Halacha Brura and Berur Halacha Institute

מכון הלכה ברורה ובירור הלכה

מפתח לפירושים על אגדות התלמוד

לדף הראשי של המפתח לאגדות
לרשימת הספרים


ללקט ביאורי אגדות
עם טקסט מלא של המקורות
מסכת שבועות
מסכת עדויות

מסכת שבועות ועדויות

**

מסכת שבועות
לשון הגמראמראה מקום הביאור
ב ע"א01 שבועות שתים שהן ארבעאמרי יוסף בראשית דף צה ע"ג
ב ע"א01 שבועות שתים שהן ארבעויגד יעקב עמ' תרלה
ב ע"א01 שבועות שתים שהן ארבעשער המלך (תשנז) עמ' מט
ב ע"א01 שבועות שתים שהן ארבע וכו'צמח צדיק (תשסז) עמ' תקכט
ב ע"א01 יש נוהגים ללמוד שבועות בימי הספירהתורת מנחם חכ"ו עמ' 33, חלק מ עמ' 9
ב ע"א01 מהמסכתות שלומדים בישיבותתורת מנחם חנ"ז עמ' 172
ב ע"א02 ד' ידיעות הן יש בה ידיעה בתחלה וסוף יש בה אין בה וכו'נחלה לישראל (תשעא) עמ' יח
ב ע"א02 ידיעות הטומאה וכו' הנגעים שנים שהן ד,מגלה עמוקות (תשסח) אופן סח, קז
ב ע"א02 ידיעות הטומאה וכו' מראות נגעים וכו'לקוטי תורה (ויז'ניץ, תשסו) עמ' קנה
ב ע"א04 כל שיש בה ידיעה בתחילה והעלם בינתיים ה"ז בעולה ויורדגור אריה ויקרא פט"ז הערה 145
ב ע"א07 שעיר הנעשה בפנים ביוהכ"פ תולהדברי חנינא - מזלות עמ' קכג
ב ע"א08 מוספים באים לכפר על טומאת מקדש וקדשיותורת העולה ח"ב פרק יג
ב ע"א09 אין בה ידיעה בתחלה אבל יש בה ידיעה בסוף וכו' ועל שאין בה ידיעה לא בתחלה ולא בסוף וכו'חכמה ומוסר ח"א עמ' תנב
ב ע"א13 שעיר הנעשה בפנים - תוס' (ח:) ד"ה מה פנימיברכת יוסף ואליהו רבה (תשסט) ח"ב עמ' קסד
ב ע"א16 על שאין בה ידיעה לא בתחילה ולא בסוףס' העיקרים (מישור) מאמר ד פי"ג עמ' תקכ
ב ע"א16 ועל שאין בה ידיעה שעירי רגלים מכפריןגור אריה במדבר פ"ז הערה 53
ב ע"א17 מוספי ר"ח ויו"ט מכפרים על טומאת מקדש וקדשיוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תקס {מדוע בשבת אין שעיר לכפר}
ב ע"א17 שעירי הרגלים מכפרים אטומאת מקדש וקדשיותורת העולה ח"ג פרק מא
ב ע"א20 אמר ר"ש שעיר ר"ח מכפר על טהור שאכל את הטמא וכו'ברכת יוסף ואליהו רבה (תשסט) ח"ב עמ' נב
ב ע"א20 שעיר ר"ח מכפר על טהור כו'משנת חיים ויקרא עמ' רלא
ב ע"א רש"י - גם שוגג צריך כפרהתורת מנחם ח"ח עמ' 143
ב ע"א רש"י - גם שוגג צריך כפרהתורת מנחם חל"ה עמ' 220
ב ע"א רש"י ד"ה תולה - שוגגין צריכין כפרהס' ג' תמוז תשנד עמ' יז, יט
ב ע"א רש"י ד"ה תולהלקוטי שיחות ח"ז עמ' 143, חכ"ט עמ' 33
ב ע"א תוס' ד"ה שבועותאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' רנג
ב ע"א פיה"מ לרמב"םמשנת חיים במדבר עמ' תקלה, תקלו
ב ע"א פיה"מ לרמב"םמשנת חיים ויקרא עמ' נג
ב ע"ב02 כולן באין לכפר על טומאת מקו"ק וכו'דברי ברוך ח"ב סי' יא אות א
ב ע"ב02 כל השעירים כפרתן שוהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תקנג
ב ע"ב26 על זדון טומאת מקדש וקדשיו שעיר הנעשה בפנים מכפרברית שלום (תשסח) עמ' תרעא, תעו, קט
ב ע"ב26 על זדון טומאת מקדש וקדשיו שעיר הנעשה בפנים מכפרברית שלום (תעח) דף יז ע"ג, עד ע"ג
ב ע"ב28 על כל עבירות שבתורה הקלות וחמורות וכו' כריתות ומיתות בית דין שעיר המשתלח מכפרארוחת תמיד עמ' תרמה ע"א ד"ה הנה
ב ע"ב28 על שאר עבירות כו' שעיר המשתלח מכפרדרך מצותיך (חב"ד) דף קיא ע"ב
ב ע"ב28 על שאר עבירות שבתורהצוף דבש (לוין) מאמר ו
ב ע"ב28 על שאר עבירות שבתורה הקלות והחמורות וכו' שעיר המשתלח מכפרלב דוד (תשסט) עמ' יג, כד
ב ע"ב29 קרבנות יוה"כ מכפרים על החמורותאגרות ר' יצחק אלחנן עמ' ריב, תיג-תיד
ב ע"ב30 יוהכ"פ מכפר על לא הודעדרשות מהר"ם בנעט עמ' רכה
ב ע"ב31 שעיר המשתלח מכפרודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תרנא
ב ע"ב31 שעיר המשתלח מכפר וכו'אור אברהם - תשובה עמ' תנט
ב ע"ב31 שעיר המשתלח מכפר על כו'זכרון דברים (תשנט) עמ' קה
ב ע"ב33 מחלוקת ר"י ור'שאור אברהם - תשובה עמ' תנח
ב ע"ב34 שעיר החיצון אינו מכפר על הכהנים רק על ישראלכנסת יחזקאל (פאנעט) דרושים עמ' קסו
ב ע"ב39 מכדי תנא ממכות סליק וכו'אוצרות חיים - מעלות התורה עמ' פג
ב ע"ב39 מכדי תנא ממכות סליק מאי שנא דתני שבועותחמשה מאמרות (תשסט) - סמוכים לעד - מכות ב
ב ע"ב40 חייב על הראש שתיםזבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' רב
ב ע"ב רש"י - סתם ר"ש הוא רשב"יגנא דפלפלי עמ' רסה
ב ע"ב רש"י ד"ה משמו - וסתם רבי שמעון הוא רבי שמעון בן יוחאיחמשה מאמרות (תשסט) - סמוכים לעד - ביצה ב, ב"ק א, ג
ב ע"ב רבינו חננאל ד"ה מכדי תנא ממכות סליק, כלומר מסכת מכות השלים וכו'חמשה מאמרות (תשסט) - סמוכים לעד - מכות ב
ב ע"ב תוס' ד"ה חייבס' הזכרונות (אבוהב) עמ' קסח
ג ע"א01 ועל הזקן שתים וכו', וברש"יס' הזכרונות (אבוהב) עמ' קסו
ג ע"א06 אמרי שבועות וידיעות הטומאה דגבי הדדי כתיבין ודמיין אהדדי וכו' תני להו גבי הדדישל"ה (תשנז) תושבע"פ אות קה
ג ע"א09 פתח בשבועות ומפרש ידיעות ידיעות איידי חוטרן מילייהו פסיק להו ותני להונחמד ונעים (תשסח) וישב ד"ה והנ"ל הוא
ג ע"א10 איידי דזוטרן מיליהותורה וחיים (כלפון) עמ' רפז
ג ע"א22 מני מתניתין לא רבי ישמעאל ולא רבי עקיבאשל"ה (תשנז) תושבע"פ אות רסו
ג ע"א תוס'הכתב והקבלה בראשית פי"ז פסוק יג
ג ע"א תוס' ד"ה ועלדברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' שלו
ג ע"א תוס' ד"ה ועלס' הזכרונות (אבוהב) עמ' קסח, קסט
ג ע"א תוס' ד"ה מהן לחיובדברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' שלז
ג ע"א תוס' - אף גוי ואשה מגלחין את המצורערנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תרנז
ג ע"א תוס' - איצטריך קרא למימר דדחי וכו' ואין לומר ימתין עד שימצא וכו'שיחות ר' ראובן עמ' רא
ג ע"ב04 אבל מלקות חיובי מחייבגור אריה ויקרא פ"ה הערה 54
ג ע"ב14 שבועה שאוכל ככר זה היום ולא אכלה אינו לוקהטל חיים (פרידלנדר) עמ' קכד
ג ע"ב18 וכל לאו שאין בו מעשה אין לוקין עליולקוטי שיחות ח"ג עמ' 767
ג ע"ב18 לאו שאין בו מעשה אין לוקין עליומפי ספרים וסופרים ח"א עמ' שלד
ג ע"ב18 לאו שאין בו מעשה אין לוקין עליושערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר כו
ג ע"ב18 לאו שאין בו מעשה אין לוקין עליותורת מנחם חלק לד עמ' 315
ג ע"ב20 התראת ספק לא שמה התראהלחמי תודה דף קפז ע"א
ג ע"ב רש"י ד"ה אחרתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' שפב
ג ע"ב רש"י ד"ה קסבראהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' עה ע"א
ג ע"ב תוס' ד"ה אבלגור אריה ויקרא פ"ה הערה 52
ד ע"א06 רבי גופיה היכי סתם לן הכא הכי והכא הכי וכו'של"ה (תשנז) תושבע"פ אות קא
ד ע"א10 ומשנה לא זזהככר לאדן (תשנ) עמ' קכה
ד ע"א14 כל מקום שנאמר בו פן ואל הרי"ז לא תעשהשערי תשובה שער ג אות כז, אגה"ת אות מ
ד ע"א28 רבי היא ונסיב לה אליבא דתנאי וכו' וליה לא סבירא ליהשל"ה (תשנז) תושבע"פ אות צח
ד ע"א36 ת"ל ונעלם ונעלם שני פעמיםגור אריה ויקרא פ"ה הערה 27
ד ע"א37 ידיעה בתחלה מוהוא ידעפרדס המלך (תשסט) אות שעד
ד ע"א רש"י - הטיל והוא ידע בין תרי ונעלםפרדס המלך (תשסט) אות שעד
ד ע"א תוס' ד"ה בקוצץ בהרתועיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תרמג
ד ע"ב לחייב על העלם טומאה והעלם מקדשאור חדש (זיטשיק, תשסח) ויקרא עמ' לא
ד ע"ב חייב על העלם קודש ומקדשדגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' קלז
ד ע"ב בכל פודין בכור אדם חוץ וכו' ושטרות שאין גופן ממוןאור חדש (הרטמן) פ"ה אות 496
ד ע"ב תוס' ד"ה הסוללקוטי שיחות חי"ד עמ' 12
ד ע"ב תוס' ד"ה ונעלםאבן ישראל (פישר) אגדה ח"א עמ' סב
ד ע"ב תוס' ד"ה ונעלםמפניני הרב עמ' תט
ה ע"א18 מדלא כתיב והיא עלומה ממנוגור אריה ויקרא פ"ה הערה 33
ה ע"א25 תורה דכתיב ונעלמה מעיני כל חי וכו'אילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' קלא
ה ע"א26 גבי תורה כתיב ונעלמה מעיני כל חיתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תשיט הערה 72
ה ע"א26 ונעלמה מעיני כל חי - זו התורהתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תשנט הערה 98
ה ע"א26 תורה דכתיב בה ונעלמה מעיני כל חיבאר ראי (רוזן) לימוד התורה סי' ז אות א
ה ע"א28 לא ידע אנוש ערכהקסת הסופר (תשעו) עמ' קמה
ה ע"א28 לא ידע אנוש ערכהדרך חיים (תשלה) עמ' צ
ה ע"א31 מי איכא דלית ליה ידיעת בית רבודרשות אל עמי דרוש יט
ה ע"א רש"י ד' בפנים - הכנסה וכו'לקוטי שיחות חכ"ד עמ' 368
ה ע"א רש"י ד"ה מנוקהקרן פני משה ח"א עמ' קס
ה ע"א רש"י יודע שזה שרץ ויודע שנגע בו וכו'שיחות מוסר (תשסב) עמ' שמט, שנ, תז, תלו
ה ע"ב03 ודלמא קא מפיק מרשות היחיד וכו' וקא קרי לה הוצאהשל"ה (תשנז) - מס' שבת אות סה בהגה"ה
ה ע"ב13 ארבע מראות נגעים הםגור אריה ויקרא פי"ג אות א
ה ע"ב14 בהרת עזה כשלגלקט אמרי קודש - במדבר עמ' לז
ה ע"ב14 עזה שבכולן כשלגדובר שלום (תשסג) אות רג
ה ע"ב14 שלג הוא הלבןדרשות שבט הלוי ח"א עמ' עט
ה ע"ב14 שלג יותר לבן מצמראור לשמים (תשסג) עמ' נו
ה ע"ב14 לבנוניתו של הצמר הוא אחר לבנוניתו של השלגגור אריה ויקרא פי"ג הערה 11
ה ע"ב19 הצטרפות הנגעים זע"זלקוטי שיחות חל"ב עמ' 78
ה ע"ב רש"י אלא שגבוה ממנו מעט מתוך שאינו לבן כמוהוגור אריה ויקרא פי"ג הערה 9
ו ע"א אמר רב יוסי שאל יהושע בנו של ר"ע מר"ע וכו'נחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' לח אות כח
ו ע"א תוס' - אע"פ שאינו בקי אלא בנגע זה כשר לראותאור אברהם ויקרא עמ' קפט
ו ע"ב02 אה"נ והתניאככר לאדן (תשנ) עמ' קכה
ו ע"ב08 כמראה חמה עמוקה מן הצלגור אריה ויקרא פי"ג אות ו
ו ע"ב08 מראה חמה עמוקה מן הצלאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) תבא ד
ו ע"ב08 מראה חמה עמוקה מצל, והיינו מראה בהרתרב ייבי (תשסט) ח"א עמ' ריד
ו ע"ב09 אין שאת אלאהכתב והקבלה ויקרא פי"ג פסוק ב
ו ע"ב09 אין שאת אלא גבוה וכו'טוב ירושלים ויקרא פי"ג פסוק ב
ו ע"ב11 אין ספחת אלא טפילהרסיסי לילה סי' לז (עמ' 64)
ו ע"ב11 מ"ולספחת" מרבינן תולדותגור אריה ויקרא פי"ג אות א
ו ע"ב11 ספחת טפלהמי השלוח (מישור) ח"א עמ' קיב
ו ע"ב22 משל דרבנן למה הדבר דומה וכו'אילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' רכא
ו ע"ב29 כגון מלכא ואלקפטא וכו'אור התורה (תאומים, תשנט) עמ' רפג
ו ע"ב29 מלכא ורופילאתורת יחיאל בראשית עמ' קמז
ו ע"ב32 כגון שבור מלכא וכו', וברש"יאילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' קנד {רב פפא חשב לדייק בדברי רבא - ללמוד הליכות עולם מהתורה}
ו ע"ב32 רבא אמר כגון שבור מלכא וקיסראור חדש (הרטמן) פ"א אות 499
ו ע"ב37 טיבעה יצא בכל העולםנצח ישראל (הרטמן) עמ' תנב הערה 76
ו ע"ב37 מלכות רומי - טיבעה יצא בכל העולםאור חדש (הרטמן) פ"א אות 282
ו ע"ב37 רומי מלכות חייבתאור אברהם - מסכת מגילה עמ' קצח
ו ע"ב38 כגון גלימא דעמר וכו'עטרת ישועה (תשסד) אות פה לשבועות
ו ע"ב40 ת"ר מנין שאין הכתובזבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' קע
ו ע"ב48 זר שאכל תרומה ענוש במיתה ביד"שגור אריה ויקרא פ"ה הערה 18
ו ע"ב רש"י אזהרה לאוכל בטומאהגור אריה במדבר פי"ח הערה 53
ו ע"ב תוס' ד"ה ואין - הא כתיב הנותן שלג כצמר משמע דצמר לבנוניתו הוא יותר משלגפרדס המלך (תשסט) אות שצד
ז ע"א קרבן עולה ויורד על שבועת העדות ועל ביטוי שפתיםגור אריה ויקרא פ"ה הערה 19
ז ע"א בה למעוטי תרומהגור אריה ויקרא פ"ה הערה 24
ז ע"א להקיש טומאת מקדש לטומאת קודשגור אריה ויקרא פ"ה הערה 6
ז ע"א ג' כריתות בשלמים למהזבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' קעב
ז ע"א אלא אמר רבא אתיא טומאתו טומאתושל"ה (תשנז) תושבע"פ אות נ
ז ע"א רש"י ד"ה הואילגור אריה שמות פכ"ט הערה 132
ז ע"א רש"י ד"ה שלשגור אריה ויקרא פ"ז הערה 140
ז ע"א רש"י כלל ופרט אין בכלל אלא מה שבפרטגור אריה ויקרא פ"ז הערה 145
ז ע"א רש"י לפי שדמן טעון הזאה ונתינה בפנים בהיכל על הפרוכתגור אריה ויקרא פ"א הערה 272
ז ע"א רש"י שכלל את הכלגור אריה ויקרא פ"ז הערה 141
ז ע"ב03 לרבות בולע נבלת עוף טהורגור אריה ויקרא פ"ה אות ה
ז ע"ב03 לרבות נבלת עוף טהורמשנת חיים ויקרא עמ' שצו
ז ע"ב08 יש בה ידיעה בתחלה ואין בה ידיעה בסוף שעיר הנעשה בפנים וכו'של"ה (תשנז) - מס' ראש השנה אות נו
ז ע"ב09 וכפר על הקדשברכת מועדיך לחיים ח"ב דף עא ע"ד [רסג ע"א ד"ה ובזה]
ז ע"ב09 וכפר על הקדש מטומאת בני ישראל יש לי להביא בענין זה ע"ז ג"ע ושפ"ד וכו'רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תרפא, ח"ב עמ' סח
ז ע"ב09 שעיר פנים מכפר על טומאת מקדשבנין שאול עמ' קפב
ז ע"ב10 יש לי בענין הזה להביא ג' טומאות - ע"ז, ש"ד, ג"עטללי אורות עמ' קלח
ז ע"ב10 יש לי בענין זה להביא ג' טומאות טומאת ע"ז וכו'לב דוד (תשסט) עמ' כה
ז ע"ב10 יש לי בענין זה להביא שלש טומאות טומאת עבודה זרה וכו'אור חדש (הרטמן) פ"ד אות 79
ז ע"ב10 מטומאות בני ישראל וכו'אהל משה (שיינרמן, תשסו) מקדש וגלות עמ' שיח
ז ע"ב11 בשלוש העברות החמורות יש גם צד טומאהמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 373
ז ע"ב11 ג"ע שפ"ד וע"ז נקראו טומאהדרך חיים (תשלה) עמ' תקעד
ז ע"ב11 טומאה - נקראים עבודה זרה גילוי עריות שפיכות דמיםישמח חיים (תשסה) מע' ט אות יב
ז ע"ב11 טומאת ע"ז וכו'אור חדש על ציון דף נח ע"ב
ז ע"ב12 ע"ז דכתיב למען וגו'ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תרג
ז ע"ב17 יכול וכו' יהא שעיר מכפר ת"ל מטומאת ולא כל טומאותברית שלום (תשסח) עמ' קט
ז ע"ב17 יכול וכו' יהא שעיר מכפר ת"ל מטומאת ולא כל טומאותברית שלום (תעח) דף יז ע"ג
ז ע"ב18 וכיפר על הקודש מטומאות ולא כל טומאותגור אריה ויקרא פט"ז אות כה
ז ע"ב21 בגדי לבן אין מכפרין אלא על טומאת מקדש וקדשיוגור אריה ויקרא פט"ז הערה 178
ז ע"ב22 ממקומו הוא מוכרעס' העיקרים (מישור) עמ' קפד
ז ע"ב רש"י שאין פשע אלא מזידגור אריה ויקרא פט"ז הערה 144
ח ע"א06 אי נמי בהנך דלאו בני גלות נינהועיוני רש"י במדבר עמ' תריד
ח ע"א14 אנן חלק להקל קאמרינן והאי חלק להחמיר הואאשר ליהודה עמ' קנט
ח ע"א16 אימא יולדתאור אברהם ברכות עמ' קנב
ח ע"א16 ואימא יולדתמשנת חיים במדבר מכתב ב, ג
ח ע"א18 ולרשב"י דאמר יולדת נמי חוטאת היאשני המאורות (תשסח) עמ' כו
ח ע"א41 יש בה ידיעה בתחילה ויש בה ידיעה בסוף האי בר קרבן הואברית שלום (תשסח) עמ' תעו
ח ע"א41 יש בה ידיעה בתחילה ויש בה ידיעה בסוף האי בר קרבן הואברית שלום (תעח) דף עד ע"ג
ח ע"א רש"י - בשעה שאשה כורעת לילד נשבעת שלא תזקק לבעלהנחמד ונעים (תשסח) בראשית ד"ה ורמב"ן מפרש
ח ע"ב19 וכי מאחר שאינו מכפר למה תולה אמר ר"ז וכו'דרשות הצל"ח השלם עמ' קעז
ח ע"ב21 מיתה ממרקת עוןפקודת אלעזר (תשסד) עמ' קנו
ח ע"ב22 להגן עליו מן היסוריםדברי חנינא - מזלות עמ' קכד
ח ע"ב29 נ"מ לטומאה דאירעא בין זה לזה ובתוס'מאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף עה ע"ב
ח ע"בחלקת יהושע עמ' רג הערה רמז
ח ע"ב רש"י ויתלה עליו ער שיבוא לכל חטאתגור אריה ויקרא פט"ז הערה 147
ח ע"ב תוס' ד"ה לטומאהמשנת חיים במדבר עמ' תפו
ט ע"א01 ור' ישמעאל דסבר אין בה ויש בה בר קרבן הוא, חיצון אמאי מכפרפרדס המלך (תשסט) אות שעד
ט ע"א10 שעירי ר"ח מכפרין על שאין לו ידיעה לא בתחילה ולא בסוףעירין קדישין השלם עמ' קעא
ט ע"א11 ר"ח הוא זמן כפרהעין איה ברכות נט ע"ב עמ' 203
ט ע"א11 שעירי המוספין מכפרין על טומאת מקדש וקדשיועיוני רש"י במדבר עמ' תקטז-תקיז
ט ע"א11 שעירי ר"ח מכפרים על טומאת מקדש וקדשיואהלי יעקב (הוסיאטין) ח"ב עמ' נג, סג
ט ע"א14 בשעיר ר"ח נאמר ושעיר עזים וכו' חטא שאין מכיר אלא ה' וכו'נחלה לישראל (תשעא) עמ' יח
ט ע"א14 השעיר מכפר על חטא שאין מכיר בו אלא הקב"הנזר הקדש ח"א עמ' קכב
ט ע"א14 ושעיר עזים אחד לחטאת לה'שער המלך (תשנז) עמ' נא
ט ע"א14 חטא שאין מכיר בה אלא ה'אהבת חיים (דייטש) עמ' רצג
ט ע"א14 חטא שאין מכיר בו אלא ה'כד הקמח (מישור) עמ' קסו
ט ע"א14 חטא שאין מכיר בו אלא ה'קרן לדוד ויקרא-במדבר עמ' עד, תכו, רלח
ט ע"א14 חטא שאין מכיר בו אלא ה' והא שעיר זה מכפר וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' תעו
ט ע"א14 חטא שאין מכיר בו אלא ה' והא שעיר זה מכפר וכו'ברית שלום (תעח) דף עד ע"ד, קד ע"ד
ט ע"א14 חטאת לה' חטא שאין מכיר בו אלא ה'פנים יפות על תהלים עמ' לא
ט ע"א14 לחטאת לה' וכו'טוב טעם במדבר עמ' קסב
ט ע"א14 לחטאת לה', שאינו מכיר בו אלא ה'ויגד יעקב עמ' רסב
ט ע"א14 לפני ה' - חטא שאינו מכיר בו אלא ה'קרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' שנז
ט ע"א16 אמר ר"ל מה נשתנה שעיר של ר"ח שנאמר בו לחטאת לה, וכו'באר הגולה (הרטמן) באר ד הערה 208-207
ט ע"א16 דאמר ר"ל מה נשתנה שעיר של ר"ח וכו'שבת ומועדי קדשך (תשסד) עמ' קמה
ט ע"א16 מה נשתנה שעיר של ר"חילקוט הגרשוני ח"ב
ט ע"א16 מה נשתנה שעיר של ראש חודש שנאמר בו לה' וכו'אוצרות חיים מועדים ח"א עמ' ט
ט ע"א16 שעיר ר"ח כתיב בי' חטאת לה' שאין מכיר בו אלא ה'רב טוב דף קיא ע"ג
ט ע"א17 אמר הקב"ה הביאו כפרה על שמיעטתי את הירחדרשות מהרי"ץ לחנוכה ח"ב דרוש נג עמ' קסב
ט ע"א17 אמר הקב"ה הביאו עלי כפרההדרת אליהו דרוש ב סי' ג ד"ה המופת הג'
ט ע"א17 אמר הקב"ה הביאו עלי כפרה על שמיעטתי את הירחעטרת ישועה (תשסד) אות ב, יג לליל ר"ה קודם קידוש, אות ב לעיו"כ בשעת כל נדרי, ליקוטים סוף הספר אות סא
ט ע"א17 אמר הקב"ה הביאו עלי כפרה על שמעטתי את הירחמגיד דבריו ליעקב (מביאלה, תשסד) עמ' צז
ט ע"א17 אמר הקב"ה הביאו עלי כפרה שמעטתי את הירחחכמת התורה משפטים עמ' שלב
ט ע"א17 אמר הקב"ה וכו' כפרה שמיעטתי את הירחמבשרת ציון ח"ב עמ' רמב
ט ע"א17 אמר הקב"ה שעיר זה יהא כפרה על שמיעטתי את הירחאמרי נועם (מועדים) סי' לו לר"ה, סי' סח לחנוכה
ט ע"א17 אמר הקב"ה שעיר זה יהא כפרה על שמיעטתי את הירחילקוט עטרת צבי עמ' רג
ט ע"א17 אמר הקב"ה שעיר זה יהא כפרה על שמיעטתי את הירחלקט אמרי קודש - ליקוטים עמ' סט
ט ע"א17 אמר הקב"ה שעיר זה יהא כפרהפירושי ראשונים
ט ע"א17 אמר הקב"ה שעיר זה יהיה כפרה על שמעטתי את הירחחלקת יהושע עמ' נ הערה קא
ט ע"א17 אמר הקב"ה שעיר זה יהא כפרה על שמיעטתי את הירחעקבי אבירים (תשסה) עמ' שעא
ט ע"א17 אמר הקב"ה שעיר זה יהא כפרה על שמיעטתי את הירחטוב עין (אוסטרובצא) עמ' ו, ה
ט ע"א17 אמר הקב"ה שעיר זה יהא כפרה על שמיעטתי את הירח וכו'שפתי מנחם - שבת תשובה עמ' קיח
ט ע"א17 הביאו כפרה עלירבנו בחיי עה"ת ח"ג עמ' רד-רו
ט ע"א17 הביאו עלי כפרה על שמיעטתי את הירחלחמי תודה דף רנא ע"א
ט ע"א17 הביאו עלי כפרה על שמיעטתי את הירחפרי צדיק לחנוכה אות א, ר"ח אדר -י, ר"ח תמוז אות ג
ט ע"א17 הביאו עלי כפרה על שמיעטתי את הירחרסיסי לילה סי' כה (עמ' 32)
ט ע"א17 הביאו עלי כפרה על שמעטתי את הירחדברי יונה ח"א עמ' קנח
ט ע"א17 הביאו עלי כפרה על שמעטתי הירחחכמת התורה וירא עמ' רפב
ט ע"א17 הביאו עלי כפרה שמיעטתי את הירחאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"ב עמ' נב, סג
ט ע"א17 הביאו עלי כפרה שמיעטתי את הירחבינת ישראל (תשסו) דף כב ע"ב, מז ע"ב
ט ע"א17 הביאו עלי כפרה שמיעטתי את הירחידו בכל סי' אלף רכז
ט ע"א17 הביאו עלי כפרה שמיעטתי את הירחתורת מנחם חט"ז עמ' 187
ט ע"א17 הביאו עלי כפרה שמיעטתי הירחאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' רב ע"ב, רמד ע"א
ט ע"א17 הביאו עלי כפרה שמעטתי את הירחחכמת התורה תצוה עמ' רלג
ט ע"א17 הביאו עלי כפרה שמעטתי את הירחקהלת יעקב - פרה חודש ושבת הגדול עמ' קעה
ט ע"א17 הביאו עלי כפרהבני יששכר ח"א דף מד ע"א, מאמרי ראש חודש מאמר ג אות ב
ט ע"א17 הביאו עלי כפרהבת עין (תשסא) עמ' שסז
ט ע"א17 הביאו קרבן כפרה עליבאר הגולה (הרטמן) באר ד הערה 237-236, 220
ט ע"א17 הקב"ה בקש שיביאו קרבן בר"ח על הקטנת הלבנהתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תתש הערה 54
ט ע"א17 כפרה על שמיעטתי את הירחהמאור הגדול (גר"א) עמ' תשפו
ט ע"א17 נקנסה הלבנה שתקטן, ורי"ףדרשות מהר"ם בנעט עמ' קמח
ט ע"א17 עיקרו של מוסף דר"ח הוא מצד הענין דקידוש החודשאור אברהם הלכות מגילה וחנוכה עמ' רלד
ט ע"א17 שעיר זה יהא כפרה על שמיעטתי את הירחבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' רכז-ח
ט ע"א17 שעיר זה יהא כפרה על שמיעטתי את הירחחכמה ומוסר ח"ב עמ' שסו
ט ע"א17 שעיר זה יהא כפרה על שמיעטתי את הירחלקוטי שיחות ח"ב עמ' 490
ט ע"א17 שעיר זה יהא כפרה על שמיעטתי את הירחמגלה עמוקות (תשסח) אופן א, רכו
ט ע"א17 שעיר זה יהיה כפרה על שמיעטתי את הירחדרשות שבט הלוי ח"א עמ' רלא
ט ע"א17 שעיר זה יהיה כפרה על שמעטתי את הירחמי מרום חי"ג עמ' ריח, רכה
ט ע"א17 שעיר זה יהיה כפרה עליבארות המים (תשסט) עמ' שע
ט ע"א17 שעיר ר"ח מכפר בסוד מיעוט הירחבת עין (תשסא) עמ' שמד, בת עין (תשסז) עמ' שנה
ט ע"א20 כל שעירי המוספים ילפינן משעיר החיצון של יוה"כגור אריה במדבר פכ"ח אות י
ט ע"א24 מראש חדש שכן תדירמשנת חיים במדבר עמ' תקלח
ט ע"א רי"ף - הנני עושה לך כבוד שמיישב דעתךגור אריה במדבר פכ"ח הערה 29
ט ע"א תוס' ד"ה הואילאגודת אזוב (יעבץ) דרושים דף כג ע"ד
ט ע"א תוס' ד"ה שעיר בשם הערוךימלא פי תהלתך ח"ב (תשסה) עמ' תקפ
ט ע"א הכותב בעין יעקב בשם תשו' הרשב"אלקוטי שיחות חלק ל עמ' 10
ט ע"ב רש"י ד"ה אי מה אם נשבר הציץברכת יוסף ואליהו רבה (תשסט) ח"ב עמ' נג
ט ע"ב תוס' ד"ה ומה ומהר"ר שמואל מפרשברכת יוסף ואליהו רבה (תשסט) ח"ב עמ' נב
ט ע"ב תוס' ד"ה כדאמר רב חמא תימה ועצרת דלא כתיב ביהברכת יוסף ואליהו רבה (תשסט) ח"ב עמ' קסז
י ע"א שעיר של יוה"כ מכפר על ר"חויגד יעקב עמ' קלז {לכן אומרים ביום כיפור קטן ערב ר"ח "מכפרים עלינו בשעירים העולים לגורלו"}
י ע"א ר"ח נמי איקרי מועדחכמה ומוסר ח"א עמ' רנו
י ע"א ראש חדש נמי איקרי מועד כדאמר אביי דאמר אביי תמוז דההיא שתא מלויי מליוהו דכתיב קרא עלי מועד לשבור בחוריחמשה מאמרות (תשסט) - נוסח התפלה נספח לא
י ע"א ראש חודש איקרי מועדאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' קנ ע"א
י ע"א ראש חודש נמי איקרי מועדאוצרות חיים מועדים ח"א עמ' ג
י ע"א ראש חודש נקרא מועדנחלה לישראל (תשעא) עמ' טז
י ע"א תשעה באב נקרא מועדעם לבבי אשיחה - שבת ומועדים עמ' מב
י ע"ב תמידין שלא הוצרכו, וברש"ימשנת חיים ויקרא עמ' קלא
י ע"ב מפרישין ממנה שכר האומנין וכו'דרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' ס
י ע"ב רש"י ד"ה תמידיםגור אריה ויקרא פ"א הערה 211
י ע"ב רש"י ד"ה תמידיןמשנת חיים בראשית עמ' רעד
י ע"ב רש"י ואותם המעות ילכו למותר התרומה הישנהגור אריה ויקרא פ"א הערה 212
יא ע"א קטורת קדוש קדושת הגוףודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' רטז
יא ע"א קטרת צורתה כל השנהבית ישי (תשסד) דרשות עמ' רלו
יא ע"א תוס' ד"ה מ"מאבן ישראל על התורה (תשסב) עמ' צו
יא ע"א תוס' ד"ה מכלעולת חודש ח"ג מאמר רלט
יא ע"ב מצא אחרת נאהמשנת חיים במדבר עמ' צח
יא ע"ב רש"י - לר"ש כל העומד לפדות כפדויחיי נפש ח"ג עמ' קנו, ח"ו עמ' נ
יא ע"ב רש"י ד"ה העמדהגור אריה ויקרא פכ"ז הערה 60
יא ע"ב תוס' ד"ה רבי שמעוןדגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' קכג
יב ע"א מקיצין בהן את המזבח וכו'לקוטי שיחות חי"ד עמ' 76
יב ע"א מה היו מביאין מן המותרות קיץ המזבח וכו'קשוטי כלה (גרינפלד) ח"ח אות קצב
יב ע"א תוס' רא"ש - כפרת תמידין אינה כעולה סתם שהיא על על עבירותבאר שרים במדבר פ' קרח דרוש ב אות ב
יב ע"ב02 קיץ כבנות שוח לאדםגור אריה ויקרא פ"א הערה 214
יב ע"ב21 פשעים אלו המרדיםדרך ה' (באום) ח"ד פ"ב אות נט
יב ע"ב21 פשעים אלו המרדיםשערי תשובה (עם שערי חיים) שער ראשון מאמר כה, שער רביעי מאמר כב
יב ע"ב21 פשעים אלו המרדיןתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' ערב
יב ע"ב25 כפרת השעיר המשתלחנפש הרב עמ' קכב
יב ע"ב25 שעיר המשתלח מכפר על וכו'זכרון דברים (תשנט) עמ' קה
יב ע"ב25 שעיר המשתלח מכפר על עשה וכו'אור אברהם - תשובה עמ' קה
יב ע"ב29 הודע היינו מזיד לא הודע היינו שוגגויגד יעקב עמ' רמח
יב ע"ב34 ואלו הן קלות עשה ול"תדברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' שלח
יב ע"ב34 קלות - ל"ת לעשהאגודת אזוב (יעבץ) דרושים דף כ ע"ג
יב ע"ב35 האי עשה ה"ד אי דלא עבד תשובה זבח רשעים תועבהלב דוד (תשסט) עמ' כ
יב ע"ב35 האי עשה ה"ד אי לא עביד תשובה וכו'תורת מנחם ח"ב עמ' 254
יב ע"ב35 האי עשה היכי דמיהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' לט, סד
יב ע"ב35 האי עשה היכי דמיאגודת אזוב (יעבץ) דרושים דף כ ע"א
יב ע"ב35 האי עשה היכי דמיוזרח השמש על התורה עמ' קעג
יב ע"ב35 האי עשה היכי דמי אי דלא עבד תשובה וכו'אור אברהם - תשובה עמ' תנט
יב ע"ב36 אי דלא עבד תשובה זבח רשעים תועבהלקוטי שיחות ח"ו עמ' 328
יב ע"ב36 והא זבח רשעים תועבהדברי חנינא - מזלות עמ' קכד
יב ע"ב36 והא זבח רשעים תועבה, וברש"יברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' נ
יב ע"ב36 זבח רשעים תועבהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' קנה
יב ע"ב36 עיקר הקרבת הקרבן הוא שיתודה ויעשה תשובה לפני הקרבתוכנסת יחזקאל (הכהן) עמ' קח, קי
יב ע"ב36 קרבן מכפר רק עם תשובהלחמי תודה דף קפא ע"ב
יב ע"ב36 קרבן שאין עמו תשובה נקרא תועבהכנסת יחזקאל (הכהן) עמ' קטו
יב ע"ב37 אי דעשה תשובה למה לי יוה"כחכמת התורה תזריע עמ' רמא
יב ע"ב38 עבר על מצות עשה ועשה תשובה לא זז משם עד שמוחלין לודרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' שנג
יב ע"ב תוס' ד"ה לא זזימי דוד (תשסז) עמ' צב
יב ע"ב תוס' ד"ה לא זזאגודת אזוב (יעבץ) דרושים דף כד ע"ב
יב ע"ב תוס' ד"ה לא זז משםתקנת השבין סי' יג (עמ' 119)
יב ע"ב תוס' - מדרש יהוידע במותר מעות כגון הפריש מעות לחטאת ואשם כדכתי' כסף אשם כסף חטאת וכו'רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תקמד, תקמו
יג ע"א01 בעומד במרדו ורבי הוא וכו' רש"י ד"ה בעומד, דלא עבד תשובהנחלה לישראל (תשעא) עמ' קעט
יג ע"א01 הא מני רבי הוא וכו'קהלת יעקב עשי"ת עמ' עט
יג ע"א01 רבי אומר וכו' לא עשה תשובה יוהכ"פ מכפר וכו' ורבנן וכו' ומודה רבי בכרת דיומאלקוטי שיחות ח"ד עמ' 1153, 1149, חי"א עמ' 3, חי"ב עמ' 217, חכ"ז עמ' 128, 124
יג ע"א01 רבי אומר יוה"כ מכפראגרות ר' יצחק אלחנן עמ' י
יג ע"א01 רבי אומר כל העבירות שבתורה יוהכ"פ מכפרתפארת ישראל (הרטמן) עמ' קנא, קנא הערה 81
יג ע"א01 רבי אומר כל העבירותתפארת ישראל (מהר"ל, הניג) עמ' לג
יג ע"א01 רבי אומר על כל העבירות בין לא עשה תשובה יוה"כדרשות הצל"ח השלם עמ' רפז, רצד
יג ע"א01 רבי ס"ל דיוה"כ מכפר אף בלי תשובהקהלת יעקב יוה"כ עמ' רנז
יג ע"א01 רבי ס"ל דיוה"כ מכפר בלא תשובהאור אברהם - תשובה עמ' כ
יג ע"א01 רבי סבר שיום הכיפורים וכו'מזקנים אתבונן עמ' קסא
יג ע"א02 בין עשה תשובה ובין לא עשה יוהכ"פ מכפרדרשות מהר"ל (יד מרדכי) עמ' רלא
יג ע"א02 בפלוגתא דרבי ורבנן אם יוהכ"פ מכפר לאינן שביןנחלה לישראל (תשעא) עמ' קעח, קפג, קצא
יג ע"א02 יוה"כ מכפר על שבים ועל שאינן שביםרסיסי לילה סי' *נ (עמ' 111)
יג ע"א02 יוה"כ מכפר על שבים ועל שאינן שביםפרי צדיק פנחס אות יא
יג ע"א02 יום הכיפורים מכפר אפילו על שאינן שביןמפי ספרים וסופרים - פניני חסידות נשא טז
יג ע"א02 כל עבירות שבתורה כו' יוה"כ מכפר חוץ מפורק עול רש"י פורק עול, כופר בעיקרבאמונה שלמה עמ' נג, רו
יג ע"א02 לרבי יוה"כ מכפר בלא תשובהעיוני רש"י דברים ח"א עמ' רטו
יג ע"א02 מחלוקת אם יוהכ"פ מכפר אם לא עשה כלוםיושב אהלים עמ' קיט
יג ע"א02 מחלוקת רבי ורבנן אם יוה"כ מכפר ללא תשובהוזרח השמש על התורה עמ' קעד
יג ע"א02 מחלוקת רבי ורבנן בכפרה דיום הכפוריםלקוטי שיחות חלק ל עמ' 165
יג ע"א02 מחלוקת רבי ורבנן בפירוש הכרת תכרתעיוני רש"י במדבר עמ' רלה
יג ע"א02 על כל עבירות יום הכפורים מכפר אף אם לא עשה תשובה חוץ מג' עבירותאור חדש (הרטמן) פ"ה אות 73
יג ע"א02 על כל עבירות שבתורה ביןילקוט הגרשוני ח"ב
יג ע"א02 על כל עבירות שבתורה וכו' יוה"כ מכפר חוץ מפורק עול ומגלה פנים בתורה וכו'לב דוד (תשסט) עמ' טו, כ
יג ע"א02 על כל עבירות שבתורה יוה"כ מכפרנצח ישראל (הרטמן) עמ' רלב
יג ע"א03 ביום הכיפורים עיצומו של יום מכפראור חדש (הרטמן) פ"ט אות 440
יג ע"א03 עיצומו של יום מכפרלקוטי שיחות חל"ה עמ' 59
יג ע"א04 המפר ברית בבשר, הכרת תכרתאז שמח עמ' תיא
יג ע"א04 הפורק עול והמגלה פנים בתודה שלא כהלכה אין יוה"כ מכפר עליהםתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תלב הערה 65
יג ע"א04 ומגלה פנים בתורהשערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר קמד, קמה
יג ע"א04 מגלה פנים בתורה שלא כהלכהתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תתסא הערה 58
יג ע"א04 פורק עול הוא מן הרשעים הגמוריםשערי תשובה אגה"ת אות מה
יג ע"א04 פורק עול מגלה פנים בתורה ומפר ברית בשרגור אריה במדבר פט"ו הערה 53
יג ע"א05 שאם עשה תשובה יוהכ"פ מכפר וכו'טוב ירושלים ויקרא פכ"ג פסוק כז
יג ע"א07 כי דבר ה' בזה זה הפורק עולשערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר קמג
יג ע"א07 כי דבר ה' בזה זה הפורק עול ואת מצותו הפר זה המפר ברית בבשרעמודיה שבעה עמ' *טז
יג ע"א07 כי דבר ה' וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"א עמ' נה
יג ע"א09 ואת מצותו הפרמשנת חיים בראשית עמ' ריג
יג ע"א09 ואת מצותו הפר זה המפר ברית בבשרשערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר קנג
יג ע"א09 ואת מצותו הפר, זה המפיר ברית בבשראור אברהם - תשובה עמ' קנג
יג ע"א10 הכרת תכרת הנפש ההוא עונה בה בזמן שעונה בהחיי נפש ח"ג עמ' רט
יג ע"א10 הכרת תכרת וגו' תכרתתפארת ישראל (מהר"ל, הניג) עמ' לא
יג ע"א10 הכרת תכרתטוב טעם ויקרא עמ' צה
יג ע"א11 יכול אפילו עשה תשובה ת"ל עונה בהפרי צדיק משפטים אות יא
יג ע"א12 לא אמרתי אלא בזמן שעונה בהחכמת התורה בראשית עמ' קפו
יג ע"א13 הכרת בעוה"ז תכרת בעוה"בתפארת ישראל (הרטמן) עמ' קנב, רכו הערה 6
יג ע"א13 הכרת בעוה"ז תכרת לעוה"בשערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר קכא, קמג
יג ע"א13 הכרת בעולם הזה תכרת לעולם הבאלב דוד (תשסט) עמ' כב
יג ע"א13 הכרת לעולם הזה תכרת לעולם הבא וכו'טוב ירושלים ויקרא פי"ח פסוק כט
יג ע"א13 ורבנן וכו' שאם עשה תשובה ומת מיתה ממרקתהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' ל
יג ע"א13 תכרת בעולם הבאתפארת ישראל (הרטמן) עמ' קמא
יג ע"א14 עונה בה שאם עשה תשובה ומת מיתה ממרקתטוב ירושלים במדבר פט"ו פסוק לא
יג ע"א14 שאם עשה תשובה ומת מיתה ממרקתרנת יצחק - פרק חלק עמ' רכג
יג ע"א17 אחד ישראל ואחד כהנים מני ר' יהודהאגודת אזוב (יעבץ) דרושים דף כא ע"ב
יג ע"א27 ר' יהודה לא ס"ל כרביאגודת אזוב (יעבץ) דרושים דף כה ע"א
יג ע"א28 דתניא יכול יהא יוה"כ מכפר על שבים ועל שאינן שבים ודין הוא וכו'של"ה (תשנז) - מס' תענית אות קסו
יג ע"א28 תניא יכול יהא יוכ"פ מכפרבנין שאול עמ' רכח
יג ע"א28 יכול יהא יוה"ך ורש"י ד"ה חטאת ואשםאות לישועה דף ה ע"א
יג ע"א31 חטאת אינה מכפרת אלא על השביםלקוטי שיחות חל"ב עמ' 8
יג ע"א31 חטאת ואשם אין מכפרין אלא על השביםבית ישראל (טויסיג) שמות עמ' קלד
יג ע"א31 חטאת ואשם אין מכפרין אלא על השביםבית ישראל (טויסיג) תנינא ח"ב עמ' שב
יג ע"א31 חטאת ואשם אינם מכפרים אלא על השביםשערי תשובה שער ד אות ב
יג ע"א31 מה חטאת ואשם אין מכפרין אלא על השכיןדברי ברוך ח"ב סי' מח אות ה
יג ע"א32 יוה"כ מכפר רק בעשה תשובהאבן ישראל (פישר) אגדה ח"א עמ' כג {גם בגדי כהונה}
יג ע"א32 יוה"כ מכפר רק בעשה תשובהקהלת יעקב עשי"ת עמ' עט
יג ע"א32 יוה"כ מכפר רק לשביםישמח ישראל (טשורטקוב, תשנד) עמ' עח
יג ע"א32 יום כיפור אינו מכפר לשאינם שביםפחד יצחק - יום הכפורים מאמר ג
יג ע"א32 עשה תשובה יוה"כ מכפראגרות ר' יצחק אלחנן עמ' קיב
יג ע"א32 תשובה ויוה"כ מכפרודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תקצג
יג ע"א33 מה לחטאת ואשם שאין מכפרים על המזיד כשוגגגור אריה ויקרא פ"א הערה 243
יג ע"א37 אך בעשור לחודש - מכפר הוא לשבים ואינו מכפר לשאינו שביםעירין קדישין השלם עמ' קכז, שמא {כי כל אכין ורקין שבתורה מיעוטין הן}
יג ע"א37 אך בעשור לחודש וכו'טוב טעם שמות עמ' רמה
יג ע"א37 סתם סיפרא מני רבי יהודהבנין שאול עמ' רל
יג ע"א40 יכול לא יהא יוה"כ מכפר אא"כ התענה בו וכו' אמר אביי לא קשיא הא רבי והא ר"ילב דוד (תשסט) עמ' כא
יג ע"א40 יכול לא יהא יוה"כ מכפר אלא אם כן התענה בו וקראו מקרא קודש ולא עשה בו מלאכההמעלות לשלמה (תשמז) עמ' ל, מב
יג ע"א41 מקרא קודש, ורש"יהכתב והקבלה ויקרא פכ"ג פסוק ב
יג ע"א42 ולא קראו מקראו קדש ועשה בו מלאכהפרי צדיק פורים אות א
יג ע"א42 לא נתענה בו מנין שמכפראגודת אזוב (יעבץ) דרושים דף יח ע"ב
יג ע"א42 לא קראו מקרא קודש יכול לא יהא יוה"כ מכפראור אברהם דברים עמ' לח
יג ע"א43 יוה"כ מכפר אף אם לא התענה בו וכו'אור אברהם ויקרא עמ' שלב
יג ע"א45 עבר ביוהכ"פ עצמו לא מתכפר בלי תשובהדרשות מהר"ם בנעט עמ' קצח
יג ע"א46 המחלל יוהכ"פ אין לו כפרהגנא דפלפלי עמ' רפח
יג ע"א46 כרת דיומא היכי משכחתאגודת אזוב (יעבץ) דרושים דף יח ע"ד
יג ע"א46 כרת דיומימשנת חיים ויקרא עמ' נא
יג ע"א46 עבירה של יוכ"פ עצמו אין יוהכ"פ מכפראמרי רבי שפטיה עמ' מה
יג ע"א49 יוה"כ מכפר רק ביוםאור אברהם ויקרא עמ' שלג
יג ע"א רש"י - אי לא התודה בפה אם יש לו כפרהמצווה ועושה ח"ב עמ' שד
יג ע"א רש"י ד"ה בעומדקהלת יעקב עשי"ת עמ' עט
יג ע"א רש"י ד"ה לא קראו מקרא קודשקרן פני משה ח"א עמ' קלד
יג ע"א תוס' ד"ה בעומד במרדולב דוד (תשסט) עמ' טז
יג ע"א תוס' ד"ה בעומדאגודת אזוב (יעבץ) דרושים דף כד ע"ד
יג ע"א תוס' ד"ה דעבדלב דוד (תשסט) עמ' כז
יג ע"א תוס' ד"ה דעבדלקוטי שיחות חכ"ז עמ' 126
יג ע"א תוס' ד"ה דעבד וכו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' שמב
יג ע"א תוס' ד"ה דעבד סוף יוה"כ מכפרערבי נחל (תשסד) עמ' תקפט
יג ע"א תוס' ד"ה דעבד סמוך לשקיעת החמהברית שלום (תעח) דף עד ע"ג
יג ע"א תוס' ד"ה דעבד סמוך לשקיעת החמהברית שלום (תשסח) עמ' תעו
יג ע"א תוס' ד"ה דעבדבנין אפרים עמ' קנט [הלכה]
יג ע"א תוס' ד"ה הואילאגודת אזוב (יעבץ) דרושים דף כג ע"ב
יג ע"א רשב"א ד"ה בירושלמי - ושלוחו קרי קרבן וכו'לקוטי שיחות חכ"ד עמ' 123
יג ע"ב01 כרת דיומא היכי משכחת להמי מרום ח"ז עמ' שסב
יג ע"ב02 דאכל אומצא כו'ברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' רו
יג ע"ב02 כגון דאכל אומצא וחנקתיה ומיתברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' קח
יג ע"ב02 משכחת דאכל אומצא וחנקיה ומתדרשות הצל"ח השלם עמ' קעט
יג ע"ב12 פרו של אהרןפחד יצחק - יום הכפורים מאמר לז
יג ע"ב14 וכיפר את מקדש הקודשחלק יעקב (קנטור) דרוש ט
יג ע"ב17 יכפר אלו הלויםחוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' קנג
יג ע"ב17 לוי לא איקרי עםתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' ערה
יג ע"ב18 הושוו כולן לכפרה כו'משנת חיים ויקרא עמ' שח
יג ע"ב24 וכשם שוידויו של שעיר המשתלח מכפר על ישראלצדקת הצדיק סי' צב
יג ע"ב31 בא להקיש שעיר המשתלחאבן ישראל על התורה (תשסב) עמ' פג
יג ע"ב31 בא להקיש שעיר המשתלחאבן ישראל על התורה עמ' ס
יג ע"ב31 מקיש שעיר המשתלח לשעיר שבפניםאבן ישראל (פישר) אגדה ח"א עמ' מג
יג ע"ב37 ולקח את שני השעירים מלמד שיהיו שניהם שויןנחמד ונעים (תשסח) חיי שרה ד"ה אי נמי
יג ע"ב37 שני השעירים צריכים להיות שווהאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' רכו
יג ע"ב39 אין הכהנים מתכפרים בשל ישראלגור אריה ויקרא פט"ז אות כג
יג ע"ב40 במה הן מתכפרין כו'משנת חיים ויקרא עמ' שו
יג ע"ב48 ביתו, הם הכהנים שכולם נקראים ביתובני יששכר ח"ב דף לג ע"ג
יג ע"ב48 הכהנים נקראים ביתו של אהרןגור אריה ויקרא פט"ז הערה 115
יג ע"ב49 אמר ר' ירמיה דלא כר"י וכו' רבא אמר ר"ש היא וכו'מאיר עיני חכמים מהדו"ב ח"ב דף כד ע"ב
יג ע"ב רשב"א, וכפר בעדו ובעד ביתו, ביתו אשתורנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תרעח
יג ע"ב תוס' ד"ה דעבדדרשות הצל"ח השלם עמ' קפ
יג ע"ב תוס' ד"ה דעבדאגודת אזוב (יעבץ) דרושים דף כה ע"א
יג ע"ב תוס' ד"ה דעבדמשנת חיים ויקרא עמ' רלג
יד ע"א14 יכול וכו' יביא משל אחיו הכהנים וכו' ת"ל אשר לומאיר עיני חכמים מהדו"ב ח"ב דף כה ע"ב, לג ע"א
יד ע"א17 פר החטאת אשר לועיוני רש"י במדבר עמ' קה
יד ע"א21 דלא קא חסרי בה ממונאמשנת חיים במדבר מכתב ג
יד ע"א27 אלא לר' יהודה וכו', ורש"יאבן ישראל (פישר) אגדה ח"א עמ' מג
יד ע"א27 תרי וידוין ודם הפר למה ליאבן ישפה עמ' 3
יד ע"א30 יבא זכאי ויכפר על החייבצדקת הצדיק סי' קכו
יד ע"א30 מוטב שיבא זכאי ויכפר על החייב וכו'דרשות שבט הלוי ח"א עמ' פ
יד ע"א44 אין מוסיפין על העזרהגור אריה שמות פכ"ה אות טז
יד ע"א44 אין מוסיפין על העירדרשות מהר"ם חביב עמ' רא
יד ע"א44 אין מוסיפין על העיר והעזרות וכו' ובשתי תודות ובשירדובר שלום (תשסג) - אהל יהושע עמ' כח
יד ע"א44 אין מוסיפין על העיר וכו'אות לישועה דף קסב ע"ב
יד ע"א44 אין מוסיפין על העיר וכו'תורת העולה ח"ג פרק פג
יד ע"א44 אין מוסיפין על העיר וכו' אלא במלך וכו'אור אברהם - מגילת אסתר עמ' קצב
יד ע"א44 אין מוסיפין על העיר וכו' אלא במלך וכו'אור אברהם - מסכת מגילה עמ' רטז, תסא
יד ע"א44 אין מוסיפין על העיר וכו' אלא במלך וכו'הל' בית הבחירה (שניאורסון) עמ' טז
יד ע"א44 אין מוסיפין על העיר וכו' אלא במלך ונביא וכו'אור אברהם שמות עמ' קכו
יד ע"א44 אין מוסיפין על העיר וכו' אלא וכו' בתודה ושיראור אברהם דברים עמ' רטז
יד ע"א44 אין מוסיפין על העיר וכו' אלא על פי מלך וכו'אור אברהם במדבר עמ' קעא
יד ע"א44 אין מוסיפין על העיר ועל העזרותגור אריה שמות פכ"ה הערה 134
יד ע"א44 אין מוסיפין על העיר ועל העזרות אלא במלךמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 192
יד ע"א44 אין מוסיפין על העיר ועל העזרות וברמב"םבית מועד (זלזניק) - דביר הבית
יד ע"א44 אין מוסיפין על העיר ועל העזרות וכו' אלא במלךאור אברהם דברים עמ' תסד
יד ע"א44 אין מוסיפין על העיר ועל העזרותאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' תקמ
יד ע"א44 אין מוסיפין על העיר ועל העזרות אלא במלך ונביא ואורים ותומיםהקשורים ליעקב (תשסא) עמ' קמב
יד ע"א44 מוסיפין על העזרה ע"י נביא וסנהדריןתפארת צבי שמות עמ' תג
יד ע"א44 סדר קידוש המקדשאור אברהם דברים עמ' כ
יד ע"א44 שאין מוסיפין וכו' ועל העזרות אלא במלךלקוטי שיחות חט"ז עמ' 301
יד ע"א44 שאין מוסיפין על העיר ועל העזרות אלא במלך וכו'אור אברהם - תשובה עמ' שמב
יד ע"א44 שאין מוסיפין על העיר ועל העזרות אלא וכו'קרן לדוד ויקרא-במדבר עמ' כח
יד ע"א תוס' - היכא דחסר מעות הלשכה לצורך קרבנות צבור גובים מעות בתחלה לשם ק"צרנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תקלח
יד ע"א תוס' ד"ה דלאמשנת חיים במדבר מכתב ב
יד ע"א תוס' ד"ה דלאמשנת חיים ויקרא עמ' קל
יד ע"א תוס' ד"ה שנימשנת חיים ויקרא עמ' שט
יד ע"א פיה"מ לרמב"ם - משה הוא מלךהכתב והקבלה דברים פל"ג פסוק ד
יד ע"א פיה"מ לרמב"ם - משה הוא מלךאור אברהם - תשובה עמ' שמב
יד ע"ב06 ואם שהה ויצא בארוכה חייבאור חדש (זיטשיק, תשסח) ויקרא עמ' כב
יד ע"ב06 והשתחווה או ששהה בכדי השתחוואה וכו'לקוטי שיחות חכ"ז עמ' 57
יד ע"ב09 מצות עשה שבנדהכללי המצות (צפת תשנב) עמ' 145
יד ע"ב12 יציאתו הנאה לו כביאתואגרא דפרקא (תשסה) עמ' י
יד ע"ב13 על העלם טומאה חייב ואינו חייב על העלם מקדשדברי ישראל (תשסח) ח"ב עמ' לח
יד ע"ב14 ר"ע אומר וכו' על העלם טומאה הוא חייב ואינו חייב על העלם מקדש ר"י אומר לחייב על העלם טומאה ועל העלם מקדששרגא המאיר מועדים עמ' קו
יד ע"ב46 ככל אשר אני מראה אותךזבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' קכו, קלד
יד ע"ב רש"י ד"ה חייבלקוטי שיחות חכ"ז עמ' 61
טו ע"א01 וכן תעשו לדורותבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' תשצא, תתרמ
טו ע"א01 וכן תעשו לדורותדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' ק
טו ע"א01 וכן תעשו לדורותמפי ספרים וסופרים ח"א עמ' תסה
טו ע"א01 וכן תעשו לדורותשיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 173
טו ע"א01 וכן תעשו לדורות וברש"י ותוס'עיוני רש"י שמות ח"ב עמ' רסט
טו ע"א01 וכן תעשו לדורותמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 192
טו ע"א01 וכן תעשו לדורותשבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' שצט
טו ע"א01 כל הכלים שעשה משהאבן ישראל (פישר) אגדה ח"א עמ' קכח
טו ע"א01 כל הכלים שעשה משהאבן ישראל על התורה (תשסב) עמ' צה
טו ע"א01 כל הכלים שעשה משהמבשרת ציון ח"ג עמ' רה
טו ע"א01 כל הכלים שעשה משה משיחתן מקדשתןגור אריה שמות פ"ל הערה 217, ויקרא פ"ח הערה 59
טו ע"א01 כל הכלים שעשה משה משיחתן מקדשתןגבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' סט, רעט
טו ע"א01 כל הכלים שעשה משה משיחתן מקדשתן מכאן ואילך עבודתן וכו'דרשות שבט הלוי ח"א עמ' שו
טו ע"א01 כל הכלים שעשה משה משיחתן מקדשתן מכאן ואילך עבודתן מחנכתן (ורש"י ד"ה מכאן)לקוטי שיחות ח"י עמ' 279, חי"ח עמ' 99, חי"ט עמ' 147
טו ע"א01 כל הכלים שעשה משה משיחתן מקדשתן מכאן ואילך עבודתן מחנכתןשיחות הרב צבי יהודה שמות עמ' 323 ,322
טו ע"א01 כלים שנמשחו בשמן המשחהאבן ישראל (פישר) אגדה ח"א עמ' קכט
טו ע"א01 מתיב רבא כל הכלים ובתוס'זבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' רכז
טו ע"א02 קידוש כלי שרתאחרי ראי (תשסד) דרשות סי' ב אות א
טו ע"א03 כלים עבודתן מחנכתןעיוני רש"י במדבר עמ' רסח
טו ע"א05 אותם במשיחה ולא לדורותבנין שאול עמ' קע
טו ע"א05 אותם במשיחה ולא לדורותזכור לאברהם (וייס) פ' בהעלותך
טו ע"א05 אותם במשיחה ולא לדורות במשיחהעיוני רש"י במדבר עמ' לג
טו ע"א05 אותם במשיחה כו'מערכי לב (חזן) ח"א דרוש לט דף פד ע"ב
טו ע"א05 אותם מיעוטא הויאהבת חיים (דייטש) עמ' קפז
טו ע"א15 תודות שאמרו בלחמן ולא בבשרןתורת העולה ח"ג פרק פג
טו ע"א15 תודת חובה בקדוש ירושלים והוספתהפנים יפות על תהלים עמ' שפד
טו ע"ב15 קידוש ירושלים בתודהציץ השדה פורים - אורה ושמחה עמ' מו
טו ע"א17 ואעמידה שתי תודות גדולותבית ישי (תשסד) דרשות עמ' יג
טו ע"א20 מי איכא חשיבותאמשנת חיים ויקרא מכתבים א, ז
טו ע"א20 מי איכא חשיבותא כלפי שמיא, ותוס' וראשוניםברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' לד
טו ע"א23 אחד המרבה ואחד הממעיט ובלבד שיכוון את לבו לאביו שבשמיםדעת תורה במדבר עמ' נו, נח, דברים ח"א עמ' צה
טו ע"א23 אחד המרבה ואחד הממעיט ובלבד שיכוין לבו לשמיםאוצרות חיים - עבודת ה' עמ' נו, קיט
טו ע"א23 אחד המרבה ואחד הממעיט ובלבד שיכוין לבו לשמיםקרן לדוד שמות עמ' נא
טו ע"א23 אחד המרבה ואחד הממעיט וכו'אבן פינה עמ' 53
טו ע"א23 אחד המרבה ואחר הממעיטודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' א
טו ע"א23 מלמד שאחד המרבה ואחד הממעיט ובלבד שיכוין את לבו לאביו שבשמיםאוצרות חיים - מצוות עמ' לג
טו ע"א25 גדולה שבתודה ומאי ניהו חמץפרי צדיק מצורע אות א
טו ע"א25 מאי ניהו גדולות חמץתורת העולה ח"ג פרק פג
טו ע"א30 אין העזרה מתקדשתחקל יצחק (תשסג) עמ' תלא
טו ע"א30 אין העזרה מתקדשת אלא בשירי מנחהאמרי נועם (מועדים) סי' ח ליום א דפסח [מבן המחבר]
טו ע"א30 אין עזרה מתקדשת אלא בשירי שמחה, ותוס' - היאך קדשו העזרה בימי שלמה, ובמהרש"ארנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תל
טו ע"ב30 אין העזרה מתקדשת אלא בשיירי מנחה של מצהעטרת ישועה (תשסד) אות לב להגדה ש"פ
טו ע"א30 עזרה מתקדשת בשיירי מנחה, ובתוס' ובמחרש"אגבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' קל
טו ע"א33 העזרה דבר הנאכל בה מקדשה, ובתוס' ד"ה ויוצא, דקדשו את הר הבית בשירות ותשבחותלקט אמרי קודש - מועדים עמ' קסז, קסח, ליקוטים עמ' ל
טו ע"א37 אי מה להלן חמץ אף כאן חמץ וכו'יציב פתגם - חנוכה-שבועות עמ' רנב
טו ע"א רש"י - משה רבינו היה לו דין מלךאבן ישראל על התורה (תשסב) עמ' מד, קו, קיד
טו ע"א רש"י - משה רבינו היה לו דין מלךאבן ישראל על התורה עמ' ל, עה, עח
טו ע"א רש"י - משה הוא מלךאור אברהם - תשובה עמ' שמב-שמג
טו ע"א רש"י ד"ה וכן תעשומשנת חיים שמות עמ' מב, רכח
טו ע"א רש"י ד"ה וכן תעשו, וברשב"אגבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' קנח, ריב
טו ע"א תוס' ד"ה ללמדך ובראשונים שםברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' פו-פז
טו ע"א תוס' ד"ה איןמשנת חיים בראשית עמ' קמה
טו ע"א תוס' ד"ה וכן תעשודרשות מהר"ם חביב עמ' רא-רב
טו ע"א תוס' ד"ה וכן תעשומשנת חיים שמות עמ' רכט
טו ע"א תוס' ד"ה ללמדךלקוטי שיחות חי"ב עמ' 10
טו ע"א ריטב"א ד"ה אלא גדולותלקוטי שיחות חכ"ז עמ' 11
טו ע"א מהרש"א - לא הי' למשכן שום קביעות מקום וכו'הל' בית הבחירה (שניאורסון) עמ' עז
טו ע"א מהרש"א ד"ה אבל בימי שלמהלקוטי שיחות חל"ו עמ' 142
טו ע"ב07 בשחיטת כבשים הוא דקדשיחקל יצחק (תשסג) עמ' תלג
טו ע"ב08 בעינן קידוש בשעת בניןזבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' רכו
טו ע"ב08 צריך לקדש את הביהמ"ק תיכף בגמר בנייתןעטרת ישועה (תשסד) אות לא, ס להגדה ש"פ
טו ע"ב10 אין בן דוד בא בער"ש וי"טאמרי אש (טאוב) עמ' ריז
טו ע"ב10 אין בנין בהמ"ק דוחה יו"טאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"ב עמ' מו
טו ע"ב10 אין בנין ביהמ"ק דוחה יו"טגור אריה שמות פט"ז הערה 141, ויקרא פכ"ג הערה 3
טו ע"ב10 אין בנין ביהמ"ק לא ביו"ט ולא בלילהלקט אמרי קודש - מועדים עמ' כב, קל
טו ע"ב10 אין בנין בית המקדש דוחה יו"ט - רש"יאור אברהם שמות עמ' רצט
טו ע"ב10 אין בנין בית המקדש דוחה יו"ט, וברש"ירנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תרפז
טו ע"ב10 אין בנין בית המקדש דוחה יום טוב, וברש"יבאר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' תקו
טו ע"ב10 אין בנין בית כו'משנת חיים בראשית עמ' שצו
טו ע"ב10 אין בנין מקדש דוחה יום טובחמשה מאמרות (תשסט) - נוסח התפלה אות יט
טו ע"ב14 אין בונים בית המקדש בלילהתורת חסד (סופר) עמ' קצו
טו ע"ב14 אין בונין ביהמ"ק בלילההל' בית הבחירה (שניאורסון) עמ' כח
טו ע"ב14 אין בונין בית המקדש בלילהים שמחה עמ' קצ
טו ע"ב14 אין ביהמ"ק נבנה בלילהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' קצ
טו ע"ב14 אין בנין בהמ"ק בלילהחלק יעקב (קנטור) דרוש יז
טו ע"ב14 אין בנין בהמ"ק בלילהאגלי טל (פרייל) מאמר שני פרק ו
טו ע"ב14 אין בנין ביהמ"ק בלילהדרשות מהר"ם בנעט עמ' נו
טו ע"ב14 אין בנין ביהמ"ק בלילהלקוטי שיחות חכ"א עמ' 255
טו ע"ב14 אין בנין ביהמ"ק בלילהתורת מנחם חל"ח עמ' 164
טו ע"ב14 אין בנין ביהמ"ק בלילה וכו'אשר ליהודה עמ' קסה
טו ע"ב14 אין בנין בית המקדש אלא ביוםתורת העולה ח"א פרק ה
טו ע"ב14 אין בנין בית המקדש בלילהאוצרות חיים - בהמ"ק עמ' קי
טו ע"ב14 אין הקמת המשכן בלילהעטרת ישראל (באהפאלי) עמ' קכ
טו ע"ב14 בנין ביהמ"ק צריך להיות דוקא ביוםדברי יחזקאל שרגא תליתאה עמ' שנד
טו ע"ב18 בשיראור אברהם - מסכת מגילה עמ' כח, תסא
טו ע"ב18 בשיר הכוונה וכו'פחד יצחק סוכות מאמר יג*
טו ע"ב18 מזמור לתודהבית ישי (תשסד) דרשות עמ' קלז
טו ע"ב18 שיר של תודהאבן ישראל על התורה (תשסב) עמ' קמב
טו ע"ב18 שיר של תודה וכו'מבשרת ציון ח"ב עמ' קכא
טו ע"ב18 שיר של תודה, וברש"יבית ישי (תשסד) דרשות עמ' קא
טו ע"ב18 ת"ר שיר של תודה ברש"יבית מועד (זלזניק) - דביר הבית
טו ע"ב18 ת"ר שיר של תודה וכו' ארוממך וכו'אור אברהם - מגילת אסתר עמ' ריב
טו ע"ב20 ואומר ארוממך ה' כי דליתני וגו' - רש"יאור אברהם - תשובה עמ' תא
טו ע"ב21 ושיר של פגעים ויש אומרים שיר של נגעים וכו'מבשרת ציון ח"ב עמ' קיב, ח"ד עמ' עו
טו ע"ב21 ושיר של פגעים וכו' יושב בסתר עליוןנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' ג אות י
טו ע"ב21 ושיר של פגעים וכו' יושב בסתר עליון בצל שדי יתלונן עד כי אתה ה' מחסי עליון שמת מעונךחמשה מאמרות (תשסט) - נוסח התפלה נספח יז
טו ע"ב21 ושיר של פגעיםפירושי ראשונים
טו ע"ב21 יושב בסתר הוא שיר של פגעיםספרי המגיד מקאזניץ עמ' ריג
טו ע"ב21 שיר של פגעיםמדבר יהודה (תשסב) עמ' מט
טו ע"ב21 שיר של פגעיםס' הבוטח ח"ב עמ' שכט
טו ע"ב21 שיר של פגעים בכנורות ובנבלים וכו'תפלה למשה (אלמושנינו, תשמח) עמ' רנז
טו ע"ב21 שיר של פגעים בכנורות ונבליםמתנת חיים - אלול וימים נוראים עמ' רנ
טו ע"ב21 שיר של פגעים וברש"י ותוס'עיוני רש"י שמות ח"ב עמ' תעח, תעט
טו ע"ב21 שיר של פגעים ויש אומרין שיר של נגעיםבאר הגולה (הרטמן) באר ד הערה 405
טו ע"ב21 שיר של פגעים וכו' יושב בסתר עליוןבאר הגולה (הרטמן) באר ב הערה 232
טו ע"ב21 שיר של פגעים וכו' ריב"ל אמר להו להני קראי וגאני וכו' להגן שאניאורות ונתיבות ח"ה פרק כ אות צג, צד
טו ע"ב24 ומאן דאמר פגעים וכו' ואומר יושב בסתר עליון וכו'ברית עולם (תשסט) עמ' קס
טו ע"ב29 ריב"ל אמר להו להני קראי וגאני וכו' להגן שאניבאר משה (אפשטיין) יהושע-שמואל עמ' כה
טו ע"ב29 ריב"ל אמר להו להני קראיאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' רסד
טו ע"ב30 להני קראי וגאניס' הבוטח ח"ב עמ' שכט
טו ע"ב31 אין מתרפאין בדברי תורהחכמת התורה יתרו עמ' שמה
טו ע"ב31 אסור להתרפא בד"תשומע תפלה ח"א עמ' פד
טו ע"ב31 אסור להתרפא בדברי תורהנועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף פא ע"ג
טו ע"ב31 אסור להתרפאות בד"ת וכו' להגן שאניאוהב ישראל דף קיד ע"ב
טו ע"ב31 אסור להתרפאות בד"תזבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' צב
טו ע"ב31 אסור להתרפאות בד"תס' הבוטח ח"ב עמ' רסב
טו ע"ב31 אסור להתרפאות בדברי תורהנועם אלימלך (תשסא) עמ' שכח
טו ע"ב31 אסור להתרפאות בדברי תורה וכו' ולהגן שאניאוהב ישראל (תשעה) ח"א עמ' שנה
טו ע"ב31 אסור להתרפאות וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ד עמ' מט
טו ע"ב32 להגן שאנימתנת חיים מאמרים ח"ב עמ' ה
טו ע"ב32 להגן שאניס' הבוטח ח"ב עמ' רסב
טו ע"ב38 ושתי תודות וכו' הך דמקרבא לחומהלקוטי שיחות ח"כ עמ' 98
טו ע"ב41 משתי לחמי תודה אחת נאכלת ואחת נשרפתמשך חכמה שמות פ' כה פס' ט
טו ע"ב רש"ילקוטי שיחות חלק ל עמ' 119
טו ע"ב רש"י ד"ה אין - כדאמרינן ביבמות וכו' וימים טובים נמי שבתות איקרוחמשה מאמרות (תשסט) - נוסח התפלה אות יט
טו ע"ב רש"י ד"ה אין בנין - אתם והמקדש חייבין בכבודי שהזהרתי על השבתמתנת חיים שבת ור"ח עמ' קפח
טו ע"ב רש"י ד"ה ת"ר - ומהו שיר של תודה מזמור לתודהלקוטי שיחות חי"ב עמ' 29
טו ע"ב תוס' - בהמ"ק ירד מהשמיםכתבי הרב יהודה אלקלעי ח"א עמ' 261
טו ע"ב תוס' - ביהמ"ק דלעתיד הוא עשוי מאליו בידי שמיםאהל נפתלי עמ' קע
טו ע"ב תוס' - בית המקדש לעתיד שעשוי מאליומעשה רקם (בר) מועדים עמ' 46
טו ע"ב תוס' - בנין המקדש לעת"לשירת הפסח אות קמב
טו ע"ב תוס' - בנין העתיד יהא ביו"טחקל יצחק (תשסג) עמ' שלג
טו ע"ב תוס' ד"ה אין - ביהמ"ק דלעתיד שהוא עשוי מאליו בידי שמים כו' וכן מפרש במדרש תנחומאלקוטי שיחות חי"א עמ' 185, חי"ב עמ' 218, חי"ג עמ' 84, חט"ז עמ' 308, חי"ח עמ' 418, חכ"ז עמ' 204
טו ע"ב תוס' ד"ה איןגור אריה שמות פט"ו הערה 92
טו ע"ב תוס' ד"ה איןקדושת השבת סי' ב (עמ' 7)
טו ע"ב תוס' ד"ה אין בונין בהמ"ק כו'מערכי לב (חזן) ח"א דרוש כג דף מז ע"א
טו ע"ב תוס' ד"ה איןפרי צדיק ראה אות ט
טו ע"ב תוס׳ - עתיד הבית שלישי להיות עשוי מאליו בידי שמיםיושב אהלים עמ' סט
טו ע"ב ריטב"א - עד כי אתה ה' מחסי ששים תיבות כנגד הנה מטתו שלשלמה ששים גבורים סביב להחמשה מאמרות (תשסט) - נוסח התפלה נספח יז
טו ע"ב הגהות הגר"א, גמרא עליון שמת מעונך - נמחקחמשה מאמרות (תשסט) - נוסח התפלה נספח יז
טז ע"א01 על פי נביא נאכלת ועל פי נביא נשרפתמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 192
טז ע"א03 באחת מכל אלולקוטי שיחות חט"ז עמ' 301
טז ע"א09 לא קדשה לעת"ללקוטי שיחות חל"ו עמ' 124
טז ע"א29 להוסיף על ירושלים יש צורך בחומה, ורש"יתורת מנחם חנ"ז עמ' 255
טז ע"א33 מקריבין אע"פ שאין בית, וברשב"אאבן ישראל על התורה (תשסב) עמ' עב
טז ע"א33 מקריבין אע"פ שאין בית, וברשב"אאבן ישראל על התורה עמ' נא
טז ע"א33 שמעתי שמקריבין אע"פ שאין בית - רשב"אאור אברהם - מסכת מגילה עמ' עב
טז ע"א33 שמעתי שמקריבין אע"פ שאין ביתאור אברהם שמות עמ' קצט
טז ע"א33 שמעתי שמקריבין אע"פ שאין ביתבך יברך ישראל (תשסח) עמ' קכח
טז ע"א33 שמעתי שמקריבין אע"פ שאין ביתנר ישראל חלק ג דף קכח
טז ע"א37 דכו"ע קדושה ראשונה קידשה לשעתה וקידשה לעתיד לבאהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' תלא
טז ע"א37 רבי אליעזר ס"ל דקדושה ראשונה קידשה לעתיד לבואאור אברהם - מגילת אסתר עמ' רי
טז ע"א תוס' ד"ה דכולי עלמאמשפט כהן ריט
טז ע"ב03 משכן ומקדש ה' טימאדרשות מהר"ם בנעט עמ' יט, צו
טז ע"ב07 אם נאמר משכן כו'ברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' קעה
טז ע"ב10 לא ילפינן מקדש ממשכן ותוס'עיוני רש"י שמות ח"ב עמ' שנה
טז ע"ב10 שלא תימא דווקא מן המשכן ולא מן המקדשרב ייבי (תשסט) ח"א עמ' רכד
טז ע"ב12 אילו נאמר מקדש וכו' ואילו נאמר משכן וכו'ברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' צא
טז ע"ב16 דאקרי משכןתורת מנחם חנ"ה עמ' 180
טז ע"ב16 מכדי משכן איקרי מקדש ומקדש איקרי משכן וכו' ש"מ תרתי וכו'טוב ירושלים במדבר פי"ט פסוק יג
טז ע"ב16 מקדש איקרי משכןעיוני רש"י במדבר עמ' שיט
טז ע"ב16 מקדש איקרי משכןתורת העולה ח"א פרק ד, ה
טז ע"ב16 משכן איקרי מקדשילקוט דברי חכמים שמות סי' שנח
טז ע"ב16 משכן איקרי מקדש ומקדש איקרי משכןשל"ה (תשנז) פרשת שמיני אות ד
טז ע"ב22 או ששהא כדי השתחואהס' הזכרונות (ר' צדוק) סי' ז (עמ' 145)
טז ע"ב22 נטמא בעזרההכתב והקבלה במדבר פי"ט פסוק יג = פי"ט פסוק כ
טז ע"ב22 נטמא בעזרהעיוני רש"י במדבר עמ' שיח
טז ע"ב29 וכמה שיעור שהיה וכו' חד אמר כמימריה וכו'באר משה (אפשטיין) שמות עמ' תת, דברים עמ' שיז, מלכים עמ' ס
טז ע"ב29 כמה שיעור שהייה וכו'לקוטי שיחות חכ"ז עמ' 56
טז ע"ב34 קידה על אפיםזבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' מח
טז ע"ב37 בעי רבא צריך שהייה למלקותדברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' שלט
טז ע"ב רש"י ד"ה טומאהס' הזכרונות (ר' צדוק) סי' ז (עמ' 156)
טז ע"ב רש"י כל הניתן בתוככם קרי משכןגור אריה שמות פכ"ח הערה 126
טז ע"ב רש"י שאין אחריה היתר במות ובתוס' ד"ה קדושתוגור אריה שמות פכ"ה הערה 147, במדבר פי"ט הערה 135
טז ע"ב תוס' ד"ה או אידילקוטי שיחות חל"ו עמ' 141
טז ע"ב תוס' ד"ה או אידי - ע"ד קדושת מקום דבהמ"קהל' בית הבחירה (שניאורסון) עמ' עז
טז ע"ב תוס' ד"ה אוגור אריה שמות פל"ה הערה 9, ויקרא פי"ט הערה 290
טז ע"ב תוס' ד"ה קדושתוגור אריה שמות פכ"ה הערה 147, דברים פי"ב הערה 47
יז ע"א03 אויר עזרהבאר ראי (רוזן) אגדה סי' יא אות ד
יז ע"א03 כי גמירי שהייה שהייה דבת השתחוואהס' הזכרונות (ר' צדוק) סי' ז (עמ' 154)
יז ע"א11 נזיר שנכנס בשידה תיבה ומגדלודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' תנה
יז ע"א17 שהיות מהו שיצטרפו וכו'לקוטי שיחות חכ"ז עמ' 60
יז ע"א19 בעא מיניה אבייככר לאדן (תשנ) עמ' קכה
יז ע"א23 לא ניתנה ארוכה להדחות אצלולקוטי שיחות חכ"ז עמ' 58
יז ע"א תוס' ד"ה אודברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' שלט
יז ע"א תוס' ד"ה אוס' הזכרונות (ר' צדוק) סי' ז (עמ' 156)
יז ע"א תוס' ד"ה אודברי חיים על התורה (תשנט) עמ' שט
יז ע"א תוס' ד"ה או - הקשו ממכות דלא מחייב רב ביבי בשהייהלחמי תודה דף יא ע"א
יז ע"א תוס' ד"ה אי דשהה - הא חייבי כריתות שלקו נפטרו מידי כריתתןלחמי תודה דף יא ע"א
יז ע"א תוס' ד"ה צריךדגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' שמח
יז ע"א תוס' ד"ה צריךס' הזכרונות (ר' צדוק) סי' ז (עמ' 154)
יז ע"א תוס' ד"ה צריך - אם היה שרץ במקדש והתרו בו שלא יטמא עצמו לקילחמי תודה דף יא ע"א
יז ע"א תוס' ד"ה צריך, ומה שהעיר המצפה איתן ע"זשפע חיים ח"ו עמ' סח
יז ע"א תוס' ד"ה ואין אוכליםככר לאדן (תשנ) עמ' קכה
יז ע"ב03 מהפך בצינוראעיוני רש"י שמות ח"ב עמ' שז
יז ע"ב10 דכל קרובי עבודה עבודה היאמשנת חיים במדבר עמ' תלט
יז ע"ב10 כל קרובי עבודה עבודה היאלחמי תודה דף י ע"ב
יז ע"ב11 אמר ר' אושיעא בעינא דאימא מילתא וכו' חוץ מחוטמו טהור וכו'לחמי תודה דף טו ע"א
יז ע"ב20 טמא שנכנס דרך גגין להיכל פטורגבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' טז
יז ע"ב31 אמרה לו נטמאתידרשות ר"י מסלוצק עמ' קצח
יז ע"ב31 משמש עם טהורה ואמרה לו נטמאתי וכו' חייב מפני שיציאתו הנאה לוס' החיים (תשנג) עמ' קצד
יז ע"ב33 איתמר אביי אמר וכו' חייב שתים וכו', ובתוס' ד"ה והא נמצאחכמה ומוסר ח"א עמ' נג
יז ע"ב תוס' ד"ה אפילו - ביאה במקצת לא שמה ביאה וכו' דרובו ככולולקוטי שיחות חי"ט עמ' 245
יז ע"ב תוס' ד"ה אפילוגור אריה ויקרא פ"א הערה 112
יז ע"ב תוס' ד"ה אפילוס' הזכרונות (ר' צדוק) סי' ז (עמ' 153)
יז ע"ב תוס' ד"ה נזירודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תיג
יח ע"א היה משמש עם הטהורה ואמרה לו נטמאתי ופירש מיד חייב וכו' היכי עביד וכו' נועץ עשר צפרניו בקרקע עד שימות וכו'חמשה מאמרות (תשסט) - תורת שבת פרשת תזריע
יח ע"א פירשתורת מנחם חי"ג עמ' 235
יח ע"א משמש מת בעריות חייבמנחת מחבת ח"א עמ' רכב
יח ע"א ר"ן - איסור חפצא על איסור גבראשירת הפסח אות רג
יח ע"ב19 והזרתם את בני ישראל מטומאתם, אזהרה שיפרשו מנשותיהם סמוך לוסתןויגד יעקב עמ' תקיט
יח ע"ב19 והזרתם את בני ישראל מטמאתם וכו' וסמיך לה: "אחרי מות"שירי משכיל כלל ה פרט ב
יח ע"ב20 אזהרה לבנ"י שיפרשו מנשותיהן סמוך לוסתן כו' והנזהרין בזה זוכין לבנים בעלי הוראה שנאמר וגו'שערי תשובה סה"י אות צב, אגה"ת אות נב
יח ע"ב20 אזהרה לבני ישראל שיפרשו מנשותיהן סמוך לוסתןהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' שמ
יח ע"ב20 אזהרה שיפרשו סמוך לוסתהויגד יעקב עמ' קצא, רלד
יח ע"ב21 פרישה סמוך לוסתכללי המצות (צפת תשנב) עמ' 62
יח ע"ב21 פרישת בני ישראל מטומאהאחרי ראי (תשסד) סדרות סי' לא אות ג
יח ע"ב28 הפורש מאשתו סמוך לווסת יהיו לו בנים זכריםאור חדש על ציון דף לג ע"ב
יח ע"ב28 הפורש מאשתו סמוך לוסתה הויין לו בנים זכריםים שמחה עמ' קטו
יח ע"ב28 כל הנזהר בעונה סמוך לוסתה וכו'שבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' כט
יח ע"ב28 כל הפורש מאשתו סמוך לוסתה הויין לו בנים זכריםאור תורה (קאלמייר, תשסא) עמ' קמ
יח ע"ב28 כל הפורש מאשתו סמוך לוסתה הויין לו בנים זכריםבית ישראל (טויסיג) ויקרא עמ' מח, נו-נז
יח ע"ב28 כל הפורש מאשתו סמוך לוסתה הויין לו בנים זכריםבית ישראל (טויסיג) ח"ו עמ' רכט
יח ע"ב28 כל הפורש מאשתו סמוך לוסתה הויין לו בנים זכרים וכו'שרגא המאיר מועדים עמ' שה
יח ע"ב28 כל הפורש מאשתו סמוך לוסתהילקוט הגרשוני ח"ב
יח ע"ב28 כל הפורש עונה סמוך לווסתהדמשק אליעזר (רלב"ג) ויקרא פרק יב פסוק ג
יח ע"ב31 בנים ראויים להוראהפרחי כהונה (קצבורג) - כתר כהונה סי' יז עמ' נו
יח ע"ב31 רבי יהושע בן לוי אמר כל הפורש מאשתו סמוך לוסתה הויין לו בנים ראויין להוראההמעלות לשלמה (תשמז) עמ' שמ
יח ע"ב33 אמר רבי חייא בר אבא וכו' כל המבדיל על היין במוצאי שבתות הויין לו בנים וכו' בנים ראוין להוראהשל"ה (תשנז) - מס' שבת אות נה
יח ע"ב33 כל המבדיל על היין במוצ"ש הויין לו בנים זכריםבאר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' קנג-קנד
יח ע"ב33 כל המבדיל על היין במוצ"ש הויין לו בנים זכריםנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' כג אות ו
יח ע"ב33 כל המבדיל על היין במוצאי שבתות הויין לופרי צדיק ויחי - הבדלה, (א), יתרו - הבדלה, תרומה - הבדלה
יח ע"ב34 המבדיל וכו' דכתיב ולהבדיל כו'לקוטי שיחות חל"א עמ' 99
יח ע"ב35 להבדיל בין קודש לחולנפש הרב עמ' עא
יח ע"ב39 אמר רבי בנימין בן יפת כל המקדש כו'חיים תחלה (תשנג) עמ' צה
יח ע"ב40 הזיווג יהיה בקדושהמדבר יהודה (תשסב) עמ' שז
יח ע"ב40 המקדש את עצמוס' גימטריאות עמ' כא
יח ע"ב40 המקדש עצמו בשעת תשמישנחמד ונעים (תשסח) לקוטי אמרים אות קסב
יח ע"ב40 המקדש עצמו בשעת תשמישמוסר המקרא והתלמוד עמ' קעו
יח ע"ב40 המקדש עצמו בשעת תשמישנתיבות עולם ח"ב עמ' קו, קיג
יח ע"ב40 כל המקדש את עצמו בשעת תשמיש הויין לו בנים זכרים שנאמר והתקדשתם והייתם קדושים, וסמיך ליה אשה כי תזריעשל"ה (תשנז) - מס' תענית אות קעו
יח ע"ב40 כל המקדש את עצמו בשעת תשמיש הויין לו בנים זכריםבית ישראל (טויסיג) ויקרא עמ' מח, קד
יח ע"ב40 כל המקדש עצמו בשעת תשמיש הו"ל בנים זכריםקשוטי כלה (גרינפלד) ח"ח אות קל
יח ע"ב40 כל המקדש עצמו בשעת תשמיש הויין ליה בנים זכריםראשית חכמה (תשמד) - קדושה פרק טז אות ב
יח ע"ב40 כל המקדש עצמו בשעת תשמיש הויין ליה בנים זכריםאור חדש (הרטמן) הקדמה אות 281
יח ע"ב40 כל המקדש עצמו בשעת תשמיש הויין לו בנים זכריםכתונת פסים (תשמה) פרשת בלק מה ע"א
יח ע"ב40 כל המקדש עצמו בשעת תשמיש הויין ליה בנים זבריםחיים תחלה (תשסא) אופן סה עמ' נ ד"ה ושם
יח ע"ב40 כל המקדש עצמו בשעת תשמיש הויין ליה בנים זכריםשרגא המאיר על התורה עמ' רעו
יח ע"ב40 כל המקדש עצמו בשעת תשמיש וכו' וברש"יבאר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' שעו-ז
יח ע"ב40 כל המקדש עצמו הויין ליה בנים זכריםקדושת ציון (תשנד) ח"ב עמ' קנג
יח ע"ב40 כל המקדש עצמו וכו'טוב טעם ויקרא עמ' צט, קח
יח ע"ב40 מקדש את עצמו בשעת תשמישיסוד האמונה (תשסז) ויכוח השואל והמשיב אות קכד, קונטרסים לחכמת אמת אות לט
יח ע"ב40 צריך לקדש את עצמו בשעת תשמישדברים נחמדים (תשסה) עמ' רי
יח ע"ב45 שרץ ונבילה איכא בינייהו, דר"א אינו מחייב עד שידע במה נטמא כו'פרדס המלך (תשסט) אות שעד
יח ע"ב תוס' ד"ה אמרמאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף צג ע"ב
יט ע"א אי לאו גזירה שוה דרבי הוי דרש ר' עקיבא לידיעה בתחלהפרדס המלך (תשסט) אות שעד
יט ע"א דר' ששת מחליףתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' כז, ח"ב עמ' נג
יט ע"א תוס' ד"ה הריויקהל משה (וייס) עמ' עד אות לג [הלכה]
יט ע"א תוס' ד"ה הרי העלם מקדשדגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' קלז
יט ע"ב05 מקצתו ככולוגור אריה שמות פ"א הערה 74
יט ע"ב10 שני שבילין מחייב אידיעת ספק, וגבי שאר איסורים בעינן בסוף ידיעה וודאיתפרדס המלך (תשסט) אות שעד
יט ע"ב38 שבועה שאוכלתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תרעט הערה 12
יט ע"ב38 שבועות שתים שהן ארבע וכו'נועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף נד ע"ד, נה ע"א, קו ע"ב
יט ע"ב38 שבועות שתים שהן ארבע שבועה שאוכל ושלא אוכל שאכלתי ושלא אכלתינועם אלימלך (תשסא) עמ' ריט, תלז
יט ע"ב38 שתיים שהן ארבעבנין אפרים עמ' קכז [הלכה]
יט ע"ב46 אמר אביי לעולם דאכילנא משמע וכו' כאן במסרבין בו לאכול וכו'מאיר עיני חכמים מהדו"ג ח"א דף קפח
יט ע"ב רש"י - להטיב אוכל להרע לא אוכלנחלה לישראל (תשעא) עמ' נב
יט ע"ב רש"י - להרע או להיטיב וכו', לא אוכל להרע אוכל להיטיבנועם אלימלך (תשסא) עמ' רכ
יט ע"ב תוס' ד"ה עשו - ולא דמי לנגע בכעדשה דלא ידע אי בכזית איטמי או בכעדשה וכו'פרדס המלך (תשסט) אות שעד
כ ע"א32 מתפיס בנדר או בשבועה אי הוי כמוציא מפיורנת יצחק תליתאה ח"א עמ' מא, ח"ב עמ' ערה
כ ע"א32 פלוגתת אביי ורבא במתפיס בשבועהברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' צז
כ ע"א35 איזה איסר האומר הרי עלי שלא אוכל בשרגור אריה במדבר פ"ל אות ט
כ ע"א35 האומר הרי עלי שלא אוכל בשר וכו' והוא שנדור ובא מאותו היוםחמשה מאמרות (תשסט) - סמוכים לעד - כתובות ד
כ ע"א35 האומר הרי עלי שלא אוכל וכו' והוא שנדור ובא מאותו היום, וברש"יס' הזכרונות (אבוהב) עמ' לד
כ ע"א תוס' ד"ה ואילו ומהרש"אברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' קפח
כ ע"א המאורבנין אפרים עמ' עז [הלכה]
כ ע"ב07 עד שידור בדבר הנדורגור אריה במדבר פ"ל הערה 51
כ ע"ב16 אוכל ולא אוכלהכתב והקבלה דברים פ"ה פסוק יז
כ ע"ב16 אוכל ולא אוכל כו' ובראשונים שםברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' פז
כ ע"ב16 אוכל ולא אוכל שקר, אכלתי ולא אכלתי שוא, וברש"י ור"י מיגשברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' לה
כ ע"ב20 בל יחל בשבועהבנין אפרים עמ' קכז [הלכה]
כ ע"ב20 שוא ושקר אחד הןגור אריה שמות פ"כ הערה 171, דברים פ"ה הערה 15
כ ע"ב20 שוא ושקר אחד הן דבדיבור אחד נאמרותפארת ישראל (הרטמן) עמ' תרעח הערה 10-11, תרעט, תרצב
כ ע"ב22 אכלתי ולא אכלתי - שבועת שקרתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תרעט הערה 12
כ ע"ב25 בדיבור א' נאמרומשמרת איתמר (תשסז) עמ' תקמג
כ ע"ב25 בדיבור א' נאמרוילקוט הגרשוני ח"א דף לח, לט, מ
כ ע"ב25 ההיקש של זכירה ושמירהפחד יצחק שבועות מאמר לב
כ ע"ב25 זכור הוא עשה ושמור הוא לא תעשהתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תרסא הערה 18, תרעח הערה 8, תרצד הערה 21
כ ע"ב25 זכור ושמורדברי שמואל (תשנח) עמ' קכא, קכח, קסד
כ ע"ב25 זכור ושמור בדבור אחדתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תקו הערה 45, תרס, תרסא, תרסא הערה 12
כ ע"ב25 זכור ושמור בדבור אחד נאמרואמרי אש (טאוב) עמ' שסא
כ ע"ב25 זכור ושמור בדבור אחד נאמרודברי ישראל (תשסח) ח"ב עמ' קכב (הגה), שכב
כ ע"ב25 זכור ושמור בדבור אחד נאמרומשמרת איתמר (תשסה) עמ' תסח
כ ע"ב25 זכור ושמור בדבור אחד נאמרוקריאה בקריה ח"ב עמ' רעו, שטו
כ ע"ב25 זכור ושמור בדבור אחד נאמרואביר יעקב (סדיגורה, תשסד) עמ' קו
כ ע"ב25 זכור ושמור בדבור אחד נאמרו, וכל מי שישנו בשמירה ישנו בזכירהתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תרעח, תרפו, תרפח הערה 70, תתמ הערה 26
כ ע"ב25 זכור ושמור בדיבור אחדתפארת ישראל (מהר"ל, הניג) עמ' קל, קלה, קלז
כ ע"ב25 זכור ושמור בדיבור אחדדעת שבת עמ' רעו, רצט
כ ע"ב25 זכור ושמור בדיבור אחדמאיר עיני חכמים מהדו"ג ח"א דף סז
כ ע"ב25 זכור ושמור בדיבור אחד וכו'דרשות הרא"ש דף נח ע"א דרוש נז
כ ע"ב25 זכור ושמור בדיבור אחד וכו'יציב פתגם - פסח עמ' קלה
כ ע"ב25 זכור ושמור בדיבור אחד נאמרואור אברהם - רות עמ' שפב
כ ע"ב25 זכור ושמור בדיבור אחד נאמרואור אברהם שמות עמ' קמה
כ ע"ב25 זכור ושמור בדיבור אחד נאמרואמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) נשא ה
כ ע"ב25 זכור ושמור בדיבור אחד נאמרואפיקי יהודה (תשנט) עמ' שסז, תלב
כ ע"ב25 זכור ושמור בדיבור אחד נאמרובאר הגולה (הרטמן) באר ו הערה 1174
כ ע"ב25 זכור ושמור בדיבור אחד נאמרוחלקת יהושע עמ' לז הערה יד
כ ע"ב25 זכור ושמור בדיבור אחד נאמרוקדושת השבת סי' ד (עמ' 17, 24), ה (עמ' 30), ז (עמ' 48), שביתת שבת סי' ב (עמ' 74)
כ ע"ב25 זכור ושמור בדיבור אחד נאמרוקהלת יעקב פורים עמ' שצח
כ ע"ב25 זכור ושמור בדיבור אחד נאמרורוח חיים (חיד"א) עמ' ריג
כ ע"ב25 זכור ושמור בדיבור אחד נאמרושמועה טובה דף פג ע"ב
כ ע"ב25 זכור ושמור בדיבור אחד נאמרושפת אמת (רייז) דברים ח"א עמ' מח, פד, קט, קיז, קיח, קמג
כ ע"ב25 זכור ושמור בדיבור אחד נאמרושפת אמת (רייז) סוכות עמ' קסב
כ ע"ב25 זכור ושמור בדיבור אחד נאמרו וכו'אור אברהם - מסכת מגילה עמ' שד
כ ע"ב25 זכור ושמור בדיבור אחד נאמרו וכו'טוב ירושלים דברים פ"ה פסוק יב
כ ע"ב25 זכור ושמור בדיבור אחד נאמרו וכו'פחד יצחק פסח מאמר עו
כ ע"ב25 זכור ושמור בדיבור אחד נאמרופרי צדיק נשא אות ט, בחוקותי אות ב, ראה אות ח
כ ע"ב25 זכור ושמור בדיבור אחדטוב טעם שמות עמ' קלו, דברים עמ' כד
כ ע"ב25 זכור ושמור בדיבור אחר נאמרוגור אריה שמות פ"כ אות ד, דברים פ"ה אות ג
כ ע"ב25 זכור ושמור בדיבור אחר נאמרומחשבת מוסר ח"ג עמ' רסז
כ ע"ב25 שמור וזכור בדיבור אחד ותוס'עיוני רש"י דברים ח"א עמ' קמג
כ ע"ב26 שאי אפשר לפה לדבר ולאוזן לשמועתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תרסב
כ ע"ב29 דאר"א ב"א נשים חייבות כו'מראה הגדול ח"א דף צא ע"ג
כ ע"ב29 נשים חייבות בקידוש היוםגור אריה שמות פ"כ הערה 150
כ ע"ב29 נשים חייבות בקידוש היום ד"ת דא"ק זכור ושמור כל שישנו בשמירה ישנו בזכירה וכו'באר יוסף (תשמא) ח"ב עמ' פב, ח"ג עמ' קיא
כ ע"ב29 נשים חייבות בקידוש היום דבר תורהחוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' תד
כ ע"ב29 נשים חייבות בקידוש היום דבר תורה דא"ק זכור ושמור ובתוס' ד"ה כלחמודי צבי במדבר-דברים עמ' קלא
כ ע"ב29 נשים חייבות בקידוש היום דבר תורה דאמר קרא זכור ושמור כל שישנו בשמירה ישנו בזכירה וכו'תפלת דוד (אדר"ת) עמ' קכה
כ ע"ב29 נשים חייבות בקידוש היום דבר תורה וכו'בית ישראל (טויסיג) שמות עמ' סח-סט
כ ע"ב29 נשים חייבות בקידוש היום דבר תורה וכו' הואיל ואיתנהו בשמירה איתנהו נמי בזכירהבית ישראל (טויסיג), תליתאה, ח"ב, עמ' מז
כ ע"ב29 נשים חייבות בקידוש היום דבר תורהאור הצבי עמ' 150
כ ע"ב29 נשים חייבות בקידוש היום, תוס'נחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' יט אות מד
כ ע"ב31 כל שישנו בשמירה ישנו בזכירהפחד יצחק שבת קונטרס רשימות אות ד
כ ע"ב31 כל שישנו בשמירה כו'ברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' צ
כ ע"ב32 הואיל ואיתנהו בשמירה איתנהו בזכירהגור אריה שמות פ"כ אות יד
כ ע"ב רש"י ד"ה אכלתיעיוני רש"י שמות ח"ב עמ' נב
כ ע"ב רש"י ד"ה ה"ג סד"אס' הזכרונות (אבוהב) עמ' לה
כ ע"ב רש"י ד"ה ואזהרתיהתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' רלד
כ ע"ב רש"י ד"ה ואזהרתיה מלא תשבעוגבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' רסד
כ ע"ב רש"י - דכל מצות ל"ת בין שהז"ג בין שלהז"ג נשים חייבותגור אריה דברים פ"ה הערה 39
כ ע"ב תוס' ד"ה דכימאורי שערים עמ' כ
כ ע"ב תוס' ד"ה דכי - מיהו נראה לר"י דגרסי' לי' שפיר אע"ג וכו' קדושת לוי (תרצט) דף קכז ע"ג
כ ע"ב תוס' ד"ה דכי לא נדרוענפיה ארזי אל (תשסו) על התורה ח"ב עמ' קטו*
כ ע"ב תוס' ד"ה דכי לא נדרחיי נפש ח"ג עמ' קסט
כ ע"ב תוס' ד"ה דכי לא נדרס' הזכרונות (אבוהב) עמ' לה
כ ע"ב תוס' ד"ה כלמאיר עיני חכמים מהדו"ג ח"א דף קפט
כ ע"ב תוס' ד"ה כל שישנו - איפכא ליכא למימר דלחומרא מקשינןשפע חיים - נישואין עמ' רסא
כ ע"ב תוס' ד"ה כל שישנו - בזכירה ישנו בשמירה למה לא אמרינן להיפוךיציב פתגם - מילה-נישואין עמ' ריא
כ ע"ב תוס' ד"ה כל שישנו - ולא אמרינן להיפך דלחומרא מקשינןגבעת פנחס (ביליצר) עמ' קא
כ ע"ב תוס' ד"ה כל שישנונחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' יט אות מו
כ ע"ב תוס' ד"ה כל שישנו וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' רעד, תד
כ ע"ב תוס' ד"ה נשיםדרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' שטז
כ ע"ב ר"ן (ח. בדפי הרי"ף) - אם אמר ואני כמוך לא בעינן תוכ"דמגיד דבריו ליעקב (מביאלה, תשסד) עמ' קנט
כ ע"ב ר"ן (ח. בדפי הרי"ף) - עיקר הנדר בתורה הוא דוקא בהתפסהגור אריה במדבר פ"ל הערה 51
כ ע"ב ריטב"א - איסור חפצא על איסור גבראשירת הפסח אות רג
כ ע"ב ריטב"א - כל איסורי תורה איסור גברא הןאור אברהם דברים עמ' קצ
כא ע"א04 שבועת שוא הוא לשנות הידועשבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' שעח
כא ע"א04 נשבע לשנות את הדבר הידוע לארם וכו'טוב ירושלים שמות פ"כ פסוק ז
כא ע"א11 הא דרבי אבהו לאו בפירוש איתמר אלא מכללא איתמרשל"ה (תשנז) תושבע"פ אות קצד
כא ע"א15 לאו שיש בו מעשה לוקין עליושערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר עה
כא ע"א16 ושאין בו מעשה אין לוקין עליו חוץ מנשבע וכו' שערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר כו, מה, מו
כא ע"א20 ב"ד של מעלה אין מנקיןודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' קפה
כא ע"א20 ב"ד של מעלה אין מנקין אותו אבל ב"ד של מטה מלקין אותו ומנקין אותולב אביגדור עמ' יא
כא ע"א28 מדכתיב לשוא שני פעמים מרבה שבועת שקרתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תקצג, תקצג הערה 11
כא ע"א39 התראת ספקודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' רמ
כא ע"א41 בפירוש רבתה תורה שקר דומיא דשוא, ור"י מיגשברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' נג
כא ע"א תוס' ד"ה חוץתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קעא
כא ע"א תוס' ד"ה חוץדגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' רט
כא ע"א תוס' ד"ה חוץלקוטי שיחות חי"א עמ' 83
כא ע"א ר"י מגאש - מעשה זוטא בקרבן שבועהברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' פח
כא ע"ב13 שבועה שלא אוכל ואכל כ"ש חייב דברי ר"ע איבעי' להו וכו' או דילמא וכו'חמודי צבי מועדים עמ' תכח, תנד, תעה, תעז, תקסד
כא ע"ב13 שבועה שלא אוכל ואכל כל שהואברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' קסה
כא ע"ב15 ר"ש אומר כל שהוא למכותמאיר עיני חכמים מהדו"א ח"ב דף טז ע"א
כא ע"ב35 מושבע ועומד מהר סיני על התרי"ג מצוותמגן אברהם (טריסק, תשסו) עמ' תשג
כא ע"ב35 מושבע ועומר מהר סיני הואשל"ה (תשנז) - עשרה מאמרות אות נ
כא ע"ב42 והרי הקדש הא בעינן שו"פתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' רטז
כא ע"ב42 ולא הרי נמלה בריה שאנידובר צדק עמ' 15
כא ע"ב43 מפרש נמי כבריהמשנת חיים במדבר עמ' צג
כב ע"א והרי הקדש וכו' הרי קונמות וכו'תפלת דוד (אדר"ת) עמ' קכט
כב ע"א בשלא אטעום בכל שהואמשנת חיים בראשית עמ' שלא
כב ע"א ב' קונמות מצטרפין ב' שבועות אינן מצטרפותברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' קסה
כב ע"א כי קאמר ר"פ למלקותתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' ריז
כב ע"ב12 אמר רבא שבועה שלא אוכל ואכל עפר וכו' נזיר שאמר שבועה שלא אוכל חרצן בכמהשל"ה (תשנז) תושבע"פ אות קנו
כב ע"ב21 בעי רב אשי נזיר שאמר שבועה שלא אוכל חרצן וכו'ס' הזכרונות (אבוהב) עמ' לא
כב ע"ב21 נזיר שאמר שבועה שלא אוכל חרצן בכמה, וכו' קא מישתבעי אהיתרא קא משתבע ודעתי' אמשהו או וכו' דעתי' אכזית, ובתוס' שםחמודי צבי במדבר-דברים עמ' לא
כב ע"ב28 אמאי חייב מושבע ועומד מהר סיני הואס' הזכרונות (אבוהב) עמ' כט
כב ע"ב28 לר"ש איסור מוסיף חל על איסורחיי נפש ח"ו עמ' קכב
כב ע"ב30 על ידי כוללתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"ב עמ' לא
כב ע"ב40 אריה - נקראו אזהרות של הקב"הישמח חיים (תשסה) מע' א אות צב
כב ע"ב52 איבע"א סברא איבע"א קרא - תוס'אור אברהם ויקרא עמ' ל, מ, רפו
כב ע"ב52 איבעית אימא סברא איבעית אימא קרא - תוס'אור אברהם - מגילת אסתר עמ' קלא
כב ע"ב52 איבעית אימא סברא איבעית אימא קרא - תוס'אור אברהם - תלמוד תורה עמ' שסט, תא
כב ע"ב52 איבעית אימא סברא ואיבעית אימא קרא - תוס'אור אברהם - תשובה עמ' שנח
כב ע"ב52 איבעית אימא סברא ואיבעית אימא קרא, ותוס'תורת מנחם חנ"ב עמ' 47
כב ע"ב54 אמר ריש לקיש מנין לשתיה שהיא בכלל אכילה וכו' וכתיב ואכלתשל"ה (תשנז) - מס' מגילה אות יג
כב ע"ב54 לשתיה שהיא בכלל אכילהמה שהיה הוא שיהיה עמ' קמא
כב ע"ב תוס' - חצי שיעור האם חשיב מושבע ועומדתורת מנחם ח"ה עמ' 247
כב ע"ב תוס' ד"ה אהיתראמכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' כט
כב ע"ב תוס' ד"ה אהתיראתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' קט
כב ע"ב תוס' ד"ה וחכמיםשבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' תקיח
כב ע"ב תוס' ד"ה מושבעס' הזכרונות (אבוהב) עמ' ל
כב ע"ב תוס' - חל שבועה בח"שבנין אפרים עמ' יג [הלכה]
כב ע"ב ריטב"א - כל איסורי תורה איסור גברא הןאור אברהם דברים עמ' קצ
כב ע"ב ריטב"א - נזירות איסור גבראאור אברהם במדבר עמ' נו, נח
כג ע"א תוס' - ביתין הוא לרבוייישמח חיים (תשסה) מע' ב אות כה
כג ע"א תוס' ד"ה גמרמאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף קז ע"ב
כג ע"א תוס' ד"ה גמר ובגלה"שבנין אפרים עמ' קנה [הלכה]
כג ע"א תוס' ד"ה דלמאדברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' שטז
כג ע"ב מאי שנא רישא דפטור ומאי שנא סיפא דחייבס' הזכרונות (אבוהב) עמ' לג
כג ע"ב מושבע ועומד מהר סיני הואתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' קי, רלד, רלט
כג ע"ב שבועה שלא אוכל ואכל נבילות וטריפות וכו'נזר הקדש ח"ב עמ' תרלה
כג ע"ב שבועה שלא אוכל נבלה וטריפה אין השבועה חללחמי תודה דף רנח ע"א
כג ע"ב בשלמא ר' יוחנן לא אמר כריש לקיש דמוקי למתני' כדברי הכל וכו'אהל משה (פרהנד, תשסה) ח"ב עמ' קכה
כג ע"ב תוס'הכתב והקבלה דברים פי"ב פסוק יז
כג ע"ב תוס' ד"ה דמוקיחמודי צבי במדבר-דברים עמ' שעח
כג ע"ב תוס' ד"ה דמוקי - על ח"ש לא הוי מושבע ועומדכנסת יחזקאל (פאנעט) דרושים עמ' צה
כג ע"ב תוס' ד"ה דמוקיחמודי צבי מועדים עמ' שצג, תמה, תעה, תקלח, תקסד
כג ע"ב תוס' ד"ה דמוקימאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף ה ע"א
כג ע"ב תוס' ד"ה דמוקיס' הזכרונות (אבוהב) עמ' לב
כג ע"ב תוס' ד"ה דמוקי - בלאו דלא תאמץעיוני רש"י דברים ח"א עמ' שפה
כג ע"ב תוס' ד"ה דמוקי - שלא כדרך אכילתן לא גרע מחצי שעורערבי נחל (תשסד) עמ' תקו
כג ע"ב תוס' ד"ה דמוקי - גבי ח"ש באיסורין דלא הוי מושבע ועומדמצווה ועושה ח"ב עמ' שנד
כג ע"ב תוס' ד"ה דמוקי ובר"ןתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' קט, קיא, קיח, רל, רמ
כג ע"ב ר"ןתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' רכו, רכט
כג ע"ב מהרש"ל - לר' שמעון לוקין אפילו שלא כדרך הנאהלחמי תודה דף קלו ע"א
כג ע"ב מהרש"למנחת מחבת ח"א עמ' רכב
כג ע"ב מהרש"ל בתוס' ד"ה דמוקידברי חיים על התורה (תשנט) עמ' שיג
כד ע"א באיסור הבא מעצמו לא אמרינן כולללחמי תודה דף קפז ע"ב
כד ע"א האוכל נבילה ביוהכ"פ פטור ובתוס'מאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף ג ע"ב, מהדו"ב ח"ב דף ז ע"א-ע"ב
כד ע"א רש"י ד"ה פטורתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' רמ
כד ע"א תוס' - וזבחת ואכלת, אינה זבוחה הוי איסור עשהאור אברהם דברים עמ' רלב
כד ע"א תוס' - וזבחת ואכלת, מה שאתה זובח אתה אוכלאור אברהם ברכות עמ' רסו
כד ע"א תוס' - שחיטה מצוה בפ"עחיי נפש ח"ו עמ' עה
כד ע"א תוס' ד"ה האוכלוזאת התורה עמ' נו
כד ע"א תוס' ד"ה איסור כוללגור אריה ויקרא פ"ז הערה 161
כד ע"א תוס' ד"ה אלא כדרבאדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' שי
כד ע"א תוס' ד"ה האוכלחיי נפש ח"ג עמ' קנג
כד ע"א תוס' ד"ה האוכלתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' ח, נט, רלט
כד ע"א תוס' ד"ה האוכל - בגדרי מצות שחיטהברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' קי
כד ע"ב03 איסור כולל ואיסור מוסיףהכתב והקבלה ויקרא פי"ב פסוק ד
כד ע"ב12 יש אוכל אכילה אחתטבעות זהב ח"א דף לג ע"ב [הלכה]
כד ע"ב21 בכור איסור הבא מאליושופרא דישראל (תשסו) עמ' כר ע"ב שכח
כד ע"ב24 אף לאחר שחיטה וזריקה שייך שאלהדבר טוב עמ' קעב
כד ע"ב24 והרי מקודשין דאיתא בשאלהאות זכרון דף יד ע"א
כד ע"ב תוס' ד"ה מיגותיבת גמא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' רד
כד ע"ב תוס' הרא"ש ד"ה שלאתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' סא
כה ע"א05 אלא כי קתני מידי דחייל אמידי דאית בה מששא וכו'לחמי תודה דף קפז ע"ב
כה ע"א08 אחד דברים של עצמו ואחד דברים כו'מערכי לב (חזן) ח"ב דרוש קלא דף רעג ע"ג
כה ע"א08 אחד דברים של עצמו ואחד דברים של אחרים וכו'עטרת ישועה (תשסד) אות קמד לשבועות
כה ע"א10 דברים שאין בהם ממשאברהם במחזה דף מט ע"א
כה ע"א13 ושלא אישןלקוטי שיחות חי"א עמ' 348
כה ע"א15 אינו חייב אלא על העתידגור אריה ויקרא פ"ה הערה 53
כה ע"א15 ר"י אומר אינו חייב אלא על העתיד לבאתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"ב עמ' קז
כה ע"א16 להרע שלא אוכל להיטיב שאוכלקדושת ציון (תשנד) ח"ב עמ' קו
כה ע"א16 להרע שלא יאכל להיטיב שיאכלאילנא דחיי (תשסז) עמ' קיז
כה ע"א16 להרע שלא אוכל להיטיב שאוכלאהבת חיים (דייטש) עמ' שמו
כה ע"א16 להרע שלא אוכל להיטיב שאוכלקרן לדוד בראשית עמ' קח
כה ע"א16 להרע שלא אוכל להיטיב שאוכלשפע טוב (טייטלבוים) עמ' קז, רסט
כה ע"א16 להרע שלא אוכל להיטיב שאוכלהקדמת אמרי יוסף (תשנח) דף לא ע"ב
כה ע"א16 להרע או להיטיב אוכל להטיב לא אוכל להרעמפי ספרים וסופרים - פניני חסידות שמיני יב
כה ע"א16 להרע או להיטיב אוכל להיטיב לא אוכל להרעצמח דוד (סקאליע) עמ' תקנ
כה ע"א16 להרע או להיטיב אוכל להטיב לא אוכל להרעבית יצחק (ויינברגר) עמ' שיט
כה ע"א16 להרע שלא אוכל להיטיב שאוכלויברך דוד עמ' קלט
כה ע"א16 על העתיד לבאהכתב והקבלה דברים פי"ט פסוק יט
כה ע"א21 חומר בנדרים מבשבועותכללי המצות (צפת תשנב) עמ' 146
כה ע"א28 אילימא צדקה לעני מושבע ועומד מהר סיני הואעטרת ישועה (תשסד) אות קמד לשבועות
כה ע"א29 צדקה לעני מושבע ועומד מהר סיניעיוני רש"י דברים ח"א עמ' שפה
כה ע"א30 נתון תתןלקוטי שיחות חל"ד עמ' 85
כה ע"א31 האומר שבועה שלא אישן ג' ימים מכין אותו וישן לאלתרלב אביגדור עמ' קיח
כה ע"א31 נשבע שלא ישן לעולםחכמת התורה בראשית עמ' רכ
כה ע"א35 מי איתא בלהבאבנין אפרים עמ' קכז [הלכה]
כה ע"א תוס' ד"ה איני - למאי דס"ד השתא דלעולם קאמר תימה וכו' ושלא אוכלקדושת לוי (תרצט) דף קכז ע"ב
כה ע"א תוס' ד"ה אלא - הקשו אסוגיא דמכות למה לא משני דלא קתני מידי דחייל אמידי דלאו בר מששאלחמי תודה דף קפז ע"ב
כה ע"א תוס' ד"ה אלא כיעולת חודש ח"ג מאמר תט
כה ע"א מאיריתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' קי
כה ע"א ריטב"א - אין קר"ש בלא מעשהברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' פח
כה ע"ב19 לא אכלתי היום ולא הנחתי תפילין היום משביעך אני ואמרן אמן חייבמצווה ועושה ח"א עמ' שט
כה ע"ב25 שוא הוא על הדבר הידועפנים יפות על תהלים עמ' פט
כה ע"ב39 לאחת מאלה על אחת מאלה הוא דמחייב ובתוספותויגד יעקב עמ' תרלה
כה ע"ב41 השוה בה הכתוב מזיד לשוגגגור אריה ויקרא פ"ה הערה 100
כה ע"ב תוס' - מאלה - מקצת מאלה אתה מחייבו, ולא על כל אלהישמח חיים (תשסה) מע' מ אות ד
כה ע"ב תוס' - מלמ'ד דלאחת קא דרישישמח חיים (תשסה) מע' ל אות לה
כה ע"ב תוס' ד"ה מי איתאחיי נפש ח"ו עמ' רמז
כו ע"א08 פלוגתא דר"י ור"עגור אריה ויקרא פי"ד הערה 56
כו ע"א18 רבי עקיבא ששימש את נחום איש גם זואור האורות עמ' פז
כו ע"א27 לרבות דברים שאין בהם לא רעה ולא טובהגור אריה ויקרא פ"ה אות ט
כו ע"א34 האדם בשבועה פרט לאנוסישמח חיים (תשסה) מע' א אות יט
כו ע"א34 האדם בשבועהיסוד ושורש העבודה שער האשמורת פ"ג
כו ע"א34 האדם בשבועהנועם אלימלך (תשסא) עמ' רכ
כו ע"א34 האדם בשבועה [שיהא אדם בשעת שבועה שיהא לבו עליו - רש"י] כו'מגיד דבריו ליעקב (ממזריטש) - לקוטי אמרים סי' קכט, אור תורה סי' תלג
כו ע"א34 האדם בשבועה וכו'אור תורה השלם (מזריטש) סי' תלג
כו ע"א34 האדם בשבועה פרט לאנוסאוצר המאמרים (תשס) עמ' שטז
כו ע"א34 האדם בשבועה פרט לאנוסערבי נחל (תשסד) עמ' תשיב
כו ע"א34 האדם בשבועה פרט לאנוסקרבן מנחה (תשעד) עמ' נט
כו ע"א34 האדם בשבועה פרט לאנוסקרן לדוד ויקרא-במדבר עמ' טו
כו ע"א34 האדם בשבועה פרט לאנוסשל"ה (תשנז) ווי העמודים פרק כ אות כד
כו ע"א34 האדם בשבועה פרט לאנוסשרגא המאיר על התורה עמ' תיט
כו ע"א34 האדם בשבועה פרט לאנוס וחת"סיציב פתגם - חנוכה-שבועות עמ' קעח
כו ע"א34 האדם בשבועה פרט לאנוסנועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף נה ע"א
כו ע"א34 האדם בשבועה פרט לאנוס, וברש"יבאר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' נז, תעו, במדבר עמ' קכא
כו ע"א34 האדם בשבועה שיהא לבו עליו בשעת השבועהעלי שור ח"ב עמ' כה, רמט
כו ע"א34 פרט לאנוסגור אריה ויקרא פי"ט הערה 122
כו ע"א36 רב כהנא ורב אסי כו' מר אמר שבועתא דהכי אמר רב ומר אמר שבועתא דהכי אמר רבבאמונה שלמה עמ' דש
כו ע"א37 מר אמר שבועתא דהכי אמר רבצבא אהרן - שבת תשובה עמ' קצא
כו ע"א37 נשבעו בכוונת דברי הרבדרכי החיים ח"א עמ' שי
כו ע"א38 אמר ליה אידך ואנא בשיקרא אישתבעי אמר ליה לבך אנסך, ורבינו חננאלעבודת חיים ח"א עמ' מא, מו
כו ע"ב14 השב מידיעתו מביא קרבן על שגגתומרפא לשון עמ' שכז
כו ע"ב14 שב מידיעתותורת מנחם חכ"ט עמ' 17
כו ע"ב16 אמר שמואל גמר בלבו עד שיוציא בשפתיוזכר דוד על התורה עמ' קמא
כו ע"ב17 גמר בלבו צריך וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"א עמ' יא
כו ע"ב17 גמר בלבו צריך להוציא בשפתיואור אברהם במדבר עמ' נט, קצא
כו ע"ב17 גמר בלבו צריך להוציא בשפתיו, וברש"יגבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' רסח
כו ע"ב17 גמר בלבו צריך שיוציא בשפתיוברכות אבי דף צא ע"ב
כו ע"ב17 גמר בלבו צריך שיוציא בשפתיוהדרת אליהו דרוש ג סי' ב ד"ה ועוד נקדים
כו ע"ב17 גמר בלבו צריך שיוציא בשפתיותפארת ישראל (הרטמן) עמ' תתה הערה 33
כו ע"ב17 גמר בלבו צריך שיוציא בשפתיוחכמת התורה נח עמ' תמד, תמח
כו ע"ב17 צריך שיוציא בשפתיוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תקסד
כו ע"ב19 גמר בלבו מניןגור אריה ויקרא פ"ה אות ח
כו ע"ב21 גמר בלבו להוציא בשפתיוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תקכה
כו ע"ב21 גמר בליבו שיוציא בשפתיוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תקלה
כו ע"ב23 בעינן פיו ולבו שויםנזר הקדש ח"א עמ' שפה
כו ע"ב23 בשפתים ולא שגמר בלבו להוציא פת חטין והוציא פת שעוריןדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' קל, רכו
כו ע"ב23 גמר בלבו להוציא פת חיטין והוציא פת שעורין אינו חייב כללגור אריה ויקרא פ"ה הערה 58
כו ע"ב23 פיו ולבו שוין נפקא וכו'פחד יצחק פסח קונטרס רשימות א
כו ע"ב26 גמר בלבו אינו צריך להוציאו בשפתיוקרן לדוד בראשית עמ' שכג
כו ע"ב26 גמר בלבו מועיל לגבי קרבנותאור אברהם דברים עמ' שמ
כו ע"ב26 גמר בלבו מנין ת"ל כל נדיב לבאור אברהם - מסכת מגילה עמ' שלב, שלג
כו ע"ב26 הקדש בלבנפש הרב עמ' קנד
כו ע"ב26 הקדש דכתיב בו כל נדיב לבו מהני במחשבהדעת תורה במדבר עמ' קט
כו ע"ב26 הקדש חל במחשבהגור אריה ויקרא פ"א הערה 267
כו ע"ב26 הקדש חל במחשבה, וריטב"אעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תרלא
כו ע"ב26 כל נדיב לב עולותחכמת התורה ויקהל עמ' קלא
כו ע"ב26 כל נדיב לב עולות - הקדש חל במחשבהרנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תקלח
כו ע"ב27 דהוו תרומה וקדשים שני כתובים וכו'אשר ליהודה עמ' קנא
כו ע"ב27 ישנם במחשבהשערים מצוינים בראשית-שמות עמ' שצג
כו ע"ב28 וכל שני כתובין הבאין כאחד אין מלמדיןנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' ו אות ה
כו ע"ב28 שני כתובים הבאיםדרכי חושן עמ' קמח [הלכה]
כו ע"ב29 חולין מקדשים לא גמרינןפקודת אלעזר (תשסד) עמ' קפד
כו ע"ב רש"י ד"ה להוציא בשפתיותורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' רכח
כו ע"ב תוס' ד"ה אפילונחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' יא אות ג
כו ע"ב תוס' ד"ה משוםנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' ו אות ו
כו ע"ב תוס' ד"ה משום דהוו תרומהבנין שאול עמ' קסו
כו ע"ב תוס' ד"ה צריךדרכי חושן עמ' קמח [הלכה]
כו ע"ב תוס' הרא"ש - קדשים היינו תרומות קודש וקרי קדשים דאקדשינהו לשמים והם קדשי בה"ברנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תקלט
כז ע"א01 נשבע לבטל את המצוה ולא ביטל פטורשל"ה (תשנז) - תולדות אדם אות צד
כז ע"א02 נשבע לקיים המצוהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' קכב
כז ע"א02 שבועה לקיים המצוה אינו חל כללדמשק אליעזר (רלב"ג) בראשית פרק מז פסוק כט בהערה
כז ע"א09 שלא עשה בה לאו כהןבנין אפרים עמ' קכז [הלכה] {רק לשבועה צריך איתיה בלאו והן ולא למלקות}
כז ע"א28 אכה את פלוני ואפצע את מוחוגור אריה ויקרא פ"ה הערה 61
כז ע"א רש"י - לית ליה רשות להרע לאחריםגור אריה ויקרא פ"ה הערה 62, אות ט
כז ע"א תוס' ד"ה לקייםתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' קיא, רלד
כז ע"ב01 עד שיפרוט לך הכתוב יחדיוגור אריה שמות פכ"א הערה 489
כז ע"ב02 רבי עקיבא דרש ריבויי ומיעוטימגלה עמוקות (תשסח) אופן עג
כז ע"ב13 שלא אוכל ככרהכתב והקבלה במדבר פט"ו פסוק יח
כז ע"ב14 אמר על ככר שבועה שלא אוכלנהטוב ראיה
כז ע"ב30 אם נשאל על הראשונה שניה חלהתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' כט
כז ע"ב38 נשבע על הככר ואכלה וכו'חלק יעקב (קנטור) דרוש א
כז ע"ב38 נשבע על ככר ואכלהנפש הרב עמ' שי
כז ע"ב38 נשבע על הככר ואכלה וכו'מצווה ועושה ח"ב עמ' שסז
כז ע"ב40 אכלה כולה אין נשאלין עליומגיד דבריו ליעקב (מביאלה, תשסד) עמ' קעו
כח ע"א05 אין חכם יכול להתיר אא"כ יש עדיין שיור מן הנדרערבי נחל (תשסד) עמ' שנט
כח ע"א14 לאמימר אכלה כולה נשאלין עליה דאי במזיד מחוסר מלקות וכו'כנסת יחזקאל (פאנעט) דרושים עמ' קל
כח ע"א16 אי במזיד מחוסר מלקותמגיד דבריו ליעקב (מביאלה, תשסד) עמ' קעו
כח ע"א18 כפתוהו על העמוד ורץ מבית דין פטורישמח חיים (תשסה) מע' ר אות מ
כח ע"א רש"י - ריצה הוי בזיוןישמח חיים (תשסה) מע' ר אות מ
כח ע"א חידושי הריטב"א - אין קרבן בשבועה ללא מעשהברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' לה, נג
כח ע"ב אכליה לאיסורא והדר אכליה לתנאיה תליא אי התראת ספק שמה התראהשפוני טמוני חול (תשנט) עמ' שכו
כט ע"א08 איזה שבועת שוא נשבע לשנות הידוע לאדםתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תקצג, תרעט הערה 12
כט ע"א08 איזה שבועת שואתפארת ישראל (מהר"ל, הניג) עמ' קיח
כט ע"א08 איזו היא שבועת שואגור אריה שמות פ"כ הערה 182, דברים פ"ה הערה 20
כט ע"א08 איזו היא שבועת שואפירוש המכבי ישעיהו ונביאים אחרונים עמ' כח
כט ע"א08 איזו היא שבועת שואשירת הפסח אות קצ ס"ק ה
כט ע"א08 איזו היא שבועת שוא וכו' אם לא ראיתי גמל וכו'אור הגנוז (מהאניפאלא, תשסו) עמ' שמו
כט ע"א08 איזו היא שבועת שוא וכו' אמר על העמוד של אבן שהוא של זהבבית יצחק (שמלקיש) על התורה מאמר עד אות ה
כט ע"א08 איזוהי שבועת שוא נשבע לשנות את הידועברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' קג
כט ע"א08 שבועת שואברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' ר
כט ע"א08 שנשבע על הידוע לשנותו או לקיימוכד הקמח (מישור) עמ' תנו
כט ע"א09 הנשבע על עמוד של אבן שהוא אבן בכלל לא תשא את שם ה' אלקיך לשואתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תקצח, תש, תש הערה 58
כט ע"א14 נשבע לבטל המצותכללי המצות (צפת תשנב) עמ' 37
כט ע"א14 נשבע לבטל מצוה - מלחמות ה'בנין אפרים עמ' קכו [הלכה]
כט ע"א18 שבועה שאוכל ככר זומשפט כהן, פד
כט ע"א18 שבועה שאוכל וכו' שבועה שלא אוכלנהמאמר מרדכי - י"ג אלול עמ' שנה
כט ע"א28 ואימא האי גברא ציפרא רבה חזי וכו'אור הגנוז (מהאניפאלא, תשסו) עמ' שמט
כט ע"א28 ודילמא האי גברא ציפרא רבה חזי ואפיק ליה שמא גמלא וכו'טוב ירושלים ויקרא פי"ד פסוק ב
כט ע"א38 וכן מצינו כשהשביע משה את ישראל וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' רצז
כט ע"א38 וכן מצינו כשהשביע משהילקוט הגרשוני ח"ב
כט ע"א38 כשהשביע משה את ישראל א"ל דעו שלא ע"ד וכו'ידו בכל סי' תסא
כט ע"א38 כשהשביע משה את ישראל וכו' על דעת המקום ועל דעתי, ותוס' ד"ה כשהשביעמבשר טוב - ימי הרחמים והסליחות עמ' שכו
כט ע"א38 משה השביען לישראל שניתיציב פתגם על התורה עמ' קסז
כט ע"א38 משה השביען שנית לישראל וכו'יציב פתגם - חנוכה-שבועות עמ' רט
כט ע"א40 על דעת המקום, ורמב"ןטוב טעם במדבר עמ' קעד
כט ע"א46 קיימו כל התורה כולה ע"ז וכו' ולימא להו קיימו שש מאות ושלש עשרה מצותשל"ה (תשנז) על הפרשיות - הקדמה אות כ
כט ע"א47 הכופר בע"ז כמודה בכל התורהמי מרום חי"ב עמ' פב
כט ע"א47 חמורה עבודת כוכבים שכל הכופר בה כמודה בכל התורה כולהשערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר רב
כט ע"א47 כל הכופר בע"זכללי המצות (צפת תשנב) עמ' 9
כט ע"א49 ציצית שקולה כנגד כל התורהמנחם ציון (תשסד) עמ' ז
כט ע"א49 שקולה מצות ציצית כנגד כל המצוות כולןבית ישראל (טויסיג) תנינא ח"ב עמ' נט,
כט ע"א49 שקולה מצות ציצית כנגד כל המצוות שבתורהשם משמעון (שפירא, תשכה) עמ' יא
כט ע"א49 שקולה מצות ציצית כנגד כל המצותכד הקמח (מישור) עמ' תד
כט ע"א49 שקולה מצות ציצית כנגד כל מצוות שבתורהדעת תורה ויקרא עמ' עג
כט ע"א49 שקולה מצות ציצית כנגד כל המצותתורת יחיאל בראשית עמ' שנז
כט ע"ב כל העונה אמן אחר השבועה כמוציא שבועהאור אברהם ברכות עמ' קמא
כט ע"א תוס' ד"ה כשהשביע - מה כחה של השבועהפחד יצחק - ראש השנה מאמר טו
כט ע"א תוס' ד"ה כשהשביעאהבת ציון דרוש יב
כט ע"א תוס' ד"ה כשהשביעמורשה - שיחות למועדים עמ' רכא
כט ע"א תוס' ד"ה כשהשביעפחד יצחק - יום הכפורים מאמר ד עמ' סב
כט ע"א תוס' ד"ה כשהשביע - מה מועילה השבועה, כמו שירא שיעבדו ע"ז, כך אולי יעברו השבועהלקט שיחות מוסר ח"ג עמ' תרכה
כט ע"א תוס' ד"ה כשהשביע משהאהבת ציון (תשסד) עמ' קמא
כט ע"ב נחש כקורת בית הבד וכו' טרוף וכו' בשגבו טרוףלקוטי שיחות חט"ז עמ' 513
כט ע"ב העונה אמןהכתב והקבלה דברים פכ"ז פסוק יב
כט ע"ב העונה אמן אחר שבועהדברי הרב עמ' רסג
כט ע"ב העונה אמן אחר שבועה כמוציא שבועה בפיולקוטי שיחות חל"ה עמ' 218
כט ע"ב תוס' - דבורה הנביאה קיבלו אותה עליהם למשפטאור אברהם במדבר עמ' רלא
כט ע"ב תוס' - אע"ג דאשה פסולה לדון לפי שהיתה נביאה היו מקבלים אותה עליהםרנת יצחק תליתאה ח"א עמ' שנב
כט ע"ב תוס' - אשה פסולה לדוןאור אברהם שמות עמ' קיז
כט ע"ב תוס' ד"ה שבועותדרשות מהר"ם חביב עמ' קע
כט ע"ב תוס' ד"ה שבועותשני המאורות (תשסח) עמ' ק
כט ע"ב תוס' ד"ה שבועתדרשות מהר"ם בנעט עמ' רעח
ל ע"א01 שבועת העדות נוהגת בכשרין ולא בפסוליןלב המשפט ח"א שיעור יא [הלכה]
ל ע"א11 מנהמ"ל ועמדו שני האנשים וגו'חיי נפש ח"ג עמ' קפב
ל ע"א12 אנשים ולא נשיםגור אריה שמות פ"ב אות כ, דברים פ"א הערה 103
ל ע"א12 אשה פסולה לדון, שהרי היא פסולה להעידאור חדש (הרטמן) פ"ט אות 467
ל ע"א12 אשה פסולה לעדותחיי שלמה עמ' רמט
ל ע"א12 מכאן שאשה פסולהנפש הרב עמ' שיח
ל ע"א12 בעדים הכתוב מדברנצח ישראל (הרטמן) עמ' תתעז הערה 16
ל ע"א12 דת"ר ועמדו שני האנשים וכו'יערות דבש ח"ב עמ' רסט
ל ע"א12 ועמדו שני האנשיםהכתב והקבלה דברים פי"ט פסוק יז
ל ע"א12 ועמדו שני האנשיםברכת שלמה חו"מ עמ' כו [הלכה]
ל ע"א12 ועמדו שני האנשים אלו העדיםדעת שבת עמ' רפב
ל ע"א12 ועמדו שני האנשים בעדיםעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תקיא, תקיד
ל ע"א12 ועמדו שני האנשים בעדים הכתוב מדברחכמת התורה וירא עמ' רלא
ל ע"א12 ועמדו שני האנשים בעדים הכתוב מדברשפע טוב (טייטלבוים) עמ' כא, עז
ל ע"א12 ועמדו שני האנשים בעדים הכתוב מדברתורת הרבי רבי זושא סי' קמה
ל ע"א12 ועמדו שני האנשים בעדים מדברדרשות מהר"ם חביב עמ' קסט
ל ע"א12 ועמדו שני האנשים בעדים הכתוב מדברגור אריה דברים פי"ט אות ט
ל ע"א12 נשים פסולות לעדות דכתיב ועמדו שני האנשיםיציב פתגם - מילה-נישואין עמ' רכג
ל ע"א12 שני האנשים ולא נשים (ברש"י)עיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תקיא
ל ע"א20 אימא כולה קרא בבעלי דינין וכו'יציב פתגם - חנוכה-שבועות עמ' רלו
ל ע"א37 אשה אין דרכה לבא לדיןתורת יחיאל במדבר עמ' שעא
ל ע"א37 אשה לאו אורחהאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' עג
ל ע"א37 אשה לאו אורחה משום כל כבודה בת מלך פנימהבאר משה (אפשטיין) במדבר עמ' תשפט
ל ע"א37 אשה לאו אורחה משום 'כל כבודה בת מלך פנימה'שיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 412
ל ע"א38 כל כבודה בת מלך פנימהאבני אש (אויש) מועדים עמ' רפו
ל ע"א40 ועמדו שני האנשים מצוה לבעלי דינין שיעמדואור יצחק (ראדוויל, תשסה) עמ' קפה
ל ע"א40 ועמדו שני האנשים מצוה לבעלי דינין שיעמדורנת יצחק תליתאה ח"א עמ' קצח
ל ע"א40 ת"ר ועמדו ב' אנשים מצוהיגל יעקב (וארשאנו) דף ה ע"א
ל ע"א41 אמר ר"י שמעתי שאם רצה הדיין להושיב את שניהן רשאי וכו'דרשות הצל"ח השלם עמ' קלט
ל ע"א41 גם בעלי דינין בעמידהגור אריה דברים פי"ט אות י
ל ע"א41 לבע"ד שיעמדו ותוס' ד"ה והאמר ומהרש"א שםאיש מבין ח"א דף מ ע"ד, מא ע"ג
ל ע"א41 מצוה לבעלי דינין שיעמדוגור אריה שמות פי"ח הערה 265
ל ע"א43 שלא יהא אחד עומד ואחד יושבמערכי לב (שוואב) מועדים ח"ג עמ' רצה
ל ע"א43 שלא יהא אחד עומד ואחד יושבעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תמז
ל ע"א45 בצדק תשפוט עמיתך שלא יהיה אחד יושב ואחד עומדאור הצבי עמ' 320
ל ע"א45 בצדק תשפוט עמיתךויקח אברהם דף לו ע"א
ל ע"א47 בצדק תשפוט - הוי דן את חברך לכף זכותבאר הגולה (הרטמן) באר ה הערה 40
ל ע"א47 בצדק תשפוט עמיתך הוי דן את חבירך לכף זכותאוצרות חיים - יושר המידות עמ' תטז
ל ע"א47 בצדק תשפוט עמיתך הוי דן את חבירך לכף זכותשערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר רלא בסוף המאמר
ל ע"א47 בצדק תשפוט עמיתך הוי דן את חבירך לכף זכותשערי תשובה שער ג אות ריח
ל ע"א47 בצדק תשפוט עמיתך הוי דן את חברך לכף זכותהצניעות והקדושה (תשסט) פתיחה אות לו
ל ע"א47 בצדק תשפט עמיתך הוי דן את חבירך לכף זכותשל"ה (תשנז) - שער האותיות אות ק ס"ק טז
ל ע"א48 דן את חברך לכף זכותמן הבאר עמ' 43
ל ע"א48 הוי דן את וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ד כח, כט
ל ע"א48 הוי דן את חבירך לכף זכותבאר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' שצ, דברים עמ' תקצז-ח
ל ע"א48 הוי דן את חבירך לכף זכותואותו תעבוד עמ' קסא
ל ע"א48 הוי דן את חבירך לכף זכותשערי אורה (מילר) ח"ב עמ' קכא
ל ע"א48 הוי דן את חבירך לכף זכותמאמר מרדכי (שוואב) ח"ג מאמר עד
ל ע"א48 הוי דן את חבירך לכף זכותפירושי ראשונים
ל ע"א48 הוי דן את חבירך לכף זכות וכו' עמיתך עם שאתך בתורה ובמצות וכו' דביתהו דרב הונא הוה לה דינא וכו'ראשית חכמה (תשמד) - דינין פרק נג-נד
ל ע"א48 הוי דן את חברך לכף זכותעלי שור ח"ב עמ' רו {ואל תחשדהו בעבירה}
ל ע"א48 הוי דן את חברך לכף זכותגור אריה בראשית פכ"ז הערה 27, פל"ז הערה 114, שמות פי"ג אות ז
ל ע"א48 הוי דן את חברך לכף זכותמערכי לב (שוואב) מועדים ח"ג עמ' רצה, שז
ל ע"א48 הוי דן את חברך לכף זכותתפארת ישראל (הרטמן) עמ' ז הערה 37
ל ע"א48 הוי דן את חברך לכף זכותפנים יפות על תהלים עמ' קלח
ל ע"א48 הוי דן את כל האדם לכף זכותקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' קסג
ל ע"א48 הכריעהו לכף זכותדרשות מהר"ם בנעט עמ' רלג
ל ע"א48 לדון לכף זכותעין איה א' 94
ל ע"א48 לדון לכף זכותזאת זכרון (תשנב) אות הנהגות
ל ע"א48 לדון לכף זכותשיחות הרב צבי יהודה ויקרא עמ' 188
ל ע"א49 בצדק תשפוט עמיתך עם שאתך בתורה ובמצוותמצווה ועושה ח"ב עמ' נט
ל ע"א49 בצדק תשפוט עמיתך עם שאתך בתורה ובמצוותאמונה ודעת דף פב ע"א
ל ע"א49 בצדק תשפוט עמיתך עם שאתך בתורה ובמצותלחמי תודה דף ח ע"א, צו ע"ב, קכג ע"ב
ל ע"א50 עם שאיתך בתורה ובמצוותגור אריה ויקרא פי"ט הערה 138
ל ע"א50 עם שאתה בתורה כו'מערכי לב (חזן) ח"א דרוש כו דף קסב
ל ע"א50 עם שאתך בתו"מ השתדל לדונו יפהמוסר המקרא והתלמוד עמ' קנט
ל ע"א50 עם שאתך בתורה ובמצוותתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' שפג, שפז
ל ע"א50 עם שאתך בתורה ומצוותפנים יפות על תהלים עמ' קלח
ל ע"א50 רב עולא בריה דרב עילאי הוה ליה דינא קמיה דר"ן ורש"י ותוס'איש אמונים דף כו ע"ב
ל ע"א51 שלח ליה רב יוסף עולא חברנו עמית בתורה ובמצות וכו', וברש"י ותוס'אילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' נח
ל ע"א52 למאי שלח לי לחנופי ליהקדושת ציון (תשנד) ח"א עמ' רכו
ל ע"א52 קדימת דין ת"חעיוני רש"י דברים ח"א עמ' מה
ל ע"א תוס' ד"ה כלמאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף פו ע"ב
ל ע"א תוס' ד"ה מצוהגור אריה דברים פכ"ה הערה 77
ל ע"א תוס' ד"ה מצוה בפני בע"דעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תרפא
ל ע"א תוס' ד"ה שאם רצו וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' תלו
ל ע"א ריטב"א - עמידה בעדותברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' קיד
ל ע"א רשב"א - היאך היתה דבורה שופטת את ישראל ונשים פסולות לזוןרנת יצחק תליתאה ח"א עמ' שנ, שנג
ל ע"א ראשונים - אם קיבל ע"א אם חייב בלא יגידעיוני רש"י דברים ח"א עמ' מט
ל ע"ב02 בעדים דברי הכל בעמידהמגלה עמוקות (תשסח) אופן קמג
ל ע"ב02 בעדים דברי הכל בעמידהשפע טוב (טייטלבוים) עמ' כא
ל ע"ב02 מעידין מעומדבין המשפתים ויקרא פ' בהר אות א
ל ע"ב02 עדים צריכין לעמוד בשעת בשעת הגדהאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) נצבים ח
ל ע"ב03 ועמדו שני האנשים - מלמד שצריכים העדים להעיד ביחד ומעומדמפי ספרים וסופרים ח"א עמ' קיד, פניני חסידות אחרי ו
ל ע"ב03 ועמדו שני האנשים העדים צריכים להעיד מעומדנחמד ונעים (תשסח) משפטים ד"ה אחר כותבי
ל ע"ב05 בעלי דין בעמידה והדיינים בישיבהקרן לדוד בראשית עמ' קלג
ל ע"ב05 בשעת גמ"ד לכו"ע בע"ד בעמידהעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תרפ
ל ע"ב05 דיינים בישיבהנפש חיים (פאלאג'י) דף נב ע"א [עח ע"ב אות כב]
ל ע"ב05 דיינים בישיבה ובע"ד בעמידהשני המאורות (תשסח) עמ' קח
ל ע"ב05 דיינים בישיבהעמק יהושע (שפירא, תרפה) דרוש ה עמ' כא
ל ע"ב05 דיינים בישיבהאור אברהם - רות עמ' רנב
ל ע"ב05 דיינים בישיבה ובעלי דינים בעמידהחכמת התורה יתרו עמ' רצט
ל ע"ב05 דיינים בישיבהאגרא דפרקא (תשסה) עמ' צט
ל ע"ב11 דביתהו דרב הונא הו"ל דינא כו'יגל יעקב (וארשאנו) דף ה ע"א
ל ע"ב11 דביתהו דרב הונא הוה לה דינה קמיה דרב נחמןלבושי צדקה עמ' 14
ל ע"ב13 איקום מקמה מסתתמן טעני' דבעל דינהחלק יעקב (קנטור) דרוש כב
ל ע"ב15 אשת חבר ה"ה כחברתורת מנחם ח"ד עמ' 309, 320
ל ע"ב15 אשת חבר ה"ה כחברתורת מנחם חל"ז עמ' 78
ל ע"ב15 אשת חבר הרי היא כחברמגיד דבריו ליעקב (ממזריטש) - לקוטי אמרים סי' קעט, אור תורה סי' קיח
ל ע"ב15 אשת חבר הרי היא כחברמגלה עמוקות (תשסח) אופן פז
ל ע"ב15 אשת חבר הרי היא כחברשיחות הרב צבי יהודה שמות עמ' 237
ל ע"ב15 אשת חבר הרי היא כחברשל"ה (תשנז) פרשת וירא אות כא בהגה"ה, ויקרא אות יט
ל ע"ב15 אשת חבר כחברוזאת התורה עמ' קעה, קעו
ל ע"ב15 אשת חבר כחברמצווה ועושה ח"ב עמ' מה
ל ע"ב15 אשת חבר כחברנפש הרב עמ' רמז
ל ע"ב15 הקדמת אשת חבר בחיי בעלה, ובתוס' ורא"שאילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' נח
ל ע"ב22 האי צורבא מרבנן וע"ה דאית להו דינאבנין שאול עמ' קסב
ל ע"ב22 האי צורבא מרבנן ועם הארץ דאית להו דינא בהדי הדדי מותבינן ליה לצורבא מרבנן ולעם הארץ נמי אמרינן ליה תיבשל"ה (תשנז) פרשת קדושים אות נז
ל ע"ב22 צורבא מרבנן ועם הארץ דאית להו דינא בהדי הדדי וכו' ואל יחזיק זכות לזה וחובה לזה וכו'ראשית חכמה (תשמד) - דינין פרק סז
ל ע"ב23 מותבינן ליה לצורבא מרבנןקדושת ציון (תשנד) ח"א עמ' קיג
ל ע"ב23 ת"ח אינו עומד בבי"דמנחת מחבת ח"א עמ' רמד
ל ע"ב32 תלמיד שיש לו דין לפני רבואמרי אש (טאוב) עמ' רנא
ל ע"ב37 ואמר רבה בר רב הונא וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"א עמ' ב
ל ע"ב38 האי צורבא מרבנן דידע בסהדותא וכו' אבל באיסורא אין חכמה ואין תבונה וכו'של"ה (תשנז) פרשת עקב אות טז
ל ע"ב38 צורבא מרבנן דזילא ליהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' תקח
ל ע"ב43 הני מילי בממונא אבל באיסורא אין חכמה ואין תבונה ואין עצה לנגד ה'לב המשפט ח"א שיעור טו [הלכה]
ל ע"ב44 אין חכמה ואין תבונה נגד ה'ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' קלט
ל ע"ב45 רב יימר הוה ידע ליה סהדותא וכו' אותבינהו לכולהו וכו'שיחות ר' ראובן עמ' כ
ל ע"ב46 מושיבין תלמיד חכם בשעת עדותאור חדש (הרטמן) פ"ה אות 204
ל ע"ב46 עד ת"ח מושיבים אותו וכו'אילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' נז
ל ע"ב46 ת"ח מעיד מיושבעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תרפב
ל ע"ב46 תלמיד חכם יכול להעיד כשהוא יושבמצווה ועושה ח"ב עמ' קלא
ל ע"ב48 האי עשה והאי עשה עשה דכבוד תורה עדיףאוצרות חיים - פרד"ס התורה עמ' שמא
ל ע"ב48 האי עשה והאי עשה עשה דכבוד התורה עדיףעטרת חן ח"ב עמ' קיא
ל ע"ב48 עשה דכבוד התורה עדיףתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' שצב
ל ע"ב48 עשה דכבוד התורה עדיף וכו'כח מעשיו הגיד לעמו ח"א דף נד ע"א
ל ע"ב49 ביאור האיך דורשים כמה דרשותתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"ב עמ' סז
ל ע"ב49 מניין לדייןשמחה לאיש דף צא ע"ג
ל ע"ב49 מנין לדייןהכתב והקבלה שמות פכ"ג פסוק ז
ל ע"ב49 מנין לדיין שלא יעשה סניגרון לדבריו וכו' וברש"יבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' תשכב, דברים עמ' תרד
ל ע"ב49 מנין לדין שלא יעשה סנגורין לדבריו תלמוד לומר "מדבר שקר תרחק"דברי יהושע מאמר ג פ"ז עמ' קמא
ל ע"ב49 מניין לדיין שלא יעשה סניגורין לדבריו וכו'מרפא לשון עמ' קלא
ל ע"ב49 ת"ל מדבר שקר תרחקזבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' קטו
ל ע"ב49 ת"ל מדבר שקר תרחקתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' רטו
ל ע"ב50 מדבר שקר תרחקאחרי ראי (תשסד) סדרות סי' טז אות ב
ל ע"ב50 מנין לדיין שלא ישב תלמיד בור לפניו וכו'אוסף מאמרי מוסר וחכמה (תשנט) עמ' קז
ל ע"ב50 מנין שלא ישב תלמיד בור לפני רבומשנת רבי אהרן - מאמרים (תשמב) ח"א עמ' יא
ל ע"ב50 תלמיד בור שרבו נושא ונותן עמו הוא מטעהוראשית דעת (קורח) סי' מז
ל ע"ב51 ומנין לדיין שיודע לחבירו שהוא גזלן וכן עד וכו' ת"ל מדבר שקר תרחקלב המשפט ח"ב שיעור ל [הלכה]
ל ע"ב51 מנין לעד שיודע בחבירו שהוא גזלן שלא יצטרף עמולב המשפט ח"א שיעור י [הלכה]
ל ע"ב52 מנין לדיין שיודע בדין שהוא מרומהגור אריה שמות פי"ח הערה 284
ל ע"ב52 מנין לדיין שיודע בדין שהוא מרומהשערי תלמוד תורה (תשמז) עמ' עח
ל ע"ב52 מנין לדיין שיודע בדין שהוא מרומה וכו' וברש"יבאר משה (אפשטיין) דברים עמ' תרג-ד
ל ע"ב53 ונחתך הדין על פיהםגור אריה דברים פ"כ הערה 8
ל ע"ב53 מדבר שקר תרחק הוא דין מרומהאודה ה' דף יג ע"א
ל ע"ב רש"י - את לרבות ת"חמילי דשמיא - טעם לשבח הערה 10 עמ' קסו
ל ע"ב רש"י - עשה דכבוד התורה דאורייתאמצווה ועושה ח"ב עמ' נט
ל ע"ב תוס' ד"ה והאמר מרוזאת התורה עמ' קעז
ל ע"ב תוס' ד"ה והאמר, תוס' ד"ה אפרח ומהרש"אדרשות מהר"ם חביב עמ' קסו
לא ע"א01 חילוק בין שקר בבי"ד לחוצה לותתן אמת ליעקב (תשסד) ח"ב עמ' קכט
לא ע"א01 מדבר שקר תרחקדרכי חושן עמ' קסו [הלכה]
לא ע"א01 מדבר שקר תרחקוזאת התורה עמ' רנו
לא ע"א01 מדבר שקר תרחקלב המשפט ח"א שיעור ח [הלכה]
לא ע"א01 מדבר שקר תרחקעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תקפו
לא ע"א01 מדבר שקר תרחקמוסר המקרא והתלמוד עמ' קפג
לא ע"א01 מדבר שקר תרחקמכמני עוזיאל עמ' תקי
לא ע"א04 מנין לתלמיד היושב לפני רבו ורואה זכות לעני וחובה לעשיר וכו'ראשית חכמה (תשמד) - דינין פרק ל
לא ע"א04 מנין לתלמיד שיושב לפני רבו ורואה זכות וכו'באר משה (אפשטיין) שמות עמ' תשכג
לא ע"א04 מנין לתלמיד שיושב לפני רבו ורואה זכות לעני וחובה לעשיר מנין שלא ישתוקשם דרך - הישר והטוב עמ' מא
לא ע"א04 תלמיד היושב לפני רבו ורואה זכות לעני, ותוס' ד"ה שלאמטה יששכר עמ' קעד
לא ע"א06 מנין לתלמיד שרואה את רבו טועה בדיןבארות המים (תשסב) עמ' קיד
לא ע"א12 מנה יש לי אצל פלוני כו' עד שקרעיוני רש"י שמות ח"ב עמ' קעח
לא ע"א18 ולא תימא מידי אסור מדבר שקר תרחקלהעיר להורות ולהשכיל ח"ג עמ' מח
לא ע"א20 מנין לנושה בחבירותתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' יט, ח"ב עמ' קד
לא ע"א25 מנין לשלשה שנושין באחדדרכי חושן עמ' קפו, קפט [הלכה]
לא ע"א25 מנין לשלשה שנושין מנה באחד שלא יהא אחד בעל דין ושניים עדיםלב המשפט ח"א שיעור י [הלכה]
לא ע"א25 מנין לשלשה שנושין מנה באחד שלא יהא אחד בעל דין ושנים עדיםלב המשפט ח"ב שיעור ל [הלכה]
לא ע"א25 שלא יהא א' תובע ושנים מעידיןתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"ב עמ' א
לא ע"א26 מנין לשנים שבאו לדין אחד לבוש וכו' או הלבישהו כמותך וכו'ראשית חכמה (תשמד) - דינין פרק סה
לא ע"א26 מנין לשנים שבאו לדין אחד לבוש סמרטוטין ואחד לבוש אצטלית וכו' שאומרים לו לבוש כמותו וכו' ת"ל מדבר שקר תרחקלב אליהו (תשלב) עמ' כח
לא ע"א26 מנין לשנים שבאו לדין אחד לבוש סמרטוטיןמחשבת מוסר ח"ב עמ' רצז
לא ע"א26 מנין לשנים שבאו לדין אחד לבוש סמרטוטין וכו' או הלבישהו כמותך ת"ל מדבר שקר תרחקשל"ה (תשנז) - מס' ראש השנה אות מה
לא ע"א26 מנין לשנים שבאו לדיןלב אליהו (תשסה) בראשית עמ' רצו, ויקרא-דברים עמ' ר
לא ע"א26 עני ועשיר באים לדין אומרים וכו'בני יששכר ח"א דף קנח ע"ב, ח"ב דף עח ע"ג, צה ע"א, צה ע"ג, יב ע"ב
לא ע"א26 עני ועשיר באים לדין אומרים לעשיר לבוש כמוהו או הלבישהו כמותךאגרא דפרקא (תשסה) עמ' מט
לא ע"א26 עני ועשיר באים לדין אומרים לעשיר לבוש כמוהו וכו'ברכות אבי דף קכה ע"ב
לא ע"א26 עני ועשיר באים לדין אומרים לעשיר לבוש כמותו או הלבישהו כמותךתפארת צבי שמות עמ' רמה
לא ע"א26 עני ועשיר באים לדין אומרים לעשיר לבוש כמותו או הלבישהו כמותךצמח דוד (סקאליע) עמ' לו
לא ע"א26 עני ועשיר שבאו לדין - לבוש כמותואהל משה (וינברג) דף עא ע"ב
לא ע"א26 שנים שבאו לדין אחד לבוש סמרטוטין ואחד לבוש אצטלית וכו'אור יהל ח"א עמ' לג
לא ע"א26 שנים שבאו לדין אחד לבוש סמרמוטין ואחד לבוש איצטלית וכו'צפנת פענח (תשסו) עמ' רסב
לא ע"א26 שנים שבאו לדין ואחד לבוש סמרטוטיןעיוני רש"י דברים ח"א עמ' מז
לא ע"א26 שנים שבאו לדין חייבים לבוא בבגדים שויםאור יחזקאל - דרכי העבודה עמ' קפד
לא ע"א26 שנים שבאים לדין ואחד לבוש בגדים יותר גאיםאור יחזקאל - מדות עמ' רפא
לא ע"א27 או לבוש כמוהו או הלבישנו כמוךלקוטי מאמרים עמ' 152
לא ע"א27 אומרים לבעל האצטלית או לבוש כמותו וכו', ורש"י - שלא תגרום לנו לישא פניםאור יהל ח"א עמ' קב
לא ע"א29 לא ישמע דברי בעל דין קודם שיבא בעל דין חבירווזאת התורה עמ' רנד
לא ע"א29 מנין לדיין שלא ישמע דברי בעל דין קודם שיבא בעל דין חבירו ת"ל מדבר שקר תרחקשל"ה (תשנז) - מס' ראש השנה אות מז
לא ע"א29 מנין לדיין שלא ישמע דברי בעל דין קודם שיבא בעל דין חבירודברי דוד (טשורטקוב) עמ' מא
לא ע"א31 מנין לבעל דין שלא יטעים דבריו לדיין קודם שיבא בעל דין חבירו וכו' רב כהנא מתני מלא תשאתפלת דוד (אדר"ת) עמ' קכו
לא ע"א31 מנין לבעל דין שלא יטעים דבריו לדיין קודם שיבא בעל דין חבירו תלמוד לומר מדבר שקר הרחקאור תורה (קאלמייר, תשסא) עמ' קיב
לא ע"א32 ואשר לא טוב עשה בתוך עמיו רב אמר זה הבא בהרשאהשל"ה (תשנז) - שער האותיות אות ו ס"ק ט
לא ע"א32 ואשר לא טוב עשה בתוך עמיו זה הבא בהרשאההמעלות לשלמה (תשמז) עמ' קלז
לא ע"א32 לא תשיאעיוני רש"י שמות ח"ב עמ' קעז
לא ע"א33 רב אמר זה הבא בהרשאהרב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' רפג
לא ע"א34 אינה נוהגת אלא בראויין להעידלב המשפט ח"א שיעור ט [הלכה]
לא ע"א35 אמר רב פפא למעוטי מלךדגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' שלז
לא ע"א35 מלך אינו מעידעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תרפב
לא ע"א35 מלך לא מעיד וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"א עמ' צ
לא ע"א35 מלך המשיח פסול לעדותדברי הרב עמ' רמד {ראיה שפסול עדות אינו לגריעותא, וכן באשה}
לא ע"א38 דון מיניה ואוקי באתרהדגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' רעז
לא ע"א רש"י ד"ה כל שכן מלךנפש הרב עמ' שיח
לא ע"א תוס' ד"ה ורואהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' רמד
לא ע"א חי' הש"ך - בלשון איני יודע שרי אף בבי"דתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' קיג
לא ע"א שיטת הרמב"םתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"ב עמ' פב
לא ע"ב32 אמר לשנים בואו והעידוני שבועה שאין אנו יודעים לך עדות משביע אני עליכם ואמרו אמן הרי אלו חייביןגור אריה ויקרא פ"ה הערה 1
לא ע"ב32 שבועת העדות כיצדלב המשפט ח"א שיעור ז [הלכה]
לא ע"ב36 השביע עליהם חמש פעמים חוץ לבי"ד ובאו לבי"ד והודו פטוריםלב המשפט ח"א שיעור א [הלכה]
לא ע"ב36 חוץ לב"ד, ובאו לב"ד והודותורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קלח
לא ע"ב38 השביע עליהן ה' פעמים בפני בי"ד וכפרו אינן חייבין אלא אחת, וברש"י שם ד"ה הואיל ואין יכולין לחזור ולהודותלב המשפט ח"ב שיעור ז [הלכה]
לא ע"ב42 כפר והודההכתב והקבלה ויקרא פ"ה פסוק א
לב ע"א09 ה"ז חייב בשבועת הפקדון הואיל וכפר ונשבעגור אריה ויקרא פ"ה הערה 169
לב ע"א31 כפרו שניהן כאחת חייבין ובתוספות שם ד"ה בתוךלב המשפט ח"ב שיעור ג [הלכה]
לב ע"א38 משביע ע"א פטור וראב"ש מחייב כו' בהא קמפלגישערי תשובה שער ג אות ריט, רכא
לב ע"א44 עד אחד גורם לממוןעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תקה
לב ע"א46 הכל מודים בעד סוטה שחייבלב המשפט ח"א שיעור ט [הלכה]
לב ע"א תוס' ד"ה בתוך כדי דיבורתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' ק
לב ע"ב הכל מודים בעד אחד דרבי אבאלב המשפט ח"א שיעור ט [הלכה]
לב ע"ב אמר רב פפא הכל מודיםדגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' שלז
לב ע"ב עד מיתה בקרקעהכתב והקבלה ויקרא פ"ה פסוק כא
לב ע"ב ב' כתי עדים כפרה הראשונה ואח"כ השניה וכו'קרבן מנחה (תשעד) עמ' שנא
לג ע"א אמר רבינא הכא במאי עסקינן כגון שהיתה שניה בשעת כפירת ראשונה קרובין בנשותיהן ונשותיהן גוססותלב המשפט ח"א שיעור ז [הלכה]
לג ע"א רוב גוססין למיתהשמן הטוב (תשסב) - סיפורים אות קלט
לג ע"א משביע אני עליכם אם לא תבואו ותעידוני שיש לי ביד פלוני פקדוןבאר הגולה (הרטמן) באר ב הערה 278
לג ע"א איבעיא להו משביע עדי קנסרוח חיים (חיד"א) עמ' לה
לג ע"ב בעדות המתקיימת בראיה בלא ידיעה וכו'טוב ירושלים ויקרא פ"ה פסוק א
לג ע"ב יש ראיה בלא ידיעה ויש ידיעה בלא ראיהגור אריה ויקרא פ"ה הערה 113
לג ע"ב ראה - בפנינו הלוה לו, ידע - בפנינו הודה לותפארת ישראל (הרטמן) עמ' תקיא הערה 5
לג ע"ב ראה בפנינו הלוה לוגור אריה ויקרא פכ"ד הערה 12
לג ע"ב 'ראה' וכו' 'ידע' בפנינו הודה לופחד יצחק שבת מאמר יג
לד ע"א תחטא תחטא לגז"שויגד יעקב עמ' תרלה
לד ע"א עדות המתקיימת על ידי ראייהמאמר מרדכי - י"ג אלול עמ' תכג
לד ע"א מנה מניתיך וכו' הוחזק כפרןאבן שהם (וינמן) עמ' שא [הלכה]
לד ע"א תוס' ד"ה דאילב המשפט ח"ב שיעור כא [הלכה]
לד ע"ב לא עברתי בצד עמודאבן שהם (וינמן) עמ' קצג [הלכה]
לד ע"ב א"ל רבא לר"נ, כל מילתא דלא רמיא עליה דאיניש עביד לה ולאו אדעתיהלב המשפט ח"ב שיעור כט [הלכה]
לד ע"ב כל מילתא דלא רמיא וכו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' רלא
לד ע"ב כל מילתא דלא רמיא עליה דאיניש עביד לה ולאו אדעתיהבאר הגולה (הרטמן) באר ג הערה 109
לד ע"ב כל מילתא דלא רמיא עליה דאיניש עביד לה ולאו אדעתיהדרך חיים (תשלה) עמ' תקפח
לד ע"ב אמר לה ולאו אדעתי'תתן אמת ליעקב (תשסד) ח"ב עמ' קח
לד ע"ב מחכו עליה במערבאמצווה ועושה ח"א עמ' תקסה
לה ע"א10 עמד בבית הכנסת ואמר משביע אני עליכם שאם אתם יודעים לי עדות שתבואו ותעידונילב המשפט ח"א שיעור י [הלכה]
לה ע"א17 אינו חייב עד שישמע מפי התובעברית שלום (תעח) דף פד ע"ב
לה ע"א17 אינו חייב עד שישמע מפי התובעברית שלום (תשסח) עמ' תקלט
לה ע"א35 לו לא יגידקרן לדוד ויקרא-במדבר עמ' לה {צריך להוכיחו בינו לבין עצמו ולא בפרסום}
לה ע"א36 אוסרכםהכתב והקבלה ויקרא פ"ה פסוק ג
לה ע"א36 משביעני וכו' באלף דלתרוח חיים (חיד"א) עמ' קיא
לה ע"א37 צריך להיות נשבע בשםגור אריה במדבר פי"ד אות ל
לה ע"א38 הכנוייןהכתב והקבלה ויקרא פי"ט פסוק יב
לה ע"א40 המקלל עצמו וחבירו בכולן עובר בלא תעשהשערי תשובה שער ג אות מו, אגה"ת אות ט, סה"י אות סה
לה ע"א41 יככה אלוקים זוהי אלה הכתובה בתורהלהעיר להורות ולהשכיל ח"ג עמ' שיח
לה ע"א47 אלו הן שמות שאין נמחקין כגון וכו' הרי אלו אין נמחקיןשל"ה (תשנז) - תולדות אדם אות עה
לה ע"א47 אלו הן שמות שאין נמחקין וכו' שם אדנותאור חדש (הרטמן) פ"ו אות 227
לה ע"א47 אלו הן שמות שאינם נמחקים וכו'מבשרת ציון ח"ג עמ' קצז
לה ע"א47 אלו שמות שאין נמחקין וכו' צבאותס' העיקרים (מישור) עמ' ריא
לה ע"א47 אלקים משמות הקדושיםלקוטי שיחות חל"ז עמ' 99
לה ע"א47 שבעה שמות ד' שאינם נמחקים ובהם אהיהשיחות הרב צבי יהודה שמות עמ' 399 ,68 ,51 ,21 17
לה ע"א47 שמות הנמחקין ושאינם נמחקיןלקוטי שושנים (תשמו) עמ' קא
לה ע"א47 שמות שאין נמחקין ושמות הנמחקיןמגלה עמוקות (תשסח) אופן רכט
לה ע"א47 שמות שאינם נמחקיםישא מדברותיך - מגילה עמ' נה {"שלום" אינו בכללם}
לה ע"א47 שמות שאינן נמחקיןטוב טעם שמות עמ' מג
לה ע"א47 שמות שנמחקין וכו'לקוטי שיחות חל"ו עמ' 54
לה ע"א48 אהי' אשר אהי'לקוטי שיחות חכ"ו עמ' 10
לה ע"א48 אדנ"י הוא שם קודשבנין שאול עמ' קמא, קמב
לה ע"א תוס' ד"ה או שהיהדרכי חושן עמ' קכה [הלכה]
לה ע"א תוס' ד"ה בפר"חתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קג
לה ע"א תוס' ד"ה באלף - המזכיר שם אדנ"י חשיב כהוגה את השם באותיותיואמרי נועם (מועדים) תשובה ה [מבן המחבר]
לה ע"א תוס' ד"ה באלףשיחת מלאכי השרת עמ' 103
לה ע"א תוס' ד"ה בפר"חמשנת חיים דברים עמ' רכח
לה ע"א תוי"ט במשנהדרכי חושן עמ' קכה [הלכה]
לה ע"ב04 דאקרי רחום וחנוןשער הבטחון עם "בתורתו יהגה" עמ' צא
לה ע"ב07 כתב אלף למדרוח חיים (חיד"א) עמ' קה
לה ע"ב09 ר' יוסי אומר צבאות כולו נמחק שלא נק' צבאות אלא על שם ישראל שנאמר והוצאתי כו'לקוטי שיחות חל"ו עמ' 53
לה ע"ב09 ר' יוסי אומר וכו' לא נקרא צבאות אלא על שמן של ישראלאור הצבי עמ' 273
לה ע"ב10 לא נקרא צב-אות אלא על שם ישראל וכו'באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' תסא, תרצג, יהושע-שמואל עמ' שלג, מלכים עמ' שמה-ו
לה ע"ב10 לא נקרא צבאות אלא על שם ישראלשיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 279
לה ע"ב10 צבאותהכתב והקבלה שמות פי"ב פסוק מא
לה ע"ב10 צבאות וכו' נמחק, שלא נקרא צבאות אלא על שם ישראלשיחות הרב צבי יהודה שמות עמ' 69
לה ע"ב13 כל הנטפל להשם מלפניומשמרת איתמר (תשסז) עמ' טו, שד, שסח, תיד, תסד, תעג, תקלג, תקלז, תקנא, תקפז
לה ע"ב13 כל הנטפל לשם מלפניו נמחק וכו'צמח צדיק (תשסז) עמ' תקכד
לה ע"ב13 שמות שאינם נמחקים הנטפל מלפניו נמחקין מלאחריו אינם נמחקיםשרגא המאיר על התורה עמ' תקנד
לה ע"ב13 האותיות הכתובים עם השם מלפניו הרי אלו חולצוף דבש (לוין) מאמר ה
לה ע"ב16 הנטפל לשם לאחריו קדוש, שכבר קדשו השם, ולא הנטפל לפניוקרן לדוד שמות עמ' רמא, ויקרא-במדבר עמ' קמה
לה ע"ב16 כל הנטפל להשם לאחריו אינו נמחקמשמרת איתמר (תשסה) עמ' רסא-רסב, שצט, תח, תס, תסג, תעה, תקו
לה ע"ב16 לאחריו אינו נמחק שכבר קדשו השםברכת טוב עמ' פט
לה ע"ב18 כל שמות האמורות באברהם קודש וכו'ברכת אברהם (הרשקוביץ) עמ' מז
לה ע"ב18 כל שמות האמורים בתורה באברהם קדש וכו' אף זה קדששל"ה (תשנז) - תולדות אדם אות עב
לה ע"ב18 כל שמות האמורים בתורה באברהם קדש חוץ וכו' אדנ-י אם נא מצאתי וכו' אף זה קדשלקוטי שיחות ח"כ עמ' 68, חכ"ה עמ' 72
לה ע"ב18 כל שמות האמורים בתורה באברהם קדש חוץ מזה וכו' חנינא בן אחי רבי יהושע וכו' אמרו אף זה קדששל"ה (תשנז) פרשת וירא אות ו
לה ע"ב18 כל שמות האמורים בתורה באברהם קדש חוץ מזה שהוא חול שנאמר וכו'אגרת הטיול (תשעה) עמ' שיח
לה ע"ב19 אד' אל נא תעבור מעל עבדך, אף זה [השם] קודשבאר יוסף (תשמא) ח"א עמ' מ
לה ע"ב19 אדוני, אם נא מצאת - שם קודשבאר שרים בראשית פ' וירא דרוש ד אות ב
לה ע"ב19 אדני אל נא תעבור מעל עבדך הוא קודשאהל משה (פרהנד, תשסה) ח"א עמ' מא
לה ע"ב19 אדני אם נא מצאתי חן בעיניך - קודש או חולקרן פני משה ח"א עמ' לב
לה ע"ב19 אל נא תעבור קודש או חולתכלת מרדכי (קלצקי, תרפח) דף מ ע"ד
לה ע"ב19 אם נא מצאתי חן בעיניך אל נא תעבור - קודש+הגיונות אל עמי (עמיאל) ח"ב סי' יב
לה ע"ב19 ויאמר אדנידברי הרב עמ' רנא
לה ע"ב21 כמאן אזלא הא דאמר רב גדולה הכנסת אורחים יותר מקבלת פני השכינהנזר הקדש ח"ב עמ' שעז
לה ע"ב22 גדולה הכנסת אורחים יותר מהקבלת פני השכינהדברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' תכז-תלט (עמ' ת-תי)
לה ע"ב22 גדולה הכנסת אורחים יותר מהקבלת פני השכינהלקוטי שיחות ח"כ עמ' 71, חכ"ה עמ' 81, 72, 70
לה ע"ב22 גדולה הכנסת אורחים יותר מהקבלת פני השכינהקדושת עינים (תשעא) פרק ה אות עט
לה ע"ב22 גדולה הכנסת אורחים יותר מהקבלת פני שכינהלחמי תודה דף קג ע"ב
לה ע"ב22 גדולה הכנסת אורחים יותר מהקבלת פני שכינהלקוטי תורה (טשרנוביל, תשסא) עמ' קעו
לה ע"ב22 גדולה הכנסת אורחים יותר מקבלת פני השכינהמכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' קט
לה ע"ב22 גדולה הכנסת אורחים יותר מקבלת פני השכינהצמח ה' לצבי (תשסז) עמ' מט
לה ע"ב22 גדולה הכנסת אורחים יותר מקבלת פני השכינהקדושת ציון (תשנד) ח"א עמ' לט
לה ע"ב22 גדולה הכנסת אורחים יותר מקבלת פני השכינהשמועת יצחק - וירא ב, ג, ד, הכנ"א אות ב, ז
לה ע"ב22 גדולה הכנסת אורחים יותר מקבלת פני שכינההערות אברהם יעקב יצחקי בראשית עמ' פב
לה ע"ב22 גדולה הכנסת אורחים מהקבלת פני השכינהפניני דעת עמ' לח
לה ע"ב22 גדולה הכנסת אורחים מקבלת פני שכינהמכתב מאליהו ח"א עמ' 141
לה ע"ב22 גדולה הכנסת אורחיםאהבת שלום (קוסוב, תשנח) עמ' כה
לה ע"ב22 גדולה הכנסת אורחיםהמאור הגדול (גר"א) עמ' מז
לה ע"ב22 גדולה הכנסת אורחיםתורת חיים (קאסוב) עמ' רפו
לה ע"ב22 גדולה הכנסת אורחין יותר מהקבלת פני שכינה וכו'עטרת חן ח"ב עמ' רכד
לה ע"ב22 גדולה הכנסת אורחין יותר מהקבלת פני שכינהישמרו דעת עמ' לו
לה ע"ב22 גדולה הכנסת אורחין יותר מהקבלת פני שכינהנתיב מצותיך (תשסח) עמ' יח
לה ע"ב22 גדולה הכנסת אורחים יותר מקבלת פני השכינהשרגא המאיר על התורה עמ' פט
לה ע"ב22 גדולה הכנסת אורחיםאמרי אש (טאוב) עמ' מב
לה ע"ב22 כל שמות האמורים בלוט חול חוץ מזה שהוא קדש וכו' אל נא אדנידברי ישראל (תשסח) ח"א עמ' צב
לה ע"ב22 כל שמות האמורים בלוט חול חוץ מזה שהוא קודשנזר הקדש ח"ב עמ' תמט
לה ע"ב23 האמורים בלוטהכתב והקבלה בראשית פי"ט פסוק יח
לה ע"ב24 מי שיש בידו להמית ולהחיותבאר משה (אפשטיין) מלכים עמ' שצח
לה ע"ב31 בן אהרן הכהןמבוא התלמוד פ"ל עמ' שמא
לה ע"ב33 אשר לשלמה, למלך שהשלום שלוקהלת יעקב פסח ח"ב עמ' רטו
לה ע"ב33 במלך שלמה, הוא הקב"ה מלך שהשלום שלונחמד ונעים (תשסח) לך ד"ה וזה פירוש הפסוק, לקוטי אמרים אות קמה
לה ע"ב33 כל שלמה האמור בשיר השירים אינו אלא משל למלך שהשלום שלופחד יצחק פסח מאמר סט
לה ע"ב33 כל שלמה האמור בשיר השירים הוא קדש חוץ משניםבינה לעתים (תשנד) דרוש לב עמ' רטז
לה ע"ב33 כל שלמה האמור בשיר השירים הוא קודשאור הגנוז (מהאניפאלא, תשסו) עמ' שנז
לה ע"ב33 כל שלמה האמור בשיר השירים קאי על הקב"ה מלך שהשלום שלועמוד העבודה (תשעג) דרוש מסירת נפש יב
לה ע"ב33 כל שלמה האמור בשיר השירים קודשפנים יפות על תהלים עמ' קיב
לה ע"ב33 כל שלמה בשיר השירים קודשטיול בפרדס ח"ב עמ' תנו
לה ע"ב33 כל שלמה האמור בשיר השירים, למלך שהשלום שלוישמח חיים (תשסה) מע' ש אות נג
לה ע"ב33 כל שלמה האמורין בשה"ש קדש למי שהשלום שלומחשבות חרוץ סי' כ (עמ' 183)
לה ע"ב33 כל שלמה האמורין בשה"ש קודש שיר למי שהשלום שלוברכת מרדכי ויקרא-דברים תנינא עמ' תקנג
לה ע"ב33 כל שלמה האמורין בשה"ש קודששפתי חיים - אמונה ובחירה ח"ב עמ' תלב
לה ע"ב33 כל שלמה האמורין בשיר השירים קדש, שיר למי שהשלום שלו וכו'בית ישראל (טויסיג) שמות עמ' ט
לה ע"ב33 כל שלמה האמורין בשיר השירים קודש, שיר למי שהשלום שלוכתונת פסים (תשמה) פרשת אחרי טו ע"ב
לה ע"ב33 למלך שהשלום שלודרשות ר"י מסלוצק עמ' ח
לה ע"ב33 שלמה מלך שהשלום שלואגרא דכלה ח"ב עמ' כג, ח"ג עמ' רמו
לה ע"ב33 לשלמה למלך שהשלום שלותורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' שלה
לה ע"ב33 שיר השירים אשר לשלמה למלך שהשלום שלודרשות הרא"ש (תשסו) ח"ב דרוש רז* עמ' ריג
לה ע"ב33 שיר השירים אשר לשלמה, למי שהשלום שלולחמי תודה דף קס ע"א
לה ע"ב34 אחד מששה יעסקו בתורה והשאר יחזיקו בהםאבן ישראל (פישר) אגדה ח"ב עמ' קיד
לה ע"ב34 האלף לך שלמה אף זה קודשפנים יפות על תהלים עמ' קיב
לה ע"ב34 האלף לך שלמה וכו' ומאתים לרבנןאמרי רבי שפטיה עמ' קעד
לה ע"ב35 מטתו שלשלמה קדש או חולאחרי ראי (תשסד) סדרות סי' לב אות ג
לה ע"ב36 כל מלכותא דקטלא חד משיתאילקוט הגרשוני ח"ב
לה ע"ב36 מלכותא דקטלא חד משיתא ריטב"א ותוס' שםדרכי חושן עמ' שס [הלכה]
לה ע"ב36 מלכותא דקטלא חד משיתאמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 83
לה ע"ב39 כל מלכיא האמורים בדניאל חול חוץ מזה וכו'אור אברהם - מגילת אסתר עמ' רכט
לה ע"ב41 דניאל הי' מדבר עם נבוכדנצר, וכוונתו היתה להקב"הפרדס המלך (תשסט) אות רמז
לה ע"ב41 חלמא לשנאך ופשרה לערך - לנבוכדנצר קאמר ליהדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' נח
לה ע"ב41 מרי חלמא לשנאךלקט אמרי קודש - ויקרא עמ' כ {דיבור של הצדיק הוא כלפי מעלה}
לה ע"ב41 מרי חלמך לשנאך וכו' למאן קאמר אי ס"ד לנבוכדנצר וכו' מילט הא לייט להו לישראל וכו'באר יוסף (תשמא) ח"א עמ' פט
לה ע"ב44 ורמינהו יתן ה' אותךתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"ב עמ' צו
לה ע"ב48 הואיל ואמרה תורה השבעוזאת התורה עמ' רס
לה ע"ב48 מי שצריך להשבע בשם ה'בין המשפתים שמות עמ' קסו
לו ע"א02 שבועת שקרמבשרת ציון ח"ג עמ' רצט
לו ע"א08 ארור בו נידוי בו קללה בו נידוי דכתיב אורו מרוזרנת יצחק תליתאה ח"א עמ' שעז
לו ע"א08 ארור בו נידוי בו קללה בו שבועהשל"ה (תשנז) - שער האותיות אות ש ס"ק כה
לו ע"א08 ארור בו נידוי וכו'אמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' תקכב
לו ע"א08 ארור בו נידויתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תתה הערה 40
לו ע"א08 ארור בו קללה בו נידוישם עולם (תשסו) עמ' קלג[יז]
לו ע"א08 ארור - נדוי, קללה ושבועהתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תתה הערה 40
לו ע"א08 תנא ארור בו נידוי בו קללה בו שבועה בו וכו'דרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' לג
לו ע"א09 אורו מרוזתורת מנחם חנ"ז עמ' 172 {איכא דאמרי גברא רבה הוה ואיכא דאמרי כוכבא הוה וכו'}
לו ע"א11 בארבע מאה שיפורי שמתיה ברק למרוזשיחות ר' ראובן עמ' יט
לו ע"א23 אמן אמן - שבועהתורת מנחם חל"ז עמ' 131
לו ע"א23 אמן בו שבועה בו קבלת דברים פחד יצחק - יום הכפורים מאמר ד
לו ע"א23 אמן בו שבועה בו האמנת דברים בו קבלת דבריםתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תרג הערה 70
לו ע"א23 אמן בו שבועה בו קבלת דברים בו האמנת דברים וכו'לקוטי שיחות חל"ה עמ' 219
לו ע"א23 אמן בו שבועה בו קבלת דבריםבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' תסא, במדבר עמ' תע
לו ע"א23 אמן בו שבועה וכו' בו האמנת דבריםאור אברהם ברכות עמ' קכט
לו ע"א23 אמן בו שבועה וכו'עיוני רש"י במדבר עמ' עא
לו ע"א23 אמן בו שבועה וכו' בו האמנת דברים וכו'פירוש המכבי ישעיהו ונביאים אחרונים עמ' סה
לו ע"א23 אמן בו שבועהגבורות ה' עמ' מד, נז
לו ע"א23 אמן קבלה אמן שבועה וכו'טוב טעם שמות עמ' צג
לו ע"א24 אמן קבלת דבריםעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תשפ
לו ע"א24 האמנת דבריםגור אריה שמות פ"ו הערה 50
לו ע"א28 א"ר אלעזר לאו שבועה הן שבועה והרא"שאיש אמונים דף טז ע"א
לו ע"א28 א"ר אלעזר לאו שבועה הן שבועה, אמר רבא והוא דאמר לאו לאו תרי זימני וכו'אור תורה (קאלמייר, תשסא) עמ' סא
לו ע"א28 אמר רבי אלעזר לאו שבועה והן שבועהמסילת ישרים עמ' תד
לו ע"א28 לאו שבועה וכו' והוא דאמר לאו לאו תרי זימנידרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' שלט
לו ע"א28 לאו שבועהאמרי יוסף בראשית דף צה ע"ב
לו ע"א29 בשלמא לאו שבועה דכתיב ולא יהיה עוד מיםגבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' רט
לו ע"א29 הן הוא לשון שבועהחכמת התורה תולדות עמ' תרא
לו ע"א30 אשר נשבעתי מעבור מי נח, השבועה היא מדכפל פעמיים לא אוסיףערבי נחל (תשסד) עמ' קלט
לו ע"א30 מדלאו שבועה הן נמי שבועההמאור הגדול (גר"א) עמ' רסו-רסז
לו ע"א31 אמר רבא והוא דאמר לאו לאו תרי זימני, וברא"שגבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' רט
לו ע"א31 האומר כפל לשון זה אחר זה הוי שבועה שלא ישתנהתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תרג הערה 70
לו ע"א31 האומר כפל לשון זה אחר זה הוי שבועהגור אריה בראשית פל"ז הערה 258, במדבר פ"כ הערה 65
לו ע"א31 האומר לאו לאו או הן הן הר"ז שבועהאור אברהם - רות עמ' קסח
לו ע"א31 האומר לאו לאו או הן הן הרי זה שבועהקרבן מנחה (תשעד) עמ' שמח
לו ע"א31 האומר לאו לאו הוי שבועהחכמת התורה נח עמ' תט, תמח
לו ע"א31 האומר על דבר אחד פעמיים אעשהחכמת התורה בא עמ' שצז
לו ע"א31 והוא דאמר הן הן תרי זימניתורת מנחם חי"ט עמ' 27
לו ע"א31 והוא דאמר לאו לאו תרי זימני והוא דאמר הן הן תרי זימניהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' קצא, רטו
לו ע"א31 כל האומר לאו לאו שבועה הואאהבת דוד (וועגער) עמ' 51
לו ע"א31 לאו לאו הוי שבועהטוב טעם בראשית עמ' פז
לו ע"א31 לאו לאו הן הןדגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' נא
לו ע"א31 לאו לאו שבועה דכתיב ולא יהיה עוד המים למבול וכתיב מי נח זאת לי אשר נשבעתירנת יצחק תליתאה ח"א עמ' לח, מ, ח"ב עמ' רעא
לו ע"א31 לאו לאו שבועה הוא וכו'נזר הקדש ח"ב עמ' קיג
לו ע"א31 לאו לאו שבועה הוא, ורש"י ד"ה לאו ורא"ש פ"ד סכ"זגור אריה בראשית פ"ח אות כה
לו ע"א31 לאו לאו תרי זימני שבועה הויכד הקמח (מישור) עמ' ד
לו ע"א31 לאו לאו תרי זימנירבנו בחיי עה"ת ח"ג עמ' שצז; כתבי רבנו בחיי עמ' כד
לו ע"א31 לאו לאוהכתב והקבלה בראשית פ"ח פסוק כא
לו ע"א31 לשון כפל הוא לשון שבועהאור חדש (הרטמן) פ"ד אות 69, פ"ד אות 130
לו ע"א32 הן הן היא לשון שבועהקרן לדוד בראשית עמ' רפב
לו ע"א32 הן הן ולאו לאו הוי שבועהחכמת התורה צו עמ' צט
לו ע"א32 הן הן ולאו לאו תרי זימניאהבת חיים (דייטש) עמ' פג
לו ע"א32 הן הן לאו לאו הוי שבועהחכמת התורה וישלח עמ' פט
לו ע"א32 הן הן שבועהעיוני רש"י דברים ח"א עמ' סז
לו ע"א32 לא אוסף לקלל - ולא אוסף להכות כפל לשוןילקוט דברי חכמים בראשית סי' שפא
לו ע"א32 על הכפל ולא אוסיףמשמרת איתמר (תשסז) עמ' כ
לו ע"א37 וחכמים אומרים על שם מיוחד במיתה, ועל הכינויין באזהרהאמרי נועם (מועדים) תשובה ה [מבן המחבר]
לו ע"א40 המקלל אביו ואימו אינו חייב עד שיקללם בשםתורה בציון עמ' תקסח
לו ע"א40 שאינו חייב עד שיקללם בשם וכו'רמב"ן עם טוב ירושלים שמות פכ"א פסוק טו {לכן זה יותר חמור מהכאה}
לו ע"א41 איסור מן התורה לקלל את חבירו ואת עצמושיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 311
לו ע"א41 המקלל עצמו וחבירו בכולן וכו' וכדרבי אבין וכו'של"ה (תשנז) - שער האותיות אות ק ס"ק כב
לו ע"א41 המקלל עצמו וחבירו עובר בלאואיש אמונים דף ע ע"ג
לו ע"א41 המקלל עצמו וכו' שנאמר רק השמרתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' קנח
לו ע"א41 המקלל עצמו לוקהאור אברהם - תלמוד תורה עמ' נז
לו ע"א41 המקלל עצמו לוקהאור אברהם דברים עמ' נ
לו ע"א41 המקלל עצמו עובר בהשמר לך וכו'עיוני רש"י דברים ח"א עמ' קטז
לו ע"א41 והמקלל עצמו כו' אל יברכך כו'שערי תשובה שער ג אות מז
לו ע"א41 מקלל עצמו לוקהברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' סו
לו ע"א42 השמר לך ושמור נפשך מאדשערי תלמוד תורה (תשסו) עמ' צא
לו ע"א42 השמר לך ושמור נפשך מאודשערי תלמוד תורה (תשמז) עמ' שא
לו ע"א42 רק השמר לך ושמור נפשךקרני אורה עמ' פז
לו ע"א45 אמר ליה כנה וכו'אגרא דפרקא (תשסה) עמ' רסט
לו ע"א46 ההוא מרבנן יתיב קמיה דרב כהנא ואמר גם אל יתצך לנצח וכו'לקט אמרי קודש - מועדים עמ' רמט
לו ע"א46 ויתיב וקאמר גם א-ל יתצךתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' קנא
לו ע"א49 מכלל הן נשמע לאוחכמת התורה תולדות עמ' שפא
לו ע"א49 מכלל לאו אתה שומע הן באיסוראעיוני רש"י במדבר עמ' ריח
לו ע"א49 מכלל לאו אתה שומע הןגור אריה ויקרא פכ"ב הערה 46
לו ע"א49 מכלל לאו אתה שומע הןודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' רצג
לו ע"א51 ר' מאיר בעי תנאי כפול דוקא בממונאלחמי תודה דף רמ ע"א
לו ע"א52 באיסורא אית ליהעיוני רש"י שמות ח"ב עמ' שפו
לו ע"א52 הרי סוטההכתב והקבלה במדבר פ"ה פסוק כ
לו ע"א רש"י ד"ה בו אמנת דברים - וראוי לענות אמן וכו' שיהא רצון שיהא אמת כןדברי מנחם (היימליך) עמ' שפא
לו ע"ב04 קרא בשתויי יין וריטב"א עיוני רש"י במדבר עמ' ע
לו ע"ב07 איסורא דאית ביה ממונא בעינן תנאי כפולחכמת התורה ויצא עמ' רמה
לו ע"ב15 אינו חייב על שגגתהגור אריה ויקרא פי"ט הערה 121
לו ע"ב23 מפני שיכול לחזור ולהודותתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קלז
לו ע"ב26 שבועה לא לך ולא לךחכמת התורה כי תשא עמ' שפח
לו ע"ב37 אנסת ופיתתאבן שהם (וינמן) עמ' שנד [הלכה]
לו ע"ב55 הפלת את שיניבנין אפרים עמ' פג [הלכה] {תיפוק ליה שאין נשבעין על עבדים}
לו ע"ב רש"י ד"ה א"לדרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' קע
לו ע"ב תוס' ד"ה ה"גחכמת התורה ויגש עמ' ס
לז ע"א01 הזיד בשבועות הפקדון והתרו בונשמת חיים (ברלין) עמ' שפ
לז ע"א01 הזיד בשבועת הפקדון, ובדברי ריטב"א שםברכת שלמה חו"מ עמ' א [הלכה]
לז ע"א07 חמורה ממנה שבועת הפקדוןמגיד דבריו ליעקב (מביאלה, תשסד) עמ' קעה
לז ע"א18 חטאת בת דנקא ואשם ב' סלעיםלקוטי שיחות חל"ב עמ' 16
לז ע"א18 חטאת בת דנקאדמשק אליעזר (רלב"ג) במדבר פרק ה פסוק ז
לז ע"א18 חטאת בת דנקאמשנת חיים ויקרא עמ' קמג
לז ע"א18 קרבן חטאת די אפילו שיהי' דמי הכשבה או שעירה ואשם החמירו יותרצמח צדיק (תשסז) עמ' רסא
לז ע"א רש"י ד"ה הזיד - בענין התראת ספק, ותוס' עיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תצה
לז ע"א תוס' - הזיד בשבועה העדות שמחה לאיש דף סח ע"א
לז ע"ב רוב גוססין למיתהדובר שלום (תשסג) אות שנג
לז ע"ב אמר להו רב מרדכיעקבי אבירים (תשסה) עמ' ער
לז ע"ב הכופר בממון שיש עליו שטרהכתב והקבלה ויקרא פ"ה פסוק כא
לז ע"ב שעבוד קרקעותהכתב והקבלה ויקרא פ"ה פסוק כא
לח ע"א רש"א עד שיאמר שבועה לכל או"אחלק יעקב (קנטור) דרוש ז
לח ע"א שבועה שאין לכם בידי וכו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' צג
לח ע"ב20 שבועת הדיינין וכו' מנה לי בידך - אין לך בידי - פטורבית ישראל (טויסיג) שמות עמ' עב
לח ע"ב32 טענו חיטין והודה לו בשעורים וכו'לקוטי שיחות חכ"ד עמ' 98
לח ע"ב35 רואה אני את דברי אדמוןברכת טוב עמ' פד, רלב
לח ע"ב38 אין נשבעין על טענת חש"ואבן שהם (וינמן) עמ' תיט [הלכה]
לח ע"ב39 היכי משבעינן לי' וכו' צריך לאתפושי חפצא בידיהאור תורה השלם (מזריטש) סי' עט
לח ע"ב39 היכי משבעינן לי' וכו' צריך לאתפושי חפצא בידיהמגיד דבריו ליעקב (ממזריטש) - אור תורה סי' עט
לח ע"ב39 היכי משבעינן ליהאמרי יוסף בראשית דף צד ע"ג
לח ע"ב39 היכי משבעינןמשנת חיים בראשית עמ' שי
לח ע"ב40 ואשביעך בה' אלקי השמים וכו' בס"ת וכו' בתפילין (ותוס' ד"ה האי)לקוטי שיחות ח"א עמ' 38, חט"ז עמ' 213, חי"ז עמ' 130, ח"כ עמ' 96
לח ע"ב42 הנשבע צריך שיטול בידו חפץ של קדושה כמו ס"תלקט שיחות מוסר ח"ג עמ' רצו
לח ע"ב42 לאנקוטי חפצא בידיהמבשר טוב - ימי הרחמים והסליחות עמ' פד
לח ע"ב42 צריך לאתפושי חפצא בידיהאשר ליהודה עמ' קיב
לח ע"ב42 צריך לאתפושי חפצא בידיהגור אריה בראשית פכ"ד הערה 3, פמ"ז הערה 108
לח ע"ב42 צריך לאתפושי חפצאזבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' כט
לח ע"ב42 שבועה צריכה נקיטת חפץ, ובתוספותמחשבת מוסר ח"ב עמ' קנז, שיד
לח ע"ב42 שבועת המודה במקצת בנקיטת חפץ, ולימודו מאאע"ה (ורש"י ותוס')תורת מנחם חט"ו עמ' 228
לח ע"ב44 בתפילין גור אריה בראשית פכ"ד הערה 6 {כתוב בהם שמו יתברך}
לח ע"ב44 דיינא דאשבע ולא אתפסי' חפצאאבן שהם (וינמן) עמ' שסב [הלכה]
לח ע"ב48 ת"ח שנשבע צריך לאחוז בידו תפיליןלקט שיחות מוסר ח"ג עמ' רצו
לח ע"ב49 אומרים לו הוי יודע שכל העולם כולו נזדעזע וכו' וכל עבירות שבתורה וכו' עד וכאן נפרעין ממנו לאלתרכתבי הסבא מקלם (תשמד) עמ' קמז
לח ע"ב49 אומרים לו הוי יודע שכל העולם כולו נזדעזעמכתב מאליהו ח"ה עמ' 49
לח ע"ב49 הוי יודע שכל העולם כולו נזדעזע וכו'ס' הזכרונות (אבוהב) עמ' קצ
לח ע"ב49 הוי יודע שכל העולם נזדעזעמכתב מאליהו - מועדים ח"א עמ' קנד
לח ע"ב49 שבועת הדיינין אף היא בלשונה נאמרהתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תקצג
לח ע"ב49 שבועת הדיינין וכו' הוי יודע שכל העולם כולו נזדעזע בשעה וכו' ראשית חכמה (תשמד) - קדושה פרק יד אות ג
לח ע"ב תוס' ד"ה האיאמרי יוסף בראשית דף צב ע"ד
לח ע"ב תוס' ד"ה האימשנת חיים בראשית עמ' שטז, שיט
לח ע"ב תוס' ד"ה האי, שבועה בנקיטת חפץאור אברהם בראשית עמ' קכו
לח ע"ב שלטי גבורים - בדין קפץ ונשבעברכת שלמה חו"מ עמ' נ [הלכה]
לט ע"א01 בשעה שאמר הקב"ה לא תשא את שם ה' אלהיך לשוא נזדעזע העולםרב ייבי (תשסט) ח"א עמ' פג
לט ע"א01 בשעה שאמר הקב"ה לא תשאוזאת התורה עמ' רסג
לט ע"א01 גודל עון של שבועותשם משמעון (שפירא, תשכה) עמ' קכד
לט ע"א01 העולם הזדעזעמוסר המקרא והתלמוד עמ' קיד
לט ע"א01 העולם כולו נזדעזע בשעה שאמר וכו' 'לא תשא'פירוש המכבי ישעיהו ונביאים אחרונים עמ' כח
לט ע"א01 חומר השבועהמצווה ועושה ח"ב עמ' תרצג (עמ' תרמח במהד' תשעג) {לכן אפילו על האמת אין לישבע}
לט ע"א01 חומרת הלאו של לא תשאאחרי ראי (תשסד) סדרות סי' לז אות א
לט ע"א01 כל העולם כולו נזדעזע בדבור "לא תשא"כד הקמח (מישור) עמ' תסא
לט ע"א01 כל העולם כולו נזדעזע בשעה שאמר הקב"ה בסיני לא תשא את שם ה"א לשואתורת מנחם חנ"א עמ' 383
לט ע"א01 כל העולם כולו נזדעזע בשעה שאמר הקב"ה בסיני לא תשאבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' תקסט, דברים עמ' פח
לט ע"א01 כל העולם כולו נזדעזע בשעה שאמר הקב"ה לא תשא את שם ה' אלהיך לשואלחמי תודה דף כא ע"ב
לט ע"א01 כל העולם כולו נזדעזע על לא תשאדברי יהושע מאמר ב פ"ז עמ' פט
לט ע"א01 כל העולם כולו נזדעזע על לא תשאקומץ המנחה (צונץ) דרוש קלז אות ב
לט ע"א01 כל העולם נזדעזע בשעה שאמר הקב"ה בסיני לא תשאלב אביגדור עמ' יא
לט ע"א01 כל העולם נזדעזע בשעה שאמר הקב"ה לא תשא וכו'אוצר המאמרים (וייס, תשסג) עמ' רעז
לט ע"א01 כל העולם נזדעזע בשעה שאמר הקב"הבנין שאול עמ' רכד
לט ע"א01 כל העולם נזדעזע וכו' לא תשאדברים אחדים (תשמו) עמ' שעא
לט ע"א01 נזדעזע העולם בלא תשאודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' קפד
לט ע"א01 נזדעזע העולם על דיבור לא תשאנזר הקדש ח"א עמ' מח, ח"ב עמ' תקלג
לט ע"א01 שכל העולם כולו נזדעזע בדבור לא תשא מה שאין כן על שאר הדברותכד הקמח (תשנו) עמ' קפו
לט ע"א01 שכל העולם כולו נזדעזע בשעה שאמר הקב"ה בסיני "לא תשא"תפארת ישראל (הרטמן) עמ' תקצג, תקצד
לט ע"א01 שכל העולם כולו נזדעזע בשעה שאמר הקב"ה בסיני לא תשא את שם ה' א' לשואחלקת יהושע עמ' קנט הערה קפט
לט ע"א01 שכל העולם כולו נזדעזע בשעה שאמר הקב"ה בסיני לא תשא וכו'לב דוד (תשסט) עמ' כ
לט ע"א01 שכל העולם נזדעזע בלא תשא וכו' סורו נא וכו' ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תקח, תקיב
לט ע"א01 שכל העולם נזדעזע בלא תשאידו בכל סי' תמז
לט ע"א01 שכל העולם נזדעזע בשעה שאמר הקב"ה בסיני לא תשאחדרי בטן פרשת האזינו (שבת תשובה) ד"ה ומהרימ"ט וד"ה וראיתי
לט ע"א01 שכל העולם נזדעזע בשעה שאמר הקב"ה לא תשא וכו'תורת מנחם חלק לב עמ' 301
לט ע"א01 שכל העולם נזדעזע כו' ותוס' ד"ה כל עבירות כו'מערכי לב (חזן) ח"ב דרוש קיט דף רמט ע"ב וע"ג
לט ע"א01 שכל העולם נזדעזעטוב טעם בראשית עמ' קה
לט ע"א03 בשאר עבירות וכו' גבי שבועה וכו'דברים אחדים (תשמו) עמ' שב
לט ע"א03 כל עברות שבתורה נאמר בהן ונקהקול יעקב (שאול) דף מג ע"ד
לט ע"א03 נאמר בהן ונקהאגודת אזוב (יעבץ) דרושים דף כ ע"ד
לט ע"א04 איני מנקה הנשבע לשקרשערי תשובה אגה"ת אות יז
לט ע"א04 וכל עבירות שבתורה נפרעין ממנו וכאן ממנו וממשפחתולב דוד (תשסט) עמ' עה
לט ע"א04 כל עבירות נפרעים ממנו ובשבועת שוא ממנו וממשפחתורנת יצחק - פרק חלק עמ' תיד
לט ע"א04 על כל עבירות שבתורה נפרעין ממנו וממשפחתו, וכאן ממנו ומכל העולםשערי תשובה שער ג אות מה
לט ע"א04 שבכל עבירות נפרעין ממנואיש אמונים דף סה ע"ג
לט ע"א05 בעון שבועה נפרעין ממנו וממשפחתו ומכל העולם כולולחמי תודה דף כא ע"ב
לט ע"א05 על שבועת שקר נפרעים ממנו וממשפחתו ומכל העולםתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תקצג, תקצז, תקצז הערה 35
לט ע"א05 בשבועה נפרעין גם מאלה שלא עברובאר יוסף (תשמא) ח"ג עמ' קט
לט ע"א06 ואין בשרו אלא קרובובאר הגולה (הרטמן) באר ב הערה 676
לט ע"א06 אין בשרו אלא קרובוויגד יעקב עמ' תנה
לט ע"א08 בכל העבירות נפרעים ממנו ובשבועת שווא ממנו ומכל העולםאוצר המאמרים (וייס, תשסג) עמ' רעז
לט ע"א08 וכל עבירות שבתורה נפרעין ממנו וכאן ממנו ומכל העולם כולושערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר מה
לט ע"א09 לאו דלא תישא נפרעים ממנו ומכל העולםאיש מבין ח"א דף קיא ע"ב
לט ע"א09 נפרעין ממנו ומכל העולםמבוא התלמוד פי"ט עמ' שכא
לט ע"א12 וכל עבירות שבתורה אם יש לו זכות תולין לו וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' שיג
לט ע"א12 פעמים שתאריך לו הזכות בעולם הזה שנים ושלשה דורותשערי תשובה שער ג אות קכב
לט ע"א13 בשבועת שוא נפרעין ממנו לאלתרדרך חיים (תשלה) עמ' תח
לט ע"א15 גנב שגונב דעת הבריותשערי תשובה שער ג אות מה
לט ע"א17 דבר שאין אש ומים מכלה אותו שבועת שקר מכלה אותותפארת ישראל (הרטמן) עמ' תקצג, תקצח
לט ע"א17 דברים שאין אש ומים מכלה אותן שבועת שקר מכלה אותןקומץ המנחה (צונץ) דרוש קלז אות ב
לט ע"א17 דברים שאין אש ומים מכלים אותונתיבות עולם ח"ב עמ' ל
לט ע"א17 דברים שאין אש ומים מכלין אותן שבועות שוא מבלה אותןכד הקמח (תשנו) עמ' קפה
לט ע"א17 דברים שאין אש ומים מכלין אותן שבועת שוא מכלה אותןכד הקמח (מישור) עמ' תס
לט ע"א17 דברים שאין אש ומים מכלין שבועת שוא מכלהתורת העולה ח"ג פרק לח
לט ע"א20 וכשמשביעין אותו אומרים לו הוי יודע שלא על דעתך אנו משביעין אותך אלא ע"ד המקום וכו'אשר ליהודה עמ' תלח
לט ע"א20 וכשמשביעין אותו אומרים לו הוי יודע שלא על דעתך אנו משביעין אותך אלא על דעת המקום ועל דעת בית דיןבית ישראל (טויסיג) בראשית עמ' קכט
לט ע"א20 וכשמשביעין אותואמרי יוסף דברים דף פא ע"א
לט ע"א22 כשהשביע משה את ישראלכללי המצות (צפת תשנב) עמ' 49
לט ע"א22 משה רבינו כשהשביע את ישראל וכו' מצות העתידות להתחדש כגון מקרא מגילהנחלה לישראל (תשעא) עמ' סז
לט ע"א22 קבלו המצות בשבועהכללי המצות (צפת תשנב) עמ' 194
לט ע"א22 שכן מצינו במרע"ה כשהשביעהדרת אליהו דרוש ג סי' ב ד"ה ועוד נקדים
לט ע"א24 אין לי אלא אותן העומדין על הר סינימאורי שערים עמ' תלב
לט ע"א24 אין לי אלא אותן העומרין על הר סיני דורות הבאים וגרים העתידץ להתגייר מנין ת"ל ואת אשר אינגושל"ה (תשנז) - עשרה מאמרות אות מו
לט ע"א24 אשר ישנו פהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' שנג
לט ע"א24 את אשר ישנו פה - אותן העומדין על הר סיני, דורות הבאים - ואת אשר איננודברי חיים על התורה (תשנט) עמ' ריט
לט ע"א24 ולא אתכם לבדכם גו' כי את אשר ישנו פה כו' גרים העתידין להתגייר וכו' קיימו וקבלו קיימו מה שקבלו כברתורת מנחם ח"ה עמ' 33, חכ"ה עמ' 153
לט ע"א24 שנא' ולא אתכם לבדכםזבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' שלה
לט ע"א25 אף הדורות שעתידים לעמודתפארת ישראל (הרטמן) עמ' רמד
לט ע"א25 אף הדורות שעתידים לעמוד היו בהר סיניגור אריה שמות פי"ח הערה 79
לט ע"א25 אף הדורות שעתידים לעמודתפארת ישראל (מהר"ל, הניג) עמ' נב
לט ע"א25 גם לדורות הבאיםדברי הרב עמ' שיד {הם מחויבים בזה כי הברית היתה עם העם}
לט ע"א25 דורות הבאים וגרים העתידים להתגייר מניןבית ישי (תשסד) דרשות עמ' קלט
לט ע"א25 דורות הבאים וגרים העתידין להתגייר מנין ת"ל וכו'נחלה לישראל (תשעא) עמ' קמה
לט ע"א25 דורות הבאים וגרים כו'מערכי לב (חזן) ח"ב דרוש קטו דף רמג ע"ב וע"ג
לט ע"א25 דורות הבאיםזבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' שלה
לט ע"א25 דורות הבאיםפחד יצחק שבועות עמ' רמב-רמג {הנשמות היו בהר סיני}
לט ע"א25 נשמות העתידות להיוולד וגרים העתידים להתגייר - ואת אשר איננו פה מפי ספרים וסופרים - פניני חסידות קרח כד
לט ע"א25 עם דורות העתידים להיות, רש"י עיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תשנט
לט ע"א27 מצוות העתידות להתחדש כגון מקרא מגילה מניין, ת"ל קיימו וקבלואור חדש (הרטמן) הקדמה אות 71
לט ע"א27 מצות העתידות להתחדש כגון וכו'אילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' קנו
לט ע"א27 קיימו וקבלו עוסק במקרא מגילהאור חדש (הרטמן) פ"ט אות 390
לט ע"א27 קיימו וקבלו עוסק במקרא מגילהתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תפג הערה 42
לט ע"א27 קיימו וקבלוגור אריה שמות פי"ט הערה 254
לט ע"א27 קימו וקבלו קיימו מה שקבלו כבראז שמח עמ' תלג
לט ע"א28 קיימו מה שקבלו כברדברי יחזקאל שרגא תליתאה עמ' רסא, שסה, שסו, שעז
לט ע"א28 קיימו מה שקבלו כברקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' שז
לט ע"א28 קימו מה שקבלו כברכנסת מרדכי מועדים ח"ב עמ' קמה
לט ע"א28 שבועת הדיינים אף הואתפארת ישראל (מהר"ל, הניג) עמ' קיח
לט ע"א38 א"א לומר ונקה שכבר נאמר לא ינקה וכו' הא כיצד מנקה הוא לשבים ואינו מנקה לשאינם שביםילקוט עטרת צבי עמ' קסו, רנ
לט ע"א39 ונקה לשביםאור לשמים (תשסג) עמ' רכה, ש
לט ע"א39 מנקה הוא לשבים ואינו מנקה לשאינם שביםילקוט דברי חכמים שמות סי' תכא
לט ע"א39 מנקה הוא לשבים ואינו מנקה לשאינם שביםתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תקצה הערה 25
לט ע"א39 מנקה הוא לשבים ואינו מנקה לשאינן שביםלחמי תודה דף קכט ע"ב
לט ע"א39 מנקה לשבים ואינו מנקה לשאינן שביםחכמה ומוסר ח"א עמ' תב
לט ע"א42 אם הוא חטא משפחתו מה חטאתפירושי ראשונים
לט ע"א42 תניא ר"ש אומר אם הוא חטא משפחתו מה חטאהנתיבות מוסר עמ' יז
לט ע"א43 אין לך משפחה שיש בה מוכס שאין כולה מוכסיןדבר טוב עמ' תפב
לט ע"א43 אין לך משפחה שיש בה מוכס שאין כולה מוכסיןקרן לדוד ויקרא-במדבר עמ' רכו
לט ע"א43 משפחה מה חטאה וכו' אין לך משפחה שיש בה מוכס אחד שאין כולה מוכסיםלקט שיחות מוסר ח"א עמ' קסה, רנא, תא
לט ע"א43 משפחה שיש בה מוכס כולן מוכסיןגנזי חיים (זייצ'יק) עמ' שפג
לט ע"א44 מפני שמחפין עליותורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' תלה
לט ע"א51 איש באחיו איש בעון אחיודרשות מהר"ם חביב עמ' שיג
לט ע"א51 איש בעון אחיו מלמד שכל ישראל ערבים זה בזהאורחות צדיקים שער חניפות קלז
לט ע"א51 וכשלו איש באחיו איש בעון אחיו מלמד שבל ישראל ערבים זה בזהשל"ה (תשנז) - מס' חולין אות קצא, מס' פסחים אות תיז, מס' תענית אות קכט, קנז, מס' ראש השנה אות נו
לט ע"א51 וכשלו איש באחיו איש בעון אחיו מלמד שכל ישראל ערבים זה בזהנועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף קג ע"ב
לט ע"א51 וכשלו איש באחיו איש בעון אחיו מלמד שכל ישראל ערבים זה בזהשל"ה (תשנז) - תולדות אדם אות ז, רצג בהגה"ה
לט ע"א51 וכשלו איש באחיו איש בעון אחיו מלמד שכל ישראל ערבים זה בזהשערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר עב, קצה
לט ע"א51 וכשלו איש באחיו איש בעון אחיו מלמד שכל ישראל ערבין זה בזהלחמי תודה דף כא ע"ב, כז ע"ב
לט ע"א51 וכשלו איש באחיו בעון אחיונזר הקדש ח"ב עמ' תצט
לט ע"א51 וכשלו איש באחיו בעון אחיו מלמד שכל ישראל ערבין זה בזהכנסת יחזקאל (הכהן) עמ' קפו
לט ע"א51 וכשלו איש בעון אחיואחרי ראי (תשסד) סדרות סי' לח אות א
לט ע"א51 ישראל ערבים זה בזהאבן ישראל על התורה (תשסב) עמ' צ
לט ע"א51 ישראל ערבים זה בזהמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 195 ע"233
לט ע"א51 ישראל ערבים זה לזהאור יחזקאל - מדות עמ' קי, קכט, קלג
לט ע"א51 ישראל ערבים זה לזהאמרי רבי שפטיה עמ' ז
לט ע"א51 ישראל ערבים זה לזההקשורים ליעקב (תשסא) עמ' ריז
לט ע"א51 ישראל ערבים זה לזה+מטר השמים - עמודי העולם עמ' תמד
לט ע"א51 ישראל ערבים זה לזהמצוה ולב ח"א עמ' 172
לט ע"א51 ישראל ערבים זה לזהשומע תפלה ח"ב עמ' טו, יט
לט ע"א51 ישראל ערבין זה לזהאבני אש (אויש) מועדים עמ' פ, קד
לט ע"א51 ישראל ערבין זה לזהמוסר דרך - אפיקי חיים עמ' קפג, שיד
לט ע"א51 ישראל ערבין זה לזהמערכי לב (שוואב) מועדים ח"ב עמ' ריד, רמ, ח"ג עמ' קפח
לט ע"א51 ישראל ערבין זה לזהתורת החסידים הראשונים (תשמא) עמ' קנ
לט ע"א51 כל ישראל ערבים זב"זתורת מנחם חלק לד עמ' 147
לט ע"א51 כל ישראל ערבים זב"זתורת מנחם חלק מ עמ' 362
לט ע"א51 כל ישראל ערבים זב"זתורת מנחם חנ"א עמ' 336, חנ"ג עמ' 113
לט ע"א51 כל ישראל ערבים זה בזהאבני השוהם (הורוויץ) דף ג ע"ג
לט ע"א51 כל ישראל ערבים זה בזהאור הרעיון עמ' צח, רצג
לט ע"א51 כל ישראל ערבים זה בזהאור ישרים (תשסב) עמ' קמח, רמה
לט ע"א51 כל ישראל ערבים זה בזהבאר שרים בראשית פ' ויגש דרוש א אות ה
לט ע"א51 כל ישראל ערבים זה בזהבית יצחק (שמלקיש) על התורה מאמר קנא אות ב
לט ע"א51 כל ישראל ערבים זה בזהדברי חנינא - מזלות עמ' קכז
לט ע"א51 כל ישראל ערבים זה בזהואני תמיד עמך עמ' תמח
לט ע"א51 כל ישראל ערבים זה בזהלחמי תודה דף קסה ע"ב
לט ע"א51 כל ישראל ערבים זה בזהלקוטי שיחות ח"א עמ' 251, 186, 8, ח"ז עמ' 361, חי"ב עמ' 264, חכ"ה עמ' 483, חכ"ז עמ' 102
לט ע"א51 כל ישראל ערבים זה בזהלקוטי שיחות חלק ל עמ' 217
לט ע"א51 כל ישראל ערבים זה בזהמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 422
לט ע"א51 כל ישראל ערבים זה בזהמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 436
לט ע"א51 כל ישראל ערבים זה בזהמכתב מאליהו ח"ה עמ' 442, 317
לט ע"א51 כל ישראל ערבים זה בזהנועם אלימלך (תשסא) עמ' תכד
לט ע"א51 כל ישראל ערבים זה בזהנשמת אדם עמ' כד
לט ע"א51 כל ישראל ערבים זה בזהעטרת ישועה (תשסד) אות ט לר"ה קודם תק"ש
לט ע"א51 כל ישראל ערבים זה בזהפירוש המכבי דברים עמ' עה
לט ע"א51 כל ישראל ערבים זה בזהפירוש המכבי שמואל עמ' רכח
לט ע"א51 כל ישראל ערבים זה בזהפירוש המכבי שמות עמ' רעא
לט ע"א51 כל ישראל ערבים זה בזהקריאה בקריה ח"ב עמ' שמה
לט ע"א51 כל ישראל ערבים זה בזהרב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' רפב, רצז, שד
לט ע"א51 כל ישראל ערבים זה בזהשערי תלמוד תורה (תשסו) עמ' מ, מא
לט ע"א51 כל ישראל ערבים זה בזהתורה בציון עמ' ריב
לט ע"א51 כל ישראל ערבים זה בזהתורת מנחם ח"ד עמ' 306, ח"ה עמ' 45, 244, ח"ח עמ' 73, חי"א עמ' 152, חי"ב עמ' 146, חי"ג עמ' 352, חי"ד עמ' 241, חט"ו עמ' 200, 280, חט"ז עמ' 18, חי"ח עמ' 38, 59, 157, 179, 260, חי"ט עמ' 54, 105, ח"כ עמ' 139, חכ"א עמ' 28, חכ"ה עמ' 127, חכ"ו עמ' 194, חכ"ט עמ' 146, חלק ל עמ' 181
לט ע"א51 כל ישראל ערבים זה בזהמפי ספרים וסופרים ח"ב עמ' רמב, פניני חסידות משפטים יז, פנחס כט
לט ע"א51 כל ישראל ערבים זה לוהאורות ונתיבות ח"ג שער ח פרק ז אות מה
לט ע"א51 כל ישראל ערבים זה לזה במצותקרן לדוד ויקרא-במדבר עמ' רמב
לט ע"א51 כל ישראל ערבים זה לזהאביר יעקב (סדיגורה, תשסד) עמ' ק, קו
לט ע"א51 כל ישראל ערבים זה לזהאוזן שמואל דף יא ע"ב
לט ע"א51 כל ישראל ערבים זה לזהאמרי אש (טאוב) עמ' שפג
לט ע"א51 כל ישראל ערבים זה לזהבית יצחק (ויינברגר) עמ' פט, רפ, שיד, שכז
לט ע"א51 כל ישראל ערבים זה לזהגנזי ישראל (תשמו) ח"ב עמ' צ ע"א
לט ע"א51 כל ישראל ערבים זה לזהדובר שלום (תשסג) - אהל יהושע עמ' לז
לט ע"א51 כל ישראל ערבים זה לזהדרך ה' השלם עמ' קג
לט ע"א51 כל ישראל ערבים זה לזההמאור הגדול (גר"א) עמ' קעד
לט ע"א51 כל ישראל ערבים זה לזהחיי נפש ח"ו עמ' קכו
לט ע"א51 כל ישראל ערבים זה לזהחיי שלמה עמ' קמו, רנ
לט ע"א51 כל ישראל ערבים זה לזהכנסת יחזקאל (פאנעט, תשסה) פרשת חקת עמ' רלה
לט ע"א51 כל ישראל ערבים זה לזהמאורות נריה אלול ותשרי עמ' 18
לט ע"א51 כל ישראל ערבים זה לזהמצווה ועושה ח"א עמ' רה
לט ע"א51 כל ישראל ערבים זה לזהנחלת יעקב (תשעג) עמ' מט, רצ, תעג
לט ע"א51 כל ישראל ערבים זה לזהנתיבות מוסר עמ' יט
לט ע"א51 כל ישראל ערבים זה לזהפרדס המלך (תשסט) אות שמו
לט ע"א51 כל ישראל ערבים זה לזהשערי תלמוד תורה (תשמז) עמ' לט-מד
לט ע"א51 כל ישראל ערביםאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' רצו
לט ע"א51 כל ישראל ערביםאשל חיים ח"א עמ' קמד
לט ע"א51 כל ישראל ערבין זב"זתורת מנחם חל"ו עמ' 133
לט ע"א51 כל ישראל ערבין זה בזהאגרות ר' יצחק אלחנן עמ' רכז
לט ע"א51 כל ישראל ערבין זה בזהאור חדש (הרטמן) פ"ד אות 304
לט ע"א51 כל ישראל ערבין זה בזהויגד יעקב עמ' רל, רסו, תה, תקעא, תקכג
לט ע"א51 כל ישראל ערבין זה בזהילקוט דברי חכמים שמות סי' תז
לט ע"א51 כל ישראל ערבין זה בזהכנסת מרדכי שמות-ויקרא עמ' לה
לט ע"א51 כל ישראל ערבין זה בזהמחשבת מוסר ח"ב עמ' קעו
לט ע"א51 כל ישראל ערבין זה בזהעמק תפלה (תשסו) עמ' קמט
לט ע"א51 כל ישראל ערבין זה בזהשפת אמת (רייז) דברים ח"א עמ' רכז
לט ע"א51 כל ישראל ערבין זה לזהעירין קדישין השלם עמ' רלב
לט ע"א51 כל ישראל ערבין זה לזהעלי שור ח"א עמ' רעז
לט ע"א51 כל ישראל ערבין זה לזהשמחת הנפש עמ' צג, קנה
לט ע"א51 כל ישראל ערבין זל"זודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' תקז
לט ע"א51 כל ישראל ערבים זה בזהמשמרת איתמר (תשסז) עמ' תכו
לט ע"א51 כל ישראל ערבים זה לזהמשמרת איתמר (תשסה) עמ' שסז
לט ע"א51 כל ישראל ערבין זה בזהלדור ולדורות ח"א עמ' ג, ח, יז, כו, לב, קמג, רמה
לט ע"א51 כל ישראל ערבין זה לזהגור אריה דברים פכ"א אות ד
לט ע"א51 מלמד שכל ישראל ערבים זה בזהמדבר קדמות (תשסח) עמ' מג
לט ע"א51 מלמד שכל ישראל ערבים זה בזהשיחות הרב צבי יהודה דברים עמ' 430, 453
לט ע"א51 מלמד שכל ישראל ערבים זה בזהשל"ה (תשנז) פרשת משפטים אות כו בהגה"ה, קדושים אות ס
לט ע"א51 מלמד שכל ישראל ערבים זה בזהשרגא המאיר מועדים עמ' שט, שמד
לט ע"א51 מלמד שכל ישראל ערבים זה בזהתורת הרבי רבי זושא סי' קלד
לט ע"א51 שכל ישראל ערבים התם שיש בידו למחותדברים אחדים (תשמו) עמ' שעג
לט ע"א51 שכל ישראל ערבים זה בזהאור תורה השלם (מזריטש) סי' רמח
לט ע"א51 שכל ישראל ערבים זה בזהבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' רב, דברים עמ' תקפט
לט ע"א51 שכל ישראל ערבים זה בזהמגיד דבריו ליעקב (ממזריטש) - לקוטי אמרים סי' קעז, אור תורה סי' רמח
לט ע"א51 שכל ישראל ערבים זה בזהעקבי אבירים (תשסה) עמ' כא, רל, רלז, רמח, שעג, שפה, תכא
לט ע"א51 שכל ישראל ערבים זה בזהשיחות ר' ראובן עמ' נח, פב
לט ע"א51 שכל ישראל ערבים זה בזהתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' תכא, תכט
לט ע"א51 שכל ישראל ערבים זה לזהתורת מנחם חנ"ז עמ' 167, 175
לט ע"א51 שכל ישראל ערבים זל"זתורת מנחם חמ"ו עמ' 336
לט ע"א51 שכל ישראל ערבין זה בזהתורת מנחם חלק נ עמ' 91, 270
לט ע"א51 שכל ישראל ערבים זה בזהלב אליהו (תשסה) שמות עמ' פז
לט ע"א51 כל ישראל נחשבים ממש לגוף אחדערבי נחל (תשסד) עמ' תתרעט
לט ע"א תוס' ד"ה קיימוישא מדברותיך - מגילה עמ' שיב
לט ע"ב01 גם על שאר עבירות נענשים אם יש בידם למחותבאר יוסף (תשמא) ח"ג עמ' קעו
לט ע"ב01 התם שיש בידם למחות ולא מיחותקנת השבין סי' טו (עמ' 139)
לט ע"ב01 יש בידו למחותעמוד הימיני (קלינמן) עמ' רכט
לט ע"ב01 כל מי שיש בידו למחותתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' פא
לט ע"ב01 על כל העברות אחרים נענשים עליהם אם יש בידם למחותמי מרום חי"ג עמ' קפב
לט ע"ב01 שיש בידם למחות ולא מיחופירוש המכבי ישעיהו ונביאים אחרונים עמ' צט
לט ע"ב05 צדיקי דהכא והכא פטיריתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' תלה
לט ע"ב10 סורו נא מעל אהלי האנשיםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' עא
לט ע"ב11 בשלמא ההוא דמשתבע באיסורא קאידרך חיים (תשלה) עמ' תכד
לט ע"ב14 שבועת ה' תהיה בין שניהם ורש"י והתוס' שםשפתי רננות דף סג ע"ד, סד ע"א
לט ע"ב14 שבועת ה' תהיה בין שניהםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' שצה, תקח
לט ע"ב14 שבועת ה' תהיה בין שניהםילקוט הגרשוני ח"ב
לט ע"ב15 אדם המשביע את חברו וכו' אפי' בדין יש לו עונש על זהאורחות צדיקים שער תשובה עמ' קסד
לט ע"ב15 מלמד שחלה שבועה על שניהםדרך חיים (תשלה) עמ' קלו, תכה
לט ע"ב15 מלמד שחלה שבועה על שניהםשערי תשובה שער ג אות מה
לט ע"ב15 עונש שבועת שוא גם על המשביעמשיבת נפש עמ' נה
לט ע"ב19 אמר רב כפירת טענה שתי כסף וכו'אבן שהם (וינמן) עמ' שע [הלכה]
לט ע"ב32 אשר יאמר כי הוא זה - מכאן למודה במקצת הטענה ישבעאבן ישפה עמ' 68
לט ע"ב32 מודה במקצת חייבדברי ישראל (תשסח) ח"ב עמ' שדמ
לט ע"ב32 שמודה במקצת וכופר במקצתגור אריה שמות פכ"ב הערה 125
לט ע"ב35 חד להודאה ממין הטענהלקוטי שיחות חכ"ד עמ' 99
מ ע"א20 ל"ש אלא בטענת מלוהאבן שהם (וינמן) עמ' שע [הלכה]
מ ע"א21 טענת מלוה והעדאת עד אחדאבן שהם (וינמן) עמ' רפד [הלכה]
מ ע"א23 לא יקום וכו' אבל קם הוא לשבועהשערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר ריט, רכא
מ ע"א24 לכל עון ולכל חטאת אינו קם, אבל קם הוא לשבועהאור אברהם דברים עמ' קצט
מ ע"א24 לכל עון ולכל חטאת הוא דאינו קם, אבל קם הוא לשבועהנר ישראל חלק א דף קנט
מ ע"א25 אבל קם הוא לשבועהתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' רכ
מ ע"א25 עד אחד קם בשבועהדברי יונה ח"א עמ' י
מ ע"א31 ושתיק ליה וברש"ידרכי החיים ח"א עמ' קעה
מ ע"א39 הודה בכלים וכפר בקרקעות פטורזכרון אליעזר עמ' רג
מ ע"ב47 מנה לי בידך אין לך בידי פטורילקוט הגרשוני ח"ב
מ ע"ב49 אין אדם תובע אא"כ יש לולב אביגדור עמ' מז
מ ע"ב49 חזקה אין אדם תובע אא"כ יש לונטריקן (תשעד) עמ' קסט
מ ע"ב49 חזקה אין אדם תובע אא"כ יש לו עליוגור אריה שמות פי"ח הערה 354
מ ע"ב49 חזקה אין אדם תובע אלא א"כ יש עליוברכת שלמה חו"מ עמ' פ [הלכה]
מ ע"ב49 שבועת היסתאבן שהם (וינמן) עמ' רעא [הלכה]
מ ע"ב51 אין אדם מעיז פניו בפני בעל חובוטללי אורות עמ' קטו
מ ע"ב51 חזקה אין אדם מעיז פניוילקוט הגרשוני ח"ב
מ ע"ב תוס' ד"ה לימודאבן שהם (וינמן) עמ' שעט [הלכה]
מא ע"א03 מאי איכא בין שבועה דאו' לדרבנן, בדין מיפך שבועהאבן שהם (וינמן) עמ' שנט [הלכה]
מא ע"א06 ולמר בר רב אשי דאמר בדאורייתא נמי מפכינן שבועה וכו'של"ה (תשנז) תושבע"פ אות תסח
מא ע"א08 נחתינן לנכסיבנין אפרים עמ' רו (בהערה) [הלכה]
מא ע"א25 אר"פ האי מאן דאפיק וכו'אבן שהם (וינמן) עמ' שכב [הלכה]
מא ע"א28 אי הוי גבי מן הלוה גופא והוי טעין אשתבע לי משביעין ליהאור לשמים (תשסג) פתח דבר עמ' ה
מא ע"א28 אמרי' ליה אשתבע ליהברכת שלמה חו"מ עמ' פג [הלכה]
מא ע"א30 פוגם את שטרואבן שהם (וינמן) עמ' שלח [הלכה]
מא ע"א תוס' ד"ה ומאן דתניברכת שלמה חו"מ עמ' פא [הלכה]
מא ע"ב06 אל תפרעני אלא בעדיםאבן שהם (וינמן) עמ' קצ [הלכה]
מא ע"ב33 ההוא דא"ל פרע לי באפי עדים ת"חאבן שהם (וינמן) עמ' קצו [הלכה]
מא ע"ב38 דהא אנא ור"ש וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' ט
מא ע"ב42 ההוא דא"ל וכו', כל מילתא דלא רמיא עליה דאיניש וכו'אבן שהם (וינמן) עמ' שה [הלכה]
מא ע"ב42 ההוא דאמר ליה לחבריה הב לי מאה זוזי דמסיקנא בךלב המשפט ח"ב שיעור ט [הלכה]
מא ע"ב42 כל האומר לא לויתי כאומר לא פרעתיאבן שהם (וינמן) עמ' ש [הלכה]
מא ע"ב45 כל מילתא דלא רמיא וכו'אבן שהם (וינמן) עמ' שה [הלכה]
מא ע"ב45 כל מילתא דלא רמיא על אינישלב אליהו (תשסה) בראשית עמ' קצא
מא ע"ב45 כל מילתא דלא רמיא עליה דאינש לאו אדעתיהבאר הגולה (הרטמן) באר ד הערה 1050
מא ע"ב45 כל מילתא דלא רמיא עליה דאינש לאו אדעתיהתפארת צבי במדבר עמ' שי
מא ע"ב45 מילתא דלא רמיא עליה דאינש לאו אדעתיההתרגשות הלב (תשסט) עמ' קצט
מב ע"א07 ההוא דא"ל לחברי' ובסוגיא דסטראיאבן שהם (וינמן) עמ' טז [הלכה]
מב ע"א26 מהימנת לי כל אימת וכו', ובדיני נאמנותאבן שהם (וינמן) עמ' קצז [הלכה]
מב ע"א30 ההוא דאמר ליה לחבריה מהימנת לי כבי תרי כל אימת דאמרת לא פרענאלב המשפט ח"א שיעור ט [הלכה]
מב ע"א33 דאזלינן בתר רוב דיעותשפע טוב (טייטלבוים) עמ' ריג
מב ע"א35 מאה כתריגור אריה במדבר פ"ה הערה 94, דברים פי"ט הערה 49
מב ע"א39 אין נשבעין על טענת חש"ואבן שהם (וינמן) עמ' תיט [הלכה]
מב ע"א48 ואמאי קרי ליה קטן דלגבי מילי דאבוה קטן הואפתח טוב עמ' לב
מב ע"א48 לגבי מילי דאבוה קטן היאויגד יעקב עמ' תשד
מב ע"ב הני מילי שכיב מרע דאין אדם חוטא ולא לו.אות זכרון דף ד ע"ב
מב ע"ב אלו דברים שאין נשבעין עליהם, גדר המיעוט דשטרותאבן שהם (וינמן) עמ' קמח [הלכה]
מב ע"ב שבועת קרקעותאבן שהם (וינמן) עמ' תטו [הלכה]
מב ע"ב שומר חינם אינו נשבעאברהם במחזה דף מג ע"ב {דין שומר חינם שפשע בקרקע וכו'}
מג ע"א כל העומד ליבצר כבצור דמי.מילי דשמיא - טעם לשבח הערה 5 עמ' צט, פל"ד אות ב עמ' קמ
מג ע"א אין נשבעין ע"ד שבמידה ומשקלאבן שהם (וינמן) עמ' שפא [הלכה]
מג ע"א המלוה על המשכוןאבן שהם (וינמן) עמ' ריד [הלכה]
מג ע"א מלוה על המשכון ואבד המשכון וכו' ותיפוק ליה דשבועה גבי מלוה היאאור לשמים (תשסג) פתח דבר עמ' ו
מג ע"א סלע הלויתיך עליו ושקל היה שוה וכו'טוב ירושלים שמות פ"ל פסוק יג
מג ע"א תוס' ד"ה אלאתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' רלז
מג ע"ב האי מאן דאוזפי' אלפא זוזי וכו'חלק יעקב (קנטור) דרוש יז דף מא ע"ב {לענין המשכן שהוא משכון עלינו}
מג ע"ב אבד קתא דמגלא אבד אלפי זוזירוח חיים (חיד"א) עמ' כז
מד ע"א מכאן לבע"ח שקונה משכון, ותוס' ד"ה צדקהעיני שמואל (ראבין) עמ' כה
מד ע"א מניין לבעל חוב קונה משכון שנאמר ולך תהיה צדקהאיש צעיר דף ז ע"ב
מד ע"א שומר אבידה רבה אמר כשו"ח דמי ורי"א כש"ש דמי וכו' ותוס' ד"ה ורבחמודי צבי מועדים עמ' קסד
מד ע"ב ר' יוסף אומר ש"ש, ריטב"א - הרי כל ש"ח מקיים מצוהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' שסט
מד ע"ב משכון אינו משמטאבן שהם (וינמן) עמ' קנח [הלכה]
מד ע"ב אפי' אינו שוה אלאאבן שהם (וינמן) עמ' קנט [הלכה]
מד ע"ב ואלו דברים שאין נשבעין עליהן העבדים והשטרות והקרקעות וכו'דברים נחמדים (תשסה) עמ' קו
מד ע"ב שכיר בזמנו וכו'אבן שהם (וינמן) עמ' שלח [הלכה]
מד ע"ב שכיר נשבע ונוטלכתבי הסבא מקלם - חנוכה ופורים עמ' קב
מד ע"ב והחנוני על פנקסו החנוני אומר נתתי והפועל אומר לא נטלתישער המלך (תשנז) עמ' תי
מד ע"ב תוס' ד"ה התקבלתס' הזכרון לחתם סופר עמ' נט
מה ע"א04 גם מי שאינו בדרגה מיוחדת מותר לו להשבע ע"פ ב"ד כל זמן שלא נפסל בגדר חשודלקט שיחות מוסר ח"א עמ' רטז
מה ע"א08 אומר לו תן לבני סאתיים חטין תן לפועלי בסלע מעותלב המשפט ח"ב שיעור כז [הלכה]
מה ע"א13 אלא הוא נוטל שלא בשבועהדברי הרב עמ' רטז {יש גורסים "בשבועה" - נ"מ ל"איני יודע אם פרעתיך" בלא הו"ל למידע}
מה ע"א14 תן לי בדינר פירות, ובסוגיא שם מח ע"אאבן שהם (וינמן) עמ' תד [הלכה]
מה ע"א40 אלו נשבעין שלא בטענהאבן שהם (וינמן) עמ' מה [הלכה]
מה ע"א48 ולקח בעליו השבועה, ולא ישלםצפנת פענח (תשסו) עמ' מז, רעז
מה ע"א48 שכיר נשבעאבן שהם (וינמן) עמ' שפו [הלכה]
מה ע"א49 הני הלכתא נינהו אלא אימא תקנות גדולות שנו כאןדרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' רמז
מה ע"א52 בעל הבית ניחא לי' כי היכי דיתגרוןדגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' שכ
מה ע"ב חזקה אין בעה"ב עובר בבל תליןטללי אורות עמ' קטו
מה ע"ב בד"א ששכרו בעדים כו' קרי' עליו וישם דוד את הדברים האלה בלבבופרדס המלך (תשסט) אות תקמא
מה ע"ב דאפקיד לי' בשטראברכת שלמה חו"מ עמ' מט [הלכה]
מה ע"ב דאפקיד לי' בשטראתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' רכו
מה ע"ב קרי רמי בר חמא עליה דרב ששתפירושי ראשונים
מה ע"ב שכיר בזמנווזאת התורה עמ' רפח
מה ע"ב תוס' ד"ה בשטר וכו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' סז
מה ע"ב תוס' ד"ה וכי שכיר, אין נפק"מ לאדם בין חד לאו לתרי לאויןמצווה ועושה ח"א עמ' שפט
מו ע"א הנותן טליתו לאומןאבן שהם (וינמן) עמ' שפז [הלכה]
מו ע"א נגזל כיצדאבן שהם (וינמן) עמ' שצב [הלכה]
מו ע"א האי מאן דנקיט נרגא בידיה ואמר איזיל ואקטליה לדקלא דפלניאפרי צדיק נצבים אות ו
מו ע"א עביד איניש דגזים ולא עבידידי משה (תשמה) איכה עמ' סט
מו ע"א עביד איניש דגזים ולא עבידמוסר המקרא והתלמוד עמ' קיג
מו ע"א עביד איניש דגזיםאור חדש (זיטשיק, תשסח) ויקרא עמ' מג
מו ע"ב אפי' שומר נשבעחלקו של יוסף (אמאדו) דף יב ע"א
מו ע"ב לא שנו אלא במקום שיכול לחבל בעצמו אבל במקום שאינו יכול לחבל בעצמו נוטל שלא בשבועהלב המשפט ח"ב שיעור כא [הלכה]
מו ע"ב רש"י ד"ה שבועתודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תי
מו ע"ב תוס' ד"ה וספרא דאגדתאנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' טו אות א
מז ע"א היו שניהם חשודיןאבן שהם (וינמן) עמ' תז [הלכה]
מז ע"א היו שניהן חשודין וכו' א"ל רבא לרב נחמן הלכתא מאי, א"ל לא ידענא [ובתוס' שם]גנזי צדיקים (תשסב) עמ' צו
מז ע"א עבד עובדא יחלוקו ובתוס'דרכי החיים ח"ב עמ' שטז
מז ע"א ואין אדם מוריש שבועה לבניורחמי הרב עמ' קמד
מז ע"א מחוייב שבועה ואינו יכול לישבע משלםמאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף עו ע"ב
מז ע"א משאיל"מעולת חודש ח"ג מאמר רכב
מז ע"ב05 תניא רבי שמעון בן טרפון אומר וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ו עמ' שכא
מז ע"ב08 אזהרה לעוקב אחר נואף מנין ת"ל לא תנאף לא תנאיףחמודי צבי במדבר-דברים עמ' מח
מז ע"ב08 אזהרה לעוקב כו' תרתם וגיניתם באהלו של מקום כו' קרב לגבי דהינא ואידהן, ורש"יתורת מנחם חנ"ד עמ' 334
מז ע"ב08 העוקב אחר הנואףידות נדרים השלם עמ' קסה
מז ע"ב08 לעוקב אחרהכתב והקבלה שמות פ"כ פסוק יג = ויקרא פי"ח פסוק כב
מז ע"ב09 לא תנאף, אזהרה לעוקב אחר הניאףצמח דוד (סקאליע) עמ' ר
מז ע"ב11 הנהר הגדול נהר פרת וכו'תורת יחיאל בראשית עמ' עה
מז ע"ב11 עד הנהר הגדול וכו' עבד מלך כמלךשיחות מוסר (תשסב) עמ' שפד
מז ע"ב11 עד הנהר הגדול נהר פרת וכו' קרב לגבי דהינא ואידהן וכו' עבד מלך כמלךאוצרות חיים - מתן תורה וא"י עמ' קמה
מז ע"ב11 תרתם וגיניתם באהלו של מקוםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תקנח
מז ע"ב12 קרב לגבי דהינא ואידהןדמשק אליעזר (רלב"ג) דברים פרק ח פסוק יז
מז ע"ב12 קרב לגבי דהינא ואידהןישמח חיים (תשסה) מע' ז אות כה
מז ע"ב12 קרב לגבי דהינא ואידהןעמוד העבודה (תשעג) דרוש המחשבה כא
מז ע"ב12 קרב לגבי דהינא ואידהןרוח חיים (חיד"א) עמ' קיד
מז ע"ב12 קרב לגבי דהינא ואידהןתורת מנחם חי"ב עמ' 147
מז ע"ב12 קרב לגבי דהינא ואידהן, ורש"ידעת תורה דברים ח"א עמ' קס
מז ע"ב12 קרב לגבי דהינאשבט מוסר עמ' שיד
מז ע"ב13 דבי רבי ישמעאל תנא עבד מלך כמלךישראל קדושים עמ' 60, רסיסי לילה סי' לד (עמ' 53), דובר צדק עמ' 74, 169
מז ע"ב13 דבי רבי ישמעאל תנא עבד מלך כמלךשל"ה (תשנז) - מס' פסחים אות ער
מז ע"ב13 דבי רבי ישמעאל תנא עבד מלך כמלךנתיבות יצחק - ירח האיתנים עמ' קצה
מז ע"ב14 חנוני על פנקסואבן שהם (וינמן) עמ' שצז [הלכה]
מז ע"ב14 עבד מלך כמלךאגרא דכלה ח"ג עמ' קי
מז ע"ב14 עבד מלך כמלךבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' ריא
מז ע"ב14 עבד מלך כמלךלקוטי שיחות חי"א עמ' 87
מז ע"ב14 עבד מלך כמלךלקוטי שיחות חל"ו עמ' 100
מז ע"ב14 עבד מלך כמלךלקוטי שיחות חלק ל עמ' 106
מז ע"ב14 עבד מלך כמלךלקט שיחות מוסר ח"א עמ' שצו
מז ע"ב14 עבד מלך כמלךשל"ה (תשנז) - עשרה מאמרות אות קנו
מז ע"ב14 עבד מלך כמלךתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' שסז-שסח
מז ע"ב14 עבד מלך כמלךתורת מנחם חנ"ה עמ' 49
מז ע"ב14 עבד מלך מלךאור חדש (הרטמן) פ"ו אות 180
מז ע"ב14 עבד מלך מלךאמרות חיים עמ' ב
מז ע"ב14 עבד מלך מלךבאר הגולה (הרטמן) באר ה הערה 475
מז ע"ב14 עבד מלך מלךבני יששכר ח"א דף ס ע"ג, צ ע"ב
מז ע"ב14 עבד מלך מלךבת עין (תשסז) עמ' כו, לז
מז ע"ב14 עבד מלך מלךגור אריה שמות פי"ב הערה 390
מז ע"ב14 עבד מלך מלךדברי שמואל (תשנח) עמ' קכ
מז ע"ב14 עבד מלך מלךדגלי יהודה דרוש ב אות ח הגהה ו
מז ע"ב14 עבד מלך מלךויגד יעקב עמ' תקפא
מז ע"ב14 עבד מלך מלךחכמת התורה משפטים עמ' נו
מז ע"ב14 עבד מלך מלךחכמת התורה נח עמ' קעו
מז ע"ב14 עבד מלך מלךפחד יצחק שבת קונטרס רשימות אות ו
מז ע"ב14 עבד מלך מלךקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ד עמ' קלב
מז ע"ב14 עבד מלך מלךקרן לדוד שמות עמ' קסא, דברים עמ' רכב
מז ע"ב14 עבד מלך מלךראשית חכמה (תשמד) - יראה פרק יד אות כח
מז ע"ב14 עבדא דמלכא כמלכאמשיבת נפש עמ' קטז
מז ע"ב21 אתמר שני כיתי עדים המכחישות זו את זו וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' תכד
מז ע"ב22 שתי כיתי עדים המכחישות זו את זולב המשפט ח"ב שיעור כג, כה [הלכה]
מז ע"ב רש"י לפי שהוא דבוק לא"י קוראהו גדולגור אריה דברים פ"א הערה 69
מז ע"ב תוס' ד"ה בהדי סהדי שקרא וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' תכד
מח ע"א א' אומר גבוה ב' מרדעות וכו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קנה, קנו
מח ע"א אחד אומר ג' ואחד אומר ה' עדותן בטלה ומצטרפין לעדות אחרתלב המשפט ח"ב שיעור טו, כו [הלכה]
מח ע"א הוא ואחר מצטרפין לעדות אחרת וכו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קנח, ריז
מח ע"א בזמן שהפירות צבוריןאבן שהם (וינמן) עמ' תד [הלכה]
מח ע"א ואין אדם מוריש שבועה לבניוברכת שלמה חו"מ עמ' נג [הלכה]
מח ע"א יפה כח הבן מכח האבאמרי צדיקים (תשסה) עמ' עח
מח ע"א יפה כח הבן מכח האבחלקת יהושע עמ' טז הערה סו
מח ע"א יפה כח הבן מכח האבטל חיים (פרידלנדר) עמ' מה
מח ע"א יפה כח הבן מכח האבלקוטי שיחות ח"ח עמ' 154, חכ"ב עמ' 107, חכ"ג עמ' 222, חל"ד עמ' 81
מח ע"א יפה כח הבן מכח האבס' המאמרים תרנ"ט (מהד' תשעא) עמ' ד, קכח
מח ע"א יפה כח הבן מכח האבשל"ה (תשנז) ווי העמודים פרק א אות יג, פרק ח אות ז
מח ע"א יפה כח הבן מכח האבשל"ה (תשנז) פרשת וירא אות כ
מח ע"א יפה כח הבן מכח האבשמן ראש (כץ) ח"ו עמ' יא
מח ע"א יפה כח הבן מכח האבשפע טוב (טייטלבוים) עמ' שלה
מח ע"א יפה כח הבן מכח האבשרגא המאיר מועדים עמ' רצה
מח ע"א יפה כח הבן מכח האבתורת מנחם ח"ב עמ' 50, חי"ב עמ' 160, חי"ד עמ' 134, חל"ו עמ' 115, חמ"ו עמ' 90, חנ"ד עמ' 323, חנ"ה עמ' 58
מח ע"א יפה כח הבןבשעה שהקדימו תער"ב ח"א עמ' תיב, תקנב
מח ע"ב השתא דלא איתמר הלכתא וכו' דעבד כרב ושמואל עבד דעבד כרבי אלעזר עבדשל"ה (תשנז) תושבע"פ אות רפג
מח ע"ב דעבד כמר עבד, ור"ח בשם רב האי גאוןברכת שלמה חו"מ עמ' מט [הלכה]
מח ע"ב דעבד כמר עבדברכת שלמה חו"מ עמ' לט [הלכה]
מח ע"ב אטו בשופטני עסקינןשל"ה (תשנז) תושבע"פ אות תכג
מח ע"ב שבועת השותפיןאבן שהם (וינמן) עמ' תיא [הלכה]
מח ע"ב גליון הש"סברכת שלמה חו"מ עמ' מ [הלכה]
מט ע"א01 לכל מגלגליןאמרי אמת (אמדו) דף מז ע"ג
מט ע"א06 אפילו דיבור משמטדרשות מהר"ם חביב עמ' תנג
מט ע"א07 ארבעה שומרים הן וכו'לקוטי שיחות חל"א עמ' 112
מט ע"א07 ארבעה שומריםתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תתרצט
מט ע"א07 ארבעה שומרין הן וכו'אור הגנוז (מהאניפאלא, תשסו) עמ' קלד, שנ
מט ע"א07 ארבעה שומרין הןשל"ה (תשנז) תושבע"פ אות קיב
מט ע"א12 היכן שורי כו' משביעך אניעיוני רש"י שמות ח"ב עמ' קלה
מט ע"א19 אמר לי' איני יודע מה אתה סחצמח ה' לצבי (תשסז) עמ' רצט
מט ע"א24 היכן שורי ואמר לו נגנב וכו' משלם קרן וחומש ואשםשל"ה (תשנז) תושבע"פ אות רכב
מט ע"ב25 אבל חייב משום ביטויתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"ב עמ' עב
מט ע"ב22 הני ארבעה הוו שלשה הוואור הגנוז (מהאניפאלא, תשסו) עמ' שנ
מט ע"ב15 זה הכלל כל המשנה מחובה לחובה ומפטור לפטור וכו'אהל משה (פרהנד, תשסה) ח"ב עמ' תקז
מט ע"ב35 כי משמש בד' לשונותדגלי יהודה דרוש א אות כב
מט ע"ב21 פליגי ר"מ ור"י אי שוכר כשומר חנם או כנושא שכראור הגנוז (מהאניפאלא, תשסו) עמ' שנא
מט ע"ב36 ר"א אומר וחייבין משום שבועת ביטוי חוץויגד יעקב עמ' תרלה
מט ע"ב37 שהרי כפרו ממוןאוצרות חיים - מעלות התורה עמ' פג

מקורות לפני עריכה
לשון הגמראמראה מקום הביאור
ב השעיר הפנימי היה מכפר על טומאת המקדש וקדשיו. ושעיר החיצון היה מכפר על העבירות של העםמערכות ישראל (גורדון) דרוש עת לבכות עמ' 72-76
ב ע"א אוכל להיטיב לא אוכל להרע(רש"י)שפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' רלד
ב ע"א ידיעות הטומאה שתים שהן ארבעלבושי בדים סעיף שיד
ב ע"א להרע אז להיטיב, להרע שלא אובל ולהיטב שאוכלמנחת ישראל עמ' רכט
ב ע"א מוספים באים לכפר על טומאת מקדש וקדשיותורת העולה (תשעה) עמ' תי
ב ע"ב מכדי תנא ממכות קא סליקנחלי מים (מלאח) עמ' רמו
ב ע"ב על קלות וחמורות זדונות ושגגות הודע ולא הודע שעיר המשתלח מכפרס' חסידים סי' כ
ב ע"ב שעירי הרגלים מכפרים אטומאת מקדש וקדשיותורת העולה (תשעה) עמ' תי
ב ע"ב שעירי ר"ח מכפרים על טומאת מקדש וקדשיולבושי בדים סעיף כה
ב ע"ב תוס' ד"ה כל שישנו, לקולא וחומרא לחומרא מקשינןבנין דוד (מייזלש) בראשית - בראשית אות נ
ב תוס' ד"ה מראותתועפת ראם (גטיניו) דף סט ע"א
ב. ועל שיש לו ידיעה תחילה וסוףיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' רמא
ב. מראות נגעים שתים שהן ארבע וכו'לקחת מוסר ח"א עמ' שפו
ב. עולה ויורדמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' פד
ב. על שאין להם ידיעה תחילה וסוף שעירי רגלים ור"ח מכפריםיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' רכז
ב. רש"י - השוגגין צריכים כפרהתורת מנחם חמ"ב עמ' 225
ב. רש"י - כל השוגגין צריכים כפרהתורת מנחם חס"א עמ' 60
ב. רש"י ד"ה ידיעותלהורות נתן במדבר עמ' רפג
ב. שבועות שתים שהן ארבעישרש יעקב (אבולפיה) עמ' כז
ב. שבועות שתים שהן ד'בינת יששכר דף כח ע"ב
ב. של יוה"כ לכפר שלש חטאות על של רגליםיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' סג
ב. שעיר הנעשה בפנים מכפר על שיש בו ידיעה בתחילה ואין ידיעה בסוףיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' רז, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קמג
ב. שעיר הפנימי מכפר על טומאת מקדש וקדשיוחנן אלקים עמ' לג
ב. שעירי ראשי חדשים מכפריןפני יהושע (תשסא) עמ' קא
ב. שעירי רגלים מכפרין על טומאת מקדששמן ראש סוכות ח"א עמ' מג
ב. תנן על שיש בו ידיעה בתחילה ואין ידיעה בסוףיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' נ, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קל
ב: אחד ישראל ואחד הכהנים מתכפרין בשעיר המשתלחיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' סא, מקראי קדש (תשנג) עמ' קלג
ב: וידוי של שעיר המשתלח מכפר על ישראל ווידויו של פר מכפר על הכהניםדברי יואל מועדים ח"א מוצאי יו"כ דף שצט ע"א
ב: ועל זדון טומאת מקדש וקדשיו שעיר הנעשה בפנים ויום הכיפורים מכפריםכרם חמד (תשסו) עמ' ע
ב: זכור ושמור בדבור אחד נאמרושמן ראש (כץ) ח"ט ויקרא עמ' שה
ב: יוהכ"פ מכפר על עשה ולא תעשהדברי אש (כץ) עמ' שא
ב: כולן באים לכפר על טומאת מקדש וקדשיויוסף לקח כרך א ח"ב עמ' ס, יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' רלב
ב: מהו שיקרבו של זה בזהיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' רנא
ב: מוסף של רגלים מכפרים על הטהור שאכל טמאיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' רכח
ב: על זדון מקדש וקדשיו שעיר הנעשה הפנים ויוה"כ מכפריוסף לקח כרך א ח"ב עמ' סב, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קלה
ב: פרסיים מגדלים שער כדובישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רפב
ב: רמ"א כל השעירים כפרתן שוהיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' רמו, רנא, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קמד, קנ
ב: שעיר אינו מכפר על טומאת מקדש וקדשיוחנן אלקים עמ' קד, קה
ב: שעיר המשתלח לעזאזל הי' מכפר על כל עונות בני ישראלפאר יעקב ח"ג עמ' ריב
ב: שעיר המשתלח מכפר על כל העבירותחנן אלקים עמ' קפט, יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' מה, נט, יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' רט, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קלה, קנ, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קלב, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' מג
ב: שעיר המשתלח מכפר על רוב עבירות שבתורהלקחת מוסר ח"ב עמ' כ
ב: שעירי הרגלים מכפריםשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' רע
ב: שעירי ר"ח ורגלים מכפרים על שאין בה יריעה לא בתחלה ולא בסוףעבודת עבודה (תשעד) ויקרא-דברים עמ' נא
ב: שעירי ר"ח מכפרין על הטהור שאכל את הטמאיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' נז, יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' רנא, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קמז, קצז
ב: תוס' ד"ה מכדי - הא דאמרינן אין סדר למשנה בשתי מסכתות היינו לענין מחלוקת ואחר כך סתםגנת אגוז (תשעב) אות תלא
ג ע"א איידי דזוטרין מילייהו פסיק שרי להומגן אבות (מהריט"ץ) ח"א עמ' שכח
ג ע"א ותוס' ד"ה גבילב חיים חלק א (סימן מח) דף סד ע"ב (ד"ה ומה)
ג ע"א תוס' ד"ה ועל הזקןמנחה חדשה (חן טוב) פרשת נח
ג ע"א תוס' ד"ה ועל הזקן וכו'ברכת אבות עמ' פ
ג ע"א תוס' ד"ה ועל הראשמכשירי מצוה עמ' קמו
ג ע"א תוס' ד"ה ועל וכו'ברכת אבות עמ' קיט
ג ע"א תוס' ד"ה ועלאסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' ה
ג תוס' ד"ה ועל וכו'ברכת אבות עמ' קמד
ג. ידיעות הטומאה איידי דזוטרן מילייהו פסיק ושדי להיריעות שלמה (אוזאן) פ' ויקהל דף מט ע"א
ג. שעירי הרגלים מכפריןהקשורים ליעקב (תשעח) עמ' קעה
ג. שתי ידיעות הטומאהעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' שלח
ג. תוס' ד"ה ועללהורות נתן ויקרא עמ' קלד
ג. תוס' ד"ה ועל הזקן - גילוח מצורע ע"י קטןפרורים משלחן גבוה ח"א שאלה פ
ג. תוס' ד"ה ועל הזקןפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' שמ
ג. תוס' ד"ה ועל הזקןפרורים משלחן גבוה ח"ג שאלה יד
ג: העוסק בתורה בלילה מושך עליו חוט של חסד ביוםישרש יעקב (אבולפיה) עמ' פב
ג: ולא תותירו ממנו עד בקר וגו', בא הכתוב ליתן עשה אחר ל"ת לומר שאין לוקין עליו דברי ר' יהודה, ר' יעקב אומר לא מן השם הוא זה וכו'שם יחזקאל עמ' כג
ג: לאו שאין בו מעשה אין לוקים עליולהורות נתן ויקרא עמ' רלו
ג: עובדא דאפרח בר אווזאישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קעא
ד ומשנה זזהככר לאדן (תקסא) דף קצא ע"ב
ד ומשנה לא זזהככר לאדן (תקסא) דף קצא ע"ב
ד ע"א רבי אומר אינו צריך הרי הוא אומר וכו'זכור לדוד עמ' קכ
ד ע"א תוס' ד"ה בקוצץ בהרתומנחת מרדכי עמ' ריא
ד. השמר פן ואל אינו אלא לא תעשהולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' תרה
ד. ע"ז נפרעים ממנו מעט מעטישרש יעקב (אבולפיה) עמ' שנב
ד. תוס' ד"ה אבללהורות נתן ויקרא עמ' רלה
ד. תוס' ד"ה אבל אוכל נשבע לאכול ככר זהפרורים משלחן גבוה ח"ה שאלה קלב, ח"א שאלה סג
ד. תוס' ד"ה בקוצץפרורים משלחן גבוה ח"ה שאלה קמח
ד: ונעלם מכלל דידעדברי יואל מועדים ח"ב שמחת תורה דף תרנ ע"א
ד: שטר הוה שיעבוד קרקעותכתר תורה (תשסז) עמ' ערב
הדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 684
ה ע"א תוס' ד"ה דתנאמגילת סמנים עמ' נ
ה ע"ב א"ה קרום וכו'מנחה חדשה (חן טוב) פרשת תזריע
ה ע"ב א"ר חנינא מאן תנא מראות נגעים דלא כר"ע וכו' והיכא שמעינן לר"ע וכו' אלא מדר' חנינא דאמר ר' חנינא וכו'זכור לדוד עמ' עט
ה ע"ב אין שאת אלא גבוהדברי שאול ויקרא עמ' עא
ה ע"ב בהרת עזה כשלג שניה לה כסיד היכללבושי בדים סעיף קנב
ה. אלא מעתה גבי תורה וכו' מי איכא מאן דידע להדרך חיים (תשע) פ"א הערה 116-115
ה. אלמלא לא חטאו לא באנו לעולםישרש יעקב (אבולפיה) עמ' כ
ה. דתני דבי ר' ישמעאל וכו'תורת חיים עה"ת עמ' רעג {ותוס' הקשו מר' ישמעאל, וי"ל דר"י ותדבר"י תרתי הוו}
ה. התם דעיקר שבת הוא תני אבות ותולדות הכא דלאו עיקר שבת הוא, אבות תני ותולדות לא תניחיים שיש בהם אבות עמ' ח
ה. ונעלמה מעיני כל חי, היא התורה שנעלמה מעיקרא מעיני כל חי ולא נתגלה אלא בסינישם יחזקאל עמ' עג
ה. חיוב קרבן על טומאת מקדש וקדשיו צריך שתהא לו בה ידיעה בתחילהדברי יואל מועדים ח"ט עמ' לג
ה. ידיעת בית רבו שמה ידיעהיד דוד (אופנהיים) עמ' קב
ה. מאי שנא הכא דתנא שתים שהן ארבע ותו לא וכו' התם דעיקר שבת הוא, תני אבות ותולדות, הכא דלאו עיקר שבת, אבות תני ותולדות לא תניחיים שיש בהם - דרשות ח"ב עמ' רפה
ה. תוס' ד"ה ונעלםמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' פא
ה: תוד"ה שניםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' רסד
ה: תוס' ד"ה שניםלהורות נתן ויקרא עמ' קמא
התינוק שנשבה לבין הנכריםשארית מנחם ח"א שמות עמ' לח
ו אין ספחת אלא טפלההמדרש והמעשה שמות פרשת משפטים
ו ע"א בפתוךערוגת הבושם (הראשון) ח"א עמ' 46
ו ע"ב אה"נ והתניאככר לאדן (תקסא) דף קצא ע"ב
ו ע"ב אמר רב ביבי אמר רב אסי כצמר נקי בן יומו וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"ג עמ' 110
ו ע"ב אנה"ן והתניאככר לאדן (תקסא) דף קצא ע"ב
ו ע"ב משל לתרי מלכא וכו' כגון שבור מלכא וכו' וכו'אפיקי ים עמ' תקיט
ו. בהרת עזה כשלגפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' שז
ו. כל כהן שאינו בקי בהן ובשמותיהם אינו רואה את הנגעיםלהורות נתן ויקרא עמ' קמא
ו: איזה מלכות גדולה יותר מדי או רומישירת דוד (תשסז) עמ' עו
ו: אין שאת אלא גבוהשמן ראש (כץ) פסח ח"ב עמ' לג
ו: אין שאת אלא גבוה וכו' אין ספחת אלא טפילההדרש והעיון דברים מאמר קס
ו: רומי מלכות חייבתאור אברהם - סידור התפילה עמ' רצא
ו: שני אבות שאת ובהרתודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' רסד
ו: ת"ר בהרת עמוקה וכההחנן אלקים עמ' קח
ו: תוס' ד"ה אימאלהורות נתן ויקרא עמ' מב
ז ע"א כל מקום שנאמר השמר פן ואל אינו אלא ל"תפניני יחזקאל עמ' רצט, שא
ז ע"ב ממקומו הוא מופרעס' המאמרים (מהר"ש) תרל"ו פרק קיז
ז ע"ב על פסוק וכפר על הקדשברכת מועדיך לחיים חלק ב דף ע"א ע"ד (דף רס"ג ע"א ד"ה ובזה)
ז ע"ב תוס' ד"ה דאי בשוגג, דשעיר המשתלח אינו מכפר אבר קרבןגבורת יצחק ימים נוראים עמ' רנג
ז. דולה מים מבורות עמוקיםמים חיים (קרייסווירטה) עמ' קט
ז: גילוי עריות נקרא טומאהדרך חיים (תשע) פ"ה הערה 1290
ז: דברים הנקראים טומאהדרך חיים (תשע) פ"ה הערה 1191-1192
ז: וכפר על המקדש מטומאת בני ישראל - ג' עבירות חמורותדרך חיים (תשע) פ"א הערה 422
ז: עבודה זרה גילוי עריות ושפיכות דמים נקראים טומאהדרך חיים (תשע) פ"ה הערה 1280-1281
ז: תוס' ד"ה יש לילהורות נתן במדבר עמ' רפג
ח ע"א יולדת נמי חוטאתלב חיים חלק א (סימן מח) דף סד ע"ג (ד"ה ושו"ר)
ח ע"א כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאתיכם, ולא מטומאותיכםדרשות באר יצחק עמ' עח
ח ע"א רש"י - קרבן יולדת אינו בא לכפרה אלא לטהרה מטומאתהעיוני פרשה (ריבלין) ויקרא עמ' 148
ח ע"א תוס' ד"ה אמר קרא - קרבן יולדת אקרי חטאת שמכפרהעיוני פרשה (ריבלין) ויקרא עמ' 148
ח ע"ב יוה"כ הוא רק אחת בשנהדרשות באר יצחק עמ' פא
ח ע"ב כפרה זו לא תהי' כי אם אחת בשנהאמרות ה' השלם ח"ג עמ' שפח
ח רמב"ןראה חיים ח"ב דף יט ע"ד [סו ע"א ד"ה והיותר]
ח. אי בשוגג בר קרבן הואפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' שסה
ח. התם מנגעיה איכפר ליה, וברש"יהמאור שבתורה (שפירא) ויקרא עמ' ק
ח: ונכפר פנימי אדידיה ואדחיצוןעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קל, קנא
ח: חטאת אחת אמרתי ולא שתי חטאותיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' רנא
ח: כפרה זו לא תהיה אלא אחת בשנהשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' רסט
ח: נפ"מ לטומאה שאירעה בין זה לזהעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קלו, קמג
ח: פעם אחת מכפר ואינו ימכפר שתי כפרותעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קמח
ח: תוד"ה ונפקאיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' רמא
חומר בנדרים משבועותהנפש החכמה סימן סח
ט הביאו עלי כפרה על שמיעטתי את הירחברית עולם (אשכנזי, תשסא) ח"א עמ' 55, 62
ט ע"א אמר הקב"ה שעיר זה (של ר"ח) יהא כפרה על שמיעטתי את הירחבצור ירום ח"א (תשסז) עמ' מט הערה 16
ט ע"א אמרה הלבנה וכו' וכי אפשר לב' מלכים וכו'מנחת יואל עמ' שה
ט ע"א אמרה ירח לפני הקב"ה וכו'שפע חיים - מכתבי תורה (תשסח) עמ' לח
ט ע"א הביאו כפרה עלי על שמיעטתי את הירחלחם רב על סדור התפילה אות א' תתקעז, א' תתקפא, א'תתקפג
ט ע"א הביאו עלי כפרה שמיעטתי את הירחכתונת פסים (תשעא) עמ' קפט, רסד
ט ע"א הביאו עלי כפרה שמעטתי הירחמהר"ם שיק בראשית עמ' צב
ט ע"א הביאו עלי כפרהשפע חיים - מכתבי תורה (תשסח) עמ' תסג
ט ע"א הקב"ה אמר הביאו עלי כפרה על שמיעטתי את הירח וזהו שעיר ר"חימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' רכד
ט ע"א ווכוח הלבנה וקטנותהפרי חיים (קנולר) פרשת בראשית
ט ע"א חטא שאין מכיר בו על מה וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"ג עמ' 65, 43, 42
ט ע"א כל השעירים הם כולם לכפרהלשם שבו ואחלמה (תשעח) - ספר הדע"ה דף קנז ע"ב
ט ע"א מה נשתנה שעיר של ר"ח וכו'אפיקי ים עמ' תקיט
ט ע"א מה נשתנה שעיר של ר"ח שנאמר בו לה' אמר הקב"ה שעיר זה יהא כפרה על שמיעטתי את הירחאמרות ה' השלם ח"ד עמ' פו, רכו, ח"ה עמ' רפט
ט ע"א מה נשתנה שעיר של ר"ח שנאמר בו לה', אמר הקב"ה שעיר זה יהא בפרה על שמיעטתי את הירחכתב סופר אגדות כאן
ט ע"א מיעוט הירחבעקבי יעקב עמ' פח, צ
ט ע"א שעיר זה יהא כפרה על שמיעטתי את הירח, ורי"ף(דף א ע"ב מדפי הרי"ף)עשרה מאמרות (תשס) עמ' שסד-שסה
ט ע"א שעיר של ר"ח נאמר בו "חטאת לה"'ימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' קז
ט ע"ב לכפר עליהם לפני ה' הוא על שעיר דר"חלשם שבו ואחלמה (תשעח) - ספר הדע"ה דף קנז ע"ג
ט ע"ב לשאת את עון העדה לכפר עליהםלשם שבו ואחלמה (תשעח) - ספר הדע"ה דף קנז ע"ד
ט שעיר זה יהא כפרה עליצמח דוד (שלוניקי) ח"א דף ח ע"א
ט. אין לו ידיעה לא בתחילה ולא בסוףעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קצח
ט. אמר הקב"ה הביאו עלי כפרה על שמעטתי את הירחיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' רנא
ט. אמר הקב"ה וכו' על שמיעטתי את הירחישמח ישראל (אלכסנדר) ויקרא עמ' יד
ט. אמר ר"ל מה נשתנה שעיר של ר"ח שנאמר בו לה' אמר הקב"ה שעיר זה יהא כפרה על שמיעטתי את הירחשרתי - חבר הקיני עמ' יא
ט. אמר ריש לקיש מה נשתנה שעיר של ר"ח שנאמר בו לה' אמר הקב"ה שעיר זה יהא כפרה על שמיעטתי את הירחבן פורת יוסף (תשעא) עמ' רכז, תנ
ט. הביאו עלי כפרהאורחות דוד עמ' קטו
ט. הביאו עלי כפרה על שמיעטתי את הירחדברי יואל פ' בהר דף שכב ע"א
ט. הביאו עלי כפרה על שמעטתי את הירחלקחת מוסר ח"ב עמ' כ, כג, נחלה לישראל (תשעז) ח"ב עמ' יג
ט. הביאו עלי כפרה על שמעטתי את הירחתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' מו
ט. הביאו עלי כפרה שמיעטתי את הירחפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' רמ
ט. הקב"ה אמר הביאו עלי כפרה על שמיעטתי את הירח וכו'עקבי אבירים (תשעא) עמ' ה
ט. חטא שאין מכיר אלא ה'יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' רכח
ט. חטא שאין מכיר בו אלא ה'דברי יואל מועדים ח"ב שמיני עצרת תקמו ע"א, תקמז ע"א
ט. חטאת לה' חטא שאין מכיר בו אלא ה'דברי יואל מועדים ח"א ראש השנה דף כז ע"א, שבת שובה דף רי ע"א, ליל יו"כ דף שכז ע"ב, שלה ע"ב
ט. חטאת לה', אמר הקב"ה הביאו עלי כפרה שמעטתי את הירחדברי יואל מועדים ח"א השמטות לראש השנה דף תמו ע"א
ט. חטאת לה', שהוא מכפרת על שאין בה ידיעה בתחלה ולא בסוף שאין מכיר בו אלא ה'דברי יואל מועדים ח"ו שקלים עמ' ריב
ט. כל שעירי המוספין באו לכפר על טומאת מקדש וקדשיולהורות נתן במדבר עמ' רפב
ט. כתיב ויעש אלדי' את שני המאורות הגדולים וכו' וכי בשביל שאמרתי דבר הגון אמעוט את עצמי וכו'תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' שא
ט. לפני ה' תטהרו. שאינו מכיר בו אלא המקום ב"היגל יעקב (תשנג) נח אות כז
ט. מה נשתנה שעיר של ר"ח של בו לה' אמר הקב"ה שעיר זה יהא כפרה על שמיעטתי את הירחיגל יעקב (תשנג) וזאת הברכה אות קטו
ט. מה נשתנה שעיר של ר"ח שנא' בו לה' וכו'פי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת פנחס דף רכט ע"א-ע"ב; פי' רבינו בחיי (רנב) פרשת פנחס דף רכז ע"ד; עקדת יצחק (שלג) שער לז דף קז ע"א; ס' ציוני (שכ) פרשת פנחס דף פט ע"א; כפתור ופרח (לוצטו, שמא) חולין דף כט ע"ב; צרור המור (שכז) פרשת תולדות דף כז ע"א; תורת העולה (פראג של) חלק ג' פ' כב ומ"ט; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה ו דף מא ע"ב; מעשי ה' (שמג) חלק א פרק ה דף יו ע"ב, וחלק ב פרק לה דף צב ע"ג; חן טוב (הלוי, שסה) פרשת בראשית דף יז ע"ב; מערכת האלקות (פירארה שיח) דף קל ע"ב, ודף קלב ע"ד; פי' רקנטי (שה) פרשת בראשית; עשרה מאמרות (תט) מאמר אם כל חי חלק א סימן יא דף צו ע"ב, וסימן כא דף קא ע"ב; דרך אמונה (ביבגי, רפב) שער ד דף ח; תולעת יעקב (גבאי, שמא) דף נג ע"ב; מנורת המאור (אבוהב, שכג) נר ג כ"ד חלק א פרק א דף מו/מז ע"ד; כסף מזוקק (שפח) פרשת בראשית דף ג ע"א; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת בראשית דף ו ע"ד; זהר פרשת פנחס דף רמח ע"א; נחלת צבי (טוכפירר, תכ) פרק ו דף ק ע"א; שיח יצחק (חיות, תכד) על פרקי שירה דף נט ע"א; שער שמעון (חיות, תכד) על פרקי שירה דף א ע"ד; באר הגולה (שנח) באר ד דף יו ע"ב; שפתי כהן (הכהן, שסה) פרשת פנחס דף רכט ע"א-ע"ב; עבודת הקודש (גבאי, שכז) פ"ח דף קטו/ז ע"א; עולת תמיד (אלבלדה, שסא) פרשת בראשית דף יו/יז ע"א
ט. מה נשתנה שעיר של ר"ח שנאמר בו לה'הדרש והעיון דברים מאמר כה
ט. מה נשתנה שעיר של ר"ח שנאמר בו לה' אמר הקב"ה שעיר זה יהא כפרה על שמיעטתי את הירחפאר יעקב ח"א עמ' יג, ח"ג עמ' תרלא, ח"ד עמ' שסו, תכג
ט. מה נשתנה שעיר של ראש חודש וכו' אמר הקב"ה הביאו כפרה עלי על שמיעטתי את הירחכסף נבחר (מרגליות) עמ' רנז
ט. מכל חטאתיכם לפני ה', חטא שאינו מכיר בו אלא הקב"היגל יעקב (תשעד) ח"א עמ' לו, ח"ב עמ' רצד
ט. מכפר על אין בה ידיעה ועל הירחלקחת מוסר ח"ב עמ' כב
ט. שע"י זה כפרה עליפני מלך בראשית עמ' ד
ט. שעיר זה יהא כפרה על שמיעטתי את הירחמאור עינים (תשנח) עמ' י
ט. שעיר זה יהא כפרה על שמיעטתי את הירחמאור עינים (תשעט) עמ' טז
ט. שעיר עזים אחד לחטאת לה' חטא שאין מכיר בו אלא ה'דברי יואל פ' בהר דף שלב ע"א
ט. שעיר ר"ח מכפר על שאין ידיעה לא בתחילה ולא בסוףיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' לג, יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' לב, רמו, רנא, יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' סא, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' מו, כרך ב ח"ב עמ' לה
ט. שעיר ראש חדש מכפרפרפרת אליעזר פרשת פנחס פרק כח פסוק טו
ט. שעירי הרגלים מנלןפני מלך מועדים עמ' רס
ט. שעירי ר"ח מכפרין על טומאה שאין בה ידיעהשמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' שפה
ט. תוס' - ד"ה שעיר זה יהא כפרה עלי, פירש בערוך שעיר זה כפרה לישראל ועלי לקבוע זמן כפרה זו וקבעתי בר"ח להפיס דעתה של ירחפאר יעקב ח"א עמ' יג
ט. תוס' ד"ה שעיר, ורי"ף א:, והכותב בעין יעקבתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' כד-כו {הא דישראל מביאין כפרה על מיעוט הירח}
י ע"א אלא א"ר יונה אמר קרא אלה תעשו לה' במועדיכם, הוקשו כל המועדות זה לזהרנת יצחק - תפלה לימי המועדים עמ' מט
י ע"א אלה תעשו לה' במועדיכם הוקשו כל המועדות זה לזהגבורת יצחק ימים נוראים עמ' נא
י ע"א הוקשו כל השעירים זה לזהלשם שבו ואחלמה (תשעח) - ספר הדע"ה דף קנז ע"ג
י ע"א ראש חודש דאיקרי נמי מועדלשם שבו ואחלמה (תשעח) - ספר הדע"ה דף נח ע"ג
י ע"ב לשאת את עון העדה לכפר עליהםלשם שבו ואחלמה (תשעח) - ספר הדע"ה דף קנז ע"ד
י. ר"ח נמי אקרי מועד וכו'למחר אעתיר עמ' שעא
י. רמ"א כל השעירים כפרתן שוהחנן אלקים עמ' פט, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' שלד
י: א"ל רב חסדא מאן ציית לך ולר' יוחנן רבךמים חיים (קרייסווירטה) עמ' קנו
י: ומחללין, ורש"יפרפרת אליעזר פרשת אחרי-מות פרק טז פסוק יב
י: תוס' ד"ה מפרישיןשעת הכושר דף ג ע"ג, יא ע"ד
י: תוס' ד"ה קדושהלהורות נתן בראשית עמ' פט
י: תוס' ד"ה קדושהשעת הכושר דף יא ע"א
יא ע"א פסול לינה אין פוסלת בקדושת דמיםבנין דוד (מייזלש) בראשית - חנוכה אות א
יא ע"א קטורת לא מיפסיל בלינה, ורש"י ד"ה הואילאמרות ה' השלם ח"ה עמ' סה
יא ע"א שאני קטורת הואיל וצורתה בכל השנה כולהבנין דוד (מייזלש) בראשית - חנוכה אות מז
יא ע"א תוס' ד"ה אלא מעתהדברי שאול במדבר עמ' לו
יא ע"א תוס' ד"ה הואיל ומהרש"אמנחה חדשה (חן טוב) פרשת שמיני
יא. אלא מעתה תיפסל בלינהתורת חיים עה"ת עמ' קלז {מו"מ בדברי התום'}
יא. הקדיש זכר לדמיו קדוש קדושת הגוף ואין לו פדיוןמקראי קדש (תשנג) עמ' תלג
יא. לב ב"ד מתנה עליהםדברי יואל פ' פקודי דף תכא ע"א
יא. קדוה"ג בקטורתפני מלך שמות עמ' רלט
יא. שאני קטורת הואיל וצורתה בכל השנה כולהעצי חיים על התורה עמ' תיא
יא. תוס' ד"ה אלאלהורות נתן בראשית עמ' תסא
יא. תוס' ד"ה אלא כלי הבא לקטורת א"צ עבודה לחנכםבשבילי התלמוד ח"א יומא יב ע"ב
יא. תוס' ד"ה הואיל, עיקרי מצות הקטורת לעשותה כולה בתחלת השנהעצי חיים על התורה עמ' תיא
יא: פרח נפדית על כל פסול שבהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' ריז
יא: תוס' ד"ה א"השעת הכושר דף לו ע"ד
יב מיתה ממרקתשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' תקא
יב ע"ב אי דלא עבד תשובה זבח רשעים תועבהעשרה מאמרות (תשס) עמ' ס
יב ע"ב אלו הן קלות עשה ולא תעשהס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' קמ
יב ע"ב ה"ד אי דלא עבד תשובה זבח רשעים תועבה וכו'בית אלהים שער ב עמ' רנה
יב ע"ב האי עשה ה"ד אי דלא עבד תשו' כו'קידש ידיד דף קנא-קנב
יב ע"ב האי עשה ה"ד אי דלא עבד תשובה זבח רשעים תועבהמכשירי מצוה עמ' קנח, קעח
יב ע"ב האי עשה ה"ד אי דלא עבד תשובה זבח רשעים תועבה וכו', ורש"יגבורת יצחק ימים נוראים עמ' רלב, רלו, רמח, רמט, רנב, עדר
יב ע"ב האי עשה ה"ד וכו'בית אהרן (קריספין) דף לב ע"ג
יב ע"ב האי עשה היכי דמי וכו'צמח צדקה עה"ת עמ' קצג
יב ע"ב ואלו הן קלות וכו' חמורות כריתות ומיתות ב"דאור התורה (צמח צדק) נ"ך עמ' צא
יב ע"ב כבנות שוח למזבחאמרות ה' השלם ח"ו עמ' רטז
יב ע"ב מה חטאת ואשם אין מכפרין אלא לשבים, ורש"יגבורת יצחק ימים נוראים עמ' רמט
יב ע"ב עבר על מ"ע ועשה תשובה לא זז משם כו'עשרה מאמרות (תשס) עמ' מא
יב ע"ב על שאר עבירות שבתורה הקלות' והחמורות וכו'גבורת יצחק ימים נוראים עמ' צז
יב ע"ב על שאר עבירות שבתורה הקלות והחמורות וכו'חתם סופר על התורה (תשמט) עמ' רכז
יב ע"ב קרבן אינו מועיל בלא תשובה שנא' זבח רשעים תועבהס' חסידים סי' רכו
יב ע"ב רש"י ד"ה וכל דבשדברי שאול ויקרא עמ' יג
יב ע"ב תוס' ד"ה לא זזעשרה מאמרות (תשס) עמ' מב-מד, [מו]
יב תוס' ד"ה לא זז משם וכו'עבודת ישראל (קמחי) דף קצ ע"ב
יב. עונות אלו הזדונותמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' פב
יב. תוס' ד"ה אשםפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' קעד
יב: אי דלא עבד תשובה זבח רשעים תועבהמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' תפג
יב: אי דלא עביד תשובה זבח רשעים תועבהשמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' שצו
יב: אי לא עשה תשובה איכא זבח רשעיםלקחת מוסר ח"א עמ' שעד
יב: אלו הן קלות עשה ולא תעשהדרך חיים (תשע) פ"ב הערה 122
יב: בפלוגתא אם יוה"כ מכפר דווקא עם תשובהפרפרת משה ח"ב עמ' סד
יב: בשלמא בעולה דהויא דורון אלא חטאת למה לימקראי קדש (תשנג) עמ' שמב
יב: הא זבח רשעים תועבהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' יד
יב: האי עשה ה"ד אי לא עביד תשובה זבח רשעים תועבהעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קנב, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קלב, רד
יב: האי עשה היכי דמי אי דלא עבד תשובה זבח רשעים תועבהדברי אש (כץ) עמ' שא
יב: האי עשה היכי דמי אי דעשה תשובהעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קלה
יב: לא עבד תשובה, זבח רשעים תועבהשמן ראש (כץ) פסח ח"ב עמ' רז
יב: לרבי גם על חמורות מכפר בלי תשובהיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' נב
יב: עולת קיץ במזבחדגל מחנה יהודה עמ' רלז
יב: על כל עבירות הקלות והחמורות וכו' בי"ד ושעיר המשתלח מכפריוסף לקח כרך א ח"ב עמ' נג, ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רלח
יב: קיץ בבנות שוח למזבח וכו' כבנות שוח לאדםתורת חיים עה"ת עמ' רצב {כי המזבח ושולחנו של אדם דמיין להדדי, והיינו בשולחנו של צדיק האוכל לשובע נפשו}
יב: שעיר המשתלח מכפר על עשהפרפרת משה ח"ב עמ' תנ
יב: תוד"ה ועל הא מכפר גם על הזדוןעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קל, קמט
יב: תוס' ד"ה ועל זדון טומאת מקדש וקדשיו, אין זה שתי כפרות וכו'כרם חמד (תשסו) עמ' עא
יג בעבודת יוה"כפרי חיים (קנולר) פרשת אחרי
יג ע"א אך בעשור לחודש השביעי הזה יום הכפורים הוא, יכול יהא יום הכפורים מכפר על שבים ועל שאינן שבים וכו'דרשות באר יצחק עמ' סא, פא, קכז, רסח
יג ע"א אמר הא והא רבי ומודה רבי בכרת דיומאתורה אור (באנדי) עמ' שפט
יג ע"א אף יום הכפורים אינו מכפר אלא על השביםבית אלהים שער ב עמ' מד
יג ע"א הכרת בעוה"ז תכרת לעוה"בערוגת הבושם (הראשון) ח"ב עמ' 257
יג ע"א הכרת תכרת וכו' יכול אפי' עשה תשובה כו' בעוה"ז כו' בעוה"בעשרה מאמרות (תשס) עמ' נב
יג ע"א חטאת ואשם אין מכפרין אלא על השביםס' חסידים סי' רכח
יג ע"א יוה"כ אינו מכפר אלא לשביםבית יעקב (תשסא) עמ' קג
יג ע"א יוה"כ מכפר לשביםשארית ישראל (וילדניק, תשנח) עמ' קפג
יג ע"א יוהכ"פ אין מכפר אלא על השביםס' המאמרים (רמ"מ) ח"ד עמ' טז, ח"ה עמ' כ
יג ע"א יכול לא יהא יוה"כ מכפר אא"כ התענה בו, ותוס'גבורת יצחק ימים נוראים עמ' רמג
יג ע"א כי דבר ה' בזה זה הפודק עול ומגלה פנים בחורהלקוטי שיחות חל"ח עמ' 54
יג ע"א מה חטאת ואשם אין מכפרין אלא על השבים, ורש"יגבורת יצחק ימים נוראים עמ' רמב
יג ע"א מודה רבי בכרת דיומאדברי שאול ויקרא עמ' קנ
יג ע"א עונה בה - בזמן שעונה בהס' חסידים סי' תרה
יג ע"א עונה בה - בזמן שעונה בהס' חסידים סי' תרה
יג ע"א עיצומו של יום מכפר אף בעומד במרדוחכמת התורה אמור עמ' שסח
יג ע"א על חטא ע"ז לא מהני תשובהתורת השרף ממאגלניצא עמ' ב
יג ע"א על כל עבירות בין עשה תשובה ובין לא עשה תשובה יוה"כ מכפרנתיב התשובה עמ' פז הערה 76
יג ע"א על כל עבירות שבתורה בין עשה תשובה בין לא עשה תשובה יוה"כ מכפרגבורת יצחק ימים נוראים עמ' צז, צח
יג ע"א ר' אומר וכו' בין לא עשה תשובה יוה"כ מכפרבית אלהים שער ב עמ' רעו, רפב
יג ע"א רבי אומר על כל עבירות שבתורה בין עשה תשובה בין לא עשה תשובה יוה"כ מכפר וכו' ורש"י ותוס'לבושי בדים סעיף קכז
יג ע"א רש"י ד"ה מגלה פנים - כא על ד"ת בחוצפה ובגלוי עזות פניםלקוטי שיחות חל"ח עמ' 55-54
יג ע"א רש"י כמו מנשה שהי' יושב ודורש באגדות של דופילקוטי שיחות חל"ח עמ' 55
יג ע"א רשב"א - יוה"כ מכפר בלא שעירגבורת יצחק ימים נוראים עמ' קג, קח
יג ע"א שיום הכפורים אין צריך תשובהדברי שאול ויקרא עמ' צו
יג ע"א תוס' ד"ה בעומדעשרה מאמרות (תשס) עמ' נ, [נב]
יג ע"א תוס' ד"ה בעומד במרדוגבורת יצחק אבות עמ' קפ
יג ע"א תוס' ד"ה דאי לא תימא - שאינו רוצה שיוה"כ יכפרשפע חיים - מכתבי תורה (תשסח) עמ' ט
יג ע"א תוס' ד"ה דעבד שעיר המשתלח מכפר כל היוםלבושי בדים סעיף קנא
יג ע"א תוס' ד"ה דעבד, אבל לאחר שילוח שעיר לא מצי לאוקומה שהוא מכפר כל היום, ותוס' הרא"ש ורשב"אגבורת יצחק ימים נוראים עמ' רנ-רנב
יג ע"א תוס' ד"ה לאדברי שאול שמות עמ' שנו, ויקרא עמ' קמב
יג ע"א תורת חיים, יוה"כ מכפר רק למי ששב בו ביום ולא לשב קודם ומת בתשובתוגבורת יצחק ימים נוראים עמ' רמג, רס, רצא
יג ע"ב ואלו הן קלות עשה ולא תעשה ואלו הן חמורות כריתות ומיתות ב"דס' חסידים סי' כ
יג ע"ב ושחט את שעיר החטאת אשר לעם וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"ג עמ' 579
יג ע"ב סתם סיפדא מני ר' יהודה, וקאמר שבים אין, לא שבים לאכתב סופר אגדות כאן
יג ע"ב פר כה"ג מכפר על כל הכהניםאמרות ה' השלם ח"ד עמ' קסט
יג ע"ב תוס' ד"ה הא, התם במותר מעותרנת יצחק מלכים עמ' שכג, שכד
יג תוס' ד"ה הואיל ומכפרמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' עד/רע
יג תוס' ד"ה ת"ל יה"כשם שלמה דף יב ע"ד
יג. אבל אומצא וחנקנתי'משנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' קכז
יג. אבל ר׳ יהודה לא סבר לה כרבי... אף יוה"כ אין מכפר אלא על השביםשרתי - חבר הקיני עמ' סד
יג. אין יום הכפורים מכפר על פורק עול תורה ומגלה פנים בתורה ומפר ברית בשרדרך חיים (תשע) פ"א הערה 1260
יג. אין יום כפורים מכפר אלא על השביםדרשות מהר"י מינץ (תשנז) עמ' סח
יג. אם יו"ב מכפר גם על מי שאינו שב לה'לקחת מוסר ח"ב עמ' עה, נחלה לישראל (תשעז) ח"ב עמ' קיג
יג. אף יוה"כ אין מכפר אלא על השביםתורת חיים עה"ת עמ' קעב {היינו בתשובה ביוה"כ גופיה}
יג. בין עשה תשובה בין לא עשה תשובה יום הכפורים מכפרעץ הדעת טוב (תשסח) סי' רן
יג. בכרת דיומא מודה רבי דבעי תשובהגנת אגוז (תשעב) אות שסח
יג. הכרת תכרת הכרת לפני י"ה הכרת לאחר י"ה וכו'רצוף אהבה (אלגאזי, תט) סימן שט דף קלח ע"א
יג. ומודה רבי בכרת דיומאהדרש והעיון במדבר ח"ב מאמר עח
יג. יוה"כ מכפר בלי תשובה לרבינתיבות חיים (מטלין, תשמא) עמ' רמז
יג. יוהכ"פ מכפר לשבים ולשאין שביםפנים מסבירות עמ' רעח
יג. יום הכיפורים מכפר אפילו לאינם שביםשמן ראש סוכות ח"א עמ' עד
יג. יום כיפורים הוא מכל מקוםדברי יואל פ' בהר דף רצד ע"ב
יג. יכול הואיל ויוה"כ מכפר על המזיד כשוגגיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קיא
יג. יכול לא יהא יוה"כ מכפר אא"כ התענה בו וכו'אור אברהם על ספר המצוות עמ' קלה
יג. יכול לא יהא יום הכפורים מכפר אלא אם כן התענה בו וקראו מקרא קדש ולא עשה בו מלאכהדברי יואל מועדים ח"ו זכור עמ' שכח
יג. יכול לא יהא יום הכפורים מכפר אלא אם כן התענה בו וקראו מקרא קדש ולא עשה בו מלאכה, לא התענה בו ולא קראו מקרא קדש ועשה בו מלאכה מנין, תלמוד לומר יום כפורים הואדברי יואל מועדים ח"ח עמ' קיד
יג. כי דבר ה' בזה זה המגלה פנים בתורה שלא כהלכה כגון שאומר לא הי' למשה לכתוב רק ותמנע היתה פלגש, ואת מצותו היפר זה המיפר ברית בשרמרפא לנפש בראשית עמ' קג
יג. כרת דיומא היכי משכחת לה וכו'להורות נתן דברים עמ' קיז
יג. לא התענה בו ולא קראו מקרא קודש ועשה בו מלאכה מניין, ת"ל יום כפורים הוא מ"מתורת חיים עה"ת עמ' קעב {תירוץ לקושיית התוס' דלמא בעשה תשובה מיירי}
יג. לא התענה ועשה מלאכה מנין ת"ל יוה"כ ותוד"ה דעבדעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קמב
יג. לא התענה ועשה תשובה מניןיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' נז, מקראי קדש (תשנג) עמ' קנד
יג. לא זז משם עד שמוחלין לו וכו'רצוף אהבה (אלגאזי, תט) סימן שי דף קלח ע"ב
יג. לרבי על כל עבירות שבתורה יוה"כ מכפר אף אם לא שבפרדס מרדכי עמ' שצט
יג. לרבך יוהכ"פ מכפר אפילו לשאינם שביםלהורות נתן דברים עמ' קיז
יג. לרבנן אפילו קלות בעו תשובהחנן אלקים עמ' קג
יג. מודה רבי בכרת דיומא דאלת"ה וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' שעג
יג. מודה רבי בכרת דיומיהחנן אלקים עמ' קד, קה, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קמג
יג. על כל עבירות שבתורה בין עשה תשובה בין לא עשה תשובה וכו'תפארת ישראל (מהר"ל, שנט) פרק ט דף י ע"ג; יפה מראה (שנ) יומא פרק ז דף קלח ע"ג-ע"ד; באר שבע (שעד) כריתות דף מח ע"ב; נצח ישראל (שנט) פ"ט דף יו ע"ג
יג. על כל עבירות שבתורה יום הכיפורים מכפרשמן ראש (כץ) ח"ט דברים עמ' רנא
יג. עשה תשובה ומת מיתה ממרקתשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' כו
יג. רבי ס"ל יוה"כ מכפר לשבים ושאינם שביםמטר השמים (תשנ) דברים עמ' שצט
יג. רש"י ד"ה לא קראו - קריאת מקרא קודש היינו שלא קיבלו בברכותיו לומר מקרש ישראל ויום הכיפוריםדברי יואל מועדים ח"ו זכור עמ' שכח
יג. רש"י זה המיפר, מילה היא מצוה יחידיתתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' רד
יג. שאם עשה תשובה ומת - מיתה ממרקתתורת חיים עה"ת עמ' קעב-קעג {היינו בתשובה בשעת מיתה}
יג. שעיר המשתלח מכפר על כל העבירות ובתד"ה דעבדחנן אלקים עמ' קג, יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' נג, נח, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קלו, קמג, קנב
יג. תוס' ד"ה לא קראו - קראו מקרא קודש שמודה שב"ד קדשוהו ושובת ממלאכה בשביל קדושת היום, ולא קראו מקרא קדש שאינו שובת מחמת קדושת היום אלא מחמת שמתעצל לעשות מלאכהדברי יואל מועדים ח"ו זכור עמ' שכח
יג. תוס' ד"ה לא קראו - קראו מקרא קודש שמודה שבית דין קדשוהו ושובת ממלאכה בשביל קדושת היום, ולא קראו מקרא קרש שאינו שובת מחמת קדושת היום אלא מחמת שמתעצל לעשות מלאכהדברי יואל מועדים ח"ח עמ' קיד
יג. תוס' ד"ה לא קראומשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' יג, קכב, רצג
יג. תוס' ד"ה לא קראומשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' יט
יג. תוס' ד"ה לא קראו מקרא קודשהישר והטוב (תשסג) עמ' תקב
יג. תוס' ד"ה לא קראו מקרא קודש, שאינו שובת מחמת קדושת היוםדברי יואל פ' בהר דף רצד ע"ב
יג. תוס' יו"כ מכפר בסוף היוםמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' תכה
יג. תכרת - בעולם הבאדרך חיים (תשע) הקדמה הערה 17
יג. תניא יכול יוה"כ מכפר על שאינן שביןמקראי קדש (תשנג) עמ' רפ
יג: ביתו של כהן גדול - משפחת הכהונהשיחות לספר ויקרא עמ' רג
יג: ברשב"א בעיקר כפרת שעיר המשתלחפרפרת משה ח"ב עמ' סה
יג: הכרת בעולם הזה, תכרת בעולם הבאשמן ראש סוכות ח"ב עמ' קפח
יג: חטאים אלו השגגותהקשורים ליעקב (תשעח) עמ' עח
יג: חטאת ואשם אין מכפרין אלא על השביםתפארת ציון (אבא שאול) עמ' שלז - רב"צ מוצפי
יג: לימא דלא כר"יד אמר כהנים יש להם כפרהעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קל
יג: מתוודה על שעיר המשתלח עוונתיו ואח"כ עונות אחיו הכהניםיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' כב
יג: מתניתין דלא כרבי דאמר לא עשה תשובה יוה"כ מכפרמקראי קדש (תשנג) עמ' רפג
יג: רמב"ן שאין יוה"כ מכפר וכו', ובירושלמי וכו'המאור שבתורה (שפירא) חנוכה-פורים עמ' קסו
יג: שני שעירים שוים במראה ובקומה וכו'לקחת מוסר ח"א עמ' שצג
יג: תוד"ה במרדו מיתה מכפרת עם היסורין שלאחר המותישרש יעקב (אבולפיה) עמ' עח
יג: תוס' חומר ביוה"כרמון פרץ (אריאל, תשסא) עמ' קלז
יד ע"א אין מוסיפין על העיר וכו' אלא במלךיחי המלך עמ' כז
יד ע"א אין מוסיפין על העיר וכו'תורת העולה (תשעה) עמ' תרעא
יד ע"א אין מוסיפין על העיר ועל העזרות, אלא במלך ונביאאסופת מערכות במדבר עמ' קצו
יד ע"א ובשיררנת יצחק משלי עמ' שנח
יד ע"א ובשתי תודותרנת יצחק ישעיה עמ' תיא
יד ע"א וכן תעשו לדורותימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' קסט
יד ע"א יבוא זכאי ויכפר על החייב ואל יבוא חייב ויכפר על החייבמגילת סמנים עמ' צט
יד ע"א שאין מוסיפין על העיר ועל העזרות אלא בנביא ומלך ואורים ותומים ובשתי תודות וכו' וכל שלא נעשית בכל אלו, הנכנס לשם אין חייב עליהימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' קצה, קצו, רכ
יד ע"א תוס' ד"ה דלא, גובין מעות בתחילה לשם ק"צרנת יצחק מלכים עמ' שיז
יד ע"ב אין מוסיפין על העיר והעזרותמנחת מרדכי עמ' קלב
יד ע"ב טמא שנכנס בשגגהשלטי הגבורים (תשע) עמ' לט
יד עצומו של יום מכפר אף לשאינם שביםשארית מנחם ח"ד עמ' שלח
יד תוס' ד"ה שנה עליו הכתו'תועפת ראם (גטיניו) דף עג ע"א
יד. אין יוצאין למלחמת הרשות וכו' אלא במלך ונביא וכו'שבות יעקב (אבולפיה) עמ' רלה
יד. אין מוסיפים על העיר ועל העזרות אלא במלך וכו' ובשיראור אברהם - סידור התפילה עמ' צא, צו, דש, שפד
יד. אין מוסיפין על העיר אלא במלךפנים מסבירות עמ' קיז
יד. אין מוסיפין על העיר והעזרות אלא במלך ונביא וכו'חנן אלקים עמ' צ, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' שלו, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' עה
יד. אין מוסיפין על העיר והעזרות אלא במלך ונביאהקשורים ליעקב (תשעח) עמ' ריז
יד. אין מוסיפין על העיר ועל העזרה אלא על פי ב"ד ובתודה ושירערוגת הבושם (תשעא) דברים עמ' קצ
יד. אין מוסיפין על העיר ועל העזרות וכו'שמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' שיא
יד. אשר לו משלו הוא מביא ואינו מביא משל ציבוריבין שמועה (לעוו) עמ' שנ
יד. בשלמא לכ"ג אצטריכו שני וידויים ודם פרעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' מו
יד. דלא קא חסרי ביה ממונאפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' שסח
יד. כך היא מדת הדין נוהגת מוטב יבוא זכאי ויכפר על החייב ואל יבוא חייב ויכפר על החייבשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' שז
יד. לא קא חסרי ביה ממונאפני מלך ויקרא עמ' צט
יד. מוטב יבוא זכאימשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' נד
יד. מוטב שיבא זכאי ויכפר על החייב ואל יבא חייב ויכפר על החייבשבות יעקב (אבולפיה) עמ' רצג
יד. נכנס לעזרה והשתחוה או שהה כדי השתחויה חייבעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' צח
יד. תוס' ד"ה דלאלהורות נתן ויקרא עמ' יז
יד. תוס' ד"ה כולןפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' רג
יד. תוס' ד"ה שנהיבין שמועה (לעוו) עמ' שנ
יד. תחילה יתוודה על עוונות עצמו וכו'לקחת מוסר ח"ב עמ' רנה
יד: אין מוסיפין על העיר והעזרות אלא ע"פ ב"ד של ע"אתפארת ראובן עמ' סח
יד: אסור לפרוש מאשתו אם ראתה דם תוך התשמיש כשהוא בקישויעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' לה
יד: היה משמש עם הטהורה ואמרה לו נטמאתי ופירש מיד חייב וכו'מלא העומר על חמש מגילות (תשסח) עמ' שנ
יד: וכן תעשהו לדורותודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' קפז
יד: זול קרי ביה רב הואדרך חיים (תשע) פ"ב הערה 585
יד: ככל אשר אני מראה אותך וכו' וכן תעשו לדורותהדרש והעיון דברים מאמר קסט
יד: כל שלא נעשית בכל אלו הנכנס לשם אינו חייב עליהעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' עה
יד: רא"א השרץ ונעלם ממנו על העלם שרץ חייב ואינו חייב על העלם מקדשלהורות נתן ויקרא עמ' מב
טו בימי משה משיחתן מקדשתן למשכן וכליו מכאן ואילך עבודתן מחנכתןדברי יואל מועדים ח"ה עמ' פד
טו כל הכלים שעשה משה משיחתן מקדשתן מכאן ואילך עבודתן מחנכתן, ורש"ידברי יואל מועדים ח"ה עמ' רסד
טו ע"א אותם במשיחה ולא לדורות במשיחהתורה אור (באנדי) עמ' תמח
טו ע"א אימא אותם במשיחה, לדורות או במשיחה או בעבודה וכו' תלאן הכתוב בשירות וכו' אותם למה לי אי לא כתב רחמנא אותם וכו' לדורות במשיחה ובעבודה דהא כתב וכן תעשו מיעט רחמנא אותם וכו'ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' קלד
טו ע"א אין בנין מקדש דוחה יום טוב וכו' אין בנין בית המקדש בלילה וכו'ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' קצג, שסד
טו ע"א אין העזרה מתקדשת אלא גשירי מנחהימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' קנו, קצג
טו ע"א ארב"ח אין העזרה מקחד' אלא כו'יד שלמה (עזרא) דף עו ע"ד
טו ע"א העזרה מתקדשת בשיירי מנחהציץ השדה - שדי יער עמ' רד
טו ע"א והתניא נאמר בעולת העוף וכו' שיכוין את לבו לאביו שבשמים (ובגליון הש"ס בהגהה)תורת מנחם חנ"ח עמ' 79
טו ע"א וכן תעשו לדורותדברי שאול שמות עמ' רפג
טו ע"א 'וכן תעשו' לדורותכתב סופר אגדות כאן
טו ע"א וכן תעשו לדורותמהר"ם שיק שמות עמ' קיא
טו ע"א וכן תעשו לדורותימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' ע
טו ע"א ורש"י וכן תעשו לדורות - כבימי משה, דהוה מלך ונביאאסופת מערכות במדבר עמ' קצו
טו ע"א יהושע מלך הי'ימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' רי
טו ע"א כל הכלים שעשה משה משיחתן מקדשתן מכאן ואילך עבודתן מחנכתן וכו' דאמר קרא וימשחם ויקדש אותם, אותם במשיחה ולא לדורות במשיחהימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' קלב, קלד-קלו, קמט
טו ע"א מאי ניהו גדולות חמץתורת העולה (תשעה) עמ' תרעו
טו ע"א מה ירושלים דבר הנאכל בה מקדשה אף עזרה וכו'ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' קצג, קצז
טו ע"א מתיב רבא כל הכלים שעשה משה וכו' ותוס'מעשה רוקח (ר"א רוקח) מעשה המשכן פ"ל נח ע"ג
טו ע"א קידוש מקדש ילפינן ממשכןימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' קלג
טו ע"א רש"י ד"ה ואעמידה שתי תודותרנת יצחק משלי עמ' שס
טו ע"א רש"י ד"ה מכאן ואילן - כלי הדורות לא נמשחו אלא התחלת עכודתן מחנכתן וכו'ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' קלו
טו ע"א שבעים זקנים שבמ"תימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' רעא-ערב
טו ע"א תודות שאמרו בלחמן ולא בבשרןתורת העולה (תשעה) עמ' תרעא
טו ע"א תוס' ד"ה אין עזיה - וכו' דאיירי כשבאו להוסיף על העזרהימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' קפא, קצד, תכו
טו ע"א תוס' ד"ה אין עזרה - דאינו קדוש אלא בשירי המנחה שאחר הקטרת הקומץימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' קנו
טו ע"א תוס' ד"ה אין עזרהמנחת מרדכי עמ' ק
טו ע"א תוס' ד"ה אין, היאך מתקדשתרנת יצחק שמואל עמ' תקב
טו ע"א תוס' ד"ה מתיב, תימה ממשכן גופיה וכו'רנת יצחק יהושע עמ' קפד, שמואל עמ' עא, מלכים עמ' קו, דברי הימים עמ' צח
טו ע"א תוס' ד"ה שאין בו' ולא תני מלך כו' ואו"תרנת יצחק שופטים עמ' רלה
טו ע"א תוס' ד"ה שאין, ולא תני מלך ויועץ ואו"תרנת יצחק יהושע עמ' קב, תיב, שמואל עמ' סב, שעא
טו ע"ב אומר יושב בסתר עליון וכו' עד כי אתה ה' מחסי וכו'באר מים חיים (עובדיה) עמ' קב ד"ה וגרסינן, קעו ד"ה אחר
טו ע"ב אין בניין בית המקדש דוחה יום טוב וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"א עמ' 245, ח"ב עמ' 265, ח"ג עמ' 150
טו ע"ב אין בנין בהמ"ק בלילה ותוס'רנת יצחק ה' מגילות עמ' קעה
טו ע"ב אין בנין ביהמ"ק דוחה יו"טפניני יחזקאל עמ' (קמה)
טו ע"ב אין בנין בית המקדש אלא ביוםתורת העולה (תשעה) עמ' כט
טו ע"ב אין בנין בית המקדש בלילהמכשירי מצוה עמ' סג
טו ע"ב אין בנין בית המקדש בלילהפניני יחזקאל עמ' (קמה)
טו ע"ב אין בנין בית המקדש דוחה יו"טאמרי יהודה (דרעי, תשעב) הגדה של פסח עמ' קלה
טו ע"ב אין בנין כו'דרש אברהם (אשכנזי) ח"א דף קכב ע"ב
טו ע"ב אין בנין מקדש דוחה יו"ט, ורש"יגבורת יצחק סוכות עמ' צח
טו ע"ב אסור להתרפאות בדברי תורה, להגן שאניאוצרות הראי"ה ח"ב עמ' 187 {ביאור ההבדל בזה}
טו ע"ב בד' מהלכיו וב' תודות וכל ישראל אחריהםרנת יצחק משלי עמ' שס
טו ע"ב בהמ"ק ביוםבעקבי יעקב עמ' קסט
טו ע"ב בעינו קידוש בשעת בניןרנת יצחק תהלים עמ' צז, משלי עמ' שלא
טו ע"ב המזמורים שאומרים בשעת קידוש העזרה ותוס' ד"ה עד כייחי המלך עמ' כז
טו ע"ב והאמר רבי יהושע בן לוי אסור להתרפאות בדברי תורה, להגן שאנידברי תורה (שפירא) מהד' ב סי' ע
טו ע"ב ושיר של פגעים (אמר משה בשעת הקמת המשכן)חיי נפש ח"ב עמ' סט
טו ע"ב ושיר של פגעים וכו' ואומר יושב בסתר עליון בצל שדי יתלונן עד כי אתה ה' מחסי עליון שמת מעונךדברי תורה (שפירא) מהד' א סי' לח בהערה
טו ע"ב ושתי תודות וכו'ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' רכ
טו ע"ב לא אפשר דמקדש בשתי הלחם בעצרת וכו' בעינן קידוש כשעת הבנין נבנייה ביו"ט ונקדשיה ביו"ט אין בנין מקדש דוחה יו"ט וכו'הר המוריה עמ' קנא
טו ע"ב לאלתר נגמריה ונקדשיהרנת יצחק משלי עמ' שנט
טו ע"ב מנין שאין בונין ביהמ"ק בלילהיחי המלך עמ' לב
טו ע"ב סמוך שמירת שבת למורא מקדשנחלי מים (מלאח) עמ' קל
טו ע"ב על כל פינה ועל כל אבן בירושליםרנת יצחק משלי עמ' שנט
טו ע"ב קס"ד לומר דלקידוש עזרה בעינן מנחת עצרת שתי הלחם שהוא מחמץ דוקאימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' קפא, תכו
טו ע"ב רש"י - דימים טובים איקרו שבתותרנת יצחק תפלה לשבת עמ' קנו, קצג
טו ע"ב רש"י ד"ה אין בניןרנת יצחק ישעיה עמ' רל, ה' מגילות עמ' קעג
טו ע"ב רש"י ד"ה ושיר של פגעיםבאר מים חיים (עובדיה) עמ' קעו ד"ה ופירש
טו ע"ב רש"י ד"ה להני קראיבאר מים חיים (עובדיה) עמ' קעז ד"ה וגרסינן
טו ע"ב רש"י ד"ה ת"ר שיר של תודה - היו אומרים שם בכנורות וכו' ומהו שיר של תודה מזמור לתודהימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' רכב
טו ע"ב רש"י, יו"ט נמי אקרי שבתגבורת יצחק שבת ובהמ"צ עמ' כח, לה, נו, פז, צג
טו ע"ב שיר של פגעים במורותמנחת קנאות עמ' כ
טו ע"ב שיר של תודה בכינורות, ורש"ירנת יצחק משלי עמ' שנט
טו ע"ב שיר של תודה בכנורות ובנבלים וכו' ואומר ארוממך ה' כי דליתני וגו'אוצרות חיים - סדר היום ח"א עמ' שט
טו ע"ב תוד"ה אין, ביהמ"ק יבוא משמיםיחי המלך עמ' מ
טו ע"ב תוס' ד"ה אין - בית המקדש דלעתיד שהוא עשוי מאליו בידי שמים כדכתיב וכו'ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' קיט
טו ע"ב תוס' ד"ה איןדברי שאול במדבר עמ' רט
טו ע"ב תוס' ד"ה איןשם ישראל עמ' קע
טו ע"ב תוס' ד"ה אין בניןמנחת מרדכי עמ' קמז
טו ע"ב תוס' ד"ה אמטורנת יצחק משלי עמ' שס
טו ע"ב תוס' ד"ה אסור - דמשום סכנה מותר להתרפאותברכת מועדיך לחיים חלק ב דף ק"א ע"ד (דף ש"פ ע"א ד"ה ומה)
טו ע"ב תוס' ד"ה דקדשהרנת יצחק משלי עמ' שכח
טו ע"ב תוס' דאפשר לקדש המקדש גם בלי ירושליםרנת יצחק תפלה לשבת עמ' קפ
טו. אותם במשיחה ולא לדורות במשיחהלהורות נתן במדבר עמ' קסג
טו. אותם במשיחה, ולדורות עבודתו מחנכתושמן ראש (כץ) חנוכה ח"ב עמ' ח
טו. אחד המרבה ואחד הממעיט ובלבד שיכוין לבו לשמיםעצי חיים - מועדים עמ' פט
טו. אין העזרה מתקדשתמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' נח
טו. אין העזרה מתקדשת אלא בשיירי מנחהיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' י, לא, יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' עו, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' עט
טו. אין העזרה מתקדשת אלא בשיירי מנחה (ובר"ח ותוס')פרורים משלחן גבוה ח"ה שאלה ע
טו. הוספה על ירושלים הוא בלחמי תודהתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' שנב {הוספה בקדושה יש עמה ענין הודאה}
טו. וכן תעשו לדורותחנן אלקים עמ' פח
טו. וכן תעשו לדורותנפוצות יהודה (מוסקאטו, תשס) עמ' קמ
טו. וכן תעשו לדורותפאר יעקב ח"ב עמ' תשסד, תשסה
טו. וכן תעשו לדורותתפארת ראובן עמ' סח
טו. כל הכלים שעשה משה משיחתן מקדשתןדברי יואל מועדים ח"ד דף לה ע"ב
טו. כל הכלים שעשה משה משיחתן מקדשתןחנן אלקים עמ' צ, יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רצד, יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' סה, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' שלו
טו. כל הכלים שעשה משה משיחתן מקדשתןשמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' נז
טו. כלים שעשה משה משיחתן מקדשתן מכאן ואילך עבודתם מחנכתןלהורות נתן במדבר עמ' קסב
טו. מה ירושלים מתקדשת בלחמי תודה אף עזרה מתקדשת בשיירי מנחותעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' עו
טו. מכאן ואילך עבודתן מחנכתןשמן ראש (כץ) חנוכה ח"א עמ' קעט, רטז
טו. מכאן ואילך עבודתן מחנכתןפנים מסבירות עמ' שסג
טו. עזרה מתקדשת בשיירי מנחהפני מלך ויקרא עמ' מו
טו. רש"י - משיחתן בשמן המשחה מקדשתן קדושת הגוף וכו' מכאן ואילך וכו' התחלת עבודתן מחנכתן לקדושהדברי יואל מועדים ח"ד דף לה ע"ב
טו. רש"י ד"ה אין בגיןמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' קפב
טו. תוס' ד"ה אין, גבי אין מוסיפין על העזרה לענין חינוך במה במנחה, בענין באין כאחתמרפא לנפש בראשית עמ' קיא
טו. תוס' ד"ה אסור להתרפאותמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' קעה
טו. תוס' ד"ה מתיבתפארת ראובן עמ' סח
טו. תוס' ד"ה מתיב, שיהא צריך משיחה לדורות כבימי משהרנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' ה
טו: אין בונין בהמ"ק בלילהמנחת יצחק בראשית-שמות עמ' שלח
טו: אין בונין ביהמ"ק בלילהויואל משה מאמר א סי' סד עמ' עח
טו: אין בונין בית המקדש ביום טוב ובלילהדברי יואל מועדים ח"ו שקלים עמ' רעו
טו: אין בונין מזבח אלא ביוםשמן ראש (כץ) חנוכה ח"ב עמ' רסט
טו: אין בנין ביהמ"ק בלילהפרפרת משה ח"א עמ' שכז
טו: אין בנין ביהמ"ק בלילה ואין בנין ביהמ"ק דוחה יו"טרנת יעקב עמ' רג
טו: אין בנין ביהמ"ק דוחה יו"טפנים מסבירות עמ' קיב
טו: אין בנין ביהמ"ק דוחה יום טובחיים שיש בהם - דרשות ח"ב עמ' קג
טו: אין בנין בית המקדש בלילהאור אברהם - סידור התפילה עמ' קלט
טו: אין בנין בית המקדש דוחה שבתפרדס מרדכי עמ' תפג
טו: אין בנין מקדש דוחה יו"טדברי יואל פ' ואתחנן דף מ ע"א
טו: אין בנין מקדש דוחה יו"טויואל משה מאמר א סי' סג עמ' עז
טו: אסור להתרפאות בדברי תורהמשנת יוסף על התורה ח"א עמ' שסג
טו: בלילה אין מקימופני מלך שמות עמ' רנד
טו: ברש"י ד"ה אין בנין, דימים טובים נמי שבתות איקרידבר צבי - קדושת השבת עמ' קכ
טו: הלוחש על המכה אין לו חלק לעולם הבאתוספות יום טוב (תג) סנהדרין פרק י דף כה ע"ב; יפה מראה (שנ) שבת פרק ו דף קו ע"א; באר שבע (שעד) סנהדרין דף עב ע"ב
טו: ובשיר וכו' ארוממך אלקי המלך וגו'אור אברהם על ספר המצוות עמ' קכו
טו: ובשיר של תודהפני מלך ויקרא עמ' מח
טו: ומאן דאמר פגעים דכתיב יפול מצדך אלףתורת חיים עה"ת עמ' דש-שה {וכיון שמזיקין עומדים משני צדדיו של אדם, הקורא ק"ש כאילו אוחז חרב של שתי פיות}
טו: ושיר של פגעיםתורת חיים עה"ת עמ' קנ {וברש"י: "ולפי שאמרו משה בהקמת המשכך ובו' והיינו שאמר מזמור "יושב בסתר עליון" בנוסף לברכת "ויהי נועם" וגו' ולהברחת המזיקץ אמרו משה ואמרוהו במקדש}
טו: ר' יהושע בן לוי אמר להני קראי וגני וכו'באר מים חיים (עובדיה) עמ' קעז ד"ה וגרסינן
טו: ריב"ל אמר להו להני קראי וגאניתורת חיים עה"ת עמ' שז {המזיקין בורחים מהנשמה, אך בשעת שינה הנשמה יוצאת ויש לחשוש מהם}
טו: ריב"ל אמר להו להני קראי וגאניתורת חיים עה"ת עמ' שז {מפירש"י משמע בלילה, אך להלכה נפסק שגם בשינת יום יש לאומרם}
טו: ריב"ל אמר להני קראי וגאני וכו' אסור להתרפאות בד"ת, להגן שאניתורת חיים עה"ת עמ' קיז {אבל להתרפאות מותר רק בעסק ת"ת לש"ש ומתכוין שיועיל לו להתרפאות, ולא בתור לחש לרפואת הגוף}
טו: ריב"ל אמר להני קראי(יושב בסתר) וגו' והיכי עביר הכי והאמר ריב"ל אסור להתרפאות בד"תעצי חיים על התורה עמ' שפא
טו: רש"י ד"ה אין בנין בית המקדש, שבת ויום טוב חד הואתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' לח(קל)
טו: שיר של פגעיםשבט מישראל (קרמניץ) פרק צא פסוק א
טו: שיר של תודה ארוממך וגו'אור אברהם - סידור התפילה עמ' צא, צו, צט, דש, שכח, שנד, שפד
טו: שפיר שייך קדושת העזרה אף דלא נתקדשה העיר - תוס'אור אברהם - סידור התפילה עמ' של
טו: תוס' ד"ה אין - הבית המקדש שתהיה לעתיד בגאולה העתידה תהיה בנין נצחי מכיון שיבא בנוי ומשוכלל מן השמיםדברי יואל מועדים ח"ז פרה עמ' פ, החודש עמ' שסו
טו: תוס' ד"ה אין בנין ביהמ"ק לעתיד לבוא תרד מאשפרורים משלחן גבוה ח"א שאלה עב
טו: תוס' ד"ה אסור, בסכנתא מותר להתרפאות בד"תעצי חיים על התורה עמ' שפא
טז משכן אקרי מקדש ומקדש משכןשארית מנחם ח"ב עמ' ר
טז ע"א אבא שאול אומר שני ביצעין היו בהר המשחה תחתונה ועליונה תחתונה נתקדשה בכל אלו עליונה לא נתקדשה בכל אלו אלא בעולי גולה שלא במלך ושלא באורים ותומיםימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' רפא, רפב
טז ע"א אם מוסיפים על ירושלים צריכים חומה דוקאימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' רפד
טז ע"א אמר ר' יהושע שמעתי שמקריבין אע"פ שאין בית כו'ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' קכב
טז ע"א בכל אלו תנןימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' עא
טז ע"א למה הכניסוה לעליונה מפני שתורפה של ירושלים היתה ונוחה היא ליכבש משםימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' רפב
טז ע"א עפ"י נביא נאכלת ועפ"י נביא נשרפתימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' עב
טז ע"א קדושה ראשונה קדשה לשעתה וכו'צמח צדקה עה"ת עמ' קעה
טז ע"א ר"ה סבר קדושה ראשונה קדשה לעתידמעשה רוקח (ר"א רוקח) דברים ל ע"ב
טז ע"א רב הונא אמר בכל אלו תנן קסבר קדושה ראשונה וכו' וקידשה לעתיד לבא ועזרא זכר בעלמא וכו' ורב נחמן אמר באחת מכל אלו תנן קסבר וכו' ולא קידשה לעתיד לבא ועזרא קדושי קדיש וכו'ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' קצה-קצו
טז ע"א רש"י ד"ה וקידשוםימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' קצט
טז ע"א רש"י ד"ה ר"ה, קדושה ראשונה דדוד ושלמה לא בטלהרנת יצחק שמואל עמ' תקג
טז ע"א רש"י ד"ה תחתונה נתקדשה - שמימי בית ראשון הכניסוה וחיברוה לעיר ע"י חומה אחרתימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' רפב
טז ע"א שמעתי שמקריבין אע"פ שאין בית וכו'צמח צדקה עה"ת עמ' קג
טז ע"א שתי ביצעין היו בהר המשחהרנת יצחק מלכים עמ' קפט, ישעיה עמ' קפט
טז ע"א תוס' ד"ה דכולי עלמאאסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' קכא
טז ע"ב אם נאמר משכן למה נאמר מקדש ואם נאמר מקדש למה נאמר משכןמחשבה למעשה עמ' שיח
טז ע"ב אסור להתרפאות בדברי תורהנחלי מים (מלאח) עמ' רמז
טז ע"ב השתחואה זו פשוט וכו'שער יוסף (תקיז) דף לא ע"ד
טז ע"ב מקדש איקרי משכןתורת העולה (תשעה) עמ' כ, כט
טז ע"ב משכן איקרי מקדש ומקדש איקרי משכןמנחת יואל עמ' קלו, קנ
טז ע"ב קידה על אפיםפרי חיים (קנולר) פרשת בלק
טז ע"ב תוס' ד"ה או, אין קדושת מחטת בנוב וגבעוןרנת יצחק יהושע עמ' קס, שמואל עמ' פח
טז ע"ב תוס' ד"ה קדושתו - דאפי' למ"ד לא קדשה לעת"ל מ"מ קרי למקום קדושת עולם לפי שאין ראוי לחזור ולקדש אלא באותו מקוםימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' רפח
טז ע"ב תוס' ד"ה קדושתורנת יצחק ה' מגילות עמ' כד
טז ע"ב תנהו ענין לטומאה שבפניםמנחת מרדכי עמ' רסב
טז. אבא שאול אומר שני ביצעין היו בהר המשחה תחתונה ועליונה וכו', תחתונה שהי' קדושתה גמורה ע"ה נכנסין לשם וכו'דברי יואל פ' כי תבוא דף קנב ע"א
טז. אין מוסיפין על העיר ועל העזרות אלא במלך ונביא ואורים תומים וכו'תוספות יום טוב (תג) פרק ב דף קמה ע"ג
טז. אין מוסיפין על העיר ועל העזרות אלא במלך נביא ואורים ותומיםעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' עט
טז. אמר רבי יהושע שמעתי שמקריבין אף על פי שאין בית וכו'צפנת פענח (תשעא) שמות עמ' מב
טז. באחת מכל אלו תנןיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' י
טז. בכל אלו תנןהקשורים ליעקב (תשעח) עמ' ריז
טז. כל השתחואה פשוט ידים ורגליםפרפרת אליעזר פרשת מקץ פרק מב פסוק ו
טז. כשהיו בונין בהיכל עשו קלעים להיכל וקלעים לעזרה אלא שבהיכל בונין מבחוץ וקלעים מבפנים ובעזרה בונין מבפנים וקלעים מבחוץ וכו'יד דוד (אופנהיים) עמ' קעה
טז. מכלל דרייא ס"ל לא קדשהישרש יעקב (אבולפיה) עמ' א
טז. מקטירין אע"פ שאין ביתעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' שלח
טז. מקריבין אע"פ שאין ביתחנן אלקים עמ' קנ
טז. מקריביןאע"ג שאין ביתלהורות נתן בראשית עמ' תנז
טז. מר מאי דשמיע ליה קאמר ומר מאי דשמיע ליה קאמרדברי יואל מועדים ח"ט עמ' קיב
טז. עזרא זכר בעלמא עברפני מלך ויקרא עמ' מז
טז. קדושה ראשונה קדשה לשעתהפרפרת התורה עמ' קעו
טז. קדושת יהושע קדשה לעולםיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' רנח
טז. קדושת שלמה קיימת לעולםעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' שלו
טז. ר"ה אמר בכל אלו תנן וכו'תפארת ראובן עמ' סח
טז. רש"י - ע"ה המפרישים מעשרות היו זריזים לעשות בו מצוה מן המובחרדברי יואל פ' כי תבוא דף קנב ע"א
טז. שמעתי שמקריבין אע"פ שאין בית - רשב"אאור אברהם על ספר המצוות עמ' קי, שעז
טז. שמעתי שמקריבין אע"פ שאין ביתמטר השמים (תשנ) דברים עמ' תצד
טז. שני ביצעין היו בהר המשחה: תחתונה ועליונה וכו'שרתי ח"א עמ' רמא
טז. שני בצעים היו בהר המשחה תחתונה ועליונהעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' עט, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' עו
טז: אם נא' משכן למה נא' מקדש וכו'פי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת חקת דף ריו ע"ג
טז: אם נאמר משכן למה נאמר מקדש ואם נאמר מקדש למה נאמר משכן וכו'חיי נפש ח"ד עמ' שסז
טז: אם נאמר משכן למה נאמר מקדש ובתוס'תפארת ראובן עמ' סח, צט
טז: אם נאמר משכן למה נאמר מקדשחיי נפש ח"א עמ' רלא ע"ב
טז: ב' כיתי עדים המכחישות זא"ז וכו'תפארת ראובן עמ' רנט
טז: וכן תעשו לדורותפתחי שערים ח"ב עמ' מג
טז: כתוב אחד אומר את משכן ה' טמא וכתוב אחד אומר כי את מקדש ה' טמאברית אברם עמ' תמט
טז: משכן איקרי מקדשדרך חיים (תשע) פ"ה הערה 596
טז: משכן איקרי מקדש ומקדש איקרי משכןדבר צבי - קדושת השבת עמ' רטו
טז: משכן איקרי מקדש, מקדש איקרי משכןדרך חיים (תשע) פ"ה הערה 595
טז: משכן משוח בשמן המשחה ומקדש קדוש קדושת עולםעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' קה
טז: משכן נקרא מקדשפרפרת משה ח"א עמ' תקטז
טז: נטמא בעזרה אפילו במזידיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' צה
טז: פישוט ידים ורגלים וכו' הבא נבוא וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תרעא
טז: שהרי קדושתו קדושת עולם וכו'רנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' ד
טז: תוס' ד"ה או, אין קדושת מחנות בנוב וגבעון כיון שהותרו במותרנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' רסו
טז: תוס' ד"ה או, במעלה עשן אמאי ל"ב ריבוירנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' מח
טז: תוס' ד"ה קדושתו, אלא באותו מקוםרנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' קט
יז בעא מיניה אביי ותוס' ד"ה ואין אוכליםככר לאדן (תקסא) דף קצב ע"א
יז בעא מיניה אביי ותוס' ד"ה ואין אוכליםככר לאדן (תקסא) דף קצב ע"א
יז ע"א מתקיף לה וכו' משכחת לה כגון שבא בקצרה והפך בצינוראתשובה מיראה עמ' יט
יז ע"א תוס' ד"ה אומכשירי מצוה עמ' קיג, קמג
יז ע"א תוס' ד"ה צריך ובמצפה איתןשפע חיים - מכתבי תורה (תשסח) עמ' שכא
יז ע"ב גגין הללו אין אוכלין שם קדשי קדשים ואין שוחטין שם קדשים קליםימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' תסד
יז ע"ב טמא שנכנס דרך גגין להיכלמנחת מרדכי עמ' רסב
יז ע"ב פרישה וכניסהשער יוסף (תקיז) דף עד ע"ב
יז ע"ב תוס' ד"ה ואין שוחטים - וה"ה דאין אוכליםימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' תסה
יז ע"ב תוס' ד"ה ואין, גג היכל לא נתקדשרנת יצחק מלכים עמ' קט, קי
יז ע"ב תוס' ד"ה נימ"ל אפחחאדרכי איש דף מה ע"ג
יז. אם נכנס נזיר לביה"ק בשידה וכו' ידים בגוף העזרהפרורים משלחן גבוה ח"ד שאלה לו, פ
יז. בעי רב אשי טמא עצמו במזיד מהועץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' צח
יז. יצא בארוכהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' שפז
יז. נכנס למקדש ונטמא באונס לוקהפרורים משלחן גבוה ח"ה שאלה מט
יז. תוד"ה אומקראי קדש (תשנג) עמ' שנא
יז. תוס' - איש יצרי' אלבשי'משנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' כט
יז. תוס' ד"ה אי בת"חמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' סג
יז. תוס' כדי לפשוטמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' קטו
יז. תוס" ד"ה בענין לכא' חייב על שהיה בכלאיםפרורים משלחן גבוה ח"ד שאלה צ
יז: והבא אל הבית דרך ביאהיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' נ
יז: זר שהפך בצנורא חייב מיתהיוסף לקח עמ' עב
יז: נכנס להיכל דרך גגין פטור ותוס'יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' מא
יז: שיציאתו הנאה לו כביאתוקשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' קעו
יח. כל המבדיל על הייןמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' קיח, רכה
יח ע"א אבר חי ואבר מתתפלה למשה (בנימין) עמ' ריח
יח ע"א אמרה לו נטמאתי חייב שתיםנחלי מים (מלאח) עמ' רלא
יח ע"א היה לו לפרוש בהנאה מועטתבאר שרים פרשת שמות דרוש ו אות ג
יח ע"א נועץ עשר צפרניו בקרקעס' חסידים סי' כח
יח ע"ב אמר רבי בנימין בר יפת, כל המקדש עצמו בשעת תשמיש הויין לו בנים זכרים וכו'כתונת פסים (תשעא) עמ' שלח
יח ע"ב הפורש מאשתו סמוך לווסתה הויין לי' בנים זכריםחיי נפש ח"ב עמ' שלח
יח ע"ב והזרתם את בני ישראל מטומאתןהשיר והשבח ח"א עמ' רכו
יח ע"ב והזרתם וגו' אזהרה לבנ"י שיפרשו מנשותיהן סמוך לוסתן, וכמה עונהס' חסידים סי' תקט, תתשכג
יח ע"ב כל המבדיל על היין במוצאי שבתות הויין לו בנים זכרים וכו' בנים הראויין להוראהאוצרות חיים שבת עמ' תיג
יח ע"ב כל המקדש את עצמו וכו' הויין לו בנים זכריםשפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' שלז
יח ע"ב כל המקדש עצמו בשעת תשמיש הווין ליה בנים זכרים וכן'מנות הלוי (תשסב) עמ' שסב
יח ע"ב כל המקדש עצמו בשעת תשמיש הויין לו בנים זכריםדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' קו ד"ה והשתא
יח ע"ב כל המקדש עצמו בשעת תשמיש הויין ליה בנים זכריםפי' הרמ"ז על הזוהר ויקרא (תשסג) עמ' רלט
יח ע"ב כל הפורש מאשתו סמוך לוסתה, הויין ליה בנים זכריםפני חיים (פלג'י) עמ' שמד ע"ב
יח ע"ב כל שאינו פורש מאשתו סמוך לוסתה אפילו הויין ליה בנים כבני אהרן מתים וכו'חן טוב (תשסה) ויקרא עמ' פג
יח ע"ב לא תקרב נמי לא תפרוש הואפני חיים (פלג'י) עמ' קע ע"ב
יח ע"ב סמיכות מצורע לתחילת פרשת אחריאמרות ה' השלם ח"ד עמ' קנ
יח ע"ב פרישה סמוך לוסתבעקבי יעקב עמ' צח
יח. אמרה לו נטמאתיולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' קמד
יח. היה משמש עם הטהורה ואמרה לו נטמאתילהורות נתן ויקרא עמ' ל
יח. הפורש מאשתו סמוך לוסתה הו"ל בנים זכרים, המבדיל על היין במוצ"ש הו"ל בנים זכרים וכו'משנת יוסף - אגדות ח"ב עמ' קנא {רק שתיה א' בחול של הבדלה היא של הקדושה, ובזה יבוארו ב' המימרות דר' יוחנן, שע"י התנהגות בקד' זוכה לבנים טובים}
יח. חייב על גמר ביאהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' סב
יח. סמוך לוסתה ואכניפהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' שלו
יח. רש"י ד"ה משום דאנוםלהורות נתן ויקרא עמ' פז
יח: אמרה לו נטמאתיפנים מסבירות עמ' קלב
יח: המבדיל על היין במוצאי שבתות הויין לו בנים זכריםעץ הדעת טוב (תשסח) סי' סז
יח: המבדיל על היין במוצאי שבתות הויין לי' בנים ראויים להוראהמרפא לנפש בראשית עמ' ריט
יח: המבדיל על היין הויין לו בנים ראויין להוראהשמן ראש (כץ) ח"י ויקרא עמ' נב
יח: המבדיל על הכום במוצ"ש הויין לי' בנים זכרים וכו'דברי יואל פ' שמיני דף ריג ע"ב, רכג ע"א
יח: המקדש עצמו וכו' הווין לו בנים זכרים וכו'חמודי צבי ויקרא עמ' ב
יח: הפורש מאשתו סמוך לווסתה הויין לו בנים זכריםפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' רפג
יח: הפורש סמוך לווסתה וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' רפז, רפח
יח: הפורש סמוך לוסתה הויין ליה בנים וכו'שמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' תה
יח: והזרתם את בנ"י מטומאתם וכו' מכאן אזהרה לבנ"י וכו'למחר אעתיר עמ' קצז
יח: יקדש עצמו בשעת וכו'קשוטי כלה (גרינפלד) ח"ה סי' תרמו
יח: כל המבדיל על היין במוצאי שבת הוויין ליה בנים זכריםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' רנד, רנט
יח: כל המבדיל על היין במוצאי שבתות הויין לו בנים ת"חאור אברהם (זוועהיל) עמ' ס
יח: כל המקדש את עצמו הויין לו בנים זכריםשמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' שיא
יח: כל המקדש עצמו בשעת תשמיש הווין לו בנים זכרים וכו'מנות הלוי (שמה) דף קצב ע"א
יח: כל המקדש עצמו בשעת תשמיש הווין ליה בנים זכריםמנות הלוי (עוז והדר) ח"ב עמ' רפ
יח: כל המקדש עצמו וכו' הויין לו בנים זכרים שנא'חמודי צבי בראשית עמ' תעז
יח: כל הפורש מאשתו סמוך לווסתה הוויין לו בנים זכרים וכו'פאר יעקב ח"ג עמ' קסז, קסח
יח: כל הפורש מאשתו סמוך לוסתהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' שמב
יח: כל הפורש מאשתו סמוך לוסתה הויין לו בנים זכרים וכו', רבי יהושע בן לוי אמר הויין לו בנים ראויין להוראהשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' קמ, קסח
יח: כל שאינו פורש מאשתו סמוך לווסתה אפילו הווין לו בנים כבני אהרן מתים וכו'חן טוב (הלוי, שסה) פרשת מצורע דף קצא ע"ג
יח: לפרוש סמוך לוסתהפרפרת הפרשה פרשת כי-תשא פרק לב פסוק כח
יח: מכאן אזהרה לבני ישראל שיפרשו מנשותיהן סמוך לווסתן וכו'פי' רבינו בחיי (רנב) פרשת מצורע בפסוק עצמו דף קסט ע"א; בית יוסף יו"ד סימן קפד ע"ד; ס' ראב"ן (שע) סימן שיח דף נט ע"ג
יח: מכאן אזהרה שיפרשו מנשותיהם סמוך לוסתןמנחת יהודה (פתיה) עמ' 92
יח: מנין למשמש עם טהורה וא"ל נטמאתי שלא יפרוש מיד אמר חזקי' אמר קרא ותהי נדתה עליופאר יעקב ח"ג עמ' רג
יח: תוס' ד"ה אלמאלהורות נתן ויקרא עמ' רפב
יט ע"א דרב ששת מחליף דרבי אליעזר לרבי עקיבאכל החיים דף ב ע"ג (מערכת א' אות ס"א)
יט ע"א וכן אמר רב ששת משמעות דורשין איכא בינייהו דרב ששת מחליף דרבי אליעזר לרבי עקיבא ודרבי עקיבא לרבי אליעזר, ורש"י ולא היה מקפיד וכו'תתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' עח
יט ע"א ור' יוחנן אמר משמעות דורשין איכא בינייהוהר המוריה עמ' רנ
יט ע"א רב ששת מחליף דר"א לר"ע וכו'קובץ מאמרים ואגרות (וסרמן) ח"ב עמ' קמג
יט ע"ב א"ל לר"ע היכן מציגו באוכל בל שהוא שהוא חייב וכו'תשובה מיראה עמ' כה
יט ע"ב אוכל כל שהוארנת יצחק שמואל עמ' קלג
יט ע"ב הכא הוא דלא כתיבא ידיעה בהדיא מונעלם הוא דקא אתי וכו'מכשירי מצוה עמ' קלג
יט ע"ב תוס' ד"ה היכן מצינואור שרגא עמ' שמח
יט שבועה שלא אוכל ואכל כל שהוא חייב וכו'שארית מנחם ח"ב עמ' לה
יט: אוכל ולא אוכלברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' רלז
יט: אין אכילה פחות מכזיתעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' ז
יט: שבועה שלא אוכל ואכל כל שהוא חייבעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' ח, י, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' סא
יט: שבועה שלא אוכל ואכל כל שהוא חייב דברי ר"ע ובגמ' שם (כא:)חיי נפש ח"ד עמ' יט, כ
כ למימרא דשאוכל דאכילנא משמע וכו'לשון ערומים דף מו/מז ע"ב
כ ע"א הרי עלי שלא אוכל בשר ושלא אשתה יין כיום שמת בו אביו כיום שמת בו פלוני כיום שנהרג בו גדליה בן אחיקם כיום שראה ירושלים בחורבנה אסור ואמר שמואל והוא שנדור ובא מאותו היוםדברי תורה (שפירא) מהד' ט סי' עד
כ ע"ב והני נשי הואיל ואיתנהו, בשמירה איתנהו נמי בזכירההר המוריה עמ' רלד
כ ע"ב זכור ושמור בדבור אחד נאמרוברכת אליהו (עמאר) שמות פרשת יתרו מאמר מ
כ ע"ב זכור ושמור בדבור אחד נאמרופירוש הרמ"ז על הקדמת הזוהר עמ' רד
כ ע"ב זכור ושמור בדבר א' נאמרו מה שאין הפה וכו'אפיקי ים עמ' תקכא
כ ע"ב זכור ושמור בדיבור אחד נאמרובנין דוד (מייזלש) בראשית - לך לך אות מד, וישלח אות לג, לד
כ ע"ב זכור ושמור בדיבור אחד נאמרודברי שאול שמות עמ' רט-ריא, דברים עמ' לו-לח, קצג
כ ע"ב זכור ושמור בדיבור אחד נאמרואור שרגא עמ' עה
כ ע"ב זכור ושמור בדיבור אחדציץ השדה ח"ד עמ' קס
כ ע"ב כל שישנו בשמירה ישנו בזכירהמסילות הנביאים שופטים עמ' תקפט
כ ע"ב נשים חייבות בקידוש היום דבר תורהבנין דוד (מייזלש) בראשית - בראשית אות נ, נא, נב, לך לך אות מד, וישלח אות לד
כ ע"ב נשים חייבות בקידוש היום דבר תורה, דכתיב זכור ושמור וכו' ובתוס' ד"ה כל שישנוחוט המשולש בשערים (תשנח) עמ' רפ
כ ע"ב רש"י, צריך להתרות בו מאיזה לאו הוא עוברגבורת יצחק שבת ובהמ"צ עמ' נו
כ ע"ב שמור וזכור בדבור אחד נאמרו, מה שאין יכול הפה לדבר, ומה שאין האוזן יכול לשמועאוצרות חיים שבת עמ' טו, טז
כ ע"ב תוס' ד"ה דבי לא נדרעין ימין (אלגזי) דף טז ע"ב
כ ע"ב תוס' ד"ה כלדברי שאול שמות עמ' רח
כ ע"ב תוס' ד"ה כל שישנושם שלמה דף סה ע"א
כ ע"ב תוס' ד"ה כל שישנו, הקשו על הא דאמרו הני נשי הואיל וישנו בזכירה ישנו בשמירה, אמאי לא נימא איפכא הואיל ואינם בזכירה אינם בשמירהחוט המשולש בשערים (תשנח) עמ' קצב
כ. מתפיס שבועה אי הוה כמוציא מפיויוסף לקח כרך ב ח"א עמ' רנד, יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' טו, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' סג, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' קיז
כ. שבועה שאוכל בשר או ייןברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' רלז
כ. תוס' ד"ה נשיםמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' קיח, רכה
כ: אוכל ולא אוכל שקר וכו' ותוס' ד"ה כלכסף נבחר (מרגליות) עמ' סז
כ: אכלתי ולא אכלתי - שואדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 704
כ: אסור חל אאיסורודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' שלג
כ: ד"ה כל - הא דדרשינן כל שישנו בשמירה ישנו בזכירה, איפכא ליכא למידרש משום דקיי"ל לקולא ולחומרא לחומרא מקשינןשם יחזקאל עמ' כ, לא, תמא
כ: התחייבו הנשים בזכירה, רזכור ושמור בדיבור אחד נאמרו, וכל שישנו בשמירה ישנו בזכירהדברי יואל מועדים ח"ו זכור עמ' שנג
כ: זכור ושמור בדבור אחד נאמרושמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' מג, סח, צז
כ: זכור ושמור בדבור אחד נאמרושמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' עה
כ: זכור ושמור בדיבור א' נאמרוישמח ישראל (אלכסנדר) שמות עמ' כד
כ: זכור ושמור בדיבור א' נאמרואמרי מאיר (מאירי) שמות פ"כ פסוק ב
כ: זכור ושמור בדיבור אחד נאמרודבר צבי - קדושת השבת - בנין דוד עמ' מח
כ: זכור ושמור בדיבור אחד נאמרולקחת מוסר ח"ב עמ' יז, ר
כ: זכור ושמור בדיבור אחד נאמרושדה יעקב עמ' יז
כ: זכור ושמור בדיבור אחד נאמרושיחות לספר שמות עמ' קעד
כ: זכור ושמור בדיבור אחד נאמרושמן ראש (כץ) ח"י ויקרא עמ' קפז
כ: זכור ושמור בדיבור אחד נאמרומנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף יד ע"א
כ: כל השעירים כפרתם שוהיפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' רעב
כ: כל שישנו בשמירה ישנו בזכירהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' שסה
כ: נשים חייבות בקידוש היוםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' ז
כ: נשים חייבות בקידוש היום דבר תורה, משום דכל שישנו בשמירה ישנו בזכירהשם יחזקאל עמ' יט, לא, תמא
כ: נשים חייבות בקידוש היום וכו' הני נשי הואיל ואיתנהו בשמירה איתנו נמי בזכירה ותוד"ה כל שישנודבר צבי - קדושת השבת - בנין דוד עמ' לא, לד, מט, נא, נב
כ: נשים חייבות בקידוש היום ר"ת וכו' מ"ע שהז"ג נשים פטורות וכו' זכור ושמור כל שישנו בשמירה ישנו בזכירה וכו' ובתוס'חמודי צבי שמות עמ' רל
כ: עובר בלא תשא את שם ה'רנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' סד
כ: רש"י ד"ה ואזהרתיה, התראה צריכה להיות מאותו המקרא והשם שהוא מתחייב בותפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' קנט
כ: שוא ושקר בדבור אחר נאמרופנים מסבירות עמ' רסח
כ: תוס' ד"ה דכי בענין נדר לקיים את המצוהפרורים משלחן גבוה ח"ב שאלה קמא
כ: תוס' ד"ה דכימים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' שו
כ: תוס' ד"ה כלפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' ס-עא, תקלו*, תקמא*, ח"ב עמ' שסה
כ: תוס' ד"ה נשים חייבות, דקידוש לאו דאורייתאכסף נבחר (מרגליות) עמ' סח
כ: תוס' נימא כל שישנו בזכירה ישנו בשמירהדברי דוד (זלצר, תשע) עמ' קיג
כ: תוס' שהמברך צריך שיטעום הוי רק מדרבנןפרורים משלחן גבוה ח"ה שאלה קסב
כא ע"א אי זו היא שבועת שוא נשבע לשנות את הידוע לאדםלמדנות (תשנח) פ' קדושים אות עא
כא ע"א אמר ר"י משום רשב"י אמר קרא לא תשא את שם ד' אלקיך לשוא כי לא ינקה בי"ד של מעלה אין מנקין אותו אבל בי"ד של מטה מלקין אותו ומנקין אותולבושי בדים סעיף קצה
כא ע"א ושאי"ב מעשה אין לוקין עליו חוץ מנשבע ומימר ומקלל את חבירו בשםמכשירי מצוה עמ' רכד
כא ע"א כל ל"ת שבתורה וכו' ושאין בו מעשה אין לוקין עליו חוץ מנשבע וכו'דרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' פה
כא ע"א כל ל"ת שבתורה לאו שאין בו מעשה אין לוקין עליו חוץ מנשבע וכו'ס' חסידים סי' תכב
כא ע"א לא תשא את שם ה"א לשוא וגו' ב"ד של מעלה אין מנקין אותו אבל ב"ד של מטה מלקין אותו ומנקין אותוגבורת יצחק ימים נוראים עמ' רנח
כא ע"א לשוא לשוא ב' פעמים אם אינו ענין. לשבועת שוא תנהו ענין לשבועת שקרדרושים ואגדות חתם סופר עמ' פב
כא ע"א ש"ש נשבע להחליף את הידועעיונים במשלי עמ' תקפז
כא ע"ב א"ל לר"ע היכן מצינו באוכל כ"ש חייב שזה חייב וכו' והרי הקדש וכו'מכשירי מצוה עמ' מו
כא ע"ב א"ל לר"ע היכן מצינו וכו' והרי הקדש הא בעינן שוה פרוטהתשובה מיראה עמ' כה, עה
כא ע"ב נזיר ששרה פתו ביין ויש בה כדי לצרף כזיתתורה אור (באנדי) עמ' שכב
כא ע"ב סוגיא דכוללאור שרגא עמ' שמט
כא ע"ב ר"ן, חצי שיעור לא מיתסר אלא משום דחזי לאיצטרופי וכו'גבורת יצחק ימים נוראים עמ' עח
כא ע"ב ר"ש אומר כל שהוא למכותדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' תרח ד"ה אמנם, ח"ד עמ' יז ד"ה וצריו
כא ע"ב רש"י ד"ה מפרש נמימנחת מרדכי עמ' קיג
כא. איזו היא שבועת שוא נשבע לשנות את הידועדברי יואל פ' שלח דף שמח ע"ב
כא. איתמר שבועה שאוכל ככר זה היום ולא אכלה, ר"י ור"ל דאמרי תרווייהו אינו לוקה .כרם חמד (תשסו) עמ' נב
כא. בי"ד של מטה מלקין אותו ומנקין אותויוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' טו
כא. בי'יד של מעלה אין מנקין אותויוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' טז
כא. כל עבירות שאין בהם מעשה אין לוקין חוץ מנשבעיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' יז, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קג
כא. לאו שא"ב מעשה אין לוקין חוץ מנשבעפרורים משלחן גבוה ח"ה שאלה קלב
כא. לשוה לשוה ב' פעמיםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' תמג
כא. מי שנשבע שאוכל ולא אוכל וכו'להורות נתן ויקרא עמ' רלה
כא. שבועה שאוכל, תוס'קול שמואל (קונפורטי) דף כד ע"ב
כא: כולל דברים מותרים עם האסוריםברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' רמ
כא: כיון דגלי בנשבע דיו לבא מן הדיןמקראי קדש (תשנג) עמ' רפט
כא: כל שהוא למלקותחמודי צבי בראשית עמ' מג, שלה
כא: מושבע ועומד מהר סינידברי יואל מועדים ח"ח עמ' פח
כא: ר"י ס"ל איסור חל על איסור באיסור כולל וכ"ש באיסור מוסיףחמודי צבי בראשית עמ' פז
כא: תוס' ד"ה כר"שחיי נפש ח"א עמ' שכג ע"ב
כב ע"א למימרא דפברי רבנן יש מעילה בקונמות וכו'הר המוריה עמ' רלח
כב ע"א ר' מאיר אומר קונמות כשבועות, ואי סלקא דעתך חייב בכל שהוא למה. לי לצרף וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' ט ד"ה ה'
כב ע"א ר"ן על הרי"ף ט ע"א מדפה"ר ד"ה אמר ובשבועות נמי וכו' אבל כיון דחזי לאצטרופין ולאשלומי לכזית איסורא מיהא איכאדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' ד ד"ה ולפע"ד
כב ע"א רבעי רבא שבועה שלא אוכל ואכל עפר בכמה וכו'מכשירי מצוה עמ' קל
כב ע"א תוס' ד"ה אלאתשובה מיראה עמ' כה
כב ע"א תוס' ד"ה באיסיר' הבאדרכי איש דף עא ע"ג
כב ע"ב הא גופא קשיאדרכי איש דף עא ע"א
כב ע"ב חום' ד"ה אהיתראזכור לדוד עמ' עז
כב ע"ב מושבע ועומד מהר סינישארית ישראל (וילדניק, תשנח) עמ' קצ
כב ע"ב שבועה שלא אוכל ושתה חייבפורים בציון עמ' שו, שז
כב ע"ב שתיה בכלל אכילהפי' הרמ"ז על הזוהר ויקרא (תשסג) עמ' קמא
כב ע"ב תוס' ד"ה אהיתראתשובה מיראה עמ' עג
כב. אמר רבא מחלוקת שלא אוכל אבל שלא אטעום דברי הכל כל שהואעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' ח
כב. שבועה שלא אוכל ואכל עפר פטורהישר והטוב (תשסג) עמ' שלא
כב. ת"ש שני קונמות מצטרפיןיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' רנה
כב: איבע"א סברא איבע"א קרא - תוס'אור אברהם על ספר המצוות עמ' כז, שסח, תמד, תפו
כב: בעי ר"א נזיר שאמר שבועה שלא אוכל חרצן בכמהעצי חיים על התורה עמ' כו
כב: נזירות הוי איסור גברא - ריטב"אאור אברהם על ספר המצוות עמ' תקה
כב: רב ושמואל וכו' דאמרי בכולל וכו' ור"ל אמר אי אתה מוצא אלא אי במפרש חצי שיעור וכו'עצי חיים - מועדים עמ' קא, קה
כב: שבועה שלא אוכל ואכל שתה חייבעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' ח, ט, י, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' סא
כב: שבועה שלא אכל עפר בכמהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' ריט*
כב: שבועות שאוכל פתברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' רלז
כב: שתיה בכלל אכילה סבראשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' לב
כב: תוד"ה ההיחרא, אין מושבע על חצי שיעורתיבת גמא (תשסז) עמ' צו
כב: תוס' ד"ה אהיתראפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' ריט*
כב: תוס' ד"ה אהיתרא, כשלכדה"נ איכא עכ"פ איסורא דרבנןעצי חיים - מועדים עמ' שכג
כב: תוס' ד"ה אהתיראבני שלשים עמ' קנה
כב: תוס' ד"ה איבע"אויואל משה מאמר ג סי' יב עמ' תטו
כב: תוס' ד"ה איבעית, אין הסברא פשוטה כל כך וצריך הפסוק להשמיענו הסבראתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' שג
כג ע"א דתניא וכו' ונכנס למקדש ועבד חייבתשובה מיראה עמ' יט
כג ע"א כדאמרי איניש נטעום מידיזאת ליעקב שמות עמ' ריז
כג ע"א שתיה בכלל אכילהפי' הרמ"ז על הזוהר במדבר (תשסד) עמ' נז
כג ע"א תוס' ד"ה גמר. ועי"ל דר' יהודה יליף דשתיה בכלל אכילה כדיליף בירושלמי מדכתיב וכל דם וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' קסה ד"ה ובזה יתיישב
כג ע"א תוס' ד"ה דילמארני ושמחי דף קנט ע"א
כג ע"א תוס' ד"ה ודילמאשם שלמה דף עו ע"ד ואילך
כג ע"ב בשלמא לאו משכחת לה בכולל דברים המותרים וכו' ותוס'שו"ת ר"י קצבי (תשעט) סי' ג
כג ע"ב מהרש"ל (חכמת שלמה) ד"ה תוס' - משום דמחייב בכל האיסורים בכל שהוא וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' תרח ד"ה אמנם
כג ע"ב ריש לקיש אומר אי אתה מוצא אלא אי במפרש חציר שיעור וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"ג עמ' 249
כג ע"ב שבועה ב"כולל"שו"ת ר"י קצבי (תשעט) סי' ג
כג ע"ב שתיה בכלל אכילהרנת יצחק מלכים עמ' רא
כג ע"ב תוס' ד"ה דמוקיתשובה מיראה עמ' יט
כג ע"ב תוס' ד"ה דמוקי כו' חצי שיעור אסור מה"ת ובכ"ש נמי מושבע ועומררנת יצחק שופטים עמ' צה
כג ע"ב תוס' ד"ה דמוקי להתורה אור (באנדי) עמ' שפח
כג. אכילה בכלל שתיה ליתאולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' פ
כג. אכל דבילה קעילית ונכנס למקדש לוקהולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' עט
כג. שתיה בכלל אכילהכתנות אור עמ' יג
כג. תוד"ה שכרעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' ח
כג. תוס' ד"ה דמוקימשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' נד
כג. תוס' ד"ה דמוקיםמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' קנ
כג. תוס' ד"ה למיפטרפרדס מרדכי עמ' תקעא
כג: אין שבועה חלה על דבר איסור שמושבע ועומד מהר סיניויואל משה מאמר א סי' עא עמ' צג, סי' עט עמ' צה
כג: היה מסרהב בו חבית ושתה יין שמן ודבשעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' סא
כג: מושבע ועומד מהר סיני הואלהורות נתן ויקרא עמ' קכה
כג: נשבע שלא יאכל חצי שעור נבילהעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' קיז
כג: רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצותפאר יעקב ח"ג עמ' תנג
כג: שבועה שלא אוכל ואכל נבילות חייב וכו' בכולל דברים המותרים עם דברים האסוריםעצי חיים - מועדים עמ' צט, קא
כג: שבועה שלא אוכל נבילות וטריפותעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' סב
כג: תוס' ד"ה דמוקיפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תקכט-תקלא, תקלד*
כג: תוס' ד"ה דמוקי להחמודי צבי בראשית עמ' שלה, תלד
כג: תוס' ד"ה דמוקיחמודי צבי ויקרא עמ' קעו, קפו
כג: תוס' ד"ה דמוקי, וא"ת לימא דהיינו טעמא דלא אמר כר"ל משום דרבי יוחנן סבר ח"ש אסור מה"תעצי חיים - מועדים עמ' ק*, קא*
כד אין שבועה חלה על שבועהולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' סב
כד ע"א תוס' ד"ה אלאשו"ת ר"י קצבי (תשעט) סי' ג ושם בהערות
כד ע"א תוס' ד"ה אלא כדרבאתודת אהרן - אומר לציון עמ' מב
כד ע"א תוס' ד"ה באיסורמכשירי מצוה עמ' קמו
כד ע"א תוס' ד"ה האוכל וכו'ברכת אבות עמ' סד
כד ע"א תוס' ד"ה האוכל וכו'ברכת אבות עמ' תקצא
כד ע"א תוס' ד"ה האוכלמנחת מרדכי עמ' פז
כד ע"ב א"ר למאן דאית ליה איסור כולל כו'שם שלמה דף נה ע"ד
כד ע"ב והרי הקדש כו' הא אוקימ' בבכור כו'שעת הכושר דף קיח סוף ע"ג
כד ע"ב רש"י ד"ה מידי דהוימכשירי מצוה עמ' קנ
כד. האוכל ותוס'פרפרת משה ח"ב עמ' עה
כד. האוכל נבילה ביוהכ"פולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' תקכד
כד. מצות שחיטה הוי איסור עשה - תוס'אור אברהם על ספר המצוות עמ' תפ
כד. שבועה שאוכל נבילה ושחוטה מי אמרינןמקראי קדש (תשנג) עמ' תמה, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' מב, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' סד
כד. תוס' - שחיטה מצות עשהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' קנ
כד. תוס' בשם הריצב"א, כל השחיטה ה"ה תיקון הלאו להוציא מכלל אבמה"חדברי יואל מועדים ח"ה עמ' קו
כד. תוס' ד"ה אלאפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' רפד
כד. תוס' ד"ה האוכלפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תקלב*-תקמו*, תקלב-תקלה
כד. תוס' ד"ה האוכל ובמהרש"איבין שמועה (לעוו) עמ' שיז
כד. תוס' ד"ה האוכל נבילהחמודי צבי ויקרא עמ' קעט
כד: גמר בלבו להוציא לא יאכל פת חיטין ופת שעורין ופת כוסמיןעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' סא
כד: יש אוכל אכילה אחת וחייב עליה ד' חטאותפנים מסבירות עמ' תב
כד: משכח"ל חמש, שלא אוכל תמרים וחלבפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תקלח*
כד: ר"מ אומר [דס"ל איסור חל על איסור]חיי נפש ח"ד עמ' קיד
כד: שבועה שלא אוכל תאנים וחזר ונשבע שלא יאכל תאנים וענביםעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' סב
כד: תוס' ד"ה מגולהורות נתן בראשית עמ' סט
כה ע"א מאירי, שבועה חלה על חצי שיעורגבורת יצחק ימים נוראים עמ' עח
כה ע"א תוס' ד"ה אלא בדרבא וכו'לשון ערומים דף סז ע"ג
כה ע"א תוס' ד"ה אלא הן היכי משכחת להלשון ערומים דף פו/פז ע"ב
כה ע"ב א"ש גמר בלבו צריך שיוציאדרכי איש דף לא ע"א
כה ע"ב להרע או להיטיב דמשמע כגון אוכל ולא אוכל (רש"י)שפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' שסב
כה ע"ב מתיבי מוצא שפתיך תשמורדרכי איש דף עא ע"ג
כה ע"ב ניכר עובר משום שבועת שוא לא ניכר עובר משום שבועת שקרדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' תעז ד"ה והנה בלוחות
כה ע"ב נשבע לבטל את המצוהברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' רמ
כה ע"ב נשבע שלא יאכל ז׳ ימים, ר"ןדברי חנינא - רפואה עמ' ח, כג
כה ע"ב תוס' ד"ה שלא אוכל תמרים וכו'לשון ערומים דף עא ע"ד
כה תוס' ד"ה חומר בנדרים בפ"ב דנדרים נפקא לן מדכתיב כו'סוכת דוד (שירירו) דף מה ע"ד, מו ע"א
כה. אילימא צדקה לענימשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' נד
כה. אינו חייב אלא על העתידיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' סח
כה. אכלתי ולא אכלתי, זרקתי ולא זרקתיברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' רלז-רלח
כה. הרעה והטבהברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' רלט
כה. להרע שלא אוכל וכו' להטיב שאוכלמרפא לנפש בראשית עמ' כג
כה. נדרים חלים על דבר מצוהשבט מישראל (קרמניץ) פרק קיח פסוק יט
כה. רש"י - ליתי' בלהבא, יזרוק פלוני וכו' אלא שבועת שואדברי יואל פ' ויחי דף תפח ע"א
כה. שאזרוק צרור ליםברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' רלט
כה. שבועה על דבר שאין בו ממש משא"כ בנדריםפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תקפח
כה. שבועה שאתן לפלוניזרע יצחק (עטייה) ח"ב דף כב ע"ב
כה. שבועה שזרק פלוני צרור לים וכו'דברי יואל פ' ויחי דף תפח ע"א
כה. שבועה שלא אישן ג' ימים מלקין אותו וישן לאלתריוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' טז
כה. תרומה בלבמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' רעד
כה: וגרש"י בכולן נאמר ונעלםפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' שח
כה: חומר בשבועות שהשבועות חלות על דבר שאין בו ממש כדבר שיש בו ממשמאורות האריז"ל עמ' קצ אות א
כו גמר בלבו מנין ת"ל כל נדיב לבצמח דוד (שלוניקי) ח"א דף קעז ע"ג
כו גמר בלבו צריך להוציא בשפתיוחיי עולם (בולה) דף צו
כו ע"א גמר בלבו מניין וכו'לקוטי לוי יצחק על תנ"ך וחז"ל עמ' שא
כו ע"א האדם בשבועהתשואות חן (תשסח) עמ' יד
כו ע"א האדם בשבועה פרט לאנוס וכו' היכי דמי כדרב כהנא ורב אסי כי הוו קיימי מקמי דרב מר אמר שבועתא דהכי אמר רב ומר אמר שבועתא דהכי אמר רב כי אתו לקמיה דרב אמר כחד מינייהו אמר ליה אידך ואנא בשיקרא אישתבעי אמר ליה לבך אנסך, ורש"י ד"ה פרט לאנוס, כדמפרש לקמיה כגון בשבועה לשעבר וכסבור שנשבע באמת. וד"ה לבך אנסך, כסבור היית לישבע באמתדברי תורה (שפירא) מהד' ז סי' לד
כו ע"א מר אמר שבועתא דהכי אמר רב+צבא אהרן ירח האיתנים עמ' קצא
כו ע"א ר' ישמעאל שמש את ר"נ בן הקנה שהיה דורש בכללי ופרטי ור"ע שמש נחום איש גמזו וכו' בריבויי ומי עוטיתורת לוי יצחק עמ' רג
כו ע"ב אמר שמואל וכו'עולם אחד פרק יג
כו ע"ב גמר בלבו סתם מנין ת"ל לכל אשר יבטא וכו'מכשירי מצוה עמ' פח
כו ע"ב גמר בלבו צריך להוציא בשפתיוס' חסידים סי' תתרנט
כו ע"ב גמר בלבו צריך שיוציא בשפתיוס' חסידים סי' תתרנט
כו ע"ב גמר בלבו שור זה עולה הרי הוא עולהצמח צדקה עה"ת עמ' מג
כו ע"ב גמר בליבו צריך שיוציא בשפתיותורת השרף ממאגלניצא עמ' ג
כו ע"ב גמר בליבו צריך שיוציא בשפתיוברכת אבות עמ' רסז
כו ע"ב וחולין מקדשים לא גמרינןתשובה מיראה עמ' כה, עה
כו ע"ב תוס' ד"ה גמרשם שלמה דף סו ע"ב, עו ע"ד ואילך, עט ע"ד
כו ע"ב תרומה וקדשיםרנת יצחק מלכים עמ' שיז, דברי הימים עמ' רנא
כו.מים חיים (קרייסווירטה) עמ' תפא
כו. האדם בשבועה פרט לאנוסדרך חיים (תשע) פ"ה הערה 1313
כו. האדם בשבועה פרט לאנוסישרש יעקב (אבולפיה) עמ' עא, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' סג
כו. האדם בשבועה פרט לאנוסשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' תקי
כו. האדם בשבועה פרט לאנוסמנחת יצחק ויקרא-דברים עמ' ז
כו. האדם בשבועהברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' רלח
כו. האדם בשבועה, ולא כשהוא אנוסשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' רנט
כו. להרע שלא אוכל, להטיב שאוכלשמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' רצו
כו. לכל אשר יבטא האדם בשבועה פרט לאנוסעצי חיים - מועדים עמ' קכד
כו. לכל אשר יבטא האדם בשבועה, דברי רבי עקיבאקדושת יצחק עמ' קסו
כו. שבועתא דהכי אמר רבמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' פז
כו. תוס' ד"ה גמר בלבומשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' קיט
כו: אין לי אלא שהוציא בשפתיו גמר בלבו מנין ת"ל כל נדיב לבפאר יעקב ח"ב עמ' תשמד
כו: אין לי אלא שהוציא בשפתיו, גמר בלבו מנין, תלמור לומר כל נדיב לבדברי יואל מועדים ח"ו זכור עמ' שי
כו: אין שבועה חלה על שבועהלהורות נתן בראשית עמ' שיט
כו: אמר שמואל גמר בלבו צריך להוציא בשפתיויוסף לקח כרך א ח"א עמ' שטז, שיח, יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קנז, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' ק, קצה
כו: בקדשים גם בהרהור הלב מחוייב ליתןמרפא לנפש בראשית עמ' פה, רס
כו: גמר בלבו אינו צריך שיוציא בשפתיופנים מסבירות עמ' ע
כו: גמר בלבו לדבר מצוה אין צריך שיוציא בשפתיושבט מישראל (קרמניץ) פרק נח פסוק ג
כו: גמר בלבו להוציא פת חטין והוציא פת שעוריןעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' סג
כו: גמר בלבו מנין ת"ל כל נדיב לבחיי נפש ח"ד עמ' שז
כו: גמר בלבו צריך להוציא בשפתיואור אברהם על ספר המצוות עמ' תקו
כו: גמר בלבו צריך שיוציא בשפתיואור אברהם - סידור התפילה עמ' שלד
כו: רש"י שחל במחשבהפרורים משלחן גבוה ח"ג שאלה נט, ח"ד שאלה יט
כו: תוס' ד"ה אהתירה, כיון דליכא אלא איסורא בעלמא לא חשיב ליה מושבע ועומדעצי חיים על התורה עמ' כו
כו: תוס' ד"ה אלא, אמורא צריך לפרש דבריותפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' מז(קנט)
כו: תרומה וקדשים שני כתוביןשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' תקל
כז הרעה והטבה ותוס', ומהריב"ל וק"א וח"הלשון ערומים השמטות הרא"ם דף לג ע"ג
כז להרע שלא אוכל וכו'מנחת יצחק בראשית-שמות עמ' רעה
כז נשבע לקיים ולא קיים פטור, אריב"ב וכו' שבועת מצוה שלא עשה בה לאו כהןשארית מנחם ח"ב עמ' לו
כז ע"א ואיזו היא הרעת אחרים אבה את פלוני ואפצע את מוחו וכו'תשובה מיראה עמ' יא
כז ע"א יכול נשבע לבטל את המצוה מה הטבת רשותכסא שלמה (חכים) דף קמו ע"א
כז ע"א יכול נשבע להרעסמיכה לחיים (סימן ט"ו) דף קי"ב ע"א (ד"ה ולכאורה)
כז ע"א נשבע לבטל את המצוהכתבי ר' יצחק אבוהב עמ' כה
כז ע"א נשבע לבטל המצוה ולא ביטל וכו'חיי נפש ח"ב עמ' יד
כז ע"א נשבע לקיים את המצוהברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' רמ
כז ע"א תוס' ד"ה לקיים, נשבע שלא לאכול נבילהרנת יצחק שמואל עמ' קפז
כז ע"ב אכלה כולה אין נשאלין עליה דליתא לקדושה בעולםבנין דוד (מייזלש) בראשית - חנוכה אות לד
כז ע"ב אמר רבא נשבע על ככר ואכלה אם שייר ממנה כזית נשאל עליה וכו'זכור לדוד עמ' קכב
כז ע"ב שבועה שלא אוכל ככר זו שבועה שלא אוכלנה וכו' אינו חייב אלא אחתדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' ה ד"ה ומעתה
כז ע"ב תוס' ד"ה אם. נראה דכי לא שייר אלא פחות מכזית דחייב עליהדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' ד ד"ה לתרץ
כז תוס' ד"ה הכי השתאעין ימין (אלגזי) דף מד ע"ב
כז. או לחלק וכו' דברי ר' יאשיה וכו'חמודי צבי בראשית עמ' רנח, שסה
כז. או לחלקחמודי צבי שמות עמ' כד
כז. אי דרשינן ריבוי ומיעוטא וכללי ופרטי תלוי אי לחלק צריך קראחיי נפש ח"א עמ' רה ע"ב, רכא ע"ב
כז. לא אוכל להרע, אוכל להטיבשמן ראש (כץ) ח"י ויקרא עמ' רמח
כז. להרע שלא אוכלשמן ראש (כץ) ח"ט דברים עמ' רז
כז. נשאל על הראשונה נכנסה שניה אחריהיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' רסא
כז. נשבע לקיים את המצוהפרפרת משה ח"א עמ' רעו
כז. נשבע על דבר מצוה שיעשהעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' סד
כז: אי אשכחת רווחא חיילאיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' רנד
כז: שבועה שלא אוכל ככר זהעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' סד
כז: שבועה שלא אוכל ככר זויוסף לקח כרך א ח"א עמ' קיז
כז: שבועה שלא אוכלנה שבועה שלא אוכלנה אינו חייב אלא אחתיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' טז, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' סו
כח ע"א אי שייר כזית חשיב לאיתשולי עליה וכו'זכור לדוד עמ' קכב
כח ע"א בתורת חיים ד"ה לכך. לכך נראה דכל האומר שבועה שלא אוכלנה דעתו שלא ישייר כלום אפילו פחות מכזיתדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' ד ד"ה לתרץ
כח ע"א תוס'מנחה חדשה (חן טוב) פרשת מטות
כח ע"ב תוס' ד"ה גמר בלבודרכי איש דף לא ע"א
כח. אמר רבא שבועה שלא אוכל ככר זו אם אוכל ככר זועץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' סו
כח. נשבע על ככר ואכלהיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' טז
כח. שבועה שלא אוכל ככר זה אם אוכל זהמים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' קמד
כח. שבועה שלא אוכל תשעעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' סב
כט ע"א איזו היא שבועת שוא נשבע לשנות את הידוע וכו'תשובה מיראה עמ' יא, עב
כט ע"א הנשבע על עץ שהוא עץברכת אליהו (עמאר) שמות פרשת יתרו מאמר לח
כט ע"א וכן מצעו כשהשביע משה את ישראל וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' תצו ד"ה והטעם
כט ע"א כשהשביע משה את ישראל אמר להן דעו שלא על דעתכם אני משביע אתכם אלא על דעת המקום ועל רעתיחתם סופר על התורה (תשמט) עמ' קלה
כט ע"א על דעת המקום למה לי וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' תקצו ד"ה לא
כט ע"א קניא דרבאשו"ת ר"י קצבי (תשעט) סי' ד
כט ע"א רמב"ן ד"ה ואמאידברי שאול בראשית עמ' ע
כט ע"א שבועה שאוכל ככר זו שבועה שלא אוכלנהשו"ת ר"י קצבי (תשעט) סי' ג
כט ע"א שקולה מצות ציצית כנגד כל המצותדורש טוב (פודור) עמ' 117
כט ע"א תוס' ד"ה כשהשביע וכו'ברכת אבות עמ' רלד
כט ע"א תוס' ד"ה כשהשביע כמה היתה תועלת השבועהצמח דוד (שלוניקי) ח"ב דף צה ע"ג, צו ע"ב
כט ע"א תוס' ד"ה כשהשביעשם שלמה דף סז ע"ב ואילך
כט ע"א תוס' ד"ה מצות ציציתצמח דוד (שלוניקי) ח"ב דף עח ע"ד
כט ע"ב שבועת העדות לא בנשים. ותוס' והא דכתיב והיא שופטה את ישראלכרם טוביה עמ' קצט
כט ע"ב תוס' ד"ה שבועת העדותאמרות ה' השלם ח"ג עמ' רעא
כט ע"ב תוס' ד"ה שבועת העדות וכו' והא דכתיב והיא שפטה את ישראל וכו'דרושים ואגדות חתם סופר עמ' עו
כט. אם לא ראיתי גמל פורח באוירבני שלשים עמ' עח
כט. המוציא אמן אחר שבועהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' ריח
כט. ולימא להו קיימו תורהעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קצה
כט. מצעו כשהשביע משה את ישראל אמר להם דעו שלא על דעתכם אני משביע אתכם אלא על דעת המקום ועל דעתנולהורות נתן דברים עמ' רכט
כט. משביעין אותו ע"ד המקום וע"ד ב"דלקחת מוסר ח"א עמ' תרנה
כט. נשבע לבטל את המצוהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' רלב
כט. נשבע לבטל את המצותמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' השמטות
כט. נשבע על השמש שגדולה מן הארץיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' טז
כט. נשבע שלא יאכל ככר זו וחזר ונשבע שיאכלהיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' כב, יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' יד
כט. ע"ז איקרי אלוהכתנות אור עמ' תרכט
כט. על אבן שהוא זהבברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' רלט
כט. על דעת המקוםדרך חיים (תשע) פ"ב הערה 380
כט. שקולה מצות ציצית כנגד כל המצותויואל משה מאמר ב סי' לד עמ' רלג
כט. תוס' ד"ה באומרפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' קעח
כט. תוס' ד"ה כשהשביעשעת הכושר דף צ ע"א
כט. תוס' ד"ה כשהשביעויואל משה מאמר א סי' עח עמ' צג
כט. תוס' ד"ה שבועת העדותמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' קסח
כט: העונה כמוציא שבועה מפיוחנן אלקים עמ' עה, יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' טו, מקראי קדש (תשנג) עמ' קלז
כט: כל העונה אמן אחר השבועה כמוציא שבועה מפיו דמיאור אברהם - סידור התפילה עמ' שלד
כט: על שבועת ביטוי מלקות במזיד וקרבן בשוגגברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' רלח-רלט
כט: ש"מ הא דענה אמן הא דלא ענה אמןדברי יואל מועדים ח"ב קהלת דף שכג ע"א
כט: תוס' ד"ה שבועתפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' תיט
כל ישראל ערבין זה בזההתורה והעולם ח"ג עמ' קיד
כל מי שיש בידו למחות וא"מ נתפס בעה"רדרכי איש דף יא ע"ב
ל גדול כבוד החכם כו'מחושקים כסף דף פו ע"ד
ל דביתהו דר"ה כו'יד שלמה (עזרא) דף עו ע"ד
ל דביתהו דרב הונא הו"ל דינא קמיה דר"ן ומהרח"א וסמ"ע בה' עדות בהא דעמידה ע"י סמיכה ותי' ס"המקור ברוך (פייתוס) דף רג ע"א
ל ע"א א"נ לשודא דדייני ותוס' ד"ה א"נכבוד לאיש דף ה ע"ד, ו ע"א
ל ע"א אחד אומר לו קצר דבריךעטרת יהושע שמות עמ' רמג
ל ע"א אשה פסולה להעידאמרות ה' השלם ח"ג עמ' רעא, ח"ד עמ' קצה
ל ע"א בצדק תשפוט עמיתך, הוי דן לכף זכותבאר שרים פרשת שופטים דרוש א אות ג
ל ע"א בצדק תשפוט, שלא יהיה כו'ביאור הגר"א על משלי (קצנלנבוגן) פרק לא פסוק ט
ל ע"א הווי דן את כל האדם לכף זכותעיוני פרשה (ריבלין) ויקרא עמ' 240
ל ע"א הוי דן את חבירך לכף זכותברכת אברהם (תשנד) עמ' נז
ל ע"א הוי דן את חברך לכף זכותס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' ריב
ל ע"א ואשר לא טוב עשה כו' ר"א זהדרכי איש דף לח ע"א
ל ע"א ועמדו שני האנשים וכו'אמרות ה' השלם ח"ו עמ' צז
ל ע"א ועמדו שני האנשים כו' בבע"ד הכתוב מדבררנת יצחק שופטים עמ' קמה, קנג
ל ע"א למישרא בתגרי, אי נמי לשודא דדייניעיוני פרשה (ריבלין) ויקרא עמ' 238
ל ע"א מנין לג' שנושים מנהדרכי איש דף מו/עו ע"ד
ל ע"א מצוה לבע"ד שיעמדורנת יצחק שמואל עמ' רכג, מלכים עמ' נב
ל ע"א עולא חברנו עמית בתורה ובמצותמנחת מרדכי עמ' שכז
ל ע"א עם שאתך בתורה ובמצותאמרות ה' השלם ח"ו עמ' מט
ל ע"א עמיתך עם שאתך בתורה ומצותצמח צדקה עה"ת עמ' עט
ל ע"א עמיתך, עם שאתך בתורה ובמצוותשפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' דש
ל ע"א ר"א בצדק תשפוט עמיתך הוי דן את חבירך לכף זכותהר המוריה עמ' רס
ל ע"א שלא יאמר לאחר קצר דבריךעטרת יהושע ויקרא עמ' קסב
ל ע"א שלא יהא אדם אחד עומר ואחר יושבמאורי אור (אתרוג) פ"י ה"ב
ל ע"א שלא יהא אחד יושב ואחד עומדתורת אליהו עמ' מב, רי
ל ע"א תוס' ד"ה זה הבא בהרשאהדרכי איש דף לח ע"א
ל ע"א תוס' ד"ה כל כבודהחקקי לב חלק ב (סימן נד) דף קפ"ג ע"ב (ד"ה עתה)
ל ע"א תוס' ד"ה למאידברי חנינא - ת"ת עמ' עו
ל ע"א תוס' ד"ה למישרידברי חנינא - ת"ת עמ' עו
ל ע"א תני רב יוסף בצדק תשפוט עמיתך עם שאתך בתורה ובמצות וכו'זכור לדוד עמ' פא
ל ע"ב אל ישב תלמיד בור לפניוביאור הגר"א על משלי (קצנלנבוגן) פרק כה פסוק ה
ל ע"ב אם איסור דמדבר שקר תרחק רק כהדוגמאות כאן שיש עיוות הדיןתתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' מט, נ, תקנ, תקנא
ל ע"ב אמר ליה לשמעיה צא ואפרח עלי בר אווזא, ורש"יהשיר והשבח ח"א עמ' רלג
ל ע"ב אף אנן נמי תנינא מצא שק או קופה וכו'דורש טוב (פודור) עמ' 265
ל ע"ב אשת חבר הרי היא כחברדברי תורה (שפירא) מהד' ה סי' צח
ל ע"ב אשת חבר הרי היא כחברס' קרניים (תשסו) פרשת אליעזר מאמר יב
ל ע"ב בעדים דברי הכל בעמידהמנחת מרדכי עמ' שסא
ל ע"ב בצדק תשפוט עמיתך הוי דן את כל אדם לכף זכותנחלי מים (מלאח) עמ' יד
ל ע"ב דביתהו דרב הונא ה"ל דינא קמיה דר"נ, ותוד"ה אפרחגבורת יצחק שבועות עמ' שסז, שסט
ל ע"ב דביתהו דרב הונא הוה לה דינאהשיר והשבח ח"א עמ' פז
ל ע"ב דביתהו דרב תנא וכו' דר"נ וכו' א"ל לשמעיה וכו' בר אוזא וכו'תורת לוי יצחק עמ' רד
ל ע"ב דברי הכל דיינין בישיבה ובעלי דינין בעמידהשו"ת ר"י קצבי (תשעט) דרושי ר"י קצבי דרוש ב
ל ע"ב דיינים בישיבהנפש חיים דף נב ע"א (דף ע"ח ע"ב, מערכת ד אות כב)
ל ע"ב דיינין בישיבה ובעלי דינין בעמידהדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' קעז ד"ה וזה
ל ע"ב האי עשה והאי עשהגבורת יצחק שבועות עמ' שפה, שפז
ל ע"ב האי צורבא מרבנן ועם הארץ דאית להו דינא בהדי הדדי וכו'שו"ת ר"י קצבי (תשעט) דרושי ר"י קצבי דרוש ב
ל ע"ב וזילא ביה מילתא וכו' לא ליזילדורש טוב (פודור) עמ' 268
ל ע"ב ויהיה הקולר תלוי בצוואר העדיםתורת אליהו עמ' שיז
ל ע"ב ועמדו שני האנשיםחקקי לב חלק ב (סימן נד) דף קפ"ג ע"ג (קטע ראשון)
ל ע"ב ורש"י הוי דן את חבירך לכף זכותאמרי יהודה (דרעי, תשעב) ימים נוראים עמ' קנ
ל ע"ב מדבר שקר תרחקקובץ מאמרים ואגרות (וסרמן) ח"ב עמ' קכז
ל ע"ב מנין כו' וכן עד שיודע בחבירו שהוא גזלן מנין שלא יצטרף עמו וכו'תתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' תקס {אם אסור מן התורה}
ל ע"ב מנין לדיין שיודע בדין שהוא מרומה וכו'צלח רכב עמ' רי
ל ע"ב מנין לדיין שיודע בדין שהוא מרומה שלא יאמר וכו' ויהא קולר תלוי בצואר עדיםס' חסידים סי' תתשכז
ל ע"ב מנין לדיין שלא יעשה סניגרון לדבריו ת"ל מדבר שקר תרחקמכשירי מצוה עמ' ריח
ל ע"ב סימן פניגרון בור גזלת מרמה, ת"ר מנין לדיין שלא יעשה סניגרון וכו'מגילת סמנים עמ' קח-קט
ל ע"ב עשה דכ"ת עדיףצפיחית בדבש סי' נז דף קנב
ל ע"ב עשה רכבור התורה עדיףדברי חנינא - ת"ת עמ' יב
ל ע"ב רב יימר הוה ידע ליה סהדותא למר זוטראמאכסניא של התורה סי' נא
ל ע"ב רש"י ד"ה אבל באיסוראחקקי לב חלק א (סימן נ"ז) דף ק"ה ע"א (ד"ה אלא)
ל ע"ב תוס' ד"ה אבל, דחיית איסור משום כבוד הבריותרנת יצחק מלכים עמ' שצ, ישעיה עמ' קכה
ל ע"ב תוס' ד"ה עשה. במקום שאין חכם מוחל על כבודו חמיר כבוד תורה מכבוד מלךדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' תכז ד"ה והנה
ל ע"ב תוס' ד"ה עשה. ומה שיכול למחול משום דתורה דיליה היאדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' רצד ד"ה כתיב
ל ע"ב תלמוד לומר מדבר שקר תרחקתתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' תס {בדברי החיד"א די"ג דרשות נלמדו מקרא זה}, תקמט {בדברי החוות יאיר שהדרשות דכאן אינם עיקר הדין}
ל ע"ב תלמיד חכם שנא להעידמנחת מרדכי עמ' רמו, שכח
ל ע"ב תנו רבנן, מנין וכו' תלמוד לומר 'מדבר שקר תרחק'כתב סופר אגדות כאן
ל תוס' ד"ה אמר מר כו'מחושקים כסף דף פו ע"ד
ל. איזהו אפור שלא יהא אחד עומד ואחד יושב וכו'לישרים תהלה (תשסד) עמ' קכט
ל. אילת השחרפרורים משלחן גבוה ח"ה שאלה מב
ל. אמר ר"ע שמעתי שאם רצו להושיב מושיביןשבות יעקב (אבולפיה) עמ' רעד
ל. אשה פסולה להעידברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' רלא-רלב, רלד
ל. אשת חבר כחברמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' קפד, רצב
ל. בפני בית דין ושלא בפני בית דיןעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' ס
ל. בצדק תשפוט עמיתך - הוי דן את חבירך לכף זכותדרך חיים (תשע) פ"א הערה 930
ל. בצדק תשפוט עמיתך הוי דן את חברך לכף זכותהֻידוֹת אהרן (תשסא) עמ' עד
ל. בצדק תשפוט עמיתך הוי דן את חברך לכף זכותהֻידוֹת אהרן (תשסז) עמ' עו
ל. בצדק תשפוט עמיתך זו השואת הדיןיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' א
ל. בצדק תשפוט עמיתך שלא יהא אחד יושב ואחד עומד וכו'קרבן אהרן (שסט) פרשת קדושים דף רה ע"ג
ל. בצדק תשפוט עמיתך, הוי דן את חבירך לכף זכותכרם חמד (תשסו) עמ' סב, צ
ל. בצדק תשפוט, שלא יהיה וכו'ביאור הגר"א על משלי פרק לא פסוק ט
ל. בצדק תשפיט עמיוזך - לדון לזכותשיחות לספר ויקרא עמ' רמד
ל. בצדק תשפיט עמיונך' הבא למשפטשיחות לספר ויקרא עמ' רמג
ל. גדול כבוד הבריותמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' קנט
ל. הוי דן את חבירך לזכותמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' יח
ל. הוי דן את חבירך לכף זכותפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תמה
ל. הוי דן את חבירך לכף זכותשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' תמז
ל. הוי דן את חברך לכף זכותנתיבות חיים (מטלין, תשמא) עמ' רמה
ל. ואינן חייבין על שעתהמנחת יצחק ויקרא-דברים עמ' ז
ל. ועמדו שני האנשים בעדים הכתוב מדבר ולאפוקי נשים אתי או אינו אלא בבעלי דיניו לא ס"ד דאטו אנשים באו לדין ולא נשים ואם נפשך לומר דאשה לאו אורח ארעא למיקם בדינא דכל כבודה בת מלך פנימה ולעולם בבעלי דיניו הכתוב מדבר לכך נאמר כאן שני ונאמר להלן שני וכו' מה להלן בעדים אף כאן בעדיםבן פורת יוסף (תשעא) עמ' ר
ל. יושב בכפיפה כמאן דשרי מסאניהפרורים משלחן גבוה ח"ד שאלה סט
ל. יש לדון לכף זכותדרך חיים (תשע) פ"ה הערה 1411
ל. מדבר שקר תרחקמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' סט
ל. מנין לדיין שיודע בדין שהוא מרומההֻידוֹת אהרן (תשסז) עמ' פה
ל. מנין לדיין שיורע ברק שהוא מרומההֻידוֹת אהרן (תשסא) עמ' פד
ל. מנלן דנשים פסולות להעידתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' קנז {הא מבואר בסנהדרין נז: מיד איש ולא מיד אשה}
ל. מצוה לבעלי דין שיעמדועץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' שג
ל. מצוה לבעלי דינין שיעמדושמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' קנג
ל. עדות בעמידהברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' פא
ל. עם שאתך בתורה ובמצותפרפרת אליעזר פרשת קדושים פרק יט פסוק טו
ל. עמיתך עם שאתך בתורה ובמצוותלקחת מוסר ח"א עמ' שצו
ל. עמיתך, עם שאתך בתורה ובמצותשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' קסו
ל. שבועת העדות נוהגת באנשים ולא בנשים וכו' בראויין להעירחמודי צבי ויקרא עמ' טז
ל. תוס' ד"ה כל כבודה וא"ת השתא נמי דאיירי בעדים מנא ליה למעוטי נשים דלמא הא דנקט קרא אנשים משום דכל כבודה בת מלך ויש לומר דגבי עדים ע"כ צריכין לבא דאין עד מפי עד כשר אבל לדין יכולה למסור טענותיה ביד אחרבן פורת יוסף (תשעא) עמ' ר
ל. תוס' ד"ה למשרי ליה תגרי - כשבאו שני דינים בבת אחתעיוני פרשה (ריבלין) ויקרא עמ' 238
ל. תוספות - למשרי תגריה בריאה כשבאו ב' דינים בב"אשער יהודה דף קנ ע"ג
ל: איתתיה דר"ה הוה לה דינא לקמיה דר"נישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רלט, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' שג, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קמו
ל: אמת לאפוקי דין מרומהדרך חיים (תשע) פ"א הערה 1525
ל: אשת חבר הרי היא כחברשיחות לספר ויקרא עמ' רמד
ל: אשת חבר הרי היא כחברשרתי ח"א עמ' לב
ל: אשת חבר הרי היא כחברתפארת ציון (אבא שאול) עמ' רטז - ר"י אזרחי
ל: אשת חבר הרי היא כחברנתיבות חיים (מטלין, תשמא) עמ' קמה
ל: אשת חבר כחברפרדס מרדכי עמ' נו
ל: בדין מרומה לא ידונו כללישרש יעקב (אבולפיה) עמ' שב, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' שצג
ל: במקום חילול ה' אין חולקין כבוד לרבודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' שצ
ל: בעלי דינין בעמידההקשורים ליעקב (תשעח) עמ' רכז
ל: דביתהו דרב הונא הוה לה דינא קמיה דרב נחמן אמר היכי נעביד, אי איקום מקמה מסתתמן טענתיה דבעל דינא, לא איקום מקמה אשת חבר הרי היא כחברדודי נתן בראשית עמ' תקטז
ל: דביתהו דרב הונא הוה ליה דינא קמיה דרב נחמן וכו'רצוף אהבה (אלגאזי, תט) סימן יא דף קלט ע"א
ל: האי עשה והאי עשה, עשה דכבוד התורה עדיףכתנות אור עמ' צה
ל: היודע בחבית שהוא גזלן ורשע אסור להצטרף עמויוסף לקח כרך א ח"ב עמ' ע
ל: לא ישב תלמיד בור לפניוביאור הגר"א על משלי פרק כה פסוק ה
ל: מדבר שקר תרחק, רש"י - גורם לשקרמרפא לנפש בראשית עמ' שע
ל: מחלוקת אי בע"ד בעמידה או בישיבהפאר יעקב ח"ב עמ' תרעח, תרעט, תרפג
ל: מניין לדיין שיודע בדין שהוא מרומה וכו'דרך חיים (תשע) פ"ה הערה 1220
ל: מנין לדיין שיודע בדין שהוא מרומה שלא יאמר אחתכנו וכו'יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' סט, יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' עח
ל: מנין לדיין שיודע בדין שהוא מרומה שלא יאמר הואיל והעדים מעידין, אחתכנו וכו'דרך חיים (תשע) פ"א הערה 973
ל: מנין לדיין שלא יעשה סניגרון לדבריו וכו'בית יוסף ח"מ סימן יז דף מב ע"א, וסימן קכג דף קלז ע"ד
ל: מנין ליודע בחבירו שהוא גזלן שלא יצטרף עמו לעדות שנאמר מדבר שקר תרחקמרפא לנפש בראשית עמ' שע
ל: משום הכי לעד תלמיד חכם מושיבין, דהאי עשה והאי עשה דכבוד תורה עדיףכתר תורה (תשסז) עמ' שטז
ל: עדות צריך שיהיה מעומדעץ הדעת טוב (תשסח) סי' תעה
ל: עשה דכבוד התורה עדיף משאר עשיןמרפא לנפש בראשית עמ' תו
ל: עשה דכבוד התורה עדיף, ותוס'פרפרת משה ח"ב עמ' קסג
ל: צורבא מדרבנן דידע בסהדותא וכו' לא ליזלפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' פא
ל: ר"י הוה ידע סהדותא למר זוטרא אתא לקמי' דאמימר אותבינהו לכולהועצי חיים על התורה עמ' תסז
ל: ר"ל האי עשה שנאמר כקטון כגדול וכו'חוט של חסד (תרכה) דף קנ ע"א
ל: רש"י ד"ה אבלפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' קד
ל: רש"י ד"ה אילקחת מוסר ח"ב עמ' יב
ל: רש"י ד"ה דביתהופרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תטז
ל: ת"ח זילא להו מילתא למיזל לבי דינאמקראי קדש (תשנג) עמ' שנ
ל: ת"ח מעיד בישיבה בכבוד התורה עדיףפרורים משלחן גבוה ח"ה שאלה קעה
ל: תוס' ד"ה אבלפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' קד*
ל: תוס' ד"ה עשהלהורות נתן בראשית עמ' תצא
ל: תוס' ד"ה עשהלהורות נתן ויקרא עמ' קסה
ל: תוס' ד"ה עשה דכבוד התורהכתנות אור עמ' שעא
לא ואשר לא טוב עשה זה הבא בהרשאהתנופה חיים דף מט ע"א, שי ע"ב
לא ע"א א"ר פפא לאפוקי מלך וכו'שער יוסף (תקיז) דף פ ע"א
לא ע"א אומרים [לעשיר] לבוש כמותו או הלבישהו כמותךעיוני פרשה (ריבלין) ויקרא עמ' 238
לא ע"א ואשר לא טוב עשה - זה הבא בהרשאהתנופה חיים דף מ"ט ע"א (סדר ויגש אות ג), ודף שי ע"ב (אסתר אות ק"ה)
לא ע"א ואשר לא טוב עשה זה הבא בהרשאהלהוגה דעות פ"ה הי"ג
לא ע"א לא ישמע דברי בעל דין קודםיחל ישראל אבות ח"ד עמ' קמח
לא ע"א מנין לבעל דין שלא יטעים דבריו לדיין וכו'הר המוריה עמ' רלה
לא ע"א מנין לדיין שלא ישמע דברי בעל דין קודם שיבוא בע"ד חבירו ת"ל "מדבר שקר תרחק"מגן אבות (מהריט"ץ) ח"א עמ' תצד
לא ע"א מנין לנושה בחבירו מנה כו'תתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' סו
לא ע"א מנין לנושה בחבירו מנה שלא יאמר וכו' ת"ל מדבר שקר תרחקמכשירי מצוה עמ' צ, רכז
לא ע"א מנין לשלשה שנושין מנה באחד וכו'תתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' צד
לא ע"א מנין לתלמידסמיכה לחיים (סימן ט) דף סב ע"א (ד"ה ועוד)
לא ע"א מנין לתלמיד שיושב לפני רבו ורואה זכות לעני וחוב לעשיר וכו' מנין שלא יצטרף עמו, תלמוד לומר 'מדבר שקר תרחק' וכו'כתב סופר אגדות כאן
לא ע"א מנין לתלמיד שיושב לפני רבו ורואה זכות לעני וחוב לעשיר וכו'מכשירי מצוה עמ' פה
לא ע"א מנין לתלמיד שרואה את רבו שטועה בדין כו'תתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' תקלו
לא ע"א סימן תלת"א תלמי"ד ותל"ת בעל"י חו"ב סמרטו"ט שומ"ע ומטעי"ם וכו'מגילת סמנים עמ' קט
לא ע"א רבי מאיר סבר דון מינה ומינהבנין דוד (מייזלש) בראשית - בראשית אות ע
לא ע"א שאומרין לו לבוש כמותו או הלבישהו וכו'עשרה מאמרות (תשס) עמ' כו, כז(ח)
לא ע"א שאם נותנין לי מאה מנה איני מבדהיחל ישראל אבות ח"א עמ' קסט
לא ע"א שלא יאמר אכפרנו בב"ד ואודה לו חוץ לבית דין, כדי שלא אתחייב לו שבועה ולא יגלגל עלי שבועה ממקום אחרתתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' רז, תקנו, תקסב {בחידוש הש"ך שבלשון איני יודע שרי אף בבי"ד}
לא ע"א שלופו פוזמקייכוביאור הגר"א על משלי (קצנלנבוגן) פרק לא פסוק ט
לא ע"א שניים שבאו לדין, אחד לבוש סמרטוטין וכו' לבוש כמותו או הלבישהו כמותךאסופת מערכות דברים עמ' קלג
לא ע"ב היו שתי כיתי עדים כפרה הראשונה ואח"כ כפרה השניה וכו'מגילת סמנים עמ' קט
לא. א"ל רבו מנה לי אצל פלוני וכו' עמוד להפחידושבות יעקב (אבולפיה) עמ' קסג
לא. אמתיןתשבי (תשסה) עמ' קטז שורש מתן
לא. ב' שבאו לדין, אחד לבוש סמרטוטין ואחד לבוש איצטליה בת מאה מנה, אומרים לו או פשוט ולבוש כמותו או הלבישהו כמותך, שנאמר מדבר שקר תרחק, כי הוו אתו אתי לקמי' דרבא בר רב הונא. לדינא, אמר שלופו פוזמקייכי וכו' ר"ל גלימא העליון החשוב, ואח"כ חותו לדינא וכו'צפנת פענח (תשעא) שמות עמ' שצז
לא. דיין שיודע בחבירומשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' מא
לא. הכל מודים בעד אחרמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' מג
לא. ואינה נוהגת אלא בראוין להעיד לאפוקי וכו' מלך וכו' משחק בקוביא וכו'חמודי צבי ויקרא עמ' טז
לא. כשיודעין שהעדים כשרים דנים באומדן דעתם ופוסלים העדים להחניף לרשעיםשבות יעקב (אבולפיה) עמ' שצג
לא. לבוש כמותו או הלבישהו כמותךשבות יעקב (אבולפיה) עמ' שצו
לא. מ"ד מצחק כ"ש מלךמקראי קדש (תשנג) עמ' שנ
לא. מלך פסול לעדות מדאורייתאעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קפח
לא. מנין לשנים שבאו לדין א' לבוש סמרטוטין וא' איצטלית וכו'משנת יוסף על התורה ח"ב עמ' רנה
לא. מנין לשנים שבאו לדין אחד לבוש סמרטוטים וכו'של"ה (תט) תענית דף רטו ע"ב; עשרה מאמרות (תט) מאמר חיקור דין חלק א פרק יב דף יו ע"א
לא. משחק בקוביא מדאורייתא חזיפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' פ
לא. עני ועשיר באין לדין אומרים לעשיר לבוש כמותודברי יואל מועדים ח"א ראש השנה דף סח ע"ב
לא. עני ועשיר שבאו לדין אומר לו לבוש כמותו או הלבישהו כמותךיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' ג
לא. שלא יהא אחד מדבר כל צרכו ואחר אומר לו קצר דבריךעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' סו, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' שצז
לא. שלופו פוזמקייכוביאור הגר"א על משלי פרק לא פסוק ט
לא. שנים שבאו לדין אחד עני ואחד עשיר אומרים לו לעשיר לבוש כמוהו או הלבישוהו כמותךכסף נבחר (מרגליות) עמ' קסה, שכ, שכה
לא: אסור לבע"ד להטעים דבריו לדייןפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תמו
לא: דלא כתיב ונעלם דבעינן שוע דומיא דמזידמנחת יצחק ויקרא-דברים עמ' ז
לא: השביעם חמש פעמים בפני ב"ד חייבים רק אחת, מחוץ לב"ד חייב חמשברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' רלג-רלד
לא: יתי כמאן דשרי מסאניחנן אלקים עמ' רכו
לא: כפר אחד והודה אחד הכופר חייבברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' רלב-רלג
לא: כפרו שניהם, שניהם חייביםעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' ס
לא: מלך אינו ראוי להעיד מדאורייתאפנים מסבירות עמ' רפא
לב ע"א והכל מודים בעדי סוטה שפטור בעדי קינוי דהוה גורם דגורםזכור לדוד עמ' לג
לב ע"ב ולימא ליה מי יימר דמשתבעתמכשירי מצוה עמ' ריט
לב תוס' ד"ה אבל כפירה והודאה כו', ומהרש"אקול שמואל (קונפורטי) דף קו ע"א
לב. אילימא דחשוד לוהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' פד
לב. אמר קרא אם לא יגיד ונשא עונו, לא אמרתי לך אלא במקום שאילו מגיר זה מתחייב זה ממון, היינו בבית דיןדברי יואל מועדים ח"ח עמ' צב
לב. כל מקום שנאמר עד שנים במשמעעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' נט
לב. עידי קיו"ס יכולים ליחות כב' כיתי עדיםפרורים משלחן גבוה ח"ד שאלה פב
לב. רש"י ד"ה ועדיבין שמועה (לעוו) עמ' תנב
לב. רש"י ואמר אביימשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' קה
לב. תביעה בשבועת הפקדוןפני מלך ויקרא עמ' כח
לב. תבע עדיו שיעידו שזינתה אשתו חייביןעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' ס
לב: האי עשה היכי דמי אי דלא עשה תשובהכתנות אור עמ' תרס
לב: הכת ראשונה אמאי חייבתעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' ס
לג. דבר שאינו של ממוןמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' קלו
לג. העידו שהדליק גדישו של חבירו ביוה"כפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' שצט
לג. מושבע ועומדמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' נה
לג. משביע עדי קנס חייבפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תשכה
לג: הדליק גדשו בשבת פטורמקראי קדש (תשנג) עמ' שנ
לג: העידו שהדליק גדישו של חבירו בשבתפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' שצט
לד ע"א גמר האוחרפרי חיים (קנולר) פרשת וישלח
לד ע"א חטא במזיד תבעיה וכפריה ועבריה וכו' חטאת שירדה לחומשמגילת סמנים עמ' קט
לד ע"א מה אעשה שאין דמך מסור בידי שהרי אמרה תורה ע"פ שנים עדים וכו'מכשירי מצוה עמ' קמא
לד ע"ב מילתא דלא רמיא עליה דאיניש לאו אדעתיהשמלת אליעזר ח"ב עמ' יד
לד ע"ב מעילה בכל נהנה בקבוע חומש ואשם וכו' חטא הדיוט בשבועה וכו'מגילת סמנים עמ' קט
לד. בד"נ נמי משכחת להמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' שמא
לד. עלתה לו נשיכהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' תיא
לד. רש"י ר"ה תבעיה וכפריהפני מלך ויקרא עמ' כט
לד: מילתא דלא רמיא עליה דאינש לאו אדעתיהדברי יואל מועדים ח"ח עמ' סט
לה ויאמר ד' אל נא תעבור מעל עבדך חולקול מבשר (תשפ) ח"א עמ' רב
לה כל שמות האמורים בתורה באברהם קדש והתוס'מקור ברוך (פייתוס) דף יח ע"ד
לה מארי חלמא דשנאך קדש וכו'חומת אנך (תקסא) ח"ד דף קצה ע"א
לה מארי חלמא לשנאך קודש וכו'חומת אנך (תקסא) ח"ד דף קלה ע"א
לה מארי חלמא לשנאך קודש וכו'חומת אנך דניאל אות ד
לה ע"א אם לוא יגיד כתיב אם לו לא יגיד ונשא עונו ואם לאחר לא יגיד פטורזכור לדוד עמ' קג
לה ע"א אם לוא יגיד כתיב וכו'תתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' תקכט
לה ע"א גדולה הכנסת אורחים מקבלת פני השכינהבנין דוד (מייזלש) בראשית - וירא אות ט
לה ע"א המקלל עצמו וחבירו בכולן עובר בלא תעשה וכו'מכשירי מצוה עמ' רכד, רכה
לה ע"א יככה ה' אלהים וכן יכבה אלהים זו היא אלה הכתובה בתורה וכו'תשובה מיראה עמ' נא
לה ע"א יש שמות שנמחקין ויש שמות שאין נמחקין אלו הן שמות שאין נמחקין כגון אל אלהיך אלהים אלהיכם אהיה אשר אהיה אלף דלת ויוד הי שדי צבאות הרי אלו אין נמחקין וכו'דברי תורה (שפירא) מהד' ה סי' סב
לה ע"א יש שמות שנמחקין ויש שמות שאין נמחקין וכו'מגן אבות (מהריט"ץ) ח"ב עמ' שפב
לה ע"א משביעני עליכם מצוה אני עליכם אוסרכם אני הרי אלו חייבין בשמים ובארץ הרי אלו פטורין באלף דלת ביוד הי בשדי בצבאות בחנון ורחום בארך אפים ברב חסד ובכל הכנויין הרי אלו חייבין וכו'דברי תורה (שפירא) מהד' א סי' מז
לה ע"א מתני' אל יכך וכו'לשון ערומים לשונות הרמב"ם דף ד ע"ב
לה ע"א תוס' ד"ה בא"דצפיחית בדבש סי' ח דף כה ע"ד
לה ע"ב אברהם דלטיא לנבות בגבעת בנימן שלמה דניאל סימן, כל שמות וכו'מגילת סמנים עמ' קט
לה ע"ב אל נא א'דני קודשאמרות ה' השלם ח"ו עמ' שיב
לה ע"ב אמר רבי יוסי חלקנו על צבאותמאורי אור (אתרוג) פ"לד ה"ב
לה ע"ב בסוטה, בשם המיוחדימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' רל
לה ע"ב גדולה הכנסת אורחיםתורת אליהו עמ' מא
לה ע"ב גדולה הכנסת אורחים יותר מהקבלת פני השכינהאמרות ה' השלם ח"ד עמ' כט
לה ע"ב גדולה הכנסת אורחים יותר מהקבלת פני שכינהדרך ישרה עמ' שפג
לה ע"ב גדולה הכנסת אורחים יותר מקבלת פני השכינהשארית ישראל (וילדניק, תשנח) עמ' רה
לה ע"ב גדולה הכנסת אורחין יותר מהקבלת פני שכינהאור התורה (צמח צדק) נ"ך עמ' תקסב
לה ע"ב האלף לך שלמה למלכותא דרקיעאאמרות ה' השלם ח"א עמ' קלח
לה ע"ב הנטפל לשם מלפניו נמחק, לאחריו אינו נמחק שכבר קידשו השםס' חסידים סי' תתקלה
לה ע"ב העדים אינם עוברים באם לא יגיד אלא כשהבע"ד עצמו תובע להעידבנין דוד (מייזלש) בראשית - ויצא אות סה, ויחי אות מא
לה ע"ב וי"א אף זה קודש שנאמר מרי חלמארנת יצחק משלי עמ' רסו
לה ע"ב ויאמר ה׳ אם נא מצאתי חן בעיניך, שם זה חול או קודשתורת השרף ממאגלניצא עמ' ה
לה ע"ב ומאתים לנוטרים את פריו רבנן וכו' למלכותא דארעאדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' תא ד"ה והנה
לה ע"ב ותנא קמא סבר שונאי ישראל איכא, שונאי עובדי כוכבים ליכאאוצרות חיים - תפילות ישראל עמ' רכו
לה ע"ב חוץ מהאלף לך שלמהעמק המלך (תשסג) עמ' 341
לה ע"ב חוץ מזה שהוא קודש אנת מלכא מלך מלכיאעשרה מאמרות (תשס) עמ' תיג
לה ע"ב כל הטפל לשם בין מלפניו ובין מלאחריו וכו'צלח רכב עמ' שסב
לה ע"ב כל הנטפל לשם בין מלפניו בין מלאחריו וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"ג עמ' 32
לה ע"ב כל הנטפל לשם מאחריו אינו נמחקלחם רב על סדור התפילה אות תתקעג
לה ע"ב כל השמות האמורים באברהם קודשמעשה רוקח (ר"א רוקח) וירא ז ע"ד
לה ע"ב כל השמות האמורים בגבעת בנימין כו' במיכה חולרנת יצחק שופטים עמ' ריב, רלד
לה ע"ב כל מלכייא האמורים בדניאל וכו' וי"א אף זה קודש שנא' מרי וכו'עשרה מאמרות (תשס) עמ' שלח
לה ע"ב כל שלמה האמור בקהלת קודש חוץ מאחרמנחת קנאות עמ' ר
לה ע"ב כל שלמה האמור בשיר השיריםצמח צדקה עה"ת עמ' רז
לה ע"ב כל 'שלמה' האמורים בשיר השיריםהשיר והשבח ח"ב עמ' סא
לה ע"ב כל שלמה האמורין בשיר השירים קודש למי שהשלום שלוראשון לציון (תשעח) עמ' ד
לה ע"ב כל שלמה האמורין בשיר השירים קודש למי שהשלום שלוראשון לציון (תשסח) עמ' א
לה ע"ב כל שמות האמורים בלוט חולמנחת מרדכי עמ' שצט
לה ע"ב כל שמות האמורין מבעת בנימיןרנת יצחק יהושע עמ' שצב, תיב
לה ע"ב לשלמה, למלך אשר השלום שלוכתונת פסים (תשעא) עמ' קנד, רעו
לה ע"ב מילתא דלא רמיא עליה דאיניש עביד לה דלאו אדעתיהתהלה לדוד (והרמן) פרק כה פסוק יב הערה כו
לה ע"ב פלוגתא אי ויאמר ה' אל נא תעבור וגו', קודשאמרות ה' השלם ח"א עמ' ערב, ח"ו עמ' שי
לה ע"ב רבי יוסי אומר צבאות כולו נמחק כו'מגן אבות (מהריט"ץ) ח"ב עמ' שפד
לה ע"ב רש"י - הם לא ביחנו- לא שאלו אלא "האלך" ולא אמרו התתננו בידיעיוני פרשה (ריבלין) שמות עמ' 254
לה ע"ב רש"י ד"ה במיכה כו' הוא אסור עלי כהקדשרנת יצחק שופטים עמ' רב
לה ע"ב רש"י ד"ה במיכה, אסר את הכסף כהקדשרנת יצחק יהושע עמ' שפג
לה ע"ב תוס' ד"ה באחרונה שכיחנו שבכולן לא כתיב אם אחדלרנת יצחק שופטים עמ' רמ
לה ע"ב תוס' ד"ה באחרונה, אלא באחרונה וכו'רנת יצחק יהושע עמ' תיז
לה צבאות כולו נמחק שלא נקרא צבאות אלא על ישראל וכו'כסא רחמים (תקסג) דף עז ע"ב
לה צבאות כלו נמחק שלא נקרא צבאות אלא על ישראל וכו'כסא רחמים (תקסג) דף כו ע"ד, עז ע"ב
לה צב'אותברית מנוחה (תשנט) עמ' טו-טז, מא, קיד
לה תוס' ד"ה לאודרכי שלום (מרגונאטו) דף עא ע"א
לה. אל יכך ויברכך וייטיב לך ר"מ מחייבודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' שפד
לה. ארור בו נדוי בו קללהלב אהרן (ראנ"ח, שסב) יהושע דף נב ע"א
לה. אשר נשבעתי מעבור מי נח - לאו כפולברית עולם (אשכנזי, תשסא) ח"א עמ' 53
לה. גדולה הכנסת אורחים יותר מהקבלת פני השכינהכנסת מרדכי בראשית עמ' עט
לה. היה אחד מהן קרוב או פסול הרי אלו פטוריןפנים מסבירות עמ' רפא
לה. המקלל את חבירומשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' פד
לה. כגון אד'משנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' פ
לה. מלכותא דקטלא חד משיתא בעלמאברכת חיים (תשמה) ח"ב עמ' 29
לה. עד מפי עד פסולכתר תורה (תשסז) עמ' שיז
לה. עד מפי עד פסולברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' פא
לה. צריך שייחד את העדיםברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' רלג
לה: אדני אם מצאתי וגו' קאי על השי"תמטר השמים (תשנב) ויקרא-במדבר עמ' שסז
לה: אדני חל, לגדול שבהם אמריוסף לקח כרך א ח"א עמ' נז, קסג
לה: אמר שמואל מלכותא דקטלה חד משותא דעלמא וכו' וברש"י, ותוס' ד"ה דקטלא חד משיתא דעלמא, בהוצאות למלחמת הרשות קאמרכרם חמד (תשסו) עמ' מד
לה: אשר לשלמה שהשלום שלותולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' רלט
לה: ב' אתיות שלפני ה' מותר למחקןיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' קמה, קפז, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' לו, שפח
לה: במה שאמר דניאל חלמך לשנאךגנת אגוז (תשעב) אות קנה, קפח
לה: גדול הכנסת אורחים מהקבלת פני שכינהדברי שלמה (הלוי, שנו) פרשת וירא דף עה ע"ב; מאור עינים (פינטו, תג) שבת פרק יח דף ע ע"ד; תורה אור (הכהן, שסה) פרשת בראשית דף מט ע"ד, ופרשת וירא דף קד ע"ד
לה: גדול הכנסת אורחים מהקבלת פני שכינהמגלה צפונות ח"א פרשת וירא
לה: גדול הכנסת אורחים מקבלת פני השכינהיגל יעקב (תשעד) ח"א עמ' עב
לה: גדולה הכנסת אורחים יותר מקבלת פני השכינהמטר השמים (תשנ) דברים עמ' קלט
לה: גדולה הכנסת אורחים מהקבלת פני השכינהקול מבשר (תשפ) ח"א עמ' רב
לה: גדולה הכנסת אורחים מקבלת פני שכינהשמן ראש סוכות ח"ב עמ' ע
לה: הם לא בחנו דהול"ל התתנהו בידיישרש יעקב (אבולפיה) עמ' עו
לה: הנטפל לה׳ מלאחריו אינו נמחקשמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' קמט
לה: הנטפל להשם לאחריו אינו נמחק ולפניו נמחקערוגת הבושם (תשעא) ויקרא-במדבר עמ' רפב, דברים עמ' כד
לה: הנטפל לשם לפניו מותר ולאחריו אסורלהורות נתן בראשית עמ' עז, תצו
לה: הנטפל לשם מלאחריו אינו נמחקלהורות נתן ויקרא עמ' רכד
לה: ויאמר אדנ-י אם נא מצאתי חן בעיניך... אף זה קודששרתי ח"א עמ' כה
לה: ושמעה קול אלהדברי שלום (שרעבי, תשלו) חלק הדרוש עמ' קיד
לה: ושמעה קול אלהדברי שלום (שרעבי, תשנג) עמ' קפא
לה: כל הטפל לה' בין מלפניו בין מלאחריו ה"ז נמחק אחרים אומרים לאחריו אינו נמחק שכבר קדשו השםיגל יעקב (תשנג) נשא אות כה, נצבים אות פו
לה: כל הטפל לשם מלפניו נמחק לאחריו אינו נמחק שכבר קדשו השםתפארת צבי בראשית עמ' תריד
לה: כל הנטפל לשם מלפניו נמחק וכו'יגל יעקב (תשעד) ח"ב עמ' רנ, תפז
לה: כל מלכיא האמורים בדניאל חול חוץ מזה שהוא קדשפי' ר"י לומברוזו על התנ"ך (שצט) דניאל פרק ד; עשרה מאמרות (תט) מאמר אם כל חי חלק א סימן ז דף צה ע"א
לה: כל שלמה האמור בשיר השירים קודש וכו'מגדל עוז (תשעח) עמ' קנג
לה: כל שלמה האמורים בשיר השירים קדש חוץ מזהעמק המלך (בכרך, תח) ש' רישא דזעיר אנפין פרק מא דף קמט ע"ג
לה: כל שלמה האמורין בשיר השירים קודש שיר למי שהשלום שלורנת יעקב עמ' רנב
לה: כל שמות האמורים בלוט וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' שכח
לה: כל שמות האמורים בתורה באברהם קדוש חוץ מזה שהוא חול וכו' אף זה קדושפאר יעקב ח"א עמ' קיד
לה: כל שמות האמורים בתורה באברהם קדש חוץ מזה שהוא חולמנחה בלולה (שנד) פרשת וירא דף כג ע"א; פי' רבינו בחיי (רנב) פרשת וירא דף לא ע"א; תולדות יצחק (קרו, שיח) פרשת וירא דף יו/יז ע"ד; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה מח דף רעט ע"ג; יפה תאר (תיז) על שמות רבה פרשה כד דף קל ע"ב; גבעת שאול (מורטירה, תה) דרוש ד דף ח ע"ג; של"ה (תט) תורה שבכתב דף רב/רפ ע"ב
לה: כמאן אזלא הא דאמר רב יהודה אמר רב גדולה הכנסת אורחים יותר מהקבלת פני שכינה, כמאן דאמר דהך ויאמר "אדני" וגו' אל נא תעבור וגו' הוא קודששם יחזקאל עמ' צא-צב
לה: ליטרא זהבתשבי (תשסה) עמ' קנ שורש לטרא
לה: מכאן שגדול הכנסת אורחים מקבלת פני השכינהיגל יעקב (תשנג) וירא אות נד
לה: מלך שהמית ששית עם אינה קטלניתכסף נבחר (מרגליות) עמ' סא
לו אמר"א לאו שבועה הן שבועהמקור ברוך (פייתוס) דף ג ע"א
לו ע"א א"ר ינאי ודברי הכל עצמו דכתיב רק השמר לך ושמור נפשך מאדמכשירי מצוה עמ' מב, רכג
לו ע"א איש כי יקלל אלקיו וכו'אמרות ה' השלם ח"ו עמ' שכח
לו ע"א ארור בו נדוי בו קללה וכו'אמרות ה' השלם ח"א עמ' קכב, ח"ו עמ' קיד
לו ע"א ארור בו נידוי בו קללה בו נידוי דכתיב אורו מרוזרנת יצחק שופטים עמ' פה
לו ע"א ארור בו נידוי, בו קללהפני חיים (פלג'י) עמ' פ ע"א, קסט ע"א
לו ע"א ארור האיש וכו'תשובה מיראה עמ' נא
לו ע"א בשלמא לאו דשבועהפרי חיים (קנולר) פרשת נח
לו ע"א האומר לא אעשה ב"פ הויא שבועהפי' הרמ"ז על הזוהר במדבר (תשסד) עמ' שו
לו ע"א ואמר עולא בארבע מאה שיפורי שמתיה ברק למרוז בו קללה וכו'מכשירי מצוה עמ' עג
לו ע"א והוא דאמר לאו לאורנת יצחק ישעיה עמ' רד-רה
לו ע"א והוא דאמר לאו לאו תרי זימנירנת יצחק שופטים עמ' קפט
לו ע"א והוא דאמר לאו לאו תרי זימני, וברא"ש סי' כזאמרות ה' השלם ח"א עמ' קפז, קצב
לו ע"א והמקלל עצמו וכו' ודברי הכל עצמו דכתיב רק השמר לך וכו'תשובה מיראה עמ' לח
לו ע"א והקימותי את בריתי וכו'שם דרך בראשית ח"א עמ' ריט
לו ע"א ויתיב וקאמר גם קל יתצך כו' א"ל כנהתתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' רפב
לו ע"א יתיב רב כהנא וכו' א"ל כנה וכו' מ"ד ה"מ מתני' אבל בקראי אימא לא מכנינן קמ"למכשירי מצוה עמ' יז
לו ע"א לאו לאו תרי זימני וכו' הוי שבועהתורת אליהו עמ' שצ
לו ע"א להזהיר על שמירת הגוףמהר"ם שיק בראשית עמ' סז
לו ע"א תוס' ד"ה ועל הכינויין באזהרהאמרות ה' השלם ח"ו עמ' שכו, שכח
לו ע"א תוס' ד"ה ושמורמכשירי מצוה עמ' רכד, רכה
לו ע"א תנא ארור בו וכו'רנת יצחק יהושע עמ' רפ
לו ע"א תנא ארור בו שבועה, דכתיב וישבע יהושע לאמר ארור האישדברי טובה יהושע ח"א עמ' ריז
לו ע"ב אנסת ופיתית את בתי והוא אומר לא אנסתי ולא פיתיתי וכו'למדנות (תשנח) פ' ויקרא אות נט
לו ע"ב באיסורא ס"ל לכו"ע מכלל לאו אתה שומע הןאמרות ה' השלם ח"ב עמ' רנא
לו ע"ב היו תובעים אותו ואמר שבועה שאין לך בידי ולא לך ולא לךבאר שרים פרשת נצבים דרוש א אות ג
לו ע"ב תוס' ד"ה או שהיה אחד מהן קרובקול שמואל (קונפורטי) דף כו ע"ב
לו ע"ב תוס' ד"ה ה"ג בקונטרס וכו'ברכת אבות עמ' רפט
לו ע"ב תוס' ד"ה ה"ג. דוקא באיסור חמור הוא דאית ליה לר"מ מכלל לאו אתה שומע הןדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' תפו ד"ה ולע"ד, עמ' תפז ד"ה הנה
לו. אות מרת איכא דאמרי גברא ואיכא ראמרי כוכבאשבט מישראל (קרמניץ) פרק קמח פסוק יד
לו. אם כופל זה שבועהפרפרת הפרשה פרשת נח פרק ח פסוק כא
לו. אמן בו שבועה בו האמנת דבריםאור אברהם - סידור התפילה עמ' יח
לו. אמר הן או לאו ב' זימני שבועה הואמרפא לנפש בראשית עמ' רז
לו. אר"א לאו לאו שבועהיוסף לקח כרך א ח"א עמ' לח, קס, יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' קע, ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קפה, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' יב, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' סג, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' קיז, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' פה, קמט
לו. אר"א לאו שבועהדברי שלום (שרעבי, תשלו) חלק הדרוש עמ' צה
לו. אר"א לאו שבועהדברי שלום (שרעבי, תשנג) עמ' קנ
לו. ארור בו נידוי בו קללהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תמד
לו. ארור בו נידוי בו קללה בו שבועהמרפא לנפש בראשית עמ' תסג
לו. ארור בו נידוי וכו' ומהרש"אויואל משה מאמר א סי' עט עמ' צד
לו. ארור בו קללה בו נידוישמן ראש (כץ) ח"ט ויקרא עמ' קיז
לו. ארור בו קללה בו שבועהישרש יעקב (אבולפיה) עמ' ק, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' ח
לו. החרם היא שבועה והשבועה היא חרםשבות יעקב (אבולפיה) עמ' פ
לו. המקלל אביו בכולן חייביןיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קלג
לו. המקלל עצמו עובר בלאופנים מסבירות עמ' רסד
לו. השבוע שנשבע ה' על שלא יביא מבוללקחת מוסר ח"א עמ' לו
לו. והוא דאמר לאו לאו תרי זימני וכו'הדרש והעיון דברים מאמר ד
לו. ולא יכרת כל בשר עוד ממי המבול ולא יהי' עוד מבול, ולא יהי' עוד המים למבול, כפל הדבר לשבועהמרפא לנפש בראשית עמ' סז
לו. ושמר נפשך מאד - שמירת הגוףשיחות לספר במדבר עמ' קעז
לו. כל האומר הן הן שתי פעמים הוא כשבועהלקחת מוסר ח"א עמ' קעה
לו. לא אוסיף לא אוסיף לשבועהתפארת צבי בראשית עמ' קלט, קמ
לו. לאו לאו והין הין הויא שבועהיפה תאר (תשעח) ח"א עמ' תריז, ח"ב עמ' פה
לו. לאו שבועה הן שבועה וכו' והוא דאמר לאו לאו תרי זימני וכו' הן הן תרי זימנישדה יעקב עמ' ד
לו. נשבע שלא יביא עוד מכולמנחת יצחק בראשית-שמות עמ' מה
לו. שמור נפשךודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' שפד
לו. תוס' ד"ה ועלפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תקצה
לו. תרתי למה לימראית העין (תשכ) דף פח ע"ב
לו: אלו שבמיתה שתויי יין ופרועי ראששיחות לספר במדבר עמ' עב
לו: אע"פ שאינו משלם קנס ע"פ עצמו משלם בושת ופגם על פי עצמויוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קמה
לו: גנבת שורי והוא אומר לא גנבתיפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' תפה
לו: היו חמשה תובעין אותו תן לנו פקדון שיש לנו בידךעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' נג
לו: כי לית ליה לר"מ מכלל לאו אתה שומע הן בממונא באיסורא אית ליהמעגלי צדק (פאנעט) במדבר עמ' סד
לו: משביעך אני ואמר אמן חייבפנים מסבירות עמ' נה
לו: תוס' ד"ה ה"גערוגת הבושם (תשעא) בראשית עמ' רנט
לז הזיד בשבועת הפקדון ורש"י ורש"ל ומהרש"אעינות מים דף קג ע"ג
לז ע"א חטאת שבא על ודאי שוה מעהבית יעקב (תשסא) עמ' רכה
לז ע"א סימן חובה כיתות דבעל הבית חומר נזירא, ת"ש אינו חייב על שגגתהמגילת סמנים עמ' קט
לז ע"ב אף כל דבר המטלטל וגופו ממון יצאו קרקעות שאין מטלטללמדנות (תשנח) פ' ויקרא אות נט
לז. כל ישראל ערבים זה בזהשמן ראש סוכות ח"ב עמ' קיא
לז. קרבן אשם יקר מעט משאר קרבנותשיחות לספר במדבר עמ' שיב
לז: לחטאת אין קצבה אפילו בדנקאשבות יעקב (אבולפיה) עמ' רו
לח היכי משבעין כו'מחושקים כסף דף י ע"א
לח סוגיית הש"ס ורש"י ותוס'שער יוסף (תקיז) דף לח ע"ד
לח ע"א 'תני'ביאור הגר"א על משלי (קצנלנבוגן) פרק ח פסוק ח
לח ע"ב בשבועה האמורה בתורהברכת אבות עמ' רפח
לח ע"ב לאנקוטי חפצא בידיהשם דרך בראשית ח"א עמ' שיח
לח ע"ב שבועה מעומד תלמיד חכם מיושב וכו'זכור לדוד עמ' יט
לח ע"ב שבועת הדינים אף היא בלשינה נאמרת וכו'בני ישחק דף כג ע"ד
לח ע"ב ת"ח לכתחילה בתפיליןדברי חנינא - ת"ת עמ' צה
לח תוס' - הוי טועה בדבר משנה כו'מחושקים כסף דף י ע"א
לח. 'תני'ביאור הגר"א על משלי פרק ח פסוק ח
לח: אר"פ האי דיינא דאשבע בתפילין וכו'תורת חיים עה"ת עמ' עא {משמע דקאי אשבועה האמורה בתורה דרב לעיל מיניה, וביאור הראי' משבועת אליעזר לאברהם}
לח: דאמר רבא האי דיינא דאשבע בה, אלקי השמים וכו'תורת חיים עה"ת עמ' ע-עא {משמע דקאי אשבועה האמורה בתורה דרב לעיל מינה, וביאור}
לח: האי דיינא דאשבע בתפילין טועהלקחת מוסר ח"א עמ' קטו
לח: הודאה שלא ממין הטענהברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' רלו
לח: ויאמר ה' אם נא מצאתי שם קודשחמודי צבי בראשית עמ' קנא
לח: ונפק"מ צריך לאתפושי חפצא בידיהתורת חיים עה"ת עמ' ע-עא {יישוב לקושיית התוס' למה לא בענין לאתפושי חפצא בשבועת העדות וביטוי ופיקדון כשהוא מושבע מפי אחרים}
לח: זוקקים נכסים וכו'ברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' רלו-רלז
לח: כל הטפל לשם מלפניו הרי זה נמחקשמן ראש סוכות ח"א עמ' ג
לח: מגזימין אותו קודם שבועה הוי יודע וכו'ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רנב
לח: נשבע בלא נקיטת חפץ חוזר ונשבעפרורים משלחן גבוה ח"ד שאלה יד
לח: רואה אני דברי פלונידרך חיים (תשע) פ"ב הערה 1161
לח: רש"י ד"ה לאתפוסי חפצא ותוס' ד"ה האיתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' רמב {ברית הוי כנקיסת חפץ}
לח: שבועה בעי נקיסא חפצא למידין מאברהםתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' קצד {הא אין למידין מקודם מתן תורה}
לח: שבועה צריך נקיטת חפץ כס"ת ובתוד"ה האיעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' מא, קעז, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' רח
לח: שבועת הדיינין אף היא בלשונה נאמרהר"ן סביב הרי"ף פרק ו דף שכ ע"ב; כד הקמח (ונציה שו) אות שין שבועה דף עא ע"ד
לח: שבועת מודה במקצתברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' רלה
לח: תוד"ה האי איך השביע אאע"ה את אליעזר במילתועץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קעח
לח: תוס' ד"ה האי דיינאצמח דוד (שלוניקי) ח"א דף סו ע"ד, סז ע"א
לט אין לי אלא מצות שנצטוו בסיני, מצות העתידות להתחדש כגון מקרא מגילה מניןדברי יואל מועדים ח"ה עמ' קכז
לט וכל עבירות שבתורה כו'דרש אברהם (אשכנזי) ח"א דף קנט ע"א-ע"ב
לט וכשלו איש באחיודרכי שלום (מרגונאטו) דף נו ע"ג
לט ושאר עבירות וכו' גבי שבועה וכו'דברים אחדים (תקמח) דף קד ע"ב
לט כל העולם נזדעזע וכו' לא תשאדברים אחדים (תקמח) דף קד ע"א
לט כל העולם נזדעזעכלי יקר (תשמח) עמ' רמ
לט כל ישראל ערבים זה בזהברית עולם (אשכנזי, תשסא) ח"א עמ' 35
לט לא על דעתיכם אלא ע"ד המקוםצמח דוד (שלוניקי) ח"ב דף צו ע"ד
לט נשבע לשקר נפרעין ממנו כו'משכנות יעקב (נעים) דף קפ ע"ב
לט ע"א אי אפשר לומר ונקה שכבר כתיב לא ינקהנתיב התשובה עמ' קב
לט ע"א אין לי אלא אותן העומדין על הר סיני דורות הבאים וכו' מנין וכו'עשרה מאמרות (תשס) עמ' ער
לט ע"א אין לך משפחה שיש בה מוכס שאין כולה מוכסים וכו'מנות הלוי (תשסב) עמ' ריח
לט ע"א אין לך משפחה שיש בה מוכס שאין כולה מוכסין ושיש בה לסטים שאין כולה לסטים מפני שמחפין עליודברי תורה (שפירא) מהד' ו סי' ק
לט ע"א אינו נענש כשאין בידו למחותדברי שאול דברים עמ' קנו
לט ע"א אם אמר איני נשכע פוטרין אותו מיד, ואם אמר הריני נשבע העומרין שם אומרים זה לזה 'סודו נא מעל אהלי האנשים הרשעים האלה' וגו'כתב סופר אגדות כאן
לט ע"א בל העולם כולו נזדעזע בשעה שאמר הקב"ה לא תשא וגו'כרם טוביה עמ' קה, רנח
לט ע"א דברים שאין אש ומים מכלין שבועת שוא מכלהתורת העולה (תשעה) עמ' תד
לט ע"א וכאן ממנו וממשפחתורנת יצחק מלכים עמ' רעד
לט ע"א וכל עבירות שבתורה נאמר בהם ונקהסוכת דוד (שירירו) דף קעה ע"ג-קעו ע"ג
לט ע"א וכשלו איש באחיו, מלמד שכל ישראל ערבין זה לזהרנת יצחק תפלה עמ' קצט
לט ע"א ישראל ערבים זב"זס' המאמרים (רמ"מ) ח"ו עמ' פב
לט ע"א ישראל ערבים זה לזהשמלת אליעזר ח"ב עמ' קפג
לט ע"א כולם ערבין זה בזהתהלות ישראל (קלוגר) עמ' תשלג
לט ע"א כי את אשר ישנו פהזאת ליעקב שמות עמ' תיז
לט ע"א כל דורות העתידים היו במעמד הנבחרנחלי מים (מלאח) עמ' קצו
לט ע"א כל העבירות שבתורה נפרעין ממנו וכאן [בעון שבועה] ממנו ומכל העולם כולוס' חסידים סי' תה, תכב
לט ע"א כל העולם נזדעזע, בשעה שאמר הקב"ה לא תשא את שם ה׳ וגו׳ברכת אליהו (עמאר) שמות פרשת יתרו מאמר לח
לט ע"א כל ישר' ערבין זל"ז מי שיש בידו למחות וכו'כבוד לאיש דף סה ע"א-ע"ב
לט ע"א כל ישראל ערביםכתבי ר' יצחק אבוהב עמ' צו
לט ע"א כל ישראל ערבים זב"זמאמרי אדמו"ר הזקן הקצרים עמ' שנז
לט ע"א כל ישראל ערבים זה בזהדברי משה (שהם, תשמח) עמ' קצג, ריג
לט ע"א כל ישראל ערבים זה לזהדברי שאול במדבר עמ' קנ
לט ע"א כל ישראל ערבים זה לזהלקוטי דיבורים (תשנ) חלקים ג-ד עמ' 543
לט ע"א כל ישראל ערבים זה לזהמנות הלוי (תשסב) עמ' ריח
לט ע"א כל ישראל ערבים זה לזהס' זכרון לבעל מכתב מאליהו ח"ב עמ' לה
לט ע"א כל ישראל ערבים זה לזהעטרת יהושע במדבר עמ' קמח, קצב
לט ע"א כל ישראל ערבים זה לזהשארית ישראל (וילדניק, תשנח) עמ' קסב, רח, רלח
לט ע"א כל ישראל ערבים זל"זס' חסידים סי' כב, צג, לג, תרא, תשנג
לט ע"א כל ישראל ערבים זל"זס' חסידים סי' כב, צג, רלג, תרא
לט ע"א כל ישראל ערבים זל"זתורת מנחם חלק ס עמ' 141
לט ע"א כל ישראל ערבין זב"זקובץ מאמרים ואגרות (וסרמן) ח"א עמ' ריא
לט ע"א כל ישראל ערבין זה בזהס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' קמא
לט ע"א כל עבירות שבתורה נפרעין ממנונתיב התשובה עמ' נב הערה 33
לט ע"א כשאמר הקב"ה לא תשא נזדעזע העולםאלשיך על חמש מגילות עמ' שמ
לט ע"א כשהשביע משה רבינו ע"ה את ישראל וכו' לא על דעתכם וכו' אלא על דעת המקום ועל דעתי וכו'מנות הלוי (תשסב) עמ' שפז
לט ע"א מלמד שכל ישראל ערביםגבורת יצחק שבועות עמ' לח
לט ע"א מלמד שכל ישראל ערבים זה בזהזמנים לששון עמ' קכז
לט ע"א מנקה הוא לשבים ואינו מנקה לשאינן שביםנתיב התשובה עמ' כז הערה 10
לט ע"א מפני אלה אבלה ארץ וכו'אלשיך על חמש מגילות עמ' שמ
לט ע"א מפני שהמשפחה מחפה על המוכסנחלי מים (מלאח) עמ' רמז
לט ע"א מצוות העתידות להתחדש וכו' מנין, ת"ל קימו וקבלו, קיימו מה שקבלו כברדרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' עד ד"ה למען
לט ע"א מצות העתידות להתחדש וכו' מניןמנחת מרדכי עמ' שפ
לט ע"א עבד מלך כמלךכתב סופר אגדות כאן
לט ע"א קיימו מה שקבלו כברתהלות ישראל (קלוגר) עמ' תתתס
לט ע"א קיימו מה שקיבלו כבר, קיימו מרצון את מה שקיבלו מאונסמנחת ישראל עמ' שמ
לט ע"א קימו מה שקיבלו כברשארית ישראל (וילדניק, תשנח) עמ' קמח
לט ע"א קניא דרבאשו"ת ר"י קצבי (תשעט) סי' ד
לט ע"א שכל ישראל ערבים זה בזהדורש טוב (פודור) עמ' 61
לט ע"א שכל ישראל ערבים זה בזהדרכי התשובה עמ' קה, קעג
לט ע"א שכל ישראל ערבים זה בזהמסילות הנביאים יהושע עמ' פח
לט ע"א שכל ישראל ערבים זה בזהשיחות הר"ן (תשע) ח"א עמ' קמה
לט ע"א שכל ישראל ערבים זה בזהאור התורה (צמח צדק) בראשית עמ' 1962
לט ע"א שכל ישראל ערבין זה בזהתורת לוי יצחק עמ' נב
לט ע"א שמשפחתו חטאה כולם מחפין עליודברי שאול ויקרא עמ' קיז
לט ע"ב העומדים שם אומרים זה לזה סורו נא מעל אהלי האנשים הרשעים וגו'אמרות ה' השלם ח"ג עמ' רנח, ח"ה עמ' לט
לט ע"ב השבועה חלהנשמת כל חי חלק ב (סימן ט) דף יב ע"א (ד"ה תשובה)
לט ע"ב התם שיש בידם למחותתתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' קמז
לט ע"ב כל ישראל ערבים זה בזהעטרת יהושע ויקרא עמ' פז, קעח
לט ע"ב כל ישראל ערבין זה בזהיחל ישראל אבות ח"ה עמ' רצג
לט ע"ב כל ישראל ערבין זה לזהמנחת ישראל עמ' שמ
לט ע"ב שבועת ה' תהיה בין שניהם, מלמד ששבועה חלה על שניהםס' חסידים סי' שעח, תתקנג
לט שכל ישראל ערבים וכו' אדם שיש בידו למחותדברים אחדים (תקמח) דף קד ע"ד
לט תוס' ד"ה אלה וכחש כו'דרש אברהם (אשכנזי) ח"א דף קנט ע"ב
לט תוס' ד"ה וכאן ממנו ואע"ג דב"פ ב"מ נ"ל מהאי קרא דבעון נדרים כו'סוכת דוד (שירירו) דף קעה ע"ג
לט. א"ל הוי יודע שכל העולם כולו נזדעזע וכו'ישמח ישראל (אלכסנדר) בראשית עמ' לד
לט. אומרים להומד לישבע הוי יודע שכל העולם כולו נזדעזע בשעה שאמר הקב"ה לא תשא וכו' סורו נא מעל אהלי האנשים וכו'פאר יעקב ח"ג עמ' תקב
לט. אומרים לו הוי יודע שכל העולם כולו נזדעזע בשעה שאמר הקב"ה לא תשאתפארת ישראל (מהר"ל, שנט) פרק לט דף לט ע"ד; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת יתרו דף עח ע"א; כלי יקר (לונטשיץ, שסב) פרשת יתרו דף סג ע"ג
לט. אומרין לו הוי יודע שכל העולם כולו נזדעזע בשעה שאמר הקב"ה לא תשא וכו' מנקה הוא לשבים ואינו מנקה לשאינו שביםעצי חיים - מועדים עמ' עג*
לט. אי אפשר לומר ונקה שכבר נאמר לא ינקה וכו'+יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת וילך דף רעז ע"ב; מאור עינים (פינטו, תג) יומא פרק ח דף קכא ע"ד; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) שער התשובה מאמר מא דף כה ע"ב
לט. אין לך משפחה שיש בה ליסטים וכו'שיחות לספר ויקרא עמ' שמו
לט. אין לך משפחה שיש בה מוכס שאין כולה מוכסיםיגל יעקב (תשעד) ח"ב עמ' קכא
לט. אין לך משפחה שיש בה מוכס שאין כולה מוכסים, מפני שמחפים עליודברי יואל מועדים ח"ו זכור עמ' שפד
לט. אין לך משפחה שיש בה מוכס שאין כולה מוכסין ושיש בה ליסטים שאין כולה ליסטיםיגל יעקב (תשנג) פנחס אות קג
לט. אין לך משפחה שיש בה מוכס שאין כולה מוכסין מפני שמחפין עליוויואל משה מאמר א סי' קמ עמ' קמד, מאמר ב סי' קלו עמ' שנ
לט. אין לך משפחה שיש בה מוכס שאין כולם מוכסיםרב ייבי (תשסט) ח"א עמ' צב
לט. אין לך משפחה שיש בה מוכס שאין כולן מוכסין מפני שמחפין עליודברי יואל פ' ויגש דף תמט ע"א
לט. אין לך משפתה שיש בהם מוכס שאין כולה מוכסין וכו'דברי יואל פ' אמור דף קפט ע"ב
לט. אין משפחה שאין בה מוכס שאין כולם מוכסיןחנן אלקים עמ' קצד, יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' רכז, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' קפז
לט. אין משפחה שיש בה מוכס שאין כולה מוכסיןהקשורים ליעקב (תשעח) עמ' רח
לט. איש בעוון אחיוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' תעה
לט. אם אמר איני נשבע פוטרין אותו מיד וכו'דברי יואל פ' קרח דף כא ע"א
לט. אם אמר הריני נשבע העומדים שם אומרים סורו נא וכו'יפה תאר (תח) על ויקרא רבה פרשה ו דף מא ע"ד
לט. אם אמר הריני נשבע, העומדים שם אומרים סורו נא מעל אהלי וגו'דרך חיים (תשע) פ"א הערה 936-935
לט. אם הוא חוטא משפחתו מה חטאהמנות הלוי (שמה) דף קיד ע"א
לט. אם הוא חטאמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' מז
לט. אם יש לו זכות תולין לו ב' וג' שניםדברי יואל פ' ראה דף צ ע"ב
לט. אמר הריני נשבע העומדים שם אומרים סורו נא מעל אהלי האנשים הרשעיםעצי חיים על התורה עמ' תמב
לט. אמר משה לישראל לא על דעתכם אני משביע אתכםחנן אלקים עמ' קפג, יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' רד, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' סג, סה
לט. אמרינן כשהשביע משה רבעו עליו השלום את ישראל אמר להם, דעו שלא על דעתכם אני משביע אתכם, אלא על דעת המקום ועל דעתימנות הלוי (עוז והדר) ח"ב עמ' שלט
לט. את אשר ישנו פה אין לי אלא אותן העומדים על הר סיני וכו'להורות נתן ויקרא עמ' קכו
לט. את אשר ישנו פה ואשר איננו פה, היינו דורות הבאיםתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' שצא
לט. בכל עבירה שבתורה אם יש לו זכות תולין לוכתנות אור עמ' תרכט
לט. במשה רבנו כשהשביע את ישראל א"ל דעו שלא על דעתכם אני משביע אתכם אלא על דעת המקום ועל דעתימאמר הנפש השלם עמ' ס
לט. בעון שבועה נפרעין מכל העולםיפה תאר (תשעח) ח"א עמ' תריב
לט. בשבועה נפרעים ממנו וממשפחתומגלה צפונות ח"ג פ' ואתחנן
לט. בשבועה נפרעין ממנו וממשפחתו ומכל העולם כולוויואל משה הקדמה עמ' ו, מאמר א סי' לב עמ' מד, סי' עח עמ' צג
לט. בשבועה נפרעין ממנו וממשפחתופנים מסבירות עמ' ח
לט. בשבועת שוא נפרעין ממנו וממשפחתודרך חיים (תשע) פ"ד הערה 719-718, 721
לט. בשבועת שוא נפרעין ממנו לאלתרדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 407-406
לט. בשלמא האי דקא משתבע וכו' שבועת ה' תהיה בין שניהם מלמד שהשבועה חלה על שניהםפאר יעקב ח"ג עמ' תקב
לט. בשעה שאמר הקב"ה לא תשא נזדעדזעה כל העולם כולושם יחזקאל עמ' תקכ
לט. בשעה שאמר הקב"ה לא תשא, נזדעזע כל העולם כולועבודת עבודה (תשעד) בראשית-שמות עמ' רלג
לט. גרים מניןפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תרסב
לט. דברים שאין אש ומים מכלים אותם שבועת שקר מכלה אותםיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' רלו
לט. דברים שאין אש ומים מכלין אותן שבועת שקר מכלה אותןמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' שו
לט. דברים שאין אש ומים מכלין אותן שבועת שקר מכלה אותןשערי אורה (ג'קטיליה, שכא) דף יט ע"א; יפה מראה (שנ) פרק ו דף שיג ע"ב; יפה תאר (תח) על ויקרא רבה פרשה ו דף מב ע"ד
לט. דברים שאין אש מכלה שבועת שקר מכלההקשורים ליעקב (תשעח) עמ' ריט
לט. דורות הבאים וגרים העתידים להתגייר מנין וכו'הדרש והעיון דברים מאמר קפז
לט. דורות הבאים וגרים העתידים להתגייר עמדו על הר סיניויואל משה מאמר א סי' לד עמ' מה
לט. דורות הבאים וגרים עמדו בהר סינידולה ומשקה - סגולות התורה עמ' שמ
לט. דורות העתידין בכלל את אשר איננו פהשמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' קעב
לט. דעו שלא על דעתכם אני משביע אתכם וכו'מנות הלוי (שמה) דף ד ע"ב; גבעת שאול (מורטירה, תה) דרוש מו/מז דף עט ע"ג
לט. דעו שלא על דעתם אני משביע אתכם וכו'ויואל משה מאמר א סי' לה עמ' מו
לט. הוא בדיניה ורשעים דעלמא בדין הקליוסף לקח כרך א ח"א עמ' סא, יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' פג, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' קפח
לט. הוי יודע שכל העולם נזדעזע וכו'מנחת יצחק ויקרא-דברים עמ' קפז
לט. העומדים שם אומרים זה לזה סורו נא מעל אהלי האנשים הרשעיםדברי משה (שהם, תשעט) עמ' קפ
לט. העומדים שם אומרים זה לזה סורו נא מעל אהלי האנשים הרשעיםדברי משה (שהם, תשעג) עמ' קפו
לט. ובאה אל בית הגנב זה הגונב דעת הבריותהדרש והעיון דברים מאמר מט
לט. ובאה אל בית הגנב זה הגונב דעת הבריות וכו'יפה מראה (שנ) פרק [פרשה] ו דף שיג ע"א; יפה תאר (תח) על ויקרא רבה פרשה ו דף מא ע"ג
לט. וכשלו איש באחיו איש בעון אחיוויואל משה מאמר ב סי' קלו עמ' שנ
לט. וכשלו איש באחיו, מלמד שכל ישראל ערבים זה בזהיגל יעקב (תשנג) כי תשא אות קנ
לט. ולא אתכם לבדכם - אין לי אלא אותם העומדים על הר סיני, דורות הבאים... מנין? ת"ל "ואת אשר איננו"שרתי ח"א עמ' רנט
לט. ונקה לשבים "לא ינקה" לשאינן שביםנפוצות יהודה (מוסקאטו, תשס) עמ' שלט, תה
לט. ושמתי אני פני באיש ההוא ובמשפחתו תניא אמר ר' שמעון אם הוא חטא משפחתו מה חטאה, לומר לך אין לך משפחה שיש בה מוכס שאין כלה מוכסין, ושיש בה לסטים שאין כלה לסטים, מפני שמחפים עליומנות הלוי (עוז והדר) ח"א עמ' תכז
לט. חלה שבועה על שניהםמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' ו, כג
לט. ישראל ערבים זה בזהתהלה לדוד (סקאליע) ספרים א-ב עמ' שב
לט. ישראל ערבים זה לזהמטר השמים (תשנב) ויקרא-במדבר עמ' נג
לט. ישראל ערבים זה לזהעבודת עבודה (תשעד) בראשית-שמות עמ' קמו
לט. ישראל ערבים זה לזהשמן ראש (כץ) ח"ט ויקרא עמ' מח
לט. כי את אשר ישנו פה אין לי אלא אותם העומדים על הר פיני וכו'להורות נתן דברים עמ' רכז
לט. כל העבירות נפרעים ממנו והשבועה ממנו ומכל העולםיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' ר, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' ל
לט. כל העבירות נפרעין ממנו וכאן ממנו ומכל העולםחנן אלקים עמ' עט, יוסף לקח כרך א ח"א עמ' קנב, יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' סז, יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קעא, ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רסח, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קט, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' קמד
לט. כל העולם הזדעזע כאשר אמר לא תשא את שם ה' אלוקיךדרך חיים (תשע) פ"ה הערה 1228
לט. כל העולם כלו נזדעזע בשעה שאמר הקב"ה בסיני לא תשא את שם ר"א לשואעצי חיים על התורה עמ' קסט*
לט. כל העולם נזדעזע בשעה שאמר הקב"ה בסיני לא תשאהדרש והעיון דברים מאמר מח
לט. כל העולם נזדעזע בשעה שאמר הקב"ה בסיני לא תשאודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' קסא
לט. כל העולם נזדעזע בשעה שאמר לא תשאמגדל עוז (תשעח) עמ' תקמו
לט. כל ישראל ערבים זה בזהדעת תבונות - עת לעשות מע' ה אות מ
לט. כל ישראל ערבים זה בזהדרשות משמר הלוי (תשעא) עמ' שסה
לט. כל ישראל ערבים זה בזהיבין שמועה (לעוו) עמ' שסח
לט. כל ישראל ערבים זה בזהלישרים תהלה (תשסד) עמ' קסא
לט. כל ישראל ערבים זה בזהעבודת עבודה (תשעד) ויקרא-דברים עמ' קכח, שמ
לט. כל ישראל ערבים זה בזהעל ישראל גאותו עמ' קמד, רנג
לט. כל ישראל ערבים זה בזהשיחות לספר בראשית עמ' שכה, שיחות לספר ויקרא עמ' שמד
לט. כל ישראל ערבים זה בזהשפתי מנחם - הל' תשובה עמ' רז
לט. כל ישראל ערבים זה בזהתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' יד, קפא
לט. כל ישראל ערבים זה בזהאור אברהם (זוועהיל) עמ' צב, קה, קטז
לט. כל ישראל ערבים זה בזהברית אברם עמ' קעא, רנג, רצד, שלט, שסח, שעא, תיז, תקלט, תקסז, תקפ, תקפה, תקצב
לט. כל ישראל ערבים זה בזהברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' רעג
לט. כל ישראל ערבים זה בזהגנזי ישראל (תשעד) על התורה עמ' שז, תפב
לט. כל ישראל ערבים זה לזהגנת אגוז (תשעב) אות תה, תו
לט. כל ישראל ערבים זה לזהדברי אש (כץ) עמ' רסג
לט. כל ישראל ערבים זה לזהדברי יואל מועדים ח"ז פרה עמ' קמו
לט. כל ישראל ערבים זה לזהדברי יואל מועדים ח"ט עמ' ערה
לט. כל ישראל ערבים זה לזההערות אברהם יעקב יצחקי במדבר עמ' קי
לט. כל ישראל ערבים זה לזהמים חיים (קרייסווירטה) עמ' קפג
לט. כל ישראל ערבים זה לזהתורי זהב (תשעג) עמ' שטו, שנו
לט. כל ישראל ערבים זה לזהברכת חיים (תשמה) ח"ב עמ' 49
לט. כל ישראל ערבים זה לזההקשורים ליעקב (תשעח) עמ' קנה
לט. כל ישראל ערבים זל"זמשנת יוסף על התורה ח"ב עמ' קכא, רפד
לט. כל ישראל ערבים זל"זקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ב (תשעג) עמ' קלב
לט. כל ישראל ערבין זה בזהולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' קכ, תנו
לט. כל ישראל ערבין זה בזהישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רטז, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קסד
לט. כל ישראל ערבין זה לזהפרדס מרדכי עמ' צג, רלח, תרמט
לט. כל ישראל ערבין זה לזהשבח נעורים עמ' יג, קסח
לט. כל מצות העתידין להתחדש קבלו בסיניויואל משה מאמר א סי' לד עמ' מה
לט. כל עבירות שבתורה נפרעין ממנו, וכאן ממנו ומכל העולם כולודרך חיים (תשע) פ"ד הערה 721
לט. לא על דעתך אני משביעך אלא על דעתי ועל דעת בית דיןעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' סג
לט. לא תישא זעזע את כל העולםשיחות לספר שמות עמ' תנח
לט. לומר לך אין לך משפחה שיש בה מוכס שאין כולה מוכסין ושיש בה לסטים שאין כולה לסטים מפני שמחפין עליושבט מיהודה (גרינוולד) עמ' שצח
לט. לחטיא את בשרך ואין בשרו אלא קרובו וכו'רצוף אהבה (אלגאזי, תט) סימן שיב דף קלט ע"ב
לט. מכאן שהשבועה הלהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' מו
לט. מלמד שחלה שבועה על שניהםשמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' רמ
לט. מלמד שכל ישראל ערבים זה לזהמנות הלוי (שמה) דף קיד ע"א; קרבן אהרן (שסט) פרשת בחוקותי דף רצ ע"ד; שו"ת מהרלב"ח (שכה) סימן עו
לט. מלמד שכל ישראל ערבין זה לזהילקוט דברי חכמים במדבר סי' קנז
לט. מנקה הוא לשבים וכו'בית ישראל (זידיטשוב, תשעה) עמ' כב
לט. מצוה שקיבלו עליהם מהר סינידרך חיים (תשע) פ"א הערה 96
לט. מצוות העשויות להתחדש כגון מקרא מגילה מנין (שנצטוו מסיני) ת"ל קימו וקבלו וכו'דברי יואל פ' ויקרא דף צה ע"ב
לט. על דעת המקוםדרך חיים (תשע) פ"ב הערה 380
לט. על כל עבירות נאמר ונקה וכאן לא נאמר ונקהמקראי קדש (תשנג) עמ' קמ
לט. על שבועת שקר לא ינקה ה'פרדס מרדכי עמ' תרנא
לט. קיימו וקבלו - קיימו מה שקבלו כברתורת חיים עה"ת עמ' קלא-קלב {מאהבת הנס קיבלו מדעתם והקדימו שוב נעשה לנשמע}
לט. קיימו מה שכבר קבלומנות הלוי (עוז והדר) ח"ב עמ' רכב
לט. קיימו מה שקבלו כברנתיבות חיים (מטלין, תשמא) עמ' שסג
לט. קיימו מה שקיבלו כבראור יחזקאל - תורה ודעת עמ' שכט
לט. קימו וקבלוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' תפד
לט. קימו וקיבלו, קימו מה שקיבלו כברכתנות אור עמ' שו
לט. רש"י - בין שניהם, ששניהם נענשין בה שלא דקדק למסור ממונו ביד נאמןדברי יואל פ' קרח דף כד ע"ב
לט. רש"י - מנקה הוא לשבים, וכאן אף לשבים לא ינקה בלא פרעוןעצי חיים - מועדים עמ' עג*
לט. שבועה חמורה מכריתות ומיתת בית דין שנפרעין ממנו ומכל העולםחנן אלקים עמ' רעט
לט. שבועת שוא מכלת עצים ואבניםשבט מישראל (קרמניץ) פרק קכז פסוק א
לט. שהשבועה חלה על שניהםמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' קטז
לט. שכל העולם כולו נזדעזע בשעה שאמר הקב"ה בסיני לא תשאלמחר אעתיר עמ' רפב
לט. שכל העולם כולו נזדעזע בשעה שאר הקב"ה לא תשאתורת חיים עה"ת עמ' קכג {מפני היראה שמא יחזור לתוהו ובוהו ע"י מי התהום העולים בגלל שבועת שקר}
לט. שכל ישראל ערבים זב"זאמרי מאיר (מאירי) דברים פכ"ט פסוק ט מס' 3
לט. שכל ישראל ערבים זה בזהקשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' תקסז, תקעג
לט. שכל ישראל ערבים זהקובץ שיחות (וכטפויגל) אלול וימים נוראים עמ' ד
לט. שכן מצינו במשה רבינו כשהשביע את ישראל וכו'תורת חיים עה"ת עמ' רנב {השבועה היתה לחזק קבלת התורה שהיתה רק בדיבור בעלמא - "נעשה ונשמע"}
לט. של"ה (תשנז) - העם שמע כל הדברות מפי ה'שיחות לספר שמות עמ' קעט*
לט. שמאיימין את הנשבע לפני שבועתוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' קסב
לט. תוס' ד"ה קיימומאמר אסתר (הורוויץ) עמ' ה
לט: את אשר איננו פה לדורות הבאיםלקחת מוסר ח"א עמ' תרנו
לט: בשאר עוונות בדיניה ורשעים דמשפחתו בדין חמור וכו'יפה תאר (תח) על ויקרא רבה פרשה ד דף לא ע"ג
לט: בשלמא ההוא דקא משתבע קאי באיסורא אלא ההוא דקא משבע אמאיעצי חיים על התורה עמ' תמג*
לט: הוא בשאר עבירות בדיניה ורשעים דמשפחתו בדין חמורחנן אלקים עמ' עט, יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' יא, יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' טו, רד, מקראי קדש (תשנג) עמ' קמ
לט: המשביע נקרא רשעודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' קסב
לט: כל בני המשפחה נענשים בגלל החוטאאגודות אזוב מדברי דף עא ע"א וע"ד, עג ע"ג {ביטול שדוך מפני שאחד מבני המשפחה המיר דת}
לט: כל ישראל ערבים זה בזה כשיש בידם למחות ולא מיחומשיב נפש (גינצלר, תשסה) עמ' תקיט
לט: מאי איכא בין צדיקים ורשעים דמשפחתו לרשעים וצדיקים דעלמאיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' נח, כרך ב ח"ב עמ' ריט, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' קנג
לט: מלמד שהשבועה חלה על שניהםדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 718-717, 723
לט: מלמד שהשבועה חלה על שניהםשבות יעקב (אבולפיה) עמ' רלח
לט: עכן מאי טעמא איענש דהוי ידעי אשתו ובנותיועץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' סט
לט: צדיקי דהכא ודהכא בדין הקליוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' רמ
לט: ר"ש בן טרפון אומר שבועת ה' תהי' בין שניהם מלמד שחלה שבועה על שניהםדברי יואל פ' קרח דף כא ע"ב
לט: רשב"א לענין קידושין בכלי שאין בו שו"פפרורים משלחן גבוה ח"ד שאלה צב
לט: שבועת ה' תהיה בין שניהם - מלמד שהשבועה חלה על שניהםדרך חיים (תשע) פ"א הערה 938-937
לט: שבועת ה' תהיה בין שניהם וכו' שחלה שבועה על שניהם, ורש"יבגדי חמודות שמות פרק כב פסוק י
לט: שבועת ה' תהיה בין שניהם מלמד שחל השבועה על שניהםדברי משה (שהם, תשעט) עמ' קפ
לט: שבועת ה' תהיה בין שניהם מלמד שחל השבועה על שניהםדברי משה (שהם, תשעג) עמ' קפו
לט: שבועת ה' תהיה בין שניהם, מלמד שחלה שבועה על שניהם [וברש"י ששניהן נענשין בה]שם יחזקאל עמ' קסו
לט: תוס' ד"ה התם שהיהשעת הכושר דף נט ע"א
מ ע"א אבל קם הוא לשבועהזאת ליעקב דברים עמ' שלו
מ ע"א לא יקום עד אחד וכו' אבל קם הוא לשבועהצלח רכב עמ' שפב
מ ע"א מישהא הוה שהי ליה דשתיק ליהתהלה לדוד (והרמן) פרק קמה פסוק יא הערה ה
מ ע"א ר"ל מישהא ושתיק ליהאור חדש (זיטשיק, תשסח) דברים עמ' תעב
מ ע"ב חזקה אין אדם תובע אא"כ יש לומנחת מרדכי עמ' קמב
מ ע"ב חזקה אין אדם תובע אלא אם כן יש לו עליוס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' קמא
מ ע"ב לפיכך יצאו כלים למה שהןאחרית השנים עמ' צא
מ"ד ונשמרת מכל דברבינת יששכר דף סו/סז ע"ב
מ. איכא דאמרי מישהא הוה שהי ליה ושתיק ליה ורש"ימים חיים (קרייסווירטה) עמ' קכו
מ. העדאת עד אחד אפילו לא טענו אלא בפרוטה חייבפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תשכה
מ. טעמא דזהב זהוב הא סתמא שוה קאמר ליהיבין שמועה (לעוו) עמ' תנב
מ. טענו חטים ושעורים והודה לו בשעוריםלהורות נתן בראשית עמ' תכד
מ. לכולי עלמא דרשינן ושעיר עזים אחד חטאתפני יהושע (תשסא) עמ' קא
מ. עד אחד קם לשבועהברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' רלב-רלג, רלה-רלו, רמח
מ: המלוה על המשכון ונכנסה שמיאהיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' סג
מ: חזקה אין אדם תובע אלא אם כן יש לו עליודרך חיים (תשע) פ"א הערה 932
מ: תרומה וקדשים שני כתובין הבאין כאחדעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' שלג, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' כה
מא ע"א אינה יוצאה בדייניןנשמת כל חי חלק ב (סימן מב) דף ע"ח ע"ג (ד"ה גם)
מא ע"א המלוה את חבירו בעדים אין צריך לפרעו בעדיםשו"ת ר"י קצבי (תשעט) ליקוטים סי' ב
מא ע"א ואי צורבא מרבנן הוא לא משבעינן ליה וכו'זכור לדוד עמ' יח
מא ע"א מאי עבדינן ליהנשמת כל חי חלק ב (סימן מ) דף ע"ד ע"ד (קטע ראשון)
מא ע"א נקטיה בכובסיה דלישבקי לגלימיהקובץ מאמרים ואגרות (וסרמן) ח"א עמ' קלה
מא ע"א תוס' ד"ה ולר"ינשמת כל חי חלק ב (סימן מב) דף עו ע"א (ד"ה תשובה)
מא ע"ב דכל מילתא דלא רמיא עליה דאיניש לאו אדעתיהשו"ת ר"י קצבי (תשעט) ליקוטים סי' ח
מא ע"ב דתבעיה לחבריה מאה דינרים דאוזפיהשו"ת ר"י קצבי (תשעט) ליקוטים סי' ב
מא ע"ב סימן ראוב"ן ושמעו"ן דתנ"ו הלכת"א יזפ"י ופר"ע פלוני ופלוני עפצ"י סטרא"י בהימנות"א בבי תרי וכו'מגילת סמנים עמ' קט
מא: א"ל אל תפרעני אלא בעדים אינו נאמן לומר שפרעו שלא בעדיםמים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' שצב
מא: אומר לא לויתי כאומר לא פרעתיפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תשיז
מא: אם אמרו עדים לוה ופרע והלוה אומר לא לויתי וכו'להורות נתן דברים עמ' קלט
מא: כל מילתא דלא רמיא עליה דאינש לאו אדעתיהדרך חיים (תשע) פ"ו הערה 764
מא: רא"ש סי' י"ג, הרוצה לשקר ירחיק עדיוקשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' שסא
מב ע"א והני מילי דפרעיה באפי סהדי ובדברי הראשוניםשו"ת ר"י קצבי (תשעט) סי' יז
מב ע"א כל מילתא דלא רמיא וכו'ביאור הגר"א על משלי (קצנלנבוגן) פרק א פסוק ז
מב. אין טענת קטן מחייבת שבועה למוב"מפרורים משלחן גבוה ח"ד שאלה מה, עב
מב. כל מילתא דלא רמיא כו'ביאור הגר"א על משלי פרק א פסוק ז
מב: אין נשבעים על קרקעברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' רמב
מב: דבר העומד ליתלשברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' רלו
מב: ש"ח אינו נשבע על שטרותפרורים משלחן גבוה ח"ד שאלה מד
מב: תנן עשר גפנים טעונות מסרתי לךעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' רח
מג ע"א סלע הלויתיך עליו ושקל היה שוהימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' תמה
מג ע"א תוס' ד"ה אלא - וי"ל דבשאין חסירה אלא מעט מיקריא מלאהתתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' תצח
מג ע"א תוס' ד"ה כבצורותאחרית השנים עמ' נח
מג ע"ב תניא המלוה את חבירו על המשכון וכו'שמחה לאיש (אלישר) דף עח ע"א
מג. קצירה במשכן, תוס'משנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' כג
מג. תוס' ד"ה אלאפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' תתלה
מג: אבד קתא דמגלא אבד אלפא זוזאפרורים משלחן גבוה ח"ד שאלה קכד
מד אבד קתא דמגלא אבד אלפא זוזי וכו'כבוד לאיש דף לה ע"ג
מד ע"א שומר אבידה פטור מצדקהפניני יחזקאל עמ' תפא
מד ע"ב אמר שמואל האי מאן דאוזפיה אלפא זוזי וכו'אחי וראש דרושים דף מד ע"א
מד ע"ב המלוה את חבירו על המשכון ונכנסה שמיטה וכו' ובדשמואל קמיפלגי (ובתוס' ד"ה אלא)חתם סופר על התורה (תשמט) עמ' קכד
מד עבד מלך כמלךמאמרי הרמ"ע (תשסא) - מאמר המילואים עמ' עו
מד. המלוה על המשכון אינו אלא שומר חנםכתר תורה (תשסז) עמ' שיג
מד. שומר אבידה, רב יוסף אמר כשומר שכר דמידברי יואל מועדים ח"ב סוכות דף רמב ע"ב
מד: חבלת בי שתיםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' לב
מד: חנוני על פנקסודרך חיים (תשע) פ"ב הערה 186
מד: תוס' ד"ה ורב יוסףפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תקלא
מד: תוס' ד"ה ורב יוסף אמר כשומר שכר, וא"ת דאמרינן בתוס' ד"ה המודר הנאה וכו' ואמאי הא מיתהני לרב יוסף דחשיב ליה בהכי כשומר שכרדברי יואל מועדים ח"ב סוכות דף רמג ע"א
מד: תוס' ד"ה ורב יוסף, איך אמרי' מצוות לל"נ הא מרויח פרוטה דרב יוסףדברי יואל מועדים ח"א שבת שובה דף רלד ע"א
מד: תוס' ד"ה ורב יוסף, יכול לכוון לתקוע ולטבול במקום שלא יבא שם עני באותו שעהעצי חיים - מועדים עמ' צה
מה ע"א אר"ן האי מאן דנקיט נרגאדרכי איש דף נב ע"ד
מה ע"א יפה כח הבן מכח האבאור התורה (צמח צדק) בראשית עמ' לב, ויקרא עמ' סט
מה ע"א תוס' ד"ה עביד איניש דגזיםדרכי איש דף נב ע"ד
מה ע"ב א"ה ור"ן ומהרש"אמנחה חדשה (חן טוב) פרשת קדושים
מה ע"במנחה חדשה (חן טוב) פרשת קדושים
מה ע"במנחה חדשה (חן טוב) פרשת שופטים
מה ע"ב אבל אמרמנחה חדשה (חן טוב) פרשת קדושים
מה ע"ב ותוס' ד"ה מתוךמנחה חדשה (חן טוב) פרשת שופטים
מה ע"ב מישהא הוה שהי ליה ושתיק ליהתהלה לדוד (והרמן) פרק קמה פסוק יא הערה ה
מה ע"ב תוס' ד"ה אפילו קצץמנחה חדשה (חן טוב) פרשת קדושים
מה ע"ב תוס' ד"ה ונתיב לי'מנחה חדשה (חן טוב) פרשת קדושים
מה ע"ב תוס' ד"ה כי מטאמנחה חדשה (חן טוב) פרשת קדושים
מה. אלא אימא תקנות גדולות שנו כאןהדרש והעיון דברים מאמר נז
מה. אלו ואלו באין ליד שבועת שואמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' קה
מה. גדול, מכלל דאיכא קטןדברי יואל מועדים ח"ח עמ' קב, קמח
מה. ולא ישלם מי שעליו לשלם לו שבועהיוסף לקח כרך א ח"א עמ' רסה
מה. ולקחו בעליו השבועהעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' שיב
מה. תוס' - תרי איסורי חמירי טובאמרפא לנפש בראשית עמ' נב
מה: כמה מעלי הא שמעתאאגודות אזוב מדברי דף מב ע"ב-ע"ג
מה: משהי שהי וכו' משתי שתי וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' 6
מה: שבועות שומרין לא מחייב רק באפקיד בשטרכתר תורה (תשסז) עמ' ערב
מה: שכיר בזמנו נשבע ונוטליוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קסט
מה: שכרו שלא בעדים בעה"ב נשבע ונפטריוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קסט
מו גזים איניש ולא עבידאם הבנים ח"ב דף פט ע"ב
מו האי מאי דנקיט נגרא בידיה ואמר איזיל ואיקטליהתנופה חיים דף לה ע"ד
מו מאן דנקיט נרגא והתוס'דרכי שלום (מרגונאטו) דף ס ע"א
מו ע"א האי מאן דנקיט נרגא בידיה ואמר איזיל ואקטליהפני חיים (פלג'י) עמ' רנו ע"א
מו ע"א עביד איניש דגזים ולא עבידחקקי לב חלק ב (סימן יז) דף ס"ט ע"א (ד"ה אלא); תנופה חיים דף לה ע"ד (סדר תולדות אות לג)
מו ע"א עביד איניש דגזים ולא עבירלדור ולדורות ח"ג עמ' קח
מו ע"א עביד אינש דגזים ולא עבידמנות הלוי (תשסב) עמ' קסג, קסח
מו ע"א תוס' ד"ה כ"מ שאתה רואה הרדרכי איש דף לו ע"א, ס ע"א
מו ע"א תוס' ד"ה עבידחקקי לב חלק ב (סימן יז) דף ס"ט ע"ג (קטע ראשון)
מו עביד אינש דגזים ולא עבידהמדרש והמעשה בראשית פ' וישב
מו עביד אינש דגזים ולא עבידהמדרש והמעשה שמות פרשת שמות דרוש ב
מו. איניש דגזים ולא עבידתשבי (תשסה) עמ' נ שורש גזם
מו. במקום שיכול לחבול בעצמומשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' שמא
מו. גזים איניש ולא עבידצור יעקב (יעבץ) דברים
מו. עביד איניש דגזים ולא עבידצור יעקב (יעבץ) דברים
מו: אחזוקי אינש ברשיעא לא מחזקינןכתר תורה (תשסז) עמ' שנד
מו: תוס' ד"ה וספראלהורות נתן בראשית עמ' תכב
מושבע ועומד מה"סשארית יעקב (אלגזי) דף לח ע"א, עח ע"ב
מז ע"ב אתמר ב' כיתי עדים המכחישים זה את זה, רב הונא אומר זו באה בפני עצמו ומעידה וכו' רב חסדא אומר בהדי סהדי שקרי למה לי וכו'חוט המשולש בשערים (תשנח) עמ' רצג
מז ע"ב דאמר בעל הבית לחנוני תן לפועלים וכו'שו"ת ר"י קצבי (תשעט) סי' כז
מז ע"ב השבועה חלהנשמת כל חי חלק ב (סימן ט) דף יב ע"א (ד"ה תשובה)
מז ע"ב ותרגנו באהליכם וכו' תרתם וגיניתםאמרות ה' השלם ח"ו עמ' נא
מז ע"ב לא תנאף, לא תנאיףדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' תקמד ד"ה בפיוט
מז ע"ב עבד מלך כמלךבעקבי יעקב עמ' ר
מז ע"ב עבד מלך כמלךתהלה לדוד (והרמן) פרק צ פסוק טז הערה מ, פרק ק פסוק ג הערה כא
מז ע"ב עבד מלך מלךמהר"ם שיק בראשית עמ' קפא
מז ע"ב עבד מלך מלךקובץ שיחות (וכטפויגל, תשעה) עמ' תעה, שיט
מז ע"ב עבר מלך כמלךחי' אגדות מהר"ם שיק אבות פ"ד מ"א עמ' עה
מז ע"ב קרב לגבי דיהנא ואידהןצלח רכב עמ' ע
מז ע"ב קרב לגבי דיהנא ואידהןתפלה למשה (בנימין) עמ' קי, קסד
מז ע"ב ר"י מיגאש בטעמא דר"חמנחת מרדכי עמ' ריז
מז ע"ב רש"יאמרות ה' השלם ח"ו עמ' מה
מז ע"ב תרתם וגיניתם באהלו של מקוםדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ה עמ' ריז ד"ה ונ"ל
מז. אזהרה לעוקבמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' מב
מז. אזהרה לעוקבמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' שפג
מז. חייב שבועה ואינו יכול לישבע משלםמים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' שצה
מז. מאן רבותינו שבארץ ישראל ר' אבאדברי יואל מועדים ח"ו כט שבט עמ' עב
מז. עבד מלך מלךברית אברם עמ' תצא
מז. שבועת ה' תהיה בין שניהם וכו' חמשין ידענא חמשין לא ידענאחיי נפש ח"ד עמ' קסה
מז. שבועת ה' תהיה בין שניהם ולא בין היורשיםחיי נפש ח"א עמ' רה ע"א
מז. תוס' ד"ה חלהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' ו
מז: החנוני והפועלים ששניהם נשבעין ונוטלין מבעל הביתצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' תיח
מז: הנהר הגדול נהר פרת וגו'תפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' נ {פרת וא"י בחינתם מלכות}
מז: השבועה חלה על שניהםיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' טו
מז: ותרגנו באהליכם תרתם וגיניתםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' תכב
מז: מלמד ששבועה חלה על שניהםיפה מראה (שנ) פרק ו דף שיג ע"א
מז: נהר פרת על שהוא סמוך לארץ ישראל נקרא גדולפרדס מנחם עמ' לא, קה
מז: עבד מלך כמלךאור אברהם על ספר המצוות עמ' קצב
מז: עבד מלך כמלךאור אברהם - סידור התפילה עמ' סב
מז: עבד מלך כמלךדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 1486
מז: עבד מלך כמלךשל"ה (תט) פסחים דף קנב ע"ב
מז: עבד מלך מלךודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' תצ
מז: עבר מלך כמלךמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' שעג
מז: קרב לגבי דהינא ואידהן וכו'לב אהרן (ראנ"ח, שסב) יהושע ח סימן א דף ז ע"ב; +יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת תשא דף קסט ע"ד
מז: קרב לגבי דהינא ואידהן. הדבק לשחוור וישתחוו לךתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' צג
מז: רב חסרא אמר בהדי סהדי שקרי למה ליהדרש והעיון במדבר ח"ב מאמר קא
מז: רש"י - קרב לגבי דהינא, אם נגעת במשוח בשמן תהא גם אתה משוח בנגיעתודברי יואל מועדים ח"ד דף צט ע"ב
מז: רש"י ד"ה המכחישותפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תשכ
מז: שבועת ה' תהיה בין שניהם שהשבועה חלה על שניהםעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' שי, כרך ב ח"ב עמ' קח
מז: שתי כיתי עדים המכחישים זה את זהשבות יעקב (אבולפיה) עמ' סג
מז: תוד"ה חלה על שניהםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' קסב
מז: תרתם וגיניתם באהלו של מקוםשפתי כהן (הכהן, שסה) פרשת דברים דף רסט ע"ד
מח ע"א אחד אומר שלש ואחד אומר חמש עדותן בטלה ומצטרפין לעדות אחרתלמדנות (תשנח) פ' משפטים אות נא
מח ע"א יפה כח הבןס' המאמרים (רש"ב) תרעב עמ' תיב, תקנב
מח ע"א יפה כח הבן מבח האבס' המאמרים (מהר"ש) תרל"ו עמ' רצד
מח ע"א יפה כח הבן מכח האבדברי תורה (שפירא) מהד' ה סי' ז
מח ע"א יפה כח הבן מכח האבכנפי יונה (תשנח) ח"ד סי' כז
מח ע"ב שטר העומד ליגבות לאו כגבוי דמישו"ת ר"י קצבי (תשעט) סי' יז
מח. יפה כה הבן מכח האבתפארת צבי בראשית עמ' ער
מח. יפה כח הבן מכח האבשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' קז
מח. יפה כח הבן מכח האבשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' קסז, רצד
מח. יפה כח הבן מכח האב וכו'מחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' סא
מח. יפה כח הבן מכח האבגנזי ישראל (תשעד) מועדים עמ' קכז
מח. יפה כח הבן מכח האבפרדס מרדכי עמ' ריא
מח. מתיב וכו' אחד אומר ג' מרדעות וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תשכ
מח: מכניס לו פועלים והוציא לו פועליםיפה תאר (תשעח) ח"ג עמ' פד
מט ד' שומרים הןבינת יששכר דף כח ע"ג, לד ע"ג
מט ד' שומריןראש דוד (תשמו) עמ' רלט ע"ב
מט הדרן עלך ארבעה שומרים וסליקא לה מסכת שבועותתהלות ישראל (מג'לד) עמ' רנא
מט לכל מגלגליןאמרי אמת (אמדו) דף מז ע"ג
מט ע"א א"ר גידל א"ר דאמר קרא וזה דבר השמטה ואפילו דיבור משמטתמכשירי מצוה עמ' רא, ריט
מט ע"א וזה דבר השמיטה, אפי' דיבור משמטתאמרות ה' השלם ח"ד עמ' רכט
מט ע"ב כי משתמש בד' לשונותתהלה לדוד (והרמן) פרק קיח פסוק א הערה א
מט ע"ב שוכר כיצד משלם רמ"א כשומר חנם רי"א כנושא שכר כו'עשרה מאמרות (תשס) עמ' ז(ט)
מט. ארבעה שומרים הןשם יחזקאל עמ' תלא
מט. ד' שומרים כו'תיבת גמא (תשסז) עמ' רנז
מט. ד' שומריןראש דוד (תקלו) דף נח ע"ד
מט. ראה עדים שממשמשים ובאיםבני שלשים עמ' קנח
מט: זה הכלל נשבע להקל ע"ע חייבעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' שי
מט: כל שבועה שהדיינין משביעין אותה אין בה משום שבועת ביטוימעגלי צדק (פאנעט) במדבר עמ' רסג
ב: תוס' ד"ה חייבארשות החיים עמ' קנג
ה ידיעת בית רבו ורש"ידולה ומשקה אלול ור"ה עמ' לז
ה ע"א גבי תורה דכתיב ונעלמה מעיני כל חי ומעוף השמים נסתרה מכלל דאיכא דהוה ידע ביה והכתיב לא ידע אנוש ערכהאוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ג עמ' כ, קב
ה ע"ב מראות נגעים וכו'כתנות אור (תשעג) פ' תזריע אות ב
ה. ונעלמה מעיני כל חי דליכא דידע בה וכו'אשכבתיה דרבי ח"א עמ' רט
ו ע"ב מנין שאין הכתוב מדבר וכו'כתנות אור (תשעג) פ' ויקרא אות ד
ו. כהן שאינו בקי בהן ובשמותיהן ותוד"ה כלדברי נפתלי (הלברשטם) ח"א עמ' רפד
ו. תוס' - אם ישראל בקי עמו, אפילו כהן שוטה, אומר לו ישראל אמור טמא והוא אומרדברי נפתלי (הלברשטם) ח"ב עמ' כה
ח מאי חלק דמייתי בעולה ויורדטירת כסף דף קעא ע"ד
ט ע"א מה נשתנה שעיר של ר"ח שנאמר בו לה' וכו' שמיעטתי את הירח, ורי"ף ורשב"אדעת קדושים (תשנ) עמ' טו, קלה
ט. אמר הקב"ה שעיר זה יהא כפרה על שמיעטתי את הירחגל עיני ח"א עמ' צז
י ע"א יום הכיפורים מכפר על הודע ועל לא הודעשארית ישראל (תשעד) דרוש ה עמ' 87
י ע"ב תוס' ד"ה קדושהדרישה מחיים דף כח ע"ג
י ע"ב תמידין שלא הוצרכודרישה מחיים דף כט ע"א
יא: פרה נפדית על כל פסול שבהארשות החיים עמ' נג
יב האי עשה ה"ד ותוס'דרכי נועם (הרנזון) דרוש כ
יב ע"ב לא זז, תוס'שארית ישראל (תשעד) דרוש ו עמ' 111
יב. כל קינוח סעודה נקרא 'קיץ' על שם התאנהלילה כיום יאיר (באום) עמ' 151
יג דמי סתם ספרא אסתם ספראטירת כסף דף קפט ע"א
יג הכרת תכרת הכרת בעוה"ז תכרת לעוה"בדרכי נועם (הרנזון) דרוש כא
יג ע"א הכרת תכרתעולת שבת בשבתו עמ' שיג
יג ע"א ומודה רבי בעבירות דיוה"כ גופיהיקרא דשכבי (דוד) דרוש צב דף קעו ע"א וע"ג
יג ע"א מחלוקת האם יום הכיפורים מכפר גם ללא תשובהשארית ישראל (תשעד) דרוש ו עמ' 114
יג ע"ב וכפר את מקדש הקודש זה לפני ולפניםפרשת דרכים (תשסה) עמ' צב
יג ע"ב כרת לרבי היכי משכחת להיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' נג
יג רבי ס"ל דעל כל עבירות כו'דרכי נועם (הרנזון) דרוש כג
יג. המפר ברית בבשר הכרת תכרתארשות החיים עמ' קכ
יג. מיתה ממרקת עון אף בלא תשובהעזר מיהודה (תשנט) עמ' קסג
יג. רבי אומר על כל עבירות שבתורה בין עשה תשובה בין לא עשה תשובה יוהכ"פ מכפר חוץ וכו'אש דת (תשמח) עמ' רצט
יד ע"א מותר להוסיף על העיריערי עם דבשי ח"ב עמ' נח
יד ע"א שאין מוסיפין על העיר ועל העזרות אלא במלך ונביא וכו'אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ג עמ' קכט
יד ע"ב וכן תעשו לדורותישיר משה דף מ ע"ג
יד ע"ב תוס' ד"ה וכן הטהוישיר משה דף מ ע"ג
יד. מוטב שיבוא זכאי ויכפר על החייבנפש יוסף (תשעד) עמ' קפד
טו אין העזרה מתקדשת אלא בשיירי מנחהטירת כסף דף קמו ע"א
טו אין מוסיפין על העזרה אלא עפ"י ב"ד של ע' ואחד וכו'ברך יצחק (ברכה) דרוש לפרשת ויקרא
טו אין מוסיפין על העיר ועל העזרות וכו'ברך יצחק (ברכה) דרוש לפרשת תרומה
טו ומי איכא חשיבות קמי שמיאטירת כסף דף קמה ע"ד
טו ע"א גדולות במינן וכו'פנינים על התורה ומועדים עמ' ח
טו ע"א וכן תעשו לדורותנפש החיים (תשעז) עמ' ל
טו ע"א כל הכלים שעשה משה משיחתן מקדשתן, מכאן ואילך עבודתן מחנכתןנתיב התורה (סאלים) במדבר עמ' ל
טו ע"ב אין העזרה מתקדשת אלא בשירי מנחהכתנות אור (תשעג) פ' פקודי אות א
טו ע"ב ושיר של פגעיםאוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"א עמ' ריב
טו תוס' ד"ה אין העזרה וא"תטירת כסף דף קמו ע"א
טו תוס' ד"ה ללמדך דהא כתיב את הכבשטירת כסף דף קמה ע"ד
טו. היו מקדשין העזרה בתודה דבר הנאכל בה והיוצא ממנה נפסלאשל אברהם (פרידמן) ח"א עמ' שע
טו. תוס' - איך קדשו את הר הבית, שאין דבר הנאכל בו והיוצא ממנו נפסל, ותרצו כיון דלא אפשר קדשוהו רק בשירות ותשבחותאשל אברהם (פרידמן) ח"א עמ' שע
טו. תוס' ד"ה אין עזרה מתקדשת למ"ד אין מנחה בבמה איך עזרה מתקדשתנפש יוסף (תשעד) עמ' תמד
טו: אין בונים בית המקדש בלילהבאר שרים (שלזינגר) מועדים ח"ג עמ' שלט
טו: להתרפאות בדברי תורה אסור אבל להגן שרידברי נפתלי (הלברשטם) ח"ב עמ' רלא
טז למה נאמר כל הנוגע במת אחר שכתוב ואיש אשרטירת כסף דף קצט ע"ב
טז ע"א בכל אלו תנןכתנות אור (תשעג) פ' פקודי אות א-ב
טז ע"ב בכל אלו תנןפרשת דרכים (תשסה) עמ' קיז
טז שמעתי שמקרבין אע"פ שאין ביתטירת כסף דף קיח ע"ד
יז ע"ב כל שאינו פורש מאשתוברך את אברהם דף קע ע"ג
יז: טמא שנכנס דרך גגין להיכל וכו'זמרת הארץ (רבינוביץ) עמ' תב
יח המקדש עצמו בשעת תשמיש הרין ליה בנים זכריםנפש יוסף (תשעד) עמ' קח
יח ע"ב אזהרה לישראל שיפרשו מנשותיהם סמוך לוסתןשארית ישראל (תשעד) דרוש ב עמ' 44
יח ע"ב כל הפורש מאשתו סמוך לווסתהמהר"ם שיק ויקרא עמ' סה
יח ע"ב על העלם שרץ חייבכתנות אור (תשעג) פ' ויקרא אות ו
יח: כל המבדיל על היין וכו'לשון ערומים ליקוטי רב"י דף כד ע"ב
יט ע"א העלם זה וזה בידו מהוכתנות אור (תשעג) פ' ויקרא אות ה
יט ע"א שני שבילין א' טמא ואחד טהורכתנות אור (תשעג) פ' ויקרא אות ו
יט ע"ב שבועה שלא אוכל ואכלאזני יהושע (מהד' אדרת) ויקרא-במדבר דרוש מ עמ' 290-291
כ ע"ב זכור ושמור בדיבור אחד נאמרומהר"ם שיק ויקרא עמ' קמג
כ תוס' ד"ה כיון דמדרבנן כו'דרך עץ החיים (אלגזי) דף קלו ע"ג
כ: זכור ושמור בדיבור אחד נאמרואבן יעקב (ניימרק) על אבות חתימת הספר
כ: זכור ושמור בדיבור אחד נאמתלילה כיום יאיר (באום) עמ' 125
כ: נשים חייבות בקידוש היום דבר תורה וכו', הואיל ואיתנהו בשמירה איתנהו בזכירה ותוס' עזר מיהודה (תשנט) עמ' עד
כ: שמור וזכור בדיבור אחד נאמרודברת שלמה (תשעא) עמ' רב
כא ע"ב ולאו הרי נמלה בריה שאנידובר צדק עמ' 15
כא: מושבע ועומד מהר סיניזמרת הארץ (רבינוביץ) עמ' שפג
כב שבועה שלא אוכלדרכי נועם (הרנזון) דרוש יט
כג ודילמא למפטר נפשי' ורש"י אהל ישרים דף יא ע"ד
כג ע"ב שבו' שלא אוכל כו'ישיר משה דף ח ע"ד
כג ע"ב שבועה שלא אוכל ואכל נבילותכתנות אור (תשעג) פ' מטות אות ב
כג ע"ב תוס' ד"ה דמוקי להכתנות אור (תשעג) פ' מטות אות ג
כד תוס' ד"ה אלאקול יהודה (ישראל) דף עב ע"ב
כד תוס' ד"ה אלא הן היכי משכחתישיר משה דף ס ע"א
כד תוס' ד"ה באיסור הבא מעצמוישיר משה דף ס ע"א
כה ע"א שבועה שלא אישן ג' ימים מלקין אותו וישן לאלתראוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"א עמ' קמח
כה. להרע שלא אוכל שלא אישןבאר שרים (שלזינגר) מועדים ח"ג עמ' שסד
כה. לעני מושבע ועומד מה"ש הואקול יהודה (ישראל) דף סא ע"א
כה. נדרים אינן חלין על דבר שא"ב ממש אתן צדקה לעשיר ובר"ן שם היכי חיילאש דת (תשמח) עמ' עג
כה. שבועה שאתן לאיש ס' כו'דרכי הים דף צד ע"ב
כו א"ש גמר בלבו צריך להוציא בשפתיו ותו' ורמב"ןדרכי נועם (הרנזון) דרוש טז
כו ע"א רש"י ד"ה ר"י ששימשטהרת יו"ט חט"ז עמ' רנו
כו ע"ב גמר בלבו מנין ת"ל כל נדיב לבאוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ג עמ' מג
כו ע"ב גמר בלבו צריך שיוציא בשפתיואזני יהושע (מהד' אדרת) ויקרא-במדבר דרוש מג עמ' 331
כו ע"ב גמר בליבו צריך להוציא בשפתיואזני יהושע (מהד' אדרת) דרשות והספדים דרוש נט עמ' 104-105
כו ע"ב גמר בליבו צריך להוציא בשפתיואזני יהושע (מהד' אדרת) דרשות והספדים דרוש סח עמ' 275
כו: בקדשים די באם גמר בלבו ואין צריך להוציא בשפתיושפת אמת (הלוי) משלי פרק ל פסוק ז
כו: גמר בלבו צריך שיוציא בשפתיומזל שעה דרשות דף קז ע"ד
כח א"ר שבועה שלא אוכלדרישה מחיים דף עא ע"ב
כח. שבועה שלא אוכל ככר זו אם אוכלמזל שעה דרשות דף קו ע"ד
כח: רש"י ותני עלהארשות החיים עמ' קעו
כט דביתהו דרב הונא הוה ליה דינא קמיה דרב נחמן אמר היכי נעבידהרי בשמים (בדרשי) דף מג, סג ע"ב
כט ע"א אמר משה לישראל לא על דעתכם אני משביע אתכםמהר"ם שיק דברים עמ' קפ
כט: רש"י ד"ה אלאארשות החיים עמ' רכב
ל ע"א עמדו ב' אנשיםיערי עם דבשי ח"ב עמ' סח
ל רב יימר הוה ידע סהדותא ותוס'דרכי הים דף ב ע"ב
ל ת"ר ועמדו ב' אנשים מצוה לבע"דטירת כסף דף שא/שח ע"ג
ל תוס' ד"ה אבלדרכי הים דף קכ
ל. בצדק תשפט עמיתך דצריך לדון את חבירו לכף זכותדברי נפתלי (הלברשטם) ח"ב עמ' שיד
ל. מדכתיב אם לא יגיד, 'לו' יגיד, שהבעל דין צריך לתבוע העד להעידאשל אברהם (פרידמן) ח"א עמ' רמה
ל. עשה דכבוד תורה עדיףאש דת (תשמח) עמ' נד
ל. תניא ועמדו שני האנשי' בעדים הכתוב מדבר וכו'ויחי ויתן דף יב ע"ג
ל: אשת חבר כחברזמרת הארץ (רבינוביץ) עמ' כז, לה
ל: האי צורבא מרבנן דידע סהדותא וכו'אש דת (תשמח) עמ' נה
לא ע"א מנין לשנים שבאו לדיןעולת שבת בשבתו עמ' קס
לא ע"ב לא תשא קרי ביה לא תשיאאהל ישרים דף יא ע"ג
לא. להתרחק מכמה דברים משום מדבר שקר תרחקמפי ספרים וסופרים (תשעב) אבות פניני חסידות פ"א אות קיז
לא. מנין לדיין שבאו לפניו וכו' אחד לבוש סמרטוטיןלב שלום בראשית עמ' שמה
לג. משביע אני עליכם אם לא תבואו ותעידו שאיש פ'מזל שעה דרשות דף קנז ע"ג
לה אם נא מצאתי חן בעיניך אל נא תעבור כל מקום שנאמר אד' הם חול חוץ מזה שהוא קודשהגיונות אל עמי (עמיאל) ח"ב סי' יב
לה הלכה כר"י, רשב"אכסא רחמים (תשסג) עמ' פג-פד
לה. צבאות נמחק כלו, רי"ףכסא רחמים (תשסג) עמ' פד
לה: האלף לך שלמה, שהוא מלך שהשלום שלודברת שלמה (תשעא) עמ' שפד
לה: והם לא ביחנו אם לנצוח וכו' ורש"יאש דת (תשמח) עמ' קעט
לו ע"א אמן בו אמנת דברים ובו קבלת דברים ובו שבועהמהר"ם שיק דברים עמ' קמד
לו ע"א לאו שבועה, הן שבועה וכו' והוא דאמר לאו לאו תרי זימני והוא דאמר הן הן תרי זימניפי' לס' יחזקאל לר' יוסף חיון עמ' קכ הערה 28
לו ע"א שמור נפשך להזהיר על שמירת גופומהר"ם שיק במדבר עמ' לב
לו ע"א ת"ר ארור בו נדויישיר משה דף ח ע"ג
לו. הוי דן חברך לכף זכותמסילות חיים בחינוך ח"ב עמ' מו
לו. רש"י ד"ה בו אמנת דברים - ראוי לענות אמן על דבר תפלה ותחינהנפש יוסף (תשעד) עמ' כה
לח: כל הנשבעין צריכים נקיטת חפץמגדנות אליעזר עמ' לב
לט כל ישראל ערבים זל"זאמונת עתיך גל' 128 עמ' 18
לט ע"א וכשלו איש באחיו איש בעון אחיו מלמד שכל ישראל ערבים זה בזהאוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ג עמ' עח, קלב
לט ע"א ומבשרך אל תתעלםשארית ישראל (תשעד) דרוש ד עמ' 82
לט ע"א ונקה לשבים לא ינקה לשאינן שביםחכמת התורה שלח עמ' שנו
לט ע"א כל הנשמות הקדושות היו בסינימהר"ם שיק דברים עמ' עז
לט ע"א כל ישראל ערבים זה לזהעולת שבת (אלמושנינו) עמ' רצח
לט ע"א כל ישראל ערבין זה בזהאוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"א עמ' צב
לט של"ה הקדושמעינות האמונה (תשסב) עמ' קסו בהגה
לט. ביאור מידת נקה לא ינקהדולה ומשקה עשי"ת ויוה"כ עמ' קצב, ר
לט. בשעה שאמר הקב"ה לא תשא את שם ה' אלהיך לשוא נזדעזע כל העולם כולועזר מיהודה (תשנט) עמ' רסב
לט. ישראל ערבים זה לזהמטר השמים - עמודי העולם עמ' תמד
לט. ישראל ערכין זה בזהזמרת הארץ (רבינוביץ) עמ' קצג, קצז
לט. כל ישראל ערבים זה בזהלילה כיום יאיר (באום) עמ' 58
לט. כל ישראל ערבים זה לזהדברי נפתלי (הלברשטם) ח"ב עמ' תכז
לט. כשמשביעים אומרים סורו נא מעל אהלי האנשים הרשעים האלהעזר מיהודה (תשנט) עמ' רס
לט. נזדעזע העולם על לא תשאאש דת (תשמח) עמ' שט
לט. תוס' - הפלא על השבועה על קיום המצוותדולה ומשקה עשי"ת ויוה"כ עמ' קט
לט: איש בעון אחיו, מלמד שכולן ערבים זה בזהשפת אמת (הלוי) משלי פרק כט פסוק כז
מא. איכא בינייהו שבנגדו חשוד על השבועהארשות החיים עמ' תכ
מא. אמר רב פפא האי מאן דאפיק שטרא על חבריה וכו'ארשות החיים עמ' תכב
מא. אע"ג דלא טעין איהו טענינן ליהארשות החיים עמ' שמז
מא. ומה בין זה לפוגם את שטרוארשות החיים עמ' שסו
מא. ותקנתא לתקנתא לא עבדינןארשות החיים עמ' שנד
מא. תוס' ד"ה וכי מה בין זהארשות החיים עמ' תטז
מב רב ושמואל דאמרי תרוויהודרכי הים דף צד ע"ג
מב. אין נשבעין על טענת חרש שוטה וקטן וכו'ארשות החיים עמ' שסא
מב: תוד"ה על כלארשות החיים עמ' סב בהגהות, קלה
מב: תוד"ה שומר חנםארשות החיים עמ' תמו
מג גבי מציאת חרש ש"ו אי נחתידרכי הים דף קיד ע"ב
מו. ותוס' ד"ה ורבנן סבריארשות החיים עמ' שנד, שס
מו. רש"י ד"ה אלא, ותוס' ד"ה בדרבנןארשות החיים עמ' שסב, תיט
מז ע"ב הנהר הגדול נהר פרתאזני יהושע (מהד' אדרת) דברים דרוש נ עמ' 109
מז ע"ב מהרש"א ד"ה עדאזני יהושע (מהד' אדרת) דברים דרוש נ עמ' 110
מז ע"ב נהר פרת רש"ימשוש הארץ עמ' קלא*
מז ע"ב עבד מלך מלךנתיב התורה (סאלים) ויקרא עמ' לה, נח
מז ע"ב עבד מלך מלך, דהיינו עבדו של המלך הרי הוא כמלך וכו'נתיב התורה (סאלים) דברים עמ' קסא, רנג
מז ע"ב רש"י ד"ה קרבאזני יהושע (מהד' אדרת) דברים דרוש נ עמ' 109-110
מז עד הנהר הגדול קרב לגבי דהינאטירת כסף דף רפג ע"ב
מז: עבד מלך כמלךאור גדליהו ויקרא-דברים דף כ ע"ב
מז: עבד מלך מלךלילה כיום יאיר (באום) עמ' 60
מז: עבד מלך מלךדולה ומשקה אלול ור"ה עמ' רלב
מח. יפה כח הבן מכח האבעזר מיהודה (תשנט) עמ' רי
מח: הבו דלא לוסיף עלהארשות החיים עמ' שצד
מח: רש"י ד"ה הא שאר ארשות החיים עמ' תיט
פ"א מ"אערוגת הבושם (הראשון) ח"ג עמ' 319
פ"א מ"א ידיעות הטומאה שתים שהן ארבעצלח רכב עמ' תלו
פ"א מ"בערוגת הבושם (הראשון) ח"ג עמ' 579
פ"א מ"גערוגת הבושם (הראשון) ח"ג עמ' 579
פ"א מ"ג ברע"בעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קמד
פ"א מ"דערוגת הבושם (הראשון) ח"ב עמ' 127, 126
פ"א מ"ד חטאות די"ט ור"ח באים לכפרפי' הרמ"ז על הזוהר ויקרא (תשסג) עמ' סא
פ"א מ"ד קרבן ר"ח מכפר על טומאת מקדש וקדשיו וכו'תורת מנחם חנ"ט עמ' 32
פ"א מ"וערוגת הבושם (הראשון) ח"ג עמ' 579
פ"א מ"ו על שאר עבירות שבתורה הודע ולא הודעכתנות אור עמ' תרס
פ"א מ"זערוגת הבושם (הראשון) ח"ג עמ' 320
פ"ב מ"א שעיר הפנימי והחיצון מכפרים על שיש בה ידיעה בתחילה ואין בה ידיעה בסוף או להיפךדרשות באר יצחק עמ' מח
פ"ג מ"ו מושבע ועומד מהר סיניפי' הרמ"ז על הזוהר בראשית (תשס) עמ' מב
פ"ג תוס' ואור"ת דע"פ הדיבר היהשארית יעקב (אלגזי) דף לח ע"א
פ"ג תענו את נפשותיכם, מן המותר לכם ולא מן האסור לכםשארית מנחם ח"ד עמ' שלב
פ"ד מי"ג בשמים ובארץ פטוריםפי' הרמ"ז על הזוהר ויקרא (תשסג) עמ' קה
פ"י מ"ב המלוה על המשכון אין משמטיןכתר תורה (תשסז) עמ' קה
פ"ג מ"ו כל בר ישראל מושבע מהר סינינפוצות יהודה (מוסקאטו, תשס) עמ' פו
ב כפרת שעיר המשתלחשיחות חכמה ומוסר מאמר כא אות ב
ב ע"א שני השעירים מכפרים על טומאת מקדש וקדשיוהגיונות אל עמי (עמיאל) ח"א דרוש לח
ב פרטי כפרת טומאת מקרש וקרשיושיחות חכמה ומוסר מאמר כא אות א
ב. רש"י ד"ה תולה, השוגגין צריכים כפרה כו'תפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' רלח (רלד)
ב: שעיר המשתלח מכפר על מצוות קלות וחמורותשם דרך ויקרא עמ' צה
ב: שעיר הנעשה בפנים מכפר על טומאת מקדש וקדשיותפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' שמה
ג: רבי ישמעאל סובר דלאו שאין בו מעשה לוקין עליותפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' קז
ה ע"ב בהרת לבנה כשלגאבני שיש (שוורץ) עמ' כו
ה. תוס' ד"ה דתנא, ובהגהות מצפה איתןתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' סב (ריד)
ו: משום רבי ישמעאל אמר תלמיד אחד וכו'תפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' קז
ח: אם מת מיתה ממרקתתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' קנג (תקטו) {רק כפרת קרבן}
ח: אם מת מיתה ממרקתתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' קנג (תקיד) {וזהו הטעם שאין כפרה למתים}
ח: אם מת מיתה ממרקתתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' קנד (תקטז) {חוץ כשאיבד עצמו לדעת}
ט ע"א חטא שאין מכיר בו אלא ה' יש"ו מכפרראשית בכורי משה חיים ח"ב מאמר ג
ט. שעיר זה יהא כפרה על שמיעטתי את הירחשבילי פנחס (תשעה) עמ' שעא
ט. שעיר זה יהא כפרה על שמיעטתי את הירחשבילי פנחס (תשעו) עמ' רפ
ט: מה נשתנה שעיר של ר"ח שנאמר בו לה' אמר הקב"ה שעיר זה יהא כפרה על שמיעטתי את הירחשבילי פנחס (תשעא) עמ' תטז
י. הוקשו כל המועדים כולם זה לזהתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' קפז {מהיקש זה למידין ג"כ היתר אוכל נפש בחג השבועות}
יא. לב בית דין מתנה עליהן, ורש"יתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' צז (שמד)
יב ע"ב ואלו הן קלות וכו' אי דלא עבד תשובה זבח רשעים תועבהשם דרך ויקרא עמ' צה
יב: אלו הן חמורות כריתות ומיתות ב"דתורת אברהם עמ' 270
יג ע"א הכרת בעולם הזה תכרת לעולם הבאשם דרך ויקרא עמ' קכ
יג ע"א מ"ט דרבנן וכו' מה חטאת ואשם אין מכפרין אלא על השבים כך יוהכ"פשיחות חכמה ומוסר מאמר ג אות ו
יג ע"א רבי אומר על כל עבירות שבתורה וכו' לא עשה תשובה יוהכ"פ מכפר חוץ וכו' ומפר בריתשיחות חכמה ומוסר מאמר מו אות א
יג ע"ב ריטב"א ד"ה יש ספרים וכו' ונראה דהלכתא וכו' שיוה"כ לכשתחשך הוא מכפרשיחות חכמה ומוסר מאמר ח אות ט, מאמר יט אות ז, מאמר כא אות י
טו ע"א ואמאי ונימא וכן תעשו לדורותשם דרך שמות עמ' קצו
טו ע"א כל הכלים שעשה משהבית אולפנא ח"א עמ' קמא
טו. ההוספה על ירושלים הוא בלחמי תודהתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' שטז {הוספה בקדושה יש עמה ענין ההודאה}
טו. ריטב"א ד"ה אלא, בגופו של קרבן אין שום חילוק בין כחוש לשמןתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' קיב (קיז) {אלא דהוא חובת גברא}
טו: אין בנין בית המקדש אלא ביוםתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' שכח {אם נשים פטורות משום מצות עשה שהזמן גרמא}
טו: ואומר ארוממך ה' כי דליתניתורת אברהם עמ' יא
טו: רש"י ד"ה אין בנין, וימים טובים נמי שבתות איקרו (והגהות מצפה איתן ומהרש"ם)תפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' קטז (שצז, שצט) {בכמה מקומות נלמד יום טוב משבת}
טו: תוס' ד"ה אין, מקדש העתיד יבא מן השמים וכן הוא בתנחומאתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' שמא (קיח) {לפנינו ליתא}
טז ע"ב שמע מינה דמשכן איקרי מקדשעיוני הפטרה ח"א עמ' 190
טז. ועזרא זכר בעלמא הוא דעבדתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' ר (תכז)
טז: יתרון מקדש על משכןתורת אברהם עמ' יא
טז: על משכן יהא חייב שהרי משוח בשמן המשחה וכו', על מקדש יהא חייב שהרי קדושתו קדושת עולםתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' שי-שיא {מה עדיף, ריבוי הזמן או מעלה עצמותית}
יז: דרך אחוריו פטור דדרך ביאה אסרה תורהתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' רלב (תקנח), רפה (תשכז) {השוואות דבכל עשיות שבתורה בעינן שיעשה כדרך עשייתו}
יז: פרישה מנדה באבר חי הוא בכרתתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' רטו (תפ) {דאיסור ביאה הוא ההנאה לא המעשה}
יח ע"א בא על אשתו שלא בשעת וסתה ונטמאה הוי אונס ופטור מקרבןשיחות חכמה ומוסר מאמר יט אות ה
יח. רש"י ד"ה ובתלמיד חכם לזו, וא"ת מזיד הוא, וכו'שם אליעזר דף פז ע"ג
יח: כל המבדיל על היין במוצאי שבתות הויין לו בנים זכריםתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' עט {ר' יוחנן לטעמיה בברכות לג ע"א}
יח: כל המבדיל על היין במוצאי שבתות הויין לו בנים ראויין להוראהתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' לד (קכג) {הבדלה הוא בדעת, ודעת המכריע מביא להוראה}
יח: כל המבדיל על היין במוצאי שבתות, הויין לו בנים ראוין להוראה וכו'תפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' ק-קג (שסב) {שכר ההבדלה הבאה מן הדעת, ענין ההוראה הבאה גם כן מן הדעת}
כ: זכור ושמור בדיבור אחד נאמרושם אליעזר דף קלג ע"ג
כא ע"א לא ינקה ה' אבל ב"ד של מטה מלקין אותו ומנקין אותושיחות חכמה ומוסר מאמר ה אות ז
כא. חייב מלקות על שבועת שואתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' פא {הנשבע שלא יתחלף לו רצון, אם אינה בידו וחשיבא שבועת שוא}
כא: מושבע ועומד מה"סשארית יעקב (אלגזי, תשנא) עמ' קיג, רנ
כג: רשב"א ד"ה ודלמא, בשבועה הולכין אחר לשון בני אדםתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' פה (רצג)
כג: תוס' ד"ה דמוקי, איסור חל על חצי שיעור, אע"ג דלאו אעשה אינו חלתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' רסח (שכא) {דחצי שיעור הוא קצת עבירה}
כג: תוס' ד"ה דמוקי, שלא כדרך אכילתו שוה לחצי שיעור (ומהרש"ל ומהרש"א)תפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' רטז (תפב)
כד. ר"ל אמר כי אמרי' איסור כולל באיסור הבא מאליושם אליעזר דף עג ע"ב
כד. תוס' ד"ה האוכל, איסור עשה דשאינה זבוחהתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' שסו-שסז (רא) {אם עוברים בכל שהוא}
כד. תוס' ד"ה האוכל, וזבחת אפילו איסור חמור ליכאשם אליעזר דף פא ע"ד, נג ע"ג
כה. הנשבע שלא יישן ג' ימים וכו' שבועת שואלב הארי עמ' קפו
כה: נשבע לבטל את המצוה וכו'שם אליעזר דף עג ע"ג
כו. האדם בשבועה פרט לאנוסלב הארי עמ' תקטו
כו: גמר בלבו מנין וכו'תפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' רצא, רצב (יג) {אם הקדש חל במחשבה}
כו: לבטא בשפתיםתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' פג {שבועה בכתב אינו שבועה}
כו: רש"י ד"ה תרומה, ותוס' ד"ה משוםתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' רצא, רצג-רצד (טז)
כז. נשבע לבטל את המצוה וכו'תפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' פו
כח: אכלי' לאיסורא והדר אבליה לתנאיה, דתליא אי התראת ספק שמה התראהשפוני טמוני חול (תשכג) - עין התכלת עמ' קסד
כט. תוספות הרא"ש ד"ה אומר, בשבועה אין הולכין אחר לשון בני אדםתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' פה (רצג)
ל ע"א בצדק תשפוט עמיתך הוי דן את חברך לכף זכות, ורש"י רואה חברו עושה דבר שאתה יכול להכריעו לצר עבירה ולצד זכות הכריעו לזכותשיחות חכמה ומוסר מאמר ז אות א, מאמר נז אות א
ל ע"א עמיתך עם שאתך בתורה ומצוותשיחות חכמה ומוסר מאמר ז אות א
ל: מ"ע שיעידו העדים בעמידהשבילי פנחס בראשית ח"ג עמ' שלו
ל: תוס' ד"ה והאמר, שמא אין באשת חבר לאחר מיתתו עשה דכבוד תורה עדיףתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' קמה (תצה) {מפורש בירושלמי דאינו}
ל: תוס' ד"ה והאמר, שמא אין באשת חבר לאחר מיתתו עשה דכבוד תורה עדיףתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' קמה-קמו {אם עדיין חשיבא אשתו, וא"כ מדוע לא פשטו מהא דאין כיבוד אשת אב אחרי מיתת האב}
לא ע"א מנין לתלמיד שיושב לפני רבו ורואה זכות לעני וחובה לעשיר מנין שלא ישתוקשם דרך ויקרא עמ' טו
לב. עד אחד נאמן רק לשבועהתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' כט (קיב) {אם חשיב רק הוכחה ואין לו תורת עדות}
לה: גדולה הכנסת אורחין יותר מהקבלת פני שכינהתורת אברהם עמ' פא
לה: כל הטפל לשם בין מלפניו בין מלאחריו הרי זה נמחק וכו'שבילי פנחס (תשעג) עמ' קכח
לה: 'מלך שלמה' שבשיר השירים הוא מלך שהשלום שלותפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' רפא
לו ע"א תנא ארור בו נידוי בו קללה בו שבועה, רש"ישם דרך ויקרא עמ' ריח
לו: אמר לו עבדו הפלת את שיני וכו', ורש"יתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' רלה (רכה)
לז. מלקות חמור מקרבןתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' קא (פ) {ובכתובות ל. הגמרא מסופקת בממון ומלקות הי מינייהו חמור}
לט ע"א כל ישראל ערבין זה לזה וכו' שיש בידם למחות ולא מיחושיחות חכמה ומוסר מאמר כג אות ב, מאמר לז אות ט, מאמר לט אות ב, ד
לט ע"א שכל ישראל ערבין זה בזהעיוני הפטרה ח"ב עמ' 366
לט ע"ב הוא בשאר עבירות בדיניה ורשעים דמשפחה בדין חמור ורשעים דעלמא ברין הקל, וצדיקי דהכא ודהכא פטירי, ובר"ן על הרי"ףשיחות חכמה ומוסר מאמר לט אות ד
לט. וכל עבירות שבתורה נאמר בהן ונקה וכאן נאמר לא ינקהתורת אברהם עמ' ע, 140
לט. וכשלו איש באחיו איש בעון אחיו מלמד שכל ישראל ערבים זה לזהשבילי פנחס (תשעד) עמ' תקז
לט. כל ישראל ערבים זה לזהשם אליעזר דף מד ע"ד
לט. כל ישראל ערבין זה לזהתורת אברהם עמ' 146
לט. נזדעזע כל העולם כולו על איסור שבועהתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' פו
לט. קיימו מה שקבלו כבראבני שיש (שוורץ) עמ' יב
מב: הא אר"ה שכיב מרע שהקדיש כל נכסיו וא' מנה לפלוניתורת אברהם עמ' רל, רלא
מב: רש"י - בשביל יורשיןתורת אברהם עמ' רל
מז: הנהר הגדול נהר פרתאזני יהושע (מהד' אדרת) דברים דרוש מז עמ' 109
מח ע"ב אייתינא איגרתא ממערבאתורת חז"ל עמ' 122
ב ע"א שעירי הרגלים מכפרים וכו' על טומאת מקדש וקדשיו וכו' שני שעירי עצרת למה מקריברשימות (רמ"מ שניאורסון) חוברת צו עמ' 7
ב ע"א שעירים מכפרים על טומאת מקדש וקדשיומשך חכמה במדבר פ"כט פסוק יח-יט
ב ע"ב לר' שמעון וידוי של פר מכפר מכפר על הכהניםמשך חכמה ויקרא פ"טז פסוק יז
ב ע"ב שעיר המשתלח מכפר על כל העבירותמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ד עמ' קס
ב ע"ב שעירי ראשי חדשים מכפרים על הטהור שאכל את הטמאמשך חכמה במדבר פ"נח פסוק כו-ל
ב ע"ב תוס' ד"ה חייברנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' קכט
ב. על מה בא שעיר ר"ח לכפר וכו' דרושי מהרא"ץ בריסק עמ' קנב
ב. שבועות שתים שהם ארבע בינת יששכר (תשמח) עמ' קיד, קמז
ג ע"א תוס' ד"ה על הזקן באר בשדה עמ' תמח
ג: לאו שאין בו מעשה אין לוקין עליומפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ב עמ' כח
ד ע"א כל מקום שנאמר "השמר"משך חכמה שמות פ"יב פסוק יז
ה: איכא שאת דעדיפאילקוט עבודת ישראל (תשסד) עמ' רמא
ו ע"ב אלא בטומאת מקדש וקדשיומשך חכמה ויקרא פ"ה פסוק ג
ו ע"ב ספחני נא אל אחת מן הכהונותבאר מים חיים (תשנט) תוספת מכתב יד פרק ד פסוק ה
ו: כל מלך הולך עם איפרכם דידיהילקוט עבודת ישראל (תשעא) עמ' רלט
ז ע"א אלא "בה" למה לי - לרבות נבלת עוף טהורמשך חכמה במדבר פ"יט פסוק יג
ז ע"א נאמר כאן "לכל טומאתו"משך חכמה ויקרא פ"ה פסוק ג
ז ע"ב וכפר על הקודש וכו' יש לי בענין זה להביא ג' טמאות ותוס' ד"ה במזידמשען המים דף כח ע"א
ז ע"ב זו טומאת מקדש וקדשיומשך חכמה ויקרא פ"טז פסוק ג
ז ע"ב לרבות נבלת עוף טהור באר בשדה עמ' שעב
ח ע"א הוה אמינא ניתי פר ושעיר אחריני ונעבידמשך חכמה ויקרא פ"טז פסוק טז
ח ע"א השעיר הפנימי בא על טומאת קודש ומקדשמשך חכמה ויקרא פ"טז פסוק יז
ח ע"א ומנגעו הוא נתכפר, והקרבנות באים לאשתרוי בקהל - ויש גירסא לאשתרוי בקדשיםאפסי ארץ (תשנט) עמ' תקפג
ח ע"א קו' התוס' ד"ה על ז' - איך סלקא דעתך דקרבנות מצורע לכפר באו הלא אם לא היה מצורע לא היה מביא קרבנות גם אם חטאאפסי ארץ (תשנט) עמ' תקפג
ח ע"א רציחה בשוגג היא טומאת הנפשמשך חכמה במדבר פ"לה פסוק לג
ח ע"ב כפרה זו לא תהא אלא אחת בשנהמשך חכמה ויקרא פ"טז פסוק ג
ח ע"ב כפרה זו לא תהא אלא אחת בשנהמשען המים דף כח ע"ב-ע"ד
ח ע"ב על כל העבירות מיתה מכפרתמשך חכמה במדבר פ"טו פסוק לא
ח. מנגעיה הוא דאכפר ליהמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ג עמ' סו
ח. עיקר קרבן מצורע - יולדת - נזיר הם מחמת הטומאה - ותוס'תורה ודעת תשסה-תשסז עמ' ריג
ט ע"א הביאו עלי כפרה שמעטתי את הירח אמרי מרדכי (שפלטר, תשעב) אות קעח
ט ע"א מה נשתנה שעיר של ראש חודש שנאמר בו לה' הביאו עלי כפרה על שמעטתי את הירחאפסי ארץ (תשנט) עמ' קמד, תעא
ט ע"ב יש בה ידיעהבן יאיר דף קלב ע"ב
ט ע"ב מאי טעמא דר' שמעוןמשך חכמה ויקרא פ"כג פסוק יז
ט. אמר הקב"ה הביאו עלי כפרה על שמיעטתי את הירחמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"א עמ' יז
ט. הביאו עלי כפרה על שמעטתי את הירחמאור ושמש (תשסט) עמ' תרמה
ט. ושעיר עזים אחד לחטאת לה', חטא שאין מכיר בו אלא ה' אמירה נעימה (בלוך) עמ' טו
ט. ושעיר עזים אחד לחטאת לה', חטא שאין מכיר בו אלא ה' וכו'ייטב פנים ח"א דף קנד, רי, ח"ב עמ' נא, קסז, ריא
ט. על שמיעטתי את הירחמועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' קח
טו אין מוסיפין על העירבן יאיר דף קכג ע"א
טו וכן תעשו לדורותמועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' רכה
טו ע"א אותם במשיחה ולא לדורות במשיחהמשך חכמה במדבר פ"ז פסוק א
טו ע"א אלא בשיירי מנחה, ותוס'רנת יצחק עה"ת ח"א עמ' תא
טו ע"א ובשתי תודות, רש"י ור"חרנת יצחק עה"ת ח"א עמ' תא, תמא
טו ע"א כל הכלים שעשה משה משיחתן מקדשתן בית אולפנא ח"ב עמ' קנ
טו ע"א מי איכא חשיבותא קמי שמיא בתורתו יהגה ח"א עמ' שפז
טו ע"א תוס' ד"ה מתיב רבארנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' שנו, תכו
טו ע"א תוס' ד"ה שאיןרנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' רצ
טו ע"ב אין בנין בית המקדש בלילהמשך חכמה שמות פ"מ פסוק ב
טו ע"ב אסור להתרפאות בדברי תורה בתורתו יהגה ח"ב עמ' תס, תסב
טו ע"ב אסור להתרפאות בדברי תורהמכתם לדוד משלי עמ' קסא
טו ע"ב רש"י ד"ה אין בניןרנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' קלא
טו. וכן תעשו - לדורותמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ב עמ' רמג
טו. וכן תעשו לדורותשם משמעון (שפירא, תשסז) עמ' ג
טז ע"א מכאן ואילך עבודתו מחנכתןרנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' קיא, קצד
טז ע"ב מקדש איקרי משכן ומשכן וכו' ורש"י ד"ה קדושת עולם, שאין וכו'משען המים דף כז ע"א, לג ע"ג
טז ע"ב מקדש איקרי משכן משכן איקרי מקדשמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ד עמ' נד
טז ע"ב תוס' ד"ה או אידי ואידי, בשם הר"ר שלמה מדרויש גמרינין מהדדימשען המים דף לג ע"ג, לז ע"ג
טז ע"ב תוס' ד"ה או אידירנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' ס
טז. אין מוסיפין על העיר ועל העזרות אלא במלך ונביא וכו'תורה ודעת תשע-תשעא עמ' רטו
טז: משכן איקרי מקדששמן ראש (כץ) ח"ד עמ' תקטז
י ע"א הוקשו כל המועדות זה לזהרנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' רכא
י ע"ב תמידין שלא הוצרכו לציבור באר בשדה עמ' תקיג
י. הוקשו כל המועדיםמועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' י
י: הביאו עלי כפרה שמיעטתי את הירח אמונת עתיך (וולפסון) ח"א עמ' יב, יח, כא, כה
יא ע"א מ"מ קשיא, ותוס'רנת יצחק עה"ת ח"א עמ' תכח
יא ע"א קטורת אפילו לאחר שהושמה במכתשת אינה קדושה קדושת הגוףמשך חכמה שמות פ"לז פסוק כט
יא ע"ב שאני פרה דקדשי בדה"ברנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' רנג
יא. שאני קטורת הואיל וצורתה כל השנה כולה (לא נפסלת בלינה)ייטב פנים ח"ב דף קצח
יא. תוס' ד"ה הואיל [וצורת' (דקטור') כל השנה] שעיקר מצו' בכךייטב פנים ח"ב דף קצח
יב ע"ב אי לא עשה תשובה הוי שעיר המשתלח זבח רשעים וכו'משנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ב עמ' כד, רכז
יב ע"ב אי לא עשה תשובה זבח רשעים תועבהרנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' ד
יג אין כפרה בלילה דכתיב כי ביום הזה בית אולפנא ח"ב עמ' קז
יג ע"א הכרת בעולם הוה, "תכרת" - לעולם הבאמשך חכמה במדבר פ"טו פסוק לא
יג ע"א המפר ברית בשרמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ב עמ' קו
יג ע"א זה הפורק עולשערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' קסה
יג ע"א יוהכ"פ מכפר אף לאינם שביםמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ד עמ' קסב
יג ע"א לא התענה בו ולא קראו מקרא קודשמשך חכמה ויקרא פ"כה פסוק ט
יג ע"א לרבנן יוכ"ס מכפר עם תשובהדברי חנינא - הספדים עמ' צב, ריט
יג ע"א מה חטאת ואשם אינם מכפרין וכו' רבי ס"ל מכפר אף לשאינו שביםמשען המים דף כח ע"ד
יג ע"א מודה רבי בכרת דיומאמשך חכמה ויקרא פ"כה פסוק ט
יג ע"א מיתה ממרקת בלא תשובהדברי חנינא - הספדים עמ' ו, צה, צו
יג ע"א עצומו של יום מכפרמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ב עמ' רלז
יג ע"א תוס' ד"ה דעבדמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ד עמ' קסא
יג ע"ב חומר בשעיר מיום הכיפורים, ור"חמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ד עמ' קס
יג ע"ב קלות היינו עשה ולא תעשה, ורש"ימשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ד עמ' קס
יג. תוס' ד"ה לאמועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' ז
יג: וכפר בעדו ובעד ביתו הם הכהנים שנקראו ביתו בני יששכר (תשסח) ח"ב עמ' שטו
יג: מודה רבי בכרת דיומא מחייבמועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' רצו
יג: מוסב שיתכפרו בפרו של אהרן שהרי הותר מכללו אצל ביתו ואל יתכפרו בשעיר הנעשה בפנים שלא הותר מכללו אצל ביתו ואם נפשך לומר הרי הוא אומר בית אהרן ברכו את ה' בני יששכר (תשעז) ח"א עמ' תפג
יד ע"א אין מוסיפים על העיר ועל העזרותמשך חכמה שמות פ"כה פסוק ט
יד ע"א אלא בנביא ואורים ותומיםרנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' רפט
יד ע"א יבא זכאי ויכפר על החייבצדקת הצדיק סי' קכו
יד ע"ב נטמא בעזרה וכו' שהה בכדי השתחוואה וכו' חייב אשל אברהם (בוטשאטש) סי' יג ס"ק א ברכת אברהם אות ד
יד. מוסיפין על העיר בשירפני מלך במדבר עמ' קמו
יז: נכנס לבית מנוגע דרך אחוריומועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' רצה
יז: תוס' ד"ה דרךמועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' רצה
יח ע"ב כל המקדש עצמו בשעת תשמיש הויין ליה בנים זכריםאמרי יצחק בראשית עמ' יד הערה כו-כז
יח ע"ב כל הפורש מאשתו סמוך לוסתה הויין ליה בנים ראויים להוראהמשך חכמה ויקרא פ"יב פסוק ג
יח ע"ב מיכן אזהרה לבני ישראל שיפרשו מנשותיהם סמוך לוסתןמשך חכמה ויקרא פ"טו פסוק לא
יח: כל המקדש עצמובאר מים חיים (תשנט) ח"א עמ' קעז
כ ע"ב זכור ושמור בדבור אחדנחלת דבש (ברייזכר) עמ' תכג
כ ע"ב שוא ושקר בדיבור אחר נאמרו למאימשך חכמה ויקרא פ"יט פסוק יב
כ. כיום שנהרג בו גדליה בן אחיקםמועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' קמא
כ: רש"י ד"ה ה"ג סד"אמועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' קמא
כ: תוס' ד"ה רבימועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' קמא
כא. לשוא הראשון הוא שקרמועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' קע
כב ע"ב שבועה שלא אוכל ואכל עפר פטור אמרי מרדכי (שפלטר, תשעב) אות י
כב. שבועה שלא אוכל ואכל עפר פטור בינת יששכר (תשמח) עמ' קסז
כב: תוס' ד"ה אהיתראמועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' שו
כג ע"ב תוס' ד"ה בכולל דברים כו'בריכות מים דף עד ע"א
כג ע"ב תוס' ד"ה דמוקי לה לדברי הבלבריכות מים דף עד ע"א-ע"ב
כג ע"ב תוס' ד"ה רישא בפתםבריכות מים דף עד ע"א
כג רש"י ד"ה בכולל דהיינו שפי'בריכות מים דף עד ע"א
כג: במפרש חצי שיעור וכו' אי בסתם וכו' בשלמא ר"י לא אמר כר"ל וכו'ייטב פנים ח"א דף צג
כג: תוס' ד"ה אבע"א כיק דאי' סברא ל"ל קרא כו' יש דברים שאץ הסברא פשוטה כ"כייטב פנים ח"א דף צב, קיז
כג: תוס' ד"ה דטוקי לימא דה"ט דלא א' [ר"י] כר"ל משו' דר"י סובר ח"ש אטור מה"תייטב פנים ח"א דף צג
כד מושבע ועומד מהר סיניפחד יצחק - ראש השנה מאמר טו עמ' קכא-קכב
כה ע"א האומר שבועה שלא אישן ג' ימים - מלקין אותו וישן לאלתרבצור ירום ח"ג עמ' רמז
כה ע"א מאירי - נשבעין לקיים מצות עשה וה"ה מצות ל"ת אוסף אמרים (שכטר) קדושה וטהרה עמ' קנ
כה ע"א מלקין אותו וישן לאלתרשרי המאה ח"ב עמ' 82
כו ע"ב הקדש שגמר בלבו חייב ועובר בבל תאחרמשך חכמה דברים פ"כג פסוק כד
כו ע"ב נדרי הקדש במחשבהרנת יצחק עה"ת ח"א עמ' קלז
כו. האדם בשבועה פרט לאנוםייטב פנים ח"א דף קמו
כו. האדם בשבועה פרט לאנוסדרשות מהרא"ל (תשנט) סי' נ אות יא
כו. האדם בשבועה פרט לאנוסשמן ראש (כץ) ח"ד עמ' שמה
כו. רש"י ד"ה האדם [בשבועה] שיהא אדם בשעת שבועה שיהא לבו עליוייטב פנים ח"א דף קמו
כו. תוס' ד"ה את (בשע בשבועה) לאו למיפטריה מקרבן גרידא וכו' עונש נמי ליכאייטב פנים ח"א דף קמו
כו: בתרומת משכן ובקדשים כתיב נדיב לבייטב פנים ח"א דף רמט
כו: גמר בלבו צריך שיוציא בשפתיוייטב פנים ח"א דף סד
כז ע"ב שכועה שלא אוכל ככר זומשך חכמה ויקרא פ"ו פסוק ט
כט ע"א אין שבועה חלה על שבועהמקוה מים (עזריאל) ח"א דף סה ע"א
כט ע"א שלא לעשות סוכה בתורתו יהגה ח"ב עמ' מג, מד
כט ע"ב העונה אמן כמוציא שבועהרנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' רד
כט ע"ב תוס' - אשה שופטתפרשיות בספרי הנביאים שופטים עמ' סג
כט. תוס' ד"ה כשהשביע דרושי מהר"ם בריסק עמ' רסה
ל גמר דין צריך להיות בעמידה בית אולפנא ח"ב עמ' ס
ל האי עשה וכו'בגדי יו"ט (קריספין) ח"א דף לא ע"ב
ל ע"א מצוה לבעלי דין שיעמדו אמר ר' יהודה שמעתי שאם רצו להושיב את שניהם מושיביןמשך חכמה שמות פ"יח פסוק יד
ל ע"א מצוה על העדים לעמודמשך חכמה דברים פ"יט פסוק יז
ל ע"א שלא יהיה אחד מבעלי הרין מדבר כל צרכו וכו'משנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ב עמ' רא
ל ע"ב דיינין בישיבה דכתיב וישב משהרנת יצחק עה"ת ח"א עמ' שטו
ל ע"ב כבוד תורהשיחות הרב צבי יהודה בראשית עמ' 179 ,185
ל ע"ב לר' חנינא בר אידי צריך לומר בשם המיוחדמשך חכמה ויקרא פ"יט פסוק יב
ל ע"ב מנין לדיין שלא ישב תלמיד בור לפני רבומשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"א עמ' יב
ל ע"ב מנין שלא ישב תלמיד בור לפני רבומשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ב עמ' קא
ל ע"ב עשה דכבוד התורה עדיףדברי חנינא - הספדים עמ' יח, כב
ל ע"ב תוס' ד"ה מעידבגדי יו"ט (קריספין) ח"א דף לא ע"א
ל. בשעת גמר הדין צריך הדיין לשבת והבעל דין לעמודמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"א עמ' קעו
ל: אשת חבר הרי היא כחברמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"א עמ' קמג
לא ע"א כל ישראל ערכין זה לזהמשך חכמה שמות פ"יט פסוק ח, פ"כד פסוק ג
לא ע"א מנה לי אצל פלוני ואין לו אלא ע"אאמרי יצחק בראשית עמ' קצא הערה נט
לא ע"א ר' מאיר סבר דמושבע מפי עצמו בבית דיןמשך חכמה במדבר פ"יט פסוק טז
לא. מנין לשנים שבאו לדין אחד לבוש סמרטוטין ואחד לבוש איצטלית בת מאה מנה שאומרין לו לבוש כמותו או הלבישהו כמותך ת"ל מדבר שקר תרחק בני יששכר (תשעז) ח"א עמ' שעג, תלה, ח"ב עמ' מה, פג, פד
לא. עני ועשיר שבאים לדין אומרים לעשיר לבוש כמוהו או הלבישהו כמותך בני יששכר (תשסח) ח"ב עמ' קלג, רלז, ח"ב עמ' עט, קמו
לב אבל איסורא אין חכמה, ותוס'רנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' רמז
לב ע"א לא אמרתי לך אלא במקוםמשך חכמה בראשית פ"לא פסוק לה
לג ע"ב מושבע מפי אחריםמשך חכמה ויקרא פ"ה פסוק ב
לג ע"ב ר"ש אומר חייב כאן וחייב בפקדוןשרי המאה ח"א עמ' 102
לד ע"א אין דנים דנים דני נפשות ע"י אומדמשך חכמה בראשית פ"כא פסוק יז
לד ע"א עובדה דרבי שמעון בן שטחמשך חכמה שמות פ"כ פסוק יג
לד ע"ב אמר ריש לקיש הוחזק כפרןמשך חכמה דברים פ"א פסוק טז
לד ע"ב כל מילתא דלא רמיא עליה דאיניש, עביד לה ולאו אדעתיהמשך חכמה דברים פ"א פסוק טז
לה ע"א אם לוא יגיד ונשא עונו מאי תלמודאמשך חכמה ויקרא פ"כא פסוק ה
לה ע"א המקלל עצמו וחבירו בכולן עובר בלא תעשהאמרי יצחק שמות-ויקרא עמ' שצה
לה ע"ב מה להלן בשם אף כאן בשםרנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' רד
לה ע"ב שמות האמורים במיכהפרשיות בספרי הנביאים שופטים עמ' רפג-רפד
לה ע"ב שמות האמורים בפילגש בגבעהפרשיות בספרי הנביאים שופטים עמ' שלג-שלד
לה. רש"י - דניאל לא הוי קרי לנ"נ מלך מלכיאבכורי אביב (ביק) מדרש בחידוש כתובים אות ז {קושיה מיחזקאל כ"ו נ"נ מלך מלכים, וממ"ש לפני מלך מ"ה הקב"ה, ופי' חדש בגמ' במה שהכריחו דמלך מלכיא קודש}
לה: בפלגש בגבעה לא ביחנו אם לנצוח או לנצחעל הגאולה ועל התמורה סי' ה עמ' לג
לה: כל הנטפל לשם מלפניו אינו נמחקעבודת ישראל (מקוזניץ, תשנו) עמ' לו
לה: שם זה קודש הואבאר מים חיים (תשנט) ח"ב עמ' תנה
לה: שם שד"י מהשמות שאינם נמחקיםילקוט עבודת ישראל (תשעא) עמ' יא
לה: ת"ר כל הטפל לשם וכו' לאחריו אינו נמחק שכבר קדשו השםייטב פנים ח"א דף קפח, רח, רמ, ח"ב עמ' לב, ס
לו ע"א אכל בקראי אימא לא מכנינן, קמ"למשך חכמה דברים פ"יט פסוק ג
לו ע"א אמן כן יעשה ה׳ בתורתו יהגה ח"ב עמ' עג
לו ע"א המקלל עצמו ילפינן מקרא דהשמר לך ושמור נפשך מאדאמרי יצחק שמות-ויקרא עמ' שצה
לו. הן הן הוא שבועהבאר מים חיים (תשנט) ח"ב עמ' תלה
לו. הן הן תרי זימני [הוי שבועה]ייטב פנים ח"ב דף קצא
לו. כל האומר הן הן או לאו לאו שבועהדרשות מהרא"ל (תשנט) סי' נה אות ב
לו. לאו שבועהבאר מים חיים (תשנט) ח"א עמ' קפא
לו. שבועה חמורה - שנאמרת בלשון ארורפרשיות בספרי הנביאים שמואל עמ' רלג
לז ע"א ארור - בו נידוי, בו קללה, בו שבועהבצור ירום ח"ג עמ' ק הערה 51
לז ע"ב מיעט שטרות באר בשדה עמ' תסה
לז ע"ב רבי יוחנן אמר, הכופר בממון שיש עליו עדים חייבמשך חכמה ויקרא פ"ה פסוק כד
לז ע"ב תוס' ד"ה מיעט שטרות באר בשדה עמ' צז
לז. הזיד בשבועת הפקדון והתרו בו מהו וכו' אמרי משה (פודהורצר) עמ' קטו
לט בחומר איסור שבועהבגדי יו"ט (קריספין) ח"א דף עה ע"ד
לט כל העברות זכות תולה ואלו נפרעין מהן לאלתרהמדרש והמעשה פ' צו ח"ב
לט כל ישראל ערבים זה בזה אוסף מכתבים (שכטר) ח"א עמ' מג
לט ע"א אותו בהיכרת ולא כל המשפחה כולה בהיכרתמשך חכמה בראשית פ"יב פסוק יז
לט ע"א דינא דערבות רק ביש בידו למחותמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ב עמ' קג
לט ע"א כל העולם נזדעזע בשעה שאמר הקב"ה בסיני לא תשאאמרי יצחק במדבר-דברים עמ' רכב
לט ע"א כל ישראל ערבים זב"זרשימות (רמ"מ שניאורסון) חוברת קנ ס"ה, ס"ו {ג' פירושים}
לט ע"א כל ישראל ערבים זה בזהרנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' שצח
לט ע"א כל ישראל ערבים זה לזהאמרי יצחק שמות-ויקרא עמ' פב הערה מט
לט ע"א כל ישראל ערבין זה לזהעטרת יהושע דברים עמ' כז
לט ע"א מנקה הוא לשביםיפה ענף על מדרש קהלת פרק א פסוק טו סי' ב ד"ה ועל זה {לאו בכל העבירות מיירי אלא דוקא בעבירות שבין אדם למקום או בין אדם לחבירו היכא דמצי מפייס ליה}
לט ע"א מנקה הוא לשבים, ואינו מנקה לשאינן שביםבצור ירום ח"ב עמ' צח הערה 23
לט ע"ב התם שיש בידם למחות ולא מיחובצור ירום ח"ג עמ' קלד {מי שיש בידו למחות ולא מיחה נקרא רשע}
לט ע"ב כשאר עבירות הוא בדיניה ורשעים דמשפחה בדין חמורמשך חכמה דברים פ"ל פסוק טו
לט. אי אפשר לומר ונקה שכבר נאמר לא ינקה א"א לומר לא ינקה שכבר נאמר ונקה הא כיצד מנקה הוא לשבים ואינו מנקה לשאינן שבים בני יששכר (תשעז) ח"א עמ' שסח, תי
לט. אין לך משפחה שיש בה מוכס שאין כולה מוכסיןעל הגאולה ועל התמורה סי' ע עמ' קיט
לט. ישראל ערבים זה בזהמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"א עמ' תפז, ח"ג עמ' קיט
לט. כל העולם נזדעזע בשעה שאמר הקב"ה לא תשא וגו' אמירה נעימה (בלוך) עמ' נ
לט. כל העולם נזדעזע בשעה שאמר הקב"ה לא תשאדרשות מהרא"ל (תשנט) סי' מב אות ב
לט. כל ישראל ערבין זה בזהייטב פנים ח"ב דף כא, קלז
לט. כל עבירות שבתורה נאמר בהן ונקה וכאן [בשבועה] נאמר לא עקהייטב פנים ח"א דף פד
לט. מדוע כל ישראל עריבין זה בזההדרש והעיון ויקרא מאמר שכב אות א
לט. מנקה הוא לשבים ואינו מנקה לשאינן שבים בני יששכר (תשסח) ח"ב עמ' קכה
מ. אבל הוא קם לשבועהבאר מים חיים (תשנט) ח"ד עמ' שצא
מג: אמר שמואל האי מאן דאוזפיה אלפא זוזי לחבריה ומשכן ליה קתא דמגלא וכו' אמרי משה (פודהורצר) עמ' קכב
מד ע"ב כל הנשבעים שבתורהבגדי יו"ט (קריספין) ח"א דף קט ע"א
מד. מלוה על המשכון וכו' חייב באבידה מה שהמשכון יתד על החוב אמרי משה (פודהורצר) עמ' קכז
מד. תוס' ד"ה מאי לאו אמרי משה (פודהורצר) עמ' קכו, קכח
מד. תוס' ד"ה שומר אבידה אמרי משה (פודהורצר) עמ' קכב
מד: תוס' ד"ה ורב יוסףמועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' סה, רפה, רפח
מה ע"א אמר בן ננס כיצד אלו ואלו באים לידי שבועת שואמשך חכמה ויקרא פ"יט פסוק יב
מה. מאי שנא שכיר דתקינו ליה רבנן דמשתבע ושקיל וכו', אי הכי אפי' קצץ נמי וכו' אמרי משה (פודהורצר) עמ' קכט
מה. תוס' ד"ה קציצה ודאי מידכר דכירי אינשי אמרי משה (פודהורצר) עמ' קכט
מו. כל זמן שהטלית ביד אומן על בעה"ב להביא דאי' וכו' אמרי משה (פודהורצר) עמ' קלה
מו. עביד איניש דגזים ולא עבידמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ג עמ' נט
מו. תוס' ד"ה רישא אמרי משה (פודהורצר) עמ' קל
מו: תוס' ד"ה וספראמועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' רנד
מז ע"א ואין אדם מוריש שבועה לבניובית אברהם (חנניה) עמ' רו
מז ע"ב עבד מלך כמלךדברי חנינא - הספדים עמ' רא
מז: עבד מלך - כמלךפרשיות בספרי הנביאים שמואל עמ' קנז
מז: עבד מלך כמלך בני יששכר (תשסח) ח"א עמ' רכ, רסח
מז: עבד מלך כמלך בני יששכר (תשעז) ח"א עמ' קמג, ריב
מח ע"ב אטו ערבא לאו בתר יתמי אזילבית אברהם (חנניה) עמ' קז
מח ע"ב האי דיינא דעבד כרבי אלעזר עבדבית אברהם (חנניה) עמ' רו
מט ע"א רש"י ד"ה ה"ג היכן שורירנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' קצח
מט ע"ב כל המשנה מחובה לחובהמשך חכמה ויקרא פ"ה פסוק כב
מט. ארבעה שומרים חן שומר חנם והשואל וכו' בינת יששכר (תשמח) עמ' קיד, קסא
מט. וזה דבר השמיטה ואפילו דיבור משמטתייטב פנים ח"א דף נו, סה, ח"ב עמ' קנט
מט. רש"י קרבן שבועה אינו מתחייב עפ"י עדים רק עפ"י הודאתו אמרי משה (פודהורצר) עמ' קיט
ב ע"א חידושי הרי"מ - שמקוים אצלו בכל שבעה מדות שבאדם שבעת ימי המיןפני מנחם מטות-מסעי עמ' רב, רי
ב ע"א שבועות שתים שהן ארבעפני מנחם ויקרא עמ' יד, כג, תזריע-מצורע עמ' קכד, בהר-בחוקותי עמ' קעד, במדבר עמ' ח
ב. שעיר המשתלח מכפר על כל העבירותאהבת אמת דף יט ע"ג-ע"ד
ד ע"א אלא אמר רב יוסף רבי היא ונסיב לה וכו' אמר רב אשי אמריתא לשמעתא קמיה דרב כהנא ורש"ידורות הראשונים כרך ה עמ' 521
ד ע"ב א"ל רבינא לאמימר רבי דריש ריבוי ומיעוטידורות הראשונים כרך ה עמ' 517
ה ע"א בידיעת בית רבוהעמק דבר ויקרא פ"ה פסוק ב
ה ע"א רש"י ד"ה ידיעתזאת ליעקב במדבר עמ' רלה
ה: בהרת עזה כשלגאהבת אמת דף מא ע"ג-ע"ד
ה: בהרת עזה כשלג, שאת כצמר לבןדרשות שבט הלוי ח"ב עמ' ה
ו ע"ב מה לבנה האמורה בשאתהעמק דבר ויקרא פ"יג פסוק ג
ז ע"ב וכפר על הקודש מטומאות בנ"יאהבת אמת דף יח ע"א
ז ע"ב שלש טומאות טומאת ע"ז וטומאת גילוי עריות וטומאת שפיכות דמיםזאת ליעקב במדבר עמ' סז
ח. ולא כל טומאותודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תקפא
ט אמר ריש לקיש מה נשתנה שעיר של ראש חודשאהבת אמת דף ב ע"א
ט ע"א תוס' ד"ה שעיר זה - שעיר זה כפרה לישראל ועלי לקבוע זמן כפרה זו וקבעתי בראש חודשפני מנחם קרח עמ' קיד
ט ע"ב זה שעיר של ר"חהעמק דבר ויקרא הרחב דבר פ"י פסוק טז
ט ע"ב שעיר ר"ח מכפר על טהור שאכל את הטמאהעמק דבר ויקרא הרחב דבר פ"י פסוק יז
ט. אמר הקב"ה שעיר זה יהא כפרה על שמיעטתי את הירחנחל עדה עמ' נב, תנה
ט. חטא שאין מכיר בו אלא המקוםולאשר אמר בראשית-שמות עמ' רעו
י ע"א וי"ו הנוסףשני המטות - מטה הלוי עמ' קכה
יא ע"א המכתשת מקדשהעמק דבר שמות פ"ל פסוק לה
יא. מכל מקום קשיא וכי קדושה שבהן להיכן הלכה, ועי' תוס' ד"ה מ"מ קשיאנחל עדה עמ' תיא
יב ע"ב אין מקיצין בעולת העוףהעמק דבר ויקרא פ"א פסוק ב
יב ע"ב האי עשה היכי דמי וכו'מטה אהרן (קרייזר) עמ' א
יב: עבר על מצות עשה ועשה תשובה לא זז משם עד שמוחלין לונחל עדה עמ' שפז
יב: קיץ כבנות שוח למזבחהאיר ממזרח משלי עמ' שצט
יג בין עשה תשובה בין לא עשה תשובהאהבת אמת דף יט ע"ג-ע"ד
יג הואיל וחטאת ואשם מכפרין ויום הכיפורים מכפר, מה חטאת ואשם אין מכפרים אלא על השביםכתבי מא"ה עמ' כז
יג ואת מצותו הפר, זה המפר ברית בשרולאשר אמר - תהלים עמ' תתכב
יג ע"א הואיל וחטאת ואשם מכפרין ויוה"כ מכפר וכו'מטה אהרן (קרייזר) עמ' ב
יג ע"א מאי טעמא דרבי דתניא כי דבר ה, בזה וכו'מטה אהרן (קרייזר) עמ' כט
יג ע"א על כל עבירות שבתורה וכו' יוה"כ מכפרהדרום כרך יח עמ' 103
יג ע"א רבי ורבנןמטה אהרן (קרייזר) עמ' א
יג ע"א רש"י ד"ה חטאות ואשמותמטה אהרן (קרייזר) עמ' א
יג ע"ב תוס' ד"ה דעבד ובר"ןמטה אהרן (קרייזר) עמ' לא
יג פורק עולהעמק דבר במדבר פ"טו פסוק לא
יג. רש"י אשם שפחה חרופה וכו'האיר ממזרח - אבות עמ' עט
יג: יכפר אלו הלויםפרשת דרכים (תשנב) עמ' סב
יד ע"ב ר'א אומר השרץ ונעלם ממנו וכו'דורות הראשונים כרך א עמ' 302
יד. אין מוסיפין על העיר וכו'האיר ממזרח - הושענות כמנהג הספרדים עמ' יא
יד. אין מוסיפין על העיר ועל העזרות אלא במלך ונביא וכו' ובית דין מהלכין ושתי תודות אחריהן וכל ישראל אחריהם, הפנימית נאכלת והחיצונה נשרפתמקור ברוך (הגר) עמ' קלג
יד. מוסיפין על העיר והעזרותולאשר אמר - תהלים עמ' תרלח, תתסה
יד. מתני' אחד הנכנס לעזרה ואחד הנכנס לתוספות העזרה וכו'נחל עדה עמ' תכז
יד: אין מוסיפין וכו' אלא על פי מלן וכו'האיר ממזרח - סליחות עמ' קכג
יד: מוסיפין על העיר בתודות ושירהאיר ממזרח - סליחות עמ' קכג
יד: מראה אותך וכו' וכן תעשו לדורותנחל עדה עמ' תכז
יד: רש"י ד"ה וקידשום קדושת ערי א"יהאיר ממזרח - סליחות עמ' קכג
טו ע"א וכן תעשו לדורותזאת ליעקב במדבר עמ' סג
טו ע"ב ושיר של פגעים ויש אומרין שיר של נגעיםפני מנחם תזריע-מצורע עמ' קו
טו ע"ב כמימריה דהאי פסוקאפרק שירה עם "בתורתו יהגה" עמ' נד
טו ע"ב מהרש"א ד"ה שיר של פגעים - איך שיהיה ענינו להעביר רוח הטומאה מאותו מקום שנתקדשפני מנחם תזריע-מצורע עמ' קו
טו. תוס' ד"ה איןדרשות מהר"ם בריסק - מועדים עמ' שנז
טו: אין בנין ביהמ"ק דוחה יו"ט וכו'עטרת חן ח"א עמ' יז
טו: אין בנין ביהמ"ק דוחה יו"טודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' רנח
טו: בכינורות ובנבלים ובצלצליםהאיר ממזרח - הושענות כמנהג הספרדים עמ' יג
טו: בנין ביהמ"ק אינו דוחה יו"טודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' שסא
טו: חד אמר זו כנגד זו, וחד אמר זו אחר זו, בשלמא למ"ד זו אחר זו אמטו להבי פנימית נאכלת וכו'מקור ברוך (הגר) עמ' קלג
טז ע"ב השתחואה זו פישוט ידים ורגלים וכו'זאת ליעקב בראשית עמ' תיד
טז ע"ב שידה תיבה ומגדלהאיר ממזרח - חמש מגילות עמ' רעז
טז. רב הונא אמר בכל אלו תבןפרשת דרכים (תשנב) עמ' עח
טז. שמעתי שמקריבלן אע"פ שאין בית ורשב"אהאיר ממזרח - הושענות כמנהג הספרדים עמ' מז
יח ע"א אמר מר פירש מיד חייבאבן תושיה עמ' 69
יט ע"א בעא מינה רבא מרב נחמן העלם זה וזה בידו וכו' אמר רב אשי א"ל רבינא לרב אשי וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 509
יט ע"א דרב ששת מחליף דר"א לר"עבתורתו יהגה (תשעב) עמ' ריח
כ ע"ב כל שישנו בשמירה ישנו בזכירהפני מנחם ערב פסח עמ' מה, קידושא רבא עמ' לג
כ ע"ב תוס' ד"ה כל שישנו בשמירה ישנו בזכירה - איפכא ליכא למימרפני מנחם ואתחנן עמ' מג
כא ע"א כי אתא רבין אמר ר' ירמיה וכו' איתביה ר' ירמיה לר' אבהו וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 362
כא: אי חצי שיעור מדרבנן חל עליו שבועהדרשות מהר"ם בריסק - מועדים עמ' קטז
כב ע"ב תוס' ד"ה איבעית כשאין הסברא פשוטה צריך הפסוק להשמיענו הסבראהאיר ממזרח - חמש מגילות עמ' ריד
כב. שבועה שלא אוכל בכזית משמעמקור ברוך (הגר) עמ' ריד
כג ע"ב תנן התם תן לי חיטים ושעורין וכו' פליגי בה רב אחא ורבינא וכו' אמר רבא וכו'דורות הראשונים כרך ו עמ' 79
כד. בשלמא לר"ל משכח"ל בלאו והן(אם שבועה חלה לעבור על איסור דרבנן)דרך השער (תשנו) עמ' ז, ח
כה ע"א ר"י אומר אינו חייב אלא על העתיד וכו'דורות הראשונים כרך א עמ' 301
כו ע"א אמר ר' יוחנן ר' ישמעאל ששימש את ר' נחוניא בן הקנה וכו'דורות הראשונים כרך ד עמ' 802
כו ע"א בעא מיניה רבא מר"נ העלם זה וזה בידו וכו' אמר רב אשי וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 509
כו ע"א כדרב כהנא ורב אסי וכו' מר אמר שבועתא דהכי אמר רב וכו'דורות הראשונים כרך ו עמ' 48
כו ע"א מי שהשבועה קודמת לבטויהעמק דבר ויקרא הרחב דבר פ"ה פסוק ד
כו ע"א מר אמר שבועתא דהכי אמר רב ומר אמר שבועתא דהכי אמר רבפני מנחם קרח עמ' קב
כו. האדם בשבועה פרט לאנוס ה"ד כדרב כהנא ור"אדרך השער (תשנו) עמ' עב, עג
כז ע"א מה הטבה רשות אף הרעה רשותפני מנחם שבת תשובה עמ' רו
כז ע"ב אכלה כולה נשאלין עליהחכמת התורה דברים עמ' רסא
כז: נשבע על הככר ואכלה וכו'דרשות מהר"ם בריסק - מועדים עמ' שלז
כט השביע משה את ישראל ע"ד המב"המים קדושים (קריספין) דרשות דף כח ע"ב
כט ע"א וכן מצינו כשהשביע משה את ישראלפני מנחם שבועות עמ' ל, מד
כט תוס' ד"ה כי היכי דעלמים קדושים (קריספין) דרשות דף נח ע"א,סט
כט. רא"ש סי' כא, כיון שלא קבע זמן ממילא נאסרו עליו לעולםדרך השער (תשנו) עמ' ד, סא, סב
כט: כל העונה אמן אחר שבועה וכו'עטרת חן ח"א עמ' קיח
כט: תוס' ד"ה כידרשות מהר"ם בריסק - מועדים עמ' פט
ל ע"ב בשעת גמר דין דיינים בישיבההאיר ממזרח - חמש מגילות עמ' קמ
ל ע"ב רב יימר הוה ידע ליה סהדותא למר זוטרא אתא לקמיה דאמימר וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 516, כרך ו עמ' 71
ל ע"ב שיודע בחברו שהוא רשע להצטרף עמוחכמת התורה שופטים עמ' כט
ל תני ר"י בצדק תשפוטמים קדושים (קריספין) דרשות דף נג ע"א
ל. בצדק תשפוט עמיתךהאיר ממזרח - אבות עמ' לד
ל. הוי דן את חברך לכף זכותנאות דשא (שניאור) במדבר עמ' 114
ל: דיין לא ישב תלמיד בור לפניוולאשר אמר בראשית-שמות עמ' תקמט
ל: ועמדו שני האנשיםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תרנז
ל: כמאן דשרי מסאניהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תרנח
ל: תוס' - למשרי תגרא כשבאו ב' דינים בבת אחתחוט המשולש (דיוואן) דרשות דף לא ע"ג
לא ע"ב שבועת העדות כיצד וכו'דורות הראשונים כרך א עמ' 259
לא. אשר לא טוב עשה, זה הבא בהרשאהולאשר אמר בראשית-שמות עמ' נט
לא. הלוקח שדה שיש עליה עסיקיןולאשר אמר - תהלים עמ' תלד
לא. מדבר שקר תרחק, בהכחשה בבית דיןולאשר אמר בראשית-שמות עמ' תקמח
לא. מנין לשנים שבאו לדין, אחד לבוש סמרטוטין וכו' ומינה דעובר על מדבר שקר תרחק אפילו בשתיקהנהרי אש מכתבים ה
לא: רמב"ן לענין שבועה בעדיםעטרת חן ח"א עמ' קכב
לב ע"א עד שישמעו מפי התובע רץ אחריהן וכו'זאת ליעקב בראשית עמ' רעז
לב. הגורם לממון כממון דמיולאשר אמר - תהלים עמ' קסג
לד ע"ב ר' שמעון אומר חייב וחייב בפקדון וכו' מחכו עליה במערבא וכו' כי אתא רב פפא ורב הונא בריה דרב יהושע וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 429, 506
לד תוס' ד"ה דאייטב לב (חזן) דף יד ע"ב
לה ע"א באדני ביה בשדיהעמק דבר ויקרא פ"כד פסוק טז
לה ע"א המקלל בבולן חייב דר"מהעמק דבר ויקרא פ"כד פסוק טז
לה ע"א משביעני עליכם מאי קאמר אמר רב יהודה הכי קאמר וכו' א"ל אביי וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 476
לה ע"ב חוץ מזה שהוא קודש אנת מלכא מלך מלכיאפני מנחם מקץ עמ' שלז
לה ע"ב שלא גקרא צבאות אלא על שם ישראלהעמק דבר שמות פ"ז פסוק ד
לה ע"ג כל שמות האמור באברהם קדש, ורש"יבתי כנסיות - בית האסופים דף לב ע"א
לה ע"ג כל שמות האמור בלוט חול כו'בתי כנסיות - בית האסופים דף לב ע"ב
לה. בכל הכינויין חייביםולאשר אמר בראשית-שמות עמ' מ
לה. תוס' ד"ה בפר"חעטרת חן ח"א עמ' קל
לה: גדולה הכנסת אורחים מהקבלת פני שכינהנאות דשא (שניאור) בראשית עמ' 85, 75
לה: מה להלן בשם אף כאן בשםעטרת חן ח"א עמ' קיח
לה: שעטרה לו אמוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תנו
לה: תוד"ה האיודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' נו
לו ע"א אשר נשבעתי מעבור וגו'האיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' יד
לו ע"א דמקלל אביו וכו' עד שיקלל בשםהעמק דבר ויקרא פ"כד פסוק טז
לו ע"א האומר הן הן או לאו לאוחכמת התורה ואתחנן עמ' צג
לו ע"א כי אתא רב יצחק תנא כדתנן אמר רב יוסף וכו' ורש"ידורות הראשונים כרך ו עמ' 139
לו ע"א מנין לרבות את הכינוייןהעמק דבר ויקרא פ"כד פסוק טו
לו ע"א תוס' דאשכחן אביושני המטות - קדש נפתלי עמ' קס
לו ע"ב רב אחא בר הונא ורב שמואל בריה דרבה בר תנא וכו' תנו שבועות בי רבה וכו' א"ל רבינא לרב אשי א"ל רב מרדכי וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 563
לו ע"ב שבועת הפקדון כיצד וכו'דורות הראשונים כרך א עמ' 259
לו. ארור לשון קללההאיר ממזרח - יהושע עמ' קד
לו. לאו לאו הוי שבועהולאשר אמר בראשית-שמות עמ' צז, רנו
לו. מכלל לאו אתה שומע היןבתי כנסיות - בית האסופים דף כז ע"ג
לו. רא"ש ורמב"ן לענין שבועה בלא שםעטרת חן ח"א עמ' קכג
לז ע"ב א"ל ר' ירמיה לר' אבהו לימא ר' יוחנן ור' אלעזר בפלוגתא וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 362
לז, לא אוסיף, ולא אוסיף, ל' שבועהנאות דשא (שניאור) בראשית עמ' 37
לז. הזיד בשבועת הפיקדון והתרו בו וכו'עטרת חן ח"א עמ' קמח
לח ע"ב אומרים לו הוי יודע שכל העולם כולו נזדעזעפני מנחם שבועות עמ' ל, מד
לח ע"ב ונפ"מ צריך לאתפושי חפצאהעמק דבר בראשית פ"כד פסוק ב-ט
לח: שבועות הדייניןודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' נה
לט ע"א ישראל ערבין זה בזהניצוצי אהרן עמ' נו
לט ע"א כל ישראל ערבים זה בזהחכמת התורה שופטים עמ' שנב
לט ע"א נזדעזע העולם כולוהאיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' שעה
לט ע"א שכל ישראל ערבים זה בזהפני מנחם בר מצוה עמ' נו-נז, נט
לט. אין בשרו אלא קרובוולאשר אמר - תהלים עמ' תקנא
לט. העולם כולו נזדעזעהאיר ממזרח - שיר השירים עמ' רנג
לט. ובא אל בית הגנב, זה הגונב דעת הבריותולאשר אמר בראשית-שמות עמ' רח
לט. ישראל ערבים זה לזהלקוטי אהבת ישראל עמ' סז
לט. ישראל ערבים זה לזהלקוטי אהבת ישראל עמ' סז
לט. כל ישראל ערבים זה לזהדרשות מהר"ם בריסק - מועדים עמ' תז
לט. כל ישראל ערבין זה לזהולאשר אמר בראשית-שמות עמ' תקלט
לט. נשבעו על דעת הקב"ה ועל דעת משהדרשות מהר"ם בריסק - מועדים עמ' פט
לט. סורו נא מעל אהלי האנשים הרשעים האלההאיר ממזרח - אבות עמ' קסה
לט. קיימו מה שקיבלו כברנאות דשא (שניאור) בראשית עמ' 212
לט. שבועת שוא נאמר לא ינקהולאשר אמר בראשית-שמות עמ' רו
לט: נפרעים ממנו ומכל העולם וכו' שיש בידם למחות ולא מיהודרשות שבט הלוי ח"ב עמ' לב
מא ע"א אמר רב יהודה אמר רב א0י המלוה את חבירו וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 237
מא ע"א בדרבנן לא נחתינן לנכסיה רק משמתינןחכמת התורה שופטים עמ' קיא
מב ע"ב יש דברים שהן כקרקע ואינן בקרקעהעמק דבר שמות הרחב דבר פ"כב פסוק יב
מב. תרי כמאהלקוטי אהבת ישראל עמ' ריט, שמא
מב. תרי כמאהלקוטי אהבת ישראל עמ' ריט, שמא
מד. שומר אבידה רבה אמר כשומר חנם ורב יוסף אמר כשומר שכר דמימקור ברוך (הגר) עמ' ריח
מד: וכשנגדו חשוד על השבועה אחת שבועת העדות וכו', ר"ןדרך השער (תשנו) עמ' עא
מה ע"א הוא אומר נתתי והן אומרים לא נטלנו הוא נשבע ונוטל והן נשבעין ונוטליןפני מנחם מטות-מסעי עמ' קצ, ריא
מה ע"א כדי להפיס דעתו של בעה"בפני מנחם בר מצוה עמ' נז
מה ע"א כשם שאמרו הפוגמת וכו' ר' יוחנן בן ברוקה וכו'דורות הראשונים כרך א עמ' 234, כרך ד עמ' 832
מה ע"ב אמר בן ננס כיצד אלו ואלו באין לידי שבועת שואפני מנחם בר מצוה עמ' נו-נז
מו ע"א אמר ר' ירמיה בר אבא שלחו ליה מבי רב לשמואל וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 409
מו ע"ב אחזוקי אינשי בגנבי לא מחזקינןהאיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' שעז
מו. האי מאן דאמר איזיל ואחתוך דיקלא דפלניא אמרינן גזים ולא עבידדרשות מהר"ם בריסק - מועדים עמ' תקלו
מז ע"א אין אדם מוריש שבועה לבניועיוני פרשה (ריבלין) דברים עמ' 221
מז ע"א חזרה שבועה לסיניפני מנחם מטות-מסעי עמ' ריא
מז ע"ב באהלו של מקוםהעמק דבר דברים פ"א פסוק כז
מז ע"ב שמעון בן טרפוןפני מנחם ט"ו בשבט עמ' צז
מז ע"ב שמעון בן טרפון אומר קרב לגבי דהינא ואידהן דבי רבי ישמעאל תנא עבד מלך כמלךפני מנחם ר"ה עמ' קפג, בר מצוה עמ' מ
מז. חזרה שבועה למקומה להיכן חזרה וכו' חזרה שבועה לסיני, ורש"ינחל עדה עמ' תטו
מז. כוותיה דרבי אבא מסתברא וכו' שבועת ה' תהיה בין שניהם ולא בין היורשים וכו'דרשות מהר"ם בריסק - מועדים עמ' תקמב
מז. רבותינו שבא"יהאיר ממזרח - אבות עמ' רמו
מז. תוס' ד"ה כשהשביעדרשות מהר"ם בריסק - מועדים עמ' תקמג
מז: עבד מלך כמלךהאיר ממזרח - שיר השירים עמ' רפב
מז: עבד מלך מלךהאיר ממזרח - אסתר עמ' קסח
מח ע"ב אמר רב פפא האי שטרא דיתמי וכו' ההוא דיינא דעבד וכו' א"ל אייתינא איגרתא ממערבא וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 504
מח. יפה כח הבן מכח האבולאשר אמר בראשית-שמות הקדמה עמ' ד
מט ע"ב אף פטורים משום שבועת ביטויהדרום כרך כח עמ' 73
ב ע"ב רש"י ד"ה משמודרשות הרז"ה עמ' תקסט
ב. על כל עבירות וכו' שעיר מכפרשנות חיים (חזן) דף רט ע"א
ב. תניא במתניתין ארבע י"ל ידיעות טומאה דקודש תחילה וסוףאהל יעקב (שפירא) דף עח ע"ג-ע"ד
ג מני מתניתין לא ר' ישמעאל ולא ר"עאהל יעקב (שפירא) דף עח ע"ג-ע"ד
ג ע"א מ"ש הכא דתני לכולהו כו', ואיידי דתני תרתיברכת חיים (מרנלנדר) דף עד ע"א
ג ע"א רש"י ד"ה והילךאות היא לעולם ח"א דף קא ע"א
ג ע"א תולדת ספחתדרשות הרז"ה עמ' תריג
ה ע"ב בהרת עזה כשלגדרשות הרז"ה עמ' תרז
ו ע"ב בהרת לבנהדרשות הרז"ה עמ' תריד
ו ע"ב כבש לבןדרשות הרז"ה עמ' תרה
ו ע"ב מיני הנגעים כמלכים ושרים פלאות עדותיך ח"א עמ' ריב, ח"ב עמ' רז
ו ע"ב ספחת באמצעדרשות הרז"ה עמ' תרב
ו ע"ב רש"י - ביאור מדוע הוקשה לרב פפא על כך שרבא הקדים את שבור מלכא לקיסר רומי פלאות עדותיך ח"א עמ' ריג
ו. אמר רבי יוסי שאל יהושע בנו של רבי עקיבא מרבי עקיבא וכו' פרדס דבש פרק עז, ק, קכח
ז ע"ב אין מיעוט אחר מיעוט אלא לרבות ערבי נחל (תשסט) דברים עמ' מ
ז ע"ב ולא כל טומאתדרשות הרז"ה עמ' תקלח
ז. דולה מים מבארות עמוקיםבית פרץ עמ' רנג*
ח ע"א אימא יולדת מועדי ה' (טרנובסקי) חנוכה ופורים עמ' קלב
ט ע"א בגליון הגמ', ובתוס' ד"ה שעיר בשם הערוךימלא פי תהלתך (תשעד) עמ' קצט
ט ע"א לכי ויקראו הצדיקים על שמךבן חלד מאמר טז
ט ע"א שעיר של ר"ח יהא כפרה על שמיעטתי את הירחברכת חיים (מרנלנדר) דף ד ע"ב
טו ע"א הוקם ביום המשכןדרשות הרז"ה עמ' תשמה
טו ע"א כל הכלים שעשה משה משיחתן מקדשתןדרשות אבן ישראל עמ' רג
טו ע"א משה רבינו היה לו דין מלךדרשות אבן ישראל עמ' רנט
טו ע"ב תוס' ד"ה אין בנין מסילות בלבבם (אייזנברגר, תשעא) עמ' רפ
טו. תוס' ד"ה מתיב נחלת עזריאל (גרין) עמ' קמה
טו: אי זהו שיר של פגעים יושב בסתר עליון וכו' פרדס דבש פרק צד, קיב
טו: אין בונין ביהמ"ק בלילהדרשות אל עמי ח"ג דרוש כד
טז למה מנואות היא לעולם ח"ב דף קיז ע"ב
טז ע"ב אין בנין בית המקדש בלילהדרשות הרז"ה עמ' תקא, תקכה
טז ע"ב איצטריך קרא מיוחד על חיוב טומאת מקדשדרשות אבן ישראל עמ' רד
טז ע"ב מקדש איקרי משכןדרשות הרז"ה עמ' תקכד
טז ע"ב פישוט ידים ורגליםדרשות הרז"ה עמ' רז
טז ע"ב קידה על אפיםדרשות הרז"ה עמ' רז
טז תוס' ד"ה קדשהאות היא לעולם ח"ב דף קטו ע"ג
טז: קידה על אפים כריעה על ברכיםשנות חיים (חזן) דף לט ע"א
טז: תוס' ד"ה קידה על אפיםשנות חיים (חזן) דף מג ע"ב
יא ע"א שאני קטרת הואיל וצורתה בכל השנה כולהמאור מרדכי שמות עמ' תיד-תטו
יב האי עשה ה"ד אי דלא עביד תשובה דברי יצחק (רבינוביץ) דרוש א
יב ע"ב לא זז משם עד שמוחלין לו ערבי נחל (תשסט) דברים עמ' רסד
יב ע"ב שעיר משתלחדרשות הרז"ה עמ' תריח
יב: אי דלא עבד תשובה זבח רשעים תועבהלמטה יששכר עמ' שא
יב: תוס' ד"ה לא זז משם עד שמוחלין לושנות חיים (חזן) דף רט ע"א
יג ע"א יוה"כ מכפר בלי תשובהדרשות הרז"ה עמ' תרלו
יג. יכול יהא יה"כ מכפר על שבים ועל שאינן שביםשנות חיים (חזן) דף רט ע"ב
יג. יכול לא יהא יה"כ מכפר אא"כ התענה בושנות חיים (חזן) דף רט ע"ב
יג. כי דבר ה' בזה זה הפורק עולשנות חיים (חזן) דף רט ע"ב
יג. תוס' ד"ה בעומד במרדושנות חיים (חזן) דף רט ע"ב
יג. תוס' ד"ה הואיל ומכפר על המזידשנות חיים (חזן) דף רי ע"ב
יג. תוס' ד"ה לא קראו מקרא קדש וגו'שנות חיים (חזן) דף רי ע"א
יג. תוס' ד"ה שאין מכפרין על המזידשנות חיים (חזן) דף רי ע"ב
יד ע"א אין כה"ג מתכפר בקרבן דשני השעיריםדרשות אבן ישראל עמ' רלב, רצג
יד ע"א מתחילה היה כה"גדרשות הרז"ה עמ' תתעא
יז ע"א תוס' ד"ה אודרשות הרז"ה עמ' תתלא
יז ע"ב טמא שנכנסדרשות הרז"ה עמ' שז
יז: הנכנס לבית המנוגע דרך אחוריו אפי' כולו מבפנים חוץ מחוטמו טהור וכו' נר לצדיק במדבר עמ' רלג
יח: כל המקדש עצמו וכו' הויין לו בנים וכו'למטה יששכר עמ' נג
יח: כל שאינו פורש מאשתו סמוך לוסתה וכו'חן טוב (הלוי, שסה) דף קנא ע"ג
כ ע"א ת"ר מבטא שבועהדרשות הרז"ה עמ' תתעח
כ ע"ב זכור ושמור קדושת לוי (תשנח) עמ' תז
כ ע"ב כל שישנו בשמירה ישנו בזכירה מסילות בלבבם (אייזנברגר, תשעא) עמ' קפה
כ ע"ב כל שישנו בשמירה ישנו בזכירה מסילות בלבבם (אייזנברגר, תשעב) עמ' תקסו
כ: אוכל שלא אוכל שקר ואזהרתי מהכא לא תשא את שם וכו'אבקת רוכל (אוחיון) ח"ב דף נח ע"ב
כ: אמר רבא זכור ושמור איתקש וכו'אבקת רוכל (אוחיון) ח"א דף יא ע"א
כ: ואף ר' יוחנן סבר לה להא דרבא פרדס דבש פרק קכח
כ: זכור ושמור בדבור אחד נאמרו וכו' דרשות אל עמי ח"ב דרוש יט
כ: זכור ושמור בדבור אחד נאמרושנות חיים (חזן) דף עט ע"א
כ: נשים חייבות בקידוש מן התורה וכו'אבן ישראל (ברוין) ח"א דף כב
כ: תוס' ד"ה כל שישנו בשמירה נחלת עזריאל (גרין) עמ' עא
כא. א"ר אבהו תהא באכלתי ולא אכלתיאהל יעקב (שפירא) דף עח ע"ג-ע"ד
כא. א"ר יוחנן לשוא לשוא שני פעמים א"כ משמע שלוקין אף להבאאהל יעקב (שפירא) דף עח ע"ג-ע"ד
כא: הרי הוא מושבע ועומד מהר סיניחלק שמעון עמ' נב
כא: תוס' ד"ה ומה ראית ומהרש"א נחלת עזריאל (גרין) עמ' קעז
כב ע"א שבועה של"אאות היא לעולם ח"א דף לה ע"ד
כב ע"א תוס' ד"ה תא ונעטוםאות היא לעולם ח"א דף קלב ע"ב
כג ע"א מיא דכולהו סילקי קדושת לוי (תשנח) עמ' תרעט
כג ע"ב שבועה של"אאות היא לעולם ח"א דף לו ע"א
כג ע"ב תוס' ד"ה דמוקי ערבי נחל (תשסט) ויקרא עמ' סה
כג: תוס' ד"ה דמוקי, שבועה שלא אוכל ואכל נבילות וטריפות שקצים ורמשים חייב אף שאין איסור חל על איסור שלא כדרך הנאתן דאין אסור אלא מדרבנן נר לצדיק במדבר עמ' רמז
כו גמר בליבו צריך שיוצא בשפתיוזרע יעקב (ניניו) עמ' מ, מו
כו ע"א האדם בשבעה פרט לאנוס ערבי נחל (תשסט) במדבר עמ' עה
כו ע"א רב כהנא ור' אסי כי הוו קיימי כו'אמר יוסף דף קנ ע"א
כו ע"ב גמר בלבואות היא לעולם ח"א דף עז ע"א
כו ע"ב גמר בלבואות היא לעולם ח"ב דף קפח ע"א
כו ע"ב רש"י ד"ה תרומהאות היא לעולם ח"א דף עז ע"א
כו ע"ב שבועה של"אאות היא לעולם ח"א דף יט ע"א
כו ע"ב תוס' ד"ה שאניאות היא לעולם ח"א דף עז ע"ב
כז ע"ב דאין חכם יבול להתיר אלא אם בן יש עדיין שיור מן הנדר ערבי נחל (תשסט) שמות עמ' מב
כט ע"ב שבועה שאוכל ככר זואות היא לעולם ח"א דף יט ע"ב
כט. כיוון שנתחייב אדם במצות ציצית נתחייב בכל המצות שבתורה מנחת מרחשת (קנלר) דרוש בנין מקדש פרק יא
כט. שקולה מצות ציצית כנגד כל המצוות כולןלמטה יששכר עמ' שכז, שצח
כט. תוס' ד"ה כשהשביע נחלת עזריאל (גרין) עמ' ר
ל ע"א לכף זכותדרשות הרז"ה עמ' תתקפח, א'ל
ל ע"א שניהם מושיביםדרשות הרז"ה עמ' תשצד
ל ע"א תוס' ד"ה מצוהאות היא לעולם ח"א דף לג ע"ג
ל ע"ב אשת חבר ורש"ידרשות אבן ישראל עמ' שכט
ל ע"ב אשת חבר כחברדרשות אבן ישראל עמ' שכה
ל ע"ב האי עשה והאי עשהאות היא לעולם ח"א דף קמז ע"ב
ל ע"ב ההוא צורבא מרבנןאות היא לעולם ח"ב דף צו ע"א
ל ע"ב כבוד התורה דוחה איסורדרשות אבן ישראל עמ' קמז
ל ע"ב קימתו של רב נחמן מפני אשת רב הונא על ידי הפרחת אווז פלאות עדותיך ח"א עמ' תצז
ל ע"ב רב אמר הים ידעאות היא לעולם ח"א דף יד ע"ב
ל ע"ב רש"י - קימת רב נחמן מפני אשת רב הונא, היתה לאחר פטירת רב הונא פלאות עדותיך ח"א עמ' תצז, תצט
ל ע"ב תוס' ד"ה אפרח במה הועילה קימתו של רב נחמן מפני אשת רב הונא על ידי הפרחת אווז פלאות עדותיך ח"א עמ' תצז
ל ע"ב תוס' ד"ה עשה דכ"תאות היא לעולם ח"א דף קמז ע"א
ל. תוס' ד"ה מנהני מילי נחלת עזריאל (גרין) עמ' קצא
ל: דביתהו דרב הונא הוה לה דינא קמי דר"נשנות חיים (חזן) דף קצו/קצז ע"א
ל: תוס' ד"ה אמר מר מחלוקת בשעת גמר דיןשנות חיים (חזן) דף קצז ע"א
לא ע"א מניין לדייןאות היא לעולם ח"א דף עו ע"ג
לא ע"א שלא יהא אחד בעל דין ושנים עדים וכו'מאור מרדכי שמות עמ' רא-רב
לא. מנין לתלמיד שרואה רבו טועה שלא יאמר אמתין שנאמר מדבר שקר תרחקשנות חיים (חזן) דף פג ע"ב
לא. שנים שבאו לדין וכו' אומרין לו לבוש כמותו או הלבישהו כמותךלמטה יששכר עמ' רמו
לג ע"א בושת ופגם דממונאדרשות הרז"ה עמ' קט, קי
לד ע"א רב יהודה הכנים את רב המנונא לבית המדרש לאחר שפשט לו ספקו פלאות עדותיך ח"א עמ' רצה
לד ע"א רש"י - המנונא את עול, אתה ראוי ליכנס לבית המדרש שאתה מחכים את רבך פלאות עדותיך ח"א עמ' רצו
לד. תוס' ד"ה על פי ב' עדים חבר היהשנות חיים (חזן) דף סג ע"ב
לה ע"ב כמאן אזלא הוא דתניא גדולה הכנסת אורחים מהקבלת פני שכינה כמאן באותו הזוג דקאמר דאדוני קודש הוא נר מערבי (עטיאה) עמ' 41
לה ע"ב מאתיים לנוטרים את פריודרשות אבן ישראל עמ' רפא
לה: כל שלמה האמורין בשיר השירים קדש שיר למי שהשלום שלו, חוץ מזה, כרמי שלי לפני האלף לך שלמה, שלמה לדידיהבית פרץ עמ' רעא*
לו לאו שבועה הן שבועהזרע יעקב (ניניו) עמ' לח
לו ע"א "לאו" שבועה ו"הן" שבועה וכו' אמר רבא: והוא דאמר "לאו לאו" תרי זימני וכו'מסילת ישרים עם שמחת מרדכי פרק יא פסקה ו עמ' קטז {ענפים של איסורי השבועות שצריך לעבודת הנקיות, כדי להנצל מהם)}
לו ע"א אמר רבי אלעזר לאו שבועה, הן שבועהמאור מרדכי בראשית עמ' לד
לו ע"א המקלל עצמואות היא לעולם ח"ב דף מו ע"ב
לו ע"א חבירו מניןאות היא לעולם ח"ב דף מב ע"ג
לו ע"א לאו שבועה הן שבועהדרשות הרז"ה עמ' תתפד, תתצד
לו ע"א שבועה שאין אנו יודעיםאות היא לעולם ח"א דף לה ע"ד
לו ע"א שבועת ה' אחר המבול ערבי נחל (תשסט) בראשית עמ' קלא
לו ע"א שכל העולם כולו נזדעזע בשעה וכו' לא תשא את שם ה' אלהיך לשואדברים טובים (אלישיב) עמ' 150
לו ע"א תוס' ד"ה ושמור נפשךאות היא לעולם ח"ב דף מו ע"ב
לו ע"ב תוס' ד"ה ה"גמאור מרדכי בראשית עמ' לו
לו ע"ב תן לי פקדוןאות היא לעולם ח"א דף לה ע"ד
לז תוס' ד"ה מאי ל"תאות היא לעולם ח"ב דף מו ע"ב
לח: שבועת הדיינים אף היא בלשונה נאמרה אומרים לו הוי יודע שבשעה שאמר הקב"ה לא תשא נזדעזע כל העולם כולואהל יעקב (שפירא) דף סא ע"א
לט אם ישוך הנחשדרשות הרז"ה עמ' תריג
לט בשאר עבירות וכו' גבי שבועה וכו'דברים אחדים (תקמח) דף קד ע"ב
לט הריני נשבעאות היא לעולם ח"ב דף רד ע"א
לט כל העולם נזדעזע וכו' לא תשאדברים אחדים (תקמח) דף קד ע"א
לט כשהשביע משה את ישראלאות היא לעולם ח"ב דף קיז ע"ד
לט ע"א וכל עבירות שבתורה נאמר בהן ונקה וכאן נאמר לא ינקהדרשות חתם סופר (תרפט) ח"ב דף שמג ע"ב
לט ע"א כל ישראל ערבים זה בזהדרשות אבן ישראל עמ' קיב
לט ע"א שכל ישראל ערבים זה בזה מסילות בלבבם (אייזנברגר, תשעא) עמ' תכז
לט ע"א שכל ישראל ערבים זה בזה מסילות בלבבם (אייזנברגר, תשעב) עמ' תרנב
לט ע"א שכן מצינו במשה רבינו כשהשביע את ישראל וכו' מצות העתידות להתחדש כגון מקרא מגילה מניין ת"ל קיימו וקבלו קיימו מה שקבלו כברדרשות חתם סופר (תרפט) ח"ב דף שמח ע"ג
לט ע"ב הגורם לחברו להישבע לשקר, יש בידו עוון פלאות עדותיך ח"א עמ' לח
לט רש"י ד"ה ששניהם נענשיםאות היא לעולם ח"ב דף רד ע"א
לט שכל ישראל ערבים התם שיש בידו למחותדברים אחדים (תקמח) דף קד ע"ג-ע"ד
לט. אמר מר כל העבירות נאמר בהן ונקה הא כל העבירות שבתורה נמי נאמר בהן לא ינקהאהל יעקב (שפירא) דף סא ע"א
לט. הוי יודע שכל העולם נזדעזע בשעה שא' הקב"ה לא תשאשנות חיים (חזן) דף עח ע"א
לט. כל ישראל ערבים זה בזהבית פרץ עמ' רסו
מ ע"א הנהגת ריש לקיש להשתהות שעה אחת ואחר כך להקשות על רבי יוחנן פלאות עדותיך ח"ב עמ' קנו
מ ע"א רש"י - ריש לקיש היה משתהה שעה אחת לראות אם רבי יוחנן יחזור בו פלאות עדותיך ח"ב עמ' קנו
מג אמר שמואל האי מאן דאוזפי' לחבריה אלפא זוזי ומשכן לו קתא דמגלא אבד קתא כו' אבק דרכים דף כג ע"ב
מג: משכון לו קתא דמגלא על אלפי זוזי אמר שמואל אבד קתא דמגלי אבד אלפי זוזאבית פרץ עמ' קפו
מד: ואלו נשבעין ונוטלין כו' נחבל כיצד היו מעידין אותו כו' אבק דרכים דף כא ע"ב
מו ע"ב אחזוקי איניש ברשיעא לא מחזקינן קדושת לוי (תשנח) עמ' תקסב
מו. שלחו ליה מבי רב לשמואל ילמדנו רבינו וכו' פרדס דבש פרק כה
מז ע"ב תוס' ד"ה חלהאות היא לעולם ח"ב דף רד ע"ב
מז: עד הנהר הגדול נהר פרת וכו' קרב לגבי דיהנא ואידהן וכו' ר"ש אמר עבד מלך מלךיד יוסף (צרפתי, שעו) דף קסט ע"ד
ב ע"ב כל השעירין כפרתן שוה על טומאת מקדש וקדשיוקדושת לוי (תשסה) ח"א עמ' ס
ב ע"ב תוס' ד"ה דכי כתבו לקיים הגירסא "כיון דמדרבנן הוא אסור כי נדר חייל עליו איסור בל יחל"קדושת לוי (תשסה) ח"ב עמ' תמב
ב. שעיר הנעשה בחוץ יוה"כ מכפרוענפיה ארזי אל (תשפ) ח"א עמ' שי
ג. תוס' - איצטריך קרא למימר דדחי וכו' ואין לומר ימתין עד שימצא וכו'מאמרי ר' ראובן עמ' נז
ו ע"ב אין ספחת אלא טפילההרופא לשבורי לב בראשית עמ' רד*
טו ע"א אחד המרבה ואחד הממעיט ובלבד שיכוון לבו לשמיםהרופא לשבורי לב בראשית עמ' קסב
טו. אחד המרבה ואחד הממעיט ובלבד שיכוון לבו לשמיםהרופא לשבורי לב במדבר עמ' רעא, שכה
טו. אין מוסיפין על העיריקרת דניאל בראשית-שמות עמ' תכח
טו: אין בנין בית המקדש בלילהשערי חיים (רוטר) ח"ג סי' סח אות ג
טו: אלא בשיר ורש"ייקרת דניאל בראשית-שמות עמ' תיא, שס, שנח
טו: אסור להתרפאות בד"תמאמרי ר' ראובן עמ' פט
טז ע"ב שמעתי שמקריבין אף על פי שאין ביתהרופא לשבורי לב שמות עמ' תכח
טז. אין מוסיפין על העיר והעזרות אלא בבי"ד של ע"א ורש"י ותוס'חמדה יקרה במדבר עמ' רלח
טז. ביצעא העליונהיקרת דניאל בראשית-שמות עמ' שס
טז. רשב"א - מקריבין אע"פ שאין ביתיקרת דניאל ויקרא-במדבר עמ' יג
יג ע"א רש"י ד"ה והא משכחתכאיל תערוג עמ' קטו
יג. האי עשה היכי דמי, אי דעשה תשובה לא זז משם עד שמוחלין לו, אי דלא עשה זבח רשעים תועבה, ואין השעיר המשתלח מכפר ומשני ר' זירא בעומד במרדו ורבי הואדרכי האמונה עמ' תרג
יד ע"א יבוא זכאי ויכפרכאיל תערוג עמ' קיא
יד: תוס' ד"ה זיל קרי בי רבשערי חיים (רוטר) ח"ב סי' נד
כ ע"א תוס' ד"ה לישנא, ומה שסיימו ובנדרים מפרש רב אשי מאי טעמא לא אמר כאביייפה עינים (תשעב) עמ' רמב
כ ע"ב זכור ושמור כדיבור אחד נאמרו מה שאין יכול הפה לדבר ומה שאין האוזן יכול לשמועהרופא לשבורי לב שמות עמ' שלד
כ. תוס' ד"ה מדמתפיס וכו'שערי חיים (רוטר) ח"ב סי' קנו אות יח
כב ע"ב תוס' - דכיון דליכא אלא איסורא בעלמא לא חשיב לי' מושבע ועומדתורת מנחם חע"ז עמ' 149
כב ע"ב תוס' ד"ה נזיר שאמריפה עינים (תשעב) עמ' קטו
כג: תוס' ד"ה דמוקישערי חיים (רוטר) ח"ב סי' עג
כד. בהמה בחייה בחזקת איסור עומדת עד שיודע לו במה נשחטהדרכי האמונה עמ' שלד
כה ע"א נדר חל על דבר מצוהקדושת לוי (תשסה) ח"ב עמ' עו
כה ע"א תוס' ד"ה איני דלגבי אכילה ליכא למיטעי דלעולם קאמר וכו'קדושת לוי (תשסה) ח"ב עמ' תמא
כה. שבועה שלא אישן ג' ימים ימים מכין אותושבט מישראל (פרידמן) ח"ג עמ' רפט
כו ע"א האדם בשבועה פרט לאנוסהרופא לשבורי לב בראשית עמ' שכד
כו ע"א רבי עקיבא ששימש את נחום איש גם זוהרופא לשבורי לב במדבר עמ' שנג
כו ע"ב שב מידיעתותורת מנחם חס"ד עמ' 262
כז ע"ב שבועה שלא אוכל שבועה שלא אוכלנה שבועה שלא אוכלנה, למה תני תרי וג' לישני ותוס'יפה עינים (תשעב) עמ' שסד
כז. להרע או להיטיב אוכל להטיב לא אוכל להרעהאשל ברמה (תשעב) עמ' כא
כט ע"א שקולה מצות ציצית כנגד כל המצות כולןהרופא לשבורי לב במדבר עמ' רמג
כט. שבועת שוא, שאומר על זהב שהוא אבן ועל אבן שהוא זהבדרכי האמונה עמ' כג
כט. שקולה ציצית כנגד כל התורהחמדה יקרה במדבר עמ' קפח
כט: תוס' ד"ה שבועת העדותהאשל ברמה (תשעב) עמ' רנח
ל ע"א בצדק תשפוט עמיתך עם שאתך בתורה ובמצות השתדל לדונו יפההרופא לשבורי לב בראשית עמ' תרב
ל ע"א בצדק תשפוט עמיתך, הוי דן את חברך לכף זכותדרך עץ החיים (ארלנגר, תשעג) ח"ג עמ' 239
ל ע"א הוכח תוכיח את עמיתך, עם שאתך בתורה ומצוותתניא (תשעד) עמ' רמט
ל ע"ב ומנין לדיין שלא ישב תלמיד בור לפניו ת"ל מדבר שקר תרחקהרופא לשבורי לב שמות עמ' תג
ל. אשה פסולה למלוכההאשל ברמה (תשעב) עמ' רנח
ל. לא להצטרף עם עד רשעיקרת דניאל בראשית-שמות עמ' שמה
ל: אבל באיסורא אין חכמהשערי חיים (רוטר) ח"ב סי' קטו
לא. מנין לדיין שלא ישמע דברישערי חיים (רוטר) ח"ב סי' קלה
לב ע"ב ישוב קושית מהרש"א על רש"י ד"ה הא קמ"ל, ולאו לאשמועינן חיובא דכופר כו'יפה עינים (תשעב) עמ' קמ
לה ע"ב שיר השירים אשר לשלמה - למלך שהשלום שלוזריזותא דאברהם עמ' ריג, רלו
לה: והם לא ביחנו אם וכו'שערי חיים (רוטר) ח"ג סי' לו
לח ע"ב רואה אני את דברי אדמוןהרופא לשבורי לב בראשית עמ' קסה
לט ע"א ואין לי אלא מצוה שקיבלו עליהם מהר סיני, מצוות העתידות להתחדש כגון מגילה מניןדרך עץ החיים (ארלנגר, תשעג) ח"ה עמ' 285
לט ע"א ובאן נפדעין ממנו לאלתר שנאמד וכו' ואל ביה הנשבע בשמי לשקרהרופא לשבורי לב שמות עמ' תקפג
לט ע"א וכל עבירות שבתורה נאמד בהן ונקה ובאן נאמד לא ינקההרופא לשבורי לב שמות עמ' תקפג
לט ע"א כל ישראל ערבים זה בזהתורת מנחם ח"ע עמ' 241
לט ע"א כל ישראל ערבים זה בזהתורת מנחם חע"ו עמ' 232, 268
לט ע"א כל ישראל ערבים זה לזהזריזותא דאברהם עמ' ריג, ער
לט ע"א כל ישראל ערבין זה בזהתורת מנחם חס"ד עמ' 414
לט ע"א צריך להזדעזע מענין של שבועהתורת מנחם חע"א עמ' 89
לט ע"א שכל ישראל ערבים זה בזהתורת מנחם - ס' המאמרים תשלב עמ' קי-קיא
לט ע"א שכל ישראל ערבים זה בזהתורת מנחם חס"ז עמ' 10 -9
לט ע"א שכל ישראל ערבים זה לזהתורת מנחם חס"ז עמ' 155
לטשערי חיים (רוטר) ח"ג סי' יח
לט. כל ישראל ערבים זה לזהקול יעקב (טייטלבוים) עמ' רי
לט. שכל העולם כולו נזדעזעשערי חיים (רוטר) ח"ב סי' א, לב, לט
לט. שכל ישראל ערבים זה בזהשערי חיים (רוטר) ח"ב סי' עב
מ ע"ב אין אדם תובע אא"כ יש לו עליומחנה ראובן ח"ג עמ' שמה
מ ע"ב חזקה אין אדם הובע אלא אם בן יש לו עליוהרופא לשבורי לב שמות עמ' רנה
מ ע"ב חזקה אין אדם מעיז פניו בפני בעל חובוהרופא לשבורי לב במדבר עמ' כז
מ ע"ב חזקה אין אדם מעיז פניו בפני בעל חובוהרופא לשבורי לב בראשית עמ' רפו, רצא, שיז
מ ע"ב חזקה אין אדם מעיז פניו בפני בעל חובוהרופא לשבורי לב שמות עמ' רנה
מ ע"ב חזקה אין אדם תובע אלא אם כן יש לו עליוהרופא לשבורי לב בראשית עמ' רפו, שיז
מ ע"ב טענו חיטים והודה לו בשעוריםמחנה ראובן ח"ג עמ' שמה
מ ע"ב שבועת היסת על שם תסתתם שהסיתו הדייניםמחנה ראובן ח"ג עמ' שלח
מ ע"ב תזקה אין אדם תובע אלא אם כן יש לו עליוהרופא לשבורי לב במדבר עמ' כח
מב. תרי כמאהדרכי האמונה עמ' תעו
מז ע"ב עבד מלך כמלךתורת מנחם חע"ב עמ' 85
מז: עבד מלך מלךדרכי האמונה עמ' צה, קלו, שסה*
מח ע"א יפה כח הבן מכח האבתורת מנחם חס"ג עמ' 287, חס"ה עמ' 18
מח ע"א יפה כח הבן מכח האבתורת מנחם חע"ב עמ' 220
ב. ארבעה מראות נגעים וכו'ברכת שמואל (תשעז) שמיני עמ' שסט
ב: תוס' ד"ה כל - איפכא ליכא למימר תשים פטורות וכו'ברכת שמואל (תשעז) כי תצא עמ' תרלח
ה. דליכא מאן דירע כל התורהבן אברהם (תשעד) עמ' שנו
ח. רציחה בשוגג היא טומאת הנפששערי אורה (ברגמן, תשעז) ח"א עמ' פא
ט ע"א ושעיר עזים אחד לחטאת לה' לכך כתיב לה' שהוא מכפר על שאין לו ידיעה לא בתחילה לא בסוףבנתיבות שם עמ' תקכג
ט. שעיר של ר"ח מכפר על מיעוט הירחבנין חיים עמ' ח"ב עמ' נא, תיז
טו ע"א חומת ירושלים נתקדשה ע"י שתי לחמי תודהבית ישי (תשס) דרשות ח"א עמ' יב, פד
טו ע"א רש"י ד"ה וכן תעשו משה; היה נביא ומלך שנאמר ויהי משרון מלךבנתיבות שם עמ' תמ
טו ע"ב שיר של תודה בכינורות וכו' ורש"יבית ישי (תשס) דרשות ח"א עמ' פח, קכ
טו: אין בנין בית המקדש בלילהעזר מיהודה (תשפא) שמות עמ' שצד
טז ע"ב מקדש אקרי משכן ומשכן אקרי מקדשעצי עדן (תשעח) עמ' קמג
טז. קדושה ראשונה קידשה לשעתה וקידשה לעתיד לבאעזר מיהודה (תשפא) שמות עמ' רנו
י ע"ב מותר הקטורת מה היו עושין בה מפרישין ממנה שכר האומנין וכו', ורש"יערך לחם (צאלח) עמ' קמ
י ע"ב תוס' ד"ה ומותרערך לחם (צאלח) עמ' קלט
י. הוקשו כל המועדות וכו'אגודת ישראל (תרפג) דף פד ע"א-ע"ב
י. ראש חודש איקרי מועד וכו'ברכת שמואל (תשעז) מסעי עמ' תקסד
יא ע"א שאני קטורת הואיל וצורתה בכל השנה וכו' ורש"יבית ישי (תשס) דרשות ח"א עמ' עח, קצז
יב: האי עשה היכי דמי אי דלא עבד תשובה זבח רשעים תועבהקול אריה (באקשט) ח"ב עמ' 177
יב: היינו קלות היינו עשה ולא תעשה, חמורות היינו כריתות ומיתות ב"דדרשת שבת הגדול (מהר"ל) הערה 390
יג ע"ב עם הקהל אלו ישראל יכפר אלו הלויםעצי עדן (תשעח) עמ' נב
יג. חטאת ואשם אין מכפרין אלא על השביםבנין חיים עמ' ח"ב עמ' קעא, רנג
יג. מיתה ממרקת אף בלא תשובה חוץ מהפורק עול והמגלה פנים בתורה והמיפר ברית מילהעזר מיהודה (תשפא) בראשית עמ' ריט
יח. המשמש מת בעריות וכו'נר לצדיק בראשית עמ' שפ
יח: כל המקדש עצמו בשעת תשמיש הוויין לו בנים זכריםדרשת שבת הגדול (מהר"ל) הערה 169
יט: שבועה שלא אוכל ואכל כלשהו וכו'אגודת ישראל (תרפג) דף סא ע"ג-ע"ד
כ ע"ב על שאר עבירות שבתורה הקלות והחמורות הזדונות והשגגות הודע ולא הודע עשה ולא תעשה כריתות ומיתות בית דין שעיר המשתלח מכפרבנתיבות שם עמ' תמו
כ: זכור ושמור בדבור אחד נאמתשערי אורה (ברגמן, תשעז) ח"א עמ' שמט
כ: זכור ושמור בדיבור אחד נאמרובן אברהם (תשעד) עמ' קפח
כ: נשים חייבות בקידוש היום דבר תורה שנאמר זכור ושמור, מי שישנו בשמירה ישנו בזכירה, והני נשי הואיל ואיתנהו בשמירה איתנהו בזכירהעזר מיהודה (תשפא) בראשית עמ' ק
כ: שוא ושקר בדבור אחד נאמרו וכו'ברכת שמואל (תשעז) כי תצא עמ' תרלח
כ: תוס' - כל שישנו בשמירה למה לא דרשינן איפכא מי שישנו בזכירה ישנו בשמירה, והני נשי הואיל וליתנהו בזכירה דהוה מצות עשה שהזמן גרמא, ליתנהו נמי בשמירהעזר מיהודה (תשפא) בראשית עמ' ק
כ: תוס' ד"ה כל, מ"ש כל שישנו בשמירה ישנו בזכירה ול"א איפכא, זהו בשביל דלחומרא מקשי'בנין חיים עמ' ח"ב עמ' תפא
כ: תוס' ד"ה כל, נדרוש להיפך כל שישנו בזכירה ישנו בשמירהתולדות ישראל עמ' כג
כא: נזיר ששרה פיתו ביין וכו'אגודת ישראל (תרפג) דף קטז ע"א-ע"ב
כא: ר"ע לית לי' כ"ש למלקותבנין חיים עמ' ח"א עמ' שפ, שפג
כא: ר"ש ס"ל כל שהוא למלקותתולדות ישראל עמ' רט, רלז
כב: בעי רבא אמר שבועה שלא אוכל עפר וכו'אגודת ישראל (תרפג) דף קכא ע"א-ע"ב
כה חומר בנדרים, ותוס'סוכת דוד (שירירו) דף מה ע"ד
כו: גמר בלבו צריך שיוציא בשפתיואגודת ישראל (תרפג) דף לז ע"א-ע"ב
כט: תוס' - דבורה היתה מלמדת להם הדיניםשערי אורה (ברגמן, תשעז) ח"א עמ' קמג
ל ע"ב דביתהו דרב הונא הוה לה דינא קמיה דרב נחמן אמר היכי נעביד אי איקום מקמה מסתתמן טענתיה דבעל דינא לא איקום מקמה אשת חבר הרי היא כחבר א"ל לשמעיה צא ואפרח עלי בר אווזא ושדי עלוואי ואיקוםבנתיבות שם עמ' תקסח
ל ע"ב רש"י - דביתהו דרב הונא משמת רב הונא אפרח עלי בר אווזא ואעמוד ולא יבין זה שבשבילה עמדתי אלא ן מפני האווז הפורח ובא עליבנתיבות שם עמ' תקסח
ל. ועמדו שני האנשים למעט קטנים דפסולין לעדותתולדות ישראל עמ' שסג
ל. נשים אין בית דין מכריחים אותן לבוא להעיד אלא שולחים שליח שישמע את דבריהן משום כל כבודה בת מלך פנימהנר מערבי (עטיאה) עמ' 91
ל: האי צורבא מדרבנן דאית ליה דינא וכו'ברכת שמואל (תשעז) יתרו עמ' רנז
ל: מנין לדיין שיודע לחבירו שהוא גזלן וכן עד שיודע בחבירו שהוא גזלן מנין שלא יצטרף עמו תלמוד לומר מדבר שקר תרחקדודי נתן שמות עמ' שצב
לא. מנין לתלמיד שאמר לו רבו יורע אתה בי שאם נותנין לי מאה מנה איני מברה, מנה יש לי אצל פלוני ואין לי עליו אלא עד אחד, מנין שלא יצטרף עמו תלמוד לומר מדבר שקר תרחקדודי נתן שמות עמ' תח
לא. מנין לתלמיד שיושב לפני רבו ורואה זכות לעני וחוב לעשיר, מנין שלא ישתוק תלמוד לומר מדבר שקר תרחקדודי נתן שמות עמ' תח
לב: מתוך שאינו יכול לישבע משלםתולדות ישראל עמ' קלד, רפח
לד ע"ב כל מילתא דלא רמיא עליה דאיניש עביד לה ולאו אדעתיהואביטה ארחותיך עמ' סו, רד
לה ע"א רש"י - אם לוא יגיד כתיב מלא למדרש ביה לו לא ודרשינן] אם לו לא יגיד [ונשא עונו ואם לאחר לא יגיד פטור] דהבעל דין צריך לתבוע העד להעידבנתיבות שם עמ' רמט
לה ע"ב גדולה הכנסת אורחים יותר מקבלת פני השכינהדודאי יעקב עמ' לח
לה ע"ב חלמא לשנאיך ופושרא לערך, שאמר להקב"ה שיקוים החלום והפתרון על נבוכדנצרבנין אברהם בראשית עמ' שצח
לה ע"ב כל שמות האמורים בתורה באברהם קדש חוץ מזה שהוא חול שנאמר ויאמר אדני אם נא מצאתי וכו' ראב"ע וכו' אף זה קדשהמאיר לארץ (לדרמן) בראשית ח"א עמ' רנז
לה. אסור למחוק השםבנין חיים עמ' ח"א עמ' לז
לה. ויאמר אדני אם נא וגו' בלשון זה הוא חול וכו'נר לצדיק בראשית עמ' קכ
לה. צבאות הוא שם מהעשר שמות שאינן נמחקיםבן אברהם (תשעד) עמ' שלז
לו. א"ל כנהשערי אורה (ברגמן, תשעז) ח"ב עמ' שסט
לו. לאו לאו או הן הן וכו'אגודת ישראל (תרפג) דף צח ע"א-ע"ב
לו. לאו לאו הוא שבועהברכת שמואל (תשעז) יתרו עמ' רסא
לו. שבועת הקב"ה שלא להביא מבול, הרי שמא יבואו רשעים ויגיע להם עונש מבולגבעות עולם (תשסח) פרשת בראשית עמ' כה
לח. שים נא ידך תחת ירכי, לפי שהנשבע צריך שיטול בידו חפץ של מצוה כגון ספר תורה או תפילין והמילה היתה מצוה ראשונה לו ובא לו ע"י צער והיתה חביבה עליו ונטלהנר לצדיק בראשית עמ' שצ
לח: לרבן גמליאל טענו בחיטין והודה בשעורין חייבתולדות ישראל עמ' רב
לח: מנה לי בידך אמד לו הן ולמחר אמר לו תנהו לי א"ל נתתיו לך פטורתולדות ישראל עמ' מד
לט ע"א אומרים לו הוי ידוע שכל העולם כולו נזדעזע בשעה שאמר הקב"ה בסיני לא תשא את שם ה' אלקיד לשואואביטה ארחותיך עמ' צג
לט ע"א דורות הבאים וגרים העתידין להתגייר וכו'בית ישי (תשס) דרשות ח"א עמ' קכב
לט ע"א כל ישראל ערבים זה בזהבית ישי (תשס) דרשות ח"א עמ' קו
לט ע"א כל ישראל ערבים זה לזההמאיר לארץ (לדרמן) בראשית ח"א עמ' שיג
לט ע"א מלמד שכל ישראל ערבים זה בזהפחד יצחק (גאגין) עמ' רלח, תעג
לט. אי אפשר לומר ונקה שכבר נאמר לא ינקה, וא"א לומר לא ינקה שכבר נאמר ונקה, אלא ונקה לשבים ולא ינקה לשאינם שבים וכו'נר לצדיק ויקרא עמ' יז, שיט
לט. אלו הן קלות עשה ולא תעשה חמורות זו כריתות ומיתת ב"דדרשת שבת הגדול (מהר"ל) הערה 390
לט. אצל ונקה יש סתירה מניה וביה ונקה לא ינקהנר לצדיק בראשית עמ' שלה
לט. בשעה שאמר הקב"ה לא תשא את שם ה' אלהיך לשוא נזדעזע כל העולם כולועזר מיהודה (תשפא) בראשית עמ' שנב
לט. ולא אתכם לבדכם וכו' כי את אשר ישנו פה - אין לי אלא אותן העומדין על הר סיני, דורות הבאים וגרים העתידין להתגייר מנין, ת"ל ואת אשר איננוקול אריה (באקשט) ח"ב עמ' 148
לט. ונקה לשבים ולא ינקה לשאינם שביםבן אברהם (תשעד) עמ' ל
לט. כל ישראל ערבים זה בזהדרשת שבת הגדול (מהר"ל) הערה 974
לט. כל ישראל ערבים זה בזהקול אריה (באקשט) ח"ב עמ' 85
לט. כל ישראל ערבין זה לזהתולדות ישראל עמ' יט, רו
לט. כשמשביעים אומרים סורו נא מעל אהלי האנשים הרשעים האלהעזר מיהודה (תשפא) בראשית עמ' שנ
לט. על עון שבועות נפרעין ממנו וממשפחתו שנאמר אל תתן את פיך לחטיא את בשרך, ואין בשרו אלא קרובו שנאמר ומבשרך לא תתעלםעזר מיהודה (תשפא) בראשית עמ' שנב
לט. שכל ישראל ערבין זה בזהאגודת אזוב (תשעא) דמעות שלוש - פתיחה
לט: רש"י - מלמד שחלה שבועה על שניהם, ששניהן נענשין בהעזר מיהודה (תשפא) בראשית עמ' שנ
לט: שבועת ה' תהיה בין שניהם דשבועה חלה על שניהםתולדות ישראל עמ' קסו
לט: שבועת ה' תהיה בין שניהם, מלמד שחלה שבועה על שניהםעזר מיהודה (תשפא) בראשית עמ' שנ
מ: אמר רב נחמן כופר הכל משביעין אותו שבועת היסת משום חזקה דאין אדם תובע אא"כ יש לו עליותולדות ישראל עמ' שס
מא: תוס' ד"ה תיובתא, הך מיגו פרעתיך בפני פלוני ופלוני בפלוגתא קאיתולדות ישראל עמ' מה
מד: החשוד על השבועה שכנגדו נשבע ונוטלתולדות ישראל עמ' שיט
מה. יפה כה הבן מכה האבדרשות דבר צבי בראשית עמ' צז
מה: תוס' ד"ה מתוך, חזקה אין אדם מעיז פניו בפני בעל חובו משום שחבירו מכיר בשקרותולדות ישראל עמ' קלו
מז ע"ב קרב לגבי דהינא ואידהןפחד יצחק (גאגין) עמ' שצו
מז. חזרה תורה לסיניקול אריה (באקשט) ח"א עמ' 203
מז. עבד מלך כמלךעזר מיהודה (תשפא) שמות עמ' רלד
מז. רש"י - מלמד שהשבועה חלה על שניהם, ונענש המשביע אף אם הדין עמותולדות ישראל עמ' קלו
מז. שבועת ה' תהיה בין שניהם ולא בין היורשיןתולדות ישראל עמ' נב, קלה, קלו, קפו, רפח
מז. תוס' ד"ה אי, למ"ד מנה לי בידך והלה אומר איני יודע חייב דברי עדיף היכי מוקי ליה קרא דשבועת ה'תולדות ישראל עמ' נב
מז: כל דמיתקריב לגבי דהיני אידהןבן אברהם (תשעד) עמ' ר
מז: עבד מלך כמלךשערי אורה (ברגמן, תשעז) ח"ב עמ' ט, רפט
מז: רש"י - קולא אותו נהר גדול בשביל שהוא נזכר כאן על שם א"ישערי אורה (ברגמן, תשעז) ח"א עמ' ריט, ח"ב עמ' ט, רפט
מח ע"ב דעביד כמר עבד וכו'בית ישי (תשס) דרשות ח"א עמ' קיג
מח. יפה כח הבן מכח האבעזר מיהודה (תשפא) בראשית עמ' רפג
ב ע"א רש"י ד"ה תולהימלא פי תהלתך - עיונים בתפלה עמ' תמו
ב ע"ב מכדי תנא ממכות סליק מאי שנא דתני שבועותסמיכת חכמים (תשסא) עמ' קסה
ג. תוס' - איש האומר לעכו"ם או לקטן אקפי לי גדולחלקת אפרים - כי תשא
ו. אמר לו ר' יהושע בנו של ר"ע לר"ע אלמא רבן עזאי היה חכם גדולנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' ק אות יד, כט, ל
ו: תוס' ד"ה גלימא דכיתנא ושחקיהנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' סא אות יג
ט. מה נשתנה שעיר של ראש חודש וכו' אמר הקב"ה הביאו כפרה עלי על שמיעטתי את הירחכסף נבחר (תשפ) עמ' שנג
טו ע"ב תוס' ד"ה דקדשה, בשילה ונוב וגבעון שנאכלין בכל הרואה לפי שאין חומת העיר קדושה וכו'עטרת משה ימים נוראים - ר"ה אות שסא
טו. מוסיפין על העיר והעזרותמשחת שמן (תשסז) ח"א עמ' קי
טו. רש"י - משה מלך הי'חלקת אפרים - ברכה
טו: אי זהו שיר של פגעים יושב בסתר עליוןנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' יא אות י, סי' ק אות כג
טו: הלוחש על המכה אין לו חלק לעולם הבאנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' קא אות טז
טו: רש"י - ימים טובים איקרי שבתחלקת אפרים - נשא
טז ע"א שאין מוסיפין על העיר ועל העזרות אלא במלך ונביא וכו'יחי ראובן (קרלנשטיין) שמות עמ' תקפו
טז. רש"י ד"ה כל מצוותמשחת שמן (תשעא) ויקרא עמ' רפז
י ע"א ראש חדש נמי איקרי מועדעטרת משה ימים נוראים - ר"ה אות רצה
יא ע"א מוסיפין על העירימלא פי תהלתך - עיונים בתפלה עמ' שסב
יב: האי עשה ה"ד אי דלא עבד תשובה זבח רשעים תועבה אי דעבד תשובה כל יומא נמי דתניא עבר על מצות עשה ועשה תשובה לא זז משם עד שמוחלין לו אמר רבי זירא בעומד במרדו ורבי היא דתניא רבי אומר על כל עבירות שבתורה בין עשה תשובה בין לא עשה תשובה יום הכפורים מכפר וכו' ר' יהודה לא סבר לה כרבי דתניא יכול יהא יום הכפורים מכפר על שבים ועל שאינן שבים וכו', יום הכפורים אין מכפר אלא על השבים וכו'עטרת משה ימים נוראים - אלול אות כב, ר"ה אות תח, עשי"ת אות לא, תשובה אות צג, יו"כ אות נח, פג, צא, צו, קעא, ריב
יג ע"א יכול לא יהא יום הכפורים מכפר אלא אם כן התענה בו וקראו מקרא קדש ולא עשה בו מלאכה לא התענה בו ולא קראו מקרא קדש ועשה בו מלאכה מנין ת"ל יום כפורים הוא מ"מעטרת משה ימים נוראים - יו"כ אות קסד
יג ע"א כי דבר ה' בזה זה הפורק עול ומגלה פנים בתורה וכו'עטרת משה ימים נוראים - יו"כ אות קכז
יג ע"א תוס' ד"ה לא קראו מקרא קודש, פירש בקונטרס שלא קיבלו עליו בברכותיו לומר מקדש ישראל ויום הכפורים ואין נראה דלא אשכחן ברכות ביום הכפורים דליהוו דאורייתא ונראה לר"ת קראו מקרא קודש שמודה שב"ד קדשוהו ושובת ממלאכה בשביל קדושת היום ולא קראו מקרא קדש שאינו שובת מחמת קדושת היום אלא מחמת שמתעצל לעשות מלאכהעטרת משה ימים נוראים - יו"כ אות קסד
יג ע"ב תוס' ד"ה דעגד, היום עצמו בלא שעיר המשתלח מכפר קצת וכו'עטרת משה ימים נוראים - תשובה אות ל
יג. מגלה פנים בתורהמראה כהן (אדלר) מהדו"ג דף שג ע"ב
יג. מודה רבי בכרת דיוה"ב ותוס'משחת שמן (תשסז) ח"ב עמ' עו
יז. תוס' - אומר אל תלבש כלאים פעמיים, חייב מלקות שמוניםחלקת אפרים - שלח
יח: המבדיל על יין במוצ"ש הווין לו בנים זכריםחלקת אפרים - יתרו (ב)
יח: כל המבדיל על היין במ"ש הווין ליהמזבח אליהו דף קטז ע"ג
יח: כל המבדיל על היין במוצ"ש הויין לו בנים זכריםנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' צד אות ו
כ ע"ב זכור ושמור בדיבור אחד נאמרו מה שאין יכול הפה לדבר ומה שאין האוזן יכול לשמועעטרת משה ימים נוראים - אלול אות פד
כ: אוכל ולא אוכל שקר וכו' ותוס' ד"ה כלכסף נבחר (תשפ) עמ' צא
כ: ואף ר'יוחנן סבר לה להא דרבאנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' ק אות טז
כ: נשים חייבות בקדוש היום, תוס'נחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' ע אות מד
כ: תוס' - אמאי לא אמרי' נשים פטורות משבת משום היקש לקידוש שהוא מעשהז"גחלקת אפרים - יתרו
כ: תוס' ד"ה כל שישנונחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' ע אות מו
כ: תוס' ד"ה נשים חייבות, דקידוש לאו דאורייתאכסף נבחר (תשפ) עמ' צב
כא ע"א אי זו היא שבועת שוא נשבע לשנות את הידוע לאדםעטרת משה ימים נוראים - סליחות אות כד
כא. כל ל"ת שאין בו מעשה אין לוקין חוץ מנשבע מימר ומקללחלקת אפרים - בא (ג)
כא. כל ל"ת שאין בו מעשה אין לוקין חוץ מנשבע מימר ומקללחלקת אפרים - קדושים (ב)
כד ע"ב תוס' הרא"ש, בענין שבועה שלא אוכל נבילהימלא פי תהלתך - עיונים בתפלה עמ' שלא
כו ע"א רש"י ד"ה האדם בשבועה, שיהא אדם בשעת שבועה שיהא לבו עליועטרת משה ימים נוראים - ר"ה אות קלט
כו ע"א תנו רבנן האדם בשבועה פרט לאנוסעטרת משה ימים נוראים - ר"ה אות קלט
כו: גמר בלבו מניין ת"ל כל נדיב לבמשחת שמן (תשעא) ויקרא עמ' רעא
כו: גמר שבועה בלבו צריך להוציא בשפתיוחלקת אפרים - האזינו
כו: שני כתובין הבאים כאחד ואין מלמדין, תוס'נחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' כ אות ה, ו
כו: תוס' ד"ה אפילונחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' לה אות ד
כז ע"א יכול נשבע לקיים את המצוה ולא קיים שיהא חייביחי ראובן (קרלנשטיין) בראשית עמ' תרמה
כח ע"ב שבועה שלא אכלתיעטרת משה ימים נוראים - יו"כ אות רסט
כט: כי היכי דלא תיהוי הפרהמשחת שמן (תשסז) ח"א עמ' סג
כט: עונה אמן לשבועה כמוציא מפיוחלקת אפרים - האזינו
ל ע"א תנו רבנן ועמדו שני האנשים מצוה לבעלי דינין שיעמדו וכו'עטרת משה ימים נוראים - יו"כ אות מא
ל ע"ב מנין לדיין שיודע בדין שהוא מרומה שלא יאמר הואיל והעדים מעידין אחתכנויחי ראובן (קרלנשטיין) דברים עמ' קפו
ל ע"ב מנין לדיין שלא יעשה סניגרון לדבריו תלמוד לומר מדבר שקר תרחק וכו'יחי ראובן (קרלנשטיין) בראשית עמ' סו, שמות עמ' תק
ל ע"ב תוד"ה אבל איסוראימלא פי תהלתך - עיונים בתפלה עמ' תע
ל. בצדק תשפוט עמיתך, לדון חבירו לכף זכותחלקת אפרים - וישב
ל: האי צורבא מרבנן דידע בסהדותא וזילא ביה מילתאמשחת שמן (תשסז) ח"א עמ' רלא
ל: תוס' - בבזיון גדול נדחה גם ל"ת מה"ת בשוא"תחלקת אפרים - כי תצא
ל: תוס' - ת"ח חייב להעיד בבי"ד ואינו פטור משום כבוד הבריותחלקת אפרים - שלח
לא סימן ביד הדיין לידע מי הוא הזכאי וכו' שיאמר לעשיר הלבש לעני כמותך או תלבש כמוהומזבח אליהו דף רד ע"ב
לא ע"א דאמר ליה ודאי חד סהדא אית לי ותא אתה קום התם ולא תימא וכו' אפי' הכי אסוריחי ראובן (קרלנשטיין) בראשית עמ' סה
לא ע"א שנים שבאו לדין אחד לבוש סמרטוטין ואחד לבוש איצטלית בת מאה מנהיחי ראובן (קרלנשטיין) בראשית עמ' שמה
לא. שנים שבאו לדין אחד עני ואחד עשיר אומרים לו לעשיר לבוש כמוהו או הלבישוהו כמותךכסף נבחר (תשפ) עמ' רכו, תמ, תמז
לב. שאילת תלמיד לרבנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' קיח אות ד
לה י"ה לבד אינו נמחקחי' אבר"ח דרוש סט
לה ע"א יש שמות נמחקין וכו'ימלא פי תהלתך - עיונים בתפלה עמ' ל
לה ע"ב 'מרי חלמא לשנאך ופשרה לערך' למאן קאמריחי ראובן (קרלנשטיין) בראשית עמ' תנב
לה. מלך שהמית ששית עם אינה קטלניתכסף נבחר (תשפ) עמ' פג
לה: גדולה הכנסת אורחים יותר מהקבלת פני שכינהמשחת שמן (תשעא) שמות עמ' רפא
לה: גדולה הכנסת אורחים מהקבלת פני שכינהפחד דוד ח"א עמ' רנ, רסב, רסג, רסז, ח"ג עמ' נב
לה: הנטפלים לשםמשחת שמן (תשסז) ח"א עמ' ריט
לה: שלמה הפריש מכרמו מאתים מאלף לרבנןחלקת אפרים - תרומה
לו ע"א והוא דאמר לאו לאו תרי זימני והוא דאמר הן הן תרי זימנייחי ראובן (קרלנשטיין) ויקרא עמ' תכח
לו. אזהרה למקלל את עצמוחלקת אפרים - ואתחנן (ב)
לו. אסור לקרות בקללה נוכחחלקת אפרים - בחקתי
לו: ברטנורה וסתם ר"ש הוא ר"ש בן יוחאינחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' ק אות יד
לח. המקלל עצמו וחבירו עובר בלא תעשה וכו' אמר ר' ינאי ור"ה עצמו דכתיב וכו'משחת שמן (תשעא) ויקרא עמ' רנב
לח: האי דיינא דאשתבע בתפילין וכו'משחת שמן (תשעא) בראשית עמ' תקלה
לט ע"א במשה רבינו כשהשביע את ישראל אמר להן וכו', כי את אשר ישנו פה, אין לי אלא אותן העומדין על הר סיני, דורות הבאים וגרים העתידין להתגייר מנין, ת"ל ואת אשר איננועטרת משה ימים נוראים - יו"כ אות ריב
לט ע"א קימו וקבלו קיימו מה שקבלו כברכלביא שכן עמ' טו
לט ע"א שכל ישראל ערבים זה בזהעטרת משה ימים נוראים - יו"כ אות צד
לט ע"ב ואם אמר הריני נשבע העומדים שם אומרים זה לזה סורו נא מעל אהלי האנשים הרשעים האלהעטרת משה ימים נוראים - יו"כ אות רעא
לט. אין לי אלא מצות שנצטוו על הר סיני מצות שעתידין להתחדש כגון מגילהנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' נא אות א
לט. וכשלו איש באחיו, איש בעון אחיו, מלמד שכל ישראל ערבין זה בזהפחד דוד ח"א עמ' שכא, תריד, תרנד, תרנז, תרצג, תרצו, ח"ב עמ' קצה, רכ, רצה, שנג, תז, ח"ג עמ' קפו, קצח, רו, שלד, שמה, ח"ד עמ' טז, קנג, קס
לט. כל ישראל ערבים זל"זחלקת אפרים - נצבים
לט. מכפר הוא לשביםפחד דוד ח"ד עמ' ז
מג ע"א תוד"ה אלא אמר רבא, בחסרון מעט נקרא מלאימלא פי תהלתך - עיונים בתפלה עמ' שיג, שיח
מד ע"ב תוד"ה ורב יוסףימלא פי תהלתך - עיונים בתפלה עמ' תנח
מו. שלחו ליה מבי רב לשמואל ילמדנו רבינו וכו'נחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' כח אות יא
מו: תוס' ד"ה וספרא דאגדתאנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' מח אות א
מז ע"ב עד הנהר הגדול נהר פרת שמעון בן טרפון אומר קרב לגבי דהינא ואידהן דבי רבי ישמעאל תנא עבד מלך כמלךעטרת משה ימים נוראים - ר"ה אות לו, קעג, רלו, עשי"ת אות נו
מז ע"ב קרב לגבי דיהנא ואידהןיד יוסף (צרפתי, תשסז) ח"ב עמ' תקג
מז. אזהרה לעוקב ומסייע לנואףחלקת אפרים - משפטים
? עב ע"א תובעין את הקטןאות היא לעולם ח"ב דף קמז ע"ב
? תוס' ד"ה ואין בשרך אלא קרוביםשנות חיים (חזן) דף עח ע"א
? תוס' ד"ה תלמוד לומר יום הכיפורים דלא מ"משנות חיים (חזן) דף רי ע"א
פ"ג תוס' - ואור"ת דע"פ הדיבר היהשארית יעקב (אלגזי, תשנא) עמ' קיג
?קטו. תוס' ד"ה כן, אי לא כתיב את בת בנה הו"א עד סוף כל הדורותעצי חיים על התורה עמ' תנז
?קמא. תוס' ד"ה לדידי, רב חסדא היו לו גם בניםעצי חיים על התורה עמ' תכ
?סב ע"א תוס' ד"ה והתנן מדרן וקידשדרכי איש דף עב/פב ע"א


מסכת עדויות
פ"א מ"א שמאי אומר כל הנשים דיין שעתן והלל אומר מפקידה לפקידה לקוטי שיחות חט"ז עמ' 314
פ"א מ"אעשרה מאמרות (תשס) עמ' קלט
פ"א מ"ב מחלוקת שמאי והלל בשיעור הפרשת חלהדולה ומשקה - סגולות התורה עמ' שעו
פ"א מ"ב חמשת רבעים קמח ועודשערי תשובה אגה"ת אות לב, סז
פ"א מ"ג הלל אומר מלא הין מים שאובין פוסלין את המקוה, אלא שאדם חייב לומר בלשון רבולב המשפט ח"ב שיעור כט [הלכה]
פ"א מ"ג הלל אומר מלא הין מיםילקוט הגרשוני ח"ב
פ"א מ"ג הלל אומר מלא הין שחייב אדם לומר בלשון רבו מצווה ועושה ח"ב עמ' תרנ
פ"א מ"ג הלל אומר מלא הין מים שאובין פוסלין את המקוה של"ה (תשנז) ווי העמודים פרק כג אות לב
פ"א מ"ג הלל אומר הין וכו'ברית כהונת עולם (תשעד) עמ' רסב
פ"א מ"ג הלל אומר מלא הין מים שאובים פוסלים את המקוה, פי' הגר"אדבר טוב עמ' שפז
פ"א מ"ג הלל אומר מלא אין(י"ג הין) מים שאובים פוסלין המקוה שאדם חייב לומר בלשון רבוהערות אברהם יעקב יצחקי שמות עמ' קד
פ"א מ"ג הלל אומר מלא הין מים כו' אדם חייב לומר בל' רבו, ופיה"מ - שמעי' ואבטליון היו גרים כו' והיו אומרים אין במקום הין, ולכן הוצרכו להוסיף "מלא" היןתורת מנחם ח"ג עמ' 15
פ"א מ"ג הלל אומר מלא הין מים שאובין פוסלין המקוה, ופי' הרמב"םחי' אגדות מהר"ם שיק אבות פ"ה מ"טו עמ' קיד
פ"א מ"ג מלא הין מים מים שאובין וכו' אלא שחייב אדם לומר בלשון רבו ופיהמ"שקובץ מאמרים ואגרות (וסרמן) ח"ב עמ' רפט, רצג
פ"א מ"ג מלא הין מים שאובין פוסלין את המקוההמאור הגדול (גר"א) עמ' תשפט
פ"א מ"ג שאדם חייב לומר בלשון רבואור האורות עמ' פז
פ"א מ"ג אדם חייב לומר בלשון רבו לקוטי שיחות חכ"ט עמ' 393
פ"א מ"ג חייב אדם לומר בלשון רבו באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' ס
פ"א מ"ג חייב אדם לומר בלשון רבו דרך ה' השלם עמ' רו - מראה דרך
פ"א מ"ג חייב אדם לומר בלשון רבו לקוטי דיבורים עמ' 1105
פ"א מ"ג חייב אדם לומר בלשון רבוטוב טעם ויקרא עמ' ז
פ"א מ"ג חייב אדם לומר בלשון רבולקוטי דיבורים (תשנ) ח"ה עמ' 1105
פ"א מ"ג חייב אדם לומר בלשון רבולקוטי דיבורים (תשנ) חלקים א-ב עמ' 134
פ"א מ"ג חייב אדם לומר בלשון רבומכתב מאליהו ח"ד עמ' 56
פ"א מ"ג חייב אדם לומר בלשון רבומים חיים (קרייסווירטה) עמ' שמא
פ"א מ"ג חייב אדם לומר בלשון רבומנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף לד ע"ב
פ"א מ"ג חייב אדם לומר מה ששמע בלשון רבודרך חיים (תשע) פ"ה הערה 2339
פ"א מ"ג מה ששמעו הם מפי רבםס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' קיט
פ"א מ"ג לשון רבו נפש הרב עמ' כב
פ"א מ"ג עד שבאו שני גרדיים משער האשפות וכו' והעידו אוסף מאמרי מוסר וחכמה (תשנט) עמ' קמ
פ"א מ"ג עד שבאו שני גרדיים משער האשפותתנופה חיים דף קנ"ח ע"א (שמואל א' אות י"א)
פ"א מ"ג שני גרדיים מכריעים הלל ושמאישיחות לספר במדבר עמ' רלב
פ"א מ"ג גרדייםבעקבי יעקב עמ' כג
פ"א מ"ג פיהמ"ש לרמב"ם תורת יחיאל בראשית עמ' שפט
פ"א מ"ג רבינו עובדיה מברטנורא - רבותיו של הלל שמעיה ואבטליון ולא היו יכולין לבטא אות ה"א מצווה ועושה ח"א עמ' תקכז
פ"א מ"גודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' שפט
פ"א מ"גתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' רטו
פ"א מ"ד ולמה מזכירין את דברי שמאי והלל לבטלה ללמד לדורות הבאים שלא יהא אדם עומד על דבריו וכו' של"ה (תשנז) ווי העמודים פרק כג אות לב
פ"א מ"ד ולמה מזכירים את דברי שמאי והלל לבטלה לומר לדורות הבאים שלא יהא אדם עומד על דבריו שהרי אבות העולם לא עמדו על דבריהם אוצרות חיים - אישים ח"ג עמ' פז
פ"א מ"ד ולמה מזכירין את דברי שמאי והלל לבטלה וכו' מדבר קדמות (תשסח) עמ' ב
פ"א מ"ד ולמה מזכירין את דברי שמאי והלל לבטלה ללמד לדורות הבאים שלא יהא אדם עומד על דבריו שהרי אבות העולם לא עמדו על דבריהם שרגא המאיר מועדים עמ' קפז
פ"א מ"ד ולמה מזכירין את דברי שמאי והלל לבטלה ללמד לדורות הבאים וכו' באר הגולה (הרטמן) באר ה הערה 32
פ"א מ"ד ולמה מזכירין את דברי שמאי והלל לבטלה ללמד לדורות הבאיםתהלה לדוד (והרמן) פרק לא פסוק כ הערה ז
פ"א מ"ד ולמה מזכירין את דברי שמאי והללילקוט הגרשוני ח"ב
פ"א מ"ד למה מזכירים דברי ב"שמנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף לד ע"ב
פ"א מ"ד שהרי אבות העולם וכו' דברים נחמדים (תשסה) עמ' קיד
פ"א מ"ד שהרי אבות העולם לא עמדו על דבריהם שרגא המאיר על התורה עמ' רצב
פ"א מ"ד שמאי והלל אבות העולם באר הגולה (הרטמן) באר ו הערה 621
פ"א מ"ד שמאי והלל וכו' אבות העולם לקוטי שיחות ח"י עמ' 97
פ"א מ"ד שמאי והלל אבות העולםדברי שלום (יודייקין) ח"ה סימן ק-קו
פ"א מ"ד שמאי והלל נקראו אבות העולםפי' הרמ"ז על הקדמת הזוהר (תשנח) עמ' שעד
פ"א מ"ד שמאי והלל נקראו אבות העולםפירוש הרמ"ז על הקדמת הזוהר עמ' שפה
פ"א מ"ד שמאי והלל נקראים 'אבות העולם'תפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' כז(פז)
פ"א מ"ד הלל ושמאי - אבות העולםשיחות לספר במדבר עמ' רלב
פ"א מ"ד שמאי והלל - אבות העולםדרך חיים (תשע) פ"א הערה 46, פ"ה הערה 1756, פ"ו הערה 944
פ"א מ"ד שמאי והלל וכו' שהרי אבות העולם לא עמדו לקוטי מאמרים עמ' 230
פ"א מ"ד שמאי והלל וכו' שהרי אבות העולם לא עמדופרי צדיק לחנוכה אות ח, לט"ו בשבט אות ב, ויקהל אות יא
פ"א מ"ד ב"ש וב"ה - אבות העולם נזר הקדש ח"ב עמ' רעח
פ"א מ"ד אבות העולם באר משה (אפשטיין) דברים עמ' קעט
פ"א מ"ה ולמה מזכיר דברי היחיד בין המרובין המעלות לשלמה (תשמז) עמ' שע
פ"א מ"ה ולמה מזכירין דברי היחיד בין המרובין וכו' שאם יראה בית דין את דברי היחיד ויסמוך עליו של"ה (תשנז) תושבע"פ אות שו, ווי העמודים פרק כג אות לב
פ"א מ"ה ולמה מזכירין דברי היחיד בין המרוביןילקוט הגרשוני ח"ב
פ"א מ"ה ולמה מזכירין דברי היחיד בין המרובין כו'כתר שם טוב (תשסד) סי' שכ
פ"א מ"ה למה מזכירין דברי יחידבכורי אברהם דף פא ע"ג
פ"א מ"ה ולמה מזכירין דברי היחידאגרות הראיה כרך ד אגרת אלף ריד (קפ); בשמן רענן ח"ב עמ' קנג-קנה {מתי יכול בית דין בדור מאותר יותר לשנות את הכרעת ההלכה}
פ"א מ"ה ולמה מזכירין דברי היחידקול שמואל (קונפורטי) דף צג ע"א
פ"א מ"ה ולמה מזכירין דברי היחידמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' קא
פ"א מ"ה ולמה מזכירין דברי היחיד בין המרובין וכו'תוספות יום טוב (תג) פרק א דף קסד ע"ב
פ"א מ"ה למה מזכירין דברי היחיד בין המרובין כו' ותוי"טתורת מנחם חנ"ח עמ' 127
פ"א מ"ה למה מזכירין דברי היחיד וכו'דברי יואל פ' נח דף קכא ע"א
פ"א מ"ה למה מזכירין דברי היחיד שאם יראו בי"ד יקבעו הלכה כמותועץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' צ
פ"א מ"ה ולמה מזכירים דברי היחיד בין המרובים וכו'אמרי דרוש (ניסנבוים) עמ' 66
פ"א מ"ה למה נכתבו דברי היחיד בין המרובים נטריקן (תשעד) עמ' קסב
פ"א מ"ה הבאת דעת היחידתורת מנחם חל"ה עמ' 295
פ"א מ"ה שאין בית דין יכול לבטל דברי בית דין חבירו עד שיהיה גדול ממנו בחכמה ובמנין בית ישראל (טויסיג) דברים עמ' קמו
פ"א מ"ה שאין בית דין יכול לבטל דברי בית דין חבירו ער שיהיה גדול ממנו בחכמה ובמניןבית ישראל (טויסיג) תנינא ח"ב עמ' רפג
פ"א מ"ה שאין ב"ד יכול לבטל דברי ב"ד חבירו כו'עשרה מאמרות (תשס) עמ' קלז
פ"א מ"ה אין ב"ד יכול לבטל דברי ב"ד חבירוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' קצ
פ"א מ"ה אין ב"ד יכול לבטל דברי ב"ד חברו עד שיהיה גדול וכו', ראב"דלקט שיחות מוסר ח"ב עמ' שלב
פ"א מ"ה אין ב"ד יכול לבטל דברי ב"ד חברו עד שיהא גדול הימנו בחכמה ובמניןאסופת מערכות שמות ח"א עמ' שכה
פ"א מ"ה אין ב"ד יכול לבטל דברי ב"ד חברו אלא א"כ גדול הימנו בחכמה ובמניןמהר"ם שיק שמות עמ' צב
פ"א מ"ה אין בי"ד יכול לבטל וכו' אלא א"כ גדול ממנו בחכמה ובמנין, ובפי' הראב"דאמרות ה' השלם ח"ו עמ' רנב
פ"א מ"ה אין ב"ד מבטל וכו'פרורים משלחן גבוה ח"א שאלה נא
פ"א מ"ה גדול ממנו בחכמה ובמניןהֻידוֹת אהרן (תשסא) עמ' רנב
פ"א מ"ה גדול ממנו בחכמה ובמניןהֻידוֹת אהרן (תשסז) עמ' רנו
פ"א מ"ה אם בית בין יכול לשנות דין של קודמיהםאגרות הראיה חלק ד קפ
פ"א מ"ה איזו מהן נחשבת גדולה בחכמה לגבי חברתה פחד יצחק חנוכה מאמר יד
פ"א מ"ו אמר רבי יהודה אם כן למה מזכירין דברי היחיד בין המרובין לבטלה שאם יאמר האדם כך אני מקבל יאמר לו כדברי איש פלוני שמעת של"ה (תשנז) תושבע"פ אות שו
פ"א מ"ו אם כן למה מזכירין דברי היחיד בין המרובין לבטלן וכו'תוספות יום טוב (תג) פרק א דף קסד ע"ג
פ"א מ"ו למה מזכירים דברי היחיד בין המרובין וכו' ורע"בתורת מנחם חמ"ב עמ' 114
פ"א מ"ו למה מזכירין דברי היחיד בין המרובין וכו'ברית שלום (תעח) דף ק ע"ד
פ"א מ"ו למה מזכירין דברי היחיד וכו'משנת יוסף על התורה ח"ב עמ' כה, קפז
פ"א מ"ו למה מזכירין דברי היחיד כו', ומפרשים - להדגיש שסברא זו של היחיד כבר הועלתה, ואעפ"כ נפסקה ההלכה באופן אחרתורת מנחם ח"ז עמ' 186
פ"א מ"ו למה מזכירין דברי היחיד בין המרוכין וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' תרמה
פ"א מ"ו מפני מה נשנתה דעת יחיד בין המרובים וכו'דברי אש (כץ) עמ' קנה
פ"א מ"ו למה מזכירין דברי היחיד בין המרובין לבטלה שאם יאמר אדם כך אני מקובל יאמר לו כדברי איש פלוני שמעת דברי יונה ח"א עמ' רל, רנה, רס
פ"א מ"ו למה מזכירין דברי היחיד כו' לקוטי שיחות ח"א עמ' 54
פ"א מ"ודברי חנינא - ת"ת עמ' רכד
פ"א מ"ותורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' שצד
פ"א מ"י הדנין לפני חכמיםדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 2
פ"א מי"ב אלו דברים שחזרו בית הלל וכו' דברים נחמדים (תשסה) עמ' קיד
פ"א מי"ב חזרו ב"ה להורות כב"ש, ביאור הרמב"ם תתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' כב
פ"א מי"ב חזרו ב"ה להורות כב"שתתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' עא {ביאור הרמב"ם במה דקתני שיטתם לפני שחזרו בהם}
פ"ב מ"ב לא ראינו אינה ראיה תפארת ישראל (הרטמן) עמ' תתרעט הערה 26
פ"ב מ"ג אף הוא העיד על כפר קטן שהיה בצד ירושלים וכו' אמרי נועם (מועדים) סי' י לשמ"ע [מבן המחבר]
פ"ב מ"ג אף הוא העיד על כפר אחר שהיה בצד ירושלים וכו' מכאן שאשה כותבת את גיטה עטרת ישועה (תשסד) אות ז לשמ"ע
פ"ב מ"ג העיד רבי חנינא וכו' שהסכין והידים טהורות והבשר טמא ערבי נחל (תשסד) עמ' תנה, תנט, ועי' שבת שובה דרוש ז
פ"ב מ"ה הצד נחש וגו' ואם לרפואה חייבדמשק אליעזר (רלב"ג) שמות פרק ח פסוק יז
פ"ב מ"הויקהל משה (וייס) עמ' קצ הערה טז [הלכה]
פ"ב מ"ח סנדל של סיידין ר"מ מטמא וחכמים מטהריםמקראי קדש (תשנג) עמ' שמב
פ"ב מ"ט הוא היה אומר האב זוכה לבן בנוי ובכח וכו' ונאמר דור רביעי ישובו הנהצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' כח, תעד
פ"ב מ"ט הוא היה אומר האב זוכה לבן בנוי ובכח ובעושר ובחכמה ובשניםדרכי התשובה עמ' צו
פ"ב מ"ט הוא היה אומר האב זוכה לבן בנוי וכו'כנסת מרדכי בראשית עמ' נג, נה
פ"ב מ"ט האב זוכה לבן בנוי בכח בעושר וכו' אבן ישראל על התורה פ' לך לך ד"ה ונראה
פ"ב מ"ט אב זוכה לבן במספר הדורותכתבי הרב נתן פרידלאנד ח"א עמ' 417
פ"ב מ"ט בארבעה דברים האב זוכה לבן תאומי צביה עמ' שטו
פ"ב מ"ט בד' דברים האב זוכה לבןחכמת התורה נח עמ' נה
פ"ב מ"ט בחמשה דברים האב מזכה לבנומרפא לשון עמ' פג
פ"ב מ"ט חמשה דברים אב זוכה לבןישרש יעקב (אבולפיה) עמ' ג
פ"ב מ"ט חמשה דברים האדם זוכה לבנודרך חיים (תשע) פ"ד הערה 1230
פ"ב מ"ט האב זוכה את בנו בג' דברים בחכמה כו' ערבי נחל (תשסד) עמ' תרס, תשס
פ"ב מ"ט האב זוכה לבן בה' דברים בנוי בתואר וכו'ראשית חכמה (תשמד) - גידול בנים פרק לא
פ"ב מ"ט האב זוכה לבן בנוי בכח בעושר ובחכמה ובשנים זרע קודש - מועדים עמ' רמז
פ"ב מ"ט האב זוכה לבן בנוי בכח וכו' ובחכמה בשעה שהקדימו תער"ב ח"ב עמ' אלף יג
פ"ב מ"ט האב זוכה לבן בנוי ובכח ובעושר ובחכמה ובשנים ובמספר הדורות לפניו והוא הקץ דרך ה' (באום) ח"ב פ"ג אות סט
פ"ב מ"ט האב זוכה לבן בנוי ובכח וכו' מגלה עמוקות (תשסח) עמ' רלה
פ"ב מ"ט האב זוכה לבן בנוי ובכח זרע קודש (תשסה) על התורה עמ' נג
פ"ב מ"ט האב זוכה לבן בנוי ובכח ובעושר קהלת יעקב שבועות עמ' רסט
פ"ב מ"ט האב זוכה לבן בנוי ובכח ובעשר דברי חלומות סי' יח (עמ' 189), מחשבות חרוץ סי' יט (עמ' 168), רסיסי לילה סי' י (עמ' 10), כא (עמ' 26), אור זרוע לצדיק עמ' 39, צדקת הצדיק סי' פו, קיב, רכה, דובר צדק עמ' 29, *185-188, שיחת מלאכי השרת עמ' 18, קומץ המנחה (ר' צדוק) עמ' 36 (סי' ל), 69 (סי' עח)
פ"ב מ"ט האב זוכה לבן בנוי ובכח ובעשרפרי צדיק קדושים אות ג
פ"ב מ"ט האב זוכה לבן בנוי ובכח וכו' לקוטי שיחות ח"ה עמ' 358, ח"ז עמ' 124, ח"ח עמ' 166, ח"ט עמ' 6, חי"א עמ' 344, ח"כ עמ' 100
פ"ב מ"ט האב זוכה לבן בנוי ובכחילקוט הגרשוני ח"ב
פ"ב מ"ט האב זוכה לבן בנוי וכו' אור אברהם - תלמוד תורה עמ' ז
פ"ב מ"ט האב זוכה לבן בנויאור הצבי עמ' 62
פ"ב מ"ט האב זוכה לבן בנוי וכו' ובמספר הדורות לפניו וכו' צפנת פענח (תשסו) עמ' לז, שיג
פ"ב מ"ט האב זוכה לבן וכו' כח מעשיו הגיד לעמו ח"א דף מה ע"א
פ"ב מ"ט האב זוכה לבן וכו' נועם אלימלך (תשסא) עמ' טז, קל
פ"ב מ"ט האב זוכה לבן וכו' ובמספר הדורות לפניו הקשורים ליעקב (תשסא) עמ' פא, קפב
פ"ב מ"ט האב זוכה לבן וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' קסז
פ"ב מ"ט האב זוכה לבן וכר ובמספר הדורות קהלת יעקב פסח ח"א עמ' שכ
פ"ב מ"ט האב זוכה לבן כו'ס' ג' תמוז תשנד עמ' קכג, עדר
פ"ב מ"ט האב זוכה לבנו אבן ישראל על התורה (תשסב) עמ' יד, עה
פ"ב מ"ט האב זוכה לבנו בנוי בכח וכו' בך יברך ישראל (תשסח) עמ' יט
פ"ב מ"ט האב זוכה לבנו בעושר וכו' דרך ה' השלם עמ' צו - מראה דרך, צט
פ"ב מ"ט האב זוכה לבנו וכו' שירת הפסח אות צ
פ"ב מ"ט האב זוכה לבנו וכו' ובמספר הדורות חכמת התורה לך לך עמ' תעח
פ"ב מ"ט האב זוכה לבנוחלק יעקב (קנטור) דרוש ב
פ"ב מ"ט האב זוכה לבנולבני בנימין דף לב ע"א
פ"ב מ"ט האב זוכה לבן בנוי ובכח ובעושר ובחכמה ושנים נזר הקדש ח"ב עמ' תשא, תשכט
פ"ב מ"ט אב זוכה לבנובית אבא (גוטווירטה) פתח הבית עמ' 7
פ"ב מ"ט האב זוכה לבנו בחמשה דברים וכו' +מי השלוח (תשסז) ח"א דף רסז
פ"ב מ"ט אב זוכה לבנו בחכמהדברי שאול בראשית עמ' רסו, רסט, רעא, ת, ויקרא עמ' קכו, ריג, במדבר עמ' יד
פ"ב מ"ט אב מזכה לבנו בו' דבריםתהלות ישראל (קלוגר) עמ' תתתריד
פ"ב מ"ט האב זוכה את הבןעולה ליפה סי' מב
פ"ב מ"ט האב זוכה לבןדעת תבונות - עת לעשות מע' א אות קיד
פ"ב מ"ט האב זוכה לבן בנוי ובכח ובעושר וכו'כבוד לאיש דף לב ע"ד
פ"ב מ"ט האב זוכה לבןקריאה בקריה ח"ב עמ' פה
פ"ב מ"ט האב זוכה לבן בה' דבריםמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' שצט*, תנב
פ"ב מ"ט האב זוכה לבן בחכמהבי חייא ח"א עמ' רסו
פ"ב מ"ט האב זוכה לבן בחכמה וכו'פני חיים (פלג'י) עמ' רסב ע"ב
פ"ב מ"ט האב זוכה לבן בחמשה דברים וכו'בן פורת יוסף (תשעא) עמ' תריח
פ"ב מ"ט האב זוכה לבן בחמשה דברים בכח וכו'כתונת פסים (תשעא) עמ' שכט
פ"ב מ"ט האב זוכה לבן בנויתורה בציון עמ' קטו
פ"ב מ"ט האב זוכה לבן בנוי בכח בעושר ובחכמהדרך חיים (תשע) פ"ו הערה 1506
פ"ב מ"ט האב זוכה לבן בנוי בכח בעושר ובחכמהס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' קלח, קעז
פ"ב מ"ט האב זוכה לבן בנוי בכח וכו' ובחכמהס' המאמרים (רש"ב) תרעב עמ' א'יג
פ"ב מ"ט האב זוכה לבן בנוי בכח וכו'אפיקי ים עמ' כה
פ"ב מ"ט האב זוכה לבן בנוי ובכוח וכו' והוא הקץ וכו'מנחת עני (תשעב) עמ' פ
פ"ב מ"ט האב זוכה לבן בנוי ובכח ובעושר ובחכמה ובשניםגנזי ישראל (תשעד) על התורה עמ' שכב, מועדים עמ' קיג
פ"ב מ"ט האב זוכה לבן בנוי ובכח ובעושר ובחכמה וכו'מכתב מאליהו ח"ב עמ' 217
פ"ב מ"ט האב זוכה לבן בנוי ובכח ובעושר וכו'תהלה לדוד (והרמן) פרק קיב פסוק א הערה ח
פ"ב מ"ט האב זוכה לבן בנוי ובכח ובעשר ובחכמה ובשנים ובמספר הדורות לפניו והוא הקץשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' רכד
פ"ב מ"ט האב זוכה לבן בנוי ובכח וכו'תורת מנחם חנ"ב עמ' 289
פ"ב מ"ט האב זוכה לבן בנוי ובכח וכו'תוספות יום טוב (תג) פרק ב דף קסט ע"ב; עשרה מאמרות (תט) מאמר חיקור דין חלק ב פרשת כח דף מט ע"א; יפה מראה (שנ) קדושין פרק א דף רסז ע"ב; דרשות שם טוב (רפה) פרשת תולדות דף יג ע"א
פ"ב מ"ט האב זוכה לבן בנוי ובעושר ובחכמהדרשות באר יצחק עמ' קנג, רכז
פ"ב מ"ט האב זוכה לבן בנוי בכוח בעושר וכו'דרך חיים (תשע) פ"ו הערה 1499, 1501, 2045
פ"ב מ"ט האב זוכה לבן בשניםשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' תרסג
פ"ב מ"ט האב זוכה לבן וברתורת מנחם חמ"ה עמ' 38, חמ"ו עמ' 420
פ"ב מ"ט האב זוכה לבן וכו'המאור שבתורה (שפירא) בראשית עמ' שפו, ויקרא עמ' קלג
פ"ב מ"ט האב זוכה לבן וכו'תורת מנחם חנ"ח עמ' 126
פ"ב מ"ט האב זוכה לבן וכו', ופירוש הרמב"םתורת מנחם חמ"א עמ' 270, 287
פ"ב מ"ט האב זוכה לבן וכו' ובחכמהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' קלד, ח"ג עמ' 11-10
פ"ב מ"ט האב זוכה לבן וכו' ובמספר הדורות לפניוס' החקירה עמ' 74
פ"ב מ"ט האב זוכה לבן וכו' ובשנים ובמספר הדורות וכו'עשרה מאמרות (תשס) עמ' קסה-קעד
פ"ב מ"ט האב זוכה לבן כו' בחכמה וכו'תורת מנחם ח"ז עמ' 309, חי"א עמ' 153, חי"ח עמ' 279, 331, חכ"ב עמ' 31, חכ"ד עמ' 69
פ"ב מ"ט האב זוכה לבן כו'תורת מנחם חמ"ח עמ' 262
פ"ב מ"ט האב זוכה לבן בנוי ובכח ובעושר ובחכמה ובשניםדברי יואל מועדים ח"ו כט שבט עמ' ל
פ"ב מ"ט האב זוכה לבנו+מטר השמים - עמודי העולם עמ' תקמו
פ"ב מ"ט האב זוכה לבנו באריכות ימיםאמרות ה' השלם ח"ג עמ' רס
פ"ב מ"ט האב זוכה לבנו בה' דבריםקרן לדוד בראשית עמ' ריב, רלב
פ"ב מ"ט האב זוכה לבנו בנוילב אליהו (תשסה) בראשית עמ' עח
פ"ב מ"ט האב זוכה לבנו בנוי ובכח ובעושר וכו'משיב נפש (גינצלר, תשסה) עמ' קלט
פ"ב מ"ט האב זוכה לבנו בנוי ובכח ובעושר ובחכמהים שמחה עמ' שי
פ"ב מ"ט האב זוכה לבנו בנוי וכו' ובחכמהאור אברהם על ספר המצוות עמ' סב
פ"ב מ"ט האב זכאי בבנו וכו'גנת אגוז (תשעב) אות רטו
פ"ב מ"ט האב זכאי לבנו בנוי בכח בעושר ובחכמהמרפא לנפש בראשית עמ' קסח, קצ, רעא, שט, שכב, תיז
פ"ב מ"ט האב מזכה את בנו בחכמהיבין שמועה (לעוו) עמ' שלא
פ"ב מ"ט האב מזכה לבנו בעושרבית ישראל (זידיטשוב, תשעה) עמ' קלט
פ"ב מ"ט האדם זוכה לבניו בחמשה דברים שפתי חיים - אמונה ובחירה ח"א עמ' רג
פ"ב מ"ט האב זוכה לבן בחכמהתפארת ישראל (שינקמן) עמ' כא
פ"ב מ"ט האב זוכה לבן בחמשה דברים וכו'מגדל עוז (תשעח) עמ' רא, שכח
פ"ב מ"ט האב זוכה לבן במספר הדורותהקשורים ליעקב (תשעח) עמ' עג, קכה
פ"ב מ"ט האב זוכה לבן בנוי ובחכמההקשורים ליעקב (תשעח) עמ' קכג, קכה
פ"ב מ"ט האב זוכה לבן בנוי ובכח ובעושר ובחכמה ובשניםס' חסידים סי' קסד
פ"ב מ"ט האב זוכה לבן בנוי ובכח ובעושר ובחכמה ובשנים ובמספר הדורות לפניו והוא הקץ וכו'תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' צז, קג, קלד, תתקמח, תתקעד, א'לד, א'רב, א'רפה
פ"ב מ"ט האב זוכה לבן וכו' ובכתדברי תורה (שפירא) מהד' ו סי' לז
פ"ב מ"ט האב זוכה לבנו בנוי ובכח ובחכמה וכו'זקן אהרן (פריד) עמ' קסד
פ"ב מ"ט האב זוכה לבן בנוי בכח, בעושר, בחכמה ובשנים+הגיונות אל עמי (עמיאל) ח"ב סי' כה
פ"ב מ"ט ובשניםעשרה מאמרות (תשס) עמ' קסח
פ"ב מ"ט מספר הדורות לפניו נפש הרב עמ' מט
פ"ב מ"ט ובמספר הדורות לפניו והוא הקץ באר משה (אפשטיין) דברים עמ' רנא
פ"ב מ"ט ובמספר הדורות וכו' ודור רביעי ישובו הנהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' רס
פ"ב מ"ט ובמספר הדורות לפניו הוא הקץ וכו'דברי יואל פ' ויצא דף צו ע"א
פ"ב מ"ט ובמספר הדורות לפניו הוא הקץ שנא' וכו'עשרה מאמרות (תשס) עמ' קעב-קעד
פ"ב מ"ט ובמספר הדורות לפניו הוא הקץ, וראב"דויואל משה מאמר א סי' כא עמ' לח
פ"ב מ"ט ובמספר הדורות לפניו והוא הקץדברי יואל פ' וארא דף קצב ע"ב
פ"ב מ"ט ובמספר הדורות לפניו והוא הקץחכמת התורה בחוקותי עמ' רנו
פ"ב מ"ט ובמספר הדורות לפניו והוא הקץ וכו' אע"פ שנאמר 'ועבדום וענו אותם ארבע מאות שנה'גנזי ישראל (תשעד) מועדים עמ' רלג, רלח, רמח
פ"ב מ"ט ובמספר הדורות לפניו והוא הקץ וכו'ים שמחה עמ' שפא
פ"ב מ"ט ובמספר הדורות לפניו והוא הקץמאמרי הרמ"ע (תשסא) - מאמר צבאות ה' עמ' ל
פ"ב מ"ט הקץ תלוי במספר הדורות וכו' פחד יצחק שבת קונטרס רשימות אות ג
פ"ב מ"ט דור רביעי ישובו הנה פחד יצחק - ראש השנה מאמר כז
פ"ב מ"ט ודור רביעי ישובו הנה דרשות מהר"ם בנעט עמ' עז
פ"ב מ"ט ובראב"ד אבן ישראל על התורה (תשסב) עמ' עה
פ"ב מ"ט ובראב"ד אבן ישראל על התורה עמ' נג
פ"ב מ"ט ובראב"ד אבן ישראל (פישר) אגדה ח"ב עמ' נא
פ"ב מ"ט ראב"ד - עד הפרק עד כ' שנה כו'שעת הכושר דף נה/צה ע"ג-ע"ד
פ"ב מ"ט ראב"דפחד יצחק פורים ענין יח
פ"ב מ"ט תוס' שאנץ תיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' צא
פ"ב מ"טתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' שז
פ"ב מ"טישראל והזמנים (רוסוף) - ניסן עמ' 162
פ"ב מ"י אף הוא הי' אומר ה' דברים של י"ב חדש וכו' שנאמר מדי שבת בשבתוכתונת פסים (תשעא) עמ' קעא
פ"ב מ"י אף הוא היה אומר חמשה דברים של שנים עשר חדשתוספות יום טוב (תג) פרק ב דף קסט ע"ג
פ"ב מ"י חמשה דברים של שנים עשר חדש וכו'זכור לדוד עמ' מה-מו
פ"ב מ"י ה' דברים של י"ב חודשילקוט הגרשוני ח"ב
פ"ב מ"י חמישה דברים של י"ב חודשים חיים לגופא (תשסה) עמ' נ
פ"ב מ"י משפט דור המבול יב"חמשנת חיים בראשית עמ' פח, קה
פ"ב מ"י דור המבול שנים עשר חדש משפט אור חדש (הרטמן) פ"ה אות 554, פ"ב אות 282
פ"ב מ"י משפט דור המבול י"ב חודש רנת יצחק - פרק חלק עמ' תכד, תכו
פ"ב מ"י משפט דור המבול י"ב חודש ומשפט גוג ומגוג י"ב חודש קרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' תכה
פ"ב מ"י משפט דור המבול י"ב חודשחכמת התורה נח עמ' רסו
פ"ב מ"י משפט דור המבול י"ב חורשטוב טעם בראשית עמ' פה
פ"ב מ"י משפט דור המבול י"ב חודש משפט הרשעים בגיהינום י"ב חודש נזר הקדש ח"ב עמ' מה, פא, שעד, שעה
פ"ב מ"י משפט דור המבול י"ב חודששמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' לה
פ"ב מ"י משפט דור המבול י"ב חודשמרפא לנפש בראשית עמ' נה
פ"ב מ"י משפט דור המבול שנים עשר חודששם יחזקאל עמ' מג
פ"ב מ"י משפט המבול היה י"ב חודשבנין דוד (מייזלש) בראשית - נח אות ע, עב
פ"ב מ"י משפט דור המבול י"ב חודש וכו'יפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' עג
פ"ב מ"י משפט איוב י"ב חודשס' קרניים (תשסו) עמ' קסא
פ"ב מ"י משפט המצרים י"ב חודשפרפרת התורה עמ' ריט
פ"ב מ"י משפט המצריים שנים עשר חודשאמרות ה' השלם ח"ו עמ' שא
פ"ב מ"י משפט המצריים י"ב חדשלשם שבו ואחלמה (תשעח) - ספר הדע"ה דף קכב ע"ד
פ"ב מ"י משפט המצריים י"ב חדשבמי התורה עמ' צט
פ"ב מ"י משפט המצריים י"ב חודשבית אלהים שער ב עמ' רטו
פ"ב מ"י משפט המצריים י"ב חודשדרך חיים (תשע) פ"ה הערה 377
פ"ב מ"י משפט המצריים י"ב חודשרנת יצחק - הגדה של פסח עמ' קד, קה, קיב
פ"ב מ"י משפט המצריים י"ב חודששמן ראש (כץ) פסח ח"א עמ' תסו
פ"ב מ"י משפט המצריים שנים עשר חדשדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' יג ד"ה ובזה
פ"ב מ"י משפט המצריים שנים עשר חדשישמרו דעת עמ' קלז
פ"ב מ"י משפט המצריים שנים עשר חדש וכו', וראב"ד חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' קלז, קמז
פ"ב מ"י משפט המצריים שנים עשר חדשמצור דבש עמ' עח
פ"ב מ"י משפט המצרים במצרים י"ב חודשרנת יצחק תפלה לשבת עמ' קכט
פ"ב מ"י משפט המצרים י"ב חדש, וראב"ד עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' רלא
פ"ב מ"י משפט המצרים י"ב חודשודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' קכח
פ"ב מ"י משפט המצרים י"ב חודש משפט רשעים בגיהנם י"ב חודשלקט שיחות מוסר ח"א עמ' קצט
פ"ב מ"י משפט המצריים יב"חמשנת חיים שמות עמ' לה, מט
פ"ב מ"י משפט המצריים במצרים י"ב חורשטוב טעם שמות עמ' נו
פ"ב מ"י משפט המצריים י"ב חודש אור אברהם שמות עמ' כא
פ"ב מ"י משפט המצרים י"ב חודש שירת הפסח אות קז, קכה
פ"ב מ"י משפט המצרים י"ב חודש וכו'טוב ירושלים שמות פ"י פסוק ד
פ"ב מ"י משפט המצריים במצרים שנים עשר חדשדברי יואל מועדים ח"ח עמ' י, מט, תלה, תמב
פ"ב מ"י משפט מצרים י"ב חדש משפט איוב י"ב חודשתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תשמ
פ"ב מ"י משפט המצרים י"ב חודשרנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' שלט
פ"ב מ"י משפט המצרים יב' חודשרנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' רכ, רמ, רסו
פ"ב מ"י משפט המצריים במצרים י"ב חדשזרע שמשון (תשסג) בא אות כא
פ"ב מ"י משפט המצרים שנים עשר חודש וכו' ותוי"טבגדי חמודות שמות פרק ח פסוק ה-ו, פרק ט פסוק יב
פ"ב מ"י משפט מצרים י"ב חודששם יחזקאל עמ' שסו, תכד, תנב
פ"ב מ"י משפט מצריים י"ב חודש ימי דוד (תשסז) עמ' ד
פ"ב מ"י משפט מצרים י"ב חודש לחמי תודה דף קיח ע"ב
פ"ב מ"י משפט מצרים שנה תמימה גור אריה שמות פי"ב הערה 458, פי"ח אות א
פ"ב מ"י משפט מצריםרבנו בחיי עה"ת ח"ב עמ' עג
פ"ב מ"י משך עשר המכות היה שנה תמימה אמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) שמות לב
פ"ב מ"י זמן המכות היה י"ב חודש עת הזמיר הגיע עמ' ח
פ"ב מ"י עשרת המכות נמשכו שנה שלמהשיחות לספר שמות עמ' סא
פ"ב מ"י משפט גוג ומגוג שנים עשר חודשתורת העולה (תשעה) עמ' תלג
פ"ב מ"י משפט גוג ומגוג י"ב חדש תורת העולה ח"ג פרק מז
פ"ב מ"י משפט רשעים בגיהנום י"ב חודש אוצר המאמרים (תשס) עמ' רסז
פ"ב מ"י משפט רשעים בגיהנום יב חדשוצוה הכהן עמ' לג
פ"ב מ"י משפט רשעים בגיהנם וכו' ר"י אומר מן הפסח עד עצרת מתנת חיים מועדים (תשנח) עמ' רעט
פ"ב מ"י משפט רשעים בגיהנם י"ב חדש דרך מצותיך (חב"ד) דף א ע"ב
פ"ב מ"י משפט רשעים בגיהנם י"ב חודש ויגד יעקב עמ' תיב
פ"ב מ"י משפט רשעים בגיהנם י"ב חדשדרשות מהר"י מינץ (תשנז) עמ' ה
פ"ב מ"י משפט רשעים בגיהנם י"ב חודשדברי יואל מועדים ח"א מוצאי יו"כ דף תיח ע"ב
פ"ב מ"י משפט רשעים בגיהנם י"ב חדשימלא פי תהלתך ח"ב (תשסה) עמ' קו
פ"ב מ"י משפט רשעים בגיהנם י"ב חודששמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' קז, קלח
פ"ב מ"י משפט רשעים בגהינםפני מלך מועדים עמ' קלא
פ"ב מ"י משפט רשעים בגיהנם י"ב חודשמשנת יוסף - דרשות ח"ב עמ' קצא
פ"ב מ"י משפט הרשעים בגיהנם י"ב חודשמלא העומר על חמש מגילות (תשסח) עמ' שפא
פ"ב מ"י משפט הרשעים בגיהנם יב"חמבשרת ציון ח"ד עמ' קעז, קפג
פ"ב מ"י משפט רשעים בגיהנם י"ב חדשדרך חיים (תשע) סוף פ"ו הערה 44
פ"ב מ"י משפט רשעים בגיהנם י"ב חדשדרכי התשובה עמ' פח
פ"ב מ"י משפט רשעים בגיהנם י"ב חדשעשרה מאמרות (תשס) עמ' שא
פ"ב מ"י משפט רשעים בגיהנם י"ב חודשבית יצחק (ויינברגר) עמ' פט
פ"ב מ"י משפט רשעים בגיהנם י"ב חודשבן פורת יוסף (תשעא) עמ' קכו, רכג
פ"ב מ"י משפט רשעים בגיהנם י"ב חודשדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 2057-2058, פ"ה הערה 2099
פ"ב מ"י משפט רשעים בגיהנם י"ב חודששבט מישראל (קרמניץ) פרק פה פסוק יא
פ"ב מ"י משפט רשעים בגיהנם י"ב חודששמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' תכח
פ"ב מ"י משפט רשעים בגיהנם י"ב חודשהמאור הגדול (גר"א) עמ' תרנ
פ"ב מ"י משפט רשעים בגיהנם י"ב חודשתורת אביגדור ח"ג עמ' קצב
פ"ב מ"י משפט רשעים בגיהנם י"ב חודשלקוטי דיבורים (תשנ) ח"ה עמ' 1198
פ"ב מ"י משפט רשעים בגיהנם שנים עשר חדש וכו', רבי יוחנן בן נורי אומר מן הפסח ועד העצרת וכו'דברי תורה (שפירא) מהד' א סי' כ
פ"ב מ"י משפט רשעים י"ב חודשתורת אליהו עמ' כה
פ"ב מ"י משפט רשעים בגיהנם י"ב חודש לקוטי דיבורים עמ' 1198
פ"ב מ"י משפט רשעים בגיהנם י"ב חודשילקוט הגרשוני ח"ב
פ"ב מ"י משפט רשעים בגיהנם י"ב חודשס' העיקרים (מישור) עמ' תרד, תרמב, תרסג
פ"ב מ"י משפט רשעים בגיהנם י"ב חודשראשית חכמה (תשמד) - יראה פרק טו אות פח
פ"ב מ"י משפט רשעים בגיהנם י"ב חודשדרך חיים (תשלה) עמ' תצט
פ"ב מ"י משפט רשעים בגיהנם שנים עשר חדש אור חדש (הרטמן) פ"ב אות 172, פ"ג אות 160
פ"ב מ"י משפט רשעים בגיהנם שנים עשר חדש תקנת השבין סי' טו (עמ' 155), שיחת מלאכי השרת עמ' 12
פ"ב מ"י משפט רשעים בגיהנם שנים עשר חדשפרי צדיק לט"ו בשבט אות א
פ"ב מ"י משפט רשעים בגיהנם י"ב חודש של"ה (תשנז) - עשרה מאמרות אות צו הגה"ה ג, שער האותיות אות ק ס"ק קפח
פ"ב מ"י משפט רשעים י"ב חודש טיול בפרדס ח"א עמ' פ
פ"ב מ"י משפט רשעים י"ב חודש מצווה ועושה ח"ב עמ' קמז
פ"ב מ"י משפט רשעים בגיהנם י"ב חדשאור הישר בראשית דף יא ע"א
פ"ב מ"י משפט רשעים וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' קלח {הרי אין אש גיהנום שולט ברשעי ישראל}
פ"ב מ"י דין רשעים בגיהנםביאור הגר"א על משלי פרק ו פסוק לב
פ"ב מ"י והיה מדי חדש בחדשו כו' קאי על הנשמות ערבי נחל (תשסד) עמ' קעו
פ"ב מ"י לדברי רבי יוחנן בן נורי רשעים נידונים בגיהנם מפסח עד עצרת עקבי אבירים (תשסה) עמ' רנח
פ"ב מ"י משפט רשעים בגהינם מן הפסח ועד העצרתתורה בציון עמ' עג, קז
פ"ב מ"י משפט רשעים בגיהנם מפסח עד עצרתשם ישראל עמ' רפא, שמט
פ"ב מ"י מן הפסח ועד העצרתילקוט הגרשוני ח"ב
פ"ב מ"י משפט הרשעים מן הפסח ועד עצרת תפארת ישראל (הרטמן) עמ' תשיב הערה 44
פ"ב מ"י משפט רשעים בגיהנם מן הפסח ועד העצרת אמרי פנחס השלם - שער פרשיות ומועדים סי' קצ, רכג
פ"ב מ"י משפט רשעים בגיהנם מפסח ועד עצרת מפי ספרים וסופרים - פניני חסידות אמור כג
פ"ב מ"י משפט רשעים וכו' מן הפסח ועד העצרת לקוטי שיחות חל"ב עמ' 151
פ"ב מ"י אפליגו ת"ק ור"י בן נורי משפט רשעים בגהינם יב"ח איש אמונים דף לו ע"ג
פ"ב מ"י בפלוגתא משפט רשעים בגיהנום י"ב חודש או מ"ט יוםמטה יששכר עמ' קעט
פ"ב מ"י רע"ב - שנאמר ומדי שבת בשבתו - מיום ראשון של פסח וכו' עד עצרת שהוא ממחרת השבת השביעיתכתונת פסים (תשעא) עמ' קעא
פ"ב מ"י רע"ב ד"ה שנאמר ומדי - כלומר לאחר שיהיה בגיהנם כ"כ ימים כמו שיש מיום ראשון של פסח וכו' עד עצרת וכו' יצא מגיהנם וכו'דברי תורה (שפירא) מהד' א סי' כ
פ"ב מ"י מורשה - שיחות למועדים עמ' ריז
פ"ב מ"ישלטי הגבורים (תשע) עמ' תריט
פ"ג מ"ה ראב"דיפה תאר (תשעח) ח"א עמ' נב
פ"ג מ"י ג' דברי' ר"ג מחמיר כו'יד שלמה (עזרא) דף עז ע"א
פ"ג מ"י ר"ג אומר בי"ט רק רקיקין מותר לאפות נטריקן (תשעד) עמ' קמז
פ"ג מ"י ומה נעשה להם לבית אביך שהיו מחמירין על עצמן ומקילין על ישראלתהלה לדוד (והרמן) פרק קיח פסוק א הערה ו
פ"ג מ"י רע"ב, וחורי - עיסה גדולה הנאפית ע"ג גחלים נטריקן (תשעד) עמ' קמח
פ"ג מי"ב פרתו יוצאה ברצועה כו' עיוני רש"י שמות ח"ב עמ' קצט-רא
פ"ד מ"א אלו דברים מקולי ב"ש ומחומרי ב"הכתר שם טוב (תשסד) סי' שכ
פ"ד מ"א אלו דברים מקולי ב"ש ומחומרי ב"ה, ביצה שנולדה ביו"ט בש"א תאכל ובה"א לא תאכל, בש"א שאור בכזית וחמץ בככותבת, ובה"א זה וזה בכזית נועם אלימלך (תשסא) עמ' קע
פ"ד מ"א אלו דברים מקולי בית שמאי ומחומרי בית הלל... בית שמאי אומרים: שאור בכזית וחמץ בככותבתנועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף מג ע"א
פ"ד מ"א מקולי ב"ש ומחומרי ב"התורת מנחם חלק לב עמ' 385
פ"ד מ"א מקולי בית שמאי ומחומרי בית הללעטרת יהושע ויקרא עמ' נג
פ"ד מ"א מקולי ב"ש ומחומרי ב"התורת מנחם חכ"ו עמ' 159
פ"ד מ"ו חבית של זיתים מגלגלים בית שמאי אומרים אינו צריך לנקב של"ה (תשנז) תושבע"פ אות קי
פ"ד מ"ו הסך בשמן טהור ונטמא ירד וטבל וכו'תפארת ציון (אבא שאול) עמ' קכט - ר"י תופיק
פ"ד מ"ז האשה מתקדשת בדינר וכו' דברים נחמדים (תשסה) עמ' קטו
פ"ד מ"ז קשר שלש מחלוקת ב"ש וב"ה שפע חיים - נישואין עמ' קלט
פ"ה מ"א דם נבילות בית שמאי מטהריןולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' תקכט
פ"ה מ"א ביצת הנבילהברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' יט
פ"ה מ"א אין אוכלים בטובהשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' תפה
פ"ה מ"אברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' נב
פ"ה מ"ב הפורש מן הערלהס' העיקרים (מישור) עמ' רכד
פ"ה מ"ג קהלת אינו מטמא את הידים מעשה רקם (בר) מועדים עמ' 151
פ"ה מ"ה ב"ש וכו' אומרים כו' [לקולא] לקוטי שיחות חכ"ד עמ' 10
פ"ה מ"ו01 עקביא בן מהללאל העיד אברהם את ידו ח"א דף לט ע"ב
פ"ה מ"ו01 עקביא בן מהללאל העיד ארבעה דברים וכו'תוספות יום טוב (תג) פרק ה דף קעו ע"ב; ס' יוחסין (שמ) דף יח ע"א
פ"ה מ"ו01 עקביא בן מהללאל העיד ארבעה דבריםיחל ישראל אבות ח"ג עמ' ב
פ"ה מ"ו01 עקביא העיד ד' דברים וא"ל חזור בך ונעשך אב בית דין על ישראל, וא"ל מוטב שאהיה שוטה כל ימי וכו' דרשות שמן רוקח עמ' רנה
פ"ה מ"ו01 עקביה בן וכו' ולא ליעשות שעה אחת רשע תקנת השבין סי' *טו (עמ' 129-130)
פ"ה מ"ו02 אמרו לו לעקביאארצות החיים (פלג'י) דרוש ח
פ"ה מ"ו02 אמרו לו עקביא חזור בך בארבעה דברים שהיית אומר ונעשך אב בית דין לישראל אוצרות חיים - אישים ח"ה עמ' שע
פ"ה מ"ו02 אמרו לעקביא בן מהללאל חזור בך וכו'אמרות ה' השלם ח"ג עמ' רצא-רצב, ח"ד עמ' קכד
פ"ה מ"ו02 חזור בך בארבעה דברים שער החצר (תשעב) סי' לב
פ"ה מ"ו02 חזור בך בארבעה דברים שהיית אומר וכו' ויחי עוד דף קה ע"ג
פ"ה מ"ו03 רצו למנות את עקביא בן מהללאל לנשיאדולה ומשקה - התורה וקניניה עמ' תסח
פ"ה מ"ו04 אמר עקביא מוטב שאקרא שוטה כל ימי ולא להיות רשע שעה אחת לפני המקום וכו'תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תשלה
פ"ה מ"ו04 לא ליעשות שעה אחת רשע לפני המקוםטובך יביעו ח"ב עמ' מז,מח
פ"ה מ"ו04 מוטב אהיה שוטה כל ימי וכו'בני יששכר ח"ב דף ו ע"ג
פ"ה מ"ו04 מוטב אהיה שוטה כל ימימנוחת אשר ח"ב פתיחה דף ג ע"ב
פ"ה מ"ו04 מוטב יהיה שוטה כל ימיו ואל יהיה רשע לפני המקום שעה אחת צמח דוד (סקאליע) עמ' צד
פ"ה מ"ו04 מוטב לאדם להקרא שוטה כל ימיו ולא לעשות רשע אפילו שעה אחת לפני המקוםדרך ישרה עמ' תנב
פ"ה מ"ו04 מוטב להיות שוטה כל ימי וכו׳אור יחזקאל - תורה ודעת עמ' קמ
פ"ה מ"ו04 מוטב להיות שוטה כל ימיו ולא יהיה רשע שעה אחת לפני המקוםתהלה לדוד (סקאליע) ספרים ג-ד עמ' פז
פ"ה מ"ו04 מוטב להקרא שוטה כל ימימערכי לב (שוואב) מועדים ח"א עמ' קכא, ח"ב עמ' לט, ח"ג עמ' מח
פ"ה מ"ו04 מוטב להקרא שוטה כל ימי, ולא ליעשות שעה אחת רשע לפני המקום שפתי חיים - מידות ועבודת ה' ח"ב עמ' תכה
פ"ה מ"ו04 מוטב לי להיקרא שוטה כל ימי, ולא ליעשות שעה אחת רשע לפני המקוםדרשות שבט הלוי ח"א עמ' רכט
פ"ה מ"ו04 מוטב לי להקרא שוטה בל ימי מעשה רקם (בר) מועדים עמ' 70
פ"ה מ"ו04 מוטב לי להקרא שוטה כל ימי וכו' אמרי פנחס השלם - שער פרשיות ומועדים סי' תנז, תנט, תקז, שער התפילה סי' פ, שער הענוה סי' מז
פ"ה מ"ו04 מוטב לי להקרא שוטה כל ימי וכו'תורת מנחם חכ"א עמ' 270
פ"ה מ"ו04 מוטב לי להקרא שוטה כל ימי ולא ליעשות רשע אחת לפני המקוםברית אברם עמ' תקצא
פ"ה מ"ו04 מוטב לי להקרא שוטה כל ימי ולא ליעשות שעה א' רשע לפני המקוםמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' ו, תצה
פ"ה מ"ו04 מוטב לי להקרא שוטה כל ימי ולא ליעשות שעה אחת רשע אור ישרים (תשסב) עמ' לה, רעח, רפט
פ"ה מ"ו04 מוטב לי להקרא שוטה כל ימי ולא ליעשות שעה אחת רשע לפני המקוםבעקבות משה שמות עמ' קצט
פ"ה מ"ו04 מוטב לי להקרא שוטה כל ימי ולא ליעשות שעה אחת רשע לפני המקוםמטר השמים (תשנ) בראשית-שמות - שמות עמ' קמה
פ"ה מ"ו04 מוטב לי להקרא שוטה כל ימי ולא ליעשות שעה אחת רשע לפני המקוםמחשבת מוסר ח"ב עמ' תיג
פ"ה מ"ו04 מוטב לי להקרא שוטה כל ימי ולא לעשות שעה אחת רשע לפני המקום תפארת צבי ויקרא עמ' שי
פ"ה מ"ו04 מוטב לי להקרא שוטה כל ימי ולא לעשות שעה אחת רשע לפני המקוםבית יעקב (תשסא) עמ' קיב
פ"ה מ"ו04 מוטב לי להקרא שוטה כל ימי ולא לעשות שעה אחת רשע לפני המקוםדרך חיים (תשע) פ"ב הערה 1435
פ"ה מ"ו04 מוטב לי להקרא שוטה כל ימי ולא לעשות שעה אחת רשע לפני המקוםרחמי הרב עמ' מח
פ"ה מ"ו04 מוטב לי להקרא שוטה כל ימיהתורה והעולם ח"ג עמ' פג
פ"ה מ"ו04 מוטב שאהיה שוטה בל ימי ואל אהיה רשע שעה אחה לפני המקום עמוד העבודה (תשעג) ביאור מאמר חז"ל ג
פ"ה מ"ו04 מוטב שאהיה שוטה כו' ואל אהיה רשע כו' פרדס המלך (תשסט) אות כו
פ"ה מ"ו04 מוטב שאהיה שוטה כל ימי ולא אהיה רשע אף שעה אחת לפני המקום יסוד האמונה (תשסז) ויכוח השואל והמשיב אות כא
פ"ה מ"ו04 מוטב שאהיה שוטה כל ימי ולא אהיה רשע שעה אחת לפני המקוםעטרת צבי (טאקסין) דף יד ע"א
פ"ה מ"ו04 מוטב לו לאדם להיקרא שוטה כל ימיו, ולא להיות שעה אחת רשע לפני המקוםשם עולם (תשסו) ח"ב עמ' קב, קכו
פ"ה מ"ו04 מוטב לי להקרא שוטה כל ימי ולא ליעשות כו'קונטרס ומעיין עמ' 132
פ"ה מ"ו04 מוטב שאקרא שוטה ולא אהיה רשע לפני המקום צמח ה' לצבי (תשסז) עמ' פו
פ"ה מ"ו04 מוטב שיהא שוטה כל ימיוהתורה והעולם ח"ב עמ' קפד
פ"ה מ"ו04 מוטב שיהיה שוטה וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' קצא
פ"ה מ"ו04 מוטב שיהיה שוטה כל ימיו בעיני הבריות ולא יהיה רשע שעה אחת לפני המקוםהמוסר והדעת בראשית עמ' רד
פ"ה מ"ו04 מוטב שייקרא שוטה כל ימיו כו'חיים וחסד סי' תקד
פ"ה מ"ו04 מוטב שיקרא שוטה כל ימי חייו וכו' הטוב והתכלית - אמונה ודעת עמ' י
פ"ה מ"ו04 מוטב שיקרא שוטה כל ימיו ואל יהיה רשע שעה אחת בפני המקוםמדרגת האדם (תשסב) ח"א עמ' סו, סט, קסד, רטז, ח"ב עמ' עד, קמב
פ"ה מ"ו04 מוטב שיקרא שוטה כל ימיו ואל יעשה עצמו רשע שעה אחת מגן אברהם (טריסק, תשסו) עמ' קסא
פ"ה מ"ו04 מוטב שתהא שוטה כל הימים ואל תהי רשע שעה אחת וכו'מרפא לשון עמ' קט
פ"ה מ"ו04 עקביא בן מהללאל אמר מוטב שאהיה שוטה כל ימי וכו׳תשואות חן (תשסח) עמ' קסג
פ"ה מ"ו05 שלא יאמרו בשביל שררה חזר בואור יחזקאל - יראה ומוסר עמ' עט
פ"ה מ"ו07 עקביא היה מטמא שער הפקודהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' שכ
פ"ה מ"ו10 אין משקין לא את הגיורתזבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' קנא
פ"ה מ"ו10 אין משקין לא את הגיורתילקוט הגרשוני ח"ב
פ"ה מ"ו12 מעשה בכרכמית שפחה משוחררת בירושלים, והשקוה שמעיה ואבטליוןדרך חיים (תשע) פ"א הערה 1133
פ"ה מ"ו13 עקביא בן מהללאל היה אחר שמעיה ואבטליוןדרך חיים (תשע) פ"ג הערה 18-17
פ"ה מ"ו13 שמעיה ואבטליון - גרי צדקאור הרעיון עמ' רסט
פ"ה מ"ו14 דוגמא השקוה תתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' רמב
פ"ה מ"ו14 דוגמא השקוה, תוי"ט ותפא"יתתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' תקז {מכאן שהותרה גניבת דעת כדי למנוע את מחיקת השם}
פ"ה מ"ו14 נתנדה עקביא שאמר דוגמא השקוהמקראי קדש (תשנג) עמ' קסח
פ"ה מ"ו15 העיד ר' יהודה אין עזרה ננעלת בפני כל אדם מישראל בחכמה וביראת חטא כעקביא בן מהללאלהערות אברהם יעקב יצחקי שמות עמ' פ
פ"ה מ"ו15 ח"ו שעקביא נתנדהילקוט הגרשוני ח"ב
פ"ה מ"ו15 ח"ו שעקביא נתנדהמקראי קדש (תשנג) עמ' תקג
פ"ה מ"ו15 ח"ו שעקביה בן מהללאל נתנדה ישמח חיים (תשסה) מע' י אות נד
פ"ה מ"ו15 חס ושלוםתשבי (תשסה) עמ' קז שורש חס
פ"ה מ"ו16 אין העזרה ננעלת בפני כל אדם מישראל בחכמה ויראת חטא כעקביא צמח צדיק (תשסז) עמ' רפח
פ"ה מ"ו16 אין העזרה ננעלת בפני כל אדם מישראל בענוה ויראת חטא כעקביא בן מהללאל מאמר יחזקאל (קאזמיר) עמ' קפ
פ"ה מ"ו16 אין עזרה ננעלת בפני כל אדם בחכמה וביראת חטא כעקביא בן מהללאלבי חייא ח"א עמ' יב
פ"ה מ"ו16 אין עזרה ננעלת על אדם בחכמה וביראת חטא כעקביא בן מהללאלמנחת קנאות עמ' קפה
פ"ה מ"ו16 אין עזרה ננעלת על כל אדם בישראל בחכמה וביראת חטא כעקביא בן מהללאלעקדת יצחק (שלג) שער סד דף קפד ע"ב
פ"ה מ"ו16 שאין עזרה ננעלת בפני כל אדם מישראל בחכמה וכו' בעקבי' בן מהללאלחדרי בטן לקוטים אות יט
פ"ה מ"ו16 שאין עזרה ננעלת בפני כל אדם מישראל וכו' כעקביאס' הזכרונות (אבוהב) עמ' כא
פ"ה מ"ו16 שאין עזרה ננעלת וכו' כעקביא בן מהללאלהמאור שבתורה (שפירא) במדבר עמ' צא
פ"ה מ"ו18 ואת מי נידו את רבי אליעזר בן הגר שפקפק בנ"י וכו'מצת שימורים (תכ) דף ד ע"א
פ"ה מ"ו18 נידו את ר"א בן חנוך שזלזל בנט"יתשובת אריה דף ג ע"ב {כי זלזול בדבר קל יכול להביא לעבירה חמורה}
פ"ה מ"ו19 כשמת אליעזר בן חנוך, שלחו ב"ד והניחו אבן על ארונוס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' רלד
פ"ה מ"ז בשעת מיתתו אמר לבנו וכו' מעשיך יקרבוך ומעשיך ירחקוך אוצרות חיים - אישים ח"ה עמ' שעא
פ"ה מ"ז בשעת מיתתו אמר לבנו חזור בך וכו'אמרות ה' השלם ח"ד עמ' קכה
פ"ה מ"ז ובשעת מיתתו אמר לבנו בני חזור בך בארבעה דברים שהייתי אומר וכו'תוספות יום טוב (תג) פרק ה דף קעז ע"ב
פ"ה מ"ז בני חזור בך בארבעה דבריםיחל ישראל אבות ח"ג עמ' ג
פ"ה מ"ז אני שמעתי מפי המרוביםבכורי אברהם דף פג ע"א
פ"ה מ"ז אני שמעתי וכו' והם שמעו כו'ס' המאמרים (רש"ב) תרעב עמ' א'שעג
פ"ה מ"ז אני שמעתי וכו' והם שמעו כו' בשעה שהקדימו תער"ב ח"ג עמ' אלף שעג
פ"ה מ"ז אני עמדתי בשמועתי והם עמדו בשמועתן וכו'צפנת פענח (תשעא) שמות עמ' תקלג
פ"ה מ"ז אני עמדתי בשמועתי והם עמדו בשמועתן וכו' צפנת פענח (תשסו) עמ' שמח
פ"ה מ"ז אבל אתה שמעת מפי היחיד, מוטב להניח דברי יחיד ולאחוז בדברי המרוביןכוזרי מאמר ג סי' סז
פ"ה מ"ז אחוז בדברי המרוביםמוסר המקרא והתלמוד עמ' קסט
פ"ה מ"ז אמר לו אבא פקוד עלי חבירך וכו' א"ל מעשיך יקרבוך ומעשיך ירחקוך של"ה (תשנז) - שער האותיות אות פ ס"ק ח
פ"ה מ"ז אבא פקוד עלי חבריך וכו' מעשיך יקרבוך וכו'אמרי דרוש (ניסנבוים) עמ' 88
פ"ה מ"ז א"ל אבא פקוד עלי חבירך וכו' מעשיך יקרבוך ומעשיו ירחקוךעשרה מאמרות (תשס) עמ' קסז
פ"ה מ"ז מעשיך יקרבוך ומעשיך ירחקוך באר הגולה (הרטמן) באר ז הערה 134
פ"ה מ"ז מעשיך יקרבוך ומעשיך ירחקוך מאמר יחזקאל (קאזמיר) עמ' שו
פ"ה מ"ז מעשיך יקרבוך ומעשיך ירחקוך נצח ישראל (הרטמן) עמ' רפג הערה 97
פ"ה מ"ז מעשיך יקרבוך ומעשיך ירחקוך ערבי נחל (תשסד) עמ' תתפו
פ"ה מ"ז מעשיך יקרבוך ומעשיך ירחקוך קשוטי כלה (תשסג) עמ' קנז
פ"ה מ"ז מעשיך יקרבוך ומעשיך ירחקוך תפארת ישראל (הרטמן) עמ' כד הערה 138
פ"ה מ"ז מעשיך יקרבוך ומעשיך ירחקוך בשבילי אמונה ח"א עמ' קמז
פ"ה מ"ז מעשיך יקרבוך ומעשיך ירחקוך חיי שלמה עמ' קו
פ"ה מ"ז מעשיך יקרבוך ומעשיך יוחקוךישמרו דעת עמ' שנ
פ"ה מ"ז מעשיך יקרבוך ומעשיך ירחקוךבית יעקב (תשסא) עמ' רלה
פ"ה מ"ז מעשיך יקרבוך ומעשיך ירחקוךדרך חיים (תשע) פ"ג הערה 1659, פ"ו הערה 822
פ"ה מ"ז מעשיך יקרבוך ומעשיך ירחקוךקריאה בקריה ח"ב עמ' שלח
פ"ה מ"ז מעשיך יקרבוך ומעשיך ירחקוךשפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' קפד
פ"ה מ"ז מעשיך יקרבוך ומעשיך ירחקוךתהלה לדוד (והרמן) פרק קיב פסוק ט הערה ס
פ"ה מ"ז מעשיך יקרבוך ומעשיך ירחקוךתפארת ציון (אבא שאול) עמ' רסט - ר"י דרעי
פ"ה מ"ז מעשיך יקרבוך ומעשיך ירחקוךבאר מחוקק (תשמט) עמ' קצ
פ"ה מ"ז מעשיך יקרבוך ומעשיך ירחקוךהמאור הגדול (גר"א) עמ' תשצא
פ"ה מ"ז מעשיך יקרבוך ומעשיך ירחקוךהר יראה מאמר עד
פ"ה מ"ז מעשיך יקרבוך ומעשיך ירחקוךתולדות הגר"א (תשס) עמ' ריח
פ"ה מ"ז מעשיך יקרבוך ומעשיך ירחקוךקובץ מאמרים ואגרות (וסרמן) ח"א עמ' קג
פ"ה מ"ז מעשיך יקרבוך ומעשיך ירחקוךעבודת עבודה (תשעד) בראשית-שמות עמ' רמד
פ"ה מ"ז מעשיך יקרבוך ומעשיך ירחקוךעבודת עבודה (תשעד) ויקרא-דברים עמ' מט
פ"ה מ"ז מעשיו של אדם יקרבוהו וירחקוהונפוצות יהודה (מוסקאטו, תשס) עמ' שלא
פ"ה מ"ז מעשיך יקרבוךעלי שור ח"א עמ' מב, קסה
פ"ה מ"ז מעשיך ירחקוךשבט מישראל (קרמניץ) פרק קט פסוק ג
פ"ו מ"א ר"י בן בבא העיד ה' דברים שממאנין את הקטנות וכו' עטרת ישועה (תשסד) אות ב ליום ר"ה, אות לו לעיו"כ
פ"ו מ"א ר"י בן בבא העיד על ה' דברים שממאנין את הקטנות וכו' אמרי נועם (מועדים) סי' ג ליום ר"ה [מבן המחבר]
פ"ו מ"א רבי יהודה בן בבא העיד חמשה דברים וכו' ושנסקל תרנגול בירושלים על שהרג את הנפשדברי תורה (שפירא) מהד' ט סי' ה
פ"ו מ"א רבי יהודה בן בבא העיד חמשה דברים וכו' ועל תמיד של שחרהדרש והעיון במדבר ח"ב מאמר סה
פ"ו מ"א העיד ר' יהודה בן בבא וכו'אמרות ה' השלם ח"ה עמ' רפז
פ"ו מ"א נסקל תרנגול בירושליםפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' תעב
פ"ו מ"א יין בן ארבעים יום שנתנסךולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' תח
פ"ו מ"א ועל תמיד של שחר שקרב בד' שעות וכו'טוב ירושלים שמות פי"ב פסוק ו
פ"ו מ"א תניא עובדא דהכא על ההיא דתמיד של שחר קרב בד' שעות נחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' יג אות י
פ"ו מ"ג בשר הפורש מן החיס' העיקרים (מישור) עמ' רכד
פ"ז מ"ז הם העידו שמעברין את השנה בכל אדראסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' ריח
פ"ז מ"ז הם העידו שמעברין את השנה על תנאיאסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' רנז
פ"ז מ"ז אין מעברין השנה אא"כ ירצה הנשיאימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' רכד
פ"ז מ"ט יוצאה בגטעולת חודש ח"ג מאמר תקו
פ"ח מ"א העיד על דם נבילות שהוא טהורולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' תקלא
פ"ח מ"ג כבר גזר ריב"ז שלא להושיב בתי דינין על כך הקשורים ליעקב (תשסא) עמ' קעח
פ"ח מ"ג כבר גזר ריב"ז שלא להושיב ב"ד על כךהקשורים ליעקב (תשעח) עמ' קיט
פ"ח מ"ד משקי בי מטבחיא דכןשמן ראש (כץ) חנוכה ח"ב עמ' ה
פ"ח מ"ו א"ר אליעזר שמעתי כשהיו בונים בהיכל עושים קלעים וכו'זכור לדוד עמ' סד
פ"ח מ"ו אר"א שמעתי כשהיו בונים עושים קלעים לעזרהישרש יעקב (אבולפיה) עמ' א
פ"ח מ"ו שמעתי כשהיו בונים בהיכל ובעזרה היו עושים קלעיםיערות דבש ח"א עמ' קפב
פ"ח מ"ו שמעתי כשהיו בונין בהיכל עושין קלעים להיכל המעלות לשלמה (תשמז) עמ' תלא
פ"ח מ"ו שמעתי כשהיו בונין בהיכל וכו'אור אברהם על ספר המצוות עמ' קיט
פ"ח מ"ו כשהיו בונין בהיכל עשו קלעים להיכל וקלעים לעזרה אלא שבהיכל בונין מבחוץ וקלעים מבפנים ובעזרה בונין מבפנים וקלעים מבחוץ וכו'יד דוד (אופנהיים) עמ' קעה
פ"ח מ"ו אמר רבי יהושע שמעתי ואין לי לפרש מפי ספרים וסופרים - פניני חסידות יתרו יד
פ"ח מ"ו אמר רבי יהושע שמעתי שמקריבין ואע"פ שאין בית צפנת פענח (תשסו) עמ' מא
פ"ח מ"ו א"ר יהושע שמעתי שמקריבין ואע"פ שאין בית וכו'הדרש והעיון דברים מאמר ו
פ"ח מ"ו אמר רבי יהושע שמעתי שמקריבין ואף על פי שאין בית וכו' שקדושה ראשונה קדשה לשעתה וקידשה לעתיד לבא וגו'צפנת פענח (תשעא) שמות עמ' לה
פ"ח מ"ו שמעתי שמקריבין אע"פ שאין ביתאור אברהם על ספר המצוות עמ' קיט
פ"ח מ"ו שמעתי שמקריבין אע"פ שאין ביתאור אברהם - סידור התפילה עמ' שכז
פ"ח מ"ו שמעתי שמקריבין אע"פ שאין ביתעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' עה
פ"ח מ"ו שמעתי שמקריבין אע"פ שאין בית וכו' קדושה לשעתה וקדושה לעתיד לבואבן פורת יוסף (תשעא) עמ' שכט
פ"ח מ"ו שמעתי שמקריביםפרי חיים (קנולר) פרשת בחקותי
פ"ח מ"ו שמקריבין אע"פ שאין ביתעשרה מאמרות (תשס) עמ' תנא
פ"ח מ"ו שמקריבין ואף על פי שאין ביתימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' קכא
פ"ח מ"ו מקריבין אע"פ שאין בית בנוי אור אברהם - מגילת אסתר עמ' רי
פ"ח מ"ו מקריבין אע"פ שאין בית אור אברהם ברכות עמ' סט
פ"ח מ"ו מקריבין אע"פ שאין בית חקל יצחק (תשסג) עמ' שמ, תקלא
פ"ח מ"ו מקריבין אע"פ שאין בית לקוטי שיחות חי"א עמ' 122, חט"ו עמ' 457
פ"ח מ"ו מקריבין אע"פ שאין בית וכו' כח מעשיו הגיד לעמו ח"ב ו ע"א
פ"ח מ"ו מקריבין אע"פ שאין בית אוכלים קדק"ש אע"פ שאין קלעים כו'מאמרי הרמ"ע (תשסא) - מאמר המילואים עמ' ע
פ"ח מ"ו קדושה ראשונה קדשה לעתיד לבואשמן ראש (כץ) חנוכה ח"ב עמ' יא
פ"ח מ"ו תוי"ט ד"ה בקדושה - דכבוש נכרים אתא ומבטל כבוש וכו' לא אתא כבוש ומבטל חזקה וכו' לא מצינו בה נבואה לקוטי שיחות ח"ט עמ' 68, חט"ו עמ' 102
פ"ח מ"ו תוי"ט בענין קדושה ראשונה ושני' הל' בית הבחירה (שניאורסון) עמ' פא
פ"ח מ"וערוגת הבושם (הראשון) ח"ג עמ' 376
פ"ח מ"ז01 אר"י מקובל אני וכו' הלכה למשה מסיני שאין בא לטמא ולטהר וכו'יערות דבש ח"א עמ' קפו
פ"ח מ"ז01 מקובל אני מרבן יוחנן בן זכאי וכו' 'והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם'כתב סופר אגדות כאן
פ"ח מ"ז01 מקובל אני מריב"ז וכו' שאין אליהו בא לטמא ולטהר וכו' אלא לרחק המקורבין בזרוע ולקרב המרוחקים בזרועחיי נפש ח"ד עמ' קפה
פ"ח מ"ז02 הלכה למשה מסיני שאין אליהו בא וכו'מרפא לשון עמ' צט
פ"ח מ"ז02 הלכה למשה מסיני שאין אליהו בא לטמא ולטהר וכו'נר ישראל חלק ג דף עא
פ"ח מ"ז02 הלכה למשה מסיני שאין אליהו בא לטמא ולטהר לרחק ולקרבשארית מנחם - מאמרים עמ' קצב
פ"ח מ"ז02 הלכה למשה מסיניהתקופה הגדולה (תשלב) עמ' רלח-רלט
פ"ח מ"ז03 אין אליהו בא וכו' תורת יחיאל בראשית עמ' שכ, שסד
פ"ח מ"ז03 אין אליהו בא וכו' אלא לעשות שלום מבשר טוב - ישועות אברהם עמ' קכג
פ"ח מ"ז03 אין אליהו בא וכו' אלא לעשות שלום ביניהם שנא' כו' והשיב לב אבות על בנים כו', ופיהמ"שגבורת יצחק שבת ובהמ"צ עמ' פא, קיט, קמו
פ"ח מ"ז03 אין אליהו בא וכו' אלא לעשות שלום ביניהם, שנאמר הנה אנכי שולח וכו' והשיב לב אבות וכו' אוצרות חיים - אישים ח"א עמ' שמ
פ"ח מ"ז03 אין אליהו בא וכו' אלא לעשות שלום בעולםאודה ה' דף ג ע"ב
פ"ח מ"ז03 אין אליהו בא וכו' אלא לעשות שלום בעולםגנזי ישראל (תשעד) על התורה עמ' תקז
פ"ח מ"ז03 אין אליהו בא וכו' אלא לעשות שלום בעולםדברי יואל מועדים ח"ח עמ' קכט, שסט
פ"ח מ"ז03 אין אליהו בא וכו' אלא לעשות שלום בעולםדברי יואל מועדים ח"א מוצאי יו"כ דף שפד ע"ב
פ"ח מ"ז03 אין אליהו בא וכו' אלא לעשות שלום בעולםדברי יואל פ' וישב דף רעו ע"ב
פ"ח מ"ז03 אין אליהו בא וכו' אלא לעשות שלום בעולםדברי יואל פ' נשא דף קפד ע"ב, פ' קרח דף י ע"א
פ"ח מ"ז03 אין אליהו בא וכו' אלא לעשות שלום בעולםעטרת יהושע ויקרא עמ' מח
פ"ח מ"ז03 אין אליהו בא וכו' אלא לעשות שלום בעולםרנת יצחק תפלה עמ' קצ
פ"ח מ"ז03 אין אליהו בא וכו' אלא לעשות שלום בעולםשמן ראש - ימים נוראים עמ' שעא
פ"ח מ"ז03 אין אליהו בא וכו' אלא לעשות שלום בעולם, ופיה"מרנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' סח, רב
פ"ח מ"ז03 אין אליהו בא וכו' אלא לעשות שלום בעולם, ורמב"ם וראב"דרנת יצחק תפלה לשבת עמ' קסה
פ"ח מ"ז03 אין אליהו בא וכו' אלא לעשות שלום בעולם, שנאמר הנני שולח לבם את אליה הנביא וגו' והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותםכתב סופר אגדות כאן
פ"ח מ"ז03 אין אליהו בא וכו' אלא לעשות שלוםמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' קצב, תיז, תנו
פ"ח מ"ז03 אין אליהו בא וכו' אלא לעשות שלוםשמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' שמב
פ"ח מ"ז03 אין אליהו בא וכו' אלא לרחק המקורבין ולקרב המרוחקיןמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' תטז, תנו
פ"ח מ"ז03 אין אליהו בא וכו' אלא לרחק וכו'יחי המלך עמ' מג
פ"ח מ"ז03 אין אליהו בא וכו' לא לרחק ולא לקרב אלא לעשות שלום בעולם אגרא דפרקא (תשסה) עמ' כא
פ"ח מ"ז03 אין אליהו בא וכו' לגלות על המשפחות אלא לעשות שלוםס' חסידים סי' תקח
פ"ח מ"ז03 אין אליהו בא וכו' רק לעשות שלום מראה יחזקאל על התורה (תשס) עמ' רנה
פ"ח מ"ז03 אין אליהו בא וכו' רק לעשות שלום וכו' מראה יחזקאל (תשסד) עמ' שמו
פ"ח מ"ז03 אין אליהו בא כו' אלא לעשות שלום בעולםתהלה לדוד (סקאליע) ספרים א-ב עמ' תנג
פ"ח מ"ז03 אין אליהו בא כו' וחכ"א לא לרחק כו' אלא לעשות שלום בעולםרנת יצחק - הגדה של פסח עמ' ריא, ריב
פ"ח מ"ז03 אין אליהו בא לא לרחק אלא לעשות שלום בעולםצמח דוד (שלוניקי) ח"ב דף לו ע"ג
פ"ח מ"ז03 אין אליהו בא לא לרחק וכו'גנת אגוז (תשעב) אות ח
פ"ח מ"ז03 אין אליהו בא לא לרחק ולא לקרב אלא לעשות שלום ביניהםדברי יואל מועדים ח"ב סוכות דף קנח ע"ב
פ"ח מ"ז03 אין אליהו בא לא לרחק ולא לקרב אלא לעשות שלום ביניהםדברי יואל פ' אחרי מות דף עט ע"ב, פ' בחוקותי דף תי ע"ב
פ"ח מ"ז03 אין אליהו בא לא לרחק ולא לקרב אלא לעשות שלום בעולםבית יצחק (ויינברגר) עמ' שיג
פ"ח מ"ז03 אין אליהו בא לא לרחק ולא לקרב אלא לעשות שלום בעולםלהורות נתן במדבר עמ' רסד
פ"ח מ"ז03 אין אליהו בא לא לרחק ולא לקרברב שלום (אדלר) עמ' סח
פ"ח מ"ז03 אין אליהו בא לטמא וכו'דרישת ציון (תשסב) עמ' 45
פ"ח מ"ז03 אין אליהו בא לטמא ולטהר וכו' אלא לעשות שלום בעולם ילקוט עטרת צבי עמ' רעז
פ"ח מ"ז03 אין אליהו בא לטמא ולטהר לרחק ולקרב וכו' וחכמים אומרים וכו' לעשות שלום בעולםדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' רל ד"ה ואמר שוב
פ"ח מ"ז03 אין אליהו בא לטמא ולטהר לרחק ולקרב וכו'סדר מעמדות (שסו) דף פד ע"א; נצח ישראל (שנט) פרק מח דף נו/ז ע"א; תוספות יום טוב (תג) פרק ח דף קפב ע"ב
פ"ח מ"ז03 אין אליהו בא לטמא ולטהר לרחק ולקרבתפארת יעקב יוסף עמ' מו
פ"ח מ"ז03 אין אליהו בא לטמא ולטהר, לרחק ולקרב וכו'תורה בציון עמ' רצא
פ"ח מ"ז03 אין אליהו בא לטמאודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' קפט
פ"ח מ"ז03 אין אליהו בא לעולם לא לרחק ולא לקרב אלא לעשות שלום בעולםתפארת צבי בראשית עמ' קצ
פ"ח מ"ז03 אין אליהו בא לעולם לא לרחק ולא לקרב אלא לעשות שלום בעולםתפארת צבי בראשית עמ' תרעט, תרפט
פ"ח מ"ז03 אין אליהו בא לרחק אלא לקרבשמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' רג
פ"ח מ"ז03 אין אליהו בא לרחק ולקרב אלא לעשות שלוםס' חסידים סי' תקח
פ"ח מ"ז03 אין אליהו הנביא בא לטמא ולטהר לרחק ולקרב אלא לעשות שלום בעולם בך יברך ישראל (תשסח) עמ' קמז, קעב
פ"ח מ"ז03 אליהו אינו בא אלאארצות החיים (פלג'י) דרוש יד
פ"ח מ"ז03 אליהו אינו בא וכו' אלאארצות החיים (פלג'י) דרוש ב (דף י"ט ע"ב ד"ה ולפי)
פ"ח מ"ז03 אליהו בא וכו' וחכמים אומרים לא לרחק ולא לקרב אלא לעשות שלום בעולםקשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' תקיז, תרא
פ"ח מ"ז03 אליהו בא וכו' משפחת בית צריפה היתה בעבר הירדן ורחקוה בני ציון בזרוע וכו' בא לטהר וכו' להשוות המחלוקתמטר השמים (תשנב) ויקרא-במדבר עמ' תמג
פ"ח מ"ז03 אליהו בא וכו' רבי שמעון אומר להשוות המחלוקת אוצרות חיים - הגאולה העתידה עמ' רפה
פ"ח מ"ז03 אליהו בא וכו' רש"א להשוות המחלוקת וחכ"א וכו' לעשות שלום וכו'עשרה מאמרות (תשס) עמ' שג(ו-ז)
פ"ח מ"ז03 אליהו בא לברר פסולי משפחה פחד יצחק פסח מאמר נב
פ"ח מ"ז03 אליהו לא בא לטמא ולטהרדרישת ציון (תשסב) עמ' 45, 46, 93, 94, 107
פ"ח מ"ז03 כשיבוא פנחס לבשר גאולתינו וכו' בישורון מלך ח"א עמ' שסב
פ"ח מ"ז03 לרחק ולקרבתורת מנחם חנ"א עמ' 360
פ"ח מ"ז03 שאין אלי' בא וכו' אלא לרחק המקורבין בזרוע וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' תרסא
פ"ח מ"ז03 שאין אלי' בא וכו' אלא לרחק המקורבין בזרוע וכו'ברית שלום (תעח) דף קג ע"ב
פ"ח מ"ז03 שאין אליהו בא וכו' אלא לעשות שלום ביניהםתהלה לדוד (והרמן) פרק קיט פסוק קן הערה קפג
פ"ח מ"ז03 שאין אליהו בא וכו' אלא לעשות שלום בעולם חמודי צבי מועדים עמ' שס, שסב
פ"ח מ"ז03 שאין אליהו בא וכו' אלא לעשות שלום בעולם קשוטי כלה (גרינפלד) חי"א אות סו
פ"ח מ"ז03 שאין אליהו בא וכו' אלא לרחק המקורבין בזרוע וכו' בינת משה (תשסב) עמ' נא
פ"ח מ"ז03 שאין אליהו בא וכו' אלא לרחק המקורבין בזרוע ולקרב המרוחקין בזרוע וכו' דרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' רנח
פ"ח מ"ז03 שאין אליהו בא וכו' אלא לרחק המקורבין בזרוע, ולקרב המרוחקין בזרוע הקדמת אמרי יוסף (תשנח) דף ה ע"ב
פ"ח מ"ז03 שאין אליהו בא כו'ילקוט הגרשוני ח"ב
פ"ח מ"ז03 שאין אליהו בא לטמא ולטהר לרחק ולקרב דרשות מהר"ם שיק עמ' קט
פ"ח מ"ז03 שאין אליהו בא לטמא ולטהר לרחק ולקרב, אלא לרחק המקורבין בזרוע ולקרב המרחקין בזרוע של"ה (תשנז) ווי העמודים פרק כה אות ח
פ"ח מ"ז03 שאין אליהו בא לטמא ולטהראמרי מאיר (מאירי) ויקרא פי"ט פסוק יא
פ"ח מ"ז03 שאין אליהו בא לטמא ולטהרצמח צדקה עה"ת עמ' קכ
פ"ח מ"ז03 שאין אליהו בא... אלא לעשות שלום בעולם באר משה (אפשטיין) שמות עמ' תשעו, במדבר עמ' קעא, דברים עמ' כט
פ"ח מ"ז04 אלא לקרב את המרוחקין בזרוע ולרחק את המקורבין בזרוע בת עין (תשסז) עמ' קעח
פ"ח מ"ז04 אלא לרחק את המקורבים בזרוע ולקרב את המרוחקים בזרועילקוט דברי חכמים שמות סי' שמא
פ"ח מ"ז04 אלא לרחק הקרובים ולקרב הרחוקים טל חיים (פרידלנדר) עמ' קיז
פ"ח מ"ז04 אליהו בא לרחק המקורביןולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' רנד, שלו
פ"ח מ"ז04 אליהו בא לרחק ולקרבדרישת ציון (תשסב) עמ' 252-259
פ"ח מ"ז04 אליהו הנביא ייחס משפחות בישראלדולה ומשקה - סוכות ושמיני עצרת עמ' רא
פ"ח מ"ז05 משפחת בית הצריפה היתה בעבר הירדן וריחקוה בן ציון בזרוע ועוד אחרת היתה שם וקירבוה בן ציון בזרוע כגון אלו אליהו בא לטמא ולטהר לרחק ולקרב וכו'ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' סב-סד
פ"ח מ"ז09 אליהו בא לקרבאורות הקודש חלק א קל
פ"ח מ"ז09 לקרב אבל לא לרחקבית יצחק (שמלקיש) על התורה מאמר קמד אות ד
פ"ח מ"ז09 ר"ש אומר להשוות המחלוקת נצח ישראל (הרטמן) עמ' תתלט
פ"ח מ"ז09 רבי שמעון אומר להשוות המחלוקתהֻידוֹת אהרן (תשסא) עמ' צט
פ"ח מ"ז09 רבי שמעון אומר להשוות המחלוקתהֻידוֹת אהרן (תשסז) עמ' קא
פ"ח מ"ז10 וחכ"א לא לרחק ולא לקרב אלא לעשות שלום בעולם וכו'הר המוריה עמ' רסד
פ"ח מ"ז10 וחכ"א לא לרחק ולא לקרבילקוט הגרשוני ח"ב במקומו ובעמ' קסו
פ"ח מ"ז10 להשוות המחלוקת עיוני רש"י דברים ח"א עמ' קיג
פ"ח מ"ז10 להשוות המחלוקת וכו' לעשות שלום ביניהם לקוטי שיחות חכ"א עמ' 112
פ"ח מ"ז11 אין אליהו בא אלא לעשות שלום ביניהם וכו' והשיב לב אבות על בנים וכו' כתב סופר דרשות ח"ב עמ' סא
פ"ח מ"ז11 אלא להרבות שלום מפי ספרים וסופרים ח"ב עמ' רצג
פ"ח מ"ז11 אלא לעשות שלום אמרי פנחס השלם - שער פרשיות ומועדים סי' שמה
פ"ח מ"ז11 אלא לעשות שלום בעולם ארצות החיים (תשסא) דרוש ב עמ' יט ד"ה ולפי
פ"ח מ"ז11 אלא לעשות שלום בעולם באר הגולה (הרטמן) באר ה הערה 496
פ"ח מ"ז11 אלא לעשות שלום בעולם קרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' ז
פ"ח מ"ז11 אלא לעשות שלום בעולם תורת יחיאל במדבר עמ' שנא
פ"ח מ"ז11 אלא לעשות שלום בעולםגנזי ישראל (תשמו) ח"ב עמ' קד ע"ב
פ"ח מ"ז11 אלא לעשות שלום בעולם, ובפיה"מ רנת יצחק - פרק חלק עמ' קצט
פ"ח מ"ז11 אלא לעשות שלום וכו'שבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' שמט, תסט
פ"ח מ"ז11 אליהו בא לעשות שלום בעולםאוצרות הראי"ה ח"ב עמ' 134-138 {הצורך וההכרח להכין שלום בין כל הכיתות בישראל, ובמיוחד בין שומרי התורה}
פ"ח מ"ז11 אליהו בא לעשות שלום בעולםתהלה לדוד (סקאליע) ספרים ג-ד עמ' סח
פ"ח מ"ז11 אליהו בא לעשות שלוםציץ השדה - שדי יער עמ' שו
פ"ח מ"ז11 אליהו הנביא בא לעשות שלום בעולם, להשיב לב אבות על בנים וגו'כתונת פסים (תשעא) עמ' כ, קעא
פ"ח מ"ז11 אליהו יבוא לעשות שלום בעולםדברי יואל מועדים ח"ז פרה עמ' קסא, החודש עמ' שכב
פ"ח מ"ז11 לא לקרב ולא לרחק אלא לעשות שלום אוצר המאמרים (תשס) עמ' שלו
פ"ח מ"ז11 לא לרחק ולא לקרב אלא לעשות שלום זכות ישראל - עשר קדושות פרק ח מכתב ב
פ"ח מ"ז11 לא לרחק ולא לקרב אלא לעשות שלום מבשר טוב - חנוכה - פתח דבר עמ' כט
פ"ח מ"ז11 לא לרחק ולא לקרב אלא לעשות שלום בעולם תפארת צבי במדבר עמ' כא, שיב, שכ, שכב
פ"ח מ"ז11 לעשות שלום גור אריה ויקרא פכ"ו הערה 144
פ"ח מ"ז11 לעשות שלום בעולם אגרא דכלה ח"א עמ' ה, ח"ג עמ' קמב, רכד, רכה, תו
פ"ח מ"ז11 לעשות שלום בעולם ויברך דוד עמ' קא
פ"ח מ"ז11 לעשות שלום בעולם חיי שלמה עמ' רנו
פ"ח מ"ז11 לעשות שלום בעולם כנסת מרדכי מועדים ח"ב עמ' קסח
פ"ח מ"ז11 לעשות שלום בעולם וכו' הנני שולח לכם אליהו בן פורת יוסף (תשעא) עמ' שכא
פ"ח מ"ז11 לעשות שלום בעולם שנאמר וכו' לקוטי שיחות ח"ה עמ' 419
פ"ח מ"ז11 לעשות שלום בעולםבני יששכר ח"ב דף סט ע"א
פ"ח מ"ז11 לעשות שלוםהגיוני עוזיאל ח"א עמ' 181-182
פ"ח מ"ז11 עתיד אליהו לעשות שלום בעולםמטר השמים (תשנ) דברים עמ' נא, עב, תג
פ"ח מ"ז11 עתיד אליהו לעשות שלוםמטר השמים (תשנב) ויקרא-במדבר עמ' רמה, שיא, תמג
פ"ח מ"ז11 רק לעשות שלום בעולם דרשות יעב"ץ עמ' יא
פ"ח מ"ז12 הנה אנכי שולח לכם את אליה הנביא... - היינו שלוםמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 334
פ"ח מ"ז12 הנה אנכי שולח לכם את אליהו הנביא וכו' לעשות שלום צפנת פענח (תשסו) עמ' רכ, רכג
פ"ח מ"ז13 אליהו בא להשיב לב אבותכתבי הרב יהודה אלקלעי ח"א עמ' 177
פ"ח מ"ז14 אליהו וכו' והשיב לב אבות על בנים מחשבות חרוץ סי' ח (עמ' 57), דובר צדק עמ' 28, 96
פ"ח מ"ז14 אליהו וכו' והשיב לב אבות על בניםפרי צדיק לחנוכה אות יג
פ"ח מ"ז ראב"ד - טרם ביאת הגואל תפוץ המשפחה היהודית לכל עברקובץ מאמרים ואגרות (וסרמן) ח"א עמ' שא
פ"ח מ"ז תוי"ט - תיק"ו ר"ת תשבי יתרץ קושיות ואיבעיותגנא דפלפלי עמ' תלה
פ"ח מ"ז תוי"ט - תיק"ו ראשי תיבות תשבי יתרץ קושיות ואבעיות באר שרים במדבר פ' פנחס דרוש א אות ב
פ"ח מ"ז תוי"ט - תיקו נוטריקון ת'שבי י'תרץ ק'ושיות ו'איבעיות מצווה ועושה ח"א עמ' תקנז
פ"ח מ"ז תוי"ט - ת'שבי י'תרץ ק'ושיות ו'אבעיות דרשות מהר"ם שיק עמ' קט

מקורות לפני עריכה
לשון הגמראמראה מקום הביאור
פ"א מ"ה ולמה מזכירין דברי ב"ש ובית הלל לבטלה ללמד לדורות הבאים וכו'ויחי ויתן דף פד ע"ב
פ"א אמר ר' יהודה א"כ למה מזכירין דברי היחיד בין המרובין וכו'ויחי ויתן דף פד ע"ב
פ"א מ"ב בית שמאי אומרים מקב לחלה ובית הלל אומרים מקביים וכו'אמת ליעקב (ניניו) מערכת ק אות יד
פ"א מ"ב שמאי אומר מקב חלה והלל אומר מקביםדרשות הר"ן (מישור) עמ' סז, קמג
פ"א מ"ג מלא הין מים שאובין פוסלין את המקוהמפי ספרים וסופרים (תשעב) אבות ח"ב עמ' רכו
פ"א מ"ה אין ב"ד יכול לבטל דברי חבירו אא"כ וכו' נתיבות אמונה - אמונה ובטחון עמ' צ
פ"א מ"ה ולמה מזכירין דברי היחיד בין המרובים וכו', ופיה"מ לרמב"ם, וראב"ד ורע"באש דת (תשמח) עמ' רעד, ערה
פ"א מי"ד כלי חרס לא מציללקוטי שיחות חל"ח עמ' 72
פ"ב מ"ב לא ראינו אינו ראיה מגדנות אליעזר עמ' קפג
פ"ב מ"ט האב זוכה לבן בו' דברים חכמת התורה בהעלותך עמ' רפב
פ"ב מ"ט האב זוכה לבן בנוי בכח וכו' ובמספר הדורות לפניו וכו'אש דת (תשמח) עמ' סז
פ"ב מ"ט האב זוכה לבן בנוי בעושר וכו'שארית ישראל (תשעד) דרוש ב עמ' 34
פ"ב מ"ט האב זוכה לבן כו', ופהמ"ש לרמב"ם פנינים על התורה ומועדים עמ' כה
פ"ב מ"ט האב זוכה לבנו מטר השמים - עמודי העולם עמ' תקמו
פ"ב מ"ט האב זוכה לבנו בנוי בכח וכו'דולה ומשקה פסח עמ' שי
פ"ב מ"ט האב זוכה לבן בנוי וכו' ברך יצחק (ברכה) דרוש לפרשת וארא
פ"ב מ"ט האב זוכה לבנו וכו' מגדנות אליעזר עמ' רנג
פ"ב מ"ט וראב"ד גלות בשנים וגאולה בדורותדולה ומשקה - גלות וגאולה עמ' רכא
פ"ב מ"י משפט רשעים בגיהנם וכו' מן הפסח ועד העצרתאוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ג עמ' יז, מו, נז
פ"ב מ"י משפט רשעים בגיהנם וכו' מן הפסח ועד העצרתאוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ב עמ' קעז, קפב, רטז
פ"ג מ"א הנוגע בשתי ידיו בב' חצאי זית של מת מצטרפיםפרורים משלחן גבוה ח"ה שאלה קכ
פ"ד האב זוכה לבן בנו, בכח, בעושר, בחכמה ובשניםהגיונות אל עמי (עמיאל) ח"ב סי' כה
פ"ד מ"ח פי' הרמב"םככר לאדן (תקסא) דף קפה ע"א
פ"ד מ"ח פי' הרמב"םככר לאדן (תשנ) עמ' קיד
פ"ה מ"א אין אוכלין אלא בטובהשער הבטחון עם "בתורתו יהגה" עמ' קסז, ח"ב עמ' עט
פ"ה מ"ו מוטב כל ימיו טיפש ואל יהיה רשע שעה אחת וכו'זמרת הארץ (רבינוביץ) עמ' לה, פג
פ"ה מ"ו מוטב לי להקרא שוטה כל ימי ולא ליעשות שעה אחת רשע לפני המקום עזר מיהודה (תשנט) עמ' קיג
פ"ה מ"ו מוטב לי ליקרא שוטה כל ימי ולא להיות רשע שעה א' לפני המקוםאש דת (תשמח) עמ' קמה
פ"ה מ"ו מוטב שאקרא שוטה כל ימי יערי עם דבשי ח"א עמ' כד
פ"ה מ"יז איזו היא מחלקת לשם שמים יערי עם דבשי ח"א עמ' קיג
פ"ח מ"ו אמר ר"א שמעתי כשהיו בונים יערי עם דבשי ח"ב עמ' ס
פ"ח מ"ו שמעתי שמקריבין אע"פ שאין בית דבר יום ביומו - סדר היום
פ"ח מ"ז אין אלי' בא אלא לשום שלו' בעולםאשל אברהם (פרידמן) ח"א עמ' קנח
פ"ח מ"ז אין אליהו בא אלא לעשות שלום בעולם עזר מיהודה (תשנט) עמ' כב, רסח
פ"ח מ"ז אין אליהו בא אלא לעשות שלום בעולםבאר שרים (שלזינגר) מועדים ח"ג עמ' שכה
פ"ח מ"ז אין אליהו בא לא לרחק ולא לקרב אלא לעשות שלום וכו'דעת קדושים (תשנ) עמ' קמג
פ"ח מ"ז אין אליהו בא לטמא ולטהר יערי עם דבשי ח"ב עמ' ס
פ"ח מ"ז אין אליהו בא לטמא ולטהר, ובתוי"טמהר"ם שיק ויקרא עמ' לח
פ"ח מ"ז אליהו הנביא יבוא לעתיד לבא לפני ביאת המשיח כדי לעשות שלוםנתיב התורה (סאלים) במדבר עמ' רכו
פ"ח מ"ז לא לטהר ולא לטמא אך להשוות המחלוקתשפת אמת (הלוי) משלי פרק לא פסוק ל
פ"ח תוי"ט - כיבוש וחזקהשארית מנחם ח"א שמות שמות מאמר נה עמ' לא
פ"א מ"ה ראב"ד - במנין הכוונה בשניםתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' סז {דמיון לזה באבות דרבי נתן}
פ"ב מ"ט האב זוכה לבן וכו' ובחכמהתורת אברהם עמ' כח
פ"ב מ"י משפט גוג ומגוג לעתיד לבוא י"ב חודשעיוני הפטרה ח"ב עמ' 595
פ"ב מ"י משפט דור המבול וכו'תורת אברהם עמ' 104
פ"ח מ"ו אין אליהו בא לטמא ולטהר וכו'שבילי פנחס (תשעט) עמ' רס
פ"ח מ"ו בתוס' יו"ט - תיק"ו ר"ת ת'שבי י'תרץ ק'ושיות ו'אבעיותשבילי פנחס (תשעט) עמ' שצז
פ"ח מ"ז אין אליהו בא לטמא ולטהר לרחק ולקרב אלא לרחק המקורבים בזרוע ולקרב המרוחקים בזרועשבילי פנחס (תשעח) עמ' שצה
פ"ח מ"ז הלכה למשה מסיני שאין אליהו בא לטמא ולטהר לרחק ולקרב אלא לרחק המקורבים בזרוע ולקרב המרוחקים בזרועשבילי פנחס (תשעב) עמ' שמט
פ"ח מ"ז הלכה למשה מסיני שאין אליהו בא לטמא ולטהר לרתק ולקרב אלא לרתק המקורבים בזרוע ולקרב המרוחקים בזרועשבילי פנחס (תשעג) עמ' קמח, שפה
פ"א מ"ב רע"ב - מדת דרהם בני יששכר (תשסח) ח"ג עמ' צ
פ"א מ"ג וחכמים אומרין לא כדברי זהו וכו' עד שבאו ב' גרדיים משער האשפות שבירושלים והעידו משום שמעיה ואבטליון שלשת לוגין מים שאובים פוסליןאפסי ארץ (תשנט) עמ' תתו
פ"א מ"ג חייב אדם לומר בלשון רבומכתם לדוד משלי עמ' סד
פ"א מ"ד למה מזכירין דברי ב"ש וב"ה לבטלן בתורתו יהגה ח"א עמ' צז
פ"ב מ"ט האב זוכה לבן בה' דברים בנוי בכח בחכמה כו'מאור ושמש (תשסט) עמ' קלז
פ"ב מ"ט האב זוכה לבן בה' דברים בנוי בכח ובחכמה וכו'מאור ושמש (תשנב) עמ' תשדמ
פ"ב מ"ט האב זוכה לבן בנוי ובכה ובעושר ובחכמה וכו'ייטב פנים ח"א דף קצו
פ"ב מ"ט האב זוכה לבן בנוי ובכח וכו'תורה ודעת תשסח עמ' ב
פ"ב מ"ט האב זוכה לבנו וכו'נחלת דבש (ברייזכר) עמ' רלה
פ"ב מ"י משפט עבירה הוא י"ב חודש אמרי משה (פודהורצר) עמ' צא
פ"ב מ"י משפט רשעים בגהינם י"ב דש ומשפט המצרים יב"חמקוה מים (עזריאל) ח"א דף א ע"ג
פ"ב מ"י משפט רשעים בגיהנוםמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ב עמ' צז
פ"ב מ"י משפט רשעים בגיהנם, שנים עשר חודשבצור ירום ח"ב עמ' כג
פ"ב מ"י משפט רשעים י"ב חודששערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' יב
פ"ב מ"י משפט רשעים לעתיד מפסח עד עצרתדרשות מהרא"ל (תשנט) סי' כה אות ח
פ"ב מ"ירנת יצחק עה"ת ח"א עמ' כג, ערב, רצה
פ"ה מ"ו אהיה שוטה כל ימי וכו' בני יששכר (תשסח) ח"ב עמ' ריג
פ"ה מ"ו מוטב להיות שוטה כל ימיו ואל יהי' רשע שעה אחת לפני המקום אמרי מרדכי (שפלטר, תשעב) אות קסב
פ"ה מ"ו מוטב לי להקרא שוטה כל ימי ולא ליעשות שעה אחת רשע לפני המקום בני יששכר (תשעז) ח"א עמ' תכב
פ"ה מ"ו מוטב שיקרא שוטה כל ימיומשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ב עמ' יח, קפ
פ"ה מ"ו עקביא בן מהללאלמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ד עמ' רכד
פ"ה מ"ז אמרו לו עקביא חזור בך בארבעה דברים שהיית אומר ונעשך אב בית דין לישראל אמר להן מוטב לי להקרא שוטה כל ימי ולא ליעשות שעה אחת רשע לפני המקוםבצור ירום ח"ב עמ' נח הערה 96
פ"ו מ"ב ר' אליעזר אומר לא אמרו אלא על אבר מן החימשך חכמה במדבר פ"יט פסוק טז
פ"ח אין אלי' בא אלא לקרבהמדרש והמעשה פ' אחרי ח"ב
פ"ח מ"ז אין אליהו בא אלא להשוות את המחלוקת שיש בין החכמים בדברי תורה, תוי"טשמן ראש (כץ) ח"ד עמ' שפג
פ"ח מ"ז אין אליהו בא אלא לעשות שלום בניהםשמן ראש (כץ) ח"ד עמ' קעז
פ"ח מ"ז אין אליהו בא אלא לעשות שלום בעולםרנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' רפג
פ"ח מ"ז אליהו בא להשוות את המחלוקת ולעשות שלום בעולםמאור ושמש (תשנב) עמ' קמב
פ"ח מ"ז אליהו בא להשוות את המחלוקת ולעשות שלום בעולםמאור ושמש (תשסט) עמ' רכז
פ"ח מ"ז לא לרחק ולא לקרב אלא לעשות שלום בעולם בני יששכר (תשעז) ח"ב עמ' כד
פ"א מ"א שמאי אומר כל הנשים דיין שעתן וכו'דורות הראשונים כרך ב עמ' 557
פ"א מ"ב שמאי אומר מקב לחלה והלל אומר וכו'דורות הראשונים כרך א עמ' 225, 227
פ"א מ"בהדרום כרך ל עמ' 112
פ"א מ"ג ג' לוגין מים שאוביןודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' רפג
פ"א מ"ג הלל אומר מלא הין מים שאובין וכו'דורות הראשונים כרך א עמ' 95, 356, כרך ג עמ' 249
פ"א מ"ג חייב אדם לומר בלשון רבוכתבי מא"ה עמ' ו
פ"א מ"ג עד שבאו שני גרדיים משער האשפות וכו'האיר ממזרח - רות עמ' קסא
פ"א מ"ג שלשה לדגין מים שאובין פוסלין את המקוההאיר ממזרח - הושענות עמ' צ
פ"א מ"גהדרום כרך יג עמ' 288
פ"א מ"ד ולמה מזכירין את דברי שמאי והלל לבטלה וכו'דורות הראשונים כרך ג עמ' 207
פ"א מ"ד שהרי אבות העולם לא עמדו על דבריהםפני מנחם חנוכה עמ' רסה
פ"א מ"דהדרום כרך ל עמ' 112
פ"א מ"ה ולמה מזכירין דברי היחיד וכו' שאם יאמר אדםדורות הראשונים כרך א עמ' 290, 292, כרך ג עמ' 211, 225
פ"א מ"ז ב"ש אומרים רובע עצמות וכו'דורות הראשונים כרך ב עמ' 558, 564, כרך ג עמ' 215, 229
פ"א מ"ח כרשיני תרומה דש אומרים וכו'דורות הראשונים כרך ג עמ' 229
פ"א מי"ד כלי חרס מציל על הכל כדברי ב"ה וכו'דורות הראשונים כרך ב עמ' 579
פ"ב מ"א ר' חנינא סגן הכהנים העיד ארבעה דבריםדורות הראשונים כרך ג עמ' 175, 224
פ"ב מ"ד שלשה דברים אמר ר' ישמעאל לפני חכמים וכו' על ביצה טרופה וכו'דורות הראשונים כרך א עמ' 287, כרך ג עמ' 224
פ"ב מ"ח שלשה דברים אמר דע על שנים הודו לו וכו'דורות הראשונים כרך א עמ' 290
פ"ב מ"ט בארבעה דברים האב זוכה לבןחכמת התורה ואתחנן עמ' שא
פ"ב מ"ט ג' דברים האב זוכה לבןחכמת התורה שופטים עמ' ס
פ"ב מ"ט האב זוכה לבן כנוי ובכח ובעושר ובחכמה ובשנים וכמספר הדורותפני מנחם שמות עמ' כג, כט, בר מצוה עמ' מט
פ"ב מ"ט האב זוכה לבנו בנוי בכח בעושר ובחכמהנפש יוסף (תשפא) עמ' תלא
פ"ב מ"י משפט דור המבול י"ב חודשפני מנחם נח עמ' כח, מד, נב
פ"ב מ"י ר' יוחנן בן מרי אומר מן הפסח ועד העצרתפני מנחם שמיני עמ' צ, קג, אחרי מות-קדושים עמ' קלז, בהר-בחוקותי עמ' קסה, קפב
פ"ב מ"יזאת ליעקב במדבר עמ' קצא
פ"ג מ"א כל המטמאין וכו' אוכל פרוד וכו' מעי אבטיח וכו' כל החלוצות וכו' הקלע שבית קיבול וכו' השבויה וכו'דורות הראשונים כרך ג עמ' 219, 224
פ"ג מ"ג חמש רחלות גזוזות מנה ומנה פרס וכו'דורות הראשונים כרך ג עמ' 227
פ"ג מ"ז שלשה דברים רבי צדוק וכו' ארבעה דברים וכו' שלשה דברים וכו'דורות הראשונים כרך ג עמ' 224
פ"ד אלו דברים מקולי ב"ש וכו'דורות הראשונים כרך ג עמ' 221, 224, 227
פ"ד מ"ח לא נמנעו להיות עושים טהרות אלו על גב אלופני מנחם תצוה עמ' קנט
פ"ה מ"א ביצת הנבילה אם יש כיוצא בה נמכרת בשוק וכו' כדברי ב"שדורות הראשונים כרך ד עמ' 848
פ"ה מ"ו מוטב להיקרא שוטה ולא ליעשות רשענאות דשא (שניאור) ויקרא עמ' 79
פ"ה מ"ו מוטב לי להקרא שוטה כל ימי ולא לעשות שעה אחת רשע לפני המקוםפני מנחם נישואין ושבע ברכות עמ' קצה
פ"ה מ"ו מוטב שיהיה שוטה כל ימיוולאשר אמר - תהלים עמ' כד
פ"ה מ"ו עקביא בן מהללאל העיד ארבעה דברים א"ל דע חזור בך וכו'דורות הראשונים כרך א עמ' 264, 283
פ"ה מ"ז א"ל אני שמעתי מפי המרובים והם שמעו וכו'דורות הראשונים כרך ב עמ' 603
פ"ה מ"ז בשעת מיתתו אמר לבנו וכו'דורות הראשונים כרך א עמ' 145, כרך ג עמ' 225, 292
פ"ה ר' יהודה אומר ששה דברים וכו'דורות הראשונים כרך ג עמ' 221, 224, 227
פ"ו מ"א ושנסקל תרנגול כירושלים על שהרג את הנפשפני מנחם כי תצא עמ' קלה
פ"ו מ"א יין בן מ' יום כשר לנסכיםאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' קסו, קע
פ"ו מ"א ר' יהודה בן בבא העיד חמשה דברים וכו'דורות הראשונים כרך א עמ' 292, כרך ג עמ' 57, 290, ספר זכרון עמ' 139, 141
פ"ו מ"ב העיד ר' יהושע ור' נחוניא בן אלינתן איש כפר הבבלי וכו'דורות הראשונים כרך ג עמ' 230, 236, 295
פ"ו מ"ג כזית בשר הפורש מאבר מן החי וכו' לר"א מה ראית וכו'דורות הראשונים כרך א עמ' 304, כרך ג עמ' 240, כרך ד עמ' 807
פ"ז מ"א העיד ר' יהושע ור' צדוק על פדיון פטר חמור וכו'דורות הראשונים כרך ג עמ' 286
פ"ז מ"ב העיד ר' צדוק על ציר חגבים וכו'דורות הראשונים כרך א עמ' 249, 282
פ"ז מ"ה העיד ר' יהושע ורבי יקום איש הדר וכו'דורות הראשונים כרך ג עמ' 287, 295
פ"ז מ"ז הם העידו על ארונות של נחתומים וכו' הם העידו שמעברין את השנה וכו'דורות הראשונים כרך ב עמ' 718, כרך ג עמ' 198, 287, 289, 291, 295
פ"ז מ"ז ומעשה בר"ג שהלך ליטול רשות מהגמון בסוריאדורות הראשונים ספר זכרון עמ' 131, 21
פ"ח מ"א העיד ר' יהושע בן בתירא על דם נבלות וכו'דורות הראשונים כרך ג עמ' 191
פ"ח מ"א העיד ר' שמעון בן בתירא על אפר חטאת וכו'דורות הראשונים כרך ג עמ' 191
פ"ח מ"ב העיד ר' יוסי הקטן ור' זכריה בן הקצב על תינוקת וכו'דורות הראשונים כרך ג עמ' 210
פ"ח מ"ג העיד ר' יהושע ורבי יהודה בן בתירא על אלמנת עיסה וכו'דורות הראשונים כרך א עמ' 103, כרך ג עמ' 191, 291, 331
פ"ח מ"ו שמעתי שמקריבין אף על פי שאין ביתפני מנחם ויצא עמ' קסא, נישואין ושבע ברכות עמ' קי
פ"ח מ"ז א"ר יהושע מקובל אני מריב"ז ששמע מרבודורות הראשונים כרך א עמ' 104, כרך ב עמ' 719
פ"ח מ"ז אין אליהו בא וכו' לא לרתק ולא לקרב אלא לעשות שלום ביניהםדרשות שבט הלוי ח"ב עמ' קלט, קפח, קצה, רסו
פ"ח מ"ז אין אליהו בא לטמא ולטהרנאות דשא (שניאור) ויקרא עמ' 180
פ"ח מ"ז אין אליהו הנביא בא לא לטמא ולא לטהראהבת אמת דף מג ע"א
פ"ח מ"ז אלא לעשות שלום בעולםחכמת התורה ראה עמ' תלה
פ"ח מ"ז אליהו בא לעשות שלום בארץאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' תסז
פ"ח מ"ז לא לרחק וכו' אלא לעשות שלוםולאשר אמר - תהלים עמ' תתלח, תתצה
פ"א מ"ג יאמר בלשון רבו קדושת לוי (תשנח) עמ' תקיב
פ"א מ"ג עד שבאו שני גרדיים משער האשפות שבירושלים והעידו משום שמעיה ואבטליון פלאות עדותיך ח"ב עמ' עז
פ"א מ"ד ולמה מזכירין את דברי שמאי והלל לבטלן ללמד לדורות הבאים וכו' פרדס דבש פרק ב
פ"א מ"ט האב זוכה לבןדרשות הרז"ה עמ' רכד
פ"ב מ"א אף הוא העיד על כפר קטן שהיה בעד ירושלים, והיה בו זקן אחד שהיה מלוה לכל בני הכפר, וכותב בכתב ידו, ואחרים חותמין ערבי נחל (תשסט) ויקרא עמ' יב
פ"ב מ"ג המחט שנמצאת בבשר שהסכין והידים טהורות והבשר טמא ערבי נחל (תשסט) ויקרא עמ' יח
פ"ב מ"ג תוספות יום טוב ערבי נחל (תשסט) ויקרא עמ' לד
פ"ב מ"ט האב זוכה לבניו בנוי בחכמה כו' ערבי נחל (תשסט) במדבר עמ' קכ
פ"ב מ"י משפט דור המבולדרשות הרז"ה עמ' רנח, תקלד
פ"ב מ"י משפט המצריים במצרים י"ב חדשזרע שמשון (תקלח) בא
פ"ב מ"י משפט המצריים שנים עשר חדשמאור מרדכי שמות עמ' לז, נט
פ"ב מ"י משפט מצרים י"ב חודשבית פרץ עמ' ח
פ"ב מ"י משפט מצריםדרשות הרז"ה עמ' רפז
פ"ב מ"י משפט רשעים בגיהנם אינם רק י"ב חודשבית פרץ עמ' שע
פ"ב מ"י משפט רשעים בגיהנם י"ב חודשחלק שמעון עמ' צו
פ"ב מ"י משפט רשעים בגיהנם י"ב חודשימלא פי תהלתך (תשעד) עמ' רמו
פ"ד מ"י המפלת אור לשמונים ואחר ב"ש פוטרים מקרבן וב"ה מחייבים וכו'דרשות אל עמי ח"ג דרוש ב
פ"ח מ"ד העיד רבי יוסי בן יועזר איש צרידה וכו' ועל משקין בי מטבחיא דכן ערבי נחל (תשסט) ויקרא עמ' יט, לד
פ"ח מ"ו שמעתי שמקריבין אע"פ שאין ביתבן חלד מאמר יט
פ"ח מ"ז אין אליהו בא אלא לעשות שלום בעולםבית פרץ עמ' קכא, שצב
פ"ח מ"ז אין אליהו בא לטמא ולטהר וכו' מסורת וחרות עמ' 66-67
פ"ח מ"ז אליהו בא לעשות שלום בעולםלמטה יששכר עמ' שו
פ"א מ"דלחיות עם פרשת השבוע בראשית-שמות עמ' 342
פ"א מ"ו ולמה מזכירין דברי היחיד בין המרוביןהרופא לשבורי לב בראשית עמ' מח
פ"א מ"ו למה מזכירין דברי היחיד בין המרובין לבטלה וכו'הרופא לשבורי לב שמות עמ' רצג, שצו, תקפ
פ"א מ"ו למה מזכירין דברי היחיד וכו'תורת מנחם חס"ה עמ' 73
פ"א מ"ו למה מזכירין דברי היחיד כו' שאם יאמר האדם כך אני מקובל יאמרו לו כדברי איש פלוני שמעת, ורע"בתורת מנחם חס"ח עמ' 66
פ"א רובה ממשניות שנזכרו בשאר מס' הש"ס, ולכן לא נסדרה לפי סוגי הדינים אלא לפי העדיות וכו'תורת מנחם חס"ז עמ' 138
פ"ב מ"ט האב זוכה לבן בנוי ובכח ובעושר ובחכמה ובשניםהרופא לשבורי לב בראשית עמ' שמג
פ"ב מ"ט האב זוכה לבן בנוי וכו'שערי חיים (רוטר) ח"ב סי' נז
פ"ב מ"ט האב זוכה לבן בנוי כו' ובחכמה וכו'תורת מנחם חע"ה עמ' 64
פ"ב מ"ט האב זוכה לבן כו'תורת מנחם חס"ג עמ' 39
פ"ב מ"ט האב זוכה לבן כו'תורת מנחם חס"ז עמ' 78, חס"ט עמ' 146
פ"ב מ"ט ובמספר הדורות לפניו והוא הקץ וכו'ויוסף ישראל - פרקי אבות עמ' יז
פ"ד מקולי בית שמאי ומחומרי בית הללתורת מנחם חע"ד עמ' 305
פ"ה מ"ז אמר לבנו כו' חזור בך כו' אני עמדתי בשמועתי והם עמדו בשמועתן וכו' אתה שמעת מפי היחיד ומפי המרובין וכו'תורת מנחם חע"ד עמ' 304, 302
פ"ו מ"א ושנסקל תרנגול בירושלים על שהרג את הנפשהרופא לשבורי לב בראשית עמ' לח
פ"ח מ"ו שמעתי שמקריבין אף על פי שאין ביתהרופא לשבורי לב שמות עמ' תכח
פ"ח מ"ו שקדושה ראשונה קדשה לשעתה וקדשה לעתיד לבאהרופא לשבורי לב שמות עמ' תרסט
פ"ח מ"ז אין אליהו בא אלא לעשות שלום בעולםדרכי האמונה עמ' שצד, תלו, תקפד
פ"ח מ"ז אליהו בא לרחק המקורבים בזרועזריזותא דאברהם עמ' שכב
פ"ב מ"ט דהאב זוכה לבן בה׳ דברים וכו'גבעות עולם (תשסח) פרשת וישב עמ' קמה
פ"ב מ"ט האב זוכה לבנובנתיבות שם עמ' תו
פ"ב מ"ט הוא היה אומר האב זוכה לבן בנוי ובכח ובעושר ובחכמה וכו'פחד יצחק (גאגין) עמ' סד
פ"ב מ"י משפט המצריים היה י"ב חודשדרשת שבת הגדול (מהר"ל) הערה 898
פ"ב מ"י משפט המצרים שנים עשר חודשבית ישי (תשס) דרשות ח"א עמ' יג
פ"ב מ"י משפט מצרים היה י"ב חודשברכת שמואל (תשעז) בא עמ' רלד
פ"ג מ"י משפט המצריים שנים עשר חדשקול אריה (באקשט) ח"א עמ' 174
פ"ה מ"ו עקביא בן מהללאל אמר מוטב לי' להקרא שוטה כל ימי ולא ליעשוח שעה אחת רשע לפני המקוםעזר מיהודה (תשפא) בראשית עמ' קנג
פ"ה מ"ז מעשיך יקרבוך ומעשיך ירחקוךבן אברהם (תשעד) עמ' שיג
פ"ח מ"ז אלי' יבא לעשות שלום בעולםבנין חיים עמ' ח"ב עמ' רנה
פ"ח מ"ז אין אליהו בא אלא לעשות שלום בעולם שנאמר הנה אנכי שולח לכם את אליהו הנביא וגו' והשיב לב אבות על בנים וגו'עזר מיהודה (תשפא) בראשית עמ' כט, שס
פ"ח מ"ז אין אליהו בא אלא לעשות שלום בעולםבנין אברהם בראשית עמ' עה
פ"ח מ"ז אין אליהו בא אלא לעשות שלום בעולםעזר מיהודה (תשפא) שמות עמ' צח
פ"ח מ"ז אליהו בא וכו' לא לרחק ולא לקרב אלא לעשות שלום בעולםבנתיבות שם עמ' שסב
פ"א מ"א שמאי אומר כל הנשים דיין שעתן והלל אומר מפקידה לפקידהסמיכת חכמים (תשסא) עמ' קעב, ר, רט
פ"א מ"ה אין בית דין יכול לבטל דברי בית דין חבירו אא"כ גדול הימנו בחכמה ובמניןנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' נא אות א
פ"ב מ"ט האב זוכה לבן, בנוי, ובכח, ובעושר, ובחכמה, ובשנים וכו'עטרת משה ימים נוראים - ר"ה אות רנב
פ"ב מ"ט האב זוכה לבנומראה כהן (אדלר) מהדו"ג דף שט ע"א
פ"ב מ"ט האב זוכה לתבן בנוי ובכת ובעושר ובחכמהנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' פב אות ו
פ"ב מ"י משפט המצריים במצרים שנים עשר חודשמשחת שמן (תשעא) שמות עמ' תקנו
פ"ב מ"י משפט רשעים בגיהנם י"ב חדשנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' צג אות כז
פ"ב מ"י משפט רשעים בגיהנם מן פסח עד עצרתחלקת אפרים - נשא
פ"ב מ"י ר' יוחנן בן נורי אומר מן הפסח ועד העערת וכו'משחת שמן (תשעא) ויקרא עמ' קמג
פ"ב מ"ייחי ראובן (קרלנשטיין) דברים עמ' קטו
פ"ה מ"ו מוטב לאדם להיקרא שוטה כל ימיו ולא להיות שעה אחת רשע לפני המקוםמשחת שמן (תשעא) שמות עמ' עג
פ"ה מ"ו עקביא בן מהללאל העיד ארבעה דברים. אמרו לו, עקביא, חזור בך וכו', אמר להן, מוטב לי להקרא שוטה כל ימי, ולא לעשות שעה אחת רשע לפני המקום וכו'עטרת משה ימים נוראים - יו"כ אות קכז
פ"ה מ"ו עקביה בן מהללאל העיד ארבעה דבריםנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' סח אות א
פ"ה מ"ז מעשיך יקרביו ומעשיך ירחקוךפחד דוד ח"א עמ' תרמא, תרצא
פ"ו מ"א תניא עובדא דהכא על ההיא דתמיד של שחר קרב בד' שערתנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' לד אות י
פ"ח מ"ז שאין אליהו בא לטמא ולטהר לרתק ולקרב אלא ובו' לא לרחק ולא לקרב אלא לעשות שלום בעולםסמיכת חכמים (תשסא) עמ' קעג, רג

מכון הלכה ברורה
ירושלים ת"ד 34300

פרטים נוספים
בטל' 02‎-6521259
פקס 02‎-6537516

ראשי | מידע | השיטה | פרסומים | דוגמה | תרומות | הסכמות | גלרית תמונות | בית מדרש וירטואלי
ספריה וירטואלית | הלכות פסח | הלכות חנוכה | מפתח לרמב"ם | נושאי הבירורים | פרשת השבוע
דף יומי | מצגות | מפתח לאגדות | מאגרי מידע | תקוני טעויות דפוס | צרו קשר

HOME | ABOUT HALACHA BRURA | השיטה | EXAMPLE |
PUBLICATIONS | DONATIONS | ENDORSEMENTS (HASKAMOT) | WEEKLY PARSHA | CONTACT US