב23 ר' אלעזר כי הוה מטי להאי קרא בכיאמרי יהודה (דרעי, תשעב) ימים נוראים עמ' מ
ד ע"ב23 ר"א כד הוה מטי ולא יכלו אחיו לענות אותו הוה בכירוח יעקב (בן שבת, תשסז) עמ' צז
ד ע"ב23 ר"א כי מטי להאי קרא בכי ולא יכלו אחיו לענות אותו וכו' ומה תוכחה של ב"ו כך, תוכחת הקב"ה עאכו"כמשנת יוסף - אגדות ח"א עמ' רעט {מדרש אוי לנו מיום הדין וכו' יוסף קטנן של שבטים; א) מהג"ר אלי' לפיאן עפ"י תנדב"א צייד אני, הבדל בין מוסר ל"תוכחה"; ב) ע"ד הנ"ל העוד אבי חי; ג) עפ"ז לכו נא ונוכחה; ד) עצם התנהגות יוסף היתה תוכחה גדולה, וגם לנו}
ד ע"ב23 ר"א כי מטי להאי קרא בכי ולא יכלו אחיו לענות אותוישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קיד
ד ע"ב23 רבי אליעזר כי מטא להאי קרא בכי ולא יכלו אחיו לענות כי נבהלו מפניו ומה תוכחתו של בשר ודם כך תוכחתו של הקב״ה על אחת כמה וכמהפרדס יוסף (סקוסובסקי) עמ' רס {יוסף הצדיק הרכין עצמו להוכיחם ולא יכלו לעמוד כנגדו מפני הבושה, ק״ו כאשר יבוא הקב״ה ויצמצם עצמו להוכיח כל אחד מישראל על מעשיו שעשה, על אחת כמה וכמה בושה וכלימה תכסה פניהם}
ד ע"ב23 רבי אלעזר כי הוה מטי להאי קרא בכי ולא יכלו אחיו לענות אתו כי נבהלו מפניו ומה תוכחה של בשר ודם כך תוכחה של הקב"ה עאכו"כמחשבת מוסר ח"ג עמ' מד, סו
ד ע"ב23 רבי אלעזר כי מטי להאי קרא בכי ולא יכלו אחיו לענות אתו כי נבהלו מפניו וכו' תוכחה של הקב"ה על אחת כמה וכמהשל"ה (תשנז) - מס' יומא אות קיד
ד ע"ב23 רבי אלעזר כי מטי להאי קרא בכי, ולא יכלו אחיו לענות אתו וכו' תוכחה של הקב"ה על אחת כמה וכמהמשנת רבי אליעזר (טרילנגר) עמ' קכו
ד ע"ב24 אם תוכחתו של בן אדם כךאור יהל ח"א עמ' לו
ד ע"ב24 ולא יכלו אחיו וכו'ברכת אליהו (עמאר) בראשית פ' ויגש מאמר ב עמ' שה-שו
ד ע"ב24 ולא יכלו אחיו וכו'ילקוט הגרשוני ח"א דף קו ע"ב
ד ע"ב24 ולא יכלו אחיו וכו'ניבי זהב עמ' קלא
ד ע"ב24 ולא יכלו אחיו וכו', ומהרש"אמשנת יוסף - דרשות ח"ב עמ' עב-עד {התוכחה היא שהראה להם שהוא שמר על קדושתו במצרים שנים רבות}
ד ע"ב24 ולא יכלו אחיו לענות וכו'ויקהל משה (אלפלס) דף קסז ע"ב {אבא כהן ברדלא אמר אוי לנו מיום הדין אוי לנו מיום התוכחה בלעם חכם וכו' וכו' יוסף קטנן של שבטים היה}
ד ע"ב24 ולא יכלו אחיו לענות וכו' ומה תוכחה של בו"דפרי צדיק ויגש אות יז
ד ע"ב24 ולא יכלו אחיו לענות ומה תוכחה של בו"ד כך של הקב"ה וכו'דברי אברהם דף כב ע"ד
ד ע"ב24 ומה תוכחה וכו'פתגמי אורייתא ח"ב עמ' קה {אוי לנו מיום הדין אוי לנו מיום התוכחה, יוסף קטנן של שבטים היה ולא היו יכולים לעמוד בתוכחתו}
ד ע"ב24 ומה תוכחה וכו', תוס'לקט שיחות מוסר ח"א עמ' קלו, קלז {ומה אחי יוסף לא יכלו לענות אותו וכו'}
ד ע"ב24 ומה תוכחה של אדם כך תוכחה של הקב"ה על אחת כמה וכמהנטעי אשל בראשית עמ' שלח
ד ע"ב24 ומה תוכחה של ב"ו כך וכו'כסא דוד (תקנד) דף סט ע"א
ד ע"ב24 ומה תוכחה של ב"ו כך וכו'כסא דוד (תשנ) עמ' רצב
ד ע"ב24 ומה תוכחה של ב"ו כך של הקב"ה לא כ"שראשית בכורי משה חיים ח"ב מאמר ג
ד ע"ב24 ומה תוכחה של בו"ד כךהמאור שבתורה (לסין)
ד ע"ב24 ומה תוכחה של בשר ודם כך של הקב"ה לא כל שכןמאור עינים (פינטו, תג) פרק א דף קפז ע"ב
ד ע"ב24 ומה תוכחה של בשר ודם כך תוכחה של הקב"ה עאכו"כהדרש והעיון דברים מאמר א
ד ע"ב24 ומה תוכחה של בשר ודם כך תוכחה של הקב"ה על אחת כמה וכמההר יראה מאמר מב
ד ע"ב24 ומה תוכחה של בשר ודם כך תוכחתו של מקום על אחת כמה וכמה וכו'עיוני פרשה (ריבלין) בראשית עמ' 191
ד ע"ב24 ומה תוכחה של בשר ודםנתיבות חיים (מטלין, תשמא) עמ' קכו
ד ע"ב24 כי נבהלו מפניו ומה תוכחת של בו"ו כך תוכחה של הקב"ה עאכו"בילקוט דברי חכמים במדבר סי' קלד
ד ע"ב24 מה תוכחה של בו"ד כך תוכחה של הקב"ה על אחת כמה וכמהמטר השמים (תשנ) דברים עמ' ל
ד ע"ב25 אנו על אחת כמה וכמהאמרי יהודה (דרעי, תשעב) ימים נוראים עמ' קד
ד ע"ב25 תוכחה של בו"ד כך תוכחה של הקב"ה עאכו"כמשנת יוסף על התורה ח"א עמ' קצ, קצב
ד ע"ב25 תוכחה של הקב"ה על אחת כמה וכמהמשנת יוסף - דרשות ח"א עמ' רנג
ד ע"ב25 תוכחתו של ה' עאכו"כשער ראובן עמ' קעב
ד ע"ב26 כי מטי וכו' למה הרגזתני בכיכרם פתחיה גפן כב שריג ו
ד ע"ב26 למה הרגזתני להעלות אותיכתבי הסבא מקלם - ימים נוראים עמ' כ, קסח
ד ע"ב26 למה הרגזתני לעלותכללי המצות (צפת תשנב) עמ' 162
ד ע"ב26 למה הרגתני להעלות אותי שהיה סבור שמואל שהגיע יום הדין הגדול כו'אורות המאירים ולקוטי ישכר עמ' קכ
ד ע"ב26 ר' אליעזר כי מטי להאי קרא בכי וכו' למה הרגזתני וכו'התרגשות הלב (תשסח) עמ' ריט
ד ע"ב26 ר' אלעזר כי מטי להאי קרא וכו' ומה שמואל וכו', ותוס'דברי ברוך ח"ב סי' לט אות ה
ד ע"ב26 ר"א כי הוה מטי להאי קרא בכי ויאמר שמואל אל שאול למה הרגזתני להעלותימי דוד (תשסז) עמ' נז
ד ע"ב26 ר"א כי הוה מטי להאי קרא בכי ויאמר שמואל אל שאול למה הרגזתני לעלות וכו' אלהים ראיתי עולים שעלה עמו משהמקור ברוך (פייתוס) דף רנו ע"א, רנז {למה העלה משה דוקא}
ד ע"ב26 ר"א כי הוה מטי להאי קרא בכי ומה שמואל הצדיק היה מתיירא מן הדין אנו עאכ"וראשית חכמה (תשמד) - יראה פרק יג אות צד
ד ע"ב26 ר"א כי מטי להאי קרא בכי וכו' ומה שמואל היה מתירא מיום הדין אנו על אכו"כדרשות שמן רוקח עמ' תמ
ד ע"ב26 רבי אלעזר כי מטי להאי קרא בכי ויאמר שמואל אל שאול וכו'לב דוד (תשסט) עמ' יג
ד ע"ב26 רבי אלעזר כי מטי להאי קרא בכי ויאמר שמואל אל שאול וכו'תורה בציון עמ' שכד
ד ע"ב26 רבי אלעזר כי מטי להאי קרא בכי ויאמר שמואל וכו' ומה שמואל הצדיק היה מתיירא מן הדין אנו על אחת כמה וכמהשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' תצד
ד ע"ב27 ומה שמואל היה מתיירא מיום הדין אנו על אחת כמה וכמהמגדל עוז (תשעח) עמ' תקמג
ד ע"ב27 ומה שמואל הנביא היה מתיירא מיום הדין אנו על אחת כמה וכמהיד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת נצבים דף רעד ע"ג; ראשית חכמה (שלט) שער היראה פ' יג דף נג; יפה תאר (תח) על ויקרא רבה פרשה כו דף קנב ע"א-ע"ג
ד ע"ב27 ומה שמואל הצדיק היה מתיירא מן הדין אנו עאכו"ב וכו' דאזל שמואל ואתייה למשה וכו' קום בהדאי דליכא מילתא דכתבת באורייתא דלא קיימתיהמשנת יוסף - אגדות ח"א עמ' רפב {פי' הבן יהוידע עפי"ד האר"י ז"ל, לימוד זכות על ששמואל לא הלך עם שאול למחות את עמלק, שכן גם משה רק שלח את יהושע; דוגמאות מצדיקים שנענשים בג"ע על דברים קלים}
ד ע"ב27 ומה שמואל הצדיק היה מתיירא מן הדין אנו על אחת כמה וכמהמבשר טוב - ימי הרחמים והסליחות עמ' לט
ד ע"ב27 ומה שמואל הצדיק היה מתיירא מן הדין אנו על אחת כמה וכמהאילת אהבים (אלקבץ, תשס) עמ' רסד
ד ע"ב27 ומה שמואל הצדיק היה מתיירא מן הדין אנו על אחת כמה וכמהבית ישראל (טויסיג) ח"ו עמ' שד
ד ע"ב27 ומה שמואל הצדיק היה מתיירא מן הדין אנו על אחת כמה וכמהמצווה ועושה ח"א עמ' תכח
ד ע"ב27 ומה שמואל הצדיק היה מתיירא מן הדין אנו על אחת כמה וכמהשם דרך בראשית ח"ב עמ' קצד
ד ע"ב27 ומה שמואל הצדיק היה מתיירא מן הדין וכו'באר משה (אפשטיין) במדבר עמ' שצ
ד ע"ב27 ומה שמואל הצדיק היה מתיירא מן הדין וכו'לב דוד (תשסט) עמ' כט
ד ע"ב27 מה שמואל הצדיק היה מתיירא מן הדין, אנו על אחת כמה וכמהמשך חכמה דברים פ' ל פס' כ
ד ע"ב27 שמואל היה מתיירא מן הדיןפירוש המכבי שמואל עמ' קעד, קעה
ד ע"ב27 שמואל הנביא היה מתיירא מן הדין ולקח עמו את משה להעיד עליואגרא דכלה ח"א עמ' תצב
ד ע"ב27 שמואל הנביא נתיירא מן הדיןבני יששכר ח"א דף ח ע"ב
ד ע"ב27 שמואל הצדיק היה מתיירא מן הדין וכו' דליכא מילתא דכתיבת באורייתא דלא קיימתי'חכמה ומוסר ח"ב עמ' רכא, רפז
ד ע"ב27 שמואל הצדיק היה מתיירא מן הדיןלב אליהו (תשסה) שמות עמ' מז
ד ע"ב27 שמואל הצדיק היה מתיירא מן הדיןמי מרום ח"ז עמ' פג
ד ע"ב27 שמואל הצדיק היה מתיירא מן הדין, ותוס'מחשבת מוסר ח"ג עמ' נז, סו, צו, קיח, קמח, רלא, שנה
ד ע"ב27 שמואל נתיירא מיום הדין הגדולשירת דוד (תשסז) עמ' תקסג, תקעח
ד ע"ב28 אלהים ראיתי עולים תרי משמעישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קיד
ד ע"ב28 אלקים ראיתי עולים תרי משמע וכו'בינה לעתים (תשנד) דרוש ע עמ' תעג
ד ע"ב28 אלקים ראיתי שהעלה את משה רבינוטירת כסף דף קפח ע"ב
ד ע"ב28 דכתיב ותאמר האשה אל שאול אלהים ראיתי עלים עלים תרי משמע חד שמואל ואידך דאזל שמואל ואתייה למשה בהדיהשל"ה (תשנז) - מס' פסחים אות תכו
ד ע"ב28 כשהעלתה בעלת אוב את שמואל הנביאאבן ישראל (פישר) אגדה ח"ב עמ' נד
ד ע"ב28 שאול העלה את שמואל באובשירת דוד (תשסז) עמ' עה
ד ע"ב28 שמואל מאי היאטוב טעם דברים עמ' ק
ד ע"ב29 אזיל שמואל ואייתי למשה בהדיהשמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' נ, עח
ד ע"ב29 אזל שמואל ואייתי למשה בהדיה, אמר דילמא ח"ו לדינא קא מתבענא וכו'עדות ביוסף (איטינגא, תשסב) עמ' שעז
ד ע"ב29 אזל שמואל ואתייה למשה וכו' דלמא ח"ו לדינא מתבעינא, ותוס'מחשבת מוסר ח"ב עמ' קמב, קמד
ד ע"ב29 דאזל שמואל ואתייה למשה בהדיה א"ל דילמא ח"ו לדינא מתבעינא וכו'מאמר הנפש השלם עמ' לד
ד ע"ב29 דאזל שמואל ואתייה למשה בהדיה אמר ליה וכו' קום בהדאי דליכא מילתא דכתבת באורייתא דלא קיימתיהחמשה מאמרות (תשסט) - תורת שבת פרשת וילך ב
ד ע"ב29 דאזל שמואל ואתייה למשה בהדיה, אמר ליה דלמא חס ושלום לדינא מתבעינא וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ו עמ' רצה, רצו
ד ע"ב29 העלאת שמואל מקברו וכו', ותוס'שיחות מוסר (תשסב) עמ' תיח
ד ע"ב29 כאשר העלו את שמואל באוב לקח את משה עמומי מרום חי"ג עמ' קסא
ד ע"ב29 עולים מן הארץ עולים תרי משמע חד שמואל וכו'ויקהל משה (אלפלס) דרוש כא דף קסה ע"ב; כלי יקר (לניאדו, שסג) שמואל א כח דף רנה ע"ג ודף רנו ע"א; דרש משה (פיזענץ, שמט) מ' קסב דף מו/מז ע"ב
ד ע"ב29 עולים תרי משמע חד שמואל ואידך דאזל שמואל ואתייה למשה בהדיהאוצרות חיים - אישים ח"ה עמ' קה
ד ע"ב29 עולים תרי משמע, חד שמואל וכו'פירוש המכבי שמואל עמ' קעד
ד ע"ב29 שמואל אתייה למשהראש דוד (תקלו) דף סב ע"ב וע"ד
ד ע"ב29 שמואל אתייה למשהראש דוד (תשמו) עמ' רנג ע"א
ד ע"ב30 אמר ליה דילמא חס ושלום לדינא מתבעינאשם דרך ויקרא עמ' מו
ד ע"ב30 דילמא ח"ו לדינא מתבעינאגדולי מוסר עמ' קעה
ד ע"ב30 אמר שמואל דילמא לדינא מתבעינאס' המדות (דובנא, תשסו) שער הדעת אות י
ד ע"ב30 חשש שקוראים אותו לדיןמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשמב) ח"א עמ' רמד
ד ע"ב30 נתירא שמואל דלמא לדינא מתבעינאכנפי יונה (תשנח) ח"ג סי' קמט, ח"ד סי' ח, ח"ה סי' לח
ד ע"ב30 שמא ח"ו לדינא מתבעימשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' ריד
ד ע"ב30 שמואל חרד שמא נתבע לדיןמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ב עמ' קצ
ד ע"ב30 שמואל חשש שקוראים אותו לדיןמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"א עמ' רנב
ד ע"ב30 שמואל כשהעלהו שאול על ידי בעלת אוב היה ירא ואמר דלמא לדינא מתבעינא ולקח עמו את משה רבינוערבי נחל (תשסד) עמ' תתשי
ד ע"ב31 קום בהדאי דליכא מילתא דכתבת באורייתא וכו'דרשות מהר"ם חביב עמ' תנז-תנח
ד ע"ב31 אי איכא מידי דכתיב באורייתא ולא קימתיכוכבי אור (תשלד) עמ' קנא
ד ע"ב31 דליכא מילתא דכתיבת באורייתאשמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' תעב, תצה
ד ע"ב31 ר' אמי כד הוי מטי להאי קרא בכי יתן בעפר פיהו אולי יש תקוהשפת אמת (הלוי) משלי פרק יב פסוק ג
ד' ע"ב31 ר"א כי מטי להאי קרא בכי יתן בעפר אולי יש תקוה אמר כולי האי ואולידרושים ואגדות חתם סופר עמ' קנט
ד ע"ב31 רבי אמי כי הוה מטי להאי קרא בכי יתן וכו'לחם שלמה (הלוי, שנז) סימן שצא דף קלו ע"ב; יפה מראה (שנ) פרק ב דף רו/רז ע"ג
ד ע"ב31 רבי אמי כי מטי להאי קרא בכי יתן בעפר פיהו אולי יש תקוה, אמר כולי האי ואולישל"ה (תשנז) - מס' יומא אות רטז
ד ע"ב31 רבי אמי כי מטי להאי קרא בכי אמר כולי האי ואולימחשבת מוסר ח"ג עמ' סא, קמט
ד ע"ב32 יתן בעפר פיהו אולי יש תקוה כולי האי ואוליהתרגשות הלב (תשסט) עמ' קצד
ד ע"ב32 אולי יש תקוהמחשבת מוסר ח"ג עמ' נ
ד ע"ב32 יתן בעפר פיהו אולי כולי האילחם שלמה (הלוי, שנז) דף קלו ע"ב
ד ע"ב32 כולא האי ואולימפי ספרים וסופרים (תשעב) אבות פניני חסידות פ"ב אות קלז
ד ע"ב32 כולי האי ואוליאור הרעיון עמ' שעד
ד ע"ב32 כולי האי ואוליהמאור שבתורה (לסין)
ד ע"ב32 כולי האי ואולימים חיים (קרייסווירטה) עמ' נא
ד ע"ב32 כולי האי ואוליעלי שור ח"ב עמ' קלז
ד ע"ב32 כי מטי להאי קרא בכי בקשו צדקשארית יעקב (אלגזי) דף לג ע"ג
ד ע"ב32 כי מטי להאי קרא בכי בקשו צדקשארית יעקב (אלגזי, תשנא) עמ' צז
ד ע"ב32 כי מטי רבי אמי להאי קרא הוה בכיראשית דעת (קורח) סי' לא
ד ע"ב32 ר' אמי כי מטי להאי קרא בכי בקשו צדק וכו'גנת אגוז (תשעב) אות סח
ד ע"ב32 רבי אמי כי מטי להאי קרא בכי בקשו צדק בקשו ענוה אולי תסתרו ביום אף ה' אמר כולי האי ואוליתפלת דוד (אדר"ת) עמ' צא
ד ע"ב32 בקשו צדק וכו' כולי האי ואוליאפוד בד דרוש יח לתשובה דף פט ע"ג
ד ע"ב34 ר' אמי כי מטי להאי קרא בכי וכו' שנאו רע ואהבו טוב וכו'ראשית חכמה (תשמד) - יראה פרק ו אות יג
ד ע"ב36 אמר מי איכא דאזיל בלא זימני, ותוס'שני המאורות (תשסח) עמ' קכט
ד ע"ב36 ויש נספה בלא משפט וכו' דאזיל בלא זמניהטיול בפרדס ח"א עמ' פג
ד ע"ב36 ויש נספה בלא משפט וכו'ס' זכרון לבעל מכתב מאליהו ח"ב עמ' קלא
ד ע"ב36 ויש נספה בלא משפט ומי איכא דאזיל בלא זימניהיפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה כו דף קעה ע"א וע"ג; מאור עינים (פינטו, תג) פרק א דף קפז ע"ד; חשק שלמה (דוראן, שפג) משלי דף קנג ע"ב
ד ע"ב36 ויש נספה בלא משפט ומי איכא דאזיל בלא זמניה אין כי הא וכו'שפת אמת (הלוי) משלי פרק יג פסוק כג
ד ע"ב36 ויש נספה בלא משפטאש דת (אסאד) עמ' רנו
ד ע"ב36 ויש נספה בלא משפטמעשה רקם (בר) מועדים עמ' 251
ד ע"ב36 ויש נספה בלא משפטפי' הרמ"ז על הקדמת הזוהר (תשנח) עמ' קפז
ד ע"ב36 ויש נספה בלא משפטפי' הרמ"ז על הקדמת הזוהר (תשסא) עמ' קצג
ד ע"ב36 ויש נספה בלא משפטשמחה לאיש (שונשול) דף עו ע"ב
ד ע"ב36 ויש נספה בלא משפטשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' פה
ד ע"ב36 ויש נספהבעקבי יעקב עמ' שכו
ד ע"ב36 ומי איכא אינש דאזיל בלא זמני'הדרת אליהו דרוש ג סי' א ד"ה תהלים
ד ע"ב36 ומי איכא דאזיל בלא זמני וכו'ברית שלום (תעח) דף לה ע"ב
ד ע"ב36 ומי איכא דאזיל בלא זמני וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' רכב
ד ע"ב36 ומי איכא דאזיל בלא זמניה וכו', רבנו חננאל ריש דף ה ע"אוענפיה ארזי אל (תשסו) על התורה ח"א עמ' מז
ד ע"ב36 יש נספה בלא משפטהמאור הגדול (גר"א) עמ' תשט
ד ע"ב36 יש נספה בלא משפטחכמת התורה בהעלותך עמ' שעד
ד ע"ב36 יש נספה בלא משפט וכו' והנך שנין יהבין למאן דמעביר על מידותיושפת אמת (הלוי) משלי פרק ה פסוק ט
ד ע"ב36 יש נספה בלא משפט וכו' כההיא מרים מגדלא נשיאיפה תאר (תשעח) ח"א עמ' תריב, ח"ב עמ' שנב
ד ע"ב36 יש נספה בלא משפט וכו'אהבת דוד (וועגער) עמ' 6
ד ע"ב36 יש נספה בלא משפט וכו'אודה ה' דף כג ע"ב
ד ע"ב36 יש נספה בלא משפטדברי חנינא - מזלות עמ' צח, ק, קעד
ד ע"ב36 יש נספה בלא משפטלב הארי עמ' תמז
ד ע"ב36 יש נספה בלא משפטפרפרת משה ח"א עמ' תיז
ד ע"ב36 יש נספה קודם זמנו וכו' ומעבירם למי שמעביר על מדותיועץ הדעת טוב (תשסח) סי' תלד
ד ע"ב36 ויש נספה בלא משפט וכו' מרים מגדלא שיער נשייא וכו'נחלת יעקב (תשעג) עמ' ערה
ד ע"ב36 כי מטא להאי קרא וכו'יערות דבש ח"א עמ' רכד
ד ע"ב36 כי מטי להאי קרא בכי ויש נספה בלא משפט+מי השלוח (תשסז) ח"ג דף ערב
ד ע"ב36 מי איכא דאזיל בלא זימניהתיבת גמא (תשסז) עמ' רסג
ד ע"ב36 מי איכא דאזיל בלא זמני'כהיום תמצאון עמ' ערז
ד ע"ב36 מי איכא דאזיל בלא זמניה המעשה במרים מגדלא דרדקישם דרך דברים עמ' רמג
ד ע"ב36 מי איכא דאיזיל בלא זמניהראשית בכורי משה חיים ח"ב מאמר יג
ד ע"ב36 מי איכא איניש דאזיל בלא זימניהחוט המשולש (דיוואן) דרשות דף כ ע"ד
ד ע"ב36 ר' יוסי כי הוה מטי להאי קראאם הבנים ח"א דף קיד ע"ב
ד ע"ב36 ר"י כי מטא להאי קרא בכימרפא לשון עמ' רמד
ד ע"ב36 ר"י כי מטי להאי קרא בכי ויש נספה בלא משפט אמר מי איכא דאזיל בלא זמניה וכו'דובר צדק (זילבר) עמ' סב
ד ע"ב36 ר"י כי מטי להאי קרא בכי ויש נספה כו'דרכי נועם (הרנזון) דרוש י
ד ע"ב36 ר"י כי מטי להאי קרא בכי יש נספה בלא משפט וכו', ותוס'אדרת אליהו (הצרפתי) עמ' יא
ד ע"ב36 ר"י כי מטי להאי קרא בכי יש נספה בלא משפט וכי איכא מאן דנספה וכו'כנסת יחזקאל (פאנעט) דרושים עמ' לג
ד ע"ב36 ר"י כי מטי להאי קרא בכיאפוד בד דף פה ע"ג
ד ע"ב36 רב יוסף כד מטי להאי קרא בכי יש נספה בלא משפט וכו' יהיבנא להו למאן דמעביר על מדותיו וכו' רעינא להו אנא עד דמלושבט מישראל (קרמניץ) פרק טז פסוק ה, פרק יז פסוק יד, פרק ל פסוק ה, פרק לח פסוק יח, פרק מא פסוק יג, פרק נה פסוק טז, פרק קט פסוק ח, פרק מט פסוק טו, פרק קמא פסוק ז
ד ע"ב36 רב יוסף כי הוא מטי להאי קרא הוה בכי ויש נספה בלא משפטאבל מצרים ח"א דף ב ע"ב
ד ע"ב36 רב יוסף כי הוה מטי להאי קרא הוה קא בכי ויש נספה בלא משפטאוזן שמואל דף כד ע"ב, מח ע"א
ד ע"ב36 רב יוסף כי הוי מטי להאי קרא וכו'תשובת השנה עמ' פח
ד ע"ב36 רב יוסף כי מטא להאי קרא בכי ויש נספה בלא משפט וגו' אמר מי איכא דאזיל בלא זמניה וכו' סוף סוף שניה מאי עבדת וכו'עירין קדישין השלם עמ' תלג
ד ע"ב36 רב יוסף כי מטא להאי קרא בכי ויש נספה בלא משפט וכו' אי איכא צורבא מרבנן דמעביר במיליה מוספינא להו ליה והויא חלופיהמבשר טוב - ישועות אברהם עמ' קפג
ד ע"ב36 רב יוסף כי מטא להאי קרא בכי ויש נספה בלא משפט וכו' אייתי ליה מרים מגדלא דרדקא וכו'מבשר טוב - ימי הרחמים והסליחות עמ' שה
ד ע"ב36 רב יוסף כי מטי להאי קרא בכי ויש נספה בלא משפטשם דרך שמות עמ' פט, קע
ד ע"ב36 רב יוסף כי מטי להאי קרא בכי ויש נספה בלא משפטתורה בציון עמ' תקח
ד ע"ב36 רב יוסף כי מטי להאי קרא בכידברי אמונה השלם בראשית עמ' קיז
ד ע"ב36 רב יוסף כי מטי להאי קרא בכיס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' פז
ד ע"ב36 רב יוסף כי מטי להאי קראאם הבנים ח"ב דף יד ע"א
ד ע"ב37 הוה שכיח גבי' מלאך המות אמר לר לשלוחי' וכו'לקוטי שיחות חכ"ד עמ' 222
ד ע"ב37 הוה שכיח גבי מלאךמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' רג
ד ע"ב37 ר"ב בר אביי הוה שכיח גביה מלאך המותדעת חכמה ומוסר ח"ג עמ' רנו
ד ע"ב37 רב ביבי בר אביי הוה שכיח גביה מלאך המות וכו' אמר אי איכא צורבא מרבנן דמעביר במיליה מוסיפנא להו ליה והויא חלופיהמצווה ועושה ח"ב עמ' קפו, תקט
ד ע"ב37 רב ביבי בר אביי הוה שכיח גביה מלאך המות וכו'דברי תורה (שפירא) מהד' א סי' פ
ד ע"ב37 רב ביבי בר אביי הוה שכיח גביה מלאך המות וכו', מוסיפנא להו ליה, והוי חילופיהמאורות האריז"ל עמ' קא אות ג
ד ע"ב37 רב ביבי הוה שכח גביהתורה וחיים (כלפון) עמ' פרח
ד ע"ב37 רבב"א הוי שכיח גבי' מלאכא דמותא זימנא חדא אמר לשלוחו הבא לי מרים וכו'כנסת יחזקאל (פאנעט) דרושים עמ' רסה
ד ע"ב38 א"ל לשלוחיה זיל אייתי לי מרים מגדלא שיער נשייאנאוה תהלה עמ' של
ד ע"ב38 א"ל לשלוחיה זיל אייתי לי מרים מגדלא שיער נשייאתהלות ישראל (מג'לד) עמ' קיד, רכג
ד ע"ב38 מעשה דמרים מגדלת וכו'צדקת יוסף עמ' סו
ד ע"ב38 עובדא דמרים מגדלא שער נשיאמצווה ועושה ח"ב עמ' קע, קפו
ד ע"ב38 איתתא מגדלי נשיאכתנות אור עמ' עב
ד ע"ב38 האי איתתא מגדלת שער נשייא וכו'כח מעשיו הגיד לעמו ח"א דף סו ע"ב
ד ע"ב38 זיל אייתי לי מרים דמגדלאחלקו של יוסף (אמאדו) דף מג ע"א
ד ע"ב38 זיל אייתי לי מרים מגדלא שיערבאר מים חיים (תשנט) ח"ב עמ' תקטז-תקיז
ד ע"ב38 זיל אייתי לי מרים מגדלא שיער נשייא וכו' ויש נספה בלא משפט וכו'של"ה (תשנז) פרשת כי תצא אות כא
ד ע"ב38 זיל אייתי לי מרים מגדלא שיער נשייא וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' תסג
ד ע"ב38 זיל אייתי לי מרים מגדלא שער נשיאשמן ראש (כץ) ח"ד עמ' תסט, תקעח
ד ע"ב38 מה"מ אמר לשלוחי' זיל אייתי לי מרים מגדלא שערא אזל אייתי מרים מגדלא דרדקי וכו' הואיל ואייתיתה ליהוי למנינאיגל יעקב (תשנג) וזאת הברכה אות קיז
ד ע"ב38 מלאך המות אמר לשלוחיה אייתי לי מרים מגדלא נשיא אייתי ליה מרים מגדלי דרדקי וכו'ס' חסידים סי' תתשמו
ד ע"ב38 מעשה דמלאך המותשבט מוסר עמ' קמא
ד ע"ב38 מעשה דמרים מגדלא דדרדקיאילנא דחיי (תשסז) עמ' קטז(א)
ד ע"ב38 מעשה דמרים מגדלא שער נשיאמרפא לנפש בראשית עמ' סג
ד ע"ב38 מעשה דמרים מגדלאה וכו' מוסיפים לצורבא מרבנןישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קסה
ד ע"ב38 מעשה דמרים מגדלאהאמונה ודעת דף נא ע"א
ד ע"ב38 מרים מגדלא נשיאאבל מצרים ח"א דף ב ע"א,ג ע"א,ג ע"ב,ד ע"א
ד ע"ב38 מרים מגדלא נשיאמבשרת ציון ח"ד עמ' רפד
ד ע"ב38 מרים מגדלא נשיאס' חסידים סי' תתשמו
ד ע"ב38 מרים מגדלא נשייאשומע תפלה ח"ב עמ' ל
ד ע"ב38 מרים מגדלא שיערמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' רו
ד ע"ב38 מרים מגדלא שער נשי וכו'יגל יעקב (תשעד) ח"ב עמ' רצו
ד ע"ב38 מרים מגדלא שער נשיאשמן ראש (כץ) פסח ח"ב עמ' שכח
ד ע"ב38 מרים מגדלא שערברית יצחק דף כא ע"ד
ד ע"ב38 מרים מגדלאהאבל מצרים ח"ב דף יא ע"ב
ד ע"ב38 מרים מגדלית שער נשיא וכו' כי חזינא צורבא מרבנן דמעביר במיליה מוספינא ליה, ותוס'דברי נפתלי (הלברשטם) ח"ב עמ' טו
ד ע"ב41 אלא היכי יכלת להלב הארי עמ' קסג
ד ע"ב רש"י - מי בקש זאת מידכם רמוס חצרי, והא ילפי' שאין נכנס להר הבית במנעלורנת יצחק תליתאה ח"ב עמ' קצג
ד ע"ב רש"י - עבד, שהוא חביב לרבו עד שרבו מצפה ושואף מתי יראהועבודת חיים ח"א עמ' קד
ד ע"ב רש"י ותוס' - מחלוקת אם מתו אחיו מחמת מילה חשיב ערליציב פתגם - מילה-נישואין עמ' לח
ד ע"ב תוס' - מרים מגדלא שיער נשיא היתה אמו של פלוני(אותו האיש)לב הארי עמ' תמז
ד ע"ב תוס' ד"ה דליכא - לא בעי למימר שיעיד לו שקיים הכל דמנא ידע [משה] והא לא היה בדורו וכו'חמשה מאמרות (תשסט) - תורת שבת פרשת וילך ב
ד ע"ב תוס' ד"ה דליכאדרכי החיים ח"ב עמ' קמב
ד ע"ב תוס' ד"ה דמרבה - אבל מתו אחיו מחמת מילה הוי אנוסדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' שצט ד"ה כי
ד ע"ב תוס' ד"ה דמרבה - לרש"י איירי שמתו אחיו מחמת מילהתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' רפו-רפז {אם סובר דהאונס אינו פוטרו לגמרי רק שאין יכול לקיים חיובו}
ד ע"ב תוס' ד"ה דמרבהמאיר עיני חכמים מהדו"ב ח"ב דף ב ע"א, מהדו"ג ח"א דף קעט
ד ע"ב תוס' ד"ה דמרבהדגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' קנג
ד ע"ב תוס' ד"ה הוה שכיח - וכו' דמרים מגדלא נשייא בבית שני היה דהיתה אמו של פלוני כדאיתא בשבתחמשה מאמרות (תשסט) - משיב מפני הכבוד ד"ה אלא ודאי ברור
ד ע"ב תוס' ד"ה כי תבואובריכות מים דף רנב ע"ד
ה ע"א02 קדחה ואיתרע מזלהאור הישר בראשית דף עג ע"א
ה ע"א03 אית לכו רשותא למיעבד הכידרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' רנב
ה ע"א04 אמר לי' רב ביבי למלאך וכו' יש נספה בלא משפטצמח צדיק (תשסז) עמ' תקכא
ה ע"א04 יש נספה בלא משפט וכו' דמוסיף להו לצורבא מרבנן דמעביר במילי'יגל יעקב (תשנג) חיי שרה אות סח
ה ע"א04 יש נספה בלא משפט וכו' צורבא מרבנן דלא קאים במיליהערבי נחל (תשסד) עמ' תשלז, תתקצא
ה ע"א04 יש נספה בלא משפט וכו'יגל יעקב (תשעד) ח"א עמ' צא
ה ע"א04 יש נספה בלא משפט כו' אי איכא צורבא וכו' מוסיפנא ליה להועשרה מאמרות (תשס) עמ' קע
ה ע"א04 יש נספה בלא משפטחכמת התורה חיי שרה עמ' נט
ה ע"א04 יש נספה ור"חברכת אבות עמ' נג
ה ע"א05 דור הולך ודור באמאור ושמש (תשנב) עמ' תשיט {דור שהולך הוא דור שבא}
ה ע"א06 דרעי ליה עד דמליא לדרא ומסרה אחר כך לרומהדברי שאול ויקרא עמ' פו
ה ע"א06 דרעינא להו אנא עד דמלו להו לדרא והדר משלימנא ליה לדומהמגן אבות (מהריט"ץ) ח"א עמ' רכ
ה ע"א06 רעינא ליה וכו'מנחת אליהו (תשנט) עמ' קיא {נפש הנרצח פורחת באויר עד שיגיע סוף השנים שקצבו לה מהשמים}
ה ע"א06 רעינא להו וכו' לצורבא דרבנן וכו'איש מבין ח"א דף כח ע"ב
ה ע"א07 והדר משלימנא להו לדומה, וברש"יתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' תיז
ה ע"א07 משלימנא לדומאביאור הגר"א על משלי פרק ה פסוק ט, פרק יג פסוק כא
ה ע"א07 סו"ס אותם שנים כו' אי איכא צ"מ דמעביר כו'כסא שלמה (חכים) דף קטז ע"ב, קכג ע"ג
ה ע"א07 סוף סוף הנהו שני מאי עבידתי בהו וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"ב עמ' 112
ה ע"א07 סוף סוף שניה מאי עבדת להוכוכבי אור (תשלד) עמ' קנא
ה ע"א07 סוף סוף שניה מאי עבדתשמן ראש - ימים נוראים עמ' קלו
ה ע"א08 אי איכא צורבא דרבנן דמעביר על מדותיו מוסיפנא להונר ישראל חלק ב דף קא
ה ע"א08 אי איכא צורבא מרבנן דמעביר במילי' מוסיפנא להו לידברי יונה ח"א עמ' רצד
ה ע"א08 אי איכא צורבא מרבנן דמעביר במיליה מוסיפין לו שנים אלוקומץ המנחה (צונץ) דרוש נה אות ט
ה ע"א08 אי איכא צורבא מרבנן דמעביר במיליה מוסיפא להו והויא חילופי'שרגא המאיר על התורה עמ' שס
ה ע"א08 אי איכא צורבא מרבנן דמעביר במיליה מוסיפין לו שניםדרשות מהרא"ל (תשנט) סי' כט אות יב
ה ע"א08 אי איכא צורבא מרבנן דמעביר במיליה מוסיפינא ליהאור הצבי עמ' 77
ה ע"א08 אי איכא צורבא מרבנן דמעביר במיליה מוסיפנא להו ליה והוה חלופיהרחמי הרב עמ' צו
ה ע"א08 אי איכא צורבא מרבנן דמעביר במיליה מוסיפנא להו ליה והוה חלופיהדרשות שבט הלוי ח"א עמ' רסט
ה ע"א08 אי איכא צורבא מרבנן דמעביר במיליה מוסיפנא ליהראשית בכורי משה חיים ח"ב מאמר יג
ה ע"א08 אי איכא צורבא מרבנן דמעביר במיליה מוסיפנא ליהשבח נעורים עמ' רנד
ה ע"א08 אי איכא צורבא מרבנן דמעביר במיליהשמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' קע
ה ע"א08 אי איכא צורבא מרבנן דמעביר במיליהשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' צג, קפג
ה ע"א08 אי איכא צורבא מרבנן דמעביר במילתיה מוספינן ליה וכו'אבל מצרים ח"ב דף כב ע"ב
ה ע"א08 אי איכא צורבא מרבנן דמעבר במיליה מותבינן ליהבית שמואל אחרון על התורה (תשנד) פ' במדבר עמ' קנו
ה ע"א08 אי איכא צורבא מרבנן וכו'חלק יעקב (קנטור) דרוש כו
ה ע"א08 אי איכא צורבא מרבנן וכו' מוסיפנא להו ליה והויא חלופיהבית יצחק (שמלקיש) על התורה מאמר רד אות א
ה ע"א08 אי איכא צורבא מרבנן וכו'שם משמעון (שפירא, תשכה) עמ' קיב
ה ע"א08 אי איכא צורבא מרבנן שאינו עומד על מדותיו מוסיפנא להו וכו'עשרה מאמרות (תט) מאמר חיקור דין חלק ב פ' כט דף נ ע"ב; מאור עינים (פינטו, תג) פרק א דף קפז ע"ד; הנותן אמרי שפר (ראנ"ח, שצ) דף לא ודף רב/רכ ע"ב
ה ע"א08 אי איכא צורבא מרבנןפרי חיים (קנולר) פרשת תזריע, שלח
ה ע"א08 אי איכא צורבא צרבנן דמעביר במיליה מוסיפנא להו ליהערוגת הבושם (תשעא) בראשית עמ' פט, ריא
ה ע"א08 אמר אי איכא צורבא מרבנן דמעביר במיליה וכו'דרך חיים (לונזאנו) עמ' ריז
ה ע"א08 אמר אי איכא צורבא מרבנן דמעביר במיליה מוסיפנא להו ליהדרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' כא, נח
ה ע"א08 אמר אי איכא צורבא מרבנן וכו'המאור שבתורה (שפירא) דברים עמ' קעח
ה ע"א08 דאיכא צורבא מרבנן דמעביר במילי' וכו'אפיקי ים עמ' רי
ה ע"א08 הנהו שני מאי עבדת להוישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קיד
ה ע"א08 הני שני מאי עבדינן בהוחכמת התורה ויחי עמ' ד
ה ע"א08 הני שני מאי עבדת להואם הבנים ח"א דף סח ע"ב, קעג ע"ב
ה ע"א08 הני שני מותבינן להו לצורבא מרבנןחכמת התורה פנחס עמ' קכז
ה ע"א08 הני שני מותבינן להו לצורבא מרבנןחכמת התורה חיי שרה עמ' רמד, רעג
ה ע"א08 הני שני מותבינן להו לרבנן דמעביר במיליהחכמת התורה תולדות עמ' שד, תריב
ה ע"א08 כד חזינן צורבא מרבנן דעביר במיליה מוסיפין לודרשות שמן רוקח עמ' קנט, שלה
ה ע"א08 מי שמעביר על מדותיו מוסיפים לו שניםדברי חנינא - מזלות עמ' צב
ה ע"א08 מת בלא זמנו נותנין שניו לצורבא מרבנןחכמת התורה קורח עמ' קכט
ה ע"א08 מת בלא זמנו נותנין שניו לצורבא מרבנן דמעביר במיליהחכמת התורה במדבר עמ' קעז
ה ע"א08 צורבא דרבנן המעביר על מידותיו מוסיפין לו שניםשם משמעון (שפירא, תשסז) עמ' קסו
ה ע"א08 צורבא מדרבנן דמעביר במיליהרוח חיים (חיד"א) עמ' קעט
ה ע"א08 צורבא מרבנן דמעביר אמילי מוסיפנא ליהמקראי קדש (תשנג) עמ' קעה, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' צז
ה ע"א08 צורבא מרבנן דמעביר במילי' מוסיפין לו על שנותיוכנסת יחזקאל (פאנעט, תשסה) פרשת בא עמ' קו
ה ע"א08 צורבא מרבנן דמעביר במיליה וכו'בית ישראל (בנבנשתי) ח"א דרוש ב עמ' 51
ה ע"א08 צורבא מרבנן דמעביר במיליה מוסיפנא להו ליהמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ב עמ' רכג
ה ע"א09 דמיעבד במיליהאמרי יוסף שמות דף צח ע"ב
ה ע"א09 המעביר על מידותיו מאריך ימיםישמח חיים (תשסה) מע' ז אות כו
ה ע"א09 למאן דמעביר במיליהקשוטי כלה (תשסג) עמ' קמד
ה ע"א09 מוסיפין לו שנים לצורבא מרבנן דמעביר במיליה וכו'דובר שלום (תשסג) - אהל יהושע עמ' י
ה ע"א09 מוסיפנא להו ליהיקרא דשכבי (דוד) דרוש קא דף קפו ע"ד
ה ע"א09 מותבינן הני שני לצורבא מרבנןחכמת התורה אמור עמ' קיט
ה ע"א09 מותבינן להו לרבנן דמעביר במיליתהלות ישראל (קלוגר) עמ' רכה
ה ע"א10 ר' יוחנן כי מטי להאי קרא בכי ותסיתני בו וגו', עבד שרבו מסיתין לו וכו' כלום תקנה יש לוכוכבי אור (תשלד) עמ' ד
ה ע"א10 ר' יוחנן כי מטי להאי קרא בכי עבד שרבו מסיתין וכו' אפילו שיחה יתירה וכו'ראשית חכמה (תשמד) - יראה פרק ו אות יג-טו
ה ע"א10 ר' יוחנן כי מטי להאי קראכלי יקר (תשמח) עמ' תקפז
ה ע"א10 ר"י כי מטי להאי קרא בכי וכו' ורש"י וטו"אשיחות מוסר (תשסב) עמ' רמג, רצד-רצח
ה ע"א10 רבי יוחנן כי הוי מטי להאי קרא בכי וכו'אילנא דחיי (תשסז) עמ' סג(א)
ה ע"א10 רבי יוחנן כי מטי להאי קרא בכיגדולי מוסר עמ' פד
ה ע"א10 ר"י כד הוי מטי להאי קרא הוי בכי ותסיתני בו לבלעו חנם עבד שמסיתין לרבו וניסת כלום תקנה יש לודעת חכמה ומוסר ח"ב עמ' קלג
ה ע"א10 רבי יוחנן כי מטי להאי קרא בכי וכו' עבד שרבו מסיתין לו וניסתמחשבת מוסר ח"ג עמ' מג, סו
ה ע"א11 ותסיתני בו לבלעו חנםאוצר הכבוד
ה ע"א11 ותסיתני וכו'דולה ומשקה עשי"ת ויוה"כ עמ' רפא, רצז {הקב"ה הסכים לשטן לנסות את איוב}
ה ע"א11 עבד שרבו מסיתין לו וניסת תקנה יש לונחלת יעקב (תשעג) עמ' נה
ה ע"א12 כי הוה מטי להאי קרא בכי הן בקדושיוטירת כסף דף רמז ע"ד
ה ע"א12 ר' יוחנן בי מטי להאי קרא בכי הן בקדושיו לא יאמין וכו'התרגשות הלב (תשסח) עמ' ריז
ה ע"א12 ר' יוחנן כי מטי להאי קרא בכי הן בקדושיו לא יאמין במי יאמיןגנת אגוז (תשעב) אות כ
ה ע"א12 ר' יוחנן כי מטי להאי קרא בכי הן בקדושיו לא יאמין וכו'דרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' מח
ה ע"א12 ר' יוחנן כי מטי להאי קרא בכי וכו', ורש"י ד"ה היינו דכתיב ומהרש"אאמרות ה' השלם ח"ד עמ' פב, ח"ו עמ' רלו
ה ע"א12 ר"י בכי הן בקדושיו לא יאמיןכרם פתחיה גפן כ שריג ז
ה ע"א12 ר"י כד מטי להאי קרא הוה בכי אם בקדושיו לא יאמיןרוח יעקב (בן שבת, תשסז) עמ' מא
ה ע"א12 ר"י כדמטי להאי קרא הוה בכי הן בקדושיולחם שלמה (הלוי, שנז) דף לז ע"ב
ה ע"א12 ר"י כי הוה מטי להאי קרא בכי הן בקדושיוצמח דוד (שלוניקי) ח"ב דף קל"א ע"ג-ע"ד
ה ע"א12 ר"י כי מטי להאי קרא בכי הן בקדושיוקול בן לוי (תפז) דף עה ע"ד
ה ע"א12 רבי יוחנן כד הוה מטי להאי קרא בכי הן בקדושיו לא יאמין וכו'מאמץ כח (תשעה) עמ' תקח, תקנא
ה ע"א12 רבי יוחנן כי הוה מטי להאי קרא הוה בכי הן בקדושיו לא יאמין וגו'כח מעשיו הגיד לעמו ח"א דף עה ע"ד
ה ע"א12 רבי יוחנן כי מטי להאי קרא בכי אמר הן בקדושיו לא יאמיןקהלת יעקב (אבן ברוך) דף מח ע"ג
ה ע"א12 רבי יוחנן כי מטי להאי קרא בכי הן בקדושיו לא יאמיןהתרגשות הלב (תשסט) עמ' קנא
ה ע"א13 אם בקדושיו לא יאמין במי יאמיןשמן הטוב (תשסו) עמ' תקלח
ה ע"א13 הן בקדושיו וגו'ימלא פי תהלתך ח"א עמ' נג
ה ע"א13 הן בקדושיו וכו'מראה יחזקאל על התורה (תשס) עמ' רצט {אין הקב"ה מיחד שמו על צדיקים בחייהן}
ה ע"א13 הן בקדושיו וכו'משמרת איתמר (תשסז) עמ' לו {אין הבטחה לצדיקים בעולם הזה}
ה ע"א13 הן בקדושיו לא יאמיןגור אריה בראשית פ"א הערה 60 {מקור לעומק מידת הדין}
ה ע"א13 הן בקדושיו לא יאמין אם בקדושיו לא יאמין במאן יאמיןמאמץ כח (שמח) דרוש כו דף רה ע"א13; לחם שלמה (הלוי, שנז) סימן קו/ז דף לז ע"ב; קהלת יעקב (+אבן ברוך) שרש ג דף מח ע"ג; דרש משה (אלבלדה, שסג) פרשת שמיני דף צו ע"ב; יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת ויחי דף פט ע"ב; דברי שלום (אדרבי, שמו) קונטרס אחרון דף קסא ע"ד; מאור עינים (פינטו, תג) פרק א דף קכח/קפח ע"א; זקן אהרן - שמן הטוב (אוהב, תיז) חגיגה דף קכח ע"א
ה ע"א13 הן בקדושיו לא יאמין וכו'ידי משה (תשמו) קהלת עמ' קכב
ה ע"א13 הן בקדושיו לא יאמין וכו'יפה תאר (תשעח) ח"א עמ' תקצו, ח"ב עמ' תנא, תרכב
ה ע"א13 הן בקדושיו לא יאמין וכו'מקוה מים (עזריאל) ח"ב דף עא ע"ד
ה ע"א13 הן בקדושיו לא יאמין וכו'תורת משה (אלמושנינו) עמ' צא, קיא
ה ע"א13 הן בקדושיו לא יאמיןדברי חנינא - הספדים עמ' קז, קלט
ה ע"א13 הן בקדושיו לא יאמיןמתנת חיים מאמרים ח"א עמ' רעב
ה ע"א13 הן בקדושיו לא יאמיןעיני שמואל (ראבין) עמ' כה
ה ע"א13 הן בקדושיו לא יאמיןשמן ראש - ימים נוראים עמ' תעא
ה ע"א15 מעשה התאניםמנחת אליהו (תשנט) עמ' ריב
ה ע"א16 שבק הנך דמטופרי חיים (קנולר) פרשת תצא
ה ע"א18 היינו דכתיב הן בקדושיו לא יאמיןבית שמואל אחרון על התורה (תשנד) פ' קרח עמ' קפ
ה ע"א18 היינו דכתיב וכו'קומץ המנחה (צונץ) דרוש קסו אות ה {אם הקב"ה רואה שעתיד להרשיע מסלקו כשהוא צדיק}
ה ע"א18 היינו דכתיב וכו'שבט מישראל (קרמניץ) פרק יז פסוק יד {לפעמים ימות הצדיק קודם זמנו שלא יחמיץ}
ה ע"א18 היינו דכתיב הן בקדושיובן יאיר דרוש ג דף קל ע"א {דוקא בצדיקים שיש חשש שיחמיצו}
ה ע"א18 היינו דכתיב וכו'יקרא דשכבי (דוד) דרוש סד דף קמ ע"ג {אם ה' ממית צדיק שעתיד להחמיץ איך ייתכן מש"כ בקדושין מ על צדיק גמור כל ימיו שמרד באחרונה}
ה ע"א18 היינו כתיב וכו'רנת יצחק - תפלה לימי המועדים עמ' קמו {בחורים הצדיקים נאחזין למיתה פן יחטאו}
ה ע"א19 האי תלמידא וכו' אדזוטרפרי חיים (קנולר) אבות פרק ו
ה ע"א19 האי תלמידא שכיב אדזוטרפרי חיים (קנולר) מאמרים סי' ז
ה ע"א19 ההוא תלמידא שכיב אדזוטרדבר יום ביומו - שבת
ה ע"א19 ההוא תלמידא דהוה בשיבבותיה דרבי אלכסנדריא וכו'מאור עינים (פינטו, תג) פרק א דף קפח ע"א
ה ע"א19 ההוא תלמידא וכו' ושכיב אדזוטרקול בן לוי (תפז) דף עז ע"ד
ה ע"א23 ההוא מבעט ברבותיו הוהרצוף אהבה (אלגאזי, תט) סימן קכח דף נט ע"ב
ה ע"א23 ר' יוחנן כי הוה מטי להאי קרא הוה בכי והייתי עד ממהראוזן שמואל דף ח ע"ב, נד ע"א
ה ע"א23 ר' יוחנן כי הוה מטי להאי קרא הווה בכי והייתי עד ממהר וכו'אבן פינה עמ' 49
ה ע"א23 ר' יוחנן כי הוי מטי להאי קרא בכי אמר עבד שרבו מקרבו לדין ומעיד בו תקנה יש לודרשות יעב"ץ עמ' רצא
ה ע"א23 ר' יוחנן כי הוי מטי להאי קרא בכי וקרבתי אליכם למשפט וגו' עבר שרבו מקרבו לדונו וממהר להעידו תקנה יש לובריכות המעיין עמ' נב
ה ע"א23 ר' יוחנן כי מטי להאי קרא בכי וקרבתי אליכם וכו'חדרי בטן פרשת כי תבא אות לה
ה ע"א23 ר' יוחנן כי מטי להאי קרא והייתי עד ממהראבן ישראל (פישר) אגדה ח"א עמ' מז {שלא יחכו כנהוג שאין פוגעין בנפשות תחילה}
ה ע"א23 ר"י כד הוי מטי להאי קרא הוי בכי והייתי עד ממהרפחד יצחק - יום הכפורים מאמר כא אות יג עמ' קצב {"ממהר" - ביום הדין הגדול מסתיימת מידת "מאריך אפיה וגבי דיליה"}
ה ע"א23 רבי יוחנן כי מטי להאי קרא בכי וכו' והייתי עד ממהר, ומהרש"אדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 2131 עמ' תצג
ה ע"א23 ר' יוחנן כי מטי להאי קרא בכי וקרבתי אליכם למשפט והייתי עד ממהר עבד שרבו ממהר להעירו כלום יש לו תקנהדבר צבי - קדושת השבת - בנין דוד עמ' נב
ה ע"א23 ר' יוחנן כי מטי להאי קרא בכי וקרבתי אליכם למשפט ורש"יאמרי יצחק במדבר-דברים עמ' שיט
ה ע"א23 ר"י כי הוה מטי להאי קרא בכי וקרבתי אליכם למשפט כו'סוכת דוד (שירירו) דף צז ע"א וע"ד, צח ע"א
ה ע"א23 ר"י כי הוי מטי להאי קרא בכי וקרבתי אליכם למשפט וכו'להורות נתן ויקרא עמ' רט
ה ע"א23 ר"י כי מטי בכי והייתי עד ממהר וגו'דרשות הצל"ח השלם עמ' קט, קיט-קכ
ה ע"א23 ר"י כי מטי להאי קרא בכי וקרבתי אליכם וכו' עבד שרבו ממהר וכו' תקנה יש לו קיח, ותוס' ומהרש"אדרשות שבט הלוי ח"א עמ' קנ
ה ע"א23 ר"י כי מטי להאי קרא בכי וקרבתי אליכם וכו'אדרת אליהו (הצרפתי) עמ' י
ה ע"א23 ר"י כי מטי להאי קרא הוה בכי והייתי עד ממהר וכו' ותוס' ד"ה הא יראוניאש דת (תשמח) עמ' שט
ה ע"א23 רבי יוחנן כי מטי להאי קרא בכה וכו' עבד שרבו מקרבו לדונו וממהר להעידו תקנה יש לובנין משה (מייזליש) ח"ב עמ' רמב, רנג
ה ע"א23 רבי יוחנן כי מטי להאי קרא בכי עבד שרבו מקרבו לדונו וכו'מחשבת מוסר ח"ג עמ' קמט
ה ע"א24 וקרבתי אליכם למשפטהמאור שבתורה (לסין)
ה ע"א24 וקרבתי אליכם למשפטכללי המצות (צפת תשנב) עמ' 157
ה ע"א24 וקרבתי אליכם למשפט והייתי עד ממהרכתבי הסבא מקלם - ימים נוראים עמ' קלט, קמא
ה ע"א25 והייתי עדחכמת התורה ויצא עמ' תרכט {הוא עד הוא בעל דבר}
ה ע"א25 והייתי עד ממהרבני שלשים דרוש לתקיעת שופר עמ' קעח {ממהר - לפני ביאת העדים דלקמן טז ע"א שאבני ביתו וכו' מעידין, שאולי יעידו לרעתו, הוא מכריע לטובה כי אין עד נעשה דיין}
ה ע"א27 עבד שמקרבו לדונו וכו'דברים אחדים (תשמו) עמ' קו
ה ע"א27 עבד שמקרבו לדינו וכו'דברים אחדים (תקמח) דף צא ע"ב
ה ע"א27 עבד שרבו מקרבו כו'שעת הכושר דף ק ע"ב
ה ע"א27 עבד שרבו מקרבו לדונו וממהר להעידו תקנה יש לואוצרות חיים - מעלות התורה עמ' קסו
ה ע"א27 עבד שרבו מקרבו לדונו וממהר להעידו תקנה יש לואוצרות חיים - תשובה ותיקונים עמ' רי
ה ע"א27 עבד שרבו מקרבו לדונו וממהר להעידו תקנה יש לושפת אמת (הלוי) משלי פרק כט פסוק יט
ה ע"א27 עבד שרבו מקרבו לדונו ומעיד בו כלום תקנה יש לוהמדרש והמעשה פ' צו ח"ב
ה ע"א27 עבד שרבו מקרבו לדונו תקנה יש לושעורי דעת ספר א עמ' קה
ה ע"א27 עבד שרבו מקרבו לדונו תקנה יש לושעורי דעת ספר ב עמ' כ
ה ע"א27 עבד שרבו מקרבו לדינו וכו'גבעת שאול (מורטירה, תה) דרוש מח דף פא ע"א; מאור עינים (פינטו, תג) פרק א דף קפח ע"ד; שערי דמעה (אלבלדה, שמו) שער ג חלק ד דף קלג ע"ב; רצוף אהבה (אלגאזי, תט) סימן קכט דף נט ע"ב
ה ע"א27 עבד שרבו מקרבו לדינו וממהר להעיד תקנה יש לוישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קיד
ה ע"א27 עבד שרבו מקרבו לדינו וממהר להעידו תקנה יש לותהלה לדוד (סקאליע) ספרים ג-ד עמ' קס
ה ע"א29 אוי לנו ששקל עלינו הכתוב קלות כחמורות וכו' עבד שרבו שוקל לו שגגות כזדונות תקנה יש לוכתבי הסבא מקלם (תשמד) עמ' עז
ה ע"א29 אוי לנו ששקל עלינו הכתוב קלות כחמורותיורה חכימא (תשעא) עמ' פ
ה ע"א29 אוי לנו ששקל עלינו הכתוב קלות כחמורותמאור עינים (פינטו, תג) פרק א דף קפח ע"ד
ה ע"א29 אוי לנו ששקל עלינו הכתוב קלות כחמורותמחשבת מוסר ח"ב עמ' פז
ה ע"א29 אוי לנו ששקל עלינו הכתוב קלות כחמורותראשית בכורי משה חיים ח"ב מאמר ג
ה ע"א29 אוי לנו ששקל עלינו הכתוב קלות כחמורותשיחות חכמה ומוסר מאמר ז אות ו
ה ע"א29 אוי לנו ששקל עלינו הכתוב קלות כחמורותשמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' קמד
ה ע"א29 אוי לנו ששקל עלינו הכתוב קלות כחמורותשפת אמת (הלוי) משלי פרק כט פסוק יט
ה ע"א29 אוי לנו ששקל עלינו הכתוב קלות כחמורות, ורש"י - עושקי שכר שכיר כמנאפים וכמכשפיםרנת יצחק - הגדה של פסח עמ' רו
ה ע"א29 אוי לנו ששקל עלינו הכתוב קלות כחמורות, ורש"ירנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תשכה
ה ע"א29 אוי לנו ששקל עלינו קלות כחמורותאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' ז ע"א
ה ע"א29 אוי לנו ששקל עלינו קלות כחמורותאור יחזקאל - ימים נוראים עמ' קמג, רטז
ה ע"א29 אוי לנו ששקל עלינו קלות כחמורותהמאור שבתורה (שפירא) דברים עמ' רמט
ה ע"א29 עבד ששוקלים לו קלות כחמורותמסילת ישרים פ' ד
ה ע"א29 עבד ששוקלים עליו קלות כחמורותלהעיר להורות ולהשכיל ח"א עמ' קכד
ה ע"א29 ששוקלים לו קלות כבחמורותהמאור הגדול (גר"א) עמ' תריא
ה ע"א29 ששקל הכתוב קלות כחמורותרנת יצחק יחזקאל עמ' שצד
ה ע"א29 קלות כחמורות וכו' שגגות כזדונותמי מרום ח"ז עמ' קטו-קטז {כי לפעמים יש בזה צורך המדינה כמו שב"ד מענישין שלא כדין מגדרי מלכות}
ה ע"א30 כל המטה דינו של גר כאילו מטה דינו של מעלהאוזן שמואל דף נה ע"א
ה ע"א30 כל המטה דינו של גר כאילו מטה דינו של מעלהישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קיד
ה ע"א30 כל המטה דינו של גר כאלו מטה דינו של מעלה וכו'ראשית חכמה (תשמד) - דינין אות סט
ה ע"א32 העובר עבירה ומתחרט בהתורת החסידים הראשונים (תשמו) עמ' קכח
ה ע"א32 העושה דבר ומתחרט בו מוחלין לו מידאור אברהם על ספר המצוות עמ' תיט
ה ע"א32 העושה דבר ומתחרט מוחלין לו מידישרש יעקב (אבולפיה) עמ' עח, קטו, רלח, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' רד
ה ע"א32 העושה דבר ומתחרטכללי המצות (צפת תשנב) עמ' 88
ה ע"א32 כל העושה דבר ומתחרט בו כו'עשרה מאמרות (תשס) עמ' מג-מד
ה ע"א32 כל העושה דבר ומתחרט בו מוחלין לו וכו'באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' עב, ר-רא, שמות עמ' תתקמז, דברים עמ' שיא
ה ע"א32 כל העושה דבר ומתחרט בו מוחלין לו מיד וכו', תוס' - בעושק שכר שכיר קאי דהוי לא תעשה, ופליגא דרבי ישמעאל דאמר דעל חייבי לאוין וכו', ויש שב דמוחלין לו אבל לא מחילה גמורה וכו'ארוחת תמיד עמ' שסג ע"ב ד"ה או
ה ע"א32 כל העושה דבר ומתחרט בו מוחלין לו מידאבן ישפה עמ' 1
ה ע"א32 כל העושה דבר ומתחרט בו מוחלין לו מידאוזן שמואל דף ט ע"א
ה ע"א32 כל העושה דבר ומתחרט בו מוחלין לו מידאוצרות חיים - תשובה ותיקונים עמ' ל
ה ע"א32 כל העושה דבר ומתחרט בו מוחלין לו מידאור אברהם - תשובה עמ' ד, ה, ז, מד
ה ע"א32 כל העושה דבר ומתחרט בו מוחלין לו מידדרשות שבט הלוי ח"א עמ' קיח
ה ע"א32 כל העושה דבר ומתחרט בו מוחלין לו מידלב הארי עמ' קיח
ה ע"א32 כל העושה דבר ומתחרט בו מוחלין לו מידמצווה ועושה ח"ב עמ' צא
ה ע"א32 כל העושה דבר ומתחרט בו מוחלין לו על עונותיו מידרצוף אהבה (אלגאזי, תט) סימן קכט דף נט ע"ב; בית מועד (רבא, שסה) דרוש כב לתשובה דף לט ע"ב; עשרה מאמרות (תט) מאמר חיקור דין חלק א פרק יו/יז דף כא ע"א; מאור עינים (פינטו, תג) סימן פ"א דף קפח ע"ד
ה ע"א32 כל העושה דבר ומתחרט מוחלין לושארית ישראל (תשעד) דרוש ו עמ' 111
ה ע"א32 כל העושה דבר ומתחרטמרפא לנפש ח"ד סי' קמז אות ו
ה ע"א32 כל העושה עבירה ומתחרט מוחלין לו מידמגדל עוז (תשעח) עמ' רנג
ה ע"א33 מוחלין לו מידפני מלך מועדים עמ' סט
ה ע"א34 ר' יוחנן כי מטי להאי קרא הוי בכי על כל מעשה האלהים יביא במשפט על כל נעלםדרשות מהרא"ל (תשנט) סי' קיד אות ח
ה ע"א34 ר"י כי מטי להאי קרא בכי וכו' עבד שרבו שוקל וכו'דרשות שבט הלוי ח"א עמ' רכט
ה ע"א34 ר"י כי מטי להאי קרא בכי וכו' עבד שרבו שוקל לו שגגות כזדונות תקנה יש לושפתי חיים - אמונה ובחירה ח"ב עמ' רמג
ה ע"א34 ר"י כי מטי להאי קרא בכי כי את כל מעשה האלקים יביא במשפטדעת קדושים (תשנ) עמ' נו
ה ע"א34 ר' יוחנן כי הוה מטי להאי קרא הוה בכי וכו' עבד ששוקל שגגות כזדונותאבן יהושע דף ה ע"א {על כל נעלם - המחשבות הטמונות באדם מי יכול לומר שמחשבותיו זכות}
ה ע"א35 כי את כל כו' עבד שרבו כו'מערכי לב (חזן) ח"א דרוש לח דף פב ע"ג
ה ע"א35 כי את כל מעשה האלהים יביא במשפטשערי תלמוד תורה (תשמז) עמ' עז
ה ע"א36 יביאך במשפט על כל נעלםמנחת קנאות עמ' יא
ה ע"א37 עבד שרבו שוקל לו זדונות כשגגות תקנה יש לואור לישרים (איידליץ, תשב) עמ' קכה
ה ע"א37 עבד שרבו שוקל לו שגגות כזדונות וכו'אור אברהם - מסכת מגילה עמ' רחצ
ה ע"א37 עבד שרבו שוקל לו שגגות כזדונות תקנה יש לואוצרות חיים - תשובה ותיקונים עמ' קצה
ה ע"א37 עבד שרבו שוקל לו שגגות כזדונות תקנה יש לובאר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' מ
ה ע"א37 עבד שרבו שוקל לו שגגות כזדונות תקנה יש לוחכמה ומוסר ח"א עמ' קעב
ה ע"א37 עבד שרבו שוקל לו שגגות כזדונות תקנה יש לומאמר מרדכי (שוואב) ח"א מאמר טז
ה ע"א37 עבד שרבו שוקל לו שגגות כזדונות תקנה יש לומרפא לשון עמ' פז
ה ע"א37 עבד שרבו שוקל לו שגגות כזדונות תקנה יש לופי' ר"א גאליקו על קהלת (שלח) פסוק כי את כל מעשה אלקים דף קמג ע"א; הנותן אמרי שפר (ראנ"ח, שצ) דף לט; בית מועד (רבא, שסה) דרוש מט לנחמת אבלים דף ריג ע"א
ה ע"א37 עבד שרבו שוקל לו שגגות כזדונות תקנה יש לומסילת ישרים עמ' רכט
ה ע"א37 עבד שרבו שוקל לו שגגות כזדונותגנזי חיים (זייצ'יק) עמ' שכב
ה ע"א37 עבד שרבו שוקל שגגות כזדונות תקנה יש לוישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קיד
ה ע"א37 עבד ששוקל שגגות כזדונותכללי המצות (צפת תשנב) עמ' 61
ה ע"א37 רבו שוקל לו שגגות כזדונותביאור הגר"א על משלי פרק טז פסוק יא
ה ע"א37 שהקב"ה שוקל שגגות כזדונותאמרי יהודה (דרעי, תשעב) ימים נוראים עמ' נג
ה ע"א37 שרבו שוקל שגגות כזדונותהמאור שבתורה (לסין)
ה ע"א38 ההורג כינה בפני חבירו ונמאסשערי תשובה סה"י אות סז
ה ע"א38 ההורג כינה בפני חבית ונמאסגור אריה בראשית פכ"ג אות ב
ה ע"א38 ההורג כנה לפני חבירו ונמאס בהשערי תלמוד תורה (תשמז) עמ' עז
ה ע"א38 זה ההורג כינהדרשות מהר"ל (יד מרדכי) עמ' רמא
ה ע"א38 זה ההורג כינה בפני חבירו וכו'בית הלוי - דרוש (תשנו) עמ' נה
ה ע"א38 זה ההורג כינה בפני חבירו ונמאס בה וכו'אמרות ה' השלם ח"ו עמ' רו
ה ע"א38 זה ההורג כינה בפני חברואור הרעיון עמ' צט
ה ע"א38 יבוא במשפט על כל נעלם וכו' הרק בפני חבירו ונמאס בהדברי שלום (הלברשטם) עמ' תרמט
ה ע"א38 יביא במשפט על כל נעלם זה הרק בפני חבירו ונמאס בהמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ג עמ' יט
ה ע"א38 מאי על כל נעלם אמר רב זה ההורג כינה בפני חבירו ונמאס בה, ושמואל אמר זה הרק בפני חבירו ונמאסבצור ירום ח"ט עמ' קפג הערה 33
ה ע"א38 מאי על כל נעלם א"ר וכו'המאור שבתורה (שפירא) ויקרא עמ' יג
ה ע"א38 מאי על כל נעלם א"ר זה ההורג כינה בפני חבירו ונמאס בה וכו' הרק בפני חבירו ונמאס, מאי אם טוב ואם רע זה הנותן צדקה לעני בפרהסיאשיחות חכמה ומוסר מאמר לב אות א, מאמר נ אות ז
ה ע"א38 מאי על כל נעלם א"ר זה ההורג כינה בפני חברו ונמאס בה וכו'לב דוד (תשסט) עמ' טו
ה ע"א38 מאי על כל נעלם אמר רב זה ההורג כינה בפני חבירו ונמאס ושמואל אמר זה הרק בפני חבירו ונמאסס' חסידים סי' מד, רנג, תרמא
ה ע"א38 מאי על כל נעלם אמר רב זה הרק בפני חברו וכו'שמחת הנפש עמ' קיד
ה ע"א38 מאי על כל נעלם זה ההורג כינה בפני חבירו ונמאס בהשפתי דעת (לונטשיץ, שע) פרשת נצבים דף קיא ע"א
ה ע"א38 על כל נעלםתורת מנחם חכ"ז עמ' 436 {העלם והסתר, וע"י}
ה ע"א38 על כל נעלם א"ר זה ההורג כינה וכו', זה רק בפני חבירו ונמאסדרשות שבט הלוי ח"א עמ' קצ, רכט
ה ע"א38 על כל נעלם וכו' זה הרק בפני חבירואור חדש (זיטשיק, תשסח) שמות עמ' ר
ה ע"א38 על כל נעלם וכו' זה הרק בפני חבירו ונמאסרחמי הרב עמ' קו
ה ע"א38 על כל נעלם זה ההורג כינה וכו' זה הרק בפני חברו וכו'מצור דבש עמ' קיח
ה ע"א38 על כל נעלםבאר הגולה (הרטמן) באר ב הערה 116 {אפילו על דבר קל אדם נענש לפעמים}
ה ע"א38 על כל נעלםתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תתו הערה 42 {אפילו על דבר קל אדם נענש לפעמים}
ה ע"א40 אם טוב אם רע - זה הנותן צדקה לעני בפרהסיא וכו' הנותן אשה בסתר שמביא עצמו לידי חשדס' חסידים סי' מא, מד, קעח
ה ע"א40 אם טוב ואם רע זה הנותן צדקה לעני בפרהסיאמצווה ועושה ח"ב עמ' שנה
ה ע"א40 הרק בפני חבירו ונמאסגור אריה ויקרא פכ"ו הערה 74, במדבר פי"ב הערה 33, דברים פכ"ה הערה 80
ה ע"א40 הרק בפני חבירו ונמאסכללי המצות (צפת תשנב) עמ' 155
ה ע"א40 הרק בפני חבירומחשבת מוסר ח"ג עמ' שמח
ה ע"א40 הרק לפני חבירו ונמאסשערי תלמוד תורה (תשמז) עמ' עז
ה ע"א40 זה הרק בפני חבירו ונמאס בהראשית חכמה (תשמד) - יראה פרק טו אות מד
ה ע"א40 מאי אם טוב ואם רע וכו'של"ה (תשנז) ווי העמודים פרק טז אות יב
ה ע"א40 מאי אם טוב ואם רע זה הנותן צדקה בפרהסיהמשכנות יעקב (נעים) דף מז ע"ג
ה ע"א40 מאי אם טוב ואם רע כו' זה הנותן צדקה כו'דרכי נועם (הרנזון) דרוש י
ה ע"א40 מאי אם טוב ואם רעאיש מבין ח"ב דף יד ע"ב
ה ע"א40 מאי אם טוב ואם רעיקרא דשכבי (דוד) דרוש פח דף קע ע"ד ודף קעא ע"א
ה ע"א40 מאי אם טוב וכו'באר מים חיים (תשנט) ח"ג עמ' תטז
ה ע"א41 הנותן לעני מתנה בפרהסיאמנחת ישראל עמ' קעה {ה"ז חוטא}
ה ע"א41 הנותן צדקה בפרהסיאגור אריה בראשית פמ"ז הערה 15 {בקשת מתנה גורמת לבושה אצל המבקש}
ה ע"א41 זה הנותן לצדקהאיש מבין ח"א דף קמ ע"ד
ה ע"א41 זה הנותן פרוטה לעני בפרהסיאבאר משה (אפשטיין) דברים עמ' תקעח
ה ע"א41 זה הנותן צדקה בפרהסיא וכו'שבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' שצח
ה ע"א41 זה הנותן צדקה לעני בפרהסיאמחשבת מוסר ח"ב עמ' פה
ה ע"א41 זה הנותן צדקה לעני בפרהסיאעמודי שש (לונטשיץ, שעח) מאמר לב דף יו/יז ע"א
ה ע"א41 זה הנותן צדקה לעני בפרהסיאשמחת הנפש עמ' קסו
ה ע"א41 כי את כל מעשה אלקים וכו' זה הנותן צדקה לעני בפרהסיאמטר השמים - עמודי העולם עמ' תסט
ה ע"א41 כי את כל מעשה אלקים וכו' זה הנותן צדקה לעני בפרהסיא+מטר השמים - עמודי העולם עמ' תסט
ה ע"א41 נותן צדקה בפרהסיאשפת אמת (הלוי) משלי פרק יט פסוק יז
ה ע"א41 צדקה בפרהסיא - לא רצויכללי המצות (צפת תשנב) עמ' 170
ה ע"א42 חזי' לההוא גברא דקא יהיב זוזא לעני בפרהסיאהדרש והעיון במדבר ח"ב מאמר עב אות ו, מאמר פ אות ו
ה ע"א42 ר' ינאי חזי להאי גברא דיהיב זוזי לעני בפרהסיא א"ל מוטב דלא יהיבת ליה וכו'מאור ושמש (תשנב) עמ' תפא
ה ע"א42 ר' ינאי חזי להאי גברא דיהיב זוזי לעני בפרהסיא וכו' א"ל מוטב דלא יהיבת ליה וכו'מאור ושמש (תשסט) עמ' תרמו
ה ע"א42 ר' ינאי חזי להאי גברא דיהיב זוזי לעני בפרהסיא וכו' מוטב דלא יהבת ליהדברי נפתלי (הלברשטם) ח"ב עמ' קלו
ה ע"א42 ר' ינאי חזייה לההוא גברא וכו'שבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' תסח
ה ע"א42 ר"י חזי להאי גברא דיהיב זוזא לעני בפרהסיא וכו' אמר לו מוטב דלא יהבת ליהמטר השמים - עמודי העולם עמ' תסט
ה ע"א42 רבי ינאי חזייה לההוא גברא דקא יהיב זוזא לעני בפרהסיא וכו'שפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' ד
ה ע"א43 אדם שנתן צדקה בפרהסיאמוסר המקרא והתלמוד עמ' קמד
ה ע"א44 מוטב דלא יהביתמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' קמז
ה ע"א44 מוטב דלא יהבת ליה מהשתא דיהבת ליה וכספתיההמעלות לשלמה (תשמז) עמ' רה
ה ע"א44 מוטב דלא יהבת ליה מהשתא דיהבת ליה וכספתיהתפארת צבי שמות עמ' רמז, שסה, תו, תקמג
ה ע"א46 הנותן לאשה בסתר דקא מייתי לה לידי חשדא וכו'ס' חסידים סי' מד
ה ע"א46 הנותן מתנה לאשה בסתרמנחת ישראל עמ' קעה {ה"ז חוטא}
ה ע"א46 הנותן צדקה לאשה בסתר דקא מייתי לה לידי חשדאאוצרות חיים - מעשה הצדקה עמ' קא
ה ע"א46 מאי אם טוב ואם רע וגו' זה הנותן צדקה לאשה בסתרחי' אגדות מהר"ם שיק אבות פ"א מ"ה עמ' טו
ה ע"א48 שאני בת ר' חסדא דקים לי' בגווהקשוטי כלה (גרינפלד) ח"ה סי' תשסט
ה ע"א48 שאני בת רב חסדאפני מלך ויקרא עמ' סז
ה ע"א49 והיה כי תמצאן אותו רעות רבות וצרות עבד שרבו ממציא לו רעות וצרות תקנה יש לודעת סופר עמ' נו ע"ב, שכב ע"ב
ה ע"א49 והיה כי תמצאנה אותו רעות רבות וצרות אמר עבד שרבו ממציא לו רעות וצרות וכי תקנה יש לובעקבות מועדי ה' עמ' 126
ה ע"א49 כי מטי להאי קרא בכי והי' כי תמצאן אותו רעות רבות וצרותתורת מנחם ח"ה עמ' 30
ה ע"א49 כי מטי להאי קרא בכי והי' כי תמצאןשערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"ב עמ' רנא
ה ע"א49 ר' יוחנן וכו' עבד שרבו ממציא לו וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' קג
ה ע"א49 ר' יוחנן כי מטי להאי קרא בכי והי' כי תמצאן אותו רעות רבות וצרות וכו'דרשות מהרי"ץ לז' אדר עמ' קעג
ה ע"א49 ר' יוחנן כי מטי להאי קרא בכי והיה כי תמצאנה אותואמרי יצחק במדבר-דברים עמ' תקכה
ה ע"א49 ר' יוחנן כי מטי להאי קרא בכי וכו' עבד שרבו ממציא לו רעות וצרות תקנה יש לומשנת יוסף - אגדות ח"א עמ' רפג {עי' ד"ק ר"ש מאוסטרופולי זי"ע שהעתקנו (בברכות ה ע"א)}
ה ע"א49 ר"י כי מטי להאי קרא בכי וכו' רעות רבות וצרותמשנת יוסף - דרשות ח"א עמ' קצח {בכה על מי שחושב שהרעות הן צרות ולא רואה את הטוב שבהן}
ה ע"א49 רבי יוחנן כי מטי להאי קרא בכי והיה כי תמצאןמאמר יחזקאל (קאזמיר) עמ' לח
ה ע"א49 ר"י בכי והיה כי תמצאן רעותכרם פתחיה גפן י שריג ג
ה ע"א49 ר"י כי מטא להאי קרא והיה כי תמצאן אותו רעות רבות וצרות וכו'להורות נתן דברים עמ' רסז
ה ע"א49 ר"י כי מטי להאי קרא בכי והי' כי תמצאן וכו' כגון זיבורא ועקרבא, ורש"ידברי יואל מועדים ח"א שבת שובה דף רכד ע"א
ה ע"א49 ר"י כי מטי להאי קרא בכי והיה כי תמצאנה וכו'אדרת אליהו (הצרפתי) עמ' יג
ה ע"א49 ר"י כי מטי להאי קרא והי' כי תמצאנה אותו רעות רבות בכה וכו'כנסת יחזקאל (פאנעט) דרושים עמ' קצא
ה ע"א49 רבי יוחנן כי הוה מטי להאי קרא והיה כי תמצאן רעות רבות וצרות בכיבנין דוד (מייזלש) בראשית - וישלח אות לז
ה ע"א49 רבי יוחנן כי הוי מטי להאי קרא ומצאוהו צרות רבות בכי וכו'מקור חיים (תשסו) עמ' רכח
ה ע"א49 רבי יוחנן כי מטי להאי קרא בכי והיה כי תמצאנה וכו'באר מחוקק (תשעה) עמ' ה
ה ע"א49 רבי יוחנן כי מטי להאי קרא בכי והיה כי תמצאנהבאר מחוקק (תשמט) עמ' רמא
ה ע"א49 רבי יוחנן כי מסי להאי קרא בכי אפשר עבד שרבו ממציא לו רעות וצרות תקנה יש לופתחי שערים ח"א עמ' קי
ה ע"א49 ריו"ח כי מטי להאי קרא בכי והיה כי תמצאן אותו רעות רבות וצרות וכו'דברי אש (כץ) עמ' רג
ה ע"א49 כי מטי להאי קרא בכי והיה כי תמצאןבני שלשים דרוש ט עמ' קסא {למה לא בכה בפסוק המוקדם "ומצאוהו רעות רבות וצרות"}
ה ע"א50 עבד שרבו ממציא לו צרות רבות ורעות כלום תקנה יש לושארית מנחם ח"ד עמ' תפז
ה ע"א50 עבד שרבו ממציא לו וכו'אפיקי יהודה (תשנט) דרוש מ עמ' תשמ
ה ע"א50 עבד שרבו ממציא לו וכו', ורש"י ותוס'דרכי נועם (הרנזון) דרוש יד דף לה ע"א
ה ע"א50 עבד שרבו ממציא לו וכו'חלק יעקב (קנטור) דרוש א
ה ע"א50 עבד שרבו ממציא לו וכו' מאי רעות וצרות וכו'שבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' רסג
ה ע"א50 עבד שרבו ממציא לו יסורין מה תקנה יש לופניני יחזקאל עמ' קעט
ה ע"א50 עבד שרבו ממציא לו צרות כלום תקנה יש לוברכות אבי דף לז ע"א
ה ע"א50 עבד שרבו ממציא לו צרות רבות ורעות וכו'שארית מנחם ח"ג עמ' סג
ה ע"א50 עבד שרבו ממציא לו רעות וצרות כלום תקנה יש לוקדושת ציון (תשנד) ח"ב עמ' כט
ה ע"א50 עבד שרבו ממציא לו רעות וצרות תקנה יש לוילקוט דברי חכמים שמות סי' סב, סג
ה ע"א50 עבד שרבו ממציא לו רעות וצרות תקנה יש לואור הצבי עמ' 90
ה ע"א50 עבד שרבו ממציא לו רעות וצרות תקנה יש לומשנת יוסף על התורה ח"א עמ' רנב
ה ע"א50 עבד שרבו ממציא לו רעות וצרות תקנה יש לונחלת יעקב (תשעג) עמ' ש
ה ע"א50 עבד שרבו ממציא לו רעות וצרותנשמת חיים (ברלין) עמ' טו
ה ע"א50 עבד שרבו ממציא לו רעות רבות וצרות תקנה יש לו וכו'מדבר יהודה (תשסב) עמ' שסא
ה ע"א50 עבד שרבו ממציא לו רעות רבות וצרות תקנה יש לובכורי אביב (ביק) וילך {למה לא בכה ר"י בקללות הגדולות דפ' תבוא}
ה ע"א50 עבד שרבו ממציא לו רעות רבות וצרותדברי שאול דברים עמ' רעא
ה ע"א50 עבד שרבו ממציא לו רעות רבות תקנה יש לומדבר יהודה (מודינא, שסב) דרוש לבר מצוה דף צז ע"א; שערי דמעה (אלבלדה, שמו) שער ב חלק א דף נד ע"ב; מאור עינים (פינטו, תג) פרק א דף קפח ע"ד; כלי יקר (לונטשיץ, שסב) פרשת וילך דף קמז ע"ג ודף קמח ע"ב
ה ע"א50 עבד שרבו ממציא לו רעות רבותשעורי דעת ספר א עמ' קצ, רב
ה ע"א50 עבד שרבו ממציא לו רעות תקנה יש לו עש"י קטו
ה ע"א50 עבד שרבו ממציא לו רעותילקוט הגרשוני ח"א
ה ע"א50 רעות רבות וצרות זה הממציא מעות לעני בשעת דחקומצווה ועושה ח"א עמ' פו
ה ע"א51 זבורא ועקרבאלבני ישראל (הישן) דרוש ג
ה ע"א51 זבורא ועקרבתארוח חיים (חיד"א) עמ' קלח
ה ע"א51 זיבורא ועקרבא דקשה להאי מעלי להאישמן ראש (כץ) ח"ד עמ' קעו
ה ע"א51 זיבורא ועקרבאאגרא דכלה ח"ב עמ' רעא
ה ע"א51 כגון זיבורא ועקרבאאמרות ה' השלם ח"ו עמ' רלו
ה ע"א51 מאי צרות רבות כגון זיבורא ועקרבאמקוה מים (עזריאל) ח"ב דף סח ע"ג
ה ע"א51 רעות שנעשו צרות זו לזו כגון זיבורא ועקרבאבית הלוי - דרוש (תשנו) עמ' קפח
ה ע"א51 שנעשות צרות זו לזופרפרת אליעזר פרשת וילך פרק לא פסוק יז-יח עמ' תרמח-תרמט
ה ע"א51 מאי רעות וצרות אמר רב רעות שנעשו צרות זו לזו כגון זיבורא ועקרבאנתיב התורה (סאלים) דברים עמ' קעח
ה ע"א51 מאי רעות וצרות אמר רב רעות שנעשות צרות זו לזו כגון זבורא ועקרבאדרשות חתם סופר ח"ג (תשיט) עמ' לח
ה ע"א51 מאי רעות וצרות וכו' רעות שנעשות צרות זו לזו כגון זיבורא ועקרבתאחכמה ומוסר ח"א עמ' שלג
ה ע"א51 מאי רעות וצרות וכו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' שיב
ה ע"א51 מאי רעות וצרות כו' כל שאינו בהסתרניבי זהב עמ' תקכט
ה ע"א51 מאי רעות וצרות רעות שנעשות צרות זו לזו כגון זיבורא ועקרבאמערכות ישראל (גורדון) דרוש כשושנה בין החוחים עמ' 103-114
ה ע"א51 מאי רעות רבות וצרות א"ר רעות שנעשו צרות זל"זכתנות אור עמ' תרכז
ה ע"א51 מאי רעות רבות וצרות רעות שנעשות צרות זה לזהאור פני משה דף לה ע"ב
ה ע"א51 מאי רעות רבות וצרותרב שלום (אדלר) עמ' רד
ה ע"א51 מאי רעות רבות וצרות, רש"יעולת שבת בשבתו עמ' רמג
ה ע"א51 צרות זו לזוכלי יקר (תשמח) עמ' שסה
ה ע"א51 צרות זל"ז כגון עקרבא וזיבורתאברכת חיים (תשמה) ח"ב עמ' 111
ה ע"א51 רעות וצרות וכו' רעות שנעשות צרות זל"ז וכו'דברי יואל פ' וישלח דף קפא ע"ב
ה ע"א51 רעות וצרותהכתב והקבלה דברים פל"א פסוק יז
ה ע"א51 רעות רבות וצרות כגון זיבורא ועקרבאשפת אמת (הלוי) משלי פרק כא פסוק כג
ה ע"א51 רעות רבות וצרות רעות שנעשו צרות זו לזו, כגון זיבורא ועקרבאשבט מישראל (קרמניץ) פרק ו פסוק ג, פרק לד פסוק כ
ה ע"א51 רעות רבות וצרות שהרעות צרות זו לזומים חיים (רפפורט, תשעז) - אוצרות חיים עמ' לה
ה ע"א51 רעות רכות וצרות כגון זיבורא ועקרבתאויקרא יעבץ עמ' סד
ה ע"א51 רעות שנעשו צרות זו לזו כגון זיבורא ועקרבאבינה לעתים (תח) דרש יב דף לד ע"ג; כלי יקר (לונטשיץ, שסב) בראשית דף ז ע"ג; תנחומות אל (שלח) פרשת בהר דף ק ע"א; אהבת עולם (קושטא, תב) דף קכו ע"ד
ה ע"א51 רעות שנעשו צרות זו לזו כגון זיבורא ועקרבאדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' רצה
ה ע"א51 רעות שנעשו צרות זו לזו כגון זיבורא ועקרבאחוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' תנט
ה ע"א51 רעות שנעשו צרות זו לזובית ישי - דרשות עמ' שע
ה ע"א51 רעות שנעשו צרות זו לזוברכת אברהם (תשנד) עמ' עא
ה ע"א51 רעות שנעשות צרות זו לזו וכו' זבורא ועקרבא שלא יוכלו להרפאיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' ריח, רלד, ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' שלט
ה ע"א51 רעות שנעשות צרות זו לזו וכו', ותוס'בינה לעתים (תשנד) דרוש עג עמ' תצב
ה ע"א51 רעות שנעשות צרות זו לזו ותוס' ד"ה שנעשותבינה לעתים (תשנד) דרוש י עמ' עח
ה ע"א51 רעות שנעשות צרות זו לזו כגון זיבורא ועקרבאמאיר עיני חכמים מהדו"ב ח"ג דף כג ע"ב
ה ע"א51 רעות שנעשות צרות זו לזו כגון זיבורא ועקרבאס' הזכרון לחתם סופר עמ' נב
ה ע"א51 רעות שנעשות צרות זו לזו כגון זיבורא ועקרבאדרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' תקג ד"ה ועל, ח"ג עמ' רח ד"ה ועד"ז, ח"ה עמ' צד ד"ה כתיב
ה ע"א51 רעות שנעשות צרות זו לזו כגון זיבורא ועקרבאפירוש המכבי דברים עמ' רכג
ה ע"א51 רעות שנעשות צרות זו לזודרשות משמר הלוי (תשעד) עמ' כה
ה ע"א51 רעות שנעשות צרות זו לזו כגון זיבורא ועקרבאכתב סופר אגדות כאן
ה ע"א51 רעות שנעשין צרות זו לזו כגון זיבורא ועקרבאשבט מישראל (קרמניץ) פרק עא פסוק יט, פרק קז פסוק יז
ה ע"א51 שנעשו צרות זו לזוס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' כח
ה ע"א51 שנעשות צרות זו לזואבן יהושע עמ' 113
ה ע"א51 תרתי דסתרי כמו זיבורא ועקרבאערבי נחל (תשסד) עמ' תתכט
ה ע"א52 הממציא לו מעות לעני בשעת דוחקואמרות ה' השלם ח"ו עמ' רנז
ה ע"א52 הממציא לו מעות לעני בשעת דוחקושם אליעזר דף ד ע"ב
ה ע"א52 זה הממציא מעות לעני בשעת דוחקופרפרת התורה עמ' תקצב
ה ע"א52 זה הממציא לו מעות לעני בשעת דוחקוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' קעד
ה ע"א52 זה הממציא לו מעות לעני בשעת דחקודברי אש (כץ) עמ' רג
ה ע"א52 זה הממציא לעני מעות בשעת דוחקושפת אמת (הלוי) משלי פרק כ פסוק ח
ה ע"א52 זה הממציא מעות לעני בשעת דוחקואלומת יוסף דף טז ע"ב
ה ע"א52 זה הממציא מעות לעני בשעת דחקושבט מישראל (קרמניץ) פרק טו פסוק ה
ה ע"א53 והסתרתי פני מהם וכו' כל שאינו בהסתר פנים אינו מהם וכו'אוצרות חיים - עם ישראל והאומות עמ' שנז
ה ע"א53 והסתרתי פני מהםהמאור שבתורה (לסין)
ה ע"א53 וחרה אפי בו ביום ההוא ועזבתים והסתרתי פני מהם וכו' כל שאינו בהסתר פנים אינו מהםדברי תורה (שפירא) מהד' א סי' לב
ה ע"א53 זוזא לעללא לא שכיחאעל הגאולה ועל התמורה סי' עד עמ' קכד
ה ע"א54 כל מי שאינו בהסתר פנים אינו מהםאור לישרים (איידליץ, תשב) עמ' פז
ה ע"א54 כל מי שאינו בהסתר פנים ובוהיה לאכול אינו מהםערבי נחל (תשסד) עמ' תתרנב
ה ע"א54 כל מי שאינו בהסתרת פנים אינו מהםחוזה דוד מזמור יג
ה ע"א54 כל מי שאינו בוהיה לאכול אינו מהםקרן לדוד בראשית עמ' שע
ה ע"א54 כל שאינו בוהי' לאכול אינו מהםמרפא לנפש בראשית עמ' כה
ה ע"א54 כל שאינו בהסתר פנים אינו מהםבית ישראל (טויסיג) שמות עמ' קצט
ה ע"א54 כל שאינו בהסתר פנים אינו מהם וכו' מי ידעיתו כמה משדרנא בצנעא בי שבור מלכאפאר יעקב ח"ג עמ' צ
ה ע"א54 כל שאינו בהסתר פנים אינו מהם וכו'דרשות מהרי"ץ למועדים עמ' קו
ה ע"א54 כל שאינו בהסתר פנים אינו מהם כל שאינו ב"והיה לאכול" אינו מהם וכו'שמחת מרדכי ויקרא-דברים עמ' סח
ה ע"א54 כל שאינו בהסתר פנים אינו מהם כל שאינו בוהי' לאכול אינו מהםמרפא לנפש בראשית עמ' רכז, תיד
ה ע"א54 כל שאינו בהסתר פנים אינו מהם כל שאינו בוהי' לאכול אינו מהםנועם המוסר עמ' קטו, קפט
ה ע"א54 כל שאינו בהסתר פנים אינו מהםקובץ מאמרים ואגרות (וסרמן) ח"ב עמ' ריב
ה ע"א54 כל שאינו בהסתר פנים אינו מהם כל שאינו בוהיה לאכול אינו מהם, ורש"י - מזרע ישראל, דכתיב והסתרתי פני מהם שצועק מצרות הבאות עליו, ואינו נענה שלא יבואומוסר דרך - אפיקי חיים עמ' רעו
ה ע"א54 כל שאינו בהסתר פנים אינו מהם כל שאינו בוהיה לאכול אינו מהםבית יצחק (ויינברגר) עמ' יז
ה ע"א54 כל שאינו בהסתר פנים אינו מהםאפיקי יהודה (תשנט) עמ' תשדמ
ה ע"א54 כל שאינו בהסתר פנים אינו מהםחכמת התורה נח עמ' תר
ה ע"א54 כל שאינו בהסתר פנים אינו מהםלקט שיחות מוסר ח"א עמ' קנג
ה ע"א54 כל שאינו בהסתר פנים אינו מהםעלי שור ח"ב עמ' רכד
ה ע"א54 כל שאינו בהסתר פנים אינו מהםפרפרת משה ח"ב עמ' תעה
ה ע"א54 כל שאינו בהסתר פנים אינו מהםתהלה לדוד (סקאליע) ספר ה עמ' נט
ה ע"א54 כל שאינו בהסתר פנים אינו מהםאוצר המאמרים (תשסג) עמ' ה, צז
ה ע"א54 כל שאינו בהסתר פנים אינו מהם, ור"ח ורש"י - מזרע ישראלעבודת חיים ח"א עמ' עד, קמא
ה ע"א54 כל שאינו בהסתר פנים אינו מהם, ורש"יקריאה בקריה ח"א עמ' צ
ה ע"א54 כל שאינו בהסתרמורשה - שיחות למועדים עמ' רנט
ה ע"א54 כל שאינו בהסתרת פניםמשמרת איתמר (תשסז) עמ' קעה
ה ע"א54 כל שאינו מהסתר פנים אינו מהםשארית ישראל (וילדניק, תשנח) עמ' סז
ה ע"א רש"י - דמעביר במילה, מעביר על מדותיודובר צדק (זילבר) עמ' סב
ה ע"א רש"י - הנך שנין יתירים שהיו להם עוד לחיות הן שטין עמו ומתגלגלין בעולם והדר מסרנא להו לדומהשבט מישראל (קרמניץ) פרק קמא פסוק ו
ה ע"א רש"י - מבעט ברבותיו הוי, דכתיב וטוב לא יהיה לרשע וכו'כתנות אור עמ' תצב
ה ע"א רש"י ד"ה דמטובית ישראל (בנבנשתי) ח"ב דרוש כב, לג עמ' 30, 230
ה ע"א רש"י ד"ה דרעינא - עד שיתמלאו שנותיו, והוא קרוי דורעץ הדעת טוב (תשסח) סי' תלד
ה ע"א רש"י ד"ה דרעינא להו אנאדרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' רנב
ה ע"א רש"י ד"ה דרעינאתהלות ישראל (מג'לד) עמ' רכג
ה ע"א רש"י ד"ה היינו - הטובות ירא פן ירקבו, אף הבחורים הצדיקים נאחזין למיתה פן יחטאומאמץ כח (תשעה) עמ' תקנב
ה ע"א רש"י ד"ה זה הממציאאהבת עולם (תשס) עמ' תשעז
ה ע"א רש"י ד"ה זיבורא וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' תנט
ה ע"א רש"י ד"ה קלות - עושקי שכר שכיר כמכשפים ומנאפיםשפת אמת (הלוי) משלי פרק כט פסוק יט
ה ע"א תוס' ד"ה הא - והא דאמרינן העובר על מ"ע ונתחרט לא זז משם עד שמוחלין לו היינו מחילה גמורהגבורת יצחק ימים נוראים עמ' רנ
ה ע"א תוס' ד"ה הא - שב מחמת יסורין מוחליןרנת יצחק ישעיה עמ' רצב
ה ע"א תוס' ד"ה האעבודת ישראל (קמחי) דף קצא ע"א
ה ע"א תוס' ד"ה האאגודת אזוב (יעבץ) דף יח ע"א, כב ע"ג בהגהה, כד ע"ג
ה ע"א תוס' ד"ה האדרשות הצל"ח השלם עמ' קכ
ה ע"א תוס' ד"ה האעשרה מאמרות (תשס) עמ' מב(ח), מג, מד
ה ע"א תוס' ד"ה האתקנת השבין סי' יג (עמ' 119)
ה ע"א תוס' ד"ה זה - המלוה לעני לקנות מזונות כשהן מצוין זה משובח, אבל אם תפסו המושל לעני ואין לו מעות וזה ממציא לו מעות זה חלק רעשבט מישראל (קרמניץ) פרק טו פסוק ה
ה ע"א תוס' ד"ה זה - צרות רבות ורעות זה הממציא לעני בשעת דוחקושפת אמת (הלוי) משלי פרק כ פסוק ח
ה ע"א תוס' ד"ה זהאהבת עולם (תשס) עמ' תשעה
ה ע"א תוס' ד"ה זהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' תקפג
ה ע"א תוס' ד"ה מוסיפנאיקרא דשכבי (דוד) דרוש א דף א ע"א
ה ע"א תוס' ד"ה מוסיפנאעשרה מאמרות (תשס) עמ' קע
ה ע"א תוס' ד"ה מוסיפנאקומץ המנחה (צונץ) דרוש נה אות ט
ה ע"א תוס' ד"ה מוסיפנאשבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' שפט
ה ע"א תוס' ד"ה מוסיפנאתהלות ישראל (מג'לד) עמ' קיד
ה ע"א תוס' ד"ה מוספינאמדרש האיתמרי (תקפד) דרוש יא דף לא ע"א
ה ע"א תוס' ד"ה שנעשותחוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' תנט
ה ע"א ר"חלקוטי שיחות חלק ל עמ' 297
ה ע"א רבינו חננאל - בביאור יש נספה בלא משפטהֻידוֹת אהרן (תשסא) עמ' קכט
ה ע"א רבינו חננאל - בביאור יש נספה בלא משפטהֻידוֹת אהרן (תשסז) עמ' קל
ה ע"א מהרש"א ד"ה כל שאינו בהסתר פניםלקוטי שיחות חל"ד עמ' 195
ה ע"א מהרש"אאמרי יצחק במדבר-דברים עמ' תקכו
ה ע"א טו"א - כל הלאווין שאין לוקין עליהן מקרי קלותגבורת יצחק ימים נוראים עמ' רנח
ה ע"ב01 א"ל רבנן לרבא מר לאו בהסתר פניםדרכי נועם (הרנזון) דרוש טז
ה ע"ב07 כל מקום שנתנו חכמים עיניהם או מיתה או עונימנחת יואל עמ' של
ה ע"ב07 כל מקום שנתנו בו חכמים עיניהם או מיתה או עונידרכי אמונה דרך י
ה ע"ב07 כל מקום שנתנו בו חכמים עיניהם או עוני או מיתהפי' רקנטי (שה) פרשת ויצא ופרשת בלק; ראשית חכמה (שלט) שער הקדושה פרק ו דף שו ע"א; כלי יקר (לניאדו, שסג) מלכים ב ב/כ דף תצד ע"ב; דרשות ר"י אבן שועיב (שלג) פרשת בלק דף ע ע"ב
ה ע"ב07 כל מקום שנתנו בו חכמים עיניהםאהל שלמה (סגל) בראשית עמ' שכג
ה ע"ב07 כל מקום שנתנו חכמים או מיתה או עוניאור חדש (זיטשיק, תשסח) במדבר עמ' רלז
ה ע"ב07 כל מקום שנתנו חכמים כו'מערכי לב (חזן) ח"א דרוש כו דף קסב
ה ע"ב07 כל מקום שנתנו חכמים עיניהםאמרי יוסף דברים דף יז ע"ב
ה ע"ב07 כל מקום שנתנו חכמים עיניהם או מיתה או עוני וכו'לחם רב על סדור התפילה אות תקט
ה ע"ב07 כל מקום שנתנו חכמים עיניהם או מיתה או עוניאוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ב עמ' ריג
ה ע"ב07 כל מקום שנתנו חכמים עיניהם או מיתה או עוניאוצרות חיים - ת"ח וצדיק עמ' קכו
ה ע"ב07 כל מקום שנתנו חכמים עיניהם או מיתה או עונידרך ה' (באום) ח"ב פ"ה אות ו
ה ע"ב07 כל מקום שנתנו חכמים עיניהם או מיתה או עונימגן אבות (מהריט"ץ) ח"ב עמ' קמו
ה ע"ב07 כל מקום שנתנו חכמים עיניהם או מיתה או עוניפרי צדיק שלח אות ב
ה ע"ב07 כל מקום שנתנו חכמים עיניהם או מיתה או עונישבות יעקב (אבולפיה) עמ' שמג
ה ע"ב07 כל מקום שנתנו חכמים עיניהם או מיתה או עוניתקנת השבין סי' ו (עמ' 37), קומץ המנחה (ר' צדוק) עמ' 42 (סי' מב)
ה ע"ב07 כל מקום שנתנו חכמים עיניהם או עוני או מיתהצמח ה' לצבי (תשסז) עמ' תסה
ה ע"ב07 כל מקום שנתנו חכמים עיניהם או עוני או מיתהקדושת עינים (תשעא) פרק ט אות לה
ה ע"ב07 כל מקום שנתנו חכמים עיניהם וכו'שופרא דישראל (תשסו) עמ' קלו
ה ע"ב07 כל מקום שנתנו חכמים עיניהםאוצר הכבוד
ה ע"ב07 כל מקום שנתנו חכמים עיניהםדמשק אליעזר (רלב"ג) בראשית פרק כג פסוק טו
ה ע"ב08 ואנוכי הסתר אסתיר פני ביום ההוא וכו' אמר רבא אע"פ שהסתרתי כו'עדן גנים דרוש יב קול א
ה ע"ב08 ואנכי הסתר אסתיר אמר הקב"ה אע"פ שהסתרתי פני מהם בחלום אדבר בואור גדליהו מועדים דף נ ע"ב
ה ע"ב08 ואנכי הסתר אסתיר את פני אפי' הכי בחלום אדבר בופאר יעקב ח"ד עמ' רפט
ה ע"ב08 ואנכי הסתר אסתיר את פני ביום ההואהמאור הגדול (גר"א) עמ' תשיא
ה ע"ב08 ואנכי הסתר אסתיר פני ביום ההוא אמר הקב"ה אע"פ שהסתרתי פני מהם בחלום אדבר בואמרי נועם (מועדים) סי' כב לפורים
ה ע"ב08 ואנכי הסתר אסתיר פני ביום ההוא וכו' בחלום אדבר בויוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' ריז
ה ע"ב08 ואנכי הסתר אסתיר פני ביום ההואבי חייא ח"א עמ' קפא
ה ע"ב08 ואנכי הסתר אסתיר פני ביום ההואקריאה בקריה ח"ב עמ' יג
ה ע"ב08 ואנכי הסתר אסתיראוצר הכבוד
ה ע"ב08 ואנכי הסתר אסתירודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תרס
ה ע"ב09 אמר הקב"ה אע"פ שהסתרתי פני וכו', ורש"יזאת ליעקב דברים עמ' תקי
ה ע"ב09 אמר הקב"ה אע"פ שהסתרתי פני מהם בחלום אדבר בוקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' תקצ
ה ע"ב09 אמר הקב"ה אע"פ שהסתרתי פני מהם וכו' בחלום אדבר בונזר הקדש ח"ג עמ' טז
ה ע"ב09 אמר הקב"ה אף על פי שהסתרתי פני מהם בחלום אדבר בותורה ודעת תשסח עמ' רפח
ה ע"ב09 אמר רבא אמר הקב"ה אע"פ שהסתרתי פני מהם בחלום אדבר בו וכו'ס' הזכרון לחתם סופר עמ' א
ה ע"ב09 והסתרתי פני מהם וכו' אמר הקב"ה אע"פ שהסתרתי פני מהם בחלום אדבר בו וכו'דרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' קפ
ה ע"ב10 אע"פ שהסתרתי פני מהם בחלום אדבר בו ובצל ידי כסיתיךקרן לדוד ויקרא-במדבר עמ' רג
ה ע"ב10 אע"פ שהסתרתי פני מהם בחלום אדבר בואגרת הפורים (לאער) עמ' נח
ה ע"ב10 אע"פ שהסתרתי פני מהם בחלום אדבר בואפיקי יהודה (תשנט) עמ' ר
ה ע"ב10 אע"פ שהסתרתי פני מהם בחלום אדבר בוחיי נפש ח"ב עמ' ר, רה
ה ע"ב10 אע"פ שהסתרתי פני מהם בחלום אדבר בונתיבות חיים (מטלין, תשמא) עמ' שנז
ה ע"ב10 אע"פ שהסתרתי פני מהם בחלום אדבר בועיוני פרשה (ריבלין) בראשית עמ' 174
ה ע"ב10 אע"פ שהסתרתי פני מהם וכו' ידו נטויה עלינותפארת צבי בראשית עמ' תכא
ה ע"ב10 אע"פ שהסתרתי פני מהם וכו' ידו נטויה עלינותפארת צבי בראשית עמ' תתכג
ה ע"ב10 אע"פ שהסתרתי פני מכם בחלום אדבר בופאר יעקב ח"א עמ' רמא
ה ע"ב10 אף על פי שהסתרתי פני מהם בחלום אדבר בובאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' תשצח
ה ע"ב10 אף על פי שהסתרתי פני מהם בחלום אדבר בודורש טוב (פודור) עמ' 191
ה ע"ב10 אף על פי שהסתרתי פני מהם בחלום אדבר בודרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' תכח ד"ה אלא, עמ' תקז ד"ה והנה הא
ה ע"ב10 אף על פי שהסתרתי פני מהם וכו'ראשית דעת (אלבלדה, שמג) כלל ג פ"ו/ז דף נא ע"א; דברי שלמה (הלוי, שנו) פרשת מקץ דף צ ע"ג; לחם שלמה (הלוי, שנז) שיט דף קא ע"ב
ה ע"ב10 אע"פ שאנכי הסתר אסתיר פני בחלום אדבר בויפה תאר (תשעח) ח"ג עמ' שח
ה ע"ב10 הגם דכתיב ואנכי הסתר אסתיר עכ"ז ידו נטויה עלינו שנאמר ובצל ידי כסיתיךלשם שבו ואחלמה (תשעח) - ספר הדע"ה דף קכה ע"ד
ה ע"ב11 בחלום אדבר בושמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' שלז
ה ע"ב11 בחלום אדבר בו וכו' ידו נטויה עלינוהתקופה הגדולה (תשלב) עמ' תקעב
ה ע"ב11 ועוד ידו נטויה עלינו להגןהמאור הגדול (גר"א) עמ' תתכא
ה ע"ב11 ועוד ידו נטויה עלינוקהלת יעקב פסח ח"א עמ' שעא
ה ע"ב11 ידו נטויה עלינו שנ' ובצל ידי כסיתיךאפיקי יהודה (תשנט) עמ' קט, תשדמ
ה ע"ב11 ידו נטויה עלינודברי חיים - מועדים (תשנט) עמ' קנט
ה ע"ב11 ידו נטויה עלינוחי' אגדות מהר"ם שיק אבות פ"ב מ"א עמ' כט
ה ע"ב11 ידו נטויה, ומהרש"אאהל משה (שיינרמן) המקדש והגלות עמ' פב
ה ע"ב11 ידו של הקב"ה נטויה עלינורנת יצחק ישעיה עמ' רעז, שצו, תנט
ה ע"ב11 עוד ידו נטויה עלינומהר"ם שיק בראשית עמ' פט
ה ע"ב11 עוד ידו נטויה עלינומנחת קנאות עמ' י
ה ע"ב12 מעשה דרבי יהושע בן חנניהס' חסידים סי' רצו
ה ע"ב12 ר' יהושע בן חנניה הוה קאי בי קיסר וכו'דברי חיים - מועדים (תשנט) עמ' ל
ה ע"ב12 ר"י בן חנניה הוה קאי בי קסר וכו'קדושת לוי (תרצט) דף קמ ע"ד
ה ע"ב12 ר"י בר חנניא הוה קאי בי קיסרשארית ישראל (ישראל, תקעה) דף יד ע"א
ה ע"ב12 רבי יהושע בן חנניא הוה קאי בי קיסר כו' עמא דאהדרינהו מאריה לאפיהקול שמואל (קונפורטי) דף פז ע"א
ה ע"ב12 רבי יהושע בן חנניה הוה קאי בי קיסר אחוי ליה ההוא אפיקורסא עמא דאהדרינהו מריה לאפיה מיניה וכו' ועוד ידו נטויה וכו'שבילי פנחס (תשעב) עמ' עג, עז, עח
ה ע"ב12 רבי יהושע בן חנניה הוה קאי בי קיסר וכו' אחוי ליה ידו נטויה עלינו, ורש"י - ידו נטויה עלינו להגןמחזה עינים (לוויטאן) עמ' קפד
ה ע"ב12 רבי יהושע בן חנניה הוה קאי בי קיסר וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ה עמ' רסד ד"ה וכתיב
ה ע"ב12 ריב"ח הוה קאי בי' קיסר אחוי לי' וכו' עמא דאהדרינהו מרא לאפי' וכו'דרשות מהרי"ץ למועדים עמ' קז
ה ע"ב12 ריב"ח הוה קאי בי קיסר אחוי ליה ההוא אפיקורסא וכו'כתר שם טוב (תשסד) סי' קמו
ה ע"ב12 ריב"ח הוה קאי בי קיסר אחוי ליה ההוא אפיקורסא עמא דאהדרינהו מריה לאפיה מיניה וכן'שבילי פנחס (תשעד) עמ' תמז
ה ע"ב12 ריב"ח הוה קאי בי קיסר אחוי ליה ההוא מינא וכו'צל הכסף (פריד, תשסג) עמ' קד
ה ע"ב12 ריב"ח הוה קאי בי קיסר וכו'דרשות הצל"ח השלם עמ' כט, סד, קפב
ה ע"ב12 ריב"ח הוה קאי בי קיסראברהם במחזה דף פ ע"ד
ה ע"ב12 ריב"ח הוה קאי קמי קיסר כו'ראשית בכורי משה חיים ח"ב מאמר א
ה ע"ב12 ריב"ח הוי קאי בי קיסר אחוי ליה אפיקורסא עמא דאהדרינהו מריה לאפיה וכו'מאמרי שלמה ח"ב עמ' רלד
ה ע"ב12 ריב"ח קאי בי קיסר אחוי ליה וכו' אחוי ליה ידו נטויה עלינו וכו' גברא דלא ידע מאי מחוו ליה במחוג יחוי קמי מלכאתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' א'קצו
ה ע"ב13 א"ל ההוא מינא לריב"ח וכו' עמא דאהדרינהו מריה לאפיה מיניה אחוי ליה ידו נטויה עלינורנת יצחק תפלה לשבת עמ' ס, קמב
ה ע"ב13 א"ל ההוא צדוקי עמא דאהדרינו מריה לאפיה מינה אחוי ליה עוד ידו נטויהאמרי השכל עמ' 154
ה ע"ב13 אחווי ליה ידו נטויה עלינואבן פינה עמ' 39
ה ע"ב13 אחוי ההוא מינא לר"י בן חנניה עמא דאהדרינהו מריה לאפיה מיניה אחוי ליה עוד ידו נטויה עלינורנת יצחק - תפלה לימי המועדים עמ' כג
ה ע"ב13 אחוי ההוא מינא לריב"ח כו' ואנכי הסתר אסתיר פני כו'רנת יצחק תפלה עמ' רנא
ה ע"ב13 אחוי לי' האי אפיקורסא עמא דאהדרינהו מריה לאפי' וכו'יגל יעקב (תשעד) ח"ב עמ' תלח, תצח
ה ע"ב13 אחוי לי' עוד ידו נטויה עלינודבר המלוכה - הבה תמים סי' ריט
ה ע"ב13 אחוי לי' ריב"ח ועוד ידו נטוי'המדרש והמעשה פ' קדושים
ה ע"ב13 אחוי ליה איהו ועוד ידו נטויה עלינושארית יעקב (אלגזי) דף קיד ע"ב, קנ ראש ע"א
ה ע"ב13 אחוי ליה איהו ועוד ידו נטויה עלינושארית יעקב (אלגזי, תשנא) עמ' שעג, תצד
ה ע"ב13 אחוי ליה איהו ועוד ידו נטויה עלינושמן ראש - ימים נוראים עמ' שלז
ה ע"ב13 אחוי ליה איהו ועוד ידו נטויהשארית ישראל (תשעד) דרוש ה עמ' 98
ה ע"ב13 אחוי ליה ההוא אפיקורסא עמא דאהדרינהו מריה לאפיה מיניה אחוי ליה ידו נטויה עלינושיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 365 ,364 ,362 ,361 ,341
ה ע"ב13 אחוי ליה ההוא אפיקורסא עמא דאהדרינהו מריה לאפיה מיניה אחוי ליה ידו נטויה עלינותפארת צבי שמות עמ' תה
ה ע"ב13 אחוי ליה ההוא אפיקורסא עמא דאהדרינהו מריה לאפיה מיניה אחוי ליה ידו נטויה עלינותפארת צבי ויקרא עמ' קמד
ה ע"ב13 אחוי ליה ההוא אפיקורסא עמא דאהדרינהו מריה לאפיה מיניה אחוי ליה ידו נטויה עלינויגל יעקב (תשנג) מצורע אות מז, פנחס אות קו
ה ע"ב13 אחוי ליה ההוא אפיקורסא עמא וכו'שמועה טובה דף מד ע"א
ה ע"ב13 אחוי ליה ההוא אפיקורסאילקוט הגרשוני ח"א
ה ע"ב13 אחוי ליה ההוא מינא עמא דאהדרניהו כו'תולעת שני דף כ ע"ג, סו ע"ב, קמז ע"א, קסא ע"א, קסב ע"ב, קפב ע"ג-ע"ד
ה ע"ב13 אחוי ליה ההוא מינאדרכי איש דף כב ע"ד, פג ע"ב
ה ע"ב13 אחוי ליה ההוא מינאה דאהדרינהו מריה לאפיהלב אריה איכה אות כט
ה ע"ב13 אחוי ליה ההוא מינאה דאהדרינהו מריה לאפיהלב אריה פרשת תולדות אות יז
ה ע"ב13 אחוי ליה ההוא מינאה עמא דאהדרינהו מרי לאפיה מיניההמעלות לשלמה (תשמז) עמ' נה
ה ע"ב13 אחוי ליה ידו נטויה עלינוברכת משה דף נו ע"ב, פ ע"א
ה ע"ב13 אחוי ליה עוד ידו נטויה עלינובית הלוי - דרוש (תשנו) עמ' מז, רנה
ה ע"ב13 מחוי ליה דעוד ידו נטויה עלינומהר"ם שיק דברים עמ' ריח
ה ע"ב13 עמא דאהדרינהו אפיה מיניההתקופה הגדולה (תשלב) עמ' תקנד
ה ע"ב13 עמא דאהדרינהו מרא לאפיהכרם פתחיה גפן ב
ה ע"ב13 עמא דאהדרינהו מרי' לאפי' מיני'חלק יעקב (קנטור) דרוש א
ה ע"ב13 עמא דאהדרינהו מרי' לאפי' מיני' וכו'הישר והטוב (תשסג) עמ' קיד
ה ע"ב13 עמא דאהדרינהו מרי לאפיה מיניהתורת אליהו עמ' שמה
ה ע"ב13 עמא דאהדרינהו מריה לאפיה מיניה אחוי ליה ידו נטויה עלינובאר משה (אפשטיין) דברים עמ' תתקמ
ה ע"ב13 עמא דאהדרינהו מריה לאפיה מיניה אחוי ליה ידו נטויה עלינושיחות הרב צבי יהודה שמות עמ' 273 ,268
ה ע"ב13 עמא דאהדרינהו מריה לאפיה מיניה אחוי ליה עוד ידו נטויה עלינורנת יצחק - הגדה של פסח עמ' קסג
ה ע"ב13 עמא דאהדרינהו מריה לאפיה מיניה אחוי ליה עוד ידו נטויה עלינורנת יצחק תליתאה ח"א עמ' סא
ה ע"ב13 עמא דאהדרינהו מריה לאפיה מיניה וכו' מחוי במחוג קמי מלכאפרי צדיק נשא אות יג, דברים אות יב
ה ע"ב13 עמא דאהדרינהו מריה לאפיה מיניה וכו'מנחת יצחק ויקרא-דברים עמ' מ, נז
ה ע"ב13 עמא דאהדרינהו מריה לאפיה מיניהחכמת התורה בא עמ' תרסג
ה ע"ב13 עמא דאהדרינהו מריה לאפיה מיניהחכמת התורה וארא עמ' שלח
ה ע"ב13 עמא דאהדרינהו מריה לאפיה מיניהספר הזכרונות (סוף דברי סופרים) סי' א (עמ' 48), פוקד עקרים סי' ד (עמ' 22), דברי סופרים סי' לח (עמ' 41), דובר צדק עמ' 145
ה ע"ב13 עמא דאהדרינהו מריה לאפיה מיניהרנת יצחק ישעיה עמ' קמב
ה ע"ב13 עמא דאהדרינהו מריה לאפיה מיניהתאומי צביה עמ' רכג, רכד, רסו
ה ע"ב13 עמא דאהדרינהו מריהכבוד הלבנון - פתח הלבנון אות כו
ה ע"ב13 עמא דאהדרינהו מריהמפניני הרב עמ' קלז
ה ע"ב13 עמא דאהדרינהו מרייהו לאפיה מניהתהלות ישראל (קלוגר) עמ' תתשנא
ה ע"ב13 עמא דאהדרנהי מריה לאפיהכסא שלמה (חכים) דף מד ע"ב
ה ע"ב13 עמא דאסתיר מריה פניו מנייהומשך חכמה שמות פ' ג פס' יג-יד
ה ע"ב13 עמא דהדרא אפיהיערי עם דבשי ח"א עמ' קפ
ה ע"ב13 ר' יהושע בן חנניא וצדוקי עמא דאהדרינהו מרייהוודע מה שתשיב סי' כה
ה ע"ב13 ר' יהושע בן חנניה אחוי ליה ידו נטויה עלינואפיקי יהודה (תשנט) עמ' תשמד
ה ע"ב13 ר' יהושע בן חנניה נתוכח עם חכמי אומות העולם וכו'אור יחזקאל - אמונה עמ' קמב
ה ע"ב13 ר' יהושע הוה משתעי במחוג קמי מלכאמנחת קנאות עמ' נה
ה ע"ב13 ריב"ח אחוי ליה ההוא מינאישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קטו
ה ע"ב13 שאל אפיקורס אחד כיון שהסתיר הקב"ה פניו מכם וכו'אמרי יחזקאל עמ' קצו
ה ע"ב15 ואנא מחוינא ליה ידו נטויה עלינותולדות הגר"א (תשס) עמ' רכו
ה ע"ב17 גברא דלא ידע מאי מחוו ליה במחוג יחוי קמי מלכא וכו'ס' המאמרים (מהר"ש) תרל"ו פרק פו
ה ע"ב17 גברא דלא ידע מאי מחוי לי' במחוג כו' יחוי קמי מלכא וכו'פנינים על התורה ומועדים עמ' קכד
ה ע"ב17 גברא דלא ידע מאי מחוי ליה במחוג וכו' יחוי קמי מלכא וכו'לקוטי שיחות ח"א עמ' 188, ח"ד עמ' 1050, חי"ב עמ' 55, חי"ד עמ' 24, חי"ט עמ' 226, חכ"ה עמ' 17
ה ע"ב17 דלא ידע מאי מחוו ליה במחוג יחוי קמי מלכאשמועות ישראל ויקרא עמ' צח, דברים עמ' נט
ה ע"ב17 מאי דמחוי במחוגרוח חיים (חיד"א) עמ' רלט
ה ע"ב17 מאי מחוו לי' במחוג יחוי קמי מלכא כו'תורת מנחם חלק מ עמ' 17
ה ע"ב17 מאן דלא ידע במחוג לחוי קמי מלכאשרגא המאיר על התורה עמ' שפג
ה ע"ב17 מאן דלא ידע לחוי במחוג קמי מלכא וכו'תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תרצה
ה ע"ב17 מאן דמחוי במחוג וכו'תורת מנחם חנ"ה עמ' 215,76, חנ"ו עמ' 249
ה ע"ב17 מאן דמחוי במחוג קדם מלכא כו'ס' המאמרים (רש"ב) תרסו עמ' כב
ה ע"ב17 מאן דמחוי במחוג קמי מלכא וכו'תורת מנחם חט"ו עמ' 131, חכ"ו עמ' 22
ה ע"ב17 מאן דמחוי במחוג קמי מלכא וכו'תורת מנחם חמ"ד עמ' 247
ה ע"ב17 מאן דמחוי במחוג קמי מלכא וכו'תורת מנחם חמ"ח עמ' 238,212
ה ע"ב17 מאן דמחוי במחוג קמי' מלכאתורת מנחם חמ"ו עמ' 354
ה ע"ב17 מאן דמחוי לי' במחוג קמי מלכא וכו'לקוטי שיחות חלק ל עמ' 151
ה ע"ב17 מאן דמחוי לי' במחוגדרך מצותיך (חב"ד) דף ג ע"א, ח ע"א
ה ע"ב17 מאן דמחוי קמי מלכאתורת מנחם חלק ס עמ' 94
ה ע"ב17 מחוי במחוג קמי מלכא כו' גברא דלא ידע וכו'תורת מנחם חלק לג עמ' 25, חלק לד עמ' 35, 93
ה ע"ב17 מחוי במחוג קמי מלכאמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ג עמ' רלד
ה ע"ב17 מחוי במחוג קמי מלכאמפי ספרים וסופרים ח"ב עמ' קעח
ה ע"ב17 מחוי לי' במחוג קמי מלכאלקוטי שיחות חל"ג עמ' 143
ה ע"ב17 מחוי לי' במחוג וכו'לקוטי שיחות חל"ב עמ' 71
ה ע"ב17 מחוי לי' במחוג קמי' מלכא וכו'תורת מנחם חלק לא עמ' 110
ה ע"ב18 אמרו לו מה תיהוי עלן ממינאי וכו' כיון שאבדה חכמה מבנים נסרחה חכמתן של אומות העולםערבי נחל (תשסד) עמ' רצא
ה ע"ב18 אמרו ליה רבנן מאי תיהוי עלןמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ב עמ' צא
ה ע"ב18 אנו מה תהוי עלן מאפיקורסיםקהלת יעקב הושענא רבה - שמחת תורה עמ' שלב
ה ע"ב18 כי נח נפשי' דריב"ח א"ל רבנן מאי תהוי עלן מאפיקורסין וכו'תורת מנחם ח"ב עמ' 311
ה ע"ב18 כי נח נפשיה דריב"ח א"ל רבנן מאי תהוי עלן מאפיקורסין וכו'אשכבתיה דרבי ח"ב עמ' מ
ה ע"ב18 כי נח נפשיה דריב"ח א"ל רבנן מאי תיהוי עלן מאפיקורוסין א"ל אבדה עצה מבנים נסרחה חכמתםמאמרי הרמ"ע (תשסא) - מאמר צבאות ה' עמ' יד
ה ע"ב18 כי ניחא נפשיה אמרו מה תיהוי עלן ממינאי וכו'אור הצבי עמ' 120
ה ע"ב18 כי קא נח נפשיה דריב"ח א"ל רבנן מאי תיהוי עלן מאפיקורסין א"ל וכו' אבדה עצה מבנים נסרחה חכמתםתפארת צבי בראשית עמ' תקלז
ה ע"ב18 כי קא ניחא נפשי' דריב"ח א"ל רבנן מאי תיהוי עלן מאפיקורסין וכו'תורת מנחם חנ"ז עמ' 172
ה ע"ב18 כי קא ניחא נפשי דריב"ח א"ל רבנן מה תהוי עלן מצדוקים כו'המדרש והמעשה בראשית פ' וישלח
ה ע"ב18 כי קא ניחא נפשי' דריב"ח כו' אבדה עצה מבניםפנינים על התורה ומועדים עמ' קפז
ה ע"ב18 כי קא ניחא נפשיה דר"י בן חנניא וכו' מאי תהוי עלן מאפיקורסין וכו' כיון שאבדה חכמה מבנים נסרחה חכמתם של אומות העולםטוב דעת עמ' קפו, שכז, שצא
ה ע"ב18 כי קא ניחא נפשיה דרבי יהושע בן חנניה א"ל רבנן מאי תיהוי עלן מאפיקורסין וכו'באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' תנז-ח, מלכים עמ' קצח
ה ע"ב18 כי קא ניחא נפשיה דרבי יהושע בן חנניה אמרו ליה רבנן מאי תיהוי עלן וכו'פאר יעקב ח"א עמ' שסב, ח"ג עמ' צ
ה ע"ב18 כי קא ניחא נפשיה דרבי יהושע בן חנניה אמרו ליה רבנן מאי תיהוי עלן מאפיקורוסיןבצור ירום ח"ד עמ' קפה הערה 8
ה ע"ב18 כי קא ניחא נפשיה דרבי יהושע בן חנניה אמרו ליה רבנן מאי תיהוי עלן מאפיקורסיןדברי יואל מועדים ח"ו שקלים עמ' קמ, רכא, רכז, פורים עמ' תקב
ה ע"ב18 כי קא ניחא נפשיה דרבי יהושע בן חנניה וכו' כיון שאבדה עצה מבנים נסרחה חכמתן של אומות העולםשפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' תסב
ה ע"ב18 כי קא ניחא נפשיה דריב"חאמרי מאיר (מאירי) ירמיהו פמ"ט פסוק ז
ה ע"ב18 מאי תהוי לן מאפיקורסיםרב ייבי (תשסט) ח"א עמ' רכח
ה ע"ב18 מאי תיהוי עלן מאפיקורסין וכו' אבדה עצה מבנים נסרחה חכמתם וכו' ואבע"א מהכא ויאמר נסעה ונלכה ואלכה לנגדךשבילי פנחס (תשעב) עמ' עג, עד
ה ע"ב18 מאי תיהוי עלן מן צדוקיםשמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' רסד
ה ע"ב18 מה תהוי עלן מאפיקורסיםדברי יואל מועדים ח"א שבת שובה דף רא ע"ב
ה ע"ב18 מה תהוי עלן מאפיקורסין וכו'דברי יואל פ' בשלח דף תכה ע"א
ה ע"ב18 מה תהוי עלן מאפיקורסיןודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' עב
ה ע"ב19 'אבדה עצה מבנים'שיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 285
ה ע"ב19 אבדה עצה מבנים נסרחה חכמתם של אומות העולםעלי שור ח"ב עמ' שנד
ה ע"ב19 אבדה עצה מבנים נסרחה חכמתםאורחות דוד עמ' שכג
ה ע"ב19 אבדה עצה מבנים נסרחה חכמתםגנזי חיים (זייצ'יק) עמ' רכא
ה ע"ב19 אבדה עצה מבנים נסרחה חכמתםצדקת הצדיק סי' צ
ה ע"ב19 אבדה עצה מבנים נסרחה חכמתן של אומות העולםלב אביגדור עמ' קלג
ה ע"ב19 אבדה עצה נסרחה חכמתם, מהרש"אודע מה שתשיב סי' כו
ה ע"ב19 כיון שאבדה מבנים אבדה חכמתן של או"האור חדש (זיטשיק, תשסח) ויקרא עמ' קנ
ה ע"ב19 כיון שאבדה עצה מבנים נסרחה חכמתן של אוה"עדברי יואל פ' וירא דף תמז ע"ב
ה ע"ב19 כיון שאבדה עצה מבנים נסרחה חכמתן של אוה"עתהלה לדוד (והרמן) פרק קיט פסוק קעו הערה רצא
ה ע"ב19 כיון שאבדה עצה מבנים נסרחה חכמתן של אומות העולםמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ג עמ' שכא
ה ע"ב19 כיון שאבדה עצה מבנים נסרחה חכמתן של אומות העולםבאמונה שלמה עמ' שעו
ה ע"ב19 כיון שאבדה עצה מבנים נסרחה חכמתן של אומות העולםדברי תורה (שפירא) מהד' ג סי' טז
ה ע"ב19 כיון שאבדה עצה מבנים נסרחה חכמתן של אומות העולםפאר יעקב ח"ב עמ' תתלו, ח"ד עמ' דש
ה ע"ב19 כיון שאברה עצה מבנים נסרחה חכמתם של אומה"עקדושת ציון (תשנד) ח"ב עמ' קמו
ה ע"ב20 סליק בדרגא דרבא ב"שראש דוד (תשמו) עמ' תכד
ה ע"ב20 סליק בדרגא דרבא בש"גראש דוד (תקלו) דף קיב ע"ב
ה ע"ב20 ר"א הוה סליק בדרגיה דרבה בר שילארוח יעקב (בן שבת, תשסז) עמ' קנ
ה ע"ב20 רבי אילא הוה סליק בדרגא וכו' אפי' שיחה יתירה שבין איש לאשתוראשית חכמה (תשמד) - יראה פרק ו אות יג
ה ע"ב20 רבי אילא הוה סליק בדרגא וכו' שמעיה לינוקא דהוה קא קרי וכו'אוצרות חיים - אישים ח"א עמ' שכא
ה ע"ב20 רבי אילא הוה סליק ואזיל בדרגא שמעיה לההוא ינוקא דקרי כי הנה יוצר הרים ובורא רוח וכו'קרבן מנחה (תשעד) עמ' שסד
ה ע"ב20 רבי אילא וכו' שמעיה לינוקא דהוה קא קרי וכו' ומגיד לאדם מה שיחו וכו'אוצרות חיים - יושר המידות עמ' שלח
ה ע"ב20 רבי אילא שמע לההוא ינוקא דאמר כי יוצר הריםישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קטו
ה ע"ב20 שמעיה לינוקא דהוה קא קרי הנה יצר הרים וברא רוח וכו' יש לו תקנה וכו'של"ה (תשנז) - שער האותיות אות ק ס"ק שכח
ה ע"ב20 שמעיה לינוקא דהוה קא קרי וכו' אמר עבד שרבו מגיד לו מה שיחו תקנה יש לו וכו' אפילו שיחה יתירה שבין איש לאשתו וכו'בנין דוד (טאוב) דרשות עמ' צז
ה ע"ב20 שמעיה לינוקא דהוה קא קרי ומגיד לאדם מה שיחו וכו'חי' אגדות מהר"ם שיק אבות פ"ד מ"כב עמ' צד
ה ע"ב20 שמעיה לינוקא דהוה קא קרי כי הנה יוצר הרים ובורא רוח ומגיד לאדם מה שיחו וכו'דרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' מג
ה ע"ב20 שמעיה לינוקא דהוה קא קרי כי הנה יוצר הרים ובורא רוח ומגיד לאדם מה שיחו וכו'בינה לעתים (תשנד) דרוש סה עמ' תמ
ה ע"ב21 ומגיד לאדם מה שחו שאפילו שיחה קלה מגידין לו בשעת מיתהמחשבת מוסר ח"ג עמ' לז, נח, קעו
ה ע"ב21 ומגיד לאדם מה שיחו אמר רב אפילו שיחה יתירה שבין איש לאשתו מגידים לו לאדם בשעת מיתהבצור ירום ח"א (תשסז) עמ' קעד
ה ע"ב21 ומגיד לאדם מה שיחו אפי' שיחה קלה בין איש לאשתו וכו'וזרח השמש על התורה עמ' פח, שנח
ה ע"ב21 ומגיד לאדם מה שיחו אפילו שיחה יתירה שבין אדם לאשתו מגידים לו בשעת מיתהעטרת ישועה (תשסד) אות כ לסליחות לער"ה
ה ע"ב21 ומגיד לאדם מה שיחו אפילו שיחה יתירה שבין איש לאשתו וכו'נועם אליעזר שמות דף קצו ע"א
ה ע"ב21 ומגיד לאדם מה שיחו אפילו שיחה יתירה שבין איש לאשתו מגידים לו וכו'מגן אבות (מהריט"ץ) ח"א עמ' שצז
ה ע"ב21 ומגיד לאדם מה שיחו אפילו שיחה קלה שבין איש לאשתו מגידין לו וכו'מחשבה למעשה עמ' רסז
ה ע"ב21 ומגיד לאדם מה שיחו אפילו שיחה קלה שבין איש לאשתו מגידין לו לאדם בשעת הדיןשם אליעזר דף לט ע"ד
ה ע"ב21 ומגיד לאדם מה שיחו אפילו שיחה קלהאמרי יצחק בראשית עמ' צח
ה ע"ב21 ומגיד לאדם מה שיחו אפילו שיחח שבין איש לאשתוקונטרס ומעיין עמ' 83
ה ע"ב21 ומגיד לאדם מה שיחו וכו' אמר רב אפילו שיחה יתירה שבין איש לאשתו מגידים לו לאדם בשעת מיתהקשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' תנז
ה ע"ב21 ומגיד לאדם מה שיחו וכו' אפילו שיחה יתירה שבין איש לאשתו מגידים לו לאדם בשעת מיתהדעת חכמה ומוסר ח"ג עמ' קפב
ה ע"ב21 ומגיד לאדם מה שיחו וכו' מאי מה שיחו אמר רב אפילו שיחה יתירה שבין איש לאשתו מגידים לו לאדם בשעת מיתהשל"ה (תשנז) פרשת ויק"פ אות יט
ה ע"ב21 ומגיד לאדם מה שיחו כי נידון אפילו על שיחה קלה שדיבר שלא כהוגןדרשות באר יצחק עמ' נ
ה ע"ב21 ומגיד לאדם מה שיחוגנת אגוז (תשעב) אות תקצ
ה ע"ב21 יוצר הרים ובורא רוח ומגיד לאדם מה שיחו, אפי' שיחה יתירה שבין איש לאשתו מגידים לו לאדם בשעת מיתהאור גדליהו בראשית דף יב ע"ג
ה ע"ב21 כי הנה וכו' ומגיד לאדם מה שחו וכו' אפילו שיחה יתירה שבין איש לאשתו מגידים לו לאדם בשעת מיתהנפש החיים (תשעז) עמ' רמח
ה ע"ב21 כי הנה יוצר הרים ובורא רוח ומגיד לאדם מה שיחו וכו' אפילו שיחה יתירה וכו'באר משה (אפשטיין) במדבר עמ' תשכב
ה ע"ב21 כי הנה יוצר הרים וכו'מגלה צפונות ח"ב פ' אמור
ה ע"ב21 כי הנה יוצר הרים וכו' מה מגיד לאדם מה שיחוויקהל משה (אלפלס) דף קסה ע"ב
ה ע"ב21 מגיד לאדם מה שיחו אפ' שיחה יתירה שבין אישרסיסי לילה סי' לא (עמ' 44), דברי סופרים סי' לו (עמ' 32)
ה ע"ב21 מגיד לאדם מה שיחו אפי' שיחה קלה וכו'קשוטי כלה (גרינפלד) ח"ח אות סו
ה ע"ב21 מגיד לאדם מה שיחו אפילו דברים שבין איש לאשתו נותן אדם דין עליהםשער החצר (תשעב) סי' שלה
ה ע"ב21 מגיד לאדם מה שיחו אפילו שיחה קלה בין איש לאשתו וכו'מכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' תרטז
ה ע"ב21 מגיד לאדם מה שיחו אפילו שיחה קלה שבין איש לאשתו מגידים לו בשעת הדיןשם עולם (תשסו) עמ' פח, ר
ה ע"ב21 מגיד לאדם מה שיחו אפילו שיחה קלה שבין איש לאשתו מגידים לו לאדם בשעת הדיןדברי יונה ח"ב עמ' קג, קצט
ה ע"ב21 מגיד לאדם מה שיחומילי דשמיא - טעם לשבח הערה 11 עמ' כג
ה ע"ב21 מגיד לאדם מה שיחוערפלי טוהר עו
ה ע"ב21 עבד שרבו מגיד לו מה שיחו מה תקנה יש לומראה יחזקאל (תשסד) עמ' ק, תקלב
ה ע"ב21 עבד שרבו מגיד לו מה שיחו תקנה יש לובינה לעתים (תח) ד' סה דף קע ע"ד
ה ע"ב21 עבד שרבו מגיד לו מה שיחו תקנה יש לולחם רב על סדור התפילה אות ב' צא
ה ע"ב21 עבד שרבו מגיד לו מה שיחו תקנה יש לומראה יחזקאל (תשס) על מועדים עמ' מח, קפב
ה ע"ב21 עבד שרבו מגיד לו מה שיחו תקנה יש לונחלת יעקב (תשעג) עמ' קעד, תצה
ה ע"ב21 עבד שרבו מגיד לו מה שיחומנוחת אשר ח"ב פתיחה דף ו ע"ב-ע"ג
ה ע"ב22 אפילו שיחה יתירה שבין איש לאשתומשך חכמה דברים פ' ל פס' כ
ה ע"ב22 אפי' שיחה יתירה שבין איש לאשתו וכו'שביב אור עמ' רמז
ה ע"ב22 אפי' שיחה יתירה שבין איש לאשתו מגידים לו לאדם בשעת מיתהקריאה בקריה ח"ג עמ' קכג
ה ע"ב22 אפי' שיחה יתירהקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"א (תשע) עמ' רמב
ה ע"ב22 אפילו שיחה קלה שבין אישבאר מים חיים (תשנט) ח"א עמ' קג
ה ע"ב22 אפי' שיחה קלה כו'טהרת יו"ט ח"י עמ' לז
ה ע"ב22 אפי' שיחה קלה שבין איש לאשתו מגידין לאדם בשעת הדיןדברי יונה ח"א עמ' רעו
ה ע"ב22 אפי' שיחה קלה שבין איש לאשתו מגידין לו לאדם בשעת הדיןמגן אברהם (טריסק, תשסו) עמ' שפו, שצז
ה ע"ב22 אפילו על שיחה קלה וכו'תורת יחיאל בראשית עמ' כט
ה ע"ב22 אפילו שיחה בין איש לאשתו מגיד לאדם מה שיחושפתי מנחם - שבת תשובה עמ' טו, סז, קלז, רמד
ה ע"ב22 אפילו שיחה יתירה וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תכז
ה ע"ב22 אפילו שיחה יתירה וכו'שמחת הנפש עמ' צ
ה ע"ב22 אפילו שיחה יתירה מגידין לו לאדםשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' קפא
ה ע"ב22 אפילו שיחה יתירה שבין איש לאשתו מגידים לו בשעת התןס' המדות (דובנא, תשסו) שער תפלה אות ד
ה ע"ב22 אפילו שיחה יתירה שבין איש לאשתו מגידים לו בשעת מיתהמצווה ועושה ח"א עמ' קנד
ה ע"ב22 אפילו שיחה יתירה שבין איש לאשתו מגידים לו לאדם בשעת מיתהבצור ירום ח"ד עמ' קכד הערה 15
ה ע"ב22 אפילו שיחה יתירה שבין איש לאשתו מגידים לו לאדם בשעת מיתהאוסף מאמרי מוסר וחכמה (תשנט) עמ' רנג
ה ע"ב22 אפילו שיחה יתירה שבין איש לאשתו מגידים לו לאדם בשעת מיתהדרך חיים (תשע) פ"ג הערה 1232
ה ע"ב22 אפילו שיחה יתירה שבין איש לאשתו מגידים לו לאדם בשעת מיתההר יראה - חסד חיים מאמר ח
ה ע"ב22 אפילו שיחה יתירה שבין איש לאשתו מגידים לו לאדם בשעת מיתהעזר מיהודה עמ' כח
ה ע"ב22 אפילו שיחה יתירה שבין איש לאשתו מגידים לו לאדם בשעת מיתהשיחות חכמה ומוסר מאמר ז אות ו
ה ע"ב22 אפילו שיחה יתירה שבין איש לאשתו מגידים לו לאדם בשעת מיתהבית ישראל (טויסיג) דברים עמ' צו
ה ע"ב22 אפילו שיחה יתירה שבין איש לאשתו מגידין לו בשעת הדיןתפארת צבי ויקרא עמ' שיט
ה ע"ב22 אפילו שיחה יתירה שבין איש לאשתו מגידין לו בשעת מיתהויקהל משה (אלפלס) דרוש כא דף קסה ע"ב22; יפה מראה (שנ) פרק ב דף רח ע"א; ראשית חכמה (שלט) שער היראה פ"ו דף כד ע"א; שבילי אמונה (אלדבי, שיט) נתיב ג דף מב ע"א
ה ע"ב22 אפילו שיחה יתירה שבין איש לאשתו מגידין לו לאדםשמן ראש (כץ) ח"ד עמ' שלד
ה ע"ב22 אפילו שיחה יתירה שבין איש לאשתומנחת קנאות עמ' יא
ה ע"ב22 אפילו שיחה יתירה שבין איש לאשתושמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' תרג
ה ע"ב22 אפילו שיחה יתירההגיוני עוזיאל ח"א עמ' 280
ה ע"ב22 אפילו שיחה יתרה שבין אדם לאשתו מגידים לו ליום הדיןאמונה ודעת דף ע ע"ב
ה ע"ב22 אפילו שיחה יתרה שבין איש לאשתו מגידים לאדם ביום הדיןאור הצבי עמ' 128
ה ע"ב22 אפילו שיחה יתרה שבין איש לאשתו מגידים לו לאדם בשעת הדיןאלומת יוסף דף 3
ה ע"ב22 אפילו שיחה קטנה שבין איש לאשתו הוא נידון עליושבט מוסר עמ' קלו
ה ע"ב22 אפילו שיחה קלה בין איש לאשתו מגידין לאדםיפה תאר (תשעח) ח"א עמ' רח
ה ע"ב22 אפילו שיחה קלה בין איש לאשתו מגידין לו וכו'בך יברך ישראל (תשסח) עמ' סד
ה ע"ב22 אפילו שיחה קלה וכו'לב המשפט ח"א שיעור ג [הלכה]
ה ע"ב22 אפילו שיחה קלה וכו' מגידין לאדם בשעת הדיןאור יחזקאל - אמונה עמ' פב, רנ
ה ע"ב22 אפילו שיחה קלה וכו' מגידין לו בשעת הדיןתורת יחיאל דברים עמ' ב
ה ע"ב22 אפילו שיחה קלה כו' מגידין לו לאדם בשעת הדיןחלקת יהושע עמ' צו הערה קמ
ה ע"ב22 אפילו שיחה קלה מגידים לאדם בשעת הדיןמחשבת מוסר ח"ב עמ' קו, שצג
ה ע"ב22 אפילו שיחה קלה מגידין לאדם ביום הדיןאור יחזקאל - מדות עמ' פח, קכח, רנז
ה ע"ב22 אפילו שיחה קלה מגידין לאדם בשעת הדיןאור יחזקאל - ימים נוראים עמ' כ, קסח, קצה, רכט, שז
ה ע"ב22 אפילו שיחה קלה מגידין לאדם בשעת הדיןאור יחזקאל - תורה ודעת עמ' ש
ה ע"ב22 אפילו שיחה קלה מגידין לאדם בשעת הדיןמחשבת זקנים עמ' לב
ה ע"ב22 אפילו שיחה קלה מגידין לו בשעת הדיןאור יחזקאל - יראה ומוסר עמ' רעט
ה ע"ב22 אפילו שיחה קלה מגידין לו בשעת הדיןשמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' רמד
ה ע"ב22 אפילו שיחה קלה מגידין לו לאדם בשעת הדיןדברי יהושע מאמר ב פ"ז עמ' פז
ה ע"ב22 אפילו שיחה קלה מגידין לו לאדםשמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' קעא
ה ע"ב22 אפילו שיחה קלה שבין איש לאשתו מגידים לומסילת ישרים עמ' שעט
ה ע"ב22 אפילו שיחה קלה שבין איש לאשתו מגידין לו לאדם בשעת הדיןעלי שור ח"ב עמ' כג, לו
ה ע"ב22 אפילו שיחה קלה שבין איש לאשתו עתיד ליתן את הדיןקרבן מנחה (תשעד) עמ' קג, שסד
ה ע"ב22 אפילו שיחה קלה שבין איש לאשתוטיול בפרדס ח"ב עמ' תמג
ה ע"ב22 אפילו שיחה קלה של אדם מגידין לו בעת הדיןערוגת הבושם (תשעא) ויקרא-במדבר עמ' רפו, דברים עמ' עד
ה ע"ב22 אפילו שיחה יתירה שבין איש לאשתו מגידים לו לאדם בשעת מיתהבית ישראל (טויסיג) תנינא ח"ב עמ' רכג,
ה ע"ב22 אפילו שיחה יתרה שבין איש לאשתו מגידים לו לאדם בשעת מיתהעת לעשות חלק ב כלל א שאלה ו+++
ה ע"ב22 מאי מה שחו אמר רב אפילו שיחה יתירה שבין איש לאשתו מגידים לו לארם בשעת מיתהשל"ה (תשנז) - מס' פסחים אות תכד
ה ע"ב22 מאי מה שיחו א"ר אפילו שיחה יתירה שבין איש לאשתו וכו'לב דוד (תשסט) עמ' טו, ברית עולם (תשסט) עמ' קלב
ה ע"ב22 על כל הבל פיו יתייצב אדם לדין ואפי' על שיחה קלהאגרא דכלה ח"א עמ' שצג
ה ע"ב22 שיחה יתירה שבין איש ואשתומוסר המקרא והתלמוד עמ' קעה
ה ע"ב22 שיחה יתירה שבין איש לאשתו מגידים לאדם כו'שערי תשובה סה"י אות צה
ה ע"ב22 שיחה יתירה שבין איש לאשתו מגידים לו בשעת מיתהדרשות הצל"ח השלם עמ' קפא
ה ע"ב23 רב כהנא בדק אחרי הנהגותיו של רבדולה ומשקה - התורה וקניניה עמ' צה
ה ע"ב23 רב כהנא הוה גני תותי פורייה דרב וכו' אמר דמי פומיה דרב כמאן דלא טעים ליה תבשילאאמרי נועם (מועדים) תשובה טו [מבן המחבר]
ה ע"ב23 רב כהנא הוי גני תותי פוריא דרבשארית ישראל (וילדניק, תשנח) עמ' מה
ה ע"ב23 רב כהנא הוי גני תחות פדייה דרב וכו'תורת המצרף עמ' לד
ה ע"ב24 דמי פומיה דאבא וכו'אמרות ה' השלם ח"ד עמ' קט
ה ע"ב25 בכי של ה'מוסר המקרא והתלמוד עמ' קסא
ה ע"ב25 במסתרים תבכה כו' מקום יש להקב"ה ומסתתר שמוקונטרס ומעיין עמ' 88
ה ע"ב25 במסתרים תבכה נפשי וכו' בבתי בראי ועוז וחדוה במקומו בבתי גואיתפארת צבי שמות עמ' קיד
ה ע"ב25 במסתרים תבכה נפשי וכו' בבתי בראי ועוז וחדוה במקומו בבתי גואיתפארת צבי ויקרא עמ' קסג
ה ע"ב25 במסתרים תבכה נפשי וכו'אחרי ראי (תשסד) זמנים סי' לו אות א, סדרות סי' י אות ב
ה ע"ב25 במסתרים תבכה נפשי וכו' מפני גאותן של ישראלמאמר יחזקאל (קאזמיר) עמ' לח {על שני הסתרים, "הסתר אסתיר", שגם ההסתר נסתר מאיתנו}
ה ע"ב25 במסתרים תבכה נפשי מפני גוה על גאותן של ישראל שנטלה מהם ונתנה לאומות העולםשמחת מרדכי (רוזנמן) פסח - מאמר כור הברזל (ה) - בני בכורי ישראל
ה ע"ב25 במסתרים תבכה נפשי, מפני גאותן של ישראל שניטלהאדר היקר עמ' יד {הנוער אבדו ההכרה העצמית אודות מעוזם של ישראל}
ה ע"ב25 במסתרים תבכה נפשי וכו' אמר רשב"י מפני גאותן של ישראל שניתנה לאו"המראה יחזקאל (תשסד) עמ' תקטז
ה ע"ב25 במסתרים תבכה נפשי וכו' הא בבתי גואי הא בבתי בראיאור גדליהו ויקרא-דברים דף קסח ע"א
ה ע"ב25 'במסתרים תבכה נפשי' וכו' הא בבתי גואי הא בבתי בראיאור יצחק (ראדוויל, תשסה) עמ' שו
ה ע"ב25 במסתרים תבכה נפשי וכו' הא בבתי גוואי הא בבתי בראיבאר מחוקק (תשמט) עמ' רצג
ה ע"ב25 במסתרים תבכה נפשי וכו' הא בבתי גוואי וכו'באר מחוקק (תשעה) עמ' שפז
ה ע"ב25 במסתרים תבכה נפשי וכו' הוד והדר לפניו עז וחדוה במקומו לא קשיא הא בבתי גואי הא בבתי בראיטל חיים (פרידלנדר) עמ' קפב
ה ע"ב25 במסתרים תבכה נפשי וכו' ומי איכא בכי' קמי' דקב"ה כו' לא קשיא הא בבתי גואי הא בבתי בראי וכו'צמח דוד (סקאליע) עמ' תקלט
ה ע"ב25 במסתרים תבכה נפשי וכו' מפני גאוותן של ישראלמכתב מאליהו ח"ה עמ' 446
ה ע"ב25 במסתרים תבכה נפשי וכו' מקום יש להקב"ה ומסתרים שמו וכו' ומי איכא בכיה קמיה הקב"ה וכו' לא קשיא הא בבתי גואי הא בבתי בראימשנת יוסף - אגדות ח"א עמ' רפג {דברי היערות דבש כי התפלה עולה מלמטה למעלה, ולמטה עוז וחדוה לבל יתאחזו הקלי', ולמעלה לפני ה' יכול לבכות; ביאור בדרך סוד}
ה ע"ב25 במסתרים תבכה נפשי וכו' מקום יש לו להקב"ה ומסתרים שמו וכו' ומי איכא בכיה קמי הקב"ה וכו' לא קשיא הא בבתי גואייהא בבתי בראישבילי פנחס (תשעב) עמ' קפ
ה ע"ב25 במסתרים תבכה נפשי וכו' מקום יש לו להקב"ה ומסתרים שמו וכו'שארית מנחם - מאמרים עמ' רפה
ה ע"ב25 במסתרים תבכה נפשי וכו' עוז וחדוה במקומו וכו' הא בבתי גואי הא בבתי בראיעצי חיים על התורה עמ' נז, ע, תסט
ה ע"ב25 במסתרים תבכה נפשי וכו' עוז וחדוה לפניו ל"ק הא בבתי גואי והא בבתי בראיהישר והטוב (תשסג) עמ' קנב
ה ע"ב25 במסתרים תבכה נפשי וכו'לקט שיחות מוסר ח"ג עמ' תקלג
ה ע"ב25 במסתרים תבכה נפשי וכו'עמוד הימיני (קלינמן) עמ' כ
ה ע"ב25 במסתרים תבכה נפשי ומי איכא בכיה קמיה הקב"ה ורש"ימאמרי שלמה ח"א עמ' רלג
ה ע"ב25 במסתרים תבכה נפשי ומי איכא בכיה קמיה קוב"הישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קטו
ה ע"ב25 במסתרים תבכה נפשי כו' ומי איכא בכי' קמי' הקב"ה כו' עוז וחדוה במקומו וכו' הא בבתי גואי הא בבתי בראי, ורש"י ור"ח - היכן הוא הבכי' - בבתי גואי או בבתי בראיתורת מנחם ח"י עמ' 311, חט"ז עמ' 98
ה ע"ב25 במסתרים תבכה נפשי כו' לא קשיא הא בבתי גואי הא בבתי בראיבאמונה שלמה עמ' תעח
ה ע"ב25 במסתרים תבכה נפשי מפני גוה וכו' הא בבתי גואי הא בבתי בראיפרי צדיק דברים אות יב, שופטים אות *ח
ה ע"ב25 במסתרים תבכה נפשי מפני גוה וכו' מפני גאותן של ישראל שניטל מהםערוגת הבושם (תשעא) שמות עמ' שסה
ה ע"ב25 במסתרים תבכה נפשי מפני גוה וכו' מקום יש לו להקב"ה ומסתרים שמו וכו' ומי איכא בכיה וכו' לא קשיא הא בבתי גואי הא בבתי בראידברי תורה (שפירא) מהד' ו סי' ע, מהד' ח סי' לד
ה ע"ב25 במסתרים תבכה נפשי מפני גוה כו' גאותן של ישראל וכו' הא בבתי גואי וכו'ייטב פנים ח"א דף נב, קנז
ה ע"ב25 במסתרים תבכה נפשי מפני גוה מפני גאוותן של ישראל שניטלהלפרקים (תשסב) עמ' צו
ה ע"ב25 במסתרים תבכה נפשי מפני גוה מפני גאותן של ישראל שניטלה וניתנה לאומותקומץ המנחה (צונץ) דרוש קלא אות ג
ה ע"ב25 במסתרים תבכה נפשי מפני גוה מפני גאותן של ישראל שניטלה מהם וניתן לאומות העולם וכו'צפנת פענח (תשעא) שמות עמ' שכט
ה ע"ב25 במסתרים תבכה נפשי מפני גוה מפני גאותן של ישראל שניטלה מהם וניתנה לאומות העולםערבי נחל (תשסד) ח"ג עמ' מד
ה ע"ב25 במסתרים תבכה נפשי מפני גוה מפני גאותן של ישראל שניטלה מהןתפלה למשה (בנימין) עמ' שכה
ה ע"ב25 במסתרים תבכה נפשי מפני גוה מקום יש לו להקב"ה ומסתרים שמו וכו'אגרת הטיול (תשעה) עמ' ח, ריג, רצט
ה ע"ב25 במסתרים תבכה נפשי מפני גוהדולה ומשקה - חנוכה עמ' פט
ה ע"ב25 במסתרים תבכה נפשי מפני גווה וכו' מפני גאוותן של ישראל שניטלה מהםאור פני משה דף מ ע"א
ה ע"ב25 במסתרים תבכה נפשי מפני וכו'אמת ליעקב (ניניו) מערכת ח אות נה
ה ע"ב25 במסתרים תבכה נפשי מקום יש לו להקב"ה שבוכה בו ומסתרים שמולחמי תודה דף ס ע"ב
ה ע"ב25 במסתרים תבכה נפשיאהל משה (שיינרמן) בראשית עמ' תשנב
ה ע"ב25 במסתרים תבכה נפשיודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' תמה
ה ע"ב25 במסתרים תבכה נפשינצח ישראל (הרטמן) עמ' רלה
ה ע"ב25 במסתרים תבכה נפשיפי' הרמ"ז על הקדמת הזוהר (תשנח) עמ' מו
ה ע"ב25 במסתרים תבכה נפשיפי' הרמ"ז על הקדמת הזוהר (תשסא) עמ' מז
ה ע"ב25 במסתרים תבכה נפשי, ומהרש"ארנת יצחק ישעיה עמ' נח, קג, שכט, ה' מגילות עמ' קמב
ה ע"ב25 הבכי במסתריםדולה ומשקה - גלות וגאולה עמ' מד, שסג, שצח, תעא, תקיח
ה ע"ב25 הקב"ה בוכהגור אריה בראשית פ"ו אות יב
ה ע"ב25 הקב"ה בוכהדרך חיים (תשע) פ"ה הערה 764
ה ע"ב25 הקב"ה בוכהכתבי הרב נתן פרידלאנד ח"א עמ' 195
ה ע"ב25 הקב"ה בוכהתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תפו הערה 10
ה ע"ב25 ואם לא תשמעוה במסתרים תבכה נפשי כו' ומי איכא בכיה כו'הרי בשמים (בדרשי) דף סט ע"ג
ה ע"ב25 ואם לא תשמעוה במסתרים תבכה נפשי מפני גוה מקום יש להקב"ה שבוכהכבוד לאיש דף לו ע"ב
ה ע"ב25 ואם לא תשמעוה במסתרים תבכה נפשי מפני גוהקריאה בקריה ח"ג עמ' פה
ה ע"ב25 ואם לא תשמעוה במסתריםאוצר הכבוד
ה ע"ב25 ואם לא תשמעוה אר"ש בר' אויא מקום יש להקב"ה ששם בוכה ומסתרים שמו וכו' מאי מפני גוהויקהל משה (אלפלס) דף קנב ע"א
ה ע"ב25 חייב לרצות את אשתומשיבת נפש עמ' רה
ה ע"ב25 תבכה נפשי מפני גוהכתבי הרב נתן פרידלאנד ח"א עמ' 231, 233, 234
ה ע"ב25 תבכה נפשי מפני גוה גאותן של ישראל שניטלה מהם וכו'צפנת פענח (תשסו) עמ' רכ
ה ע"ב26 מאי מפני גוה אמר רב שמואל בר יצחק מפני גאוותן של ישראל שניטלה מהם ונתנה לעובדי כוכביםשל"ה (תשנז) פרשת בא אות יג
ה ע"ב26 מאי מפני גוה מפני גאותה של מלכות שמים שנטלהמנות הלוי (עוז והדר) ח"ב עמ' יג
ה ע"ב26 מאי מפני גוה מפני גאותה של מלכות שמים שנטלהמנות הלוי (תשסב) עמ' רלז
ה ע"ב26 מאי מפני גוה מפני גאותן של ישראל שניטלה מהם ונתנה לעכו"םשפתי חיים מועדים ח"ג עמ' רפט
ה ע"ב26 מאי מפני גוה מפני גאותן של ישראלשרגי טובא דרוש ה בנהור שרגא
ה ע"ב26 מאי מפני גווה רשב"ג אומר מפני גאוותם של ישראל שניטלהאבן שוהם (פינסק) עמ' 86
ה ע"ב26 מפני גוה מפני גאוותן של ישראל שניטלה מהם ונתנה לעובדי כוכביםאור חדש (הרטמן) פ"א אות 326
ה ע"ב26 מפני גוה מפני גאותן של ישראל שנטל מהםבאר הגולה (הרטמן) באר ד הערה 724-722
ה ע"ב26 מפני גוה מפני גאותן של ישראל שניטלה מהם וניתנה לאומות העולםדעת תבונות - עת לעשות מע' ד אות שפב
ה ע"ב26 מפני גוה מפני גאותן של ישראל שניטלה מהם וניתנה לאומות העולםדרך ה' (באום) ח"ד פ"ד אות קז
ה ע"ב26 מפני גוה מפני גאותן של ישראל שניטלה מהם ונתנה לגוים וכו' מפני גאוותה של מלכות שמים שניטלהתהלה לדוד (והרמן) י"ג עיקרים אות סז
ה ע"ב26 מקום יש לה' ומסתרים שמומי מרום ח"י עמ' עג
ה ע"ב26 מקום יש להקב"ה ובוכה שםקריאה בקריה ח"א עמ' מח
ה ע"ב26 מקום יש להקב"ה ומסתרים שמועטרת צבי (טאקסין) דף עח ע"א
ה ע"ב26 מקום יש להקב"ה ומסתרים שמו ובוכה שם מפני גאותן של ישראל וכו'כנפי יונה (תשנח) ח"ג סי' נ, ח"ה סי' י
ה ע"ב26 מקום יש להקב"ה ומסתרים שמו וכו' ומי איכא בכיה קמיה הקב"ה וכו' ל"ק הא בבתי גואי הא בבתי בראישפתי חיים מועדים ח"ג עמ' רפה
ה ע"ב26 מקום יש להקב"ה ומסתרים שמו וכו'אשכבתיה דרבי ח"א עמ' קסח
ה ע"ב26 מקום יש להקב"ה ומסתרים שמו וכו'פחד יצחק - יום הכפורים מאמר כה
ה ע"ב26 מקום יש להקב"ה ומסתרים שמואור התורה (צמח צדק) נ"ך עמ' תשז; רשימות (צמח צדק) על איכה עמ' 21
ה ע"ב26 מקום יש להקב"ה ומסתרים שמודרשות מהר"ם חביב עמ' תנה
ה ע"ב26 מקום יש להקב"ה ומסתרים שמוניבי זהב עמ' צו
ה ע"ב26 מקום יש להקב"ה ומסתרים שמושרגי טובא דרוש יז ובנהור שרגא
ה ע"ב26 מקום יש להקב"ה ומסתרים שמותורת אביגדור ח"ג עמ' פט
ה ע"ב26 מקום יש להקב"ה שבוכה בו ומסתרים שמואגלי טל (פרייל) מאמר שני פרק ג
ה ע"ב26 מקום יש להקב"ה שבוכה בו ומסתרים שמואדרת אליהו (הצרפתי) עמ' רלג
ה ע"ב26 מקום יש להקב"ה שבוכה בו ומסתרים שמושמן ראש (כץ) ח"ט דברים עמ' כב, מד
ה ע"ב26 מקום יש להקב"ה שבוכה ומסתרים שמו וכו'אהבת עולם (תשס) עמ' תרנו, תרחצ
ה ע"ב26 מקום יש להקב"ה שבוכה שם ומסתרים שמוס' העיקרים (מישור) עמ' כד, תקע
ה ע"ב26 מקום יש להקב"ה שבוכהגבעות עולם (קובו) דף קלד ע"ד, קלה ע"א
ה ע"ב26 מקום יש להקב״ה ומסתרים שמו וכו'נתיב מצותיך (תשסח) עמ' קצ
ה ע"ב26 מקום יש להקב״ה שבוכה בו ומסתרים שמושמן הטוב (תשסו) עמ' תיח
ה ע"ב26 מקום יש לו להקב"ה ומסתרים שמו וכו' הא בבתי גואי הא בבתי בראישבילי פנחס בראשית ח"ג עמ' תעה
ה ע"ב26 מקום יש לו להקב"ה ומסתרים שמו וכו' וברש"י ובר' חננאלשעורי דעת ספר א עמ' קס
ה ע"ב26 מקום יש לו להקב"ה ומסתרים שמו וכו' ומי איכא בכי' קמי' קוב"ה וכו'דרשות מהרי"ץ לז' אדר עמ' מב
ה ע"ב26 מקום יש לו להקב"ה ומסתרים שמו וכו' ומי איכא בכיה קמיה הקב"ה והאמר ר"פ אין עציבות לפני הקב"ה וכו' הא בבתי גואי הא בבתי בראישבילי פנחס (תשעד) עמ' תסז
ה ע"ב26 מקום יש לו להקב"ה ומסתרים שמו וכו' מפני גאותן של ישראל וכו' ומי איכא בכיה וכו' הא בבתי גואי וכו' שאני חורבן ביהמ"ק דאפילו מלאכי שלום בכושיחות חכמה ומוסר מאמר סז אות ב
ה ע"ב26 מקום יש לו להקב"ה ומסתרים שמו וכו'כח מעשיו הגיד לעמו ח"א דף סח ע"ב
ה ע"ב26 מקום יש לו להקב"ה ומסתרים שמו וכו'לוח ארז פרשת תזריע דף יז
ה ע"ב26 מקום יש לו להקב"ה ומסתרים שמו וכו'שמחת מרדכי (גיפטר) עמ' ריא
ה ע"ב26 מקום יש לו להקב"ה ומסתרים שמוברית אברם עמ' שלד
ה ע"ב26 מקום יש לו להקב"ה ומסתרים שמודברי שאול ויקרא עמ' רסו
ה ע"ב26 מקום יש לו להקב"ה ומסתרים שמודרשות אל עמי דרוש ח
ה ע"ב26 מקום יש לו להקב"ה ומסתרים שמודרשות מהר"ם שיק עמ' שיח
ה ע"ב26 מקום יש לו להקב"ה ומסתרים שמוהגיונות אל עמי (עמיאל) ח"א דרוש כז
ה ע"ב26 מקום יש לו להקב"ה ומסתרים שמונצח ישראל (הרטמן) עמ' קסו הערה 36
ה ע"ב26 מקום יש לו להקב"ה ומסתרים שמופחד יצחק - ראש השנה מאמר כא
ה ע"ב26 מקום יש לו להקב"ה ומסתרים שמוראשית חכמה (תשמד) - ענוה פרק ו אות ס
ה ע"ב26 מקום יש לו להקב"ה ומסתרים שמושבילי פנחס בראשית ח"ב עמ' תקצו
ה ע"ב26 מקום יש לו להקב"ה ומסתרים שמותאומי צביה עמ' קנא, ריח
ה ע"ב26 מקום יש לו להקב"ה ומסתרים שמותהלה לדוד (והרמן) פרק ד פסוק ט הערה כח, י"ג עיקרים אות סז
ה ע"ב26 מקום יש לו להקב"ה ומסתרים שמותורת חסד (סופר) עמ' רא, רצא
ה ע"ב26 מקום יש לו להקב"ה ומסתרים שמו, ומהר"לשכר שכיר דברים שיחה א אות ב-ד, שיחה ב אות א
ה ע"ב26 מקום יש לו להקב"ה מסתרים שמואגרא דכלה ח"א עמ' ריח
ה ע"ב26 מקום יש לו להקב"ה שבוכה בו ומסתרים שמו וכו'אוצרות חיים - עבודת ה' עמ' רד
ה ע"ב26 מקום יש לו להקב"ה שבוכה בו ומסתרים שמואפיקי יהודה (תשנט) עמ' שמב, שמה
ה ע"ב26 מקום יש לו להקב"ה שבוכה בו ומסתרים שמוויקרא יעבץ עמ' רנא
ה ע"ב26 מקום יש לו להקב"ה שבוכה בו ומסתרים שמומנות הלוי (שמה) דף קכד ע"ב; ויקהל משה (אלפלס) דרוש יט דף קנב ע"א; נפוצות יהודה (מוסקאטו, שמט) דרש מח דף ריז ע"א; בית מועד (רבא, שסה) דרוש ליום ט"ב דף קפו/ז ע"ב; תהלה לדוד (סר לאון, שלז) חלק א פ' נט דף לה ע"א; לחם שלמה (הלוי, שנז) סימן רכא פרק א דף פא ע"ב; שערי דמעה (אלבלדה, שמו) שער ג חלק א דף צו ע"א ודף קט ע"א; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת דברים דף קצט ע"ב; שפתי דעת (לונטשיץ, שע) פרשת מסעי דף פז ע"ד; עקדת יצחק (שלג) שער פ"ז דף רמט ע"ב; נצח ישראל (שנט) פרק ט דף יז ע"ב; דברי שלמה (הלוי, שנו) פרשת וילך דף נח ע"ג; בית נאמן (ביגה, שפא) דרוש ה לפדיון שבויים דף פד ע"ב; כתר שם טוב (מלמד, שנו) פרשת מטות דף קי ע"א; יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת מטות דף רמו ע"ב; עמק המלך (בכרך, תח) שער קרית ארבע פ' קיט דף קיב ע"ג; כפתור ופרח (לוצטו, שמא) פרק א דף עט ע"א; דרש משה (פיזענץ, שמט) מ' קסג דף מז ע"ב; ס' העיקרים (שעח) מאמר ד פרק כג דף קנב ע"ב; עבודת הקודש (גבאי, שכז) חלק ג פ' נז דף קב ע"א; מאור עינים (פינטו, תג) פרק א דף קעט ע"ד; זקן אהרן - שמן הטוב (אוהב, תיז) ירמיה דף קב/קכ ע"א; הנותן אמרי שפר (ראנ"ח, שצ) דף קעה ע"א; תנחומות אל (שלח) פרשת דברים דף קלב ע"ב; באר הגולה (שנח) באר ד דף יט ע"ד
ה ע"ב26 מקום יש לו להקב"ה שבוכהלחם שלמה (הלוי, שנז) דף פא ע"ב
ה ע"ב26 מקום יש לו להקב"השערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"ב עמ' רצב
ה ע"ב26 מקום יש לו להקב״ה ששם בוכה וכו'נפוצות יהודה (מוסקאטו, תשס) עמ' תט
ה ע"ב26 מקום יש לו לקב"ה ומסתרים שמו וכו'על ישראל גאותו עמ' כט
ה ע"ב26 מקום יש לו לקב"ה ומסתרים שמו וכו'תפארת ציון (אבא שאול) עמ' קח - ר"ש משאש
ה ע"ב26 מקום יש לו לקב"ה ומסתרים שמו וכו'תפארת ציון (אבא שאול) עמ' רז - ר"י אבא שאול
ה ע"ב26 מקום יש לו לקב"ה ומסתרים שמוזכר צדיק (תשנ) עמ' יח
ה ע"ב26 מקום יש לקב"ה ובוכה שםתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תצד הערה 61 {בוכה על חורבן הבית}
ה ע"ב26 מקום יש לקב"ה ומסתרים שמואיש צעיר דף ט ע"ב
ה ע"ב26 מקום יש לקב"ה ומסתרים שמודרישה מחיים דף קצו ע"ד
ה ע"ב26 מקום יש לקב"ה ומסתרים שמוישרש יעקב (אבולפיה) עמ' ב
ה ע"ב26 מקום יש לקב"ה שבוכה בוילקוט הגרשוני ח"א דף קו ע"ב, ודף קח ע"א
ה ע"ב26 מקום יש לקב"ה ששם בוכה ומסתרים שמובית נאמן (ביגה, שפא) ח"ג דרוש ה דף פד
ה ע"ב26 מקום שיש לו להקב"ה ומסתרים שמוהתורה והעולם ח"א עמ' קצו
ה ע"ב27 גאוותן של ישראלאמרי יהודה (דרעי, תשעב) מועדים עמ' רח
ה ע"ב27 גאוותן של ישראלערפלי טוהר קי
ה ע"ב27 גאותן של ישראל שניטלה מהןאגרות הראיה כרך ד אגרת א'קסב (קנא); מאמרי הראי"ה עמ' 195; טוב ראי חגיגה עמ' רעז {הגלות נטלה ממנו את האופי העז}
ה ע"ב27 גאותן של ישראל נטלה מהן ונתנה לעכו"םקרני אורה עמ' צו
ה ע"ב27 גאותן של ישראל שניטלה מהםשיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 123
ה ע"ב27 גאותן של ישראלעמק המלך (תשסג) עמ' 700, 426
ה ע"ב27 גאותן של ישראלפנקסי הראי"ה ח"א עמ' קנט
ה ע"ב27 הקב"ה בוכה על גאוותן של ישראל שנטלה מהם ונתנה לאומוה"עשמחת מרדכי ויקרא-דברים עמ' קמא
ה ע"ב27 הקב"ה בוכה על גאותן של ישראל שניטלה מהםנצח ישראל (הרטמן) עמ' תסד הערה 61
ה ע"ב27 הקב"ה נעצב על גאותן של ישראל שניטלה מהם וניתנה לאומות העולםמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 189
ה ע"ב27 מפני גאוה שניטלה מישראל וניתנה לאומות העולםערוגת הבושם (הראשון) ח"א עמ' 54
ה ע"ב27 מפני גאוותם של ישראלאדיר במרום ח"ב פ' כו
ה ע"ב27 מפני גאוותן של ישראל וכו' מפני גאוותן של מלכות שמיםאור התורה (צמח צדק) נ"ך עמ' תשה
ה ע"ב27 מפני גאוותן של ישראל שניטלה מהם וכו' מפני גאוותה של מלכות שמיםבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' ריב, מלכים עמ' שפה
ה ע"ב27 מפני גאוותן של ישראל שניטלה מהם וכו'דרשות שבט הלוי ח"א עמ' טז
ה ע"ב27 מפני גאוותן של ישראל שניטלה מהם וניתנה לעכו"םאור לפני הדורשין עמ' 40
ה ע"ב27 מפני גאוותן של ישראל שניטלה מהם ונתנה לעכו"ם ומפני גאוותה של מלכות שמים, מהרש"אקריאה בקריה ח"ג עמ' פה
ה ע"ב27 מפני גאוותן של ישראל שניטלה מהםהתורה והעולם ח"א עמ' קצו
ה ע"ב27 מפני גאוותן של ישראל שניטלה מהםשערי אורה (מילר) ח"ב עמ' קעח
ה ע"ב27 מפני גאוותן של ישראלכתבי הרב נתן פרידלאנד ח"א עמ' 188
ה ע"ב27 מפני גאוותן של ישראלתורת החסידים הראשונים (תשמו) עמ' קח
ה ע"ב27 מפני גאותם של ישראל שניטלהגיא חזיון ח"ב דף טו ע"א
ה ע"ב27 מפני גאותן של ישראל שניטלה מהם וניתנה לאו"הלשם שבו ואחלמה (תשעח) - ספר הדע"ה דף ט ע"ב וע"ד, נב ע"ד, קטו ע"א, קטז ע"א
ה ע"ב28 אין עצבות לפני המקוםנזר הקדש ח"ג עמ' שנח
ה ע"ב28 אין עצבות לפני המקוםשמן ראש סוכות ח"א עמ' קיד, קכז
ה ע"ב28 אין עצבות לפני הקב"הגור אריה בראשית פ"ו הערה 45
ה ע"ב28 אין עצבות לפני הקב"היהל אור עמ' שעב
ה ע"ב28 אין עצבותנפש הרב עמ' שיד; מפניני הרב עמ' קכח
ה ע"ב28 אין עציבותודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' שנד
ה ע"ב28 אין עציבות לפני הקב"האהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' קצט ע"א
ה ע"ב28 אין עציבות לפני הקב"ה וכו' הא בבתי גואי והא בבץי בראידרשות שבט הלוי ח"א עמ' שב, שיז
ה ע"ב28 אין עציבות לפני הקב"ה וכו' הא בבתי גואי וכו'ראשית חכמה (תשמד) - קדושה פרק ז אות טו
ה ע"ב28 דליכא בכיה, מהרש"אדרישה מחיים דף קצז ע"א
ה ע"ב28 והאמר רב פפא אין עציבות לפני הקב״ה שנא' הוד והדר לפניו עז וחדוה במקומופרדס יוסף (סקוסובסקי) עמ' שסג {חז״ל מלמדינו להיות בשמחה גם בזמן הגלות ובפרט בימי בין המצרים, כי הקב״ה כביבול עמנו בצרה, ובמקום שהקב״ה שם עוז וחדוה במקומו}
ה ע"ב28 ומי איכא בכי' קמי הקב"ה וכו'דרשות מהרי"ץ לחנוכה ח"א דרוש א עמ' ג
ה ע"ב28 ומי איכא בכי' קמי קוב"הפרי חיים (קנולר) איכה - פתיחה
ה ע"ב28 ומי איכא בכי' קמיה דהקב"ה וכו' הא בבתי גואי הא בבתי בראילקט שיחות מוסר ח"ב עמ' צ
ה ע"ב28 ומי איכא בכיה לפני הקב"ה והאמר רבא אין עצבות לפני הקב"ה וכו', לא קשיא הא בבתי גואי הא בבתי בראיהגיונות אל עמי (עמיאל) ח"א דרוש לב
ה ע"ב28 ומי איכא בכיה קמי הקב"ה וכו' הא בבתי גואי הא בבתי בראיבי חייא ח"א עמ' קלד, קסד
ה ע"ב28 ומי איכא בכיה קמי קב"היקרא דשכבי (דוד) דרוש קז דף קצב ע"ד
ה ע"ב28 ומי איכא בכיה קמי קוב"ה וכו'מדבר יהודה (תשסב) עמ' קצו
ה ע"ב28 ומי איכא בכיה קמי קודשא בריך הוא וכו' הא בבתי גואי וכו'באר הגולה (הרטמן) באר ב הערה 302, באר ד הערה 640, 643, 747, 754, 726-724, 783-782
ה ע"ב28 ומי איכא בכיה קמיה הקב"ה והא אר"פ אין עציבות לפני הקב"ה וכו' הא בבתי גואי והא בבתי בראיעצי חיים - מועדים עמ' עח, קפב
ה ע"ב28 ומי איכא בכיה קמיה הקב"ה והאמר רב פפא אין עציבות לפני הקב"ה וכו'אוצרות חיים - עבודת ה' עמ' רו
ה ע"ב28 ומי איכא בכיה קמיה הקב"הנפש יוסף (תשעד) עמ' ריא
ה ע"ב28 ומי איכא בכיה קמיה הקב"השמן ראש סוכות ח"ב עמ' קנז
ה ע"ב28 ומי איכא בכיה קמיה וכו' הא בבתי גואי הא בבתי בראיאפיקי יהודה (תשנט) עמ' שמב, שמה-שמז
ה ע"ב28 ומי איכא בכיה קמיה וכו' הא בבתי גואי הא בבתי בראימחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' מח
ה ע"ב28 ומי איכא בכיה קמיה קוב"ה וכו' הא בבתי בראי וכו'יערות דבש ח"א עמ' רנג
ה ע"ב28 ומי איכא בכיה קמיה קוב"המשך חכמה בראשית פ' נ פס' י
ה ע"ב28 ומי איכא בכיה קמיה קוב"הקדושת יו"ט ח"ב דף כא ע"ג
ה ע"ב28 ומי איכא בכיה קמיה קודשא בריך הוא והאמר רב פפא אין עציבות לפני הקב"הכנסת יחזקאל (הכהן) עמ' שמא
ה ע"ב28 מי איכא בכיה קמיה הקב"ה הא בבתי גואי הא בבתי בראימים חיים (קרייסווירטה) עמ' תשכה
ה ע"ב28 מי איכא בכיה קמיה הקב"השמן ראש (כץ) ח"ט ויקרא עמ' ר
ה ע"ב28 מי איכא בכיה קמיה הקב"השמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' ע
ה ע"ב28 מי איכא בכיה קמיה הקב"השמן ראש סוכות ח"א עמ' סח
ה ע"ב28 מי איכא בכיה קמיה קב"המדרש האיתמרי (תקפד) דרוש יא דף לא ע"ב
ה ע"ב28 מי איכא בכיה קמיה קוב"החכמת התורה בראשית עמ' תקמא
ה ע"ב29 איכא בתי בראי ושם עוז וחדה במקומו, ובתי גואי ושם המשל ופחדמרפא לנפש בראשית עמ' רצד
ה ע"ב29 בבתי בראי הוד והדר לפניודברי יואל מועדים ח"ו פורים עמ' תמד, תעה
ה ע"ב29 בבתי בראי הוד והדרשם אליעזר דף קב ע"א
ה ע"ב29 בבתי בראי עוז וחדוה במקומו ובבתי גואי במסתרים תבכה נפשיתפארת צבי במדבר עמ' תג
ה ע"ב29 בבתי בראי עוז וחדוהחקל יצחק (תשסג) עמ' קפו
ה ע"ב29 בבתי בראי שם הבכי' והספד וכו'אפיקי ים עמ' רצו
ה ע"ב29 בבתי בראישערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"ב עמ' רצב
ה ע"ב29 בבתי גואי במסתרים תבכה נפשיגנת אגוז (תשעב) אות ריח
ה ע"ב29 בבתי גואי כו', ור"חתורת מנחם חלק לב עמ' 75
ה ע"ב29 בבתי גואיאהבת עולם דף קא, קח
ה ע"ב29 בבתי גואיודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תט
ה ע"ב29 בבתי גואיחכמת התורה אחרי מות עמ' נח
ה ע"ב29 בבתי גואימפניני הרב עמ' קכח
ה ע"ב29 בבתי גואירבנו בחיי עה"ת ח"א עמ' קב
ה ע"ב29 בבתי גוואי אין בכיהדברי יחזקאל שרגא תליתאה עמ' רנז
ה ע"ב29 בבתי גוואי אין שם שמחהעטרת יהושע ויקרא עמ' קלז
ה ע"ב29 בבתי גוואי פחד בבתי בראי חדווהאורות אלים דף ב ע"א
ה ע"ב29 בבתי גוואיס' המאמרים תרנ"ט (מהד' תשעא) עמ' רנז
ה ע"ב29 בין בתי גואי לבתי בראיגנזי ישראל (תשמו) ח"ב עמ' ריא ע"א
ה ע"ב29 בתי בראי בתי גוואייערי עם דבשי ח"ב עמ' כו
ה ע"ב29 בתי בראי דאיכא שם בכייהנפוצות יהודה (מוסקאטו, תשס) עמ' שעו
ה ע"ב29 בתי גואישמן ראש (כץ) ח"ט ויקרא עמ' כז
ה ע"ב29 בתי גוואי ובראיאורות הקודש ג קפט
ה ע"ב29 בתי גוואי ובתי בראיעבודת הקודש (תשסד) עמ' תמ
ה ע"ב29 בתי גוואי ובתי בראיפתגמי אורייתא ח"א עמ' מ
ה ע"ב29 בתי גוואיאור לשמים (תשסג) עמ' כ
ה ע"ב29 דווקא בבתי גוואי אבל בבתי בראי וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"א עמ' 53, ח"ג עמ' 109
ה ע"ב29 הא בבתי בראי הא בבתי גואינצח ישראל (הרטמן) עמ' שלג הערה 129
ה ע"ב29 הא בבתי בראיגבורות ה' עמ' ק
ה ע"ב29 הא בבתי בראיטוב טעם בראשית עמ' עו - ובטוב טעם, ויקרא עמ' קמד
ה ע"ב29 הא בבתי גואי הא בבתי בראיאז שמח עמ' רלז
ה ע"ב29 הא בבתי גואי הא בבתי בראיפרי הארץ (ויטבסק) עמ' ק
ה ע"ב29 הא בבתי גואי הא בבתי בראי כו' ורש"יעשרה מאמרות (תשס) עמ' רסט
ה ע"ב29 הא בבתי גואי הא בבתי בראיאור התורה (צמח צדק) דברים עמ' מה, נ"ך עמ' קצה; ביאורי הזוהר (צמח צדק) עמ' קלט
ה ע"ב29 הא בבתי גואי הא בבתי בראיגנזי ישראל (תשעד) על התורה עמ' קסו
ה ע"ב29 הא בבתי גואי הא בבתי בראיפלא יועץ (טברסקי) ח"א עמ' קיב
ה ע"ב29 הא בבתי גואי הא בבתי בראיצלח רכב עמ' קלה
ה ע"ב29 הא בבתי גואי הא בבתי בראירנת יעקב עמ' קעח
ה ע"ב29 הא בבתי גואי הא בבתי בראישבילי פנחס בראשית ח"ב עמ' תקצה
ה ע"ב29 הא בבתי גואי הא בבתי בראיתהלה לדוד (והרמן) פרק ד פסוק ט הערה כח, י"ג עיקרים אות סז
ה ע"ב29 הא בבתי גואי הא בבתי בראי, ורש"ידובר צדק עמ' 162
ה ע"ב29 הא בבתי גואי הא בבתי בראי, רש"יקהלת יעקב עשי"ת עמ' ערב, שמו
ה ע"ב29 הא בבתי גואי האי בבתי בראימשך חכמה שמות הפטרת שבת הגדול, ויקרא פ' יט פס' ב
ה ע"ב29 הא בבתי גוואי הא בבתי בראי וכו' ובבתי בראי ליכא עצבות והכתיב וכו'חנן אלקים עמ' ריח, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' פא
ה ע"ב29 הא בבתי גוואי הא בבתי בראיתורת העולה (תשעה) עמ' שלד
ה ע"ב29 הא בבתי גוואי הא בבתי בראיתורת העולה ח"ג פרק טו
ה ע"ב29 הא בבתי גוואי והא בבתי בראי וכו'קשוטי כלה (גרינפלד) ח"ה סי' תקיא
ה ע"ב29 הא בבתי גוואיאמרי פנחס השלם - שער עבודת ה' סי' נג
ה ע"ב29 הוד והדר לפניו עוז וחדוה במקומוקריאה בקריה ח"ג עמ' פה
ה ע"ב29 יש בתי בראי ובתי גוואיבנין דוד (מייזלש) בראשית - וישלח אות סז
ה ע"ב29 יש בתי גוואי ויש בתי בראיחכמת התורה תצוה עמ' קמט
ה ע"ב29 כאן בבתי בראי כאן בבתי גוואידברי יואל מועדים ח"א מוצאי יו"כ דף שפט ע"א
ה ע"ב29 כאן בבתי גואי כאן בבתי בראישפת אמת (ברעזאן, תשסח) עמ' רנה
ה ע"ב29 כאן בבתי גוואי וכו' בתי בראימנחת יצחק בראשית-שמות עמ' קה, קמ
ה ע"ב29 כאן בבתי גוואי כאן בבתי בראידברי יואל מועדים ח"ב סוכות דף קכא ע"ב
ה ע"ב29 לא קשיא הא בבתי גוואי הא בבתי בראיאור חדש למטיפים עמ' 78
ה ע"ב29 עוז וחדוה במקומו וכו' בבתי גואילקוטי שיחות ח"א עמ' 194
ה ע"ב30 אפילו מלאכי השרת מר יבכיוןפי' הרמ"ז על הזוהר במדבר (תשסד) עמ' שכ
ה ע"ב30 אפילו מלאכי שלום בכופי' הרמ"ז על הזוהר בראשית (תשס) עמ' רכז
ה ע"ב30 בחורבן בית המקדש אפילו מלאכי שלום בכותפארת צבי במדבר עמ' תא
ה ע"ב30 ויקרא אדנ-י ה' צבא-ות ביום ההוא לבכיקריאה בקריה ח"ג עמ' פה
ה ע"ב30 חורבן בית המקדש שאנידברי חנינא - הספדים עמ' קט
ה ע"ב30 לבכי למספד ולקרחה וכו' זה חורבן ביהמ"קפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תפ
ה ע"ב30 שאני חורבן בהמ"ק דאפי' מלאכי השרת בכופעולת צדיק (בריש) דרוש ה
ה ע"ב30 שאני חורבן ביהמ"ק דאפילו מלאכי השרת בכואהבת עולם (תשס) עמ' תרצז
ה ע"ב30 שאני חורבן ביהמ"ק שאפי' מלאכי השרת בכומנחת אליהו (תשנט) עמ' ח בהגה
ה ע"ב30 שאני חורבן בית המקדש דאפילו מלאכי השרת בכופרי צדיק וירא אות ב
ה ע"ב30 שאני חורבן בית המקדש דאפילו מלאכי השרת בכושפתי חיים מועדים ח"ג עמ' רצב
ה ע"ב30 שאני חרבן בית המקדש דאפילו מלאכי השרת בכוטירת כסף דף קנא/קצא ע"ג
ה ע"ב30 שאני חרבן בית המקדש דאפילו מלאכי השרת בכורצוף אהבה (אלגאזי, תט) סימן קלא דף ט/ס ע"א
ה ע"ב30 שאני חרבן בית המקדש דאפילו מלאכי שלום בכו שנאמר הן אראלם צעקו חוצה מלאכי שלום מר יבכיוןשל"ה (תשנז) פרשת וישב אות נד
ה ע"ב30 שאני חרבן בית המקדש דאפילו מלאכי שלום בכו שנאמר הן אראלם צעקו חצה מלאכי שלום מר יבכיוןשל"ה (תשנז) - מס' פסחים אות תכח, מס' תענית אות קה
ה ע"ב31 דמוע תדמע ותרד עיני דמעה ג' דמעות הללומשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ג עמ' טו, טז, כ, כא, נב
ה ע"ב31 דמוע תדמע ותרד עיני דמעה וגו'ברכת מרדכי ויקרא-דברים תנינא עמ' תקלח
ה ע"ב31 ודמוע תדמע ותרד עיני דמעה כו' א"ר אלעזר ג' דמעות הללו למה כו'קידש ידיד דף קיז, קיט
ה ע"ב31 ודמוע תדמע ותרד עיני דמעה שלשה דמעות הללו למהדרשות מהרא"ל (תשנט) סי' מ אות ח
ה ע"ב31 ודמוע תדמע ותרד עיני על חורבן בית ראשון ובית שניחכמת התורה וישב עמ' רצג
ה ע"ב31 ודמוע תדמע כו' ג' דמעות כו'בן אברהם (אשטרושא) דף ק ע"ד
ה ע"ב31 ודמוע תדמע עיני ג' דמעות הללו למהאפיקי יהודה (תשנט) עמ' שמב, שנג
ה ע"ב31 ודמוע תדמע עיני וכו' על מקדש ראשון ועל מקדש שני וכו'נתיב התורה (סאלים) במדבר עמ' רנ, רצ
ה ע"ב31 ודמע תדמע ותרד עיני על המקדשים ועל ישראל שגלו ממקומן וא"ד אחת על ביטול תורהיגל יעקב (תשנג) נצבים אות צד
ה ע"ב31 ודמע תדמע ותרד עיניגבורת יצחק שבועות עמ' קיז
ה ע"ב31 ודמע תדמעבן אברהם דף נו ע"ג
ה ע"ב31 ודמע תמע ותרד עיני כי נשבה עדר ה'בית שלום מרדכי עמ' רל
ה ע"ב31 מלאכי שלוםפי' הרמ"ז על הזוהר ויקרא (תשסג) עמ' קיז {שומרי האדם נקראים מלאכי שלום}
ה ע"ב32 בעת החורבן הוריד ה' ג' דמעותשבילי פנחס (תשעד) עמ' קפד
ה ע"ב32 ג' דמעות אלו למה וכו' ואחד על שגלו ישראל ממקומןאור הצבי עמ' 55
ה ע"ב32 ג' דמעות הללו וכו'אמרי יהודה (דרעי, תשנה) עמ' קלו
ה ע"ב32 ג' דמעות הללו כו' אחת על ישראל שגלו ממקומן, וא"ד אחת על ביטול תורה וכו' כיון שגלו ישראל ממקומן אין לך ביטול תורה גדול מזהתפארת צבי במדבר עמ' תא
ה ע"ב32 ג' דמעות הללו למה א' על מקדש ראשון כו' וא"ד א' על ביטול תורה כו'גבורת יצחק שבת ובהמ"צ עמ' קכז
ה ע"ב32 ג' דמעות הללו למה אחת על מקדש וכו'רנת יצחק - פרק חלק עמ' שלד, שלט
ה ע"ב32 ג' דמעות הללו למה וכו' אחת על ביטול תורהדרשות שבט הלוי ח"א עמ' קפד, רא
ה ע"ב32 ג' דמעות הללו למה וכו' אחת על ביטול תורהנפש החיים (תשעז) עמ' ריד, רמו
ה ע"ב32 ג' דמעות הללו למה וכו' וא' על ישראל שגלו, וי"א על ביטול תורה וכו' כיון שגלו ישראל אין לך ביטול תורה גדול מזה וכו'מראה יחזקאל (תשסד) עמ' תקיד
ה ע"ב32 ג' דמעות הללו למה וכו' וא"ד אחת על ביטול תורה וכו'יערות דבש ח"א עמ' רמד
ה ע"ב32 ג' דמעות הללו למה וכו' ואחת על ישראל שגלו ממקומן, וא"ד אחת על ביטול תורה וכו' כיון שגלו ישראל ממקומן אין לך ביטול תורה גדול מזהתפארת צבי שמות עמ' קס
ה ע"ב32 ג' דמעות הללו למהאמרי יהודה (דרעי, תשעב) מעגל החיים עמ' קכד
ה ע"ב32 ג' דמעות הללו למהמתנת חיים מועדים (תשנח) עמ' צא
ה ע"ב32 ג' דמעות הללו למהרנת יצחק ה' מגילות עמ' קלה, קלז, קמב
ה ע"ב32 ג' דמעות הללו למהשארית יעקב (אלגזי) דף קה ראש ע"ד, קו/קז ע"א
ה ע"ב32 ג' דמעות הללו למהשארית יעקב (אלגזי, תשנא) עמ' שמג, שמז
ה ע"ב32 ג' דמעות הללורנת יצחק ישעיה עמ' שכט
ה ע"ב32 שלוש דמעות האלו למה א' על מקדש ראשון וא' על מקדש שני וא' על ישראלאלומת יוסף דף כב ע"ב, לב ע"ב
ה ע"ב32 שלוש דמעות הללו למה וכו'אבן פינה עמ' 88
ה ע"ב32 שלוש דמעות הללו למה וכו'אבן שוהם (פינסק) עמ' 87
ה ע"ב32 שלוש דמעות הללו למה וכו'מרפא לשון עמ' קסה
ה ע"ב32 שלוש דמעות הללו למההמעלות לשלמה (תשמז) עמ' תלא
ה ע"ב32 שלש דמעות הללו וכו' ואחת על ביטול תורהאמרי רבי שפטיה עמ' קצ
ה ע"ב32 שלש דמעות הללו למה אחת על מקדש ראשון וכו'בית מועד (רבא, שסה) דרוש ליום ט"ב דף קעז ע"א; עקדת יצחק (שלג) שער פו/פז דף רמט ע"ב; גל של אגוזים (שנג) פרשת וירא דף כה ע"ב
ה ע"ב32 שלש דמעות הללו למה וכו' אחת על בטול תורהרחמי הרב עמ' כז
ה ע"ב32 שלש דמעות הללו למה וכו'כח מעשיו הגיד לעמו ח"א דף סח ע"ב
ה ע"ב32 שלש דמעות הללו למההשיר והשבח ח"א עמ' קפ
ה ע"ב32 שלש דמעות הללו למהמתנת חיים מאמרים ח"א עמ' רפט
ה ע"ב32 שלש דמעות הללו למהמתנת חיים מאמרים ח"ב עמ' תטז
ה ע"ב32 שלש דמעות הללו למהפרשת דרכים (תשסה) עמ' שמא
ה ע"ב32 שלש דמעות וכו' כיון שגלו ישראל ממקומן אין לך ביטול תורה גדול מזהדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ה עמ' קו ד"ה לתרץ
ה ע"ב32 שלש דמעות וכו' כיון שגלו ישראל ממקומן אין לך ביטול תורה גדול מזהאוסף מאמרי מוסר וחכמה (תשנט) עמ' רנב
ה ע"ב32 שלש דמעות וכו' על מקדש ראשון וכו' שני וכו' שגלו ישראל ממקומןתהלה לדוד (והרמן) י"ג עיקרים אות סז
ה ע"ב32 שתי דמעות על חורבן בית ראשון ושניקהלת יעקב פורים עמ' קמז
ה ע"ב33 אחת על ביטול תורהנפש החיים (תשמג) עמ' 151
ה ע"ב33 בטול תורהבעקבי יעקב עמ' קצו
ה ע"ב34 כיון שגלו אין לך בטול תורה גדול מזהדרשות לכל שבתות השנה והמועדים (ניסנבוים) עמ' 21
ה ע"ב34 כיון שגלו וכו' אין לך ביטול תורה גדול מזהאור גדליהו ויקרא-דברים דף קסח ע"ב
ה ע"ב34 כיון שגלו וכו' אין לך ביטול תורה גדול מזהשיחות לספר בראשית עמ' רסא, שיחות לספר דברים עמ' מד
ה ע"ב34 כיון שגלו ישראל א"ל ביטול תורה גדולניבי זהב עמ' תפו, קעג, רג
ה ע"ב34 כיון שגלו ישראל אין לך ביטול תורה גדול מזהדרשות מהרא"ל (תשנט) סי' ה אות ג
ה ע"ב34 כיון שגלו ישראל אין לך ביטול תורה גדול מזהקומץ המנחה (צונץ) דרוש קי אות ה
ה ע"ב34 כיון שגלו ישראל אין לך ביטול תורה וכו' הקב"ה מוריד דמעותמתנת חיים מאמרים ח"ב עמ' שכז
ה ע"ב34 כיון שגלו ישראל אין לך ביטול תורה וכו'בעקבות משה שמות עמ' רפב, תג
ה ע"ב34 כיון שגלו ישראל אין לך ביטול תורה יותר מזהאפיקי ים עמ' קפד, רלב
ה ע"ב34 כיון שגלו ישראל אין לך ביטול תורה כו'סמוכים לעד (האיתמרי) דף לה ע"ד
ה ע"ב34 כיון שגלו ישראל ממקומם אין לך ביטול תורה גדול מזהחיי עולם (בולה) דף כט
ה ע"ב34 כיון שגלו ישראל ממקומן אין לך בטול תורה גדול מזהקניני קדם ח"ב עמ' 135
ה ע"ב34 כיון שגלו ישראל ממקומן אין לך בטול תורה גדול מזהתורת אברהם עמ' 448
ה ע"ב34 כיון שגלו ישראל ממקומן אין לך בטול תורה גדול מזהתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תתנז הערה 26
ה ע"ב34 כיון שגלו ישראל ממקומן אין לך ביטול תורה גדול מזהאור חדש (הרטמן) פ"א אות 76
ה ע"ב34 כיון שגלו ישראל ממקומן אין לך ביטול תורה גדול מזהאמרי יצחק שמות-ויקרא עמ' ריט הערה ח
ה ע"ב34 כיון שגלו ישראל ממקומן אין לך ביטול תורה גדול מזהאפיקי יהודה (תשנט) עמ' שח
ה ע"ב34 כיון שגלו ישראל ממקומן אין לך ביטול תורה גדול מזהבאר יוסף (תשמא) ח"א עמ' קלא
ה ע"ב34 כיון שגלו ישראל ממקומן אין לך ביטול תורה גדול מזהבית שמואל אחרון על התורה (תשנד) פ' מטות עמ' רו
ה ע"ב34 כיון שגלו ישראל ממקומן אין לך ביטול תורה גדול מזהדרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' רפא
ה ע"ב34 כיון שגלו ישראל ממקומן אין לך ביטול תורה גדול מזהמוסר דרך - אפיקי חיים עמ' צא
ה ע"ב34 כיון שגלו ישראל ממקומן אין לך ביטול תורה גדול מזהמים חיים (קרייסווירטה) עמ' תשכו
ה ע"ב34 כיון שגלו ישראל ממקומן אין לך ביטול תורה גדול מזהנצח ישראל (הרטמן) עמ' רלז הערה 111, תיא הערה 112
ה ע"ב34 כיון שגלו ישראל ממקומן אין לך ביטול תורה גדול מזהשביב אור עמ' רמ
ה ע"ב34 כיון שגלו ישראלמורשה - שיחות למועדים עמ' קפה, רכה
ה ע"ב34 כיון שגלו ישראלרמון פרץ (אריאל, תשסא) עמ' טז, קלא
ה ע"ב34 משגלו ישראל אין לך ביטול תורה גדול מזהמגלה צפונות (תשעד) שמות עמ' שנה
ה ע"ב34 משגלו ישראל גלו מן התורהמנחת אליהו (תשנט) עמ' ח בהגה, קטז, שטו
ה ע"ב34 משגלו לשראל גלו מן התורהמנחת אליהו (תשסא) עמ' קכה
ה ע"ב35 ג' בוכה עליהם בכל יום מי שאפשר לו לעסוק בתורה, ומי שא"א לולב שלום בראשית עמ' תי
ה ע"ב35 ג' הקב"ה בוכה עליהם בכל יום וכו'אור לפני הדורשין עמ' 27
ה ע"ב35 ג' הקב"ה בוכה עליהם בכל יום וכו'להורות נתן דברים עמ' ק
ה ע"ב35 ג' הקב"ה בוכה עליהם בכל יוםזרע יצחק (עטייה) ח"ב דף כט ע"ד
ה ע"ב35 ג' הקב"ה בוכה עליהם בכל יוםיסוד ושורש העבודה שער הניצוץ פ"א
ה ע"ב35 ג' הקב"ה בוכה עליהם בכל יוםמאורי אור (טשרנוביל, תשסא) עמ' קכא
ה ע"ב35 ג' הקב"ה בוכה עליהם בכל יום, ומהרש"אדולה ומשקה - התורה וקניניה עמ' שכט, ח"ב עמ' לח
ה ע"ב35 ג' הקב"ה בוכה עליהם וכו' שא"א לעסוק בתורה ועוסקמשנת יוסף - דרשות ח"א עמ' קיז
ה ע"ב35 ג' הקב"ה בוכה עליהם וכו' שאינו יכול לעסוק בתורה ועוסק, מהרש"אתפארת ציון (אבא שאול) עמ' רלט - ר"י בן נאים
ה ע"ב35 ג' הקב"ה בוכה עליהםהמאור שבתורה (לסין)
ה ע"ב35 ג' הקב"ה בוכה עליהםילקוט הגרשוני ח"א
ה ע"ב35 ג' הקב"ה בוכה עליהםכתבי הסבא מקלם - ימים נוראים עמ' קו
ה ע"ב35 ג' הקב"ה בוכה עליהםנפש החיים (תשמג) עמ' 151
ה ע"ב35 ג' הקב"ה בוכה עליהן בכל יום וכו'ואותו תעבוד עמ' עו
ה ע"ב35 ג' הקב"ה בוכה עליהן בכל יום על שאפשר לו לעסוק בתורה וכו'שמחת מרדכי (גיפטר) עמ' יב
ה ע"ב35 ג' הקב"ה בוכה עליהן בכל יום על שאפשר לו לעסוק וכו', על שא"א לו לעסוק ועוסק ובמהרש"אדרשות שבט הלוי ח"א עמ' קפד, רא, ש
ה ע"ב35 ג' הקב"ה בוכה עליהן בכל יום על שאפשר לעסוק בתורה ואינו עוסק, ועל שאי אפשר לעסוק בתורה ועוסק וכו'דרך חיים (תשע) פ"ו הערה 327
ה ע"ב35 ג' הקב"ה בוכה עליהן בכל יום על שאפשר לעסוק בתורה וכו'נפש החיים (תשעז) עמ' ריד, רצא
ה ע"ב35 ג' הקב"ה בוכה עליהןפרדס מרדכי עמ' תריב, תרע
ה ע"ב35 ג' הקב״ה בוכה עליהםאהבת שלום (קוסוב, תשנח) עמ' שג
ה ע"ב35 ה' בוכה על שאינו עוסק בתורהחוסן יהושע מאמר א פ"א עמ' קסח
ה ע"ב35 הקב"ה בוכה בכל יום על מי שיכול לעסוק בתורה ואינו עוסק ומי שאינו יכול לעסוק ועוסקפתחי שערים ח"א עמ' קסד
ה ע"ב35 הקב"ה בוכה בכל יום על שאי אפשר לעסוק בתורה ועוסק וכו'דברי נפתלי (הלברשטם) ח"ב עמ' רעו
ה ע"ב35 הקב"ה בוכה על מי שאפשר לו לעסוק בתורה ואינו עוסקתפארת משה עמ' קפב
ה ע"ב35 הקב"ה בוכה על שאפשר לו לעסוק בתורה ואינו עוסקלקט שיחות מוסר ח"א עמ' קלט
ה ע"ב35 מי שאפשר לו לעסוק בתורה ואינו עוסקכוכבי אור (תשלד) עמ' עא
ה ע"ב35 מי שאפשר לו לעסוק בתורה ואינו עוסקנחלת צבי (פאליי) עמ' שמא, שעה
ה ע"ב35 על ג' דברים הקב"ה בוכהנתיבות עולם ח"א עמ' יז
ה ע"ב35 על ג' דברים הקב"ה בוכהנתיבות עולם ח"ב עמ' ז, יב
ה ע"ב35 על ג' דברים הקב"ה בוכה, על מי שאפשר לו לעסוק בתורה ואינו עוסק, ועל מי שא"א לו לעסוק ועוסקמשנת יוסף - אגדות ח"א עמ' רפה {על מי שא"א להתעמק ולפלפל, ה' בוכה כביכול, כי כשלומד בפלפול מתבלבל; ועל מי שאפשר לו להתעמק ה' בוכה, על שאינו מברר הלכה לאמיתה}
ה ע"ב35 על ג' הקב"ה בוכה וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' רכח
ה ע"ב35 על ג' הקב"ה בוכה על שא"א לעסוק בתורה ועוסקדברי ישראל (תשסח) ח"ב עמ' שלה, שס
ה ע"ב35 על שאפשר לעסוק בתורה ואינו עוסקאשיב אברהם עמ' צט
ה ע"ב35 על שלושה הקב"ה בוכהאמרי יהודה (דרעי, תשנה) עמ' קלו
ה ע"ב35 על שלושה הקב"ה בוכהאמרי יהודה (דרעי, תשעב) מאמרים עמ' קצז
ה ע"ב35 על שלשה הקב"ה בוכה עליהם וכו' מי שאפשר לו לעסוק בתורה ואינו עוסקמתוק מדבש (פרחי) עמ' קלח
ה ע"ב35 על שלשה הקב"ה בוכהעולת חודש ח"ג מאמר קיז
ה ע"ב35 שאפשר לו לעסוק בתורהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תקלז
ה ע"ב35 שאפשר לעסוק בתורה ואינו עוסקאמרי מאיר (מאירי) שמואל א' פט"ו פסוק יז
ה ע"ב35 אין לך ביטול תורה גדול מזההמאור שבתורה (שפירא) חנוכה-פורים עמ' קסד
ה ע"ב35 אפשר לעסוק בתורה ואין עוסקמפי ספרים וסופרים (תשעב) אבות ח"א עמ' תנה
ה ע"ב35 שלושה הקב"ה בוכה עליהם בכל יוםחלקת יהושע עמ' נח הערה קנח
ה ע"ב35 שלושה הקב"ה בוכה עליהם בכל יוםאור לישרים (איידליץ, תשב) עמ' רא
ה ע"ב35 שלושה הקב"ה בוכה עליהן בכל יוםחוסן יהושע מאמר ב פ"ג עמ' רלג
ה ע"ב35 שלשה בוכה הקב"ה עליהם בכל יוםאילת אהבים (אלקבץ, תשס) עמ' קצג
ה ע"ב35 שלשה דברים בוכה עליהן בכל יום וכו' ועל פרנס המתגאה על הצבוראוצרות חיים - מעשה הצדקה עמ' קטו
ה ע"ב35 שלשה דברים הקב"ה בוכה עליהם בכל יוםפי' רקנטי (שה) פרשת וישב
ה ע"ב35 שלשה הקב"ה בוכה וכו' כל שאפשר לו לעסוק וכו'באר מחוקק (תשעה) עמ' רפז
ה ע"ב35 שלשה הקב"ה בוכה וכו' כל שאפשר לעסוק ואינו עוסקבאר מחוקק (תשמט) עמ' רכח
ה ע"ב35 שלשה הקב"ה בוכה עליהןדברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' קסז
ה ע"ב35 שלשה הקב"ה בוכה עליהן בבל יום, על שאפשר לעסוק בתורה ואינו עוסק, ועל שאי אפשר לעסוק בתורה ועוסקאוצרות חיים - לימוד תורה עמ' רכז
ה ע"ב35 שלשה הקב"ה בוכה עליהן בכל יום על שאפשר לעסוק בתורה ואינו עוסק ועל שאי אפשר לעסוק בתורה ועוסקרחמי הרב עמ' כז, צ
ה ע"ב35 שלשה הקב"ה בוכה עליהן בכל יוםמצווה ועושה ח"א עמ' רמ, תנ, תקט
ה ע"ב35 שלשה הקב"ה בוכה עליהן בכל יוםשביב אור עמ' רמ
ה ע"ב35 שלשה הקב"ה בוכה עליהן וכו' ועל שאי אפשר לעסוק בתורה ועוסק וכו' ובמהרש"אשבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' קנו, קנז
ה ע"ב35 שלשה הקב"ה בוכה עליהן וכו'שערי הישיבה ח"ב עמ' קסח
ה ע"ב35 שלשה הקב"ה בוכה עליהןמערכי לב (שוואב) מועדים ח"ג עמ' שסב
ה ע"ב35 שלשה הקב"ה בוכה עליהןתורת יחיאל במדבר עמ' תיט
ה ע"ב35 שלשה הקב"ה בוכה עליהן, ומהרש"אאילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' רלא
ה ע"ב36 על שא"א לעסוק בתורה ועוסקשומע תפלה ח"ב עמ' רפח
ה ע"ב36 פרנס המתגאה על הציבורבנין שאול עמ' ריב
ה ע"ב36 פרנס המתגאה על הציבורס' חסידים סי' תיד
ה ע"ב36 פרנס המתגאה על הציבורפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תמא
ה ע"ב36 אינו יכול לעסוק בתורה ועוסקפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תמ, תשצו, ח"ב עמ' קב
ה ע"ב36 רבי הוה נקט ספר קינות וקא קרי' בגוי', כי מטא להאי פסוקא השליך משמים ארץ נפל מן ידיה אמר מאיגרא רם לבירא עמיקתאבריכות המעיין עמ' קכט-קל
ה ע"ב36 רבי הוה נקט ספר קינות וקא קרי בגויהאור הישר בראשית דף כא ע"א
ה ע"ב36 רבי הוה נקיט ספר קינות וכו' נפל מן ידיהתורת יחיאל במדבר עמ' תיט, תכד
ה ע"ב36 רבי הוה נקיט ספר קינות וקא קרי בגויה כי מטא להאי פסוקא וכו' נפל מן ידיה וכו'אוצרות חיים - עם ישראל והאומות עמ' נו
ה ע"ב36 רבי הוה נקיט ספר קינות וקא קרי בגויהבית יצחק (שמלקיש) על התורה מאמר עו אות ב
ה ע"ב36 רבי הוה נקיט ספר קינות וקרי בגויהנפוצות יהודה (מוסקאטו, שמט) דרש לג דף קמט ע"א
ה ע"ב36 רבי הוה נקיט ספר קינות וקרי בגויהנפוצות יהודה (מוסקאטו, תשס) עמ' רעח
ה ע"ב36 רבי הוה נקיט ספר קינותניבי זהב עמ' שצד
ה ע"ב36 רבי הוי נקיט ספר קינות וכו', ומהרש"אשיחות מוסר (תשסב) עמ' רלו
ה ע"ב36 רבי הוי נקיט ספר קינות כי הוה מטי להאי קרא וכו'אור הצבי עמ' 56
ה ע"ב36 רבי הוי נקיט ספר קינותדרשות ר"י מסלוצק עמ' קמה
ה ע"ב37 השליך משמים ארץ וכו' מאיגרא רמה לבירא עמיקתאהערות אברהם יעקב יצחקי דברים עמ' ט
ה ע"ב37 השליך משמים ארץ וכו' מאיגרא רם לבירא עמיקתאאור התורה (צמח צדק) שמות עמ' שלג; רשימות (צמח צדק) על איכה עמ' 80
ה ע"ב37 השליך משמים ארץ וכו' מאיגרא רם לבירא עמיקתאבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' עד
ה ע"ב37 השליך משמים ארץ וכו' מאיגרא רמה לבירא עמיקתאלב הארי עמ' רטו
ה ע"ב37 השליך משמים ארץ תפארת וגו' מאיגרא רמא לבירא עמיקתאמטר השמים (תשנ) דברים עמ' שעו
ה ע"ב37 השליך משמים ארץ תפארת ישראל מאיגרא רם לבירא עמיקתאתפארת צבי שמות עמ' רג
ה ע"ב37 השליך משמים ארץ תפארת ישראלאוצר הכבוד
ה ע"ב37 השליך משמים וכו' מאיגרא רם לבירא עמיקתאאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' רלג ע"א
ה ע"ב37 אמר מאיגרא רם לבירא עמיקתאמי השלוח (מישור) ח"ב עמ' רמט
ה ע"ב37 אמר מאיגרא רמא לבירא עמיקתאאמרי השכל עמ' 164
ה ע"ב37 כי מטא להאי פסוקא השליך משמים ארץ נפל מן ידיה וכו' מאיגרא רמא לבירא עמיקתאשפתי חיים מועדים ח"ג עמ' רמז
ה ע"ב37 כי מטא להאי קרא נפל משמים ארץשרגי נפישי - לקוי המאורות דרוש ג
ה ע"ב37 לבירא עמיקתאאהל משה (שיינרמן) המקדש והגלות עמ' קסח
ה ע"ב37 מאיגרא רם לבירא עמיקתא+מי השלוח (תשסז) ח"ג דף רמט
ה ע"ב37 מאיגרא רמא לבירא עמיקתאמגלה צפונות (תשעד) שמות עמ' רמג
ה ע"ב37 מאיגרא רמא לבירא עמיקתאולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' תרנב
ה ע"ב37 מאיגרא רמא לבירא עמיקתאכד הקמח (מישור) עמ' מט
ה ע"ב37 מאיגרא רמא לבירא עמיקתאס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' קו
ה ע"ב37 מאיגרא רמא לבירא עמיקתאתורת אליהו עמ' רפד
ה ע"ב37 מאיגרא רמה לבירא עמיקתאדברי שאול ויקרא עמ' רפא
ה ע"ב37 מאיגרא רמה לבירא עמיקתאדרשות באר יצחק עמ' רא
ה ע"ב37 מאיגרא רמה לבירא עמיקתאתורת מנחם חנ"ח עמ' 240
ה ע"ב37 מאיגרא רמה לבירא עמיקתאתפלה למשה (בנימין) עמ' שסט
ה ע"ב37 מאיגרא רמהיקרא דשכבי (דוד) דרוש קכא דף רט ע"א-ע"ב
ה ע"ב37 נפל מידיה אמר מאיגרא רם לבירא עמיקתאפרי צדיק בא - הבדלה, תרומה אות יג
ה ע"ב38 כי מטו להאי מתאדרכי נועם (הרנזון) דרוש כד
ה ע"ב38 שקלי ואזלי בארחאיוסף תהלות (תקיד) דף לט ע"ב
ה ע"ב38 איכא צורבא מרבנן הכא וכו'יערות דבש ח"א עמ' רכד
ה ע"ב38 איכא צורבא מרבנן הכא נזיל וניקביל אפיה וכו'אוצרות חיים - ת"ח וצדיק עמ' קי, תי
ה ע"ב38 איכא צורבא מרבנן הכא ניזול ונקביל אפיה וכו'מבשרת ציון ח"ב עמ' רנו
ה ע"ב38 איכא צורבא מרבנן הכאבאר ראי (רוזן) לימוד התורה סי' ט אות א
ה ע"ב38 רבי וכו' איכא צורבא מרבנן הכא נזיל וניקביל אפיה וכו'הר המוריה עמ' עד
ה ע"ב38 רבי ור"ח אזלי באורחאבנין שאול עמ' עח
ה ע"ב38 רבי ורבי חייא הוו שקלי ואזלי באורחא וכו' ומה הרואה חכמים במיתתן יחיה בחייהן על אחת כמה וכמהדברי תורה (שפירא) מהד' ב סי' נד, מהד' ד סי' כא, מהד' ו סי' ט, נה
ה ע"ב38 רבי ור' חייא הוו שקלי ואזלי באורחא וכו'דברי חנינא - ת"ת עמ' סט
ה ע"ב38 רבי ור' חייא הוו שקלי ואזלי באורתאאורות ונתיבות ח"ג שער ז פרק ג אות סד
ה ע"ב38 רבי ור' חייא הוי שקלי ואזלי באורחא וכו'קדושת עינים (תשמו) סי' תשג
ה ע"ב38 רבי ור"ח הוו שקלי ואזלי באורחאתורת מנחם חנ"ג עמ' 34
ה ע"ב38 רבי ורבי חייא הוו אזלי בארחא כי מטו לההוא אתרא אמריבית נאמן (ביגה, שפא) ח"א דרוש ה דף יז
ה ע"ב38 רבי ורבי חייא הוו שקלי ואזלי באורחא וכו'בית נאמן (ביגה, שפא) דרוש ה לתורה דף יז ע"ג
ה ע"ב38 רבי ורבי חייא הוו שקלי ואזלי באורחאמאמר יחזקאל (קאזמיר) עמ' של
ה ע"ב38 רבי ורבי חייא הוו שקלי ואזלי בארחי וכו'קדושת עינים (תשעא) פרק ט אות לא, פרק י אות פח, קנה
ה ע"ב39 לא תזלזל בנשיאותךקדושת ציון (תשנד) ח"א עמ' רז
ה ע"ב39 איכא צורבא מרבנן הכא ומאור עינים הואשמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' קצט
ה ע"ב39 איכא צורבא מרבנן וס"נ וכו' כשם שזכיתםידו בכל דף יג ע"ג
ה ע"ב39 אמר ליה רבי חייא לרבי תיב את לא תזלזל בנשיאות, תקפיה ואזיל בהדיהאוצרות חיים - אישים ח"ג עמ' ריד
ה ע"ב39 אמרי איכא צורבא מרבנן הכא ומאור עינים הוא א"ל ר' חייא לרבי תיב את איזיל אנא ואקביל אפיה תקפיה ואזל בהדיה וכו'מים חיים (קרייסווירטה) עמ' תרמה
ה ע"ב39 מאור עינים הואשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' תקפו
ה ע"ב39 מאור עיניםמחזה עינים (לוויטאן) עמ' מא
ה ע"ב40 א"ל אתם הקבלתם פנים הנראים וכו' א"ל איכו השתא מנעתן מהאי בירכתאאוצרות חיים - תפילות ישראל עמ' קמח
ה ע"ב40 אתם הקבלתם פנים הנראים ואינם רואים תזכו ותקבלו פני שכינה הרואה ואינה נראהאוצרות חיים - מעלות התורה עמ' רצט
ה ע"ב40 אתם הקבלתם פנים הנראים ואינם רואים תזכו להקביל פנים הרואים ואינם נראיםשפת אמת (הלוי) משלי פרק לא פסוק יח
ה ע"ב40 אתם הקבלתם פנים הנראים ואינם רואיםשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' תקמט
ה ע"ב40 אתם הקבלתם פנים הנראין ואינן רואין תזכו להקביל פנים הרואין ואינן נראיןרב ייבי (תשסט) ח"א עמ' קפה
ה ע"ב40 אתם הקבלתם פנים הנראין ואינן רואיןקשוטי כלה (תשסג) עמ' קכד
ה ע"ב40 הקבלתם פנים הנראין ואינם רואים תזכו לקבל פנים הרואים ואינם נראיםעלי שור ח"ב עמ' רמב, תרנ
ה ע"ב40 כשם שקבלתם פנים הנראים כן תזכו לקבל פנים הרואותברכת אברהם (תשנד) עמ' קיד
ה ע"ב40 ר' חייא ורבי הלכו לקבל פני צורבא מדרבנן שהיה סגי נהורמצווה ועושה ח"ב עמ' מד
ה ע"ב41 תזכו להקביל פני הרואים ואינם נראיםמבשרת ציון ח"ד עמ' מח, נד
ה ע"ב41 תזכו להקביל פניםפני מלך מועדים עמ' קלו
ה ע"ב42 דהוי מקבל אפיה דרבי' בכל יומאדרכי נועם (הרנזון) דרוש כה
ה ע"ב42 הוה מקביל אפיה דרביה כל יומא וכו'אשכבתיה דרבי ח"א עמ' כ, קע
ה ע"ב42 הוה מקבל אפיה דרביה כל יומאשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' קפה
ה ע"ב42 ר' יעקב רגיל דהוא מקבלעינות מים דף עט ע"ד
ה ע"ב42 רבי יעקב איש כפר חיטיא וכו' ויחי עוד לנצח וכו'קדושת עינים (תשעא) פרק ד אות קעו
ה ע"ב42 רבי יעקב איש כפר חיטייא הוה מקביל אפיה דרביה כל יומאתפארת צבי שמות עמ' שמה
ה ע"ב42 רבי יעקב הוה מקבל אפיה דרביה כל יומאשמן ראש (כץ) ח"ט דברים עמ' מח
ה ע"ב43 דכתיב בהו ברבנן ויחי עוד לנצחשערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"ב עמ' רצד
ה ע"ב43 ויחי עוד לנצח לא יראה השחתדרשות באר יצחק עמ' קו
ה ע"ב43 ויחי עוד לנצחתורת חכם (הכהן, תיד) דף קיד ע"א
ה ע"ב43 וכי זוטר מאי דכתיב בהו ברבנן ויחי עוד לנצחקהלת יעקב פסח ח"א עמ' סד
ה ע"ב43 מי זוטר מאי דכתיב בהו ברבנן כי יראה חכמיםאפיקי יהודה (תשנט) עמ' תקיב
ה ע"ב43 מי זוטר מאי דכתיב ברבנן כי יראה חכמים ימותותהלות ישראל (קלוגר) עמ' תרסט
ה ע"ב43 א"ל מי זוטר מאי דכתיב ביה ברבנן וכו'יערות דבש ח"א עמ' רכד
ה ע"ב44 בחייהן עאכ"וצמח מנחם דף עב ע"ב
ה ע"ב44 הרואה חכמים בחייהן על אחת כמה וכמהחכמת התורה ויגש עמ' שח, שסר
ה ע"ב44 הרואה חכמים במיתתו יחיה, בחייהן על אחת כמה וכמהאור חדש (זיטשיק, תשסח) דברים עמ' תסט
ה ע"ב44 הרואה חכמים במיתתם יחיהתורת יחיאל במדבר עמ' תכה
ה ע"ב44 הרואה חכמים במיתתן יחיהחכמת התורה חיי שרה עמ' רעא
ה ע"ב44 הרואה חכמים במיתתן כך בחייהן על אחת כמה וכמהישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קטז
ה ע"ב44 הרואה חכמים במיתתןשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' סא, קו
ה ע"ב44 ומה הרואה וכו'הערות אברהם יעקב יצחקי במדבר עמ' כא {שבחו חז"ל ראיית פני צדיק}
ה ע"ב44 יראה חכמים ימותובאר ראי (רוזן) אגדה סי' יג אות ד
ה ע"ב44 ומה במיתתן כךעינות מים דף נט ע"ד
ה ע"ב44 מה הרואה חכמים במיתתן כך, בחייהם על אחת כמה וכמהשמן ראש (כץ) ח"ד עמ' שלט
ה ע"ב44 ומה הרואה חכמים במיתתם יחיה בחייהן לא כל שכןאור לישרים (איידליץ, תשב) עמ' צ
ה ע"ב44 ומה הרואה חכמים במיתתן יחיה בחייהן על אחת כמה וכמהאוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ג עמ' קעז
ה ע"ב44 ומה הרואה חכמים במיתתן יחיה בחייהן על אחת כמה וכמהאוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ב עמ' מ
ה ע"ב44 ומה הרואה חכמים במיתתן יחיה בחייהן על אחת כמה וכמהתהלה לדוד (סקאליע) ספרים א-ב עמ' שיח
ה ע"ב44 ומה הרואה ת"ח במיתתם יחיה בחייהם על אחת כמה וכמהמדרש האיתמרי (תקפד) דרוש יא דף לא ע"א, דרוש יט דף נה ע"א
ה ע"ב44 ומה רואה חכמים במיתתן יחיה בחייהן עאכו"כתורת חסד (סופר) עמ' קנז
ה ע"ב44 כי יראה חכמים ימותו הרואה חכמים במיתתם כך בחייהם עאכ"ויפה מראה (שנ) עירובין פרק ה דף קט ע"ד; תורת חכם (הכהן, תיד) פרשת ויחי דף קיד ע"ג
ה ע"ב44 כי יראה חכמים ימותואחרי ראי (תשסד) ענינים סי' יד אות ד
ה ע"ב44 כי יראה חכמים ימותושמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' קפז
ה ע"ב44 לא יראה השחתמפי ספרים וסופרים - פניני חסידות עקב כג {הרואה פני הצדיק אינו רואה פני גיהנם}
ה ע"ב44 לא יראה השחתמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ד עמ' פח {הרואה פני הצדיק אינו רואה פני גיהנם}
ה ע"ב44 מה הרואה חכמים במיתתן יחיה בחייהן עאכו"כמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' צח
ה ע"ב44 מה הרואה חכמים במיתתן כךחכמת התורה בא עמ' ריג
ה ע"ב44 מה הרואה חכמים במיתתן כךשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' רנד
ה ע"ב44 ר' אידי אבוה דר' יעקב הוה רגיל דהוה אזיל תלתא ירחי באורחא וכו'אוצר המאמרים (תשס) עמ' כה
ה ע"ב44 ר' אידי אבוה דר"י בר אידי הוי רגיל כו' כל העוסקדרכי נועם (הרנזון) דרוש כא
ה ע"ב44 ר' אידי כו' תלת ירחי כו'מערכי לב (חזן) ח"א דרוש סט דף קנה ע"ד
ה ע"ב44 ר"א אבוה דריב"א הוה רגילדרכי איש דף סב ע"ג
ה ע"ב44 ר"א אבוה דריב"א הוה רגילעיני יצחק דף ע ע"ב
ה ע"ב44 ר"א הוי רגיל ואזיל תלתא ירחיכרם יהושע (ולרשטיין) דף מה ע"ד
ה ע"ב44 רב אידי אבוה דרבי יעקב בר אידי הוה רגיל דהוה אזיל ג' ירחי וכו'דרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' שח
ה ע"ב44 רב אידי אבוה דרבי יעקב בר אידי הוה רגיל דהוה אזיל תלתא ירחי באורחא וחד יומא בבי רבאוצרות חיים - אישים ח"א עמ' רצד
ה ע"ב44 רב אידי אבוה דרבי יעקב בר אידי הוה רגיל דהוה אזיל תלתא ירחי באורחא וחד יומא בבי רב והוו קרו ליה רבנן בר בי רב דחד יומאדברי יואל מועדים ח"ו כט שבט עמ' צ
ה ע"ב44 רב אידי אבוה דרבי יעקב בר אידי הוה רגיל וכו', ורש"י - שהיה חוזר לביתו לשמח את אשתו בחג הסוכותנתיב התורה (סאלים) שמות עמ' קסה
ה ע"ב44 רב אידי בריה דר' יעקב בר אידי הוה רגיל דהוה אזיל תלתא ירחי באורחאימי דוד (תשסז) עמ' קע
ה ע"ב44 רב אידי בריה דר"יזרע יצחק (עטייה) ח"ב דף יד ע"ב
ה ע"ב44 רב אידי הוה רגיל דהוה אזיל חלתא ירחי בארחא וכו'איש אמונים דף מא ע"ד
ה ע"ב44 רב אידי הוה רגיל דהוה אזיל תלתא ירחי באורחא וחד יומא בבי רב והוו קרו ליה רבנן בר בי רב דחד יומא וכו', רש"ילקט שיחות מוסר ח"ב עמ' שמו
ה ע"ב44 רב אידי הוה רגיל וכו' בר בי רב דחד יומא וכו' כל העוסק בתורה אפילו יום אחד בשנה מעלה עליו הכתוב כאילו עסק כל השנה כולהתפארת צבי שמות עמ' קסב
ה ע"ב44 רב אידי וכו' בר בי רב דחד יומא וכו' כל העוסק בתורה אפילו יום אחד בשנה, מעלה עליו הכתוב כאילו עסק כל השנה כולהחיים שיש בהם אבות עמ' שנט
ה ע"ב44 רב אידי וכו' הוה רגיל דהוה אזיל ג' ירחי באורחא וכו'צלח רכב עמ' שצו
ה ע"ב44 רב אידי וכו' כל העוסק בתורה אפי' יום אחד בשנה וכו'שבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' קמב, שט, שי, תצו
ה ע"ב44 רבי אידי בריה דרבי יעקב בר אידי הוה רגיל דהוה אזיל תלתא ירחי באורחאכסף מזוקק (שפח) דרוש א לעצירת מטר דף רכו/רנו ע"א; בית נאמן (ביגה, שפא) דרוש יא להספד דף קג ע"ד; יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת משפטים דף קמה ע"ג; כלי פז (תיז) ישעיהו נח דף רב ע"ד; חשק שלמה (הלוי, שס) ישעיהו דף קכא ע"א
ה ע"ב44 רבי אידי בריה דרבי יעקב בר אידי הוה רגיל דהוה אזילבית נאמן (ביגה, שפא) ח"ג דרוש יא דף קג
ה ע"ב45 הוה אזיל ג' ירחי באורחא וחד יומא בבי רבקובץ שיחות (וכטפויגל, תשמז) פ' פתיחה, במדבר
ה ע"ב45 הוה רגיל דהוה אזיל תלתא ירחי באורחא כו' בר בי רב דחד יומא, ורש"יתורת מנחם חט"ז עמ' 143
ה ע"ב45 והוו קרו ליה רבנן בר בי רב דחד יומאאורחות דוד עמ' רכב
ה ע"ב45 והוו קרי ליה רבנן בר בי רב דחד יומא וכו' כל העוסק בתורה אפיי יום אחד בשנה מעלה עליו הכתוב כאילו עסק כל השנה כולהבנין דוד (טאוב) דרשות עמ' קסד
ה ע"ב45 והוי קרו ליה בר בי רב דחד יומאשערי הישיבה ח"א עמ' לו, קלז, ח"ב עמ' תמא
ה ע"ב45 אזיל תלתא ירחי באורחאודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' תפה
ה ע"ב45 בר בי רב דחד יומאשם משמעון (שפירא, תשסז) עמ' נט
ה ע"ב45 בר בי רב דחד יומא וכו' כל העוסק בתורה אפילו יום אחד בשנה וכו' וכן במדת פורענות וכו'שבילי פנחס (תשעד) עמ' שפט, שצ
ה ע"ב45 בר בי רב דחד יומא וכו' כל העוסק בתורה אפילו יום אחד בשנה מעלה עליו הכתוב כאילו עסק כל השנה כולהשם דרך במדבר עמ' ריא
ה ע"ב45 בר בי רב דחד יומאאהל רחל עמ' 559
ה ע"ב45 בר בי רב דחד יומאאור לישרים (איידליץ, תשב) עמ' סד
ה ע"ב45 בר בי רב דחד יומאאפיקי יהודה (תשנט) עמ' תתמה
ה ע"ב45 בר בי רב דחד יומאבית יעקב (תשסא) עמ' רמה, קפט
ה ע"ב45 בר בי רב דחד יומאדברי חנינא - ת"ת עמ' צה
ה ע"ב45 בר בי רב דחד יומאדולה ומשקה - התורה וקניניה עמ' שצו
ה ע"ב45 בר בי רב דחד יומאהמאיר לארץ (שיינברג) עמ' קיח
ה ע"ב45 בר בי רב דחד יומאואני תמיד עמך עמ' סט
ה ע"ב45 בר בי רב דחד יומאכרם יהושע (ולרשטיין) דף מה ע"ד, מו ע"ב-ע"ג
ה ע"ב45 בר בי רב דחד יומאכתבי הסבא מקלם - ימים נוראים עמ' קפ
ה ע"ב45 בר בי רב דחד יומאמאמר יחזקאל (קאזמיר) עמ' שכו
ה ע"ב45 בר בי רב דחד יומאמשנת יוסף - דרשות ח"א עמ' עו
ה ע"ב45 בר בי רב דחד יומאנטעי אשל בראשית עמ' תפה
ה ע"ב45 בר בי רב דחד יומאצמח צדקה עה"ת עמ' קמד
ה ע"ב45 בר בי רב דחד יומאקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"א (תשע) עמ' רי
ה ע"ב45 בר בי רב דחד יומאקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ה עמ' קפז
ה ע"ב45 בר בי רב דחד יומאקשוטי כלה (תשסג) עמ' קסה
ה ע"ב45 בר בי רב דחד יומאשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' תקל
ה ע"ב45 בר בי רב דחד יומאשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' שמג
ה ע"ב45 בר בי רב דחד יומאבאר מים חיים (תשנט) ח"א עמ' מו
ה ע"ב45 יום לשנהשם משמעון (שפירא, תשסז) עמ' עב
ה ע"ב45 וקראו ליה בר בי רב דחד יומא, ובר"חגבורת יצחק שבועות עמ' רפ
ה ע"ב45 קרו ליה רבנן בר בי רב דחד יומאשם דרך ויקרא עמ' רסא
ה ע"ב45 תלתא ירחי באורחא וחד יומא בבי רבמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ד עמ' כט
ה ע"ב46 במטותא מינך לא תעניש להו רבנןהמאיר לארץ (שיינברג) עמ' קיח
ה ע"ב46 בני יומאודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' תב
ה ע"ב46 קרי אנפשיה שחוק לרעהו אהיה+מי השלוח (תשסז) ח"ב דף ר
ה ע"ב47 ואותי יום יום ידרושון וכו' וכי ביום דורשין אותו ולא בלילה וכו'אוצר המאמרים (תשסג) עמ' קצא
ה ע"ב47 ואותי יום יום ידרושון וכו' כל העוסק בתורה אפי' פע"א בשנה וכו'הישר והטוב (תשסג) עמ' קנ
ה ע"ב47 ואותי יום יום ידרושון וכו' מעלה עליו הכתוב כאלו עסק בתורה כל השנהערבי נחל (תשסד) עמ' תרפט, תתקלט, תתשג, תתתטז
ה ע"ב47 ואותי יום יום ידרשון וכו' כל העוסק בתורה אפילו יום אחד בשנהפרי צדיק ל"ג בעומר אות ב
ה ע"ב47 וכי ביום דורשין אותו ובלילה אין דורשיןתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' קיט {'יום' ממעט לילה}
ה ע"ב47 נפק ר' יוחנן לבי מדרשא וכו' מעלה עליו הכתוב כאילו עסק כל השנה כולהמבשר טוב - ספר החיים עמ' רנג
ה ע"ב48 אם עוסק יום אחד בשנה בתורה כאילו עוסק כל השנהשמן הטוב (תשסב) - דברי תורה אות קסה
ה ע"ב48 אפי' יום אחד שעוסק בתורה מעלה עליו הכתוב כאילו עסק כל השנהקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' תקפז
ה ע"ב48 אפילו יום אחדשרגי טובא דרוש ח בנהור שרגא {אם שב בתשובה יום אחד כאילו שב כל השנה}
ה ע"ב48 הלומד יום אחד בשנה מעלה עליו הכתוב כאילו למד כל השנהאמרי חמד ח"ב דף כד ע"א
ה ע"ב48 הלומד יום אחד כלומד שנהדרשות מהר"ם בנעט עמ' פז, קכב
ה ע"ב48 הלומד יום אחד נחשב ככל השנהחכמת התורה נח עמ' תנו
ה ע"ב48 הלומד תורה יום אחד בשנה כלומד כל השנהשמחת מרדכי (גיפטר) עמ' יד
ה ע"ב48 העוסק בתורה אפי' יום אחד בשנה וכו'שביב אור עמ' כז
ה ע"ב48 העוסק בתורה אפילו יום אחד בשנה וכו' כאילו עסק כל השנה כולהאפיקי יהודה (תשנט) עמ' תתמט
ה ע"ב48 העוסק בתורה אפילו יום אחד בשנהולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' תכט, תרעח
ה ע"ב48 העוסק בתורה יום אחד בשנהחכמת התורה בראשית עמ' צב
ה ע"ב48 העוסק בתורה יום אחד נחשב כעוסק כל השנהחכמת התורה חיי שרה עמ' רפח
ה ע"ב48 כל הלומד יום אחד בשנהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תפב
ה ע"ב48 כל העוסק בתורה אפי' יום א' בשנה כאילו עסק כל השנה כולה וכן בעבירה וכו'ראשית חכמה (תשמד) - יראה פרק י אות כג-כד
ה ע"ב48 כל העוסק בתורה אפי' יום א' בשנה מעלה עליו הכ' כאילו עסק כל השנה כולהדרשות שבט הלוי ח"א עמ' צ, רל
ה ע"ב48 כל העוסק בתורה אפי' יום א' בשנה מעלה עליו הכתוב כאילו עסק כל השנה כולהיד דוד (אופנהיים) עמ' קנז
ה ע"ב48 כל העוסק בתורה אפי' יום א' בשנה נחשב לשנהשם משמעון (שפירא, תשסז) עמ' סו
ה ע"ב48 כל העוסק בתורה אפי' יום אחד בשנה וכו'דברי שמואל (תשיג) עמ' ק
ה ע"ב48 כל העוסק בתורה אפי' יום אחד בשנה וכו' כאילו עסק כל השנהדעת קדושים (תשנ) עמ' מט
ה ע"ב48 כל העוסק בתורה אפי' יום אחד בשנה וכו'דרך ישרה עמ' רלז
ה ע"ב48 כל העוסק בתורה אפי' יום אחד בשנה מעלה עליו הכתוב וכו'אוצר המאמרים (תשסג) עמ' סד
ה ע"ב48 כל העוסק בתורה אפי' יום אחד בשנהמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשמב) ח"א עמ' לח
ה ע"ב48 כל העוסק בתורה אפי' יום אחד בשנהמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"א עמ' מא
ה ע"ב48 כל העוסק בתורה אפילו יום א'שארית יעקב (אלגזי) דף ס ע"ג
ה ע"ב48 כל העוסק בתורה אפילו יום אחד בשנה וכו' כאילו עסק כל השנה כולהדרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' עג
ה ע"ב48 כל העוסק בתורה אפילו יום אחד בשנה וכו' כאילו עסק כל השנה כולהבאר משה (אפשטיין) במדבר עמ' שלב, שעא
ה ע"ב48 כל העוסק בתורה אפילו יום אחד בשנה וכו' כאילו עסק כל השנה כולהדרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' כו ד"ה למען, עמ' רפו ד"ה א"נ, ח"ה עמ' קסא ד"ה וכמו
ה ע"ב48 כל העוסק בתורה אפילו יום אחד בשנה וכו'אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"א עמ' יח
ה ע"ב48 כל העוסק בתורה אפילו יום אחד בשנה וכו'דברי יואל פ' יתרו דף נט ע"ב
ה ע"ב48 כל העוסק בתורה אפילו יום אחד בשנה כו'דברי שמואל (תשנח) עמ' קסג
ה ע"ב48 כל העוסק בתורה אפילו יום אחד בשנה לשמה וכו'בית מועד (רבא, שסה) דרוש יג לשבת תשובה דף קב ע"ב; דרש משה (אלבלדה, שסג) פרשת תולדות דף קב ע"ג; מקראי קדש (סמיגה, שמו) בהקדמה דף ד ע"ב
ה ע"ב48 כל העוסק בתורה אפילו יום אחד בשנה מעלה עליו הכתוב וכו'נחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' כח אות ה
ה ע"ב48 כל העוסק בתורה אפילו יום אחד בשנה מעלה עליו הכתוב כאילו עסק כל השנה כולהתורת אביגדור ח"ד עמ' יז
ה ע"ב48 כל העוסק בתורה אפילו יום אחד בשנה מעלה עליו הכתוב כאילו עסק בכל השנה כולהלחמי תודה דף קסט ע"ב
ה ע"ב48 כל העוסק בתורה אפילו יום אחד בשנה מעלה עליו הכתוב כאילו עסק כל השנה כולהאוצרות חיים - לימוד תורה עמ' שסט
ה ע"ב48 כל העוסק בתורה אפילו יום אחד בשנה מעלה עליו הכתוב כאילו עסק כל השנה כולהאוצרות חיים - פרד"ס התורה עמ' שסג
ה ע"ב48 כל העוסק בתורה אפילו יום אחד בשנה מעלה עליו הכתוב כאילו עסק כל השנה כולהשם דרך - כתר תורה עמ' רד
ה ע"ב48 כל העוסק בתורה אפילו יום אחד בשנה מעלה עליו הכתוב כאילו עסק כל השנה כולה וכן במידת פורענותשיחות חכמה ומוסר מאמר כד אות י
ה ע"ב48 כל העוסק בתורה אפילו יום אחד בשנה מעלה עליו הכתוב כאלו עסק כל השנהכנסת יחזקאל (הכהן) עמ' רלז
ה ע"ב48 כל העוסק בתורה אפילו יום אחד בשנהאמרי יצחק במדבר-דברים עמ' פט
ה ע"ב48 כל העוסק בתורה אפילו יום אחד לשמההתורה והעולם ח"ב עמ' רז
ה ע"ב48 כל העוסק בתורה אפילו יום אחדשארית יעקב (אלגזי, תשנא) עמ' קצ
ה ע"ב48 כל העוסק בתורה יום א' בשנה כאילו עסק כל השנהדרשות הצל"ח השלם עמ' קל, רא, רג
ה ע"ב48 כל העוסק בתורה יום אחד בשנה כאילו עסק שנהיוסף לקח כרך א ח"א עמ' רנב, ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קטז, מקראי קדש (תשנג) עמ' קמט
ה ע"ב48 כל העוסק בתורה יום אחד בשנה מעלה עליו הכתוב כאלו עסק בתורה כל השנהאם לבינה (פאפא) עמ' תקכא, תקכב, תקכח
ה ע"ב48 כל העוסק בתורה יום אחד בשנהמרפא לשון עמ' לא, עא
ה ע"ב48 כל העוסק בתורה יום אחד כאילו עוסק כל השנה כולהיבין שמועה (לעוו) עמ' תפח
ה ע"ב48 כל העוסק בתורה יום אחדתאומי צביה עמ' שמא
ה ע"ב48 כל העוסק בתורה יום אחר בשנה נחשבקהלת יעקב - אלול עמ' רסב
ה ע"ב48 כל העוסק בתורהדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 807
ה ע"ב48 כל העוסקמורשה - שיחות למועדים עמ' יט
ה ע"ב48 מי שעוסק בתורה אפילו יום אחד בשנה מעלה עליו הכתוב וכו'אהל רחל עמ' 683
ה ע"ב48 יום אחד כמו שנה אחתבית אבא (גוטווירטה) דף יב ע"א
ה ע"ב49 וכי ארבעים שנה חטאו והלא ארבעים יום חטאו אלא לומר לך כל העובר עבירה אפילו יום ע"א בשנה מעלה עליו הכתוב כאילו עבר כל השנה כולהלבושי בדים סעיף רפג
ה ע"ב49 וכי ארבעים שנה חטאו וכו' העובר עבירה אפילו יום אחד בשנה מעלה עליו הכתוב כאילו עבר כל השנה כולהשל"ה (תשנז) - מס' יומא אות קיג, מס' סוכה אות ב
ה ע"ב49 ארבעים שנה - נגד ארבעים יוםברכת משה דף סה ע"א
ה ע"ב50 כל העובר עבירה אפי' יום אחד בשנה מעלה עליו הכתוב כאילו עבר כל השנה כולהיד דוד (אופנהיים) עמ' קב
ה ע"ב50 כל העובר עבירה אפילו יום אחד בשנה וכו' כאילו עבר כל השנה כולהבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' רצה, דברים עמ' תתצו
ה ע"ב50 כל העובר עבירה אפילו יום אחד בשנה וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' קמד ד"ה אבל, עמ' רעב ד"ה כי
ה ע"ב50 כל העובר עבירה יום א' בשנה מעלה עליו הכתוב כאילו עובר כל השנהיבין שמועה (לעוו) עמ' תפח
ה ע"ב50 כל העובר עבירה אפי' יום א' מעלה עליו כאילו עבר כל השנהאור חדש (זיטשיק, תשסח) במדבר עמ' קכב
ה ע"ב51 מתקיף לה רבי זירא עד הכא מאן אתייה וכו'אור אברהם על ספר המצוות עמ' רצט
ה ע"ב51 קטן שאינו יכול לרכובמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' קי
ה ע"ב רש"י ד"ה תקפיה - רבי לרבי חייא ואזיל רבי בהדיהדברי תורה (שפירא) מהד' ו סי' ט
ה ע"ב רש"י - כמה גדולה נפילה זו, אין לך גבוה ובור עמוק כמשמים לארץלב הארי עמ' רטו
ה ע"ב רש"י - על ידי סימן רמז לו החזיר פניותפארת צבי בראשית עמ' תתכג
ה ע"ב רש"י - על ידי סימן רמז לו החזיר פניו אחוי ליה ידו נטויה עלינותפארת צבי בראשית עמ' תכא
ה ע"ב רש"י - על ידי סימן רמז לו החזיר פניו הקב"ה הפך פניו מישראל אחוי ליה ידו נטויה עלינותפארת צבי שמות עמ' תה
ה ע"ב רש"י - על ידי סימן רמז לו החזיר פניו הקב"ה הפך פניו מישראל אחוי ליה ידו נטויה עלינותפארת צבי ויקרא עמ' קמד
ה ע"ב רש"י - רב אידי מהלך ג' חדשים היה מביתו לבית המדרש ונוסע מביתו אחר הפסח ולומד יום אחד וחוזר לביתותפארת צבי שמות עמ' קסב
ה ע"ב רש"י ד"ה בבתי גוואיקריאה בקריה ח"ג עמ' פו
ה ע"ב רש"י ד"ה בחלום - "ואנכי הסתר אסתיר פני ביום ההוא", 'ביום ההוא' קא דייק, ביום ולא בלילהאמרי נועם (מועדים) סי' כב לפורים
ה ע"ב רש"י ד"ה בחלום אדבר בו, בגליוןקריאה בקריה ח"ב עמ' יג
ה ע"ב רש"י ד"ה גואי - איכא (בכיה] דכתיב במסתריםייטב פנים ח"א דף קנז
ה ע"ב רש"י ד"ה היה רגילטובך יביעו ח"א עמ' שפח
ה ע"ב רש"י ד"ה ומי שאינו יכולבריכות מים דף רנ ע"ג-ע"ד
ה ע"ב רש"יאהבת עולם (תשס) עמ' תש
ה ע"ב מהרש"א ד"ה תזכוימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' קטז
ו ע"א01 עד האידנא מאן אתייה אימיהעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' ריז, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' רפח
ו ע"א02 אימיה דמחייבא בשמחהאור אברהם - מגילת אסתר עמ' נה {אם אשה חייבת במצות שמחת יו"ט}
ו ע"א02 אימיה דמחייבא בשמחהשמן ראש סוכות ח"ב עמ' פח, קל
ו ע"א02 דמיחייבא אימי' בשמחהלקוטי שיחות חי"ט עמ' 368
ו ע"א02 חיוב אשה בעליה לרגלפרשיות בספרי הנביאים שמואל עמ' כד
ו ע"א02 ונשים חייבות בשמחה ובאות ברגל לירושליםמשך חכמה במדבר פ' ה פס' טז
ו ע"א02 עד הכא דמיחייבא אימיה בשמחה וכו'אור אברהם - מסכת מגילה עמ' רמא, שא
ו ע"א02 עד הכא דמיחייבא אימיה בשמחה וכו'אור אברהם ברכות עמ' 18
ו ע"א06 למה נפטרה חנה מעלייה לרגלקרן פני משה ח"א עמ' רטו
ו ע"א07 והא שמואל דיכול לרכוב וכו'רנת יצחק שמואל עמ' ו
ו ע"א08 אמר ליה אביינחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' לח אות יב
ו ע"א08 ולטעמיך תקשי ליה חנה גופאבריכות מים דף רנב ע"ד
ו ע"א09 חנה מי לא מיחייבא בשמחהרנת יצחק שמואל עמ' כב
ו ע"א09 מי לא מיחייבארשימות (רמ"מ שניאורסון) חוברת י עמ' 34
ו ע"א10 חנה מפנקותא יתירתא חזייא ביה בשמואלשרתי - חבר הקיני עמ' כח
ו ע"א10 טעם שחנה לא עלתהפרשיות בספרי הנביאים שמואל עמ' כז-כח
ו ע"א12 קטן חיגר לדברי ב"שזבחי צדק (דיסקין) עמ' קסה
ו ע"א12 קטן חיגר לדברי ב"ש וסומא לדברי שניהם וכו'אור אברהם - מסכת מגילה עמ' רצז
ו ע"א12 קטן חיגר לדברי ב"ש כו'משנת חיים במדבר עמ' שג
ו ע"א21 ב"ש אומרים החגיגה מעה כסף והראייה שתי כסף וכו'דרשות שמן רוקח עמ' עב
ו ע"א21 ב"ש אומרים הראי' שתי כסף וכו' שהראי' עולה כולה וכו' וב"ה וכו' חגיגה עדיפא וכו'לקוטי שיחות חט"ז עמ' 318, חכ"ח עמ' 78
ו ע"א21 ב"ש אומרים הראיה שתי כסף והחגיגה מעהבני יששכר ח"א דף ק ע"ד
ו ע"א21 ב"ש אומרים הראייה שתי כסףדברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' רמו
ו ע"א21 בית שמאי אומרים החגיגה מעה כסף והראיה שתי כסףעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קיב
ו ע"א21 בית שמאי אומרים הראיה שתי כסף וחגיגה מעה כסףרב ייבי (תשסט) ח"א עמ' רי
ו ע"א21 בית שמאי אומרים הראיה שתי כסף וכו' שהראיה עולה כולה לגבוה וכו'דובר צדק (זילבר) עמ' י
ו ע"א21 בית שמאי אומרים הראייה שתי כסף והחגיגה מעה כסףבי חייא ח"א עמ' רלו
ו ע"א21 בש"א הראיה ב' כסף והחגיגה מעה כסףזמרת הארץ (רבינוביץ) עמ' שעט
ו ע"א21 מחלוקת בית שמאי ובית הללאור אברהם על ספר המצוות עמ' ש
ו ע"א22 ב"ש אומרים הראייה שתי כסף וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' תיח
ו ע"א22 בש"א הראיה שתי כסף ובה"א הראיה מעה כסףחוט המשולש בשערים (תשנח) עמ' רפט
ו ע"א23 עולה כולה לגבוההקשורים ליעקב (תשעח) עמ' קעז
ו ע"א23 עולה כולה לגבוהקהלת משה (תשסב) עמ' קכו
ו ע"א23 ראיה עדיפא דעולה כולה לגבוהשמן ראש סוכות ח"ב עמ' קכד
ו ע"א23 שהראיה עולה כולה לגבוה משא"כ בחגיגהתורה ודעת תשסה-תשסז עמ' ד
ו ע"א25 בעצרת ריבה הכתוב בעולות יותר מבשלמיםציץ השדה ח"ג - קנין תורה עמ' צא
ו ע"א26 בית הלל אומרים החגיגה שתי כסף והראיה מעה כסףעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' ריד, ריח
ו ע"א26 בית הלל אומרים הראיה מעה כסף והחגיגה שתי כסףמשך חכמה שמות פ' כ פס' יח
ו ע"א27 דישנה לפני הדיבורתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' קנט (ער) {אם עדיף או גרע מאחר מתן תורה}
ו ע"א27 חגיגה דישנה לפני הדבורחיי נפש על ההגדה עמ' שכא
ו ע"א27 לפני הדיבורמנחת יצחק בראשית-שמות עמ' רצח {זריקת הדם קודם מ"ת הי'}
ו ע"א27 שחגיגה ישנה לפני הדיבור משא"כ בראייהאור אברהם - מסכת מגילה עמ' שג, שיא
ו ע"א27 חגיגה ישנה לפני הדבורשרתי ח"א עמ' קט
ו ע"א27 שכן ישנה לפני הדיבוראור חדש (זיטשיק, תשסח) דברים עמ' קיח
ו ע"א28 מצינו בנשיאים שהרבה בהן הכתוב בשלמים וכו'רנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' קלה-קלו
ו ע"א31 דעולה כולה לגבוה אדרבא וכו'תורה ודעת תשסה-תשסז עמ' קכ
ו ע"א32 אדרבא חגיגה עדיפא דאית בה שתי אכילות, רש"י - מזבח ואדםתורה ודעת תשסה-תשסז עמ' ד
ו ע"א32 חגיגה עדיפא דאית בה שתי אכילותאוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ג עמ' קמח
ו ע"א32 חגיגה עדיפא דאית בה שתי אכילותבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' תקו, תקסד, ויקרא עמ' קט, שפא, מלכים עמ' סד
ו ע"א32 חגיגה עדיפא דאית בה שתי אכילותהגיונות אל עמי (עמיאל) ח"ב סי' לב
ו ע"א32 עדיפא דאית בה שתי אכילותבן מלך - שבת עמ' שלו
ו ע"א32 שתי אכילות עדיפאהקשורים ליעקב (תשסא) עמ' מא
ו ע"א32 שתי אכילות עדיפאהקשורים ליעקב (תשעח) עמ' קעד
ו ע"א32 שתי אכילותלקוטי שיחות חט"ז עמ' 319
ו ע"א34 אין דנין קרבן יחיד מקרבן ציבור, ורש"ירנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' כה
ו ע"א34 ואין דנין קרבן יחידגור אריה דברים פי"ב הערה 49
ו ע"א42 וב"ה מ"ש חגיגה דישנה לפני הדיבורזאת ליעקב שמות עמ' תיח
ו ע"א43 ויעלו עולותמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ג עמ' יב {משה רבינו הקריב עולה קודם מתן תורה}
ו ע"א44 ישראל במדבר הקריבו עולת תמידעצי חיים על התורה עמ' תלז
ו ע"א44 עולה שהקריבו ישראל במדבר עולת תמיד הוי וכר"יחוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' קעז, תיט
ו ע"א44 עולה שהקריבו ישראל במדבר עולת תמיד הואיאור אברהם - מסכת מגילה עמ' שה
ו ע"א44 עולה שהקריבו ישראל במדבר עולת תמיד הוי או עולת ראיהחוט המשולש בשערים (תשנח) עמ' קכו
ו ע"א44 עולה שהקריבו ישראל במדבר עולת תמיד הוידברי יואל פ' משפטים דף קטו ע"א
ו ע"א44 עולה שהקריבו ישראל במדברבנין שאול עמ' קנח
ו ע"א44 עולה שהקריבו ישראל במדברזבחי צדק (דיסקין) עמ' קי
ו ע"א44 עולה שהקריבו ישראל במדברמשך חכמה שמות פ' כד פס' ה
ו ע"א44 עולות שהקריבו ישראל במדבר אי היה עולת תמיד או הי' עולת ראיהצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' תלא, תלב
ו ע"א44 עולת תמיד, ותוס' ד"ה רע"קלקוטי שיחות חכ"ח עמ' 17
ו ע"א44 קרבן ראשון שהקריבו ישראל במדבר עולת תמיד הואיגור אריה ויקרא פ"ו הערה 106
ו ע"א47 וישלח את נערי בנ"י מחלוקת ב"ש וב"הטירת כסף דף רעד ע"ד
ו ע"א47 ב"ש ור' אליעזר ור"י כולהו סבירא להו עולה שהקריבו ישראל במדבר עולת ראייה הויחוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' תלו
ו ע"א47 כולהו ס"ל עולה שהקריבו ישראלבנין שאול עמ' רז
ו ע"א48 עולה שהקריבו ישראל במדבר עולת ראיה הוי ולא עולת תמידצפנת פענח (תשסו) עמ' רפד
ו ע"א53 אי כללות ופרטות נאמרו בסינידברי שאול בראשית עמ' שיח
ו ע"א53 כללות נאמרו בסיני ופרטות באהל מועדלהורות נתן דברים עמ' שכב
ו ע"א53 כללות נאמרו בסיני ופרטות באהל מועדתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' שנ (קמד) {ודאי דכללות שנאמרו בסיני היו מתן תורה}
ו ע"א53 כללות נאמרו בסיני ופרטות באוה"מתורת מנחם חנ"ו עמ' 306
ו ע"א53 כללות נאמרו בסיני ופרטות באוהל מועדתורת מנחם חמ"ד עמ' 127
ו ע"א53 כללות נאמרו בסיניודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' שכז
ו ע"א53 כללות נאמרו מסיני ופרטות באוה"מ וכו'תורת מנחם חמ"ה עמ' 157
ו ע"א53 רי"א כללות נאמרו בסיניזאת ליעקב שמות עמ' שצו
ו ע"א53 ר' ישמעאל אומר כללות נאמרו בסיני ופרטות באהל מועד רע"א כללות ופרטות נאמרו בסינירנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תעו
ו ע"א53 ר"י אומר כללות נאמרו בסיני ופרטות באהל מועד ור"ע אומר כללות ופרטות וכו' ונשתלשו בערבות מואבדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' קיד, רלה
ו ע"א53 ר"י אומר כללות נאמרו בסיני כו' ור"ע אומר וכו'פנינים על התורה ומועדים עמ' קד-קה
ו ע"א53 ר"י אומר כללות נאמרו בסיני כו' ור"ע אומר כללות ופרטות נאמרו בסינילקוטי שיחות חי"ז עמ' 277, חי"ח עמ' 337
ו ע"א53 ר"י אומר כללותי' מסיני כו' ורע"א הכל מסיניהמדרש והמעשה שמות פרשת משפטים דרוש א
ו ע"א53 רבי ישמעאל אומר כללות נאמרו בסיני ופרטות באהל מועד רבי עקיבא אומר כללות ופרטות נאמרו בסיני ונשנו באהל מועד ונשתלשו בערבות מואבשרתי ח"א עמ' קיט
ו ע"א53 רי"א כללות נאמרו בסיני ופרטות באה"מ רע"א כו'רנת יצחק תענית עמ' קסד
ו ע"א53 רי"א כללות נאמרו בסיני ופרטות באהל מועד רע"א כללות ופרטות נאמרו בסינייציב פתגם - מילה-נישואין עמ' עג
ו ע"א53 כללות נאמרו למשה בסיני ופרטות באוה"משפתי חיים מועדים ח"ג עמ' סו
ו ע"א רש"י - אין חינוך קטן אלא להנהיגו שיהא סרוך אחר מנהגו לכשיגדילגבורת יצחק שבועות עמ' ר
ו ע"א רש"י - דלא נאמרה לא מתן דמים וכו'דרשות שמן רוקח עמ' עג
ו ע"א רש"י ד"ה ובעיקר הרגלבריכות מים דף רנג ע"ג
ו ע"א רש"י ד"ה ישנה - קודם מ"ת הקריבו שלמים בסיני, וטורי אבןגבורת יצחק שבועות עמ' עב
ו ע"א רש"י ד"ה ישנהלקוטי שיחות חל"ג עמ' 26
ו ע"א רש"י ד"ה לפסוקי - פיסוק טעםמנחת יצחק בראשית-שמות עמ' שיח
ו ע"א רש"י ד"ה קטן - להנהיגו שיהא סרוך אחר מנהגו לכשיגדיללקוטי שיחות חל"ה עמ' 61
ו ע"א רש"י ד"ה קטן - שיהא סרוך אחר מנהגו לכשיגדילרנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' סב
ו ע"א תוס' ד"ה ב"ש הא דאמרן כו'בריכות מים דף רנב ע"ד, רנג ע"א
ו ע"א תוס' ד"ה דנין דבר הנוהג כו'בריכות מים דף רנב ע"ד
ו ע"א תוס' ד"ה ור"י - לא נחלקו ב"ש וב"ה בדבר זהדברי יואל פ' משפטים דף קטו ע"א
ו ע"א תוס' ד"ה ור"י כו'בריכות מים דף רנב ע"ד
ו ע"א טו"א - עולות ראי' ושלמי חגיגה בשותפותלקוטי שיחות חכ"ח עמ' 26
ו ע"ב01 כל המצוות נאמרו בסיני ונשנה באוהל מועד וכו'תפארת צבי ויקרא עמ' יב, קכב
ו ע"ב01 כללות ופרטות בסינימשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' רעט
ו ע"ב01 כללות ופרטות מסינימעינות האמונה (תשסב) עמ' קפח
ו ע"ב01 כללות ופרטות נאמרו בסיניפרי צדיק ויקרא אות ט, בהר אות א, ב
ו ע"ב01 כללות ופרטות נאמרו בסינירנת יצחק ישעיה עמ' קעז
ו ע"ב01 כללות ופרטות נאמרו בסיניתורה בציון עמ' ו
ו ע"ב01 כללות ופרטות נאמרו בסיניתורת מנחם חמ"ט עמ' 405
ו ע"ב01 כללות ופרטותכללי המצות (צפת תשנב) עמ' 153, 1
ו ע"ב01 כללותיה ופרטותיה נאמרו בסיניעולת שבת (אלמושנינו) עמ' רח
ו ע"ב01 מחלוקת אם גם פרטות נאמרו בסיניתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' טז-יז {חולקים אם היתה נתינת התורה כאחת}
ו ע"ב01 רבי עקיבא סובר דכללות ופרטות נאמרו בסיניתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' קנז {דענין התורה מחייב שתהיה נתינתה כאחת}
ו ע"ב02 נאמרה באהל מועד ונשנית בערבות מואבשפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' רנ
ו ע"ב02 נאמרו בסיני ונשנו באהל מועדפרפרת אליעזר פרשת כי-תשא פרק לג פסוק יא, פרשת ויקרא פרק א פסוק א
ו ע"ב02 נשנית באהל מועדדרשות לכל שבתות השנה והמועדים (ניסנבוים) עמ' 112
ו ע"ב02 תורה נתנה בהר סיני ונשנית באהל מועד ונשתלשה בערבות מואבפנים יפות על תהלים עמ' נט
ו ע"ב03 ואי ס"ד עולה שהקריבו ישראל במדבר עולת תמיד הואי, ותוס' ד"ה איירי ובטורי אבןגבורת יצחק שבועות עמ' עד-עה
ו ע"ב03 ואי ס"ד עולה שהקריבו ע"ת הוי מי איכא מידי דמעיקרא לא בעי הפשט ונתוחמאיר עיני חכמים מהדו"ג ח"ב דף רפא
ו ע"ב03 ואי סלקא דעתך עולה שהקריבו ישראל במדברמשך חכמה שמות כד פס' ה
ו ע"ב04 עולה שהקריבו ישראל במדבר, וטורי אבןגבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' רו, רלו
ו ע"ב04 עולה שהקריבו ישראל בסינימנחת מרדכי עמ' שלב
ו ע"ב07 מחלוקת רבי אליעזר ורבי עקיבא אי עולה שהקריבו ישראל במדבר עולת ראיה הוי, או עולת תמידערבי נחל (תשסד) עמ' תצ, תקכו
ו ע"ב07 עולת תמיד העשוי' בהר סיני רבי אלעזר אומר מעשי' נאמרו כו' רבי עקיבא אומר קרבה ושוב לא פסקה וכו'תורת מנחם חמ"ג עמ' 102
ו ע"ב07 עולת תמיד העשויה בהר סיני וכו' והיא עצמה לא קרבה, רע"א קרבהתפארת ראובן עמ' סא
ו ע"ב07 עולת תמיד העשויה בהר סיני וכו' מעשיה נאמרו בסיני והיא עצמה לא קרבה, ר"ע אומר קרבה ושוב לא פסקהבאר יוסף (תשמא) ח"ג עמ' קסד
ו ע"ב07 עולת תמיד העשויה בהר סיני וכו'רנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' רטז
ו ע"ב07 פלוגתא אם הקריבו ישראל קרבנות במדבריד דוד (אופנהיים) עמ' רסב
ו ע"ב07 מחלוקת אם הקריבו תמיד במדבר, רש"י - כי היו כמנודיםפני חיים (פלג'י) עמ' קפ
ו ע"ב07 ר"א אומר מעשיה נאמרו בסיני והיא עצמה לא קרבהתפארת צבי במדבר עמ' שדמ, שמו
ו ע"ב07 רבי אלעזר אומר מעשיה נאמרו בסיני והיא עצמה לא קרבהפני חיים (פלג'י) עמ' קעט ע"א
ו ע"ב08 והיא עצמה לא קרבהמשנת חיים ויקרא עמ' תיח
ו ע"ב08 מעשיה נאמרו בסיני והיא עצמה לא קרבהשמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' רנט
ו ע"ב08 מעשיה נאמרו בסיני והיא עצמה לא קרבהישרש יעקב (אבולפיה) עמ' כב
ו ע"ב08 מעשיה נאמרו בסיני כו'שעת הכושר דף ט ע"ג
ו ע"ב09 עולת תמיד קרבה בסיני ושוב לא פסקהרנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' סא
ו ע"ב09 קרבה ושוב לא פסקהטוב טעם במדבר עמ' קנח
ו ע"ב09 עולת תמיד קרבה ושוב לא פסקהניבי זהב עמ' קמ
ו ע"ב09 ר' עקיבא אומר קרבה ושוב לא פסקה וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' רכא
ו ע"ב09 רבי עקיבא אומר קרבה וכו' שבטו של לוי שלא עבדו ע"ז הן הקריבו אותהדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' תלג ד"ה ויש
ו ע"ב10 אלא מה אני מקיים הזבחים ומנחה הגשתם לי במדבר וכו' שבטו של לוי וכו'דרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' קפג
ו ע"ב10 אלא מה אני מקיים הזבחים ומנחה הגשתם לי וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' קלו ד"ה זאת
ו ע"ב10 לא קרבו קרבנות ציבור במדברפי' הרמ"ז על הזוהר ויקרא (תשסג) עמ' סו
ו ע"ב10 מה אני מקיים הזבחים, וברש"י ורש"שבית ישי - דרשות עמ' שצא
ו ע"ב10 מה אני מקיים וכו', ורש"ילב חיים חלק א (סימן כד) דף כ"ה ע"ד (ד"ה תשובה)
ו ע"ב12 שבטו של לוי הן הקריבו אותהבמי התורה עמ' קמט
ו ע"ב12 שבטו של לוי כו' הן הקריבומשנת חיים במדבר עמ' רפ, תעח
ו ע"ב12 שבטו של לוי עבדו ע"זמשך חכמה דברים פ' כז פס' ט
ו ע"ב12 שבטו של לוי שלא עבדו ע"ז הם הקריבו במדברעיוני רש"י במדבר עמ' תקי
ו ע"ב12 שבטו של לוי שלא עבדו ע"ז וכו'מנחת מרדכי עמ' תב
ו ע"ב12 שבטו של לוי שלא עבדו עבודה זרה וכו'ראה חיים ח"ב דף ה ע"ד [יז ע"ב ד"ה ואפשר]
ו ע"ב12 שבטו של לוי שלא עבדו עבודה זרהאחרית השנים עמ' כח
ו ע"ב12 שבטו של לוי שלא עבדו עבודה זרהמשנת חיים דברים עמ' קפא
ו ע"ב12 שבט לוי הקריבו במדבריריעות שלמה (אוזאן) פ' ויקהל דף מח ע"ד
ו ע"ב12 שבט לוי הקריבו תמידיןאור עולם (בלומנפלד) דף מח ע"ב
ו ע"ב12 שלא עבדו ע"ז הן הקריבו, ורש"ירנת יצחק עה"ת ח"א עמ' תיב
ו ע"ב15 ג' מצוות נצטוו ישראל בכל רגל, וצל"חגבורת יצחק ימים נוראים עמ' א, ג
ו ע"ב15 ג' מצוות נצטוו ישראל כו', ורש"ימערכי לב (חזן) ח"ב דרוש קלג דף רעו ע"ג
ו ע"ב15 ג' מצות נצטוו ברגלכללי המצות (צפת תשנב) עמ' 14
ו ע"ב15 שלש מצוות נצטוו ישראל בעלותם לרגל וכו'תורת מנחם חל"ט עמ' 347
ו ע"ב15 שלש מצוות נצטוו ישראל בעלותם לרגל ראיה חגיגה שמחהדרשות משמר הלוי (תשעא) עמ' מז
ו ע"ב15 שלש מצוות נצטוו ישראל בעלותם לרגל ראיה, חגיגה ושמחהזמרת הארץ (רבינוביץ) עמ' שעט
ו ע"ב15 שלש מצוות נצטוו ישראל בעליה לרגלמנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף יט ע"א
ו ע"ב15 שלש מצות נצטוו ישראל בעלותם לרגל וכו'אור אברהם ברכות עמ' 17
ו ע"ב15 שלש מצות נצטוו ישראל בעלותם לרגל וכו'אור אברהם הלכות מגילה וחנוכה - הוספות חדשות עמ' פ
ו ע"ב15 שלש מצות נצטוו ישראל בעלותם לרגלאור אברהם - מסכת מגילה עמ' שח, שלז
ו ע"ב16 חגיגהגור אריה שמות פכ"ג הערה 62 {קרבן שלמים מצוה להקריבו בכל ג' הרגלים}
ו ע"ב16 חגיגה ושמחההכתב והקבלה דברים פט"ז פסוק טז {מוכח מכאן ש"חגיגה" אין משמעותו שמחה}
ו ע"ב22 יש בשמחה מה שאין בשתיהןגבורת יצחק ימים נוראים עמ' ב
ו ע"ב22 יש בשמחה מה שאין בשתיהן, תוס'אור אברהם על ספר המצוות עמ' רצז
ו ע"ב23 נשים חייבות במצות עשה של שמחהעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' רנב
ו ע"ב24 נשים פטורות מקרבן ראיה וחגיגהתורת העולה (תשעה) עמ' תקכח
ו ע"ב24 נשים פטורות מקרבן ראיה וחגיגהתורת העולה ח"ג פרק סד
ו ע"ב33 עולה שהקריבו ישראל במדבר אינו טעונה הפשט וניתוחחמודי צבי ויקרא עמ' כ
ו ע"ב33 עולה שהקריבו ישראל במדבר אינה טעונה הפשט וניתוחמשך חכמה במדבר פ' כח פס' ב
ו ע"ב36 בעי ר"ח היכי כתיב ויעלו עולות כבשים וכו'תפארת ראובן עמ' נו
ו ע"ב36 בעי רב חסדא האי קרא היכא כתיבעמק החכמה עמ' קפד
ו ע"ב36 בעי רב חסדא האי קרא היכי כתיב וכו' או דלמא אידי ואידי פרים הוו, למאי נפקא מינה מר זוטרא אמר לפיסוק טעמיםצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' תכט
ו ע"ב36 בעי רב חסדא האי קרא היכי כתיב וכו', תוס'אור אברהם - הגדה של פסח עמ' רמח
ו ע"ב36 בעי רב חסדאפרפרת משה ח"א עמ' תקכג
ו ע"ב36 בעי רב חסדא, תוס' ד"ה אידיחכמת התורה משפטים עמ' שצו
ו ע"ב36 האי קרא היכי כתיב וישלח את נערי וכו'כתנות אור (תשעג) פ' משפטים אות ג-ד
ו ע"ב37 ויעלו עולות, כבשים א"ד פריםמנחת יצחק בראשית-שמות עמ' שד
ו ע"ב38 או דילמא אידי ואידי פרים הוומשך חכמה במדבר פ' כח פס' ב
ו ע"ב38 ויזבחו זבחים שלמים וגו' אידי ואידי פריםצפנת פענח (תשסו) עמ' רפד
ו ע"ב38 פריםמפניני הרב עמ' רצב
ו ע"ב39 למאי נ"מ לפיסוק טעמיםמשנת חיים במדבר עמ' קפד
ו ע"ב40 לפיסוק טעמיםמבשרת ציון ח"א עמ' רפה
ו ע"ב40 מר זוטרא אמר לפיסוק טעמיםשל"ה (תשנז) תושבע"פ אות שסד
ו ע"ב40 נפקא מינה לפיסוק טעמיםמגדל עוז (תשעח) עמ' תקפח
ו ע"ב40 פסקי טעמיםמכמני עוזיאל עמ' פד-פה
ו ע"ב41 הרי עלי עולה כעולה שהקריבו ישראל במדברפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' קא
ו ע"ב41 ר"ח בריה דר' אמר נ"מ לאומר הרי עלי עולהבריכות מים דף רנג ע"ג
ו ע"ב רש"י - אם אין לו בשר קדשים לאכול מביא שלמי שמחהאור אברהם - מסכת מגילה עמ' שט
ו ע"ב רש"י - ויחוגו לי במדבר נתקיים בקרבן שלפני מתן תורהבאר שרים פרשת בא דרוש ב אות ב
ו ע"ב רש"י - ישראל במדבר כנזופין למקום היופני חיים (פלג'י) עמ' רפו ע"ב
ו ע"ב רש"י ד"ה ומה אני מקייםבריכות מים דף רנג ע"ב
ו ע"ב רש"י ד"ה משא"כ בשתיהןעיוני רש"י שמות ח"ב עמ' ריח
ו ע"ב רש"י - שחגיגה ישנה לפני הדיבורפירושי ראשונים בהשמטות
ו ע"ב תוס' - אף שלמי שמחה י"ל דיש להם שיעוראור אברהם ברכות עמ' 17
ו ע"ב תוס' - אף שלמי שמחה יש להם שיעוראור אברהם - מסכת מגילה עמ' שט
ו ע"ב תוס' - ובסנהדרין גבי שור סיני בכמה כו' לאלופי דורות משעהתורת מנחם חנ"ג עמ' 270
ו ע"ב תוס' - ובתוספתא גרסי' שהשמחה יש לה תשלומין כל שבעהאור אברהם ברכות עמ' 16
ו ע"ב תוס' - חצי שיעור במצותאור אברהם על ספר המצוות עמ' שמו
ו ע"ב תוס' - שהשמחה יש לה תשלומין כל שבעהאור אברהם - מסכת מגילה עמ' שח
ו ע"ב תוס' - שלמי שמחה יש לה תשלומיןולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' תקסד
ו ע"ב תוס' (בשם התוספתא) - שהשמחה יש לה תשלומין כל ז', וטו"א וצל"חתורת מנחם חל"ט עמ' 348
ו ע"ב תוס' ד"ה ור"עבריכות מים דף רנג ע"א-ע"ב
ו ע"ב תוס' ד"ה יש - השמחה יש לה תשלומין כל ז'רנת יצחק שמואל עמ' ט
ו ע"ב תוס' ד"ה יש - מביאים תוספתא שלשמחה יש תשלומין כל שבעהדרשות משמר הלוי (תשעא) עמ' מח
ו ע"ב תוס' ד"ה לפסוקי טעמאיקרא דשכבי (דוד) דרוש מו דף קב ע"ג
ו ע"ב תוס' ד"ה לפסוקי טעמיבריכות מים דף רנג ע"א-ע"ב
ו ע"ב תוס' ד"ה מאי דהוהמשנת חיים ויקרא עמ' שפח
ו ע"ב תוס' ד"ה מאילקוטי שיחות חל"ב עמ' 28
ו ע"ב תוס' ד"ה מי איכא מידיבנין שאול עמ' רז
ו ע"ב תוס' ד"ה מי איכא מידיתפארת ראובן עמ' ס
ו ע"ב שפ"אמנחת מחבת ח"א עמ' רלט
ו ע"ב יד דודראה חיים ח"ב דף ה ע"ד [יז ע"ב ד"ה והרב]
ו ע"ב צל"חלקוטי שיחות חל"ג עמ' 66
ז ע"א01 הראיון אין לו שיעור וכו'המדרש והמעשה במדבר פרשת נשא ב
ז ע"א01 הראיון אין לו שיעוריוסף לקח כרך א ח"א עמ' רפא, שיא
ז ע"א01 הראיון אין לו שיעורכללי המצות (צפת תשנב) עמ' 199
ז ע"א01 וגמילות חסדיםזבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' כא
ז ע"א01 עולת ראייה אין לה שיעורמכמני עוזיאל עמ' רז
ז ע"א02 ת"ת אין לו שיעורודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' תמח
ז ע"א03 שיעור קרבן ראייהאור אברהם שמות עמ' יז
ז ע"א05 אין שיעור לעולת ראייה מן התורהאור אברהם ברכות עמ' לז
ז ע"א07 מאי הראיון אין לו שיעורולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' תקנב, תקנז
ז ע"א07 מאי הראיון רי"א ראיית פנים בעזרהעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קיב
ז ע"א07 מאי הראיון רב יוחנן אמר ראיית פנים בעזרה וכו'תורה ודעת תשסה-תשסז עמ' לב
ז ע"א07 מאי ראיוןפרפרת משה ח"ב עמ' שעו
ז ע"א07 מחלוקת רבי יוחנן וריש לקיששו"ת ר"י קצבי (תשעט) דרושי ר"ח אלפאנדארי דרוש ו
ז ע"א07 מחלוקת ר"י ור"לעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קיב
ז ע"א07 פלוגתא דר"י ור"ל אם חייב להביא כל פעם שיבואעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קיב
ז ע"א09 בעיקר הרגל כו"ע לא פליגי וכו'אור אברהם - מסכת מגילה עמ' שכו
ז ע"א09 בעיקר הרגל, ורש"ילקוטי שיחות חכ"ח עמ' 77
ז ע"א09 עולת ראיה חובתה ביו"ט ראשון בלבדיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' עה
ז ע"א17 לא יראו פני ריקםאמרות ה' השלם ח"ג עמ' רצד {הנראה בעזרה ולא הביא עולת ראייה}
ז ע"א18 ולא יראו פני ריקם בזבחיםעיוני רש"י דברים ח"א עמ' תכט
ז ע"א18 לא יראו פני ריקם בזבחיםחקל יצחק (תשסג) עמ' תלח, תלט, תמא
ז ע"א20 נאמר חגיגה להדיוט ונאמר ראיה לגבוהגור אריה שמות פכ"ג אות יא
ז ע"א23 ומה הן זבחים עולות וכו' ובטו"אעיוני רש"י שמות ח"ב עמ' ריב-ריד
ז ע"א26 חגיגה להדיוט והוא ראוי לו וזהו שלמיםגור אריה שמות פכ"ג הערה 64
ז ע"א28 שלא יהא שולחנך מלא ושולחן רבך ריקםאמרות ה' השלם ח"ג עמ' רלה
ז ע"א28 שלא יהא שולחנך מלא ושולחן רבך ריקםפרי צדיק פורים אות ח
ז ע"א28 שלא יהא שולחנך מלא ושולחן רבךפוקד עקרים סי' 58
ז ע"א28 שלא יהא שולחנך מלא ושלחן רבך ריקםהדרש והעיון דברים מאמר קסט
ז ע"א28 שלא יהא שלחנך מלא ושלחן רבך ריקםס' חסידים סי' תקעט
ז ע"א28 שלא יהא שלחנך מלא ושלחן רבך ריקןס' חסידים סי' תקעט
ז ע"א32 ואין נראין חצאין משום שנאמר 'כל זכורך'תורה ודעת תשע-תשעא עמ' קנא
ז ע"א35 יראה יראה מה אני בחינם אף אתה בחינםחיי נפש ח"ג עמ' קמא
ז ע"א35 יראה יראה מה אני בחינם אף אתם בחינם וכו'חיי נפש ח"ד עמ' רס
ז ע"א35 יראה יראה מה אני בחינםיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' רמב
ז ע"א36 מה אני בחנם אף אתה בחנםבך יברך ישראל (תשסח) עמ' קפז
ז ע"א36 מה אני בחנם אף אתה בחנםמאורי שערים עמ' רסב
ז ע"א36 מה אני בחנם אף אתה בחנםקהלת דוד (טאלנא, תשסג) עמ' רסג
ז ע"א36 מה אני בחנם אף אתם בחנםדרך חיים (תשלה) עמ' תכ
ז ע"א36 מה אני בחנם אף אתם בחנםמגן דוד (טאלנא, תשס) עמ' רפא, שלח
ז ע"א36 מה אני בחנם אף אתם בחנםמטר השמים (תשנב) ויקרא-במדבר עמ' ריט
ז ע"א36 מה אני בחנם אף אתם בחנםקשוטי כלה (תשסג) עמ' קמז
ז ע"א36 מה אני בחנםכלי יקר (תשמח) עמ' שלח, תקטו
ז ע"א40 אפילו קרבן אין לו שיעורדמשק אליעזר (רלב"ג) שמות פרק כג פסוק טו עמ' שכה
ז ע"א40 איתיביה הוקר רגלך וכו'חיי שלמה עמ' רמח
ז ע"א40 הוקר רגליך וכו' כאן בחטאות ואשמות וכאן בעולות ושלמיםדרשות שבט הלוי ח"א עמ' קט, קנה
ז ע"א40 הוקר רגליך מבית רעך בחטאות ואשמות הכתוב מדברדרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' דש
ז ע"א40 הוקר רגלך בחטאות ואשמות ואבוא ביתך בעולות ושלמיםתפארת צבי ויקרא עמ' שעט
ז ע"א40 הוקר רגלך בחטאות ואשמותביאור הגר"א על משלי פרק כה פסוק יז
ז ע"א40 הוקר רגלך מבית רגלךאוצר הכבוד
ז ע"א40 הוקר רגלך מבית רעך בחטאות ואשמותמפי ספרים וסופרים ח"ב עמ' של
ז ע"א40 הוקר רגלך מבית רעך בחטאות ואשמותדרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' קצא, קצט
ז ע"א40 הוקר רגלך מבית רעך התם בחטאות ואשמות וכו'באר משה (אפשטיין) מלכים עמ' מב
ז ע"א40 הוקר רגלך מבית רעך וכו' כאן בחטאות ואשמותפרי צדיק ר"ח כסלו אות א
ז ע"א40 הוקר רגלך מבית רעךכללי המצות (צפת תשנב) עמ' 191
ז ע"א40 הוקר רגלך, רש"ימאמר מרדכי (נדבורנא) עמ' קב
ז ע"א40 הוקר רגלך בחטאות אשמותביאור הגר"א על משלי (קצנלנבוגן) פרק כה פסוק יז
ז ע"א40 הוקר רגלך מבית רעך זה חטאות ואשמות, ומ"ד אבוא ביתך בעולות זה עולות ושלמיםאפסי ארץ (תשנט) עמ' קמב
ז ע"א40 מבית רעך, רש"י - זה ביהמ"קמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' רפג
ז ע"א41 כתוב אחד אומר אבוא ביתך בעולות וכתוב אחד אומר הוקר רגלך גו'פרדס המלך (תשסט) אות שפד
ז ע"א41 כתיב הוקר רגלך מבית רעך וכתיב אבא ביתך בעולותמאור עינים (פינטו, תג) פרק א דף קצ ע"ד; יפה תאר (תח) על ויקרא רבה פרשה ד דף כט ע"ד
ז ע"א41 כתיב הוקר רגלך מבית רעך וכתיב אבא ביתך בעולותס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' קפב
ז ע"א41 רבי לוי רמי כתיב הוקר רגליך מבית רעיךישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קטז
ז ע"א42 אבא ביתך בעולותמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' קכה
ז ע"א42 בחטאות ואשמותטוב טעם ויקרא עמ' כה
ז ע"א42 ל"ק כאן בחטאות ואשמותרנת יצחק תהלים עמ' רפב
ז ע"א47 סבר ר' יוסף מאן דאית ליה עשרה בנים וכו' והי מיניהו משווית להו זריזיןחיי שלמה עמ' רטו
ז ע"א רש"י - הוקר רגלך מבית אוהבך הקב"ה שקרא ישראל רעיםתפארת צבי ויקרא עמ' שעט
ז ע"א רש"י - שלא תחטא ותזקק להביא חטאת ואשםתפארת צבי ויקרא עמ' שעט
ז ע"א רש"י - שלמי חגיגה גם בכלל "לא יראו פני"גור אריה דברים פט"ז הערה 50
ז ע"א תוס' - להביא שני קרבנות ראיה ביום אחדולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' תקנה
ז ע"א תוס' ד"ה ר' יוחנןצבא אהרן - שבת תשובה עמ' קצז
ז ע"א תוס' ד"ה ר"י כו'בריכות מים דף רנג ע"ג-ע"ד
ז ע"א טו"א - ת"ת עיקר מצותו וחיובו אין לו שיעורלקוטי שיחות חל"ד עמ' 41
ז ע"א טו"אלקוטי שיחות חי"ד עמ' 21
ז ע"ב01 הי מיניהו משוית ליה פושעיםמשנת חיים במדבר עמ' תקיב
ז ע"ב02 פושעים וכו' זריזיןלקוטי שיחות חכ"ח עמ' 78
ז ע"ב07 עולות במועד וכו'אם הבנים ח"א דף פד ע"א
ז ע"ב08 מעשרדברי הרב עמ' קפז
ז ע"ב11 יוצאין ישראל ידי חובת שמחה בנו"נחנן אלקים עמ' קו, יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קכז, כרך ב ח"ב עמ' עג, עה, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קכט, ריא, ריב, ריד, רטז
ז ע"ב11 ישראל יוצאין י"ח בנדרים כו'לקוטי שיחות חל"ג עמ' 66
ז ע"ב11 ישראל יוצאין יד"ח בנדרים ונדבות ובמעשר בהמה ורש"יתורת מנחם חל"ט עמ' 349
ז ע"ב11 ישראל יוצאין ידי חובתם בנדרים ונדבות וכו'דרשות משמר הלוי (תשעא) עמ' מז
ז ע"ב11 ישראל יוצאין ידי חובתן בנדרים ונדבותפנים מסבירות עמ' שעג
ז ע"ב12 והכהנים בחזה ושוקולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' תקסב
ז ע"ב12 והכהנים בחטאות ואשמותמשנת חיים דברים עמ' שלט
ז ע"ב12 כהנים יוצאים בחטאות ואשמותאשל חיים ח"א עמ' קיד {הרי אין עושים מצוות חבילות}
ז ע"ב13 אבל לא בעופותהקשורים ליעקב (תשעח) עמ' נא
ז ע"ב16 דבר שבחובה אינו בא אלא מן החוליןפורים בציון עמ' קנז
ז ע"ב16 דבר שבחובה היא כו'משנת חיים במדבר עמ' קא
ז ע"ב21 דעת ב"ש בהקרבת עולת ראי' ביו"טלקוטי שיחות חכ"ח עמ' 79
ז ע"ב25 ועולת ראייה באה אפילו ביום טוב וכשהיא באה אינה באה אלא מן החוליןשל"ה (תשנז) - מס' מגילה אות ד
ז ע"ב27 שלמי שמחה וחגיגה יו"ט וכו' באין מן המעשרמאיר עיני חכמים מהדו"ב ח"ב דף לג ע"א
ז ע"ב28 חגיגת יו"ט ב"ש אומרים מן החוליןמקראי קדש (תשנג) עמ' ק
ז ע"ב רש"י - עיקר מצותן ביום ראשוןתורת מנחם חט"ז עמ' 325
ז ע"ב רש"י - עיקר מצותן ביום ראשוןתורת מנחם חכ"ח עמ' 112
ז ע"ב תוס' - לשם נדרים לא נפיק חובת שמחהולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' תקסב
ז ע"ב תוס' ד"ה מביאיןבריכות מים דף רנג ע"ג-ע"ד
ז ע"ב תוס' ד"ה מביאיןלקוטי שיחות חכ"ח עמ' 28
ז ע"ב תוס' ד"ה עולות - נדרים ונדבות לבו"ע קריבין ביו"ט כשבא לצאת בהן ידי חובת שמחהלחמי תודה דף קפט ע"א
ז ע"ב תוס' ד"ה עולותאחרית השנים עמ' פב
ז ע"ב תוס' ד"ה עולותלקוטי שיחות חל"ג עמ' 66
ח ע"א01 אלמא קסבר חגיגת י"ד לאו דאורייתאחיי נפש ח"ד עמ' לז
ח ע"א01 חגיגת י"ד לאו דאורייתאעיוני רש"י דברים ח"א עמ' תט
ח ע"א05 חזקיה ור"י ח"א בטופל מעות במעות ולא בהמה בבהמהעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' ריד
ח ע"א07 טופלין מעות מעשר שני עם מעות חולין ולוקחין בהמהיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קיח, קכג, יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' עג
ח ע"א13 מסתהכתב והקבלה דברים פט"ז פסוק י
ח ע"א13 מסת מלמד שאדם מביא חובתו מן החוליןעיוני רש"י דברים ח"א עמ' תכה
ח ע"א17 ושאר ימי החג יי"ח במעשר בהמה ותוס' ד"ה משוםעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' רג
ח ע"א20 אסור לעשר בהמה ביו"ט משום סקרתא, ותוס'כנסת יחזקאל (פאנעט) דרושים עמ' קכא
ח ע"א21 מאי משמע דהאי מסת לישנא דחולין הואמכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' תתקלא
ח ע"א24 ושמחת בחגך לרבות כל מיני שמחות לשמחה ורש"יתורת מנחם חל"ט עמ' 349
ח ע"א24 ושמחת בחגךבך יברך ישראל (תשסח) עמ' צח {בבשר ויין}
ח ע"א24 ושמחת בחגך לרבות כל מיני שמחה וכו'רנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' רסו
ח ע"א24 ושמחת בחגך לרבות כל מיני שמחות לשמחה וכו'מכשירי מצוה עמ' לח
ח ע"א24 ושמחת בחגך לרבות כל מיני שמחות לשמחהאור אברהם - מסכת מגילה עמ' שיב, שיד
ח ע"א24 ושמחת בחגך לרבות כל מיני שמחות לשמחהאור אברהם ברכות עמ' 16
ח ע"א24 ושמחת בחגך לרבות כל מיני שמחות לשמחהחפץ יהונתן בראשית פ"כט פסוק כז
ח ע"א25 לרבות כל מיני שמחהולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' תקסג
ח ע"א25 שמחהפרפרת משה ח"ב עמ' שעג {כל שמונת ימי החג, וח"ח}
ח ע"א26 יוצאין ידי חובת שמחה בנדרים ונדבותלחמי תודה דף קפט ע"א
ח ע"א26 ישראל יוצאין יד"ח בנדרים ונדבות וכו', ואמרי בינה על הטו"אפרורים משלחן גבוה ח"ד שאלה קיג
ח ע"א26 שלמי שמחה הם חובהגור אריה דברים פי"ב הערה 49
ח ע"א28 יכול אף בעופות ובמנחות ת"ל ושמחת בחגך וכו'זכור לדוד עמ' יד
ח ע"א28 יכול אף בעופות וכו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' ריא
ח ע"א28 אין יוצאין בבשר עוף ביו"טמשיבת נפש עמ' רכב {א"כ למה ה' נתן למתאוננים עופות הרי בזה השאיר להם מקום לתלונה}
ח ע"א רש"י - היוצא בעשירי סוקרו בסיקראבשבילי התלמוד ח"א עמ' מט-נד
ח ע"א תוס' - בזמן הבית יוצא מצות שמחה בבשר קדשים דוקאאור אברהם - הגדה של פסח - קונטרס שואלין ודורשין עמ' שצב
ח ע"א תוס' - פסח ילפינן בהיקש משבועות וסוכות לענין שמחהגבורת יצחק סוכות עמ' קלו
ח ע"א תוס' ד"ה וישם - אבל יהיו לך למס ועבדוך וכן ויהי למס עובד לא מייתי וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' קנד ד"ה ובזה מיושב
ח ע"א תוס' ד"ה וישם - מס משמעותו הוא ממון חולין ויש אומרים לשון עבדות בעלמאישמח חיים (תשסה) מע' מ אות נז
ח ע"א תוס' ד"ה וישםמכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' תתקמג
ח ע"א תוס' ד"ה ושמחת - פסח ילפינן בהיקש מעצרתרנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' רסה
ח ע"א תוס' ד"ה משום - תיפוק ליה דאין מקדישין ביו"טבשבילי התלמוד ח"א עמ' מט-נד
ח ע"א תוס' ד"ה ת"למקראי קדש (תשנג) עמ' רסב
ח ע"ב01 יצאו אלו שאין בהם שמחהאור אברהם הלכות מגילה וחנוכה - הוספות חדשות עמ' ל {אין יוצאים שמחת יו"ט בעופות ומנחות}
ח ע"ב01 יצאו אלו שאין בהם שמחהויגד יעקב עמ' שב {אין שמחה אלא בבשר שלמים}
ח ע"ב01 יצאו עופות שאין בהם שמחהפורים בציון עמ' שלא, שלד, שצח
ח ע"ב01 מי שחגיגה באה מהם וכו'שפע חיים - נישואין עמ' ריט
ח ע"ב06 אין נושאים נשים במועד, בחגך ולא באשתךאור אברהם הלכות מגילה וחנוכה - הוספות חדשות עמ' ל
ח ע"ב06 אין נושאין נשים במועד וכו'אור אברהם - מסכת מגילה עמ' שיז, שכא
ח ע"ב06 אין נושאין נשים במועד מדאורייתאודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' נו
ח ע"ב07 בחגך ולא באשתךחפץ יהונתן בראשית פ"כט פסוק כז
ח ע"ב07 בחגך ולא באשתךנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' כה אות א
ח ע"ב07 בחגך ולא באשתךחפץ יהונתן בראשית פכ"ט פסוק כז עמ' נא {תוס' מו"ק ח - זו דרשה דאורייתא}
ח ע"ב07 ושמחת בחגך ולא באשתךאור אברהם - הגדה של פסח - קונטרס שואלין ודורשין עמ' שמו
ח ע"ב08 אוכלים מרוביםדברי הרב עמ' ק
ח ע"ב08 מי שיש לו אוכלים מרובים ונכסים מועטים וכו'צלח רכב עמ' שצד
ח ע"ב08 מי שיש לו אוכלים מרובים ונכסים מועטיםמים חיים (קרייסווירטה) עמ' תקפ
ח ע"ב08 מי שיש לו אוכלים מרובים כו' זה וזה מרובים על זה נאמר איש כמתנת ידו וגו', ורש"י ותוס' מהירושלמיתורת מנחם חמ"ד עמ' 265, 267
ח ע"ב08 מי שיש לו אוכלים מרוביםפרפרת משה ח"ב עמ' שפ
ח ע"ב08 מי שיש לו אוכלין מרובים ונכסים מועטים מביא שלמי חגיגה מרובין ועולת ראיה מועטתיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' עה
ח ע"ב08 מי שיש לו אוכלין מרובים ונכסים מרובים על זה נאמר איש כמתנת ידו כברכת ה' אלהיך אשר נתן לךתפארת צבי בראשית עמ' שט
ח ע"ב08 מי שיש לו בנים מרוביםאהבת חיים (דייטש) עמ' שיט
ח ע"ב10 מי שיש לו נכסים מרובים יביא עולות מרובים וכו'מנחת ישראל עמ' קעה
ח ע"ב13 אוכלים ונכסים מרוביםתורת מנחם חמ"ח עמ' 222
ח ע"ב13 איש כמתנת ידוכלי יקר (תשמח) עמ' תקלט
ח ע"ב13 זה וזה מרובה ע"ז נאמר איש כמתנת ידוסוכת דוד (שירירו) דף קפז ע"ד
ח ע"ב13 זה וזה מרובה על זה נאמר איש כמתנת ידועץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' רטז
ח ע"ב13 זה וזה מרובה על זהיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קכח, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קיב, קיד
ח ע"ב13 זה וזה מרובים ע"ז נאמר איש כמתנת ידו וגו'לקוטי שיחות חי"ב עמ' 10
ח ע"ב19 טופלין בהמה בבהמה ולא מעות במעותעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' ריז
ח ע"ב27 היה יכול להקריב עשר בהמות שהפריש היום והניח חמש ליו"ט אחרוןיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' רלד
ח ע"ב27 הפריש עשר בהמות לחגיגתותורה ודעת תשסח עמ' קצ
ח ע"ב27 הפריש עשר בהמות לחגיגתו כף מקריב השאר בשני ותוס' ד"ה חוזריוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קכא, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' ריג
ח ע"ב29 חוזר ומקריברחמים לחיים דף מ"ט ע"ב (סימן רט"ו ד"ה ומכאן)
ח ע"ב רש"י ד"ה חוזר ומקריב וכו' - וחגותם אותו חד יומאעיוני רש"י שמות ח"ב עמ' ריב
ח ע"ב רש"י ד"ה עולות דכת' איש כמתנתצמח דוד (שלוניקי) ח"ב דף ע"ח ע"ג
ח ע"ב רש"י ד"ה עולותלקוטי שיחות ח"ט עמ' 288
ח ע"ב תוס' ד"ה בחגךזכור לדוד עמ' יד
ח ע"ב תוס' ד"ה חוזרמפניני הרב עמ' קטז
ח ע"ב תוס' ד"ה מי - עני וידו רחבהמנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף יט ע"א
ח ע"ב טורי אבן ד"ה מנין וכו' ליום טוב של ראש השנה דאין מצות שמחה נוהג בוחמשה מאמרות (תשסט) - נוסח התפלה נספח טו
ח ע"ב טורי אבןמנחה חדשה (חן טוב) פ' פנחס
ט ע"א04 כל מי שלא חג וכו' חוגג את כל הרגל וכו'טוב ירושלים שמות פי"ג פסוק ו
ט ע"א04 מי שלא חג וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"ג עמ' 175 {לכן נחשב שאין זמנה קבוע}
ט ע"א04 מי שלא חג ביו"ט הא'איש מבין ח"ב דף נו ע"ג
ט ע"א04 מי שלא חג ביו"ט הראשון של חג חוגג את כל הרגלמאיר עיני חכמים מהדו"ג ח"א דף עד
ט ע"א04 מי שלא חג ביו"ט הראשון של חג חוגג את כל הרגל ויו"ט אחרוןראשית חכמה (תשמד) - מצוות פרק ג אות ה
ט ע"א04 מי שלא חג ביו"ט הראשון של חג חוגג את כל הרגל ויו"ט האחרון של חג עבר הרגל כו'רנת יצחק תליתאה ח"ב עמ' רלו
ט ע"א04 מי שלא חג ביו"ט הראשון של חג חוגג את כל הרגל ורש"יתורת מנחם חל"ט עמ' 349
ט ע"א04 מי שלא חג ביו"ט הראשון של חג חוגג וכו'אור אברהם - מסכת מגילה עמ' שכד, שעח
ט ע"א04 מי שלא חג ביו"ט ראשון חוגג כל הרגל ויו"ט אחרוןאור אברהם במדבר עמ' שג
ט ע"א04 מי שלא חג ביו"ט ראשון חוגג כל הרגלאור אברהם - הגדה של פסח - קונטרס שואלין ודורשין עמ' שע
ט ע"א04 מי שלא חג ביוייט הראשון חוגג כל הרגלשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' קססב
ט ע"א04 מי שלא חג ביום טוב הראשון של חג חוגג כל הרגל וכו'באר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' תקיח
ט ע"א04 מי שלא חג וכו' מנה"מ וכו' וחגותם אותו חג לה' שבעת ימים וכו'מכשירי מצוה עמ' טז
ט ע"א04 מי שלא חג וכו'פי' הרמ"ז על הזוהר ויקרא (תשסג) עמ' שב
ט ע"א04 מי שלא חג יום טוב הראשון של חג חוגג את כל הרגל ויו"ט האחרון של חגבן מלך - שבת עמ' רנח
ט ע"א04 מי שלא חג יום טוב הראשון של חג חוגג את כל הרגלחנן אלקים עמ' קו, יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קה, קיט, קכ, קכו, כרך ב ח"א עמ' רלד, ח"ב עמ' עה, עו, מקראי קדש (תשנג) עמ' קא, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' ריא, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' רפו, רפז
ט ע"א05 חוגג את כל הרגל ויום טוב האחרון של חגולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' תי
ט ע"א06 עבר הרגל ולא חג וכו'ישא מדברותיך - מגילה עמ' קיב
ט ע"א07 מעוות לא יוכל לתקון וכו'אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"א עמ' יח
ט ע"א07 מעוות לא יוכל לתקון וכו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' שכו
ט ע"א07 מעוות לא יוכל לתקוןהמאור שבתורה (לסין)
ט ע"א07 מעוות לא יוכל לתקוןמנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף יט ע"א
ט ע"א07 מעוות לא יוכל לתקןבאר ראי (רוזן) גמ"ח סי' ז אות א
ט ע"א07 מעוות שאינו יכול לתקוןחלקת יהושע עמ' קל הערה שכא
ט ע"א07 מעוות שאינו יכול לתקוןאהל משה (שיינרמן) בראשית עמ' תתמח
ט ע"א07 מעוות שלא יוכל לתקוןבני שלשים עמ' קנז
ט ע"א07 מעוות לא יוכל לתקוןמעינות האמונה (תשסב) עמ' רנב
ט ע"א08 מעוות לא יכול לתקון זה הבא על אשת חבירוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' כא
ט ע"א08 ר"ש בן מנסיא אומר איזה מעוות וכו'דבש השדה עמ' סב
ט ע"א08 ר"ש בן מנסיא אומר איזהו מעוות זה הבא על הערווה והוליד ממנהאוזן שמואל דף ב ע"א
ט ע"א08 רבי שמעון בן מנסיא אומר איזהו מעוות וכו' רבי שמעון בן יוחאי אומר זה תלמיד חכם הפורש מן התורהדברי תורה (שפירא) מהד' ג סי' א, מהד' ה סי' כז
ט ע"א08 רבי שמעון בן מנסיא אומר איזהו מעוות שאינו יכול לתקון זה הבא על הערוה והוליד ממנה ממזר וכו'שיחות הרב צבי יהודה ויקרא עמ' 169 ,148-147
ט ע"א09 איזה מעוות וכו' זה ת"ח הפורשהדרת אליהו דרוש ח סי' א ד"ה ועפ"ז
ט ע"א09 איזה מעוות לא יוכל לתקון זה שבא על הערוה וכו' רשב"י אומר וכו' רק לת"ח הפורש מן התורההישר והטוב (תשסג) עמ' קכט
ט ע"א09 איזה מעוות לא יוכל לתקוןולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' רמד
ט ע"א09 איזה מעוות לא יוכל לתקן הבא על הערוה והוליד ממנהיגל יעקב (תשנג) וזאת הברכה אות קסט
ט ע"א09 איזה מעוות שלא יוכל לתקן וכו'שמן הטוב (תשסב) - דברי תורה אות צב, קג
ט ע"א09 איזהו מעוות אשר וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' רסב
ט ע"א09 איזהו מעוות אשר לא יוכל לתקון זה הבא על אשת אישמצווה ועושה ח"ב עמ' רצז
ט ע"א09 איזהו מעוות אשר לא יוכל לתקן זה הבא על א"א וכו'אמרי יקותיאל (תשסג) עמ' עד
ט ע"א09 איזהו מעוות וכו' זה הבא על הערוה כו' זה ת"ח הפורש מן התורהעשרה מאמרות (תשס) עמ' תקלג
ט ע"א09 איזהו מעוות זה הבא על הערוהתהלה לדוד (סקאליע) ספר ה עמ' רכח
ט ע"א09 איזהו מעוות לא יוכל לתקון זה הבא על הערוה והוליד ממזרדברי יואל מועדים ח"ח עמ' קסח
ט ע"א09 איזהו מעוות לא יוכל לתקון זה הבא על הערוה וכו'בינה לעתים (תשנד) דרוש י עמ' פ
ט ע"א09 איזהו מעוות לא יוכל לתקון זה הבא על העריות וכו' ששנה ופירשאודה ה' דף יא ע"ב
ט ע"א09 איזהו מעוות שאינו יוכל להתקן וכו'שפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' תכא
ט ע"א09 איזהו מעוות שאינו יוכל לתקון וכו' זה ת"ח הפורש מן התורהדברי נפתלי (הלברשטם) ח"א עמ' רלד
ט ע"א09 איזהו מעוות שאינו יוכל לתקון וכו' זה ת"ח הפורש מן התורהחכמה מאין דף סב ע"ד, סג, קה ע"ד
ט ע"א09 איזהו מעוות שאינו יוכל לתקון וכו' זה ת"ח הפורש מן התורהמאור עינים (תשעה) עמ' קב
ט ע"א09 איזהו מעוות שאינו יכול להתקן וכו' זה הפורש מהתורהשם אליעזר דף מא ע"ג
ט ע"א09 איזהו מעוות שאינו יכול להתקן וכו' זהו תלמיד חכם הפורש מן התורהדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 400
ט ע"א09 איזהו מעוות שאינו יכול להתקן זה הבא על א"א והוליד ממנה ממזרשם אליעזר דף כב ע"א
ט ע"א09 איזהו מעוות שאינו יכול להתקן זה הבא על הערוה והוליד ממנה וכו'מדבר קדמות (תשסח) עמ' קיג
ט ע"א09 איזהו מעוות שאינו יכול להתקן זה הבא על הערוה והוליד ממנה ממזרדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 350
ט ע"א09 איזהו מעוות שאינו יכול להתקן זה הבא על הערוה והוליד ממנה ממזר וכו' ת"ח הפורש מן התורהראשית חכמה (תשמד) - תשובה פרק ז אות ל
ט ע"א09 איזהו מעוות שאינו יכול להתקן זה הבא על הערוה וכו' רשב"י אומר אין קורין מעוות וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' תיא
ט ע"א09 איזהו מעוות שאינו יכול להתקן כו'דברי שמואל (תשנח) עמ' רלח, רנה
ט ע"א09 איזהו מעוות שלא יוכל לתקון וכו'לקוטי שיחות חל"ד עמ' 63
ט ע"א09 איזהו מעוות שלא יוכל לתקון זה הבא על הערוה והוליד ממזר וכו' זה ת"ח הפורש מן התורהעטרת ישועה (תשסד) אות טו לזאת חנוכה, אות נב לפורים
ט ע"א09 איזהו מעוות שלא יוכל לתקון זה שבא על הערוה והוליד ממזרבצור ירום ח"ד עמ' ק
ט ע"א09 איזו מעוות לא יוכל לתקן זה הבא על הערוהיגל יעקב (תשעד) ח"ב עמ' תריט
ט ע"א09 מעוות לא יוכל לתקון וכו' ואי זה זה ת״ח הפורש מן התורהמאור עינים (תשעט) עמ' קא
ט ע"א09 מעוות לא יוכל לתקון וכו' ואי זה זה ת״ח הפורש מן התורהמאור עינים (תשנח) עמ' סב
ט ע"א09 מעוות לא יוכל לתקון וכו' והוליד ממזרמוסר המקרא והתלמוד עמ' קעב
ט ע"א09 מעוות לא יוכל לתקון וכו' זה הפורש מן התורהישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קיז
ט ע"א09 מעוות לא יוכל לתקון וכו' זה תלמיד חכם הפורש מן התורהתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תקצו הערה 29
ט ע"א09 מעוות לא יוכל לתקון וכו' זהו ת"ח שפירש מן התורהגדולי מוסר עמ' ר
ט ע"א09 מעוות לא יוכל לתקון זה הבא וכו'אמרי פנחס השלם - ליקוטים - שער הסיפורים סי' קנז
ט ע"א09 מעוות לא יוכל לתקון זה הבא על הערוה והוליד ממזרחנן אלקים עמ' קפה, מקראי קדש (תשנג) עמ' קנד, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' קצה
ט ע"א09 מעוות לא יוכל לתקון זה הבא על הערוה והולידשמן ראש (כץ) ח"י ויקרא עמ' קמג
ט ע"א09 מעוות לא יוכל לתקון זה הבא על הערוהשמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' שעג
ט ע"א09 מעוות לא יוכל לתקון זה הבא על ערוה והוליד ממזרפאר יעקב ח"ג עמ' שנא
ט ע"א09 מעוות לא יוכל לתקון זה שבא על הערוה והוליד ממנה ממזרנתיב התשובה עמ' פג
ט ע"א09 מעוות לא יוכל לתקון זהו עריותאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' שצט
ט ע"א09 מעוות לא יוכל לתקון כו' רשב"מ כו' רשב"י כו'עשרה מאמרות (תשס) עמ' סט
ט ע"א09 מעוות שאינו יכול וכו' הבא וכו' ממזר וכו'לקוטי שיחות חי"ז עמ' 198, 200, חכ"ז עמ' 111
ט ע"א09 מעוות שאינו יכול לתקון זה הבא על הערווה והולידהמאור הגדול (גר"א) עמ' תעא
ט ע"א09 מעוות שלא יוכל לתקון זה הבא על הערוה וכו'פרורים משלחן גבוה ח"ב שאלה קכג
ט ע"א09 מעות לא יוכל לתקון וכו' ממזרשיחות לספר בראשית עמ' שפד
ט ע"א09 מעות לא יוכל לתקן וכו' זה תלמיד חכם הפורש מן התורהרחמי הרב עמ' פח
ט ע"א10 הבא על אשת איש והוליד ממנה בןבת עין (תשסז) עמ' כז {אינו יכול לשוב עד שימות הממזר}
ט ע"א10 הבא על הערוה והוליד ממנה ממזרתורת אליהו עמ' תכב
ט ע"א10 זה הבא על הערוה והוליד ממנה ממזרמשך חכמה דברים פ' כג פס' ג
ט ע"א10 זה הבא על הערוהיפה ענף על מדרש קהלת פרק א פסוק טו סי' ב ד"ה ועל זה {למה לא אוקמיה ר' שמעון בעבירה אחרת}
ט ע"א11 גונב וגוזל יכול הוא להחזירו ולתקןדרך חיים (תשע) פ"א הערה 433
ט ע"א12 אין קורין מעוות אלא כו'משנת חיים דברים עמ' תקד
ט ע"א12 אין קורין מעוות אלא למי שהוא מתוקן בתחילה ונתעוות ואי זה זה תלמיד חכם הפורש מן התורהאוצרות חיים - ת"ח וצדיק עמ' קפא
ט ע"א12 אין קורין מעוות אלא למי שהיה מתוקן בתחילה ונתעוותדרכי התשובה עמ' קעה
ט ע"א12 אין קורין מעוות אלא למי שהיה מתוקן מתחילה ונתעוות זה ת"ח הפורש מן התורה וכו'נזר הקדש ח"א עמ' רסד
ט ע"א12 אין קורין מעוות וכו' ואיזה זה ת"ח הפורש מן התורהלב דוד (תשסט) עמ' נח, עח
ט ע"א12 רבי שמעון בן יוחי אומר אין קורין מעוות וכו' זה תלמיד חכם הפורש מן התורהחמשה מאמרות (תשסט) - סמוכים לעד - ביצה ב
ט ע"א12 רשב"י אומר אין קורין מעוות וכו' זה ת"ח הפורש מן התורהנפש החיים (תשעז) עמ' ריח
ט ע"א12 רשב"י סובר דמעוות לא יוכל לתקון זה ת"ח הפורש מן התורהמרפא לנפש בראשית עמ' שצב
ט ע"א13 למי שהיה מתוקן בתחילה ונתעוות זה ת"ח הפורש מן התורהלקט שיחות מוסר ח"א עמ' קלט
ט ע"א13 למי שהיה מתוקן בתחילה ונתעוות זה ת"ח הפורש מן התורהלקט שיחות מוסר ח"ב עמ' מ
ט ע"א13 לר"ש מעוות לא יוכל לתקון זה הפורש מן התורהאמרות ה' השלם ח"ד עמ' רמו-רמז, ח"ה עמ' שכ, ח"ו עמ' רסו
ט ע"א14 זה ת"ח הפורש מד"תאהבת דוד (וועגער) עמ' 43
ט ע"א14 זה ת"ח הפורש מה"תדברי חנינא - ת"ת עמ' קצב
ט ע"א14 זה ת"ח הפורש מהתורהנפש החיים (תשמג) עמ' 157 ,155
ט ע"א14 זה ת"ח הפורש מן התורהמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשמב) ח"א עמ' קמב, רי
ט ע"א14 זה ת"ח הפורש מן התורהמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"א עמ' קמח, ריז
ט ע"א14 זה ת"ח שפירש מן התורהמרפא לשון עמ' רעו
ט ע"א14 זה ת"ח שפרש מן התורהאור הצבי עמ' 60, 205
ט ע"א14 מעוות זה ת"ח שפירש מן התורהנתיבות עולם ח"ב עמ' קסא
ט ע"א14 תלמיד חכם הפורש מן התורה וכו'אילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' רצ
ט ע"א16 נאמר עצרת בשביעית של פסח ונאמר עצרת בשמיני של חג וכו'אחרית השנים עמ' פב
ט ע"א17 מה להלן לתשלומין אף כאן לתשלומיןפרפרת משה ח"ב עמ' שעג
ט ע"א19 מה לשביעי של פסח שכן אינו חלוק משלפניו וכו'אחרית השנים עמ' לט
ט ע"א22 מאי עצרת עצור בעשיית מלאכהמגילת סמנים עמ' מה
ט ע"א25 וחגותם אותו וכו' יכול יהא חוגג והולך כל שבעה וכו' ר' יוחנן אמר תשלומין לראשון וכו'כרם חמד (תשסו) עמ' נה
ט ע"א25 וחגתם אותו וגו' יום א' חובה שבעה לתשלומיןאור אברהם הלכות מגילה וחנוכה - הוספות חדשות עמ' פב
ט ע"א25 וחגתם אותו חג לה' וגו'אור אברהם הלכות מגילה וחנוכה - הוספות חדשות עמ' נג {היינו קרבן חגיגה}
ט ע"א25 ותנא מייתי לה מהכא וחגותם אותו וכו', ורש"י ותוס'עטרת חן ח"ב עמ' קכט
ט ע"א25 תחוגו שבעת ימים יכול יהא חוגג כל שבעה ת"ל תחוגו אותועץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' רי
ט ע"א27 ת"ל וחגותם אותו יום אחד במשמעגור אריה ויקרא פכ"ג אות לא
ט ע"א29 יום ראשון למצוה ושבעה לתשלומיןיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' עג
ט ע"א29 ראיה וחגיגה מצוותן ביו"ט הראשון והשבעה לתשלומיןיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' עד
ט ע"א29 תחוגו אותו שבעת ימים מכאן לתשלומיןיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' רמא, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' רט
ט ע"א29 תשלומי חגיגה כל שבעהשיחות לספר דברים עמ' רכב
ט ע"א31 בחודש לרבות תשלומי יום טוב האחרוןעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' ריב, רטו
ט ע"א32 בחודש השביעי יכול יהא חוגג והולך החודש כולודרשות שבט הלוי ח"א עמ' קעד
ט ע"א34 ומאי תשלומין וכו' תשלומין לראשוןאור אברהם - מסכת מגילה עמ' שכו, שכז, שלח
ט ע"א34 מאי תשלומין רי"א תשלומין דראשוןיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קיח, יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' רנ
ט ע"א34 פלוגתת ר"י ור"א לענין תשלומי ראי' וחגיגהלקוטי שיחות חל"ז עמ' 15
ט ע"א35 כולהו תשלומין דראשוןולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' תקנג
ט ע"א35 נחלקו אם תשלומין דראשון או זה לזהדברי שאול במדבר עמ' מז
ט ע"א35 שני תשלומין דראשון הואאור אברהם על ספר המצוות עמ' רפט
ט ע"א35 תשלומי דראשון או תשלומין זה לזהולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' תיב, תקנג, תקס, תריב
ט ע"א35 תשלומין דראשון וכו' תשלומין זה לזהאור אברהם ברכות עמ' שסה
ט ע"א35 תשלומין לראשון וכו' זל"ז מאי בינייהו וכו' חיגר וכו', ורש"י ד"ה כולן תשלומין לראשוןלקוטי שיחות חכ"ג עמ' 356, חכ"ח עמ' 80, 76
ט ע"א36 חגר ביום הראשון ונתפשט ביום השנייוסף לקח כרך א ח"א עמ' שיב, ח"ב עמ' קכה, כרך ב ח"א עמ' רמב
ט ע"א36 חיגר ביום ראשון ונתפשט ביום שני איכא בינייהומשך חכמה דברים פ' טז פס' טו
ט ע"א36 חיגר ביום ראשון ונתפשט ביום שני וכו' כיון שנדחה ביום ראשון שוב אינו חייב ביום שניגבורת יצחק שבת ובהמ"צ עמ' ק
ט ע"א36 חיגר ביום ראשון ונתפשט ביום שני פטוראור אברהם ברכות עמ' קנח
ט ע"א36 חיגר ביום ראשון ונתפשט ביום שניאור אברהם - הגדה של פסח - קונטרס שואלין ודורשין עמ' שעב
ט ע"א36 חיגר בראשון ונתפשט בשני וכו'אור אברהם - מסכת מגילה עמ' רחצ, שכד, של, שסו
ט ע"א38 כיון דלא חזי בראשון לא חזי בשניימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' קיב
ט ע"א39 דחזי בראשון חזי בשניהקשורים ליעקב (תשעח) עמ' מז
ט ע"א42 נטמא לילה ראשוןעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' ריא {צריך הערב שמש}
ט ע"א45 פסח שני תשלומין וכו'לקוטי שיחות חכ"ח עמ' 78
ט ע"א טו"א - ביולדת לא שייך תשלומין כמו בחגיגהאור אברהם על ספר המצוות עמ' תמא
ט ע"א טו"א (בהשמטות)לקוטי שיחות חכ"ח עמ' 31
ט ע"א טורי אבןפרורים משלחן גבוה ח"ג שאלה עד
ט ע"א מאירילקוטי שיחות חכ"ח עמ' 78
ט ע"א רש"י ד"ה הא כתיבאחרית השנים עמ' פב
ט ע"א רש"י ד"ה ויתקןפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' קלג
ט ע"א תוס' - בשבת אין מביאין עולת ראיהדמשק אליעזר (רלב"ג) שמות פרק כג פסוק טו
ט ע"א תוס' ד"ה כיון - בהיה פשוט בראשון ולא הביא קרבן, ונעשה חיגר בשני וכו'עטרת חן ח"ב עמ' קל
ט ע"א תוס' ד"ה כיוןבריכות מים דף רנא ע"ב, רנג ע"ד
ט ע"א תוס' ד"ה נאמר - בשם הירושלמייוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קכה
ט ע"א תוס' ד"ה נאמר עצרתשני המאורות (תשסח) עמ' קיג
ט ע"א תוס' ד"ה נאמרהקשורים ליעקב (תשסא) עמ' נא
ט ע"א תוס' ד"ה תשלומין - לא מסתבר למימר תשלומין זה לזה כיון דחול גמור הואדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' תקמג ד"ה מה
ט ע"א תוס' ד"ה תשלומיןבריכות מים דף רנד ע"ג-ע"ד
ט ע"א תוס' זה - מפני שחטאו ניכר לבריותשיחות לספר בראשית עמ' שפד
ט ע"ב01 שני רגל בפני עצמו הואדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' שלה
ט ע"ב14 מעוות לא יוכל לתקון וכו'אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"א עמ' יח
ט ע"ב14 מעוות לא יוכל לתקון וכו'דברי חנינא - ת"ת עמ' קצג
ט ע"ב14 מעוות לא יוכל לתקוןדרשות מהר"ם בנעט עמ' קצח
ט ע"ב14 מעוות לא יוכל לתקוןדרשות ר"י מסלוצק עמ' פג, קעו
ט ע"ב14 מעוות לא יוכל לתקוןחיים ביד (סימן א) דף ו ע"ג (ד"ה ועוד)
ט ע"ב14 מעוות לא יוכל לתקוןכללי המצות (צפת תשנב) עמ' 63, 29
ט ע"ב14 מעוות לא יוכל לתקוןמערכי לב (שוואב) מועדים ח"ג עמ' סט
ט ע"ב14 מעוות לא יוכל לתקוןמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשמב) ח"א עמ' עד
ט ע"ב14 מעוות לא יוכל לתקן וחסרון לא יוכל להמנות להמלאות מיבעי ליהתפארת צבי במדבר עמ' קעא
ט ע"ב15 א"ל בר הי הי להלל וכו'ישא מדברותיך - מגילה עמ' קיב
ט ע"ב15 אמר לו בר הי הי להללאוצרות חיים - אישים ח"ב עמ' ריב
ט ע"ב15 אמר ליה בר הי הי להללשמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' ריד
ט ע"ב15 וחסרון לא יוכל להימנות זה שנמנו חביריו לדבר מצוה והוא לא נמנה עמהןשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' תקיג
ט ע"ב15 וחסרון לא יוכל להמנות זה שחביריו נמנין לדבר מצוהדרשות הצל"ח השלם עמ' כד
ט ע"ב15 וחסרון לא יוכל להמנות זה שנמנו חביריו לדבר מצוה והוא לא נמנה עמהםאוצרות חיים - תפילות ישראל עמ' סח
ט ע"ב15 חסרון לא יוכל להמנות זה שנמנו חביריו לדבר מצוה והוא לא נמנה עמהןחכמה ומוסר ח"א עמ' תכג
ט ע"ב19 איזהו מעוות לא יוכל לתקון וכו' זה שביטל ק"ש וכו'ראשית דעת (אטון) עמ' שסט
ט ע"ב19 איזהו מעוות לא יוכל לתקון זה מי שלא קרא ק"שאור הצבי עמ' 185
ט ע"ב19 איחור זמן ק"ש הוא מעוות לא יכול לתקוןמטר השמים (תשנב) ויקרא-במדבר עמ' יב
ט ע"ב19 זה שבטל קריאת שמע של שחריתבית יצחק (שמלקיש) על התורה מאמר מו אות ב
ט ע"ב19 זה שביטל ק"ש כו' או תפלה כו'נפש החיים (תשמג) עמ' 74
ט ע"ב19 זה שביטל ק"ש של שחרית וכו' או ק"ש של ערבית וכו'אור אברהם - מסכת מגילה עמ' של
ט ע"ב19 מעוות לא יוכל לתקון וכו' ביטל ק"ש או תפילהמתנת חיים מאמרים ח"ב עמ' יז
ט ע"ב19 מעוות לא יוכל לתקון וכו' המבטל ק"ש שחרית או ערביתס' המדות (דובנא, תשסו) שער תפלה אות ב
ט ע"ב19 מעוות לא יוכל לתקון זה המבטל ק"ש או תפילהאור יחזקאל - תורה ודעת עמ' סז
ט ע"ב19 מעוות לא יוכל לתקון זה שביטל ק"ש וכו' שנמנו חבירו לדבר מצוה והוא לא נמנה עמהן, ומהרש"א - שהתפלל ביחידותשיחות חכמה ומוסר מאמר מב אות ז
ט ע"ב19 מעוות לא יוכל לתקון זה שביטל ק"ש וכו'טוב דעת עמ' תיא
ט ע"ב19 מעוות לא יוכל לתקון זה שביטל ק"ש של שחרית או ק"ש של ערבית וכו'חיי נפש ח"ד עמ' עט
ט ע"ב19 מעוות לא יוכל לתקון זה שביטל ק"ש של שחרית וכו'שפתי חיים מועדים ח"א (תשנד) עמ' קכג, שח
ט ע"ב19 מעוות לא יוכל לתקון זה שביטל ק"ש של שחריתנתיב התשובה עמ' פו
ט ע"ב19 מעוות לא יוכל לתקון זה שביטל ק"שמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"א עמ' עז, ריז
ט ע"ב19 מעוות לא יוכל לתקון זה שביטל קריאת שמעלב אביגדור עמ' ח
ט ע"ב19 מעוות לא יוכל לתקון זה שביטל שמע של שחרית או של ערביתמאור עינים (פינטו, תג) פרק א דף קצ ע"ד
ט ע"ב19 מעוות לא יוכל לתקון שביטל ק"שמכתב מאליהו - מועדים ח"ב עמ' תרט, תרכה
ט ע"ב19 מעוות לא יוכל לתקן זה שביטל קריאת שמע של שחריתקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ו עמ' קנח
ט ע"ב19 מעוות לא יוכל לתקן זהו שביטל תפילת ערבית וכו' זהו הבא על אשת איש, ותוס' ד"ה או תפלה של ערביתכרם חמד (תשסו) עמ' כו
ט ע"ב19 מעות לא יוכל לתקוןלקט שיחות מוסר ח"ב עמ' מו {המבטל מ"ע}
ט ע"ב19 מעות לא יוכל לתקון וכו' שחיסר ק"שתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' קס
ט ע"ב19 מעות לא יוכל לתקון זה שביטל קריאת שמע או תפילהשפתי חיים - מידות ועבודת ה' ח"ב עמ' יח
ט ע"ב19 מעות לא יוכל לתקון זה שביטל ק"ש או תפילהדרך ה' השלם עמ' רפב - דרך לחיים
ט ע"ב19 מעות לא יוכל לתקון זה שביטל ק"ש של שחרית וכו'לקט שיחות מוסר ח"ב עמ' מ
ט ע"ב19 מעות לא יוכל לתקון זה שביטל ק"ש של שחרית וערביתאור חדש (זיטשיק, תשסח) במדבר עמ' קכט
ט ע"ב19 מעות לא יוכל לתקן זה שביטל ק"ש וכו' תפלה וכו'נפש החיים (תשעז) עמ' קטז
ט ע"ב22 זה שנמנו חביריו לדבר מצוה וכו'מרפא לשון עמ' קסד
ט ע"ב22 זה שנמנו חביריו לדבר מצוהדמשק אליעזר (רלב"ג) שמות פרק כה פסוק ב(1)
ט ע"ב22 מי שנמנו חבריו לדבר מצוה וכו'מוצל מהאש (הלברשטם) דף קז ע"א
ט ע"ב23 א"ל בר הי הי וכו' ושבתם וכו' שונה פרקו וכו' מאה ואחד וכו' משוק של חמריןלקוטי שיחות ח"א עמ' 117, חי"ז עמ' 393, ח"כ עמ' 141, 174, חכ"ג עמ' 277, חכ"ו עמ' 208
ט ע"ב23 א"ל בר הי הי להלל מאי דכתיב ושבתם וראיתם בין צדיק לרשע וכו'משנת רבי אהרן - מאמרים (תשמב) ח"א עמ' נז, סה
ט ע"ב23 א"ל בר הי הי להלל מאי דכתיב ושבתם וראיתם בין צדיק לרשע וכו'משנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"א עמ' נט, סז
ט ע"ב23 אמר ליה בר הא הא להלל מאי דכתיב "ושבתם וראיתם בין צדיק לרשע, בין עובד אלוקים לאשר לא עבדו" וכו'אמרי משה (פינטו) ח"א עמ' קז, קח
ט ע"ב24 ושבתם וראיתם בין צדיק לרשעאמרי יהודה (דרעי, תשעב) ימים נוראים עמ' קה
ט ע"ב24 ושבתם וראיתם בין עובד א' ללא עבדו וכו' אינו דומה שונה פרקו מאה פעמים לשונה פרקו מאה ואחדבאר יוסף (תשמא) ח"ג עמ' שסה, שפז
ט ע"ב24 ושבתם וראיתם בין עובד אלוקים לאשר לא עבדואור יחזקאל - יראה ומוסר עמ' קעט, רצד
ט ע"ב24 ושבתם וראיתם בין עובד אלקים לאשר לא עבדו וכו'יגל יעקב (תשעד) ח"ב עמ' תקטז
ט ע"ב24 ושבתם וראיתם בין עובד ה' ללא עבדו וכו' אינו דומה שונה פרקו ק' פעמים לשונה ק"א פעמים וכו' צא ולמד משוק של חמרין וכו'משנת יוסף - אגדות ח"א עמ' רפה {הגם שכבר זוכר מ"מ מפני אהבת התורה חוזר עוד; האר"י כ' דק"א פעמים דוקא כנגד קליפת מ"ס; עד ק' נקרא "לומד", יותר מזה הוא "חוזר"; ק' פעמים "ואחד" הוא ה' שלומד לשמה ודבוק בה'}
ט ע"ב24 ושבתם וראיתם בין צדיק וגו' עובד אלקים לאשר לא עבדו אינו דומה שונה פרקו מאה פעמים לשונה מאה פעמים ואחדאפסי ארץ (תשנט) עמ' תשפז
ט ע"ב24 ושבתם וראיתם בין צדיק לרשע בין עובד אלהים לאשר לא עבדו היינו צדיק היינו עובד אלהים היינו רשע היינו אשר לא עבדו וכו'כתב סופר אגדות כאן
ט ע"ב24 ושבתם וראיתם בין צדיק לרשע בין עובד אלהים לאשר לא עבדו וכו' אינו דומה לשונה פרקו ק' פעמים לשונה פרקו ק"א פעמיםצור יעקב (יעבץ) בהעלותך
ט ע"ב24 ושבתם וראיתם בין צדיק לרשע בין עובד אלהים לאשר לא עבדו וכו' אינו דומה שונה פרקו מאה פעמים וכו'נחמד ונעים (תשסח) לקוטי ש"ס אות כה
ט ע"ב24 ושבתם וראיתם בין צדיק לרשע בין עובד אלוקים לאשר לא עבדו וכו' אינו דומה שונה פרקו מאה פעמים לשונה פרקו מאה ואחדפתגמי אורייתא ח"ב עמ' שע
ט ע"ב24 ושבתם וראיתם בין צדיק לרשע בין עובד אלוקים לאשר לא עבדונחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' לז אות ה
ט ע"ב24 ושבתם וראיתם בין צדיק לרשע בין עובד אלוקים לאשר לא עבדוקריאה בקריה ח"א עמ' רצג
ט ע"ב24 ושבתם וראיתם בין צדיק לרשע בין עובד אלקים לאשר לא עבדו היינו צדיק היינו עובד אלקים וכו'רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תו, תי, תשל
ט ע"ב24 ושבתם וראיתם בין צדיק לרשע בין עובד אלקים לאשר לא עבדו וכו' אינו דומה שונה פרקו מאה פעמים לשונה פרקו מאה פעמים ואחדדעת תורה דברים ח"ב עמ' סו
ט ע"ב24 ושבתם וראיתם בין צדיק לרשע וכו'דברי חנינא - ת"ת עמ' עז
ט ע"ב24 ושבתם וראיתם בין צדיק לרשענתיבות יצחק - ירח האיתנים עמ' סב
ט ע"ב24 ושבתם וראיתם וכו' אינו דומה שונה פרקו מאה למאה ואחדהערות אברהם יעקב יצחקי ויקרא עמ' סט
ט ע"ב24 ושבתם וראיתם וכו' אינו דומה שונה פרקו מאה פעמים וכו'נתיב התורה (סאלים) ויקרא עמ' סז, ר
ט ע"ב24 ושבתם וראיתם וכו' בין עובד אלהים לאשר לא עבדו וכו' ואינו דומה שונה פרקו מאה פעמים לשונה פרקו מאה ואחדחמשה מאמרות (תשסט) - תורת שבת פרשת ויחי
ט ע"ב24 ושבתם וראיתם וכו' היינו צדיק היינו עובד אלהים היינו רשע היינו אשר לא עבדו וכו'דרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' כז
ט ע"ב24 ושבתם וראיתם וכו' ואינו דומה שונה פרקו ק' פעמים לשונה פרקו מאה ואחדכתר שם טוב (תשסד) סי' לב-ב, קנה
ט ע"ב24 ושבתם וראיתם וכו' לשונה פרקו מאה ואחד וכו'מסילות הנביאים יהושע עמ' ח
ט ע"ב24 ושבתם וראיתם וכו' עבדו ולא עבדו תרווייהו צדיקי גמורי נינהו ואינו דומה שונה פרקו מאה פעמים לשונה פרקו מאה ואחדשבילי פנחס (תשעד) עמ' תצו, תצז
ט ע"ב24 ושבתם וראיתם וכו' תרווייהו צדיקי גמורי נינהו ואינו דומה שונה פרקו מאה פעמים לשונה פרקו ק"אס' המאמרים (מהר"ש) תרל"ו פרק י, צ, קעד, ועמ' ערה
ט ע"ב24 ושבתם וראיתם מאה פעמים אינו דומה שונה פרקו ק' פעמים לשונה ק"א פעמיםהמוסר והדעת בראשית עמ' נ
ט ע"ב24 מאי דכתיב ושבתם וראיתם בין צדיק לרשע בין עובד אלהים לאשר לא עבדו כו'עטרת צבי (טאקסין) דף נו ע"א
ט ע"ב24 מאי דכתיב ושבתם וראיתם בין צדיק לרשע וכו' ואינו דומה שונה פרקו מאה פעמים לשונה פרקו מאה ואחד וכו'של"ה (תשנז) - מס' שבועות אות מט
ט ע"ב24 מאי דכתיב ושבתם וראיתם וכו' אינו דומה שונה פרקו מאה פעמים לשונה פרקו מאה ואחדאור אברהם (זוועהיל) עמ' קסח
ט ע"ב24 מאי דכתיב ושבתם וראיתם וכו' לשונה פרקו מאה פעמים ואחדאמרות חיים עמ' נח, רצד
ט ע"ב25 בין עובד אלוקים לאשר לא עבדו אין דומה שונה פרקו ק' פעמים, לשונה ק"אאסופת מערכות בראשית ח"א עמ' שג
ט ע"ב25 בין עובד אלקים לאשר לא עבדו וכו' אינו דומה כו' לשונה פרקו מאה פעמים ואחדתורת מנחם ח"ב עמ' 191,179, ח"ג עמ' 197, ח"ז עמ' 309, ח"י עמ' 62, חי"ז עמ' 12, חכ"ד עמ' 283
ט ע"ב25 בין עובד אלקים לאשר לא עבדו וכו' אינו דומה שונה פרקו מאה פעמים לשונה פרקו מאה ואחדמוסר דרך - אפיקי חיים עמ' קצב
ט ע"ב25 בין עובד אלקים לאשר לא עבדו וכו' תרווייהו צדיקי גמורי נינהומכתב מאליהו ח"ד עמ' 158
ט ע"ב25 בין עובד אלקים לאשר לא עבדובמי התורה עמ' רצד
ט ע"ב25 עובד אלהים ואשר לא עבדודרשות מהר"ם בנעט עמ' סז
ט ע"ב25 עובד אלקים ואשר לא עבדוקובץ שיחות (וכטפויגל, תשעה) עמ' רלז
ט ע"ב26 אשר לא עבדואהל משה (שיינרמן) בראשית עמ' קכב, תמה
ט ע"ב26 היינו צדיק היינו עובד אלהים היינו רשע היינו אשר לא עבדוזכרון אליעזר עמ' קמד
ט ע"ב26 היינו צדיק היינו עובד אלהים וכו'חיים תחלה (תשנג) עמ' ד
ט ע"ב26 היינו צדיק היינו עובד אלהיםעיוני הפטרה ח"ב עמ' 660
ט ע"ב26 היינו צדיק היינו עובד אלקיםאמה של מלכות עמ' 92
ט ע"ב26 היינו צדיק היינו עובד אלקים וכו' אינו דומה שונה פרקו מאה פעמים לשונה פרקו מאה ואחדשבילי פנחס בראשית ח"ג עמ' תרא, תרמו
ט ע"ב26 היינו צדיק היינו עובד אלקים וכו'אור שרגא עמ' פז
ט ע"ב26 היינו צדיק היינו עובד אלקים וכו'דרשות שבט הלוי ח"א עמ' קעז
ט ע"ב26 היינו צדיק היינו עובד וכו' אינו דומה שונה פרקו מאה פעמים לשונה פרקו מאה ואחד וכו'שמועות ישראל סיומים ועובדות עמ' קלד
ט ע"ב26 היינו צדיק היינו עובר אלקיםעלי שור ח"א עמ' כג
ט ע"ב26 היינו צדיק ורשע היינו לא עבדומראה יחזקאל (תשס) על מועדים עמ' קלד
ט ע"ב26 לאשר לא עבדו וכו' אינו דומה שונה פרקו מאה פעמים וכו'במסילה נעלה עמ' רצד
ט ע"ב26 מאי בין עובד ה' ולא עבדודרש משה (קלנברג) ח"ב דף כו
ט ע"ב26 עובד אלקים וכו' אינו דומה שונה פרקו מאה פעמים למאה פעמים ואחדס' המאמרים תרנ"ט (מהד' תשעא) עמ' נז
ט ע"ב27 עבדו ולא עבדו תרוויהו צדיקי גמורי נינהו ואינו דומה שונה פרקו מאה פעמים לשונה פרקו מאה ואחדשפתי חיים מועדים ח"ב עמ' שכז
ט ע"ב28 אינו דומה חוזר על למודו ק' פעמים למי שחוזר ק' פעמים ואחתעלי שור ח"ב עמ' קסג
ט ע"ב28 אינו דומה לומד ק' פעמים ללומד ק"א פעמיםמאמרי שלמה ח"ב עמ' כד
ט ע"ב28 אינו דומה שונה פרקו מאה פעמיםבית אבא (גוטווירטה) פתח הבית עמ' 8
ט ע"ב28 אין דומה השונה פרקו מאה פעמים וכו'מעינות האמונה (תשסב) עמ' תכו
ט ע"ב28 אין דומה שונה פרקו מאה פעמים לשונה פרקו מאה פעמים ואחד וכו'בן פורת יוסף (תשעא) עמ' רכט
ט ע"ב28 אין דומה שונה פרקו ק' פעמים לק"אמשנת יוסף - דרשות ח"ג עמ' רעא
ט ע"ב28 אין דומה שונה פרקו ק' פעמיםגנזי חיים (זייצ'יק) עמ' קלג, דש
ט ע"ב28 אינו דומה מי ששונה פרקו מאה פעמים למי ששונה מאה פעמים ואחדדברי יונה ח"א עמ' צג, קמד, רצט
ט ע"ב28 אינו דומה הלומד פרקו ק' פעמים להלומד ק"א פעמיםדרך ישרה עמ' קיז
ט ע"ב28 אינו דומה השונה פרקו מאה פעמים וכו'משמרת איתמר (תשסה) עמ' תקלז
ט ע"ב28 אינו דומה השונה פרקו מאה פעמים למאה ואחדמרפא לשון עמ' טז, קפח
ט ע"ב28 אינו דומה השונה פרקו מאה פעמים לשונה פרקו מאה ואחדדרשות שבט הלוי ח"א עמ' קנט, רא
ט ע"ב28 אינו דומה השונה פרקו מאה פעמים לשונה פרקו מאה ואחדעקבי אבירים (תשעא) עמ' מו, קכז
ט ע"ב28 אינו דומה השונה פרקו מאה פעמים לשונה פרקו מאה פעמים ואחדחיים שיש בהם על התורה קמא עמ' ט, אבות עמ' רעג
ט ע"ב28 אינו דומה השונה פרקו מאה פעמיםויגד משה (גרין) מאמר ט ד"ה והנביא
ט ע"ב28 אינו דומה השונה פרקו ק' וכו'תורת חיים (ר' דובער) שמות דף שצו ע"ד
ט ע"ב28 אינו דומה השונה פרקו ק' פעמים וכו'ס' זכרון לבעל מכתב מאליהו ח"א עמ' תכו
ט ע"ב28 אינו דומה השונה פרקו ק' פעמים לק״אמאמרי אדמו"ר הזקן תקסט עמ' כ
ט ע"ב28 אינו דומה השונה פרקו ק' פעמים לשונה מאה ואחתרנת יצחק על נפש החיים (תשמג) עמ' רפה
ט ע"ב28 אינו דומה השונה פרקו ק' פעמים לשונה פרקו ק"א פעמיםקריאה בקריה ח"א עמ' רצג
ט ע"ב28 אינו דומה השונה פרקו ק' פעמיםס' קרניים (תשסו) פרשת אליעזר מאמר י
ט ע"ב28 אינו דומה וכו' למאה פעמים ואחדס' המאמרים (רמ"מ) ח"ד עמ' שיג, שכג, ח"ה עמ' צח, קס, קעג
ט ע"ב28 אינו דומה מי ששונה פרק ק' פעמים וכו'ברית שלום (תעח) דף סב ע"ב
ט ע"ב28 אינו דומה מי ששונה פרקו וכו'גנת אגוז (תשעב) אות מז, תכה
ט ע"ב28 אינו דומה מי ששונה פרקו מאה למאה ואחתברכת אליהו (עמאר) שמות פרשת משפטים מאמר ז
ט ע"ב28 אינו דומה מי ששונה פרקו מאה פעמים וכו'אמרות ה' השלם ח"ג עמ' סב, תנה, ח"ד עמ' רמו
ט ע"ב28 אינו דומה מי ששונה פרקו מאה פעמים וכו'טוב דעת עמ' נב, נג, עט
ט ע"ב28 אינו דומה מי ששונה פרקו מאה פעמים וכו'פרפרת התורה עמ' שיב
ט ע"ב28 אינו דומה מי ששונה פרקו מאה פעמים למי ששונה אותו מאה ואחדאורחות צדיקים שער תורה עמ' קצא
ט ע"ב28 אינו דומה מי ששונה פרקו מאה פעמים למי ששונה מאה ואחתיסודי הדעת (תשסב) עמ' קצד
ט ע"ב28 אינו דומה מי ששונה פרקו מאה פעמים למי ששונה פרקו מאה פעמים ואחדבת עין (תשסז) עמ' תו-תז
ט ע"ב28 אינו דומה מי ששונה פרקו מאה פעמים למי ששונה פרקו מאה פעמים ואחדבהיֹת הבֹקר עמ' מה
ט ע"ב28 אינו דומה מי ששונה פרקו מאה פעמים למי ששונה פרקו מאה פעמים ואחדלחמי תודה דף יג ע"ב, קכג ע"ב
ט ע"ב28 אינו דומה מי ששונה פרקו מאה פעמים לשונה מאה ואחדלהורות נתן בראשית עמ' תא
ט ע"ב28 אינו דומה מי ששונה פרקו מאה פעמים לשונה פרקו מאה וא'מראה יחזקאל (תשסד) עמ' תרכז
ט ע"ב28 אינו דומה מי ששונה פרקו מאה פעמים לשונה פרקו מאה ואחדבית ישראל (טויסיג) שמות עמ' קכא
ט ע"ב28 אינו דומה מי ששונה פרקו מאה פעמים לשונה פרקו מאה ואחדבית ישראל (טויסיג) ויקרא עמ' ז
ט ע"ב28 אינו דומה מי ששונה פרקו מאה פעמים לשונה פרקו מאה ואחדבית ישראל (טויסיג) ח"ו עמ' כה
ט ע"ב28 אינו דומה מי ששונה פרקו מאה פעמים לשונה פרקו מאה פעמים ואחדדרכי אמונה דרך עה, קא
ט ע"ב28 אינו דומה מי ששונה פרקו ק' פעמים וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' שצז
ט ע"ב28 אינו דומה מי ששונה פרקו ק' פעמים לשונה פרקו ק"א פעמיםלהורות נתן דברים עמ' שד
ט ע"ב28 אינו דומה מי ששונה פרקו ק'רוח יעקב (בן שבת, תשסז) עמ' קיד
ט ע"ב28 אינו דומה שונה משנתו ק' פעמיםרוח חיים (חיד"א) עמ' קה
ט ע"ב28 אינו דומה שונה פירקו מאה פעמים לשונה פירקו מאה פעמים ואחדאורחות דוד עמ' רעג
ט ע"ב28 אינו דומה שונה פירקו מאה פעמים לשונהדובר צדק עמ' 88, 182, שיחת מלאכי השרת עמ' 51
ט ע"ב28 אינו דומה שונה פירקו מאה פעמים לשונהפרי צדיק ויצא אות ג
ט ע"ב28 אינו דומה שונה פרקודרשות מהר"ל (יד מרדכי) עמ' שצא
ט ע"ב28 אינו דומה שונה פרקו וכו' מאה פעמים ואחדאור התורה (צמח צדק) דברים עמ' א'תרנב, א'תשעד; יהל אור עמ' תצח
ט ע"ב28 אינו דומה שונה פרקו וכו'אחרי ראי (תשסד) ענינים סי' ו אות א
ט ע"ב28 אינו דומה שונה פרקו וכו'בית ישי - דרשות עמ' לד
ט ע"ב28 אינו דומה שונה פרקו וכו'ככר לאדן (תקסא) דף קנא ע"ב
ט ע"ב28 אינו דומה שונה פרקו וכו'ככר לאדן (תשנ) עמ' סו
ט ע"ב28 אינו דומה שונה פרקו וכו'שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"ב עמ' טז
ט ע"ב28 אינו דומה שונה פרקו וכו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' שצו
ט ע"ב28 אינו דומה שונה פרקו מאהבאר מים חיים (תשנט) ח"א עמ' רסד
ט ע"ב28 אינו דומה שונה פרקו מאהבאר מים חיים (תשנט) ח"ג עמ' תיז
ט ע"ב28 אינו דומה שונה פרקו מאה ואחד לשונה פרקו מאה פעמיםשער החצר (תשעב) סי' שכב
ט ע"ב28 אינו דומה שונה פרקו מאה ואחת לשונה מאהעיוני הפטרה ח"א עמ' 45
ט ע"ב28 אינו דומה שונה פרקו מאה וכו'בין המשפתים ויקרא פ' קדושים אות א
ט ע"ב28 אינו דומה שונה פרקו מאה וכו'כנפי יונה (תשנח) ח"ד סי' לז
ט ע"ב28 אינו דומה שונה פרקו מאה וכו'שיחות לספר שמות עמ' שלו, שיחות לספר ויקרא עמ' קסב
ט ע"ב28 אינו דומה שונה פרקו מאה לשונה אותו מאה ואחדרמז הרומז (תשסח) עמ' יט
ט ע"ב28 אינו דומה שונה פרקו מאה לשונה מאה ואחתעיוני פרשה (ריבלין) במדבר עמ' 85
ט ע"ב28 אינו דומה שונה פרקו מאה פעמים וכו'אור יחזקאל - דרכי העבודה עמ' קסז, שח
ט ע"ב28 אינו דומה שונה פרקו מאה פעמים וכו'אמרי רבי שפטיה עמ' ס, רעב
ט ע"ב28 אינו דומה שונה פרקו מאה פעמים וכו'אמת ליעקב (ניניו) מערכת ש אות לג
ט ע"ב28 אינו דומה שונה פרקו מאה פעמים וכו'בנתיבות האיש עמ' י
ט ע"ב28 אינו דומה שונה פרקו מאה פעמים וכו'ברכת מרדכי מוסר ח"ג עמ' שצח
ט ע"ב28 אינו דומה שונה פרקו מאה פעמים וכו'חיי שלמה עמ' רמח
ט ע"ב28 אינו דומה שונה פרקו מאה פעמים וכו'יסוד ושורש העבודה שער הניצוץ פ"ג
ט ע"ב28 אינו דומה שונה פרקו מאה פעמים וכו'להעיר להורות ולהשכיל ח"א עמ' רב
ט ע"ב28 אינו דומה שונה פרקו מאה פעמים וכו'לקוטי דיבורים (תשנ) חלקים א-ב עמ' 29
ט ע"ב28 אינו דומה שונה פרקו מאה פעמים וכו'מחשבת מוסר ח"א עמ' סו
ט ע"ב28 אינו דומה שונה פרקו מאה פעמים וכו'נועם אליעזר בראשית עמ' שלט בהג"ה
ט ע"ב28 אינו דומה שונה פרקו מאה פעמים וכו'עם לבבי אשיחה - שבת ומועדים עמ' רכב
ט ע"ב28 אינו דומה שונה פרקו מאה פעמים וכו'צפנת פענח (תשסו) עמ' רסז
ט ע"ב28 אינו דומה שונה פרקו מאה פעמים וכו'ראשית דעת (אטון) עמ' קח, רטו, רנב
ט ע"ב28 אינו דומה שונה פרקו מאה פעמים וכו'שפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' ת
ט ע"ב28 אינו דומה שונה פרקו מאה פעמים וכו'שפע חיים - מכתבי תורה (תשסח) עמ' תנט
ט ע"ב28 אינו דומה שונה פרקו מאה פעמים וכו'תורת מנחם חמ"ו עמ' 285
ט ע"ב28 אינו דומה שונה פרקו מאה פעמים וכו'תפארת אדם (שלפוברסקי) עמ' קעט
ט ע"ב28 אינו דומה שונה פרקו מאה פעמים כו', ומהרש"אלקוטי שיחות חל"ד עמ' 88
ט ע"ב28 אינו דומה שונה פרקו מאה פעמים להשונה פרקו מאה פעמים ואחדקומץ המנחה (צונץ) דרוש נז אות ה
ט ע"ב28 אינו דומה שונה פרקו מאה פעמים למאה ואחדאגרא דכלה ח"א עמ' עד, ח"ג עמ' רכח, שצ
ט ע"ב28 אינו דומה שונה פרקו מאה פעמים למאה ואחדזמרת הארץ (רבינוביץ) עמ' קעו, רנח, ת
ט ע"ב28 אינו דומה שונה פרקו מאה פעמים למאה ואחדיחל ישראל אבות ח"ג עמ' רא, ח"ה עמ' קצח
ט ע"ב28 אינו דומה שונה פרקו מאה פעמים למאה ואחתאור התורה (צמח צדק) דברים ח"ה עמ' ב'י
ט ע"ב28 אינו דומה שונה פרקו מאה פעמים למאה ואחתראשית דעת (קורח) סי' מח
ט ע"ב28 אינו דומה שונה פרקו מאה פעמים למאה פעמים ואחדדברי נפתלי (הלברשטם) ח"ב עמ' עח
ט ע"ב28 אינו דומה שונה פרקו מאה פעמים למאה פעמים ואחדמנחת ישראל עמ' כא, קפה, ריג, שא, שנז
ט ע"ב28 אינו דומה שונה פרקו מאה פעמים למאה פעמים ואחתמדבר קדש בראשית ח"א עמ' קלח
ט ע"ב28 אינו דומה שונה פרקו מאה פעמים למאה פעמים ואחתימלא פי תהלתך ח"ב עמ' נה, תרד
ט ע"ב28 אינו דומה שונה פרקו מאה פעמים לק"אברכת חיים (תשמה) ח"ב עמ' 171
ט ע"ב28 אינו דומה שונה פרקו מאה פעמים לק"אשער התפלה (תשמט) שער ניפול פל"ז
ט ע"ב28 אינו דומה שונה פרקו מאה פעמים לשונה מאה וא'יפה מראה (שנ) ברכות פרק א דף כח ע"ג; של"ה (תט) שבועות דף קפב ע"ג, ותורה שבכתב דף שו/ז ע"ב; לקוטי שושנים (שסב) דף י ע"ב; דרש משה (פיזענץ, שמט) מ' קסד דף מח ע"א; אמרי שפר (אשכנזי, שסא) דרוש לחתן דף ריב ע"ב; כלי יקר (לונטשיץ, שסב) פרשת ואתחנן דף קל ע"א; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פתיחה א מ' מ דף יב ע"ב
ט ע"ב28 אינו דומה שונה פרקו מאה פעמים לשונה מאה ואחדאילת אהבים (אלקבץ, תשס) עמ' צד
ט ע"ב28 אינו דומה שונה פרקו מאה פעמים לשונה מאה ואחתשמן ראש (כץ) ח"ד עמ' שסז
ט ע"ב28 אינו דומה שונה פרקו מאה פעמים לשונה מאה ואחת וכו'אור יחזקאל - אמונה עמ' רסח
ט ע"ב28 אינו דומה שונה פרקו מאה פעמים לשונה מאה ואחת פעמים וכו'באר הגולה (הרטמן) הקדמה 24
ט ע"ב28 אינו דומה שונה פרקו מאה פעמים לשונה מאה ואחתגנא דפלפלי עמ' שצז
ט ע"ב28 אינו דומה שונה פרקו מאה פעמים לשונה מאה ואחתנפש יוסף (תשעד) עמ' רנה
ט ע"ב28 אינו דומה שונה פרקו מאה פעמים לשונה מאה פעמים ואחדעטרת יהושע ויקרא עמ' קמג, קסח
ט ע"ב28 אינו דומה שונה פרקו מאה פעמים לשונה פרקו מאה וא'נועם אליעזר שמות דף צ ע"א
ט ע"ב28 אינו דומה שונה פרקו מאה פעמים לשונה פרקו מאה וא'שבילי פנחס (תשעז) עמ' קצו
ט ע"ב28 אינו דומה שונה פרקו מאה פעמים לשונה פרקו מאה וא'שבילי פנחס (תשעט) עמ' רו, תנא
ט ע"ב28 אינו דומה שונה פרקו מאה פעמים לשונה פרקו מאה ואחדבצור ירום ח"ד עמ' כז
ט ע"ב28 אינו דומה שונה פרקו מאה פעמים לשונה פרקו מאה ואחדבצור ירום ח"ה עמ' קיט, קמו
ט ע"ב28 אינו דומה שונה פרקו מאה פעמים לשונה פרקו מאה ואחדשיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 127 ,19-18
ט ע"ב28 אינו דומה שונה פרקו מאה פעמים לשונה פרקו מאה ואחד פעמיםאור השמש (תשסח) עמ' נב
ט ע"ב28 אינו דומה שונה פרקו מאה פעמים לשונה פרקו מאה ואחד פעמיםדברי יונה ח"ב עמ' צד, קכב
ט ע"ב28 אינו דומה שונה פרקו מאה פעמים לשונה פרקו מאה ואחדאגרת הטיול (תשעה) עמ' קנ
ט ע"ב28 אינו דומה שונה פרקו מאה פעמים לשונה פרקו מאה ואחדבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' רכה, שמות עמ' כח
ט ע"ב28 אינו דומה שונה פרקו מאה פעמים לשונה פרקו מאה ואחדהר יראה מאמר נח
ט ע"ב28 אינו דומה שונה פרקו מאה פעמים לשונה פרקו מאה ואחדזכרון אליעזר עמ' ח
ט ע"ב28 אינו דומה שונה פרקו מאה פעמים לשונה פרקו מאה ואחדיושב אהלים עמ' נג
ט ע"ב28 אינו דומה שונה פרקו מאה פעמים לשונה פרקו מאה ואחדמדרגת האדם (תשסב) ח"א עמ' פד, קמב, קמג, קמו
ט ע"ב28 אינו דומה שונה פרקו מאה פעמים לשונה פרקו מאה ואחד+מי השלוח (תשסז) ח"ב דף ר
ט ע"ב28 אינו דומה שונה פרקו מאה פעמים לשונה פרקו מאה ואחדנשמת אדם עמ' קכב
ט ע"ב28 אינו דומה שונה פרקו מאה פעמים לשונה פרקו מאה ואחדערוגת הבושם (תשעא) בראשית עמ' רנו, שמח
ט ע"ב28 אינו דומה שונה פרקו מאה פעמים לשונה פרקו מאה ואחדפי' הרמ"ז על הזוהר ויקרא (תשסג) עמ' לט
ט ע"ב28 אינו דומה שונה פרקו מאה פעמים לשונה פרקו מאה ואחדשבילי פנחס (תשעו) עמ' ריח
ט ע"ב28 אינו דומה שונה פרקו מאה פעמים לשונה פרקו מאה ואחדשיחות הרב צבי יהודה בראשית עמ' 27
ט ע"ב28 אינו דומה שונה פרקו מאה פעמים לשונה פרקו מאה ואחדשיחות הרב צבי יהודה ויקרא עמ' 33
ט ע"ב28 אינו דומה שונה פרקו מאה פעמים לשונה פרקו מאה ואחדשערי אורה (מילר) ח"א עמ' ח
ט ע"ב28 אינו דומה שונה פרקו מאה פעמים לשונה פרקו מאה ואחדתהלה לדוד (סקאליע) ספרים ג-ד עמ' קסד
ט ע"ב28 אינו דומה שונה פרקו מאה פעמים לשונה פרקו מאה ואחדתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' קכב, א'שע
ט ע"ב28 אינו דומה שונה פרקו מאה פעמים לשונה פרקו מאה ואחרדעת חכמה ומוסר ח"א עמ' קלג
ט ע"ב28 אינו דומה שונה פרקו מאה פעמים לשונה פרקו מאה ואחתמפי ספרים וסופרים (תשעב) אבות פניני חסידות פ"ג אות מד
ט ע"ב28 אינו דומה שונה פרקו מאה פעמים לשונה פרקו מאה ואחתאבן פינה עמ' 142
ט ע"ב28 אינו דומה שונה פרקו מאה פעמים לשונה פרקו מאה פעמים ואחד וכו'אשל אברהם (פרידמן) ח"א עמ' שה
ט ע"ב28 אינו דומה שונה פרקו מאה פעמים לשונה פרקו מאה פעמים ואחדדברי ישראל (תשסח) ח"ב עמ' רעו
ט ע"ב28 אינו דומה שונה פרקו מאה פעמים לשונה פרקו מאה פעמים ואחדדובר צדק (זילבר) עמ' קיז
ט ע"ב28 אינו דומה שונה פרקו מאה פעמים לשונה פרקו מאה פעמים ואחדמצוה ולב ח"ב עמ' 65
ט ע"ב28 אינו דומה שונה פרקו מאה פעמים לשונה פרקו מאה פעמים ואחדעטרת יהושע שמות עמ' קנא, קעה, רב
ט ע"ב28 אינו דומה שונה פרקו מאה פעמים לשונה פרקו מאה פעמים ואחדעטרת יהושע במדבר עמ' יח
ט ע"ב28 אינו דומה שונה פרקו מאה פעמים לשונה פרקו מאה פעמים ואחדעטרת יהושע דברים עמ' לא, קכג
ט ע"ב28 אינו דומה שונה פרקו מאה פעמים לשונה פרקו מאה פעמים ואחדפתח טוב עמ' רמו
ט ע"ב28 אינו דומה שונה פרקו מאה פעמים לשונה פרקו מאה פעמים ואחדפנקסי הראי"ה ח"א עמ' קפד, תקיא
ט ע"ב28 אינו דומה שונה פרקו מאה פעמים לשונה פרקו מאה פעמים ואחדשם דרך - כתר תורה עמ' קצג
ט ע"ב28 אינו דומה שונה פרקו מאה פעמים לשונה פרקו מאה פעמים ואחדשם דרך בראשית ח"ב עמ' קפח
ט ע"ב28 אינו דומה שונה פרקו מאה פעמים לשונה פרקו מאה פעמים ואחדשם דרך ויקרא עמ' שנה
ט ע"ב28 אינו דומה שונה פרקו מאה פעמים לשונה פרקו מאה פעמים ואחדשמע יעקב (זיידא) עמ' קכז
ט ע"ב28 אינו דומה שונה פרקו מאה פעמים לשונה פרקו מאה פעמים ואחדשפתי מנחם - שבת תשובה עמ' רלו
ט ע"ב28 אינו דומה שונה פרקו מאה פעמים לשונה פרקו מאה פעמים ואחלקדושת ציון (תשנד) ח"א עמ' קמט
ט ע"ב28 אינו דומה שונה פרקו מאה פעמים לשונה פרקו מאה פעמים ואחתאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) ויקרא יב
ט ע"ב28 אינו דומה שונה פרקו מאה פעמים לשונה פרקו מאה פעמים ואחתבאר שרים פרשת וזאת הברכה דרוש ג אות ב
ט ע"ב28 אינו דומה שונה פרקו מאה פעמים לשונה פרקו מאה פעמים ואחתדרשות אל עמי דרוש כ
ט ע"ב28 אינו דומה שונה פרקו מאה פעמים לשונה פרקו ק"א פעמיםויגד יעקב עמ' תרפז
ט ע"ב28 אינו דומה שונה פרקו מאה פעמים לשונה ק"איגל יעקב (תשעד) ח"א עמ' רג, רכז
ט ע"ב28 אינו דומה שונה פרקו מאה פעמים משונה פרקו מאה ואחתפרי נפש חיה ח"ב עמ' קיד
ט ע"ב28 אינו דומה שונה פרקו מאה פעמיםאמרי אש (טאוב) עמ' לד
ט ע"ב28 אינו דומה שונה פרקו מאה פעמיםאמרי יהודה (דרעי, תשעב) ימים נוראים עמ' קכט
ט ע"ב28 אינו דומה שונה פרקו מאה פעמיםבאר מחוקק (תשמט) עמ' קטז
ט ע"ב28 אינו דומה שונה פרקו מאה פעמיםבאר מחוקק (תשעה) עמ' צ, קמו
ט ע"ב28 אינו דומה שונה פרקו מאה פעמיםדברי נפתלי (הלברשטם) ח"א עמ' כז
ט ע"ב28 אינו דומה שונה פרקו מאה פעמיםחגוי הסלע (הורוביץ) עמ' עט
ט ע"ב28 אינו דומה שונה פרקו מאה פעמיםישכיל עבדי ח"ז בהקדמה
ט ע"ב28 אינו דומה שונה פרקו מאה פעמיםמדרש האיתמרי (תקפד) דרוש יא דף נג ע"ג
ט ע"ב28 אינו דומה שונה פרקו מאה פעמיםמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ב עמ' לט
ט ע"ב28 אינו דומה שונה פרקו מאה פעמיםמתוך התורה הגואלת (תשעג) על התורה עמ' 171, 274, 383
ט ע"ב28 אינו דומה שונה פרקו מאה פעמיםפנים מסבירות עמ' שכז
ט ע"ב28 אינו דומה שונה פרקו מאה פעמיםשיחות עבודת לוי סי' יג אות ג, סי' לה אות ד
ט ע"ב28 אינו דומה שונה פרקו מאה פעמיםשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' תפה
ט ע"ב28 אינו דומה שונה פרקו מאה פעמיםשמן ראש (כץ) ח"ו עמ' תמו, תשס, תרעח
ט ע"ב28 אינו דומה שונה פרקו מאה פעמיםשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' שא, תלח, תצו
ט ע"ב28 אינו דומה שונה פרקו מאה פעמיםשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' קסז, קעט
ט ע"ב28 אינו דומה שונה פרקו מאה פעמיםשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' רסט
ט ע"ב28 אינו דומה שונה פרקו מאח פעמים לשונה מאה פעמים ואחתס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' כז, נח, ריח
ט ע"ב28 אינו דומה שונה פרקו ק' פעמים וכו'אפיקי ים עמ' קנה
ט ע"ב28 אינו דומה שונה פרקו ק' פעמים וכו'אשכבתיה דרבי ח"א עמ' לד
ט ע"ב28 אינו דומה שונה פרקו ק' פעמים וכו'מנחת יצחק בראשית-שמות עמ' סא
ט ע"ב28 אינו דומה שונה פרקו ק' פעמים וכו'מעגלי צדק (פאנעט) במדבר עמ' סט
ט ע"ב28 אינו דומה שונה פרקו ק' פעמים וכו'קשוטי כלה (גרינפלד) ח"ט אות קלב
ט ע"ב28 אינו דומה שונה פרקו ק' פעמים וכו'שערי הישיבה ח"ב עמ' ריד
ט ע"ב28 אינו דומה שונה פרקו ק' פעמים וכו'תפארת ציון (אבא שאול) עמ' שכג - ר"צ כהן
ט ע"ב28 אינו דומה שונה פרקו ק' פעמים וכו'תפארת ציון (אבא שאול) עמ' תלב - רד"צ קרלינשטיין
ט ע"ב28 אינו דומה שונה פרקו ק' פעמים וכו'תפארת ציון (אבא שאול) עמ' תסח - ר"י שרבאני
ט ע"ב28 אינו דומה שונה פרקו ק' פעמים לק"אדרכי החיים ח"ב עמ' רכא
ט ע"ב28 אינו דומה שונה פרקו ק' פעמים לשונה מאה ואחד, ומהרש"אמתנת חיים מועדים (תשנח) עמ' רכ
ט ע"ב28 אינו דומה שונה פרקו ק' פעמים לשונה פרקו מאה ואחדמגלה עמוקות (תשסח) אופן נז
ט ע"ב28 אינו דומה שונה פרקו ק' פעמים לשונה פרקו מאה ואחתאור הצבי עמ' 239
ט ע"ב28 אינו דומה שונה פרקו ק' פעמים לשונה פרקו ק' ואחדהמאור הגדול (גר"א) עמ' תשיב
ט ע"ב28 אינו דומה שונה פרקו ק' פעמים לשונה פרקו ק' פעמים ואחדאור התורה (תאומים, תשנט) עמ' תרכג
ט ע"ב28 אינו דומה שונה פרקו ק' פעמים לשונה פרקו ק"א וכו'מצור דבש עמ' קצז, ריח
ט ע"ב28 אינו דומה שונה פרקו ק' פעמים לשונה פרקו ק"א פעמיםאגרות הראיה כרך א אגרת כט (כח)
ט ע"ב28 אינו דומה שונה פרקו ק' פעמים לשונה פרקו ק"א פעמיםצור יעקב (יעבץ) בהעלותך
ט ע"ב28 אינו דומה שונה פרקו ק' פעמים לשונה פרקו ק"א פעמיםתהלה לדוד (סקאליע) ספר ה עמ' י, תלה, תנו
ט ע"ב28 אינו דומה שונה פרקו ק' פעמים לשונה פרקו ק"א פעמיםתפארת צבי במדבר עמ' רמז
ט ע"ב28 אינו דומה שונה פרקו ק' פעמים לשונה פרקו ק"אמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשמב) ח"א עמ' כז, קסח, רי
ט ע"ב28 אינו דומה שונה פרקו ק' פעמים לשונה פרקו ק"אמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"א עמ' כט, קעו, ריז
ט ע"ב28 אינו דומה שונה פרקו ק' פעמים לשונה פרקו ק"אתפארת צבי שמות עמ' תקלז
ט ע"ב28 אינו דומה שונה פרקו ק' פעמים לשונה ק"א פעמיםאוסף אמרים (שכטר) חג השבועות - מתן תורה עמ' רכז, תו
ט ע"ב28 אינו דומה שונה פרקו ק' פעמים לשונה ק"אכרם טוביה עמ' שמד
ט ע"ב28 אינו דומה שונה פרקו ק' פעמים לשונה ק"אצמח צדיק (תשסז) עמ' לט, נח, עו, קיד, קיח, רנט, רצז
ט ע"ב28 אינו דומה שונה פרקו ק' פעמיםהמוסר והדעת שמות-ויקרא עמ' קמד
ט ע"ב28 אינו דומה שונה פרקו ק' פעמיםמכתב מאליהו ח"ה עמ' 98, 15
ט ע"ב28 אינו דומה שונה פרקו ק' פעמיםשמן ראש (כץ) ח"י ויקרא עמ' רא
ט ע"ב28 אינו דומה שתה פרקו מאה ואחד, ורש"ירנת יצחק משלי עמ' קא
ט ע"ב28 בין שונה פרקו מאה פעמיםאור יהל ח"א עמ' יט
ט ע"ב28 ההבדל בין שונה פרקו ק' פעמים לק"א פעמים, ורש"י ותוס', ומהרש"אדולה ומשקה - התורה וקניניה עמ' רסד, רסז
ט ע"ב28 ואינו דומה שונה פרקו מאה פעמים וכו', ורש"יאילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' רא, רב
ט ע"ב28 ואינו דומה שונה פרקו מאה פעמים לשונה פרקו מאה ואחדאוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ב עמ' רכג
ט ע"ב28 ואינו דומה שונה פרקו מאה פעמים לשונה פרקו מאה ואחדאוצרות חיים - לימוד תורה עמ' רלח, רלט
ט ע"ב28 ואינו דומה שונה פרקו מאה פעמים לשונה פרקו מאה ואחדבית ישראל (טויסיג), תליתאה, ח"ב, עמ' סט
ט ע"ב28 ואינו דומה שונה פרקו מאה פעמים לשונה פרקו מאה ואחדבית ישראל (טויסיג) תנינא ח"ב עמ' עז, עט
ט ע"ב28 ואינו דומה שונה פרקו מאה פעמים לשונה פרקו מאה ואחדדרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' תק ד"ה ויאמר, ח"ה עמ' תקנד ד"ה מאויבי
ט ע"ב28 ואינו דומה שונה פרקו מאה פעמים לשונה פרקו מאה ואחדחי' אגדות מהר"ם שיק אבות פ"ה מ"יב עמ' קיג
ט ע"ב28 ואינו דומה שונה פרקו מאה פעמים לשונה פרקו מאה ואחדלב אביגדור עמ' קלז
ט ע"ב28 ואינו דומה שונה פרקו מאה פעמים לשונה פרקו מאה ואחדמנחת יואל עמ' יט
ט ע"ב28 ואינו דומה שונה פרקו מאה פעמים לשונה פרקו מאה ואחדמצווה ועושה ח"א עמ' תפג, תצ
ט ע"ב28 ואינו דומה שונה פרקו מאה פעמים לשונה פרקו מאה ואחדקהלת משה (תשסב) עמ' קט
ט ע"ב28 ואינו דומה שונה פרקו מאה פעמים לשונה פרקו מאה ואחדשיחות הרב צבי יהודה דברים עמ' 226
ט ע"ב28 ואינו דומה שונה פרקו מאה פעמים לשונה פרקו מאה ואחדשל"ה (תשנז) פרשת שמות אות טז, זאת הברכה אות ה
ט ע"ב28 ואינו דומה שונה פרקו מאה פעמים לשונה פרקו מאה ואחדשל"ה (תשנז) תושבע"פ אות תכב
ט ע"ב28 ואינו דומה שונה פרקו מאה פעמים לשונה פרקו מאה ואחדשל"ה (תשנז) - שער האותיות אות ק ס"ק תא
ט ע"ב28 ואינו דומה שונה פרקו מאה פעמים לשונה פרקו מאה ואחדתהלה לדוד (והרמן) פרק קכא פסוק א הערה א
ט ע"ב28 ואינו דומה שונה פרקו מאה פעמים לשונה פרקו מאה ואחדתורת חיים עה"ת עמ' קעז {כי שם השר הממונה על השכחה בגי' מאה, ומיכאל - גי' ק"א - ממונה על הזכרון}
ט ע"ב28 ואינו דומה שונה פרקו מאה פעמים לשונה פרקו מאה פעמים ואחד כו'רנת יצחק - הגדה של פסח עמ' רי
ט ע"ב28 ואינו דומה שונה פרקו מאה פעמים לשונה פרקו מאה פעמים ואחדמגן דוד (טאלנא, תשס) עמ' ל
ט ע"ב28 ואינו דומה שונה פרקו מאה פעמים לשונה פרקו מאה פעמים ואחדאמרי יוסף שמות דף ק ע"ג
ט ע"ב28 ואינו דומה שונה פרקו מאה פעמים לשונה פרקו ק' ואחדתורת לוי יצחק עמ' נט
ט ע"ב28 ואינו דומה שונה פרקו ק' פעמים לשונה פרקו מאה ואחדמכתב מאליהו ח"ג עמ' 105
ט ע"ב28 ואינו דומה שונה פרקו ק' פעמים לשונה פרקו ק"אצלח רכב עמ' פא, קמה, רלד, רנ, רנד, רסז, שלא, שמא, שמו
ט ע"ב28 תרוייהו צדיקי גמורי נינהו ואינו דומה שונה פרקו מאה פעמים לשונה מאה ואחד פעמיםיגל יעקב (תשנג) נשא אות לג, וישב אות קנט, מקץ אות קעז
ט ע"ב29 השונה פרקו מאה פעמיםרגל ישרה עמ' קלו, ריא
ט ע"ב29 השונה פרקו ק"א פעמיםתפארת משה עמ' נח
ט ע"ב29 לומד ק"א פעמים מקרי עובד ה'מרפא לנפש בראשית עמ' רלח
ט ע"ב29 לשונה פרקו ק"א פעמיםדרכי החיים ח"א עמ' רלט, רעט
ט ע"ב29 לשונה ק"א פעמיםטהרת יו"ט חי"ח עמ' שסב
ט ע"ב29 עובד אלוקים זה ששונה פרקו מאה ואחד פעמים וכו'אוצר המאמרים (תשסג) עמ' קפט
ט ע"ב29 עובד אלקים היינו מי ששונה פרקו מאה פעמים ואחד וכו'תורת מנחם חלק מ עמ' 343
ט ע"ב29 עובד אלקים היינו מי ששנה פרקו ק"א פעמיםואני תמיד עמך עמ' קצה
ט ע"ב29 עובד אלקים זה השונה פרקו ק"א פעמיםמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' שסב
ט ע"ב29 שונה פרקו מאה פעמיםאור יהל ח"א עמ' מו
ט ע"ב29 שונה פרקו מאה פעמים ואחד וכו'תורת מנחם חנ"ו עמ' 195
ט ע"ב29 שונה פרקו מאה פעמים ואחדבאר ראי (רוזן) לימוד התורה סי' ה אות א, ד
ט ע"ב29 שונה פרקו מאה פעמיםקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ז עמ' לג
ט ע"ב29 שונה פרקו ק' וק"א פעמיםדרשות מהר"ם בנעט עמ' סח
ט ע"ב29 שונה פרקו ק"א פעםאוה"ת יא ז
ט ע"ב29 שונה פרקו ק״א פעמיםכללי המצות (צפת תשנב) עמ' 198
ט ע"ב30 מאה ואחדלקוטי שיחות חל"ט עמ' 131 {יותר מהרגילות}
ט ע"ב30 מאה פעמים ואחדמגלה צפונות (תשעד) שמות עמ' תקכא {צריך לחזור על הלימוד כך}
ט ע"ב31 המשל משוק של חמריםתורת מנחם ח"ב עמ' 179, ח"ז עמ' 309, ח"י עמ' 62
ט ע"ב31 משל משוק של חמרים שנשכרים לעשר פרסי בזוזי וכו'תורת מנחם חנ"ב עמ' 49
ט ע"ב31 צא ולמד וכו'אור אברהם - הגדה של פסח עמ' קכו
ט ע"ב31 צא ולמד משוק של חמריןהמאור הגדול (גר"א) עמ' תשיב
ט ע"ב31 צא ולמד משוק של חמריןפרי צדיק ויצא אות ג
ט ע"ב33 א"ל אליהו לבר הי הי כו', עץ יוסףמכמני אשר עמ' קיג
ט ע"ב33 א"ל אליהו לבר הי היכרם פתחיה גפן כב שריג פרט הכרם ב
ט ע"ב33 א"ל אליהו לבר קפראכתבי רבנו בחיי עמ' שא
ט ע"ב33 אמר ליה אליהו וכו' מ"ד הנה צרפתיך ולא בכסף בחרתיך וכו'קול שחל (אשקוטי) דף מט ע"ג
ט ע"ב33 אמר ליה אליהו לבר קפרא וכו' שחזר הקב"ה על כל מדות טובות ולא מצא להם לישראל תקנה אלא עניות וגו'כד הקמח (תשנו) עמ' קלט
ט ע"ב33 א"ל אליהו וכו' אמר שמואל היינו דאמרי אינשי יאי עניותא לישראל וכו'מנחת עני (תשעב) עמ' שט
ט ע"ב34 מ"ד הנה צרפתיך וכו' מלמד שחזר הקב"ה ע"כ מדות טובות וכו'דרך ישרה עמ' שסג
ט ע"ב35 חזר הקב"ה וכו' ולא מצא אלא עניותרנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' קנה
ט ע"ב35 חזר הקב"ה על כל המדות וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' תקכט
ט ע"ב35 חזר הקב"ה על כל המדות טובות ולא מצא מדה טובה לישראל אלא עניות וכו' כוורדא סומקא לסוסיא חיווראנזר הקדש ח"א עמ' תקלה, ח"ב עמ' ש
ט ע"ב35 חזר הקב"ה על כל מדות טובות וכו' עניותאור התורה (צמח צדק) נ"ך עמ' רנד
ט ע"ב35 חזר הקב"ה על כל מדות טובות ולא מצא להם לישראל תקנה אלא עניותכד הקמח (מישור) עמ' שמג
ט ע"ב35 חזר הקב"ה על כל מדות טובות ולא מצא לישראל מדה טובה אלא העניותישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קטז
ט ע"ב35 חזר הקב"ה על כל מדות טובות ליתן לישראל ולא מצא אלא עניותדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' רז, מועדים (תשנט) עמ' ג, קיג
ט ע"ב35 חזר הקב"ה על כל מדות טובות ליתן לישראל ולא מצא אלא עניותרנת יצחק - פרק חלק עמ' שצג
ט ע"ב35 חזר הקב"ה על כל מדות טובות ליתן לישראל ולא מצא אלא עניותתורת אביגדור ח"ג עמ' צח
ט ע"ב35 חזר הקב"ה על כל מדות טובות ליתן לישראל ולא מצא אלא עניותתורת אביגדור ח"ב עמ' מב
ט ע"ב35 חזר הקב"ה על כל מדות טובות ליתן לישראל ולא מצא אלא עניותתורת אביגדור ח"ד עמ' קיח
ט ע"ב35 חזר הקב"ה על כל מדות טובות ליתן לישראל ולא מצא אלא עניות וכו' יאה עניותא לישראלהערות אברהם יעקב יצחקי ויקרא עמ' סא
ט ע"ב35 חזר הקב"ה על כל מדות טובות ליתנם לישראל ולא מצא אלא עניותרנת יצחק תפלה לשבת עמ' מד
ט ע"ב35 חזר הקב"ה על כל מדיות טובות לתן לישראל ולא מצא אלא עניותאור הצבי עמ' 213
ט ע"ב35 חזר הקב"ה על כל מידות טובות וכו' ולא מצא אלא עניותגבורת יצחק שבועות עמ' שו
ט ע"ב35 חזר הקב"ה על כל מידות טובות ולא מצא מידה טובה לישראל אלא עניות וכו'נתיב התורה (סאלים) שמות עמ' סו {כדי לקבל תורה צריך להיות בכור הברזל ובכור העניות}
ט ע"ב35 מלמד שחזר הקב"ה על כל מדות טובות ולא מצא לישראל מדה טובה אלא עניותמדבר יהודה (מודינא, שסב) דרוש לחנוכה דף לה ע"א; חשק שלמה (הלוי, שס) ישעיהו דף צו ע"ד
ט ע"ב35 מלמד שחזר הקב"ה על כל מדות טובות לישראל ולא מצא אלא עניות, ור"חרנת יצחק - הגדה של פסח עמ' סה
ט ע"ב35 מלמד שחזר הקב"ה על כל מדות טובות ליתן לישראל וכו', ר' חננאלנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' לח אות כט
ט ע"ב35 מלמד שחזר הקב"ה על כל מדות טובות ליתן לישראל ולא מצא אלא עניותאוצרות חיים - מעשה הצדקה עמ' שכז
ט ע"ב35 מלמד שחזר הקב"ה על כל מדות טובות ליתן לישראל ולא מצא אלא עניותמאמרי שלמה ח"א עמ' קה, קצה
ט ע"ב35 מלמד שחזר הקב"האמרי מאיר (מאירי) בראשית פמ"ט פסוק לג מס' 2
ט ע"ב36 אין לך מדה טובה לישראל כעניות יאה עניותא ליהודאיברית אברם עמ' תקיז
ט ע"ב36 ולא מצא אלא עניותרנת יצחק ה' מגילות עמ' קטו
ט ע"ב36 לא מצא הקב"ה כלי מחזיק טובה לישראל אלא עניותדגל מחנה יהודה עמ' שכא
ט ע"ב36 לא מצא הקב"ה מדה טוב לישראל אלא עניותמשך חכמה דברים פ' ח פס' ה
ט ע"ב36 לא מצא הקב"ה מדה טובה אלא העניותמרפא לשון עמ' קצב
ט ע"ב36 לא מצא לישראל מדה טובה אלא עניותמדבר יהודה (תשסב) עמ' קכב
ט ע"ב36 לא מצא מידה טובה לישראל אלא העניותאוהב שלום עמ' 12
ט ע"ב36 עניות מדה טובה לישראלאור הרעיון עמ' כא, פד
ט ע"ב36 עניות מדה טובהאור חדש על ציון דף ח ע"ב
ט ע"ב36 עניותדברי הרב עמ' שכ
ט ע"ב37 אמרו אינשי נאה עניותא ליהודאה כי בתא סומקא לסוסי' חיוראמרפא לנפש בראשית עמ' רצח
ט ע"ב37 היינו דאמרי אינשי יאה עניותא ליהודאי כי ברזא סומקא לסוסיא חיוראשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' תקכ
ט ע"ב37 היינו דאמרי אינשי יאה עניותא ליהודאי כי ברזא סומקא לסוסיא חיוראייטב פנים ח"ב דף כג
ט ע"ב37 יאה עניותא וכו'אשל אברהם (פרידמן) ח"א עמ' שסד
ט ע"ב37 יאה עניותא וכו'עולם ברור פרק ק
ט ע"ב37 יאה עניותא לישראלשיעור ליום השבת עמ' פו
ט ע"ב37 יאה עניותא לברתא דיעקב וכו'בית הלוי - דרוש (תשנו) עמ' מג, רל
ט ע"ב37 יאה עניותא לברתיה דיעקב וכו'צפנת פענח (תשעא) שמות עמ' יח
ט ע"ב37 יאה עניותא ליהודאימאור ושמש (תשנב) עמ' סח
ט ע"ב37 יאה עניותא ליהודאימפי ספרים וסופרים (תשעב) אבות פניני חסידות פ"ד אות פו
ט ע"ב37 יאה עניותא ליהודאימפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ב עמ' קיד, ח"ג עמ' שנז, ח"ד עמ' יח
ט ע"ב37 יאה עניותא ליהודאיס' העיקרים (מישור) עמ' תקיח
ט ע"ב37 יאה עניותא ליהודאי וכו'אור התורה (תאומים, תשנט) עמ' שיב
ט ע"ב37 יאה עניותא ליהודאי וכו'מכתב מאליהו ח"א עמ' 202, ח"ב עמ' 109
ט ע"ב37 יאה עניותא ליהודאי כי ברזא סומקא וכו'נר ישראל חלק ב דף קא
ט ע"ב37 יאה עניותא ליהודאי כי ברזא סומקא לסוסיא חיוראאגרת הטיול (תשעה) עמ' קל, קסד, קצב, רנט
ט ע"ב37 יאה עניותא ליהודאי כי ברזא סומקא לסוסיא חיוראאור ישרים (תשסב) עמ' רפז
ט ע"ב37 יאה עניותא ליהודאי כי ברזא סומקא לסוסיא חיוראאמרי רבי שפטיה עמ' שיח
ט ע"ב37 יאה עניותא ליהודאי כי ברזא סומקא לסוסיא חיוראאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' קמו
ט ע"ב37 יאה עניותא ליהודאי כי ברזא סומקא לסוסיא חיוראדברי דוד (טשורטקוב) עמ' לד
ט ע"ב37 יאה עניותא ליהודאי כי ברזא סומקא לסוסיא חיוראדעת חכמה ומוסר ח"ג עמ' פח
ט ע"ב37 יאה עניותא ליהודאי כי ברזא סומקא לסוסיא חיוראהמאור הגדול (גר"א) עמ' תשיב
ט ע"ב37 יאה עניותא ליהודאי כי ברזא סומקא לסוסיא חיוראעירין קדישין השלם עמ' שצה
ט ע"ב37 יאה עניותא ליהודאי כי ברזא סומקא לסוסיא חיוראצלח רכב עמ' תכה
ט ע"ב37 יאה עניותא ליהודאי כי ברזא סומקא לסוסיא חיוראשפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' סא
ט ע"ב37 יאה עניותא ליהודאי כי ברזא סומקא לסוסיא חיוראתהלה לדוד (והרמן) פרק עג פסוק א הערה ג
ט ע"ב37 יאה עניותא ליהודאי כי ברזא סומקא לסוסיא חיוראתורת אביגדור ח"ב עמ' מג
ט ע"ב37 יאה עניותא ליהודאי כי ברזא סומקא לסוסיא חיוראתורת הרבי רבי זושא סי' קפ בהערה
ט ע"ב37 יאה עניותא ליהודאי כי ברזא סומקא לסוסיא חיוראתפארת צבי בראשית עמ' תקפו
ט ע"ב37 יאה עניותא ליהודאי כי ברזא סומקא לסוסיאפרי צדיק מוצאי יוכ"פ אות ה
ט ע"ב37 יאה עניותא ליהודאי כי ברזא סומקא לסוסיאתקנת השבין סי' ו (עמ' 42), לקוטי מאמרים עמ' 171, מחשבות חרוץ סי' טו (עמ' 123), קומץ המנחה (ר' צדוק) עמ' 3 (סי' טו), עת האוכל עמ' 239 (סי' יד)
ט ע"ב37 יאה עניותא ליהודאי כי ברזא סומקא לסוסיה חיוראקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ב (תשעג) עמ' קסז
ט ע"ב37 יאה עניותא ליהודאי כי ברזא סומקא לסוסיאבית יצחק (שמלקיש) על התורה מאמר קכה אות א
ט ע"ב37 יאה עניותא ליהודאימערכי לב (שוואב) מועדים ח"ג עמ' שפג
ט ע"ב37 יאה עניותא ליהודאיאש דת (אסאד) עמ' קצז
ט ע"ב37 יאה עניותא ליהודאיבאר משה (אפשטיין) דברים עמ' תשצד-תשצה
ט ע"ב37 יאה עניותא ליהודאיבנין שאול עמ' נב
ט ע"ב37 יאה עניותא ליהודאידמשק אליעזר (רלב"ג) שמות פרק כב פסוק כא
ט ע"ב37 יאה עניותא ליהודאידרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' תעא ד"ה והנה, ח"ג עמ' קכח ד"ה אמרו, ח"ד עמ' צא ד"ה אמנם, עמ' תקפח ד"ה והנה, ח"ה עמ' רכו ד"ה ואמר
ט ע"ב37 יאה עניותא ליהודאיודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תרלו, תרמז
ט ע"ב37 יאה עניותא ליהודאיחיים שיש בהם על התורה תנינא עמ' תנז
ט ע"ב37 יאה עניותא ליהודאיחכמה ומוסר ח"א עמ' שמח
ט ע"ב37 יאה עניותא ליהודאיחכמה ומוסר ח"ב עמ' קמו
ט ע"ב37 יאה עניותא ליהודאיחכמת התורה ויצא עמ' ר
ט ע"ב37 יאה עניותא ליהודאיחכמת התורה לך לך עמ' רעו
ט ע"ב37 יאה עניותא ליהודאייגל יעקב (תשעד) ח"ב עמ' תמב
ט ע"ב37 יאה עניותא ליהודאייחל ישראל אבות ח"ד עמ' קנט
ט ע"ב37 יאה עניותא ליהודאיילקוט אוהב ישראל עמ' צד, קטו
ט ע"ב37 יאה עניותא ליהודאילחמי תודה דף ו ע"ב, מא ע"ב, קמז ע"א
ט ע"ב37 יאה עניותא ליהודאילקוטי לוי יצחק הערות לזוהר ח"ב עמ' שיג
ט ע"ב37 יאה עניותא ליהודאילקוטי שיחות חי"ז עמ' 364
ט ע"ב37 יאה עניותא ליהודאימאור ושמש (תשסט) עמ' קכט
ט ע"ב37 יאה עניותא ליהודאימטר השמים (תשנב) ויקרא-במדבר עמ' רסז
ט ע"ב37 יאה עניותא ליהודאיפאר יעקב ח"ג עמ' תמא
ט ע"ב37 יאה עניותא ליהודאיקובץ שיחות (וכטפויגל, תשעה) עמ' תעח
ט ע"ב37 יאה עניותא ליהודאישמחת הנפש עמ' סד
ט ע"ב37 יאה עניותא ליהודאישפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' קלח
ט ע"ב37 יאה עניותא ליהודאישרי המאה ח"א עמ' 133
ט ע"ב37 יאה עניותא ליהודאישרתי ח"א עמ' מא, עא
ט ע"ב37 יאה עניותא ליהודאיתורה וחיים (כלפון) עמ' שנא
ט ע"ב37 יאה עניותא ליהודאיתורת מנחם חמ"ט עמ' 83
ט ע"ב37 יאה עניותא ליהודאי, ומהרש"אמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' קפא, רכא
ט ע"ב37 יאה עניותא לישראלבצור ירום ח"ד עמ' קכח {הדבר הכי מתאים לעם ישראל היא ההתמוטטות הכלכלית כי זה במקום נפשות}
ט ע"ב37 יאה עניותא לישראליערי עם דבשי ח"ב עמ' נב
ט ע"ב37 יאה עניותא לישראל וכו'אמרות ה' השלם ח"א עמ' קנא, קנה, תמב, ח"ב עמ' מב, צו, שלג, ח"ד עמ' קפח, ח"ה עמ' נד, ח"ו עמ' סה, קמט, שנט
ט ע"ב37 יאה עניותא לישראל וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תקצב, ח"ב עמ' ו, לו
ט ע"ב37 יאה עניותא לישראל וכו'שבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' קצו
ט ע"ב37 יאה עניותא לישראל כברזא וכו'ברכות אבי דף לד ע"א
ט ע"ב37 יאה עניותא לישראל כברזא סומקא וכו'אפיקי ים עמ' יג
ט ע"ב37 יאה עניותא לישראל כברזא סומקא לסוסיא חווראעמוד העבודה (תשעג) דרוש הבטחון טז, יח, לקוטי אמרים כג
ט ע"ב37 יאה עניותא לישראל כברזא סומקאמגלה צפונות ח"ג פ' ראה
ט ע"ב37 יאה עניותא לישראל כו'סמוכים לעד (האיתמרי) דף עב ע"ג
ט ע"ב37 יאה עניותא לישראל כוורדא סומקא לסוסיא חיווראמכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' תתס
ט ע"ב37 יאה עניותא לישראל כוורדא סומקאשארית ישראל (וילדניק, תשנח) עמ' מח
ט ע"ב37 יאה עניותא לישראל כורדא סומקא לסוסיא חיוראשבות יעקב (אבולפיה) עמ' שב
ט ע"ב37 יאה עניותא לישראלאור חדש (זיטשיק, תשסח) ויקרא עמ' רצא
ט ע"ב37 יאה עניותא לישראלאור חדש למטיפים עמ' 73
ט ע"ב37 יאה עניותא לישראלאורות המאירים ולקוטי ישכר עמ' פ
ט ע"ב37 יאה עניותא לישראלאמרי נפתלי ח"א עמ' כ
ט ע"ב37 יאה עניותא לישראלדברות חיים (תשנ) ח"ב עמ' ס
ט ע"ב37 יאה עניותא לישראלדברי נפתלי (הלברשטם) ח"ב עמ' קסב
ט ע"ב37 יאה עניותא לישראלדרשות הרא"ש (תשסו) ח"א דרוש י עמ' כח, דרוש קלו עמ' תמב, ח"ב דרוש קעג עמ' סד, דרוש קפט עמ' קמו, דרוש קצו עמ' קסט, דרוש קצז עמ' קעג, דרוש רנד עמ' שפז, דרוש רנז עמ' שצג
ט ע"ב37 יאה עניותא לישראלויגד יעקב עמ' תקפד
ט ע"ב37 יאה עניותא לישראלחכמת התורה תולדות עמ' תקלח
ט ע"ב37 יאה עניותא לישראלטיול בפרדס ח"ב עמ' מד
ט ע"ב37 יאה עניותא לישראליפה תאר (תשעח) ח"א עמ' קלג
ט ע"ב37 יאה עניותא לישראללחם רב על סדור התפילה אות קסה
ט ע"ב37 יאה עניותא לישראללקט אמרי קודש - ליקוטים עמ' נט
ט ע"ב37 יאה עניותא לישראלמגיד דבריו ליעקב (מביאלה, תשסד) עמ' טז, לו
ט ע"ב37 יאה עניותא לישראלמהר"ם שיק שמות עמ' קלג
ט ע"ב37 יאה עניותא לישראלמכתב מאליהו - מועדים ח"ב עמ' תרעח, תרפז
ט ע"ב37 יאה עניותא לישראלנחמד ונעים (תשסח) קונטרס אחרון אות כב
ט ע"ב37 יאה עניותא לישראלנפש יוסף (תשעד) עמ' רנא
ט ע"ב37 יאה עניותא לישראלעטרת ישועה (תשסד) אות ה ליום ג דחוהמ"פ, אות נד לשביעי ש"פ, ליקוטים לפסח אות לב
ט ע"ב37 יאה עניותא לישראלערבי נחל (תשסד) עמ' רסז
ט ע"ב37 יאה עניותא לישראלפתחי שערים ח"ב עמ' צג, קנט
ט ע"ב37 יאה עניותא לישראלקדושת ציון (תשנד) ח"ב עמ' יא
ט ע"ב37 יאה עניותא לישראלקהלת יעקב חנוכה עמ' רכח
ט ע"ב37 יאה עניותא לישראלשבח נעורים עמ' קצו
ט ע"ב37 יאה עניותא לישראלשירת הפסח אות קיא
ט ע"ב37 יאה עניותא לישראלשני המאורות (תשסח) עמ' קנט
ט ע"ב37 יאה עניותא לישראלשפע חיים - מכתבי תורה (תשסח) עמ' רנא
ט ע"ב37 יאה עניותא לישראלתהלות ישראל (קלוגר) עמ' תסז
ט ע"ב37 יאה עניותא לישראלתורת העולה (תשעה) עמ' רלח
ט ע"ב37 יאה עניותא לישראלתורת העולה ח"ב פל"ו, ח"ג פרק ס
ט ע"ב37 יאה עניותא לישראלתפארת משה עמ' קפא
ט ע"ב37 יאי מסכנותא לברתי דיעקב כעדקא סומקא לסוסיאבית נאמן (ביגה, שפא) ח"ב דרוש ה דף לד
ט ע"ב37 יאי עניותאמכתב מאליהו ח"א עמ' 202
ט ע"ב37 יאי עניותא לברתא דיעקב כורדא סומקא לסוסי חיוראשבט מישראל (קרמניץ) פרק ט פסוק י, פרק כט פסוק א, פרק קטז פסוק ו
ט ע"ב37 יאי עניותא ליהודאי כי ברזא סומקא לכוסיא חיוראבנין דוד (מייזלש) בראשית - וישלח אות יח
ט ע"ב37 יאי עניותא ליהודאי כי ברזא סומקא לסוסיא חיוראתורת יחיאל דברים עמ' קפג
ט ע"ב37 יאי עניותא ליהודאיכתבי הרב יהודה אלקלעי ח"א עמ' 238
ט ע"ב37 יאי עניותא ליהודאימעגלי צדק (פאנעט) במדבר עמ' רכ
ט ע"ב37 יאי עניותא לישראל בוורדא סומקא לסוסא חיווראאור לשמים (תשסג) עמ' ג
ט ע"ב37 יאי עניותא לישראל כברזא וכו'זכות ישראל - עשר עטרות פרק ו אות צ, פרק ח אות סט
ט ע"ב37 יאי עניותא לישראל כוורדא סומקא לסוסיא חיווראעמוד הימיני (קלינמן) עמ' ריח
ט ע"ב37 יאי עניותא לישראל כורדא סומקא לסוסיא חווראתורה אור (הכהן, שסה) פרשת וירא דף קיא ע"ד; בית נאמן (ביגה, שפא) דרוש ה לתשובה דף לז ע"א; לב אבות (הלוי, שכה) פרק ב דף כח ע"ב; ס' העיקרים (שעח) מאמר ד פרק יג דף קטז ע"א; כלי פז (תיז) ישעיהו מח דף קפז ע"ד; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מאמר רמג דף פ ע"א; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פרשת שמיני דף פג ע"ב; יפה תאר (תח) על ויקרא רבה פרשה יג דף פא ע"ד
ט ע"ב37 יאי עניותא לישראל כורדא סומקא לסוסיא חיוראדרשות מהרא"ל (תשנט) סי' יז אות ט, סי' יח אות ט, סי' פ אות ט
ט ע"ב37 יאי עניותא לישראלאשל חיים ח"א עמ' יב-יג
ט ע"ב37 יאי עניותא לישראלבית שמואל אחרון על התורה (תשנד) פ' במדבר עמ' קנה
ט ע"ב37 יאי עניותא לישראלדובר שלום (תשסג) אות פג
ט ע"ב37 יאי עניותא לישראלדרשות שמן רוקח עמ' רכז, שצג
ט ע"ב37 יאי עניותא לישראלהתקופה הגדולה (תשלב) עמ' תעח
ט ע"ב37 יאי עניותא לישראלחכמת התורה בראשית עמ' נד
ט ע"ב37 יאי עניותא לישראלחכמת התורה וארא עמ' קכ
ט ע"ב37 יאי עניותא לישראלחכמת התורה וישלח עמ' קמז, שנ
ט ע"ב37 יאי עניותא לישראלמנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף יט ע"א
ט ע"ב37 יאי עניותא לישראלמסילות הנביאים שופטים עמ' רכו*
ט ע"ב37 יאי עניותא לישראלצמח ה' לצבי (תשסז) עמ' תרלה
ט ע"ב37 יאי עניותא לישראלקומץ המנחה (צונץ) דרוש קנ אות ג
ט ע"ב37 יאי עניותא לישראלשומע תפלה ח"ב עמ' רד
ט ע"ב37 יאי עניותא לישראלשיבת ציון (תשס) ח"א עמ' 82
ט ע"ב37 יפה עניות לישראלרב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' תכח, תסה {כי כשהוא עני אינו ממהר לחטוא}
ט ע"ב38 אי זה הוא מעוות לא יוכל לתקון זה הבא על הערוה וכו'תהלות ישראל (מג'לד) עמ' רמח
ט ע"ב38 איזה מעוות לא יוכל לתקון, זה הבא על הערוה והוליד ממנה ממזרלחמי תודה דף מב ע"ב, עו ע"א, רמא ע"א
ט ע"ב38 איזהו מעוות לא יוכל לתקון זה הבא על הערווהארז ישעיהו דף לו
ט ע"ב38 איזהו מעוות לא יוכל לתקן זה הבא וכו'דברת שלמה (תשעא) עמ' צו
ט ע"ב38 איזהו מעוות לא יכול לתקון הבא על הערוה והוליד ממנה ממזר, ופסקי תוס'אש דת (תשמח) עמ' קיז
ט ע"ב38 איזהו מעוות שלא יוכל לתקון זה הבא על הערוה והוליד ממנה ממזרעשרה מאמרות (תט) מאמר חיקור דין ח"א פרק כד דף כז ע"ב; תוספות יום טוב (תג) פרק א דף רז ע"ב
ט ע"ב38 מעוות לא יוכל לתקון זה הבא על א"אצדקת הצדיק סי' רמא
ט ע"ב38 מעוות לא יוכל לתקון זה הבא על הערוהפנים מסבירות עמ' קנג
ט ע"ב38 מעוות לא יוכל לתקן זה הבא וכו'ס' חסידים סי' קסז
ט ע"ב41 הבא על א"א ואסרה לבעלה נטרד מן העולם והלך לוברית עולם (תשסט) עמ' קמז
ט ע"ב41 הבא על אשת איש ואסרה נטרד מן העולםעיני שמואל (ראבין) עמ' יג
ט ע"ב41 מעוות שאינו יכול לתקון זה הבא על אשת איש ואסרה על בעלהמשך חכמה ויקרא פ' יט פס' כב
ט ע"ב42 אין אומר בקרו גמל בקרו חזיר אלא בקרו טלהלב דוד (תשסט) עמ' עח
ט ע"ב42 אין אומר בקרו גמל בקרו חזיר אלא בקרו טלהקרן לדוד דברים עמ' רכג
ט ע"ב42 אין אומר בקרו גמל בקרו חזיראור הישר בראשית דף יא ע"ב
ט ע"ב42 אין אומר בקרו גמל וכו' זה תלמיד חכם שפירש מן התורהשפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' שמח
ט ע"ב42 אין אומר בקרו גמל אלא בקרו טלהמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"א עמ' רסג
ט ע"ב42 אין אומרים בקרו גמל וכו'תורת חסד (סופר) עמ' שכט
ט ע"ב42 אמר רשב"י מעוות שאינו יוכל לתקן, זה תלמיד חכם שפורש מן התורהצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' קפא
ט ע"ב42 בקרו גמל בקרו חזירככר לאדן (תקסא) דף קטז/קמז ע"ב
ט ע"ב42 ר"ש אומר מעוות שאינו יכול לתקון זה ת"ח שפירש מן התורהכתונת פסים (תשעא) עמ' קנ
ט ע"ב42 ר"ש בן יוחי אומר כו'טהרת יו"ט ח"י עמ' שכט
ט ע"ב43 איזהו מעוות אשר לא יוכל לתקן זה ת"ח הפורש מן התורהבית שמואל אחרון על התורה (תשנד) פ' פקודי עמ' צד, פ' מצורע עמ' קכ, פ' האזינו עמ' רנא
ט ע"ב43 אי זה הוא מעות לא יוכל לתקון וכו' זה תלמיד חכם שפירש מן התורהאש דת (אסאד) עמ' שמו
ט ע"ב43 מעוות שאינו יכול לתקון וכו' ואיזה זה תלמיד חכם הפורש מן התורהשארית מנחם - מאמרים עמ' רכח
ט ע"ב43 מעוות שאינו יכול לתקן זה ת"ח שפורש מהתורהצפנת פענח (תשסו) עמ' קכז, קעט
ט ע"ב43 מעוות שאינו יכול לתקן זה תלמיד חכם שפירש מן התורה לגמריצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' רסו
ט ע"ב43 תלמיד חכם הפורש מן התורהערבי נחל (תשסד) ח"ג עמ' יח
ט ע"ב44 כל ת"ח הפורש מן התורה עליו הכתוב אומר כצפור נודד מקנה כן איש נודד ממקומונתיב התשובה עמ' פה
ט ע"ב44 כל ת"ח הפורש מן התורה עליו הכתוב אומר כצפור נודד מקנו וגו'דרך חיים (תשע) פ"ג הערה 849
ט ע"ב44 כל ת"ח הפורש מן התורה עליו הכתוב אומר כצפור נודדת מן קנה וכו'מאור עינים (פינטו, תג) פרק א דף קצא ע"ב
ט ע"ב44 כל ת"ח הפורש מן התורהס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' קצא
ט ע"ב44 כל ת"ח שפורש מן התורה עליו הכתוב וכו', ומהרש"אאילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' רצ, שלט
ט ע"ב44 כל ת"ח שפורש מן התורהעיונים במשלי עמ' תקנח
ט ע"ב44 כל ת"ח שפירש מן התורה עליו הכתוב אומר "כצפור נודדת מן קנה כן איש נודד ממקומו"תורת אביגדור ח"ד עמ' כב
ט ע"ב44 תלמיד חכם הפורש מן התורה עליו הכתוב אומר כצפור נודדת מקנהישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קטז
ט ע"ב רש"י - אינו דומה - אע"פ ששניהן צדיקים לא עבדוהו כשיה שזה עבדו יותר וכו'אשל אברהם (פרידמן) ח"א עמ' שה
ט ע"ב רש"י - אצל חסרון נופל לשון מילוי, שחסר מצוה אחת לא יתמלא עוד חסרון זה משחסרתפארת צבי במדבר עמ' קעא
ט ע"ב רש"י ד"ה נטרד - שעשה דבר שאין לו רפואהלקוטי שיחות חל"ד עמ' 63
ט ע"ב רש"י ד"ה נטרדצפיחית בדבש סי' סז דף קסו ע"א
ט ע"ב ת"ח הפורש מד"ת וכו' כציפור נודדת מן קינהאבקת רוכל (ליכטנשטיין) דף ע ע"ב
ט ע"ב תוס' - בן בג בג גר היהמפי ספרים וסופרים (תשעב) אבות פניני חסידות פ"ה אות סה
ט ע"ב תוס' - י"מ שבר הי הי וכו'ישא מדברותיך - מגילה עמ' קיב
ט ע"ב תוס' ד"ה או תפילהבריכות מים דף רנג ע"א
ט ע"ב תוס' ד"ה בר הי הימסילות הנביאים שופטים עמ' תצב
ט ע"ב תוס' ד"ה בר הי היפחד יצחק סוכות מאמר ב
ט ע"ב תוס' ד"ה בר הי הירנת יצחק עה"ת ח"א עמ' נו
ט ע"ב טו"א ד"ה אלא למ"דלקוטי שיחות חכ"ח עמ' 78
י ע"א03 אין שלום וכו' ושמואל אמר זה הפורש מתלמוד למשנה, ורש"ילקוטי שיחות חט"ז עמ' 2
י ע"א03 וליוצא ולבא אין וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ה סימן פט
י ע"א03 וליוצא ולבא אין שלום אפילו מתלמוד לתלמודאורות הקודש ח"ד תקג; שמונה קבצים קובץ ח פסקא קמב {אבל יש זמן ששני התלמודים יתאגדו ויהיו ריעים זה לזה}
י ע"א03 וליוצא ולבא אין שלום וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' תדר
י ע"א03 וליוצא ולבא אין שלום וכו'מרפא לנפש בראשית עמ' רנ {הולך מלימוד ללימוד שקטן ממנה}
י ע"א03 וליוצא ולבא אין שלוםאורות עמ' מ (כג) {ארם הנוטה ממקצועו לדרך אחר, מדגיש עצבון ושבדון פנימי}
י ע"א03 וליוצא ולבא אין שלוםישא מדברותיך - מגילה עמ' קצד
י ע"א03 וליוצא ולבא אין שלוםמגן אבות (מהריט"ץ) ח"ב עמ' שב
י ע"א03 וליוצא ולבא אין שלוםערפלי טוהר צט; אורות הקודש ד תקג
י ע"א03 וליוצא ולבא וכו' כיון שיוצא אדם מדבר הלכה וכו' זה הפורש מתלמוד למשנהשיחות ר' ראובן עמ' ד
י ע"א03 ליוצא ולבא אין שלום מתלמוד למשנהישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קיג
י ע"א03 שלוםישמח חיים (תשסה) מע' ש אות מו {כינוי למי שמורה הוראה ברורה}
י ע"א04 כיון שיוצא אדם מדבר הלכה לדבר מקרא שוב אין לו שלוםאוצרות חיים - מעלות התורה עמ' קסג
י ע"א04 כיון שיוצא אדם מדבר הלכה לדבר מקרא שוב אין לו שלוםדברי יואל פ' מקץ דף שצב ע"ב
י ע"א04 כיון שיוצא אדם מדבר הלכה לדבר מקרא שוב אין לו שלוםדרשות שבט הלוי ח"א עמ' ברש"י, ר"ח, תוס', רי
י ע"א04 כיון שיוצא אדם מדבר הלכה לדבר מקרא שוב אין לו שלוםשם דרך - כתר תורה עמ' ריז
י ע"א04 כיון שיוצא אדם מדבר הלכה לדבר מקרא שוב אין לו שלום, ורש"ידברי יואל מועדים ח"ה עמ' תכה
י ע"א04 כיון שיצא אדם מדבר הלכה למקרא אין שלוםמרפא לשון עמ' ה
י ע"א05 זה היוצא מתלמוד למשניותאהבת חיים (דייטש) עמ' שלג
י ע"א05 זה הפורש מתלמוד למשנה וברש"ידברי חנינא - ת"ת עמ' א, ב, ו, כג
י ע"א05 זה הפורש מתלמוד למשנהאור חדש (זיטשיק, תשסח) דברים עמ' קל, תכה
י ע"א05 זה הפורש מתלמוד לתלמודדרשות מהר"ל (יד מרדכי) עמ' קסה
י ע"א06 מש"ס לש"ס, ורש"יתורת מנחם חנ"ד עמ' 182, חנ"ו עמ' 148
י ע"א07 היתר נדרים, ר"י פינטוראש דוד (תקלו) דף קלג ע"א
י ע"א07 היתר נדרים אין להם על מה שיסמוכו וכו' שמואל אמר יש להם על מה שיסמוכומי מנוחות (בירדוגו) עמ' תשג
י ע"א07 היתר נדרים וכו' הלכות שבת כהררים התלויין בשערה כו'לקוטי שיחות חל"א עמ' 107
י ע"א07 היתר נדרים וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"א עמ' ה
י ע"א07 היתר נדרים פורחים באוירגנזי ישראל (תשמו) ח"ב עמ' קיב ע"א
י ע"א07 היתר נדרים פורחים באוירמאור ושמש (תשנב) עמ' תצה, תצו
י ע"א07 היתר נדרים פורחים באויררב ייבי (תשסט) ח"א עמ' רה
י ע"א07 היתר נדרים פורחים באויר ואין להם על מה שיסמוכותורה ודעת תשסה-תשסז עמ' רפא
י ע"א07 היתר נדרים פורחים באויר ואין להם על מה שיסמוכו וכו'טוב ירושלים במדבר פ"ל פסוק ב
י ע"א07 היתר נדרים פורחים באויר וכו' ור"י אומר יש להם על מה שיסמכו שנאמר אשר נשבעתי באפי וכו' ורש"ידרושים ואגדות חתם סופר עמ' רסא
י ע"א07 היתר נדרים פורחים באויר וכו'בית אליהו מרדכי עמ' 7
י ע"א07 היתר נדרים פורחים באויראבני שיש (שוורץ) עמ' מא
י ע"א07 היתר נדרים פורחים באויראור התורה (צמח צדק) במדבר עמ' א'רעח
י ע"א07 היתר נדרים פורחים באויראות זכרון דף א ע"ב
י ע"א07 היתר נדרים פורחים באוירבך יברך ישראל (תשסח) עמ' קמח
י ע"א07 היתר נדרים פורחים באוירגנזי ישראל (תשעד) על התורה עמ' תקכא
י ע"א07 היתר נדרים פורחים באוירודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' קנח, תקסב
י ע"א07 היתר נדרים פורחים באוירלב אריה פרשת מטות אות י
י ע"א07 היתר נדרים פורחים באוירמאור ושמש (תשסט) עמ' תרסג, תרסד
י ע"א07 היתר נדרים פורחים באוירמגן אברהם (טריסק, תשסו) עמ' תרא, תרעג
י ע"א07 היתר נדרים פורחים באוירמגן דוד (טאלנא, תשס) עמ' ער, רעב
י ע"א07 היתר נדרים פורחים באוירנפוצות יהודה (מוסקאטו, תשס) עמ' קיג, רפו
י ע"א07 היתר נדרים פורחים באוירס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' פא
י ע"א07 היתר נדרים פורחים באוירעירין קדישין השלם עמ' שסב
י ע"א07 היתר נדרים פורחים באוירערבי נחל (תשסד) עמ' פז
י ע"א07 היתר נדרים פורחים באוירתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תשפו
י ע"א07 היתר נדרים פורחים באוירתורי זהב (תשעג) עמ' שמו
י ע"א07 היתר נדרים פורחים באויר, ורש"ילקחת מוסר ח"א עמ' תקכט
י ע"א07 היתר נדרים פורחים וכו'אור החיים במדבר פרק ל פסוק ב
י ע"א07 היתר נדרים פורחין באויראהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' שסז ע"ב
י ע"א07 היתר נדרים פורחין באוירחלק יעקב (קנטור) דרוש ז, יג
י ע"א07 היתר נדרים פורחין באוירמאיר עיני חכמים מהדו"ג ח"ב דף רמח, רנז
י ע"א07 היתר נדרים פורחין באויר ואין להם על מה שיסמוכוכוזרי מאמר ג סי' מט
י ע"א07 היתר נדרים פורחין באויר ואין להם על מה שיסמוכומגלה עמוקות (תשסח) אופן ג
י ע"א07 היתר נדרים פורחין באויר ואין להם על מה שיסמכו וכו' רא"א יש להם על מה שיסמכו וכו' אחת הפלאה לאיסור ואחת הפלאה להיתראור תורה השלם (מזריטש) סי' תלג
י ע"א07 היתר נדרים פורחין באויר ואין להם על מה שיסמכוהר המוריה עמ' קי
י ע"א07 היתר נדרים פורחין באויר ואין להם על מה שיסמכופאר יעקב ח"ג עמ' תרלח, תרמא
י ע"א07 היתר נדרים פורחין באויר ואין להם על מה שיסמכושם דרך במדבר עמ' לד
י ע"א07 היתר נדרים פורחין באויר ואין להם על מהמחשבות חרוץ סי' יב (עמ' 92)
י ע"א07 היתר נדרים פורחין באויר ואין להם על מהפרי צדיק מטות אות ג
י ע"א07 היתר נדרים פורחין באויר וכו' אחת הפלאה לאיסור ואחת הפלאה להיתרמגיד דבריו ליעקב (ממזריטש) - לקוטי אמרים סי' קכט, אור תורה סי' תלג
י ע"א07 היתר נדרים פורחין באויר וכו' הלכות שבת חגיגות והמעילות הרי הם כהררים התלויים בשערה שהן מקרא מועט והלכות מרובותבאר יוסף (תשמא) ח"ג עמ' סט
י ע"א07 היתר נדרים פורחין באויר וכו' כהררים התלויין בשערה וכו' יש להם על מה שיסמכו וכו' החופר גומא בשבת וכו' ומלאכת מחשבת לא כתיבאבן פורת יוסף (תשעא) עמ' לט, מח
י ע"א07 היתר נדרים פורחין באויר וכו'לקוטי שיחות חל"ג עמ' 193, 186
י ע"א07 היתר נדרים פורחין באויראם לבינה (פאפא) עמ' ח
י ע"א07 היתר נדרים פורחין באויראמרי יצחק במדבר-דברים עמ' ריז, רכ, רכג
י ע"א07 היתר נדרים פורחין באויראמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) וישב ו, לא, מטות י
י ע"א07 היתר נדרים פורחין באוירבאר ראי (רוזן) מועדים סי' א אות ו; תורה סי' כה אות א
י ע"א07 היתר נדרים פורחין באוירבית ישראל (זידיטשוב, תשעה) עמ' ס
י ע"א07 היתר נדרים פורחין באוירברכת אברהם (תשנד) עמ' קמח
י ע"א07 היתר נדרים פורחין באוירזבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' רעא
י ע"א07 היתר נדרים פורחין באוירזכור לאברהם (וייס) פ' מטו"מ
י ע"א07 היתר נדרים פורחין באוירחכמת התורה בחוקותי עמ' שטו
י ע"א07 היתר נדרים פורחין באוירילקוט הגרשוני ח"א
י ע"א07 היתר נדרים פורחין באוירישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רכה
י ע"א07 היתר נדרים פורחין באוירכרם חמד (תשסו) עמ' קסד
י ע"א07 היתר נדרים פורחין באוירלבושי בדים סעיף מג
י ע"א07 היתר נדרים פורחין באוירלהורות נתן במדבר עמ' רצה
י ע"א07 היתר נדרים פורחין באוירמהר"ם שיק במדבר עמ' קמח
י ע"א07 היתר נדרים פורחין באוירמנות הלוי (שמה) דף רה ע"ב; חוות יאיר (פורטו, שפח) אות א דף ד ע"א; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת שלח לך דף קס ע"ג; יפה מראה (שנ) פרק א דף רו ע"ג; מגלה עמוקות (ואתחנן, שצז) אופן ג דף ג ע"ב; ס' ציוני (שכ) פרשת מטות דף צ ע"ג; מאור עינים (פינטו, תג) פרק א דף קצא ע"ב
י ע"א07 היתר נדרים פורחין באוירמנות הלוי (תשסב) עמ' שפט
י ע"א07 היתר נדרים פורחין באוירנזר הקדש ח"א עמ' רמו
י ע"א07 היתר נדרים פורחין באוירנר ישראל חלק ג דף נט
י ע"א07 היתר נדרים פורחין באוירקהלת דוד (טאלנא, תשסג) עמ' רנו
י ע"א07 היתר נדרים פורחין באוירתורת לוי יצחק עמ' קצט
י ע"א07 היתר נדרים פורחין באוירתפארת צבי במדבר עמ' שס
י ע"א07 היתר נדרים פורחין באויר, ורש"יאור חדש (זיטשיק, תשסח) במדבר עמ' שח, שיב
י ע"א07 התר נדרים פורחים באויר וכו' כולהו אית להו פרכאמנות הלוי (עוז והדר) ח"ב עמ' שמב
י ע"א07 התר נדרים פורחים באוירכנפי יונה (תשנח) ח"ב סי' לה
י ע"א07 התר נדרים, ר"י פינטוראש דוד (תקלו) דף קמג ע"א
י ע"א07 התר נדרים, ר"י פינטוראש דוד (תשמו) עמ' תקמ ע"א
י ע"א08 דיני שבת הררים התלויים בשערהשם משמעון (שפירא, תשסז) עמ' טז
י ע"א08 הלכות וכו' כהררים התלוין בשערהדעת תורה במדבר עמ' קא, דברים ח"ב עמ' קיא
י ע"א08 הלכות שבת כהררין התלוין בשערהבאר ראי (רוזן) לימוד התורה סי' ב אות ד
י ע"א08 הלכות שבת הם הלכות התלוים בשערהתפארת צבי ויקרא עמ' סח
י ע"א08 הלכות שבת הן כהררים התלויים בשערהמאור עינים (תשעה) עמ' שמט
י ע"א08 הלכות שבת הרי הם כהררים התלויים בשעה וכו'מגלה צפונות (תשעד) שמות עמ' תקנז
י ע"א08 הלכות שבת הרי הם כהררים התלויין בשערהלחמי תודה דף ד ע"ב, קע ע"א, קכ ע"ב, רנח ע"א
י ע"א08 הלכות שבת הרי הם כהררים התלוים בשערה שהן מקראאמרי קדוש (תשסא) עמ' רכו
י ע"א08 הלכות שבת הרי הם כהררים התלוין בשערהתורת המצרף עמ' רצו
י ע"א08 הלכות שבת וכו' שהן מקרא מועט והלכות מרובותרנת יעקב עמ' פ, פג, קנד, קסא
י ע"א08 הל' שבת חגיגות ומעילות כהררים התלוים בשערהמאור ושמש (תשנב) עמ' נב
י ע"א08 הלכות שבת חגיגות והמעילות הרי הם כהררים התלויים בשערהמשך חכמה במדבר פ' כח, פס' כו, פ' ו-לא
י ע"א08 הלכות שבת חגיגות והמעילות הרי הם כהררים התלויין בשערהשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' שסח
י ע"א08 הלכות שבת חגיגות והמעילות הרי הם כהררים התלויין בשערהשם דרך - כתר תורה עמ' נד, קלב, ריא
י ע"א08 הלכות שבת חגיגות והמעילות הרי הם כהררים התלויין בשערהשם דרך - הישר והטוב עמ' כו
י ע"א08 הלכות שבת חגיגות והמעילות הרי הם כהררים התלויין בשערה, שהן מקרא מעט והלכות מרובותשם דרך דברים עמ' קל, ריד, שיד
י ע"א08 הלכות שבת חגיגות והמעילות הרי הם כהררים התלוים בשערהמאור עינים (תשעט) עמ' שמו
י ע"א08 הלכות שבת חגיגות והמעילות הרי הם כהררים התלוים בשערהמאור עינים (תשנח) עמ' רט
י ע"א08 הלכות שבת חגיגות והמעילות הרי הם כהררים התלוין בשערה כו'תורת מנחם חנ"א עמ' 45
י ע"א08 הלכות שבת חגיגות והמעילות הרי הם כהררים התלוין בשערהדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' תקיט ד"ה הלכות
י ע"א08 הלכות שבת חגיגות והמעילות הרי הם כהררים התלוין בשערההכנה דרבה (תשסט) עמ' לה
י ע"א08 הלכות שבת חגיגות והמעילות הרי הם כהררים התלוין בשערהשם דרך בראשית ח"א עמ' נט, רכו
י ע"א08 הלכות שבת חגיגות ומעילות הרי הם כהררים התלויין בשערה וכו'בית ישראל (טויסיג) ח"ו עמ' כה
י ע"א08 הלכות שבת חגיגות ומעילות הרי הם כהררים התלויין בשערה, שהן מקרא מועט והלכות מרובותבית ישראל (טויסיג), תליתאה, ח"ב, עמ' ע
י ע"א08 הלכות שבת חגיגות ומעילות כהררים התלוים בשערהמאור ושמש (תשסט) עמ' קח
י ע"א08 הלכות שבת כההרים התלויים בשערהחיי נפש ח"ו עמ' עד
י ע"א08 הלכות שבת כהררים התלויים בשערהויגד יעקב עמ' רטז
י ע"א08 הלכות שבת כהררים התלויים בשערהנשמת חיים (ברלין) עמ' שט
י ע"א08 הלכות שבת כהררים התלוים בשערהאמרי נועם (מועדים) סי' י לל"ג בעומר
י ע"א08 הלכות שבת כהררים התלוים בשערהדולה ומשקה - התורה וקניניה עמ' קמ
י ע"א08 הלכות שבת כהררים התלוים בשערהלקוטי תורה (טשרנוביל, תשסא) עמ' לו
י ע"א08 הלכות שבת כהררים התלוים בשערהנחלי מים (מלאח) עמ' קלח
י ע"א08 הלכות שבת כהררים התלוין בשערהמאמר יחזקאל (קאזמיר) עמ' קסד
י ע"א08 הלכות שבת וכו' מקרא מועט והלכות מרובותמשך חכמה שמות פ' א פס' כה
י ע"א08 הלכות שבת וכו', שהן מקרא מועט והלכות מרובות וכו'תורה ודעת תשסח עמ' קנג
י ע"א08 מצות שבת הם כהררים התלויים בשערהפתגמי אורייתא ח"ב עמ' רפח
י ע"א08 שבת הרי הן כהררים התלוין בשערה שהן מקרא מועט והלכות מרובותמים חיים (קרייסווירטה) עמ' תרכא
י ע"א09 החגיגות ומעילות כהררים וכו'עיוני רש"י דברים ח"א עמ' תכו
י ע"א09 הרי הם כההרים התלויים בשערה שהן וכו'רנת יעקב עמ' קנד
י ע"א09 הרי הם כהררים התלויים בשערהגור אריה שמות פט"ו הערה 153, ויקרא פ"ח הערה 108, דברים פ"ז הערה 27
י ע"א09 הררים התלויים בשערהשם דרך בראשית ח"ב עמ' ל, שלה
י ע"א09 הררים התלוים בשערהדעת חכמה ומוסר ח"ב עמ' קעז
י ע"א09 חגיגות כהררים התלוים בשערההקשורים ליעקב (תשעח) עמ' קפד
י ע"א09 כהררים התלויים בשערהאוצר המאמרים (תשסג) עמ' צז
י ע"א09 כהררים התלויים בשערהאור הצבי עמ' 264
י ע"א09 כהררים התלויים בשערהדעת חכמה ומוסר ח"א עמ' קמח
י ע"א09 כהררים התלויים בשערהמנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף כה ע"ד
י ע"א09 כהררים התלויים בשערהשיחות לספר ויקרא עמ' נג
י ע"א09 כהררים התלויין בשערהנועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף נז ע"ד
י ע"א09 כהררים התלוים בשערהאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' קכט ע"א
י ע"א09 כהררים התלוים בשערהעירין קדישין השלם עמ' תכח
י ע"א09 כהררים התלוין בשערהאוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ג עמ' קיב
י ע"א11 הדינים והעבודות וכו' יש להם על מה שיסמוכו וכו'פי' הרמ"ז על הזוהר במדבר (תשסד) עמ' צה
י ע"א11 הדינים העבודות וכו' הם הם גופי תורה וכו'היהדות הלאומית עמ' 33
י ע"א11 הדינין והעבודות הטהרות והטמאות וכו' והן הן גופי תורהאש דת (אסאד) עמ' שלא
י ע"א11 הדינין והעבודות הטהרות והטמאות ועריות יש להן על מה שיסמכו והן הן גופי התורה וכו'בן פורת יוסף (תשעא) עמ' תריד
י ע"א11 הדינין והעבודות והטהרות וכו' הן הן גופי תורהמאורי אור (אתרוג) פ"כז ה"ב
י ע"א11 הטהרות והטומאות יש להם על מי שיסמוכו הן הן גופי תורהבך יברך ישראל (תשסח) עמ' קה, קט, קמב
י ע"א12 גופי תורהלקוטי תורה (טשרנוביל, תשסא) עמ' קעט
י ע"א12 גופי תורהתורת מנחם חל"ה עמ' 110
י ע"א12 גופי תורהתורת מנחם חנ"ח עמ' 333
י ע"א12 הלכות הן גופי תורהדרך ה' (באום) ח"ד פ"ב אות יט
י ע"א12 הן הן גופי תורהבצור ירום ח"ג עמ' כג הערה 11 {שכל התורה שבכתב ושבע"פ וכל המצות הנגלות הן המה הגוף של התורה, ומוכרח להיות בהן החיות והפנימיות, דהיינו הרזין דאורייתא, שהוא מהותו יתברך}
י ע"א12 הן הן גופי תורהברכת משה דף יא ע"ב
י ע"א12 הן הן גופי תורהמגן אברהם (טריסק, תשסו) עמ' תצא
י ע"א12 הן הן גופי תורהמנחת יהודה (בוים) בהקדמה ד"ה בהיה
י ע"א12 הן הן גופי תורהעירין קדישין השלם עמ' ר, תלג
י ע"א12 הן הן גופי תורהצמח דוד (סקאליע) עמ' סו
י ע"א12 הן הן גופי תורהתורת מנחם ח"י עמ' 80
י ע"א12 והן הן גופי תורהדרך חיים (תשע) פ"ג הערה 2123
י ע"א13 היתר נדרים יש להם על מה שיסמוכוחכמת התורה בחוקותי עמ' שיט
י ע"א13 היתר נדרים יש להם על מה שיסמוכולמדנות (תשנח) פ' נשא אות פז
י ע"א13 היתר נדרים יש להם על מה שיסמכו שנאמר כי יפליא וכו'עיוני רש"י במדבר עמ' פ
י ע"א13 יש היתר לנדרים על מה שיסמוכוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תקסה
י ע"א13 יש להם על מה שיסמכו שנא' "אשר נשבעתי באפי" באפי נשבעתי וחזרתי בימגן אבות (מהריט"ץ) ח"ב עמ' תכז
י ע"א13 רמז להתרת נדרים מן התורהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' תלז
י ע"א16 ר"י יליף היתר נדרים מאשר נשבעתי באפי ושמואל יליף מלא יחלדרשות דבר צבי עמ' קטו
י ע"א16 רי"א היתר נדרים יש להם על מה שיסמוכוישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קטז
י ע"א17 אשר נשבעתי באפי באפי נשבעתי וחוזרני ביתורת חיים עה"ת עמ' ריז {צריך התרה ואף שהשבועה בכעס, וב"ד של מעלה התירוה}
י ע"א17 אשר נשבעתי באפי באפי נשבעתי וחזרתי ביאור תורה (קאלמייר, תשסא) עמ' סא
י ע"א17 אשר נשבעתי באפי באפי נשבעתי וחזרתי ביייטב פנים ח"א דף ק
י ע"א18 באפי נשבעתי והדרנא בישבט מישראל (קרמניץ) פרק עז פסוק י
י ע"א18 באפי נשבעתי וחוזרני בימקוה מים (עזריאל) ח"ב דף סה ע"ג
י ע"א18 באפי נשבעתי וחזרתי בימחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' רלט
י ע"א18 באפי נשבעתי וחזרתי בימרפא לנפש בראשית עמ' עא
י ע"א18 באפי נשבעתי וחזרתי בירצוף אהבה (אלגאזי, תט) סימן קלב דף ס ע"ב
י ע"א18 באפי נשבעתיחקל יצחק (תשסג) עמ' תקמג
י ע"א18 באפי נשבעתיכלי יקר (תשמח) עמ' תצא
י ע"א18 נשבעתי באפי וחזרתי בימגלה עמוקות (תשסח) אופן ג {חכם מיפר לעצמו}
י ע"א21 נשבעתי ואקיימה, רש"יפירושי ראשונים בהשמטות
י ע"א24 לא יחל דברו אבל אחרים מוחלים לודברי יונה ח"א עמ' רכא, רכד
י ע"א24 לא יחל דברו אבל אחרים מוחלין לואמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) מטות ב
י ע"א24 לא יחל דברו אבל אחרים מוחלין לומאור ושמש (תשסט) עמ' תרסו
י ע"א24 לא יחל דברו אבל אחרים מחלין לומכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' תתמג
י ע"א24 לא יחל דברו אבל אחרים מחלין לוקרן לדוד דברים עמ' נב
י ע"א24 לא יחל דברו הוא אינו מוחל אבל אחרים מוחלין לואור אברהם - סידור התפילה עמ' רעג
י ע"א24 לא יחל דברו הוא אינו מוחל אבל אחרים מוחלין לואור תורה (קאלמייר, תשסא) עמ' קפד
י ע"א24 לא יחל דברו הוא אינו מוחל אבל אחרים מוחלין לובאר משה (אפשטיין) במדבר עמ' תרצט-תש
י ע"א24 לא יחל דברו הוא אינו מוחל אבל אחרים מוחלין לובנין דוד (מייזלש) בראשית - וישלח אות כח
י ע"א24 לא יחל דברו הוא אינו מוחל אבל אחרים מוחלין לוגבורות אליהו סי' פב
י ע"א24 לא יחל דברו הוא אינו מוחל אבל אחרים מוחלין לופאר יעקב ח"ג עמ' תרמ
י ע"א24 לא יחל דברו הוא אינו מיחלעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' קטז
י ע"א24 לא יחל דברו וכו'למחר אעתיר עמ' שח
י ע"א25 אחרים מוחלין לומשנת חיים בראשית עמ' שטו
י ע"א25 אחרים מוחלין לוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תקלה
י ע"א25 אחרים מחלין לוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' תה
י ע"א25 הוא אינו מוחל אבל אחרים מוחלין לושיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 411
י ע"א25 הוא אינו מוחל אבל אחרים מוחלין לואור אברהם על ספר המצוות עמ' תקכו
י ע"א25 הוא אינו מוחל אבל אחרים מוחלין לוזכרון אליעזר עמ' קעט
י ע"א25 הוא אינו מוחל אבל אחרים מוחלין לופי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת מטות דף רלא ע"א
י ע"א25 הוא אינו מוחלהכתב והקבלה במדבר פ"ל פסוק ג
י ע"א25 הוא אינו מחיל אבל אחרים מחילים את נדרונצח ישראל (הרטמן) עמ' תרג
י ע"א25 הוא אינו מחללרבנו בחיי עה"ת ח"ג עמ' ריז
י ע"א25 הוא אינו מיחל אבל אחרים מחלין לולקחת מוסר ח"א עמ' תקכט, תקנה
י ע"א30 שלא ניתנה נזירות אלא להפלאהפרי צדיק נשא אות ו, וילך אות יח
י ע"א30 שלא ניתנה נזירות אלא להפלאהתקנת השבין סי' ו (עמ' 31)
י ע"א32 באפי נשבעתי ולא הדרנא בישעת הכושר דף סה ע"ב
י ע"א34 אמר שמואל גמר בליבו, ורש"יגבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' רסח
י ע"א34 גמר בלבו צריך שיוציא בשפתיו, ורש"יפרורים משלחן גבוה ח"ג שאלה נט
י ע"א34 גמר בלבו צריך שיוציא בשפתיו, ורש"י - גמר בלבו שבועה או נדר או הקדשרנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תקלח
י ע"א34 גמר בלבו צריך שיוציא בשפתיו, רש"יאור אברהם - מסכת מגילה עמ' שלב
י ע"א34 גמר בליבו ורש"ירנת יצחק מלכים עמ' שיז, ה' מגילות עמ' רפג, דברי הימים עמ' רנא
י ע"א38 מניין שנשבעין לקיים את המצוה שנאמר נשבעתי ואקיימהשבט מישראל (קרמניץ) פרק קיט פסוק קו
י ע"א38 מנין שנשבעין לקיים המצות שנאמר נשבעתי ואקיימה לשמור משפטי צדקיךתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' שסז
י ע"א38 מנין שנשבעים לקיים את המצוהמנחת ישראל עמ' מט
י ע"א38 מנין שנשבעין לקיים את המצוה וכו'בינה לעתים (תשנד) דרוש נח עמ' שעח
י ע"א38 מנין שנשבעין לקיים את המצוה וכו', ותוס'באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' שסט
י ע"א38 מנין שנשבעין לקיים את המצוה שנאמר נשבעתי ואקיימה לשמור משפטי צדקךכתר תורה (תשסז) עמ' נה
י ע"א38 מנין שנשבעין לקיים את המצוהדברי יואל פ' ויצא דף לז ע"ב
י ע"א38 מנין שנשבעין לקיים את המצוהפתח טוב עמ' פז
י ע"א38 מנין שנשבעין לקיים וכו'חיים תחלה (תשנג) - דרכיו למשה עמ' טז
י ע"א38 מנין שנשבעין לקיים מצוהוזרח השמש על התורה עמ' שנג
י ע"א38 נשבעין לקיים את המצוהאור יצחק (ראדוויל, תשסה) עמ' ס
י ע"א38 נשבעין לקיים את המצוהחכמת התורה אחרי מות עמ' שיב
י ע"א38 נשבעין לקיים את המצוהלקוטי שיחות ח"א עמ' 38
י ע"א38 נשבעין לקיים את המצוהקרן לדוד ויקרא-במדבר עמ' תכו
י ע"א38 נשבעין על המצוהשו"ת ר"י קצבי (תשעט) סי' ד
י ע"א42 טבא חדא פלפלתא חריפתא ממלי צנא דקריאוצרות חיים - לימוד תורה עמ' קלג
י ע"א42 טבא חדא פלפלתא חריפתא ממלי צנא דקריאוצרות חיים - פרד"ס התורה עמ' קפג
י ע"א42 טבא חדא פלפלתא חריפתא ממלי צנא דקריאוצרות חיים - ת"ח וצדיק עמ' לו
י ע"א42 טבא פלפלתא חריפתאפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' תלז
י ע"א42 פלפולא חריפתאתפארת אדם (שלפוברסקי) עמ' רמז
י ע"א47 מלאכה שאצל"ג וכו' מלאכת מחשבתתורת מנחם חל"ז עמ' 154
י ע"א48 הכא מקלקל הוא וכו'מועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' קצד
י ע"א טורי אבןבנין אפרים עמ' קעב [הלכה]
י ע"א רש"י - ובדעת מיושבתתשבי (תשסה) עמ' קל שורש ישוב
י ע"א רש"י - שאינה צריכה לגופה - כגון זה שאינו צריך לבנין זה וכו' שברצונו לא היתה באה אליו ולא היה צריך להבן פורת יוסף (תשעא) עמ' מח
י ע"א רש"י - שלום - נקרא מי שמורה הוראה ברורהישמח חיים (תשסה) מע' ש אות מו
י ע"א רש"י - תלמוד הוא שימוש סבראישא מדברותיך - מגילה עמ' רח
י ע"א רש"י ד"ה אפילו - לש"ס בבלי שהוא עמוקפניני שבח עמ' רס
י ע"א רש"י ד"ה אפילופרי צדיק פ' שקלים אות א
י ע"א רש"י ד"ה היתר - אלא שכן מסור לחכמים בתורה שבעל פה וכו'תורה ודעת תשסה-תשסז עמ' רפא
י ע"א רש"י ד"ה מתלמוד למשנהדברי סופרים סי' לו (עמ' 32)
י ע"א רש"י ד"ה שנשבעיןתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' פה (רצו) {נשבע לקיים מצוה ולא קיימו פטור}
י ע"א רש"י ד"ה שנשבעיןתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' פה {מצוה לישבע לקיים מצוה, בגמרא איתא 'דשרי'}
י ע"א תוס' - הא דדרשינן קיימו מה שקבלו כבר היא מדשני בדבורי' דליכתוב קיימו וקיימו או קבלו וקבלותפארת צבי שמות עמ' תמ
י ע"א תוס' - האיך אפשר דחזר הקב"ה על הך שבועה וכו' הלא באמת לא נכנסו דור המדבר לארץפאר יעקב ח"ג עמ' תרמ
י ע"א תוס' - לר"א היתר נדרים דדור המדבר היה רק על עוה"ב ולא על ביאת הארץרנת יצחק - פרק חלק עמ' חע
י ע"א תוס' ד"ה אפי'לקחת מוסר ח"א עמ' ב, לקחת מוסר איכה עמ' רלב, נחלה לישראל (תשעז) ח"א עמ' כד
י ע"א תוס' ד"ה באפי - והקשה הר"ר אלחנן וכו' ותירץ לו הר"י דהאי קרא לאו בביאת ארץ משתעי וכו'בן פורת יוסף (תשעא) עמ' מט
י ע"א תוס' ד"ה באפי נשבעתירנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' רלב
י ע"א תוס' ד"ה דלמא - בשבת דרשה הגמ' קיימו מה שקיבלו כבר וכו'נתיב התורה (סאלים) בראשית עמ' רעא
י ע"א תוס' ד"ה לאפוקי כו'שעת הכושר דף סה ע"ב
י ע"א תוס' ד"ה לכדרבי - ה"ה לשאר מקלקלים דפטורין הוה מצי למימר וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' תקיט ד"ה הלכות
י ע"א תוס' ד"ה לקייםדרשות מהר"ם חביב עמ' תח
י ע"א תוס' ד"ה לקייםתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' פה-פו (רצז) {רק בשבועה בשם לקיים מצוה יש ענין הזריזות}
י ע"א תוס'תורת יחיאל בראשית עמ' יד
י ע"ב01 מלאכת מחשבת אסרה תורהברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' שכ, שכט-של
י ע"ב01 מלאכת מחשבת אסרה תורהלקוטי שיחות ח"ז עמ' 190
י ע"ב01 מלאכת מחשבת אסרה תורהלקחת מוסר ח"א עמ' שסד
י ע"ב01 מלאכת מחשבת אסרה תורהפנינים על התורה ומועדים עמ' קיט
י ע"ב01 מלאכת מחשבתמהר"ם שיק שמות עמ' קלו
י ע"ב01 מלאכת מחשבתשיחות לספר ויקרא עמ' נג {עקרון מרכזי זה בהלכות שבת נלמד מסמיכות פרשיות, והתורהמקצרת בדבריה, ולכן במקום שהתורה כפלה את דבריה יש לדרוש}
י ע"ב02 חגיגות כהררים התלויין בשערהעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' רמא, רנב
י ע"ב02 חגיגות מיכתב כתיבן לא צריכא וכו' דלמא חוגו חגא וכו' תרבא לחגא אית ליהאוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ב עמ' קטו, קכ
י ע"ב03 לכדא"ל ר"פ לאביי ממאי דהאי וחגותם וכו' דילמא חוגו חגא קא"ר ורש"ימכשירי מצוה עמ' טז
י ע"ב04 ממאי דהאי וחגותם אותו חג לה' זביחה וכו'תורה בציון עמ' תפא
י ע"ב04 ממאי דהאי וחגתם אתו חג לה' זביחה דלמא חוגו חגא וכו'טל חיים (פרידלנדר) עמ' קל
י ע"ב04 ממאי דוחגותם אותו שלמים אימא חוגי חגאעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' רנא, רנג, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' ריג
י ע"ב05 אלא מעתה דכתיב ויחוגו לי במדבר הכא נמי דחוגו חגא וכו' זבחים ועולותפרי צדיק עקב אות טו
י ע"ב05 אלא מעתה דכתיב ויחגו לי במדבר וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' רנב ד"ה והענין
י ע"ב05 דלמא חוגו חגא קאמר רחמנא וכו' לא סלקא דעתך דכתיב ולא ילין וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' עב ד"ה והשתא
י ע"ב05 דלמא חוגו חגא קאמר רחמנא, תוס'אור אברהם - מסכת מגילה עמ' שלו
י ע"ב05 דלמא חוגו חגא קאמר רחמנא, תוס'אור אברהם הלכות מגילה וחנוכה - הוספות חדשות עמ' פא
י ע"ב05 דלמא חוגו חגא קאמר רחמנא, תוס'אור אברהם על ספר המצוות עמ' שב
י ע"ב05 חוגא חגא וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' רצד
י ע"ב05 חוגו חגא, רש"י - להרבות שמחהרנת יצחק - תפלה לימי המועדים עמ' סט
י ע"ב06 ויחוגו לי במדברבאר שרים פרשת בא דרוש ב אות ב {נתקיים בקרבן שלפני מתן תורה}
י ע"ב06 ויחוגו לי במדבריוסף לקח כרך א ח"א עמ' רמ {כשאמר משה במכת ערוב דרך שלשת ימים נלך ידע שהוא קרבנות}
י ע"ב11 חלב חגי וכו' זביחה [או] דילמא חוגו חגא וכו'ייטב פנים ח"ב דף צז
י ע"ב21 גזירה שוה מדבר מדברהקשורים ליעקב (תשעח) עמ' קפד
י ע"ב21 כתיב הכא ויחוגו לי במדבר וכתיב התם וכו' מה להלן זבחים וכו'מכשירי מצוה עמ' טז
י ע"ב23 מה להלן זבחים אף כאן זבחיםגור אריה ויקרא פכ"ג הערה 107
י ע"ב24 דברי תורה מדברי קבלה לא ילפינןדרשות מהר"י מינץ (תשנז) עמ' קפא
י ע"ב24 דברי תורה מדברי קבלה לא ילפינןיפה תאר (תשעח) ח"א עמ' קנז
י ע"ב24 דברי תורה מדברי קבלה לא ילפינןלקוטי שיחות חל"ד עמ' 120 {ד"ת חמורים מדברי נביאים}
י ע"ב24 דברי תורה מדברי קבלה לא ילפינןמתוך התורה הגואלת (תשעג) על התורה עמ' 280
י ע"ב24 כהררים התלויים בשערהפרפרת התורה עמ' שדמ
י ע"ב31 שאני מעילה דילפא חטא חטא מתרומה, ורש"ימאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף קא ע"א
י ע"ב32 שלוחו של אדם כמותודברי סופרים סי' יב (עמ' 10)
י ע"ב32 שלוחו של אדם כמותוחכמת התורה וישלח עמ' ג
י ע"ב32 שלוחו של אדם כמותוחכמת התורה נח עמ' שט
י ע"ב32 שלוחו של אדם כמותועולת שבת (אלמושנינו) עמ' קפו
י ע"ב35 שליח עניא מה קא עביד וכו'שפע חיים ח"ד עמ' קכה
י ע"ב39 נטל אבן או קורה של הקדש, נתנה לחבירו הוא מעל וחבירו לא מעלאז שמח עמ' שעט
י ע"ב41 מכדי מישקל שקלה וכו'אור אברהם - מסכת מגילה עמ' שמ
י ע"ב41 מכדי מישקל שקלה מה לי הוא מה לי חבירואור אברהם על ספר המצוות עמ' תקצג
י ע"ב טורי אבן ד"ה מה התםלקוטי שיחות חל"ג עמ' 113
י ע"ב רש"י - ומלאכת מחשבת - שהמחשבה חשבה בדעתו ונתכוון לה וכו'בן פורת יוסף (תשעא) עמ' מח
י ע"ב רש"י - חוגו חגא, להרבות שמחהתפארת צבי בראשית עמ' ח
י ע"ב רש"י - להרבות שמחהגור אריה ויקרא פכ"ג הערה 106
י ע"ב רש"י ד"ה מלאכת מחשבת - בשבת לא כתיבהחיי נפש ח"ו עמ' עד, קנ
י ע"ב רש"י ד"ה מלאכת מחשבתחיי נפש ח"ד עמ' קמד, שפב
י ע"ב רש"י ד"ה מלאכת מחשבתמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' רנט
י ע"ב תוס' - איכא חד דמערב כו'בריכות מים דף רנג ע"א-ע"ב
י ע"ב תוס' ד"ה חוגו - י"מ לשון מחולות כמו יחוגו וינועו כשכורדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' עב ד"ה אמנם
י ע"ב תוס' ד"ה חוגו חגא - י"מ לשון מחולותפרי צדיק פסח אות נג, לט"ו באב אות א, סוכות אות יז, נג
י ע"ב תוס' ד"ה לעבורחמודי צבי במדבר-דברים עמ' שפג
י ע"ב תוס' ד"ה מלאכת - קשה על רש"י א"כ סותר על מנת לבנות למה מחייב וכן קורע על מנת לתפור וכו'בן פורת יוסף (תשעא) עמ' מח
י ע"ב תוס' ד"ה מלאכתבריכות מים דף רנג ע"א-ע"ב
י ע"ב תוס' ד"ה משקלבריכות מים דף רנג ע"א-ע"ב
יא ע"א13 נגעים ואהלות מקרא מועט וכו'צמח צדקה עה"ת עמ' קסה
יא ע"א16 נגעים מקרא מרובה והלכות מועטותתורה ודעת תשסח עמ' קנג
יא ע"א16 מקרא מרובה והלכה מועטמשך חכמה דברים פ' כד פס' ה
יא ע"א27 והקריבו זו קבלת הדם וכו'תורה בציון עמ' תצ
יא ע"א27 והקריבו זו קבלת הדםפרפרת משה ח"ב עמ' ד
יא ע"א31 טהרות מכתב כתיבן, תוס'כסא רחמים (תשסג) עמ' רלה
יא ע"א31 טהרות מכתב כתיבן, תוס'כסא רחמים (תקסג) דף עג ע"ב
יא ע"א33 ורחץ במים במי מקוה, ותוס' ד"ה במיבי חייא ח"ב עמ' לח
יא ע"א34 את כל בשרו מים שכל גופו עולה בהןנפש החיים (תשעז) עמ' ע
יא ע"א34 מים שכל גופו של אדם וגו' אמה על אמה ברום ג' אמותאגרת הפורים (לאער) עמ' עה
יא ע"א34 שכל גופו עולה בהןלקוטי שיחות ח"א עמ' 5
יא ע"א36 ושיערו חכמים מי מקוה ארבעים סאהשערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר קכה
יא ע"א37 לא נצרכה אלא לכעדשה מן השרץ וכו'טוב ירושלים ויקרא פי"א פסוק לב
יא ע"א39 יכול בכולםגור אריה ויקרא פכ"ג הערה 28
יא ע"א39 שרץ מטמא בכעדשהגור אריה ויקרא פי"א הערה 5, אות לא
יא ע"א41 ושיערו חכמים בכעדשה שכן חומט תחילה כעדשהמשך חכמה ויקרא פ' יא פס' לה
יא ע"א42 שרץ תחלת ברייתו כעדשהתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' קפב {שליטת הכישוף}
יא ע"א42 תחילת ברייתו בכעדשהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' שטז
יא ע"א רש"י - אע"פ שהוא לשון הולכה אינה אלא קבלהגור אריה ויקרא פ"א הערה 273
יא ע"א רש"י - ותחילת בריאת החומט בכערשהגור אריה ויקרא פכ"ב הערה 29
יא ע"א רש"י ד"ה והקריבולקוטי שיחות חל"ב עמ' 55
יא ע"א תוס' - "והקריבו" מוסב על קבלהגור אריה ויקרא פ"א הערה 275
יא ע"א תוס' - שיעור מקוהככר לאדן (תקסא) דף רכא ע"ג
יא ע"א תוס' - תלו עשרת בני המן לצד הראששמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' רמד
יא ע"א תוס' ד"ה בגזברדרשות ר"י מסלוצק עמ' לה
יא ע"א תוס' ד"ה ברום - דקחשיב ואזיל על רום חמשים אמות לפי תליית כל העשרהדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' סז ד"ה ונ"ל
יא ע"א תוס' ד"ה ברום - קומת האדם ג' אמות לבד הראשתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' א'רמה
יא ע"א תוס' ד"ה לא נצרכאלקוטי שיחות חי"ג עמ' 296
יא ע"א תוס' ד"ה לא נצרכאהכתב והקבלה ויקרא פט"ו פסוק כח
יא ע"ב03 אתיא זימה זימהברית עולם (אשכנזי, תשסא) ח"א עמ' 42
יא ע"ב03 הם הם גופי תורהמכמני עוזיאל עמ' קכג
יא ע"ב03 הן הן גופי תורה הני אין הנך לא אלא אימא הן והן גופי תורהמאור עינים (תשעט) עמ' תלט, *סב
יא ע"ב03 הן הן גופי תורה הני אין הנך לא אלא אימא הן והן גופי תורהמאור עינים (תשנח) עמ' רס, תקלט
יא ע"ב03 הן הן גופי תורהמאור עינים (תשעה) עמ' תלו, תתמא
יא ע"ב05 אין דורשים במעשה בראשית בשניםפחד יצחק חנוכה מאמר יב
יא ע"ב05 אין דורשים במעשה בראשיתמכמני עוזיאל עמ' קיח, רסו
יא ע"ב05 אין דורשים בעריות בשלשהצדקת הצדיק סי' רלא
יא ע"ב05 אין דורשין במעשה בראשית בשנים וכו' ובג' שאל נא לימים ראשוניםברית שלום (תעח) דף קלב ע"א
יא ע"ב05 אין דורשין במעשה בראשית בשנים וכו' ובג' שאל נא לימים ראשוניםברית שלום (תשסח) עמ' תתמד
יא ע"ב05 אין דורשין במעשה בראשית בשנים ולא במרכבה ביחיד, אלא אם כן היה חכם ומבין מדעתושירי משכיל כלל ט פרט ח
יא ע"ב05 אין דורשין במעשה בראשית בשניםדרשות הר"ן (מישור) עמ' י
יא ע"ב05 אין דורשין במעשה בראשית בשניםחיים לגופא (תשסה) עמ' כח
יא ע"ב05 אין דורשין במעשה בראשית בשניםימלא פי תהלתך ח"ב עמ' ה
יא ע"ב05 אין דורשין במעשה בראשית בשניםמאורי אור (טשרנוביל, תשסא) עמ' קלג
יא ע"ב05 אין דורשין במעשה בראשית וכו'כתנות אור (תשעג) פ' בראשית אות א
יא ע"ב05 אין דורשין במעשה בראשית וכו'לחמי תודה דף צח ע"א
יא ע"ב05 אין דורשין במעשה בראשית ומעשה מרכבהיפה תאר (תשעח) ח"א עמ' כב, קעז, רד
יא ע"ב05 אין דורשין במעשה בראשיתאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' טז
יא ע"ב05 אין דורשין במעשה בראשיתדברי יחזקאל שרגא תליתאה עמ' שצב
יא ע"ב05 אין דורשין במעשה וכו'דולה ומשקה - חנוכה עמ' עט
יא ע"ב05 אין דורשין בעריות בג'תורת יחיאל בראשית עמ' צו
יא ע"ב05 אין דורשין בעריות בג' ולא במעשה בראשית בשניםתהלה לדוד (סר לאון, שלז) ח"ג פרק א דף סח ע"ב; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה א דף יב ע"ג-ע"ד ופרשה ח דף נד ע"ב ודף סח ע"ג; יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת בראשית דף ז ע"ד; תוספות יום טוב (תג) פרק ב דף רו/ז ע"ג; צרור המור (שכז) פרשת בראשית דף ב ע"א; מאור עינים (פינטו, תג) פרק ב דף קצא ע"ד; הנותן אמרי שפר (ראנ"ח, שצ) דף א ודף ב; באר הגולה (שנח) באר ה דף סו/סז ע"ב; חשק שלמה (דוראן, שפג) משלי דף רמ ע"א
יא ע"ב05 אין דורשין בעריות בג'אוצר הכבוד
יא ע"ב05 אין דורשין בעריות בג'אפיקי ים עמ' נא
יא ע"ב05 אין דורשין בעריות בג'ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' שס
יא ע"ב05 אין דורשין בעריות בשלשה וכו'אמרות ה' השלם ח"ה עמ' קנט
יא ע"ב05 אין דורשין בעריות בשלשה ולא במעשה בראשית בשניםאש דת (אסאד) עמ' מו
יא ע"ב05 אין דורשין בעריות בשלשה ולא במעשה בראשית בשניםשבילי פנחס (תשעג) עמ' שצג
יא ע"ב05 אין דורשין בעריות בשלשה ולא במעשה בראשית בשנים, ולא במרכבה ביחידבאר הגולה (הרטמן) באר ה הערה 47, 63, 66, 52-51, באר ו הערה 891
יא ע"ב05 אין דורשין בעריות בשלשהאילת אהבים (אלקבץ, תשס) עמ' קעג
יא ע"ב05 אין דורשין בעריות בשלשהבית שלום מרדכי עמ' צ
יא ע"ב05 אין דורשין בעריות בשלשהזבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' קצד
יא ע"ב05 אין דורשין בעריות בשלשהחפץ יהונתן ויקרא פ"יח פסוק ו
יא ע"ב05 אין דורשין בעריות בשלשהמוסר המקרא והתלמוד עמ' קעא
יא ע"ב05 אין דורשין בעריות בשלשהס' חסידים סי' תקי
יא ע"ב05 אין דורשין בעריות בשלשהס' חסידים סי' תקי
יא ע"ב05 אין דורשין בעריות בשלשה, ולא במעשה בראשית בשניםכוזרי מאמר ד סי' כה
יא ע"ב05 אין דורשין בעריותגבורות ה' עמ' ד
יא ע"ב05 אין דורשין וכו' במעשה בראשית בשנים ולא במרכבה ביחיד אלא אם כן היה חכם ומבין מדעתונועם אלימלך (תשסא) עמ' שפח, שפט
יא ע"ב05 אין דורשין וכו' במעשה בראשית בשניםנועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף צה ע"ב
יא ע"ב05 אין דורשין וכו' במעשה בראשית בשניםשיחות הרב צבי יהודה בראשית עמ' 63 ,76 ,96 ,311 ,418
יא ע"ב05 אין דורשין וכו' ולא במעשה בראשית בשנים, ולא במעשה מרכבה ביחידאמרי נועם (מועדים) סי' יז לשבת הגדול
יא ע"ב05 אין דורשין וכו' מ"ט סברא הואהמאור שבתורה (שפירא) ויקרא עמ' קכ
יא ע"ב05 אין דורשין וכו'פחד יצחק פסח מאמר עג
יא ע"ב05 אין דורשין וכו'תורת מנחם חל"ה עמ' 316
יא ע"ב05 אין דורשין מעשה בראשיתאור חדש (הרטמן) פ"א אות 405, 863 {מותר רק לצנועים}
יא ע"ב05 אין דורשין מעשה בראשית בשניםתקונים חדשים פ' סט (קנ)
יא ע"ב05 אין דורשיןשם דרך בראשית ח"א עמ' ב
יא ע"ב05 ולא במעשה בראשית בשניםפי' הרמ"ז על הקדמת הזוהר (תשנח) עמ' קצה {פירוש ר"ת}
יא ע"ב05 ולא במעשה בראשית בשניםפי' הרמ"ז על הקדמת הזוהר (תשסא) עמ' רא {פירוש ר"ת}
יא ע"ב05 ולא במעשה בראשית בשנייםדרשות הר"ן (תשסג) עמ' יט, כג
יא ע"ב05 ולא במעשה בראשית בשנים וכו' מה לפנים ומה לאחורברכת דוד עמ' א, ט, קסא, קעט
יא ע"ב05 ולא במעשה בראשית בשנים ולא במרכבה ביחידאגרות הראיה כרך א אגרת עו (פא-פב), אגרת תד (סט-ע); טוב ראי חגיגה רפג-רפו; אורות הקודש ח"א עמ' ו-ז {בזמננו לומדים נושאים אלו כי סומכים על "שערי אורה" שהאיסור הוא המשתמש בשמות קודש למעשה כדי להכנס לפרדס}
יא ע"ב05 ולא במעשה בראשית בשניםאוצר הכבוד
יא ע"ב05 ולא במעשה בראשית בשניםביאור הגר"א על משלי (קצנלנבוגן) פרק כה פסוק ב
יא ע"ב05 ולא במעשה בראשית בשניםמגן אבות (מהריט"ץ) ח"א עמ' תיז
יא ע"ב05 ולא במעשה בראשית בשניםפנקסי הראי"ה ח"א עמ' מ-מא {החוקרים בעניני התהוות העולם, דרושים גיאולוגיים, מחסירים מלהכיר החסד והשלום שיש במציאות, ונמצאים בזה פוגמים, רק איש תבונה ידלה מים עמוקים להכיר את החסד הנמשך בכל המעשים כולם}
יא ע"ב05 ולא במעשה בראשית בשניםקהלת דוד (טאלנא, תשסג) עמ' ב, ג, יא
יא ע"ב05 ולא במעשה בראשית לשנייםספר הזכרונות (סוף דברי סופרים) סי' ג (עמ' 52), לקוטי מאמרים עמ' 112, דובר צדק עמ' 117, משיב טענה עמ' 210
יא ע"ב05 לא במעשה בראשית בשנים וכו' אלא א"כ היה חכם ומבין מדעתושפתי חיים - אמונה ובחירה ח"ב עמ' שצו
יא ע"ב05 לא מעשה בראשית בשניםביאור הגר"א על משלי פרק כה פסוק ב
יא ע"ב05 מעשה בראשיתמכמני עוזיאל עמ' תה-תו
יא ע"ב05 מעשה בראשיתציץ השדה ח"ד עמ' טז {בצינעא}
יא ע"ב06 אין דורשין במעשה מרכבהשיחות הרב צבי יהודה שמות עמ' 91
יא ע"ב06 אין דורשין במעשה מרכבה ביחיד אלא אם כן היה חכם ומבין מדעתובצור ירום ח"ב עמ' קכא
יא ע"ב06 אין דורשין במעשה מרכבה ביחיד וכו'ס' המאמרים (רמ"מ) ח"א עמ' תסב
יא ע"ב06 אין דורשין במעשה מרכבה ביחידמנחת קנאות עמ' קיב
יא ע"ב06 אין דורשין במעשה מרכבה ביחידתורת מנחם ח"ז עמ' 46
יא ע"ב06 אין דורשין במעשה מרכבהמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' שמו
יא ע"ב06 אין דורשין במעשה מרכבהמעשה רקם (בר) מועדים עמ' 86
יא ע"ב06 אין דורשין במעשה מרכבה בו'לקוטי שיחות חל"ה עמ' 80
יא ע"ב06 אין דורשין במרכבה ביחידמפי ספרים וסופרים (תשעב) אבות ח"א עמ' תקט
יא ע"ב06 אין דורשין במרכבה ביחיד אא"כ היה חכם ומבין מדעתו וכו'קובץ מאמרים ואגרות (וסרמן) ח"ב עמ' רנה
יא ע"ב06 אין דורשין במרכבה ביחיד אא"כ היה חכם ומבין מדעתואסופת מערכות שמות ח"א עמ' רכג, שד
יא ע"ב06 אין דורשין במרכבה ביחיד אא"כ היה חכם ומבין מרעתועלי שור ח"א עמ' קצג
יא ע"ב06 אין דורשין במרכבה ביחיד אלא אם כן היה חכם ומבין מדעתותורה בציון עמ' תלט
יא ע"ב06 אין דורשין במרכבה ביחידגור אריה דברים פ"ד הערה 173
יא ע"ב06 אין דורשין במרכבה ביחידדברי חנינא - ת"ת עמ' עא
יא ע"ב06 אין דורשין במרכבה ביחידדרך חיים (תשע) פ"ה הערה 305
יא ע"ב06 אין דורשין במרכבה ביחידתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תקעז הערה 86, תקעט הערה 98, תרא הערה 56
יא ע"ב06 אין דורשין במרכבה וגו'ביאור הגר"א על משלי (קצנלנבוגן) פרק כה פסוק ב
יא ע"ב06 אין דורשין וכו' במרכבה ביחיד אלא אם כן היה חכם ומבין מדעתודרך חיים (תשע) פ"ב הערה 1515
יא ע"ב06 אין דורשין וכו' ולא במרכבה ביחיד אלא אם כן היה חכםעיוני הפטרה ח"ב עמ' 695
יא ע"ב06 אין דורשין וכו' ולא במרכבה ביחידדרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' לא
יא ע"ב06 אין דורשין כו' במרכבה וכו'לקוטי שיחות חל"ג עמ' 19
יא ע"ב06 אין דורשין מעשי מרכבה ביחידברית שלום (תעח) דף לד ע"ג
יא ע"ב06 אין דורשין מעשי מרכבה ביחידברית שלום (תשסח) עמ' כה
יא ע"ב06 ואין דורשין במרכבהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' קיט
יא ע"ב06 ולא במעשה מרכבה ביחידדברי שאול במדבר עמ' רנא
יא ע"ב06 ולא במרכבה ביחיד אא"כ היה חכם ומבין מדעתוחי' אגדות מהר"ם שיק אבות פ"ג מ"ו עמ' נה
יא ע"ב06 ולא במרכבה ביחיד אא"כ היה חכם ומבין מדעתוכתנות אור עמ' ו
יא ע"ב06 ולא במרכבה ביחיד אלא א"כ היה חכם ומבין מדעתושפתי חיים מועדים ח"ב עמ' קמג
יא ע"ב06 ולא במרכבה ביחיד אלא אם כן היה חכם ומבין מדעתויסוד האמונה (תשסז) קונטרסים לחכמת אמת אות קמח {מוסרין לו ראשי פרקים}
יא ע"ב06 ולא במרכבה ביחיד אלא אם כן היה חכם ומבין מדעתואוצרות חיים - פרד"ס התורה עמ' רמד, רנה
יא ע"ב06 ולא במרכבה ביחיד אלא אם כן היה חכם ומבין מדעתונועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף צה ע"א
יא ע"ב06 ולא במרכבה ביחיד אלא אם כן היה חכם ומבין מדעתופי' לס' יחזקאל לר' יוסף חיון עמ' ב
יא ע"ב06 ולא במרכבה ביחיד אלא אם כן היה חכם ומבין מדעתופרי צדיק ר"ח שבט אות ב, בשלח אות יא
יא ע"ב06 ולא במרכבה ביחיד אלא אם כן היה חכם ומבין מדעתוקומץ המנחה (צונץ) דרוש ט אות א
יא ע"ב06 ולא במרכבה ביחיד אלא אם כן היה חכם ומבין מדעתוקומץ המנחה (צונץ) דרוש ט אות א
יא ע"ב06 ולא במרכבה ביחיד אלא אם כן היה חכם ומבין מדעתושל"ה (תשנז) - עשרה מאמרות אות מ
יא ע"ב06 ולא במרכבה ביחיד אלא אם כן היה חכםהמאור הגדול (גר"א) עמ' קסח
יא ע"ב06 ולא במרכבה ביחיד וכו' המסתכל בד' דברים רתוי לו שלא בא לעולם וכו'לבושי בדים סעיף רנב-רנד
יא ע"ב06 ולא במרכבה ביחידאמרות ה' השלם ח"א עמ' מד
יא ע"ב06 ולא במרכבה ביחידס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' קנה, קצו
יא ע"ב06 ולא במרכבה ביחידתורת אליהו עמ' קמב
יא ע"ב06 ולא במרכבה ביחידתורת העולה (תשעה) עמ' שט
יא ע"ב06 ולא במרכבה ביחידתורת העולה ח"ג פרק ז
יא ע"ב06 לא במרכבה ליחידתפארת ישראל (הרטמן) עמ' ער הערה 4, תתרצד הערה 24
יא ע"ב06 מעשה מרכבה וכו' אין דורשין בו אפילו ביחידפחד יצחק פסח מאמר פא
יא ע"ב06 מעשה מרכבהעיוני פרשה (ריבלין) בראשית עמ' 50
יא ע"ב06 מעשה מרכבהתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תקעט הערה 99
יא ע"ב06 מעשה מרכבהכרם יהושע (ולרשטיין) דף יז ע"ב
יא ע"ב06 אין לגלות את סודות התורהביאור הגר"א על משלי (קצנלנבוגן) פרק טו פסוק ל {רמוז בפסוק "מאור עינים ישמח לב" - שאור הסודות גנוזים בתורה שבכתב שתלויה בראייה, וצריך לשמרם בלבו ולא לגלותם}
יא ע"ב06 אין לגלות את סודות התורהערוגת הבושם (הראשון) ח"ג עמ' 75
יא ע"ב07 חכם ומבין מדעתומנחת קנאות מכתב צה עמ' קנו
יא ע"ב07 חכם ומבין מדעתועיונים במשלי עמ' תסה {בלימוד צריך להבין דבר מתוך דבר}
יא ע"ב07 אא"כ הי' חכם ומבין בדעתוס' המאמרים (רש"ב) תרעב עמ' צו
יא ע"ב07 אא"כ הי' חכם ומבין מדעתובשעה שהקדימו תער"ב ח"א עמ' צו
יא ע"ב07 אא"כ היה חכם ומבין מדעתושיחות לספר בראשית עמ' קכה
יא ע"ב07 אלא אם הוא חכם ומבין מדעתומנחת קנאות עמ' קנז
יא ע"ב07 אלא אם כן הי' חכם ומבין מדעתואור תורה השלם (מזריטש) סי' כד
יא ע"ב07 אלא אם כן הי' חכם ומבין מדעתוס' המאמרים עת"ר (מהד' תשעב) עמ' קנח, קסא
יא ע"ב07 אלא אם כן היה חכם ומבין מדעתומגיד דבריו ליעקב (ממזריטש) - אור תורה סי' נד
יא ע"ב07 אלא אם כן היה חכם ומבין מדעתושפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' קפט, רמה, רמז, שצח, תנג
יא ע"ב07 אלא לחכם ומבין מדעתותורת אליהו עמ' רנד
יא ע"ב07 חכם ומבין בדעתותורת חיים (קאסוב) עמ' ריד
יא ע"ב07 חכם ומבין מדעתואמרי נפתלי ח"א עמ' נא {אברהם אבינו היה כזה}
יא ע"ב07 חכם מבין מדעתועולם אחד פרק יח
יא ע"ב07 חכם ומבין מדעתוהמאיר לארץ (שיינברג) עמ' ריד
יא ע"ב07 כל המסתכל בארבעה דברים האלו רתוי לו כאילו לא בא לעולם וכו' מה למעלה מה למטההישר והטוב (תשסג) עמ' שנז
יא ע"ב07 כל המסתכל בארבעה דברים וכו'נתיב מצותיך (תשסח) עמ' עו, קטז
יא ע"ב07 כל המסתכל בארבעה דברים ראוי לו כאילו לא בא לעולם מה למעלה מה למטה מה לפנים מה לאחורפרדס יוסף (סקוסובסקי) עמ' לו {הכתוב מודיענו מה היה לפני בריאת העולם כדי שנדע סדר הבריאה ולא שנחקור מה לפנים מה לאחור מה למעלה מה למטה, אלא מה שנוגע לעולם העשיה כתיב ותו לא}
יא ע"ב07 כל המסתכל בארבעה דברים ראוי לו כאילו לא בא לעולם מה למעלה וכו'אור יצחק (ראדוויל, תשסה) עמ' רמ
יא ע"ב07 כל המסתכל בארבעה דברים ראוי לו כאילו לא בא לעולםבאמונה שלמה עמ' ה, לב, שלג
יא ע"ב07 כל המסתכל בארבעה דברים ראוי לו כאילו לא בא לעולםשארית מנחם - מאמרים עמ' רמט
יא ע"ב07 כל המסתכל בארבעה דברים ראוי לו כאילו לא בא לעולםשם דרך בראשית ח"א עמ' רכד
יא ע"ב07 כל המסתכל בארבעה דברים ראוי לו כאילו לא בא לעולםשם דרך דברים עמ' רנה
יא ע"ב07 כל המסתכל בארבעה דברים ראוי לו כאילו לא בא לעולםשם דרך ויקרא עמ' שסה
יא ע"ב07 כל המסתכל בארבעה דברים ראוי לו כאלו לא בא לעולםנועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף סב ע"א
יא ע"ב07 כל המסתכל בארבעה דברים ראוי לו שלא בא לעולם וכו'גנת אגוז (תשמט) עמ' לט
יא ע"ב07 כל המסתכל בארבעה דברים ראוי לו שלא בא לעולםסדר היום (שנט) תפלת שבת דף מט ע"ב; תהלה לדוד (סר לאון, שלז) ח"א פרק ג דף ג ע"א; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה א דף ט ע"ב ודף יב ע"ג; יפה מראה (שנ) פרק ב דף ריב ע"ג ודף ריג ע"ד; עולת שבת (שועיב, שלז) פרשת צו דף צ ע"א; בית אלהים (שלו) שער ג פרק א דף לה ע"ג; שערי אורה (ג'קטיליה, שכא) דף פג ע"א; ראשית חכמה (שלט) שער היראה פ"ז דף כד ע"ב, ושער היראה פרק ט דף רמ ע"ב; עשרה מאמרות (תט) מאמר חיקור דין ח"ד פרק ט דף עג ע"ב; בעל הטורים (ונציה שד) פרשת בראשית דף ב ע"ב; באר שבע (שעד) הוריות דף לז ע"ב
יא ע"ב07 כל המסתכל בארבעה דברים רתוי לו וכו'שפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' קפט
יא ע"ב07 כל המסתכל בארבעה דברים רתוי לו כאילו לא בא לעולם וכו'דרך חיים (תשע) פ"ה הערה 4
יא ע"ב07 כל המסתכל בארבעה דברים רתוי לו כאילו לא בא לעולם מה למעלה מה למטה מה לפנים ומה לאחורברכת טוב עמ' נט, קסז
יא ע"ב07 כל המסתכל בארבעה דברים רתוי לו כאילו לא בא לעולם מה למעלה מה למטה מה לפנים ומה לאחור וכו'שפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' שלו
יא ע"ב07 כל המסתכל בארבעה דברים רתוי לו כאילו לא בא לעולם מה למעלה מה למטה מה לפנים ומה לאחוראש דת (אסאד) עמ' לו, נב
יא ע"ב07 כל המסתכל בארבעה דברים רתוי לו כאילו לא בא לעולם מה למעלה מה למטה כו'מגן אבות (מהריט"ץ) ח"ב עמ' תעד
יא ע"ב07 כל המסתכל בארבעה דברים רתוי לו כאילו לא בא לעולם מה לפנים ומה לאחורתפארת צבי במדבר עמ' קיד, רצו
יא ע"ב07 כל המסתכל בארבעה דבריםעיונים במשלי עמ' תקי
יא ע"ב07 כל המסתכל בד' דבריםבאר מים חיים (תשנט) ח"א עמ' מ
יא ע"ב07 כל המסתכל בד' דברים וכו' מה לפנים מה לאחור וכו'בינה לעתים (תשנד) דרוש לח עמ' רמה
יא ע"ב07 כל המסתכל בד' דברים ראוי לו כמי שלא בא לעולםלחם רב על סדור התפילה אות תשלט
יא ע"ב07 כל המסתכל בד' דברים ראוי לו שלא בא לעולםמרפא לשון עמ' רסח
יא ע"ב07 כל המסתכל בד' דברים רתוי לו כו'עשרה מאמרות (תשס) עמ' רסז, [ערה]
יא ע"ב07 כל המסתכל בד' דבריםתורת אברהם עמ' 356
יא ע"ב08 המסתכל בארבעה דברים ראוי לו כאילו לא בא לעולם מה למעלה ומה למטה מה לפנים מה לאחוראורות ונתיבות ח"ב שער ד פרק ה אות ח
יא ע"ב08 המסתכל בארבעה דברים ראוי לו כאילו לא בא לעולםלקט אמרים (שכטר) עמ' מג
יא ע"ב08 המסתכל בארבעה דברים ראוי לו שלא בא לעולםדעת תפלה עמ' קצד, רד
יא ע"ב08 המסתכל בארבעה דברים רתוי לו כאילו לא בא לעולם ורש"ישפתי חיים - אמונה ובחירה ח"ב עמ' נד
יא ע"ב08 המסתכל בארבעה דברים רתוי לו כאילו לא בא לעולם מה למעלה וכו' וכל שלא חס על כבוד קונו רתוי לו שלא בא לעולםדברי תורה (שפירא) מהד' ג סי' נ
יא ע"ב08 המסתכל בארבעה דבריםיין לבנון (תשסג) עמ' 552
יא ע"ב08 המסתכל בד' דברים הללו ראוי לו שלא בא לעולםנזר הקדש ח"א עמ' כה, סח
יא ע"ב08 המסתכל בד' דברים וכו' וכל שלא חס וכו'שער התפלה (תשמט) שער שועה פ"ב
יא ע"ב08 המסתכל בד' דברים ראוי לו שלא בא לעולםהמאור הגדול (גר"א) עמ' תתעז
יא ע"ב08 המסתכל בד' דברים רתוי לו כאילו וכו'מגיד דבריו ליעקב (ממזריטש) - לקוטי אמרים סי' קסד, אור תורה סי' ר
יא ע"ב08 המסתכל בד' דברים רתוי לו כאילו וכו'אור תורה השלם (מזריטש) סי' ר
יא ע"ב08 המסתכל בד' דברים רתוי לו כאילו לא בא לעולםאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' שיג
יא ע"ב08 המסתכל בד' דברים רתוי לו כאילו לא בא לעולם, ורש"ישפתי חיים מועדים ח"ב עמ' רפו
יא ע"ב08 המסתכל בדי דברים ראוי לו כאילו לא בא לעולם מה למעלה מה למטה מה לפנים ומה לאחורשיחות הר"ן (תשע) ח"ב עמ' רלג
יא ע"ב08 המסתכל וכו' מה למעלה וכו' מה למטה וכו'נועם אלימלך (תשסא) עמ' רנ
יא ע"ב08 המסתכל וכו' מה למעלה מה למטה וכו' רתוי לו שלא בא לעולםמכתב מאליהו ח"ג עמ' 244, ח"ד עמ' 49, 101
יא ע"ב08 המסתכל וכו' מה לפנים וכו'זכרון דברים (תשנט) עמ' לח
יא ע"ב08 המסתכל מה למעלה מה למטה מה לפנים מה לאחור ראוי לו שלא בא לעולםיסוד האמונה (תשסז) קונטרסים לחכמת אמת אות ח, ט
יא ע"ב08 המסתכל מה למעלהמכתב מאליהו - מועדים ח"א עמ' קפב
יא ע"ב08 ראוי לו כאילו לא בא לעולםנאוה תהלה עמ' נט
יא ע"ב08 ראוי לו שלא בא לעולםהגיוני עוזיאל ח"א עמ' 327
יא ע"ב09 אין דורשין כו' מה למעלה מה למטה מה לפנים ומה לאחורערבי נחל (תשסד) ח"ג עמ' נא
יא ע"ב09 אין דורשין מה למעלה ומה למטה מה לפנים ומה לאחורמלא העומר על חמש מגילות (תשסח) עמ' ת
יא ע"ב09 אין דורשין מה לפניםברכת השיר (צינץ) עמ' קכה
יא ע"ב09 אין לדרוש מה לפנים ומה לאחוראור אברהם - סידור התפילה עמ' קמו
יא ע"ב09 אסור להסתכל מה למעלה ומה למטה מה לפנים ומה לאחורנחמד ונעים (תשסח) פרקי אבות אות מד, סב
יא ע"ב09 אסור להסתכל מה לפנים ומה לאחוראור גנוז (מוסקוביץ) עמ' שנב
יא ע"ב09 אסור לחקור בדברים שהם למעלה ממךדולה ומשקה פורים עמ' שנד
יא ע"ב09 אסור לחשוב מה למעלה ומה למטה ומה לאחורמאמרי שלמה ח"א עמ' כ
יא ע"ב09 אסור לשאול מה לפנים ומה לאחורכסף נבחר (מרגליות) עמ' א
יא ע"ב09 אסור להתבונן מה שלמעלה מה שלמטה וכו'מאור ושמש (תשנב) עמ' תרמה
יא ע"ב09 מה למעלה וכו'טוב טעם שמות עמ' כב, דברים עמ' כא
יא ע"ב09 מה למעלה מה למטהברית עולם (אשכנזי, תשסא) ח"א עמ' 18
יא ע"ב09 מה למעלה ומה למטה מה לפנים ומה לאחורמי מרום ח"ב עמ' קסא
יא ע"ב09 מה למעלה ומה למטהאמת ליעקב (ניניו) מערכת ז אות ק
יא ע"ב09 מה למעלה ומה למטהברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' נד-נה {האיסור לשאול כך רמוז בצורת אות א}, עח
יא ע"ב09 מה למעלה ומה למטהמחשבת מוסר ח"ב עמ' שיט
יא ע"ב09 מה למעלה ומה למטהשעורי דעת ספר ב עמ' קג
יא ע"ב09 מה למעלה ומה למטהשער הבטחון עם "בתורתו יהגה" עמ' קכז
יא ע"ב09 מה למעלה מה למטהמפי ספרים וסופרים (תשעב) אבות פניני חסידות פ"ו אות מט
יא ע"ב09 מה למעלה מה למטהס' העיקרים (מישור) עמ' קפט
יא ע"ב09 מה למעלה מה למטה וכו' מקצה השמיםצמח דוד (שלוניקי) ח"ב דף נד ע"א-ע"ב
יא ע"ב09 מה למעלה מה למטה מה לפנים ומה לאחורכד הקמח (מישור) עמ' שנו
יא ע"ב09 מה למעלה מה למטה מה לפנים מה לאחוראהל יששכר (ליכטנשטיין) דף ד ע"א
יא ע"ב09 מה למעלה מה למטהאמרי יצחק שמות-ויקרא עמ' רצח הערה צב
יא ע"ב09 מה לפנים ומה לאחורבאר מים חיים (תשנט) ח"א עמ' סה
יא ע"ב09 מה לפנים ומה לאחור וכו'אמרות ה' השלם ח"ב עמ' לא
יא ע"ב09 מה לפנים ומה לאחוראמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) נח ח, מטות י
יא ע"ב09 מה לפנים ומה לאחורהגיוני עוזיאל ח"א עמ' 156-157
יא ע"ב09 מה לפנים ומה לאחורלב הארי עמ' קנג
יא ע"ב09 מה לפנים מה לאחוראלשיך על חמש מגילות עמ' רכג
יא ע"ב09 מה לפניםפנקסי הראי"ה ח"א עמ' מ
יא ע"ב09 מה לפניםשפתי חיים מועדים ח"א (תשנד) עמ' תנד
יא ע"ב09 מה שלמעלה מה למטהמשך חכמה שמות פ' לב פס' יט
יא ע"ב10 וכל שלא חס על כבוד קונו ראוי לו שלא בא לעולםכתונת פסים (תשעא) עמ' סט
יא ע"ב10 וכל שלא חס על כבוד קונותורה בציון עמ' רסח
יא ע"ב10 וכל שלא חס על כבוד קונותורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' רנב
יא ע"ב10 כל מי שאינו חס על כבוד קונו ראוי שלא בא לעולםדרשות הצל"ח השלם עמ' צג
יא ע"ב10 כל מי שלא השגיח על כבוד קונו ראוי לו שלא בא לעולםראשית חכמה (תשמד) - תוצא' חיים אות נה
יא ע"ב10 כל מי שלא חס על כבוד יוצרודרשות מהר"ל (יד מרדכי) עמ' שלג
יא ע"ב10 כל מי שלא חס על כבוד קונו ראוי היה שלא בא לעולםדרך ישרה עמ' קצח
יא ע"ב10 כל מי שלא חס על כבוד קונו ראוי לו שלא בא לעולםמכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' רחצ
יא ע"ב10 כל שלא חם על כבוד קונו וכו'שמחת הנפש עמ' ו
יא ע"ב10 כל שלא חם על כבוד קונו ראוי לו שלא בא לעולםימי דוד (תשסז) עמ' קסא
יא ע"ב10 כל שלא חם על כבוד קונו ראוי לו שלא בא לעולם, פירוש הרמב"םנתיב התורה (סאלים) במדבר עמ' כ
יא ע"ב10 כל שלא חס על כבוד קונו בו'לקוטי שיחות חל"ה עמ' 79
יא ע"ב10 כל שלא חס על כבוד קונו ראוי לו שלא בא לעולםאורחות צדיקים שער תשובה עמ' קעט
יא ע"ב10 כל שלא חס על כבוד קונו ראוי לו שלא בא לעולםדרך חיים (תשע) פ"ה הערה 874
יא ע"ב10 כל שלא חס על כבוד קונו ראוי לו שלא בא לעולםפי' הרמ"ז על הזוהר במדבר (תשסד) עמ' שח
יא ע"ב10 כל שלא חס על כבוד קונו ראוי לו שלא בא לעולםשל"ה (תשנז) - עשרה מאמרות אות רכח
יא ע"ב10 כל שלא חס על כבוד קונו, ורמב"ם - זה השכלדעת תפלה עמ' רד בהערה, ערב
יא ע"ב10 מי שלא חס על כבוד קונו ראוי לו שלא בא לעולםגנת אגוז (תשעב) אות ה
יא ע"ב11 רתוי לו שלא בא לעולםואני תמיד עמך עמ' לד {על החוטא}
יא ע"ב22 לרבות את הנכרים כו'משנת חיים ויקרא עמ' שנב
יא ע"ב22 לרבות את הנכרים שמוזהרין על ברכת השם ועל ע"ז כישראלמגילת סמנים עמ' קא
יא ע"ב29 בסתרי עריותמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' שלו
יא ע"ב33 גזל ועריות הנפש מחמדתןחנן אלקים עמ' רעט
יא ע"ב33 גזל ועריות נפשו של אדם מחמדתןקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ז עמ' קלז
יא ע"ב33 גזל ועריות וכו' מתאוה ומחמדתןתורת אליהו עמ' רמח, רפו
יא ע"ב33 גזל ועריות נפשו מחמדתו ומתאוה להםפתח טוב עמ' פד
יא ע"ב33 גזל ועריות נפשו מחמדתן וכו'חכמה ומוסר ח"א עמ' קד, קנא, קנד
יא ע"ב33 גזל ועריות נפשו מחמדתן ומתאוה להםדרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' קנז
יא ע"ב33 גזל ועריות נפשו מחמדתן ומתאוה להםחמודי צבי מועדים עמ' קעט
יא ע"ב33 גזל ועריות נפשו מחמדתן ומתאוה להםמסילת ישרים עמ' שמט
יא ע"ב33 גזל ועריות נפשו מחמדתן ומתאוה להםמתנת חיים - אלול וימים נוראים עמ' קיג
יא ע"ב33 גזל ועריות נפשו מחמדתןביאור הגר"א על משלי פרק ב פסוק טז
יא ע"ב33 גזל ועריות נפשו מחמדתןלקוטי משלי פרק כא פסוק ד
יא ע"ב33 גזל ועריות נפשו של אדם מחמדתן וכו'אור יחזקאל - ימים נוראים עמ' רכד
יא ע"ב33 גזל ועריות נפשו של אדם מחמדתן ומתאוה להםאור יחזקאל - יראה ומוסר עמ' שכ
יא ע"ב33 גזל ועריות נפשו של אדם מחמדתן ומתאוה להםקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ב (תשעג) עמ' מח
יא ע"ב33 גזל ועריות נפשו של אדם מחמדתן ומתאוה להםשרגא המאיר על התורה עמ' תכח
יא ע"ב33 גזל ועריות נפשו של אדם מחמדתן ומתאוה להםתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תרצו הערה 33
יא ע"ב33 גזל ועריות נפשו של אדם מחמדתן ומתאוה להןלב אליהו (תשלב) עמ' ריז, עג
יא ע"ב33 גזל ועריות נפשו של אדם מחמדתן ומתאוה להןלהעיר להורות ולהשכיל ח"א עמ' רסה
יא ע"ב33 גזל ועריות נפשו של אדם מחמדתן ומתאוה להןשיחות חכמה ומוסר מאמר כד אות א
יא ע"ב33 גזל ועריות נפשו של אדם מחמדתןביאור הגר"א על משלי (קצנלנבוגן) פרק ב פסוק טז
יא ע"ב33 גזל ועריות נפשו של אדם מחמדתןיפה תאר (תשעח) ח"א עמ' תריד
יא ע"ב33 גזל ועריות נפשו של אדם מחמדתןלב אליהו (תשסה) שמות עמ' קצד, ויקרא-דברים עמ' ריג, רכג
יא ע"ב33 גזל ועריות נפשו של אדם מחמדתןמחשבת מוסר ח"א עמ' קמח, תקמב
יא ע"ב33 גזל ועריות נפשו של אדם מחמדתןעיוני פרשה (ריבלין) שמות עמ' 100
יא ע"ב33 גזל ועריות נפשו של אדם מחמדתןפניני שבח עמ' קלח
יא ע"ב33 גזל ועריות נפשו של אדם מחמדתןקובץ שיחות (וכטפויגל, תשעה) עמ' רצז, שלח
יא ע"ב33 גזל ועריות נפשו של אדם מחמדתןשם יחזקאל עמ' תקלג
יא ע"ב33 גזל ועריות נפשו של אדם מחמדתןשמן ראש - ימים נוראים עמ' רב
יא ע"ב33 גזל ועריות נפשו של אדם מחמדתןשפתי חיים - מידות ועבודת ה' ח"ב עמ' תנו
יא ע"ב33 גזל ועריות נפשו של אדם מתאוה להם ומחמדתןרנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' ו, סא, רג
יא ע"ב33 גזל ועריות נפשו של אדם מתאוה להן ומחמדתןדרך חיים (תשע) הקדמה הערה 114, פ"א הערה 283, פ"ד הערה 1947
יא ע"ב33 גזל ועריות נפשן של אדםבאר מים חיים (תשנט) ח"א עמ' קט
יא ע"ב33 עריות נפשו של אדם מאוד מתאוה להםאגרא דכלה ח"ג עמ' לח {וקשה לפרוש}
יא ע"ב33 עריות נפשו של אדם מחמדתןאמרי יצחק במדבר-דברים עמ' תלה
יא ע"ב33 עריות נפשו של אדם מחמדתןשמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' שצד
יא ע"ב33 עריות נפשות של אדם מחמדתןיציב פתגם - מילה-נישואין עמ' קא
יא ע"ב33 תאוה בגזלבעקבי יעקב עמ' קצ
יא ע"ב34 בפניו נפיש יצרי'לב הארי עמ' קמז
יא ע"ב34 עריות בין בפניו וכו'גור אריה שמות פכ"ב הערה 243, במדבר פי"א הערה 9, דברים פ"ה הערה 88 {אדם מתאוה ביותר ליצר דעריות יותר מלגזל}
יא ע"ב34 גזל שלא בפניו לא נפיש יצריהאבן פינה עמ' 152
יא ע"ב34 עריות בין בפניו בין שלא בפניו נפיש יצריהדרך חיים (תשע) פ"ב הערה 1523
יא ע"ב35 מנא הני מילי דתנו רבנן וכו' יכול ישאל אדם קודם שנברא העולם ת"ל למן היום וכו'דרך חיים (תשע) פ"ה הערה 4
יא ע"ב36 יכול ישאל אדם קודם שנברא העולם וכו' יכול ישאל אדם מה למעלה וכו'של"ה (תשנז) פרשת תרומה אות טו
יא ע"ב36 כי שאל נא וכו' ואין אתה שואל וכו'נפש החיים (תשעז) עמ' קמה
יא ע"ב36 כי שאל נא לימים ראשונים וכו'אפיקי ים עמ' תצח
יא ע"ב36 כי שאל נא לימים ראשונים וכו'יפה תאר (תשעח) ח"א עמ' לג
יא ע"ב36 כי שאל נא לימים ראשונים יחיד שואל ואין שנים שואלין יכול ישאל אדם קודם שנברא העולם וכו'נזר הקדש ח"א עמ' כו, רעו
יא ע"ב36 כי שאל נא לימים ראשונים יחיד שואל ואין שנים שואלין כו'מגן אבות (מהריט"ץ) ח"א עמ' רמ
יא ע"ב36 כי שאל נא לימים ראשונים יחיד שואל וכו' ואין אתה שואל מה למעלה מה למטה מה לפנים מה לאחורשל"ה (תשנז) - תולדות אדם אות נה, שנג, שס
יא ע"ב39 יכול ישאל אדם מה למעלה ומה למטה מה לפנים ומה לאחורמחשבת מוסר ח"א עמ' רפח
יא ע"ב39 יכול ישראל מה למעלה מה לפניםישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קנח
יא ע"ב40 למקצה השמים ועד קצה השמים אתה שואל ואי אתה שואל מה למעלה מה למטה כו'ערבי נחל (תשסד) עמ' תריא, ח"ג עמ' לג, נא
יא ע"ב40 מלמקצה השמים ועד קצה השמים אתה שואל ואין אתה שואל וכו' מה לפנים מה לאחורביאורי הזוהר (ר' דובער) דף כב ע"ב, קנז ע"ב
יא ע"ב40 מלמקצה השמים ועד קצה שמים אתה שואל ואין אתה שואל מה למעלה מה למטה מה לפנים מה לאחורמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' תקלח
יא ע"ב40 מקצה השמים ועד קצה השמים אתה דורש ואי אתה דורש מה למעלה מה למטה וכו'גנת אגוז (תשמט) עמ' לט
יא ע"ב40 מקצה השמים ועד קצה השמים אתה רשאי לדרוש ואי אתה רשאי לדרוש מה למעלה ומה למטהמאור ושמש (תשסט) עמ' של, תשכ
יא ע"ב40 מקצה השמים ועד קצה השמים אתה שואל וכו'מאור ושמש (תשנב) עמ' רכה
יא ע"ב40 מקצה השמים ועד קצה השמים אתה שואלמנחת קנאות עמ' יב
יא ע"ב41 אל ישאל אדם מה למעלה ומה למטהדובר צדק עמ' 18
יא ע"ב41 אל ישאל אדם מה למעלה ומה למטהפרי צדיק ל"ג בעומר אות ח
יא ע"ב41 ואי אתה שואל מה לפניםנפש החיים (תשמג) עמ' 95
יא ע"ב41 ואין אתה שואל מה למעלה מה למטה כו'עשרה מאמרות (תשס) עמ' קסד(כ)
יא ע"ב41 לא ניתן רשות לשאול מה למעלה וכו'מאור ושמש (תשסט) עמ' תסח
יא ע"ב רש"י - אין דורשין כו' מה למעלה מה למטה מה לפנים ומה לאחור. לאחור היינו חוץ למחיצותערבי נחל (תשסד) ח"ג עמ' נא
יא ע"ב רש"י - דיני ממונות אתה למד בק"ו אבל לא אזהרות ועונשיןגור אריה שמות פכ"א הערה 640
יא ע"ב רש"י - כשהוא רואה לפניו שיכול לגזול אז נפיש יצרי'לב הארי עמ' קמז
יא ע"ב רש"י - מה לפנים חוץ למחיצת הרקיע למזרח, ומה לאחור למערבתפארת צבי במדבר עמ' קיד
יא ע"ב רש"י ד"ה ולאדרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' לא
יא ע"ב רש"י ד"ה לבתותיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' קיב, רלו
יא ע"ב רש"י ד"ה לבתותפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' רכד (קצג) {דיני ממונות אינם בכלל עונשין}
יא ע"ב רש"י ד"ה רתוימכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' תקצב
יא ע"ב תוס' - מה לפנים ומה לאחור מה שהיה ומה שעתיד להיותתפארת צבי במדבר עמ' קיד
יא ע"ב תוס' - שם מ"ב אותיותציץ השדה ח"ד עמ' יד
יא ע"ב תוס' - שם של מ״ב היוצא מבראשית (תוס')ציץ השדה פורים - אורה ושמחה עמ' קנה
יא ע"ב תוס' ד"ה אין דורשין - היינו שם של מ"ב אותיות היוצא מבראשית ופסוק שלאחריולחמי תודה דף צח ע"א
יא ע"ב תוס' ד"ה אין דורשין, שם מ"ב יוצא מבראשיתבית ישראל (זידיטשוב, תשעה) עמ' רכג
יא ע"ב תוס' ד"ה יכול - משמע הכא דפנים ואחור היינו מה שהוא חוץ למחיצות, ולקמן וכו' אלא פנים מאי דהוי הוי וכו' פלטרין על האשפה וכו'ערבי נחל (תשסד) ח"ג עמ' נא
יא ע"ב תוס' ד"ה יכולאלשיך על חמש מגילות עמ' רכג
יב ע"א04 אדה"ר גבהו מהארץ ועד לרקיערנת יצחק על נפש החיים (תשמג) עמ' צג
יב ע"א04 אדה"ר היה מן הארץ ועד לרקיע וכו' מסוף העולם ועד סופו וכו' אידי ואידי חד שיעורא הואעקבי אבירים (תשסה) עמ' קצה
יב ע"א04 אדה"ר מן הארץ ועד הרקיע היה וכו' אידי ואידי חד שיעורא ותוס'אברהם אנכי ח"א דף ג ע"ב
יב ע"א04 אדה"ר מן הארץ ועד לרקיעדעת שבת עמ' קס
יב ע"א04 אדה"ר מן הארץ ועד לרקיעאמרי נפתלי ח"א עמ' קא
יב ע"א04 אדה"ר מן הארץ וער לרקיעדרשות ר"י מסלוצק עמ' קיג
יב ע"א04 אדה"ר מן הארץ עד לרקיע הי' שנאמר אשר ברא אלקים אדם על הארץמעשה רוקח (ר"א רוקח) בראשית ד ע"א
יב ע"א04 אדה"ר מן הארץ עד לרקיע היהארצות השלום (תשנה) עמ' נז
יב ע"א04 אדה"ר מן הארץ עד לרקיע וכו' אדה"ר מסוף העולם ועד סופו היה וכו'נפש החיים (תשעז) עמ' פה
יב ע"א04 אדה"ר מן הארץ עד לרקיע וכו' וכיוון שסרח הניח הקב"ה ידיו עליו ומיעטו וכו'אוצר המאמרים (תשסא) עמ' רנט
יב ע"א04 אדה"ר מן הארץ עד לרקיע וכו' וכיון שסרח הניח הקב"ה ידיו עליו ומיעטודברי חיים - מועדים (תשנט) עמ' קכג
יב ע"א04 אדה"ר מן הארץ עד לרקיע וכו' וכיון שסרח הניח חקב"ה ידיו עליו ומיעטושרתי - קונטרס הנרות עמ' יד
יב ע"א04 אדה"ר מן הארץ עד לרקיע וכו'אפיקי ים עמ' קנה
יב ע"א04 אדה"ר מן הארץ עד לרקיע וכו'משנת יוסף על התורה ח"א עמ' י, נו
יב ע"א04 אדה"ר מן הארץ עד לרקיע ורש"י ותוס'ברית שלום (תעח) דף ב ע"ד
יב ע"א04 אדה"ר מן הארץ עד לרקיע כו' וכיון שסרח כו'עשרה מאמרות (תשס) עמ' רא
יב ע"א04 אדה"ר מן הארץ עד לרקיעזמרת הארץ (רבינוביץ) עמ' רמג
יב ע"א04 אדה"ר מן הארץ עד לרקיעשיחות לספר בראשית עמ' כא
יב ע"א04 אדה"ר מן הארץ עד לרקיעבינת ישראל (תשסו) דף עט ע"א
יב ע"א04 אדה"ר מן הארץ עד לרקיע ורש"י ותוס'ברית שלום (תשסח) עמ' יג
יב ע"א04 אדם הראשון מן הארץ ועד הרקיע היה וכו' מסוף העולם ועד סופו היה וכשסרח מיעטו וכו'יפה תאר (תשעח) ח"א עמ' סא, קסט, קע, קעב, רפא
יב ע"א04 אדם הראשון מן הארץ עד לרקיעדרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' קלו ד"ה כתיב בפרשת
יב ע"א04 אדה"ר קודם החטא היה גבוה מן הארץ עד לרקיעגנזי ישראל (תשעד) על התורה עמ' תקסח
יב ע"א04 אדם הא' מן הארץ ועד לרקיע היהבית העוזיאלי (שסד) פרשת שמות דף כח ע"ב; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה ח דף נב ע"ב, ופרשה יב סי' ה דף פב ע"ד; כפתור ופרח (לוצטו, שמא) פרק ב דף פא ע"ב; דרש משה (פיזענץ, שמט) מאמר קסה דף מח ע"א; פי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת ואתחנן דף רמ ע"ב; מקראי קדש (סמיגה, שמו) ח"א פרק יג דף מב ע"ב; באר שבע (שעד) הוריות דף לו/לז ע"א; נחלת צבי (טוכפירר, תכ) פרק ד דף סב ע"א; באר הגולה (שנח) באר ז דף לו/ז ע"א
יב ע"א04 אדם הראשון היה גבוהנפש החיים (תשמג) עמ' 14
יב ע"א04 אדם הראשון היה מארץ עד לרקיע וכו'בת עין (תשסז) עמ' שצו, תו
יב ע"א04 אדם הראשון היה מן הארץ עד לרקיע וכו' והעמידו על מאה אמהלילה כיום יאיר (באום) עמ' 20
יב ע"א04 אדם הראשון היה קודם החטא מהארץ עד השמיםקרן לדוד דברים עמ' כז {נשמתו}
יב ע"א04 אדם הראשון מהארץ עד לרקיע היהשכר שכיר ויקרא-במדבר שיחה יט
יב ע"א04 אדם הראשון מהארץ עד לרקיע ומסוף עולם עד סופו ואידי ואידי חד שיעורא הואאפסי ארץ (תשנט) עמ' תקנה
יב ע"א04 אדם הראשון מן הארץ ועד הרקיעתפארת משה עמ' רסט
יב ע"א04 אדם הראשון מן הארץ ועד לרקיע וכו' מסוף העולם ועד סופודעת תפלה עמ' יב, רפב
יב ע"א04 אדם הראשון מן הארץ ועד לרקיעעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' רד
יב ע"א04 אדם הראשון מן הארץ ועד לרקיעשמן ראש (כץ) ח"ט ויקרא עמ' שיא
יב ע"א04 אדם הראשון מן הארץ עד הרקיע הי'ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' ו
יב ע"א04 אדם הראשון מן הארץ עד הרקיע וכו' מסוף העולםשעורי דעת ספר א עמ' רנא
יב ע"א04 אדם הראשון מן הארץ עד הרקיעאוצר הכבוד
יב ע"א04 אדם הראשון מן הארץ עד לרקיע היה וכו' וכיון שסרח הניח הקב"ה ידו עליו ומיעטו והעמידו על מאה אמה וכו'אוצרות חיים - אישים ח"א עמ' קצג
יב ע"א04 אדם הראשון מן הארץ עד לרקיע היה וכו'מעגלי צדק (פאנעט) במדבר עמ' כד, עח
יב ע"א04 אדם הראשון מן הארץ עד לרקיע היהאמונת חכמים (תשעו) עמ' רלח
יב ע"א04 אדם הראשון מן הארץ עד לרקיע וכו' וכיון שסרח הניח הקב"ה ידיו עליו ומיעטו שנאמר אחור וקדם צרתני ותשת עלי כפכהשבילי פנחס (תשעא) עמ' תמו, תמז, תמט
יב ע"א04 אדם הראשון מן הארץ עד לרקיע וכו' וכיון שסרח הניח הקב"ה ידיו עליו ומיעטו וכו'דרך חיים (תשע) פ"ה הערה 274
יב ע"א04 אדם הראשון מן הארץ עד לרקיע וכו' וכיון שסרח הניח הקב"ה ידיו עליו ומיעטו שנא' אחור וקדם צרתני ותשת עלי כפכהזרע קודש (תשסה) על התורה עמ' רכא
יב ע"א04 אדם הראשון מן הארץ עד לרקיע וכו' כיון שסרח הניח הקב"ה ידיו עליו ומיעטו וכו'של"ה (תשנז) - תולדות אדם אות רסג, רסט
יב ע"א04 אדם הראשון מן הארץ עד לרקיע וכו' מסוף העולם עד סופובאר הגולה (הרטמן) באר ו הערה 750, 755, 825, 696-695, 762-761
יב ע"א04 אדם הראשון מן הארץ עד לרקיע וכו'כתנות אור (תשעג) פ' בראשית אות ב
יב ע"א04 אדם הראשון מן הארץ עד לרקיעמשך חכמה בראשית פ' נ פס' י
יב ע"א04 אדם הראשון מן הארץ עד לרקיעשמועות ראי"ה (תשעה) עמ' 44
יב ע"א04 אדם הראשון מן הארץ עד לרקיע וכו' אדה"ר מסוף העולם ועד סופו וכו'חיים שיש בהם - דרשות ח"א עמ' שצג
יב ע"א04 אדם הראשון מן הארץ עד לרקיעישמרו דעת עמ' ו
יב ע"א04 אדם הראשון קודם החטא היה גבוה מרקיע עד לארץגנזי ישראל (תשמו) ח"ב עמ' קמג ע"ב
יב ע"א04 אדם מהארץ עד לרקיעהמאור שבתורה (לסין)
יב ע"א04 גובה אדה"ר מהארץ עד לרקיעמשנת יוסף - דרשות ח"א עמ' רכח
יב ע"א04 מן הארץ עד הרקיעגור אריה דברים פ"ד אות כ {הוא מן המרכז עד המקיף}
יב ע"א04 מן הארץ עד לרקיע וכו' מסוף העולם ועד סופו וכו'קשוטי כלה (גרינפלד) ח"ט אות רצא {חמש מאות שנה}
יב ע"א04 מתחלה אדם הראשון מן הארץ ועד וכו' אחור וקדם צרתנילחם שלמה (הלוי, שנז) דף צא ע"ב
יב ע"א04 קומתו של אדה"ר היתה מן הארץ עד השמיםגור אריה דברים פ"ד אות כ-כא
יב ע"א04 קומתו של אדם הראשוןגל עיני ח"ב עמ' לח
יב ע"א04 שיעור קומתו של אדם הראשוןלקוטי תורה (טשרנוביל, תשסא) עמ' ריד
יב ע"א06 אדה"ר שמיעטו והעמידו על מאה אמהמאמרי אדמו"ר הזקן תקסט עמ' קמג
יב ע"א06 אדם הראשון אחר החטא נתמעט שנאמר אחור וקדם צרתני וגו'מגדנות אליעזר עמ' ד
יב ע"א06 האדם גדע קומתו ונעשה ק' אמהמגלה צפונות ח"א פרשת בראשית
יב ע"א06 הניח הקב"ה ידו עליו ומיעטודעת שבת עמ' קעח
יב ע"א06 הניח הקב"ה ידו עליו ומיעטודרך חיים (תשע) פ"ה הערה 2143
יב ע"א06 הניח הקב"ה ידו עליו ומיעטושמן ראש - ימים נוראים עמ' שיז
יב ע"א06 הניח עליו ידו ומיעטודעת תפלה עמ' עט, רפג
יב ע"א06 הקב"ה המעיט את קומתו של אדה"רדולה ומשקה - ספירת העומר וחג השבועות עמ' קז
יב ע"א06 הקב"ה מיעט את אדם הראשוןדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 1560
יב ע"א06 הקב"ה מיעט את קומת אדה"רדולה ומשקה פסח עמ' כ
יב ע"א06 ואחר שחטא נתמעטארצות השלום (תשנה) עמ' נח
יב ע"א06 וכיון שסרח הניח הקב"ה ידיו עליו והעמידו על מאה אמה שנאמר אחור וקדם צרתני וכו'שבילי פנחס (תשעג) עמ' תלג
יב ע"א06 כיון שחטא אדה"ר מיעטו הקב"ה עד שיעור ק' אמה וכו'מנחת אליהו (תשנט) עמ' קעז
יב ע"א06 כיון שחטא אדם הראשון הניח הקב"ה ידו עליו ומיעטו, והעמידו על מאה אמה (גי' העין יעקב)אמרי נועם (מועדים) סי' א ליום ז דחנוכה
יב ע"א06 כיון שחטא מעטו הקב"ה עד שעור ק' אמהמנחת אליהו (תשסא) עמ' קפא
יב ע"א06 כיון שסרח הניח הקב"ה ידו עליו ומיעטוהשיר והשבח ח"ב עמ' קפו
יב ע"א06 כיון שסרח מיעטו הקב"הנזר הקדש ח"א עמ' קנ
יב ע"א06 לאחר החטא הקב"ה הניח ידו עליו ומיעטופנים יפות על תהלים עמ' תב, תצג
יב ע"א06 לאחר שסרח אדה"ר המעיט קומתו והעמידו על מאה אמהארז ישעיהו דף סו
יב ע"א06 נגרעה קומתו של אדה"רכנסת מרדכי מועדים ח"ב עמ' פג
יב ע"א07 אחור וקדם צרתנילב אליהו (תשסה) בראשית עמ' יט
יב ע"א07 אחור וקדםמאורי אור (אתרוג) פ"א ה"ח {ברא הקב"ה לאדם פנים ואחור}
יב ע"א08 אדה"ר היה מסוף העולם ועד סופו וכשחטא צמצמו הקב"ה מאה אמה ובתוס'מאמרי שלמה ח"ב עמ' קכא
יב ע"א08 אדה"ר היה מסוף העולם ועד סופולשם שבו ואחלמה (תשעח) - ספר הדע"ה דף לא ע"ד
יב ע"א08 אדה"ר מוטל מסוף העולם ועד סופוחכמת התורה בראשית עמ' קכ
יב ע"א08 אדה"ר מסוף העולם ועד סופו היה וכו'תורת העולה ח"א פרק ד
יב ע"א08 אדה"ר מסוף העולם ועד סופו הי' וכו' כיון שסרח הניח הקב"ה ידו עליו ומיעטודעת תורה ויקרא עמ' צ, קפד
יב ע"א08 אדה"ר מסוף העולם ועד סופו היה וכו' כיון שסרח הניח הקב"ה ידו עליו ומיעטובאר יוסף (תשמא) ח"א עמ' טז
יב ע"א08 אדה"ר מסוף העולם ועד סופו היה וכו'תורת העולה (תשעה) עמ' רנה
יב ע"א08 אדה"ר מסוף העולם ועד סופו היהאפיקי יהודה (תשנט) עמ' קלג
יב ע"א08 אדה"ר מסוף העולם ועד סופו היהדברי חלומות סי' יט (עמ' 189)
יב ע"א08 אדה"ר מסוף העולם ועד סופו היהמכתב סופר דף מד ע"ב
יב ע"א08 אדה"ר מסוף העולם ועד סופו היהפרי צדיק נח אות ד, פסח שני אות א, אמור אות ח, ר"ח סיון אות ד, שלח אות יד, בלק אות ו, פנחס אות טז, בלק אות ה
יב ע"א08 אדה"ר מסוף העולם ועד סופו וכו'ברית שלום (תעח) דף א ע"ד
יב ע"א08 אדה"ר מסוף העולם ועד סופו וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' ו
יב ע"א08 אדה"ר מסוף העולם ועד סופו וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"ב עמ' 206
יב ע"א08 אדה"ר מסוף העולם ועד סופואבן יעקב (ניימרק) על אבות פ"ד מ"ח
יב ע"א08 אדה"ר מסוף העולם ועד סופומכתב מאליהו ח"א עמ' 91, ח"ב עמ' 86, 137
יב ע"א08 אדה"ר מסוף העולם ועד סופותורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' כב
יב ע"א08 אדה"ר קודם חטאו היה קומתו מסוף העולם עד סופו וכשחטא נתמעט קומתו עד ק' אמהקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' שסב
יב ע"א08 אדה"ר קומתו מסוף עולם ועד סופוחכמת התורה נח עמ' רנג
יב ע"א08 אדה״ר מסוף העולם ועד סופוס' זכרון לבעל מכתב מאליהו ח"א עמ' מ
יב ע"א08 אדם הראשון מסוף העולם ועד סופו היהרצוף אהבה (אלגאזי, תט) סימן קלג דף סא ע"א; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה ח דף נב ע"ב, ופ' יב דף פב ע"ד; דרש משה (פיזענץ, שמט) מאמר קסו דף מח ע"א; פי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת ואתחנן דף רמ ע"ב; תורה אור (יחייא, רצח) פרק ע דף לב ע"ג; רצוף אהבה (אלגאזי, תט) סימן קלג דף סא ע"א; הנותן אמרי שפר (ראנ"ח, שצ) דף א; חשק שלמה (דוראן, שפג) משלי דף יב ע"ב
יב ע"א08 אדם הראשון הי' מסוף העולם עד סופואור גנוז (מוסקוביץ) עמ' סו, פ, רא
יב ע"א08 אדם הראשון מסוף העולם ועד סופו היה וכו' כיון שסרח הניח הקב"ה ידו עליו ומיעטו והעמידו על מאה אמהלשם שבו ואחלמה (תשעח) - ספר הדע"ה דף לא ע"א
יב ע"א08 אדם הראשון מסוף העולם ועד סופו היה וכו' כיון שסרח הניח הקב"ה ידו עליו ומיעטו וכו', ומהרש"א - ובמדרש וכו' והעמידו על מאהדברי תורה (שפירא) מהד' ב סי' יז
יב ע"א08 אדם הראשון מסוף העולם ועד סופו היה וכו' כיון שסרח הניח הקב"ה ידו עליו ומיעטואוצרות חיים - אישים ח"א עמ' קצד
יב ע"א08 אדם הראשון מסוף העולם ועד סופו היה וכו' כיון שסרח וכו'מאור עינים (תשעט) עמ' רלג, רצט, תכא, תסח, תערב, *עא
יב ע"א08 אדם הראשון מסוף העולם ועד סופו היה וכו' כיון שסרח וכו'מאור עינים (תשנח) עמ' קמ, קפ, רמט, רעח, תיא, תקמד
יב ע"א08 אדם הראשון מסוף העולם ועד סופו היה כו' כיון שסרח הניח הקב"ה ידיו עליו ומיעטו שנאמר "ותשת עלי כפכה"תורת אביגדור ח"ד עמ' מג
יב ע"א08 אדם הראשון מסוף העולם ועד סופו היה כיון שסרח הניח הקב"ה ידו עליו ומיעטותפארת צבי ויקרא עמ' שפו
יב ע"א08 אדם הראשון מסוף העולם ועד סופו היהאור יצחק (ראדוויל, תשסה) עמ' סד, פב, קמג, קנב
יב ע"א08 אדם הראשון מסוף העולם ועד סופו היהאמרי רבי שפטיה עמ' רטו
יב ע"א08 אדם הראשון מסוף העולם ועד סופו היהדברי שאול בראשית עמ' טו, רל, ערב, דברים עמ' שט
יב ע"א08 אדם הראשון מסוף העולם ועד סופו היהחיי נפש ח"ו עמ' רסו
יב ע"א08 אדם הראשון מסוף העולם ועד סופו היהלהורות נתן דברים עמ' רלט
יב ע"א08 אדם הראשון מסוף העולם ועד סופו היהמחשבת מוסר ח"ב עמ' קו, קצב, שיב, שפא, שצד
יב ע"א08 אדם הראשון מסוף העולם ועד סופו וכו'ברכת מרדכי בראשית-שמות תנינא עמ' ו
יב ע"א08 אדם הראשון מסוף העולם ועד סופו ולבסוף נתמעטעץ הדעת טוב (תשסח) סי' רנז, תלג
יב ע"א08 אדם הראשון מסוף העולם ועד סופונזר הקדש ח"א עמ' כט
יב ע"א08 אדם הראשון מסוף העולם ועד סופוס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' קלב
יב ע"א08 אדם הראשון מתחילת העולם עד סופומהר"ם שיק בראשית עמ' ו
יב ע"א09 מסוף העולם ועד סופושם יחזקאל עמ' שסח {הוא מהלך ת"ק שנה}
יב ע"א09 מסוף העולם ועד סופו וכו' אני שאמרתי די לעולםבית ישראל (טויסיג) בראשית עמ' קפח-קפט {הוא מהלך ת"ק שנה}
יב ע"א09 מסוף העולם ועד סופואור חדש (הרטמן) פ"א אות 240
יב ע"א09 מסוף העולם וער סופותורת מנחם חנ"א עמ' 212
יב ע"א09 קומת אדה"ר היתה מסוף העולם ועד סופודעת תבונות - עת לעשות מע' ג אות רה
יב ע"א09 קומת אדם הראשון מסוף העולם ועד סופוילקוט עבודת ישראל (תשסד) עמ' קיז
יב ע"א09 קומת אדם הראשון מסוף העולם ועד סופוילקוט עבודת ישראל (תשעא) עמ' קסח
יב ע"א09 קומתו של אדם הראשון מסוף העולם ועד סופו היהמאור עינים (תשעה) עמ' רלב, שא, תתנג
יב ע"א09 קומתו של אדם הראשון מסוף העולם ועד סופוכנסת מרדכי מועדים ח"א עמ' קמה
יב ע"א14 אידי ואידי חד שיעוראתורת העולה (תשעה) עמ' כ
יב ע"א14 מהארץ עד הרקיע כמו ממזרח למערבישועות משיחו (תשעח) עמ' 211
יב ע"א14 מן הארץ לרקיע וממזרח למערב חד שעורא הויאמונת חכמים (תשעו) עמ' לח
יב ע"א15 י' דברים נבראו ביום ראשוןכור לזהב ח"ב
יב ע"א15 י' דברים נבראו ביום ראשון שמים ארץ תהו ובהו וכו'דברי חיים על התורה (תשנט) עמ' רעד
יב ע"א15 י' דברים נבראו ביום ראשון וכו'אפיקי ים עמ' קנו, תקצח
יב ע"א15 י' דברים נבראו ביום ראשוןאוצר הכבוד
יב ע"א15 י' דברים נבראו ביום ראשוןדברי שלום (שרעבי, תשלו) חלק הדרוש עמ' נג
יב ע"א15 י' דברים נבראו ביום ראשוןדברי שלום (שרעבי, תשנג) עמ' עח
יב ע"א15 י' דברים נבראו ביום ראשוןיפה תאר (תשעח) ח"א עמ' כב, פ, רעו
יב ע"א15 עשרה דברים נבראו ביום הראשוןאדיר במרום ח"א פ' שלו
יב ע"א15 עשרה דברים נבראו ביום ראשוןמנחת יהודה (פתיה) עמ' 22
יב ע"א15 עשרה דברים נבראו ביום ראשון ואלו הו שמים וארץ תוהו ובהותפארת צבי בראשית עמ' קמא
יב ע"א15 עשרה דברים נבראו ביום ראשון ואלו הן וכו'תורת מנחם חנ"ח עמ' 369
יב ע"א15 עשרה דברים נבראו ביום ראשון ואלו הן שמים וארץ וכו'יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה ג דף כו ע"ג, ופרשה יב דף פא ע"ג
יב ע"א15 עשרה דברים נבראו ביום ראשון ואלו הן שמים וארץ תהו ובוהו, אור וחושך וכו'באר הגולה (הרטמן) באר ד הערה 1271-1270
יב ע"א15 עשרה דברים נבראו ביום ראשון וכו' אור וחשך וכו' והכתיב ויתן אותם אלהים ברקיע השמיםזכור לדוד עמ' צא, צד, צה
יב ע"א15 עשרה דברים נבראו ביום ראשון וכו'נזר הקדש ח"א עמ' כו, פה
יב ע"א15 עשרה דברים נבראו ביום ראשון שמים וארץ תוהו ובהותפארת צבי במדבר עמ' קטו
יב ע"א15 עשרה דברים נבראו ביום ראשוןלשם שבו ואחלמה (תשעח) - ספר הדע"ה דף סד ע"ד
יב ע"א16 אור וחושך מידת יום ולילהבאר מים חיים (תשנט) ח"א עמ' יח
יב ע"א16 האורה נבראת תחלהמגלה צפונות ח"א פרשת בראשית
יב ע"א16 שמים וארץ בבריאת העולםהשיר והשבח ח"א עמ' ג
יב ע"א16 שמים וארץ ביום ראשון נבראו וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"א עמ' 158
יב ע"א18 בראשית ברא אלקים את השמים ואת הארץשערי תלמוד תורה (תשמז) עמ' רצו
יב ע"א24 קו ירוק המקיף את כל העולםעבודת ישראל (מקוזניץ, תשנו) עמ' קמט
יב ע"א24 קו ירוק המקיף כל העולםאפיקי ים עמ' רמד
יב ע"א24 קו ירוק מקיף מסוף העולםפרי צדיק לחג השבועות אות כ, מסעי אות יד
יב ע"א24 קו ירוק מקיף מסוף העולםקומץ המנחה (ר' צדוק) עמ' 21 (סי' ו), דובר צדק עמ' 61, 99
יב ע"א24 קו ירוק שמקיף את כל העולםמי השלוח (מישור) ח"ב עמ' רכג
יב ע"א24 קו ירוק שמקיף את כל העולם+מי השלוח (תשסז) ח"ג דף רכג
יב ע"א24 קו ירוקבעקבי יעקב עמ' סו
יב ע"א24 קו ירוקברית עולם (אשכנזי, תשסא) ח"א עמ' 41
יב ע"א24 קו ירוקעין איה ב' 316
יב ע"א24 תהו זה קו ירוק שמקיף העולם וכו'תורת העולה ח"א פרק יג, ח"ג פרק עג
יב ע"א24 תוהו זה קו ירוק המקיף את העולםנזר הקדש ח"א עמ' כז, כט
יב ע"א24 תהו זה קו ירוק וכו' בהו אלו אבנים מפולמותדרשת הרמב"ן תורת ה' תמימה (תשסו) עמ' סז
יב ע"א24 תהו זה קו ירוק שמקיף את כל העולם שממנו יוצא החשךמפעלות אלקים (תשנג) עמ' פ
יב ע"א24 תהו זה קו ירוק שמקיף העולם וכו'תורת העולה (תשעה) עמ' נו, תריב
יב ע"א24 תהו זהו קו ירוק וכו'קול יהודה (מוסקאטו, שנד) על הכוזרי סימן כה דף רמ ע"ג; תהלה לדוד (סר לאון, שלז) ח"ב פרק יט דף מד ע"ב; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה כח/סח [?]; עולת שבת (שועיב, שלז) פרשת בראשית דף ד ע"ג; פי' רקנטי (שה) פרשת בראשית; פי' רבינו בחיי (רנב) פרשת בראשית דף ג ע"ב; פי' ר"י אברבנאל (שלט) פרשת בראשית דף ו/ז ע"ד; תורת העולה (פראג של) ח"ג דף פ ע"ג; פי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת בראשית דף ג ע"ב; שבילי אמונה (אלדבי, שיט) נתיב ב דף יח ע"ג
יב ע"א24 תהו זהו קו ירוק שמקיף העולםמחיר יין (תשעט) עמ' מב
יב ע"א24 תהו קו ירוק וכו' בהו אלו אבנים מפולמותנחלת יעקב (תשעג) עמ' ד, ו
יב ע"א24 תהו קו ירוק שהוא מקיף את כל העולםאוצר הכבוד
יב ע"א24 תהו קו ירוק שמקיף את כל העולם כולו וכו' בהו אלו אבנים המפולמותפרי צדיק לחג השבועות אות כ, מסעי אות יד
יב ע"א24 תהו קו ירוק שמקיף את כל העולם כולוקומץ המנחה (ר' צדוק) עמ' 21 (סי' ו), דובר צדק עמ' 61, 99
יב ע"א24 תהו קו ירוק שמקיף את כל העולםבשעה שהקדימו תער"ב ח"ג עמ' אלף שצ
יב ע"א24 תהו קו ירוק שמקיף את כל העולםס' המאמרים (רש"ב) תרעב עמ' א'שצ; תרעח עמ' קצז
יב ע"א24 תהו קו ירוקטוב טעם שמות עמ' רכט בטוב טעם
יב ע"א24 תהו קו ירק שמקיף את כל העולם כולוכוזרי מאמר ד סי' כה
יב ע"א24 תוהו זה קו ירוק וכו' בוהו אלו אבנים מפולמות וכו'יפה תאר (תשעח) ח"א עמ' רכז
יב ע"א24 תוהו זהו קו ירוקכנפי יונה (תשנח) ח"ג סי' ס
יב ע"א24 תוהו קו ירוק שמקיף את כל העולם כולותורה בציון עמ' רנה
יב ע"א24 תוהו קו ירוקעולת שבת (אלמושנינו) עמ' ז
יב ע"א25 אבנים מפולמות המשוקעות בתהוםאורחות צדיקים שער יר"ש עמ' רה
יב ע"א25 אבנים מפולמותהמאור הגדול (גר"א) עמ' יא
יב ע"א25 בהו אלו אבנים המופלמות המשוקעות בתהוםמפעלות אלקים (תשנג) עמ' פא
יב ע"א25 בהו אלו אבנים המפולמות המשוקעות בתהוםתפארת צבי בראשית עמ' עב
יב ע"א27 ואור ביום א' אברי וכו'אפיקי ים עמ' קנח
יב ע"א28 אור דמעשה בראשיתדולה ומשקה - חנוכה עמ' קעד
יב ע"א28 אור הגנוז אדם מביט בו מסוף העולם וכו' וגנזו לצדיקיםאגרא דכלה ח"א עמ' מד, מז, מח, ח"ב עמ' קפב, ח"ג עמ' יח, שג
יב ע"א28 אור הגנוז מששת ימי בראשית אדם צופה בו וכו'ספרי המגיד מקאזניץ עמ' קכט
יב ע"א28 אור הגנוז שנברא מששת ימי בראשיתדברי יואל מועדים ח"ב קהלת דף שמד ע"ב
יב ע"א28 אור הראשון אדם מסתכל בו מסוף העולם ועד סופויגל יעקב (תשנג) בראשית אות ז
יב ע"א28 אור הראשון הי' אדם הראשון מסתכל בו מסוף העולם ועד סופוצמח דוד (סקאליע) עמ' לח
יב ע"א28 אור הראשון היה אדם הראשון מסתכל בו מסוף העולם ועד סופוויברך דוד עמ' קס
יב ע"א28 אור הראשון היה אדם צופה ומסתכל בו מסוף העולם ועד סופואגרא דפרקא (תשסה) עמ' קה
יב ע"א28 אור הראשון היו מביטין בו מסוף העולם ועד סופועטרת יהושע בראשית עמ' רח
יב ע"א28 אור הראשון המאיר מסוף העולם וכו'אפיקי ים עמ' רב
יב ע"א28 אור הראשון של ששת ימי בראשית אדם צופה בה מסוף עולם עד סופומאור ושמש (תשסט) עמ' מה, רסז, תשלט, תשמג, תתיא, תתקעב
יב ע"א28 אור הראשון של ששת ימי בראשית שהי' אדם צופה ומביט בו מסוף העולם ועד סופודברי יואל מועדים ח"ה עמ' רסח
יב ע"א28 אור וכו' עמד וגנזוהמאור שבתורה (שפירא) שמות עמ' שנב
יב ע"א28 אור כו' היה צופה מסוף העולם כו'ערבי נחל (תשסד) עמ' כד
יב ע"א28 אור שאדם צופה בו מסוף העולם ועד סופודעת שבת עמ' קנח
יב ע"א28 אור שברא הקב"ה ביום ראשון אדם צופה בו מסוף העולם ועד סופושמן ראש (כץ) ח"ד עמ' סז
יב ע"א28 אור שברא הקב"ה ביום ראשון אדם צופה בו מסוף העולם ועד סופו וכו' וגנזו לצדיקים לעתיד לבואשבילי פנחס בראשית ח"ג עמ' תפו
יב ע"א28 אור שברא הקב"ה וכו' גנזו לצדיקיםמאורות נריה אלול ותשרי עמ' 207
יב ע"א28 אור שברא ביום א' אינו כדאיעיונים במשלי עמ' רצו, רצט
יב ע"א28 אור שברא ביום א מסוף העולם ועד סופובנין שלמה ח"ב (תשסז) עמ' כא
יב ע"א28 אור שברא ביום הראשון ובו' גנזו לצדיקים לעתיד לבואדרשות שבט הלוי ח"א עמ' רפב
יב ע"א28 אור שברא ה' ביום הראשון נגנזשמועות ראי"ה (תשעה) עמ' 29
יב ע"א28 אור שברא ה' ביום ראשון אדם צופה בו מסוף העולם ועד סופועמוד הימיני (קלינמן) עמ' עז
יב ע"א28 אור שברא הקב"ה אדם צופה בו מסוף העולם ועד סופוהמדרש והמעשה פ' אחרי ח"ב
יב ע"א28 אור שברא הקב"ה ביום א' אדם צופה בו מסוף העולם ועד סופו וכו' גנזו לצדיקים לעת"לטל חיים (פרידלנדר) עמ' קצו, ריז, רכא
יב ע"א28 אור שברא הקב"ה ביום א' גנזואור הגנוז (מהאניפאלא, תשסו) עמ' כג {והוא רע לרשעים}
יב ע"א28 אור שברא הקב"ה ביום א' וכו' גנזו לצדיקים לעת"לעמק תפלה (תשסו) עמ' ה
יב ע"א28 אור שברא הקב"ה ביום א' וכו' וחד אמר הן הן מאורות שנתלו ביום ד'אסופת מערכות בראשית ח"א עמ' כד, שמות ח"ב וויקרא עמ' יז
יב ע"א28 אור שברא הקב"ה ביום א' וכו' עמד וגנזו לצדיקים לעת"לאור גדליהו ויקרא-דברים דף קיב ע"א
יב ע"א28 אור שברא הקב"ה ביום א' צופה וכו'ברית שלום (תעח) דף ב ע"ב
יב ע"א28 אור שברא הקב"ה ביום א' צופה וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' ט
יב ע"א28 אור שברא הקב"ה ביום א'שמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' מד, נח, שעז, תקמח
יב ע"א28 אור שברא הקב"ה ביום הא' אדם צופה ומביט בו מסוף העולם ועד סופומקראי קדש (סמיגה, שמו) ח"ב פרק יא דף פא ע"ב ודף פב ע"א; נוה שלום (שלום, שלה) מאמר י פרק ט דף קפח ע"ב; מדבר יהודה (מודינא, שסב) דרוש לשבועות דף מז ע"ב; בית מועד (רבא, שסה) דרוש לשבת החדש דף קכב ע"א; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה יא דף עג ע"ג, ופרק יב דף פג ע"א; עקדת יצחק (שלג) שער ג דף יג; מעשי ה' (שמג) חלק א פרק ג סי' ט; בית אלהים (שלו) שער ג פרק מב דף סו/פו ע"א; עבודת הקודש (גבאי, שכז) ח"ד פרק ח דף קטו ע"א; פי' ר"י אברבנאל (שלט) פרשת בראשית דף י ע"ד; פי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת בראשית דף ג ע"ג; מגן אברהם (לניאדו, שסג) מאמר א לצדקה דף פח ע"ב; תהלה לדוד (סר לאון, שלז) ח"ג פרק לא דף פח ע"א
יב ע"א28 אור שברא הקב"ה ביום הראשון אדם צופה בו וכו'רנת יצחק - פרק חלק עמ' לב
יב ע"א28 אור שברא הקב"ה ביום הראשון אדם צופה בו מסוף העולם ועד סופושפתי חיים - אמונה ובחירה ח"ב עמ' שסא, שסה
יב ע"א28 אור שברא הקב"ה ביום הראשון אדם צופה בו מסוף העולם ועד סופו, כיון שנסתכל בדור המבול כו'אסופת מערכות שמות ח"ב וויקרא עמ' יז, מח
יב ע"א28 אור שברא הקב"ה ביום הראשון אדם צופה בובין המשפתים בראשית עמ' ד
יב ע"א28 אור שברא הקב"ה ביום הראשון אדם צופה ומביט בו וכו'ישמח ישראל (אלכסנדר) ויקרא עמ' מא
יב ע"א28 אור שברא הקב"ה ביום הראשון אדם צופה ומביט בו מסוף העולם ועד סופושפתי חיים מועדים ח"א עמ' רכג
יב ע"א28 אור שברא הקב"ה ביום הראשון אדם צופה מסוף העולם לסופו וכו'עיוני פרשה (ריבלין) במדבר עמ' 70
יב ע"א28 אור שברא הקב"ה ביום הראשון אדם צפה בו מסוף העולם ועד סופושפתי חיים מועדים ח"א (תשנד) עמ' שסג, ח"ג עמ' רט, רלז
יב ע"א28 אור שברא הקב"ה ביום הראשון וכו' גנזו לצדיקים לעתיד לבא וכו'אוצרות חיים - ת"ח וצדיק עמ' רנא
יב ע"א28 אור שברא הקב"ה ביום הראשון וכו' גנזו לצדיקים לעתיד לבאמגלה עמוקות (תשסח) אופן רלד
יב ע"א28 אור שברא הקב"ה ביום הראשון וכו'למחר אעתיר עמ' שכא
יב ע"א28 אור שברא הקב"ה ביום הראשון וכו'משנת יוסף על התורה ח"א עמ' י, נו
יב ע"א28 אור שברא הקב"ה ביום הראשון וכו'שבת ומועדי קדשיך (תשסב) עמ' קיח-קיט
יב ע"א28 אור שברא הקב"ה ביום הראשון וכו'שבת ומועדי קדשיך (תשסד) עמ' רמג
יב ע"א28 אור שברא הקב"ה ביום הראשוןעולה ליפה סי' טו
יב ע"א28 אור שברא הקב"ה ביום ראשוןבאר מים חיים (תשנט) ח"א עמ' מה
יב ע"א28 אור שברא הקב"ה ביום ראשוןבאר מים חיים (תשנט) ח"ג עמ' פג, קסה
יב ע"א28 אור שברא הקב"ה ביום ראשוןבאר מים חיים (תשנט) ח"ד עמ' קנא
יב ע"א28 אור שברא הקב"ה ביום ראשון אדם צופה בו וכו' כיון שנסתכל הקב"ה בדור המבול ובדור הפלגה וכו' עמד וגנזו מהןמים חיים (קרייסווירטה) עמ' רסג
יב ע"א28 אור שברא הקב"ה ביום ראשון אדם צופה בו וכו' כיון שנסתכל הקב"ה וכו' עמד וגנזו מהן ולמי גנזו לצדיקים לעתיד לבואאור אברהם (זוועהיל) עמ' קכו
יב ע"א28 אור שברא הקב"ה ביום ראשון אדם צופה בו וכו'דרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' קכה
יב ע"א28 אור שברא הקב"ה ביום ראשון אדם צופה בו וכו'נזר הקדש ח"א עמ' רלא
יב ע"א28 אור שברא הקב"ה ביום ראשון אדם צופה בו וכו'תורת מנחם חל"ז עמ' 250
יב ע"א28 אור שברא הקב"ה ביום ראשון אדם צופה בו מסוף העולם וכו' גנזו לצדיקים לע"ללקוטי שיחות ח"ב עמ' 444, ח"י עמ' 7, חי"ט עמ' 380, חכ"ה עמ' 1
יב ע"א28 אור שברא הקב"ה ביום ראשון אדם צופה בו מסוף העולם וכו' עמד וגנזושפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' רפב
יב ע"א28 אור שברא הקב"ה ביום ראשון אדם צופה בו מסוף העולם ועד סופו וכו'לקוטי תורה (ויז'ניץ, תשסו) עמ' רטז
יב ע"א28 אור שברא הקב"ה ביום ראשון אדם צופה בו מסוף העולם ועד סופומפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"א עמ' יא
יב ע"א28 אור שברא הקב"ה ביום ראשון אדם צופה בו מסוף העולם ועד סופו וכו' עמד וגנזו וכו' ולמי גנזו לצדיקים לעתיד לבואשבילי פנחס (תשעב) עמ' קב
יב ע"א28 אור שברא הקב"ה ביום ראשון אדם צופה בו מסוף העולם ועד סופובאר יוסף (תשמא) ח"א עמ' י
יב ע"א28 אור שברא הקב"ה ביום ראשון אדם צופה בו מסוף העולם ועד סופוזכרון אליעזר עמ' ז, פז
יב ע"א28 אור שברא הקב"ה ביום ראשון אדם צופה בו מסוף העולם ועד סופועבודת עבודה (תשעד) בראשית-שמות עמ' רנג
יב ע"א28 אור שברא הקב"ה ביום ראשון אדם צופה בו מסוף העולם ועד סופותפארת ישראל (הרטמן) עמ' עח הערה 67
יב ע"א28 אור שברא הקב"ה ביום ראשון אדם צופה בו מסוף העולם ועד סופו וכו' עמד וגנזו מהן וכו' ולמי גנזו לצדיקים לע"לזרע קודש (תשסה) על התורה עמ' צ, רחצ
יב ע"א28 אור שברא הקב"ה ביום ראשון אדם צופה בו מסוף העולם ועד סופו כיון שנסתכל הקב"ה וכו' עמד וגנזו מהןשל"ה (תשנז) - מס' פסחים אות שי, שיג, שנב, תמ
יב ע"א28 אור שברא הקב"ה ביום ראשון אדם צופה בו מסוף העולם ועד סופו וכו' וגנזו לצדיקים לעתיד לבואאורות ונתיבות ח"ב שער ב פרק ב אות מ, מא
יב ע"א28 אור שברא הקב"ה ביום ראשון אדם צופה בו מסוף העולם ועד סופוס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' פה
יב ע"א28 אור שברא הקב"ה ביום ראשון אדם צופה בו מסוף העולם ועד סופומאיר עיני חכמים מהדו"ב ח"ג דף כד ע"א
יב ע"א28 אור שברא הקב"ה ביום ראשון אדם צופה בו מסוף העולם ועד סופו וכו' עמד וגנזו וכו'בית ישראל (טויסיג) שמות עמ' לד
יב ע"א28 אור שברא הקב"ה ביום ראשון אדם צופה בו מסוף העולם עד סופו וכו'דרך חיים (תשע) פ"ו הערה 140
יב ע"א28 אור שברא הקב"ה ביום ראשון אדם צופה בו מסוף העולם עד סופושמחת מרדכי (רוזנמן) בנין האדם - מאמר שכל צורת היהודי
יב ע"א28 אור שברא הקב"ה ביום ראשון אדם צופה ומביט בו מסוף העולם ועד סופו וכו'נפש החיים (תשעז) עמ' פד
יב ע"א28 אור שברא הקב"ה ביום ראשון אדם צופה ומביט בו מסוף העולם ועד סופועזר מיהודה עמ' תצ
יב ע"א28 אור שברא הקב"ה ביום ראשון אדם צופה ומביט בו מסוף העולם ועד סופושרגא המאיר על התורה עמ' תקמז
יב ע"א28 אור שברא הקב"ה ביום ראשון אדם צפה בו וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"ג עמ' 99
יב ע"א28 אור שברא הקב"ה ביום ראשון הי' אדם רואה בו מסוף העולם ועד סופו וכו' עמד וגנזו וכו'מאור ושמש (תשנב) עמ' א, קמב, קעא, קעד, תקנ, תקנד, תרי
יב ע"א28 אור שברא הקב"ה ביום ראשון הי' האדם מביט בו מסוף העולם עד סופובשעה שהקדימו תער"ב ח"א עמ' פד, רד, ריט, ח"ב עמ' אלף לא, ח"ג עמ' אלף שצט
יב ע"א28 אור שברא הקב"ה ביום ראשון היה אדם צופהלחם שלמה (הלוי, שנז) דף טז ע"ב
יב ע"א28 אור שברא הקב"ה ביום ראשון היה האדם צופה בו מסוף העולם ועד סופוס' המאמרים (רש"ב) תרעב עמ' פד, רד, ריט, א'לא, א'שנח; תרעט עמ' תכד, תורת שלום עמ' 109
יב ע"א28 אור שברא הקב"ה ביום ראשון וכו' גנזו לצדיקים לע"ל כו'גבורת יצחק חנוכה-פורים (תשסח) עמ' קסג
יב ע"א28 אור שברא הקב"ה ביום ראשון וכו' גנזו לצדיקים לעת"לדברי חיים - מועדים (תשנט) עמ' פח
יב ע"א28 אור שברא הקב"ה ביום ראשון וכו' גנזו לצדיקים לעתיד לבאגנזי ישראל (תשעד) מועדים עמ' קכב
יב ע"א28 אור שברא הקב"ה ביום ראשון וכו' גנזו לצדיקים לעתיד לבאשיחות הרב צבי יהודה שמות עמ' 394
יב ע"א28 אור שברא הקב"ה ביום ראשון וכו' וכיון שראה אור שגנוז לצדיקים שמח, שנאמר אור צדיקים ישמחמבשר טוב - חנוכה עמ' קמז
יב ע"א28 אור שברא הקב"ה ביום ראשון וכו' וכיון שראה אור שגנזו לצדיקים שמח, שנאמר אור צדיקים ישמחמבשר טוב - ישועות אברהם עמ' כב
יב ע"א28 אור שברא הקב"ה ביום ראשון וכו' ולמי גנזו, לצדיקים לעת"לשדה יעקב עמ' עו
יב ע"א28 אור שברא הקב"ה ביום ראשון וכו' וראה שמעשיהם מקולקלים עמד וגנזו וכו' לצדיקים לעתיד לבאנועם אלימלך (תשסא) עמ' ה, שעה, שצא, תיא
יב ע"א28 אור שברא הקב"ה ביום ראשון וכו' כיון שנסתכל הקב"ה וכו' וראה כו' עמד וגנזו וכו' לצדיקים לעת"לאור תורה השלם (מזריטש) סי' קכח, קעט, שלד
יב ע"א28 אור שברא הקב"ה ביום ראשון וכו' כיון שנסתכל הקב"ה כו' וראה כו' עמד וגנזו וכו' לצדיקים לעת"למגיד דבריו ליעקב (ממזריטש) - לקוטי אמרים סי' עב, (רנא), קפח, רלד, רלה, אור תורה סי' קכח, קעט, שלד
יב ע"א28 אור שברא הקב"ה ביום ראשון וכו' מסוף העולם עד סופואור התורה (צמח צדק) בראשית עמ' תצד, תתרנח, 2136
יב ע"א28 אור שברא הקב"ה ביום ראשון וכו' עמד וגנזו מהםמדבר יהודה (תשסב) עמ' קעא
יב ע"א28 אור שברא הקב"ה ביום ראשון וכו' עמד וגנזו מהן וכו' ולמי גנזו לצדיקים לעתיד לבאדרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' קמב
יב ע"א28 אור שברא הקב"ה ביום ראשון וכו' עמד וגנזו מהן וכו' ולמי גנזו לצדיקים לעתיד לבואפאר יעקב ח"א עמ' ו
יב ע"א28 אור שברא הקב"ה ביום ראשון וכו' עמד וגנזומאור עינים (תשעה) עמ' תנ
יב ע"א28 אור שברא הקב"ה ביום ראשון וכו'דבש השדה עמ' קמ
יב ע"א28 אור שברא הקב"ה ביום ראשון וכו'דרשות הר"ן (תשסג) עמ' לה
יב ע"א28 אור שברא הקב"ה ביום ראשון וכו'פני יהושע (תשסא) עמ' א
יב ע"א28 אור שברא הקב"ה ביום ראשון וכו'שמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' מח, קסה
יב ע"א28 אור שברא הקב"ה ביום ראשון צופה בו בכל העולםתפארת משה עמ' ד, ה, ו
יב ע"א28 אור שברא הקב"ה ביום ראשוןאוצר הכבוד
יב ע"א28 אור שברא הקב"ה ביום ראשוןהמאור הגדול (גר"א) עמ' יא, יב
יב ע"א28 אור שברא הקב"ה ביום ראשוןנפש החיים (תשמג) עמ' 50 ,14
יב ע"א28 אור שברא הקב"ה ביום ראשוןשמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' כ, קיב
יב ע"א28 אור שברא הקב"ה ביום ראשוןשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' קטז
יב ע"א28 אור שברא הקב"ה ביום ראשוןשמן ראש (כץ) חנוכה ח"א עמ' שטז
יב ע"א28 אור שברא הקב"ה ביום ראשוןשמן ראש סוכות ח"ב עמ' רעו
יב ע"א28 אור שברא הקב"ה בימי בראשית וכו' גנזו לצדיקים לעת"לאור חדש (הרטמן) הקדמה אות 119
יב ע"א28 אור שברא הקב"ה גנזו הקב"ה לצדיקיםרב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' שכב {בגן עדן}
יב ע"א28 אור שברא הקב"ה גנזו לצדיקיםאור אלימלך עמ' צ, ריד
יב ע"א28 אור שברא הקב"ה וכו' אדם צופה בו מסוף העולם ועד סופואמרות ה' השלם ח"א עמ' סא-סב, ח"ג עמ' קמב, ח"ה עמ' קלג, רפט, ח"ו עמ' עא
יב ע"א28 אור שברא הקב"ה וכו' וגנזו לצדיקים לעתיד לבאנחלה לישראל (תשעא) עמ' קע
יב ע"א28 אור שברא הקב"ה וכו' ולמי גנזו לצדיקים לעתיד לבאברכת טוב עמ' ה
יב ע"א28 אור שברא הקב"ה וכו' ולמי גנזו לצדיקים לעתיד לבאשל"ה (תשנז) - תולדות אדם אות קפט, שסב
יב ע"א28 אור שברא הקב"ה וכו' עמד וגנזו וכו' ולמי גנזו לצדיקים לעתיד לבואשבילי פנחס (תשעא) עמ' שמא
יב ע"א28 אור שברא הקב"ה וכו' עמד וגנזו וכו' לצדיקים לעת"לכתר שם טוב (תשסד) סי' פד, שנה
יב ע"א28 אור שברא הקב"ה וכו' עמד וגנזו וכו'באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' סז, שמות עמ' תשסח, במדבר עמ' קעו, דברים עמ' תתקיא
יב ע"א28 אור שברא הקב"ה וכו' עמד וגנזו לצדיקים לעת"למחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' ח, לח, קנח, שנז
יב ע"א28 אור שברא הקב"ה וכו' עמד וגנזו מהםרנת יעקב עמ' קלה, קפט
יב ע"א28 אור שברא הקב"ה וכו' עמד וגנזותורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' טז
יב ע"א28 אור שברא הקב"ה וכו' עמד וגנזותפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' יד-טו {אינו שינוי רצון ח"ו}
יב ע"א28 אור שברא הקב"ה וכו' עמד ועזו וכו' ולמי עזו לצדיקים לעתיד לבאעבודת עבודה (תשסד) עמ' נז
יב ע"א28 אור שברא הקב"ה וכו' עמר וגנזו וכו' לצדיקים לעת"לדברי יואל פ' בראשית דף כא ע"ב, עב ע"ב, פ' ויגש דף תפב ע"ב
יב ע"א28 אור שברא הקב"ה וכו' צופה וכו' עמד וגנזו וכו' לצדיקים לע"לתהלה לדוד (והרמן) פרק מח פסוק י הערה יג, פרק קיט פסוק קטז הערה קסד
יב ע"א28 אור שברא הקב"ה וכו' ראה שמעשיהן מקולקלים עמד וגנזו מהםיגל יעקב (תשנג) וישב אות קנג
יב ע"א28 אור שברא הקב"ה וכו'תורת יחיאל בראשית עמ' טו
יב ע"א28 אור שברא הקב"הרנת יצחק ישעיה עמ' סה
יב ע"א28 אור שברא הקב"ה ביום ראשון אדם צופה בו וכו' עמד וגנזו מהןמפי ספרים וסופרים ח"ג עמ' עז, פניני חסידות לך לך ד, בא יח, חנוכה א, אבות מז
יב ע"א28 אור שברא הקב״ה ביום הראשון אדם צופה בו מסוף העולם עד סופופרדס יוסף (סקוסובסקי) עמ' מא {בבריאת האור כתיב ויהי אור ולא כן בשאר הימים שבהם בתיב ויהי כן, כי האור נגנז לעתיד לבוא ולא נשאר כבשעת ברייתו}
יב ע"א28 אור שברא הקב״ה ביום ראשון אדם צופה בו מסוף העולם ועד סופו וכו' עמד וגנזו וכו' ולמי גנזו לצדיקים לעתיד לבאמאור עינים (תשעט) עמ' רכא, שסה, תנב, *קיז
יב ע"א28 אור שברא הקב״ה ביום ראשון אדם צופה בו מסוף העולם ועד סופו וכו' עמד וגנזו וכו' ולמי גנזו לצדיקים לעתיד לבאמאור עינים (תשנח) עמ' קמה, ריח, רסח, תקעא
יב ע"א28 אור שברא השי"ת ביום ראשון שהיה רואה בו אדם הראשון מסוף העולם ועד סופו גנזו לצדיקים לעתיד לבואזרע קודש - מועדים עמ' קלט, רנג, רסד
יב ע"א28 אור שברא וכו' גנזו לצדיקים לעת"לקהלת משה (תשסב) עמ' ל, פז, צה, בינת משה (תשסב) עמ' יב
יב ע"א28 אור שבששת ימי בראשית היה אדם צופה בו מסוף העולם ועד סופו, כיון שראה שאין העולם כדאי לו עמד וגנזו לצדיקים לעתיד לבואמאור עינים (תשעה) עמ' רמ
יב ע"א28 אור של ששת ימי בראשית אדם מביט בה מסוף העולם ועד סופו וכו'מנחת אליהו (תשנט) עמ' עח
יב ע"א28 אור שלא היה העולם כדאי לו ונגנז לעת"למי מרום ח"ב עמ' נ, ח"ד עמ' פב
יב ע"א28 אור שנברא ביום הראשון היה אדם מסתכל מסוף העולם וכו'מגן אברהם (טריסק, תשסו) עמ' קנד
יב ע"א28 אור שנברא ביום הראשון ראה הקב"ה שאין העולם כדאי להשתמש בו וגנזו לצדיקיםערוגת הבושם (תשעא) בראשית עמ' נג, שס
יב ע"א28 אור שנברא ביום ראשון אדם צופה בוקניני קדם ח"א עמ' 7
יב ע"א28 אור שנברא ביום ראשון הי' האדם מביט מסוף העולם ועד סופותורת שמואל (מהר"ש) תרכו עמ' קיד, תרכט עמ' נב, תרל עמ' קנ, תרלא עמ' יט
יב ע"א28 אור שנברא ביום ראשון היה אדה"ר צופה ומביט בו מסוף העולם עד סופועמודיה שבעה עמ' קסא
יב ע"א28 אור שנברא ביום ראשון היה אדם מביט מסוף עולם ועד סופו, כיון שנסתכל הקב"ה ברשעים עמד וגנזו לעתידשבט מישראל (קרמניץ) פרק קמח פסוק יד
יב ע"א28 אור שנברא ביום ראשון וכו'דרשות הר"ן (מישור) עמ' יט
יב ע"א28 אור שנברא ביום ראשוןתפארת משה עמ' רסז
יב ע"א28 אור שנברא בששת ימי בראשית האדם צופה בו מסוף העולם ועד סופו וגנזו לצדיקים לעתיד לבאדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 1199
יב ע"א28 אור שנברא בששת ימי בראשית הי' אדם מביט בו מסוף העולם ועד סופוצמח ה' לצבי (תשסז) עמ' ה, נד, קמא
יב ע"א28 אור שנברא בששת ימים בראשית היו יכולים להסתכל וכו'קדושת עינים (תשעא) פרק ט אות יד, סט, ע
יב ע"א28 אור שקדם לעולם היה מאירפי' הרמ"ז על הקדמת הזוהר (תשנח) עמ' עז
יב ע"א28 אור שקדם לעולם היה מאירפי' הרמ"ז על הקדמת הזוהר (תשסא) עמ' עט
יב ע"א28 האור הראשוני וכו' שבו הי' האדם צופה מסוף העולם עד סופופחד יצחק חנוכה - רשימה
יב ע"א28 האור שברא הקב"ה ביום ראשון אדם צופה ומביט בו וכו' עמד וגנזו מהן שנאמר וימנע מרשעים אורם ולמי גנזו לצדיקים לעתיד לבאקדושה ומלכות (גורדון) פ' תרומה
יב ע"א28 האור שברא הקב"ה ביום ראשוןמים רבים (פרנקל) פרשת בראשית אות ד
יב ע"א28 האור שנברא בששת ימי בראשית האדם צופה בו מסוף העולם ועד סופו וגנזו לצדיקיםתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תרכו הערה 100
יב ע"א29 אדה"ר היה צופה מסוף העולם ועד סופופי' הרמ"ז על הזוהר דברים (תשסה) עמ' קפב
יב ע"א29 אדה"ר היה צופה מסוף העולם עד סופודעת תורה דברים ח"ב עמ' קעה
יב ע"א29 אדה"ר צופה ומביט מסוף העולם ועד סופוקונטרסים (ריי"צ) עמ' פא
יב ע"א29 אדה"ר קודם שחטא ראה מסוף העולם ועד סופואור הגנוז (מהאניפאלא, תשסו) עמ' נב
יב ע"א29 אדם הראשון צפה מסוף העולם עד סופוקרבן שבת (תשסח) עמ' קנ
יב ע"א29 אדם מסתכל בו מסוף העולם ועד סופולשם שבו ואחלמה (תשעח) - ספר הדע"ה דף לא ע"ד, מד ע"ג, סה ע"א, קט ע"ב
יב ע"א29 אדם צופה בו מסוף העולם ועד סופודרכי התשובה עמ' קפ
יב ע"א29 אדם צופה בו מסוף העולם ועד סופועירין קדישין השלם עמ' תיז
יב ע"א29 אדם צופה ומביט בו מסוף העולם ועד סופותורת מנחם ח"כ עמ' 196
יב ע"א29 אדם צופה ומביט בו מסוף העולם ועד סופותורת מנחם חנ"ח עמ' 369
יב ע"א29 אדם צופה ומביט בו מסוף העולם וער סופותורת מנחם חמ"ט עמ' 357, 425
יב ע"א29 כיון שהסתכל הקב"ה וכו' גנז האור לצדיקים לע"לכנסת מרדכי מועדים ח"ב עמ' קכג
יב ע"א29 כיון שנסתכל הקב"ה בדור המבול ובדור ההפלגהרנת יצחק משלי עמ' רמב
יב ע"א29 כיון שנסתכל הקב"ה בדור המבול וכו' עמד וגנזו וכו' לצדיקים לעתיד לבואמגדנות אליעזר עמ' רצ
יב ע"א29 כיון שנסתכל הקב"ה בדור המבול וכו' עמד וגנזו מהןשל"ה (תשנז) פרשת וירא אות כב, וישב אות מח בהגה"ה, ואתחנן אות ז, זאת הברכה אות ג
יב ע"א29 כיון שנסתכל הקב״ה וכו' עמד וגנז האור לצדיקים לעתיד לבואשם עולם (תשסו) עמ' לב[יז]
יב ע"א29 כיון שראה שאין העולם כדאי וכו' עמד וגנזו לצדיקים לעתיד לבאאור השמש (תשסח) עמ' קב
יב ע"א29 מביט מסוף העולםתורת חיים (קאסוב) עמ' קח
יב ע"א29 מביטין בו מסוף העולם ועד סוף העולם, וגונזו הקב"ה לצדיקיםאשל אברהם (פרידמן) ח"א עמ' קכח
יב ע"א29 נסתכל הקב"ה בדור המבול וראה וכו'שמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' רמ
יב ע"א29 צפה הקב"ה במעשיהם של רשעים וגנזו לצדיקים לעתיד לבואאגרת הטיול (תשעה) עמ' ק
יב ע"א30 אנשי דור המבול ודור הפלגה בגללם נגנז האורבאר שרים פרשת כי תשא דרוש ד אות ד
יב ע"א30 ראה אור שאין כדאי להשתמש לרשעים והבדילו לצדיקים לעת"למפי ספרים וסופרים (תשעב) אבות פניני חסידות פ"ב אות מח, פ"ו אות כח
יב ע"א30 ראה את האור וכו' עמד וגנזו לצדיקיםמים חיים (רפפורט, תשעז) - אוצרות חיים עמ' יד
יב ע"א30 ראה במעשה דור אנוש ודור המבול ודור הפלגה שאינם כדאי להשתמש בו וגנזו לצדיקים לעתיד לבואמאור ושמש (תשסט) עמ' מד, רסג
יב ע"א30 ראה ה' שאין העולם כדאי לאור עמד וגנזו לצדיקים לעת"למי מרום ח"ו עמ' קג
יב ע"א30 ראה ה' שאין העולם כדאי לאורה עמד וגנזו לצדיקים לעת"למי מרום חי"א עמ' קלא {אורה של תורה}
יב ע"א30 ראה הקב"ה האור שאין העולם כדאי להשתמש בו עמד וגנזו לצדיקים לעת"לחכמת התורה בראשית עמ' יא, טז, מה, מז, נב, נח, נט, ס, סו,
יב ע"א30 ראה הקב"ה שאין העולם כדאי לו עמד וגנזו לצדיקיםתורת איש ח"ב עמ' ד
יב ע"א30 ראה שאין האור נאה לרשעים גנזו לצדיקיםשפת אמת (רייז) דברים ח"א עמ' קיג
יב ע"א30 ראה שאין העולם וכו' גנזו לצדיקים לע"להישר והטוב (תשסג) עמ' עד, שלא, שעט
יב ע"א30 ראה שאין העולם כדאי גנזו לעתיד לבואתיבת גמא (תשסז) עמ' רסג
יב ע"א30 ראה שאין העולם כדאי הוא לו וגנזו לצדיקים לע"למי מרום ח"ח עמ' פא
יב ע"א30 ראה שאין העולם כדאי להשתמש בו עמד וגנזו לצדיקים לעת"לכד הקמח (מישור) עמ' רצא
יב ע"א30 ראה שאין העולם כדאי להשתמש גנזו לצדיקים לעתיד לבואיגל יעקב (תשעד) ח"א עמ' ט, קצו
יב ע"א30 ראה שאין העולם ראוי גנזו לצדיקיםמנחת יצחק בראשית-שמות עמ' פב
יב ע"א30 ראה שאין הרשעים כדאים להשתמש באור גדול גנזו לעתידאבני אש (אויש) מועדים עמ' ב
יב ע"א30 ראה שאין הרשעים כדאים להשתמש בושמן ראש (כץ) חנוכה ח"א עמ' נד
יב ע"א30 ראה שאין הרשעים כדאים עמד וגנזו וכו'אפיקי ים עמ' לג, שטז
יב ע"א30 שאינו כדאי להשתמש בו רשעיםפירוש המכבי דברים עמ' צה
יב ע"א30 ראהו שאינו כדאי להשתמש בו רשעים וגנזוכרם טוביה עמ' יא
יב ע"א30 ראהו שאינו כדאי להשתמש בו רשעים והבדילו לצדיקים לעת"למפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ד עמ' קעו
יב ע"א30 ראהו שאינו כדאיגור אריה בראשית פ"א אות כ
יב ע"א30 ראהו שהאור אינו כדאי להשתמש בו רשעים והבדילו לצדיקים לעתיד לבאמכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' ט, תרלה
יב ע"א30 עמד וגנזו מהם ולמי גנזו לצדיקים לעתיד לבואאסופת מערכות דברים עמ' שנו
יב ע"א30 עמד וגנזו מהן וכו'נטעי אשל בראשית עמ' יב
יב ע"א30 עמד וגנזו מהן שנאמר וימנע מרשעים אורם, ולמי גנזו לצדיקים לעתיד לבאלשם שבו ואחלמה (תשעח) - ספר הדע"ה דף סה ע"ב
יב ע"א30 עמד וגנזו מהןגור אריה בראשית פ"א הערה 148
יב ע"א30 עמד וגנזומועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' י
יב ע"א30 גנזואור גנוז (מוסקוביץ) עמ' תקטז {בתורה}
יב ע"א30 אור ששת הימים גנזומטר השמים - עמודי העולם עמ' עב {בתורה}
יב ע"א30 אור של ששת ימי בראשית עמד וגנזו מהםלקוטי מאמרים עמ' 20, צדקת הצדיק סי' קמג, דובר צדק עמ' 61, קומץ המנחה (ר' צדוק) עמ' 80 (סי' עט)
יב ע"א30 אור של ששת ימי בראשית עמד וגנזופרי צדיק נח אות ד, ז, לך לך אות ז, ח, לחנוכה אות א, ב, ה, ו, ז, יג, מקץ אות ג, ויגש אות ז, ויחי אות ז, י, שמות אות י, וארא אות ו, בשלח אות א, לט"ו בשבט אות ב, יתרו אות ג, ר"ח אדר אות ב, י, לי"ד אדר ראשון אות ב, ר"ח אדר שני אות ב, פסח אות א, יא, אחרי אות ה, י, פסח שני אות א, אמור אות ח, במדבר אות יד, ר"ח סיון אות ד, חג השבועות אות ב, ז, כה, שלח אות יד, ר"ח תמוז אות ה, קרח אות טו, חקת אות ח, בלק אות ה, ו, פנחס אות ב, טז, מסעי אות ט, דברים אות ד, ח, ואתחנן אות ד, י, יא, טז, כא, עקב אות ב, ח, ראה אות ג, ד, ר"ח אלול אות ד, ה, ט"ו באב אות ג, ראש השנה אות ג, יג, וילך אות ב, ג
יב ע"א30 האור נגנז בגלל החוטאיםאמרי מאיר (מאירי) בראשית פ"א פסוק טז {לכן ה' לא היה יכול להגדיל את אור החמה כשהלבנה קטרגה אלא הקטין את הלבנה}
יב ע"א30 אור שנברא ביום ראשון נגנזנחמד ונעים (תשסח) בראשית ד"ה ויאמר אלקים
יב ע"א31 אור הגנוז גנוז לצדיקיםאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' שפז, תקעב, תקעג
יב ע"א31 אור הגנוז גנזו הקב"ה לצדיקים לעת"לדברי מנחם - מנחם ציון (תשמה) עמ' לד ע"א
יב ע"א31 אור הגנוז לצדיקים בעוה"בעמוד הימיני (קלינמן) עמ' קסז
יב ע"א31 אור הגנוז לצדיקיםתורת חיים (קאסוב) עמ' קיח
יב ע"א31 אור הגנוז שגנזו לצדיקיםבית יצחק (ויינברגר) עמ' קלז
יב ע"א31 אור מששת ימי בראשית נגנז לצדיקיםאהבת חיים (דייטש) עמ' רסב
יב ע"א31 אור נגנז לעת"לאמרי אש (טאוב) עמ' רפז {בתורה}
יב ע"א31 אור שגנז הקב"ה לצדיקיםברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' שלו
יב ע"א31 אור של ז' ימי בראשית גנזו הקב"ה לצדיקיםכנפי יונה (תשנח) ח"א פ"א, ח"ד סי' נז
יב ע"א31 אור של ששת ימי בראשית גנזו הקב"ה לצדיקים לעת"למנחת אליהו (תשנט) עמ' רל, רלט
יב ע"א31 אור של ששת ימי בראשית גנזו הקב"ה לצדיקים לעתיד לבאדברי מנחם - מנחם ציון (תשסט) עמ' מג
יב ע"א31 אור של ששת ימי בראשית גנזו הקב"הפתגמי אורייתא ח"א עמ' רנב
יב ע"א31 אור של ששת ימי בראשית גנזו לצדוקיםאור לשמים (תשסג) עמ' י
יב ע"א31 אור ששת ימי בראשית גנזו לצדיקים לעתיד לבאדברי נפתלי (הלברשטם) ח"ב עמ' טז
יב ע"א31 אור ששת ימי בראשית גנזו לצדיקיםתפלה למשה (בנימין) עמ' כב, קעד
יב ע"א31 אור ששת ימי בראשית נגנז לצדיקים לעת"לדברי דוד (זלצר, תשע) בראשית עמ' קט
יב ע"א31 אור הגנוז גנזו הקב"ה לעתיד לבאמנחם ציון (תשסד) עמ' קצו
יב ע"א31 אור הראשון גנזו הקב"ה לצדיקים לעתיד לבואנזר הקדש ח"א עמ' נח
יב ע"א31 האור הראשון נגנז לעתיד לבואבארות המים (תשסט) עמ' שעז, שפא
יב ע"א31 גנזו לצדיקים לעתיד לבאשמן ראש (כץ) ח"ט דברים עמ' רסב
יב ע"א31 נגנז לצדיקים לעתיד לבאבאר מים חיים (תשנט) פתיחה אות ז
יב ע"א31 עמד וגנזו לצדיקים לעתיד לבאשמן ראש (כץ) פסח ח"א עמ' רע
יב ע"א31 גנז את האור לצדיקים לע"להגיוני עוזיאל ח"א עמ' 158
יב ע"א31 גנז האור לצדיקיםמאיר נתיבות ח"ב עמ' מה
יב ע"א31 גנז הקב"ה את האור לצדיקים לעתיד לבאפלא יועץ (טברסקי) ח"א עמ' כה
יב ע"א31 גנזו הקב"ה לצדיקיםשמן ראש (כץ) חנוכה ח"א עמ' קלה
יב ע"א31 גנזו לצדיקים לעת"לזכות ישראל - עשר קדושות פרק ב מכתב ה
יב ע"א31 גנזו לצדיקים לעת"לתורת מנחם ח"ב עמ' 55
יב ע"א31 גנזו לצדיקים לעתיד לבאגור אריה בראשית פ"א הערה 141
יב ע"א31 גנזו לצדיקים לעתיד לבאמגן דוד (טאלנא, תשס) עמ' פז
יב ע"א31 גנזו לצדיקים לעתיד לבאנועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף ב ע"ב, סג ע"א, צב ע"ב, צה ע"ד, ק ע"א
יב ע"א31 גנזו לצדיקים לעתיד לבאקדושת ציון (תשנד) ח"ב עמ' מג, מה
יב ע"א31 גנזו לצדיקים לעתיד לבוא שנאמר וירא וכו' את האור כי טוב ויבדלשפת אמת (רייז) סוכות עמ' קה, קנו
יב ע"א31 גנזו לצדיקים לעתיד לבואעולת שבת (אלמושנינו) עמ' יב
יב ע"א31 גנזו לצדיקים לעתיד לבואעקבי אבירים (תשעא) עמ' ב
יב ע"א31 גנזו לצדיקים לעתיד לבואצמח מנחם דף סט ע"א
יב ע"א31 גנזו לצדיקיםבנין שלמה ח"ב (תשסז) עמ' יח
יב ע"א31 גנזו לצדיקיםחקל יצחק (תשסג) עמ' ד
יב ע"א31 גנזו לצדיקיםתורת החסידים הראשונים (תשמו) עמ' קלד
יב ע"א31 האור הגנוז גנזו לצדיקים לעתיד לבאבני יששכר ח"ב דף ס ע"ג, ס ע"ד, סא ע"ד
יב ע"א31 האור הגנוז וכו'פחד יצחק פסח מאמר מו {גנוז בשם ש-די}
יב ע"א31 האור הגנוז לצדיקיםדרך חיים (תשלה) עמ' סה
יב ע"א31 האור נגנז לעתיד לבאדרשות מהר"ל (יד מרדכי) עמ' ט
יב ע"א31 האור שגנז הקב"ה לצדיקים לעתיד לבאצמח צדיק (תשסז) עמ' ה, קמו, קצה
יב ע"א31 האור של ימי בראשית גנזו הקב"ה לעת"לישמח ישראל (טשורטקוב, תשנד) עמ' כד {בתורה}
יב ע"א31 האור שנברא בששת ימי הבריאה גנזו לצדיקים לעתיד לבואעירין קדישין השלם עמ' רטז, תנא
יב ע"א31 האור שקדם לעולם וגנזו הקב"ה לצדיקים לעתיד לבואשיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 219
יב ע"א31 הקב"ה גנז את האור של ששת ימי בראשית לעתיד לבואשם דרך בראשית ח"א עמ' ג
יב ע"א31 הקב"ה גנז האור לצדיקים לעתיד לבאאמרות ה' השלם ח"א עמ' עד, ח"ג עמ' תנה
יב ע"א31 הקב"ה גנז האור של ששת ימי בראשיתטיול בפרדס ח"א עמ' שצט
יב ע"א31 וגנזו לצדיקים לעתיד לבאאגרא דפרקא (תשסה) עמ' פו, שעח
יב ע"א31 עמד וגנזו לצדיקים לעת"ל שנאמר וירא אלוקים את האור כי טובמגן אברהם (טריסק, תשסו) עמ' תקמד
יב ע"א31 ולמי גנזו לצדיקים לעתיד לבאלבושי בדים סעיף יג
יב ע"א31 ולמי גנזו לצדיקים לעתיד לבואעיוני פרשה (ריבלין) שמות עמ' 266
יב ע"א31 כי טוב לגנזו וגנזו לצדיקיםעטרת יהושע בראשית עמ' צה
יב ע"א31 למי גנזו לצדיקיםדעת שבת עמ' תלה
יב ע"א31 למי גנזו לצדיקים לעתיל לבאקדושת ציון (תשנד) ח"א עמ' רכז
יב ע"א31 לעתיד יאיר ה' מאור הגנוזמגלה צפונות (תשעד) שמות עמ' רסח
יב ע"א31 נטל האור וגנזו לצדיקים לעת"לקהלת יעקב חנוכה עמ' רסז
יב ע"א31 עמד וגנז האור לצדיקים לעתיד לבאמשיב נפש (גינצלר, תשסה) עמ' א
יב ע"א31 עמד וגנזו כו' לצדיקים לעתיד לבאפניני דעת עמ' ז
יב ע"א31 עמד וגנזו לצדיקים לעת"ללקוטי נגלות לשם שבו ואחלמה עמ' קנט-קס
יב ע"א31 עמד וגנזו לצדיקים לעת"לנצח ישראל (הרטמן) עמ' תקמו הערה 39
יב ע"א31 עמד וגנזו לצדיקים לעת״לברכת אברהם (תשנד) עמ' לב
יב ע"א31 עמד וגנזו לצדיקים לעתיד לבאמי מרום חי"א עמ' קכז
יב ע"א31 עמד וגנזו לצדיקים לעתיד לבאאור השמש (תשסח) עמ' לה
יב ע"א31 עמד וגנזו לצדיקים לעתיד לבאדברי שאול בראשית עמ' טו, נד, שסה, שמות עמ' שז, דברים עמ' שו, שיד
יב ע"א31 עמד וגנזו לצדיקים לעתיד לבאנחלת שמעון (אשכנזי) קרח פ
יב ע"א31 עמד וגנזו לצדיקים לעתיד לבאשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' שכז
יב ע"א31 עמד וגנזו לצדיקים לעתיד לבואשמן ראש (כץ) חנוכה ח"ב עמ' נט, פה, קנח, שכא, של
יב ע"א31 עמד וגנזו לצדיקיםאהבת שלום (קוסוב, תשנח) עמ' נז, קמט
יב ע"א31 עמד וגנזו לצדיקיםחכמת התורה וישלח עמ' רצה
יב ע"א32 אין טוב אלא צדיקאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' לח ע"א
יב ע"א32 אין טוב אלא צדיקטיול בפרדס ח"א עמ' קסב
יב ע"א32 אין טוב אלא צדיקמנחת יואל עמ' כ-כג, כה-כז
יב ע"א32 אין טוב אלא צדיקיםתורת חכם (הכהן, תיד) פרשת בראשית דף י ע"ג; מאור עינים (פינטו, תג) דף כא ע"א
יב ע"א32 ואין טוב אלא צדיק שנאמר אמרו צדיק כי טובפרי צדיק נח אות ו, למוצש"ק, וישב אות ב, וישב אות י, לחנוכה אות א, בא אות ד, לט"ו בשבט אות ב, תרומה אות יג, בהר אות ח, פנחס אות טו, דברים אות ח, לט"ו באב אות ו, כי תבא אות יב, טז
יב ע"א32 ואין טוב אלא צדיקעיוני פרשה (ריבלין) בראשית עמ' 13
יב ע"א32 וירא אלהים את האור כי טוב אין טוב אלא צדיקנועם אלימלך (תשסא) עמ' ה
יב ע"א32 וירא אלקים את האור כי טוב ואין טוב אלא צדיקדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' רסד
יב ע"א32 וירא כי טוב אין טוב אלא צדיקמטר השמים - עמודי העולם עמ' רכה
יב ע"א33 וכיוון שראה אור שגנזו הקב"ה לצדיקים שמח וכו'אוצר המאמרים (תשסא) עמ' מט
יב ע"א33 וכיון שראה אור שגנזו הקב"ה לצדיקים שמחאוצר המאמרים (תשסג) עמ' קמו
יב ע"א33 כיון שראה אור שגנזו הקב"ה לצדיקים שמחמסילת ישרים עמ' קה
יב ע"א33 כיון שראה אור שגנזו לצדיקים שמחברית שלום (תעח) דף ב ע"ב
יב ע"א33 כיון שראה אור שגנזו לצדיקים שמחברית שלום (תשסח) עמ' ט
יב ע"א33 כיון שראה אור שגנזו לצדיקים שמחדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' קסד
יב ע"א33 כיון שראה אור שגנזו לצדיקים שמחיפה תאר (תשעח) ח"א עמ' ע, רמז
יב ע"א33 כיון שראה שגנזו לצדיקים שמחמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ב עמ' שנז
יב ע"א35 המאורות נבראו ביום הראשון ולא תלאן ער יום ד'גור אריה בראשית פ"א אות לז, הערה 151
יב ע"א35 הן הן המאורות שנבראו ביום הראשון ולא נתלו עד יום רביעינחמד ונעים (תשסח) בראשית ד"ה ויאמר אלקים
יב ע"א35 הן הן המאורות שנבראו ביום ראשוןלקוטי שיחות חכ"ה עמ' 4
יב ע"א35 הן הן מאורות שנבראו ביום ראשון ולא נתלו עד יום רביעישיחות הרב צבי יהודה שמות עמ' 394
יב ע"א35 הן הן מאורות שנבראו ביום ראשוןשל"ה (תשנז) פרשת בראשית אות ה
יב ע"א35 הן הן מאורותרמון פרץ (אריאל, תשסא) עמ' יב
יב ע"א35 זמן בריאת המאורותנזר הקדש ח"א עמ' טז
יב ע"א35 מאורות נבראו ביום ראשון ולא נתלו עד יום ד'יפה תאר (תשעח) ח"א עמ' סו, פה, קיג, רמה, ערה, רפא
יב ע"א35 מאורות נתלו ברביעיביאור הגר"א על משלי (קצנלנבוגן) פרק ח פסוק כז
יב ע"א35 מאורות נתלו ברביעיביאור הגר"א על משלי פרק ח פסוק כז
יב ע"א35 מאורות שנבראו ביום ראשון ולא נתלו עד יום רביעיערוגת הבושם (הראשון) ח"ב עמ' 284
יב ע"א36 בי' דברים נברא העולם בחכמה בתבונה ובדעתמנחת אליהו (תשנט) עמ' ריד
יב ע"א36 בי' דברים נברא העולם בתבונה בחכמהמגלה צפונות ח"ב פ' ויקהל
יב ע"א36 בי' דברים נברא העולם וכו' ה' בחכמה יסד ארץ וגו'כתר שם טוב (תשסד) סי' שיט
יב ע"א36 בי' דברים נברא העולם וכו'אפיקי ים עמ' קסא
יב ע"א36 בי' דברים נברא העולם וכו'יפה תאר (תשעח) ח"א עמ' יט
יב ע"א36 בי' דברים נברא העולם כו' ובדעת דכ' בדעתו תהומות נבקעואור גדליהו שמות דף כו ע"ד
יב ע"א36 בי' דברים נברא העולםאוצר הכבוד
יב ע"א36 בי' דברים נבראו שמים וארץ בחכמה בתבונה ובדעתמבקש ה' (חאגיז, שנו) דף קצ
יב ע"א36 בעשרה דברים נברא העולםשמן ראש (כץ) ח"ו עמ' קפ
יב ע"א36 בעשרה דברים ברא הקב"ה את עולמו, בחכמה בתבונה ובדעת וכו'תורת שמואל (מהר"ש) תרכז עמ' רכג
יב ע"א36 בעשרה דברים נברא העולםבאר מים חיים (תשנט) ח"ג עמ' רמא
יב ע"א36 בעשרה דברים נברא העולם בחכמה בתבונה ובדעת, ורש"יאור חדש (זיטשיק, תשסח) דברים עמ' תג
יב ע"א36 בעשרה דברים נברא העולם בחכמה ובתבונה ובדעת ובכח ובגערה כו'ס' המאמרים תרנ"ט (מהד' תשעא) עמ' קנד
יב ע"א36 בעשרה דברים נברא העולם בחכמה ובתבונה ובדעת וכו'ס' המאמרים (מהר"ש) תרל"ו פרק צו, קיח, ועמ' שסה
יב ע"א36 בעשרה דברים נברא העולם בחכמה ובתבונה ובדעת כו'מגן אבות (מהריט"ץ) ח"ב עמ' תמג
יב ע"א36 בעשרה דברים נברא העולם בחכמה ובתבונה וכו'מחשבת מוסר ח"א עמ' תיח
יב ע"א36 בעשרה דברים נברא העולם בחכמה ובתבונהחפץ יהונתן בראשית פ"א פסוק א
יב ע"א36 בעשרה דברים נברא העולם וכו' ובגערהדעת חיים עמ' נו
יב ע"א36 בעשרה דברים נברא העולם וכו' ובדעת רש"יגנזי חיים (זייצ'יק) עמ' יא
יב ע"א36 בעשרה דברים נברא העולם וכו'אמת ליעקב (ניניו) מערכת ס אות לה
יב ע"א36 בעשרה דברים נברא העולם וכו'ס' המאמרים (רש"ב) תרעב עמ' צז, א'שסא
יב ע"א36 בעשרה דברים נברא העולם ורש"ישעורי דעת ספר א עמ' כג
יב ע"א36 בעשרה דברים נברא העולםבשעה שהקדימו תער"ב ח"א עמ' צז, ח"ג עמ' אלף שסא
יב ע"א36 בעשרה דברים נברא העולםדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' יח, ריא, מועדים (תשנט) עמ' כד
יב ע"א36 בעשרה דברים נברא העולםמאורי אור (אתרוג) פ"לז ה"ו
יב ע"א36 בעשרה דברים נברא העולםס' המאמרים (ריי"צ) תש"ד עמ' 26
יב ע"א36 בעשרה דברים נברא העולםס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' יט, מג
יב ע"א36 ברביעי נתלו המאורותבעקבי יעקב עמ' מג
יב ע"א36 עשרה דבריםאור הגנוז (מהאניפאלא, תשסו) עמ' יט
יב ע"א37 בחכמה בתבונה ובדעת, רש"ילקט שיחות מוסר ח"ג עמ' צז, רכג
יב ע"א37 בחכמה תבונה ודעת נברא העולםנזר הקדש ח"א עמ' כב
יב ע"א37 בחכמה ובתבונה וכו', וברש"יעיוני רש"י שמות ח"ב עמ' ת
יב ע"א37 גערהתשואות חן (תשסח) עמ' לח, צח {סודה}
יב ע"א37 חכמה תבונה דעת, ורש"יפניני דעת עמ' רכד, רע
יב ע"א38 העולם נברא בחסד ורחמיםנזר הקדש ח"א עמ' תיד
יב ע"א40 העולם הי' רופףדבר צבי - קדושת השבת עמ' קנט {עד שבא שבת}
יב ע"א40 שהיה העולם רופף ורועדדברי יואל מועדים ח"ב קהלת דף שז ע"א {עד שבא שבת}
יב ע"א40 שהיה העולם רופף ורועדדברי יואל פ' כי תשא דף שכט ע"ב {עד שבא שבת}
יב ע"א41 בשעה שברא ה' את העולם היה מרחיב והולך עד שגער בו ה' ויבשומי מרום חי"ג עמ' קד
יב ע"א41 בשעה שברא העולם הי' מרחיב והולך וכו' ש-די שאמר לעולמו דימאור ושמש (תשנב) עמ' לח, נח, צד, רפט, תקמג, תקפח
יב ע"א41 בשעה שברא הקב"ה את העולםבאר מים חיים (תשנט) ח"ג עמ' קא
יב ע"א41 בשעה שברא הקב"ה את העולםבאר מים חיים (תשנט) ח"ד עמ' רד
יב ע"א41 בשעה שברא הקב"ה את העולם הי' מרחיב והולך כב' פקעיות של שתי עד שגער בו הקב"ה והעמידויד דוד (אופנהיים) עמ' צג
יב ע"א41 בשעה שברא הקב"ה את העולם הי' מרחיב וכו' עד שגער בו הקב"ה וכו' אני הוא שאמרתי לעולם דיבשעה שהקדימו תער"ב ח"א עמ' רנא, ערב, ח"ב עמ' תשצב, אלף קד
יב ע"א41 בשעה שברא הקב"ה את העולם הי' מרחיב וכו' עד שגער בו הקב"ה וכו' אני הוא שאמרתי לעולם דיס' המאמרים (רש"ב) תרעב עמ' רנא, ערב, א'קד
יב ע"א41 בשעה שברא הקב"ה את העולם הי' מרחיב וכו' שאמרתי לעולמי דיישמח ישראל (אלכסנדר) בראשית עמ' עז, במדבר עמ' יג
יב ע"א41 בשעה' שברא הקב"ה את העולם היה מרחיב והולך וכו' עד שגער בו הקב"המחשבת מוסר ח"ב עמ' קכא, תעג
יב ע"א41 בשעה שברא הקב"ה את העולם היה מרחיב והולך וכו' עד שגער בו הקב"ה והעמידו וכו' שדי שאמר לעולמו דיאפסי ארץ (תשנט) עמ' מו
יב ע"א41 בשעה שברא הקב"ה את העולם היה מרחיב והולך וכו' עד שגער בו הקב"ה והעמידושפתי חיים מועדים ח"א (תשנד) עמ' תל-לא, ח"ג עמ' קכו
יב ע"א41 בשעה שברא הקב"ה את העולם היה מרחיב והולך וכו' עד שגער בו הקב"ה והעמידו וכו' אני הוא שאמרתי לעולם דיקשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' רמט, תק
יב ע"א41 בשעה שברא הקב"ה העולם היה מרחיב והולך כב' פקעיות וכו'נזר הקדש ח"א עמ' קב, קיג, קפט, קצב, ח"ג עמ' תעט
יב ע"א41 בשעה שברא הקב"ה את העולם היה מרחיב והולך וכו' עד שגער בו הקב"ה ומעמידו וכו' והיינו דאמר ר"ל אני אל שדי אני הוא שאמרתי לעולם דידברי חיים על התורה (תשנט) עמ' נא, קז, קטו, ריד, רמד, רמח, רסט, מועדים (תשנט) עמ' מג, צד, קטו, קלא, קלז, קלט, קסה, רה, ריב, רמח
יב ע"א41 בשעה שברא הקב"ה את העולם היה מרחיב והולך וכו' עד שגער בופרי צדיק בראשית אות א, וארא אות ג, מסעי אות יא
יב ע"א41 בשעה שברא הקב"ה את העולם היה מרחיב והולך וכו' עד שגער בו הקב"ה והעמידומחשבת זקנים עמ' רלז
יב ע"א41 בשעה שברא הקב"ה את העולם היה מרחיב והולך וכו' עד שגער בו הקב"ה והעמידומחשבת מוסר ח"א עמ' עז, שלא
יב ע"א41 בשעה שברא הקב"ה את העולם היה מרחיב והולך וכו' עד שגער בו הקב"ה והעמידובינה לעתים (תשנד) דרוש מו עמ' שא
יב ע"א41 בשעה שברא הקב"ה את העולם היה מרחיב והולך וכו' עד שגער בו הקב"ה והעמידושפתי חיים מועדים ח"א עמ' רצא
יב ע"א41 בשעה שברא הקב"ה את העולם היה מרחיב והולך כשתי פקעיות של שתימשך חכמה במדבר פ' טו פס' מ
יב ע"א41 בשעה שברא הקב"ה את העולם היה מרחיב והולך כשתי פקעיות של שתי וכו'פניני דעת עמ' קנא
יב ע"א41 בשעה שברא הקב"ה את העולם היה מרחיב והולך כשתי פקעיות של שתי עד שגער בו הקב"ה והעמידו ואמר דיתפארת צבי בראשית עמ' תתיז, תתנז
יב ע"א41 בשעה שברא הקב"ה את העולם היה מרחיב והולך כשתי פקעיות של שתי עד שגער בו הקב"ה והעמידו וכו'של"ה (תשנז) פרשת משפטים אות לג
יב ע"א41 בשעה שברא הקב"ה את העולם היה מרחיב והולך כשתי פקעיות של שתישרתי ח"א עמ' ו
יב ע"א41 בשעה שברא הקב"ה את העולם היה מרחיב והולך כשתי פקעיות של שתי עד שגער בו הקב"ה והעמידותפארת צבי בראשית עמ' ל, רצד
יב ע"א41 בשעה שברא הקב"ה את העולם היה מרחיב והולך כשתי פקעיותיפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה א דף טו ע"ב, ופר' ג דף כו ע"א, ופר' ה דף לג ע"ב ודף לז ע"ג, ופר' י דף סח ע"ב; עקדת יצחק (שלג) שער מח דף קלח ע"ג; עולת שבת (שועיב, שלז) פרשת נח דף י ע"א; דברי שלום (אדרבי, שמו) דרוש ב דף סו/סז ע"א; כלי יקר (לונטשיץ, שסב) פרשת ויקרא דף ד/ז ע"ג; חשק שלמה (דוראן, שפג) משלי דף נח ע"ב; אורח חיים (נורצי, שלט) מאמר ו לימי תשובה דף י ע"א
יב ע"א41 בשעה שברא הקב"ה את העולם היה מרחיב והולך עד שגער בו הקב"ה והעמידו וכו' אני הוא שאמרתי לעולם דיפתגמי אורייתא ח"ב עמ' קע
יב ע"א41 בשעה שברא הקב"ה את העולם היה מרחיב והולך עד שגער בו הקב"ה והעמידו וכו' מאי דכתיב אני אל שדי אני הוא שאמרתי לעולם דישבילי פנחס (תשעא) עמ' כט
יב ע"א41 בשעה שברא הקב"ה את העולם היה מרחיב והולך עד שגער בו הקב"הזך ונקי עמ' קמ
יב ע"א41 בשעה שברא הקב"ה את העולם היה מרחיב והולךאמרי טל מאמר צ
יב ע"א41 בשעה שברא הקב"ה את העולם היה מרחיב וכו'מי השלוח (מישור) ח"א עמ' נד
יב ע"א41 בשעה שברא הקב"ה את העולם היה מרחיב וכו' עד שגער בו והעמידומחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' קסט, שעז-שעח
יב ע"א41 בשעה שברא הקב"ה את העולם היה מרחיב וכו'+מי השלוח (תשסז) ח"א דף נד
יב ע"א41 בשעה שברא הקב"ה את העולם היה מרחיב עד שגער בו הקב"ה וכו'דעת חיים עמ' נו
יב ע"א41 בשעה שברא הקב"ה את העולם היה מרחיבשמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' לא
יב ע"א41 בשעה שברא הקב"ה את העולםקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"א (תשע) עמ' כט
יב ע"א41 בשעה שברא הקב"ה את עולמו וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"ג עמ' 37
יב ע"א41 בשעה שברא הקב"ה העולם היה מרחיב והולך כשתי פקעיות של שתי עד שגער בו הקב"ה והעמידומאמרי שלמה ח"א עמ' עז, ח"ב עמ' לו
יב ע"א41 בשעה שברא הקב"ה העולםכלי יקר (תשמח) עמ' ד, סד
יב ע"א41 בשעה שברא הקב"ה וכו' אני אל שדי אני הוא שאמרתי לעולם דיעשרה מאמרות (תשס) עמ' תקיט, [קצד]
יב ע"א41 בשעה שברא הקב"ה וכו' היה מרחיב והולך וכו'שבח נעורים עמ' צא
יב ע"א41 בשעה שברא הקב"ה וכו' היה מרחיבתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' נד, עד
יב ע"א41 בשעה שברא הקב״ה את העולם היה מרחיב והולךנפוצות יהודה (מוסקאטו, תשס) עמ' מא
יב ע"א41 בשעה שברא וכו' הי' מרחיב והולך וכו'אפיקי ים עמ' קסב
יב ע"א41 בשעה שברא וכו' עד שגער בו הקב"האור התורה (צמח צדק) בראשית עמ' 1888
יב ע"א41 בשעת הבריאה הי' העולם מרחיב והולךס' המאמרים (ריי"צ) תש"ח עמ' 75
יב ע"א41 בשעת הבריאה היתה הולכת ונמתחת עד שגער בה הקב"ה ואמר ריהערות אברהם יעקב יצחקי דברים עמ' יט,קג {הרחיב ע"י צווי ה' "יהי"}
יב ע"א42 ב' פקעיות וכו' והיה העולם נמתח והולך עד שגער בו הקב"היפה תאר (תשעח) ח"א עמ' מב, מז, נב, סח, פו, קב, קד, רכח, רצד
יב ע"א42 היה הולך ומרחיב עד שגער בו הקב"האור חדש (זיטשיק, תשסח) ויקרא עמ' רנא
יב ע"א42 היה העולם מרחיב והולך וכו'גור אריה שמות פ"ל הערה 228 עמ' תיג {בשם כלי יקר שמות פל"ו פסוק ו - שגם התורמים למשכן היו מרחיבים יותר מדי עד שגער בהם משה}
יב ע"א42 הי' העולם מתרחב וכו' עד שאמר לו הקב"ה דיפחד יצחק פסח מאמר נד
יב ע"א42 הי' העולם מתרחב וכו' עד שאמר לו הקב"ה דיפחד יצחק שבת מאמר ב
יב ע"א42 הי' מרחיב והולך עד שגער בו הקב"ה וכו'לקוטי שיחות ח"ח עמ' 234
יב ע"א42 היה העולם מותח עד שאמר הקב"ה לעולמו דימאור ושמש (תשסט) עמ' פח, קיז, קסח, שס, שסא, תט, תשלא, תתקנג
יב ע"א42 היה העולם מרחיב כשתי פקעיות של שתישמן ראש סוכות ח"ב עמ' קכז
יב ע"א42 היה העולם מתרחב וכו' עד שאמר לו הקב"ה דיפחד יצחק סוכות מאמר כא
יב ע"א42 היה העולם נמשך עד שאמר ה' לעולמו דימי מרום ח"ח עמ' קכד
יב ע"א42 היה העולם נמשך עד שאמר ה' לעולמו דימי מרום ח"ט עמ' רפד
יב ע"א42 היה מרחיב והולך כשתי פקעיות של שתישמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' קפג
יב ע"א42 היה מרחיב והולךרמון פרץ (אריאל, תשסא) עמ' סו
יב ע"א42 היה מתרחב והולך כפקעיות של שתי ואמר דיתפלה למשה (בנימין) עמ' לב
יב ע"א42 היה שמים וארץ נמתחים והולכים עד שגער בהן הקב"השבט מישראל (קרמניץ) פרק נ פסוק א
יב ע"א42 היו השמים מרחיבין וכו' עד שאמר להם דיצמח ה' לצבי (תשסז) עמ' תרנ
יב ע"א42 העולם היה מרחיב והולך וכו' עד וכו' שאמרתי לעולם דיביאורי הזוהר (ר' דובער) דף לז ע"ג, לט ע"א
יב ע"א42 העולם היה מרחיב והולך כשתי פקעיותשעורי דעת ספר א עמ' קיב, עח, רעח
יב ע"א42 העולם היה מרחיב והולך עד שגער בו הקב"ה והעמידוגנזי ישראל (תשמו) ח"א עמ' פ ע"ב
יב ע"א42 העולם היה מרחיב והולך עד שגער בו הקב"ה והעמידוגנזי ישראל (תשעד) על התורה עמ' קי
יב ע"א42 העולם היה מרחיב כשתי פקעיות של שתישמן ראש (כץ) ח"י ויקרא עמ' קעא
יב ע"א42 העולם היה מתפשט עד בלי גבול עד שאמר הקב"ה לעולמו דיערבי נחל (תשסד) עמ' לד, פט, תשסה, תתקסב
יב ע"א42 העולם התפשט בלי גבול עד שאמר לעולמי דיאור לשמים (תשסג) עמ' רעז
יב ע"א42 העולם רצה להתפשט עד שהקב"ה אמר לעולמו דינועם אליעזר בראשית עמ' לה ע"א
יב ע"א42 כשברא הקב"ה את העולם היה מרחיב והולך כשתי פקעיות של שתי עד שגער בו הקב"ה והעמידו ואמר דיתפארת צבי שמות עמ' עט, פב
יב ע"א42 כשברא הקב"ה את העולם היה מרחיב והולך כשתי פקעיות של שתי עד שגער בו הקב"ה והעמידו ואמר דיתפארת צבי ויקרא עמ' עט, פב
יב ע"א42 כשברא הקב"ה את העולם היה מרחיב והולך כשתי פקעיות של שתי עד שגער בו הקב"ה והעמידו ואמר דיתפארת צבי במדבר עמ' עח, קעט
יב ע"א42 כשתי פקעיות של משי וכו' ברא שמים תחלה וכו' נטה ארץ תחילהיוסף לקח כרך א ח"א עמ' יח
יב ע"א42 מרחיב והולך כשתי פקעיות של שתיאור מאיר ח"א עמ' לא
יב ע"א42 עד שגער בו הקב"ה והעמידומכתב מאליהו - מועדים ח"ב עמ' תקכא
יב ע"א42 עד שגער בו הקב"ה, ומהרש"ארנת יצחק משלי עמ' רז
יב ע"א43 א-ל שדי אני הוא שאמרתי לעולם דיאגרא דכלה ח"א עמ' סט, צב, קיז, קיח, קמ, קמב, קמח, קנז, שמ, ח"ב עמ' קנ
יב ע"א43 אל שדי נראה אלי בלוז בשם שדי אמר הקב"ה לעולמו דימגדנות אליעזר עמ' יא, קג
יב ע"א43 אמר לעולמו דידולה ומשקה פורים עמ' רפז, תנג
יב ע"א43 אמר לעולמו דימנוחת אשר ח"א - דברי חכמה ומוסר ד"ה פירוש
יב ע"א43 אני אל שאמרתי לעולמי דימבקש ה' (חאגיז, שנו) פרשת בראשית ד דף ע"ב; בית נאמן (ביגה, שפא) דרוש טז למילה דף סז ע"ב; שערי אורה (ג'קטיליה, שכא) דף יג ע"ג; שערי צדק (ג'יקטיליה, שכא) דף ו/ז ע"א; מאיר תהלות (עראמה, שנ) מאמר צא דף צא ע"ב
יב ע"א43 אני א-ל שד-י אני הוא שאמרתי לעולם דיברכת טוב עמ' יג, כו, קנו, תטו
יב ע"א43 אני א-ל שד-י אני הוא שאמרתי לעולם דימגיד דבריו ליעקב (ממזריטש) - לקוטי אמרים סי' עב, קכד, קעז, אור תורה סי' כא, מד, עג, עד, פד, קכח, קצג, רמח
יב ע"א43 אני א-ל שד-י אני הוא שאמרתי לעולם דיאור גדליהו מועדים דף מ ע"ב, נט ע"ג, בראשית דף ט ע"א, יד ע"ד, לד ע"א, סה ע"ד, שמות דף יד ע"ב, כה ע"א, עט ע"ג
יב ע"א43 'אני אל שדי' אני הוא שאמרתי לעולם דיאור יצחק (ראדוויל, תשסה) עמ' קנב, קנה
יב ע"א43 אני א-ל שד-י אני הוא שאמרתי לעולם דיאור תורה השלם (מזריטש) סי' כא, מד, עג, עד, פד, קכח, קצג, רמח
יב ע"א43 אני א-ל ש-די אני הוא שאמרתי לעולם דיבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' תשכג, תשסב, במדבר עמ' תשי, דברים עמ' קי-קיא, תשפו-תשפז
יב ע"א43 אני א-ל שד-י אני הוא שאמרתי לעולם דיבאר שרים בראשית פ' מקץ דרוש ה אות א
יב ע"א43 אני אל שדי אני הוא שאמרתי לעולם דיברית אברם עמ' שפד
יב ע"א43 אני אל שדי אני הוא שאמרתי לעולם דייד דוד (אופנהיים) עמ' קי
יב ע"א43 אני א-ל שד-י אני הוא שאמרתי לעולם דיכתר שם טוב (תשסד) סי' ק-ב
יב ע"א43 אני א-ל ש-די אני הוא שאמרתי לעולם דינועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף לב ע"ד, לג ע"ב
יב ע"א43 אני א-ל שד-י אני הוא שאמרתי לעולם דינטעי אשל בראשית עמ' קח
יב ע"א43 אני אל שדי אני הוא שאמרתי לעולם דיס' המאמרים עת"ר (מהד' תשעב) עמ' תצד
יב ע"א43 אני אל שדי אני הוא שאמרתי לעולם דיצלח רכב עמ' כ, כב
יב ע"א43 אני א-ל שד-י אני הוא שאמרתי לעולם דיקדושת ציון (תשנד) ח"ב עמ' קנד
יב ע"א43 אני אל שדי אני הוא שאמרתי לעולמי דיאוצר הכבוד
יב ע"א43 אני אל שדי אני הוא שאמרתי לעולמי דימגלה עמוקות (תשסח) אופן קצה
יב ע"א43 אני אל שדי אני הוא שאמרתי לעלם דיברכת חיים (תשמה) ח"א עמ' 198
יב ע"א43 אני אל שדי אני שאמרתי לעולם די וכו', הים היה מרחיב והולך עד שגער בו הקב"הדעת תורה שמות עמ' רנט, ויקרא עמ' יב
יב ע"א43 אני אל שדי שאמרתי לעולמי דיאור הצבי עמ' 116
יב ע"א43 אני אל שדי שאמרתי לעולמי דיאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) ויצא כה, כז, פקודי ליקוטים אות א
יב ע"א43 אני א-ל שד-י שאמרתי לעולמי דיאסופת מערכות שמות ח"א עמ' פא, שמות ח"ב וויקרא עמ' שט
יב ע"א43 אני אל שדי שאמרתי לעולמי דימאור עינים (תשעה) עמ' תקנג, תקעה, תשפא
יב ע"א43 אני אל שדי שאמרתי לעולמי דינפש יוסף (תשעד) עמ' פז
יב ע"א43 אני הוא שאמרתי לעולם דידרכי אמונה דרך מט
יב ע"א43 אני הוא שאמרתי לעולם דיבאר מים חיים (תשנט) ח"ג עמ' פח, קו, קיג, קלו
יב ע"א43 אני הוא שאמרתי לעולם דיבאר מים חיים (תשנט) ח"ד עמ' ג
יב ע"א43 אני הוא שאמרתי לעולם דידברי שמואל (תשנח) עמ' פט
יב ע"א43 אני הוא שאמרתי לעולם דימעינות האמונה (תשסב) עמ' קג-קד
יב ע"א43 אני הוא שאמרתי לעולם די+דברי שמואל (תשנח) עמ' פט
יב ע"א43 אני הוא שאמרתי לעולם דיבנין שאול עמ' יב
יב ע"א43 אני הוא שאמרתי לעולם דיברכת אברהם (תשנד) עמ' קעג
יב ע"א43 אני הוא שאמרתי לעולם דימילי דשמיא - טעם לשבח הערה 4 עמ' נ
יב ע"א43 אני הוא שאמרתי לעולם דימנחת יצחק בראשית-שמות עמ' קלב
יב ע"א43 אני הוא שאמרתי לעולם דימעשה רקם (בר) מועדים עמ' 51
יב ע"א43 אני הוא שאמרתי לעולם דיערוגת הבושם (תשעא) בראשית עמ' קכ, קעט, שלא, שמות עמ' נז, סא, רלד, ויקרא-במדבר עמ' צו, קט, רלז
יב ע"א43 אני הוא שאמרתי לעולם דיפרי צדיק בראשית אות א
יב ע"א43 אני הוא שאמרתי לעולם דיצדקת הצדיק סי' קפט, שיחת מלאכי השרת עמ' 27
יב ע"א43 אני הוא שאמרתי לעולם דירנת יצחק ה' מגילות עמ' פד
יב ע"א43 אני הוא שאמרתי לעולם דישפת אמת (ברעזאן, תשסח) עמ' פ, קפו, רל
יב ע"א43 אני הוא שאמרתי לעולם דיתורת אברהם עמ' 212, קיד
יב ע"א43 אני הוא שאמרתי לעולם דיתורת הרבי רבי זושא סי' סג
יב ע"א43 אני הוא שאמרתי לעולמי דידברי שמואל (תשיג) עמ' קג
יב ע"א43 אני הוא שאמרתי לעולמי דיבאר שרים בראשית פ' לך לך דרוש ז אות א
יב ע"א43 אני הוא שאמרתי לעולמי דיזאת זכרון (תשנב) אות קא
יב ע"א43 אני הוא שאמרתי לעולמי דיטל חיים (פרידלנדר) עמ' קט
יב ע"א43 אני הוא שאמרתי לעולמי דיעיוני פרשה (ריבלין) במדבר עמ' 32
יב ע"א43 אני הוא שאמרתי לעולמי דיעירין קדישין השלם עמ' צ
יב ע"א43 אני הוא שאמרתי לעולמי דיערוגת הבושם (הראשון) ח"א עמ' 15
יב ע"א43 אני הוא שאמרתי לעולמי דישעורי דעת ספר א עמ' רעח
יב ע"א43 דאמר ר"ל מאי דכתיב וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' כב
יב ע"א43 הקב"ה אמר לעולם דישם יחזקאל עמ' רטז
יב ע"א43 הקב"ה אמר לעולמו די כשבראודולה ומשקה - ספירת העומר וחג השבועות עמ' קו
יב ע"א43 השם שד"י נקרא שאמר לעולמו דימדבר קדש מועדים ח"א עמ' קח, רנז
יב ע"א43 למה נקרא אל שדי שאמר לעולמו דיחיים שיש בהם - דרשות ח"א עמ' סח
יב ע"א43 למה נקרא שמו שדי שאמר לעולמו דידברי דוד (זלצר, תשע) בראשית עמ' קלה
יב ע"א43 למה נקרא שמו שדי שאמר לעולמו דידברי מנחם - מנחם ציון (תשסט) עמ' ק
יב ע"א43 למה נקרא שמו שדימנחם ציון (תשסד) עמ' קד
יב ע"א43 מ"ד אני א-ל שדי אני הוא שאמרתי לעולמי דיאמרי יוסף בראשית דף א ע"ד, ה ע"א
יב ע"א43 מ"ד אני אל שדי שאמרתי לעולמי ריהערות אברהם יעקב יצחקי דברים עמ' יט
יב ע"א43 מאי דכתיב אני אל שדי אני הוא שאמרתי לעולם דיזרע קודש (תשסה) על התורה עמ' צה, קו, ריג, קכז, קכט, רכט
יב ע"א43 מאי דכתיב אני אל שדי אני הוא שאמרתי לעולם דיייטב פנים ח"א דף קמג, רכג, רמ, ח"ב עמ' ט, יג
יב ע"א43 מאי דכתיב אני אל שדי אני הוא שאמרתי לעולם דימלכי בקודש (תשסב) עמ' קס
יב ע"א43 מאי דכתיב אני א-ל שד-י אני הוא שאמרתי לעולם דישבילי פנחס (תשעט) עמ' תמא
יב ע"א43 מאי דכתיב אני אל שדי אני הוא שאמרתי לעולם דישל"ה (תשנז) - שער האותיות אות ק ס"ק ז
יב ע"א43 מאי דכתיב אני אל שדי אני הוא שאמרתי לעולם דישל"ה (תשנז) פרשת לך לך אות כז
יב ע"א43 מאי דכתיב אני אל שדי אני הוא שאמרתי לעולמי די וכו'גנת אגוז (תשמט) עמ' קיב, קיד
יב ע"א43 מאי דכתיב אני אל שדי וכו'לקוטי נגלות לשם שבו ואחלמה עמ' קסא {גבורת הקב"ה ליצור כח של גבול
יב ע"א43 מי שאמר לעולמו דיבאר שרים בראשית פ' לך לך דרוש ב אות ג
יב ע"א43 מי שאמר לעולמו דימגן דוד (טאלנא, תשס) עמ' ע, שטו
יב ע"א43 מי שאמר לעולמו דיתורת חיים (קאסוב) עמ' עב
יב ע"א43 מי שאמר לעולמו דיתשבי (תשסה) עמ' רנח שורש שדי
יב ע"א43 עמודי שמים ירופפו ויתמהו מגערתוקובץ שיחות (וכטפויגל, תשמז) פ' תולדות, אלול אות ז
יב ע"א43 שאמר לעולם דיפחד יצחק פסח מאמר מו
יב ע"א43 שאמר לעולמו דיאמרי פנחס השלם - שער השבת סי' י, שער תורת האדם סי' ב
יב ע"א43 שאמר לעולמו דיאשל אברהם (פרידמן) ח"א עמ' ש
יב ע"א43 שאמר לעולמו דיבין המשפתים בראשית עמ' יג
יב ע"א43 שאמר לעולמו דיבמי התורה עמ' קנא
יב ע"א43 שאמר לעולמו דיברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' קסח
יב ע"א43 שאמר לעולמו דיברית עולם (אשכנזי, תשסא) ח"א עמ' 71, 92
יב ע"א43 שאמר לעולמו דיישמח חיים (תשסה) מע' ע אות נד
יב ע"א43 שאמר לעולמו דילשם שבו ואחלמה (תשעח) - ספר הדע"ה דף לו ע"א, קיא ע"ב
יב ע"א43 שאמר לעולמו דימאמר יחזקאל (קאזמיר) עמ' רצה
יב ע"א43 שאמר לעולמו דימטר השמים (תשנ) דברים עמ' תק
יב ע"א43 שאמר לעולמו דיעבודת ישראל (מקוזניץ, תשנו) עמ' פא
יב ע"א43 שאמר לעולמו דיקהלת דוד (טאלנא, תשסג) עמ' לט
יב ע"א43 שאמר לעולמו דיקשוטי כלה (גרינפלד) ח"ה סי' תרנט
יב ע"א43 שאמר לעולמו דיקשוטי כלה (תשסג) עמ' סב
יב ע"א43 שאמר לעולמו דישמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' פא
יב ע"א43 שאמר לעולמו דישפת אמת (רייז) סוכות עמ' קעט
יב ע"א43 שאמר לעולמו דיתהלה לדוד (סקאליע) ספרים ג-ד עמ' צה
יב ע"א43 שאמר לעולמו דיתורת אליהו עמ' רכט
יב ע"א43 שאמר לעולמו דיעבודת יצחק בראשית עמ' רמה
יב ע"א43 שאמרתי לעולם דיאור התורה (צמח צדק) בראשית עמ' 1888, שמות עמ' קלד, דברים עמ' א'תנ
יב ע"א43 שאמרתי לעולם דילקוטי שיחות חכ"ד עמ' 606
יב ע"א43 שאמרתי לעולם דיס' המאמרים (רש"ב) תרעב עמ' תשנד
יב ע"א43 שאמרתי לעולמי די וכו'ס' המאמרים (רמ"מ) ח"ה עמ' קלז
יב ע"א43 שאמרתי לעולמי דיברית כהונת עולם (תשעד) עמ' יד, כח, צז, קד, קכט, ריא
יב ע"א43 שאמרתי לעולמי דיתורת מנחם ח"ט עמ' 153
יב ע"א43 שד"י מלשון שיש דידברי שאול שמות עמ' נו
יב ע"א43 שד"י אני הוא שאמרתי לעולם דישבילי פנחס בראשית ח"ג עמ' רמג
יב ע"א43 שד"י שאמר לעולמו דייפה תאר (תשעח) ח"ג עמ' שנב
יב ע"א43 שד"י על שם שאמר לעולמו דישפת אמת (רייז) דברים ח"א עמ' רמ
יב ע"א43 שד"י שאמר לעולמו דיאוהב ישראל (תשעה) ח"א עמ' תקלו, ח"ב עמ' רכג
יב ע"א43 שד"י שאמר לעולמו דיאור לשמים (תשסג) עמ' קיד, שלז
יב ע"א43 שדי אמר לעולמו דיאור אברהם (זוועהיל) עמ' קכא
יב ע"א43 'שדי' אני הוא שאמרתי לעולם דימאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 203
יב ע"א43 שדי אני הוא שאמרתי לעולם דימחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' קטו, קסט, שפה, תעז
יב ע"א43 שדי אני הוא שאמרתי לעולם דינועם אלימלך (תשסא) עמ' קל, קלא
יב ע"א43 שדי אני הוא שאמרתי לעולם דיתורת העולה (תשעה) עמ' קמח
יב ע"א43 שדי אני הוא שאמרתי לעולם דיתורת העולה ח"ב פרק ב
יב ע"א43 שדי אני הוא שאמרתי לעולמי דיכסף נבחר (מרגליות) עמ' קנט
יב ע"א43 שדי מי שאמר לעולמו דיתשואות חן (תשסח) עמ' מא
יב ע"א43 ש-די שאמר לעולמו 'די'אדיר במרום ח"א פ' א, ז
יב ע"א43 שדי שאמר לעולמו דיבנין דוד (מייזלש) בראשית - וישב אות כ, ויחי אות כז, ל
יב ע"א43 ש-די שאמר לעולמו דידברי מנחם - מנחם ציון (תשמה) עמ' עא ע"ב
יב ע"א43 שדי שאמר לעולמו דידעת תבונות - עת לעשות מע' א אות נ
יב ע"א43 שד-י שאמר לעולמו דידעת תפלה עמ' נז
יב ע"א43 שדי שאמר לעולמו דיזכות ישראל - עשר עטרות פרק ז אות לד
יב ע"א43 שדי שאמר לעולמו דיילקוט עבודת ישראל (תשסד) עמ' קמד
יב ע"א43 שדי שאמר לעולמו דיכנפי יונה (תשנח) ח"א פ' נ"ט, ח"ב סי' לד
יב ע"א43 שדי שאמר לעולמו דימנחת אליהו (תשנט) עמ' רלו
יב ע"א43 שדי שאמר לעולמו דיפי' הרמ"ז על הזוהר בראשית (תשס) עמ' קעו
יב ע"א43 ש-די שאמר לעולמו דישרגא המאיר על התורה עמ' מו
יב ע"א43 שדי שאמר לעולמו דיתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' רנט
יב ע"א43 שדי שאמר לעולמו דיתורת השרף ממאגלניצא עמ' פה
יב ע"א43 שד-י שאמר לעולמו דיתיבת גמא (תשסז) עמ' מ
יב ע"א43 שדי שאמר לעולמי דיהישר והטוב (תשסג) עמ' רסט, שח
יב ע"א43 ש-די שאמרתי לעולמי דיאוהב ישראל דף קעג ע"ב
יב ע"א43 ש-די שאמרתי לעולמי דיגנזי ישראל (תשעד) מועדים עמ' רסד
יב ע"א43 שדי שאמרתי לעולמי דיקהלת משה (תשסב) עמ' נ, בינת משה (תשסב) עמ' עא
יב ע"א43 שם ש-דיישמח ישראל (טשורטקוב, תשנד) עמ' קח {מורה על המציאות}
יב ע"א43 שם שדי ע"ש מי שאמר לעולמו דימגלה צפונות (תשעד) שמות עמ' תקמ, תקנט
יב ע"א43 שם שדי שאמר לעולמו דימדבר קדש מועדים ח"ב עמ' נד
יב ע"א44 בשעה שברא הקב"ה את הים הגדול היה מרחיב והולךיד המלך (ולריו, שמו) פרשה יד דף צה ע"א
יב ע"א44 בשעה שברא הקב"ה את הים היה מרחיב והולך עד שגער בו הקב"ה ויבשואגרת הטיול (תשעה) עמ' שסב
יב ע"א44 בשעה שברא הקב"ה את הים היה מרחיב והולך עד שגער בו וכו'שיחות הרב צבי יהודה שמות עמ' 148
יב ע"א44 גער בו הקב"ה ויבשוקובץ שיחות (וכטפויגל, תשעה) עמ' ב, ג
יב ע"א44 כשברא הים הי' מתגבר וכו' עד שגער וכו'אפיקי ים עמ' קסג
יב ע"א45 אי שמים נבראו תחילהשמנה לחמו (תרנז) ח"ב בהקדמה ח"א
יב ע"א45 אם שמים נבראו תחילה או הארץלהורות נתן בראשית עמ' רנח
יב ע"א45 שמים נבראו תחלה או הארץשמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' מה
יב ע"א45 אם שמים נבראו תחילה או הארץיגל יעקב (תשעד) ח"א עמ' ב, טז
יב ע"א45 בש"א שמים נבראו תחלה ובה"א אומרים ארץ נבראת תחלהטל חיים (פרידלנדר) עמ' כב
יב ע"א45 ב"ש אומרים שמים נבראו תחלה ואח"כ נבראת הארץ וכו' וב"ה אומרים ארץ נבראת תחלה ואח"כ שמים וכו' כשנבראו ברא שמים ואח"כ ברא הארץ וכשנטה נטה הארץ ואח"כ נטה שמיםברכת טוב עמ' ו, יב
יב ע"א45 ב"ש אומרים השמים נבראו תחילהעבודת ישראל (מקוזניץ, תשנו) עמ' א
יב ע"א45 ב"ש אומרים שמים וכו' וב"ה אומרים וכו'אפיקי ים עמ' קסד
יב ע"א45 ב"ש אומרים שמים נבראו תחילהדברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' רמז
יב ע"א45 ב"ש אומרים שמים נבראו תחילה ואח"כ נבראת הארץ, וב"ה אומרים ארץ נבראת תחילה ואח"כ שמיםהקדמת אמרי יוסף (תשנח) דף כז ע"ב
יב ע"א45 ב"ש אומרים שמים נבראו תחילה וב"ה אומרים ארץ נברא תחילה וכו'צמח ה' לצבי (תשסז) עמ' ה
יב ע"א45 ב"ש אומרים שמים נבראו תחילה וב"ה ארץ נבראת תחילהתורת הרבי רבי זושא סי' קעח בהערה
יב ע"א45 ב"ש אומרים שמים נבראו תחילה וכו' וב"ה אומרים ארץ נבראת תחילה וכו' וחכ"א זה וזה כאחת נבראו וכו' יעמדו יחדיודעת תורה דברים ח"א עמ' קד {כאילפס וכיסויה}
יב ע"א45 ב"ש אומרים שמים נבראו תחלה ואח"כ נבראת הארץ וב"ה אומרים ארץ נבראת תחלהפתח טוב עמ' קלד
יב ע"א45 ב"ש אומרים שמים נבראו תחלה וכו'לבית יעקב דרוש ב
יב ע"א45 ב"ש אומרים שמים נבראו תחלה וכו'מנחת יצחק ויקרא-דברים עמ' רלה
יב ע"א45 ב"ש ס"ל שמים נבראו תחלה וב"ה ס"ל ארץ נבראו תחלהדברי יונה ח"א עמ' עט
יב ע"א45 ב"ש סברי שמים נבראו תחילה ובית הלל אומרים הארץ נבראת תחילהאמרי השכל עמ' 129
יב ע"א45 ב"ש שמים נבראו תחילה וב"ה הארץ נבראה תחילהנועם הברכה עמ' רלב
יב ע"א45 בית שמאי אומרים שמים נבראו תחילהחלקת יהושע עמ' מח הערה צב
יב ע"א45 בית שמאי אומרים שמים נבראו תחילה ואחר כך הארץ וכו'אמונה ודעת דף ד ע"ב
יב ע"א45 בית שמאי אומרים שמים נבראו תחילה ובית הלל אומרים ארץ נבראת תחילהבן מלך - שבת עמ' שלד
יב ע"א45 בית שמאי אומרים שמים נבראו תחילה וכו' ובה"א ארץ נבראת תחילה וכו'תורה ודעת תשסה-תשסז עמ' ג
יב ע"א45 בית שמאי אומרים שמים נבראו תחילה וכו'מנחת עני (תשעב) עמ' תצו
יב ע"א45 בית שמאי אומרים שמים נבראו תחלה ואח"כ נבראת הארץ וכו' ובה"א ארץ נבראת תחלהדרכי צדק עמ' ה
יב ע"א45 בית שמאי אומרים שמים נבראו תחלה ואחר כך נבראת הארץ וכו' וחכמים אומרים זה וזה כאחת נבראושל"ה (תשנז) - מס' פסחים אות קי בהגה"ה
יב ע"א45 בית שמאי אומרים שמים נבראו תחלה ואחר כך נבראת הארץ וכו'יפה תאר (תשעח) ח"א עמ' מז, שו
יב ע"א45 בית שמאי אומרים שמים נבראו תחלה ובית הלל אומרים ארץ נבראת תחלהדברי דוד (זלצר, תשע) בראשית עמ' ה
יב ע"א45 בית שמאי אומרים שמים נבראו תחלה ובית הלל אומרים ארץ נבראת תחלהעצי חיים - מועדים עמ' קס
יב ע"א45 בית שמאי אומרים שמים נבראו תחלה וכו' ובית הלל אומרים ארץ נבראת תחלה וכו' וחכמים אומרים זה וזה באחת נבראו וכו'של"ה (תשנז) פרשת בראשית אות טו, כו
יב ע"א45 בית שמאי אומרים שמים נבראו תחלה וכו' ובית הלל אומרים וכו'שבילי פנחס בראשית ח"ב עמ' רעג, שפב
יב ע"א45 בית שמאי אומרים שמים נבראו תחלה כו' וב"ה אומרים הארץ נבראת תחילהערבי נחל (תשסד) עמ' תקצה
יב ע"א45 בית שמאי אומרים שמים נבראו תחלה כו' ובית הלל אומרים ארץ נבראת תחלה וכו'תורת מנחם חמ"ט עמ' 383
יב ע"א45 בית שמאי אומרים שמים נבראו תחלהלבני ישראל (הישן) דרוש ט
יב ע"א45 בית שמאי אומרים שמים נבראו תחלה ואחר כך נבראת הארץ ובה"א ארץ נבראת תחלהדובר צדק (זילבר) עמ' ז, יג
יב ע"א45 בש"א השמים נבראו תחילהמעשה רוקח (ר"א רוקח) בראשית ב ע"ב
יב ע"א45 בש"א שמים נברא תחילה וב"ה אומרים ארץ נברא תחלהארז ישעיהו דף יב
יב ע"א45 בש"א שמים נברא תחילה ובה"א ארץ נברא תחילהחיי נפש ח"ו עמ' קנא
יב ע"א45 בש"א שמים נברא תחילה ובה"א ארץ תחילהיגל יעקב (תשנג) בראשית אות יב
יב ע"א45 בש"א שמים נבראו תחילה ואח"כ ארץמנחת ישראל עמ' יא
יב ע"א45 בש"א שמים נבראו תחילה ואח"כ נבראת הארץ ובה"א וכו'דרשות מהרי"ץ לחנוכה ח"א דרוש יט עמ' קיט
יב ע"א45 בש"א שמים נבראו תחילה ואח"כ נבראת הארץ ובה"א וכו'דרשות מהרי"ץ לחנוכה ח"ב דרוש לג עמ' טו
יב ע"א45 בש"א שמים נבראו תחילה ואח"כ נבראת הארץ ובה"א וכו'דרשות מהרי"ץ לחנוכה ח"ב דרוש מא עמ' פג
יב ע"א45 בש"א שמים נבראו תחילה ואחר כך נבראת הארץ וכו'בי חייא ח"א עמ' ו
יב ע"א45 בש"א שמים נבראו תחילה ובה"א ארץ נבראה תחילהישמח ישראל (אלכסנדר) ויקרא עמ' ו, מאורן של ישראל ח"ב עמ' לה
יב ע"א45 בש"א שמים נבראו תחילה ובה"א ארץ נבראו תחילהטיול בפרדס ח"א עמ' לט
יב ע"א45 בש"א שמים נבראו תחילה ובה"א ארץ נבראת תחילהחמודי צבי בראשית עמ' מ
יב ע"א45 בש"א שמים נבראו תחילה וכו' ובה"א ארץ נבראה תחילהחיי נפש על ההגדה עמ' קנב, רצב
יב ע"א45 בש"א שמים נבראו תחילה וכו' ובה"א וכו'חפץ יהונתן בראשית פ"א פסוק א
יב ע"א45 בש"א שמים נבראו תחילה וכו'בית ישי - דרשות עמ' יח
יב ע"א45 בש"א שמים נבראו תחילה וכו'צלח רכב עמ' כ, צד
יב ע"א45 בש"א שמים נבראו תחילה ורש"י ותוס'עבודת ישראל (קמחי) דף ט ע"א
יב ע"א45 בש"א שמים נבראו תחילהמבקש ה' (חאגיז, שנו) דף קצא
יב ע"א45 בש"א שמים נבראו תחלהאמרי יוסף בראשית דף ב ע"א
יב ע"א45 בש"א שמים נבראו תחלה ואח"כ הארץ ובה"א ארץ נבראת תחלה ואחר כך שמיםתפארת צבי שמות עמ' שצז
יב ע"א45 בש"א שמים נבראו תחלה ואח"כ הארץ ובה"א ארץ נבראת תחלה ואחר כך שמיםתפארת צבי בראשית עמ' שפז
יב ע"א45 בש"א שמים נבראו תחלה וכו' ובה"א ארץ נבראת תחלה וכו'מאיר עיני חכמים מהדו"ג ח"א דף ד
יב ע"א45 בש"א שמים נבראו תחלה וכו' ובה"א ארץ נבראת תחלהלקוטי שיחות ח"ה עמ' 97, ח"ו עמ' 76-75
יב ע"א45 בש"א שמים נבראו תחלה וכו' ובה"א ארץ נבראת תתלה וכו'עשרה מאמרות (תשס) עמ' רסח, תקמג-תקמד, [יג]
יב ע"א45 בש"א שמים נבראו תחלהבנין שאול עמ' ט, רכה, רכז
יב ע"א45 בש"א שמים נבראו תחלהעולם אחד פרק פח
יב ע"א45 ח"א השמים נברא תחילה ואח"כ הארץ וח"א הארץ נבראת תחילהבך יברך ישראל (תשסח) עמ' קעה
יב ע"א45 כתיב בראשית ברא אלקים את השמים ואת הארץ וכתוב אחד אומר וכו'בת עין (תשסז) עמ' רכז
יב ע"א45 מחלוקת אם השמים נבראו תחילה או הארץויאמר מרדכי - דרשות עמ' קסט-קעא
יב ע"א45 מחלוקת ב"ש וב"ה אי שמים נבראת תחילה אי ארץ נבראת תחילהשער החצר (תשעב) סי' קה, קלה
יב ע"א45 מחלוקת ב"ש וב"ה בשמים וארץ מה נברא תחילהמגלה עמוקות (תשסח) אופן עד
יב ע"א45 מחלוקת ב"ש וב"ה אם שמים נבראו קודם לארץרנת יצחק תפלה עמ' רעא
יב ע"א45 מחלוקת ב"ש וב"ה לענין שמים וארץ איזה נבראת תחילהלחמי תודה דף קיג ע"ב
יב ע"א45 מחלוקת ב"ש וב"ה שמים נבראו תחילהתורת שמואל (מהר"ש) תרכט עמ' יח
יב ע"א45 מחלוקת שמאי והלל בענין בריאת שמים וארץקרן לדוד שמות עמ' רכז
יב ע"א45 פלוגתא אי שמים נברא תחילה או הארץ נברא תחילה או שנבראו שניהם יחדמטר השמים (תשנב) ויקרא-במדבר עמ' רעא
יב ע"א45 פלוגתא אם שמיים נבראו תחילה או ארץשארית ישראל (תשעד) ליקוטים עמ' 229
יב ע"א45 פלוגתא בשמים וארץ חד אמר שמים נבראו תחלה וכו'אור השמש (תשסח) עמ' לה
יב ע"א45 פלוגתא דב"ש וב"ה בבריאת שמים וארץבאר מים חיים (תשנט) תוספת מכתב יד פרק א פסוק ג, פרק ב פסוק ה
יב ע"א45 פליגי ב"ש וב"ה שמים נבראו תחילה או ארץ תחילה וכו'מאמרי שלמה ח"א עמ' יט
יב ע"א45 פליגי בית שמאי ובית הלל מה קדם שמים או ארץ וכו'בן פורת יוסף (תשעא) עמ' צ
יב ע"א45 שמים או ארץ נבראו תחלהמסילות הנביאים שופטים עמ' תריג*
יב ע"א45 שמים או ארץ נבראו תחלהצבא אהרן - שבת תשובה עמ' רכ
יב ע"א45 שמים וארץ מי נברא תחלהתורת חיים (ר' דובער) שמות דף ס ע"ד
יב ע"א45 שמים נבראו תחילה או ארץזמרת הארץ (רבינוביץ) עמ' שיא
יב ע"א45 שמים נבראו תחילה או ארץחכמת התורה ויצא עמ' קעח
יב ע"א45 שמים נבראו תחילה או ארץפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' כב
יב ע"א45 שמים נבראו תחילה או הארץחכמת התורה ויחי עמ' תקצג
יב ע"א45 שמים נבראו תחילה ואחר כך ארץמבקש ה' (חאגיז, שנו) פרשת ויקהל דף קצא ע"א; תהלה לדוד (סר לאון, שלז) ח"ב פרק טו/ז דף מג ע"א; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה א דף יו ע"ג ודף יז ע"א; יפה מראה (שנ) פרק ב דף ריו ע"א; עולת שבת (שועיב, שלז) פרשת בראשית דף ד ע"ב; יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת בראשית דף ד ע"ג; של"ה (תט) פסחים דף קמח ע"ב ודף כה ע"ג ודף קמט ע"א, ותורה שבכתב דף רע ע"ב; שערי צדק (ג'יקטיליה, שכא) דף לו ע"ד; דרש משה (פיזענץ, שמט) מאמר קסו/ז דף מח ע"ב; תורת העולה (פראג של) ח"ג פרק כו/כז; פי' ר"י אברבנאל (שלט) פרשת בראשית דף כו; נחלת אבות (אברבנאל, שכז) פרק ה דף צד ע"א; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פרשת בראשית דף מד ע"ב; ישע אלקים (צהלון, שנה) דף ו/י ע"א [?]
יב ע"א45 שמים נבראו תחילה וכו'דרך מצותיך (חב"ד) דף סא ע"א, סב ע"א
יב ע"א45 שמים נבראו תחילה וכו'טוב טעם בראשית עמ' רלח, רלט ובטוב טעם
יב ע"א45 שמים נבראו תחילהילקוט הגרשוני ח"א
יב ע"א45 שמים נבראו תחילהכנפי יונה (תשנח) ח"ג סי' ק
יב ע"א45 שמים נבראו תחלה או ארץמשען המים דף מב ע"ג
יב ע"א45 שמים נבראו תחלה או ארץחכמת התורה תצוה עמ' רכב
יב ע"א45 שמים נבראו תחלה או הארץחכמת התורה בראשית עמ' ה, מב, קסא
יב ע"א45 שמים נבראו תחלה ואחר כך נבראת הארץ וכו'ברית עולם (אשכנזי, תשסא) ח"א עמ' 123
יב ע"א45 שמים נבראו תחלה וכו' ארץ נבראת תחלהאור התורה (צמח צדק) בראשית עמ' תתרלח, תתרמד, ויקרא עמ' תריז, דברים עמ' תשלח, א'תשפא
יב ע"א45 שמים נבראו תחלה וכו' ארץ נבראת תחלהבשעה שהקדימו תער"ב ח"ב עמ' אלף יא
יב ע"א45 שמים נבראו תחלה וכו' ארץ נבראת תחלהס' המאמרים (רש"ב) תרעב עמ' א'יא
יב ע"א45 שמים נבראו תחלה וכו'שפע חיים - נישואין עמ' רכ
יב ע"א45 שמים נבראו תחלה שנאמר בראשית ברא וכו'+מי השלוח (תשסז) ח"א דף רסג
יב ע"א45 שמים נבראו תחלהאמרי מאיר (מאירי) דברים פי"א פסוק יט
יב ע"א45 שמים נבראו תחלהשמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' רפח
יב ע"א45 שמים נבראו תחלהשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' רל
יב ע"א45 שמים קדמו או ארץ קדמומאמרי אדמו"ר הזקן תקע עמ' פט, קה
יב ע"א45 שמים קדמו וכו'תורת חיים (ר' דובער) שמות דף תמא ע"ג {מח' מי קדם כמו מחלוקת משה עם בצלאל}
יב ע"א45 שמים קדמו כו' ארץ קדמה וכו'ס' המאמרים (רש"ב) תרסו עמ' שמא
יב ע"א46 ארץ קדמה לשמיםבת עין (תשסז) עמ' רסא
יב ע"א46 הארץ נבראת תחילהחקל יצחק (תשסג) עמ' רלח
יב ע"א46 בה"א ארץ נבראת תחלהבנין שאול עמ' ט, רכה, רכז
יב ע"א46 ב"ה אומרים הארץ נבראת תחילהתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' שסו
יב ע"א46 הארץ נברא תחלהחכמת התורה נח עמ' כז
יב ע"א46 הארץ נבראה תחלהתורת חכם (הכהן, תיד) דף קלג ע"ב
יב ע"א48 א"ל ב"ש לב"ה לדבריכם אדם עושה שרפרף ואח"כ וכו'אור התורה (צמח צדק) נ"ך עמ' שיג
יב ע"א48 אמר להם ב"ש לב"ה לדבריהם אדם עושה שרפרף ואח"כ עושה כסא שנא' השמים כסאיס' המאמרים (רש"ב) תרעב עמ' א'קפא
יב ע"א48 אמר להם ב"ש לב"ה לדבריהם אדם עושה שרפרף ואח"כ עושה כסא שנאמר השמים כסאי, ורש"יבשעה שהקדימו תער"ב ח"ב עמ' אלף קפא, אלף קפח
יב ע"א48 כסא ואח"כ שרפרףחכמת התורה בראשית עמ' מב
יב ע"א49 אף ידי יסדה ארץ וימיני טפחה שמים קורא אני אליהם יעמדו יחדיו דלא משתלפי מהדדיאפסי ארץ (תשנט) עמ' תתיח
יב ע"א49 אף ידי יסדה ארץ וימיני טפחה שמיםמגלה עמוקות (תשסח) אופן רמה
יב ע"א49 הקב"ה ברא שמים וארץ כאחדמנחת אליהו (תשנט) עמ' קעו {ככסוי באלפס}
יב ע"א49 וחכ"א זה וזה כאחת נבראוגנת אגוז (תשמט) עמ' קצב
יב ע"א49 וחכ"א זה וזה כאחת נבראורנת יצחק ישעיה עמ' קעו
יב ע"א49 וחכמים אומרים זה וזה כאחת נבראו שנאמר אף ידי יסדה ארץ וכו'דרך חיים (תשע) פ"ה הערה 27
יב ע"א49 זה וזה נבראו כאחד שנאמר קורא אני אליהם יעמדו יחדמפעלות אלקים (תשנג) עמ' לח
יב ע"א49 נבראו שמים וארץ יחדיונצח ישראל (הרטמן) עמ' רפב הערה 84
יב ע"א49 שמים וארץ כאחת נבראודרך חיים (תשע) פ"ו הערה 1844
יב ע"א49 שמים וארץ כאחת נבראותורת העולה ח"ג פרק כז
יב ע"א49 שמים וארץ כאחת נבראותורת העולה (תשעה) עמ' שע
יב ע"א49 שמים וארץ נבראו יחדדרך חיים (תשלה) עמ' תשלב
יב ע"א49 שמים וארץ נבראו יחדוגור אריה בראשית פי"ד הערה 122
יב ע"א49 שניהם אחד נבראוקדושת יו"ט ח"א דף קלב ע"ב
יב ע"א49 שניהם כאחד נבראובאר מים חיים (תשנט) ח"א עמ' לז, מב
יב ע"א49 שניהם כאחד נבראובאר מים חיים (תשנט) ח"ג עמ' צג
יב ע"א50 דלא משתלפי מהדדיאסף המזכיר (מאזוז) מע' כ - כח המושך
יב ע"א50 דלא משתלפי מהדדיטוב טעם בראשית עמ' לד
יב ע"א50 ואידך דלא משתלפי מהדדיעץ הדעת טוב (תשסח) סי' שה
יב ע"א50 מאי יחדיו וכו' כשנבראו ברא שמים ואח"כ ברא הארץ וכשנטה נטה הארץ ואח"כ נטה שמיםחיי נפש ח"ד עמ' פב
יב ע"א50 שמים וארץדרך חיים (תשע) פ"ו הערה 1843-1844 {אין זה בלא זה}
יב ע"א51 ברא שמים ואח"כ ארץ נטה ארץ ואח"כ שמיםשמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' ה
יב ע"א51 כשברא ברא מים ואח"כ ארץ וכשנטה נטה ארץ ואח"כ שמיםהגיונות אל עמי (עמיאל) ח"א דרוש סג
יב ע"א51 כשבראן ברא שמים ואח"כ ארץ וכשנטה נטה שמים ואח"כ ארץנזר הקדש ח"א עמ' נה
יב ע"א51 כשבראן ברא שמים תחילה וכשנטה נטה ארץ תחילהיפה תאר (תשעח) ח"א עמ' ש
יב ע"א51 כשנבראו ברא שמים ואח"כ ברא הארץ וכשנטה נטה הארץ ואח"כ נטה שמיםדובר צדק (זילבר) עמ' יג
יב ע"א51 כשנבראו ברא שמים ואח"כ ברא הארץ וכשנטה נטה הארץ ואח"כ נטה שמיםדרכי צדק עמ' ו
יב ע"א51 מאי שמים וכו' אש ומיםמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' תקלח
יב ע"א51 מאי שמים א"ר יוסי בר חנינא ששם מים, במתניתא תנא אש ומים כו'מלכי בקודש (תשסב) עמ' קס
יב ע"א51 מאי שמים אמר רבי יוסי בר חנינא ששם מים במתניתא תנא אש ומים מלמד שהביאן הקב"ה וטרפן זה בזה ועשה מהן רקיעדרכי אמונה דרך סה
יב ע"א51 מאי שמים אמר רבי יוסי בר חנינא ששם מים במתניתא תנא אש ומים מלמד שהביאן הקב"ה וטרפו זה בזה ועשה מהן רקיעכתב סופר אגדות כאן
יב ע"א51 מאי שמים אר"י בר"ח ששם מיםאמרי יוסף דברים דף מב ע"ג
יב ע"א51 מאי שמים אריב"ח ששם מיםמגיד דבריו ליעקב (ממזריטש) - אור תורה סי' שצד
יב ע"א51 מאי שמים אריב"ח ששם מיםאור תורה השלם (מזריטש) סי' שצד
יב ע"א51 מאי שמים וכו' אש ומים וכו'עטרת יהושע דברים עמ' קפ
יב ע"א51 מאי שמים וכו' אש ומים מלמד שהביאן הקב"ה וטרפן זה בזה ועשה מהן רקיעתפארת צבי שמות עמ' שלג
יב ע"א51 מאי שמים וכו' אש ומים מלמד שהביאן הקב"ה וטרפן זה בזה ועשה מהן רקיעתפארת צבי במדבר עמ' ר
יב ע"א51 מאי שמים וכו' אש ומיםאור התורה (תאומים, תשנט) עמ' רטז, תרלג
יב ע"א51 מאי שמים וכו' אש ומיםערוגת הבושם (תשעא) בראשית עמ' לה, ויקרא-במדבר עמ' קלו
יב ע"א51 מאי שמים וכו' במתניתא תנא אש ומים מלמד שהביאן הקב"ה וטרפן זה בזהאבני אש (אויש) מועדים עמ' שא
יב ע"א51 מאי שמים וכו' במתניתא תנא וכו'אפיקי ים עמ' קסו
יב ע"א51 מאי שמים וכו' שם מיםאוצר הכבוד
יב ע"א51 מאי שמים וכו'טוב ירושלים בראשית פ"א פסוק ח
יב ע"א51 מאי שמים שם מים וכו' אש ומיםלחם שלמה (הלוי, שנז) סימן תמה דף קצג ע"ב; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה ד דף לב ע"ב; עולת תמיד (אלבלדה, שסא) פרשת בראשית דף יד ע"ב; פי' ר"י אברבנאל (שלט) פרשת בראשית דף ז ע"א; פי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת בראשית דף ד ע"א
יב ע"א51 מאי שמים ששם מיםאמרות ה' השלם ח"א עמ' סח
יב ע"א51 מאי שמים ששם מיםזאת זכרון (תשנב) אות קסז
יב ע"א51 מאי שמים ששם מיםלחם רב על סדור התפילה אות ד, תתצ
יב ע"א51 מאי שמיםעולם אחד פרק צט
יב ע"א51 נטה הארץ ואח"כ שמיםרנת יצחק תהלים עמ' תע
יב ע"א51 שמים וכו' ששם מיםביאורי הזוהר (ר' דובער) דף צט ע"ב
יב ע"א51 שמים שם מיםעבודת יצחק בראשית עמ' כח
יב ע"א51 שמים שם מיםשמן ראש - ימים נוראים עמ' שח, שלא
יב ע"א51 שמים אותיות שם מיםטיול בפרדס ח"א עמ' קנב, רמא, שלא, שלז
יב ע"א51 שמים שם מיםנזר הקדש ח"א עמ' פח
יב ע"א51 שמים ששם מים וכו'כסף נבחר (מרגליות) עמ' רנט
יב ע"א51 שמיםבעקבי יעקב עמ' סג
יב ע"א52 ששם מיםדרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' רמו ד"ה הן
יב ע"א52 שמים וכו' אש ומיםתורת העולה (תשעה) עמ' תקיט, תרנה
יב ע"א52 שמים וכו' אש ומיםתורת העולה ח"ג פרק סא, עט
יב ע"א52 ערבב אש ומים ונעשה מהם שמיםאגרא דכלה ח"א עמ' עד
יב ע"א52 אש ומים וטרפן זה בזהילקוט הגרשוני ח"א
יב ע"א52 אש ומים מלמד שהביאן הקב"ה וטרפן זה בזה ועשה מהן רקיעברית עולם (אשכנזי, תשסא) ח"א עמ' 104, 124
יב ע"א52 אש ומים שטרפם זה בזהברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' קסח
יב ע"א52 בלל הקב"ה אש ומים ומהם עשה הרקיעעטרת יהושע במדבר עמ' פג
יב ע"א52 במתניתא תנא אש ומיםגור אריה בראשית פ"א אות כט
יב ע"א52 הביא הקב"ה אש ומים וטרפן זה בזה ועשה מהן רקיעזמרת הארץ (רבינוביץ) עמ' שנז
יב ע"א52 השמים בלול מאש וממיםגנת אגוז (תשעב) אות רפב
יב ע"א52 השמים נבראו מאש ומיםקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' תקצג {שני הפכים}
יב ע"א52 השמים שהם מאש ומיםלשם שבו ואחלמה (תשעח) - ספר הדע"ה דף סה ע"ד
יב ע"א52 נטל הקב"ה אש ומים ובללן זה בזה ונעשה שמיםתהלה לדוד (סקאליע) ספרים א-ב עמ' שנא
יב ע"א52 נקרא שמים דנטל הקב"ה אש ומים ובללן זה בזה ונעשה שמיםתהלה לדוד (סקאליע) ספר ה עמ' רמד, תז
יב ע"א52 נקראו "שמים" לפי שהם אש ומיםכד הקמח (מישור) עמ' תעב
יב ע"א52 שמים אש ומיםמשמרת איתמר (תשסז) עמ' שלח, תקעז, תרמד
יב ע"א52 שמים אש ומים שעירבן הקב"ה זה בזה ועשה מהם שמיםמאור עינים (תשעה) עמ' רכא
יב ע"א52 שמים אש ומיםאמרי נפתלי ח"א עמ' ד, ס
יב ע"א52 שמים אש ומיםברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' רסט
יב ע"א52 שמים אש ומיםדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' קנח, מועדים (תשנט) עמ' כ
יב ע"א52 שמים אש ומיםויגד יעקב עמ' ש, שלב, תקלד, תקעח
יב ע"א52 שמים אש ומיםולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' רעה
יב ע"א52 שמים אש ומיםזרע קודש - מועדים עמ' רכא
יב ע"א52 שמים אש ומיםמגן דוד (טאלנא, תשס) עמ' ה
יב ע"א52 שמים אש ומיםמשמרת איתמר (תשסה) עמ' תצז
יב ע"א52 שמים אש ומיםעבודת יצחק בראשית עמ' יז
יב ע"א52 שמים אש ומיםעירין קדישין השלם עמ' תסד
יב ע"א52 שמים אש ומיםשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' תקכו, תקפו
יב ע"א52 שמים אש ומיםשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' תסט
יב ע"א52 שמים אש ומיםשמן ראש (כץ) חנוכה ח"א עמ' צז
יב ע"א52 שמים אש ומיםשמן ראש (כץ) חנוכה ח"ב עמ' רנא
יב ע"א52 שמים אש ומיםחיים לגופא (תשסה) עמ' כו
יב ע"א52 שמים בלול מיסודות אש ומיםיערי עם דבשי ח"א עמ' כה
יב ע"א52 שמים וכו' אש ומים וכו' וטרפן זב"ז ועשה מהן רקיעתהלה לדוד (והרמן) פרק קכא פסוק א הערה ו
יב ע"א52 שמים וכו' אש ומיםבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' תיז
יב ע"א52 שמים יש אש ומיםבת עין (תשסז) עמ' תסא {שני דברים הפכיים}
יב ע"א52 שמים מאש ומיםמאמרי אדמו"ר הזקן תקסה עמ' תשנט
יב ע"א52 שמים מלשון אש ומיםדברי יונה ח"ב עמ' רצב
יב ע"א52 שמים מלשון אש ומיםשפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' ריג
יב ע"א52 שמים נברא מאש ומיםמטר השמים (תשנ) דברים עמ' תצד, תקט
יב ע"א52 שמים נקראו על שם אש ומיםרב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' קכא
יב ע"א52 שמים סוד אש ומיםרמז הרומז (תשסח) עמ' סו
יב ע"א52 שמים אש ומיםלחם שלמה (הלוי, שנז) דף יב ע"א52, קנג ע"ב
יב ע"א52 שמים שם מים וכו'תורת איש ח"ב עמ' רל
יב ע"א52 שמים שא מים אש מים וכו'מנחת יצחק בראשית-שמות עמ' י
יב ע"א52 שמים שטרפן מאש ומיםביאורי הזוהר (ר' דובער) דף קפ ע"ב
יב ע"א53 אתה שימשת את נחום איש גם זו כ"ב שנהנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' יג אות ו, סי' לח אות ט
יב ע"א53 אתה ששימשת את נחום וכו' ואת הארץ מאי דרישמשען המים דף מב ע"ג
יב ע"א53 אתה ששימשת את נחום איש גמזו כ"ב שנהיציב פתגם על התורה עמ' א, עו
יב ע"א53 אתה ששימשת את נחום איש גמזו כ"ב שנה וכו'מבשרת ציון ח"ג עמ' שנו
יב ע"א53 נחום איש גם זו היה רבו של ר"עאמרי מאיר (מאירי) בראשית פל"ב פסוק כט מס' 1
יב ע"א53 שאל ר' ישמעאל את ר"ע וכו' את השמים ואת הארץ מה היה דורש בהן וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' רפז
יב ע"א53 שאל ר' ישמעאל לר"ע כשהיו מהלכין בדרךאוצר הכבוד
יב ע"א53 שאל ר"י את ר"ע "את" לרבוייבית שלום מרדכי עמ' קפב
יב ע"א53 שאל ר"י את ר"ע אתה הוא ששמשת את נחום איש גם זו כ"ב שנה, 'את השמים ואת הארץ' מאי דריש בה וכו'עטרת ישועה (תשסד) אות כד ליום ר"ה
יב ע"א53 שאל ר"י את ר"ע אתה ששימשת וכו'יציב פתגם - מילה-נישואין עמ' קלג
יב ע"א53 שאל ר"י את ר"ע וכו' את השמים מאי דרש וכו'מעשה רוקח (ר"א רוקח) בראשית א ע"א
יב ע"א53 שאל ר"י את ר"ע כו' את השמים ואת הארץ מאי דריש בהוסוכת דוד (שירירו) דף קכג ע"ג
יב ע"א53 שאל ר"י את רע"קאפוד בד דף צא ע"ג
יב ע"א53 שאל רבי ישמעאל את רבי עקיבא וכו' עכשיו שנאמר את השמים ואת הארץ, שמים שמים ממש, ארץ ארץ ממשעת הזמיר הגיע עמ' פ
יב ע"א53 שאל רבי ישמעאל את רבי עקיבא וכו'מבקש ה' (חאגיז, שנו) פרשת בראשית דף ד ע"א; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה א דף טו ע"ג ודף טז ע"א; פי' ר"י אברבנאל (שלט) פרשת בראשית דף ג/נ ע"ב
יב ע"א53 שאל רבי ישמעאל את רבי עקיבא כשהיו מהלכין בדרך וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ד עמ' שנה
יב ע"א53 שאל רבי ישמעאל וכו' אתה ששימשת את נחום איש גם זו כ"ב שנה וכו' את השמים ואת הארץ מה היה דורש בהן וכו'דובר צדק (זילבר) עמ' נב
יב ע"א53 אתה ששימשת את נחום איש גם זו וכו'אור האורות עמ' פז
יב ע"א53 שימשת את נחום איש גם זו כ"ב שנה מאי אתמבקש ה' (חאגיז, שנו) דף ד ע"א
יב ע"א53 ששימשת וכו'דולה ומשקה - התורה וקניניה עמ' מז {מעלת ר"ע כמשמש תלמיד חכמים}
יב ע"א54 דורש כל אתין שבתורהמתוך התורה הגואלת (תשעג) על התורה עמ' 211
יב ע"א54 הדין את דכתיב הכא מה הואעץ הדעת טוב (תשסח) סי' שיט
יב ע"א54 הייתי אומר שמים וארץ שמותיו של הקב"ההמעשה והמדרש עמ' כז
יב ע"א רש"י ד"ה דעת - ישובמסילות חיים בחינוך ח"ב עמ' קכד
יב ע"א רש"י ד"ה תבונה - נבון מבין דבר מתוך דברלקט אמרי קודש - מועדים עמ' מ
יב ע"א רש"י ד"ה גבורה - גבורת הלבבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' קפ, רסה, מלכים עמ' נג
יב ע"א רש"י ד"ה דעת - ישובבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' קכו, קמ, תתקכ, תתקמב, ויקרא עמ' רנה, דברים עמ' פא, מלכים עמ' מח
יב ע"א רש"י ד"ה דעת - ישובמוסר דרך - אפיקי חיים עמ' רנה
יב ע"א רש"י ד"ה דעת - ישובשפתי חיים מועדים ח"א (תשנד) עמ' תי, תלב
יב ע"א תוס' ד"ה אידינזר הקדש ח"א עמ' קנא
יב ע"א תוס' ד"ה אידיחוט של חסד (תרכה) דף ד ע"א
יב ע"א תוס' ד"ה אידיעולם אחד פרק סא
יב ע"א תוס' ד"ה אידיתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' כב
יב ע"א תוס' ד"ה אידייוסף לקח כרך א ח"א עמ' כג
יב ע"א תוס' ד"ה אידייפה תאר (תשעח) ח"א עמ' קע, רפ
יב ע"א תוס' ד"ה יכולנזר הקדש ח"א עמ' כט
יב ע"א תוס' ד"ה מסוף - מהלך ת"ק שנה נפקא לן משדי שאמר לעולמו די, והנעלם משדי ת"קס' קרניים (תשסו) עמ' קמט
יב ע"א תוס' ד"ה מסוףברית שלום (תעח) דף סא ע"ד, קלא ע"ג
יב ע"א תוס' ד"ה מסוףברית שלום (תשסח) עמ' יג, שצה, תשכד, תתמב
יב ע"א תוס' ד"ה מסוףנטעי אשל בראשית עמ' רסח, שז, שצח
יב ע"א תוס' ד"ה אידי - ופליג אמאן דדריש בתמיד דמזרח ומערב רחוק טפי וכו'משנת רבי אליעזר (טרילנגר) עמ' כה
יב ע"א תוס' ד"ה מסוףגור אריה שמות פל"ד הערה 22
יב ע"א טו"א - על לימוד הגר לפני גירותולקוטי שיחות חל"ה עמ' 67
יב ע"ב01 את הארץ למה לי וכו'מאיר עיני חכמים מהדו"ג ח"א דף ה
יב ע"ב01 את הארץ למה לי להקדים שמים לארץ, טורי אבןאור אברהם - מסכת מגילה עמ' שמג, תעה
יב ע"ב01 ואת הארץ ל"ל להקדים שמים לארץ וכו', ורש"ישארית מנחם ח"ב עמ' קטו
יב ע"ב01 ואת הארץ להקדים שמים לארץיפה תאר (תשעח) ח"א עמ' נ
יב ע"ב01 ואת הארץ למה לי ואת להקדים שמים לארץמכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' ח
יב ע"ב02 והארץ היתה תהו ובהו מכדי בשמים אתחיל ברישא מאי שנא דקחשיב מעשה ארץמגן אבות (מהריט"ץ) ח"ב עמ' תמו
יב ע"ב02 מכדי בשמים אתחיל ברישא וכו' למי משבח למי שאין דרכו להשכים והשכים וכו' ורש"ימאמרי שלמה ח"א עמ' סג
יב ע"ב02 מכדי בשמים אתחיל ברישא וכו'יפה תאר (תשעח) ח"א עמ' נב, קיח
יב ע"ב02 מכדי בשמים מתחיל ברישא מ"ש דקחשיב מעשה ארץ וכו'נזר הקדש ח"א עמ' קיג
יב ע"ב02 מכדי שמים אתחיל ברישאבאר מים חיים (תשנט) ח"ג עמ' שלה
יב ע"ב02 מכדי שמים אתחיל ברישאבאר מים חיים (תשנט) ח"ב עמ' תריז
יב ע"ב02 מכדי שמים מתחיל ברישא מ"ש מתחיל מעשה הארץיפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה א דף יח ע"א; דרש משה (פיזענץ, שמט) מ' קסח דף מח ע"ג
יב ע"ב02 מכדי שמים מתחיל ברישיה מאי שנא דקא חשיב מעשה ארץאור חדש (הרטמן) פ"א אות 570-571
יב ע"ב04 משל למלך שאמר וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ב עמ' סו
יב ע"ב06 למי משבח למי שאין דרכו להשכים והשכיםבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' רמז, דברים עמ' שעט
יב ע"ב07 אוי לבריות שרואות ואינן יודעות מה רואותשמן ראש (כץ) פסח ח"א עמ' רסה
יב ע"ב07 אוי להם לבריות וכו' הארץ על מה היא עומדת, על העמודים וכו'באר הגולה (הרטמן) באר ו הערה 579-578
יב ע"ב07 אוי להם לבריות וכו' עומדות ואין יודעות על מה הן עומדות וכו' על עמוד אחד וצדיק שמושיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 444 ,297
יב ע"ב07 אוי להם לבריות וכו' על מה הן עומדותאור התורה (צמח צדק) בראשית עמ' תרעח
יב ע"ב07 אוי להם לבריות וכו'אפיקי ים עמ' קסו
יב ע"ב07 אוי להם לבריות וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"א עמ' 138, ח"ג עמ' 116
יב ע"ב07 אוי להם לבריות שעומדות ואין יודעות על מה הן עומדות, הארץ על מה עומדת וכו' על עמוד אחד וצדיק שמותפארת צבי שמות עמ' יד
יב ע"ב07 אוי להם לבריות שרואות ואינםלחם שלמה (הלוי, שנז) דף צג ע"א
יב ע"ב07 אוי להם לבריות שרואות ואינן יודעות וכו' עמודים על המים שנאמר לרוקע הארץ על המים וכו'אור לשמים (תשסג) עמ' שמא
יב ע"ב07 אוי להם לבריות שרואות ואינן יודעות וכו'תורת חסד (סופר) עמ' קמ
יב ע"ב07 אוי להם לבריות שרואות ואינן יודעות מה הן רואותאור הישר בראשית דף א ע"ב
יב ע"ב07 אוי להם לבריות שרואות ואינן יודעות מה רואותאמרי יוסף בראשית דף ט ע"א
יב ע"ב07 אוי להם לבריות שרואות ואינן יודעות מה רואות וכו'דברי חיים על התורה (תשנט) עמ' רו
יב ע"ב07 אוי להם לבריות שרואות ואינן יודעות מה רואות וכו'מגן אבות (מהריט"ץ) ח"ב עמ' תעד
יב ע"ב07 אוי להם לבריות שרואות ואינן יודעות מה רואות וכו'שפתי מנחם - הל' תשובה עמ' קטז
יב ע"ב07 אוי להם לבריות שרואות ואינן יודעות מה רואותימלא פי תהלתך ח"ב עמ' שלז, שלח
יב ע"ב07 אוי להם לבריות שרואות ואינן יודעות מה רואותתורה אור (באנדי) עמ' תיד
יב ע"ב07 אוי להם לבריות שרואות ואינן יודעין מה הן רואותעטרת צבי (טאקסין) דף ה ע"א
יב ע"ב07 אוי להם לבריות שרואות וכו' כי הנה יוצר הרים ובורא רוחשל"ה (תשנז) - תולדות אדם אות קל
יב ע"ב07 אוי להם לבריות שרואים ואינם יודעים מה רואותאור חדש (זיטשיק, תשסח) דברים עמ' קפד
יב ע"ב08 העיניים רואות ואינן יודעות מה רואותקובץ מאמרים ואגרות (וסרמן) ח"א עמ' שג, שכה
יב ע"ב08 רואות ואינן יודעות מה רואותדרשות הר"ן (מישור) עמ' קלא
יב ע"ב08 דקיימי ולא ידעי על מה קיימישמן ראש (כץ) פסח ח"א עמ' רסה
יב ע"ב09 ארץ על מה היא עומדת על העמודיםראשית דעת (אלבלדה, שמג) כלל ב מאמר כא ומאמר כה/פה דף קיד ע"ב; תהלה לדוד (סר לאון, שלז) חלק ג פרק ד דף עא ע"א; לחם שלמה (הלוי, שנז) סימן רפ דף צג ע"א; כפתור ופרח (לוצטו, שמא) פרק ב דף פ ע"ב; דרש משה (פיזענץ, שמט) מ' קסט דף מח ע"ד; דרך אמונה (ביבגי, רפב) שער א דף ה, וש"ג דף כו; תולדות יעקב (מטלון, שנז) מ' קיו דף סח ע"ג; באר הגולה (שנח) דף כו ודף לו/לז ע"א
יב ע"ב09 הארץ עומדת על העמודיםישועה ורחמים עמ' כה
יב ע"ב09 הארץ עומדת על העמודיםראשית דעת (אטון) עמ' נח, קלא
יב ע"ב09 הארץ על מה היא עומדת על העמודים וכו' רבי אלעזר בר שמוע אומר על עמוד אחד עומד וצדיק שמו שנאמר וצדיק יסוד עולםמחשבה למעשה עמ' רנח
יב ע"ב09 הארץ על מה היא עומדתוישב אברהם - שמו יצחק דף עז ע"ג
יב ע"ב09 הארץ על מה עומדתדעת שבת עמ' רל
יב ע"ב09 הארץ על מה עומדת וכו' הרים ברוח וכו'תורת חיים עה"ת עמ' שיד {לכן בהסתלקות צדיק יסוד עולם כרבה בר נחמני ור' אסי, שולטת רוח סערה שהיא יסוד העולם וכאילו מתמוטט}
יב ע"ב09 הארץ על מה עומדת וכו' וכלם תלויים וכו'חלק יעקב (קנטור) דרוש ב
יב ע"ב09 הארץ עומדת על העמודים והעמודים על המיםיפה תאר (תשעח) ח"א עמ' שז
יב ע"ב09 הארץ עומדת על העמודים ועמודים על מים ומים על ההרים וכו'נזר הקדש ח"א עמ' פה, רל, ח"ב עמ' תרפג
יב ע"ב09 הארץ על מה עומדת וכו' על י"ב עמודים עומדתבית ישראל (טויסיג) ח"ו עמ' לב
יב ע"ב09 הארץ על מה עומדת וכו' על י"ב עמודים עומדתבית ישראל (טויסיג) תנינא ח"ב עמ' קסו
יב ע"ב09 הארץ על מה עומדת וכו' על עמוד אחד וצדיק שמומגיד דבריו ליעקב (ממזריטש) - לקוטי אמרים סי' קעח, אור תורה סי' עו
יב ע"ב09 הארץ על מה עומדת וכו' על עמוד אחד וצדיק שמו וכו'אוצרות חיים - ת"ח וצדיק עמ' תיד
יב ע"ב09 הארץ על מה עומדת וכו' על עמוד אחד וצדיק שמו וכו'אוצרות חיים - תפילות ישראל עמ' קסט
יב ע"ב09 הארץ על מה עומדת וכו' על עמוד אחד וצדיק שמואור יצחק (ראדוויל, תשסה) עמ' מט, נד
יב ע"ב09 הארץ על מה עומדת וכו' על עמוד אחד וצדיק שמואור תורה השלם (מזריטש) סי' עו, קסה, קסו
יב ע"ב09 הארץ על מה עומדת וכו' על עמוד אחד וצדיק שמובאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' שלא, במדבר עמ' פא
יב ע"ב09 הארץ על מה עומדת וכו' על עמוד אחד וצדיק שמוביאורי הזוהר (ר' דובער) דף יא ע"ב
יב ע"ב09 הארץ על מה עומדת וכו' על עמוד אחד וצדיק שמושפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' רצח
יב ע"ב09 הארץ על מה עומדת וכו' רבי אלעזר בן שמוע אומר על עמוד אחר וצדיק שמושל"ה (תשנז) פרשת וישב אות כה, וארא אות ט
יב ע"ב09 הארץ על מה עומדת על העמודים וכו' עמודים על המים ברדעת תבונות - עת לעשות מע' ב אות קמב
יב ע"ב09 הארץ על מה עומדת על העמודיםאור חדש (הרטמן) פ"ה אות 121, הקדמה אות 159
יב ע"ב09 הארץ על מה עומדת ר"א בן שמוע אומר על עמוד אחד וצדיק שמוהמוסר והדעת בראשית עמ' רעא
יב ע"ב09 הארץ על מה עומדת וכו' על עמוד אחד וצדיק שמו שנאמר וצדיק יסוד עולםברכת טוב עמ' כב
יב ע"ב09 הארץ על מה עומדת יש אומרים על שבעה עמודיםס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' נו
יב ע"ב09 הארץ על מה עומדתגור אריה בראשית פ"ו הערה 142
יב ע"ב09 עומדות ואין יודעות וכו'אור החיים בראשית פרק ב פסוק א
יב ע"ב10 עומדת על העמודים שנאמר וכו' וי"א ז' עמודיםחיי נפש ח"ד עמ' קלו
יב ע"ב11 הארץ עומדת על המיםתורת העולה (תשעה) עמ' שסא, שע
יב ע"ב11 הארץ עומדת על המיםתורת העולה ח"ג פרק כד, כז
יב ע"ב11 הארץ עומדת על המים והמים על ההריםשבט מישראל (קרמניץ) פרק מו פסוק א
יב ע"ב14 ברוחבצור ירום ח"ט עמ' רלא {הים בנוי על חלל של אויר, והים אינו נופל משום שזה רצון ה', והוא מחזיק את כל התבל, הרי שאנחנו עומדים בנס רק שאין אנו רואים זאת}
יב ע"ב15 רוח תלוי בסערהאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' תכט
יב ע"ב16 הכל בכוחו וגבורתו על שתי זרועותיותפלה למשה (בנימין) עמ' ח
יב ע"ב16 וסערה תלויה בזרועו של הקב"הערוגת הבושם (הראשון) ח"ב עמ' 212, 209
יב ע"ב16 סערה תלויה בזרועו של הקב"הפירוש המכבי דברים עמ' תכא
יב ע"ב16 רוח סערה תלויה בזרוע של הקב"האור חדש (הרטמן) פ"ט אות 493
יב ע"ב16 רוח סערה תלויה בזרוע של הקב"הדרך חיים (תשע) פ"א הערה 196, פ"ו הערה 632
יב ע"ב16 ומתחת זרועות עולם ורש"יאור חדש (זיטשיק, תשסח) ויקרא עמ' צה
יב ע"ב17 הארץ עומדת על י"ב עמודיםלהורות נתן דברים עמ' רצט
יב ע"ב17 הארץ על י"ב עמודים עומדתמשכנות יעקב (נעים) דף סא/סח ע"ג
יב ע"ב17 העולם עומד על י"ב עמודיםמגלה צפונות (תשעד) שמות עמ' תמו
יב ע"ב17 העולם עומד על י"ב עמודים וכו'מנחת אליהו (תשנט) עמ' צא, קנח, קפח
יב ע"ב17 עולם על שנים עשר עמודים עומדפירוש המכבי שמות עמ' י
יב ע"ב17 על י"ב עמודים העולם עומדמנחת אליהו (תשסא) עמ' צט, קסה, קצא, קצב {כנגד י"ב בני יעקב}
יב ע"ב17 על י"ב עמודים העולם עומדעץ הדעת טוב (תשסח) סי' סט
יב ע"ב17 על שנים עשר עמודים עומדתפירוש המכבי דברים עמ' רנה
יב ע"ב19 העולם עומד על ז' עמודיםדרך חיים (תשע) פ"א הערה 479, 501 {והם האבות}
יב ע"ב19 העולם עומד על שבעה עמודים שנאמר חצבה עמודיה שבעהכרם חמד (תשסו) עמ' מו
יב ע"ב19 וי"א ז' עמודיםתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' רסה
יב ע"ב19 וי"א שבעה עמודים וכו' על עמוד אחד וצדיק שמופאר יעקב ח"ג עמ' תא
יב ע"ב19 על שבעה עמודים וכו' על עמוד אחד הארץ עומדת וכו' וצדיק שמו וכו'דעת קדושים (תשנ) עמ' קמג
יב ע"ב19 שבעה עמודי עולםביאור הגר"א על משלי פרק ט פסוק א
יב ע"ב21 אחד וצדיק שמואהל משה (פרהנד, תשסה) ח"א עמ' פא {בשביל צדיק אחד נברא העולם}
יב ע"ב21 הארץ נתמך על עמוד אחד וצדיק שמודבש השדה עמ' קלט
יב ע"ב21 הארץ על עמוד אחד עומדת וצדיק שמוס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' סז
יב ע"ב21 העולם עומד על עמוד אחדבאר מים חיים (תשנט) ח"א עמ' רנו
יב ע"ב21 העולם עומד על עמוד אחדבאר מים חיים (תשנט) ח"ג עמ' יד, מח
יב ע"ב21 העולם עומד על עמוד אחד וצדיק שמועמוד הימיני (קלינמן) עמ' קעג
יב ע"ב21 העולם עומד על עמוד וכו'אבן יעקב (ניימרק) על אבות פ"ו מ"ז
יב ע"ב21 כל העולם כולו עומד על עמוד אחד וצדיק שמועטרת יהושע במדבר עמ' לו
יב ע"ב21 על צדיק אחד העולם עומדהקשורים ליעקב (תשעח) עמ' סב
יב ע"ב21 עמוד א' וצדיק שמועבודת הקודש (תשסד) עמ' פב
יב ע"ב21 כל העולם כולו עומד על עמוד אחד וצדיק שמועטרת יהושע דברים עמ' רנז
יב ע"ב21 כל העולם כולו על עמוד אחד עומד וצדיק שמו, שנאמר וצדיק יסוד עולםבאמונה שלמה עמ' שצא
יב ע"ב21 כל העולם כולו על עמוד אחד עומד וצדיק שמועבודת עבודה (תשעד) בראשית-שמות עמ' יח
יב ע"ב21 על מה הארץ עומדת על עמוד אחד וצדיק שמודעת תפלה עמ' כח
יב ע"ב21 על מה העולם עומד על עמוד אחד וצדיק שמואורחות דוד עמ' קד
יב ע"ב21 על עמוד א' העולם עומד וצדיק שמואשכבתיה דרבי ח"ב עמ' ט
יב ע"ב21 על עמוד אחד העולם עומד וצדיק שמודברת שלמה (תשעא) עמ' י
יב ע"ב21 על עמוד אחד העולם עומד וצדיק שמוערוגת הבושם (תשעא) שמות עמ' שסט, תה
יב ע"ב21 על עמוד אחד העולם עומדאוצר הכבוד
יב ע"ב21 על עמוד אחד העולם עומדמגן דוד (טאלנא, תשס) עמ' קס
יב ע"ב21 על עמוד אחד וצדיק שמו וכו'דרך חיים (לונזאנו) עמ' קע
יב ע"ב21 על עמוד אחד וצדיק שמו שנא' וצדיק יסוד עולםחי' אגדות מהר"ם שיק אבות פ"ו מ"א עמ' קכג
יב ע"ב21 על עמוד אחד וצדיק שמו שנאמר וצדיק יסוד עולםשל"ה (תשנז) - תולדות אדם אות רכט, שיט
יב ע"ב21 על עמוד אחד וצדיק שמו שנאמר וצדיק יסוד עולםשל"ה (תשנז) - מס' תמיד אות מג
יב ע"ב21 על עמוד אחד וצדיק שמוברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' שלו
יב ע"ב21 על עמוד אחד וצדיק שמודברי חיים - מועדים (תשנט) עמ' קעב
יב ע"ב21 על עמוד אחד וצדיק שמומאור ושמש (תשסט) עמ' שמז {על צדיק אחד העולם עומד}
יב ע"ב21 על עמוד אחד וצדיק שמומחשבות חרוץ סי' ו (עמ' 25), ח (עמ' 50), דובר צדק עמ' 6, 55, 71
יב ע"ב21 על עמוד אחד וצדיק שמועולם אחד פרק עב
יב ע"ב21 על עמוד אחד וצדיק שמופרי צדיק ר"ח שבט אות ו, תצוה אות ו, שמיני אות א, קרח אות טו
יב ע"ב21 על עמוד אחד וצדיק שמוקהלת משה (תשסב) עמ' כג, סו, רמ
יב ע"ב21 על עמוד אחד וצדיק שמוראשית חכמה (תשמד) - אהבה פרק ח אות כא
יב ע"ב21 על עמוד אחד וצדיק שמושרגא המאיר על התורה עמ' קס, רפו
יב ע"ב21 על עמוד אחד וצדיק שמותהלה לדוד (סקאליע) ספר ה עמ' מב {על צדיק אחד העולם עומד}
יב ע"ב21 על עמוד אחד כו' וצדיק שמו וכו' ר"ל אמר שבעה כו'טהרת יו"ט ח"י עמ' קלא
יב ע"ב21 על עמוד אחד עולם עומד וצדיק שמואגרא דכלה ח"ג עמ' תח
יב ע"ב21 על עמוד אחד עולם עומד שנאמר וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"ב עמ' 195
יב ע"ב21 על עמוד אחד עומד וצדיק שמודרך חיים (תשע) פ"א הערה 1673
יב ע"ב21 על עמוד אחד עומדת וצדיק שמוטעמי המצוות (רקנטי, שמא) דף יב ע"ב21; שערי אורה (ג'קטיליה, שכא) דף יג ע"ד; דרשות ר"י אבן שועיב (שלג) פ' נח דף ג ע"ד
יב ע"ב21 על עמוד אחדדרשות ר"י מסלוצק עמ' קנז
יב ע"ב21 עמוד אחד יש בעולם ומנו צדיקמאור עינים (תשנח) עמ' יא, תיח, תפו {מן הארץ עד לרקיע}
יב ע"ב21 עמוד אחד יש בעולם מן הארץ עד לרקיע ומנו צדיקמאור עינים (תשעט) עמ' יז, תרפה, תתג {מן הארץ עד לרקיע}
יב ע"ב21 עמוד אחד וצדיק שמו וכו'שמלת אליעזר ח"ב עמ' ערה
יב ע"ב21 עמוד אחד וצדיק שמוברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' י {זה הכוח הכללי שבו ברא ה' את האדם שכולל את כוחות כל הנבראים}
יב ע"ב21 עמוד אחד וצדיק שמוערבי נחל (תשסד) עמ' תרפ {ע"י צדיק אחד העולם מתקיים}
יב ע"ב21 עמוד אחד ו'צדיק' שמופירוש המכבי דברים עמ' תיז
יב ע"ב21 עמוד אחד יש בארץ וצדיק שמושמע יעקב (זיידא) עמ' מט, קעו
יב ע"ב21 עמוד אחד יש בעולם ומנו צדיקמאור עינים (תשעה) עמ' יח {מן הארץ עד לרקיע}
יב ע"ב21 עמוד אחד יש בעולם וצדיק שמוזרע קודש - מועדים עמ' ד, קנד, קצד, רכט, רעז
יב ע"ב21 עמוד אחד יש בעולם וצדיק שמומגן אברהם (טריסק, תשסו) עמ' צד, רי, תקצב
יב ע"ב21 עמוד אחד יש בעולם וצדיק שמועבודת יצחק בראשית עמ' רכה
יב ע"ב21 עמוד אחד יש וצדיק שמו ועליו העולם עומד שנאמר וצדיק יסוד עולםדברת שלמה (תשעא) עמ' סה {מן הארץ עד לרקיע}
יב ע"ב21 עמוד אחד ישנו בעולם וצדיק שמואפסי ארץ (תשנט) עמ' מט, קטו
יב ע"ב21 עמוד אחד עומד וצדיק שמוצמח ה' לצבי (תשסז) עמ' כב, קצה {מן הארץ עד לרקיע}
יב ע"ב22 א"ר יהודה שני רקיעים הם וכו' ר"ל אמר שבעה וכו'גנת אגוז (תשמט) עמ' רמב
יב ע"ב22 א"ר יהודה שני רקיעים הן וכו' ריש לקיש אמר שבעה כו'מגן אבות (מהריט"ץ) ח"ב עמ' תמד
יב ע"ב22 א"ר יהודה שני רקיעים הן ר"ל אמר שבעה ואלו הם רקיע שחקים וכו' ומיכאל שר הגדול עומר ומקריב עליו קרבן וכו'הערות אברהם יעקב יצחקי ויקרא עמ' יא
יב ע"ב22 אמר רבי יהודה שני רקיעים הן וכו' ריש לקיש אמר שבעה וכו' דוד ביקש עליהם רחמים והורידן לארץ, ורש"י ד"ה שבוז אוצרות שלג - כל אלה לפורעניות, ומהרש"א ד"ה מכון - והם אוצרות של פורעניות וכו' כפירש"י וכו'דברי תורה (שפירא) מהד' ו סי' נט
יב ע"ב22 אר"י ב' רקיעים הם וכו' ר"ל אמר ז' וכו'אפיקי ים עמ' קסט
יב ע"ב22 ב' רקיעים הם רשב"ל אומר ז' וכו'יפה תאר (תשעח) ח"א עמ' קלח, קלט, ח"ג עמ' צג
יב ע"ב22 ב' רקיעים הםאוצר הכבוד
יב ע"ב22 ב' רקיעים הן וכו' רשב"ל אומר ז' הן וכו'נזר הקדש ח"א עמ' קכט
יב ע"ב22 ב' רקיעין, ר"ל אמר ז'כור לזהב ח"ב
יב ע"ב22 שני רקיעים הםתורת העולה ח"ג פרק י, עו
יב ע"ב22 שני רקיעים הםהמאור הגדול (גר"א) עמ' תתכז
יב ע"ב22 שני רקיעים הםתורת העולה (תשעה) עמ' שטז, תרלט
יב ע"ב22 שני רקיעים הן וכו' ר"ל אמר שבעה וכו'מכתב מאליהו ח"ג עמ' 110
יב ע"ב22 שני רקיעים הןטוב טעם בראשית עמ' יג, דברים עמ' נד
יב ע"ב22 שני רקיעיםהכתב והקבלה בראשית פ"א פסוק ח
יב ע"ב22 שני רקיעין הן וכו' וילון רקיעהדרת אליהו דרוש א סי' ו ד"ה והנה
יב ע"ב22 שני רקיעין הן וכו' מקריב נשמתן של צדיקים כו'מבשר טוב - ישועות אברהם עמ' מ
יב ע"ב22 שני רקיעין הןיפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה ו דף מג ע"א, ופרשה עג דף תכא ע"ב
יב ע"ב23 ר"ל אמר ז' רקיעים ואלו הן וכו' מעון וכו'עירין קדישין השלם עמ' תלג
יב ע"ב23 ר"ל אמר שבעה ואלו הן וילון רקיע כו' רקיע שבו כו'מאמרי הרמ"ע (תשסא) - מאמר המילואים עמ' פ
יב ע"ב23 ר"ל אמר שבעה ואלו הן וילון רקיע שחקים זבול מעון מכון ערבותפאר יעקב ח"א עמ' רמא
יב ע"ב23 ר"ל אמר שבעה וכו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' תנא
יב ע"ב23 ר"ל אמר שבעה רקיעין הןבית אולפנא ח"א עמ' לג
יב ע"ב23 ריש לקיש אמר שבעה ואילו הן וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"א עמ' 52, 160, 203, 207, 209, 211, 212, 245, ח"ב עמ' 189, 213, 255, ח"ג עמ' 116, 364, 520, 532, 535
יב ע"ב23 ריש לקיש אמר שבעה ואלו הן וכו'שלשלת הקודש עמ' ז
יב ע"ב23 ריש לקיש אמר שבעה רקיעין הן וכו'אגרת הפורים (לאער) עמ' ס
יב ע"ב24 וילון רקיע וכו'תורת מנחם חי"ח עמ' 276
יב ע"ב24 וילון רקיע שחקיםזבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' שנא
יב ע"ב24 ז' רקיעים הם ואלו הן וילון וכו'ברית שלום (תעח) דף ב ע"ד, צו ע"ג
יב ע"ב24 ז' רקיעים הם ואלו הן וילון וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' יג, תריח
יב ע"ב24 ז' רקיעים הם וילון רקיע שחקים זבול מעון מכון ערבותדברי יואל מועדים ח"ב קהלת דף שיח ע"א, שמט ע"א, הושענא רבה דף תקטו ע"ב, תקיז ע"א
יב ע"ב24 ז' רקיעים הם וילון רקיע שחקים זבול מעון מכון ערבותמשנת יוסף - אגדות ח"א עמ' רפו {כנגד ז' הספירות}
יב ע"ב24 ז' רקיעים הם וכו' מכון שבו אוצרות שלג ואוצרות ברד וכו' וחדרה של סופה וסערהשם יחזקאל עמ' קכג
יב ע"ב24 ז' רקיעים הם וכו'דברי יואל פ' קדושים דף קמח ע"ב, קנה ע"ב, פ' בהר דף של ע"א
יב ע"ב24 ז' רקיעים הם וכו', ורש"י ותוס'מעשה רוקח (ר"א רוקח) בראשית ד ע"א
יב ע"ב24 ז' רקיעים הםמנחת יצחק ויקרא-דברים עמ' רג
יב ע"ב24 ז' רקיעים הן ואלו הן וילון רקיע שחקים זבול מעון מכון ערבותכד הקמח (תשנו) עמ' קלב
יב ע"ב24 ז' רקיעים הן וכו' זבול שבו ירושלים וביהמ"ק ומזבח בנויויואל משה הקדמה עמ' י
יב ע"ב24 ז' רקיעים הןדרכי נועם (הרנזון) דרוש כד
יב ע"ב24 ז' רקיעים הןנשמת אדם עמ' סג
יב ע"ב24 ז' רקיעים ואלו הן וילון רקיע שחקים זבול מעון מכון ערבותדרך חיים (תשע) פ"ה הערה 1564
יב ע"ב24 ז' רקיעים וכו' הרקיע השביעי נקרא ערבות וכו'שבילי פנחס (תשעח) עמ' תצד
יב ע"ב24 ז' רקיעים וכו' זבול שם ירושלים ובית המקדש ומזבח בנוידברי נפתלי (הלברשטם) ח"ב עמ' שנא
יב ע"ב24 ז' רקיעים יש ואחד נקרא מעון וכו'מטר השמים (תשנ) בראשית-שמות - מקץ עמ' ק
יב ע"ב24 ז' רקיעים ישגור אריה בראשית פ"א הערה 281
יב ע"ב24 ז' רקיעים ישלחמי תודה דף קסו ע"א
יב ע"ב24 ז' רקיעיםיד דוד (אופנהיים) עמ' רכא
יב ע"ב24 ז' רקיעים, וילון, רקיע, שחקים, זבול, מעון וכו'יגל יעקב (תשעד) ח"א עמ' קנט
יב ע"ב24 ז' רקיעים, ותוס'ויחי יעקב דף צט ע"ד
יב ע"ב24 ז' רקיעין הן וכו' מעון, ורש"ידברי נפתלי (הלברשטם) ח"ב עמ' שעו, שעט
יב ע"ב24 ז' רקיעין וכו'אלשיך על חמש מגילות עמ' קצז, רפה
יב ע"ב24 שבעה אלו הן וילון רקיע שחקים זבול מעון מכון ערבותבצור ירום ח"א (תשסז) עמ' קמט
יב ע"ב24 שבעה ואלו הן וילון רקיע שחקים זבול מעון מכון ערבותברית עולם (אשכנזי, תשסא) ח"א עמ' 129
יב ע"ב24 שבעה ואלו הן וילון רקיע שחקים זבול מעון מכון ערבות וכו' ערבות שבו וכו' וכסא הכבודאור חדש (הרטמן) פ"א אות 545, 152
יב ע"ב24 שבעה וכו' שחקים שבו רחיים עומדות וכו' זבול שבו ירושלים וביהמ"ק ומזבח וכו'ס' המאמרים (מהר"ש) תרל"ו פרק כז
יב ע"ב24 שבעה מדורות הןמאורי אור (אתרוג) פל"ז ה"ט
יב ע"ב24 שבעה רקיעין הןשמן ראש (כץ) ח"ט דברים עמ' רמו
יב ע"ב24 שבעה רקיעים הם וכו' מעון שבו כיתות של מלאכי השרת אומרות שירהחיים שיש בהם - דרשות ח"ב עמ' שמו
יב ע"ב24 שבעה רקיעים הם וכו'צדקה חיים דף פח ע"ב [שיא ע"ב]
יב ע"ב24 שבעה רקיעים הםדרך חיים (תשלה) עמ' תקצז
יב ע"ב24 שבעה רקיעים הםדרך חיים (תשע) פ"ה הערה 1561-1564
יב ע"ב24 שבעה רקיעים הםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' שלג, תצב
יב ע"ב24 שבעה רקיעים הםצדקה חיים דף פ"ח ע"ב (דף שי"א ע"ב ד"ה וכשאני)
יב ע"ב24 שבעה רקיעים הן וילון רקיע וכו'יגל יעקב (תשעד) ח"ב עמ' עב
יב ע"ב24 שבעה רקיעים הן וכו' וילון אינו משמש כלום וכו'יד דוד (אופנהיים) עמ' רב
יב ע"ב24 שבעה רקיעים הן וכו' ולמה נקרא שחקים וכו'שבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' רפו
יב ע"ב24 שבעה רקיעים הןשערים מצוינים בראשית-שמות עמ' א
יב ע"ב24 שבעה רקיעים ואלו הן וכו' מעון וכו'מגלה עמוקות (תשסח) אופן צט, קצט
יב ע"ב24 שבעה רקיעים וילון שנכנס שחרית וכו' שוחק מן וכו' זבול ומעון ומכון וכו' הורידן לארץ וכו' וטל של תחיית המתיםברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' ז-ח {ביאור רחב}
יב ע"ב24 שבעה רקיעים וכו' וילון אינו משמש כלום אלא נכנס שחרית וכו' ורש"י ותוס' ומהרש"א וטורי אבןאמרות ה' השלם ח"א עמ' פ, ח"ה עמ' קפט
יב ע"ב24 שבעה רקיעים וכו' מכון שבו אוצרות שלג ואוצרות ברדפרשת דרכים (תשסה) עמ' שכ, שסב
יב ע"ב24 שבעה רקיעים וכו'דברי חנינא - הספדים עמ' מב
יב ע"ב24 שבעה רקיעים וכו'רמון פרץ (אריאל, תשסא) עמ' יג, יד
יב ע"ב24 שבעה רקיעים יש וכו' שנאמר יומם יצוה ה' חסדו ובלילה שירה עמיבנין משה (מייזליש) ח"א עמ' רכד
יב ע"ב24 שבעה רקיעים כו' בקש דוד כו'מערכי לב (חזן) ח"א דרוש לב דף סט ע"ג
יב ע"ב24 שבעה רקיעיםפרפרת אליעזר פרשת בראשית פרק א פסוק יא
יב ע"ב24 שבעה רקיעין הם ואלו הן וילון רקיע שחקים זבול מעון מכון ערבות וכו'דברי יואל מועדים ח"ז החודש עמ' רלח
יב ע"ב24 שבעה רקיעין הם ואלו הן וילון רקיע שחקים זכול מעון מכון ערבות וכו'דברי יואל מועדים ח"ט עמ' קעח
יב ע"ב24 שבעה רקיעין הן ואלו הן וכו'כד הקמח (מישור) עמ' שכו
יב ע"ב24 שבעה רקיעין הן וילון אינו משמש כלום נכנס שחרית ויוצא ערביתאור הצבי עמ' 180
יב ע"ב24 שבעה רקיעין הן וילון רקיע שחקים וכו'דברים ניחומים (אלשיך, שסא) דף ב ע"ב; רוממות אל (אלשיך, שסה) מזמור יט דף לא ע"ב, ומזמור עח דף קסו ע"א, ומזמור קמח דף שו ע"ב; חלקת מחוקק (אלשיך, שסג) על איוב דף נו/נז ע"א; כלי יקר (לניאדו, שסג) מלכים א ח דף תטז ע"ג; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה ו דף מג ע"א, ופרשת עג דף תכא ע"ב; יפה תאר (תיז) על שמות רבה פרשה כד דף קל ע"א; תורת משה (אלשיך, שסא) פ' הברכה דף שכא ע"א; בית נאמן (ביגה, שפא) דרוש ז לזווג דף מא ע"ב; רב פנינים (אלשיך, שסא) דף כ ע"א; מורה נבוכים (שיא) חלק א פרק ע דף נב ע"א; זהר פרשת תרומה דף קסה ע"א; יפה תאר (תח) על ויקרא רבה פרשה כט דף קסט ע"ג; חשק שלמה (הלוי, שס) ישעיהו ה דף פו ע"ב
יב ע"ב24 שבעה רקיעין הן וילון רקיע שחקים זבול מכון מעון ערבותדרך חיים (תשע) פ"ו הערה 1347
יב ע"ב24 שבעה רקיעין הן וילון רקיע שחקים זבול מעון מכון ערבותבית נאמן (ביגה, שפא) ח"ב דרוש ז דף מא
יב ע"ב24 שבעה רקיעין הן וכו'דרך חיים (תשע) פ"ו הערה 1348
יב ע"ב24 שבעה רקיעין הןבאר הגולה (הרטמן) באר ו הערה 409, 419-418
יב ע"ב24 שבעה רקיעין הןדברי טובה שופטים ח"א עמ' תו
יב ע"ב25 השמים נקראים וילוןעץ הדעת טוב (תשסח) סי' שה
יב ע"ב25 וילון אינו משמש כלוםאמרי יוסף דברים דף י ע"ג
יב ע"ב25 וילון אינו משמש כלוםיד דוד (אופנהיים) עמ' פה {רק ו' רקיעים משמשים}
יב ע"ב25 וילון אינו משמש כלוםמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ג עמ' ריב
יב ע"ב25 וילון אינו משמש כלום אלא נכנס שחרית ויוצא ערביתישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קנח, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' רד
יב ע"ב25 וילון אינו משמש כלום אלא נכנס שחרית ויוצא ערביתלשם שבו ואחלמה (תשעח) - ספר הדע"ה דף כד ע"ד
יב ע"ב25 וילון אינו משמש כלום וכו'אפיקי ים עמ' נב
יב ע"ב25 וילון אינו משמש כלום וכו'גנת אגוז (תשעב) אות יג
יב ע"ב25 וילון אינו משמש כלום וענין השבעה רקיעיםאמת ליעקב (ניניו) מערכת ו אות ט ומערכת ע אות קכח ומערכת ר אות מט, סג
יב ע"ב25 וילון אינו משמש כלוםאגרא דכלה ח"א עמ' צה, קל
יב ע"ב25 וילון אינו משמש כלוםאוהב ישראל (תשעה) ח"א עמ' ריג, ח"ב עמ' שמה
יב ע"ב25 וילון אינו משמש כלוםנזר הקדש ח"א עמ' קלג
יב ע"ב25 וילון אינו משמש כלוםיפה תאר (תשעח) ח"א עמ' כז
יב ע"ב25 וילון אינו משמש כלוםפי' הרמ"ז על הזוהר ויקרא (תשסג) עמ' שפו
יב ע"ב26 וילון נכנס שחרית ויוצא ערביתאדיר במרום ח"א פ' רפד
יב ע"ב26 נכנס שחרית ויוצא ערביתאור התורה (צמח צדק) נ"ך עמ' רלו
יב ע"ב28 בשני רקיע וכו' ובחמישי מעוןמשנת יוסף על התורה ח"ב עמ' כ
יב ע"ב28 גלגלי המזלות וכוכביםלשם שבו ואחלמה (תשעח) - ספר הדע"ה דף כד ע"ב
יב ע"ב28 רקיע בו חמה ולבנה כוכבים ומזלותאור הצבי עמ' 282
יב ע"ב28 רקיע שבו חמה ולבנה וכו'באר משה (אפשטיין) מלכים עמ' שפד
יב ע"ב28 רקיע שבו חמה ולבנה כוכבים וכו'אפיקי ים עמ' שכו
יב ע"ב28 רקיע שבו חמה ולבנה כוכבים ומזלות קבועין בואודה ה' דף ז ע"א
יב ע"ב28 רקיע שבו חמה ולבנהאמונת חכמים (תשעו) עמ' יז
יב ע"ב28 רקיע שבו חמה ולבנהרמון פרץ (אריאל, תשסא) עמ' נה
יב ע"ב28 רקיע שבו חמהכתר שם טוב (תשסד) סי' פד
יב ע"ב28 רקיע שבו כוכבים ומזלותאמרי נועם (מועדים) סי' טו לשבת הגדול
יב ע"ב28 רקיע שבו חמה ולבנה וכוכבים ומזלות קבועיםיפה תאר (תשעח) ח"א עמ' קלח
יב ע"ב28 רקיעתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' יח {שם כללי ופרטי}
יב ע"ב30 למה נקרא שחקים ששם שוחקים מן לצדיקיםטיול בפרדס ח"ב עמ' ריט, תמו, תסב
יב ע"ב30 שחקים ששוחקים בו מן לצדיקיםפנים יפות על תהלים עמ' רפו
יב ע"ב30 שחקים ששוחקים מן לצדיקיםשבט מוסר עמ' רו
יב ע"ב30 שבו רחיים עומדות וכו'ס' קרניים (תשסו) פרשת אליעזר מאמר ח
יב ע"ב30 שחקים וכו'דברי נפתלי (הלברשטם) ח"א עמ' רט
יב ע"ב30 שחקים שבו טוחנין מן לצדיקיםארץ חמדה (הורוויץ) עמ' לה
יב ע"ב30 שחקים שבו עומדות וטוחנות מן לצדיקיםישמח ישראל (אלכסנדר) בראשית עמ' נה
יב ע"ב30 שחקים שבו עומדות רחים וטוחנות מן לצדיקיםכנפי יונה (תשנח) ח"ה סי' ח
יב ע"ב30 שחקים שבו רחיים טוחנות מןפירוש המכבי דברים עמ' תיז, תכה
יב ע"ב30 שחקים שבו רחיים עומדות וטוחנות מן לצדיקיםשם משמעון (שפירא, תשכה) עמ' ס
יב ע"ב30 שחקים שבו רחיים עומדות וטוחנות מן לצדיקים לעתיד לבא וכו'באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' פז, שמות עמ' תעד-תעו, במדבר עמ' קצז, מלכים עמ' שפד
יב ע"ב30 שחקים שבו רחיים עומדות וטוחנות מן לצדיקים שנאמר ויצו שחקים ממעל וכו'אגרת הטיול (תשעה) עמ' לג
יב ע"ב30 שחקים שבו רחיים עומדות וטוחנות מן לצדיקים שנאמר ויצו שחקים ממעל ודלתי שמים פתח וימטר עליהם מן לאכל וגו'של"ה (תשנז) - מס' פסחים אות רו
יב ע"ב30 שחקים שבו רחיים עומדות וטוחנות מן לצדיקיםאוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ג עמ' קנח
יב ע"ב30 שחקים שבו רחיים עומדות וטוחנות מן לצדיקיםבית ישראל (זידיטשוב, תשעה) עמ' קצט
יב ע"ב30 שחקים שבו רחיים עומדות וטוחנות מן לצדיקיםבית ישראל (טויסיג) תנינא ח"ב עמ' קכה, קכט
יב ע"ב30 שחקים שבו רחיים עומדות וטוחנות מן לצדיקיםדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' ג
יב ע"ב30 שחקים שבו רחיים עומדות וטוחנות מן לצדיקיםדברי יואל פ' בהעלותך דף רמח ע"ב
יב ע"ב30 שחקים שבו רחיים עומדות וטוחנות מן לצדיקיםזהר פרשת ויקרא דף כו/ז ע"א; טור ברקת (הכהן, תיד) סימן תקלב דף קצו/ז ע"ג; תנחומות אל (שלח) פרשת ויגש דף מב ע"ד; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מ' רסא דף פג ע"ד
יב ע"ב30 שחקים שבו רחיים עומדות וטוחנות מן לצדיקיםימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' צד
יב ע"ב30 שחקים שבו רחיים עומדות וטוחנות מן לצדיקיםמגלה עמוקות (תשסח) אופן סה
יב ע"ב30 שחקים שבו רחיים עומדות וטוחנות מן לצדיקיםמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' רכז, תקמו
יב ע"ב30 שחקים שבו רחיים עומדות וטוחנות מן לצדיקיםקשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' פז, צד, שנד
יב ע"ב30 שחקים שבו רחיים עומדות וטוחנות מן לצדיקיםקשוטי כלה (גרינפלד) ח"י אות קכח
יב ע"ב30 שחקים שבו רחיים עומדות וטוחנות מן לצדיקיםשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' שסה
יב ע"ב30 שחקים שבו רחיים עומדות וטוחנות מן לצדיקיםשל"ה (תשנז) - תולדות אדם אות קפג, קפד, שער האותיות אות ק ס"ק קנג
יב ע"ב30 שחקים שבו רחיים עומדות וטוחנות מן לצדיקיםשל"ה (תשנז) פרשת נח אות יח, וירא אות כא, שמיני אות יג
יב ע"ב30 שחקים שבו ריחיים עומדות וטוחנות מן לצדיקיםיפה תאר (תשעח) ח"א עמ' שכה
יב ע"ב30 שחקים שבו ריחיים שוחקות מן וכו'תורת העולה ח"ג פרק עח
יב ע"ב30 שחקים שבו רחיים שוחקות מן וכו'קשוטי כלה (גרינפלד) ח"ט אות קצ
יב ע"ב30 שחקים שבו רחים עומדות וטוחנות מן לצדיקים לעתיד לבואשמלת אליעזר ח"ב עמ' מב
יב ע"ב30 שחקים שבו ריחיים טוחנות מן לצדיקיםרנת יצחק על נפש החיים (תשמג) עמ' שפט
יב ע"ב30 שחקים שבו ריחיים עומדות וטוחנות מן לצדיקים וכו'אמרות ה' השלם ח"ג עמ' רפח
יב ע"ב30 שחקים שבו ריחיים עומדות וטוחנות מן לצדיקיםפניני שבח עמ' קיב
יב ע"ב30 שחקים שבו ריחיים שוחקות מן וכו'תורת העולה (תשעה) עמ' תרמז
יב ע"ב30 שחקים שבו ריחים טוחנות מן לצדיקיםציץ השדה ח"ג - קנין תורה עמ' נא
יב ע"ב30 שחקים שבו ריחים עומדות וטוחנות מן לצדיקיםתורת חיים עה"ת עמ' נו {ובשו"ע (או"ח רמב, ב) שכנגד זה אוכלים פשטידא בשבת, כי שבת כנגד שבת של עוה"ב}
יב ע"ב30 שחקים שבו שוחקים מן לצדיקים לעתיד לבואמצווה ועושה ח"ב עמ' רכז
יב ע"ב30 שחקים שבו שוחקין מן לצדיקים לעתיד לבאלחמי תודה דף צג ע"ב
יב ע"ב30 שחקים שם שוחקין מן לצדיקיםמראה יחזקאל (תשסד) עמ' רנח
יב ע"ב30 שחקים ששוחקים מן לצדיקים לעתיד לבאאמת ליעקב (ניניו) מערכת ש אות קה
יב ע"ב30 שחקים ששוחקים מן לצדיקים לעתיד לבאמנחת אליהו (תשסא) עמ' רצא
יב ע"ב30 שחקים ששוחקים מן לצדיקיםאדיר במרום ח"א פ' קסב, רה, רו
יב ע"ב30 שחקים ששוחקים מן לצדיקיםמשך חכמה דברים פ' לג פס' כח-כט
יב ע"ב30 שחקים ששוחקים מן לצדיקיםס' קרניים (תשסו) עמ' עד
יב ע"ב30 שחקים ששוחקים מן לצדיקיםצמח ה' לצבי (תשסז) עמ' תשלז
יב ע"ב30 שחקים ששוחקים מן לצדיקיםתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תתפה
יב ע"ב30 שחקים ששוחקין בו מן לצדיקיםמשנת יוסף - דרשות ח"ב עמ' פד, קמה
יב ע"ב30 שחקים ששוחקין מן לצדיקיםתפארת צבי בראשית עמ' תמד
יב ע"ב30 שחקים ששוחקים מן לצדיקים לעת"למנחת אליהו (תשנט) עמ' שט
יב ע"ב30 שחקים ששם שוחקים מן לצדיקיםאור הצבי עמ' 88 {המלאכים שוחקים}
יב ע"ב30 שחקים ששם טוחנים מן לצדיקיםמחשבה למעשה - מועדים ומצוות עמ' שט (בהערה)
יב ע"ב30 שחקים ששם שוחקים וטוחנין מן לצדיקיםטיול בפרדס ח"א עמ' קצו
יב ע"ב30 שחקים ששם שוחקין מן לצדיקיםדרשות מהר"ם בנעט עמ' פד
יב ע"ב30 שחקיםהכתב והקבלה שמות פ"ל פסוק לו
יב ע"ב31 הקב"ה טוחן מן ברקיע לצדיקיםטוב טעם בראשית עמ' כח
יב ע"ב31 וטוחנות מן לצדיקים לעת"לנטעי אשל בראשית עמ' תח
יב ע"ב31 טוחן מן ברקיערבנו בחיי עה"ת ח"א עמ' מ
יב ע"ב31 שוחק מן לצדיקיםתורת חיים (קאסוב) עמ' רנא
יב ע"ב31 רחיים עומדות וטוחנות מן לצדיקיםפרי צדיק ויצא אות ב
יב ע"ב31 רחיים שטוחנות מן לצדיקיםפרדס המלך (תשסט) אות תרטז
יב ע"ב31 ריחים שוחקות בו מן לצדיקיםהמאור הגדול (גר"א) עמ' תשעג
יב ע"ב31 שוחקים מן לצדיקיםמראה יחזקאל על התורה (תשס) עמ' קצ
יב ע"ב31 ששוחקים מן לצדיקים וכו'אפיקי ים עמ' שנא, תקפג
יב ע"ב33 בו ירושלים ובית המקדש ומזבח בנוישמן ראש סוכות ח"ב עמ' קכח
יב ע"ב33 ביהמ"ק ומזבח בנוי ומיכאל שר הגדול עומד ומקריבברית שלום (תעח) דף צז ע"א
יב ע"ב33 ביהמ"ק ומזבח בנוי ומיכאל שר הגדול עומר ומקריבברית שלום (תשסח) עמ' תעב, תריח
יב ע"ב33 ביהמ"ק שלמעלה עומד ברקיע הנקרא זבוליד דוד (אופנהיים) עמ' קמ
יב ע"ב33 ברקיע הנקרא זבול בו ירושלים ובית המקדש ומזבח בגוידברי יואל מועדים ח"ט עמ' קכט, קמט
יב ע"ב33 ברקיע זבול מזבח בנוי ושם מיכאל כהן גדול עומד ומשמשנזר הקדש ח"א עמ' פב, קל
יב ע"ב33 זבול ירושלים וביהמ"ק ומזבח בנוי ומיכאל השר הגדול עומד ומקריבן עליודרש משה (קלנברג) ח"ב דף מז
יב ע"ב33 זבול שבו ירושלים ובה"מ בנוי ומיכאל השר הגדול עומד וכו'אמרי טל מאמר קח
יב ע"ב33 זבול שבו ירושלים ובית המקדש ומזבח בנוישל"ה (תשנז) פרשת ויצא אות כא
יב ע"ב33 זבול שבו ירושלים וביהמ"ק בנוי ומיכאל השר עומד ומקריב עליו קרבןחמודי צבי בראשית עמ' שט
יב ע"ב33 זבול שבו ירושלים וביהמ"ק ומזבח בנוי וכו' מקריב נשמתן של צדיקים (גירסת עין יעקב)אביר יעקב (סדיגורה, תשסד) עמ' רכג
יב ע"ב33 זבול שבו ירושלים וביהמ"ק ומזבח בנוי וכו'אור גדליהו ויקרא-דברים דף קסח ע"א
יב ע"ב33 זבול שבו ירושלים וביהמ"ק ומזבח בנוי וכו'חמודי צבי ויקרא עמ' קצה
יב ע"ב33 זבול שבו ירושלים וביהמ"ק ומזבח בנוי ומיכאל השר הגדול וכו'אוצר המאמרים (תשס) עמ' כז
יב ע"ב33 זבול שבו ירושלים וביהמ"ק ומזבח בנוי ומיכאל השר הגדול עומד ומקריב עליו קרבןרנת יצחק - תפלה לימי המועדים עמ' רכה
יב ע"ב33 זבול שבו ירושלים וביהמ"ק ומזבח בנוי ומיכאל השר הגדול עומד ומקריב עליו קרבן וכו' ומנלן דאיקרי שמים וכו'פאר יעקב ח"א עמ' רמב
יב ע"ב33 זבול שבו ירושלים וביהמ"ק ומזבח בנוי ומיכאל שר הגדול עומד ומקריב וכו' נשמתן של צדיקים, ובב"חשיחות חכמה ומוסר מאמר יא אות א
יב ע"ב33 זבול שבו ירושלים וביהמ"ק ומזבח בנוי ומיכאל שר הגדול עומד ומקריב עליו קרבןאור תורה (קאלמייר, תשסא) עמ' קכט
יב ע"ב33 זבול שבו ירושלים וביהמ"ק ומזבח בנוי ומיכאל שר הגדול עומד ומקריב עליואמרי בינה (שיפמאן) עמ' צד
יב ע"ב33 זבול שבו ירושלים וביהמ"ק ומזבח בנוי ומיכאל שר הגדול עומד ומקריב עליו קרבן בכל יוםדברי יואל מועדים ח"ה עמ' קמא
יב ע"ב33 זבול שבו ירושלים וביהמ"ק ומזבח בנוישמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' תעז
יב ע"ב33 זבול שבו ירושלים וביהמ"ק ומזבת בנויתהלה לדוד (והרמן) פרק קכח פסוק ג הערה כד
יב ע"ב33 זבול שבו ירושלים וביהמ"קדברי נפתלי (הלברשטם) ח"א עמ' רמה
יב ע"ב33 זבול שבו ירושלים ובית המקדש ומזבח בנוי וכו'באר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' פא, מלכים עמ' קיח
יב ע"ב33 זבול שבו ירושלים ובית המקדש ומזבח בנוי ומיכאל השר הגדול וכו' מעון שבו כיתות של מלאכי השרת שאומרות שירהשרתי - קונטרס הנרות עמ' יג
יב ע"ב33 זבול שבו ירושלים ובית המקדש ומזבח בנוי ומיכאל השר הגדול עומד ומקריבעקבי אבירים (תשעא) עמ' קלא
יב ע"ב33 זבול שבו ירושלים ובית המקדש ומזבח בנוי ומיכאל השר הגדול עומד ומקריב עליו קרבןעץ הדעת טוב (תשסח) סי' תלה
יב ע"ב33 זבול שבו ירושלים ובית המקדש ומזבח בנוי ומיכאל עומד ומקריבכנסת יחזקאל (הכהן) עמ' צב
יב ע"ב33 זבול שבו ירושלים ובית המקדש ומזבח בנוימשך חכמה דברים פ' כו פס' טו
יב ע"ב33 זבול שבו ירושליםפרי חיים (קנולר) פרשת תבא
יב ע"ב33 זבול שבו ירושליםרנת יצחק תהלים עמ' רי
יב ע"ב33 זבול שבו ירושלם ובית המקדשיפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה סט סי' ח דף תד ע"ג
יב ע"ב33 זבול שבו ירושלםיקרא דשכבי (דוד) דרוש קט דף קצה ע"ב
יב ע"ב33 זבול שבו מזבח בנוי ומיכאל עומד ומקריב עליו נשמותיהן של צדיקים וכו'חמודי צבי במדבר-דברים עמ' תמח
יב ע"ב33 זבול שבו מקריב מיכאל נשמות צדיקיםכתבי הרב יהודה אלקלעי ח"א עמ' 24-25
יב ע"ב33 זבול שם המזבח ובית המקדש בנוי וכו'אור הצבי עמ' 66
יב ע"ב34 אלא נשמותיהן של צדיקים הוא מקריב, בגי' הע"יחלק יעקב (קנטור) דרוש כא
יב ע"ב34 ברקיע זבול מיכאל עומד ומקריבגנזי ישראל (תשעד) על התורה עמ' תעו
יב ע"ב34 ברקיע זבול עומד מיכאל ומקריבגנזי ישראל (תשמו) ח"ב עמ' פה ע"א
יב ע"ב34 מיכאל שר הגדול עומד ומקריב עליו קרבןשמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' שטז
יב ע"ב34 ומיכאל השר הגדול עומד ומקריב עליו קרבןשל"ה (תשנז) פרשת וישב אות מח בהגה"ה, ויקרא אות ל
יב ע"ב34 ומיכאל השר הגדול עומד ומקריב קרבןאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) ויחי מה
יב ע"ב34 ומיכאל השר הגדולדרשות ר"י מסלוצק עמ' קלב
יב ע"ב34 ומיכאל שר הגדול עומד ומקריב קרבןאור הצבי עמ' 254
יב ע"ב34 מזבח בנוי ומיכאל מקריב עליומנחת יצחק בראשית-שמות עמ' נד, סא
יב ע"ב34 מיכאל השר הגדול עומד ומקריב נשמותיהן של צדיקיםתורת העולה (תשעה) עמ' ז, סו
יב ע"ב34 מיכאל השר הגדול עומד ומקריב נשמותיהן של צדיקיםתורת העולה ח"א פרק א, יד, יח
יב ע"ב34 מיכאל מקריב למעלה קרבנותמטר השמים (תשנ) דברים עמ' תצד
יב ע"ב34 מיכאל מקריב נשמות צדיקיםמשכנות יעקב (נעים) דף קכז ע"ד {בגירסת עין יעקב "וכי תעלה על דעתך שיש שם כבשים" - לאפוקי ממ"ד (המובא בתוס' מנחות קי ע"א) שהוא מקריב כבשים של אש}
יב ע"ב34 מיכאל מקריב נשמות וכו'תורת חיים (ר' דובער) שמות דף רכא ע"ד
יב ע"ב34 מיכאל מקריב נשמות ע"ג המזבחביאורי הזוהר (ר' דובער) דף עד ע"ג, קיט ע"ג, קמא ע"ד
יב ע"ב34 מיכאל מקריב ע"ג המזבחברכת דוד עמ' קי
יב ע"ב34 מיכאל מקריבטוב טעם שמות עמ' רצה {הוא כה"ג}
יב ע"ב34 מיכאל עומד ומקריב נפשותיהם של צדיקיםנפוצות יהודה (מוסקאטו, תשס) עמ' שח
יב ע"ב34 מיכאל שר הגדול מקריב נשמות של צדיקים במזבח של מעלהמנחת אליהו (תשנט) עמ' רמב {הוא כהן של מעלה}
יב ע"ב34 מיכאל שר הגדול מקריבבנין שאול עמ' קצט
יב ע"ב34 מיכאל שר הגדול עומד ומקריב עליו קרבן בכל יוםשמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' רג
יב ע"ב34 מיכאל שר הגדול עומד ומקריב עליושמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' רז
יב ע"ב34 מיכאל שר הגדול עומד ומקריב קרבן בכל יוםשמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' שיג
יב ע"ב34 מיכאל שר הגדול עומד ומקריב קרבןשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' תיג
יב ע"ב34 מיכאל שר הגדול עומד ומקריב קרבנות על מזבח של מעלהרנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תא
יב ע"ב34 מיכאל שר הגדול עומד ומקריבאהל יהושע (הלר) עמ' 27
יב ע"ב34 מיכאל שר הגדול עומד ומקריברנת יצחק ישעיה עמ' כז, תהלים עמ' תרא
יב ע"ב34 מקריב נשמותיהן של צדיקיםאגלי טל (פרייל) מאמר שני פרק ו
יב ע"ב34 מקריב נשמתן של צדיקים וכו'תפארת ציון (אבא שאול) עמ' רל - ר"ב בן חיים
יב ע"ב34 נשמותיהם של צדיקים (גירסת הב"ח)דברי נפתלי (הלברשטם) ח"א עמ' שח {עליהן נאמר "ואשי ישראל"}
יב ע"ב34 שבו מזבח בנוי ומיכאל עומד ומקריב וכו'אפיקי ים עמ' רמז
יב ע"ב35 ומנלן דאיקרי שמיםתפארת צבי ויקרא עמ' שסט
יב ע"ב36 אחד מז' רקיעים ששמו מעוןכנסת מרדכי מועדים ח"א עמ' פה
יב ע"ב36 בו מלאכי השרת אומרות שירהשמן ראש (כץ) פסח ח"ב עמ' קמג, קסד, רלז
יב ע"ב36 ברקיע הנקרא מעון אומרים מלאה"ש שירה בלילה וחשות ביום מפני כבודן של ישראלמטר השמים (תשנב) ויקרא-במדבר עמ' צד, שצ
יב ע"ב36 ברקיע הנקרא מעון, ישנן כיתות של מלאכי השרת שאומרות שירה בלילהצדקת יוסף עמ' סח
יב ע"ב36 ברקיע מעון אומרים מלאכי השרת שירהבישורון מלך ח"א עמ' תיג
יב ע"ב36 ברקיע מעון חשות ביום וכו'שמנה לחמו (תרנז) ח"ב דף יג ע"א
יב ע"ב36 המלאכים אומרים שירה בלילה וחשין ביום מפני כבודן של ישראל שנאמר יומם יצוה כו' ובלילה שירה עמיערבי נחל (תשסד) עמ' רכה, תרמט
יב ע"ב36 המלאכים אומרין שירה בלילה וחשין ביום מפני כבודן של ישראלצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' שי
יב ע"ב36 המלאכים אומרין שירה בלילה וחשין ביום מפני כבודן של ישראלצפנת פענח (תשסו) עמ' רז, רח, רט
יב ע"ב36 המלאכים נמצאים ברקיע החמישישמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' רמו
יב ע"ב36 יש מלאכי השרת האומרים שירה בלילה וחשות ביום מפני כבודם של ישראלנזר הקדש ח"ב עמ' תשמא
יב ע"ב36 כתות של מה"ש שאומרות שירה בלילה וחשות ביום מפני כבודן של ישראלאור הצבי עמ' 96
יב ע"ב36 מלאה"ש שאומרות שירה בלילה, ומהרש"איציב פתגם על התורה עמ' כג
יב ע"ב36 מלאכי השרת אומרים שירה בלילה וחשות ביום וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' תרכא, תשעא
יב ע"ב36 מלאכי השרת אומרים שירה בלילה וכו'מטה יששכר עמ' ק
יב ע"ב36 מלאכי השרת שאמרות שירה בלילה וחשות ביום וכו'ברית שלום (תעח) דף קכ ע"ג
יב ע"ב36 מלאכים אין אומרים שירה ביוםחקל יצחק (תשסג) עמ' קכו
יב ע"ב36 מעון אחד משבעה רקיעיםאחרי ראי (תשסד) ענינים סי' כא אות ג
יב ע"ב36 מעון שבו כיתות וכו'יציב פתגם על התורה עמ' צא
יב ע"ב36 מעון שבו כיתות של מלה"ש שאומרות שירה בלילה וחשות ביום מפני כבודן של ישראלחמודי צבי מועדים עמ' תקנב
יב ע"ב36 מעון שבו כיתות מלאכי השרת שאומרות שירהכלי יקר (תשמח) עמ' תקסא
יב ע"ב36 מעון שבו כיתות של מה"ש שאומרות שירה בלילה וחשות ביום מפני כבודן של ישראלדרשות שבט הלוי ח"א עמ' קמג, רז, שיז
יב ע"ב36 מעון שבו כיתות של מלאכי השרת וכו' וחשות ביום מפני כבודן של ישראלבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' רלה, שמות עמ' רעז, תסו, תתעט, דברים עמ' קפו, שעח, תתכט, תתר-תתרא, תתרי
יב ע"ב36 מעון שבו כיתות של מלאכי השרת שאומרות שירה בלילה וחשות ביום מפני כבודן של ישראלשל"ה (תשנז) פרשת עקב אות טו
יב ע"ב36 מעון שבו כיתות של מלאכי השרת שאומרות שירה בלילה וחשות ביום מפני כבודן של ישראלפאר יעקב ח"א עמ' רלח
יב ע"ב36 מעון שבו כיתות של מלאכי השרת שאומרות שירה בלילה וכו'אוצרות חיים - לימוד תורה עמ' קז
יב ע"ב36 מעון שבו כיתות של מלאכי השרת שאומרות שירה בלילה וכו'קשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' שמח, שמט, שנד
יב ע"ב36 מעון שבו כיתות של מלאכי השרת שאומרות שירה וכו' ובלילה שירה עמידברי ישכר (רוזנבוים) עמ' קי
יב ע"ב36 מעון שבו כתות כתות של מלאכי השרת שאומרות שירה בלילה וחשות ביום מפני כבודן של ישראל וכו'אוצרות חיים - סדר היום ח"ב עמ' קיד
יב ע"ב36 מעון שבו כתות כתות של מלאכי השרתכלי יקר (לונטשיץ, שסב) פרשת תבא דף קמא ע"א
יב ע"ב36 מעון שבו כתות של מלאה"ש וכו'יציב פתגם - פסח עמ' סז
יב ע"ב36 מעון שבו כתות של מלאכי השרת שאומרות שירה בלילה וכו'אפיקי ים עמ' תסח
יב ע"ב36 מעון שבו כתות של מלאכי השרתבאר שרים פרשת כי תבא דרוש א אות א
יב ע"ב36 מעון שבו כתות של מלאכי השרתעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' רצג
יב ע"ב36 מעון שבו צדיקיםיריעות שלמה (אוזאן) פ' בשלח דף לה ע"ב
יב ע"ב36 מעון שמלאכי שרת אומרים בו שירהאחרי ראי (תשסד) ענינים סי' יח אות ו
יב ע"ב36 מעוןעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תשמ
יב ע"ב36 מעוןעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תתפה
יב ע"ב37 וחשות ביום מפני כבודן של ישראלבישורון מלך ח"א עמ' תיד
יב ע"ב37 וחשות ביום מפני כבודן של ישראלפירוש המכבי דברים עמ' תיח
יב ע"ב37 וחשות ביום מפני כבודן של ישראל, ורש"י ד"ה יומם ומהרש"אברכת השיר (צינץ) עמ' רכא(ומילואים אות ט)
יב ע"ב37 ישראל אומרים שירה ביוםחיים לגופא (תשסה) עמ' ג {ובחצרות אלהינו}
יב ע"ב37 אומרות שירה בלילה וחשות ביום מפני כבודן של ישראלתפארת צבי במדבר עמ' קסו
יב ע"ב37 אומרות שירה בלילה וחשות ביום מפני כבודן של ישראלתפארת צבי בראשית עמ' נט
יב ע"ב37 אומרות שירה בלילה וחשות ביום מפני כבודן של ישראלתפארת צבי שמות עמ' קמח, רכה
יב ע"ב38 גודל לימוד תורה בלילהחיי נפש ח"א עמ' רעח ע"א
יב ע"ב38 הלומד תורה בלילה או בעוה"ז שדומה ללילה מושכין עליו חוט של חסד ביוםאוסף אמרים (שכטר) חג השבועות - מתן תורה עמ' תלא, תסד
יב ע"ב38 הלומד תורה בלילה חוט של חסד משוך עליו כל היוםעטרת יהושע דברים עמ' קצט, רנו
יב ע"ב38 הלומד תורה בלילה חוט של חסד משוך עליודברי ישעיהו (חשין) ח"ב עמ' ז
יב ע"ב38 הלומד תורה בלילהאגרות הנצי"ב מוולאזין עמ' קנד
יב ע"ב38 הלומד בתורה בלילה חוט של חסד משוך עליו ביוםעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קמז
יב ע"ב38 הלומד תורה בלילה חוט של חסד משוך עליו ביוםטיול בפרדס ח"א עמ' רכו, שעח
יב ע"ב38 העוסק בתורה בלילהאשכבתיה דרבי ח"ב עמ' צו {שכינה כנגדו}
יב ע"ב38 העוסק בתורה בלילה הקב"ה מושך חוט חסדמשנת יוסף - דרשות ח"ב עמ' שלז
יב ע"ב38 העוסק בתורה בלילה הקב"ה מושך לומבקש ה' (חאגיז, שנו) דף ב ע"א
יב ע"ב38 העוסק בתורה בלילה הקב"ה מושך עליו חוט של חסד ביום וכו'אביר יעקב (סדיגורה, תשסד) עמ' קמו
יב ע"ב38 העוסק בתורה בלילה הקב"ה מושך עליו חוט של חסד ביום וכו'הר המוריה עמ' רמו
יב ע"ב38 העוסק בתורה בלילה הקב"ה מושך עליו חוט של חסד ביוםאור הצבי עמ' 144
יב ע"ב38 העוסק בתורה בלילה הקב"ה מושך עליו חוט של חסד ביוםייטב פנים ח"א דף ריד
יב ע"ב38 העוסק בתורה בלילה הקב"ה מושך עליו חוט של חסד ביוםמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' תלו
יב ע"ב38 העוסק בתורה בלילה הקב"ה מושך עליו חוט של חסד ביוםשביב אור עמ' קיב
יב ע"ב38 העוסק בתורה בלילה הקב"ה מושך עליו חוט של חסד וכו'דברי יואל פ' בשלח דף של ע"ב
יב ע"ב38 העוסק בתורה בלילה וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' תריד
יב ע"ב38 העוסק בתורה בלילה חוט של חסד וכו'זכות ישראל - עשר קדושות פרק ה אות ד
יב ע"ב38 העוסק בתורה בלילה חוט של חסד משוך עליו בידם וכו'אשכבתיה דרבי ח"ב עמ' פ
יב ע"ב38 העוסק בתורה בלילה חוט של חסד משוך עליו ביוםאמרי יקותיאל (תשסא) עמ' צא
יב ע"ב38 העוסק בתורה בלילה חוט של חסד משוך עליו ביוםאמרי יקותיאל (תשסג) עמ' יח, קעב
יב ע"ב38 העוסק בתורה בלילה חוט של חסד משוך עליו ביוםלהורות נתן בראשית עמ' יז, יח, רצט
יב ע"ב38 העוסק בתורה בלילה חוט של חסד משוך עליו ביוםפניני יחזקאל עמ' תלא
יב ע"ב38 העוסק בתורה בלילה חוט של חסד משוך עליו ביוםתפארת משה עמ' לז, קצט
יב ע"ב38 העוסק בתורה בלילה חוט של חסד נמשך עליוברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' מה
יב ע"ב38 העוסק בתורה בלילה מושך הקב"ה עליו חוט של חסד ביוםערוגת הבושם (תשעא) בראשית עמ' רח
יב ע"ב38 העוסק בתורה בלילהחכמת התורה ויצא עמ' קסה
יב ע"ב38 העוסק בתורה בלילהמערכי לב (שוואב) מועדים ח"ג עמ' שעט
יב ע"ב38 העוסק בתורה בלילהפי' הרמ"ז על הקדמת הזוהר (תשנח) עמ' יב
יב ע"ב38 העוסק בתורה בלילהפי' הרמ"ז על הקדמת הזוהר (תשסא) עמ' יב
יב ע"ב38 כל הלומד תורה בלילה וכו'תיבת גמא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' רטו
יב ע"ב38 כל הלומד תורה בלילה חוט של חסד משוך עליו ביום שנאמר וכו'אור לשמים (תשסג) עמ' שיט
יב ע"ב38 כל הלומד תורה בלילה חוט של חסד משוך עליו כל היוםעטרת יהושע בראשית עמ' כד, קפב
יב ע"ב38 כל הלומד תורה בלילה חוט של חסד משוך עליו כל היוםעטרת יהושע ויקרא עמ' קמד
יב ע"ב38 כל העוסק בתורה בלילה הקב"ה מושך עליו חוט וכו'אוצר המאמרים (תשסג) עמ' שלה
יב ע"ב38 כל העוסק בתורה בלילה הקב"ה מושך עליו חוט וכו'אוצר המאמרים (תשסג) עמ' שלה
יב ע"ב38 כל העוסק בתורה בלילה הקב"ה מושך עליו חוט של חסד ביום דכתיב יומם יצוה ה' חסדו ובלילה שירה עמיערבי נחל (תשסד) עמ' רכה
יב ע"ב38 כל העוסק בתורה בלילה הקב"ה מושך עליו חוט של חסד ביום וכו'באר מים חיים (עובדיה) עמ' קצא ד"ה וגרסינן
יב ע"ב38 כל העוסק בתורה בלילה הקב"ה מושך עליו חוט של חסד ביום וכו' יצוה ה' חסדו משום ובלילה שירה עמישל"ה (תשנז) - מס' חולין אות קסד, קעה, מס' שבועות אות לט
יב ע"ב38 כל העוסק בתורה בלילה הקב"ה מושך עליו חוט של חסד ביום שנאמר יומם יצוה ה' חסרו וכו'של"ה (תשנז) פרשת שופטים אות כא
יב ע"ב38 כל העוסק בתורה בלילה הקב"ה מושך עליו חוט של חסד ביום שנאמר יומם יצוה ה' וכו'תפלת דוד (אדר"ת) עמ' קלה
יב ע"ב38 כל העוסק בתורה בלילה הקב"ה מושך עליו חוט של חסד ביום שנאמר יומם יצוה ה' חסדורחמי הרב עמ' סו
יב ע"ב38 כל העוסק בתורה בלילה הקב"ה מושך עליו חוט של חסד ביוםאגרא דפרקא (תשסה) עמ' מד
יב ע"ב38 כל העוסק בתורה בלילה הקב"ה מושך עליו חוט של חסד ביוםאגרת הטיול (תשעה) עמ' קס
יב ע"ב38 כל העוסק בתורה בלילה הקב"ה מושך עליו חוט של חסד ביוםאור חדש (הרטמן) הקדמה אות 475, פתיחה אות 177
יב ע"ב38 כל העוסק בתורה בלילה הקב"ה מושך עליו חוט של חסד ביוםאמרות ה' השלם ח"ב עמ' שלד
יב ע"ב38 כל העוסק בתורה בלילה הקב"ה מושך עליו חוט של חסד ביוםדברי יואל מועדים ח"ה עמ' תד
יב ע"ב38 כל העוסק בתורה בלילה הקב"ה מושך עליו חוט של חסד ביוםדברי יואל מועדים ח"ה עמ' תטו
יב ע"ב38 כל העוסק בתורה בלילה הקב"ה מושך עליו חוט של חסד ביוםדברי ישכר (רוזנבוים) עמ' לא
יב ע"ב38 כל העוסק בתורה בלילה הקב"ה מושך עליו חוט של חסד ביוםדברי תורה (שפירא) מהד' ג סי' סז
יב ע"ב38 כל העוסק בתורה בלילה הקב"ה מושך עליו חוט של חסד ביוםדרך חיים (תשע) פ"ו הערה 33
יב ע"ב38 כל העוסק בתורה בלילה הקב"ה מושך עליו חוט של חסד ביוםדרשות שבט הלוי ח"א עמ' קכח, קפה, רמז, רסד, רפא
יב ע"ב38 כל העוסק בתורה בלילה הקב"ה מושך עליו חוט של חסד ביוםזך ונקי עמ' ג, ה
יב ע"ב38 כל העוסק בתורה בלילה הקב"ה מושך עליו חוט של חסד ביוםחסד לאברהם - משמיע שלום (תשנה) עמ' כו
יב ע"ב38 כל העוסק בתורה בלילה הקב"ה מושך עליו חוט של חסד ביוםלחם רב על סדור התפילה אות כד, שמז
יב ע"ב38 כל העוסק בתורה בלילה הקב"ה מושך עליו חוט של חסד ביוםמאיר עיני חכמים מהדו"ג ח"ב דף רכא
יב ע"ב38 כל העוסק בתורה בלילה הקב"ה מושך עליו חוט של חסד ביוםמבקש ה' (חאגיז, שנו) פרשת בראשית דף ג ע"א; נוה שלום (שלום, שלה) מאמר ח פ"י דף קמח ע"ב, ומאמר יא פרק ה דף קצג ע"ב; של"ה (תט) חולין דף קכג ע"ב; תולעת יעקב (גבאי, שמא) חלק א; מאור עינים (פינטו, תג) פרק ב דף קצג ע"ב; בית מועד (רבא, שסה) דרוש ל' ל"ח ליום תשעה באב דף קעו/ז ע"א; סדר היום (שנט) תפלת השחר דף ה ע"ב; דברי שלום (אדרבי, שמו) דרוש ל דף קה ע"ג; זקן אהרן - שמן הטוב (אוהב, תיז) ע"ז דף קלב ע"ג; תולדות יעקב (מטלון, שנז) מאמר קמז פרק ג [דף פג] ע"ד; חשק שלמה (דוראן, שפג) משלי בהקדמה דף יא ע"א
יב ע"ב38 כל העוסק בתורה בלילה הקב"ה מושך עליו חוט של חסד ביוםמגן דוד (טאלנא, תשס) עמ' קכז
יב ע"ב38 כל העוסק בתורה בלילה הקב"ה מושך עליו חוט של חסד ביוםמטר השמים (תשנ) דברים עמ' נז
יב ע"ב38 כל העוסק בתורה בלילה הקב"ה מושך עליו חוט של חסד ביוםמטר השמים (תשנב) ויקרא-במדבר עמ' קכג
יב ע"ב38 כל העוסק בתורה בלילה הקב"ה מושך עליו חוט של חסד ביוםמצווה ועושה ח"א עמ' תנב, תקעו
יב ע"ב38 כל העוסק בתורה בלילה הקב"ה מושך עליו חוט של חסד ביוםמשמיע שלום עמ' כו
יב ע"ב38 כל העוסק בתורה בלילה הקב"ה מושך עליו חוט של חסד ביוםנצח ישראל (הרטמן) עמ' קיב
יב ע"ב38 כל העוסק בתורה בלילה הקב"ה מושך עליו חוט של חסד ביוםעבודת עבודה (תשעד) בראשית-שמות עמ' קפג
יב ע"ב38 כל העוסק בתורה בלילה הקב"ה מושך עליו חוט של חסד ביוםעבודת עבודה (תשעד) ויקרא-דברים עמ' קכז
יב ע"ב38 כל העוסק בתורה בלילה הקב"ה מושך עליו חוט של חסד ביוםעזר מיהודה עמ' נד
יב ע"ב38 כל העוסק בתורה בלילה הקב"ה מושך עליו חוט של חסד ביוםעטרת יהושע שמות עמ' סא
יב ע"ב38 כל העוסק בתורה בלילה הקב"ה מושך עליו חוט של חסד ביוםפאר יעקב ח"א עמ' מב
יב ע"ב38 כל העוסק בתורה בלילה הקב"ה מושך עליו חוט של חסד ביוםפרי הארץ (ויטבסק) עמ' ב
יב ע"ב38 כל העוסק בתורה בלילה הקב"ה מושך עליו חוט של חסד ביוםקהלת דוד (טאלנא, תשסג) עמ' קג, קסא, קעט
יב ע"ב38 כל העוסק בתורה בלילה הקב"ה מושך עליו חוט של חסד ביוםראשית חכמה (תשמד) - אהבה פרק יא אות עה, קדושה פרק ז אות סב
יב ע"ב38 כל העוסק בתורה בלילה הקב"ה מושך עליו חוט של חסד ביוםשבט מישראל (קרמניץ) פרק נב פסוק ג, פרק פח פסוק ב, פרק קט פסוק יא
יב ע"ב38 כל העוסק בתורה בלילה הקב"ה מושך עליו חוט של חסד ביוםשבילי פנחס (תשעח) עמ' קכב, קמד, קעט
יב ע"ב38 כל העוסק בתורה בלילה הקב"ה מושך עליו חוט של חסד ביוםשם דרך בראשית ח"א עמ' רא
יב ע"ב38 כל העוסק בתורה בלילה הקב"ה מושך עליו חוט של חסד ביוםשפת אמת (ברעזאן, תשסח) עמ' נד, תמה
יב ע"ב38 כל העוסק בתורה בלילה הקב"ה מושך עליו חוט של חסד ביוםשרגא המאיר על התורה עמ' שכט
יב ע"ב38 כל העוסק בתורה בלילה הקב"ה מושך עליו חוט של חסד ביוםתפארת צבי במדבר עמ' שכד
יב ע"ב38 כל העוסק בתורה בלילה הקב"ה מושך עליו חוט של חסד ביוםתפארת צבי בראשית עמ' רפב
יב ע"ב38 כל העוסק בתורה בלילה הקב"ה מושך עליו חוט של חסד וכו'ברית שלום (תעח) דף קח ע"ב, קלח ע"ד
יב ע"ב38 כל העוסק בתורה בלילה הקב"ה מושך עליו חוט של חסד וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' תרצב, תתצה
יב ע"ב38 כל העוסק בתורה בלילה הקב"ה מושך עליו חוט של חסד כו'אמרי טל מאמר צא
יב ע"ב38 כל העוסק בתורה בלילה הקב"ה מושך עליו חוט של חסדבית יצחק (שמלקיש) על התורה מאמר צז
יב ע"ב38 כל העוסק בתורה בלילה הקב"ה מושך עליו חוט של חסר ביוםמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ג עמ' ז, צז
יב ע"ב38 כל העוסק בתורה בלילה הקב"ה מושן עליו חוט של חסד ביוםדרך ה' (באום) ח"ד פ"ו אות קעד
יב ע"ב38 כל העוסק בתורה בלילה וכו' בעוה"ז וכו' הקב"ה מושך עליו חוט של חסדבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' תקנ, דברים עמ' קסח, תתקכו, יהושע-שמואל עמ' כז-כח
יב ע"ב38 כל העוסק בתורה בלילה וכו' חוט של חסד ביוםתהלה לדוד (והרמן) פרק יט פסוק ג הערה ד
יב ע"ב38 כל העוסק בתורה בלילה וכו' כל העוסק בתורה בעוה"ז וכו'דברי ברוך ח"ב סי' יא אות י
יב ע"ב38 כל העוסק בתורה בלילה וכו'אפיקי ים עמ' קכו
יב ע"ב38 כל העוסק בתורה בלילה וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' תקס-תקסא, תקסו
יב ע"ב38 כל העוסק בתורה בלילה וכו'שבח נעורים עמ' רלב
יב ע"ב38 כל העוסק בתורה בלילה וכו'תורת שמואל (מהר"ש) תרכו עמ' שלה
יב ע"ב38 כל העוסק בתורה בלילה חוט של חסד משוך עליו ביום שנאמר ובלילה שירה עמיביאורי הזוהר (ר' דובער) דף קלב ע"ג
יב ע"ב38 כל העוסק בתורה בלילה חוט של חסד משוך עליו ביוםהקדמת אמרי יוסף (תשנח) דף נ ע"א
יב ע"ב38 כל העוסק בתורה בלילה חוט של חסד משוך עליו ביוםמילי דשמיא פל"ח אות ב עמ' קנז
יב ע"ב38 כל העוסק בתורה בלילה חוט של חסד משוך עליו ביוםמשנת יוסף - אגדות ח"א עמ' רפז {למרות שעייף בכ"ז חוט חסד עליו; תורת "חסד" לשמה; מעלה השכינה לכן זיוה מאיר עליו}
יב ע"ב38 כל העוסק בתורה בלילה חוט של חסד משוך עליו ביוםעיני שמואל (ראבין) עמ' לג
יב ע"ב38 כל העוסק בתורה בלילה חוט של חסד משוך עליואבן ישראל (פישר) אגדה ח"ב עמ' לד
יב ע"ב38 כל העוסק בתורה בלילה חוט של חסד משוך עליולקוטי מאמרים עמ' 94
יב ע"ב38 כל העוסק בתורה בלילה חוט של חסד משוך עליופרי צדיק ויקרא אות ו, כי תצא אות יג
יב ע"ב38 כל העוסק בתורה בלילה מושך עליו חוט של חסדמשמרת איתמר (תשסז) עמ' מג
יב ע"ב38 כל העוסק בתורה בלילהגבורת יצחק אבות עמ' רכה
יב ע"ב38 כל העוסק בתורה בלילהולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' תסז
יב ע"ב38 כל העוסק בתורה בלילהזאת ליעקב דברים עמ' תקכז
יב ע"ב38 כל העוסק בתורה בלילהזאת ליעקב שמות עמ' תלט
יב ע"ב38 כל העוסק בתורה בלילהנתיבות עולם ח"א עמ' טז
יב ע"ב38 כל העוסק בתורה הקב"ה מושך עליו חוט של חסדנטריקן (תשעד) עמ' קלא
יב ע"ב38 כל העוסק בתורה וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ה סימן לח, סב
יב ע"ב38 כל העוסק וכו' חוט של חסד ביוםאור התורה (צמח צדק) ויקרא עמ' תרפז, דברים עמ' א'תרמו, א'תשיב; ס' החקירה עמ' קמו
יב ע"ב38 מי שלומד תורה בלילה הקב"ה מושך עליו חוט של חסד ביוםגנת אגוז (תשעב) אות רפג
יב ע"ב39 הקב"ה מושך עליו חוט של חסד ביוםקשוטי כלה (תשסג) עמ' נד, קיד
יב ע"ב39 הקב"ה מושך עליו חוט של חסדחכמת התורה מקץ עמ' תנ
יב ע"ב39 הקב"ה מושך עליו חוט של חסדשמן ראש סוכות ח"ב עמ' קנח, רט
יב ע"ב39 חוט של חסדאורות התורה פרק ג אות ה, פרק ו אות טז
יב ע"ב39 חוט של חסדראשית דעת (אטון) עמ' שמד
יב ע"ב39 חוט של חסדרמז הרומז (תשסח) עמ' קפ
יב ע"ב40 התורה איקרי שירהתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' קכח (קסד) {איננו סגנון שמענין, אלא שכתוב מסודר כשורה ושורת הבנין}
יב ע"ב40 יומם יצוההכתב והקבלה דברים פל"א פסוק יט
יב ע"ב40 כל העוסק בתורה בעה"ז שהואזרע יצחק (עטייה) ח"ב דף כא ע"ג
יב ע"ב40 כל העוסק בתורה בעוה"ז וכו'זכור לדוד עמ' קיד
יב ע"ב40 כל העוסק בתורה בעוה"ז שהוא דומה ללילה הקב"ה מושך עליו חוט של חסד בעוה"ב שהוא דומה ליוםשם יחזקאל עמ' קמח
יב ע"ב40 כל העוסק בתורה בעוה"ז שהוא דומה ללילה הקב"ה מושך עליו חוט של חסד לעוה"בעצי חיים על התורה עמ' קסא, שסז
יב ע"ב40 כל העוסק בתורה בעולם הזה שדומה ללילה הקב"ה מושך עליו חוט של חסד לעולם הבאדברי שלום (אדרבי, שמו) דרוש ל' דף קה ע"ג; פי' ר"י כהן על איוב (שה) מאמר ט חלק ה דף סב
יב ע"ב41 בעוה"ז שהוא דומה ללילה וכו' לעוה"ב שהוא דומה ליוםתהלה לדוד (והרמן) פרק נט פסוק טו הערה ב
יב ע"ב41 בעוה"ז שהוא דומה ללילהחי' אגדות מהר"ם שיק אבות פ"ג מ"א עמ' נ
יב ע"ב41 העוה"ז דומה לילה וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' תקס
יב ע"ב41 העוסק בתורה בעוה"ז שהוא דומה ללילהבית יצחק (שמלקיש) על התורה מאמר נב אות ב, מאמר נח אות ב
יב ע"ב41 מי שעוסק בתורה ובמצות בעוה"ז הדומה ללילה חוט של חסד נמשך עליו בעוה"ב הדומה ליוםתהלה לדוד (סקאליע) ספרים א-ב עמ' עו
יב ע"ב41 עוה"ז דומה ללילהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תנא
יב ע"ב41 עוה"ז נקרא לילהאמרי יצחק שמות-ויקרא עמ' סא הערה ו
יב ע"ב41 עוה"ז שדומה ללילהלקוטי מאמרים עמ' 148 {אין בו אור גמור}
יב ע"ב41 עולם הזה דומה ללילהשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' תפט
יב ע"ב41 עולם הזה נמשל ללילה ועולם הבא נמשל כיוםתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' קכח, קמב
יב ע"ב43 המפסיק ממשנתו וכו' מאכילין אותו גחלי רתמיםאור יחזקאל - מדות עמ' רפו
יב ע"ב43 המפסיק ממשנתו מאכילין אותו גחלי רתמיםאור אברהם (זוועהיל) עמ' מו
יב ע"ב43 המפסיק ממשנתו מאכילין לו גחלי רתמיםדברי יונה ח"א עמ' קכג, רג
יב ע"ב43 המפסיק ממשנתומערכי לב (שוואב) מועדים ח"א עמ' רד
יב ע"ב43 הפוסק מד"ת ועוסק בדברי שיחה מאכילין לו גחלי רתמיםס' חסידים סי' תתקמד
יב ע"ב43 כל העוסק בתורה ופוסק בדברי שיחה מאכילין אותו גחלי רתמים שנאמר הקוטפים מלוח וגו'לישרים תהלה (תשסד) עמ' קמג
יב ע"ב43 הפוסק מד"ת וכו' מאכילין אותו גחלי רתמיםמשנת יוסף על התורה ח"א עמ' רמד
יב ע"ב43 הפוסק מד"ת ועוסק בדברי שיחה מאכילין אותו גחלי רתמיםשערי תשובה סה"י אות מט
יב ע"ב43 הפוסק מד"ת ועוסק בדברי שיחה מאכילין לו גחלי רתמיםס' חסידים סי' תתקמד
יב ע"ב43 הפוסק מד"ת ועוסק בשיחה מאכילין אותו גחלי רתמיםמשנת יוסף - אגדות ח"א עמ' רפז {אפי' בשיחת חולין של ת"ח; הזוה"ק מחמיר מאד; מהרי"ל דיסקין אמר שלא רק שכואב, אלא שפיו נשרף ונעשה בעל מום; אוה"ח הק' - שפה לומדי תורה הוא כלי שרת ואסור למעול בו}
יב ע"ב43 הפוסק מד"ת מאכילין אותו גחלי רתמיםמכתב מאליהו - מועדים ח"ב עמ' תקצה
יב ע"ב43 הפוסק מד"ת מאכילין אותו גחלי רתמיםשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' עו, שיז
יב ע"ב43 הפוסק מד"ת מאכילין אותו גחלי רתמיםתפארת משה עמ' קעד, קצט
יב ע"ב43 הפוסק מד״ת כו'מאמרי אדמו"ר הזקן הקצרים עמ' שמה
יב ע"ב43 הפוסק מדברי תורה ועוסק בדברי שיחה מאכילין אותו גחלי רתמיםשפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' רסג
יב ע"ב43 הפוסק מדברי תורה ועוסק בדברי שיחה מאכילין אותו גחלי רתמיםיגל יעקב (תשעד) ח"ב עמ' שנה
יב ע"ב43 הפוסק מדברי תורה ועוסק בדברי שיחהפניני שבח עמ' רסג
יב ע"ב43 הפוסק מדברי תורה ועוסק בשיחה מאכילין אותו גחלי רתמיםיגל יעקב (תשנג) וזאת הברכה אות קנח
יב ע"ב43 הפוסק מדברי תורה מאכילין אותו גחלי רתמיםכתבי הסבא מקלם (תשמד) עמ' קעו
יב ע"ב43 הפוסק ממשנתו מאכילין אותו גחלי רתמיםשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' תקנה
יב ע"ב43 הקוטפים מלוח עלי שיח וכו'זכות ישראל - עשר צחצחות פרק א מכתב א
יב ע"ב43 כל המפסיק ממשנתו מאכילין אותו וכו'יסוד ושורש העבודה שער המים פ"א, הכולל פ"א
יב ע"ב43 כל המפסיק ממשנתו מאכילים אותו גחלי רתמיםמים חיים (קרייסווירטה) עמ' פ
יב ע"ב43 כל המפסיק ממשנתו מאכילין אותו גחלי רתמיםמטר השמים (תשנ) דברים עמ' שו, שיב
יב ע"ב43 כל הפוסק מד"ת וכו' מאכילין אותו גחלי רתמיםמכתב מאליהו ח"ד עמ' 90
יב ע"ב43 כל הפוסק מד"ת וכו' מאכילין אותו וכו'תפארת אדם (שלפוברסקי) עמ' עז, ריט
יב ע"ב43 כל הפוסק מד"ת וכו'אפיקי ים עמ' קעב
יב ע"ב43 כל הפוסק מד"ת וכו'תפארת ציון (אבא שאול) עמ' תמט - ר"ב שמואלי
יב ע"ב43 כל הפוסק מד"ת ועוסק בדברי שיחה וכו'תהלה לדוד (והרמן) פרק יב פסוק ד הערה ה-א
יב ע"ב43 כל הפוסק מד"ת ועוסק בדברי שיחה מאכילים אותו גחלי רתמיםראשית חכמה (תשמד) - יראה פרק יג אות כו, קדושה פרק יד אות מז
יב ע"ב43 כל הפוסק מד"ת ועוסק בדברי שיחה מאכילין לו גחלי רתמיםשמן ראש (כץ) ח"ד עמ' נא, קעג
יב ע"ב43 כל הפוסק מד"ת ועוסק בדברי שיחה מאכילין לו גחלי רתמיםגבורת יצחק שבועות עמ' שלג
יב ע"ב43 כל הפוסק מד"תאפוד בד דף מג ע"א
יב ע"ב43 כל הפוסק מדברי תורה וכו' מאכילין אותו גחלי רתמיםדעת תורה שמות עמ' רמה
יב ע"ב43 כל הפוסק מדברי תורה וכו' מאכילין אותו גחלי רתמיםמתנת חיים מאמרים ח"א עמ' קצו
יב ע"ב43 כל הפוסק מדברי תורה וכו'דולה ומשקה עשי"ת ויוה"כ עמ' כב
יב ע"ב43 כל הפוסק מדברי תורה ועוסק בדברי שיחה וכו' ושרש רתמים לחמםשל"ה (תשנז) - שער האותיות אות ק ס"ק כג, אות ש ס"ק יז
יב ע"ב43 כל הפוסק מדברי תורה ועוסק בדברי שיחה וכו'התרגשות הלב (תשסט) עמ' קט
יב ע"ב43 כל הפוסק מדברי תורה ועוסק בדברי שיחה מאכילין אותו גחלי רתמים שנאמר "הקוטפים מלוח עלי שיח ושורש רתמים לחמם"בצור ירום ח"ד עמ' נא
יב ע"ב43 כל הפוסק מדברי תורה ועוסק בדברי שיחה מאכילין אותו גחלי רתמיםאוצרות חיים - לימוד תורה עמ' קמב
יב ע"ב43 כל הפוסק מדברי תורה ועוסק בדברי שיחה מאכילין אותו גחלי רתמיםפתח טוב עמ' קכד, קמג, קעד, קצב
יב ע"ב43 כל הפוסק מדברי תורה ועוסק בדברי שיחה מאכילין אותו גחלי רתמיםחלקת מחוקק (אלשיך, שסג) דף עא ע"ב; בית מועד (רבא, שסה) דרוש אבל משה דף כג ע"א; ס' חרדים (שסא) דף מז ע"ב; ראשית חכמה (שלט) בהקדמה דף ה ע"א; רצוף אהבה (אלגאזי, תט) ע"ז סימן רפג דף קכח ע"א; מדרש שמואל (אוזידא, שמה) פרק ג דף צו/צז ע"א
יב ע"ב43 כל הפוסק מדברי תורה ועוסק בדברי שיחה מאכילין אותו גחלי רתמיםמצווה ועושה ח"א עמ' תמו
יב ע"ב43 כל הפוסק מדברי תורה ועוסק בדברי שיחה מאכילין אותו גחלי רתמיםמשנת יוסף - דרשות ח"א עמ' קיד, קטז, קיט, שכז
יב ע"ב43 כל הפוסק מדברי תורה ועוסק בדברי שיחה מאכילין אותו גחלי רתמים שנאמר "הקוטפים מלוח עלי שיח ושורש רתמים לחמם"בצור ירום ח"ט עמ' רמד הערה 107
יב ע"ב43 כל הפוסק מדברי תורה ועוסק בדברי שיחה מאכילין אותו גחלי רתמים שנאמר הקטפים מלוח עלי שיח ושרש רתמים לחמםשל"ה (תשנז) - מס' שבועות אות נד
יב ע"ב43 כל הפוסק מדברי תורה ועוסק בדברי שיחה מאכילין אותו גחלי רתמיםדרך חיים (תשע) פ"ג הערה 851, 853, פ"ו הערה 1588
יב ע"ב43 כל הפוסק מדברי תורה ועוסק בדברי שיחה מאכילין אותו גחלי רתמיםחוסן יהושע מאמר א פ"ה עמ' קצט
יב ע"ב43 כל הפוסק מדברי תורה ועוסק בדברי שיחה מאכילין לו גחלי רתמיםלחמי תודה דף פח ע"א
יב ע"ב43 כל הפוסק מדברי תורה ועוסק בדברי שיחהדמשק אליעזר (חדש, תשנז) עמ' 76
יב ע"ב43 כל הפוסק מדברי תורה ועוסק בדברי שיחהנתיבות עולם ח"א עמ' סג
יב ע"ב43 כל הפוסק מדברי תורה ועוסק בדברים בטלים מאכילים אותו גחלי רתמיםאמרי השכל - צבי תפארה עמ' 209
יב ע"ב43 כל הפוסק מדברי תורה מאכילים אותו גחלי רתמיםתפארת ישראל (הרטמן) עמ' כג הערה 124, תתקנג הערה 30
יב ע"ב43 כל הפוסק מדברי תורה מאכילין אותו גחלי רתמיםעטרת יהושע ויקרא עמ' קמד
יב ע"ב43 מאכילים אותם גחלי רתמים שנאמר הקוטפיםהתרגשות הלב (תשסח) עמ' קנא
יב ע"ב43 מאכילין אותו גחלי רתמיםמטר השמים - עמודי העולם עמ' מב
יב ע"ב43 מאכילין אותו גחלי רתמיםרוח חיים (חיד"א) עמ' קפה
יב ע"ב43 מאכילין אותו גחלי רתמים+מטר השמים - עמודי העולם עמ' מב
יב ע"ב44 ברקיע מכון יש אוצרות שלגנזר הקדש ח"א עמ' רמח
יב ע"ב44 הרקיע הנקרא "מכון"כד הקמח (מישור) עמ' קלו
יב ע"ב44 השקיפה ממעון קדשך מן השמיםפירוש המכבי דברים עמ' תיט
יב ע"ב44 מכון שבו אוצרות שלג ואוצרות ברד וכו' דוד ביקש עליהם רחמים והורידן לארץ, ותוס' ד"ה דוד ביקשכרם חמד (תשסו) עמ' נב
יב ע"ב44 מכון שבו אוצרות שלג ואוצרות ברד וכו'דרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' רס
יב ע"ב44 מכון שבו אוצרות שלג ואוצרות ברד ועליית טללים רעים ועליית אגלים וכו'יפה תאר (תשעח) ח"א עמ' שכב, ח"ג עמ' צג, צד
יב ע"ב44 מכון שבו אוצרות שלג ואוצרות ברר ועליית טללים רעים וכו' דוד ביקש עליהם רחמים והורידן לארץתפארת צבי בראשית עמ' רסח
יב ע"ב44 מכון שבו אוצרות שלג וכו' סופה וסערה וכו'לחמי תודה דף עג ע"ב
יב ע"ב44 מכון שבו אוצרות שלג כו'יפה ענף על מדרש קהלת פרק א פסוק ז סי' א ד"ה מן העליונים {אתיא כדברי ר' יהושע וכו'}
יב ע"ב44 מכון שבו אוצרות שלגחנן אלקים עמ' רכה, יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קצה, ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קנו, קנח, מקראי קדש (תשנג) עמ' קעב, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' שו
יב ע"ב44 מכון שבו טללי' רעים ואוצרות שלגאפיקי ים עמ' שלט
יב ע"ב44 מכוןעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תתיח
יב ע"ב44 מכוןתורת שמואל (מהר"ש) תרלח עמ' נב
יב ע"ב44 ברקיע הששי שם אוצרות שלג ומטר וקיטור וברד וכו'שבט מישראל (קרמניץ) פרק קיז פסוק ב
יב ע"ב45 ואוצרות ברדזבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' עד
יב ע"ב45 אוצרות טללים הם ברקיע הנקרא מכוןיד דוד (אופנהיים) עמ' רג
יב ע"ב45 אוצרות פורעניות היו למעלהתהלות ישראל (קלוגר) עמ' תתשסד
יב ע"ב45 אוצרות שלגפני מלך בראשית עמ' כח
יב ע"ב45 ברד ברקיע ששמו מכוןחכמת התורה בא עמ' קס
יב ע"ב47 אש וברד וכו' כל הני מיני פורענויותרנת יצחק תפלה עמ' צז
יב ע"ב48 בקש דוד רחמים עליהן והורידן לארץאור הצבי עמ' 196
יב ע"ב48 בא דוד והורידן לארץדמשק אליעזר (רלב"ג) שמות פרק ט פסוק לג
יב ע"ב48 בא דוד והורידן לארץחכמת התורה נח עמ' רמב
יב ע"ב48 בא דוד והורידן למטה משום לא יגור במגורך רעעדות ביוסף (איטינגא, תשסב) עמ' שכג
יב ע"ב48 בתחילה היו כלי זעמו של הקב"ה ברקיע עד שבא דוד ובקש רחמים והורידן לארץפרשת דרכים (תשסה) עמ' שנט
יב ע"ב48 דברים הללו היו תחילתם גנוזים בשמים ובא דוד והורידן לארץ וכו'מכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' ו
יב ע"ב48 דוד ביקש עליהם רחמים והורידן לארץ וכו'דרשות מהרי"ץ למועדים עמ' רפ
יב ע"ב48 דוד ביקש עליהם רחמים והורידן לארץערוגת הבושם (הראשון) ח"ב עמ' 190
יב ע"ב48 דוד ביקש עליהם רחמים וכו'לחמי תודה דף צ ע"ב
יב ע"ב48 דוד ביקש רחמים על הגשמים והורידן לארץ, תוס'לחמי תודה דף צ ע"ב
יב ע"ב48 דוד בקש עליהם רחמים והורידן לארץאפיקי ים עמ' תקיג
יב ע"ב48 עד שלא בא דוד היו ברקיע וכו'רצוף אהבה (אלגאזי, תט) סימן קלה דף סב ע"ב
יב ע"ב48 רוח סערה בא דוד והורידו למטהשארית ישראל (וילדניק, תשנח) עמ' קצט
יב ע"ב49 צדיק אתה ה' לא יגור במגורך רע וכו'דברי חיים על התורה (תשנט) עמ' קפט
יב ע"ב50 ברקיע הנקרא ערבות בו צדק ומשפט וכו'אור יחזקאל - מדות עמ' קפ
יב ע"ב50 ברקיע ששמו ערבות יש שם גנזי חייםפני חיים (פלג'י) עמ' קפא ע"א
יב ע"ב50 ברקיע ששמו ערבות שם גנזי צדקה לתת מידפני חיים (פלג'י) עמ' רד ע"ב
יב ע"ב50 גנזי שלום גנזי ברכה ונשמתן של צדיקיםפרי צדיק חיי שרה אות י
יב ע"ב50 הנשמה וכו' נפוחה באדם מכסא הכבודאורחות צדיקים שער יר"ש עמ' קצז
יב ע"ב50 הנשמה מלמעלה, ממחצב כסא הכבודכתונת פסים (תשעא) עמ' קצח
יב ע"ב50 הנשמות הטהורות שרשן בכסא הכבודכד הקמח (מישור) עמ' שיג
יב ע"ב50 ורוחות ונשמות שעתיד להיבראותבית אלהים שער ב עמ' קעח
יב ע"ב50 נשמות חדשותפנקסי הראי"ה ח"א עמ' תקי
יב ע"ב50 נשמות שעתיד להיבראותמוסר המקרא והתלמוד עמ' קלח
יב ע"ב50 נשמות שעתידים להיבראהגיוני עוזיאל ח"א עמ' 319
יב ע"ב50 נשמתן של צדיקים הם מתחת לכסא הכבודשפתי חיים מועדים ח"ג עמ' קכה
יב ע"ב50 נשמתן של צדיקים הם תחת כסא הכבודתפארת ישראל (מהר"ל, הניג) עמ' עג
יב ע"ב50 ערבותחיים לגופא (תשסה) עמ' נב {יש בו ט"ו דברים}
יב ע"ב50 ערבות בו הנשמות שעתידין להבראותישועות משיחו (תשעח) עמ' 110
יב ע"ב50 ערבות הוא העליון מז' רקיעים שבו צדק ומשפטשפתי חיים מועדים ח"א (תשנד) עמ' תקיא
יב ע"ב50 ערבות הרקיע השביעיאור הרעיון עמ' קסט
יב ע"ב50 ערבות ובו צדק ומשפט וצדקה וגנזי חיים וגנזי שלום וכו' ורוחות ונשמות שעתידין להבראות, וטל שעתיד ית"ש להחיות בו את המתיםזרע קודש - מועדים עמ' קצו
יב ע"ב50 ערבות וכו' אופנים ושרפים וחיות הקדש ומלאכי השרתלקוטי שיחות חי"ט עמ' 408
יב ע"ב50 ערבות וכו' ונשמותיהן של צדיקיםס' העיקרים (מישור) עמ' תרכז
יב ע"ב50 ערבות וכו' שם אופנים וכו'לקוטי שיחות חל"ט עמ' 136
יב ע"ב50 ערבות וכו'כללי המצות (צפת תשנב) עמ' 119, 162
יב ע"ב50 ערבות שבו וכו' טל שעתיד הקב"ה להחיות בו מתיםלקוטי שיחות חל"ח עמ' 116
יב ע"ב50 ערבות שבו נשמותדרשות מהר"ל (יד מרדכי) עמ' מא
יב ע"ב50 ערבות שבו נשמות וכו' וכסא הכבוד וכו' שוכן עליהםתפארת ישראל (הרטמן) עמ' שנח, שנח הערה 59
יב ע"ב50 ערבות שבו נשמות ורוחותנתיב התשובה עמ' לח הערה 89
יב ע"ב50 'ערבות' שבו נשמות ורוחותתפארת ישראל (הרטמן) עמ' קמא הערה 14, ר הערה 6
יב ע"ב50 ערבות שבו נשמותיהן של צדיקים ונשמות ורוחות שעתידין להבראותמאמץ כח (תשעה) עמ' רי
יב ע"ב50 ערבות שבו נשמתן של צדיקיםבני שלשים עמ' קכב
יב ע"ב50 ערבות שבו צדק וכו' ונשמתן של צדיקים וכו' שם אופנים וכו' וכסא הכבודדרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' רמה
יב ע"ב50 ערבות שבו גנזי שלום וברכהיפה תאר (תשעח) ח"א עמ' רצא, ח"ג עמ' לח
יב ע"ב50 ערבות שבו צדק וכו' ורוחות ונשמותתורת העולה ח"א פרק ה, ח"ג פרק כט
יב ע"ב50 ערבות שבו צדק וכו' ונשמתן של צדיקים ורוחות ונשמות שעתיד להיבראותדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' קעג, רסו
יב ע"ב50 ערבות שבו צדק וכו' ורוחות ונשמותתורת העולה (תשעה) עמ' כו, שעז
יב ע"ב50 ערבות שבו צדק ומשפט גנזי חיים וגנזי שלום ונשמות של צדיקים ונשמות העתידות להבראותדרשת הרמב"ן תורת ה' תמימה (תשסו) עמ' עב
יב ע"ב50 ערבות שבו צדק ומשפט וכו' ונשמתן של צדיקים וכו'דרשות שבט הלוי ח"א עמ' רנט
יב ע"ב50 ערבות שבו צדק ומשפט וכו' ונשמתן של צדיקים וכו'נשמת אדם עמ' נא
יב ע"ב50 ערבות שבו צדק ומשפט וכו'בית ישי - דרשות עמ' סז
יב ע"ב50 ערבות שבו צדק ומשפט וכו'מפעלות אלקים (שנב) מאמר ח פרק ו דף נד ע"ד ודף נה ע"א; נוה שלום (שלום, שלה) מאמר ה פרק ח דף עט ע"א; קול יהודה (מוסקאטו, שנד) על הכוזרי מאמר א דף יא ע"ב; מאמץ כח (שמח) דרוש ט דף עז ע"א; תפארת ישראל (דוראן, שנא) דרש ב דף יו/יז ע"ב; תהלה לדוד (סר לאון, שלז) חלק א פרק כד דף יד ע"ב, וחלק ב פרק סג/סו דף סז ע"ב, וחלק ג סוף פרק ח; עקדת יצחק (שלג) שער ג דף יט ע"ב; תולדות יעקב (מטלון, שנז) מ' קכד דף עג ע"ג; דרשות מהר"ל (שנג) על התורה חלק ב
יב ע"ב50 ערבות שבו צדק ומשפט וצדקה גנזי חיים וגנזי שלום וגנזי ברכה ונשמתן של צדיקים וכו'אפסי ארץ (תשנט) עמ' תשעה
יב ע"ב50 ערבות שבו צדק ומשפטהשיר והשבח ח"א עמ' שעו, ח"ב עמ' קפא
יב ע"ב50 ערבות שבו צדק ומשפטלקוטי שיחות חל"ח עמ' 116
יב ע"ב50 ערבות שבו צדק וצדקה ומשפט גנזי חיים וכו' וכסא הכבוד ומלך אל חי וקיים רם ונשא יושב על כסא כבודומפעלות אלקים (תשנג) עמ' קפח, קצו
יב ע"ב50 ערבות שבו צדק משפט וצדקה גנזי חיים וגנזי שלום וגנזי ברכה ונשמתן של צדיקיםשיח יצחק (חיות, תשעו) עמ' קה, קכט
יב ע"ב50 ערבות שבו צדק משפט וצדקה גנזי חיים וגנזי שלום וגנזי ברכהשל"ה (תשנז) פרשת עקב אות טו
יב ע"ב50 ערבות שבו צדק משפט וצדקה וכו' וטל שעתיד הקב"ה להחיות בו מתיםפרי צדיק לך לך אות ז, חיי שרה אות י, וישלח אות יא, ר"ח אדר אות ו, ח, כי תשא אות א, פסח אות ט, אחרי מות אות ז, ר"ח תמוז אות ד, מסעי אות ח, סוכות אות כה, נב
יב ע"ב50 ערבות שבו צדק משפט וצדקה וכו'מדבר קדמות (תשסח) עמ' א
יב ע"ב50 ערבות שהוא ברקיע העליון בו הנשמות ומעליו כסא הכבודכתונת פסים (תשעא) עמ' סח
יב ע"ב50 ערבותבעקבי יעקב עמ' שכז
יב ע"ב50 ערבותודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' רט
יב ע"ב50 ערבותטוב טעם שמות עמ' רח, דברים עמ' רה
יב ע"ב50 ערבותמשנת יוסף - דרשות ח"ב עמ' רצה
יב ע"ב50 ערבותעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תתמו, תתפד
יב ע"ב50 ערבותפנקסי הראי"ה ח"א עמ' רפג
יב ע"ב50 ערבותשמן ראש - ימים נוראים עמ' שעה
יב ע"ב50 ערבות שבו צדק משפט וצדקהפירוש המכבי דברים עמ' תיז
יב ע"ב51 וטל שעתיד הקב"ה להחיות בו מתיםאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' מו
יב ע"ב51 וטל שעתיד הקב"ה להחיותיקרא דשכבי (דוד) דרוש ק דף קפה ע"ג-ע"ד
יב ע"ב51 טל שבו עתיד הקב"ה להחיות המתיםכד הקמח (מישור) עמ' לח
יב ע"ב51 טל של תחיית המתיםימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' תרט
יב ע"ב51 טל שעתיד הקב"ה להחיות בו את המתיםשמן ראש - ימים נוראים עמ' רסט
יב ע"ב51 טל שעתיד הקב"ה להחיות בו המתיםעבודת יצחק בראשית עמ' קג, קכד
יב ע"ב51 טל שעתיד הקב"ה להחיות בו מתים וכו'הגות לב עמ' 177
יב ע"ב51 טל שעתיד הקב"ה להחיות בו מתיםישמח ישראל (אלכסנדר) בראשית עמ' נה
יב ע"ב51 טל שעתיד להחיות בו מתיםאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' רלג ע"ב
יב ע"ב51 עתיד הקב"ה להחיות מתים בטלרנת יצחק תפלה עמ' קעב
יב ע"ב53 והיתה נפש אדוני צרורה בצרור החייםערוגת הבושם (הראשון) ח"א עמ' 53, ח"ב עמ' 109
יב ע"ב55 אופנים ושרפים וחיות הקודש וכו' מלך אל חי רם ונשא שוכן עליהם וכו'גנת אגוז (תשמט) עמ' תכח, תנב
יב ע"ב55 ערבות בו יש אופנים ושרפים וחיות הקודש וכסא הכבוד, ומלך רם ונשא שוכן עליהםזרע קודש - מועדים עמ' קצז
יב ע"ב56 רם ונשא שוכן עליוטוב טעם בראשית עמ' רה
יב ע"ב57 ומנלן דאקרי שמים כתיב הכא "סלו לרוכב בערבות" וכתיב התם "רוכב שמים בעזרך"מגן אבות (מהריט"ץ) ח"א עמ' שע
יב ע"ב57 סולו לרוכב בערבות בי-ה שמוגור אריה בראשית פ"ב הערה 20
יב ע"ב57 ערבות מנלן דאקרי שמיםפירוש המכבי דברים עמ' תיז
יב ע"ב57 רוכב שמים בעזרךגנת אגוז (תשמט) עמ' של
יב ע"ב57 רוכב שמים בעזרךפנים יפות על תהלים עמ' רמט
יב ע"ב58 ומסביב חושך ענן וערפלמעינות האמונה (תשסב) עמ' קמד {וכן היה בהר סיני}
יב ע"ב58 וחשך וענן וערפל מקיפין אותו ומי איכא חשיכא קמי שמיא, הא בבתי גואי והא בבתי בראישרגי טובא דרוש יז
יב ע"ב58 וחשך וענן וערפל מקיפין אותו שנאמר ישת חשך סתרו סביבותיו סוכתופרי צדיק שופטים אות ח
יב ע"ב58 ומי איכא חשוכא קמי שמיא וכו' ידע מה בחשוכא ונהורא עמיה שרי ל"ק הא בבתי גואי הא בבתי בראישבילי פנחס (תשעד) עמ' תע
יב ע"ב58 ומי איכא חשוכא קמי שמיא וכו' לא קשיא, הא בבתי גואי הא בבתי בראיהגיונות אל עמי (עמיאל) ח"א דרוש לו
יב ע"ב58 ומי איכא חשוכא קמי שמייא וכו'ארזי לבנון (שסא) פרק ד דף ט ע"ב
יב ע"ב58 חושך ענןהכתב והקבלה במדבר פי"ד פסוק יד
יב ע"ב58 חשך ענן וערפל מקיפין אותו וכו'פי' ר"י כהן על איוב (שה) מי"ט ח"א דף צב ע"ב
יב ע"ב59 הא בבתי גואי הא בבתי בראישבילי פנחס בראשית ח"ב עמ' תקעז
יב ע"ב59 הא דכתיב נהורא עמיה שריא היינו בבתי גוואיבנין דוד (מייזלש) בראשית - וישלח אות סז
יב ע"ב59 לא קשיא הא בבתי גוואי הא בבתי בראיאור חדש למטיפים עמ' 79
יב ע"ב רש"י - את בא להקדיםישמח חיים (תשסה) מע' א אות קב
יב ע"ב רש"י - בלילה אומרים המלאכים שירה וביום חשים מפני כבודן של ישראל. שהם משבחין ומתפללין כל היוםערבי נחל (תשסד) עמ' תרמט
יב ע"ב רש"י - התורה פותחת בשמים ומבארת את מעשי הארץבשבילי אמונה ח"א עמ' ג
יב ע"ב רש"י - כדי לעשות חסד לצריכים חסדפירוש המכבי דברים עמ' תיח
יב ע"ב רש"י - שמקלסין ביוםפני מלך במדבר עמ' עה
יב ע"ב רש"י - שמקלסין ביוםפירוש המכבי דברים עמ' תיח
יב ע"ב רש"י ד"ה יפתחדרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' רס
יב ע"ב רש"י ד"ה להקדים שמים לארץתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' ג(ח) {'את' מורה על הקדמת אחד להשני}
יב ע"ב רש"י ד"ה למי שאין דרכו - כל מעשה ארץ מתונים ומעשה שמים במהירות וזו השכימה עמה שנבראו כאחת לכך התחיל לספר מעשיה תחלהמגן אבות (מהריט"ץ) ח"ב עמ' תמו
יב ע"ב רש"י ד"ה רוחות ונשמות - רוח היא הנשמה העשויה בדמות הגוףנפש יוסף (תשעד) עמ' שסז
יב ע"ב תוס' - מזלות וכוכבים סובבים ברקיע שני, וביום הוילון מכסה אותםשמן ראש (כץ) ח"ד עמ' כג
יב ע"ב תוס' - נכנס שחרית ויוצא ערביתשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' קמ
יב ע"ב תוס' ד"ה ואתיפה תאר (תשעח) ח"א פרשה א אות כא עמ' נ
יב ע"ב מהרש"א - העולם קיים על קיום המצוותרנת יצחק - פרק חלק עמ' רמב
יב ע"ב מהרש"א - העולם קיים על קיום מצוותגבורת יצחק שבועות עמ' קעב

מקורות לפני עריכה
לשון הגמראמראה מקום הביאור
ב ע"א בית שמאי אומרים הראייה שתי כסףדורות הראשונים כרך ד עמ' 847
ב ע"א הכל חייבין בראיה וכו' איזהו קטן וכו'דורות הראשונים כרך א עמ' 207
ב ע"א הכל חייבין בראייה חוץ מחרש שוטה וקטןברכת שלום מכתבים מאמר יז
ב ע"א יראה יראההעמק דבר דברים פ"טז פסוק טז
ב ע"א כדרך שבא לראות כך בא ליראות ורש"י ותוס'זאת ליעקב בראשית עמ' רטז
ב ע"א סומא באחת מעיניו פטור מן הראייה וכו'ברכת שלום מכתבים מאמר יז
ב ע"א רש"י ד"ה הכלזאת ליעקב בראשית עמ' רכא
ב. החרש באזנו פטור מן הראיהדרשות מהר"ם בריסק - מועדים עמ' קצ
ב. הכל חייבין בראיה חוץ מחרש שוטה וקטן וכו' והחיגר והסומאמקור ברוך (הגר) עמ' רכט
ב. זקן פטור מראיההאיר ממזרח משלי עמ' שנח
ב. רש"י ד"ה איזהודרשות מהר"ם בריסק - מועדים עמ' קפב
ג הקהל את העם האנשים והנשיםאמר יצחק דף לד ע"ד
ג ע"א איזהו שוטה המאבד מה שיש לואוסף אמרים (שכטר) מידות עמ' צד, רח
ג ע"א אלקי אברהם שהיה תחילה לגרים ותוס'זאת ליעקב בראשית עמ' קנז
ג ע"א בת נדיבהאיר ממזרח - חמש מגילות עמ' פד
ג ע"א טף למה הן באין ליתן שכר למביאיהםברכת שלום "שמעתי" מאמר רלד
ג ע"א כדי ליתן שכר למביאיהןחכמת התורה ואתחנן עמ' רכה
ג ע"א כמה נאין רגליהן של ישראל בשעה שעולין לרגלזאת ליעקב בראשית עמ' רכג
ג ע"א מעשה בר' יוחנן בן ברוקא ור' אלעזר חסמא שהלכו להקביל פני ר' יהושע וכו'דורות הראשונים כרך ג עמ' 327, 339, 324
ג ע"א נשים באות לשמועבתורתו יהגה (תשעב) עמ' 72, ח, טו, כב, רלד, רמב
ג ע"א פרט לשומע ואינו מדברבתורתו יהגה ח"א עמ' רצא
ג ע"ב אמר לו יוסי פשוט ידיו וקבל עיניך וכו'דורות הראשונים כרך ג עמ' 382
ג ע"ב בעלי אסופות אלו ת״חבתורתו יהגה (תשעב) עמ' קל
ג ע"ב בעלי אסופותבתורתו יהגה ח"א עמ' תמח
ג ע"ב מעשה בר' יוסי בן דורמסקית שהלך להקביל פני ר' אלעזר בלוד וכו'דורות הראשונים כרך ג עמ' 356
ג ע"ב סוד ה' ליראיוהאיר ממזרח - חמש מגילות עמ' שפה
ג. אם אנשים באים ללמוד נשים באות לשמוע טף למה באים כדי ליתן שכר למביאיהםדרשות מהר"ם בריסק - מועדים עמ' צה, קיא, קנד, קעח, רלד
ג. אמר רבי תנחום חיגר ברגלו אחת פטור מן הראיהמקור ברוך (הגר) עמ' רכט
ג. אנשים באים ללמוד ונשים באים לשמוע טף למה באין כרי ליתן שכר למביאיהןדרשות שבט הלוי ח"ב עמ' פה
ג. הנהו תרי אילמי וכו'האיר ממזרח משלי עמ' רכג
ג. חרש באזנו אחת פטור מן הראיהדרושי מהר"ם בריסק עמ' שטו
ג. טף למה באין כדי ליתן שכר למביאיהןולאשר אמר בראשית-שמות עמ' שפ
ג. טף למה באין ליתן שכר למביאיהןאמונת עתיך (וולפסון) ח"ב עמ' צט, קד, רסה
ג. יראה יראה כדרך שבא לראות כך בא ליראותבני יששכר (תשעז) ח"א עמ' קד
ג. כמה נאין רגליהם של ישראל בשעה שעולין לרגל בת נדיב בתו של אברהם אבינו ע"ה שנקרא נדיב וכו'דרשות מהר"ם בריסק - מועדים עמ' תקכד
ג. כמה נאין רגליהן של ישראל בשעה שעולין לרגל וכו'מקור ברוך (הגר) עמ' קד
ג. מה חידוש היה וכו' טף למה באין וכו' מרגלית היתה בידכם וכו'דרושי מהר"ם בריסק עמ' שח, שט, שי, שיב, שיד
ג. מה יפו פעמיך וכו' כמה נאים רגליהם של ישראל כשעה שעולין לרגלדרשות שבט הלוי ח"ב עמ' רט
ג. מרחשין בשפווןברכת שלום "שמעתי" מאמר קכח
ג. סומא באחת מעיניו פטור מן הראיהמקור ברוך (הגר) עמ' קכח
ג. פשוט ידך וקביל עיניךודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תקטז
ג. שבת של מי היתה וכו'דרשות מהר"ם בריסק - מועדים עמ' ריד
ג. שבת של מי היתה, שבת של דאב"ע וכו'דרשות שבט הלוי ח"ב עמ' כז
ג. תוד"ה ומיודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' שפד
ג: א"ל יוסי פשוט ידיךנהרי אש דברי תורה עמ' ע
ג: אין דור יתום שר' אלעזר בן עזריה שרוי בתוכודרשות שבט הלוי ח"ב עמ' ש
ג: אין הדור יתום שראב"ע שרוי בתוכהדרשות מהר"ם בריסק - מועדים עמ' קפא
ג: בעלי אסופות אלו ת"ח שיושבים אסופות אסופות ועוסקים בתורה וכו'דרשות שבט הלוי ח"ב בהקדמה, ועמ' ועמ' רצא, רצט
ג: דברי חכמים כדרבונות וכמסמרות נטועים למה נמשלו ד"ת לדרבן וכו' אף ד"ת מכוונים את לומדיהם ומהרש"אדרשות שבט הלוי ח"ב עמ' רצט
ג: דברי חכמים כדרבונותודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תקלו
ג: דברי תורה פרים ורביםהאיר ממזרח - אבות עמ' רמד
ג: הללו מטמאין והללו מטהריןודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' קמב
ג: וקנה לך לב מבין לשמוע את דברי מטמאים ואת דברי מטהרין וכו'דרשות שבט הלוי ח"ב בהקדמה, ועמ' רצט-ש
ג: יה"ר שיחזרו עיני יוסי למקומן וחזרוהאיר ממזרח - אבות עמ' קסד
ג: כולם נתנו מרועה אחד וכו' מפי אדון כל המעשים ברוך הואדרשות שבט הלוי ח"ב בהקדמה, ועמ' ועמ' קצט
ג: תוס' - מלך מותר לרכוב על פרדהשמנה לחמו (תרנז) ח"א דף כג ע"ב = (תרסט) ח"א דף כח
ג: תוס' ד"ה ומילקוטי אהבת ישראל עמ' רסב
ג: תוס' ד"ה מי כעמך, שלשה מעידין זה ע"ז ישראל והשבת והקב"הבני יששכר (תשסח) ח"א עמ' שעד
ד להעיד על משה שלא הניח כלום וכו'אהל יעקב (תשעא) ח"ג עמ' ער
ד ע"א איזהו שוטה זה המאבד כל מה שנותנים לוברכת שלום "שמעתי" מאמר קלט, קצה (עמ' רנח)
ד ע"א איזהו שוטה זה המאבד כל מה שנותנים לוברכת שלום מכתבים מאמר יז
ד ע"א ושאינו יכול לעלות ברגליו וכו' ורש"יזאת ליעקב בראשית עמ' רכד
ד ע"ב מי איכא בכיה קמיה קוב"הברכת שלום "שמעתי" מאמר ד
ד ע"ב ר' אלעזר בי מטא להאי קרא בכיהעמק דבר בראשית פ"מה פסוק ג
ד ע"ב תוס' ד"ה דמרבההעמק דבר שמות פ"יב פסוק מח
ד עבד שרבו מצפה לו וכו'אהל יעקב (תשעא) ח"ה עמ' שמו
ד: ומה שמואל הצדיק היה מתיירא מן הדין אנו על אחת כמה וכמהבני יששכר (תשעז) ח"א עמ' טז
ד: טמא פטור מן הראיהולאשר אמר בראשית-שמות עמ' תקנג
ד: יש נספה בלא משפטולאשר אמר בראשית-שמות עמ' נד
ד: סומא באחת מעיניו פטור מהראיהדרשות מהר"ם בריסק - מועדים עמ' רנ
ד: ר"א כי מטי להאי קרא בכי, ולא יכלו אחיו לענות אותו כי נבהלו מפניו, ומה תוכחה של בשר ודם כך, תוכחה של הקב"ה וכו'כתבי מא"ה עמ' קג
ד: שמואל הנביא היה מתיירא מן הדיןבני יששכר (תשסח) ח"א עמ' כח
ד: שמואל הצדיקהאיר ממזרח - אבות עמ' יג
ה יש נספה בלא משפט וכו'אהל יעקב (תשעא) ח"ה עמ' קט
ה כל העוסק בתורה יום אחד כאלו עסק כל השנהאהל יעקב (תשעא) ח"ה עמ' שלז
ה מפני גאותם של ישראלאהל יעקב (תשעא) ח"ג עמ' רנז
ה ע"א אם טוב ואם רעהאיר ממזרח - חמש מגילות עמ' של
ה ע"א דהני שני מותבינן להו לצורבא מרבנןחכמת התורה דברים עמ' ערה
ה ע"א הרק בפני חבירו ונמאסבתורתו יהגה (תשעב) עמ' שכה
ה ע"א נותנין השנים שלו לצורבא מרבנןחכמת התורה ואתחנן עמ' ריט
ה ע"א פוחתין משנותיו ונותנים לאחרחכמת התורה ואתחנן עמ' רכ
ה ע"א ר"א אבות דריב"ה הוה רגילאמר יצחק דף כו ע"א
ה ע"א ששקל עלינו הכתוב קלות כחמורותהעמק דבר במדבר הרחב דבר פ"טו פסוק ל
ה ע"ב ומי איכא בכיה קמיה דקוב"הדברי אליעזר (וייזר) ח"ג עמ' קנה ד"ה ובדבריו
ה ע"ב ומי איכא בכיה קמיה הקב"הזאת ליעקב בראשית עמ' תנב
ה ע"ב ועל שא״א לו לעסוק בתורה ועוסקבתורתו יהגה (תשעב) עמ' 79
ה ע"ב ועל שאי אפשר לו לעסוק בתורה ועוסקבתורתו יהגה ח"א עמ' שמב
ה ע"ב כי ק א ניח' נפשי' דר' יהושע בן חנני' א"ל רבנןדורות הראשונים כרך ג עמ' 172, 432
ה ע"ב כיון שגלו ישראל ממקומןבתורתו יהגה ח"א עמ' רמא
ה ע"ב כל העובר עבירה אפילו יום אחד בשנה מעלה עליו הכתוב כאילו עבר כל השנה כולהמטה אהרן (קרייזר) עמ' רי
ה ע"ב כל העוסק בתורה אפילו יום אחד בשנה מעלה עליו הכתוב כאילו עסק כל השנה כולהמטה אהרן (קרייזר) עמ' רט
ה ע"ב עמא דאהדרינהו מרי' לאפי' מיניההעמק דבר דברים פ"לב פסוק לז-לח
ה ע"ב עמא ראהדרינהו מריה לאפיהחכמת התורה שופטים עמ' תג
ה ע"ב ר' יהושע בן חנניה הוה קאי בי קיסיר אחוי ליה ההוא מינא וכו'דורות הראשונים כרך ג עמ' 172
ה ע"ב שלשה הקב"ה בוכה עליהם וכו'זאת ליעקב ויקרא עמ' רכא
ה ע"ב תוס' - אריאל זה מזבחהאיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' קכג
ה עבד שרבו ממציא לו רעות וצרות תקנה יש לואהל יעקב (תשעא) ח"א עמ' שפד
ה. אי איכא צורבא מרבנן דמעביר במיליהולאשר אמר - תהלים עמ' תשכט
ה. ברך בפני חבירוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תרסד
ה. והיה כי תמצאן צרות וכו' זה הממציא לו מעות לעני בשעת דחקודרשות מהר"ם בריסק - מועדים עמ' רלא
ה. ולא יראוני הא יראוני מוחלין לו וכו'דרשות שבט הלוי ח"ב עמ' רטז
ה. זיבורא ועקרבאהאיר ממזרח משלי עמ' סג
ה. מוחלין לו מידודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' שעט
ה. מסת לישנא דחולין הואהאיר ממזרח - אסתר עמ' קפט
ה. ר' יוחנן כי מטא להאי קרא בכי, וקרבתי אליכם למשפט וגו' עבד שרבו מקרבו לדנו וממהר להעירו תקנה יש לו ותוס' ומהרש"אדרשות שבט הלוי ח"ב עמ' קע, רד, רמז
ה. ר' יוחנן כי מטי להאי קרא בכי והיה כי תמצאן אותו רעות וכו' עבד שרבו ממציא לו רעות וצרות תקנה יש לודרשות מהר"ם בריסק - מועדים עמ' רלא
ה. ר"י כי מטי להאי קרא בכי והיה כי תמצאן וכו'דרושי מהר"ם בריסק עמ' שכג
ה. רעות רבות וצרות וכו' כגון זיבורא ועקרבאדרשות שבט הלוי ח"ב עמ' כא
ה: אפי' שיחה יתירה של אדם מגידין לוהאיר ממזרח - סליחות עמ' קפא
ה: בר בי רב דחד יומאולאשר אמר - תהלים עמ' תט, תרצח, תש, תשצה
ה: ג' הקב"ה בוכה עליהםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תמ
ה: העוסק בתורה יום אחד בשנה וכו'ולאשר אמר בראשית-שמות עמ' קלב, תקמד
ה: ומה הרואה חכמים וכו'דרכי נועם (הרנזון) דרוש כה דף סג ע"ד, סד ע"א-ע"ב
ה: כיון שאבדה עצה מבנים נסרחה חכמתן של או"האמונת עתיך (וולפסון) ח"א עמ' עז
ה: מה דכתיב ויחי עוד לנצח לא יראה השחת וכו' ומה הרואה חכמים במיתתן יחי' בחייהן עאכו"כדרשות שבט הלוי ח"ב עמ' נד, עה, קלב
ה: מקום יש לו להקב"ה ומסתרים שמואשר חנן עמ' קסט
ה: שלשה הקב"ה בוכה עליהן בכל יוםולאשר אמר בראשית-שמות עמ' שלב
ה: תזכו להקביל פני הרואים ואין נראיםדרכי נועם (הרנזון) דרוש כה דף סד ע"א
ו ע"א א"ר יוחנן כסבורין היינו לאמר הראיון וכו' עד שבא ר' אושעיא ברבי וכו'דורות הראשונים כרך ד עמ' 847, כרך ה עמ' 254
ו ע"א אי עולת ראיה הואי אי עולת תמידהעמק דבר שמות פ"כד פסוק ה
ו ע"א דחגיגה ישנה לפני הדבורהעמק דבר שמות פ"כד פסוק א
ו ע"א והא שמואל דיכול לרכוב על כתפיו של אביוהעמק דבר דברים פ"יא פסוק ב
ו ע"א רש"י ד"ה עולת ראייהזאת ליעקב במדבר עמ' ג
ו ע"ב והיא עצמה לא קרבההעמק דבר במדבר פ"טז פסוק טו
ו ע"ב כללות ופרטות נאמרו בפיני ונשנו באהל מועדהעמק דבר דברים פ"א פסוק ג
ו ע"ב מחלוקת תנא קמא ור' עקיבא בתמידין במדברהעמק דבר במדבר פ"כח פסוק ב
ו ע"ב שבטו של לוי שלא עבדו ע"ז הן הקריבו אותה, ורש"ימטה אהרן (קרייזר) עמ' קסח, קעו
ו ע"ב שבטו של לוי שלא עבדו ע"ז הן הקריבו ארתהזאת ליעקב במדבר עמ' עג
ו ע"ב שנשתלש התורה בערבות מואבהעמק דבר דברים פ"א פסוק ה, פ"כו פסוק יז
ו ע"ב תוס' ד"ה איריהעמק דבר שמות פ"כד פסוק ה
ו. ב"ש אומרים הראיה שתי כסף והחגיגה מעה כסף וכו'בני יששכר (תשסח) ח"א עמ' שע
ו. ודקאמרת נילף מנשיאים דנין דבר הנוהג לדורות מדבר הנוהג לדורות ואין דנין דבר הנוהג לדורות מדבר שאינו נוהג לדורותבני יששכר (תשעז) ח"א עמ' רלז
ו: עולת תמיד וכו' ר' עקיבא אומר קרבה ושוב לא פסקהדרשות שבט הלוי ח"ב עמ' קסו
ו: שבטו של לוי שלא עבדו ע"ז הן הקריבו אותה וטורי אבןדרשות שבט הלוי ח"ב עמ' קל
ז ע"א מה אני בחנם אף אתם בחנםהעמק דבר שמות פ"לד פסוק כג
ז. הוקר רגלך מבית רעךהאיר ממזרח משלי עמ' שצא
ז. רש"י - כל אחד צריך לזרז עצמוולאשר אמר בראשית-שמות עמ' תקנד
ח ע"א ושמחת בחגך לרבות כל מיני שמחות וכו' מכאן אמרו חכמיםדורות הראשונים תקופת המקרא עמ' 163
ח ע"א תוס' ד"ה וישםהעמק דבר בראשית פ"מט פסוק טו
ח ע"ב מי שיש לו אוכלים מרובים ונכסים מועטים וכו'דורות הראשונים תקופת המקרא עמ' 163, כרך ד עמ' 836 הערה עא, עמ' 847
ח ע"ב תוס' ד"ה מי שיש לוהעמק דבר דברים פ"טז פסוק יז
ח. מאי אם טוב זהו הנותן צדקה לעני בפרהסיאבינת יששכר (תשמח) עמ' שעד
ח. מיסת לישנא דחוליןהאיר ממזרח - יהושע עמ' קי
ח. תוד"ה ושמחתודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' שפד
ט היינו צדיק היינו עובד אלוקיםאהל יעקב (תשעא) ח"ג עמ' נב
ט יא רש"י ד"ה מה לשביעיהעמק דבר דברים הרחב דבר פ"טז פסוק ח
ט יאה עניותא לישראלאהל יעקב (תשעא) ח"ג עמ' סג
ט ע"א הבא על הערוה והוליד ממנה ממזרברכת שלום "שמעתי" מאמר מח
ט ע"א יכול יהא חוגג והולך כל שבעההעמק דבר שמות הרחב דבר פ"יב פסוק יד
ט ע"א מאי עצרתהעמק דבר דברים פ"טז פסוק ח
ט ע"א מה עצרת דפסח לתשלומיןהעמק דבר דברים פ"טז פסוק ח
ט ע"א מעוות שאין יכול לתקוןהאיר ממזרח - חמש מגילות עמ' רסט
ט ע"א מעות לא יוכל לתקן וכו' זה ת"ח הפורש מן התורהאשל אברהם (בוטשאטש) סי' ג ס"ק ה ברכת אברהם אות מז
ט ע"ב אינו דומה שונה פרקו ק' פעמים וכו'האיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' שעח
ט ע"ב השונה פרקו מאה פעמיםבאר בשדה עמ' קנז
ט ע"ב יאה עניותא ליהודאי כי ברזא סומקי לסוסיא חיוראברכת שלום מכתבים מאמר לד
ט ע"ב יאה עניותא לישראלחכמת התורה דברים עמ' קכ, קעד, שלב
ט ע"ב יאה עניותאפרק שירה עם "בתורתו יהגה" עמ' קיא
ט ע"ב יאי עניותא לישראלחכמת התורה עקב עמ' ו
ט ע"ב לשונה פרקו מאה ואחדפרק שירה עם "בתורתו יהגה" עמ' קנז
ט ע"ב שונה פרקו מאה ואחדבתורתו יהגה ח"א עמ' קצד
ט ע"ב שזימנו חביריו לרבר מצוה ולא נימנהבתורתו יהגה (תשעב) עמ' קלד
ט. לא חג ביום טוב הראשון חוגג כל הרגלולאשר אמר בראשית-שמות עמ' תקנג
ט. מי שהלה מתוקן בתחילה ונתעוותהאיר ממזרח - אבות עמ' קסט
ט. מעוות לא יכול לתקון רשב"י אומר זכז' זה ת"ח הפורש מן התורהדרשות שבט הלוי ח"ב עמ' ער
ט. מעוות שאינו יכול לתקון זה ממזרהאיר ממזרח משלי עמ' כג
ט. תשלומין לראשון, או תשלומין זה לזהולאשר אמר בראשית-שמות עמ' תקנה
ט: אינו דומה שונה פרקו מאה פעמים לשונה פרקו מאה ואחדמקור ברוך (הגר) עמ' קלד
ט: אינו דומה שונה פרקו מאה פעמים לשונה פרקו מאה פעמים ואחדאמירה נעימה (בלוך) עמ' פט
ט: אינו דומה שונה פרקו מאה פעמיםולאשר אמר - תהלים עמ' שפ
ט: אינו דומה שונה פרקו מאה פעמים, לשונה ק"א פעמיםכתבי מא"ה עמ' ח
ט: אינו דומה שונה פרקו ק' פעמים לק"א פעמיםלקוטי אהבת ישראל עמ' תפד
ט: ושבתם וראיתם וגו' בין עובד אלקים לאשר לא עבדו וכו' ואינו רומה שונה פרקו מאה פעמים לשונה פרקו מאה ואחדדרשות שבט הלוי ח"ב עמ' קצ
ט: יאה עניותא ליהודאי וכו'דרשות שבט הלוי ח"ב עמ' קלה
ט: יאה עניותא ליהודאי כי ברזא סומקא לסוסיא חיוראדרשות מהר"ם בריסק - מועדים עמ' צז, רמב, שע, שפט
ט: יאה עניותא לישראלדרושי מהר"ם בריסק עמ' כג, כז, ק
ט: מהרש"א ד"ה סוסאדרשות מהר"ם בריסק - מועדים עמ' רמב
ט: תוס' ד"ה בר בן בג בגהאיר ממזרח - אבות עמ' רלה
י ע"א היתר נדרים פורחין באויר וכו' הלכות שבת וכו' ובגמר' הלכות שבת וכו'דורות הראשונים כרך ד עמ' 476-481
י ע"א ור"י אמר אפילו מש"ס לש"ס ורש"י ד"ה אפילו מש"סדורות הראשונים כרך ו עמ' 120 הערה כ
י ע"א ורש"י אפי' מש"ס לש"סאמרי מרדכי (שפלטר, תשעב) אות שלה
י ע"א זה הפורש מתלמוד למשנהבתורתו יהגה ח"א עמ' קמ
י ע"א כהררין התלויין בשערהברכת שלום מכתבים מאמר ג
י ע"ב אסור להלין הבשר על מחרהעמק דבר דברים פ"טז פסוק ד
י. הוא אינו מוחלודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תקעא
י. כהררים התלויים בשערה מיכתב כתיבאהאיר ממזרח - הושענות כמנהג הספרדים עמ' פב
י. רש"י ש"ס בבלי שהוא עמוקהאיר ממזרח - הושענות עמ' יד
י: הלכות שבת כהררים התלויים בשערההאיר ממזרח - הושענות כמנהג הספרדים עמ' פג
יא ע"א אי מסתפקא לך מילתא בנגעים עיין בקראבתורתו יהגה ח"א עמ' קלו
יא ע"א במים במי מקוההעמק דבר ויקרא פ"טו פסוק טז
יא ע"א נגעים מקרא מרובה והלכות מועטותהעמק דבר דברים פ"כד פסוק ח
יא ע"ב ולא במרכבה ביחידבתורתו יהגה (תשעב) עמ' קנא
יא. מים שכל גופו עולה בהןדרושי מהרא"ץ בריסק עמ' יח
יא: גזל ועריות נפשו מחמדתן וכו'דרשות שבט הלוי ח"ב עמ' סז
יא: גזל ועריות נפשו מחמדתןולאשר אמר - תהלים עמ' רל
יא: המסתכל בד' דברים רתוי לו שלא בא לעולם מה למעלה מה למטה מה לפנים ומה לאחורדרשות שבט הלוי ח"ב עמ' שלא
יא: כל המסתכל בארבעה דברים ראוי לו כאילו לא בא לעולםדרשות מהר"ם בריסק - מועדים עמ' תק
יא: עריות נפשו של אדם מחמדתןהאיר ממזרח משלי עמ' צג
יב. אור הגנוזבית אולפנא ח"ג עמ' עב
יב ע"א אבנים מפולמותהאיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' קכ
יב ע"א אדם הראשון מסוף העולם ועד סופו היה וכו'זאת ליעקב במדבר עמ' רו
יב ע"א אדם הראשון מסוף העולם ועד סופוזאת ליעקב בראשית עמ' כה, שו
יב ע"א אור שברא הקב"ה ביום הראשוןבתורתו יהגה ח"א עמ' 48
יב ע"א אור שברא הקב"ה ביום ראשון אדם צופה בו מסוף העולם ועד סופו ביון שנסתכל הקב"ה בדוד המבול ובדור הפלגה וראה שמעשיהם מקולקלים עמד וגנזו וכו' ולמי גנזו לצדיקים לעתיד לבאברכת שלום מכתבים מאמר כח, נה
יב ע"א אור שברא הקב"ה וכו'האיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' תי
יב ע"א אלא למי שלבו דואגבתורתו יהגה (תשעב) עמ' סג
יב ע"א אני הוא שאמרתי לעולם דיזאת ליעקב ויקרא עמ' סב
יב ע"א בית שמאי אומרים שמים נבראו תחילה ואחר כך הארץ, ובית הלל סבירא להו דארץ נבראה תחילהדברי אליעזר (וייזר) ח"א עמ' מב ד"ה ובוה אפשר, ח"ב עמ' קפה ד"ה ובזה אמרתי
יב ע"א בשעה שברא הקב"ה את העולם וכו'חזון ברוך עמ' עו
יב ע"א ידו על אדם הראשון ומיעטודרשות מהר"ח אור זרוע סי' ג הערה 51 עמ' ה
יב ע"א צופה בו מסוף העולם ועד סופופרק שירה עם "בתורתו יהגה" עמ' נח
יב ע"א שדי שאמר לעולמו די ולא תתפשט יותרברכת שלום מכתבים מאמר טז
יב ע"ב ביקש עליהן רחמים והורידן לארץהאיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' צז
יב ע"ב בלילה שידה עמיפרק שירה עם "בתורתו יהגה" עמ' קג
יב ע"ב בלילה שירה עמיבתורתו יהגה ח"א עמ' תקכח
יב ע"ב וילון רקיעפרק שירה עם "בתורתו יהגה" עמ' מז
יב ע"ב זה מזבח בנוי ומיכאל שר הגדול מקריב עליו קרבןהעמק דבר שמות פ"כז פסוק ב
יב ע"ב כל הלומד תורה בלילה חוט של חסד משוך עליו ביוםהעמק דבר דברים פ"ד פסוק ז
יב ע"ב כל העוסק בתורה בלילה הקב"ה מושך עליו חוט של חסד ביוםזאת ליעקב במדבר עמ' פה
יב ע"ב כל העוסק בתורה בלילה חוט של חסד משוך עליו ביוםהעמק דבר במדבר פ"ו פסוק כה
יב ע"ב כל הפוסק מדברי תורה וכו' גחלי רתמיםהאיר ממזרח - חמש מגילות עמ' ער
יב ע"ב כל הפוסק מדברי תורה ועוסק ברברי שיחה מאבילין אותו גחלי רתמיםברכת שלום "שמעתי" מאמר נח
יב ע"ב לומדים תודה בלילה מושך עליהם חוט של חסד ביוםדרשות מהר"ח אור זרוע סי' כו הערה 60 עמ' נב
יב ע"ב מכון שם אוצרות שלג וכו'העמק דבר בראשית פ"יט פסוק כד
יב ע"ב שרואות ואינן יודעות מה הן רואותבתורתו יהגה ח"ב עמ' 77, תפה
יב ראה שאין העולם כדאי עמד וגנזןולאשר אמר - תהלים עמ' פז, תמב
יב שמים, אש ומיםולאשר אמר - תהלים עמ' שלג
יב. אור הגנוז אדם מביט בו מסוף העולם וכו' וגנזו לצדיקיםבני יששכר (תשסח) ח"א עמ' נה, ח"ב עמ' תיד, ח"ג עמ' ח, יג, יח
יב. אור הגנוזברכת שלום מכתבים מאמר נה
יב. אור שברא הקב"ה ביום הראשון וכו'ולאשר אמר בראשית-שמות עמ' שנו
יב. אור שברא הקב"ה ביום ראשון אדם צופה בו מסוף העולם ועד סופובני יששכר (תשעז) ח"א עמ' כא, תקלט, ח"ב עמ' ה, ז, יא, יב, טז, לא
יב. אור שברא הקב"ה ביום ראשון וכו' עמד וגנזו לצדיקים לעתיד לבאדרשות שבט הלוי ח"ב עמ' רסו
יב. אור שברא הקב"ה בששת ימי בראשית יכולין להביט בו מסוף העולם ועד סופו, וגנזו הקב"ה לצדיקים לעתיד לבאאמרי משה (פודהורצר) עמ' מה
יב. אור שברא הקב"ה וכו'האיר ממזרח משלי עמ' קצט
יב. אני אל שדי אני הוא שאמרתי לעולם דיבני יששכר (תשעז) ח"א עמ' כה
יב. הארץ נבראת תחלה ואחר כך שמיםולאשר אמר בראשית-שמות עמ' כו, שפה
יב. ולמי גנזו לצדיקים לעתיד לבואבני יששכר (תשעז) ח"ב עמ' ה, ז, מה, קלז
יב. שדי, אני הוא שאמרתי לעולמי דיאוסף מכתבים (שכטר) ח"ב עמ' סא
יב. שמים אש ומיםדרשות מהר"ם בריסק - מועדים עמ' קס
יב. שמים נבראו תחילה או ארץהאיר ממזרח - אבות עמ' רעח
יב: אוי להם לבריות שרואות ואינן יודעות מה רואותאשר אחון עמ' סו
יב: אומרות שירה בלילה וחשות ביוםולאשר אמר - תהלים עמ' תפג
יב: אוצרות אש וברד הורידן דוד וכו'האיר ממזרח - הושענות עמ' נד
יב: הארץ על מה עומדת וכו' ר"א בן שמוע אומר על עמוד אחד וצדיק שמו שנאמר וצדיק יסוד עולםדרשות שבט הלוי ח"ב עמ' שלא
יב: הפוסק מדברי תורה וכו'האיר ממזרח - אבות עמ' קלד
יב: וילון אינו משמש כלוםולאשר אמר - תהלים עמ' טו
יב: ז' רקיעיםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תשכג
יב: ישראל מקלסין ביום - מהרש"א דתפ"ע רשותאמונת עתיך (וולפסון) ח"א עמ' צ
יב: כל העוסק בתורה בלילה הקב"ה מושך עליו חוט של חסד ביום שנא' יומם יצוה וכו' ותוס'דרשות שבט הלוי ח"ב עמ' קנא, קסח, ריח, שלא
יב: כל העוסק בתורה בלילה הקב"ה מושך עליו חוט של חסד ביוםבינת יששכר (תשמח) עמ' סו
יב: כל העוסק בתורה בעוה"ז הקב"ה מושך עליו חוט של חסד בעוה"זבינת יששכר (תשמח) עמ' רצג
יב: כל הפוסק מד"ת ועוסק בדברי שיחהאשר אחון עמ' קסה
יב: כל הפוסק מדברי תורה ועוסק בדברי שיחה מאכילין אותו גחלי רתמיםדרשות שבט הלוי ח"ב עמ' רפט
יב: מעון בו כיתות למלה"ש וכו'האיר ממזרח - סליחות עמ' קסד
יב: רקיעים שבעה וכו' רקיע שבו חמה ולבנה כוכבים ומזלות קבועין וכו'דרשות שבט הלוי ח"ב עמ' של
יב: שמיני עצרת רגל בפני עצמוכתבי מא"ה עמ' ג
ב ע"א איזהו קטן כל שאינו יכול לרכוב על כתפיו של אביו ולעלות מירושלים להר הביתפני מנחם החודש עמ' רנב
ב ע"א יראה יראהדרשות הרז"ה עמ' תתקנא
ב ע"א יראה יראהימלא פי תהלתך (תשעד) עמ' לט
ב ע"א סומא כאחת מעיניו פטור מן הראיה שנאמר יראה יראהפני מנחם פסח עמ' נג, שבת חול המועד פסח עמ' נה, שביעי של פסח עמ' נו, עט, דברים עמ' טז
ב ע"א עבד עברי בראיהדרשות הרז"ה עמ' תרצו
ב ע"א תוס' ד"ה איזהו קטןהדרום כרך לד עמ' 8
ב. הכל חייבין בראיה וכו' ב"ש אומרים הראיה שתי כסף וכו'למטה יששכר עמ' שלא
ב. הכל חייבין בראיה, הכל לאתויי מי שחציו עבד וחציו בן חורין וכו'חלק שמעון עמ' כה
ב. יראה יראה כדרך שבא לראות כך בא ליראותלמטה יששכר עמ' שלא
ב. מי שחציו עבד וחציו בן חורין עובד את רבו יום אחד ואת עצמו יום אחד דברי ב״ה, אמרו להם ב״ש תקנתם את רבו ואת עצמו לא תקנתם וכו'חלק שמעון עמ' כה
ב. נשים חייבותאות היא לעולם ח"ב דף קנז ע"ד
ג ובמה היתה הגדה וכו' נשים לשמועדברים אחדים (תקמח) דף קכא ע"ג
ג ומה תוכחתו של ב"ו כך תוחכתו של הקב"ה עאכ"ואהבת אמת דף יג ע"ג-ע"ד
ג ועוד דרש את ה' האמרת וכו'דברים אחדים (תקמח) דף קכ ע"ד
ג לתת שכר למביאיהםזכרון משלי עמ' פא אות רלא
ג מעשה ברבי יוחנן בן ברוקא ורבי אלעזר בן חיסמא שהלכו להקביל פני ר' יהושעאבן תושיה עמ' 62
ג ע"א אי אפשר לבית המדרש כלא חידושפני מנחם ויקהל-פקודי עמ' רלג
ג ע"א אנשים באים ללמוד, נשים לשמוע, טף למה באיםעיוני פרשה (ריבלין) דברים עמ' 265, 263, 223
ג ע"א אתם עשיתוני חטיבה אחת בעולם ואני אעשה אתכם חטיבה אחת בעולם אתםפני מנחם בר מצוה עמ' מ
ג ע"א בת נדיב בתו של אברהם אבינו שנקרא נדיבדרשות אבן ישראל עמ' קעא
ג ע"א טף למה באו וכו'דרשות חתם סופר (תרפט) ח"א דרשות לשבת שובה
ג ע"א טף למה באין כדי ליתן שכר למביאיהןפני מנחם שבת תשובה עמ' קצה
ג ע"א ליתן שכר למביאיהןדרשות אבן ישראל עמ' קעד
ג ע"א מ"ד מה יפו פעמיךתהלה לדוד (אמאדו) דף קסה ע"ב
ג ע"א מה יפו פעמיך בנעליםימלא פי תהלתך (תשעד) עמ' לח
ג ע"א מעשה בריב"ב כו'תהלה לדוד (אמאדו) דף לו ע"ד
ג ע"א מרגלית טובה היתה בידכם ובקשתם לאבדה ממניעיוני פרשה (ריבלין) דברים עמ' 265
ג ע"א שבת של מי היתה וכו' אם אנשים באין כדי ליתן שכר למביאיהן וכו' וכו' אין דור יתום שראב"ע שרוי בתוכודרשות חתם סופר (תרפט) ח"ב דף שמב ע"א, שמה ע"א, שמט ע"ב, שנא ע"ג
ג ע"א שפת אמת ד"ה טף למה בא - צ"ע בטף חיגרין וחרשין ואלמין תראה גם כן לחייב אותםפני מנחם שבת תשובה עמ' קצה
ג ע"א תוס' ד"ה מלמען ישמעו נפקא - דפשטיה דקרא משמע האזינה והכיןפני מנחם עקב עמ' נא
ג ע"ב אין דור יתום שרבי אלעזר כן עזריה שרוי בתוכופני מנחם וארא עמ' לז
ג ע"ב ואף הוא פתח ודרש דברי חכמים כדרבונות וכמסמרות נטועיםפני מנחם בר מצוה עמ' מ
ג ע"ב למה נמשלו דברי תורה לדרבןפני מנחם אמור עמ' קמו, קנו, שבת תשובה עמ' קצה
ג ע"ב עמון ומואב מעשרין מעשר שני בשביעיתהדרום כרך יט עמ' 42
ג ע"ב רבינו חננאל - ובכה ואמר סוד ה' ליראיו ובריתו להודיעם ואין בריתו אלא תורהפני מנחם נישואין ושבע ברכות עמ' קכ
ג ע"ב תוס' ד"ה ומי כעמך - שלשה מעידין זה על זה ישראל ושבת והקב"הפני מנחם בראשית עמ' ט, חנוכה עמ' שז, ויקרא עמ' ה, יח, עקב עמ' נב, נג, קידושא רבא עמ' לא
ג ע"ב תוס' ד"ה ומישבילי פנחס (תשעד) עמ' שמ
ג פשוט ידיך וקבל עיניךדברים אחדים (תקמח) דף קכב ע"ג
ג פתח ודרש דברי חכמים כדרבונות וכו'דברים אחדים (תקמח) דף קכב ע"ג
ג תוס' במדרש ג' מעידין זה על זה וכו'דברים אחדים (תקמח) דף קכא ע"א
ג. אברהם אבינו תחילה לגרים ותוס'פרשת דרכים (תשנב) עמ' ו
ג. אין בית המדרש בלא חידושאבני גזית עמ' 13
ג. אם אנשים באים ללמוד נשים באים לשמוע טף למה באיםיד יוסף (צרפתי, שעו) דף רפד ע"ב
ג. והטף למה באו ליתן שכר למביאיהםנאות דשא (שניאור) דברים עמ' 134
ג. טף למה באין כדי ליתן שכר למביאיהןלמטה יששכר עמ' שג
ג. מאי דכתיב מה יפו פעמיך בנעלים בת נדיב בתו של אברהם אבינו כו' שהי' תחילה לגרים וכו' מים אין בו אבל נחשים ועקרבים יש בודורש טוב (קלאר) עמ' קכז
ג. מעשה ברבי יוחנן בן ברוקה וכו' שבת של מי היתה וכו' טף למה באין וכו'נפש יוסף (תשפא) עמ' תקיט
ג. שבת של מי הייתה של ראב"ע הייתה וכו'תולדות יעקב (מטלון, שנז) דף מ ע"ג
ג. שבת של מי הייתהאבני גזית עמ' 30
ג: בעלי אסופות אלו ת"ח שיושבים אסופות ועוסקים בתורה וכו' היאך אני לומד תורה וכו' ת"ל כלם נתנו מרועה א' וכו'זרע שמשון (תקלח) יתרו
ג: דברי חכמים כדרבנות שמא יאמר אדם הואיל והללו פוסלין והללו מכשיריןיד יוסף (צרפתי, שעו) דף עד ע"ד
ג: כמסמרות נטועיןאבקת רוכל (אוחיון) ח"א דף ח ע"א
ד ע"א מי שאין לו אלא אדון אחדימלא פי תהלתך (תשעד) עמ' יז
ד ע"ב כי מטא להאי קראדרשות הרז"ה עמ' שסה
ד ע"ב עבד שרבו מצפהדרשות הרז"ה עמ' א'קכח
ד ע"ב שמואל הנביא נחרד כשהעלתו בעלת האובדרשות אבן ישראל עמ' קנד
ד. ומה תוכחה של בשר ודםנתיבות חיים (מטלין, תשסט) עמ' שיב
ד. מצוה שאשה חייבת אף עבד חייב, דגמר לה לה מאשהבית פרץ עמ' לה
ד: מייתי שמואל למשה עמו א"ל כלום כתבת מילתא באורייתא שלא קיימתיאהבת אמת דף יד ע"א
ד: ר"א כי מטי להאי קרא בכי ויאמר שמואל אל שאול למה הרגזתני וכו' אזל שמואל ואתיה למשה בהדיה א"ל דלמא חס ושלום לדינא מתבעינאאבן תושיה עמ' 58
ד: רבי אלעזר בי מטי להאי קרא בכינחל עדה עמ' שעה
ד: שמואל הצדיק היה מתיירא מן הדיןלמטה יששכר עמ' תנד
ד: תוס' ד"ה דמרבהעטרת חן ח"א עמ' נ
ה אחוי לי ידו נטויהאבני יעקב עמ' סט
ה ע"א כי מטי להאי קרא בכי ותסיתני בו לבלעו חנםברכת חיים (מרנלנדר) דף יא ע"א
ה ע"א כל המטה דינו של גרדרשות הרז"ה עמ' א'צה, א'צט
ה ע"א כל שאינו בהסתר פניםדרשות הרז"ה עמ' תתפ, תתצד
ה ע"א מאי רעות וצרות אמר רב רעות שנעשות צרות זו לזו כגון זיבורא ועקרבאדרשות חתם סופר (תרפט) ח"ב דף שיא ע"ג, שלא ע"א
ה ע"א מוטב לא יהבת ליה מדיהבת ליה וכספתיהעיוני פרשה (ריבלין) דברים עמ' 127
ה ע"א צורבא מרבנן דמעביר במיליהדרשות הרז"ה עמ' תתקפח
ה ע"א ר' יוחנן כי מטי להאי קרא בכי "וקרבתי אליכם למשפט והייתי עד ממהר במכשפים ובמנאפים וכו' ובעושקי שכר שכיר" וכו' - אוי לנו ששוקל עלינו וכו' קלות כחמורותמסילת ישרים עם שמחת מרדכי פרק ד פסקה ו עמ' מח {התבוננות בדקדוק הדין בעונשי העבירות - תביא גם אדם פשוט לזהירות הראויה}
ה ע"א תוס' מוספין ליהמדרש האיתמרי (תרסא) דרוש יח דף נז ע"ג
ה ע"ב אפילו שיחה יתירה שבין איש לאשתופני מנחם נישואין ושבע ברכות עמ' קד, קמה, קסו
ה ע"ב אפילו שיחה קלה שבין איש לאשתו מגידים לו לאדם בשעת הדיןמסילת ישרים עם שמחת מרדכי פרק יא פסקה ג עמ' קו {בעריות - לא רק גופו של מעשה בכלל האיסור, אלא גם כל הקרוב, כגון ניבול פה; ע"כ צריך לעבודת הנקיות, כדי להנצל מהאיסור}
ה ע"ב בבתי בראידרשות הרז"ה עמ' קמ
ה ע"ב הא בבתי גואי הא בבתי בראיפני מנחם דברים עמ' י, יב, כא, נישואין ושבע ברכות עמ' קטז, קיז, קל, קסה
ה ע"ב ודמע תדמע וכו' שלש דמעות הללו למה אחת על מקדש ראשון וכו' ואחת על וכו' כיון שגלו ישראל ממקומן אין לך ביטול תורה גדול מזהדרשות חתם סופר (תרפט) ח"ב דף שיג ע"ד
ה ע"ב ומגיד לאדם מה שיחו אפילו שיחה קלה שבין איש לאשתו מגידין לו לאדם בשעת הדיןמסילת ישרים עם שמחת מרדכי פרק ד פסקה ד עמ' מו {ההתבוננות בעונשי שמים עפ"י דקדוק הדין - תביא אף אדם פשוט לזהירות הראויה}
ה ע"ב ומי איכא בכיה קמיה קב"המדרש האיתמרי (תרסא) דרוש יח דף נז ע"ד
ה ע"ב יום לשנהדרשות הרז"ה עמ' רכה
ה ע"ב כל העוסק בתורהדרשות הרז"ה עמ' רנח
ה ע"ב כל העוסק כתורה אפילו יום אחד כשנה מעלה עליו הכתוב כאילו עסק כל השנה כולהפני מנחם בהר-בחוקותי עמ' קעב, קפב, כי תבוא עמ' קנח, שבת תשובה עמ' רח
ה ע"ב מהרש"א ד"ה הוה רגיל - ומסיים בהאי קרא מעניינו ודעת דרכי יחפצוןפני מנחם בהר-בחוקותי עמ' קעב
ה ע"ב מפני גאותן של ישראלדרשות הרז"ה עמ' קלג
ה ע"ב מפני גוהדרשות הרז"ה עמ' תתט
ה ע"ב מקום יש לו לה' במסתריםדרשות הרז"ה עמ' א'קיא
ה ע"ב עמא דאהדריהנהו מרי' לאפי' מיני' אחוי לי' ידו נטויה עלינודרשות חתם סופר (תרפט) ח"ב דף שלח ע"ג
ה ע"ב רב כהנא וכו' אמר דמי פומיה דרב כמאן דלא טעים ליה תבשילאפני מנחם נישואין ושבע ברכות עמ' קמה, קסו
ה ע"ב שלש דמעות למה אחת על מקדש ראשון ואחת על מקדש שני ואחת על ישראל שגלו ממקומםדרשות אל עמי ח"ג דרוש כו
ה ע"ב שלשה הקב"ה בוכה עליהם בכל יוםדרשות אבן ישראל עמ' טו
ה ע"ב שלשה הקב"ה בוכה עליהן בכל יום על שאפשר לעסוק בתורה ואינו עוסקפני מנחם חנוכה עמ' רעו, יתרו עמ' קטו, יב, דברים עמ' כא
ה עבד שמקרבו לדונו וכו'דברים אחדים (תקמח) דף לא ע"ב
ה ר"י כי מט כו' רעות רבות וצרות כו'סגולת ישראל בראשית עמ' 98
ה. אוי לנו ששקל לנו קלות כחמורותאבקת רוכל (אוחיון) ח"א דף כו ע"א
ה. אם בקדושיו לא יאמין במאן יאמין יומא חד וכו'יד יוסף (צרפתי, שעו) דף פט ע"ב
ה. אם בקדושיו לא יאמין במי יאמיןזקן אהרן - שמן הטוב (אוהב, תיז) דף קכח ע"א
ה. ההוא תלמידא דהוה בשבבותיה דר' אלכסנדרישנות חיים (חזן) דף קכו ע"א
ה. וקרבתי אליכם למשפט רבי יוחנן כי מטי להאי קרא בכי וכו'שערי דמעה (אלבלדה, שמו) שער ג חדר ד דף קלג ע"ב
ה. כי מטי ר"ע להאי קרא בכי והיה כי תמצאן אותו רעות רבות וצרותאהל יעקב (שפירא) דף סא ע"א
ה. כל המטה דינו של גר כאילו מטה דינו של הקב"האהל יעקב (שפירא) דף לה ע"ג-ע"ד
ה. מאי אם טוב ואם רע זה הממציא מעות לענישנות חיים (חזן) דף קצד ע"א
ה. מאי רעות רבות וצרות אמר רב רעות שנעשות צרות זו לזואהל יעקב (שפירא) דף סא ע"א
ה. צורבא מרבנן דמעביר במילי' מוסיפין לו שניםבית פרץ עמ' צד
ה. ר' יוחנן כי מטי להאי קרא בכי וקרבתי אליכם למשפט עבד שרבו מקרבו לדונו וממהר להעידו כלום יש לו תקנהאהל יעקב (שפירא) דף לה ע"א
ה. רבי יוחנן כי מטי להאי קרא בכינחל עדה עמ' לז, קצט
ה. רעות רבות וצרות עבד שרבו ממציא לו רעות וכו'שערי דמעה (אלבלדה, שמו) שער ב חדר א דף נד ע"ב
ה. תוס' ד"ה זה הממציא מעותשנות חיים (חזן) דף קצד ע"ב
ה. תוס' ד"ה על מעשה דמרים מגדלא נשייאשנות חיים (חזן) דף קנג ע"א
ה: א"ל רבנן לרבא מר לא בהסתר פנים איתיה ולא בוהיה לאכול איתיה וכו'נפש יוסף (תשפא) עמ' לט
ה: אמר ההוא מינא, עמא דהדרינהו מארי לאפי' מיני' אחוי לי' אעפיע עוד ידו נטוי' עלינובית פרץ עמ' תיד
ה: אפילו שיחה קלה בין איש לאשתו מגידים לאדם בעת הדיןנפש יוסף (תשפא) עמ' שכד
ה: אתם הקבלתם פנים הנראים ואינם רואים תקבלו פני שכינה הרואה ואינו נראיתשנות חיים (חזן) דף קנה ע"ב
ה: במסתרים תבכה נפשי מפני גוה מאי מפני גוהשנות חיים (חזן) דף קפב ע"ב
ה: ג' דמעות הללו למהפרשת דרכים (תשנב) עמ' רלט
ה: השכינה בוכה על מי שיכול ללמודבית פרץ עמ' תח
ה: ואותי יום יום ידרושון וכי ביום דורשין ולא בלילהשנות חיים (חזן) דף ריד ע"א
ה: ומה הרואה ת"ח כו'מדרש האיתמרי (תרסא) דרוש יט דף צח ע"ד
ה: ומה שמואל הנביא היה מתיירא מיום הדין אנו עאכ"ויד יוסף (צרפתי, שעו) דף רעד ע"ג
ה: ומי איכא בכיה קמיה הקב"הנחל עדה עמ' קנד, תנד
ה: מאי מפני גוהשערי דמעה (אלבלדה, שמו) שער ג חדר א דף קט/קס ע"א
ה: מה טעם לא יראה השחת כי יראה חכמים ימותושנות חיים (חזן) דף קנה ע"ב
ה: מקום יש להקב"ה ומסתרים שמו מאי מפני גוה מפני גאותן של מלבות שמים שניטלה וחד אמר מפני גאוותן של ישראל שניטלה מהם וכו'בית פרץ עמ' רא
ה: מקום יש להקב"ה ומסתרים שמו, ושם בוכהפי שנים - זכרון יהודה דף צג ע"ב פרק עא
ה: מקום יש להקב"ה מסתרים שמונאות דשא (שניאור) שמות עמ' 149
ה: מקום יש להקב"ה שבוכה ומסתרים שמויד יוסף (צרפתי, שעו) דף רמו ע"ב
ה: מקום יש לו להקב"ה שבוכה בו ומסתרים וכו'שערי דמעה (אלבלדה, שמו) שער ג חדר א דף צו ע"א
ה: מקום יש לקב"ה שבוכה בו ומסתרים שמוזקן אהרן - שמן הטוב (אוהב, תיז) דף קב ע"א
ה: על ג' הקב"ה בוכה כו'ישמח משה (נאס) דף טז ע"ב
ה: רבי אילא הוה סליק בדרגא דבי רבה בר שילא שמעיה לינוקא דהוה קא קרינחל עדה עמ' עז
ה: שאני חורבן בית המקדש שאפילו מלאכי השלום בכונפש יוסף (תשפא) עמ' תרנו
ה: שלשה הקב"ה בוכה עליהם בכל יוםנאות דשא (שניאור) ויקרא עמ' 101
ה: שלשה הקב"ה בוכה עליהם בכל יוםנאות דשא (שניאור) שמות עמ' 166
ה: תוס' ד"ה ויחי עוד לנצח פשטיה דקראשנות חיים (חזן) דף קנו ע"א
ו ע"א דקא אמרת ראיה עדיפא דעולה כולה לגבוה אדרבה חגיגה עדיפא דאית בה שתי אכילותדרשות אל עמי ח"ג דרוש ב
ו ע"א קרבן עולה בין מן וכו'אות היא לעולם ח"א דף קכו ע"ג
ו ע"ב לא יראו פני ריקם וכו'אות היא לעולם ח"א דף קכו ע"ד
ו ע"ב עולת תמיד הקריבודרשות הרז"ה עמ' תקכו
ו ע"ב קרבה ולא פסקהדרשות הרז"ה עמ' תשז
ו ע"ב שבטו של לוידרשות הרז"ה עמ' תלט
ו ע"ב תוס' ד"ה יש בשמחההדרום כרך לח עמ' 60
ז ע"א כללות נאמרו בסינידרשות הרז"ה עמ' תרסה
ז ע"א עולה זו שהקריבודרשות הרז"ה עמ' תקנח
ז ע"א עולות ושלמים ניחאדרשות הרז"ה עמ' תקמג
ז ע"א עולת תמיד הואידרשות הרז"ה עמ' תקס
ז ע"ב קודם מתן תורהדרשות הרז"ה עמ' תקא
ח ע"א ושאר ימות הפסח, רש"ידרשות הרז"ה עמ' א'פד
ח ע"א מאי משמע דהאי מסת לישנא דחולין הוא וכו'דרשות חתם סופר (תרפט) ח"א דף קלח ע"ג
ח תוס' ד"ה וישםאות היא לעולם ח"ב דף מט ע"ג
ט זה הבא על הערוה והוליד ממזרמראה כהן (אדלר) מהדו"ג דף קסא ע"ד
ט ע"א איזהו מעוותדרשות הרז"ה עמ' תרלז
ט ע"א ומאי תשלומין ר' יוחנן אמר תשלומין לראשוןדרשות חתם סופר (תרפט) ח"ב דף רצ ע"ג
ט ע"א ת"ח הפורש מהתורהדרשות הרז"ה עמ' תרפא
ט ע"ב אינו דומה שונה פרקו מאה פעמיםמדרש האיתמרי (תרסא) דרוש יא דף סא ע"ד
ט ע"ב הבא על הערוהדרשות הרז"ה עמ' תתקפה
ט ע"ב ואינו דומה שונה פרקו מאה פעמים לשונה פרקו מאה ואחדפני מנחם נח עמ' מב, נא, לך לך עמ' סז, ויצא עמ' קסד, קפו, שמיני עמ' צא, קד, נישואין ושבע ברכות עמ' קיז, קיח
ט ע"ב זה הבא על אשת אישדרשות הרז"ה עמ' תשמד
ט ע"ב תוס' ד"ה בר הי הי - יש מפרשים שגר היהפני מנחם לך לך עמ' סז
ט ע״ב אמר ליה בן הא האדרשות ומאמרים (דיקוריאל) עמ' קא
ט. איזה מעוות לא יוכל לתקון זה ת"ח הפורש מן התורהאהל יעקב (שפירא) דף עד ע"א
ט. איזהו מעוות לא יוכל לתקון זה הבא על הערווה והוליד ממנה ממזראהל יעקב (שפירא) דף ל ע"ג-ע"ד
ט. אין קורין מעוות אלא למי שהיה מתוקן בתחילה ונתעוותנחל עדה עמ' כד
ט. ומאי תשלומין וכו' ותוס' ד"ה כיוןעטרת חן ח"א עמ' צא
ט. מי שלא חג ביו"ט הראשון של חג חוגג את כל הרגל וכו' ורש"י ותוס'למטה יששכר עמ' שסד, שסו
ט. מי שלא חג כיו"ט ראשון וכו'עטרת חן ח"א עמ' צא
ט. מעוות לא יוכל לתקון זה הבא על אשת אישאהל יעקב (שפירא) דף עד ע"א
ט. מעוות לא יוכל לתקון זה ת"ח הפורש מן התורהשנות חיים (חזן) דף קנו ע"א
ט. מעוות לא יוכל לתקן הבא על הערוה והוליד ממנו ממזרבית פרץ עמ' תכד
ט. מעוות שאינו יכול לתקן, זהו תלמיד חכם הפורש מן התורהבית פרץ עמ' נט
ט. תוס' ד"ה מעוות לא יוכל לתקון זה תלמיד חכם הפורש מן התורהשנות חיים (חזן) דף קנג ע"א
ט: אינו דומה שונה פרקו מאה פעמים לשונה פרקו מאה ואחדנפש יוסף (תשפא) עמ' תו
ט: יאה עניותא לישראלנפש יוסף (תשפא) עמ' נ, רצג, תב
ט: כל ת"ח שפירש מן התורה עליו הכתוב אומר וכו'נחל עדה עמ' כד
ט: מלמד שחזר הקב"ה על כל מדות טובות ליתן לישראל ולא מצא אלא עניותנחל עדה עמ' קסט
י ע"א אחת הפלאה לאיסור ואחת הפלאה להיתרפני מנחם בהר-בחוקותי עמ' קפא, קפב
י ע"א דור המדבר בעוה"בדרשות הרז"ה עמ' תתצא
י ע"א דקא אמרת ראיה עדיפא דעולה כולה לגבוה אדרבא חגיגה עדיפא דאית בה שתי אכילותדרשות אל עמי ח"ג דרוש יח
י ע"א היתר נדרים יש להם, רש"ידרשות הרז"ה עמ' תריח, תתצו
י ע"א הלכות שבת וכו' הרי הם כהררים התלוין בשערהדרשות חתם סופר (תרפט) ח"ב דף רפח ע"א
י ע"א הלכות שבת חגיגות והמעילות הרי הם כהררים התלוין כשערהפני מנחם בהר-בחוקותי עמ' קסח
י ע"א קומת אדם בינונידרשות הרז"ה עמ' תשב
י ע"א רש"י ד"ה אפילודרשות הרז"ה עמ' תרפב
י. אמר שמואל גמר בלבו צריך להוציא בשפתיואהל יעקב (שפירא) דף מא ע"א
י. היתר נדרים פורחים באויר ואין להם על מה שיסמוכואהל יעקב (שפירא) דף ה ע"ג-ע"ד, מא ע"א
יא ע"ב המסתכל מה למעלהדרשות הרז"ה עמ' א'קסח
יא ע"ב נפשו של אדם מחמדתןדרשות הרז"ה עמ' תשא
יא ר"מ קרא אשכח, הט אזנך וגו' ולבך תשית לדעתימוסדי הרים הר אמנה ציון מב
יא. ואי מסתפקא לך מילתא באהלות עיין במתגיתיןנחל עדה עמ' תטו
יא: אין דורשין במעשה בראשית בשנים, רש"י ותוספותיד יוסף (צרפתי, שעו) דף ז ע"ד
יא: גזל ועריות נפשו של אדם מחמדתןלמטה יששכר עמ' שלו
יא: יכול ישאל אדם קודם שנברא העולםשנות חיים (חזן) דף ד ע"ב
יא: כל שלא חס על כבוד קונו ראוי לו שלא בא לעולםאהל יעקב (שפירא) דף נז ע"א
יב בש"א שמים נבראו תחלהסגולת ישראל בראשית עמ' ו
יב ע"א אדה"ר הי' מסוף העולם ועד סופוימלא פי תהלתך (תשעד) עמ' קטו, קכו
יב ע"א אדה"ר מן הארץ עד לרקיע וכו' וכיון שסרח הניח הקב"ה ידיו עליו ומיעטודרשות חתם סופר (תרפט) ח"ב דף שנח ע"ב
יב ע"א אור הגנוז הביט בו אדם מסוף העולם ועד סופועיוני פרשה (ריבלין) דברים עמ' 326
יב ע"א אור שברא הקב"ה ביום ראשוןימלא פי תהלתך (תשעד) עמ' שלה
יב ע"א אור שברא הקב"ה כיום ראשון אדם צופה בו מסוף העולם ועד סופופני מנחם בראשית עמ' ז, מקץ עמ' שמו, חנוכה עמ' שכא
יב ע"א כיון שראה אור שגנזו הקב"ה לצדיקים שמח, שנאמר "אור צדיקים ישמח"מסילת ישרים עם שמחת מרדכי פרק א פסקה ח עמ' כ {כל המשמש את הצדיק - מתעלה עמו}
יב ע"א לרבות ת"חשני המטות - מטה הלוי עמ' קכה
יב ע"א מדת יום ומדת לילהמאור מרדכי בראשית עמ' יב
יב ע"א שאמר לעולמו דידרשות הרז"ה עמ' רסד
יב ע"א שהיה עולם מתרחב והולך עד שאמר לו הקב"ה דיעיוני פרשה (ריבלין) דברים עמ' 55
יב ע"ב אומרות שירהדרשות הרז"ה עמ' קסה
יב ע"ב כל העוסק בתורה בלילה הקב"ה מושך עליו חוט של חסד ביוםפני מנחם תולדות עמ' קנד
יב ע"ב מהרש"א ד"ה שחקים - שאין לדור המדבר חלק לעולם הבא שככר קיבלו חלקם מן המן בעולם הזהפני מנחם בשלח עמ' פ
יב ע"ב מעון שבו כיתות של מלאכי השרת שאומרות שירה כלילה וחשות ביוםפני מנחם שמות עמ' יז
יב ע"ב נשמותיהן של צדיקיםדרשות הרז"ה עמ' א'ז
יב ע"ב נשמתן של צדיקים דכתיב והיתה נפש אדני צרורה בצרור החיים את ה' אלקיךפני מנחם חנוכה עמ' רנט
יב ע"ב על עמוד אחד וצדיק שמו שנאמר וצדיק יסוד עולםפני מנחם וישב עמ' ריט
יב ע"ב ערבות שבו צדק משפט וצדקה גנזי חיים וגנזי שלום וגנזי ברכהפני מנחם ויקהל-פקודי עמ' רלו
יב ע"ב שחקים שבו רחיים עומדות וטוחנות מן לצדיקיםפני מנחם בשלח עמ' פב
יב. אדם הראשון הי' מסוף העולם עד סופו, וכיון שסרח, הניח הקב"ה ידו עליו ומיעטובית פרץ עמ' רעד
יב. אור שברא הקב"ה ביום ראשון גנזו לצדיקים לעתיד לבראלמטה יששכר עמ' שעה, תלא
יב. שמים במתניתא תנא אש ומים מלמד שהביא הקב"ה וכו'אגדות מרדכי עמ' 21
יב. שמים הוא אש ומים בלולין יחדחלק שמעון עמ' כו, עה
יב. שמים שא מים כו'חן טוב (הלוי, שסה) דף יב ע"ד
יב. תוס' ד"ה אידי ואידי חד שעוראשנות חיים (חזן) דף ד ע"ב
יב: אוי להם לבריות שרואות ואינן יודעות מה הן רואותנחל עדה עמ' ע
יב: אוי להם לבריות שרואות וכו' הארץ על מה היא עומדת וכו'תולדות יעקב (מטלון, שנז) דף סח ע"ג
יב: בלילה שירה עימי כל העוסק בתורה בלילה הקב''ה מושך עליו חוט של חסדאבקת רוכל (אוחיון) ח"ב דף נח ע"א
יב: בעולם הבא שוחקים מן לצדיקיםבית פרץ עמ' עה
יב: וילון אינו משמש כלום נכנס שחרית ויוצא ערביתבית פרץ עמ' יג
יב: זבול שבו ירושלים וביהמ"ק ומזבח בנוי ומיכאל עומד ומקריב עליו קרבןלמטה יששכר עמ' קמט, תנז, תנח
יב: טל שעתיד הקב"ה להחיות את המתיםפרשת דרכים (תשנב) עמ' רכה
יב: כל הפוסק מדברי תורה לשיחה בטילה מאכילין אותו גחלי רתמיםבית פרץ עמ' צו
יב: מאי דכתיב יומם יצוה ה' חסדו וכו'אבקת רוכל (אוחיון) ח"א דף לה ע"א
יב: מלאכים אומרים שירה בלילה וחשים ביום מפני כבודן של ישראלבית פרץ עמ' לה
יב: ערבות שבו צדק ומשפט וכו'תולדות יעקב (מטלון, שנז) דף עג ע"ג
יב: ערבות שבו צדק משפט וגנזי חיים ושלוםאבני יעקב עמ' מג
יב: שבעה רקיעיםפרשת דרכים (תשנב) עמ' רנג
יב: שבעה רקיעין הםנאות דשא (שניאור) שמות עמ' 149
ב ע"א ב"ש אומרים הראיה שתי כסף וכו' וב"ה אומרים הראיה מעה כסף וכו'דרשות אל עמי ח"ב דרוש ו
ב ע"א הכל חייבין בראי' חוץ וכו'תורת מנחם חס"ה עמ' 70
ב ע"א כדרך שבא ליראות כך בא לראותתורת מנחם חס"ב עמ' 57, חס"ג עמ' 192
ב ע"א כדרך שבא ליראות כך בא לראותתורת מנחם חע"א עמ' 231, חע"ב עמ' 99
ב ע"א כדרך שבא לראות כך בא ליראותמסילות בלבבם (אייזנברגר, תשעא) עמ' תקלו
ב ע"א כשם שבא לראות כך בא ליראותתורת מנחם חע"ד עמ' 41, חע"ז עמ' 146
ב. הכל חייבין בראייה חוץ מחש"ו וטומטום ואדנרוגינוסנר לצדיק במדבר עמ' רו
ב. סומא באחת מעיניו פטור מן הראייהאשר אמר עמ' קג
ג ועוד דרש את ה' האמרת היוםתולדות נח ח"ד דרוש ד
ג ע"א אי אפשר לבית המדרש בלא חידושתורת מנחם חס"ט עמ' 13
ג ע"א אנשים באים ללמוד נשים באות לשמועתורת מנחם חס"ד עמ' 283
ג ע"א את ה' האמרת היום וה' האמירך היום, אמר להם הקב"ה לישראל אתם עשיתוני חטיבה אחת בעולם ואני אעשה אתכם חטיבה אחת בעולם, ורש"י - חטיבה אחת - שבח אחר שבח מיוחד לומר אין כמוךתורת מנחם - ס' המאמרים תשלד עמ' ער-רעא
ג ע"א בת נדיב אלו ישראלדרך עץ החיים (ארלנגר, תשעג) ח"א עמ' 443
ג ע"א האנשים ללמוד כו' והנשים לשמוע והטף כו' לתת שכר למביאיהן, ותוס'תורת מנחם חע"ד עמ' 105, 188, 195
ג ע"א והטף וכו' ליתן שכר למביאיהםתורת מנחם ח"ע עמ' 99, חע"ג עמ' 103, 120, 246, 266
ג ע"א כמה נאים רגליהם של ישראל בשעה שעולין לרגלאמרי רצון דרוש כו
ג ע"א מרגלית טובה היתה בידכם וביקשתם לאבדה ממניפלאות עדותיך ח"ב עמ' דש
ג ע"א רש"י - אברהם נקרא נדיב, שגרבו ליבו להכיר בוראודרך עץ החיים (ארלנגר, תשעג) ח"א עמ' 443
ג ע"א תחילה לגריםתורת מנחם חס"ח עמ' 111
ג ע"ב אף אתה עשה אזנך כאפרכסתאמרי רצון דרוש לו
ג ע"ב בעלי אסופות אלו תלמידי חכמים כו' הללו מטמאין והללו מטהרין וכו' ת"ל כולם נתנו מרועה אחד וכו'תורת מנחם חע"ד עמ' 301, 304
ג ע"ב הללו מטהרין הללו אוסרין והללו מתיריןתורת מנחם חס"ו עמ' 119, חס"ח עמ' 18
ג ע"ב מרועה אחד א-ל אחדתורת מנחם חס"ט עמ' 41
ג ע"ב ניתנו מרועה אחדתורת מנחם חס"ג עמ' 244
ג ע"ב תוס'האשל ברמה (תשעב) עמ' שצב
ג. הנהו תרי אילמי וכו'שערי חיים (רוטר) ח"ב סי' קיב
ג. כמה נאין רגליהם של ישראל בשעה שעולים לרגלשבט מישראל (פרידמן) ח"ג עמ' רמ
ג. מימרות דרבי תנחוםהאשל ברמה (תשעב) עמ' שנב
ג. נשים באות לשמוע וכו'נר לצדיק במדבר עמ' ר
ג. תוס' - גבי מצות הקהל נשים באות לשמוע, דלא כבן עזאי הסובר שחייב אדם ללמוד בתו תורה וכו'נר לצדיק במדבר עמ' ר
ג: איזהו שוטה הלן בבית הקברותקול יעקב (טייטלבוים) עמ' רלט
ג: ג' מעידין זה על זה וכו'האשל ברמה (תשעב) עמ' שפו
ד ע"א אי זהו שוטה זה המאבד כל מה שנותנים לותורת מנחם - ס' המאמרים תשלג עמ' רנט-רס
ד ע"א אי זהו שוטה זה המאבד כל מה שנותנים לותורת מנחם חע"ג עמ' 108-107
ד ע"ב אלהים ראיתי עולים מן הארץדרך עץ החיים (ארלנגר, תשעג) ח"ב עמ' 118
ד ע"ב ארבעה נכנסו לפרדס וכו'קדושת לוי (תשסה) ח"א עמ' יח (לה)
ד ע"ב ומה תוכחה של בשר ודם כך וכו'מסילות בלבבם (אייזנברגר, תשעב) עמ' קנג
ד ע"ב יש נספה בלא משפט בעובדא דמרים מגדלי דרדקיערבי נחל (תשסט) דברים עמ' קכ
ד ע"ב כי מטי להאי קרא יראה יראה בכימסילות בלבבם (אייזנברגר, תשעא) עמ' תקלח
ד ע"ב ליכא מילתא דכתבת באורייתא דלא קיימתיהמורה צדק (פאם) עמ' שכז
ד ע"ב מעשה ברב ביבי ששמע ממלאך המות על פטירת אדם קודם זמנופלאות עדותיך ח"א עמ' תקיז
ד ע"ב רבנו חננאל - שיחתו של רב ביבי עם מלאך המות היתה בחלוםפלאות עדותיך ח"א עמ' תקיז
ד ע"ב שמואל כשהעלהו שאול על ידי בעלת אוב וכו' לקח עמו את משה רבינוערבי נחל (תשסט) דברים עמ' רל
ד ע"ב תוס' ד"ה מוסיפנא קושיה על דברי רבי עקיבא, מדברי מלאך המות לרב ביביפלאות עדותיך ח"א עמ' תקיח
ד. איזהו שוטה המאבד כל מה שנותנין לוקול יעקב (טייטלבוים) עמ' נב
ד. זכור להוציא את הנשים, זכורך להוציא טומטום ואנדרוגינוס, בשלמא אנדרוגינוס איצטריך, סד"א הואיל ואית ביה צד זכרות ליחייב, קמ"ל דבריה בפני עצמו הוא, אלא טומטום ספיקא הוא, מי איצטריך קרא למעוטי ספיקא, אמר אביי כשביציו מבחוץנר לצדיק במדבר עמ' רו
ד. תוס' ד"ה אלא טומטום ספיקא הוא, מי איצטריך קרא למעוטי ספיקא, כיון דאיכא ספק דלמא אשה הוא, ממילא הוה פטרינן ליה מעולת ראייה בלא פסוק, כי היכי דלא לייתי חולין לעזרה וכו'נר לצדיק במדבר עמ' רו
ד: ולא יכלו אחיו לענות אות וכי נבהלו מפניו אבא כהן וכו' אוי לנו מיום הדיןדברי יצחק (רבינוביץ) דרוש לב
ה ע"א המעביר על מידותיו זוכה בתוספת חייםפלאות עדותיך ח"א עמ' תקכב, ח"ב עמ' רכח
ה ע"א כל שאינו בהסתר פנים אינו מהםפלאות עדותיך ח"א עמ' ריב, ח"ב עמ' רז
ה ע"א מנהגו של רבא לשלוח לאשתו בשר שאינו מנוקר בערב שבתפלאות עדותיך ח"א עמ' נח, שנג
ה ע"א תרתי דסתרי, כמו זיבורא ועקרבאערבי נחל (תשסט) במדבר עמ' קפו
ה ע"ב אין עציבות לפני הקב"המסילות בלבבם (אייזנברגר, תשעא) עמ' רפה
ה ע"ב אפילו שיחה שבין איש לאשתו מגירין בשעת הדיןקדושת לוי (תשנח) עמ' רצט, תרלז
ה ע"ב הקפדתו של רב אידי על המכנים אותו בר בי רב דחד יומאפלאות עדותיך ח"א עמ' של, שצג
ה ע"ב ומגיד לאדם מה שיחו וכו' אפילו שיחה יתירה שבין איש לאשתו מגידים לו לאדם בשעת מיתהקדושת לוי (תשסה) ח"א עמ' תלו
ה ע"ב כאן בבתי גואי כאן בבתי בראישפת אמת (ברעזאן, תשעד) עמ' רפג
ה ע"ב כל העוסק בתורה אפילו יום אחד בשנה מעלה עליו הכתוב כאילו עסק כל השנה כולהערבי נחל (תשסט) במדבר עמ' נג, דברים עמ' עא, רכג, שכו
ה ע"ב כשנפטר רבי יהושע בן חנניה אמרו לו מה תיהוי עלן ממינאערבי נחל (תשסט) בראשית עמ' רעו
ה ע"ב מאן דמחוי במחוג קמי מלכא וכו'תורת מנחם ח"ע עמ' 20, חע"ב עמ' 222, 300, חע"ג עמ' 230
ה ע"ב מאן דמחוי במחוג קמי מלכא וכו'תורת מנחם חס"ח עמ' 311, 369
ה ע"ב מאן דמחוי במחוג קמי מלכאתורת מנחם - ס' המאמרים תשכו עמ' שג
ה ע"ב מאן דמחוי במחוג קמי מלכאתורת מנחם חס"ב עמ' 134, 336, חס"ד עמ' 88, 392
ה ע"ב מחוי במחוג קמי מלכאתורת מנחם חע"ו עמ' 248, חע"ז עמ' 341
ה ע"ב מקום יש לו להקב"ה ומסתרים שמוזכרקול אליהו (הצרפתי) עמ' קלו
ה ע"ב ר' יהושע בן חנניא אחוי ליה ההוא אפיקורסא עמא דאהדרינו מריה לאפיה מיניהקדושת לוי (תשנח) עמ' תרמג
ה ע"ב ר' יהושע בן חנניא קאי בי קיסר, אחוי ליה ההוא מינאה וכו'קדושת לוי (תשנח) עמ' תרכא
ה ע"ב שלשה הקב"ה מכריז עליהןערבי נחל (תשסט) דברים עמ' כא
ה. ויש נספה בלא משפטשערי חיים (רוטר) ח"ב סי' קכג
ה: אמרי איכא צורבא מרבנןשערי חיים (רוטר) ח"ב סי' לב
ה: במסתרים תבכה נפשישערי חיים (רוטר) ח"ג סי' קה
ה: ואם לא תשמעוה במסתרים תבכה נפשי מפני גוהפרדס דבש פרק יד
ה: כי נח נפשיה דר' יהושע בן חנניה, אמרו ליה רבנן מאי תיהוי עלן מאפיקורוסין, אמר להם, "אבדה עצה מבנים נסרחה חכמתם", כיון שאבדה עצה מבנים נסרחה חכמתן של אומות העולם, "כי זה לעומת זה עשה אלקים"קול יעקב (טייטלבוים) עמ' קעב
ה: על שאפשר לעסוק בתורהשערי חיים (רוטר) ח"ג סי' כז
ה: ר' יהושע בן חנניא הוה קאי בי קיסר אחוי ליה ההוא מינאה וכו'קדושת לוי (תשסה) ח"ב עמ' תכה
ה: רבי נקיט ספר קינות וקא קרי כי מטא להאי פסוקא השליך משמים ארץתולדות נח ח"ד דרוש ז
ו ע"א והא שמואל דיכול לרכוב על כתיפו כו'אמרי רצון דרוש יח
ו ע"א כללות ופרטות נאמרו בסיני וכו'תורת מנחם חס"ז עמ' 241
ו ע"א מחייבא וכו' בשמחהתורת מנחם חס"ד עמ' 294
ו רש"י ד"ה קטן, אין חינוך קטן אלא כדי להנהיגו שיהא סרוך אחר מנהגו לכשיגדילאדבר בם עמ' ריז
ו. אמר ליה אבייפרדס דבש פרק קכח
ו. כללות נאמרו בסינישערי חיים (רוטר) ח"ב סי' סה
ו. עולה שהקריבו ישראל במדברנחלת עזריאל (גרין) עמ' יד
ו: בעי רב חסדאנחלת עזריאל (גרין) עמ' קד
ו: תוס' ד"ה אידינחלת עזריאל (גרין) עמ' קו
ח במסתרים תבכה נפשי וגו' ומי איכא בכיה קמיה הקב"ה וגו' ל"ק הא בבתי מאי ה"ב בראיפרח לבנון אות שכו
ח ע"א מסת, מלמד שאדם מביא חובתו מן החולין וכו' אם רצה לערב מערבתורת מנחם - ס' המאמרים תשלג עמ' רא, רז
ח ע"א מסת, מלמד שאדם מביא חובתו מן החולין וכו' אם רצה לערב מערבתורת מנחם חע"ב עמ' 289, 295
ח ע"א מסת, מלמד שאדם מביא חובתו מן החולין וכו' דהאי מסת לישנא דחולין הוא, דכתיב וישם המלך אחשורוש מס על הארץ, ותוס' ד"ה וישםתורת מנחם חס"ד עמ' 241-240, 246
ח ע"ב מפריש כמה חגיגותמועדי ה' (טרנובסקי) סוכות עמ' מח
ט אינו דומה שונה פרקו מאה פעמים לשונה פרקו ק"א פעמיםפרח לבנון אות קלז
ט ע"א איזהו מעוות שלא יוכל לתקון וכו'תורת מנחם חע"ה עמ' 299, חע"ז עמ' 250
ט ע"א מעוות לא יוכל לתקן זה הבא על הערוה והוליד ממנה ממזרתניא (תשעד) עמ' קעה
ט ע"א מעוות לא יוכל לתקן זה שביטל קריאת שמע של ערבית או שחריתתניא (תשעד) עמ' תלט
ט ע"א נאמר עצרתמועדי ה' (טרנובסקי) סוכות עמ' קנט
ט ע"ב בענין החילוק בין עובד אלוקים לאשר לא עבדותניא (תשעד) עמ' קצו
ט ע"ב החוזר על תלמודו מאה ואחת פעמים אינו משבחדרך עץ החיים (ארלנגר, תשעג) ח"ה עמ' 115
ט ע"ב יאה עניותא לישראלערבי נחל (תשסט) בראשית עמ' רנד
ט ע"ב שונה פרקו מאה פעמים ואחד וכו'תורת מנחם חס"ז עמ' 179, 214
ט ע"ב שונה פרקו מאה פעמים ואחדתורת מנחם חע"ז עמ' 196
ט ע"ב שנמנו חבריו לדבר מצוה והוא לא נמנה עמהםאמרי רצון דרוש כג
ט. איזה מעוות שאינו יכול להתקןשערי חיים (רוטר) ח"ג סי' פא
ט. איזהו מעוות שאינו יכול להתקןשערי חיים (רוטר) ח"ב סי' קלד
ט. חיגר ביום ראשון ונתפשט ביום וכו'שערי חיים (רוטר) ח"ב סי' נב
ט. תוס' ד"ה תשלומיןנחלת עזריאל (גרין) עמ' קמ
ט: אינו דומה שונה פרקו מאה פעמים למי ששונה מאה ואחתפרדס דבש פרק קכח
ט: אינו דומה שונה פרקו ק' פעמים לשונה פרקו מאה פעמים ואחדהאשל ברמה (תשעב) עמ' יד
ט: ושבתם וראיתם בין צדיק לרשע בין עובד אלקים לאשר לא עבדופרדס דבש פרק קכח
ט: יאה עניותא ליהודאישערי חיים (רוטר) ח"ג סי' קו
ט: מאי דכתיב הנה צרפתיך ולא בכסף בחרתיך בכור עוניפרדס דבש פרק פט
ט: תוס' ד"ה בר הי היפרדס דבש פרק קכח
י ע"א מש"ס לש"ס, ורש"יתורת מנחם ח"ע עמ' 23
י ע"א מש"ס לש"ס, ורש"יתורת מנחם חע"ו עמ' 104
י ע"א עולה שהקריבו ישראל במדבר עולת תמיד היהערבי נחל (תשסט) ויקרא עמ' נא, פו
י ע"א רש"י - מצוה שיהא אדם נשבע לקיים מצוהתורת מנחם - ס' המאמרים תשל עמ' יט
י ע"א שנשבעין לקיים את המצוהתורת מנחם חס"ו עמ' 334, חס"ח עמ' 245
י ע"ב דברי תורה מדברי קבלה לא ילפינןתורת מנחם חס"ד עמ' 180
י ע"ב דלמא חוגו חגהמועדי ה' (טרנובסקי) סוכות עמ' קסה
י. הוא לא יחל אבל אחרים מוחליןמגלה צפונות ח"ג פ' מטות
י. כי ביה ה' צור עולמים, שבאות י' נברא העולם הבא ובאות ה' העולם הזהנר לצדיק במדבר עמ' פד
י. תוס' ד"ה באפי נשבעתי ולא הדרנא בינשמת חיים (אבולעפיא) דף ט
יא ע"ב אסור וכו' מה למעלהקדושת לוי (תשנח) עמ' רעו
יא ע"ב ולא במרכבה ביחידקדושת לוי (תשנח) עמ' רכג
יא ע"ב ולא במרכבה ביחידקדושת לוי (תשסה) ח"א עמ' שכו
יא ע"ב כל המסתכל בארבעה דברים ראוי לו כאילו לא בא לעולם מה למעלה וכו'קדושת לוי (תשסה) ח"א עמ' שצח
יא. רש"י ד"ה חומט, ותוס' רי"דשערי חיים (רוטר) ח"ב סי' נד
יב אור הגנוז לצדיקים לעתיד לבואאור הגנוז (מהאניפאלא, תשסו) עמ' יג, כב, רכה, רעט
יב ע"א אור שברא הקב"ה ביום הראשון וכו' עמד וגנזותורת מנחם - ס' המאמרים תשכו עמ' רלג, רנג
יב ע"א אור שברא הקב"ה ביום ראשון אדם צופה ומביט בו מסוף העולם ועד סופותורת מנחם חס"ב עמ' 71, חס"ה עמ' 219
יב ע"א אור שברא הקב"ה ביום ראשון וכו'תורת מנחם חע"ז עמ' 320
יב ע"א אני הוא שאמרתי לעולם דישפת אמת (ברעזאן, תשעד) עמ' פט, רח, רנז
יב ע"א ב"ש אומרים שמים נבראו תחילה וכו' ובית הלל אומרים הארץ נבראת תחילהדרשות אל עמי ח"ב דרוש ו
יב ע"א ב"ש אומרים שמים נבראו תחלה ואח"כ נבראת הארץ וכו' וב"ה אומרים ארץ נבראת תחלה ואח"כ שמים וכו'תורת מנחם חס"ב עמ' 154, 157, 169, 171, 226-227
יב ע"א בעשרה דברים נברא העולם בחכמה בתבונה ובדעתתניא (תשעד) עמ' תד
יב ע"א בשעה שברא הקב"ה את העולם הי' מרחיב והולך כו' אני הוא שאמרתי לעולם דיתורת מנחם חס"ח עמ' 259
יב ע"א גנזו לצדיקיםמסילות בלבבם (אייזנברגר, תשעב) עמ' מד
יב ע"א העולם היה מתפשט עד שאמר לעולמו דיערבי נחל (תשסט) בראשית עמ' לא, במדבר עמ' קכד, דברים עמ' צא
יב ע"א ואין טוב אלא צדיקאמרי רצון דרוש כ
יב ע"א מאי דכתיב אני א-ל שד-י אני הוא שאמרתי לעולם דיקדושת לוי (תשסה) ח"א עמ' ריב, שעה
יב ע"א מביט בו מסוף העולם ועד סופותורת מנחם חע"ג עמ' 264
יב ע"א מי שאמר די וכו'קדושת לוי (תשנח) עמ' קמט, רס
יב ע"א עשרה דברים נבראו ביום ראשוןתורת מנחם חס"ד עמ' 95
יב ע"א עשרה דברים נבראו ביום ראשוןתורת מנחם חע"ו עמ' 91
יב ע"א שאמרתי לעולם דימסילות בלבבם (אייזנברגר, תשעב) עמ' תקסח
יב ע"א שאמרתי לעולמי דיתורת מנחם חע"א עמ' 75
יב ע"ב אוי להם לבריות שרואות וא"י מה הן רואותאמרי רצון דרוש לד
יב ע"ב בלילה אומרים המלאכים שירה, וביום חשים מפני כבודן של ישראלערבי נחל (תשסט) במדבר עמ' טו
יב ע"ב וחושך וענן וערפל מקיפין אותואמרי רצון דרוש לד
יב ע"ב ומזבח בנוי ומיכאל השר הגדול עומד ומקריב עליו קרבןקדושת לוי (תשסה) ח"ב עמ' רסט
יב ע"ב ומחדש בכל יום תמיד מעשי בראשיתקדושת לוי (תשנח) עמ' ג, קכ, שצו, תשא
יב ע"ב כל העוסק בתורה בלילה הקב"ה מושך עליו חוט של חסד ביוםשפת אמת (ברעזאן, תשעד) עמ' נח, תצה
יב ע"ב כל העוסק בתורה בלילה חוט של חןערבי נחל (תשסט) במדבר עמ' טז
יב ע"ב מאי דכתיב יומם יצוה ה' חסדו ובלילה שירה עמיערבי נחל (תשסט) בראשית עמ' ריג
יב ע"ב מדור הנקרא רקיעערבי נחל (תשסט) במדבר עמ' קג
יב ע"ב רוח סערה, שהוריד דוד לארץ ולא בשמים וכו'קדושת לוי (תשנח) עמ' תקט
יב ע"ב שבעה עמודים וכו'מסילות בלבבם (אייזנברגר, תשעב) עמ' קיא*
יב ע"ב שחקים שבו רחיים עומדות וטוחנות מן לצדיקים וכו' זבול שבו ירושלים ובהמ"ק ומזבח וכו' מכון שבו אוצרות שלג ואוצרות ברדתניא (תשעד) עמ' תי
יב ע"ב תוס' כל זמן שבית המקדש היה קיים, היה מיכאל השר מקריב קרבנות למעלהקדושת לוי (תשנח) עמ' תסג
יב. א"ל אתה ששימשת את נחום איש גם זו ב"ב שנה וכו'פרדס דבש פרק מא, מד, קח, קכו
יב. אדם צופה בו מסוף עולם ועד סופוהאשל ברמה (תשעב) עמ' מב
יב. אור שברא בו הקב"ה את עולמו היה מאיר מראש העולם ועד סופושבט מישראל (פרידמן) ח"ג עמ' עה-עו
יב. אור שברא הקב"ה ביום ראשון אדם צופה בו מסוף העולם ועד סופופרדס דבש פרק ג
יב. בית שמאיפרדס דבש פרק עב
יב. שד"י ע"ש שאמר לעולמו דיהאשל ברמה (תשעב) עמ' שמו
יב: אוי להם לבריות שרואות ואין יודעותאשר אמר עמ' צו
יב: זבול שבו ירושלים קנה, נזשערי חיים (רוטר) ח"ב סי' ק
ב ע"א יראה יראה בדרך שבא לראות כך בא ליראותהרופא לשבורי לב שמות עמ' תכח
ב. כשם שהוא בא לראות כך הוא בא ליראותדרכי האמונה עמ' רמב
ג ע"א כדרבן המכוון את הפרהמחנה ראובן ח"ב עמ' תיח
ג ע"א מעשה ברבי יוחנן בן ברוקאתמחנה ראובן ח"ב עמ' רלה
ג ע"ב ת"ח שיושבין אסופותכאיל תערוג עמ' צח
ג. רש"י - אברהם נקרא נדיב שנדבו לבו להכיר את בוראודרכי האמונה עמ' רעז
ד ע"ב אזל שמואל ואתייה למשה בהדיה אמר דלמא מתבעינאמאוצרותיהם של מגידים בראשית-שמות עמ' קמד
ד ע"ב ויש נספה בלא משפט וכו' מי איכא דאזיל בלא זמניה אין וכו'הרופא לשבורי לב בראשית עמ' רח*, תרפו
ד ע"ב רב יוסף כי מטי להאי קרא בכי ויש נספה בלא משפטהרופא לשבורי לב שמות עמ' קמג
ד. איזהו שוטה המאבד מה שנותנים לודרכי האמונה עמ' פא
ד. איזהו שוטה זה המאבד כל מה שנותנים לומאמרי ר' ראובן עמ' מב, קטז
ד: ויש נספה בלא משפט ור"חוענפיה ארזי אל (תשפ) ח"א עמ' עא
ה ע"א אי איכא צורבא מרבנן דמעביר במיליה מוסיפנא להוחלון התבה ח"ב עמ' נא
ה ע"ב ומה הרואה חכמים במיתתן יחיה וכו'הרופא לשבורי לב ויקרא עמ' עט
ה ע"ב כיוון שגלו ישראל אין לךכרם לשלמה עמ' 472, 286, 151, 135
ה ע"ב כל העובר עבירה אפי' יום א' בשנה מעלה עליו הכתוב כאילו עבר כל השנהויוסף ישראל עמ' קלח
ה ע"ב לומר לך כל העוסק בתורה אפילו יום אחד בשנה מעלה עליו הכתוב כאילו עסק כל השנה כולהמשנת לוי עמ' נד
ה ע"ב רבי אלעזר כי מטי להאי קרא בכי וכו' ומה תוכחה של בשר ודם כך תוכחה של הקב"ה על אחת כמה וכמהמשנת לוי עמ' פ
ה: במסתרים תבכה נפשי מפני גוה, מפני מה, מפני גאוותן של ישראל שניטלה מהם וניתנה לאומות העולםדרכי האמונה עמ' נא, תקמו
ח ע"ב מניין שאין נושאין נשים במועד שנאמר ושמחת בחגך ולא באשתךהרופא לשבורי לב שמות עמ' תצט
ט ע"א איזהו מעוות שאינו יכול להתקן זה הבא על הערוה והוליד ממנה ממזרהרופא לשבורי לב במדבר עמ' שלז*
ט ע"א מעוות שאינו יכול להתקן זה הבא על הערוה והוליד ממנה ממזרהרופא לשבורי לב שמות עמ' תמט
ט ע"ב אינו דומה שונה פרקו מאה פעמים למאה ואחדמאוצרותיהם של מגידים בראשית-שמות עמ' לד
ט ע"ב אינו דומה שונה פרקוכרם לשלמה עמ' 410, 165
ט ע"ב אלא זה שמנוהו חביריו לדבר מצוה והוא לא נמנה עמהןהרופא לשבורי לב במדבר עמ' ד, ו
ט ע"ב היינו צדיק היינו עובד אלקים היינו רשע היינו אשר לא עבדו וכו'הרופא לשבורי לב שמות עמ' טז, כ, תריט
ט ע"ב היינו צדיק היינו עובד אלקים וכו' ואיני דימה שונה פדקי מאה פעמים וכו'הרופא לשבורי לב בראשית עמ' שצט, תס
ט ע"ב ואינו דומה שונה פרקו מאה פעמים לשונה פרקו מאה ואחדחלון התבה ח"א עמ' רנד
י ע"א הדינין והעבודות הטהרות והטמאות ועריות יש להן על מה שיסמכו והן הן גופי תורההרופא לשבורי לב במדבר עמ' יט
י ע"א מלאכה שאינה צריכה לגופה פטור עליההרופא לשבורי לב שמות עמ' תקצ
י ע"א מנין שנשבעין לקיים את המצוהויוסף ישראל - פרקי אבות עמ' לא
י ע"ב השמים קפאו מאימת הקב"המחנה ראובן ח"ב עמ' תרמג
י. אבל אחרים מוחלין לוחמדה יקרה במדבר עמ' שסא
י. היתר נדרים פורחין באוירדרכי האמונה עמ' קיז*
יא ע"ב אין דורשין בעריות בשלשה ולא במעשה בראשית בשנים ולא במרכבה ביחיד וכו'הרופא לשבורי לב במדבר עמ' צט*
יא ע"ב גזל ועריות נפשו של אדם מתאווה להןמחנה ראובן ח"ג עמ' מח
יא ע"ב ולא במעשה בראשית בשנים מנא הני מיליהרופא לשבורי לב בראשית עמ' קמ
יב ע"א אדה"ר וכו' כיון שסרח הניח הקב"ה ידי עליי ומיעטו שנאמר ותשת עלי כפכההרופא לשבורי לב בראשית עמ' שא
יב ע"א אור שברא הקב"ה ביום ראשון אדם צופה בו מסוף העולם ועד סופו וכו' עמד וגנזו מהןהרופא לשבורי לב שמות עמ' רח
יב ע"א אור שברא הקב"ה ביום ראשון אדם צופה בי מסוף העולם ועד סופו וכו' עמד וגנזו מהןהרופא לשבורי לב בראשית עמ' תקסד
יב ע"א האור נגנז לצדיקיםמפי כהן דברים עמ' 402
יב ע"א מאי דכתיב אני א-ל שד-י אני הוא שאמרתי לעולם דיהרופא לשבורי לב ויקרא עמ' ד, ח
יב ע"א מאי שמים וכו' אש ומים מלמד שהביאן הקב"ה וטרפן זה כזה וכו'הרופא לשבורי לב שמות עמ' שצה*
יב ע"א מאי שמים וכו' במתניתא תנא אש ומיםהרופא לשבורי לב במדבר עמ' רסז, שמג
יב ע"א שאל ר"י את ר"ע וכו' א"ל אתה ששימשת את נחום איש גם זו וכו'הרופא לשבורי לב במדבר עמ' שנג
יב ע"ב ויוסף הוא הצדיקחלון התבה ח"א עמ' קכג
יב ע"ב זבול שבו ירושלים וכו' ומיכאל שר הגדול עומד ומקריב נשמותיהן של צדיקיםויוסף ישראל עמ' נב
יב ע"ב מיכאל שד הגדול הכהן גדול שלמעלהזריזותא דאברהם עמ' רמה
יב ע"ב שדוקים שבו רחיים עומדות וטוחנות מן לצדיקיםהרופא לשבורי לב שמות עמ' ריד
יב. אדם הראשון כשנברא היה מסוף העולם ועד סופודרכי האמונה עמ' קעט, שסא
יב. אור הגנוז בו היה מביט אדם הראשון מסוף העולם ועד סופודרכי האמונה עמ' עו
יב. וירא אלהים את האור כי טוב, ראה שאין כדאי לרשעים להשתמש באורו עמד וגנזו לצדיקים לעתיד לבואדרכי האמונה עמ' כג, לא, נז, קיד, קיח, קלג, קנא, קסג, קסה, קעא, ר, רפד, רצ, שד, שו, תטו, תיז, תסט, תקיא, תקלב
יב. טוב הגנוז לצדיקים לעתיד לבואדרכי האמונה עמ' שצ
יב. שד"י, שאמר לעולמו דידרכי האמונה עמ' סו, קנה, קנז, שיא, שיח, שכז, תא, תה, תח
יב. שמים, אש ומיםדרכי האמונה עמ' יא
יב: עמוד אחד שהעולם עומד עליו הוא צדיק, שנאמר וצדיק יסוד עולםדרכי האמונה עמ' יד, עז, שעח, תצו, תקפג

מכון הלכה ברורה
ירושלים ת"ד 34300

פרטים נוספים
בטל' 02‎-6521259
פקס 02‎-6537516

ראשי | מידע | השיטה | פרסומים | דוגמה | תרומות | הסכמות | גלרית תמונות | בית מדרש וירטואלי
ספריה וירטואלית | הלכות פסח | הלכות חנוכה | מפתח לרמב"ם | נושאי הבירורים | פרשת השבוע
דף יומי | מצגות | מפתח לאגדות | מאגרי מידע | תקוני טעויות דפוס | צרו קשר

HOME | ABOUT HALACHA BRURA | השיטה | EXAMPLE |
PUBLICATIONS | DONATIONS | ENDORSEMENTS (HASKAMOT) | WEEKLY PARSHA | CONTACT US