Halacha Brura and Berur Halacha Institute

הכלה רוריבו הרורב הכלה ןוכמ

דומלתה תודגא לע םישוריפל חתפמ

תודגאל חתפמה לש ישארה ףדל


תודגא ירואיב טקלל
תורוקמה לש אלמ טסקט םע
תוירוה תכסמ
םיחבז תכסמ

םיחבזו תוירוה תכסמ

**

תוירוה תכסמ
טפשמה בל
אל רועיש א"ח
[הכלה]
תורומאה תווצמה לכמ תחא לע רובעל ד"ב ורוה א"ע ב
םהיפ לע גגוש השעו דיחיה ךלהו הרותב
בקעי ילהא
(ןיטאיסוה)
ב"ע פש ףד
'וכו ועטש עדיו ד"יב ורוה א"ע ב
םירפא ןינב
[הכלה] זס 'מע
הל ורוה ה"ד י"שר א"ע ב
םירפא ןינב
סק 'מע
[הכלה]
(נ"עפצבו) םינשי 'סותב ג
ברה תוחיש
הדוהי יבצ
316 'מע תומש
לחנ דע תמח אובלמ לודג להק ומע לארשי לכו...' א"ע ג
להק ירקיאד אוה ינה ... 'םירצמ
יניע ריאמ
םימכח
ב"ח ג"ודהמ
פר ,טער ףד
הכישחשמ קפס םוי דועבמ קפס א"ע ד
בקעי ילהא
(ןיטאיסוה)
ב"ע חכ ףד
להק ירקיא טבש יא י"רו מ"רד אתגולפ ב"ע ד
םירפא ןינב
בסק 'מע
[הכלה]
ד
טוקלי
ב"ח ינושרגה
ל"נמ להק ירקמד 'א טבש ש"רו י"רו ב"ע ה
טוקלי
ב"ח ינושרגה
םילשורי ינאש אמליד יאממ ב"ע ה
ףסוי ירמא
רבדמב-ארקיו
ג"ע בכ ףד
ינש רפו ל"ת המ א"שר ב"ע ה
טבש תושרד
זפר 'מע יולה
להק ירקיא רחא טבש ב"ע ה
םירפא ןינב
בסק ,טנק 'מע
[הכלה]
ה
טבש תושרד
זנר 'מע יולה
םירצמ יאצוי לע רפכתש וז הרפכ היואר א"ע ו
יניע ריאמ
םימכח
א"ח ג"ודהמ
בצק ףד
לעש בלחב ןהו ברקה תא הסכמה בלחב אוה ב"ע ז
י"שרבו והמ ןיקדה
ברה תוחיש
הדוהי יבצ
'מע רבדמב
162
וז ... ?תוצמה לככ הלוקש איהש הוצמ איה וזיא א"ע ח
םיבכוכ תדובע
ךלמילא םעונ
ג"ע צ ףד
םונעמש הרובגה יפמ "ךל היהי אל"ו יכנא א"ע ח
םירפא ןינב
גסק 'מע
[הכלה]
ח"ר 'יפב א"ע ח
םהרבא חקיו
ד"ע מ ףד
הוצמ אנת לאעמשי 'ר יבד א"ע ח
טוקלי
ב"ח ינושרגה
וגשת יכו ק"א ינת יבר יבד א"ע ח
טוקלי
ב"ח ינושרגה
ביתכ ז"עב ושעת אלו וגשת יכו א"ע ח
רכששי ינב
בל ףד ב"ח
ד"ע
תאטח ותגגש תרכ ונודזש לכ א"ע ח
ח"ח םורמ ימ
חסק 'מע
םונעמש הרובגה יפמ ךל היהי אלו יכנא ב"ע ח
וצ ףד בוט בר
ד"ע
ויחא לשמ והלדג 'וכ ויחאמ לודגה ןהכהו א"ע ט
ירבד טוקלי
םימכח
'יס תישארב
דלת
ויחא לשמ א"ע ט
המלש תכרב
כק 'מע מ"וח
[הכלה]
'וכ אישנה לבא 'וכ רבעש ג"כ ,םש מ"הפב ב"ע ט
םלוע תוביתנ
בי 'מע ב"ח
הלוחל טרפ אטחי אישנ רשא א"ע י
טוקלי
ב"ח ינושרגה
אטחי אישנ רשא א"ע י
טוקלי
ב"ח ינושרגה
ביק 'מע
םכל ןתונ ינא תוררש םולכ א"ע י
םיתעל הניב
'מע דמ שורד
טער
ינא תודבע םכל ןתונ ינא הררשש םכל המודמכ א"ע י
םכל ןתונ
םירשי תליסמ
,ארת 'מע
בלרת
םכל ןתונ ינא הררשש םתא ןימודמכ א"ע י
ןויערה רוא
וצר 'מע
הוה דבע אתשה דע א"ע י
טוקלי
ב"ח ינושרגה
ג"רד אדבוע א"ע י
םייח ירפ
ט ד"וס
אתניפסב ילזא ווה י"רו ג"ר א"ע י
ןויערה רוא
וצר 'מע
ול אוה תודבע תוררש - י"שר א"ע י
יבצ 'ר תוחיש
ארקיו הדוהי
27 'מע
ויקלא 'ד אלא ויבג לע ןיאש א"ע י
טוקלי
ב"ח ינושרגה
ואב אלו םהל חלש א"ע י
ישוריפ
םינושאר
ךל שיש םידימלת ינש לע המת א"ע י
םולש ירבד
הפת 'יס ו"ח
'וכו ילכאד יקידצ וטא ב"ע י
חע ףד בוט בר
ב"ע
איבמ אישנהש רודה ירשא אטחי אישנ רשא ב"ע י
ותגגש לע ןברק
ךלמילא םעונ
זע ,ד"ע זכ ףד
א"ע טק ,ד"ע
ולש אישנהש ,רודה ירשא ...אטחי אישנ רשא ב"ע י
ותגגש לע ןברק איבמ
ירבד טוקלי
ארקיו םימכח
הל ,דל ,גל 'יס
ןברק איבמו אטוח ולש אישנהש רודה ירשא ב"ע י
לארשי יזנג
גכק ףד א"ח
ףד ב"ח ,א"ע
א"ע הלק
ותגגש לע ןברק איבמ ולש אישנהש רודה ירשא ב"ע י
םיספ תנותכ
ירחא תשרפ
א"ע זי ,ג"ע זט
ותגגש לע ןברק איבמ ולש אישנהש רודה ירשא ב"ע י
לע תופי םינפ
'מע םילהת
דצק
ןברק איבמו אטוח ולש אישנש רודה ירשא ב"ע י
םייח ירפ
ט ד"וס
השעמכ םהילא עיגמש םיקידצל םהירשא ב"ע י
םיעשרה
ןושל אפרמ
גנק ,ט 'מע
םיעשרה השעמכ םהל עיגמש םיקידצל םהירשא ב"ע י
ז"הועב ז"הוע לש
לארשי יזנג
יק ףד ב"ח
א"ע
המשל הריבע הלודג ב"ע י
'פ החמש לוק
גי 'יס אציו
המשל הריבע הלודג ב"ע י
רכששי ינב
ופ ףד ב"ח
א"ע
'וכו הוצמכ המשל הריבע הלודג ב"ע י
תישאר
תוצמ ,המכח
ד תוא ז קרפ
המשל אלש הוצממ המשל הריבע הלודג ב"ע י
ברה תוחיש
הדוהי יבצ
'מע רבדמב
349
םיקידצ לצא איה הער םיעשר לש םתבוט ב"ע י
רכששי ינב
וסק ףד ב"ח
א"ע
ליצהל ידכ הרוסא האיבל המצע תא הרסמ לעי ב"ע י
לארשי תא
תישאר
,המכח
,תווצמ
תוא המדקה
ול
תא ולצש םדא ינב ינשל לשמ 'ה יכרד םירשי יכ ב"ע י
'וכו הסג הליכא םשל ולכאש הזו 'וכו ןהיחפ
בקעיל תמא
חפ 'מע ת"הע
רמאנ הריבע םשל הזה קוספה לכ ב"ע י
תישאר
תווצמ ,המכח
ד תוא ג קרפ
'וכו הוצמ םשל ונווכתנש ןה ויתונב יתשו טולל ב"ע י
הריעצל הריכב המדקש
תושרד
זל ףד ש"ארה
,הל שורד ב"ע
א"ע טע ףד
ופ שורד
'וכו 'יפא מ"ותב םדא קוסעי םלועל ב"ע י
הבושת ירעש
ירעש םע)
רעש (םייח
רמאמ ישילש
זמק
תווצמבו הרותב םדא קוסעי םלועל ב"ע י
בקעיל תמא
'מע ת"הע
חמת
המשל אלש תוצמבו הרותב םדא קוסעי םלועל ב"ע י
ןייוצמכ) קרב
תורצואב
ףד (היארה
220
םכל ןתונ ינא תודבע ב"ע י
בקעי קלח
שורד (רוטנק)
בי
'וכו ליכאק אהימ חספ ב"ע י
בקעי ילהא
(ןיטאיסוה)
,ב"ע הע ףד
א"ע טע
'וכו והל ינס ימ ימלע 'ב ילכא יא יקידצ ב"ע י
םיספ תנותכ
רומא תשרפ
ל אשנ ,ג"ע בכ
ג"ע
ינא תודבע ,םכל ןתונ ינא הררש םולכ א"ע אי-ב"ע י
םכל ןתונ
םירפא ןינב
אסק 'מע
[הכלה]
י"שרב אי
הבושת ירעש
תוא ג רעש
גמק
'וכ דמושמ והזיאו דמושמ ז"ירה בלח לכא א"ע אי
םיספ תנותכ
תשרפ
זל ךתולעהב
ב"ע
ויהלא 'ה אלא ויבג לע ןיאש אישנ ףא ב"ע אי-א"ע אי
טוקלי
ב"ח ינושרגה
חשמנ אל אוהי ףא מ"א ב"ע אי
בקעיל תמא
'מע ת"הע
הסת
ויקלא 'ה אלא ויבג לע ןיאש 'וכ אישנ והזיא ב"ע אי
טוקלי
ב"ח ינושרגה
ךלמ ןב ךלמ ןיחשומ ןיא ב"ע אי
טוקלי
ב"ח ינושרגה
החישמ יעב תקולחמ אכיא יכד ןלנמו ב"ע אי
ןשוח יכרד
הפש 'מע
[הכלה]
ריעשב והמ ינא ןוגכ ב"ע אי
ףסוי ירמא
דמק ףד תומש
ב"ע
השמ השעש החשמה ןמש ר"ת ב"ע אי
טוקלי
ב"ח ינושרגה
םיכלמה תא ןיחשומ ןיא א"ע בי
טוקלי
ב"ח ינושרגה
עדימל יעבד ןאמ יאה ימא 'ר רמא א"ע בי
םייח יתפש
א"ח םידעומ
דנר 'מע
ןתוכלמ הכשמנ ןרקב וחשמנש המלשו דוד א"ע בי
ימגתפ רצוא
'מע א"ח ד"בח
173
הילזמ ערתימו היתעד אשלח אמליד א"ע בי
הכ ףד בוט בר
ד"ע
'וכו החשמה ןמשב יתלעמ אמש גאוד ןרהא היה א"ע בי
ךלמילא רוא
זטק 'מע
החמשה ןמשב יתלעמ אמש - גאוד היה א"ע בי
ט"וי תרהט
אכש 'מע י"ח
הימופל 'יזח א"ע בי
םייח עפש
,וסק 'מע א"ח
אעק
'וכו איבור ארק אתש שירב יזחימל ליגר אהי א"ע בי
ישוריפ
םינושאר
וכייבר ימק ירמגמו לעימ ותיעב יכ א"ע בי
בקעיל תמא
זלש 'מע ת"הע
יכ ןימכ םינהכה 'וכ ןיחשומ דציכ א"ע בי
לארשי בהוא
א"ע סק ףד
ןרהאל ויה תוילגרמ ןיפיט 'ב ןימכ א"ע בי
םייח ירפ
תוא א שורד
א
תוילגרמ יפט ינש ןימכ א"ע בי
לע תופי םינפ
'מע םילהת
זעת
ינש ןימכ ןקזה לע דרוי שארה לע בוטה ןמשכ א"ע בי
ונקזב ןרהאל תויולת ויה תוילגרמ יפיט
טוקלי
ב"ח ינושרגה
שארה לע בוטה ןמשכ א"ע בי
ףד יבא תוכרב
א"ע אנ
החשמה ןמש ףא הליעמ וב ןיא ןומרח לט המ א"ע בי
הליעמ וב ןיא
ונבר יבתכ
המר 'מע ייחב
ןייעמה לע םיכלמה ןיחשומ א"ע בי
ייחב ונבר
'מע ב"ח ת"הע
נק
ןורא זנגנשמ א"ע בי
בקעי ילהא
(ןיטאיסוה)
א"ע אנק ףד
אתלימ אנמיס א"ע בי
טוקלי
ב"ח ינושרגה
'הב ינרק המר א"ע בי
ייחב ונבר
'מע ב"ח ת"הע
במקת
הלעמל םרופ וניא ב"ע בי
םייניע תשודק
דמשת 'יס
'וכו הימופל וזח וכייבר הימק ותיבתי יכ ב"ע בי
המלש תכרב
טיק 'מע מ"וח
[הכלה]
םש ש"ארה 'ותבו ,'וכ ג"הכב לוספ עריאש ב"ע בי
בקעיל תמא
,אס 'מע ת"הע
זיק
השאל םדוק שיא א"ע גי
ירבד טוקלי
םימכח
'יס תישארב
גס
ןבל תמדוק תב שובלמב א"ע גי
ברה תוחיש
הדוהי יבצ
'מע רבדמב
355
,הדבא בישהלו תויחהל השאל םדוק שיאה א"ע גי
יבשה תיבמ האיצוהלו תוסכל שיאל תמדוק השאהו
בקעיל תמא
זטר 'מע ת"הע
וברל םדוק אוה וברו ויבאו אוה היה א"ע גי
'מע םייח ךרד
,ופרת ,גנת
זפרת
ג"הכו ,ג"מכל םדוק ךלמ ,ךלמל םדוק םכח א"ע גי
אידנל םדוק
,בוט רשבמ
םימחרה ימי
,תוחילסהו
'מע החיתפ
רפסה ףוגו ,הנ
גש 'מע
תוכלמל םייואר לארשי לכ א"ע גי
םולש ירבד
העש 'יס ו"ח
'וכו ג"כל םדוק ךלמ א"ע גי
םלוע תבהא
וכ ףד
ה"ע ג"הכל םדוק ח"ת רזממ א"ע גי
'מע םייח ךרד
גנת
ה"ע ג"הכל םדוק ח"ת רזממ א"ע גי
טוקלי
ב"ח ינושרגה
ה"ע ג"הכל םדוק ח"ת רזממ א"ע גי
תוחרוא
רעש םיקידצ
דפק 'מע הרות
איה הרקי רמאנש ה"ע ג"הכל םדוק ח"ת רזממ א"ע גי
םינפלו ינפל סנכנה ג"הכמ םינינפמ
עשוהי תקלח
הרעה איק 'מע
חצק
ץראה םע ג"הכל םדוק ח"ת רזממ א"ע גי
םלוע תוביתנ
טמ 'מע א"ח
ץראה םע לודג ןהכל םדוק ח"ת רזממ א"ע גי
ב"ח םייח עפש
הפ 'מע
ה"ע לודג ןהכל םדוק םכח דימלת רזממ א"ע גי
ףד דוד תבהא
ב"ע דמ
םירבכעב םילשומ לכה המ ינפמ א"ע גי
טוקלי
ב"ח ינושרגה
ונוק תא ריכמ בלכה המ ינפמ א"ע גי
חולישה ימ
ב"ח (רושימ)
הר 'מע
יצייג ימילג וליפא רמא אבר א"ע גי
יניע ריאמ
םימכח
ג"ח א"ודהמ
ב"ע וט ףד
י"שרבו 'וכו דיחי תשבכל תמדוק דיחי תריעש א"ע גי
לארשי רנ
דכק ףד ג קלח
.םינפלו ינפל סנכנש ץראה םע ג"הכל םדוק ח"ת א"ע גי
רכששי ינב
הפ ףד ב"ח
ב"ע
החכשל השק תיז תליכא ב"ע גי
טוקלי
ב"ח ינושרגה
מ"רל היל וקיסא ב"ע גי
תישאר
תפוח ,המכח
ה קרפ והילא
ב תוא
...ןימחפ תפ דומילה תא םיבישמ םירבד 'ה ב"ע גי
תיז ןמשב ליגרה
םולש עימשמ
חכ 'מע
החכשל השק תיזה ב"ע גי
םולש ירבד
טפת 'יס ו"ח
'וכו תיז ןמשב ליגרה ב"ע גי
ל"רהמ תושרד
(יכדרמ די)
טית 'מע
תיז ןמשב ומצע ליגרי םיכחיש הצורה ב"ע גי
תראפת
זע 'מע לארשי
תפ לכואה דומלתל םיפי םירבד השמח ב"ע גי
וירבד דיגמ
יטוקל ,בקעיל
'יס םירמא
זיר
ליגרהו ...דומילה תא םיבישמ םירבד השמח ב"ע גי
הנש םיעבש לש דומיל חכשמ תיזהש םשכ ...תיז ןמשב
הנש םיעבש לש דומיל בישמ תיז ןמש ךכ
וירבד דיגמ
יטוקל ,בקעיל
'יס םירמא
הרות רוא ,זיר
זעק 'יס
ליגרהו ...דומילה תא םיחכשמ םירבד השמח ב"ע גי
םיתיזב
עשוהי ןסוח
ג"פ א רמאמ
חפק 'מע
הרותה םויקל םהמ רהזל םיכירצה םירבד המכ ב"ע גי
תישאר
ךרד ,המכח
ב קרפ ץרא
ו תוא
דע ...וינפל םידמוע םעה לכ סנכנ אישנהשכ ב"ע גי
'וכו ובש םהל רמאיש
טוקלי
ב"ח ינושרגה
הנש 'ע לש דומלת חכשמ תיזהש םשכ ב"ע גי
םיספ תנותכ
זי ירחא תשרפ
א"ע
לכ עימשהל לוכיש ימ 'ה תורובג ללמל האנ ימל ב"ע גי
ויתוליהת
םולש ירבד
אנ 'מע ד קלח
'וכו םישק םירבד הרשע ב"ע גי
םייניע תשודק
ש 'יס
'וכו דומילל םישק םירבד הרשע ב"ע גי
תישאר
השודק ,המכח
תוא ה קרפ
ץרא ךרד ,אי
וט תוא ג קרפ
ינש ןיב רבועהו ...דומילל םישק םירבד הרשע ב"ע גי
...םישנ יתש ןיב רבועהו םילמג
ל"רהמ תושרד
(יכדרמ די)
דנת 'מע
דומלתל הפי םיטח תפ ב"ע גי
םיספ תנותכ
ירחא תשרפ
ב"ע זט
םכח ריאמ 'ר ב"ע גי
םורמב רידא
ער 'פ א"ח
ןיחקפ ינחיר ב"ע גי
םולש עימשמ
חכ 'מע
ןורכזל הפי תיז ןמש ב"ע גי
ץראה ירפ
'מע (קסבטיו)
ג
ןורכזל הפי תיז ןמש ב"ע גי
'פ החמש לוק
ו 'יס אציו
םהרבאל זמר - ןורכזל ליעומ ןמש ב"ע גי
טוקלי
ב"ח ינושרגה
ךירפמ אלו אתלימ רמאד לכ א"ע די
עשוהי ןסוח
ז"פ א רמאמ
ביר 'מע
קיסמו ןותמ ,השקמו ףירח ,םירה רקועו יניס א"ע די
לאומש ירבד
'מע (חנשת)
דכק
ףידע יניס א"ע די
טבש תושרד
ק 'מע יולה
ףילח אל היתיבל אנמוא 'יפא רמא ףסוי בר א"ע די
טבש תושרד
,חצק 'מע יולה
אכר
ןיכירצ לכה רמ רמאד ,ףידע יניס והל וחלש א"ע די
איטח ירמל
(תורוקמה לש אלמ טסקט םע) םיחבז תכסמ לע תודגא ירואיב טקלל םיחבז תכסמ
היאר בוט הנשמ א"ע ב
יניע ריאמ
םימכח
ג"ח א"ודהמ
א"ע די ףד
רמימל יתא אמליד ומשל אמיל אלד ד"ב ונתא ב"ע ב
'סותבו ומשל אלש
ףד יבא תוכרב
ב"ע אצ
ןישוריג םשל השועש שוריפב רמאיש ךירצ טגב ב"ע ב
םייחה שפנ
114 'מע
ןמשלכ ןמתס תונברקה לכ ב"ע ב
םי ירתסמ
'מע דומלתה
16
םדא ינבל תלוז םורכ יאמ ב"ע ב
בקעיל תמא
'מע ת"הע
הצש
הלוספ הלוע םשל הטחשש תאטח א"ע ג
יניע ריאמ
םימכח
א"ח ב"ודהמ
ב"ע אל ףד
בתוכה ה"ד 'סות א"ע ג
זומת 'ג 'ס
וט 'מע דנשת
דיחיל תוכייש וב ןיא רוביצ לש רבדב א"ע ד
לע תופי םינפ
'מע םילהת
דית
ימד היפתכא ןיעטד ןאמכ הלוע ילע ירה ב"ע ד
יניע ריאמ
םימכח
ג"ח א"ודהמ
א"ע וט ףד
הלוספ המשל אלש הרישכ המשל התוא א"ע ה
בקעיל תמא
בס 'מע ת"הע
ארפכמ אל וא ארפכמ השרפה א"ע ו
טבש תושרד
גצק 'מע יולה
שדקמ תאמוט לע םיאב םה המל תרצע יריעש ב"ע ו
וישדקו
םייח חור
'מע (א"דיח)
גמר
תכסמ היל ארקעתא ימיבא א"ע ז
בקעי קלח
שורד (רוטנק)
בי
'וכו שדוק יוניש ןחכשא א"ע ז
ףד יבא תוכרב
ב"ע בנ
השע בייוחמ אלד לארשימ דח אכיל א"ע ז
לע תופי םינפ
'מע םילהת
זסר
השע יבייח לע תרפכמ הלוע א"ע ז
טוקלי
ב"ח ינושרגה
השע בייוחמ וניאש םדא ןיאש א"ע ז
ןושל אפרמ
אמק 'מע
'וכו אוה ןורוד הלוע אבר רמא ב"ע ז
בקעי קלח
שורד (רוטנק)
זט
'וכו אוה ןרוד הלוע יאה ב"ע ז
לארשי תרטע
(ילאפהאב)
וצ 'מע
ןרודו טילקרפ ומכ הלועו תאטח ב"ע ז
ברה תוחיש
הדוהי יבצ
122 'מע תומש
'הבעות םיעשר חבז' ...איה ןורוד הלוע ב"ע ז
הבושת ירעש
ו תוא ד רעש
ירחא השע תוצמ לע רבעש ימ לע תרפכמ הלוע ב"ע ז
הבושתה
לע תופי םינפ
'מע םילהת
וצק
ןורוד אוה הלוע ןברק ב"ע ז
טוקלי
ב"ח ינושרגה
ןורוד סנכנ - טילקרפ הציר ב"ע ז
לאומש ירבד
'מע (חנשת)
בצק
וירחא ןורוד סנכנ טילקרפ הציר ב"ע ז
יניע ריאמ
םימכח
א"ח א"ודהמ
א"ע הכ ףד
אקלימלו 'וכו רשעמ יוהיל רשעמ םשל היטחש א"ע ט
'סותבו לאגי אלב הילע
םירפא ןינב
דעק 'מע
[הכלה]
םוקמ ה"דות א"ע י
,ןהכ טפשמ
דנר
רמוא אוה ירה ה"דות ב"ע י
ג רמאמ ירזוכ
הס 'יס
םויב ןקז םינשו םיעבש יפמ ינא לבוקמ ב"ע אי
הבישיב הירזע ןב רזעלא 'ר תא ובישוהש
ו"ח םייח עפש
טס 'מע
'וכו יוחיד יוה אל ןמז רסוחמ ,מ"שו ה"ד 'סות ב"ע בי
םירפא ןינב
חכר 'מע
[הכלה]
גהונ ןכש ה"ד י"שרב א"ע די
זומת 'ג 'ס
חיר 'מע דנשת
ףשימ ףיישקד ב"ע די
טוקלי
ב"ח ינושרגה
דודב גאוד אנקתנ ז"עו ב"ע די
א"ח בלו הוצמ
120 'מע
םע בר ןינעל ב"ע די
טוקלי
ב"ח ינושרגה
ןימינבב הניכשו הדוהיב ןירדהנס ב"ע די
םולש ירבד
גכ 'מע א קלח
'וכו לבקש םיחבזה לכ ב"ע וט
יניע ריאמ
םימכח
א"ח ג"ודהמ
בצק ףד
אמט בירקמכ ברק וב השע ןכש םומ לעבל המ א"ע זט
י"שרבו חיכוי
הרבחה
התעפשהו
ג קרפ 7 רמאמ
ופוס דעו םלועה ףוסמ ךלוה היהש 'ה לוק א"ע זט
יניע ריאמ
םימכח
ג"ח א"ודהמ
ב"ע ג ףד
ףא ה"ד 'סות א"ע זט
םירפא ןינב
דפק 'מע
[הכלה]
םינושארבו 'סותב זי
ןויערה רוא
זש 'מע
יאנמיה יל ילדמ הוה אכלמ רדגזיא א"ע טי
ב"יח םורמ ימ
טכר 'מע
ורשבל וניב ץצוח רבד אהי אלש א"ע טי
ג"יח םורמ ימ
ופ 'מע
ורשבל וניב ץצוח רבד היהי אלש א"ע טי
ב"ח םורמ ימ
גפ 'מע
ורשב לע הנוהכ ידגב שבלי אלש א"ע טי
יבכמה שוריפ
והיעשי
םיאיבנו
'מע םינורחא
אמק
ןיליפת חינמ םשש ,תפנצמל ץיצ ןיב ב"ע-א"ע טי
יניע ריאמ
םימכח
ג"ח א"ודהמ
א"ע גי ףד
צ"א םימי הרשע דעו ןכימ וליפא רמוא ש"באר ב"ע טי
שדקל
'יס תיעיבר ימ
ד ףיעס סק
ג"קסו ד"קס
[הכלה]
א"ע בכ
'יס תיעיבר ימ
גי ףיעס סק
[הכלה] ט"קס
ןיב ה"דותב א"ע בכ
'יס תיעיבר ימ
בי ףיעס סק
[הכלה] ד"קס
םילשמה לכ א"ע בכ
'יס תיעיבר ימ
בי ףיעס סק
[הכלה] ט"קס
יטועמל ה"ד י"שר א"ע בכ
בקעי קלח
שורד (רוטנק)
י
'וכורמא םורד ינקז ב"ע בכ
המלש תכרב
'מע מ"וח
[הכלה] אמר
ןב לכ 'וכ השמ תרותמ הז רבד ח"רא ןלנמ לרע ב"ע בכ
'וכו רכנ
יבכמה שוריפ
'מע םירבד
חעת
םימשבש ויבאל וישעמ ורכנתנש ימ - י"שר ב"ע בכ
םולש ירבד
גכ 'מע א קלח
'וכו ןלנמ בשוי ב"ע גכ
יבכמה שוריפ
חנר 'מע תומש
הפצרל וניב ץצוח רבד אהי אל א"ע דכ
םירפא ןינב
[הכלה] וכ 'מע
'מגב ב"ע הכ
יניע ריאמ
םימכח
ג"ח א"ודהמ
ב"ע ו ףד
הרשכ לביק כ"חאו ךתח א"ע וכ
םולש ירבד
זס 'מע א קלח
'וכו חבזה תא טחושה ב"ע זכ
לארשי תרטע
(ילאפהאב)
בפ 'מע
ודרי אל ולע םא שדוקב ולוספש לכ ב"ע זכ
יניע ריאמ
םימכח
ב"ח ג"ודהמ
חמש ףד
'וכו ץוחב ןנתנש םינפ ןינתינב אלא וקלחנ אל ב"ע זכ
בקעיל תמא
'מע ת"הע
אסש
י"אפתבו ץוחב וירומיא תא ריטקהל ב"ע זכ
יניע ריאמ
םימכח
א"ח א"ודהמ
ב"ע ופ ףד
הקול אוהש םישדקב בשחמל ןינמ יאני ר"א ב"ע טכ
שדוח תלוע
רמאמ ג"ח
הנק
השעמ וב ןיאש ואל ב"ע טכ
םידוהיל
הרוא התיה
בכ 'מע
לוגפה ןשיכ ץקיו א"ע ל
יניע ריאמ
םימכח
ב"ח ג"ודהמ
הכש ףד
םיאמטב 'וכו הרשכ הטיחשהש ב"ע אל
'מע קחצי די
וט ק"ס אי
[הכלה]
הכימס ש"מ א"ע בל
'מע קחצי די
זט ק"ס אי
[הכלה]
ביתכד ה"ד א"ומעב י"שרב ב"ע בל
לע תופי םינפ
'מע םילהת
העש
ירק הארו חספה ברעב ולש ינימש לחש ערוצמ ב"ע בל
וירקל רתוה ותערצל רתוהו ליאוה לבטו
ח 'מע קחצי די
'מע ,ד-ג ק"ס
'מע ,גי ק"ס י
זי ק"ס בי
[הכלה]
ןופצ קחרמ ה"ד י"שרו 'מגב א"ע גל
םירפא ןינב
חעק 'מע
[הכלה]
הרוא ןרקב ב"ע גל
םייח חור
'מע (א"דיח)
הצ
ןברק רמאנ וליא א"ע דל
םירפא ןינב
בפק 'מע
[הכלה]
דל
לאומש ירבד
לק 'מע (גישת)
םיתש יקירפאב תפ ב"ע זל
יניע ריאמ
םימכח
ב"ח ב"ודהמ
א"ע בכ ףד
'וכו תואטחבש תונתמ שלש ב"ע חל
םירפא ןינב
בסק 'מע
[הכלה]
י"שרב טל
יניע ריאמ
םימכח
ב"ח ב"ודהמ
ב"ע מ ףד
יכ ה"ד 'סות ב"ע במ
שדוח תלוע
רמאמ ג"ח
ומת-המת
וחבז איבמ םדא א"ע דמ
טפשמה בל
ו רועיש א"ח
[הכלה]
ןילעומ אלו ןינהנ אל ם"וכע ישדק א"ע המ
יניע ריאמ
םימכח
א"ח א"ודהמ
א"ע זצ ףד
ןטחושהו ב"ד 'סות א"ע המ
יבכמה שוריפ
והיעשי
םיאיבנו
'מע םינורחא
גמק
הצרוה אל...יוגבו ב"ע המ
ירבד טוקלי
ארקיו םימכח
י 'יס
'וכו חבזנ חבזה םירבד השש םשל א"ע ומ
,בוט רשבמ
םימחרה ימי
,תוחילסהו
פ 'מע החיתפ
חוחינ םשל חיר םשל ב"ע ומ
םייחה ץרא
(ןוזרביל)
א 'יס ח דומע
חבזנ חבזה םירבד השש םשל ב"ע ומ
עשוהי תקלח
הרעה זלר 'מע
אקת
חבזנ חבזה םירבד השש םשל ב"ע ומ
לארשי תרטע
(ילאפהאב)
חמק 'מע
חבזנ חבזה םירבד השש םשל ב"ע ומ
טבש תושרד
הק 'מע יולה
'וכו חבזנ חבזה םירבד השש םשל ב"ע ומ
'מע םייח ךרד
דיק
ןופצב ןתטיחש םישדק ישדק א"ע זמ
ירבד טוקלי
ארקיו םימכח
גכ 'יס
ןילוספ םורדב ןטחשש םישדק ישדק א"ע זמ
םייחה 'ס
הצ 'מע (גנשת)
חבזמ לש יברעמ דוסי לע ךפוש היה םדה יריש א"ע זמ
'מע םייח ךרד
ביק
ןופצ הכירצ רקבה תלוע א"ע חמ
המלש תכרב
אכ 'מע מ"וח
[הכלה]
ןופצ תטיחש א"ע טמ
רכששי ינב
הכ ףד ב"ח
ג"ע
המלשה קר אוה הברקה א"ע בנ
םייח חור
'מע (א"דיח)
דיק
דיחיהו רובצה תאטח א"ע בנ
לארשי רנ
יק ףד א קלח
רוביצה תואטח ןה ולא ,דיחיהו רוביצה תואטח ב"ע בנ
םישדח ישאר יריעש
וירבד דיגמ
יטוקל ,בקעיל
'יס םירמא
הרות רוא ,נר
,מק 'יס
תופסוה
מ"הרה ירפסל
אל 'יס
תימורד ןרקל ול אבו בבוסל הנפו שבכב הלע א"ע גנ
'וכו תיברעמ תינופצ תינופצ תיחרזמ תיחרזמ
ךלמילא םעונ
דק ,ד"ע ול ףד
ד"ע הק ,ד"ע
שבכב הלע א"ע גנ
ייחב ונבר
'מע ב"ח ת"הע
גת
שבכב הלע א"ע גנ
בקעי ילהא
(ןיטאיסוה)
,א"ע גר ףד
א"ע דמר
ןה ולא ב"ע גנ
לאומש ירבד
'מע (גישת)
טס
תימורד תיברעמ ןרקל ול אב ב"ע גנ
םירפא ןינב
זעק 'מע
[הכלה]
'מגב ב"ע גנ
חולישה ימ
ב"ח (רושימ)
זל 'מע
ףרוט לש וקלחב ב"ע גנ
ט"ח םורמ ימ
חיש 'מע
קלח לש העוצר הרסח םא יונב היה אל שדקמה ב"ע גנ
ןימינב
שדק רבדמ
א"ח תישארב
בצר 'מע
עברא ןהש תונתמ יתש ןועט ןמדו 'וכו הלועה ב"ע גנ
ךלמילא םעונ
ד"ע טמ ףד
דוסי הל היה אל תימורד תיחרזמ ןרקו ב"ע גנ
בקעי ילהא
(ןיטאיסוה)
ב"ע בנ ףד
דיחיהו רוביצה תואטח ב"ע גנ
םירפא ןינב
פק 'מע
[הכלה]
ישדק ה"דות ב"ע גנ
ברה תוחיש
הדוהי יבצ
'מע רבדמב
168, 224
לש ויונב ןיקסועו המרב ןיבשוי ויהש אלא ... ב"ע דנ
םלוע
חולישה ימ
ב"ח (רושימ)
ומר 'מע
'וכו לארשי ץרא לכמ הובג ק"מהיב ב"ע דנ
ברה תוחיש
הדוהי יבצ
402 'מע תומש
331, 366,
םלוע לש ויונב ןיקסועו המרב ןיבשוי ויה ב"ע דנ
'מע םייח ךרד
זפרת
תוצרא לכמ ההובג י"או ב"ע דנ
םיתעל הניב
'מע דנ שורד
גנש
'וכו תוצראה לכמ ההובג י"אש ןינמ ב"ע דנ
יבכמה שוריפ
פש 'מע םירבד
לילק היב יתתינ ב"ע דנ
יניע ריאמ
םימכח
א"ח ג"ודהמ
די ףד
םטיע ןיעב ק"מהיב תונבל לאומשו דוד ורבס ב"ע דנ
'וכו
יבכמה שוריפ
פש 'מע םירבד
טעמ ךומנ ותוא השענ - י"שר ב"ע דנ
תושרד
'מע יולהטבש
זש
'וכו םלוע לש ונינבב ןיקסוע המרב םיבשוי ויהש ב"ע דנ
םייחה שפנ
12 'מע
םלוע לש ויונב םיקסועו המרב ןיבשוי ויהש ב"ע דנ
לאומש ירבד
'מע (חנשת)
חצ
הרזעב םוקמ לכב ןתטיחש םילק םישדק א"ע הנ
םירפא ןינב
חיר 'מע
[הכלה]
'סותב ונ
לארשי רנ
זיק ףד ב קלח
'וכו הלילב אלא לכאנ וניא חספה א"ע ונ
בקעי קלח
שורד (רוטנק)
די
'וכו הרזעה לכ א"ע ונ
ד"ח םורמ ימ
וט 'מע
ויונמל אלא לכאנ וניא חספ א"ע ונ
יניע ריאמ
םימכח
ב"ח ג"ודהמ
פר ,טער ףד
ןינמ ה"ד 'סות א"ע ונ
רכששי ינב
ד"ע וע ףד ב"ח
,תעיקשמ אנתד אכיה לכ ,ןינמ ה"ד 'סות א"ע ונ
העיקשה תליחתמ ושוריפ
םירפא ןינב
בפק 'מע
[הכלה]
'מגב ב"ע ונ
ט"וי תרהט
וטק 'מע ח"ח
דוסיה דגנכ ןתיש דבלבו ב"ע ונ
רכששי ינב
הק ףד א"ח
ב"ע חס ,ב"ע
וייונמל אלא לכאנ וניא חספ ב"ע ונ
ט"וי תרהט
במק 'מע י"ח
רשכ הלועל הילוכ אתשה א"ע חנ
- תמא תפש
יעסמ הלאו
27 'מע
םינבא חבזמ םאו א"ע חנ
ט"וי תרהט
,במק 'מע י"ח
זמר
עצוממ חבזמ רמוא י"ר ב"ע חנ
טבש תושרד
לק 'מע יולה
תרוטק ןיריטקמ ומוקממ רקענש חבזמ א"ע טנ
'וכו ומוקמב
יניע ריאמ
םימכח
א"ח א"ודהמ
ב"ע ח ףד
והל ןיקזיא אה סרהנ א"ע טנ
ףסוי ירמא
בסק ףד תומש
ד"ע
היה לודג השמ השעש חבזמ רמאד הימעטל י"ר ב"ע טנ
ךלמילא םעונ
א"ע ונ ףד
הקלתסנ אל ,השמ ימיב םימשה ןמ הדריש שא ב"ע אס
...המלש ימיב אלא תזוחנה חבזמ לעמ
רשא ינמכמ
חכק 'מע
י"שרב ,'וכ הלוגה ינב ולעשכו ב"ע אס
רכששי ינב
זטק ףד ב"ח
ג"ע
תא וביחרהו ושרדו וחכשא ארק ינש תיבב א"ע בס
חבזמה םוקמ
ב רמאמ ירזוכ
די 'יס
אנמ חבזמ אלא ,ותרוצ ארכנימ תיב אמלשב א"ע בס
רשה לאכימו יונב חבזמ ואר :רזעלא 'ר רמא ?יעדי
ורפא :רמא אחפנ קחצי 'רו ;וילע בירקמו דמוע לודגה
םוקמ ותואב חנומש ואר קחצי לש
שדק רבדמ
א"ח תישארב
טסר 'מע
םיבכעמ םניא חבזמ לש ובחר תדמו וכרא תדמ א"ע בס
הרוטק ינב והיילע ירק 'וכו
רכששי ינב
הפ ףד א"ח
ג"ע
חבזמה םוקמ הלודגה תסנכ ישנא ועדי ןכיהמ א"ע בס
יניע ריאמ
םימכח
ב"ח ג"ודהמ
כר ףד
'וכו חבזמ םוקמ יעדי אנמ א"ע בס
ףסוי ירמא
ףד תומש
ב"ע הסק
עובירו דוסיו שבכו ןרק ר"ת א"ע בס
טוקלי
ב"ח ינושרגה
וטק ףד
ןופרט 'רד היתחא ינב ב"ע בס
םולש ירבד
ופ 'מע ד קלח
'וכו היתחא ינב ב"ע בס
םייח חור
'מע (א"דיח)
דס
ןימי דצל הנופ אוהש תוניפ לכ ב"ע בס
ףסוי ירמא
ףד תישארב
א"ע איק
הרוטק ינב והיילע ירק ב"ע בס
ח"ח םורמ ימ
יק 'מע
הרוטק ינב והיילע ירק ב"ע בס
המלש תכרב
גכ 'מע מ"וח
[הכלה]
לכיהב ןטחשש םימלש א"ע גס
בקעיל תמא
ונש 'מע ת"הע
ןידירפ 'במ תוחפי אל ףוע בדנתמה לוכי א"ע הס
לאומש ירבד
'מע (חנשת)
בצק
'וכ הטמל האשעש ףועה תאטח א"ע וס
יניע ריאמ
םימכח
ב"ח ג"ודהמ
טיר ףד
אלאו ה"ד 'סות ב"ע וס
יניע ריאמ
םימכח
א"ח א"ודהמ
ב"ע חצ ףד
הרהטל ליעות אל בייחל ץוח יטוחש ליעוה םא א"ע טס
הליבנמ
יניע ריאמ
םימכח
א"ח א"ודהמ
ב"ע ה ףד
'סותבו בלח רוסיא לע לוחיו הליבנ רוסיא אבי א"ע ע
יניע ריאמ
םימכח
א"ח ב"ודהמ
,ב"ע טנ ףד
ב"ע הס
וליפא ה"ד 'סות ב"ע ע
יניע ריאמ
םימכח
א"ח ב"ודהמ
ב"ע טנ ףד
לכ ה"ד 'סות ב"ע ע
יניע ריאמ
םימכח
א"ח ב"ודהמ
ב"ע הס ףד
הפירטבו ה"ד 'סות ב"ע אע
הבושת ירעש
תוא ג רעש
ת"הגא ,בק
במ תוא
ילטב אלו יבישח םייח ילעב א"ע גע
בקעי קלח
שורד (רוטנק)
י
'וכו בירקנ אל ןנבר ורמאד אתשה ב"ע גע
םולש ירבד
זס 'מע א קלח
'וכו הדפנ וניא רוכב ב"ע הע
יניע ריאמ
םימכח
ב"ח ב"ודהמ
ב"ע זכ ףד
רוכב ה"ד 'סות ב"ע הע
יניע ריאמ
םימכח
ב"ח ג"ודהמ
אלש ףד
יאו ה"ד 'סות ב"ע וע
יניע ריאמ
םימכח
א"ח ב"ודהמ
אנ ףד
ב"ע-א"ע
י"שרבו 'וכו םימה ובריש דע תאטח ימ אלמ ב"ע חע
אה ה"ד 'סותבו
יניע ריאמ
םימכח
ג"ח א"ודהמ
,א"ע י ףד
א"ח ב"ודהמ
ב"ע אנ ףד
'וכו ןניקסע אמט ובגו רוהט וכותש ילדב א"ע טע
חולישה ימ
א"ח (רושימ)
וכר 'מע
'וכו השעמ תישעו ףיסות לב לע תרבע תתנשכ א"ע פ
םייח חור
'מע (א"דיח)
זטק
שדקמ חבזמה א"ע גפ
עשוהי תקלח
הרעה אנק 'מע
הלק
םישבכ ישארבש רמצה ב"ע הפ
בקעי ילהא
(ןיטאיסוה)
א"ע זנק ףד
ולעי ןירבוחמ ןהש ןמזב - םינרקה ב"ע הפ
ירבד טוקלי
ארקיו םימכח
טנ 'יס
ולעי םירבוחמ םהש ןמזב םיפלטהו םינרקה ב"ע הפ
ולעי אל ושריפ
בקעיל תמא
דס 'מע ת"הע
תופועב עברנ ןיא וא תופועב עברנ שי ב"ע הפ
לארשי יזנג
הלק ףד ב"ח
א"ע
רשבה םע תומצעה ולע חבזמה לע ב"ע הפ
בקעי קלח
שורד (רוטנק)
זט
'וכו חבזמה יבג לעמ ועקפש םירבא א"ע ופ
ךלמילא םעונ
ג"ע דצ ףד
- תוצחל םדוק ,חבזמה יבג לעמ ועקפש םירביא א"ע ופ
...ריזחי
םולש ירבד
ל 'מע א קלח
'וכו תוחנמ םיאיבמ ןיא א"ע חפ
שדוח תלוע
רמאמ ג"ח
חלר ,ולר ,הלר
ומגפנ א"ע חפ
ףסוי ירמא
ףד תומש
ב"ע-א"ע חסק
בלה רוהרה לע רפכמ טנבא ב"ע חפ
שדוח תלוע
רמאמ ג"ח
מר ,זלר
תורישע םוקמב תוינע ןיא ב"ע חפ
בקעיל תמא
בלש 'מע ת"הע
ז"ע לע רפכמ דופא ב"ע חפ
לארשי יזנג
טכ ףד ב"ח
א"ע
תרחא הריבע לע דחא לכ רפכל ואב הנוהכ ידגב ב"ע חפ
ץראה ירפ
'מע (קסבטיו)
ס
ןירפכמ הנוהכ ידגב ב"ע חפ
דסח תרות
,בפ ,חכ 'מע
דע
'וכו ערה ןוזל לע רפכמ ליעמה ב"ע חפ
דסח תרות
זיק 'מע
םינפ יזע לע רפכמ ץיצה ב"ע חפ
יבכמה שוריפ
והיעשי
םיאיבנו
'מע םינורחא
אמק
םינפ תוזע לע רפכמ ץיצו ב"ע חפ
ףסוי ירמא
ףד תומש
א"ע טסק
ןינידה לע רפכמ ןשוח ב"ע חפ
יבכמה שוריפ
והיעשי
םיאיבנו
'מע םינורחא
ע
ןינידה לע רפכמ ןשוח ב"ע חפ
ייחב ונבר
'מע ב"ח ת"הע
דש-גש
לוקבש רבד אבי ב"ע חפ
טבש תושרד
זצ 'מע יולה
םימד תוכיפש לע תרפכמ תנותכ ב"ע חפ
ףסוי ירמא
ףד תומש
א"ע חסק
םד תכיפש לע תרפכמ תנותכ ב"ע חפ
טוקלי
ב"ח ינושרגה
הנוהכ ידגבל תונברק ךמסנ המל ב"ע חפ
בקעי ילהא
(ןיטאיסוה)
ב"ע זעק ףד
תונברקל הנוהכ ידגב 'פ הכמסנ המל ב"ע חפ
םלוע תוביתנ
וצ 'מע ב"ח
ידגב תשרפל תונוברקה תשרפ הכמסנ המל ב"ע חפ
הנוהכ
ףסוי ירמא
ףד תומש
ב"ע חסק
תוירע יוליג לע רפכמ םיסנכמ ב"ע חפ
רכששי ינב
טמ ףד ב"ח
ב"ע
לע רפכמ טנבא תוירע לע םירפכמ םיסנכמ ב"ע חפ
םימד תוכיפש לע רפכמ תנתכ בלה רוהרה
ףסוי ירמא
ףד תומש
ג"ע חסק
תלכת לש ולוכ ליעמ ב"ע חפ
ףסוי ירמא
ףד תומש
ד"ע חסק
חורה יסג לע תרפכמ תפנצמ ב"ע חפ
ףסוי ירמא
ףד תומש
ג"ע חסק
םינפ תוזע לע רפכמ ץיצ ב"ע חפ
טוקלי
ב"ח ינושרגה
םינפ תוזע לע רפכמ ץיצ ב"ע חפ
ל"רהמ תושרד
(יכדרמ די)
בער 'מע
ר"הל לע תרפכמ תרוטק ב"ע חפ
בוזא תדוגא
ג ףד (ץבעי)
ד"ע
םירפכמ ה"ד 'סות ב"ע חפ
חולישה ימ
ב"ח (רושימ)
זר 'מע
אוהש ינפמ הלועה םדל םדוק תאטחה םד א"ע טפ
הצרמ
טבש תושרד
זצ 'מע יולה
'וכו חור תוסג לע תרפכמ 'וכו דב תפנצמבו ב"ע טפ
ףסוי ירמא
רבדמב-ארקיו
ג"ע בכ ףד
'וכו ינש רפו ר"תד מ"הנמ ב"ע טפ
יניע ריאמ
םימכח
א"ח ג"ודהמ
גצק ףד
'וכו םידק ןהמ הזיא שדוקמו רידת ב"ע צ
רכששי ינב
הל ףד א"ח
ג"ע
םדוק ןהמ הזיא שדוקמו רידת ב"ע צ
עשוהי ירבד
ד"פ ג רמאמ
זכק 'מע
אטשפיא אלד איעב שדוקמו רידת ב"ע צ
טבש תושרד
ביש 'מע יולה
םדוק רידת שדוקמו רידת ב"ע צ
,בוט רשבמ
םימחרה ימי
'מע תוחילסהו
גכקת ,גנר
םהמ הזיא שדוקמו רידת והל איעביא א"ע אצ-ב"ע צ
שדוקמ אמלד וא ,רידתד םושמ םדוק רידת ,םדוק
ג"ע ףאו ,ןיפסומל ןימדוק ןידימת ש"ת .שידקד םידק
ןידימתל יאנהא ןיפסומל תבש וטא ,ישידק ןיפסומד
יפסומל ןימדוק שדוח שאר יפסומ ש"ת .'וכ יאנהא אל
הנשה שאר וטא השדק הנשה שארד ג"עא ,הנשה שאר
ינהא אל שדוח שאר יפסומל ינהא הידיד יפסומל
טבש תושרד
חפר 'מע יולה
ינהא אל ןידימתל 'וכו תבש וטא א"ע אצ
השמ להקיו
[הכלה] זכ 'מע
ןיי בדנתמה ב"ע אצ
םירפא ןינב
[הכלה] גכ 'מע
תצקמב האיב ןינעל ,'סותב בצ
יניע ריאמ
םימכח
א"ח א"ודהמ
א"ע דכ ףד
התיהש ןיב סוביכ ןועט המד ןיא הלוספ תאטח א"ע בצ
'סותבו 'וכו רשוכה תעש
יניע ריאמ
םימכח
ב"ח ג"ודהמ
חיש ףד
הנלש ה"ד 'סות א"ע בצ
'יס תיעיבר ימ
ד ףיעס טנק
[הכלה] ב"קס
היזה ידכמ תוחפ ב"ע גצ
ףסוי ירמא
עק ףד תומש
ב"ע
אמטנש ליעמ א"ע הצ
שדוח תלוע
רמאמ ג"ח
זצק
לושיב אכיאד ב"ע הצ
ל"רהמ תושרד
(יכדרמ די)
וטת 'מע
ומוקמב עלבנ היה ןשדה א"ע וצ
יניע ריאמ
םימכח
א"ח ב"ודהמ
ב"ע וט ףד
שדקמבש ת"ל החוד השע ןיא ב"ע זצ
יניע ריאמ
םימכח
א"ח א"ודהמ
,ב"ע וכ ףד
א"ח ב"ודהמ
א"ע המ ףד
אוה השע שדקי 'וכו הומכ תויהל שדקי ב"ע זצ
בוזא תדוגא
דס ףד (ץבעי)
,ההגהב ג"ע
א"ע הס
השע יתינ ב"ע זצ
יניע ריאמ
םימכח
א"ח ב"ודהמ
ונ ,ב"ע הנ ףד
א"ע
דחאו ה"ד 'סות ב"ע זצ
יניע ריאמ
םימכח
ב"ח ב"ודהמ
א"ע וכ ףד
רשעמ לשמ אלו רוביצ לשמ אלו ולשמ א"ע חצ
בקעיל תמא
'מע ת"הע
אצש
ןילכואו ןיקליח ןיעובק ןימומ ילעב ב"ע חצ
י"ח םורמ ימ
וצ 'מע
ותשאל אמטל ותוא וחירכה ןהכה ףסוי א"ע ק
ט"וי תרהט
דכ 'מע ז"ח
ירמזל וגרהש דע סחנפ ןהכתנ אל אק
יניע ריאמ
םימכח
א"ח א"ודהמ
ב"ע ח ףד
ו"ק ןדש תורודל העש ישדק ןיב קליח ןרהא א"ע אק
רשעממ
רכששי ינב
ד"ע ק ףד א"ח
ישדקב לקהל ךל ןיא העש ישדקב תעמש םא א"ע אק
תורוד
'פ ץרפ תכרב
ינימש
יאמ ב"צ .'וכ שוב אלו הדוה 'וכ השמ עמשיו א"ע אק
הזב רואיבו ,רקש רמא אלש וניבר השמ לע אתובר
חולישה ימ
א"ח (רושימ)
וק 'מע
העש ישדקב אלא תעמש אל אמש א"ע אק
דסח תרות
אצר 'מע
ירמזל וגרהש דע ןהכתנ אל ב"ע אק
םיספ תנותכ
סחנפ תשרפ
א"ע זמ
םשש דע ...ירמזל וגרהש דע סחניפ ןהכתנ אל ב"ע אק
םיטבשה ןיב םולש
טוקלי
ב"ח ינושרגה
ירמזל גרהש דע סחנפ ןהכתנ אל ב"ע אק
לארשי יזנג
יק ףד ב"ח
ב"ע
ירמזל וגרהש דע סחנפ ןהכתנ אל ב"ע אק
חולישה ימ
ב"ח (רושימ)
וק 'מע
ירמזל וגרהש דע סחנפ ןהכתנ אל ב"ע אק
םיתעל הניב
'מע זי שורד
זלק
ירמזל וגרהש דע סחנפ ןהכתנ אל ב"ע אק
טבש תושרד
בנק 'מע יולה
ירמזל וגרהש דע סחנפ ןהכתנ אל ב"ע אק
יניע ריאמ
םימכח
א"ח א"ודהמ
ב"ע טי ףד
'וכו אוה רז השמ ת"אה ריגסה ימ םירמ ב"ע אק
טוקלי
ב"ח ינושרגה
הריגסה ימ םירמ ב"ע אק
טוקלי
ב"ח ינושרגה
חכק 'מע
הריגסה ימ םירמ ב"ע אק
ט"ח םורמ ימ
חמר 'מע
הנש םיעברא לודג ןהכ היה השמ ב"ע אק
לארשי יזנג
גכק ףד א"ח
ב"ע
תוכלמ אלא םולה ןיא א"ע בק
םירפא ןינב
חר 'מע
[הכלה]
םיעגנ האור בורקה ןיא א"ע בק
ב"יח םורמ ימ
טפ 'מע
תוכלמ אלא םולה ןיא - םולה ברקת לא א"ע בק
םלוע תוביתנ
גי 'מע ב"ח
םדאל הלודג ןיקדופש העשב א"ע בק
וירבד דיגמ
יטוקל ,בקעיל
'יס םירמא
הרות רוא ,גצ
טס 'יס
'וכ יול תויהל יואר 'יהש] יולה ךיחא ןרהא אלה א"ע בק
ןהכ התא יתרמא ינא ק"ה אלא אוה ןהכ אלהו [י"שר -
יול התאו ןהכ אוה וישכע יול אוהו
ברה תוחיש
הדוהי יבצ
'מע רבדמב
173
תונב לע הריתי עבשילא התיה תוחמש שמח א"ע בק
...ךלמ [השמ] המבי :לארשי
בקעיל תמא
'מע ת"הע
מקת
ךלמ המבי 'וכ תוחמש שמח א"ע בק
ד"ח םייח עפש
גנ 'מע
רמאק וערזל ול אבר רמא ךלמ המבי א"ע בק
טוקלי
ב"ח ינושרגה
םשור וב רמאנ ףא ןורח לכ א"ע בק
ברה תוחיש
הדוהי יבצ
'מע רבדמב
390
ךילע תוכלמ תמיא אהת םלועל א"ע בק
רכששי ינב
ב"ע ז ףד ב"ח
'וכו הריגסה ימ םירמ א"ע בק
םירפא ןינב
טר 'מע
(הרעהב)
[הכלה]
הריגסה ימ םירמ א"ע בק
ב"יח םורמ ימ
חפ 'מע
דחי םג תוכלמו הנוהכל הכז השמ א"ע בק
ל"רהמ תושרד
(יכדרמ די)
גצ 'מע
ךלמ וניבר השמ א"ע בק
םירפא ןינב
המדקהב
[הכלה]
'וכ בר רמא ב"ע בק
רסומ טבש
בש 'מע
תוכלמ אלא םולה ןיאו ב"ע בק
בקעיל תמא
סש 'מע ת"הע
דיחי תבדנל ה"ד י"שר א"ע גק
בקעיל תמא
אנש 'מע ת"הע
תורתומה ןמ ה"ד י"שר א"ע גק
'מע קחצי די
ב ק"ס וס
[הכלה]
רוביח ה"דותב ב"ע הק
יניע ריאמ
םימכח
א"ח ב"ודהמ
א"ע זנ ףד
'וכו רוהטה תא לכאש אמט ףא ול ורמא א"ע וק
והואמט
בקעיל תמא
בנש 'מע ת"הע
בייח ץוחב הלעמו טחושה א"ע וק
הבושת ירעש
ירעש םע)
רעש (םייח
רמאמ ישילש
זכ
ת"ל אלא וניא לאו ןפ רמשה 'אנש םוקמ לכ א"ע וק
יניע ריאמ
םימכח
א"ח א"ודהמ
א"ע וק ףד
'וכו רוטפ ץוחב הלעהו טחש רמוא ג"היר א"ע וק
הבושת ירעש
ירעש םע)
רעש (םייח
רמאמ ישילש
זט
השע תוצמ הלימו חספ ב"ע וק
שבד תורעי
זפק 'מע א"ח
'וכו ךירפ אלד המית ל"ר ה"ד 'סות ב"ע זק
שבד תורעי
הס 'מע ב"ח
ילילגה י"רל ןנבר היל הירמאק רירפש א"ע חק
םירפא ןינב
חכק 'מע
[הכלה]
ץוחב חבזמ ןידב ב"ע חק
לע תופי םינפ
'מע םילהת
גכש ,דנר
ךישדוקממ אלא ךישדקממ ירקת לא ב"ע טק
יניע ריאמ
םימכח
א"ח א"ודהמ
ב"ע וטק ףד
יאו ה"ד 'סות א"ע יק
יניע ריאמ
םימכח
ב"ח ב"ודהמ
כ ,א"ע טי ףד
א"ע אכ ,ב"ע
ריעשב ה"ד 'סות א"ע ביק
יניע ריאמ
םימכח
ב"ח ב"ודהמ
א"ע זי ףד
םשכ ה"ד 'סות א"ע ביק
שבד תורעי
חפר 'מע ב"ח
תומבה ורתוה לגלגל ואב ב"ע ביק
ב רמאמ ירזוכ
כ 'יס
ואב ...החונמ התיה איהו -הלישל ואב ב"ע ביק
הלחנ התיה איהו -םילשוריל
ףד יול תשודק
ב"ע טנ
התיה איהו...הרקת םש היה אלו...הלישל ואב ב"ע ביק
החונמ
שבד תורעי
דפק 'מע א"ח
ןהל היה אלו תומבה ורסאנ םילשוריל ואבשמ ב"ע ביק
רתיה
בקעי ילהא
(ןיטאיסוה)
א"ע געק ףד
םינבא תיב - הליש ןכשמ ב"ע ביק
ףד יבא תוכרב
ב"ע וע
תורוכבב הדובעה התיה ןכשמה םקוה אלש דע ב"ע ביק
תישאר
תווצמ ,המכח
ד תוא ו קרפ
המ האורה לכב וב םילכאנ םילק םישדק הליש ב"ע ביק
םילשוריב ןכ ןיאש
בקעיל תמא
בנש 'מע ת"הע
המבב חוחינ חיר ןיא א"ע גיק
טוקלי
ב"ח ינושרגה
הברחב רשא לכמ ,היביתיא א"ע גיק
ו"ח םורמ ימ
,זצר ,אסר 'מע
,זט 'מע ח"ח
אכק ,בנ ,טי
י"אב דרי אל לובמה א"ע גיק
י"ח םורמ ימ
זל 'מע
י"אב דרי אל לובמה א"ע גיק
טוקלי
ב"ח ינושרגה
י"אל לובמ דרי א"ע גיק
ירבד טוקלי
םימכח
'יס תישארב
אפש ,וסש
לארשי ץראב לובמ דרי אל א"ע גיק
ברה תוחיש
הדוהי יבצ
'מע רבדמב
224, 249
דגנכ התטיחש ףא ,חתפה דגנכ התאזה המ א"ע גיק
חתפה
חולישה ימ
ב"ח (רושימ)
זט 'מע
םש ורעננ לובמ יתמ לכש ב"ע גיק
לא תושרד
אל שורד ימע
ובירקת אל תובוח ובירקת תורשי א"ע דיק
יניע ריאמ
םימכח
ב"ח ג"ודהמ
דש ףד
רבסקו ה"ד 'סות א"ע דיק
ףד בוט בר
א"ע טכק
חדייתנש ותקיתש לע רכש לבק ןרהא 'סות א"ע וטק
תשת לא רכשו ןיי רובידה וילא
עשוהי ןסוח
י"פ ב רמאמ
אנר 'מע
רבדמ םדאש םימעפ "רבדל תעו תושחל תע" ב"ע וטק
רכש לבקמו
ןויערה רוא
אלר ,דיק 'מע
ומש שידקהל ךינב ותמ ,ןרהא ב"ע וטק
האמל הרשע
טנ 'יס
ידבוכמב אלא ידובכב ירקת לא ב"ע וטק
טוקלי
ב"ח ינושרגה
ידבוכמב אלא ידובכב ירקת לא ב"ע וטק
תראפת
זנ 'מע לארשי
ידבוכמב אלא ידובכב ירקת לא ב"ע וטק
יבכמה שוריפ
והיעשי
םיאיבנו
'מע םינורחא
חצר
'ישדוקממו' אלא 'ישדקממו' ירקת לא ב"ע וטק
י"ח םורמ ימ
הס 'מע
ךישדוקממ אלא ךישדקממ ירקת לא ב"ע וטק
םורמ ימ
חיק 'מע א"יח
שדקתמ אוה וישדוקמב ןיד השוע 'הש העשב ב"ע וטק
תוירבה לע
ב"ח םורמ ימ
פ 'מע
הלעתמ ומש וישדוקמב ןיד 'ה השועש העשב ב"ע וטק
ג"יח םורמ ימ
זמ 'מע
הלעתמ - וישודקב ןיד 'ה השועש העשב ב"ע וטק
ז"ח םורמ ימ
בסק 'מע
אריתמ םישודקב ןיד 'ה השועש העשב ב"ע וטק
הלעתמו
בקעי ילהא
(ןיטאיסוה)
,ב"ע געק ףד
ופק ,ב"ע דעק
ב"ע
םיללח ךל ליפמש י"פעא 'וכו 'הל םוד ב"ע וטק
בקעיל תמא
ע 'מע ת"הע
בירקהל ןירשכ לכה ב"ע וטק
טוקלי
ב"ח ינושרגה
'מ יעודי וינבש עדיש ןויכו ב"ע וטק
יניע ריאמ
םימכח
ב"ח ג"ודהמ
ופר ,דפר ףד
ירענ תא חלשיו ירק אקו 'וכו אנוה בר ביתי ב"ע וטק
נ"ופה הנועט 'וכו הלועו 'וכו
השמל הלפת
(ונינשומלא)
בס 'מע
הלעתמ םיקידצב ןיד השוע ה"בקהשכ ב"ע וטק
סלקתמו
ןויערה רוא
וטק 'מע
ארייתמ וישודקב ןיד ה"בקה השועשכ ב"ע וטק
ףסוי ירמא
בפ ףד תומש
ד"ע
יניסב ורמאנ תוללכ רמוא לאעמשי 'ר ב"ע וטק
ןויערה רוא
דיק 'מע
ויעדוימו ויאירי לע ארונ אוה - י"שר ב"ע וטק
טוקלי
ב"ח ינושרגה
ותקיתש לע רכש לבקו קתש ב"ע וטק
הדוהי ילגד
תוא ב שורד
וט
א"ע זטק
ףד יבא תוכרב
ב"ע דמ
ת"תמ רחא וא הרות ןתמ םדוק אב ורתי יא א"ע זטק
םייח חור
'מע (א"דיח)
בלק
הרות אלא זע ןיא א"ע זטק
םירפא ןינב
חמק 'מע
[הכלה]
'מגב א"ע זטק
לארשי תרטע
(ילאפהאב)
פק 'מע
'וכו לארשיל הרותה ה"בקה ןתנש העשב א"ע זטק
תראפת
חפ 'מע לארשי
הרות ןתנ ה"בקהשכ 'וגו בשי לובמל 'ה א"ע זטק
תראפת
'מע לארשי
איק
םדוק תורוד ד"עקתת תארבנ הרותה א"ע זטק
ירבד טוקלי
םימכח
'יס תישארב
סר
ןלבסו ינע י"שריפו וישעמב םימת אמלידו א"ע זטק
'מע 'ה תורובג
סק
אבו עמש העומש המ ורתי עמשיו א"ע זטק
ברה תוחיש
הדוהי יבצ
199 'מע תומש
193,
אבו עמש העומש המ - '...ורתי עמשיו' א"ע זטק
ןויערה רוא
געש ,טער 'מע
וינבל הנתיל שקיב הבוט הדמח א"ע זטק
'מע םייח ךרד
ומרת
רייגתהל אבו עמש הרות ןתמ ורתי א"ע זטק
ל"רהמ תושרד
(יכדרמ די)
ד 'מע
אב הרות ןתמ רחא וא םדוק ורתי א"ע זטק
ברה תוחיש
הדוהי יבצ
82 'מע רבדמב
ןתמ רחאל וא אב הרות ןתמ םדוק ורתי א"ע זטק
אב הרות
'מע תבש תעד
הרעהב זנר
םלועל לובמ איבמ וניאש עבשנ רבכ א"ע זטק
םייח יתפש
א"ח םידעומ
גכש 'מע
ףוסמ ךלוה ולוק היה לארשיל הרות הנתינשכ א"ע זטק
ופוס דעו םלועה
בוזא תדוגא
דע ףד (ץבעי)
א"ע
ןומהה לוק המ א"ע זטק
ףסוי ירמא
טס ףד תומש
ב"ע בע ,ד"ע
עמש העומש המ א"ע זטק
םייח חור
'מע (א"דיח)
בנק
אבו עמש העומש המ א"ע זטק
טוקלי
ב"ח ינושרגה
אבו עמש העומש המ א"ע זטק
ףד עשוהי רוא
ב"ע אמ
תמחלמו ףוס םי תעירק אבו עמש העומש המ א"ע זטק
קלמע
ירבד טוקלי
תומש םימכח
,לר ,טכר 'יס
אלר
תמחלמו ףוס םי תעירק אבו עמש העומש המ א"ע זטק
קלמע
תימואלה תודהיה
135 'מע
ןתמ ...קלמע תמחלמ ?אבו עמש העומש המ א"ע זטק
...הרות
לארשי רנ
ףד א קלח
בפ-אפ
קלמע תמחלמו ס"ירק ?אבו עמש העומש המ א"ע זטק
א"ח להי רוא
טנק 'מע
ורתי עמש העומש המ א"ע זטק
םיתעל הניב
'מע גל שורד
חיר
ארק רמא רמא והבא יבר 'וכו יעדי ווה אנמ א"ע זטק
'וכו הבקנו רכז םיאבהו
טוקלי
ב"ח ינושרגה
עשרה םעלב לצא םלוכ וצבקתנ א"ע זטק
ףד יול תשודק
ד"ע אע
...עשרה םעלב לצא םלוכ וצבקתנ א"ע זטק
שבד תורעי
טס 'מע ב"ח
'וכו םעלב לצא םלוכ וצבקתנ א"ע זטק
לארשי ינבל
ז שורד (ןשיה)
ןומהה לוק המ ...םעלב לצא םלוכ וצבקתנ א"ע זטק
טבש תושרד
הנק 'מע יולה
המוא אובתו ,ןופצב הישעמש המוא רענתת א"ע זטק
םורדבו ןופצב הישעמש
הדוהי ילגד
ד תוא ב שורד
ב"ע זטק
ברה תוחיש
הדוהי יבצ
375 'מע תומש
369-370,
טבשו טבש לכמ הבוג ...'דוד ןקיו' ב"ע זטק
בקעי ילהא
(ןיטאיסוה)
ב"ע דצק ףד
'וכו דוד ןקיו ביתכו ב"ע זטק
הדוהי ילגד
ג תוא ב שורד
ב ההגה
ןוטריש אמי אקסמד ה"ד י"שרו ב"ע זטק
ףסוי ירמא
ףד תישארב
ג"ע זעק
דוד ןתיו רמוא 'א בותכ ב"ע זטק
םורמ ימ
גפ 'מע א"יח
י"אב לובמ דרי אל ב"ע זטק
'מע ןרהא די
כק
תמחלמו ףוס םי תעירק אבו עמש העומש המ ב"ע זטק
קלמע
םירפא ןינב
דיר 'מע
[הכלה]
'מגב א"ע זיק
טוקלי
ב"ח ינושרגה
האור התאש מ"כב לכוא התא לבא א"ע חיק
יניע ריאמ
םימכח
ב"ח ב"ודהמ
,א"ע ב ףד
ג"ח ב"ודהמ
א"ע אי ףד
אוה חספ ןיעכ תובוחד 'וכו ןועמש 'רד ט"מ א"ע חיק
ברקד
תישאר
תווצמ ,המכח
ד תוא ו קרפ
תונהילו ןוזל התצר אלש ןיע ןיע ילע תרופ ןב ב"ע חיק
היניע אלמכ לכאתו הכזת ולש וניאש רבדמ
םירפא ןינב
זכר 'מע
[הכלה]
'וכ תופיפח לכ ב"ע חיק
טבש תושרד
גש 'מע יולה
ןימינב לש וקלחב ויה תפיפח לכ ב"ע חיק
יבכמה שוריפ
'מע םירבד
בפש
חישמה תומי ;ינש ;ןושאר שדקמ ב"ע חיק
ט"ח םורמ ימ
גכש 'מע
םילק םישדק לכאל רתומ - הליש ןכשמ ב"ע חיק
יבכמה שוריפ
'מע םירבד
בפש
ב"הועה ;חישמה תומי ;ז"הוע ב"ע חיק
'מע תבש תעד
ולר
ולש וניאש רבדמ ןוזל הצר אלש ןיע ב"ע חיק
םייניע תשודק
וצש ,הצש 'יס
גמת ,במת
'וכו ולש וניאש רבדמ תונהל התצר אלש ןיע ב"ע חיק
ח"ח םורמ ימ
הצר 'מע
לכאת ולש וניאש רבדמ ןוזל התצר אלש ןיע ב"ע חיק
ויניע אלמכ
יבכמה שוריפ
'מע לאומש
הער
ןימינב קלחב ...הניכש התרש ב"ע חיק
- תמא תפש
יעסמ הלאו
44 'מע
םילשורי וז החונמ א"ע טיק
לע תופי םינפ
'מע םילהת
בית
םילשורי וז החונמ א"ע טיק
רכששי ינב
דכ ףד א"ח
א"ע
וז הלחנ ,קספה הל שיש הליש וז החונמ א"ע טיק
קספה הל ןיאש םילשורי
ו"ח םורמ ימ
,חער ,טע'מע
,חסר 'מע ט"ח
,זע 'מע ב"יח
ופ
םילשורי וז הלחנ ,הליש וז החונמ א"ע טיק
טוקלי
ב"ח ינושרגה
םילשורי וז הלחנ ,הליש וז החונמ א"ע טיק
טבש תושרד
הכק 'מע יולה
םילשורי וז הלחנ א"ע טיק
שבד תורעי
חפר 'מע ב"ח
םילשורי וזו וז וכו לאעמשי 'ר יבד אנת ב"ע טיק

הרורב הכלה ןוכמ
6275 ד"ת םילשורי

םיפסונ םיטרפ
02-6521259 'לטב
02-6537516 סקפ

ילאוטריו שרדמ תיב | תונומת תירלג | תומכסה | תומורת | אמגוד | םימוסרפ | הטישה | עדימ | ישאר
עובשה תשרפ | םירוריבה יאשונ | ם"במרל חתפמ | הכונח תוכלה | חספ תוכלה | תילאוטריו הירפס
ונילא בותכ | סופד תויועט ינוקת | עדימ ירגאמ | תודגאל חתפמ | תוגצמ | ימוי ףד

HOME | ABOUT HALACHA BRURA | THE TECHNIQUE | EXAMPLE | RARE BOOK SERVICE
PUBLICATIONS | DONATIONS | ENDORSEMENTS (HASKAMOT) | WEEKLY PARSHA | CONTACT US