Halacha Brura and Berur Halacha Institute

מכון הלכה ברורה ובירור הלכה

מפתח לפירושים על אגדות התלמוד

לדף הראשי של המפתח לאגדות

מסכת הוריות וזבחים

ללקט ביאורי אגדות עם טקסט מלא של המקורות מסכת הוריות מסכת זבחים

**

מסכת הוריות
ב ע"א01 הורו ב"ד לעבור על אחת מכל המצוות האמורות בתורה והלך היחיד ועשה שוגג על פיהם לב המשפט ח"א שיעור לא [הלכה]
ב ע"א01 הורו בי"ד וכו' לקוטי שיחות חכ"ז עמ' 19
ב ע"א01 הורו בית דין לעבור על אחת מכל מצות האמורות בתורה והלך היחיד ועשה שוגג על פיהם וכו', לעולם אין ב"ד חייבין וכו' עד שיאמרו להם מותרין אתם לעשות חמשה מאמרות (תשסט) - סמוכים לעד - הוריות א
ב ע"א06 הורו בי"ד וידע שטעו וכו' אהלי יעקב (הוסיאטין) דף שפ ע"ב
ב ע"א06 הורו בי"ד שהחלב מותר וידע אחד שטעו חנן אלקים עמ' קמה, יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' כו, יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' פד, ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קמג, מקראי קדש (תשנג) עמ' קסה, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' כו
ב ע"א11 יחיד שעשה בהוראת בית דין פטור כו' פרדס המלך (תשסט) אות תנא
ב ע"א14 אמר מותרים אתם לעשות נגמרה הוראתושבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' רא
ב ע"א14 כאשר נאמר לנידון לעשות אז איכא חיוב גור אריה שמות פי"ח הערה 351
ב ע"א14 מותרים אתם לעשות הוי הוראת ב"ד גור אריה שמות פ"ד הערה 45
ב ע"א43 מעם הארץ ולא כל ע"ה תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' תמב
ב ע"א43 המבטל מצוה אחת מופקע מקבלת עול מלכות שמים אף ע"י שאר המצוות תפארת ישראל (הרטמן) עמ' תרצג הערה 14
ב ע"א44 הרי הוא אומר אשר לא תעשינה וגו' השב מידיעתו מביא קרבן על שגגתו, לא שב מידיעתו אינו מביא וכו' חמודי צבי מועדים עמ' רכז
ב ע"א רש"י ד"ה הורו להבנין אפרים עמ' סז [הלכה]
ב ע"ב הורו ב"ד וידע אחד מהן שטעו עיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תסג
ב ע"ב גמיר וסביר לקוטי שיחות חל"ד עמ' 162
ב ע"ב גמיר וסביר שיחות ר' ראובן עמ' ז
ב ע"ב גמיר ולא סביר ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תרי
ב ע"ב יחיד שעשה בהוראת בית דין פסול פרדס המלך (תשסט) אות שעו
ג ע"א33 אחר רוב יושבי א"י משנת חיים ויקרא עמ' תכ
ג ע"א33 אמר רב אסי בהוראה הולכים אחר רוב יושבי א"י כתנות אור עמ' תקכו
ג ע"א33 אמר רב אסי בהוראה הלכו אחר רוב יושבי ארץ ישראל פני חיים (פלג'י) דף רעז ע"ב
ג ע"א33 בהוראה הלך אחר רוב יושבי א"י שער החצר (תשעב) סי' רצח
ג ע"א33 יושבי ארץ ישראל הוא דאיקרי קהל דוקא ברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' ל, לג
ג ע"א33 קהל בארץ ישראל נקרא קהלמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 179
ג ע"א33 רוב אנשי ארץ ישראל מיקרי קהל לענין הוראה ויליף לה מקרא "ויעשו את החג וכו'" ערבי נחל (תשסד) עמ' תקפב, תקצא
ג ע"א34 וכל ישראל עמו קהל גדול מלבוא חמת עד נחל מצרים... הני הוא דאיקרי קהל שיחות הרב צבי יהודה שמות עמ' 316
ג ע"א36 הוא דאיקרי קהל אבל הנך לא איקרי קהלמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 482
ג ע"א36 היו עושין מרובין בשעת חטא ומועטין בשעת ידיעה עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' כח
ג ע"א40 הורו להם בי"ד בחלב ואכלו מיעוט הקהל עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' כז
ג ע"א תוס' ישנים וצפע"נבנין אפרים עמ' קס [הלכה]
ג ע"ב03 ואם כל עדת ישראל ישגו אלו סנהדרין עמוד הימיני (קלינמן) עמ' קצא
ג ע"ב03 כל עדת ישראל וכו' אי איכא כולם הויא הוראה וכו' לקוטי שיחות חכ"ד עמ' 103
ג ע"ב07 רובא ככולא דמי פרדס מרדכי עמ' צב, קכ
ג ע"ב07 רובו ככולו אמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) בלק יט
ג ע"ב07 רובו ככולו לקט אמרי קודש - בראשית עמ' קס, מועדים עמ' צה
ג ע"ב15 כגון שהרכין ההוא א' מהן בראשו תתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' כא
ג ע"ב20 מתיב רב משרשיא דברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' שמב
ג ע"ב22 אין גוזרין גזירה אא"כ רוב ציבור וכו'אור חדש על ציון דף ב ע"א
ג ע"ב35 בית דין שטעו באר ראי (רוזן) לימוד התורה סי' יג אות ד
ג ע"ב35 הורו בי"ד וידעו שטעו וחזרו בהן יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' כח, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' כה
ג ע"ב37 יצא למדינת הים - היה צריך לדעת שהסנהדרין חזרו בהם בשבילי אמונה ח"ב עמ' תיד
ג ע"ב39 הורו ב"ד לעקור את כל הגוף דרשות מהר"ם חביב עמ' תמ
ג ע"ב39 הורו בית דין לעקור את כל הגוף וכו' הרי אלו פטורין בית ישראל (טויסיג) שמות עמ' עב
ג ע"ב39 הורו בית דין לעקור את כל הגוף וכו' הרי אלו פטורין וכו' אין בית דין חייבין עד שיורו בדבר שאין הצדוקין מודין בו וכו' בזמן דאיכא חרישה איכא שבת וכו' כעקירת הגוף רמי וכו'בית ישראל (טויסיג), תליתאה, ח"ב, עמ' מט
ג ע"ב41 זיבוח אסור השתחואה מותר עיוני רש"י במדבר עמ' רלא
ד ע"א02 בית דין שמביאים פר נפש הרב עמ' לה
ד ע"א06 ספק מבעוד יום ספק משחשיכה מאיר עיני חכמים מהדו"ג ח"ב דף רעט, רפ
ד ע"א15 ביום שיוצא לדרך חקל יצחק (תשסג) עמ' תסד
ד ע"א15 הוחזק בדרך פטור מפני הטירדא פרדס המלך (תשסט) אות תנא
ד ע"א18 ונעלם דבר הכתב והקבלה ויקרא פ"ד פסוק יג
ד ע"א18 ונעלם דבר ולא כל הגוף עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' כז
ד ע"א21 הורו ב"ד אינם חייבין עד שיודו בקיום מקצת וביטול מקצת צוף דבש (לוין) מאמר ז
ד ע"א37 מן הדבר ולא כל הדבר גור אריה דברים פי"א הערה 116
ד ע"א40 אין בית דין חייבין עד שיורו בדבר שאין הצדוקין מודין בו בית ישראל (טויסיג) שמות עמ' עב-עג
ד ע"א40 דבר המפורש בתורה אין חייבין עליו פר העלם דבר וכו' פחד יצחק שבת מאמר ז
ד ע"א41 הצדוקים היו מודים רק בתורה שבכתב ולא בתורה שבע"פתפארת צבי שמות עמ' שפא
ד ע"א43 האומר יש נדה בתורה אבל הבא על שומרת יום פטור מקראי קדש (תשנג) עמ' רפח
ד ע"א46 אף שלא כדרכה משהערה בה חייב באר הגולה באר ב הערה 510
ד ע"א48 ואי בעית אימא דאמרי זבה לא הויא אלא ביממי שיחת מלאכי השרת עמ' 92
ד ע"א48 יש סברא שאם ראתה בלילה טהורה היא (ורש"י) תורת מנחם חי"ג עמ' 152
ד ע"א51 הורו בית דין דהשתחויה לעבודה זרה מותרת, אינם חייבין קרבן אור חדש פ"ה אות 325
ד ע"א52 השתחוה שאינה כדרכה אינה השתחוה פרורים משלחן גבוה ח"ב שאלה טז
ד ע"א53 א"צ פישוט ידים ורגלים ודיו בהשתחוה פרורים משלחן גבוה ח"ה שאלה מא
ד ע"א53 דאית בה פישוט ידים זבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' מח
ד ע"ב13 בעי רבי זירא אין שבת בשביעית מהו בית ישראל (טויסיג) שמות עמ' עג
ד ע"ב14 אין שבת בשמיטה מאי צבא אהרן - שבת תשובה עמ' נח
ד ע"ב14 אין שבת בשמיטה נחלי מים (מלאח) עמ' קלו
ד ע"ב28 או שלא הי' מופלא של ב"ד בשעה שהקדימו תער"ב ח"ג עמ' אלף תי
ד ע"ב28 ולא היה מופלא של בי"ד עמהם פטורים מפר העלם דבר באר הגולה באר ו הערה 90
ד ע"ב28 שלא היה מופלא של ב"ד שם, וברש"י רנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' קמז
ד ע"ב42 הורו בי"ד וכו' מביאין לקוטי שיחות חכ"ז עמ' 19
ד ע"ב42 הורו בי"ד שוגגין ועשו כל הקהל שוגגין מביאים פר יוסף לקח כרך א ח"א עמ' קל, יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' כו, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' כה
ד ע"ב42 הורו בית דין ועשו כל הקהל אמרי פנחס השלם - ליקוטים - שער פרשיות ומועדים סי' כג
ד ע"ב46 הורו בי"ד ועשו כל הקהל או רובן על פיהן מביאין פר עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' כו
ד ע"ב47 הקהל וכו' ר"י אומר (ורש"י - כל שבט ושבט איקרי קהל) לקוטי שיחות חכ"ב עמ' 248, חכ"ג עמ' 43, חכ"ז עמ' 19
ד ע"ב47 י"ב שבטים מביאין י"ב פרים רסיסי לילה סי' לט (עמ' 69)
ד ע"ב47 פלוגתא דר"מ ור"י אי שבט איקרי קהל אהלי יעקב (הוסיאטין) דף כח ע"ב
ד ע"ב רש"י - ברור צדיקים גמורים שאני רוצה להשרות שכינה עליהם צפנת פענח (תשסו) עמ' שלד
ד ע"ב רש"י - הנשיא לא היה מחשבון הסנהדרין רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' קעו
ד ע"ב רש"י ד"ה ר"י אומר דכל שבט ושבט איקרי קהל ברכת יוסף ואליהו רבה (תשסט) ח"א עמ' קט
ה ע"א01 ובעבודת כוכבים וכו' מרגניתא דבי רבנן עמ' לז
ה ע"א02 פר לכל שבטקרן פני משה ח"א עמ' רנ
ה ע"א05 עשו כל הקהל או רובן מביאין פר ושעיר דברי ר"מ יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' כז
ה ע"א12 הורו ב"ד של אחד השבטים עיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תשנו
ה ע"א12 הורו ב"ד של אחד השבטים וכו'טוב ירושלים דברים פט"ז פסוק יח
ה ע"א12 הורו ב"ד של אחד מהשבטים ועשו אותו שבט על פיו עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' כו
ה ע"א12 חוץ מהסנהדרין הכללי יש ב"ד לכל שבט בפני עצמו מאמרי שלמה ח"א עמ' קט
ה ע"א17 ידעו שהורו הכתב והקבלה ויקרא פ"ד פסוק יד
ה ע"א18 שכחו באיזה חטא הורובנין אפרים עמ' קנט [הלכה]
ה ע"א44 הוראה תלויה בב"ד והמעשה תלוי בקהל גור אריה ויקרא פ"ד הערה 5, 65
ה ע"א44 הוראה תלויה בב"ד ומעשה תלוי בקהל פחד יצחק חנוכה מאמר יד
ה ע"א44 הוראה תלויה בבית דין ומעשה תלוי בקהל אור חדש פ"ט אות 384
ה ע"א49 ב"ד נחשבים לעיני הקהל גור אריה דברים פי"ד הערה 23
ה ע"א49 עיני העדה הם הסנהדרין אור חדש פ"י אות 44
ה ע"א49 מעיני העדה - סנהדרין יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' רח
ה ע"ב03 הדיינים והסנהדרין עיני העדה חיים לגופא (תשסה) עמ' כא
ה ע"ב03 הסנהדרין קרויין עיני העדה באר הגולה באר ז הערה 112
ה ע"ב03 מעיני העדה אלו סנהדרין גור אריה במדבר פט"ו אות כ
ה ע"ב03 סנהדרין הם עיני העדה דרך ה' (באום) ח"ב פ"ה אות ו
ה ע"ב03 עיני העדה - נקראים הבית דין והסנהדרין ישמח חיים (תשסה) מע' ע אות לה
ה ע"ב12 גזירה שוה מעיני מעיניבנין אפרים עמ' קסב [הלכה]
ה ע"ב40 ור"י ור"ש שבט א' דמקרי קהל מנ"לילקוט הגרשוני ח"ב
ה ע"ב40 כל שבט איקרי קהל חקל יצחק (תשסג) עמ' תקכט
ה ע"ב40 כל שבט איקרי קהל שפת אמת (רייז) סוכות עמ' רעו
ה ע"ב40 שבט אחד איקרי קהל דמשק אליעזר (רלב"ג) בראשית פרק יח פסוק כו
ה ע"ב40 שבט אחד אקרי קהל באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' תרה, ויקרא עמ' תרלט
ה ע"ב40 שבט אחד אקרי קהל חכמת התורה ויחי עמ' רמב
ה ע"ב40 שבט אחד אקרי קהל חכמת התורה מקץ עמ' שכט
ה ע"ב40 שבט אחד איקרי קהל רנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' קלז
ה ע"ב40 שבט אחד דאיקרי קהל מנא להו, אמרי דכתיב ויעמוד יהושפט בקהל יהודה וירושלים החדשה וכו' עדות ביוסף (איטינגא, תשסב) עמ' קכב
ה ע"ב40 שבט אחד דאקרי קהל מנא להו גבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' קלז
ה ע"ב40 שבט אחר איקרי קהלדרשות שבט הלוי עמ' רפז
ה ע"ב40 שבט איקרי קהלאבן יהושע עמ' 66
ה ע"ב41 מאי חדשה וכו' שחידשו דברים בישורון מלך ח"א עמ' תח
ה ע"ב42 ממאי דילמא שאני ירושליםילקוט הגרשוני ח"ב
ה ע"ב44 ונתתיך לקהל עמים הוא בנימין נזר הקדש ח"ג עמ' רנא
ה ע"ב44 מאן איתיליד ליה ההיא שעתא בנימין כר תיבת גמא (תשעא) ח"א עמ' ר
ה ע"ב46 רש"א מה ת"ל ופר שני אמרי יוסף ויקרא-במדבר דף כב ע"ג
ה ע"ב46 תניא ר"ש אומר מה ת"ל ופר שני בן בקר תקח לחטאת וכו' כתנות אור עמ' תסו
ה ע"ב48 יכול יהא חטאת הלוים נאכלת גור אריה במדבר פ"ח הערה 83
ה ע"ב48 מה עולה אינה נאכלת משנת חיים במדבר עמ' קעה
ה ע"ב48 מה עולה לא נאכלת חקל יצחק (תשסג) עמ' תס
ה ע"ב48 עולה נשרפת גור אריה שמות פכ"ט הערה 137
ו ע"א01 חטאת אינה נאכלת גור אריה במדבר פ"ח הערה 76
ו ע"א02 הבאים משבי הגולה הקריבו חטאת ציבור שמתה בעלי' ברית שלום (תשסח) עמ' תרט
ו ע"א02 הבאים משבי הגולה הקריבו חטאת ציבור שמתה בעלי' ברית שלום (תעח) דף צה ע"ב
ו ע"א02 הבאים משבי הגולה הקריבו פרים י"ב וכו' על ע"ז וכו' צמח צדקה עה"ת עמ' טז
ו ע"א07 על עבודת כוכבים הביאום וכו' שעשו בימי צדקיהו תקנת השבין סי' יא (עמ' 109)
ו ע"א19 חטאת שמתו בעלי' כו' לפי שאין מיתה בצבור תורת מנחם חי"ט עמ' 23
ו ע"א20 אין בחטאת ציבור הלכתא דחטאת שמתו בעליה משום דאין ציבור מת פחד יצחק - ראש השנה מאמר כו
ו ע"א21 אין הצבור מתים לקוטי שיחות חל"ג עמ' 129
ו ע"א21 אין הצבור מתים תורת מנחם חל"ז עמ' 103, 130
ו ע"א21 צבור לא מת לקוטי שיחות חלק ל עמ' 87
ו ע"א21 צבור לא מת דברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' רלו
ו ע"א21 שאין מיתה בצבור וכו' ראוי' כפרה זו שתכפר על יוצאי מצרים לקוטי שיחות ח"ה עמ' 102, חי"ט עמ' 273
ו ע"א22 צבור וכו' משום תחת אבותיך יהיו בניך דברי סופרים סי' ט (עמ' 7)
ו ע"א30 אשר פדית ד' נפש הרב עמ' נ
ו ע"א31 כפרה השייכת למתים גם מתים נמנים לרוב שמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' קצה
ו ע"א31 ראויה כפרה זו לכפר על יוצאי מצרים תורת העולה ח"ג פרק סו
ו ע"א31 ראויה כפרה זו שתכפר על יוצאי מצרים ראשית דעת (קורח) סי' כד
ו ע"א31 ראויה כפרה זו שתכפר על יוצאי מצריםדרשות שבט הלוי עמ' רנז
ו ע"א33 מיגו דמכפר אחיים מכפר אמתים ראשית דעת (קורח) סי' כד
ו ע"א38 הוראת שעה היתה בית ישי - דרשות עמ' עד
ו ע"א40 מת אחד מן הציבור ברכת יוסף ואליהו רבה (תשסט) ח"א עמ' קח
ו ע"א47 כהנים איקרי קהל פנים מסבירות עמ' תיג
ו ע"א שער יוסף ד"ה אמר ר"ח לקוטי שיחות חל"ו עמ' 185
ו ע"ב02 א"ר אחא ב"י שבטו של לוי כו' מערכי לב (חזן) ח"ב דרוש קד דף רכט ע"א
ו ע"ב03 כל שבט איקרי קהל שבט לוי לא איקרי קהל יוסף לקח כרך א ח"א עמ' קל, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קפ
ו ע"ב03 לא איקרו קהל וכו' אפרים ומנשה וכו' לנחלה הוקשו ולא לדבר אחר וכו' לקוטי שיחות חכ"ג עמ' 43
ו ע"ב03 שבט לוי אי אקרי קהל ברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' קנא
ו ע"ב03 שבט לוי לא איקרי קהל בית ישי - דרשות עמ' סב
ו ע"ב03 שבט לוי לא איקרי קהל צמח צדקה עה"ת עמ' מח
ו ע"ב03 שבט לוי לא איקרי קהל, כל מי שיש לי אחוזה איקרי קהלהגיונות אל עמי ח"א דרוש נח
ו ע"ב03 שבטו של לוי לא איקרי קהל רנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' ריז
ו ע"ב05 כל שיש לו אחוזה איקרי קהלמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 424
ו ע"ב06 א"כ חסרי להו י"ב שבטים אמר אביי אפרים ומנשה כראובן ושמעון יהיו לי אמר רבא והא כתיב על שם אחיהם יקראו בנחלתם אמרי נועם (מועדים) תשובה יא [מבן המחבר]
ו ע"ב06 לעולם לא ייעדרו ישראל מא"י לקוטי שיחות חל"ז עמ' 184
ו ע"ב07 אפרים ומנשה נחלת דבש מהדו"ק ח"ב סי' ד אות א
ו ע"ב07 אפרים ומנשה כראובן ושמעון יהיו לי, לנחלה הוקשו ולא לד"א חיי נפש ח"ו עמ' פא
ו ע"ב07 אפרים ומנשה נחשבים לשני שבטים רק בנחלת הארץ גור אריה במדבר פל"א הערה 31
ו ע"ב09 לנחלה הוקשו ולא לדבר אחר גבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' קלד
ו ע"ב09 לנחלה הוקשו ולא לדבר אחר רנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' קפו
ו ע"ב09 לנחלה הוקשו ולא לדבר אחר וכו'טוב ירושלים בראשית פמ"ח פסוק ו
ו ע"ב09 לנחלה הוקשו כו' משנת חיים בראשית עמ' תקלו, תקנה
ו ע"ב09 לנחלה הקשתים לראובן ושמעון גור אריה בראשית פמ"ח הערה 25
ו ע"ב09 לנחלה הקשתים לראובן ושמעון ולא לדבר אחר ברכת אליהו (עמאר) בראשית פ' ויחי מאמר ג
ו ע"ב10 אפרים ומנשה אינם במנין השבטיםחוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' עד
ו ע"ב11 לחלוק כבוד לדגלים רנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' קטז
ו ע"ב16 חמש חטאות מתות גור אריה ויקרא פ"ז אות א
ו ע"ב25 ילמוד סתום מן המפורש תורת מנחם חנ"א עמ' 395
ו ע"ב32 פר כהן משיח כללי המצות (צפת תשנב) עמ' 109
ו ע"ב36 שהורה ושכח מאיזה טעם הורה אגרות הנצי"ב מוולאזין עמ' קצ
ו ע"ב רש"י ד"ה הנחלתם - וכן מצינו במדרש תנחומא וכו' לקוטי שיחות ח"כ עמ' 235
ז ע"א משיח הכתב והקבלה ויקרא פ"ד פסוק ג
ז ע"א אין הכהן המשיח מביא קרבן אא"כ טעה הוא בהוראה ועשה הכהן מעשה על שגגתו גור אריה ויקרא פ"ד הערה 6
ז ע"א כהן משיח שחטא עם הציבור נתכפר לו עמהם פרדס מרדכי עמ' תריג
ז ע"א צריך בי"ד שיביאו הקהל קרבן וכן הכה"ג צריך לזה בי"ד עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' כג
ז ע"ב הוא בחלב המכסה את הקרב והן בחלב שעל הדקין מהו וברש"ימאיר עיני חכמים מהדו"ג ח"א דף קצב
ז ע"ב הורו בית דין לעקור את כל הגוף עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' כז
ז ע"ב אין חייבין אלא על העלם דבר עם שגגת מעשה יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' כז
ז ע"ב אין חייבין אלא על העלם דבר עם שגגת מעשה עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' כז
ז ע"ב ואם נפש אחת, אחד יחיד ואחד נשיא ואחד משיח וכו' באר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' רפ
ז ע"ב רש"י ד"ה כיון גור אריה שמות פכ"ט הערה 108
ח ע"א13 הציבור וכהן משיח מביא קרבן רק בטעות בהוראה ששגגתו קרבן וזדונו כרת גור אריה ויקרא פ"ד אות ג
ח ע"א13 דבר שאין בו לאו אלא עשה אע"ג שיש בו כרת אין בו חטאת גור אריה ויקרא פ"ד הערה 1
ח ע"א14 עבירות הנעשות במזיד אין להם כפרה בקרבן גור אריה בראשית פט"ו הערה 36
ח ע"א19 אף כל שחייבין על זדונו לאו וכרת שגגתו חטאת גור אריה בראשית פט"ו הערה 45, ויקרא פ"ד הערה 63
ח ע"א19 חטאת מכפרת על השוגג גור אריה ויקרא פי"ט הערה 253
ח ע"א19 כל שזדונו כרת שגגתו חטאתבני יששכר ח"ב דף לב ע"ד
ח ע"א28 בעבודת כוכבים מנלן ויגד יעקב עמ' תס
ח ע"א42 הוקשה כל התורה לע"א דעת תורה במדבר עמ' קכט
ח ע"א51 קראי בע"ז כתיבימי השלוח (תשסז) ח"א דף קנד
ח ע"א51 אחת מכל מצות ה', איזהו מצוה אחת ששקולה ככל התורה וכו' ערבי נחל (תשסד) עמ' תתקסג
ח ע"א51 איזהו מצוה ששקולה כנגד כל המצוות עיוני רש"י במדבר עמ' רל
ח ע"א51 איזו היא מצוה שהיא שקולה ככל המצוות... זו עבודת כוכבים באר משה (אפשטיין) שמות עמ' תתרו
ח ע"א51 איזו היא מצוה שהיא שקולה ככל המצות הוי אומר זו ע"ז תפארת צבי שמות עמ' תקיח, תקכז
ח ע"א51 איזו היא מצוה שהיא שקולה ככל המצות הוי אומר זו ע"ז תפארת צבי ויקרא עמ' רסג
ח ע"א51 איזו היא מצוה שהיא שקולה ככל המצות הוי אומר זו עבודת כוכבים דרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' ריא
ח ע"א51 איזו היא מצוה שהיא שקולה ככל המצות וכו' זו עבודת כוכביםשיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 162
ח ע"א51 אמר קרא וכי תשגוילקוט הגרשוני ח"ב
ח ע"א51 וכי תשגו ולא תעשו בע"ז כתיבילקוט הגרשוני ח"ב
ח ע"א51 וכי תשגו ולא תעשו וכו' איזו היא מצוה שהיא שקולה וכו' ... זו עבודת כוכבים, ורש"י - שכל המודה בה ככופר ככה"ת כולה לקוטי שיחות חל"ח עמ' 53
ח ע"א51 ע"ז שקולה ככל התורה יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' כו, ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רלו
ח ע"א51 ע"ז שקולה ככל התורה כולה תורת חיים (קאסוב) עמ' קכא
ח ע"א51 עבודה זרה יוצרת דין מומרות לכל התורה פחד יצחק שבת מאמר ד
ח ע"א51 שקולה ע״ז כנגד כל המצות כללי המצות (צפת תשנב) עמ' 9
ח ע"א51 שקולה ע״ז כנגד כל המצות פחד יצחק פסח מאמר עה אות ג
ח ע"א51 שקולה עבודה זרה ככל המצות קהלת יעקב פורים עמ' קכא
ח ע"א52 אמר קרא אשר דבר ה' אל משה וכתיב אשר צוה ה' אליכם ביד משה כו', ורש"י תורת מנחם חנ"ו עמ' 366
ח ע"א53 איזו היא מצוה שהיא בדיבורו של הקב"ה וצוה ע"י משה פרורים משלחן גבוה ח"ד שאלה קלו
ח ע"א53 מצוה שהיא בדיבורו של הקב"ה וצוה ע"י משה וכו' מפי הגבורה וכו' ורש"י ד"ה כתיב לקוטי שיחות חי"ט עמ' 181
ח ע"א53 מצוה שנאמרה בדבורו של הקב"ה ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רפ, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' ל
ח ע"א54 אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענוםנועם אלימלך דף צ ע"ג
ח ע"א54 אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענום דעת תורה במדבר עמ' קכז
ח ע"א54 אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענום ילקוט עטרת צבי עמ' קעט
ח ע"א54 אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענום מי מרום ח"ח עמ' קסח
ח ע"א54 שתים שמענו הדיבור של אנכי ושל לא יהיה לך גור אריה במדבר פט"ו הערה 67
ח ע"א רש"י - גדולה ע"ז שכל המודה בה ככופר בכל התורה דרשות שמן רוקח עמ' לה
ח ע"א רש"י - המודה בעבודה זרה ככופר בכל התורה כולה צמח דוד (סקאליע) עמ' שנב
ח ע"א רש"י ד"ה איזהו ספר הזכרונות סי' ו, א (עמ' 135)
ח ע"א רש"י ד"ה תורה - "'אנכי" ו"לא יהיה לך" הם דיבור ראשון אמרי נועם (מועדים) סי' ו לפר' זכור
ח ע"א ר"חבנין אפרים עמ' קסג [הלכה]
ח ע"ב מצוה שהיא תחילה כללי המצות (צפת תשנב) עמ' 191
ח ע"ב מצוה שנאמרה בתחילהויקח אברהם דף מ ע"ד {ראיה ש"אנכי" אינו מצוה}
ח ע"ב איזו היא מצוה שהיא נאמרה בתחילה ספר הזכרונות סי' ו, א (עמ' 135)
ח ע"ב איזו היא מצוה שהיא נאמרה בתחילה הוי אומר זו עבודת כוכבים לקוטי שיחות חכ"ו עמ' 59
ח ע"ב איזוהי מצוה שנאמרה תחילה הוי אומר זו עבודת כוכבים בי חייא ח"א עמ' א
ח ע"ב מצוה שנאמרה בתחילה וכו' עשר מצוות נצטוו במרה, ובר'ש"י ותוס' ובאר שבע ומהרצ"ח שירת הפסח אות קלג, קלד
ח ע"ב והאמר מר עשר מצוות נצטוו ישראל במרה רנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' רלד
ח ע"ב המצוות שנצטוו במרה בכלל המצוות וענפיה ארזי אל (תשסג) עמ' קפד (עמ' קמה במהד' תשסו)
ח ע"ב אין חייבין על שמיעת הקול מקראי קדש (תשנג) עמ' שנ
ח ע"ב נשיא אינו מביא קרבן על שמיעת קול אהבת חיים (דייטש) עמ' רפט
ט ע"א01 מי שבא לידי עניות ועשירות יצא נשיא נתיבות יצחק ח"ג עמ' קמו
ט ע"א02 יצא נשיא ומשיח כו' משנת חיים ויקרא עמ' שפ
ט ע"א02 יצא נשיא ומשיח שאין באים לידי עניותפרי צדיק ויקרא אות ב, בלק אות יב
ט ע"א03 נשיא דכתיב ועשה אחת מכל מצות ה' נתיבות יצחק חנוכה ופורים עמ' פט
ט ע"א04 מי שאין על גביו אלא ה' אלקיו נתיבות יצחק ח"ג עמ' קעג
ט ע"א04 מי שאין על גביו אלא ה׳ אלהיו נתיבות יצחק - ירח האיתנים עמ' קסג
ט ע"א04 אין ע"ג אלא ה"א תורת מנחם חל"ה עמ' 271
ט ע"א05 והכהן הגדול מאחיו ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תרלה
ט ע"א05 והכהן הגדול מאחיו וכו' בנוי בכח בחכמה וכו' חמודי צבי במדבר-דברים עמ' תלו
ט ע"א05 והכהן הגדול מאחיו כו' גדלהו משל אחיורב טוב דף צו ע"ד
ט ע"א05 כהן משיח וכו' שהוא גדול מאחיו בבח בנוי ובעושר ובחכמה אוצרות חיים - בהמ"ק עמ' קלח
ט ע"א07 אחרים אומרים לקוטי שיחות חי"ב עמ' 128
ט ע"א08 משל אחיו ילקוט דברי חכמים בראשית סי' תלד
ט ע"א10 נשיא שנצטרע מהו מידחא דחי או מיפטר פטיר א"ל דילך או דגזא וכו', ובתוס' הרא"ש רנת יצחק - פרק חלק עמ' תג, תד
ט ע"א32 כל מצוות שבתורה וכו'כללי המצות (צפת תשנב) עמ' 116
ט ע"א33 הבאת כשבה היא רק על חטא שזדונו כרת גור אריה במדבר פט"ו הערה 79
ט ע"א34 קרבן חטאת בא מכבשה שעירה שעיר ופר גור אריה ויקרא פ"ט הערה 113
ט ע"א35 בע"ז יחיד נשיא ומשיח מביאים שעירה גור אריה שמות פכ"ט הערה 130
ט ע"א36 מביאין שעירה הכתב והקבלה במדבר פט"ו פסוק כט
ט ע"ב בא לפטור כה"ג שאין חטאו שלו של שוגג שוה לחטא הקהל יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' קג
ט ע"ב כהן משוח שעבר מכהונתו אבן ישראל (פישר) אגדה ח"א עמ' קכט
ט ע"ב משיח שעבר ממשיחותו וכן הנשיא שעבר מגדולתו וכו' והנשיא כהדיוט וכו' דרושים ואגדות חתם סופר עמ' כב
ט ע"ב כה"ג שעבר ממשיחותו וחטא מביא פר עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' כד
ט ע"ב נשיא שעבר מנשיאותו מתכפר בשעירה כהדיוט עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' עג
ט ע"ב פה"מ - כ"ג שעבר כו' אבל הנשיא כו' ברכת שלמה חו"מ עמ' קכ [הלכה]
י ע"א20 איזהו נשיא זה מלך וכו' שאין ע"ג אלא ה' אלקיו תורת מנחם חלק לב עמ' 152, חלק לג עמ' 21, חלק לד עמ' 92, 267
י ע"א20 איזהו נשיא זה מלך כו' לקוטי שיחות חי"ט עמ' 165
י ע"א20 איזהו נשיא כל שאין על גביו אלא ה' אלוקיו אגרא דכלה ח"א עמ' תקיז
י ע"א20 חטא כשהיה הדיוט ונתמנה ונודע לו אחר שנתמנה עיוני רש"י במדבר עמ' תרו
י ע"א20 נשיא היינו מלך פרדס מנחם עמ' פג
י ע"א20 נשיא זה מלך פנים מסבירות עמ' לד
י ע"א20 נשיא זה מלך... שאין על גביו אלא ה' אלקיו באר משה (אפשטיין) שמות עמ' תשנב, ויקרא עמ' תקיז, דברים עמ' קלה, תשעו, תשפה
י ע"א20 נשיא שאין על גביו אלא ה' אלקיו לדור ולדורות ח"א עמ' תלא
י ע"א20 איזהו נשיא, זה מלךקרן פני משה ח"א עמ' עד
י ע"א21 אין על גביו אלא ה' אלקיו לקוטי שיחות חל"ו עמ' 84
י ע"א21 שאין על גביו אלא ד' אלהיו פנקסי הראי"ה ח"א עמ' קלה
י ע"א21 שאין על גביו אלא ד' אלקיושיחות ר' צבי יהודה ויקרא עמ' 27
י ע"א21 שאין על גביו אלא ה' אלקיו לקוטי שיחות חכ"ג עמ' 194, חכ"ה עמ' 107
י ע"א21 שאין על גביו אלא ה' אלקיו תורת מנחם ח"ז עמ' 73, ח"ט עמ' 53, חי"ח עמ' 69
י ע"א21 שאין על גביו אלא ה' אלקיו תורת מנחם חכ"ח עמ' 300
י ע"א21 שאין על גביו אלא ה' אלקיו תורת מנחם חל"ט עמ' 72, חלק מ עמ' 239
י ע"א36 אשר נשיא יחטא יכול גזירה וכו' ברית שלום (תעח) דף סג ע"ג, עג ע"א
י ע"א36 אשר נשיא יחטא יכול גזירה וכו' ברית שלום (תשסח) עמ' תסה, תד
י ע"א36 אשר נשיא יחטא יכול גזירה ת"ל לכשיחטא פנים מסבירות עמ' קלד
י ע"א36 אשר נשיא יחטא יכול גזירהילקוט הגרשוני ח"ב
י ע"א36 אשר נשיא יחטא יכול גזרה תלמוד לומר אם הכהן המשיח יחטא אור יצחק (ראדוויל, תשסה) עמ' רמב
י ע"א36 אשר נשיא יחטא יכול גזירה עמוד הימיני (קלינמן) עמ' קיח
י ע"א36 יכול גזרה גור אריה דברים פ"ז הערה 21
י ע"א36 קרא לבשר על הרעה וכו' רנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' מא
י ע"א38 בשורה היא להם שנגעים באים עליהם וכו' לקוטי שיחות חכ"ז עמ' 108
י ע"א38 בשורה היא להם שנגעים באיםאבן פינה עמ' 139
י ע"א38 בשורה היא לישראל שנגעים באים עליהם חכמת התורה מצורע עמ' קז
י ע"א38 נגע צרעת בכותל בשורה טובה היא לישראל, שיגלו את המטמוניות של זהב שהטמינו הכנענים מפי ספרים וסופרים ח"ג עמ' קעה
י ע"א43 אשר נשיא יחטא פרט לחולהנתיבות עולם ח"ב עמ' יב
י ע"א44 אשר נשיא יחטא פרט לנשיא שנצטרע, וברש"י רנת יצחק - פרק חלק עמ' תב, תג
י ע"א44 נשיא שנצטרע ככר לאדן (תשנ) עמ' קלז
י ע"א46 עד השתא עבד הוהאור הרעיון עמ' רצו
י ע"א46 עובדא דר"גילקוט הגרשוני ח"ב
י ע"א46 ר' גמליאל ור' יהושע הוו אזלי בספינתא באר שרים בראשית פ' בראשית דרוש ג אות ב
י ע"א46 ר"ג ור"י הוו אזלי בספינתא וכו' וברש"י אילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' קיח-קיט
י ע"א46 ר"ג ור"י הוו אזלי בספינתאפרי חיים סו"ד ט
י ע"א46 ר"ג ור"י הוי קא אזלי בספינתא בהדי ר"ג הוי פתא ובהדי ר"י הוי פתא וסולתא וכו' כנסת יחזקאל (פאנעט) דרושים עמ' כ
י ע"א46 ר"ג ור"י כי הוי אזלי בספינתא קובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ו עמ' ריז
י ע"א46 ר"ג ור׳ יהושע הוה אזלי בספינתא בהדי דר"ג וכו' אמרי יחזקאל עמ' עא
י ע"א46 רבן גמליאל ור"י הוו אזלי בספינתא בהדי ר"ג הוה פתא וגו' רוח יעקב (בן שבת, תשסז) עמ' קסו
י ע"א48 א"ל כוכב אחד לשבעים שנה עולה ומתעה את הספנים ובו' ואמרתי שמא יעלה וכו' דברים נחמדים (תשסה) עמ' קיב
י ע"א48 כוכב עולה אחת לשבעים שנה קסת הסופר (תשעו) עמ' רכד {השביט של הללי}
י ע"א49 א"ל כל כך בידך וכו' שיודעים לשער כמה טיפות יש בים לקוטי שיחות חי"ב עמ' 197, חכ"ו עמ' 121
י ע"א49 יש בידך ואתה יורד לספינה ס' הבוטח שער הבטחון עמ' טז
י ע"א49 שמא יעלה ויתעה אותנו תתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' צ
י ע"א50 אמר ר"י לר"ג עד שאתה תמה עלי וכו' כמדומין אתם ששררה אני נותן לכם עבדות אני נותן לכם וכו' וברש"ישבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' רצה, ח"ב עמ' תקסט
י ע"א50 תמה על שני תלמידים שיש לךפירושי ראשונים
י ע"א51 הוי הטיפה בלא נגד כמות של הים הגדול דברי מנחם (היימליך) עמ' קנד
י ע"א51 יוחנן בן גודגדא אין לו פת לאכולתבואת יקב (פרידמן) עמ' קסז
י ע"א51 כמה טיפין יש בים דרך מצותיך (חב"ד) דף צא ע"ב
י ע"א51 לשער כמה טיפות יש בים ס' הבוטח שער הבטחון עמ' טז
י ע"א51 נתן דעתו להושיבם בראש דברי חנינא עמ' קיא
י ע"א51 נתן עיניו להושיבן בראש ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רלו
י ע"א51 נתן ר"ג דעתו להושיבם בראש קדושת ציון (תשנד) ח"א עמ' קסו
י ע"א51 רבן גמליאל רצה להושיב שני תלמידיו בראש ולא באו רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תו
י ע"א51 שאין להם פת לאכול ובגד ללבוש נתן דעתו להושיבם בראשאבן פינה עמ' 25
י ע"א51 שיודעין לשער כמה טיפות יש ביםאוהב שלום עמ' 18
י ע"א52 כלום שררה נתתי לכם עבדות נתתי לכם בך יברך ישראל (תשסח) עמ' קסב
י ע"א52 כלום שררות אני נותן לכם עבדות אני נותן לכם חכמת התורה וארא עמ' קצב, שכ
י ע"א52 כלום שררות אני נותן לכם עבדות אני נותן חכמת התורה ויקרא עמ' רסח
י ע"א52 כלום שררות אני נותן לכםילקוט הגרשוני ח"ב עמ' קיב
י ע"א52 כלום שררות אני נותן לכם חכמת התורה מקץ עמ' ז, רה
י ע"א52 כמדומה לכם ששררה אני נותן לכם עבדות אני נותן לכםבינה לעתים דרוש מד עמ' רעט
י ע"א52 כמדומה ששררה אני נותן לכם עבדות אני נותן לכם רנת יצחק - פרק חלק עמ' רעז
י ע"א52 כמדומים אתם ששררה אני נותן לכם עבדות אני נותן לכםאור חדש למטיפים עמ' 10
י ע"א52 כמדומין אתם ששרדה אני נותן לכם עבדות אני נותן לכם עקבי אבירים עמ' רז
י ע"א52 כמדומין אתם ששררה אני נותן לכם וכו' אש דת (אסאד) עמ' שפה
י ע"א52 כמדומין אתם ששררה אני נותן לכם וכו', וברש"י באר משה (אפשטיין) מלכים עמ' קפט-צ
י ע"א52 כמדומין אתם ששררה אני נותן לכם עבדות אני נותן לכם הכנה דרבה (תשסט) עמ' נ, נב
י ע"א52 כמדומין אתם ששררה אני נותן לכם עבדות אני נותן לכם ימלא פי תהלתך ח"א עמ' רטז
י ע"א52 כמדומין אתם ששררה אני נותן לכם עבדות אני נותן לכם צפנת פענח (תשסו) עמ' רעח
י ע"א52 כמדומין אתם ששררה אני נותן לכםמסילת ישרים עמ' תרא, תרלב
י ע"א52 כמדומין אתם ששררה אני נותן לכם עבדות אני נותן לכם בעקבות משה שמות עמ' עג
י ע"א52 שלח להם ולא באוילקוט הגרשוני ח"ב
י ע"א52 שררה - עבדותמוסר המקרא והתלמוד עמ' קסב
י ע"א52 שררה אני נותן לכם עבדות אני נותןמנוחת אשר ח"ב פתיחה דף ו ע"ד
י ע"א52 שררה אני נותן לכם עבדות אני נותן לכםקרן לדוד שמות עמ' רכ
י ע"א52 שררה אני נותן לכם עבדות אני נותן לכם ס' המדות (דובנא, תשסו) שער יראה אות יג
י ע"א52 שררה אני נותן לכם עבדות אני נותן לכם וכו' כח מעשיו הגיד לעמו ח"א דף נה ע"ג
י ע"א52 לא שררות אני נותן לכם אלא עבדות אני נותן לכם חכמת התורה ויגש עמ' ריט
י ע"א52 כלום שררה אני נותן לכם, עבדות אני נותן לכם כתונת פסים פרשת אמור כב ע"ג, נשא ל ע"ג
י ע"א52 לא שררות אני נותן לכם אלא עבדות חכמת התורה תולדות עמ' עה
י ע"א תוס' הרא"ש - דאמרינן במדרש שהאמוריים הטמינו וכו' לקוטי שיחות חל"ב עמ' 92
י ע"ב01 עבדות אני נותן לכם צמח ה' לצבי (תשסז) עמ' שנב
י ע"ב01 עבדות אני נותן לכם אחרי ראי (תשסד) זמנים סי' כה אות ב
י ע"ב01 עבדות אני נותן לכם ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תעז
י ע"ב01 עבדות אני נותן לכם חכמת התורה שמיני עמ' רא
י ע"ב01 עבדות אני נותן לכם מערכי לב (שוואב) מועדים ח"ג עמ' רה
י ע"ב01 עבדות אני נותן לכם עבודת עבודה עמ' רל
י ע"ב01 עבדות אני נותן לכם עיוני רש"י דברים ח"א עמ' לא
י ע"ב01 עבדות אני נותן לכם ערבי נחל (תשסד) עמ' שפז
י ע"ב01 עבדות אני נותן לכם קובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ד עמ' קל
י ע"ב01 עבדות אני נותן לכם רסיסי לילה סי' יד (עמ' 16), צדקת הצדיק סי' רמו
י ע"ב01 עבדות אני נותן לכם וכו' אור יחזקאל - דרכי העבודה עמ' קסח
י ע"ב01 עבדות אני נותן לכםברק (כמצויין באוצרות הראיה) דף 220
י ע"ב01 עבדות אני נותן לכםקסת הסופר (תשעו) עמ' קנב
י ע"ב01 עבדות ולא שררהמכמני עוזיאל עמ' שכה, שמג, שסה
י ע"ב03 אשר נשיא וכו' אשרי הדור וכו' לקוטי שיחות חי"ז עמ' 34
י ע"ב03 אשר נשיא יחטא משמרת איתמר (תשסז) עמ' רנז, שנה, תרטו
י ע"ב03 אשר נשיא יחטא תורת חיים (קאסוב) עמ' קכב
י ע"ב03 אשר נשיא יחטא אמר רבי יוחנן בן זכאי אשרי הדור שהנשיא שלו מביא קרבן וכו' של"ה פרשת ויקרא אות לה
י ע"ב03 אשר נשיא יחטא אשרי הדור שהנשיא וכו' בך יברך ישראל (תשסח) עמ' צו
י ע"ב03 אשר נשיא יחטא אשרי הדור שהנשיא חוטא מפי ספרים וסופרים - פניני חסידות שמיני יא
י ע"ב03 אשר נשיא יחטא אשרי הדור שהנשיא מביא קרבן על שגגתורב טוב דף עח ע"ב
י ע"ב03 אשר נשיא יחטא אשרי הדור שהנשיא שלו מביא קרבן על שגגתונועם אלימלך דף כז ע"ד, עז ע"ד, קט ע"א
י ע"ב03 אשר נשיא יחטא אשרי הדור שהנשיא שלו נותן לב להביא כפרה על שגגתו תפארת צבי ויקרא עמ' כה
י ע"ב03 אשר נשיא יחטא אשרי הדור שנשיא שלו חוטא צמח ה' לצבי (תשסז) עמ' שסב
י ע"ב03 אשר נשיא יחטא וכו' אשרי הדור וגו' משמרת איתמר (תשסה) עמ' רס, תקלא {ביאורו של נועם אלימלך}
י ע"ב03 אשר נשיא יחטא וכו' אשרי הדור שהנשיא שלו מביא קרבן על שגגתו נועם אלימלך (תשסא) עמ' קו, שיד, תמח
י ע"ב03 אשרי הדור שהנשיא יחטא טיול בפרדס ח"א עמ' שצ
י ע"ב03 אשרי הדור שהנשיא מביא חטאת על שגגתו חכמת התורה יתרו עמ' תכח
י ע"ב03 אשרי הדור שהנשיא מביא כפרה על שגתתו וכו' צפנת פענח (תשסו) עמ' רסט, שצג
י ע"ב03 אשרי הדור שהנשיא מביא קרבן על שגגתו אמרי פנחס השלם - שער פרשיות ומועדים סי' קנט
י ע"ב03 אשרי הדור שהנשיא מביא קרבן על שגגתו חכמת התורה ויקרא עמ' רה
י ע"ב03 אשרי הדור שהנשיא נותן לב להביא כפרה על שגגתו שמן הטוב (תשסב) - דברי תורה אות מ
י ע"ב03 אשרי הדור שהנשיא שלו חוטא ומביא קרבן ילקוט דברי חכמים ויקרא סי' לג, לד, לה
י ע"ב03 אשרי הדור שהנשיא שלו חוטא כו' חיים תחלה (תשנג) עמ' קד
י ע"ב03 אשרי הדור שהנשיא שלו מביא קרבן אור חדש (זיטשיק, תשסח) ויקרא עמ' כט
י ע"ב03 אשרי הדור שהנשיא שלו מביא קרבן גנזי חיים (זייצ'יק) עמ' שכב
י ע"ב03 אשרי הדור שהנשיא שלו מביא קרבן על שגגתו באר משה (אפשטיין) יהושע-שמואל עמ' רסה
י ע"ב03 אשרי הדור שהנשיא שלו מביא קרבן על שגגתו גנזי ישראל ח"א דף קכג ע"א, ח"ב דף קלה ע"א
י ע"ב03 אשרי הדור שהנשיא שלו מביא קרבן על שגגתו כתונת פסים פרשת אחרי טז ע"ג, יז ע"א
י ע"ב03 אשרי הדור שהנשיא שלו מביא קרבן על שגגתו וכו' ברית שלום (תעח) דף סג ע"ג
י ע"ב03 אשרי הדור שהנשיא שלו מביא קרבן על שגגתו וכו' ברית שלום (תשסח) עמ' תו
י ע"ב03 אשרי הדור שהנשיא שלו מחזיק עצמו חוטא וכו' בת עין (תשסז) עמ' קכג
י ע"ב03 אשרי הדור שנשיא שלו חוטא ומביא קרבןפנים יפות על תהלים עמ' קצד
י ע"ב03 אשרי הדור שהנשיא שלו נותן לב להביא בפרה דברי מנחם (היימליך) עמ' רפה
י ע"ב03 אשרי לדור שנשיא יחטא ושב בתשובה דרשות מהר"ם בנעט עמ' קצ
י ע"ב03 נשיא יחטא הכתב והקבלה בראשית פמ"א פסוק נו
י ע"ב08 אלא מעתה ואשר חטא מן הקודש ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קמ
י ע"ב11 דרש רב נחמן בר רב חסדא וכו' אשריהם לצדיקים שמגיע להם כמעשה וכו' קהלת יעקב (אבן ברוך) דף קפז ע"א
י ע"ב11 דרש רנבר"ח אשריהם לצדיקים שמגיע אליהם כמעשה הרשעים של עוה"ב וכו' כנסת יחזקאל (פאנעט) דרושים עמ' יט
י ע"ב13 אשריהם לצדיקים שמגיע אליהם כמעשה הרשעים המעלות לשלמה (תשמז) עמ' טו, כא, לא
י ע"ב13 אשריהם לצדיקים שמגיע אליהם כמעשה הרשעים של עוה"ב בעוה"ז דרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' פב
י ע"ב13 אשריהם לצדיקים שמגיע אליהם כמעשה הרשעים של עוה"ב בעוה"ז דרשות הרא"ש (תשסו) ח"ב דרוש קצו עמ' קסט
י ע"ב13 אשריהם לצדיקים שמגיע אליהם כמעשה הרשעיםפרי חיים סו"ד ט
י ע"ב13 אשריהם לצדיקים שמקבלים כרשעים בעוה"ז דברי חנינא עמ' כד, כז, לג, קעז
י ע"ב13 יש צדיק שמגיע כרשע כללי המצות (צפת תשנב) עמ' 158
י ע"ב14 ההנהגה בעולם הזה של רשע וטוב לו וכו' הנהגת עולם הבא של רשע ורע לו פחד יצחק פסח מאמר טו
י ע"ב15 אוי להם לרשעים שמגיע אליהם כמעשה הצדיקים של עוה"ב בעוה"ז דרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' קעא
י ע"ב15 ואוי להם לרשעים שמגיע אליהם בעולם הזה כמעשה הרע המגיע לצדיקים בעולם הזה אוצרות חיים - ת"ח וצדיק עמ' תנב
י ע"ב17 אטו אי אכלי צדיקי תרי עלמי מי סני להו מדבר יהודה (תשסב) עמ' שכג
י ע"ב17 אטו צדיקי אי אכלו תרי עלמי מי סגי להו זרע קודש - מועדים עמ' יד
י ע"ב17 אטו צדיקי אבן ישראל (פישר) אגדה ח"א עמ' קכד
י ע"ב17 אטו צדיקי אבן ישראל על התורה (תשסב) עמ' כט
י ע"ב17 אטו צדיקי אבן ישראל על התורה עמ' יט
י ע"ב17 אטו צדיקי אי אכלי תרי עלמי מי סני להו באר שרים בראשית פ' וישב דרוש א אות א
י ע"ב17 אטו צדיקי אי אכלי תרי עלמי מי סני להו דובר צדק עמ' 82
י ע"ב17 אטו צדיקי אי אכלי תרי עלמי מי סני להו באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' תשמב
י ע"ב17 אטו צדיקי אי אכלי תרי עלמי מי סני להו של"ה פרשת תולדות אות ל
י ע"ב17 אטו צדיקי אי אכלי תרי עלמי מי סני להושל"ה - עשרה מאמרות אות קעח
י ע"ב17 אטו צדיקי דאכלי וכו'דברי שלום ח"ו סי' תפה
י ע"ב17 אטו צדיקי דאכלי תרי עלמי מי סני להו בי חייא ח"א עמ' שב
י ע"ב17 אי אכלי צדיקי תרי עלמא מי סני להואודה ה' דף ג ע"א
י ע"ב17 אמר רבא אטו צדיקי אי אכלי תרי עולמי מי סני להו של"ה - מס' פסחים אות תכט, תנה, תס
י ע"ב17 אמר רבא אטו צדיקי אי אכלי תרי עלמי מי סני להו ברכת טוב עמ' רעה, רעט
י ע"ב17 וכי סני להו לצדיקים דאכלו תרי עלמא צמח ה' לצבי (תשסז) עמ' רעז
י ע"ב17 צדיקי אי אכלי ב' עלמי מי סני להו וכו' אהלי יעקב (הוסיאטין) דף עה ע"ב, עט ע"א
י ע"ב17 צדיקי אי אכלי תרי עלמי מי סני שעורי דעת ספר ב עמ' נד
י ע"ב18 אשריהם לצדיקים שמגיע אליהם כמעשה הרשעים של עולם הזה בעולם הזה אור חדש פ"א אות 177
י ע"ב18 אשריהם לצדיקים שמגיע להם כמעשה הרשעים של עוה"ז בעוה"זמרפא לשון עמ' ט, קנג
י ע"ב18 מי סני להו לצדיקי אבן ישראל על התורה (תשסב) עמ' נב
י ע"ב18 מי סני להו לצדיקי אבן ישראל על התורה עמ' לו
י ע"ב18 מי סני ליה להקב"ה דירתי צדיקים תרי עלמא מפי ספרים וסופרים - פניני חסידות וישב א
י ע"ב18 מי סני לצדיקי דאכלי תרי עלמא עוה"ז ועוה"באלה הדברים (ברודנא) עמ' 81
י ע"ב18 מי סני לצדיקיא דאכלי תרי עלמין חנן אלקים עמ' קעו, יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קצח
י ע"ב20 אוי לרשעים שמגיע אליהם בעוה"ז כמעשה הצדיקים בעוה"ז חנן אלקים עמ' קעה
י ע"ב22 עובדא דר"פ ור"ה אמרי אמת (אמדו) דף נג ע"ג
י ע"ב24 אוקימתון מסכתא פלן תתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' נא, ח"ב עמ' ו
י ע"ב24 אוקימתון מסכתא פלן ומסכתא פלן אמרו ליה אין וכו' אוצרות חיים - מעשה הצדקה עמ' רפא
י ע"ב28 אוחזים הם הפושע והצדיק באותה הדרך עצמה וכו'פחד יצחק חנוכה מאמר י
י ע"ב28 כי ישרים דרכי ה' משל לשני בני אדם שצלו את פסחיהן וכו' וזה שאכלו לשם אכילה גסה וכו'ראשית חכמה, מצוות, הקדמה אות לו
י ע"ב28 כי ישרים וכו' הוא שנתכוין לשם עבירה ורש"י שיחות מוסר (תשסב) עמ' מז, רצו, שמא, שסד, תנז
י ע"ב28 מאי דכתיב כי ישרים דרכי ה' וכו' משל ללוט ושתי בנותיו וכו' דעת חכמה ומוסר ח"ג עמ' קפז
י ע"ב28 מאי דכתיב כי ישרים דרכי ה' וכו' פסח מי לא קאכיל וכו' דעת חכמה ומוסר ח"א עמ' שפג
י ע"ב28 מאי דכתיב כי ישרים דרכי ה' וצדיקים ילכו בם ופושעים יכשלו בם משל וכו' דעת תורה שמות עמ' ריד
י ע"ב28 צדיקים ילכו בם דובר צדק עמ' 72
י ע"ב28 צדיקים ילכו בםפרי צדיק פ' החודש אות ט
י ע"ב29 משל לשני בני אדם שצלו פסחיהם דרשות מהר"ם שיק עמ' סה
י ע"ב29 שנים שצלו פסחיהם אחד לשם אכילה גסה ואחד לשם קרבן פסח טיול בפרדס ח"ב עמ' רו
י ע"ב29 שנים שצלו פסחיהם זה שאכלו לשם מצוה נאמר וצדיקים ילכו בם וכו'כנסת יחזקאל (פאנעט, תשסה) פרשת ויקהל עמ' קנג
י ע"ב30 אכילה גסה ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' קנז
י ע"ב30 זה שאכלו לשם מצוה צדיקים ילכו בם פנים מסבירות עמ' רנח
י ע"ב30 פושע קרית לי פסח מיהא עביד ותוס' שבות יעקב (אבולפיה) עמ' לה
י ע"ב31 פסח מיהא קאכיל וכו' חלק יעקב (קנטור) דרוש יב
י ע"ב34 לוט ושתי בנותיו הן שנתכוונו לשם מצוה וכו' הוא שנתכוון לשם עבירה נועם אלימלך (תשסא) עמ' תטו
י ע"ב34 ללוט ושתי בנותיו הן שנתכוונו לשם מצוה וכו' שקדמה בכירה לצעירהראשית חכמה, מצוות פרק ג אות ד
י ע"ב35 וישא לוט כמו ותשא אשת אדוניו עיניה גור אריה בראשית פי"ג אות יא
י ע"ב35 וישא עיניו וירא וזרח השמש על התורה עמ' שי
י ע"ב35 כל הפסוק הזה לשם עבירה נאמר וישא לוט וכו' לב דוד (תשסט) עמ' צא
י ע"ב35 כל הפסוק הזה לשם עבירה נאמראמת ליעקב עה"ת עמ' פח
י ע"ב35 כל הפסוק הזה לשם עברה נאמר "וישא לוט" להעיר להורות ולהשכיל ח"ג עמ' כח
י ע"ב35 סיפר הבתוב בגנותו של לוט בנין שאול עמ' קמה
י ע"ב38 נקוד על בקומה גור אריה בראשית פי"ט אות מג
י ע"ב42 לתאוה יבקש נפרד זה לוט אור חדש (זיטשיק, תשסח) בראשית עמ' קפא
י ע"ב42 לתאוה יבקש נפרד זה לוט בכל תושיה יתגלע שנתגלה קלונו בבתי כנסיות וכו' נזר הקדש ח"ב עמ' תסד
י ע"ב44 תמר זנתה וזמרי זינה תמר זנתה ויצאו ממנה מלכים ונביאים, זימרי זינה נפלו כמה רבבות מישראל דעת תורה שמות עמ' רטז
י ע"ב44 תמר זנתה וזמרי זינה וכו' אוסף מאמרי מוסר וחכמה (תשנט) עמ' קיד
י ע"ב45 אמר ר' נחמן בר יצחק גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמה זאת זכרון (תשנב) אות צז
י ע"ב45 אר"מ גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמה מנחת יואל עמ' כ
י ע"ב45 גדולה עבירה לשמה אבני אש (אויש) מועדים עמ' קמ
י ע"ב45 גדולה עבירה לשמה בישורון מלך ח"א עמ' שדמ
י ע"ב45 גדולה עבירה לשמה גנזי ישראל ח"ב דף קי ע"א
י ע"ב45 גדולה עבירה לשמה המעלות לשלמה (תשמז) עמ' קעו, קעט
י ע"ב45 גדולה עבירה לשמה ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' לב
י ע"ב45 גדולה עבירה לשמה זכור לאברהם (וייס) פ' בהעלותך
י ע"ב45 גדולה עבירה לשמה יושב אהלים עמ' סח
י ע"ב45 גדולה עבירה לשמה כללי המצות (צפת תשנב) עמ' 97
י ע"ב45 גדולה עבירה לשמה צמח ה' לצבי (תשסז) עמ' לב
י ע"ב45 גדולה עבירה לשמה קול שמחה פ' ויצא סי' יג
י ע"ב45 גדולה עבירה לשמה תאומי צביה עמ' רפה
י ע"ב45 גדולה עבירה לשמה וכו' ז' בעילות וכו' מגלה עמוקות (תשסח) אופן פח
י ע"ב45 גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמה אורות המאירים ולקוטי ישכר עמ' קנד
י ע"ב45 גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמה דעת תורה שמות עמ' רטז, ריח, ויקרא עמ' קפז
י ע"ב45 גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמה חכמת התורה שמיני עמ' צז
י ע"ב45 גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמה ילקוט עטרת צבי עמ' ק
י ע"ב45 גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמה מדרגת האדם (תשסב) ח"א עמ' מד
י ע"ב45 גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמה קרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' תסב
י ע"ב45 גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמה וכו' כמצוה שלא לשמה צמח דוד (סקאליע) עמ' תקא
י ע"ב45 גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמה שנאמר תבורך מנשים יעל אשת חבר הקיני כו' רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' שנט, שעט
י ע"ב45 גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמהאוזן שמואל דף מח ע"ב
י ע"ב45 גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמהראשית חכמה, מצות פרק ז אות ד
י ע"ב45 גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמהאודה ה' דף לט ע"א
י ע"ב45 גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמהאורות אלים דף ו ע"ב
י ע"ב45 כגן ה' כארץ מצרים לגנאי טיול בפרדס ח"א עמ' רצא
י ע"ב46 יעל מסרה את עצמה לביאה אסורה כדי להציל את ישראלבני יששכר ח"ב דף קסו ע"א
י ע"ב47 לומד שלא לשמהמשה מבחוריו הקדמה דף ג ע"א
י ע"ב47 לעולם ילמד אדם אפילו שלא לשמה שמתוך שלא לשמה בא לשמה קרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' רמב, רעח, שסב
י ע"ב47 לעולם ילמד אדם שלא לשמה קובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ו עמ' קצב
י ע"ב47 לעולם ילמד שלא לשמהמנוחת אשר ח"ב דף עב ע"ג
י ע"ב47 לעולם יעסוק אדם בתו"מ אפי' וכו' דרשות הרא"ש דף לז ע"ב דרוש לה, דף עט ע"א דרוש פו
י ע"ב47 לעולם יעסוק אדם בתומ"צ שלא לשמה שמתוך שלא לשמה בא לשמה שבשכר מ"ב קרבנות שהקריב בלק הרשע וכו'אביר יעקב (סדיגורה, תשסד) עמ' קד
י ע"ב47 לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצוות שערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר קמז
י ע"ב47 לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצוות אפילו שלא לשמה שמתוך שלא לשמה בא לשמה מחשבת מוסר ח"ב עמ' רטז
י ע"ב47 לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצות אפילו שלא לשמה שמתוך שלא לשמה בא לשמה דרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' כו
י ע"ב47 לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצות אפילו שלא לשמה שמתוך שלא לשמה בא לשמה דעת תורה שמות עמ' ריג, ערב, ש, ויקרא עמ' קצה, במדבר עמ' קנח
י ע"ב47 לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצות שלא לשמהאמת ליעקב עה"ת עמ' תמח
י ע"ב47 לעולם יעסוק אדם שלא לשמה מעשה רקם (בר) עמ' 111
י ע"ב48 גדולה עבירה לשמה כמצוה וכו'בני יששכר ח"ב דף פו ע"א
י ע"ב48 גדולה עבירה לשמה כמצוה שלא לשמה ס' המדות (דובנא, תשסו) שער יראה אות ח
י ע"ב48 גדולה עבירה לשמה כמצוה שלא לשמהחכמת התורה בראשית עמ' שלא
י ע"ב48 גדולה עבירה לשמה כמצוה שלא לשמהאהל שלמה (סגל) בראשית עמ' תריב
י ע"ב48 מתוך שלא לשמה קובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ז עמ' קעח
י ע"ב48 מתוך שלא לשמה בא לשמה - מהרש"א אור אברהם - תלמוד תורה עמ' קיג
י ע"ב48 מתוך שלא לשמה בא לשמה - מהרש"א אור אברהם - תשובה עמ' רסו
י ע"ב48 מתוך שלא לשמה בא לשמה ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' תטו
י ע"ב48 מתוך שלא לשמה בא לשמה כתבי הסבא מקלם - חנוכה ופורים עמ' יח
י ע"ב48 שבע בעילות בעל אותה אותו רשע אור חדש (זיטשיק, תשסח) במדבר עמ' רמו
י ע"ב48 שבע בעילות וכו'התקופה הגדולה (תשלב) עמ' כו
י ע"ב48 שמתוך של"ש בא לשמה שבשכר מ"ב קרבנות שהקריב בלק זכה ויצאת ממנו רות, ובמהרש"א רנת יצחק - פרק חלק עמ' שסו
י ע"ב48 שמתוך שלא לשמה בא לשמה רסיסי לילה סי' ו (עמ' 6), לז (עמ' 65), תקנת השבין סי' *ט (עמ' 82-81), ספר הזכרונות (סוף דברי סופרים) סי' א (עמ' 54), צדקת הצדיק סי' נט, קלג, *קסו-קסז, לקוטי מאמרים עמ' 171, דברי סופרים סי' ד (עמ' 4), כא (עמ' 17)
י ע"ב48 שמתוך שלא לשמה בא לשמהפרי צדיק וארא אות ד, תולדות אות י, שמיני אות ז, ל"ג בעומר אות ו, ר"ח תמוז אות ג, חקת אות ח, מטות אות יג, שופטים אות א
י ע"ב50 טובתם של רשעים רעה היא אצל צדיקים שיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 349
י ע"ב50 טובתן של רשעים אינה אלא רעה אצל צדיקים דעת תורה דברים ח"א עמ' קנג
י ע"ב50 כל טובתן של רשעים זבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' מא
י ע"ב52 זכה ויצאת ממנו ורש"יאות לישועה דף קיג ע"ב
י ע"ב53 אין הקב"ה מקפח שכר כל בריה דעת תורה בראשית עמ' קעא
י ע"ב53 אין הקב״ה מקפח שכר כללי המצות (צפת תשנב) עמ' 201
י ע"ב53 אין חקב"ה מקפח שכר שיחה נאהטוב טעם בראשית עמ' קלד
י ע"ב53 הקב"ה אינו מקפח שכר כל כו' ניבי זהב - מבוא עמ' א
י ע"ב רש"י - שהשררות עבדות הוא לו לאדם לפי שמוטל עליו עול רבים ערבי נחל (תשסד) עמ' שפז
י ע"ב רש"י - שררות עבדות הוא לואור הרעיון עמ' רצו
י ע"ב רש"י ד"ה ואוי דרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' קעא
י ע"ב רש"י ד"ה אשר נשיא יחטא - לשון אשרי אשרי הדור שהנשיא שלו נותן לב להביא קרבן על שגגתו דברי מנחם (היימליך) עמ' רפה
י ע"ב באר שבע ד"'ה פסח ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' קנו
יא ע"א04 יקדים לדבר מצוה כללי המצות (צפת תשנב) עמ' 177
יא ע"א04 לעולם יקדים אדם לדבר מצוה דעת תורה דברים ח"א עמ' פא
יא ע"א07 מעם הארץ פרט למשיח שאינו מביא קרבן עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' כד
יא ע"א08 מעם הארץ פרט לנשיא שפטור מכשבה שמן הטוב (תשסב) - צפחת השמן אות כט
יא ע"א43 פרט למומר צמח צדקה עה"ת עמ' קצג
יא ע"א45 מומר לאכול חלב אינו מביא קרבן על הדם בנין שאול עמ' רכט
יא ע"א47 רבא אומר לכו"ע מומר לחלב לא הוי מומר לדם עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' י
יא ע"א49 אכל חלב ה"ז משומד ואיזהו משומד כו'שערי תשובה שער ג אות קמג
יא ע"א56 איזהו מין כל העובד עבודת כוכבים באר הגולה באר ז הערה 294-293
יא ע"א57 בעינא למטעם טעמא דאיסורא בין המשפתים בראשית עמ' יט
יא ע"א57 יכול נשיא שבט כמו נחשון וכו' רנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' רפט
יא ע"א מאירי - שאול לא נמשח למלך אלא לנגיד רנת יצחק - פרק חלק עמ' רז
יא ע"א מאירי לקוטי שיחות חכ"ה עמ' 107
יא ע"א מאירי - אם דוד בברחו הי' לו דין מלך לקוטי שיחות חלק ל עמ' 98
יא ע"ב01 אף נשיא שאין על גביו אלא ה' אלהיו כתונת פסים פרשת בהעלותך לז ע"ב
יא ע"ב01 ה' אלקיו - שאין על גביו אלא ה' אלקיו עלי שור ח"ב עמ' שנד
יא ע"ב01 מלך אין על גביו אלא ה' אלקיו תפארת ישראל (הרטמן) עמ' תמא הערה 56
יא ע"ב01 נשיא שאין על גביו אלא ה' אלהיו תפארת צבי שמות עמ' רלג
יא ע"ב01 נשיא שאין על גביו אלא ה' וכו' לקוטי שיחות חכ"ג עמ' 194, חכ"ד עמ' 107
יא ע"ב01 נשיא שאין עליו אלא ה' אלקיו עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קנ
יא ע"ב01 שאין על גביו אלא ה' אלקיואמת ליעקב עה"ת עמ' תסה
יא ע"ב02 בעא מיניה רבי מר' חייא כגון אני מהו בשעיר וכו' לקוטי שיחות חי"ט עמ' 166, חכ"ג עמ' 193
יא ע"ב02 בעא מיניה רבי מרבי חייא כגון אנא מהו בשעיר וכו' (ורש"י) תורת מנחם חלק לב עמ' 152
יא ע"ב02 בעא מיניה רבי וכו' מהו בשעיר וכו'טוב ירושלים שמות פכ"ב פסוק כז
יא ע"ב02 בעא מיניה רבי מר' חייא כגון אני מהו בשעיר דברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' שמב
יא ע"ב03 כגון אני מהו בשעיר צמח צדקה עה"ת עמ' קמט
יא ע"ב03 כגון אני מהו בשעיר דרכי חושן עמ' שפה [הלכה]
יא ע"ב03 כגון אני מהו בשעיר רנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' י
יא ע"ב03 כגון אני מהו בשעיר, ורש"י תורת מנחם חנ"ב עמ' 152
יא ע"ב04 הרי צרתך בבבל הקשורים ליעקב (תשסא) עמ' מט, ר
יא ע"ב04 הרי צרתך בבבל צמח צדקה עה"ת עמ' קצה
יא ע"ב04 הרי צרתך בבבל תאומי צביה עמ' ע
יא ע"ב04 הרי צרתך בבבלמכמני עוזיאל עמ' שכ, שעח
יא ע"ב06 לא כייפי אהדדי לקוטי שיחות חכ"ה עמ' 110
יא ע"ב09 הכא שבט התם מחוקק לקוטי מאמרים עמ' 120
יא ע"ב09 הכא שבט התם מחוקקפרי צדיק לחנוכה אות א
יא ע"ב09 התם שבט הכא מחוקק וכו' בני בניו של הלל וכו' לקוטי שיחות חי"ט עמ' 169, חכ"ג עמ' 193
יא ע"ב10 ותניא לא יסור שבט וכו' מה שהיה הוא שיהיה עמ' קטו
יא ע"ב10 לא יסור שבט מיהודה זבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' ס
יא ע"ב10 שבט מיהודה אלו ראשי גלויות שבבבל שרודין בשבטפרי צדיק וישב אות ג
יא ע"ב22 שולקים בו את העיקרים דברי ר' יהודה וכו' במים ומציף עליו שמן לקוטי שיחות חט"ז עמ' 394
יא ע"ב22 שמן המשחה שעשה משה וכו' למחר אעתיר עמ' כג
יא ע"ב22 ת"ר שמן המשחה שעשה משה אמרי יוסף שמות דף קמד ע"ב
יא ע"ב24 וכי נס אחד נעשה בשמן המשחה וכו' וכולו קיים לעתיד לבאפרי צדיק כי תשא אות ג
יא ע"ב26 יהיה זה לי לדרתיכם שכולו קיים לעתיד לבא בת עין (תשסז) עמ' עו
יא ע"ב26 שכולו קיים לעתיד לבוא אור הגנוז (מהאניפאלא, תשסו) עמ' קסג
יא ע"ב26 שמן המשחה כולו קיים גור אריה שמות פ"ל אות כ
יא ע"ב26 שמן המשחה שעשה משה קיים לעולם חכמת התורה כי תשא עמ' מז
יא ע"ב28 כמה ניסים נעשו בשמן המשחה תפארת ישראל (הרטמן) עמ' תרכא הערה 68
יא ע"ב28 נסים נעשו בשמן המשחה נתיב התשובה עמ' ל הערה 36
יא ע"ב28 שמן המשחה כמה נסים נעשו בו יסוד האמונה (תשסז) קונטרסים לחכמת אמת אות רמה
יא ע"ב28 שמן המשחה שעשה משה במדבר וכו' תחלתו לא היה אלא י"ב לוגין וכו' ואותו שמן קיים לעתיד לבוא אוצרות חיים - בהמ"ק עמ' מו
יא ע"ב28 שמן המשחה שעשה משה במדבר כמה נסים נעשו בו בית ישראל (טויסיג) ח"ו עמ' קעא
יא ע"ב28 שמן המשחה שעשה משה במדבר כמה נסים נעשו בו ובו'בית ישראל (טויסיג) תליתאה ח"א עמ' קיא
יא ע"ב28 שמן המשחה שעשה משה במדבר כמה נסים נעשו בו וכו' תורה בציון עמ' תצב
יא ע"ב28 שמן המשחה שעשה משה במדבר מעשה ניסים היה אור הגנוז (מהאניפאלא, תשסו) עמ' קסג
יא ע"ב28 שמן המשחה שעשה משה כמה נסים נעשו בו אור אברהם הלכות מגילה וחנוכה - מגילת בני חשמונאי עמ' מז
יא ע"ב28 שמן המשחה שעשה משה כמה נסים נעשו בו אור אברהם שמות עמ' רכג
יא ע"ב30 אין מושחים מלך בן מלך אור חדש פ"ב אות 42, פ"א אות 98
יא ע"ב30 אין מושחים מלך בן מלך (ורש"י) לקוטי שיחות ח"כ עמ' 386, חכ"ה עמ' 107
יא ע"ב30 אין מושחין מלך בן מלך בשעה שהקדימו תער"ב ח"א עמ' תעח
יא ע"ב30 אין מושחין מלך בן מלך ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רלו
יא ע"ב30 אין מושחין מלך בן מלך נצח ישראל עמ' תתקה הערה 44
יא ע"ב30 אין מושחין מלך בן מלך עטרת ישועה (תשסד) אות י ליום א דחנוכה
יא ע"ב30 אין מושחין מלך בן מלך ציץ השדה חנוכה עמ' קיג
יא ע"ב30 אין מושחין מלך בן מלך תורת מנחם חכ"ט עמ' 133
יא ע"ב30 אין מושחין מלך בן מלך תורת מנחם חלק לב עמ' 68
יא ע"ב30 אין מושחין מלך בן מלך וכו' תורת מנחם חמ"ח עמ' 210
יא ע"ב30 אין מושחין מלך בן מלךאור הישר בראשית דף מח ע"ב
יא ע"ב30 אין מושחין מלך בן מלךילקוט הגרשוני ח"ב
יא ע"ב30 בשמן המשחה היו מושחים מלכים באר הגולה באר ה הערה 407, באר ו הערה 184
יא ע"ב30 היו המלכים נמשחים בשמן המשחה אור חדש פ"א אות 364
יא ע"ב30 המלכים נמשחים בשמן המשחה תפארת ישראל (הרטמן) עמ' תתרצג הערה 31
יא ע"ב30 ואין מושחין מלך בן מלך מנלן וכו' דכתי' למען יאריך ימים וכו' ברית שלום (תעח) דף קטו ע"ד
יא ע"ב30 ואין מושחין מלך בן מלך מנלן וכו' דכתי' למען יאריך ימים וכו' ברית שלום (תשסח) עמ' תשמא, מ
יא ע"ב30 ובו נמשחו כהנים גדולים ומלכים אור חדש פ"ב אות 438
יא ע"ב30 ובו נמשחו כהנים גדולים ומלכיםפרי צדיק פורים אות ב
יא ע"ב30 כ"ג בן כ"ג טעון משיחה ואין מושחין מלך בן מלך איש אמונים דף קז ע"ד
יא ע"ב30 כה"ג בן כה"ג טעון משיחה משנת חיים במדבר עמ' שצו
יא ע"ב30 כה"ג בן כה"ג טעון משיחה וכו' ברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' קמא
יא ע"ב30 מושחים את המלכים בשמן הקודש גור אריה במדבר פכ"ח הערה 49
יא ע"ב30 מושחים מלך וכו' מפני מחלוקתו וכו' דכי איכא מחלוקת בעי משיחה וכו' לקוטי שיחות חכ"ג עמ' 197, חכ"ה עמ' 107
יא ע"ב30 מושחים מלכים בשמן הקודש תפארת ישראל (הרטמן) עמ' שכא הערה 55 {בשל מעלתם האלוקית}
יא ע"ב30 מלך בן מלך אין צריך משיחה פחד יצחק שבת קונטרס רשימות אות ג
יא ע"ב36 אם בנו הגון למלכות הוא קודם לכל אדם גור אריה דברים פי"ז אות טז
יא ע"ב36 בנו קודם לכל אדם תפארת ישראל (הרטמן) עמ' תתרצד הערה 22
יא ע"ב37 ומנלן דכי איכא מחלוקת בעי משיחהילקוט הגרשוני ח"ב
יא ע"ב39 אף יהוא לא נמשחילקוט הגרשוני ח"ב
יא ע"ב40 לא נמשחו בשמן המשחה רק מלכי דוד נצח ישראל עמ' תרפח
יא ע"ב40 מלכי בית דוד משוחין מלכי ישראל אין וכו'טוב ירושלים בראשית פמ"ט פסוק י
יא ע"ב40 מלכי בית דוד משוחין מלכי ישראל אין משוחין אור חדש פ"ב אות 89, פתיחה אות 285, פ"ו אות 137
יא ע"ב40 מלכי בית דוד נמשחו בשמן המשחה ומלכי ישראל בשמן אפרסמון נזר הקדש ח"ג עמ' תסד
יא ע"ב40 מלכי דוד נמשחו בשמן המשחה גור אריה במדבר פ"ב הערה 26
יא ע"ב40 אין מושחין מלכים שאינם מבית דודקרן פני משה ח"א עמ' מה
יא ע"ב42 ומפני המחלוקת ימעול בשמן המשחה מקראי קדש (תשנג) עמ' שמט
יא ע"ב43 שאול נמשח באפרסמון עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' כד, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' עד
יא ע"ב45 הוא שלום הוא צדקיהוטוב טעם בראשית עמ' רלז
יא ע"ב46 ומי מלכי זוטרי מקמי קשישי המעלות לשלמה (תשמז) עמ' תמ
יא ע"ב47 יהויקים לאו ממלא מקום אבותיו הוה המעלות לשלמה (תשמז) עמ' תלט
יא ע"ב49 ולמה נקרא שמו שלום שהיה שלם במעשיואור הצבי עמ' 63
יא ע"ב מאירי - אם הי' מחלוקת במלכותו מון שהי' שאר הבנים או העם חולקין ועוררין עליו מושחין אותו רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' קל
יא ע"ב מאירי - יראה שאין לו דין נשיא אלא בעוד שהוא מחזיק במלכותו והוא שאמרו כל אותם ו' חדשים הי' מתכפר בשעירה וכו' רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תקסא, ח"ב עמ' רמז
יא ע"ב מאירי - כה"ג בן כה"ג צריך משיחה שהרי לא מצד הירושה באה לו אלא מצד שהוא הגון לה רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תנ
יא ע"ב מאירי - כשמשחו שאול נתיב ומשחתו לנגיד ולא אמר למלך, ולמדנו שלא נמשח שאול אלא כממונה כו' רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' רטו, תרכא
יא ע"ב מאירי - מינוי שאול למלך לא הי' אלא כממונה ומזבר ופקיד עד בא המלך אשר לו המלוכה מצד הירושה רנת יצחק תליתאה ח"ב עמ' קיז
יב ע"א01 גניזת הארון ורש׳׳י בשם הירושלמי ציץ השדה פורים - אורה ושמחה עמ' מו
יב ע"א01 השניות נגנזו פחד יצחק שבת מאמר ז
יב ע"א01 משנגנז ארון נגנז וכו' ומקלו של אהרן שקדי' ופרחי' לקוטי שיחות חכ"ג עמ' 121, 116
יב ע"א01 משנגנז ארון נגנז שמן המשחה ציץ השדה חנוכה עמ' קיב, קכה
יב ע"א01 משנגנז ארון נגנז שמן המשחהבית אבא (גוטווירטה) פתח הבית עמ' 6
יב ע"א01 משנגנז ארוןרבנו בחיי עה"ת ח"ב עמ' קנ
יב ע"א01 משנגנז הארון נגנז שמן המשחהפרי צדיק פ' שקלים אות ב
יב ע"א01 שמן המשחה וכו'טוב טעם שמות עמ' ריד
יב ע"א02 מקלו של אהרן שקדיה ופרחיה אתיא משמרת משמרת ורש"י באר שרים במדבר פ' קרח דרוש ה אות א
יב ע"א02 נגנזו עמו צנצנת המןטוב טעם שמות עמ' קיד
יב ע"א02 שמן המשחה וכו' גנזו יאשיהו לקוטי שיחות חכ"א עמ' 157
יב ע"א02 שמן המשחה נגנז שנאמר לדורותיכם באר שרים במדבר פ' קרח דרוש ה אות ה
יב ע"א07 יולך ה' אותך ואת מלכךאור לישרים (איידליץ, תשב) עמ' ס {היה ספר תורה פתוח בפסוק זה}
יב ע"א15 כיצד מושחין את המלכים וכו' בתחלה מוצקין שמן על ראשו וכו' אוצרות חיים - בהמ"ק עמ' כג
יב ע"א15 כיצד מושחין את המלכים כמין נזר אוצרות חיים - בהמ"ק עמ' כד, קלז
יב ע"א15 כיצד מושחין כו' הכהנים כמין כיאמת ליעקב עה"ת עמ' שלז
יב ע"א16 מושחין את המלכים כמין נזר וכו' כי וכו' כף יוני וכו' לקוטי שיחות חכ"ו עמ' 238
יב ע"א16 מושחין המלכים כמין נזר ציץ השדה חנוכה עמ' קיד
יב ע"א16 מקום שמלכי ישראל נמשחים שם בשמן המשחה כד הקמח (מישור) עמ' תקלב
יב ע"א22 איכא דאמרי משיחה עדיפא ואיכא דאמרי יציקה עדיפא אוצרות חיים - בהמ"ק עמ' כד
יב ע"א23 מ"ט דמאן דאמר יציקה עדיפא ים שמחה עמ' רטז
יב ע"א29 כשמן הטוב היורד על הזקן כמו שתי טיפות מרגליות תלויות בזקנו של אהרן ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רלז
יב ע"א29 כשמן הטוב יורד על הזקן אחרי ראי (תשסד) זמנים סי' כט אות ו, דרשות סי' יד אות ז
יב ע"א29 כשמן הטוב על הראש וגו' אמר אהרן למשה משה אחי שמא ח"ו מעלתי בשמן המשחה קהלת דוד (טאלנא, תשסג) עמ' שי
יב ע"א29 כשמן הטוב על הראש יורד על הזקן כמין שני טיפי מרגליות היו תלויות לאהרן בזקנופנים יפות על תהלים עמ' תעז
יב ע"א29 כשמן הטוב על הראשילקוט הגרשוני ח"ב
יב ע"א29 שמן הטוב היורד על הזקן באר ראי (רוזן) גמ"ח סי' א אות א
יב ע"א30 כמין ב' טיפי מרגליות היו תלויות לאהרן בזקנו לקט שיחות מוסר ח"ג עמ' מו
יב ע"א30 כמין ב' טיפי מרגליות היו לאהרן אוהב ישראל דף קס ע"א
יב ע"א30 כמין שני טפי מרגליות היו תלויות לאהרן בזקנו, אמר רב פפא תנא כשהוא מספר עולות ויושבות בעיקר זקנו אוצרות חיים - אישים ח"א עמ' רמ, רמו
יב ע"א30 כמין שני טפי מרגליותפרי חיים דרוש א אות א
יב ע"א30 כמין ב' טיפי מרגליות היו תלויים לאהרן בזקנו אוהב ישראל (תשעה) ח"א עמ' תקג
יב ע"א30 שמן המשחה ירד על זקנו קהלת יעקב חנוכה עמ' רסו
יב ע"א30 שני טיפי מרגליות דברי הרב עמ' כב
יב ע"א30 שני טיפי מרגליות היו תלויים לאהרן בזקנו לקט אמרי קודש - מועדים עמ' קו
יב ע"א30 שתי טיפי מרגליותכרם יהושע (ולרשטיין) דף כ ע"א-ע"ב, כא ע"א
יב ע"א31 בשעה שיצק משה שמן המשחה על ראש אהרן וכו'שבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' טו
יב ע"א31 היה דואג - שמא מעלתי בשמן השמחה אור אלימלך עמ' קטז
יב ע"א31 היה משה דואג שמא מעלתי בשמן המשחה וכו', ועדיין היה אהרן דואג וכו' מאורי אור (טייטלבוים) עמ' ט
יב ע"א31 ועל דבר זה היה משה דואג אמר שמא ח"ו מעלתי בשמן המשחה לקט שיחות מוסר ח"ב עמ' תמט
יב ע"א31 על דבר זה היה משה דואג אמר שמא ח"ו מעלתי בשמן המשחה אוצרות חיים - בהמ"ק עמ' מו
יב ע"א31 שמא מעלתי בשמן המשחה כוכבי אור (תשלד) עמ' צג
יב ע"א32 טל אין בו מעילה אור התורה (תאומים, תשנט) עמ' רנד
יב ע"א32 מה טל חרמון אין בו מעילה אף שמן המשחה אין בו מעילהברכות אבי דף נא ע"א
יב ע"א32 מה טל חרמון אין בו מעילה אף שמן המשחה שבזקן אהרן אין בו מעילה אוצרות חיים - בהמ"ק עמ' כה
יב ע"א33 אהרן נתיירא שמא מעל בשמן המשחה חכמת התורה תצוה עמ' קסג
יב ע"א33 היה אהרן דואג שמא מעלתי בשמן המשחה וכו'רב טוב דף כה ע"ד
יב ע"א33 ועדיין היה אהרן דואג וכו'אהל אלימלך עמ' פו
יב ע"א33 ועדיין היה אהרן דואג שמא משה מעל אור חדש (זיטשיק, תשסח) שמות עמ' שדמ
יב ע"א33 יצתה בת קול ואמרה הנה מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד ילקוט עטרת צבי עמ' רמה
יב ע"א33 כשמשח משה לאהרן היה אהרן נרתע לאחוריו מפחד ודאגה שמא מעל דעת חכמה ומוסר ח"א עמ' קד
יב ע"א34 אין מושחים את המלכים אלא על המעיין וכו' ברית שלום (תעח) דף קטז ע"א
יב ע"א34 אין מושחים את המלכים אלא על המעיין וכו' ברית שלום (תשסח) עמ' תשמא
יב ע"א34 אין מושחים את המלכים אלא על המעיין כדי שתמשך מלכותם וכו' אוצרות חיים - מתן תורה וא"י עמ' שנד
יב ע"א34 אין מושחין את המלכים אלא על המעיין גור אריה בראשית פל"ה הערה 31
יב ע"א34 אין מושחין את המלכים אלא על המעיין לקוטי שיחות חכ"ה עמ' 112
יב ע"א34 אין מושחין את המלכים אלא על המעיין נצח ישראל עמ' קע הערה 62
יב ע"א34 אין מושחין את המלכים אלא על המעיין כדי שתמשך מלכותם אוצרות חיים - בהמ"ק עמ' כד
יב ע"א34 אין מושחין את המלכים אלא על המעיין כדי שתמשך מלכותם לקט אמרים (שכטר) עמ' יא
יב ע"א34 אין מושחין את המלכים אלא על המעיין כדי שתמשך מלכותן תפארת ישראל (הרטמן) עמ' תרנב הערה 76
יב ע"א34 אין מושחין את המלכים אלא ע"י המעיין שתמשך מלכותם וכו' שבט מישראל עמ' רפה
יב ע"א34 אין מושחין את המלכיםילקוט הגרשוני ח"ב
יב ע"א34 מושחים המלכים על המעין כד הקמח (מישור) עמ' רסה
יב ע"א34 מושחין את המלך על המעיין מגיד דבריו ליעקב (מביאלה, תשסד) עמ' קיב
יב ע"א34 מושחין את המלך על ידי המעין ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' יז
יב ע"א34 מושחין המלכים על המעייןכתבי רבנו בחיי עמ' רמה
יב ע"א34 מושחין מלכים על מעיןמכמני עוזיאל עמ' שסט
יב ע"א34 משיחת המלכים רק על המעיין ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' ע
יב ע"א34 שבת אחים גם יחד זה משה ואהרן גנזי חיים (זייצ'יק) עמ' קמה
יב ע"א36 אמר ר' אמי האי מאן דבעי למידעילקוט הגרשוני ח"ב
יב ע"א36 דבעי למנידע אי מסיק שתא חמדת ימים - ימים נוראים עמ' 131
יב ע"א36 האי מאן דבעי לידע אי מסיק שתיה אי לא, ניתלי שרגא בעשרה יומי דבין ראש השנה ליום הכפורים וכו' אוצרות חיים מועדים ח"ב עמ' קמא
יב ע"א36 האי מאן דבעי למידע, וברש"י ורא"ש אבן ישראל (פישר) אגדה ח"א עמ' קב
יב ע"א38 האי מאן דבעי למידע אי מצליח בעסקי ברכת יוסף ואליהו רבה (תשסט) ח"ב עמ' רמד
יב ע"א39 האי מאן דבעי למיפק לאורחא ובעי למידע אי חזראור לפני הדורשין עמ' 15
יב ע"א40 אי חזי בבואה דבבואהבית אבא (גוטווירטה) פתח הבית עמ' 2
יב ע"א40 דילמא חלשא דעתיה ומיתרע מזליהאוצר פתגמי חב"ד ח"א עמ' 173
יב ע"א40 דלמא חלשא דעתיה תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' שצג
יב ע"א41 אביי משוה סימני ראש השנה לסימנים המידעים [ולא מנחשים] באר הגולה באר ב הערה 462
יב ע"א41 אמר אביי השתא דאמרת סימנא מילתא יהא אדם רגיל לאכול בריש שתא וכו' אגרא דפרקא (תשסה) עמ' שלד
יב ע"א41 בריש שתא וכו' תורת מנחם חכ"ז עמ' 191
יב ע"א41 השתא דאמור רבנן סימנא מילתא, יהיה רגיל אינש ליכול בריש שתא, קרא סלקי ותמרי קרן לדוד שמות עמ' פב
יב ע"א41 השתא דאמרת סימנא מילתא היא וכו' אור אברהם - רות עמ' רכו
יב ע"א41 השתא דאמרת סימנא מילתא היא יהא איניש רגיל למיכל וכו' מדבר יהודה (תשסב) עמ' שנ
יב ע"א41 השתא דאמרת סימנא מילתא וכו' אור אברהם - מגילת אסתר עמ' רנד
יב ע"א41 יהא רגיל למיחזי בריש שתא קרא רוביא וכו'שפע חיים ח"א עמ' קסו, קעא
יב ע"א41 לעולם יהא רגיל איניש למיכל בריש שתא קרא ורוביא כרתי וסילקא ותמרי אוצרות חיים מועדים ח"ב עמ' נו
יב ע"א41 לעולם יהא רגיל לאכול בר"ה קרא ורוביא וכו' דברי חנינא עמ' קעב
יב ע"א41 לעולם יהא רגיל למחזי בריש שתא קרא ורוביא כרתי וסילקא ותמרי עקבי אבירים עמ' שעו {גירסת הטור למיכל}
יב ע"א41 לעולם יהא רגיל למיכל בריש שתא וכו' קשוטי כלה ח"י אות פב
יב ע"א41 סימנא מילתא אהלי יעקב (הוסיאטין) דף קנא ע"א
יב ע"א41 סימנא מילתא אמרי פנחס השלם - שער פרשיות ומועדים סי' תעד
יב ע"א41 סימנא מילתא מנחת ישראל עמ' רסט, רצ
יב ע"א41 סימנא מילתא היא באר הגולה באר ב הערה 463, 447-446
יב ע"א41 סימנא מילתא היא נתיבות חיים (מטלין, תשמא) עמ' כ
יב ע"א41 סימנא מילתא היא יהא אדם רגיל לאכול בריש שתא רוביא אגרא דכלה ח"א עמ' ג
יב ע"א41 סימנא מילתא היאטוב טעם שמות עמ' רנו
יב ע"א42 א"ל רב משרשיא לבניה וכו' וכי יתביתו קמיה חזו לפומיה קדושת עינים (טויסיג, תשעא) פרק ד אות מ, פרק יא אות ג
יב ע"א42 א"ל רב משרשיא לבריה כי בעיתו למיעל ומיגמרי קמי רבייכו גרסי מתגיתא ועלו לקמי רבייכו פתח טוב עמ' עג
יב ע"א42 א"ל רב משרשיא לבריה כד יתבת קמיה מורייכו חזו אפייהו מקראי קדש (תשנג) עמ' נט
יב ע"א42 גרסו מתניתא ועיילי לקמי רבייכו, ומאירי שערי הישיבה ח"א עמ' קסט, ח"ב עמ' רלד
יב ע"א42 גרסיתו קמי מורייכו ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' צב
יב ע"א42 כי בעיתו מיעל ומגמרי קמי רבייכופירושי ראשונים
יב ע"א42 כי בעיתו מיעל ומיגמר קמי רבייכו גרסו מתניתא מתנת חיים - קנינים עמ' כד
יב ע"א42 כי בעיתו מיעל ומיגמרי וזאת התורה עמ' לא
יב ע"א42 כי בעיתו מיעל ומיגמרי קמי רבייכו גרסו מתניתא וכו' חזו לפומיה בית ישראל (טויסיג) שמות עמ' קי
יב ע"א42 כי בעיתו מיעל ומיגמרי קמי רבייכו וכו' דרכי החיים ח"א עמ' שז, שח
יב ע"א43 וכי גרסיתו גרסו על נהרא דמיא דכי היכי דמשכן מיא משכן שמעתתייכו מצווה ועושה ח"א עמ' תפט
יב ע"א43 וכי גרסתו גרסו על נהרא דמיא דכי היכי דמשכן מיא משכן שמעתתייכו ים שמחה עמ' קנא
יב ע"א43 גרוסו על נהרא דמיא אגרות ר' יצחק אלחנן עמ' כג
יב ע"א43 וכי יתביתו קמי רבכון חזו לפומי דרבכון נחלת דבש מהדו"ק ח"ב סי' י אות ה
יב ע"א43 וכי יתביתו קמיה חזו לפומיה וכו' באר משה (אפשטיין) שמות עמ' תתסח, במדבר עמ' תשלא
יב ע"א43 וכי יתביתו קמיה חזו לפומיה מחשבות חרוץ סי' טו (עמ' 113)
יב ע"א43 כי יתביתו קמיה רבייכו חזו לפומיה וכו' קדושת עיניים סי' תשמד
יב ע"א43 חזו לפומיהטהרת יו"ט ח"י עמ' שכא
יב ע"א43 לא תגרסו אלא על גבי נהרא חקל יצחק (תשסג) עמ' תקכו
יב ע"א44 תיבו אקילקלי דמתא מחסיא וכו' נחלת צבי (פאליי) עמ' קסב
יב ע"א44 דמתא מחסיא וברש"י דרכי החיים ח"א עמ' שפ
יב ע"א44 תיבו אקילקלא למתא מחסיא ולא אפדני דפומבדיתא קדושת ציון (תשנד) ח"ב עמ' קמה
יב ע"א45 גילדנא סריא נחלת דבש מהדו"ק ח"ב סי' כב אות ו
יב ע"א45 רמה קרני בה' רמה קרני ולא רמה פכי דוד ושלמה שנמשחו בקרן נמשכה פרי צדיק האזינו אות יב
יב ע"א45 רמה קרני בה'ילקוט הגרשוני ח"ב
יב ע"א46 דוד ושלמה שנמשחו בקרן נמשכה מלכותן שפתי חיים מועדים ח"א עמ' רנד
יב ע"א46 דוד ושלמה שנמשחו בקרן נמשכה מלכותן וכו' אוצרות חיים - אישים ח"ב עמ' שנט, שסא
יב ע"א46 דוד ושלמה שנמשחו בקרן נמשכה מלכותן וכו' שפתי חיים ח"א (תשנד) עמ' שצד
יב ע"א46 נמשח שאול בפך ושמן הערות אברהם יעקב יצחקי בראשית עמ' צז
יב ע"א46 שנמשחו בקרן וכו' שנמשחו בפך לקוטי שיחות חכ"ה עמ' 108
יב ע"א49 הירך המיומנת שבירךפרי צדיק וירא אות ט, שופטים אות ט
יב ע"א תוס' הרא"ש - ע"ד גניזת הארון לקוטי שיחות חל"ו עמ' 196
יג ע"א תוס' הרא"ש - כשבנה שלמה הכין בית תחת הקרקע שיהא מוכן לגנוז בו הארון רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תקפב
יב ע"א מהרש"א - מים ממשיכים הלימוד ים שמחה עמ' קנא
יב ע"א מהרש"א ד"ה מאן דבעי דרך אמונה ובטחון עמ' נה
יב ע"ב03 אירע פסול בכה"ג כו', ותוס' הרא"ש ברכת שלמה חו"מ עמ' קיט [הלכה]
יב ע"ב22 וכולם מוזהרים על הבתולה תיבת גמא (תשעא) ח"א עמ' תפא
יב ע"ב23 כה"ג מקריב אונן גור אריה ויקרא פ"י אות כא
יב ע"ב23 כה"ג מקריב אונן ואינו אוכל וכו'טוב ירושלים ויקרא פ"י פסוק ו
יב ע"ב23 כה"ג עובד אונן גנא דפלפלי עמ' פד
יב ע"ב23 כהן גדול מקריב אונן יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' לב, יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' עה
יב ע"ב23 כהן גדול מקריב אונן ולא אוכל תפארת ישראל (הרטמן) עמ' שלב הערה 38
יב ע"ב26 וכל עבודת יום הכיפורים אינה כשרה אלא בו למדנות (תשנח) פ' צו אות סא
יב ע"ב26 וכל עבודת יום הכפורים אינה כשירה אלא בו חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' רל
יב ע"ב32 אשר יוצק וכו' זה משוח מלחמה משנת חיים במדבר עמ' שצט
יב ע"ב32 כה"ג הגדול מאחיו עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' רז
יב ע"ב33 זה מרובה בגדים עיוני רש"י שמות ח"ב עמ' שכד
יב ע"ב35 עליו ולא על חבירו גור אריה ויקרא פ"י הערה 128
יב ע"ב37 משיח שנצטרע דגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' קמד
יב ע"ב37 משיח שנצטרע מהו באלמנה תיבת גמא (תשעא) ח"א עמ' תפג
יב ע"ב37 משיח שנצטרע מהו באלמנה וכו' קם נשקיה ברישיה ויהיב ליה ברתיה אילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' לה
יב ע"ב37 משיח שנצטרע, ורש"י משנת חיים במדבר עמ' רפט
יב ע"ב39 נשקיה ויהב ליה ברתיה אור חדש (זיטשיק, תשסח) ויקרא עמ' קכב
יב ע"ב40 אינו פורם למעלהרבנו בחיי עה"ת ח"ב עמ' תקמב
יב ע"ב40 כהן גדול פורם דגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' קמח
יב ע"ב40 פורם הוא מלמטהטוב טעם ויקרא עמ' קטז
יב ע"ב49 כל המקודש מחבירו אפוד בד דף סא ע"א
יב ע"ב49 כל המקודש מחבירו קודם אור אברהם - מסכת מגילה עמ' קמז
יב ע"ב49 כל המקודש מחבירו קודם את חבירו הקשורים ליעקב (תשסא) עמ' קמב
יב ע"ב49 כל המקודש מחבירו קודם את חבירו תורת מנחם חל"ט עמ' 189
יב ע"ב49 כל התדיר מחבירו כללי המצות (צפת תשנב) עמ' 178
יב ע"ב49 תדיר קודם, מקודש קודם תורת מנחם חל"ו עמ' 66
יב ע"ב53 וקדשתו לפתוח ראשון וכו' עיוני רש"י דברים ח"א עמ' לג
יג ע"א05 פר כהן משיח קודם כללי המצות (צפת תשנב) עמ' 109
יג ע"א07 בדין הוא שיוקדם מכפר למתכפר חכמת התורה שמיני עמ' קנה, קצט-ר
יג ע"א16 בקרבן ציבור בעבודה זרה עולה קודמת לחטאת אחרי ראי (תשסד) סדרות סי' כח אות ד עמ' רב
יג ע"א16 חטאת העוף קודמת לעולת בהמה - תוס' הרא"ש אור אברהם ויקרא עמ' מג
יג ע"א16 פר ע"א קודם לשעיר ע"א כתנות אור עמ' תסז
יג ע"א16 פר עבודת כוכבים קודם לשעיר וכו' למחר אעתיר עמ' רנב
יג ע"א16 פר עבודת כוכבים קודם לשעיר עבודת כוכבים וכו' באר משה (אפשטיין) במדבר עמ' שמ
יג ע"א16 פר עכו"ם קודם לשעירי עכו"ם זבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' רלא
יג ע"א17 חטאת ע"ז כו' כמשפט כתיב ביה משנת חיים במדבר עמ' רנו
יג ע"א19 שעירת יחיד קודמת לכבשת יחיד וכו' וברש"י מאיר עיני חכמים מהדו"א ח"ג דף טו ע"ב
יג ע"א21 עומר קודם לכבש מאורי שערים עמ' תד
יג ע"א21 עומר קודם לכבש וכו', זה הכלל דבר הבאה בגין ליום קודם וכו' וענפיה ארזי אל (תשסג) עמ' קצה
יג ע"א22 זה הכלל דבר הבאה בגין ליום קודם לדבר הבא בגין לחם וענפיה ארזי אל (תשסו) עמ' קכט
יג ע"א22 שתי הלחם קודמים לכבשים משנת חיים ויקרא עמ' תסז
יג ע"א22 שתי הלחם קודמים לכבשים הבאים עמהם לקוטי שיחות חכ"ח עמ' 300
יג ע"א23 איש קודם לאשהאמת ליעקב עה"ת עמ' סא, קיז
יג ע"א23 אשה קודמת לאיש לכסות לקט שיחות מוסר ח"ב עמ' תפה
יג ע"א23 במלבוש בת קודמת לבן ילקוט דברי חכמים בראשית סי' סג
יג ע"א23 האיש קודם לאשה משנת חיים דברים מכתבים ב
יג ע"א23 האיש קודם לאשה וכו' כהן קודם ללוי וכו' בי חייא ח"א עמ' כח
יג ע"א23 האיש קודם לאשה להחיות אור אברהם דברים עמ' צז
יג ע"א23 האיש קודם לאשה להחיות אור חדש (זיטשיק, תשסח) במדבר עמ' שסד
יג ע"א23 האיש קודם לאשה להחיות ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' צז
יג ע"א23 האיש קודם לאשה להחיות ולהשיב אבדה והאשה וכו'אוזן שמואל דף כח ע"ב
יג ע"א23 האיש קודם לאשה להחיות ולהשיב אבדה, והאשה קודמת לאיש לכסות ולהוציאה מבית השבי שיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 355
יג ע"א23 האשה קודמת לאיש לכסות קשוטי כלה חי"א אות סה
יג ע"א23 זכר ונקיבה לפדות מי קודם שני המאורות (תשסח) עמ' טו
יג ע"א24 בזמן ששניהם עומדיםאהל שלמה (סגל) בראשית עמ' תמב
יג ע"א24 הוא ורבו ואביו בשבי... ורבו קודם לאביואוזן שמואל דף כח ע"ב
יג ע"א24 היה הוא ואביו ורבו הוא קודם לרבואמת ליעקב עה"ת עמ' רטז
יג ע"א24 היו הוא ואביו ורבו בבית האסורים הוא קודם מצווה ועושה ח"ב עמ' שסו
יג ע"א24 ת"ר היה הוא ואביו ורבו בשבי הוא קודם לרבו וכו' חכם קודם למלך ישראל וכו' אוצר המאמרים (תשסא) עמ' קלח
יג ע"א25 הקודם לחבירו למעלה קודם לו לפדיון גנא דפלפלי עמ' קסה
יג ע"א25 חכם קודם למלך הקשורים ליעקב (תשסא) עמ' קמט
יג ע"א25 חכם קודם למלך וכו' כד הקמח (מישור) עמ' כח, תלג
יג ע"א25 חכם קודם למלך ישראל וכו' אילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' נז
יג ע"א25 חכם קודם למלך ישראל, מלך לכה"ג, כה"ג לנביא לקט שיחות מוסר ח"ג עמ' תשד
יג ע"א25 חכם קודם למלך לפדות כתנות אור עמ' שעא
יג ע"א25 חכם קודם למלך מלך קודם לכה"ג וכה"ג קודם לנביאדרך חיים עמ' תנג, תרפו, תרפז
יג ע"א25 חכם קודם למלך מלך קודם לכהן גדול כד הקמח (תשנו) עמ' קעד
יג ע"א25 חכם קודם למלךטוב טעם שמות עמ' קעח, ויקרא עמ' קנא
יג ע"א25 חכם קודם למלך אפוד בד דף יז ע"ב
יג ע"א25 חכם שמת אין לו תמורה ואני תמיד עמך עמ' רצ
יג ע"א25 חכם שמת אין לנו כיוצא בו כד הקמח (תשנו) עמ' יב
יג ע"א25 חכם שמת אין לנו כיוצא בו שביב אור עמ' רעז
יג ע"א25 חכם שמת אין לנו כיוצא בו שמן ראש ז' אדר-פורים עמ' קפו
יג ע"א25 חכם שמת אין לנו כיוצא בו, מלך ישראל שמת כל ישראל ראויים למלכות תורת מנחם חי"ד עמ' 181
יג ע"א25 חכם שמת אין לנו תמורתו וכו' כח מעשיו הגיד לעמו ח"א דף סט ע"ב
יג ע"א25 חכם שמת וכו' מלך ישראל שמת כל ישראל ראויים למלכות לקוטי שיחות ח"ב עמ' 590
יג ע"א25 סדר קדימה וכו' פחד יצחק שבועות מאמר טו אות יג עמ' צו {סדר קדימה במצוות אהבת רעים - מי שהוא רֵע יותר גדול חובה יותר לאהוב אותו}
יג ע"א25 רבו קודם לאביו רנת יצחק - פרק חלק עמ' רע
יג ע"א25 ת"ח שמת אין לו תמורה אגרא דכלה ח"ג עמ' רמג
יג ע"א25 תלמיד חכם קודם למלך אור תורה (קאלמייר, תשסא) עמ' קצט
יג ע"א26 המלך קודם לכהן גדול ברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' צד
יג ע"א26 כל ישראל ראויים למלכות מבשר טוב - זכות נשים צדקניות עמ' קפא
יג ע"א26 כל ישראל ראויים למלכות מבשר טוב - חנוכה עמ' רנז
יג ע"א26 כל ישראל ראויים למלכות מבשר טוב, ימי הרחמים והסליחות, פתיחה עמ' נה, וגוף הספר עמ' שג
יג ע"א26 כל ישראל ראויים למלכות תורת מנחם חלק מ עמ' 233
יג ע"א26 כל ישראל ראויים למלכותמכמני עוזיאל עמ' רסא
יג ע"א26 כל ישראל ראויין למלכות מבשר טוב - ישועות אברהם עמ' שע
יג ע"א26 כל ישראל ראוים למלכות קדושת השבת סי' ה (עמ' 26)
יג ע"א26 מלך קודם לכה"ג וברש"י רנת יצחק תענית עמ' כב
יג ע"א26 מלך קודם לכה"ג וכו'דברי שלום ח"ו סי' שעה
יג ע"א26 מלך קודם לכה"ג ברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' קפב
יג ע"א26 מלך קודם לכה"ג תורת מנחם ח"ג עמ' 246
יג ע"א26 מלך קודם לכהן גדול אור אברהם - מגילת אסתר עמ' רפ
יג ע"א26 מלך קודם לכהן גדול אור אברהם - מסכת מגילה עמ' רכ
יג ע"א26 מלך קודם לכהן גדול אור אברהם הלכות מגילה וחנוכה עמ' רעו
יג ע"א26 מלך קודם לכהן גדול ויקרא יעבץ עמ' קלט
יג ע"א26 מלך קודם לכהן גדול קומץ המנחה עמ' 15 (סי' פג), פוקד עקרים סי' ד (עמ' 30)
יג ע"א26 מלך קודם לכהן גדול להחיותו וכה"ג קודם לנביא רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' רמג, ח"ב עמ' ס
יג ע"א26 מלך קודם לכהן וכהן קודם לנביא וכו' אימתי, בזמן שכולם שוים כסף נבחר עמ' רלו
יג ע"א26 מלך קודם לנביא אגרות ר' יצחק אלחנן עמ' קפח
יג ע"א27 כהן גדול קודם לנביא ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קמז, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' רכט
יג ע"א29 משוח בשמן המשחה קודם למרובה בגדים וכו' דברי יונה עמ' קיג
יג ע"א29 משוח בשמן המשחה קודם למרובה בגדים וכו'טוב ירושלים ויקרא פט"ז פסוק לב
יג ע"א29 משוח בשמן המשחה קודם למרובה בגדים מרובה בגדים קודם למשיח פרי צדיק קדושים אות א
יג ע"א31 משוח מלחמה קודם לסגן וברש"י רנת יצחק תענית עמ' רעז
יג ע"א37 כהן קודם וכו' קדש קדשים (וחדא"ג) לקוטי שיחות חי"ז עמ' 37
יג ע"א37 כהן קודם ללוי לקט אמרי קודש - במדבר עמ' נה
יג ע"א37 כהן קודם ללוי משנת חיים דברים עמ' רד
יג ע"א37 כהן קודם ללוי ראה חיים ח"ב דף לט ע"ב [קלו ע"ב ד"ה ואפשר]
יג ע"א37 כהן קודם ללוי וכו' אילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' שלח
יג ע"א37 כהן קודם ללוי לוי לישראל וכו' תפלת דוד (אדר"ת) עמ' נ
יג ע"א37 כהן קודם ללוי וכו' ממזר ת"ח קודם לכ"ג ע"ה אוצר המאמרים (תשסא) עמ' קלח
יג ע"א37 לוי קודם לישראל עיוני רש"י דברים ח"א עמ' שה
יג ע"א37 ממזר מצוין להחיותו שומע תפלה ח"ב עמ' ל
יג ע"א38 אם הי' ממזר ת"ח כו' לקוטי שיחות חל"ג עמ' 43, 42
יג ע"א38 אם היה ממזר ת"ח וכהן גדול עם הארץ ישראל קדושים עמ' 60, לקוטי מאמרים עמ' 92, צדקת הצדיק סי' עז, דובר צדק עמ' 176, שיחת מלאכי השרת עמ' 10
יג ע"א38 ממזר ת"ח בית שלום מרדכי עמ' קסג
יג ע"א38 ממזר ת"ח גדול מכהן תורת העולה ח"ג פרק ס
יג ע"א38 ממזר ת"ח וכו' לקוטי שיחות חכ"ח עמ' 107
יג ע"א38 ממזר ת"ח קודם לכה"ג ע"ה בך יברך ישראל (תשסח) עמ' קל
יג ע"א38 ממזר ת"ח קודם לכה"ג ע"ה דברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' קלט
יג ע"א38 ממזר ת"ח קודם לכה"ג ע"ה ויקרא יעבץ עמ' סח
יג ע"א38 ממזר ת"ח קודם לכה"ג ע"ה חמודי צבי במדבר-דברים עמ' ז
יג ע"א38 ממזר ת"ח קודם לכה"ג ע"ה שלחן של ארבע (תשנו) עמ' כא
יג ע"א38 ממזר ת"ח קודם לכה"ג ע"ה שנאמר יקרה היא מפנינים מכה"ג הנכנס לפני ולפניםאורחות צדיקים שער תורה עמ' קפד
יג ע"א38 ממזר ת"ח קודם לכה"ג ע"האהבת עולם דף כו
יג ע"א38 ממזר ת"ח קודם לכה"ג ע"הדרך חיים עמ' תנג
יג ע"א38 ממזר ת"ח קודם לכה"ג ע"הילקוט הגרשוני ח"ב
יג ע"א38 ממזר ת"ח קודם לכה"ג ע"הישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רלח, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קמב, קצב
יג ע"א38 ממזר ת"ח קודם לכה"ג עם הארץ אור התורה (תאומים, תשנט) עמ' שטו
יג ע"א38 ממזר ת"ח קודם לכה"ג עם הארץ הר יראה מאמר כה
יג ע"א38 ממזר ת"ח קודם לכה"ג עם הארץ חלקת יהושע עמ' קיא הערה קצח
יג ע"א38 ממזר ת"ח קודם לכה"ג עם הארץ שביב אור עמ' יד
יג ע"א38 ממזר ת"ח קודם לכה"ג עם הארץ וכו', יקרה היא מפנינים וכו' דברי ברוך ח"ב סי' יא אות ח, סי' כה אות ט
יג ע"א38 ממזר ת"ח קודם לכהן גדול ע"ה שערי תלמוד תורה (תשמז) עמ' רנג, רנח
יג ע"א38 ממזר ת"ח קודם לכהן גדול עם הארץ אור אברהם במדבר עמ' נד
יג ע"א38 ממזר ת"ח קודם לכהן גדול עם הארץ אור ישרים (תשסב) עמ' קנז
יג ע"א38 ממזר ת"ח קודם לכהן גדול עם הארץ לקט שיחות מוסר ח"א עמ' רכ
יג ע"א38 ממזר ת"ח קודם לכהן גדול עם הארץ מחשבת זקנים עמ' קיב
יג ע"א38 ממזר ת"ח קודם לכהן גדול עם הארץ פרדס מרדכי עמ' תיז
יג ע"א38 ממזר ת"ח קודם לכהן גדול עם הארץ קומץ המנחה (צונץ) דרוש קעא אות ב
יג ע"א38 ממזר ת"ח קודם לכהן גדול עם הארץ שער החצר (תשעב) סי' קלח
יג ע"א38 ממזר ת"ח קודם לכהן גדול עם הארץנתיבות עולם ח"א עמ' מט
יג ע"א38 ממזר ת"ח קודם לכהן ע"ה אבן ישראל על התורה (תשסב) עמ' עח
יג ע"א38 ממזר ת"ח קודם לכהן עם הארץ באר ראי (רוזן) תורה סי' יג אות ב
יג ע"א38 ממזר ת"ח קודם לכ"ג ע"ה תורת יחיאל בראשית עמ' קלז, רכ
יג ע"א38 ממזר תלמיד חכם קודם לכהן גדול ע"השפע חיים ח"ב עמ' פה
יג ע"א38 ממזר תלמיד חכם קודם לכהן גדול עם הארץ אור אברהם - מגילת אסתר עמ' שסד
יג ע"א38 ממזר תלמיד חכם קודם לכהן גדול עם הארץ אור אברהם - תלמוד תורה עמ' צב
יג ע"א38 ממזר תלמיד חכם קודם לכהן גדול עם הארץ באר הגולה באר ב הערה 22
יג ע"א38 ממזר תלמיד חכם קודם לכהן גדול עם הארץ באר משה (אפשטיין) שמות עמ' תשצו
יג ע"א38 ממזר תלמיד חכם קודם לכהן גדול עם הארץ בשבילי אמונה ח"ב עמ' תיז
יג ע"א38 ממזר תלמיד חכם קודם לכהן גדול עם הארץ חמשה מאמרות (תשסט) - סמוכים לעד - הוריות ב
יג ע"א38 ממזר תלמיד חכם קודם לכהן גדול עם הארץ תפארת ישראל (הרטמן) עמ' שפ הערה 58, תתצז הערה 41, תתרפז הערה 79
יג ע"א38 ממזר תלמיד חכם קודם לכהן גדול עם הארץ וכו' מכהן גדול שנכנס לפני ולפנים של"ה - מס' תענית אות קיב, קנד
יג ע"א38 ממזר תלמיד חכם קודם לכהן גדול עם הארץ וכו' מכהן גדול שנכנס לפני ולפנים חמשה מאמרות (תשסט) - סמוכים לעד - הוריות ב
יג ע"א38 ממזר תלמיד חכם קודם לכהן עם הארץ עדות ביוסף (איטינגא, תשסב) עמ' רנד
יג ע"א38 ממזר תלמיד חכם קודם לכהן עם הארץאור חדש למטיפים עמ' 45
יג ע"א38 ת"ח ממזר עדיף מכהן גדול עם הארץ קריאה בקריה ח"א עמ' ו
יג ע"א38 ת"ח ממזר קודם לכה"ג עם הארץ משנת יוסף - דרשות ח"ב עמ' רצז
יג ע"א38 ת"ח קודם תאומי צביה עמ' רעט, רצד
יג ע"א38 ת"ח קודם לכה"ג עם הארץ שנכנס לפני ולפניםנר ישראל חלק ג דף קכד
יג ע"א38 ממזר ת"ח קודם לכה"ג עם הארץ לקט שיחות מוסר ח"ג עמ' תרנג
יג ע"א38 ת"ח קודם לכהן ע"האדרת אליהו (קוצין) ח"ג עמ' 100
יג ע"א38 ת"ח קודם לכל בפדיון שבויים מטר השמים עמ' תכ
יג ע"א38 תלמיד חכם קודם לכהן גדול ע"ה חכמת התורה ויקהל עמ' קמ
יג ע"א40 לוי קודם לישראל שנאמר בעת ההיא הבדיל ה' את שבט הלוי וגו' תפלת דוד (אדר"ת) עמ' לו
יג ע"א43 עבד נקרא ארורפני חיים (פלג'י) עמ' עד (כ ע"ב במהד' תרנג)
יג ע"א44 יקרה היא מכהן גדול שנכנס לפני ולפנים בשבילי אמונה ח"ב עמ' תיז
יג ע"א44 יקרה היא מכהן גדול שנכנס לפני ולפנים כד הקמח (מישור) עמ' תלג
יג ע"א44 יקרה היא מכהן גלול שנכנס לפני ולפנים קדושת ציון (תשנד) ח"א עמ' קצג
יג ע"א44 יקרה היא מפנינים מורשה - שיחות למועדים עמ' קד
יג ע"א44 יקרה היא מפנינים יקרה היא מכהן הגדול שנכנס לפני ולפנים בת עין (תשסז) עמ' קמ
יג ע"א44 יקרה היא מפנינים מכה"ג שנכנס לפני ולפנים לקוטי שיחות ח"ה עמ' 12, חי"ד עמ' 38, 44, חכ"ז עמ' 247, חכ"ח עמ' 107
יג ע"א44 יקרה היא מפנינים מכה"ג שנכנס לפני ולפנים מתנת חיים - קנינים עמ' כד
יג ע"א44 יקרה היא מפנינים מכה"ג שנכנס לפני ולפנים צפנת פענח (תשסו) עמ' שא
יג ע"א44 יקרה היא מפנינים מכהן גדול שנכנס לפני ולפנים אש דת (אסאד) עמ' שכד
יג ע"א44 יקרה היא מפנינים מכהן גדול שנכנס לפני ולפנים בן מלך - חכמה ומוסר עמ' צג
יג ע"א44 יקרה היא מפנינים מכהן גדול שנכנס לפני ולפנים הר יראה מאמר ד
יג ע"א44 יקרה היא מפנינים מכהן גדול שנכנס לפני ולפנים לקט שיחות מוסר ח"ג עמ' רלא, שיא
יג ע"א44 יקרה היא מפנינים מכהן גדול שנכנס לפני ולפנים מוסר דרך - אפיקי חיים עמ' קיז
יג ע"א44 יקרה היא מפנינים מכהן גדול שנכנס לפני ולפנים תפארת ישראל (הרטמן) עמ' קפז הערה 29
יג ע"א44 יקרה היא מפנינים מכהן גדול שנכנס לפני ולפנים תפארת צבי ויקרא עמ' עז
יג ע"א44 יקרה היא מפנינים מכהן גדול שנכנס לפני ולפניםפרי צדיק ויקרא אות ב, תזריע אות ו, מצורע אות ו
יג ע"א44 יקרה היא מפניניםתבואת יקב (פרידמן) עמ' קסז-קסח
יג ע"א44 יקרה היא מפנינים ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' שא
יג ע"א44 יקרה היא מפנינים מכה"ג שהכהן נכנס לפני ולפנים יוסף לקח כרך א ח"א עמ' לח, קכד
יג ע"א44 מהכהן גדול שנכנס לפני ולפנים חקל יצחק (תשסג) עמ' תנ
יג ע"א45 עבד גדל עמנו בקדושהפרי צדיק וירא אות א
יג ע"א46 הכל רצים לישא גיורתילקוט ביאורים מתיבתא ברכות ח ע"ב עמ' קנח
יג ע"א48 הכלב מכיר את קונו והחתול אינו מכיר דובר צדק עמ' 58
יג ע"א48 כלב מכיר את קונו לחמי תודה דף לו ע"ב
יג ע"א48 כלב מכיר את קונוחי' אגדות דברי שאול חולין ה ע"ב
יג ע"א48 מפני מה הכלב מכיר את קונוילקוט הגרשוני ח"ב
יג ע"א48 שאלו תלמידיו את רבי אלעזר מפני מה הכלב וכו' האוכל עכבר עצמו עאכ"ו של"ה - מס' פסחים אות תמח
יג ע"א49 האוכל ממה שאכל עכבר קשה לשכחה שמן ראש ז' אדר-פורים עמ' תמג
יג ע"א49 האוכל ממה שעכבר אוכל משבח תלמודו ערבי נחל (תשסד) עמ' תתקפד
יג ע"א49 האוכל ממה שעכבר אוכל משכח תלמודואהל שלמה (סגל) בראשית עמ' רמג
יג ע"א49 חתול הוא בגדר השכחה מגן אברהם (טריסק, תשסו) עמ' תה
יג ע"א49 חתול לא מכיר את קונו מגן דוד (טאלנא, תשס) עמ' קעא, קפו {שונרא ב"חד גדיא" הוא רמז לרשע}
יג ע"א49 מי שאוכל ממה שהעכברים אכלו משכח תלמודו קב חיים עמ' קיב
יג ע"א49 מי שאכל משיירי עכברים שוכח אור גנוז (מוסקוביץ) עמ' תסה
יג ע"א50 מפני מה הכל מושלים בעכברים וכו' אפילו גלימי גייצי תפלת דוד (אדר"ת) עמ' קלד
יג ע"א50 מפני מה הכל מושלים בעכבריםאהבת דוד דף מד ע"ב
יג ע"א50 עכברים סורן רע ברכת אליהו (עמאר) בראשית פ' נח מאמר יא
יג ע"א50 רבא אמר אפילו גלימי גייצי מי השילוח (מישור) ח"ב עמ' רה
יג ע"א רש"י ד"ה א"ל מפני שסורן רע באר משה (אפשטיין) שמות עמ' שלב
יג ע"א רש"י - יצר לב של גר הוא יותר מדאי רשע נתיבות חיים (מטלין, תשמא) עמ' סה
יג ע"א תוס' הרא"ש ד"ה ואומר משנת חיים במדבר עמ' תנד
יג ע"ב02 חמישה דברים משכחים את התלמוד באר הגולה באר ב הערה 311-310
יג ע"ב02 חמשה דברים משכחים את הלימוד וכו' והרגיל בזיתים אור תורה השלם (מזריטש) סי' קעז
יג ע"ב02 חמשה דברים משכחים את הלימוד האוכל מטה שאוכל עכבר וממה שאוכל חתול וכו' דברים נחמדים (תשסה) עמ' קיג
יג ע"ב02 חמשה דברים משכחים את הלימוד האוכל ממה שאוכל עכבר וממה שאוכל חתול וכו' בית ישראל (טויסיג) ויקרא עמ' יט
יג ע"ב02 חמשה דברים משכחים את הלימוד וכו' ויש אומרים אף המניח כליו תחת מראשותיו של"ה - מס' שבועות אות קה
יג ע"ב02 חמשה דברים משכחים את הלימוד וכו' ויש אומרים אף המניח כליו תחת מראשותיו בית ישראל (טויסיג) בראשית עמ' קנט
יג ע"ב02 חמשה דברים משכחים את הלימוד וכו' ממה שאכל עכבר חיי נפש ח"ג עמ' צב
יג ע"ב02 חמשה דברים משכחים את הלימוד וכו', חמשה דברים משיבים את הלימוד אוצרות חיים - לימוד תורה עמ' רנח, רנט
יג ע"ב02 חמשה דברים משכחים את הלימוד וכו', שמן זית משיב לימוד של שבעים שנה עקבי אבירים עמ' קמט
יג ע"ב02 חמשה דברים משכחים את הלימוד... והרגיל בזיתים מגיד דבריו ליעקב, לקוטי אמרים סי' ריז, אור תורה סי' קעז
יג ע"ב02 חמשה דברים משכחים את התלמוד וכו'שבט מוסר עמ' קצב
יג ע"ב02 חמשה דברים משכחין את הלימוד וכו' והרגיל בזתים וכו' אוצר המאמרים (תשסא) עמ' קיט
יג ע"ב02 כמה דברים הצריכים לזהר מהם לקיום התורה חוסן יהושע מאמר א פ"ג עמ' קפח
יג ע"ב03 מאכלים שמשפיעים לרע דרך ה' השלם עמ' שלג - מראה דרך
יג ע"ב04 אכילת זית קשה לשכחהבני יששכר ח"ב דף פה ע"ב
יג ע"ב04 האוכל זית משכח תלמודו שמן ראש (כץ) ח"ו עמ' יא
יג ע"ב04 הזית משכח לימוד של שבעים שנה בשעה שהקדימו תער"ב ח"ג עמ' אלף תסג
יג ע"ב04 הזית קשה לשכחה חסד לאברהם - משמיע שלום (תשנה) עמ' כח
יג ע"ב04 הזית קשה לשכחה משמיע שלום עמ' כח
יג ע"ב04 והאוכל לב של בהמה דברים נחמדים (תשסה) עמ' קיג
יג ע"ב04 והרגיל בזיתיםטוב טעם בראשית עמ' ריג
יג ע"ב04 זית קשה לשכחה והשמן היוצא מהזית יפה וטוב לזכרון צמח דוד (סקאליע) עמ' קו
יג ע"ב04 זית משכח התורה ושמן מחזיר התורה לקט אמרי קודש - דברים עמ' לה
יג ע"ב04 זית משכח ושמן מזכירבית אהרן וישראל גל' קיא עמ' קסה {אוכל זיתים עם שמן}
יג ע"ב04 זית משכח כו' שמן מחזיר תלמוד וכו' תורת מנחם ח"ב עמ' 148
יג ע"ב04 זית משכחפרדס יוסף (מנדלבוים) ח"ט עמ' שמח אות עג
יג ע"ב04 זית קשה לשכחה פרדס המלך (תשסט) אות תרעז
יג ע"ב04 זית קשה לשכחה ושמן טוב לזכרון מטר השמים עמ' עז
יג ע"ב04 זיתים מביאים שכחה אמרי פנחס השלם - שער פרשיות ומועדים סי' תיד, שער תורת האדם סי' פט
יג ע"ב05 הרוחץ רגליו זו על גבי זו ס' הבוטח ח"ב עמ' קצא
יג ע"ב07 ה' דברים יפים ללימוד וכו' נזר הקדש ח"א עמ' שג
יג ע"ב07 ה' דברים משיבים את הלימוד פת פחמין... הרגיל בשמן זיתראשית חכמה, חופת אליהו פרק ה אות ב
יג ע"ב07 חמשה דברים יפים לתלמוד האוכל פת חיטין תפארת ישראל (הרטמן) עמ' שפג, שפה הערה 88
יג ע"ב07 חמשה דברים יפים לתלמוד האוכל פתתפארת ישראל עמ' עז
יג ע"ב07 חמשה דברים משיבים את הלימוד וכו' והרגיל ביין ובשמים וכו' חמרי וריחני פיקחין בן מלך - חכמה ומוסר עמ' רצד
יג ע"ב07 חמשה דברים משיבים את הלימוד וכו' כך שמן זית משיב לימוד של שבעים שנהבית ישראל (טויסיג) תנינא ח"ב עמ' קכא, קעה
יג ע"ב07 חמשה דברים משיבים את הלימוד פת פחמין וכו' מצווה ועושה ח"א עמ' תפח
יג ע"ב07 חמשה דברים משיבים את הלימוד וכו' כך שמן זית משיב לימוד של שבעים שנהמגיד דבריו ליעקב, לקוטי אמרים סי' ריז
יג ע"ב08 פת חטים יפה לתלמוד דרשות מהר"ל (יד מרדכי) עמ' תנד
יג ע"ב09 הרגיל בשמן זית וכו'דברי שלום ח"ו סי' תפט
יג ע"ב09 הרגיל בשמן זית משיב את הלימוד ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' קכג
יג ע"ב09 הרגיל בשמן זית משיב את הלימודבית אבא (גוטווירטה) פתח הבית עמ' 6
יג ע"ב09 הרגיל בשמן שמן מפקחו עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' ו
יג ע"ב09 הרוצה שיחכים ירגיל עצמו בשמן זית דרשות מהר"ל (יד מרדכי) עמ' תיט
יג ע"ב10 שמן זית טוב לזכרון אמרי פנחס השלם - שער פרשיות ומועדים סי' תיד, תעט
יג ע"ב10 שמן זית יפה לזכרון חסד לאברהם - משמיע שלום (תשנה) עמ' כח
יג ע"ב10 שמן זית יפה לזכרון משמיע שלום עמ' כח
יג ע"ב10 שמן זית יפה לזכרון פרי הארץ (ויטבסק) עמ' ג
יג ע"ב10 שמן זית מביא לידי זכרון שרגא המאיר על התורה עמ' רכו
יג ע"ב10 שמן זית מחזיר הזכרוןשבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' תה
יג ע"ב10 שמן זית מחזיר תלמודו אבן ישראל (פישר) אגדה ח"א עמ' קטז
יג ע"ב10 שמן זית מסוגל לזכירה אור גנוז (מוסקוביץ) עמ' רב, תקמו
יג ע"ב10 שמן זית משיב הלימוד תפארת משה עמ' לו
יג ע"ב10 שמן מועיל לזכרון - רמז לאברהם קול שמחה פ' ויצא סי' ו
יג ע"ב10 שמן רומז לחכמה תורת חיים (קאסוב) עמ' קלט
יג ע"ב13 אכילת זית משכח לימוד של שבעים שנה עטרת ישועה (תשסד) אות יא ליום ה דחנוכה
יג ע"ב13 אמר ר' יוחנן כשם שהזית משכח לימוד של שבעים שנה זאת זכרון (תשנב) אות סה, פד
יג ע"ב13 זית משכח למוד של שבעין שנה שמן זית משיב עת האוכל עמ' 239 (סי' יג)
יג ע"ב13 כשם שהזית משכח וכו' כן שמן מזכיר עבודת יצחק בראשית עמ' ר
יג ע"ב13 כשם שהזית משכח לימוד של ע' שנה כך שמן זית משיב וכו' באר משה (אפשטיין) במדבר עמ' רמד
יג ע"ב13 כשם שהזית משכח לימוד של ע' שנה כך שמן זית משיב לימוד של ע' שנה תפארת צבי שמות עמ' תלא
יג ע"ב13 כשם שהזית משכח לימוד של שבעים שנה וכו' אור הגנוז (מהאניפאלא, תשסו) עמ' שעט
יג ע"ב13 כשם שהזית משכח לימוד של שבעים שנה כך שמן זית משיב לימוד של שבעים שנה שרגא המאיר מועדים עמ' רצה
יג ע"ב13 כשם שהזית משכח לימוד של שבעים שנה כך שמן זית משיב וכו' אוצרות חיים - לימוד תורה עמ' רס
יג ע"ב13 כשם שהזית משכח לימוד של שבעים שנה כך שמן זית משיב לימוד של שבעים שנה בית ישראל (טויסיג) דברים עמ' לח
יג ע"ב13 כשם שהזית משכח תלמוד של ע' שנהילקוט הגרשוני ח"ב
יג ע"ב13 כשם שזית משכח תלמוד של ע' שנים כך שמן זית משיב תלמוד של ע' שנים חמודי צבי במדבר-דברים עמ' תלה
יג ע"ב13 שהזית משכח לימוד של ע' שנה לקוטי שיחות חי"א עמ' 131
יג ע"ב14 משכח לימוד של שבעים שנה תורת מנחם חכ"ט עמ' 279
יג ע"ב14 שמן זית מהדר תלמודא של ע' שנין ויגד יעקב עמ' סד
יג ע"ב14 שמן זית מהדר תלמודא של ע' שנין צדה לדרך (גרינוולד, תשסט) עמ' נ
יג ע"ב14 שמן זית מחזיר תלמודו של ע' שנה ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' ריא
יג ע"ב14 שמן זית מחזיר תלמודו של שבעים שנה מצווה ועושה ח"ב עמ' תרמב
יג ע"ב14 שמן זית מסוגל להחזיר תלמוד של ע' שנים אהבת חיים (דייטש) עמ' קעה
יג ע"ב14 שמן זית משיב לימוד של ע' שנה שפתי חיים ח"ב עמ' קב
יג ע"ב14 שמן זית משיב לימוד של שבעים שנה עיוני רש"י דברים ח"א עמ' קצג
יג ע"ב17 חמרא וריחני פקחין דברי סופרים סי' לא (עמ' 25)
יג ע"ב17 חמרא וריחני פקחין ים שמחה עמ' ת
יג ע"ב17 חמרא וריחני פקחין מה שהיה הוא שיהיה עמ' פח
יג ע"ב17 חמרא וריחני פקחיןפרי צדיק לך לך אות ג
יג ע"ב17 חמרי וריחני פקחין בן מלך - חכמה ומוסר עמ' קלב
יג ע"ב17 ריחני פקחיןאדיר במרום ח"א פ' רע
יג ע"ב20 עשרה דברים קשים וכו'דברי שלום חלק ד עמ' נא
יג ע"ב20 עשרה דברים קשים ללימוד וכו' קדושת עיניים סי' ש
יג ע"ב20 עשרה דברים קשים ללימוד וכו' והאוכל פת שלא בשל כל צרכו, והאוכל בשר מזוהמא ליסטרון וכו' של"ה - מס' שבועות אות קה
יג ע"ב20 עשרה דברים קשים ללימוד וכו' והמסתכל בפני המת אש דת (אסאד) עמ' פה
יג ע"ב20 עשרה דברים קשים ללימוד וכו' והעובר בין שגי גמלים והעובר בין שתי נשים, והאשה העוברת בין שני אנשים בית ישראל (טויסיג) בראשית עמ' ריח
יג ע"ב20 עשרה דברים קשים ללימוד וכו' והעובר בין שני גמלים והעובר בין שתי נשים, והאשה העוברת בין שני אנשיםבית ישראל (טויסיג) תליתאה ח"א עמ' פח
יג ע"ב20 עשרה דברים קשים ללימוד וכו' מצווה ועושה ח"א עמ' תצא, תצג
יג ע"ב20 עשרה דברים קשים ללימוד... והעובר בין שני גמלים והעובר בין שתי נשים וכו' ראשית חכמה, קדושה פרק ה אות יא, דרך ארץ פרק ג אות טו
יג ע"ב20 עשרה דברים קשים לתלמוד באר הגולה באר ב הערה 310-308
יג ע"ב21 עובר תחת אפסראבני שהם (רובינשטיין) דף לב ע"ב
יג ע"ב29 המסתכל בפני המת וכו' קדושת עינים (טויסיג, תשעא) פרק ד אות עד
יג ע"ב29 הקורא כתב שעל גבי הקבר הקשורים ליעקב (תשסא) עמ' טו
יג ע"ב30 חילוק נתינת הכבוד לנשיא אב"ד ות"ח אור אברהם ברכות עמ' קפא
יג ע"ב30 כבוד הנשיא גדול מאב בית דין אור אברהם - תלמוד תורה עמ' קצד
יג ע"ב30 כבוד הנשיא גדול מכבוד אב ב"ד וכו' אור אברהם ויקרא עמ' שא
יג ע"ב30 כשהנשיא נכנס כל העם עומדים דרשות מהר"ם חביב עמ' תכב
יג ע"ב30 כשהנשיא נכנס כל העם עומדים וכו' אור אברהם - מסכת מגילה עמ' קמד
יג ע"ב30 כשהנשיא נכנס כל העם עומדים לפניו צוף דבש (לוין) מאמר ג
יג ע"ב30 כשהנשיא נכנס כל העם עומדים לפניו... עד שיאמר להם שבו וכו'ראשית חכמה, דרך ארץ פרק ב אות ו
יג ע"ב30 כשהנשיא נכנס כל העם עומדין עיוני רש"י דברים ח"א עמ' לג
יג ע"ב30 כשנשיא נכנס כל העם עומדים יוסף לקח כרך א ח"א עמ' קכד, יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' עט
יג ע"ב32 רבים צריכין לו נחשב הוא כרבים חכמת התורה שמיני עמ' קפה
יג ע"ב36 יצא לצורך דרשות מהר"ם חביב עמ' תכא
יג ע"ב37 לעולם ינהיג אדם את עצמו שחרית וערבית גור אריה שמות פ"ז הערה 55
יג ע"ב40 בימי רשב"ג נישנית משנה זו רשב"ג נשיא רבי מאיר חכם רבי נתן אב"ד וכו' שיחות ר' ראובן עמ' כא
יג ע"ב40 ר' מאיר חכם כתונת פסים פרשת אחרי טז ע"ב
יג ע"ב40 רבי מאיר ורבי נתן פנקסי הראי"ה ח"א עמ' רב
יג ע"ב40 רבי מאיר ורבי נתן וכו' ואפקינהו מבי מדרשא וכו' אסיקו לרבי מאיר אחרים וכו' חמשה מאמרות (תשסט) - סמוכים לעד - הוריות א
יג ע"ב40 רבן שמעון בן גמליאל נשיא, רבי מאיר חכם, רבי נתן אב בית דין אוצרות חיים - אישים ח"ד עמ' תנב
יג ע"ב40 רשב"ג נשיא ר"מ חכם וכו' הוו קיימי תקנת השבין סי' ו (עמ' 57), דברי סופרים סי' כח (עמ' 21), מחשבות חרוץ סי' ד (עמ' 14)
יג ע"ב40 רשב"ג נשיא ר"מ חכם ר"נ אב"ד נחלת דבש מהדו"ק ח"א סי' לו אות ב
יג ע"ב40 רשב"ג נשיא רבי מאיר חכם וכו' אילו הי' תמורה לא הי' קרב וכו' סיני וכו' עוקר הרים כו' לקוטי שיחות חי"ב עמ' 195, 122, חט"ז עמ' 432, חכ"ג עמ' 194
יג ע"ב40 רשב"ג נשיא, ר"מ חכם ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תרכט
יג ע"ב42 לא בעו למיהוי היכרא וכו' המעלות לשלמה (תשמז) עמ' שפה
יג ע"ב42 רשב"ג לא מחל על כבודומוסר המקרא והתלמוד עמ' קסה
יג ע"ב43 למחר כי אתא חזו דלא קמו מקמייהו וכו' אסיקו לרבי מאיר אחרים המעלות לשלמה (תשמז) עמ' שלה
יג ע"ב44 א"ל ר"מ לר"ן אברהם את ידו ח"א דף קמח ע"ב
יג ע"ב44 א"ל ר"מ לר"נ אנא חכם ואת אב"ד צפנת פענח (תשסו) עמ' רצא
יג ע"ב44 אמר ליה רבי מאיר לרבי נתן וכו' והוי אנא אב בית דין ואת נשיא וכו' אוצרות חיים - אישים ח"ד עמ' תנג
יג ע"ב44 מחלוקת רשב"ג ור"מ ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' רעז
יג ע"ב45 בקשו להוריד את רבן גמליאל מנשיאותו ע"י שישאלוהו בעוקצין ימלא פי תהלתך ח"א עמ' מא, רלז
יג ע"ב45 גלי עוקצין נפש הרב עמ' יח
יג ע"ב45 מי ימלל גבורות ה' ימלא פי תהלתך ח"ב עמ' תרפב
יג ע"ב45 מי ימלל גבורות ה' ישמיע כל תהילתו צדקת הצדיק סי' רכב, שיחת מלאכי השרת עמ' 11
יג ע"ב45 מי ימלל גבורות ה' ישמיע כל תהלתו ויקהל משה (אלפלס) דף יח ע"א
יג ע"ב45 מי ימלל גבורות ה' ישמיע כל תהלתו צפנת פענח (תשסו) עמ' פח
יג ע"ב45 נימא ליה גלי עוקצים וכו' מי ימלל גבורות ה' ישמיע קול תהילתופרי צדיק נצבים אות יז
יג ע"ב45 נימא ליה גלי עוקציםאבן פינה עמ' 157
יג ע"ב46 למי נאה למלל גבורות ה' מי שיכול להשמיע כל תהילותיוכתונת פסים פרשת אחרי יז ע"א
יג ע"ב46 למי נאה למלל גבורות ה' וכו' אסיקו לרבי מאיר - אחרים, ולרבי נתן - יש אומריםבית ישראל (טויסיג) תנינא ח"ב עמ' רנז-רנח
יג ע"ב46 מי שיכול להשמיע כל תהלתואשל אברהם (שפירא) עמ' תשכח
יג ע"ב46 תהלה נקראת התורה פני חיים (פלג'י) דף רמג ע"א
יג ע"ב48 פשט גרס ותנא לקוטי דיבורים עמ' 1159
יג ע"ב51 אמר להן רבן שמעון בן גמליאל וכו' אסיקו לרבי מאיר אחרים אוצרות חיים - אישים ח"ד עמ' תמז
יג ע"ב52 אחרים אומרים הוא רבי מאיר המאור הגדול (גר"א) עמ' פד
יג ע"ב52 אחרים אומרים, רש"י ד"ה מתני ליה רבי נחלת דבש מהדו"ק ח"א סי' לו אות יב
יג ע"ב52 אחרים היינו רבי מאיר דרשות לחם שלמה עמ' סא
יג ע"ב52 אחרים זה רבי מאיר עץ החיים (אבולפיה, תשנג) עמ' קכד
יג ע"ב52 אסיקו ליה לר"מילקוט הגרשוני ח"ב
יג ע"ב52 אסיקו לר' מאיר אחריםשם משמעון (שפירא) עמ' ל
יג ע"ב52 אסיקו לרבי מאיר אחרים הקשורים ליעקב (תשסא) עמ' יב
יג ע"ב52 העונש לר"מ ור' נתןמוסר המקרא והתלמוד עמ' קצ
יג ע"ב52 יש אומרים זה רבי נתן גנא דפלפלי עמ' תמה
יג ע"ב52 מאן אחרים ר' מאיר אמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) וישלח כט
יג ע"ב52 מאן אחרים ר"מ קשוטי כלה חי"א אות סג
יג ע"ב52 מאן יש אומרים רבי נתן לחמי תודה דף צא ע"א
יג ע"ב52 מיהו ניקנסינהו דלא נימרו שמעתא משמייהו אסיקו לרבי מאיר אחרים ולר' נתן יש אומרים של"ה תושבע"פ אות תפא
יג ע"ב52 ר' מאיר נקרא אחריםשערי תודה ח"ב דף ב ע"ד
יג ע"ב52 ר"מ נקרא אחרים תורת יחיאל בראשית עמ' שי
יג ע"ב54 דברי חלומות לא מעלין ולא מורידין מילי דשמיא - טעם לשבח הערה 2 עמ' יא
יג ע"ב54 נהי דאהני לך קמרא דאבוך לב דוד (תשסט) עמ' צו
יג ע"ב55 אילו היה תמורה לא היה קרב וכו' ה"מ היכי דאהני מעשיהו שרגא המאיר על התורה עמ' רלט
יג ע"ב55 מתני רבי לרבי שמעון בריה אחרים אומרים יוסף לקח כרך א ח"א עמ' קע
יג ע"ב55 מתני רבי לרבי שמעון בריה אחרים אומרים וכו', סיני ועוקר הרים איזה מהם קודם צמח דוד (סקאליע) עמ' תפ
יד ע"א01 מאן נינהו אחרי' וכו' איש אמונים דף יא ע"ד
יד ע"א01 מאן נינהו שמימיהם אנו שותים ושמם אין אנו זוכרין קהלת יעקב פורים עמ' שפא
יד ע"א01 מי הם אלה שמימיהם אנו שותים ושמותיהם אין אנו מזכירים עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קצא, קצד
יד ע"א01 מי הם הללו שמימיהם אנו שותים דובר צדק עמ' 8
יד ע"א04 א"ל גם אהבתם וכו' דרשות שמן רוקח עמ' קכח
יד ע"א04 גם קנאתם גם שנאתם כבר אבדה קהלת יעקב פורים עמ' תקנט
יד ע"א05 פלוגתא דרבי ור"ש האויב תמו חרבות חנן אלקים עמ' נג
יד ע"א06 ה"מ היכא דאהנו מעשיו חנן אלקים עמ' רנד
יד ע"א06 ה"מ היכי דאהני מעשייהו יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קמט, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) עמ' צא
יד ע"א09 אפילו רבי דענוותנא הוא ישראל קדושים עמ' *66-64, תקנת השבין סי' ו (עמ' 57), דברי סופרים סי' כח (עמ' 21), מחשבות חרוץ סי' ד (עמ' 14)
יד ע"א09 אפילו רבי דענותן היה, אמרו משמיה דרבי מאיר יוסף לקח עמ' קע
יד ע"א11 בקי ופלפלן כו' תורת מנחם חנ"ה עמ' 316
יד ע"א11 וחד אמר עוקר הרים עדיף פתח טוב עמ' צז
יד ע"א11 ח"א סיני עדיף וח"א עוקר הרים עדיף וכו' דרכי צדק עמ' תלו
יד ע"א11 חד אמר סיני עדיף וחד אמר עוקר הרים עדיף דרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' נב
יד ע"א11 חד אמר סיני עדיף וחד אמר עוקר הרים עדיף פוקד עקרים סי' ו (עמ' 50), דובר צדק עמ' 149
יד ע"א11 חד אמר סיני עדיף וחד אמר עוקר הרים עדיףפרי צדיק מטות אות י
יד ע"א11 חריף נקרא עוקר הרים קב חיים עמ' עח
יד ע"א11 סיני תורה בציון עמ' שד
יד ע"א11 סיני ועוקר הרים ברכת מועדיך לחיים ח"א דף ב ע"א [ה ע"א ד"ה והנראה], כו ע"ד [צא ע"א ד"ה וזהו], מט ע"ד [קעו ע"ב ד"ה וזהו]
יד ע"א11 סיני ועוקר הרים מבשרת ציון ח"א עמ' י
יד ע"א11 סיני ועוקר הרים מטר השמים עמ' כז
יד ע"א11 סיני ועוקר הרים קדושת עינים (טויסיג, תשעא) פרק י אות יד
יד ע"א11 סיני ועוקר הרים קהלת דוד (טאלנא, תשסג) עמ' קפב
יד ע"א11 סיני ועוקר הרים תתן אמת ליעקב (תשסד) ח"ב עמ' ל
יד ע"א11 סיני ועוקר הרים איזה מהם עדיף מצווה ועושה ח"א עמ' תקכו
יד ע"א11 סיני ועוקר הרים איזה מהן קודם וכו'שבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' צז
יד ע"א11 סיני ועוקר הרים וכו' שערי הישיבה ח"ב עמ' קסט, קצ
יד ע"א11 סיני ועוקר הרים מחלוקת הי עדיף לקט שיחות מוסר ח"ג עמ' תשד
יד ע"א11 סיני ועוקר הרים מי עדיף שערי תלמוד תורה (תשמז) עמ' קמ-קמא
יד ע"א11 סיני ועוקר הרים מי עדיף שערי תלמוד תורה (תשסו) עמ' קנב
יד ע"א11 סיני ועוקר הרים מי עדיף תורת יחיאל בראשית עמ' תיד
יד ע"א11 סיני ועוקר הריםבכורי אברהם דף פא ע"ב, פב ע"ב, פג ע"ב
יד ע"א11 סיני ועוקר הריםהדרת מלך ח"ג עמ' כח הערה 57
יד ע"א11 סיני ועוקר הרים, חריף ומקשה, מתון ומסיק חוסן יהושע מאמר א פ"ז עמ' ריב
יד ע"א11 סיני עדיף בית יצחק (שמלקיש) על התורה מאמר מא אות ג
יד ע"א11 סיני עדיף דברי שמואל (תשנח) עמ' קכד
יד ע"א11 סיני עדיף ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' שפח, תפג
יד ע"א11 סיני עדיף ישמח חיים (תשסה) מע' ס אות יד
יד ע"א11 סיני עדיף או עוקר הרים עדיף אור אברהם ברכות עמ' נג
יד ע"א11 סיני עדיף או עוקר הרים עדיף ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רעג
יד ע"א11 סיני עדיף וכו' עוקר הרים עדיף תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קסג
יד ע"א11 פליגו בה רבן שמעון בן גמליאל ורבנן, חד אמר סיני עדיף לדעת חכמה ומוסר ח"א עמ' יג
יד ע"א11 פליגו בה רבן שמעון בן גמליאל ורבנן, חד אמר סיני עדיף, וחד אמר עוקר הרים עדיף של"ה - מס' שבועות אות ל
יד ע"א11 פליגי בה רשב"ג ורבנן חד אמר סיני עדיף וחד אמר עוקר הרים עדיף נחלת דבש מהדו"ק ח"ב סי' כ אות א
יד ע"א11 פליגי בה רשב"ג ורבנן, חד אמר סיני עדיף וחד אמר עוקר הרים עדיף לחמי תודה דף רנב ע"א
יד ע"א11 תלמוד חכם נקרא סיני טיול בפרדס ח"א עמ' פה
יד ע"א12 סיני עדיף דאמר מר הכל צריכין למרי חטיא מצווה ועושה ח"א עמ' תנז, תסב
יד ע"א12 סיני עדיף הכל צריכים למרי דחטי קומץ המנחה (צונץ) דרוש סג אות ז
יד ע"א12 סיני עדיף כו' הכל צריכין למרי חטיא כו' חריף ומקשה כו' מתון ומסיק תורת מנחם חנ"ג עמ' 94
יד ע"א12 סיני עדיף כי הכל צריכין למרא דחיטיא נחמד ונעים (תשסט) לקוטי אמרים אות קלב
יד ע"א12 ר"י סיני וכו' ואפ"ה לא קביל ר"י עלי' וכו' תורת מנחם ח"ה עמ' 210
יד ע"א12 ר"י סיני רבה עוקר הרים שלחו לתמן איזה מהם קורם וכו' ברית שלום (תשסח) עמ' קצא
יד ע"א12 ר"י סיני רבה עוקר הרים שלחו לתמן איזה מהם קודם וכו' ברית שלום (תעח) דף ל ע"ב
יד ע"א12 רב יוסף מורשה - שיחות למועדים עמ' קסז
יד ע"א12 רב יוסף סיני, ורש"י - משניות וברייתות סדורות לו כנתינתן מהר סיני תורת מנחם ח"א עמ' 97, ח"ג עמ' 127
יד ע"א12 רב יוסף סיני וכו' עדיף וכו' הכל צריכין למרי חטיא לקוטי שיחות חי"ג עמ' 32, חט"ז עמ' 221
יד ע"א12 רב יוסף סיני רבה עוקר הרים בי חייא ח"א עמ' רצב
יד ע"א12 רב יוסף סיני רבה עוקר הרים של"ה תושבע"פ אות שסב, תסד
יד ע"א12 רב יוסף סיני רבה עוקר הרים שלשלת הקודש עמ' ל
יד ע"א12 רב יוסף סיני רבה עוקר הרים וכו' מתון ומסיק מאי תיקו חמשה מאמרות (תשסט) - סמוכים לעד - הוריות א
יד ע"א12 רב יוסף סיני, וברש"י אילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' קנה
יד ע"א12 רב יוסף סיני רבה עוקר הרים ויברך דוד עמ' קלו
יד ע"א12 רב יוסף סיני רבה עוקר הרים, הי מייניהו עדיף, הכל צריכין למרי דחיטים אמרי נועם (מועדים) סי' יט לשבועות
יד ע"א12 רבה עוקר הרים באר שרים בראשית פ' תולדות דרוש ו אות ב
יד ע"א12 רבה עוקר הרים, ורש"י - חריף ומפולפל בתורה תורת מנחם ח"ג עמ' 127
יד ע"א12 רבי יוסף סיני רבה עוקר הרים קדושת ציון (תשנד) ח"א עמ' פו
יד ע"א12 שלחו להו סיני עדיף, דאמר מר הכל צריכין למרי חטיאדרשות שבט הלוי עמ' קצח, רכא
יד ע"א12 שלחו לתמן וכו' סיני עדיף וכו' הי מינייהו עדיף וכו' חריף ומקשה וכו' מתון ומסיק מאי תיקו לקוטי שיחות חי"ח עמ' 407
יד ע"א13 הכל צריכים למרי חטיאתורה תמימה בהקדמה לבראשית
יד ע"א13 הכל צריכין למארי חטיא קרן לדוד דברים עמ' רעד
יד ע"א13 הכל צריכין למרי דחיטיא תורת יחיאל בראשית עמ' תיח
יד ע"א13 הכל צריכין למרי חטיא מגלה עמוקות (תשסח) אופן רמו
יד ע"א13 לא קביל רב יוסף עלי' וכו' אפי' אומנא לביתי' לא חליף לקוטי שיחות ח"ה עמ' 137
יד ע"א13 מלך רבה כ"ב שנין והדר מלך ר' יוסף ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רלח
יד ע"א13 מלך רבה עשרין ותרתי שנין נחלת דבש מהדו"ק ח"א סי' יג אות ה
יד ע"א14 וכל שני דמלך רבה וכו'טוב ירושלים ויקרא פ"כ פסוק יא
יד ע"א14 כולהו שנין דמלך רבה ורב יוסף אפילו אומנא לביתיה לא קרא בנין שלמה ח"ב (תשסז) עמ' ע
יד ע"א14 כל כ"ב שנים שמלך רבה אור גנוז (מוסקוביץ) עמ' שלא
יד ע"א14 כל עשרין ותרתין שנין דמלך רבה, רב יוסף אפילו אומנא לביתיה לא קרא שפתי חיים - מידות ועבודת ה' ח"א עמ' תריא
יד ע"א14 ר"י הי' ראש ישיבה, "סיני" ורש"י תורת מנחם חלק מ עמ' 11, 14
יד ע"א14 רב יוסף אפי' אומנא לביתיה לא חליףדרשות שבט הלוי עמ' ק
יד ע"א15 דאביי לא איפריך וכו' אמר ליה נחמני פתח ואימא אוצרות חיים - אישים ח"א עמ' נז
יד ע"א15 כל דאמר מילתא ולא מפריךילקוט הגרשוני ח"ב
יד ע"א16 רבי זירא ורבה בר רב מתנה הי מינייהו עדיף, רבי זרא הריך ומקשה, ורבה בר רב מתנה מתון ומסיק, מאי, תיקו אוצרות חיים - לימוד תורה עמ' רכט
יד ע"א16 רבי זירא חריף ומקשה ורבה בר רב מתנה מתון ומסיק של"ה תושבע"פ אות תפט
יד ע"א17 חריף ומקשה תורת מנחם חל"ה עמ' 284
יד ע"א17 חריף ומקשה וכו' מתון ומסיק בשעה שהקדימו תער"ב ח"א עמ' קצג
יד ע"א רש"י - סיני עדיף - מי ששנה משנה וברייתא סדורין לו בנתינתן מהר סיני ישמח חיים (תשסה) מע' ס אות ידמסכת זבחים

ללקט ביאורי אגדות על מסכת זבחים (עם טקסט מלא של המקורות)

ב ע"א שהחטאת מכפר על מעשה משמרת איתמר (תשסז) עמ' שעג
ב ע"א חוץ מן הפסח והחטאת לחמי תודה דף כב ע"ב
ב ע"א כאשר נדרת, נדבה הכתב והקבלה דברים פכ"ג פסוק כד
ב ע"א כל הזבחים וכו' כשרים אלא שלא עלו לבעלים (ורש"י) לקוטי שיחות חי"ז עמ' 135
ב ע"א כל הזבחים שנזבחו שלא לשמן תאומי צביה עמ' רעט, רצד
ב ע"א כל הזבחים שנזבחו שלא לשמן כו' חוץ כו' רא"א אף האשםכתר שם טוב (תשסד) סי' שכ
ב ע"א כל הזבחים שנזבחו שלא לשמן כשרים לחמי תודה דף רד ע"ב
ב ע"א כל הזבחים שנזבחו שלא לשמן כשרים תקנת השבין סי' י (עמ' 101)
ב ע"א כל הזבחים שנזבחו שלא לשמן כשרים חוץ מפסח וחטאת אור אברהם ויקרא עמ' כט, לח
ב ע"א משנהטוב ראיה
ב ע"א פסח ששחטו שלא לשמו פסול דרשות הצל"ח השלם עמ' תסא
ב ע"א רש"י ד"ה שמעון דרשות מהר"ם בנעט עמ' מז
ב ע"א שייכות המיוחדת של סדר קדשים לישראל לקוטי שיחות חי"ז עמ' 138
ב ע"א שמעון אחי עזרי' וברש"י כרם טוביה עמ' תכז
ב ע"א שמעון אחי עזריה ורש"י משנת חיים דברים עמ' תקסב
ב ע"א שמעון אחי עזריה, ורש"י ד"ה שמעון מצווה ועושה ח"א עמ' תקמג, תקמד
ב ע"ב אם הוי סתמא לשמה חכמת התורה צו עמ' ח
ב ע"ב אתנו ב"ד דלא לימא לשמו דילמא אתי למימר שלא לשמו ובתוס'מאיר עיני חכמים מהדו"א ח"ג דף יד ע"א
ב ע"ב אתנו בית דין דלא לימא לשמו דלמא אתי למימר שלא לשמופרי צדיק תזריע אות ט
ב ע"ב בגט צריך שיאמר בפירוש שעושה לשם גירושין ברכות אבי דף צא ע"ב
ב ע"ב כל הקרבנות סתמן כלשמןנפש החיים עמ' 114
ב ע"ב לשם ששה דברים הזבח נזבח לשם ניחוח וברש"י לנחת רוח להקב"ה שאמר ונעשה רצונו אורות ונתיבות ח"ב שער ה פרק ג אות י
ב ע"ב לשמה הוא לפי ההתחלה מערכי לב (שוואב) מועדים ח"ב עמ' רה
ב ע"ב מאי כרום זולת לבני אדםמסתרי ים התלמוד עמ' 16
ב ע"ב סתמא לשמה קאי דברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' צד
ב ע"ב סתמא נמי דלשמן דמי צדקת הצדיק סי' קסז
ב ע"ב סתמא שלא לשמה תורת החסידים הראשונים עמ' רעה
ב ע"ב צריך לכוון בשעת שחיטה לשם נחת דוח להקב"ה - רש"י אור אברהם - הגדה של פסח - קונטרס שואלין ודורשין עמ' תכ
ב ע"ב תוד"ה סתם משנת חיים שמות עמ' שנב
ב שמעוןאחי עזריהתבואת יקב (פרידמן) עמ' קסח
ב. במתני' שלא לשמן וברש"י פרורים משלחן גבוה ח"ג שאלה סה
ב. הו"ע הקדשים, והראשונה של כל סדר קדשים תורת מנחם חנ"ז עמ' 233
ב. הניתנין מתן ארבע שנתערבו וכו' קרבן מנחה (תשעד) עמ' שלג
ב. חוץ מן הפסח שנזבחו שלא לשמן שהן פסולין לגמרי פקודת אלעזר (תשסד) עמ' קנה
ב. חטאת העוף למטה מחוט הפיקרא עולת העוף למעלה שמן הטוב (תשסב) - דברי תורה אות מ
ב. חטאת שלא לשמה פסולה גור אריה ויקרא פ"ד אות י
ב. כל הזבחים שנזבחו שלא לשמן בשרים וכו' בני אתה עמ' לו
ב. כל הזבחים שנזבחו שלא לשמן וכו' כתב וחתם סופר - כתב סופר עמ' קו
ב. כל הזבחים שנזבחו שלא לשמן וכו' חוץ מפסח תפארת צבי ויקרא עמ' קלח
ב. כל הזבחים שנזבחו שלא לשמן כו' לא עלו לבעלים לשם חובה, ורש"י תורת מנחם חמ"ו עמ' 53
ב. כל הזבחים שנזבחו שלא לשמן כשרים גור אריה ויקרא פ"ה הערה 92
ב. כל הזבחים שנזבחו שלא לשמן כשרים שער המלך (תשנז) עמ' רצו
ב. כל הזבחים שנזבחו שלא לשמן כשרים אלא שלא עלו לבעלים לשם חובה אגרא דפרקא (תשסה) עמ' שי
ב. כל הזבחים שנזבחו שלא לשמן כשרים אלא שלא עלו לבעלים לשם חובה מי השלוח (תשסז) ח"ב דף רט
ב. כל הזבחים שנזבחו שלא לשמן כשרים אלא שלא עלו לבעלים לשם חובה תורת מנחם חנ"ז עמ' 238
ב. כל הזבחים שנזבחו שלא לשמן כשרים אלא שלא עלו לבעלים לשם חובה וכו' חיי שלמה עמ' רכ
ב. כל הזבחים שנזבחו שלא לשמן כשרים וכו' חנן אלקים עמ' צה, יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' ריד, ריח, כג, מקראי קדש (תשנג) עמ' עא, צה, קי, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' לח, שמג, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' מ
ב. כל הזבחים שנזבחו שלא לשמן כשרים חוץ מן הפסח חמודי צבי מועדים עמ' תקמז
ב. למה לי למיתנא אלא שלא עלו ליתני ולא עלו לבעלים לשם חובה של"ה תושבע"פ אות שיד
ב. מהזמן שראוי שיוקרב לקרבן נפסל בלא לשמה גור אריה שמות פי"ב הערה 116
ב. עולה ששחטה שלא לשמה פרדס מרדכי עמ' ת
ב. פסח שנשחט שלא לשמו בזמנו דפסול ערבי נחל (תשסד) עמ' תקכה
ב. רש"י - התנו בית דין דלא לימא לשמו דלמא אתי למימר שלא לשמו תפארת צבי ויקרא עמ' סב
ב. שמעון אחי עזריה אומר ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' שלט
ב. שמעון אחי עזריה אומר שערים מצוינים בראשית-שמות עמ' סד
ב. שמעון אחי עזריה, וברש"י באר משה (אפשטיין) שמות עמ' תשסז, במדבר עמ' קיב, דברים עמ' תתקצד
ב. תוס' ד"ה כל הזבחים וכו' נחלת דבש מהדו"ק ח"א סי' ו אות ה
ב. תפארת ישראל יכין אות טו, עזריה הוא אביו דרבי אלעזר בן עזריה מצווה ועושה ח"א עמ' תקמג
ב: א"ל רבינא לרב פפא לא הוית גבן באורתא בתחומא וכו' כתנות אור עמ' שנז
ב: בדיני לשמה בגט וזבחים ערבי נחל (תשסד) עמ' תסא
ב: גרי"ז פרורים משלחן גבוה ח"א שאלה טו
ב: טעמא שלא לשמן הא סתמא עלו לבעלים יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' רכג, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' שה, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' ט
ב: יוכיח סופו על תחילתו תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קג
ב: כל הזבחים שנזבחו שלא לשמן בשרים אלא שלא עלו לבעלים לשום חובה, הא סתמא עלו נמי לבעלים וכו' אוצר המאמרים (תשס) עמ' קלג
ב: לשם השם, ובפי' רש"י להקב"ה שאמר ונעשה רצונו דעת חכמה ומוסר ח"ג עמ' עח
ב: לשם ניחוח, לשם הנחת רוח הקב"ה - רש"י אור אברהם ברכות עמ' קמ
ב: לשם ששה דברים הזבח נשבח עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' יח
ב: סתמא כלשמה דמי אור אברהם - מסכת מגילה עמ' שפח
ב: סתמא לשמה קאי חקל יצחק (תשסג) עמ' עד
ב: סתמא נמי כלשמן דמי דברי חיים על התורה (תשנט) עמ' שיד
ב: סתמא שלא לשמה הוי גנזי צדיקים (תשסב) עמ' ק
ב: צריכים מחשבה בשעת זביחה לשם זבח אגרא דכלה ח"ב עמ' קלג
ב: קדשים סתמא לשמה קיימין זכרון אליעזר עמ' קלו
ב: קדשים סתמן לשמן עומדין פנים מסבירות עמ' שח
ב: שלא לשמו פוסל בפסח משיב נפש (גינצלר, תשסה) עמ' קנג
ג ע"א בת מינה מחריב בה חכמת התורה יתרו עמ' תצג
ג ע"א חטאת ששחטה לשם חולין כשרה אור אברהם במדבר עמ' רה
ג ע"א חטאת ששחטה לשם חולין כשרה אור אברהם ויקרא עמ' לח
ג ע"א חטאת ששחטה לשם עולה פסולה קומץ המנחה עמ' 2 (סי' ט), 3 (סי' י)
ג ע"א חטאת ששחטה לשם עולה פסולהאמת ליעקב עה"ת עמ' שצה
ג ע"א חטאת ששחטה לשם עולה פסולה, שחטה לשם חולין כשרה כו' (ורש"י) תורת מנחם חלק לב עמ' 87
ג ע"א תוס' ד"ה הכותב מאיר עיני חכמים מהדו"ב ח"א דף לא ע"ב
ג ע"ב אתא קרא ואפקיה מק"ו אור אברהם ויקרא עמ' יח
ג ע"ב ואין חולין מחללין קדשים משנת חיים ויקרא עמ' שפא
ג. דמינה מחריב בה דלאו מינה לא מחריב בה אור חדש פ"ה אות 574
ג. דמינה מחריב בה דלאו מינה לא מחריב בה שפתי מנחם - שבת תשובה עמ' קד
ג. חטאת ששחטה לשם עולה פסולה וכו' קרבן מנחה (תשעד) עמ' שד
ג. חטאת ששחטה לשם עולה, פסולה, לשם חולין, כשירה אור חדש פ"ג אות 38, פתיחה אות 403
ג. נזבחו שלא לשמן בין שינוי קודש בין שינוי בעלים כשר חוץ מפסח וחטאת עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' שמג
ג. תוד"ה ואר"י א"ש אך צריך להניח מקום כתנות אור עמ' שנז
ג. תוס' ד"ה הכותב תימה אמאי לא קתני בהך יתר על כן, דמכל הני קמייתא לא מצי למידק סתמא פסול, אלא מהך. ותירצו וכו' ערבי נחל (תשסד) עמ' תסב
ג. תוס' ד"ה התם וכי תימא דהיכא דזה מוסיף על זה וזה על זה שייך שפיר למיתני הוסיף כו' ערבי נחל (תשסד) עמ' תנח
ג. תוס' ד"ה כתב איך סלקא דעתך להוכיח מנמלך דין סתמא. ותירצו דס"ד כיון שנמלך, מסתמא תחלה כתב על דעת כך כשימלך יהא ראוי לגרש אחרת ערבי נחל (תשסד) עמ' תסב
ג: וכפר עליו - עליו ולא על חברו, חברו דומיה דידיה באר הגולה באר א הערה 83
ג: חטאת ששחטה על מי שמחויב חטאת פסולהאיש צעיר דף ה ע"ב
ג: עליו ולא על חבירו גור אריה ויקרא פט"ז הערה 126
גב ע"ב שיתן דמה למעלה ולא שיתן דמה למטה אור אברהם ויקרא עמ' עח
גד ע"ב מ"ד וילך דוד ושמואל וישבו בנויות ברמה וכו' אלא שהיו יושבין ברמה ועוסקין בנויו של עולם וכו' ועל דבר זה נתקנא דואג האדומי בדוד אוצרות חיים - בהמ"ק עמ' צג
ד מצינו בבאין לאחר מיתה שהן כשרין ואין מרצין אור אברהם - תשובה עמ' כג
ד ע"א אין שינוי בעלים בקרבן ציבור - תוס' אור אברהם הלכות מגילה וחנוכה עמ' שב
ד ע"א אין שינוי בעלים בקרבן ציבור אור אברהם שמות עמ' קפח
ד ע"א בדבר של ציבור אין בו שייכות ליחידס' ג' תמוז תשנד עמ' טו
ד ע"א והקריבו בני אהרן הדם זו קבלהקרן פני משה ח"א עמ' כו
ד ע"א והקריבו הכל המזבחה ואמר מר זו הולכת אברים לכבש וכו'טוב ירושלים ויקרא פ"ה פסוק יג
ד ע"א ורש"י ותוס' [אם בקרבן צבור יש שייכות להיחיד] לקוטי שיחות חל"ג עמ' 110
ד ע"א לא ביפר עכ"ז כיפר ואיפכא בנין שאול עמ' ז
ד ע"א שינוי בעלים לא שייך בקרבן ציבור - תוס' אור אברהם - הגדה של פסח - קונטרס שואלין ודורשין עמ' תנט
ד ע"א תוד"ה וישנן בציבור משנת חיים במדבר עמ' יד, מכתב ד
ד ע"ב אימא היכא דשחטן שלא לשמה ליפסלו אור אברהם ויקרא עמ' לא
ד ע"ב אשכחן שלמים שאר קדשים מנלן דבעינן לשמן אור אברהם ויקרא עמ' כט
ד ע"ב הרי עלי עולה כמאן דטעין אכתפיה דמיפנים יפות על תהלים עמ' תיד
ד ע"ב קרבן חטאת קודם לעולה בנין שאול עמ' קעט
ד. אין כפרה אלא בדם ים שמחה עמ' רכג
ד. אין שינוי בעלים בקרבן ציבור, שהכל בעליו - תוס' אור אברהם ברכות עמ' קנא
ד. בזבח בעי שהזריקה תהיה לשמה גור אריה ויקרא פ"ה הערה 95
ד. והקריבו - זו קבלת הדם וכו' תורה בציון עמ' תצ
ד. זו הולכת איברים לכבש גור אריה ויקרא פ"א הערה 278
ד. תאמר בהולכה שאפשר לבטלה גור אריה ויקרא פ"א הערה 277
ד: תוד"ה שקולים גור אריה ויקרא פ"א הערה 157
ד: תוס' ד"ה מחשבה בעלמא וכו' נחלת דבש מהדו"ק ח"א סי' ו אות ה
ה ע"א אותה לשמה כשירה שלא לשמה פסולה מאיר עיני חכמים מהדו"א ח"ג דף טו ע"א
ה ע"א אם כשדין ירצו ואם אינם מרצין למה הן באין אור אברהם ויקרא עמ' לא
ה ע"א אם כשרים ירצו ואם אין מרצין למה הן באין אור אברהם - הגדה של פסח - קונטרס שואלין ודורשין עמ' תמ
ה ע"א בשטמ"ק - דלמצוה בעלמא נינהו לענין כשרות לקוטי שיחות חל"ב עמ' 183
ה ע"א ומה עולה שאינה מכפרת אינה מרצה לב דוד (תשסט) עמ' יט
ה ע"א חטאת שלא לשמה פסולה אור אברהם ויקרא עמ' לז
ה ע"א רמי ריש לקיש ע"ג מעוהי בבי מדרשא ומקשי וכו' רש"י דבר טוב עמ' שעג
ה ע"ב דוקא מזבח הפנימי מקטירין קטורת במקומו - רשב"א אור אברהם שמות עמ' רמז
ה ע"ב הניח בהמה לשני בניו ומת מנחת מרדכי עמ' רנ
ה ע"ב יורשיה נמי מיכפר משנת חיים ויקרא עמ' סג
ה ע"ב לר"ח בר יוסף מקדש בכלי שרת בפנים ויוצא, ולר"י אפי' בחוץ ובכלי חול רנת יצחק תליתאה ח"ב עמ' נה
ה ע"ב עלה בכבש ופנה לסובב ובא לו וכו' דרשות מהרי"ץ לחנוכה ח"א דרוש יט עמ' קטז
ה ע"ב קשיא ליה לר"ל אשם דלא אתי לאחר מיתה וכו' אור אברהם - הגדה של פסח - קונטרס שואלין ודורשין עמ' תמא
ה ע"ב רש"י ד"ה מאן תקנת השבין סי' יג (עמ' 120)
ה ע"ב רש"י ד"ה שכן משנת חיים ויקרא עמ' סג
ה. הקטרת אימורין אינה מעכבת גור אריה ויקרא פ"ו הערה 211
ה. מה לעולה שכן כליל גור אריה ויקרא פ"א הערה 252
ה. רמי ר"ל על מעוהי בי מדרשא מנחת יצחק ויקרא-דברים עמ' רלג
ה. רמי ריש לקיש על מעוהי בי מדרשא ומקשי וכו' אלא אמר ריש לקיש אפתח אנא פתחא לנפשאי וכו' אגרא דפרקא (תשסה) עמ' שז
ה: אין "לשמו" מעכב בהקטרת אימוריץ באר הגולה באר ג הערה 144
ה: אשם שמתו בעליו למיתה אזיל פנים מסבירות עמ' קפט
ה: הוא עצמו לא הוקטרו אימורין כשר גור אריה ויקרא פ"ד הערה 53
ה: הניח בהמה לשני בניו אין ממירין בה מים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' כז
ה: הניח מנחה לשני בניו הרי אלו מביאין אותה עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' יד
ה: רש"י ד"ה מיעוט גור אריה ויקרא פ"ד אות כא
ה: רש"י ואין כפרה אלא ברם גור אריה ויקרא פ"ה הערה 93
הוסיף הכתוב הויה אחרתיריעות שלמה (אוזאן) פ' קרח
הפיגול והנותר והטמא שהעלן ע"ג מזבח פקע וכו' יציב פתגם - חנוכה-שבועות עמ' פז
ו ע"א איבעיא להו אעשה דלאחר הפרשה מכפרא או לא מכפרא לחמי תודה דף רב ע"א
ו ע"א אימא כיפר גברא וכו' משנת חיים ויקרא עמ' מט, רפו
ו ע"א אין לך אדם מישראל שאינו חייב עבור עשה ימלא פי תהלתך ח"א עמ' ק
ו ע"א אעשה דלאחר הפרשה כו' משנת חיים ויקרא עמ' מג, קנד
ו ע"א הפרשה מכפרא או לא מכפראאמת ליעקב עה"ת עמ' סב
ו ע"א וכי סמיכה מכפרת והלא כו' משנת חיים ויקרא עמ' מג
ו ע"א זה מקיבעא וזה מקופיא חכמת התורה תולדות עמ' ס
ו ע"א חטאת מכפרת על חייבי עשה מק"ו תקנת השבין סי' טו (עמ' 135)
ו ע"א כאילו לא כיפר משנת חיים בראשית עמ' תכא
ו ע"א כאילו לא כיפר וכיפר משנת חיים במדבר עמ' קעט
ו ע"א כאילו לא כיפר וכיפר משנת חיים ויקרא עמ' מא
ו ע"א כיפר וכו' לא כיפר לקוטי שיחות חכ"ז עמ' 14
ו ע"א כפרה מקופיא מנחת מרדכי עמ' רנ
ו ע"א לא סמך כשר בדיעבד, ובסוגיא ברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' נ
ו ע"א מקופיא מכפרא משנת חיים ויקרא עמ' מב
ו ע"א עולה מכפרת על כמה מ''ע, חטאת על כל חטא בעי לאיתויי לקוטי שיחות חל"ב עמ' 8
ו ע"א קרבנות אי מכפרין אעשה לאחר הפרשה אבן ישראל על התורה (תשסב) עמ' קמא
ו ע"א שאם עשאה לסמיכה שיירי מצוה משנת רבי אהרן - מאמרים ח"א עמ' עו
ו ע"א תוד"ה והלא משנת חיים ויקרא עמ' רלד
ו ע"א תוס' ד"ה מקופיא שביתת שבת סי' ב (עמ' 71)
ו ע"ב לב ב"ד מתנה עליהם (ורש"י) תורת מנחם חל"ו עמ' 48
ו ע"ב על טומאה שאירעה בין זה לזה משנת חיים במדבר עמ' תקכח
ו ע"ב רש"י ד"ה קרבנות צבור משנת חיים ויקרא עמ' לא
ו ע"ב שני שעירי עצרת באים על טומאה שאירע בין זה לזה לקט אמרי קודש - מועדים עמ' קעג, קעד
ו ע"ב שעירי עצרת למה הם באים על טומאת מקדש וקדשיודרשות שבט הלוי עמ' קצג
ו. אין הכפרה אלא בדם גור אריה שמות פכ"ג הערה 82, ויקרא פ"א הערה 328, פ"ד הערה 52, פ"ו הערה 211, פט"ז הערה 97, דברים פ"ה הערה 15
ו. אין כפרה אלא בדם נצח ישראל עמ' קעג הערה 102
ו. דאי איכא כמה עשה גביה מכפרא וברש"י רנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' יג
ו. ואם גאל יגאל לרבות את השו"פ, לרבות את היורשין עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' רסא, רסד
ו. עולה מכפר על עשה דלאחר הפרשה רנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' יג
ו. שאם עשאה לסמיכה שירי מצוה מעלה עליו הכתוב כאילו לא כיפר תפארת צבי ויקרא עמ' ל
ו. תוס' ד"ה מקופיא מים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' כז
ו: בכל עת ובכל שעה דרך ה' (באום) ח"ד פ"ד הערה 31
ו: כבשי עצרת למה וכו' עיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תקס
ו: סכין מושכתן למה שהן דמשק אליעזר (רלב"ג) שמות פרק לד פסוק א בהערה
ו: ראויין היו ישראל להקריב קרבנותיהן בכל עת ובכל שעה אלא שחיסך הכתוב דעת חכמה ומוסר ח"א עמ' קנד
ו: ראוים היו ישראל להקריב קורבנותיהם כל שעה גור אריה ויקרא פט"ז אות יח
ו: רש"י ד"ה לא כיפר וכו' תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' צח
ו: שעירי עצרת וכו' שני למה קרב על טומאה שאירעה בין זל"ז, אמור מעתה ראויין היו ישראל להקריב קרבנותיהן בכל עת ובכל שעה דעת תורה דברים ח"א עמ' רמז
וישמע יתרו מה שמועה אומר לציון (כהן) דף יז ע"ב
ז אין לך אדם שאינו מחויב עשהעמק יהושע (שפירא, תרפה) דרוש ה עמ' יט
ז ע"א אבימי אתעקרא ליה מסכת רוח חיים (חיד"א) עמ' רמג
ז ע"א אין לך ארם בישראל שאינו מחוייב עשה לחמי תודה דף קלא ע"א, קפב ע"ב, רכד ע"א
ז ע"א אשכחן שינוי קודש וכו' חלק יעקב (קנטור) דרוש יב
ז ע"א 'דבר ה' בזה' זה וכו' זכרון דברים (תשנט) עמ' קו
ז ע"א חטאת חלב ששחטה לשם חטאת דם כשרה אור אברהם ויקרא עמ' מא
ז ע"א ליכא חד מישראל דלא מחוייב עשה ברכות אבי דף נב ע"ב
ז ע"א מכשיר היה בן בתירא בפסח ששחטו שחרית בארבעה עשר לשמו וכו' לחמי תודה דף פג ע"ב, קפג ע"ב
ז ע"א עולה מכפרת על חייבי עשהפנים יפות על תהלים עמ' רסז
ז ע"א עולה מכפרת על עשה אבן ישראל (פישר) אגדה ח"א עמ' צז
ז ע"א עליו ולא על חבירו ישמח חיים (תשסה) מע' ע אות מה
ז ע"א ריצה פרקליט נכנס דורון אחריו באר שרים במדבר פ' הקדמה
ז ע"א שאין אדם שאינו מחוייב עשהילקוט הגרשוני ח"ב
ז ע"א תודה לשם תודה משנת חיים שמות עמ' קנח
ז ע"ב אי דלא עבד תשובה זבח רשעים תועבה ברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' נ
ז ע"ב אי דליכא תשובה זבח רשעים תועבה לקוטי שיחות ח"ו עמ' 328
ז ע"ב אי דליכא תשובה זבח רשעים תועבה פוקד עקרים סי' ד (עמ' 18)
ז ע"ב אי דליכא תשובה זבח רשעים תועבהפרי צדיק צו אות ג
ז ע"ב אמר רבא עולה דורון הוא וכו'מרפא לשון עמ' קמא
ז ע"ב דלכך חטאת קדמה חכמת התורה שמיני עמ' קפד
ז ע"ב האי עולה דורן הוא וכו' חלק יעקב (קנטור) דרוש טז
ז ע"ב האי עשה ה"ד אי לא עביר תשובה וכו' תורת מנחם ח"ב עמ' 254
ז ע"ב ואמר רבא עולה דורון היא וכו' לב דוד (תשסט) עמ' יט
ז ע"ב זבח רשעים תועבה ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' שלב
ז ע"ב חטאת וכו', למה באה לפני עולה, לפרקליט שנכנס, ריצה פרקליט נכנס דורון אחריו אוצרות חיים - בהמ"ק עמ' רכא
ז ע"ב חטאת ועולה כמו פרקליט ודורן עטרת ישראל (באהפאלי) עמ' צו
ז ע"ב חטאת למה באה וכו' פרקליט שנכנס וכו' לקוטי שיחות חל"ב עמ' 8
ז ע"ב חטאת למה באה כו' לפני עולה לפרקליט שנכנס לרצות ריצה פרקליט ונכנס דורון אחריו תורת מנחם חנ"ה עמ' 153, 353
ז ע"ב חטאת למה באה לפני עולה בי חייא ח"ב עמ' לד
ז ע"ב חטאת למה באה לפני עולה למה הדבר דומה לפרקליט שנכנס ריצה פרקליט נכנס דורון לקט אמרי קודש - ויקרא עמ' כח, מב
ז ע"ב חטאת קודם לעולה משל לפרקליט שנכנס הדורון אחריו חכמת התורה צו עמ' קט
ז ע"ב חטאת קודמת חכמת התורה וישלח עמ' שלו
ז ע"ב חטאת קודמת לעולה הקשורים ליעקב (תשסא) עמ' קמא
ז ע"ב חטאת קודמת לעולה חכמת התורה פקודי עמ' כג
ז ע"ב כפרקליט שנכנס וכו' לקוטי שיחות חל"ד עמ' 64
ז ע"ב למה באה לפני עולה לפרקליט שנכנס וכו' ברית שלום (תשסח) עמ' תרסט
ז ע"ב למה באה לפני עולה, לפרקליט שנכנס וכו' ברית שלום (תעח) דף סו ע"א, קד ע"ד, קה ע"א
ז ע"ב משל לפרקליט שנכנס הדורון אחריו חכמת התורה שמיני עמ' קיט, קפד
ז ע"ב משל לפרקליט שנכנס תחילה קהלת יעקב פורים עמ' יד
ז ע"ב עולה - דורון הואאבן ישפה עמ' 1
ז ע"ב עולה בעי תשובה, דאי ליכא תשובה זבח רשעים תועבה רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תקפח
ז ע"ב עולה דורון ברכת מועדיך לחיים ח"ב דף ח ע"ב [כח ע"ב ד"ה והאמת]
ז ע"ב עולה דורון הוא אור אברהם ויקרא עמ' מב
ז ע"ב עולה דורון הוא וכו' דברי ברוך ח"ב סי' מח אות ה
ז ע"ב עולה דורון היא אגרות ר' יצחק אלחנן עמ' קפז, קצ
ז ע"ב עולה דורון היא אוצרות חיים - בהמ"ק עמ' רכ
ז ע"ב עולה דורון היא הקשורים ליעקב (תשסא) עמ' מא
ז ע"ב עולה דורון היא ישמח חיים (תשסה) מע' י אות סג
ז ע"ב עולה דורון היא תקנת השבין סי' יב (עמ' 117, 120), *יד (עמ' 122-123), שביתת שבת סי' ב (עמ' 71)
ז ע"ב עולה דורון היאפרי צדיק נח אות ב, צו אות ג, שמיני אות ד
ז ע"ב עולה דורון היא... 'זבח רשעים תועבה' שיחות הרב צבי יהודה שמות עמ' 122
ז ע"ב עולה הוי דורון חכמת התורה תצוה עמ' רמה
ז ע"ב עולה מכפרת על מי שעבר על מצות עשה אחרי התשובהשערי תשובה שער ד אות ו
ז ע"ב קרבן עולה הוא דורוןפנים יפות על תהלים עמ' קצו
ז ע"ב קרבנות צבור סכין מושכתן למה שהן חכמת התורה תולדות עמ' תריט
ז ע"ב ריצה פרקליט - נכנס דורוןילקוט הגרשוני ח"ב
ז ע"ב ריצה פרקליט משנת חיים שמות עמ' שה
ז ע"ב ריצה פרקליט נכנם דורון עיוני רש"י במדבר עמ' רל, רלב
ז ע"ב ריצה פרקליט נכנם דורון אחריודברי שמואל (תשנח) עמ' קצב
ז ע"ב ריצה פרקליט נכנס דורון משנת חיים במדבר עמ' קעד, רנט, תקכח
ז ע"ב ריצה פרקליט נכנס דורון אחריו דברי שמואל (תשנח) עמ' קצב
ז ע"ב ריצה פרקליט, ותוספות ד"ה ריצה ראה חיים ח"ב דף יט ע"ג [סה ע"ב ד"ה ואם]
ז ע"ב רש"י ד"ה עולה - אחר שכפרה התשובה וכו' כאדם שסרח במלך כו' לקוטי שיחות חל"ב עמ' 8
ז ע"ב שעולה הוי דורון נתיבות יצחק - ירח האיתנים עמ' רנו
ז ע"ב תוד"ה ריצה משנת חיים במדבר עמ' קעה
ז. אין אדם בישראל שאינו מחוייב בעשה שמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' קמה
ז. אין לך אדם מישראל שאינו חייב בעשה כתנות אור עמ' שנד
ז. אין לך אדם שאינו חייב עשה ערבי נחל (תשסד) עמ' תמח
ז. אמר רבא חטאת ששחטה על מי שאינו חייב כלום פסולה כתנות אור עמ' עו¬
ז. אע"פ שמפיל לך חללים רבים עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' סד
ז. ארבעה צריכין להודות - רש"י אור אברהם ברכות עמ' דש
ז. החטאת מכפרת על מצות עשה ול"ת מקראי קדש (תשנג) עמ' שמב
ז. וכפר עליו ולא על חבית יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' לד
ז. חטאת מכפרת על חייבי עשה מקל וחומראיש צעיר דף ה ע"ב
ז. חטאת מכפרת על חייבי עשה, ותוד"ה על רנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' יד
ז. חטאת מכפרת על לא תעשה אור לשמים (תשסג) עמ' קעט
ז. חטאת ששחטה על מי שאינו מחויב כלום פסולהאיש צעיר דף ה ע"ב
ז. מי שיש בידו ביטול עשה ולא שב וקרינן ביה זבח רשעים תועבה פרורים משלחן גבוה ח"ה שאלה עב
ז. עולה דורון היא כללי המצות (צפת תשנב) עמ' 102
ז. עולה מכפרת על חייבי עשה פנים מסבירות עמ' רכח
ז: א"ר שמעון חטאת למה באה למה באה לכפר אלא למה באה לפני עולה לפרקליט שנכנס, [ריצה פרקליט, נכנס] דורון אחריו של"ה - מס' יומא אות מ בהגה"ה
ז: אי דליכא תשובה זבח רשעים תועבה באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' רנז, דברים עמ' שנא, שפט, תעג
ז: אי דליכא תשובה, זבח רשעים תועבה אור אברהם - תשובה עמ' ד
ז: אי ליכא תשובה זבח רשעים תועבה תפארת משה עמ' קה
ז: אי מביא קרבן בלי תשובה חקל יצחק (תשסג) עמ' שנג
ז: אמר רבא עולה דורן הוא, ה"ד אי דליכא תשובה וכו' כתנות אור עמ' שנד
ז: אמר רבא עולה ששחטה על מי שאינו מחוייב כלום פסולה שמן הטוב (תשסב) - צפחת השמן אות ו
ז: העולה נירונת כדורון גור אריה ויקרא פ"ט הערה 99
ז: ואמר רבא עולה דורון הוא וכו' וענפיה ארזי אל (תשסו) עמ' יא, כג
ז: ואמר רבא עולה דורון היא, היכי רמי אי רליכא תשובה, זבח רשעים תועבה וכו' של"ה - מס' יומא אות נג
ז: זבח פסח בהוייתו יהא יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רטו
ז: חטאת וכו' למה באה לפני עולה, לפרקליט שנכנס לרצות ריצה פרקליט נכנס דורון אחריו דרך ה' (באום) ח"ד פ"ו אות צב
ז: חטאת למה באה לפני עולה גור אריה שמות פכ"ט הערה 25
ז: חטאת למה באה... לפני עולה... ריצה פרקליט נכנס דורון באר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' סח, במדבר עמ' שמ
ז: חטאת קודמת לעולה משל לפרקליט שנכנס ריצה פרקליט נכנס דורון אחריו תפארת צבי ויקרא עמ' ריז
ז: חטאת קודמת לעולה ריצה פרקליט נכנס דורון נועם הברכה עמ' צט
ז: יצא פרקליט נכנם דורון כללי המצות (צפת תשנב) עמ' 178
ז: למה באה [חטאת] לפני עולה, לפרקליט שנכנס ריצה פרקליט נכנס דורון אחריו דברי חיים על התורה (תשנט) עמ' קג
ז: למה חטאת באה לפני עלה וכו' אור אברהם - תשובה עמ' רלב, שסז, שצד
ז: למה חטאת קודמה לעולה, משל לפרקליט שנכנס למלך וכו' כתנות אור עמ' שנג
ז: משל לפרקליט רצה נכנס דורון אחריו שמן הטוב (תשסב) - דברי תורה אות מב
ז: עולה דורון הוא ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תרנא
ז: עולה דורון הוא ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תקסא
ז: עולה דורון היא אור אברהם - מסכת מגילה עמ' ס
ז: עולה דורון היא אור אברהם - תשובה - קונטרס אהבת איתן והוספות חדשות עמ' מז
ז: עולה דורון היא אור אברהם ברכות עמ' רלח
ז: עולה דורון היא דברי חיים על התורה (תשנט) עמ' קלג
ז: עולה דורון היא קומץ המנחה (צונץ) דרוש כד אות ג
ז: עולה דורון היא ולא מכפרה מקופיא מכפרה מקיבעא לא מכפרה איש צעיר דף ו ע"א
ז: עולה דורון היא כו' פרדס המלך (תשסט) אות שפד
ז: עולה הבאה עם חטאת לאו לכפרה פרדס מרדכי עמ' תח
ז: עולה כשרה מקיבעא לא מכפרא מקופיא מכפרא וכו' דברי חיים על התורה (תשנט) עמ' קלז
ז: עלה דורון היא אור אברהם - תשובה עמ' ה
ז: עלה מכפר אעשה אור אברהם - תשובה עמ' קה
ז: קדבן המובא ללא תשובה של בעליו הוא תועבה לפני ה' גור אריה דברים פ"י הערה 50
ז: רש"י - זבח רשעים, פסוק הוא במשלי פרדס המלך (תשסט) אות שפד
ז: רש"י מליץ טוב גור אריה במדבר פט"ו הערה 71
ז: רש"י מן הצאן ומן הבקר היינו שלמים גור אריה שמות פ"כ הערה 228
זאת תורת העולה - כל שפסולו בקודש אם עלה לא ירדאשל חיים ח"א עמ' קכד
ח ע"א זהו שאומרים עליו אדם גדול הוא אור הישר בראשית דף סח ע"ב
ח ע"א מנחתם ונסכיהם אפילו בלילה וכו' תורת מנחם ח"ז עמ' 50
ח ע"א שנה עליו הכתוב לעכב אור אברהם שמות עמ' רלח
ח. שיהיו כל עשיותיו לשם חטאת גור אריה ויקרא פ"ד הערה 41
ח. שנה עליו הכתוב לערב אור אברהם - תשובה עמ' תיז
ח: פסח בזמנו ולשמו כשר שלא לשמו פסול וכו' ואימא שחטיה לשם עולה וכו' מים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' כב-כג
ט ע"א איתא ב' קראי למותר הפסח כנסת יחזקאל (פאנעט) דרושים עמ' ריט
ט ע"א שחטיה לשם מעשר ליהוי מעשר וכו' ולמילקא עליה בלא יגאל ובתוס' מאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף כה ע"א
ט ע"א תוד"ה ושלמים משנת חיים ויקרא עמ' קפו
ט ע"א תורה אחת לכל החטאות וכו'טוב ירושלים ויקרא פ"ו פסוק ב
ט ע"ב אי נמי דליתביה לכהנים משנת חיים במדבר עמ' שיח
ט ע"ב חטאת חלב וכו' כולהו לפסולא לקוטי שיחות חל"ב עמ' 7
ט ע"ב עיקר חטאת נקט, וברש"י באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' רלז, שמות עמ' תתקט, ויקרא עמ' שב
ט תלתא קראי כתיבי וכו' וברש"י תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' שמג
ט. בטעם למה מלך שמחל על כבשו אין כבשו מחל - תוס' אור אברהם - תשובה עמ' פח, שנג
ט. ואימא שחטיה לשם תודה וכו' מים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' כג
ט. זריקת הדם הוי אכילת מזבח - רש"י אור אברהם - מסכת מגילה עמ' שמב
ט. מי איכא מידי דפסח גופיה לא בעי לחם ומותרו בעי לחם מים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' כג
ט: אין כפרה למתים פנים מסבירות עמ' קפט
ט: וזאת תורת המנחה תורה אחת לכל המנחות תפארת צבי ויקרא עמ' סב
ט: זריקת הדם הוי אכילת מזבח - רש"י אור אברהם ברכות עמ' רלח, רסד
ט: רב משמיה דמבוגקסת הסופר (תשעו) עמ' שפג {כדרלעומר נקרא כדר מבוג - שם עמ' שפב}
טו ע"א וברש"י טמא אסור באכילת קדשים גם בבמות גנא דפלפלי עמ' קפ
טו ע"א רש"י ו"ה אלא בהולכה לקוטי שיחות חל"ב עמ' 55
טו ע"א תוד"ה אלא לקוטי שיחות חלק ל עמ' 305
טו ע"א תוד"ה זר וד"ה טבול משנת חיים בראשית עמ' קעג
טו ע"ב אונן (ורש"י) לקוטי שיחות ח"ט עמ' 361
טו ע"ב אונן אסור בעבודה גנא דפלפלי עמ' פד
טו ע"ב זר מנלן הכתב והקבלה ויקרא פכ"ב פסוק ב
טו ע"ב זר שקיבל הדם או הוליכו חילל עבורה אור אברהם במדבר עמ' רב
טו ע"ב כל הזבחים כו' ובתוס' משנת חיים ויקרא עמ' שצא
טו ע"ב כל הזבחים שקבל וכו'דברי שלום חלק א עמ' כג
טו ע"ב מבעל מום הכתב והקבלה ויקרא פכ"א פסוק יב
טו ע"ב מחוסר בגדים מחלל עבודה אור אברהם במדבר עמ' קצ
טו ע"ב עומד ע"ג כלים משנת חיים שמות עמ' כה
טו ע"ב עומד על גבי כלים פסול זכור לאברהם (וייס) פ' בהעלותך
טו: אונן שהקריב פסול הקרבן גור אריה ויקרא פ"י הערה 122
טו: זר שעבד חילל את הקדשים פרורים משלחן גבוה ח"ג שאלה פה
טו: כל הזבחים שקבל דמן זר ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תקמד
טו: כל הזבחים שקבל דמן זר וכו' ערל ובו' - פסלבית ישראל (טויסיג) תנינא ח"ב עמ' שיז
טו: כל הזבחים שקבל דמן זר וכו' ערל וכו' - פסל בית ישראל (טויסיג) ח"ו עמ' קכב
טו: כל הזבחים שקבלו זר דמן וכו' - ובתוס' שם דרשות שמן רוקח עמ' קכז
טו: עמד על גבי כלי הוי חציצה חקל יצחק (תשסג) עמ' תנו
טו: קיבל בשמאל פסול ורבי שמעון מכשיר כסף נבחר עמ' עה
טו: שלא רחוץ ידים ורגלים וכו' פסל בית ישראל (טויסיג) ויקרא עמ' קז
טו: תוס' ד"ה אבנט, ואבנט הוא כמו חגור של שש ארוכה מאוד וכו' שהי' הכהן מקיפו סביביו ב"פ כנגד לב של אדם פקודת אלעזר (תשסד) עמ' קמז
טז אסור להקריב בעל מום אף בבמהאהל שלמה (סגל) בראשית עמ' תנא
טז ע"א אונן כשר להקריב בבמה מנחת מרדכי עמ' מח
טז ע"א אונן מנלן רכתיב ומן המקדש לא יצא וכו'טוב ירושלים ויקרא פכ"א פסוק יב
טז ע"א אזהרה לזר מדכתיב, וזר לא יקרב אליכם אור אברהם במדבר עמ' קפו
טז ע"א בע"מ כו' לא הותרו בבמה משנת חיים ויקרא עמ' שצב, תעט
טז ע"א בעל מום מחלל עבודה אור אברהם במדבר עמ' קפו
טז ע"א דאונץ וכו' שרי בבמה משנת חיים בראשית עמ' קעג
טז ע"א הפסולים לעבודה בבמה ברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' נו
טז ע"א טמא כו' לא הותרו בבמה משנת חיים ויקרא עמ' שכג, שצא, שצג, תנ
טז ע"א כבוד ת"ח עדיף מכבוד המלך - תוס' אור אברהם - רות עמ' רכב
טז ע"א לא הותרו בבמה משנת חיים בראשית עמ' קעג, קעח
טז ע"א לפני ה' ולא לפני במה רנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' שעט
טז ע"א מה לבעל מום שכן עשה בו קרב כמקריב טמא יוכיח וברש"ימאיר עיני חכמים מהדו"ג ח"א דף קצב
טז ע"א מלך אינו יכול למחול על כבודו משום דאין זה שלו - תוס' אור אברהם דברים עמ' קעט
טז ע"א מלך שמחל על כבודו אין כבודו מחול - תוס' אור אברהם שמות עמ' קלד, שו
טז ע"א קול ה' שהיה הולך מסוף העולם ועד סופוהחברה והשפעתה מאמר 7 פרק ג
טז ע"א שכן לא הותרו בבמה משנת חיים במדבר עמ' רלז
טז ע"א תוד"ה מיושב, מלך שמחל על כבודו אין כבודו מחול אור אברהם בראשית עמ' שלט
טז ע"א תוס' ד"ה אף מאיר עיני חכמים מהדו"א ח"ג דף ג ע"ב
טז ע"ב מה ליושב שכן פסול לעדות ברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' נו
טז ע"ב תוד"ה אבל משנת חיים במדבר עמ' פו
טז. אונן פסול להקרבה אור תורה (קאלמייר, תשסא) עמ' מ
טז. אזהרה שלא יקרב זר גור אריה במדבר פי"ח אות 16
טז. אתיא בק"ו מיושב ובתוס' מנחת יצחק ויקרא-דברים עמ' קלט
טז. מה ליושב שפסול לעדות ובתוס' ברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' קיד
טז. מיושב תלמיד חכם - תוס' אור אברהם - תלמוד תורה עמ' קעה
טז. סמיכה על הקרבן בכל כוחו פרורים משלחן גבוה ח"ה שאלה עא
טז. עבודה בהשתחוואה פוסל עבודה - תוס' אור אברהם ברכות עמ' רט
טז. תוד"ה מיושב פרורים משלחן גבוה ח"א שאלה כג
טז. תוס' ד"ה מה וזאת התורה עמ' רנז
טז. תוס' ד"ה מה, הקשה הר"ר אפרים, כהן גזלן יהא פסול לעבודה מקל וחומר וכו' כסף נבחר עמ' עו, רצז
טז. תוס', מלך שמחל על כבודו אין כבודו מחול מאחר שכבודו של המלך בא לו מכח העם עקבי אבירים עמ' צד-צה, קלב, שמח, תז, תיא
טז: גרי"ז פרורים משלחן גבוה ח"ב שאלה צג
טז: טמא ובע"מ פסולים בבמה ואונן ויושב כשרים ברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' קטז
י ע"א תוד"ה מקוםבנין אפרים עמ' קעד [הלכה]
י ע"ב א"ל ר"א הרי הוא אומר כחטאת כאשם וכו'כתר שם טוב (תשסד) סי' שכ
י ע"ב תוד"ה הרי הוא אומרמשפט כהן, רנד
י: אין דם האשם נזרק אלא למטה מחוט הסיקרא גור אריה ויקרא פי"ד הערה 111
י: בידי שמים עונשין מן הדין פנים מסבירות עמ' קיג
י: זריקת רם בעולה היא למטה מחוט הסיקרא גור אריה ויקרא פ"א הערה 301
יא ע"א אין לך עבודה כשרה מערב עד בקר אלא זו אור אברהם הלכות מגילה וחנוכה עמ' רפג
יא ע"א מה לעולה שכן אינה מכפרת לב דוד (תשסט) עמ' יט
יא ע"ב באר שרים במדבר פ' בהעלותך דרוש ו אות ב
יא ע"ב אמר שמעון בן עזאי מקובל אני מפי שבעים ושנים זקן וכו' תורת אביגדור ח"ד עמ' רצה
יא ע"ב את הכבש אחד תעשה בבקר וכו' אחד בבוקר ולא שנים בבוקר ובתוס' שם דבעלמא דרשינן אחד מיוחד שבעדרו דרושים ואגדות חתם סופר עמ' קכז
יא ע"ב בן בתירא מכשיר פסח ששחטו י"ד שחרית שני המאורות (תשסח) עמ' מג
יא ע"ב הפסח ששחטו שחרית בארבעה עשר וכו' כאילו נשחט בין הערבים לקוטי שיחות חט"ז עמ' 217
יא ע"ב הפסח ששחטו שחרית בי"ד שלא לשמו וכו' צמח צדקה עה"ת עמ' קצב
יא ע"ב מגדף בה רב אבהו שני המאורות (תשסח) עמ' קכ
יא ע"ב מדכתיב את הכבש משנת חיים שמות עמ' רצו
יא ע"ב מקובל אני מפי שבעים ושנים זקן ביום שהושיבו את ר' אלעזר בן עזריה בישיבהכוזרי מאמר ג סי' סה
יא ע"ב שחיטת הפסח ביום י"ד אור אברהם ויקרא עמ' צו
יא: אמר שמעון בן עזאי נחלת דבש מהדו"ק ח"א סי' ג אות ג
יא: ביום שהושיבו את ראב"ע מה שהיה הוא שיהיה עמ' קז
יא: הכא עיקר התם אגב גררא נסבה פרדס מרדכי עמ' תכה
יא: הפסח שנשחט בי"ר בבוקר גור אריה שמות פי"ב הערה 115
יא: הפסח ששחטו בי"ד שחרית שלא לשמו וכו' בן בתירא פוסל אז בין אם נשחט לשמו בין אם נשחט שלא לשמו ערבי נחל (תשסד) עמ' תקכה
יא: הפסח ששחטו שחרית בי"ד שלא לשמו וכו' בן בתירא פוסל יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רטו, יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קצט, יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' רכ, רל, יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' עב, מקראי קדש (תשנג) עמ' תלח, תסז
יא: מכשיר היה בן בתירא בפסח שנשחט קודם התמיד ערבי נחל (תשסד) עמ' תתרצט
יא: מכשיר היה בן בתירא בפסח ששחטו בי"ד שחרית דכוליה יומא זימנא הוא מים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' כ, כג
יב אכל חלב והפריש קרבן והמיר וחזר בו כיון דאדחי אדחי איש אמונים דף לד ע"ב
יב ע"א אר"י פוסל הי' בן בתירה בפסח ששחטו בי"ד שחרית בין לשמו ובין של"ל וכו' כנסת יחזקאל (פאנעט) דרושים עמ' רכ
יב ע"א בע"ח נדמין איש מבין ח"א דף קח ע"ד
יב ע"א כתיב והי' שבעת ימים תחת אמו הא לילה חזי כו' לילה לקדושה ויום להרצאה, ורש"י תורת מנחם חנ"א עמ' 126
יב ע"א לילה אינו מחוסר זמן תיבת גמא (תשעא) ח"ב עמ' ד
יב ע"א לילה לקדושה משנת חיים ויקרא עמ' רצב
יב ע"א לילה לקדושה יום להרצאה אור אברהם ויקרא עמ' קעו
יב ע"א לילה לקדושה יום להרצאה אור אברהם שמות עמ' עח
יב ע"א לילה לקדושה יום להרצאה משנת חיים במדבר עמ' שנה
יב ע"א קיי"ל כרבנן דריב"ב דפסח ששחטו בשחרית בארבעה עשר פסול לחמי תודה דף ל ע"ב
יב ע"א רבי אפטוריקי תיבת גמא (תשעא) ח"ב עמ' קצו
יב ע"א שיטמ"ק אות ל"א משנת חיים במדבר עמ' שנט
יב ע"א שיטת בן בתירא בקרבן פסח אור אברהם שמות עמ' ע
יב ע"א תוד"ה יום משנת חיים ויקרא עמ' רעד
יב ע"א תוד"ה יום תיבת גמא (תשעא) ח"ב עמ' קצט
יב ע"א תוד"ה לילה תיבת גמא (תשעא) ח"ב עמ' קצט
יב ע"ב אמר עולא אר"י אכל חלב והפריש קרבן ותוס' בדל"ד ורש"י איש אמונים דף יד ע"ד
יב ע"ב ההוא סבא מצווה ועושה ח"א עמ' תקנד
יב ע"ב הואיל ונדחה ידחה צמח צדקה עה"ת עמ' קצד
יב ע"ב למה למיתני שבעים ושתים דכולהו בחדא שיטתא דובר צדק עמ' 69
יב ע"ב תוד"ה בן עזאי דגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' צ
יב ע"ב תוס' - לרבי יוחנן דס"ל בע"ח נדחין אף בדיחוי מעיקרא אמאי לא יליף ממחוסר זמן דהוי דיחוי מעיקרא קרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' קסט
יב ע"ב תוס' ד"ה וש"מ, מחוסר זמן לא הוי דיחוי וכו'שפע חיים ח"ו עמ' סט
יב. אין מחוסר זמן לבו ביום תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' ע
יב. בהמה של שני שותפין הקדיש חציה וחזר ולקח חציה חיי נפש ח"ג עמ' רפח
יב. דליל שמיני נכנס לדיר להתעשר יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קסח
יב. יום להרצאה לילה לקדושה יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' צו
יב. לבן בתירא אינו רשאי להקדיש קרבן פסח רק ביום י"ד מגיד דבריו ליעקב (מביאלה, תשסד) עמ' קמג
יב. לר"י אף בן בתירה לא מכשיר פסח ששחטו בשחרית גור אריה שמות פי"ב אות יד
יב. מומר לע"ז שהפריש קרבן וכו' יציב פתגם - פסח עמ' ב
יב. סוגיא דדיחוי בדמים וענפיה ארזי אל (תשסג) עמ' מח-נו
יב. פסח בשר היכי משכח"ל וכו' תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' שמג, שמד
יב. תוד"ה הג"ה פרורים משלחן גבוה ח"ד שאלה נב
יב. תוס' ד"ה אי דאפרשי' - מותר פסח נקרב שלמים מגיד דבריו ליעקב (מביאלה, תשסד) עמ' קמה
יב. תוס' ד"ה שמע מינה דחיה בידים דגרע מסתם דחיה ערבי נחל (תשסד) עמ' תתשנג
יב: אכל חלב והפריש קרבן והמיר דת וחזר בו הואיל ונדחה ידחה וכו' חמודי צבי במדבר-דברים עמ' תנט
יב: בתוס' אי אכל חלב והפריש קרבן חקל יצחק (תשסג) עמ' תכב
יב: הפריש קרבן והמיר דת פנים מסבירות עמ' של
יב: מהו דתימא התם אין בידו לתקן מקראי קדש (תשנג) עמ' ריט
יג ע"א אמר ר"ע מנין לקבלה שלא תהא אלא בכהן כשר עיוני רש"י במדבר עמ' תקיג
יג ע"א בנוגע להולכת וזריקת הדם ע"ג המזבח וכו' תורת מנחם חנ"ג עמ' 49, 234
יג ע"א הזבח נפסל בארבעה דברים וכו' ר"א אומר המהלך במקום שהוא צריך להלך מחשבה פוסלת במקום שאי"צ להלך אין מחשבה פוסלת תורת מנחם חמ"ט עמ' 139
יג ע"א והלך וכו' שלא לשמן וכו' פסולים וכו' ר"קו מכשיר וכו' ר"א אומר המהלך במקום שהוא צריך וכו' לקוטי שיחות חי"ז עמ' 188
יג ע"א והקריבו זו קבלת הדם, וברש"י שם עיוני רש"י במדבר עמ' תקיא, תקיב
יג ע"א והתניא והקריבו וו קכלת הדם וכו'טוב ירושלים ויקרא פ"ה פסוק יג
יג ע"א זריקה כו' ומעכבת כפרה משנת חיים ויקרא עמ' צד
יג ע"א כל הפורש ממך אגרות ר' יצחק אלחנן עמ' ז
יג ע"א כל הפורש ממך כפורש מחייו אילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' מד
יג ע"א לא אמרה אלא לחדד תתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' קלו
יג ע"א מנין לקבלה שלא תהא אלא בכהן כשר וכלי שרת אור אברהם שמות עמ' רלג
יג ע"א מרבה אף שפיכת שירים משנת חיים דברים עמ' רצ
יג ע"א ר' עכודות הקרבן, ברש"י ובתוס'קרן פני משה ח"א עמ' קי
יג ע"א רש"י ד"ה כשהוא - זימנין הולכה ליתי' וכו' לקוטי שיחות חל"ב עמ' 55
יג ע"א שוחט בצד מזבח וזורק בנין שאול עמ' רג
יג ע"ב אחת אכילת אדם ואחת אכילת המזבח לקט אמרי קודש - ויקרא עמ' יא
יג ע"ב אכילת אדם אכילת מזבח דרך מצותיך (חב"ד) דף צ ע"ב
יג ע"ב אכילת אדם וכו' אכילת מזבח ספר המאמרים תרנ"ט עמ' קלט
יג ע"ב אכילת מזבח לקוטי שיחות חכ"ח עמ' 303
יג ע"ב ואם האכל יאכל בשתי אכילות הכתוב מדבר אחת אכילת אדם ואחת אכילת מזבח בשעה שהקדימו תער"ב ח"ב עמ' אלף סא
יג ע"ב טבילת אצבע הוי בכלל עבודת הולכה רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תר
יג ע"ב כל הקומץ ונותן לכלי והמוליך ומקטיר וכו' אור אברהם ויקרא עמ' ע
יג. אימורין לא מעכבין הכפרה גור אריה ויקרא פ"ד הערה 90
יג. בגדי כהונה נקראים כלי שרת אור חדש פ"א אות 428
יג. בני אהרן הכהנים שתהא בכהן כשר ובכלי שרת אמרי נועם (מועדים) תשובה יח [מבן המחבר]
יג. האכל יאכל למה לי עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' פג
יג. הזבח נפסל בד' דברים אור גנוז (מוסקוביץ) עמ' קצח
יג. המהלך במקום שהוא צריך להלך דבש השדה עמ' יז
יג. זבח נפסל בארבעה דברים בשחיטה בקבלה בהילוך ובזריקה עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' פו
יג. זריקה מעכבת את הכפרה גור אריה שמות פכ"ג הערה 82
יג. כל הפורש מהם כפורש מן החיים לב אביגדור עמ' קנד
יג. עבודה אחרונה היא בדם גור אריה ויקרא פ"ו הערה 206
יג. ר' עבודות הרם מעכבות גור אריה דברים פ"ח הערה 15
יג. רש"י ד"ה לא ירצה גור אריה שמות פכ"ג הערה 82
יג. רש"י הקרבה לשון הולכה היא גור אריה ויקרא פ"א הערה 278
יג. רש"י שירים אין מעכבין גור אריה ויקרא פ"א הערה 328
יג. שהזבח נפסל וכו' ובהילוך לקוטי שיחות ח"י עמ' 116, חי"ד עמ' 39
יג. שוחט בצד מזבח וזורק גור אריה ויקרא פ"א הערה 277
יג. שחיטה קבלה הולכה זריקה גור אריה ויקרא פ"א הערה 316
יג. שפיכת שיריים והקטרת אימורים אינם מעכבות כפרה גור אריה ויקרא פ"ד הערה 52
יג. שקשבו זו קבלת הדם וכו' אור אברהם - תשובה עמ' תיט
יג. תוד"ה אתה אומר גור אריה ויקרא פ"א הערה 275
יג: רש"י ד"ה בשלמא גור אריה ויקרא פ"ה הערה 91
יד ע"א אנינות פוסלת אבן ישראל על התורה (תשסב) עמ' עו
יד ע"א אנינות פוסלת אבן ישראל על התורה עמ' נד
יד ע"א ברש"י ד"ה שכן נוהגבנין אפרים עמ' רכח [הלכה]
יד ע"א זר ואונן וכו' בהולכה כו' משנת חיים ויקרא עמ' רלח
יד ע"א לאו אורח ארעא לשחוט בהיכל - רש"י אור אברהם - מגילת אסתר עמ' קפד
יד ע"א לאו אורח ארעא לשחוט ק"ק בהיכל - רש"י אור אברהם - הגדה של פסח - קונטרס שואלין ודורשין עמ' תיד
יד ע"א מידי דהוי מראות נגעים אבן ישראל על התורה עמ' נו
יד ע"א מראות נגעים לאו עבודה היא, וברש"י אבן ישראל על התורה (תשסב) עמ' עז, עח
יד ע"א מראות נגעים לאו עבודה היא, וברש"י אבן ישראל על התורה עמ' נה
יד ע"א קדשי קדשים לאו אורח ארעא לשחטן בהיכל - רש"י אור אברהם ויקרא עמ' כז, לז
יד ע"א רש"י אין מחשבה משנת חיים שמות עמ' רסט
יד ע"א רש"י ד"ה חמץ תיבת גמא (תשעא) ח"א עמ' ש
יד ע"א רש"י ד"ה פסול תיבת גמא (תשעא) ח"א עמ' תנ
יד ע"א רש"י ד"ה שכן משנת חיים בראשית עמ' רסג
יד ע"א תוד"ה הג"ה משנת חיים ויקרא עמ' תז
יד ע"ב דקשייף מישף לקוטי שיחות ח"י עמ' 206
יד ע"ב דקשייף מישףס' ג' תמוז תשנד עמ' ריח
יד ע"ב הולכה שלא ברגל לאו שמה הולכה לקוטי שיחות חל"ב עמ' 55
יד ע"ב וע"ז נתקנא דואג בדודילקוט הגרשוני ח"ב
יד ע"ב לענין רב עם מצוה ולב ח"א עמ' 120
יד ע"ב מידי דהוה מראות נגעים דלאו עבודה אבן ישראל (פישר) אגדה ח"ב עמ' נז
יד ע"ב סנהדרין ביהודה ושכינה בבנימיןילקוט הגרשוני ח"ב
יד ע"ב שחיטה לאו עבודה היא - תוס' אור אברהם הלכות מגילה וחנוכה עמ' רפב
יד ע"ב שחיטה לאו עבורה היא אור אברהם במדבר עמ' קה
יד ע"ב שחיטת קרשים לאו עבורה היא אור אברהם ויקרא עמ' יג, קכז, קכט
יד ע"ב תוד"ה בזה דברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' קכה
יד ע"ב תוד"ה הג"ה משנת חיים ויקרא עמ' שכג, תמט
יד ע"ב תוד"ה הגה"ה משנת חיים דברים עמ' רנ
יד ע"ב תוס' ד"ה שחיטה - לאו עבודה היא לפי ששוה בחולין ובקדשים לקוטי שיחות חט"ז עמ' 106
יד. הולכה שלא ברגל מפניני הרב עמ' רפה
יד. לאו אורח ארעא לשחוט בשכל - רש"י אור אברהם - תשובה עמ' כב
יד. נסתפקו אם ההיכל והאולם קדושה אחת להן באר הגולה הקדמה 26
יד: הולכה לאו עבודה היא דמשק אליעזר (רלב"ג) דברים פרק טז פסוק טז, אבל כבד
יד: והא שחיטה דאי אפשר לבטלה וכשירה בזר וכו' צפנת פענח (תשסו) עמ' רפד
יד: שחיטה בזר בשרה מפי ספרים וסופרים ח"ב עמ' רצג
יד: שחיטה הכשירה בזר אינה נחשבת מחמת כן לעבודה גור אריה ויקרא פ"ז הערה 186
יד: שחיטה כשירה בזר אור אברהם - תלמוד תורה עמ' קסז
יד: שחיטה כשרה בזר שערי אורה (מילר) ח"ב עמ' קצב
יד: שחיטה לאו עבודה היא - תוס' אור אברהם ברכות עמ' רכא
יד: שחיטה לאו עבודה היא חמודי צבי מועדים עמ' שיד
יד: שחיטה לאו עבורה היא ובתוס' שם חמודי צבי במדבר-דברים עמ' קפד, שפט
יד: תוס' ד"ה והרי נחלת דבש מהדו"ק ח"א סי' יא אות ו
יז בתוס' ובראשוניםבנין אפרים עמ' קפד [הלכה]
יז ע"א במחוסר כפורים וכו' סוף סוף קלישה לה טומאתן לקוטי שיחות ח"ז עמ' 211
יז ע"א בענין טבול יום עיוני רש"י במדבר עמ' שי
יז ע"ב אין בגדיהם עליהם אין כהונתם עליהם חכמת התורה שמיני עמ' שכג
יז ע"ב אין בגדיהן עליהן כו' משנת חיים ויקרא עמ' ערב
יז ע"ב בגדיהם עליהם כהונתם עליהם מאיר נתיבות ח"ב עמ' קנ
יז ע"ב בזמן שבגדיהם עליהם כהונתם עליהם אור אברהם שמות עמ' רלג, רלט
יז ע"ב בזמן שבגדיהם עליהם כהונתם עליהם רנת יצחק תענית עמ' צא
יז ע"ב בזמן שבגדיהם עליהם כהונתם עליהם וכו' אשר ליהודה עמ' קנז
יז ע"ב בזמן שבגדיהם עליהם כהונתם עליהם וכו' באר משה (אפשטיין) שמות עמ' תתכג
יז ע"ב בזמן שבגדיהן עליהן כהונתם עליהם גבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' רמא
יז ע"ב בתוד"ה שריפה, היו מטמאין הכהן השורף את הפרה, שלא יאמרו שנעשית בטומאה דרבנן לקט אמרי קודש - מועדים עמ' רט
יז ע"ב מה ליושב שכן פסול כו' מראה הגדול ח"ב דף מד ע"א
יז ע"ב מחוסר כגרים מנלן וכו'טוב ירושלים שמות פכ"ח פסוק לה
יז ע"ב מחוסר כפורים דזב כזב דמי (ורש"י) לקוטי שיחות חכ"ז עמ' 81
יז ע"ב מחוסר מדים מחלל עבודה נזר כו' רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תקצח
יז ע"ב שרפה אונן כו', ובתוס' משנת חיים במדבר עמ' שסז
יז: אין בגדיהם עליהם אין כהונתם עליהם ברכת מרדכי ויקרא-דברים תנינא עמ' לג
יז: אין בגדיהם עליהם אין כהונתם עליהם גור אריה שמות פכ"ח הערה 2, ויקרא פ"ח הערה 84, פט"ז הערה 80
יז: אין בגדיהם עליהם אין כהונתם עליהם קובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ו עמ' קפג
יז: אין בגדיהם עליהם כו' ובתד"ה אין עיוני רש"י שמות ח"ב עמ' שכד-שכה, שמו, שנב-שנה
יז: אין בגדיהן עליהם אין כהונתן עליהם רנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' טו
יז: בזמן שבגדיהן עליהן כהונתם עליהם לקוטי מהרין ותולדות יצחק בן לוי (תשסה) עמ' קלח
יז: כה"ג שאינו לבוש בבגדי כהונה נחשב כזר גור אריה ויקרא פט"ז הערה 186
יז: כהן שעבד בלא בגדים הרי הוא כזר דרך ה' (באום) ח"א פ"ד אות ל, ח"ב פ"ד אות נז, ח"ד פ"ו אות נא
יז: כל הזבחים שקבל דמן זר אונן וכו' ואמר מר זר ששימש במיתה מבשר טוב - חנוכה - פתח דבר עמ' מז
יז: מחוסר בגרים דהוא במיתה מנא לן גור אריה שמות פכ"ח אות יג, פכ"ט אות ח
יז: מחוסר בגרים עבודתו פסולה גור אריה ויקרא פ"ו הערה 58
יז: מחוסר בגרים פוסל את העבודה גור אריה ויקרא פ"א אות מד
יז: רבא סבירא ליה מחוסר כפורים דזב כזב ערבי נחל (תשסד) עמ' תתרצז
יז: רש"י - רבא סבירא ליה מחוסר כפורים דזב כזב, ופירש רש"י ה"ה דמצורע ערבי נחל (תשסד) עמ' תתרצז
יח ע"א בגדי כהונה מקורעין פסולין אור אברהם שמות עמ' רלו, רצו
יח ע"א היה לובש בגדים מטושטשין ועבד עבודתו פסולה רנת יצחק - פרק חלק עמ' פ
יח ע"א הכהן בכהונו תורת אביגדור ח"א עמ' לט
יח ע"א רש"י ד"ה אי מהתם משנת חיים ויקרא עמ' קע
יח ע"א תוס' ד"ה אתיא דברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' צג
יח ע"ב בגדים מלוכלכים או מקורעים פסולים תורת אביגדור ח"א עמ' לח
יח ע"ב בגדים מלוכלכים וקרועים פסולין לעבודה תורת אביגדור ח"ב עמ' קלח
יח ע"ב בעלת ה' כנפות וכו' לקוטי שיחות ח"ח עמ' 99, 95
יח ע"ב היו מדיו מטושטשין או מקורעין ועבד עבודתו פסולה, וברש"י דבעי' לכבוד ולתפארת רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' רמ, תמח, ח"ב עמ' נז
יח ע"ב היו מטושטשיץ או מקורעין ועבד, עבודתו פסולה באר משה (אפשטיין) שמות עמ' תתכג
יח ע"ב וראיתם אותו פרט לכסות לילה פרי צדיק ר"ח תמוז אות א
יח ע"ב כשהם חוגרין, אין חוגרין לא למטה ממתניהן וכו' באר משה (אפשטיין) שמות עמ' תשה
יח ע"ב לא יחגרו ביזע, במקום שמזיעין רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תשב
יח ע"ב לכבוד ולתפארת בבגדי כהונה - רש"י אור אברהם הלכות מגילה וחנוכה עמ' קיג
יח ע"ב למידין הלכות מדברי נביאים אור אברהם הלכות מגילה וחנוכה - מגילת בני חשמונאי עמ' כב
יח ע"ב לרב בגדי כהונה בין מרושלין בין מסולקין פסולין לחמי תודה דף נה ע"ב
יח ע"ב רש"י ד"ה דברים - ושזורים וכו' חוטן כפול ששה ויליןי לי' לעכובא לקוטי שיחות חכ"ב עמ' 90
יח ע"ב רש"י ד"ה מקורעין - דלאו בגד הוא וכו' דבעינן לכבוד ולתפארת לקוטי שיחות חט"ז עמ' 331, חכ"ד עמ' 40
יח. אבל עבודה דאין זר כו' עיוני רש"י שמות ח"ב עמ' שפד
יח. היו מרושלין מסלקין וכו' - רש"י, ש"מ אור אברהם - תשובה עמ' תיד
יח. חלוק שן מלך מכהן גדל בענין מינוי ב"ד - הגרי"ז אור אברהם - תשובה עמ' תכו
יח. כהן גדל מתמנה בפה ומסתלק בפה - תוס' אור אברהם - תשובה עמ' תכג
יח. כהן הדיוט שלבש בגדי כה"ג ועבד בהם עבודתו פסולה גור אריה במדבר פ"כ הערה 91
יח. מיותר בגדים חלל עבודה וחייב מיתה עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' עג
יח. רש"י עבודה שיש בה חיוב מיתה לפסולים גור אריה ויקרא פ"א הערה 321
יח. רש"י שחקים ישנים גור אריה ויקרא פ"ו הערה 57
יח. תד"ה אתיא חוקה ממחוסר בגדים עיוני רש"י שמות ח"ב עמ' שנד
יח. תוד"ה כ"ג פרורים משלחן גבוה ח"ה שאלה קכט
יח: אבנט מיזג גייז רנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' יד
יח: אר"א א"ש מרושלין כשרין עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' עב
יח: אתא יחזקאל אסמכיה אקרא תורת יחיאל דברים עמ' א
יח: בגדי כהונה שחסרין או יתרין ממדתו נפסלו יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' קטו
יח: בגש כשנה לכבש לתפארת הר עיכובא - רש"י, רמב"ם אור אברהם - תשובה עמ' לח
יח: בד שיהיו של בוץ פרדס מרדכי עמ' תמ
יח: במקום שמזיעין עיוני רש"י שמות ח"ב עמ' של
יח: בעינן למצוה שיהיו חדשים ואם הם מטושטשין פסולין שפוני טמוני חול (תשנט) עמ' י
יח: לא יחגרו ביזע באר ראי (רוזן) אגדה סי' ג אות א
יח: לא יחגרו במקום שמזיעין גור אריה בראשית פל"ז הערה 206
יח: מרבה אני בעלת חמש שיש בכללם ד' גור אריה במדבר פט"ו אות לו
יח: על ד' כנפות כסותך ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תעג
יח: פשתן עולה בד בבד תורת העולה ח"ב פרק מד
יח: רש"י - פסול בגדי כהונה מקורעין מקרא דלכבוד ולתפארת הוא דנפיק דברי יונה עמ' קפא
יח: רש"י ד"ה למטה ממתניהם תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' פב
יח: רש"י ד"ה מקורעין שערים מצוינים בראשית-שמות עמ' רכח
יח: שישנה בראיה אצל אחרים זבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' רמג
יט ע"א דברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' פב
יט ע"א אבנט כנגד אצילי ידיהן וכו' הוה קאימנא קמיה דאיזגדר מלכא והוהפרי צדיק ר"ח אלול אות א
יט ע"א איזגדר מלכא הוה מדלי לי הימנאיאור הרעיון עמ' שז
יט ע"א הונא בר נתן ואיזגדור מלכא אור הישר בראשית דף יט ע"א
יט ע"א ומכנסי בד ילבש על בשרו, שלא יהא דבר חוצץ בינו לבשרו באר יוסף (תשמא) ח"ג עמ' יד
יט ע"א זימנא חדא הוה קאימנא קמי' דאיזגדר מלכא והוה מדלי לי המיינאי וכו' מלכים אומניך (ורש"י - תפארת כו') לקוטי שיחות ח"כ עמ' 143, 12, חכ"ד עמ' 175, חכ"ט עמ' 307
יט ע"א יתור בגדים תיבת גמא (תשעא) ח"א עמ' שכז
יט ע"א נכנסה לו רוח בבגדו צבא אהרן - שבת תשובה עמ' קג
יט ע"א שלא יהא דבר חוצץ בינו לבשרו מי מרום חי"ב עמ' רכט
יט ע"א שלא יהיה דבר חוצץ בין בגדו לבשרו תאומי צביה עמ' קפח
יט ע"א שלא יהיה דבר חוצץ בינו לבשרו מי מרום חי"ג עמ' פו
יט ע"א שלא ילבש בגדי כהונה על בשרו מי מרום ח"ב עמ' פג
יט ע"א שעדו היה נראה בין ציץ למצנפתטוב ירושלים שמות פכ"ח פסוק לז
יט ע"א שערו היה נראה בין ציץ למצנפת הקדמת אמרי יוסף (תשנח) דף לז ע"א
יט ע"א תפילין חוצצות וכו' הא דיד הא דראש וכו' אשר ליהודה עמ' קנו
יט ע"א-ע"ב בין ציץ למצנפת, ששם מניח תפילין פירוש המכבי ישעיהו ונביאים אחרונים עמ' קמא
יט ע"ב אין בו לקדש ארבעה כהנים דגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' קלב
יט ע"ב היה מניח יד ימין על רגל ימין וכו' אור הגנוז (מהאניפאלא, תשסו) עמ' שנב
יט ע"ב הכל מודים בקידוש שני כשהוא לבוש מקרש אור אברהם ויקרא עמ' רכג
יט ע"ב הלימוד מקרא דבבואם או בגשתם לקוטי שיחות חל"א עמ' 187
יט ע"ב הסומך על שום דבר אינו נחשב עמידה - ש"מ אור אברהם ויקרא עמ' ו
יט ע"ב וטהרה מכלל שהיא טמאה וכו' לקוטי שיחות חכ"ז עמ' 80
יט ע"ב כיור שאין בו כדי לקדש ארבעה כהנים מנחת מרדכי עמ' קפב
יט ע"ב כיצד מקדש מניח ידו הימנית וכו' מנחת מרדכי עמ' קסז
יט ע"ב כל כיור שאי"ב נדי לקדש ז' נהנים ממנו אין מקדשין בו כו', וברש"י רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תקצח, תרב
יט ע"ב כל כיור שאין בו כדי לקדש ד' כהנים אין מקדשין בו כו' וברש"י רנת יצחק תענית עמ' צ
יט ע"ב כל כיור שאין בו כדי לקדש ד' כהנים ממנו וכו' לקוטי שיחות ח"ו עמ' 196
יט ע"ב כל כיור שאין בו, ברש"י ובש"מ גבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' רפב
יט ע"ב לשרת וכו' לקוטי שיחות חכ"א עמ' 214
יט ע"ב מה מחוסר בגדים מחלל עבודה אף מי שלא רחוץ גבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' רמ
יט ע"ב מכדי חמש טבילות וכו' צהבו פניו, וברש"י אילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' לה-לו
יט ע"ב מלא קומצו בקומצו שלא יעשה מידה לקומץטוב ירושלים ויקרא פ"ו פסוק ז
יט ע"ב נכנסה לו רוח בבגדו מהו מנחת מרדכי עמ' שיב
יט ע"ב קידש ידיו ורגליו ביום בנין שאול עמ' קעד
יט ע"ב קידש ידיו ורגליו ביום אין צריך לקרש בלילה וכו' לחמי תודה דף עד ע"ב
יט ע"ב ראב"ש אומר אפילו מיכן ועד עשרה ימים א"צ לקדש מאיר עיני חכמים מהדו"א ח"ג דף יג ע"א
יט ע"ב רבי יוסי בר"י אומר מניח שתי ידיו זו על גב זו ועל גבי שתי רגליו זו על גבי זו ומקדש מצווה ועושה ח"א עמ' תצג
יט ע"ב רש"י ד"ה משה - משה כהן הי' בשבעת ימי המילואים לקוטי שיחות ח"ו עמ' 226
יט ע"ב רש"י ד"ה משה ואהרן' גבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' רמב
יט. בגדי כהונה שייך בכל איש ישראל באר ראי (רוזן) תורה סי' טו אות א
יט. ואתם תהיו לי ממלכת כהנים שערי תלמוד תורה (תשמז) עמ' רצז
יט. ואתם תהיו לי ממלכת כהנים שערי תלמוד תורה (תשסו) עמ' שכז
יט. כהנים בעבודתן ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' רא-רב
יט. כהנים בעבודתן וכו' פטורין מן התפלה ומן התפילין ילקוט עטרת צבי עמ' רכג
יט. כהנים בעבודתן ולוים בדוכנן וישראל במעמדן של"ה פרשת במדבר אות ח
יט. כהנים בעבודתן, ולוים בדוכנן, וישראל במעמדן, פטורין מן התפלה ומן התפילין צמח דוד (סקאליע) עמ' שעד, שעה
יט. ממלכת כהנים וגו' כתיב בהו דברי חיים על התורה (תשנט) עמ' קנה
יט. שערו הי' נראה בין ציץ למצנפת ושם מניח תפילין פרדס המלך (תשסט) אות תצד
יט. שערו היה נראה בין ציץ למצנפת ששם מניח תפילין כנסת יחזקאל (הכהן) עמ' קד
יט. תנא שערו היה נראה בין ציץ למצנפת ששם מניח תפילין של"ה פרשת במדבר אות ה
יט. תפילין מהו שיחלצו ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תרמד
יט: א"ל ר"ח לרבי וא"ו אאופתא כתב לך כתנות אור עמ' שעד
יט: אין פחות מכדי לקדש ארבעה כהנים יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רצא
יט: אינו חייב מיתה רק בשעת עבודה יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' כח
יט: בקידוש שני כשהוא לבוש מקדש תפארת צבי ויקרא עמ' רלג
יט: הכל מושם בקידוש שני וכו' אור אברהם - תשובה עמ' תמב
יט: הסומך על דבר לא הוי עמידה - ש"מ אור אברהם - מסכת מגילה עמ' שע
יט: הקידוש הוי יד על רגל חקל יצחק (תשסג) עמ' שכא
יט: ורחצו משה ואהרן וגו' מניח ידו הימנית על גבי רגלו ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קיב
יט: ישיבה על ידי סמיכה לא מיקרי עמידה חנן אלקים עמ' רכב
יט: כיצד קדוש ידים ורגלים אור התורה (תאומים, תשנט) עמ' רב
יט: כיצד קידוש ידים ורגלים וכו' נועם אליעזר שמות דף קצ ע"א, רכג ע"א
יט: כל כיור שאין בו לקדש ד' כהנים מנחת יצחק בראשית-שמות עמ' שמה
יט: ליתיב מיתב לקדש וכו' אור אברהם - תשובה עמ' תלט
יט: לעולם תהא אימת מלכות עליךאוהב שלום עמ' 10
יט: מכלל שהיתה טמאה גור אריה ויקרא פי"ב אות ט
יט: מניח ירו הימנית ע"ג רגלו וכו'טוב טעם שמות עמ' רמא
יט: מקדש ידיו ורגליו בבת אחת יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רצא
יט: על בשרו ולבשם שלא יהא דבר חוצץ בין בשרו לבגדו עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' עג
יט: קדש בלילה להקטיר חלבים ועלה עמוד השחר יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רצב
יט: קידושין שש"כ אינן מעכבין וכו' אור אברהם - תשובה עמ' תמג
יט: רש"י ד"ה מניח ידיו, דבעינן ידיו ורגליו כא', ובשיטמ"ק שם עיוני רש"י שמות ח"ב עמ' שפג, שפד
יט: רש"י ד"ה משה ואהרן וכו' חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' רלג
יט: ת"ר כה"ג שלא טבל ושלא קידש וכו' חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' קצה, רלג
יט: תוס' שרק ישיבה אסורה בעזרה אבל עמידה ע"י סמיכה מותרת פרורים משלחן גבוה ח"ה שאלה עא
יתרו קודם מתן תורה היהאמרי בינה (אש) דף לח ע"ג
כ ע"א בפלוגתא מהו צפון הכשר לשחיטה ברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' מט
כ ע"א מודה רבי דמקרות וכו' משנת חיים בראשית עמ' תקז
כ ע"א עשה מוכני לכיור כו' משנת חיים ויקרא עמ' תנג
כ ע"א רש"י ד"ה ולינה - קרות הגבר וכו' משום האי פורתא וכו' לקוטי שיחות חל"ט עמ' 225
כ ע"א רש"י ד"ה ולינה לקוטי שיחות חכ"ב עמ' 313
כ ע"א רש"י, זמן קרות הגבר שירת הפסח אות נט
כ ע"ב איבעיא להו יציאה מהו שתועיל בקידוש ירים ורגלים וכו' לחמי תודה דף עד ע"ב
כ ע"ב ברש"י ר"ח או רלמא לקוטי שיחות חל"א עמ' 187
כ ע"ב בשפ"א מנחת מחבת ח"א עמ' רכח
כ ע"ב המיסך רגליו טעון טבילה אמרי פנחס השלם - שער הקדושה סי' כט
כ ע"ב מקדש בכלי שרת בפנים, וברש"י גבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' רלט, רמ
כ ע"ב קידש בכלי שרת בחוץ עבודתו פסולה אור אברהם ויקרא עמ' רכב
כ ע"ב קידש בכלי שרת בחוץ עבודתו פסולה מנחת מחבת ח"א עמ' רל
כ ע"ב רש"י ד"ה בפנים משנת חיים שמות עמ' שכג
כ. אף הוא עושה מוכני לכיור שלא יהיו מימיו נפסלין בלינה נועם אלימלך (תשסא) עמ' ריב
כ. לינה אינה פוסלת ברכת יוסף ואליהו רבה (תשסט) ח"ב עמ' כא
כ. מי כיור נפסלים בליגה אור התורה (תאומים, תשנט) עמ' רב
כ: טבל במי מערה ועבד עבודתו פסולה יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רצג
כ: נטמאו ידיו אחר קידש מטבילן יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רצב
כ: קידש בכלי שרת בחרן עבשתו פסלה אור אברהם - תשובה עמ' תלט, תמא
כ: ר' חייא בר יוסף אמר מקדש בכלי שרת בפנים עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' צ
כ: תוד"ה יציאה גור אריה במדבר פ"ד הערה 36
כא דם שבישלו אינו עובר עליו דברי יונה עמ' רט
כא ע"ב כל הכלים מקדשין משנת חיים שמות עמ' שיח, שכב
כא ע"ב כל כיור שאין בו לקדש ד' כהנים בנין שאול עמ' קעא, קעב
כא ע"ב לא נתכהן פנחס עד שהרגו לזמריבך יברך ישראל (תשסח) עמ' קמו
כא. ורחצו ממנו ולא בתוכו יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רצא
כא. ממנו ולא בתוכו אור התורה (תאומים, תשנט) עמ' רג
כא. רש"י - דם שבישלו אינו עובר עליו דהא לא חייבה תטרה אלא דם הראוי לכפרה דברי יונה עמ' רט
כא: אריב"ח כיור שאין לקדש בו ארבעה כהנים אין מקדשים יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רצא
כב ע"א מי רביעית סי' קס סעיף ד סק"ד וסק"ג [הלכה]
כב ע"א בדעת רשב"ג דכל שהוא מבריאת המים אינו חוצץ לקוטי שיחות חל"ה עמ' 5
כב ע"א בתוד"ה בין מי רביעית סי' קס סעיף יג סק"ט [הלכה]
כב ע"א יכול יהא כנו מקדש משנת חיים שמות עמ' שיח, שיט, שכא
כב ע"א כל המשלים מי רביעית סי' קס סעיף יב סק"ד [הלכה]
כב ע"א כל המשלים למקוה משלים למי כיור וכו'טוב ירושלים ויקרא פי"א פסוק יא
כב ע"א כל כלי שרת כשר לקידוש ירים ורגלים אור אברהם ויקרא עמ' רכג
כב ע"א רש"י ד"ה למעוטי מי רביעית סי' קס סעיף יב סק"ט [הלכה]
כב ע"ב אמרו זקני דרום וכו' צמח צדקה עה"ת עמ' קכו
כב ע"ב בן נכר שנתנכרו מעשיו לאביו שבשמים אור מאיר ח"ב עמ' לד
כב ע"ב וערל בשר לא יבא משנת חיים שמות עמ' ל
כב ע"ב זקני דרום אמרוכו' חלק יעקב (קנטור) דרוש י
כב ע"ב מתורת משה רבינו לא כו' משנת חיים ויקרא עמ' רנז
כב ע"ב ערל בשר ס' גימטריאות עמ' יב
כב ע"ב ערל מנלן אר"ח דבר זה מתורת משה כו' כל בן נכר וכו' ברכת שלמה חו"מ עמ' רמא [הלכה]
כב ע"ב ערל מנלן וכו' משנת חיים בראשית עמ' קעג, קצז
כב ע"ב ר"ל ס"ל שוחטין וזורקין על טמא שרץ לחמי תודה דף סו ע"ב
כב ע"ב רש"י - מי שנתנכרו מעשיו לאביו שבשמיםפירוש המכבי דברים עמ' תעח
כב ע"ב תוד"ה משום משנת חיים ויקרא עמ' קיד
כב ע"ב תוס', כהן שעבד ע"ז נפסל לעבודה ואפי' בדיעבד עבודתו פסולה רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תשנב
כב. הכן לא מקדש המים חקל יצחק (תשסג) עמ' שכא
כב. וכנו מנלן וכו' ת"ל ועשית כיור נחשת וכנו נחשת לנחשת הקשתיו וכו' נועם אליעזר שמות דף רנה ע"א
כב. לנחושת הקשתיו ובראשונים שם עיוני רש"י שמות ח"ב עמ' שפא, שפב
כב. תד"ה נתן וכו' תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' עה, עט
כב: אי קסברי אין שוחטין וזורקין על טמא שרץ אמאי לא עבדי ציבור בטומאה וכו' דברי חיים על התורה (תשנט) עמ' שמ
כב: אמר ר"ל ערל וטמא משלחין קרבנותיהן עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' לה
כב: בן נכר - שנתנכרו מעשיו וכו' דבש השדה עמ' קעו
כב: דבר זה מתורת משה רבינו לא למדנו, מדברי יחזקאל בן בוזי למדנובית ישראל (טויסיג) תנינא ח"ב עמ' שיז
כב: דבר זה מתורת משה רבינו לא למדנו, מדברי יחזקאל בן בוזי למדנובית ישראל (טויסיג) ח"ו עמ' קכב
כב: זקני דרום סוברין שוחטין וזורקין הפסח על טמא שרץ כרם חמד (תשסו) עמ' נו
כב: טמא מת אינו משלח קרבנותיו עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' לה
כב: כל הטמאים משלחים קרבנותיהם מקראי קדש (תשנג) עמ' קיג
כב: נכרי נקרא מי שנתנכרו מעשיו לאני שבשמים כנסת יחזקאל (הכהן) עמ' מג, שסב
כב: ערל לב ובשר לא יבוא וכו' ברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' קטז
כב: ערל פסול לעבודה נזר הקדש ח"א עמ' תצד
כב: שנתנכרו מעשיו לאביו שבשמים מכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' תטו
כב: תוס' ד"ה אי הכי טמא שרץ נמי דברי חיים על התורה (תשנט) עמ' שמ
כג כל כלי שרת כשרים לקידוש ידים ורגלים אור אברהם - תשובה עמ' תמב
כג ע"א תוד"ה זקני דרום צמח צדקה עה"ת עמ' קכו
כג ע"ב בן נכר יכול בן נכר ממש ת"ל ערל לב כו' שנתנכרו מעשיו לאמו שבשמים רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תשנג
כג ע"ב יושב מחלל עבודה אור אברהם במדבר עמ' ע
כג ע"ב יושב מנלן וכו'דברי שלום חלק א עמ' כג
כג ע"ב לעמוד לשרת, לעמידה בחרתיו ולא לישיבה באר משה (אפשטיין) דברים עמ' תכב
כג ע"ב לעמידה בחרתיו משנת חיים דברים עמ' שפז
כג ע"ב רש"י ד"ה אימא תיבת גמא (תשעא) ח"א עמ' רג
כג ע"ב שנה עליו הכתוב לעכב משנת חיים דברים עמ' שצ
כג ע"ב שנתנכרו מעשיו לאביו שבשמים אגרות ר' יצחק אלחנן עמ' תכב
כג. יושב מחלל עבודה פנים מסבירות עמ' רעג
כג. כל כלי שרת ראויין לקידוש ידים ורגלים תורת העולה ח"ב פרק לד
כג: לעמוד לשרת אין שירות אלא מעומד ערבי נחל (תשסד) עמ' תנב, תתקסד
כג: לעמוד לשרת, לעמידה בחרתיו ולא ישיבה אור אברהם ברכות עמ' רט
כג: לעמידה בחרתיו ולא לישיבה וכו' ברכת מרדכי בראשית-שמות תנינא עמ' צו
כג: שנה עליו הכתוב לעכב אור אברהם ברכות עמ' שסד
כג: שנה עליו הכתוב לעכב יסוד האמונה (תשסז) הקדמת המחבר
כג: תד"ה אימא מה זר במיתה אף יושב במיתה עיוני רש"י שמות ח"ב עמ' שנג, שנד
כד ע"א באצבעו ולקח הכתב והקבלה ויקרא פ"ד פסוק כה
כד ע"א דוד קידש עד התהום הל' בית הבחירה (שניאורסון) עמ' כז
כד ע"א הואיל ורצפה מקדשת (ורש"י ותוס') לקוטי שיחות חכ"ט עמ' 74
כד ע"א הואיל ורצפה מקדשת וכו' מנחת מרדכי עמ' ק
כד ע"א כהנים הלכו יחפים שלא תהא חציצה בין רגליהם לרצפת העזרה לקט שיחות מוסר ח"א עמ' רפט
כד ע"א כי קדיש דוד וכו' משנת חיים בראשית עמ' שה
כד ע"א לא יהא דבר חוצץ בינו לרצפהפירוש המכבי שמות עמ' רנח
כד ע"א לא יהא דבר חוצץ, ורש"י משנת חיים ויקרא עמ' פב
כד ע"א מקרא נדרש לפניו או לפני פניו וכו' כח מעשיו הגיד לעמו ח"א דף מט ע"ב
כד ע"א נדלדלה אבן בעזרה ועמד עליהקרן פני משה ח"א עמ' רכד
כד ע"א נתנדדה אבן בעזרה אי הוי פסול לעבודה אור אברהם דברים עמ' לב
כד ע"א שדוד קידש העזרהלקוטי שיחות חל"ט עמ' 18
כד ע"ב על דבר זה שמצא דוד מקום המקדש נתקנא דואג בדוד וכו' לקט שיחות מוסר ח"ג עמ' שעא
כד ע"ב שעות פוסלות בקדשים, וגדר בן שנה ברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' לא
כד ע"ב תוד"ה והרי משנת חיים ויקרא עמ' סב
כד שלמה המלך בנה ודוד המלך קידש בין המשפתים שמות עמ' קצח
כד. הואיל ורצפה מקדשתאמרי השכל עמ' 103
כד. היה עומד ע"ג האבן ועבד עבודתו פסולה פרורים משלחן גבוה ח"ה שאלה קט
כד. כי קדיש הריצפה חקל יצחק (תשסג) עמ' תקלב
כד. קיבל בשמאל פסול ורבי שמעון מכשיר כסף נבחר עמ' עה
כד. רצפה מקודשת קשוטי כלה ח"י אות פח
כד. ת"ר באצבע ולקח, מלמד שלא תהא קבלה אלא בימין וכו' אמר ר' שמעון וכי נאמרה יד בקבלה וכו' ובעמוד ב, תוס' ד"ה במקרא כסף נבחר עמ' עה, קע
כד. תד"ה הואיל ורצפה מקדשת עיוני רש"י שמות ח"ב עמ' שכה
כד. תוס' ד"ה הואיל, ולקח הכהן באצבעו דע"כ אצבעו אונתן וכו', דא"א לקבל הדם בכלי באצבע כסף נבחר עמ' רמה
כד: רש"י רהוא עצמו שלא הוקטרו אימורין כשר גור אריה ויקרא פ"ד הערה 53
כה ע"א גורעין ומוסיפין ודורשין המאור הגדול (גר"א) עמ' עג
כה ע"א השוחט את הקרבן צריך לקנח דם הסכין אבן ישראל (פישר) אגדה ח"א עמ' קח
כה ע"א ודם סכין במאי מקנח כו' משנת חיים ויקרא עמ' קלג
כה ע"א וקסבר גורעין ומוסיפין ודורשין ספר המאמרים עת"ר עמ' פג-צו, קו
כה ע"א לקבל את כל הדם משנת חיים דברים עמ' רפו, רפח
כה ע"א מרם הפר הכתב והקבלה ויקרא פ"ד פסוק ה
כה ע"א נשפך הדם על הרצפה ואספו פסול אור אברהם ויקרא עמ' עג
כה ע"א שיקבל כל דמו משנת חיים ויקרא מכתבים ד
כה ע"א תוד"ה בשפת משנת חיים ויקרא עמ' קלד
כה ע"א תוד"ה והרי משנת חיים ויקרא עמ' רמ
כה ע"ב אמר רבא זאת אומרת שעות פוסלת בקדשים צמח צדקה עה"ת עמ' ח
כה ע"ב בגמ'בנין אפרים עמ' כו [הלכה]
כה ע"ב דם הבא לאוירו של כלי צבא אהרן - שבת תשובה עמ' קט
כה ע"ב הצורם אזן הפר ואח"כ קבל משנת חיים ויקרא עמ' קלד
כה ע"ב שיטמ"ק אות כו משנת חיים ויקרא עמ' קלח
כה. אם אינו ענין לשיירים תנהו ענין לקבלה גור אריה ויקרא פ"ד אות כב
כה. השוחט צריך שיקבל את כל דמו אמרי נועם (מועדים) תשובה יח [מבן המחבר]
כה. השוחט צריך שיקבל כל דמו של פר גור אריה ויקרא פ"ד אות ו
כה. השוחט צריך שיקבל כל דמו של פר עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' ז
כה. ולקח מדם הפר, דם מהפר יקבלנו דדרשינן גורעין ומוסיפין כסף נבחר עמ' לט, שלב
כה. לקבל דם מן הפרה אור גנוז (מוסקוביץ) עמ' תנ
כה. נשפך הדם על הריצפה ואספו פסול גור אריה שמות פי"ב הערה 127
כה. נשפך מן הצואר ואספו פסול עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קכו
כה. תוס' ד"ה קרשים - תימה דלעיל גבי מדם הפר ולא מדם העור לא קאמר וכו' אמרי נועם (מועדים) תשובה יח [מבן המחבר]
כה: א"ל תרדא ישמרו דעת עמ' קלא
כה: אשכחן קדשי קדשים, קדשים קלים מנין אמרי נועם (מועדים) תשובה יז [מבן המחבר]
כה: רש"י ד"ה זאת אומרת תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' פה
כה: שה תמים זכר בן שנה, שיהא תמים בשעת שחיטה וכו' ובזריקה אהל נפתלי - זכרון יצחק עמ' רלה בהערה
כה: שעות חושבין בקדשים שמן ראש ז' אדר-פורים עמ' עו
כו ע"א חתך ואח"כ קיבל כשרה מאיר עיני חכמים מהדו"א ח"ג דף ו ע"ב
כו ע"א נתלה ושחט כשרה, שחיטה על ירך ולא שוחט אור אברהם ויקרא עמ' קכז
כו ע"א עומד בדרום ושוחט בצפון כשר, ובמקבל פסול אור אברהם ויקרא עמ' קכז
כו ע"א עומד בררום והושיט ידו לצפון ושחט בק"ק אור אברהם במדבר עמ' קו
כו ע"א קדשי קדשים שחיטתן בצפון אמרי אש (טאוב) עמ' תמב
כו ע"א קק"ל שחיטתן בפנים, ורש"י משנת חיים ויקרא עמ' נט
כו ע"ב אף על הכבש אמרי' שלא במקומו כמקומו - תוס' אור אברהם ויקרא עמ' נח
כו ע"ב זריקה שלא במקומו כמקומו דמי לריצוי ולא לאכילה אור אברהם - הגדה של פסח - קונטרס שואלין ודורשין עמ' תיב
כו ע"ב זרק הדם שלא במקומו נתכפרו הבעלים, ובתוס' שירת הפסח אות קעג
כו ע"ב שלא במקומו כמקומו דמי אור אברהם ויקרא עמ' נו, פ
כו ע"ב תוד"ה אמר משנת חיים שמות עמ' רסו
כו. עד שיבוא כולו מנחת יצחק ויקרא-דברים עמ' קלב
כו. קדשים קלים שחיטתן בפנים וקבול דמן בכלי שרת בפנים אמרי נועם (מועדים) תשובה יז [מבן המחבר]
כו. רש"י ד"ה שחיטתן - כתיב בשלמים "ושחטו פתח אהל מועד" דהיינו תוך העזרה אמרי נועם (מועדים) תשובה יז [מבן המחבר]
כו: אמר שמואל בשד פסול ובתוס' שם יציב פתגם - ימים נוראים עמ' קכז
כו: ריח ניחוח, לשם הנחת רוח, לה', לשם מי שאמר והיה העולם דברי חיים על התורה (תשנט) עמ' רטז, רכא
כז ע"א האי רצפה והאי כלי שרת משנת חיים במדבר עמ' רפה
כז ע"ב אמרת מרבה אני את אלו מצווה ועושה ח"א עמ' תקנו
כז ע"ב האי רצפה והאי כלי שרת לקוטי שיחות חי"א עמ' 122
כז ע"ב האי רצפה והאי כלי שרת מנחת מרדכי עמ' רפה
כז ע"ב השוחט את הזבח וכו'דברי שלום חלק א עמ' סז
כז ע"ב השוחט את הזבח לזרוק דמו וכו' להקטיר אימוריו בחוץ וכו' פסול לקוטי שיחות חי"ג עמ' 62
כז ע"ב כל שפסולו בקודש אם עלו לא ירדו עטרת ישראל (באהפאלי) עמ' פב
כז ע"ב לא נחלקו אלא בניתנין פנים שנתנן בחוץ וכו' מאיר עיני חכמים מהדו"ג ח"ב דף שמח
כז ע"ב לאכול בשרו למחר משנת חיים דברים עמ' תק
כז ע"ב להקטיר את אימוריו בחוץ ובתפא"יאמת ליעקב עה"ת עמ' שסא
כז ע"ב מזבח החיצון אין מקדש פסולים ברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' מג
כז ע"ב מקצת דמו בחוץ משנת חיים דברים עמ' רפ
כז ע"ב מרבה אני את אלו שהיו פסולן בקדוש שאם עלו לא ירדו דברי ישראל (תשסח) ח"ב עמ' נא
כז ע"ב רש"י הני מילי דם משנת חיים שמות עמ' שי
כז: איזה אם עלו ירדו ואיזה אם עלו לא ירדו צפנת פענח (תשסו) עמ' שלז
כז: זאת לשון מיעוט ותורת לשון ריבוי צפנת פענח (תשסו) עמ' כה, רפ, רט, שסב, שסח, שכו
כז: מזבח החיצון אין מקדש פסולים וברש"י ברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' קא
כז: מזבח הפנימי מקדש פסולים חמודי צבי מועדים עמ' קנג
כז: קטורת זרה שעלתה למזבח החיצון תרד פנים מסבירות עמ' עג
כז: תורה אחת לכל העולים מכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' תקעז
כזו: זר שעבד חילל דרך ה' (באום) ח"א פ"ד אות ל, ח"ב פ"ד אות נז, ח"ד פ"ו אות נא
כח ע"א חוץ למקומו פסול ואין בו כרת, חוץ לזמנו פיגול וחייבין עליו כרת וכו' באר משה (אפשטיין) שמות עמ' תתקכ, ויקרא עמ' שי-שיא
כח ע"א למשחה לגדולה, וברש"י משנת חיים במדבר עמ' רצו
כח ע"א רש"י ד"ה כאליה משנת חיים ויקרא עמ' קו
כח ע"א תרי קראי הכתב והקבלה ויקרא פ"ז פסוק יח
כח ע"ב כהרצאת כשר הכתב והקבלה ויקרא פ"ז פסוק יח
כח ע"ב תוד"ה מסתברא משנת חיים ויקרא עמ' שצא, שצב, תנ
כח,.ב מקרא אריכא הכתב והקבלה ויקרא פי"ט פסוק ז
כח. איתקש אכילת מזבח לאכילת אדם פרורים משלחן גבוה ח"ה שאלה יז
כח: אימא איפכא גור אריה ויקרא פי"ט אות טז
כח: אם אינו עניו לחוץ לזמנו שהרי נאמר ואם האכל יאכל עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קסג
כח: אם אינו ענין לחוץ לזמנו תנהו לענין חוץ למקומו ילקוט עטרת צבי עמ' נג
כח: ואם האכל יאכל אחד אכילת אדם ואחד אכילת מזבח עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' פה
כח: מה קרבנות מכפרין, אף בגדי כהונה מכפרין אור חדש פ"א אות 402
כח: רש"י עיקר הרצאת הקרבן למקום הוא בזריקה גור אריה שמות פכ"ג הערה 82, דברים פ"ח הערה 15
כח: תני זבדי בר לוי נחלת דבש מהדו"ק ח"ב סי' יד אות ג
כט ע"א או אינו אלא באוכל מזבחו משנת חיים ויקרא עמ' רלו
כט ע"א במחשב לאכול מזבחו כו' משנת חיים ויקרא עמ' קפט
כט ע"א רש"י ד"ה שעיברה שנתו משנת חיים דברים עמ' תנב
כט ע"א תוד"ה ואין משנת חיים דברים עמ' תסט
כט ע"א תוד"ה למקום משנת חיים ויקרא עמ' רכח
כט ע"ב א"ר ינאי מנין למחשב בקדשים שהוא לוקה מאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף פו ע"ב
כט ע"ב ולא באשתך חטא משנת חיים בראשית עמ' תקמג
כט ע"ב חוץ לזמנן הכתב והקבלה ויקרא פ"ז פסוק יח
כט ע"ב לאו שאין בו מעשהעולת חודש ח"ג מאמר קנה
כט ע"ב מפני מה נברא העוה"ב בי' תורת החסידים הראשונים עמ' תה
כט ע"ב רש"י ד"ה דלאו בר משנת חיים דברים עמ' תמט
כט ע"ב רש"י ד"ה כפסולי משנת חיים דברים עמ' תנג
כט ע"ב רש"י דלאו בני משנת חיים ויקרא עמ' מב
כט ע"ב רש"י, שלטים מביאין לדורון ליתן לשום בין ישראל לאביהם שבשמים רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תקפו
כט. אין המאחר נדרו בלא ירצה פנים מסבירות עמ' קה
כט. אם נפגם המזבח חקל יצחק (תשסג) עמ' תקלא
כט. ביום ההוא קידש המלך החצר וגו' כי מזבח שעשה משה קטן מהביל וכו' דברי חיים - מועדים (תשנט) עמ' קכ
כט. במחשבה הוא נפסל חקל יצחק (תשסג) עמ' תצא
כט. יבול אם יאבל ממנו בג' יפסול גור אריה ויקרא פ"ז הערה 122
כט. כוף אונך לשמוע גור אריה שמות פט"ו הערה 201
כט. כוף אזנך לשמוע, במחשב וכו' הכתוב מדבר אוסף מאמרי מוסר וחכמה (תשנט) עמ' רכה
כט. ממנו אחד ולא שנים גור אריה ויקרא פי"ט הערה 68
כט. רש"י אם תראה היום יהיו טמאין למפרע גור אריה ויקרא פי"ט הערה 63
כט. רש"י כעבודת דמו בתקונו גור אריה ויקרא פי"ט הערה 61
כט: אין אשתו של אדם מתה אא"כ וכו' שמחת הנפש עמ' קטז
כט: אם מחשבת הזמן קדמה למחשבת המקום ויגד יעקב עמ' רסב
כט: דוקא עולה מכפרת אבל לא שלמים - רש"י אור אברהם - תשובה עמ' רכט
כט: המחשב בקדשים עובר בלא תעשה יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' עט
כט: השוחט את הזבח, או המקבל הדם בכלי שרת חוץ לזמנו וכו' תורה בציון עמ' תפז
כט: והיה בך חטא וכו' ולא באשתך נחלת דבש מהדו"ק ח"א סי' ג אות ו
כט: זריקת הדם היא המתיר של הקרבן גור אריה שמות פכ"ג הערה 82
כט: חוץ למקומו פסול ואין בו כרת, חוץ לזמנו פגול וחייבים עליו כרת חיי שלמה עמ' קצב, רכ
כט: כזית בחוץ וכזית למחר וכו' פסול ואין בו כרת עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קסג
כט: כל שמחשבת הזמן קדמה למחשבת המקום וכו' נועם הברכה עמ' כג
כט: לאו שאין בו מעשה הוא תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קעא, קפט
כט: לאכול בחצי זית ולהקטיר כחצי זית אין אכילה והקטרה מצטרפין יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' פ
כט: מחשב בקדשים לוקה פנים מסבירות עמ' קד
כט: מחשבת פיגול כללי המצות (צפת תשנב) עמ' 95
כט: מלקות רלךלמ"ד לאשב"מ לוקין עליו פרורים משלחן גבוה ח"ג שאלה סה
כט: מנין למחשב בקדשים פרורים משלחן גבוה ח"ג שאלה סה
כט: מנין למחשב בקדשים שהוא לוקה עיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תנו
כט: מנין למחשב בקדשים שלוקה וכו' א"ל ר"א לר"מ לאו שאין בו מעשה הוא וכו' שפוני טמוני חול (תשנט) עמ' קז
כט: רש"י ד"ה שעברה שנתו עיוני רש"י דברים ח"א עמ' תד
כט: רש"י, ושלמים שמביאין לדורון וכו׳ רנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' י
כט: שחט חוץ למקומו וקבל והלך וזרק חוץ לזמנו פסול עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' פו
ל ע"א ויקץ כישן הפגול ליהודים היתה אורה עמ' כב
ל. אין לשחיטה אלא לבסוף שמן ראש (כץ) ח"ו עמ' קפט
ל. אינה לשחיטה אלא לבסוף שמן ראש ז' אדר-פורים עמ' ד
ל. הרי זו תמורת עולה תמורת שלמים וכו' רבי מאיר בשיטת רבי יודא אמרה דאמר תפוס לשון ראשון ערבי נחל (תשסד) עמ' תתשכד
ל. תד"ה סימן תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קג
לא איתקש אכילת מזבח לאכילת אדם פרורים משלחן גבוה ח"ה שאלה יז
לא ע"א ויקץ כישן הפיגול - אורים גדולים (ריינס) דף לב ע"ד
לא ע"א שיאכלוהו כלבים, ותוס' משנת חיים דברים עמ' תצז
לא ע"ב בתוד"ה שהשחיטה, בגמרא מוכח משים שוחטות אפילו לכתחילה וכו' מיכן תשובה למה שכתבו בהלכות ארץ ישראל דנשים לא ישחטו וכו' חמשה מאמרות (תשסט) - סמוכים לעד - מנחות ב
לא ע"ב האי כי אורחיה הכתב והקבלה בראשית פמ"ו פסוק לד
לא ע"ב הפסולים ששחטו משנת חיים בראשית עמ' רצז
לא ע"ב השחיטה כשירה בנשים וכזרים ברית שלום (תעח) דף סג ע"א
לא ע"ב השחיטה כשירה בנשים ומרים ברית שלום (תשסח) עמ' תא
לא ע"ב כל הפסולין ששחטו שמחה לאיש דף מז ע"ב
לא ע"ב כל הפסולין ששחטו שחיטתן כשרה לחמי תודה דף קכו ע"ב
לא ע"ב שהשחיטה כשרה בזרים ובנשים וכו' חמשה מאמרות (תשסט) - סמוכים לעד - מנחות ב
לא ע"ב שהשחיטה כשרה וכו' בטמאים מאיר עיני חכמים מהדו"ג ח"ב דף שכה
לא ע"ב שחיטה כשרה בנשים תורת מנחם חנ"א עמ' 81
לא ע"ב שחיטת קדשים כשירה בנשים אור אברהם ויקרא עמ' טז
לא ע"ב ששחטו שחיטתן כשרה משנת חיים ויקרא עמ' עה, שצא
לא ע"ב תוד"ה ובטמאים משנת חיים ויקרא עמ' עא
לא ע"ב תוד"ה שהשחיטה משנת חיים דברים עמ' תנז
לא ע"ב תוד"ה שהשחיטה משנת חיים ויקרא עמ' עה, עז
לא ע"ב תוס', טמא שרץ שאני מטמא מת, ושרי ליכנס בחיל אף מדרבנן רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תקמב
לא. חשב על חצי זית מחשבת זמן וחצי זית מחשבת מקום עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' פה, קסג
לא: בעי ברא חשיב לאכול כזית ביותר כמדי אכילת פרס מהו.אמרי השכל עמ' 141
לא: חישב לאכול כזית ביותר מכא"פ אם מצטרף פרורים משלחן גבוה ח"ה שאלה עו
לא: שחיטת קדשים כשרה בנשים אור אברהם ברכות עמ' רכב
לב ע"א דכתיב לפני ה' לקוטי שיחות ח"כ עמ' 56
לב ע"א טמאים דלכתחילה לא משנת חיים ויקרא עמ' עג, עז
לב ע"א מ"ש סמיכה יד יצחק עמ' יא ס"ק טו [הלכה]
לב ע"א מכלל שנאמר ואתה וכו' משנת חיים ויקרא עמ' רב
לב ע"א מקבלה ואילך מצות כהונה אור אברהם שמות עמ' רכט
לב ע"א מקבלה ואילך מצות כהונה דברי ישראל (תשסח) ח"ב עמ' שמז
לב ע"א נשפך מן הכלי על הרצפה ואספו כשר אור אברהם ויקרא עמ' עג
לב ע"א סמיכה בטהורין אף שחיטה משנת חיים ויקרא עמ' נד
לב ע"א שהשחיטה כשרה בזר תיבת גמא (תשעא) ח"א עמ' שעט
לב ע"א שחיטה בזר כשרה חכמת התורה שמיני עמ' קיח
לב ע"א שחיטה בזר כשרה משנת חיים ויקרא עמ' פא
לב ע"א שחיטה כשירה בזר אור אברהם ויקרא עמ' יז
לב ע"א תוד"ה ומאי שנא משנת חיים ויקרא עמ' נז, סז
לב ע"א תוס', במצורע דכתיב פתח אהל מועד היינו בשער נקנור שהוא מנוון כנגדו רנת יצחק תליתאה ח"ב עמ' לא
לב ע"ב אמר עולא אמר ריש לקיש טמא שהכניס ידו לפנים לוקה משום דביאה במקצת שמה ביאה לחמי תודה דף טו ע"א, קמה ע"א, רנב ע"א
לב ע"ב בן בקר לפני ה' ולא שוחט לפני ה' וכו' אור אברהם הלכות מגילה וחנוכה עמ' רפב
לב ע"ב בן הבקר לפני ה' ולא שוחט אור אברהם במדבר עמ' קו
לב ע"ב בן הבקר לפני ה' ולא שוחט לפני ה' אור אברהם ויקרא עמ' קכז
לב ע"ב בן הבקר לפני השם משנת חיים ויקרא עמ' נט
לב ע"ב ברש"י בעמו"א ד"ה דכתיב יד יצחק עמ' יא ס"ק טז [הלכה]
לב ע"ב הואיל והותרה הותרה מנחת מרדכי עמ' רטו
לב ע"ב השחיטה לפני ה' ואין השוחט לפני ה' חכמת התורה שמיני עמ' קיח
לב ע"ב טמא שהכניס ידו לפנים לוקה למדנות (תשנח) פ' תזריע אות סד
לב ע"ב כיון דהותרה לטומאתן הותרה לזיבתן חכמת התורה שמיני עמ' פו
לב ע"ב לרבא טומאה דחויה בציבור לחמי תודה דף סו ע"א
לב ע"ב מה לי חד דחויא מה לי שתי דחיות לחמי תודה דף סז ע"א
לב ע"ב מצורע שחל שמיני שלו בערב הפסח וראה קרי וטבל הואיל והותר לצרעתו הותר לקריופנים יפות על תהלים עמ' שעה
לב ע"ב רש"י ד"ה אידי ואידי משנת חיים ויקרא עמ' רפ
לב ע"ב רש"י ד"ה ושחט את בן הבקר משנת חיים ויקרא עמ' סב
לב. וכי מאין באת מכלל שנאמר ואתה ובניך וגו' חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' רל
לב. וסמך ושחט, מה סמיכה בטהורים וכו' כתנות אור עמ' שלו
לב. וקמץ - מקמיצה ואילך מצות כהונה, לימד על יציקה ובלילה שכשרין בזר תורה בציון עמ' תצ
לב. טבו"י לא יכנס במחנה לויה ואפילו עשה אין בו יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קנא
לב. טמא שהכניס ידיו לפנים חייב פרורים משלחן גבוה ח"ד שאלה פ
לב. נשפך מהכלי ואספו כשר עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קכו
לב. קבל אחד מן הפסולין וזרק יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' מו
לב. קבל הכשר ונתן לפסול מקראי קדש (תשנג) עמ' ריט
לב. רש"י - בסמיכה כתיב לפני ה' בפר כהן משיח, ולכן בעינן שיהיה במצורע בשער ניקנור ערבי נחל (תשסד) עמ' תתרצב
לב. שחיטה בזר כשירה חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' קעז
לב. שחיטה כשירה בזר דרשות שמן רוקח עמ' קכז
לב. שחיטה כשרה בזר אור אברהם ברכות עמ' ריט
לב. שחיטה כשרה במאים עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' יא
לב. תוד"ה ת"ל והקריבו וכו' חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' רל
לב. תוס' ד"ה ת"ל - ל"ל קרא ד"והקריבו וכו'" דשחיטה כשירה בזר, הא מקשינן בכל דוכתא שחיטה לסמיכה אמרי נועם (מועדים) תשובה יז, יח, [מבן המחבר]
לב: אותו בצפון ואין השוחט בצפון עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קסד
לב: אי ביאה במקצת שמה ביאה מהתורה גור אריה ויקרא פ"א הערה 113
לב: אר"ל טמא שהכניס ידו למקדש חייב כרת חנן אלקים עמ' סו, סז, מקראי קדש (תשנג) עמ' קכז, קכח
לב: ביאה במקצת מבשרת ציון ח"ג עמ' רעו
לב: ביאה במקצת שמה ביאה גור אריה ויקרא פי"ד אות יב
לב: טבול יום במחנה לויה אפילו עשה אין בו עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' צה
לב: טמא שהכניס ידו למקדש לוקה עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' צח
לב: כל היכא דאיכא שני איסורים והאחד הותר אמרינן הואיל ואשתרי אשתרי ערבי נחל (תשסד) ח"ג עמ' עא
לב: רש"י אין עונש כרת אלא מחמת העזרה ולפנים גור אריה ויקרא פי"ד הערה 83
לג ע"א איכא דאמרי אמר ר' יוסף משנת חיים ויקרא עמ' לו
לג ע"א בגמ' ורש"י ד"ה מרחק צפון יד יצחק עמ' ח ס"ק ג-ד, עמ' י ס"ק יג, עמ' יב ס"ק יז [הלכה]
לג ע"א בתוס' הא דמוסיפין על העיר והעזרות היינו היכא זאינא למימר קרא אשנחו ודרוש רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תלט
לג ע"א ה"מ ריב"י דאמר מרחק צפון ברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' מט
לג ע"א הסמיכה צריך להיות בעזרה אור אברהם ויקרא עמ' ט
לג ע"א ולעביד פשפש משנת חיים ויקרא עמ' רעט
לג ע"א כל הסומך ראשו ורובו הכתב והקבלה ויקרא פ"א פסוק ד
לג ע"א כל כחו בעינן משנת חיים ויקרא עמ' מו
לג ע"א מכלל דתרווייהו סבירא להו טומאה דחויה היא בציבור וכו' לחמי תודה דף סה ע"א
לג ע"א סמיכת אשם מצורע לאו וכו' משנת חיים ויקרא עמ' רפא
לג ע"א תוד"ה ליעבד משנת חיים בראשית עמ' שה
לג ע"א תוד"ה סמיכת משנת חיים ויקרא עמ' לז, סב, רפו
לג ע"א תוס' סוד"ה סמיכת משנת חיים במדבר עמ' קעט
לג ע"א תיכף לסמיכה וכו' לקוטי שיחות חל"ט עמ' 195
לג ע"א תכף לסמיכה שחיטה חוץ מזו משנת חיים ויקרא עמ' מז
לג ע"ב בכל קודש הכתב והקבלה ויקרא פי"ב פסוק ד
לג ע"ב בכל קודש לא תגע אזהרה לאוכל וכו' ברית שלום (תעח) דף צ ע"א
לג ע"ב בכל קודש לא תגע אזהרה לאוכל וכו' ברית שלום (תשסח) עמ' כא
לג ע"ב בקרן אורהבנין אפרים עמ' קעח [הלכה]
לג ע"ב ר"ל אמר לוקה ר"י אמר משנת חיים דברים עמ' שלב
לג ע"ב תוד"ה לענין תיבת גמא (תשעא) ח"א עמ' תכד
לג ע"ב תוס' ד"ה לענין מלקות, עשה דחמיר דחי לא תעשה ועשה לחמי תודה דף סה ע"ב
לג. א"ר יוסף כל הסומך ראשו ורובו מכניס חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' רנז
לג. אין סומכין אלא בעזרה תורת העולה ח"ב פרק כב
לג. בעינן סמיכה בעזרה אור אברהם - מסכת מגילה עמ' שעב
לג. היה בעל קרבן והכניס ידו וסמך סמיכתו כשרה עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' ה
לג. טומאה דחוי' בציבור חיי נפש ח"ו עמ' קלא
לג. תוס' דאין להוסיף על הפתחים בעזרה מדין הכל וכו' פרורים משלחן גבוה ח"ה שאלה נא
לג: בתוס' ד"ה לענין מלקות - עשה שיש בו כרת דוחה ל"ת ועשה חיי נפש ח"ג עמ' קעז
לג: טמא שנגע בקודש ר"ל אמר לוקה פרורים משלחן גבוה ח"ד שאלה נח
לג: תוד"ה לענין ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' קלח
לג: תוד"ה לענין חמודי צבי במדבר-דברים עמ' רעח
לג: תוד"ה לענין חמודי צבי מועדים עמ' רסה, תיב, תצד, תצט, תקעא
לג: תוד"ה לענין וכו' חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' רסא
לד מקריב חיה ראש דוד (תשמו) עמ' לג ע"ב
לד ע"א אילו נאמר קרבן רוח חיים (חיד"א) עמ' צה
לד ע"א א'מר לו רבו הבא לי חיטים והביא לו חיטים ושעורים חדרי בטן פרשת ויצא שני אות יז
לד ע"א בקר וצאן וכו' ולא וכו' משנת חיים בראשית עמ' קמא
לד ע"א המעלה אברי בהמה משנת חיים בראשית עמ' רסז
לד ע"א המקריב חיה עובר בעשה רנת יצחק תליתאה ח"ב עמ' ריב
לד ע"א כי פליגי בחיה וכו' ר"י אומר עובר בעשה וכו'טוב ירושלים ויקרא פ"א פסוק ב
לד ע"א מקריב חיה פליגי ר"י ור"ל לר"י עובר בעשה וכו' חדרי בטן פרשת פנחס אות ה
לד ע"א תוד"ה שקידש משנת חיים בראשית עמ' רפא
לד ע"ב ותוס' בד"ה כל שבידו איש אמונים דף פז ע"א
לד ע"ב כל שבידו לא הוי דחוי אגרות ר' יצחק אלחנן עמ' רט
לד ע"ב כל שבידו לא הוי דיחוי וכו' ותוס' שם כח מעשיו הגיד לעמו ח"א דף טו ע"א-ע"ב
לד ע"ב קיבל הכשר ונתן לפסול זך ונקי עמ' קנה
לד ע"ב קיבל הכשר ונתן לפסול קרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' קסו
לד ע"ב שמאל דאית לה הכשירא ביוה"ב משנת חיים במדבר עמ' עח
לד ע"ב תוד"ה ולהוי דחוי משנת חיים ויקרא עמ' קלד
לד ע"ב תוד"ה כל דרשות מהר"ם בנעט עמ' רלט
לד ע"ב תוד"ה למעוטי משנת חיים דברים עמ' רפז
לד ע"ב תוד"ה למעוטי משנת חיים ויקרא מכתבים ד
לד ע"ב תוד"ה פסול משנת חיים דברים עמ' רפד
לדבנין אפרים עמ' קפב [הלכה]
לד. אותה תאבל הוא איסור עשה גור אריה ויקרא פי"א אות ז
לד. אילו נאמר קרבן לה' בהמה הייתי אומר חיה בכלל בהמה... תלמוד לומר בקר וצאן. בקר וצאן אמרתי לך ולא חיה של"ה תושבע"פ אות נח
לד. אין קרבנות באים ממין חיה גור אריה דברים פי"ב הערה 113
לד. זאת החיה ולא הטמאים גור אריה שמות פי"ב הערה 255, אות לה
לד. מעלה אברי חיה ע"ג המזבח רנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' קיא
לד. מצד דיני הקרבה אפשר להקריב רק בהמות גור אריה בראשית פ"ז הערה 13
לד: א"ר אשי כל שבידו לאו כמחוסר מעשה עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' לו
לד: ברש"י ד"ה ולאו הבא מכלל עשה עיוני רש"י דברים ח"א עמ' שנח
לד: בשמאל מותר לעבור ביה"כ הוצאת כף ומחתה פנים מסבירות עמ' קעו
לד: כל שבידו לא הוי דוחי' והפירש"י שם חיי נפש ח"ג עמ' רפט
לד: כל שבידו לא הוי דיחוי פנים מסבירות עמ' סג, של
לד: כל שבידו לתקן לא הוי דחוי מקראי קדש (תשנג) עמ' ריט, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' רא, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קפד
לד: כל שבידו לתקנו לא הוי דיחוי קרבן מנחה (תשעד) עמ' קלא
לד: קיבל הבשר ונתן לפסול יחזיר לבשר כתנות אור עמ' תרלב
לד: קיבל הכשר ונתן לפסול יחזור לכשר וכו', וליהוי לי' דיחוי וכו' כל שבידו לא הוי דיחוי וכו' חמודי צבי במדבר-דברים עמ' שמה, תנט
לד: שמאל אית ליה הכשירא חקל יצחק (תשסג) עמ' תב
לה ע"א בהולכת עצים למערכה משנת חיים ויקרא עמ' צז
לה ע"א כהנים זריזין הן אור אברהם ויקרא עמ' יד
לה ע"א כהנים זריזין ועבדין הייא משנת חיים במדבר עמ' קפו
לה ע"א פיגל בזבח חייב וכו' מנחת מרדכי עמ' רמח
לה ע"א רש"י ד"ה מוראה משנת חיים במדבר עמ' צז
לה ע"א רש"י ד"ה מוראה משנת חיים ויקרא עמ' קיז
לה ע"א שיטמ"ק אות ט משנת חיים ויקרא עמ' קטז, קיז
לה ע"א תוד"ה פיגל בזבח משנת חיים ויקרא עמ' קיח
לה ע"ב בדוקין שבעין הואיל וכו' משנת חיים ויקרא עמ' כז, כט, ל
לה ע"ב רש"י ותוס' - בדין מחוסר אבר בעוף לקוטי שיחות חל"ה עמ' 27, 26
לה ע"ב תוד"ה אלא משנת חיים ויקרא עמ' ל
לה שבח לבני אהרןאבן פינה עמ' 166
לה. השוחט את המוקדשין וכו' מנחת מרדכי עמ' רמח
לה. כהנים זריזין הן אור אברהם - תלמוד תורה עמ' קסח
לה. כהנים זריזין הן אור אברהם ברכות עמ' רכ
לה. כהנין זריזים הם ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' שצח
לו ע"א חליפין וולדות תמורות מנין משנת חיים ויקרא עמ' קפז
לו ע"א כל דבר רע משנת חיים דברים עמ' שנט
לו ע"א למדנו לתודה כו' משנת חיים ויקרא עמ' קפו
לו ע"א רש"י ד"ה ושלמי פסח משנת חיים ויקרא עמ' קפו
לו ע"א תרי קראי כתיבי הכתב והקבלה ויקרא פכ"ב פסוק כט
לו ע"ב כל הניתנין על המזבח שנתנן במתנה א' כיפר אור אברהם ויקרא עמ' עח
לו ע"ב כפרה בכדי לא אשכחן משנת חיים במדבר עמ' שיג
לו. ובשר זבח תודת שלמיו עיוני רש"י דברים ח"א עמ' תטז, תכא
לו. ובשר זבח תודת שלמיו לרבות שלמי נזיר ויגד יעקב עמ' תקיב
לו. רש"י רהא דתניא לרבות שלמים הבאים מחמת פסח לאו היינו בן תימא גור אריה ויקרא פ"ז אות ט
לו: אם נתנו בחטאת דם אחד כשר אור גנוז (מוסקוביץ) עמ' רג, רח
לו: הנתנין על מזבח החיצון אם נתנן מתנה אחת כיפר מקראי קדש (תשנג) עמ' פח, רנח, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' פז
לו: כל הניתנים שהן ארבע אם נתנן במתנה אחת כיפר גור אריה ויקרא פ"א אות לח
לו: כל הניתנין על מזבח החיצון שאם נותנן מתנה אחת כיפר באר הגולה באר א הערה 15
לו: מרגלא בפומיה דרב אמי דמי פסח שלא נצלה יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' טו
לז ע"א ברש"י ותוס' ד"ה תרי תנאי לקוטי שיחות חל"א עמ' 54
לז ע"א מנין לניתנין בזריקה שנתנן בשפיכה וכו' דרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' קלז
לז ע"א מעשר ופסח מנין משנת חיים במדבר עמ' שיא, שיד
לז ע"א מתן דם ליסוד משנת חיים דברים עמ' עג, רעח, רפה, רצב, שמט
לז ע"א רש"י ד"ה מנין משנת חיים ויקרא מכתבים ד
לז ע"ב אלא מעתה בסכת בסכת בסוכות אהני מקרא ואהני מסורת וכו' למדנות (תשנח) פ' אמור אות עז
לז ע"ב הראשונה כתיקונה, ורש"י משנת חיים דברים עמ' רפח
לז ע"ב ואין תמורתן קריבה משנת חיים במדבר עמ' שיח
לז ע"ב ולדן וולד ולדן עד סוף כל העולם תורת מנחם חי"א עמ' 174
לז ע"ב כל הניתנין על מזבח החיצון בנין שאול עמ' ו
לז ע"ב כפרה בכדי לא אשכחן משנת חיים במדבר עמ' שיג
לז ע"ב פת באפריקי שתים דברי שמואל (תשיג) עמ' קל
לז ע"ב תוד"ה טט משנת חיים דברים עמ' קי, ש
לז ע"ב תוס' סוד"ה שמעתי משנת חיים במדבר עמ' ק
לז. ר"י הגלילי יליף דכתיב דמם ולא דמו מקראי קדש (תשנג) עמ' רנט
לז: ב"ה סבירא להו אף חטאת שנתן במחנה אחת כיפר וכו' צפנת פענח (תשסו) עמ' שפ
לז: הם קריבים ואין תמורתם קריבה גור אריה במדבר פ"ד הערה 39
לז: והיו לטוטפת בין עיניך רע"א טט בכתפי שתים פת באפריקי שתים וכו' חמודי צבי במדבר-דברים עמ' תמד
לז: טט בכתפי שתים אור התורה (תאומים, תשנט) עמ' רפב
לז: פת באפריקי שתים נחלת דבש מהדו"ק ח"א סי' יא אות ב
לח ע"ב ושירים כתחילתן, ורש"י משנת חיים דברים עמ' רסד
לח ע"ב חוץ לילה וזרות כו' כתחלתן משנת חיים במדבר עמ' קעו, שכז
לח ע"ב שלש מתנות שבחטאות וכו' מאיר עיני חכמים מהדו"ב ח"ב דף כב ע"א
לט ברש"יבנין אפרים עמ' קסב [הלכה]
לט ע"א בתוס' איך קבר הקב"ה למשה הא הוי כהן רנת יצחק - פרק חלק עמ' סה
לט. אם חיסר אחת מכל המתנות לא עשה כלום גור אריה ויקרא פ"ד הערה 74
לט. לכפול בהזאות אתא גור אריה ויקרא פ"ד אות יח
מ ע"א אם נפחתה תקרה של היכל לא היה מזה מנחת מרדכי עמ' קנ
מ ע"א נפחתה תקרה של היכל משנת חיים ויקרא עמ' תקיא
מ ע"א נפחתה תקרה של היכל לא הי' מזה רנת יצחק תענית עמ' רמו
מ ע"א נפחתה תקרה של היכל לא היה מזה אור אברהם - מגילת אסתר עמ' רי
מ ע"א נפחתה תקרה של היכל לא היה מזה אור אברהם שמות עמ' קצה
מ. אין מת מתכפר על ידי קרבן פנים מסבירות עמ' תלט
מ. נפחתה תקרה של היכל לא היה מזה אור אברהם - מסכת מגילה עמ' ע
מ. פר זה פר יום הכפורים מקראי קדש (תשנג) עמ' ריא
מ: וטבל ולא מספג בדם יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' כג
מא ע"א לפי שנאמר והם הביאו את קרבנם עיוני רש"י במדבר עמ' רלג
מא ע"א מי מענשי אעשה וכו' בעידן ריתחא קרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' תקע
מא ע"ב מ"מ נאמרה פרכת הקדש בפר כהן המשיח וכו' ברית שלום (תעח) דף סז ע"ג, סח ע"א
מא ע"ב מ"מ נאמרה פרכת הקדש בפר כהן המשיח וכו' ברית שלום (תשסח) עמ' תלד
מא ע"ב מלכות שמיעוטו סרחה פמליא שלו מתקיימת קרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' רלד, רסו
מא ע"ב מפני מה נאמרו יותרת וכו' לקוטי שיחות חכ"ז עמ' 16
מא ע"ב משל למלך בו"ד שסרחה עליו מדינה בעקבות משה שמות עמ' ריג
מא ע"ב משל למלך בו"ד שסרחה עליו מדינה, אם מיעוטה סרחה פמליא שלו מתקיימת וכו' באר משה (אפשטיין) שמות עמ' ריז, תתקנד, במדבר עמ' רפא
מא ע"ב משל למלך בשר ודם שסרחה עליו מדינה, אם מיעוטה סרחה פמליא שלו מתקיימת, אם רובה סרחה אין פמליא שלו מתקיימת קרן לדוד ויקרא-במדבר עמ' ת
מא. אין מענשין אעשה אלא בעידן ריתחא פרדס המלך (תשסט) אות נו
מא. שגגתם זה פר העלם ציבור גור אריה ויקרא פ"ד אות י
מא. שעיר עזים לחטאת הוקש לפר העלם דבר גור אריה במדבר פ"ח הערה 75
מא: בכהן המשיח כתיב את פני פרוכת הקודש ובקהל ישראל כתיב את פני הפרוכת, דמשחטאו כולם ח"ו נסתלקה הקדושה תפארת צבי ויקרא עמ' צה
מא: משל למלך ב"ו שסרחה עליו מדינה וכו'אור התורה (תאומים, תשנט) עמ' רלח
מא: משל למלך שסרחה עליו מדינה ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תסג
מא: רש"ה ד"ה כגון שנתן תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' רט
מא: רש"י ד"ה במחשבה נחלת דבש מהדו"ק ח"א סי' ו אות ה, סי' מג אות ג
מא: רש"י ד"ה כגון גור אריה דברים פי"ז הערה 1
מא: רש"י מחשבה רקדשים בפה עיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תנו
מב ע"א דמים הניתנין על המזבח הפנימי, כגון ארבעים ושלש של יום הכיפורים בית ישראל (טויסיג) ויקרא עמ' צ
מב ע"ב הרצאת פסול הכתב והקבלה ויקרא פ"ז פסוק יח
מב ע"ב ונכרים לאו בני הרצאה נינהו משנת חיים במדבר עמ' תכא
מב ע"ב תוס' ד"ה כי מאיר עיני חכמים מהדו"ב ח"ב דף מ ע"ב
מב ע"ב תוספות - הקומץ כולו נחשב אזכרה אחת וכו' כוונת הלב עמ' קנח
מב: מפגלין בחצי מתיר פנים מסבירות עמ' רעח
מג ע"א ברש"י ד"ה דמה מתיר בשרה למזבח עיוני רש"י במדבר עמ' תקא
מג ע"א דמן מתיר את אימוריהן ליקרב משנת חיים במדבר עמ' קסה
מג ע"א העולה דמה מתיר את בשרה למזבח, וברש"י דכתיב וזרקו והדר וערכו רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תרעט
מג ע"א פרים הנשרפים אין בהם משום פיגול לחמי תודה דף קנו ע"א, קנז ע"א
מג ע"א תוד"ה הקומץ משנת חיים דברים עמ' רפו
מג. בהיכל אין פיגול רק בעזרה אור גנוז (מוסקוביץ) עמ' רא
מג. וראיתם אותו פרט לכסות לילה וכו' מרבה אני כסות סומא שישנה בראיה אצל אחרים ומוציא אני כסות לילה שאינה בראיה אצל אחרים בנין משה (מייזליש) ח"ב עמ' רכה
מג. זריקת הדם המתירה את האימורים למזבח ואת הבשר לבעלים גור אריה שמות פכ"ג הערה 82, ויקרא פי"ט הערה 259
מג. פיגול שהעלה ע"ג מזבח פקע איסורו פנים מסבירות עמ' שסה
מג: בשעה שנכנס דוד לבית המרחץ וכו' אמר אוי לי שאעמוד ערום בלא מצוה וכיון שנזכר במילה שבבשרו נתיישבה דעתו חכמה ומוסר ח"א עמ' רמא
מג: הפגול והנותר והטמא שהעלן ע"ג המזבח פקע איסור מהן חיי נפש ח"ג עמ' רד
מד ע"א אדם מביא את זבחיו היום ונסכין עד עשרה ימים אמרי פנחס השלם - שער סדר היום סי' קלא
מד ע"א אדם מביא זבחועולת חודש ח"ג מאמר תמה-תמו
מד ע"א ונסכין מכן עד עשרה ימים רב שלום (אדלר) עמ' תמד
מד ע"א מביא אדם קרבנו היום ונסכו לאחר כמה ימים קרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' שפג
מד ע"א ניסוך המים מאורתא וכו' תורת מנחם ח"ז עמ' 50
מד ע"ב לך הוא, שלך יהא אפילו לקדש בו את האשה, ובתוס' שם עיוני רש"י במדבר עמ' מה, מו
מד ע"ב לשם ששה דברים הזבח נזבח זכות ישראל - עשר צחצחות פרק ו אות כד
מד ע"ב רש"י ד"ה זה גזל - חטאת כו' בהדיא כאו"א במקומו וסידרן וכו' לקוטי שיחות חכ"ג עמ' 127
מד ע"ב תני לוי לכל קרבנם וכו' לרבות לוג שמן עיוני רש"י במדבר עמ' רפה
מד. הלכתא למשיחא ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' קפט
מד: ואכלו אותם אשר כופר בהם אור אברהם - תשובה עמ' רל
מה הלכתא למשיחאדרישת ציון (תשסב) עמ' 135-136
מה ע"א אין גזירה שוה למחצה לחמי תודה דף נו ע"ב
מה ע"א אלא מעשר בהמה כו' משנת חיים בראשית עמ' תכח
מה ע"א בדין שוחט קדשי נכרים בחוץ לקוטי שיחות חלק ל עמ' 72
מה ע"א היקש עדיף מגזירה שוה לחמי תודה דף נו ע"ב
מה ע"א הלכתא למשיחאהתקופה הגדולה (תשלב) עמ' רלח
מה ע"א מתני' קדשי נכרים משנת חיים בראשית עמ' רסו
מה ע"א קדשי נכרים משנת חיים דברים עמ' רלא
מה ע"א קדשי נכרים כו' ולא מועלין משנת חיים ויקרא עמ' שפד, תיג
מה ע"א קדשי עכו"ם לא נהנין ולא מועלין לב המשפט ח"א שיעור ו [הלכה]
מה ע"א קרבנות עכו"ם אין מועלין בהם ימלא פי תהלתך ח"א עמ' רמח
מה ע"א שיטמ"ק אות א משנת חיים ויקרא עמ' שכו
מה ע"א תוס' ד"ב והשוחטן מאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף צז ע"א
מה ע"ב ובגוי...לא הורצה פירוש המכבי ישעיהו ונביאים אחרונים עמ' קמג
מה ע"ב לאו בני הרצאה משנת חיים בראשית עמ' קט, קכג
מה ע"ב לאו בני הרצאה נינהו משנת חיים ויקרא עמ' ד, סז, תיז
מה ע"ב לרצון להם ועכו"ם לאו בני הרצאה נינהו, וברש"י באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' קטז, קצח-ט, שמות עמ' תצב, תתכה, תתקלו, דברים עמ' תשלה
מה ע"ב קדשי עכו"ם נתמעטו מריצוי ציץ, דכתיב לרצון להם ועכו"ם לאו בני הרצאה נינהו רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' קמד, ח"ב עמ' רצא, שצד
מה שמועה שמע ובאאהל משה (וינברג) פתח האהל דף ד ע"א
מה שמועה שמע ובאמשה מבחוריו הקדמה דף ג ע"ב
מה שמועה שמעיריעות שלמה (אוזאן) פ' בא
מה. נותר חילול מטומאה וכו' חמודי צבי במדבר-דברים עמ' שפד
מה. קדשי גויים אין חייבים משום פיגול נותר וטמא עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' כג
מה. קדשי גויים השוחט בחוץ פטור דברי ר"מ יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' לט
מה. קדשי עכו"ם לא נהנין ולא מועלין וכו' דברי ר' שמעון וכו' חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' שמג
מה. שחיטת קדשים לא ליתני הלכתא למשיחא ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רד
מה: אבל העצים והלבונה א"ח משום טומאה עיוני רש"י דברים ח"א עמ' רצג
מה: דברים שאין חייבין משום פיגול חייבין משום נותר יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' טו
מה: ואיידי דחביבי' אקדמי' דברי מנחם (היימליך) עמ' יג
מה: רש"י בהוכשר ליקרב ואקרשים קאי גור אריה ויקרא פ"ז הערה 137
מה: רש"י שהוא המכשירן לאכילה האמורה בהן גור אריה ויקרא פ"ז הערה 138
מו לשם ששה דברים הזבח נזבח החכמה מאין עמ' קיח
מו ע"א ברש"י ד"ה עגלה וערפו שם וכו' דשם תהא קבורתה ברית שלום (תעח) דף קכז ע"א
מו ע"א ברש"י ד"ה עגלה וערפו שם וכו' רשם תהא קבורתה ברית שלום (תשסח) עמ' תתיד
מו ע"א לשם ששה דברים הזבח נזבח וכו' ילקוט דברי חכמים ויקרא סי' י
מו ע"ב אברים שצלאן והעלן משנת חיים ויקרא עמ' קיב, תקכ
מו ע"ב אברים שצלאן והעלן אין בהם משום ריח ניחוח אור אברהם - הגדה של פסח - קונטרס שואלין ודורשין עמ' תכ
מו ע"ב איברים שצלאן רהעלז איז בהם משום ריח ניחוח אור אברהם ויקרא עמ' עה, תו
מו ע"ב אשים לשם אשים לאפוקי כבבא דלא וכו'טוב ירושלים ויקרא פ"ה פסוק ט
מו ע"ב חטאת ששחטה לשם חילין כשרה אור אברהם ויקרא עמ' לח
מו ע"ב לשם אשים משנת חיים שמות עמ' ז
מו ע"ב לשם הנחת רוח לה' משנת חיים בראשית עמ' עב
מו ע"ב לשם ריח משנת חיים ויקרא עמ' תקכה, תקכו
מו ע"ב לשם ריח לאפוקי משנת חיים בראשית עמ' קנג, רסט-רע
מו ע"ב לשם ריח לשם ניחוח מבשר טוב, ימי הרחמים והסליחות, פתיחה עמ' פ
מו ע"ב לשם ששה דברים הזבח נזבח אגרות הנצי"ב מוולאזין עמ' קצו
מו ע"ב לשם ששה דברים הזבח נזבח ארץ החיים (ליברזון) עמוד ח סי' א
מו ע"ב לשם ששה דברים הזבח נזבח בנין שאול עמ' רג
מו ע"ב לשם ששה דברים הזבח נזבח חלקת יהושע עמ' רלז הערה תקא
מו ע"ב לשם ששה דברים הזבח נזבח ימלא פי תהלתך ח"ב עמ' רנט
מו ע"ב לשם ששה דברים הזבח נזבח לקוטי שיחות חי"ג עמ' 62
מו ע"ב לשם ששה דברים הזבח נזבח מצווה ועושה ח"א עמ' רג
מו ע"ב לשם ששה דברים הזבח נזבח עטרת ישראל (באהפאלי) עמ' קמח
מו ע"ב לשם ששה דברים הזבח נזבח תורת מנחם חנ"ב עמ' 388, חנ"ג עמ' 210
מו ע"ב לשם ששה דברים הזבח נזבח וכו' הל' בית הבחירה (שניאורסון) עמ' צ
מו ע"ב לשם ששה דברים הזבח נזבח וכו' לשם ריח וכו' אור אברהם - הגדה של פסח - קונטרס שואלין ודורשין עמ' תיט, תלט
מו ע"ב לשם ששה דברים הזבח נזבח וכו'דרשות שבט הלוי עמ' קה
מו ע"ב לשם ששה דברים הזבח נזבח... לשם ריח, לשם ניחוח באר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' שעו, במדבר עמ' תרסו
מו ע"ב לשם ששה דברים הזבח נשחט וכו' תורת מנחם חמ"ו עמ' 53
מו ע"ב נחת רוח לפניו שאמר ונעשה רצונו דרשות מהר"ם בנעט עמ' נט
מו ע"ב ניחוח הכתב והקבלה ויקרא פ"א פסוק ט
מו ע"ב ריח נחוח להנחת רוח ה' לשם מי שאמר והיה העולם עמלה של תורה (סוף פרי צדיק ח"ג) עמ' 221
מו ע"ב ריח נחוח להנחת רוח ה' לשם מי שאמר והיה העולםפרי צדיק נח אות ד, ר"ח שבט אות ד, פ' שקלים אות ה, אחרי מות אות יא
מו ע"ב ריח ניחח הכתב והקבלה בראשית פ"ח פסוק כא
מו ע"ב רש"י ד"ה הנח"ר - נח"ר לפני הקב"ה וכו' לקוטי שיחות חל"ב עמ' 1
מו ע"ב רש"י ד"ה הנחת רוח דברי ברוך ח"ב סי' ח אות ד
מו ע"ב רש"י ד"ה עולה משנת חיים ויקרא עמ' קיב
מו ע"ב שיטמ"ק אות י' משנת חיים ויקרא עמ' שפב
מו. ג' כריתות בשלמים למה זבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' קעב
מו. לכפרה נתתיו ולא למעילה יציב פתגם - ימים נוראים עמ' קכח
מו: אברים שצלאן והעלן אין בהן משום ריח ניחוח, לשם הנחת רוח לה', לשם מי שאמר והיה העולם של"ה - מס' תענית אות מז
מו: אין המחשבה הולכת אלא אחר העובד מטר השמים עמ' קצא
מו: השי"ת נקרא 'השם' דרך ה' (באום) ח"ג פ"ב אות לג
מו: והבשר אשר יגע לרבות עצים ולבונה יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' טו
מו: לאפוקי כבבא דלא גור אריה ויקרא פ"א הערה 346
מו: לד' לשם מי שאמר והיה העולם תורת העולה ח"ב פרק ג
מו: לריח ניחוח, נחת רוח לפני פרדס המלך (תשסט) אות רמב, רצט, שיא, רמזי פורים אות ב, תקצז
מו: לשם ו' דברים הזבח נזבח לשם זבח זובח וכו' המוסר והדעת שמות-ויקרא עמ' קצא
מו: לשם ששה דברים הזבח נזבח אור גנוז (מוסקוביץ) עמ' קצו
מו: לשם ששה דברים הזבח נזבח גור אריה שמות פכ"ט הערה 202
מו: לשם ששה דברים הזבח נזבח דעת חכמה ומוסר ח"א עמ' ריא
מו: לשם ששה דברים הזבח נזבח דעת תורה ויקרא עמ' קעז
מו: לשם ששה דברים הזבח נזבח ויגד יעקב עמ' פא
מו: לשם ששה דברים הזבח נזבח וכו' אור אברהם ברכות עמ' קמ
מו: לשם ששה דברים הזבח נזבח וכו' דעת חכמה ומוסר ח"ג עמ' קסו
מו: לשם ששה דברים הזבח נזבח וכו' חנן אלקים עמ' צה, יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רמה, יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' ב, ה, צח, יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' לד, רטז, רכה, רלג, רמב, רנב, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' לח, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' לח, פו, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' שלג
מו: לשם ששה דברים הזבח נזבח וכו' מי השלוח (תשסז) ח"ג דף רעח
מו: לשם ששה דברים הזבח נזבח וכו' אמר רבי יוסי אף מי שלא היה בלבו לשם אחת מכל אלו כשר, שתנאי בית דין הוא ערבי נחל (תשסד) עמ' תסא
מו: לשם ששה דברים הזבח נזבח וכו' לשם השם, אר"י אף מי שלא היה בלבו לשם אחד מכל אלו כשר תפארת צבי ויקרא עמ' סב
מו: לשם ששה דברים הזבח נזבח וכי אור אברהם - מסכת מגילה עמ' שפח
מו: לשם ששה דברים הזבח נזבח לשם זבח, לשם זובח, לשם השם, לשם אשים, לשם ריח לשם ניחוח מבשר טוב - ישועות אברהם עמ' רלו
מו: לשם ששה דברים הזבח נזבחאהל נפתלי עמ' קנ
מו: לשם ששה דברים הזבח נזבח, לשם זבח, לשם זובח, לשם השם, לשם אישים, לשם ריח, לשם ניחוח שפתי חיים - מידות ועבודת ה' ח"ב עמ' עה
מו: מחלוקת בטומאת בשר עיוני רש"י דברים ח"א עמ' רצג
מו: ריח ניחוח נחת רוח לפני שאמרתי וגעשה רצוני צמח ה' לצבי (תשסז) עמ' תשסד
מו: רש"י - תנאי בית דין שישחט סתם כדאמרן בפ"ק התנו בית דין דלא לימא לשמו דלמא אתי למימר שלא לשמו תפארת צבי ויקרא עמ' סב
מו: רש"י ד"ה עולה לשם עולה גור אריה ויקרא פ"א הערה 334
מו: שמעתי שהבעלים מפגלין עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קסד
מז ע"א איזהו מקומן של זבחים קדושת ציון (תשנד) ח"א עמ' נה
מז ע"א איזהו מקומן של זבחים קדשי קדשים שחיטתן בצפון שרגא המאיר על התורה עמ' צא, תכב
מז ע"א אלמא הבעלים קרי מקריב ואיתנהו בכלל לא יחשב צמח צדקה עה"ת עמ' לו
מז ע"א אמר אביי ראב"י, וברש"י ד"ה בפנים וברע"א גבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' רמה
מז ע"א קדשי קדשים שחיטתן בצפון באר משה (אפשטיין) דברים עמ' תתקלח
מז ע"א קדשי קדשים שחיטתן בצפוןדרך חיים עמ' קיד
מז ע"א קדשי קדשים שחיטתן בצפוןכתר שם טוב (תשסד) סי' קיד
מז ע"א קדשי קדשים ששחטן בדרום פסולין ילקוט דברי חכמים ויקרא סי' כג
מז ע"א קדשי קודשים שחיטתם בצפון תורת החסידים הראשונים עמ' שא
מז ע"א שירי הדם היה שופך על יסוד מערבי של מזבח ס' החיים (תשנג) עמ' צה
מז ע"א תוד"ה איזהו משנת חיים ויקרא עמ' יב, קלד
מז ע"ב איזהו מקומן של זבחים קדשי קדשים שחיטתן בצפון וכו' אשר ליהודה עמ' יט
מז ע"ב ולקח הכתב והקבלה ויקרא פ"ד פסוק כה = במדבר פי"ט פסוק ד
מז ע"ב תוס' הכתב והקבלה במדבר פי"ט פסוק ד
מז. איזהו מקומן של זבחים ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' מג
מז. איזהו מקומן של זבחים תפארת צבי ויקרא עמ' קפה
מז. איזהו מקומן של זבחים קדשי קדשים שחיטתן בצפון של"ה - מס' פסחים אות רס
מז. איזהו מקומן של זבחים קדשי קרשים שחיטתן בצפון וכו' קדשים קלים שחיטתן בכל מקום וכו' שרגא המאיר מועדים עמ' כא
מז. איזהו מקומן של זבחיםטוב טעם ויקרא עמ' יא
מז. אין מחשבה פוסלת אלא ממי שהוא ראוי לעבודה עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' פו
מז. אמר ראבר"י שמעתי שהבעלים מפגלין תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' רט
מז. החטאת נשחטת בצפון גור אריה ויקרא פי"ד הערה 96
מז. המתעסק בקדשים פסול מאמר יחזקאל (קאזמיר) עמ' שכח
מז. ודמן טעון הזיה על בין הבדיםטוב טעם ויקרא עמ' יא
מז. וי"ו מוסיף על ענין ראשון גור אריה שמות פכ"א הערה 3
מז. חטאת פנימית גור אריה במדבר פ"ח הערה 79
מז. לרצונכם לדעתכם צמח צדיק (תשסז) עמ' שג
מז. מנין למתעסק בקדשים שהוא פסול דברי חיים על התורה (תשנט) עמ' שיד
מז. מנין למתעסק בקדשים שהוא פסול וכו' לרצונכם תזבחוהו לדעתכם זביחו חכמה ומוסר ח"א עמ' קסו
מז. מתחייב זה במחשבתו של זהאמרי השכל עמ' 15
מז. מתניתין דלא כראב"י עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' לח
מז. מתעסק פסול בקדשים משנת יוסף - דרשות ח"א עמ' ד
מז. ק"ק שחיטתן בצפון וכו' שומע תפלה ח"ב עמ' קעא
מז. קדשי קדשים שחיטתן בצפון טוב עין (אוסטרובצא) עמ' כג
מז. קדשי קדשים שחיטתן בצפון אור ישרים (תשסב) עמ' רצא
מז. קדשי קדשים שחיטתן בצפון אמרי משה (פינטו) ח"ב עמ' רנא
מז. קדשי קדשים שחיטתן בצפון באר הגולה באר ה הערה 112
מז. קדשי קדשים שחיטתן בצפון גנזי צדיקים (תשסב) עמ' ק
מז. קדשי קדשים שחיטתן בצפון זכרון אליעזר עמ' קפב
מז. קדשי קדשים שחיטתן בצפון צפנת פענח (תשסו) עמ' קעג
מז. קדשי קדשים שחיטתן בצפון וקדשים קלים שחיטתן בכל מקום בית יצחק (ויינברגר) עמ' רלב
מז. רש"י פרשת בן בקר למעלה מפרשת בן צאן גור אריה ויקרא פ"א הערה 351
מז. שיירי הדם היה שופך על יסוד המערבי רוח יעקב (בן שבת, תשסז) עמ' קסו
מז. שירי הדם היה שופך אל יסוד צמח ה' לצבי (תשסז) עמ' קיג
מז. שירי הדם היה שופך על יסוד מערבי של מזבח ספר החיים (תשנג) עמ' צה
מז. שעירים הנשרפים גור אריה במדבר פ"ח הערה 75
מז. תוד"ה אשכחן גור אריה ויקרא פ"א הערה 217
מז. תוד"ה אשכחן גור אריה ויקרא פ"א הערה 347
מז. תוס' ד"ה איזהו - והא דלא תנן הבא שחיטת בכלי שרת בצפון כדתנן וכו' אמרי נועם (מועדים) תשובה יז [מבן המחבר]
מז. תוס' ד"ה קדשי קדשים סכין ששוחטין קדשים אפילו קדשים קלים בעי כלי שרת ואם שחט בסכין חול פסול ערבי נחל (תשסד) עמ' תתשס, תתשסה
מז: לא נשחט בצפון פסול גור אריה ויקרא פ"ד אות כ
מח ע"א אין גז"ש לחצאין בנין שאול עמ' קסד
מח ע"א אין גזירה שוה למחצה לקוטי שיחות חכ"ג עמ' 22
מח ע"א דנקא (ורש"י - מעה כסף) לקוטי שיחות חל"ט עמ' 221
מח ע"א ורבי עקיבא וכו' נפקא לי' וכו' תורה אחת לכל האשמות לקוטי שיחות חי"ז עמ' 45
מח ע"א חטאת בת דנקא אור חדש (זיטשיק, תשסח) ויקרא עמ' מו
מח ע"א חטאת בת דנקא וכו' (ורש"י ותוס') לקוטי שיחות ח"ז עמ' 73, חכ"ה עמ' 455
מח ע"א חטאת מנלן דבעיא צפון רכתיב ושחט את החטאת וכו'טוב ירושלים ויקרא פ"ו פסוק יח
מח ע"א עולת הבקר צריכה צפוןדרך חיים עמ' קיב
מח ע"ב אין שעיר נחשון בצפון, וברש"י בית ישי - דרשות עמ' תי
מח ע"ב והרי מעשר דהוא נפדה ואילו לקוח וכו' לקוטי שיחות חל"ד עמ' 75
מח. החטאת בדנקא והאשם בשני סלעים תורת העולה ח"ב פרק י, ח"ג פרק לו
מח. מה ודאו חטאת בת רנקא, אף ספיקו אשם בר דנקא של"ה - מס' ראש השנה אות קמב, מס' יומא אות קכא
מח: חטאת בצפון כמו עולהאשל חיים ח"א עמ' קכה
מח: כל החטאות טעונין צפון בת עין (תשסז) עמ' רלו-רלז
מט ע"א התם לא אלימא קדושתי' וכו' לקוטי שיחות חל"ד עמ' 79
מט ע"א יכול לא יהא טעון מתן דמים משנת חיים במדבר עמ' פח, שיא
מט ע"א קדשי קדשים בעי צפון חכמת התורה שמיני עמ' קיח
מט ע"א שחיטת צפון ברכת שלמה חו"מ עמ' כא [הלכה]
מט ע"א תוד"ה לפי משנת חיים במדבר עמ' קט
מט ע"ב דבר הלמד בהיקש אינו חוזר ומלמר בהיקש לחמי תודה דף נו ע"א, עד ע"ב
מט ע"ב ולא ניהוי דבר הלמד בהיקש חוזר ומלמד בהיקש וכו' וכי תימא נקשי אקושי ניחא לי' בית יצחק (שמלקיש) על התורה מאמר קכט אות ו
מט. אי אתה רשאי להחזירו לכללו ער שיחזירנו הכתוב לכללו בפירוש גור אריה ויקרא פי"ד הערה 101
מט. אשם מנא לן דבעי צפון, דכתיב "במקום אשר ישחטו את העולה" אמרי נועם (מועדים) תשובה יז [מבן המחבר]
מט. תוד"ה לפי גור אריה שמות פי"ב הערה 235, פכ"א הערה 546
מט: אם אינו ענין לעצמו תנהו ענין לפר העלם דבר של ציבור גור אריה ויקרא פ"ד הערה 78
מט: בקדשים לא ילפינן למד מן הלמד גור אריה ויקרא פט"ז אות כו
מט: דדבר הלמד בהיקש אינו חוזר ומלמד בהיקש רב ייבי (תשסט) ח"א עמ' רכב
מט: ולקיש קרא לחטאת גור אריה ויקרא פי"ד אות טו
מט: פרח בכולו טהור מגיד דבריו ליעקב (מביאלה, תשסד) עמ' סג
מט: רש"י אבל לגבי שחיטה רלאו עבודת כהן היא לא אהדריה גור אריה ויקרא פי"ד הערה 103
מט: רש"י ד"ה אבל גור אריה שמות פכ"א הערה 546
מט: רש"י לא גמרינן הוא מכלליה גור אריה שמות פכ"א אות נז
משניות
נ ע"א מה להלן בהפשט וכו' משנת חיים ויקרא עמ' צב
נ ע"א פלוגתא אי אזלינן בתר מלמד או למד לחמי תודה דף נו ע"א
נ. דבר הלמד בגזירה שוה אינו חוזר ומלמד בהיקש ערבי נחל (תשסד) עמ' תקכד
נ. מלמד שמוציאו שלם גור אריה ויקרא פ"ד אות ח
נ. רבי ירמיה סבירא ליה דבר הלמד בהיקש אינו חוזר ומלמד בבנין אב ערבי נחל (תשסד) עמ' תקכו
נ. תודה באה ממעשר שני רנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' נא
נ: הושוו כל חטאות הנשרפות להררי גור אריה ויקרא פ"ד הערה 27
נא ע"א תוס' ד"ה אשר קהלת יעקב פסח ח"א עמ' קטו
נא ע"ב תוד"ה תן משנת חיים דברים עמ' רעה, רפה
נא ע"ב תוס' סוד"ה תן משנת חיים ויקרא עמ' תח
נא. דאי כתב מזבח העולה הו"א ומב"ש למזבח הפנימי דיכול לשפוך גור אריה ויקרא פ"ד אות יז
נא. דבר הלמד בבנין אב חוזר ומלמד בבנין אב ערבי נחל (תשסד) עמ' תקכו
נא. צריך שיתן הדם נגד היסוד גור אריה ויקרא פ"א אות לט
נא. רש"י יסוד שכנגר הפתח גור אריה ויקרא פ"ד הערה 66
נב ע"א הקרבה הוא רק השלמהבני יששכר ח"ב דף כה ע"ג
נב ע"א חטאת הצבור והיחיד רוח חיים (חיד"א) עמ' קיד
נב ע"א למה לי קרא קו הוא תיבת גמא (תשעא) ח"א עמ' רלז
נב ע"א תן יסוד למזבח משנת חיים דברים עמ' רפז
נב ע"ב אלו הן חטאות הציבור לקט אמרי קודש - ליקוטים עמ' סט
נב ע"ב אם כיפר איש מבין ח"א דף קכב ע"א
נב ע"ב חטאות הציבור והיחיד, אלו הן חטאות הציבור שעירי ראשי חדשיםנר ישראל חלק א דף קי
נב ע"ב חטאת הציבור והיחיד וכו' זכות ישראל - עשר עטרות פרק ח אות מז
נב ע"ב יכול אף הניתנין למעלה וכו' צמח צדקה עה"ת עמ' רג
נב. משה שימש בכהונה ארבעים שנה כסף נבחר עמ' קסא
נב: אלו הן חטאת הצבור שעירי ראשי חדשים בארות המים (תשסט) עמ' שע
נב: ברש"י ד"ה מה היא דמים יציב פתגם - ימים נוראים עמ' קכח
נב: חטאות העיבור והיחיד מזקנים אתבונן עמ' צא
נב: חטאות הצבור והיחיד אלו הן חטאות הציבור שעיר ראשי חדשים עירין קדישין השלם עמ' קעא, תנא
נב: חטאות הציבור והיחיד, אלו הן חטאות הציבור, שעירי ראשי חדשים ושל מועדות עקבי אבירים עמ' עב-עג, קצז, שעב
נב: חטאות ציבור של מועדים גור אריה ויקרא פכ"א הערה 228
נב: חטאת הצבור והיחיד וכו' בארות המים (תשסב) עמ' קלה
נב: כיצד עלה בכבש ופנה לסובב ובא לו לקרן דרומית מזרחית וכו' מאורי אור (טשרנוביל, תשסא) עמ' רז
נב: משמעות דורשין איכא בינייהו אור חדש פ"א אות 264
נב: עלה בכבשבית ישראל (טויסיג) תנינא ח"ב עמ' רז
נב: שעיר ר"ח הוא קרבן ציבור גור אריה שמות פ"מ אות א
נב: שעירי ר"ח ושל מועדות בצפון ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' מג
נג במתני' עלה בכבש בישורון מלך ח"א עמ' רפו
נג והיה בנימין הצדיק מצטער עליהצמח מנחם - דרשות ר' ירוחם וולפיש דף ד ע"ב-ע"ג
נג ע"א התורה גחנה מחיצה להבדיל בין המים עליונים לתחתונים, ורש"י ברית שלום (תעח) דף ס ע"ד
נג ע"א התורה נתנה מחיצה להבדיל בין המים עליונים לתחתונים ורש"י ברית שלום (תשסח) עמ' שפז
נג ע"א והיתה הרשת הכתב והקבלה שמות פכ"ז פסוק ה
נג ע"א וכליל לאשים משנת חיים שמות עמ' ז
נג ע"א ונאכלין לפנים מן הקלעים המאור הגדול (גר"א) עמ' רכג
נג ע"א עלה בכבש ופנה לסובב ובא לו לקרן דרומית קדושת ציון (תשנד) ח"ב עמ' עו
נג ע"א עלה בכבש ופנה לסובב ובא לו לקרן דרומית מזרחית וכו' דרשות מהרי"ץ לז' אדר עמ' קצד
נג ע"א עלה בכבש ופנה לסובב ובא לו לקרן דרומית מזרחית מזרחית צפונית צפונית מערבית וכו' מגיד דבריו ליעקב, לקוטי אמרים סי' רנ, אור תורה סי' קמ, הוספות לספרי הרה"מ סי' לא
נג ע"א עלה בכבש ופנה לסובב ובא לו לקרן דרומית מזרחית מזרחית צפונית צפונית מערבית וכו' אור תורה השלם (מזריטש) סי' קמ
נג ע"א עלה בכבשנועם אלימלך דף לו ע"ד, קד ע"ד, קה ע"ד
נג ע"א עלה בכבשרבנו בחיי עה"ת ח"ב עמ' תג
נג ע"א עלה לכבש ופנה לסובב ובא לו לקרן דרומית מזרחית וכו' דבר טוב עמ' של
נג ע"א רצועה היתה יוצאה וכו' והיה בנימין הצדיק מצטער עליה בבל יום לנוטלה תורת אביגדור ח"ג עמ' יט
נג ע"א רצועה היתה יוצאה מחלקו של יהודה ונכנסה בחלקו של בנימין והי' בנימין הצדיק מצטער עליה כו' רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תקנו
נג ע"ב אלו הן אהלי יעקב (הוסיאטין) דף רג ע"א, רמד ע"א
נג ע"ב בא לו לקרן מערבית דרומית דברי שמואל (תשיג) עמ' סט
נג ע"ב בגמ'בנין אפרים עמ' קעז [הלכה]
נג ע"ב בחלקו של טורף מי השילוח (מישור) ח"ב עמ' לז
נג ע"ב המקדש לא היה בנוי אם חסרה רצועה של חלק בנימין מי מרום ח"ט עמ' שיח
נג ע"ב העולה וכו' ודמן טעון שתי מתנות שהן ארבע מדבר קדש בראשית ח"א עמ' רצב
נג ע"ב וטעונה הפשט וניתוח משנת חיים ויקרא עמ' צ
נג ע"ב וקרן מזרחית דרומית לא היה לה יסודנועם אלימלך דף מט ע"ד
נג ע"ב חטאות הציבור והיחיד אהלי יעקב (הוסיאטין) דף נב ע"ב
נג ע"ב לפי שלא היתה. בחלקו של טורף אוצרות חיים - אישים ח"ב עמ' קצה
נג ע"ב מקדש בחלקו של טורף קדושת השבת סי' ז (עמ' 62)
נג ע"ב מקדש בחלקו של טורףפרי צדיק ר"ח שבט אות ד
נג ע"ב קרן דרומית לא היה לו יסוד גבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' קמו
נג ע"ב קרן דרומית מזרחית לא היה לה יסוד דרשות מהרי"ץ למועדים עמ' רנח
נג ע"ב רצועה היתה וכו' והיה בנימין הצדיק מצטער עליה בכל יום לנוטלה עבודת חיים ח"א עמ' קיט
נג ע"ב רצועה היתה יוצאה מחלקו של יהודה ונכנסה בחלקו של בנימין אוצרות חיים - בהמ"ק עמ' קג
נג ע"ב רצועה היתה יוצאה מחלקו של יהודה ונכנסה בחלקו של בנימין והיה בנימין הצדיק מצטער עליה בכל יום לנוטלה אוצרות חיים - אישים ח"ב עמ' קצח
נג ע"ב רצועה היתה יוצאה מחלקו של יהודה, מהרש"א ימלא פי תהלתך ח"ב עמ' תקכח
נג ע"ב שלא היתה בחלקו של טורף וכו' באחסנתי' יתבני מדבחא וכו' מקדשא לקוטי שיחות חט"ו עמ' 447, חט"ז עמ' 239, חכ"ה עמ' 276
נג ע"ב תוד"ה העולה משנת חיים דברים עמ' רעח, רפב
נג ע"ב תוד"ה קדשיבנין אפרים עמ' קפ [הלכה]
נג. חטאות נאכלים בכל מאכל ברש"י וענפיה ארזי אל (תשסג) עמ' עג
נג. כיצד עלה בכבש ופנה לסובב וכו' דרומית מזרחית מזרחית צפונית נועם אלימלך (תשסא) עמ' תלה
נג. עלה בכבש ופגה לסובב וכא לו לקוץ דרומית מזרחית מזרחית צפונית צפונית מערבית מערבית דרומית של"ה - תולדות אדם אות שעה
נג. עלה בכבש ופנה לסובב מכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' תתקי
נג. עלה בכבש ופנה לסובבטוב טעם ויקרא עמ' יב
נג. קרשים נאכלץ בכ"מ בעזרה גור אריה שמות פכ"ט אות לה
נג. רש"י ד"ה לפנים גור אריה שמות פכ"ה הערה 143
נג. רש"י לאפוקי נשים שאינן ראויות לחיטוי גור אריה ויקרא פ"ו הערה 183
נג. רש"י עומד בארץ וזורק במזרק כנגד הקרן גור אריה שמות פכ"ט הערה 141
נג. שירי הדם היה שופך על יסור דרומי תורת העולה ח"ב פרק כו
נג. שלמים כשרים בכל המזבח יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רמה
נג: אלא בחלקו של טורף חקל יצחק (תשסג) עמ' רעד
נג: אמר רב שמואל בר רב יצחק מזבח היה אוכל בחלקו של יהודה קרבן שבת (תשסח) עמ' קכג
נג: בחלקו של טורף מי השלוח (תשסז) ח"ב דף לז
נג: ברטנורא, קרן מזרחית דרומית לא הי' לו יסוד אור גנוז (מוסקוביץ) עמ' רז
נג: ג' קרנות בחלקו של טורף תורת יחיאל בראשית עמ' תט
נג: המזבח כולו היה בנוי בחלקו של בנימין לבד מאמה יסוד שהיה בחלקו של יהודה, ועל זה היה מצטער בנימין הצדיק שם עולם (תשסו) עמ' רח[ג]
נג: העולה ק"ק שחיטתה בצפון ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' מג
נג: העולה קודש קדשים שחיטתה בצפון וקבול דמה בכלי שרת בצפון ויברך דוד עמ' פט
נג: זריקת העולה הוא מן המזרק עצמו נחמד ונעים (תשסט) שמיני ד"ה ויקרב אהרן
נג: חלקו של טורף צמח ה' לצבי (תשסז) עמ' קכט
נג: יכול יזרקנו זריקה אחת ת"ל סביב גור אריה שמות פכ"ט הערה 143
נג: לפי שלא היתה בחלקו של טורףאור הצבי עמ' 214
נג: עבורת הקרבת העולה נעשית על המזבח החיצון גור אריה ויקרא פ"ו הערה 19
נג: עולה היא קרשי קרשים גור אריה ויקרא פ"ב הערה 18
נג: עולה שחיטתה בצפון פרדס המלך (תשסט) אות שפד
נג: קרן דרומית מזרחית לא היה לה יסוד גור אריה ויקרא פ"א אות לט
נג: קרן מזרחית דרומית לא היה לה יסוד נועם אלימלך (תשסא) עמ' קצט
נג: קרן מזרחית דרומית לא היה לה יסוד תורת העולה ח"א פרק יג
נג: רצועה היתה יוצאה מחלקו של יהודה והיה בנימין הצדיק מצטער עליה בכל יום לבולעה לב אביגדור עמ' יג, קסב
נד איזהו מקומן של זבחים קדשי קדשים אמרי רבי שפטיה עמ' רפא
נד דוד מצא את מקום המקדשצמח מנחם - דרשות ר' ירוחם וולפיש דף ב ע"ג
נד ע"א ובין כתפיו שכן השכינה שרויה בחלקו של בנימיןפרי צדיק ר"ח כסלו אות ד
נד ע"א לוי מתרגם וכו' מקדשא מקום מקודש לדמים (ובפלש"י ד"ה לוי) לקוטי שיחות חט"ו עמ' 447
נד ע"א מאי לא היה לה יסוד גבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' קמו
נד ע"א רצועה יוצאה מחלקו של יהודה והיה בנימין הצדיק מצטער באר שרים במדבר פ' בהעלותך דרוש ו אות ד
נד ע"ב ... אלא שהיו יושבין ברמה ועוסקין בנויו של עולם שיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 224 ,168
נד ע"ב ארץ ישראל גבוה מכל הארצות ברכת יוסף עמ' קא
נד ע"ב ארץ ישראל גבוה מכל הארצות עמלה של תורה (סוף פרי צדיק ח"ג) עמ' 220
נד ע"ב ארץ ישראל גבוה מכל הארצותפרי צדיק האזינו אות ג
נד ע"ב ביהמ"ק גבוה מכל ארץ ישראל וכו' מי השילוח (מישור) ח"ב עמ' רמו
נד ע"ב בית המקדש הוא נויו של עולם פנקסי הראי"ה ח"א עמ' כה, מט, קיז
נד ע"ב דמחית מידי מתותיה ושקיל ליה רסיסי לילה סי' ד (עמ' 4)
נד ע"ב היו יושבין ברמה ועוסקין בנויו של עולם שיחות הרב צבי יהודה שמות עמ' 402 ,366 ,331
נד ע"ב היו יושבין ומפלפלין בית ישי - דרשות עמ' צה
נד ע"ב העולה קדשי קדשיםכתר שם טוב (תשסד) סי' תכה
נד ע"ב וא"י גבוהה מכל ארצותדרך חיים עמ' תרפז
נד ע"ב וישבו בנויות. יושבים ברמה ועוסקים בנויו של עולם מוסר דרך - אפיקי חיים עמ' יד
נד ע"ב ועל דבר זה נתקנא דואג האדומי בדוד באר משה (אפשטיין) יהושע-שמואל עמ' שצג
נד ע"ב ועל דבר זה נתקנא דואג האדומי בדוד לקט שיחות מוסר ח"ב עמ' קטז
נד ע"ב ועל דבר זה נתקנא דואג האדומי בדודפרי צדיק ויצא אות ז
נד ע"ב ועל דבר זה נתקנא דואג האדומי בדוד, כדכתיב: כי קנאת ביתך אכלתני אור מאיר ח"ב עמ' קיז-קיח
נד ע"ב ועל דבר זה נתקנא דואג האדומי וכו' בעקבות משה שמות עמ' שעג
נד ע"ב זכור ה' לדוד את כל ענותו, עמלו למצוא מקום המקדש שם דרך - כתר תורה עמ' קפד
נד ע"ב ירושלים גבוהה מכל המקומות דרשות מהר"ם בנעט עמ' כ
נד ע"ב לשם ששה דברים הזבח נזבח טיול בפרדס ח"א עמ' תח
נד ע"ב מאי דכתיב וילך דוד ושמואל וכו' ימלא פי תהלתך ח"ב עמ' תכא
נד ע"ב מאי דכתיב וישב דוד בנויות ברמה צמח צדקה עה"ת עמ' קנט
נד ע"ב מה ענין ניות אצל רמהאמה של מלכות עמ' 12
נד ע"ב מוטב דניתתי בי' פורתא כדכתיב ובין כתפיו שכן לקוטי שיחות ח"י עמ' 146
נד ע"ב מלמד שבהמ"ק גבוה מכל אר"י וכו' ברית שלום (תעח) דף מט ע"ג
נד ע"ב מלמד שבהמ"ק גבוה מכל אר"י וכו' ברית שלום (תשסח) עמ' שטו
נד ע"ב מלמד שביהמ"ק גבוה וכו' וא"י גבוהה מכל ארצות לקוטי שיחות ח"כ עמ' 292, חכ"ט עמ' 76
נד ע"ב מלמד שבית המקדש גבוה מכל ארץ ישראל וארץ ישראל גבוהה מכל הארצות אוצרות חיים - בהמ"ק עמ' צח
נד ע"ב מנין שא"י גבוהה מכל הארצות וכו'בינה לעתים דרוש נד עמ' שנג
נד ע"ב מצאנוה בשדה יער זה בנימין דכתיב בנימין זאבפרי צדיק ויגש אות טז
נד ע"ב נחתי בי' פורתא משום דכתיב ובין כתפיו שכן וכו' הל' בית הבחירה (שניאורסון) עמ' קמט
נד ע"ב ניתתי ביה קליל דכתיב ובין כתיפיו וכו'טוב ירושלים דברים פל"ג פסוק יב
נד ע"ב ניתתי ביה קלילפירוש המכבי דברים עמ' שפ
נד ע"ב סבור למבנייה בעין עיטם דמדלי וכו', וברש"י באר משה (אפשטיין) שמות עמ' תריט, ויקרא עמ' קנא, מלכים עמ' קכב
נד ע"ב סברו דוד ושמואל לבנות ביהמ"ק בעין עיטם וכו' מאיר עיני חכמים מהדו"ג ח"א דף יד
נד ע"ב על דבר זה נתקנא בו דואג מאיר נתיבות ח"ב עמ' רע, ח"ג עמ' קיב
נד ע"ב רש"י - נעשה אותו נמוך מעטפירוש המכבי דברים עמ' שפ
נד ע"ב רש"י עה"פ ותאר הגבול בעלה יסוד ושורש העבודה שער באור גבולות
נד ע"ב שהיו יושבים ברמה עוסקין בבנינו של עולם וכו'דרשות שבט הלוי עמ' שז
נד ע"ב שהיו יושבין ברמה ועוסקים בנויו של עולםנפש החיים עמ' 12
נד ע"ב שהיו יושבין ברמה ועוסקין בנויו של עולם באר יוסף (תשמא) ח"ב עמ' קמח
נד ע"ב שהיו יושבין ברמה ועוסקין בנויו של עולם, וברש''י באר משה (אפשטיין) יהושע-שמואל עמ' שצ, שצג
נד ע"ב שכינה בחלקו של בנימין טיול בפרדס ח"א עמ' רצח
נד ע"ב שלמי ציבור נאכלין ליום ולילה, ושלמים של מתן תורה היו נאכלין לשני ימים ולילה אחד לקט אמרי קודש - מועדים עמ' רד, רה
נד שמענוה מאפרתה - יהושעהתקופה הגדולה (תשלב) עמ' תפז
נד. אושפזיכנא דשכינה תורת יחיאל בראשית עמ' רצד
נד. ארץ ישראל גבוה מבל הארצות בך יברך ישראל (תשסח) עמ' קסח
נד. ביהמ"ק בחלקו של בנימין ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' קלט
נד. בנאו למזבח מאבני נחל חלקות עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' לו
נד. בענין בנין ביהמ"ק בנחלת בנימין תפארת ישראל (הרטמן) עמ' קס הערה 38
נד. חוזר ומביא מלבן שהוא ל' אמה על ל' אמה גור אריה שמות פכ"ט אות יג
נד. לפיכך זכה בנימין הצדיק ונעשה אושפיזכן להקב"ה שנאמר ובין כתפיו שכן נועם אליעזר בראשית עמ' שכב ע"א
נד. מזבח, בחלקו של בנימין היה עטרת ישועה (תשסד) אות לו לשביעי ש"פ
נד: אמרי ש"מ הכא הוא מקומו נחלת דבש מהדו"ק ח"ב סי' כא אות יג
נד: ארץ ישראל היא גבוה מכל הארצות אבני אש (אויש) מועדים עמ' קסז
נד: אשם גזילות גור אריה ויקרא פ"ה הערה 173
נד: אשם גזילות מעילות וכו' בצפון ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' מג
נד: אשם וכבשי עצרת ניתנים בשתי מתנות שהן ארבע גור אריה ויקרא פ"א הערה 295
נד: ביהמ"ק גבוה מכל ארץ ישראל וכו' מי השלוח (תשסז) ח"ג דף רכד, רמו
נד: ביהמ"ק נבנה בחלקו של בנימין גור אריה בראשית פי"ב הערה 74
נד: בית המקדש גבוה מכל ארץ ישראל שמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' קא
נד: ברש"י ד"ה ואיכא, בעיע סנהדרין בעזרה רנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' קמט
נד: הנה שמענוה באפרתה וכו'אור הצבי עמ' 81
נד: הר המוריה נקבע למקום המקדש על פי דוד ושמואל באר הגולה באר ה הערה 599
נד: וכי מה ענין ניות אצל רמה אלא יושבין ברמה והיו עוסקין בנויות של עולם קרבן שבת (תשסח) עמ' קכו
נד: חטאות הציבור והיחיד וכו' אהלי יעקב (הוסיאטין) ח"ב עמ' סד
נד: מוטב דניחתי ביה פורתא, דכתיב "ובין כתפיו שכן"אור לישרים (איידליץ, תשב) עמ' קה
נד: מלמד, שבית המקדש גבוה מכל ארץ ישראל, וארץ ישראל גבוהה מכל ארצותבית ישראל (טויסיג) ח"ו עמ' סט
נד: סבור למבנייה בעין עיטם עיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תסב
נד: סבור למבנייה בעין עיטם עיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תתס
נד: סבור למבנייה בעין עיטם תורת העולה ח"ב פרק טז
נד: סבור למיבניה בעין עיטם אמרו ניחות פורתא עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' פד
נד: סבר למבני' נלביהמ"ק] בעין עיטם דמדלי, אמרי ניתתי בי' קליל כדכתיב ובין כתיפיו שכן וכו' מראה יחזקאל (תשסד) עמ' קפה
נד: סנהדרין היו יושבין בחלקו של יהודה תורת יחיאל בראשית עמ' שצו
נד: רש"י עין עיטם שהוא מעין מי נפתוח טוב עין (אוסטרובצא) עמ' כה
נד: שלמי צבור מכפרים כללי המצות (צפת תשנב) עמ' 110
נד: שעסקו בנויו של עולם טוב עין (אוסטרובצא) עמ' כה
נה ע"א המורם מהם כיוצא בהם תורת מנחם חי"ח עמ' 271
נה ע"א המורם נאכל לכהנים לנשיהם ולעבדיהם עיוני רש"י במדבר עמ' רצא
נה ע"א ונאכלין וכו' לשני ימים ולילה אחת וכו'טוב ירושלים ויקרא פ"ז פסוק יז
נה ע"א ונאכלין כו' לכל אדם משנת חיים דברים עמ' שכ
נה ע"א לא תאפה חמץ חלקם אפי' חלקם לא תאפה חמץ וכו'טוב ירושלים ויקרא פ"ו פסוק ז
נה ע"א לנשיהם ולבניהם ולעבדיהם תורת מנחם חנ"א עמ' 63
נה ע"א קדשים קלים שחיטתם בכל מקום תורת החסידים הראשונים עמ' שא
נה ע"א קדשים קלים שחיטתן בכל מקום בעזרה דברי שמואל (תשנח) עמ' צח
נה ע"א קדשים קלים שחיטתן בכל מקום בעזרה ימי דוד (תשסז) עמ' קפט
נה ע"א קדשים קלים שחיטתן בכל מקום בעזרהדברי שמואל (תשנח) עמ' צח
נה ע"א קדשים קלים שחיטתן בכל מקום בעזרהכתר שם טוב (תשסד) סי' קיד
נה ע"א רש"י ד"ה ליום ולילה לקוטי שיחות חכ"ז עמ' 40
נה ע"א שלמים קדשים קלים וכו' ודמן טעון שתי מתנות שהן ארבע דברי ישראל (תשסח) ח"ב עמ' נו
נה ע"א תודה ואיל נזיר קק"ל וכו' ונאנלין בכל העיר לכל אדם כו' רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תרז
נה ע"ב הנכנס בטומאה לעזרה מה דינו בנין שאול עמ' קעז
נה ע"ב וילן מאי א"ר זירא, וברש"י גבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' רכא
נה ע"ב וכי מה ענין ניות אצל רמה הדרת אליהו דרוש י סי' ה ד"ה ובכדי
נה ע"ב ונאכלין בכל העיר וכו'טוב ירושלים שמות פכ"ד פסוק יא
נה ע"ב לא תאפנה אפיה בכלל היתה ולמה יצאת וכו'טוב ירושלים ויקרא פ"ו פסוק ז
נה ע"ב נאכל וכו' ובניהם משנת חיים שמות עמ' רצג
נה ע"ב רש"י ד"ה צפון משנת חיים ויקרא עמ' נח
נה ע"ב שלמים ששחטו קודם שיפתחו דלתות ההיכל פסולין אור אברהם שמות עמ' קצז
נה ע"ב שלמים ששחטן אבן ישראל על התורה (תשסב) עמ' עב
נה ע"ב שלמים ששחטן אבן ישראל על התורה עמ' נא
נה ע"ב שלמים ששחטן קודם שיפתחו דלתות ההיכל פסולין אור אברהם במדבר עמ' קז
נה ע"ב שלמים ששחטן קודם שיפתחו דלתות ההיכל פסולין אור אברהם הלכות מגילה וחנוכה עמ' רפב
נה ע"ב שלמים ששחטן קודם שיפתחו דלתות ההיכל פסולין אור אברהם ויקרא עמ' לג, לו
נה ע"ב שלמים ששחטן קורם וכו' פסולין וכו'טוב ירושלים שמות פ"מ פסוק ב
נה ע"ב שלמים ששטחן קודם שיעמידו לויים וכו' פסולין לקוטי שיחות חל"א עמ' 219
נה ע"ב תוס' ד"ה גובהה מנחת מרדכי עמ' רנו
נה. במקום קדוש כולל בתוכו אף מחנה לויה גור אריה ויקרא פ"ו הערה 139
נה. ברש"י ד"ה טהור, כל דגל בתוך אסיפת דגלו רנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' קיח
נה. להכשיר כל הרוחות בקדשים קלים יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רמה
נה. לכהנים לנשיהם לבניהם ולעבדיהם רנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' לא
נה. קדשים נאכלים בכל העיר גור אריה שמות פכ"ט אות לה
נה. שלמים קדשים קלים תפארת צבי שמות עמ' תנז
נה. שלמים קדשים קלים שחיטתן בכל מקום שער המלך (תשנז) עמ' קלח
נה. שלמים תודה ואיל נזיר ניתנים בשתי מתנות שהן ארבע גור אריה ויקרא פ"א הערה 295
נה: שלמים ששחטן קודם שיפתחו דלתות ההיכל שמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' קד
נה: שלמים ששחטן קודם שיפתחו דלתות וכו' אור אברהם - מסכת מגילה עמ' עב, תכג
נה: שלמים ששחטן קורם שנפתחו דלתות ההיכל פסולין גור אריה ויקרא פ"ח הערה 8
נו בתוס'בנין אפרים עמ' ריח [הלכה]
נו ע"א בתוס' ד"ה מנין, עד שקיעת החמה הוא ד' מילין כנסת יחזקאל (פאנעט) דרושים עמ' ו
נו ע"א דם נפסל בשקיעת החמה כנסת יחזקאל (פאנעט) דרושים עמ' ב
נו ע"א הפסח אינו נאכל אלא בלילה וכו'נר ישראל חלק ב דף קיז
נו ע"א כל העזרה וכו' חלק יעקב (קנטור) דרוש יד
נו ע"א לשכות הבנויות בחול ופתוחות לקודש תוכן קודש דברי ישראל (תשסח) ח"ב עמ' נז, שמ
נו ע"א לשכות הבנויות לחול ופתוחות לקודש כהנים נכנסין לשם וכו' לחמי תודה דף קמד ע"ב
נו ע"א לשכות הפתוחות לקדש משנת חיים דברים עמ' תק
נו ע"א מנין לבכור שנאכל לשני ימים וכו' משנת חיים במדבר עמ' שכה
נו ע"א מנין לרם שנפסל בשקיעת החמה וכו' לחמי תודה דף פג ע"א
נו ע"א פסח אינו נאכל אלא למנויו מי מרום ח"ד עמ' טו
נו ע"א תוס' ד"ה מנין מאיר עיני חכמים מהדו"ג ח"ב דף רעט, רפ
נו ע"א תוס' ד"ה מניןקרן פני משה ח"א עמ' נד
נו ע"א תוס' ד"ה מנין, כל היכא דתנא משקיעת, פירושו מתחילת השקיעהבני יששכר ח"ב דף עו ע"ד
נו ע"ב אינו נאכל אלא למנויו תורת מנחם חל"ט עמ' 273
נו ע"ב אינו נאכל אלא למנויו תורת מנחם חנ"ו עמ' 68
נו ע"ב בגמ'בנין אפרים עמ' קפב [הלכה]
נו ע"ב בעוד יום הוא נאכל ואינו נאכל ליום שלישי וכו'טוב ירושלים ויקרא פ"ז פסוק יז
נו ע"ב בפיה"מ להרמב"ם משנת חיים במדבר עמ' שטו, שכו
נו ע"ב הבכור והמעשר והפסח וכו' ודמן טעון מתנה אחת ובלבד שיתן כנגד היסוד דרשות מהרי"ץ למועדים עמ' רנח
נו ע"ב המחשב לאור שלישי משנת חיים ויקרא עמ' קפט
נו ע"ב הפסח אינו נאכל אלא בלילה דרשות מהרי"ץ למועדים עמ' רכד
נו ע"ב הפסח אינו נאכל אלא בלילה חכמת התורה בא עמ' תמט
נו ע"ב הפסח אינו נאכל אלא בלילה וכו', ובתוס' על מצות ומרורים, ובשטמ"ק אות ל"ב שירת הפסח אות ח
נו ע"ב הפסח אינו נאכל אלא למנוייו, וברש"י ותוס' ושטמ"ק שירת הפסח אות לט
נו ע"ב ואינו נאכל אלא בלילה משנת חיים ויקרא עמ' קפו
נו ע"ב ובלבד שיתן כנגד היסודטהרת יו"ט ח"ח עמ' קטו
נו ע"ב ובלבד שיתן נגד היסוד דברי ישראל (תשסח) ח"א עמ' תנב, ח"ב עמ' נה
נו ע"ב והמעשר וכו' בכל העיר וכו' לשני ימים ולילה אחד לקוטי שיחות חי"ב עמ' 134
נו ע"ב זריקת הדם בק"פ שירת הפסח אות קעג
נו ע"ב יכול יהיו נאכלין וכו' משנת חיים בראשית עמ' ה
נו ע"ב לכהנים והמעשר לכל אדם, ורש"י משנת חיים במדבר עמ' שיט, שכ
נו ע"ב נותר של שלמים בליל שלישי פטור מכרת לחמי תודה דף קפג ע"א
נו ע"ב פסח אינו נאכל אלא למנוייובני יששכר ח"א דף קה ע"ב, סח ע"ב
נו ע"ב פסח אינו נאכל אלא עד חצות קהלת יעקב - פרה חודש ושבת הגדול עמ' רס
נו ע"ב ק"פ אינו נאכל שלא למנוייו לקוטי שיחות חל"ב עמ' 222
נו ע"ב שיטמ"ק אות ח' משנת חיים במדבר עמ' שנז
נו ע"ב שיטמ"ק אות ח' משנת חיים ויקרא עמ' תעב
נו ע"ב תוד"ה להרחיק משנת חיים ויקרא עמ' תעג
נו. אורך העזרה היה קפ"ז אמה על רוחב קל"ה עטרת ישועה (תשסד) אות יג ליום ד דחוהמ"פ
נו. אר"י מנין לדם שנפסל בשקיעת החמה מקראי קדש (תשנג) עמ' תקו
נו. ביום שאתה זובח אתה מקריב גור אריה ויקרא פ"ז הערה 31
נו. דוקא לאכילה ריבתה תורה אכילות הרבה עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' עד
נו. דם נפסל בשקיעת החמה ישא מדברותיך - מגילה עמ' נד
נו. דם נפסל בשקיעת החמה ורש"י ותוס' וענפיה ארזי אל (תשסג) עמ' לא*
נו. התורה ריבתה חציתת הרבה וכו' אור אברהם - מסכת מגילה עמ' תסה
נו. לינת שקיעת החמה פוסלת כ"א בדם נטריקן (תשעד) עמ' פח
נו. לשכות בנויות בחול ופתוחות לקודש גור אריה ויקרא פ"ו הערה 137
נו: אין פסח נאכל אלא למנויו גור אריה ויקרא פ"ז הערה 130
נו: אינו נאכל אלא צליטוב טעם שמות עמ' סט
¬נו: ביום אתה שורפו ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' לד
נו: ביום אתה שורפו ואי אתה שורפו בלילה חמודי צבי במדבר-דברים עמ' סו
נו: ביום אתה שורפו ואין אתה שורפו בלילה חמודי צבי מועדים עמ' קמד, קנב
נו: בכור בהמה מעשר בהמה וקרבן פסח ניתנים במתנה אחת גור אריה ויקרא פ"א הערה 296
נו: במתני' הפסח אינו נאכל אלא עד חצות ובגמ' שם יציב פתגם - פסח עמ' קס, קסב
נו: בשר בכור נאכל רק לכהנים גור אריה דברים פי"ב הערה 135
נו: הבכור והמעשר קדשים קלים שחיטתן בכל מקום שער המלך (תשנז) עמ' יג
נו: המחשב לאור שלישי עיוני רש"י דברים ח"א עמ' תיח
נו: הפסח אינו נאכל אלא בלילה בארות המים (תשסט) עמ' רמה
נו: הפסח אינו נאכל אלא בלילה וכו' בארות המים (תשסב) עמ' סד
נו: הפסח אינו נאכל אלא בלילה וכו' דבש השדה עמ' עא
נו: הפסח אינו נאכל אלא בלילה וכו' עירין קדישין השלם עמ' תנא
נו: הפסח אינו נאכל אלא בלילה, ואינו נאכל אלא עד חצות, ואינו נאכל אלא למנויו, ואינו נאכל אלא צלי של"ה - מס' פסחים אות קנז
נו: הפסח אינו נאכל אלא עד חצות יוסף לקח כרך א ח"א עמ' קיד, מקראי קדש (תשנג) עמ' רנא
נו: הפסח אינו נאכל אלא עד חצות וכו' קרבן מנחה (תשעד) עמ' רע
נו: הפסח אינו נאכל אלא ער חצות עטרת ישועה (תשסד) אות יד ליום ד דחוהמ"פ
נו: פסח אינו נאכל אלא למנויו כסף נבחר עמ' קכז
נו: קרבן פסח הוא קדשים קלים גור אריה ויקרא פ"ז הערה 131
נו: שלמים ששחטן קודם פתיחת דלתות ההיכל רנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' ט
נו: תניא כותיה דר"י קדשים הנאכלין ליום אחד מחשבין בדמן משתשקע החמה מקראי קדש (תשנג) עמ' תקו
נז ע"א מה שלמים נאכלין לשני ימים וכו' אף בכור וכו' לקוטי שיחות חכ"ג עמ' 134
נז ע"א מנין לבכור שנאכל לשני ימים ולילה וכו' עיוני רש"י במדבר עמ' רצ
נז ע"א מנין לבכור שנאכל לשני ימים כו' משנת חיים במדבר עמ' שכה
נז ע"א תוד"ה איזהו משנת חיים בראשית עמ' רפ, רפז
נז ע"ב והפנימי בין ראוי לו בין שאין ראוי לו, ברש"י ובש"מ גבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' רעח
נז ע"ב תוד"ה להרחיק משנת חיים במדבר עמ' שכז
נז ע"ב תוד"ה להרחיק משנת חיים בראשית עמ' שצא
נז. אברי חטאת שנתערבו באברי עולה יתן למעלה שער המלך (תשנז) עמ' קלא
נח ע"א ביררו משם עצי תאינה יפים בית ישי - דרשות עמ' רנא
נח ע"א השתא כוליה לעולה כשרטהרת יו"ט ח"י עמ' קמב
נח ע"א ואם מזבח אבנים שפת אמת - ואלה מסעי עמ' 27
נח ע"א וזבחת עליו וכו' משנת חיים ויקרא מכתבים ב, ד
נח ע"א לא ע"ג מחילות משנת חיים שמות עמ' רסו
נח ע"א רש"י ד"ה ה"ג כולו לעולה משנת חיים ויקרא עמ' נח
נח ע"א ששחטן בראש המזבח משנת חיים בראשית עמ' רעו
נח ע"ב ר"י אומר מזבח ממוצעטהרת יו"ט ח"י עמ' קמב, רמז
נח ע"ב שלמים ששחטן קודם פתיחת דלתות ההיכל פסולין לקט אמרי קודש - ליקוטים עמ' כד
נח ע"ב תוד"ה הא מני לקוטי שיחות ח"ו עמ' 196
נח. ובתויו"ט אבן ישראל על התורה עמ' יא
נח. כאלו נשחטו בצפון ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' רעז
נח. עצי תאנה יפים ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' שס
נח. ק"ק ששחטן בראש המזבח ובתויו"ט אבן ישראל על התורה (תשסב) עמ' טז
נח. קדשי קדשים ששחטן בראש המזבח ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' מד
נח. קדשי קדשים ששחטן בראש המזבח יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רמד
נח. קדשים קלים שחיטתן ככ"מ בעזרה ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' מג
נח. רש"י, עצי תאנה יפים אור גנוז (מוסקוביץ) עמ' קעח
נח: מזבח בדרום קאי קישוטי כלה (תשסג) עמ' קלו
נח: נסתפקו אם ההיכל והאולם קדושה אחת להן באר הגולה הקדמה 26
נט ע"א דברים ככתבן דברי ר"י משנת חיים ויקרא עמ' תט
נט ע"א וזבחת עליו כו' שלם משנת חיים ויקרא מכתבים ב
נט ע"א ולא כיור בפתח אוה"מ לקוטי שיחות ח"ו עמ' 196
נט ע"א מודה הי' ר"י בדמים משנת חיים ויקרא עמ' תו
נט ע"א מודה רב בדמים משנת חיים ויקרא עמ' תי
נט ע"א מזבח הפנימי שנעקר מקטירין קטורת במקומו רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' פז
נט ע"א מזבח שנעקר בית ישי - דרשות עמ' שצט
נט ע"א מזבח שנעקר משנת חיים שמות עמ' שט, שיח, שס, שסב
נט ע"א מזבח שנעקר ממקומו מקטירין קטורת במקומו וכו'דרשות שבט הלוי עמ' קל
נט ע"א מזבח שנעקר מקטירין משנת חיים בראשית עמ' רנה
נט ע"א מזבח שנעקר מקטירין קטורת במקומו אור אברהם במדבר עמ' קעט
נט ע"א מזבח שנעקר מקטירין קטורת במקומו רנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' שעג
נט ע"א מזבח שנעקר מקטירין קטרת במקומו לקוטי שיחות חלק ל עמ' 305
נט ע"א מזבח שנעקר מקטירין קטרת במקומו משנת חיים במדבר עמ' לו, רפט
נט ע"א מזבח שנפגם כו' משנת חיים ויקרא עמ' סז
נט ע"א מזבח שנפגם כל הקדשים שנשחטו עליו דגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' קה
נט ע"א מזבח שנפגם כל הקדשים שנשחטו שם פסולין אור אברהם במדבר עמ' קז
נט ע"א מזבח שנפגם כל הקדשים שנשחטו שם פסולין אור אברהם הלכות מגילה וחנוכה עמ' רפב
נט ע"א מזבח שנפגם כל הקדשים שנשחטו שם פסולין אור אברהם ויקרא עמ' לה
נט ע"א מנין למזבח שנפגם שכל הקדשים שנשחטו שם פסולין וכו' אלא כשהוא שלם ולא כשהוא חסר אוצרות חיים - בהמ"ק עמ' קכה
נט ע"א נהרס הא איזקין להו מאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף ח ע"ב
נט ע"א עליו אתה זובח הכתב והקבלה שמות פ"כ פסוק כא
נט ע"א קידש המלך תוך החצר וכו' דברי ר"י משנת חיים במדבר עמ' שטז
נט ע"א רש"י ד"ה דברים ככתבן אבן ישראל על התורה (תשסב) עמ' נ
נט ע"א רש"י ד"ה ככתבן אבן ישראל (פישר) אגדה ח"ב עמ' סו
נט ע"א רש"י ד"ה ככתבן אבן ישראל על התורה עמ' לה
נט ע"א תוד"ה מודה משנת חיים ויקרא עמ' תח
נט ע"א תוד"ה פנוי משנת חיים במדבר עמ' רפה
נט ע"א תוס' הכתב והקבלה ויקרא פכ"ז פסוק ט
נט ע"ב ושלש אמות קומתו דברים ככתבן וכו' פי שנים וכו' כהן עומד ע"ג המזבח ובו' משפת מזבח (ותוס') לקוטי שיחות חט"ז עמ' 444
נט ע"ב ננס פלוני תתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' רמו
נט ע"ב נפגם המזבח פסול להקטרה אפילו לרבי יהודה - תוס' אור אברהם - הגדה של פסח - קונטרס שואלין ודורשין עמ' תיג
נט ע"ב ר' יוסי אומר מזבח החיצון עשר אמות טיול בפרדס ח"א עמ' שעז, ח"ב עמ' רפג
נט ע"ב ר"י לטעמיה דאמר מזבח שעשה משה גדול היה אמרי יוסף שמות דף קסב ע"ד
נט ע"ב תוד"ה הא משנת חיים במדבר עמ' קכח, קלב, קלו
נט ע"ב תוד"ה עד משנת חיים במדבר עמ' לו, לז, פז
נט ע"ב תוד"ה עד משנת חיים בראשית עמ' רנה
נט ע"ב תוס' - שלמים ששחטן קודם פתיחת דלתות ההיכל אור אברהם שמות עמ' קצז
נט ע"ב תוס' ד"ה עד שלא נבנה המזבח, דלמ"ד בעלי חיים נדחין שוחט קרשים בזמן הזה פטור לחמי תודה דף ד ע"א
נט ע"ב תוס' סוד"ה עד משנת חיים ויקרא עמ' מח, תי
נט. אלא עד שלא נפגם המזבח וכו' וענפיה ארזי אל (תשסג) עמ' נד*
נט. אמר רב מזבח שנפגם וכו' וברש"י שם יציב פתגם - חנוכה-שבועות עמ' נא
נט. בעלי חיים נדחין או אין נדחין יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' מ
נט. דיחוי מעיקרא ל"ה דיחוי תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קו
נט. כיור משוך קמעא וכו'טוב טעם שמות עמ' רמא
נט. מזבח שנעקר מקטירים קטורת במקומו פרורים משלחן גבוה ח"ה שאלה ע
נט. מזבח שנעקר מקטירין כו' עיוני רש"י שמות ח"ב עמ' שסה, שסו
נט. מזבח שנעקר מקטירין קטורת במקומו אור אברהם - מסכת מגילה עמ' עב, תלב
נט. מזבח שנפגם יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רמד, יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' לב, יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' רטו, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' לה, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' כב, רכ
נט. מזבח שנפגם כל הקדשים שנשחטו שם וכו' - תוס' אור אברהם - מסכת מגילה עמ' עב
נט. מזבח שנפגם כל הקדשים שנשחטו שם פטלין אור אברהם ברכות עמ' לה
נט. מנין למזבח שנפגם ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' רעו
נט. תד"ה עד תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קו, רי
נט: אע״פ שאין שם מזבח הזהב מקטירין במחתה במקומו קרבן מנחה (תשעד) עמ' שנב
נט: כאדם האומר לפלוני ננס הוא ופסול לעבודה נאות דשא (תשסח) עמ' ריב
נט: מזבח עשר אמותטוב טעם שמות עמ' רכ
נט: מזבח שנעקר מקטירין קטורת במקומו - תוס' אור אברהם - תשובה עמ' ל
נט: מזבח שעשה משה קטן מהכיל רנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' קסט
נט: קמצים מקטירין אף במקום המזבח - תוס' אור אברהם - מסכת מגילה עמ' עב
נש. רש"י אע"פ שנסע אהל מועד מקרי מחנה שכינה פרורים משלחן גבוה ח"ב שאלה עד
ס ע"א אשכחן שיירי מנחה נשמת חיים (ברלין) עמ' שסט
ס ע"א דברים ככתבן מכתב מאליהו - מועדים ח"ב עמ' תרכח
ס ע"א דנים כלי מכלי ואץ דנים כלי מבנין הל' בית הבחירה (שניאורסון) עמ' יא
ס ע"א דנין כלי מכלי משנת חיים במדבר עמ' רפה
ס ע"א מודה ר' יהודה בדמים משנת חיים ויקרא עמ' תו
ס ע"א מודה רבי יהודה בדמים אור אברהם - הגדה של פסח - קונטרס שואלין ודורשין עמ' תיג
ס ע"א מזבח שנפגם אין אוכלין בגינו דגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' קה
ס ע"א מנין למזבח שנפגם זכרון דברים (תשנט) עמ' ו
ס ע"ב בשני מקומות קדשים נאכלים וכו' ולאחר שיפרקו הלויים וכו' לקוטי שיחות חל"א עמ' 218
ס ע"ב בשעת סילוק מסעות וכו' לקוטי שיחות חכ"א עמ' 253
ס ע"ב ואילך הל' בית הבחירה (שניאורסון) עמ' כז
ס ע"ב תוד"ה מאי דרשות מהר"ם בנעט עמ' קפה
ס ע"ב תוד"ה מאי לקוטי שיחות חל"א עמ' 151
ס ע"ב תוס' - ירושלים לא נתקדשה אלא בשביל הבית כו' תורת מנחם חנ"ז עמ' 252
ס ע"ב תוס', כשחרב הבית אבל חומות ירושלים קיימות א"א לומר דלא בטל קדושת ירושלים כו' רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תקלד, ח"ב עמ' רפ
ס. אין אוכלין ק"ק בירושלים והמזבח פגום יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רמד, יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' לא
ס. דנין כלי מכלי ואין דנין בנין מבנין פנים מסבירות עמ' עג, פז
ס. ולא יתן עליה לבונה - היה הו"א שלא יתן עליה גם ע"י כלי בעלמא חכמה ומוסר ח"א עמ' שנד
ס. מזבח הוא כלי מקדש מנחת יצחק בראשית-שמות עמ' שלח
ס. מזבח שנפגם אין אוכלים בגינו שיירי מנחה יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' לא
ס: ברש"י ד"ה קדשים, למחנה הלוים נושאי האמן רנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' קיז, קיח
ס: יתביתו בארעא דחשוכא ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קכב
ס: תד"ה מאי קסבר וכו' תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קו
סא ע"א אימורין אפשר להקטיר במקום המזבח - תוס' אור אברהם במדבר עמ' קפא
סא ע"א אש שירדה וכו' משנת חיים שמות עמ' רסג
סא ע"א רש"י - שלמים ששחטן קודם פתיחת דלתות, שלמים דוקא אור אברהם שמות עמ' קצז
סא ע"א רש"י ד"ה ושני מקומות לקוטי שיחות חל"א עמ' 219
סא ע"א רש"י ד"ה ושני מקומות מנחת מרדכי עמ' קנח
סא ע"א שלמים ששחטן קודם פתיחת דלתות ההיכל - רש"י תוס' אור אברהם ויקרא עמ' לג
סא ע"א תוד"ה מאי דגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' קפח
סא ע"א תוד"ה מאי משנת חיים ויקרא עמ' תי
סא ע"א תוד"ה קרשים לקוטי שיחות חל"א עמ' 151
סא ע"א תוס' - מזבח שנעקר מקטירין אף אימורין במקומו אור אברהם שמות עמ' רמו
סא ע"א תוס' ד"ה קודם אבן ישראל על התורה (תשסב) עמ' עב
סא ע"א תוס' ד"ה קודם אבן ישראל על התורה עמ' נא
סא ע"ב אבנים ג' פעמים משנת חיים דברים עמ' תצו
סא ע"ב אע"פ שנסע אהל מועד הוא גבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' רח
סא ע"ב אע"פ שנסע אוה"מ הוא לקוטי שיחות חכ"ח עמ' 45
סא ע"ב אש שירדה בימי משה ציץ השדה פורים - אורה ושמחה עמ' קמז
סא ע"ב אש שירדה בימי שלמה וכו' עד שבא מנשה וסילקה רנת יצחק - פרק חלק עמ' שכד
סא ע"ב אש שירדה וכו' בימי משה לקוטי שיחות חי"א עמ' 347
סא ע"ב אש שירדה מן השמים בימי משה, לא נסתלקה מעל מזבח הנחוזת אלא בימי שלמה...נועם אלימלך דף נו ע"א
סא ע"ב ואש שירדה בימי שלמה משנת חיים ויקרא עמ' קעו
סא ע"ב וכשעלו בני הגולה הוסיפו עליו וכו', התם אש של שמים מסייעתן וכו' אוצרות חיים - בהמ"ק עמ' קצג
סא ע"ב וכשעלו בני הגולה כו', ברש"י מכמני אשר עמ' קכח
סא ע"ב מזבח של שילה של אבנים היה הקשורים ליעקב (תשסא) עמ' עח
סא ע"ב רש"י ד"ה מהו דתימא, ותוד"ה ולאחר לקוטי שיחות חל"א עמ' 218
סא ע"ב שיטמ"ק אות ו' משנת חיים במדבר עמ' מב
סא ע"ב שיטמ"ק אות ו' משנת חיים שמות עמ' רסג
סא. ברש"י ד"ה ושני, שם נקראת מחנה לויה רנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' יח, קיז, קיח
סא. מזבח שנעקר מקסירין במקומו איברי עולה - תוס' אור אברהם - מסכת מגילה עמ' תלג
סא. רש"י דקדשי קדשים אין נפסלים ביוצא בשעת מסעות פרורים משלחן גבוה ח"ה שאלה קו
סא. שלמים ששחטן, וברש"י רנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' ט
סא: אע"פ שנסע אהל מועד הוא זבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' קסג
סא: אש שירדה מן השמים וכו' נועם אלימלך (תשסא) עמ' רכד
סא: זימנין הכא וזימנין הכא רנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' קסט
סא: קדשי קדשים נפסלו כשפרקו ישראל את המשכן פנים מסבירות עמ' רג
סא: רש"י ד"ה אביא גור אריה ויקרא פ"א הערה 300
סא: שלא יבננו לא ע"ג כיפים וכו' עיוני רש"י שמות ח"ב עמ' שיד, שטו
סא: תוס' כאשר המשכן נסע ממקום למקום נפסלים הק"ק בפסול יוצא גור אריה במדבר פ"ד הערה 36
סא: תוס' שרשעת מסעות לא נפסל המזבח פרורים משלחן גבוה ח"ה שאלה נד
סב הוצרכו נביא למיקום המזבחדרישת ציון (תשסב) עמ' 258
סב ויקח אש ושמה יוחניחדוותא דשמעתתא ח"ב דף א ע"ב
סב ע"א איזהו כרכוב בין קרן לקרן וכו' ברית שלום (תעח) דף ס ע"ד¬
סב ע"א איזהו כרכוב בין קרן לקרן וכו' ברית שלום (תשסח) עמ' שפז
סב ע"א אפרו של יצחק משנת חיים בראשית עמ' רסה
סב ע"א אפרו של יצחק ראו מונח במקום המזבח גבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' מו, סג
סב ע"א אפרו של יצחק ראו שמונח באותו מקום באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' תסט, ויקרא עמ' פא-ב, תס, דברים עמ' קסג
סב ע"א אפרו של יצחק ראו שמונח באותו מקוםפרי צדיק שמיני אות ה, סוכות אות כז
סב ע"א בבית שני קרא אשכחו ודרשו והרחיבו את מקום המזבחבני יששכר ח"ב דף קטז ע"ג
סב ע"א בשלמא בית מינכרא צורתו, אלא מזבח מנא ידעי? אמר ר' אלעזר: ראו מזבח בנוי ומיכאל השר הגדול עומד ומקריב עליו; ור' יצחק נפחא אמר: אפרו של יצחק ראו שמונח באותו מקוםכוזרי מאמר ב סי' יד
סב ע"א ג' נביאים עלו עמהם וכו' בית ישי - דרשות עמ' עו
סב ע"א ג' נביאים עלו עמהם וכו' א' מהם העיד עה"ת שהכתב אשורית ברית שלום (תשסח) עמ' שח
סב ע"א ג' נביאים עלו עמהם וכו' א' מהם העיד עה"ת שהכתב אשורית ברית שלום (תעח) דף מח ע"ג
סב ע"א ג' נביאים עלו עמהן מן הגולה הקשורים ליעקב (תשסא) עמ' קמב
סב ע"א הריחו ריח קטורת משנת חיים בראשית עמ' רנד
סב ע"א וברש"י בא"ר שכלחפץ יהונתן ויקרא פ"א פסוק יא
סב ע"א ויוסף אברהם ויקח אשה ושמה יוחני קומץ המנחה עמ' 54 (סי' נט)
סב ע"א ויוסף אברהם ויקח אשה ושמה יוחני וכו' קטורהפרי צדיק חיי שרה אות ו
סב ע"א ויקח אשה ושמה יוחני תתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' קלז
סב ע"א וכבש וכו' מעכבין משנת חיים שמות עמ' רסה
סב ע"א וריבוע מעכבין משנת חיים שמות עמ' רסז
סב ע"א כיבית הכתב והקבלה בראשית פמ"ו פסוק לד
סב ע"א מדת ארכו ומדת רחבו של מזבח אינם מעכבים וכו' קרי עלייהו בני קטורה מדבר קדש בראשית ח"א עמ' רסט
סב ע"א מהיכן ידעו אנשי כנסת הגדולה מקום המזבחבני יששכר ח"א דף פה ע"ג
סב ע"א מזבח כו' אפרו של יצחק וכו' הל' בית הבחירה (שניאורסון) עמ' לו
סב ע"א מזבח שאין לו קרן וכו' משנת חיים בראשית עמ' עא, פא
סב ע"א מנא ידעי מקום מזבח וכו' מאיר עיני חכמים מהדו"ג ח"ב דף רכ
סב ע"א מקריבין הקרבנות אע"פ שאין בית בנוי אור אברהם ויקרא עמ' תד
סב ע"א ראו מזבח בנוי ומיכאל שר הגדול עומד ומקריב עליו וכו' באר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' פא-פב
סב ע"א ראו מזבח בנוי כו' אפרו של יצחק ראו לקוטי שיחות חי"ט עמ' 142
סב ע"א רש"י ד"ה והכתיב וכו' ברית שלום (תעח) דף ס ע"ד
סב ע"א שלושה נביאים עלו מן הגולה ציץ השדה חנוכה עמ' סב
סב ע"א שלושה נביאים עלו מן הגולה ציץ השדה פורים - אורה ושמחה עמ' מב
סב ע"א שלושה נביאים עלו מן הגולה ציץ השדה פורים - ימי הפורים עמ' נז
סב ע"א שלשה נביאים עלו מורשה - שיחות למועדים עמ' קלג
סב ע"א שלשה נביאים עלו עמהם מן הגולה אחד העיד להן על מקום המזבח וכו' תורת מנחם חנ"ז עמ' 237
סב ע"א שלשה נביאים עלו עמהם מן הגולה וכו' דבר טוב עמ' רמה
סב ע"א שמקריבין אע"פ שאין בית לקוטי שיחות חי"א עמ' 122, חט"ו עמ' 457
סב ע"א שמקריבין אע"פ שאין שם בית לקוטי שיחות חל"א עמ' 223
סב ע"א ת"ר קרן וכבש ויסוד וריבוע אמרי יוסף שמות דף קסה ע"ב
סב ע"ב איברים בזריקה משנת חיים ויקרא עמ' קיא
סב ע"ב אמרי ליה קטורה כתיב, קרי עליהם בני קטורה אוצרות חיים - אישים ח"ו עמ' לא
סב ע"ב בני אחתי' דר' טרפון היה יתיב קמי' דר' טרפון פתח ואמר ויוסף אברהם ויקח אשה ושמה קטורה וכו' רביד יוסף (תשסא) ח"ב עמ' 28
סב ע"ב בני אחתי' דר"ט וכו' קרי עליהם בני קטורה (ורש"י) לקוטי שיחות חט"ו עמ' 179
סב ע"ב בני אחתיה דר' טרפון הוו יתבו קמיה וכו' טיול בפרדס ח"א עמ' שעד
סב ע"ב בני אחתיה דר' טרפוןילקוט הגרשוני ח"ב דף קטו
סב ע"ב בני אחתיה וכו'דברי שלום חלק ד עמ' פו
סב ע"ב יתבו קמיה דר"ט, וברש"י בית ישי - דרשות עמ' רצו
סב ע"ב כבש היה לדרומה של מזבח וכו' מנה"ט וברש"י ברית שלום (תעח) דף כא ע"א, נ ע"א, סא ע"א
סב ע"ב כל פינות לא יהו אלא דרך ימין דבר טוב עמ' של
סב ע"ב כל פינות שהוא פונה לצד ימין רוח חיים (חיד"א) עמ' סד
סב ע"ב פתח ואמר ויוסף אברהם ויקח אשה ושמה יוחני קדושת ציון (תשנד) ח"א עמ' מח
סב ע"ב פתח עינים להחיד"א לקוטי שיחות חט"ו עמ' 181
סב ע"ב קרי עליהם בני קטורה וכו' וברש"י אילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' רפו
סב ע"ב קרי עלייהו בני קטורה אמרי יוסף בראשית דף קיא ע"א
סב ע"ב קרי עלייהו בני קטורה מי מרום ח"ח עמ' קי
סב ע"ב תוס' ד"ה שיתין וד' לקוטי שיחות חט"ו עמ' 447
סב ע"ב תנן התם כבש היה לדרומה של מזבחחפץ יהונתן ויקרא פ"א פסוק יא
סב על התורה שתיכתב אשוריתמכמני עוזיאל עמ' יג, כ
סב. אחד שהעיר להם על התורה שתכתב אשורית נצח ישראל עמ' רמו הערה 10
סב. אין יכולין להוסיף על המזבח פרורים משלחן גבוה ח"ה שאלה נא
סב. אפר יצחק גור אריה שמות פי"ט הערה 185
סב. אפרו של יצחק ראו שמונח באותו מקום דרך ה' (באום) ח"ד פ"ו אות קיג
סב. אפרו של יצחק ראו שמונח באותו מקים רנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' קצג
סב. ג' נביאים עלו עמהם מן הגולה, אחד שהעיד להם על המזבח וכו' דברי חיים - מועדים (תשנט) עמ' קעט
סב. ג׳ נביאים עלו מהגולה כללי המצות (צפת תשנב) עמ' 149
סב. גזירין שעשה משה ארכן אמה יוסף לקח כרך א ח"א עמ' עד
סב. חד לנוי כו', בסוגיא וברש"י שם עיוני רש"י שמות ח"ב עמ' שי, שיא
סב. כל זמן שמזכירין עקידת יצחק אני מעלה כאילו אותו היום נעקד שבות יעקב (אבולפיה) עמ' שלה
סב. מדת ארכו כר אין מעכבין עיוני רש"י שמות ח"ב עמ' שה
סב. מהיכן ידעו אנשי כנה"ג מקום המזבח וכו' אגרא דכלה ח"ג עמ' שעט
סב. מקריבין אע"פ שאין בית אור אברהם - מסכת מגילה עמ' ע
סב. ראו מזבח בנוי ומיכאל עומד ומקריב עליו צמח דוד (סקאליע) עמ' שעג
סב. ראו מזבח בנוי ומיכאל שר הגדול עומד ומקריב עליואור הצבי עמ' 280
סב. ראו מזבח בנוי ומיכאל שר הגדול עומד ומקריב עליואור הצבי עמ' 287
סב. רב יוסף וכו' קרי עלייהו בני קטורה מכתב מאליהו ח"ה עמ' 463
סב. שינוי הכתב כשעלו מבבלקסת הסופר (תשעו) עמ' רעד
סב. שלשה נביאים עלו עמהם מן הגולה וכו' אור אברהם - תשובה עמ' תה
סב: אויר יש בין כבש למזבח, ובתד"ה אויר עיוני רש"י שמות ח"ב עמ' שיב, שיג
סב: בני אחתי' דר' טרפון היו יושבין לפני ר' טרפון כו', קרא עליהם בני קטורה פרדס המלך (תשסט) אות קמט
סב: בני אחתיה דר' טרפון מכתב מאליהו ח"ה עמ' 463
סב: בני אחתיה דרבי טרפון חקל יצחק (תשסג) עמ' צח
סב: ויוסף אברהם ויקח אשה ושמא יוחני, א"ל קטורה כתיב, קרי עליהם בני קטורה מפי ספרים וסופרים ח"א עמ' קסו
סב: כל פינות שאתה פונה רב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' שפח
סב: כל פינות שאתה פונה לא יהי' אלא לימין קהלת דוד (טאלנא, תשסג) עמ' רד
סב: כל פנות שאתה פונה לא יהו אלא דרך ימין כד הקמח (מישור) עמ' שכז
סב: רש"י - יוחני, מפני שישבו ולא אמרו שום דברי תורה אמר להם שמא בעלמא כו' פרדס המלך (תשסט) אות קמט
סב: שיהא ירך בצפון ופניו בררום גור אריה ויקרא פ"א הערה 358
סג ע"א בקה"ק תאכלנו לקוטי שיחות ח"ז עמ' 259
סג ע"א מנחה שקמצה בהיכל כשירה אור אברהם ויקרא עמ' כו
סג ע"א מנין שאם הקיפו נכרים וכו' משנת חיים ויקרא עמ' רכז
סג ע"א מנין שאם הקיפו עו"ב וכו' לקוטי שיחות חל"א עמ' 152
סג ע"א שאם הקיפו עובדי כוכבים את כל העזרה שהכהנים נכנסין לשם [להיכל] ואוכלין שם קדשי קדשים לקוטי שיחות חי"ח עמ' 207, חכ"ד עמ' 141
סג ע"א שלמים ששחטן בהיכל ברכת שלמה חו"מ עמ' כג [הלכה]
סג ע"א שלמים ששחטן בהיכל כשרים אור אברהם ויקרא עמ' לו
סג ע"ב הא כיצד מגישה בקרן מעדבית דרומית כנגד חודו וכו'טוב ירושלים ויקרא פ"ו פסוק ז
סג ע"ב ומנחה קרויה חטאת משנת חיים בראשית עמ' קעב
סג ע"ב כבש היה לדרומה של מזבח וכו' מנה"מ ורש"י ברית שלום (תשסח) עמ' שפח, קלב
סג ע"ב רש"י ד"ה לא ישים עליה משנת חיים ויקרא עמ' קמב
סג. אין נאכלין אלא בעזרה יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' יד
סג. אף מנחה טעונה צפון גור אריה ויקרא פ"ב הערה 18
סג. בקדש הקדשים תאכלנו רנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' קעו
סג. הגשת המנחה היא בקרן מערבית דרומית של המזבח גור אריה ויקרא פ"ב הערה 11
סג. כל הנוגע במזבח יקדש יכול רובע ונרבע ת"ל וזה עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' שמג
סג. מנין שאם הקיפו עובדי כוכבים את כל העזרה וכו' פרדס מרדכי עמ' לו
סג. מקום דריסת רגלי ישראל יא אמה שרגלי ישראל דורשין כשר לקמיצה עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' יד
סג. תוס' ד"ה חוץ נחלת דבש מהדו"ק ח"א סי' יא אות ג
סד ע"א כחן של כהנים שיחות מוסר (תשסב) עמ' קלו
סד ע"ב בא לו לגוף והסיר את המוראה ואת הנוצה וכו'טוב ירושלים ויקרא פ"ה פסוק טז
סד ע"ב הזאת של העוף צריכה להיות דוקא מדם הנפש ברית שלום (תעח) דף ס ע"ד
סד ע"ב הזאת של העוף צריכה להיות דוקא מדם הנפש ברית שלום (תשסח) עמ' שפח
סד ע"ב הספיגו במלח משנת חיים בראשית עמ' רסו
סד ע"ב ולא על קיר הכבש משנת חיים שמות עמ' רסו
סד ע"ב חטאת העוף הזאת דמה על קיר התחתון אור אברהם ויקרא עמ' נז
סד ע"ב על קיר המזבח, היינו קיר התחתון אור אברהם - הגדה של פסח - קונטרס שואלין ודורשין עמ' תיב
סד: הבדיל כמליקת חטאת ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' שעו
סד: חטאת העוף כיצד היה נעשית וכו' תורה בציון עמ' תקח
סה ע"א ונמצה דמו כולו, ותוס' משנת חיים דברים עמ' רפו
סה ע"א יכול המתנדב עוף לא יפחות מב' פרידיןאמת ליעקב עה"ת עמ' שנו
סה ע"א עולת העוף צריכה מליקה והבדלת הראש מן הגוף רש"י ותוס' איש אמונים דף לו ע"א
סה ע"ב אבא יוסי בן חנן אומר נוטלה ונוטל קורקבנה עמה וכו'טוב ירושלים ויקרא פ"ה פסוק טז
סה ע"ב כהן ומלך אר"ע וכי תעלה על רעתך שדר קרב לגבי המוכח וכו'טוב ירושלים ויקרא פ"ה פסוק טו
סה ע"ב שמעתי שמבדילין בחטאת העוף חכמת התורה צו עמ' פה
סה ע"ב שמעתי שמבדילין בחטאת עוף חכמת התורה וארא עמ' קג
סה. ובי תעלה על דעתך שזר קרב לגבי מזבח גור אריה ויקרא פ"א הערה 411
סה. והקריבו אפילו פרידה אחת עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' יג
סה. שלשה נביאים עלו עמהם עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' לז, עב, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' ל
סה. ת"ר והסיר את מוראתו זבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' קסז
סו בעולת העוף דכתי' לא יבדיל וכו' שאין צריך להבדיל דברי יונה עמ' רלז
סו ע"א חטאת העוף שעשאה למטה וכו'דברי שמואל (תשנח) עמ' קצב
סו ע"א חטאת העוף שעשאה למטה כו' דברי שמואל (תשנח) עמ' קצב
סו ע"א תוס' ד"ה אלא חכמת התורה שמיני עמ' שכה
סו ע"א תוס' ד"ה אלא מעתה חכמת התורה צו עמ' פה
סו ע"ב עבד מיושב עבודתו פסולה פני חיים (פלג'י) דף קסז ע"ב
סו ע"ב תוס' ד"ה ואלא מאיר עיני חכמים מהדו"ג ח"ב דף ריט
סו. עולת העוף שעשאה למעלה וכו' יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' ו
סו. עולת העוף שעשאה למעלה וכו' כשרה צפנת פענח (תשסו) עמ' נד
סו. ש"מ א"צ להבדיל ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' שעו
סו. תוס' - לא יבדיל שא"צ להבדיל אבל בשאר לאוין שבתורה בודאי א"א לפ' כן וכו' דברי יונה עמ' רלז
סז ע"א חטאת העוף שעשאה למעלה מנחת מרדכי עמ' רי
סז ע"ב אפילו פרדה אחת באה בשותפותקרן פני משה ח"א עמ' קיח
סז ע"ב האשה שאמרה הרי עלי קן כו' (הל הסוגיא ופופ') לקוטי שיחות חי"ז עמ' 131
סז ע"ב רש"י ד"ה פירשה נדרה משנת חיים במדבר עמ' צז
סז. הטעם שמלך שמחל על כבודו אין כבודו מחול - תוס' אור אברהם ברכות עמ' רעג
סז. נמשכת ונעשית חטאת עוף תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קב
סח ע"א שמאל ולילה אין מטמאין בבית הבליעה זר וסכין וכו' צמח צדקה עה"ת עמ' לז
סח ע"ב ונילף מבמה וכו' משנת חיים ויקרא מכתבים ה
סח ע"ב זר וסכין כו' ור' יוחנן אמר משנת חיים ויקרא עמ' רעו
סח ע"ב כל שפסולו בקודש הקודש מקבלו אהבת ציון (תשסד) עמ' נט
סח ע"ב מבמה לא יליף משנת חיים ויקרא עמ' שפו
סח ע"ב רש"י - בדין מחוסר אבר בעוף לקוטי שיחות חל"ה עמ' 26
סח ע"ב שיבשה גפה משנת חיים בראשית עמ' קכג
סח ע"ב שמעתי שמבדילין בחטאת העוף חכמת התורה וירא עמ' תרלד
סח ע"ב תוד"ה ושנסמית משנת חיים בראשית עמ' צד
סח. טהורה שחיטתו מטהרתו אפילו שחט חולין בפנים וקדשים בחוץ עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' צג
סח: ושסע אותו בכנפיו ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' שעו
סט ע"א אם הועיל שחוטי חוץ לחייב לא תועיל לטהרה מנבילה מאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף צח ע"ב
סט ע"א ברש"י ד"ה זבחים גבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' רו
סט ע"א מליקה דישנה בבמה משנת חיים ויקרא מכתבים ה, ו
סט ע"א מלק זר והעלוהו למזבח דרשות מהר"ם בנעט עמ' נו
סט. אין מנחה בבמה עטרת ישועה (תשסד) אות ו בנוסח הקפות לשמח"ת
סט. הפיגול והנותר והטמא איו מטמאין בגדים בבית הבליעה פרורים משלחן גבוה ח"ד שאלה נד
סט. יש מליקה בבמה פרורים משלחן גבוה ח"ה שאלה ג
סט: אימתי מביאין עמו חגיגה בזמן שהוא בא במועט ויגד יעקב עמ' תקיג
סט: בשר אינו מטמא גור אריה ויקרא פ"ז אות כג
סט: רש"י ד"ה אלא דיו גור אריה שמות פכ"ב הערה 50
סט: שחיטת בהמה טהורה מטהרה מנבילה גור אריה ויקרא פי"א אות יח
סט: תוס' טריפה בעודה חיה אינה מטמאה גור אריה ויקרא פ"ז הערה 159
ע ע"א התורה אמרה יבוא איסור חלב, ותוד"ה יבוא תיבת גמא (תשעא) ח"א עמ' תא
ע ע"א יבא איסור נבילה ויחול על איסור חלב ובתוס' מאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף ה ע"ב
ע ע"א סד"א הואיל וחידוש הוא יותר מכא"פ נמי ליטמא, וברש"י ברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' קנה
ע ע"א תוס' ד"ה יבא איסור מנחת מרדכי עמ' רה
ע ע"ב כל הזבחים וכו' שנתערבו ברובע ונרבע זכר דוד על התורה עמ' טו
ע ע"ב כל הזבחים שנתערבו בחטאות המתות וכו' ימותו כולן וכו' לחמי תודה דף קצה ע"ב
ע ע"ב כפרה כתיב בה [בעגלה ערופה] כקדשים לקוטי שיחות חכ"ד עמ' 127, 123
ע ע"ב נתערבו בשור הכתב והקבלה שמות פכ"א פסוק ו
ע ע"ב תוס' - גזירה שמא יקח מן הקבוע, זה דוקא בקדשים לחמי תודה דף קצה ע"ב
ע ע"ב תוס' ד"ה אפילו מאיר עיני חכמים מהדו"ב ח"א דף נט ע"ב, סה ע"ב
ע ע"ב תוס' ד"ה אפילו אחת בריבוא בנין שאול עמ' קסג
ע ע"ב תוס' ד"ה כל מאיר עיני חכמים מהדו"ב ח"א דף נט ע"ב
ע. יבוא איסור טריפה ויחול על איסור חלב פנים מסבירות עמ' קנח, תל
ע. לשיעור אכילה בכזית זבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' קפט
ע. רש"י הלכך חמירא לחול על איסור חלב גור אריה ויקרא פ"ז הערה 159
ע. רש"י שלא תאמר אין איסור נבילה וטריפה חלין על איסור שקרם לכולם גור אריה ויקרא פ"ז הערה 157
ע: רובע מוקצה ונעבד אסורים אפילו נתערבו עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' רנד
ע: תוס' ד"ה אפילו שור הנסקל בחייו מותר בהנאה לגמרי, רק שנולד בו דבר שאחר מיתתו אף אם ישחטוהו יהיה אסור בהנאה ערבי נחל (תשסד) עמ' תתשלה
עא ע"א רש"י ותוס' ברית עולם (תשסט) עמ' קצח
עא ע"א תוד"ה אפילו תיבת גמא (תשעא) ח"א עמ' רצג, תסד
עא ע"ב הכל יכולים להתערב חוץ מן החטאת והאשם לקוטי שיחות חל"ב עמ' 13
עא ע"ב קדשים בקדשים הכתב והקבלה שמות פי"ב פסוק טז
עא ע"ב תוס' ד"ה ובטריפה מאיר עיני חכמים מהדו"ב ח"א דף סה ע"ב
עא. איבעיא להו תדיר ומקודש איזה מהם קודם וכו' למוספי דידיה אהני למוספי ראש חודש לא אהני מבשר טוב - ישועות אברהם עמ' קמג
עא. בתוס' ד"ה אפילו חקל יצחק (תשסג) עמ' תקנב
עא. הזבחים שנתערב בהם אחד מאיסורי מזבח ירעו עד שיסתאבו יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קנד, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' יא
עא. המוספין עדיפי מתמידין וכו' מפי ספרים וסופרים ח"ב עמ' קסח
עא. למ"ד נותן טעם לאו דאורייתא אמאי יי"ח בפסח מקראי קדש (תשנג) עמ' רנג
עא. תוס' ד"ה אפילו מנחת יצחק ויקרא-דברים עמ' סב
עא: ויפסיד המותר מביתו גור אריה ויקרא פ"א הערה 299
עא: יקריב אותו אף שאין אחד מכיר קרבנו עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' ד
עא: נתערבו מין במינו זה יקרב לשם מי שהוא דברי חיים על התורה (תשנט) עמ' שלה
עא: קדשים בקדשים מין במינו זה יקרב למי שהוא עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' י
עב. תוד"ה וליבטלו מקראי קדש (תשנג) עמ' תצה
עב: רבי מאיר סבירא ליה מין במינו בטל ערבי נחל (תשסד) עמ' תקלו
עג ע"א בעלי חיים חשיבי ולא בטלו חכמת התורה בא עמ' קצט
עג ע"א בעלי חיים חשיבי ולא בטלי חכמת התורה בא עמ' ר
עג ע"א בעלי חיים חשיבי ולא בטלי ברובא ברית שלום (תעח) דף לז ע"א
עג ע"א בעלי חיים חשיבי ולא בטלי ברובא ברית שלום (תשסח) עמ' רלג
עג ע"א בעלי חיים חשיבי ולא בטלישערי תשובה שער ג אות קב, אגה"ת אות מב
עג ע"א בעלי חיים לא בטלי לחמי תודה דף קנז ע"ב
עג ע"א תוס' ד"ה והתחתונות - אין השחורות ראויות וכו' השחורות ניכרות וכו' לקוטי שיחות חל"ח עמ' 61
עג ע"ב השתא דאמרו רבנן לא נקריב וכו' חלק יעקב (קנטור) דרוש י
עג ע"ב וכל קבוע כמחצה על מחצה דמי (ותוד"ה אלא) לקוטי שיחות חכ"ג עמ' 399, חכ"ד עמ' 394, חכ"ט עמ' 423
עג. בעלי חיים לא בטלי זכרון אליעזר עמ' קא
עג. קבעו כמחצה על מחצה מקראי קדש (תשנג) עמ' רכז
עג. תוס' ד"ה רבי יהודה נחלת דבש מהדו"ק ח"א סי' יא אות ז
עג: אמר רבא אי אקריב לא הורצה עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' יא
עג: בעלי חיים נדחין תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קו
עג: גזירה שמא יבאו י' כהנים בבת אחת ויקרבו דברי חיים על התורה (תשנט) עמ' שלה
עג: השתא דאמרי רבנן לא נקריב וכו' תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' שמד
עג: ניכבשינהו דניידי ונימא כל דפריש מרובא פריש אוצר המאמרים (תשסא) עמ' רח
עג: נכבשינהו דניידי' צמח דוד (סקאליע) עמ' רכב
עד ע"א מעלה אני על אחרים כאילו הם עצים חכמת התורה שמיני עמ' קצא
עד. טבעת ע"ז שנתערבה ונפלה אחת לים מקראי קדש (תשנג) עמ' קצט, רצג
עד: נתערבו בקדשים בקדשים יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' יז
עה ע"א מה ציבור גברי משנת חיים במדבר מכתב ג
עה ע"א תוד"ה והא בעי סמיכה משנת חיים ויקרא עמ' לז
עה ע"ב אין מביאין קדשים לבית הפסול לחמי תודה דף קפט ע"א
עה ע"ב אשם שנתערב בשלמים וכו' אין מביאין קדשים לבית הפסול וכו' לקוטי שיחות חי"ז עמ' 426
עה ע"ב בכור אינו נפדה וכו'דברי שלום חלק א עמ' סז
עה ע"ב בכור אינו נפדה תמורתו מהו, ובתוס' משנת חיים במדבר עמ' שיח, שכ
עה ע"ב מאי שנא חטאת ואשם וכו' לקוטי שיחות חל"ב עמ' 13
עה ע"ב רש"י ד"ה ופרהינן לקוטי שיחות חי"ב עמ' 134
עה ע"ב תוד"ה שביעית משנת חיים במדבר עמ' רצו
עה ע"ב תוס' ד"ה בכור מאיר עיני חכמים מהדו"ב ח"ב דף כז ע"ב
עה. אשם שנתערב בשלמים ירעה עד שיסתאב יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' י
עה. מה ציבור גברי אף יחיד גברי אור אברהם ברכות עמ' קנב
עה. תוס' - בתרומה שייך דין למשחה מצווה ועושה ח"ב עמ' תשסג
עו ע"ב ואותו אשם וכו' וסמיכה משנת חיים ויקרא עמ' לז
עו ע"ב תוד"ה אשם משנת חיים דברים עמ' רפט
עו ע"ב תוד"ה וסמיכה משנת חיים ויקרא עמ' לח
עו ע"ב תוס' ד"ה ואי מאיר עיני חכמים מהדו"ג ח"ב דף שלא
עו. נגמר דינו ונתערב באלף כולן נסקלין עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' שכח
עו: כל שממנו לאישים הרי הוא קבל תקטירו עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' כב
עז ע"ב תוס' - קשה כו' ואמאי נקיט דוקין שבעין לקוטי שיחות חל"ה עמ' 26
עז רובע ונרבע וכו' תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' ר
עז. תד"ה ממתין תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' לד
עז. תוס' ד"ה וחולין דברי חיים על התורה (תשנט) עמ' שלב
עז: אברי תמימים שנתערבו באברי בעלי מומין רבי אליעזר אומר יקרב, ר"י אומר לא יקרב ערבי נחל (תשסד) עמ' תתרצא, תתשמד
עז: נפל מים לתוך דם שבמזרק אם יש בו מראה דם כשר עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' ז
עז: רבי אליעזר סבירא ליה אם קרב הראש של אחד מהם וכו' ערבי נחל (תשסד) עמ' תתרצב
עז: תד"ה בדם בהמה תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' רי
עז: תוד"ה בדם גור אריה ויקרא פ"י הערה 77
עח ע"א א"א שלא ירבה על חבירו ויבטלנו תיבת גמא (תשעא) ח"א עמ' יח
עח ע"א איסורין מבטלין זה את זה קומץ המנחה (צונץ) דרוש קנג אות ה
עח ע"א הפגול והנותר והטמא נשמת חיים (ברלין) עמ' סו
עח ע"א הפיגול והנותר והטמא שבללן פטור וכו' איסורין מבטלין זא"ז וכו' ברית שלום (תעח) דף מב ע"א
עח ע"א הפיגול והנותר והטמא שכללן פטור וכו' איסורין מבטלין זא"ז וכו' ברית שלום (תשסח) עמ' רסו
עח ע"א התראת ספק לא שמה התראה לחמי תודה דף קפז ע"א
עח ע"א פיגול, ונותר וטמא שבללן זה בזה ואכלן פטור גאולת ישראל עמ' נב
עח ע"ב מלא מי חטאת עד שירבו המים וכו' וברש"י ובתוס' ד"ה האמאיר עיני חכמים מהדו"ב ח"א דף נא ע"א-ע"ב
עח. איסורין מבטלין זה את זה צמח דוד (סקאליע) עמ' תקיג
עח. פיגול נותר וטמא שבללן ואבלן פטור צמח דוד (סקאליע) עמ' תקסג
עח. רבי יהודה אומר: אין דם מבטל דם בית ישראל (טויסיג) שמות עמ' ז
עח. רש"י ד"ה אי אפשר דברי חיים על התורה (תשנט) עמ' שלה
עח. רש"י המתבטל נוסף למבטל פרורים משלחן גבוה ח"ד שאלה צה
עח. תד"ה אלא מין תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קצד-קצה
עח: רואין אותו כיין אדום תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' פ
עח: תד"ה דלי שהוא וכו' תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' עד, עח
עט ע"א אר"א אין איסורין מבטלין זא"ז וכו' ברית שלום (תעח) דף מב ע"א
עט ע"א אר"א אין איסורין מבטלין זא"ז וכו' ברית שלום (תשסח) עמ' רסו
עט ע"א בדלי שתוכו טהור וגבו טמא עסקינן וכו' מאיר עיני חכמים מהדו"א ח"ג דף י ע"א, מהדו"ב ח"א דף נא ע"ב
עט ע"א ופליגא דר"א נשמת חיים (ברלין) עמ' סו
עט ע"א מקום עולה מקום שירים משנת חיים דברים עמ' רפא
עט ע"ב כשם שאין מצות מבטלין זא"ז . כך אין איסורין מבטלין זא"ז גאולת ישראל עמ' נג
עט ע"ב רבי יהודה ס"ל מין במינו לא בטל לחמי תודה דף טז ע"ב
עט ע"ב רואין אותו כאלו הוא מיםחכמת התורה נח עמ' רז
עט. בהא דאיסורין מבטלין זה את זה, ופליגא אדהלל, דאמר בורך מצה ומרור ואוכלן ביחד צמח דוד (סקאליע) עמ' תקסג
עט. מאן שמעת ליה דאמר מצוות מבטלות זא"ז וכו' ובתוס' שם יציב פתגם - פסח עמ' עו
עט. מצות מבטלות זו את זו כללי המצות (צפת תשנב) עמ' 36
עט. פיגול נותר וטמא שבללן ואכלן פטור וכו' איסורין מבטלין זה את זה דרכי צדק עמ' לט
פ כל הניתנין במתנה אחת שנתערב בניתנין במתנה אחת וכו' איש אמונים דף קיא ע"ג
פ ע"א הניתנין במתנה אחת שנתערבו וכו' צבא אהרן - שבת תשובה עמ' לא, קצח
פ ע"א ועור אמר ר' יהושע כשנתת עברת על בל תוסיף ועשית מעשה בידך וכו' לחמי תודה דף כב ע"ב
פ ע"א כשנתת עברת על בל תוסיף ועשית מעשה וכו' מי השילוח (מישור) ח"א עמ' רכו
פ ע"א מחלוקת ר"א ור"י במתני' משנת חיים דברים עמ' רצד
פ ע"ב תוד"ה כגון משנת חיים דברים עמ' רפב
פ ע"ב תוד"ה כל משנת חיים דברים עמ' רפה
פ"ב מ"א ברע"ב עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קכז
פ"ב מ"ג מחשבת חוץ למקומו מפגלת בקדשים לקוטי תורה (טשרנוביל, תשסא) עמ' קכט
פ"ב מ"ג פיגול הוא רק בנותר ולא במתיר אור גנוז (מוסקוביץ) עמ' רז
פ"ד מ"ג בפי' הרמב"ם דגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' קעט
פ"ה מ"ה ברטנורא, חטאת מרצה על חייבי כריתות אור גנוז (מוסקוביץ) עמ' רז
פ"ו מ"ה עלה בכבשבית ישראל (טויסיג) תנינא ח"ב עמ' רז
פ"ח מ"ב ברטנורא, חטאת אינה באה אלא נקיבה אור גנוז (מוסקוביץ) עמ' רה
פ. א"ל ר' יהושע כשנתת עברת על בל תוסיף חנן אלקים עמ' רעד
פ. הניתנין במתנה אחת אם נתנו בשתי מתנות שהם ארבע עובר בבל תוסיף גור אריה ויקרא פ"א הערה 297
פ. כשנתת עברת על בל תוסיף ועשית מעשה בידך קרבן מנחה (תשעד) עמ' מז
פ. כשנתת עברת על בל תוסיף ועשית מעשה וכו' מי השלוח (תשסז) ח"א דף רכו
פ. נתערבו מתן ארבע במתן אחת יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' ח, מח, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' ז-ח, כט
פ. נתערבו ניתנין למטה עם ניתנין למעלה ישפך לאמה עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' ח
פ: פרה התשובה מעשיה בחוץ בת עין (תשסז) עמ' שסג, שסח, תסד
פא ע"א רש"י, אף בשעת מסעות הי' מחנה שכינה קיים רנת יצחק תליתאה ח"ב עמ' כה
פא. מדת ארכו רחבו וקומתו של מזבח אין מעכבין ברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' קב
פא: ואש שירדה בימי שלמה לא נסתלקה ער שבא מנשה וסילקה גור אריה ויקרא פ"א הערה 313
פא: וכשעלו בני הגולה הוסיפו עליו ארבע אמות מן הדרום וארבע אמות מן המערב כמין גמא של"ה ווי העמודים פרק ז אות יג
פא: נתערבו ניתנין בפנים עם נתנין בחוץ ישפך לאמה עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' ח
פב ע"א הן לא הובא דמה אל הקודש פנימה כל ההיכל בכלל דבר טוב עמ' רלד
פב ע"א ר"ש אומר עד שיכפר וכו'טוב ירושלים ויקרא פכ"ו פסוק ג
פב ע"א רש"י ד"ה כיון משנת חיים במדבר עמ' רצד
פב ע"ב בני אחתיה דר' טרפון וכו' קטורה כתיב וכו' שפע חיים - נישואין עמ' נו
פב ע"ב בשר קדשים שיצא חוץ למחיצתו נאסר אור אברהם - רות עמ' קפד
פב ע"ב בשר קודש שיצא חוץ למחיצתו נאסר אור אברהם שמות עמ' קעח
פב ע"ב בשר קודש שיצא חוץ לעזרה המאור הגדול (גר"א) עמ' תרלו
פב ע"ב ובשר בשדה וכו' כיון שיצא בשר חוץ למחיצתו נאסר (ורש"י ותוס') לקוטי שיחות חט"ו עמ' 207
פב ע"ב כיון שיצא בשר חוץ למחיצתו נאסר באר משה (אפשטיין) שמות עמ' תרעג, תתקיא
פב ע"ב לא נצרכה אלא לדרך משופש בנין שאול עמ' קעז
פב ע"ב מפני אנינות נשרפה משנת חיים במדבר עמ' רצד
פב ע"ב ש"מ, זהו"א דוקא של משה צריך ארכו כרוחבו אבל במקדש לא רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תלז
פב. אין לי אלא חטאת ק"ק מנין ת"ל וכל עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' עט
פב. אמר ליה מר דגברא רבה הוא ירע מאי קאימנא של"ה תושבע"פ אות שמז
פב. לכפר אע"פ שכיפר מכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' שפט
פב. לתלמיד שא"ל הבא חיטים ראש דוד (תשמו) עמ' תצז ע"ב
פב. נכנס לכפר אע"פ שלא כפר עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' ח, פא, קמב
פב. קרן וכבש ויסור וריבוע מעכבין מדת ארכו ומדת רחבו ומרת קומתו אין מעכבין של"ה ווי העמודים פרק ז אות יב-יג
פב: אין אלא פנימה היכל מנלן מקראי קדש (תשנג) עמ' שמא
פב: בעי רבא פר העלם של ציבור שהכניס דמו לפנים מהו עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' פא
פב: ובשר בשדה טרפה וגו' בשר קדשים שיצאו חוץ למחיצתן אור אברהם ברכות עמ' טז
פב: ובשר בשדה טרפה וגו', בשר קדשים שיצא לחוץ אור אברהם - תלמוד תורה עמ' שסד
פב: פר ושעיר של יוה"ג שהזה מדמן על בין הבדים יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' מט, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קלח
פג ע"א המזבח מקדש רוח חיים (חיד"א) עמ' קטז
פג ע"א המזבח מקדש וכו' אם עלה לא ירד כו' (וגמ' ע"ז ורש"י) לקוטי שיחות חט"ז עמ' 240
פג ע"א מנין שאם הקיפו עו"כ את כל העזרה שהכהנים נכנסין לשם ואוכלין שם ק"ק וכו' רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תרה
פג ע"א נאמר כאן לכפר בקדש ונא' להלן כל אדם וכו' מה להלן בשלא כיפר אף כאן בשלא כיפר רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תש
פג ע"א נכנם לכפר וכו' צמח צדקה עה"ת עמ' רא
פג ע"א תוס', היה כבש במשכן רנת יצחק תליתאה ח"ב עמ' ח
פג ע"ב אימורי קק"ל שהעלן לפני כו' משנת חיים במדבר עמ' קסה
פג ע"ב ואי כתב רחמנא רבוע הו"א דאריך וקטין כתב רחמנא סביב ובתוס' הקשו הא נתיב ה' אמות וכו' רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תלז
פג ע"ב כל הנוגע הכתב והקבלה שמות פכ"ט פסוק לז
פג ע"ב כל הנוגע במזבח אלו הכהגים בעבודתן קרן לדוד שמות עמ' רל
פג ע"ב לעכולי עולה הכתב והקבלה במדבר פי"א פסוק ו
פג ע"ב מוקטרין שפקעו מע"ג המזבח מנחת מרדכי עמ' קצב
פג ע"ב נעשו לחמו של מזבח לקוטי שיחות חכ"ז עמ' 13
פג ע"ב רש"י הכתב והקבלה דברים פי"ט פסוק יט
פג. אף כל שהוא ראוי לאישים אם עלה לא ירד גור אריה ויקרא פ"ו הערה 36
פג. אשר יובא מדמה לכפר אע"פ שלא כפר יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' לג
פג. המזבח מקדש את הראוי לו וכו' רבי יהושע אומר כל הראוי לאישים וכו' צמח דוד (סקאליע) עמ' תכא
פג. המזבח מקרש את הראוי לו וכו' צפנת פענח (תשסו) עמ' רמד, שיד, שצב
פג. הנסכים אם עלו ירדו גור אריה ויקרא פ"ו אות ה
פג. כיון שעלה שוב לא ירד באר הגולה באר ד הערה 1139
פג. כיון שעלה שוב לא ירד תפארת ישראל (הרטמן) עמ' תשעב
פג. כל הראוי לאישים אחרי ראי (תשסד) ענינים סי' כה אות ב
פג. כל הראוי לכלי שרת משנכנס לתוכו קדוש בקדושת הגוף גור אריה במדבר פ"ד הערה 36
פג. לפי שנאמר כל הנוגע במזבח יקדש יכול אפילו פסולין כרובע ונרבע וכו'עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' שמא
פג. קרבן פסול שעלה ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' שו
פג. ראוי לאישים אינו כולל נסכים גור אריה שמות פכ"ט הערה 201
פג. רש"י - הוא משמע בהווייתה תהא שאם עלה לא ירד צפנת פענח (תשסו) עמ' רמד, שיד
פג. תוס' - האיך כתב רש"י היא בהוייתה וכו' הא היא משמע מיעוטא ולא ריבוי צפנת פענח (תשסו) עמ' רמד, שיד
פג: יצאו נסכים שאינם באים בגלל עצמם גור אריה ויקרא פ"ו הערה 33
פג: מה כבשים בני שנה ראוים וכו'טוב טעם שמות עמ' רלג
פג: פנימה אין לי אלא פנימה היכל מנין וכו' מים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' ל
פג: פר העלם דבר של ציבור ושעיר עבודה זרה שהכניס דמן לפני ולפנים וכו' מים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' ל
פג: רש"י ד"ה קרינא מים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' ל
פג: רש"י עד הזריקה הקרבן עומד כולו לצורך בעלים גור אריה ויקרא פ"ה הערה 140
פד ע"א בדעת רע"ק שמכשיר בעלי מומין לקוטי שיחות חל"ה עמ' 26
פד ע"א כל שפסולו בקודש הקודש מקבלו דרשות הצל"ח השלם עמ' פד, רסו, שנט
פד ע"א שנשחט בלילה משנת חיים ויקרא עמ' מח, רעד
פד ע"א תורת העולה ריבה תורה אחת לכל העולין לקוטי שיחות חי"ז עמ' 42
פד. אין שחיטה בראש המזבח פרדס מרדכי עמ' צט
פד. אלו עם עלו לא ירדו הלן והיוצא וכו' בך יברך ישראל (תשסח) עמ' קכט
פד. בהמה שנעבדה בה עבירה פסולה לגבי מזבח.אמרי בינה (שיפמאן) עמ' צז
פד. בעל מום שעלה על המזבח ירד גור אריה ויקרא פ"א הערה 224
פד. ואלו שלא היו פסולין בקדש וכו' של"ה תושבע"פ אות קכ
פד. זאת היא העולה הרי אלו ג' מיעוטים צמח צדיק (תשסז) עמ' רסח
פד. זאת היא העולה, ג' מעוטים, ובתוס' ד"ה זאת כתנות אור עמ' שנב
פד. ירדו לא יעלו דרכי החיים ח"ב עמ' רלז
פד. כל שפסולו בקודש הקודש מקבלו מטר השמים עמ' רכא
פד. מחלוקת ר"ע ור"ש בעלי מומין אם עלו ירדו מצווה ועושה ח"ב עמ' תרס
פד. עולה שעלתה חיה לראש המזבח תרד יוסף לקח כרך א ח"א עמ' לח, עד, עו, יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' ד, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' לה, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' שלז
פד. פסולו בקודש וכו' תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' שמד
פד: היה מולק את ראשה ממול ערפה ומבדיל של"ה פרשת ויקרא אות לב
פה ע"א הפשט ונתוח בראש המזבח אור אברהם ויקרא עמ' כז
פה ע"א שלא היו שורפין אותו בפרש שלהן וכו' ברית שלום (תעח) דף צט ע"ד
פה ע"א שלא היו שורפין אותו בפרש שלהן וכו' ברית שלום (תשסח) עמ' תרלח
פה ע"ב בדוקין שבעין הואיל וכשירים בעופות לקוטי שיחות חל"ה עמ' 26
פה ע"ב העצמות והגידין וכו' בזמן שהם מחוברין יעלו וכו' אור אברהם ויקרא עמ' סג
פה ע"ב הצמר שבראשי כבשים חלקת יהושע עמ' קנא הערה קלה
פה ע"ב הצמר שבראשי כבשים וכו' בזמן שהם מחוברים יעלו באר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' תכו, דברים עמ' תלג
פה ע"ב הקרנים - בזמן שהן מחוברין יעלו אהלי יעקב (הוסיאטין) דף קנז ע"א
פה ע"ב הקרנים והטלפים בזמן שהם מחוברים יעלו פירשו לא יעלוילקוט דברי חכמים ויקרא סי' נט
פה ע"ב והעצמות וכו' פירשו משנת חיים בראשית עמ' רעא
פה ע"ב יש נרבע בעופות או אין נרבע בעופותאמת ליעקב עה"ת עמ' סד
פה ע"ב לרכות העצמות והגידים והקרנים והטלפיים וכו'טוב ירושלים שמות פי"ט פסוק יג
פה ע"ב מחוברין יעלו משנת חיים שמות עמ' קעד
פה ע"ב על המזבח עלו העצמות עם הבשר גנזי ישראל ח"ב דף קלה ע"א
פה ע"ב רש"י - בדין מחוסר אבר בעוף לקוטי שיחות חל"ה עמ' 26
פה ע"ב שמעתי בחטאת העוף שמבדילין ומאי לא יבדיל אין צריך להבדיל...אלא מעתה גבי בור דכתיב ולא יכסנו וכו' ברכת טוב עמ' לא
פה ע"ב שמעתי שמבדילין בחטאת העוף, תוס' ד"ה אלא מעתה, וד"ה ור' אלעזר חכמת התורה ויצא עמ' קמה, תקפט
פה ע"ב תוד"ה ומותר משנת חיים במדבר עמ' פג
פה. א"ל יוחנא וממרא למשה תבן אתה מכנים לעפריים א"ל אמרי אינשי למתא ירקא ירקא שקול חכמה ומוסר ח"א עמ' רכב
פה. הכל נשרף בעולה גור אריה שמות פי"ט הערה 143
פה: אומר היה רבי אלעזר ברבי שמעון שמעתי שמבדילין בחטאת העוף ומאי לא יבדיל אין צריך להבדיל וכו' של"ה על הפרשיות - הקדמה אות כ
פה: הצמר שבראשי כבשים וכו' ממן שהם מחוברים יעלו אור ישרים (תשסב) עמ' קג, רסט
פה: כשם שאם עלו לא ירדו כך אם ירדו לא יעלו יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' ו
פה: לאו בני הקטרה נינהו גור אריה שמות פי"ט הערה 146
פה: למה נסמכה פרשת בגדי כהנה לפרשת קרבנות שער המלך (תשנז) עמ' רד
פה: צמר שבראשי הכבשים קרב ע"ג המזבח אך אין מצוה ברבר גור אריה ויקרא פ"א הערה 450
פה: צמר שבראשי כבשים יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' ה
פה: רובע ונרבע אי פסלי בעוף יוסף לקח כרך א ח"א עמ' לו
פה: רש"י עוף לא שייך ביה רובע גור אריה ויקרא פ"א הערה 401
פו ע"א אברים שפקעו מעל גבי המזבח וכו' חלק יעקב (קנטור) דרוש טז
פו ע"א אברים שפקעו קודם חצות הדרת אליהו דרוש ה סי' ה ד"ה אמר
פו ע"א איברים שפקעו מעל גבי המזבח, קודם לחצות - יחזיר... נועם אלימלך דף צד ע"ג
פו ע"א אם פקעו מע"ג המזבח לא יחזיר מנחת מרדכי עמ' קצב
פו ע"א וכולן שפקעו כו' משנת חיים שמות עמ' קעד
פו ע"א כשם שהמזבח מקדש לב אליהו (תשסה) שמות עמ' קעג
פו ע"א מתני' וכולן שפקעו משנת חיים בראשית עמ' רעא
פו ע"א פירשו קודם זריקה וכו' ושריתינהו אפי' למעבד מינייהו קתא דסכיני ברית שלום (תשסח) עמ' עט
פו ע"א פירשו קודם זריקה וכו' ושריתינהו אפי' למעבד מינייהו קתא דסכיני ברית שלום (תעח) דף יג ע"א
פו ע"א קדשי קדשים שחיטתן בצפון דברי ישראל (תשסח) ח"א עמ' קסו, קצב
פו ע"ב ומציעתא במיצוי, ברש"י אגרות ר' יצחק אלחנן עמ' תשיח
פו ע"ב יום הכפורים בחצות ובתוד"ה משום מנחת מרדכי עמ' קצח
פו ע"ב לשם ששה דברים הזבח לזבח תאומי צביה עמ' ק
פו. אברים שפקעו מעל גבי המזבח יחזיר תפארת צבי במדבר עמ' לט, עג
פו. איברים שפקעו מעל גבי המזבח וכו' יחזיר נועם אלימלך (תשסא) עמ' שפו
פו. איברים שפקעו מעל המזבח אור גנוז (מוסקוביץ) עמ' רג
פו. כלי שרת מקדשין את הראוי להן אגרא דכלה ח"ג עמ' תלב
פו. מה אשם עצמותיו מותרין יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' יג
פו. עצמות קדשים מותרין בהנאהאורות אלים דף לב ע"ב
פו: תוד"ה האי חמודי צבי מועדים עמ' קנג
פו: תן בוקר לבקרו קרבן מנחה (תשעד) עמ' קעג
פז ע"א אילימא דלא ירדו וכו' לקוטי שיחות ח"ז עמ' 211
פז ע"א בעא מיניה ריש לקיש מר' יוחנן כלי שרת מהו שיקדשו את הפסולין וכו' (וברש"י) לחמי תודה דף כג ע"א
פז ע"א לינה מועלת בראשו של מזבח וכו'טוב ירושלים שמות פל"ד פסוק כה
פז ע"א לן בראשו של מזבח מנחת מרדכי עמ' רכה
פז ע"א שרירי שפקעו מעל המזבח מנחת מרדכי עמ' קצב
פז ע"א תוד"ה כבש משנת חיים ויקרא עמ' תז
פז ע"א תוס' ד"ה כלי שרת, פסול לינה וטומאה בדם מיירי כגון שישנן עתה בכלי חול רהו"ל כיררו לחמי תודה דף כג ע"א
פז ע"ב אין לינה מועלת בראש המזבח טיול בפרדס ח"ב עמ' שז
פז ע"ב האי רצפה והאי כלי שרת הל' בית הבחירה (שניאורסון) עמ' יא
פז ע"ב רש''י ע"ד מזבח הזהב של משה שהי' גם במקדש הל' בית הבחירה (שניאורסון) עמ' ק
פז. איברים שלנו בעזרה מקטיר והולך כל הלילה יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' רכד
פז. אין לינה מועלת בראש המזבח פנים מסבירות עמ' קה
פז. כבש מקדש את הראוי לו פנים מסבירות עמ' פז
פז. כלי שרת מקדשים את הראוי להם גור אריה שמות פכ"ה הערה 281, 304
פז. לינה בראשו של מזבח עיוני רש"י שמות ח"ב עמ' ריט-רכב, תמח-תנ
פז. לינה מועלת בראשו של מזבח או אינה מועלת וכו' חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' קעח
פח א"ר ענני בר ששוןשפתי רננות דף נ ע"ד
פח כמחלוקת במעיל כך מחלוקת בנגעים ידו בכל סי' תרנז
פח מכנסים מכפרים כלי יקר (תשמח) עמ' שמג
פח ע"א אין מביאים מנחות וכו'דברי שלום חלק א עמ' ל
פח ע"א בגדי כהונה אין עושין אותן דגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' קכב
פח ע"א כ"ש אין מקדשין אלא בפנים אבן ישראל על התורה (תשסב) עמ' צה
פח ע"א כלי קודש שנפגמו וכו' אין מתקנין אותן לקט אמרי קודש - מועדים עמ' קסד
פח ע"א כלי שרת אין מקדשים אלא מלאים אור אברהם הלכות מגילה וחנוכה - מגילת בני חשמונאי עמ' מה
פח ע"א כלי שרת אין מקדשין אלא מלאים אור אברהם שמות עמ' רכג
פח ע"א כלי שרת אין מקדשין אלא מלאין וכו' לקוטי שיחות חלק ל עמ' 303, 301
פח ע"א כלי שרת אין מקדשין אלא מתוכן לחמי תודה דף צא ע"א
פח ע"א כלי שרת אין מקדשין אלא שלימין וכו' מלאין לקוטי שיחות חכ"ח עמ' 46, חכ"ט עמ' 3
פח ע"א כלי שרת וכו' אין מקדשין אלא מלאין תורת מנחם ח"ח עמ' 147
פח ע"א כלי שרת מקדשין כשהם שלמים לקוטי שיחות חל"א עמ' 132
פח ע"א כלי שרת מקדשין מלאין תורת מנחם חכ"ז עמ' 215
פח ע"א כלי שרת מקדשין מלאין תורת מנחם חמ"ז עמ' 208
פח ע"א מידת הלח מקדשת היבש אבן ישראל על התורה (תשסב) עמ' צו
פח ע"א נפגמועולת חודש ח"ג מאמר רלה, רלו, רלח
פח ע"א רש"י ותוס' לענין משקה ישראל בתרומה אור אברהם בראשית עמ' לד
פח ע"ב אבנט מכפר על הרהור הלב אוצרות חיים - בהמ"ק עמ' קס
פח ע"ב אבנט מכפר על הרהור הלב אוצרות חיים - תשובה ותיקונים עמ' תצא
פח ע"ב אבנט מכפר על הרהור הלב אמרי יוסף שמות דף קסח ע"א-ע"ב
פח ע"ב אבנט מכפר על הרהור הלב בית ישראל (טויסיג) ויקרא עמ' פב
פח ע"ב אבנט מכפר על הרהור הלב ישראל קדושים עמ' 117, צדקת הצדיק סי' רסג
פח ע"ב אבנט מכפר על הרהור הלבפרי צדיק ר"ח אלול אות א
פח ע"ב אבנט מכפר על הרהורי הלב בי חייא ח"ב עמ' ריד
פח ע"ב אין עניות במקום עשירותדברי שלום ח"ו סי' תפט
פח ע"ב אין עניות במקום עשירותעולת חודש ח"ג מאמר רלז, רמ
פח ע"ב אף בגדי כהונה מכפרין וכו' רנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' שכג
פח ע"ב אפוד מכפר על ע"זאמת ליעקב עה"ת עמ' שלב
פח ע"ב אפוד מכפר על עבודה זרה אור הגנוז (מהאניפאלא, תשסו) עמ' קנב
פח ע"ב אפוד מכפר על עבודת כוכבים המאור הגדול (גר"א) עמ' רט
פח ע"ב אפוד מכפר על עבודת כוכבים וכו' אוצרות חיים - בהמ"ק עמ' קנט
פח ע"ב אפוד מכפר על עבודת כוכבים וכו' באר משה (אפשטיין) שמות עמ' תתכד
פח ע"ב אפור מכפר על עבודה זרה חכמת התורה תצוה עמ' קסט
פח ע"ב בגדי כהוגה מכפרים וכו'שבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' תט
פח ע"ב בגדי כהונה באו לכפר כל אחד על עבירה אחרת גנזי ישראל ח"ב דף כט ע"א
פח ע"ב בגדי כהונה מכפרים באר שרים במדבר פ' בהעלותך דרוש ו אות ב
פח ע"ב בגדי כהונה מכפרין לקט אמרי קודש - ויקרא עמ' ס
פח ע"ב בגדי כהונה מכפרין פרי הארץ (ויטבסק) עמ' ס
פח ע"ב בגדי כהונה מכפרין, רש"י תוס' ד"ה מה דרשות מהר"ם חביב עמ' שצ
פח ע"ב דבר שבחשאי מורשה - שיחות למועדים עמ' רה
פח ע"ב האיפור מכפר על מחשבת ע"ז רנת יצחק - פרק חלק עמ' רנג
פח ע"ב המעיל מכפר על לזון הרע וכו'תורת חסד עמ' כח, פב, עד
פח ע"ב הציץ מכפר על עזי פניםתורת חסד עמ' קיז
פח ע"ב וא"ר עיניני בר ששון למה נסמכה פרשת קרבנות לפרשת בגדי כהונה וכו' דרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' ז
פח ע"ב ולשון הרע מקטורת משנת חיים במדבר עמ' רפז
פח ע"ב ומביא שבעים ושנים זגין וכו'טוב ירושלים שמות פכ"ח פסוק לא
פח ע"ב וציץ מכפר על עזות פנים פירוש המכבי ישעיהו ונביאים אחרונים עמ' קמא
פח ע"ב וציץ מרצה על עזות פנים באר משה (אפשטיין) שמות עמ' תתכה
פח ע"ב חושן מכפר על הדינין אמרי יוסף שמות דף קסט ע"א
פח ע"ב חושן מכפר על הדינין פירוש המכבי ישעיהו ונביאים אחרונים עמ' ע
פח ע"ב חושן מכפר על עיוות הדין לחמי תודה דף קסב ע"א
פח ע"ב חשן מכפר על הדינין וכו' אוצרות חיים - בהמ"ק עמ' קנה
פח ע"ב יבא דבר שבחשאי ויכפר באר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' רכט
פח ע"ב יבא דבר שבקול ויכפר על קול הרע שרגא המאיר על התורה עמ' רלב
פח ע"ב יבא דבר שבקולרבנו בחיי עה"ת ח"ב עמ' שג-שד
פח ע"ב כתונת דבגדי כהונה מכפרת על שפיכת דמים קרן לדוד בראשית עמ' שכה
פח ע"ב כתונת מכפר על שפיכות דמים ומכנסים מכפרים על גילוי עריות קרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' תקיח
פח ע"ב כתונת מכפרת על שפיכות דם וכו' מצנפת מכפרת על גסי הרוח בית ישראל (טויסיג) שמות עמ' קלה
פח ע"ב כתונת מכפרת על שפיכות דמים וכו' אוצרות חיים - בהמ"ק עמ' קנט
פח ע"ב כתונת מכפרת על שפיכות דמים וכו' אוצרות חיים - יושר המידות עמ' רפא
פח ע"ב כתונת מכפרת על שפיכות דמיםדרשות שבט הלוי עמ' צז
פח ע"ב כתונת מכפרת על שפיכת דם אמרי יוסף שמות דף קסח ע"א
פח ע"ב כתנת מכפר חיים לגופא (תשסה) עמ' סו
פח ע"ב למה נסמך קרבנות לבגדי כהונהילקוט הגרשוני ח"ב
פח ע"ב למה נסמכה פ' בגדי כהונה לקרבנות אהלי יעקב (הוסיאטין) דף קעז ע"ב
פח ע"ב למה נסמכה פרשת הקדמות אבן ישראל על התורה עמ' נט
פח ע"ב למה נסמכה פרשת הקרבונות לפרשת בגדי כהונהנתיבות עולם ח"ב עמ' צו
פח ע"ב למה נסמכה פרשת הקרבנות אבן ישראל על התורה (תשסב) עמ' פג
פח ע"ב למה נסמכה פרשת הקרבנות לבגדי כהונה אבן ישראל (פישר) אגדה ח"א עמ' כב
פח ע"ב למה נסמכה פרשת קרבנות לפרשת בגדי כהונה וכו' עדות ביוסף (איטינגא, תשסב) עמ' רנג
פח ע"ב למה נסמכה פרשת קרבנות לפרשת בגדי כהונה, לומר לך מה קרבנות מכפרין אף בגדי כהונה מכפרין אוצרות חיים - בהמ"ק עמ' קנה
פח ע"ב למה נסמכה פרשת קרבנות לפרשת בגרי כהונה וכו' בית ישראל (טויסיג) שמות עמ' קלב, קלז
פח ע"ב מה קרבנות מכפרין אף בגדי כהונה מכפרין אשר ליהודה עמ' קנה
פח ע"ב מה קרבנות מכפרין אף בגדי כהונה מכפרין באר משה (אפשטיין) שמות עמ' תתכג
פח ע"ב מה קרבנות מכפרין אף בגדי כהונה מכפרין וכו' אוצרות חיים - יושר המידות עמ' רחצ
פח ע"ב מכנסיים מכפרים על גלוי עריות חכמת התורה תצוה עמ' רא
פח ע"ב מכנסים מכפר על גילוי עריותאמרי יוסף שמות דף קסח ע"ב
פח ע"ב מכנסים מכפרים על עריות אבנט מכפר על הרהור הלב כתנת מכפר על שפיכות דמיםבני יששכר ח"ב דף מט ע"ב
פח ע"ב מכנסים מכפרת על גילוי עריות וכו' אוצרות חיים - בהמ"ק עמ' קס
פח ע"ב מעיל כולו של תכלת אמרי יוסף שמות דף קסח ע"ג
פח ע"ב מעיל מכפר על לשון הרע קדושת ציון (תשנד) ח"א עמ' קמו
פח ע"ב מעיל מכפר על לשון הרע קרן לדוד שמות עמ' רכב-רכג, דברים עמ' רצז
פח ע"ב מעיל מכפר על לשון הרע וכו', יבא דבר שבקול ויכפר על קול אוצרות חיים - יושר המידות עמ' רס, רצז
פח ע"ב מצנפת מכפרת על גסי הרוח אוצרות חיים - יושר המידות עמ' קיב
פח ע"ב מצנפת מכפרת על גסי הרוח אמרי יוסף שמות דף קסח ע"ד
פח ע"ב מצנפת מכפרת על גסי הרוח וכו' אוצרות חיים - בהמ"ק עמ' קס
פח ע"ב סגולת אבני האפוד שהם וישפה רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' מג, ח"ב עמ' רח, רלז
פח ע"ב ציץ מכפר נפש חיים (פאלאג'י) דף קפד ע"ב [רעט ע"א אות כד]
פח ע"ב ציץ מכפר על עזות פנים אוצרות חיים - יושר המידות עמ' יז
פח ע"ב ציץ מכפר על עזות פנים אמרי יוסף שמות דף קסח ע"ג
פח ע"ב ציץ מכפר על עזות פניםילקוט הגרשוני ח"ב
פח ע"ב קטורת מכפרת על לה"ר דרשות מהר"ל (יד מרדכי) עמ' רעב
פח ע"ב קטורת מכפרת על לשה"ר באר משה (אפשטיין) שמות עמ' תתצט, דברים עמ' כה
פח ע"ב קטורת מכפרת על עון לשון הרע נתיבות יצחק ח"ג עמ' רעז
פח ע"ב רש"י ד"ה למה נסמכה דרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' ז
פח ע"ב ת"ר מעיל וכו' ומביא שבעים נתיבות יצחק - ירח האיתנים עמ' רצד, רצו
פח ע"ב תוס' ד"ה מהפרים - שאין שעיר המשתלח מכפר וכו' לקוטי שיחות חכ"ז עמ' 130
פח ע"ב תוס' ד"ה מכפרים דרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' י
פח ע"ב תוס' ד"ה מכפריםאגודת אזוב (יעבץ) דף ג ע"ד
פח. אין מקדשין אלא מלאין לא פחות ולא יותר פנים מסבירות עמ' שסז
פח. בגדי כהונה אין עושין אותם מעשה מחט פרדס מרדכי עמ' תמ
פח. בגדי כהונה מכפרים פרדס מרדכי עמ' שסד
פח. כלי שרת אין מקדשין אלא מלאין שרגא המאיר מועדים עמ' עב
פח. סכין שנמצא בו פגם היו גונזין אותו ולא היו משחיזין קרבן מנחה (תשעד) עמ' ד
פח. סכין שנפגם אין משחיזין ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' ריג
פח. עגלה ערופה מכפרת כללי המצות (צפת תשנב) עמ' 109
פח. רש"י ד"ה ליפסל עיוני רש"י שמות ח"ב עמ' רכד
פח. תוד"ה מן שערים מצוינים בראשית-שמות עמ' לג
פח: אבנט מכפר כל הרהור הלב אהיכא דאיתא פקודת אלעזר (תשסד) עמ' קמז
פח: אבנט מכפר על הרהור הלב נועם אליעזר שמות דף רמג ע"א
פח: אין מכבסין בגדי כהונה ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' ריג
פח: אין עניות במקום עשירות ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' ריב
פח: אין עניות במקום עשירות פרורים משלחן גבוה ח"ב שאלה מא
פח: אף בגדי כהונה מכפרין זבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' קלז, קלט
פח: אף בגדי כהונה מכפרין נועם אלימלך (תשסא) עמ' רה
פח: בגדי כהונה מכפרים העונות תפארת צבי שמות עמ' תלז, תמב
פח: בגדי כהונה מכפרים על עונות חקל יצחק (תשסג) עמ' שיא
פח: בגדי כהונה מכפרין דברי חיים על התורה (תשנט) עמ' קח, מועדים (תשנט) עמ' ריא
פח: בגדי כהונה מכפרין מרגניתא דבי רבנן עמ' לד
פח: בנדי כהונה כפרתן באר ראי (רוזן) תורה סי' טו
פח: דבר שבחשאי ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' רעג
פח: היו ע"ב זוגים וכו'טוב טעם שמות עמ' רלא
פח: המעיל הי' מכפר על לשון הרע פרדס המלך (תשסט) אות שנב
פח: המעיל מכפר על לשון הרע אוהב ישראל (תשעה) ח"א עמ' תצא
פח: ויכפר על מעשה קולטוב טעם שמות עמ' רלא
פח: חושן מכפר על הדינין, שנא' ועשית חושן משפט. אפור מכפר על עבודת כוכבים, שנאמר אין אפוד ותרפים של"ה - מס' ראש השנה אות נו
פח: חושן מכפר על משפט. אפוד על ע"ז. מעיל על לשון הרעאור לישרים (איידליץ, תשב) עמ' קיג
פח: יבא רבר שבגובה ויכפר על דבר שבגובה נצח ישראל עמ' תק הערה 174
פח: כתונת מכפרת על שפ"ד מנחת יצחק בראשית-שמות עמ' קסו
פח: כתונת מכפרת על שפיכות דם וכו' ולשה"ר אלשה"ר נמי לא קשיא, הא בצינעא הא בפרהסיא עקבי אבירים עמ' קנא-קנב
פח: כתונת מכפרת על שפיכות דם וכו' מכנסים מכפרת על גילוי עריות וכו' מצנפת מכפרת על גסי הרוח וכו' אבנט מכפר על הרהור הלב וכו' חושן מכפר על הרינין וכו' אפוד מכפר על עבודת כוכבים וכו' מעיל מכפר על לשון הרע וכו' וציץ מכפר על עזות פנים וכו' של"ה פרשת תצוה אות ו, לב, לה
פח: כתונת מכפרת על שפיכות דמים עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קלב
פח: כתונת של בגדי כהונה מכפרת על שפיכות דמים נזר הקדש ח"ג עמ' תפח
פח: לומר לך מה קרבנות מכפרים אף בגדי כהונה מכפרים דעת תורה ויקרא עמ' לט
פח: למה נכתבו בגרי כהונה אצל פרשת הקרבנות וכו' בגדי כהונה מכפרים תורת העולה ח"ג פרק מ, מב, מג, מז
פח: למה נסמכו בגדי כהונה לק רבנות יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' ס
פח: מה קרבנות מכפרים אף בגדי כהונה מכפרים גור אריה שמות פכ"ט הערה 49
פח: מה קרבנות מכפרין אף בגדי כהונה מכפרין של"ה ווי העמודים פרק ח אות יד
פח: מה קרבנות מכפרין אף בגדי כהונה מכפרין וכו' כתונת מכפרת על שפיכ"ד קומץ המנחה (צונץ) דרוש לז אות ב
פח: מכנסיים מכפרים על גילוי עריות כתנות אור עמ' רעט
פח: מכנסיים מכפרת על גילוי עריות וכו' מצנפת מכפרת על גסי הרוח נועם אלימלך (תשסא) עמ' רמג, רמד
פח: מכנסים מכפרים על גלוי עריות למחר אעתיר עמ' רנו
פח: מעיל כולו של תכלת זבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' קמ
פח: מעיל מכפר על לשה"ר ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תקטז
פח: מעיל מכפר על לשון הרע יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' קטו
פח: מעיל מכפר על לשון הרע צמח ה' לצבי (תשסז) עמ' תקסא
פח: מעיל מכפר על לשון הרע תורת העולה ח"ג פרק ז
פח: מעיל מכפר על לשון הרע וכו' על מה קטורת מכפר, על לשון הרע וכו' צמח דוד (סקאליע) עמ' שעא
פח: מצנפת מכפרת על גסי הרוח מנין נחלת דבש מהדו"ק ח"ב סי' יח אות יא
פח: על מה הקטרת מכפר, על לשון הרע, יבא דבר שבחשאי ויכפר על מעשה שבחשאי באר הגולה באר ד הערה 1228
פח: פרשת בגדי כהונה שלא במקומה ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' רכ
פח: ציץ מכפר על עזות פנים המוסר והדעת שמות-ויקרא עמ' קז
פח: ציץ מכפר על עזות פנים עיוני רש"י שמות ח"ב עמ' שה, שו
פח: ציץ מרצה על עזות פנים אהבת שלום (קוסוב, תשנח) עמ' קלח
פח: קטורת מכפרת וכו' יבוא דבר שבחשאי לקוטי מהרין ותולדות יצחק בן לוי (תשסה) עמ' קמ
פח: קטורת מכפרת על לשון הרע חקל יצחק (תשסג) עמ' תצג
פח: רימונים קטנים שלא פתחו פיהם גור אריה שמות פכ"ח הערה 63
פח: רש"י פעמון אחד ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' שי
פח: שבעים ושנים זגין שערים מצוינים בראשית-שמות עמ' רלד
פח: שהציץ מכפר על עזות מצח משמרת איתמר (תשסז) עמ' שא
פח: שוליו כיצד שערים מצוינים בראשית-שמות עמ' רלה
פח: שוליו כיצד כו' וברש"י ד"ה עינבלים ובשפ"א שם עיוני רש"י שמות ח"ב עמ' שמג-שמה
פח: שני דברים לא מצינו כפרה בקרבנות מקראי קדש (תשנג) עמ' קצד
פח: תוס' ד"ה מכפרים בגרי כהונה אינם מכפרים אלא על העיבור כתנות אור עמ' שעב
פח: תוס' ד"ה מכפרים, משחרב בית המקדש שבטלו בגדי כהונה - דין ד' מיתות לא בטלו קומץ המנחה (צונץ) דרוש לו אות ג
פט ע"א דם החטאת כו' איברי כו' משנת חיים ויקרא מכתבים ב
פט ע"א דם החטאת קודם לדם העולה מפני שהוא מרצה מי השילוח (מישור) ח"ב עמ' רז
פט ע"א דם החטאת קודמת לדם העולה תאומי צביה עמ' פט
פט ע"א וכן בהקדישה משנת חיים ויקרא עמ' ט
פט ע"א חטאת קודם לעולה מפני שהחטאת מכפר רנת יצחק תליתאה ח"ב עמ' קלד
פט ע"א חטאת קורמת לעולהשבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' יב
פט ע"א כל המקודש מחבירו מנחת מרדכי עמ' רי
פט ע"א כל המקודש מחבירו קודם לקוטי שיחות חל"ט עמ' 23
פט ע"א כל המקודש מחבירו קודם את חבירו תורת מנחם ח"ו עמ' 17
פט ע"א כל המקודש מחבירו קודם את חבירו תורת מנחם חכ"ט עמ' 111
פט ע"א כל המקודש מחבית קודם לחבית הקשורים ליעקב (תשסא) עמ' קלו
פט ע"א כל התדיר מחבירו קודם את חבירו אור אברהם במדבר עמ' רפב, רפה
פט ע"א כל התדיר מחבירו קודם את חבירו דברי ישראל (תשסח) ח"ב עמ' נה
פט ע"א כל התדיר מחבית קודם את חבית אור אברהם דברים עמ' קכד
פט ע"א לא הקדימה הכתוב אלא למקראה חכמת התורה צו עמ' צז
פט ע"א מוספי שבת קודמין למוספי הרגל לחמי תודה דף רט ע"ב
פט ע"א מוספין למוספין מנ"ל משנת חיים במדבר עמ' תקלב
פט ע"א רש"י ד"ה ועל היסוד משנת חיים דברים עמ' רעז, רעט, שסט
פט ע"א רש"י ד"ה שהוא מרצה משנת חיים במדבר עמ' קעו
פט ע"א רש"י ד"ה שהוא מרצה משנת חיים ויקרא עמ' קנה
פט ע"א שהוא כליל לאישים משנת חיים ויקרא עמ' קנו
פט ע"א שיטמ"ק אות ב' משנת חיים ויקרא עמ' קצא
פט ע"א שנאמר מלבד עולת כו' משנת חיים במדבר עמ' תקכה, תקל
פט ע"א תדיר ושאינו תדיר תדיר קודם לקט אמרי קודש - במדבר עמ' קה
פט ע"א תמידין קודמין למוספין עיוני רש"י במדבר עמ' תקטו
פט ע"ב איברי עולה קודמין לאיברי חטאת חכמת התורה תצוה עמ' רטו
פט ע"ב בחטאת הלוים כו' במערבא משנת חיים במדבר עמ' קעד-קעז
פט ע"ב בכל מקום חטאת קדמה לעולה חכמת התורה שמיני עמ' קצט, רכח
פט ע"ב דת"ר ופר שני כו' משנת חיים במדבר עמ' קעג
פט ע"ב ובמצנפת בד וכו' מכפרת על גסות רוח וכו'דרשות שבט הלוי עמ' צז
פט ע"ב לא הקדימה הכתוב אלא למקראה בנין שאול עמ' קעט
פט ע"ב למה נסמכה פרשת קרבנות לפרשת בגדי כהונה, מה קרבנות מכפרים אף בגדי כהונה מכפרים, כתונת מכפרת על שפיכות דמים וכו' במזיד ולא אתרו ביה באר יוסף (תשמא) ח"ג עמ' קעו
פט ע"ב מנה"מ דת"ר ופר שני וכו' אמרי יוסף ויקרא-במדבר דף כב ע"ג
פט ע"ב מעיל מכפר על לשון הרע, יבוא דבר שבקול [פעמונים] ויכפר על קול הרע באר יוסף (תשמא) ח"ג עמ' לג
פט ע"ב תוד"ה הכא משנת חיים במדבר עמ' קעג, קעה
פט. דם החטאת קודם לדם העולה מפני שהוא מרצה מי השלוח (תשסז) ח"ב דף רז
פט. דם חטאת קודם לדם עולה אור גנוז (מוסקוביץ) עמ' רז
פט. דם חטאת קודם לדם עולה יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' כד, יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' רכט
פט. המעשר קודם לעופות מפניני הרב עמ' שצא
פט. וכן בהקדשה רנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' קמג
פט. חטאת העוף קורמת לעולת העוף גור אריה ויקרא פי"ב הערה 74
פט. חטאת מקודש מאשם פרדס מרדכי עמ' תעח
פט. חטאת קודמת לעולה עקבי אבירים עמ' קנא
פט. כל המקודש מחבירו קודם את חבירו מצווה ועושה ח"ב עמ' תקצג
פט. כל המקודש מחבירו קודם את חבירואלומת יוסף דף י ע"ב
פט. כל התדיר מחבירו קודם את חבירו יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' רלג, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' כז, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' רצו
פט. כל התדיר מחבית קודם את חבירו וכו' אור אברהם ברכות עמ' שעב
פט. מוספי ר"ח קודמין למוספי ר"ה גור אריה ויקרא פ"ח הערה 18
פט. עולת העוף אינה באה לרצות גור אריה בראשית פ"ז הערה 20
פט. עופות קודמין למנחות יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' כד
פט. קרבן עולה איננה מוכרת עון אלא ריצוי בעלמא מפי ספרים וסופרים - פניני חסידות שמיני ח
פט. שכם שחטאת קודמת לאשם כך אשם מצורע קודם לחטאת יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' יד
פט. תדיר ומקודש הי מנייהו עדיף יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' רלג, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' כז
פט. תדיר ושאינו תדיר תדיר קודם אור אברהם - מסכת מגילה עמ' שכב, תעב
פט. תדיר ושאינו תדיר תדיר קודם גור אריה ויקרא פ"ג הערה 22, ויקרא פ"י אות כב
פט. תדיר ושאינו תדיר תדיר קודם נחלה לישראל עמ' טז, לו
פט. תדיר קודם נפקא לן מאשר לעולת התמיד אגרא דפרקא (תשסה) עמ' קצח
פט. תוס' ביאור קושית הגמ' מנלן ישא מדברותיך - מגילה עמ' לה
פט: דם חטאת קודם לעולה מפני שהוא מרצה כתנות אור עמ' שנב-שנג
פט: ועשה את האחד חטאת ואת האחד עולה שיהא חטאת קודמת לכל מעשיה דברי חיים על התורה (תשנט) עמ' קעז
פט: כ"מ שמביא חטאת ועולה חטאת קודם גור אריה שמות פכ"ט הערה 25
פט: מה"מ דת"ר ופר שני זבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' רלא
פי"ד מ"ד בר"מ, ברטנורה ותויו"טקרן פני משה ח"א עמ' רמא
פי"ד מ"י אין סמיכה בבמת יחידפחד יצחק - יום הכפורים מאמר ב
פיהמ"ש להרמב"ם טמא פסול בבמה גבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' סד
פיהמ"ש להרמב"ם מאדם עד מרע"ה העבודה בבכורות גבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' סה
פס ע"א תדיר ושאינו תדיר תדיר קודם אור אברהם - רות עמ' יח
צ חטאת קודמת, וכאן ביולדת עולה קודמת וכו' למקראה דברי חיים על התורה (תשנט) עמ' קג
צ ע"א אמר רבא למקראה הקדימה הכתוב אבל להקרבה חטאת קודמת לעולה לקט אמרי קודש - ויקרא עמ' כ, מב
צ ע"א בחשק שלמה וסדר העבודה לירושליםבאר שרים במדבר פ' הקדמה
צ ע"א בנה אב לכל חטאות שיקדמו לעולה משנת חיים במדבר עמ' תקכג
צ ע"א זה בנה אב לכל חטאות וכו' מנחת מרדכי עמ' רי
צ ע"א זה בנה אב לכל חטאות שיקדמו לעולות הבאות עמהן באר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' קלט, קפד
צ ע"א חטאת העוף קודמת משנת חיים שמות עמ' שה
צ ע"א חטאת העוף קודמת לעולה אור אברהם ויקרא עמ' מב
צ ע"א חטאת העוף קודמת לעולת העוף וכו' ואפילו חטאת העוף לעולת בהמה בית ישראל (טויסיג) ויקרא עמ' סב, סה
צ ע"א לא הקדימה הכתוב אלא למקרא הקשורים ליעקב (תשסא) עמ' קלח
צ ע"א לא הקדימה הכתוב אלא למקראה באר שרים במדבר פ' הקדמה
צ ע"א למקראה הקדימה הכתוב באר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' קפד-ה
צ ע"א למקראה הקדימה הכתוב ופירוש רש"י ותוספות ד"ה למקראה ראה חיים ח"ב דף יח ע"ג [סא ע"ב ד"ה תא]
צ ע"א למקראה הקרימה הכתוב (עולה לחטאת יולדת) כרם טוביה עמ' שיא
צ ע"א מנחת סוטה קדמה שכן באה לברר עון משנת חיים במדבר עמ' פג
צ ע"א פרים קודמים לאילים משנת חיים במדבר עמ' תכז, תקכא
צ ע"א שלא הקרימה הכתוב אלא למקראה חכמת התורה תזריע עמ' קנג
צ ע"א תוד"ה למקראה משנת חיים ויקרא עמ' ט, רסא
צ ע"א תוד"ה מנא משנת חיים במדבר עמ' קעד
צ ע"א תוס' ד"ה למקראה הקדימה הכתוב בנין שאול עמ' קעט
צ ע"ב אטו ר"ח למוספין דידיה אהני למוספי שבת לא אהני אור אברהם הלכות מגילה וחנוכה עמ' קלט
צ ע"ב אטו ראש השנה למוספי דידיה אהני וכו' צבא אהרן - שבת תשובה עמ' עח
צ ע"ב איבעיא להו תדיר ומקודש איזה מהם קודם וכו' אטו ר"ח למוספין דידי' אהני למוספי שבת לא אתני (ורש"י) תורת מנחם חכ"ד עמ' 156
צ ע"ב איבעיא להו תדיר ומקודש איזה מהם קודם כו' אטו שבת למוספין אהנאי לתמידין לא אהנאי תורת מנחם חלק לד עמ' 94, 161
צ ע"ב ברש"י ד"ה שכן נתרבו באליה עיוני רש"י במדבר עמ' תקב
צ ע"ב הכהנים רשאין לשנות משנת חיים בראשית עמ' קסב, שסז
צ ע"ב המקודש מחבירו קודם לחבירו תיבת גמא (תשעא) ח"א עמ' ע
צ ע"ב חוץ מאשם מצורע משנת חיים ויקרא עמ' רצב
צ ע"ב חוץ מאשם מצורע, ותוספות ד"ה חוץ ראה חיים ח"ב דף יט ע"ג [סה ע"א ד"ה תו]
צ ע"ב לאכלן צלוין ושלוקין ומבושלין לקוטי שיחות חט"ו עמ' 456
צ ע"ב מקודש קדים תורת מנחם חנ"ג עמ' 450
צ ע"ב פר עבודת כוכבים קודם לשעירי עבודת כוכבים וכו' באר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' קלט
צ ע"ב פרים דחג נמי משנת חיים שמות עמ' שב
צ ע"ב פרים דחג נמי כמשפטם כתיב משנת חיים במדבר עמ' רנז, רנט, תקלז
צ ע"ב רש"י ד"ה שכן נתרבו משנת חיים ויקרא עמ' קח
צ ע"ב שכן נתרבו באליה משנת חיים ויקרא עמ' קח
צ ע"ב שכן נתרבו בנסכים משנת חיים ויקרא עמ' יד, מכתבים א, ב
צ ע"ב תדיר ומקודש איזה מהם קודם אור אברהם במדבר עמ' רצח
צ ע"ב תדיר ומקודש איזה מהם קודם משנת חיים במדבר עמ' תקיז
צ ע"ב תדיר ומקודש איזה מהם קודם וכו' באר משה (אפשטיין) שמות עמ' שכ, תתסה, מלכים עמ' תכו
צ ע"ב תדיר ומקודש איזה מהן קדים וכו' מאיר עיני חכמים מהדו"ג ח"א דף קצג
צ ע"ב תדיר ומקודש איזה מהן קודםבני יששכר ח"א דף לה ע"ג
צ ע"ב תדיר ומקודש בעיא דלא איפשטא דברי יהושע מאמר ג פ"ד עמ' קכז
צ ע"ב תדיר ומקודש מאי עדיף הקשורים ליעקב (תשסא) עמ' קמב
צ ע"ב תדיר ומקודש תדיר קודםדרשות שבט הלוי עמ' שיב
צ ע"ב-צא ע"א איבעיא להו תדיר ומקודש איזה מהם קודם, תדיר קודם משום דתדיר, או דלמא מקודש קדים דקדיש. ת"ש תמידין קודמין למוספין, ואף ע"ג דמוספין קדישי, אטו שבת למוספין אהנאי לתמידין לא אהנאי כו'. ת"ש מוספי ראש חודש קודמין למוספי ראש השנה, אע"ג דראש השנה קדשה אטו ראש השנה למוספי דידיה אהני למוספי ראש חודש לא אהני מבשר טוב, ימי הרחמים והסליחות עמ' רנג, תקכג
צ. אלא למקראהטוב טעם ויקרא עמ' סה
צ. בנה אב לכל חטאת שקודמת לעולה יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' כד
צ. ילפינן מקרא דחטאת קודמת לעולה, לפי שעולה הוא דורון וחטאת מכפרת, ריצה פרקליט נכנס דורון אחריו ערבי נחל (תשסד) עמ' תמח, תתשיא
צ. לא הקדים הכתוב ביולדת עולה לחטאת אלא למקראה נזר הקדש ח"א עמ' שפה
צ. לא הקדימה הכתוב אלא למקראה שמן ראש (כץ) ח"ו עמ' רנז
צ. לא הקדימה הכתוב אלא למקראה אבל להקרבה חטאת קודם לעולה תפארת צבי ויקרא עמ' קסא
צ. לא הקדימה הכתוב אלא למקראה, אבל להקרבה חטאת קודם לעולם וענפיה ארזי אל (תשסו) עמ' ל
צ. לא הקדימו הכתוב אלא למקראה עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' צו
צ. למקראה הקדימה הכתוב זבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' קפג
צ. למקראה הקרימה הכתוב ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' רסד
צ. מותר ליתן לתוכן תבלין של חולין יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' יד
צ. מנחת חטא מכפרת כללי המצות (צפת תשנב) עמ' 109
צ. עולה קודמת לחטאת וכו' למקראה מכתב מאליהו ח"ג עמ' 174
צ. עניין חטאת קודמת לעולה אגרא דכלה ח"ג עמ' יח, כד
צ. שלמים של אמש וחטאת ואשם של היום יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' י
צ. תוד"ה למקראה, צריך להקדיש העולה קודם לחטאת רנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' קמד
צ: אטו שבת לברכת היום מהני לברכת היין לא מהני מתנת חיים שבת ור"ח עמ' ק-קא
צ: בכל התורה חטאת קודמת לעולה כתנות אור עמ' שנב
צ: הכהנים דשאין לשנות באכילתן לאכלן צלוין ושלוקין ומבושלין גבורות אליהו סי' ו אות ד ובהערה
צ: פר ע"א קודם לשעיר ע"א כתנות אור עמ' תסז
צ: פר ע"ז קודם לשעירי ע"ז זבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' רלא
צ: רשאין לשנות באכילתן זבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' רנג
צ: שלמים של אמש ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' קג
צ: תדיר ומקודש מי השלוח (תשסז) ח"א דף פו
צ: תדיר ומקודש מפניני הרב עמ' קו
צ: תדיר ומקודש איזה מהם עדיףאמרי השכל עמ' 37
צ: תדיר ומקודש איזה מהם קודם אור אברהם ברכות עמ' רז, שי, שעב
צ: תדיר ומקודש איזה מהם קודם וכו' אטו שבת למוספין אהנאי לתמידין לא אהנאי רחמי הרב עמ' קמא
צ: תדיר ומקודש איזה מהן קודם אחרי ראי (תשסד) זמנים סי' יב אות א
צ: תדיר ומקודש איזה קודם דברי יונה עמ' סח, שא
צ: תדיר ומקודש תדיר קודם מנחת מרדכי עמ' רסו
צ: תוס' ד"ה צלויין גבורות אליהו סי' ו אות ד
צ: תפילין הם תדיר ומקודש דברים נחמדים (תשסה) עמ' נז
צא דם חטאת קודם לדם עולה צמח צדקה עה"ת עמ' קצא
צא ע"א אטו ר"ח למוספין דידיה אהני למוספי שבת לא אור אברהם ויקרא עמ' קנא, רכח, רלו
צא ע"א אטו שבת וכו' לתמידין לא אהנידרשות שבט הלוי עמ' רפח
צא ע"א אטו שבת ליום מהני לברכה לא מהני עם לבבי אשיחה עמ' ב-ג, ט
צא ע"א אטו שבת למוספין אהנאי וכו' תורת מנחם חל"ח עמ' 77
צא ע"א אטו שבת למוספין אהנאי לתמידין לא אהנאי אור אברהם דברים עמ' תא
צא ע"א אטו שבת למוספין אהנאי לתמידין לא אהנאי תורת מנחם חנ"ו עמ' 9
צא ע"א אטו שבת למוספין אהנאי לתמידין לא אהנאי ר"ח וכו' לתפלת מוספין אהנאי לתפלת מנחה לא אהנאי לקוטי שיחות ח"ח עמ' 239, חי"ב עמ' 101, חט"ז עמ' 238, חכ"ב עמ' 129, חכ"ד עמ' 225
צא ע"א אטו שבת למוספין אהני לתמידין לא אהנאיפרי צדיק אמור אות יב
צא ע"א אשי שבת למוספין אהנאי משנת רבי אהרן - מאמרים ח"א עמ' קעז
צא ע"א ברבת היין קודמת לברכת הזמן אור אברהם במדבר עמ' רפג
צא ע"א הכהנים אוכלים קדשים צלוין שלוקין או מבושלין אור אברהם - הגדה של פסח עמ' צא
צא ע"א ויהא ממרס בדמו עד שיזרוק משנת חיים במדבר עמ' תכז
צא ע"א כהנים אוכלין קדשים צלוין שלוקין מבושלין אור אברהם - רות עמ' רצב
צא ע"א כיון דשחטיה מקריב משנת חיים ויקרא עמ' יד
צא ע"א לא ישחוט דם הפסח עד שיזרוק דם התמיד ספר הזכרונות סי' 133
צא ע"א למוספין אהנאי לתמידין כו' משנת חיים במדבר עמ' תקיא, תקכז
צא ע"א למשחה גדולה לקוטי שיחות חכ"ג עמ' 205, חכ"ד עמ' 141
צא ע"א למשחה, לגדולה תורת מנחם חי"ג עמ' 137
צא ע"א לתמידין לא אהנאי משנת חיים שמות עמ' שה
צא ע"א מ"ט כו' למשחה לגדולה משנת חיים במדבר עמ' רצו
צא ע"א מוספי ר"ח (ורש"י - מקודשין משל שבת) לקוטי שיחות ח"ז עמ' 211
צא ע"א מוספי שבת קודמין למוספי ראש חודשפרי צדיק לחנוכה אות כה, תצוה אות יב, פ' החודש אות ו, ויקרא אות ה, פסח אות לד, במדבר אות יא, ר"ח תמוז אות ג, קרח אות טו, ר"ח אב אות *ב, ט"ו באב אות ו
צא ע"א מצוי לא קמיבעיא לן משנת חיים דברים עמ' קמו
צא ע"א קדושת היום מחייבת קרבנותיהן אור אברהם - הגדה של פסח - קונטרס שואלין ודורשין עמ' תס
צא ע"א קדושת שבת לתמיד נמי מהני צבא אהרן - שבת תשובה עמ' צב
צא ע"א שבת לברכת היום אהנאי כו' משנת חיים במדבר עמ' תקלא
צא ע"א שבת למוספין אהני וכו' לקוטי שיחות חל"ג עמ' 161
צא ע"א תדיר ומקודש אי מינייהו קדים תיבת גמא (תשעא) ח"א עמ' עא
צא ע"א תדיר ומקודש הי מינייהו עדיף איש אמונים דף לד ע"ד
צא ע"א תדיר ושאינו תדיר תדיר קודם דברי ישראל (תשסח) ח"ב עמ' שסד
צא ע"א תוד"ה תא שמע משנת חיים במדבר עמ' תקיז
צא ע"ב דון מינה ומינה דון מינה ואוקי באתרה איכא בינייהו דרבנן סברי וכו' ומינה וכו' ואידך וכו' ואוקי באתרה (ותוס') לקוטי שיחות חי"ז עמ' 32, חכ"ג עמ' 22
צא ע"ב המתנדב יין ויקהל משה עמ' כז [הלכה]
צא ע"ב והא קא מכבי משנת חיים ויקרא עמ' רי
צא ע"ב ומזלפו ע"ג האשים משנת חיים שמות עמ' שח
צא ע"ב ושיריה נאכלין הכתב והקבלה בראשית פמ"ו פסוק לד
צא ע"ב ח"א מזלפו על גבי האישים וח"א לספלים טיול בפרדס ח"ב עמ' רפו
צא ע"ב רש"י ד"ה ר' יהודה הכתב והקבלה במדבר פט"ו פסוק י
צא. אטו שבת למוסיפן אהנאי לתמידין לא אהנאי אור אברהם ברכות עמ' קסג, רעט
צא. אטו שבת למוספין אהנאי לתמידין לא אהנאי ברכת מרדכי ויקרא-דברים תנינא עמ' צו
צא. אמר ר"ש וכו' אם ראית שמן וכו' מותר רקיקי מנחות כהנים וכו' רש"י וענפיה ארזי אל (תשסו) עמ' צט
צא. ובכולם הכהנים רשאין לשנות באכילתן יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' עד
צא. ולא אוציא את המילה שהיא תדירה חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' שלא
צא. מ"ט אמר קרא למשחה לגמלה וכו' אור אברהם - מסכת מגילה עמ' שעד
צא. מוספי שבת קודמים מפניני הרב עמ' קו
צא. מזלפו על גבי אישים פנים מסבירות עמ' רכט
צא. רש"י - מוספין שם שבת עליהם שהם חובה וכו' דברי יונה עמ' שא
צא. תא שמע מוספי שבת קורמין... תא שמע שלמים של אמש וכו' של"ה תושבע"פ אות קעח
צא. תדיר אמרינן מצוי לא אמרינן אור אברהם - מסכת מגילה עמ' קמה
צא. תדיר ומקודש ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' קג
צא. תדיר ומקודש תדיר קודם פרדס מרדכי עמ' תקעט
צא: המוריד גחלת מע"ג המזבח זבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' קעד
צא: המתנדב יין מזלפו על גבי המזבח יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' רכה, מקראי קדש (תשנג) עמ' רסד
צא: המתנדב נסכים מזלפן ע"ג האש וכו' דבר שאין מתכון מותר פרורים משלחן גבוה ח"ה שאלה עה
צא: מזלף יין על גבי האשים וזאת התורה עמ' קלו
צב בתוס', לענין ביאה במקצתבנין אפרים עמ' כג [הלכה]
צב ע"א חטאת פסולה אין דמה טעון כיבוס בין שהיתה שעת הכושר וכו' ובתוס' מאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף כד ע"א
צב ע"א יכול יהא דם חטאת העוף טעון כיבוס ת"ל זאת וכו'טוב ירושלים ויקרא פ"ו פסוק יח
צב ע"א תוד"ה ממתין להםאהל משה (פרהנד, תשסה) ח"ב עמ' רצג
צב ע"א תוס' ד"ה אהל לקוטי שיחות ח"ז עמ' 191
צב ע"א תוס' ד"ה שלנה מאיר עיני חכמים מהדו"ג ח"ב דף שיח
צב ע"א תורת החטאת תורה אחת לכל החטאותך לקוטי שיחות חי"ז עמ' 42
צב. דם חטאת שנתז על הבגד צריך כיבוס אור גנוז (מוסקוביץ) עמ' רח
צב. חטאות פנימיות גור אריה ויקרא פ"א הערה 272
צב. תשחט החטאת בנשחטת ולא בנמלקת עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' פב
צב: בעי לוי נתז מבגד לבגד מהו עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' פ, פב
צב: הכניס חטאת קודם קבלת הדם והוציאה וקבל דמה כשרה עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' פב
צג ע"א דכולי עלמא לאו כמי שמונח וברש"י צבא אהרן - שבת תשובה עמ' צט, קי
צג ע"א ר' אלעזר בשיטת ר"ע רבו אמרה וכו' צבא אהרן - שבת תשובה עמ' קג
צג ע"א שמטמא למעלה כלמטה וכו' לאיתויי אבן המנוגעת וברש"י צבא אהרן - שבת תשובה עמ' קו
צג ע"ב מקנח וכו' כדכתיב כפורי זהב אור תורה השלם (מזריטש) סי' קצא
צג ע"ב על ידי מריקה ושטיפה מתמרק הכלי מלכלוכו פנקסי הראי"ה ח"א עמ' קלז
צג ע"ב פחות מכדי הזיה מי רביעית סי' קנט סעיף ד סק"ב [הלכה]
צג. דם שנתקבל בכלי דוקא מכפר אור גנוז (מוסקוביץ) עמ' רח
צג. הזאה צריכה שיעור יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' ק
צג. ר"א ס"ל דמים טמאים מטהרים עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קמה
צג. רמ"א מים טמאים טהורים עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' צו
צג: אחד בגד ואחד שק ואחד עור טעונין כיבוס עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' עט
צג: בדם מהו זבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' קסח
צג: המזיקים נקראים כפורי זהב ע"ש שהכהן מקנח ידיו בהן בשפת המזרק באר הגולה באר ד הערה 218
צג: וטבל אצבעו בדם והזה מן הדם שבענין עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קכט
צג: נתז מאצבעו אחר שיצאה הזאה מידו אינו טעון כיבוס עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' פ
צג: צריך שיהיה שיעור טבילה בדם עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' כג
צג: רש"י ד"ה וטבל גור אריה שמות פי"ג הערה 143
צג: שלא יספג אצבעו במזרק חנן אלקים עמ' קב
צד ע"א שלא בלע הכתב והקבלה ויקרא פ"ו פסוק כ
צד ע"ב דברים שאמו־תי לפניכם טעות הם בידי באמונה שלמה עמ' שח
צד ע"ב דברים שאמרתי טעות תתן אמת ליעקב (תשסד) ח"ב עמ' נד
צד. אין טעון כיבוס אלא מקום הדם עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' עט, פב
צד. לא אמרתי אלא מקום דם בלבד גור אריה ויקרא פ"ו הערה 217
צד: בגד שנטמא חוץ לקלעים קורעו ונכנס ומכבסו במקום קדושאיש צעיר דף א ע"ב
צד: הדר אוקי רבא אמורא עליה ודרש דברים שאמרתי לפניכם טעות הם בידי שרגא המאיר מועדים עמ' קפז
צד: כלי חרש שיצא חוץ לקלעים נכנס ושוברו במקום קדוש עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' פא
צה ע"א מעיל שנטמא אמרי יוסף שמות דף קע ע"ב
צה ע"א מעיל שניתז עליו דם חטאת דגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' קכג
צה ע"ב בישול בלא בילוע מאי כו' (ורש"י ותוס' להלן) לקוטי שיחות חכ"ז עמ' 29
צה ע"ב דאיכא בישולעולת חודש ח"ג מאמר קצז
צה ע"ב קדשים כלים אין טעונין מריקה ושטיפה לקוטי שיחות חכ"ז עמ' 36
צה ע"ב קרירות בפסח ישברו ברית שלום (תעח) דף ק ע"א
צה ע"ב קרירות בפסח ישברו ברית שלום (תשסח) עמ' תרלט
צה. מעיל שנטמא ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' שסג
צה. משום שנאמר לא יקרע וזאת התורה עמ' קח
צה. תוס' (ד"ה יהא) דלר"ל דוקא פריך שפוני טמוני חול (תשנט) עמ' מד, סו, פב, רמה, שח
צה: אין לי אלא שבישל בו, עירה לתוכו רותח מנין תלמוד לומר אשר תבושל בו ערבי נחל (תשסד) עמ' תקלז
צה: דם חטאת הניתז על הבגד פרורים משלחן גבוה ח"ג שאלה נד
צה: סוגיא דמריקה ושטיפה ויגד יעקב עמ' תצב
צה: קדשים קלים אין טעונין מריקה ושטיפה פנים מסבירות עמ' קט
צה: קורע בגד"כ ע"מ לתקן או לטבול פרורים משלחן גבוה ח"ב שאלה מב
צה: רש"י כלי חרס בשבירה נטריקן (תשעד) עמ' קכז
צו ע"א הדשן היה נבלע במקומו דרשות מהר"ל (יד מרדכי) עמ' תטו
צו ע"א מעיל שנטמא מכניסו משנת חיים דברים עמ' רכ
צו ע"א תוס' ד"ה אלא - דעדיין טעם חטאת וכו' לקוטי שיחות חכ"ז עמ' 31, 30
צו ע"א תוס' ד"ה אלא - כלי חרס וכו' החזרת כבשן וכו' פנים חדשות לקוטי שיחות ח"ו עמ' 24
צו ע"א תוס' ד"ה ואם טש הכתב והקבלה ויקרא פ"ו פסוק כא
צו ע"ב אין עשה דוחה לא תעשה שבמקדש לחמי תודה דף כג ע"ב
צו ע"ב אלקפטא נקטן ריחא אתי לה ליד שערי הישיבה ח"ב עמ' קנח
צו ע"ב אלקפטא נקטן ריחא אתי ליה ליד חכמת התורה וארא עמ' רנ, תנט
צו ע"ב אלקפטא נקטן ריחאפרי צדיק וישב אות ג
צו ע"ב אלקפטא נקטץ ריחא אתי לה ליד חכמת התורה ויצא עמ' שצט
צו ע"ב בפסח טעון לינה כל ד' ימי החג לקט אמרי קודש - מועדים עמ' פט
צו ע"ב זאת התורה לעולה ולמנחה וגו' מה עולה טעונה כלי וכו' ותוס' ברית שלום (תשסח) עמ' תכג
צו ע"ב יקדש להיות כמוה לחמי תודה דף כג ע"ב
צו ע"ב מריקה ושטיפה בצונן (ורש"י ותוס') לקוטי שיחות חכ"ז עמ' 35
צו ע"ב קדירה שבשל בה תרומה לא יבשל בה חוליןחפץ יהונתן ויקרא פ"ו פסוק כא
צו ע"ב רב יצחק בר יהודה הוה רגיל קמיה דרמב"ח וכו' ברית עולם (תשסט) עמ' רב
צו ע"ב רב ששת כי בעינא מילתא מיניה פשיט לי ממתניתא מחזה עינים (לוויטאן) עמ' לא
צו ע"ב רב ששת כי בעינא מילתא פשיט לי' ממתני' ברית שלום (תעח) דף ל ע"ד
צו ע"ב רב ששת כי בעינא מילתא פשיט לי' ממתני' ברית שלום (תשסח) עמ' קצג
צו. בחטאת כשרה שבלעה מחטאת פסולה פרורים משלחן גבוה ח"ד שאלה פז
צו. הדשן היה נבלע במקומו גור אריה ויקרא פ"ו הערה 94
צו. ונהדרינהו לכבשונות מקראי קדש (תשנג) עמ' רנא, תי
צו. נמצאו אשפתות של שברים בעזרה גור אריה ויקרא פ"א הערה 447
צו. קדרות של מקדש אמאי ישברו נהדרינהו לכבשונותאורות אלים דף לב ע"ב
צו. שפוד מגעילן מקראי קדש (תשנג) עמ' תיד
צו. תד"ה אם טש תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' לד, לז
צו. תוד"ה אלא גור אריה ויקרא פ"ו הערה 230
צו. תוד"ה ואם, הלא מין במינו מה"ת בטל ברוב אור גנוז (מוסקוביץ) עמ' קצט, רטז
צו: א"ר אין עשה דוחה ל"ת שבמקדש וכו' חמודי צבי מועדים עמ' תקלה, תקלז
צו: אותה פרט לתרומה וכו' תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קצז
צו: בישל במקצת כלי טעון מריקה ושטיפה או לאאיש צעיר דף א ע"ב
צו: רב יצחק כריה דרב יהודה הוה רגיל קמיה דרמי בר חמא נחלת דבש מהדו"ק ח"ב סי' כ אות א
צו: רב ששת כי בעינא מילתא מיני פשיט לי ממתניתא וכו' קדושת עינים (טויסיג, תשעא) פרק ה אות לה
צו: תוד"ה ואחר חמודי צבי מועדים עמ' תצז
צו: תלאו באויר התנור מקראי קדש (תשנג) עמ' רנא
צז יקדש וכו' אם פסולה וכו' דברים אחדים (תשמו) עמ' תעד
צז ע"א אין עשה דוחה את ל"ת משנת חיים דברים עמ' ריח
צז ע"א בל אשר יגע יכול אפי, שלא בלע בנין שאול עמ' רז
צז ע"א כל יום ויום נעשה גיעול לחבירו לקוטי שיחות חכ"ז עמ' 36
צז ע"א רבי וחכמים ברין מריקהחפץ יהונתן ויקרא פ"ו פסוק כא
צז ע"א תוס' ד"ה הכתב והקבלה ויקרא פ"ו פסוק כ
צז ע"ב אין עשה דוחה ל"ת שבמקדש מאיר עיני חכמים מהדו"ב ח"א דף טו ע"ב
צז ע"ב אין עשה דוחה לא תעשה במקדש חכמת התורה בא עמ' תפט
צז ע"ב בבשרה הכתב והקבלה ויקרא פ"ו פסוק כ
צז ע"ב דסכין כו' עולה הוא משנת חיים בראשית עמ' רסה, רעו, רפז
צז ע"ב וניתי עשה ולדחי לא תעשה צבא אהרן - שבת תשובה עמ' קלג, קמב
צז ע"ב זאת התורה לעולה ולמנחה וגו' מה עולה טעונה כלי וכו' ובתוס' שם ברית שלום (תעח) דף סו ע"ב
צז ע"ב יקדש להיות כמוה וכו' יקדש עשה הוא מאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף כו ע"ב, מהדו"ב ח"א דף מה ע"א
צז ע"ב מה עולה טעונה כלי וכו' עיוני רש"י במדבר עמ' תקי
צז ע"ב ניתי עשהאגודת אזוב (יעבץ) דף סד ע"ג בהגהה, סה ע"א
צז ע"ב עולה טעונה כלי גבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' סה
צז ע"ב עולה טעונה כלי וכו' ועולה גופה מנלן דכתיב וישלח אברהם את ידו וכו' אשר ליהודה עמ' יח
צז ע"ב פסקי תוס' אות סט צבא אהרן - שבת תשובה עמ' קסח
צז ע"ב פסקי תוס' ס"ט אודות מצות עשה בנין שאול עמ' רח
צז ע"ב תוד"ה והתם משנת חיים בראשית עמ' רסב
צז ע"ב תוד"ה ניתי דגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' לא
צז ע"ב תוס' ד"ה ואחד מאיר עיני חכמים מהדו"ב ח"א דף נה ע"ב, נו ע"א
צז ע"ב תוס' ד"ה ואחד עצם שאין בו מוח בנין שאול עמ' רז
צז. בשל קדשים וחולין וכו' אם יש בנותן טעם הקלין נאכלין עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' פ
צז. דאר"נ אמר רבה בר אבוה וכו' תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' לד
צז. השפוד והאסכלא מגעילן בחמיןאהל משה (פרהנד, תשסה) ח"ב עמ' רצב
צז. כל יום נעשה גיעול לחבירו פנים מסבירות עמ' קט
צז. מריקה ושטיפה וכו' תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' לו
צז. תוד"ה ופנית ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' שמט
צז. תוד"ה ממתין גור אריה ויקרא פ"ו הערה 230
צז: אין עשה דוחה את שבמקדש אור אברהם ברכות עמ' כט, סה
צז: אין עשה רל״ת במקדש כללי המצות (צפת תשנב) עמ' 52
צז: אין שלמי ציבור נאכלים אלא לזכרי כהונה גור אריה ויקרא פ"ז הערה 13
צז: בני אהרן ולא בנות אהרן גור אריה ויקרא פ"ו הערה 182
צז: וישם באגנות זבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' קכ
צז: ועולה גופה מנלן דכתיב וישלח אברהם וגו' אור אברהם ברכות עמ' שצב
צז: יש מצוד. באכילת חצי שיעור - תוס' אור אברהם - מסכת מגילה עמ' תיב
צז: כל דיני הקרבנות ילפינן מיצחק ערבי נחל (תשסד) עמ' שמג
צז: מה עולה טעונה כלי אף כל טעונה כלי וכו' אור אברהם - מסכת מגילה עמ' רסא
צז: סה עולה טעונה כלי וכו' ועולה מנלן וכו' אור אברהם בראשית - הוספות חדשות עמ' לה
צז: עולה טעונה כלי גור אריה שמות פכ"ט אות יז, ויקרא פ"א הערה 409
צז: רבא יליף וכו' הך מילתא דאין עשה דוחה ל"ת שבמקדש שנא' ועצם ל"ת בו חמודי צבי במדבר-דברים עמ' רעח
צז: שחיטה בתלוש דסכין בעינן יוסף לקח כרך א ח"א עמ' עד
צז: ת"ר, כל אשר יגע בבשרה יקדש וכו' ואמאי ניתי עשה וידחה לא תעשה, וברש"י כסף נבחר עמ' נז
צז: תוד"ה ואחד חמודי צבי במדבר-דברים עמ' רעח
צח ע"א הוקש מנחה לזבח אור אברהם ויקרא עמ' עא
צח ע"א ושחט את פר החטאת אשר לו משלו חכמת התורה תולדות עמ' קטו
צח ע"א חטאת אינה באה אלא וכו' וביום וכו' מביום צוותו נפקא לקוטי שיחות חי"ב עמ' 80
צח ע"א מה חטאת אינה בא אלא וכו' ביום וכו' וברש"י ברית שלום (תעח) דף עד ע"ג
צח ע"א מה חטאת אינה בא אלא וכו' ביום וכו' ורש"י ברית שלום (תשסח) עמ' תעו
צח ע"א משלו ולא משל ציבור ולא משל מעשר מאיר עיני חכמים מהדו"ב ח"ב דף כו ע"א
צח ע"א עבודת הקרבנות הוי ביום דוקא, מביום צותו וגו' אור אברהם - הגדה של פסח עמ' קד
צח ע"א שאין מתנדבין שמן משנת חיים בראשית עמ' תו
צח ע"א תוד"ה מה משנת חיים ויקרא עמ' קיח
צח ע"ב אבא שאול אומר כו' משנת חיים בראשית עמ' תקסה
צח ע"ב בעלי מומין כו' אוכלים אבל לא מקריבין דרך מצותיך (חב"ד) דף לא ע"א
צח ע"ב בעלי מומין קבועין חילקין ואוכליןאמת ליעקב עה"ת עמ' שצא
צח ע"ב דם על בגדו (ורש"י - נבלע בבגד) לקוטי שיחות חכ"ז עמ' 32
צח. אין מקריבים בלילה פרדס מרדכי עמ' צו
צח. אין מקריבין קרבן בלילה גור אריה ויקרא פ"ה הערה 86, דברים פט"ז הערה 25
צח. כרי נסבה כהונה בעיא אצבע של"ה תושבע"פ אות ריד, רכט
צח: אם הכהן טמא בשעת זריקת הרם אינו חולק בבשר גור אריה ויקרא פ"ז הערה 204
צח: בטבול יום איכא הו"א שיחלוק ויאכל לעת ערב גור אריה ויקרא פ"ו הערה 188
צח: בעל מום אובל בקרשים גור אריה ויקרא פ"י אות כא
צח: טבול יום ומחוסר כיפורים אינן חולקין בקדשים לאכול בערב גור אריה ויקרא פ"ו הערה 147
צח: כל שאינו ראוי לעבודה אינו חולק בבשר גור אריה ויקרא פ"ז הערה 19
צח: נתז דם חטאת על הבגד עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' פ
צח: פשיטא לי דם חטאת למטה ודם עולה למעלה עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' עט
צח: רש"י מחטא זורק את הרם גור אריה ויקרא פ"ו הערה 148
צח: תוס' מחוסר כיפורים שהקריב בפרתו בין קבלת הדם לבית הזריקה ראוי הוא לעבוד מיד מדאורייתא גור אריה ויקרא פ"ו הערה 207
צט יצא טמא בשעת זריקת רמים שאינו חולק בבשר גור אריה ויקרא פ"ז הערה 74
צט ע"א אונן אי אפשר לו להיות בשמחה חכמת התורה שמיני עמ' קסח
צט ע"א הכהן המחטא הכתב והקבלה ויקרא פ"ו פסוק יט
צט ע"א הרי קטן כו' משנת חיים שמות עמ' רצב
צט ע"א ראוי לחטוי קאמרינן ברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' נד
צט ע"ב אנינות לילה דאורייתא אור אברהם - רות עמ' רחצ
צט ע"ב בעל מום רחמנא רביה כל זכר לרבות בעל מום וכו'טוב ירושלים ויקרא פ"ו פסוק ז
צט. בעל מום חולק בקדשים רנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' עא
צט. הכהן המחטא אותה יאכלנה כו' ברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' קיב
צט. ומה ראית גור אריה ויקרא פ"ו אות כו, לג
צט. חולקין ואוכלין ולא מקריבין עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' נא
צט. חטאת מתחלקת לכל המשמר גור אריה ויקרא פ"ז הערה 80
צט. לכהן המקריב לבית אב שהקריבו אותה יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' י
צט. קטן אינו ראוי לחיטוי ואוכל גור אריה ויקרא פ"ו הערה 197
צט. שהרי משמרה כולה דאין מחטאין ואוכלין גור אריה ויקרא פ"ו הערה 186
צט. תוד"ה אינו גור אריה ויקרא פ"ו הערה 212
צט: אפילו לא קרא אלא ק"ש שחרית וערבית קיים לא ימוש ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' ה
צט: משל לאדם שמסר צפור דרור לעבדו, אמר כמדומה אתה שאם אתה מאבדה שאני נוטל ממך איסר בדמי, , נשמתך אני נוטל ממך חכמה ומוסר ח"א עמ' עד, פב
צט: רש"י קטן פסול לעבודה גור אריה ויקרא פ"ו הערה 197
ק ע"א אונן אסור בקדשים חכמת התורה שמיני עמ' קנו
ק ע"א יוסף הכהן דחפוהו חכמים שיטמא לאשתו בע"פשבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' סא
ק ע"א יוסף הכהן הכריחו אותו לטמא לאשתו מי מרום ח"י עמ' צו
ק ע"א לא רצה מטמאין אותו בעל כרחו באר מחוקק (תשמט) עמ' קעט
ק ע"ב מת לו מת ער"פ אחר חצות מנחת מרדכי עמ' רסט
ק ע"ב רש"י ד"ה רבה בר רב הונא מנחת מרדכי עמ' רא
ק. הגדרת דין אונן מפניני הרב עמ' רנח
ק. לה יטמא מצוה חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' רמז, רסה, רסט
ק: אונן אינו רשאי לאכול בשר כי אם בלילה כסף נבחר עמ' רמז
ק: בזמן שבגדיהם עליהם כשנתם עליהם אור אברהם - תשובה עמ' לד, תיז
ק: טימאוהו אחיו הכהנים בעל כרחו פנים מסבירות עמ' תח
קא בקש משה מלכות אפוד בד דף פב ע"ד
קא הייטב בעיני ה' אם שמעת בקדשי שעה וכו' ובענין שעיר דר"ח מי מנוחות (בירדוגו) עמ' תעז
קא הקב"ה מתעלה ומתהלל וכו' בין המשפתים בראשית עמ' עה
קא ואכלתי חטאת היום אם אכלתי חטאת היום ר"ח קרשי דורות עטרות סופרים עמ' לח
קא לא נתכהן פנחס עד שהרג את זמרי זכרון אליעזר עמ' קעה
קא לא נתכהן פנחס עד שהרגו לזמריטהרת יו"ט ח"ז עמ' כד
קא לא נתכהן פנחס עד שעשה שלום בין השבטיםכהן ונביא ח"ג עמ' 608-609
קא ע"א אהרן חילק בין קדשי שעה לדורות שדן ק"ו ממעשר מאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף ח ע"ב
קא ע"א אונן אסור באכילת קדשים אור אברהם - רות עמ' רצב
קא ע"א אלא אמר שמעתי ושכחתי לקוטי שיחות ח"ח עמ' 182
קא ע"א אם שמעת בקדשי שעה אין לך להקל בקדשי דורותבני יששכר ח"א דף ק ע"ד
קא ע"א אמר לו משה לאהרן תאומי צביה עמ' פט
קא ע"א אני הקרבתיה, ורש"י משנת חיים ויקרא עמ' רלח
קא ע"א ביאור הברכת פרץ תתן אמת ליעקב (תשסד) ח"ב עמ' קכט
קא ע"א בר"ח כה"ג עובד אונן כי לא נטמא לקרוביו גנא דפלפלי עמ' פד
קא ע"א דילמא באנינות אקריבוהו אבן ישראל על התורה (תשסב) עמ' עו
קא ע"א דילמא באנינות אקריבוהו אבן ישראל על התורה עמ' נד
קא ע"א דלמא אגב מררייכו פשעתו בה ואיטמאי במי התורה עמ' קנט
קא ע"א דתניא מפני אנינות שרפוהו וכו'טוב ירושלים ויקרא פ"י פסוק טז
קא ע"א הודה ולא בוש תתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' קא
קא ע"א ודילטא באנינות אקריבתוה ופסלתה א"ל משה הן הקריבו כו' רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תר
קא ע"א ודילמא באנינות אקרבתיה ופסלתיה וכו'טוב ירושלים ויקרא פ"י פסוק יט
קא ע"א והלא פנחס היה עמהן המעלות לשלמה (תשמז) עמ' תסח
קא ע"א וישמע משה וייטב בעיניו, הודה ולא בוש אור אברהם ויקרא עמ' קמט
קא ע"א וישמע משה כו' הודה ולא בוש כו'. צ"ב מאי רבותא על משה רבינו שלא אמר שקר, וביאור בזה ברכת פרץ פ' שמיני
קא ע"א וכי הם הקריבו אני הקרבתי וכו'טוב ירושלים ויקרא פ"י פסוק ו
קא ע"א חכמים עשו חיזוק לדבריהם כשל תורה דובר צדק עמ' 124
קא ע"א כך אני בעיניך שאני מבזה קדשי שמים עיוני רש"י במדבר עמ' רפג
קא ע"א כל השקו"ט בין משה ואהרןלקוטי שיחות חכ"ז עמ' 66
קא ע"א כפלוגתת הראשונים אי בני אהרן שמשו מנחת מרדכי עמ' רצד, רצה
קא ע"א משה רבעו כהן גדול משנת חיים בראשית עמ' מז
קא ע"א פנחס לא נתכהן עד ששם שלום בין השבטים בימות יהושע יושב אהלים עמ' יג, קנג
קא ע"א שמא לא שמעת הכתב והקבלה ויקרא פ"י פסוק יט
קא ע"א שמא לא שמעת אלא בקדשי שעה חכמת התורה שמיני עמ' שפו, שצ, שצו
קא ע"א שמא לא שמעת אלא בקדשי שעה מי השילוח (מישור) ח"א עמ' קו
קא ע"א שמעתי ושכחתי תורת מנחם חנ"ו עמ' 167
קא ע"ב אי משה הוה כהן גנא דפלפלי עמ' רסט
קא ע"ב גדול השלום שניתן לפנחס חיים לגופא (תשסה) עמ' סב
קא ע"ב דרש דרש - שתי דרישות היו חיים לגופא (תשסה) עמ' מט
קא ע"ב דרש דרש הכתב והקבלה ויקרא פ"י פסוק טז
קא ע"ב הודה ולא בוש לומר לא שמעתי שיחות מוסר (תשסב) עמ' רכ, רסה
קא ע"ב הקב"ה כהן הוא בנין שאול עמ' קפג
קא ע"ב וישמע פינחס הכהן, ההוא ליחס זרעו אחריו אוצרות חיים - אישים ח"ה עמ' תעה
קא ע"ב לא בוש משה לומר לא שמעתי אלא שמעתי ושכחתי לקט שיחות מוסר ח"א עמ' שב
קא ע"ב לא נתבהן פנחם עד שהרגו לזמרי. שברו של פנחם שקיבל הבהונה על שהשיב חמסו של הקב״ה מעל בני ישראל, וקבל שברו לברך את בני ישראל והקב״ה יבבוש בעסו על ידו מרה בנגד מרה פרדס יוסף (סקוסובסקי) עמ' רצ
קא ע"ב לא נתכהן עד שהרגו לזמריתורת חסד עמ' רצא
קא ע"ב לא נתכהן פינחס עד וכו' לקוטי שיחות חל"ג עמ' 167
קא ע"ב לא נתכהן פינחס עד שהרגו לגמרישבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' שב
קא ע"ב לא נתכהן פינחס עד שהרגו לזמרי בנין שאול עמ' קעב
קא ע"ב לא נתכהן פינחס עד שהרגו לזמרי המעלות לשלמה (תשמז) עמ' תסז, תסח
קא ע"ב לא נתכהן פינחס עד שהרגו לזמרי טל חיים (פרידלנדר) עמ' שב
קא ע"ב לא נתכהן פינחס עד שהרגו לזמרי לקוטי שיחות חי"ח עמ' 345, חכ"ח עמ' 106
קא ע"ב לא נתכהן פינחס עד שהרגו לזמרי תורת מנחם חכ"ג עמ' 192
קא ע"ב לא נתכהן פינחס עד שהרגו לזמרי וכו' עד ששם שלום בין השבטים וכו' אוצרות חיים - אישים ח"ה עמ' תעה
קא ע"ב לא נתכהן פינחס עד שהרגו לזמרי... עד ששם שלום בין השבטיםכתונת פסים פרשת פנחס מז ע"א
קא ע"ב לא נתכהן פנחס משנת חיים ויקרא עמ' קצח
קא ע"ב לא נתכהן פנחס עד שהרג ניבי זהב עמ' שצח
קא ע"ב לא נתכהן פנחס עד שהרג לזמרי קהלת יעקב חנוכה עמ' מב
קא ע"ב לא נתכהן פנחס עד שהרג לזמריילקוט הגרשוני ח"ב
קא ע"ב לא נתכהן פנחס עד שהרגו לזמרי נתיבות יצחק ח"ג עמ' שעה
קא ע"ב לא נתכהן פנחס עד שהרגו לזמרי אור אברהם במדבר עמ' רנז, רעט
קא ע"ב לא נתכהן פנחס עד שהרגו לזמרי באר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' קסד, במדבר עמ' תריט-כ, תרפב, תרפו, יהושע-שמואל עמ' קכא
קא ע"ב לא נתכהן פנחס עד שהרגו לזמרי גנזי ישראל ח"ב דף קי ע"ב
קא ע"ב לא נתכהן פנחס עד שהרגו לזמרי דרשות הצל"ח השלם עמ' תסט
קא ע"ב לא נתכהן פנחס עד שהרגו לזמרי לקט אמרי קודש - במדבר עמ' נג
קא ע"ב לא נתכהן פנחס עד שהרגו לזמרי מי השילוח (מישור) ח"ב עמ' קו
קא ע"ב לא נתכהן פנחס עד שהרגו לזמרי פני חיים (פלג'י) דף רסד ע"א
קא ע"ב לא נתכהן פנחס עד שהרגו לזמריבינה לעתים דרוש יז עמ' קלז
קא ע"ב לא נתכהן פנחס עד שהרגו לזמרידרשות שבט הלוי עמ' קנב
קא ע"ב לא נתכהן פנחס עד שהרגו לזמריפרי צדיק תצוה אות ז, פנחס אות ב, ג
קא ע"ב לא נתכהן פנחס עד שהרגו לזמרי, וברש"י רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' קמז, ח"ב עמ' קכד
קא ע"ב לא נתכהן פנחס עד שהרגו לזמרי, ורש"י ותוס' שם עיוני רש"י במדבר עמ' תסה
קא ע"ב מהרש"א - הקשה עמ"ש לא נתכהן פנחם עד ששם שלום מהב' תחת אשר קנא קומץ המנחה (צונץ) דרוש קכה אות ח
קא ע"ב מי ראה נגע מרים עדות ביוסף (איטינגא, תשסב) עמ' שח
קא ע"ב מרים מי הסגיר הא"ת משה זר הוא וכו' מאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף יט ע"ב
קא ע"ב מרים מי הסגירה רביד יוסף (תשסא) ח"ב עמ' 57, 65
קא ע"ב מרים מי הסגירה בנין שאול עמ' קפו
קא ע"ב מרים מי הסגירה גנא דפלפלי עמ' רעט
קא ע"ב מרים מי הסגירה וכו' אור אברהם - רות עמ' שסח
קא ע"ב מרים מי הסגירה וכו' לקוטי שיחות חי"ח עמ' 135
קא ע"ב מרים מי הסגירה משה זר היה אהרן קרוב היה צמח צדקה עה"ת עמ' מא
קא ע"ב מרים מי הסגירהילקוט הגרשוני ח"ב
קא ע"ב מרים מי הסגירהילקוט הגרשוני ח"ב עמ' קכח
קא ע"ב מרים מי הסגירה, א"ת משה הסגירה משה זר הוא ואין זר רואה את הנגעים וכו' לחמי תודה דף רנג ע"א
קא ע"ב מרים מי הסגירה, א"ת משה וכו' אור אברהם במדבר עמ' מא
קא ע"ב מרים מי הסגירה, א"ת משה, משה זר הוא אור אברהם ויקרא עמ' קצא
קא ע"ב משה היה כהן גדול ארבעים שנה מי מרום ח"ט עמ' רמח
קא ע"ב משה מלך וכה"ג גנא דפלפלי עמ' שפט
קא ע"ב משה רבינו היה כהן אבן ישראל (פישר) אגדה ח"ב עמ' כ
קא ע"ב משה רבינו כה"ג וכו' לקוטי שיחות חל"ב עמ' 29
קא ע"ב משה רבינו כהן גדול הי' לקוטי שיחות חי"ח עמ' 286
קא ע"ב משה רבינו כהן גדול היה אור אברהם בראשית עמ' קט
קא ע"ב משה רבינו כהן גדול היה לקט שיחות מוסר ח"ג עמ' מה
קא ע"ב משה רבינו כהן גדול היה וחולק בקדשי שמים לחמי תודה דף יד ע"ב, עט ע"א, קס ע"ב
קא ע"ב משה רבינו כהן גדול וחולק בקדשי שמים היה אוצרות חיים - אישים ח"ה עמ' מג
קא ע"ב משה רבנו כהן גדול היה המאור הגדול (גר"א) עמ' קמז, תיא
קא ע"ב ע"פ והיתה לו ולזרעו גו' כהונת עולם גו' (והרש"י ותוס') לקוטי שיחות ח"ח עמ' 156
קא ע"ב עד ששם שלום בין השבטים וכו' באר משה (אפשטיין) יהושע-שמואל עמ' קכא, מלכים עמ' רס
קא ע"ב רש"י ד"ה ואידךקרן פני משה ח"א עמ' קפ
קא ע"ב רש"י ד"ה שהרי הותרו לזר משנת חיים ויקרא עמ' קעא
קא ע"ב תוס' ד"ה ואידך נמי בנין שאול עמ' קפב
קא. אם שמעת בקדשי שעה אין לך להקל בקדשי דורות שפתי חיים - מידות ועבודת ה' ח"א עמ' רלו
קא. דתניא מפני אנינות שרפוה לכך נאמר כאלה דברי ר"נ וכו' חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' שכג
קא. הודה ולא בוש תפארת צבי שמות עמ' שלט
קא. הודה ולא בוש לומר שמעתי ושכחתי פנים מסבירות עמ' קכא
קא. ודילמא בטנינות אקריבתוה ופסלתוה וכו' וענפיה ארזי אל (תשסו) עמ' כד
קא. כאן בקרשי שעה כאן בקדשי דורות גור אריה שמות פכ"ט הערה 199
קא. לא נתכהן פינחס עד שהרגו לזמרי דברי מנחם (היימליך) עמ' שמז
קא. מפני אנינות נשרף גור אריה ויקרא פ"י אות כה
קא. משה שימש במדבר בכהן אהבת חיים (דייטש) עמ' רפב
קא. על כל נפשות מת לא יבוא ברש"י ד"ה נפש לאו ממשמעות ברכת יוסף ואליהו רבה (תשסט) ח"ב עמ' קכז
קא. פנחס כהן היה בו' ברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' קכד
קא. רש"י ד"ה מימי משה וכששם שלום נתייחם ליקרא כהן ולייחס זרעו במעלות כהונה להיותם כהנים גדולים שלא הי' כהנים גדולים אלא מפנחס דברי מנחם (היימליך) עמ' שמז
קא. שמא זרקתם דמו אוננין וחללתם העבודה יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' לג, יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' כז
קא. שמא לא שמעת אלא בקדשי שעה מי השלוח (תשסז) ח"א דף קו
קא. שמא לא שמעת אלא בקדשי שעה וכו' אור אברהם - מסכת מגילה עמ' שעד
קא: אונו אסור בקדשים ק"ו ממעשר רנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' שו
קא: אונן אסור בקדשים גור אריה ויקרא פ"י אות יג, טז
קא: אם נאמר קדשי קדשים למה נאמר קדשים קלים גור אריה ויקרא פכ"א אות לד
קא: אמר רב משה כה"ג היה מבשרת ציון ח"ד עמ' שכו
קא: אמר רב משה רבינו כהן גדול וחולק בקדשי שמים היה וכו' חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' רלג, שכו, שמב
קא: בעל מום אוכל בקרשים גור אריה ויקרא פכ"א אות ב
קא: בשלמא לרבנן היינו דכתיב היום גור אריה ויקרא פ"י הערה 173
קא: בתוד"ה ואידך, שלא היו כהנים גדולים אלא מפנחס כתנות אור עמ' תקי
קא: הורה ולא בוש לומר טעיתי גור אריה ויקרא פ"י אות כו
קא: טומאה באונם באתה גור אריה ויקרא פ"י הערה 178
קא: כל כהן גדול עמדו מפנחס יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' קפח
קא: לא נתכהן פינחס עד שהרגו וכו' אגלי טל (פרייל) מאמר שני פרק ז
קא: לא נתכהן פינחס עד שהרגו וכו' אגלי טל (פרייל) מאמר שני פרק ז
קא: לא נתכהן פינחס עד שהרגו לזמרי תפארת צבי במדבר עמ' שה, שו
קא: לא נתכהן פנחס עד שהרג לזמרי אגרא דכלה ח"ג עמ' רכז
קא: לא נתכהן פנחס עד שהרג לזמרי פרדס מרדכי עמ' תקס
קא: לא נתכהן פנחס עד שהרגו לזמרי אור תורה (קאלמייר, תשסא) עמ' קפ
קא: לא נתכהן פנחס עד שהרגו לזמרי אמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) פנחס ה
קא: לא נתכהן פנחס עד שהרגו לזמרי זקן אהרן (פריד) עמ' קפח
קא: לא נתכהן פנחס עד שהרגו לזמרי מי השלוח (תשסז) ח"ב דף קו
קא: לא נתכהן פנחס עד שהרגו לזמרי מכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' תשסה
קא: לא נתכהן פנחס עד שהרגו לזמרי נזר הקדש ח"ב עמ' תרכה
קא: לא נתכהן פנחס עד שהרגו לזמרי פנים מסבירות עמ' רעט
קא: לא נתכהן פנחס עד שהרגו לזמרי קהלת דוד (טאלנא, תשסג) עמ' רנב
קא: לא נתכהן פנחס עד שהרגו לזמרי שמן ראש (כץ) ח"ו עמ' תג
קא: לא נתכהן פנחס עד שהרגו לזמרי וכו' עד ששם שלום בין השבטים יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' קפד, קפו, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' קיב
קא: לא נתכהן פנחס עד שהרגו לזמרי וכו' עד ששם שלום בין השבטים קומץ המנחה (צונץ) דרוש קכה אות ח
קא: לא נתכהץ פנחס עד שהרגו לזמרי חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' שלד
קא: מי ראה נגע מרים משה זר היה אהרן קרובה קומץ המנחה (צונץ) דרוש עג אות יא, דרוש צה אות ב, דרוש קכה אות ג
קא: מפני מה נשרף זה ומפני מה מונחים אלו גור אריה ויקרא פ"י אות יז
קא: מרים מי הסגירה מנחת יצחק ויקרא-דברים עמ' קכא
קא: מרים מי הסגירה איש זר היה אהרן קרוב אינו רואה הנגעים יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' ריח, יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קסו
קא: מרים מי הסגירה אם תאמר משה זר ואם תאמר אהרן קרוב ואין קרוב רואה את הנגעים כסף נבחר עמ' רצט
קא: מרים מי הסגירה וכו' חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' שכב, שכו
קא: מרים מי הסגירה וכו' חמודי צבי מועדים עמ' רמז
קא: מרים מי הסגירה וכו' פרדס מרדכי עמ' תכה
קא: מרים מי הסגירה וכו' משה זר היה כרם חמד (תשסו) עמ' צא, קיח
קא: מרים מי הסגירה, וא"ת משה הסגירה ובתוס' שם חיי נפש ח"ג עמ' שיט
קא: מרע"ה כה"ג היה גור אריה ויקרא פכ"א אות לד
קא: משה בהשכמה ירד גור אריה ויקרא פ"י אות כב
קא: משה כה"ג היה ולענין נגעים נחשב לזר ברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' רכג
קא: משה כהן גדול היה חקל יצחק (תשסג) עמ' רסח
קא: משה כהן גדול היה יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' רטו, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' רצ
קא: משה רבינו כה"ג היה וחולק בקדשי שמים פנים מסבירות עמ' ריז
קא: משה רבינו כה"ג וחולק בקדשי שמים הי' וכו' חמודי צבי במדבר-דברים עמ' קסה
קא: משה רבינו כהן היה שמן ראש (כץ) ח"ו עמ' קסד
קא: משה רבינו שימש בכהונה גדולה ארבעים שנה אור אברהם - תשובה עמ' שמט
קא: משה רבנו היה כהן גדול עקבי אבירים עמ' קמח
קא: משה שימש כל ארבעים שנה שהיו במדבר בחלוק לבן כסף נבחר עמ' קלד
קא: עד ששם שלום בין השבטים מנחת יצחק ויקרא-דברים עמ' קעט
קא: פנחס נתכהן רק לאחר שהרג את זמרי גור אריה במדבר פי"ב הערה 32
קא: פנחס שהי' כהן גם קודם למעשה זמרי ובתוס' חמודי צבי במדבר-דברים עמ' רלא
קא: קסבר אנינות לילה דאורייתא גור אריה ויקרא פ"י הערה 171
קא: רב אשי אמר עד ששם שלום בין השבטים וכו' חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' שכ, שסז
קא: רד"ה שעיר נחשון, כל שבעת ימי המילואים היה משה מעמיד את המשכן וכו' לקוטי מהרין ותולדות יצחק בן לוי (תשסה) עמ' קכ
קא: שעיר ר''ח מכפר על טומאת מקדש משמרת איתמר (תשסז) עמ' שנח
קא: שרפו שעיר של ר"ח ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' שמ
קא: תוד"ה ואידך וכו' חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' תעח
קא: תוס' ד"ה והא מכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' תקלו
קב ואם הגיס דעתו ה' משפילומוסר המקרא והתלמוד עמ' קסט-קע
קב משה זר ואין זר רואה נגעים מי באר (פסח) דף פו ע"ד
קב משה מלך היה אור חדש פ"ג אות 208
קב ע"א אין הלום אלא מלכות גנזי ישראל ח"א דף קכג ע"ב
קב ע"א אין הלום אלא מלכות שפת אמת (ברעזאן, תשסח) עמ' רנג
קב ע"א אין הקרוב רואה נגעיםבנין אפרים עמ' רח [הלכה]
קב ע"א אל תקרב הלום - אין הלום אלא מלכות מי מרום חי"ב עמ' פט
קב ע"א אל תקרב הלום צמח צדקה עה"ת עמ' קעד
קב ע"א אל תקרב הלום ואין הלום אלא מלכות לקוטי מאמרים עמ' 135
קב ע"א אל תקרב הלום ואין הלום אלא מלכותפרי צדיק וישלח אות א
קב ע"א אליהו רץ לפני אחאבהתקופה הגדולה (תשלב) עמ' שכ
קב ע"א אמר הקב"ה אני כהן ואני מסגירה וכו' ובתוס' ד"ה אנישבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' קלה
קב ע"א אני אמרתי את הכהן והוא לוי עכשיו הוא כהן וכו' ברית שלום (תשסח) עמ' תכז
קב ע"א אני אמרתי אתה כהן והוא לוי וכו' רנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' שיט
קב ע"א אני אמרתי אתה כהן והוא לוי עכשיו הוא כהן וכו' ברית שלום (תעח) דף צז ע"ב
קב ע"א אני אמרתי שתהיה אתה כהן והוא לוי עכשו תהיה אתה לוי והוא כהן זרע שמשון תצוה אות ו
קב ע"א אף זה נאמר בו רושם חכמת התורה תצוה עמ' לג
קב ע"א ביקש הקב"ה ליתן כהונה למשה קרן לדוד ויקרא-במדבר עמ' סב
קב ע"א ביקש משה מלכות ולא נתנו לו אוצרות חיים - אישים ח"ה עמ' קצ
קב ע"א ביקש משה מלכות ולא נתנו לו אור אברהם דברים עמ' תסו
קב ע"א ביקש משה מלכות ולא נתנו לו שם דרך דברים עמ' פט
קב ע"א בן בנה משוח מלחמה משנת חיים במדבר עמ' תקמא
קב ע"א בפלוגתא אי משה כל ימיו כהן היה או רק בז' ימי המילואים רנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' שיט
קב ע"א בקש משה מלכות אבן ישראל על התורה (תשסב) עמ' מד
קב ע"א בקש משה מלכות אבן ישראל על התורה עמ' ל
קב ע"א בקש משה מלכות ולא נתנו לו אור אברהם במדבר עמ' קעה, קעז, קצז
קב ע"א בקש משה מלכות ולא נתנו לו רנת יצחק - פרק חלק עמ' שב
קב ע"א בקש משה מלכות ולא נתנו לו וכו' אור אברהם - רות עמ' רכג
קב ע"א בשעה שפודקין גדולה לאדםנתיבות עולם ח"ב עמ' יג
קב ע"א בשעה שפוסקים גדולה לאדם פוסקים לו ולזרעו וכו'שבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' טז
קב ע"א בשעה שפוסקים גדולה לאדם פוסקין לו ולזרעו עד סוף כל הדורות אוצרות חיים - יושר המידות עמ' נא
קב ע"א בשעה שפוסקין גדולה לאדם וכו' מנחת מרדכי עמ' צו
קב ע"א דאהרן ובניו כתובים בפרשה משנת חיים במדבר עמ' רלד
קב ע"א דעה שמשה הי' כה"גלקוטי שיחות חל"ט עמ' 392
קב ע"א דת"ר וכו' לחלוקה משנת חיים ויקרא עמ' קצט
קב ע"א ה' שמחות ראתה אלישבע וכו' ובפירש"י צמח צדקה עה"ת עמ' מא
קב ע"א ההוא לדורות הוא דכתיב, רש"י חכמת התורה תצוה עמ' קכב
קב ע"א הוא כהן ואתה לוי וכו' לא נתכהן משה אלא שבעת ימי המילואים וכו' דלא פסקה כהונה אלא מזרעו לקוטי שיחות ח"ו עמ' 226, 175, חי"ח עמ' 286
קב ע"א הוי ראוי להיות משה רבינו כהן קהלת יעקב חנוכה עמ' רנב
קב ע"א היה ראוי להיות אהרן לוי ומשה כהן חכמת התורה וארא עמ' סה, רכא, רמג
קב ע"א הלא אהרן אחיך הלוי [שהי' ראוי להיות לוי כו' - רש"י] והלא כהן הוא אלא ה"ק אני אמרתי אתה כהן והוא לוי עכשיו הוא כהן ואתה לוימגיד דבריו ליעקב, לקוטי אמרים סי' צג, אור תורה סי' סט
קב ע"א הלא אהרן אחיך הלוי וכו' עכשיו הוא כהן ואתה לוי אור תורה השלם (מזריטש) סי' סט
קב ע"א הלא אהרן אחיך הלוי ראוי היה שיהיה אהרן לוי וכו' צמח צדקה עה"ת עמ' ל
קב ע"א הלא אהרן אחיך הלוי, אמר הקב"ה אני אמרתי אתה כהן והוא לוי וכו' צמח צדקה עה"ת עמ' צ
קב ע"א הלא אהרן וכו' אני אמרתי אתה כהן והוא לוי עכשיו הוא כהן ואתה לויפרי צדיק תצוה אות ד
קב ע"א הלום מלכות לו ולזרעו מנחת מרדכי עמ' נח
קב ע"א ואין הלום הכתב והקבלה בראשית פט"ז פסוק יג = שמות פ"ג פסוק ה
קב ע"א ואין הלום אלא מלכות באר משה (אפשטיין) יהושע-שמואל עמ' תמא
קב ע"א ואין הלום אלא מלכות המעלות לשלמה (תשמז) עמ' קמז
קב ע"א והכתיב ויצא מעם פרעה בחרי אף, ולא אמר ליה ולא מידי, אמר ריש לכיש סטרו ויצא אוצרות חיים - אישים ח"ה עמ' קו
קב ע"א ויחר אף ה' במשה וגו' אף זה נאמר בו רושם וכו' ברית שלום (תעח) דף סז ע"א
קב ע"א ויחר אף ה' במשה וכו' אף זה נאמר בו רושם שנאמר הלא אהרן אחיך הלוי וכו' עכשיו אתה לוי והוא כהן באר יוסף (תשמא) ח"ב עמ' קכד
קב ע"א ויחר אף ה' במשה וכו' נאמר בו רושם אסופת מערכות סוכות עמ' עז (מהדו"ב עמ' רג), סוכות עמ' צח (מהדו"ב עמ' רכד)
קב ע"א ויחר אף ה' במשה רשב"י אומר אף זה נאמר בו רושם וכו' רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תסט
קב ע"א ויצא מעם פרעה בחרי אף - סטרו ויצא רנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' ריח
קב ע"א ויצא מעם פרעה בחרי אף, סטרו ויצא רנת יצחק תליתאה ח"ב עמ' קלו
קב ע"א ויתר אף ה' במשה וגו' אף זה נאמר בו רושם וכו' ברית שלום (תשסח) עמ' תכז
קב ע"א חולקין כבוד למלכות קומץ המנחה (צונץ) דרוש קסה אות א
קב ע"א חכ"א לא נתכהן משה אלא ז' ימי המלואים בלבד וי"א לא פסקה כהונה אלא מזרעו כו' רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תקצח, תרה, ח"ב עמ' צו
קב ע"א חמש שמחות היתה אלישבע וכו' יבמה מלך אור אברהם שמות עמ' קכו
קב ע"א חמש שמחות היתה אלישבע יתירה על בנות ישראל מצווה ועושה ח"א עמ' תקלז
קב ע"א חמש שמחות היתה אלישבע יתירה על בנות ישראל יבמה מלך אשר ליהודה עמ' קכ
קב ע"א חמש שמחות היתה אלישבע יתירה על בנות ישראל, יבמה מלך וכו' אוצרות חיים - אישים ח"ה עמ' קפה
קב ע"א חמש שמחות היתה אלישבע יתירה על בנות ישראל: יבמה [משה] מלך... שיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 173
קב ע"א חמש שמחות היתה, וברש"י גבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' קנג
קב ע"א חמש שמחות וכו'שפתי רננות דף ל ע"ב
קב ע"א חמש שמחות כו' בנה סגן משנת חיים במדבר עמ' יט
קב ע"א חמש שמחות כו' יבמה מלךאמת ליעקב עה"ת עמ' תקמ
קב ע"א יבמה (משה) מלךכתר שם טוב (תשסד) סי' שצג
קב ע"א יבמה מלך מנחת מרדכי עמ' ערה
קב ע"א יבמה מלך משנת חיים דברים עמ' תקכה, תקלג
קב ע"א יבמה מלך אמר רבא לו לזרעו קאמרשפע חיים ח"ד עמ' נג
קב ע"א יבמה מלך הוא והסביר לו פניםפרי צדיק לחנוכה אות א
קב ע"א יבמה מלך, וברש"י גבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' קנח
קב ע"א כ"מ שאתה מוצא חרון אף אתה מוצא רושם קומץ המנחה (צונץ) דרוש קכ אות א
קב ע"א כל ארבעים שנה שמש משה בכהונה גדולה אבן ישראל (פישר) אגדה ח"ב עמ' כח
קב ע"א כל הנגעים אדם רואה חוץ מנגעי עצמו דרשות מהר"ם חביב עמ' רסח
קב ע"א כל חרון אף וכו' שיחות מוסר (תשסב) עמ' ריז
קב ע"א כל חרון אף נאמר בו רושםילקוט הגרשוני ח"ב
קב ע"א כל חרון אף שבתורה נאמר בו רושם וכו' צמח צדקה עה"ת עמ' כב, ל
קב ע"א כשהקב"ה פוסק גדולה לאדם פוסק לבניו ולבני בניו וכו'אודה ה' דף ט ע"ב
קב ע"א כשהקב"ה פוסק גדולה לאדם פוסק לו ולזרעו אחריו וכו' לחמי תודה דף רנד ע"א
קב ע"א כשפוסקין לו לאדם גדולה פוסקין לו לזרעו אחריו עד סוף כל הדורות קרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' שצח
קב ע"א כתנאי ויחר אף ה' וכו' לקוטי שיחות חל"ב עמ' 29
קב ע"א לא נתכהן משה אלא שבעת ימי המלואים בלבד וכו' מדבר קדמות (תשסח) עמ' קמח
קב ע"א לא פסקה כהונה משנת חיים שמות עמ' ערה
קב ע"א לא פסקה כהונה אלא בזרעו של משהשבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' שסה
קב ע"א לא פסקה כהונה אלא מזרעו של משהפרי צדיק כי תשא אות ג
קב ע"א לו ולזרעו קאמר משנת חיים שמות עמ' טז, יט
קב ע"א לחלוק לו כבוד חכמת התורה בא עמ' שי
קב ע"א לכך זכה אהרן אבן ישראל על התורה (תשסב) עמ' עט
קב ע"א לכך זכה אהרן אבן ישראל על התורה עמ' נז
קב ע"א למ"ד משה כה"ג היה אינו רואה את הנגעים אבן ישראל (פישר) אגדה ח"ב עמ' נח
קב ע"א לעולם תהא אימת מלכות עליך רנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' קפה
קב ע"א לעולם תהא אימת מלכות עליך שיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 390
קב ע"א לעולם תהא אימת מלכות עליך דכתיב וירדו כל עבדיך אלה אלי ואילו לדידיה לא קאמר באר יוסף (תשמא) ח"ג עמ' קלז
קב ע"א לעולם תהא אימת מלכות עליך דנתיב וירדו כל עבדיך אלה אלי כו' ור"י אמר מהכא כו' רנת יצחק תליתאה ח"ב עמ' קלו
קב ע"א לקראתו - לפי גדולתו, או להעיז פניו כנגדו ישמח חיים (תשסה) מע' ל אות מג
קב ע"א מ' שנה משה כהן משנת חיים שמות עמ' א
קב ע"א מחלוקת אי משה היה כהן או זר קומץ המנחה (צונץ) דרוש קכה אות ג
קב ע"א מחלוקת אי משה היה כהן כל ימי חייו או רק בז' ימי המילואים דברי יחזקאל שרגא תליתאה עמ' פג
קב ע"א מכיון שאמר משה ״שלח נא ביד תשלח״ לא יצא כהונה ממנו יושב אהלים עמ' פה
קב ע"א מלך הוא והסביר לו פנים לקוטי מאמרים עמ' 94
קב ע"א מפני אימת מלכות תתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' קצח
קב ע"א מרים מי הסגירה דגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' קעה
קב ע"א מרים מי הסגירה א"ת משה הסגירה משה זר הוא ואין זר רואה את הנגעים אורות ונתיבות ח"ג שער ח פרק ב אות י
קב ע"א מרים מי הסגירה וכו' ברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' ס
קב ע"א מרים מי הסגירה וכו'בני יששכר ח"ב דף ז ע"ב
קב ע"א מרים מי הסגירהבנין אפרים עמ' רט (בהערה) [הלכה]
קב ע"א משה זכה לכהונה ומלכות גם יחד מי מרום חי"ב עמ' פח
קב ע"א משה זר ואין זר רואה את הנגעים אבן ישראל על התורה (תשסב) עמ' עח
קב ע"א משה לא הי' כהן בנין שאול עמ' קעב
קב ע"א משה רבינו כהן גדול היה מנחת מרדכי עמ' קצט
קב ע"א משה רבינו כהן גדול וחולק בקדשי שמים היה וכו'. חמש שמחות היתה אלישבע יתירה על בנות ישראל, יבמה מלך, אישה כהן גדול, בנה סגן, בן בנה משוח מלחמה ואחיה נשיא שבט וכו' אימא אף מלך אוצרות חיים - אישים ח"א עמ' תכב
קב ע"א משה רבינו כל ז' ימי מילואים שימש בכהונה צמח צדקה עה"ת עמ' לד
קב ע"א משה רבינו מלך דרשות מהר"ל (יד מרדכי) עמ' צג
קב ע"א משה רבינו מלך היה אור אברהם - רות עמ' רכב
קב ע"א משה רבינו מלך היה אור אברהם במדבר עמ' קעא, שמט
קב ע"א משה רבינו מלך היה אור אברהם דברים עמ' תסו
קב ע"א משה רבינו מלך היה ציץ השדה פורים - אורה ושמחה עמ' לט
קב ע"א משה רבנו ע"ה היה מלך נחלי מים (מלאח) עמ' עו
קב ע"א משה שימש בכהונה גדולה רש"י ד"ה ויש אומרים חכמת התורה תצוה עמ' נ, קמג, קמו, רסח
קב ע"א נגעים פסול בקרובים בנין שאול עמ' קפב
קב ע"א ניטלה ממנו כהונה אמרי רבי שפטיה עמ' קלח
קב ע"א פסקו לשאול מלכות עולמית ציץ השדה פורים - ימי הפורים עמ' כה, לב
קב ע"א קתני מיהת משה זר ואין זר רואה את הנגעים, אמר רנב"י שאני מראות נגעים דאהרן ובניו כתובין בפרשה רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' עח
קב ע"א שאול אפילו בגויה לא קאים אפיקי יהודה (תשנט) עמ' תתכו
קב ע"א שאני מראות נגעים דאהרן ובניו כתובין בפרשה לקוטי שיחות חי"ח עמ' 287
קב ע"א שאני מראות נגעים וכו' משנת חיים ויקרא עמ' רנא
קב ע"א שאני שאול דאפילו בגויה לא קאים וכו' וברש"י באר משה (אפשטיין) דברים עמ' תשנב
קב ע"א שלח נא ביד תשלח נטלה ממנו הכהונה ונתנה לאהרן חכמת התורה צו עמ' רנד
קב ע"א תוד"ה אהרן משנת חיים במדבר עמ' רלב
קב ע"א תוס' ד"ה אני עיוני רש"י במדבר עמ' קפז, קפח
קב ע"א תוס' ד"ה אני מסגירה בנין שאול עמ' קפב
קב ע"ב אמר רב כו'בנין אפרים בהקדמה [הלכה]
קב ע"ב הדרן עלך פרת חטאת וסליקא לה מסכת זבחים חמשה מאמרות (תשסט) - סמוכים לעד - זבחים א
קב ע"ב ואין הלום אלא מלכותשבט מוסר עמ' שב
קב ע"ב לאונסו שאני וברש"י אור חדש (זיטשיק, תשסח) בראשית עמ' קעו
קב ע"ב לאונסו שרי תיבת גמא (תשעא) ח"ב עמ' שס
קב ע"ב מה לעופות שכן אין הזר כשר בהן וכו'אהל משה (פרהנד, תשסה) ח"ב עמ' תקו
קב ע''א במה זכו אהרן ובניו בכהונה לו ולדורותיו אבן ישראל (פישר) אגדה ח"ב עמ' ס
קב ר"א אמר ר' חנינא בשעה שפוסקים גדולה לארם פוסקים לו ולזרעו עד סוף כל הדורות הערות אברהם יעקב יצחקי בראשית עמ' צז
קב. אין הלום אלא מלכות אור לשמים (תשסג) עמ' לח
קב. אל תקרב הלום רנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' רטו
קב. אל תקרב הלום אין הלום אלא מלכות בך יברך ישראל (תשסח) עמ' קפח
קב. 'אל תקרב הלום' אין הלום אלא מלכות עטרת ישועה (תשסד) אות י לעיו"כ
קב. אל תקרב הלום ואין הלום אלא מלכות אמרי נועם (מועדים) סי' כד לשבועות
קב. אל תקרב הלום, ואין הלום אלא מלכות מגלה עמוקות (תשסח) אופן ר
קב. אמר הקב"ה אני כהן ואני מסגירה שמן ראש ז' אדר-פורים עמ' יח
קב. אמר עולא ביקש משה מלכות.. אור חדש פ"ב אות 230, 438
קב. אמר ריש לקיש סטרו ויצא פרדס מרדכי עמ' רעה
קב. ביקש משה מלכות ולא נתנו לו אגרא דכלה ח"א עמ' שלח
קב. ביקש משה מלכות ולא נתנו לו מי השלוח (תשסז) ח"א דף קפד
קב. בנה משוח מלחמה פרדס מנחם עמ' צה
קב. בני אהרן היו כהנים הדיוטים דמשק אליעזר (רלב"ג) במדבר פרק טז פסוק יג
קב. בקש משה מלכות באר הגולה באר ה הערה 377, 406, 411
קב. בקש משה רבינו מלכות ולא נתנה לו תפארת ישראל (הרטמן) עמ' שכא הערה 54
קב. בשמיני למילואים נתמנה משה למלך רנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' רמו
קב. בשני מקומות ביקש משה להיות כאברהם לכהונה ומלכות ולא עלתה בידו כו' לזרעיה לא אתיהיב ערבי נחל (תשסד) עמ' שעה
קב. בשעה שפוסקים גדולה לאדם, פוסקים לו ולזרעו עד סוף כל הדורות גדולי מוסר עמ' קל
קב. הלום היינו מלכות ערבי נחל (תשסד) עמ' תפה
קב. הלום זה מלכות פנים מסבירות עמ' קכא
קב. הלום זו מלכות תורת יחיאל בראשית עמ' קמח
קב. הקדוש ברוך הוא נקרא כהן כנסת יחזקאל (הכהן) עמ' ש
קב. ויחר אף ה' במשה וכו' אני אמרתי אתה כהן והוא לוי וכו' צפנת פענח (תשסו) עמ' רנג
קב. ויחר אף ה' במשה ר' יהושע בן קרחה אומר כל חרון אף שבתורה וכו' חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' קלב
קב. ויחר אף ה' במשה, אריב"ל כל חרון אף שבתורה נאמר בו רושם חיי נפש ח"ג עמ' רל
קב. ומשם זכה אהרן לעדי החושן שמן ראש (כץ) ח"ו עמ' רצח
קב. חולקין כבוד למלכות חנן אלקים עמ' מז
קב. חמש שמחות וכו' יבמה מלך אור אברהם - מסכת מגילה עמ' רטז
קב. חמש שמחות וכו', יבמה מלך וכו' אור אברהם - תשובה עמ' שמד
קב. יבמה מלךאות זכרון דף יא ע"ב
קב. כבוד גדול חלק הקב"ה למרים מרגניתא דבי רבנן עמ' צט
קב. כיון שסירב משה בשליחתו חקל יצחק (תשסג) עמ' שמג
קב. כל חרון אף עושה רושם גור אריה במדבר פכ"ה אות ג
קב. כל חרון אף עושה רושם, שאמר הקב"ה הלא אהרן הלוי, ומחמת שחטא ניתנה הכהונה לאהרן ערבי נחל (תשסד) עמ' שעה, תקנב
קב. כל חרון אף שבתורה נאמר בו רושם גור אריה במדבר פי"א הערה 25
קב. כל חרון אף שבתורה נאמר בו רושם נצח ישראל עמ' קפ הערה 160
קב. כל חרון אף שבתורה נאמר בו רושם צפנת פענח (תשסו) עמ' רנג
קב. כל חרון אף שבתורה נאמר בו רושם וכו' עכשיו הוא כהן ואתה לוי מפי ספרים וסופרים ח"ב עמ' תקה, פניני חסידות עקב כב
קב. כל חרון אף שבתורה עושה רושם כוונת הלב עמ' קמא
קב. כל חרון עושה רושם יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' סג
קב. כל מקום שנאמר ויחר אף עושה רושם צמח ה' לצבי (תשסז) עמ' תקצו
קב. כל מקום שנאמר חרון אף עושה רושם תורת העולה ח"ג פרק יג
קב. כשפוסקין גדולה לאדם פוסקין לו ולבניו ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' צא, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קצ
קב. לא נתכהן משה אלא לשבעת ימי המילואים יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' סה
קב. לא נתכהן משה אלא שבעת ימי המלואים בלבד גור אריה ויקרא פכ"א הערה 233
קב. לא פסקה כהונה אלא מזרעו של משה חיי נפש ח"ג עמ' רנג
קב. לעולם תהא אימת מלכות עליך דכתיב וירדו כל עבדיך וכו' שיחות ר' ראובן עמ' קא, קמ, ר
קב. לעולם תהיה אימת מלך עליך גור אריה שמות פ"י הערה 141
קב. מהרש"א - דמלכותא דארעא כעין וכו' והמזלזל בכבודם כאלו פוגע בכבוד המקום שיחות ר' ראובן עמ' קא, קמ, ר
קב. מחלוקת אם פסקה כהונה גם ממשה או רק מזרעו יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רד
קב. מלמד שתסרו ויצא פרורים משלחן גבוה ח"ד שאלה כט
קב. מרים מי הסגירה חקל יצחק (תשסג) עמ' שפב
קב. מרים מי הסגירה וכו' ברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' קכג
קב. מרע"ה היה מלך בישראל גור אריה שמות פ"ד אות יד, פי"ח הערה 76, במדבר פ"כ הערה 103
קב. משה זכה לכהונה ולמלכות נזר הקדש ח"ב עמ' תקמט
קב. משה מלך היה עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' עח
קב. משה רבינו היה מלך פרורים משלחן גבוה ח"ג שאלה מה
קב. משה רבינו חלק כבוד למלכות שמן ראש (כץ) ח"ו עמ' קנז
קב. משה רבינו כיבד את פרעה מדין כבוד למלכות פרורים משלחן גבוה ח"ד שאלה כט
קב. משה רבעו מלך על ישראל תפארת משה עמ' ד
קב. משה שימש כל ארבעים שנה בכהונה גדולה כתנות אור עמ' תצט
קב. נתכהן משה וכו' שבעת ימי המלואים דברי חיים על התורה (תשנט) עמ' קפז
קב. רש"י ד"ה ויש אומרים וכו' ורב דאמר כיש אומרים חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' רלג
קב. רש"י ד"ה נאמר בו רושם גור אריה בראשית פל"ז הערה 295
קב. שהיה עתיד אהרן להיות לוי ולא כהן מעתה הוא יהיה כהן ומשה הלוי תפארת צבי ויקרא עמ' עז, צח, קכ
קב. שהיה עתיר אהרן להיות לוי ולא כהן מעתה הוא יהיה כהן ומשה הלוי תפארת צבי במדבר עמ' רלג
קב. תהא אימת מלכות עליך ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' מ
קב. תוד"ה אהרן. הביא מהספרי שא"ל אהרן נמצא אתה מפסיד אחותינו יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קטז, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' רצ
קב. תוד"ה אני מסגירה וכו' חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' שכא
קב. תוס' ד"ה אהרן קרוב, פלוגתא הוא במסכת נגעים דתנן: כל הנגעים אדם רואה חוץ וכו' כסף נבחר עמ' רצט
קב: אמר רב האי דינא מר' אלעזר ב"ר שמעון גמרינא דאמר בבה"ב וכו' שלשלת הקודש עמ' קעז
קב: בכור ניתן רק לכהן הראוי לעבודה באותו שעה גור אריה שמות פכ"ב הערה 237
קב: בכל מקום מותר להרהר חוץ ממרחץ ובית הכסא, לאונסו שאני מי השלוח (תשסז) ח"ב דף רט
קב: בעי רב אשי נטמא בינתים מהו וכו' אמר רבא וכו' מצווה ועושה ח"ב עמ' תרנח
קב: ברש"י ד"ה את דמם, לא יתנו בכור אלא למי שראוי לעבודה באותה שעה רנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' רסה
קב: ברש"י ד"ה ואת דמם תזרוק עיוני רש"י דברים ח"א עמ' תב
קב: ברש"י דאין בכור ניתן לאנשי משמר דוקא עיוני רש"י דברים ח"א עמ' רסב, תב
קב: הכל תלוי בדם דברי ת"ק יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' יט
קב: ומשם זכה אהרן לעדי החושן הנתון אל הלב אור יחזקאל - דרכי העבודה עמ' עג
קב: לאונסו שאני נחלת דבש מהדו"ק ח"א סי' ח אות א
קב: נטמאה אחר זריקה וטבל וכו' חולק או לא יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' יא
קב: פלוגתא דאבא שאול ות"ק גור אריה ויקרא פ"ו הערה 212
קב: צריך שיהיה הכהן טהור בשעת הקרבת החלב גור אריה ויקרא פ"ז אות ל
קב: תוי"ט פי"ב מ"א מחמת ספיקו של רב אשי נפסקה ההלכה כאבא שאול גור אריה ויקרא פ"ז הערה 205
קג ע"א ויחר אף ה' במשה, אני אמרתי אתה כהן והוא לוי עכשיו הוא כהן ואתה לוי רנת יצחק תליתאה ח"ב עמ' פה
קג ע"א כל היכא דכתיב הלום לדורות הוא, והא גבי שאול כו' אב"א הא הוה איש בושת כו' רנת יצחק תליתאה ח"ב עמ' קיז
קג ע"א עולת איש פרט לעולת הקרשחפץ יהונתן ויקרא פ"ז פסוק ח
קג ע"א פרט לעולת הקדש משנת חיים במדבר עמ' תק
קג ע"א רש"י ד"ה לנדבת יחידאמת ליעקב עה"ת עמ' שס
קג ע"א רש"י ד"ה מן המותרותאמת ליעקב עה"ת עמ' שנא
קג ע"א שלא יהיו כהנים זכאין בעורה דברי ר"י, א"ל ר"נ כו' א"כ ביטלת מדרשו של יהודע הכהן כו', ורש"י תורת מנחם חמ"ז עמ' 267
קג ע"ב העור מהלך אחר הבשר משנת חיים ויקרא עמ' צא, קיח
קג ע"ב שבכל מקום העור מהלך אחר הבשר וכו'טוב ירושלים ויקרא פ"ז פסוק ח
קג. כאשר ציויתי במנחה יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' לב
קג. כל שלא זכה המזבח בבשרה לא זכו הכהנים לעורה וכו' כסף נבחר עמ' י
קג. עורות קדשי קדשים לכהנים יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' יב
קג. עורות קדשי קדשים לכהנים עקבי אבירים עמ' קפד
קג: אין לא ראינו ראיה באר הגולה באר ו הערה 569, 525-524
קג: אין לא ראינו ראיה מבשרת ציון ח"א עמ' רעו
קג: מימי לא ראיתי עור שיוצא לשריפה פנים מסבירות עמ' שנט
קג: נצטננו בצידי התיבה שערים מצוינים בראשית-שמות עמ' מא
קג: קדשים שאירע בהם פסול וכו' אי עורותיהן לכהנים יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' יג
קג: תוס' ד"ה פריך מים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' פג, פד
קד ע"א פרים הנשופין וכו' ומטמאין בגדים וכו'טוב ירושלים ויקרא פט"ז פסוק ח
קד ע"ב ואזלינן בתר רובא תורת מנחם חלק לג עמ' 164
קד ע"ב מקום יש בהר הבית ובירה שמו וכו' שער החצר (תשעב) סי' שיט
קד: אלו ואלו מטמאים בגדים עד שיוצת האור ברובן יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' נב
קד: היו נושאין אותו במוטות יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' נה
קד: מאימתי מטמאין בגדים משיצאו חוץ לחומת עזרה עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קמא
קד: פרים ושעירים שיצאו וחזרו מהו יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' נו
קה ע"ב בתוד"ה חיבור יד יצחק עמ' סו ס"ק ב [הלכה]
קה ע"ב חוץ לג' מחנות וכו' לקוטי שיחות חכ"ה עמ' 135
קה. ומלח משלימו לכזית וכו׳, וברש"י רנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' ט
קה: והוציא את כל הפר אל מחוץ למחנה, חוץ לג' מחנות וכו' דברי חיים על התורה (תשנט) עמ' קלב, קלה, קלח
קה: פרה אדומה כל מעשיה חוץ לירושלים תפארת צבי ויקרא עמ' קיט
קו וישמע יתרו מה שמועה שמע ובא בן אברהם דף טז ע"א, יז, לה ע"ב, סג ע"ד, פה ע"ג, פו ע"ב-ע"ג, קיא ע"א, קיג ע"ג, קיד ע"א
קו ע"א אמרו לו אף טמא שאכל את הטהור וכו' טמאוהו מאיר עיני חכמים מהדו"ב ח"א דף נז ע"א
קו ע"א דש"י לצפונה משנת חיים ויקרא עמ' נח
קו ע"א השוחט ומעלה בחוץ חייבאמת ליעקב עה"ת עמ' שנב
קו ע"א כל מקום שנא' השמר פן ואל אינו אלא ל"ת שערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר כז
קו ע"א ריה"ג אומר שחט והעלה בחוץ פטור וכו' מאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף קו ע"א
קו ע"ב פסח ומילה מצות עשה שערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר טז
קו. אזהרה לשחוטי חוץ עיוני רש"י דברים ח"א עמ' רפט
קו. אמר לו אף טמא שאכל את הטהור כיון שנגע בו טמאוהו גנזי צדיקים (תשסב) עמ' פ
קו. אף טמא שאכל את הטהור כיון שנגע בו טמאוהו גור אריה ויקרא פכ"ב אות ד
קו. העלאה כתיב עונש וכו' עיוני רש"י דברים ח"א עמ' רפט
קו. השוחט ומעלה בחוץ חייב על השחיטה ועל העליה יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' עא, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' כא, כג
קו. השוחט ומעלה וכו' תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' רי
קו. טמא האוכל מבשר טהור הבשר נטמא גור אריה דברים פי"ב הערה 98
קו. טמא שאכל בין קודש טמא בין קודש טהור חייב גור אריה ויקרא פכ"ב הערה 10
קו. מה בהעלאה ענש והזהיר אף בעשיה ענש והזהיר גור אריה ויקרא פי"ז הערה 3
קו. ענין שחוטי חוץאגלי טל (פרייל) מאמר שני פרק ו
קו. ענין שחוטי חוץאגלי טל (פרייל) מאמר שני פרק ו
קו. רש"י ד"ה אלא גור אריה ויקרא פ"ד הערה 4
קו. שחט בחוץ והעלה מכע בחוץ, ת"ק מחייב גם על ההעלאה ורבי יוסי הגלילי פוטר אהעלאה ערבי נחל (תשסד) עמ' תתשעב
קו. שחט בפנים והעלה בחוץ חייב יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' לט
קו. תוד"ה אזהרה גור אריה ויקרא פ"ד הערה 4, פ"ה הערה 128, פי"ט הערה 112
קו. תוד"ה כיון גור אריה דברים פי"ב הערה 99
קו: לא ענש הכתוב אא"כ הזהיר גור אריה שמות פכ"א הערה 562
קז ע"א קדושה ראשונה וכו' כח מעשיו הגיד לעמו ח"א דף סח ע"ב
קז ע"ב המעלה בזמן הזה משנת חיים בראשית עמ' רנו
קז ע"ב המעלה בזמן הזה בחוץ חייב אור אברהם ויקרא עמ' תז
קז ע"ב המקריב בזה"ז חייב דקדשה לע"ל רנת יצחק תענית עמ' רמו
קז ע"ב קדושת א"י אם נתבטלה דרשות מהר"ם בנעט עמ' קפה
קז ע"ב רבי אליעזר סבר קרושה ראשונה קדשה לעתיד לבוא אור אברהם - מגילת אסתר עמ' רי
קז ע"ב תוס' ד"ה ר"ל תימה דלא פריך וכו'יערות דבש ח"א עמ' קפז
קז. השוחט בחוץ ומעלה בחוץ חייב שתים - ואליהם תאמר על הסמוכים תאמר (משמע דהכי ס"ל ר' יוחנן) ערבי נחל (תשסד) עמ' תתשעג, תתשעד
קז. ואליהם תאמר לערב פרשיות גור אריה ויקרא פי"ז הערה 19
קז. ושם תעשה אזהרה לשוחט יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' לח, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' כא, כג
קז. מעלה בזמן הזה חייב בחוץ פנים מסבירות עמ' שפה
קז. מתקיף לה רבא "ואליהם" כתיב ערבי נחל (תשסד) עמ' תתשעד
קז. רש"י - טעמא דת"ק דהשוחט בחוץ ומעלה בחוץ חייב שתים - אמר קרא "ואליהם תאמר" על הסמוכים תאמר. "ואליהם תאמר" הוא תחלת פרשת העלאה וסמוכה לפרשת שחוטי חוץ, על הראשונים דמשתעי בשחוטי חוץ תאמר שאם העלן בחוץ חייב "ועליהם" קרינן ערבי נחל (תשסד) עמ' תתשעד
קז. רש״י המחלל את השבת ועובד ע״ז קא חשיב בחדא אבני אש (אויש) מועדים עמ' קלט
קז: המעלה בזמן הזה בחוץ חייב משום שחוטי חוץ ערבי נחל (תשסד) עמ' תקכח, תרלג
קז: המעלה בזמן הזה בחמץ יוסף לקח כרך א ח"א עמ' א
קז: המעלה מה"ז ר"י אמר חייב תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' רי
קז: ויקח מנוח ויעל על הצור לה' עיוני רש"י דברים ח"א עמ' רצ
קז: מקריבין אע"פ שאין בית עיוני רש"י שמות ח"ב עמ' רסו
קז: ר"י ס"ל קדושת יהושע קדשה לעתיד לבא עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' עח
קז: רבי יוחנן יליף דהמעלה בזמן הזה קדשים בחוץ חייב משום דקדושה ראשונה קדשה לע"ל ערבי נחל (תשסד) עמ' תתכ, תתכא, ח"ג עמ' פז
קז: שמעתי שמקריבין אע"פ שאין בית אור אברהם - תשובה עמ' תה
קז: תוד"ה ר' יוחנן וענפיה ארזי אל (תשסו) עמ' קי
קח ע"א המעלה ראש בן יונה שאי"ב כזית ומלח משלימו לכזית מהו כו' אלא עצם דמינא דבשר הוא כו', וברש"י רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תס
קח ע"א חומר בשחיטה הכתב והקבלה ויקרא פי"ז פסוק ד
קח ע"א קבלה בכלי חול משנת חיים בראשית עמ' רצו
קח ע"א רש"י ד"ה והמעלה משנת חיים ויקרא עמ' שפח
קח ע"א שהשוחט להדיוט חייב משנת חיים דברים עמ' רנא
קח ע"א שיעלה לראש המזבח משנת חיים דברים עמ' שמח, שנד
קח ע"א שיעלה לראש המזבח כו' משנת חיים במדבר עמ' קסה, רפח, שיז
קח ע"א שנים שאחזו בסכין דגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' פט
קח ע"א שפריר קאמריה ליה רבנן לר"י הגלילייערות דבש ח"ב עמ' סה
קח ע"ב אינו חייב עד שיעלה לראש המזבח ר"ש אפי' העלה על הסלע רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' כח, תצג, תק, ח"ב עמ' מח, רפד
קח ע"ב בדין מזבח בחוץבנין אפרים עמ' קכח [הלכה]
קח ע"ב ההוא גובהה בעלמא משנת חיים בראשית עמ' קח
קח ע"ב ההוא גובהה בעלמא משנת חיים ויקרא עמ' רכה, שפה, שצג, תב, תח, תיד, תקב
קח ע"ב ואין מעכבין בבמה משנת חיים בראשית עמ' עא, פא, רפד
קח ע"ב ויבן נח מזבח משנת חיים שמות עמ' קז, קנ, קנה, שנג
קח ע"ב ויסוד כו' בבמה קטנה משנת חיים דברים עמ' רפח
קח ע"ב ולו תאנת שילהמבוא התלמוד פ"ל עמ' שמא
קח ע"ב מ"ט דר' יוסי משנת חיים במדבר עמ' תכג
קח ע"ב נח מזבח וכו' על הצור משנת חיים בראשית עמ' לו, ע, עח, עט, פא, קטז, קכז, קמא, קמו, קנא, קנה, קנח, רפה, שנג, שנז, ת, תד
קח ע"ב על הצור כו' הוראת שעה משנת חיים במדבר עמ' קסא, קסה
קח ע"ב על השלם הוא חייב משנת חיים בראשית עמ' קכג
קח ע"ב רבי יוסי, רברה תורה כלשון בני ארםחפץ יהונתן במדבר פ"ה פסוק יב
קח ע"ב רש"י ד"ה עד שיעלה משנת חיים בראשית עמ' קמח
קח. אין הבשר נטהר במקוה גור אריה ויקרא פ"ז הערה 134
קח. בבמה אין מזבח מעכב יוסף לקח כרך א ח"א עמ' עו
קח. חומר בשחיטה שהשוחט להדיוט חייב עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' כג
קח. טומאת גוף חמירא גור אריה דברים פי"ב הערה 95
קח. כל היכא רנטמא טומאת הגוף ואח"ב נטמא בשר דכ"ע לא פליגי דחייב גור אריה ויקרא פכ"ב הערה 10
קח. רי"א המעלה בחוץ אינו חייב עד שיעלה לראש המזבח יוסף לקח כרך א ח"א עמ' לז, עה, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' כב
קח. שפיר קאמרי רבנן גור אריה ויקרא פכ"ב אות ד
קח: אינו חייב עד שיעלה לראש המזבח יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' לט
קח: איש איש מה תלמוד לומר לרבות שנים שאחזו באבר והעלו שחייבין וכו' של"ה ווי העמודים פרק טז אות כו
קח: במת יחיד לא בעי מזבח כלל פנים מסבירות עמ' כו
קח: ההוא ולא שוגג ולא מוטעה עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' כג
קח: ואינו חייב עד שיעלה לראש המזבח פרורים משלחן גבוה ח"ה שאלה ג
קח: וטדי כשישנו בהוויתו ובדעתו גור אריה שמות פי"ב הערה 261
קח: שחוטי חוץ אינו חייב עד שיעלה לראש המזבח פנים מסבירות עמ' תיז
קט ע"א תוד"ה העולה משנת חיים ויקרא עמ' קט
קט ע"א תוד"ה עולה משנת חיים במדבר עמ' צב
קט ע"א תוד"ה עולה, משקין דרך אכילה שיעורן בכזית ברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' פב
קט ע"ב אל תקרי ממקדשיך אלא ממקודשיךפנים יפות על תהלים עמ' רנד, שכג
קט ע"ב המקטיר כזית כו' פטור צבור משנת חיים במדבר עמ' תפג
קט. המעלה מבשר חטאת וכו' בחוץ פטור עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' כא
קט. תוד"ה עולה פרורים משלחן גבוה ח"ה שאלה קיט
קט: אין צפון בבמה נזר הקדש ח"א עמ' תכ
קט: בתחלה כל האומר עלה לה אני כופתו ונותנו לפני הארי, עתה כל האומר לי לירד ממנה אני מטיל עליו קומקום של חמין, שהרי שאול וכו' חכמה ומוסר ח"א עמ' צב, תלח
קט: רש"י ד"ה אמר רבה בהקטרה דהיכל עיוני רש"י שמות ח"ב עמ' שסה
קט: רש"י ר"ה ופסקו וכו' חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' קעו
קטו ע"א וירוס אהרן שתק וקבל שכר וכו' כח מעשיו הגיד לעמו ח"א דף עח ע"ג
קטו ע"א תוס' אהרן קבל שכר על שתיקתו שנתיידח אליו הדיבור יין ושכר אל תשתרב טוב דף קכט ע"א
קטו ע"ב דברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' טז
קטו ע"ב "עת לחשות ועת לדבר" פעמים שאדם מדבר ומקבל שכר חוסן יהושע מאמר ב פ"י עמ' רנא
קטו ע"ב א"ל משה לאהרן יודע הייתי אבן ישראל על התורה (תשסב) עמ' פא
קטו ע"ב אבל לא טמאין משנת חיים שמות בריש הספר, קיב
קטו ע"ב אהרן, מתו בניך להקדיש שמואור הרעיון עמ' קיד, רלא
קטו ע"ב איכא תנאי דס"ל דבסיני נצטוו כבר על הנהונה רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תסח-תסט
קטו ע"ב אל תיקרי ממקדשך אלא ממקודשיך טל חיים (פרידלנדר) עמ' שנ
קטו ע"ב אל תקירי ממקדשך אלא ממקודשיך מאיר נתיבות ח"ב עמ' קעז
קטו ע"ב אל תקרא ממקדשיך אלא ממקדושיך טיול בפרדס ח"ב עמ' רעג
קטו ע"ב אל תקרי בכבודי אלא במכובדי עשרה למאה סי' נט
קטו ע"ב אל תקרי בכבודי אלא במכובדיילקוט הגרשוני ח"ב
קטו ע"ב אל תקרי בכבודי אלא במכובדיתפארת ישראל עמ' נז
קטו ע"ב אל תקרי 'וממקדשי' אלא 'וממקודשי' פירוש המכבי ישעיהו ונביאים אחרונים עמ' רצח
קטו ע"ב אל תקרי ממקדשיך אלא ממקודשיך דרשות מהר"ם בנעט עמ' קיג
קטו ע"ב אל תקרי ממקדשיך אלא ממקודשיך מי מרום ח"י עמ' סה
קטו ע"ב אל תקרי ממקדשיך אלא ממקודשיך תאומי צביה עמ' קלז
קטו ע"ב אל תקרי ממקדשך אלא ממקודשך ניבי זהב עמ' רנז
קטו ע"ב אע"פ שמפיל לך חללים חללים את שתוקשבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' תקנג
קטו ע"ב בזמן שהקב"ה עושה משפט בצדיקים מתעלה ומתקלם וכו' אמרי יחזקאל עמ' כד
קטו ע"ב במתן תורה נתחייבו מיתה חכמת התורה שמיני עמ' צז
קטו ע"ב בשעה שה' עושה דין במקודשיו הוא מתקדש על הבריות מי מרום חי"א עמ' קיח
קטו ע"ב בשעה שעושה דין בקדושיו תאומי צביה עמ' צח
קטו ע"ב בשעה שעושה ה' דין במקודשיו שמו מתעלה מי מרום ח"ב עמ' פ
קטו ע"ב בשעה שעושה ה' דין בקדושיו - מתעלה מי מרום חי"ג עמ' מז
קטו ע"ב בשעה שעושה ה' דין בקדושים מתירא ומתעלה מי מרום ח"ז עמ' קסב
קטו ע"ב בשעה שעושה הקב"ה דין במקודשיו מתיירא ומתעלה ומתהלל המעלות לשלמה (תשמז) עמ' קע
קטו ע"ב בשעה שעושה הקב"ה דין בקדושיו מתיירא ומתעלה ומתהלל באר משה (אפשטיין) במדבר עמ' תקמא
קטו ע"ב דום לה' וכו' אעפ"י שמפיל לך חללים אהלי יעקב (הוסיאטין) דף קעג ע"ב, קעד ע"ב, קפו ע"ב
קטו ע"ב דום לה'... אע"פ שמפיל לך חללים חללים את שתוק באר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' קמו
קטו ע"ב הכל כשרין להקריבאמת ליעקב עה"ת עמ' ע
קטו ע"ב הכל כשרץ להקריב וכו' טהורין וכו' לקוטי שיחות חכ"ב עמ' 1
קטו ע"ב וגם הכהנים הכתב והקבלה שמות פכ"ד פסוק ה
קטו ע"ב וגם הכהנים, יתקדשו, זו פרישת נדב ואביהוא עיוני רש"י במדבר עמ' יד
קטו ע"ב והכל כשירין וכו' משנת חיים בראשית עמ' עו, שס
קטו ע"ב וישלח את נערי בנ"י - ובדברי הרמב"ם בפיה"מ בזה באר יוסף (תשמא) ח"ג עמ' שלד-שמ
קטו ע"ב וכיון שידע שבניו ידועי מ'ילקוט הגרשוני ח"ב
קטו ע"ב ונועדתי שמה ונקדש בכבודי וכו' נפש חיים (פאלאג'י) דף יח ע"ב [כח ע"ב ד"ה וזהו]
קטו ע"ב ונועדתי שמה לבנ"י ונקדש בכבודי אל תקרא בכבודי אל במכובדי וכו' באר יוסף (תשמא) ח"ג עמ' יט
קטו ע"ב ונכרים בזה"ז רשאין לעשות כן [במה] וכו' לקוטי שיחות חי"ד עמ' 71
קטו ע"ב ונקדש בכבודי א"ת בכבודי אלא במכובדי דבר זה אמר הקב"ה ולא ידעו עד שמתו בני אהרן וכו' והיינו דאמר רחב"א כו' הקב"ה עושה דין בקדושיו מתיירא ומתעלה ומתהלל דרושים ואגדות חתם סופר עמ' פא, רז, ש
קטו ע"ב ונקדש בכבודי אל תקרא בכבודי אלא במכובדיי רסיסי לילה סי' *כד (עמ' 30, 32), דובר צדק עמ' 190
קטו ע"ב ונקדש בכבודי אל תקרי בכבודי אלא במכובדיישבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' תג
קטו ע"ב ונקדש בכבודי במכובדי טיול בפרדס ח"ב עמ' ש
קטו ע"ב ונקדש בכבודי, אל תקרי בכבודי אלא במכובדי... אהרן אחי לא מתו בניך אלא להקדיש שמו של הקב"ה וכו' באר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' קסב, קע, במדבר עמ' תקמא
קטו ע"ב ונקדש בכברי בקרבי אקדשחפץ יהונתן שמות פ"כט פסוק מג
קטו ע"ב זכרים ונקבות משנת חיים בראשית עמ' פד
קטו ע"ב חיה בכלל בהמה משנת חיים בראשית עמ' קח, קי, קמא
קטו ע"ב חיה ועוף משנת חיים בראשית עמ' קלג
קטו ע"ב טהוריץ אבל לא משנת חיים בראשית עמ' קכו, קכז
קטו ע"ב יודע אהרן שבניו מיודעיו של מקום מאיר נתיבות ח"ב עמ' קעז
קטו ע"ב יורע הייתי שיתקדש הבית או בי או בך אדרת אליהו (הצרפתי) עמ' קנ
קטו ע"ב יתיב רב הונא וכו' וקא קרי וישלח את נערי וכו' ועולה וכו' טעונה הפו"נ מאיר עיני חכמים מהדו"ג ח"ב דף רפד, רפו
קטו ע"ב כדי להתקדש כבודו של מקום עליהם לקוטי שיחות חל"ב עמ' 99
קטו ע"ב כיון שידע אהרן... שתק וקבל שכר, וברש"י באר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' קמו, קסב
קטו ע"ב כיון שמתו בני אהרן אמר לו אהרן אחי לא מתו בניך אלא להקדיש כבודו של מקום עליהם, רש"י לקט שיחות מוסר ח"ב עמ' קמג
קטו ע"ב כיון שמתו בני אהרן, אמר לו: אהרן אחי, לא מתו בניך אלא להקדיש שמו של הקב״ה אור מאיר ח"ב עמ' מב
קטו ע"ב כשאמר משה לאהרן בניך גדולים ממני וממך, מיד קיבל תנחומין להעיר להורות ולהשכיל ח"ג עמ' ר
קטו ע"ב כשהקב"ה עושה דין בצדיקים הוא מתקדש ומתכבדאוזן שמואל דף לא ע"ב
קטו ע"ב כשהקב"ה עושה דין בצדיקים מתעלה ומתקלס תפלה למשה (אלמושנינו) עמ' סב
קטו ע"ב כשהקב"ה עושה דין בצדיקים, מתעלה הוא ומתקלם להעיר להורות ולהשכיל ח"ג עמ' קצח
קטו ע"ב כשעושה דין בצדיקים שמו מתקדשחכמת התורה בראשית עמ' ב
קטו ע"ב כשעושה הקב"ה דין בקדושיו מתייראאור הרעיון עמ' קטו
קטו ע"ב לא מתו בני אהרן אלא להתקדש בכבודו של מקום להעיר להורות ולהשכיל ח"ג עמ' קצח
קטו ע"ב להקדיש שמו של הקב"ה משנת חיים ויקרא עמ' ריג
קטו ע"ב מאי דכתיב נורא אלהים ממקדשך אל תיקרי ממקדשך אלא ממקודשיך וכו' דרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' רנג
קטו ע"ב מכל הבהמה הטהורה דגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' יד
קטו ע"ב מנא הני מילי משנת חיים בראשית עמ' פד
קטו ע"ב נדב ואביהו כיון שלא נזהרו לפרוש מן ההיכל, רש"י לקט שיחות מוסר ח"א עמ' רנ
קטו ע"ב נורא א' ממקדשיך אל תקרי ממקדשך אלא ממקודשיך בשעה שעושה הקב"ה דין בקדושיו וכו'שבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' ער, ח"ב עמ' כב
קטו ע"ב נורא אלוקים ממקדשיך א"ת ממקדשיך אלא ממקודשיך וכו' לקט שיחות מוסר ח"ב עמ' קמג
קטו ע"ב נורא אלוקים ממקדשיך אל תקרי ממקדשיך אלא ממקודשיךאבן שוהם עמ' 31
קטו ע"ב נורא אלקים ממקדשיך אבן ישראל על התורה (תשסב) עמ' פא
קטו ע"ב נח כו' מכל הבהמה הטהורה משנת חיים במדבר עמ' קמט, תכד
קטו ע"ב ע"פ נורא אלקים ממקדשיך וכו' וי תקרי וכו' כח מעשיו הגיד לעמו ח"א דף עט ע"ג
קטו ע"ב עבדא בהפקירא ניחא ליה אור זרוע לצדיק סי' ו (עמ' 21), מחשבות חרוץ סי' ט (עמ' 71)
קטו ע"ב עבודה בבכורות, וברש"י רנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' רצג
קטו ע"ב עד שהוקם המשכן כו' משנת חיים דברים עמ' רנג
קטו ע"ב עולה שהקריבו ישראל במדבר אינה טעונה הפשט וכו' טעונה הפשט לקוטי שיחות חכ"ב עמ' 1, חכ"ה עמ' 18
קטו ע"ב עתיד הבית להתקדש במכובדי חכמת התורה פקודי עמ' רכג
קטו ע"ב פרטי מצוות אם נאמרו בסיני גנא דפלפלי עמ' שיב
קטו ע"ב פרישת נדב ואביהוא מנחת מרדכי עמ' רפט
קטו ע"ב ר' ישמעאל אומר כללות נאמרו בסיני אמרי יוסף שמות דף פב ע"ד
קטו ע"ב ר' ישמעאל אומר כללות נאמרו בסיני וכו' ר"ע אומר כללות ופרטות נאמרו בסיני לקוטי שיחות חי"ז עמ' 277, חי"ח עמ' 337, חכ"ב עמ' 1, חכ"ח עמ' 18
קטו ע"ב ר' ישמעאל אומר כללות נאמרו בסיני ופרטות באהל מועד, ר"ע אומר כללות ופרטות נאמרו בסיני ונשנו באוה"מ וכו' באר יוסף (תשמא) ח"ב עמ' צ, ח"ג עמ' סב
קטו ע"ב רש"י - הוא נורא על יריאיו ומיודעיואור הרעיון עמ' קיד
קטו ע"ב רש"י ד"ה לישנא אחרינא משנת חיים במדבר עמ' תכא, תסט
קטו ע"ב שיתקדש במכובדים חכמת התורה כי תשא עמ' שסג
קטו ע"ב שתק וקבל שכר על שתיקתו שנ' וידם אהרן נטע שורק פרשת ויחי, שמיני
קטו ע"ב שתק וקבל שכר על שתיקתוילקוט הגרשוני ח"ב
קטו ע"ב תוד"ה וקיבל המאור הגדול (גר"א) עמ' קלו
קטו ע"ב תוס' ד"ה וקיבל חכמת התורה שמיני עמ' קעה
קטו ע"ב תמימין ובע"מ משנת חיים בראשית עמ' רסג, רסז
קטו. בלעם נביא לכל האומות גור אריה במדבר פכ"ג הערה 18
קטו: אל תיקרי ממקדשך אלא ממקודשיך דברי חיים על התורה (תשנט) עמ' קסד
קטו: אל תקרי בכבודי חקל יצחק (תשסג) עמ' שפו
קטו: אל תקרי בכבודי אלא במכובדי אלו נדב ואביהו תפארת ישראל (הרטמן) עמ' ער, תתקיא הערה 35
קטו: אל תקרי בכבודי אלא במכובדיי וכו' חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' רמז
קטו: אל תקרי ממקדשך אלא ממקודשך אמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) שמות כט
קטו: אע"פ שהפיל חללים אתה דום. וידום אהרן נטל שכר על שתיקתו חנן אלקים עמ' סא, ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קעח
קטו: ביום שהוקם המשכן מתו נדב ואביהו גור אריה בראשית פכ"ב אות יז, דברים פי"א הערה 150
קטו: בקרובי אקדש במקורבי אקדש יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' כג
קטו: בקרובי אקדש וכו' דבר זה אמר הקב"ה למשה וכו' פרדס מרדכי עמ' תיד
קטו: בשעה שהקב"ה עושה דין בקדושיו - מתיירא ומתעלה ומתהלל מחשבת מוסר ח"ג עמ' דש
קטו: בשעה שהקב"ה עושה דין שמו מתעלה ומתקלס עמוד הימיני (קלינמן) עמ' קמה
קטו: בשעה שעושה הקב"ה דין בקדושיו מתיירא מכתב מאליהו ח"ד עמ' 202
קטו: גויים בזמן הזה מותרים להקריב בבמות יוסף לקח כרך א ח"א עמ' לח
קטו: דתניא וגם הכהנים הנגשים אל ד' וכו' חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' רסח
קטו: הבכורות שמשו עד שהוקם המשכן רנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' קכ
קטו: הותר לבני נח להקריב בעלי מומין פרורים משלחן גבוה ח"ה שאלה ג
קטו: הכל כשרים להקריב בהמה חיה ועוף רנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' ח
קטו: וגם הכהנים הניגשים אל ה' רבי יהושע בן קרחה אומר זו היא פרישות בכורות, רבי אומר זו פרישות נדב ואביהוא כרם חמד (תשסו) עמ' עט, קסג
קטו: וגם הכהנים וכו' וברש"י שם עיוני רש"י שמות ח"ב עמ' רלו
קטו: והכהנים הנגשים אל ה' זו פרישת בכורות וי"א פרישת נדב ואביהוא נזר הקדש ח"ג עמ' נד
קטו: וידום אהרן, קיבל שכר על שתיקתו כתנות אור עמ' קכח
קטו: וידום אהרן, קיבל שכר על שתיקתו מגיד דבריו ליעקב (מביאלה, תשסד) עמ' סב
קטו: וישלח את נערי בנ"י וכו' קרבו ופסקו צפנת פענח (תשסו) עמ' רפג
קטו: ונקדש בכבודי וכו' , - אלא במכובדי וכו', בשעה שהקב"ה עושה דין בקדושיו מתיירא ומתעלה ומתהלל דעת תורה דברים ח"א עמ' קז
קטו: זו פרישות בכורות גור אריה שמות פל"ב אות כג
קטו: זו פרישות נדב ואביהוא זבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' ק
קטו: יתיב רב הונא בר קטינא קמי דר"ח וקא קרי וישלח את נערי בני ישראל דרשות שמן רוקח עמ' עג
קטו: יתיב רב הונא בר רב קטינא וכו' חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' קעו
קטו: כיון ששמע אהרן שבניו ידועי המקום שתק קומץ המנחה (צונץ) דרוש לד אות א
קטו: כללות ופרטות אם נאמרו בסיני עיוני רש"י שמות ח"ב עמ' א-ג
קטו: כללות נאמרו בסיני וכו' מנחת יצחק ויקרא-דברים עמ' עב
קטו: כשהקב"ה עושה דין בצדיקים מתיירא וכו' מחשבת מוסר ח"ב עמ' צא
קטו: למה מתו שני בני אהרן תפארת צבי ויקרא עמ' רכא
קטו: מאי דכתיב נורא אלוקים ממקדשך בין המשפתים שמות עמ' קמו
קטו: מתו בניו של אהרן ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' רעו
קטו: נורא א, ממקדשיך וכו' ממקודשיך מגלה עמוקות (תשסח) אופן קצא, קצג
קטו: נורא אל' ממקדשיך אל תקרי ממקדשיך אלא ממקודשיך בשעה שעושה הקב"ה דין בקדושיו מתיירא ומתעלה ומתהלל דעת חכמה ומוסר ח"א עמ' רמה
קטו: נורא אלהים ממקדשיך, אל תיקרי ממקדשיך אלא ממקודשיך אור תורה (קאלמייר, תשסא) עמ' ס
קטו: נורא אלקים ממקדשיך - ממקודשיך מדבר יהודה (תשסב) עמ' עג, רנא
קטו: נורא אלקים ממקדשך משמרת איתמר (תשסז) עמ' שפג, תז
קטו: נורא אלקים ממקדשך א"ת ממקדשיך אלא ממקודשיך נזר הקדש ח"ב עמ' ו
קטו: נערי בני ישראל הם הבכורים חקל יצחק (תשסג) עמ' תכא
קטו: עד שלא הוקם המשכן היתה העבודה בבכורות גור אריה שמות פ"ל אות יד
קטו: על המאמר עת לחשות ועת לדבר משמרת איתמר (תשסז) עמ' תקלו
קטו: פעמים ששותק ומקבל שכר על השתיקה שמחת הנפש עמ' כז
קטו: רש"י - קרבו ופסקו פי' אותו היום פסקה העבודה מבכורים ונתנה לכהנים צפנת פענח (תשסו) עמ' רפג
קטו: רש"י הם הכהנים הנגשים אל ה' להקריב קרבנות גור אריה שמות פ"ל הערה 189
קטו: תוד"ה ויתיב וכו' חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' קעו
קטו: תנא גם הכהנים הניגשים אל ה' יתקדשו וגו' כתנות אור עמ' שצו
קטז אין העכו"ם מצווין על שחוטי חוץ אור אברהם הלכות מגילה וחנוכה - מגילת בני חשמונאי עמ' כח
קטז וישמע יתרו מה שמועה שמע אפוד בד דף יג ע"ד
קטז מה שמועה שמע ובא וכו' אור יחזקאל - אמונה עמ' לח, רע
קטז מחלוקת אם בא יתרו קודם מ"ת נתיבות חיים (מטלין, תשמא) עמ' קצ
קטז ע"א דגלי יהודה דרוש ב אות טו
קטז ע"א אי יתרו בא קודם מתן תורה או אחר מת"ת ברכות אבי דף מד ע"ב
קטז ע"א אין עוז אלא תורה טיול בפרדס ח"א עמ' ש, ח"ב עמ' שנו
קטז ע"א אין עז אלא תורה רוח חיים (חיד"א) עמ' קלב
קטז ע"א אם בני נח הקריבו שלמים או לא חכמת התורה תולדות עמ' ס, צה
קטז ע"א אם קודם מתן תורה בא יתרו חכמת התורה יתרו עמ' קלה, שיט
קטז ע"א אמר להם כבר נשבע שאינו מביא מבול כל עיקר גבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' כ
קטז ע"א בגמ'בנין אפרים עמ' קמח [הלכה]
קטז ע"א בלעם אמר לאומות העולם ה' עוז לעמו יתן חכמת התורה ויגש עמ' קד
קטז ע"א במ"ת היה הקול הולך מסוף העולם ועד סופו וכל מלכי עכו"ם אחזתן רעדה לקט שיחות מוסר ח"א עמ' קמג
קטז ע"א בן נח קרבו שלמים בנין שאול עמ' קנד
קטז ע"א בני יעקב היה להם דין רבני נח - רש"י אור אברהם דברים עמ' סט, תנה
קטז ע"א בשעה שנתן ה' וכו' נתקבצו כולם אצל בלעם וכו' תיבת גמא (תשעא) ח"ב עמ' קפח
קטז ע"א בשעה שנתן הקב"ה התורה לישראל וכו' עטרת ישראל (באהפאלי) עמ' קפ
קטז ע"א בשעה שנתן הקב"ה התורה לישראל נתכנסו כל אומות העולם אצל בלעם חכמת התורה משפטים עמ' שפח
קטז ע"א בשעת מי'ת נתקבצו האומות אצל בלעם בי חייא ח"ב עמ' סג, רז
קטז ע"א בשעת מתן תורה נתכנסו כולם אצל בלעם חכמת התורה צו עמ' עא
קטז ע"א ג' הדעות מה שמע יתרו - קריעת ים סוף, מלחמת עמלק ומתן תורה תורת מנחם חל"ט עמ' 12
קטז ע"א גם אתה תתן משנת חיים בראשית עמ' רסא
קטז ע"א דאיתמר ר"א וריב"ח חד אמר גבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' סח
קטז ע"א ה' למבול ישב וגו' כשהקב"ה נתן תורהתפארת ישראל עמ' פח
קטז ע"א ה' עוז לעמו יתן דרשות מהר"ם בנעט עמ' טז
קטז ע"א ה' עוז לעמו יתן בלעם אמרו לאומות העולם קהלת יעקב סוכות עמ' סט
קטז ע"א ה' עוז לעמו יתן ה' חכמת התורה ויקהל עמ' מג
קטז ע"א ה׳ עוז לעמו יתן ציץ השדה פורים - ימי הפורים עמ' מח, מט
קטז ע"א הבא בהמה שחיין ראשי אברים שלה דרשות מהר"ם חביב עמ' יד
קטז ע"א התורה נבראת תתקע"ד דורות קודםתפארת ישראל עמ' קיא
קטז ע"א התנערי אומה שמעשיה צפון ותבוא אומה שמעשיה צפון ודרום תורת אביגדור ח"ב עמ' פה
קטז ע"א וביקש לתנה לבניו שנאמר עוז לעמו יתן רסיסי לילה סי' נד (עמ' 152), דובר צדק עמ' 179
קטז ע"א וביקש לתנה לבניו שנאמר עוז לעמו יתןפרי צדיק פסח אות מד, במדבר אות טו, נצבים אות יב, וילך אות ג, סוכות אות נג
קטז ע"א ודילמא תמים במעשיו ופירש"י עני וסבלןילקוט דברי חכמים בראשית סי' רס
קטז ע"א והבאים זכר ונקבה, הבאין מאליהן עבודת חיים ח"א עמ' קפ
קטז ע"א והכתיב ויקח יתרו משנת חיים שמות עמ' קנג
קטז ע"א וישמע יתרו וכו' מה שמועה שמע ובא ר"י אומר מלחמת עמלק שמע וכו' ר"א אומר קריעת י"ס שמע ובא וכו' באר יוסף (תשמא) ח"ב עמ' עא
קטז ע"א וישמע יתרו וכו' מתן תורה שמע ובא אסופת מערכות פסח-בין המצרים עמ' ז
קטז ע"א וישמע יתרו וכו', מה שמועה שמע ובא ונתגייר וכו' אוצרות חיים - אישים ח"ד עמ' שעה, שעט
קטז ע"א וישמע יתרו מה שמועה שמע ובא אדרת אליהו (הצרפתי) עמ' קיא
קטז ע"א וישמע יתרו מה שמועה שמע ובאגבורות ה' עמ' קס
קטז ע"א 'וישמע יתרו...' - מה שמועה שמע ובא שיחות הרב צבי יהודה שמות עמ' 199 ,193
קטז ע"א ולא קמה עוד רוח באיש אפילו אקשויי לא מקשו קומץ המנחה (צונץ) דרוש פ אות ג
קטז ע"א ומי הו טמאין משנת חיים בראשית עמ' קיב
קטז ע"א ח"א עולות הקריבו ב"נ ולא שלמים וכו' ברית שלום (תעח) דף ד ע"ד
קטז ע"א ח"א עולות הקריבו ב"נ ולא שלמים וכו' ברית שלום (תשסח) עמ' כו
קטז ע"א ח"א קרבו שלמים בני נח וח"א לא קרבו כ"א עולותרנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תרנד
קטז ע"א חד אמר יתרו קודם מתן תורה בא וכו'טוב ירושלים שמות פי"ח פסוק א
קטז ע"א חד אמר קרבו שלמים בני נח וחד אמר לא קרבופרי צדיק ויגש אות ד, בא אות יב, יתרו אות א, פ' החודש אות א, פסח אות א
קטז ע"א חד אמר קריעת ים סוף שמע וחד אמר מלחמת עמלק שמע עמק תפלה (תשסו) עמ' סא
קטז ע"א חמדה גנוזה וכו' שנאמר ה' עוז לעמו יתן, וברש"י באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' רפה, תקעב, שמות עמ' קנ, תיז, תקמא, תקסב-ג, תרכז, תרצו, ויקרא עמ' שכט, שמט, במדבר עמ' תשנב, דברים עמ' תקכג, תשפח, תתקמז, יהושע-שמואל עמ' ע, רסה
קטז ע"א חמדה טובה ביקש ליתנה לבניואור הרעיון עמ' רעט, שעג
קטז ע"א חמדה טובה יש לו בבית גנזיו וכו' וביקש ליתנה לבניו, שנאמר: ה' עוו לעמו יתו, [מיד] פתחו כולם ואמרו: ה' יפוץ את עמו בשלום בית ישראל (טויסיג) ויקרא עמ' קסג
קטז ע"א חמדה טובה יש לו בבית גנזיו וכו' שנאמר ה' עוז לעמו יתן וכו' דרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' רלג
קטז ע"א יתוו קודם מ"ת או לאחריו גנא דפלפלי עמ' רלא-רלב
קטז ע"א יתרו אחר מתן תורה בא אבן ישראל על התורה (תשסב) עמ' נז
קטז ע"א יתרו אחר מתן תורה בא דרשות מהר"ם בנעט עמ' רעד
קטז ע"א יתרו אחר מתן תורה באפרי צדיק יתרו אות א, ב, ג, ד
קטז ע"א יתרו מתן תורה שמע ובא להתגיירדרך חיים עמ' תרמו
קטז ע"א יתרו קודם או אחר מתן תורה בא דרשות מהר"ל (יד מרדכי) עמ' ד
קטז ע"א יתרו קודם מתן תורה בא דגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' צט
קטז ע"א יתרו קודם מתן תורה בא או לאחר מתן תורה בא שיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 82
קטז ע"א יתרו קודם מתן תורה היה או אח"כ רנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' רסז
קטז ע"א יתרו קודם מתן תורה היה וכו' אור אברהם שמות עמ' קכג
קטז ע"א יתרו שמע מלחמת עמלק ציץ השדה פורים - ימי הפורים עמ' יד
קטז ע"א כבר נשבע שאינו מביא מבול לעולם דעת שבת עמ' רנז בהערה
קטז ע"א כבר נשבע שאינו משחית כל בשר רנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' לה
קטז ע"א כבר נשבע שאינו משחית כל בשר כו' פתחו כולם ואמרו ה' יברך את עמו בשלו' רנת יצחק תענית עמ' קסו-קסז, רכה
קטז ע"א כל שהתיבה קולטתו טהור דרשות מהר"ם חביב עמ' יז
קטז ע"א כל שהתיבה קולטתן דגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' יב
קטז ע"א כל שהתיבה קולטתן משנת חיים ויקרא עמ' תא
קטז ע"א כל שהתיבה קולטתן טהורין אור אברהם בראשית עמ' מז
קטז ע"א כשאמר בלעם ה' עוז לעמו יתן מיר פתחו כולם ואמרו ה' יברך את עמו בשלום רנת יצחק תליתאה ח"ב עמ' ו
קטז ע"א כשניתנה תורה לישראל היה קולו הולך מסוף העולם ועד סופו וכו' וברש"י אילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' רפא
קטז ע"א כשניתנה תורה לישראל היה קולו הולך מסוף העולם ועד סופו וכו' נתקבצו כולם אצל בלעם הרשע וא"ל מה קול ההמון אשר שמענו באר יוסף (תשמא) ח"ג עמ' קלט, רא
קטז ע"א כשניתנה תורה לישראל היה קולו הולך מסוף העולם ועד סופו וכל מלכי עכו"ם אחזתם רעדה בהיכלהם ואמרו שירה שם דרך - כתר תורה עמ' צז
קטז ע"א כשניתנה תורה לישראל היה קולו הולך מסוף העולם ועד סופושפתי חיים מועדים ח"א עמ' שכג
קטז ע"א כשניתנה תורה לישראל וכו' וכל [מלכי] עכו"ם אחזתן רעדה בהיכליהן ואמרו שירה אוצרות חיים - מתן תורה וא"י עמ' מא
קטז ע"א כשניתנה תורה לישראל וכו' נתקבצו כולם אצל בלעם הרשע ימלא פי תהלתך ח"ב עמ' ו, תקמ, תקנט, תקסג
קטז ע"א כשניתנה תורה לישראל וכו' נתקבצו כולם אצל בלעם הרשע וכר, שמא מבול בא לעולם וכו' א"ל חמדה טובה יש לו וכו' שנא' ה' עוז לעמו יתן זרע קודש (תשסה) על התורה עמ' שב
קטז ע"א כשניתנה תורה לישראל חיה קולו הולך מסוף העולם ועד סופו וכל מלכי עכו"ם אחזתם רעדה בהיכלהם ואמרו שירה שם דרך דברים עמ' רא
קטז ע"א כשניתנה תורה לישראל כו' וכל מלכי עו"כ אחזתן רעדה כו' לקוטי שיחות חל"ה עמ' 99
קטז ע"א כשניתנה תורה לישראל נתקבצו כולם אצל בלעם הרשע וא"ל מה קול ההמון אשר שמענו כו' רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' לח, מ, שצז, תקג, ח"ב עמ' קעו, עא, רעג
קטז ע"א כשנתנה תורה לישראל הי' קולו הולך מסוף העולם ועד סופו ואותו תעבוד עמ' שט
קטז ע"א כשנתנה תורה לישראל היה קולו הולך וכו' נתקבצו כולם אצל בלעם הרשע וכו' כרם טוביה עמ' רנה, רעט, שפ
קטז ע"א כשנתנה תורה לישראל כו' ניבי זהב עמ' קפט
קטז ע"א לא קרבו שלמים ב"נ לקוטי שיחות חכ"ח עמ' 17
קטז ע"א לא קרבו שלמים בני נח וכו'טוב ירושלים בראשית פמ"ו פסוק א, ויקרא פי"ט פסוק ה
קטז ע"א לא קרבו שלמים בני נחפרי צדיק ויגש אות ד, בא אות יב, יתרו אות א, פ' החודש אות א
קטז ע"א לאפוקי מחוסר אבר כו' שנאסר לב"נ כו' לקוטי שיחות חל"ה עמ' 24
קטז ע"א לאפוקי מחוסר כו' משנת חיים בראשית עמ' פ, צא, קח
קטז ע"א למעוטי טריפה משנת חיים בראשית עמ' מב
קטז ע"א מאותן שלא נעבדה משנת חיים שמות בריש הספר, קמט
קטז ע"א מבול של אש מביא כו' לקוטי שיחות חל"ה עמ' 36
קטז ע"א מה קול ההמוןאגודת אזוב (יעבץ) דף עד ע"א
קטז ע"א מה שמועה וכו' ונתגייר וכו' מלחמת עמלק וכו' מתן תורה וכו' קריעת ים סוף לקוטי שיחות חי"א עמ' 77, חט"ז עמ' 192, חי"ז עמ' 175, חי"ט עמ' 6
קטז ע"א מה שמועה שמע אמרי יוסף שמות דף סט ע"ד, עב ע"ב
קטז ע"א מה שמועה שמע מורשה - שיחות למועדים עמ' רעו
קטז ע"א מה שמועה שמע (יתרו) ובא וכו' מתן תורה יושב אהלים עמ' עב
קטז ע"א מה שמועה שמע ובא - קריעת ים סוף שמע שער החצר (תשעב) סי' קלה, שכב
קטז ע"א מה שמועה שמע ובא באור החיים (תשמט) עמ' קסז
קטז ע"א מה שמועה שמע ובא לב אליהו (תשסה) בראשית עמ' רכח
קטז ע"א מה שמועה שמע ובא מאיר נתיבות ח"ב עמ' קלא
קטז ע"א מה שמועה שמע ובא רוח חיים (חיד"א) עמ' קנב
קטז ע"א מה שמועה שמע ובא ונתגייר בית יצחק (שמלקיש) על התורה מאמר עה אות א
קטז ע"א מה שמועה שמע ובא ונתגייר רנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' רסה, רעב
קטז ע"א מה שמועה שמע ובא ונתגייר וכו' פניני דעת עמ' קפט
קטז ע"א מה שמועה שמע ובא קריעת ים סוף ומלחמת עמלק אור יהושע דף מא ע"ב
קטז ע"א מה שמועה שמע ובא קריעת ים סוף ומלחמת עמלק חכמת התורה יתרו עמ' א, ב, יג, לב, לט, מא, צד, קא, קט, קיד, קכא
קטז ע"א מה שמועה שמע ובא קריעת ים סוף ומלחמת עמלק ילקוט דברי חכמים שמות סי' רכט, רל, רלא
קטז ע"א מה שמועה שמע ובא קריעת ים סוף ומלחמת עמלק לקט אמרי קודש - שמות עמ' עג
קטז ע"א מה שמועה שמע ובא קריעת ים סוף ומלחמת עמלק קומץ המנחה (צונץ) דרוש יט אות ב
קטז ע"א מה שמועה שמע ובא קריעת ים סוף ומלחמת עמלק קרן לדוד שמות עמ' קלב
קטז ע"א מה שמועה שמע ובאילקוט הגרשוני ח"ב
קטז ע"א מה שמועה שמע ובא, מלחמת עמלק וקריעת ים סוף אפיקי יהודה (תשנט) עמ' תתקז
קטז ע"א מה שמועה שמע ובא, קריעת ים סוף שמע ובא תורת אביגדור ח"ד עמ' קצב
קטז ע"א מה שמועה שמע ובא... מלחמת עמלק מתן תורה וכו' באר משה (אפשטיין) שמות עמ' תקא-ב, תרכד-תרכה
קטז ע"א מה שמועה שמע ובא? מלחמת עמלק... מתן תורה...היהדות הלאומית עמ' 135
קטז ע"א מה שמועה שמע ובא? קרי"ס ומלחמת עמלקנר ישראל חלק א דף פא-פב
קטז ע"א מה שמועה שמע וכו' ר' יהושע אומר מלחמת עמלק שמע מדבר קדמות (תשסח) עמ' פח
קטז ע"א מה שמועה שמע יתרו אור יהל ח"א עמ' קנט
קטז ע"א מה שמועה שמע יתרו ובא וכו' ניבי זהב עמ' קפד, תקי
קטז ע"א מחוסר אבר פסול לקרבן בן נחקרן פני משה ח"א עמ' כו
קטז ע"א מחלוקת אם קרבו שלמים לפני מתן תורה אסופת מערכות פסח-בין המצרים עמ' ג
קטז ע"א מלחמת עמלק שמע וכו' קריעת ים סוף שמע ובא וכו' בית ישראל (טויסיג) שמות עמ' נה
קטז ע"א מלחמת עמלק שמעפרי צדיק יתרו אות ב
קטז ע"א מנא הוו ידעי וכו' רבי אבהו אמר אמר קרא והבאים זכר ונקבה וכו'בינה לעתים דרוש לג עמ' ריח
קטז ע"א נקבצו כולם אצל בלעם הרשע לקוטי מאמרים עמ' 109, 130, דובר צדק עמ' 105, רסיסי לילה סי' מד (עמ' 86), קדושת השבת סי' ו (עמ' 32), ז (עמ' 56)
קטז ע"א נקבצו כולם אצל בלעם הרשעפרי צדיק במדבר אות טו
קטז ע"א נשבע הקב"ה שאינו מביא מבול לעולם רנת יצחק - פרק חלק עמ' שיא
קטז ע"א נתקבצו כולם אצל בלעם הרשעילקוט הגרשוני ח"ב
קטז ע"א נתקבצו כולם אצל בלעם הרשע...קדושת לוי דף עא ע"ד
קטז ע"א נתקבצו כולם אצל בלעם וכו' פתחו כלם אסופת מערכות פסח-בין המצרים עמ' ח
קטז ע"א נתקבצו כולם אצל בלעם וכו'יערות דבש ח"ב עמ' סט
קטז ע"א נתקבצו כולם אצל בלעם... מה קול ההמוןלבני ישראל (הישן) דרוש ז
קטז ע"א נתקבצו כל אוה"ע אצל בלעם הרשעאור הישר בראשית דף יט ע"א
קטז ע"א עוז הוא תורה דברי יחזקאל שרגא תליתאה עמ' עדר, שו
קטז ע"א 'עורי צפון ובואי תימן' התנערי אומה שמעשיה צפון ותבוא אומה שמעשיה בצפון ובדרום תורת אביגדור ח"ד עמ' רמו
קטז ע"א פלוגתא אי יתרו קודם מתן תורה בא או אחר מתן תורה בא לחמי תודה דף ריג ע"ב, רמא ע"א, רנג ע"א
קטז ע"א פתחו כולם ואמרו ה' יברך את עמו בשלום באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' תקעב, שמות עמ' תקמא, תרצו, ויקרא עמ' שמט
קטז ע"א פתחו כולם ואמרו ה' יברך את עמו בשלום רנת יצחק - פרק חלק עמ' רלו
קטז ע"א צאנו ומחלבהן משנת חיים בראשית עמ' נז
קטז ע"א קודם מת"ת היה לישראל תורת הקרבת קרבנות כב"נ רנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' רעה
קטז ע"א קודם מתן תורה כולם בני נח היו - רש"י אור אברהם - רות עמ' עז, תג
קטז ע"א קרבו שלמים בני נח משנת חיים ויקרא עמ' סז, שפז
קטז ע"א קרבו שלמים לבני נח אור אברהם בראשית עמ' לו
קטז ע"א ר' אלעזר אומר קריעת ים סוף שמע ובא המעלות לשלמה (תשמז) עמ' קעב
קטז ע"א ר' יהושע אומר מלחמת עמלק שמע ובא המעלות לשלמה (תשמז) עמ' קעב
קטז ע"א רבי יהושע אומר מלחמת עמלק שמע ובא, ופליג עם רבי אלעזר המודעי שאמר מתן תורה שמע ובא ארוחת תמיד עמ' קנ ע"ב ד"ה ובילקוט
קטז ע"א רש"י - קודם מתן תורה כולהו בני נח אור אברהם בראשית עמ' ב, ט, עט, רל
קטז ע"א רש"י - קודם מתן תורה כולהו בני נח אור אברהם שמות עמ' ב, ז, ח, כז, קפד
קטז ע"א רש"י ד"ה עוז לקוטי שיחות חכ"ג עמ' 346
קטז ע"א רש"י ד"ה עוז, התורה היא מעוזן של ישראל מנחת יואל עמ' רנח, שלד
קטז ע"א רש"י, קודם מתן תורה כולהו בני נח שירת הפסח אות קלד
קטז ע"א שבשניתנה תורה לישראל וכו' נתקבצו כולם אצל בלעם הרשע וכו' פתחו בולם ואמרו ה' יברך את עמו בשלום אוצרות חיים - מעלות התורה עמ' קנה
קטז ע"א שחיין ראשי איברים משנת חיים ויקרא עמ' תא
קטז ע"א שכשניתנה תורה לישראל הי' קולו הולך וכו' לקוטי שיחות חי"ג עמ' 22, ח"כ עמ' 226
קטז ע"א שכשניתנה תורה לישראל הי' קולו הולך מסוף העולם ועד סופו כו' נתקבצו כולם אצל בלעם הרשע כו' פתחו כולם ואמרו ה' יברך את עמו בשלום תורת מנחם חמ"ט עמ' 431
קטז ע"א שכשניתנה תורה לישראל היה קולו הולך... וכל מלכי עכו"ם אחזתן רעדה וכו' באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' שפט, שמות עמ' תרג, במדבר עמ' תקנד-ה
קטז ע"א שלא נעבדה בהן משנת חיים בראשית עמ' קיג, קיח, קכה, קכז, קכט, קלו
קטז ע"א שלמים לא משנת חיים שמות בריש הספר, קנא
קטז ע"א שמא מבול בא לעולם... אמר להם וישב ה' מלך לעולם, וברש"י באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' רסד, ויקרא עמ' תרעג, במדבר עמ' תקנד-ה, מלכים עמ' תיז
קטז ע"א שמא מביא מבול לעולם דרשות מהר"ם בנעט עמ' לה, קכו
קטז ע"א שמע ובא ונתגייר משנת חיים שמות עמ' קמח, קנט
קטז ע"א שמע מלחמת עמלקתכלת מרדכי (קלצקי, תרפח) דף מב ע"ג
קטז ע"א תוד"ה דלמא משנת חיים דברים עמ' שמ
קטז ע"א תמים בדרכיו צדיק במעשיו ברכת טוב עמ' מד
קטז ע"א תמים בדרכיו צדיק במעשיו, ובמהרש"א בית ישי - דרשות עמ' רעח
קטז ע"א תתנער אומה שמעשיה בצפון וכו' באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' תקו, שמות עמ' תרצב, ויקרא עמ' קט-י, דברים עמ' תקעא, מלכים עמ' סד
קטז ע"א תתנער אומה שמעשיה בצפון, ותבוא אומה שמעשיה בצפון ובדרוםדרשות שבט הלוי עמ' קנה
קטז ע"ב דגלי יהודה דרוש ב אות ד
קטז ע"ב אין לך כל שר ונגיד שלא בא על רחב וכו' באר משה (אפשטיין) יהושע-שמואל עמ' מא
קטז ע"ב אין עושין מזבח מדבר שנשתמש בו הדיוט אור אברהם בראשית עמ' קפב
קטז ע"ב אין עכו"ם מצווין על שחוטי חוץ קרן פני משה ח"א עמ' קה
קטז ע"ב אמרה יהא מחול לי בשכר חבל חלון ופשתים אוצרות חיים - אישים ח"ו עמ' קסא
קטז ע"ב אסור לסייען ולעשות וכו' משנת חיים דברים עמ' רלג
קטז ע"ב בירושלים וכו' לקוטי שיחות חכ"ד עמ' 83
קטז ע"ב במת יחיד צריך עצים להקטרה רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תצ
קטז ע"ב בקר"א, מצות ועשו לי מקדש במשכן שירת הפסח אות קמא
קטז ע"ב גבי הך דאסור לסייע ידי עכו"ם להקריב בחוץ ולעשות שליחותן ברית שלום (תשסח) עמ' פא
קטז ע"ב גבי הך דאסור לסייע ידי עכו"ם להקריב בחוץ ולעשות שליחותן ברית שלום (תעח) דף יג ע"ד
קטז ע"ב גובה מכל שבט ושבט חמישים שהן שש מאותפרי צדיק פ' שקלים אות ו
קטז ע"ב גובה מכל שבט ושבט חמשים שהן שש מאות באר משה (אפשטיין) מלכים עמ' תט
קטז ע"ב הא כיצד גובה מכל שבט ושבט בית יצחק (שמלקיש) על התורה מאמר צג אות ב
קטז ע"ב ואין הנכרים מצווין משנת חיים דברים עמ' רלו
קטז ע"ב ואין הנכרים מצווין כו' משנת חיים ויקרא עמ' שכה
קטז ע"ב ואין הנכרין מצווין על שחוטי חוץ משנת חיים במדבר עמ' תכג
קטז ע"ב 'ויקן דוד'... גובה מכל שבט ושבט שיחות הרב צבי יהודה שמות עמ' 375 ,369-370
קטז ע"ב וכתיב ויקן דוד וכו' אהלי יעקב (הוסיאטין) דף קצד ע"ב
קטז ע"ב ורש"י ד"ה דמסקא ימא שירטון דגלי יהודה דרוש ב אות ג הגהה ב
קטז ע"ב זילו ודברו תרי עולמי גולאי וכו'שופרא דישראל (תשסו) עמ' רסז
קטז ע"ב כל נידר ונידב קרב בבמה משנת חיים ויקרא עמ' תקכד
קטז ע"ב כשנכנסו ישראל ליריחו היתה רחב בת חמישים דבר טוב עמ' קסו
קטז ע"ב כתוב א' אומר ויתן דוד אמרי יוסף בראשית דף קעז ע"ג
קטז ע"ב לא ירד מבול בא"י מי מרום חי"א עמ' פג
קטז ע"ב לא קרבו קודם מ"ת קרבנות הנאכלים באר שרים במדבר פ' הקדמה
קטז ע"ב לא קרבו שלמים משנת חיים בראשית עמ' סז, עז, קיד, קלו, קמב, קנט, רעד, ערה, תכד
קטז ע"ב מה מזבח שלא נשתמש בהם הדיוט רנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' שו
קטז ע"ב מה שמועה שמע ובא קריעת ים סוף ומלחמת עמלקיד אהרן עמ' קכ
קטז ע"ב מנא הוו ידעי משנת חיים בראשית עמ' צח
קטז ע"ב נתגיירה, אמרה יהא מחול לי בשכר חבל חלון ופשתים באר משה (אפשטיין) יהושע-שמואל עמ' מב
קטז ע"ב עכו"ם בזה"ז רשאין לעשות וכו' במה וכו' ומקריב עלי' לקוטי שיחות חי"ד עמ' 71
קטז ע"ב רחב וכו' אחר נ' שנה נתגיירה אוצרות חיים - אישים ח"ו עמ' קסג
קטז ע"ב שהתיבה קולטתו משנת חיים בראשית עמ' קיד
קטז ע"ב תוד"ה אסור משנת חיים דברים עמ' רלב
קטז שמא הקב"ה מביא מבול לעולםאגלי טל (פרייל) מאמר שני פרק א
קטז שמא הקב"ה מביא מבול לעולםאגלי טל (פרייל) מאמר שני פרק א
קטז. אין עוז אלא התורה נטריקן (תשעד) עמ' קא
קטז. אין עוז אלא התורה תפארת צבי במדבר עמ' קלב
קטז. אין עוז אלא התורה תפארת צבי שמות עמ' רעב, שלג
קטז. אמר להם [בלעם] חמדה טובה יש לו בבית גנזיו שהיתה גנוזה אצלו תתקע"ד דורות וכו' וביקש ליתנה לבניו באר הגולה באר ד הערה 1265
קטז. אמר רבי אלעזר מנין למחוסר אבר שנאסר לבני נח להקריב לגבוה אמר קרא להחיות אתך בדומין לך, ודילמא תמים בדרכיו צדיק במעשיו בית יצחק (ויינברגר) עמ' י
קטז. בזמן מ"ת נתכנסו כל האומות אצל בלעם וכו' השיבן בלעם כבר נשבע שלא יביא מבול ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קפה, רמ, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' ר, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' פה
קטז. בני נח הקריבו עולות קישוטי כלה (תשסג) עמ' קכא
קטז. בענין קרבנותיו של נח וכו' תורת העולה ח"ג פרק עג, עד
קטז. בשעה שנתן הקב"ה התורה לישראל נתכנסו האומות וכו' בישורון מלך ח"א עמ' שטו
קטז. בשעה שקבלו התו אפ' א"ה שמא מבול מביא לעולם עץ חיים (אנג'יל בן חיים) דף י ע"ד
קטז. בשעת מ"ת נתקבצו כל מלכי הגוים אצל בלעם וכו' דרך ה' (באום) ח"ב פ"ד אות כו, נא
קטז. בשעת מתן תורה באו אוה"ע אצל בלעם ושאלוהו האם העולם חרב? ואמר להם שהקב"ה נותן תורתו לישראל שנא' ה' עוז לעמו יתן ה' יכוך את עמו בשלום דעת תורה דברים ח"ב עמ' רנב
קטז. בשעת קבלת התגרה נזדעזעו כל אומות העולם ונתקבצו כולם אצל בלעם וכו' בת עין (תשסז) עמ' של
קטז. בשעת קבלת התורה באו אומות העולם אל בלעם אמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) נח יא
קטז. בתוס' באדם אף טריפה יכול לחיות דאית ליה מזלא ויגד יעקב עמ' תרצה
קטז. ה' למבול ישב שכשניתנה הקב"ה תורה לישראל הי' קולו הולך מסוף העולם ועד סופושם משמעון (שפירא) עמ' סה
קטז. ה' עוז לעמו יתן ה' יברך את עמו בשלום, נאמר על שעה שנתן הקב"ה את התורה לישראל, וברש"י ויברך דוד עמ' א
קטז. ה' עוז לעמו יתן קאי אמתן תורה לקוטי מהרין ותולדות יצחק בן לוי (תשסה) עמ' קפד
קטז. האומות שאלו את בלעם "ד' למבול ישב" אמרי נועם (מועדים) סי' ח לשבועות
קטז. הבא בהמה שחיין ראשי איברים שלה גור אריה ויקרא פ"א אות נג
קטז. היה קולו הולך עיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תשצב
קטז. הפסוק 'ר' יברר את עמו בשלום' נדרש על שעת מתן תורה עטרת ישועה (תשסד) אות כג לעיו"כ בשעת כל נדרי
קטז. הפסוקים במזמור הבו לה, בני אלים מוסבים על מתן תורה תפארת ישראל (הרטמן) עמ' תתרלח הערה 174
קטז. התורה נקרא עוז מגלה עמוקות (תשסח) אופן צו, קכב
קטז. התורה נקראת עוז שנא' ה' עוז לעמו יתן אגרא דכלה ח"ג עמ' צא
קטז. ואין עוז אלא תורה אמרי נפתלי ח"א עמ' עט
קטז. ואין עוז אלא תורה אמרי נפתלי עמ' עט
קטז. ואף רחב הזונה אמרה לשלוחי יהושע כי שמענו אשר הוביש ה' את מי ים סוף וכו' דאפילו אקשויי נמי לא אקשו וכו' של"ה פרשת כי תצא אות לב
קטז. וביקש ליחנה לבניו שנאמר ד' עוז לעמו יתן שרגא המאיר מועדים עמ' שסא, שסג, שעז
קטז. ויקח מכל הבהמה הטהורה, מי הוי טהורים וטמאים וכו' כתנות אור עמ' ל
קטז. וישב ה' מלך לעולם במבולקסת הסופר (תשעו) עמ' רמב {ספירת 'מלכות' - חרב}, רנד {כמו שבבריאת העולם היה אדם יחידי, כך עכשו נח}
קטז. וישמע יתרו שמע קריעת ים סוף וכו' אמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) יתרו י
קטז. וישמע יתרו מה שמועה שמע ובא אמרי משה (פינטו) ח"ב עמ' צז
קטז. וישמע יתרו - מה שמועה שמע יתרו וכו' דברי אברהם דף כג ע"ד, כט ע"ג
קטז. וישמע יתרו וגו' מה שמועה שמע ובא וכו' מלחמת עמלק שמע וכו' קריעת ים סוף שמע וכו' לב אליהו (תשלב) עמ' צא
קטז. וישמע יתרו וגו' רבי יהושע אומר מלחמת עמלק וכו', מתן תורה שמע כרם חמד (תשסו) עמ' ס
קטז. וישמע יתרו כהן מדין מה שמועה שמע וכו' ר"א אומר קריעת ים סוף ישמרו דעת עמ' קסד
קטז. וישמע יתרו מה שמועה שמע ובא קריאת ים סוף ומלחמת עמלק בך יברך ישראל (תשסח) עמ' עו, צא
קטז. וישמע יתרו מה שמועה שמע ובא קריעת ים סוף ומלחמת עמלק קהלת דוד (טאלנא, תשסג) עמ' קלו
קטז. וישמע יתרו, מה שמועה שמע ובא ונתגייר, ר' יהושע אומר מלחמת עמלק שמע ובא וכו' אור תורה (קאלמייר, תשסא) עמ' קב
קטז. וישמע יתרו, מה שמועה שמע ובא קריעת ים סוף ומלחמת עמלק מאמרי שלמה ח"א עמ' קמ, ח"ב עמ' רז
קטז. וכשניתנה תורה לישראל הי' קולו הולך מסוף העולם וכו' וכל מלכי עכו"ם אחזתן רעדה ואמרו שירה טוב דעת עמ' רלג
קטז. ולא קמה עוד רוח וכו' אגרא דפרקא (תשסה) עמ' קמט
קטז. זבחים היינו שלמים דמשק אליעזר (רלב"ג) שמות פרק י פסוק כה
קטז. חמדה טובה יש לו וכו' שהיתה גנוזה אצלו תתקע"ד דורות קודם שנברא העולם וכו' אוצר המאמרים (תשס) עמ' קנו
קטז. חמדה טובה מחה ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' שנא
קטז. יתרו אחר מתן תורה בא פנים מסבירות עמ' רכז
קטז. יתרו אחר מתן תורה היה מי השלוח (תשסז) ח"ב דף מט
קטז. יתרו בא להתגייר בעקבות מלחמת עמלק נצח ישראל עמ' תתקיב הערה 100
קטז. יתרו מה שמועה שמע ובא שמע קריעת ים סוף ומלחמת עמלק עטרת ישועה (תשסד) שמן ששון לחנוכה פ"ב אות ב
קטז. יתרו מה שמועה שמע ובא, קריעת ים סוף ומלחמת עמלק אמרי נועם (מועדים) סי' ה ליום ב דפסח
קטז. יתרו קודם מ"ת בא דמשק אליעזר (רלב"ג) במדבר פרק יב פסוק א, פסוק א(2)
קטז. יתרו קודם מ"ת היה וכו' לאחר מ"ת היה צפנת פענח (תשסו) עמ' רנ
קטז. יתרו קודם מ"ת היהטוב טעם שמות עמ' קכב
קטז. יתרו קודם מתן תורה מה שהיה הוא שיהיה עמ' קכא
קטז. כבר נשבע שאינו משחית כל בשר אור חדש פ"א אות 1203
קטז. כל מחוסר אבר נאסר להקרבה לב"נ גור אריה ויקרא פ"א אות נג
קטז. כל שהתיבה קולטתן בידוע שהן טהורין אין התיבה קולטתן בידוע שהן טמאים ים שמחה עמ' מו
קטז. כשהקב"ה נתן תורה לישראל היה קולו הולך מסוף העולם... חמדה טובה יש לו בבית גנזיו תפארת ישראל (הרטמן) עמ' תמו, תמז הערה 10
קטז. כשניתנה התורה וכו' כל מלכי עכו"ם אחזתן רעדה וכו' פתחו כולם ואמרו ה' יברך את עמו בשלום דברי חיים על התורה (תשנט) עמ' צ
קטז. כשניתנה תורה היה קולו הולך מסוף העולם וכו' נחלת יעקב (תשעג) עמ' עז
קטז. כשניתנה תורה לישראל היה קולו הולך מסוף העולם ועד סופו תפארת ישראל (הרטמן) עמ' תג הערה 76
קטז. כשניתנה תורה לישראל היה קולו הולך מסוף העולם ועד סופו וכו' וכל מלכי עכו"ם וכו' ואמרו שירה אוצר המאמרים (תשס) עמ' קנט
קטז. כשניתנה תורה לישראל היה קולו הולך מסוף העולם ועד סופו וכל מלאכי אוה''ע אחזתן חיל רעדה בהיכליהן... מיד פתחו כולם ואמרו ה' יברך את עמו בשלום שפתי חיים ח"א (תשנד) עמ' תסג, ח"ג עמ' קמח
קטז. כשניתנה תורה לישראל היה קולו הולך מסוף העולם ועד סופואור לפני הדורשין עמ' 21
קטז. כשניתנה תורה לישראל וכו' נתקבצו כלם אצל בלעם וכו' שמא מבול בא לעולם וכו' א"ל וכו' ה' עז לעמו יתן מיד פתתו כולם ואמרו ה' יברך את עמו בשלום דעת חכמה ומוסר ח"א עמ' ס
קטז. כשניתנה תורה נתקבצו אצל בלעם ואמרו לו מה קול ההמון ששמענו, שמא מבול בא לעולם אור חדש פ"ה אות 548
קטז. כשנתן הקב"ה תורה לישראל נתקבצו כל האומות שבעולם לבלעםאהבת דוד (וועגער) עמ' 50
קטז. כשנתנה תורה לישראל היה קולו הולך וכו' וכל מלכי עובדי כוכבים אחזתן רעדה וכו' שמא מבול בא לעולם באר הגולה באר ד הערה 1265
קטז. כתנאי וישמע יתרו כהן מדין מה שמועה שמע ובא ונתגייר וכו' של"ה - מס' שבועות אות רטז בהגה"ה, ריז בהגה"ה ב'
קטז. לא יהיה עוד המים למבול של מים אבל מביא מבול של אש נזר הקדש ח"א עמ' תקיח
קטז. לא קרבי בני נח שלמים נזר הקדש ח"א עמ' תיט
קטז. מאליהן באו החיות אל התיבה ערבי נחל (תשסד) עמ' קו
קטז. מה מזבח שלא השתמש בו הדיוט פרורים משלחן גבוה ח"ה שאלה נ
קטז. מה שמועה שמע ובא אור גנוז (מוסקוביץ) עמ' קמח
קטז. מה שמועה שמע ובא קישוטי כלה (תשסג) עמ' קיז
קטז. מה שמועה שמע ובא וכו' אגרת הפורים (לאער) עמ' כו
קטז. מה שמועה שמע ובא קי"ס ומלחמת עמלק בנין שלמה ח"ב (תשסז) עמ' נה
קטז. מה שמועה שמע ובא קרי"ס ומלחמת עמלק עירין קדישין השלם עמ' קז
קטז. מה שמועה שמע ובא קריעת ים סוף ומלחמת עמלק ברכת דוד עמ' סו, סח, ק
קטז. מה שמועה שמע ובא קריעת ים סוף ומלחמת עמלק נועם המוסר עמ' קיד
קטז. מה שמועה שמע ובא קריעת ים סוף ומלחמת עמלק צמח ה' לצבי (תשסז) עמ' רלו
קטז. מה שמועה שמע ובא רי"א מלחמת עמלק שמע וכו' צפנת פענח (תשסו) עמ' רכד, רלח, רלט
קטז. מה שמועה שמע ובא, מלחמת עמלק שמן ראש (כץ) ח"ו עמ' קסד
קטז. מה שמועה שמע ובא, מלחמת עמלק וכר מתן תורה וכו' מגלה עמוקות (תשסח) אופן רטו
קטז. מה שמועה שמע וכא וכו' פרדס מנחם עמ' עח
קטז. מה שמועה שמע קריעת ים סוף ומלחמת עמלק ערבי נחל (תשסד) עמ' שפ
קטז. מהרש"א - כל שהתיבה קולטתן בידוע שהן טהורים ים שמחה עמ' מו
קטז. מחוסר אבר נאסר לבן נח גדולי מוסר עמ' סז
קטז. מחלוקת אי בני נח מקריבים שלמים יוסף לקח כרך א ח"א עמ' לז, לח
קטז. מניחן בבית גנזיו הוא התורה שהיא חמדה גנוזה כנסת יחזקאל (הכהן) עמ' שסח
קטז. מתן תורה שמע ובא תורה בציון עמ' תעא
קטז. נח הי' תמים במעשיו וכו'שם משמעון (שפירא) עמ' ו
קטז. נח היה תמים בדרכיו נועם המוסר עמ' יג
קטז. נח תמים בדרכיו פירש"י סבלן כוונת הלב עמ' קפה
קטז. נתקבצו כולם אצל בלעם הרשע ואמרו לו מה קול ההמון ששמענואלומת יוסף דף לא ע"ב
קטז. נתקבצו כולם אצל בלעם הרשע ואמרו לו מה קול ההמון ששמענואלומת יוסף דף מט ע"ב
קטז. נתקבצו כולם אצל בלעם וכו' ה' עת לעמו יתן צפנת פענח (תשסו) עמ' מד, שט
קטז. עוז הוא התורה ספרי המגיד מקאזניץ עמ' קעו, ריא
קטז. עוז זו תורה ערבי נחל (תשסד) ח"ג עמ' יג
קטז. עולות הקריבו בני נח, והא דכתיב ויזבחו שלמים היינו שלימים בעורן כסף נבחר עמ' י
קטז. פלוגתא אי יתרו בא קודם מתן תורה או אחר מתן תורה ערבי נחל (תשסד) עמ' תתשצט
קטז. קדמה תורה לבריאת העולם ונתקמטו ויברך דוד עמ' קעב
קטז. קרבו שלמים בני נח וכו' חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' רמ
קטז. ר' אלעזר המודעי אומר מתן תורה שמע ובא וכו', נתקבצו כולם אצל בלעם הרשע וכו' אור תורה (קאלמייר, תשסא) עמ' קב
קטז. רש"י - תמים בדרכיו, ענו וסבלן מבשר טוב - זכות נשים צדקניות עמ' רנח
קטז. רש"י קישוטי כלה (תשסג) עמ' עח
קטז. רש"י ד"ה תמים פרדס מנחם עמ' כז
קטז. שבאו אומות העולם אצל בלעם וכו' ואמר ה' עוז לעמו יתן זרע קודש - מועדים עמ' צד, קח
קטז. שמא מביא מבולאשל חיים ח"א עמ' טו
קטז. שמע ובא קריעת ים סוף קובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ו עמ' קטו
קטז. תורה נקרא עוז שמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' קז
קטז. תתקע"ד דורות ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' שעב
קטז. תתקע"ד דורות קודם בריאת העולם ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' רלא
קטז: אימיה דשבור מלכא שדרא קרבנות קרבן מנחה (תשעד) עמ' קכב
קטז: אין לך כל שר ונגיד וכו' ערבי נחל (תשסד) עמ' תשא
קטז: אסור לסייען תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' רט
קטז: בשעת מתן תורה נתקבצו כל האומות אצל בלעם וכו' קומץ המנחה (צונץ) דרוש קז אות ג, דרוש קיז אות יא, דרוש קנג אות ה
קטז: גבה מכל שבט נ' שקלים, ובתוס' מנחת יצחק בראשית-שמות עמ' ע
קטז: דתניא כתוב אחד אומר ויתן דוד וגו' משקל שש מאות וגו' וכתיב ויקן וגו' בכסף שקלים המשים וכו' נועם אליעזר שמות דף רלג ע"ב
קטז: הי מינייהו לא הוה וכו' רנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' רסז
קטז: הרעיש את כל העולם כולו עיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תתמא
קטז: כשם שמחנה במדבר כך מחנה בירושלים נצח ישראל עמ' סד הערה 40
קטז: כשניתנה תורה היה קולו הולך מסוף העולם ועד סופו תפארת משה עמ' קעז
קטז: כשניתנה תורה לישראל הי' קולו הולך מסוף העולם ועד סופו חמודי צבי מועדים עמ' תקצח
קטז: מה מזבח שלא ישתמש בה הדיוט אף עצים וכו' צפנת פענח (תשסו) עמ' שפא
קטז: מה מזבח שלא ישתמש בו הדיוט וכו' חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' סו
קטז: מה מזבח שלא נשתמש בו הדיוט וכו' עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' לג
קטז: נתקבצו האומות אצל בלעם בשעת מתן תורה אגרא דכלה ח"ב עמ' קסב
קטז: ענין שדוד המלך ע"ה מצא מקום הראוי לבנין ביהמ"ק והכין כסף וזהב וכו' אור ישרים (תשסב) עמ' רנו
קטז: שלשה מחנות היו במדבר חנן אלקים עמ' עד, מקראי קדש (תשנג) עמ' קלב
קטז: תד"ה אסור תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' ה
קי ע"א אר"ש בן עזאי בא וראה מה כתיב בפרשת הקרבנות וכו' טוב ירושלים ויקרא פ"ה פסוק ט
קי ע"א הזורק מקצת דמים בחוץ חייב, וברש"י מון מתנה אחת רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תק
קי ע"א המקריב קדשים, אמאי והאיכא חציצה, וברש"י שהבשר אינו ראוי להקטרה חוץ בין אימורין למערכה כו' רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תצג
קי ע"א תוד"ה ואי משנת חיים בראשית עמ' רצג
קי ע"א תוד"ה ואי משנת חיים דברים עמ' רנא
קי ע"א תוס' ד"ה ואי מאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף קטו ע"ב
קי. המקריב קדשים ואימוריהן בחוץ חייב יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' לט, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' כא
קי. הקומץ והלבונה שהקריב אחד בפנים ואחד בחוץ יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' עב
קיא ע"א רש"י, אין במת צבור אלא במקום אחד רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תקנט
קיא ע"א שחט וכו' והעלה בחוץ משנת חיים ויקרא מכתבים ה, ו
קיא ע"א שירי מצוה הן משנת חיים דברים עמ' רפ
קיא ע"ב תוד"ה השוחט תיבת גמא (תשעא) ח"ב עמ' קצט
קיא: כל שאין ראוי לפנים אין חייבים עליו בחוץ עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' סח
קיב ע"א פרת חטאת ששרפה חוץ מגתה וכו' בגמ' ברית שלום (תעח) דף ק ע"ד
קיב ע"א פרת חטאת ששרפה חוץ מגתה וכו' בגמ' ברית שלום (תשסח) עמ' תרמד
קיב ע"א תוס' ד"ה בשעיר מאיר עיני חכמים מהדו"ב ח"ב דף יט ע"א, כ ע"ב, כא ע"א
קיב ע"א תוס' ד"ה כשם מאיר עיני חכמים מהדו"ב ח"ב דף יז ע"א
קיב ע"ב דברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' טז
קיב ע"ב אין כיהון בבמה המאור הגדול (גר"א) עמ' תי
קיב ע"ב אין רחיצת יו"ו בבמה רנת יצחק תענית עמ' צ
קיב ע"ב באו לגלגל הותרו הבמותיערות דבש ח"ב עמ' רפח
קיב ע"ב באו לירושלים נאסרו הבמות צמח צדקה עה"ת עמ' קעו
קיב ע"ב באו לירושלים נאסרו הבמות ולא הי' להן עוד היתר לקוטי שיחות חי"ד עמ' 70
קיב ע"ב באו לשילה- והיא היתה מנוחה... באו לירושלים- והיא היתה נחלהכוזרי מאמר ב סי' כ
קיב ע"ב באו לשילה וכו' בית אבנים לקוטי שיחות ח"ד עמ' 1260, חט"ז עמ' 470
קיב ע"ב באו לשילה וכו' קדשים קלים וכו' בכל הרואה לקוטי שיחות חכ"ד עמ' 83
קיב ע"ב באו לשילה נאסרו הבמות באר משה (אפשטיין) יהושע-שמואל עמ' רמד
קיב ע"ב באו לשילה נאסרו הבמות וכו' מנוחה וכו' נחלה הל' בית הבחירה (שניאורסון) עמ' כא, קו, קח, קכה
קיב ע"ב באו לשילה...ולא היה שם תקרה...והיא היתה מנוחהקדושת לוי דף נט ע"ב
קיב ע"ב בכל הרואה, ורש"י תורת מנחם חנ"ז עמ' 255
קיב ע"ב ברש"י ד"ה המטיב, מטיב היינו מדשן את המנורה רנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' שיז
קיב ע"ב הבמות מותרות משנת חיים בראשית עמ' לו, רסב, רסו
קיב ע"ב היוצק והבולל וכו', אין חייבין עליו משום זרות אור אברהם ויקרא עמ' כג
קיב ע"ב העבודה היתה לבכורות אמרי אש (טאוב) עמ' תי
קיב ע"ב ומשהוקם המשכן נאסרו הבמות (כל הסוגיא) לקוטי שיחות חכ"ד עמ' 79
קיב ע"ב ומשהוקם המשכן נאסרו הבמות והעבודה בכהנים וכו'טוב ירושלים במדבר פ"ג פסוק מה
קיב ע"ב ועבודה בבכורות לקוטי שיחות חי"א עמ' 307
קיב ע"ב ועבודה בבכורות משנת חיים במדבר עמ' כז
קיב ע"ב ועבודה בבכורות משנת חיים בראשית עמ' מו, תי
קיב ע"ב ועבודה בבכורות, וברש"י דכתיב וישלח את נערו בני ישראל רנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' רצג
קיב ע"ב וקדשים קלים בכל הרואה וכו'טוב ירושלים שמות פכ"ד פסוק יא
קיב ע"ב לשילה כו' בית אבנים משנת חיים דברים עמ' תעו
קיב ע"ב מה בין נוב וגבעון לירושלים דרשות מהר"ם בנעט עמ' צה
קיב ע"ב מחוסר זמן כו' בבעליו משנת חיים ויקרא עמ' מז
קיב ע"ב משבאו לירושלים נאסרו הבמות ולא היה להן היתריערות דבש ח"א עמ' קפד
קיב ע"ב משהוקם המשכן נאסרו הבמות דרשות מהר"ם בנעט עמ' צז
קיב ע"ב משהוקם המשכן נאסרו הבמות תורת מנחם חלק לג עמ' 247
קיב ע"ב משכן שילה - בית אבנים אהלי יעקב (הוסיאטין) דף קעג ע"א
קיב ע"ב נוב וגבעון דגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' קפז
קיב ע"ב עד שלא הוקם אוהל מועד היו הבמות מותרותמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 322
קיב ע"ב עד שלא הוקם המשכן היה העבודה בבכורה קרן לדוד בראשית עמ' רכא, רצז, שז, שמות עמ' כח
קיב ע"ב עד שלא הוקם המשכן היה העבודה בבכורות לקט שיחות מוסר ח"ג עמ' רל
קיב ע"ב עד שלא הוקם המשכן היה עבודה בבכורים קרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' שפז
קיב ע"ב עד שלא הוקם המשכן היו הבמות מותרות והעבודה בבכורות וכו'טוב ירושלים במדבר פט"ז פסוק יט
קיב ע"ב עד שלא הוקם המשכן היו הבמות מותרות וכו' כרם טוביה עמ' תד
קיב ע"ב עד שלא הוקם המשכן היו הבמות מותרות ועבודה בבכורות רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תסח, תרל
קיב ע"ב עד שלא הוקם המשכן היו הבמות מותרות ועבודה בבכורות ומשהוקם משכן נאסרו הבמות ועבודה בכהנים באר יוסף (תשמא) ח"ג עמ' שלד
קיב ע"ב עד שלא הוקם המשכן היו הבמות מותרות כו' כי הא דאיפרא הורמיז כו' שדרה קורבנא כו' המום פוסל בהן (ובפרש"י ובפיהמ"ש) תורת מנחם חנ"ז עמ' 233
קיב ע"ב עד שלא הוקם המשכן היתה העבודה בבכורות ברכות אבי דף עו ע"ב
קיב ע"ב עד שלא הוקם המשכן עבודה בבכורות אור אברהם בראשית עמ' עג, קס
קיב ע"ב עד שלא הוקם המשכן עבודה בבכורות שירת הפסח אות י
קיב ע"ב עד שלא הוקם המשכן, ובקרן אורה גבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' סו
קיב ע"ב עולותיהן כו' ורש"י משנת חיים ויקרא עמ' לא, רעח
קיב ע"ב קדושה שילה יש אחריה היתר דרשות ר"י מסלוצק עמ' כו, מז
קיב ע"ב רש"י ד"ה באו לגלגל - והוקבע אוהל מועד לקוטי שיחות ח"ט עמ' 198
קיב ע"ב רש"י ד"ה באו לנוב לקוטי שיחות חי"א עמ' 178
קיב ע"ב רש"י ד"ה ועבודה בבכורות משנת חיים ויקרא עמ' קצח
קיב ע"ב שילה וכו' היא היתה מנוחה לקוטי שיחות חל"ו עמ' 201
קיב ע"ב שילה וכו' היתה מנוחה וכו' באו לירושלים וכו' היתה נחלה לקוטי שיחות חט"ז עמ' 468
קיב ע"ב שילה קדשים קלים נאכלים בו בכל הרואה מה שאין כן בירושליםראשית חכמה, מצוות פרק ו אות ד
קיב ע"ב שלא הוקם כו' בבכורות משנת חיים ויקרא עמ' שפד
קיב פלוגתא רר"ש ורבנן תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' רי
קיב. בעלי מומים בין קבועים בין עוברים וכו' שהקריבן בחוץ פטור עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' כב
קיב. הרובע והנרבע וכו' שהקריבן בחוץ פטור עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' כא
קיב. שעיר המשתלח שהקריבו בחוץ פטור עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' כב
קיב: אין צפון בבמה משמרת איתמר (תשסז) עמ' תקנח
קיב: אין ריח ניחוח בבמה רנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' שנג
קיב: אל המנוחה ואל הנחלה אחרי ראי (תשסד) סדרות סי' לו אות ה
קיב: באו לירושלים נאסרו הבמות פנים מסבירות עמ' קיח
קיב: באו לירושלים נאסרו הבמות ולא היה להן היתר אור חדש פ"ו אות 435
קיב: באו לירושלים נאסרו הבמות, ולא היה להם עוד היתר אור אברהם ברכות עמ' שפג
קיב: באו לנוב וגבעון הותרו הבמות רנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' רסח
קיב: באו לשילה נאסרו הבמות אור חדש פ"ו אות 437-438
קיב: האי דינא מר"א בר"ש גמירנא בב"ה אור אברהם - תלמוד תורה עמ' לא
קיב: הבכורות עבדו עד להקמת המשכן גור אריה בראשית פכ"ה אות מח, שמות פ"ל אות יד, פל"ב הערה 97
קיב: הבכורות עובדים בבמה ולא במשכן עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' סו
קיב: הבמות מותרות ועבודה בבכורות רנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' קכ, קכו
קיב: הקדישן בשעת היתר במות והקריבן בשעת איסור במות יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' מ, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' כג
קיב: ולא משום מחוסר בגדים, וברש"י עיוני רש"י שמות ח"ב עמ' שנד, שנה
קיב: ומה בין במת יחיד לבמת ציבור וכו' וכיהון ובגדי שרת וכלי שרת צפנת פענח (תשסו) עמ' רפד
קיב: ועבודה בבכורות עיוני רש"י שמות ח"ב עמ' רלו, תיד
קיב: ורש"י ד"ה כי, וד"ה ליתן היתר הבמות וכו' שלא באתם אל המנוחה ואל הנחלה פחד יצחק חנוכה מאמר י
קיב: כל מה שהיה קרב במקדש ובשילה היו קרב במדבר גור אריה דברים פי"ב אות י
קיב: מה בין במת יחיד לבמת ציבור וכו' דברי יונה עמ' קו, קפא
קיב: מחוסר זמן בבעלים כגון זבות הוה ראוי אחר זמנו מגיד דבריו ליעקב (מביאלה, תשסד) עמ' קמה
קיב: מע"ש נאכל בכל הרואה עיוני רש"י דברים ח"א עמ' רפא
קיב: משבאו לירושלים נאסרו הבמות מטר השמים עמ' תקיט
קיב: עד שלא הוקם המשכן היה העבודה בבכורות שפתי חיים ח"ב עמ' שיב
קיב: עד שלא הוקם המשכן היו במות מותרות יוסף לקח כרך א ח"א עמ' לח
קיב: עד שלא הוקם המשכן היו הבמות מותרות ועבודה בבכורות שפתי חיים - מידות ועבודת ה' ח"ב עמ' ע
קיב: עד שלא הוקם המשכן היתה העבודה בבכורות כנסת יחזקאל (הכהן) עמ' כה, קג
קיב: עד שלא הוקם המשכן היתה העבודה בבכורות פרורים משלחן גבוה ח"ה שאלה לד
קיב: עד שלא הוקם המשכן וכו' קרבן מנחה (תשעד) עמ' קכב
קיב: עד שלא הוקם המשכן עבודה בבכורות דרשות שמן רוקח עמ' עג
קיב: עד שלא הוקם המשכן... ועבודה בבכורות המוסר והדעת שמות-ויקרא עמ' נח
קיב: עין שלא זנה עינו מעבירה כללי המצות (צפת תשנב) עמ' 5
קיב: קדושת ירושלים אין אחריה היתר מקראי קדש (תשנג) עמ' קכח
קיב: קודם מ"ת היה העבודה בבכורות גור אריה במדבר פ"ח הערה 90
קיב: קודם מתן תורה שהיתה העבודה בבכורות אור חדש פ"ג אות 92
קיב: שהי' ר"ש אומר כל שהוא ראוי לבא לאחר זמן הרי זה בל"ת ואין בו כרת וחכ"א כל שאין בו כרת אין בו ל"ת שרגא המאיר מועדים עמ' קיד
קיב: שחט מחוסר זמן בגופו עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' כג
קיב: ת"ל אז חללת, אז ביום הקמת המשכן יודע שבשביל חטא וכו' נדחית מהכהונה יוסף לקח כרך א ח"א עמ' קפח
קיב: תקופת נוב וגבעון שבה הותרו הבמות פחד יצחק חנוכה מאמר י
קיג האם ירד מבול בא"יבית אבא (גוטווירטה) פתח הבית עמ' 5
קיג כל הבריות נמחו במבול חוץ מהדגיםאהל שלמה (סגל) בראשית עמ' קלט
קיג ע"א אין בגדי שרת בבמה גבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' סה
קיג ע"א אין מנחה בבמה משנת חיים בראשית עמ' עז
קיג ע"א אין מנחה בבמה משנת חיים ויקרא עמ' תעו
קיג ע"א אין מנחה בבמה וכו' גבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' רמא
קיג ע"א אין מנחה בבמה וכיהון וכו' דברי ברוך ח"ב סי' ח אות ה
קיג ע"א אין ריח ניחוח בבמה שירת הפסח אות קעד
קיג ע"א אין ריח ניחוח בבמהאמת ליעקב עה"ת עמ' שנב
קיג ע"א איתיביה, מכל אשר בחרבהילקוט הגרשוני ח"ב
קיג ע"א ארץ ישראל - "ארץ לא מטוהרה" תורת מנחם חכ"ו עמ' 108
קיג ע"א הזמן וכו' שוה משנת חיים בראשית עמ' שע
קיג ע"א המבול לא ירד בא"י מי מרום ח"ו עמ' רסא, רצז, ח"ח עמ' טז, יט, נב, קכא
קיג ע"א המבול לא ירד בא"י מי מרום ח"י עמ' לז
קיג ע"א והטמא שוין בזה ובזה משנת חיים ויקרא עמ' שפו, שצא, שצג, תנ
קיג ע"א וכיהון ובגדי וכו' משנת חיים בראשית עמ' מח, רסג, רסח
קיג ע"א ומתן סביב משנת חיים דברים עמ' רפח
קיג ע"א ומתן סביב משנת חיים ויקרא מכתבים ד
קיג ע"א וריח ניחוח משנת חיים במדבר עמ' תכו
קיג ע"א וריח ניחוח משנת חיים בראשית עמ' מח, ע, עט, סה, קח, קטז, קמו, קמ, קמא, קמה, קמח, קנב, קנג, קנה, רסט, שנט, תה
קיג ע"א וריח ניחוח משנת חיים דברים עמ' שנח
קיג ע"א וריח ניחוח משנת חיים שמות עמ' קז
קיג ע"א וריח ניחוח, ורש"י משנת חיים ויקרא עמ' יז, סו, קיד, תקיט, תקכו, תקל, תקלד, מכתבים ד
קיג ע"א ירד מבול בא"י משנת חיים בראשית עמ' קמח
קיג ע"א ירד מבול לא"יילקוט הגרשוני ח"ב
קיג ע"א לא ירד מבול בארץ ישראל ילקוט דברי חכמים בראשית סי' שסו, שפא
קיג ע"א מה הזאתה כנגד הפתח, אף שחיטתה כנגד הפתח שיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 249 ,224
קיג ע"א מתני' הזמן והנותר והטמא, ברש"י, ברע"ב, ובתויו"ט אבן ישראל על התורה עמ' פה
קיג ע"א פלוגתא דר''י ות"ק אי יש מנחה בבמה או לא רביד יוסף (תשסא) עמ' 2
קיג ע"א פלוגתא ר' יוחנן ור"ל אי ירד מבול בא"י ברית שלום (תעח) דף צא ע"ג, קד ע"ד
קיג ע"א פלוגתא ר' יוחנן ור"ל אי ירד מבול בא"י ברית שלום (תשסח) עמ' תרמד, תקפה
קיג ע"א ר' יוחנן סבר לא ירד מבול בארץ ישראל באר יוסף (תשמא) ח"א עמ' כ
קיג ע"א תוד"ה חוץ משנת חיים דברים עמ' רנא
קיג ע"ב איך קיים האורזילא דימא במבול יושב אהלים עמ' ט
קיג ע"ב אנשי דור המבול ברותחין נידונו וכו' ימלא פי תהלתך ח"ב עמ' תכ
קיג ע"ב אפי' קדשי בדק הבית נקראו קרן שנא' ונקרב את קרבן ה' רנת יצחק תליתאה ח"ב עמ' לב
קיג ע"ב במבול היה הבלא לקט שיחות מוסר ח"א עמ' לד
קיג ע"ב ברותחין קלקלו בעבירה וברותחין נדונו צדקת הצדיק סי' קז, תקנת השבין סי' טו (עמ' 144)
קיג ע"ב דור המבול - ברותחין קלקלו וברותחין נדונו קרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' תקכא
קיג ע"ב זה עוג מלך הבשן שעמד בצירי התבה רנת יצחק - פרק חלק עמ' תלד
קיג ע"ב לדידי חזי לי אורזילא דרימא בת יומא והוי כהר תבור וכו' אוצרות חיים - פרד"ס התורה עמ' שנז
קיג ע"ב למה נקרא שמה שנער לפי שכל מתי מבול ננערו שם בשבילי אמונה ח"א עמ' צד
קיג ע"ב לר"ל - עוג נצל מן המבול שישב על התיבהחפץ יהונתן בראשית פ"יד פסוק יג
קיג ע"ב מבול וכו' ברותחין נדונו לקוטי שיחות ח"י עמ' 35, חכ"ה עמ' 23
קיג ע"ב עוג מלך הבשן בזמן המבול אבן ישראל על התורה (תשסב) עמ' יב
קיג ע"ב עוג מלך הבשן בזמן המבול אבן ישראל על התורה עמ' ז
קיג ע"ב עוג מלך הבשן היכא קאי אלא נס נעשה להם שנצטננו בצדי התיבהפרי צדיק בלק אות א, ואתחנן אות ד
קיג ע"ב עוג ניצל מן המבול אור אברהם דברים עמ' יג
קיג ע"ב עוג עמד בצידי התיבה רנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' מט
קיג ע"ב פעם אחת בקשו לגזור טומאה על ירושלים ניבי זהב עמ' תח
קיג ע"ב שאף סיחון ועוג נשתיירו לדעת חכמה ומוסר ח"א עמ' מב
קיג ע"ב שכל מתי מבול ננערו שם מי השילוח (מישור) ח"ב עמ' טז
קיג ע"ב שמה מצולה הכתב והקבלה שמות פי"ב פסוק לו
קיג ע"ב תוס' ד"ה אורזילא בית אהרן (קריספין) דף נו ע"ב
קיג ע"ב תוספות ד"ה זה עוטהכי נמי נפלט סיחוןחפץ יהונתן בראשית פ"יד פסוק יג
קיג ע"ב תלמוד לומר לה' להוציא שעיר המשתלח שאינו מיוחד לה' לחמי תודה דף לח ע"ב
קיג עוג נצל מהמבול הערות אברהם יעקב יצחקי בראשית עמ' מח
קיג פלוגתא אי ירד מבול בארץ ישראל הערות אברהם יעקב יצחקי בראשית עמ' ט
קיג. אין מנחה בבמה ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' כד
קיג. אם א"י בדוקה מטומאת מתים נזר הקדש ח"ב עמ' נו
קיג. אר"י לא ירד מבול לארץ ישראל ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רלט, מקראי קדש (תשנג) עמ' קצג
קיג. בבמה קטנה אין כלי שרת גור אריה במדבר פ"ד הערה 35
קיג. הזמן הנותר והטמא רש"י, רע"ב ותוי"ט אבן ישראל על התורה (תשסב) עמ' קכא
קיג. ומתן סביב זבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' קסד
קיג. טהורים וטמאים מעבירה נזר הקדש ח"ב עמ' צב
קיג. יש מנחה בבמה גור אריה ויקרא פכ"א הערה 231
קיג. לא היה מבול בארץ ישראל מבשרת ציון ח"ג עמ' נב
קיג. לא ירד מבול בא"י בן פורת (ענגל) ח"א סי' יא דף מח ע"ג-ע"ד
קיג. לא ירד מבול בא"י וכו'קסת הסופר (תשעו) עמ' רנ
קיג. לא ירד מבול באר"י מנחת יצחק בראשית-שמות עמ' לא
קיג. לא ירד מבול לא"יטוב טעם בראשית עמ' פג
קיג. מבול לא ירד לארץ ישראל צפנת פענח (תשסו) עמ' רנו
קיג. מה הזאתה כנגד הפתח אף שחיטתה כנגד הפתח וכו' דברי חיים על התורה (תשנט) עמ' קלב, קלה, קלח
קיג. מזה דמה ורואה ההיכל מרחוק תפארת צבי ויקרא עמ' קיט
קיג. מח' ר"י ור"ל אי ירד המבול בארץ ישראל כתנות אור עמ' כט
קיג. מחלוקת אם ירד מבול בא"י נזר הקדש ח"ב עמ' לד, נד
קיג. מר סבר ירד מבול לא"י ומר סבר לא ירד וכו' מי לא ירדו עליך גשמים ביום זעם עקבי אבירים עמ' מט
קיג. נותר ומחשבת חוץ לזמנו נוהגים בבמה גור אריה ויקרא פי"ט הערה 69
קיג. רי"א אין מנחה בבמה שבות יעקב (אבולפיה) עמ' עו
קיג. תד"ה לא ירד וכו' תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קלד
קיג: אורזילא [ראם] תורת יחיאל בראשית עמ' עט
קיג: אלא לר"ל אורזילא היכן קם ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רלט
קיג: אם הי' המבול בא"י תורת יחיאל בראשית עמ' מו
קיג: האוכל מעפר בבל כאילו אוכל בשר אבותיו יוסף לקח כרך א ח"א עמ' קלב, ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' כ
קיג: הדגים שבים לא מתו במבול מגיד דבריו ליעקב (מביאלה, תשסד) עמ' כ
קיג: כאן קודם הגרלה כאן אחר הגרלה יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' מד, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' כב
קיג: לא ירד מבול לא"י מכתב מאליהו ח"ב עמ' 155
קיג: מבול בא"י שערים מצוינים בראשית-שמות עמ' לח
קיג: עד שלא הוקם המשכן היה העבודה בבכורות נזר הקדש ח"א עמ' תצד
קיג: עוג מלך הבשן היכא קאי ? אלא נס נעשה להם' שנצטננו בצידי התיבהבית ישראל (טויסיג) תנינא ח"ב עמ' צ
קיג: ראם קרניו קשרו בתיבה רב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' רב
קיג: שכל מתי מבול ננערו שם מי השלוח (תשסז) ח"ב דף טז
קיג: שנפלט מדור המבול גור אריה בראשית פי"ד אות כא
קיג: שנצטננו בצירי התיבה זבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' ט
קיג: תוס' ד"ה אורזילא מים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' פג
קיד ע"א ומעלה מעל בה' לרבות קדשים קלים שהם ממונו למדנות (תשנח) פ' ויקרא אות נט
קיד ע"א ישרות תקריבו חובות לא תקריבודרשות אל עמי דרוש לא
קיד ע"א תוס' ד"ה וקסבר מאיר עיני חכמים מהדו"ג ח"ב דף שד
קיד ע"ב מנין לזובח פסח בבמת יחיד וכו' מנחת מרדכי עמ' מ
קיד ע"ב תוד"ה היתר משנת חיים במדבר עמ' שנט
קיד ע"ב תוד"ה היתר, שטמ"ק אות ל"א תיבת גמא (תשעא) ח"ב עמ' ר
קיד ע''ב ק"פ אינו קרב בבמת יחיד אבן ישראל על התורה (תשסב) עמ' כא
קיד. רבי יוסי הגלילי ס"ל קדשים קלים ממון בעלים הוא ערבי נחל (תשסד) עמ' תתשנז
קיד. רש"א מנין לזובח את הפסח בשעת איסור הבמות שהוא בל"ת עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' עו
קיד. רש"י איסור נעבד נוהג רק קודם הקדשו גור אריה ויקרא פ"א הערה 197
קיד: ג' בתי דשנים היו אחד בעזרה ואחד בהר הבית ואחד מחוץ לירושלים גור אריה ויקרא פ"ד הערה 59
קיד: מנין לזובח פסח בבמת יחיד בשעת איטר הבמות אור אברהם ברכות עמ' שלה
קיד: מנין לזובח פסח בבמת יחיד וכו' אור אברהם - מסכת מגילה עמ' רנח
קיד: נזיר וכו' שהקריבו חטאתם ואשמם תוך ימי הספירה פטורים עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' כד
קיז ע"א אלא שתי מחנות לקליטה, ברש"י ובקר"א גבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' רא
קיז ע"א בגמ'בנין אפרים עמ' ריד [הלכה]
קיז ע"א כל נידר ונידב היה קרב בבמה שאין וכו'טוב ירושלים דברים פי"ב פסוק ח
קיז ע"א כל שהציבור והיחיד מקריבין דברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' רעא
קיז ע"א כל שנידר ונידב משנת חיים שמות עמ' קנה
קיז ע"א נזירות קריבין בבמה דברי ר"מ... נזירות ישרות (נדרים ונדבות) נינהו לקוטי שיחות חל"ח עמ' 26
קיז ע"א ר שמעון אומר אף ציבור לא הקריבו דגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' ריב
קיז ע"א שאין נידר ונידב קרב בבמה וכו' לקוטי שיחות חי"ד עמ' 76
קיז ע"ב אבל בעולות ושלמים כו' משנת חיים במדבר עמ' קא
קיז ע"ב אי איתמר הכי איתמר וכו' לקוטי שיחות חל"ח עמ' 26
קיז ע"ב אין מנחה בבמה מנחת מרדכי עמ' מז
קיז ע"ב ישרות נינהו משנת חיים שמות עמ' קנט
קיז ע"ב קרבנות נזיר נחשבים נידר ונידב עיוני רש"י במדבר עמ' צב
קיז ע"ב רש"י ד"ה בזירות חובה - לא התנדב... מאליו נתחייב בקרבנות לקוטי שיחות חל"ח עמ' 27
קיז ע"ב רש"י ד"ה מנחות ונזירות - דאע"ג... חובה עליו מיהו ע"י נדר באו עליו לקוטי שיחות חל"ח עמ' 26
קיז ע"ב תוד"ה ואין משנת חיים במדבר עמ' קח
קיז ע"ב תוד"ה ורבע, אין מנחה בבמה ליחיד, גם גדולה רנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' נ
קיז. בימי גלגל ונוב ונבעון היה היתר במות עטרת ישועה (תשסד) אות קמה להגדה ש"פ
קיז. כל נידר ונידב היה קרב בבמה אמרי נועם (מועדים) סי' יב ליום א דפסח [מבן המחבר]
קיז. לא הקריבו בבמה גדולה אלא עולות פנים מסבירות עמ' קמא
קיז. מנחה ונזירות קרבין בבמה וכו' רנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' קכט
קיז. מצורע משתלח חוץ לשלש מחנות יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קעא
קיז. נידר ונידב היה קרב בבמה, שאין נידר ונידב אינו קרב בבמה אהל נפתלי - הקדמה
קיז: איש כל הישר בעיניו היינו נדרים ונדבות יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' מב
קיח ימי כיבוש וחילוק הארץ י"ד שנים אוצר המאמרים (וייס) עמ' לו
קיח ע"א אבל אתה אוכל בכ"מ שאתה רואהילקוט הגרשוני ח"ב
קיח ע"א באו לשילה וכו' מנה"מ וכו' לקוטי שיחות חכ"ד עמ' 79
קיח ע"א הרי שבע שכבשו ושבע שחלקו מנין וכו'טוב ירושלים שמות פל"ג פסוק יא
קיח ע"א לבעי כו' בכורות משנת חיים בראשית עמ' מט
קיח ע"א מ"ט דר' שמעון וכו' דחובות כעין פסח הוא דקרב מאיר עיני חכמים מהדו"ב ח"ב דף ב ע"א, מהדו"ב ח"ג דף יא ע"א
קיח ע"ב בבית ראשון היה בית ה' נכון ושכינה שרתה בו לקט שיחות מוסר ח"א עמ' רמב
קיח ע"ב בג' מקומות שרתה שכינה בשילה ונו"ג ובית עולמים שירת הפסח אות קמא
קיח ע"ב בן פורת עלי עין עין שלא רצתה לזון וליהנות מדבר שאינו שלו תזכה ותאכל כמלא עיניהראשית חכמה, מצוות פרק ו אות ד
קיח ע"ב בן פורת עלי עין, עין שלא רצתה... תזכה ותאכל כמלא עיניה באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' תתמו
קיח ע"ב בשלשה מקומות שרתה שבינה וכו' בחלק בנימיןפרי צדיק לחנוכה אות כה, מקץ אות ו
קיח ע"ב ובכולן לא שרתה אלא בחלק בנימין גבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' קכט, קמה
קיח ע"ב חד ברא הוה ליה לכייליל ולא מיתקן אוצרות חיים - אישים ח"א עמ' נז
קיח ע"ב חופף עליו זה מקדש ראשון כל היום זה מקדש שני רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תנז
קיח ע"ב יוסף הצדיק נתעלה משום שמירת ברית קודש דברי יחזקאל שרגא תליתאה עמ' קלו
קיח ע"ב ימי אהל מועד שבגלגל וכו' אהל מועד שבנוב וגבעון וכו' לקוטי שיחות חכ"ד עמ' 80-79
קיח ע"ב ימי אהל מועד שבמדבר ארבעים חסר אחת וכו' באר משה (אפשטיין) במדבר עמ' שלא, דברים עמ' תרצ
קיח ע"ב כל היום, אלו ימות המשיח באר משה (אפשטיין) במדבר עמ' תל
קיח ע"ב כל חפיפות כו'בנין אפרים עמ' רכז [הלכה]
קיח ע"ב כל חפיפת היו בחלקו של בנימיןדרשות שבט הלוי עמ' שג
קיח ע"ב כשמת שמואל חרבה נוב רנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' קעא
קיח ע"ב לא שרתה אלא בחלק בנימין רנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' קעא
קיח ע"ב מקדש ראשון; שני; ימות המשיחפירוש המכבי דברים עמ' שפב
קיח ע"ב משכן שילה - מותר לאכל קדשים קלים מי מרום ח"ט עמ' שכג
קיח ע"ב עוה"ז; ימות המשיח; העוה"בפירוש המכבי דברים עמ' שפב
קיח ע"ב עין שלא רצה לזון מדבר שאינו שלו דעת שבת עמ' רלו
קיח ע"ב עין שלא רצתה להנות מדבר שאינו שלו וכו' קדושת עיניים סי' שצה, שצו תמב, תמג
קיח ע"ב עין שלא רצתה לזון וליהנות מדבר שאינו שלו תזכה ותאכל כמלא עיניה אוצרות חיים - אישים ח"ד עמ' קכח
קיח ע"ב עין שלא רצתה לזון וליהנות מדבר שאינו שלופרי צדיק מקץ אות ו
קיח ע"ב עין שלא רצתה לזון מדבר שאינו שלו תאכל כמלא עיניו מי מרום ח"ח עמ' רצה
קיח ע"ב רש"י - היא במקום ממנה ישראל שבמדבר תורת מנחם חנ"ז עמ' 255
קיח ע"ב שבע שנים כבש ושבע שנים חלק שרגא המאיר על התורה עמ' שסא
קיח ע"ב שרתה שכינה... בחלק בנימיןפירוש המכבי שמואל עמ' רעה
קיח רצועה היתה יוצאה וכו' דברים אחדים (תשמו) עמ' רכז
קיח. באו לשילה וכו' עין שלא רצתה ליזון מדבר שאינו שלו תזכה וכו' קדושת עינים (טויסיג, תשעא) פרק ה אות סז, ע, עה, פו, פז, קטו, קעט, קפא, קפז, קפח, פרק יג אות לט
קיח. דילמא טומאת בשר חמורה גור אריה דברים פי"ב הערה 96
קיח. יתרו בא מחמת ששמע על מ"ת גור אריה שמות פי"ח הערה 104
קיח. יתרו לאחר מ"ת בא גור אריה שמות פי"ח אות לו
קיח. יתרו קודם מ"ת בא גור אריה שמות פי"ח אות כז-כח
קיח. כשמת עלי חרבה שילה עיוני רש"י דברים ח"א עמ' רעח
קיח. מה שמועה שמע קריעת י"ס ומלחמת עמלק גור אריה שמות פי"ח אות א
קיח. מנא הוו ידעי גור אריה בראשית פ"ז אות א
קיח. נח הקריב מן החיות גור אריה בראשית פ"ז אות ב
קיח. רש"י רבנן בתראי גור אריה דברים פי"ב הערה 55
קיח: אמר קרא בן פורת יוסף בן פורת עלי עץ שלא רצתה לזון וליהנות מדבר שאינו שלו וכו' אוצר המאמרים (תשס) עמ' קעו
קיח: בן פורת עלי עין, עין שלא רצתה לזון וליהנות וכו' נועם אליעזר בראשית עמ' רצח ע"א
קיח: בן פרת יוסף בן פרת עלי עין נחלת דבש מהדו"ק ח"ב סי' כא אות ד
קיח: ז' שנים כבשו וז' חלקו גור אריה במדבר פל"ב הערה 6, דברים פכ"ו הערה 1
קיח: ז' שנים שכבשו וז' שחלקו גור אריה דברים פי"ב הערה 39
קיח: חופף עליו כל היום זה מקדש ראשון עיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תתנט
קיח: כשחרב שילה בנו משכן בנוב וגבעון נ"ז שנה חנן אלקים עמ' קנ
קיח: כשתכנסו לא"י נדרים ונדבות תקריבו גור אריה דברים פי"ב אות י
קיח: לא שרתה אלא בחלק בנימין אור חדש פ"ח אות 250
קיח: מדשבע שכבשו שבע שחלקו באר ראי (רוזן) תורה סי' כט אות ד
קיח: משחרבה שילה הותרו הבמות חנן אלקים עמ' קנב
קיח: עין שלא רצה ליהנות מדבר שאינו שלו דברי חיים - מועדים (תשנט) עמ' קסא
קיח: עין שלא רצתה להנות ממה שאינה שלה עבודת יצחק בראשית עמ' רמב
קיח: עין שלא רצתה לזון ולהנות מדבר שאינו שלו קובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ו עמ' פו, צ
קיח: רצועה היתה יוצאת מחלקו של יוסף לחלקו של בנימין והיינו דכתיב תאנת שילה, וברש"י שהיה בנימין מתאונן עליה קרבן שבת (תשסח) עמ' *קכב
קיח: רצועה יוצאת מחלק יהודה ונכנס לחלק בנימין נזר הקדש ח"ג עמ' תכד
קיח: שבע שנים חלקו ושבע שנים כבשו את הארץ אור חדש פ"ט אות 157, 167
קיח: שילה ונוב בחלק בנימין תורת העולה ח"ג פרק פ
קיח: תזכה ותאכל בין השנואין גור אריה בראשית פמ"א הערה 136, ויקרא פ"ז הערה 205
קיט בסמיכה נאמר לפני ה'פחד יצחק - יום הכפורים מאמר ב
קיט ע"א 'אל המנוחה' - זו שילה 'ואל הנחלה' - זו ירושליםמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 450
קיט ע"א אל המנוחה ואל הנחלה דרשות מהר"ם בנעט עמ' קפה, רנז
קיט ע"א אל המנוחה ואל הנחלה שער החצר (תשעב) סי' נג
קיט ע"א אל המנוחה זו שילה באר שרים בראשית פ' תולדות דרוש ג אות ג
קיט ע"א אל המנוחה זו שילה נחלה זו ירושלים למה חלקן וכו' לקוטי שיחות חכ"ד עמ' 81
קיט ע"א אף צבור לא הקריבו אלא פסח וחובות הקבוע להם זמןפרי צדיק צו אות א
קיט ע"א המנוחה וכו' זו שילה נחלה זו ירושלים וכו' ר"ש אומר וכו' תנא דבי ר"י וכו' רשב"י אומר לקוטי שיחות חי"א עמ' 177, חט"ז עמ' 468
קיט ע"א המנוחה זו שילה הנחלה זו ירושלים אמרי אש (טאוב) עמ' תנג
קיט ע"א כי לא באתם עד עתה וכו' הל' בית הבחירה (שניאורסון) עמ' כא, קכד
קיט ע"א מנוחה - נקראת שילה וירושלים ישמח חיים (תשסה) מע' מ אות נב
קיט ע"א מנוחה זו ירושלים שפת אמת - ואלה מסעי עמ' 44
קיט ע"א מנוחה זו ירושליםפנים יפות על תהלים עמ' תיב
קיט ע"א מנוחה זו שילה נחלה זו ירושלים אוצרות חיים - בהמ"ק עמ' יג
קיט ע"א מנוחה זו שילה נחלה זו ירושלים וכו' אוצרות חיים - מתן תורה וא"י עמ' שכג
קיט ע"א מנוחה זו שילה נחלה זו ירושלים כו' רשב"י אומר זו וזו ירושלים תורת מנחם חנ"ה עמ' 40, חנ"ז עמ' 261
קיט ע"א מנוחה זו שילה שיש לה הפסק, נחלה זו ירושלים שאין לה הפסקבני יששכר ח"א דף כד ע"א
קיט ע"א מנוחה זו שילה, נחלה זו ירושלים מי מרום ח"ו עמ' עט, רעח, ח"ט עמ' רסח, חי"ב עמ' עז, פו
קיט ע"א מנוחה זו שילה, נחלה זו ירושליםילקוט הגרשוני ח"ב
קיט ע"א נב וגבעון חדא חשיב להופרי צדיק מקץ אות ו
קיט ע"א נחלה - נקראת שילה וירושלים ישמח חיים (תשסה) מע' נ אות יז
קיט ע"א נחלה זו ירושליםדרשות שבט הלוי עמ' קכה
קיט ע"א נשתיירו לשילה שלש מאות ושבעים חסר אחת אוצרות חיים - אישים ח"ד עמ' פד
קיט ע"א תוד"ה באו משנת חיים דברים עמ' תעו
קיט ע"א תוד"ה באו, מנחה קריבה בבמה רנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' מט
קיט ע"א תוס' סוד"ה באו משנת חיים במדבר עמ' קח
קיט ע"ב אין בגדי שרת וחציצה ולא ימין מעכבין בבמה הקשורים ליעקב (תשסא) עמ' קמג
קיט ע"ב אמר רב ששת וכו' משנת חיים שמות בריש הספר
קיט ע"ב ביהמ"ק וירושלים דרשות מהר"ם בנעט עמ' רמט
קיט ע"ב בשלמא למ"ד דשילה הוה שריא במות היינו דכתיב ויקח מנוח וכו' ויעל על הצור וכו' אלא למ"ד זו"ז שילה, ובמות הוה אסירן, מאי ויקח מנוח [שהרי הבמות אסורין] ומשני, הוראת שעה היתה באר יוסף (תשמא) ח"ג עמ' רלז
קיט ע"ב דכתיב לפני ה' לקוטי שיחות ח"כ עמ' 56
קיט ע"ב ויהיה כנוח הארוןמבוא התלמוד פ"ל עמ' שמא
קיט ע"ב ויקה מנוח הוראת שעה היתה משנת חיים במדבר עמ' קסא
קיט ע"ב וכהן דכתיב וזרק הכהן משנת חיים ויקרא עמ' שכה
קיט ע"ב לדברי כו' עופות משנת חיים בראשית עמ' מח, קלג, קלה
קיט ע"ב למ"ד במות הוה אטירן איך הקריב מנוח, הוראת שעה היתה רנת יצחק תליתאה ח"ב עמ' מח
קיט ע"ב לריח ניחוח דכתיב וכו' דברי ברוך ח"ב סי' ח אות ה
קיט ע"ב לשרת בקדש משנת חיים בראשית עמ' מח
קיט ע"ב מאי ויקה מנוח, הוראת שעה היתה אור אברהם במדבר עמ' צו
קיט ע"ב מאי מנוחה מנוחת הארון הל' בית הבחירה (שניאורסון) עמ' קלט
קיט ע"ב סמיכה דכתיב לפני השם משנת חיים ויקרא עמ' סז
קיט ע"ב תוד"ה אין, אין מנחה בבמה, גם גדולה רנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' נ
קיט ע"ב תנא דבי ר' ישמעאל וכו זו וזו ירושליםיערות דבש ח"ב עמ' רפח
קיט על שילה אמרו חכמים וכו' מנוחה בניגוד לירושלים וכו' נחלה וכו' פחד יצחק חנוכה מאמר י
קיט. אל המנוחה ואל הנחלה - נחלה זו ירושליםאור לישרים (איידליץ, תשב) עמ' קד
קיט. 'אל המנוחה ואל הנחלה". 'מנוחה' זה שילה 'נחלה' זו ירשלים, רשב"י אומר זו וזו ירושלים עטרת ישועה (תשסד) ליקוטים סוף הספר אות יג
קיט. אל המנוחה ואל הנחלה, חד אמר מנוחה זו ירושלים ונחלה זו שילה ואידך אמר איפכא קרבן שבת (תשסח) עמ' קכג
קיט. אל המנוחה ואל הנחלה, מנוחה זו שילה נועם אליעזר בראשית עמ' מט בהג"ה
קיט. אל המנוחה זו שילה זבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' שא
קיט. היקש מעשר בהמה ובכור למעשר שני (לענין במה) עיוני רש"י דברים ח"א עמ' רפג
קיט. ואל הנחלה, זו ירושלים פרדס המלך (תשסט) אות תקסה
קיט. ויקח מנוח את גדי העיזים עיוני רש"י דברים ח"א עמ' רפט
קיט. זבחים ולא עופות חקל יצחק (תשסג) עמ' תלח
קיט. חובות שאין להם זמן אם קרבו בנב וגבעון עיוני רש"י דברים ח"א עמ' רפ
קיט. כי לא באתם עד עתה אל המגוהה ואל הנחלה מנוחה זו שילה נחלה זו ירושלים דעת חכמה ומוסר ח"ב עמ' רז
קיט. ליתן היתר בין זה לזהטוב טעם דברים עמ' ע
קיט. מנוחה זו ירושלים תורת יחיאל בראשית עמ' כד
קיט. מנוחה זו שילה ואל הנחלה זו ירושלים יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' עו, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' עה
קיט. מנוחה זו שילה והנחלה זו בית עולמים צמח ה' לצבי (תשסז) עמ' תתד
קיט. מנוחה זו שילה נחלה זו ירושלים למחר אעתיר עמ' קפז
קיט. נחלה זו ירושלים עיוני רש"י שמות ח"ב עמ' תלד
קיט. שילה היא מנוחה רק לפי שעה וירושלים הוא נחלה נצחיית מטר השמים עמ' שו
קיט. שלמי ציבור קריבין בבמת ציבור עיוני רש"י דברים ח"א עמ' רעט
קיט: אין סמיכה בבמה עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' ה
קיט: אין סמיכה בבמה תורת העולה ח"ב פרק כב
קיט: אל המנוחה זו שילה, הנחלה זו ירושלים אור אברהם - מסכת מגילה עמ' תמב
קיט: האומר אין מנחה בבמה ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' כד
קיט: חזה ושוק ותרומת לחמי תודה נוהגין בבמה גדולה וכו' וענפיה ארזי אל (תשסו) עמ' קטז*
קיט: ירושלים קרוי נחלת עולמים פנים מסבירות עמ' קיח
קיט: סביב דכתיב וזרק זבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' קסד
קכ ע"א אין טעונה הפשט משנת חיים שמות עמ' קעה
קכ ע"א במת כו' אין טעונה הפשט משנת חיים ויקרא עמ' רעו
קכ ע"א כשהקב"ה פוסק גדולה לאדם, פוסק לבניו ולבני בניו עד סוף כל הדורות נפש חיים (פאלאג'י) דף לח ע"א [נח ע"א אות כד]
קכ ע"א מומין וכו' וקטנה משנת חיים שמות עמ' קנא
קכ ע"א מומין כו' וקטנה, ורש"י משנת חיים ויקרא עמ' שכד
קכ ע"א מקדש פסולים כמזבח אבן ישראל (פישר) אגדה ח"ב עמ' סו
קכ ע"א עולת במת יחיד רב אמר אין טעונה הפשט ונתוח ור"י אמר טעונה הפשט ונתוח רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תפט
קכ ע"א עולת במת יחיד רב אמר וכו' גבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' רו
קכ ע"א רש"י ד"ה מומין משנת חיים דברים עמ' שפא
קכ ע"א שחיטת לילה משנת חיים בראשית עמ' רכג
קכ ע"א שחיטת לילה בבמה משנת חיים דברים עמ' רצא
קכ ע"א שחיטת לילה בבמה משנת חיים שמות עמ' קז
קכ ע"א שחיטת לילה בבמת יחיד מנחת מרדכי עמ' מז
קכ ע"א שחיטת לילה בבמת יחיד משנת חיים ויקרא עמ' סז, רעד
קכ ע"ב וזאת תורת וכו' זמן במה קטנה כזמן במה גדולה לקוטי שיחות חי"ז עמ' 42
קכ. במת יחיד רב אמר אין צריך הפשט ונתוח וכו' צפנת פענח (תשסו) עמ' רפד
קכ. עולה בבהמת יחיד אם טעונה הפשט עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' לג, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' שלד

מכון הלכה ברורה
ירושלים ת"ד 6275

פרטים נוספים
בטל' 02‎-6521259
פקס 02‎-6537516

ראשי | מידע | השיטה | פרסומים | דוגמא | תרומות | הסכמות | גלרית תמונות | בית מדרש וירטואלי
ספריה וירטואלית | הלכות פסח | הלכות חנוכה | מפתח לרמב"ם | נושאי הבירורים | פרשת השבוע
דף יומי | מצגות | מפתח לאגדות | מאגרי מידע | תקוני טעויות דפוס | כתוב אלינו

HOME | ABOUT HALACHA BRURA | THE TECHNIQUE | EXAMPLE | RARE BOOK SERVICE
PUBLICATIONS | DONATIONS | ENDORSEMENTS (HASKAMOT) | WEEKLY PARSHA | CONTACT US