Halacha Brura and Berur Halacha Institute

מכון הלכה ברורה ובירור הלכה

מפתח לפירושים על אגדות התלמוד

לדף הראשי של המפתח לאגדות


ללקט ביאורי אגדות
עם טקסט מלא של המקורות
מסכת שבועות
מסכת עדויות

מסכת שבועות ועדויות

**

מסכת שבועות
ב ע"א01 שבועות שתים שהן ארבעאמרי יוסף בראשית דף צה ע"ג
ב ע"א01 שבועות שתים שהן ארבעויגד יעקב עמ' תרלה
ב ע"א01 שבועות שתים שהן ארבעשער המלך (תשנז) עמ' מט
ב ע"א01 שבועות שתים שהן ארבע וכו'צמח צדיק (תשסז) עמ' תקכט
ב ע"א01 יש נוהגים ללמוד שבועות בימי הספירהתורת מנחם חכ"ו עמ' 33, חלק מ עמ' 9
ב ע"א01 מהמסכתות שלומדים בישיבותתורת מנחם חנ"ז עמ' 172
ב ע"א02 ד' ידיעות הן יש בה ידיעה בתחלה וסוף יש בה אין בה וכו'נחלה לישראל עמ' יח
ב ע"א02 ידיעות הטומאה וכו' הנגעים שנים שהן ד,מגלה עמוקות (תשסח) אופן סח, קז
ב ע"א02 ידיעות הטומאה וכו' מראות נגעים וכו'לקוטי תורה (ויז'ניץ, תשסו) עמ' קנה
ב ע"א04 כל שיש בה ידיעה בתחילה והעלם בינתיים ה"ז בעולה ויורדגור אריה ויקרא פט"ז הערה 145
ב ע"א07 שעיר הנעשה בפנים ביוהכ"פ תולהדברי חנינא עמ' קכג
ב ע"א08 מוספים באים לכפר על טומאת מקדש וקדשיותורת העולה ח"ב פרק יג
ב ע"א09 אין בה ידיעה בתחלה אבל יש בה ידיעה בסוף וכו' ועל שאין בה ידיעה לא בתחלה ולא בסוף וכו'חכמה ומוסר ח"א עמ' תנב
ב ע"א13 שעיר הנעשה בפנים - תוס' (ח:) ד"ה מה פנימיברכת יוסף ואליהו רבה (תשסט) ח"ב עמ' קסד
ב ע"א16 על שאין בה ידיעה לא בתחילה ולא בסוףס' העיקרים (מישור) מאמר ד פי"ג עמ' תקכ
ב ע"א16 ועל שאין בה ידיעה שעירי רגלים מכפריןגור אריה במדבר פ"ז הערה 53
ב ע"א17 מוספי ר"ח ויו"ט מכפרים על טומאת מקדש וקדשיוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תקס {מדוע בשבת אין שעיר לכפר}
ב ע"א17 שעירי הרגלים מכפרים אטומאת מקדש וקדשיותורת העולה ח"ג פרק מא
ב ע"א20 אמר ר"ש שעיר ר"ח מכפר על טהור שאכל את הטמא וכו'ברכת יוסף ואליהו רבה (תשסט) ח"ב עמ' נב
ב ע"א20 שעיר ר"ח מכפר על טהור כו'משנת חיים ויקרא עמ' רלא
ב ע"א רש"י - גם שוגג צריך כפרהתורת מנחם ח"ח עמ' 143
ב ע"א רש"י - גם שוגג צריך כפרהתורת מנחם חל"ה עמ' 220
ב ע"א רש"י ד"ה תולה - שוגגין צריכין כפרהס' ג' תמוז תשנד עמ' יז, יט
ב ע"א רש"י ד"ה תולהלקוטי שיחות ח"ז עמ' 143, חכ"ט עמ' 33
ב ע"א תוס' ד"ה שבועותאמת ליעקב עה"ת עמ' רנג
ב ע"א פיה"מ לרמב"םמשנת חיים במדבר עמ' תקלה, תקלו
ב ע"א פיה"מ לרמב"םמשנת חיים ויקרא עמ' נג
ב ע"ב02 כולן באין לכפר על טומאת מקו"ק וכו'דברי ברוך ח"ב סי' יא אות א
ב ע"ב02 כל השעירים כפרתן שוהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תקנג
ב ע"ב26 על זדון טומאת מקדש וקדשיו שעיר הנעשה בפנים מכפרברית שלום (תשסח) עמ' תרעא, תעו, קט
ב ע"ב26 על זדון טומאת מקדש וקדשיו שעיר הנעשה בפנים מכפרברית שלום (תעח) דף יז ע"ג, עד ע"ג
ב ע"ב28 על כל עבירות שבתורה הקלות וחמורות וכו' כריתות ומיתות בית דין שעיר המשתלח מכפרארוחת תמיד עמ' תרמה ע"א ד"ה הנה
ב ע"ב28 על שאר עבירות כו' שעיר המשתלח מכפרדרך מצותיך (חב"ד) דף קיא ע"ב
ב ע"ב28 על שאר עבירות שבתורהצוף דבש (לוין) מאמר ו
ב ע"ב28 על שאר עבירות שבתורה הקלות והחמורות וכו' שעיר המשתלח מכפרלב דוד (תשסט) עמ' יג, כד
ב ע"ב29 קרבנות יוה"כ מכפרים על החמורותאגרות ר' יצחק אלחנן עמ' ריב, תיג-תיד
ב ע"ב30 יוהכ"פ מכפר על לא הודעדרשות מהר"ם בנעט עמ' רכה
ב ע"ב31 שעיר המשתלח מכפרודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תרנא
ב ע"ב31 שעיר המשתלח מכפר וכו'אור אברהם - תשובה עמ' תנט
ב ע"ב31 שעיר המשתלח מכפר על כו'זכרון דברים (תשנט) עמ' קה
ב ע"ב33 מחלוקת ר"י ור'שאור אברהם - תשובה עמ' תנח
ב ע"ב34 שעיר החיצון אינו מכפר על הכהנים רק על ישראלכנסת יחזקאל (פאנעט) דרושים עמ' קסו
ב ע"ב39 מכדי תנא ממכות סליק וכו'אוצרות חיים - מעלות התורה עמ' פג
ב ע"ב39 מכדי תנא ממכות סליק מאי שנא דתני שבועותחמשה מאמרות (תשסט) - סמוכים לעד - מכות ב
ב ע"ב40 חייב על הראש שתיםזבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' רב
ב ע"ב רש"י - סתם ר"ש הוא רשב"יגנא דפלפלי עמ' רסה
ב ע"ב רש"י ד"ה משמו - וסתם רבי שמעון הוא רבי שמעון בן יוחאיחמשה מאמרות (תשסט) - סמוכים לעד - ביצה ב, ב"ק א, ג
ב ע"ב רבינו חננאל ד"ה מכדי תנא ממכות סליק, כלומר מסכת מכות השלים וכו'חמשה מאמרות (תשסט) - סמוכים לעד - מכות ב
ב ע"ב תוס' ד"ה חייבס' הזכרונות (אבוהב) עמ' קסח
ג ע"א01 ועל הזקן שתים וכו', וברש"יס' הזכרונות (אבוהב) עמ' קסו
ג ע"א06 אמרי שבועות וידיעות הטומאה דגבי הדדי כתיבין ודמיין אהדדי וכו' תני להו גבי הדדישל"ה תושבע"פ אות קה
ג ע"א09 פתח בשבועות ומפרש ידיעות ידיעות איידי חוטרן מילייהו פסיק להו ותני להונחמד ונעים (תשסט) וישב ד"ה והנ"ל הוא
ג ע"א10 איידי דזוטרן מיליהותורה וחיים עמ' רפז
ג ע"א22 מני מתניתין לא רבי ישמעאל ולא רבי עקיבאשל"ה תושבע"פ אות רסו
ג ע"א תוס'הכתב והקבלה בראשית פי"ז פסוק יג
ג ע"א תוס' ד"ה ועלדברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' שלו
ג ע"א תוס' ד"ה ועלס' הזכרונות (אבוהב) עמ' קסח, קסט
ג ע"א תוס' ד"ה מהן לחיובדברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' שלז
ג ע"א תוס' - אף גוי ואשה מגלחין את המצורערנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תרנז
ג ע"א תוס' - איצטריך קרא למימר דדחי וכו' ואין לומר ימתין עד שימצא וכו'שיחות ר' ראובן עמ' רא
ג ע"ב04 אבל מלקות חיובי מחייבגור אריה ויקרא פ"ה הערה 54
ג ע"ב14 שבועה שאוכל ככר זה היום ולא אכלה אינו לוקהטל חיים (פרידלנדר) עמ' קכד
ג ע"ב18 וכל לאו שאין בו מעשה אין לוקין עליולקוטי שיחות ח"ג עמ' 767
ג ע"ב18 לאו שאין בו מעשה אין לוקין עליומפי ספרים וסופרים ח"א עמ' שלד
ג ע"ב18 לאו שאין בו מעשה אין לוקין עליושערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר כו
ג ע"ב18 לאו שאין בו מעשה אין לוקין עליותורת מנחם חלק לד עמ' 315
ג ע"ב20 התראת ספק לא שמה התראהלחמי תודה דף קפז ע"א
ג ע"ב רש"י ד"ה אחרתיבת גמא (תשעא) ח"א עמ' שפב
ג ע"ב רש"י ד"ה קסבראהלי יעקב (הוסיאטין) דף עה ע"א
ג ע"ב תוס' ד"ה אבלגור אריה ויקרא פ"ה הערה 52
ד ע"א06 רבי גופיה היכי סתם לן הכא הכי והכא הכי וכו'של"ה תושבע"פ אות קא
ד ע"א10 ומשנה לא זזהככר לאדן (תשנ) עמ' קכה
ד ע"א14 כל מקום שנאמר בו פן ואל הרי"ז לא תעשהשערי תשובה שער ג אות כז, אגה"ת אות מ
ד ע"א28 רבי היא ונסיב לה אליבא דתנאי וכו' וליה לא סבירא ליהשל"ה תושבע"פ אות צח
ד ע"א36 ת"ל ונעלם ונעלם שני פעמיםגור אריה ויקרא פ"ה הערה 27
ד ע"א37 ידיעה בתחלה מוהוא ידעפרדס המלך (תשסט) אות שעד
ד ע"א רש"י - הטיל והוא ידע בין תרי ונעלםפרדס המלך (תשסט) אות שעד
ד ע"א תוס' ד"ה בקוצץ בהרתועיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תרמג
ד ע"ב לחייב על העלם טומאה והעלם מקדשאור חדש (זיטשיק, תשסח) ויקרא עמ' לא
ד ע"ב חייב על העלם קודש ומקדשדגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' קלז
ד ע"ב בכל פודין בכור אדם חוץ וכו' ושטרות שאין גופן ממוןאור חדש פ"ה אות 496
ד ע"ב תוס' ד"ה הסוללקוטי שיחות חי"ד עמ' 12
ד ע"ב תוס' ד"ה ונעלםאבן ישראל (פישר) אגדה ח"א עמ' סב
ד ע"ב תוס' ד"ה ונעלםמפניני הרב עמ' תט
ה ע"א18 מדלא כתיב והיא עלומה ממנוגור אריה ויקרא פ"ה הערה 33
ה ע"א25 תורה דכתיב ונעלמה מעיני כל חי וכו'אילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' קלא
ה ע"א26 גבי תורה כתיב ונעלמה מעיני כל חיתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תשיט הערה 72
ה ע"א26 ונעלמה מעיני כל חי - זו התורהתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תשנט הערה 98
ה ע"א26 תורה דכתיב בה ונעלמה מעיני כל חיבאר ראי (רוזן) לימוד התורה סי' ז אות א
ה ע"א28 לא ידע אנוש ערכהקסת הסופר (תשעו) עמ' קמה
ה ע"א28 לא ידע אנוש ערכהדרך חיים עמ' צ
ה ע"א31 מי איכא דלית ליה ידיעת בית רבודרשות אל עמי דרוש יט
ה ע"א רש"י ד' בפנים - הכנסה וכו'לקוטי שיחות חכ"ד עמ' 368
ה ע"א רש"י ד"ה מנוקהקרן פני משה ח"א עמ' קס
ה ע"א רש"י יודע שזה שרץ ויודע שנגע בו וכו'שיחות מוסר (תשסב) עמ' שמט, שנ, תז, תלו
ה ע"ב03 ודלמא קא מפיק מרשות היחיד וכו' וקא קרי לה הוצאהשל"ה - מס' שבת אות סה בהגה"ה
ה ע"ב13 ארבע מראות נגעים הםגור אריה ויקרא פי"ג אות א
ה ע"ב14 בהרת עזה כשלגלקט אמרי קודש - במדבר עמ' לז
ה ע"ב14 עזה שבכולן כשלגדובר שלום (תשסג) עמ' רג
ה ע"ב14 שלג הוא הלבןדרשות שבט הלוי עמ' עט
ה ע"ב14 שלג יותר לבן מצמראור לשמים (תשסג) עמ' נו
ה ע"ב14 לבנוניתו של הצמר הוא אחר לבנוניתו של השלגגור אריה ויקרא פי"ג הערה 11
ה ע"ב19 הצטרפות הנגעים זע''זלקוטי שיחות חל"ב עמ' 78
ה ע"ב רש"י אלא שגבוה ממנו מעט מתוך שאינו לבן כמוהוגור אריה ויקרא פי"ג הערה 9
ו ע"א אמר רב יוסי שאל יהושע בנו של ר"ע מר"ע וכו'נחלת דבש מהדו"ק ח"א סי' לח אות כח
ו ע"א תוס' - אע"פ שאינו בקי אלא בנגע זה כשר לראותאור אברהם ויקרא עמ' קפט
ו ע"ב02 אה"נ והתניאככר לאדן (תשנ) עמ' קכה
ו ע"ב08 כמראה חמה עמוקה מן הצלגור אריה ויקרא פי"ג אות ו
ו ע"ב08 מראה חמה עמוקה מן הצלאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) תבא ד
ו ע"ב08 מראה חמה עמוקה מצל, והיינו מראה בהרתרב ייבי (תשסט) ח"א עמ' ריד
ו ע"ב09 אין שאת אלאהכתב והקבלה ויקרא פי"ג פסוק ב
ו ע"ב09 אין שאת אלא גבוה וכו'טוב ירושלים ויקרא פי"ג פסוק ב
ו ע"ב11 אין ספחת אלא טפילהרסיסי לילה סי' לז (עמ' 64)
ו ע"ב11 מ"ולספחת" מרבינן תולדותגור אריה ויקרא פי"ג אות א
ו ע"ב11 ספחת טפלהמי השילוח (מישור) ח"א עמ' קיב
ו ע"ב22 משל דרבנן למה הדבר דומה וכו'אילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' רכא
ו ע"ב29 כגון מלכא ואלקפטא וכו'אור התורה (תאומים, תשנט) עמ' רפג
ו ע"ב29 מלכא ורופילאתורת יחיאל בראשית עמ' קמז
ו ע"ב32 כגון שבור מלכא וכו', וברש"יאילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' קנד {רב פפא חשב לדייק בדברי רבא - ללמוד הליכות עולם מהתורה}
ו ע"ב32 רבא אמר כגון שבור מלכא וקיסראור חדש פ"א אות 499
ו ע"ב37 טיבעה יצא בכל העולםנצח ישראל עמ' תנב הערה 76
ו ע"ב37 מלכות רומי - טיבעה יצא בכל העולםאור חדש פ"א אות 282
ו ע"ב37 רומי מלכות חייבתאור אברהם - מסכת מגילה עמ' קצח
ו ע"ב38 כגון גלימא דעמר וכו'עטרת ישועה (תשסד) אות פה לשבועות
ו ע"ב40 ת"ר מנין שאין הכתובזבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' קע
ו ע"ב48 זר שאכל תרומה ענוש במיתה ביד"שגור אריה ויקרא פ"ה הערה 18
ו ע"ב רש"י אזהרה לאוכל בטומאהגור אריה במדבר פי"ח הערה 53
ו ע"ב תוס' ד"ה ואין - הא כתיב הנותן שלג כצמר משמע דצמר לבנוניתו הוא יותר משלגפרדס המלך (תשסט) אות שצד
ז ע"א קרבן עולה ויורד על שבועת העדות ועל ביטוי שפתיםגור אריה ויקרא פ"ה הערה 19
ז ע"א בה למעוטי תרומהגור אריה ויקרא פ"ה הערה 24
ז ע"א להקיש טומאת מקדש לטומאת קודשגור אריה ויקרא פ"ה הערה 6
ז ע"א ג' כריתות בשלמים למהזבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' קעב
ז ע"א אלא אמר רבא אתיא טומאתו טומאתושל"ה תושבע"פ אות נ
ז ע"א רש"י ד"ה הואילגור אריה שמות פכ"ט הערה 132
ז ע"א רש"י ד"ה שלשגור אריה ויקרא פ"ז הערה 140
ז ע"א רש"י כלל ופרט אין בכלל אלא מה שבפרטגור אריה ויקרא פ"ז הערה 145
ז ע"א רש"י לפי שדמן טעון הזאה ונתינה בפנים בהיכל על הפרוכתגור אריה ויקרא פ"א הערה 272
ז ע"א רש"י שכלל את הכלגור אריה ויקרא פ"ז הערה 141
ז ע"ב03 לרבות בולע נבלת עוף טהורגור אריה ויקרא פ"ה אות ה
ז ע"ב03 לרבות נבלת עוף טהורמשנת חיים ויקרא עמ' שצו
ז ע"ב08 יש בה ידיעה בתחלה ואין בה ידיעה בסוף שעיר הנעשה בפנים וכו'של"ה - מס' ראש השנה אות נו
ז ע"ב09 וכפר על הקדשברכת מועדיך לחיים ח"ב דף עא ע"ד [רסג ע"א ד"ה ובזה]
ז ע"ב09 וכפר על הקדש מטומאת בני ישראל יש לי להביא בענין זה ע"ז ג"ע ושפ"ד וכו'רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תרפא, ח"ב עמ' סח
ז ע"ב09 שעיר פנים מכפר על טומאת מקדשבנין שאול עמ' קפב
ז ע"ב10 יש לי בענין הזה להביא ג' טומאות - ע"ז, ש"ד, ג"עטללי אורות עמ' קלח
ז ע"ב10 יש לי בענין זה להביא ג' טומאות טומאת ע"ז וכו'לב דוד (תשסט) עמ' כה
ז ע"ב10 יש לי בענין זה להביא שלש טומאות טומאת עבודה זרה וכו'אור חדש פ"ד אות 79
ז ע"ב10 מטומאות בני ישראל וכו'אהל משה (שיינרמן) המקדש והגלות עמ' שיח
ז ע"ב11 בשלוש העברות החמורות יש גם צד טומאהמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 373
ז ע"ב11 ג"ע שפ"ד וע"ז נקראו טומאהדרך חיים עמ' תקעד
ז ע"ב11 טומאה - נקראים עבודה זרה גילוי עריות שפיכות דמיםישמח חיים (תשסה) מע' ט אות יב
ז ע"ב11 טומאת ע"ז וכו'אור חדש על ציון דף נח ע"ב
ז ע"ב12 ע"ז דכתיב למען וגו'ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תרג
ז ע"ב17 יכול וכו' יהא שעיר מכפר ת"ל מטומאת ולא כל טומאותברית שלום (תשסח) עמ' קט
ז ע"ב17 יכול וכו' יהא שעיר מכפר ת"ל מטומאת ולא כל טומאותברית שלום (תעח) דף יז ע"ג
ז ע"ב18 וכיפר על הקודש מטומאות ולא כל טומאותגור אריה ויקרא פט"ז אות כה
ז ע"ב21 בגדי לבן אין מכפרין אלא על טומאת מקדש וקדשיוגור אריה ויקרא פט"ז הערה 178
ז ע"ב22 ממקומו הוא מוכרעס' העיקרים (מישור) עמ' קפד
ז ע"ב רש"י שאין פשע אלא מזידגור אריה ויקרא פט"ז הערה 144
ח ע"א06 אי נמי בהנך דלאו בני גלות נינהועיוני רש"י במדבר עמ' תריד
ח ע"א14 אנן חלק להקל קאמרינן והאי חלק להחמיר הואאשר ליהודה עמ' קנט
ח ע"א16 אימא יולדתאור אברהם ברכות עמ' קנב
ח ע"א16 ואימא יולדתמשנת חיים במדבר מכתב ב, ג
ח ע"א18 ולרשב"י דאמר יולדת נמי חוטאת היאשני המאורות (תשסח) עמ' כו
ח ע"א41 יש בה ידיעה בתחילה ויש בה ידיעה בסוף האי בר קרבן הואברית שלום (תשסח) עמ' תעו
ח ע"א41 יש בה ידיעה בתחילה ויש בה ידיעה בסוף האי בר קרבן הואברית שלום (תעח) דף עד ע"ג
ח ע"א רש"י - בשעה שאשה כורעת לילד נשבעת שלא תזקק לבעלהנחמד ונעים (תשסט) בראשית ד"ה ורמב"ן מפרש
ח ע"ב19 וכי מאחר שאינו מכפר למה תולה אמר ר"ז וכו'דרשות הצל"ח השלם עמ' קעז
ח ע"ב21 מיתה ממרקת עוןפקודת אלעזר (תשסד) עמ' קנו
ח ע"ב22 להגן עליו מן היסוריםדברי חנינא עמ' קכד
ח ע"ב29 נ"מ לטומאה דאירעא בין זה לזה ובתוס'מאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף עה ע"ב
ח ע"בחלקת יהושע עמ' רג הערה רמז
ח ע"ב רש"י ויתלה עליו ער שיבוא לכל חטאתגור אריה ויקרא פט"ז הערה 147
ח ע"ב תוס' ד"ה לטומאהמשנת חיים במדבר עמ' תפו
ט ע"א01 ור' ישמעאל דסבר אין בה ויש בה בר קרבן הוא, חיצון אמאי מכפרפרדס המלך (תשסט) אות שעד
ט ע"א10 שעירי ר"ח מכפרין על שאין לו ידיעה לא בתחילה ולא בסוףעירין קדישין השלם עמ' קעא
ט ע"א11 ר"ח הוא זמן כפרהעין איה ברכות נט ע"ב עמ' 203
ט ע"א11 שעירי המוספין מכפרין על טומאת מקדש וקדשיועיוני רש"י במדבר עמ' תקטז-תקיז
ט ע"א11 שעירי ר''ח מכפרים על טומאת מקדש וקדשיואהלי יעקב (הוסיאטין) ח"ב עמ' נג, סג
ט ע"א14 בשעיר ר"ח נאמר ושעיר עזים וכו' חטא שאין מכיר אלא ה' וכו'נחלה לישראל עמ' יח
ט ע"א14 השעיר מכפר על חטא שאין מכיר בו אלא הקב"הנזר הקדש ח"א עמ' קכב
ט ע"א14 ושעיר עזים אחד לחטאת לה'שער המלך (תשנז) עמ' נא
ט ע"א14 חטא שאין מכיר בה אלא ה'אהבת חיים (דייטש) עמ' רצג
ט ע"א14 חטא שאין מכיר בו אלא ה'כד הקמח (מישור) עמ' קסו
ט ע"א14 חטא שאין מכיר בו אלא ה'קרן לדוד ויקרא-במדבר עמ' עד, תכו, רלח
ט ע"א14 חטא שאין מכיר בו אלא ה' והא שעיר זה מכפר וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' תעו
ט ע"א14 חטא שאין מכיר בו אלא ה' והא שעיר זה מכפר וכו'ברית שלום (תעח) דף עד ע"ד, קד ע"ד
ט ע"א14 חטאת לה' חטא שאין מכיר בו אלא ה'פנים יפות על תהלים עמ' לא
ט ע"א14 לחטאת לה' וכו'טוב טעם במדבר עמ' קסב
ט ע"א14 לחטאת לה', שאינו מכיר בו אלא ה'ויגד יעקב עמ' רסב
ט ע"א14 לפני ה' - חטא שאינו מכיר בו אלא ה'קרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' שנז
ט ע"א16 אמר ר"ל מה נשתנה שעיר של ר"ח שנאמר בו לחטאת לה, וכו'באר הגולה באר ד הערה 208-207
ט ע"א16 דאמר ר"ל מה נשתנה שעיר של ר"ח וכו'שבת ומועדי קדשך (תשסד) עמ' קמה
ט ע"א16 מה נשתנה שעיר של ר"חילקוט הגרשוני ח"ב
ט ע"א16 מה נשתנה שעיר של ראש חודש שנאמר בו לה' וכו'אוצרות חיים מועדים ח"א עמ' ט
ט ע"א16 שעיר ר"ח כתיב בי' חטאת לה' שאין מכיר בו אלא ה'רב טוב דף קיא ע"ג
ט ע"א17 אמר הקב"ה הביאו כפרה על שמיעטתי את הירחדרשות מהרי"ץ לחנוכה ח"ב דרוש נג עמ' קסב
ט ע"א17 אמר הקב"ה הביאו עלי כפרההדרת אליהו דרוש ב סי' ג ד"ה המופת הג'
ט ע"א17 אמר הקב"ה הביאו עלי כפרה על שמיעטתי את הירחעטרת ישועה (תשסד) אות ב, יג לליל ר"ה קודם קידוש, אות ב לעיו"כ בשעת כל נדרי, ליקוטים סוף הספר אות סא
ט ע"א17 אמר הקב"ה הביאו עלי כפרה על שמעטתי את הירחמגיד דבריו ליעקב (מביאלה, תשסד) עמ' צז
ט ע"א17 אמר הקב"ה הביאו עלי כפרה שמעטתי את הירחחכמת התורה משפטים עמ' שלב
ט ע"א17 אמר הקב"ה וכו' כפרה שמיעטתי את הירחמבשרת ציון ח"ב עמ' רמב
ט ע"א17 אמר הקב"ה שעיר זה יהא כפרה על שמיעטתי את הירחאמרי נועם (מועדים) סי' לו לר"ה, סי' סח לחנוכה
ט ע"א17 אמר הקב"ה שעיר זה יהא כפרה על שמיעטתי את הירחילקוט עטרת צבי עמ' רג
ט ע"א17 אמר הקב"ה שעיר זה יהא כפרה על שמיעטתי את הירחלקט אמרי קודש - ליקוטים עמ' סט
ט ע"א17 אמר הקב"ה שעיר זה יהא כפרהפירושי ראשונים
ט ע"א17 אמר הקב"ה שעיר זה יהיה כפרה על שמעטתי את הירחחלקת יהושע עמ' נ הערה קא
ט ע"א17 אמר הקב"ה שעיר זה יהא כפרה על שמיעטתי את הירחעקבי אבירים עמ' שעא
ט ע"א17 אמר הקב''ה שעיר זה יהא כפרה על שמיעטתי את הירחטוב עין (אוסטרובצא) עמ' ו, ה
ט ע"א17 אמר הקדוש ברוך הוא שעיר זה יהא כפרה על שמיעטתי את הירח וכו'שפתי מנחם - שבת תשובה עמ' קיח
ט ע"א17 הביאו כפרה עלירבנו בחיי עה"ת ח"ג עמ' רד-רו
ט ע"א17 הביאו עלי כפרה על שמיעטתי את הירחלחמי תודה דף רנא ע"א
ט ע"א17 הביאו עלי כפרה על שמיעטתי את הירחפרי צדיק לחנוכה אות א, ר"ח אדר -י, ר"ח תמוז אות ג
ט ע"א17 הביאו עלי כפרה על שמיעטתי את הירחרסיסי לילה סי' כה (עמ' 32)
ט ע"א17 הביאו עלי כפרה על שמעטתי את הירחדברי יונה עמ' קנח
ט ע"א17 הביאו עלי כפרה על שמעטתי הירחחכמת התורה וירא עמ' רפב
ט ע"א17 הביאו עלי כפרה שמיעטתי את הירחאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"ב עמ' נב, סג
ט ע"א17 הביאו עלי כפרה שמיעטתי את הירחבינת ישראל (תשסו) דף כב ע"ב, מז ע"ב
ט ע"א17 הביאו עלי כפרה שמיעטתי את הירחידו בכל סי' אלף רכז
ט ע"א17 הביאו עלי כפרה שמיעטתי את הירחתורת מנחם חט"ז עמ' 187
ט ע"א17 הביאו עלי כפרה שמיעטתי הירחאהלי יעקב (הוסיאטין) דף רב ע"ב, רמד ע"א
ט ע"א17 הביאו עלי כפרה שמעטתי את הירחחכמת התורה תצוה עמ' רלג
ט ע"א17 הביאו עלי כפרה שמעטתי את הירחקהלת יעקב - פרה חודש ושבת הגדול עמ' קעה
ט ע"א17 הביאו עלי כפרהבני יששכר ח"א דף מד ע"א, מאמרי ראש חודש מאמר ג אות ב
ט ע"א17 הביאו עלי כפרהבת עין (תשסא) עמ' שסז
ט ע"א17 הביאו קרבן כפרה עליבאר הגולה באר ד הערה 237-236, 220
ט ע"א17 הקב"ה בקש שיביאו קרבן בר"ח על הקטנת הלבנהתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תתש הערה 54
ט ע"א17 כפרה על שמיעטתי את הירחהמאור הגדול (גר"א) עמ' תשפו
ט ע"א17 נקנסה הלבנה שתקטן, ורי"ףדרשות מהר"ם בנעט עמ' קמח
ט ע"א17 עיקרו של מוסף דר"ח הוא מצד הענין דקידוש החודשאור אברהם הלכות מגילה וחנוכה עמ' רלד
ט ע"א17 שעיר זה יהא כפרה על שמיעטתי את הירחבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' רכז-ח
ט ע"א17 שעיר זה יהא כפרה על שמיעטתי את הירחחכמה ומוסר ח"ב עמ' שסו
ט ע"א17 שעיר זה יהא כפרה על שמיעטתי את הירחלקוטי שיחות ח"ב עמ' 490
ט ע"א17 שעיר זה יהא כפרה על שמיעטתי את הירחמגלה עמוקות (תשסח) אופן א, רכו
ט ע"א17 שעיר זה יהיה כפרה על שמיעטתי את הירחדרשות שבט הלוי עמ' רלא
ט ע"א17 שעיר זה יהיה כפרה על שמעטתי את הירחמי מרום חי"ג עמ' ריח, רכה
ט ע"א17 שעיר זה יהיה כפרה עליבארות המים (תשסט) עמ' שע
ט ע"א17 שעיר ר"ח מכפר בסוד מיעוט הירחבת עין (תשסא) עמ' שמד, בת עין (תשסז) עמ' שנה
ט ע"א20 כל שעירי המוספים ילפינן משעיר החיצון של יוה"כגור אריה במדבר פכ"ח אות י
ט ע"א24 מראש חדש שכן תדירמשנת חיים במדבר עמ' תקלח
ט ע"א רי"ף - הנני עושה לך כבוד שמיישב דעתךגור אריה במדבר פכ"ח הערה 29
ט ע"א תוס' ד"ה הואילאגודת אזוב (יעבץ) דף כג ע"ד
ט ע"א תוס' ד"ה שעיר בשם הערוךימלא פי תהלתך ח"ב עמ' תקפ
ט ע"א הכותב בעין יעקב בשם תשו' הרשב"אלקוטי שיחות חלק ל עמ' 10
ט ע"ב רש"י ד"ה אי מה אם נשבר הציץברכת יוסף ואליהו רבה (תשסט) ח"ב עמ' נג
ט ע"ב תוס' ד"ה ומה ומהר"ר שמואל מפרשברכת יוסף ואליהו רבה (תשסט) ח"ב עמ' נב
ט ע"ב תוס' ד"ה כדאמר רב חמא תימה ועצרת דלא כתיב ביהברכת יוסף ואליהו רבה (תשסט) ח"ב עמ' קסז
י ע"א שעיר של יוה"כ מכפר על ר"חויגד יעקב עמ' קלז {לכן אומרים ביום כיפור קטן ערב ר"ח "מכפרים עלינו בשעירים העולים לגורלו"}
י ע"א ר"ח נמי איקרי מועדחכמה ומוסר ח"א עמ' רנו
י ע"א ראש חדש נמי איקרי מועד כדאמר אביי דאמר אביי תמוז דההיא שתא מלויי מליוהו דכתיב קרא עלי מועד לשבור בחוריחמשה מאמרות (תשסט) - נוסח התפלה נספח לא
י ע"א ראש חודש איקרי מועדאהלי יעקב (הוסיאטין) דף קנ ע"א
י ע"א ראש חודש נמי איקרי מועדאוצרות חיים מועדים ח"א עמ' ג
י ע"א ראש חודש נקרא מועדנחלה לישראל עמ' טז
י ע"א תשעה באב נקרא מועדעם לבבי אשיחה עמ' מב
י ע"ב תמידין שלא הוצרכו, וברש"ימשנת חיים ויקרא עמ' קלא
י ע"ב מפרישין ממנה שכר האומנין וכו'דרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' ס
י ע"ב רש"י ד"ה תמידיםגור אריה ויקרא פ"א הערה 211
י ע"ב רש"י ד"ה תמידיןמשנת חיים בראשית עמ' רעד
י ע"ב רש"י ואותם המעות ילכו למותר התרומה הישנהגור אריה ויקרא פ"א הערה 212
יא ע"א קטורת קדוש קדושת הגוףודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' רטז
יא ע"א קטרת צורתה כל השנהבית ישי - דרשות עמ' רלו
יא ע"א תוס' ד"ה מ"מאבן ישראל על התורה (תשסב) עמ' צו
יא ע"א תוס' ד"ה מכלעולת חודש ח"ג מאמר רלט
יא ע"ב מצא אחרת נאהמשנת חיים במדבר עמ' צח
יא ע"ב רש"י - לר"ש כל העומד לפדות כפדויחיי נפש ח"ג עמ' קנו, ח"ו עמ' נ
יא ע"ב רש"י ד"ה העמדהגור אריה ויקרא פכ"ז הערה 60
יא ע"ב תוס' ד"ה רבי שמעוןדגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' קכג
יב ע"א מקיצין בהן את המזבח וכו'לקוטי שיחות חי"ד עמ' 76
יב ע"א מה היו מביאין מן המותרות קיץ המזבח וכו'קשוטי כלה ח"ח אות קצב
יב ע"א תוס' רא"ש - כפרת תמידין אינה כעולה סתם שהיא על על עבירותבאר שרים במדבר פ' קרח דרוש ב אות ב
יב ע"ב02 קיץ כבנות שוח לאדםגור אריה ויקרא פ"א הערה 214
יב ע"ב21 פשעים אלו המרדיםדרך ה' (באום) ח"ד פ"ב אות נט
יב ע"ב21 פשעים אלו המרדיםשערי תשובה (עם שערי חיים) שער ראשון מאמר כה, שער רביעי מאמר כב
יב ע"ב21 פשעים אלו המרדיןתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' ערב
יב ע"ב25 כפרת השעיר המשתלחנפש הרב עמ' קכב
יב ע"ב25 שעיר המשתלח מכפר על וכו'זכרון דברים (תשנט) עמ' קה
יב ע"ב25 שעיר המשתלח מכפר על עשה וכו'אור אברהם - תשובה עמ' קה
יב ע"ב29 הודע היינו מזיד לא הודע היינו שוגגויגד יעקב עמ' רמח
יב ע"ב34 ואלו הן קלות עשה ול"תדברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' שלח
יב ע"ב34 קלות - ל"ת לעשהאגודת אזוב (יעבץ) דף כ ע"ג
יב ע"ב35 האי עשה ה"ד אי דלא עבד תשובה זבח רשעים תועבהלב דוד (תשסט) עמ' כ
יב ע"ב35 האי עשה ה"ד אי לא עביד תשובה וכו'תורת מנחם ח"ב עמ' 254
יב ע"ב35 האי עשה היכי דמיהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' לט, סד
יב ע"ב35 האי עשה היכי דמיאגודת אזוב (יעבץ) דף כ ע"א
יב ע"ב35 האי עשה היכי דמיוזרח השמש על התורה עמ' קעג
יב ע"ב35 האי עשה היכי דמי אי דלא עבד תשובה וכו'אור אברהם - תשובה עמ' תנט
יב ע"ב36 אי דלא עבד תשובה זבח רשעים תועבהלקוטי שיחות ח"ו עמ' 328
יב ע"ב36 והא זבח רשעים תועבהדברי חנינא עמ' קכד
יב ע"ב36 והא זבח רשעים תועבה, וברש"יברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' נ
יב ע"ב36 זבח רשעים תועבהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' קנה
יב ע"ב36 עיקר הקרבת הקרבן הוא שיתודה ויעשה תשובה לפני הקרבתוכנסת יחזקאל (הכהן) עמ' קח, קי
יב ע"ב36 קרבן מכפר רק עם תשובהלחמי תודה דף קפא ע"ב
יב ע"ב36 קרבן שאין עמו תשובה נקרא תועבהכנסת יחזקאל (הכהן) עמ' קטו
יב ע"ב37 אי דעשה תשובה למה לי יוה"כחכמת התורה תזריע עמ' רמא
יב ע"ב38 עבר על מצות עשה ועשה תשובה לא זז משם עד שמוחלין לודרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' שנג
יב ע"ב תוס' ד"ה לא זזימי דוד (תשסז) עמ' צב
יב ע"ב תוס' ד"ה לא זזאגודת אזוב (יעבץ) דף כד ע"ב
יב ע"ב תוס' ד"ה לא זז משםתקנת השבין סי' יג (עמ' 119)
יב ע"ב תוס' - מדרש יהוידע במותר מעות כגון הפריש מעות לחטאת ואשם כדכתי' כסף אשם כסף חטאת וכו'רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תקמד, תקמו
יג ע"א01 בעומד במרדו ורבי הוא וכו' רש"י ד"ה בעומד, דלא עבד תשובהנחלה לישראל עמ' קעט
יג ע"א01 הא מני רבי הוא וכו'קהלת יעקב עשי"ת עמ' עט
יג ע"א01 רבי אומר וכו' לא עשה תשובה יוהכ"פ מכפר וכו' ורבנן וכו' ומודה רבי בכרת דיומאלקוטי שיחות ח"ד עמ' 1153, 1149, חי"א עמ' 3, חי"ב עמ' 217, חכ"ז עמ' 128, 124
יג ע"א01 רבי אומר יוה"כ מכפראגרות ר' יצחק אלחנן עמ' י
יג ע"א01 רבי אומר כל העבירות שבתורה יוהכ"פ מכפרתפארת ישראל (הרטמן) עמ' קנא, קנא הערה 81
יג ע"א01 רבי אומר כל העבירותתפארת ישראל עמ' לג
יג ע"א01 רבי אומר על כל העבירות בין לא עשה תשובה יוה"כדרשות הצל"ח השלם עמ' רפז, רצד
יג ע"א01 רבי ס"ל דיוה"כ מכפר אף בלי תשובהקהלת יעקב יוה"כ עמ' רנז
יג ע"א01 רבי ס"ל דיוה"כ מכפר בלא תשובהאור אברהם - תשובה עמ' כ
יג ע"א01 רבי סבר שיום הכיפורים וכו'מזקנים אתבונן עמ' קסא
יג ע"א02 בין עשה תשובה ובין לא עשה יוהכ"פ מכפרדרשות מהר"ל (יד מרדכי) עמ' רלא
יג ע"א02 בפלוגתא דרבי ורבנן אם יוהכ"פ מכפר לאינן שביןנחלה לישראל עמ' קעח, קפג, קצא
יג ע"א02 יוה"כ מכפר על שבים ועל שאינן שביםרסיסי לילה סי' *נ (עמ' 111)
יג ע"א02 יוה"כ מכפר על שבים ועל שאינן שביםפרי צדיק פנחס אות יא
יג ע"א02 יום הכיפורים מכפר אפילו על שאינן שביןמפי ספרים וסופרים - פניני חסידות נשא טז
יג ע"א02 כל עבירות שבתורה כו' יוה"כ מכפר חוץ מפורק עול רש"י פורק עול, כופר בעיקרבאמונה שלמה עמ' נג, רו
יג ע"א02 לרבי יוה"כ מכפר בלא תשובהעיוני רש"י דברים ח"א עמ' רטו
יג ע"א02 מחלוקת אם יוהכ״פ מכפר אם לא עשה כלוםיושב אהלים עמ' קיט
יג ע"א02 מחלוקת רבי ורבנן אם יוה"כ מכפר ללא תשובהוזרח השמש על התורה עמ' קעד
יג ע"א02 מחלוקת רבי ורבנן בכפרה דיום הכפוריםלקוטי שיחות חלק ל עמ' 165
יג ע"א02 מחלוקת רבי ורבנן בפירוש הכרת תכרתעיוני רש"י במדבר עמ' רלה
יג ע"א02 על כל עבירות יום הכפורים מכפר אף אם לא עשה תשובה חוץ מג' עבירותאור חדש פ"ה אות 73
יג ע"א02 על כל עבירות שבתורה ביןילקוט הגרשוני ח"ב
יג ע"א02 על כל עבירות שבתורה וכו' יוה"כ מכפר חוץ מפורק עול ומגלה פנים בתורה וכו'לב דוד (תשסט) עמ' טו, כ
יג ע"א02 על כל עבירות שבתורה יוה"כ מכפרנצח ישראל עמ' רלב
יג ע"א03 ביום הכיפורים עיצומו של יום מכפראור חדש פ"ט אות 440
יג ע"א03 עיצומו של יום מכפרלקוטי שיחות חל"ה עמ' 59
יג ע"א04 המפר ברית בבשר, הכרת תכרתאז שמח עמ' תיא
יג ע"א04 הפורק עול והמגלה פנים בתודה שלא כהלכה אין יוה"כ מכפר עליהםתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תלב הערה 65
יג ע"א04 ומגלה פנים בתורהשערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר קמד, קמה
יג ע"א04 מגלה פנים בתורה שלא כהלכהתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תתסא הערה 58
יג ע"א04 פורק עול הוא מן הרשעים הגמוריםשערי תשובה אגה"ת אות מה
יג ע"א04 פורק עול מגלה פנים בתורה ומפר ברית בשרגור אריה במדבר פט"ו הערה 53
יג ע"א05 שאם עשה תשובה יוהכ"פ מכפר וכו'טוב ירושלים ויקרא פכ"ג פסוק כז
יג ע"א07 כי דבר ה' בזה זה הפורק עולשערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר קמג
יג ע"א07 כי דבר ה' בזה זה הפורק עול ואת מצותו הפר זה המפר ברית בבשרעמודיה שבעה עמ' *טז
יג ע"א07 כי דבר ה' וכו'דברי שלום חלק א עמ' נה
יג ע"א09 ואת מצותו הפרמשנת חיים בראשית עמ' ריג
יג ע"א09 ואת מצותו הפר זה המפר ברית בבשרשערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר קנג
יג ע"א09 ואת מצותו הפר, זה המפיר ברית בבשראור אברהם - תשובה עמ' קנג
יג ע"א10 הכרת תכרת הנפש ההוא עונה בה בזמן שעונה בהחיי נפש ח"ג עמ' רט
יג ע"א10 הכרת תכרת וגו' תכרתתפארת ישראל עמ' לא
יג ע"א10 הכרת תכרתטוב טעם ויקרא עמ' צה
יג ע"א11 יכול אפילו עשה תשובה ת"ל עונה בהפרי צדיק משפטים אות יא
יג ע"א12 לא אמרתי אלא בזמן שעונה בהחכמת התורה בראשית עמ' קפו
יג ע"א13 הכרת בעוה"ז תכרת בעוה"בתפארת ישראל (הרטמן) עמ' קנב, רכו הערה 6
יג ע"א13 הכרת בעוה"ז תכרת לעוה"בשערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר קכא, קמג
יג ע"א13 הכרת בעולם הזה תכרת לעולם הבאלב דוד (תשסט) עמ' כב
יג ע"א13 הכרת לעולם הזה תכרת לעולם הבא וכו'טוב ירושלים ויקרא פי"ח פסוק כט
יג ע"א13 ורבנן וכו' שאם עשה תשובה ומת מיתה ממרקתהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' ל
יג ע"א13 תכרת בעולם הבאתפארת ישראל (הרטמן) עמ' קמא
יג ע"א14 עונה בה שאם עשה תשובה ומת מיתה ממרקתטוב ירושלים במדבר פט"ו פסוק לא
יג ע"א14 שאם עשה תשובה ומת מיתה ממרקתרנת יצחק - פרק חלק עמ' רכג
יג ע"א17 אחד ישראל ואחד כהנים מני ר' יהודהאגודת אזוב (יעבץ) דף כא ע"ב
יג ע"א27 ר' יהודה לא ס"ל כרביאגודת אזוב (יעבץ) דף כה ע"א
יג ע"א28 דתניא יכול יהא יוה"כ מכפר על שבים ועל שאינן שבים ודין הוא וכו'של"ה - מס' תענית אות קסו
יג ע"א28 תניא יכול יהא יוכ"פ מכפרבנין שאול עמ' רכח
יג ע"א28 יכול יהא יוה"ך ורש"י ד"ה חטאת ואשםאות לישועה דף ה ע"א
יג ע"א31 חטאת אינה מכפרת אלא על השביםלקוטי שיחות חל"ב עמ' 8
יג ע"א31 חטאת ואשם אין מכפרין אלא על השביםבית ישראל (טויסיג) שמות עמ' קלד
יג ע"א31 חטאת ואשם אין מכפרין אלא על השביםבית ישראל (טויסיג) תנינא ח"ב עמ' שב
יג ע"א31 חטאת ואשם אינם מכפרים אלא על השביםשערי תשובה שער ד אות ב
יג ע"א31 מה חטאת ואשם אין מכפרין אלא על השכיןדברי ברוך ח"ב סי' מח אות ה
יג ע"א32 יוה"כ מכפר רק בעשה תשובהאבן ישראל (פישר) אגדה ח"א עמ' כג {גם בגדי כהונה}
יג ע"א32 יוה"כ מכפר רק בעשה תשובהקהלת יעקב עשי"ת עמ' עט
יג ע"א32 יוה"כ מכפר רק לשביםישמח ישראל (טשורטקוב, תשנד) עמ' עח
יג ע"א32 יום כיפור אינו מכפר לשאינם שביםפחד יצחק - יום הכפורים מאמר ג
יג ע"א32 עשה תשובה יוה"כ מכפראגרות ר' יצחק אלחנן עמ' קיב
יג ע"א32 תשובה ויוה"כ מכפרודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תקצג
יג ע"א33 מה לחטאת ואשם שאין מכפרים על המזיד כשוגגגור אריה ויקרא פ"א הערה 243
יג ע"א37 אך בעשור לחודש - מכפר הוא לשבים ואינו מכפר לשאינו שביםעירין קדישין השלם עמ' קכז, שמא {כי כל אכין ורקין שבתורה מיעוטין הן}
יג ע"א37 אך בעשור לחודש וכו'טוב טעם שמות עמ' רמה
יג ע"א37 סתם סיפרא מני רבי יהודהבנין שאול עמ' רל
יג ע"א40 יכול לא יהא יוה"כ מכפר אא"כ התענה בו וכו' אמר אביי לא קשיא הא רבי והא ר"ילב דוד (תשסט) עמ' כא
יג ע"א40 יכול לא יהא יוה"כ מכפר אלא אם כן התענה בו וקראו מקרא קודש ולא עשה בו מלאכההמעלות לשלמה (תשמז) עמ' ל, מב
יג ע"א41 מקרא קודש, ורש"יהכתב והקבלה ויקרא פכ"ג פסוק ב
יג ע"א42 ולא קראו מקראו קדש ועשה בו מלאכהפרי צדיק פורים אות א
יג ע"א42 לא נתענה בו מנין שמכפראגודת אזוב (יעבץ) דף יח ע"ב
יג ע"א42 לא קראו מקרא קודש יכול לא יהא יוה"כ מכפראור אברהם דברים עמ' לח
יג ע"א43 יוה"כ מכפר אף אם לא התענה בו וכו'אור אברהם ויקרא עמ' שלב
יג ע"א45 עבר ביוהכ"פ עצמו לא מתכפר בלי תשובהדרשות מהר"ם בנעט עמ' קצח
יג ע"א46 המחלל יוהכ"פ אין לו כפרהגנא דפלפלי עמ' רפח
יג ע"א46 כרת דיומא היכי משכחתאגודת אזוב (יעבץ) דף יח ע"ד
יג ע"א46 כרת דיומימשנת חיים ויקרא עמ' נא
יג ע"א46 עבירה של יוכ"פ עצמו אין יוהכ"פ מכפראמרי רבי שפטיה עמ' מה
יג ע"א49 יוה"כ מכפר רק ביוםאור אברהם ויקרא עמ' שלג
יג ע"א רש"י - אי לא התודה בפה אם יש לו כפרהמצווה ועושה ח"ב עמ' שד
יג ע"א רש"י ד"ה בעומדקהלת יעקב עשי"ת עמ' עט
יג ע"א רש"י ד"ה לא קראו מקרא קודשקרן פני משה ח"א עמ' קלד
יג ע"א תוס' ד"ה בעומד במרדולב דוד (תשסט) עמ' טז
יג ע"א תוס' ד"ה בעומדאגודת אזוב (יעבץ) דף כד ע"ד
יג ע"א תוס' ד"ה דעבדלב דוד (תשסט) עמ' כז
יג ע"א תוס' ד"ה דעבדלקוטי שיחות חכ"ז עמ' 126
יג ע"א תוס' ד"ה דעבד וכו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' שמב
יג ע"א תוס' ד"ה דעבד סוף יוה"כ מכפרערבי נחל (תשסד) עמ' תקפט
יג ע"א תוס' ד"ה דעבד סמוך לשקיעת החמהברית שלום (תעח) דף עד ע"ג
יג ע"א תוס' ד"ה דעבד סמוך לשקיעת החמהברית שלום (תשסח) עמ' תעו
יג ע"א תוס' ד"ה דעבדבנין אפרים עמ' קנט [הלכה]
יג ע"א תוס' ד"ה הואילאגודת אזוב (יעבץ) דף כג ע"ב
יג ע"א רשב"א ד"ה בירושלמי - ושלוחו קרי קרבן וכו'לקוטי שיחות חכ"ד עמ' 123
יג ע"ב01 כרת דיומא היכי משכחת להמי מרום ח"ז עמ' שסב
יג ע"ב02 דאכל אומצא כו'ברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' רו
יג ע"ב02 כגון דאכל אומצא וחנקתיה ומיתברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' קח
יג ע"ב02 משכחת דאכל אומצא וחנקיה ומתדרשות הצל"ח השלם עמ' קעט
יג ע"ב12 פרו של אהרןפחד יצחק - יום הכפורים מאמר לז
יג ע"ב14 וכיפר את מקדש הקודשחלק יעקב (קנטור) דרוש ט
יג ע"ב17 יכפר אלו הלויםחוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' קנג
יג ע"ב17 לוי לא איקרי עםתיבת גמא (תשעא) ח"א עמ' ערה
יג ע"ב18 הושוו כולן לכפרה כו'משנת חיים ויקרא עמ' שח
יג ע"ב24 וכשם שוידויו של שעיר המשתלח מכפר על ישראלצדקת הצדיק סי' צב
יג ע"ב31 בא להקיש שעיר המשתלחאבן ישראל על התורה (תשסב) עמ' פג
יג ע"ב31 בא להקיש שעיר המשתלחאבן ישראל על התורה עמ' ס
יג ע"ב31 מקיש שעיר המשתלח לשעיר שבפניםאבן ישראל (פישר) אגדה ח"א עמ' מג
יג ע"ב37 ולקח את שני השעירים מלמד שיהיו שניהם שויןנחמד ונעים (תשסט) חיי שרה ד"ה אי נמי
יג ע"ב37 שני השעירים צריכים להיות שווהאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' רכו
יג ע"ב39 אין הכהנים מתכפרים בשל ישראלגור אריה ויקרא פט"ז אות כג
יג ע"ב40 במה הן מתכפרין כו'משנת חיים ויקרא עמ' שו
יג ע"ב48 ביתו, הם הכהנים שכולם נקראים ביתובני יששכר ח"ב דף לג ע"ג
יג ע"ב48 הכהנים נקראים ביתו של אהרןגור אריה ויקרא פט"ז הערה 115
יג ע"ב49 אמר ר' ירמיה דלא כר"י וכו' רבא אמר ר"ש היא וכו'מאיר עיני חכמים מהדו"ב ח"ב דף כד ע"ב
יג ע"ב רשב"א, וכפר בעדו ובעד ביתו, ביתו אשתורנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תרעח
יג ע"ב תוס' ד"ה דעבדדרשות הצל"ח השלם עמ' קפ
יג ע"ב תוס' ד"ה דעבדאגודת אזוב (יעבץ) דף כה ע"א
יג ע"ב תוס' ד"ה דעבדמשנת חיים ויקרא עמ' רלג
יד ע"א14 יכול וכו' יביא משל אחיו הכהנים וכו' ת"ל אשר לומאיר עיני חכמים מהדו"ב ח"ב דף כה ע"ב, לג ע"א
יד ע"א17 פר החטאת אשר לועיוני רש"י במדבר עמ' קה
יד ע"א21 דלא קא חסרי בה ממונאמשנת חיים במדבר מכתב ג
יד ע"א27 אלא לר' יהודה וכו', ורש"יאבן ישראל (פישר) אגדה ח"א עמ' מג
יד ע"א27 תרי וידוין ודם הפר למה ליאבן ישפה עמ' 3
יד ע"א30 יבא זכאי ויכפר על החייבצדקת הצדיק סי' קכו
יד ע"א30 מוטב שיבא זכאי ויכפר על החייב וכו'דרשות שבט הלוי עמ' פ
יד ע"א44 אין מוסיפין על העזרהגור אריה שמות פכ"ה אות טז
יד ע"א44 אין מוסיפין על העירדרשות מהר"ם חביב עמ' רא
יד ע"א44 אין מוסיפין על העיר והעזרות וכו' ובשתי תודות ובשירדובר שלום (תשסג) - אהל יהושע עמ' כח
יד ע"א44 אין מוסיפין על העיר וכו'אות לישועה דף קסב ע"ב
יד ע"א44 אין מוסיפין על העיר וכו'תורת העולה ח"ג פרק פג
יד ע"א44 אין מוסיפין על העיר וכו' אלא במלך וכו'אור אברהם - מגילת אסתר עמ' קצב
יד ע"א44 אין מוסיפין על העיר וכו' אלא במלך וכו'אור אברהם - מסכת מגילה עמ' רטז, תסא
יד ע"א44 אין מוסיפין על העיר וכו' אלא במלך וכו'הל' בית הבחירה (שניאורסון) עמ' טז
יד ע"א44 אין מוסיפין על העיר וכו' אלא במלך ונביא וכו'אור אברהם שמות עמ' קכו
יד ע"א44 אין מוסיפין על העיר וכו' אלא וכו' בתודה ושיראור אברהם דברים עמ' רטז
יד ע"א44 אין מוסיפין על העיר וכו' אלא על פי מלך וכו'אור אברהם במדבר עמ' קעא
יד ע"א44 אין מוסיפין על העיר ועל העזרותגור אריה שמות פכ"ה הערה 134
יד ע"א44 אין מוסיפין על העיר ועל העזרות אלא במלךמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 192
יד ע"א44 אין מוסיפין על העיר ועל העזרות וברמב"םבית מועד (זלזניק) - דביר הבית
יד ע"א44 אין מוסיפין על העיר ועל העזרות וכו' אלא במלךאור אברהם דברים עמ' תסד
יד ע"א44 אין מוסיפין על העיר ועל העזרותאמת ליעקב עה"ת עמ' תקמ
יד ע"א44 אין מוסיפין על העיר ועל העזרות אלא במלך ונביא ואורים ותומיםהקשורים ליעקב (תשסא) עמ' קמב
יד ע"א44 מוסיפין על העזרה ע"י נביא וסנהדריןתפארת צבי שמות עמ' תג
יד ע"א44 סדר קידוש המקדשאור אברהם דברים עמ' כ
יד ע"א44 שאין מוסיפין וכו' ועל העזרות אלא במלךלקוטי שיחות חט"ז עמ' 301
יד ע"א44 שאין מוסיפין על העיר ועל העזרות אלא במלך וכו'אור אברהם - תשובה עמ' שמב
יד ע"א44 שאין מוסיפין על העיר ועל העזרות אלא וכו'קרן לדוד ויקרא-במדבר עמ' כח
יד ע"א תוס' - היכא דחסר מעות הלשכה לצורך קרבנות צבור גובים מעות בתחלה לשם ק"צרנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תקלח
יד ע"א תוס' ד"ה דלאמשנת חיים במדבר מכתב ב
יד ע"א תוס' ד"ה דלאמשנת חיים ויקרא עמ' קל
יד ע"א תוס' ד"ה שנימשנת חיים ויקרא עמ' שט
יד ע"א פיה"מ לרמב"ם - משה הוא מלךהכתב והקבלה דברים פל"ג פסוק ד
יד ע"א פיה"מ לרמב"ם - משה הוא מלךאור אברהם - תשובה עמ' שמב
יד ע"ב06 ואם שהה ויצא בארוכה חייבאור חדש (זיטשיק, תשסח) ויקרא עמ' כב
יד ע"ב06 והשתחווה או ששהה בכדי השתחוואה וכו'לקוטי שיחות חכ"ז עמ' 57
יד ע"ב09 מצות עשה שבנדהכללי המצות (צפת תשנב) עמ' 145
יד ע"ב12 יציאתו הנאה לו כביאתואגרא דפרקא (תשסה) עמ' י
יד ע"ב13 על העלם טומאה חייב ואינו חייב על העלם מקדשדברי ישראל (תשסח) ח"ב עמ' לח
יד ע"ב14 ר"ע אומר וכו' על העלם טומאה הוא חייב ואינו חייב על העלם מקדש ר"י אומר לחייב על העלם טומאה ועל העלם מקדששרגא המאיר מועדים עמ' קו
יד ע"ב46 ככל אשר אני מראה אותךזבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' קכו, קלד
יד ע"ב רש"י ד"ה חייבלקוטי שיחות חכ"ז עמ' 61
טו ע"א01 וכן תעשו לדורותבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' תשצא, תתרמ
טו ע"א01 וכן תעשו לדורותדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' ק
טו ע"א01 וכן תעשו לדורותמפי ספרים וסופרים ח"א עמ' תסה
טו ע"א01 וכן תעשו לדורותשיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 173
טו ע"א01 וכן תעשו לדורות וברש"י ותוס'עיוני רש"י שמות ח"ב עמ' רסט
טו ע"א01 וכן תעשו לדורותמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 192
טו ע"א01 וכן תעשו לדורותשבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' שצט
טו ע"א01 כל הכלים שעשה משהאבן ישראל (פישר) אגדה ח"א עמ' קכח
טו ע"א01 כל הכלים שעשה משהאבן ישראל על התורה (תשסב) עמ' צה
טו ע"א01 כל הכלים שעשה משהמבשרת ציון ח"ג עמ' רה
טו ע"א01 כל הכלים שעשה משה משיחתן מקדשתןגור אריה שמות פ"ל הערה 217, ויקרא פ"ח הערה 59
טו ע"א01 כל הכלים שעשה משה משיחתן מקדשתןגבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' סט, רעט
טו ע"א01 כל הכלים שעשה משה משיחתן מקדשתן מכאן ואילך עבודתן וכו'דרשות שבט הלוי עמ' שו
טו ע"א01 כל הכלים שעשה משה משיחתן מקדשתן מכאן ואילך עבודתן מחנכתן (ורש"י ד"ה מכאן)לקוטי שיחות ח"י עמ' 279, חי"ח עמ' 99, חי"ט עמ' 147
טו ע"א01 כל הכלים שעשה משה משיחתן מקדשתן מכאן ואילך עבודתן מחנכתןשיחות הרב צבי יהודה שמות עמ' 323 ,322
טו ע"א01 כלים שנמשחו בשמן המשחהאבן ישראל (פישר) אגדה ח"א עמ' קכט
טו ע"א01 מתיב רבא כל הכלים ובתוס'זבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' רכז
טו ע"א02 קידוש כלי שרתאחרי ראי (תשסד) דרשות סי' ב אות א
טו ע"א03 כלים עבודתן מחנכתןעיוני רש"י במדבר עמ' רסח
טו ע"א05 אותם במשיחה ולא לדורותבנין שאול עמ' קע
טו ע"א05 אותם במשיחה ולא לדורותזכור לאברהם (וייס) פ' בהעלותך
טו ע"א05 אותם במשיחה ולא לדורות במשיחהעיוני רש"י במדבר עמ' לג
טו ע"א05 אותם במשיחה כו'מערכי לב (חזן) ח"א דרוש לט דף פד ע"ב
טו ע"א05 אותם מיעוטא הויאהבת חיים (דייטש) עמ' קפז
טו ע"א15 תודות שאמרו בלחמן ולא בבשרןתורת העולה ח"ג פרק פג
טו ע"א15 תודת חובה בקדוש ירושלים והוספתהפנים יפות על תהלים עמ' שפד
טו ע"ב15 קידוש ירושלים בתודהציץ השדה פורים - אורה ושמחה עמ' מו
טו ע"א17 ואעמידה שתי תודות גדולותבית ישי - דרשות עמ' יג
טו ע"א20 מי איכא חשיבותאמשנת חיים ויקרא מכתבים א, ז
טו ע"א20 מי איכא חשיבותא כלפי שמיא, ותוס' וראשוניםברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' לד
טו ע"א23 אחד המרבה ואחד הממעיט ובלבד שיכוון את לבו לאביו שבשמיםדעת תורה במדבר עמ' נו, נח, דברים ח"א עמ' צה
טו ע"א23 אחד המרבה ואחד הממעיט ובלבד שיכוין לבו לשמיםאוצרות חיים - עבודת ה' עמ' נו, קיט
טו ע"א23 אחד המרבה ואחד הממעיט ובלבד שיכוין לבו לשמיםקרן לדוד שמות עמ' נא
טו ע"א23 אחד המרבה ואחד הממעיט וכו'אבן פינה עמ' 53
טו ע"א23 אחד המרבה ואחר הממעיטודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' א
טו ע"א23 מלמד שאחד המרבה ואחד הממעיט ובלבד שיכוין את לבו לאביו שבשמיםאוצרות חיים - מצוות עמ' לג
טו ע"א25 גדולה שבתודה ומאי ניהו חמץפרי צדיק מצורע אות א
טו ע"א25 מאי ניהו גדולות חמץתורת העולה ח"ג פרק פג
טו ע"א30 אין העזרה מתקדשתחקל יצחק (תשסג) עמ' תלא
טו ע"א30 אין העזרה מתקדשת אלא בשירי מנחהאמרי נועם (מועדים) סי' ח ליום א דפסח [מבן המחבר]
טו ע"א30 אין עזרה מתקדשת אלא בשירי שמחה, ותוס' - היאך קדשו העזרה בימי שלמה, ובמהרש"ארנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תל
טו ע"ב30 אין העזרה מתקדשת אלא בשיירי מנחה של מצהעטרת ישועה (תשסד) אות לב להגדה ש"פ
טו ע"א30 עזרה מתקדשת בשיירי מנחה, ובתוס' ובמחרש"אגבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' קל
טו ע"א33 העזרה דבר הנאכל בה מקדשה, ובתוס' ד"ה ויוצא, דקדשו את הר הבית בשירות ותשבחותלקט אמרי קודש - מועדים עמ' קסז, קסח, ליקוטים עמ' ל
טו ע"א37 אי מה להלן חמץ אף כאן חמץ וכו'יציב פתגם - חנוכה-שבועות עמ' רנב
טו ע"א רש"י - משה רבינו היה לו דין מלךאבן ישראל על התורה (תשסב) עמ' מד, קו, קיד
טו ע"א רש"י - משה רבינו היה לו דין מלךאבן ישראל על התורה עמ' ל, עה, עח
טו ע"א רש"י - משה הוא מלךאור אברהם - תשובה עמ' שמב-שמג
טו ע"א רש"י ד"ה וכן תעשומשנת חיים שמות עמ' מב, רכח
טו ע"א רש"י ד"ה וכן תעשו, וברשב"אגבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' קנח, ריב
טו ע"א תוס' ד"ה ללמדך ובראשונים שםברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' פו-פז
טו ע"א תוס' ד"ה איןמשנת חיים בראשית עמ' קמה
טו ע"א תוס' ד"ה וכן תעשודרשות מהר"ם חביב עמ' רא-רב
טו ע"א תוס' ד"ה וכן תעשומשנת חיים שמות עמ' רכט
טו ע"א תוס' ד"ה ללמדךלקוטי שיחות חי"ב עמ' 10
טו ע"א ריטב"א ד"ה אלא גדולותלקוטי שיחות חכ"ז עמ' 11
טו ע"א מהרש"א - לא הי' למשכן שום קביעות מקום וכו'הל' בית הבחירה (שניאורסון) עמ' עז
טו ע"א מהרש"א ד"ה אבל בימי שלמהלקוטי שיחות חל"ו עמ' 142
טו ע"ב07 בשחיטת כבשים הוא דקדשיחקל יצחק (תשסג) עמ' תלג
טו ע"ב08 בעינן קידוש בשעת בניןזבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' רכו
טו ע"ב08 צריך לקדש את הביהמ"ק תיכף בגמר בנייתןעטרת ישועה (תשסד) אות לא, ס להגדה ש"פ
טו ע"ב10 אין בן דוד בא בער"ש וי"טאמרי אש (טאוב) עמ' ריז
טו ע"ב10 אין בנין בהמ''ק דוחה יו"טאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"ב עמ' מו
טו ע"ב10 אין בנין ביהמ"ק דוחה יו"טגור אריה שמות פט"ז הערה 141, ויקרא פכ"ג הערה 3
טו ע"ב10 אין בנין ביהמ"ק לא ביו"ט ולא בלילהלקט אמרי קודש - מועדים עמ' כב, קל
טו ע"ב10 אין בנין בית המקדש דוחה יו"ט - רש"יאור אברהם שמות עמ' רצט
טו ע"ב10 אין בנין בית המקדש דוחה יו"ט, וברש"ירנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תרפז
טו ע"ב10 אין בנין בית המקדש דוחה יום טוב, וברש"יבאר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' תקו
טו ע"ב10 אין בנין בית כו'משנת חיים בראשית עמ' שצו
טו ע"ב10 אין בנין מקדש דוחה יום טובחמשה מאמרות (תשסט) - נוסח התפלה אות יט
טו ע"ב14 אין בונים בית המקדש בלילהתורת חסד עמ' קצו
טו ע"ב14 אין בונין ביהמ"ק בלילההל' בית הבחירה (שניאורסון) עמ' כח
טו ע"ב14 אין בונין בית המקדש בלילהים שמחה עמ' קצ
טו ע"ב14 אין ביהמ"ק נבנה בלילהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' קצ
טו ע"ב14 אין בנין בהמ"ק בלילהחלק יעקב (קנטור) דרוש יז
טו ע"ב14 אין בנין בהמ"ק בלילהאגלי טל (פרייל) מאמר שני פרק ו
טו ע"ב14 אין בנין ביהמ"ק בלילהדרשות מהר"ם בנעט עמ' נו
טו ע"ב14 אין בנין ביהמ"ק בלילהלקוטי שיחות חכ"א עמ' 255
טו ע"ב14 אין בנין ביהמ"ק בלילהתורת מנחם חל"ח עמ' 164
טו ע"ב14 אין בנין ביהמ"ק בלילה וכו'אשר ליהודה עמ' קסה
טו ע"ב14 אין בנין בית המקדש אלא ביוםתורת העולה ח"א פרק ה
טו ע"ב14 אין בנין בית המקדש בלילהאוצרות חיים - בהמ"ק עמ' קי
טו ע"ב14 אין הקמת המשכן בלילהעטרת ישראל (באהפאלי) עמ' קכ
טו ע"ב14 בנין ביהמ"ק צריך להיות דוקא ביוםדברי יחזקאל שרגא תליתאה עמ' שנד
טו ע"ב18 בשיראור אברהם - מסכת מגילה עמ' כח, תסא
טו ע"ב18 בשיר הכוונה וכו'פחד יצחק סוכות מאמר יג*
טו ע"ב18 מזמור לתודהבית ישי - דרשות עמ' קלז
טו ע"ב18 שיר של תודהאבן ישראל על התורה (תשסב) עמ' קמב
טו ע"ב18 שיר של תודה וכו'מבשרת ציון ח"ב עמ' קכא
טו ע"ב18 שיר של תודה, וברש"יבית ישי - דרשות עמ' קא
טו ע"ב18 ת"ר שיר של תודה ברש"יבית מועד (זלזניק) - דביר הבית
טו ע"ב18 ת''ר שיר של תודה וכו' ארוממך וכו'אור אברהם - מגילת אסתר עמ' ריב
טו ע"ב20 ואומר ארוממך ה' כי דליתני וגו' - רש"יאור אברהם - תשובה עמ' תא
טו ע"ב21 ושיר של פגעים ויש אומרים שיר של נגעים וכו'מבשרת ציון ח"ב עמ' קיב, ח"ד עמ' עו
טו ע"ב21 ושיר של פגעים וכו' יושב בסתר עליוןנחלת דבש מהדו"ק ח"א סי' ג אות י
טו ע"ב21 ושיר של פגעים וכו' יושב בסתר עליון בצל שדי יתלונן עד כי אתה ה' מחסי עליון שמת מעונךחמשה מאמרות (תשסט) - נוסח התפלה נספח יז
טו ע"ב21 ושיר של פגעיםפירושי ראשונים
טו ע"ב21 יושב בסתר הוא שיר של פגעיםספרי המגיד מקאזניץ עמ' ריג
טו ע"ב21 שיר של פגעיםמדבר יהודה (תשסב) עמ' מט
טו ע"ב21 שיר של פגעיםס' הבוטח ח"ב עמ' שכט
טו ע"ב21 שיר של פגעים בכנורות ובנבלים וכו'תפלה למשה (אלמושנינו) עמ' רנז
טו ע"ב21 שיר של פגעים בכנורות ונבליםמתנת חיים - אלול וימים נוראים עמ' רנ
טו ע"ב21 שיר של פגעים וברש"י ותוס'עיוני רש"י שמות ח"ב עמ' תעח, תעט
טו ע"ב21 שיר של פגעים ויש אומרין שיר של נגעיםבאר הגולה באר ד הערה 405
טו ע"ב21 שיר של פגעים וכו' יושב בסתר עליוןבאר הגולה באר ב הערה 232
טו ע"ב21 שיר של פגעים וכו' ריב"ל אמר להו להני קראי וגאני וכו' להגן שאניאורות ונתיבות ח"ה פרק כ אות צג, צד
טו ע"ב24 ומאן דאמר פגעים וכו' ואומר יושב בסתר עליון וכו'ברית עולם (תשסט) עמ' קס
טו ע"ב29 ריב"ל אמר להו להני קראי וגאני וכו' להגן שאניבאר משה (אפשטיין) יהושע-שמואל עמ' כה
טו ע"ב29 ריב"ל אמר להו להני קראיאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' רסד
טו ע"ב30 להני קראי וגאניס' הבוטח ח"ב עמ' שכט
טו ע"ב31 אין מתרפאין בדברי תורהחכמת התורה יתרו עמ' שמה
טו ע"ב31 אסור להתרפא בד"תשומע תפלה ח"א עמ' פד
טו ע"ב31 אסור להתרפא בדברי תורהנועם אלימלך דף פא ע"ג
טו ע"ב31 אסור להתרפאות בד"ת וכו' להגן שאניאוהב ישראל דף קיד ע"ב
טו ע"ב31 אסור להתרפאות בד"תזבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' צב
טו ע"ב31 אסור להתרפאות בד"תס' הבוטח ח"ב עמ' רסב
טו ע"ב31 אסור להתרפאות בדברי תורהנועם אלימלך (תשסא) עמ' שכח
טו ע"ב31 אסור להתרפאות בדברי תורה וכו' ולהגן שאניאוהב ישראל (תשעה) ח"א עמ' שנה
טו ע"ב31 אסור להתרפאות וכו'דברי שלום חלק ד עמ' מט
טו ע"ב32 להגן שאנימתנת חיים מאמרים ח"ב עמ' ה
טו ע"ב32 להגן שאניס' הבוטח ח"ב עמ' רסב
טו ע"ב38 ושתי תודות וכו' הך דמקרבא לחומהלקוטי שיחות ח"כ עמ' 98
טו ע"ב41 משתי לחמי תודה אחת נאכלת ואחת נשרפתמשך חכמה שמות פ' כה פס' ט
טו ע"ב רש"ילקוטי שיחות חלק ל עמ' 119
טו ע"ב רש"י ד"ה אין - כדאמרינן ביבמות וכו' וימים טובים נמי שבתות איקרוחמשה מאמרות (תשסט) - נוסח התפלה אות יט
טו ע"ב רש"י ד"ה אין בנין - אתם והמקדש חייבין בכבודי שהזהרתי על השבתמתנת חיים שבת ור"ח עמ' קפח
טו ע"ב רש"י ד"ה ת"ר - ומהו שיר של תודה מזמור לתודהלקוטי שיחות חי"ב עמ' 29
טו ע"ב תוס' - בהמ"ק ירד מהשמיםכתבי הרב יהודה אלקלעי ח"א עמ' 261
טו ע"ב תוס' - ביהמ"ק דלעתיד הוא עשוי מאליו בידי שמיםאהל נפתלי עמ' קע
טו ע"ב תוס' - בית המקדש לעתיד שעשוי מאליומעשה רקם (בר) עמ' 46
טו ע"ב תוס' - בנין המקדש לעת"לשירת הפסח אות קמב
טו ע"ב תוס' - בנין העתיד יהא ביו"טחקל יצחק (תשסג) עמ' שלג
טו ע"ב תוס' ד"ה אין - ביהמ"ק דלעתיד שהוא עשוי מאליו בידי שמים כו' וכן מפרש במדרש תנחומאלקוטי שיחות חי"א עמ' 185, חי"ב עמ' 218, חי"ג עמ' 84, חט"ז עמ' 308, חי"ח עמ' 418, חכ"ז עמ' 204
טו ע"ב תוס' ד"ה איןגור אריה שמות פט"ו הערה 92
טו ע"ב תוס' ד"ה איןקדושת השבת סי' ב (עמ' 7)
טו ע"ב תוס' ד"ה אין בונין בהמ"ק כו'מערכי לב (חזן) ח"א דרוש כג דף מז ע"א
טו ע"ב תוס' ד"ה איןפרי צדיק ראה אות ט
טו ע"ב תוס׳ - עתיד הבית שלישי להיות עשוי מאליו בידי שמיםיושב אהלים עמ' סט
טו ע"ב ריטב"א - עד כי אתה ה' מחסי ששים תיבות כנגד הנה מטתו שלשלמה ששים גבורים סביב להחמשה מאמרות (תשסט) - נוסח התפלה נספח יז
טו ע"ב הגהות הגר"א, גמרא עליון שמת מעונך - נמחקחמשה מאמרות (תשסט) - נוסח התפלה נספח יז
טז ע"א01 על פי נביא נאכלת ועל פי נביא נשרפתמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 192
טז ע"א03 באחת מכל אלולקוטי שיחות חט"ז עמ' 301
טז ע"א09 לא קדשה לעת"ללקוטי שיחות חל"ו עמ' 124
טז ע"א29 להוסיף על ירושלים יש צורך בחומה, ורש"יתורת מנחם חנ"ז עמ' 255
טז ע"א33 מקריבין אע"פ שאין בית, וברשב"אאבן ישראל על התורה (תשסב) עמ' עב
טז ע"א33 מקריבין אע"פ שאין בית, וברשב"אאבן ישראל על התורה עמ' נא
טז ע"א33 שמעתי שמקריבין אע"פ שאין בית - רשב"אאור אברהם - מסכת מגילה עמ' עב
טז ע"א33 שמעתי שמקריבין אע"פ שאין ביתאור אברהם שמות עמ' קצט
טז ע"א33 שמעתי שמקריבין אעפ"י שאין ביתבך יברך ישראל (תשסח) עמ' קכח
טז ע"א33 שמעתי שמקריבין אעפ"י שאין ביתנר ישראל חלק ג דף קכח
טז ע"א37 דכו"ע קדושה ראשונה קידשה לשעתה וקידשה לעתיד לבאהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' תלא
טז ע"א37 רבי אליעזר ס"ל דקדושה ראשונה קידשה לעתיד לבואאור אברהם - מגילת אסתר עמ' רי
טז ע"א תוס' ד"ה דכולי עלמאמשפט כהן ריט
טז ע"ב03 משכן ומקדש ה' טימאדרשות מהר"ם בנעט עמ' יט, צו
טז ע"ב07 אם נאמר משכן כו'ברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' קעה
טז ע"ב10 לא ילפינן מקדש ממשכן ותוס'עיוני רש"י שמות ח"ב עמ' שנה
טז ע"ב10 שלא תימא דווקא מן המשכן ולא מן המקדשרב ייבי (תשסט) ח"א עמ' רכד
טז ע"ב12 אילו נאמר מקדש וכו' ואילו נאמר משכן וכו'ברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' צא
טז ע"ב16 דאקרי משכןתורת מנחם חנ"ה עמ' 180
טז ע"ב16 מכדי משכן איקרי מקדש ומקדש איקרי משכן וכו' ש"מ תרתי וכו'טוב ירושלים במדבר פי"ט פסוק יג
טז ע"ב16 מקדש איקרי משכןעיוני רש"י במדבר עמ' שיט
טז ע"ב16 מקדש איקרי משכןתורת העולה ח"א פרק ד, ה
טז ע"ב16 משכן איקרי מקדשילקוט דברי חכמים שמות סי' שנח
טז ע"ב16 משכן איקרי מקדש ומקדש איקרי משכןשל"ה פרשת שמיני אות ד
טז ע"ב22 או ששהא כדי השתחואהספר הזכרונות סי' ז (עמ' 145)
טז ע"ב22 נטמא בעזרההכתב והקבלה במדבר פי"ט פסוק יג = פי"ט פסוק כ
טז ע"ב22 נטמא בעזרהעיוני רש"י במדבר עמ' שיח
טז ע"ב29 וכמה שיעור שהיה וכו' חד אמר כמימריה וכו'באר משה (אפשטיין) שמות עמ' תת, דברים עמ' שיז, מלכים עמ' ס
טז ע"ב29 כמה שיעור שהייה וכו'לקוטי שיחות חכ"ז עמ' 56
טז ע"ב34 קידה על אפיםזבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' מח
טז ע"ב37 בעי רבא צריך שהייה למלקותדברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' שלט
טז ע"ב רש"י ד"ה טומאהספר הזכרונות סי' ז (עמ' 156)
טז ע"ב רש"י כל הניתן בתוככם קרי משכןגור אריה שמות פכ"ח הערה 126
טז ע"ב רש"י שאין אחריה היתר במות ובתוס' ד"ה קדושתוגור אריה שמות פכ"ה הערה 147, במדבר פי"ט הערה 135
טז ע"ב תוס' ד"ה או אידילקוטי שיחות חל"ו עמ' 141
טז ע"ב תוס' ד"ה או אידי - ע"ד קדושת מקום דבהמ"קהל' בית הבחירה (שניאורסון) עמ' עז
טז ע"ב תוס' ד"ה אוגור אריה שמות פל"ה הערה 9, ויקרא פי"ט הערה 290
טז ע"ב תוס' ד"ה קדושתוגור אריה שמות פכ"ה הערה 147, דברים פי"ב הערה 47
יז ע"א03 אויר עזרהבאר ראי (רוזן) אגדה סי' יא אות ד
יז ע"א03 כי גמירי שהייה שהייה דבת השתחוואהספר הזכרונות סי' ז (עמ' 154)
יז ע"א11 נזיר שנכנס בשידה תיבה ומגדלודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' תנה
יז ע"א17 שהיות מהו שיצטרפו וכו'לקוטי שיחות חכ"ז עמ' 60
יז ע"א19 בעא מיניה אבייככר לאדן (תשנ) עמ' קכה
יז ע"א23 לא ניתנה ארוכה להדחות אצלולקוטי שיחות חכ"ז עמ' 58
יז ע"א תוס' ד"ה אודברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' שלט
יז ע"א תוס' ד"ה אוספר הזכרונות סי' ז (עמ' 156)
יז ע"א תוס' ד"ה אודברי חיים על התורה (תשנט) עמ' שט
יז ע"א תוס' ד"ה או - הקשו ממכות דלא מחייב רב ביבי בשהייהלחמי תודה דף יא ע"א
יז ע"א תוס' ד"ה אי דשהה - הא חייבי כריתות שלקו נפטרו מידי כריתתןלחמי תודה דף יא ע"א
יז ע"א תוס' ד"ה צריךדגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' שמח
יז ע"א תוס' ד"ה צריךספר הזכרונות סי' ז (עמ' 154)
יז ע"א תוס' ד"ה צריך - אם היה שרץ במקדש והתרו בו שלא יטמא עצמו לקילחמי תודה דף יא ע"א
יז ע"א תוס' ד"ה צריך, ומה שהעיר המצפה איתן ע"זשפע חיים ח"ו עמ' סח
יז ע"א תוס' ד"ה ואין אוכליםככר לאדן (תשנ) עמ' קכה
יז ע"ב03 מהפך בצינוראעיוני רש"י שמות ח"ב עמ' שז
יז ע"ב10 דכל קרובי עבודה עבודה היאמשנת חיים במדבר עמ' תלט
יז ע"ב10 כל קרובי עבודה עבודה היאלחמי תודה דף י ע"ב
יז ע"ב11 אמר ר' אושיעא בעינא דאימא מילתא וכו' חוץ מחוטמו טהור וכו'לחמי תודה דף טו ע"א
יז ע"ב20 טמא שנכנס דרך גגין להיכל פטורגבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' טז
יז ע"ב31 אמרה לו נטמאתידרשות ר"י מסלוצק עמ' קצח
יז ע"ב31 משמש עם טהורה ואמרה לו נטמאתי וכו' חייב מפני שיציאתו הנאה לוס' החיים (תשנג) עמ' קצד
יז ע"ב33 איתמר אביי אמר וכו' חייב שתים וכו', ובתוס' ד"ה והא נמצאחכמה ומוסר ח"א עמ' נג
יז ע"ב תוס' ד"ה אפילו - ביאה במקצת לא שמה ביאה וכו' דרובו ככולולקוטי שיחות חי"ט עמ' 245
יז ע"ב תוס' ד"ה אפילוגור אריה ויקרא פ"א הערה 112
יז ע"ב תוס' ד"ה אפילוספר הזכרונות סי' ז (עמ' 153)
יז ע"ב תוס' ד"ה נזירודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תיג
יח ע"א היה משמש עם הטהורה ואמרה לו נטמאתי ופירש מיד חייב וכו' היכי עביד וכו' נועץ עשר צפרניו בקרקע עד שימות וכו'חמשה מאמרות (תשסט) - תורת שבת פרשת תזריע
יח ע"א פירשתורת מנחם חי"ג עמ' 235
יח ע"א משמש מת בעריות חייבמנחת מחבת ח"א עמ' רכב
יח ע"א ר"ן - איסור חפצא על איסור גבראשירת הפסח אות רג
יח ע"ב19 והזרתם את בני ישראל מטומאתם, אזהרה שיפרשו מנשותיהם סמוך לוסתןויגד יעקב עמ' תקיט
יח ע"ב19 והזרתם את בני ישראל מטמאתם וכו' וסמיך לה: "אחרי מות"שירי משכיל כלל ה פרט ב
יח ע"ב20 אזהרה לבנ"י שיפרשו מנשותיהן סמוך לוסתן כו' והנזהרין בזה זוכין לבנים בעלי הוראה שנאמר וגו'שערי תשובה סה"י אות צב, אגה"ת אות נב
יח ע"ב20 אזהרה לבני ישראל שיפרשו מנשותיהן סמוך לוסתןהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' שמ
יח ע"ב20 אזהרה שיפרשו סמוך לוסתהויגד יעקב עמ' קצא, רלד
יח ע"ב21 פרישה סמוך לוסתכללי המצות (צפת תשנב) עמ' 62
יח ע"ב21 פרישת בני ישראל מטומאהאחרי ראי (תשסד) סדרות סי' לא אות ג
יח ע"ב28 הפורש מאשתו סמוך לווסת יהיו לו בנים זכריםאור חדש על ציון דף לג ע"ב
יח ע"ב28 הפורש מאשתו סמוך לוסתה הויין לו בנים זכריםים שמחה עמ' קטו
יח ע"ב28 כל הנזהר בעונה סמוך לוסתה וכו'שבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' כט
יח ע"ב28 כל הפורש מאשתו סמוך לוסתה הויין לו בנים זכריםאור תורה (קאלמייר, תשסא) עמ' קמ
יח ע"ב28 כל הפורש מאשתו סמוך לוסתה הויין לו בנים זכריםבית ישראל (טויסיג) ויקרא עמ' מח, נו-נז
יח ע"ב28 כל הפורש מאשתו סמוך לוסתה הויין לו בנים זכריםבית ישראל (טויסיג) ח"ו עמ' רכט
יח ע"ב28 כל הפורש מאשתו סמוך לוסתה הויין לו בנים זכרים וכו'שרגא המאיר מועדים עמ' שה
יח ע"ב28 כל הפורש מאשתו סמוך לוסתהילקוט הגרשוני ח"ב
יח ע"ב28 כל הפורש עונה סמוך לווסתהדמשק אליעזר (רלב"ג) ויקרא פרק יב פסוק ג
יח ע"ב31 בנים ראויים להוראהפרחי כהונה (קצבורג) - כתר כהונה סי' יז עמ' נו
יח ע"ב31 רבי יהושע בן לוי אמר כל הפורש מאשתו סמוך לוסתה הויין לו בנים ראויין להוראההמעלות לשלמה (תשמז) עמ' שמ
יח ע"ב33 אמר רבי חייא בר אבא וכו' כל המבדיל על היין במוצאי שבתות הויין לו בנים וכו' בנים ראוין להוראהשל"ה - מס' שבת אות נה
יח ע"ב33 כל המבדיל על היין במוצ"ש הויין לו בנים זכריםבאר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' קנג-קנד
יח ע"ב33 כל המבדיל על היין במוצ"ש הויין לו בנים זכריםנחלת דבש מהדו"ק ח"ב סי' כג אות ו
יח ע"ב33 כל המבדיל על היין במוצאי שבתות הויין לופרי צדיק ויחי - הבדלה, (א), יתרו - הבדלה, תרומה - הבדלה
יח ע"ב34 המבדיל וכו' דכתיב ולהבדיל כו'לקוטי שיחות חל"א עמ' 99
יח ע"ב35 להבדיל בין קודש לחולנפש הרב עמ' עא
יח ע"ב39 אמר רבי בנימין בן יפת כל המקדש כו'חיים תחלה (תשנג) עמ' צה
יח ע"ב40 הזיווג יהיה בקדושהמדבר יהודה (תשסב) עמ' שז
יח ע"ב40 המקדש את עצמוס' גימטריאות עמ' כא
יח ע"ב40 המקדש עצמו בשעת תשמישנחמד ונעים (תשסט) לקוטי אמרים אות קסב
יח ע"ב40 המקדש עצמו בשעת תשמישמוסר המקרא והתלמוד עמ' קעו
יח ע"ב40 המקדש עצמו בשעת תשמישנתיבות עולם ח"ב עמ' קו, קיג
יח ע"ב40 כל המקדש את עצמו בשעת תשמיש הויין לו בנים זכרים שנאמר והתקדשתם והייתם קדושים, וסמיך ליה אשה כי תזריעשל"ה - מס' תענית אות קעו
יח ע"ב40 כל המקדש את עצמו בשעת תשמיש הויין לו בנים זכריםבית ישראל (טויסיג) ויקרא עמ' מח, קד
יח ע"ב40 כל המקדש עצמו בשעת תשמיש הו"ל בנים זכריםקשוטי כלה ח"ח אות קל
יח ע"ב40 כל המקדש עצמו בשעת תשמיש הויין ליה בנים זכריםראשית חכמה, קדושה פרק טז אות ב
יח ע"ב40 כל המקדש עצמו בשעת תשמיש הויין ליה בנים זכריםאור חדש הקדמה אות 281
יח ע"ב40 כל המקדש עצמו בשעת תשמיש הויין לו בנים זכריםכתונת פסים פרשת בלק מה ע"א
יח ע"ב40 כל המקדש עצמו בשעת תשמיש הויין ליה בנים זבריםחיים תחלה (תשסא) אופן סה עמ' נ ד"ה ושם
יח ע"ב40 כל המקדש עצמו בשעת תשמיש הויין ליה בנים זכריםשרגא המאיר על התורה עמ' רעו
יח ע"ב40 כל המקדש עצמו בשעת תשמיש וכו' וברש"יבאר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' שעו-ז
יח ע"ב40 כל המקדש עצמו הויין ליה בנים זכריםקדושת ציון (תשנד) ח"ב עמ' קנג
יח ע"ב40 כל המקדש עצמו וכו'טוב טעם ויקרא עמ' צט, קח
יח ע"ב40 מקדש את עצמו בשעת תשמישיסוד האמונה (תשסז) ויכוח השואל והמשיב אות קכד, קונטרסים לחכמת אמת אות לט
יח ע"ב40 צריך לקדש את עצמו בשעת תשמישדברים נחמדים (תשסה) עמ' רי
יח ע"ב45 שרץ ונבילה איכא בינייהו, דר"א אינו מחייב עד שידע במה נטמא כו'פרדס המלך (תשסט) אות שעד
יח ע"ב תוס' ד"ה אמרמאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף צג ע"ב
יט ע"א אי לאו גזירה שוה דרבי הוי דרש ר' עקיבא לידיעה בתחלהפרדס המלך (תשסט) אות שעד
יט ע"א דר' ששת מחליףתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' כז, ח"ב עמ' נג
יט ע"א תוס' ד"ה הריויקהל משה עמ' עד אות לג [הלכה]
יט ע"א תוס' ד"ה הרי העלם מקדשדגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' קלז
יט ע"ב05 מקצתו ככולוגור אריה שמות פ"א הערה 74
יט ע"ב10 שני שבילין מחייב אידיעת ספק, וגבי שאר איסורים בעינן בסוף ידיעה וודאיתפרדס המלך (תשסט) אות שעד
יט ע"ב38 שבועה שאוכלתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תרעט הערה 12
יט ע"ב38 שבועות שתים שהן ארבע וכו'נועם אלימלך דף נד ע"ד, נה ע"א, קו ע"ב
יט ע"ב38 שבועות שתים שהן ארבע שבועה שאוכל ושלא אוכל שאכלתי ושלא אכלתינועם אלימלך (תשסא) עמ' ריט, תלז
יט ע"ב38 שתיים שהן ארבעבנין אפרים עמ' קכז [הלכה]
יט ע"ב46 אמר אביי לעולם דאכילנא משמע וכו' כאן במסרבין בו לאכול וכו'מאיר עיני חכמים מהדו"ג ח"א דף קפח
יט ע"ב רש"י - להטיב אוכל להרע לא אוכלנחלה לישראל עמ' נב
יט ע"ב רש"י - להרע או להיטיב וכו', לא אוכל להרע אוכל להיטיבנועם אלימלך (תשסא) עמ' רכ
יט ע"ב תוס' ד"ה עשו - ולא דמי לנגע בכעדשה דלא ידע אי בכזית איטמי או בכעדשה וכו'פרדס המלך (תשסט) אות שעד
כ ע"א32 מתפיס בנדר או בשבועה אי הוי כמוציא מפיורנת יצחק תליתאה ח"א עמ' מא, ח"ב עמ' ערה
כ ע"א32 פלוגתת אביי ורבא במתפיס בשבועהברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' צז
כ ע"א35 איזה איסר האומר הרי עלי שלא אוכל בשרגור אריה במדבר פ"ל אות ט
כ ע"א35 האומר הרי עלי שלא אוכל בשר וכו' והוא שנדור ובא מאותו היוםחמשה מאמרות (תשסט) - סמוכים לעד - כתובות ד
כ ע"א35 האומר הרי עלי שלא אוכל וכו' והוא שנדור ובא מאותו היום, וברש"יס' הזכרונות (אבוהב) עמ' לד
כ ע"א תוס' ד"ה ואילו ומהרש"אברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' קפח
כ ע"א המאורבנין אפרים עמ' עז [הלכה]
כ ע"ב07 עד שידור בדבר הנדורגור אריה במדבר פ"ל הערה 51
כ ע"ב16 אוכל ולא אוכלהכתב והקבלה דברים פ"ה פסוק יז
כ ע"ב16 אוכל ולא אוכל כו' ובראשונים שםברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' פז
כ ע"ב16 אוכל ולא אוכל שקר, אכלתי ולא אכלתי שוא, וברש"י ור"י מיגשברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' לה
כ ע"ב20 בל יחל בשבועהבנין אפרים עמ' קכז [הלכה]
כ ע"ב20 שוא ושקר אחד הןגור אריה שמות פ"כ הערה 171, דברים פ"ה הערה 15
כ ע"ב20 שוא ושקר אחד הן דבדיבור אחד נאמרותפארת ישראל (הרטמן) עמ' תרעח הערה 10-11, תרעט, תרצב
כ ע"ב22 אכלתי ולא אכלתי - שבועת שקרתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תרעט הערה 12
כ ע"ב25 בדיבור א' נאמרומשמרת איתמר (תשסז) עמ' תקמג
כ ע"ב25 בדיבור א' נאמרוילקוט הגרשוני ח"א דף לח, לט, מ
כ ע"ב25 ההיקש של זכירה ושמירהפחד יצחק שבועות מאמר לב
כ ע"ב25 זכור הוא עשה ושמור הוא לא תעשהתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תרסא הערה 18, תרעח הערה 8, תרצד הערה 21
כ ע"ב25 זכור ושמורדברי שמואל (תשנח) עמ' קכא, קכח, קסד
כ ע"ב25 זכור ושמור בדבור אחדתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תקו הערה 45, תרס, תרסא, תרסא הערה 12
כ ע"ב25 זכור ושמור בדבור אחד נאמרואמרי אש (טאוב) עמ' שסא
כ ע"ב25 זכור ושמור בדבור אחד נאמרודברי ישראל (תשסח) ח"ב עמ' קכב (הגה), שכב
כ ע"ב25 זכור ושמור בדבור אחד נאמרומשמרת איתמר (תשסה) עמ' תסח
כ ע"ב25 זכור ושמור בדבור אחד נאמרוקריאה בקריה ח"ב עמ' רעו, שטו
כ ע"ב25 זכור ושמור בדבור אחד נאמרואביר יעקב (סדיגורה, תשסד) עמ' קו
כ ע"ב25 זכור ושמור בדבור אחד נאמרו, וכל מי שישנו בשמירה ישנו בזכירהתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תרעח, תרפו, תרפח הערה 70, תתמ הערה 26
כ ע"ב25 זכור ושמור בדיבור אחדתפארת ישראל עמ' קל, קלה, קלז
כ ע"ב25 זכור ושמור בדיבור אחדדעת שבת עמ' רעו, רצט
כ ע"ב25 זכור ושמור בדיבור אחדמאיר עיני חכמים מהדו"ג ח"א דף סז
כ ע"ב25 זכור ושמור בדיבור אחד וכו'דרשות הרא"ש דף נח ע"א דרוש נז
כ ע"ב25 זכור ושמור בדיבור אחד וכו'יציב פתגם - פסח עמ' קלה
כ ע"ב25 זכור ושמור בדיבור אחד נאמרואור אברהם - רות עמ' שפב
כ ע"ב25 זכור ושמור בדיבור אחד נאמרואור אברהם שמות עמ' קמה
כ ע"ב25 זכור ושמור בדיבור אחד נאמרואמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) נשא ה
כ ע"ב25 זכור ושמור בדיבור אחד נאמרואפיקי יהודה (תשנט) עמ' שסז, תלב
כ ע"ב25 זכור ושמור בדיבור אחד נאמרובאר הגולה באר ו הערה 1174
כ ע"ב25 זכור ושמור בדיבור אחד נאמרוחלקת יהושע עמ' לז הערה יד
כ ע"ב25 זכור ושמור בדיבור אחד נאמרוקדושת השבת סי' ד (עמ' 17, 24), ה (עמ' 30), ז (עמ' 48), שביתת שבת סי' ב (עמ' 74)
כ ע"ב25 זכור ושמור בדיבור אחד נאמרוקהלת יעקב פורים עמ' שצח
כ ע"ב25 זכור ושמור בדיבור אחד נאמרורוח חיים (חיד"א) עמ' ריג
כ ע"ב25 זכור ושמור בדיבור אחד נאמרושמועה טובה דף פג ע"ב
כ ע"ב25 זכור ושמור בדיבור אחד נאמרושפת אמת (רייז) דברים ח"א עמ' מח, פד, קט, קיז, קיח, קמג
כ ע"ב25 זכור ושמור בדיבור אחד נאמרושפת אמת (רייז) סוכות עמ' קסב
כ ע"ב25 זכור ושמור בדיבור אחד נאמרו וכו'אור אברהם - מסכת מגילה עמ' שד
כ ע"ב25 זכור ושמור בדיבור אחד נאמרו וכו'טוב ירושלים דברים פ"ה פסוק יב
כ ע"ב25 זכור ושמור בדיבור אחד נאמרו וכו'פחד יצחק פסח מאמר עו
כ ע"ב25 זכור ושמור בדיבור אחד נאמרופרי צדיק נשא אות ט, בחוקותי אות ב, ראה אות ח
כ ע"ב25 זכור ושמור בדיבור אחדטוב טעם שמות עמ' קלו, דברים עמ' כד
כ ע"ב25 זכור ושמור בדיבור אחר נאמרוגור אריה שמות פ"כ אות ד, דברים פ"ה אות ג
כ ע"ב25 זכור ושמור בדיבור אחר נאמרומחשבת מוסר ח"ג עמ' רסז
כ ע"ב25 שמור וזכור בדיבור אחד ותוס'עיוני רש"י דברים ח"א עמ' קמג
כ ע"ב26 שאי אפשר לפה לדבר ולאוזן לשמועתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תרסב
כ ע"ב29 דאר"א ב"א נשים חייבות כו'מראה הגדול ח"א דף צא ע"ג
כ ע"ב29 נשים חייבות בקידוש היוםגור אריה שמות פ"כ הערה 150
כ ע"ב29 נשים חייבות בקידוש היום ד"ת דא"ק זכור ושמור כל שישנו בשמירה ישנו בזכירה וכו'באר יוסף (תשמא) ח"ב עמ' פב, ח"ג עמ' קיא
כ ע"ב29 נשים חייבות בקידוש היום דבר תורהחוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' תד
כ ע"ב29 נשים חייבות בקידוש היום דבר תורה דא"ק זכור ושמור ובתוס' ד"ה כלחמודי צבי במדבר-דברים עמ' קלא
כ ע"ב29 נשים חייבות בקידוש היום דבר תורה דאמר קרא זכור ושמור כל שישנו בשמירה ישנו בזכירה וכו'תפלת דוד (אדר"ת) עמ' קכה
כ ע"ב29 נשים חייבות בקידוש היום דבר תורה וכו'בית ישראל (טויסיג) שמות עמ' סח-סט
כ ע"ב29 נשים חייבות בקידוש היום דבר תורה וכו' הואיל ואיתנהו בשמירה איתנהו נמי בזכירהבית ישראל (טויסיג), תליתאה, ח"ב, עמ' מז
כ ע"ב29 נשים חייבות בקידוש היום דבר תורהאור הצבי עמ' 150
כ ע"ב29 נשים חייבות בקידוש היום, תוס'נחלת דבש מהדו"ק ח"ב סי' יט אות מד
כ ע"ב31 כל שישנו בשמירה ישנו בזכירהפחד יצחק שבת קונטרס רשימות אות ד
כ ע"ב31 כל שישנו בשמירה כו'ברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' צ
כ ע"ב32 הואיל ואיתנהו בשמירה איתנהו בזכירהגור אריה שמות פ"כ אות יד
כ ע"ב רש"י ד"ה אכלתיעיוני רש"י שמות ח"ב עמ' נב
כ ע"ב רש"י ד"ה ה"ג סד"אס' הזכרונות (אבוהב) עמ' לה
כ ע"ב רש"י ד"ה ואזהרתיהתיבת גמא (תשעא) ח"א עמ' רלד
כ ע"ב רש"י ד"ה ואזהרתיה מלא תשבעוגבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' רסד
כ ע"ב רש"י - דכל מצות ל"ת בין שהז"ג בין שלהז"ג נשים חייבותגור אריה דברים פ"ה הערה 39
כ ע"ב תוס' ד"ה דכימאורי שערים עמ' כ
כ ע"ב תוס' ד"ה דכי - מיהו נראה לר"י דגרסי' לי' שפיר אע"ג וכו' קדושת לוי דף קכז ע"ג
כ ע"ב תוס' ד"ה דכי לא נדרוענפיה ארזי אל (תשסו) עמ' קטו*
כ ע"ב תוס' ד"ה דכי לא נדרחיי נפש ח"ג עמ' קסט
כ ע"ב תוס' ד"ה דכי לא נדרס' הזכרונות (אבוהב) עמ' לה
כ ע"ב תוס' ד"ה כלמאיר עיני חכמים מהדו"ג ח"א דף קפט
כ ע"ב תוס' ד"ה כל שישנו - איפכא ליכא למימר דלחומרא מקשינןשפע חיים - נישואין עמ' רסא
כ ע"ב תוס' ד"ה כל שישנו - בזכירה ישנו בשמירה למה לא אמרינן להיפוךיציב פתגם - מילה-נישואין עמ' ריא
כ ע"ב תוס' ד"ה כל שישנו - ולא אמרינן להיפך דלחומרא מקשינןגבעת פנחס (ביליצר) עמ' קא
כ ע"ב תוס' ד"ה כל שישנונחלת דבש מהדו"ק ח"ב סי' יט אות מו
כ ע"ב תוס' ד"ה כל שישנו וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' רעד, תד
כ ע"ב תוס' ד"ה נשיםדרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' שטז
כ ע"ב ר"ן (ח. בדפי הרי"ף) - אם אמר ואני כמוך לא בעינן תוכ"דמגיד דבריו ליעקב (מביאלה, תשסד) עמ' קנט
כ ע"ב ר"ן (ח. בדפי הרי"ף) - עיקר הנדר בתורה הוא דוקא בהתפסהגור אריה במדבר פ"ל הערה 51
כ ע"ב ריטב"א - איסור חפצא על איסור גבראשירת הפסח אות רג
כ ע"ב ריטב"א - כל איסורי תורה איסור גברא הןאור אברהם דברים עמ' קצ
כא ע"א04 שבועת שוא הוא לשנות הידועשבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' שעח
כא ע"א04 נשבע לשנות את הדבר הידוע לארם וכו'טוב ירושלים שמות פ"כ פסוק ז
כא ע"א11 הא דרבי אבהו לאו בפירוש איתמר אלא מכללא איתמרשל"ה תושבע"פ אות קצד
כא ע"א15 לאו שיש בו מעשה לוקין עליושערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר עה
כא ע"א16 ושאין בו מעשה אין לוקין עליו חוץ מנשבע וכו' שערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר כו, מה, מו
כא ע"א20 ב"ד של מעלה אין מנקיןודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' קפה
כא ע"א20 ב"ד של מעלה אין מנקין אותו אבל ב"ד של מטה מלקין אותו ומנקין אותולב אביגדור עמ' יא
כא ע"א28 מדכתיב לשוא שני פעמים מרבה שבועת שקרתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תקצג, תקצג הערה 11
כא ע"א39 התראת ספקודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' רמ
כא ע"א41 בפירוש רבתה תורה שקר דומיא דשוא, ור"י מיגשברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' נג
כא ע"א תוס' ד"ה חוץתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קעא
כא ע"א תוס' ד"ה חוץדגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' רט
כא ע"א תוס' ד"ה חוץלקוטי שיחות חי"א עמ' 83
כא ע"א ר"י מגאש - מעשה זוטא בקרבן שבועהברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' פח
כא ע"ב13 שבועה שלא אוכל ואכל כ"ש חייב דברי ר"ע איבעי' להו וכו' או דילמא וכו'חמודי צבי מועדים עמ' תכח, תנד, תעה, תעז, תקסד
כא ע"ב13 שבועה שלא אוכל ואכל כל שהואברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' קסה
כא ע"ב15 ר"ש אומר כל שהוא למכותמאיר עיני חכמים מהדו"א ח"ב דף טז ע"א
כא ע"ב35 מושבע ועומד מהר סיני על התרי"ג מצוותמגן אברהם (טריסק, תשסו) עמ' תשג
כא ע"ב35 מושבע ועומר מהר סיני הואשל"ה - עשרה מאמרות אות נ
כא ע"ב42 והרי הקדש הא בעינן שו"פתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' רטז
כא ע"ב42 ולא הרי נמלה בריה שאנידובר צדק עמ' 15
כא ע"ב43 מפרש נמי כבריהמשנת חיים במדבר עמ' צג
כב ע"א והרי הקדש וכו' הרי קונמות וכו'תפלת דוד (אדר"ת) עמ' קכט
כב ע"א בשלא אטעום בכל שהואמשנת חיים בראשית עמ' שלא
כב ע"א ב' קונמות מצטרפין ב' שבועות אינן מצטרפותברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' קסה
כב ע"א כי קאמר ר"פ למלקותתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' ריז
כב ע"ב12 אמר רבא שבועה שלא אוכל ואכל עפר וכו' נזיר שאמר שבועה שלא אוכל חרצן בכמהשל"ה תושבע"פ אות קנו
כב ע"ב21 בעי רב אשי נזיר שאמר שבועה שלא אוכל חרצן וכו'ס' הזכרונות (אבוהב) עמ' לא
כב ע"ב21 נזיר שאמר שבועה שלא אוכל חרצן בכמה, וכו' קא מישתבעי אהיתרא קא משתבע ודעתי' אמשהו או וכו' דעתי' אכזית, ובתוס' שםחמודי צבי במדבר-דברים עמ' לא
כב ע"ב28 אמאי חייב מושבע ועומד מהר סיני הואס' הזכרונות (אבוהב) עמ' כט
כב ע"ב28 לר"ש איסור מוסיף חל על איסורחיי נפש ח"ו עמ' קכב
כב ע"ב30 על ידי כוללתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"ב עמ' לא
כב ע"ב40 אריה - נקראו אזהרות של הקב"הישמח חיים (תשסה) מע' א אות צב
כב ע"ב52 איבע"א סברא איבע"א קרא - תוס'אור אברהם ויקרא עמ' ל, מ, רפו
כב ע"ב52 איבעית אימא סברא איבעית אימא קרא - תוס'אור אברהם - מגילת אסתר עמ' קלא
כב ע"ב52 איבעית אימא סברא איבעית אימא קרא - תוס'אור אברהם - תלמוד תורה עמ' שסט, תא
כב ע"ב52 איבעית אימא סברא ואיבעית אימא קרא - תוס'אור אברהם - תשובה עמ' שנח
כב ע"ב52 איבעית אימא סברא ואיבעית אימא קרא, ותוס'תורת מנחם חנ"ב עמ' 47
כב ע"ב54 אמר ריש לקיש מנין לשתיה שהיא בכלל אכילה וכו' וכתיב ואכלתשל"ה - מס' מגילה אות יג
כב ע"ב54 לשתיה שהיא בכלל אכילהמה שהיה הוא שיהיה עמ' קמא
כב ע"ב תוס' - חצי שיעור האם חשיב מושבע ועומדתורת מנחם ח"ה עמ' 247
כב ע"ב תוס' ד"ה אהיתראמכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' כט
כב ע"ב תוס' ד"ה אהתיראתיבת גמא (תשעא) ח"א עמ' קט
כב ע"ב תוס' ד"ה וחכמיםשבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' תקיח
כב ע"ב תוס' ד"ה מושבעס' הזכרונות (אבוהב) עמ' ל
כב ע"ב תוס' - חל שבועה בח"שבנין אפרים עמ' יג [הלכה]
כב ע"ב ריטב"א - כל איסורי תורה איסור גברא הןאור אברהם דברים עמ' קצ
כב ע"ב ריטב"א - נזירות איסור גבראאור אברהם במדבר עמ' נו, נח
כג ע"א תוס' - ביתין הוא לרבוייישמח חיים (תשסה) מע' ב אות כה
כג ע"א תוס' ד"ה גמרמאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף קז ע"ב
כג ע"א תוס' ד"ה גמר ובגלה"שבנין אפרים עמ' קנה [הלכה]
כג ע"א תוס' ד"ה דלמאדברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' שטז
כג ע"ב מאי שנא רישא דפטור ומאי שנא סיפא דחייבס' הזכרונות (אבוהב) עמ' לג
כג ע"ב מושבע ועומד מהר סיני הואתיבת גמא (תשעא) ח"א עמ' קי, רלד, רלט
כג ע"ב שבועה שלא אוכל ואכל נבילות וטריפות וכו'נזר הקדש ח"ב עמ' תרלה
כג ע"ב שבועה שלא אוכל נבלה וטריפה אין השבועה חללחמי תודה דף רנח ע"א
כג ע"ב בשלמא ר' יוחנן לא אמר כריש לקיש דמוקי למתני' כדברי הכל וכו'אהל משה (פרהנד, תשסה) ח"ב עמ' קכה
כג ע"ב תוס'הכתב והקבלה דברים פי"ב פסוק יז
כג ע"ב תוס' ד"ה דמוקיחמודי צבי במדבר-דברים עמ' שעח
כג ע"ב תוס' ד"ה דמוקי - על ח"ש לא הוי מושבע ועומדכנסת יחזקאל (פאנעט) דרושים עמ' צה
כג ע"ב תוס' ד"ה דמוקיחמודי צבי מועדים עמ' שצג, תמה, תעה, תקלח, תקסד
כג ע"ב תוס' ד"ה דמוקימאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף ה ע"א
כג ע"ב תוס' ד"ה דמוקיס' הזכרונות (אבוהב) עמ' לב
כג ע"ב תוס' ד"ה דמוקי - בלאו דלא תאמץעיוני רש"י דברים ח"א עמ' שפה
כג ע"ב תוס' ד"ה דמוקי - שלא כדרך אכילתן לא גרע מחצי שעורערבי נחל (תשסד) עמ' תקו
כג ע"ב תוס' ד"ה דמוקי - גבי ח"ש באיסורין דלא הוי מושבע ועומדמצווה ועושה ח"ב עמ' שנד
כג ע"ב תוס' ד"ה דמוקי ובר"ןתיבת גמא (תשעא) ח"א עמ' קט, קיא, קיח, רל, רמ
כג ע"ב ר"ןתיבת גמא (תשעא) ח"א עמ' רכו, רכט
כג ע"ב מהרש"ל - לר' שמעון לוקין אפילו שלא כדרך הנאהלחמי תודה דף קלו ע"א
כג ע"ב מהרש"למנחת מחבת ח"א עמ' רכב
כג ע"ב מהרש"ל בתוס' ד"ה דמוקידברי חיים על התורה (תשנט) עמ' שיג
כד ע"א באיסור הבא מעצמו לא אמרינן כולללחמי תודה דף קפז ע"ב
כד ע"א האוכל נבילה ביוהכ"פ פטור ובתוס'מאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף ג ע"ב, מהדו"ב ח"ב דף ז ע"א-ע"ב
כד ע"א רש"י ד"ה פטורתיבת גמא (תשעא) ח"א עמ' רמ
כד ע"א תוס' - וזבחת ואכלת, אינה זבוחה הוי איסור עשהאור אברהם דברים עמ' רלב
כד ע"א תוס' - וזבחת ואכלת, מה שאתה זובח אתה אוכלאור אברהם ברכות עמ' רסו
כד ע"א תוס' - שחיטה מצוה בפ"עחיי נפש ח"ו עמ' עה
כד ע"א תוס' ד"ה האוכלוזאת התורה עמ' נו
כד ע"א תוס' ד"ה איסור כוללגור אריה ויקרא פ"ז הערה 161
כד ע"א תוס' ד"ה אלא כדרבאדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' שי
כד ע"א תוס' ד"ה האוכלחיי נפש ח"ג עמ' קנג
כד ע"א תוס' ד"ה האוכלתיבת גמא (תשעא) ח"א עמ' ח, נט, רלט
כד ע"א תוס' ד"ה האוכל - בגדרי מצות שחיטהברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' קי
כד ע"ב03 איסור כולל ואיסור מוסיףהכתב והקבלה ויקרא פי"ב פסוק ד
כד ע"ב12 יש אוכל אכילה אחתטבעות זהב ח"א דף לג ע"ב [הלכה]
כד ע"ב21 בכור איסור הבא מאליושופרא דישראל (תשסו) עמ' כר ע"ב שכח
כד ע"ב24 אף לאחר שחיטה וזריקה שייך שאלהדבר טוב עמ' קעב
כד ע"ב24 והרי מקודשין דאיתא בשאלהאות זכרון דף יד ע"א
כד ע"ב תוס' ד"ה מיגותיבת גמא (תשעא) ח"ב עמ' רד
כד ע"ב תוס' הרא"ש ד"ה שלאתיבת גמא (תשעא) ח"א עמ' סא
כה ע"א05 אלא כי קתני מידי דחייל אמידי דאית בה מששא וכו'לחמי תודה דף קפז ע"ב
כה ע"א08 אחד דברים של עצמו ואחד דברים כו'מערכי לב (חזן) ח"ב דרוש קלא דף רעג ע"ג
כה ע"א08 אחד דברים של עצמו ואחד דברים של אחרים וכו'עטרת ישועה (תשסד) אות קמד לשבועות
כה ע"א10 דברים שאין בהם ממשאברהם במחזה דף מט ע"א
כה ע"א13 ושלא אישןלקוטי שיחות חי"א עמ' 348
כה ע"א15 אינו חייב אלא על העתידגור אריה ויקרא פ"ה הערה 53
כה ע"א15 ר"י אומר אינו חייב אלא על העתיד לבאתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"ב עמ' קז
כה ע"א16 להרע שלא אוכל להיטיב שאוכלקדושת ציון (תשנד) ח"ב עמ' קו
כה ע"א16 להרע שלא יאכל להיטיב שיאכלאילנא דחיי (תשסז) עמ' קיז
כה ע"א16 להרע שלא אוכל להיטיב שאוכלאהבת חיים (דייטש) עמ' שמו
כה ע"א16 להרע שלא אוכל להיטיב שאוכלקרן לדוד בראשית עמ' קח
כה ע"א16 להרע שלא אוכל להיטיב שאוכלשפע טוב (טייטלבוים) עמ' קז, רסט
כה ע"א16 להרע שלא אוכל להיטיב שאוכלהקדמת אמרי יוסף (תשנח) דף לא ע"ב
כה ע"א16 להרע או להיטיב אוכל להטיב לא אוכל להרעמפי ספרים וסופרים - פניני חסידות שמיני יב
כה ע"א16 להרע או להיטיב אוכל להיטיב לא אוכל להרעצמח דוד (סקאליע) עמ' תקנ
כה ע"א16 להרע או להיטיב אוכל להטיב לא אוכל להרעבית יצחק (ויינברגר) עמ' שיט
כה ע"א16 להרע שלא אוכל להיטיב שאוכלויברך דוד עמ' קלט
כה ע"א16 על העתיד לבאהכתב והקבלה דברים פי"ט פסוק יט
כה ע"א21 חומר בנדרים מבשבועותכללי המצות (צפת תשנב) עמ' 146
כה ע"א28 אילימא צדקה לעני מושבע ועומד מהר סיני הואעטרת ישועה (תשסד) אות קמד לשבועות
כה ע"א29 צדקה לעני מושבע ועומד מהר סיניעיוני רש"י דברים ח"א עמ' שפה
כה ע"א30 נתון תתןלקוטי שיחות חל"ד עמ' 85
כה ע"א31 האומר שבועה שלא אישן ג' ימים מכין אותו וישן לאלתרלב אביגדור עמ' קיח
כה ע"א31 נשבע שלא ישן לעולםחכמת התורה בראשית עמ' רכ
כה ע"א35 מי איתא בלהבאבנין אפרים עמ' קכז [הלכה]
כה ע"א תוס' ד"ה איני - למאי דס"ד השתא דלעולם קאמר תימה וכו' ושלא אוכלקדושת לוי דף קכז ע"ב
כה ע"א תוס' ד"ה אלא - הקשו אסוגיא דמכות למה לא משני דלא קתני מידי דחייל אמידי דלאו בר מששאלחמי תודה דף קפז ע"ב
כה ע"א תוס' ד"ה אלא כיעולת חודש ח"ג מאמר תט
כה ע"א מאיריתיבת גמא (תשעא) ח"א עמ' קי
כה ע"א ריטב"א - אין קר"ש בלא מעשהברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' פח
כה ע"ב19 לא אכלתי היום ולא הנחתי תפילין היום משביעך אני ואמרן אמן חייבמצווה ועושה ח"א עמ' שט
כה ע"ב25 שוא הוא על הדבר הידועפנים יפות על תהלים עמ' פט
כה ע"ב39 לאחת מאלה על אחת מאלה הוא דמחייב ובתוספותויגד יעקב עמ' תרלה
כה ע"ב41 השוה בה הכתוב מזיד לשוגגגור אריה ויקרא פ"ה הערה 100
כה ע"ב תוס' - מאלה - מקצת מאלה אתה מחייבו, ולא על כל אלהישמח חיים (תשסה) מע' מ אות ד
כה ע"ב תוס' - מלמ'ד דלאחת קא דרישישמח חיים (תשסה) מע' ל אות לה
כה ע"ב תוס' ד"ה מי איתאחיי נפש ח"ו עמ' רמז
כו ע"א08 פלוגתא דר"י ור"עגור אריה ויקרא פי"ד הערה 56
כו ע"א18 רבי עקיבא ששימש את נחום איש גם זואור האורות עמ' פז
כו ע"א27 לרבות דברים שאין בהם לא רעה ולא טובהגור אריה ויקרא פ"ה אות ט
כו ע"א34 האדם בשבועה פרט לאנוסישמח חיים (תשסה) מע' א אות יט
כו ע"א34 האדם בשבועהיסוד ושורש העבודה שער האשמורת פ"ג
כו ע"א34 האדם בשבועהנועם אלימלך (תשסא) עמ' רכ
כו ע"א34 האדם בשבועה [שיהא אדם בשעת שבועה שיהא לבו עליו - רש"י] כו'מגיד דבריו ליעקב, לקוטי אמרים סי' קכט, אור תורה סי' תלג
כו ע"א34 האדם בשבועה וכו'אור תורה השלם (מזריטש) סי' תלג
כו ע"א34 האדם בשבועה פרט לאנוסאוצר המאמרים (תשס) עמ' שטז
כו ע"א34 האדם בשבועה פרט לאנוסערבי נחל (תשסד) עמ' תשיב
כו ע"א34 האדם בשבועה פרט לאנוסקרבן מנחה (תשעד) עמ' נט
כו ע"א34 האדם בשבועה פרט לאנוסקרן לדוד ויקרא-במדבר עמ' טו
כו ע"א34 האדם בשבועה פרט לאנוסשל"ה ווי העמודים פרק כ אות כד
כו ע"א34 האדם בשבועה פרט לאנוסשרגא המאיר על התורה עמ' תיט
כו ע"א34 האדם בשבועה פרט לאנוס וחת"סיציב פתגם - חנוכה-שבועות עמ' קעח
כו ע"א34 האדם בשבועה פרט לאנוסנועם אלימלך דף נה ע"א
כו ע"א34 האדם בשבועה פרט לאנוס, וברש"יבאר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' נז, תעו, במדבר עמ' קכא
כו ע"א34 האדם בשבועה שיהא לבו עליו בשעת השבועהעלי שור ח"ב עמ' כה, רמט
כו ע"א34 פרט לאנוסגור אריה ויקרא פי"ט הערה 122
כו ע"א36 רב כהנא ורב אסי כו' מר אמר שבועתא דהכי אמר רב ומר אמר שבועתא דהכי אמר רבבאמונה שלמה עמ' דש
כו ע"א37 מר אמר שבועתא דהכי אמר רבצבא אהרן - שבת תשובה עמ' קצא
כו ע"א37 נשבעו בכוונת דברי הרבדרכי החיים ח"א עמ' שי
כו ע"א38 אמר ליה אידך ואנא בשיקרא אישתבעי אמר ליה לבך אנסך, ורבינו חננאלעבודת חיים ח"א עמ' מא, מו
כו ע"ב14 השב מידיעתו מביא קרבן על שגגתומרפא לשון עמ' שכז
כו ע"ב14 שב מידיעתותורת מנחם חכ"ט עמ' 17
כו ע"ב16 אמר שמואל גמר בלבו עד שיוציא בשפתיוזכר דוד על התורה עמ' קמא
כו ע"ב17 גמר בלבו צריך וכו'דברי שלום חלק א עמ' יא
כו ע"ב17 גמר בלבו צריך להוציא בשפתיואור אברהם במדבר עמ' נט, קצא
כו ע"ב17 גמר בלבו צריך להוציא בשפתיו, וברש"יגבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' רסח
כו ע"ב17 גמר בלבו צריך שיוציא בשפתיוברכות אבי דף צא ע"ב
כו ע"ב17 גמר בלבו צריך שיוציא בשפתיוהדרת אליהו דרוש ג סי' ב ד"ה ועוד נקדים
כו ע"ב17 גמר בלבו צריך שיוציא בשפתיותפארת ישראל (הרטמן) עמ' תתה הערה 33
כו ע"ב17 גמר בלבו צריך שיוציא בשפתיוחכמת התורה נח עמ' תמד, תמח
כו ע"ב17 צריך שיוציא בשפתיוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תקסד
כו ע"ב19 גמר בלבו מניןגור אריה ויקרא פ"ה אות ח
כו ע"ב21 גמר בלבו להוציא בשפתיוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תקכה
כו ע"ב21 גמר בליבו שיוציא בשפתיוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תקלה
כו ע"ב23 בעינן פיו ולבו שויםנזר הקדש ח"א עמ' שפה
כו ע"ב23 בשפתים ולא שגמר בלבו להוציא פת חטין והוציא פת שעוריןדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' קל, רכו
כו ע"ב23 גמר בלבו להוציא פת חיטין והוציא פת שעורין אינו חייב כללגור אריה ויקרא פ"ה הערה 58
כו ע"ב23 פיו ולבו שוין נפקא וכו'פחד יצחק פסח קונטרס רשימות א
כו ע"ב26 גמר בלבו אינו צריך להוציאו בשפתיוקרן לדוד בראשית עמ' שכג
כו ע"ב26 גמר בלבו מועיל לגבי קרבנותאור אברהם דברים עמ' שמ
כו ע"ב26 גמר בלבו מנין ת"ל כל נדיב לבאור אברהם - מסכת מגילה עמ' שלב, שלג
כו ע"ב26 הקדש בלבנפש הרב עמ' קנד
כו ע"ב26 הקדש דכתיב בו כל נדיב לבו מהני במחשבהדעת תורה במדבר עמ' קט
כו ע"ב26 הקדש חל במחשבהגור אריה ויקרא פ"א הערה 267
כו ע"ב26 הקדש חל במחשבה, וריטב"אעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תרלא
כו ע"ב26 כל נדיב לב עולותחכמת התורה ויקהל עמ' קלא
כו ע"ב26 כל נדיב לב עולות - הקדש חל במחשבהרנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תקלח
כו ע"ב27 דהוו תרומה וקדשים שני כתובים וכו'אשר ליהודה עמ' קנא
כו ע"ב27 ישנם במחשבהשערים מצוינים בראשית-שמות עמ' שצג
כו ע"ב28 וכל שני כתובין הבאין כאחד אין מלמדיןנחלת דבש מהדו"ק ח"א סי' ו אות ה
כו ע"ב28 שני כתובים הבאיםדרכי חושן עמ' קמח [הלכה]
כו ע"ב29 חולין מקדשים לא גמרינןפקודת אלעזר (תשסד) עמ' קפד
כו ע"ב רש"י ד"ה להוציא בשפתיותורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' רכח
כו ע"ב תוס' ד"ה אפילונחלת דבש מהדו"ק ח"א סי' יא אות ג
כו ע"ב תוס' ד"ה משוםנחלת דבש מהדו"ק ח"א סי' ו אות ו
כו ע"ב תוס' ד"ה משום דהוו תרומהבנין שאול עמ' קסו
כו ע"ב תוס' ד"ה צריךדרכי חושן עמ' קמח [הלכה]
כו ע"ב תוס' הרא"ש - קדשים היינו תרומות קודש וקרי קדשים דאקדשינהו לשמים והם קדשי בה"ברנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תקלט
כז ע"א01 נשבע לבטל את המצוה ולא ביטל פטורשל"ה - תולדות אדם אות צד
כז ע"א02 נשבע לקיים המצוהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' קכב
כז ע"א02 שבועה לקיים המצוה אינו חל כללדמשק אליעזר (רלב"ג) בראשית פרק מז פסוק כט בהערה
כז ע"א09 שלא עשה בה לאו כהןבנין אפרים עמ' קכז [הלכה] {רק לשבועה צריך איתיה בלאו והן ולא למלקות}
כז ע"א28 אכה את פלוני ואפצע את מוחוגור אריה ויקרא פ"ה הערה 61
כז ע"א רש"י - לית ליה רשות להרע לאחריםגור אריה ויקרא פ"ה הערה 62, אות ט
כז ע"א תוס' ד"ה לקייםתיבת גמא (תשעא) ח"א עמ' קיא, רלד
כז ע"ב01 עד שיפרוט לך הכתוב יחדיוגור אריה שמות פכ"א הערה 489
כז ע"ב02 רבי עקיבא דרש ריבויי ומיעוטימגלה עמוקות (תשסח) אופן עג
כז ע"ב13 שלא אוכל ככרהכתב והקבלה במדבר פט"ו פסוק יח
כז ע"ב14 אמר על ככר שבועה שלא אוכלנהטוב ראיה
כז ע"ב30 אם נשאל על הראשונה שניה חלהתיבת גמא (תשעא) ח"ב עמ' כט
כז ע"ב38 נשבע על הככר ואכלה וכו'חלק יעקב (קנטור) דרוש א
כז ע"ב38 נשבע על ככר ואכלהנפש הרב עמ' שי
כז ע"ב38 נשבע על הככר ואכלה וכו'מצווה ועושה ח"ב עמ' שסז
כז ע"ב40 אכלה כולה אין נשאלין עליומגיד דבריו ליעקב (מביאלה, תשסד) עמ' קעו
כח ע"א05 אין חכם יכול להתיר אא"כ יש עדיין שיור מן הנדרערבי נחל (תשסד) עמ' שנט
כח ע"א14 לאמימר אכלה כולה נשאלין עליה דאי במזיד מחוסר מלקות וכו'כנסת יחזקאל (פאנעט) דרושים עמ' קל
כח ע"א16 אי במזיד מחוסר מלקותמגיד דבריו ליעקב (מביאלה, תשסד) עמ' קעו
כח ע"א18 כפתוהו על העמוד ורץ מבית דין פטורישמח חיים (תשסה) מע' ר אות מ
כח ע"א רש"י - ריצה הוי בזיוןישמח חיים (תשסה) מע' ר אות מ
כח ע"א חידושי הריטב"א - אין קרבן בשבועה ללא מעשהברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' לה, נג
כח ע"ב אכליה לאיסורא והדר אכליה לתנאיה תליא אי התראת ספק שמה התראהשפוני טמוני חול (תשנט) עמ' שכו
כט ע"א08 איזה שבועת שוא נשבע לשנות הידוע לאדםתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תקצג, תרעט הערה 12
כט ע"א08 איזה שבועת שואתפארת ישראל עמ' קיח
כט ע"א08 איזו היא שבועת שואגור אריה שמות פ"כ הערה 182, דברים פ"ה הערה 20
כט ע"א08 איזו היא שבועת שואפירוש המכבי ישעיהו ונביאים אחרונים עמ' כח
כט ע"א08 איזו היא שבועת שואשירת הפסח אות קצ ס"ק ה
כט ע"א08 איזו היא שבועת שוא וכו' אם לא ראיתי גמל וכו'אור הגנוז (מהאניפאלא, תשסו) עמ' שמו
כט ע"א08 איזו היא שבועת שוא וכו' אמר על העמוד של אבן שהוא של זהבבית יצחק (שמלקיש) על התורה מאמר עד אות ה
כט ע"א08 איזוהי שבועת שוא נשבע לשנות את הידועברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' קג
כט ע"א08 שבועת שואברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' ר
כט ע"א08 שנשבע על הידוע לשנותו או לקיימוכד הקמח (מישור) עמ' תנו
כט ע"א09 הנשבע על עמוד של אבן שהוא אבן בכלל לא תשא את שם ה' אלקיך לשואתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תקצח, תש, תש הערה 58
כט ע"א14 נשבע לבטל המצותכללי המצות (צפת תשנב) עמ' 37
כט ע"א14 נשבע לבטל מצוה - מלחמות ה'בנין אפרים עמ' קכו [הלכה]
כט ע"א18 שבועה שאוכל ככר זומשפט כהן, פד
כט ע"א18 שבועה שאוכל וכו' שבועה שלא אוכלנהמאמר מרדכי - י״ג אלול עמ' שנה
כט ע"א28 ואימא האי גברא ציפרא רבה חזי וכו'אור הגנוז (מהאניפאלא, תשסו) עמ' שמט
כט ע"א28 ודילמא האי גברא ציפרא רבה חזי ואפיק ליה שמא גמלא וכו'טוב ירושלים ויקרא פי"ד פסוק ב
כט ע"א38 וכן מצינו כשהשביע משה את ישראל וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' רצז
כט ע"א38 וכן מצינו כשהשביע משהילקוט הגרשוני ח"ב
כט ע"א38 כשהשביע משה את ישראל א"ל דעו שלא ע"ד וכו'ידו בכל סי' תסא
כט ע"א38 כשהשביע משה את ישראל וכו' על דעת המקום ועל דעתי, ותוס' ד"ה כשהשביעמבשר טוב, ימי הרחמים והסליחות עמ' שכו
כט ע"א38 משה השביען לישראל שניתיציב פתגם על התורה עמ' קסז
כט ע"א38 משה השביען שנית לישראל וכו'יציב פתגם - חנוכה-שבועות עמ' רט
כט ע"א40 על דעת המקום, ורמב"ןטוב טעם במדבר עמ' קעד
כט ע"א46 קיימו כל התורה כולה ע"ז וכו' ולימא להו קיימו שש מאות ושלש עשרה מצותשל"ה על הפרשיות - הקדמה אות כ
כט ע"א47 הכופר בע"ז כמודה בכל התורהמי מרום חי"ב עמ' פב
כט ע"א47 חמורה עבודת כוכבים שכל הכופר בה כמודה בכל התורה כולהשערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר רב
כט ע"א47 כל הכופר בע״זכללי המצות (צפת תשנב) עמ' 9
כט ע"א49 ציצית שקולה כנגד כל התורהמנחם ציון (תשסד) עמ' ז
כט ע"א49 שקולה מצות ציצית כנגד כל המצוות כולןבית ישראל (טויסיג) תנינא ח"ב עמ' נט,
כט ע"א49 שקולה מצות ציצית כנגד כל המצוות שבתורהשם משמעון (שפירא) עמ' יא
כט ע"א49 שקולה מצות ציצית כנגד כל המצותכד הקמח (מישור) עמ' תד
כט ע"א49 שקולה מצות ציצית כנגד כל מצוות שבתורהדעת תורה ויקרא עמ' עג
כט ע"א49 שקולה מצות ציצית כנגד כל המצותתורת יחיאל בראשית עמ' שנז
כט ע"ב כל העונה אמן אחר השבועה כמוציא שבועהאור אברהם ברכות עמ' קמא
כט ע"א תוס' ד"ה כשהשביע - מה כחה של השבועהפחד יצחק - ראש השנה מאמר טו
כט ע"א תוס' ד"ה כשהשביעדרושי הצל"ח דרוש יב
כט ע"א תוס' ד"ה כשהשביעמורשה - שיחות למועדים עמ' רכא
כט ע"א תוס' ד"ה כשהשביעפחד יצחק - יום הכפורים מאמר ד עמ' סב
כט ע"א תוס' ד"ה כשהשביע - מה מועילה השבועה, כמו שירא שיעבדו ע"ז, כך אולי יעברו השבועהלקט שיחות מוסר ח"ג עמ' תרכה
כט ע"א תוס' ד"ה כשהשביע משהאהבת ציון (תשסד) עמ' קמא
כט ע"ב נחש כקורת בית הבד וכו' טרוף וכו' בשגבו טרוףלקוטי שיחות חט"ז עמ' 513
כט ע"ב העונה אמןהכתב והקבלה דברים פכ"ז פסוק יב
כט ע"ב העונה אמן אחר שבועהדברי הרב עמ' רסג
כט ע"ב העונה אמן אחר שבועה כמוציא שבועה בפיולקוטי שיחות חל"ה עמ' 218
כט ע"ב תוס' - דבורה הנביאה קיבלו אותה עליהם למשפטאור אברהם במדבר עמ' רלא
כט ע"ב תוס' - אע"ג דאשה פסולה לדון לפי שהיתה נביאה היו מקבלים אותה עליהםרנת יצחק תליתאה ח"א עמ' שנב
כט ע"ב תוס' - אשה פסולה לדוןאור אברהם שמות עמ' קיז
כט ע"ב תוס' ד"ה שבועותדרשות מהר"ם חביב עמ' קע
כט ע"ב תוס' ד"ה שבועותשני המאורות (תשסח) עמ' ק
כט ע"ב תוס' ד"ה שבועתדרשות מהר"ם בנעט עמ' רעח
ל ע"א01 שבועת העדות נוהגת בכשרין ולא בפסוליןלב המשפט ח"א שיעור יא [הלכה]
ל ע"א11 מנהמ"ל ועמדו שני האנשים וגו'חיי נפש ח"ג עמ' קפב
ל ע"א12 אנשים ולא נשיםגור אריה שמות פ"ב אות כ, דברים פ"א הערה 103
ל ע"א12 אשה פסולה לדון, שהרי היא פסולה להעידאור חדש פ"ט אות 467
ל ע"א12 אשה פסולה לעדותחיי שלמה עמ' רמט
ל ע"א12 מכאן שאשה פסולהנפש הרב עמ' שיח
ל ע"א12 בעדים הכתוב מדברנצח ישראל עמ' תתעז הערה 16
ל ע"א12 דת"ר ועמדו שני האנשים וכו'יערות דבש ח"ב עמ' רסט
ל ע"א12 ועמדו שני האנשיםהכתב והקבלה דברים פי"ט פסוק יז
ל ע"א12 ועמדו שני האנשיםברכת שלמה חו"מ עמ' כו [הלכה]
ל ע"א12 ועמדו שני האנשים אלו העדיםדעת שבת עמ' רפב
ל ע"א12 ועמדו שני האנשים בעדיםעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תקיא, תקיד
ל ע"א12 ועמדו שני האנשים בעדים הכתוב מדברחכמת התורה וירא עמ' רלא
ל ע"א12 ועמדו שני האנשים בעדים הכתוב מדברשפע טוב (טייטלבוים) עמ' כא, עז
ל ע"א12 ועמדו שני האנשים בעדים הכתוב מדברתורת הרבי רבי זושא סי' קמה
ל ע"א12 ועמדו שני האנשים בעדים מדברדרשות מהר"ם חביב עמ' קסט
ל ע"א12 ועמדו שני האנשים בעדים הכתוב מדברגור אריה דברים פי"ט אות ט
ל ע"א12 נשים פסולות לעדות דכתיב ועמדו שני האנשיםיציב פתגם - מילה-נישואין עמ' רכג
ל ע"א12 שני האנשים ולא נשים (ברש"י)עיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תקיא
ל ע"א20 אימא כולה קרא בבעלי דינין וכו'יציב פתגם - חנוכה-שבועות עמ' רלו
ל ע"א37 אשה אין דרכה לבא לדיןתורת יחיאל במדבר עמ' שעא
ל ע"א37 אשה לאו אורחהאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' עג
ל ע"א37 אשה לאו אורחה משום כל כבודה בת מלך פנימהבאר משה (אפשטיין) במדבר עמ' תשפט
ל ע"א37 אשה לאו אורחה משום 'כל כבודה בת מלך פנימה'שיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 412
ל ע"א38 כל כבודה בת מלך פנימהאבני אש (אויש) מועדים עמ' רפו
ל ע"א40 ועמדו שני האנשים מצוה לבעלי דינין שיעמדואור יצחק (ראדוויל, תשסה) עמ' קפה
ל ע"א40 ועמדו שני האנשים מצוה לבעלי דינין שיעמדורנת יצחק תליתאה ח"א עמ' קצח
ל ע"א40 ת"ר ועמדו ב' אנשים מצוהיגל יעקב (וארשאנו) דף ה ע"א
ל ע"א41 אמר ר"י שמעתי שאם רצה הדיין להושיב את שניהן רשאי וכו'דרשות הצל"ח השלם עמ' קלט
ל ע"א41 גם בעלי דינין בעמידהגור אריה דברים פי"ט אות י
ל ע"א41 לבע"ד שיעמדו ותוס' ד"ה והאמר ומהרש"א שםאיש מבין ח"א דף מ ע"ד, מא ע"ג
ל ע"א41 מצוה לבעלי דינין שיעמדוגור אריה שמות פי"ח הערה 265
ל ע"א43 שלא יהא אחד עומד ואחד יושבמערכי לב (שוואב) מועדים ח"ג עמ' רצה
ל ע"א43 שלא יהא אחד עומד ואחד יושבעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תמז
ל ע"א45 בצדק תשפוט עמיתך שלא יהיה אחד יושב ואחד עומדאור הצבי עמ' 320
ל ע"א45 בצדק תשפוט עמיתךויקח אברהם דף לו ע"א
ל ע"א47 בצדק תשפוט - הוי דן את חברך לכף זכותבאר הגולה באר ה הערה 40
ל ע"א47 בצדק תשפוט עמיתך הוי דן את חבירך לכף זכותאוצרות חיים - יושר המידות עמ' תטז
ל ע"א47 בצדק תשפוט עמיתך הוי דן את חבירך לכף זכותשערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר רלא בסוף המאמר
ל ע"א47 בצדק תשפוט עמיתך הוי דן את חבירך לכף זכותשערי תשובה שער ג אות ריח
ל ע"א47 בצדק תשפוט עמיתך הוי דן את חברך לכף זכותהצניעות והקדושה (תשסט) פתיחה אות לו
ל ע"א47 בצדק תשפט עמיתך הוי דן את חבירך לכף זכותשל"ה - שער האותיות אות ק ס"ק טז
ל ע"א48 דן את חברך לכף זכותמן הבאר עמ' 43
ל ע"א48 הוי דן את וכו'דברי שלום חלק ד כח, כט
ל ע"א48 הוי דן את חבירך לכף זכותבאר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' שצ, דברים עמ' תקצז-ח
ל ע"א48 הוי דן את חבירך לכף זכותואותו תעבוד עמ' קסא
ל ע"א48 הוי דן את חבירך לכף זכותשערי אורה (מילר) ח"ב עמ' קכא
ל ע"א48 הוי דן את חבירך לכף זכותמאמר מרדכי (שוואב) ח"ג מאמר עד
ל ע"א48 הוי דן את חבירך לכף זכותפירושי ראשונים
ל ע"א48 הוי דן את חבירך לכף זכות וכו' עמיתך עם שאתך בתורה ובמצות וכו' דביתהו דרב הונא הוה לה דינא וכו'ראשית חכמה, דינין פרק נג-נד
ל ע"א48 הוי דן את חברך לכף זכותעלי שור ח"ב עמ' רו {ואל תחשדהו בעבירה}
ל ע"א48 הוי דן את חברך לכף זכותגור אריה בראשית פכ"ז הערה 27, פל"ז הערה 114, שמות פי"ג אות ז
ל ע"א48 הוי דן את חברך לכף זכותמערכי לב (שוואב) מועדים ח"ג עמ' רצה, שז
ל ע"א48 הוי דן את חברך לכף זכותתפארת ישראל (הרטמן) עמ' ז הערה 37
ל ע"א48 הוי דן את חברך לכף זכותפנים יפות על תהלים עמ' קלח
ל ע"א48 הוי דן את כל האדם לכף זכותקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' קסג
ל ע"א48 הכריעהו לכף זכותדרשות מהר"ם בנעט עמ' רלג
ל ע"א48 לדון לכף זכותעין איה א' 94
ל ע"א48 לדון לכף זכותזאת זכרון (תשנב) אות הנהגות
ל ע"א48 לדון לכף זכותשיחות ר' צבי יהודה ויקרא עמ' 188
ל ע"א49 בצדק תשפוט עמיתך עם שאתך בתורה ובמצוותמצווה ועושה ח"ב עמ' נט
ל ע"א49 בצדק תשפוט עמיתך עם שאתך בתורה ובמצוותאמונה ודעת דף פב ע"א
ל ע"א49 בצדק תשפוט עמיתך עם שאתך בתורה ובמצותלחמי תודה דף ח ע"א, צו ע"ב, קכג ע"ב
ל ע"א50 עם שאיתך בתורה ובמצוותגור אריה ויקרא פי"ט הערה 138
ל ע"א50 עם שאתה בתורה כו'מערכי לב (חזן) ח"א דרוש כו דף קסב
ל ע"א50 עם שאתך בתו"מ השתדל לדונו יפהמוסר המקרא והתלמוד עמ' קנט
ל ע"א50 עם שאתך בתורה ובמצוותתיבת גמא (תשעא) ח"ב עמ' שפג, שפז
ל ע"א50 עם שאתך בתורה ומצוותפנים יפות על תהלים עמ' קלח
ל ע"א50 רב עולא בריה דרב עילאי הוה ליה דינא קמיה דר"ן ורש"י ותוס'איש אמונים דף כו ע"ב
ל ע"א51 שלח ליה רב יוסף עולא חברנו עמית בתורה ובמצות וכו', וברש"י ותוס'אילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' נח
ל ע"א52 למאי שלח לי לחנופי ליהקדושת ציון (תשנד) ח"א עמ' רכו
ל ע"א52 קדימת דין ת"חעיוני רש"י דברים ח"א עמ' מה
ל ע"א תוס' ד"ה כלמאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף פו ע"ב
ל ע"א תוס' ד"ה מצוהגור אריה דברים פכ"ה הערה 77
ל ע"א תוס' ד"ה מצוה בפני בע"דעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תרפא
ל ע"א תוס' ד"ה שאם רצו וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' תלו
ל ע"א ריטב"א - עמידה בעדותברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' קיד
ל ע"א רשב"א - היאך היתה דבורה שופטת את ישראל ונשים פסולות לזוןרנת יצחק תליתאה ח"א עמ' שנ, שנג
ל ע"א ראשונים - אם קיבל ע"א אם חייב בלא יגידעיוני רש"י דברים ח"א עמ' מט
ל ע"ב02 בעדים דברי הכל בעמידהמגלה עמוקות (תשסח) אופן קמג
ל ע"ב02 בעדים דברי הכל בעמידהשפע טוב (טייטלבוים) עמ' כא
ל ע"ב02 מעידין מעומדבין המשפתים ויקרא פ' בהר אות א
ל ע"ב02 עדים צריכין לעמוד בשעת בשעת הגדהאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) נצבים ח
ל ע"ב03 ועמדו שני האנשים - מלמד שצריכים העדים להעיד ביחד ומעומדמפי ספרים וסופרים ח"א עמ' קיד, פניני חסידות אחרי ו
ל ע"ב03 ועמדו שני האנשים העדים צריכים להעיד מעומדנחמד ונעים (תשסט) משפטים ד"ה אחר כותבי
ל ע"ב05 בעלי דין בעמידה והדיינים בישיבהקרן לדוד בראשית עמ' קלג
ל ע"ב05 בשעת גמ"ד לכו"ע בע"ד בעמידהעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תרפ
ל ע"ב05 דיינים בישיבהנפש חיים (פאלאג'י) דף נב ע"א [עח ע"ב אות כב]
ל ע"ב05 דיינים בישיבה ובע"ד בעמידהשני המאורות (תשסח) עמ' קח
ל ע"ב05 דיינים בישיבהעמק יהושע (שפירא, תרפה) דרוש ה עמ' כא
ל ע"ב05 דיינים בישיבהאור אברהם - רות עמ' רנב
ל ע"ב05 דיינים בישיבה ובעלי דינים בעמידהחכמת התורה יתרו עמ' רצט
ל ע"ב05 דיינים בישיבהאגרא דפרקא (תשסה) עמ' צט
ל ע"ב11 דביתהו דרב הונא הו"ל דינא כו'יגל יעקב (וארשאנו) דף ה ע"א
ל ע"ב11 דביתהו דרב הונא הוה לה דינה קמיה דרב נחמןלבושי צדקה עמ' 14
ל ע"ב13 איקום מקמה מסתתמן טעני' דבעל דינהחלק יעקב (קנטור) דרוש כב
ל ע"ב15 אשת חבר ה"ה כחברתורת מנחם ח"ד עמ' 309, 320
ל ע"ב15 אשת חבר ה"ה כחברתורת מנחם חל"ז עמ' 78
ל ע"ב15 אשת חבר הרי היא כחברמגיד דבריו ליעקב, לקוטי אמרים סי' קעט, אור תורה סי' קיח
ל ע"ב15 אשת חבר הרי היא כחברמגלה עמוקות (תשסח) אופן פז
ל ע"ב15 אשת חבר הרי היא כחברשיחות הרב צבי יהודה שמות עמ' 237
ל ע"ב15 אשת חבר הרי היא כחברשל"ה פרשת וירא אות כא בהגה"ה, ויקרא אות יט
ל ע"ב15 אשת חבר כחברוזאת התורה עמ' קעה, קעו
ל ע"ב15 אשת חבר כחברמצווה ועושה ח"ב עמ' מה
ל ע"ב15 אשת חבר כחברנפש הרב עמ' רמז
ל ע"ב15 הקדמת אשת חבר בחיי בעלה, ובתוס' ורא"שאילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' נח
ל ע"ב22 האי צורבא מרבנן וע"ה דאית להו דינאבנין שאול עמ' קסב
ל ע"ב22 האי צורבא מרבנן ועם הארץ דאית להו דינא בהדי הדדי מותבינן ליה לצורבא מרבנן ולעם הארץ נמי אמרינן ליה תיבשל"ה פרשת קדושים אות נז
ל ע"ב22 צורבא מרבנן ועם הארץ דאית להו דינא בהדי הדדי וכו' ואל יחזיק זכות לזה וחובה לזה וכו'ראשית חכמה, דינין פרק סז
ל ע"ב23 מותבינן ליה לצורבא מרבנןקדושת ציון (תשנד) ח"א עמ' קיג
ל ע"ב23 ת"ח אינו עומד בבי"דמנחת מחבת ח"א עמ' רמד
ל ע"ב32 תלמיד שיש לו דין לפני רבואמרי אש (טאוב) עמ' רנא
ל ע"ב37 ואמר רבה בר רב הונא וכו'דברי שלום חלק א עמ' ב
ל ע"ב38 האי צורבא מרבנן דידע בסהדותא וכו' אבל באיסורא אין חכמה ואין תבונה וכו'של"ה פרשת עקב אות טז
ל ע"ב38 צורבא מרבנן דזילא ליהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' תקח
ל ע"ב43 הני מילי בממונא אבל באיסורא אין חכמה ואין תבונה ואין עצה לנגד ה'לב המשפט ח"א שיעור טו [הלכה]
ל ע"ב44 אין חכמה ואין תבונה נגד ה'ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' קלט
ל ע"ב45 רב יימר הוה ידע ליה סהדותא וכו' אותבינהו לכולהו וכו'שיחות ר' ראובן עמ' כ
ל ע"ב46 מושיבין תלמיד חכם בשעת עדותאור חדש פ"ה אות 204
ל ע"ב46 עד ת"ח מושיבים אותו וכו'אילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' נז
ל ע"ב46 ת"ח מעיד מיושבעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תרפב
ל ע"ב46 תלמיד חכם יכול להעיד כשהוא יושבמצווה ועושה ח"ב עמ' קלא
ל ע"ב48 האי עשה והאי עשה עשה דכבוד תורה עדיףאוצרות חיים - פרד"ס התורה עמ' שמא
ל ע"ב48 האי עשה והאי עשה עשה דכבוד התורה עדיףעטרת חן ח"ב עמ' קיא
ל ע"ב48 עשה דכבוד התורה עדיףתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' שצב
ל ע"ב48 עשה דכבוד התורה עדיף וכו'כח מעשיו הגיד לעמו ח"א דף נד ע"א
ל ע"ב49 ביאור האיך דורשים כמה דרשותתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"ב עמ' סז
ל ע"ב49 מניין לדייןשמחה לאיש דף צא ע"ג
ל ע"ב49 מנין לדייןהכתב והקבלה שמות פכ"ג פסוק ז
ל ע"ב49 מנין לדיין שלא יעשה סניגרון לדבריו וכו' וברש"יבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' תשכב, דברים עמ' תרד
ל ע"ב49 מנין לדין שלא יעשה סנגורין לדבריו תלמוד לומר "מדבר שקר תרחק"דברי יהושע מאמר ג פ"ז עמ' קמא
ל ע"ב49 מניין לדיין שלא יעשה סניגורין לדבריו וכו'מרפא לשון עמ' קלא
ל ע"ב49 ת"ל מדבר שקר תרחקזבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' קטו
ל ע"ב49 ת"ל מדבר שקר תרחקתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' רטו
ל ע"ב50 מדבר שקר תרחקאחרי ראי (תשסד) סדרות סי' טז אות ב
ל ע"ב50 מנין לדיין שלא ישב תלמיד בור לפניו וכו'אוסף מאמרי מוסר וחכמה (תשנט) עמ' קז
ל ע"ב50 מנין שלא ישב תלמיד בור לפני רבומשנת רבי אהרן - מאמרים ח"א עמ' יא
ל ע"ב50 תלמיד בור שרבו נושא ונותן עמו הוא מטעהוראשית דעת (קורח) סי' מז
ל ע"ב51 ומנין לדיין שיודע לחבירו שהוא גזלן וכן עד וכו' ת"ל מדבר שקר תרחקלב המשפט ח"ב שיעור ל [הלכה]
ל ע"ב51 מנין לעד שיודע בחבירו שהוא גזלן שלא יצטרף עמולב המשפט ח"א שיעור י [הלכה]
ל ע"ב52 מנין לדיין שיודע בדין שהוא מרומהגור אריה שמות פי"ח הערה 284
ל ע"ב52 מנין לדיין שיודע בדין שהוא מרומהשערי תלמוד תורה (תשמז) עמ' עח
ל ע"ב52 מנין לדיין שיודע בדין שהוא מרומה וכו' וברש"יבאר משה (אפשטיין) דברים עמ' תרג-ד
ל ע"ב53 ונחתך הדין על פיהםגור אריה דברים פ"כ הערה 8
ל ע"ב53 מדבר שקר תרחק הוא דין מרומהאודה ה' דף יג ע"א
ל ע"ב רש"י - את לרבות ת"חמילי דשמיא - טעם לשבח הערה 10 עמ' קסו
ל ע"ב רש"י - עשה דכבוד התורה דאורייתאמצווה ועושה ח"ב עמ' נט
ל ע"ב תוס' ד"ה והאמר מרוזאת התורה עמ' קעז
ל ע"ב תוס' ד"ה והאמר, תוס' ד"ה אפרח ומהרש"אדרשות מהר"ם חביב עמ' קסו
לא ע"א01 חילוק בין שקר בבי"ד לחוצה לותתן אמת ליעקב (תשסד) ח"ב עמ' קכט
לא ע"א01 מדבר שקר תרחקדרכי חושן עמ' קסו [הלכה]
לא ע"א01 מדבר שקר תרחקוזאת התורה עמ' רנו
לא ע"א01 מדבר שקר תרחקלב המשפט ח"א שיעור ח [הלכה]
לא ע"א01 מדבר שקר תרחקעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תקפו
לא ע"א01 מדבר שקר תרחקמוסר המקרא והתלמוד עמ' קפג
לא ע"א01 מדבר שקר תרחקמכמני עוזיאל עמ' תקי
לא ע"א04 מנין לתלמיד היושב לפני רבו ורואה זכות לעני וחובה לעשיר וכו'ראשית חכמה, דינין פרק ל
לא ע"א04 מנין לתלמיד שיושב לפני רבו ורואה זכות וכו'באר משה (אפשטיין) שמות עמ' תשכג
לא ע"א04 מנין לתלמיד שיושב לפני רבו ורואה זכות לעני וחובה לעשיר מנין שלא ישתוקשם דרך - הישר והטוב עמ' מא
לא ע"א04 תלמיד היושב לפני רבו ורואה זכות לעני, ותוס' ד"ה שלאמטה יששכר עמ' קעד
לא ע"א06 מנין לתלמיד שרואה את רבו טועה בדיןבארות המים (תשסב) עמ' קיד
לא ע"א12 מנה יש לי אצל פלוני כו' עד שקרעיוני רש"י שמות ח"ב עמ' קעח
לא ע"א18 ולא תימא מידי אסור מדבר שקר תרחקלהעיר להורות ולהשכיל ח"ג עמ' מח
לא ע"א20 מנין לנושה בחבירותתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' יט, ח"ב עמ' קד
לא ע"א25 מנין לשלשה שנושין באחדדרכי חושן עמ' קפו, קפט [הלכה]
לא ע"א25 מנין לשלשה שנושין מנה באחד שלא יהא אחד בעל דין ושניים עדיםלב המשפט ח"א שיעור י [הלכה]
לא ע"א25 מנין לשלשה שנושין מנה באחד שלא יהא אחד בעל דין ושנים עדיםלב המשפט ח"ב שיעור ל [הלכה]
לא ע"א25 שלא יהא א' תובע ושנים מעידיןתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"ב עמ' א
לא ע"א26 מנין לשנים שבאו לדין אחד לבוש וכו' או הלבישהו כמותך וכו'ראשית חכמה, דינין פרק סה
לא ע"א26 מנין לשנים שבאו לדין אחד לבוש סמרטוטין ואחד לבוש אצטלית וכו' שאומרים לו לבוש כמותו וכו' ת"ל מדבר שקר תרחקלב אליהו (תשלב) עמ' כח
לא ע"א26 מנין לשנים שבאו לדין אחד לבוש סמרטוטיןמחשבת מוסר ח"ב עמ' רצז
לא ע"א26 מנין לשנים שבאו לדין אחד לבוש סמרטוטין וכו' או הלבישהו כמותך ת"ל מדבר שקר תרחקשל"ה - מס' ראש השנה אות מה
לא ע"א26 מנין לשנים שבאו לדיןלב אליהו (תשסה) בראשית עמ' רצו, ויקרא-דברים עמ' ר
לא ע"א26 עני ועשיר באים לדין אומרים וכו'בני יששכר ח"א דף קנח ע"ב, ח"ב דף עח ע"ג, צה ע"א, צה ע"ג, יב ע"ב
לא ע"א26 עני ועשיר באים לדין אומרים לעשיר לבוש כמוהו או הלבישהו כמותךאגרא דפרקא (תשסה) עמ' מט
לא ע"א26 עני ועשיר באים לדין אומרים לעשיר לבוש כמוהו וכו'ברכות אבי דף קכה ע"ב
לא ע"א26 עני ועשיר באים לדין אומרים לעשיר לבוש כמותו או הלבישהו כמותךתפארת צבי שמות עמ' רמה
לא ע"א26 עני ועשיר באים לדין אומרים לעשיר לבוש כמותו או הלבישהו כמותךצמח דוד (סקאליע) עמ' לו
לא ע"א26 עני ועשיר שבאו לדין - לבוש כמותואהל משה (וינברג) דף עא ע"ב
לא ע"א26 שנים שבאו לדין אחד לבוש סמרטוטין ואחד לבוש אצטלית וכו'אור יהל ח"א עמ' לג
לא ע"א26 שנים שבאו לדין אחד לבוש סמרמוטין ואחד לבוש איצטלית וכו'צפנת פענח (תשסו) עמ' רסב
לא ע"א26 שנים שבאו לדין ואחד לבוש סמרטוטיןעיוני רש"י דברים ח"א עמ' מז
לא ע"א26 שנים שבאו לדין חייבים לבוא בבגדים שויםאור יחזקאל - דרכי העבודה עמ' קפד
לא ע"א26 שנים שבאים לדין ואחד לבוש בגדים יותר גאיםאור יחזקאל - מדות עמ' רפא
לא ע"א27 או לבוש כמוהו או הלבישנו כמוךלקוטי מאמרים עמ' 152
לא ע"א27 אומרים לבעל האצטלית או לבוש כמותו וכו', ורש"י - שלא תגרום לנו לישא פניםאור יהל ח"א עמ' קב
לא ע"א29 לא ישמע דברי בעל דין קודם שיבא בעל דין חבירווזאת התורה עמ' רנד
לא ע"א29 מנין לדיין שלא ישמע דברי בעל דין קודם שיבא בעל דין חבירו ת"ל מדבר שקר תרחקשל"ה - מס' ראש השנה אות מז
לא ע"א29 מנין לדיין שלא ישמע דברי בעל דין קודם שיבא בעל דין חבירודברי דוד (טשורטקוב) עמ' מא
לא ע"א31 מנין לבעל דין שלא יטעים דבריו לדיין קודם שיבא בעל דין חבירו וכו' רב כהנא מתני מלא תשאתפלת דוד (אדר"ת) עמ' קכו
לא ע"א31 מנין לבעל דין שלא יטעים דבריו לדיין קודם שיבא בעל דין חבירו תלמוד לומר מדבר שקר הרחקאור תורה (קאלמייר, תשסא) עמ' קיב
לא ע"א32 ואשר לא טוב עשה בתוך עמיו רב אמר זה הבא בהרשאהשל"ה - שער האותיות אות ו ס"ק ט
לא ע"א32 ואשר לא טוב עשה בתוך עמיו זה הבא בהרשאההמעלות לשלמה (תשמז) עמ' קלז
לא ע"א32 לא תשיאעיוני רש"י שמות ח"ב עמ' קעז
לא ע"א33 רב אמר זה הבא בהרשאהרב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' רפג
לא ע"א34 אינה נוהגת אלא בראויין להעידלב המשפט ח"א שיעור ט [הלכה]
לא ע"א35 אמר רב פפא למעוטי מלךדגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' שלז
לא ע"א35 מלך אינו מעידעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תרפב
לא ע"א35 מלך לא מעיד וכו'דברי שלום חלק א עמ' צ
לא ע"א35 מלך המשיח פסול לעדותדברי הרב עמ' רמד {ראיה שפסול עדות אינו לגריעותא, וכן באשה}
לא ע"א38 דון מיניה ואוקי באתרהדגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' רעז
לא ע"א רש"י ד"ה כל שכן מלךנפש הרב עמ' שיח
לא ע"א תוס' ד"ה ורואהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' רמד
לא ע"א חי' הש"ך - בלשון איני יודע שרי אף בבי"דתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' קיג
לא ע"א שיטת הרמב"םתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"ב עמ' פב
לא ע"ב32 אמר לשנים בואו והעידוני שבועה שאין אנו יודעים לך עדות משביע אני עליכם ואמרו אמן הרי אלו חייביןגור אריה ויקרא פ"ה הערה 1
לא ע"ב32 שבועת העדות כיצדלב המשפט ח"א שיעור ז [הלכה]
לא ע"ב36 השביע עליהם חמש פעמים חוץ לבי"ד ובאו לבי"ד והודו פטוריםלב המשפט ח"א שיעור א [הלכה]
לא ע"ב36 חוץ לב"ד, ובאו לב"ד והודותורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קלח
לא ע"ב38 השביע עליהן ה' פעמים בפני בי"ד וכפרו אינן חייבין אלא אחת, וברש"י שם ד"ה הואיל ואין יכולין לחזור ולהודותלב המשפט ח"ב שיעור ז [הלכה]
לא ע"ב42 כפר והודההכתב והקבלה ויקרא פ"ה פסוק א
לב ע"א09 ה"ז חייב בשבועת הפקדון הואיל וכפר ונשבעגור אריה ויקרא פ"ה הערה 169
לב ע"א31 כפרו שניהן כאחת חייבין ובתוספות שם ד"ה בתוךלב המשפט ח"ב שיעור ג [הלכה]
לב ע"א38 משביע ע"א פטור וראב"ש מחייב כו' בהא קמפלגישערי תשובה שער ג אות ריט, רכא
לב ע"א44 עד אחד גורם לממוןעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תקה
לב ע"א46 הכל מודים בעד סוטה שחייבלב המשפט ח"א שיעור ט [הלכה]
לב ע"א תוס' ד"ה בתוך כדי דיבורתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' ק
לב ע"ב הכל מודים בעד אחד דרבי אבאלב המשפט ח"א שיעור ט [הלכה]
לב ע"ב אמר רב פפא הכל מודיםדגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' שלז
לב ע"ב עד מיתה בקרקעהכתב והקבלה ויקרא פ"ה פסוק כא
לב ע"ב ב' כתי עדים כפרה הראשונה ואח״כ השניה וכו'קרבן מנחה (תשעד) עמ' שנא
לג ע"א אמר רבינא הכא במאי עסקינן כגון שהיתה שניה בשעת כפירת ראשונה קרובין בנשותיהן ונשותיהן גוססותלב המשפט ח"א שיעור ז [הלכה]
לג ע"א רוב גוססין למיתהשמן הטוב (תשסב) - סיפורים אות קלט
לג ע"א משביע אני עליכם אם לא תבואו ותעידוני שיש לי ביד פלוני פקדוןבאר הגולה באר ב הערה 278
לג ע"א איבעיא להו משביע עדי קנסרוח חיים (חיד"א) עמ' לה
לג ע"ב בעדות המתקיימת בראיה בלא ידיעה וכו'טוב ירושלים ויקרא פ"ה פסוק א
לג ע"ב יש ראיה בלא ידיעה ויש ידיעה בלא ראיהגור אריה ויקרא פ"ה הערה 113
לג ע"ב ראה - בפנינו הלוה לו, ידע - בפנינו הודה לותפארת ישראל (הרטמן) עמ' תקיא הערה 5
לג ע"ב ראה בפנינו הלוה לוגור אריה ויקרא פכ"ד הערה 12
לג ע"ב 'ראה' וכו' 'ידע' בפנינו הודה לופחד יצחק שבת מאמר יג
לד ע"א תחטא תחטא לגז"שויגד יעקב עמ' תרלה
לד ע"א עדות המתקיימת על ידי ראייהמאמר מרדכי - י״ג אלול עמ' תכג
לד ע"א מנה מניתיך וכו' הוחזק כפרןאבן שהם עמ' שא [הלכה]
לד ע"א תוספות ד"ה דאילב המשפט ח"ב שיעור כא [הלכה]
לד ע"ב לא עברתי בצד עמודאבן שהם עמ' קצג [הלכה]
לד ע"ב א"ל רבא לר"נ, כל מילתא דלא רמיא עליה דאיניש עביד לה ולאו אדעתיהלב המשפט ח"ב שיעור כט [הלכה]
לד ע"ב כל מילתא דלא רמיא וכו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' רלא
לד ע"ב כל מילתא דלא רמיא עליה דאיניש עביד לה ולאו אדעתיהבאר הגולה באר ג הערה 109
לד ע"ב כל מילתא דלא רמיא עליה דאיניש עביד לה ולאו אדעתיהדרך חיים עמ' תקפח
לד ע"ב אמר לה ולאו אדעתי'תתן אמת ליעקב (תשסד) ח"ב עמ' קח
לד ע"ב מחכו עליה במערבאמצווה ועושה ח"א עמ' תקסה
לה ע"א10 עמד בבית הכנסת ואמר משביע אני עליכם שאם אתם יודעים לי עדות שתבואו ותעידונילב המשפט ח"א שיעור י [הלכה]
לה ע"א17 אינו חייב עד שישמע מפי התובעברית שלום (תעח) דף פד ע"ב
לה ע"א17 אינו חייב עד שישמע מפי התובעברית שלום (תשסח) עמ' תקלט
לה ע"א35 לו לא יגידקרן לדוד ויקרא-במדבר עמ' לה {צריך להוכיחו בינו לבין עצמו ולא בפרסום}
לה ע"א36 אוסרכםהכתב והקבלה ויקרא פ"ה פסוק ג
לה ע"א36 משביעני וכו' באלף דלתרוח חיים (חיד"א) עמ' קיא
לה ע"א37 צריך להיות נשבע בשםגור אריה במדבר פי"ד אות ל
לה ע"א38 הכנוייןהכתב והקבלה ויקרא פי"ט פסוק יב
לה ע"א40 המקלל עצמו וחבירו בכולן עובר בלא תעשהשערי תשובה שער ג אות מו, אגה"ת אות ט, סה"י אות סה
לה ע"א41 יככה אלוקים זוהי אלה הכתובה בתורהלהעיר להורות ולהשכיל ח"ג עמ' שיח
לה ע"א47 אלו הן שמות שאין נמחקין כגון וכו' הרי אלו אין נמחקיןשל"ה - תולדות אדם אות עה
לה ע"א47 אלו הן שמות שאין נמחקין וכו' שם אדנותאור חדש פ"ו אות 227
לה ע"א47 אלו הן שמות שאינם נמחקים וכו'מבשרת ציון ח"ג עמ' קצז
לה ע"א47 אלו שמות שאין נמחקין וכו' צבאותס' העיקרים (מישור) עמ' ריא
לה ע"א47 אלקים משמות הקדושיםלקוטי שיחות חל"ז עמ' 99
לה ע"א47 שבעה שמות ד' שאינם נמחקים ובהם אהיהשיחות הרב צבי יהודה שמות עמ' 399 ,68 ,51 ,21 17
לה ע"א47 שמות הנמחקין ושאינם נמחקיןלקוטי שושנים (תשמו) עמ' קא
לה ע"א47 שמות שאין נמחקין ושמות הנמחקיןמגלה עמוקות (תשסח) אופן רכט
לה ע"א47 שמות שאינם נמחקיםישא מדברותיך - מגילה עמ' נה {"שלום" אינו בכללם}
לה ע"א47 שמות שאינן נמחקיןטוב טעם שמות עמ' מג
לה ע"א47 שמות שנמחקין וכו'לקוטי שיחות חל"ו עמ' 54
לה ע"א48 אהי' אשר אהי'לקוטי שיחות חכ"ו עמ' 10
לה ע"א48 אדנ"י הוא שם קודשבנין שאול עמ' קמא, קמב
לה ע"א תוס' ד"ה או שהיהדרכי חושן עמ' קכה [הלכה]
לה ע"א תוס' ד"ה בפר"חתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קג
לה ע"א תוס' ד"ה באלף - המזכיר שם אדנ"י חשיב כהוגה את השם באותיותיואמרי נועם (מועדים) תשובה ה [מבן המחבר]
לה ע"א תוס' ד"ה באלףשיחת מלאכי השרת עמ' 103
לה ע"א תוס' ד"ה בפר"חמשנת חיים דברים עמ' רכח
לה ע"א תוי"ט במשנהדרכי חושן עמ' קכה [הלכה]
לה ע"ב04 דאקרי רחום וחנוןס' הבוטח שער הבטחון עמ' צא
לה ע"ב07 כתב אלף למדרוח חיים (חיד"א) עמ' קה
לה ע"ב09 ר' יוסי אומר צבאות כולו נמחק שלא נק' צבאות אלא על שם ישראל שנאמר והוצאתי כו'לקוטי שיחות חל"ו עמ' 53
לה ע"ב09 ר' יוסי אומר וכו' לא נקרא צבאות אלא על שמן של ישראלאור הצבי עמ' 273
לה ע"ב10 לא נקרא צב-אות אלא על שם ישראל וכו'באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' תסא, תרצג, יהושע-שמואל עמ' שלג, מלכים עמ' שמה-ו
לה ע"ב10 לא נקרא צבאות אלא על שם ישראלשיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 279
לה ע"ב10 צבאותהכתב והקבלה שמות פי"ב פסוק מא
לה ע"ב10 צבאות וכו' נמחק, שלא נקרא צבאות אלא על שם ישראלשיחות הרב צבי יהודה שמות עמ' 69
לה ע"ב13 כל הנטפל להשם מלפניומשמרת איתמר (תשסז) עמ' טו, שד, שסח, תיד, תסד, תעג, תקלג, תקלז, תקנא, תקפז
לה ע"ב13 כל הנטפל לשם מלפניו נמחק וכו'צמח צדיק (תשסז) עמ' תקכד
לה ע"ב13 שמות שאינם נמחקים הנטפל מלפניו נמחקין מלאחריו אינם נמחקיםשרגא המאיר על התורה עמ' תקנד
לה ע"ב13 האותיות הכתובים עם השם מלפניו הרי אלו חולצוף דבש (לוין) מאמר ה
לה ע"ב16 הנטפל לשם לאחריו קדוש, שכבר קדשו השם, ולא הנטפל לפניוקרן לדוד שמות עמ' רמא, ויקרא-במדבר עמ' קמה
לה ע"ב16 כל הנטפל להשם לאחריו אינו נמחקמשמרת איתמר (תשסה) עמ' רסא-רסב, שצט, תח, תס, תסג, תעה, תקו
לה ע"ב16 לאחריו אינו נמחק שכבר קדשו השםברכת טוב עמ' פט
לה ע"ב18 כל שמות האמורות באברהם קודש וכו'ברכת אברהם (הרשקוביץ) עמ' מז
לה ע"ב18 כל שמות האמורים בתורה באברהם קדש וכו' אף זה קדששל"ה - תולדות אדם אות עב
לה ע"ב18 כל שמות האמורים בתורה באברהם קדש חוץ וכו' אדנ-י אם נא מצאתי וכו' אף זה קדשלקוטי שיחות ח"כ עמ' 68, חכ"ה עמ' 72
לה ע"ב18 כל שמות האמורים בתורה באברהם קדש חוץ מזה וכו' חנינא בן אחי רבי יהושע וכו' אמרו אף זה קדששל"ה פרשת וירא אות ו
לה ע"ב18 כל שמות האמורים בתורה באברהם קדש חוץ מזה שהוא חול שנאמר וכו'אגרת הטיול (תשעה) עמ' שיח
לה ע"ב19 אד' אל נא תעבור מעל עבדך, אף זה [השם] קודשבאר יוסף (תשמא) ח"א עמ' מ
לה ע"ב19 אדוני, אם נא מצאת - שם קודשבאר שרים בראשית פ' וירא דרוש ד אות ב
לה ע"ב19 אדני אל נא תעבור מעל עבדך הוא קודשאהל משה (פרהנד, תשסה) ח"א עמ' מא
לה ע"ב19 אדני אם נא מצאתי חן בעיניך - קודש או חולקרן פני משה ח"א עמ' לב
לה ע"ב19 אל נא תעבור קודש או חולתכלת מרדכי (קלצקי, תרפח) דף מ ע"ד
לה ע"ב19 אם נא מצאתי חן בעיניך אל נא תעבור - קודשהגיונות אל עמי ח"א דרוש יב
לה ע"ב19 ויאמר אדנידברי הרב עמ' רנא
לה ע"ב21 כמאן אזלא הא דאמר רב גדולה הכנסת אורחים יותר מקבלת פני השכינהנזר הקדש ח"ב עמ' שעז
לה ע"ב22 גדולה הכנסת אורחים יותר מהקבלת פני השכינהדברי שלום ח"ו סי' תכז-תלט (עמ' ת-תי)
לה ע"ב22 גדולה הכנסת אורחים יותר מהקבלת פני השכינהלקוטי שיחות ח"כ עמ' 71, חכ"ה עמ' 81, 72, 70
לה ע"ב22 גדולה הכנסת אורחים יותר מהקבלת פני השכינהקדושת עינים (טויסיג, תשעא) פרק ה אות עט
לה ע"ב22 גדולה הכנסת אורחים יותר מהקבלת פני שכינהלחמי תודה דף קג ע"ב
לה ע"ב22 גדולה הכנסת אורחים יותר מהקבלת פני שכינהלקוטי תורה (טשרנוביל, תשסא) עמ' קעו
לה ע"ב22 גדולה הכנסת אורחים יותר מקבלת פני השכינהמכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' קט
לה ע"ב22 גדולה הכנסת אורחים יותר מקבלת פני השכינהצמח ה' לצבי (תשסז) עמ' מט
לה ע"ב22 גדולה הכנסת אורחים יותר מקבלת פני השכינהקדושת ציון (תשנד) ח"א עמ' לט
לה ע"ב22 גדולה הכנסת אורחים יותר מקבלת פני השכינהשמועת יצחק - וירא ב, ג, ד, הכנ"א אות ב, ז
לה ע"ב22 גדולה הכנסת אורחים יותר מקבלת פני שכינההערות אברהם יעקב יצחקי בראשית עמ' פב
לה ע"ב22 גדולה הכנסת אורחים מהקבלת פני השכינהפניני דעת עמ' לח
לה ע"ב22 גדולה הכנסת אורחים מקבלת פני שכינהמכתב מאליהו ח"א עמ' 141
לה ע"ב22 גדולה הכנסת אורחיםאהבת שלום (קוסוב, תשנח) עמ' כה
לה ע"ב22 גדולה הכנסת אורחיםהמאור הגדול (גר"א) עמ' מז
לה ע"ב22 גדולה הכנסת אורחיםתורת חיים (קאסוב) עמ' רפו
לה ע"ב22 גדולה הכנסת אורחין יותר מהקבלת פני שכינה וכו'עטרת חן ח"ב עמ' רכד
לה ע"ב22 גדולה הכנסת אורחין יותר מהקבלת פני שכינהישמרו דעת עמ' לו
לה ע"ב22 גדולה הכנסת אורחין יותר מהקבלת פני שכינהנתיב מצותיך (תשסח) עמ' יח
לה ע"ב22 גדולה הכנסת אורחים יותר מקבלת פני השכינהשרגא המאיר על התורה עמ' פט
לה ע"ב22 גדולה הכנסת אורחיםאמרי אש (טאוב) עמ' מב
לה ע"ב22 כל שמות האמורים בלוט חול חוץ מזה שהוא קדש וכו' אל נא אדנידברי ישראל (תשסח) ח"א עמ' צב
לה ע"ב22 כל שמות האמורים בלוט חול חוץ מזה שהוא קודשנזר הקדש ח"ב עמ' תמט
לה ע"ב23 האמורים בלוטהכתב והקבלה בראשית פי"ט פסוק יח
לה ע"ב24 מי שיש בידו להמית ולהחיותבאר משה (אפשטיין) מלכים עמ' שצח
לה ע"ב31 בן אהרן הכהןמבוא התלמוד פ"ל עמ' שמא
לה ע"ב33 אשר לשלמה, למלך שהשלום שלוקהלת יעקב פסח ח"ב עמ' רטו
לה ע"ב33 במלך שלמה, הוא הקב"ה מלך שהשלום שלונחמד ונעים (תשסט) לך ד"ה וזה פירוש הפסוק, לקוטי אמרים אות קמה
לה ע"ב33 כל שלמה האמור בשיר השירים אינו אלא משל למלך שהשלום שלופחד יצחק פסח מאמר סט
לה ע"ב33 כל שלמה האמור בשיר השירים הוא קדש חוץ משניםבינה לעתים דרוש לב עמ' רטז
לה ע"ב33 כל שלמה האמור בשיר השירים הוא קודשאור הגנוז (מהאניפאלא, תשסו) עמ' שנז
לה ע"ב33 כל שלמה האמור בשיר השירים קאי על הקב"ה מלך שהשלום שלועמוד העבודה (תשעג) דרוש מסירת נפש יב
לה ע"ב33 כל שלמה האמור בשיר השירים קודשפנים יפות על תהלים עמ' קיב
לה ע"ב33 כל שלמה בשיר השירים קודשטיול בפרדס ח"ב עמ' תנו
לה ע"ב33 כל שלמה האמור בשיר השירים, למלך שהשלום שלוישמח חיים (תשסה) מע' ש אות נג
לה ע"ב33 כל שלמה האמורין בשה"ש קדש למי שהשלום שלומחשבות חרוץ סי' כ (עמ' 183)
לה ע"ב33 כל שלמה האמורין בשה"ש קודש שיר למי שהשלום שלוברכת מרדכי ויקרא-דברים תנינא עמ' תקנג
לה ע"ב33 כל שלמה האמורין בשה"ש קודששפתי חיים - אמונה ובחירה ח"ב עמ' תלב
לה ע"ב33 כל שלמה האמורין בשיר השירים קדש, שיר למי שהשלום שלו וכו'בית ישראל (טויסיג) שמות עמ' ט
לה ע"ב33 כל שלמה האמורין בשיר השירים קודש, שיר למי שהשלום שלוכתונת פסים פרשת אחרי טו ע"ב
לה ע"ב33 למלך שהשלום שלודרשות ר"י מסלוצק עמ' ח
לה ע"ב33 שלמה מלך שהשלום שלואגרא דכלה ח"ב עמ' כג, ח"ג עמ' רמו
לה ע"ב33 לשלמה למלך שהשלום שלותורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' שלה
לה ע"ב33 שיר השירים אשר לשלמה למלך שהשלום שלודרשות הרא"ש (תשסו) ח"ב דרוש רז* עמ' ריג
לה ע"ב33 שיר השירים אשר לשלמה, למי שהשלום שלולחמי תודה דף קס ע"א
לה ע"ב34 אחד מששה יעסקו בתורה והשאר יחזיקו בהםאבן ישראל (פישר) אגדה ח"ב עמ' קיד
לה ע"ב34 האלף לך שלמה אף זה קודשפנים יפות על תהלים עמ' קיב
לה ע"ב34 האלף לך שלמה וכו' ומאתים לרבנןאמרי רבי שפטיה עמ' קעד
לה ע"ב35 מטתו שלשלמה קדש או חולאחרי ראי (תשסד) סדרות סי' לב אות ג
לה ע"ב36 כל מלכותא דקטלא חד משיתאילקוט הגרשוני ח"ב
לה ע"ב36 מלכותא דקטלא חד משיתא ריטב"א ותוס' שםדרכי חושן עמ' שס [הלכה]
לה ע"ב36 מלכותא דקטלא חד משיתאמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 83
לה ע"ב39 כל מלכיא האמורים בדניאל חול חוץ מזה וכו'אור אברהם - מגילת אסתר עמ' רכט
לה ע"ב41 דניאל הי' מדבר עם נבוכדנצר, וכוונתו היתה להקב"הפרדס המלך (תשסט) אות רמז
לה ע"ב41 חלמא לשנאך ופשרה לערך - לנבוכדנצר קאמר ליהדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' נח
לה ע"ב41 מרי חלמא לשנאךלקט אמרי קודש - ויקרא עמ' כ {דיבור של הצדיק הוא כלפי מעלה}
לה ע"ב41 מרי חלמך לשנאך וכו' למאן קאמר אי ס"ד לנבוכדנצר וכו' מילט הא לייט להו לישראל וכו'באר יוסף (תשמא) ח"א עמ' פט
לה ע"ב44 ורמינהו יתן ה' אותךתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"ב עמ' צו
לה ע"ב48 הואיל ואמרה תורה השבעוזאת התורה עמ' רס
לה ע"ב48 מי שצריך להשבע בשם ה'בין המשפתים שמות עמ' קסו
לו ע"א02 שבועת שקרמבשרת ציון ח"ג עמ' רצט
לו ע"א08 ארור בו נידוי בו קללה בו נידוי דכתיב אורו מרוזרנת יצחק תליתאה ח"א עמ' שעז
לו ע"א08 ארור בו נידוי בו קללה בו שבועהשל"ה - שער האותיות אות ש ס"ק כה
לו ע"א08 ארור בו נידוי וכו'אמת ליעקב עה"ת עמ' תקכב
לו ע"א08 ארור בו נידויתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תתה הערה 40
לו ע"א08 ארור בו קללה בו נידוישם עולם (תשסו) עמ' קלג[יז]
לו ע"א08 ארור - נדוי, קללה ושבועהתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תתה הערה 40
לו ע"א08 תנא ארור בו נידוי בו קללה בו שבועה בו וכו'דרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' לג
לו ע"א09 אורו מרוזתורת מנחם חנ"ז עמ' 172 {איכא דאמרי גברא רבה הוה ואיכא דאמרי כוכבא הוה וכו'}
לו ע"א11 בארבע מאה שיפורי שמתיה ברק למרוזשיחות ר' ראובן עמ' יט
לו ע"א23 אמן אמן - שבועהתורת מנחם חל"ז עמ' 131
לו ע"א23 אמן בו שבועה בו קבלת דברים פחד יצחק - יום הכפורים מאמר ד
לו ע"א23 אמן בו שבועה בו האמנת דברים בו קבלת דבריםתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תרג הערה 70
לו ע"א23 אמן בו שבועה בו קבלת דברים בו האמנת דברים וכו'לקוטי שיחות חל"ה עמ' 219
לו ע"א23 אמן בו שבועה בו קבלת דבריםבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' תסא, במדבר עמ' תע
לו ע"א23 אמן בו שבועה וכו' בו האמנת דבריםאור אברהם ברכות עמ' קכט
לו ע"א23 אמן בו שבועה וכו'עיוני רש"י במדבר עמ' עא
לו ע"א23 אמן בו שבועה וכו' בו האמנת דברים וכו'פירוש המכבי ישעיהו ונביאים אחרונים עמ' סה
לו ע"א23 אמן בו שבועהגבורות ה' עמ' מד, נז
לו ע"א23 אמן קבלה אמן שבועה וכו'טוב טעם שמות עמ' צג
לו ע"א24 אמן קבלת דבריםעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תשפ
לו ע"א24 האמנת דבריםגור אריה שמות פ"ו הערה 50
לו ע"א28 א"ר אלעזר לאו שבועה הן שבועה והרא"שאיש אמונים דף טז ע"א
לו ע"א28 א"ר אלעזר לאו שבועה הן שבועה, אמר רבא והוא דאמר לאו לאו תרי זימני וכו'אור תורה (קאלמייר, תשסא) עמ' סא
לו ע"א28 אמר רבי אלעזר לאו שבועה והן שבועהמסילת ישרים עמ' תד
לו ע"א28 לאו שבועה וכו' והוא דאמר לאו לאו תרי זימנידרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' שלט
לו ע"א28 לאו שבועהאמרי יוסף בראשית דף צה ע"ב
לו ע"א29 בשלמא לאו שבועה דכתיב ולא יהיה עוד מיםגבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' רט
לו ע"א29 הן הוא לשון שבועהחכמת התורה תולדות עמ' תרא
לו ע"א30 אשר נשבעתי מעבור מי נח, השבועה היא מדכפל פעמיים לא אוסיףערבי נחל (תשסד) עמ' קלט
לו ע"א30 מדלאו שבועה הן נמי שבועההמאור הגדול (גר"א) עמ' רסו-רסז
לו ע"א31 אמר רבא והוא דאמר לאו לאו תרי זימני, וברא"שגבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' רט
לו ע"א31 האומר כפל לשון זה אחר זה הוי שבועה שלא ישתנהתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תרג הערה 70
לו ע"א31 האומר כפל לשון זה אחר זה הוי שבועהגור אריה בראשית פל"ז הערה 258, במדבר פ"כ הערה 65
לו ע"א31 האומר לאו לאו או הן הן הר"ז שבועהאור אברהם - רות עמ' קסח
לו ע"א31 האומר לאו לאו או הן הן הרי זה שבועהקרבן מנחה (תשעד) עמ' שמח
לו ע"א31 האומר לאו לאו הוי שבועהחכמת התורה נח עמ' תט, תמח
לו ע"א31 האומר על דבר אחד פעמיים אעשהחכמת התורה בא עמ' שצז
לו ע"א31 והוא דאמר הן הן תרי זימניתורת מנחם חי"ט עמ' 27
לו ע"א31 והוא דאמר לאו לאו תרי זימני והוא דאמר הן הן תרי זימניהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' קצא, רטו
לו ע"א31 כל האומר לאו לאו שבועה הואאהבת דוד (וועגער) עמ' 51
לו ע"א31 לאו לאו הוי שבועהטוב טעם בראשית עמ' פז
לו ע"א31 לאו לאו הן הןדגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' נא
לו ע"א31 לאו לאו שבועה דכתיב ולא יהיה עוד המים למבול וכתיב מי נח זאת לי אשר נשבעתירנת יצחק תליתאה ח"א עמ' לח, מ, ח"ב עמ' רעא
לו ע"א31 לאו לאו שבועה הוא וכו'נזר הקדש ח"ב עמ' קיג
לו ע"א31 לאו לאו שבועה הוא, ורש"י ד"ה לאו ורא"ש פ"ד סכ"זגור אריה בראשית פ"ח אות כה
לו ע"א31 לאו לאו תרי זימני שבועה הויכד הקמח (מישור) עמ' ד
לו ע"א31 לאו לאו תרי זימנירבנו בחיי עה"ת ח"ג עמ' שצז; כתבי רבנו בחיי עמ' כד
לו ע"א31 לאו לאוהכתב והקבלה בראשית פ"ח פסוק כא
לו ע"א31 לשון כפל הוא לשון שבועהאור חדש פ"ד אות 69, פ"ד אות 130
לו ע"א32 הן הן היא לשון שבועהקרן לדוד בראשית עמ' רפב
לו ע"א32 הן הן ולאו לאו הוי שבועהחכמת התורה צו עמ' צט
לו ע"א32 הן הן ולאו לאו תרי זימניאהבת חיים (דייטש) עמ' פג
לו ע"א32 הן הן לאו לאו הוי שבועהחכמת התורה וישלח עמ' פט
לו ע"א32 הן הן שבועהעיוני רש"י דברים ח"א עמ' סז
לו ע"א32 לא אוסף לקלל - ולא אוסף להכות כפל לשוןילקוט דברי חכמים בראשית סי' שפא
לו ע"א32 על הכפל ולא אוסיףמשמרת איתמר (תשסז) עמ' כ
לו ע"א37 וחכמים אומרים על שם מיוחד במיתה, ועל הכינויין באזהרהאמרי נועם (מועדים) תשובה ה [מבן המחבר]
לו ע"א40 המקלל אביו ואימו אינו חייב עד שיקללם בשםתורה בציון עמ' תקסח
לו ע"א40 שאינו חייב עד שיקללם בשם וכו'רמב"ן עם טוב ירושלים שמות פכ"א פסוק טו {לכן זה יותר חמור מהכאה}
לו ע"א41 איסור מן התורה לקלל את חבירו ואת עצמושיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 311
לו ע"א41 המקלל עצמו וחבירו בכולן וכו' וכדרבי אבין וכו'של"ה - שער האותיות אות ק ס"ק כב
לו ע"א41 המקלל עצמו וחבירו עובר בלאואיש אמונים דף ע ע"ג
לו ע"א41 המקלל עצמו וכו' שנאמר רק השמרתיבת גמא (תשעא) ח"א עמ' קנח
לו ע"א41 המקלל עצמו לוקהאור אברהם - תלמוד תורה עמ' נז
לו ע"א41 המקלל עצמו לוקהאור אברהם דברים עמ' נ
לו ע"א41 המקלל עצמו עובר בהשמר לך וכו'עיוני רש"י דברים ח"א עמ' קטז
לו ע"א41 והמקלל עצמו כו' אל יברכך כו'שערי תשובה שער ג אות מז
לו ע"א41 מקלל עצמו לוקהברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' סו
לו ע"א42 השמר לך ושמור נפשך מאדשערי תלמוד תורה (תשסו) עמ' צא
לו ע"א42 השמר לך ושמור נפשך מאודשערי תלמוד תורה (תשמז) עמ' שא
לו ע"א42 רק השמר לך ושמור נפשךקרני אורה עמ' פז
לו ע"א45 אמר ליה כנה וכו'אגרא דפרקא (תשסה) עמ' רסט
לו ע"א46 ההוא מרבנן יתיב קמיה דרב כהנא ואמר גם אל יתצך לנצח וכו'לקט אמרי קודש - מועדים עמ' רמט
לו ע"א46 ויתיב וקאמר גם א-ל יתצךתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' קנא
לו ע"א49 מכלל הן נשמע לאוחכמת התורה תולדות עמ' שפא
לו ע"א49 מכלל לאו אתה שומע הן באיסוראעיוני רש"י במדבר עמ' ריח
לו ע"א49 מכלל לאו אתה שומע הןגור אריה ויקרא פכ"ב הערה 46
לו ע"א49 מכלל לאו אתה שומע הןודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' רצג
לו ע"א51 ר' מאיר בעי תנאי כפול דוקא בממונאלחמי תודה דף רמ ע"א
לו ע"א52 באיסורא אית ליהעיוני רש"י שמות ח"ב עמ' שפו
לו ע"א52 הרי סוטההכתב והקבלה במדבר פ"ה פסוק כ
לו ע"א רש"י ד"ה בו אמנת דברים - וראוי לענות אמן וכו' שיהא רצון שיהא אמת כןדברי מנחם (היימליך) עמ' שפא
לו ע"ב04 קרא בשתויי יין וריטב"א עיוני רש"י במדבר עמ' ע
לו ע"ב07 איסורא דאית ביה ממונא בעינן תנאי כפולחכמת התורה ויצא עמ' רמה
לו ע"ב15 אינו חייב על שגגתהגור אריה ויקרא פי"ט הערה 121
לו ע"ב23 מפני שיכול לחזור ולהודותתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קלז
לו ע"ב26 שבועה לא לך ולא לךחכמת התורה כי תשא עמ' שפח
לו ע"ב37 אנסת ופיתתאבן שהם עמ' שנד [הלכה]
לו ע"ב55 הפלת את שיניבנין אפרים עמ' פג [הלכה] {תיפוק ליה שאין נשבעין על עבדים}
לו ע"ב רש"י ד"ה א"לדרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' קע
לו ע"ב תוס' ד"ה ה"גחכמת התורה ויגש עמ' ס
לז ע"א01 הזיד בשבועות הפקדון והתרו בונשמת חיים (ברלין) עמ' שפ
לז ע"א01 הזיד בשבועת הפקדון, ובדברי ריטב"א שםברכת שלמה חו"מ עמ' א [הלכה]
לז ע"א07 חמורה ממנה שבועת הפקדוןמגיד דבריו ליעקב (מביאלה, תשסד) עמ' קעה
לז ע"א18 חטאת בת דנקא ואשם ב' סלעיםלקוטי שיחות חל"ב עמ' 16
לז ע"א18 חטאת בת דנקאדמשק אליעזר (רלב"ג) במדבר פרק ה פסוק ז
לז ע"א18 חטאת בת דנקאמשנת חיים ויקרא עמ' קמג
לז ע"א18 קרבן חטאת די אפילו שיהי' דמי הכשבה או שעירה ואשם החמירו יותרצמח צדיק (תשסז) עמ' רסא
לז ע"א רש"י ד"ה הזיד - בענין התראת ספק, ותוס' עיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תצה
לז ע"א תוס' - הזיד בשבועה העדות שמחה לאיש דף סח ע"א
לז ע"ב רוב גוססין למיתהדובר שלום (תשסג) עמ' שנג
לז ע"ב אמר להו רב מרדכיעקבי אבירים עמ' ער
לז ע"ב הכופר בממון שיש עליו שטרהכתב והקבלה ויקרא פ"ה פסוק כא
לז ע"ב שעבוד קרקעותהכתב והקבלה ויקרא פ"ה פסוק כא
לח ע"א רש"א עד שיאמר שבועה לכל או"אחלק יעקב (קנטור) דרוש ז
לח ע"א שבועה שאין לכם בידי וכו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' צג
לח ע"ב20 שבועת הדיינין וכו' מנה לי בידך - אין לך בידי - פטורבית ישראל (טויסיג) שמות עמ' עב
לח ע"ב32 טענו חיטין והודה לו בשעורים וכו'לקוטי שיחות חכ"ד עמ' 98
לח ע"ב35 רואה אני את דברי אדמוןברכת טוב עמ' פד, רלב
לח ע"ב38 אין נשבעין על טענת חש"ואבן שהם עמ' תיט [הלכה]
לח ע"ב39 היכי משבעינן לי' וכו' צריך לאתפושי חפצא בידיהאור תורה השלם (מזריטש) סי' עט
לח ע"ב39 היכי משבעינן לי' וכו' צריך לאתפושי חפצא בידיהמגיד דבריו ליעקב, אור תורה סי' עט
לח ע"ב39 היכי משבעינן ליהאמרי יוסף בראשית דף צד ע"ג
לח ע"ב39 היכי משבעינןמשנת חיים בראשית עמ' שי
לח ע"ב40 ואשביעך בה' אלקי השמים וכו' בס"ת וכו' בתפילין (ותוס' ד"ה האי)לקוטי שיחות ח"א עמ' 38, חט"ז עמ' 213, חי"ז עמ' 130, ח"כ עמ' 96
לח ע"ב42 הנשבע צריך שיטול בידו חפץ של קדושה כמו ס"תלקט שיחות מוסר ח"ג עמ' רצו
לח ע"ב42 לאנקוטי חפצא בידיהמבשר טוב, ימי הרחמים והסליחות עמ' פד
לח ע"ב42 צריך לאתפושי חפצא בידיהאשר ליהודה עמ' קיב
לח ע"ב42 צריך לאתפושי חפצא בידיהגור אריה בראשית פכ"ד הערה 3, פמ"ז הערה 108
לח ע"ב42 צריך לאתפושי חפצאזבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' כט
לח ע"ב42 שבועה צריכה נקיטת חפץ, ובתוספותמחשבת מוסר ח"ב עמ' קנז, שיד
לח ע"ב42 שבועת המודה במקצת בנקיטת חפץ, ולימודו מאאע"ה (ורש"י ותוס')תורת מנחם חט"ו עמ' 228
לח ע"ב44 בתפילין גור אריה בראשית פכ"ד הערה 6 {כתוב בהם שמו יתברך}
לח ע"ב44 דיינא דאשבע ולא אתפסי' חפצאאבן שהם עמ' שסב [הלכה]
לח ע"ב48 ת"ח שנשבע צריך לאחוז בידו תפיליןלקט שיחות מוסר ח"ג עמ' רצו
לח ע"ב49 אומרים לו הוי יודע שכל העולם כולו נזדעזע וכו' וכל עבירות שבתורה וכו' עד וכאן נפרעין ממנו לאלתרכתבי הסבא מקלם עמ' קמז
לח ע"ב49 אומרים לו הוי יודע שכל העולם כולו נזדעזעמכתב מאליהו ח"ה עמ' 49
לח ע"ב49 הוי יודע שכל העולם כולו נזדעזע וכו'ס' הזכרונות (אבוהב) עמ' קצ
לח ע"ב49 הוי יודע שכל העולם נזדעזעמכתב מאליהו - מועדים ח"א עמ' קנד
לח ע"ב49 שבועת הדיינין אף היא בלשונה נאמרהתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תקצג
לח ע"ב49 שבועת הדיינין וכו' הוי יודע שכל העולם כולו נזדעזע בשעה וכו' ראשית חכמה, קדושה פרק יד אות ג
לח ע"ב תוס' ד"ה האיאמרי יוסף בראשית דף צב ע"ד
לח ע"ב תוס' ד"ה האימשנת חיים בראשית עמ' שטז, שיט
לח ע"ב תוס' ד"ה האי, שבועה בנקיטת חפץאור אברהם בראשית עמ' קכו
לח ע"ב שלטי גבורים - בדין קפץ ונשבעברכת שלמה חו"מ עמ' נ [הלכה]
לט ע"א01 בשעה שאמר הקב"ה לא תשא את שם ה' אלהיך לשוא נזדעזע העולםרב ייבי (תשסט) ח"א עמ' פג
לט ע"א01 בשעה שאמר הקב"ה לא תשאוזאת התורה עמ' רסג
לט ע"א01 גודל עון של שבועותשם משמעון (שפירא) עמ' קכד
לט ע"א01 העולם הזדעזעמוסר המקרא והתלמוד עמ' קיד
לט ע"א01 העולם כולו נזדעזע בשעה שאמר וכו' 'לא תשא'פירוש המכבי ישעיהו ונביאים אחרונים עמ' כח
לט ע"א01 חומר השבועהמצווה ועושה ח"ב עמ' תרצג (עמ' תרמח במהד' תשעג) {לכן אפילו על האמת אין לישבע}
לט ע"א01 חומרת הלאו של לא תשאאחרי ראי (תשסד) סדרות סי' לז אות א
לט ע"א01 כל העולם כולו נזדעזע בדבור "לא תשא"כד הקמח (מישור) עמ' תסא
לט ע"א01 כל העולם כולו נזדעזע בשעה שאמר הקב"ה בסיני לא תשא את שם ה"א לשואתורת מנחם חנ"א עמ' 383
לט ע"א01 כל העולם כולו נזדעזע בשעה שאמר הקב"ה בסיני לא תשאבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' תקסט, דברים עמ' פח
לט ע"א01 כל העולם כולו נזדעזע בשעה שאמר הקב"ה לא תשא את שם ה' אלהיך לשואלחמי תודה דף כא ע"ב
לט ע"א01 כל העולם כולו נזדעזע על לא תשאדברי יהושע מאמר ב פ"ז עמ' פט
לט ע"א01 כל העולם כולו נזדעזע על לא תשאקומץ המנחה (צונץ) דרוש קלז אות ב
לט ע"א01 כל העולם נזדעזע בשעה שאמר הקב"ה בסיני לא תשאלב אביגדור עמ' יא
לט ע"א01 כל העולם נזדעזע בשעה שאמר הקב"ה לא תשא וכו'אוצר המאמרים (וייס) עמ' רעז
לט ע"א01 כל העולם נזדעזע בשעה שאמר הקב"הבנין שאול עמ' רכד
לט ע"א01 כל העולם נזדעזע וכו' לא תשאדברים אחדים (תשמו) עמ' שעא
לט ע"א01 נזדעזע העולם בלא תשאודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' קפד
לט ע"א01 נזדעזע העולם על דיבור לא תשאנזר הקדש ח"א עמ' מח, ח"ב עמ' תקלג
לט ע"א01 שכל העולם כולו נזדעזע בדבור לא תשא מה שאין כן על שאר הדברותכד הקמח (תשנו) עמ' קפו
לט ע"א01 שכל העולם כולו נזדעזע בשעה שאמר הקב"ה בסיני "לא תשא"תפארת ישראל (הרטמן) עמ' תקצג, תקצד
לט ע"א01 שכל העולם כולו נזדעזע בשעה שאמר הקב"ה בסיני לא תשא את שם ה' א' לשואחלקת יהושע עמ' קנט הערה קפט
לט ע"א01 שכל העולם כולו נזדעזע בשעה שאמר הקב"ה בסיני לא תשא וכו'לב דוד (תשסט) עמ' כ
לט ע"א01 שכל העולם נזדעזע בלא תשא וכו' סורו נא וכו' ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תקח, תקיב
לט ע"א01 שכל העולם נזדעזע בלא תשאידו בכל סי' תמז
לט ע"א01 שכל העולם נזדעזע בשעה שאמר הקב"ה בסיני לא תשאחדרי בטן פרשת האזינו (שבת תשובה) ד"ה ומהרימ"ט וד"ה וראיתי
לט ע"א01 שכל העולם נזדעזע בשעה שאמר הקב"ה לא תשא וכו'תורת מנחם חלק לב עמ' 301
לט ע"א01 שכל העולם נזדעזע כו' ותוס' ד"ה כל עבירות כו'מערכי לב (חזן) ח"ב דרוש קיט דף רמט ע"ב וע"ג
לט ע"א01 שכל העולם נזדעזעטוב טעם בראשית עמ' קה
לט ע"א03 בשאר עבירות וכו' גבי שבועה וכו'דברים אחדים (תשמו) עמ' שב
לט ע"א03 כל עברות שבתורה נאמר בהן ונקהקול יעקב (שאול) דף מג ע"ד
לט ע"א03 נאמר בהן ונקהאגודת אזוב (יעבץ) דף כ ע"ד
לט ע"א04 איני מנקה הנשבע לשקרשערי תשובה אגה"ת אות יז
לט ע"א04 וכל עבירות שבתורה נפרעין ממנו וכאן ממנו וממשפחתולב דוד (תשסט) עמ' עה
לט ע"א04 כל עבירות נפרעים ממנו ובשבועת שוא ממנו וממשפחתורנת יצחק - פרק חלק עמ' תיד
לט ע"א04 על כל עבירות שבתורה נפרעין ממנו וממשפחתו, וכאן ממנו ומכל העולםשערי תשובה שער ג אות מה
לט ע"א04 שבכל עבירות נפרעין ממנואיש אמונים דף סה ע"ג
לט ע"א05 בעון שבועה נפרעין ממנו וממשפחתו ומכל העולם כולולחמי תודה דף כא ע"ב
לט ע"א05 על שבועת שקר נפרעים ממנו וממשפחתו ומכל העולםתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תקצג, תקצז, תקצז הערה 35
לט ע"א05 בשבועה נפרעין גם מאלה שלא עברובאר יוסף (תשמא) ח"ג עמ' קט
לט ע"א06 ואין בשרו אלא קרובובאר הגולה באר ב הערה 676
לט ע"א06 אין בשרו אלא קרובוויגד יעקב עמ' תנה
לט ע"א08 בכל העבירות נפרעים ממנו ובשבועת שווא ממנו ומכל העולםאוצר המאמרים (וייס) עמ' רעז
לט ע"א08 וכל עבירות שבתורה נפרעין ממנו וכאן ממנו ומכל העולם כולושערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר מה
לט ע"א09 לאו דלא תישא נפרעים ממנו ומכל העולםאיש מבין ח"א דף קיא ע"ב
לט ע"א09 נפרעין ממנו ומכל העולםמבוא התלמוד פי"ט עמ' שכא
לט ע"א12 וכל עבירות שבתורה אם יש לו זכות תולין לו וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' שיג
לט ע"א12 פעמים שתאריך לו הזכות בעולם הזה שנים ושלשה דורותשערי תשובה שער ג אות קכב
לט ע"א13 בשבועת שוא נפרעין ממנו לאלתרדרך חיים עמ' תח
לט ע"א15 גנב שגונב דעת הבריותשערי תשובה שער ג אות מה
לט ע"א17 דבר שאין אש ומים מכלה אותו שבועת שקר מכלה אותותפארת ישראל (הרטמן) עמ' תקצג, תקצח
לט ע"א17 דברים שאין אש ומים מכלה אותן שבועת שקר מכלה אותןקומץ המנחה (צונץ) דרוש קלז אות ב
לט ע"א17 דברים שאין אש ומים מכלים אותונתיבות עולם ח"ב עמ' ל
לט ע"א17 דברים שאין אש ומים מכלין אותן שבועות שוא מבלה אותןכד הקמח (תשנו) עמ' קפה
לט ע"א17 דברים שאין אש ומים מכלין אותן שבועת שוא מכלה אותןכד הקמח (מישור) עמ' תס
לט ע"א17 דברים שאין אש ומים מכלין שבועת שוא מכלהתורת העולה ח"ג פרק לח
לט ע"א20 וכשמשביעין אותו אומרים לו הוי יודע שלא על דעתך אנו משביעין אותך אלא ע"ד המקום וכו'אשר ליהודה עמ' תלח
לט ע"א20 וכשמשביעין אותו אומרים לו הוי יודע שלא על דעתך אנו משביעין אותך אלא על דעת המקום ועל דעת בית דיןבית ישראל (טויסיג) בראשית עמ' קכט
לט ע"א20 וכשמשביעין אותואמרי יוסף דברים דף פא ע"א
לט ע"א22 כשהשביע משה את ישראלכללי המצות (צפת תשנב) עמ' 49
לט ע"א22 משה רבינו כשהשביע את ישראל וכו' מצות העתידות להתחדש כגון מקרא מגילהנחלה לישראל עמ' סז
לט ע"א22 קבלו המצות בשבועהכללי המצות (צפת תשנב) עמ' 194
לט ע"א22 שכן מצינו במרע"ה כשהשביעהדרת אליהו דרוש ג סי' ב ד"ה ועוד נקדים
לט ע"א24 אין לי אלא אותן העומדין על הר סינימאורי שערים עמ' תלב
לט ע"א24 אין לי אלא אותן העומרין על הר סיני דורות הבאים וגרים העתידץ להתגייר מנין ת"ל ואת אשר אינגושל"ה - עשרה מאמרות אות מו
לט ע"א24 אשר ישנו פהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' שנג
לט ע"א24 את אשר ישנו פה - אותן העומדין על הר סיני, דורות הבאים - ואת אשר איננודברי חיים על התורה (תשנט) עמ' ריט
לט ע"א24 ולא אתכם לבדכם גו' כי את אשר ישנו פה כו' גרים העתידין להתגייר וכו' קיימו וקבלו קיימו מה שקבלו כברתורת מנחם ח"ה עמ' 33, חכ"ה עמ' 153
לט ע"א24 שנא' ולא אתכם לבדכםזבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' שלה
לט ע"א25 אף הדורות שעתידים לעמודתפארת ישראל (הרטמן) עמ' רמד
לט ע"א25 אף הדורות שעתידים לעמוד היו בהר סיניגור אריה שמות פי"ח הערה 79
לט ע"א25 אף הדורות שעתידים לעמודתפארת ישראל עמ' נב
לט ע"א25 גם לדורות הבאיםדברי הרב עמ' שיד {הם מחויבים בזה כי הברית היתה עם העם}
לט ע"א25 דורות הבאים וגרים העתידים להתגייר מניןבית ישי - דרשות עמ' קלט
לט ע"א25 דורות הבאים וגרים העתידין להתגייר מנין ת"ל וכו'נחלה לישראל עמ' קמה
לט ע"א25 דורות הבאים וגרים כו'מערכי לב (חזן) ח"ב דרוש קטו דף רמג ע"ב וע"ג
לט ע"א25 דורות הבאיםזבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' שלה
לט ע"א25 דורות הבאיםפחד יצחק שבועות עמ' רמב-רמג {הנשמות היו בהר סיני}
לט ע"א25 נשמות העתידות להיוולד וגרים העתידים להתגייר - ואת אשר איננו פה מפי ספרים וסופרים - פניני חסידות קרח כד
לט ע"א25 עם דורות העתידים להיות, רש"י עיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תשנט
לט ע"א27 מצוות העתידות להתחדש כגון מקרא מגילה מניין, ת"ל קיימו וקבלואור חדש הקדמה אות 71
לט ע"א27 מצות העתידות להתחדש כגון וכו'אילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' קנו
לט ע"א27 קיימו וקבלו עוסק במקרא מגילהאור חדש פ"ט אות 390
לט ע"א27 קיימו וקבלו עוסק במקרא מגילהתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תפג הערה 42
לט ע"א27 קיימו וקבלוגור אריה שמות פי"ט הערה 254
לט ע"א27 קימו וקבלו קיימו מה שקבלו כבראז שמח עמ' תלג
לט ע"א28 קיימו מה שקבלו כברדברי יחזקאל שרגא תליתאה עמ' רסא, שסה, שסו, שעז
לט ע"א28 קיימו מה שקבלו כברקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' שז
לט ע"א28 קימו מה שקבלו כברכנסת מרדכי מועדים ח"ב עמ' קמה
לט ע"א28 שבועת הדיינים אף הואתפארת ישראל עמ' קיח
לט ע"א38 א"א לומר ונקה שכבר נאמר לא ינקה וכו' הא כיצד מנקה הוא לשבים ואינו מנקה לשאינם שביםילקוט עטרת צבי עמ' קסו, רנ
לט ע"א39 ונקה לשביםאור לשמים (תשסג) עמ' רכה, ש
לט ע"א39 מנקה הוא לשבים ואינו מנקה לשאינם שביםילקוט דברי חכמים שמות סי' תכא
לט ע"א39 מנקה הוא לשבים ואינו מנקה לשאינם שביםתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תקצה הערה 25
לט ע"א39 מנקה הוא לשבים ואינו מנקה לשאינן שביםלחמי תודה דף קכט ע"ב
לט ע"א39 מנקה לשבים ואינו מנקה לשאינן שביםחכמה ומוסר ח"א עמ' תב
לט ע"א42 אם הוא חטא משפחתו מה חטאתפירושי ראשונים
לט ע"א42 תניא ר"ש אומר אם הוא חטא משפחתו מה חטאהנתיבות מוסר עמ' יז
לט ע"א43 אין לך משפחה שיש בה מוכס שאין כולה מוכסיןדבר טוב עמ' תפב
לט ע"א43 אין לך משפחה שיש בה מוכס שאין כולה מוכסיןקרן לדוד ויקרא-במדבר עמ' רכו
לט ע"א43 משפחה מה חטאה וכו' אין לך משפחה שיש בה מוכס אחד שאין כולה מוכסיםלקט שיחות מוסר ח"א עמ' קסה, רנא, תא
לט ע"א43 משפחה שיש בה מוכס כולן מוכסיןגנזי חיים (זייצ'יק) עמ' שפג
לט ע"א44 מפני שמחפין עליותורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' תלה
לט ע"א51 איש באחיו איש בעון אחיודרשות מהר"ם חביב עמ' שיג
לט ע"א51 איש בעון אחיו מלמד שכל ישראל ערבים זה בזהאורחות צדיקים שער חניפות קלז
לט ע"א51 וכשלו איש באחיו איש בעון אחיו מלמד שבל ישראל ערבים זה בזהשל"ה - מס' חולין אות קצא, מס' פסחים אות תיז, מס' תענית אות קכט, קנז, מס' ראש השנה אות נו
לט ע"א51 וכשלו איש באחיו איש בעון אחיו מלמד שכל ישראל ערבים זה בזהנועם אלימלך דף קג ע"ב
לט ע"א51 וכשלו איש באחיו איש בעון אחיו מלמד שכל ישראל ערבים זה בזהשל"ה - תולדות אדם אות ז, רצג בהגה"ה
לט ע"א51 וכשלו איש באחיו איש בעון אחיו מלמד שכל ישראל ערבים זה בזהשערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר עב, קצה
לט ע"א51 וכשלו איש באחיו איש בעון אחיו מלמד שכל ישראל ערבין זה בזהלחמי תודה דף כא ע"ב, כז ע"ב
לט ע"א51 וכשלו איש באחיו בעון אחיונזר הקדש ח"ב עמ' תצט
לט ע"א51 וכשלו איש באחיו בעון אחיו מלמד שכל ישראל ערבין זה בזהכנסת יחזקאל (הכהן) עמ' קפו
לט ע"א51 וכשלו איש בעון אחיואחרי ראי (תשסד) סדרות סי' לח אות א
לט ע"א51 ישראל ערבים זה בזהאבן ישראל על התורה (תשסב) עמ' צ
לט ע"א51 ישראל ערבים זה בזהמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 195 ע"233
לט ע"א51 ישראל ערבים זה לזהאור יחזקאל - מדות עמ' קי, קכט, קלג
לט ע"א51 ישראל ערבים זה לזהאמרי רבי שפטיה עמ' ז
לט ע"א51 ישראל ערבים זה לזההקשורים ליעקב (תשסא) עמ' ריז
לט ע"א51 ישראל ערבים זה לזהמטר השמים עמ' תמד
לט ע"א51 ישראל ערבים זה לזהמצוה ולב ח"א עמ' 172
לט ע"א51 ישראל ערבים זה לזהשומע תפלה ח"ב עמ' טו, יט
לט ע"א51 ישראל ערבין זה לזהאבני אש (אויש) מועדים עמ' פ, קד
לט ע"א51 ישראל ערבין זה לזהמוסר דרך - אפיקי חיים עמ' קפג, שיד
לט ע"א51 ישראל ערבין זה לזהמערכי לב (שוואב) מועדים ח"ב עמ' ריד, רמ, ח"ג עמ' קפח
לט ע"א51 ישראל ערבין זה לזהתורת החסידים הראשונים עמ' קנ
לט ע"א51 כל ישראל ערבים זב"זתורת מנחם חלק לד עמ' 147
לט ע"א51 כל ישראל ערבים זב"זתורת מנחם חלק מ עמ' 362
לט ע"א51 כל ישראל ערבים זב"זתורת מנחם חנ"א עמ' 336, חנ"ג עמ' 113
לט ע"א51 כל ישראל ערבים זה בזהאבני השוהם (הורוויץ) דף ג ע"ג
לט ע"א51 כל ישראל ערבים זה בזהאור הרעיון עמ' צח, רצג
לט ע"א51 כל ישראל ערבים זה בזהאור ישרים (תשסב) עמ' קמח, רמה
לט ע"א51 כל ישראל ערבים זה בזהבאר שרים בראשית פ' ויגש דרוש א אות ה
לט ע"א51 כל ישראל ערבים זה בזהבית יצחק (שמלקיש) על התורה מאמר קנא אות ב
לט ע"א51 כל ישראל ערבים זה בזהדברי חנינא עמ' קכז
לט ע"א51 כל ישראל ערבים זה בזהואני תמיד עמך עמ' תמח
לט ע"א51 כל ישראל ערבים זה בזהלחמי תודה דף קסה ע"ב
לט ע"א51 כל ישראל ערבים זה בזהלקוטי שיחות ח"א עמ' 251, 186, 8, ח"ז עמ' 361, חי"ב עמ' 264, חכ"ה עמ' 483, חכ"ז עמ' 102
לט ע"א51 כל ישראל ערבים זה בזהלקוטי שיחות חלק ל עמ' 217
לט ע"א51 כל ישראל ערבים זה בזהמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 422
לט ע"א51 כל ישראל ערבים זה בזהמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 436
לט ע"א51 כל ישראל ערבים זה בזהמכתב מאליהו ח"ה עמ' 442, 317
לט ע"א51 כל ישראל ערבים זה בזהנועם אלימלך (תשסא) עמ' תכד
לט ע"א51 כל ישראל ערבים זה בזהנשמת אדם עמ' כד
לט ע"א51 כל ישראל ערבים זה בזהעטרת ישועה (תשסד) אות ט לר"ה קודם תק"ש
לט ע"א51 כל ישראל ערבים זה בזהפירוש המכבי דברים עמ' עה
לט ע"א51 כל ישראל ערבים זה בזהפירוש המכבי שמואל עמ' רכח
לט ע"א51 כל ישראל ערבים זה בזהפירוש המכבי שמות עמ' רעא
לט ע"א51 כל ישראל ערבים זה בזהקריאה בקריה ח"ב עמ' שמה
לט ע"א51 כל ישראל ערבים זה בזהרב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' רפב, רצז, שד
לט ע"א51 כל ישראל ערבים זה בזהשערי תלמוד תורה (תשסו) עמ' מ, מא
לט ע"א51 כל ישראל ערבים זה בזהתורה בציון עמ' ריב
לט ע"א51 כל ישראל ערבים זה בזהתורת מנחם ח"ד עמ' 306, ח"ה עמ' 45, 244, ח"ח עמ' 73, חי"א עמ' 152, חי"ב עמ' 146, חי"ג עמ' 352, חי"ד עמ' 241, חט"ו עמ' 200, 280, חט"ז עמ' 18, חי"ח עמ' 38, 59, 157, 179, 260, חי"ט עמ' 54, 105, ח"כ עמ' 139, חכ"א עמ' 28, חכ"ה עמ' 127, חכ"ו עמ' 194, חכ"ט עמ' 146, חלק ל עמ' 181
לט ע"א51 כל ישראל ערבים זה בזהמפי ספרים וסופרים ח"ב עמ' רמב, פניני חסידות משפטים יז, פנחס כט
לט ע"א51 כל ישראל ערבים זה לוהאורות ונתיבות ח"ג שער ח פרק ז אות מה
לט ע"א51 כל ישראל ערבים זה לזה במצותקרן לדוד ויקרא-במדבר עמ' רמב
לט ע"א51 כל ישראל ערבים זה לזהאביר יעקב (סדיגורה, תשסד) עמ' ק, קו
לט ע"א51 כל ישראל ערבים זה לזהאוזן שמואל דף יא ע"ב
לט ע"א51 כל ישראל ערבים זה לזהאמרי אש (טאוב) עמ' שפג
לט ע"א51 כל ישראל ערבים זה לזהבית יצחק (ויינברגר) עמ' פט, רפ, שיד, שכז
לט ע"א51 כל ישראל ערבים זה לזהגנזי ישראל ח"ב דף צ ע"א
לט ע"א51 כל ישראל ערבים זה לזהדובר שלום (תשסג) - אהל יהושע עמ' לז
לט ע"א51 כל ישראל ערבים זה לזהדרך ה' השלם עמ' קג
לט ע"א51 כל ישראל ערבים זה לזההמאור הגדול (גר"א) עמ' קעד
לט ע"א51 כל ישראל ערבים זה לזהחיי נפש ח"ו עמ' קכו
לט ע"א51 כל ישראל ערבים זה לזהחיי שלמה עמ' קמו, רנ
לט ע"א51 כל ישראל ערבים זה לזהכנסת יחזקאל (פאנעט, תשסה) פרשת חקת עמ' רלה
לט ע"א51 כל ישראל ערבים זה לזהמאורות נריה אלול ותשרי עמ' 18
לט ע"א51 כל ישראל ערבים זה לזהמצווה ועושה ח"א עמ' רה
לט ע"א51 כל ישראל ערבים זה לזהנחלת יעקב (תשעג) עמ' מט, רצ, תעג
לט ע"א51 כל ישראל ערבים זה לזהנתיבות מוסר עמ' יט
לט ע"א51 כל ישראל ערבים זה לזהפרדס המלך (תשסט) אות שמו
לט ע"א51 כל ישראל ערבים זה לזהשערי תלמוד תורה (תשמז) עמ' לט-מד
לט ע"א51 כל ישראל ערביםאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' רצו
לט ע"א51 כל ישראל ערביםאשל חיים ח"א עמ' קמד
לט ע"א51 כל ישראל ערבין זב"זתורת מנחם חל"ו עמ' 133
לט ע"א51 כל ישראל ערבין זה בזהאגרות ר' יצחק אלחנן עמ' רכז
לט ע"א51 כל ישראל ערבין זה בזהאור חדש פ"ד אות 304
לט ע"א51 כל ישראל ערבין זה בזהויגד יעקב עמ' רל, רסו, תה, תקעא, תקכג
לט ע"א51 כל ישראל ערבין זה בזהילקוט דברי חכמים שמות סי' תז
לט ע"א51 כל ישראל ערבין זה בזהכנסת מרדכי שמות-ויקרא עמ' לה
לט ע"א51 כל ישראל ערבין זה בזהמחשבת מוסר ח"ב עמ' קעו
לט ע"א51 כל ישראל ערבין זה בזהעמק תפלה (תשסו) עמ' קמט
לט ע"א51 כל ישראל ערבין זה בזהשפת אמת (רייז) דברים ח"א עמ' רכז
לט ע"א51 כל ישראל ערבין זה לזהעירין קדישין השלם עמ' רלב
לט ע"א51 כל ישראל ערבין זה לזהעלי שור ח"א עמ' רעז
לט ע"א51 כל ישראל ערבין זה לזהשמחת הנפש עמ' צג, קנה
לט ע"א51 כל ישראל ערבין זל"זודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' תקז
לט ע"א51 כל ישראל ערבים זה בזהמשמרת איתמר (תשסז) עמ' תכו
לט ע"א51 כל ישראל ערבים זה לזהמשמרת איתמר (תשסה) עמ' שסז
לט ע"א51 כל ישראל ערבין זה בזהלדור ולדורות ח"א עמ' ג, ח, יז, כו, לב, קמג, רמה
לט ע"א51 כל ישראל ערבין זה לזהגור אריה דברים פכ"א אות ד
לט ע"א51 מלמד שכל ישראל ערבים זה בזהמדבר קדמות (תשסח) עמ' מג
לט ע"א51 מלמד שכל ישראל ערבים זה בזהשיחות הרב צבי יהודה דברים עמ' 430, 453
לט ע"א51 מלמד שכל ישראל ערבים זה בזהשל"ה פרשת משפטים אות כו בהגה"ה, קדושים אות ס
לט ע"א51 מלמד שכל ישראל ערבים זה בזהשרגא המאיר מועדים עמ' שט, שמד
לט ע"א51 מלמד שכל ישראל ערבים זה בזהתורת הרבי רבי זושא סי' קלד
לט ע"א51 שכל ישראל ערבים התם שיש בידו למחותדברים אחדים (תשמו) עמ' שעג
לט ע"א51 שכל ישראל ערבים זה בזהאור תורה השלם (מזריטש) סי' רמח
לט ע"א51 שכל ישראל ערבים זה בזהבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' רב, דברים עמ' תקפט
לט ע"א51 שכל ישראל ערבים זה בזהמגיד דבריו ליעקב, לקוטי אמרים סי' קעז, אור תורה סי' רמח
לט ע"א51 שכל ישראל ערבים זה בזהעקבי אבירים עמ' כא, רל, רלז, רמח, שעג, שפה, תכא
לט ע"א51 שכל ישראל ערבים זה בזהשיחות ר' ראובן עמ' נח, פב
לט ע"א51 שכל ישראל ערבים זה בזהתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' תכא, תכט
לט ע"א51 שכל ישראל ערבים זה לזהתורת מנחם חנ"ז עמ' 167, 175
לט ע"א51 שכל ישראל ערבים זל"זתורת מנחם חמ"ו עמ' 336
לט ע"א51 שכל ישראל ערבין זה בזהתורת מנחם חלק נ עמ' 91, 270
לט ע"א51 שכל ישראל ערבים זה בזהלב אליהו (תשסה) שמות עמ' פז
לט ע"א51 כל ישראל נחשבים ממש לגוף אחדערבי נחל (תשסד) עמ' תתרעט
לט ע"א תוס' ד"ה קיימוישא מדברותיך - מגילה עמ' שיב
לט ע"ב01 גם על שאר עבירות נענשים אם יש בידם למחותבאר יוסף (תשמא) ח"ג עמ' קעו
לט ע"ב01 התם שיש בידם למחות ולא מיחותקנת השבין סי' טו (עמ' 139)
לט ע"ב01 יש בידו למחותעמוד הימיני (קלינמן) עמ' רכט
לט ע"ב01 כל מי שיש בידו למחותתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' פא
לט ע"ב01 על כל העברות אחרים נענשים עליהם אם יש בידם למחותמי מרום חי"ג עמ' קפב
לט ע"ב01 שיש בידם למחות ולא מיחופירוש המכבי ישעיהו ונביאים אחרונים עמ' צט
לט ע"ב05 צדיקי דהכא והכא פטיריתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' תלה
לט ע"ב10 סורו נא מעל אהלי האנשיםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' עא
לט ע"ב11 בשלמא ההוא דמשתבע באיסורא קאידרך חיים עמ' תכד
לט ע"ב14 שבועת ה' תהיה בין שניהם ורש"י והתוס' שםשפתי רננות דף סג ע"ד, סד ע"א
לט ע"ב14 שבועת ה' תהיה בין שניהםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' שצה, תקח
לט ע"ב14 שבועת ה' תהיה בין שניהםילקוט הגרשוני ח"ב
לט ע"ב15 אדם המשביע את חברו וכו' אפי' בדין יש לו עונש על זהאורחות צדיקים שער תשובה עמ' קסד
לט ע"ב15 מלמד שחלה שבועה על שניהםדרך חיים עמ' קלו, תכה
לט ע"ב15 מלמד שחלה שבועה על שניהםשערי תשובה שער ג אות מה
לט ע"ב15 עונש שבועת שוא גם על המשביעמשיבת נפש עמ' נה
לט ע"ב19 אמר רב כפירת טענה שתי כסף וכו'אבן שהם עמ' שע [הלכה]
לט ע"ב32 אשר יאמר כי הוא זה - מכאן למודה במקצת הטענה ישבעאבן ישפה עמ' 68
לט ע"ב32 מודה במקצת חייבדברי ישראל (תשסח) ח"ב עמ' שדמ
לט ע"ב32 שמודה במקצת וכופר במקצתגור אריה שמות פכ"ב הערה 125
לט ע"ב35 חד להודאה ממין הטענהלקוטי שיחות חכ"ד עמ' 99
מ ע"א20 ל"ש אלא בטענת מלוהאבן שהם עמ' שע [הלכה]
מ ע"א21 טענת מלוה והעדאת עד אחדאבן שהם עמ' רפד [הלכה]
מ ע"א23 לא יקום וכו' אבל קם הוא לשבועהשערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר ריט, רכא
מ ע"א24 לכל עון ולכל חטאת אינו קם, אבל קם הוא לשבועהאור אברהם דברים עמ' קצט
מ ע"א24 לכל עון ולכל חטאת הוא דאינו קם, אבל קם הוא לשבועהנר ישראל חלק א דף קנט
מ ע"א25 אבל קם הוא לשבועהתיבת גמא (תשעא) ח"ב עמ' רכ
מ ע"א25 עד אחד קם בשבועהדברי יונה עמ' י
מ ע"א31 ושתיק ליה וברש"ידרכי החיים ח"א עמ' קעה
מ ע"א39 הודה בכלים וכפר בקרקעות פטורזכרון אליעזר עמ' רג
מ ע"ב47 מנה לי בידך אין לך בידי פטורילקוט הגרשוני ח"ב
מ ע"ב49 אין אדם תובע אא"כ יש לולב אביגדור עמ' מז
מ ע"ב49 חזקה אין אדם תובע אא"כ יש לונטריקן (תשעד) עמ' קסט
מ ע"ב49 חזקה אין אדם תובע אא"כ יש לו עליוגור אריה שמות פי"ח הערה 354
מ ע"ב49 חזקה אין אדם תובע אלא א"כ יש עליוברכת שלמה חו"מ עמ' פ [הלכה]
מ ע"ב49 שבועת היסתאבן שהם עמ' רעא [הלכה]
מ ע"ב51 אין אדם מעיז פניו בפני בעל חובוטללי אורות עמ' קטו
מ ע"ב51 חזקה אין אדם מעיז פניוילקוט הגרשוני ח"ב
מ ע"ב תוס' ד"ה לימודאבן שהם עמ' שעט [הלכה]
מא ע"א03 מאי איכא בין שבועה דאו' לדרבנן, בדין מיפך שבועהאבן שהם עמ' שנט [הלכה]
מא ע"א06 ולמר בר רב אשי דאמר בדאורייתא נמי מפכינן שבועה וכו'של"ה תושבע"פ אות תסח
מא ע"א08 נחתינן לנכסיבנין אפרים עמ' רו (בהערה) [הלכה]
מא ע"א25 אר"פ האי מאן דאפיק וכו'אבן שהם עמ' שכב [הלכה]
מא ע"א28 אי הוי גבי מן הלוה גופא והוי טעין אשתבע לי משביעין ליהאור לשמים (תשסג) פתח דבר עמ' ה
מא ע"א28 אמרי' ליה אשתבע ליהברכת שלמה חו"מ עמ' פג [הלכה]
מא ע"א30 פוגם את שטרואבן שהם עמ' שלח [הלכה]
מא ע"א תוס' ד"ה ומאן דתניברכת שלמה חו"מ עמ' פא [הלכה]
מא ע"ב06 אל תפרעני אלא בעדיםאבן שהם עמ' קצ [הלכה]
מא ע"ב33 ההוא דא"ל פרע לי באפי עדים ת"חאבן שהם עמ' קצו [הלכה]
מא ע"ב38 דהא אנא ור"ש וכו'דברי שלום ח"ו סי' ט
מא ע"ב42 ההוא דא"ל וכו', כל מילתא דלא רמיא עליה דאיניש וכו'אבן שהם עמ' שה [הלכה]
מא ע"ב42 ההוא דאמר ליה לחבריה הב לי מאה זוזי דמסיקנא בךלב המשפט ח"ב שיעור ט [הלכה]
מא ע"ב42 כל האומר לא לויתי כאומר לא פרעתיאבן שהם עמ' ש [הלכה]
מא ע"ב45 כל מילתא דלא רמיא וכו'אבן שהם עמ' שה [הלכה]
מא ע"ב45 כל מילתא דלא רמיא על אינישלב אליהו (תשסה) בראשית עמ' קצא
מא ע"ב45 כל מילתא דלא רמיא עליה דאינש לאו אדעתיהבאר הגולה באר ד הערה 1050
מא ע"ב45 כל מילתא דלא רמיא עליה דאינש לאו אדעתיהתפארת צבי במדבר עמ' שי
מא ע"ב45 מילתא דלא רמיא עליה דאינש לאו אדעתיההתרגשות הלב (תשסט) עמ' קצט
מב ע"א07 ההוא דא"ל לחברי' ובסוגיא דסטראיאבן שהם עמ' טז [הלכה]
מב ע"א26 מהימנת לי כל אימת וכו', ובדיני נאמנותאבן שהם עמ' קצז [הלכה]
מב ע"א30 ההוא דאמר ליה לחבריה מהימנת לי כבי תרי כל אימת דאמרת לא פרענאלב המשפט ח"א שיעור ט [הלכה]
מב ע"א33 דאזלינן בתר רוב דיעותשפע טוב (טייטלבוים) עמ' ריג
מב ע"א35 מאה כתריגור אריה במדבר פ"ה הערה 94, דברים פי"ט הערה 49
מב ע"א39 אין נשבעין על טענת חש"ואבן שהם עמ' תיט [הלכה]
מב ע"א48 ואמאי קרי ליה קטן דלגבי מילי דאבוה קטן הואפתח טוב עמ' לב
מב ע"א48 לגבי מילי דאבוה קטן היאויגד יעקב עמ' תשד
מב ע"ב הני מילי שכיב מרע דאין אדם חוטא ולא לו.אות זכרון דף ד ע"ב
מב ע"ב אלו דברים שאין נשבעין עליהם, גדר המיעוט דשטרותאבן שהם עמ' קמח [הלכה]
מב ע"ב שבועת קרקעותאבן שהם עמ' תטו [הלכה]
מב ע"ב שומר חינם אינו נשבעאברהם במחזה דף מג ע"ב {דין שומר חינם שפשע בקרקע וכו'}
מג ע"א כל העומד ליבצר כבצור דמי.מילי דשמיא - טעם לשבח הערה 5 עמ' צט, פל"ד אות ב עמ' קמ
מג ע"א אין נשבעין ע"ד שבמידה ומשקלאבן שהם עמ' שפא [הלכה]
מג ע"א המלוה על המשכוןאבן שהם עמ' ריד [הלכה]
מג ע"א מלוה על המשכון ואבד המשכון וכו' ותיפוק ליה דשבועה גבי מלוה היאאור לשמים (תשסג) פתח דבר עמ' ו
מג ע"א סלע הלויתיך עליו ושקל היה שוה וכו'טוב ירושלים שמות פ"ל פסוק יג
מג ע"א תוס' ד"ה אלאתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' רלז
מג ע"ב האי מאן דאוזפי' אלפא זוזי וכו'חלק יעקב (קנטור) דרוש יז דף מא ע"ב {לענין המשכן שהוא משכון עלינו}
מג ע"ב אבד קתא דמגלא אבד אלפי זוזירוח חיים (חיד"א) עמ' כז
מד ע"א מכאן לבע"ח שקונה משכון, ותוס' ד"ה צדקהעיני שמואל (ראבין) עמ' כה
מד ע"א מניין לבעל חוב קונה משכון שנאמר ולך תהיה צדקהאיש צעיר דף ז ע"ב
מד ע"א שומר אבידה רבה אמר כשו"ח דמי ורי"א כש"ש דמי וכו' ותוס' ד"ה ורבחמודי צבי מועדים עמ' קסד
מד ע"ב ר' יוסף אומר ש"ש, ריטב"א - הרי כל ש"ח מקיים מצוהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' שסט
מד ע"ב משכון אינו משמטאבן שהם עמ' קנח [הלכה]
מד ע"ב אפי' אינו שוה אלאאבן שהם עמ' קנט [הלכה]
מד ע"ב ואלו דברים שאין נשבעין עליהן העבדים והשטרות והקרקעות וכו'דברים נחמדים (תשסה) עמ' קו
מד ע"ב שכיר בזמנו וכו'אבן שהם עמ' שלח [הלכה]
מד ע"ב שכיר נשבע ונוטלכתבי הסבא מקלם - חנוכה ופורים עמ' קב
מד ע"ב והחנוני על פנקסו החנוני אומר נתתי והפועל אומר לא נטלתישער המלך (תשנז) עמ' תי
מד ע"ב תוס' ד"ה התקבלתס' הזכרון לחתם סופר עמ' נט
מה ע"א04 גם מי שאינו בדרגה מיוחדת מותר לו להשבע ע"פ ב"ד כל זמן שלא נפסל בגדר חשודלקט שיחות מוסר ח"א עמ' רטז
מה ע"א08 אומר לו תן לבני סאתיים חטין תן לפועלי בסלע מעותלב המשפט ח"ב שיעור כז [הלכה]
מה ע"א13 אלא הוא נוטל שלא בשבועהדברי הרב עמ' רטז {יש גורסים "בשבועה" - נ"מ ל"איני יודע אם פרעתיך" בלא הו"ל למידע}
מה ע"א14 תן לי בדינר פירות, ובסוגיא שם מח ע"אאבן שהם עמ' תד [הלכה]
מה ע"א40 אלו נשבעין שלא בטענהאבן שהם עמ' מה [הלכה]
מה ע"א48 ולקח בעליו השבועה, ולא ישלםצפנת פענח (תשסו) עמ' מז, רעז
מה ע"א48 שכיר נשבעאבן שהם עמ' שפו [הלכה]
מה ע"א49 הני הלכתא נינהו אלא אימא תקנות גדולות שנו כאןדרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' רמז
מה ע"א52 בעל הבית ניחא לי' כי היכי דיתגרוןדגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' שכ
מה ע"ב חזקה אין בעה"ב עובר בבל תליןטללי אורות עמ' קטו
מה ע"ב בד"א ששכרו בעדים כו' קרי' עליו וישם דוד את הדברים האלה בלבבופרדס המלך (תשסט) אות תקמא
מה ע"ב דאפקיד לי' בשטראברכת שלמה חו"מ עמ' מט [הלכה]
מה ע"ב דאפקיד לי' בשטראתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' רכו
מה ע"ב קרי רמי בר חמא עליה דרב ששתפירושי ראשונים
מה ע"ב שכיר בזמנווזאת התורה עמ' רפח
מה ע"ב תוס' ד"ה בשטר וכו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' סז
מה ע"ב תוס' ד"ה וכי שכיר, אין נפק"מ לאדם בין חד לאו לתרי לאויןמצווה ועושה ח"א עמ' שפט
מו ע"א הנותן טליתו לאומןאבן שהם עמ' שפז [הלכה]
מו ע"א נגזל כיצדאבן שהם עמ' שצב [הלכה]
מו ע"א האי מאן דנקיט נרגא בידיה ואמר איזיל ואקטליה לדקלא דפלניאפרי צדיק נצבים אות ו
מו ע"א עביד איניש דגזים ולא עבידידי משה איכה עמ' סט
מו ע"א עביד איניש דגזים ולא עבידמוסר המקרא והתלמוד עמ' קיג
מו ע"א עביד איניש דגזיםאור חדש (זיטשיק, תשסח) ויקרא עמ' מג
מו ע"ב אפי' שומר נשבעחלקו של יוסף (אמאדו) דף יב ע"א
מו ע"ב לא שנו אלא במקום שיכול לחבל בעצמו אבל במקום שאינו יכול לחבל בעצמו נוטל שלא בשבועהלב המשפט ח"ב שיעור כא [הלכה]
מו ע"ב רש"י ד"ה שבועתודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תי
מו ע"ב תוס' ד"ה וספרא דאגדתאנחלת דבש מהדו"ק ח"א סי' טו אות א
מז ע"א היו שניהם חשודיןאבן שהם עמ' תז [הלכה]
מז ע"א היו שניהן חשודין וכו' א"ל רבא לרב נחמן הלכתא מאי, א"ל לא ידענא [ובתוס' שם]גנזי צדיקים (תשסב) עמ' צו
מז ע"א עבד עובדא יחלוקו ובתוס'דרכי החיים ח"ב עמ' שטז
מז ע"א ואין אדם מוריש שבועה לבניורחמי הרב עמ' קמד
מז ע"א מחוייב שבועה ואינו יכול לישבע משלםמאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף עו ע"ב
מז ע"א משאיל"מעולת חודש ח"ג מאמר רכב
מז ע"ב05 תניא רבי שמעון בן טרפון אומר וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ו עמ' שכא
מז ע"ב08 אזהרה לעוקב אחר נואף מנין ת"ל לא תנאף לא תנאיףחמודי צבי במדבר-דברים עמ' מח
מז ע"ב08 אזהרה לעוקב כו' תרתם וגיניתם באהלו של מקום כו' קרב לגבי דהינא ואידהן, ורש"יתורת מנחם חנ"ד עמ' 334
מז ע"ב08 העוקב אחר הנואףידות נדרים השלם עמ' קסה
מז ע"ב08 לעוקב אחרהכתב והקבלה שמות פ"כ פסוק יג = ויקרא פי"ח פסוק כב
מז ע"ב09 לא תנאף, אזהרה לעוקב אחר הניאףצמח דוד (סקאליע) עמ' ר
מז ע"ב11 הנהר הגדול נהר פרת וכו'תורת יחיאל בראשית עמ' עה
מז ע"ב11 עד הנהר הגדול וכו' עבד מלך כמלךשיחות מוסר (תשסב) עמ' שפד
מז ע"ב11 עד הנהר הגדול נהר פרת וכו' קרב לגבי דהינא ואידהן וכו' עבד מלך כמלךאוצרות חיים - מתן תורה וא"י עמ' קמה
מז ע"ב11 תרתם וגיניתם באהלו של מקוםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תקנח
מז ע"ב12 קרב לגבי דהינא ואידהןדמשק אליעזר (רלב"ג) דברים פרק ח פסוק יז
מז ע"ב12 קרב לגבי דהינא ואידהןישמח חיים (תשסה) מע' ז אות כה
מז ע"ב12 קרב לגבי דהינא ואידהןעמוד העבודה (תשעג) דרוש המחשבה כא
מז ע"ב12 קרב לגבי דהינא ואידהןרוח חיים (חיד"א) עמ' קיד
מז ע"ב12 קרב לגבי דהינא ואידהןתורת מנחם חי"ב עמ' 147
מז ע"ב12 קרב לגבי דהינא ואידהן, ורש"ידעת תורה דברים ח"א עמ' קס
מז ע"ב12 קרב לגבי דהינאשבט מוסר עמ' שיד
מז ע"ב13 דבי רבי ישמעאל תנא עבד מלך כמלךישראל קדושים עמ' 60, רסיסי לילה סי' לד (עמ' 53), דובר צדק עמ' 74, 169
מז ע"ב13 דבי רבי ישמעאל תנא עבד מלך כמלךשל"ה - מס' פסחים אות ער
מז ע"ב13 דבי רבי ישמעאל תנא עבד מלך כמלךנתיבות יצחק - ירח האיתנים עמ' קצה
מז ע"ב14 חנוני על פנקסואבן שהם עמ' שצז [הלכה]
מז ע"ב14 עבד מלך כמלךאגרא דכלה ח"ג עמ' קי
מז ע"ב14 עבד מלך כמלךבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' ריא
מז ע"ב14 עבד מלך כמלךלקוטי שיחות חי"א עמ' 87
מז ע"ב14 עבד מלך כמלךלקוטי שיחות חל"ו עמ' 100
מז ע"ב14 עבד מלך כמלךלקוטי שיחות חלק ל עמ' 106
מז ע"ב14 עבד מלך כמלךלקט שיחות מוסר ח"א עמ' שצו
מז ע"ב14 עבד מלך כמלךשל"ה - עשרה מאמרות אות קנו
מז ע"ב14 עבד מלך כמלךתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' שסז-שסח
מז ע"ב14 עבד מלך כמלךתורת מנחם חנ"ה עמ' 49
מז ע"ב14 עבד מלך מלךאור חדש פ"ו אות 180
מז ע"ב14 עבד מלך מלךאמרות חיים עמ' ב
מז ע"ב14 עבד מלך מלךבאר הגולה באר ה הערה 475
מז ע"ב14 עבד מלך מלךבני יששכר ח"א דף ס ע"ג, צ ע"ב
מז ע"ב14 עבד מלך מלךבת עין (תשסז) עמ' כו, לז
מז ע"ב14 עבד מלך מלךגור אריה שמות פי"ב הערה 390
מז ע"ב14 עבד מלך מלךדברי שמואל (תשנח) עמ' קכ
מז ע"ב14 עבד מלך מלךדגלי יהודה דרוש ב אות ח הגהה ו
מז ע"ב14 עבד מלך מלךויגד יעקב עמ' תקפא
מז ע"ב14 עבד מלך מלךחכמת התורה משפטים עמ' נו
מז ע"ב14 עבד מלך מלךחכמת התורה נח עמ' קעו
מז ע"ב14 עבד מלך מלךפחד יצחק שבת קונטרס רשימות אות ו
מז ע"ב14 עבד מלך מלךקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ד עמ' קלב
מז ע"ב14 עבד מלך מלךקרן לדוד שמות עמ' קסא, דברים עמ' רכב
מז ע"ב14 עבד מלך מלךראשית חכמה, יראה פרק יד אות כח
מז ע"ב14 עבדא דמלכא כמלכאמשיבת נפש עמ' קטז
מז ע"ב21 אתמר שני כיתי עדים המכחישות זו את זו וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' תכד
מז ע"ב22 שתי כיתי עדים המכחישות זו את זולב המשפט ח"ב שיעור כג, כה [הלכה]
מז ע"ב רש"י לפי שהוא דבוק לא"י קוראהו גדולגור אריה דברים פ"א הערה 69
מז ע"ב תוס' ד"ה בהדי סהדי שקרא וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' תכד
מח ע"א א' אומר גבוה ב' מרדעות וכו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קנה, קנו
מח ע"א אחד אומר ג' ואחד אומר ה' עדותן בטלה ומצטרפין לעדות אחרתלב המשפט ח"ב שיעור טו, כו [הלכה]
מח ע"א הוא ואחר מצטרפין לעדות אחרת וכו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קנח, ריז
מח ע"א בזמן שהפירות צבוריןאבן שהם עמ' תד [הלכה]
מח ע"א ואין אדם מוריש שבועה לבניוברכת שלמה חו"מ עמ' נג [הלכה]
מח ע"א יפה כח הבן מכח האבאמרי צדיקים (תשסה) עמ' עח
מח ע"א יפה כח הבן מכח האבחלקת יהושע עמ' טז הערה סו
מח ע"א יפה כח הבן מכח האבטל חיים (פרידלנדר) עמ' מה
מח ע"א יפה כח הבן מכח האבלקוטי שיחות ח"ח עמ' 154, חכ"ב עמ' 107, חכ"ג עמ' 222, חל"ד עמ' 81
מח ע"א יפה כח הבן מכח האבספר המאמרים תרנ"ט עמ' ד, קכח
מח ע"א יפה כח הבן מכח האבשל"ה ווי העמודים פרק א אות יג, פרק ח אות ז
מח ע"א יפה כח הבן מכח האבשל"ה פרשת וירא אות כ
מח ע"א יפה כח הבן מכח האבשמן ראש (כץ) ח"ו עמ' יא
מח ע"א יפה כח הבן מכח האבשפע טוב (טייטלבוים) עמ' שלה
מח ע"א יפה כח הבן מכח האבשרגא המאיר מועדים עמ' רצה
מח ע"א יפה כח הבן מכח האבתורת מנחם ח"ב עמ' 50, חי"ב עמ' 160, חי"ד עמ' 134, חל"ו עמ' 115, חמ"ו עמ' 90, חנ"ד עמ' 323, חנ"ה עמ' 58
מח ע"א יפה כח הבןבשעה שהקדימו תער"ב ח"א עמ' תיב, תקנב
מח ע"ב השתא דלא איתמר הלכתא וכו' דעבד כרב ושמואל עבד דעבד כרבי אלעזר עבדשל"ה תושבע"פ אות רפג
מח ע"ב דעבד כמר עבד, ור"ח בשם רב האי גאוןברכת שלמה חו"מ עמ' מט [הלכה]
מח ע"ב דעבד כמר עבדברכת שלמה חו"מ עמ' לט [הלכה]
מח ע"ב אטו בשופטני עסקינןשל"ה תושבע"פ אות תכג
מח ע"ב שבועת השותפיןאבן שהם עמ' תיא [הלכה]
מח ע"ב גליון הש"סברכת שלמה חו"מ עמ' מ [הלכה]
מט ע"א01 לכל מגלגליןאמרי אמת (אמדו) דף מז ע"ג
מט ע"א06 אפילו דיבור משמטדרשות מהר"ם חביב עמ' תנג
מט ע"א07 ארבעה שומרים הן וכו'לקוטי שיחות חל"א עמ' 112
מט ע"א07 ארבעה שומריםתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תתרצט
מט ע"א07 ארבעה שומרין הן וכו'אור הגנוז (מהאניפאלא, תשסו) עמ' קלד, שנ
מט ע"א07 ארבעה שומרין הןשל"ה תושבע"פ אות קיב
מט ע"א12 היכן שורי כו' משביעך אניעיוני רש"י שמות ח"ב עמ' קלה
מט ע"א19 אמר לי' איני יודע מה אתה סחצמח ה' לצבי (תשסז) עמ' רצט
מט ע"א24 היכן שורי ואמר לו נגנב וכו' משלם קרן וחומש ואשםשל"ה תושבע"פ אות רכב
מט ע"ב25 אבל חייב משום ביטויתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"ב עמ' עב
מט ע"ב22 הני ארבעה הוו שלשה הוואור הגנוז (מהאניפאלא, תשסו) עמ' שנ
מט ע"ב15 זה הכלל כל המשנה מחובה לחובה ומפטור לפטור וכו'אהל משה (פרהנד, תשסה) ח"ב עמ' תקז
מט ע"ב35 כי משמש בד' לשונותדגלי יהודה דרוש א אות כב
מט ע"ב21 פליגי ר"מ ור"י אי שוכר כשומר חנם או כנושא שכראור הגנוז (מהאניפאלא, תשסו) עמ' שנא
מט ע"ב36 ר"א אומר וחייבין משום שבועת ביטוי חוץויגד יעקב עמ' תרלה
מט ע"ב37 שהרי כפרו ממוןאוצרות חיים - מעלות התורה עמ' פג
מסכת עדויות
פ"א מ"א שמאי אומר כל הנשים דיין שעתן והלל אומר מפקידה לפקידה לקוטי שיחות חט"ז עמ' 314
פ"א מ"ב חמשת רבעים קמח ועודשערי תשובה אגה"ת אות לב, סז
פ"א מ"ג הלל אומר מלא הין מים שאובין פוסלין את המקוה, אלא שאדם חייב לומר בלשון רבולב המשפט ח"ב שיעור כט [הלכה]
פ"א מ"ג הלל אומר מלא הין מיםילקוט הגרשוני ח"ב
פ"א מ"ג הלל אומר מלא הין שחייב אדם לומר בלשון רבו מצווה ועושה ח"ב עמ' תרנ
פ"א מ"ג הלל אומר, מלא היל מים שאובין פוסלין את המקוה של"ה ווי העמודים פרק כג אות לב
פ"א מ"ג אדם חייב לומר בלשון רבו לקוטי שיחות חכ"ט עמ' 393
פ"א מ"ג חייב אדם לומר בלשון רבו באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' ס
פ"א מ"ג חייב אדם לומר בלשון רבו דרך ה' השלם עמ' רו - מראה דרך
פ"א מ"ג חייב אדם לומר בלשון רבו לקוטי דיבורים עמ' 1105
פ"א מ"ג חייב ארם לומר בלשון רבוטוב טעם ויקרא עמ' ז
פ"א מ"ג לשון רבו נפש הרב עמ' כב
פ"א מ"ג עד שבאו שתי גרדיים משער האשפות וכו' והעידו אוסף מאמרי מוסר וחכמה (תשנט) עמ' קמ
פ"א מ"ג פיהמ"ש לרמב"ם תורת יחיאל בראשית עמ' שפט
פ"א מ"ג רבינו עובדיה מברטנורא - רבותיו של הלל שמעיה ואבטליון ולא היו יכולין לבטא אות ה"א מצווה ועושה ח"א עמ' תקכז
פ"א מ"ד ולמה מזכירין את דברי שמאי והלל לבטלה, ללמד לדורות הבאים שלא יהא אדם עומד על דבריו וכו' של"ה ווי העמודים פרק כג אות לב
פ"א מ"ד ולמה מזכירים את דברי שמאי והלל לבטלן, לומר לדורות הבאים שלא יהא אדם עומד על דבריו שהרי אבות העולם לא עמדו על דבריהם אוצרות חיים - אישים ח"ג עמ' פז
פ"א מ"ד ולמה מזכירין את דברי שמאי והלל לבטלה וכו' מדבר קדמות (תשסח) עמ' ב
פ"א מ"ד ולמה מזכירין את דברי שמאי והלל לבטלה ללמד לדורות הבאים שלא יהא אדם עומד על דבריו שהרי אבות העולם לא עמדו על דבריהם שרגא המאיר מועדים עמ' קפז
פ"א מ"ד ולמה מזכירין את דברי שמאי והלל לבטלה, ללמד לדורות הבאים וכו' באר הגולה באר ה הערה 32
פ"א מ"ד ולמה מזכירין את דברי שמאי והללילקוט הגרשוני ח"ב
פ"א מ"ד שמאי והלל אבות העולם באר הגולה באר ו הערה 621
פ"א מ"ד שמאי והלל וכו' אבות העולם לקוטי שיחות ח"י עמ' 97
פ"א מ"ד שמאי והלל אבות העולםדברי שלום חלק ה סימן ק-קו
פ"א מ"ד שמאי והלל וכו' שהרי אבות העולם לא עמדו לקוטי מאמרים עמ' 230
פ"א מ"ד שמאי והלל וכו' שהרי אבות העולם לא עמדופרי צדיק לחנוכה אות ח, לט"ו בשבט אות ב, ויקהל אות יא
פ"א מ"ד ב"ש וב"ה - אבות העולם נזר הקדש ח"ב עמ' רעח
פ"א מ"ד שהרי אבות העולם וכו' דברים נחמדים (תשסה) עמ' קיד
פ"א מ"ד שהרי אבות העולם לא עמדו על דבריהם שרגא המאיר על התורה עמ' רצב
פ"א מ"ד אבות העולם באר משה (אפשטיין) דברים עמ' קעט
פ"א מ"ה ולמה מזכיר דברי היחיד בין המרובין המעלות לשלמה (תשמז) עמ' שע
פ"א מ"ה ולמה מזכירין דברי היחיד בין המרובין הואיל ואין הלכה אלא ברברי המרבין שאם יראה בית דין את דברי היחיד ויסמוך עליו של"ה תושבע"פ אות שו, ווי העמודים פרק כג אות לב
פ"א מ"ה ולמה מזכירין דברי היחיד בין המרוביןילקוט הגרשוני ח"ב
פ"א מ"ה ולמה מזכירין דברי היחיד בין המרובין כו'כתר שם טוב (תשסד) סי' שכ
פ"א מ"ה למה מזכירין דברי יחידבכורי אברהם דף פא ע"ג
פ"א מ"ה למה נכתבו דברי היחיד בין המרובים נטריקן (תשעד) עמ' קסב
פ"א מ"ה שאין בית דין יכול לבטל דברי בית דין חבירו עד שיהיה גדול ממנו בחכמה ובמנין בית ישראל (טויסיג) דברים עמ' קמו
פ"א מ"ה שאין בית דין יכול לבטל דברי בית דין חבירו ער שיהיה גדול ממנו בחכמה ובמניןבית ישראל (טויסיג) תנינא ח"ב עמ' רפג
פ"א מ"ה אם בית בין יכול לשנות דין של קודמיהםאגרות הראיה חלק ד קפ
פ"א מ"ה איזו מהן נחשבת גדולה בחכמה לגבי חברתה פחד יצחק חנוכה מאמר יד
פ"א מ"ו אמר רבי יהודה אם כן למה מזכירין דברי היחיד בין המרובין לבטלה שאם יאמר האדם כך אני מקבל יאמר לו כדברי איש פלוני שמעת של"ה תושבע"פ אות שו
פ"א מ"ו למה מזכירין דברי היחיד בין המרובין לבטלה שאם יאמר אדם כך אני מקובל יאמר לו כדברי איש פלוני שמעת דברי יונה עמ' רל, רנה, רס
פ"א מ"ו למה מזכירין דברי היחיד כו' לקוטי שיחות ח"א עמ' 54
פ"א מי"ב אלו דברים שחזרו בית הלל וכו' דברים נחמדים (תשסה) עמ' קיד
פ"א מי"ב חזרו ב"ה להורות כב"ש - ביאור הרמב"ם תתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' כב
פ"ב מ"ב לא ראינו אינה ראיה תפארת ישראל (הרטמן) עמ' תתרעט הערה 26
פ"ב מ"ג אף הוא העיד על כפר קטן שהיה בצד ירושלים וכו' אמרי נועם (מועדים) סי' י לשמ"ע [מבן המחבר]
פ"ב מ"ג אף הוא העיד על כפר אחר שהיה בצד ירושלים וכו' מכאן שאשה כותבת את גיטה עטרת ישועה (תשסד) אות ז לשמ"ע
פ"ב מ"ג העיד רבי חנינא וכו' שהסכין והידים טהורות והבשר טמא ערבי נחל (תשסד) עמ' תנה, תנט, ועי' שבת שובה דרוש ז
פ"ב מ"הויקהל משה עמ' קצ הערה טז [הלכה]
פ"ב מ"ט האב זוכה לבן בנוי בכח בעושר וכו' אבן ישראל על התורה פ' לך לך ד"ה ונראה
פ"ב מ"ט אב זוכה לבן במספר הדורותכתבי הרב נתן פרידלאנד ח"א עמ' 417
פ"ב מ"ט בארבעה דברים האב זוכה לבן תאומי צביה עמ' שטו
פ"ב מ"ט בד' דברים האב זוכה לבןחכמת התורה נח עמ' נה
פ"ב מ"ט בחמשה דברים האב מזכה לבנומרפא לשון עמ' פג
פ"ב מ"ט האב זוכה את בנו בג' דברים בחכמה כו' ערבי נחל (תשסד) עמ' תרס, תשס
פ"ב מ"ט האב זוכה לבן בה' דברים בנוי בתואר וכו'ראשית חכמה, גידול בנים פרק לא
פ"ב מ"ט האב זוכה לבן בנוי בכח בעושר ובחכמה ובשנים זרע קודש - מועדים עמ' רמז
פ"ב מ"ט האב זוכה לבן בנוי בכח וכו' ובחכמה בשעה שהקדימו תער"ב ח"ב עמ' אלף יג
פ"ב מ"ט האב זוכה לבן בנוי ובכח ובעושר ובחכמה ובשנים ובמספר הדורות לפניו והוא הקץ דרך ה' (באום) ח"ב פ"ג אות סט
פ"ב מ"ט האב זוכה לבן בנוי ובכח וכו' מגלה עמוקות (תשסח) עמ' רלה
פ"ב מ"ט האב זוכה לבן בנוי ובכח זרע קודש (תשסה) על התורה עמ' נג
פ"ב מ"ט האב זוכה לבן בנוי ובכח ובעושר קהלת יעקב שבועות עמ' רסט
פ"ב מ"ט האב זוכה לבן בנוי ובכח ובעשר דברי חלומות סי' יח (עמ' 189), מחשבות חרוץ סי' יט (עמ' 168), רסיסי לילה סי' י (עמ' 10), כא (עמ' 26), אור זרוע לצדיק עמ' 39, צדקת הצדיק סי' פו, קיב, רכה, דובר צדק עמ' 29, *185-188, שיחת מלאכי השרת עמ' 18, קומץ המנחה עמ' 36 (סי' ל), 69 (סי' עח)
פ"ב מ"ט האב זוכה לבן בנוי ובכח ובעשרפרי צדיק קדושים אות ג
פ"ב מ"ט האב זוכה לבן בנוי ובכח וכו' לקוטי שיחות ח"ה עמ' 358, ח"ז עמ' 124, ח"ח עמ' 166, ח"ט עמ' 6, חי"א עמ' 344, ח"כ עמ' 100
פ"ב מ"ט האב זוכה לבן בנוי ובכחילקוט הגרשוני ח"ב
פ"ב מ"ט האב זוכה לבן בנוי וכו' אור אברהם - תלמוד תורה עמ' ז
פ"ב מ"ט האב זוכה לבן בנויאור הצבי עמ' 62
פ"ב מ"ט האב זוכה לבן בנוי וכו' ובמספר הדורות לפניו וכו' צפנת פענח (תשסו) עמ' לז, שיג
פ"ב מ"ט האב זוכה לבן וכו' כח מעשיו הגיד לעמו ח"א דף מה ע"א
פ"ב מ"ט האב זוכה לבן וכו' נועם אלימלך (תשסא) עמ' טז, קל
פ"ב מ"ט האב זוכה לבן וכו' ובמספר הדורות לפניו הקשורים ליעקב (תשסא) עמ' פא, קפב
פ"ב מ"ט האב זוכה לבן וכו'דברי שלום ח"ו סי' קסז
פ"ב מ"ט האב זוכה לבן וכר ובמספר הדורות קהלת יעקב פסח ח"א עמ' שכ
פ"ב מ"ט האב זוכה לבן כו'ס' ג' תמוז תשנד עמ' קכג, עדר
פ"ב מ"ט האב זוכה לבנו אבן ישראל על התורה (תשסב) עמ' יד, עה
פ"ב מ"ט האב זוכה לבנו בנוי בכח וכו' בך יברך ישראל (תשסח) עמ' יט
פ"ב מ"ט האב זוכה לבנו בעושר וכו' דרך ה' השלם עמ' צו - מראה דרך, צט
פ"ב מ"ט האב זוכה לבנו וכו' שירת הפסח אות צ
פ"ב מ"ט האב זוכה לבנו וכו' ובמספר הדורות חכמת התורה לך לך עמ' תעח
פ"ב מ"ט האב זוכה לבנוחלק יעקב (קנטור) דרוש ב
פ"ב מ"ט האב זוכה לבנולבני בנימין דף לב ע"א
פ"ב מ"ט האב זוכה לבן בנוי ובכח ובעושר ובחכמה ושנים נזר הקדש ח"ב עמ' תשא, תשכט
פ"ב מ"ט האדם זוכה לבניו בחמשה דברים שפתי חיים - אמונה ובחירה ח"א עמ' רג
פ"ב מ"ט אב זוכה לבנובית אבא (גוטווירטה) פתח הבית עמ' 7
פ"ב מ"ט האב זוכה לבנו בחמשה דברים וכו' מי השלוח (תשסז) ח"א דף רסז
פ"ב מ"ט מספר הדורות לפניו נפש הרב עמ' מט
פ"ב מ"ט ובמספר הדורות לפניו והוא הקץ באר משה (אפשטיין) דברים עמ' רנא
פ"ב מ"ט הקץ תלוי במספר הדורות וכו' פחד יצחק שבת קונטרס רשימות אות ג
פ"ב מ"ט דור רביעי ישובו הנה פחד יצחק - ראש השנה מאמר כז
פ"ב מ"ט ודור רביעי ישובו הנה דרשות מהר"ם בנעט עמ' עז
פ"ב מ"ט ובראב"ד אבן ישראל על התורה (תשסב) עמ' עה
פ"ב מ"ט ובראב"ד אבן ישראל על התורה עמ' נג
פ"ב מ"ט ובראב"ד אבן ישראל (פישר) אגדה ח"ב עמ' נא
פ"ב מ"ט ראב"דפחד יצחק פורים ענין יח
פ"ב מ"ט תוס' שאנץ תיבת גמא (תשעא) ח"א עמ' צא
פ"ב מ"י ה' דברים של י"ב חודשילקוט הגרשוני ח"ב
פ"ב מ"י חמישה דברים של י"ב חודשים חיים לגופא (תשסה) עמ' נ
פ"ב מ"י משפט דור המבול יב"חמשנת חיים בראשית עמ' פח, קה
פ"ב מ"י דור המבול שנים עשר חדש משפט אור חדש פ"ה אות 554, פ"ב אות 282
פ"ב מ"י משפט דור המבול י"ב חודש רנת יצחק - פרק חלק עמ' תכד, תכו
פ"ב מ"י משפט דור המבול י"ב חודש ומשפט גוג ומגוג י"ב חודש קרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' תכה
פ"ב מ"י משפט דור המבול י"ב חודשחכמת התורה נח עמ' רסו
פ"ב מ"י משפט דור המבול י"ב חורשטוב טעם בראשית עמ' פה
פ"ב מ"י משפט דור המבול י"ב חודש משפט הרשעים בגיהינום י"ב חודש נזר הקדש ח"ב עמ' מה, פא, שעד, שעה
פ"ב מ"י משפט המצריים יב"חמשנת חיים שמות עמ' לה, מט
פ"ב מ"י משפט המצריים במצרים י"ב חורשטוב טעם שמות עמ' נו
פ"ב מ"י משפט המצריים י"ב חודש אור אברהם שמות עמ' כא
פ"ב מ"י משפט המצרים י"ב חודש שירת הפסח אות קז, קכה
פ"ב מ"י משפט המצרים י"ב חודש וכו'טוב ירושלים שמות פ"י פסוק ד
פ"ב מ"י משפט מצריים י"ב חודש ימי דוד (תשסז) עמ' ד
פ"ב מ"י משפט מצרים י"ב חודש לחמי תודה דף קיח ע"ב
פ"ב מ"י משפט מצרים שנה תמימה גור אריה שמות פי"ב הערה 458, פי"ח אות א
פ"ב מ"י משפט מצריםרבנו בחיי עה"ת ח"ב עמ' עג
פ"ב מ"י משך עשר המכות היה שנה תמימה אמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) שמות לב
פ"ב מ"י זמן המכות היה י"ב חודש עת הזמיר הגיע עמ' ח
פ"ב מ"י משפט גוג ומגוג י"ב חדש תורת העולה ח"ג פרק מז
פ"ב מ"י משפט רשעים בגיהנום י"ב חודש אוצר המאמרים (תשס) עמ' רסז
פ"ב מ"י משפט רשעים בגיהנום יב חדשוצוה הכהן עמ' לג
פ"ב מ"י משפט רשעים בגיהנם וכו' ר"י אומר מן הפסח עד עצרת מתנת חיים מועדים (תשנח) עמ' רעט
פ"ב מ"י משפט רשעים בגיהנם י"ב חדש דרך מצותיך (חב"ד) דף א ע"ב
פ"ב מ"י משפט רשעים בגיהנם י"ב חודש ויגד יעקב עמ' תיב
פ"ב מ"י משפט רשעים בגיהנם י"ב חודש לקוטי דיבורים עמ' 1198
פ"ב מ"י משפט רשעים בגיהנם י"ב חודשילקוט הגרשוני ח"ב
פ"ב מ"י משפט רשעים בגיהנם י"ב חודשס' העיקרים (מישור) עמ' תרד, תרמב, תרסג
פ"ב מ"י משפט רשעים בגיהנם י"ב חודשראשית חכמה, יראה פרק טו אות פח
פ"ב מ"י משפט רשעים בגיהנם יב חודשדרך חיים עמ' תצט
פ"ב מ"י משפט רשעים בגיהנם שנים עשר חדש אור חדש פ"ב אות 172, פ"ג אות 160
פ"ב מ"י משפט רשעים בגיהנם שנים עשר חדש תקנת השבין סי' טו (עמ' 155), שיחת מלאכי השרת עמ' 12
פ"ב מ"י משפט רשעים בגיהנם שנים עשר חדשפרי צדיק לט"ו בשבט אות א
פ"ב מ"י משפט רשעים בגיהנם י"ב חודש של"ה - עשרה מאמרות אות צו הגה"ה ג, שער האותיות אות ק ס"ק קפח
פ"ב מ"י משפט רשעים י"ב חודש טיול בפרדס ח"א עמ' פ
פ"ב מ"י משפט רשעים י"ב חודש מצווה ועושה ח"ב עמ' קמז
פ"ב מ"י משפט רשעים בגיהנם י"ב חדשאור הישר בראשית דף יא ע"א
פ"ב מ"י משפט רשעים וכו'דברי שלום ח"ו סי' קלח {הרי אין אש גיהנום שולט ברשעי ישראל}
פ"ב מ"י והיה מדי חדש בחדשו כו' קאי על הנשמות ערבי נחל (תשסד) עמ' קעו
פ"ב מ"י לדברי רבי יוחנן בן נורי רשעים נידונים בגיהנם מפסח עד עצרת עקבי אבירים עמ' רנח
פ"ב מ"י מן הפסח ועד העצרתילקוט הגרשוני ח"ב
פ"ב מ"י משפט הרשעים מן הפסח ועד עצרת תפארת ישראל (הרטמן) עמ' תשיב הערה 44
פ"ב מ"י משפט רשעים בגיהנם מן הפסח ועד העצרת אמרי פנחס השלם - שער פרשיות ומועדים סי' קצ, רכג
פ"ב מ"י משפט רשעים בגיהנם מפסח ועד עצרת מפי ספרים וסופרים - פניני חסידות אמור כג
פ"ב מ"י משפט רשעים וכו' מן הפסח ועד העצרת לקוטי שיחות חל"ב עמ' 151
פ"ב מ"י אפליגו ת"ק ור"י בן נורי משפט רשעים בגהינם יב"ח איש אמונים דף לו ע"ג
פ"ב מ"י בפלוגתא משפט רשעים בגיהנום י"ב חודש או מ"ט יוםמטה יששכר עמ' קעט
פ"ב מ"י מורשה - שיחות למועדים עמ' ריז
פ"ג מ"י ר"ג אומר בי"ט רק רקיקין מותר לאפות נטריקן (תשעד) עמ' קמז
פ"ג מ"י רע"ב, וחורי - עיסה גדולה הנאפית ע"ג גחלים נטריקן (תשעד) עמ' קמח
פ"ג מי"ב פרתו יוצאה ברצועה כו' עיוני רש"י שמות ח"ב עמ' קצט-רא
פ"ד מ"א אלו דברים מקולי ב"ש ומחומרי ב"הכתר שם טוב (תשסד) סי' שכ
פ"ד מ"א אלו דברים מקולי ב"ש ומחומרי ב"ה, ביצה שנולדה ביו"ט בש"א תאכל ובה"א לא תאכל, בש"א שאור בכזית וחמץ בככותבת, ובה"א זה וזה בכזית נועם אלימלך (תשסא) עמ' קע
פ"ד מ"א אלו דברים מקולי בית שמאי ומחומרי בית הלל... בית שמאי אומרים: שאור בכזית וחמץ בככותבתנועם אלימלך דף מג ע"א
פ"ד מ"ו חבית של זיתים מגלגלים בית שמאי אומרים אינו צריך לנקב של"ה תושבע"פ אות קי
פ"ד מ"ז האשה מתקדשת בדינר וכו' דברים נחמדים (תשסה) עמ' קטו
פ"ד מ"ז קשר שלש מחלוקת ב"ש וב"ה שפע חיים - נישואין עמ' קלט
פ"ד פי' הרמב"ם ככר לאדן (תשנ) עמ' קיד
פ"ה מ"ב הפורש מן הערלהס' העיקרים (מישור) עמ' רכד
פ"ה מ"ג קהלת אינו מטמא את הידים מעשה רקם (בר) עמ' 151
פ"ה מ"ה ב"ש וכו' אומרים כו' [לקולא] לקוטי שיחות חכ"ד עמ' 10
פ"ה מ"ו01 עקביא העיד ד' דברים, וא"ל חזור בך ונעשך אב בית דין על ישראל, וא"ל מוטב שאהיה שוטה כל ימי וכו' דרשות שמן רוקח עמ' רנה
פ"ה מ"ו01 עקביה בן וכו' ולא ליעשות שעה אחת רשע תקנת השבין סי' *טו (עמ' 129-130)
פ"ה מ"ו01 עקביא בן מהללאל העיד אברהם את ידו ח"א דף לט ע"ב
פ"ה מ"ו02 אמרו לו לעקביאארצות החיים (פלג'י) דרוש ח
פ"ה מ"ו02 אמרו לו עקביא חזור בך בארבעה דברים שהיית אומר ונעשך אב בית דין לישראל אוצרות חיים - אישים ח"ה עמ' שע
פ"ה מ"ו02 חזור בך בארבעה דברים שער החצר (תשעב) סי' לב
פ"ה מ"ו02 חזור בך בארבעה דברים שהיית אומר וכו' ויחי עוד דף קה ע"ג
פ"ה מ"ו04 מוטב אהיה שוטה כל ימי וכו'בני יששכר ח"ב דף ו ע"ג
פ"ה מ"ו04 מוטב יהיה שוטה כל ימיו ואל יהיה רשע לפני המקום שעה אחת צמח דוד (סקאליע) עמ' צד
פ"ה מ"ו04 מוטב להקרא שוטה כל ימי, ולא ליעשות שעה אחת רשע לפני המקום שפתי חיים - מידות ועבודת ה' ח"ב עמ' תכה
פ"ה מ"ו04 מוטב לי להיקרא שוטה כל ימי, ולא ליעשות שעה אחת רשע לפני המקוםדרשות שבט הלוי עמ' רכט
פ"ה מ"ו04 מוטב לי להקרא שוטה בל ימי מעשה רקם (בר) עמ' 70
פ"ה מ"ו04 מוטב לי להקרא שוטה כל ימי וכו' אמרי פנחס השלם - שער פרשיות ומועדים סי' תנז, תנט, תקז, שער התפילה סי' פ, שער הענוה סי' מז
פ"ה מ"ו04 מוטב לי להקרא שוטה כל ימי ולא ליעשות שעה אחת רשע אור ישרים (תשסב) עמ' לה, רעח, רפט
פ"ה מ"ו04 מוטב לי להקרא שוטה כל ימי ולא לעשות שעה אחת רשע לפני המקום תפארת צבי ויקרא עמ' שי
פ"ה מ"ו04 מוטב שאהיה שוטה בל ימי ואל אהיה רשע שעה אחה לפני המקום עמוד העבודה (תשעג) ביאור מאמר חז"ל ג
פ"ה מ"ו04 מוטב שאהיה שוטה כו' ואל אהיה רשע כו' פרדס המלך (תשסט) אות כו
פ"ה מ"ו04 מוטב שאהיה שוטה כל ימי ולא אהיה רשע אף שעה אחת לפני המקום יסוד האמונה (תשסז) ויכוח השואל והמשיב אות כא
פ"ה מ"ו04 מוטב שאהיה שוטה כל ימי ולא אהיה רשע שעה אחת לפני המקוםעטרת צבי (טאקסין) דף יד ע"א
פ"ה מ"ו04 מוטב שאקרה שוטה ולא אהיה רשע לפני המקום צמח ה' לצבי (תשסז) עמ' פו
פ"ה מ"ו04 מוטב שיהיה שוטה וכו'דברי שלום ח"ו סי' קצא
פ"ה מ"ו04 מוטב שייקרא שוטה כל ימיו כו'חיים וחסד סי' תקד
פ"ה מ"ו04 מוטב שיקרא שוטה כל ימי חייו וכו' הטוב והתכלית - אמונה ודעת עמ' י
פ"ה מ"ו04 מוטב שיקרא שוטה כל ימיו ואל יעשה עצמו רשע שעה אחת מגן אברהם (טריסק, תשסו) עמ' קסא
פ"ה מ"ו04 מוטב שתהא שוטה כל הימים ואל תהי רשע שעה אחת וכו'מרפא לשון עמ' קט
פ"ה מ"ו10 אין משקין לא את הגיורתילקוט הגרשוני ח"ב
פ"ה מ"ו13 שמעיה ואבטליון - גרי צדקאור הרעיון עמ' רסט
פ"ה מ"ו14 דוגמא השקוה תתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' רמב
פ"ה מ"ו15 ח"ו שעקביא נתנדהילקוט הגרשוני ח"ב
פ"ה מ"ו15 ח"ו שעקביה בן מהללאל נתנדה ישמח חיים (תשסה) מע' י אות נד
פ"ה מ"ו16 אין העזרה ננעלת בפני כל אדם מישראל בחכמה ויראת חטא כעקביא צמח צדיק (תשסז) עמ' רפח
פ"ה מ"ו16 אין העזרה ננעלת בפני כל אדם מישראל בענוה ויראת חטא כעקביא בן מהללאל מאמר יחזקאל (קאזמיר) עמ' קפ
פ"ה מ"ז בשעת מיתתו אמר לבנו וכו' מעשיך יקרבוך ומעשיך ירחקוך אוצרות חיים - אישים ח"ה עמ' שעא
פ"ה מ"ז אני שמעתי מפי המרוביםבכורי אברהם דף פג ע"א
פ"ה מ"ז אני שמעתי וכו' והם שמעו כו' בשעה שהקדימו תער"ב ח"ג עמ' אלף שעג
פ"ה מ"ז עקביא בן מהללאל אמר אני עמדתי בשמועתי והם עמדו בשמועתן וכו' צפנת פענח (תשסו) עמ' שמח
פ"ה מ"ז אבל אתה שמעת מפי היחיד, מוטב להניח דברי יחיד ולאחוז בדברי המרוביןכוזרי מאמר ג סי' סז
פ"ה מ"ז אחוז בדברי המרוביםמוסר המקרא והתלמוד עמ' קסט
פ"ה מ"ז אמר לו אבא פקוד עלי חבירך וכו' א"ל מעשיך יקרבוך ומעשיך ירחקוך של"ה - שער האותיות אות פ ס"ק ח
פ"ה מ"ז מעשיך יקרבוך ומעשיך ירחקוך באר הגולה באר ז הערה 134
פ"ה מ"ז מעשיך יקרבוך ומעשיך ירחקוך מאמר יחזקאל (קאזמיר) עמ' שו
פ"ה מ"ז מעשיך יקרבוך ומעשיך ירחקוך נצח ישראל עמ' רפג הערה 97
פ"ה מ"ז מעשיך יקרבוך ומעשיך ירחקוך ערבי נחל (תשסד) עמ' תתפו
פ"ה מ"ז מעשיך יקרבוך ומעשיך ירחקוך קישוטי כלה (תשסג) עמ' קנז
פ"ה מ"ז מעשיך יקרבוך ומעשיך ירחקוך תפארת ישראל (הרטמן) עמ' כד הערה 138
פ"ה מ"ז מעשיך יקרבוך ומעשיך ירחקוך בשבילי אמונה ח"א עמ' קמז
פ"ה מ"ז מעשיך יקרבוך ומעשיך ירחקוך חיי שלמה עמ' קו
פ"ו מ"א ר"י בן בבא העיד ה' דברים, שממאנין את הקטנות וכו' עטרת ישועה (תשסד) אות ב ליום ר"ה, אות לו לעיו"כ
פ"ו מ"א ר"י בן בבא העיד על ה' דברים, שממאנין את הקטנות וכו' אמרי נועם (מועדים) סי' ג ליום ר"ה [מבן המחבר]
פ"ו מ"א ועל תמיד של שחר שקרב בד' שעות וכו'טוב ירושלים שמות פי"ב פסוק ו
פ"ו מ"א תניא עובדא דהכא על ההיא דתמיד של שחר קרב בד' שעות נחלת דבש מהדו"ק ח"ב סי' יג אות י
פ"ו מ"ג בשר הפורש מן החיס' העיקרים (מישור) עמ' רכד
פ"ז מ"ט יוצאה בגטעולת חודש ח"ג מאמר תקו
פ"ח מ"ג כבר גזר ריב"ז שלא להושיב בתי דינין על כך הקשורים ליעקב (תשסא) עמ' קעח
פ"ח מ"ו שמעתי כשהיו בונים בהיכל ובעזרה היו עושים קלעיםיערות דבש ח"א עמ' קפב
פ"ח מ"ו שמעתי כשהיו בונין בהיכל עושין קלעים להיכל המעלות לשלמה (תשמז) עמ' תלא
פ"ח מ"ו אמר רבי יהושע שמעתי ואין לי לפרש מפי ספרים וסופרים - פניני חסידות יתרו יד
פ"ח מ"ו אמר רבי יהושע שמעתי שמקריבין ואע"פ שאין בית צפנת פענח (תשסו) עמ' מא
פ"ח מ"ו מקריבין אע"פ שאין בית בנוי אור אברהם - מגילת אסתר עמ' רי
פ"ח מ"ו מקריבין אע"פ שאין בית אור אברהם ברכות עמ' סט
פ"ח מ"ו מקריבין אע"פ שאין בית חקל יצחק (תשסג) עמ' שמ, תקלא
פ"ח מ"ו מקריבין אע"פ שאין בית לקוטי שיחות חי"א עמ' 122, חט"ו עמ' 457
פ"ח מ"ו מקריבין אעפ"י שאין בית וכו' כח מעשיו הגיד לעמו ח"ב ו ע"א
פ"ח מ"ו תוי"ט ד"ה בקדושה - דכבוש נכרים אתא ומבטל כבוש וכו' לא אתא כבוש ומבטל חזקה וכו' לא מצינו בה נבואה לקוטי שיחות ח"ט עמ' 68, חט"ו עמ' 102
פ"ח מ"ו תוי"ט בענין קדושה ראשונה ושני' הל' בית הבחירה (שניאורסון) עמ' פא
פ"ח מ"ז01 אר"י מקובל אני וכו' הלכה למשה מסיני שאין בא לטמא ולטהר וכו'יערות דבש ח"א עמ' קפו
פ"ח מ"ז02 הלכה למשה מסיני שאין אליהו בא וכו'מרפא לשון עמ' צט
פ"ח מ"ז02 הלכה למשה מסיני שאין אליהו בא לטמא ולטהר וכו'נר ישראל חלק ג דף עא
פ"ח מ"ז02 הלכה למשה מסיניהתקופה הגדולה (תשלב) עמ' רלח-רלט
פ"ח מ"ז03 אין אליהו בא וכו' תורת יחיאל בראשית עמ' שכ, שסד
פ"ח מ"ז03 אין אליהו בא וכו' אלא לעשות שלום ביניהם, שנאמר הנה אנכי שולח וכו' והשיב לב אבות וכו' אוצרות חיים - אישים ח"א עמ' שמ
פ"ח מ"ז03 אין אליהו בא וכו' לא לרחק ולא לקרב אלא לעשות שלום בעולם אגרא דפרקא (תשסה) עמ' כא
פ"ח מ"ז03 אין אליהו בא וכו' אלא לעשות שלום מבשר טוב - ישועות אברהם עמ' קכג
פ"ח מ"ז03 אין אליהו בא וכו' אלא לעשות שלום בעולםאודה ה' דף ג ע"ב
פ"ח מ"ז03 אין אליהו בא וכו' רק לעשות שלום מראה יחזקאל על התורה (תשס) עמ' רנה
פ"ח מ"ז03 אין אליהו בא וכו' רק לעשות שלום וכו' מראה יחזקאל (תשסד) עמ' שמו
פ"ח מ"ז03 אין אליהו בא לטמא וכו'דרישת ציון (תשסב) עמ' 45
פ"ח מ"ז03 אין אליהו בא לטמא ולטהר וכו' אלא לעשות שלום בעולם ילקוט עטרת צבי עמ' רעז
פ"ח מ"ז03 אין אליהו הנביא בא לטמא ולטהר לרחק ולקרב אלא לעשות שלום בעולם בך יברך ישראל (תשסח) עמ' קמז, קעב
פ"ח מ"ז03 אליהו אינו בא אלאארצות החיים (פלג'י) דרוש יד
פ"ח מ"ז03 אליהו בא וכו' רבי שמעון אומר להשוות המחלוקת אוצרות חיים - הגאולה העתידה עמ' רפה
פ"ח מ"ז03 אליהו בא לברר פסולי משפחה פחד יצחק פסח מאמר נב
פ"ח מ"ז03 אליהו לא בא לטמא ולטהרדרישת ציון (תשסב) עמ' 45, 46, 93, 94, 107
פ"ח מ"ז03 כשיבוא פנחס לבשר גאולתינו וכו' בישורון מלך ח"א עמ' שסב
פ"ח מ"ז03 שאין אליהו בא וכו' אלא לעשות שלום בעולם חמודי צבי מועדים עמ' שס, שסב
פ"ח מ"ז03 שאין אליהו בא וכו' אלא לעשות שלום בעולם קשוטי כלה חי"א אות סו
פ"ח מ"ז03 שאין אליהו בא וכו' אלא לרחק המקורבין בזרוע וכו' בינת משה (תשסב) עמ' נא
פ"ח מ"ז03 שאין אליהו בא וכו' אלא לרחק המקורבין בזרוע ולקרב המרוחקין בזרוע וכו' דרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' רנח
פ"ח מ"ז03 שאין אליהו בא וכו' אלא לרחק המקורבין בזרוע, ולקרב המרוחקין בזרוע הקדמת אמרי יוסף (תשנח) דף ה ע"ב
פ"ח מ"ז03 שאין אליהו בא כו'ילקוט הגרשוני ח"ב
פ"ח מ"ז03 שאין אליהו בא לטמא ולטהר לרחק ולקרב דרשות מהר"ם שיק עמ' קט
פ"ח מ"ז03 שאין אליהו בא לטמא ולטהר לרחק ולקרב, אלא לרחק המקורבין בזרוע ולקרב המרחקין בזרוע של"ה ווי העמודים פרק כה אות ח
פ"ח מ"ז03 שאין אליהו בא... אלא לעשות שלום בעולם באר משה (אפשטיין) שמות עמ' תשעו, במדבר עמ' קעא, דברים עמ' כט
פ"ח מ"ז04 אלא לקרב את המרוחקין בזרוע ולרחק את המקורבין בזרוע בת עין (תשסז) עמ' קעח
פ"ח מ"ז04 אלא לרחק את המקורבים בזרוע ולקרב את המרוחקים בזרועילקוט דברי חכמים שמות סי' שמא
פ"ח מ"ז04 אלא לרחק הקרובים ולקרב הרחוקים טל חיים (פרידלנדר) עמ' קיז
פ"ח מ"ז04 אליהו בא לרחק ולקרבדרישת ציון (תשסב) עמ' 252-259
פ"ח מ"ז09 אליהו בא לקרבאורות הקודש חלק א קל
פ"ח מ"ז09 ר"ש אומר להשוות המחלוקת נצח ישראל עמ' תתלט
פ"ח מ"ז10 להשוות המחלוקת עיוני רש"י דברים ח"א עמ' קיג
פ"ח מ"ז10 להשוות המחלוקת וכו' לעשות שלום ביניהם לקוטי שיחות חכ"א עמ' 112
פ"ח מ"ז10 וחכ"א לא לרחק ולא לקרבילקוט הגרשוני ח"ב במקומו ובעמ' קסו
פ"ח מ"ז11 אלא להרבות שלום מפי ספרים וסופרים ח"ב עמ' רצג
פ"ח מ"ז11 אלא לעשות שלום אמרי פנחס השלם - שער פרשיות ומועדים סי' שמה
פ"ח מ"ז11 אלא לעשות שלום בעולם ארצות החיים (תשסא) דרוש ב עמ' יט ד"ה ולפי
פ"ח מ"ז11 אלא לעשות שלום בעולם באר הגולה באר ה הערה 496
פ"ח מ"ז11 אלא לעשות שלום בעולם קרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' ז
פ"ח מ"ז11 אלא לעשות שלום בעולם תורת יחיאל במדבר עמ' שנא
פ"ח מ"ז11 אלא לעשות שלום בעולםגנזי ישראל ח"ב דף קד ע"ב
פ"ח מ"ז11 אלא לעשות שלום בעולם, ובפיה"מ רנת יצחק - פרק חלק עמ' קצט
פ"ח מ"ז11 אלא לעשות שלום וכו'שבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' שמט, תסט
פ"ח מ"ז11 לא לקרב ולא לרחק אלא לעשות שלום אוצר המאמרים (תשס) עמ' שלו
פ"ח מ"ז11 לא לרחק ולא לקרב אלא לעשות שלום זכות ישראל - עשר קדושות פרק ח מכתב ב
פ"ח מ"ז11 לא לרחק ולא לקרב אלא לעשות שלום מבשר טוב - חנוכה - פתח דבר עמ' כט
פ"ח מ"ז11 לא לרחק ולא לקרב אלא לעשות שלום בעולם תפארת צבי במדבר עמ' כא, שיב, שכ, שכב
פ"ח מ"ז11 לעשות שלום גור אריה ויקרא פכ"ו הערה 144
פ"ח מ"ז11 לעשות שלום בעולם אגרא דכלה ח"א עמ' ה, ח"ג עמ' קמב, רכד, רכה, תו
פ"ח מ"ז11 לעשות שלום בעולם ויברך דוד עמ' קא
פ"ח מ"ז11 לעשות שלום בעולם חיי שלמה עמ' רנו
פ"ח מ"ז11 לעשות שלום בעולם כנסת מרדכי מועדים ח"ב עמ' קסח
פ"ח מ"ז11 לעשות שלום בעולם שנאמר וכו' לקוטי שיחות ח"ה עמ' 419
פ"ח מ"ז11 לעשות שלום בעולםבני יששכר ח"ב דף סט ע"א
פ"ח מ"ז11 לעשות שלוםהגיוני עוזיאל ח"א עמ' 181-182
פ"ח מ"ז11 רק לעשות שלום בעולם דרשות יעב"ץ עמ' יא
פ"ח מ"ז12 הנה אנכי שולח לכם את אליה הנביא... - היינו שלוםמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 334
פ"ח מ"ז12 הנה אנכי שולח לכם את אליהו הנביא וכו' לעשות שלום צפנת פענח (תשסו) עמ' רכ, רכג
פ"ח מ"ז13 אליהו בא להשיב לב אבותכתבי הרב יהודה אלקלעי ח"א עמ' 177
פ"ח מ"ז14 אליהו וכו' והשיב לב אבות על בנים מחשבות חרוץ סי' ח (עמ' 57), דובר צדק עמ' 28, 96
פ"ח מ"ז14 אליהו וכו' והשיב לב אבות על בניםפרי צדיק לחנוכה אות יג
פ"ח מ"ז תוי"ט - תיקו נוטריקון ת'שבי י'תרץ ק'ושיות ו'איבעיות מצווה ועושה ח"א עמ' תקנז
פ"ח מ"ז תוי"ט - ת'שבי י'תרץ ק'ושיות ו'אבעיות דרשות מהר"ם שיק עמ' קט
פ"ח מ"ז תוי"ט - תיק"ו ראשי תיבות תשבי יתרץ קושיות ואבעיות באר שרים במדבר פ' פנחס דרוש א אות ב

מכון הלכה ברורה
ירושלים ת"ד 34300

פרטים נוספים
בטל' 02‎-6521259
פקס 02‎-6537516

ראשי | מידע | השיטה | פרסומים | דוגמה | תרומות | הסכמות | גלרית תמונות | בית מדרש וירטואלי
ספריה וירטואלית | הלכות פסח | הלכות חנוכה | מפתח לרמב"ם | נושאי הבירורים | פרשת השבוע
דף יומי | מצגות | מפתח לאגדות | מאגרי מידע | תקוני טעויות דפוס | צרו קשר

HOME | ABOUT HALACHA BRURA | השיטה | EXAMPLE |
PUBLICATIONS | DONATIONS | ENDORSEMENTS (HASKAMOT) | WEEKLY PARSHA | CONTACT US