Halacha Brura and Berur Halacha Institute

הכלה רוריבו הרורב הכלה ןוכמ

דומלתה תודגא לע םישוריפל חתפמ

תודגאל חתפמה לש ישארה ףדל

(תורוקמה לש אלמ טסקט םע) הרז הדובע תכסמ לע תודגא ירואיב טקלל

הרז הדובע תכסמ
'מע (רושימ) םירקיעה 'ס
ה
ורכש לוטיו אובי הב קסעש ימ לכ א"ע ב
דפר 'מע תבש תעד תואב ןישוע לארשיש תווצמ לכ א"ע ב
תודיעמו
וש 'מע ת"הע בקעיל תמא אלו תיגיגכ רה ונילע תיפכ םולכ א"ע ב
הונלבק
שורד (רוטנק) בקעי קלח
זט
'וכו ת"ס איבמ ה"בקה ל"על א"ע ב
ז 'מע ב"ח שבד תורעי וחינמו וקיחב ת"ס ןתונ ה"בקה ל"על א"ע ב
'וכו
215 'מע תימואלה תודהיה הרות רפס ה"בקה איבמ ל"על א"ע ב
'וכו המוא לכ סנכת :רמואו
'מע םילהת לע תופי םינפ
וצש
אובי אוה ךורב שודקה אובל דיתעל א"ע ב
הב קסעש ימל רמואו וקיחב הרות רפסו
ורכש לוטיו אובי
טי ףד (לואש) בקעי לוק
ב"ע
ת"ס ה"בקה איבמ אובל דיתעל א"ע ב
וקיחב
א"ח םידעומ םייח יתפש
גפר ,בנר 'מע
ת"ס ה"בקה איבמ אובל דיתעל א"ע ב
ם"וכע ןיאבו ןיצבקתמ דימ ...וקיחב וחינמו
איבוברעב
שורד (ןשיה) לארשי ינבל
ט
ת"ס ה"בקה איבמ אובל דיתעל א"ע ב
'מע (רושימ) םירקיעה 'ס
זק
הרות רפס ה"בקה איבמ אובל דיתעל א"ע ב
ודיב
םימחרה ימי ,בוט רשבמ
אקת 'מע תוחילסהו
הרות רפס ה"בקה איבמ אובל דיתעל א"ע ב
אובי הב קסעש ימל רמואו וקיחב וחינמו
ידבוע ןיאבו ןיצבקתמ דימ ,ורכש לוטיו
'וכו איבוברעב םיבכוכ
רמאמ ג"ח שדוח תלוע
הסת
אובל דיתעל א"ע ב
ב"ח בהזל רוכ וקיחב ת"ס ה"בקה איבמ א"ע ב
'מע ב"ח ת"הע ייחב ונבר
חנש
וקיחב ת"ס איבמ א"ע ב
ק 'מע יולה טבש תושרד תאזו 'אנש ,הרות אלא תאז ןיא ב"ע ב
הרותה
'מע םילהת לע תופי םינפ
הכקת ,גמר
תוכלמ אלא םואל ןיא ב"ע ב
הדוהי יבצ ברה תוחיש
231 'מע רבדמב
לכ ...[םלועה תומואל] ה"בקה רמא ב"ע ב
...םתישע םכמצע ךרוצל םתישעש המ
דצ ףד א"ח ט"וי תשודק
ג"ע
רה ונילע תיפכ םולכ ע"מוא ורמא ב"ע ב
תיגיגכ
וטר 'מע ז"ח םורמ ימ לאשו ןושלו המוא לכ ירחא רזח 'ה ב"ע ב
הרותה תא ולבקי םא
ט 'מע לארשי תראפת ריעשב יעב יאמ 'וגו חרזו אב יניסמ 'ה ב"ע ב
ג 'מע א"יח םורמ ימ הב ביתכ המ ולאש תומואה ב"ע ב
םימכח ירבד טוקלי
י 'יס תישארב
תומואה לכ לע הרותה תא ריזחה ב"ע ב
חי ףד א"ח רכששי ינב
ג"ע
לכ לע הרותה תא ה"בקה ריזחה ב"ע ב
לארשיל הנתנש םדוק תומואה
'מע (א"דיח) םייח חור
געק
ה"א לע הרותה ה"בקה ריזחה ב"ע ב
'מע םירבד יבכמה שוריפ
דמש
המוא לכ לע ה"בקה הריזחה ב"ע ב
'מע (גישת) לאומש ירבד
בנק
אלו ןושלו המוא לכ לע הריזחה ב"ע ב
הולבק
דר 'מע יולה טבש תושרד תומחלמ הברה ,ונשבכ םיכרכ הברה ב"ע ב
ונישע
וטת 'מע ןויערה רוא וננקת םיקווש הברה ב"ע ב
י ד"וס םייח ירפ 'וכ וננקת ןיקווש הברה ב"ע ב
'מע ת"הע בקעיל תמא
דעת
תאזו רמאנש הרות אלא תאז ןיאו ב"ע ב
הרותה
הבושת ,המכח תישאר
הבושת ,ג תוא א קרפ
גי תוא ז קרפ
תאזו רמאנש הרות אלא תאז ןיאו ב"ע ב
הרותה
דכשת 'מע םייח ךרד לארשי וקסעיש ליבשב ונישע םלוכו ב"ע ב
הרותב
ב"ע ל ףד יבא תוכרב אלו ןושלו המוא לכ לע ה"בקה רזח ב"ע ב
השרותה תא לבקל וצר
טנ 'מע ט"ח םורמ ימ לכב אבל דיתעל םלועה תומוא ונעטי ב"ע ב
לארשי ליבשב ושע - ושעש
דסקת 'מע םירשי תליסמ םכמצע ךרוצל םתישעש המ לכ ב"ע ב
םתישע
דצ 'מע לארשי תראפת ונילע רהה תיפכ םולכ ב"ע ב
אכ 'מע (א"דיח) םייח חור רהה תא ונילע תיפכ םולכ ב"ע ב
,חמק 'מע ו"ח םורמ ימ
,אע 'מע ח"ח ,גנר 'מע ז"ח
טמק ,בל 'מע א"יח
תיגגכ רה ונילע תיפכ םולכ ב"ע ב
'מע םילהת לע תופי םינפ
יקת
תיגיגכ רה ונילע תיפכ םולכ ב"ע ב
ףסוי ירמא
ד"ע ומ ףד רבדמב-ארקיו
ןתיל אלא לגעה תא לארשי ושע אל ב"ע ב
הפ ןוחתפ
זת 'מע תבש תעד לארשי ליבשב אלא ונישע אל ב"ע ב
הפ 'מע א"יח םורמ ימ הקיתרנמ המח איצומ 'ה דיתעל ב"ע ב
'מע ב"ח ינושרגה טוקלי
מ
םיימורל ה"בקה רמאי דיתעל ב"ע ב
הפר 'מע ח"ח םורמ ימ תיפכ םולכ תומואה ונעטי דיתעל ב"ע ב
תיגגכ רה ונילע
א"ע מק ףד בוט בר םלועה תומוא ורמאי אובל דיתעל ב"ע ב
אל תוצמ ז 'וכ תיגיגכ רה ונילע תיפכ םולכ
םתמייק
די) ל"רהמ תושרד
טס 'מע (יכדרמ
ריעשב יעב יאמ ב"ע ב
ב"ע י ףד םלוע תבהא תאז דיגי םכב ימ ב"ע ב
חכש 'מע ז"ח םורמ ימ ימקמ הלחת סנכנ ךלמ רובצו ךלמ ב"ע ב
ףא ןורח שופילד
בק 'מע רכששי הטמ 'וכו הליחת סנכנ ךלמ רוביצו ךלמ ב"ע ב
(ןיטאיסוה) בקעי ילהא
ב"ע ביש ףד
המוא לכ לע ה"בקה הריזחהש דמלמ ב"ע ב
'וכו
'מע (חנשת) לאומש ירבד
טנק
המוא לכ לע ה"בקה הריזחהש דמלמ ב"ע ב
הולבק אלו ןושלו
'מע (רושימ) םירקיעה 'ס
וק
המוא לכ לע ה"בקה הריזחהש דמלמ ב"ע ב
ןושלו
'מע א"ח להי רוא
גמק-במק
שקיבו תומואה לכ לע ה"בקה בבס ב"ע ב
הרותה תא ולבקיש םהמ
'מע םילהת לע תופי םינפ
חצת ,חר
םימייקמ וליפאש םיוג רתיו האר ב"ע ב
רכש םהל ןיא תווצמה
ב"ח ינושרגה טוקלי ונילע תיפכ םולכ ע"שבר ב"ע ב
תוא (גרבדלוג) ןושש לוק
זל
ןושלו המוא לכ לע ה"בקה ריזחהש ב"ע ב
הרותה תא ולבקיש
רוא ,בקעיל וירבד דיגמ
בנת 'יס הרות
ןושלו המוא לכ לע ה"בקה הריזחהש ב"ע ב
הולבק אלו
ב"ח ינושרגה טוקלי ודיעי ץראו םימש ה"בקה ל"א א"ע ג
דסק 'מע ז"ח םורמ ימ םהיתוכוסב וטעב םלועה תומוא א"ע ג
ב"ח ינושרגה טוקלי םכמ ואובי ןהל ה"בקה רמוא א"ע ג
ב"ח ינושרגה טוקלי הננת ע"שבר וינפל םירמוא א"ע ג
תוא א שורד הדוהי ילגד
די
ויתוירב םע אינורטב אב ה"בקה ןיא א"ע ג
וצק 'מע עשוהי תקלח
טצק הרעה
ויתוירב םע אינורטב אב ה"בקה ןיא א"ע ג
זיק 'מע תורוא יללט ויתוירב םע אינורטב אב ה"בקה ןיא א"ע ג
ב"ח ינושרגה טוקלי יל שי הלק הוצמ כ"פעא אלא א"ע ג
ב"ח ינושרגה טוקלי ם"וכע םירמוא ךכ אלא א"ע ג
'מע זט שורד םיתעל הניב
זכק
שארמ ונל הנת ע"שבר וינפל ורמא א"ע ג
'וכו הנשענו
דמ ףד ש"ארה תושרד
א"ע טס ףד ,גמ שורד ב"ע
בע שורד
הטקשו הארי ץרא א"ע ג
א"ע כ ףד ש"ארה תושרד
זי שורד
'וכו השועו הווצמה לודג א"ע ג
נ 'מע א"ח םלוע תוביתנ לודג ןמככ אוה ירה הרותב קסועו יוג א"ע ג
זלק 'מע א"יח םורמ ימ םימעל הרות תתל הצר 'ה א"ע ג
זעק 'מע 'ה תורובג יששב 'ה ףיסוה א"ע ג
טמ 'מע תבש תעד םרכש לוטל םויה אלו םתושעל םויה א"ע ג
ג"ע ע ףד ב"ח רכששי ינב םרכש לבקל רחמלו םתושעל םויה א"ע ג
(ןיטאיסוה) בקעי ילהא
א"ע גצש ףד
ןרכש לבקל אלו - ןתושעל םויה א"ע ג
,טנק 'מע לארשי תראפת
בפק
ןתושעל רחמל אלו ןתושעל םויה א"ע ג
םימכח יניע ריאמ
,א"ע גע ףד א"ח א"ודהמ
כ ,ב"ע די ףד ג"ח ב"ודהמ
ב"ע
'וכו תישארב השעמ םע ה"בקה הנתה א"ע ג
'סותבו 'וכו הארי הליחתב
א"ח (רושימ) חולישה ימ
טכק 'מע
אצויו ותכוסב טעבמ דחאו דחא לכו א"ע ג
'מע (א"דיח) םייח חור
הלר
םהב ודיעיו ץראו םימש ואובי א"ע ג
א"ח םידעומ םייח יתפש
זי 'מע
םע ה"בקה הנתהש דמלמ ישישה םוי א"ע ג
ןילבקמ לארשי םא רמאו תישארב השעמ
םכתא רוזחא ינא ואל םאו בטומ יתרות
והבו והתל
זלק 'מע א"ח םייח עפש והמייק ןכיה הולבקש לארשי א"ע ג
םימכח ירבד טוקלי
צש 'יס תומש
הומיק ןכיה הולבקש לארשי א"ע ג
'מע ב"ח ינושרגה טוקלי
טל
(ה"ד 'סות) םינהכ א"ע ג
ףסוי ירמא
ד"ע במ ףד רבדמב-ארקיו
וגג שארב הכוס ול השעי דחא לכ א"ע ג
(ןיטאיסוה) בקעי ילהא
א"ע גצש ,א"ע חפש ףד
ונב לע דיעמ בא שי םולכ א"ע ג
(םטשרבלה) שאהמ לצומ
א"ע בס ףד
> אלש םהרבאב דיעיו דורמנ אובי ל"על א"ע ג
'וכו ז"ע דבע
י ףד ג קלח לארשי רנ הקיתרנמ המח איצומ ה"בקה ל"תעל א"ע ג
הב םינודינ םיעשרהו
א"ע אכק ףד יבא תוכרב ע"המוא תא ה"בקה הסני ל"תעל א"ע ג
הכוס תוצמב
אל ףד א"ח רכששי ינב
ד"ע
ה"בקהל ה"וא ורמאי אבל דיתעל א"ע ג
הומייק אל הרותה תא ולבקש לארשי
הפ ,זמ 'מע ןושל אפרמ וקיחב ת"ס ה"בקה לוטי אבל דיתעל א"ע ג
הרותב קסעש ימ רמאיו
ב"ח ינושרגה טוקלי ןיד תעמשה םימשמ ד"מ א"ע ג
ו ףד תישארב ףסוי ירמא
ג"ע
רקוב יהיו ברע יהיו ביתכד יאמ א"ע ג
84 ףד הנומאה תורוא
הטמלמ 4 הרוש
אצויו הכוסב טעבמ א"ע ג
וס 'יס ו"ח םולש ירבד 'וכו ש"עב חרטש ימ א"ע ג
םימכח ירבד טוקלי
בפר ,טעק 'יס ארקיו
תבשב לכאי ש"עב חרטש ימ א"ע ג
גיק 'מע םירשי תליסמ תבשב לכאי ש"עב חרטש ימ א"ע ג
וצק 'מע דנשת זומת 'ג 'ס תבשב לכאי ש"עב חרטש ימ א"ע ג
(אצינזיו) לארשי שודק
זנ 'מע
תבשב לכאי ש"עב חרטש ימ א"ע ג
ב"ע וכ ףד ש"ארה תושרד
דכ שורד
'וכו לכאי ש"עב חרטש ימ א"ע ג
דכ ףד א"ח רכששי ינב
ג"ע
תבשב לכאי ש"רעב חרטש ימ א"ע ג
דצר 'מע תלהק השמ ידי 'וכו תבש ברעב חרטש ימ א"ע ג
הבהא ,המכח תישאר
תוא ו קרפ ,ה תוא א קרפ
תוא ב קרפ השודק ,בע
דק תוא ז קרפ ,הכ ,אכ
ימ תבשב לכאי תבש ברעב חרטש ימ א"ע ג
תבשב לכאי ןכיהמ ש"רעב חרט אלש
חלש תשרפ םיספ תנותכ
ב"ע חל
תבשב לכאי תבש ברעב חרטש ימ א"ע ג
רוא ,בקעיל וירבד דיגמ
אנ 'יס הרות
תבשב לכאי תבש ברעב חרטש ימ א"ע ג
(ונינשומלא) השמל הלפת
אר 'מע
תבשב לכאי תבש ברעב חרטש ימ א"ע ג
אפ 'מע ח"ח םורמ ימ הקיתרנמ המח 'ה איצוי דימ א"ע ג
'מע (א"דיח) םייח חור
הלר
ודיעיו ואובי םכמ א"ע ג
ב"ח ינושרגה טוקלי הרותב קסועש ירכנ 'יפאש ןינמ א"ע ג
תווצמ ,המכח תישאר
ח תוא א קרפ
וכל המש הכוסו יל שי הלק הוצמ א"ע ג
התוא ושעו
ז 'מע א"ח שבד תורעי המש הכוסו יל שי הלק הוצמ א"ע ג
רמאמ ג"ח שדוח תלוע
פקת
תעמשה םימשמ א"ע ג
במ ףד ב"ח רכששי ינב
א"ע
,םיוגה תא תוסנל ה"בקה דיתע א"ע ג
'וכו הכוס תוצמכ
ג"ע גנ ףד רפוס בתכמ הומייק ןכיה ולביקש לארשי ע"שבר א"ע ג
םינושאר ישוריפ םע אינורטב אב ה"בקה ןיאש א"ע ג
ויתוירב
,יק 'מע יולה טבש תושרד
איק
ןילבקמ ןיא ןתוא ןימייקמש פ"עאש א"ע ג
ימכ אלא השועו הווצמכ 'וכו רכש םהילע
השועו הווצמ וניאש
םינושאר ישוריפ הרותב קסועו םיבכוכ דבוע וליפאש א"ע ג
ועק 'מע לארשי תראפת דע דמועו יולת םלועה לכ היהש א"ע ג
הרות הנתנש
'מע (א"דיח) םייח חור
גיר
םתודעב םיעגונ ץראו םימש א"ע ג
א"ע אס ףד דוד תבהא ןתודעב םיעגונ ץראו םימש א"ע ג
ב"ח ינושרגה טוקלי ןתודעב ןיעגונ ץראו םימש א"ע ג
םימכח יניע ריאמ
א"ע זי ףד ב"ח א"ודהמ
ןתודעב ןיעגונ ץראו םימש א"ע ג
די תוא ק 'עמ יפל שבד ןיעגונ ץראו םימש א"ע ג
בלק ףד א"ח רכששי ינב
ב"ע
הנתהש יאנתה ,ןתודעב ה"ד 'סות א"ע ג
ולבקי אל םא אקוד ץראו םימש םע ה"בקה
רמאמ ג"ח שדוח תלוע
טפק
םינהכ ה"ד 'סות א"ע ג
שורד (רוטנק) בקעי קלח
דכ ,זט
תישארב השעמב ה"בקה הנתה יאנת א"ע ג
'וכו
ב"ע ד ףד ש"ארה תושרד
שורד ב"ע טכ ףד ,א שורד
,דל שורד ב"ע ול ףד ,זכ
גס ףד ,נ שורד ב"ע נ ףד
וס שורד א"ע
'וכו ה"בקה הנתה יאנת א"ע ג
תשרפ םיספ תנותכ
םישודק ,א"ע די ערוצמ
ב"ע טי
ה"בקה אלא אבל דיתעל םנהיג ןיא ב"ע ג
םיעשר רידקמו הקיתרנמ המח איצומ
הב םיאפרתמ םיקידצו הב םינודינ
םימכח יניע ריאמ
טלק ףד א"ח ג"ודהמ
ז"הועב טש תונורחא תועש 'גב ב"ע ג
א קלח שדוקה תורוא
חכק
םיתמ דימ ,השביל םילוע םיבש םיגד ב"ע ג
א"ע טכ ףד יבא תוכרב יציב דע םאר ינרקמ םלועה תא ןזה ב"ע ג
םינכ
'מע םילהת לע תופי םינפ
דק
םרכש לבקל רחמו םתושעל םויה ב"ע ג
חת 'מע ןויערה רוא ןהילע קחשמו בשוי ה"בקה ב"ע ג
א"ע ול ףד יול תשודק ...הקיתרנמ המח איצומ ה"בקה ב"ע ג
'מע ב"ח םלוע תוביתנ
גפק
הירב לכל ןוזמ קלחמ י"שה ב"ע ג
חל ףד (ץבעי) בוזא תדוגא
א"ע טל ,ב"ע
רעטצמ אבר רמא אהו ב"ע ג
זט ו ,ה ג הרותה תורוא דסח לש טוח ב"ע ג
זכק 'מע ז"ח םורמ ימ םיאפרתמ םיקידצ - הקיתרנמ המח ב"ע ג
הב
ב"ח ינושרגה טוקלי םויה יוה תועש ב"י ב"ע ג
הבהא ,המכח תישאר
ט תוא בי קרפ
יציב דעו םימאר ינרקמ ןזו בשוי ב"ע ג
םיניכ
184 'מע תימואלה תודהיה ,םלועה תא ןד ,הרותב קסועו בשוי ב"ע ג
'וכו ויתוירב םע קחשל
זי שורד ימע לא תושרד המה דימ הרותה ןמ םישרופש ןויכ ב"ע ג
םיתמ
זפק 'מע יולה טבש תושרד ה"בקה הלילב הרותב קסועה לכ ב"ע ג
םויב םידסח לש טוח וילע ךשומ
השודק ,המכח תישאר
זמ תוא די קרפ
החיש ירבדב קסועו ת"דמ קסופה לכ ב"ע ג
י"שרבו ,םימתר ילחג ותוא ןיליכאמ
םינושאר ישוריפ הרות ירבדמ קסופה לכ ב"ע ג
ב"ח ינושרגה טוקלי יתעדי םכתא קר ביתכ ב"ע ג
בס 'מע א"ח םלוע תוביתנ םיה יגדל םדא ינב ולשמנ המל ב"ע ג
,וסר 'מע ןויערה רוא
בכת-אכת
ןירייגתמו ע"הוא ןיאב ל"תעל ב"ע ג
א"ח םידעומ שדק רבדמ
חלק ,כק 'מע
'וכו חישמ אבישכ ל"תעל ב"ע ג
זמ 'מע ג"יח םורמ ימ הקיתרנמ המח איצומ 'ה אבל דיתעל ב"ע ג
,בקעיל וירבד דיגמ
,זעק 'יס םירמא יטוקל
,אע 'יס הרות רוא ,טעק
חמר ,פ ,גע
המח איצומ ה"בקה ...אבל דיתעל ב"ע ג
םיקידצו הב ןינודינ םיעשר ...הקיתרנמ
הב ןיאפרתמ
ב"ח ינושרגה טוקלי םדא השעתו 'א קוקבח ד"מ ב"ע ג
'מע ב"ח ינושרגה טוקלי
טל
הזה רבדכ תושעמ ךל הלילח ד"מ ב"ע ג
'מע הרוא התיה םידוהיל
זמ
םיה יגדכ םדא השעתו ביתכד יאמ ב"ע ג
164, 171 'מע םייחה שפנ ןמ ןישרופש ןויכ םיבש םיגד המ ב"ע ג
םיתמ דימ םימה
םינושאר ישוריפ םויב דסח לש טוח וילע ךשומ ב"ע ג
קרפ הונע ,המכח תישאר
ס תוא ו
קוחש ןיא שדקמה תיב ברחש םוימ ב"ע ג
ה"בקה ינפל
זס 'מע תורוא יללט 'הל קוחש ןיא שדקמה ברחש םוימ ב"ע ג
די) ל"רהמ תושרד
טסש 'מע (יכדרמ
םינכ יציב דע םימאר ינרקמ ב"ע ג
חלק 'פ תונובת תעד אסכ לע בשויו ןיד אסכמ דמוע ב"ע ג
םימחר
דנק 'מע א"ח שבד תורעי 'וכו ןתיול םע קחשמו בשוי תויעיבר ב"ע ג
'וכו ק"מהיב ברחש םוימ
די) ל"רהמ תושרד
בפש 'מע (יכדרמ
ה"בקה בשוי תועש שלש ב"ע ג
ב"ח (רושימ) חולישה ימ
טלק 'מע
'וכו תומלוע ףלא רשע הנומש ב"ע ג
הדוהי יבצ ברה תוחיש
276, 298 'מע רבדמב
שלש .םויה יוה תועש הרשע םיתש ב"ע ג
...הרותב קסועו בשוי ה"בקה ,תונושארה
65 'מע םייחה שפנ ואנוש טעמ טעמ ונממ ערפנ ובהוא א"ע ד
תחא תבב
הבושת ,המכח תישאר
חל תוא ג קרפ
ואנוש טעמ טעמ ונממ ערפנ ובהוא א"ע ד
תחא תבב ונממ ערפנ
הסק 'מע ג"יח םורמ ימ ועלב םייח והער תא שיא א"ע ד
דפ ףד ג קלח לארשי רנ דוקפי המל לארשי בהוא 'ד םא א"ע ד
'וכ םהיתונווע לכ תא םהילע
הלק 'מע (גנשת) םייחה 'ס ינא 'וכו לארשיל ה"בקה ןהל רמא א"ע ד
תלוגנרת לש דיפכ ןהמ ערפנ
ירעש םע) הבושת ירעש
רמאמ יעיבר רעש (םייח
גי
םדאל ד"המל לשמ םכל לושמא א"ע ד
ואנוש דחאו ובהוא דחא א"ב ינשמ השונש
'וכו
אנ 'מע ב"ח שבד תורעי ןילוח 'וכו הלילח ביתכד יאמ א"רא א"ע ד
'וכו אוה
םינושאר ישוריפ םהישעמ ןורכז רפסב - ןהלש ינגינב א"ע ד
והיעשי יבכמה שוריפ
'מע םינורחא םיאיבנו
חיק
רומג וניאש קידצב א"ע ד
םינושאר ישוריפ אוה לודג םדאד ארפס ברב א"ע ד
זמרת 'יס ו"ח םולש ירבד 'וכו אוה לודג םדאד א"ע ד
םימחרה ימי ,בוט רשבמ
טעק 'מע תוחילסהו
ותואל םייואר ויה אל רבדמה רוד א"ע ד
דודו ;םיברל הבושת תורוהל קר ,השעמ
ותואל יואר היה אל םולשה וילע ךלמה
דיחיל הבושת תורוהל קר ,השעמ
עק 'מע ןושל אפרמ םדא ינב ולא ולחת ישדקממו א"ע ד
הלוכ הרותה לכ םימייקמש
'מע ב"ח ינושרגה טוקלי
אמ
םיה יגדכ םדא השעתו א"ע ד
ירעש םע) הבושת ירעש
רמאמ ישילש רעש (םייח
וצק
ןייעו) 'וכו תוחמל םדיב היהש ןויכ א"ע ד
(היהש ה"ד 'סותב
נק ,ב"ע הס ףד דוד תבהא
ב"ע בנק ,ב"ע
השעמ ותואל יואר דוד היה אל א"ע ד
שורד (רוטנק) בקעי קלח
זי
םדא ינב ינשב השונש םדאל ד"המל א"ע ד
(ןיטאיסוה) בקעי ילהא
ב"ע טמר ףד
קיסמ הימחרב איסוס היל תיעד ןאמ א"ע ד
היל
םימכח ירבד טוקלי
ומש 'יס ארקיו
ןיתממו ולצא בהאנה הולל שגונ הולמ א"ע ד
(ןושל יונישב) ול אונשה הולל
תוא ד רעש הבושת ירעש
גי
םדא ינב ינשל הולהש םדאל לשמ א"ע ד
ונממ ערפנ ובהוא ,ואנוש דחאו ובהוא דחא
תחא תבב ונממ ערפנ ואנוש טעמ טעמ
בכר ,העק 'מע ןושל אפרמ עשרה ןוועב שנענ רומג וניאש קידצ א"ע ד
והיעשי יבכמה שוריפ
'מע םינורחא םיאיבנו
חיק
וחימ אלו תוחמל םדיב היהש א"ע ד
'מע (רושימ) םירקיעה 'ס
הסרת
'וכו תחא תבב ונממ ערפנ ואנוש א"ע ד
ביש 'מע ט"ח םורמ ימ הרות אלא תמא ןיא ב"ע ד
'מע ב"ח ינושרגה טוקלי
טל
הלודג האטח הזה םעה אטח אנא ב"ע ד
'מע (חנשת) לאומש ירבד
חפ
םרכש לבקל רחמו םתושעל םויה ב"ע ד
ג"ע פ ףד ךלמילא םעונ ...השעמ ותואל ןיואר לארשי אלו ב"ע ד
הלק 'מע א"יח םורמ ימ העוט אלא וניא אטח דוד רמואה לכ ב"ע ד
,תווצמ ,המכח תישאר
דכ תוא המדקה
תואב ןישוע לארשיש תוצמ לכ ב"ע ד
'וכו ב"הועל םהילע תודיעמו
,תווצמ ,המכח תישאר
וכ תוא המדקה
ז"הועב ןישוע לארשיש תוצמ לכ ב"ע ד
ב"הועל םהינפ לע ם"וכעל תופרמו תואב
ב"ע אי ףד ש"ארה תושרד
י שורד
השעמ ותואל יואר 'יה דוד אל ב"ע ד
א"ע ל ףד יול תשודק ...השעמ התואל יואר דוד אל ב"ע ד
הדוהי יבצ ברה תוחיש
224 'מע רבדמב
אלו השעמ ותואל יואר דוד אל ב"ע ד
המל אלא ...השעמ ותואל ןיואר לארשי
...דיחי אטח םאש ךל רמול ,ושע
פר 'מע םייח ךרד השעמ ותואל יואר דוד אל ב"ע ד
םימכח יניע ריאמ
א"ע חי ףד ב"ח א"ודהמ
השעמ ותואל יואר דוד אל ב"ע ד
טכ ףד ךלמילא םעונ
ב"ע-א"ע
:ביתכד ,השעמ ותואל יואר דוד אל ב"ע ד
יברקב ללח יבלו
טכ ףד א"ח רכששי ינב
ב"ע
אלא השעמ ותואל יואר דוד היה אל ב"ע ד
דיחיל הבושת תורוהל ידכ
'מע (קסבטיו) ץראה ירפ
גס
אלא השעמ ותואל יואר דוד היה אל ב"ע ד
הבושת תורוהל ידכ
מ 'יס האמל הרשע אלא השעמ ותואל יואר דוד היה אל ב"ע ד
הבושת תורוהל
י שורד רתסא רמאמ 'וכו השעמ ותואל יואר דוד היה אל ב"ע ד
'וכו יכירצ
ב"ח ינושרגה טוקלי השעמ ותואל יואר דוד היה אל ב"ע ד
'מע א"ח שבד תורעי
טפק ,בסק 'מע ב"ח ,טכק
השעמ ותואל יואר דוד היה אל ב"ע ד
'מע םילהת לע תופי םינפ
חנר ,דצק ,הצ ,נ
השעמ ותואל יואר דוד היה אל ב"ע ד
'מע (א"דיח) םייח חור
בלק
יואר דוד היה אל ב"ע ד
םימכח ירבד טוקלי
ביק ,גס 'יס תישארב
(המדקה)
אלא השעמ ותואל יואר רוד היה אל ב"ע ד
הבושת תורוהל
'מע ט שורד םיתעל הניב
טס
'וכו השעמ ותואל יואר רוד היה אל ב"ע ד
הל ףד ב"ח רכששי ינב
ב"ע דמ ירשת ,א"ע
השעמ ותואל ןייואר לארשי היה אל ב"ע ד
םיברל הבושת תורוהל אלא
הבושת ,המכח תישאר
ב תוא ג קרפ
...השעמ ותואל דוד יואר היה אל ב"ע ד
דוד ירה ול םירמוא דיחי אטח םאש אלא
'וכו אטח
'מע (קסבטיו) ץראה ירפ
בס
השעמ ותואל םייואר לארשי ויה אל ב"ע ד
הבושת תורוהל ידכ אלא
םימכח ירבד טוקלי
בל 'יס ארקיו
השעמ ותואל ןייואר לארשי ויה אל ב"ע ד
םיברל הבושת תורוהל אלא
םימכח ירבד טוקלי
חצש 'יס תומש
השעמ ותואל ןייואר לארשי ויה אל ב"ע ד
םיברל הבושת תורוהל אלא
'יס (ןוזרביל) םייחה ץרא
זיש
השעמ ותואל ןייואר לארשי ויה אל ב"ע ד
הצ ףד תומש ףסוי ירמא
ג"ע
השעמ ותואל םיואר לארשי ויה אל ב"ע ד
חע א היאר תלוע השעמ ותואל םיואר לארשי ויה אל ב"ע ד
זק 'מע א"ח םייח עפש תועש 'גב ףסומ שניא ולציל אל ב"ע ד
תונושארה
'מע א"ח שבד תורעי
גפ 'מע ב"ח ,זסר ,הכק
'גב יפסומד אתולצ שניא ילציל אל ב"ע ד
'וכו אתיימק תועש
ג 'מע יולה טבש תושרד אמויב 'וכו אתולצ שניא ילציל אל ב"ע ד
'וכו אתש שירד אמק
ב"ח (רושימ) חולישה ימ
וע 'מע
'וכו אלא לגעה תא לארשי ושע אל ב"ע ד
'מע ב"ח םלוע תוביתנ
חנק
'וכו אלא לגעה תא לארשי ושע אל ב"ע ד
דק ףד א"ח ט"וי תשודק
ב"ע חיק ,א"ע
ןתיל אלא לגעה תא לארשי ושע אל ב"ע ד
ת"עבל הפ ןוחתפ
הדוהי יבצ ברה תוחיש
224 'מע רבדמב
ןתיל אלא לגעה תא לארשי ושע אל ב"ע ד
הבושת ילעבל הפ ןוחתפ
ב"ח ינושרגה טוקלי אלא לגעה תא לארשי ושע אל ב"ע ד
ומק 'מע לארשי תראפת לגעה תא לארשי ושע אל ב"ע ד
יעסמ הלאו - תמא תפש
63 'מע
לארשי ושע אל ב"ע ד
בש 'מע םייחו הרות השעמ ותואל יואר דוד היה הל ב"ע ד
בר 'מע ןושל אפרמ קיסמ ימחרב איסיס היל תיאד ןאמ ב"ע ד
'וכו היל
תוא א שורד הדוהי ילגד
ל ההגה וכ
ב"ע ד
גל ףד ב"ח ט"וי תשודק
ב"ע
'וכו םכמע יתישע תוקדצ המכ ואר ב"ע ד
םינושאר ישוריפ אנימ אוהה היל רעצמ הוה ל"ביר ב"ע ד
יאקרב
חלק ףד א קלח לארשי רנ לוכי היה המ ת"או :עגר ה"ד 'סות ב"ע ד
'יהש ל"יו ?תאזכ תטעמ העשב רמול םעלב
'וכו םלכ רמוא
טכ 'מע ת"הע בקעיל תמא תמא הב ביתכד הרות ב"ע ד
תוא א שורד הדוהי ילגד
די
תמא הב הביתכד הרות ב"ע ד
דכר 'מע ב"ח שבד תורעי ה"בקה ןיא תמא היב ביתכ הרות ב"ע ד
ןידה תרושמ םינפל השוע
'מע ח"ח ט"וי תרהט
דפק ,זטק
הבושת לש הלוע םקוה ה
א גירש ז ןפג היחתפ םרכ תומואה לכ לע הרותה 'ד ריזחה ה
בק 'מע לארשי תראפת הרותה תא לארשי ולבק אל יסויר"א א"ע ה
אלא
125 'מע ראבה ןמ השקב ןושל אלא םא ןיא א"ע ה
,זי 'מע יולה טבש תושרד
וטק ,איק
תומשנה ולכיש דע אב דוד ןב ןיא א"ע ה
'פסותבו ףוגבש
'מע םירבד יבכמה שוריפ
גצק
תומשנ ולכיש דע אב דוד ןב ןיא א"ע ה
ףוגבש
דנר 'מע תבש תעד ואטח אל ןה אלמלא א"ע ה
תוא א שורד הדוהי ילגד
כ
'וכ לארשי ואטח אלמלא א"ע ה
'מע םילהת לע תופי םינפ
בצק
ומכ ונא וניתובא ואטח אל אלמלא א"ע ה
םלועל ונאב אלש
געש 'מע ןויערה רוא םינונחת ןושל - וכלת יתוקוחב םא א"ע ה
,תווצמ ,המכח תישאר
א תוא המדקה
ןושל אלא םא ןיא וכלת יתוקוחב םא א"ע ה
םינונחת
'מע ב"ח ינושרגה טוקלי
חל
וכלת יתוקחב םא א"ע ה
םימכח ירבד טוקלי
איש 'יס ארקיו
ןושל אלא םא ןיא וכלת יתקחב םא א"ע ה
םינונחת
'מע ח שורד םיתעל הניב
הס
'וכו ול םירמוא דיחי אטח םא א"ע ה
הדוהי יבצ 'ר תוחיש
26, 81 'מע ארקיו
לצא ךלכ ול םירמוא ,דיחי אטח םא א"ע ה
וכל והל םירמוא ,רובצ ואטח םאו .דיחי
רובצ לצא
הדוהי יבצ ברה תוחיש
224-223 'מע רבדמב
לצא ךלכ :ול םירמוא ,דיחי אטח םא א"ע ה
:ןהל םירמוא ,רובצ ואטח םאו ;[דוד] דיחי
[לגעה השעמ] רובצ לצא וכל
גמק 'מע לארשי תראפת הבוט קיזחנו ואב שיקל שיר רמא א"ע ה
וניתובאל
'מע יולה טבש תושרד
זר ,כק ,וטק ,הס
,וניתובאל הבוט קיזחנו אוב א"ע ה
םלועל ונאב אל ונא ואטח אל םה אלמלאש
'וכו
םינושאר ישוריפ וניתובאל בוט קיזחנו ואוב א"ע ה
ז 'מע (קסבטיו) ץראה ירפ וניתובאל הבוט קיזחנו ואוב א"ע ה
םלועל ונאב אל ונא ואטח אל םה אלמלאש
הלר 'מע א"ח שבד תורעי וניתובאל הבוט קיזחנו ואוב א"ע ה
'וכו ןה אלמלאש
זס ףד (ץבעי) בוזא תדוגא
ג"עו א"ע
הבוט קיזחנו ואוב א"ע ה
'מע הרוא התיה םידוהיל
טמ
םלוע ייחל לארשי וכז יניסב א"ע ה
א"ח םידעומ םייח יתפש
ומר 'מע
ןתי ימ לארשיל ה"בקה רמאש העשב א"ע ה
התע ןת רמול םהל היה ...הז םבבל היהו
'מע םילהת לע תופי םינפ
ומש
הז םבבל היהו ןתי ימ רמאש העשב א"ע ה
ןת התא רמול םהל היה םהל
ףד תישארב ףסוי ירמא
ב"ע פק
'וכו םיתמכ םיבושח 'ד א"ע ה
זלר 'מע א"ח שבד תורעי ה"דות) תולחנ 'פו ןימבי 'פ ביתכ אה א"ע ה
(אלמלאש
'מע יולה טבש תושרד
אכר
רוד ןושארה םדאל ה"בקה ול הארה א"ע ה
'וכו וימכחו וישרודו רוד
תוא (גרבדלוג) ןושש לוק
זל
'וכו תולחנ 'פו םובי 'פ אכיאהו א"ע ה
קרפ הארי ,המכח תישאר
זי קרפ השודק ,זמ תוא גי
בכ תוא
בכשל ...הלצא בכשל הילא עמש אלו א"ע ה
ב"הועב המע תויהל ז"הועב הלצא
'מע ט שורד םיתעל הניב
חס
םושמ דיחי ןניעומשא יאד אכירצו א"ע ה
'וכו היאטח םסרופמ אלד
'מע ת"הע בקעיל תמא
דמת
ןותומת םדאכ ןכא םכישעמ םתלבח א"ע ה
םינושאר ישוריפ םכישעמ םתלבח א"ע ה
וס 'יס ו"ח םולש ירבד 'וכו תחא הריבע רבועה לכ א"ע ה
םימכח ירבד טוקלי
בלר 'יס ארקיו
ותפפלמ תחא הריבע רבועה לכ א"ע ה
בלככ וב הרושק א"ר 'וכו ותכילומו
,תווצמ ,המכח תישאר
אכ תוא המדקה
ז"הועב תחא הוצמ השועה לכ א"ע ה
לכו ...ב"הועל וינפל תכלוהו ותמדקמ
'וכו הריבע רבועה
אמ 'מע עשוהי תקלח
אמ הרעה
ז"הועב תחא הוצמ השועה לכ א"ע ה
ותמדקמ
ב"ע וצ ףד יבא תוכרב הבוט ייופכ ינב הבוט ייופכ א"ע ה
דפק 'מע םדא תמשנ אלא השעמ ותואל יואר דוד היה אל א"ע ה
הבושת תורוהל ידכ
המר 'מע ח"ח םורמ ימ הבושת תורוהל אלא דוד אטח אל א"ע ה
דיחיל
דנר ,חמר 'מע דסח תרות ידכ אלא הרותה תא לארשי ולבק אל א"ע ה
ןהב טלוש תומה ךאלמ אהי אלש
תוא ג רעש הבושת ירעש
זסק
אלא הרותה תא לארשי ולבק אל א"ע ה
םהב תטלוש ןושלו המוא אהת אלש מ"ע
וש ,טער 'מע םייח ךרד אלא הרותה תא לארשי ולבק אל א"ע ה
ןהב תטלוש 'וכו תומה ךאלמ ויהי אלש
םינושאר ישוריפ הרותה תא לארשי ולבק אל א"ע ה
א"ח םידעומ םייח יתפש
ל 'מע
אלא הרותה תא לארשי ולביק אל א"ע ה
ןהילע טלוש תומה ךאלמ אהי אלש ידכ
'מע הרוא התיה םידוהיל
ל
'וכו תויחל םידיתע ויה ת"תמ רחאל א"ע ה
חיק 'מע ןויערה רוא א"א תוומה ךאלמ םהמ לטבל א"ע ה
ב"ח ינושרגה טוקלי ווה אל ואטח אל יאד ארמימל א"ע ה
שורד (רוטנק) בקעי קלח
ו
מ"המ םהמ לטבל 'וגו ןתי ימ א"ע ה
'מע ב"ח ינושרגה טוקלי
חל
הז םבבל היהו ןתי ימ א"ע ה
23 'מע םייחה שפנ ןידה םויל וינפל תכלוהו ותפפלמ א"ע ה
אמ 'מע םורמ יבתכמ אלמלאש וניתובאל הבוט קיזחנ א"ע ה
'וכו ואטח
'מע םילהת לע תופי םינפ
זש ,ופר
תגירדמל םיכאלמ תגירדממ ולפנ א"ע ה
םישנא
אס 'מע הדוהי ירמא והיימחר ישיפנד רוביצ א"ע ה
םינושאר ישוריפ בלככ וב הרושק א"ע ה
הדוהי יבצ 'ר תוחיש
71 'מע ארקיו
תישארבמו ףוג ומשו שי רצוא - י"שר א"ע ה
םנתנו דלוהל תודיתעה תומשנה לכ ורצונ
םשל
,כר 'יס ו"ח םולש ירבד
טסש
'וכו הבושת לש הלוע םיקהש א"ע ה
'מע ח שורד םיתעל הניב
בס
הבושת לש הלוע םיקהש א"ע ה
'מע ס שורד םיתעל הניב
זצש
'וכו םהל הז םבבל היהו ןתי ימ ר"ת א"ע ה
םש 'סותו י"שרבו
שורד (ןשיה) לארשי ינבל
ד
השעמ םע ה"בקה הנתה יאנת א"ע ה
לארשי ולבקי םא ,תישארב
הדוהי יבצ ברה תוחיש
230 'מע רבדמב
ייופכ :לארשיל השמ ןהל רמא ב"ע-א"ע ה
...הבוט
םימכח ירבד טוקלי
חלק 'יס ארקיו
ןיעבש ןיקודב ןימומ ןב לוספד ןנא ב"ע ה
םוי םישלש ךירצ
ג"ע חכ ףד רפוס בתכמ ןיקסועש ןמזב לארשי םהירשא ב"ע ה
םדיב רוסמ םרצי ח"גבו הרותב
'מע אע שורד םיתעל הניב
פת
םיקסוע םהשכ לארשי םהירשא ב"ע ה
'וכו םידסח תולימגבו הרותב
םינושאר ישוריפ החמש תוברהל ןיליגר ויה - לילגב ב"ע ה
רתוי
נר 'מע ב"ח שבד תורעי 'וכו םתא הבוט ייופכ ינב ב"ע ה
טנר 'מע תבש תעד םכישעמ םתלבח ב"ע ה
'מע דמ שורד םיתעל הניב
גפר
םירוסמ םה ןיאו םדיב רוסמ םרצי ב"ע ה
םרצי דיב
די) ל"רהמ תושרד
דל 'מע (יכדרמ
אשמל רומחכו לועל רושכ ב"ע ה
ונר ד קלח היארה תורגא יואשמל רומחכו לועל רושכ ב"ע ה
'מע (קסבטיו) ץראה ירפ
אס
דע היברד היתעדא שניא יאק אל ב"ע ה
ןינש ןיעברא
טכ 'יס ו"ח םולש ירבד 'וכו שיניא םיאק אל ב"ע ה
םלוע רוא ,המכח תישאר
ה קרפ
רושכ ומצע תא םדא םישי םלועל ב"ע ה
יואשמל רומחכו לועל
זיר 'מע יולה טבש תושרד רושכ ת"ד לע ומצע םדא םישי םלועל ב"ע ה
אשמל רומחכו לועל
'מע ב"ח םלוע תוביתנ
בכק
ת"ד לע ומצע םדא םישי םלועל ב"ע ה
ב"ח ינושרגה טוקלי םימ לכ לע יערוז םכירשא ד"מ ב"ע ה
חנ ףד (לואש) בקעי לוק
א"ע אס ,ד"ע
לכ לע יערוז םכירשא ביתכד יאמ ב"ע ה
םימ
םימכח יניע ריאמ
,ב"ע י ףד ג"ח א"ודהמ
דל ףד ב"ח ב"ודהמ
ב"ע ול-א"ע
'וכו חנ ינל רוסאד רבא רסוחמל ןינמ ב"ע ה
'סותבו ךל ןימודב ךתא
םינושאר ישוריפ חרוא יורק ערה רצי - לגר יחלשמ ב"ע ה
ל 'מע א"ח להי רוא שניא םיאק אל ןינש םיעברא דע ב"ע ה
ג תוא ב שורד הדוהי ילגד ס"שהגב א"קערגהו ןינמ ה"ד 'סות ב"ע ה
ג"פ א רמאמ עשוהי ןסוח
טפק 'מע
םדא םישי םלועל ,והילא יבד אנת ב"ע ה
אשמל רומחכו לועל רושכ ומצע
דכ 'מע עשוהי תקלח
אל הרעה
לע ומצע םדא םישי םלועל א"בדנת ב"ע ה
אשמל רומחכו לועל רושכ ת"ד
הבהא ,המכח תישאר
ג תוא אי קרפ
הזבכ אוהש ךותמ ...ךכ ךותמ ן"רב א"ע ו
אטח תארי ידיל אב הנממו ז"הועה ינינע
'וכו
םינושאר ישוריפ רכש םהל ןיאש פ"עא - רוע ינפלו א"ע ו
םינושאר ישוריפ םייקתמ וניאש רבד לבא ב"ע ו
די רועיש א"ח טפשמה בל
[הכלה]
ןינמ ה"ד תופסותב ב"ע ו
ירעש םע) הבושת ירעש
רמאמ ישילש רעש (םייח
אפ
ןיי לש סוכ םדא טישוי אלש ןינמ ב"ע ו
'וכו חנ ינבל יחה ןמ רבאו ריזנל
תוא ג רעש הבושת ירעש
אפ
יחה ןמ רבאו ריזנל ןיי סוכ ןתי אלש ב"ע ו
ול רשא תא וילא טישוי אל םג .חנ ינבל
םינושאר ישוריפ רהטמ דחאו אמטמ דחא םינש ויה א"ע ז
[הכלה] זס 'מע ןשוח יכרד םש יריאמ אמיטו םכחל לאשנה א"ע ז
גמ 'מע מ"וח המלש תכרב
[הכלה]
םש ן"רה 'דב ,רסאש םכח א"ע ז
םינושאר ישוריפ ןיקודא םיבכוכ ידבועה ןיא - הלוגב ב"ע ז
ירעש םע) הבושת ירעש
רמאמ ןושאר רעש (םייח
א
ובוש" 'אנש ןילבקמ ךכ ןיבו ךכ ןיב ב"ע ז
"םיבבוש םינב
,א שורד ימע לא תושרד
חי
רוש בירקהל דמע ןושארה םדא א"ע ח
ויתוסרפל תומדוק ויתונרקש
חי שורד ימע לא תושרד םלוע לש וגהנמ [ןושארה םדא] רמא א"ע ח
אוה ךכ
םינושאר ישוריפ םיבוט םימי הנומש השעו ךלה א"ע ח
גל שורד ימע לא תושרד ןויכ ןושארה םדא וב ארבנש םוי א"ע ח
יל יוא רמא המח וילע העקשש
70 'מע םייחה שפנ לע ותלפתב רבד שדחל יאשר דיחי א"ע ח
ומצע יכרצ
גכת ב קלח שדוקה תורוא ןה הרהטב ז"ע ידבוע ל"וחבש לארשי א"ע ח
הדוהי יבצ ברה תוחיש
401 'מע רבדמב
ןה הרהטב ז"ע ידבוע ל"וחבש לארשי א"ע ח
'מע םירבד יבכמה שוריפ
טסק ,גי
הרהטב ז"ע ידבוע ל"וחבש לארשי א"ע ח
םימכח יניע ריאמ
א"ע דכ ףד ג"ח ב"ודהמ
םיבכוכ תדובע ידבוע ל"וחבש לארשי א"ע ח
ןה הרהטב
גנש 'פ א"ח םורמב רידא ז"ע ידבוע ץראל ץוחבש לארשי א"ע ח
הרהטב
,ברע 'מע א"ח שבד תורעי
הצק 'מע ב"ח
םוי ןושארה םדא הארש יפל א"ע ח
'וכו ידעב ךושח םלוע 'וכו טעמתמש
ב"ח ינושרגה טוקלי ביתכ ןרקמ א"ע ח
זמ 'מע ת"הע בקעיל תמא ןימדוק ויתונרקש רוש בירקהו דמע א"ע ח
ויתוסרפל
זי 'יס ג רמאמ ירזוכ "הלפת עמוש"ב ויכרצ םדא לאוש א"ע ח
48 'מע םייחה שפנ ויתונרק ר"הדא בירקהש רוש א"ע ח
וירוסרפל תומדוק
םינושאר ישוריפ ויתוסרפל תומדוק ויתונרקש א"ע ח
םימכח ירבד טוקלי
הש 'יס ארקיו
ןה הרהטב ז"ע ידבוע ל"וחבש לארשי ב"ע ח
העש 'מע ןויערה רוא התלג תיבה ברח אלש דע הנש 'מ ב"ע ח
ןירדהנס
םימחרה ימי ,בוט רשבמ
גית ,זנק 'מע תוחילסהו
ברחנש םדוק הנש םינומשו האמ ב"ע ח
.'וכו לארשי לע העשרה תוכלמ הטשפ תיבה
ישיפנד וזחד ןויכ ט"מ ,תושפנ יניד ונד אל
בטומ ורמא ןדימל ילכי אלו ןיחצור והל
ובייחיל ,אלד יכיה יכ םוקמל םוקממ ילגנ
אכ ףד א"ח רכששי ינב
ב"ע
םודא םע םיפתושמ ןוי תוכלמ ב"ע ח
םימכח ירבד טוקלי
אעש 'יס תישארב
לארשי ידהב תופתוש ודבע יאמור ב"ע ח
םינוי םע ומחלנו
דקת 'יס ו"ח םולש ירבד 'וכו והת םייפלא א"ע ט
דכר 'מע 'ה תורובג והת םיפלא 'ב א"ע ט
גפר 'מע ןויערה רוא הרות םיפלא 'ב א"ע ט
'מע יולה טבש תושרד
המר
ואציש המ ואצי וברש וניתונוועב א"ע ט
'וכו
םינושאר ישוריפ ךתיבב הנש םירשע יל הז ךינמיסו א"ע ט
אע ףד ב"ח רכששי ינב
ג"ע
םדוק םינש ז"ר לארשיב עבקנ הכונח א"ע ט
תיבה ןברוח
חס ףד ב"ח רכששי ינב
ב"ע
תיב ןינבל הנש ג"יר היה ןוי תלפמ א"ע ט
ינש
'מע ג"ח ת"הע ייחב ונבר
זלש-ולש
ןברוח רחא הנש ב"עק א"ע ט
בש 'מע ןויערה רוא לע רזגנ םינש םיפלא תשש - י"שר א"ע ט
םלועה
,בל ,דכר 'מע 'ה תורובג
חל
אמלע יוה ינש יפלא תיש א"ע ט
'מע םילהת לע תופי םינפ
אמש ,בלש
וניתונועבו חישמה תומי םיפלא ינש א"ע ט
ואציש המ ואצי
גלשת 'מע םייח ךרד והות ןיפלא ינש א"ע ט
17 'מע תימואלה תודהיה ינש ,םלועה יוה הנש יפלא תשש א"ע ט
'וכו הרות םיפלא
,בש 'מע ןויערה רוא
טצש ,אמש
םלועה יוה הנש םיפלא תשש א"ע ט
ףד (ןיסקאט) יבצ תרטע
א"ע זע
ינש ,והות םיפלא ינש והילא יבד אנת א"ע ט
חישמה תומי םיפלא ינש ,הרות םיפלא
םינושאר ישוריפ םיוגב ךיתתנ ןטק הנה א"ע י
םינושאר ישוריפ אלילח אינומקל היל ודש א"ע י
'מע הרוא התיה םידוהיל
כק
ושע השעמ השוע היה אל סונינוטנא ב"ע י
,גיק ףד ב קלח לארשי רנ
בפק ףד ג קלח
העשב ומלוע הנוק שי רמאו יבר הכב ב"ע י
תחא
ב רמאמ עשוהי ירבד
זנ 'מע ןכות
תחא העשב ומלוע הנוק שי יבר הכב ב"ע י
שורד (רוטנק) בקעי קלח
ט
ארהנד ידבע ירתב יאקד ב"ע י
'מע ב"ח ינושרגה טוקלי
אמ
המשד אתרב סונינוטנאל 'יל הוה ב"ע י
אריג
אצר 'מע דנשת זומת 'ג 'ס םיתמ 'יחמ וכב תיאד יטוז ב"ע י
'מע (ימענת) שדוקה ךרד
בירת ,בצר
םיתימ הייחמ וכבש רטוז ב"ע י
ב"ח ינושרגה טוקלי העשב ומלוע הנוקה שי ...ק"ב תאצי ב"ע י
תחא
'יס (ןוזרביל) םייחה ץרא
נש
תחא העשב ומלוע הנוק שי ב"ע י
ס 'מע ןהכה הוצו תחא העשב ומלוע הנוק שי ב"ע י
וקת 'יס דסחו םייח תחא העשב ומלוע הנוק שי ב"ע י
םימכח ירבד טוקלי
זנ 'יס ארקיו
תחא העשב ומלוע הנוק שי ב"ע י
ב"ח ינושרגה טוקלי סונינוטנא ביכש יכ ב"ע י
תוא (גרבדלוג) ןושש לוק
וכ
אינומקל היל ודש אכלמל יכזד לכ ב"ע י
אלילח
(ןיטאיסוה) בקעי ילהא
ב"ע יק ףד
שיניא רב ןיד תיל ב"ע י
'מע הל שורד םיתעל הניב
טכר
אבה םלועל ךיתחת עצמ ינמישי ימ ב"ע י
ןויצ םחנמ - םחנמ ירבד
א"ע דפ ףד
'וכ םולש רב העיטקד השעמ ב"ע י
ויריבחו ק"ערל יסכנ לכ רמא ותגירהבש
הצחמ וינבו ןרהאל 'יהו שרדו ק"ער אצי
וינבל הצכמו ןרהאל
(גרבדלוג) ןושש לוק
החיתפ
ןרהאל הצחמ 'וכו שרדו ק"ער קפנ ב"ע י
'וכו
ב"ח ינושרגה טוקלי איה יאמ םולש רב אעיטק ב"ע י
תוא (גרבדלוג) ןושש לוק
נ
דאמ התא יוזב םיוגב התא ןטק ב"ע י
םימכח ירבד טוקלי
דצקת 'יס תישארב
לעמ וקספ אלש יברו סנינטנא ולא א"ע אי
םנחלש
הדוהי יבצ 'ר תוחיש
169 'מע ארקיו
תוקוח לש םיגוס ינש - יאו ה"ד א"ע אי
םייוגה
םינושאר ישוריפ ז"עלב א"גוטייל - תרזח א"ע אי
'מע םילהת לע תופי םינפ
גפ
אלו ןונצ אל ונחלוש לעמ הקספ אל א"ע אי
תרזח
שורד (רוטנק) בקעי קלח
ו
ולאו 'וכו םינפבמ בשוי ד"וב ךלמ א"ע אי
'וכו ה"בקה
'מע א"ח םלוע תוביתנ
הכק
םינפבמ בשוי ךלמ םלוע לש וגהנמ א"ע אי
17 'מע א"ח בלו הוצמ רגה סולקנואב השעמ א"ע אי
וס ףד א"ח לארשי יזנג
א"ע
לעמ קספ אל סונינוטנאו יבר א"ע אי
תרזחו ןונצ םנחלש
'מע ?"ח ת"הע ייחב ונבר
בכר-אכר
סונינוטנאו יבר א"ע אי
וכ 'מע א קלח םולש ירבד 'וכו םיכלמה לע ןיפרוש א"ע אי
זכ 'מע ד"ח םייח עפש ילכו ןתטימ םיכלמה לע ןיפרוש א"ע אי
'וכו םשימשת
'מע לאומש יבכמה שוריפ
בר
...םיכלמה לע ןיפרוש א"ע אי
ףד תישארב ףסוי ירמא
ב"ע כק
תרזח אל םנחלש לעמ וקספ אלש א"ע אי
'וכו
(ןיטאיסוה) בקעי ילהא
ב"ע זטש ףד
יברו סונינוטנא - םיוג ינש א"ע אי
םינושאר ישוריפ ותירולב תחנהו ונקז תחלגת םוי ב"ע אי
אית 'מע ןויערה רוא רגח םדא לע םלש םדא ןיביכרמ ב"ע אי
אית 'מע ןויערה רוא בקעי לע טלוש ושע ןיידע - י"שר ב"ע אי
,דקת 'מע םירשי תליסמ
חעת
יברו סונינוטנא הז ךנטבב םיוג ינש ב"ע אי
ור 'מע י"ח ט"וי תרהט 'וכ ץוק ול בשי א"ע בי
,הנ 'מע י"ח ט"וי תרהט
טצר
'וכ אתריזג ירזג יכ א"ע בי
תוא ת"הגא הבושת ירעש
דס
םינשארבו הלבנ רשב םושמ א"ע בי
רמאמ התעפשהו הרבחה
ד קרפ 11
םייקמ ה"בקהו רזוג קידצ א"ע בי
רפוס םתחל ןורכזה 'ס
ע 'מע
לבא ה"ד 'סותב ב"ע בי
ץרא ךרד ,המכח תישאר
וט תוא ג קרפ
תורהנה ןמ אל םימ םדא התשי אל ב"ע בי
'וכו הלילב םימגאה ןמ אלו
םינושאר ישוריפ רקעת םהיסוס תאו א"ע גי
טפ 'מע יולה טבש תושרד ךליל רתומ השא אשילו הרות דומלל א"ע גי
ל"וחל
בנש ,ןהכ טפשמ ל"וחל תאצל רתיהה לע א"ע גי
סק ףד ב"ח רכששי ינב
א"ע
ןילעמ אלו ןידירומ אל ם"וכעה ב"ע גי
ירעש םע) הבושת ירעש
רמאמ ישילש רעש (םייח
גמק
אלו ןילעמ אל הקד המהב העורהו ב"ע גי
ןידירומ
בצק 'מע רסומ טבש דומלתה תא םיחכשמ םירבד הרשע ב"ע גי
'וכו
רמאמ ג"ח שדוח תלוע
חיש
רמא ה"ד 'סות א"ע די
רעש םיקידצ תוחרוא
הפק 'מע הרות
...םיקרפ תואמ 'ד דמל ה"עאא ב"ע די
דקת 'יס ו"ח םולש ירבד 'וכו א"א לש ז"ע תכסמ ב"ע די
םימחרה ימי ,בוט רשבמ
דש 'מע תוחילסהו
יקרפ האמ 'ד וניבא םהרבאד ז"ע ב"ע די
ןייווה
תוא ת"הגא הבושת ירעש
דל
יוגל ותמהב ריכשהל לארשיל רוסא א"ע וט
יוגה תושרב אהתש תעדל הליאשהל וא
תבשב הכאלמ יוגה הב השעי אמש תבשב
ותמהב תתיבש לע הווצמ לאריש ינפמ
תבשב
ר 'מע (א"דיח) םייח חור המהב םהל ןירכומ ןיא םוקמ לכבו א"ע וט
הסג
טי ףד א"ח בהז תועבט
[הכלה] ג"ע
אינק אל תוריכש א"ע וט
846 'מע היארה תורצוא תדובע) תיעיבשב והדש תתיבש ב"ע וט
(ירכנ
אמ ד קלח היארה תורגא ץראה תתיבש ,ימד ימ ה"דות ב"ע וט
קרפ הארי ,המכח תישאר
גע תוא וט
ותוא רובסכ ןיידה ילע ןמאנ ל"א ב"ע זט
אלא רמא אל אוהו רמוא אוה וילע ןומגה
םימשבש ויבא דגנכ
דסר 'מע ןושל אפרמ םודרגל והולעהו 'וכו א"ר ספתנשכ ב"ע זט
'וכו
בנ ףד ב"ח רכששי ינב
ב"ע
יגורה הרשעמ לוצינ לודגה רזעילא 'ר ב"ע זט
תוכלמ
םינושאר ישוריפ יב אלא יולת רבדה ןיא א"ע זי
זצק 'מע רכששי הטמ אלש אידרוד ןב רזעילא 'ר לע ורמא א"ע זי
'וכו הנוז חינה
הכ 'מע א"ח שבד תורעי אלש איידרוד ןב א"ר לע וילע ורמא א"ע זי
'וכו חינה
הע 'מע יולה טבש תושרד 'וכו ינאש דע ה"דותב א"ע זי
ב"ח ינושרגה טוקלי תיימ תוניממ שירפד לכד א"ע זי
םימכח ירבד טוקלי
טמק 'יס ארקיו
תיימ דימ תוניממ שרופה א"ע זי
י ד"וס םייח ירפ תיימ תוניממ שרופה א"ע זי
המר 'מע ז"ח םורמ ימ תיימ ז"ע ןמ שרופה א"ע זי
חפ 'מע ןויערה רוא תונימ וז - ךכרד הילעמ קחרה א"ע זי
'מע יולה טבש תושרד
חכר
'וכו תונימ וז ךכרד הילעמ קחרה א"ע זי
'סותבו
גסר 'מע ןושל אפרמ תונימ וז ךכרד הילעמ קחרה א"ע זי
ועק 'מע ב"ח שבד תורעי ץראו םימש ,םימחר ילע ושקב םירה א"ע זי
'וכו
תוא ב רעש הבושת ירעש
ל
המדי הריבעב רושק רציה רשאכ א"ע זי
ותרהטל ודי גישת אלו תונימה ןינעכ
ירעש םע) הבושת ירעש
ל רמאמ ינש רעש (םייח
אימד תונימכ אבוט הב קיבאד ןויכ א"ע זי
רמאמ התעפשהו הרבחה
ה קרפ 24
אימד תונימכ אבוט היב קיבאד ןויכ א"ע זי
א קלח היארה תורגא
טסש ,גמק
ןובושי אל היאב לכ א"ע זי
'מע ב"ח םלוע תוביתנ
חסק
ןובושי אל היאב לכ א"ע זי
םינושאר ישוריפ דבלב הרותב קסועה לכ א"ע זי
בע 'מע ד קלח םולש ירבד 'וכו הרותב קסועה לכ א"ע זי
'מע םילהת לע תופי םינפ
חמר ,גר
תמ דימ תוניממ שרופה לכ א"ע זי
ח 'מע יולה טבש תושרד תיימ תוניממ שרופה לכ א"ע זי
גי 'מע ןרהא די תיימ תוניממ שרופה לכ א"ע זי
264 'מע ראבה ןמ תיימ ונממ שרופה לכ א"ע זי
,בצ ,די 'מע ןושל אפרמ
חסר
תיימ תוניממ שירפש לכ א"ע זי
חי 'מע לארשי תראפת אנינח 'ר ל"א אמסק ןב י"ר הלחשכ א"ע זי
ינא המ ןוידרת ןב
ב"ח ינושרגה טוקלי םתוא ןילבקמש ת"עבל ןייד אל א"ע זי
בס 'מע ז"ח םורמ ימ םילבקמש הבושת ילעבל ןייד אל א"ע זי
יבר ןתוא םירוקש אלא םתוא
אמ 'מע ב"ח םורמ ימ בה בה תונב 'ב הקולעל א"ע זי
תוא (גרבדלוג) ןושש לוק
אמ
תיימ תוניממ שירפד ןאמ א"ע זי
השודק ,המכח תישאר
זט תוא זי קרפ
ול השק סוסרוקיפא ול שיש ימ א"ע זי
בושי אלו וכרד חינהל
םינושאר ישוריפ דבע אל היל יעבדכ דבע דבעימ א"ע זי
א"ח םידעומ םייח יתפש
גי 'מע
אידרוד ןב רזעילא 'רד השעמ א"ע זי
'מע גע שורד םיתעל הניב
הצת
הייפכת תונוז יבד אחתפא ליזינ א"ע זי
םש י"שרבו 'וכו ארגא לבקנו ןרציל
טסש 'יס ו"ח םולש ירבד אמרכל רוחס רוחס א"ע זי
(ןיטאיסוה) בקעי ילהא
ועש ,א"ע גכש ,א"ע גק ףד
א"ע
ליזאק יוה ןתנוי 'רו אנינח 'ר א"ע זי
'וכו אחרואב
חנ ףד תומש ףסוי ירמא
ב"ע
ילזאק יוה ןתנוי 'רו אנינח 'ר א"ע זי
אחרואב
םימכח יניע ריאמ
דל ףד א"ח ג"ודהמ
ךרדב ןיכלוה ויה ןתנוי 'רו אנינח 'ר א"ע זי
'וכו
םימכח ירבד טוקלי
(המדקה) בס 'יס תישארב
אלש הנוז חינה אלש אידרוד ןב א"ר א"ע זי
הבושת תררועתה אבבו הילע אב
א תוא ב שורד םייח ירפ
י ד"וס
אחרואב ולזאק ווה י"רו ח"ר א"ע זי
אכר ףד א קלח לארשי רנ ןינימה לע יאק ,תומ תודרוי הילגר א"ע זי
ןיסורקיפאהו
הר 'מע ייחב ונבר יבתכ ןתנוהי 'רו אנינח 'ר ב-א"ע זי
'מע םירבד יבכמה שוריפ
המר
יתקסע ינאו...יתספתנש יל יוא ב"ע זי
דבלב הרותב
זקת 'יס דסחו םייח 'וכ ארפס ואל אפייס יא ב"ע זי
זמ 'מע תורוא יללט אתירואב תקסעק יאמא ב"ע זי
ד"ע זנ ףד ךלמילא םעונ ףורמא ,אטרפ ןב רזעלא יברל והיתא ב"ע זי
יה ...?תבנג אמעט יאמו תינת אמעט יאמ
...?אברעד יהו איתשד
השודק ,המכח תישאר
הכ תוא די קרפ
ל"א ןוידרת ןב אנינח 'רל הויתא ב"ע זי
הגוה 'יהש ...אתיירואב תקסע אק יאמא
י"שרבו ,'וכו םשה תא
(ןיטאיסוה) בקעי ילהא
א"ע זס ףד
ןיאש ימכ המוד דבל הרותב קסועה ב"ע זי
הולא ול
רמאמ התעפשהו הרבחה
ח קרפ 25
תחא העשב ומלוע הנוק שי ב"ע זי
'מע םירבד יבכמה שוריפ
י-ט
יקלא 'ה ינוצ רשאכ ב"ע זי
תוא א שורד הדוהי ילגד
דכ
דבע אל דבעמל יעבדכ ב"ע זי
,ד"ע גי ףד רפוס בתכמ
א"ע י ףד
ימכ המוד דבלב הרותב קסועה לכ ב"ע זי
הול-א ול ןיאש
גמר 'מע ןושל אפרמ ימכ המוד דבלב הרותב קסועה לכ ב"ע זי
הול-א ול ןיאש
'מע א"ח םלוע תוביתנ
בנק
ימכ המוד דבלב הרותב קסועה לכ ב"ע זי
הול-א ול ןיאש
ירעש םע) הבושת ירעש
רמאמ ישילש רעש (םייח
י
ימכ המוד דבלב הרותב קסועה לכ ב"ע זי
קולא ול ןיאש
יק 'מע דסח תרות ול ןיאש ימכ דבלב הרותב קסועה לכ ב"ע זי
הול-א
ד"ע וק ףד ךלמילא םעונ ימכ המוד ,דבלב הרותב קסועה לכ ב"ע זי
הול-א ול ןיאש
י תוא ג רעש הבושת ירעש ימכ המוד ,דבלב הרותב קסועה לכ ב"ע זי
הול-א ול ןיאש
ב"ח ינושרגה טוקלי ח"מגב קסוע וניאו הרותב קסועה לכ ב"ע זי
166 'מע םייחה שפנ ימכ המוד דבל הרותב קסועה לכ ב"ע זי
ה-ולא ול ןיאש
גירש ז ןפג היחתפ םרכ
ג םרכה טרפ
הפירשל ת"בחר תא ואיצוהשכ ב"ע זי
די) ל"רהמ תושרד
גפק 'מע (יכדרמ
'רו אטרפ ןב רזעילא 'ר וספתנשכ ב"ע זי
אנינח
הצק 'מע ןושל אפרמ ןב ח"רו אטרפ ןב א"ר וספתנשכ ב"ע זי
'וכו ןוידרת
ג 'מע א שורד םיתעל הניב יברו אטרפ ןב רזעילא יבר וספתנשכ ב"ע זי
'וכו ןוידרת ןב אנינח
אר 'מע ד"ח םייח עפש לש יקנראל ויתועמ םדא ןתי אל ב"ע זי
'וכו הקדצ
'מע םירבד יבכמה שוריפ
המר
יל ופלחתנ םירופ לש תועמ ב"ע זי
ב"ח (רושימ) חולישה ימ
גנ 'מע
היפכנו תונוז היבד אחתיפא ליזינ ב"ע זי
ןירציל
'מע גי שורד םיתעל הניב
גיק
'וכו ןירציל הייפכינד יכיה יכ ליזינ ב"ע זי
טנ ,דמ 'מע ז"ח םורמ ימ ת"בחרו אטרפ ןב א"ר וספתנ ב"ע זי
הבושת ,המכח תישאר
םייח 'צות ,וט תוא ו קרפ
נ קרפ
ימכ המוד דבלב הרותב קסועה לכש ב"ע זי
השא ול ןיאש
*טל 'מע (גנשת) םייחה 'ס ליזינ ה"ד 'סות ב"ע זי
אי 'מע לארשי ינבל תחא העשב ומלוע הנוק שי חי
ב"ח ינושרגה טוקלי תלצימו יננע ריאמד אהלא אמיא א"ע חי
(ןיטאיסוה) בקעי ילהא
א"ע ופר ףד
יננע ריאמד אהלא א"ע חי
ירעש םע) הבושת ירעש
רמאמ ישילש רעש (םייח
דנק
'וכו ב"הועל קלח םהל ןיאש ולא א"ע חי
קרפ הארי ,המכח תישאר
ו תוא ו
ויבקעב שד םדאש תונוע ל"בשרא א"ע חי
ןידה םויל ול ןיבוסמ ז"הועב
דפ 'מע הרוא ינרק תוחרופ תויתואו םיפרשנ ןיליוג א"ע חי
תוא (גרבדלוג) ןושש לוק
די
תוחרופ תויתואו ןיפרשנ תונוילג א"ע חי
ריואב
'מע יולה טבש תושרד
חלר
הבוקב יאתחא 'וכו מ"רד והתיבד א"ע חי
תונוז לש
ת"הס הבושת ירעש רהזנ היהי ויביקע ןועמ ףאו א"ע חי
בנשת 'מע םייח ךרד ייחל םינמוזמש - לוק תב התצי א"ע חי
ב"הועה
'מע םירבד יבכמה שוריפ
טפק
...תוחמל ודיב שיש ימ לכ א"ע חי
רעש םיקידצ תוחרוא
ט 'מע הואג
וז הביר לש היתועיספ תואנ המכ א"ע חי
אקת 'מע םירשי תליסמ וז הביר לש היתועיספ תואנ המכ א"ע חי
המדקה ,המכח תישאר
א קרפ תווצמ ,וט קרפ
ב תוא
ת"בחר ךלה אמסק ןב י"ר הלחשכ א"ע חי
...יל ופלחתנ םירופ לש תועמ ...ורקבל
יקלח אהי ךקלחמ
ב"ח ינושרגה טוקלי אמסק ןב י"ר הלחשכ א"ע חי
תוא א שורד הדוהי ילגד
דכ
ורקבל ת"בחר ךלה ק"ביר הלחשכ א"ע חי
אנשת 'מע םייח ךרד ב"הועה ייחל ינא המ א"ע חי
'מע (רושימ) םירקיעה 'ס
וטת ,אית ,טת
אבה םלועה ייחל ינא המ א"ע חי
וטק 'מע דסח תרות ןיליוג םהל רמא האור התא המ א"ע חי
ןיפרשנ
'מע (רושימ) םירקיעה 'ס
כרת
אבה םלועה ייחל םינמוזמ א"ע חי
ומק 'מע ןויערה רוא שנענ החומ וניאש ימ א"ע חי
'מע לאומש יבכמה שוריפ
זעק
החומ וניאו תוחמל ודיב שיש ימ א"ע חי
...וילע שנענ
'מע םירבד יבכמה שוריפ
י
...ומחרי םימשה ןמ א"ע חי
,בקעיל וירבד דיגמ
חק 'יס םירמא יטוקל
ז"הועב ויבקעב שד םדאש תונוע א"ע חי
'וכו ול ןיבוסמ
המש 'מע םירשי תליסמ ז"הועב ויבקעב שד םדאש תונוע א"ע חי
ןידה םויל ול ןיבוסמ
,מ 'מע יולה טבש תושרד
חלר ,הס
,'וכו תכלהמ ותב התיה תחא םעפ א"ע חי
רמא אוה ,'וכו היתועיספב הקדקד דימ
י"שרבו 'וכו םימת רוצה
והיעשי יבכמה שוריפ
טצ 'מע םינורחא םיאיבנו
שנענ - החומ וניאו תוחמל ודיב שיש א"ע חי
וילע
רמאמ א"ח שדוח תלוע
חק ,זק
ןידה קודיצ לש תוארקמ שולש א"ע חי
'מע (א"דיח) םייח חור
חמ
הרגתאו ךלא םדא רמאי אמש א"ע חי
הנישב
הנק 'מע א"ח שבד תורעי ת"בחר ךלה ק"ביר הלחשכ ר"ת א"ע חי
(םש א"שרהמ) 'וכו ורקבל
השודק ,המכח תישאר
הכ תוא די קרפ
ושרוד סרטנוקה 'יפ ,הגוה ה"דות א"ע חי
ריכזהל ןיאש י"רל הארנו ...תויתוא ב"מב
היה אל ,דמלתהל ה"דותו ,ה-י תויתוא ףא
הגוה שנעיא אמעט יאמ אלא ורפסב בותכ
היה איסהרפב
תוא ג רעש הבושת ירעש
זעק
וכיינמ אתוטמב ןנברל אבר ל"א ב"ע חי
וצצולתת אלד
ולר 'מע יולה טבש תושרד א"שרהמבו יננע ריאמד אקלא ב"ע חי
תוא ג רעש הבושת ירעש
זעק
ץצולתמה לכ רזעלא יבר רמא ב"ע חי
וילע ןיאב ןירוסיי
'מע ב"ח םלוע תוביתנ
כר ,טיר
םהרבא הז ךלה אל רשא ב"ע חי
רומא תשרפ םיספ תנותכ
ג"ע בכ
שיאה ירשא ב"ע חי
ביש 'מע רסומ טבש שיא ודועב הבושת השועש ימ ירשא ב"ע חי
חנ ףד תומש ףסוי ירמא
ד"ע-ג"ע
וצצולתת אלד וכיינימ אתוטמב ב"ע חי
םינושאר ישוריפ ןינידיטציא ןיכלוה ןיא אינתד ב"ע חי
ירעש םע) הבושת ירעש
רמאמ ישילש רעש (םייח
זעק
הז ירה 'וכו ןינידטציאל ךלוהה ב"ע חי
וללה םירבדש תדמל אה 'וכו םיצל בשומ
הרות לוטיב ידיל םדאה תא ןיאיבמ
השודק ,המכח תישאר
ט תוא בי קרפ
בשומ ז"ה ...ןינידטצאל ךלוהה ב"ע חי
תוטב ידיל םדאה תא ןיאיבמ ...םיצל
י"שרבו ,הרות
תוא ג רעש הבושת ירעש
זעק
םש ופסוא רשא םוקמל ךלוהה ב"ע חי
םיצל בשומ אוה הז ,קוחשל הפסא
הדוהי יבצ 'ר תוחיש
124 'מע ארקיו
,ריאמ יבר ירחא ופדר םיאמורה ב"ע חי
םהמ חרבו םתוא המיר אוה
םינושאר ישוריפ בותכה וילע ץל םאו ב"ע חי
תוא י"הס הבושת ירעש
אס
'וכ ךלה םאש 'וכ םיצל בשומבו ב"ע חי
רעש םיקידצ תוחרוא
הכק 'מע הקיתש
אלש ...םיריהזמ ויה םימכחהו ב"ע חי
יערא ...ךרד 'יפאו ץצולתהל
דל 'מע ןושל אפרמ 'וכו דמע ןכיהמ ךלה אלש רחאמ יכו ב"ע חי
ונ ףד םלוע תבהא ךלה אלש רחאמ יכו ב"ע חי
זלש 'מע רסומ טבש אידוד ןב א"ר הרמאו ק"ב האצי ב"ע חי
ב"הועה ייחל ןמוזמ
ט 'מע ב"ח םלוע תוביתנ םנהיגב לפונ רהיתמה לכ ב"ע חי
'אצות ,המכח תישאר
טכ קרפ םייח
םנהיגב לפונ רהייתמה לכ ב"ע חי
'מע ב"ח םלוע תוביתנ
טיר
וילע םיאב םירוסי ץצולתמה לכ ב"ע חי
ירעש םע) הבושת ירעש
רמאמ ישילש רעש (םייח
'ב זעק
וילע ןיאב םירוסי ץצולתמה לכ ב"ע חי
השודק ,המכח תישאר
םייח 'צות ,ג תוא בי קרפ
הק קרפ
...וילע ןיאב ןירוסי ץצולתמה לכ ב"ע חי
'וכו םנהיגב לפונ ...ןיטעמתמ ויתונוזמ
ונר 'מע יולה טבש תושרד םנהיגב לפונ ץצולתמה לכ ב"ע חי
תוא י"הס הבושת ירעש
זנ
םנהיגב לפונ ץצולתמה לכ ב"ע חי
'מע יולה טבש תושרד
הסק
תואיטרטל ךלה אלש דמע אל ב"ע חי
'וכו ןינידטציאלו
אער 'מע םירשי תליסמ םאו דומעל ופוס ךלה םאש ךל רמול ב"ע חי
בשיל ופוס דמע
רמאמ התעפשהו הרבחה
אי קרפ 23
דמע םכיה ךלה אלש רחאמ ב"ע חי
כר 'מע ב"ח םלוע תוביתנ תואיטרטל ךלה אלש ימ ב"ע חי
זנר ,במק 'מע ןושל אפרמ םה ויביקעב שד םדאש תונווע ב"ע חי
ןידה תעשב םדאל םיבבסמה
חסר 'מע םירשי תליסמ ןירוסי התלחתש תונצילה השק ב"ע חי
הילכ הפוסו
גכש 'מע ןושל אפרמ ופוסו ןירוסי ותליחתש תונציל השק ב"ע חי
הילכ
ד"פ א רמאמ עשוהי ןסוח
גצק 'מע
יתכלה אלו ליאוה םדא רמי אמש ב"ע חי
הנשב הרגתאו ךלא 'וכו
ירעש םע) הבושת ירעש
רמאמ ןושאר רעש (םייח
גל רמאמ ינש רעש ,ט
השועש ימ ירשא 'וכו "שיא ירשא" א"ע טי
שיא אוהשכ הבושת
;(גנוע) חיק ,ןאצה יבקע
בי ט הרותה תורוא
ץפח ובלש םוקמב הרות דמול םדא א"ע טי
דלש ,בפק 'מע רסומ טבש םוקממ אלא הרות דמול םדא ןיא א"ע טי
ץפח ובלש
םינושאר ישוריפ דומעל תושר יל יתתנ יבר יול רמא א"ע טי
ח"פ א רמאמ עשוהי ןסוח
זיר 'מע
שנא סרגל םלועל םלועל אבר רמא א"ע טי
חכשמד בג לע ףא
חקת 'יס דסחו םייח שיא אוהשכ ירשא שיא ירשא א"ע טי
תוא א רעש הבושת ירעש
גל תוא ב רעש ,ט
שיא ודועב ,'וגו שיא ירשא א"ע טי
'מע א שורד םיתעל הניב
ד
השועש ירשא ,השא אלו שיא ירשא א"ע טי
שיא אוהשכ הבושת
םימכח ירבד טוקלי
וכר 'יס ארקיו
אלא השא ירשא אלו שיא ירשא א"ע טי
שיא אוהשכ הבושת ןישועשכ ירשא
ב"ח ינושרגה טוקלי 'ה תא ארי שיא ירשא א"ע טי
'מע ב"ח ינושרגה טוקלי
אמ
'ה תא ארי שיא ירשא א"ע טי
רוא ,בקעיל וירבד דיגמ
רדע ,ול 'יס הרות
ימ ירשא ...'ה תא ארי שיא ירשא א"ע טי
...רוחב אוהשכ] שיא אוהשכ הבושת השועש
[י"שר - הנקזה ימי םדוק
'מע חנ שורד םיתעל הניב
זעש
שיאכ ורצי לע רבגתמש ימ ירשא א"ע טי
'מע (חנשת) לאומש ירבד
דצ
שיאכ ורצי לע רבגתמש ימ ירשא א"ע טי
ב"ח ינושרגה טוקלי ורצי לע רבגתמש ימ ירשא א"ע טי
'מע (גישת) לאומש ירבד
בפ
שיאכ ורצי לע רבגתנש ימ ירשא א"ע טי
טפ ,ב"ע טע ףד דוד תבהא
ב"ע
אוהשכ הבושת השועש ימ ירשא א"ע טי
שיא
זנק ףד ב"ח לארשי יזנג
ב"ע חעק ,א"ע
אוהשכ הבושת השועש ימ ירשא א"ע טי
שיא
םימחרה ימי ,בוט רשבמ
מקת 'מע תוחילסהו
אוהשכ הבושת השועש ימ ירשא א"ע טי
שיא
גמ 'מע ז"ח םורמ ימ אוהשכ הבושת השועש ימ ירשא א"ע טי
שיא
הבהא ,המכח תישאר
הבושת ,בכ תוא ד קרפ
זכ תוא א קרפ
אוהשכ הבושת השועש ימ ירשא א"ע טי
ורצי לע רבגתמש ימ ירשא רמוא ל"ביר שיא
י"שרבו ,שיאכ
144 'מע א"ח בלו הוצמ שיא אוה רשאכ הבושת השוע ירשא א"ע טי
'מע ונ שורד םיתעל הניב
אסש
שיא אוהשכ הבושת השועש ירשא א"ע טי
םינושאר ישוריפ יקסופ ןיאו םייח םימ - ךראב א"ע טי
(דמ) חכ ,ךיבא רסומ ויתווצמ רכשב אלו ויתווצמב א"ע טי
זיק 'מע םייח ךרד רכשב אלו - דאמ ץפח ויתווצמב א"ע טי
ויתווצמ
ב"ח ינושרגה טוקלי דאמ ץפח ויתווצמב א"ע טי
חמ 'מע ב"ח םלוע תוביתנ ויתוצמ רכשב אלו ויתוצמב א"ע טי
'מע םילהת לע תופי םינפ
חצש
ויתוצמ רכשב אלו ויתוצמב א"ע טי
ג גירש בכ ןפג היחתפ םרכ ויתוצמ רכשב אלו ץפח ויתוצמב א"ע טי
ב שורד ץ"מר ,םייח ירפ רכשב אלו 'וכ ץפח ויתוצמב א"ע טי
הבהא ,המכח תישאר
,תווצמ ,ז תוא א קרפ
וכ תוא המדקה
ויתוצמב א"רא דאמ ץפח ויתוצמב א"ע טי
ויתוצמ רכשב אלו
(ןיטאיסוה) בקעי ילהא
א"ע דצש ,ב"ע וסק ףד
ףוסבלו ,'ה הרות - תארקנ הליחתב א"ע טי
ותרות
דכשת 'מע םייח ךרד ה"בקה ש"ע תארקנ הליחתב א"ע טי
והש לע ףוסבלו
רוא ,בקעיל וירבד דיגמ
די 'יס הרות
ה"בקה לש ומש לע תארקנ הליחתב א"ע טי
'ה תרותב רמאנש ומש לע תארקנ ףוסבלו
'וגו הגהי ותרותבו וצפח
'מע םילהת לע תופי םינפ
ה
ותרות ךכ רחאו 'ה תרות הליחתב א"ע טי
,טמ 'מע ב"ח םורמ ימ
נר ,המר
ףוסבלו 'ה ש"ע תארקנ הלחתב א"ע טי
ומש לע תארקנ
גל 'מע תורוא יללט 'ה לש ומש לע תארקנ הלחתב א"ע טי
ומש לע תארקנ ףוסבלו
'מע יולה טבש תושרד
בכר ,זטר
ה"בקה לש ומש לע תארקנ הלחתב א"ע טי
ומש לע ףוסבלו
הדוהי יבצ ברה תוחיש
287 'מע רבדמב
שיניא סירגיל םלועל - 'ישפנ הסרג' א"ע טי
רמאק יאמ עדי אלד ...ג"עאו
'מע (א"דיח) םייח חור
גלר ,דסק
ףידע בר דחמ ארמג לבא ארבס מ"ה א"ע טי
םימחרה ימי ,בוט רשבמ
וק 'מע תוחילסהו
בשי אלש ,בשי אל םיצל בשומבו א"ע טי
םיתשלפ ישנאש ,םיתשלפ ישנא בשומב
ויה םינציל
טלר 'מע ו"ח םורמ ימ - הלילו םמוי הגהי ותרותבו א"ע טי
ומש לע תארקנש
חנ ףד תומש ףסוי ירמא
ג"ע
וארק ורמאיו םבל בוטכ יהיו א"ע טי
ןושמשל
םינושאר ישוריפ דחי הברה סירגד - תוליבח א"ע טי
זט ו הרותה תורוא רמאק יאמ עדי אלד ג"עא ,סורגי א"ע טי
זכק ,ול 'מע םדא תמשנ רכשב אלו - ויתוצמב 'ה תא ארי א"ע טי
ויתוצמ
רעש םיקידצ תוחרוא
ופק 'מע הרות
...המכח הרותה ןמ דמול םדא יכ א"ע טי
ויכרצ ול םישוע םימשה ןמו
141 'מע םייחה שפנ ול השוע ה"בקה הרותב קסועה לכ א"ע טי
וצפח
די) ל"רהמ תושרד
גע 'מע (יכדרמ
ןיחילצמ ויסכנ הרותב קסועה לכ א"ע טי
141 'מע םייחה שפנ ןיחילצמ ויסכנ הרותב קסועה לכ א"ע טי
ז"פ ב רמאמ עשוהי ןסוח
דמר 'מע
ול השוע ה"בקה ,הרותב קסועה לכ א"ע טי
וצפח
םינושאר ישוריפ וחכב רוחב אוהשכ - שיא אוהשכ א"ע טי
םינושאר ישוריפ ארקת היתורענ החלש - יפג לע בותכ א"ע טי
אפק 'יס ו"ח םולש ירבד 'וכו תרותב םא יכ ביתכ א"ע טי
םינושאר ישוריפ יעתשמ הרותב - יפג לע ביתכ א"ע טי
ופ 'מע תורוא יללט ומש לע תארקנ ףוסבל א"ע טי
לק 'מע ט"ח םורמ ימ ומש לע תארקנ ףוסבל א"ע טי
םימכח ירבד טוקלי
טש 'יס ארקיו
יאמ עדי אלד ג"עא שיניא סירגיל א"ע טי
רמאק
דמ 'מע תורוא יללט חכשמד ג"עא שיניא סרגי םלועל א"ע טי
ז"פ א רמאמ עשוהי ןסוח
ביר 'מע
ץפח ובילש המ םדא דומלי םלועל א"ע טי
א 'מע ןרהא די ץפח ובילש המ םדא דומלי םלועל א"ע טי
םלוע רוא ,המכח תישאר
ה קרפ
םוקמב הרות םדא דומלי םלועל א"ע טי
ץפח ובלש
םלוע רוא ,המכח תישאר
ה קרפ
הגהי ךכ רחאו הרות דומלי םלועל א"ע טי
הב
רעש םיקידצ תוחרוא
בצק 'מע הרות
חכשמד ג"עאו שיניא סרגיל םלועל א"ע טי
רמאק יאמ עדי אלד ג"עאו
םינושאר ישוריפ ודיצ הימר ךורחי אל ד"מ א"ע טי
א"ע גמ ףד דוד תבהא א"רדד אהב ש"ארהו 'סותה ש"מ א"ע טי
אנמיז רב
השודק ,המכח תישאר
א תוא אי קרפ
...ייח יעב ןאמ ירדנסכלא 'ר זירכמ א"ע טי
'וכו ערמ ךנושל רוצנ
ח"פ א רמאמ עשוהי ןסוח
זיר 'מע
םימ התש" :ביתכ :ימר אלוע א"ע טי
?"ךראב ךותמ םילזונו" :ביתכו ,"ךרובמ
ךותמ' ףוסבלו ,'ךרובמ' הליחתמ אלא
'ךראב
ג"ע אנק ףד בוט בר אהותב ונייה ,פ"קל מ"ע ה"ד 'סות א"ע טי
"ליבשב" ל"צ ,'וכ ינב 'יחיש "ה"ע" 'וכ
ירעש םע) הבושת ירעש
רמאמ ישילש רעש (םייח
בנ
עיגה אלש דימלת הז "'וגו םיבר יכ" ב"ע טי
'וכו הרומו הארוהל
פק 'מע ג"יח םורמ ימ הרות אלא בוט ןיא ב"ע טי
'מע תומש יבכמה שוריפ
הער
עקרקל רבוחמב םהל ןירכומ ןיא ב"ע טי
תוא ב שורד הדוהי ילגד
וט
'וכ הרותה תארקנ הלחתב אבר רמא ב"ע טי
אע 'מע םייח ךרד הכירצ ח"ת לש ןילוח תחיש וליפא ב"ע טי
דומלת
זט 'מע םורמ יבתכמ הכירצ ח"ת לש ןילוח תחיש וליפא ב"ע טי
דומלת
םינושאר ישוריפ ותעב ןתי וירפ רא ב"ע טי
דצר 'מע םייחו הרות השא אלו שיא ירשא ב"ע טי
ד זט הבושתה תורוא 'שיא' אוהשכ הבושת השוע ירשא ב"ע טי
די) ל"רהמ תושרד
דכר 'מע (יכדרמ
לש ומש לע הרותה תארקנ הליחתב ב"ע טי
ה"בקה
קרפ הארי ,המכח תישאר
קרפ ח"צות ,חכ תוא וט
גפ
קסועה לכ 'וכו הרותב בותכ הז רבד ב"ע טי
ול ןיחילצמ ויסכנ הרותב
אלת 'מע םייח ךרד ןיחילצמ ויסכנ הרותב קסועה ב"ע טי
םינושאר ישוריפ היגורה לכ םימוצעו ב"ע טי
םינושאר ישוריפ הליפה םיללח םיבר יכ ב"ע טי
ד"פ ב רמאמ עשוהי ןסוח
זלר 'מע
םיחילצמ ויסכנ הרותב קסועה לכ ב"ע טי
זפק 'מע יולה טבש תושרד ול ןיחילצמ ויסכנ הרותב קסועה לכ ב"ע טי
'וכו
רמאמ התעפשהו הרבחה
ח קרפ 4
ץפח ובלש םוקמב םדא דמלי םלועל ב"ע טי
םינושאר ישוריפ ויתונש םדא שלשי םלועל ב"ע טי
םלוע רוא ,המכח תישאר
ה קרפ
שילש ויתונש םדא שלשי םלועל ב"ע טי
ארמגב שילש הנשמב שילש ארקמב
,ב"ע טמ ףד ךלמילא םעונ
ג"ע חנ
שילש :ויתונש םדא שלשי םלועל ב"ע טי
דומלתב שילש ,הנשמב שילש ,ארקמב
חמק 'מע א"ח להי רוא ייח יעב ןאמ ב"ע טי
וס 'מע ב"ח םלוע תוביתנ ייח יעב ןאמ ב"ע טי
וכק 'מע רכששי הטמ 'וכו ייח יעב ןאמ ,ייח יעב ןאמ ב"ע טי
'מע (קסבטיו) ץראה ירפ
ע
ייה יעב ןאמ ירדנסכלא 'א זירכמ ב"ע טי
רוצנ 'וגו םייח ץפחה שיאה ימ והל רמא 'וכו
ערמ ךנושל
'מע ת"הע בקעיל תמא
טסש
יעב ןאמ ירדנסכלא 'ר היה זירכמ ב"ע טי
ייח
ב"ח ינושרגה טוקלי ייח יעב ןאמ א"ר זירכמ ב"ע טי
םינושאר ישוריפ ול ןיחילצמ ויסכנ ב"ע טי
םינושאר ישוריפ ח"ת לש ןילוח תחיש וליפאש ב"ע טי
גע 'יס ג רמאמ ירזוכ םימכח ידימלת לש ןילוח תחיש ב"ע טי
דומלת הכירצ
ד"פ א רמאמ עשוהי ןסוח
דצק 'מע
יתרצנו ליאוה םדא רמאי אמש ב"ע טי
הרגתאו ךלא המרמ רבדמ יתפשו ערמ ינושל
הנשב
'מע (רושימ) םירקיעה 'ס
טצש
הרגתאו ךלא 'וכו רמאת אמש ב"ע טי
הנישב
ול 'מע א"ח םלוע תוביתנ הרומו הארוהל עיגה אלש דימלת ב"ע טי
ירעש םע) הבושת ירעש
רמאמ ישילש רעש (םייח
זנ
'וכו ןח םהל ןתת אל 'וכו "םנחת אל" א"ע כ
םניח תנתמ םהל ןתת אל
םינושאר ישוריפ האנ המכ רמאיש םדאל רוסא א"ע כ
'מע (ימענת) שדוקה ךרד
אצקת
ךורב רמוא תובוט תוירב האורה א"ע כ
ומלועב ול הככש
ב"ח ינושרגה טוקלי ער רבד לכמ תרמשנו א"ע כ
ןויצ םחנמ - םחנמ ירבד
ב"ע טק ףד
רהרהי אלש ער רבד לכמ תרמשנו א"ע כ
'וכ םדא
,ג 'מע ב"ח םלוע תוביתנ
זטק
םויב םדא רהרהי אל א"ע כ
'מע (קסבטיו) ץראה ירפ
ול
ןח םהל ןתת אל םנחת אל א"ע כ
'מע םילהת לע תופי םינפ
אפ
הינח םהל ןתת אל םנחת אל א"ע כ
בכ 'יס ב רמאמ ירזוכ עקרקב היינח (ם"וכעל) םהל ןתת אל א"ע כ
תוא ג רעש הבושת ירעש
דפ תוא י"הס ,זנ
האנ המכ רמאיש 'וכ ןח םהל ןתת אל א"ע כ
םנח תנתמ 'וכ
והיעשי יבכמה שוריפ
זנר 'מע םינורחא םיאיבנו
ןח םהל ןתת אל א"ע כ
'מע ג"ח ת"הע ייחב ונבר
זפר
ןח םהל ןתת אל א"ע כ
'מע תומש יבכמה שוריפ
הער
עקרקב היינח םהל ןתת אל א"ע כ
אער 'מע ןויערה רוא ןח ,עקרקב היינח םהל ןתת אל א"ע כ
'מע םירבד יבכמה שוריפ
חסת
היינח םהל ןתת אל א"ע כ
והיעשי יבכמה שוריפ
זנר 'מע םינורחא םיאיבנו
היינח םהל ןתת אל א"ע כ
58 'מע בל יכרעמ הלעמ יבג לע היהש ג"בשרב השעמ א"ע כ
תיבה רהב
189 'מע ב"ח בלו הוצמ הלעמ יבג לעהיהש ג"בשרב השעמ א"ע כ
תיבה רהב
א 'מע ב"ח םלוע תוביתנ םשה תארי ידיל האיבמ הונע א"ע כ
דסק 'מע ז"ח ט"וי תרהט סופורסונרוט תשא האר אביקע 'ר א"ע כ
הכבו קחש קר עשרה
,גצקת 'יס םייניע תשודק
אנתת
לש ותשא האר אביקע 'ר א"ע כ
'וכו סופורסונרוט
אער 'מע ןויערה רוא הז יוג המכ ב"ע רמאי אלש - י"שר א"ע כ
האנ
זעש 'מע םירשי תליסמ וליפאו האנ השאב םדא לכתסי אלש א"ע כ
היונפ
הבהא ,המכח תישאר
הבושת ,ו תוא אי קרפ
השודק ,זל תוא ז קרפ
תפוח ,דכ תוא ח קרפ
'צות ,ז תוא ו קרפ והילא
דכק קרפ םייח
וליפאו האנ השאב םדא לכתסי אלש א"ע כ
'וכו עבצ ידגבב אלו ...היונפ
ע 'יס םייניע תשודק 'וכו האנ השאב םדא לכתסי אלש א"ע כ
תוא י"הס הבושת ירעש
גע
היונפ 'יפאו 'וכ לכתסי אלש א"ע כ
והיעשי יבכמה שוריפ
זנר 'מע םינורחא םיאיבנו
יתרת הנימ עמש א"ע כ
גער ,בער 'מע ןויערה רוא 'זל םיוג ראש ןיב קלחל ןיא - 'סות א"ע כ
םיממע
ירעש םע) הבושת ירעש
רמאמ ישילש רעש (םייח
מ
םויב םדא רהרהי אלש "'וגו תרמשנו" ב"ע כ
הלילב האמוט ידיל אביו
ג"ע טיק ףד רפוס בתכמ ארקיל אנשייחד אל יא מ"האמ ל"א ב"ע כ
'וכו אנערפ הוה אתיירבד
'מע ג"ח ת"הע ייחב ונבר
'מע ייחב ונבר יבתכ ;דצש
בכר ,צק-טפק
ריאי ןב סחנפ ר"א ב"ע כ
חסק 'מע דסח תרות הוה אתיירבד ארקיל אנשייחד אל יא ב"ע כ
הטיחשה תיב אנערפ
םימכח ירבד טוקלי
לש ,אעק 'יס ארקיו
האיבמ תוריהז ריאי ןב סחנפ 'ר רמא ב"ע כ
שדוקה חור ידיל 'וגו תוזירז ידיל
רעש םיקידצ תוחרוא
דצ 'מע תוזירז
ידיל האיבמ תוזירז י"בפר רמא ב"ע כ
איבנה והילא ידיל ...תויקנ
ו שורד רתסא רמאמ אלמ אוהש תומה ךאלמ לע ורמא ב"ע כ
'וכו םיניע
קרפ הארי ,המכח תישאר
תפוח ,גמ ,גכ תוא בי
ז תוא ו קרפ והילא
ולוכש תומה ךאלמ לע וילע ורמא ב"ע כ
'וכו תמ הנממ ...הרמ לש הפט ...םיניע אלמ
רעש םיקידצ תוחרוא
אי 'מע הואג
לש םינועבצ ידגבב לכתסהל רוסא ב"ע כ
השא
'מע (קסבטיו) ץראה ירפ
זל
תשאו אביקע 'רד השעמב ב"ע כ
יאוה תיוז ןרק - סופורסונרוט
,הפק 'מע ב"יח םורמ ימ
זנר ,בל 'מע ג"יח
י"בפר לש אתירב ב"ע כ
אצ 'יס םייניע תשודק תומה ךאלמכ םיניע אלמ וליפאו ב"ע כ
'מע יולה טבש תושרד
רע ,וכר
םלוכמ הלודג תודיסחו ב"ע כ
,הל ,דל 'מע דסח תרות
טלק ,גנ
הקרוזו וב היולת הרמ לש הפיטו ב"ע כ
ויפ ךותל
השודק ,המכח תישאר
תוא ,דכ ,זט תוא ח קרפ
דכק קרפ םייח 'אצות
'יפא ...השא לש עבצ ידגבב אלו ב"ע כ
לתוכ יבג לע ןיחוטשה
הבהא ,המכח תישאר
בצ-א תוא אי קרפ
םדא רהרהי אלש 'וכו תרמשנו ב"ע כ
תודיסחו ...ידיל האיבמ הרות ...םויב
י"שרבו ,'וכו ןלוכמ הלודג
,בקעיל וירבד דיגמ
זצק 'יס םירמא יטוקל
רהרהי אלש ער רבד לכמ תרמשנו ב"ע כ
הלילב האמוט ידיל אוביו םויב םדא
(ילאפהאב) לארשי תרטע
וצ 'מע
תוזירז ידיל איבמ תוריהז ב"ע כ
'מע (קסבטיו) ץראה ירפ
גצ
ידיל 'וכ תוזירז ידיל האיבמ תוריהז ב"ע כ
שדקה חור ידיל 'וכ הונע
גמק ףד ב"ח רכששי ינב
ב"ע
תוזירז ידיל האיבמ תוריהז ב"ע כ
קרפ הארי ,המכח תישאר
ד קרפ הבהא ,אס תוא גי
בכ ,טי תוא
תוזירז ידיל האיבמ תוריהז ב"ע כ
תוא י"הס הבושת ירעש
גנ
תודיסח 'וכ ידיל האיבמ תוריהז ב"ע כ
דק 'מע קידצל חרוא תוריהז ידיל האיבמ תוזירז ב"ע כ
הבהא ,המכח תישאר
אי קרפ ,דכ תוא ג קרפ
גפ תוא
ןלוכח הלודג תודיסח ב"ע כ
ז 'מע א"ח םורמ ימ ק"הור ידיל האיבמ תודיסח ב"ע כ
'מע םירבד יבכמה שוריפ
וסש
הלודג ...ק"הור ידיל האיבמ תודיסח ב"ע כ
ןלוכמ
טנ 'יס האמל הרשע תודיסחו תודיסח ידיל האיבמ הרהט ב"ע כ
הונע דיל האיבמ
טסק 'מע ג"יח םורמ ימ השודק ידיל האיבמ הרהט ב"ע כ
טכק 'יס םייניע תשודק השודק ידיל האיבמ הרהט ב"ע כ
הבהא ,המכח תישאר
,הס-טנ תוא אי קרפ
,ג תוא החיתפ ,השודק
א תוא ב קרפ הונע
השודק ידיל האיבמ הרהט ב"ע כ
(ןיטאיסוה) בקעי ילהא
א"ע הצק ףד
אטח תאריל האיבמ הרהט ב"ע כ
הבהא ,המכח תישאר
בצ-דע תוא אי קרפ
תודיסח ידיל איבמ אטח תארי ב"ע כ
לק 'מע םייח ךרד אטח תארי ב"ע כ
ג"פ ג רמאמ עשוהי ירבד
גכק 'מע
ןב סחנפ יבר ותוא הנמש אטח תארי ב"ע כ
הונעה רחא ריאי
נק ףד ב"ח רכששי ינב
א"ע
'וכו ידיל אביו םויב רהרהי אל ב"ע כ
וסק 'מע ייחב ונבר יבתכ םדא לכתסי אל ב"ע כ
בלר 'מע ד"ח םייח עפש 'וכו הינח םהל ןתת אל םנחת אל ב"ע כ
המש י"שרבו
זיש 'מע ןויערה רוא שדוקה חור ידיל ב"ע כ
231 'ב היא ןיע םיתמה תייחת ידיל האיבמ ב"ע כ
בל 'מע םירשי תליסמ ידיל האיבמ הרות י"בפר רמא ןאכמ ב"ע כ
תוריהז
'מע ב"ח םלוע תוביתנ
דיר
םיניע אלמ ולוכ תומה ךאלמ ב"ע כ
ב"ח בהזל רוכ םיניע אלמ תומה ךאלמ ב"ע כ
ולק 'מע רסומ טבש וינפ ונממ חירסמ ונממ תמ ונממ ב"ע כ
תוקירומ
(ןיטאיסוה) בקעי ילהא
ב"ע זנר ףד
הרהט האיבמ תויקנ ב"ע כ
ב"ע אס ףד רפוס בתכמ םיונע רשבל 'וכו ןלוכמ הלודג הונע ב"ע כ
'וכו רמאנ אל םידיסח
(ןיטאיסוה) בקעי ילהא
ב"ע וצק ףד
ןלוכמ הלודג הונע ב"ע כ
בלר 'מע ןושל אפרמ ןלוכמ הלודג הונע ב"ע כ
הדוהי יבצ ברה תוחיש
289 'מע תומש
ןלוכמ הלודג הונע ב"ע כ
קרפ הונע ,המכח תישאר
,ול תוא ג קרפ ,א תוא ב
ו תוא ו קרפ
םלכמ הלודג הונע ב"ע כ
הבהא ,המכח תישאר
גע-בע תוא אי קרפ
אטח תארי ידיל האיבמ הונע ב"ע כ
םינושאר ישוריפ רתומה רבדמ ףא - תושירפ ב"ע כ
א"ע אמ ףד השמ תכרב השודק ידיל האיבמ תושירפ ב"ע כ
קרפ הארי ,המכח תישאר
גכ תוא ג
תארי אטח תארי ידיל האיבמ השודק ב"ע כ
הונע ידיל האיבמ אטח
הבהא ,המכח תישאר
הונע ,אע-הס תוא אי קרפ
החיתפב
הונע ידיל האיבמ השודק ב"ע כ
ו"פ ב רמאמ עשוהי ירבד
בפ 'מע
תדמ רחא הרדס ריאי רב סחנפ יבר ב"ע כ
תויקנה
ב"ע די ףד םייחב םקלח ידיל האיבמ הרות ...סחנפ יבר ב"ע כ
תוריהז
(י'גלפ) םייחה תוצרא
ב שורד
הונעו תודיסח - י"בפר ב"ע כ
בפק ,חנק 'מע ןושל אפרמ ידיל אביו םויב םדא רהרהי אלש ב"ע כ
הלילב האמוט
תוא ג רעש הבושת ירעש
אי תוא ת"הגא ,מ
ידיל אוביו םויב םדא רהרהי אלש ב"ע כ
הלילב האמוט
'מע םילהת לע תופי םינפ
טס
ידיל אוביו םויב םדא רהרהי אלש ב"ע כ
הלילב ירק
המ 'מע עשוהי תקלח
בע הרעה
םויב םדא רהרהי אלש ב"ע כ
קרפ הארי ,המכח תישאר
קרפ השודק ,טמ תוא גי
תוא ח קרפ ,וכ ,כ תוא ה
זי קרפ ,י תוא זט קרפ ,כ
םייח 'צות ,אק ,זס תוא
כק קרפ
האמוט ידיל אביו םויב רהרהי אלש ב"ע כ
הלילב
תוא י"הס הבושת ירעש
גע
'וכ ריזחב 'וכ רומחב לכתסי אלש ב"ע כ
ןיקקזנש ןמזב תופועב
חש 'יס םייניע תשודק ןיקקזנש ןמזב תופועב לכתסי אלש ב"ע כ
תוא י"הס הבושת ירעש
בע
לש עבצ ידגבב אלו 'וכ לכתסי אלש ב"ע כ
לתוכה לע ןיחוטש וליפאו 'וכ השא
דע ףד םירבד ףסוי ירמא
ד"ע
ער רבד לכמ תרמשנו ר"ת ב"ע כ
רמאמ התעפשהו הרבחה
,ו קרפ 4 רמאמ ,ג קרפ 1
רמאמ ,ג קרפ 29 רמאמ
ז קרפ 25
תוריהז ידיל האיבמ הרות ב"ע כ
א"ע ג ףד םהרבא חקיו תוריהז ידיל האיבמ הרות ב"ע כ
הדוהי יבצ ברה תוחיש
186 'מע תומש
תוריהז ,תוריהז ידיל האיבמ הרות ב"ע כ
תוזירז ידיל האיבמ
הדוהי יבצ ברה תוחיש
133-132 'מע רבדמב
חור ...תוריהז ידיל האיבמ הרות ב"ע כ
םיתמה תייחת ידיל האיבמ שדוקה
'מע ג"ח ת"הע ייחב ונבר
דצר
תיב ןירכוש ןיא א"ע אכ
'מע תומש יבכמה שוריפ
הער
אל לבא ,םיתב םהל םיריכשמ י"אב א"ע אכ
תודש
רפוס םתחל ןורכזה 'ס
חס 'מע
ןינעה לכו 'וכו ירש יאמ יתוכל לבא ב"ע אכ
בצק 'מע לארשי תראפת הנתנ הלחתב 'וכו ארטוז רמ רמא ב"ע אכ
הרות
רפוס םתחל ןורכזה 'ס
דס 'מע
אסירא ה"ד 'סותב ב"ע אכ
םימכח יניע ריאמ
א"ע זנ ףד א"ח א"ודהמ
הכאלמ היב דיבע רמיא יתוכ ב"ע אכ
מ"שוחב
םימחרה ימי ,בוט רשבמ
טנק 'מע תוחילסהו
ןמ זוא חקלש ם"וכע יתיאר ינא א"ע בכ
הלכאו האלצ הקנח העבר ,קושה
ג"ע ד ףד םהרבא חקיו םהמע השא דחייתת אל א"ע בכ
ופ 'מע ת"הע בקעיל תמא העיברה לע ןידושחש ינפמ א"ע בכ
זש רמאמ ג"ח שדוח תלוע הייצקאד תיא יא ב"ע בכ
רמאמ ג"ח שדוח תלוע
זכש
אלא ב"ע בכ
ה 'מע א"יח םורמ ימ הקספ יניס רה דמעמל לארשי ואב ב"ע בכ
ןתמהוז
רמאמ ג"ח שדוח תלוע
טש
הצקומ אמלשב ב"ע בכ
זטר 'מע ז"ח םורמ ימ תעבו הרותה תלבק תעב לארשי ב"ע בכ
אטחה
רמאמ ג"ח שדוח תלוע
זיש
יהנימרו ה"ד 'סות ב"ע בכ
רמאמ ג"ח שדוח תלוע
דיש
ןוממ י"ע א"ע גכ
רמאמ ג"ח שדוח תלוע
טיש
אניבר ה"ד 'סות א"ע גכ
כ 'פ ב"ח םורמב רידא םירורג םירג א"ע דכ
רמאמ ג"ח שדוח תלוע
איש
ד"מל אחינה א"ע דכ
ב"ח ינושרגה טוקלי םיאולימ ינבאו א"ע דכ
חי ףד א"ח רכששי ינב
ב"ע
הרות ןתמ האר ורתי א"ע דכ
והיעשי יבכמה שוריפ
'מע םינורחא םיאיבנו
דיר
אובל דיתעל םה םירורג םירג םלוכ א"ע דכ
ב"ח ינושרגה טוקלי המודא הרפ ול הדלונ תרחא הנשל א"ע דכ
גיק 'מע ייחב ונבר יבתכ א"רל יהורבח יבתוא יאמ א"ע דכ
םינושאר ישוריפ ןתת התא םג השמ רמאיו יביתימ א"ע דכ
זנ 'מע (א"דיח) םייח חור אנתשד ב"ע דכ
ב"ח ינושרגה טוקלי ךרדב תורפה הנרשיו ב"ע דכ
,בקעיל וירבד דיגמ
,בצק 'יס םירמא יטוקל
טעת 'יס הרות רוא
הנרשיו יאמ 'וגו תורפה הנרשיו ב"ע דכ
רומזמ ...הריש ורמאש מ"ר םושמ י"רא
'וגו שדח ריש 'הל וריש
ב"ח ינושרגה טוקלי ורמא הריש המו ב"ע דכ
םינושאר ישוריפ ריבד ארפסל יאסרפ ורק ןאמכ ב"ע דכ
וש רמאמ ג"ח שדוח תלוע ביטימ יאמ ב"ע דכ
'מע לאומש יבכמה שוריפ
דיר
המחלמ ...בקעיו קחצי םהרבא א"ע הכ
הדוהי יבצ ברה תוחיש
90 'מע תומש
םירשי וארקנ בקעי קחצי םהרבא א"ע הכ
'מע הרוא התיה םידוהיל
במ
די הכירצש המחלמ יהוזיא א"ע הכ
(א"שרהמבו)
154 'א היא ןיע רפס ,תישארב=) רשיה רפסב א"ע הכ
(תובאה
הדוהי יבצ ברה תוחיש
278, 323 'מע רבדמב
בקעיו קחצי םהרבא רפס - תישארב א"ע הכ
םירשי וארקנש
א"ח (רושימ) חולישה ימ
חר 'מע
'וכו םימי ינשכ םויה ותוא היה א"ע הכ
גי 'מע 'ה תורובג םימשה יצחב שמשה דומעיו א"ע הכ
'מע ת"הע בקעיל תמא
דנק ,אצ
בקעיו קחצי םהרבא רפס הז א"ע הכ
םירשי וארקנש
'מע םירבד יבכמה שוריפ
הסש
...בקעיו קחצי ,םהרבא רפס הז א"ע הכ
...הרות הנשמ
'מע לאומש יבכמה שוריפ
וטר-דיר
יתש הכירצש המחלמ ...ול בר וידי א"ע הכ
םידי
םינושאר ישוריפ השמל המח ול הדמע ךכ א"ע הכ
פ 'מע (א"דיח) םייח חור הילע הנייז ילכ א"ע הכ
ב"ח ינושרגה טוקלי עשוהיל המח ול הדמעש םשכ א"ע הכ
םימחרה ימי ,בוט רשבמ
גל 'מע תוחילסהו
םהרבא רפס הז רשיה רפס יאמ א"ע הכ
םירשי וארקנש בקעיו קחצי
םינושאר ישוריפ םהרבא רפס הז ?רשיה רפס יאמ א"ע הכ
'מע הרוא התיה םידוהיל
גמ
םידוהיה ערזמ םא פ"הע א"שרהמ א"ע הכ
םינושאר ישוריפ ומצע לע שקב םעלב - םירשי תומ א"ע הכ
(ןיטאיסוה) בקעי ילהא
א"ע אפר ףד
םיטפוש רפס הז - רשיה רפס א"ע הכ
גנק 'מע דנשת זומת 'ג 'ס 'וכ רשיה רפס א"ע הכ
'מע ת"הע בקעיל תמא
הנק
'וכ ךרדב ירכנ ול ןמדזנש לארשי ב"ע הכ
ול ביחרי
'מע (חנשת) לאומש ירבד
טלק
ךרדב ם"וכע ול ןמדזנש לארשי ב"ע הכ
'וכ ונימיל ולפוט
'מע (גישת) לאומש ירבד
גלק
ךרדב ם"וכע ול ןמדזנש לארשי ב"ע הכ
ונימיל ולפוט
378 'מע היארה ירמאמ רשיה רפס ארקנ תישארב רפס ב"ע הכ
םינושאר ישוריפ קונית לש וחצמ לע - אתופא א"ע וכ
אי רועיש א"ח טפשמה בל
[הכלה]
אלו ןילעמ אל םיבכוכ ידבועה א"ע וכ
ןידירומ
תוא ג רעש הבושת ירעש
גמק
רובה ןמ ןתוא ןילעמ אל םיעורה א"ע וכ
רובל םתוא ןידירומ אלו
'מע תומש יבכמה שוריפ
חל
...לארשי תב דליית אל תירכנו א"ע וכ
היל אלטקו אתופא אדי אחנמד ןינמיז
זכש 'מע ןויערה רוא היוגה תא דליית אל א"ע וכ
בפ ףד ב"ח רכששי ינב
א"ע
ויה אלו ןילעמ אלו ןידירומ ןיא ירכנ א"ע וכ
וליצהל ןיאשר
תוא א שורד הדוהי ילגד
הכ
ןידירומ אלו ןילעמ אל ם"וכע א"ע וכ
זכש 'מע ןויערה רוא רוסא אתיירואד רוסיא - 'סות א"ע וכ
הביא םוקמב וליפא
ירעש םע) הבושת ירעש
רמאמ ישילש רעש (םייח
גמק
אלו ןילעמ אל 'וכו םיעורהו ב"ע וכ-א"ע וכ
'וכו ןינימה לבא ןידירומ
םינושאר ישוריפ םירמומהו תורוסמה ןינימה ב"ע וכ
הדוהי יבצ ברה תוחיש
142 'מע רבדמב
ויה ,םירמומהו תורוסמהו ןינימה ב"ע וכ
ןילעמ אלו ןידירומ
ד קלח שדוקה תורוא
טצת
ןידירומ אלו ןילעמ אל ב"ע וכ
תוא ג רעש הבושת ירעש
גמק
'וכ סיעכהל תוליבנ לכוא דמושמ ב"ע וכ
'וכ דחא שותי וא דחא שוערפ לבא
הדוהי יבצ ברה תוחיש
143 'מע רבדמב
הז ,ןימ ...אניברו אחא בר הב יגילפ ב"ע וכ
םיבכוכ ילילא דבועה
'מע (רושימ) םירקיעה 'ס
טפש
ב"ע וכ
זל 'מע א קלח םולש ירבד 'וכו תא למ לארשי ר"ת ב"ע וכ
'יסל חי 'יס לארשי ךרד
[הכלה] ב"ס טנק
ינא ה"דות ב"ע וכ
א"ע ד ףד יבא תוכרב אימד אליהמד ןאמכ רשא א"ע זכ
דומיל בויחב עשוהי ןסוח
בנק 'מע הרותה
שנענ ,םימכח ירבד לע רבועה ב"ע זכ
שחנ תכישנב
זיק 'מע לארשי תראפת ביתכו םינב לע תובא ןוע דקופ ביתכ ב"ע זכ
אל
גי 'מע ןרהא די אכשמד תונימ ינאש ב"ע זכ
זכר 'מע יולה טבש תושרד יכשמד תונימ ינאש ב"ע זכ
זסר 'מע ןושל אפרמ יכשמד תונימ ינאש ב"ע זכ
םימכח ירבד טוקלי
ס ,דכ 'יס תישארב
אבילד אתנבואב אניעד יניירושד ב"ע חכ
ולת
טפת 'מע םייח ךרד אבילד אתנבואב אניעש יניירושד ב"ע חכ
ולת
א"ח (רושימ) חולישה ימ
טיק 'מע
אבילד אתנבואב אניעד אניירושו ב"ע חכ
אילת
שורד (ןשיה) לארשי ינבל
ג
ארובזל ירירקו אברקעל אמימח ב"ע חכ
רמאמ א"ח שדוח תלוע
חפק
תבשב הלחוכל רתומ הדרמש ןיע ב"ע חכ
'מע ב"ח ינושרגה טוקלי
טל
תבשב הלחכל רתומ הדרמש ןיע ב"ע חכ
דער 'פ א"ח םורמב רידא אילת אבילב אניעד אניירוש ב"ע חכ
בצ 'יס ו"ח םולש ירבד 'וכו אניעד יניירוש ב"ע חכ
דצ ףד ב"ח רכששי ינב
א"ע
ילת אבילב אניעד יקיירוש ב"ע חכ
תוא ת"הגא הבושת ירעש
חכ
םוקמ לכב הרוסא םייוג לש הניבג ב"ע טכ
בנ ףד ב"ח רכששי ינב
א"ע
ןניעב יוג דיב חלשנה בושחה רבד ב"ע טכ
םתוח ךותב םתוח
זסק ףד א"ח לארשי יזנג
ב"ע
ךידוד םיבוט יכ ארוק התא ךאיה ב"ע טכ
ןיימ
ולק 'מע קידצל חרוא יכ ארוק התא ךיאה יחא לאעמשי ב"ע טכ
'וכו ןיימ ךידוד םיבוט
ב"ח ינושרגה טוקלי ם"וכע תניבג ורסא המ ינפמ ב"ע טכ
גצר 'מע ב"ח שבד תורעי תוניבג ורסא המ ינפמ י"ר לאש ב"ע טכ
(ינפמ ה"דות) 'וכו ם"ובע
תוא ת"הגא הבושת ירעש
זכ
יוגה וב עגנו שבד טעמ וב ונתנש ןיי א"ע ל
ךסנ ןיי אוה ירה
ד"ע וכ ףד םייחב םקלח האמרא יבמ אימ יתש אל בר א"ע ל
םימכח יניע ריאמ
ב"ע ה ףד א"ח ב"ודהמ
אמטמו ה"ד 'סות ב"ע ל
לש 'מע א"ח שבד תורעי ןייה ןמ ץוח 'א םתוחב רמתשמ לכה א"ע אל
'וכו
םינושאר ישוריפ םש ץעה לופיש םוקמ הילע ירק א"ע אל
אוהי
די) ל"רהמ תושרד
זטר 'מע (יכדרמ
עלקיא אנסיב רב לאומש בר ב"ע אל
ןאוגרמל
,טפ 'מע ג"ח םורמ ימ
זלש 'מע ו"ח ,פ 'מע ד"ח
הניימ רתוי םירפוס ירבד םיביבח א"ע הל
הרות לש
טלק ףד א"ח רכששי ינב
ד"ע
דמוע רוהט בלח א"ע הל
הנ 'מע תלהק השמ ידי 'וכו ןיימ ךידוד םיבוט יכ א"ע הל
דער ,ןהכ טפשמ ןיימ ךידוד םיבוט יכ א"ע הל
ירעש םע) הבושת ירעש
רמאמ ישילש רעש (םייח
ז
ילע םיבירע 'וכו םיבוט יכ יאמ א"ע הל
הרות לש הניימ רתוי ךידוד ירבד
'מע יולה טבש תושרד
צחר ,חנק
הניימ רתוי ךידוד ירבד ילע םיבירע א"ע הל
הרות לש
הפר 'מע ט"ח םורמ ימ א"ע הל
תוא ת"הגא הבושת ירעש
חכ
והאור לארשי ןיאו יוג ובלחש בלח ב"ע הל
א"ח ד"בח ימגתפ רצוא
343 'מע
לארשי ןיאו ם"וכע ובלחש בלח ב"ע הל
והאור
אל 'מע הדוהי ירמא תיחולצל המוד ח"ת המל ב"ע הל
ב"ח ינושרגה טוקלי םיבוט ךינמש חירל ד"מ ב"ע הל
148 'מע םייחה שפנ םדא ינבמ ןיסוכמה םירבדש ב"ע הל
ול ןילגתמ
ב"ח ינושרגה טוקלי ובל לע לאינד םשיו א"ע ול
'מע ת"הע בקעיל תמא
גפק
ןהיתונבו ןניי ןנמשו ןתפ א"ע ול
וכ 'מע ב"ח שבד תורעי לארשי לכלו םש ובל לע רבס בר א"ע ול
'וכו רבס לאומשו הרוה
די) ל"רהמ תושרד
טצק 'מע (יכדרמ
ןנמש ריתה האישנ הדוהי יבר א"ע ול
ירעש םע) הבושת ירעש
רמאמ ישילש רעש (םייח
ז
דוחיי לע ורזג העש התואב ב"ע ול
חנ 'מע י"ח םורמ ימ ואצמש ינפמ םיוג לש םניי לע ורזג ב"ע ול
הנוי תומד םהל
די) ל"רהמ תושרד
דק 'מע (יכדרמ
םניי םושמ םושמ ןנמשו ןתפ לע ורזג ב"ע ול
ירעש םע) הבושת ירעש
רמאמ ישילש רעש (םייח
אלק
'וכו וב ןיעגופ ןיאנק תימרא לעובה ב"ע ול
תוא ג רעש הבושת ירעש
אלק
'וכ וב ןיעגופ ןיאנק תימרא לעובה ב"ע ול
איסהרפב
תוא י"הס הבושת ירעש
גע
אתיירואד לארשי תבד דוחי ב"ע ול
זכ 'מע הרוא ינרק וב םיעגופ ןיאנק ב"ע ול
םינושאר ישוריפ אדירצ שיא רזעוי ןב יסוי דיעה א"ע זל
'מע (א"דיח) םייח חור
חכק
םוכע ילושיב א"ע חל
תוא ת"הגא הבושת ירעש
וכ
'וכ לישב הוה אל ךפה אל יאד א"ע חל
אוה יוג לש ולושיב
תוא ת"הגא הבושת ירעש
וכ
ג"ע הרידקה תא תנתונ תידוהיה א"ע חל
הרידקה תא רענל הלוכי הכפשהו שאה
תוא ת"הגא הבושת ירעש
וכ
שאה לע החפשה החינהש הרידק א"ע חל
רוסא לישבת ותוא ד"באמכ לשבתנו
הליכאב
די) ל"רהמ תושרד
זסק 'מע (יכדרמ
המע הלוע הנוברעש ינפמ א"ע טל
דנר 'מע םירפא ןינב
[הכלה]
'סותו י"שריפבו גד תוכיתח אצמ א"ע טל
,א"ע י ףד םהרבא חקיו
ב"ע די
ג"חמ ח"מי ןיחקול ןיא ב"ע טל
תוא ת"הגא הבושת ירעש
וכ
'יפא רוסא יוג דיב לארשי לש רשב ב"ע טל
םתוח ךותב םתוח היהיש דע דחא םתוחב
םימכח יניע ריאמ
ב"ע טע ףד א"ח א"ודהמ
איה הזב הז ןיברועמ ןומלחו ןובלח א"ע מ
י"שרבו ץרש תציב
ב"ח (רושימ) חולישה ימ
חיק 'מע
םירמושל ומלוע רסמש ךורב ב"ע מ
םימכח יניע ריאמ
א"ע אמ ףד א"ח א"ודהמ
השעי אל ץע לש ףא רמוא י"ביר א"ע גמ
'וכו יאנומשח תיב ושעש ךרדכ
רפוס םתחל ןורכזה 'ס
בס 'מע
היב ימוקואד 'וכו אתשינכ יב ב"ע גמ
יולו לאומשד הובא היב ילייע ווהו אטרדנא
מק 'מע לארשי תראפת יתוא ושעת אל יתא ושעת אל ב"ע גמ
שורד (ןשיה) לארשי ינבל
ח
ד"בל תודע תודעהו רזנה תא א"ע דמ
די) ל"רהמ תושרד
חי 'מע (יכדרמ
ויתובא ול וחינה םוקמ א"ע דמ
היאר בוט םכלמ תרטע ,דודד אדבוע א"ע דמ
הדוהי יבצ ברה תוחיש
115 'מע תומש
תורטע א"ע דמ
(ןיטאיסוה) בקעי ילהא
א"ע לש ,ב"ע חכש ףד
תוטוסכ ןקדובל ןווכתנ ב"ע דמ
םימחרה ימי ,בוט רשבמ
גסר 'מע תוחילסהו
ולכיש דע אב דוד ןב ןיא :'סותב א"ע המ
ידי לע ולכי םוקמ לכמ ת"או .ףוגבש תומשנ
ר"רה רמואו .םידילומ והיש םיבכוכ ידבוע
ידבוע לשו לארשי לש תומשנד :ןנחלא
דחא ףוגב ןניא םיבכוכ
,הער 'מע ו"ח םורמ ימ
זס 'מע ח"ח
םש ודבע אלש העבגו רה היה אל א"ע המ
ז"ע
עק-זסק ,ןהכ טפשמ איבנ פ"ע ,םוקמ לכ ה"דות א"ע המ
'מע (קסבטיו) ץראה ירפ
זכק
הירחא שרשל ךירצ ז"ע רקועה ב"ע המ
ב"ע דצ ףד ךלמילא םעונ ךירצש םיבכוכ תדובע רקועל ןינמ ב"ע המ
...הירחא שרשל
'מע (חנשת) לאומש ירבד
חפ
הירחא שרשל ךירצ םיבכוכ תדובע ב"ע המ
מ 'מע ג קלח םולש ירבד 'וכו ןינמ רמוא א"ר ב"ע המ
11 ףד הנומאה תורוא
התקתנה ה"ד
הניבל הפקז ב"ע ומ
ףיעס טנק 'יס תיעיבר ימ
[הכלה] ז"קס ז
תיבל הוחתשמה ב"ע זמ
גס ד קלח היארה תורגא םרוג הזו הז ה"דות ב"ע חמ
ועק ,עק 'מע ןהכה הוצו םישודק לש ןנב היל ירק יאמא א"ע נ
לכתסמ אל יזוזד אתרוצב וליפאד
רמאמ ג"ח שדוח תלוע
חמ
ג"ה ה"ד 'סות א"ע נ
ונק 'מע םירפא ןינב
[הכלה]
ב"ע נ
ירעש םע) הבושת ירעש
רמאמ ישילש רעש (םייח
זכ
וניא לאו ןפ רמשה רמאנש םוקמ לכ ב"ע אנ
ת"לב אלא
'מע ג"ח ת"הע ייחב ונבר
הצר
ןילקלקה ןמ םינפל ב"ע אנ
די) ל"רהמ תושרד
אר 'מע (יכדרמ
דימ הרוסא יוג לש ז"ע ב"ע אנ
ירעש םע) הבושת ירעש
רמאמ ישילש רעש (םייח
דצק
'וכו ןוגה וניאש ןייד דימעמה לכ א"ע בנ
'וכו םימכח ידימלת םוקמבו
ר 'יס ו"ח םולש ירבד 'וכו הרוסא ם"וכע לש ז"ע א"ע בנ
'מע ג"ח ת"הע ייחב ונבר
ד-גצר
הולאל ולספ א"ע בנ
'מע יולה טבש תושרד
צחר
ןווי ישנא וצקשש חבזמ ינבא ב"ע בנ
(ל"רהמ ןוכמ) הוצמ רנ
הל 'מע
ןוי ישנא וצקשש חבזמ ינבא ב"ע בנ
םימכח יניע ריאמ
צק ףד א"ח ג"ודהמ
חבזמה ינבא תא יאנומשח תיב וזנג ב"ע בנ
'וכו
םימכח ירבד טוקלי
וס 'יס תומש
םא אלא הליטב הניא ם"וכע לש ז"ע ב"ע בנ
הלטבמ אוה ןכ
םינושאר ישוריפ ןימיתחמו יתוא ןיחירתמש אלא א"ע גנ
םינושאר ישוריפ ילש עלס ןישועש םיעשרל ןייד אל א"ע גנ
םינושאר ישוריפ םיבכוכ תדובעכ איה ירה דורנ תיב ב"ע גנ
אצר 'מע ןשוח יכרד
[הכלה]
םהל איה השורי ידכמ ב"ע גנ
תוא א שורד הדוהי ילגד
חי
ב"ע גנ
ב"ח ינושרגה טוקלי ול ךירצ םלועה ןיאש רבדל וליא ל"א ב"ע דנ
,הרעהב וכ 'מע תבש תעד
בנק ,הרעהב פ
םיטושו גהונ וגהנמכ םלוע אלא ב"ע דנ
ולקלקש
אסש 'מע םייח ךרד הלטבמ וניא המל ז"עב ונוצר ןיא םא ב"ע דנ
בנ ףד םלוע תבהא ז"עב ונוצר ןיא םכיקלא םא ב"ע דנ
ב"ח ינושרגה טוקלי וריבח תשא לע אבש ירה א"ד ב"ע דנ
ב"ח ינושרגה טוקלי האס לזגש ירה א"ד ב"ע דנ
'מע (קסבטיו) ץראה ירפ
הק
ןיחירטמש אלא 'וכ םיעשרל ןייד אל ב"ע דנ
'וכו יתוא
ול 'מע א"ח םורמ ימ גהונ וגהנמכ םלוע ב"ע דנ
'מע (רושימ) םירקיעה 'ס
חמקת
גהונ וגהנמכ םלוע ב"ע דנ
ב"ח ינושרגה טוקלי ג"ר תא 'א ףוסוליפ לאש ב"ע דנ
ב"ח ינושרגה טוקלי םינקזה תא ןיפוסולפ ולאש ב"ע דנ
ב"ח ינושרגה טוקלי ךבלו יבל ע"רל ןינוז ל"א א"ע הנ
'מע ב"ח ת"הע ייחב ונבר
ומ
'וכו אלא אנקתמ םדא ןיא א"ע הנ
אמ ףד ש"ארה תושרד
מ שורד א"ע
ותוא ןיעייסמ רהטל אב א"ע הנ
(ןיטאיסוה) בקעי ילהא
ב"ע לק ףד
ול ןיחתופ אמטיל אב א"ע הנ
'מע ג"ח ת"הע ייחב ונבר
דסר-גסר
ןירתאב ז"ע אכיא אה א"ע הנ
ב קלח שדוקה תורוא
בצת
םירבדב םקילחה א"ע הנ
ב"ח ינושרגה טוקלי ?לארשי היה םאה - ןינוז א"ע הנ
בצ ףד א קלח לארשי רנ לע ןתוא ןירגשמש העשב ,ןירוסי א"ע הנ
ינולפ י"עו 'וכו ןתוא ןיעיבשמ םדאה
ק 'מע יולה טבש תושרד םויב אלא וכלת אלש ןתוא ןיעיבשמ א"ע הנ
'וכו ואצת אלשו ינולפ
ב"ע צ ףד ךלמילא םעונ 'םינמאנו' ,ןתוחילשב 'םיער' א"ע הנ
ןתעובשב
תוא ת"הגא הבושת ירעש
וס
'וכ ךשמיל ליחתהש ןויכ ןיי ב"ע הנ
'מע ב"ח ינושרגה טוקלי
דסק
היה לארשי ןינוז י"שריפ ב"ע הנ
םימכח יניע ריאמ
דצר ףד ב"ח ג"ודהמ
רתומש ה"ד 'סות א"ע ונ
די) ל"רהמ תושרד
גר 'מע (יכדרמ
ךסנ ןיי השוע ומוי ןב קונית א"ע זנ
רמאמ התעפשהו הרבחה
י קרפ 8
וירבדב הנישש אבר לע א"ע חנ
הדוהי יבצ ברה תוחיש
165, 234, 245 'מע תומש
םימכח ןושל ,המצעל הרות ןושל ב"ע חנ
ומצעל
גס ףד א"ח ט"וי תשודק
א"ע
אוהשכ הבושת השועש שיא ירשא א"ע טנ
שיא
תוא ת"הגא הבושת ירעש
וס
ןמזב תגב םיבנעה יוגה ןתי אל א"ע טנ
ןיב ושאר ןיב תגב ךשמהל ןייה ליחתהש
ותיעצמאב ןיב ופוסב
'מע (א"דיח) םייח חור
זכק
ר"הדא בירקהש רוש א"ע ס
ירעש םע) הבושת ירעש
רמאמ ישילש רעש (םייח
גפ
ןירוסאד םרכה יאלכו הלרע ירה א"ע בס
האנהב
תוא ג רעש הבושת ירעש
גפ
םרכה יאלכו הלרע ירה א"ע בס
שיר זצר 'מע השמ להקיו
[הכלה] ד ףנע
רכושה א"ע בס
בכ ק"ס ב 'יס לארשי ךרד
[הכלה]
יאני 'ר יבד ב"ע בס
שורד (רוטנק) בקעי קלח
ו
'וכו תיעיבש תוריפ יפזי י"רבד ב"ע בס
ח ק"ס א 'יס לארשי ךרד
[הכלה]
תואי ה"דות ב"ע בס
'מע מ"וח המלש תכרב
[הכלה] זנק
א"בטיר 'דבו ,הז הלטב יל ילעבתה א"ע גס
םש
די ףד א"ח בהז תועבט
[הכלה] א"ע זמ ,ג"ע
הננתא ןתנ כ"חאו א"ע גס
םימכח יניע ריאמ
ב"ע ז ףד א"ח א"ודהמ
'סותבו הריצחב יאקד ןוגכ א"ע גס
ג תוא ב שורד הדוהי ילגד ןוגכ ה"ד 'סות א"ע גס
שורד (רוטנק) בקעי קלח
ו
ופיקמה ינונחב ח"ר אמגרת ב"ע גס
ער 'מע ןויערה רוא בשות רג - תווצמ 'זלבקמה א"ע דס
אי רועיש א"ח טפשמה בל
[הכלה]
והזיא ה"ד תופסותב ב"ע דס
'מע ת"הע בקעיל תמא
ביש
בשות רג ב"ע דס
חל 'מע ב"ח שבד תורעי ךשיש רבל אנברוק היל יטמא אבר א"ע הס
'וכו יתאד אמלעב ג"הכ וכל תיא 'וכו
ב"ח ינושרגה טוקלי ךשש רבל אנברוק היל יטמא אבר א"ע הס
שיר טצר 'מע השמ להקיו
[הכלה] ה ףנע
רכושה אינת א"ע הס
זלר ,הסק 'מע םירפא ןינב
[הכלה]
'סותב ב"ע הס
םימכח יניע ריאמ
ב"ע חי ףד א"ח א"ודהמ
אתיבח הילע לפנד יטיחד ירכ אוהה ב"ע הס
'סותבו ךסנ ןייד
ס ףד (ץבעי) בוזא תדוגא
ג"עו א"ע
י"ר רמא ה"ד 'סות א"ע זס
'מע ג"ח ת"הע ייחב ונבר
דכר
אמוי תב הרדק ב"ע זס
םימכח יניע ריאמ
א"ע זט ףד ב"ח א"ודהמ
רוסא חבשל םעט ןתונ רמוא ש"ר ב"ע זס
'וכו רתומ םגפל
טנ ףד (ץבעי) בוזא תדוגא
ה תוא א"ע וס ,א"ע
ךדיאו ה"ד 'סות ב"ע זס
םימכח יניע ריאמ
א"ע ז ףד ב"ח ב"ודהמ
הליבנ היורק הניא רגל היואר ןיאש א"ע חס
ארקיעמ החורס יטועמל אוהה מ"רו
זערת 'מע םייח ךרד םיכלמ לש ןחלש ב"ע חס
הדוהי יבצ ברה תוחיש
292 'מע רבדמב
בוגיו םותסיו םותשיש ידכ א"ע טס
הע 'מע (גנשת) םייחה 'ס 'סב םילטב הרותבש ןירוסיא לכ א"ע טס
םימכח ירבד טוקלי
חנש 'יס תישארב
לארשי יבנג בור א"ע ע
,ג"ע נ ףד א"ח רכששי ינב
ב"ע אעק ףד ב"ח
י"שר תקולחמ ,ישא בר ה"ד 'סות א"ע אע
יוגה תיינקב ת"רו
אכ ףד א"ח בהז תועבט
ל ,ג"ע טכ ,א"ע בכ ,ב"ע
[הכלה] ג"ע
ינק אנמד ריוא ב"ע אע
'מע םילהת לע תופי םינפ
דצר
ןתינ וניאו לזגה לע גרהנ חנ ןב ב"ע אע
ןובשהל
םימכח יניע ריאמ
א"ע י ףד א"ח ב"ודהמ
לבט ה"ד 'סות ב"ע גע
תוא ת"הגא הבושת ירעש
הס
ןיעושה סרח ילכ םהו אינוק ילכו א"ע הע
םהש פ"עא ,רהנב וא הוקמב ןליבטמ רבאב
ןיכירצ םלועל םב ושמתשנ אלו םישדח
ירה תיכוכז ילכו ,הוקמב וא רהנב הליבט
כ"חאו םחידמו ןיליעגמו ,תוכתמ ילככ ןה
הוקמב וא רהנב ןליבטמ
'מע ת"הע בקעיל תמא
סת ,טנת
השרפב ןירומא תוכתמ ילכ ב"ע הע
ירעש םע) הבושת ירעש
רמאמ ישילש רעש (םייח
הכק
רמוא יוה ןהב תלבוט הדנש םימ ב"ע הע
האס םיעברא
דצר 'מע ב"ח שבד תורעי ןנת תשש ברל םרמע בר היל ימר א"ע וע
'וכו ןידופשה

הרורב הכלה ןוכמ
6275 ד"ת םילשורי

םיפסונ םיטרפ
02-6521259 'לטב
02-6537516 סקפ

ילאוטריו שרדמ תיב | תונומת תירלג | תומכסה | תומורת | אמגוד | םימוסרפ | הטישה | עדימ | ישאר
עובשה תשרפ | םירוריבה יאשונ | ם"במרל חתפמ | הכונח תוכלה | חספ תוכלה | תילאוטריו הירפס
ונילא בותכ | סופד תויועט ינוקת | עדימ ירגאמ | תודגאל חתפמ | תוגצמ | ימוי ףד

HOME | ABOUT HALACHA BRURA | THE TECHNIQUE | EXAMPLE | RARE BOOK SERVICE
PUBLICATIONS | DONATIONS | ENDORSEMENTS (HASKAMOT) | WEEKLY PARSHA | CONTACT US