Halacha Brura and Berur Halacha Institute

מכון הלכה ברורה ובירור הלכה

מפתח לפירושים על אגדות התלמוד

לדף הראשי של המפתח לאגדות
לרשימת הספרים

מסכת הוריות וזבחים

ללקט ביאורי אגדות עם טקסט מלא של המקורות מסכת הוריות מסכת זבחים

**

מסכת הוריות
ב ע"א01 הורו ב"ד לעבור על אחת מכל המצוות האמורות בתורה והלך היחיד ועשה שוגג על פיהם לב המשפט ח"א שיעור לא [הלכה]
ב ע"א01 הורו בי"ד וכו' לקוטי שיחות חכ"ז עמ' 19
ב ע"א01 הורו בית דין לעבור על אחת מכל מצות האמורות בתורה והלך היחיד ועשה שוגג על פיהם וכו', לעולם אין ב"ד חייבין וכו' עד שיאמרו להם מותרין אתם לעשות חמשה מאמרות (תשסט) - סמוכים לעד - הוריות א
ב ע"א06 הורו בי"ד וידע שטעו וכו' אהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' שפ ע"ב
ב ע"א06 הורו בי"ד שהחלב מותר וידע אחד שטעו חנן אלקים עמ' קמה, יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' כו, יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' פד, ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קמג, מקראי קדש (תשנג) עמ' קסה, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' כו
ב ע"א11 יחיד שעשה בהוראת בית דין פטור כו' פרדס המלך (תשסט) אות תנא
ב ע"א14 אמר מותרים אתם לעשות נגמרה הוראתושבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' רא
ב ע"א14 כאשר נאמר לנידון לעשות אז איכא חיוב גור אריה שמות פי"ח הערה 351
ב ע"א14 מותרים אתם לעשות הוי הוראת ב"ד גור אריה שמות פ"ד הערה 45
ב ע"א43 מעם הארץ ולא כל ע"ה תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' תמב
ב ע"א43 המבטל מצוה אחת מופקע מקבלת עול מלכות שמים אף ע"י שאר המצוות תפארת ישראל (הרטמן) עמ' תרצג הערה 14
ב ע"א44 הרי הוא אומר אשר לא תעשינה וגו' השב מידיעתו מביא קרבן על שגגתו, לא שב מידיעתו אינו מביא וכו' חמודי צבי מועדים עמ' רכז
ב ע"א רש"י ד"ה הורו להבנין אפרים עמ' סז [הלכה]
ב ע"ב הורו ב"ד וידע אחד מהן שטעו עיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תסג
ב ע"ב גמיר וסביר לקוטי שיחות חל"ד עמ' 162
ב ע"ב גמיר וסביר שיחות ר' ראובן עמ' ז
ב ע"ב גמיר ולא סביר ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תרי
ב ע"ב יחיד שעשה בהוראת בית דין פסול פרדס המלך (תשסט) אות שעו
ג ע"א33 אחר רוב יושבי א"י משנת חיים ויקרא עמ' תכ
ג ע"א33 אמר רב אסי בהוראה הולכים אחר רוב יושבי א"י כתנות אור עמ' תקכו
ג ע"א33 אמר רב אסי בהוראה הלכו אחר רוב יושבי ארץ ישראל פני חיים (פלג'י) עמ' רעז ע"ב
ג ע"א33 בהוראה הלך אחר רוב יושבי א"י שער החצר (תשעב) סי' רצח
ג ע"א33 יושבי ארץ ישראל הוא דאיקרי קהל דוקא ברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' ל, לג
ג ע"א33 קהל בארץ ישראל נקרא קהלמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 179
ג ע"א33 רוב אנשי ארץ ישראל מיקרי קהל לענין הוראה ויליף לה מקרא "ויעשו את החג וכו'" ערבי נחל (תשסד) עמ' תקפב, תקצא
ג ע"א34 וכל ישראל עמו קהל גדול מלבוא חמת עד נחל מצרים... הני הוא דאיקרי קהל שיחות הרב צבי יהודה שמות עמ' 316
ג ע"א36 הוא דאיקרי קהל אבל הנך לא איקרי קהלמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 482
ג ע"א36 היו עושין מרובין בשעת חטא ומועטין בשעת ידיעה עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' כח
ג ע"א40 הורו להם בי"ד בחלב ואכלו מיעוט הקהל עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' כז
ג ע"א תוס' ישנים וצפע"נבנין אפרים עמ' קס [הלכה]
ג ע"ב03 ואם כל עדת ישראל ישגו אלו סנהדרין עמוד הימיני (קלינמן) עמ' קצא
ג ע"ב03 כל עדת ישראל וכו' אי איכא כולם הויא הוראה וכו' לקוטי שיחות חכ"ד עמ' 103
ג ע"ב07 רובא ככולא דמי פרדס מרדכי עמ' צב, קכ
ג ע"ב07 רובו ככולו אמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) בלק יט
ג ע"ב07 רובו ככולו לקט אמרי קודש - בראשית עמ' קס, מועדים עמ' צה
ג ע"ב15 כגון שהרכין ההוא א' מהן בראשו תתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' כא
ג ע"ב20 מתיב רב משרשיא דברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' שמב
ג ע"ב22 אין גוזרין גזירה אא"כ רוב ציבור וכו'אור חדש על ציון דף ב ע"א
ג ע"ב35 בית דין שטעו באר ראי (רוזן) לימוד התורה סי' יג אות ד
ג ע"ב35 הורו בי"ד וידעו שטעו וחזרו בהן יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' כח, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' כה
ג ע"ב37 יצא למדינת הים - היה צריך לדעת שהסנהדרין חזרו בהם בשבילי אמונה ח"ב עמ' תיד
ג ע"ב39 הורו ב"ד לעקור את כל הגוף דרשות מהר"ם חביב עמ' תמ
ג ע"ב39 הורו בית דין לעקור את כל הגוף וכו' הרי אלו פטורין בית ישראל (טויסיג) שמות עמ' עב
ג ע"ב39 הורו בית דין לעקור את כל הגוף וכו' הרי אלו פטורין וכו' אין בית דין חייבין עד שיורו בדבר שאין הצדוקין מודין בו וכו' בזמן דאיכא חרישה איכא שבת וכו' כעקירת הגוף רמי וכו'בית ישראל (טויסיג) תליתאה ח"ב עמ' מט
ג ע"ב41 זיבוח אסור השתחואה מותר עיוני רש"י במדבר עמ' רלא
ד ע"א02 בית דין שמביאים פר נפש הרב עמ' לה
ד ע"א06 ספק מבעוד יום ספק משחשיכה מאיר עיני חכמים מהדו"ג ח"ב דף רעט, רפ
ד ע"א15 ביום שיוצא לדרך חקל יצחק (תשסג) עמ' תסד
ד ע"א15 הוחזק בדרך פטור מפני הטירדא פרדס המלך (תשסט) אות תנא
ד ע"א18 ונעלם דבר הכתב והקבלה ויקרא פ"ד פסוק יג
ד ע"א18 ונעלם דבר ולא כל הגוף עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' כז
ד ע"א21 הורו ב"ד אינם חייבין עד שיודו בקיום מקצת וביטול מקצת צוף דבש (לוין) מאמר ז
ד ע"א37 מן הדבר ולא כל הדבר גור אריה דברים פי"א הערה 116
ד ע"א40 אין בית דין חייבין עד שיורו בדבר שאין הצדוקין מודין בו בית ישראל (טויסיג) שמות עמ' עב-עג
ד ע"א40 דבר המפורש בתורה אין חייבין עליו פר העלם דבר וכו' פחד יצחק שבת מאמר ז
ד ע"א41 הצדוקים היו מודים רק בתורה שבכתב ולא בתורה שבע"פתפארת צבי שמות עמ' שפא
ד ע"א43 האומר יש נדה בתורה אבל הבא על שומרת יום פטור מקראי קדש (תשנג) עמ' רפח
ד ע"א46 אף שלא כדרכה משהערה בה חייב באר הגולה (הרטמן) באר ב הערה 510
ד ע"א48 ואי בעית אימא דאמרי זבה לא הויא אלא ביממי שיחת מלאכי השרת עמ' 92
ד ע"א48 יש סברא שאם ראתה בלילה טהורה היא (ורש"י) תורת מנחם חי"ג עמ' 152
ד ע"א51 הורו בית דין דהשתחויה לעבודה זרה מותרת, אינם חייבין קרבן אור חדש (הרטמן) פ"ה אות 325
ד ע"א52 השתחוה שאינה כדרכה אינה השתחוה פרורים משלחן גבוה ח"ב שאלה טז
ד ע"א53 א"צ פישוט ידים ורגלים ודיו בהשתחוה פרורים משלחן גבוה ח"ה שאלה מא
ד ע"א53 דאית בה פישוט ידים זבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' מח
ד ע"ב13 בעי רבי זירא אין שבת בשביעית מהו בית ישראל (טויסיג) שמות עמ' עג
ד ע"ב14 אין שבת בשמיטה מאי צבא אהרן - שבת תשובה עמ' נח
ד ע"ב14 אין שבת בשמיטה נחלי מים (מלאח) עמ' קלו
ד ע"ב28 או שלא הי' מופלא של ב"ד בשעה שהקדימו תער"ב ח"ג עמ' אלף תי
ד ע"ב28 ולא היה מופלא של בי"ד עמהם פטורים מפר העלם דבר באר הגולה (הרטמן) באר ו הערה 90
ד ע"ב28 שלא היה מופלא של ב"ד שם, וברש"י רנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' קמז
ד ע"ב42 הורו בי"ד וכו' מביאין לקוטי שיחות חכ"ז עמ' 19
ד ע"ב42 הורו בי"ד שוגגין ועשו כל הקהל שוגגין מביאים פר יוסף לקח כרך א ח"א עמ' קל, יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' כו, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' כה
ד ע"ב42 הורו בית דין ועשו כל הקהל אמרי פנחס השלם - ליקוטים - שער פרשיות ומועדים סי' כג
ד ע"ב46 הורו בי"ד ועשו כל הקהל או רובן על פיהן מביאין פר עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' כו
ד ע"ב47 הקהל וכו' ר"י אומר (ורש"י - כל שבט ושבט איקרי קהל) לקוטי שיחות חכ"ב עמ' 248, חכ"ג עמ' 43, חכ"ז עמ' 19
ד ע"ב47 י"ב שבטים מביאין י"ב פרים רסיסי לילה סי' לט (עמ' 69)
ד ע"ב47 פלוגתא דר"מ ור"י אי שבט איקרי קהל אהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' כח ע"ב
ד ע"ב רש"י - ברור צדיקים גמורים שאני רוצה להשרות שכינה עליהם צפנת פענח (תשסו) עמ' שלד
ד ע"ב רש"י - הנשיא לא היה מחשבון הסנהדרין רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' קעו
ד ע"ב רש"י ד"ה ר"י אומר דכל שבט ושבט איקרי קהל ברכת יוסף ואליהו רבה (תשסט) ח"א עמ' קט
ה ע"א01 ובעבודת כוכבים וכו' מרגניתא דבי רבנן עמ' לז
ה ע"א02 פר לכל שבטקרן פני משה ח"א עמ' רנ
ה ע"א05 עשו כל הקהל או רובן מביאין פר ושעיר דברי ר"מ יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' כז
ה ע"א12 הורו ב"ד של אחד השבטים עיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תשנו
ה ע"א12 הורו ב"ד של אחד השבטים וכו'טוב ירושלים דברים פט"ז פסוק יח
ה ע"א12 הורו ב"ד של אחד מהשבטים ועשו אותו שבט על פיו עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' כו
ה ע"א12 חוץ מהסנהדרין הכללי יש ב"ד לכל שבט בפני עצמו מאמרי שלמה ח"א עמ' קט
ה ע"א17 ידעו שהורו הכתב והקבלה ויקרא פ"ד פסוק יד
ה ע"א18 שכחו באיזה חטא הורובנין אפרים עמ' קנט [הלכה]
ה ע"א44 הוראה תלויה בב"ד והמעשה תלוי בקהל גור אריה ויקרא פ"ד הערה 5, 65
ה ע"א44 הוראה תלויה בב"ד ומעשה תלוי בקהל פחד יצחק חנוכה מאמר יד
ה ע"א44 הוראה תלויה בבית דין ומעשה תלוי בקהל אור חדש (הרטמן) פ"ט אות 384
ה ע"א49 ב"ד נחשבים לעיני הקהל גור אריה דברים פי"ד הערה 23
ה ע"א49 עיני העדה הם הסנהדרין אור חדש (הרטמן) פ"י אות 44
ה ע"א49 מעיני העדה - סנהדרין יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' רח
ה ע"ב03 הדיינים והסנהדרין עיני העדה חיים לגופא (תשסה) עמ' כא
ה ע"ב03 הסנהדרין קרויין עיני העדה באר הגולה (הרטמן) באר ז הערה 112
ה ע"ב03 מעיני העדה אלו סנהדרין גור אריה במדבר פט"ו אות כ
ה ע"ב03 סנהדרין הם עיני העדה דרך ה' (באום) ח"ב פ"ה אות ו
ה ע"ב03 עיני העדה - נקראים הבית דין והסנהדרין ישמח חיים (תשסה) מע' ע אות לה
ה ע"ב12 גזירה שוה מעיני מעיניבנין אפרים עמ' קסב [הלכה]
ה ע"ב40 ור"י ור"ש שבט א' דמקרי קהל מנ"לילקוט הגרשוני ח"ב
ה ע"ב40 כל שבט איקרי קהל חקל יצחק (תשסג) עמ' תקכט
ה ע"ב40 כל שבט איקרי קהל שפת אמת (רייז) סוכות עמ' רעו
ה ע"ב40 שבט אחד איקרי קהל דמשק אליעזר (רלב"ג) בראשית פרק יח פסוק כו
ה ע"ב40 שבט אחד אקרי קהל באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' תרה, ויקרא עמ' תרלט
ה ע"ב40 שבט אחד אקרי קהל חכמת התורה ויחי עמ' רמב
ה ע"ב40 שבט אחד אקרי קהל חכמת התורה מקץ עמ' שכט
ה ע"ב40 שבט אחד איקרי קהל רנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' קלז
ה ע"ב40 שבט אחד דאיקרי קהל מנא להו, אמרי דכתיב ויעמוד יהושפט בקהל יהודה וירושלים החדשה וכו' עדות ביוסף (איטינגא, תשסב) עמ' קכב
ה ע"ב40 שבט אחד דאקרי קהל מנא להו גבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' קלז
ה ע"ב40 שבט אחר איקרי קהלדרשות שבט הלוי ח"א עמ' רפז
ה ע"ב40 שבט איקרי קהלאבן יהושע עמ' 66
ה ע"ב41 מאי חדשה וכו' שחידשו דברים בישורון מלך ח"א עמ' תח
ה ע"ב42 ממאי דילמא שאני ירושליםילקוט הגרשוני ח"ב
ה ע"ב44 ונתתיך לקהל עמים הוא בנימין נזר הקדש ח"ג עמ' רנא
ה ע"ב44 מאן איתיליד ליה ההיא שעתא בנימין כר תיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' ר
ה ע"ב46 רש"א מה ת"ל ופר שני אמרי יוסף ויקרא-במדבר דף כב ע"ג
ה ע"ב46 תניא ר"ש אומר מה ת"ל ופר שני בן בקר תקח לחטאת וכו' כתנות אור עמ' תסו
ה ע"ב48 יכול יהא חטאת הלוים נאכלת גור אריה במדבר פ"ח הערה 83
ה ע"ב48 מה עולה אינה נאכלת משנת חיים במדבר עמ' קעה
ה ע"ב48 מה עולה לא נאכלת חקל יצחק (תשסג) עמ' תס
ה ע"ב48 עולה נשרפת גור אריה שמות פכ"ט הערה 137
ו ע"א01 חטאת אינה נאכלת גור אריה במדבר פ"ח הערה 76
ו ע"א02 הבאים משבי הגולה הקריבו חטאת ציבור שמתה בעלי' ברית שלום (תשסח) עמ' תרט
ו ע"א02 הבאים משבי הגולה הקריבו חטאת ציבור שמתה בעלי' ברית שלום (תעח) דף צה ע"ב
ו ע"א02 הבאים משבי הגולה הקריבו פרים י"ב וכו' על ע"ז וכו' צמח צדקה עה"ת עמ' טז
ו ע"א07 על עבודת כוכבים הביאום וכו' שעשו בימי צדקיהו תקנת השבין סי' יא (עמ' 109)
ו ע"א19 חטאת שמתו בעלי' כו' לפי שאין מיתה בצבור תורת מנחם חי"ט עמ' 23
ו ע"א20 אין בחטאת ציבור הלכתא דחטאת שמתו בעליה משום דאין ציבור מת פחד יצחק - ראש השנה מאמר כו
ו ע"א21 אין הצבור מתים לקוטי שיחות חל"ג עמ' 129
ו ע"א21 אין הצבור מתים תורת מנחם חל"ז עמ' 103, 130
ו ע"א21 צבור לא מת לקוטי שיחות חלק ל עמ' 87
ו ע"א21 צבור לא מת דברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' רלו
ו ע"א21 שאין מיתה בצבור וכו' ראוי' כפרה זו שתכפר על יוצאי מצרים לקוטי שיחות ח"ה עמ' 102, חי"ט עמ' 273
ו ע"א22 צבור וכו' משום תחת אבותיך יהיו בניך דברי סופרים סי' ט (עמ' 7)
ו ע"א30 אשר פדית ד' נפש הרב עמ' נ
ו ע"א31 כפרה השייכת למתים גם מתים נמנים לרוב שמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' קצה
ו ע"א31 ראויה כפרה זו לכפר על יוצאי מצרים תורת העולה ח"ג פרק סו
ו ע"א31 ראויה כפרה זו שתכפר על יוצאי מצרים ראשית דעת (קורח) סי' כד
ו ע"א31 ראויה כפרה זו שתכפר על יוצאי מצריםדרשות שבט הלוי ח"א עמ' רנז
ו ע"א33 מיגו דמכפר אחיים מכפר אמתים ראשית דעת (קורח) סי' כד
ו ע"א38 הוראת שעה היתה בית ישי (תשסד) דרשות עמ' עד
ו ע"א40 מת אחד מן הציבור ברכת יוסף ואליהו רבה (תשסט) ח"א עמ' קח
ו ע"א47 כהנים איקרי קהל פנים מסבירות עמ' תיג
ו ע"א שער יוסף ד"ה אמר ר"ח לקוטי שיחות חל"ו עמ' 185
ו ע"ב02 א"ר אחא ב"י שבטו של לוי כו' מערכי לב (חזן) ח"ב דרוש קד דף רכט ע"א
ו ע"ב03 כל שבט איקרי קהל שבט לוי לא איקרי קהל יוסף לקח כרך א ח"א עמ' קל, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קפ
ו ע"ב03 לא איקרו קהל וכו' אפרים ומנשה וכו' לנחלה הוקשו ולא לדבר אחר וכו' לקוטי שיחות חכ"ג עמ' 43
ו ע"ב03 שבט לוי אי אקרי קהל ברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' קנא
ו ע"ב03 שבט לוי לא איקרי קהל בית ישי (תשסד) דרשות עמ' סב
ו ע"ב03 שבט לוי לא איקרי קהל צמח צדקה עה"ת עמ' מח
ו ע"ב03 שבט לוי לא איקרי קהל, כל מי שיש לי אחוזה איקרי קהל+הגיונות אל עמי (עמיאל) ח"ב סי' נח
ו ע"ב03 שבטו של לוי לא איקרי קהל רנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' ריז
ו ע"ב05 כל שיש לו אחוזה איקרי קהלמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 424
ו ע"ב06 א"כ חסרי להו י"ב שבטים אמר אביי אפרים ומנשה כראובן ושמעון יהיו לי אמר רבא והא כתיב על שם אחיהם יקראו בנחלתם אמרי נועם (מועדים) תשובה יא [מבן המחבר]
ו ע"ב06 לעולם לא ייעדרו ישראל מא"י לקוטי שיחות חל"ז עמ' 184
ו ע"ב07 אפרים ומנשה נחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' ד אות א
ו ע"ב07 אפרים ומנשה כראובן ושמעון יהיו לי, לנחלה הוקשו ולא לד"א חיי נפש ח"ו עמ' פא
ו ע"ב07 אפרים ומנשה נחשבים לשני שבטים רק בנחלת הארץ גור אריה במדבר פל"א הערה 31
ו ע"ב09 לנחלה הוקשו ולא לדבר אחר גבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' קלד
ו ע"ב09 לנחלה הוקשו ולא לדבר אחר רנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' קפו
ו ע"ב09 לנחלה הוקשו ולא לדבר אחר וכו'טוב ירושלים בראשית פמ"ח פסוק ו
ו ע"ב09 לנחלה הוקשו כו' משנת חיים בראשית עמ' תקלו, תקנה
ו ע"ב09 לנחלה הקשתים לראובן ושמעון גור אריה בראשית פמ"ח הערה 25
ו ע"ב09 לנחלה הקשתים לראובן ושמעון ולא לדבר אחר ברכת אליהו (עמאר) בראשית פ' ויחי מאמר ג
ו ע"ב10 אפרים ומנשה אינם במנין השבטיםחוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' עד
ו ע"ב11 לחלוק כבוד לדגלים רנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' קטז
ו ע"ב16 חמש חטאות מתות גור אריה ויקרא פ"ז אות א
ו ע"ב25 ילמוד סתום מן המפורש תורת מנחם חנ"א עמ' 395
ו ע"ב32 פר כהן משיח כללי המצות (צפת תשנב) עמ' 109
ו ע"ב36 שהורה ושכח מאיזה טעם הורה אגרות הנצי"ב מוולאזין עמ' קצ
ו ע"ב רש"י ד"ה הנחלתם - וכן מצינו במדרש תנחומא וכו' לקוטי שיחות ח"כ עמ' 235
ז ע"א משיח הכתב והקבלה ויקרא פ"ד פסוק ג
ז ע"א אין הכהן המשיח מביא קרבן אא"כ טעה הוא בהוראה ועשה הכהן מעשה על שגגתו גור אריה ויקרא פ"ד הערה 6
ז ע"א כהן משיח שחטא עם הציבור נתכפר לו עמהם פרדס מרדכי עמ' תריג
ז ע"א צריך בי"ד שיביאו הקהל קרבן וכן הכה"ג צריך לזה בי"ד עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' כג
ז ע"ב הוא בחלב המכסה את הקרב והן בחלב שעל הדקין מהו וברש"ימאיר עיני חכמים מהדו"ג ח"א דף קצב
ז ע"ב הורו בית דין לעקור את כל הגוף עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' כז
ז ע"ב אין חייבין אלא על העלם דבר עם שגגת מעשה יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' כז
ז ע"ב אין חייבין אלא על העלם דבר עם שגגת מעשה עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' כז
ז ע"ב ואם נפש אחת, אחד יחיד ואחד נשיא ואחד משיח וכו' באר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' רפ
ז ע"ב רש"י ד"ה כיון גור אריה שמות פכ"ט הערה 108
ח ע"א13 הציבור וכהן משיח מביא קרבן רק בטעות בהוראה ששגגתו קרבן וזדונו כרת גור אריה ויקרא פ"ד אות ג
ח ע"א13 דבר שאין בו לאו אלא עשה אע"ג שיש בו כרת אין בו חטאת גור אריה ויקרא פ"ד הערה 1
ח ע"א14 עבירות הנעשות במזיד אין להם כפרה בקרבן גור אריה בראשית פט"ו הערה 36
ח ע"א19 אף כל שחייבין על זדונו לאו וכרת שגגתו חטאת גור אריה בראשית פט"ו הערה 45, ויקרא פ"ד הערה 63
ח ע"א19 חטאת מכפרת על השוגג גור אריה ויקרא פי"ט הערה 253
ח ע"א19 כל שזדונו כרת שגגתו חטאתבני יששכר ח"ב דף לב ע"ד
ח ע"א28 בעבודת כוכבים מנלן ויגד יעקב עמ' תס
ח ע"א42 הוקשה כל התורה לע"א דעת תורה במדבר עמ' קכט
ח ע"א51 קראי בע"ז כתיבי+מי השלוח (תשסז) ח"א דף קנד
ח ע"א51 אחת מכל מצות ה', איזהו מצוה אחת ששקולה ככל התורה וכו' ערבי נחל (תשסד) עמ' תתקסג
ח ע"א51 איזהו מצוה ששקולה כנגד כל המצוות עיוני רש"י במדבר עמ' רל
ח ע"א51 איזו היא מצוה שהיא שקולה ככל המצוות... זו עבודת כוכבים באר משה (אפשטיין) שמות עמ' תתרו
ח ע"א51 איזו היא מצוה שהיא שקולה ככל המצות הוי אומר זו ע"ז תפארת צבי שמות עמ' תקיח, תקכז
ח ע"א51 איזו היא מצוה שהיא שקולה ככל המצות הוי אומר זו ע"ז תפארת צבי ויקרא עמ' רסג
ח ע"א51 איזו היא מצוה שהיא שקולה ככל המצות הוי אומר זו עבודת כוכבים דרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' ריא
ח ע"א51 איזו היא מצוה שהיא שקולה ככל המצות וכו' זו עבודת כוכביםשיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 162
ח ע"א51 אמר קרא וכי תשגוילקוט הגרשוני ח"ב
ח ע"א51 וכי תשגו ולא תעשו בע"ז כתיבילקוט הגרשוני ח"ב
ח ע"א51 וכי תשגו ולא תעשו וכו' איזו היא מצוה שהיא שקולה וכו' ... זו עבודת כוכבים, ורש"י - שכל המודה בה ככופר ככה"ת כולה לקוטי שיחות חל"ח עמ' 53
ח ע"א51 ע"ז שקולה ככל התורה יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' כו, ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רלו
ח ע"א51 ע"ז שקולה ככל התורה כולה תורת חיים (קאסוב) עמ' קכא
ח ע"א51 עבודה זרה יוצרת דין מומרות לכל התורה פחד יצחק שבת מאמר ד
ח ע"א51 שקולה ע״ז כנגד כל המצות כללי המצות (צפת תשנב) עמ' 9
ח ע"א51 שקולה ע״ז כנגד כל המצות פחד יצחק פסח מאמר עה אות ג
ח ע"א51 שקולה עבודה זרה ככל המצות קהלת יעקב פורים עמ' קכא
ח ע"א52 אמר קרא אשר דבר ה' אל משה וכתיב אשר צוה ה' אליכם ביד משה כו', ורש"י תורת מנחם חנ"ו עמ' 366
ח ע"א53 איזו היא מצוה שהיא בדיבורו של הקב"ה וצוה ע"י משה פרורים משלחן גבוה ח"ד שאלה קלו
ח ע"א53 מצוה שהיא בדיבורו של הקב"ה וצוה ע"י משה וכו' מפי הגבורה וכו' ורש"י ד"ה כתיב לקוטי שיחות חי"ט עמ' 181
ח ע"א53 מצוה שנאמרה בדבורו של הקב"ה ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רפ, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' ל
ח ע"א54 אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענוםנועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף צ ע"ג
ח ע"א54 אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענום דעת תורה במדבר עמ' קכז
ח ע"א54 אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענום ילקוט עטרת צבי עמ' קעט
ח ע"א54 אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענום מי מרום ח"ח עמ' קסח
ח ע"א54 שתים שמענו הדיבור של אנכי ושל לא יהיה לך גור אריה במדבר פט"ו הערה 67
ח ע"א רש"י - גדולה ע"ז שכל המודה בה ככופר בכל התורה דרשות שמן רוקח עמ' לה
ח ע"א רש"י - המודה בעבודה זרה ככופר בכל התורה כולה צמח דוד (סקאליע) עמ' שנב
ח ע"א רש"י ד"ה איזהו ס' הזכרונות (ר' צדוק) סי' ו, א (עמ' 135)
ח ע"א רש"י ד"ה תורה - "'אנכי" ו"לא יהיה לך" הם דיבור ראשון אמרי נועם (מועדים) סי' ו לפר' זכור
ח ע"א ר"חבנין אפרים עמ' קסג [הלכה]
ח ע"ב מצוה שהיא תחילה כללי המצות (צפת תשנב) עמ' 191
ח ע"ב מצוה שנאמרה בתחילהויקח אברהם דף מ ע"ד {ראיה ש"אנכי" אינו מצוה}
ח ע"ב איזו היא מצוה שהיא נאמרה בתחילה ס' הזכרונות (ר' צדוק) סי' ו, א (עמ' 135)
ח ע"ב איזו היא מצוה שהיא נאמרה בתחילה הוי אומר זו עבודת כוכבים לקוטי שיחות חכ"ו עמ' 59
ח ע"ב איזוהי מצוה שנאמרה תחילה הוי אומר זו עבודת כוכבים בי חייא ח"א עמ' א
ח ע"ב מצוה שנאמרה בתחילה וכו' עשר מצוות נצטוו במרה, ובר'ש"י ותוס' ובאר שבע ומהרצ"ח שירת הפסח אות קלג, קלד
ח ע"ב והאמר מר עשר מצוות נצטוו ישראל במרה רנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' רלד
ח ע"ב המצוות שנצטוו במרה בכלל המצוות וענפיה ארזי אל (תשסג) עמ' קפד (עמ' קמה במהד' תשסו)
ח ע"ב אין חייבין על שמיעת הקול מקראי קדש (תשנג) עמ' שנ
ח ע"ב נשיא אינו מביא קרבן על שמיעת קול אהבת חיים (דייטש) עמ' רפט
ט ע"א01 מי שבא לידי עניות ועשירות יצא נשיא נתיבות יצחק ח"ג עמ' קמו
ט ע"א02 יצא נשיא ומשיח כו' משנת חיים ויקרא עמ' שפ
ט ע"א02 יצא נשיא ומשיח שאין באים לידי עניותפרי צדיק ויקרא אות ב, בלק אות יב
ט ע"א03 נשיא דכתיב ועשה אחת מכל מצות ה' נתיבות יצחק חנוכה ופורים עמ' פט
ט ע"א04 מי שאין על גביו אלא ה' אלקיו נתיבות יצחק ח"ג עמ' קעג
ט ע"א04 מי שאין על גביו אלא ה׳ אלהיו נתיבות יצחק - ירח האיתנים עמ' קסג
ט ע"א04 אין ע"ג אלא ה"א תורת מנחם חל"ה עמ' 271
ט ע"א05 והכהן הגדול מאחיו ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תרלה
ט ע"א05 והכהן הגדול מאחיו וכו' בנוי בכח בחכמה וכו' חמודי צבי במדבר-דברים עמ' תלו
ט ע"א05 והכהן הגדול מאחיו כו' גדלהו משל אחיורב טוב דף צו ע"ד
ט ע"א05 כהן משיח וכו' שהוא גדול מאחיו בבח בנוי ובעושר ובחכמה אוצרות חיים - בהמ"ק עמ' קלח
ט ע"א07 אחרים אומרים לקוטי שיחות חי"ב עמ' 128
ט ע"א08 משל אחיו ילקוט דברי חכמים בראשית סי' תלד
ט ע"א10 נשיא שנצטרע מהו מידחא דחי או מיפטר פטיר א"ל דילך או דגזא וכו', ובתוס' הרא"ש רנת יצחק - פרק חלק עמ' תג, תד
ט ע"א32 כל מצוות שבתורה וכו'כללי המצות (צפת תשנב) עמ' 116
ט ע"א33 הבאת כשבה היא רק על חטא שזדונו כרת גור אריה במדבר פט"ו הערה 79
ט ע"א34 קרבן חטאת בא מכבשה שעירה שעיר ופר גור אריה ויקרא פ"ט הערה 113
ט ע"א35 בע"ז יחיד נשיא ומשיח מביאים שעירה גור אריה שמות פכ"ט הערה 130
ט ע"א36 מביאין שעירה הכתב והקבלה במדבר פט"ו פסוק כט
ט ע"ב בא לפטור כה"ג שאין חטאו שלו של שוגג שוה לחטא הקהל יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' קג
ט ע"ב כהן משוח שעבר מכהונתו אבן ישראל (פישר) אגדה ח"א עמ' קכט
ט ע"ב משיח שעבר ממשיחותו וכן הנשיא שעבר מגדולתו וכו' והנשיא כהדיוט וכו' דרושים ואגדות חתם סופר עמ' כב
ט ע"ב כה"ג שעבר ממשיחותו וחטא מביא פר עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' כד
ט ע"ב נשיא שעבר מנשיאותו מתכפר בשעירה כהדיוט עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' עג
ט ע"ב פה"מ - כ"ג שעבר כו' אבל הנשיא כו' ברכת שלמה חו"מ עמ' קכ [הלכה]
י ע"א20 איזהו נשיא זה מלך וכו' שאין ע"ג אלא ה' אלקיו תורת מנחם חלק לב עמ' 152, חלק לג עמ' 21, חלק לד עמ' 92, 267
י ע"א20 איזהו נשיא זה מלך כו' לקוטי שיחות חי"ט עמ' 165
י ע"א20 איזהו נשיא כל שאין על גביו אלא ה' אלוקיו אגרא דכלה ח"א עמ' תקיז
י ע"א20 חטא כשהיה הדיוט ונתמנה ונודע לו אחר שנתמנה עיוני רש"י במדבר עמ' תרו
י ע"א20 נשיא היינו מלך פרדס מנחם עמ' פג
י ע"א20 נשיא זה מלך פנים מסבירות עמ' לד
י ע"א20 נשיא זה מלך... שאין על גביו אלא ה' אלקיו באר משה (אפשטיין) שמות עמ' תשנב, ויקרא עמ' תקיז, דברים עמ' קלה, תשעו, תשפה
י ע"א20 נשיא שאין על גביו אלא ה' אלקיו לדור ולדורות ח"א עמ' תלא
י ע"א20 איזהו נשיא, זה מלךקרן פני משה ח"א עמ' עד
י ע"א21 אין על גביו אלא ה' אלקיו לקוטי שיחות חל"ו עמ' 84
י ע"א21 שאין על גביו אלא ד' אלהיו פנקסי הראי"ה ח"א עמ' קלה
י ע"א21 שאין על גביו אלא ד' אלקיושיחות הרב צבי יהודה ויקרא עמ' 27
י ע"א21 שאין על גביו אלא ה' אלקיו לקוטי שיחות חכ"ג עמ' 194, חכ"ה עמ' 107
י ע"א21 שאין על גביו אלא ה' אלקיו תורת מנחם ח"ז עמ' 73, ח"ט עמ' 53, חי"ח עמ' 69
י ע"א21 שאין על גביו אלא ה' אלקיו תורת מנחם חכ"ח עמ' 300
י ע"א21 שאין על גביו אלא ה' אלקיו תורת מנחם חל"ט עמ' 72, חלק מ עמ' 239
י ע"א36 אשר נשיא יחטא יכול גזירה וכו' ברית שלום (תעח) דף סג ע"ג, עג ע"א
י ע"א36 אשר נשיא יחטא יכול גזירה וכו' ברית שלום (תשסח) עמ' תסה, תד
י ע"א36 אשר נשיא יחטא יכול גזירה ת"ל לכשיחטא פנים מסבירות עמ' קלד
י ע"א36 אשר נשיא יחטא יכול גזירהילקוט הגרשוני ח"ב
י ע"א36 אשר נשיא יחטא יכול גזרה תלמוד לומר אם הכהן המשיח יחטא אור יצחק (ראדוויל, תשסה) עמ' רמב
י ע"א36 אשר נשיא יחטא יכול גזירה עמוד הימיני (קלינמן) עמ' קיח
י ע"א36 יכול גזרה גור אריה דברים פ"ז הערה 21
י ע"א36 קרא לבשר על הרעה וכו' רנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' מא
י ע"א38 בשורה היא להם שנגעים באים עליהם וכו' לקוטי שיחות חכ"ז עמ' 108
י ע"א38 בשורה היא להם שנגעים באיםאבן פינה עמ' 139
י ע"א38 בשורה היא לישראל שנגעים באים עליהם חכמת התורה מצורע עמ' קז
י ע"א38 נגע צרעת בכותל בשורה טובה היא לישראל, שיגלו את המטמוניות של זהב שהטמינו הכנענים מפי ספרים וסופרים ח"ג עמ' קעה
י ע"א43 אשר נשיא יחטא פרט לחולהנתיבות עולם ח"ב עמ' יב
י ע"א44 אשר נשיא יחטא פרט לנשיא שנצטרע, וברש"י רנת יצחק - פרק חלק עמ' תב, תג
י ע"א44 נשיא שנצטרע ככר לאדן (תשנ) עמ' קלז
י ע"א46 עד השתא עבד הוהאור הרעיון עמ' רצו
י ע"א46 עובדא דר"גילקוט הגרשוני ח"ב
י ע"א46 ר' גמליאל ור' יהושע הוו אזלי בספינתא באר שרים פרשת בראשית דרוש ג אות ב
י ע"א46 ר"ג ור"י הוו אזלי בספינתא וכו' וברש"י אילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' קיח-קיט
י ע"א46 ר"ג ור"י הוו אזלי בספינתאדרושי רמ"ץ - פרי חיים דרוש ט
י ע"א46 ר"ג ור"י הוי קא אזלי בספינתא בהדי ר"ג הוי פתא ובהדי ר"י הוי פתא וסולתא וכו' כנסת יחזקאל (פאנעט) דרושים עמ' כ
י ע"א46 ר"ג ור"י כי הוי אזלי בספינתא קובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ו עמ' ריז
י ע"א46 ר"ג ור׳ יהושע הוה אזלי בספינתא בהדי דר"ג וכו' אמרי יחזקאל עמ' עא
י ע"א46 רבן גמליאל ור"י הוו אזלי בספינתא בהדי ר"ג הוה פתא וגו' רוח יעקב (בן שבת, תשסז) עמ' קסו
י ע"א48 א"ל כוכב אחד לשבעים שנה עולה ומתעה את הספנים ובו' ואמרתי שמא יעלה וכו' דברים נחמדים (תשסה) עמ' קיב
י ע"א48 כוכב עולה אחת לשבעים שנה קסת הסופר (תשעו) עמ' רכד {השביט של הללי}
י ע"א49 א"ל כל כך בידך וכו' שיודעים לשער כמה טיפות יש בים לקוטי שיחות חי"ב עמ' 197, חכ"ו עמ' 121
י ע"א49 יש בידך ואתה יורד לספינה שער הבטחון עם "בתורתו יהגה" עמ' טז
י ע"א49 שמא יעלה ויתעה אותנו תתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' צ
י ע"א50 אמר ר"י לר"ג עד שאתה תמה עלי וכו' כמדומין אתם ששררה אני נותן לכם עבדות אני נותן לכם וכו' וברש"ישבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' רצה, ח"ב עמ' תקסט
י ע"א50 תמה על שני תלמידים שיש לךפירושי ראשונים
י ע"א51 הוי הטיפה בלא נגד כמות של הים הגדול דברי מנחם (היימליך) עמ' קנד
י ע"א51 יוחנן בן גודגדא אין לו פת לאכולתבואת יקב (פרידמן) עמ' קסז
י ע"א51 כמה טיפין יש בים דרך מצותיך (חב"ד) דף צא ע"ב
י ע"א51 לשער כמה טיפות יש בים שער הבטחון עם "בתורתו יהגה" עמ' טז
י ע"א51 נתן דעתו להושיבם בראש דברי חנינא - מזלות עמ' קיא
י ע"א51 נתן עיניו להושיבן בראש ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רלו
י ע"א51 נתן ר"ג דעתו להושיבם בראש קדושת ציון (תשנד) ח"א עמ' קסו
י ע"א51 רבן גמליאל רצה להושיב שני תלמידיו בראש ולא באו רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תו
י ע"א51 שאין להם פת לאכול ובגד ללבוש נתן דעתו להושיבם בראשאבן פינה עמ' 25
י ע"א51 שיודעין לשער כמה טיפות יש ביםאוהב שלום עמ' 18
י ע"א52 כלום שררה נתתי לכם עבדות נתתי לכם בך יברך ישראל (תשסח) עמ' קסב
י ע"א52 כלום שררות אני נותן לכם עבדות אני נותן לכם חכמת התורה וארא עמ' קצב, שכ
י ע"א52 כלום שררות אני נותן לכם עבדות אני נותן חכמת התורה ויקרא עמ' רסח
י ע"א52 כלום שררות אני נותן לכםילקוט הגרשוני ח"ב עמ' קיב
י ע"א52 כלום שררות אני נותן לכם חכמת התורה מקץ עמ' ז, רה
י ע"א52 כמדומה לכם ששררה אני נותן לכם עבדות אני נותן לכםבינה לעתים (תשנד) דרוש מד עמ' רעט
י ע"א52 כמדומה ששררה אני נותן לכם עבדות אני נותן לכם רנת יצחק - פרק חלק עמ' רעז
י ע"א52 כמדומים אתם ששררה אני נותן לכם עבדות אני נותן לכםאור חדש למטיפים עמ' 10
י ע"א52 כמדומין אתם ששרדה אני נותן לכם עבדות אני נותן לכם עקבי אבירים (תשסה) עמ' רז
י ע"א52 כמדומין אתם ששררה אני נותן לכם וכו' אש דת (אסאד) עמ' שפה
י ע"א52 כמדומין אתם ששררה אני נותן לכם וכו', וברש"י באר משה (אפשטיין) מלכים עמ' קפט-צ
י ע"א52 כמדומין אתם ששררה אני נותן לכם עבדות אני נותן לכם הכנה דרבה (תשסט) עמ' נ, נב
י ע"א52 כמדומין אתם ששררה אני נותן לכם עבדות אני נותן לכם ימלא פי תהלתך ח"א (תשסג) עמ' רטז
י ע"א52 כמדומין אתם ששררה אני נותן לכם עבדות אני נותן לכם צפנת פענח (תשסו) עמ' רעח
י ע"א52 כמדומין אתם ששררה אני נותן לכםמסילת ישרים עמ' תרא, תרלב
י ע"א52 כמדומין אתם ששררה אני נותן לכם עבדות אני נותן לכם בעקבות משה שמות עמ' עג
י ע"א52 שלח להם ולא באוילקוט הגרשוני ח"ב
י ע"א52 שררה - עבדותמוסר המקרא והתלמוד עמ' קסב
י ע"א52 שררה אני נותן לכם עבדות אני נותןמנוחת אשר ח"ב פתיחה דף ו ע"ד
י ע"א52 שררה אני נותן לכם עבדות אני נותן לכםקרן לדוד שמות עמ' רכ
י ע"א52 שררה אני נותן לכם עבדות אני נותן לכם ס' המדות (דובנא, תשסו) שער יראה אות יג
י ע"א52 שררה אני נותן לכם עבדות אני נותן לכם וכו' כח מעשיו הגיד לעמו ח"א דף נה ע"ג
י ע"א52 לא שררות אני נותן לכם אלא עבדות אני נותן לכם חכמת התורה ויגש עמ' ריט
י ע"א52 כלום שררה אני נותן לכם, עבדות אני נותן לכם כתונת פסים (תשמה) פרשת אמור כב ע"ג, נשא ל ע"ג
י ע"א52 לא שררות אני נותן לכם אלא עבדות חכמת התורה תולדות עמ' עה
י ע"א תוס' הרא"ש - דאמרינן במדרש שהאמוריים הטמינו וכו' לקוטי שיחות חל"ב עמ' 92
י ע"ב01 עבדות אני נותן לכם צמח ה' לצבי (תשסז) עמ' שנב
י ע"ב01 עבדות אני נותן לכם אחרי ראי (תשסד) זמנים סי' כה אות ב
י ע"ב01 עבדות אני נותן לכם ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תעז
י ע"ב01 עבדות אני נותן לכם חכמת התורה שמיני עמ' רא
י ע"ב01 עבדות אני נותן לכם מערכי לב (שוואב) מועדים ח"ג עמ' רה
י ע"ב01 עבדות אני נותן לכם עבודת עבודה (תשסד) עמ' רל
י ע"ב01 עבדות אני נותן לכם עיוני רש"י דברים ח"א עמ' לא
י ע"ב01 עבדות אני נותן לכם ערבי נחל (תשסד) עמ' שפז
י ע"ב01 עבדות אני נותן לכם קובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ד עמ' קל
י ע"ב01 עבדות אני נותן לכם רסיסי לילה סי' יד (עמ' 16), צדקת הצדיק סי' רמו
י ע"ב01 עבדות אני נותן לכם וכו' אור יחזקאל - דרכי העבודה עמ' קסח
י ע"ב01 עבדות אני נותן לכםברק (כמצויין באוצרות הראיה) דף 220
י ע"ב01 עבדות אני נותן לכםקסת הסופר (תשעו) עמ' קנב
י ע"ב01 עבדות ולא שררהמכמני עוזיאל עמ' שכה, שמג, שסה
י ע"ב03 אשר נשיא וכו' אשרי הדור וכו' לקוטי שיחות חי"ז עמ' 34
י ע"ב03 אשר נשיא יחטא משמרת איתמר (תשסז) עמ' רנז, שנה, תרטו
י ע"ב03 אשר נשיא יחטא תורת חיים (קאסוב) עמ' קכב
י ע"ב03 אשר נשיא יחטא אמר רבי יוחנן בן זכאי אשרי הדור שהנשיא שלו מביא קרבן וכו' של"ה (תשנז) פרשת ויקרא אות לה
י ע"ב03 אשר נשיא יחטא אשרי הדור שהנשיא וכו' בך יברך ישראל (תשסח) עמ' צו
י ע"ב03 אשר נשיא יחטא אשרי הדור שהנשיא חוטא מפי ספרים וסופרים - פניני חסידות שמיני יא
י ע"ב03 אשר נשיא יחטא אשרי הדור שהנשיא מביא קרבן על שגגתורב טוב דף עח ע"ב
י ע"ב03 אשר נשיא יחטא אשרי הדור שהנשיא שלו מביא קרבן על שגגתונועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף כז ע"ד, עז ע"ד, קט ע"א
י ע"ב03 אשר נשיא יחטא אשרי הדור שהנשיא שלו נותן לב להביא כפרה על שגגתו תפארת צבי ויקרא עמ' כה
י ע"ב03 אשר נשיא יחטא אשרי הדור שנשיא שלו חוטא צמח ה' לצבי (תשסז) עמ' שסב
י ע"ב03 אשר נשיא יחטא וכו' אשרי הדור וגו' משמרת איתמר (תשסה) עמ' רס, תקלא {ביאורו של נועם אלימלך}
י ע"ב03 אשר נשיא יחטא וכו' אשרי הדור שהנשיא שלו מביא קרבן על שגגתו נועם אלימלך (תשסא) עמ' קו, שיד, תמח
י ע"ב03 אשרי הדור שהנשיא יחטא טיול בפרדס ח"א עמ' שצ
י ע"ב03 אשרי הדור שהנשיא מביא חטאת על שגגתו חכמת התורה יתרו עמ' תכח
י ע"ב03 אשרי הדור שהנשיא מביא כפרה על שגתתו וכו' צפנת פענח (תשסו) עמ' רסט, שצג
י ע"ב03 אשרי הדור שהנשיא מביא קרבן על שגגתו אמרי פנחס השלם - שער פרשיות ומועדים סי' קנט
י ע"ב03 אשרי הדור שהנשיא מביא קרבן על שגגתו חכמת התורה ויקרא עמ' רה
י ע"ב03 אשרי הדור שהנשיא נותן לב להביא כפרה על שגגתו שמן הטוב (תשסב) - דברי תורה אות מ
י ע"ב03 אשרי הדור שהנשיא שלו חוטא ומביא קרבן ילקוט דברי חכמים ויקרא סי' לג, לד, לה
י ע"ב03 אשרי הדור שהנשיא שלו חוטא כו' חיים תחלה (תשנג) עמ' קד
י ע"ב03 אשרי הדור שהנשיא שלו מביא קרבן אור חדש (זיטשיק, תשסח) ויקרא עמ' כט
י ע"ב03 אשרי הדור שהנשיא שלו מביא קרבן גנזי חיים (זייצ'יק) עמ' שכב
י ע"ב03 אשרי הדור שהנשיא שלו מביא קרבן על שגגתו באר משה (אפשטיין) יהושע-שמואל עמ' רסה
י ע"ב03 אשרי הדור שהנשיא שלו מביא קרבן על שגגתו גנזי ישראל (תשמו) ח"א עמ' קכג ע"א, ח"ב דף קלה ע"א
י ע"ב03 אשרי הדור שהנשיא שלו מביא קרבן על שגגתו כתונת פסים (תשמה) פרשת אחרי טז ע"ג, יז ע"א
י ע"ב03 אשרי הדור שהנשיא שלו מביא קרבן על שגגתו וכו' ברית שלום (תעח) דף סג ע"ג
י ע"ב03 אשרי הדור שהנשיא שלו מביא קרבן על שגגתו וכו' ברית שלום (תשסח) עמ' תו
י ע"ב03 אשרי הדור שהנשיא שלו מחזיק עצמו חוטא וכו' בת עין (תשסז) עמ' קכג
י ע"ב03 אשרי הדור שנשיא שלו חוטא ומביא קרבןפנים יפות על תהלים עמ' קצד
י ע"ב03 אשרי הדור שהנשיא שלו נותן לב להביא בפרה דברי מנחם (היימליך) עמ' רפה
י ע"ב03 אשרי לדור שנשיא יחטא ושב בתשובה דרשות מהר"ם בנעט עמ' קצ
י ע"ב03 נשיא יחטא הכתב והקבלה בראשית פמ"א פסוק נו
י ע"ב08 אלא מעתה ואשר חטא מן הקודש ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קמ
י ע"ב11 דרש רב נחמן בר רב חסדא וכו' אשריהם לצדיקים שמגיע להם כמעשה וכו' קהלת יעקב (אבן ברוך) דף קפז ע"א
י ע"ב11 דרש רנבר"ח אשריהם לצדיקים שמגיע אליהם כמעשה הרשעים של עוה"ב וכו' כנסת יחזקאל (פאנעט) דרושים עמ' יט
י ע"ב13 אשריהם לצדיקים שמגיע אליהם כמעשה הרשעים המעלות לשלמה (תשמז) עמ' טו, כא, לא
י ע"ב13 אשריהם לצדיקים שמגיע אליהם כמעשה הרשעים של עוה"ב בעוה"ז דרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' פב
י ע"ב13 אשריהם לצדיקים שמגיע אליהם כמעשה הרשעים של עוה"ב בעוה"ז דרשות הרא"ש (תשסו) ח"ב דרוש קצו עמ' קסט
י ע"ב13 אשריהם לצדיקים שמגיע אליהם כמעשה הרשעיםדרושי רמ"ץ - פרי חיים דרוש ט
י ע"ב13 אשריהם לצדיקים שמקבלים כרשעים בעוה"ז דברי חנינא - מזלות עמ' כד, כז, לג, קעז
י ע"ב13 יש צדיק שמגיע כרשע כללי המצות (צפת תשנב) עמ' 158
י ע"ב14 ההנהגה בעולם הזה של רשע וטוב לו וכו' הנהגת עולם הבא של רשע ורע לו פחד יצחק פסח מאמר טו
י ע"ב15 אוי להם לרשעים שמגיע אליהם כמעשה הצדיקים של עוה"ב בעוה"ז דרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' קעא
י ע"ב15 ואוי להם לרשעים שמגיע אליהם בעולם הזה כמעשה הרע המגיע לצדיקים בעולם הזה אוצרות חיים - ת"ח וצדיק עמ' תנב
י ע"ב17 אטו אי אכלי צדיקי תרי עלמי מי סני להו מדבר יהודה (תשסב) עמ' שכג
י ע"ב17 אטו צדיקי אי אכלו תרי עלמי מי סגי להו זרע קודש - מועדים עמ' יד
י ע"ב17 אטו צדיקי אבן ישראל (פישר) אגדה ח"א עמ' קכד
י ע"ב17 אטו צדיקי אבן ישראל על התורה (תשסב) עמ' כט
י ע"ב17 אטו צדיקי אבן ישראל על התורה עמ' יט
י ע"ב17 אטו צדיקי אי אכלי תרי עלמי מי סני להו באר שרים פרשת וישב דרוש א אות א
י ע"ב17 אטו צדיקי אי אכלי תרי עלמי מי סני להו דובר צדק עמ' 82
י ע"ב17 אטו צדיקי אי אכלי תרי עלמי מי סני להו באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' תשמב
י ע"ב17 אטו צדיקי אי אכלי תרי עלמי מי סני להו של"ה (תשנז) פרשת תולדות אות ל
י ע"ב17 אטו צדיקי אי אכלי תרי עלמי מי סני להושל"ה (תשנז) - עשרה מאמרות אות קעח
י ע"ב17 אטו צדיקי דאכלי וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' תפה
י ע"ב17 אטו צדיקי דאכלי תרי עלמי מי סני להו בי חייא ח"א עמ' שב
י ע"ב17 אי אכלי צדיקי תרי עלמא מי סני להואודה ה' דף ג ע"א
י ע"ב17 אמר רבא אטו צדיקי אי אכלי תרי עולמי מי סני להו של"ה (תשנז) - מס' פסחים אות תכט, תנה, תס
י ע"ב17 אמר רבא אטו צדיקי אי אכלי תרי עלמי מי סני להו ברכת טוב עמ' רעה, רעט
י ע"ב17 וכי סני להו לצדיקים דאכלו תרי עלמא צמח ה' לצבי (תשסז) עמ' רעז
י ע"ב17 צדיקי אי אכלי ב' עלמי מי סני להו וכו' אהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' עה ע"ב, עט ע"א
י ע"ב17 צדיקי אי אכלי תרי עלמי מי סני שעורי דעת ספר ב עמ' נד
י ע"ב18 אשריהם לצדיקים שמגיע אליהם כמעשה הרשעים של עולם הזה בעולם הזה אור חדש (הרטמן) פ"א אות 177
י ע"ב18 אשריהם לצדיקים שמגיע להם כמעשה הרשעים של עוה"ז בעוה"זמרפא לשון עמ' ט, קנג
י ע"ב18 מי סני להו לצדיקי אבן ישראל על התורה (תשסב) עמ' נב
י ע"ב18 מי סני להו לצדיקי אבן ישראל על התורה עמ' לו
י ע"ב18 מי סני ליה להקב"ה דירתי צדיקים תרי עלמא מפי ספרים וסופרים - פניני חסידות וישב א
י ע"ב18 מי סני לצדיקי דאכלי תרי עלמא עוה"ז ועוה"באלה הדברים (ברודנא) עמ' 81
י ע"ב18 מי סני לצדיקיא דאכלי תרי עלמין חנן אלקים עמ' קעו, יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קצח
י ע"ב20 אוי לרשעים שמגיע אליהם בעוה"ז כמעשה הצדיקים בעוה"ז חנן אלקים עמ' קעה
י ע"ב22 עובדא דר"פ ור"ה אמרי אמת (אמדו) דף נג ע"ג
י ע"ב24 אוקימתון מסכתא פלן תתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' נא, ח"ב עמ' ו
י ע"ב24 אוקימתון מסכתא פלן ומסכתא פלן אמרו ליה אין וכו' אוצרות חיים - מעשה הצדקה עמ' רפא
י ע"ב28 אוחזים הם הפושע והצדיק באותה הדרך עצמה וכו'פחד יצחק חנוכה מאמר י
י ע"ב28 כי ישרים דרכי ה' משל לשני בני אדם שצלו את פסחיהן וכו' וזה שאכלו לשם אכילה גסה וכו'ראשית חכמה (תשמד) - מצוות, הקדמה אות לו
י ע"ב28 כי ישרים וכו' הוא שנתכוין לשם עבירה ורש"י שיחות מוסר (תשסב) עמ' מז, רצו, שמא, שסד, תנז
י ע"ב28 מאי דכתיב כי ישרים דרכי ה' וכו' משל ללוט ושתי בנותיו וכו' דעת חכמה ומוסר ח"ג עמ' קפז
י ע"ב28 מאי דכתיב כי ישרים דרכי ה' וכו' פסח מי לא קאכיל וכו' דעת חכמה ומוסר ח"א עמ' שפג
י ע"ב28 מאי דכתיב כי ישרים דרכי ה' וצדיקים ילכו בם ופושעים יכשלו בם משל וכו' דעת תורה שמות עמ' ריד
י ע"ב28 צדיקים ילכו בם דובר צדק עמ' 72
י ע"ב28 צדיקים ילכו בםפרי צדיק פ' החודש אות ט
י ע"ב29 משל לשני בני אדם שצלו פסחיהם דרשות מהר"ם שיק עמ' סה
י ע"ב29 שנים שצלו פסחיהם אחד לשם אכילה גסה ואחד לשם קרבן פסח טיול בפרדס ח"ב עמ' רו
י ע"ב29 שנים שצלו פסחיהם זה שאכלו לשם מצוה נאמר וצדיקים ילכו בם וכו'כנסת יחזקאל (פאנעט, תשסה) פרשת ויקהל עמ' קנג
י ע"ב30 אכילה גסה ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' קנז
י ע"ב30 זה שאכלו לשם מצוה צדיקים ילכו בם פנים מסבירות עמ' רנח
י ע"ב30 פושע קרית לי פסח מיהא עביד ותוס' שבות יעקב (אבולפיה) עמ' לה
י ע"ב31 פסח מיהא קאכיל וכו' חלק יעקב (קנטור) דרוש יב
י ע"ב34 לוט ושתי בנותיו הן שנתכוונו לשם מצוה וכו' הוא שנתכוון לשם עבירה נועם אלימלך (תשסא) עמ' תטו
י ע"ב34 ללוט ושתי בנותיו הן שנתכוונו לשם מצוה וכו' שקדמה בכירה לצעירהראשית חכמה (תשמד) - מצוות פרק ג אות ד
י ע"ב35 וישא לוט כמו ותשא אשת אדוניו עיניה גור אריה בראשית פי"ג אות יא
י ע"ב35 וישא עיניו וירא וזרח השמש על התורה עמ' שי
י ע"ב35 כל הפסוק הזה לשם עבירה נאמר וישא לוט וכו' לב דוד (תשסט) עמ' צא
י ע"ב35 כל הפסוק הזה לשם עבירה נאמראמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' פח
י ע"ב35 כל הפסוק הזה לשם עברה נאמר "וישא לוט" להעיר להורות ולהשכיל ח"ג עמ' כח
י ע"ב35 סיפר הבתוב בגנותו של לוט בנין שאול עמ' קמה
י ע"ב38 נקוד על בקומה גור אריה בראשית פי"ט אות מג
י ע"ב42 לתאוה יבקש נפרד זה לוט אור חדש (זיטשיק, תשסח) בראשית עמ' קפא
י ע"ב42 לתאוה יבקש נפרד זה לוט בכל תושיה יתגלע שנתגלה קלונו בבתי כנסיות וכו' נזר הקדש ח"ב עמ' תסד
י ע"ב44 תמר זנתה וזמרי זינה תמר זנתה ויצאו ממנה מלכים ונביאים, זימרי זינה נפלו כמה רבבות מישראל דעת תורה שמות עמ' רטז
י ע"ב44 תמר זנתה וזמרי זינה וכו' אוסף מאמרי מוסר וחכמה (תשנט) עמ' קיד
י ע"ב45 אמר ר' נחמן בר יצחק גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמה זאת זכרון (תשנב) אות צז
י ע"ב45 אר"מ גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמה מנחת יואל עמ' כ
י ע"ב45 גדולה עבירה לשמה אבני אש (אויש) מועדים עמ' קמ
י ע"ב45 גדולה עבירה לשמה בישורון מלך ח"א עמ' שדמ
י ע"ב45 גדולה עבירה לשמה גנזי ישראל (תשמו) ח"ב עמ' קי ע"א
י ע"ב45 גדולה עבירה לשמה המעלות לשלמה (תשמז) עמ' קעו, קעט
י ע"ב45 גדולה עבירה לשמה ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' לב
י ע"ב45 גדולה עבירה לשמה זכור לאברהם (וייס) פ' בהעלותך
י ע"ב45 גדולה עבירה לשמה יושב אהלים (מנטרוז) עמ' סח
י ע"ב45 גדולה עבירה לשמה כללי המצות (צפת תשנב) עמ' 97
י ע"ב45 גדולה עבירה לשמה צמח ה' לצבי (תשסז) עמ' לב
י ע"ב45 גדולה עבירה לשמה קול שמחה פ' ויצא סי' יג
י ע"ב45 גדולה עבירה לשמה תאומי צביה עמ' רפה
י ע"ב45 גדולה עבירה לשמה וכו' ז' בעילות וכו' מגלה עמוקות (תשסח) אופן פח
י ע"ב45 גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמה אורות המאירים ולקוטי ישכר עמ' קנד
י ע"ב45 גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמה דעת תורה שמות עמ' רטז, ריח, ויקרא עמ' קפז
י ע"ב45 גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמה חכמת התורה שמיני עמ' צז
י ע"ב45 גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמה ילקוט עטרת צבי עמ' ק
י ע"ב45 גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמה מדרגת האדם (תשסב) ח"א עמ' מד
י ע"ב45 גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמה קרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' תסב
י ע"ב45 גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמה וכו' כמצוה שלא לשמה צמח דוד (סקאליע) עמ' תקא
י ע"ב45 גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמה שנאמר תבורך מנשים יעל אשת חבר הקיני כו' רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' שנט, שעט
י ע"ב45 גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמהאוזן שמואל דף מח ע"ב
י ע"ב45 גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמהראשית חכמה (תשמד) - מצות פרק ז אות ד
י ע"ב45 גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמהאודה ה' דף לט ע"א
י ע"ב45 גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמהאורות אלים דף ו ע"ב
י ע"ב45 כגן ה' כארץ מצרים לגנאי טיול בפרדס ח"א עמ' רצא
י ע"ב46 יעל מסרה את עצמה לביאה אסורה כדי להציל את ישראלבני יששכר ח"ב דף קסו ע"א
י ע"ב47 לומד שלא לשמהמשה מבחוריו הקדמה דף ג ע"א
י ע"ב47 לעולם ילמד אדם אפילו שלא לשמה שמתוך שלא לשמה בא לשמה קרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' רמב, רעח, שסב
י ע"ב47 לעולם ילמד אדם שלא לשמה קובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ו עמ' קצב
י ע"ב47 לעולם ילמד שלא לשמהמנוחת אשר ח"ב דף עב ע"ג
י ע"ב47 לעולם יעסוק אדם בתו"מ אפי' וכו' דרשות הרא"ש דף לז ע"ב דרוש לה, דף עט ע"א דרוש פו
י ע"ב47 לעולם יעסוק אדם בתומ"צ שלא לשמה שמתוך שלא לשמה בא לשמה שבשכר מ"ב קרבנות שהקריב בלק הרשע וכו'אביר יעקב (סדיגורה, תשסד) עמ' קד
י ע"ב47 לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצוות שערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר קמז
י ע"ב47 לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצוות אפילו שלא לשמה שמתוך שלא לשמה בא לשמה מחשבת מוסר ח"ב עמ' רטז
י ע"ב47 לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצות אפילו שלא לשמה שמתוך שלא לשמה בא לשמה דרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' כו
י ע"ב47 לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצות אפילו שלא לשמה שמתוך שלא לשמה בא לשמה דעת תורה שמות עמ' ריג, ערב, ש, ויקרא עמ' קצה, במדבר עמ' קנח
י ע"ב47 לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצות שלא לשמהאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' תמח
י ע"ב47 לעולם יעסוק אדם שלא לשמה מעשה רקם (בר) מועדים עמ' 111
י ע"ב48 גדולה עבירה לשמה כמצוה וכו'בני יששכר ח"ב דף פו ע"א
י ע"ב48 גדולה עבירה לשמה כמצוה שלא לשמה ס' המדות (דובנא, תשסו) שער יראה אות ח
י ע"ב48 גדולה עבירה לשמה כמצוה שלא לשמהחכמת התורה בראשית עמ' שלא
י ע"ב48 גדולה עבירה לשמה כמצוה שלא לשמהאהל שלמה (סגל) בראשית עמ' תריב
י ע"ב48 מתוך שלא לשמה קובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ז עמ' קעח
י ע"ב48 מתוך שלא לשמה בא לשמה - מהרש"א אור אברהם - תלמוד תורה עמ' קיג
י ע"ב48 מתוך שלא לשמה בא לשמה - מהרש"א אור אברהם - תשובה עמ' רסו
י ע"ב48 מתוך שלא לשמה בא לשמה ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' תטו
י ע"ב48 מתוך שלא לשמה בא לשמה כתבי הסבא מקלם - חנוכה ופורים עמ' יח
י ע"ב48 שבע בעילות בעל אותה אותו רשע אור חדש (זיטשיק, תשסח) במדבר עמ' רמו
י ע"ב48 שבע בעילות וכו'התקופה הגדולה (תשלב) עמ' כו
י ע"ב48 שמתוך של"ש בא לשמה שבשכר מ"ב קרבנות שהקריב בלק זכה ויצאת ממנו רות, ובמהרש"א רנת יצחק - פרק חלק עמ' שסו
י ע"ב48 שמתוך שלא לשמה בא לשמה רסיסי לילה סי' ו (עמ' 6), לז (עמ' 65), תקנת השבין סי' *ט (עמ' 82-81), ספר הזכרונות (סוף דברי סופרים) סי' א (עמ' 54), צדקת הצדיק סי' נט, קלג, *קסו-קסז, לקוטי מאמרים עמ' 171, דברי סופרים סי' ד (עמ' 4), כא (עמ' 17)
י ע"ב48 שמתוך שלא לשמה בא לשמהפרי צדיק וארא אות ד, תולדות אות י, שמיני אות ז, ל"ג בעומר אות ו, ר"ח תמוז אות ג, חקת אות ח, מטות אות יג, שופטים אות א
י ע"ב50 טובתם של רשעים רעה היא אצל צדיקים שיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 349
י ע"ב50 טובתן של רשעים אינה אלא רעה אצל צדיקים דעת תורה דברים ח"א עמ' קנג
י ע"ב50 כל טובתן של רשעים זבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' מא
י ע"ב52 זכה ויצאת ממנו ורש"יאות לישועה דף קיג ע"ב
י ע"ב53 אין הקב"ה מקפח שכר כל בריה דעת תורה בראשית עמ' קעא
י ע"ב53 אין הקב״ה מקפח שכר כללי המצות (צפת תשנב) עמ' 201
י ע"ב53 אין חקב"ה מקפח שכר שיחה נאהטוב טעם בראשית עמ' קלד
י ע"ב53 הקב"ה אינו מקפח שכר כל כו' ניבי זהב - מבוא עמ' א
י ע"ב רש"י - שהשררות עבדות הוא לו לאדם לפי שמוטל עליו עול רבים ערבי נחל (תשסד) עמ' שפז
י ע"ב רש"י - שררות עבדות הוא לואור הרעיון עמ' רצו
י ע"ב רש"י ד"ה ואוי דרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' קעא
י ע"ב רש"י ד"ה אשר נשיא יחטא - לשון אשרי אשרי הדור שהנשיא שלו נותן לב להביא קרבן על שגגתו דברי מנחם (היימליך) עמ' רפה
י ע"ב באר שבע ד"'ה פסח ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' קנו
יא ע"א04 יקדים לדבר מצוה כללי המצות (צפת תשנב) עמ' 177
יא ע"א04 לעולם יקדים אדם לדבר מצוה דעת תורה דברים ח"א עמ' פא
יא ע"א07 מעם הארץ פרט למשיח שאינו מביא קרבן עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' כד
יא ע"א08 מעם הארץ פרט לנשיא שפטור מכשבה שמן הטוב (תשסב) - צפחת השמן אות כט
יא ע"א43 פרט למומר צמח צדקה עה"ת עמ' קצג
יא ע"א45 מומר לאכול חלב אינו מביא קרבן על הדם בנין שאול עמ' רכט
יא ע"א47 רבא אומר לכו"ע מומר לחלב לא הוי מומר לדם עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' י
יא ע"א49 אכל חלב ה"ז משומד ואיזהו משומד כו'שערי תשובה שער ג אות קמג
יא ע"א56 איזהו מין כל העובד עבודת כוכבים באר הגולה (הרטמן) באר ז הערה 294-293
יא ע"א57 בעינא למטעם טעמא דאיסורא בין המשפתים בראשית עמ' יט
יא ע"א57 יכול נשיא שבט כמו נחשון וכו' רנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' רפט
יא ע"א מאירי - שאול לא נמשח למלך אלא לנגיד רנת יצחק - פרק חלק עמ' רז
יא ע"א מאירי לקוטי שיחות חכ"ה עמ' 107
יא ע"א מאירי - אם דוד בברחו הי' לו דין מלך לקוטי שיחות חלק ל עמ' 98
יא ע"ב01 אף נשיא שאין על גביו אלא ה' אלהיו כתונת פסים (תשמה) פרשת בהעלותך לז ע"ב
יא ע"ב01 ה' אלקיו - שאין על גביו אלא ה' אלקיו עלי שור ח"ב עמ' שנד
יא ע"ב01 מלך אין על גביו אלא ה' אלקיו תפארת ישראל (הרטמן) עמ' תמא הערה 56
יא ע"ב01 נשיא שאין על גביו אלא ה' אלהיו תפארת צבי שמות עמ' רלג
יא ע"ב01 נשיא שאין על גביו אלא ה' וכו' לקוטי שיחות חכ"ג עמ' 194, חכ"ד עמ' 107
יא ע"ב01 נשיא שאין עליו אלא ה' אלקיו עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קנ
יא ע"ב01 שאין על גביו אלא ה' אלקיואמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' תסה
יא ע"ב02 בעא מיניה רבי מר' חייא כגון אני מהו בשעיר וכו' לקוטי שיחות חי"ט עמ' 166, חכ"ג עמ' 193
יא ע"ב02 בעא מיניה רבי מרבי חייא כגון אנא מהו בשעיר וכו' (ורש"י) תורת מנחם חלק לב עמ' 152
יא ע"ב02 בעא מיניה רבי וכו' מהו בשעיר וכו'טוב ירושלים שמות פכ"ב פסוק כז
יא ע"ב02 בעא מיניה רבי מר' חייא כגון אני מהו בשעיר דברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' שמב
יא ע"ב03 כגון אני מהו בשעיר צמח צדקה עה"ת עמ' קמט
יא ע"ב03 כגון אני מהו בשעיר דרכי חושן עמ' שפה [הלכה]
יא ע"ב03 כגון אני מהו בשעיר רנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' י
יא ע"ב03 כגון אני מהו בשעיר, ורש"י תורת מנחם חנ"ב עמ' 152
יא ע"ב04 הרי צרתך בבבל הקשורים ליעקב (תשסא) עמ' מט, ר
יא ע"ב04 הרי צרתך בבבל צמח צדקה עה"ת עמ' קצה
יא ע"ב04 הרי צרתך בבבל תאומי צביה עמ' ע
יא ע"ב04 הרי צרתך בבבלמכמני עוזיאל עמ' שכ, שעח
יא ע"ב06 לא כייפי אהדדי לקוטי שיחות חכ"ה עמ' 110
יא ע"ב09 הכא שבט התם מחוקק לקוטי מאמרים עמ' 120
יא ע"ב09 הכא שבט התם מחוקקפרי צדיק לחנוכה אות א
יא ע"ב09 התם שבט הכא מחוקק וכו' בני בניו של הלל וכו' לקוטי שיחות חי"ט עמ' 169, חכ"ג עמ' 193
יא ע"ב10 ותניא לא יסור שבט וכו' מה שהיה הוא שיהיה עמ' קטו
יא ע"ב10 לא יסור שבט מיהודה זבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' ס
יא ע"ב10 שבט מיהודה אלו ראשי גלויות שבבבל שרודין בשבטפרי צדיק וישב אות ג
יא ע"ב22 שולקים בו את העיקרים דברי ר' יהודה וכו' במים ומציף עליו שמן לקוטי שיחות חט"ז עמ' 394
יא ע"ב22 שמן המשחה שעשה משה וכו' למחר אעתיר עמ' כג
יא ע"ב22 ת"ר שמן המשחה שעשה משה אמרי יוסף שמות דף קמד ע"ב
יא ע"ב24 וכי נס אחד נעשה בשמן המשחה וכו' וכולו קיים לעתיד לבאפרי צדיק כי תשא אות ג
יא ע"ב26 יהיה זה לי לדרתיכם שכולו קיים לעתיד לבא בת עין (תשסז) עמ' עו
יא ע"ב26 שכולו קיים לעתיד לבוא אור הגנוז (מהאניפאלא, תשסו) עמ' קסג
יא ע"ב26 שמן המשחה כולו קיים גור אריה שמות פ"ל אות כ
יא ע"ב26 שמן המשחה שעשה משה קיים לעולם חכמת התורה כי תשא עמ' מז
יא ע"ב28 כמה ניסים נעשו בשמן המשחה תפארת ישראל (הרטמן) עמ' תרכא הערה 68
יא ע"ב28 נסים נעשו בשמן המשחה נתיב התשובה עמ' ל הערה 36
יא ע"ב28 שמן המשחה כמה נסים נעשו בו יסוד האמונה (תשסז) קונטרסים לחכמת אמת אות רמה
יא ע"ב28 שמן המשחה שעשה משה במדבר וכו' תחלתו לא היה אלא י"ב לוגין וכו' ואותו שמן קיים לעתיד לבוא אוצרות חיים - בהמ"ק עמ' מו
יא ע"ב28 שמן המשחה שעשה משה במדבר כמה נסים נעשו בו בית ישראל (טויסיג) ח"ו עמ' קעא
יא ע"ב28 שמן המשחה שעשה משה במדבר כמה נסים נעשו בו ובו'בית ישראל (טויסיג) תליתאה ח"א עמ' קיא
יא ע"ב28 שמן המשחה שעשה משה במדבר כמה נסים נעשו בו וכו' תורה בציון עמ' תצב
יא ע"ב28 שמן המשחה שעשה משה במדבר מעשה ניסים היה אור הגנוז (מהאניפאלא, תשסו) עמ' קסג
יא ע"ב28 שמן המשחה שעשה משה כמה נסים נעשו בו אור אברהם הלכות מגילה וחנוכה - מגילת בני חשמונאי עמ' מז
יא ע"ב28 שמן המשחה שעשה משה כמה נסים נעשו בו אור אברהם שמות עמ' רכג
יא ע"ב30 אין מושחים מלך בן מלך אור חדש (הרטמן) פ"ב אות 42, פ"א אות 98
יא ע"ב30 אין מושחים מלך בן מלך (ורש"י) לקוטי שיחות ח"כ עמ' 386, חכ"ה עמ' 107
יא ע"ב30 אין מושחין מלך בן מלך בשעה שהקדימו תער"ב ח"א עמ' תעח
יא ע"ב30 אין מושחין מלך בן מלך ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רלו
יא ע"ב30 אין מושחין מלך בן מלך נצח ישראל (הרטמן) עמ' תתקה הערה 44
יא ע"ב30 אין מושחין מלך בן מלך עטרת ישועה (תשסד) אות י ליום א דחנוכה
יא ע"ב30 אין מושחין מלך בן מלך ציץ השדה חנוכה עמ' קיג
יא ע"ב30 אין מושחין מלך בן מלך תורת מנחם חכ"ט עמ' 133
יא ע"ב30 אין מושחין מלך בן מלך תורת מנחם חלק לב עמ' 68
יא ע"ב30 אין מושחין מלך בן מלך וכו' תורת מנחם חמ"ח עמ' 210
יא ע"ב30 אין מושחין מלך בן מלךאור הישר בראשית דף מח ע"ב
יא ע"ב30 אין מושחין מלך בן מלךילקוט הגרשוני ח"ב
יא ע"ב30 בשמן המשחה היו מושחים מלכים באר הגולה (הרטמן) באר ה הערה 407, באר ו הערה 184
יא ע"ב30 היו המלכים נמשחים בשמן המשחה אור חדש (הרטמן) פ"א אות 364
יא ע"ב30 המלכים נמשחים בשמן המשחה תפארת ישראל (הרטמן) עמ' תתרצג הערה 31
יא ע"ב30 ואין מושחין מלך בן מלך מנלן וכו' דכתי' למען יאריך ימים וכו' ברית שלום (תעח) דף קטו ע"ד
יא ע"ב30 ואין מושחין מלך בן מלך מנלן וכו' דכתי' למען יאריך ימים וכו' ברית שלום (תשסח) עמ' תשמא, מ
יא ע"ב30 ובו נמשחו כהנים גדולים ומלכים אור חדש (הרטמן) פ"ב אות 438
יא ע"ב30 ובו נמשחו כהנים גדולים ומלכיםפרי צדיק פורים אות ב
יא ע"ב30 כ"ג בן כ"ג טעון משיחה ואין מושחין מלך בן מלך איש אמונים דף קז ע"ד
יא ע"ב30 כה"ג בן כה"ג טעון משיחה משנת חיים במדבר עמ' שצו
יא ע"ב30 כה"ג בן כה"ג טעון משיחה וכו' ברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' קמא
יא ע"ב30 מושחים את המלכים בשמן הקודש גור אריה במדבר פכ"ח הערה 49
יא ע"ב30 מושחים מלך וכו' מפני מחלוקתו וכו' דכי איכא מחלוקת בעי משיחה וכו' לקוטי שיחות חכ"ג עמ' 197, חכ"ה עמ' 107
יא ע"ב30 מושחים מלכים בשמן הקודש תפארת ישראל (הרטמן) עמ' שכא הערה 55 {בשל מעלתם האלוקית}
יא ע"ב30 מלך בן מלך אין צריך משיחה פחד יצחק שבת קונטרס רשימות אות ג
יא ע"ב36 אם בנו הגון למלכות הוא קודם לכל אדם גור אריה דברים פי"ז אות טז
יא ע"ב36 בנו קודם לכל אדם תפארת ישראל (הרטמן) עמ' תתרצד הערה 22
יא ע"ב37 ומנלן דכי איכא מחלוקת בעי משיחהילקוט הגרשוני ח"ב
יא ע"ב39 אף יהוא לא נמשחילקוט הגרשוני ח"ב
יא ע"ב40 לא נמשחו בשמן המשחה רק מלכי דוד נצח ישראל (הרטמן) עמ' תרפח
יא ע"ב40 מלכי בית דוד משוחין מלכי ישראל אין וכו'טוב ירושלים בראשית פמ"ט פסוק י
יא ע"ב40 מלכי בית דוד משוחין מלכי ישראל אין משוחין אור חדש (הרטמן) פ"ב אות 89, פתיחה אות 285, פ"ו אות 137
יא ע"ב40 מלכי בית דוד נמשחו בשמן המשחה ומלכי ישראל בשמן אפרסמון נזר הקדש ח"ג עמ' תסד
יא ע"ב40 מלכי דוד נמשחו בשמן המשחה גור אריה במדבר פ"ב הערה 26
יא ע"ב40 אין מושחין מלכים שאינם מבית דודקרן פני משה ח"א עמ' מה
יא ע"ב42 ומפני המחלוקת ימעול בשמן המשחה מקראי קדש (תשנג) עמ' שמט
יא ע"ב43 שאול נמשח באפרסמון עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' כד, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' עד
יא ע"ב45 הוא שלום הוא צדקיהוטוב טעם בראשית עמ' רלז
יא ע"ב46 ומי מלכי זוטרי מקמי קשישי המעלות לשלמה (תשמז) עמ' תמ
יא ע"ב47 יהויקים לאו ממלא מקום אבותיו הוה המעלות לשלמה (תשמז) עמ' תלט
יא ע"ב49 ולמה נקרא שמו שלום שהיה שלם במעשיואור הצבי עמ' 63
יא ע"ב מאירי - אם הי' מחלוקת במלכותו מון שהי' שאר הבנים או העם חולקין ועוררין עליו מושחין אותו רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' קל
יא ע"ב מאירי - יראה שאין לו דין נשיא אלא בעוד שהוא מחזיק במלכותו והוא שאמרו כל אותם ו' חדשים הי' מתכפר בשעירה וכו' רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תקסא, ח"ב עמ' רמז
יא ע"ב מאירי - כה"ג בן כה"ג צריך משיחה שהרי לא מצד הירושה באה לו אלא מצד שהוא הגון לה רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תנ
יא ע"ב מאירי - כשמשחו שאול נתיב ומשחתו לנגיד ולא אמר למלך, ולמדנו שלא נמשח שאול אלא כממונה כו' רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' רטו, תרכא
יא ע"ב מאירי - מינוי שאול למלך לא הי' אלא כממונה ומזבר ופקיד עד בא המלך אשר לו המלוכה מצד הירושה רנת יצחק תליתאה ח"ב עמ' קיז
יב ע"א01 גניזת הארון ורש׳׳י בשם הירושלמי ציץ השדה פורים - אורה ושמחה עמ' מו
יב ע"א01 השניות נגנזו פחד יצחק שבת מאמר ז
יב ע"א01 משנגנז ארון נגנז וכו' ומקלו של אהרן שקדי' ופרחי' לקוטי שיחות חכ"ג עמ' 121, 116
יב ע"א01 משנגנז ארון נגנז שמן המשחה ציץ השדה חנוכה עמ' קיב, קכה
יב ע"א01 משנגנז ארון נגנז שמן המשחהבית אבא (גוטווירטה) פתח הבית עמ' 6
יב ע"א01 משנגנז ארוןרבנו בחיי עה"ת ח"ב עמ' קנ
יב ע"א01 משנגנז הארון נגנז שמן המשחהפרי צדיק פ' שקלים אות ב
יב ע"א01 שמן המשחה וכו'טוב טעם שמות עמ' ריד
יב ע"א02 מקלו של אהרן שקדיה ופרחיה אתיא משמרת משמרת ורש"י באר שרים במדבר פ' קרח דרוש ה אות א
יב ע"א02 נגנזו עמו צנצנת המןטוב טעם שמות עמ' קיד
יב ע"א02 שמן המשחה וכו' גנזו יאשיהו לקוטי שיחות חכ"א עמ' 157
יב ע"א02 שמן המשחה נגנז שנאמר לדורותיכם באר שרים במדבר פ' קרח דרוש ה אות ה
יב ע"א07 יולך ה' אותך ואת מלכךאור לישרים (איידליץ, תשב) עמ' ס {היה ספר תורה פתוח בפסוק זה}
יב ע"א15 כיצד מושחין את המלכים וכו' בתחלה מוצקין שמן על ראשו וכו' אוצרות חיים - בהמ"ק עמ' כג
יב ע"א15 כיצד מושחין את המלכים כמין נזר אוצרות חיים - בהמ"ק עמ' כד, קלז
יב ע"א15 כיצד מושחין כו' הכהנים כמין כיאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' שלז
יב ע"א16 מושחין את המלכים כמין נזר וכו' כי וכו' כף יוני וכו' לקוטי שיחות חכ"ו עמ' 238
יב ע"א16 מושחין המלכים כמין נזר ציץ השדה חנוכה עמ' קיד
יב ע"א16 מקום שמלכי ישראל נמשחים שם בשמן המשחה כד הקמח (מישור) עמ' תקלב
יב ע"א22 איכא דאמרי משיחה עדיפא ואיכא דאמרי יציקה עדיפא אוצרות חיים - בהמ"ק עמ' כד
יב ע"א23 מ"ט דמאן דאמר יציקה עדיפא ים שמחה עמ' רטז
יב ע"א29 כשמן הטוב היורד על הזקן כמו שתי טיפות מרגליות תלויות בזקנו של אהרן ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רלז
יב ע"א29 כשמן הטוב יורד על הזקן אחרי ראי (תשסד) זמנים סי' כט אות ו, דרשות סי' יד אות ז
יב ע"א29 כשמן הטוב על הראש וגו' אמר אהרן למשה משה אחי שמא ח"ו מעלתי בשמן המשחה קהלת דוד (טאלנא, תשסג) עמ' שי
יב ע"א29 כשמן הטוב על הראש יורד על הזקן כמין שני טיפי מרגליות היו תלויות לאהרן בזקנופנים יפות על תהלים עמ' תעז
יב ע"א29 כשמן הטוב על הראשילקוט הגרשוני ח"ב
יב ע"א29 שמן הטוב היורד על הזקן באר ראי (רוזן) גמ"ח סי' א אות א
יב ע"א30 כמין ב' טיפי מרגליות היו תלויות לאהרן בזקנו לקט שיחות מוסר ח"ג עמ' מו
יב ע"א30 כמין ב' טיפי מרגליות היו לאהרן אוהב ישראל דף קס ע"א
יב ע"א30 כמין שני טפי מרגליות היו תלויות לאהרן בזקנו, אמר רב פפא תנא כשהוא מספר עולות ויושבות בעיקר זקנו אוצרות חיים - אישים ח"א עמ' רמ, רמו
יב ע"א30 כמין שני טפי מרגליותדרושי רמ"ץ - פרי חיים דרוש א אות א
יב ע"א30 כמין ב' טיפי מרגליות היו תלויים לאהרן בזקנו אוהב ישראל (תשעה) ח"א עמ' תקג
יב ע"א30 שמן המשחה ירד על זקנו קהלת יעקב חנוכה עמ' רסו
יב ע"א30 שני טיפי מרגליות דברי הרב עמ' כב
יב ע"א30 שני טיפי מרגליות היו תלויים לאהרן בזקנו לקט אמרי קודש - מועדים עמ' קו
יב ע"א30 שתי טיפי מרגליותכרם יהושע (ולרשטיין) דף כ ע"א-ע"ב, כא ע"א
יב ע"א31 בשעה שיצק משה שמן המשחה על ראש אהרן וכו'שבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' טו
יב ע"א31 היה דואג - שמא מעלתי בשמן השמחה אור אלימלך עמ' קטז
יב ע"א31 היה משה דואג שמא מעלתי בשמן המשחה וכו', ועדיין היה אהרן דואג וכו' מאורי אור (טייטלבוים) עמ' ט
יב ע"א31 ועל דבר זה היה משה דואג אמר שמא ח"ו מעלתי בשמן המשחה לקט שיחות מוסר ח"ב עמ' תמט
יב ע"א31 על דבר זה היה משה דואג אמר שמא ח"ו מעלתי בשמן המשחה אוצרות חיים - בהמ"ק עמ' מו
יב ע"א31 שמא מעלתי בשמן המשחה כוכבי אור (תשלד) עמ' צג
יב ע"א32 טל אין בו מעילה אור התורה (תאומים, תשנט) עמ' רנד
יב ע"א32 מה טל חרמון אין בו מעילה אף שמן המשחה אין בו מעילהברכות אבי דף נא ע"א
יב ע"א32 מה טל חרמון אין בו מעילה אף שמן המשחה שבזקן אהרן אין בו מעילה אוצרות חיים - בהמ"ק עמ' כה
יב ע"א33 אהרן נתיירא שמא מעל בשמן המשחה חכמת התורה תצוה עמ' קסג
יב ע"א33 היה אהרן דואג שמא מעלתי בשמן המשחה וכו'רב טוב דף כה ע"ד
יב ע"א33 ועדיין היה אהרן דואג וכו'אהל אלימלך עמ' פו
יב ע"א33 ועדיין היה אהרן דואג שמא משה מעל אור חדש (זיטשיק, תשסח) שמות עמ' שדמ
יב ע"א33 יצתה בת קול ואמרה הנה מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד ילקוט עטרת צבי עמ' רמה
יב ע"א33 כשמשח משה לאהרן היה אהרן נרתע לאחוריו מפחד ודאגה שמא מעל דעת חכמה ומוסר ח"א עמ' קד
יב ע"א34 אין מושחים את המלכים אלא על המעיין וכו' ברית שלום (תעח) דף קטז ע"א
יב ע"א34 אין מושחים את המלכים אלא על המעיין וכו' ברית שלום (תשסח) עמ' תשמא
יב ע"א34 אין מושחים את המלכים אלא על המעיין כדי שתמשך מלכותם וכו' אוצרות חיים - מתן תורה וא"י עמ' שנד
יב ע"א34 אין מושחין את המלכים אלא על המעיין גור אריה בראשית פל"ה הערה 31
יב ע"א34 אין מושחין את המלכים אלא על המעיין לקוטי שיחות חכ"ה עמ' 112
יב ע"א34 אין מושחין את המלכים אלא על המעיין נצח ישראל (הרטמן) עמ' קע הערה 62
יב ע"א34 אין מושחין את המלכים אלא על המעיין כדי שתמשך מלכותם אוצרות חיים - בהמ"ק עמ' כד
יב ע"א34 אין מושחין את המלכים אלא על המעיין כדי שתמשך מלכותם לקט אמרים (שכטר) ח"א עמ' יא
יב ע"א34 אין מושחין את המלכים אלא על המעיין כדי שתמשך מלכותן תפארת ישראל (הרטמן) עמ' תרנב הערה 76
יב ע"א34 אין מושחין את המלכים אלא ע"י המעיין שתמשך מלכותם וכו' שבט מישראל (פרידמן) ח"א עמ' רפה
יב ע"א34 אין מושחין את המלכיםילקוט הגרשוני ח"ב
יב ע"א34 מושחים המלכים על המעין כד הקמח (מישור) עמ' רסה
יב ע"א34 מושחין את המלך על המעיין מגיד דבריו ליעקב (מביאלה, תשסד) עמ' קיב
יב ע"א34 מושחין את המלך על ידי המעין ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' יז
יב ע"א34 מושחין המלכים על המעייןכתבי רבנו בחיי עמ' רמה
יב ע"א34 מושחין מלכים על מעיןמכמני עוזיאל עמ' שסט
יב ע"א34 משיחת המלכים רק על המעיין ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' ע
יב ע"א34 שבת אחים גם יחד זה משה ואהרן גנזי חיים (זייצ'יק) עמ' קמה
יב ע"א36 אמר ר' אמי האי מאן דבעי למידעילקוט הגרשוני ח"ב
יב ע"א36 דבעי למנידע אי מסיק שתא חמדת ימים - ימים נוראים עמ' 131
יב ע"א36 האי מאן דבעי לידע אי מסיק שתיה אי לא, ניתלי שרגא בעשרה יומי דבין ראש השנה ליום הכפורים וכו' אוצרות חיים מועדים ח"ב עמ' קמא
יב ע"א36 האי מאן דבעי למידע, וברש"י ורא"ש אבן ישראל (פישר) אגדה ח"א עמ' קב
יב ע"א38 האי מאן דבעי למידע אי מצליח בעסקי ברכת יוסף ואליהו רבה (תשסט) ח"ב עמ' רמד
יב ע"א39 האי מאן דבעי למיפק לאורחא ובעי למידע אי חזראור לפני הדורשין עמ' 15
יב ע"א40 אי חזי בבואה דבבואהבית אבא (גוטווירטה) פתח הבית עמ' 2
יב ע"א40 דילמא חלשא דעתיה ומיתרע מזליהאוצר פתגמי חב"ד ח"א עמ' 173
יב ע"א40 דלמא חלשא דעתיה תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' שצג
יב ע"א41 אביי משוה סימני ראש השנה לסימנים המידעים [ולא מנחשים] באר הגולה (הרטמן) באר ב הערה 462
יב ע"א41 אמר אביי השתא דאמרת סימנא מילתא יהא אדם רגיל לאכול בריש שתא וכו' אגרא דפרקא (תשסה) עמ' שלד
יב ע"א41 בריש שתא וכו' תורת מנחם חכ"ז עמ' 191
יב ע"א41 השתא דאמור רבנן סימנא מילתא, יהיה רגיל אינש ליכול בריש שתא, קרא סלקי ותמרי קרן לדוד שמות עמ' פב
יב ע"א41 השתא דאמרת סימנא מילתא היא וכו' אור אברהם - רות עמ' רכו
יב ע"א41 השתא דאמרת סימנא מילתא היא יהא איניש רגיל למיכל וכו' מדבר יהודה (תשסב) עמ' שנ
יב ע"א41 השתא דאמרת סימנא מילתא וכו' אור אברהם - מגילת אסתר עמ' רנד
יב ע"א41 יהא רגיל למיחזי בריש שתא קרא רוביא וכו'שפע חיים ח"א עמ' קסו, קעא
יב ע"א41 לעולם יהא רגיל איניש למיכל בריש שתא קרא ורוביא כרתי וסילקא ותמרי אוצרות חיים מועדים ח"ב עמ' נו
יב ע"א41 לעולם יהא רגיל לאכול בר"ה קרא ורוביא וכו' דברי חנינא - מזלות עמ' קעב
יב ע"א41 לעולם יהא רגיל למחזי בריש שתא קרא ורוביא כרתי וסילקא ותמרי עקבי אבירים (תשסה) עמ' שעו {גירסת הטור למיכל}
יב ע"א41 לעולם יהא רגיל למיכל בריש שתא וכו' קשוטי כלה (גרינפלד) ח"י אות פב
יב ע"א41 סימנא מילתא אהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' קנא ע"א
יב ע"א41 סימנא מילתא אמרי פנחס השלם - שער פרשיות ומועדים סי' תעד
יב ע"א41 סימנא מילתא מנחת ישראל עמ' רסט, רצ
יב ע"א41 סימנא מילתא היא באר הגולה (הרטמן) באר ב הערה 463, 447-446
יב ע"א41 סימנא מילתא היא נתיבות חיים (מטלין, תשמא) עמ' כ
יב ע"א41 סימנא מילתא היא יהא אדם רגיל לאכול בריש שתא רוביא אגרא דכלה ח"א עמ' ג
יב ע"א41 סימנא מילתא היאטוב טעם שמות עמ' רנו
יב ע"א42 א"ל רב משרשיא לבניה וכו' וכי יתביתו קמיה חזו לפומיה קדושת עינים (תשעא) פרק ד אות מ, פרק יא אות ג
יב ע"א42 א"ל רב משרשיא לבריה כי בעיתו למיעל ומיגמרי קמי רבייכו גרסי מתגיתא ועלו לקמי רבייכו פתח טוב עמ' עג
יב ע"א42 א"ל רב משרשיא לבריה כד יתבת קמיה מורייכו חזו אפייהו מקראי קדש (תשנג) עמ' נט
יב ע"א42 גרסו מתניתא ועיילי לקמי רבייכו, ומאירי שערי הישיבה ח"א עמ' קסט, ח"ב עמ' רלד
יב ע"א42 גרסיתו קמי מורייכו ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' צב
יב ע"א42 כי בעיתו מיעל ומגמרי קמי רבייכופירושי ראשונים
יב ע"א42 כי בעיתו מיעל ומיגמר קמי רבייכו גרסו מתניתא מתנת חיים - קנינים עמ' כד
יב ע"א42 כי בעיתו מיעל ומיגמרי וזאת התורה עמ' לא
יב ע"א42 כי בעיתו מיעל ומיגמרי קמי רבייכו גרסו מתניתא וכו' חזו לפומיה בית ישראל (טויסיג) שמות עמ' קי
יב ע"א42 כי בעיתו מיעל ומיגמרי קמי רבייכו וכו' דרכי החיים ח"א עמ' שז, שח
יב ע"א43 וכי גרסיתו גרסו על נהרא דמיא דכי היכי דמשכן מיא משכן שמעתתייכו מצווה ועושה ח"א עמ' תפט
יב ע"א43 וכי גרסתו גרסו על נהרא דמיא דכי היכי דמשכן מיא משכן שמעתתייכו ים שמחה עמ' קנא
יב ע"א43 גרוסו על נהרא דמיא אגרות ר' יצחק אלחנן עמ' כג
יב ע"א43 וכי יתביתו קמי רבכון חזו לפומי דרבכון נחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' י אות ה
יב ע"א43 וכי יתביתו קמיה חזו לפומיה וכו' באר משה (אפשטיין) שמות עמ' תתסח, במדבר עמ' תשלא
יב ע"א43 וכי יתביתו קמיה חזו לפומיה מחשבות חרוץ סי' טו (עמ' 113)
יב ע"א43 כי יתביתו קמיה רבייכו חזו לפומיה וכו' קדושת עינים (תשמו) סי' תשמד
יב ע"א43 חזו לפומיהטהרת יו"ט ח"י עמ' שכא
יב ע"א43 לא תגרסו אלא על גבי נהרא חקל יצחק (תשסג) עמ' תקכו
יב ע"א44 תיבו אקילקלי דמתא מחסיא וכו' נחלת צבי (פאליי) עמ' קסב
יב ע"א44 דמתא מחסיא וברש"י דרכי החיים ח"א עמ' שפ
יב ע"א44 תיבו אקילקלא למתא מחסיא ולא אפדני דפומבדיתא קדושת ציון (תשנד) ח"ב עמ' קמה
יב ע"א45 גילדנא סריא נחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' כב אות ו
יב ע"א45 רמה קרני בה' רמה קרני ולא רמה פכי דוד ושלמה שנמשחו בקרן נמשכה פרי צדיק האזינו אות יב
יב ע"א45 רמה קרני בה'ילקוט הגרשוני ח"ב
יב ע"א46 דוד ושלמה שנמשחו בקרן נמשכה מלכותן שפתי חיים מועדים ח"א עמ' רנד
יב ע"א46 דוד ושלמה שנמשחו בקרן נמשכה מלכותן וכו' אוצרות חיים - אישים ח"ב עמ' שנט, שסא
יב ע"א46 דוד ושלמה שנמשחו בקרן נמשכה מלכותן וכו' שפתי חיים ח"א (תשנד) עמ' שצד
יב ע"א46 נמשח שאול בפך ושמן הערות אברהם יעקב יצחקי בראשית עמ' צז
יב ע"א46 שנמשחו בקרן וכו' שנמשחו בפך לקוטי שיחות חכ"ה עמ' 108
יב ע"א49 הירך המיומנת שבירךפרי צדיק וירא אות ט, שופטים אות ט
יב ע"א תוס' הרא"ש - ע"ד גניזת הארון לקוטי שיחות חל"ו עמ' 196
יג ע"א תוס' הרא"ש - כשבנה שלמה הכין בית תחת הקרקע שיהא מוכן לגנוז בו הארון רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תקפב
יב ע"א מהרש"א - מים ממשיכים הלימוד ים שמחה עמ' קנא
יב ע"א מהרש"א ד"ה מאן דבעי דרך אמונה ובטחון עמ' נה
יב ע"ב03 אירע פסול בכה"ג כו', ותוס' הרא"ש ברכת שלמה חו"מ עמ' קיט [הלכה]
יב ע"ב22 וכולם מוזהרים על הבתולה תיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' תפא
יב ע"ב23 כה"ג מקריב אונן גור אריה ויקרא פ"י אות כא
יב ע"ב23 כה"ג מקריב אונן ואינו אוכל וכו'טוב ירושלים ויקרא פ"י פסוק ו
יב ע"ב23 כה"ג עובד אונן גנא דפלפלי עמ' פד
יב ע"ב23 כהן גדול מקריב אונן יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' לב, יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' עה
יב ע"ב23 כהן גדול מקריב אונן ולא אוכל תפארת ישראל (הרטמן) עמ' שלב הערה 38
יב ע"ב26 וכל עבודת יום הכיפורים אינה כשרה אלא בו למדנות (תשנח) פ' צו אות סא
יב ע"ב26 וכל עבודת יום הכפורים אינה כשירה אלא בו חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' רל
יב ע"ב32 אשר יוצק וכו' זה משוח מלחמה משנת חיים במדבר עמ' שצט
יב ע"ב32 כה"ג הגדול מאחיו עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' רז
יב ע"ב33 זה מרובה בגדים עיוני רש"י שמות ח"ב עמ' שכד
יב ע"ב35 עליו ולא על חבירו גור אריה ויקרא פ"י הערה 128
יב ע"ב37 משיח שנצטרע דגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' קמד
יב ע"ב37 משיח שנצטרע מהו באלמנה תיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' תפג
יב ע"ב37 משיח שנצטרע מהו באלמנה וכו' קם נשקיה ברישיה ויהיב ליה ברתיה אילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' לה
יב ע"ב37 משיח שנצטרע, ורש"י משנת חיים במדבר עמ' רפט
יב ע"ב39 נשקיה ויהב ליה ברתיה אור חדש (זיטשיק, תשסח) ויקרא עמ' קכב
יב ע"ב40 אינו פורם למעלהרבנו בחיי עה"ת ח"ב עמ' תקמב
יב ע"ב40 כהן גדול פורם דגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' קמח
יב ע"ב40 פורם הוא מלמטהטוב טעם ויקרא עמ' קטז
יב ע"ב49 כל המקודש מחבירו אפוד בד דף סא ע"א
יב ע"ב49 כל המקודש מחבירו קודם אור אברהם - מסכת מגילה עמ' קמז
יב ע"ב49 כל המקודש מחבירו קודם את חבירו הקשורים ליעקב (תשסא) עמ' קמב
יב ע"ב49 כל המקודש מחבירו קודם את חבירו תורת מנחם חל"ט עמ' 189
יב ע"ב49 כל התדיר מחבירו כללי המצות (צפת תשנב) עמ' 178
יב ע"ב49 תדיר קודם, מקודש קודם תורת מנחם חל"ו עמ' 66
יב ע"ב53 וקדשתו לפתוח ראשון וכו' עיוני רש"י דברים ח"א עמ' לג
יג ע"א05 פר כהן משיח קודם כללי המצות (צפת תשנב) עמ' 109
יג ע"א07 בדין הוא שיוקדם מכפר למתכפר חכמת התורה שמיני עמ' קנה, קצט-ר
יג ע"א16 בקרבן ציבור בעבודה זרה עולה קודמת לחטאת אחרי ראי (תשסד) סדרות סי' כח אות ד עמ' רב
יג ע"א16 חטאת העוף קודמת לעולת בהמה - תוס' הרא"ש אור אברהם ויקרא עמ' מג
יג ע"א16 פר ע"א קודם לשעיר ע"א כתנות אור עמ' תסז
יג ע"א16 פר עבודת כוכבים קודם לשעיר וכו' למחר אעתיר עמ' רנב
יג ע"א16 פר עבודת כוכבים קודם לשעיר עבודת כוכבים וכו' באר משה (אפשטיין) במדבר עמ' שמ
יג ע"א16 פר עכו"ם קודם לשעירי עכו"ם זבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' רלא
יג ע"א17 חטאת ע"ז כו' כמשפט כתיב ביה משנת חיים במדבר עמ' רנו
יג ע"א19 שעירת יחיד קודמת לכבשת יחיד וכו' וברש"י מאיר עיני חכמים מהדו"א ח"ג דף טו ע"ב
יג ע"א21 עומר קודם לכבש מאורי שערים עמ' תד
יג ע"א21 עומר קודם לכבש וכו', זה הכלל דבר הבאה בגין ליום קודם וכו' וענפיה ארזי אל (תשסג) עמ' קצה
יג ע"א22 זה הכלל דבר הבאה בגין ליום קודם לדבר הבא בגין לחם וענפיה ארזי אל (תשסו) על התורה ח"ב עמ' קכט
יג ע"א22 שתי הלחם קודמים לכבשים משנת חיים ויקרא עמ' תסז
יג ע"א22 שתי הלחם קודמים לכבשים הבאים עמהם לקוטי שיחות חכ"ח עמ' 300
יג ע"א23 איש קודם לאשהאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' סא, קיז
יג ע"א23 אשה קודמת לאיש לכסות לקט שיחות מוסר ח"ב עמ' תפה
יג ע"א23 במלבוש בת קודמת לבן ילקוט דברי חכמים בראשית סי' סג
יג ע"א23 האיש קודם לאשה משנת חיים דברים מכתבים ב
יג ע"א23 האיש קודם לאשה וכו' כהן קודם ללוי וכו' בי חייא ח"א עמ' כח
יג ע"א23 האיש קודם לאשה להחיות אור אברהם דברים עמ' צז
יג ע"א23 האיש קודם לאשה להחיות אור חדש (זיטשיק, תשסח) במדבר עמ' שסד
יג ע"א23 האיש קודם לאשה להחיות ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' צז
יג ע"א23 האיש קודם לאשה להחיות ולהשיב אבדה והאשה וכו'אוזן שמואל דף כח ע"ב
יג ע"א23 האיש קודם לאשה להחיות ולהשיב אבדה, והאשה קודמת לאיש לכסות ולהוציאה מבית השבי שיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 355
יג ע"א23 האשה קודמת לאיש לכסות קשוטי כלה (גרינפלד) חי"א אות סה
יג ע"א23 זכר ונקיבה לפדות מי קודם שני המאורות (תשסח) עמ' טו
יג ע"א24 בזמן ששניהם עומדיםאהל שלמה (סגל) בראשית עמ' תמב
יג ע"א24 הוא ורבו ואביו בשבי... ורבו קודם לאביואוזן שמואל דף כח ע"ב
יג ע"א24 היה הוא ואביו ורבו הוא קודם לרבואמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' רטז
יג ע"א24 היו הוא ואביו ורבו בבית האסורים הוא קודם מצווה ועושה ח"ב עמ' שסו
יג ע"א24 ת"ר היה הוא ואביו ורבו בשבי הוא קודם לרבו וכו' חכם קודם למלך ישראל וכו' אוצר המאמרים (תשסא) עמ' קלח
יג ע"א25 הקודם לחבירו למעלה קודם לו לפדיון גנא דפלפלי עמ' קסה
יג ע"א25 חכם קודם למלך הקשורים ליעקב (תשסא) עמ' קמט
יג ע"א25 חכם קודם למלך וכו' כד הקמח (מישור) עמ' כח, תלג
יג ע"א25 חכם קודם למלך ישראל וכו' אילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' נז
יג ע"א25 חכם קודם למלך ישראל, מלך לכה"ג, כה"ג לנביא לקט שיחות מוסר ח"ג עמ' תשד
יג ע"א25 חכם קודם למלך לפדות כתנות אור עמ' שעא
יג ע"א25 חכם קודם למלך מלך קודם לכה"ג וכה"ג קודם לנביאדרך חיים (תשלה) עמ' תנג, תרפו, תרפז
יג ע"א25 חכם קודם למלך מלך קודם לכהן גדול כד הקמח (תשנו) עמ' קעד
יג ע"א25 חכם קודם למלךטוב טעם שמות עמ' קעח, ויקרא עמ' קנא
יג ע"א25 חכם קודם למלך אפוד בד דף יז ע"ב
יג ע"א25 חכם שמת אין לו תמורה ואני תמיד עמך עמ' רצ
יג ע"א25 חכם שמת אין לנו כיוצא בו כד הקמח (תשנו) עמ' יב
יג ע"א25 חכם שמת אין לנו כיוצא בו שביב אור עמ' רעז
יג ע"א25 חכם שמת אין לנו כיוצא בו שמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' קפו
יג ע"א25 חכם שמת אין לנו כיוצא בו, מלך ישראל שמת כל ישראל ראויים למלכות תורת מנחם חי"ד עמ' 181
יג ע"א25 חכם שמת אין לנו תמורתו וכו' כח מעשיו הגיד לעמו ח"א דף סט ע"ב
יג ע"א25 חכם שמת וכו' מלך ישראל שמת כל ישראל ראויים למלכות לקוטי שיחות ח"ב עמ' 590
יג ע"א25 סדר קדימה וכו' פחד יצחק שבועות מאמר טו אות יג עמ' צו {סדר קדימה במצוות אהבת רעים - מי שהוא רֵע יותר גדול חובה יותר לאהוב אותו}
יג ע"א25 רבו קודם לאביו רנת יצחק - פרק חלק עמ' רע
יג ע"א25 ת"ח שמת אין לו תמורה אגרא דכלה ח"ג עמ' רמג
יג ע"א25 תלמיד חכם קודם למלך אור תורה (קאלמייר, תשסא) עמ' קצט
יג ע"א26 המלך קודם לכהן גדול ברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' צד
יג ע"א26 כל ישראל ראויים למלכות מבשר טוב - זכות נשים צדקניות עמ' קפא
יג ע"א26 כל ישראל ראויים למלכות מבשר טוב - חנוכה עמ' רנז
יג ע"א26 כל ישראל ראויים למלכות מבשר טוב - ימי הרחמים והסליחות - פתיחה עמ' נה, וגוף הספר עמ' שג
יג ע"א26 כל ישראל ראויים למלכות תורת מנחם חלק מ עמ' 233
יג ע"א26 כל ישראל ראויים למלכותמכמני עוזיאל עמ' רסא
יג ע"א26 כל ישראל ראויין למלכות מבשר טוב - ישועות אברהם עמ' שע
יג ע"א26 כל ישראל ראוים למלכות קדושת השבת סי' ה (עמ' 26)
יג ע"א26 מלך קודם לכה"ג וברש"י רנת יצחק תענית עמ' כב
יג ע"א26 מלך קודם לכה"ג וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' שעה
יג ע"א26 מלך קודם לכה"ג ברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' קפב
יג ע"א26 מלך קודם לכה"ג תורת מנחם ח"ג עמ' 246
יג ע"א26 מלך קודם לכהן גדול אור אברהם - מגילת אסתר עמ' רפ
יג ע"א26 מלך קודם לכהן גדול אור אברהם - מסכת מגילה עמ' רכ
יג ע"א26 מלך קודם לכהן גדול אור אברהם הלכות מגילה וחנוכה עמ' רעו
יג ע"א26 מלך קודם לכהן גדול ויקרא יעבץ עמ' קלט
יג ע"א26 מלך קודם לכהן גדול קומץ המנחה (ר' צדוק) עמ' 15 (סי' פג), פוקד עקרים סי' ד (עמ' 30)
יג ע"א26 מלך קודם לכהן גדול להחיותו וכה"ג קודם לנביא רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' רמג, ח"ב עמ' ס
יג ע"א26 מלך קודם לכהן וכהן קודם לנביא וכו' אימתי, בזמן שכולם שוים כסף נבחר (תשסג) עמ' רלו
יג ע"א26 מלך קודם לנביא אגרות ר' יצחק אלחנן עמ' קפח
יג ע"א27 כהן גדול קודם לנביא ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קמז, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' רכט
יג ע"א29 משוח בשמן המשחה קודם למרובה בגדים וכו' דברי יונה ח"א עמ' קיג
יג ע"א29 משוח בשמן המשחה קודם למרובה בגדים וכו'טוב ירושלים ויקרא פט"ז פסוק לב
יג ע"א29 משוח בשמן המשחה קודם למרובה בגדים מרובה בגדים קודם למשיח פרי צדיק קדושים אות א
יג ע"א31 משוח מלחמה קודם לסגן וברש"י רנת יצחק תענית עמ' רעז
יג ע"א37 כהן קודם וכו' קדש קדשים (וחדא"ג) לקוטי שיחות חי"ז עמ' 37
יג ע"א37 כהן קודם ללוי לקט אמרי קודש - במדבר עמ' נה
יג ע"א37 כהן קודם ללוי משנת חיים דברים עמ' רד
יג ע"א37 כהן קודם ללוי ראה חיים ח"ב דף לט ע"ב [קלו ע"ב ד"ה ואפשר]
יג ע"א37 כהן קודם ללוי וכו' אילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' שלח
יג ע"א37 כהן קודם ללוי לוי לישראל וכו' תפלת דוד (אדר"ת) עמ' נ
יג ע"א37 כהן קודם ללוי וכו' ממזר ת"ח קודם לכ"ג ע"ה אוצר המאמרים (תשסא) עמ' קלח
יג ע"א37 לוי קודם לישראל עיוני רש"י דברים ח"א עמ' שה
יג ע"א37 ממזר מצוין להחיותו שומע תפלה ח"ב עמ' ל
יג ע"א38 אם הי' ממזר ת"ח כו' לקוטי שיחות חל"ג עמ' 43, 42
יג ע"א38 אם היה ממזר ת"ח וכהן גדול עם הארץ ישראל קדושים עמ' 60, לקוטי מאמרים עמ' 92, צדקת הצדיק סי' עז, דובר צדק עמ' 176, שיחת מלאכי השרת עמ' 10
יג ע"א38 ממזר ת"ח בית שלום מרדכי עמ' קסג
יג ע"א38 ממזר ת"ח גדול מכהן תורת העולה ח"ג פרק ס
יג ע"א38 ממזר ת"ח וכו' לקוטי שיחות חכ"ח עמ' 107
יג ע"א38 ממזר ת"ח קודם לכה"ג ע"ה בך יברך ישראל (תשסח) עמ' קל
יג ע"א38 ממזר ת"ח קודם לכה"ג ע"ה דברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' קלט
יג ע"א38 ממזר ת"ח קודם לכה"ג ע"ה ויקרא יעבץ עמ' סח
יג ע"א38 ממזר ת"ח קודם לכה"ג ע"ה חמודי צבי במדבר-דברים עמ' ז
יג ע"א38 ממזר ת"ח קודם לכה"ג ע"ה שלחן של ארבע (תשנו) עמ' כא
יג ע"א38 ממזר ת"ח קודם לכה"ג ע"ה שנאמר יקרה היא מפנינים מכה"ג הנכנס לפני ולפניםאורחות צדיקים שער תורה עמ' קפד
יג ע"א38 ממזר ת"ח קודם לכה"ג ע"האהבת עולם דף כו
יג ע"א38 ממזר ת"ח קודם לכה"ג ע"הדרך חיים (תשלה) עמ' תנג
יג ע"א38 ממזר ת"ח קודם לכה"ג ע"הילקוט הגרשוני ח"ב
יג ע"א38 ממזר ת"ח קודם לכה"ג ע"הישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רלח, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קמב, קצב
יג ע"א38 ממזר ת"ח קודם לכה"ג עם הארץ אור התורה (תאומים, תשנט) עמ' שטו
יג ע"א38 ממזר ת"ח קודם לכה"ג עם הארץ הר יראה מאמר כה
יג ע"א38 ממזר ת"ח קודם לכה"ג עם הארץ חלקת יהושע עמ' קיא הערה קצח
יג ע"א38 ממזר ת"ח קודם לכה"ג עם הארץ שביב אור עמ' יד
יג ע"א38 ממזר ת"ח קודם לכה"ג עם הארץ וכו', יקרה היא מפנינים וכו' דברי ברוך ח"ב סי' יא אות ח, סי' כה אות ט
יג ע"א38 ממזר ת"ח קודם לכהן גדול ע"ה שערי תלמוד תורה (תשמז) עמ' רנג, רנח
יג ע"א38 ממזר ת"ח קודם לכהן גדול עם הארץ אור אברהם במדבר עמ' נד
יג ע"א38 ממזר ת"ח קודם לכהן גדול עם הארץ אור ישרים (תשסב) עמ' קנז
יג ע"א38 ממזר ת"ח קודם לכהן גדול עם הארץ לקט שיחות מוסר ח"א עמ' רכ
יג ע"א38 ממזר ת"ח קודם לכהן גדול עם הארץ מחשבת זקנים עמ' קיב
יג ע"א38 ממזר ת"ח קודם לכהן גדול עם הארץ פרדס מרדכי עמ' תיז
יג ע"א38 ממזר ת"ח קודם לכהן גדול עם הארץ קומץ המנחה (צונץ) דרוש קעא אות ב
יג ע"א38 ממזר ת"ח קודם לכהן גדול עם הארץ שער החצר (תשעב) סי' קלח
יג ע"א38 ממזר ת"ח קודם לכהן גדול עם הארץנתיבות עולם ח"א עמ' מט
יג ע"א38 ממזר ת"ח קודם לכהן ע"ה אבן ישראל על התורה (תשסב) עמ' עח
יג ע"א38 ממזר ת"ח קודם לכהן עם הארץ באר ראי (רוזן) תורה סי' יג אות ב
יג ע"א38 ממזר ת"ח קודם לכ"ג ע"ה תורת יחיאל בראשית עמ' קלז, רכ
יג ע"א38 ממזר תלמיד חכם קודם לכהן גדול ע"השפע חיים ח"ב עמ' פה
יג ע"א38 ממזר תלמיד חכם קודם לכהן גדול עם הארץ אור אברהם - מגילת אסתר עמ' שסד
יג ע"א38 ממזר תלמיד חכם קודם לכהן גדול עם הארץ אור אברהם - תלמוד תורה עמ' צב
יג ע"א38 ממזר תלמיד חכם קודם לכהן גדול עם הארץ באר הגולה (הרטמן) באר ב הערה 22
יג ע"א38 ממזר תלמיד חכם קודם לכהן גדול עם הארץ באר משה (אפשטיין) שמות עמ' תשצו
יג ע"א38 ממזר תלמיד חכם קודם לכהן גדול עם הארץ בשבילי אמונה ח"ב עמ' תיז
יג ע"א38 ממזר תלמיד חכם קודם לכהן גדול עם הארץ חמשה מאמרות (תשסט) - סמוכים לעד - הוריות ב
יג ע"א38 ממזר תלמיד חכם קודם לכהן גדול עם הארץ תפארת ישראל (הרטמן) עמ' שפ הערה 58, תתצז הערה 41, תתרפז הערה 79
יג ע"א38 ממזר תלמיד חכם קודם לכהן גדול עם הארץ וכו' מכהן גדול שנכנס לפני ולפנים של"ה (תשנז) - מס' תענית אות קיב, קנד
יג ע"א38 ממזר תלמיד חכם קודם לכהן גדול עם הארץ וכו' מכהן גדול שנכנס לפני ולפנים חמשה מאמרות (תשסט) - סמוכים לעד - הוריות ב
יג ע"א38 ממזר תלמיד חכם קודם לכהן עם הארץ עדות ביוסף (איטינגא, תשסב) עמ' רנד
יג ע"א38 ממזר תלמיד חכם קודם לכהן עם הארץאור חדש למטיפים עמ' 45
יג ע"א38 ת"ח ממזר עדיף מכהן גדול עם הארץ קריאה בקריה ח"א עמ' ו
יג ע"א38 ת"ח ממזר קודם לכה"ג עם הארץ משנת יוסף - דרשות ח"ב עמ' רצז
יג ע"א38 ת"ח קודם תאומי צביה עמ' רעט, רצד
יג ע"א38 ת"ח קודם לכה"ג עם הארץ שנכנס לפני ולפניםנר ישראל חלק ג דף קכד
יג ע"א38 ממזר ת"ח קודם לכה"ג עם הארץ לקט שיחות מוסר ח"ג עמ' תרנג
יג ע"א38 ת"ח קודם לכהן ע"האדרת אליהו (קוצין) ח"ג עמ' 100
יג ע"א38 ת"ח קודם לכל בפדיון שבויים +מטר השמים - עמודי העולם עמ' תכ
יג ע"א38 תלמיד חכם קודם לכהן גדול ע"ה חכמת התורה ויקהל עמ' קמ
יג ע"א40 לוי קודם לישראל שנאמר בעת ההיא הבדיל ה' את שבט הלוי וגו' תפלת דוד (אדר"ת) עמ' לו
יג ע"א43 עבד נקרא ארורפני חיים (פלג'י) עמ' עד (כ ע"ב במהד' תרנג)
יג ע"א44 יקרה היא מכהן גדול שנכנס לפני ולפנים בשבילי אמונה ח"ב עמ' תיז
יג ע"א44 יקרה היא מכהן גדול שנכנס לפני ולפנים כד הקמח (מישור) עמ' תלג
יג ע"א44 יקרה היא מכהן גלול שנכנס לפני ולפנים קדושת ציון (תשנד) ח"א עמ' קצג
יג ע"א44 יקרה היא מפנינים מורשה - שיחות למועדים עמ' קד
יג ע"א44 יקרה היא מפנינים יקרה היא מכהן הגדול שנכנס לפני ולפנים בת עין (תשסז) עמ' קמ
יג ע"א44 יקרה היא מפנינים מכה"ג שנכנס לפני ולפנים לקוטי שיחות ח"ה עמ' 12, חי"ד עמ' 38, 44, חכ"ז עמ' 247, חכ"ח עמ' 107
יג ע"א44 יקרה היא מפנינים מכה"ג שנכנס לפני ולפנים מתנת חיים - קנינים עמ' כד
יג ע"א44 יקרה היא מפנינים מכה"ג שנכנס לפני ולפנים צפנת פענח (תשסו) עמ' שא
יג ע"א44 יקרה היא מפנינים מכהן גדול שנכנס לפני ולפנים אש דת (אסאד) עמ' שכד
יג ע"א44 יקרה היא מפנינים מכהן גדול שנכנס לפני ולפנים בן מלך - חכמה ומוסר עמ' צג
יג ע"א44 יקרה היא מפנינים מכהן גדול שנכנס לפני ולפנים הר יראה מאמר ד
יג ע"א44 יקרה היא מפנינים מכהן גדול שנכנס לפני ולפנים לקט שיחות מוסר ח"ג עמ' רלא, שיא
יג ע"א44 יקרה היא מפנינים מכהן גדול שנכנס לפני ולפנים מוסר דרך - אפיקי חיים עמ' קיז
יג ע"א44 יקרה היא מפנינים מכהן גדול שנכנס לפני ולפנים תפארת ישראל (הרטמן) עמ' קפז הערה 29
יג ע"א44 יקרה היא מפנינים מכהן גדול שנכנס לפני ולפנים תפארת צבי ויקרא עמ' עז
יג ע"א44 יקרה היא מפנינים מכהן גדול שנכנס לפני ולפניםפרי צדיק ויקרא אות ב, תזריע אות ו, מצורע אות ו
יג ע"א44 יקרה היא מפניניםתבואת יקב (פרידמן) עמ' קסז-קסח
יג ע"א44 יקרה היא מפנינים ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' שא
יג ע"א44 יקרה היא מפנינים מכה"ג שהכהן נכנס לפני ולפנים יוסף לקח כרך א ח"א עמ' לח, קכד
יג ע"א44 מהכהן גדול שנכנס לפני ולפנים חקל יצחק (תשסג) עמ' תנ
יג ע"א45 עבד גדל עמנו בקדושהפרי צדיק וירא אות א
יג ע"א46 הכל רצים לישא גיורתילקוט ביאורים מתיבתא ברכות ח ע"ב עמ' קנח
יג ע"א48 הכלב מכיר את קונו והחתול אינו מכיר דובר צדק עמ' 58
יג ע"א48 כלב מכיר את קונו לחמי תודה דף לו ע"ב
יג ע"א48 כלב מכיר את קונוחי' אגדות דברי שאול חולין ה ע"ב
יג ע"א48 מפני מה הכלב מכיר את קונוילקוט הגרשוני ח"ב
יג ע"א48 שאלו תלמידיו את רבי אלעזר מפני מה הכלב וכו' האוכל עכבר עצמו עאכ"ו של"ה (תשנז) - מס' פסחים אות תמח
יג ע"א49 האוכל ממה שאכל עכבר קשה לשכחה שמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' תמג
יג ע"א49 האוכל ממה שעכבר אוכל משבח תלמודו ערבי נחל (תשסד) עמ' תתקפד
יג ע"א49 האוכל ממה שעכבר אוכל משכח תלמודואהל שלמה (סגל) בראשית עמ' רמג
יג ע"א49 חתול הוא בגדר השכחה מגן אברהם (טריסק, תשסו) עמ' תה
יג ע"א49 חתול לא מכיר את קונו מגן דוד (טאלנא, תשס) עמ' קעא, קפו {שונרא ב"חד גדיא" הוא רמז לרשע}
יג ע"א49 מי שאוכל ממה שהעכברים אכלו משכח תלמודו קב חיים עמ' קיב
יג ע"א49 מי שאכל משיירי עכברים שוכח אור גנוז (מוסקוביץ) עמ' תסה
יג ע"א50 מפני מה הכל מושלים בעכברים וכו' אפילו גלימי גייצי תפלת דוד (אדר"ת) עמ' קלד
יג ע"א50 מפני מה הכל מושלים בעכבריםאהבת דוד (חיד"א) עמ' מד ע"ב
יג ע"א50 עכברים סורן רע ברכת אליהו (עמאר) בראשית פ' נח מאמר יא
יג ע"א50 רבא אמר אפילו גלימי גייצי מי השלוח (מישור) ח"ב עמ' רה
יג ע"א רש"י ד"ה א"ל מפני שסורן רע באר משה (אפשטיין) שמות עמ' שלב
יג ע"א רש"י - יצר לב של גר הוא יותר מדאי רשע נתיבות חיים (מטלין, תשמא) עמ' סה
יג ע"א תוס' הרא"ש ד"ה ואומר משנת חיים במדבר עמ' תנד
יג ע"ב02 חמישה דברים משכחים את התלמוד באר הגולה (הרטמן) באר ב הערה 311-310
יג ע"ב02 חמשה דברים משכחים את הלימוד וכו' והרגיל בזיתים אור תורה השלם (מזריטש) סי' קעז
יג ע"ב02 חמשה דברים משכחים את הלימוד האוכל מטה שאוכל עכבר וממה שאוכל חתול וכו' דברים נחמדים (תשסה) עמ' קיג
יג ע"ב02 חמשה דברים משכחים את הלימוד האוכל ממה שאוכל עכבר וממה שאוכל חתול וכו' בית ישראל (טויסיג) ויקרא עמ' יט
יג ע"ב02 חמשה דברים משכחים את הלימוד וכו' ויש אומרים אף המניח כליו תחת מראשותיו של"ה (תשנז) - מס' שבועות אות קה
יג ע"ב02 חמשה דברים משכחים את הלימוד וכו' ויש אומרים אף המניח כליו תחת מראשותיו בית ישראל (טויסיג) בראשית עמ' קנט
יג ע"ב02 חמשה דברים משכחים את הלימוד וכו' ממה שאכל עכבר חיי נפש ח"ג עמ' צב
יג ע"ב02 חמשה דברים משכחים את הלימוד וכו', חמשה דברים משיבים את הלימוד אוצרות חיים - לימוד תורה עמ' רנח, רנט
יג ע"ב02 חמשה דברים משכחים את הלימוד וכו', שמן זית משיב לימוד של שבעים שנה עקבי אבירים (תשסה) עמ' קמט
יג ע"ב02 חמשה דברים משכחים את הלימוד... והרגיל בזיתים מגיד דבריו ליעקב (ממזריטש) - לקוטי אמרים סי' ריז, אור תורה סי' קעז
יג ע"ב02 חמשה דברים משכחים את התלמוד וכו'שבט מוסר עמ' קצב
יג ע"ב02 חמשה דברים משכחין את הלימוד וכו' והרגיל בזתים וכו' אוצר המאמרים (תשסא) עמ' קיט
יג ע"ב02 כמה דברים הצריכים לזהר מהם לקיום התורה חוסן יהושע מאמר א פ"ג עמ' קפח
יג ע"ב03 מאכלים שמשפיעים לרע דרך ה' השלם עמ' שלג - מראה דרך
יג ע"ב04 אכילת זית קשה לשכחהבני יששכר ח"ב דף פה ע"ב
יג ע"ב04 האוכל זית משכח תלמודו שמן ראש (כץ) ח"ו עמ' יא
יג ע"ב04 הזית משכח לימוד של שבעים שנה בשעה שהקדימו תער"ב ח"ג עמ' אלף תסג
יג ע"ב04 הזית קשה לשכחה חסד לאברהם - משמיע שלום (תשנה) עמ' כח
יג ע"ב04 הזית קשה לשכחה משמיע שלום עמ' כח
יג ע"ב04 והאוכל לב של בהמה דברים נחמדים (תשסה) עמ' קיג
יג ע"ב04 והרגיל בזיתיםטוב טעם בראשית עמ' ריג
יג ע"ב04 זית קשה לשכחה והשמן היוצא מהזית יפה וטוב לזכרון צמח דוד (סקאליע) עמ' קו
יג ע"ב04 זית משכח התורה ושמן מחזיר התורה לקט אמרי קודש - דברים עמ' לה
יג ע"ב04 זית משכח ושמן מזכירבית אהרן וישראל גל' קיא עמ' קסה {אוכל זיתים עם שמן}
יג ע"ב04 זית משכח כו' שמן מחזיר תלמוד וכו' תורת מנחם ח"ב עמ' 148
יג ע"ב04 זית משכחפרדס יוסף (מנדלבוים) ח"ט עמ' שמח אות עג
יג ע"ב04 זית קשה לשכחה פרדס המלך (תשסט) אות תרעז
יג ע"ב04 זית קשה לשכחה ושמן טוב לזכרון +מטר השמים - עמודי העולם עמ' עז
יג ע"ב04 זיתים מביאים שכחה אמרי פנחס השלם - שער פרשיות ומועדים סי' תיד, שער תורת האדם סי' פט
יג ע"ב05 הרוחץ רגליו זו על גבי זו ס' הבוטח ח"ב עמ' קצא
יג ע"ב07 ה' דברים יפים ללימוד וכו' נזר הקדש ח"א עמ' שג
יג ע"ב07 ה' דברים משיבים את הלימוד פת פחמין... הרגיל בשמן זיתראשית חכמה (תשמד) - חופת אליהו פרק ה אות ב
יג ע"ב07 חמשה דברים יפים לתלמוד האוכל פת חיטין תפארת ישראל (הרטמן) עמ' שפג, שפה הערה 88
יג ע"ב07 חמשה דברים יפים לתלמוד האוכל פתתפארת ישראל (מהר"ל, הניג) עמ' עז
יג ע"ב07 חמשה דברים משיבים את הלימוד וכו' והרגיל ביין ובשמים וכו' חמרי וריחני פיקחין בן מלך - חכמה ומוסר עמ' רצד
יג ע"ב07 חמשה דברים משיבים את הלימוד וכו' כך שמן זית משיב לימוד של שבעים שנהבית ישראל (טויסיג) תנינא ח"ב עמ' קכא, קעה
יג ע"ב07 חמשה דברים משיבים את הלימוד פת פחמין וכו' מצווה ועושה ח"א עמ' תפח
יג ע"ב07 חמשה דברים משיבים את הלימוד וכו' כך שמן זית משיב לימוד של שבעים שנהמגיד דבריו ליעקב (ממזריטש) - לקוטי אמרים סי' ריז
יג ע"ב08 פת חטים יפה לתלמוד דרשות מהר"ל (יד מרדכי) עמ' תנד
יג ע"ב09 הרגיל בשמן זית וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' תפט
יג ע"ב09 הרגיל בשמן זית משיב את הלימוד ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' קכג
יג ע"ב09 הרגיל בשמן זית משיב את הלימודבית אבא (גוטווירטה) פתח הבית עמ' 6
יג ע"ב09 הרגיל בשמן שמן מפקחו עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' ו
יג ע"ב09 הרוצה שיחכים ירגיל עצמו בשמן זית דרשות מהר"ל (יד מרדכי) עמ' תיט
יג ע"ב10 שמן זית טוב לזכרון אמרי פנחס השלם - שער פרשיות ומועדים סי' תיד, תעט
יג ע"ב10 שמן זית יפה לזכרון חסד לאברהם - משמיע שלום (תשנה) עמ' כח
יג ע"ב10 שמן זית יפה לזכרון משמיע שלום עמ' כח
יג ע"ב10 שמן זית יפה לזכרון פרי הארץ (ויטבסק) עמ' ג
יג ע"ב10 שמן זית מביא לידי זכרון שרגא המאיר על התורה עמ' רכו
יג ע"ב10 שמן זית מחזיר הזכרוןשבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' תה
יג ע"ב10 שמן זית מחזיר תלמודו אבן ישראל (פישר) אגדה ח"א עמ' קטז
יג ע"ב10 שמן זית מסוגל לזכירה אור גנוז (מוסקוביץ) עמ' רב, תקמו
יג ע"ב10 שמן זית משיב הלימוד תפארת משה עמ' לו
יג ע"ב10 שמן מועיל לזכרון - רמז לאברהם קול שמחה פ' ויצא סי' ו
יג ע"ב10 שמן רומז לחכמה תורת חיים (קאסוב) עמ' קלט
יג ע"ב13 אכילת זית משכח לימוד של שבעים שנה עטרת ישועה (תשסד) אות יא ליום ה דחנוכה
יג ע"ב13 אמר ר' יוחנן כשם שהזית משכח לימוד של שבעים שנה זאת זכרון (תשנב) אות סה, פד
יג ע"ב13 זית משכח למוד של שבעין שנה שמן זית משיב עת האוכל עמ' 239 (סי' יג)
יג ע"ב13 כשם שהזית משכח וכו' כן שמן מזכיר עבודת יצחק בראשית עמ' ר
יג ע"ב13 כשם שהזית משכח לימוד של ע' שנה כך שמן זית משיב וכו' באר משה (אפשטיין) במדבר עמ' רמד
יג ע"ב13 כשם שהזית משכח לימוד של ע' שנה כך שמן זית משיב לימוד של ע' שנה תפארת צבי שמות עמ' תלא
יג ע"ב13 כשם שהזית משכח לימוד של שבעים שנה וכו' אור הגנוז (מהאניפאלא, תשסו) עמ' שעט
יג ע"ב13 כשם שהזית משכח לימוד של שבעים שנה כך שמן זית משיב לימוד של שבעים שנה שרגא המאיר מועדים עמ' רצה
יג ע"ב13 כשם שהזית משכח לימוד של שבעים שנה כך שמן זית משיב וכו' אוצרות חיים - לימוד תורה עמ' רס
יג ע"ב13 כשם שהזית משכח לימוד של שבעים שנה כך שמן זית משיב לימוד של שבעים שנה בית ישראל (טויסיג) דברים עמ' לח
יג ע"ב13 כשם שהזית משכח תלמוד של ע' שנהילקוט הגרשוני ח"ב
יג ע"ב13 כשם שזית משכח תלמוד של ע' שנים כך שמן זית משיב תלמוד של ע' שנים חמודי צבי במדבר-דברים עמ' תלה
יג ע"ב13 שהזית משכח לימוד של ע' שנה לקוטי שיחות חי"א עמ' 131
יג ע"ב14 משכח לימוד של שבעים שנה תורת מנחם חכ"ט עמ' 279
יג ע"ב14 שמן זית מהדר תלמודא של ע' שנין ויגד יעקב עמ' סד
יג ע"ב14 שמן זית מהדר תלמודא של ע' שנין צידה לדרך (פאפא, תשסט) עמ' נ
יג ע"ב14 שמן זית מחזיר תלמודו של ע' שנה ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' ריא
יג ע"ב14 שמן זית מחזיר תלמודו של שבעים שנה מצווה ועושה ח"ב עמ' תרמב
יג ע"ב14 שמן זית מסוגל להחזיר תלמוד של ע' שנים אהבת חיים (דייטש) עמ' קעה
יג ע"ב14 שמן זית משיב לימוד של ע' שנה שפתי חיים ח"ב עמ' קב
יג ע"ב14 שמן זית משיב לימוד של שבעים שנה עיוני רש"י דברים ח"א עמ' קצג
יג ע"ב17 חמרא וריחני פקחין דברי סופרים סי' לא (עמ' 25)
יג ע"ב17 חמרא וריחני פקחין ים שמחה עמ' ת
יג ע"ב17 חמרא וריחני פקחין מה שהיה הוא שיהיה עמ' פח
יג ע"ב17 חמרא וריחני פקחיןפרי צדיק לך לך אות ג
יג ע"ב17 חמרי וריחני פקחין בן מלך - חכמה ומוסר עמ' קלב
יג ע"ב17 ריחני פקחיןאדיר במרום ח"א פ' רע
יג ע"ב20 עשרה דברים קשים וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ד עמ' נא
יג ע"ב20 עשרה דברים קשים ללימוד וכו' קדושת עינים (תשמו) סי' ש
יג ע"ב20 עשרה דברים קשים ללימוד וכו' והאוכל פת שלא בשל כל צרכו, והאוכל בשר מזוהמא ליסטרון וכו' של"ה (תשנז) - מס' שבועות אות קה
יג ע"ב20 עשרה דברים קשים ללימוד וכו' והמסתכל בפני המת אש דת (אסאד) עמ' פה
יג ע"ב20 עשרה דברים קשים ללימוד וכו' והעובר בין שגי גמלים והעובר בין שתי נשים, והאשה העוברת בין שני אנשים בית ישראל (טויסיג) בראשית עמ' ריח
יג ע"ב20 עשרה דברים קשים ללימוד וכו' והעובר בין שני גמלים והעובר בין שתי נשים, והאשה העוברת בין שני אנשיםבית ישראל (טויסיג) תליתאה ח"א עמ' פח
יג ע"ב20 עשרה דברים קשים ללימוד וכו' מצווה ועושה ח"א עמ' תצא, תצג
יג ע"ב20 עשרה דברים קשים ללימוד... והעובר בין שני גמלים והעובר בין שתי נשים וכו' ראשית חכמה (תשמד) - קדושה פרק ה אות יא, דרך ארץ פרק ג אות טו
יג ע"ב20 עשרה דברים קשים לתלמוד באר הגולה (הרטמן) באר ב הערה 310-308
יג ע"ב21 עובר תחת אפסראבני שהם (רובינשטיין) דף לב ע"ב
יג ע"ב29 המסתכל בפני המת וכו' קדושת עינים (תשעא) פרק ד אות עד
יג ע"ב29 הקורא כתב שעל גבי הקבר הקשורים ליעקב (תשסא) עמ' טו
יג ע"ב30 חילוק נתינת הכבוד לנשיא אב"ד ות"ח אור אברהם ברכות עמ' קפא
יג ע"ב30 כבוד הנשיא גדול מאב בית דין אור אברהם - תלמוד תורה עמ' קצד
יג ע"ב30 כבוד הנשיא גדול מכבוד אב ב"ד וכו' אור אברהם ויקרא עמ' שא
יג ע"ב30 כשהנשיא נכנס כל העם עומדים דרשות מהר"ם חביב עמ' תכב
יג ע"ב30 כשהנשיא נכנס כל העם עומדים וכו' אור אברהם - מסכת מגילה עמ' קמד
יג ע"ב30 כשהנשיא נכנס כל העם עומדים לפניו צוף דבש (לוין) מאמר ג
יג ע"ב30 כשהנשיא נכנס כל העם עומדים לפניו... עד שיאמר להם שבו וכו'ראשית חכמה (תשמד) - דרך ארץ פרק ב אות ו
יג ע"ב30 כשהנשיא נכנס כל העם עומדין עיוני רש"י דברים ח"א עמ' לג
יג ע"ב30 כשנשיא נכנס כל העם עומדים יוסף לקח כרך א ח"א עמ' קכד, יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' עט
יג ע"ב32 רבים צריכין לו נחשב הוא כרבים חכמת התורה שמיני עמ' קפה
יג ע"ב36 יצא לצורך דרשות מהר"ם חביב עמ' תכא
יג ע"ב37 לעולם ינהיג אדם את עצמו שחרית וערבית גור אריה שמות פ"ז הערה 55
יג ע"ב40 בימי רשב"ג נישנית משנה זו רשב"ג נשיא רבי מאיר חכם רבי נתן אב"ד וכו' שיחות ר' ראובן עמ' כא
יג ע"ב40 ר' מאיר חכם כתונת פסים (תשמה) פרשת אחרי טז ע"ב
יג ע"ב40 רבי מאיר ורבי נתן פנקסי הראי"ה ח"א עמ' רב
יג ע"ב40 רבי מאיר ורבי נתן וכו' ואפקינהו מבי מדרשא וכו' אסיקו לרבי מאיר אחרים וכו' חמשה מאמרות (תשסט) - סמוכים לעד - הוריות א
יג ע"ב40 רבן שמעון בן גמליאל נשיא, רבי מאיר חכם, רבי נתן אב בית דין אוצרות חיים - אישים ח"ד עמ' תנב
יג ע"ב40 רשב"ג נשיא ר"מ חכם וכו' הוו קיימי תקנת השבין סי' ו (עמ' 57), דברי סופרים סי' כח (עמ' 21), מחשבות חרוץ סי' ד (עמ' 14)
יג ע"ב40 רשב"ג נשיא ר"מ חכם ר"נ אב"ד נחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' לו אות ב
יג ע"ב40 רשב"ג נשיא רבי מאיר חכם וכו' אילו הי' תמורה לא הי' קרב וכו' סיני וכו' עוקר הרים כו' לקוטי שיחות חי"ב עמ' 195, 122, חט"ז עמ' 432, חכ"ג עמ' 194
יג ע"ב40 רשב"ג נשיא, ר"מ חכם ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תרכט
יג ע"ב42 לא בעו למיהוי היכרא וכו' המעלות לשלמה (תשמז) עמ' שפה
יג ע"ב42 רשב"ג לא מחל על כבודומוסר המקרא והתלמוד עמ' קסה
יג ע"ב43 למחר כי אתא חזו דלא קמו מקמייהו וכו' אסיקו לרבי מאיר אחרים המעלות לשלמה (תשמז) עמ' שלה
יג ע"ב44 א"ל ר"מ לר"ן אברהם את ידו ח"א דף קמח ע"ב
יג ע"ב44 א"ל ר"מ לר"נ אנא חכם ואת אב"ד צפנת פענח (תשסו) עמ' רצא
יג ע"ב44 אמר ליה רבי מאיר לרבי נתן וכו' והוי אנא אב בית דין ואת נשיא וכו' אוצרות חיים - אישים ח"ד עמ' תנג
יג ע"ב44 מחלוקת רשב"ג ור"מ ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' רעז
יג ע"ב45 בקשו להוריד את רבן גמליאל מנשיאותו ע"י שישאלוהו בעוקצין ימלא פי תהלתך ח"א (תשסג) עמ' מא, רלז
יג ע"ב45 גלי עוקצין נפש הרב עמ' יח
יג ע"ב45 מי ימלל גבורות ה' ימלא פי תהלתך ח"ב (תשסה) עמ' תרפב
יג ע"ב45 מי ימלל גבורות ה' ישמיע כל תהילתו צדקת הצדיק סי' רכב, שיחת מלאכי השרת עמ' 11
יג ע"ב45 מי ימלל גבורות ה' ישמיע כל תהלתו ויקהל משה (אלפלס) דף יח ע"א
יג ע"ב45 מי ימלל גבורות ה' ישמיע כל תהלתו צפנת פענח (תשסו) עמ' פח
יג ע"ב45 נימא ליה גלי עוקצים וכו' מי ימלל גבורות ה' ישמיע קול תהילתופרי צדיק נצבים אות יז
יג ע"ב45 נימא ליה גלי עוקציםאבן פינה עמ' 157
יג ע"ב46 למי נאה למלל גבורות ה' מי שיכול להשמיע כל תהילותיוכתונת פסים (תשמה) פרשת אחרי יז ע"א
יג ע"ב46 למי נאה למלל גבורות ה' וכו' אסיקו לרבי מאיר - אחרים, ולרבי נתן - יש אומריםבית ישראל (טויסיג) תנינא ח"ב עמ' רנז-רנח
יג ע"ב46 מי שיכול להשמיע כל תהלתואשל אברהם (שפירא) עמ' תשכח
יג ע"ב46 תהלה נקראת התורה פני חיים (פלג'י) עמ' רמג ע"א
יג ע"ב48 פשט גרס ותנא לקוטי דיבורים עמ' 1159
יג ע"ב51 אמר להן רבן שמעון בן גמליאל וכו' אסיקו לרבי מאיר אחרים אוצרות חיים - אישים ח"ד עמ' תמז
יג ע"ב52 אחרים אומרים הוא רבי מאיר המאור הגדול (גר"א) עמ' פד
יג ע"ב52 אחרים אומרים, רש"י ד"ה מתני ליה רבי נחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' לו אות יב
יג ע"ב52 אחרים היינו רבי מאיר דרשות לחם שלמה עמ' סא
יג ע"ב52 אחרים זה רבי מאיר עץ החיים (אבולפיה, תשנג) עמ' קכד
יג ע"ב52 אסיקו ליה לר"מילקוט הגרשוני ח"ב
יג ע"ב52 אסיקו לר' מאיר אחריםשם משמעון (שפירא, תשכה) עמ' ל
יג ע"ב52 אסיקו לרבי מאיר אחרים הקשורים ליעקב (תשסא) עמ' יב
יג ע"ב52 העונש לר"מ ור' נתןמוסר המקרא והתלמוד עמ' קצ
יג ע"ב52 יש אומרים זה רבי נתן גנא דפלפלי עמ' תמה
יג ע"ב52 מאן אחרים ר' מאיר אמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) וישלח כט
יג ע"ב52 מאן אחרים ר"מ קשוטי כלה (גרינפלד) חי"א אות סג
יג ע"ב52 מאן יש אומרים רבי נתן לחמי תודה דף צא ע"א
יג ע"ב52 מיהו ניקנסינהו דלא נימרו שמעתא משמייהו אסיקו לרבי מאיר אחרים ולר' נתן יש אומרים של"ה (תשנז) תושבע"פ אות תפא
יג ע"ב52 ר' מאיר נקרא אחריםשערי תודה ח"ב דף ב ע"ד
יג ע"ב52 ר"מ נקרא אחרים תורת יחיאל בראשית עמ' שי
יג ע"ב54 דברי חלומות לא מעלין ולא מורידין מילי דשמיא - טעם לשבח הערה 2 עמ' יא
יג ע"ב54 נהי דאהני לך קמרא דאבוך לב דוד (תשסט) עמ' צו
יג ע"ב55 אילו היה תמורה לא היה קרב וכו' ה"מ היכי דאהני מעשיהו שרגא המאיר על התורה עמ' רלט
יג ע"ב55 מתני רבי לרבי שמעון בריה אחרים אומרים יוסף לקח כרך א ח"א עמ' קע
יג ע"ב55 מתני רבי לרבי שמעון בריה אחרים אומרים וכו', סיני ועוקר הרים איזה מהם קודם צמח דוד (סקאליע) עמ' תפ
יד ע"א01 מאן נינהו אחרי' וכו' איש אמונים דף יא ע"ד
יד ע"א01 מאן נינהו שמימיהם אנו שותים ושמם אין אנו זוכרין קהלת יעקב פורים עמ' שפא
יד ע"א01 מי הם אלה שמימיהם אנו שותים ושמותיהם אין אנו מזכירים עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קצא, קצד
יד ע"א01 מי הם הללו שמימיהם אנו שותים דובר צדק עמ' 8
יד ע"א04 א"ל גם אהבתם וכו' דרשות שמן רוקח עמ' קכח
יד ע"א04 גם קנאתם גם שנאתם כבר אבדה קהלת יעקב פורים עמ' תקנט
יד ע"א05 פלוגתא דרבי ור"ש האויב תמו חרבות חנן אלקים עמ' נג
יד ע"א06 ה"מ היכא דאהנו מעשיו חנן אלקים עמ' רנד
יד ע"א06 ה"מ היכי דאהני מעשייהו יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קמט, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) עמ' צא
יד ע"א09 אפילו רבי דענוותנא הוא ישראל קדושים עמ' *66-64, תקנת השבין סי' ו (עמ' 57), דברי סופרים סי' כח (עמ' 21), מחשבות חרוץ סי' ד (עמ' 14)
יד ע"א09 אפילו רבי דענותן היה, אמרו משמיה דרבי מאיר יוסף לקח עמ' קע
יד ע"א11 בקי ופלפלן כו' תורת מנחם חנ"ה עמ' 316
יד ע"א11 וחד אמר עוקר הרים עדיף פתח טוב עמ' צז
יד ע"א11 ח"א סיני עדיף וח"א עוקר הרים עדיף וכו' דרכי צדק עמ' תלו
יד ע"א11 חד אמר סיני עדיף וחד אמר עוקר הרים עדיף דרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' נב
יד ע"א11 חד אמר סיני עדיף וחד אמר עוקר הרים עדיף פוקד עקרים סי' ו (עמ' 50), דובר צדק עמ' 149
יד ע"א11 חד אמר סיני עדיף וחד אמר עוקר הרים עדיףפרי צדיק מטות אות י
יד ע"א11 חריף נקרא עוקר הרים קב חיים עמ' עח
יד ע"א11 סיני תורה בציון עמ' שד
יד ע"א11 סיני ועוקר הרים ברכת מועדיך לחיים ח"א דף ב ע"א [ה ע"א ד"ה והנראה], כו ע"ד [צא ע"א ד"ה וזהו], מט ע"ד [קעו ע"ב ד"ה וזהו]
יד ע"א11 סיני ועוקר הרים מבשרת ציון ח"א עמ' י
יד ע"א11 סיני ועוקר הרים +מטר השמים - עמודי העולם עמ' כז
יד ע"א11 סיני ועוקר הרים קדושת עינים (תשעא) פרק י אות יד
יד ע"א11 סיני ועוקר הרים קהלת דוד (טאלנא, תשסג) עמ' קפב
יד ע"א11 סיני ועוקר הרים תתן אמת ליעקב (תשסד) ח"ב עמ' ל
יד ע"א11 סיני ועוקר הרים איזה מהם עדיף מצווה ועושה ח"א עמ' תקכו
יד ע"א11 סיני ועוקר הרים איזה מהן קודם וכו'שבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' צז
יד ע"א11 סיני ועוקר הרים וכו' שערי הישיבה ח"ב עמ' קסט, קצ
יד ע"א11 סיני ועוקר הרים מחלוקת הי עדיף לקט שיחות מוסר ח"ג עמ' תשד
יד ע"א11 סיני ועוקר הרים מי עדיף שערי תלמוד תורה (תשמז) עמ' קמ-קמא
יד ע"א11 סיני ועוקר הרים מי עדיף שערי תלמוד תורה (תשסו) עמ' קנב
יד ע"א11 סיני ועוקר הרים מי עדיף תורת יחיאל בראשית עמ' תיד
יד ע"א11 סיני ועוקר הריםבכורי אברהם דף פא ע"ב, פב ע"ב, פג ע"ב
יד ע"א11 סיני ועוקר הריםהדרת מלך ח"ג עמ' כח הערה 57
יד ע"א11 סיני ועוקר הרים, חריף ומקשה, מתון ומסיק חוסן יהושע מאמר א פ"ז עמ' ריב
יד ע"א11 סיני עדיף בית יצחק (שמלקיש) על התורה מאמר מא אות ג
יד ע"א11 סיני עדיף דברי שמואל (תשנח) עמ' קכד
יד ע"א11 סיני עדיף ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' שפח, תפג
יד ע"א11 סיני עדיף ישמח חיים (תשסה) מע' ס אות יד
יד ע"א11 סיני עדיף או עוקר הרים עדיף אור אברהם ברכות עמ' נג
יד ע"א11 סיני עדיף או עוקר הרים עדיף ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רעג
יד ע"א11 סיני עדיף וכו' עוקר הרים עדיף תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קסג
יד ע"א11 פליגו בה רבן שמעון בן גמליאל ורבנן, חד אמר סיני עדיף לדעת חכמה ומוסר ח"א עמ' יג
יד ע"א11 פליגו בה רבן שמעון בן גמליאל ורבנן, חד אמר סיני עדיף, וחד אמר עוקר הרים עדיף של"ה (תשנז) - מס' שבועות אות ל
יד ע"א11 פליגי בה רשב"ג ורבנן חד אמר סיני עדיף וחד אמר עוקר הרים עדיף נחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' כ אות א
יד ע"א11 פליגי בה רשב"ג ורבנן, חד אמר סיני עדיף וחד אמר עוקר הרים עדיף לחמי תודה דף רנב ע"א
יד ע"א11 תלמוד חכם נקרא סיני טיול בפרדס ח"א עמ' פה
יד ע"א12 סיני עדיף דאמר מר הכל צריכין למרי חטיא מצווה ועושה ח"א עמ' תנז, תסב
יד ע"א12 סיני עדיף הכל צריכים למרי דחטי קומץ המנחה (צונץ) דרוש סג אות ז
יד ע"א12 סיני עדיף כו' הכל צריכין למרי חטיא כו' חריף ומקשה כו' מתון ומסיק תורת מנחם חנ"ג עמ' 94
יד ע"א12 סיני עדיף כי הכל צריכין למרא דחיטיא נחמד ונעים (תשסח) לקוטי אמרים אות קלב
יד ע"א12 ר"י סיני וכו' ואפ"ה לא קביל ר"י עלי' וכו' תורת מנחם ח"ה עמ' 210
יד ע"א12 ר"י סיני רבה עוקר הרים שלחו לתמן איזה מהם קורם וכו' ברית שלום (תשסח) עמ' קצא
יד ע"א12 ר"י סיני רבה עוקר הרים שלחו לתמן איזה מהם קודם וכו' ברית שלום (תעח) דף ל ע"ב
יד ע"א12 רב יוסף מורשה - שיחות למועדים עמ' קסז
יד ע"א12 רב יוסף סיני, ורש"י - משניות וברייתות סדורות לו כנתינתן מהר סיני תורת מנחם ח"א עמ' 97, ח"ג עמ' 127
יד ע"א12 רב יוסף סיני וכו' עדיף וכו' הכל צריכין למרי חטיא לקוטי שיחות חי"ג עמ' 32, חט"ז עמ' 221
יד ע"א12 רב יוסף סיני רבה עוקר הרים בי חייא ח"א עמ' רצב
יד ע"א12 רב יוסף סיני רבה עוקר הרים של"ה (תשנז) תושבע"פ אות שסב, תסד
יד ע"א12 רב יוסף סיני רבה עוקר הרים שלשלת הקודש עמ' ל
יד ע"א12 רב יוסף סיני רבה עוקר הרים וכו' מתון ומסיק מאי תיקו חמשה מאמרות (תשסט) - סמוכים לעד - הוריות א
יד ע"א12 רב יוסף סיני, וברש"י אילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' קנה
יד ע"א12 רב יוסף סיני רבה עוקר הרים ויברך דוד עמ' קלו
יד ע"א12 רב יוסף סיני רבה עוקר הרים, הי מייניהו עדיף, הכל צריכין למרי דחיטים אמרי נועם (מועדים) סי' יט לשבועות
יד ע"א12 רבה עוקר הרים באר שרים פרשת תולדות דרוש ו אות ב
יד ע"א12 רבה עוקר הרים, ורש"י - חריף ומפולפל בתורה תורת מנחם ח"ג עמ' 127
יד ע"א12 רבי יוסף סיני רבה עוקר הרים קדושת ציון (תשנד) ח"א עמ' פו
יד ע"א12 שלחו להו סיני עדיף, דאמר מר הכל צריכין למרי חטיאדרשות שבט הלוי ח"א עמ' קצח, רכא
יד ע"א12 שלחו לתמן וכו' סיני עדיף וכו' הי מינייהו עדיף וכו' חריף ומקשה וכו' מתון ומסיק מאי תיקו לקוטי שיחות חי"ח עמ' 407
יד ע"א13 הכל צריכים למרי חטיאתורה תמימה בהקדמה לבראשית
יד ע"א13 הכל צריכין למארי חטיא קרן לדוד דברים עמ' רעד
יד ע"א13 הכל צריכין למרי דחיטיא תורת יחיאל בראשית עמ' תיח
יד ע"א13 הכל צריכין למרי חטיא מגלה עמוקות (תשסח) אופן רמו
יד ע"א13 לא קביל רב יוסף עלי' וכו' אפי' אומנא לביתי' לא חליף לקוטי שיחות ח"ה עמ' 137
יד ע"א13 מלך רבה כ"ב שנין והדר מלך ר' יוסף ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רלח
יד ע"א13 מלך רבה עשרין ותרתי שנין נחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' יג אות ה
יד ע"א14 וכל שני דמלך רבה וכו'טוב ירושלים ויקרא פ"כ פסוק יא
יד ע"א14 כולהו שנין דמלך רבה ורב יוסף אפילו אומנא לביתיה לא קרא בנין שלמה ח"ב (תשסז) עמ' ע
יד ע"א14 כל כ"ב שנים שמלך רבה אור גנוז (מוסקוביץ) עמ' שלא
יד ע"א14 כל עשרין ותרתין שנין דמלך רבה, רב יוסף אפילו אומנא לביתיה לא קרא שפתי חיים - מידות ועבודת ה' ח"א עמ' תריא
יד ע"א14 ר"י הי' ראש ישיבה, "סיני" ורש"י תורת מנחם חלק מ עמ' 11, 14
יד ע"א14 רב יוסף אפי' אומנא לביתיה לא חליףדרשות שבט הלוי ח"א עמ' ק
יד ע"א15 דאביי לא איפריך וכו' אמר ליה נחמני פתח ואימא אוצרות חיים - אישים ח"א עמ' נז
יד ע"א15 כל דאמר מילתא ולא מפריךילקוט הגרשוני ח"ב
יד ע"א16 רבי זירא ורבה בר רב מתנה הי מינייהו עדיף, רבי זרא הריך ומקשה, ורבה בר רב מתנה מתון ומסיק, מאי, תיקו אוצרות חיים - לימוד תורה עמ' רכט
יד ע"א16 רבי זירא חריף ומקשה ורבה בר רב מתנה מתון ומסיק של"ה (תשנז) תושבע"פ אות תפט
יד ע"א17 חריף ומקשה תורת מנחם חל"ה עמ' 284
יד ע"א17 חריף ומקשה וכו' מתון ומסיק בשעה שהקדימו תער"ב ח"א עמ' קצג
יד ע"א רש"י - סיני עדיף - מי ששנה משנה וברייתא סדורין לו בנתינתן מהר סיני ישמח חיים (תשסה) מע' ס אות יד

מקורות לפני עריכה
ב הורו לעקור מצוהמנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף לד ע"ב
ב ע"אשמחה לאיש (אלישר) דף קד ע"ב
ב ע"א הורו בי"ד וידע אחד מהן שטעודברי חנינא - ת"ת עמ' כו
ב ע"א הורו בי"ד טעותמתוך התורה הגואלת (תשעג) על התורה עמ' 95
ב ע"א הורו בי"ד שחלב מותר ונתחלף בו חלב בשומןימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' רעז
ב ע"א ר"ש בן יוסי אומר משום ר"ש אינו צריך וכו'זכור לדוד עמ' קכ
ב ע"א רא"ש - בענין זקן ממראקובץ מאמרים ואגרות (וסרמן) ח"ב עמ' קכז
ב ע"א תוס' ד"ה הורו ב"דבריכות המעיין עמ' קג
ב ע"בדברי חנינא - ת"ת עמ' כו
ב ע"ב גמיר וסביר ברש"ידברי חנינא - ת"ת עמ' כז, פג
ב. בנוגע לפר העלם דבר וכו'תורת מנחם חמ"ב עמ' 26
ב. הוראת בי"ד לתלמיד שלא הגיע להוראה, וחפץ ה'דולה ומשקה - התורה וקניניה עמ' תסה, ח"ב עמ' שעג
ב. הורו ב"ד שחלב מותר ונתחלף לו וכו'אור אברהם על ספר המצוות עמ' שצא
ב. הורו בי"ד שחלב מותר ונתחלף לו בשומן ואכלו רב אמר פטור ומודה שאינו משלים לרוב ציבור וכו' עד שיהיו כולן בשגגה אחתדרך חיים (תשע) פ"ה הערה 1872
ב. ומודה רב שאינו משלים לרוב ציבוראור אברהם על ספר המצוות עמ' שצא
ב. מפני שתלה בב"דברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' שלא
ב: בעשותה אחת, יחיד העושה מפי עצמו וכו'אור אברהם על ספר המצוות עמ' שצד
ב: יחיד שעשה בהוראת ב"ד חייבאור אברהם על ספר המצוות עמ' שצ
ב: שמעון בן זומאדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 1
ג ע"א הני הוא ראיקרי קהלמתוך התורה הגואלת (תשעג) על התורה עמ' 282, 95, 341
ג ע"א הנך לא מיקרי קהלרנת יצחק מלכים עמ' קז
ג ע"א ובהוראה הלך אחר רוב יושבי אר"יצלח רכב עמ' שמט
ג ע"א זה הכלל התולה בעצמו חייב והתולה בבית דין פטור וכו'שו"ת ר"י קצבי (תשעט) דרושי ר"ח אלפאנדארי דרוש ד
ג ע"ב הורו ב"ד לעקור את כל הגוף וכו' הרי אלו פטורין וכו' שנא' ונעלם דברמכשירי מצוה עמ' רכז
ג ע"ב ורש"י ד"ה או לא בעינן הורה ב"ד וכו'שמחה לאיש (אלישר) דף קד ע"ב
ג ע"ב כגון שהרכין ההוא אחד מהן בראשותתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' ע {ביאור אם הרכנה הוא כהודאה}
ג ע"ב שתק או הרכין ראשוקובץ מאמרים ואגרות (וסרמן) ח"ב עמ' קכז
ג. אחרי רוב יושבי א"י שנא' וכו' ש"מ הני הוא דאיקרו קהל וכו'מאמרי הרמ"ע (תשסא) - מאמר צבאות ה' עמ' ג
ג. הורו ב"ד ועשו ר"מ פוטר וכו'אור אברהם על ספר המצוות עמ' שצט
ג. הורו ב"ד שחלב מותר ועשו מיעוט וכו'אור אברהם על ספר המצוות עמ' שצג
ג. יקרה היא מפנינים, מכהן גדול שנכנס לפני ולפניםעץ הדעת טוב (תשסח) סי' תכג
ג. מועטין ונתרבו מאי וכו'אור אברהם על ספר המצוות עמ' שצו
ג: אין גוזרין גזרה על הצבור אא"כ רוב הציבור יכול לעמוד בהבאר שבע (שעד) הוריות דף ז ע"א
ג: אין נדה בתורה אין שבת בתורהברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' שלב
ג: הורו ב"ד והביאו כפרתן ואח"כ וכו'אור אברהם על ספר המצוות עמ' שצב
ג: הורו ב"ד וידעו שטעו וחזרו בהןאור אברהם על ספר המצוות עמ' שצא
ג: מאה שישבו להורות אין חייבין עד שיורו כולןאור אברהם על ספר המצוות עמ' שצד
ג: רובו ככולודרך חיים (תשע) פ"ב הערה 1011
ג: רובו ככולושמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' לו
ד מכל מצות ולא כל מצותהמדרש והמעשה דברים פרשת ואתחנן ח"א
ד ע"א ונעלם דבר ולא שהתעלם מצוה כולה וכו', ותוס' ד"ה קריצלח רכב עמ' תפא
ד ע"א ורש"י ד"ה דאמרי כדרכה אסירא גמר ביאה ושלא כדרכה שריאשמחה לאיש (אלישר) דף קד ע"ג
ד ע"א מה ממרא מן הדבר ולא כל דבר אף בהוראה דבר ולא בל הגוףמכשירי מצוה עמ' רכז
ד ע"א רש"י ד"ה למה הדבר דומהלב חיים חלק ב (סימן קצ"ה) דף קכ"ז ע"ב (ד"ה תשובה)
ד ע"ב או שלא הי' מופלא של ב"דס' המאמרים (רש"ב) תרעב עמ' א'תי
ד ע"ב אין שבת בשמיטה מאי+צבא אהרן ירח האיתנים עמ' נח
ד ע"ב הורו בי"ד ולא הי' מופלא של בי"ד שםדברי חנינא - ת"ת עמ' כח
ד ע"ב מעיני העדה השלמים שבעדהאלשיך על חמש מגילות עמ' סח
ד ע"ב רש"י ד"ה או, מופלא לא ממנין סנהדריןרנת יצחק שמואל עמ' רה, תלג, תצ
ד. אין בי"ד חייבין עד שיורו בדבר שאין הצדוקין מודין בו וכו'שיח דוד (תשסד) עמ' נט
ד. הוצאה הא כתיב אל יצא וכו'תפארת ראובן עמ' מה
ד. ואמר להם טועים אתםמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' קה
ד. זול קרי ביה רב הואדרך חיים (תשע) פ"ב הערה 585, פ"ג הערה 1999
ד. עשו בהוראת בי"דמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' קכא
ד: אחד מסנהדרין אמר להם טועים אתם כולם פטורים מטר העלם דברדברי יואל פ' ויקרא דף עא ע"ב, קב ע"ב
ד: בי"ד שטעו בהוראה אפילו טעו רק רוב כולם חייביןמעגלי צדק (פאנעט) במדבר עמ' קח
ד: הב"ד מביאין קרבן או הצבוראור אברהם על ספר המצוות עמ' שצב
ד: הורו ב"ד וטעו, ולא היה מופלא של ב"ד עמהם, פטורים מפר העלם דברדרך חיים (תשע) פ"א הערה 835
ד: כולן ראויין להוראה, ורש"יויואל משה מאמר א סי' קנ עמ' קנא
ד: עד שיהו כולן ראוין להוראהדברי יואל פ' שלח דף תכז ע"א
ד: רש"י - אתך בדומין לך, שיהיו ראויין להוראהדברי יואל פ' שלח דף תכז ע"א
ד: רש"י - מופלא בסנהדריןדולה ומשקה - ספירת העומר וחג השבועות עמ' קלו
ה מנ"ל דשבט א' איקרי קהלמשכנות יעקב (נעים) דף סד ע"ג
ה ע"א פלוגתא דר"מ עם ר"י ור"ש אם כל שבט אקרי קהלימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' 8
ה ע"א רש"י ד"ה מה הקהלאמרות ה' השלם ח"ג עמ' רו
ה ע"ב א"ר יוחנן שחידשו דברים ואמרו טבול יום אל יכנס במחנה לויהדרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' נ ד"ה והנה
ה ע"ב אלא אמ"ר וכו' ותוס'שמחה לאיש (אלישר) דף קד ע"ד
ה ע"ב בית דיו של ישראל נקראים עיני העדהפי' הרמ"ז על הזוהר דברים (תשסה) עמ' קי
ה ע"ב בקהל יהודה וירושליםרנת יצחק דברי הימים עמ' רו
ה ע"ב ור"י ור"ש שבט אחד דאיקרי קהל מנא להו וכו'אמרות ה' השלם ח"ב עמ' קמג
ה ע"ב שבט אחד דאיקרי קהל וכו'דברי תורה (שפירא) מהד' ט סי' נא
ה ע"ב שבט אחד דאקרי קהל מנא להודרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' נ ד"ה וצ"ל
ה. אם שגגו רוב שבטים גם השאר מביאיםברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' שלד
ה. שבט אחד איקרי קהלפאר יעקב ח"א עמ' שכד, שצה
ה. שבט אחד מיקרי קהלתיבת גמא (תשסז) עמ' פו
ה: דעבדי בית דיןדברי יואל פ' שלח דף תכו ע"ב
ה: שבט אחד איקרי קהלשם יחזקאל עמ' שד
ה: שבט אחר אקרי קהלמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' רא
ו ע"א א"ר יוסי והבאים מהשבי בני הגולה הקריבו וכו'ימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' ק
ו ע"א הקרבן שבימי עזרא וכו'ס' המאמרים (רמ"מ) ח"ד עמ' צד
ו ע"א הקרבת שעיר ראש חודש, חטאת שמתו בעליהימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' קט
ו ע"א ורש"י ד"ה הכל עולות ס"ד וגמ' ושער יוסףשמחה לאיש (אלישר) דף קד ע"ד
ו ע"א חטאת שמתו בעלי' מתהס' חסידים סי' קע
ו ע"א כהנים דאיקרו קהל וכו'אחרית השנים עמ' יז
ו ע"א על עבודה זרה הביאוםלב חיים חלק א (סימן מד) דף סב ע"א (ד"ה הן)
ו ע"א ראויה כפרה זו לכפר על יוצאי מצריםתורת העולה (תשעה) עמ' תקמט
ו ע"א ראויה כפרה זו שתכפר על יוצאי מצריםדברי שאול דברים עמ' קנה
ו ע"א ראויה כפרה זו שתכפר על יוצאי מצריםס' חסידים סי' קע, תתשעא
ו ע"א רש"י ד"ה אילימא מדכתיב תחת אבותיך יהיו בניך - דמשמע דבנים במקום אבות קיימי וכאבות חיים דמוימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' תקלג
ו ע"ב אפרים ומנשה לא היו בי שבטים לכל דברבנין דוד (מייזלש) בראשית - ויחי אות מ
ו ע"ב חטאת שמתו בעלה מתהס' חסידים סי' קע
ו ע"ב לנחלה הוקשו ולא לדבר אחררנת יצחק יהושע עמ' קמז
ו ע"ב שבטו של לוי לא איקרי קהלראשון לציון (תשסח) עמ' ל
ו ע"ב שבטו של לוי לא איקרי קהלראשון לציון (תשעח) עמ' נט
ו ע"ב שיטת אביי בנוגע לי"ב שבטים ומנשה ואפריםימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' רצד
ו. אין בי"ד חייבין עד שיורו בדבר שאין הצדוקין מודין בו וכו'שיח דוד (תשסח) עמ' סו
ו. לפי שאין מיתה בצבורהדרש והעיון במדבר ח"ב מאמר עג אות יא
ו. מגו דמכפרה אחיים מכפרה נמי אמתיםדברי יואל מועדים ח"א מוצאי יו"כ דף שסב ע"א
ו. ראוי כפרה זומשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' לג
ו. ראוי' כפרה זו שתכפר על יוצאי מצרים מרב' אשר פדיתחמודי צבי שמות עמ' שנה
ו. ראויה כפרה זו וכו' על יוצ"משיחות לספר שמות עמ' פד, שיחות לספר במדבר עמ' שח
ו. רש"י ד"ה בנחלתםמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' ס
ו: א"ר אחא ב"ר יעקב שבטו של לוי לא איקרו קהלהדרש והעיון דברים מאמר קל
ו: אין מיתה בציבורתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' שסח {וע"ב יעקב אבינו שהיה נחשב לכלל ישראל לא מת}
ו: אפרים ומנשה כראובן ושמעון יהיו לי לנחלה הוקשו ולא לד"אדברי יואל מועדים ח"ד דף שס ע"ב
ו: יצא שבט לוי שלא נקרא עםשבט מישראל (קרמניץ) פרק קה פסוק לז
ו: שבטו של לוי לא איקרו קהל וכו' כל שיש לו אחוזה איקרי קהלהדרש והעיון במדבר ח"ב מאמר צז
ז ע"א משיח כציבור לענין העלם דבראמרות ה' השלם ח"ד עמ' מו
ז ע"ב אלו הסנהדריןביאור הגר"א על משלי (קצנלנבוגן) פרק ה פסוק יד
ז. אילימא דהוא מופלאמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' קז
ז. הורה עם הציבורפני מלך ויקרא עמ' כא
ז. מחלוקת בעי משיחהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' קעב
ז. על מה שחטא הוא מביאפני מלך ויקרא עמ' כ
ז. פר כהן משיחשיחות לספר במדבר עמ' רלד
ז. רש"י ד"ה להחיותומשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' רנח
ז: כל הסנהדרין ראוייןדברי שלום (שרעבי, תשלו) חלק הדרוש עמ' ב(1)
ז: כל הסנהדרין ראוייןדברי שלום (שרעבי, תשנג) עמ' ה
ח איזו היא מצוה שנאמרה בתחלה הוי אומר זו ע"ז והאמר מר י' מצות נטוו וכו'גבורת יצחק שבת ובהמ"צ עמ' מד, נ
ח המודה בע"ז כופר בכל התורהברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' רעד
ח כל העובד ע"ז כאילו עובר על כל התורהמנחת אליהו (תשנט) עמ' טו
ח ע"א איזה מצוה שנאמרה כתחלה, רש"ידברי שאול במדבר עמ' קיא
ח ע"א איזו היא מצוה שהיא שקולה ככל המצות הוי אומר זו ע"ז, ורש"יצלח רכב עמ' רמו
ח ע"א איזו היא מצוה שנאמרה בתחילה זו ע"זגבורת יצחק שבועות עמ' מב
ח ע"א אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענוםדברי תורה (שפירא) מהד' ג סי' נ
ח ע"א דבי רבי תנא א"ק אשר דבר ה' אל משה וכתיב אשר צוה ה' אליכם וכו'מכשירי מצוה עמ' ריב, ריד
ח ע"א דתנא רבי ישמעאל אנכי ולא יהיה מפי הגבורה שמענוםמכשירי מצוה עמ' ריב
ח ע"א המודה בע"ז ככופר בכל התורה כולהשם ישראל עמ' קצג
ח ע"א והלאה לדורותיכם, קאי על ע"זדברי שאול במדבר עמ' קיא
ח ע"א כל המודה בע"ז כאילו כופר בכל התורה כולה ורש"יאמרות ה' השלם ח"ג עמ' תלג, ח"ד עמ' מד, ח"ו עמ' פד
ח ע"א ע"ז שקולהבעקבי יעקב עמ' כ
ח ע"א עשר מצוות נצטוו ישראל במרהרנת יצחק על נפש החיים (תשמג) עמ' קכג
ח ע"ב איזו היא מצוה שנאמרה בתחילה הוי אומר זו ע"זרנת יצחק תפלה לשבת עמ' קעו
ח ע"ב רש"י ד"ה עשרה מצותמכשירי מצוה עמ' ריב
ח. איזו היא מצוה שהיא בדיבורו של הקב"ה וציוה ע"י משהדברי יואל פ' ויקהל דף תב ע"ב
ח. איזו היא מצוה שהיא שקולה ככל המצות, הוי אומר זו עבודת כוכביםתפארת צבי בראשית עמ' ט
ח. איזו היא מצוה שהיא שקולה ככל המצות, הוי אומר זו עבודת כוכביםשם יחזקאל עמ' תקעו
ח. אין בי"ד חייבין (להביא פר על העלם דבר) עד שיורו בדבר שזדונו כרת ושגגתו חטאת ובגמ' מנלן דת"ר וכו'חיי נפש ח"ד עמ' כז
ח. אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענוםמטר השמים (תשנ) דברים עמ' שסג
ח. וכי תשגו ולא תעשו בע"ז כתיב וכו'פי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת שלח לך דף רי ע"א; יפה מראה (שנ) יומא פרק א דף קכ ע"ג
ח. ונילף ואשם ונשיאתמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' קו
ח. כל שאין זדונו כרת אין שגגתו חטאתפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' שסד, שסו
ח. שמפי הגבורה שמענו אנכי ולא יהיה לךתורי זהב (תשעג) עמ' קפט
ח: איזו היא מצוה שהיא נאמרה בתחלה הוי אומר זו עבודת כוכביםדברי יואל מועדים ח"ו פורים עמ' תכח
ח: מצוה שהיא נאמרה בתחלההמאור שבתורה (שפירא) שמות עמ' רצה
ח: סמוך לוסתהדברי שלום (שרעבי, תשלו) חלק הדרוש עמ' עו
ח: סמוך לוסתהדברי שלום (שרעבי, תשנג) עמ' קכא
ח: עיני העדה אלו הסנהדריןמרפא לנפש בראשית עמ' תסד
ח: רבי ישמעאל אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענוםדברי יואל מועדים ח"ו פורים עמ' תכח
ט ע"א גדול מאחיושלטי הגבורים (תשע) עמ' קס
ט ע"א דילך או דגזארנת יצחק מלכים עמ' שמה
ט ע"א כהן גדול צריך להיות גדול מאחיו הכהניםס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' סט
ט ע"א מנין שאם אין לו שאחיו הכהנים מגדלין אותושמלת אליעזר ח"א עמ' כ
ט ע"א נשיא שנצטרע מהו וכו'ימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' רח
ט ע"א שגדול מאחיופרי חיים (קנולר) פרשת צו
ט. גדלהו משל אחיוברית עולם (אשכנזי, תשסא) ח"א עמ' 46
ט. גדלהו מאחיו שיהיה עתיר נכסיםצדקת יוסף עמ' רסו
ט. והכהן הגדול מאחיו שיהא גדול מאחיו בכח בנוי וכו'קרבן אהרן (שסט) פרשת אמור דף רכו/ז ע"ב; דרשות שם טוב (רפה) פרשת אמור דף מג ע"ד; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פרשת אמור דף צג ע"א-ע"ב; באר שבע (שעד) הוריות דף טו ע"ב
ט. כה"ג צריך להיות גדול בחמשה דבריםמשכנות יעקב (נעים) דף קסג ע"ג
ט. נשיא לא בא לעניותפרפרת הפרשה פרשת כי-תשא פרק לד פסוק א
י אשריהם צדיקים שמגיע אליהם וכו' רב פפא ורב הונא וכו'מנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף לג ע"ד
י בקומה ידעתעלומות לב חלק א חו"מ סי' לא דף לב ע"א, וסי' לב דף לה ע"ד, וסי' לג
י בשכר מ"ב קרבנות שהקריב בלק זכה ויצאה ממנו רותשארית מנחם ח"ד עמ' תקמח
י כל כך בידך ואתה עולה בספינהמנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף לד ע"א
י נותנים שמן בין ריסי עיניומנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף לד ע"א
י נשיא שנצטרעככר לאדן (תקסא) דף ר ע"א
י ע"א כמדומין אתם ששררה אני נותן לכם עבדות אני נותן לכםהדרש והעיון במדבר ח"א מאמר קע אות ז
י ע"א איזהו הנשיא זה המלךעשרה מאמרות (תשס) עמ' קמא(כד)
י ע"א איזהו הנשיא זה מלך שאין גביו אלא ה' אלקיויחי המלך עמ' יא
י ע"א אשר נשיא יחטא פרט לחולה וכו' פרט לנשיא שנצטרעעשרה מאמרות (תשס) עמ' לח
י ע"א אשר נשיא יחטא פרט לנשיא שנצטרעיחי המלך עמ' כז
י ע"א בשורה היא להם שנגעים באים אליהםאמרות ה' השלם ח"ד עמ' קמה
י ע"א דכי עבר מנשיאותו ואח"כ חטא בהדיוט מייתי וכו'תשובה מיראה עמ' נט
י ע"א דכתיב ונתתי נגע צרעת בבית ארץ אחוזתכם בשורה היא להם שנגעים באים עליהםדרכי התשובה עמ' קיא
י ע"א ונתתי נגע צרעת וכו' בשורה היא להם שנגעים באים עליהם דברי ר' יהודה, ר' שמעון אומר פרט לנגעי אונסיםימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' יח
י ע"א חטאו עד שלא נתמנו ואח"כ נתמנו וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ה עמ' רמט ד"ה והנה
י ע"א כוכב אחד עולה לשבעים שנה וכו'תורת מנחם חמ"ב עמ' 187
י ע"א כמדומין אתם ששררה אני נותן לכם עבדות אני נותןרנת יצחק שופטים עמ' קכב
י ע"א כמדומין אתם ששררה אני נותן לכם עבדות אני נותן לכםאמרות ה' השלם ח"ב עמ' שו, ח"ג עמ' רנ, רסו, רעז, ח"ה עמ' לז, צט, ריח, רכא, ח"ו עמ' קמג
י ע"א כמדומין אתם ששררה אני נותן לכם עבדות אני נותן לכםדברי תורה (שפירא) מהד' ו סי' ט
י ע"א כסבורים אתם ששררה אני נותן לכם? עבדות אני נותן לכםאוצרות הראי"ה ח"ב עמ' 201,199; טוב ראי עבודה זרה-הוריות עמ' קעד {שירדו מהנהגותיהם בחסידות, ויהיו נוהגים מנהיגותם לנהל את הציבור לפי דרגת הציבור}
י ע"א כסבורין ששררות אני נותן להם עבדות אני נותן להםדרשות הר"ן (תשסג) עמ' תמג
י ע"א עבדות אני נותן לכםמסילות הנביאים שופטים עמ' רפא*
י ע"א פרט לנשיא שנצטרערנת יצחק מלכים עמ' שמה, דברי הימים עמ' רלו
י ע"א ר"ג ור' יהושע הוה אזלי בספינתא בהדי דר"ג וכו'+אמרי יחזקאל (תשסו) עמ' עא
י ע"א ר"ג ור"י הוו אזלי בספינתאעולה ליפה סי' כח
י ע"א רבן גמליאל רצה להושיב שני תלמידיו בראש ולא באוגבורת יצחק שבת ובהמ"צ עמ' קמג
י ע"א שאין על גביו אלא ה' אלהיומתוך התורה הגואלת (תשעג) על התורה עמ' 57
י ע"א שאין על גביו אלא ה' אלקיודרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' תקלג ד"ה אשר
י ע"א שיודעין לשער במה טפות יש ביםס' המאמרים (מהר"ש) תרל"ו פרק קנב
י ע"א שיודעין לשער כמה טפות יש ביםשפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' שלז
י ע"א שלח להם ולא באו כו' ודברי הב"חיד שלמה (עזרא) דף סח ע"ג
י ע"א שמא יעלה ויתעה אותנו, ומהרש"אתתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' קסב
י ע"ב אוי להם לרשעים שמגיע אליהם בעה"ז כמעשה הצדיקים של עה"בתפלה למשה (בנימין) עמ' צז
י ע"ב אוקימתון מסכתא פלן ומסכתא פלן אמרו ליה איןתתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' קיב {מה שלא שינו כהך דב"מ דף כג}
י ע"ב אטו צדיקי אי אבלי תרי עלמי וכו'שפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' רח
י ע"ב אטו צדיקי אי אכלי תרי עלמי מי סני ליהשפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' שכו
י ע"ב אי אכלי תרי עולמי מי סני להויחל ישראל אבות ח"ו עמ' ק
י ע"ב אמר רב נחמן בר יצחק גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמהדברי תורה (שפירא) מהד' א סי' כב בהערה
י ע"ב אר"ל כו' אלא משל ללוט כו'עשרה מאמרות (תשס) עמ' לד(טז)
י ע"ב אשרי הדור שהנשיא שלו מביא קרבן על שגגתואמרות ה' השלם ח"ד עמ' מו
י ע"ב אשריהם לצדיקיםפרי חיים (קנולר) פרשת תצא
י ע"ב אשריהם לצדיקים שיש להם טובה בעוה"ז ובעוה"בדברי חנינא - ת"ת עמ' טז, רנח
י ע"ב אשריהם לצדיקים שמגיע אליהם כמעשה הרשעים של עוה"ב בעוה"זדרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' קמא, רעב
י ע"ב גדולה עבודה לשמהאור חדש (זיטשיק, תשסח) דברים עמ' רלד
י ע"ב גדולה עבירה לשמהיחל ישראל אבות ח"ב עמ' שלו
י ע"ב גדולה עבירה לשמה ובו'רנת יצחק יהושע עמ' רסד, רפב
י ע"ב גדולה עבירה לשמה וכו'אמרות ה' השלם ח"ה עמ' קלד
י ע"ב גדולה עבירה לשמה וכו'כתונת פסים (תשעא) עמ' רמב
י ע"ב גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמהעשרה מאמרות (תשס) עמ' תז
י ע"ב גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמהרנת יצחק שופטים עמ' סז, פח
י ע"ב גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמהשו"ת ר"י קצבי (תשעט) דרושי ר"י קצבי דרוש ה
י ע"ב גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמהחתם סופר על התורה (תשמט) עמ' רג
י ע"ב גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמהשארית מנחם - מאמרים עמ' סא, רפח
י ע"ב גדולה עבירה לשמהדברי טובה שופטים ח"א עמ' שכב
י ע"ב גדולה עבירה לשמהקובץ מאמרים ואגרות (וסרמן) ח"א עמ' קמו
י ע"ב דדרש ר"ן בר"ח מ"ד יש הכל אשר נעשה על הארץ כו'סוכת דוד (שירירו) דף קיט ע"ב
י ע"ב דלפניא אחרינא לא איבעיא ליה למשתיפניני שבח עמ' כד
י ע"ב והא קא מתהניא מעבירהמסילות הנביאים שופטים עמ' תקעח
י ע"ב והאמר רב יהודה אמר רב לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצות וכו'זכור לדוד עמ' ח*
י ע"ב זה לוט שנפרד מאברהם וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"ג עמ' 418
י ע"ב כוונתה של תמר היתה שיהודה ייבם אותהבנין דוד (מייזלש) בראשית - וישב אות סח
י ע"ב כמדומים אתם ששררה אני נותן לכם עבדות אני נותן לכםבאר שרים פרשת תצוה דרוש ד אות ב
י ע"ב מ"ד כי ישרים דרכי וכו' משל לשני ב"א שצלו את פסחיהם כו'עשרה מאמרות (תשס) עמ' לד
י ע"ב מאי דכתיב יש הבל אשר נעשה על הארץגבורת יצחק חנוכה-פורים (תשנז) עמ' שסג
י ע"ב נקוד על וי"ו שבקומה ראשון מלמד שלא הרגיש וכו'מאורי אור (אתרוג) פ"לד ה"ה
י ע"ב עבדות אני נותן לכם ורש"ירנת יצחק יהושע עמ' שיב, מלכים עמ' קלב, ישעיה עמ' שסג, ה' מגילות עמ' קלו
י ע"ב עובדא דר"פ ור"האמרי אמת (אמדו) דף נג ע"ג
י ע"ב רב פפא ורב הונא בריה דרב יהושע אתו לקמיה דרבאלב חיים חלק א (סימן ה) דף י"א ע"ב (ד"ה איברא)
י ע"ב רות בת בנו של עגלון בן בנו של בלק מלך מואבתהלה לדוד (והרמן) פרק צז פסוק י הערה ג
י ע"ב רשע קרית ליהעשרה מאמרות (תשס) עמ' לד(יז)
י ע"ב שיודעין לשער כמה טיפות יש ביםאור התורה (צמח צדק) בראשית עמ' תתרלט
י ע"ב שלא רצו לקבל הרבנות ואמך להם כלום שררה אני נותן לכם, עבדות אני נותן לכם וכו'כתונת פסים (תשעא) עמ' סג, קצה, רלה
י ע"ב שניים שצלאו את פסחיהםמאור עינים (תשעה) עמ' תנו
י ע"ב תנו רבנן, אשר נשיא יחטא, אמר רבי יוחנן בן זכאי, אשרי הדור שנשיא מביא קרבן על שגגתו, כל שכן הדיוט וכו'כתונת פסים (תשעא) עמ' קכה, קמד, קמח
י צדיקים מי סני דאכלי תרי עלמאתפארת ישראל (שינקמן) עמ' לט
י שררה ועבדותברכת חיים (לנטשנא) סי' לד דף לא ע"א
י. אדם כי יהיה בעור בשרו מן הדיבור ואילך וכו'תפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' קצז(פג)
י. אדם כי יהיה, מן הדיבור ואילךולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' קיא
י. אטו צדיקימשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' רח
י. איזהו נשיא זה מלך וכו'להורות נתן דברים עמ' רסד
י. אשר הדור שהנשיא מביא קרבן על שגגתוברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' מד
י. אשר נשיא יחטא יכול גזירה וכו'דברי יואל פ' ויקרא דף פג ע"א, פה ע"א, פ' תזריע דף שנא ע"ב, שע ע"ב
י. אשר נשיא יחטא יכול גזירה ת"ל אם הכהן המשיח יחטא וכו'יבין שמועה (לעוו) עמ' שמ
י. אשר נשיא יחטא יכול גזירה ת"ל ונתתי נגע צרעת כו'ברכת שמואל (תמב) ח"א דף מט ע"ב
י. אשר נשיא יחטא יכול גזירהמנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף לג ע"ד
י. בשורה היא להם שהנגעים באים עליהםדברי יואל פ' לך לך דף שח ע"ב
י. בשורה וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' שמג
י. בשורה טובה היא להם שנגעים באין עליהןדברי יואל פ' תזריע דף שסט ע"א, תי ע"א
י. התנאים היו יכולין לשער כמה טפות יש ביםשם יחזקאל עמ' תקסג
י. וישב בבית החפשית מכלל דעד השתא עבד הוא וכו'יפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' תפד
י. וכי היכא אשכחן גזירה כה"ג וכו' דכתיב ונתתי נגע צרעת וכו' בשורה הוא להם שהנגעים באים עליהם וכו' פרט לנגעי אונסיןפאר יעקב ח"ג עמ' קצז
י. וכל כך יש בידך ואתה יורד לספינהבאר שבע (שעד) הוריות דף יו ע"ב
י. ונתתי נגע צרעת וכו' בשורה היא להם וכו'מטר השמים (תשנב) ויקרא-במדבר עמ' קיג
י. יכול נזירה ת"ל אם הכהן המשיח יחטאפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' עג
י. כמדומין אתם ששררה אני נותן לכם עבדות אני נותן לכםמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' קכז
י. כמדומין אתם ששררה אני נותן לכם עבדות אני נותן לכםמים חיים (קרייסווירטה) עמ' תרא
י. כמדומין אתם ששררה אני נותץ לכם, עבדות אני נותן לכםדרך חיים (תשע) פ"א הערה 1098, פ"ב הערה 370
י. כמדומין אתן ששררה אני נותן לכםדרך חיים (תשע) פ"א הערה 1002
י. לתאווה יבקש נפרד וגו'משנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' מ
י. מדקאמר מבית החפשי מכלל דעד השתא עבד הוא וכו'כלי יקר (לניאדו, שסג) מלכים א יב דף תלח ע"ג
י. נגעי אונסיןמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' רמו
י. נגעים מטמאין באונס פרט לנגעי רוחות וכו'דברי יואל פ' תזריע דף שנז ע"ב
י. נשיא כהן ומשוח שחטאו אין קרבנם כשל יחידלקחת מוסר ח"א עמ' קפח
י. עבדות אני נותן לכםשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' תצה
י. עבדות אני נותן לכםעוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מאמר שנג דף קח ראשון ע"א
י. עד שאתה תמיה עליככר לאדן (תקסא) דף ר ע"א
י. פרט לנשיא שנצטרעבאר שבע (שעד) הוריות דף יו ע"ב
י. ר"ג ור' יהושע נסעו בספינהפרפרת משה ח"א עמ' תקנא
י. רבי אליעזר חמסא ידע לשער כמה טיפות יש ביםדרך חיים (תשע) פ"ג הערה 2115
י. רש"י - פרט לנגעי אונסין שאם באו נגעים ע"י נפיחת שד דלא מיטמופאר יעקב ח"ג עמ' קצז
י. רש"י ד"ה דכתיביבין שמועה (לעוו) עמ' שמ
י. שליטתו של רבי אלעזר חסמא במדעשיחות לספר שמות עמ' רמד
י. שררות אני נותן לכם עבדות אני נותן לכםברית אברם עמ' תה
י: אח נפשע זה לוט שפירש מאברהם, ורש"ידברי יואל פ' קרח דף מ ע"ב
י: אטו צדיקי אי אכלי תרי עלמי מי סני להותורת חיים עה"ת עמ' רה {היינו כשבא להם העושר מאליו והם נהנים ממנו דרך ארעי, אבל לבקשו ובאופן קבוע - אסור}
י: אטו צדיקי כי הוו אכלו תרי עולמי מי סני להודרך חיים (תשע) פ"ו הערה 459
י: אין הקב"ה מקפח שכר וכו' בשביל מ"ב מזבחות זכה שיצא ממנו רות וכו'מעגלי צדק (פאנעט) במדבר עמ' רח
י: אמר ר' יוחנן ז' בעילותככר לאדן (תקסא) דף ר ע"א
י: אשר נשיא יחטא אשרי הדור שהנשיא מביא כפרה על שגגתו וכו'צפנת פענח (תשעא) שמות עמ' תי, תריג
י: אשר נשיא יחטא אשרי השור שהנשיא מביא קרבן וכו'לקחת מוסר ח"א עמ' לה
י: אשר נשיא יחטא, אשרי הדור שהנשיא שלו מביא קרבן על שגגתומנחת עני (תשעב) עמ' קלג
י: אשר נשיא יחטא. אשרי הדור שנשיא שלו מביא חטאת על שגגתו ק"ו על זדונוברית אברם עמ' רצד, שסו
י: אשרי הדור אשר הנשיא שלו מביא קרבן על שגגתוערוגת הבושם (תשעא) בראשית עמ' תפ
י: אשרי הדור שהנשיא יביא קרבן על שגגתו וכו'פי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת ויקרא דף קלו ע"ג; קרבן אהרן (שסט) פרשת ויקרא דף קא ע"ב; יפה מראה (שנ) פרק ג דף שכג ע"א
י: אשרי הדור שהנשיא שלו מביא קרבןצדקת יוסף עמ' קצז
י: אשרי הדור שהנשיא שלו מביא קרבן על שגגתוהֻידוֹת אהרן (תשסא) עמ' צז
י: אשרי הדור שהנשיא שלו מביא קרבן על שגגתוהֻידוֹת אהרן (תשסז) עמ' צט
י: אשרי הדור שהנשיא שלו מביא קרבן על שגגתוויואל משה מאמר א סי' קנב עמ' קנד
י: אשרי הדור שהנשיא שלו מביא קרבן על שגגתוחיים שיש בהם על התורה קמא עמ' קפה
י: אשרי הדור שהנשיא שלו מביא קרבן על שגגתוצדקת יוסף עמ' כט
י: אשרי הדור שהנשיא שלו מביא קרבן על שגגתו אם נשיא שלו מביא קרבן צריך אתה לומר מהו הדיוט ואם על שגגתו מביא קרבן צריך אתה לומר מהו זדונושבט מיהודה (גרינוולד) עמ' רסז, שעח
י: אשרי הדור שהנשיא שלו מביא קרבן על שגגתוגנזי ישראל (תשעד) על התורה עמ' קפא, תקנז
י: אשרי צדיקים שמגיע אליהם בעולם הזה כמעשה הרשעים של העולם הבא וכו'יפה מראה (שנ) פרק ג דף שכג ע"א; קהלת יעקב (+אבן ברוך) שרש טו דף קכז/קפז ע"א; עולת שבת (שועיב, שלז) פרשת ויגש דף מא ע"ב; באר שבע (שעד) הוריות דף יו ע"ד; רש"י בפירוש קהלת
י: אשריהם לצדיקים שמניע אליהם כמעשה הרשעים לעוה"ב בעוה"ז וכו'מלא העומר על חמש מגילות (תשסח) עמ' תיד, תכו
י: גדולה עבירה לשמה יותר ממצוה שלא לשמהדברי יואל מועדים ח"ח עמ' צה
י: גדולה עבירה לשמה כמצוה שלא לשמהדברי יואל פ' ראה דף פג ע"ב
י: גדולה עבירה לשמהגנזי ישראל (תשעד) על התורה עמ' תקיד
י: גדולה עבירה לשמהשדה יעקב עמ' סט
י: הטיל מדנים בינו ובין ישראליפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' שצז
י: ואחד אכלו לשם אכילה גסה - רש"יאור אברהם על ספר המצוות עמ' תק
י: ומהרש"א בענין השכר שיצא רותפרפרת משה ח"ב עמ' תצג
י: זה ראש גולה וכו' בני בניו של הללמנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף לג ע"ד
י: טובתם של רשעים רעה היא אצל הצדיקיםלהורות נתן בראשית עמ' תעד
י: יעסוק אדם בתו"מ שלא לשמהקובץ שיחות (וכטפויגל, תשמז) פ' קדושים, בהר
י: יש הבל אשר נעשה על הארץ, אשריהם לצדיקים שמגיע אליהם כמעשה הרשעים של עוה"ב בעוה"ז וכו' אטו צדיקי אי אכלי תרי עלמא מי סני להו וכו' אשריהם לצדיקים שמגיע אליהם כמעשה הרשעים של עוה"ז בעוה"זמרפא לנפש בראשית עמ' מט
י: כלום שררה אני נותן לך עבדות אני נותן לךצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' תכא
י: כמדומים אתם ששררה אני נותן עבדות אני נותןלקחת מוסר ח"א עמ' תנג
י: כמדומין אתם ששררה אני נותן וכו'שיחות לספר בראשית עמ' רסה
י: לוט - לתאוה יבקש נפרד' וכו'שיחות לספר שמות עמ' תנה, שיחות לספר במדבר עמ' סו
י: לוט התדרדר מרגע שעזב אברהםשיחות לספר במדבר עמ' כג
י: לוט ובנותיו נתכוונו לדבר מצוהיפה תאר (תשעח) ח"א עמ' תלג, ח"ב עמ' שצב
י: לוט לעבירה התכווןמנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף לג ע"ד
י: למה נקוד על וי"ו שבקומהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' שלד
י: לעולם יעסוק אדם בתורה שלא לשמהולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' תרה
י: לעולם יעסוק אדם כו, שלא לשמה שמתוך כומטר השמים (תשנב) ויקרא-במדבר עמ' סו
י: לעולם יעסק אדם בתומ"צ אפילו שלא לשמההתורה והעולם ח"ב עמ' קיב
י: לעולם יקדים אדם לדבר מצוה שבשכר לילה אחת שקדמתה בכירה לצעירה זכתה וקדמה ארבעה דורות בישראל למלבותדודי נתן בראשית עמ' קמד
י: לתאוה יבקש נפרד זה לוט שנפרד מאברהםפאר יעקב ח"א עמ' פד, קלג
י: מאי דכתיב יש הבל אשר נעשהצדקת יוסף עמ' יט
י: מצורע נקרא חפשידרך חיים (תשע) פ"א הערה 864
י: מתוך שלא לשמה, ומהרש"אפרפרת הפרשה פרשת בלק פרק כג פסוק כט
י: עבדות אני נותן לכםתפארת ציון (אבא שאול) עמ' קל - ר"י תופיק
י: שבע בעילותפרפרת אליעזר פרשת בשלח פרק יז פסוק יב
י: שבע בעילות בעל אותו רשעטוב לב עמ' קטו
י: שלטון הוא עבדותדולה ומשקה - התורה וקניניה עמ' תיד
י: שמתוך שלא לשמה בא לשמהקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ב (תשעג) עמ' יא
י: שנים שאכלו פסח אחד אכל לשם מצות אכילת פסחתורי זהב (תשעג) עמ' קלט
י: שרצה ליתן להם רבנות ולא רצו לקבלו עד שאמר להם כלום שררות אני נותן לכם עבדות אני נותן לכם וכו'בן פורת יוסף (תשעא) עמ' תקפו
י: תבורך מנשים יעלפרפרת משה ח"א עמ' סב
יא אין בין כהן משוח וכו'עבודת ישראל (קמחי, תצז) דף לג ע"ב
יא הכתר הולמתןפרי חיים (קנולר) מאמרים סי' טז
יא ואפילו כהן גדול בן כה"ג טעון משיחה וכו' אין מושחין מלך בן מלך וכו'שארית מנחם ח"ד עמ' תפא
יא מעם הארץ לת"ק מינה ילפינן פרט למומר וכו'אחי וראש דרושים דף ו ע"ג
יא ע"א הכי השתא מומר לאו בר אתויי קרבן הוא וכו'תשובה מיראה עמ' סה
יא ע"א ואיזהו מומר וכו' ר' יהודה אומר אף הלובש כלאיםמגילת סמנים עמ' נא
יא ע"א ואיזהו נשיא זה מלך וכו', ובמאירירנת יצחק שמואל עמ' תנ, תצג
יא ע"א לעולם יקדים אדם לדבר מצוהבאר שרים פרשת בא דרוש ד אות ב
יא ע"א מדאשתניברכת אבות עמ' לג
יא ע"א רש"י ד"ה אל תצורם וד"ה קתני אכל חלב שחוטה ה"ז מומרשמחה לאיש (אלישר) דף קד ע"ד
יא ע"ב א"ל ר' חייא לרבי הרי צרתך בבבלימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' נז
יא ע"ב אין בין כהן משמש למשוח שעברכסא שלמה (חכים) דף קנג ע"ג
יא ע"ב אין כייפינן להו לדידהורנת יצחק שמואל עמ' תלב
יא ע"ב אין מושחין מלך בן מלךס' המאמרים (רש"ב) תרעב עמ' תעח
יא ע"ב אין מושחין מלך בן מלךדברי איש דף ג ע"ד
יא ע"ב אין מושחין מלך בן מלך אם לא מפני המחלוקתמנות הלוי (תשסב) עמ' לט
יא ע"ב בזמן ששלום בישראל קרינא ביה וכו' אפי' בלא משיחהיחי המלך עמ' לו
יא ע"ב בעא מיניה ר' מר"ח כגון אני מהו בשעיר א"ל כו' ורש"י ד"ה כגוןעשרה מאמרות (תשס) עמ' קמא
יא ע"ב הוא ובניו בקרב ישראל בזמן ששלום בישראלימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' ס
יא ע"ב הרי צרתך בבבלרנת יצחק מלכים עמ' שכח
יא ע"ב ואם תאמר מפני מה משחו את שלמה מפני מחלוקתו של אדוניה וכו'הר המוריה עמ' קח
יא ע"ב ואפי' כ"ג בן כ"ג טעון משיחהדרכי איש דף ו ע"א
יא ע"ב ומחוקק מבין רגליו אלו בני בניו של הלל שמלמדים תורה לישראל וכו'דרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' ריא
יא ע"ב ומי מלכי זוטרי מקמי קשישירנת יצחק ישעיה עמ' שסב
יא ע"ב זה טעון משיחה ואין אחר טעון משיחהיחי המלך עמ' ו, כא, מז
יא ע"ב יהויקים לא ממלא מקום אבותיורנת יצחק מלכים עמ' תלא, דברי הימים עמ' רפו
יא ע"ב יהיה זה לי לדורותיכםברכת אליהו (עמאר) שמות פרשת כי תשא מאמר ז
יא ע"ב יואש בן אחזיה מזרע שלמהימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' נב
יא ע"ב יואש בן המלך אחזיה מזרע, שלמהיחי המלך עמ' יב
יא ע"ב כגון אני מהו בשעיריחי המלך עמ' טז
יא ע"ב כהן גדול בן כה"ג טעון משיחהרנת יצחק שמואל עמ' ריד
יא ע"ב מאירי, אין דין נשיא אלא בעודו מחזיק במלכותויחי המלך עמ' ב, כא, לב
יא ע"ב מאן מלכי רבנןבית ישראל (בנבנשתי) ח"א דרוש ט עמ' 142
יא ע"ב מה אני בשעיר נשיאימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' נא
יא ע"ב מלך בן מלך וכו' ירושה היא לכםשפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' קלד
יא ע"ב מלכי דוד ומלכי ישראל אלו מביאין לעצמן וכו'יחי המלך עמ' טז
יא ע"ב משחו את שלמה מפני מחלוקתו של אדניהרנת יצחק מלכים עמ' יח, שיד
יא ע"ב משיחה כשיש מחלוקתימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' נט
יא ע"ב נשיא שאין על גביו אלא ה' יתברך וכו'כתונת פסים (תשעא) עמ' רפד
יא ע"ב שאל רבי מה אני בשעיר נשיאימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' קד
יא ע"ב שלום הוא צדקיהורנת יצחק מלכים עמ' תלו
יא ע"ב שמן המשחהאמרי יהודה (דרעי, תשעב) מאמרים עמ' מח
יא ע"ב שמן המשחה הוא השמן הטוב היורד על זקן אהרןאלשיך על חמש מגילות עמ' שכא
יא ע"ב שמן המשחה הוא שלוקימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' קלז
יא ע"ב שמן המשחה לכהנים ולמלכיםציץ השדה - שדי יער עמ' קנב
יא ע"ב שמן המשחה שעשה משהשלטי הגבורים (תשע) עמ' שצג
יא ע"ב שמן המשחה שעשה משה במדבר כמה נסים נעשו בו מתחילה ועד סוףמגן אבות (מהריט"ץ) ח"א עמ' לא
יא ע"ב שמן המשחה שעשה משה במדבר קיים לעתיד לבוא שנאמר "שמן משחת קדש יהיה זה לי לדורותיכם"מגן אבות (מהריט"ץ) ח"א עמ' לא
יא ע"ב שמן המשחה שעשה משה וכו'מאורי אור (אתרוג) פ"א ה"ב
יא ע"ב ת"ר שמן המשחה שעשה משה וכו' דברי רבי יהודה רבי יוסי אומר וכו' אמר לו רבי יהודה וכי נס אחד נעשה בשמן המשחה וכו'ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' קל, קנ
יא ע"ב תוס' הרא"ש, ההיתר להשתמש בשהמ"ש למשיחת מלביםיחי המלך עמ' כו
יא שמן המשחהפרי חיים (קנולר) פרשת תשא, צו
יא שמן משחת קודש יהי' זה לי לדורותיכם זה בגימט' י"ב, כי י"ב לוגין היה, וכמה נסים נעשו בו, שממנו נמשחו המשכן וכליו ואהרן ובניו וכו' וכולו קיים לעת"לדברי יואל מועדים ח"ה עמ' כט
יא תניא ר' יהודה אומר שמן המשחה שעשה משה במדבר הרבה נסים נעשו בומנחת אליהו (תשנט) עמ' רפ
יא. דאמר עולא א"ר יוחנן וכו' הואיל ונדחה נדחהחיי נפש ח"ד עמ' רעח
יא. הצעירה קראה בן עמיפרפרת התורה עמ' סה
יא. ואיזהו נשיא זה מלך וכו' כגון אני מהו בשעיר אמר ליה הרי צרתך בבבלשיח דוד (תשסח) עמ' סח
יא. ואיזהו נשיא זה מלך וכו' כגון אני מהו בשעיר אמר ליה הרי צרתך בבבלשיח דוד (תשסד) עמ' ס
יא. כלאים כיון דמפרסם איסוריהטוב לב עמ' קמג
יא. לעולם יקדים אדם לדבר מצוה שבשכר לילה אחת וכו'להורות נתן בראשית עמ' ריז
יא. נשיא זה המלךמרפא לנפש בראשית עמ' תמח
יא: אין מושחין מלך בן מלךשמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' נו
יא: אין מושחין מלך בן מלךשמן ראש (כץ) חנוכה ח"א עמ' רנב
יא: אין מושחין מלך בן מלך אם לא מפני המחלוקת כשלמה מפני אדניה וכו'מנות הלוי (עוז והדר) ח"א עמ' נג
יא: אין מושחין מלך בן מלך וכו'יפה מראה (שנ) פרק ו דף קמב ע"ד, ודף קמג ע"ב; באר שבע (שעד) הוריות דף יח ע"ג-ע"ד; יפה תאר (תח) על ויקרא רבה פרשה י דף סה ע"א-ע"ב; אהבת עולם (קושטא, תב) דף קיט
יא: בעניין שהמלכים נמשחים בשמן המשחהדרך חיים (תשע) פ"ו הערה 534-535
יא: בעניין שרק מלכי דוד נמשחו ולא מלכי ישראלדרך חיים (תשע) פ"ו הערה 540
יא: הוא יואחז הוא יוחנן הוא שלום וכו'יפה מראה (שנ) שקלים פרק ו דף קמד ע"א
יא: היו המלכים נמשחים בשמן המשחה שהוא קדושדרך חיים (תשע) פ"ו הערה 236
יא: הכהן נדול מוזהר על האלמנה ומצווה על הבתולהלהורות נתן ויקרא עמ' רעח
יא: המלכים והכהנים נמשחים בשמן המשחהנפוצות יהודה (מוסקאטו, תשס) עמ' שג, שעז
יא: הרי צרתך בבבלהקשורים ליעקב (תשעח) עמ' קלט, קפב
יא: ואותו שמן קיים לעתיד לבוא, שנאמר "שמן משחת קדש יהיה זה לי לדורותיכם" - זה בגימטריא י"ב לוגין הוושרתי ח"א עמ' קלה, קלח
יא: והכהן המשיח תחתיו מבניו ואלו בכהן גדול ובן כהן גדול טעון משיחה וכו'קרבן אהרן (שסט) פרשת צו דף יא ע"ג-ע"ד
יא: וכולו קיים לעתיד לבאשמן ראש (כץ) חנוכה ח"א עמ' ריד, רמא, רנא
יא: וכי נס אחד נעשה בשמן המשחה וכו'אור אברהם על ספר המצוות עמ' רכא
יא: ועדיין כולו קיים לעתידשמן ראש (כץ) חנוכה ח"ב עמ' יח, קלב, קסח, קצב, רפ
יא: זה בגימטריא י"ב לוגיןשמן ראש (כץ) חנוכה ח"א עמ' רעג, שנ
יא: זה בגימטריא שנים עשר לוגיןדברי יואל מועדים ח"ד דף צה ע"ב
יא: יהיה זה לי, זה בגימטריא י"ב לוגין היהשמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' רמו
יא: כגון אני מהו בשעירפני מלך בראשית עמ' רצז
יא: כהן גדול בן כהן גדול טעון משיחהשמן ראש (כץ) חנוכה ח"א עמ' רלט
יא: מאירי, דין נשיאפני מלך שמות עמ' טז
יא: מושחים המלכים בשמן הקודשדרך חיים (תשע) פ"ג הערה 245
יא: מלכי בית דור משוחין מלכי ישראל אין משוחיןהדרש והעיון במדבר ח"ב מאמר טז
יא: מלכי ישראל ומלכי בית דוד הרי אלו מביאים לעצמם ואלו מביאים לעצמםלהורות נתן בראשית עמ' תקג
יא: משום מחלוקתו של יורם נמעול בשמןשמן ראש (כץ) חנוכה ח"ב עמ' קלד
יא: ניסים שנעשו בשמן המשחהדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 466, פ"ה הערה 594, 753
יא: נס נעשה בשמן המשחהשמן ראש (כץ) חנוכה ח"ב עמ' קלט, קמג, קפח, קצג
יא: רש"י ד"ה עליו ולא על משוח חבירופני מלך מועדים עמ' קפא
יא: שמן המשחה היו שולקים בו את העיקרים דר"י רבי יוסי אומר והלא לסוך את העקרים אינו סופק וכו' א"ל וכי נס אחד נעשה בשמן המשחהפאר יעקב ח"ב עמ' תתא
יא: שמן המשחה שעשה משה במדבר כמה ניסים נעשו בו וכו'להורות נתן במדבר עמ' קפח
יא: שמן המשחה שעשה משה במדבר כמה נסים נעשו בו וכו'קרבן אהרן (שסט) פרשת צו דף מה ע"ג; יפה מראה (שנ) שקלים פרק ו דף קמב ע"ד; באר שבע (שעד) הוריות דף יח ע"ג; יפה תאר (תח) על ויקרא רבה פרשה י סה דף א ע"ב
יא: שמן המשחה שעשה משה כמה ניסים נעשו בושירת דוד (תשסז) עמ' קיג
יא: שמן השמחה שעשה משה במדברפני מלך שמות עמ' ריג
יב במתניתיןמנחה חדשה (חן טוב) הדרן לסיום סדר נזיקין
יב בתחילה מוצקין שמן על ראשו ואח"כ נותנין לו שמן בין ריסי עיניוישראל באדם פרק ה
יב יהי רצון שירבו זכיותינושמן ראש סוכות ח"ב עמ' רנב
יב כמין שני טפי מרגליות היו תלוין בזקנו של אהרןעולה ליפה סי' נו
יב כמין שני טפין מרגליותפרי חיים (קנולר) מאמרים סי' כד
יב כמין שתי טיפי מרגליות היו תלויות לאהרןשמן ראש (כץ) חנוכה ח"א עמ' רלז
יב ע"א א"ל רב משרשיא לבריה וכו' וכי גרסיתו גרסו על נהרא דמיא וכו'דרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' פא
יב ע"א אוי לי שמא מעלתי בשמן המשחהבאר שרים פרשת תצוה דרוש ג אות ד
יב ע"א אין מושחים את המלכים אלא על המעייןדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' שכב ד"ה והיינו ד"ה מתגוררים
יב ע"א אמר להו רב משרשיא לבריה כי בעיתו מיעל ומיגמרי קמי רבייכו גרסו מתניתא ועלו לקמי רבייכו וכי יתביתו קמיה חזו לפומיה דכתיב והיו עיניך רואות את מוריך וכו'דברי תורה (שפירא) מהד' ג סי' לו, מהד' ה סי' סט
יב ע"א בר"ה יאכלו ראש איל ע"ש נהיה לראש וכו'ס' חסידים סי' נט
יב ע"א גניזת הארוןשלטי הגבורים (תשע) עמ' עו
יב ע"א דוד ושלמה שנמשחו בקרן נמשכה מלכותןיחי המלך עמ' יב, כא
יב ע"א היה אהרן דואג, שמא מעלתי בוברכת אברהם (תשנד) עמ' קיח
יב ע"א השתא דאמרת סימנא מילתא היא לעולם יהא רגיל כו'עשרה מאמרות (תשס) עמ' רנט(ה)
יב ע"א חילוקים בין כהן הדיוט לכהן גדולאמרות ה' השלם ח"ד עמ' קסג
יב ע"א כיצד מושחין את המלכיםשלטי הגבורים (תשע) עמ' רצו
יב ע"א כמין שני טיפי מרגליות היו תלויות לאהרן בזקנותהלות ישראל (קלוגר) עמ' תתתקלא
יב ע"א כשמן הטוב וכו' אמרו כמין ב' טיפי מרגליות וכו'לשון ערומים דף מט ע"ב
יב ע"א כשמן הטוב וכו' במין ב' טפי מר גליות היו תלויות לאהרן בזקנולקוטי לוי יצחק הערות לזוהר ח"ב עמ' תיב, תיז
יב ע"א כשמן הטוב וכו' כמין ב' טיפי מרגליות וכו'אפיקי ים עמ' תקמה
יב ע"א מאן דבעי למידע אי מסיק שתא, מהרש"אדברי שאול בראשית עמ' רלו
יב ע"א משה דואג שמא מעלחיים ומלך דף יב ע"ד (הלכות כלי המקדש פרק ח הלכה ה' ד"ה ומן)
יב ע"א ניתלי שתא בעשרה יומי דבין ר"ה ליו"כ בביתא דלא נשיב זיקא אי משיך נהוריה נידע דמסיק שתיהס' חסידים סי' תקמח
יב ע"א על זקן אהרןעמק המלך (תשסג) עמ' 301
יב ע"א צנצנת המן ומקלו של אהרן עמו יחד עם הארוןציץ השדה ח"ג - קנין תורה עמ' סד
יב ע"א רמה קרני ולא רמה פכירנת יצחק שמואל עמ' רצא
יב ע"א רש"י ד"ה והתניא, מה ארון נגנז אף הני נגנזרנת יצחק מלכים עמ' כג
יב ע"א שמן המשחה וצנצנת המן ומקלו של אהרן נגנזו עם הארוןבשבילי התלמוד ח"א יומא כא ע"ב
יב ע"א שמן המשחה צנצנת המן ומקלו של אהרן צמודין לארוןציץ השדה - שדי יער עמ' קנו, רפז
יב ע"א ת"ר כיצד מושחין את המלכים כמין נזר וכו'לשון ערומים דף לט ע"ב
יב ע"א תנו את ארון הקודש בבית אשר בנה שלמה, ותוס' הרא"שרנת יצחק מלכים עמ' צה
יב ע"במנחה חדשה (חן טוב) הדרן לסיום סדר נזיקין
יב ע"ב אירע בו פסול בכ"ג ועבר ומינו כהן אחר תחתיו וכו'תשובה מיראה עמ' נט
יב ע"ב אירע בו פסול בכהן גדול ומינו כהן אחר תחתיו הראשון חוזר לעבודתו והשני כל מצות כהונה גדולה עליו דברי רבי מאיר רבי יוסי אומר ראשון חוזר לעבודתו ושני אינו ראוי לא לכהן גדול ולא לכהן הדיוט וכו'ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' תקפה-תקפו
יב ע"ב בעא מיניה רבא מרב נחמן וכו' לא הוה בידיההר המוריה עמ' קנ
יב ע"ב וכולן נוהגין במשיח שעבר וכו'רנת יצחק מלכים עמ' נג
יב ע"ב כהן קודםדברי חנינא - רפואה עמ' קכד
יב ע"ב מעלין בקודש ואין מורידיןאמרי יהודה (דרעי, תשעב) מועדים עמ' פט
יב כשמן הטובדרכי שלום (מרגונאטו) דף קנב ע"א
יב כשמן הטוב וכו' כמין שתי טפי מרגליות היו תלויות לו לאהרן בזקנומנחת אליהו (תשנט) עמ' רפא
יב. א"ל רב משרשיא לבריה וכו'המאור שבתורה (שפירא) בראשית עמ' רי, שמות עמ' רמה, רסו, חנוכה-פורים עמ' קיד
יב. אוכלין מאכלים מיוחדין בליל ד"ה לסימנא טבאמטר השמים (תשנ) דברים עמ' רלט
יב. אי חזי בבואה דבבואה נידע דהדרשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' קעו
יב. אין מושחין את המלכים אלא על המעייןשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' שלט
יב. אין מושחין את המלכים אלא על המעיין וכו'יפה מראה (שנ) שקלים פרק ו דף קמג ע"א; כלי יקר (לניאדו, שסג) מלכים א א דף שעב ע"א; יפה תאר (תח) על ויקרא רבה פרשה י דף סה ע"ג; באר שבע (שעד) הוריות פרק ג דף יט ע"א
יב. אין מושחין את המלכים אלא על המעיין, כדי שתמשך מלכותןדרך חיים (תשע) פ"א הערה 678, 1211
יב. אין מושחין מלכים אלא על המעיין וכו'דברי יואל מועדים ח"א ראש השנה דף כ ע"א
יב. אמר אביי השתא דאמרת סימנא מילתא היאבן מלך - שבת עמ' תקעא
יב. בטין שני טיפי מרגליות היו תלויות לאהרן בזקנו וכו'שרתי ח"א עמ' קלא
יב. האי מאן דבעי לידע אי מסיק שחיה אי לא ניתלי שרגא בעשרה יומא דבין ר׳׳ה ליו׳׳ב בביתא דלא נשיב זיקאזכרון משלי עמ' קז אות שיב
יב. האי מאן דבעי למידע אי מסיק ליה שתא אי לא וכו'דרש משה (פיזענץ, שמט) פ' רמח דף סט ע"ד; באר שבע (שעד) הוריות דף יט ע"ב
יב. האי מאן רבעי לידע אי מסיק שתאפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' שצו
יב. המלכים מושחים אותם כמין נזרברכת חיים (תשמה) ח"ב עמ' 229
יב. ועדיין היה אהרן דואג שמא משה לא מעל ואני מעלתי, יצתה בת קול ואמרה לו הנה מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד, מה משה לא מעל אף אתה לא מעלתשם יחזקאל עמ' תר
יב. חמשה דברים נגנזו בבית ראשוןשמן ראש (כץ) חנוכה ח"ב עמ' קלג
יב. יצתה בת קול ואמרה הנה מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחדהֻידוֹת אהרן (תשסא) עמ' צו
יב. יצתה בת קול ואמרה הנה מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחדהֻידוֹת אהרן (תשסז) עמ' צח
יב. כי בעיתו מיעל ומיגמרי קמי רבייכו וכו' וכי יתביתו קמיה חזו לפומיה וכו'פתחי שערים ח"א עמ' לא, ח"ב עמ' צו
יב. כי גרסיתו גרסו על נהרא דמיאשמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' רמט
יב. כי יתביתו קמי רביכו חזו לפומיה וכו'ישמח ישראל (אלכסנדר) בראשית עמ' יז
יב. כיצד מושחין את המלכים, כמין נזרדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 466
יב. כמין ב' טיפות מרגליות תלויות לו בזקנו של אהרןכרם יהושע (ולרשטיין) דף כ ע"ב
יב. כמין שני טפי מרגליות היו תלויות לאהרן בזקנו וכו' יצתה בת קול ואמרה לו וכו'לישרים תהלה (תשסד) עמ' קיד
יב. כמין שתי טיפי מרגליות היו תלויות בזקנו של אהרן וכו'דרש משה (פיזענץ, שמט) מ' רמז דף סט ע"ב; תנחומות אל (שלח) פרשת שמות דף מו ע"ד; באר שבע (שעד) הוריות דף יח ע"ד; יפה תאר (תח) על ויקרא רבה פרשה ג דף כה ע"ב; אורח לחיים (לונטשיץ, שנה) מאמר יג לימי תשובה דף י [השני] ע"ב
יב. כמין שתי מרגליות היו תלויות לו לאהרן בזקנו וכו'מנחת אליהו (תשסא) עמ' רסה
יב. כשמן הטוב יורד על הזקן כמין שני טיפי מרגליות וכו'בית ישראל (זידיטשוב, תשעה) עמ' ו
יב. לעולם יהא רגיל איניש למיכל ברישא דשתא קרא רוביא כרתי וכו'דרך חיים (תשע) פ"ב הערה 356
יב. לעולם יהא רגיל למיכל בריש שתא קרא וכו'קשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' רצו, שלא, תיז
יב. מאירי - סימני ר"ה אינם ניחוששיחות לספר דברים עמ' קלה
יב. מנגנז הארון נגנזו עמו צנצנת המן וכו'מנחת עני (תשעב) עמ' שנו
יב. משה היה דואג אמר שמא ח"ו מעלתי בשמן המשחה יצא ב"ק וכו'עצי חיים - מועדים עמ' קסג
יב. משנגנז הארון נגנזה צנצנת המן ומקלו של אהרן וכו'להורות נתן במדבר עמ' קעב
יב. סימנא מילתאודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' תפג
יב. סימנא מילתא היאקשוטי כלה (גרינפלד) ח"ה סי' רחצ, שסו, תיא
יב. רמה קרני ולא רמה פכי וכו'יפה מראה (שנ) שקלים פרק ו דף קמג ע"ג; +יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת וילך דף רעו/ז ע"ג
יב. רש"י - מתא מחסיא, היו ת"ח ראוים להוראה ותרבות יפה היה בהםדברי יואל פ' תזריע דף רסח ע"ב
יב. רש"י ד"ה שמאפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' קצג
יב. שמא מעלתי בשמן המשחהשמן ראש (כץ) חנוכה ח"ב עמ' קלו
יב. שמן המשחה שעשה משה במדבר כמה נסים נעשו בו מתחילתו ועד סופו, תחילתו לא היה אלא י"ב לוגין וכו' ובו נמשח משכן וכליו ואהרן ובניו וכו' ובו נמשחו כהנים גדולים ומלכים וכו', ואותו שמן קיים לעתיד לבואשם יחזקאל עמ' תקסב
יב. שמן המשחה שעשה משה היה מושךשמן ראש (כץ) חנוכה ח"א עמ' רנב
יב. שתי טיפי מרגליות היו תלויות בזקנושמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' קח, שלט
יב. ת"ר כיצד מושחין את המלכים כמין נזרדרך חיים (תשע) פ"ו הערה 535, 540
יב. ת"ר כשמן הטוב על הראש יורד על הזקן זקן אהרן וגו', כמין שתי טיפין מרגליות היו תלויות לאהרן בזקנו וכו', ועל דבר זה היה משה רבינו דואג שמא ח"ו מעלתי בשמן המשחה, יצתה בת קול ואמרה כטל חרמון וגו', מה טל אין בו מעילה אף שמן שיורד על זקן אהרן אין בו מעילהשם יחזקאל עמ' תקסב, תקצח
יב. תיבו אקילקלי דמתא מחסיא ולא תיבו אפתי דפומבדיתאדברי יואל פ' תזריע דף רסח ע"ב
יב: בל המקודש מחבירו קודם את חבירוהקשורים ליעקב (תשעח) עמ' רטז
יב: והוא אשה בבתוליה ולא המלך ולא נזירתיבת גמא (תשסז) עמ' קסט
יב: וכפר הכהן אשר ימשח אותופרפרת התורה עמ' שפא
יב: זה משוח מלחמהפני מלך מועדים עמ' קעה
יב: כהן גדול מקריב אונן ואינו אוכל ש"מ נוהג צרעתו ברגל וכו'יד דוד (אופנהיים) עמ' כג
יב: כהן גדול מקריב באנינותשמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' קלט
יב: כהן שעבר וכהן משוח מלחמהברית עולם (אשכנזי, תשסא) ח"א עמ' 47
יב: כל המקודש מחבירו קודם את חבירו, מנלן דתנא דבי ר' ישמעאל וקדשתו לכל דבר שבקדושה וכו'שם יחזקאל עמ' תסט
יב: כל התדיר חבירו הוא קודם את חבירו וכו'תוספות יום טוב (תג) פרק ג דף רלט ע"ג ודף רמ ע"ב; קול בוכים (שמט) איכה דף ל ע"ב; באר שבע (שעד) הוריות דף כא ע"א
יב: נשקיה ברישיה ויהיב ליה ברתיההֻידוֹת אהרן (תשסא) עמ' שא
יב: נשקיה ברישיה ויהיב ליה ברתיההֻידוֹת אהרן (תשסז) עמ' שז
יב: סימנים בר"הפרפרת אליעזר פרשת שופטים פרק יח פסוק י
יב: קם נשקיה ברישיה ויהיב לי ברתיהמים חיים (קרייסווירטה) עמ' תשצ
יב: קם נשקיה ברישיה ויהיב ליה ברתיהקשוטי כלה (גרינפלד) ח"ה סי' נח
יב: ר"פ מנשק תלמיד שענה לשאלתושיחות לספר ויקרא עמ' קסז
יג אם יבאו לפנינו איש ואשה לכסות מקדמים אשה לאיש וכו'מנחת אליהו (תשנט) עמ' קעו
יג אשה קודמת לאיש בכסותגבעת שאול (בראך) עמ' טז
יג אשריהם לצדיקים שמגיע אליהםתפארת ישראל (שינקמן) עמ' לט
יג האיש קודם לאשה להחיות והאשה קודמת לכסותחמודי צבי בראשית עמ' נג
יג היה הוא ואביו בשביהדרכי שלום (מרגונאטו) דף כח ע"ד
יג הכלב בהיותו תמיד מצפה מזונותיו מהקב"ה אמונתו תלויה בו תמידמנחת אליהו (תשנט) עמ' קיז
יג זה גדל עמנו בקדושה וזה לא גדל עמנו בקדושההמדרש והמעשה שמות פרשת משפטים דרוש ב
יג חיבור לריש סדר קדשיםברכת שמואל (תמב) ח"א דף מ ע"ב
יג מ"מ הכל מושלים בעכבריםאהבת דוד (תקנט) דף כג ע"א
יג ע"א אימתי בזמן שכולם שוים [אבל אם היה ממזר תלמיד חכם וכהן גדול עם הארץ ממזר תלמיד חכם קודם לכהן גדול עם הארץ] וכו'. מה"מ א"ר אחא ברבי חנינא דאמר קרא יקרה היא מפנינים מכהן שנכנס לפני ולפניםדברי תורה (שפירא) מהד' ד סי' מו
יג ע"א אמרכל קודם לגזבררנת יצחק מלכים עמ' תיב
יג ע"א אסיקו לר"מ אחדיםאם הבנים ח"ב דף ה ע"ג
יג ע"א במקום סכנה האיש קודם לאשהדברי שאול בראשית עמ' תסד
יג ע"א האיש קודם לאשהרנת יצחק ישעיה עמ' רכט
יג ע"א הוא קודם לרבו ורבו קודם לאביו, ורש"יגבורת יצחק שבועות עמ' קי, רעא
יג ע"א הכלב מכיר את קונודברי שאול שמות עמ' צב, ויקרא עמ' יח
יג ע"א הכלב מכיר את קונומסילות הנביאים שופטים עמ' רכו
יג ע"א וחתול אינו מכיר את קונודרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' שלו ד"ה ואתא שונרא
יג ע"א זו עולה קודמת לחטאתדברי שאול במדבר עמ' קיא
יג ע"א חכם קודם למלך ישראל ורש"יגבורת יצחק אבות עמ' ריח
יג ע"א חכם שמת אין לנו כיוצא בודברי חנינא - ת"ת עמ' נט
יג ע"א חכם שמת אין לנו כיוצא בושיחות עבודת לוי סי' קטז אות ב
יג ע"א יקדים המכפר וכו' וכפר בעדו ובעד ביתולקוטי לוי יצחק הערות לזוהר ח"א עמ' ס
יג ע"א יקרה היא מכהן גדול שנבנם לפני ולפניםעטרת יהושע במדבר עמ' קסז
יג ע"א יקרה היא מפנינים - מכה"ג שנכנס לפני ולפניםתורת שמואל (מהר"ש) תרכו עמ' קפה
יג ע"א יקרה היא מפנינים מכה"ג הנכנס לפני ולפניםגבורת יצחק שבועות עמ' יג
יג ע"א יקרה היא מפנינים מכה"ג שנכנס לפני ולפניםתורת מנחם חלק ס עמ' 397, 399
יג ע"א יקרה היא מפנינים מכה"ג שנכנס לפני ולפניםתורת מנחם חמ"ג עמ' 77
יג ע"א יקרה היא מפנינים מכהן גדול שנכנס לפני ולפניםמלכי יהודה (תשע) עמ' ג, קיג
יג ע"א ישראל לממזר וממזר לנתין ונתין לגרמכשירי מצוה עמ' פא
יג ע"א ישראל קודם לממזרדברי משה (שהם, תשמח) עמ' רכד
יג ע"א כה"ג קודם לנביארנת יצחק מלכים עמ' טו, שפ, יחזקאל עמ' שיא
יג ע"א כהן גדול קודם לנביא וכו' שמא תאמר הדיוטות היו וכו' ואין מופת אלא נבואה וכו'מגן אבות (מהריט"ץ) ח"א עמ' שכד
יג ע"א כהן קודם ללוידברי חנינא - רפואה עמ' קכב, קכד
יג ע"א כהן קודם ללוילב חיים חלק ב (סימן רי"ג) דף קמא ע"ב (ד"ה עמדתי); סמיכה לחיים דף קמ"א ע"ב (השמטות מספר לב חיים חלק א דף ק"ט ע"ג); ראה חיים חלק ב דף לט ע"ב (דף קל"ו ע"ב ד"ה ואפשר)
יג ע"א כהן קודם ללוימגילת סמנים עמ' קלא
יג ע"א כהן קודם ללוי לוי לישראל ישראל לממזר וממזר לנתין ונתין לגר וכו'דברי תורה (שפירא) מהד' ב סי' לט
יג ע"א מכהן גדול עד וכו'תורת מנחם חמ"א עמ' 150
יג ע"א מלך קודם לכה"גרנת יצחק יהושע עמ' שלה, מלכים עמ' טו, שנה, שפב, ישעיה עמ' קיז
יג ע"א מלך קודם לכהן גדולרנת יצחק שופטים עמ' קנ
יג ע"א ממזר ת"ח גדול מכהןתורת העולה (תשעה) עמ' תקא
יג ע"א ממזר ת"ח חשיב מכה"ג הנכנס לפני ולפניםאמרות ה' השלם ח"ג עמ' תפב
יג ע"א ממזר ת"ח קודם לכה"ג ע"הרנת יצחק משלי עמ' יז
יג ע"א ממזר ת"ח קודם לכה"ג ע"הדרשות משמר הלוי (תשעד) עמ' שג
יג ע"א ממזר ת"ח קודם לכהן גדול עם הארץשארית ישראל (וילדניק, תשנח) עמ' לב, קע
יג ע"א ממזר תלמיד חכם קודם לכהןאיתן האזרחי עמ' סו
יג ע"א ממזר תלמיד חכם קודם לכהן גדול עם הארץמאור עינים (תשעה) עמ' רטו
יג ע"א ממזר תלמיד חכם קודם לכהן גדול עם הארץעטרת יהושע ויקרא עמ' נח
יג ע"א ממזר תלמיד חכם קודם לכהן גדול עם הארץס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' טז, סט
יג ע"א ממזר תלמיד חכם קודם לכהן עם הארץראשון לציון (תשסח) עמ' קמה
יג ע"א ממזר תלמיד חכם קודם לכהן עם הארץראשון לציון (תשעח) עמ' רמב
יג ע"א מפני מה הכל מושלים בעכברים מפני שסורן רע וכו'הר המוריה עמ' רמד
יג ע"א מפני מה הכל רצין לישא גיורת ואין הכל רצין לישא משוחררת וכו'מגילת סמנים עמ' ע
יג ע"א משכחים וכו' ממה שאוכל עכבר וכו' והאוכל לב של בהמהלקוטי לוי יצחק על תנ"ך וחז"ל עמ' שע
יג ע"א משר ת"ח קודם לכה"ג עם הארץעשרה מאמרות (תשס) עמ' תקלב
יג ע"א ניתלי שתא וכו' לירבי תרננולא וכו' לעולם יהא תיל למיכל בריש שתא וכו'ס' חסידים סי' נט
יג ע"א פשט יטהזית משכח לימוד וכו' שמן וכו'לקוטי לוי יצחק הערות לזוהר ח"ב עמ' קלז, תורת לוי יצחק עמ' שצט
יג ע"א קודם לכהן גדול עם הארץתורת מנחם חלק ס עמ' 398, 415
יג ע"א רבו קודם לאביורנת יצחק מלכים עמ' רמג
יג ע"ב א"ל רשב"ג נקנסינהו דלא נימת שמעתא משמייהו, אפיקו לר"מ אחרים ולר' נתן יש אומריםס' חסידים סי' תתקעח
יג ע"ב אחויהי להו בחלמאחיי נפש ח"ב עמ' רה
יג ע"ב אסיקו לרבי מאיר אחריםדברי תורה (שפירא) מהד' א סי' פז
יג ע"ב בני תלמידי חכמים וכו'אמרות ה' השלם ח"ו עמ' קכד
יג ע"ב בענין רבן שמעון בן גמליאל עם רבי מאיר ורבי נתןלב חיים חלק א (השמטות לספר בית אבות למאירי) דף קמ"ה ע"א (ד"ה ולא)
יג ע"ב דברי חלומות אינם מעלים ואינם מורידיםאמרי יהודה (דרעי, תשעב) הגדה של פסח עמ' צז
יג ע"ב דלא נימרו שמעתא משמייהו, אסיקו לרבי מאיר 'אחרים', ולר' נתן 'יש אומרים'פנקסי הראי"ה ח"א עמ' רא; קבצים מכת"י (ראי"ה) ח"א עמ' צג
יג ע"ב ה' דברים משיבים את הלימוד וכו' והרגיל בשמן זית וכו' דאמר רבי יוחנן כשם שהזית משכח לימודו של שבעים שנה כך שמן זית משיב לימוד של שבעים שנהדרכי אמונה דרך עה
יג ע"ב ה' דברים משכחים את הלימוד האוכל ממה שאוכל עכברנאוה תהלה עמ' קמז
יג ע"ב ה' דברים משכחים את הלימוד, האוכל ממה שאוכל עכברס' חסידים סי' תתרח
יג ע"ב הזית משכה לימוד של שבעים שנהס' המאמרים (רש"ב) תרעב עמ' א'תסג
יג ע"ב השמן מפקחשלטי הגבורים (תשע) עמ' ריא
יג ע"ב והטובל אצבעו במלח וכו' וסימניך קמיצהמגילת סמנים עמ' קיב
יג ע"ב זית קשה לשכחהשארית ישראל (וילדניק, תשנח) עמ' צא, קלח
יג ע"ב זית קשה לשכחהתשואות חן (תשסח) עמ' צז, קסד
יג ע"ב חמרא ורחני פקחיןשפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' יג
יג ע"ב חמשה דברים משבחים את הלימוד וכו' ויש אומרים אף המניח כליו תחת מראשותיואוצרות חיים - סדר היום ח"ב עמ' שס
יג ע"ב חמשה דברים משיבים לימוד וכו' והרגיל בזיתיםפניני שבח עמ' קסד
יג ע"ב כשהחכם נכנסס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' קה
יג ע"ב כשהנשיא נכנס כל העם עומדים וכו' אר"י וכו' ארשב"ג וכו'עשרה מאמרות (תשס) עמ' קמב
יג ע"ב כשם שהזית משכה לימוד של שבעים שנה כך שמן זית משיב לימוד של שבעים שנהדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' שעג ד"ה וידוע
יג ע"ב מאן אחרים רבי מאירבנין דוד (מייזלש) בראשית - וישלח אות כה, ל
יג ע"ב מי ראוי להלל גבורתו יתברך, מי שיכול להשמיע כל תהלתו וכו'כתונת פסים (תשעא) עמ' קמח
יג ע"ב מנה"ת הר"ח ב"ח דאמר קרא יקרה היא כו'קידש ידיד דף ט ע"ג
יג ע"ב מני אחרים ר' מאיר הואשארית ישראל (וילדניק, תשנח) עמ' קסה
יג ע"ב מעשה דר' יעקב בן קורשאי שלמד מס' עוקצין ע"י ביתו של רשב"גס' חסידים סי' תרצג
יג ע"ב מעשה דר' יעקב בן קורשאי שלמד מס' עוקצין ע"י ביתו של רשב"גס' חסידים סי' תרצג
יג ע"ב מפסיעים על ראשי העםפרי חיים (קנולר) פרשת דברים
יג ע"ב מרומי שדה, אם ישב הנשיא במקומו פשיטא שרשאין לישבגבורת יצחק שבועות עמ' שעז, שעח
יג ע"ב נימא ליה מי ימלל גבורות ה' ישמיע כל תהלתו למי נאה למלל וכו'זכור לדוד עמ' קיח
יג ע"ב עובדא דר"מ ור"ן דתקן להם ר"ג כשהנשיא נכנס כל העם עומדיןסוכת דוד (שירירו) דף נט ע"ב-ע"ג
יג ע"ב עשרה דברים קשים ללימוד וכו' והמסתכל בפני המת וכו'דברי תורה (שפירא) מהד' ז סי' ל
יג ע"ב פשט גרס ותנאלקוטי דיבורים (תשנ) ח"ה עמ' 1159
יג ע"ב פת פחמין וכל שכן פחמין עצמןדורש טוב (פודור) עמ' 65
יג ע"ב קימה בפני נשיאברכת אבות עמ' ר
יג ע"ב ר"מ חפץ להתמנות לאב בי"ד בימי רשב"גבשבילי התלמוד ח"א עירובין יג ע"ב
יג ע"ב רבי מאיר הי' תואר חכםכתונת פסים (תשעא) עמ' קמג
יג ע"ב רבי מאיר חכם רבי נתן אב"דמכשירי מצוה עמ' קצט
יג ע"ב רשב"ג שינה שמו של ר"מ וקרא לו אחרים אומרים ולר' נתן יש אומריםס' חסידים סי' תתקעח
יג ע"ב ת"ר כשהנשיא נכנס כל העם עומדים וכו' מי שיכול להשמיע כל תהלתו, נעבריה וכו', ובמהרש"אתודת אהרן - אומר לציון עמ' קמו-קמח
יג ע"ב תיקן רשב"ג - כשהנשיא נכנס כל העם עומדיםס' חסידים סי' פד
יג ע"ב תפא"י במשניות, דוקא ממזר ת"ח קודם לכה"ג ע"ה, אבל ת"ח הפחותים ביחוסם מממזר אינם ככה"גגבורת יצחק שבועות עמ' רעד
יג תוס' ד"ה הלכה כר"י תימא וכו'עבודת ישראל (קמחי, תצז) דף לד ע"ב
יג תוספות הרא"ש על הגליון בשם הר"ר משה מאיבראדברי יואל מועדים ח"ה עמ' רסז
יג. איש קודם לאשהפרפרת התורה עמ' קלו
יג. אסקו לר"מ שם אחריםמרפא לנפש בראשית עמ' רפג, שו
יג. אפילו ממזר ת"ח קודם לכה"ג עם הארץשבט מישראל (קרמניץ) פרק מה פסוק יד
יג. אשה קודמת לכפותפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' קטז
יג. בזמן ששניהם עומדים לקלקלה האיש קודם לאשה, וכהן קודם ללוי ולוי לישראלמגדל עוז (תשעח) עמ' קמג
יג. בעניין שנביא קטן מכ"ג לעניין פדיון שבוייםדרך חיים (תשע) פ"ו הערה 631
יג. בענין רשב"ג ור"מ ור"נ ורה"ק ובנו תרעומותם ופיוסםפרי חיים (קנולר) אבות פרק ו
יג. האיש קודם לאשהפרפרת אליעזר פרשת וישלח פרק לג פסוק ו-ז
יג. האיש קודם לאשה וכו'באר שבע (שעד) הוריות דף כב ע"ב
יג. היה הוא ואביו ורבו בבית האסורים וכו'באר שבע (שעד) הוריות דף כב ע"ב-ע"ג
יג. והאשה קודמת לאיש לכסותפאר יעקב ח"א עמ' לב
יג. חטא עבודה זרה תחילה העולה ואחר כך החטאתכתר תורה (תשסז) עמ' שנח
יג. חכם קודם למלךפרפרת אליעזר פרשת נשא פרק ד פסוק כא
יג. חכם קודם למלך וכו'נפוצות יהודה (מוסקאטו, תשס) עמ' תטז
יג. חכם קודם למלך וכו'דברים ניחומים (אלשיך, שסא) דף לז ע"א; תורה אור (הכהן, שסה) פרשת מקץ דף רעו/ז ע"ג; הואיל משה (אלפלס, שנז) פרק ט דף נ ע"ב; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה צא דף תנז ע"ב; כתר שם טוב (מלמד, שנו) פרשת בהר דף צ ע"ד; כסף נבחר (פינטו, שפא) פרשת נשא דף קלד ע"ג; שו"ת הרשב"א (רצט) סימן קיט דף כה ע"ב; יפה מראה (שנ) ברכות פרק ב דף יט ע"א; באר שבע (שעד) סוטה פרק ב דף נט ע"א
יג. חכם קודם למלך ישראלתפארת ציון (אבא שאול) עמ' רנז - ר"ש גבאי
יג. חכם קודם למלךהקשורים ליעקב (תשעח) עמ' רכד
יג. חכם שמת אין לנו כיוצא בודברי יואל פ' תולדות דף תקנב ע"ב
יג. יקרה היא מכהן גדול שנכנס לפני ולפניםשמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' עה, פה
יג. יקרה היא מפנינים מכה"ג שנכנס לפני ולפניםמרפא לנפש בראשית עמ' קכ
יג. יקרה היא מפנינים מכה"ג שנכנס לפני ולפניםיגל יעקב (תשעד) ח"ב עמ' תקנט
יג. יקרה היא מפנינים מכהן גדול הנכנס לפני לפניםשפתי דעת (לונטשיץ, שע) פרשת נשא דף ע ע"ד
יג. יקרה היא מפנינים מכהן גדול שנכנס לפני ולפניםיגל יעקב (תשנג) כי תצא אות סז
יג. יקרה היא מפנינים, מכה"ג שנכנס לפני ולפניםמשנת יוסף - אגדות ח"ב עמ' קעג {מהגר"א שלימוד תורה יקרה מעבודת כה"ג ביוה"כ בקוה"ק. גודל כח התורה שממזר ת"ח גדול מכה"ג ע"ה}
יג. יקרה היא מפנינים, מכהן גדול הנכנס לפני ולפניםצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' תנו
יג. יקרה היא מפנינים, מכהן גדול שנכנס לפני ולפניםחיים שיש בהם מועדים עמ' שסה
יג. ישראל קודם לממזר וממזר קודם לגרדברי משה (שהם, תשעט) עמ' ריב
יג. ישראל קודם לממזר וממזר קודם לגרדברי משה (שהם, תשעג) עמ' רכב
יג. כהן לוי ישראל גרתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' קעה(ז) {כנגד חג"ת מלכות}
יג. כהן קודם לוי וכו' ממזר קודם לנתין וכו'אהבת עולם (תשס) עמ' קסו
יג. כהן קודם ללוי וכו'באר שבע (שעד) הוריות דף כג ע"ב; עמודי שש (לונטשיץ, שעח) מאמר ג דף ג ע"ג; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מאמר שיג דף צח ע"א
יג. כהן קודם ללוי לפדיון שבויים חכם קודם למלךדולה ומשקה - סגולות התורה עמ' רכו
יג. לעניין פדיון שבוים מלך קודם לכהן גדול וכהן גדול קודם לנביאדרך חיים (תשע) פ"ו הערה 628-629
יג. לעניין פדיון שבוים מלך קודם לנביאדרך חיים (תשע) פ"ו הערה 629
יג. לעניין פדיון שבוים תלמיד חכם קודם למלך מלך קודם לכהן גדולדרך חיים (תשע) פ"ו הערה 599-600
יג. מ"מ הכל מושלין בעכבר וכו'יפה מראה (שנ) פרק ג דף שכה ע"ב; עמודי שש (לונטשיץ, שעח) מאמר מג דף כ ע"ב
יג. מ"מ כלב מכיר את קונו וכו'של"ה (תט) פסחים דף קעג ע"ב
יג. מלך קודם לכהן גדוללהורות נתן ויקרא עמ' ב
יג. מלך קודם לכהן גדול וכהן גדול קודם לנביאדרש משה (פינטו) בראשית ח"א עמ' סו
יג. מלך קודם לכהן גדול וכו'יפה מראה (שנ) פרק ג דף שכה ע"א; באר שבע (שעד) הוריות דף כב ע"ב-ע"ג
יג. ממזר ת"ח קודם לכה"ג ע"המשנת יוסף על התורה ח"ב עמ' נב, שפב
יג. ממזר ת"ח קודם לכה"ג עם הארץמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' שלד
יג. ממזר ת"ח קודם לכה"ג עם הארץ וכו' יקרה היא מפניניםתורת חיים עה"ת עמ' קסה {ביאור הילפותא}
יג. ממזר ת"ח קודם לכהן גדול ע"הלהורות נתן ויקרא עמ' רעד
יג. ממזר ת"ח קודם לכהן גדול ע"הפאר יעקב ח"ג עמ' שלה, שלו
יג. ממזר ת"ח קודם לכהן גדול עם הארץלהורות נתן בראשית עמ' רעד-רעה
יג. ממזר ת"ח קודם לכהן גדול עם הארץתהלה לדוד (סקאליע) ספרים א-ב עמ' רסו
יג. ממזר ת"ח קודם לכהן עם הארץלקחת מוסר ח"א עמ' תד
יג. ממזר ת"חברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' מו {תיקון ממזר ע"י לימוד תורה}
יג. ממזר תלמיד חכם קודם לכהן גדול עם הארץדברי תורה (שפירא) מהד' ד סי' מו
יג. ממזר תלמיד חכם קודם לכהן גדול עם הארץדרך חיים (תשע) פ"ה הערה 1064
יג. ממזר תלמיד חכם קודם לכהן גדול עם הארץהֻידוֹת אהרן (תשסא) עמ' רפב
יג. ממזר תלמיד חכם קודם לכהן גדול עם הארץלישרים תהלה (תשסד) עמ' פב
יג. ממזר תלמיד' חכם קודם לכהן גדול עם הארץשם יחזקאל עמ' שנב
יג. ממזר תלמיד חכם קודם לכהן גדול עם הארץ שנאמר יקרה היא מפנינים מן כהן גדול שנכנס לפני ולפנים וכו'בן פורת יוסף (תשעא) עמ' תיד
יג. ממזר תלמיד חכם קודם לכהן גדול עם הארץמצור דבש עמ' שס
יג. ממזר תלמיר חכם קודם לכהן גדול עם הארץהֻידוֹת אהרן (תשסז) עמ' רפז
יג. מפני מה הכל מושלים בעכברים, מפני שסורן רע מאי היא אפילו גלימי גייצידרך חיים (תשע) הקדמה הערה 135
יג. משוח בשמן המשחה קודם למרובה בגדיםפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תא
יג. עניי א"י קודמין לעניי חו"למלא העומר על חמש מגילות (תשסח) עמ' קסה
יג. רצין לישא גיורתמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' רלה
יג. רש"י - מפני מה הכל מושלים בעכברים כלומר מפני מה נתנה מפלה יתירה לעכברים שנרדפין תדיר, אפילו גלימא גייצי דלאו מאכל ולית בהו הנאה אפילו הכי גייצי, שופתא ביתד של מרא, דעץ הוא, גייץ ונשכותולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תצג, תצח
יג. רש"י ד"ה ואני מעלתיפני מלך שמות עמ' ריב
יג. רש"י ד"ה זו היתה בכלל ארורצמח דוד (שלוניקי) ח"א דף סז ע"ב
יג. שאלו תלמידיו את רבי אלעזר, מפני מה הכלב מכיר את קונו וכו' אפילו שופתא מרא גייציתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תצג, תצו, תשעב
יג. ת"ח ממזר קודם לכהן עם הארץמגדל עוז (תשעח) עמ' קמד
יג. תלמיד חכם שמת אין לנו כיוצא בונפוצות יהודה (מוסקאטו, תשס) עמ' ריג
יג: אכילת פת חיטים יפה לתלמודדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 1927-1928
יג: אסיקו ליה לרבי מאיר אחרים ולרבי נתן י"איבין שמועה (אלגזי, שצט) דף ה ע"א; באר שבע (שעד) הוריות דף כד ע"א-ע"ב
יג: אסיקו לר' מאיר אחרים ולר' נתן יש אומריםהקשורים ליעקב (תשעח) עמ' י
יג: אסיקו לר"מ אחריםדברי יואל פ' לך לך דף רס ע"ב, פ' וישלח דף קעה ע"א
יג: אסיקו לרבי מאיר אחריםנטעי אשל בראשית עמ' רמו
יג: אסיקו לרבי מאיר אחריםפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תקצג
יג: אסקי לרבי מאיר אחרים כו'תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' א'טז
יג: בזיתים יש בחינת שכחה ובחינת הזכרוןיגל יעקב (תשעד) ח"ב עמ' כח
יג: בקש לעקור כבודך וכבוד בית אביךדרך חיים (תשע) פ"ב הערה 823
יג: דברי חלומות לא מעלין ולא מורידיןפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תשמז
יג: דברים המשכחים את הלימודשבט מנשה (גרוסברג) עמ' 47
יג: דברים שקשים לתלמודדרך חיים (תשע) פ"ב הערה 990
יג: ה' דברים וכו' והרגיל בשמן זיתהמאור שבתורה (שפירא) חנוכה-פורים עמ' טז
יג: ה' דברים משכחים את התלמוד וכו'מגדל עוז (תשעח) עמ' ריח
יג: האוכל זית משכח תלמודושמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' קז
יג: האוכל ממה שאוכל עבבר משכה לימודושמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' רלא
יג: האוכל ממה שאוכל עכבר משכה לימודושמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' ו
יג: האוכל ממה שהעכבר אוכל משכח תלמודודברי יואל פ' כי תבוא דף קסה ע"ב
יג: הזית עצמו אע"פ שהוא מתוק, אבל הוא משכח לימוד של שבעים שנה. אבל שמן זית, מחזיר את הלימוד שנשתכח כבר שבעים שנהחיים שיש בהם - דרשות ח"א עמ' רי
יג: הקורא כתב שע"ג המצבה וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תרמח
יג: הקורא כתב שעל גבי הקבר משכחהקשורים ליעקב (תשעח) עמ' יד
יג: התיל בשמן זיתפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' תרלב
יג: והאוכל לב של בהמהמאורות האריז"ל עמ' ל אות ח
יג: והרגיל בזיתים, הקורא כתב שע"ג הקברמאורות האריז"ל עמ' רב אות טז
יג: זית משכה תלמוד של שבעים שנהשמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' קו
יג: זית משכח תלמוד של שבעים שנהשמן ראש (כץ) ח"י ויקרא עמ' רלח
יג: זית משכח תלמודו של אדםשמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' רנ
יג: ח' דברים יפין ללימוד האוכל פת חטים וכו'יפה תאר (תשעח) ח"א עמ' שעא
יג: חמרא ורחני פקחיןעקדת יצחק (שלג) שער ט/ס דף קעב ע"ב; מאור עינים (פינטו, תג) יומא פרק ח דף קכ ע"ד
יג: חמרא וריחני פיקחיןשם יחזקאל עמ' תקסה
יג: חמרי וריחני פיקחיןבן מלך - שבת עמ' שו
יג: חמשה דברים יפים לתלמוד האוכל פת חטים וכו'יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה טו דף קו/י ע"ג
יג: חמשה דברים משיבים את הלימוד וכו' והרגיל ביין ובשמיםבן מלך - שבת עמ' תקנו
יג: חמשה דברים משיבים את הלימוד פת פחמין וכו'משנת יוסף - אגדות ח"ב עמ' קעג {ענין פת שחרית, שחז"ל אכלוהו בשר צלוי בגחלים}
יג: חמשה דברים משכחין את התלמוד וכו'באר שבע (שעד) הוריות דף כג ע"ג
יג: יפה כח הבן מכח האב בשמן זיתמרפא לנפש בראשית עמ' רנז
יג: כלב מכיר את בוראושמן ראש (כץ) פסח ח"א עמ' רלד
יג: כשהנשיא נכנס כל העם עומדים לפניובאר שבע (שעד) הוריות דף כג ע"ד ודף כה ע"א
יג: כשם שהזית משכח לימוד של ע' שנה כך שמן זית משיב לימוד של ע' שנהיגל יעקב (תשנג) בהעלותך אות לו, האזינו אות קב
יג: למי נאה למלל גבורות ה' למי שיכול להשמיע כל תהלותיו וכו'ויקהל משה (אלפלס) דרוש ב דף יח ע"א; מאור עינים (פינטו, תג) מגילה פרק ב דף קעה ע"ד
יג: למי נאה למלל גבורות ה' מי שיכול להשמיע כל תהלתו שהיא התורהתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' א'רעט
יג: מאכלות אסורות פוגעים בשכלשיחות לספר ויקרא עמ' קלה, קמ
יג: מאן אחרים ר' מאירדברי אש (כץ) עמ' רמא, שמא
יג: מאן אחרים רבי מאירדברי יואל מועדים ח"ז פרה עמ' לה, נז
יג: מאן אחרים רבי מאירפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' לד
יג: מפני מה הכל מושלין בעכבריםרמון פרץ (אריאל, תשסא) עמ' קכד
יג: משום שנגרם איזה פגם בכבודו של רבן גמליאל על ידי רבי מאיר, לכן ניקנסינהו רלא נימת שמעתא משמייהו, אסיקו לרבי מאיר אחרים וכו'דברי יואל מועדים ח"ט עמ' קעה
יג: עשרה דברים קשה ללימוד וכו' והמסתכל בפני המתתורת חיים עה"ת עמ' שנ {כי רוח הטומאה שורה עליו, וכן המסתכל בפני רשע הדומה למת}
יג: עשרה דברים קשים לתלמוד וכו'באר הגולה (שנח) באר ב דף ח ע"ג
יג: רבי יעקב הוא בן דורו של רבי מאירדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 1680
יג: רבי מאיר נקרא חכםבן פורת יוסף (תשעא) עמ' פג
יג: רבי מאיר נקרא חכםצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' תמא, תרלו
יג: שמן זית מהדר תלמודא דע' שניןיגל יעקב (תשעד) ח"ב עמ' רעג
יג: שמן זית מהדר תלמודא של ע׳ שניןצידה לדרך (פאפא, תשסט) עמ' נ
יג: שמן זית מחזיר תלמוד של שבעים שנהשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' קכא
יג: שמן זית מחזיר תלמודו של שבעים שנהשמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' רנ
יג: שמן זית משיב הלימוד של עי שנהשמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' שה, שכח
יג: שמן זית משיב לימור של ע' שנהשירת דוד (תשסז) עמ' תכ
יג: שמן זית משיב למוד של שבעים שנהאורחות דוד עמ' מז
יג: שמעון בנו של ר"ג דיבנה היה נשיאדרך חיים (תשע) פ"א הערה 1445
יד כל כ"ב שנה שמלך רבה אומנא לביתיה לא קראשמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' קנט
יד סיני ועוקר הריםמנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף לד ע"ב
יד ע"א אמר ר"י פליגי וכו' סיני עוקר הרים וכו'אפיקי ים עמ' תקמו
יד ע"א אפילו רבי דענוותנא הואהר המוריה עמ' קסד
יד ע"א דרב יוסף סיני ורבה עוקר הרים אצטריכא להו שעתא וכו'מגילת סמנים עמ' צד
יד ע"א הכל צריכים למרי חטיאדברי חנינא - ת"ת עמ' ריב
יד ע"א הכל צריכין למרי חטיאשפע חיים - מכתבי תורה (תשסח) עמ' שפא
יד ע"א ח"א סיני עדיף וכו' ורש"יזאת ליעקב דברים עמ' קס
יד ע"א חד אמר סיני עדיף וח"א עוקר הרים עדיףתולדות הגר"א (תשס) עמ' סג
יד ע"א חד אמר סיני עדיף וחד אמר עוקר הרים עדיףחי' אגדות מהר"ם שיק אבות פ"ב מ"ח עמ' לט
יד ע"א חריף ומקשה מתון ומסיק ה' מנייהו עדיףמגן אבות (מהריט"ץ) ח"ב עמ' קיט, קצז, תקיד
יד ע"א חרף ומקשה וכו' מתון ומסיקס' המאמרים (רש"ב) תרעב עמ' קצג
יד ע"א סיני ועוקר הריםברכת מועדיך לחיים חלק א דף ב ע"א (דף ה' ע"א ד"ה והנראה), ודף כ"ו ע"ד (דף צ"א ע"א ד"ה וזהו), ודף מט ע"ד (דף קע"ו ע"ב ד"ה וזהו)
יד ע"א סיני ועוקר הרים הי מינייהו עדיףפורים בציון עמ' רצח
יד ע"א סיני ועוקר הרים וכו' הכל צריכים למרי חטיאעין איה ברכות פ"ט פסקאות שנא-שנג
יד ע"א סיני ועוקר הרים מי עדיף וכו'אמרות ה' השלם ח"ב עמ' ריט, ח"ג עמ' שדמ
יד ע"א סיני ועוקר הרים סיני עדיףדברי חנינא - ת"ת עמ' ב, עד, ריא
יד ע"א סיני עדיף דאמר מר הכל צריכין למרי חטיאעשרה מאמרות (תשס) עמ' קכו
יד ע"א פיני ועוקר הרים מי עדיף וכו'עטרת יהושע במדבר עמ' יא
יד ע"א פליגי בה רשב"ג ורבנן ח"א כו'יד שלמה (עזרא) דף לז ע"ד, סח ע"א-ע"ד
יד ע"א רב יוסף סיני - רש"ידברי חנינא - ת"ת עמ' לד
יד ע"א רב יוסף סיניזאת ליעקב שמות עמ' מד, שצד, ת
יד ע"א רב יוסף סיני רבה עוקר הריםדרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' ר
יד ע"א רב יוסף סיני רבה עוקר הריםעשרה מאמרות (תשס) עמ' עא(טו)
יד ע"א רבה בר נחמי עוקר הרים וטוחנן זה בזה בסבראבאר שרים פרשת וילך דרוש ב אות ד
יד ע"א רבה הוה עוקר הריםפי' הרמ"ז על הקדמת הזוהר (תשנח) עמ' צח
יד ע"א רבה הוה עוקר הריםפירוש הרמ"ז על הקדמת הזוהר עמ' קא
יד רב יוסף סיניכבוד לאיש דף סח ע"ג, ופתיחה דף ב ע"ב
יד. אביי ורבא וכו' והוו צריכי רישאאמרי קודש (קאמארנא, תשסג) עמ' רכד
יד. איבעי' אי סיני עדיף או עוקר הריםמרפא לנפש בראשית עמ' רעט
יד. אם סיני עדיף או עוקר הרים וכו' הכל צריכי למארי חיטילהורות נתן בראשית עמ' שה, שיד
יד. אפילו אומנא לביתיה לא קראפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' תסד
יד. אפילו אומנא לביתיה לא קראשמן ראש (כץ) חנוכה ח"א עמ' שפד
יד. אפילו אומנא לביתיה לא קראבאר שבע (שעד) הוריות דף כד ע"ג
יד. דאביי לא איפרין ובאר שבעהמאור שבתורה (שפירא) שמות עמ' רכח
יד. הכל צריכין למרי חטיאיגל יעקב (תשנג) בהעלותך אות לו
יד. הכל צריכין למרי חטיאמטר השמים (תשנ) בראשית-שמות - פורים עמ' רפח
יד. הכל צריכין למרי חיטיאיגל יעקב (תשעד) ח"א עמ' תקנא, ח"ב עמ' כז
יד. חד אמר סיני עדיף וחד אמר עוקר הרים עדיףמטר השמים (תשנב) ויקרא-במדבר עמ' תלז, תסד
יד. חד אמר סיני עדיף וחד אמר עוקר הרים עדיף וכו'אמרי שפר (אשכנזי, שסא) דרוש לשבת בראשית דף לג ע"א; +יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת ויקרא דף קפט ע"א; יפה מראה (שנ) פרק ג דף שכה ע"ד; באר שבע (שעד) הוריות דף כד ע"ב-ע"ג; יפה תאר (תח) על ויקרא רבה פרשה ב דף יד ע"א
יד. חריף ומקשה, מתון ומסיק (ותוס' הרא"ש)תורת מנחם חנ"ח עמ' 77
יד. כל דאמר מילתא ולא מפריך ליהוי רישאבאר שבע (שעד) הוריות דף כד ע"ג-ע"ד
יד. כל הדוחק את השעה שעה דוחקתושמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' קפג
יד. כל הדוחק את השעה שעה דוחקתושמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' קפג
יד. מי הם הללו שמימיהם אנו שותיםהמאור שבתורה (שפירא) חנוכה-פורים עמ' כא
יד. מי הם הללו שמימיהם אנו שותין ושמותם אין אנו מזכירין, אמר ליה בני אדם שבקשו לעקור כבודך וכבוד בית אביך וכו'שבט מישראל (קרמניץ) פרק טז פסוק ד
יד. סדרן קודם לפלפלןמחושקים כסף דף לב ע"ב
יד. סיני או עוקר הריםפני מלך שמות עמ' קיז
יד. סיני ועוקר הריםהֻידוֹת אהרן (תשסא) עמ' קמא
יד. סיני ועוקר הריםהֻידוֹת אהרן (תשסז) עמ' קמג
יד. סיני ועוקר הריםס' המאמרים (רמ"מ) ח"ו עמ' קטז
יד. סיני ועוקר הריםפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' תרטו
יד. סיני ועוקר הרים סיני עדיףתורת איש ח"ב עמ' רצז
יד. סיני ועוקר הרים סיני עדיףבהיֹת הבֹקר עמ' קיב, תנג
יד. סיני עדיףמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' שפח
יד. סיני עדיףשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' קצח
יד. סיני עדיף הכל צריכין למרא חטיאמשנת יוסף על התורה ח"א עמ' שז
יד. סיני עדיף, דאמר מר הכל צריכין למרי חטיאדרך חיים (תשע) פ"ב הערה 1127
יד. פלוגתא אי סיני עדיף או עוקר הרים עדיףמטר השמים (תשנ) בראשית-שמות - פורים עמ' רפז
יד. ר"י סיני, רבה עוקר הרים איזה מהם קודם שלחו להם סיני עדיף דאמר מר הכל צריכין למרי חטיאיגל יעקב (תשנג) בהר אות פא
יד. רב יוסף סיניהמאור שבתורה (שפירא) שמות עמ' קלו
יד. רב יוסף סיני רבה עוקר הריםשמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' רמ, שנט, תיז, תצט
יד. רב יוסף סיני, רבה עוקר הריםשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' תסט
יד. רב יוסף סיני, רבה עוקר הריםשמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' קנד
יד. רב יוסף סיני, רבה עוקר הרים וכו' לא קיבל ר"י עליה וכו'משנת יוסף - אגדות ח"ב עמ' קעד {ענותנותו של רב יוסף ללמדנו אורחות חיים. בעובדא דאביי י"ל שכשהמליכוהו היה צריך קצת הרמת ראש; חריף ומקשה, מתון ומסיק}
יד. רבה בר נחמני מלך עשרים ושתים שנהדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 1823
יד. רבה בר רב מתנה מתון ומסיקשרתי ח"א עמ' נח
?יח: לומד תורה ומשכחהפרפרת אליעזר פרשת ויקרא פרק א פסוק א
?יט. הקדים ראשים לזקניםפרפרת התורה עמ' תקפו
?יט. ראשים קדמו לזקניםפרפרת אליעזר פרשת בשלח פרק יז פסוק יב, פרשת פנחס פרק כז פסוק טז
ב ע"א יחיד שעשה בהוראת ב"ד פטור ושם ב ע"ב ואילךרשימות (רמ"מ שניאורסון) חוברת לו עמ' 6
ב ע"ב אבל חכמיםרשימות (רמ"מ שניאורסון) חוברת לו עמ' 10
ב ע"ב אר"י אמר שמואל זו דברי רבי יהודהרשימות (רמ"מ שניאורסון) חוברת לו עמ' 8, עמ' 10
ב ע"ב וקא טעי במצוה לשמוע דברי חכמיםרנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' שסז
ב ע"ב תוס' ד"ה תנארנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' שסז
ב. הורו ב"ד לעבור על א' מכל מצות האמורות בתורה והלך היחיד ועשה וכו'ברך יצחק (ברכה) דרוש לפרשת שמות
ב. עד שיאמרו להם מותרין אתם לעשות, מאי טעמא לפי שלא נגמרה הוראהתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' קא (שנח) {להוראה צריך כח הכרעה}
ג ע"א אמר רב פפא דכו"ע יחיד שעשה בהוראת ב"ד פטוררשימות (רמ"מ שניאורסון) חוברת לו עמ' 6
ג ע"א בהוראה אחר רוב יושבי א"ימשוש הארץ עמ' קנה*
ג ע"א הני הוא דאקרי קהל, אבל הנך לא אקרי קהלהסתרים באסתר עמ' 157
ג ע"א ור"נ אמר שמואל זו דברי רבי מאיררשימות (רמ"מ שניאורסון) חוברת לו עמ' 9
ג ע"א רש"י ד"ה ור"מ פוטר ודברי הר"א איטינגיןאהל ישרים דף ב ע"א
ג ע"ב כי היכי דנימטין שיבא למכשוראאזני יהושע (מהד' אדרת) דברים דרוש מג עמ' 100
ג. ישראל הם 'קהל' רק בארץ ישראל ולא בחוץ לארץתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' מז (קסז) {וכי לא יבואו ב'קהל' הוא רק בארץ ישראל}
ג. כל התורה לא ניתנה רק לקיימה בארץ ישראלמאור ושמש (תשסט) עמ' שלא
ג: אין גוזרין גזירה על הצבור אלא א"כ רוב הצבור יכולין לעמוד בהארשות החיים עמ' שיא
ג: מאה שישבו להורותתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' רסב-רסג (שא, שג) {איך משכחת מאה}
ג: עשרה שיושבין בדיןתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' רסג {ענין 'עשרה'}
ד ע"ב רש"י ד"ה או שלארנת יצחק עה"ת ח"א עמ' קסח, שא
ה ע"א ההוראה תלויה בבית דיןעיוני הפטרה ח"א עמ' 218
ה ע"ב מה עולה לא נאכלת אף חטאתרנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' ריד
ה ע"ב שבט אחד אקרי קהל מנא להוכתנות אור (תשעג) פ' ויחי אות ג
ה שבט א' איקרי קהלטירת כסף דף קמד/קעד ע"א, רכד/רנד ע"ב
ה שבט אחד דאיקרי קהל, באר שבעטירת כסף דף רכד ע"ב
ה. רבי שמעון אומר י"ג פרים כו'תפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' רנא (רסג)
ה: כל שבט נקרא קהל וגוישפת אמת (הלוי) משלי פרק יד פסוק כח
ו ע"א מת אחד מן הציבור וכו'תפארת אדם (שלפוברסקי) עמ' רסד
ו ע"ב אם שבט לוי אקרי קהלחכמת התורה בהעלותך עמ' קכט
ו ע"ב אפרים ומנשה שני שבטים לדגליםרנת יצחק עה"ת ח"א עמ' רמט
ו ע"ב לנחלה הקשו ולא לדבר אחררנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' קעו, שסה
ו ע"ב רק בעניני נחלה ואביזרייהו הוא חוץ משבט לוירשימות (רמ"מ שניאורסון) חוברת קלו סכ"ד
ו ע"ב שבט לוי לא איקרי קהל, כל מי שיש לי אחוזה איקרי קהלהגיונות אל עמי (עמיאל) ח"ב סי' נח
ו. אין ציבור מתיםדולה ומשקה עשי"ת ויוה"כ עמ' שכב
ו. שעיר של ראש חודש פסול עבור מיתת יחידיםתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' עדר (תרפד) {היחיד יש לו חלק בעלים במה ששייך אל הכלל}
ו: וכל שאין לו אחוזה לא איקרי קהלתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' מח (קסח) {א"כ גרים לא איקרי קהל}
ו: שבט לוי לא איקרו קהל וכו', א"כ חסרי להו י"ב שבטים, אפרים ומנשה כראובן ושמעון יהיו ליעזר מיהודה (תשנט) עמ' שמב
ח ע"ב עשר מצוות נצטוו ישראל במרהרנת יצחק עה"ת ח"א עמ' ש
ח. אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענוםתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' סב (ריד) {לכאורה קשה מקידושין כב ע"ב}
ח. המודה בע"ז ככופר בכל התורהמגלה צפונות (תשעד) שמות עמ' תקכו, תקל
ח: רש"י ד"ה למן, אנכי ולא יהיה לךתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' סד (רכא) {משמע ד'אנכי' הוא ממנין הדברות}
ט ע"א והכהן הגדול מאחיו גדלהו משל אחיושארית ישראל (תשעד) דרוש א עמ' 7
ט ע"ב כהן משיח שעבר מכהונתו מביא פר הבא על כל המצותפרשת דרכים (תשסה) עמ' קפז, קצו
י גדולה עבירה לשמהטירת כסף דף קנג ע"א
י ונתתי נגע צרעת בבית וכו' בשורה היא להםקניני קדם ח"ב עמ' 26
י ע"א וישב בבית החפשית מכלל דעד השתא עבד הוה כי הא דר"ג וכו' שיודעין לשער וכו' ואין להם וכו'נתיב התורה (סאלים) בראשית עמ' קעא
י ע"א יכולני לשער טפות שביםרשימות (רמ"מ שניאורסון) חוברת קסז עמ' 5
י ע"א כלום שררות אני נותן לכםחכמת התורה בלק עמ' תי
י ע"א כמדומים ששררה אני נותן לכם עבדות אני נותן לכםברכת השיר (צינץ) עמ' קא
י ע"א כמדומין אתם ששררה אני נותן לכם עבדות אני נותן לכםעיוני הפטרה ח"ב עמ' 388
י ע"א מלך וכו' שאין על גביו אלא ד' אלהיושיחות הרב צבי יהודה בראשית עמ' 154 ,318 ,365
י ע"א עבדות אני נותן לכםשרי המאה ח"ב עמ' 281
י ע"א פרט לחולהפרשת דרכים (תשסה) עמ' קצז
י ע"א שיודעין לשער כמה טיפות יש ביםעיוני פרשה (ריבלין) במדבר עמ' 126
י ע"א שררה אני נותן לכם עבדות אני נותן לכםעיוני פרשה (ריבלין) במדבר עמ' 219, 126
י ע"ב אטו צדיקי אי אכלי תרי עלמא מי סאני לחו ורש"ינתיב התורה (סאלים) ויקרא עמ' פו
י ע"ב אשרי הדור שהנשיא מביא חטאת על שגגתוחכמת התורה מטות עמ' קצד
י ע"ב גדולה עבירה לשמהנפש החיים (תשעז) עמ' קעה
י ע"ב גדלה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמהאזני יהושע (מהד' אדרת) דרשות והספדים דרוש סח עמ' 265
י ע"ב הם שנתכוונו לדבר מצוה וצדיקים ילכו בםפרשת דרכים (תשסה) עמ' יח
י ע"ב כלום שררות אני נותן לכם עבדות אני נותן לכםחכמת התורה קורח עמ' קכה, קפג
י ע"ב לתאוה יבקש נפרד זה לוט שנפרד מאברהםשיחות חכמה ומוסר מאמר נא אות ג
י ע"ב צדיקי אי אכלי תרי עלמי מי סני להותורת החסידים הראשונים (תשמח) עמ' מט
י ע"ב שמתוך שלא לשמה בא לשמהנפש החיים (תשעז) עמ' קסט, רח
י. בשורה היא להם שנגעים באים עליהםבאר שרים (שלזינגר) מועדים ח"ג עמ' שנח
י. ונתתי נגע צרעת, בשורה היא להם שבאים עליהם נגעיםודברת בם (מרזל) עמ' 76
י. כמדומין אתם ששררה אני נותן לכם עבדות אני נותן לכםאש דת (תשמח) עמ' קמה
י. כסבורין אתם ששררות אני נותן לכם וכו'דרשות הר"ן (מישור) עמ' רסט
י. כפר לעמך ישראל אשר פדית ה' ראויה כפרה זו שתכפר על יוצאי מצריםתורת אברהם עמ' עד
י. נגע צרעת בכותל בשורה טובה לישראלמפי ספרים וסופרים (תשעב) אבות ח"א עמ' קיט
י: אשר נשיא יחטא אשרי הדור שהנשיא יחטאמגדנות אליעזר עמ' רמא
י: אשרי הדור שהנשיא שלו מביא קרבן על שגגתוזמרת הארץ (רבינוביץ) עמ' שלא
י: אשרי הדור שהנשיא שלו מביא קרבןדברי נפתלי (הלברשטם) ח"א עמ' ער
י: כל הפסוק הזה לשם עבירה נאמרגל עיני ח"א עמ' כא
י: מי סאני לצדיקי דאכלימועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' רט
י: מי סני ליה להקב"ה דירתי תרי עלמאמפי ספרים וסופרים (תשעב) אבות פניני חסידות פ"ב אות עד
י: משל לשני בנ"א שצלו את פסחיהן וכו'ארשות החיים עמ' מו
י: עבדות אני נותן לכםדברות חיים (תשעה) עמ' נז
י: רש"י ד"ה לשם [אכילה גמה] שלא לשום מצוה אלא נתכוון לאוכלו לשם קנוח מעודהייטב פנים ח"ב דף קיד, קלו
י: רשע קרית ליה כו'תפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' רלח (רלד)
י: שני בני אדם שצלו פסחיהם וכו' צדיקים ילבו בם כו' פסח מי לא קאכילייטב פנים ח"ב דף עא, קיד, קלו
י: שנים שאכלו פסחיהן זה אוכל ונקרא צדיק וזה אוכל ונקרא רשע צדיקים ילכו בם ופושעים יכשלו בםמגדנות אליעזר עמ' רפ
יא ע"א הוא שלום הוא צדקיהו ולמה נקרא שמו שלום שהיו משלם במעשיופרשת דרכים (תשסה) עמ' שמב
יא ע"ב אין מושחין מלך בן מלךרשימות (רמ"מ שניאורסון) חוברת יא עמ' 14
יא ע"ב הוא שלום הוא צדקיהו ולמה נקרא שמו שלום שהיה שלםעיוני הפטרה ח"ב עמ' 370
יא ע"ב והלא לסוך העיקריןשערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' קלח
יא ע"ב משחו את שלמה מפני מחלקתורנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' רסב
יא ע"ב שמן המשחה כו' שולקין בו את העיקרים דברי ר"י כו' במים ומציף עליו שמןפנינים על התורה ומועדים עמ' עה
יא ע"ב ת"ר אשר נשיא יחטא אשריישיר משה דף כח ע"ב
יא. שכולו קיים לעתיד לבואתורת המצרף עמ' קנא
יא: הנמשחים בשמן המשחהפרשיות בספרי הנביאים שמואל עמ' שז
יא: ומצווין על הבתולה, ואסוריו על האלמנהשם דרך ויקרא עמ' קמב
יא: יהואחז ראוי למלכותפרשיות בספרי הנביאים שמואל עמ' שעח
יא: על ידי המשיחה מקודש טפי לענין פר הבא על כל המצוותתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' נא
יא: שלום הוא צדקיהו, שבועתופרשיות בספרי הנביאים שמואל עמ' שעה, שפג
יא: שמן המשחה קיים כולו לעת"למגלה צפונות (תשעד) שמות עמ' תעט
יא: שמן שעשה מרע"ה במדבר שלקו העיקרים וכו' ובו נמשחו כהנים גדולים ומלכים וכולו קיים לעתיד לבאאשל אברהם (פרידמן) ח"א עמ' שסה
יב א"ר למטהדרישה מחיים דף קנט ע"א
יב כמין ב' טיפיןטירת כסף דף קסג ע"ב
יב ע"א אין מושחין מלכים אלא על הנהרחכמת התורה פנחס עמ' רכג
יב ע"א כשמן הטוב תנא כשהוא מספריקרא דשכבי (דוד) דרוש קו דף קצב ע"א
יב ע"א שמן שהכניסו בבשמים ע"י נס נעשהשערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"ב עמ' קכט
יב ע"ב כמין ב' טפי מרגליות הי' תלויםדבר יום ביומו - ר"ח אלול
יב ע"ב מעלין בקדש ואין מורידיןנפש החיים (תשעז) עמ' עח
יב ע"ב שני אין לו דין כה"ג ולא כהן הדיוטחכמת התורה בהעלותך עמ' תקל
יב שדאג משה רבינו על שני טיפין, באר שבעטירת כסף דף קסד ע"א
יב שמא מעלתי בשמן המשח' כשהלבשתיו, רש"יטירת כסף דף קסד ע"א
יב שמן שעל גבי אהרן אין מעילה, גופי הלכות דף עזטירת כסף דף קסג ע"ג
יב. גגיזת הארוןפרשיות בספרי הנביאים שמואל עמ' שעו
יב. השתא דאמרת סימנא מילתא היא וכו'ייטב פנים ח"א דף מו, נד, קעא, ח"ב עמ' מח
יב. כי בעיתו מיעל ומגמרי קמי רבייכו גרסו מתניתא ועלו לקמי רבייכו וכו'פתח עינים (ויינברגר) עמ' ריט
יב. כשמן הטוב וגו' כמן ב' טיפי מרגליות היו תלויות לאהרן בזקנואור גדליהו מועדים דף לז ע"ד
יב. כשמן הטוב על הראש אמרו כמין ב' טיפי מרגליות היו בזקנו של אהרןהרי בשמים (בדרשי) דף מה ע"ב
יב. כשמן הטוב על הראש וגו' אמרו כמין ב' טיפין וכו'ברך יצחק (ברכה) דרוש לפרשת תצוה
יב. כשמן הטוב על הראש וכו' [משה ואהרן דאגו שמא מעלו בשמן המשחה]ייטב פנים ח"א דף קצא, ח"ב עמ' קפה, קצה
יב. סימנא מילתא היא וליכול אינש בריש שתא קרא ורוביא כו'מאור ושמש (תשסט) עמ' קכט
יב. צריך התלמיד להסתכל בפני הרב כשמלמדומגלה צפונות (תשעד) שמות עמ' תקט
יב. ת"ר כשמן הטוב וגו' יורד על הזקן זקן אהרן וגו' כמין שני וכו'ארשות החיים עמ' קצא
יב. ת"ר כשמן הטוב על הראש יורד על הזקן זקן אהרן שיורד על פי מדותיו כמין ב' טיפין מרגליות היו תלויות על זקנו של אהרן אר"פ כשהוא מספר כו' והיה משה דואג כו' ועדיין היה אהרן דואג שמא נהניתי בשמן המשחה יצתה בת קול מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחדכו'מאור ושמש (תשסט) עמ' תקצט
יב: תדיר ושאינו תדיר תדיר קודםמאור ושמש (תשסט) עמ' שס
יג גלי עוקצים, רש"י - ידרוש לן מסכת עוקצים דל"ל שאין סדור לואמרי טל מאמר קו
יג יקרא היא מפנינים מכ"גטירת כסף דף ב ע"ד, רט ע"ב
יג ע"א דבר הבא בגין ליום קודם וכו', ורש"ירנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' קמט
יג ע"א הוא ואביו ורבו בשביעולת שבת בשבתו עמ' פא
יג ע"א חכם שמת אין לנו תמורהשארית ישראל (תשעד) דרוש יא עמ' 184
יג ע"א חכם שמת אין לנו תמורהשארית ישראל (תשעד) דרוש יב עמ' 199
יג ע"א חתול אינו מכיר את קונוברכת השיר (צינץ) עמ' ש, שג
יג ע"א כדין מלך שקודם לכהן הגדולעיוני הפטרה ח"ב עמ' 369
יג ע"א כפרתו קודמת לכפרת ביתו, כפרת ביתועיוני הפטרה ח"א עמ' 31
יג ע"א מלך קודם לכהן גדוליערי עם דבשי ח"ב עמ' לח
יג ע"א מרובה בגדים קודם למשיח שעבררשימות (רמ"מ שניאורסון) חוברת קלט ס"ג
יג ע"א נאמר גבי פר העדה לחטת חסר א'חכמת התורה שלח עמ' תצג
יג ע"א קדש קדשים, ממזר תלמיד חכם קודם לכהן גדול עם הארץנתיב התורה (סאלים) במדבר עמ' י
יג ע"ב אלו היה תמורה לא היה קרבפרשת דרכים (תשסה) עמ' קס
יג ע"ב אמר אהרן שמא משה לא מעל אבל אני מעלתינתיב התורה (סאלים) במדבר עמ' קכט
יג ע"ב בחיי אביהם ובפני אביהםיקרא דשכבי (דוד) דרוש ה דף ט ע"ג
יג ע"ב בימי רשב"ג נשנית משנה זותורת חז"ל עמ' 116
יג ע"ב היכי דאהנו מעשיו ראוי לעונש ולזכור תמידחכמת התורה בלק עמ' שכט
יג ע"ב מחזיר תלמודו של ע' שנהרשימות (רמ"מ שניאורסון) חוברת ג עמ' 19 ואילך
יג ע"ב ניקנסינהו דלא נימרו שמעתא משמייהו, אסיקו לרבי מאיר אחרים וכו'אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ג עמ' קיח
יג ע"ב ת"ר כשהנשיא נכנס כל העם עומדין וכו' בימי רשב"ג נשנית משנה זואמרי טל מאמר קו
יג. גר קודם לעבד משוחררתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' רמג (רמג) {מעלת עבד פחותה הרבה מאשה ישראלית}
יג. האיש קודם לאשהתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' כו (צו) {האם קדושת ישראל דאנשים ונשים השיבי כשני קדושות או כקדושה אחת}
יג. חכם קודם למלך ישראלתורת אברהם עמ' קפא
יג. חכם שמת אין לנו כיוצא בו וכו'אשכבתיה דרבי ח"ב עמ' לו
יג. יקרה היא מכהן גדול שנכנס לפני ולפניםדברת שלמה (תשעא) עמ' כא
יג. יקרה היא מפנינים מכה"ג שנכנס לפני ולפניםאשכבתיה דרבי ח"ב עמ' פ
יג. כהן קודם ללויתורת אברהם עמ' 6
יג. מאכל שאכלו בהם עכברים - קשה לשכחהמפי ספרים וסופרים (תשעב) אבות פניני חסידות פ"ד אות עו
יג. מלך קודם לכה"גפרשיות בספרי הנביאים שמואל עמ' סג (עיונים)
יג. מלך קודם לכהן גדולדברי נפתלי (הלברשטם) ח"א עמ' שיב
יג. ממזר ת"ח קודם לכ"ג ע"האור החיים ויקרא פרק יב פסוק ג
יג. ממזר ת"ח קודם לכה"ג ע"התורת אברהם עמ' קפא
יג. ממזר תלמיד חכם קודם לכהן גדול עם הארץעיוני פרשה (ריבלין) בראשית עמ' 98
יג. ממזר תלמיד חכם קודם לכהן גדול עם הארץעיוני פרשה (ריבלין) במדבר עמ' 133
יג. משוח בשמן המשחה קודם למרובה בגדיםתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' שו {אי בבית ראשון נמשחיה ואי בבית שני מי איכא משוח}
יג. עכברים שכחה מצויה בהםמגלה צפונות (תשעד) שמות עמ' פד
יג. רש"י ד"ה אמר להם מפני שסורן רעתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' קעא (י)
יג. רש"י ד"ה משוחררתתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' רלה (רכו)
יג. ת"ח קודם לכל בפדיון שבוייםמטר השמים - עמודי העולם עמ' תכ
יג: בני תלמידי חכמים עושין אותן סניפין לאביהםתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' קמג {וכן י"ל דכיבוד אשת אביו הוא משום כיבוד אביו}
יג: זית קשה לשכחה ושמן טוב לזכרוןמטר השמים - עמודי העולם עמ' עז
יג: כשם שהזית משכה לימוד של ע' שנה כך שמן זית משיב הלימודשבילי פנחס (תשעט) עמ' צב, קצו
יג: כשם שהזית משכח לימוד של ע' שנה כך שמן זית משיב הלימודשבילי פנחס (תשעז) עמ' רב
יג: כשם שהזית משכח לימוד של ע' שנה כך שמן זית משיב לימוד של ע' שנהשבילי פנחס (תשעו) עמ' ריא
יג: כשם שזית משכחת לימוד של ע' שנה כך שמן זית משיב לימוד של ע' שנהאור גדליהו מועדים דף לז ע"ב
יג: מלך קודם לכה"גאש דת (תשמח) עמ' קצו
יג: שמן זית יפה לזכירהמגלה צפונות (תשעד) שמות עמ' תט, תסח, תקכט
יד ע"א סיני עדיף דאמר מר הכל צריכין למרי חטיאאוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ג עמ' סו, קנח
יד. הכל צריכין למרי חטיאתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' קמו (רכג) {וכן סנהדרין לז. בטנך ערמת 'חטים' נדרש על סנהדרין שמהם תורה יוצאת}
יד. הכל צריכין למרי חטיאתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' כד {תורה וחטה ענינם אחדות}
יד. ח"א סיני עדיף וח"א עוקר הרים עדיףשבילי פנחס (תשעח) עמ' תסו
יד. חד אמר 'סיני' עדיף וחד אמר 'עוקר הרים' עדיףלילה כיום יאיר (באום) עמ' 284
יד. חד אמר סיני עדיף וחד אמר עוקר הרים עדיף וכו'שבילי פנחס (תשעז) עמ' שמד
יד. חד אמר סיני עדיף וחד אמר עוקר הרים עדיףזמרת הארץ (רבינוביץ) עמ' רמז
יד. סיני ועוקר הריםמטר השמים - עמודי העולם עמ' כז
ב ע"א הלך היחיד ועשה שוגג על פיהם וכו' פטורמשך חכמה במדבר פ"כט פסוק א
ב ע"א מודה רב שאינו מצטרףמשך חכמה במדבר פ"טו פסוק כו
ב ע"ב בעשותה אחת יחיד העושה מפי עצמו חייבמשך חכמה ויקרא פ"ד פסוק כז
ב. גמיר וכו' וסביר וכו'תורה ודעת תשסה-תשסז עמ' רמ
ג ע"ב הגוי כולו ורובא ככולא דמימשך חכמה דברים פ"כא פסוק ו
ג. קהלפני מלך במדבר עמ' קצז
ג: מי שבאים לידי עניות, ורע"ב - יצא מלך וכ"ג שאינן באין לידי עניות בני יששכר (תשסח) ח"א עמ' שצה (ובהערה)
ד ע"ב בעי ר' זירא אין שכת בשביעית מהומשך חכמה ויקרא פ"כג פסוק ג
ד ע"ב מי שאין לו בנים פסול לישב בסנהדריןמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ג עמ' קכז
ד ע"ב סבר ר' יהודה שבט שעשה בהוראת בית דין שלו מביא פרמשך חכמה במדבר פ"ט פסוק י
ה ע"א הורו בית דין ועשו כל הקהלמשך חכמה ויקרא פ"ד פסוק כד
ה ע"ב מה עולה לא נאכלת אף חטאת לא נאכלתמשך חכמה במדבר פ"ח פסוק יב
ו ע"א אין מיתה בציבורהדרש והעיון ויקרא מאמר רנ אות יא
ו ע"א כפר לעמך ישראלדברי חנינא - הספדים עמ' צו
ו ע"א מיגו דמכפר אחיים מכפר נמי אמתיםמשך חכמה במדבר פ"כט פסוק יח-יט
ו ע"ב לגבי העלם דבר, הוי שבט לוי ככל השבטיםמשך חכמה במדבר פ"ח פסוק יב
ו. אמר ליה רב יוסף כהנים קא אמרת וכו'עמק החכמה עמ' עה
ו. שעירי חטאת באו על עבודה זרהמשך חכמה במדבר פ"טו פסוק כד
ז ע"א אילימא דהוא מופלא והם אינם מופלאיםמשך חכמה שמות פ"ל פסוק י
ז ע"א הורה עם הצבור ועשה עם הצבור מתכפר לו עם הצבורמשך חכמה דברים פ"ט פסוק כ
ח ע"א איזו היא מצוה שהיא שקולה בתורתו יהגה ח"ב עמ' ג
ח ע"א מפי הגבורה שמענוםמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ב עמ' צג
ח ע"ב איזה מצוה נתאמרה תחילה זו עבודה זרהמשך חכמה דברים פ"לג פסוק ד
ח. כל שזדונו חטאת שגגתו כרת בני יששכר (תשסח) ח"ב עמ' שיב
ט. יצא נשיא ומשיח שאין באין לידי עניות בני יששכר (תשעז) ח"א עמ' רנג
י ע"א אמר רב אבדימי בר חמא, פרט לנשיא שנצטרעמשך חכמה במדבר פ"יח פסוק ז
י ע"א ידעו כמה טיפים יש בים אהל יעקב (תשעא) ח"ג עמ' לט
י ע"א לא שררה אני מטיל עליכם אלא עבדותדברי חנינא - הספדים עמ' קנח
י ע"א נגעי בתים בשורה היא להם, ורש"ינחלת דבש (ברייזכר) עמ' רכא, רכב
י ע"א עבדות אני נותן לכםמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ג עמ' רמה
י ע"ב אשריהם לצדיקים שמגיע אליהם כמעשה הרשעים של עוה"ב בעוה"ז כו', ורש"י ומהרש"אגבורת יצחק חנוכה-פורים (תשסח) עמ' שעה-שעו
י ע"ב ישרים דרכי ה' וצדיקים ילכו בם וכו'עלי שור ח"א עמ' ריז
י ע"ב כל התורה ניתנה רק לקיימה בארץ ישראלמאור ושמש (תשנב) עמ' רכה
י ע"ב לוט נתכוין לעבירה וכו' הם שנתכוונו לשם מצוה, ומהרש"א זכו וכו'משען המים דף נה ע"ג, נו ע"ג, נז ע"ב
י ע"ב משל לשני בני אדם שצלו פסחיהם, זה שאכלו לשום מצוה - צדיקים ילכו בם, זה שאכלו לשום אכילה גסה - ופושעים יכשלו בםבצור ירום ח"ג עמ' ש
י ע"ב נפקא מיניה בפלניא אחרינאמשך חכמה שמות פ"יב פסוק ט-י
י ע"ב צדיקים שמגיע אליהם כמעשה הרשעיםנחלת דבש (ברייזכר) עמ' תקנח
י. אשר נשיא יחטאבאר מים חיים (תשנט) ח"ד עמ' רמא
י. בשורה לישראל שהנגעים באים עליהם אמונת עתיך (וולפסון) ח"ב עמ' מא
י. כמדומין אתם ששררה אני נותן לכם עבדות אני נותן לכםשמן ראש (כץ) ח"ד עמ' תע
י: אשר נשיא יחטא - אשרי הדור שהנשיא חוטאמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ג עמ' לז
י: גדולה עבירה לשמה דרושי מהרא"ץ בריסק עמ' קד, קנ
י: מי סני ליה להקב"ה דירתי תרי עלמאמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"א עמ' תד
יא בקרן אורה, מינוי מלך בהסכמת העם שלא עפ"י נביאגבורת יצחק חנוכה-פורים (תשסח) עמ' מח
יא ע"א אפילו כהן גדול בן כהן גדול טעון משיחהמשך חכמה ויקרא פ"יח פסוק ה
יא ע"ב כגון אני מהו בשעירה בתורתו יהגה ח"א עמ' קסו
יא ע"ב משוח לכולי עלמא אינו מתכפר רק בפרמשך חכמה דברים פ"לב פסוק ב
יא. בשכר שקדמה הבכירה לפני הצעירה זכתה ויצאה ממנה צדיקים דרושי מהרא"ץ בריסק עמ' קד
יא. נקרא ד' אלוקיובאר מים חיים (תשנט) ח"ד עמ' תה, תכח
יא: זה - בגמטריא י"ב לוגין הויתורה ודעת תשסה-תשסז עמ' רנג
יב כשנמשח אהרן בשמן המשחה נרתע שמא מעל אהל יעקב (תשעא) ח"א עמ' תנג, ח"ב עמ' רעא, ח"ד עמ' עז
יב מאן דבעי למידע וכו' יראה בריש שתא וכו' אהל יעקב (תשעא) ח"ה עמ' רל
יב ע"א יהא איניש רגיל למיכלמכתם לדוד משלי עמ' קיד
יב ע"א יליף "משמרת" "משמרת"משך חכמה שמות פ"טז פסוק לג-לד
יב ע"א סימנא מילתא, וליבול לאינש בריש שתא קרא ורוביא וכו'מאור ושמש (תשנב) עמ' סט, תרסד, תשז
יב ע"א שמן המשחה שבזקן אהרן אין בו מעילהמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ד עמ' מג
יב ע"א ת"ר כשמן הטובמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ג עמ' קמז
יב ע"ב בעי מיניה רבא מרב נחמן משיח שנצטרע, מהו באלמנהמשך חכמה ויקרא פ"כא פסוק יג
יב ע"ב זקן אהרן וכו' כמין ב' טיפין מרגליות היו תלויות על זקנו של אהרן וכו' והי' משה דואג וכו'מאור ושמש (תשנב) עמ' תמא
יב ע"ב לא צריך קרא שכהן גדול מוזהר על הבתולה כשהוא בעל מוסמשך חכמה ויקרא פ"כא פסוק ח
יב. אמר ליח רב משרשיא לבריה כי תיתוב ללמוד וכו' בינת יששכר (תשמח) עמ' צא
יב. דוד ושלמה שנמשחו בקרן נמשכה מלכותןשם משמעון (שפירא, תשסז) עמ' קיד
יב. האי מאן דבעי למידע אי מסיק שתי' וכו'בכורי אביב (ביק) קדושים אות ב {הוכחה דסי' לרעה ליכא כמ"ש מהרש"א ולא כאוסרים לאכול חמוצים בר"ה}
יב. ומי הוה שמן המשחה, והתניא משנגנז ארוןתורה ודעת תשסח עמ' צט
יב. סימנא מילתא היא יהא אדם רגיל לאכול בריש שתא וכו' בני יששכר (תשסח) ח"ב עמ' רג
יב: זית קשה לשכחה ושמן זית מועיל לזכרון אמונת עתיך (וולפסון) ח"ג עמ' עד
יג ע"א כהן ללוי, ולוי לישראל, וישראל לממזרמשך חכמה ויקרא פ"ז פסוק לד, דברים פ"י פסוק ח
יג ע"א ממזר ת"ח קודם לכה"ג עם הארץאמרי יצחק שמות-ויקרא עמ' כ
יג ע"א ממזר ת"ת קודם לכה"ג ע"ה בתורתו יהגה ח"א עמ' תמט
יג ע"א ממזר תלמיד חכם קודם לכהן גדול עם הארץבצור ירום ח"ג עמ' רלח
יג ע"א ממזר תלמיד חכם קודם לכהן גדול עם הארץמשך חכמה בראשית פ"כב פסוק יט, במדבר פ"יח פסוק ט
יג ע"א פר כהן משיח קודם לפר העדה בכל מעשיומשך חכמה ויקרא פ"ד פסוק ז
יג ע"א פר עבודת כוכבים קודם לשעיר עבודת כוכביםמשך חכמה במדבר פ"ח פסוק יב
יג ע"ב חמישה דברים משכחים את הלימוד וכו' עשרה דברים קשים ללימוד וכו'בצור ירום ח"ד עמ' ד
יג ע"ב חמשה דברים משכחים את הלימוד האוכל ממה שאוכל עכבר וכו'דברי שלום (הלברשטם) עמ' רכח
יג ע"ב מאן אחרים ר"מ אמרי מרדכי (שפלטר, תשעב) אות רסט
יג. אין מושחים את המלכים אלא על המעייןשמן ראש (כץ) ח"ד עמ' תקכד
יג. חכם שמת אין לנו תמורתו אשר אחון עמ' ע
יג. יקרה היא מפנינים - מכהן הנכנס לפני ולפניםתורה ודעת תשסה-תשסז עמ' ז
יג. כמין שני טיפי מרגליותבאר מים חיים (תשנט) ח"ג עמ' תה
יג. כמין שתי טיפות מרגליות היו תלויות לאהרן בזקנושמן ראש (כץ) ח"ד עמ' שיט
יג. לא לאכול ולשתות דברים שמטמטם המוח בינת יששכר (תשמח) עמ' צב
יג. ממזר ת"ח קודם לכהן גדול עם הארץ ברכת שלום "שמעתי" מאמר מח
יג. קרבנות ציבור קודמין לקרבנות יחיד בני יששכר (תשסח) ח"ב עמ' שיד
יג: אכילת זית קשה לשכחה בני יששכר (תשסח) ח"ג עמ' קח
יג: הרגיל בשמן זית מהדר תלמודיא של שבעים שנח בינת יששכר (תשמח) עמ' ע
יג: חמשה דברים משכחים את הלימוד וכו' והרגיל בזיתים בני יששכר (תשעז) ח"ב עמ' ס
יג: ירגיל האדם את עצמו בשמן זית בינת יששכר (תשמח) עמ' צו¬
יד כל הדוחק את השעה שעה דוחקתושמן ראש (כץ) ח"ד עמ' תקמז
יד ע"א סיני ועוקר הרים הי מינייהו עדיףיפה ענף על מדרש קהלת פרק א פסוק ז סי' ד ד"ה כל התורה, פרק ז פסוק כח סי' א ד"ה יוצא מהם
יד ע"א רבה עוקר הרים ור' יוסף סיני אמרי מרדכי (שפלטר, תשעב) אות שכג
יד. סיני ועוקר הרים הי מינייהודרשות מהרא"ל (תשנט) סי' כו אות ט
יד. סיני עדיף והכל צריכים למארי דחיטי בינת יששכר (תשמח) עמ' עט
יד. רב יוסף היה סינידרשות מהרא"ל (תשנט) סי' כג אות כג, סי' כד אות ט, סי' כו אות ט
ב ע"א רב דימי מנהרדעא אמר עד שיאמר להם אמר אביי וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 460
ג ע"ב הורו בי'ד וידעו שטעו וכו' ר"ש פוטר וכו'דורות הראשונים כרך א עמ' 284
ד ע"א א"ר יהודה אמר שמואל אין בי"ד חייבין עד שיורו בדבר שאין הצדוקים מודים בו וכו'דורות הראשונים כרך ב עמ' 407
ד ע"א מאי משמע אמר עולא קרי בה ונעלם וכו' א"ר נחמן בר יצחק מצות כתיב וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 502
ד ע"ב הורו בי"ד וידע אחד מהם שטעה וכו'דורות הראשונים כרך א עמ' 300
ד ע"ב הורו בי"ד וידע וכו' או שלא היה מופלא וכו' מנלן וני'דורות הראשונים כרך ג עמ' 307
ד ע"ב הורו בי"ד וכו' או שלא היה מופלא וכו' או שלא היה מופלא מנלן א"ר ששת וכן תני דבי ר' ישמעאל וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 156
ה: מאי חדשה שחידשו בה דברים וכו'האיר ממזרח - רות עמ' ק
ח ע"א מדמתני ליה ריב"ל לבריההאיר ממזרח - חמש מגילות עמ' שעד
ח ע"ב אין חייבין על שמיעת קול וכו' והנשיא כיוצא בהן וכו'דורות הראשונים כרך ד עמ' 553
ט ע"א בעא מיניה רבינא מר'נ בר יצחק נשיא שנצטרע מהודורות הראשונים כרך ה עמ' 544
י ע"ב מאן נינהו נשים באהלבתורתו יהגה (תשעב) עמ' רפב
י ע"ב רב פפא ורב הונא בריה דרב יהושע אתו לקמיה דרבא אמר להו וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 453
יב ע"א גרסו על נהרא דמיאפרק שירה עם "בתורתו יהגה" עמ' לח
יב ע"ב קרע של תיפלותבתורתו יהגה (תשעב) עמ' ד
יב. והיו עיניך רואות את מוריךהאיר ממזרח - יהושע עמ' ד
יב. כי בעיתו מיעל ומיגמרי וכו'האיר ממזרח - אבות עמ' ה
יב: גרסו על נהרא דמיאהאיר ממזרח משלי עמ' תל
יג ע"א הכלב מכיר את קונופרק שירה עם "בתורתו יהגה" עמ' ריז
יג ע"א מפני שסורן רעפרק שירה עם "בתורתו יהגה" עמ' ריג
יג ע"ב א"ל ר' יוסי תורה מבחוץ ואנו מבפניםדורות הראשונים כרך ד עמ' 819
יג ע"ב א"ל ר"מ לר' נתן אנא חכם וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 169
יג ע"ב אסיקו לר"מ אחרים ולר' נתן יש אומריםדורות הראשונים כרך ד עמ' 869
יג ע"ב האוכל פת חטיםפרק שירה עם "בתורתו יהגה" עמ' פג
יג ע"ב ההוא יומא לא הוו ר"מ ור' נתן התם וכו'דורות הראשונים כרך ד עמ' 767
יג ע"ב כשהנשיא נכנס כל העם עומדים וכו'דורות הראשונים כרך ד עמ' 765
יג ע"ב עשרה דברים קשים ללימודבתורתו יהגה (תשעב) עמ' רכח
יג ע"ב רשב"ג נשיא ר"מ חכם וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 20
יג: אין מופת אלא גביאהאיר ממזרח - הושענות עמ' פד
יד ע"א א"ר יוחנן פליגי בה רשב"ג ורבנן חד אמר סיני עדיף וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 432
יד ע"א אביי ורבא ור' זירא ורבה בר מתנה הוו יתבי והוו צריכי רישא וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 385, 460, 474
יד ע"א אמר רבא אפילו רבי דענוותנא הוא תנא אמרו משום ר"מ וכו'דורות הראשונים כרך ד עמ' 870
יד ע"א רש"י נחמניהאיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' צחר
יד. וכל שני דמלך רבה ר' יוסף אפילו אומנא לביתיה לא חליףדרשות שבט הלוי ח"ב עמ' סד
יד. כל מי שיאמר דבר ולא מיפרך ליהוי רישאדרשות מהר"ם בריסק - מועדים עמ' קיב
יד. רב יוסף סיני וכו' סיני עדיף והכל צריכין למרי חטיאדרשות שבט הלוי ח"ב עמ' רצב
ג א"ר יונתן מה שישבו להורותמים קדושים (קריספין) דרשות דף מה ע"ד, מו
ג ע"ב הואיל וברשות ב"ד הוא עושההדרום כרך טז עמ' 5
ד ע"א לאדם שהביא כפרתו בין השמשותהדרום כרך לז עמ' 10
ד ע"ב הורו ב"ד ועשו כל הקהל או רובן על פיהן וכו'זאת ליעקב במדבר עמ' קכח
ד ע"ב ר' יהודה אומר י"ב שבטים מביאין י"ב פריםזאת ליעקב במדבר עמ' קכח
ה ע"ב דשבט אחד איקרי קהלהעמק דבר בראשית הרחב דבר פ"מח פסוק ד
ה ע"ב מה ת"ל ופר שניהדרום כרך ז עמ' 10
ה: אין מושחים מלך בן מלךנאות דשא (שניאור) במדבר עמ' 138
ו ע"א אלא הכל בעולההעמק דבר ויקרא הרחב דבר פ"י פסוק ו
ו ע"א הוראת שעה היתההעמק דבר במדבר פ"טו פסוק כה
ו ע"ב ומה ראה משה לעשות י"ב ימיםהעמק דבר במדבר הרחב דבר פ"י פסוק י
ו ע"ב כגון שהורה ושכח מאיזה טעם הורההעמק דבר דברים פ"ל פסוק ח
ו. הוראת שעהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תרצה
ז ע"א הורה עם הצבור מתכפר עם הצבורהעמק דבר ויקרא פ"ד פסוק ג
ז ע"ב הנפש זה כהן גדולהעמק דבר במדבר פ"טו פסוק כח
ח ע"א אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענוםזאת ליעקב במדבר עמ' קלב
ח. ע"ז בשוגגודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תרצה
ח. שבת שקולה ככל המצוותלקוטי אהבת ישראל עמ' רפג
י האי מאי דבעי למידע אי מסיק שתא ליתלי שרגא וכו'מדרש שמעוני עמ' רנו
י ע"א אדם כי יהיה בעור בשרו מן הדיבור ואילךבתי כנסיות - בית האסופים דף כא ע"א, כב ע"ב
י ע"א גדולי ישראל היו בורחים מלהיות דייניןחכמת התורה שופטים עמ' יט
י ע"א כשהוא נשיא אין כשהוא הדיוט לאהעמק דבר ויקרא פ"ד פסוק כב
י ע"א שררה אני נותן לכם עבדות אני נותן לכךעיוני פרשה (ריבלין) דברים עמ' 71
י ע"א תמה אני על שני תלמידים שיש לך ביבשה וכו'מטה אהרן (קרייזר) עמ' קס
י ע"ב גדולה עבירה לשמהחכמת התורה ראה עמ' ו
י ע"ב מאי דכתיב לתאוה יבקש נפרד וכו'זאת ליעקב בראשית עמ' קכ
י ע"ב מצוה שלא לשמה אם הוי כעבירה לשמהחכמת התורה דברים עמ' לח
י. וכי שררה אני נותן לכם עבדות אני נותן לכםנפש יוסף (תשפא) עמ' שמג, שעג
י. כמדומין אתם ששררה אני נותן לכם, עבדות אני נותן לכםכתבי מא"ה עמ' יד
י. פרט לנשיא שנצטרעפרשת דרכים (תשנב) עמ' קמ
י: גדולה עברה לשמה ממצוה שלא לשמהנתיבות חיים (מטלין, תשסט) עמ' קעה
י: לוט, ופושעים יכשלו בםפרשת דרכים (תשנב) עמ' ד
י: עבדות אני נותן לכםלב הארי - שער יחוד המעשה עמ' שנט
יא: כולו קיים לעתיד לבואמקור ברוך (הגר) עמ' צט
יא: מושלם במעשיו ורש"יפרשת דרכים (תשנב) עמ' רמ
יב השתא דאמרת סימנא מילתא וכו'וילקט יוסף אות צב
יב חמשה דברים משיבים את הלימוד וכו' והרגיל בשמן זיתמקור ברוך (הגר) עמ' צח
יב תני דבי ר"י לפתוח א' ולברך א'בתי כנסיות - בית האסופים דף כג ע"א
יב. כי גרסיתו גרסו על נהראולאשר אמר בראשית-שמות עמ' שי
יב. כי יתביתו קמיה חזו לפומיהולאשר אמר - תהלים עמ' נג
יב. סימנא מילתא היאנתיבות חיים (מטלין, תשסט) עמ' ל
יב: כהן משיח שנצטרע מהופרשת דרכים (תשנב) עמ' קמ
יב: כהן משיח שעבר מכהונתופרשת דרכים (תשנב) עמ' קלא
יג ממזר תלמיד חכם וכהן גדול עם הארץולאשר אמר - תהלים עמ' קעד
יג ע"א היה הוא ואביו ורבו בשבי הוא קודם לרבו, ורבו לאביועיוני פרשה (ריבלין) דברים עמ' 175
יג ע"א מלך קודם לכהן גדולזאת ליעקב במדבר עמ' מג
יג ע"א מלך קודם לכהן גדולזאת ליעקב ויקרא עמ' מד
יג ע"א ממזר תלמיד חכם קודם לכהן גדול עם הארץזאת ליעקב במדבר עמ' כד
יג ע"א ממזר תלמיד חכם קודם לכהן גדול עם הארץפני מנחם אמור עמ' קמח
יג ע"א מפני מה הכל רודפים את העכבריםהעמק דבר ויקרא פ"יט פסוק ט
יג ע"א מפנינים מכהן גדול שנכנס לפני ולפניםזאת ליעקב ויקרא עמ' קעח
יג ע"א פר עבודת כוכבים קודם לשעיר עבודת כוכביםזאת ליעקב ויקרא עמ' לא
יג ע"א שיהו כל חטאות קודמות לעולותזאת ליעקב במדבר עמ' קכה
יג ע"ב הני מילי היכי דאהנו מעשיוחכמת התורה ואתחנן עמ' קמו
יג. ואבידת אביושני המטות - מטה הלוי עמ' צא
יג. כהן קודם ללויודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תרלד
יג. כלב מכיר את קונוולאשר אמר בראשית-שמות עמ' שמט
יג. ממזר ת"ח קודם לכ"ג ע"הנאות דשא (שניאור) במדבר עמ' 35
יג. ממזר תלמיד חכם קודם לכהן גדול עם הארץעיוני פרשה (ריבלין) דברים עמ' 98
יג. קודמת לאכילהשני המטות - מטה הלוי עמ' פט
יג. ת"ח ממזר קודם לכ"ג ע"הנאות דשא (שניאור) שמות עמ' 185
יג.. האיש קודם לאשהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תכא
יג: אחרים אומריםפרשת דרכים (תשנב) עמ' קי
יג: חמשה דברים משבחים הלימודולאשר אמר - תהלים עמ' תתלז
יד ע"א בני אדם שביקשו לעקור כבודך וכבוד בית אביךפני מנחם וישב עמ' רלד
יד ע"א וכל שני דמלך רבה רב יוסף אפילו אומנא לביתיה לא חליףפני מנחם לך לך עמ' עט
יד ע"א כל שני דמלך רבה רב יוסף אפילו אומנא לביתיה לא חליףניצוצי אהרן עמ' קכה
יד ע"א רב יוסף סיני רבה עוקר הריםניצוצי אהרן עמ' קכד
יד ע"א רש"י ד"ה רב יוסף - לפי שהיו משניות וברייתות סדורות לו כנתינתן מהר סיניפני מנחם לך לך עמ' עט
יד ע"א תוס' הרא"ש ד"ה אפילו אומנא לביתיה לא קרא - הגינה זכות ענותנותו עליו ועל בני ביתופני מנחם לך לך עמ' עט
יד. סיני עדיףודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תרלד
יד. רב יוסף סיניולאשר אמר בראשית-שמות עמ' תצא, תקיח
ב בפלוגתא הורו וכו' רב וכו' ורש"ידברים אחדים (תקמח) דף קע ע"ג
ב בשלמא רישא לא זו אף זו וכו'דברים אחדים (תקמח) דף קע ע"ד
ב. אין ב"ד חייבים עד שיאמרו מותרים אתםשנות חיים (חזן) דף קי ע"ב
ב. הורה לעשות חייבשנות חיים (חזן) דף קי ע"ב
ב. הורו ב"ד לעבור על אחת מכל מצות האסורות בתורהשנות חיים (חזן) דף קי ע"ב
ג ק' שישבו להורות וכו' עד שיורו כלןדברים אחדים (תקמח) דף קעב ע"ד
ד ע"א הוצאה הא כתיבא לא תוציאו משא מבתיכםמאור מרדכי שמות עמ' שנג
ד. הורו בית דין לעקור את כל הגוף פטורים הורו במקצת חמה חייביםאהל יעקב (שפירא) דף נה ע"א
ד: והתיצבו שם עמך בדומין לךשנות חיים (חזן) דף עה ע"א
ה מאי חדשה א"ר יוחנן שחידשו דברים וכו'דברים אחדים (תקמח) דף קעו
ה מתניתין נמי דייקא וכו'דברים אחדים (תקמח) דף קעה
ה שבט א' דאיקרי קהל וכו' בקהל יהודה וכו'דברים אחדים (תקמח) דף קעה
ו: יעקב אבינו חלק להם את הארץ וציום היאך יחנו לדגליהםפרדס דבש פרק כב, קכה
ח. אזוהי מצוה ששקולה ככל המצות זו ע"זשנות חיים (חזן) דף עז ע"ב
ח. אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענוםשנות חיים (חזן) דף עח ע"א
ח: עשר מצות נצטוו ישראל במרהשנות חיים (חזן) דף עח ע"א
ח: ר' יוסי הגליליפרדס דבש פרק קכח
ט ע"א מלך מדבר ולא בנשיאדרשות הרז"ה עמ' תתקסב
ט ע"ב כהן משוח שעבר מכהונתו ואח"כ חטא ובפיה"מדרשות אבן ישראל עמ' רד
י ע"א מדומים אתם ששררה אני נותן לכם עבדות אני נותן לכםמסילת ישרים עם שמחת מרדכי פרק כב פסקה ח עמ' רלד {בריחה מהשררה - מהנהגות הענוה}
י ע"א נגעים באים עליהםדרשות הרז"ה עמ' תשצ
י ע"א עבדות אני נותן לכםדרשות אבן ישראל עמ' נז
י ע"א ר"ג ור"י הוי קא אזלו בספינתאבן חלד מאמר כ
י ע"א רש"י ד"ה דכתיב ונתתיאות היא לעולם ח"ב דף קו ע"ב
י ע"ב אטו צדיקי אי אכלי תרי עולמי, מי סני להופלאות עדותיך ח"א עמ' רלד
י ע"ב אין הקב"ה מקפח שכר כל בריהפלאות עדותיך ח"ב עמ' שסא
י ע"ב אמר רבי יוחנן וכו' אשרי הדור שהנשיא שלו מביא קרבן על שגגתודברים טובים (אלישיב) עמ' 187
י ע"ב אשריהם לצדיקים שמגיע אליהם וכו'בן חלד מאמר כ
י ע"ב גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמהפלאות עדותיך ח"ב עמ' קפה
י ע"ב נשיא מביא קרבןדרשות הרז"ה עמ' רנג, תסט
י ע"ב עבדות אני נותן לכםמסילות בלבבם (אייזנברגר, תשעא) עמ' תסג
י. אשר נשיא יחטא יכול גזרהשנות חיים (חזן) דף לב ע"א, קכו ע"ב
י. אשר נשיא יחטא פרט לחולהשנות חיים (חזן) דף קכו ע"ב
י. ר"ג ור"י באו בספינה שלם פיתה וכו'אבקת רוכל (אוחיון) ח"א דף יא ע"ב
י. ר"ג ור"י הוו אזלי בספינתאשנות חיים (חזן) דף קכו ע"ב
י: גדולה עבירה לשמה כמצוה שלא לשמהבית פרץ עמ' תכג
י: כמה טיפות ביםאוצר לב - בואו חשבון עמ' קי
יא ע"ב וכולו קיים לעתיד לביאמאור מרדכי שמות עמ' רמז, שפא
יא ע"ב ומחוקק מבין רגליואמרי רצון דרוש לג
יב ע"א האי מאן דבעי לידע אי מסיק שתאדרשות אבן ישראל עמ' לז
יב ע"א ועל דבר זה דאג משה ואמר: שמא מעלתי בשמן המשחה יצאה בת קול ואמרה "כשמן הטוב על הראש יורד על הזקן וכו' כטל חרמון" וגו' מה טל חרמון אין בו מעילה - אף שמן המשחה של זקן אהרן אין בו מעילה ועדיין היה אהרן דואג וכו' יצאה בת קול ואמרה "הנה מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד"מסילת ישרים עם שמחת מרדכי פרק כד פסקה ו עמ' רנא {דוגמא ליראת חטא על העבר (שמא חטאו)}
יב ע"א צוה וגנזו שנא' וכו' תנו את ארון הקודש וכו'מאור מרדכי שמות עמ' רמא
יב: כל המקודש מחברו קודם את חברושנות חיים (חזן) דף קלו ע"ב
יג האיש קודם לאשהאות היא לעולם ח"ב דף ק ע"ד
יג הפורש מד"ת נופל בגיהנםזרע יעקב (ניניו) עמ' קפח
יג ע"א כהן קודם ללוידרשות הרז"ה עמ' א'יג
יג ע"א ממזר תלמיד חכם קודם לכהן גדול עם הארץפלאות עדותיך ח"א עמ' תצ
יג ע"א מקדים גר לנתיןדרשות הרז"ה עמ' א'יד
יג ע"א שעיר ע"ג קודם לשעיר נשיאאמרי רצון דרוש כה
יג ע"ב כאשר פשט רב הונא לרב פפא את ספקו, נתן לו רב פפא את בתו לאשהפלאות עדותיך ח"א עמ' רמא
יג שינה על בגדיםאוצר לב - לב יהודה חלק ב סי' ג
יג. ממזר כה"ג קודםנר לצדיק במדבר עמ' יח, קצ
יג. עכברא מפני מה הבל מושלים עליו, מפני שסורו רעבית פרץ עמ' כ
יג: אסיקנהו לר' מאיר אחריםפרדס דבש פרק עז
יג: בלב המכיר את קונופרדס דבש פרק כא
יג: רבי מאיר היה חכםחלק שמעון עמ' עט
יג: שמן זית משיב לימוד של שבעים שנהלמטה יששכר עמ' שפא, שפד, תקכא
יד ע"א בעל שמועות נקרא בעל חטיםפלאות עדותיך ח"ב עמ' שעט
יד פליגי בה חד אמר סיני עדיף וחד אמר עוקר הרים עדיףיד יוסף (צרפתי, שעו) דף קפט ע"א
יד. אפילו רבי רענוותנא הוא.פרדס דבש פרק פח
ב. הורו בית דין וידע אחד מהן שטעו וכו'אוצר הזמנים (תשעו) עמ' תו
ב. שייכת לכללות התורה כולה כר, הוריות ל' רבים - תושב"כ ותושבע"פתורת מנחם חס"ו עמ' 307
ב: כי האי גוונא מזיד הוא וכו' דידע דאסור וקא טעי במצוה לשמוע דברי חכמיםאוצר הזמנים (תשעו) עמ' תו
ד ע"ב ידע אחד מהם שטעוכאיל תערוג עמ' צח
ד: זקן ואין לו בנים ומינו אחר במקומו ורש"יחמדה יקרה במדבר עמ' פד
ד: זקן שאינו ראוי להולידיקרת דניאל ויקרא-במדבר עמ' רס
ו ע"א ציבור אינו מתתורת מנחם חע"ד עמ' 167
ו ע"א שאין מיתה בציבור, אין הציבור מתיםתורת מנחם חע"א עמ' 98, 302, חע"ב עמ' 318
ו. מנשה ואפרים לנחלה ב' שבטיםיקרת דניאל ויקרא-במדבר עמ' רעו
ו: דגלים כפי נחלתםיקרת דניאל בראשית-שמות עמ' רי
ו: לנחלה הוקשו ולא לדבר אחרחמדה יקרה במדבר עמ' יט, קכז
ח ע"א איזו היא מצוה שהיא בריכות של הקב"ה וזנלה על ידי משה וכו'הרופא לשבורי לב שמות עמ' רפד*
ח ע"א אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענוםהרופא לשבורי לב שמות עמ' יח, רפא, דש
ח. אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענוםהרופא לשבורי לב במדבר עמ' שמג
ח. מצוה ראשונה זה עבודת כוכביםיקרת דניאל בראשית-שמות עמ' רפט
ח. נשיא יחטא פרט לנצטרעיקרת דניאל ויקרא-במדבר עמ' שג
ט. כה"ג אינו בדלי דלותיקרת דניאל ויקרא-במדבר עמ' קמח
י ע"א אין על גביו אלא ה' אלקיותורת מנחם ח"ע עמ' 260
י ע"ב גדולה עבירה לשמההרופא לשבורי לב שמות עמ' תרל
י ע"ב לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצות אפי' שלא לשמה וכו'הרופא לשבורי לב בראשית עמ' תמא
י ע"ב מנשים באהל תבורך מאן מנהו נשים כאהל שרה רבקה רחל ולאההרופא לשבורי לב במדבר עמ' תקז
י ע"ב מנשים באהל תבורך מאן נינהו נשים באהל שדה רבקה רחל ולאההרופא לשבורי לב שמות עמ' תרל
י. אין על גביו אלא ה' אלקיותורת מנחם חס"ו עמ' 229
י. כמדומין אתם ששררה אני נותן לכם, עבדות אני נותן לכםשבט מישראל (פרידמן) ח"ג עמ' קלז, קסב
י. נשיא - זה מלךתורת מנחם חס"ו עמ' 157
י: כל הפסוק הזה לשם עבירה נאמר וישא לוט ותשא אשת אדניו וכו'מאמרי ר' ראובן עמ' יד, פז
י: לתאוה יבקש נפרד זה לוט שנפרד מאברהם בכל תושיה יתגלע וכו'מאמרי ר' ראובן עמ' יב, יד
י: נשיא שנצטרע יורד ממלכותוחמדה יקרה במדבר עמ' ריז, רכב
י: רא"ש - אכילה גסה אין למשחהיקרת דניאל בראשית-שמות עמ' שפו
יא ע"א לעולם יקדים אדם לדבר מצוהתניא (תשעד) עמ' תרמט
יא ע"ב דכתיב למען יאריך ימים על ממלכתו וגו' ירושה היא לכםהרופא לשבורי לב במדבר עמ' תפג
יא ע"ב הוא צדקיהו ולמת נקרא שמו שלום שהיה משולם במעשיוהרופא לשבורי לב בראשית עמ' קפז
יא ע"ב יהי' זה לי לדורותיכם עדיין כולו קייםויוסף ישראל עמ' מח {זה שמן שהיה בפכים קטנים של יעקב}
יא ע"ב כד של שמן המשחה וכו' נשאר מלא לעולםזריזותא דאברהם עמ' רסז
יא. נשיא שבט לענין שעירחמדה יקרה במדבר עמ' דש
יא: יכול נשיא שבט כנחשון בן עמינדבחמדה יקרה במדבר עמ' טו
יא: מה אני בשעיריקרת דניאל בראשית-שמות עמ' שמב
יא: משיחת שלמה למרות שהיה בן מלךחמדה יקרה במדבר עמ' לח, רס
יא: נשיא שבט מביא קרבן יחידיקרת דניאל ויקרא-במדבר עמ' קלה
יב ע"א אי חזי כבואה דבבואה לידע רתדד ואתי לביתאהרופא לשבורי לב שמות עמ' תלה
יב ע"א השתא דאמרת סימנא מילתא היא יהא רגיל למיחזי בריש שתא וכו'הרופא לשבורי לב בראשית עמ' שטז
יב ע"א השתא ראמרת סימנא מילהא היא יהא דניל למיחזי בריש שתא וכו'הרופא לשבורי לב שמות עמ' קסט
יב ע"א משנגנז ארון נגנז שמן המשחה וכו' ומי גנזו יאשיהו מלך יהודה גנזוהרופא לשבורי לב במדבר עמ' קנח
יב ע"א סימנא מילתא היאמחנה ראובן ח"ג עמ' תעב
יב ע"ב וקדשתו לכל דבר שבקדושה לפתוח ראשון ולברך ראשון וכו'תורת מנחם חע"ז עמ' 224
יב: איסורי כהן גדוליקרת דניאל ויקרא-במדבר עמ' קנ
יב: משוח מלחמה מחזיר את הרוצחחמדה יקרה במדבר עמ' תלג
יב: משוח שנצטרע מהו באלמנהיקרת דניאל ויקרא-במדבר עמ' קמח, קמו
יב: רש"י - כהונה גדולה נדחית במצורעיקרת דניאל ויקרא-במדבר עמ' קמו
יג ע"א בזמן ששניהם עומדים בקלקלה האיש קודם לאשההרופא לשבורי לב בראשית עמ' קעד
יג ע"א יקרה היא מפנינים, מכהן גדול שנכנס לפני ולפניםדרך עץ החיים (ארלנגר, תשעג) ח"ג עמ' 302
יג ע"א קדימות בן לבת בהצלת נפשותדרך עץ החיים (ארלנגר, תשעג) ח"א עמ' 56
יג ע"א תלמיד חכם קודם לכהן גדול עם הארץ וכו'תורת מנחם חע"ז עמ' 164, 224
יג ע"ב אסיקו לרבי מאיר אחרים ולר' נתן יש אומריםהרופא לשבורי לב בראשית עמ' שסז
יג ע"ב דברי חלומות לא מעלין ולא מורידיןמחנה ראובן ח"א עמ' צה
יג ע"ב המשה דברים משבחים את הלימוד וכו' והרגיל בזיתיםהרופא לשבורי לב שמות עמ' צ, תקלט
יג ע"ב זית משכח לימוד וכו' משיב לימוד וכו'תורת מנחם חס"ז עמ' 15, 230
יג ע"ב חמשה דברים משכחים את הלימוד וכו' והרגיל בזיתים וכו' חמשה רבדים משיבים את הלימוד וכו' והרגיל בשמן זית וכו'תורת מנחם חס"ב עמ' 97
יג ע"ב כשהנשיא נכנס כו' מי ימלל גבורות ה' ישמיע כל תהלתו וכו' אסיקו לרבי מאיר אחרים ולר' נתן יש אומרים וכו' הדר אתני לי' אמרו משום ר"מ אילו הי' תמורה לא הי' קרב כו' שלחו להו סיני עדיף וכו' מתון ומסיק מאי תיקו (ורש"י ובאר שבע)תורת מנחם חס"ו עמ' 308
יג ע"ב שנקרא ר"מ אחריםמחנה ראובן ח"א עמ' פא
יג. האשה קודמת בפדיון שבוייםיקרת דניאל בראשית-שמות עמ' מא
יג. מכהן גדול הנכנס לפני ולפניםוענפיה ארזי אל (תשפ) ח"א עמ' פט, ח"ב עמ' רמז
יג. מלך קודם לכהן גדוליקרת דניאל בראשית-שמות עמ' שעט
יג. ממזר תלמיד חכם קודם לכה"גיקרת דניאל ויקרא-במדבר עמ' שמז
יג: אחרים רבי מאיר, ויש אומרים הוא רבי נתן שקנסן רשב"ג שלא יאמרו שמעתא משמייהוקול יעקב (טייטלבוים) עמ' ריז, רכג
יג: דברי חלומות לא מעליןשערי חיים (רוטר) ח"ב סי' צח
יג: חמרא וריחני פקחיןדרך עץ החיים (ארלנגר, תשעג) ח"ב עמ' 283
יג: חמשה דברים משבחים את הלימודשערי חיים (רוטר) ח"ג סי' ע אות ב
יג: חמשה דברים משכחין הלימוד וכו' הרגיל בזית וכו' חמישה דברים משיבין את הלימוד וכו' הרגיל בשמן וכו'דרכי האמונה עמ' קג
יד. חד אמר סיני עדיף וכו'שערי חיים (רוטר) ח"ג סי' פא
יד. מתון ומסיק, ורש"יתורת מנחם חס"ד עמ' 184
יד. רב יוסף נקרא "סיני" וכו', ורש"יתורת מנחם חס"ד עמ' 253
יד. רב יוסף סיני כו' שלחו להו סיני עדיף כו' אפילו הכי לא קביל רב יוסף עלי' כו', ורש"יתורת מנחם חס"ח עמ' 344
ב ע"ב גמיר וסבירבנתיבות שם עמ' כט
ג בהוראה הלך אחרי רוב יושבי א"יפני דוד (תקנב) דף לה ע"ב
ג ע"א אין קרוי קהל אלא בא"יבית ישי (תשס) דרשות ח"א עמ' כה
ג ע"א ואין משגיחין על יושבי חו"ל וכו'בית ישי (תשס) דרשות ח"א עמ' פג
ד ע"א רש"י ד"ה החזיק בדרךהמאיר לארץ (לדרמן) בראשית ח"ב עמ' תרפז
ה א"ר יוחנן שחידשו בה דבריםפני דוד (תקנב) דף לה ע"א
ו ע"ב שבטו של לוי לא איקרו קהלבית ישי (תשס) דרשות ח"א עמ' נד
ו ראוי' כפרה זו שתכפר אף על יוצאי מצריםס' חסידים סי' תתשעא
ו. אמר רב פפא גמירי חטאת שמתו בעליה וכו'ברכת שמואל (תשעז) במדבר עמ' תנז
ו: שבט לוי לא איקרו קהל משום דלית לחו אחוזה בארץעזר מיהודה (תשפא) בראשית עמ' תנט
ו: שבט לוי לא איקרי קהל וכו'ברכת שמואל (תשעז) נשא עמ' תסד
ח ע"ב עשר מצוות נצטוו ישראל במרהבית ישי (תשס) דרשות ח"א עמ' כא
ח. חמורה עבודה זרה שהיא שקולה כנגד וכו'ברכת שמואל (תשעז) וילך עמ' תרסה
ח: איזו היא מצוה שהיא נאמרה בתחלה הוי אומר זו עבודה זרה, והא אמר מר עשר מצות נצטוו ישראל במרהקול אריה (באקשט) ח"א עמ' 153
י. אשר נשיא יחטא יכול גזירה וכו'ברכת שמואל (תשעז) פקודי עמ' שכז
י. כמדומין אתם ששררה אני נותן לכם עבדות אני נותן לכםבנין חיים עמ' ח"ב עמ' שפד
י. נשיא שנצטרע דינו כהדיוטברכת שמואל (תשעז) כי תצא עמ' תרלה
י: אפי' טובתם של רשעים רעה היא אצל צדיקיםבנין חיים עמ' ח"ב עמ' שצו
י: אשרי הדור שהנשיא מביא חטאתו על שגגתו וכו'ברכת שמואל (תשעז) פקודי עמ' שכו
י: גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמה וכו'ברכת שמואל (תשעז) כי תצא עמ' תרל
י: גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמהאגודת ישראל (תרפג) דף ז ע"ב
י: גדולה עבירה לשמהבנין חיים עמ' ח"א עמ' לז, רכו, שכה, שלו, תמב, ח"ב עמ' רעד, שטו
י: דרש ר' יוחנן מאי דכתיב כי ישרים וכו'אגודת ישראל (תרפג) דף כה ע"ג-ע"ד
י: לוט נתכוון לשם עבירהשערי אורה (ברגמן, תשעז) ח"א עמ' עו
י: תמר זנתה זמרי זינה תמר זנתה יצאו ממנה מלכים ונביאים זמרי זינה נפלועליו כמה רבבות מישראלקול אריה (באקשט) ח"ב עמ' 83
יא ע"ב מלכי בית דוד מושחים בשמן המשחה ועל המעיין ובירושליםהמאיר לארץ (לדרמן) בראשית ח"ב עמ' תתה
יא: המלכים נמשחים בשמן המשחהדרשת שבת הגדול (מהר"ל) הערה 1074, 1970
יב ע"א האי מאן דבעי למיפק לאורחא וכו'בית ישי (תשס) דרשות ח"א עמ' קסו
יב ע"א משיח יכול מלך ת"ל כהן וכו'המאיר לארץ (לדרמן) בראשית ח"ב עמ' תתה
יג האוכל מאכילת עכבר שוכח תלמודואמר יוסף דף קנא ע"א
יג מי ימלל גבורות ה' למי שיכול להשמיע כל תהלתונשמת חיים (אבולעפיא) דף כ ע"א
יג ע"א האיש קודם לאשה להחיות וכו' כהן קודם ללוי לוי קודם לישראל וכו'המאיר לארץ (לדרמן) בראשית ח"ב עמ' תרמח, תרעט
יג. חכם קודם למלך ישראל וכו'דרשת שבת הגדול (מהר"ל) הערה 425
יג. 'יקרה היא מפנינים' - מכה"ג שנכנם לפני ולפניםשערי אורה (ברגמן, תשעז) ח"ב עמ' שעב
יג. ממזר תלמיד חכם קודם לכה"ג עם הארץ וכו'ברכת שמואל (תשעז) משפטים עמ' רסט
יג. ממזר תלמיד חכם קודם לכהן גדול עם הארץבן אברהם (תשעד) עמ' רנה, רעד
יג. שאלו תלמידיו את רבי אלעזר מפני מה הכלב מכיר את קונו וחתול אינו מכיר את קונודודי נתן שמות עמ' רמב
יג: אמר רבי יוחנן כשם שהזית משכח לימוד של שבעים שנה, כך שמן זית משיב לימוד של שבעים שנהדודי נתן שמות עמ' תס
יג: הרוצה שיחכים ירגיל עצמו בשמן זיתדרשת שבת הגדול (מהר"ל) הערה 1362-1363, 1447
יג: חמשה דברים משיבין את הלימוד וכו' פת פחמיןדרשת שבת הגדול (מהר"ל) הערה 1834-1836
יג: נשתנה שמו של ר"מדרוש תמר גוף הספר דף ו ע"ב
יג: שמן זית יפה לזכרוןעזר מיהודה (תשפא) שמות עמ' שמב
יד ע"א אף שנפסק שכל העם זקוק לאיש הבקי בהלכות, הרי זה רק בבחינת שאלת מינוי, אולם לא בא להכריע, שדרגת הסיני עדיפה על דרגת העוקר הריםעל כן קרא שמו - בהר
יד. רב יוסף מלך ב' שנים ומחצהבנין חיים עמ' ח"ב עמ' תסט
ב. הורו בית דין לעבור וכו'נחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' יא אות ג
ו: אפרים ומנשהנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' יב אות א
ח ע"א אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענוםעטרת משה ימים נוראים - אלול אות נט, ר"ה אות תו
ח. העובד ע"ז כאילו עובר בכל המצוותמזבח אליהו דף קיד ע"ב
ח. כל הכופר בעבודה זרה כמודה בכל התורהפחד דוד ח"ב עמ' שצח
ח. רש"י ד"ה כתיבמשחת שמן (תשסז) ח"ב עמ' נה
ח: ר' יוסי הגלילינחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' ק אות טז
י ע"א כמדומין אתם ששררה אני נותן לכם עבדות אני נותן לכםימלא פי תהלתך ח"א (תשעד) עמ' קנג
י. אדם כי יהיה מן הדבור ואילךמשחת שמן (תשעא) ויקרא עמ' רל
י. בשורה היא להם שנגעים באים עליהם בביתם, שהרי על ידי הנגעים ינתצו את הבית וימצאו מטמוניות בקירות הביתפחד דוד ח"ג עמ' פו
י. גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמהפחד דוד ח"א עמ' פד
י. כלום שררה אני נותן לכם כו'נתיבות שמואל דרוש כג, קז
י. כמדומין אתם ששררה אני נותן לכם, עבדות אני נותן לכםפחד דוד ח"ב עמ' שפט, ח"ג עמ' רפח
י. נגעים מן הדיבור ואילךמשחת שמן (תשסז) ח"א עמ' עו
י: דרש ר"ן בר יצחק מ"ד יש הבל שנעשה תחת השמשפני יצחק (פראנסיס) דף קכו ע"ב
י: טובתן של רשעים רעה אצל צדיקים ומהרש"אמשחת שמן (תשסז) ח"א עמ' מח
י: לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצוות אפילו שלא לשמה שמתוך שלא לשמה בא לשמה וכו'משחת שמן (תשעא) במדבר עמ' ריד
י: לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצות אפילו שלא לשמהנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' קטו אות ג
י: צדיקים ילכו בם אלו בנות לוט וכו'משחת שמן (תשעא) דברים עמ' שכב
יא. לעולם יקדים אדם לדבר מצוה וכו'משחת שמן (תשעא) בראשית עמ' קמד
יא: בזמן ששלום בישראל קרינא ביה הוא ובניו ואפילו בלא משיחה וכו'נחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' קיא אות יא
יא: היו שולקין בו וכו'משחת שמן (תשסז) ח"א עמ' קכד
יא: כהן גדול בן כהן גדול טעון משיחה ואין מושחים מלך בן מלךמשחת שמן (תשעא) שמות עמ' תרסא
יא: מלכות ירושה היאמשחת שמן (תשסז) ח"א עמ' לח
יא: מפני המחלוקתמשחת שמן (תשסז) ח"א עמ' לח
יא: שמן משחת קדש יהיה זה לי לדורותיכםנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' קטו אות ה
יא: שמן שנמשחו המשכן וכל כליו והמזבחמזבח אליהו דף לח ע"ג
יב. אי מסיק שתיהמשחת שמן (תשסז) ח"א עמ' קמה
יב. גילדנא סריאנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' פ אות ו
יב. וכי יתביתו קמי רבכון חזו לפומי דרבכוןנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' כו אות ה
יב. שמא מעלנו בשמן המשחהמשחת שמן (תשסז) ח"א עמ' קכג
יב: קם נשקיה ברישיה ויהיב ליה ברתיהנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' כב אות כח
יג ע"א השתא דאמרת סימנא מילתא היא [לעולם] יהא רגיל למיחזי בריש שתא קרא ותביא כרתי וסילקא ותמריעטרת משה ימים נוראים - אלול אות קכ, ר"ה אות כא
יג ע"א יקרה היא מפנינים מכהן גדול שנכנס לפני ולפניםיחי ראובן (קרלנשטיין) שמות עמ' תקנב, ויקרא עמ' ריד
יג ע"א מלך קודם לכהן גדולימלא פי תהלתך - עיונים בתפלה עמ' שט
יג ע"א ממזר תלמיד חכם קודם לכהן גדול עם הארץיחי ראובן (קרלנשטיין) שמות עמ' תרצו, דברים עמ' י
יג ע"ב אסיקו לרבי מאיר אחריםעטרת משה ימים נוראים - ר"ה אות ריד
יג ע"ב חמשה דברים משכחים את הלימוד האוכל ממה שאוכל עכבריחי ראובן (קרלנשטיין) דברים עמ' רצט
יג ע"ב כהן גדול וכו' וכל עבודת יום הכפורים אינה כשרה אלא בועטרת משה ימים נוראים - יו"כ אות רצא
יג ע"ב מי ימלל וכו'ימלא פי תהלתך - עיונים בתפלה עמ' קלד, רטז
יג ע"ב נימא לי' מי ימלל גבורות ה' וכו' מי שיכול להשמיע כל תהלותיוימלא פי תהלתך על התורה (תשעה) עמ' קלב, קלד, רסא
יג. האוכל ממה שאוכל העכבר משכח תלמודומזבח אליהו דף עא ע"ב
יג. חמרא וריחני פקחיןמזבח אליהו דף קטו ע"ב
יג. יקרה היא מפנינים, יקרה היא התורה מכהן גדול שנכנס לפני ולפניםפחד דוד ח"ג עמ' פז
יג. מלך קודם לכהן וכהן קודם לנביא וכו' אימתי בזמן שכולם שויםכסף נבחר (תשפ) עמ' שכד
יג. ממזר ת"ח קודם לכ"ג עם הארץמשחת שמן (תשעא) ויקרא עמ' קב
יג. שאלו תלמידיו וכו' מ"מ הכל מושלים בעכבר וכו' אפילו גלימי גייסימזבח אליהו דף עא ע"ב
יג. שאלו תלמידיו וכו' מ"מ כלב מכיר את קונומזבח אליהו דף עא ע"ב
יג. שמן זית יפה לשכחהמזבח אליהו דף צז ע"א
יג. שמן זית מחכים דעת לאדםמזבח אליהו דף צט ע"ד
יג: אחריםנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' א אות א, סי' צט אות יא, כ
יג: בקשו להוריד את רבן גמליאל מנשיאותו ע"י שישאלוהו בעוקציןימלא פי תהלתך ח"א (תשעד) עמ' לג, קסו
יג: ה' דברים משכחים את הלימוד וכו' רגיל בזיתיםחלקת אפרים - עקב
יג: וי"א אף הקורא כתב שע"ג הקברנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' צג אות י
יג: מאן אחרים רבי מאירפחד דוד ח"א עמ' תקפט
יג: רשב"ג נשיא, רבי מאיר חכם, רבי נתן אב בית דיןנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' צט אות ב
יד ע"א סיני ועוקר הרים איזה מהם עדיףיד יוסף (צרפתי, תשסז) ח"ג-1 עמ' לה
יד. אביי ורבא ורבי זירא ורבא בר נחמני הוו יתבי והוי צריכי לרישא אמרי מאן דאמ' מילת' ולא מפריך להוי ריש' כולהו איפרך דאביי לא איפרך חזא רבא לאביי דגבה רישא א"ל נחמני פתח ואימא דקיימא לך שעתאגור אריה (קאליש) פרשת וירא
יד. סיני ועוקר הרים איזה קודם וכו'משחת שמן (תשעא) ויקרא עמ' שפ
יד. פליגי בה רשב"ג ורבנן חד אמר סיני עדיף וחד אמר עוקר הרים עדיףנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' עד אות א
יד. ר' יוסף איקרי סיניחלקת אפרים - חג השבועות
ג: אין גוזרין גזרה על הציבור אלא אם כן רוב ציבור יכולין לעמוד בהשארית עזריאל עמ' שסב, תתעח
ג: רובו ככולוברך משה ויקרא עמ' קלז
ה ע"ב שבט אחד לר"י בהוראת ב"ד הגדול מי מייתו שאר שבטים או לא וכו'אקים את יצחק עמ' טז
ו ע"ב ומה ראה משה לעשות י"ב ימי חנוכה, כדי לחלוק כבוד לנשיאיםאקים את יצחק עמ' קס
ו. חטאת שמתו בעליה אין ציבור מתיםשעורים באורייתא שמות עמ' נא
ו. כפר לעמך ישראל אשר פדית ישראל אלו החיים אשר פדית מלמד שהמתים צריכים כפרהשיח חן דרוש ז ליום הכיפורים
ח ע"א אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענוםקול אומר קרא ח"ג דרוש כא אות ב
ח. איזו היא מצוה שהיא שקולה ככל המצוות הוי אומר זו ע"ז ורש"י שכל המודה בה ככופר בכל התורה כולהשארית עזריאל עמ' תקלא, תרא, תרכח
ח. כל המודה בע"ז ככופר בכל התורהברך משה ט"ו בשבט-שבת הגדול עמ' ריב, רכט
ט ע"ב כהן משיח שעבר מביא פראבן ישראל (תשסז) עמ' קס
ט. והכהן הגדול 'מאחיו' גדלוהו משל אחיוקול ברמ"א נשמע פרשת שופטים אות ו
י ע"ב אטו צדיקיאבן ישראל (תשסז) עמ' מ
י ע"ב גדולה עבירה לשמהאורח לחיים (לונטשיץ, תשמח) עמ' קג
י ע"ב מי סני להו לצדיקיאבן ישראל (תשסז) עמ' עו
י. בשורה להם שנגעים באים אליהםברך משה ויקרא עמ' קה, קח
י. כמדומין ששררה אני נותן לכם עבדות אני נותן לכםברך משה ויקרא עמ' עט
י. רש"י ד"ה דכתיב, שהכתוב מבשרן שעתיד להיות אע"פ שדבר רע הואברך משה ויקרא עמ' קה, קח
י: אשר נשיא אשרי הדור שהנשיא שלו מביא קרבן על שגגתוברך משה במדבר עמ' צד
י: אשר נשיא יחטא, אשרי הדור שהנשיא מביא קרבןברך משה ויקרא עמ' יג
י: אשרי הדור אשר נשיא יחטאקול ברמ"א נשמע פרשת וישב אות י
י: אשרי הדור שהנשיא שלו מביא קרבןרעיונות ומסרים לפרשיות השבוע ויקרא עמ' 21
י: האוכל פסח לשם אכילה גסה וכו'שפתי שלמה שמות עמ' תיד(ב)
י: לעולם יעסוק אדםשעורים באורייתא שמות עמ' קיט
י: משל לשני בני אדם שצלו פסחיהם אחד אכלו לשום מצוה ואחד אכלו לשום אכילה גסה וכו'קול ברמ"א נשמע פרשת תרומה אות יא
י: משל לשני בני אדם שצלו פסחיהםרעיונות ומסרים לפרשת השבוע - הפטרות בראשית עמ' 132
יא ע"ב אין בין כהן המשוח בשמן המשחה למרובה בגדים וכו'עבודת ישראל (קמחי, תשפ) עמ' קי
יא ע"ב בעא מיניה רבי מרבי חייא כגון אני מהו בשעיר א"ל הרי צרתך בבבלאקים את יצחק עמ' תפד
יא. חטא עד שלא נתמנה ונתמנה אח"כ מביא קרבן הדיוטשיח חן פ' ויקרא דרוש א
יב ע"א כמין ב' טיפי מרגליות היו תלויין בזקנו של אהרןאורח לחיים (לונטשיץ, תשמח) עמ' מא
יב ע"א כשמן הטוב על הראש כו' כטל חרמון על דבר זה היה משה דואג ואמר שמא מעלתי בשמן המשחה יצאתה ב"ק וכו' ועדיין היה אהרן דואג כו' יב"ק ואמרה מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד וכו'קול אומר קרא ח"ג דרוש ח אות ג
יב ע"א משנגנז ארון נגנז שמן המשחה וצנצנת המן ומקלו של אהרן שקדיה ופרחיהעבודת ישראל (קמחי, תשפ) עמ' תק
יב ע"ב אין בין כהן משמש לכהן שעבר וכו'עבודת ישראל (קמחי, תשפ) עמ' רעו
יב ע"ב אין לי אלא שעבר מחמת קריועבודת ישראל (קמחי, תשפ) עמ' צו
יב ע"ב וכל עבודת יום הכפורים אינה כשרה אלא בועבודת ישראל (קמחי, תשפ) עמ' פח, קנו
יב. השתא דאמרת סימנא מילתא היא לעולם יהא רגיל למיחזי בריש שתא קרא ורוביא כרתי וסילקא ותמרישבילי פנחס (תשפא) עמ' רכז
יב. וכי יתביתו קמיה חזו לפומיהברך משה חנוכה עמ' קלב
יב. מה טל חרמון אין בו מעילה אף שמן המשחה שבזקן אהרןברך משה חנוכה עמ' קעז
יב. שבת אחים גם יחד זה משה ואהרן וכו'שבילי פנחס (תשפ) עמ' שה
יב: כל המקודש מחבירו קודם לחבירושעורים באורייתא ויקרא עמ' צא
יג ע"א ממזר ת"ח קודם לכהן ע"האבן ישראל (תשסז) עמ' קיט
יג ע"א סגן ומשוח מלחמה שהיו מהלכים בדרך ופגע בהם מת מצוה וכו'עבודת ישראל (קמחי, תשפ) עמ' צח
יג. האוכל ממה שאכל עכבר משכח תלמודוברך משה דברים עמ' קצה
יג. חכם שמת אין לו תמורהברך משה בראשית עמ' קס
יג. חכם שמת אין לו תמורהברך משה שמות עמ' קמב, קסא
יג. יקרה היא מפנינים מכה"ג שנכנס לפני ולפניםשיח חן פ' שופטים דרוש ב
יג. ממזר ת"ח קודם לכהן ע"הברך משה ויקרא עמ' קפד
יג: אחזי ליה בחלמא זילו פייסהושעורים באורייתא בראשית עמ' צט
יג: ה' דברים משכחים תלמודו האוכל ממה וכו'ברך משה בראשית עמ' רכג
יד. אביי ורבא ור' זירא הוו יתבי אמרי גמרי כל דאמר מילתא ולא מיפרך להוי רישאבגדי כהונה (פרחיא) דף מב ע"ג
יד. הכל צריכין למרי חיטיאברך משה במדבר עמ' רח
יד. רב יוסף סיני - צדקותו של יוסף רמוזה בקבלת התורה מסיני, כי א"א שלא לנקום אילולא הרוממות ו"ביטול היש" שקבלנו בסיני, וזו גם מעלת "סיני" יוסף הצדיק וגם של רב יוסף.אורי וישעי (יונגרייז) ענין עג
יד. רב יוסף סיני רבה עוקר הריםקול ברמ"א נשמע - מועדים ודרושים ופרקי אבות - שבועות אות יז
יד. רב יוסף סיני, ועדיף דהכל צריכין למרי חטיאברך משה פסח-שבועות עמ' רנו
יד. רש"י - סיני, מי ששנה משנה וברייתא סדורין לו כנתינתן מהר סיניברך משה פסח-שבועות עמ' רנו
פ"ג מ"חיחי ראובן (קרלנשטיין) שמות עמ' תקנב
פ"א מ"בהדרום כרך טז עמ' 5
פ"א מ"בזאת ליעקב במדבר עמ' קכח
פ"ג מ"אהדרום כרך כד עמ' 24מסכת זבחים

ללקט ביאורי אגדות על מסכת זבחים (עם טקסט מלא של המקורות)

ב ע"א01 כל הזבחים וכו' כשרים אלא שלא עלו לבעלים (ורש"י)לקוטי שיחות חי"ז עמ' 135
ב ע"א01 כל הזבחים שנזבחו שלא לשמןתאומי צביה עמ' רעט, רצד
ב ע"א01 כל הזבחים שנזבחו שלא לשמן וכו'כתב וחתם סופר - כתב סופר עמ' קו
ב ע"א01 כל הזבחים שנזבחו שלא לשמן וכו' חוץ מפסחתפארת צבי ויקרא עמ' קלח
ב ע"א01 כל הזבחים שנזבחו שלא לשמן כו' חוץ כו' רא"א אף האשםכתר שם טוב (תשסד) סי' שכ
ב ע"א01 כל הזבחים שנזבחו שלא לשמן כו' לא עלו לבעלים לשם חובה, ורש"יתורת מנחם חמ"ו עמ' 53
ב ע"א01 כל הזבחים שנזבחו שלא לשמן כשריםגור אריה ויקרא פ"ה הערה 92
ב ע"א01 כל הזבחים שנזבחו שלא לשמן כשריםלחמי תודה דף רד ע"ב
ב ע"א01 כל הזבחים שנזבחו שלא לשמן כשריםשער המלך (תשנז) עמ' רצו
ב ע"א01 כל הזבחים שנזבחו שלא לשמן כשריםתקנת השבין סי' י (עמ' 101)
ב ע"א01 כל הזבחים שנזבחו שלא לשמן כשרים אלא שלא עלו לבעלים לשם חובהאגרא דפרקא (תשסה) עמ' שי
ב ע"א01 כל הזבחים שנזבחו שלא לשמן כשרים אלא שלא עלו לבעלים לשם חובה+מי השלוח (תשסז) ח"ב דף רט
ב ע"א01 כל הזבחים שנזבחו שלא לשמן כשרים אלא שלא עלו לבעלים לשם חובהתורת מנחם חנ"ז עמ' 238
ב ע"א01 כל הזבחים שנזבחו שלא לשמן כשרים אלא שלא עלו לבעלים לשם חובה וכו'חיי שלמה עמ' רכ
ב ע"א01 כל הזבחים שנזבחו שלא לשמן כשרים וכו'בני אתה עמ' לו
ב ע"א01 כל הזבחים שנזבחו שלא לשמן כשרים וכו'חנן אלקים עמ' צה, יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' ריד, ריח, כג, מקראי קדש (תשנג) עמ' עא, צה, קי, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' לח, שמג, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' מ
ב ע"א01 כל הזבחים שנזבחו שלא לשמן כשרים חוץ מן הפסחחמודי צבי מועדים עמ' תקמז
ב ע"א01 כל הזבחים שנזבחו שלא לשמן כשרים חוץ מפסח וחטאתאור אברהם ויקרא עמ' כט, לח
ב ע"א01 משנהטוב ראיה
ב ע"א01 ענין הקדשים, והראשונה של כל סדר קדשיםתורת מנחם חנ"ז עמ' 233
ב ע"א01 שייכות המיוחדת של סדר קדשים לישראללקוטי שיחות חי"ז עמ' 138
ב ע"א02 מהזמן שראוי שיוקרב לקרבן נפסל בלא לשמהגור אריה שמות פי"ב הערה 116
ב ע"א02 עולה ששחטה שלא לשמהפרדס מרדכי עמ' ת
ב ע"א02 שלא לשמן וברש"יפרורים משלחן גבוה ח"ג שאלה סה
ב ע"א03 חוץ מן הפסח והחטאתלחמי תודה דף כב ע"ב
ב ע"א03 חוץ מן הפסח שנזבחו שלא לשמן שהן פסולין לגמריפקודת אלעזר (תשסד) עמ' קנה
ב ע"א03 פסח שנשחט שלא לשמו בזמנו דפסולערבי נחל (תשסד) עמ' תקכה
ב ע"א03 פסח ששחטו שלא לשמו פסולדרשות הצל"ח השלם עמ' תסא
ב ע"א03 שלא לשמו פוסל בפסחמשיב נפש (גינצלר, תשסה) עמ' קנג
ב ע"א04 חטאת שלא לשמה פסולהגור אריה ויקרא פ"ד אות י
ב ע"א07 שהחטאת מכפר על מעשהמשמרת איתמר (תשסז) עמ' שעג
ב ע"א10 שמעון אחי עזריה אומרודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' שלט
ב ע"א10 שמעון אחי עזריה אומרשערים מצוינים בראשית-שמות עמ' סד
ב ע"א10 שמעון אחי עזריה ורש"יכרם טוביה עמ' תכז
ב ע"א10 שמעון אחי עזריה ורש"ימשנת חיים דברים עמ' תקסב
ב ע"א10 שמעון אחי עזריהתבואת יקב (פרידמן) עמ' קסח
ב ע"א10 שמעון אחי עזריה ורש"יבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' תשסז, במדבר עמ' קיב, דברים עמ' תתקצד
ב ע"א10 שמעון אחי עזריה ורש"י ד"ה שמעוןמצווה ועושה ח"א עמ' תקמג, תקמד
ב ע"א17 למה לי למיתנא אלא שלא עלו ליתני ולא עלו לבעלים לשם חובהשל"ה (תשנז) תושבע"פ אות שיד
ב ע"א28 כאשר נדרת, נדבההכתב והקבלה דברים פכ"ג פסוק כד
ב ע"א רש"י ד"ה שמעוןדרשות מהר"ם בנעט עמ' מז
ב ע"א תוס' ד"ה כל הזבחים וכו'נחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' ו אות ה
ב ע"א תפארת ישראל יכין אות טו - עזריה הוא אביו דרבי אלעזר בן עזריהמצווה ועושה ח"א עמ' תקמג
ב ע"ב03 א"ל רבינא לרב פפא לא הוית גבן באורתא בתחומא וכו'כתנות אור עמ' שנז
ב ע"ב06 טעמא שלא לשמן הא סתמא עלו לבעליםיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' רכג, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' שה, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' ט
ב ע"ב06 כל הזבחים שנזבחו שלא לשמן כשרים אלא שלא עלו לבעלים לשום חובה, הא סתמא עלו נמי לבעלים וכו'אוצר המאמרים (תשס) עמ' קלג
ב ע"ב08 אם הוי סתמא לשמהחכמת התורה צו עמ' ח
ב ע"ב08 בדיני לשמה בגט וזבחיםערבי נחל (תשסד) עמ' תסא
ב ע"ב08 כל הקרבנות סתמן כלשמןנפש החיים (תשמג) עמ' 114
ב ע"ב08 סתמא כלשמה דמיאור אברהם - מסכת מגילה עמ' שפח
ב ע"ב08 סתמא לשמה קאידברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' צד
ב ע"ב08 סתמא לשמה קאיחקל יצחק (תשסג) עמ' עד
ב ע"ב08 סתמא נמי דלשמן דמיצדקת הצדיק סי' קסז
ב ע"ב08 סתמא נמי כלשמן דמידברי חיים על התורה (תשנט) עמ' שיד
ב ע"ב10 בגט צריך שיאמר בפירוש שעושה לשם גירושיןברכות אבי דף צא ע"ב
ב ע"ב10 סתמא שלא לשמהתורת החסידים הראשונים (תשמא) עמ' רעה
ב ע"ב10 סתמא שלא לשמה הויגנזי צדיקים (תשסב) עמ' ק
ב ע"ב10 קדשים סתמא לשמה קיימיןזכרון אליעזר עמ' קלו
ב ע"ב10 קדשים סתמן לשמן עומדיןפנים מסבירות עמ' שח
ב ע"ב21 לשמה הוא לפי ההתחלהמערכי לב (שוואב) מועדים ח"ב עמ' רה
ב ע"ב25 יוכיח סופו על תחילתותורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קג
ב ע"ב28 לשם ששה דברים הזבח נזבח לשם ניחוח וברש"י לנחת רוח להקב"ה שאמר ונעשה רצונואורות ונתיבות ח"ב שער ה פרק ג אות י
ב ע"ב28 לשם ששה דברים הזבח נשבחעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' יח
ב ע"ב28 צריכים מחשבה בשעת זביחה לשם זבחאגרא דכלה ח"ב עמ' קלג
ב ע"ב29 לשם השם, ובפי' רש"י להקב"ה שאמר ונעשה רצונודעת חכמה ומוסר ח"ג עמ' עח
ב ע"ב30 לשם ניחוח, לשם הנחת רוח הקב"ה - רש"יאור אברהם ברכות עמ' קמ
ב ע"ב30 צריך לכוון בשעת שחיטה לשם נחת רוח להקב"ה - רש"יאור אברהם - הגדה של פסח - קונטרס שואלין ודורשין עמ' תכ
ב ע"ב32 אתנו ב"ד דלא לימא לשמו דילמא אתי למימר שלא לשמו ובתוס'מאיר עיני חכמים מהדו"א ח"ג דף יד ע"א
ב ע"ב32 אתנו בית דין דלא לימא לשמו דלמא אתי למימר שלא לשמותפארת צבי ויקרא עמ' סב
ב ע"ב32 אתנו בית דין דלא לימא לשמו דלמא אתי למימר שלא לשמופרי צדיק תזריע אות ט
ב ע"ב תוס' ד"ה סתםמשנת חיים שמות עמ' שנב
ב ע"ב גרי"זפרורים משלחן גבוה ח"א שאלה טו
ג ע"א חטאת ששחטה לשם עולה פסולהקומץ המנחה (ר' צדוק) עמ' 2 (סי' ט), 3 (סי' י)
ג ע"א חטאת ששחטה לשם עולה פסולה וכו'קרבן מנחה (תשעד) עמ' שד
ג ע"א חטאת ששחטה לשם עולה פסולהאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' שצה
ג ע"א חטאת ששחטה לשם עולה פסולה שחטה לשם חולין כשרה כו' (ורש"י)תורת מנחם חלק לב עמ' 87
ג ע"א חטאת ששחטה לשם עולה פסולה לשם חולין כשירהאור חדש (הרטמן) פ"ג אות 38, פתיחה אות 403
ג ע"א חטאת ששחטה לשם חולין כשרהאור אברהם במדבר עמ' רה
ג ע"א חטאת ששחטה לשם חולין כשרהאור אברהם ויקרא עמ' לח
ג ע"א בת מינה מחריב בהחכמת התורה יתרו עמ' תצג
ג ע"א דמינה מחריב בה דלאו מינה לא מחריב בהאור חדש (הרטמן) פ"ה אות 574
ג ע"א דמינה מחריב בה דלאו מינה לא מחריב בהשפתי מנחם - שבת תשובה עמ' קד
ג ע"א תוס' ד"ה ואר"י א"ש אך צריך להניח מקוםכתנות אור עמ' שנז
ג ע"א תוס' ד"ה הכותבמאיר עיני חכמים מהדו"ב ח"א דף לא ע"ב
ג ע"א תוס' ד"ה הכותב תימה אמאי לא קתני בהך יתר על כן, דמכל הני קמייתא לא מצי למידק סתמא פסול, אלא מהך. ותירצו וכו'ערבי נחל (תשסד) עמ' תסב
ג ע"א תוס' ד"ה התם וכי תימא דהיכא דזה מוסיף על זה וזה על זה שייך שפיר למיתני הוסיף כו'ערבי נחל (תשסד) עמ' תנח
ג ע"א תוס' ד"ה כתב איך סלקא דעתך להוכיח מנמלך דין סתמא. ותירצו דס"ד כיון שנמלך, מסתמא תחלה כתב על דעת כך כשימלך יהא ראוי לגרש אחרתערבי נחל (תשסד) עמ' תסב
ג ע"ב09 ואין חולין מחללין קדשיםמשנת חיים ויקרא עמ' שפא
ג ע"ב10 אתא קרא ואפקיה מק"ואור אברהם ויקרא עמ' יח
ג ע"ב20 חטאת ששחטה על מי שמחויב חטאת פסולהאיש צעיר דף ה ע"ב
ג ע"ב20 נזבחו שלא לשמן בין שינוי קודש בין שינוי בעלים כשר חוץ מפסח וחטאתעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' שמג
ג ע"ב25 וכפר עליו - עליו ולא על חברו, חברו דומיה דידיהבאר הגולה (הרטמן) באר א הערה 83
ג ע"ב25 עליו ולא על חבירוגור אריה ויקרא פט"ז הערה 126
ד ע"א17 בזבח בעי שהזריקה תהיה לשמהגור אריה ויקרא פ"ה הערה 95
ד ע"א22 תאמר בהולכה שאפשר לבטלהגור אריה ויקרא פ"א הערה 277
ד ע"א23 והקריב הכל המזבחה ואמר מר זו הולכת אברים לכבש וכו'טוב ירושלים ויקרא פ"ה פסוק יג
ד ע"א24 זו הולכת איברים לכבשגור אריה ויקרא פ"א הערה 278
ד ע"א25 והקריבו זו קבלת הדם וכו'תורה בציון עמ' תצ
ד ע"א25 והקריבו בני אהרן הדם זו קבלהקרן פני משה ח"א עמ' כו
ד ע"א51 אין שינוי בעלים בקרבן ציבור - תוס'אור אברהם הלכות מגילה וחנוכה עמ' שב
ד ע"א51 אין שינוי בעלים בקרבן ציבוראור אברהם שמות עמ' קפח
ד ע"א51 אין שינוי בעלים בקרבן ציבור, שהכל בעליו - תוס'אור אברהם ברכות עמ' קנא
ד ע"א51 אם בקרבן צבור יש שייכות ליחיד ורש"י ותוס'לקוטי שיחות חל"ג עמ' 110
ד ע"א51 בדבר של ציבור אין בו שייכות ליחידס' ג' תמוז תשנד עמ' טו
ד ע"א51 מצינו בבאין לאחר מיתה שהן כשרין ואין מרציןאור אברהם - תשובה עמ' כג
ד ע"א51 שינוי בעלים לא שייך בקרבן ציבור - תוס'אור אברהם - הגדה של פסח - קונטרס שואלין ודורשין עמ' תנט
ד ע"א רש"י ד"ה וישנו - אין כפרה אלא בדםים שמחה עמ' רכג
ד ע"א תוס' ד"ה וישנן בציבורמשנת חיים במדבר עמ' יד, מכתב ד
ד ע"ב הרי עלי עולה כמאן דטעין אכתפיה דמיפנים יפות על תהלים עמ' תיד
ד ע"ב אשכחן שלמים שאר קדשים מנלן דבעינן לשמןאור אברהם ויקרא עמ' כט
ד ע"ב אימא היכא דשחטן שלא לשמה ליפסלואור אברהם ויקרא עמ' לא
ד ע"ב תוס' ד"ה שקוליםגור אריה ויקרא פ"א הערה 157
ד ע"ב תוס' ד"ה מחשבה בעלמא וכו'נחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' ו אות ה
ה ע"א03 רמי ר"ל על מעוהי בי מדרשאמנחת יצחק ויקרא-דברים עמ' רלג
ה ע"א03 רמי ריש לקיש ע"ג מעוהי בבי מדרשא ומקשי וכו' רש"ידבר טוב (רוזנברג) עמ' שעג
ה ע"א03 רמי ריש לקיש על מעוהי בי מדרשא ומקשי וכו' אלא אמר ריש לקיש אפתח אנא פתחא לנפשאי וכו'אגרא דפרקא (תשסה) עמ' שז
ה ע"א04 אם כשרים ירצו ואם אין מרצין למה הן באיןאור אברהם - הגדה של פסח - קונטרס שואלין ודורשין עמ' תמ
ה ע"א04 אם כשרין ירצו ואם אינם מרצין למה הן באיןאור אברהם ויקרא עמ' לא
ה ע"א12 זהו שאומרים עליו אדם גדול הואאור הישר בראשית דף סח ע"ב
ה ע"א23 אותה לשמה כשירה שלא לשמה פסולהמאיר עיני חכמים מהדו"א ח"ג דף טו ע"א
ה ע"א23 חטאת שלא לשמה פסולהאור אברהם ויקרא עמ' לז
ה ע"א28 ומה עולה שאינה מכפרת אינה מרצהלב דוד (תשסט) עמ' יט
ה ע"א30 מה לעולה שכן כלילגור אריה ויקרא פ"א הערה 252
ה ע"א שטמ"ק - דלמצוה בעלמא נינהו לענין כשרותלקוטי שיחות חל"ב עמ' 183
ה ע"ב14 קשיא ליה לר"ל אשם דלא אתי לאחר מיתה וכו'אור אברהם - הגדה של פסח - קונטרס שואלין ודורשין עמ' תמא
ה ע"ב15 אשם שמתו בעליו למיתה אזילפנים מסבירות עמ' קפט
ה ע"ב21 אין "לשמו" מעכב בהקטרת אימוריןבאר הגולה (הרטמן) באר ג הערה 144
ה ע"ב22 הוא עצמו לא הוקטרו אימורין כשרגור אריה ויקרא פ"ד הערה 53
ה ע"ב22 הקטרת אימורין אינה מעכבתגור אריה ויקרא פ"ו הערה 211
ה ע"ב36 יורשיה נמי מיכפרמשנת חיים ויקרא עמ' סג
ה ע"ב37 הניח מנחה לשני בניו הרי אלו מביאין אותהעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' יד
ה ע"ב40 הניח בהמה לשני בניו אין ממירין בהמים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' כז
ה ע"ב40 הניח בהמה לשני בניו ומתמנחת מרדכי עמ' רנ
ה ע"ב רש"י ד"ה מאןתקנת השבין סי' יג (עמ' 120)
ה ע"ב רש"י ד"ה מיעוטגור אריה ויקרא פ"ד אות כא
ה ע"ב רש"י ד"ה שכןמשנת חיים ויקרא עמ' סג
ה ע"ב רש"י ואין כפרה אלא ברםגור אריה ויקרא פ"ה הערה 93
ה ע"ב רשב"א - דוקא מזבח הפנימי מקטירין קטורת במקומואור אברהם שמות עמ' רמז
ו ע"א06 ואם גאל יגאל לרבות את היורשיןעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' רסא, רסד
ו ע"א15 זה מקיבעא וזה מקופיאחכמת התורה תולדות עמ' ס
ו ע"א15 כפרה מקופיאמנחת מרדכי עמ' רנ
ו ע"א15 מקופיא מכפראמשנת חיים ויקרא עמ' מב
ו ע"א24 איבעיא להו אעשה דלאחר הפרשה מכפרא או לא מכפראלחמי תודה דף רב ע"א
ו ע"א24 אעשה דלאחר הפרשה כו'משנת חיים ויקרא עמ' מג, קנד
ו ע"א24 אעשה דלאחר הפרשה מכפרא או לא מכפראאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' סב
ו ע"א24 עולה מכפר על עשה דלאחר הפרשהרנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' יג
ו ע"א24 קרבנות אי מכפרין אעשה לאחר הפרשהאבן ישראל על התורה (תשסב) עמ' קמא
ו ע"א29 חטאת על כל חטא בעי לאיתויי עולה מכפרת על כמה מ"עלקוטי שיחות חל"ב עמ' 8
ו ע"א31 דאי איכא כמה עשה גביה מכפרא וברש"ירנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' יג
ו ע"א33 וכי סמיכה מכפרת והלא כו'משנת חיים ויקרא עמ' מג
ו ע"א34 אין כפרה אלא בדםגור אריה שמות פכ"ג הערה 82, ויקרא פ"א הערה 328, פ"ד הערה 52, פ"ו הערה 211, פט"ז הערה 97, דברים פ"ה הערה 15
ו ע"א34 אין כפרה אלא בדםנצח ישראל (הרטמן) עמ' קעג הערה 102
ו ע"א36 שאם עשאה לסמיכה שיירי מצוהמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשמב) ח"א עמ' עו
ו ע"א36 שאם עשאה לסמיכה שירי מצוה מעלה עליו הכתוב כאילו לא כיפרתפארת צבי ויקרא עמ' ל
ו ע"א37 כאילו לא כיפרמשנת חיים בראשית עמ' תכא
ו ע"א37 כאילו לא כיפר וכיפרמשנת חיים במדבר עמ' קעט
ו ע"א37 כאילו לא כיפר וכיפרמשנת חיים ויקרא עמ' מא
ו ע"א37 כיפר וכו' לא כיפרלקוטי שיחות חכ"ז עמ' 14
ו ע"א37 לא כיפר עכ"ז כיפר ואיפכאבנין שאול עמ' ז
ו ע"א38 לא סמך כשר בדיעבדברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' נ
ו ע"א45 אימא כיפר גברא וכו'משנת חיים ויקרא עמ' מט, רפו
ו ע"א תוס' ד"ה והלאמשנת חיים ויקרא עמ' רלד
ו ע"א תוס' ד"ה מקופיאמים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' כז
ו ע"א תוס' ד"ה מקופיאשביתת שבת סי' ב (עמ' 71)
ו ע"ב11 כבשי עצרת למה וכו'עיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תקס
ו ע"ב13 שעירי עצרת וכו' שני למה קרב על טומאה שאירעה בין זל"ז, אמור מעתה ראויין היו ישראל להקריב קרבנותיהן בכל עת ובכל שעהדעת תורה דברים ח"א עמ' רמז
ו ע"ב13 שעירי עצרת למה הם באים על טומאת מקדש וקדשיודרשות שבט הלוי ח"א עמ' קצג
ו ע"ב15 על טומאה שאירעה בין זה לזהלקט אמרי קודש - מועדים עמ' קעג, קעד
ו ע"ב15 על טומאה שאירעה בין זה לזהמשנת חיים במדבר עמ' תקכח
ו ע"ב16 ראויין היו ישראל להקריב קרבנותיהן בכל עת ובכל שעה אלא שחיסך הכתובדעת חכמה ומוסר ח"א עמ' קנד
ו ע"ב16 ראוים היו ישראל להקריב קורבנותיהם כל שעהגור אריה ויקרא פט"ז אות יח
ו ע"ב17 בכל עת ובכל שעהדרך ה' (באום) ח"ד פ"ד הערה 31
ו ע"ב23 לב ב"ד מתנה עליהם (ורש"י)תורת מנחם חל"ו עמ' 48
ו ע"ב25 קרבנות צבור סכין מושכתן למה שהןחכמת התורה תולדות עמ' תריט
ו ע"ב26 סכין מושכתן למה שהןדמשק אליעזר (רלב"ג) שמות פרק לד פסוק א בהערה
ו ע"ב רש"י ד"ה לא כיפר וכו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' צח
ו ע"ב רש"י ד"ה קרבנות צבורמשנת חיים ויקרא עמ' לא
ז ע"א10 תודה לשם תודהמשנת חיים שמות עמ' קנח
ז ע"א36 וכפר עליו ולא על חבירויוסף לקח כרך ב ח"א עמ' לד
ז ע"א36 עליו ולא על חבירוישמח חיים (תשסה) מע' ע אות מה
ז ע"א38 אמר רבא חטאת ששחטה על מי שאינו חייב כלום פסולהכתנות אור עמ' עו
ז ע"א38 אמר רבא חטאת ששחטה על מי שאינו מחוייב כלום פסולהשמן הטוב (תשסב) - צפחת השמן אות ו
ז ע"א38 חטאת ששחטה על מי שאינו מחויב כלום פסולהאיש צעיר דף ה ע"ב
ז ע"א39 אין אדם בישראל שאינו מחוייב בעשהשמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' קמה
ז ע"א39 אין לך אדם מישראל שאינו חייב בעשהכתנות אור עמ' שנד
ז ע"א39 אין לך אדם מישראל שאינו חייב עבור עשהימלא פי תהלתך ח"א (תשסג) עמ' ק
ז ע"א39 אין לך אדם שאינו חייב עשהערבי נחל (תשסד) עמ' תמח
ז ע"א39 אין לך אדם שאינו מחויב עשהעמק יהושע (שפירא, תרפה) דרוש ה עמ' יט
ז ע"א39 אין לך אדם בישראל שאינו מחוייב עשהלחמי תודה דף קלא ע"א, קפב ע"ב, רכד ע"א
ז ע"א39 ליכא חד מישראל דלא מחוייב עשהברכות אבי דף נב ע"ב
ז ע"א39 שאין אדם שאינו מחוייב עשהילקוט הגרשוני ח"ב
ז ע"א41 החטאת מכפרת על מצות עשה ול"תמקראי קדש (תשנג) עמ' שמב
ז ע"א41 חטאת מכפרת על חייבי עשה מק"ותקנת השבין סי' טו (עמ' 135)
ז ע"א41 חטאת מכפרת על חייבי עשה מקל וחומראיש צעיר דף ה ע"ב
ז ע"א41 חטאת מכפרת על חייבי עשה, ותוס' ד"ה עלרנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' יד
ז ע"א41 חטאת מכפרת על לא תעשהאור לשמים (תשסג) עמ' קעט
ז ע"א רש"י - ארבעה צריכין להודותאור אברהם ברכות עמ' דש
ז ע"ב01 מקיבעא לא מכפרא מקופיא מכפרא וכו'דברי חיים על התורה (תשנט) עמ' קלז
ז ע"ב14 עולה מכפרת אעשהאור אברהם - תשובה עמ' קה
ז ע"ב14 עולה מכפרת על חייבי עשהפנים מסבירות עמ' רכח
ז ע"ב14 עולה מכפרת על חייבי עשהפנים יפות על תהלים עמ' רסז
ז ע"ב14 עולה מכפרת על מי שעבר על מצות עשה אחרי התשובהשערי תשובה שער ד אות ו
ז ע"ב14 עולה מכפרת על עשהאבן ישראל (פישר) אגדה ח"א עמ' צז
ז ע"ב15 אי דלא עבד תשובה זבח רשעים תועבהברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' נ
ז ע"ב15 אי דליכא תשובה זבח רשעים תועבהאור אברהם - תשובה עמ' ד
ז ע"ב15 אי דליכא תשובה זבח רשעים תועבהבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' רנז, דברים עמ' שנא, שפט, תעג
ז ע"ב15 אי דליכא תשובה זבח רשעים תועבהלקוטי שיחות ח"ו עמ' 328
ז ע"ב15 אי דליכא תשובה זבח רשעים תועבהפוקד עקרים סי' ד (עמ' 18)
ז ע"ב15 אי דליכא תשובה זבח רשעים תועבהפרי צדיק צו אות ג
ז ע"ב15 אי ליכא תשובה זבח רשעים תועבהתפארת משה עמ' קה
ז ע"ב15 אי מביא קרבן בלי תשובהחקל יצחק (תשסג) עמ' שנג
ז ע"ב15 אמר רבא עולה דורון הוא וכו'מרפא לשון עמ' קמא
ז ע"ב15 אמר רבא עולה דורון הוא ה"ד אי דליכא תשובה וכו'כתנות אור עמ' שנד
ז ע"ב15 האי עולה דורון הוא וכו'חלק יעקב (קנטור) דרוש טז
ז ע"ב15 האי עשה ה"ד אי לא עבד תשובה וכו'תורת מנחם ח"ב עמ' 254
ז ע"ב15 העולה נידונת כדורוןגור אריה ויקרא פ"ט הערה 99
ז ע"ב15 ואמר רבא עולה דורון הוא וכו'וענפיה ארזי אל (תשסו) על התורה ח"ב עמ' יא, כג
ז ע"ב15 ואמר רבא עולה דורון היא וכו'לב דוד (תשסט) עמ' יט
ז ע"ב15 ואמר רבא עולה דורון היא היכי דמי אי דליכא תשובה, זבח רשעים תועבה וכו'של"ה (תשנז) - מס' יומא אות נג
ז ע"ב15 עולה בעי תשובה, דאי ליכא תשובה זבח רשעים תועבהרנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תקפח
ז ע"ב15 עולה דורוןברכת מועדיך לחיים ח"ב דף ח ע"ב [כח ע"ב ד"ה והאמת]
ז ע"ב15 עולה דורון הואאבן ישפה עמ' 1
ז ע"ב15 עולה דורון היאאגרות ר' יצחק אלחנן עמ' קפז, קצ
ז ע"ב15 עולה דורון היאאוצרות חיים - בהמ"ק עמ' רכ
ז ע"ב15 עולה דורון היאאור אברהם - מסכת מגילה עמ' ס
ז ע"ב15 עולה דורון היאאור אברהם - תשובה - קונטרס אהבת איתן והוספות חדשות עמ' מז
ז ע"ב15 עולה דורון היאאור אברהם - תשובה עמ' ה
ז ע"ב15 עולה דורון היאאור אברהם ברכות עמ' רלח
ז ע"ב15 עולה דורון היאאור אברהם ויקרא עמ' מב
ז ע"ב15 עולה דורון היאדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' קלג
ז ע"ב15 עולה דורון היאהקשורים ליעקב (תשסא) עמ' מא
ז ע"ב15 עולה דורון היאודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תרנא
ז ע"ב15 עולה דורון היאודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תקסא
ז ע"ב15 עולה דורון היאישמח חיים (תשסה) מע' י אות סג
ז ע"ב15 עולה דורון היאכללי המצות (צפת תשנב) עמ' 102
ז ע"ב15 עולה דורון היאקומץ המנחה (צונץ) דרוש כד אות ג
ז ע"ב15 עולה דורון היאתקנת השבין סי' יב (עמ' 117, 120), *יד (עמ' 122-123), שביתת שבת סי' ב (עמ' 71)
ז ע"ב15 עולה דורון היא וכו'דברי ברוך ח"ב סי' מח אות ה
ז ע"ב15 עולה דורון היא ולא מכפרה מקופיא מכפרה מקיבעא לא מכפרהאיש צעיר דף ו ע"א
ז ע"ב15 עולה דורון היא כו'פרדס המלך (תשסט) אות שפד
ז ע"ב15 עולה דורון היאפרי צדיק נח אות ב, צו אות ג, שמיני אות ד
ז ע"ב15 עולה דורון היא... 'זבח רשעים תועבה'שיחות הרב צבי יהודה שמות עמ' 122
ז ע"ב15 עולה הבאה עם חטאת לאו לכפרהפרדס מרדכי עמ' תח
ז ע"ב15 עולה הוי דורוןחכמת התורה תצוה עמ' רמה
ז ע"ב15 עולה הוי דורוןנתיבות יצחק - ירח האיתנים עמ' רנו
ז ע"ב15 עולה היא דורוןפנים יפות על תהלים עמ' קצו
ז ע"ב16 זבח רשעים תועבהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' שלב
ז ע"ב16 מי שיש בידו ביטול עשה ולא שב וקרינן ביה זבח רשעים תועבהפרורים משלחן גבוה ח"ה שאלה עב
ז ע"ב16 קרבן המובא ללא תשובה של בעליו הוא תועבה לפני ה'גור אריה דברים פ"י הערה 50
ז ע"ב17 עבר על מ"ע ושב מוחלין לוזכרון דברים (תשנט) עמ' קו
ז ע"ב20 א"ר שמעון חטאת למה באה למה באה לכפר אלא למה באה לפני עולה לפרקליט שנכנס, ריצה פרקליט נכנס דורון אחריושל"ה (תשנז) - מס' יומא אות מ בהגה"ה
ז ע"ב21 חטאת וכו' למה באה לפני עולה לפרקליט שנכנס לרצות ריצה פרקליט נכנס דורון אחריודרך ה' (באום) ח"ד פ"ו אות צב
ז ע"ב21 חטאת וכו' למה באה לפני עולה לפרקליט שנכנס, ריצה פרקליט נכנס דורון אחריואוצרות חיים - בהמ"ק עמ' רכא
ז ע"ב21 חטאת למה באה וכו' פרקליט שנכנס וכו'לקוטי שיחות חל"ב עמ' 8
ז ע"ב21 חטאת למה באה כו' לפני עולה לפרקליט שנכנס לרצות ריצה פרקליט ונכנס דורון אחריותורת מנחם חנ"ה עמ' 153, 353
ז ע"ב21 חטאת למה באה... לפני עולה... ריצה פרקליט נכנס דורוןבאר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' סח, במדבר עמ' שמ
ז ע"ב22 חטאת ועולה כמו פרקליט ודורוןעטרת ישראל (באהפאלי) עמ' צו
ז ע"ב22 חטאת למה באה לפני עולהבי חייא ח"ב עמ' לד
ז ע"ב22 חטאת למה באה לפני עולהגור אריה שמות פכ"ט הערה 25
ז ע"ב22 חטאת למה באה לפני עולה למה הדבר דומה לפרקליט שנכנס ריצה פרקליט נכנס דורוןלקט אמרי קודש - ויקרא עמ' כח, מב
ז ע"ב22 חטאת קודם לעולה משל לפרקליט שנכנס הדורון אחריוחכמת התורה צו עמ' קט
ז ע"ב22 חטאת קודמתחכמת התורה וישלח עמ' שלו
ז ע"ב22 חטאת קודמת לעולההקשורים ליעקב (תשסא) עמ' קמא
ז ע"ב22 חטאת קודמת לעולהחכמת התורה פקודי עמ' כג
ז ע"ב22 חטאת קודמת לעולה משל לפרקליט שנכנס ריצה פרקליט נכנס דורון אחריותפארת צבי ויקרא עמ' ריז
ז ע"ב22 חטאת קודמת לעולה ריצה פרקליט נכנס דורוןנועם הברכה עמ' צט
ז ע"ב22 לכך חטאת קדמהחכמת התורה שמיני עמ' קפד
ז ע"ב22 למה באה לפני עולה לפרקליט שנכנס וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' תרסט
ז ע"ב22 למה באה לפני עולה לפרקליט שנכנס וכו'ברית שלום (תעח) דף סו ע"א, קד ע"ד, קה ע"א
ז ע"ב22 למה באה לפני עולה לפרקליט שנכנס ריצה פרקליט נכנס דורון אחריודברי חיים על התורה (תשנט) עמ' קג
ז ע"ב22 למה חטאת באה לפני עלה וכו'אור אברהם - תשובה עמ' רלב, שסז, שצד
ז ע"ב22 למה חטאת קודמת לעולה משל לפרקליט שנכנס למלך וכו'כתנות אור עמ' שנג
ז ע"ב22 משל לפרקליט ריצה נכנס דורון אחריושמן הטוב (תשסב) - דברי תורה אות מב
ז ע"ב22 משל לפרקליט שנכנס הדורון אחריוחכמת התורה שמיני עמ' קיט, קפד
ז ע"ב22 משל לפרקליט שנכנס תחילהקהלת יעקב פורים עמ' יד
ז ע"ב23 יצא פרקליט נכנס דורוןכללי המצות (צפת תשנב) עמ' 178
ז ע"ב23 כפרקליט שנכנס וכו'לקוטי שיחות חל"ד עמ' 64
ז ע"ב23 ריצה פרקליט נכנס דורוןילקוט הגרשוני ח"ב
ז ע"ב23 ריצה פרקליטמשנת חיים שמות עמ' שה
ז ע"ב23 ריצה פרקליט נכנס דורוןעיוני רש"י במדבר עמ' רל, רלב
ז ע"ב23 ריצה פרקליט נכנס דורוןמשנת חיים במדבר עמ' קעד, רנט, תקכח
ז ע"ב23 ריצה פרקליט נכנס דורון אחריובאר שרים במדבר פ' הקדמה
ז ע"ב23 ריצה פרקליט נכנס דורון אחריודברי שמואל (תשנח) עמ' קצב
ז ע"ב23 ריצה פרקליט, ותוס' ד"ה ריצהראה חיים ח"ב דף יט ע"ג [סה ע"ב ד"ה ואם]
ז ע"ב26 אשכחן שינוי קודש וכו'חלק יעקב (קנטור) דרוש יב
ז ע"ב42 זבח פסח בהוייתו יהאיוסף לקח כרך א ח"א עמ' רטו
ז ע"ב רש"י - זבח רשעים, פסוק הוא במשליפרדס המלך (תשסט) אות שפד
ז ע"ב רש"י ד"ה עולה - אחר שכפרה התשובה וכו' כאדם שסרח במלך כו'לקוטי שיחות חל"ב עמ' 8
ז ע"ב רש"י מליץ טובגור אריה במדבר פט"ו הערה 71
ז ע"ב רש"י מן הצאן ומן הבקר היינו שלמיםגור אריה שמות פ"כ הערה 228
ז ע"ב תוס' ד"ה ריצהמשנת חיים במדבר עמ' קעה
ח ע"א שנה עליו הכתוב לעכבאור אברהם - תשובה עמ' תיז
ח ע"א שנה עליו הכתוב לעכבאור אברהם שמות עמ' רלח
ח ע"א שיהיו כל עשיותיו לשם חטאתגור אריה ויקרא פ"ד הערה 41
ח ע"א מנחתם ונסכיהם אפילו בלילה וכו'תורת מנחם ח"ז עמ' 50
ח ע"ב פסח בזמנו ולשמו כשר שלא לשמו פסול וכו' ואימא שחטיה לשם עולה וכו'מים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' כב-כג
ט ע"א10 שחטיה לשם מעשר ליהוי מעשר וכו' ולמילקא עליה בלא יגאל ובתוס'מאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף כה ע"א
ט ע"א16 אי נמי דליתביה לכהניםמשנת חיים במדבר עמ' שיח
ט ע"א22 ואימא שחטיה לשם תודה וכו'מים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' כג
ט ע"א24 מי איכא מידי דפסח גופיה לא בעי לחם ומותרו בעי לחםמים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' כג
ט ע"א58 איתא ג' קראי למותר הפסחכנסת יחזקאל (פאנעט) דרושים עמ' ריט
ט ע"א58 תלתא קראי כתיבי וכו' וברש"יתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' שמג
ט ע"א רש"י - זריקת הדם הוי אכילת מזבחאור אברהם - מסכת מגילה עמ' שמב
ט ע"א רש"י - זריקת הדם הוי אכילת מזבחאור אברהם ברכות עמ' רלח, רסד
ט ע"א תוס' ד"ה ושלמיםמשנת חיים ויקרא עמ' קפו
ט ע"ב09 רב משמיה דמבוגקסת הסופר (תשעו) עמ' שפג {כדרלעומר נקרא כדר מבוג - שם עמ' שפב}
ט ע"ב11 תורה אחת לכל החטאות וכו'טוב ירושלים ויקרא פ"ו פסוק ב
ט ע"ב22 וזאת תורת המנחה תורה אחת לכל המנחותתפארת צבי ויקרא עמ' סב
ט ע"ב26 אין כפרה למתיםפנים מסבירות עמ' קפט, תלט
ט ע"ב35 עיקר חטאת נקט, וברש"יבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' רלז, שמות עמ' תתקט, ויקרא עמ' שב
ט ע"ב36 חטאת חלב ששחטה לשם חטאת דם כשרהאור אברהם ויקרא עמ' מא
ט ע"ב39 חטאת חלב וכו' כולהו לפסולאלקוטי שיחות חל"ב עמ' 7
י ע"א תוס' ד"ה מקוםבנין אפרים עמ' קעד [הלכה]
י ע"ב א"ל ר"א הרי הוא אומר כחטאת כאשם וכו'כתר שם טוב (תשסד) סי' שכ
י ע"ב אין דם האשם נזרק אלא למטה מחוט הסיקראגור אריה ויקרא פי"ד הערה 111
י ע"ב זריקת דם בעולה היא למטה מחוט הסיקראגור אריה ויקרא פ"א הערה 301
י ע"ב תוס' ד"ה הרי הוא אומרמשפט כהן, רנד
יא ע"א מה לעולה שכן אינה מכפרתלב דוד (תשסט) עמ' יט
יא ע"ב29 הכא עיקר התם אגב גררא נסבהפרדס מרדכי עמ' תכה
יא ע"ב29 הפסח שנשחט בי"ד בבוקרגור אריה שמות פי"ב הערה 115
יא ע"ב29 הפסח ששחטו בי"ד שחרית שלא לשמו וכו' בן בתירא פוסל אז בין אם נשחט לשמו בין אם נשחט שלא לשמוערבי נחל (תשסד) עמ' תקכה
יא ע"ב29 הפסח ששחטו שחרית בארבעה עשר וכו' כאילו נשחט בין הערביםלקוטי שיחות חט"ז עמ' 217
יא ע"ב29 הפסח ששחטו שחרית בי"ד שלא לשמו וכו'צמח צדקה עה"ת עמ' קצב
יא ע"ב29 הפסח ששחטו שחרית בי"ד שלא לשמו וכו' בן בתירא פוסליוסף לקח כרך א ח"א עמ' רטו, יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קצט, יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' רכ, רל, יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' עב, מקראי קדש (תשנג) עמ' תלח, תסז
יא ע"ב29 שחיטת הפסח ביום י"דאור אברהם ויקרא עמ' צו
יא ע"ב31 אמר שמעון בן עזאינחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' ג אות ג
יא ע"ב31 אמר שמעון בן עזאי מקובל אני מפי שבעים ושנים זקן וכו'תורת אביגדור ח"ד עמ' רצה
יא ע"ב32 ביום שהושיבו את ראב"עמה שהיה הוא שיהיה עמ' קז
יא ע"ב32 מקובל אני מפי שבעים ושנים זקן ביום שהושיבו את ר' אלעזר בן עזריה בישיבהכוזרי מאמר ג סי' סה
יא ע"ב36 בן בתירא מכשיר פסח ששחטו י"ד שחריתשני המאורות (תשסח) עמ' מג
יא ע"ב36 מכשיר היה בן בתירא בפסח שנשחט קודם התמידערבי נחל (תשסד) עמ' תתרצט
יא ע"ב36 מכשיר היה בן בתירא בפסח ששחטו בי"ד שחרית דכוליה יומא זימנא הואמים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' כ, כג
יא ע"ב36 מכשיר היה בן בתירא בפסח ששחטו שחרית בארבעה עשר לשמו וכו'לחמי תודה דף פג ע"ב, קפג ע"ב
יא ע"ב42 את הכבש אחד תעשה בבקר וכו' אחד בבוקר ולא שנים בבוקר, ותוס' - דבעלמא דרשינן אחד מיוחד שבעדרודרושים ואגדות חתם סופר עמ' קכז
יא ע"ב42 מדכתיב את הכבשמשנת חיים שמות עמ' רצו
יא ע"ב46 אין לך עבודה כשרה מערב עד בקר אלא זואור אברהם הלכות מגילה וחנוכה עמ' רפג
יב ע"א14 אר"י פוסל הי' בן בתירה בפסח ששחטו בי"ד שחרית בין לשמו ובין של"ל וכו'כנסת יחזקאל (פאנעט) דרושים עמ' רכ
יב ע"א14 לר"י אף בן בתירה לא מכשיר פסח ששחטו בשחריתגור אריה שמות פי"ב אות יד
יב ע"א15 פסח ששחטו בשחרית בארבעה עשר פסוללחמי תודה דף ל ע"ב
יב ע"א15 שיטת בן בתירא בקרבן פסחאור אברהם שמות עמ' ע
יב ע"א17 מגדף בה רב אבהושני המאורות (תשסח) עמ' קכ
יב ע"א17 פסח כשר היכי משכח"ל וכו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' שמג, שמד
יב ע"א21 לבן בתירא אינו רשאי להקדיש קרבן פסח רק ביום י"דמגיד דבריו ליעקב (מביאלה, תשסד) עמ' קמג
יב ע"א22 אין מחוסר זמן לבו ביוםתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' ע
יב ע"א23 לילה אינו מחוסר זמןתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' ד
יב ע"א24 ליל שמיני נכנס לדיר להתעשריוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קסח
יב ע"א25 כתיב והי' שבעת ימים תחת אמו הא לילה חזי כו' לילה לקדושה ויום להרצאה, ורש"יתורת מנחם חנ"א עמ' 126
יב ע"א25 רבי אפטוריקיתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' קצו
יב ע"א28 יום להרצאה לילה לקדושהיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' צו
יב ע"א28 לילה לקדושהמשנת חיים ויקרא עמ' רצב
יב ע"א28 לילה לקדושה יום להרצאהאור אברהם ויקרא עמ' קעו
יב ע"א28 לילה לקדושה יום להרצאהאור אברהם שמות עמ' עח
יב ע"א28 לילה לקדושה יום להרצאהמשנת חיים במדבר עמ' שנה
יב ע"א30 בע"ח נדחיןאיש מבין ח"א דף קח ע"ד
יב ע"א31 בהמה של שני שותפין הקדיש חציה וחזר ולקח חציהחיי נפש ח"ג עמ' רפח
יב ע"א תוס' ד"ה אי דאפרשי' - מותר פסח נקרב שלמיםמגיד דבריו ליעקב (מביאלה, תשסד) עמ' קמה
יב ע"א תוס' ד"ה הג"הפרורים משלחן גבוה ח"ד שאלה נב
יב ע"א תוס' ד"ה יוםמשנת חיים ויקרא עמ' רעד
יב ע"א תוס' ד"ה יוםתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' קצט
יב ע"א תוס' ד"ה לילהתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' קצט
יב ע"א תוס' ד"ה שמע מינה דחיה בידים דגרע מסתם דחיהערבי נחל (תשסד) עמ' תתשנג
יב ע"א שטמ"ק אות לאמשנת חיים במדבר עמ' שנט
יב ע"ב01 אמר עולא אר"י אכל חלב והפריש קרבן ותוס' בדל"ד ורש"יאיש אמונים דף יד ע"ד
יב ע"ב01 דיחוי בדמיםוענפיה ארזי אל (תשסג) עמ' מח-נו
יב ע"ב02 אכל חלב והפריש קרבן והמיר דת וחזר בו הואיל ונדחה ידחה וכו'חמודי צבי במדבר-דברים עמ' תנט
יב ע"ב02 אכל חלב והפריש קרבן והמיר וחזר בו כיון דאדחי אדחיאיש אמונים דף לד ע"ב
יב ע"ב02 הפריש קרבן והמיר דתפנים מסבירות עמ' של
יב ע"ב02 מומר לע"ז שהפריש קרבן וכו'יציב פתגם - פסח עמ' ב
יב ע"ב03 הואיל ונדחה ידחהצמח צדקה עה"ת עמ' קצד
יב ע"ב09 מהו דתימא התם אין בידו לתקןמקראי קדש (תשנג) עמ' ריט
יב ע"ב14 ההוא סבאמצווה ועושה ח"א עמ' תקנד
יב ע"ב18 למה למיתני שבעים ושתים דכולהו בחדא שיטתאדובר צדק עמ' 69
יב ע"ב30 פסח לא מכפרבאר שרים במדבר פ' בהעלותך דרוש ו אות ב עמ' קנב, באר שרים ח"ה סי' נה אות ה {בשם גבורות שמונים, בסופו}
יב ע"ב תוס' - אי אכל חלב והפריש קרבןחקל יצחק (תשסג) עמ' תכב
יב ע"ב תוס' - לרבי יוחנן דס"ל בע"ח נדחין אף בדיחוי מעיקרא אמאי לא יליף ממחוסר זמן דהוי דיחוי מעיקראקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' קסט
יב ע"ב תוס' ד"ה בן עזאידגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' צ
יב ע"ב תוס' ד"ה וש"מ, מחוסר זמן לא הוי דיחוי וכו'שפע חיים ח"ו עמ' סט
יג ע"א05 לא אמרה אלא לחדדתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' קלו
יג ע"א06 שחיטה קבלה הולכה זריקהגור אריה ויקרא פ"א הערה 316
יג ע"א07 ד' עבודות הדם מעכבותגור אריה דברים פ"ח הערה 15
יג ע"א07 ד' עבודות הקרבן, רש"י ובתוס'קרן פני משה ח"א עמ' קי
יג ע"א07 הולכת וזריקת הדם ע"ג המזבח וכו'תורת מנחם חנ"ג עמ' 49, 234
יג ע"א07 והלך וכו' שלא לשמן וכו' פסולים וכו' ר"ש מכשיר וכו' ר"א אומר המהלך במקום שהוא צריך וכו'לקוטי שיחות חי"ז עמ' 188
יג ע"א11 הזבח נפסל בארבעה דברים וכו' ר"א אומר המהלך במקום שהוא צריך להלך מחשבה פוסלת במקום שאי"צ להלך אין מחשבה פוסלתתורת מנחם חמ"ט עמ' 139
יג ע"א11 הזבח נפסל בד' דבריםאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' קצח
יג ע"א11 זבח נפסל בארבעה דברים בשחיטה בקבלה בהילוך ובזריקהעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' פו
יג ע"א11 שהזבח נפסל וכו' ובהילוךלקוטי שיחות ח"י עמ' 116, חי"ד עמ' 39
יג ע"א15 שוחט בצד מזבח וזורקבנין שאול עמ' רג
יג ע"א15 שוחט בצד מזבח וזורקגור אריה ויקרא פ"א הערה 277
יג ע"א16 המהלך במקום שהוא צריך להלךדבש השדה עמ' יז
יג ע"א19 והקריבו זו קבלת הדם וכו'אור אברהם - תשובה עמ' תיט
יג ע"א19 והקריבו זו קבלת הדם, וברש"י שםעיוני רש"י במדבר עמ' תקיא, תקיב
יג ע"א19 והתניא והקריבו זו קבלת הדם וכו'טוב ירושלים ויקרא פ"ה פסוק יג
יג ע"א21 בני אהרן הכהנים שתהא בכהן כשר ובכלי שרתאמרי נועם (מועדים) תשובה יח [מבן המחבר]
יג ע"א22 אמר ר"ע מנין לקבלה שלא תהא אלא בכהן כשרעיוני רש"י במדבר עמ' תקיג
יג ע"א22 בגדי כהונה נקראים כלי שרתאור חדש (הרטמן) פ"א אות 428
יג ע"א22 מנין לקבלה שלא תהא אלא בכהן כשר וכלי שרתאור אברהם שמות עמ' רלג
יג ע"א29 עבודה אחרונה היא בדםגור אריה ויקרא פ"ו הערה 206
יג ע"א31 כל הפורש ממךאגרות ר' יצחק אלחנן עמ' ז
יג ע"א31 כל הפורש ממך כפורש מחייואילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' מד
יג ע"א31 כל הפורש ממך כפורש מן החייםלב אביגדור עמ' קנד
יג ע"א35 האכל יאכלעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' פג
יג ע"א36 מרבה אף שפיכת שיריםמשנת חיים דברים עמ' רצ
יג ע"א38 זריקה כו' ומעכבת כפרהמשנת חיים ויקרא עמ' צד
יג ע"א38 זריקה מעכבת את הכפרהגור אריה שמות פכ"ג הערה 82
יג ע"א40 אימורין לא מעכבין הכפרהגור אריה ויקרא פ"ד הערה 90
יג ע"א40 שפיכת שיריים והקטרת אימורים אינם מעכבות כפרהגור אריה ויקרא פ"ד הערה 52
יג ע"א רש"י ד"ה כשהוא - זימנין הולכה ליתי' וכו'לקוטי שיחות חל"ב עמ' 55
יג ע"א רש"י ד"ה לא ירצהגור אריה שמות פכ"ג הערה 82
יג ע"א רש"י הקרבה לשון הולכה היאגור אריה ויקרא פ"א הערה 278
יג ע"א רש"י שירים אין מעכביןגור אריה ויקרא פ"א הערה 328
יג ע"א תוס' ד"ה אתה אומרגור אריה ויקרא פ"א הערה 275
יג ע"ב ואם האכל יאכל בשתי אכילות הכתוב מדבר אחת אכילת אדם ואחת אכילת מזבחבשעה שהקדימו תער"ב ח"ב עמ' אלף סא
יג ע"ב אחת אכילת אדם ואחת אכילת המזבחלקט אמרי קודש - ויקרא עמ' יא
יג ע"ב אכילת אדם אכילת מזבחדרך מצותיך (חב"ד) דף צ ע"ב
יג ע"ב אכילת אדם וכו' אכילת מזבחס' המאמרים תרנ"ט (מהד' תשעא) עמ' קלט
יג ע"ב אכילת מזבחלקוטי שיחות חכ"ח עמ' 303
יג ע"ב טבילת אצבע הוי בכלל עבודת הולכהרנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תר
יג ע"ב כל הקומץ ונותן לכלי והמוליך ומקטיר וכו'אור אברהם ויקרא עמ' ע
יג ע"ב רש"י ד"ה בשלמאגור אריה ויקרא פ"ה הערה 91
יד ע"א נסתפקו אם ההיכל והאולם קדושה אחת להןבאר הגולה (הרטמן) הקדמה 26
יד ע"א זר ואונן וכו' בהולכה כו'משנת חיים ויקרא עמ' רלח
יד ע"א רש"י - לאו אורח ארעא לשחוט בהיכלאור אברהם - מגילת אסתר עמ' קפד
יד ע"א רש"י - לאו אורח ארעא לשחוט בהיכלאור אברהם - תשובה עמ' כב
יד ע"א רש"י - לאו אורח ארעא לשחוט ק"ק בהיכלאור אברהם - הגדה של פסח - קונטרס שואלין ודורשין עמ' תיד
יד ע"א רש"י - קדשי קדשים לאו אורח ארעא לשחטן בהיכלאור אברהם ויקרא עמ' כז, לז
יד ע"א רש"י אין מחשבהמשנת חיים שמות עמ' רסט
יד ע"א רש"י ד"ה פסולתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' תנ
יד ע"א רש"י ד"ה שכןמשנת חיים בראשית עמ' רסג
יד ע"א רש"י ד"ה שכן נוהגבנין אפרים עמ' רכח [הלכה]
יד ע"א תוס' ד"ה הג"המשנת חיים ויקרא עמ' תז
יד ע"ב06 הולכה לאו עבודה היאדמשק אליעזר (רלב"ג) דברים פרק טז פסוק טז, אבל כבד
יד ע"ב07 והא שחיטה דאי אפשר לבטלה וכשירה בזר וכו'צפנת פענח (תשסו) עמ' רפד
יד ע"ב08 שחיטה בזר בשרהמפי ספרים וסופרים ח"ב עמ' רצג
יד ע"ב08 שחיטה כשירה בזראור אברהם - תלמוד תורה עמ' קסז
יד ע"ב08 שחיטה כשרה בזרשערי אורה (מילר) ח"ב עמ' קצב
יד ע"ב09 שחיטה הכשירה בזר אינה נחשבת מחמת כן לעבודהגור אריה ויקרא פ"ז הערה 186
יד ע"ב09 שחיטה לאו עבודה היא - תוס'אור אברהם ברכות עמ' רכא
יד ע"ב09 שחיטה לאו עבודה היא - תוס'אור אברהם הלכות מגילה וחנוכה עמ' רפב
יד ע"ב09 שחיטה לאו עבודה היאאור אברהם במדבר עמ' קה
יד ע"ב09 שחיטה לאו עבודה היאאור אברהם ויקרא עמ' יג, קכז, קכט
יד ע"ב09 שחיטה לאו עבודה היאחמודי צבי מועדים עמ' שיד
יד ע"ב09 שחיטה לאו עבודה היא ותוס'חמודי צבי במדבר-דברים עמ' קפד, שפט
יד ע"ב15 מידי דהוה מראות נגעים דלאו עבודהאבן ישראל (פישר) אגדה ח"ב עמ' נז
יד ע"ב15 מידי דהוי מראות נגעיםאבן ישראל על התורה עמ' נו
יד ע"ב15 מראות נגעים לאו עבודה היא, וברש"יאבן ישראל על התורה (תשסב) עמ' עז, עח
יד ע"ב15 מראות נגעים לאו עבודה היא, וברש"יאבן ישראל על התורה עמ' נה
יד ע"ב25 הולכה שלא ברגלמפניני הרב עמ' רפה
יד ע"ב28 דקשייף מישףלקוטי שיחות ח"י עמ' 206
יד ע"ב28 דקשייף מישףס' ג' תמוז תשנד עמ' ריח
יד ע"ב31 ברב עםמצוה ולב ח"א עמ' 120
יד ע"ב34 הולכה שלא ברגל לאו שמה הולכהלקוטי שיחות חל"ב עמ' 55
יד ע"ב תוס' ד"ה בזהדברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' קכה
יד ע"ב תוס' ד"ה הג"המשנת חיים ויקרא עמ' שכג, תמט
יד ע"ב תוס' ד"ה הגה"המשנת חיים דברים עמ' רנ
יד ע"ב תוס' ד"ה והרינחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' יא אות ו
יד ע"ב תוס' ד"ה שחיטה - לאו עבודה היא לפי ששוה בחולין ובקדשיםלקוטי שיחות חט"ז עמ' 106
טו ע"א רש"י ד"ה אלא בהולכהלקוטי שיחות חל"ב עמ' 55
טו ע"א תוס' ד"ה אלאלקוטי שיחות חלק ל עמ' 305
טו ע"ב18 אונן אסור בעבודהגנא דפלפלי עמ' פד
טו ע"ב18 אונן ורש"ילקוטי שיחות ח"ט עמ' 361
טו ע"ב18 אונן שהקריב פסול הקרבןגור אריה ויקרא פ"י הערה 122
טו ע"ב18 אנינות פוסלתאבן ישראל על התורה (תשסב) עמ' עו
טו ע"ב18 אנינות פוסלתאבן ישראל על התורה עמ' נד
טו ע"ב18 זר שעבד חילל את הקדשיםפרורים משלחן גבוה ח"ג שאלה פה
טו ע"ב18 זר שעבד חיללדרך ה' (באום) ח"א פ"ד אות ל, ח"ב פ"ד אות נז, ח"ד פ"ו אות נא
טו ע"ב18 זר שקיבל הדם או הוליכו חילל עבודהאור אברהם במדבר עמ' רב
טו ע"ב18 כל הזבחים כו' ותוס'משנת חיים ויקרא עמ' שצא
טו ע"ב18 כל הזבחים שקבל דמן זרודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תקמד
טו ע"ב18 כל הזבחים שקבל דמן זר וכו' ערל וכו' - פסלבית ישראל (טויסיג) תנינא ח"ב עמ' שיז
טו ע"ב18 כל הזבחים שקבל דמן זר וכו' ערל וכו' - פסלבית ישראל (טויסיג) ח"ו עמ' קכב
טו ע"ב18 כל הזבחים שקבל וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"א עמ' כג
טו ע"ב18 כל הזבחים שקבלו זר דמן וכו' ותוס'דרשות שמן רוקח עמ' קכז
טו ע"ב18 כל הזבחים שקבל דמן זר אונן וכו'מבשר טוב - חנוכה - פתח דבר עמ' מז
טו ע"ב19 מחוסר בגדים מחלל עבודהאור אברהם במדבר עמ' קצ
טו ע"ב20 שלא רחוץ ידים ורגלים וכו' פסלבית ישראל (טויסיג) ויקרא עמ' קז
טו ע"ב20 עבד מיושב עבודתו פסולהפני חיים (פלג'י) עמ' קסז ע"ב
טו ע"ב21 עומד ע"ג כליםמשנת חיים שמות עמ' כה
טו ע"ב21 עומד על גבי כלים פסולזכור לאברהם (וייס) פ' בהעלותך
טו ע"ב21 עמד על גבי כלי הוי חציצהחקל יצחק (תשסג) עמ' תנו
טו ע"ב22 קיבל בשמאל פסול ורבי שמעון מכשירכסף נבחר (תשסג) עמ' עה
טו ע"ב23 זר מנלןהכתב והקבלה ויקרא פכ"ב פסוק ב
טו ע"ב31 מבעל מוםהכתב והקבלה ויקרא פכ"א פסוק יב
טו ע"ב32 בעל מום מחלל עבודהאור אברהם במדבר עמ' קפו
טו ע"ב תוס' ד"ה זר וד"ה טבולמשנת חיים בראשית עמ' קעג
טו ע"ב רע"בעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קכז
טז ע"א01 מה לבעל מום שכן עשה בו קרב כמקריב טמא יוכיח וברש"ימאיר עיני חכמים מהדו"ג ח"א דף קצב
טז ע"א08 אזהרה לזר מדכתיב וזר לא יקרב אליכםאור אברהם במדבר עמ' קפו
טז ע"א08 אזהרה שלא יקרב זרגור אריה במדבר פי"ח אות 16
טז ע"א09 לא הותרו בבמהמשנת חיים בראשית עמ' קעג, קעח
טז ע"א09 שכן לא הותרו בבמהמשנת חיים במדבר עמ' רלז
טז ע"א10 אסור להקריב בעל מום אף בבמהאהל שלמה (סגל) בראשית עמ' תנא
טז ע"א10 בע"מ כו' לא הותרו בבמהמשנת חיים ויקרא עמ' שצב, תעט
טז ע"א10 הפסולים לעבודה בבמהברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' נו
טז ע"א10 טמא אסור באכילת קדשים גם בבמות ורש"יגנא דפלפלי עמ' קפ
טז ע"א10 טמא כו' לא הותרו בבמהמשנת חיים ויקרא עמ' שכג, שצא, שצג, תנ
טז ע"א10 טמא ובע"מ פסולים בבמה ואונן ויושב כשריםברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' קטז
טז ע"א16 אונן כשר להקריב בבמהמנחת מרדכי עמ' מח
טז ע"א16 דאונן וכו' שרי בבמהמשנת חיים בראשית עמ' קעג
טז ע"א17 אתיא בק"ו מיושב ובתוס'מנחת יצחק ויקרא-דברים עמ' קלט
טז ע"א19 מה ליושב שפסול לעדות ובתוס'ברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' קיד
טז ע"א19 מה ליושב שכן פסול לעדותברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' נו
טז ע"א19 מה ליושב שכן פסול כו'מראה הגדול ח"ב דף מד ע"א
טז ע"א20 מיושב תלמיד חכם - תוס'אור אברהם - תלמוד תורה עמ' קעה
טז ע"א24 אונן מנלן דכתיב ומן המקדש לא יצא וכו'טוב ירושלים ויקרא פכ"א פסוק יב
טז ע"א24 אונן פסול להקרבהאור תורה (קאלמייר, תשסא) עמ' מ
טז ע"א24 לפני ה' ולא לפני במהרנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' שעט
טז ע"א תוס' ד"ה אףמאיר עיני חכמים מהדו"א ח"ג דף ג ע"ב
טז ע"א תוס' ד"ה מהוזאת התורה עמ' רנז
טז ע"א תוס' ד"ה מה - הקשה הר"ר אפרים, כהן גזלן יהא פסול לעבודה מקל וחומר וכו'כסף נבחר (תשסג) עמ' עו, רצז
טז ע"א תוס' ד"ה מיושבפרורים משלחן גבוה ח"א שאלה כג, ח"ה שאלה עא
טז ע"א תוס' - הטעם שמלך שמחל על כבודו אין כבודו מחולאור אברהם ברכות עמ' רעז
טז ע"א תוס' ד"ה מיושב - מלך שמחל על כבודו אין כבודו מחולאור אברהם בראשית עמ' שלט
טז ע"א תוס' - מלך שמחל על כבודו אין כבודו מחול מאחר שכבודו של המלך בא לו מכח העםעקבי אבירים (תשסה) עמ' צד-צה, קלב, שמח, תז, תיא
טז ע"א תוס' - בטעם למה מלך שמחל על כבודו אין כבודו מחולאור אברהם - תשובה עמ' פח, שנג
טז ע"א תוס' - כבוד ת"ח עדיף מכבוד המלךאור אברהם - רות עמ' רכב
טז ע"א תוס' - מלך אינו יכול למחול על כבודו משום דאין זה שלואור אברהם דברים עמ' קעט
טז ע"א תוס' - מלך שמחל על כבודו אין כבודו מחולאור אברהם שמות עמ' קלד, שו
טז ע"א תוס' - עבודה בהשתחוואה פוסל עבודהאור אברהם ברכות עמ' רט
טז ע"ב תוס' ד"ה אבלמשנת חיים במדבר עמ' פו
טז ע"ב גרי"זפרורים משלחן גבוה ח"ב שאלה צג
יז ע"א טבול יוםעיוני רש"י במדבר עמ' שי
יז ע"א במחוסר כפורים וכו' סוף סוף קלישה לה טומאתןלקוטי שיחות ח"ז עמ' 211
יז ע"א תוס' - טבול יום שאוכל תרומהבנין אפרים עמ' קפד [הלכה]
יז ע"ב01 מחוסר כפורים דזב כזב דמי (ורש"י)לקוטי שיחות חכ"ז עמ' 81
יז ע"ב01 רבא סבירא ליה מחוסר כפורים דזב כזבערבי נחל (תשסד) עמ' תתרצז
יז ע"ב03 שרפה אונן כו', ובתוס'משנת חיים במדבר עמ' שסז
יז ע"ב15 מחוסר בגדים דהוא במיתה מנא לןגור אריה שמות פכ"ח אות יג, פכ"ט אות ח
יז ע"ב15 מחוסר בגדים מחלל עבודה כזר כו'רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תקצח
יז ע"ב15 מחוסר בגדים מנלן וכו'טוב ירושלים שמות פכ"ח פסוק לה
יז ע"ב15 מחוסר בגדים עבודתו פסולהגור אריה ויקרא פ"ו הערה 58
יז ע"ב15 מחוסר בגדים פוסל את העבודהגור אריה ויקרא פ"א אות מד
יז ע"ב19 בגדיהם עליהם כהונתם עליהםמאיר נתיבות ח"ב עמ' קנ
יז ע"ב19 בזמן שבגדיהם עליהם כהונתם עליהםאור אברהם שמות עמ' רלג, רלט
יז ע"ב19 בזמן שבגדיהם עליהם כהונתם עליהםרנת יצחק תענית עמ' צא
יז ע"ב19 בזמן שבגדיהם עליהם כהונתם עליהם וכו'אשר ליהודה עמ' קנז
יז ע"ב19 בזמן שבגדיהם עליהם כהונתם עליהם וכו'באר משה (אפשטיין) שמות עמ' תתכג
יז ע"ב19 בזמן שבגדיהן עליהן כהונתם עליהםגבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' רמא
יז ע"ב19 בזמן שבגדיהן עליהן כהונתם עליהםלקוטי מהרין ותולדות יצחק בן לוי (תשסה) עמ' קלח
יז ע"ב19 בזמן שבגדיהם עליהם כהונתם עליהםאור אברהם - תשובה עמ' לד, תיז
יז ע"ב20 אין בגדיהם עליהם אין כהונתם עליהםברכת מרדכי ויקרא-דברים תנינא עמ' לג
יז ע"ב20 אין בגדיהם עליהם אין כהונתם עליהםגור אריה שמות פכ"ח הערה 2, ויקרא פ"ח הערה 84, פט"ז הערה 80
יז ע"ב20 אין בגדיהם עליהם אין כהונתם עליהםחכמת התורה שמיני עמ' שכג
יז ע"ב20 אין בגדיהם עליהם אין כהונתם עליהםקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ו עמ' קפג
יז ע"ב20 אין בגדיהם עליהם כו' ובתד"ה איןעיוני רש"י שמות ח"ב עמ' שכד-שכה, שמו, שנב-שנה
יז ע"ב20 אין בגדיהן עליהם אין כהונתן עליהםרנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' טו
יז ע"ב20 אין בגדיהן עליהן כו'משנת חיים ויקרא עמ' ערב
יז ע"ב20 כה"ג שאינו לבוש בבגדי כהונה נחשב כזרגור אריה ויקרא פט"ז הערה 186
יז ע"ב20 כהן שעבד בלא בגדים הרי הוא כזרדרך ה' (באום) ח"א פ"ד אות ל, ח"ב פ"ד אות נז, ח"ד פ"ו אות נא
יז ע"ב רש"י - רבא סבירא ליה מחוסר כפורים דזב כזב, וה"ה דמצורעערבי נחל (תשסד) עמ' תתרצז
יז ע"ב תוס' ד"ה שריפה - היו מטמאין הכהן השורף את הפרה, שלא יאמרו שנעשית בטומאה דרבנןלקט אמרי קודש - מועדים עמ' רט
יח ע"א03 אבל עבודה דאין זר כו'עיוני רש"י שמות ח"ב עמ' שפד
יח ע"א15 הכהן בכיהונותורת אביגדור ח"א עמ' לט
יח ע"א21 כהן הדיוט שלבש בגדי כה"ג ועבד בהם עבודתו פסולהגור אריה במדבר פ"כ הערה 91
יח ע"א23 מיותר בגדים חילל עבודה וחייב מיתהעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' עג
יח ע"א24 היו מרושלין מסולקין וכו' - רש"י, ש"מאור אברהם - תשובה עמ' תיד
יח ע"א רש"י ד"ה אי מהתםמשנת חיים ויקרא עמ' קע
יח ע"א רש"י עבודה שיש בה חיוב מיתה לפסוליםגור אריה ויקרא פ"א הערה 321
יח ע"א רש"י שחקים ישניםגור אריה ויקרא פ"ו הערה 57
יח ע"א תוס' ד"ה אתיא חוקה ממחוסר בגדיםעיוני רש"י שמות ח"ב עמ' שנד
יח ע"א תוס' ד"ה אתיאדברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' צג
יח ע"א תוס' ד"ה כ"גפרורים משלחן גבוה ח"ה שאלה קכט
יח ע"א תוס' - כהן גדול מתמנה בפה ומסתלק בפהאור אברהם - תשובה עמ' תכג
יח ע"א גרי"ז - חלוק דין מלך מכהן גדול בענין מינוי ב"דאור אברהם - תשובה עמ' תכו
יח ע"ב01 אם הם מטושטשין פסולין ובעינן למצוה שיהיו חדשיםשפוני טמוני חול (תשנט) עמ' י
יח ע"ב01 בגדי כהונה מקורעין פסוליןאור אברהם שמות עמ' רלו, רצו
יח ע"ב01 בגדים מלוכלכים או מקורעים פסוליםתורת אביגדור ח"א עמ' לח
יח ע"ב01 בגדים מלוכלכים וקרועים פסולין לעבודהתורת אביגדור ח"ב עמ' קלח
יח ע"ב01 מטושטשין או מקורעין ועבד עבודתו פסולה, וברש"י דבעי' לכבוד ולתפארתרנת יצחק תליתאה ח"א עמ' רמ, תמח, ח"ב עמ' נז
יח ע"ב01 מטושטשין או מקורעין ועבד, עבודתו פסולהבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' תתכג
יח ע"ב01 מטושטשין ועבד עבודתו פסולהרנת יצחק - פרק חלק עמ' פ
יח ע"ב02 אר"א א"ש מרושלין כשריןעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' עב
יח ע"ב06 בגדי כהונה שחסרין או יתרין ממדתו נפסלויוסף לקח כרך ב ח"א עמ' קטו
יח ע"ב06 לרב בגדי כהונה בין מרושלין בין מסולקין פסוליןלחמי תודה דף נה ע"ב
יח ע"ב12 אבנט מיגז גייזרנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' יד
יח ע"ב15 על ד' כנפות כסותךודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תעג
יח ע"ב18 בעלת ה' כנפות וכו'לקוטי שיחות ח"ח עמ' 99, 95
יח ע"ב20 מרבה אני בעלת חמש שיש בכללם ד'גור אריה במדבר פט"ו אות לו
יח ע"ב29 וראיתם אותו פרט לכסות לילהפרי צדיק ר"ח תמוז אות א
יח ע"ב32 שישנה בראיה אצל אחריםזבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' רמג
יח ע"ב34 בד שיהיו של בוץפרדס מרדכי עמ' תמ
יח ע"ב41 פשתן עולה בד בבדתורת העולה ח"ב פרק מד
יח ע"ב47 אתא יחזקאל אסמכיה אקראתורת יחיאל דברים עמ' א
יח ע"ב47 למידין הלכות מדברי נביאיםאור אברהם הלכות מגילה וחנוכה - מגילת בני חשמונאי עמ' כב
יח ע"ב48 במקום שמזיעיןעיוני רש"י שמות ח"ב עמ' של
יח ע"ב48 לא יחגרו ביזעבאר ראי (רוזן) אגדה סי' ג אות א
יח ע"ב48 לא יחגרו ביזע, במקום שמזיעיןרנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תשב
יח ע"ב48 לא יחגרו במקום שמזיעיןגור אריה בראשית פל"ז הערה 206
יח ע"ב49 כשהם חוגרין, אין חוגרין לא למטה ממתניהן וכו'באר משה (אפשטיין) שמות עמ' תשה
יח ע"ב רש"י - לכבוד ולתפארת בבגדי כהונהאור אברהם הלכות מגילה וחנוכה עמ' קיג
יח ע"ב רש"י - פסול בגדי כהונה מקורעין מקרא דלכבוד ולתפארת הוא דנפיקדברי יונה ח"א עמ' קפא
יח ע"ב רש"י ד"ה דברים - ושזורים וכו' חוטן כפול ששה ויליןי לי' לעכובאלקוטי שיחות חכ"ב עמ' 90
יח ע"ב רש"י ד"ה למטה ממתניהםתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' פב
יח ע"ב רש"י ד"ה מקורעין - דלאו בגד הוא וכו' דבעינן לכבוד ולתפארתלקוטי שיחות חט"ז עמ' 331, חכ"ד עמ' 40
יח ע"ב רש"י ד"ה מקורעיןשערים מצוינים בראשית-שמות עמ' רכח
יח ע"ב רש"י, רמב"ם - בגדי כהונה לכבוד לתפארת הוי עיכובאאור אברהם - תשובה עמ' לח
יט ע"א01 הונא בר נתן ואיזגדור מלכאאור הישר בראשית דף יט ע"א
יט ע"א01 כנגד אצילי ידיהן וכו' הוה קאימנא קמיה דאיזגדר מלכא והוהפרי צדיק ר"ח אלול אות א
יט ע"א02 איזגדר מלכא הוה מדלי לי הימנאיאור הרעיון עמ' שז
יט ע"א02 זימנא חדא הוה קאימנא קמי' דאיזגדר מלכא והוה מדלי לי המיינאי וכו' מלכים אומניך (ורש"י - תפארת כו')לקוטי שיחות ח"כ עמ' 143, 12, חכ"ד עמ' 175, חכ"ט עמ' 307
יט ע"א04 בגדי כהונה שייך בכל איש ישראלבאר ראי (רוזן) תורה סי' טו אות א
יט ע"א04 ואתם תהיו לי ממלכת כהניםשערי תלמוד תורה (תשמז) עמ' רצז
יט ע"א04 ואתם תהיו לי ממלכת כהניםשערי תלמוד תורה (תשסו) עמ' שכז
יט ע"א04 ממלכת כהנים וגו' כתיב בהודברי חיים על התורה (תשנט) עמ' קנה
יט ע"א10 יתור בגדיםתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' שכז
יט ע"א31 נכנסה לו רוח בבגדוצבא אהרן - שבת תשובה עמ' קג
יט ע"א31 נכנסה לו רוח בבגדו מהומנחת מרדכי עמ' שיב
יט ע"א40 תפילין מהו שיחצצוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תרמד
יט ע"א43 כהנים בעבודתןודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' רא-רב
יט ע"א43 כהנים בעבודתן וכו' פטורין מן התפלה ומן התפיליןילקוט עטרת צבי עמ' רכג
יט ע"א43 כהנים בעבודתן ולוים בדוכנן וישראל במעמדןשל"ה (תשנז) פרשת במדבר אות ח
יט ע"א43 כהנים בעבודתן ולוים בדוכנן וישראל במעמדן פטורין מן התפלה ומן התפיליןצמח דוד (סקאליע) עמ' שעד, שעה
יט ע"א43 תפילין חוצצות וכו' הא דיד הא דראש וכו'אשר ליהודה עמ' קנו
יט ע"א48 ומכנסי בד ילבש על בשרו, שלא יהא דבר חוצץ בינו לבשרובאר יוסף (תשמא) ח"ג עמ' יד
יט ע"א48 על בשרו ולבשם שלא יהא דבר חוצץ בין בשרו לבגדועץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' עג
יט ע"א48 שלא יהא דבר חוצץ בינו לבשרומי מרום ח"ב עמ' פג {כך "על לבבך" - לא יהא דבר חוצץ בינו ללבבך}
יט ע"א48 שלא יהא דבר חוצץ בינו לבשרומי מרום חי"ב עמ' רכט
יט ע"א48 שלא יהיה דבר חוצץ בין בגדו לבשרותאומי צביה עמ' קפח
יט ע"א48 שלא יהיה דבר חוצץ בינו לבשרומי מרום חי"ג עמ' פו
יט ע"א49 בין ציץ למצנפת ששם מניח תפיליןפירוש המכבי ישעיהו ונביאים אחרונים עמ' קמא
יט ע"א49 כהן גדול הניח תפילין בין ציץ למצנפתדברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' פג {איך לא הסיח דעתו משניהם}
יט ע"א49 שערו היה נראה בין ציץ למצנפתהקדמת אמרי יוסף (תשנח) דף לז ע"א
יט ע"א49 שערו היה נראה בין ציץ למצנפת ושם מניח תפיליןפרדס המלך (תשסט) אות תצד
יט ע"א49 שערו היה נראה בין ציץ למצנפת ששם מניח תפיליןכנסת יחזקאל (הכהן) עמ' קד
יט ע"א49 שערו היה נראה בין ציץ למצנפתטוב ירושלים שמות פכ"ח פסוק לז
יט ע"א49 תנא שערו היה נראה בין ציץ למצנפת ששם מניח תפיליןשל"ה (תשנז) פרשת במדבר אות ה
יט ע"ב03 וטהרה מכלל שהיא טמאה וכו'לקוטי שיחות חכ"ז עמ' 80
יט ע"ב03 מכלל שהיתה טמאהגור אריה ויקרא פי"ב אות ט
יט ע"ב04 מה מחוסר בגדים מחלל עבודה אף מי שלא רחוץגבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' רמ
יט ע"ב05 ת"ר כה"ג שלא טבל ושלא קידש וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' קצה, רלג
יט ע"ב07 קידוש יו"ר של יוה"כ אינן מעכבין וכו'אור אברהם - תשובה עמ' תמג-תמד
יט ע"ב10 מכדי חמש טבילות וכו' צהבו פניו, וברש"יאילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' לה-לו
יט ע"ב13 א"ל ר"ח לרבי וא"ו אאופתא כתב לךכתנות אור עמ' שעד
יט ע"ב24 אין בו לקדש ארבעה כהניםדגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' קלב
יט ע"ב24 אין פחות מכדי לקדש ארבעה כהניםיוסף לקח כרך א ח"א עמ' רצא
יט ע"ב24 כיור שאין בו כדי לקדש ארבעה כהניםמנחת מרדכי עמ' קפב
יט ע"ב24 כל כיור שאי"ב כדי לקדש ד' כהנים ממנו אין מקדשין בו כו', וברש"ירנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תקצח, תרב
יט ע"ב24 כל כיור שאין בו כדי לקדש ד' כהנים אין מקדשין בו כו' וברש"ירנת יצחק תענית עמ' צ
יט ע"ב24 כל כיור שאין בו כדי לקדש ד' כהנים ממנו וכו'לקוטי שיחות ח"ו עמ' 196
יט ע"ב24 כל כיור שאין בו לקדש ד' כהניםמנחת יצחק בראשית-שמות עמ' שמה
יט ע"ב24 כל כיור שאין בו, רש"י וש"מגבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' רפב
יט ע"ב26 ורחצו משה ואהרן וגו' מניח ידו הימנית על גבי רגלוישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קיב
יט ע"ב27 היה מניח יד ימין על רגל ימין וכו'אור הגנוז (מהאניפאלא, תשסו) עמ' שנב
יט ע"ב27 הקידוש הוי יד על רגלחקל יצחק (תשסג) עמ' שכא
יט ע"ב27 כיצד מקדש מניח ידו הימנית וכו'מנחת מרדכי עמ' קסז
יט ע"ב27 כיצד קדוש ידים ורגליםאור התורה (תאומים, תשנט) עמ' רב
יט ע"ב27 כיצד קידוש ידים ורגלים וכו'נועם אליעזר שמות דף קצ ע"א, רכג ע"א
יט ע"ב27 מניח ידו הימנית ע"ג רגלו וכו'טוב טעם שמות עמ' רמא
יט ע"ב27 מקדש ידיו ורגליו בבת אחתיוסף לקח כרך א ח"א עמ' רצא
יט ע"ב28 רבי יוסי בר"י אומר מניח שתי ידיו זו על גב זו ועל גבי שתי רגליו זו על גבי זו ומקדשמצווה ועושה ח"א עמ' תצג
יט ע"ב31 עמידה על ידי סמיכה לא מיקרי עמידהחנן אלקים עמ' רכב
יט ע"ב32 ליתיב מיתב לקדש וכו'אור אברהם - תשובה עמ' תלט
יט ע"ב32 לשרת וכו'לקוטי שיחות חכ"א עמ' 214
יט ע"ב33 קדש בלילה להקטיר חלבים ועלה עמוד השחריוסף לקח כרך א ח"א עמ' רצב
יט ע"ב33 קידש ידיו ורגליו ביוםבנין שאול עמ' קעד
יט ע"ב33 קידש ידיו ורגליו ביום אין צריך לקדש בלילה וכו'לחמי תודה דף עד ע"ב
יט ע"ב37 ראב"ש אומר אפילו מיכן ועד עשרה ימים א"צ לקדשמאיר עיני חכמים מהדו"א ח"ג דף יג ע"א
יט ע"ב42 הלימוד מקרא דבבואם או בגשתםלקוטי שיחות חל"א עמ' 187
יט ע"ב45 אינו חייב מיתה רק בשעת עבודהיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' כח
יט ע"ב47 בקידוש שני כשהוא לבוש מקדשתפארת צבי ויקרא עמ' רלג
יט ע"ב47 הכל מודים בקידוש שני כשהוא לבוש מקרשאור אברהם ויקרא עמ' רכג
יט ע"ב47 הכל מושם בקידוש שני וכו'אור אברהם - תשובה עמ' תמב
יט ע"ב רש"י ד"ה מניח ידיו, דבעינן ידיו ורגליו כא', ובשטמ"ק שםעיוני רש"י שמות ח"ב עמ' שפג, שפד
יט ע"ב רש"י ד"ה משה - משה כהן הי' בשבעת ימי המילואיםלקוטי שיחות ח"ו עמ' 226
יט ע"ב רש"י ד"ה משה ואהרןגבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' רמב
יט ע"ב רש"י ד"ה משה ואהרן וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' רלג
יט ע"ב תוס' - רק ישיבה אסורה בעזרה אבל עמידה ע"י סמיכה מותרתפרורים משלחן גבוה ח"ה שאלה עא
יט ע"ב שטמ"ק - הסומך על דבר לא הוי עמידהאור אברהם - מסכת מגילה עמ' שע
יט ע"ב שטמ"ק - הסומך על שום דבר אינו נחשב עמידהאור אברהם ויקרא עמ' ו
כ ע"א מי כיור נפסלים בלינהאור התורה (תאומים, תשנט) עמ' רב
כ ע"א לינה אינה פוסלתברכת יוסף ואליהו רבה (תשסט) ח"ב עמ' כא
כ ע"א אף הוא עושה מוכני לכיור שלא יהיו מימיו נפסלין בלינהנועם אלימלך (תשסא) עמ' ריב
כ ע"א עשה מוכני לכיור כו'משנת חיים ויקרא עמ' תנג
כ ע"א מהו צפון הכשר לשחיטהברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' מט
כ ע"א מודה רבי דמקרות וכו'משנת חיים בראשית עמ' תקז
כ ע"א רש"י ד"ה ולינה - קרות הגבר וכו' משום האי פורתא וכו'לקוטי שיחות חל"ט עמ' 225
כ ע"א רש"י ד"ה ולינהלקוטי שיחות חכ"ב עמ' 313
כ ע"א רש"י - זמן קרות הגברשירת הפסח אות נט
כ ע"ב09 איבעיא להו יציאה מהו שתועיל בקידוש ירים ורגלים וכו'לחמי תודה דף עד ע"ב
כ ע"ב13 נטמאו ידיו אחר קידש מטבילןיוסף לקח כרך א ח"א עמ' רצב
כ ע"ב17 מקדש בכלי שרת בפנים, וברש"יגבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' רלט, רמ
כ ע"ב17 קידש בכלי שרת בחוץ עבודתו פסולהאור אברהם - תשובה עמ' תלט, תמא
כ ע"ב17 קידש בכלי שרת בחוץ עבודתו פסולהאור אברהם ויקרא עמ' רכב
כ ע"ב17 קידש בכלי שרת בחוץ עבודתו פסולהמנחת מחבת ח"א עמ' רל
כ ע"ב18 טבל במי מערה ועבד עבודתו פסולהיוסף לקח כרך א ח"א עמ' רצג
כ ע"ב29 המיסך רגליו טעון טבילהאמרי פנחס השלם - שער הקדושה סי' כט
כ ע"ב31 לר"ח בר יוסף מקדש בכלי שרת בפנים ויוצא, ולר"י אפי' בחוץ ובכלי חולרנת יצחק תליתאה ח"ב עמ' נה
כ ע"ב31 ר' חייא בר יוסף אמר מקדש בכלי שרת בפניםעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' צ
כ ע"ב35 פרה מעשיה בחוץבת עין (תשסז) עמ' שסג, שסח, תסד (עמ' שנב, שנז, תמח במהד' תשסא)
כ ע"ב רש"י ד"ה בפניםמשנת חיים שמות עמ' שכג
כ ע"ב רש"י ד"ה או דלמאלקוטי שיחות חל"א עמ' 187
כ ע"ב תוס' ד"ה יציאהגור אריה במדבר פ"ד הערה 36
כ ע"ב שפ"אמנחת מחבת ח"א עמ' רכח
כא ע"א ורחצו ממנו ולא בתוכויוסף לקח כרך א ח"א עמ' רצא
כא ע"א ממנו ולא בתוכואור התורה (תאומים, תשנט) עמ' רג
כא ע"א רש"י - דם שבישלו אינו עובר עליו דהא לא חייבה תטרה אלא דם הראוי לכפרהדברי יונה ח"א עמ' רט
כא ע"ב אריב"ח כיור שאין לקדש בו ארבעה כהנים אין מקדשיםיוסף לקח כרך א ח"א עמ' רצא
כא ע"ב כל כיור שאין בו לקדש ד' כהניםבנין שאול עמ' קעא, קעב
כא ע"ב כל הכלים מקדשיןמשנת חיים שמות עמ' שיח, שכב
כב ע"א03 כל כלי שרת ראויין לקידוש ידים ורגליםתורת העולה ח"ב פרק לד
כב ע"א03 כל כלי שרת כשר לקידוש ידים ורגליםאור אברהם ויקרא עמ' רכג
כב ע"א03 כל כלי שרת כשר לקידוש ידים ורגליםאור אברהם - תשובה עמ' תמב
כב ע"א05 הכן לא מקדש המיםחקל יצחק (תשסג) עמ' שכא
כב ע"א07 וכנו מנלן וכו' ת"ל ועשית כיור נחשת וכנו נחשת לנחשת הקשתיו וכו'נועם אליעזר שמות דף רנה ע"א
כב ע"א08 יכול יהא כנו מקדשמשנת חיים שמות עמ' שיח, שיט, שכא
כב ע"א10 לנחושת הקשתיו וראשוניםעיוני רש"י שמות ח"ב עמ' שפא, שפב
כב ע"א16 כל המשליםמי רביעית סי' קס סעיף יב סק"ד [הלכה]
כב ע"א16 כל המשלים למקוה וכו' נתן סאה ונטל סאה וכו' קדח בו רביעיתמי רביעית סי' קס סעיף ד סק"ד וסק"ג עמ' קי-קיא, קיג [הלכה]
כב ע"א16 כל המשלים למקוה משלים למי כיור וכו'טוב ירושלים ויקרא פי"א פסוק יא
כב ע"א23 דעת רשב"ג דכל שהוא מבריאת המים אינו חוצץלקוטי שיחות חל"ה עמ' 5
כב ע"א רש"י ד"ה למעוטימי רביעית סי' קס סעיף יב סק"ט [הלכה]
כב ע"א תוס' ד"ה נתן וכו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' עה, עט
כב ע"א תוס' ד"ה ביןמי רביעית סי' קס סעיף יג סק"ט [הלכה]
כב ע"ב05 דבר זה מתורת משה רבינו לא למדנו, מדברי יחזקאל בן בוזי למדנובית ישראל (טויסיג) תנינא ח"ב עמ' שיז
כב ע"ב05 דבר זה מתורת משה רבינו לא למדנו, מדברי יחזקאל בן בוזי למדנובית ישראל (טויסיג) ח"ו עמ' קכב
כב ע"ב05 ערל מנלן אר"ח דבר זה מתורת משה כו' כל בן נכר וכו'ברכת שלמה חו"מ עמ' רמא [הלכה]
כב ע"ב05 ערל מנלן וכו'משנת חיים בראשית עמ' קעג, קצז
כב ע"ב05 ערל פסול לעבודהנזר הקדש ח"א עמ' תצד
כב ע"ב06 מתורת משה רבינו לא כו'משנת חיים ויקרא עמ' רנז
כב ע"ב07 וערל בשר לא יבאמשנת חיים שמות עמ' ל
כב ע"ב07 ערל בשרס' גימטריאות עמ' יב
כב ע"ב07 ערל לב ובשר לא יבוא וכו'ברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' קטז
כב ע"ב11 בן נכר יכול בן נכר ממש ת"ל ערל לב כו' שנתנכרו מעשיו לאמו שבשמיםרנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תשנג
כב ע"ב13 בן נכר שנתנכרו מעשיו וכו'דבש השדה עמ' קעו
כב ע"ב13 בן נכר שנתנכרו מעשיו לאביו שבשמיםאור מאיר ח"ב עמ' לד
כב ע"ב13 נכרי נקרא מי שנתנכרו מעשיו לאביו שבשמיםכנסת יחזקאל (הכהן) עמ' מג, שסב
כב ע"ב13 שנתנכרו מעשיו לאביו שבשמיםמכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' תטו
כב ע"ב13 שנתנכרו מעשיו לאביו שבשמיםאגרות ר' יצחק אלחנן עמ' תכב
כב ע"ב20 אמרו זקני דרום וכו'צמח צדקה עה"ת עמ' קכו
כב ע"ב20 זקני דרום אמרו וכו'חלק יעקב (קנטור) דרוש י
כב ע"ב28 אי קסברי אין שוחטין וזורקין על טמא שרץ אמאי לא עבדי ציבור בטומאה וכו'דברי חיים על התורה (תשנט) עמ' שמ
כב ע"ב31 זקני דרום סוברין שוחטין וזורקין הפסח על טמא שרץכרם חמד (תשסו) עמ' נו
כב ע"ב35 ר"ל ס"ל שוחטין וזורקין על טמא שרץלחמי תודה דף סו ע"ב
כב ע"ב38 טמא מת אינו משלח קרבנותיועץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' לה
כב ע"ב40 טמאים משלחין קרבנותיהןעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' לה
כב ע"ב40 כל הטמאים משלחים קרבנותיהםמקראי קדש (תשנג) עמ' קיג
כב ע"ב רש"י - מי שנתנכרו מעשיו לאביו שבשמיםפירוש המכבי דברים עמ' תעח
כב ע"ב תוס' ד"ה אי הכי טמא שרץ נמידברי חיים על התורה (תשנט) עמ' שמ
כב ע"ב תוס' ד"ה משוםמשנת חיים ויקרא עמ' קיד
כב ע"ב תוס' - כהן שעבד ע"ז נפסל לעבודה ואפי' בדיעבד עבודתו פסולהרנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תשנב
כג ע"א תוס' ד"ה זקני דרוםצמח צדקה עה"ת עמ' קכו
כג ע"ב15 יושב מנלן וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"א עמ' כג
כג ע"ב16 לעמוד לשרת אין שירות אלא מעומדערבי נחל (תשסד) עמ' תנב, תתקסד
כג ע"ב16 לעמוד לשרת לעמידה בחרתיו ולא ישיבהאור אברהם ברכות עמ' רט
כג ע"ב16 לעמוד לשרת לעמידה בחרתיו ולא לישיבהבאר משה (אפשטיין) דברים עמ' תכב
כג ע"ב17 לעמידה בחרתיומשנת חיים דברים עמ' שפז
כג ע"ב17 לעמידה בחרתיו ולא לישיבה וכו'ברכת מרדכי בראשית-שמות תנינא עמ' צו
כג ע"ב18 שנה עליו הכתוב לעכבאור אברהם ברכות עמ' שסד
כג ע"ב18 שנה עליו הכתוב לעכביסוד האמונה (תשסז) הקדמת המחבר
כג ע"ב18 שנה עליו הכתוב לעכבמשנת חיים דברים עמ' שצ
כג ע"ב19 יושב מחלל עבודהאור אברהם במדבר עמ' ע
כג ע"ב19 יושב מחלל עבודהפנים מסבירות עמ' רעג
כג ע"ב רש"י ד"ה אימאתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' רג
כג ע"ב תוס' ד"ה אימא מה זר במיתה אף יושב במיתהעיוני רש"י שמות ח"ב עמ' שנג, שנד
כד ע"א06 הואיל ורצפה מקדשת (ורש"י ותוס')לקוטי שיחות חכ"ט עמ' 74
כד ע"א06 הואיל ורצפה מקדשת וכו'מנחת מרדכי עמ' ק
כד ע"א06 הואיל ורצפה מקדשתאמרי השכל עמ' 103
כד ע"א06 רצפה מקודשתקשוטי כלה (גרינפלד) ח"י אות פח
כד ע"א07 לא יהא דבר חוצץ, ורש"ימשנת חיים ויקרא עמ' פב
כד ע"א08 לא יהא דבר חוצץ בינו לרצפהלקט שיחות מוסר ח"א עמ' רפט {לכן כהנים הלכו יחפים}
כד ע"א08 לא יהא דבר חוצץ בינו לרצפהפירוש המכבי שמות עמ' רנח
כד ע"א15 היה עומד ע"ג האבן ועבד עבודתו פסולהפרורים משלחן גבוה ח"ה שאלה קט
כד ע"א19 נדלדלה אבן בעזרה ועמד עליהקרן פני משה ח"א עמ' רכד
כד ע"א19 נתנדדה אבן בעזרה אי הוי פסול לעבודהאור אברהם דברים עמ' לב
כד ע"א25 דוד המלך קידשבין המשפתים שמות עמ' קצח {ושלמה המלך בנה}
כד ע"א25 דוד קידש העזרהלקוטי שיחות חל"ט עמ' 18
כד ע"א25 כי קדיש דוד וכו'משנת חיים בראשית עמ' שה
כד ע"א25 כי קדיש הריצפהחקל יצחק (תשסג) עמ' תקלב
כד ע"א26 דוד קידש עד התהוםהל' בית הבחירה (שניאורסון) עמ' כז
כד ע"א30 קיבל בשמאל פסול ורבי שמעון מכשירכסף נבחר (תשסג) עמ' עה
כד ע"א31 באצבעו ולקחהכתב והקבלה ויקרא פ"ד פסוק כה
כד ע"א31 ת"ר באצבע ולקח, מלמד שלא תהא קבלה אלא בימין וכו' אמר ר' שמעון וכי נאמרה יד בקבלה וכו' ובעמוד ב' תוס' ד"ה במקראכסף נבחר (תשסג) עמ' עה, קע
כד ע"א תוס' ד"ה הואיל ורצפה מקדשתעיוני רש"י שמות ח"ב עמ' שכה
כד ע"א תוס' ד"ה הואיל, ולקח הכהן באצבעו דע"כ אצבעו אונתן וכו', דא"א לקבל הדם בכלי באצבעכסף נבחר (תשסג) עמ' רמה
כד ע"ב מקרא נדרש לפניו או לפני פניו וכו'כח מעשיו הגיד לעמו ח"א דף מט ע"ב
כד ע"ב רש"י - דהוא עצמו שלא הוקטרו אימורין כשרגור אריה ויקרא פ"ד הערה 53
כד ע"ב תוס' ד"ה והרימשנת חיים ויקרא עמ' סב
כה ע"א12 נשפך הדם על הרצפה ואספו פסולגור אריה שמות פי"ב הערה 127
כה ע"א12 נשפך הדם על הרצפה ואספו פסולאור אברהם ויקרא עמ' עג
כה ע"א12 נשפך מן הצואר ואספו פסולעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קכו
כה ע"א15 ולקח מדם הפר דם מהפר יקבלנו דדרשינן גורעין ומוסיפיןכסף נבחר (תשסג) עמ' לט, שלב
כה ע"א16 לקבל דם מן הפרהאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' תנ
כה ע"א18 השוחט צריך שיקבל את כל דמואמרי נועם (מועדים) תשובה יח [מבן המחבר]
כה ע"א18 השוחט צריך שיקבל כל דמו של פרגור אריה ויקרא פ"ד אות ו
כה ע"א18 השוחט צריך שיקבל כל דמו של פרעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' ז
כה ע"א18 השוחט צריך שיקבל כל דמו של פר וכו' גורעין ומוסיפין ודורשיןהכתב והקבלה ויקרא פ"ד פסוק ה
כה ע"א18 לקבל את כל הדםמשנת חיים דברים עמ' רפו, רפח
כה ע"א18 שיקבל כל דמומשנת חיים ויקרא מכתבים ד
כה ע"א20 גורעין ומוסיפין ודורשיןהמאור הגדול (גר"א) עמ' עג
כה ע"א20 וקסבר גורעין ומוסיפין ודורשיןס' המאמרים עת"ר (מהד' תשעב) עמ' פג-צו, קו
כה ע"א24 אם אינו ענין לשיירים תנהו ענין לקבלהגור אריה ויקרא פ"ד אות כב
כה ע"א28 ודם סכין במאי מקנח וכו'משנת חיים ויקרא עמ' קלג
כה ע"א29 השוחט את הקרבן צריך לקנח דם הסכיןאבן ישראל (פישר) אגדה ח"א עמ' קח
כה ע"א תוס' ד"ה בשפתמשנת חיים ויקרא עמ' קלד
כה ע"א תוס' ד"ה והרימשנת חיים ויקרא עמ' רמ
כה ע"ב02 דם הבא לאוירו של כליצבא אהרן - שבת תשובה עמ' קט
כה ע"ב23 א"ל תרדאישמרו דעת עמ' קלא
כה ע"ב27 הצורם אזן הפר ואח"כ קבלמשנת חיים ויקרא עמ' קלד
כה ע"ב28 אשכחן קדשי קדשים, קדשים קלים מניןאמרי נועם (מועדים) תשובה יז [מבן המחבר]
כה ע"ב28 שה תמים זכר בן שנה, שיהא תמים בשעת שחיטה וכו' ובזריקהאהל נפתלי - זכרון יצחק עמ' רלה בהערה
כה ע"ב33 אמר רבא זאת אומרת שעות פוסלות בקדשיםצמח צדקה עה"ת עמ' ח
כה ע"ב33 שעות חושבין בקדשיםשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' עו
כה ע"ב33 שעות פוסלות בקדשיםבנין אפרים עמ' כו [הלכה] {גם אחרי שחיטה}
כה ע"ב33 שעות פוסלות בקדשים, וגדר בן שנהברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' לא
כה ע"ב רש"י ד"ה זאת אומרתתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' פה
כה ע"ב תוס' ד"ה קדשים - תימה דלעיל גבי מדם הפר ולא מדם העור לא קאמר וכו'אמרי נועם (מועדים) תשובה יח [מבן המחבר]
כה ע"ב שטמ"ק אות כומשנת חיים ויקרא עמ' קלח
כו ע"א03 חתך ואח"כ קיבל כשרהמאיר עיני חכמים מהדו"א ח"ג דף ו ע"ב
כו ע"א12 קדשי קדשים שחיטתן בצפוןאמרי אש (טאוב) עמ' תמב
כו ע"א13 עומד בדרום ושוחט בצפון כשר, ובמקבל פסולאור אברהם ויקרא עמ' קכז
כו ע"א13 עומד בררום והושיט ידו לצפון ושחט בק"קאור אברהם במדבר עמ' קו
כו ע"א16 קדשים קלים שחיטתן בפנים וקבול דמן בכלי שרת בפניםאמרי נועם (מועדים) תשובה יז [מבן המחבר]
כו ע"א16 קק"ל שחיטתן בפנים, ורש"ימשנת חיים ויקרא עמ' נט
כו ע"א28 נתלה ושחט כשרה, שחיטה על ירך ולא שוחטאור אברהם ויקרא עמ' קכז
כו ע"א41 עד שיבוא כולומנחת יצחק ויקרא-דברים עמ' קלב
כו ע"א רש"י ד"ה שחיטתן - כתיב בשלמים "ושחטו פתח אהל מועד" דהיינו תוך העזרהאמרי נועם (מועדים) תשובה יז [מבן המחבר]
כו ע"ב01 אמר שמואל בשר פסול ותוס'יציב פתגם - ימים נוראים עמ' קכז
כו ע"ב01 זרק הדם שלא במקומו נתכפרו הבעלים, ובתוס'שירת הפסח אות קעג
כו ע"ב06 זריקה שלא במקומו כמקומו דמי לריצוי ולא לאכילהאור אברהם - הגדה של פסח - קונטרס שואלין ודורשין עמ' תיב
כו ע"ב06 שלא במקומו כמקומו דמיאור אברהם ויקרא עמ' נו, פ
כו ע"ב20 אין מחשבה פוסלת אלא ממי שהוא ראוי לעבודהעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' פו
כו ע"ב רש"י - אם נפגם המזבחחקל יצחק (תשסג) עמ' תקלא
כו ע"ב תוס' - אף על הכבש אמרי' שלא במקומו כמקומואור אברהם ויקרא עמ' נח
כו ע"ב תוס' ד"ה אמרמשנת חיים שמות עמ' רסו
כז ע"ב05 לא נחלקו אלא בניתנין בפנים שנתנן בחוץ וכו'מאיר עיני חכמים מהדו"ג ח"ב דף שמח
כז ע"ב09 זאת לשון מיעוט ותורת לשון ריבויצפנת פענח (תשסו) עמ' כה, רפ, רט, שסב, שסח, שכו
כז ע"ב10 איזה אם עלו ירדו ואיזה אם עלו לא ירדוצפנת פענח (תשסו) עמ' שלז
כז ע"ב20 תורה אחת לכל העוליםמכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' תקעז
כז ע"ב25 אמרת מרבה אני את אלומצווה ועושה ח"א עמ' תקנו
כז ע"ב25 כל שפסולו בקודש אם עלו לא ירדועטרת ישראל (באהפאלי) עמ' פב
כז ע"ב25 מרבה אני את אלו שהיו פסולן בקדוש שאם עלו לא ירדודברי ישראל (תשסח) ח"ב עמ' נא
כז ע"ב30 מזבח הפנימי מקדש פסוליםחמודי צבי מועדים עמ' קנג
כז ע"ב34 קטורת זרה שעלתה למזבח החיצון תרדפנים מסבירות עמ' עג
כז ע"ב38 והפנימי בין ראוי לו בין שאין ראוי לו, רש"י ובש"מגבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' רעח
כז ע"ב38 מזבח החיצון אין מקדש פסוליםברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' מג
כז ע"ב38 מזבח החיצון אין מקדש פסולים ורש"יברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' קא
כז ע"ב39 האי רצפה והאי כלי שרתלקוטי שיחות חי"א עמ' 122
כז ע"ב39 האי רצפה והאי כלי שרתמנחת מרדכי עמ' רפה
כז ע"ב39 האי רצפה והאי כלי שרתמשנת חיים במדבר עמ' רפה
כז ע"ב40 השוחט את הזבח וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"א עמ' סז
כז ע"ב40 השוחט את הזבח לזרוק דמו וכו' להקטיר אימוריו בחוץ וכו' פסוללקוטי שיחות חי"ג עמ' 62
כז ע"ב40 להקטיר את אימוריו בחוץ ובתפא"יאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' שסא
כז ע"ב40 מקצת דמו בחוץמשנת חיים דברים עמ' רפ
כז ע"ב44 לאכול בשרו למחרמשנת חיים דברים עמ' תק
כז ע"ב רש"י הני מילי דםמשנת חיים שמות עמ' שי
כח ע"א למשחה לגדולה, וברש"ימשנת חיים במדבר עמ' רצו
כח ע"א חוץ למקומו פסול ואין בו כרת, חוץ לזמנו פיגול וחייבין עליו כרת וכו'באר משה (אפשטיין) שמות עמ' תתקכ, ויקרא עמ' שי-שיא
כח ע"א תרי קראיהכתב והקבלה ויקרא פ"ז פסוק יח
כח ע"א ממנו אחד ולא שניםגור אריה ויקרא פי"ט הערה 68
כח ע"א רש"י ד"ה כאליהמשנת חיים ויקרא עמ' קו
כח ע"ב01 אם אינו ענין לחוץ לזמנו שהרי נאמר ואם האכל יאכלעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קסג
כח ע"ב01 אם אינו ענין לחוץ לזמנו תנהו לענין חוץ למקומוילקוט עטרת צבי עמ' נג
כח ע"ב10 תני זבדי בר לוינחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' יד אות ג
כח ע"ב17 אימא איפכאגור אריה ויקרא פי"ט אות טז
כח ע"ב21 מקרא אריכאהכתב והקבלה ויקרא פי"ט פסוק ז
כח ע"ב23 אחד אכילת אדם ואחד אכילת מזבחעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' פה
כח ע"ב23 אכילת אדם כאכילת מזבחפרורים משלחן גבוה ח"ה שאלה יז [באר יצחק או"ח סי' ט] {לענין שרק מה שממשקה ישראל מותר לכהנים לאכול}
כח ע"ב26 כהרצאת כשרהכתב והקבלה ויקרא פ"ז פסוק יח
כח ע"ב רש"י עיקר הרצאת הקרבן למקום הוא בזריקהגור אריה שמות פכ"ג הערה 82, דברים פ"ח הערה 15
כח ע"ב תוס' ד"ה מסתבראמשנת חיים ויקרא עמ' שצא, שצב, תנ
כט ע"א14 כוף אונך לשמועגור אריה שמות פט"ו הערה 201
כט ע"א14 כוף אזנך לשמוע, במחשב וכו' הכתוב מדבראוסף מאמרי מוסר וחכמה (תשנט) עמ' רכה
כט ע"א15 במחשב לאכול מזבחו כו'משנת חיים ויקרא עמ' קפט
כט ע"א16 או אינו אלא באוכל מזבחומשנת חיים ויקרא עמ' רלו
כט ע"א16 יכול אם יאכל ממנו בג' יפסולגור אריה ויקרא פ"ז הערה 122
כט ע"א28 אין המאחר נדרו בלא ירצהפנים מסבירות עמ' קה
כט ע"א29 במחשבה הוא נפסלחקל יצחק (תשסג) עמ' תצא
כט ע"א רש"י אם תראה היום יהיו טמאין למפרעגור אריה ויקרא פי"ט הערה 63
כט ע"א רש"י ד"ה שעיברה שנתומשנת חיים דברים עמ' תנב
כט ע"א רש"י כעבודת דמו בתקונוגור אריה ויקרא פי"ט הערה 61
כט ע"א תוס' ד"ה ואיןמשנת חיים דברים עמ' תסט
כט ע"א תוס' ד"ה למקוםמשנת חיים ויקרא עמ' רכח
כט ע"ב09 והיה בך חטא וכו' ולא באשתךנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' ג אות ו
כט ע"ב09 ולא באשתך חטאמשנת חיים בראשית עמ' תקמג
כט ע"ב11 אין אשתו של אדם מתה אא"כ וכו'שמחת הנפש עמ' קטז
כט ע"ב20 א"ר ינאי מנין למחשב בקדשים שהוא לוקהמאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף פו ע"ב
כט ע"ב20 מנין למחשב בקדשיםפרורים משלחן גבוה ח"ג שאלה סה
כט ע"ב20 מנין למחשב בקדשים שהוא לוקהעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תנו
כט ע"ב20 מנין למחשב בקדשים שלוקה וכו' א"ל ר"א לר"מ לאו שאין בו מעשה הוא וכו'שפוני טמוני חול (תשנט) עמ' קז
כט ע"ב21 המחשב בקדשים עובר בלא תעשהיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' עט
כט ע"ב21 מחשב בקדשים לוקהפנים מסבירות עמ' קד
כט ע"ב22 לאו שאין בו מעשה הואתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קעא, קפט
כט ע"ב22 לאו שאין בו מעשהעולת חודש ח"ג מאמר קנה
כט ע"ב24 מלקות רק למ"ד לאשב"מ לוקין עליופרורים משלחן גבוה ח"ג שאלה סה
כט ע"ב25 מחשבת פיגולכללי המצות (צפת תשנב) עמ' 95
כט ע"ב26 השוחט את הזבח, או המקבל הדם בכלי שרת חוץ לזמנו וכו'תורה בציון עמ' תפז
כט ע"ב26 פיגול הוא רק במותר ולא במתיראור גנוז (מוסקוביץ) עמ' רז
כט ע"ב28 חוץ לזמנןהכתב והקבלה ויקרא פ"ז פסוק יח
כט ע"ב28 חוץ למקומו פסול ואין בו כרת, חוץ לזמנו פגול וחייבים עליו כרתחיי שלמה עמ' קצב, רכ
כט ע"ב28 מחשבת חוץ למקומו מפגלת בקדשיםלקוטי תורה (טשרנוביל, תשסא) עמ' קכט
כט ע"ב34 זריקת הדם היא המתיר של הקרבןגור אריה שמות פכ"ג הערה 82
כט ע"ב35 שחט חוץ למקומו וקבל והלך וזרק חוץ לזמנו פסולעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' פו
כט ע"ב40 כזית בחוץ וכזית למחר וכו' פסול ואין בו כרתעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קסג
כט ע"ב41 חשב על חצי זית מחשבת זמן וחצי זית מחשבת מקוםעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' פה, קסג
כט ע"ב42 אם מחשבת הזמן קדמה למחשבת המקוםויגד יעקב עמ' רסב
כט ע"ב42 כל שמחשבת הזמן קדמה למחשבת המקום וכו'נועם הברכה עמ' כג
כט ע"ב45 לאכול כחצי זית ולהקטיר כחצי זית אין אכילה והקטרה מצטרפיןיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' פ
כט ע"ב רש"י - דוקא עולה מכפרת אבל לא שלמיםאור אברהם - תשובה עמ' רכט
כט ע"ב רש"י ד"ה דלאו ברמשנת חיים דברים עמ' תמט
כט ע"ב רש"י ד"ה כפסולימשנת חיים דברים עמ' תנג
כט ע"ב רש"י ד"ה שעברה שנתועיוני רש"י דברים ח"א עמ' תד
כט ע"ב רש"י דלאו בנימשנת חיים ויקרא עמ' מב
כט ע"ב רש"י - ושלמים שמביאין לדורון וכו׳רנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' י
כט ע"ב רש"י - שלמים מביאין לדורון ליתן שלום בין ישראל לאביהם שבשמיםרנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תקפו
ל ע"א הרי זו תמורת עולה תמורת שלמים וכו' רבי מאיר בשיטת רבי יודא אמרה דאמר תפוס לשון ראשוןערבי נחל (תשסד) עמ' תתשכד
ל ע"א אין לשחיטה אלא לבסוףשמן ראש (כץ) ח"ו עמ' קפט
ל ע"א אינה לשחיטה אלא לבסוףשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' ד
ל ע"א תוס' ד"ה סימןתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קג
לא ע"א ויקץ כישן הפגולליהודים היתה אורה עמ' כב
לא ע"א ויקץ כישן הפיגולאורים גדולים (ריינס) דף לב ע"ד
לא ע"א שיאכלוהו כלבים, ותוס'משנת חיים דברים עמ' תצז
לא ע"א אכילת אדם כאכילת מזבחפרורים משלחן גבוה ח"ה שאלה יז [באר יצחק או"ח סי' ט] {לענין שרק מה שממשקה ישראל מותר לכהנים לאכול}
לא ע"ב02 בעי רבא חשב לאכול כזית ביותר מכדי אכילת פרס מהואמרי השכל עמ' 141
לא ע"ב03 חישב לאכול כזית ביותר מכא"פ אם מצטרףפרורים משלחן גבוה ח"ה שאלה עו
לא ע"ב32 האי כי אורחיההכתב והקבלה בראשית פמ"ו פסוק לד
לא ע"ב35 הפסולים ששחטומשנת חיים בראשית עמ' רצז
לא ע"ב35 כל הפסולין ששחטושמחה לאיש דף מז ע"ב
לא ע"ב35 כל הפסולין ששחטו שחיטתן כשרהלחמי תודה דף קכו ע"ב
לא ע"ב35 ששחטו שחיטתן כשרהמשנת חיים ויקרא עמ' עה, שצא
לא ע"ב36 השחיטה כשירה בנשים ובזריםברית שלום (תעח) דף סג ע"א
לא ע"ב36 השחיטה כשירה בנשים ובזריםברית שלום (תשסח) עמ' תא
לא ע"ב36 שהשחיטה כשרה בזרים ובנשים וכו'חמשה מאמרות (תשסט) - סמוכים לעד - מנחות ב
לא ע"ב36 שהשחיטה כשרה וכו' בטמאיםמאיר עיני חכמים מהדו"ג ח"ב דף שכה
לא ע"ב36 שחיטה כשרה בנשיםתורת מנחם חנ"א עמ' 81
לא ע"ב36 שחיטת קדשים כשירה בנשיםאור אברהם ויקרא עמ' טז
לא ע"ב36 שחיטת קדשים כשרה בנשיםאור אברהם ברכות עמ' רכב
לא ע"ב תוס' ד"ה ובטמאיםמשנת חיים ויקרא עמ' עא
לא ע"ב תוס' ד"ה שהשחיטהמשנת חיים דברים עמ' תנז
לא ע"ב תוס' ד"ה שהשחיטהמשנת חיים ויקרא עמ' עה, עז
לא ע"ב תוס' - טמא שרץ שאני מטמא מת, ושרי ליכנס בחיל אף מדרבנןרנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תקמב
לא ע"ב תוס' ד"ה שהשחיטה, בגמרא מוכח שנשים שוחטות אפילו לכתחילה וכו' מיכן תשובה למה שכתבו בהלכות ארץ ישראל דנשים לא ישחטו וכו'חמשה מאמרות (תשסט) - סמוכים לעד - מנחות ב
לב ע"א01 קבל אחד מן הפסולין וזרקיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' מו
לב ע"א03 קבל הכשר ונתן לפסולמקראי קדש (תשנג) עמ' ריט
לב ע"א06 נשפך מהכלי ואספו כשרעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קכו
לב ע"א06 נשפך מן הכלי על הרצפה ואספו כשראור אברהם ויקרא עמ' עג
לב ע"א12 שהשחיטה כשרה בזרתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' שעט
לב ע"א12 שחיטה בזר כשירהחוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' קעז
לב ע"א12 שחיטה בזר כשרהחכמת התורה שמיני עמ' קיח
לב ע"א12 שחיטה בזר כשרהמשנת חיים ויקרא עמ' פא
לב ע"א12 שחיטה כשירה בזראור אברהם ויקרא עמ' יז
לב ע"א12 שחיטה כשירה בזרדרשות שמן רוקח עמ' קכז
לב ע"א12 שחיטה כשרה בזראור אברהם ברכות עמ' ריט
לב ע"א13 שחיטה כשרה בטמאיםעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' יא
לב ע"א15 וכי מאין באת מכלל שנאמר ואתה ובניך וגו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' רל
לב ע"א15 מכלל שנאמר ואתה וכו'משנת חיים ויקרא עמ' רב
לב ע"א19 מקבלה ואילך מצות כהונהאור אברהם שמות עמ' רכט
לב ע"א19 מקבלה ואילך מצות כהונהדברי ישראל (תשסח) ח"ב עמ' שמז
לב ע"א22 טמאים דלכתחילה לאמשנת חיים ויקרא עמ' עג, עז
לב ע"א24 וסמך ושחט, מה סמיכה בטהורים וכו'כתנות אור עמ' שלו
לב ע"א24 סמיכה בטהורין אף שחיטהמשנת חיים ויקרא עמ' נד
לב ע"א25 דכתיב לפני ה'לקוטי שיחות ח"כ עמ' 56
לב ע"א25 מ"ש סמיכהיד יצחק עמ' יא ס"ק טו [הלכה]
לב ע"א27 טמא שהכניס ידיו לפנים חייבפרורים משלחן גבוה ח"ד שאלה פ
לב ע"א רש"י ד"ה דכתיביד יצחק עמ' יא ס"ק טז [הלכה]
לב ע"א רש"י - בסמיכה כתיב לפני ה' בפר כהן משיח, ולכן בעינן שיהיה במצורע בשער ניקנורערבי נחל (תשסד) עמ' תתרצב
לב ע"א תוס' ד"ה ומאי שנאמשנת חיים ויקרא עמ' נז, סז
לב ע"א תוס' ד"ה ת"ל - ל"ל קרא ד"והקריבו וכו'" דשחיטה כשירה בזר, הא מקשינן בכל דוכתא שחיטה לסמיכהאמרי נועם (מועדים) תשובה יז, יח, [מבן המחבר]
לב ע"א תוס' ד"ה ת"ל והקריבו וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' רל
לב ע"ב04 בן בקר לפני ה' ולא שוחט לפני ה' וכו'אור אברהם הלכות מגילה וחנוכה עמ' רפב
לב ע"ב04 בן הבקר לפני ה'משנת חיים ויקרא עמ' נט
לב ע"ב04 בן הבקר לפני ה' ולא שוחטאור אברהם במדבר עמ' קו
לב ע"ב04 בן הבקר לפני ה' ולא שוחט לפני ה'אור אברהם ויקרא עמ' קכז
לב ע"ב04 השחיטה לפני ה' ואין השוחט לפני ה'חכמת התורה שמיני עמ' קיח
לב ע"ב08 אמר עולא אמר ריש לקיש טמא שהכניס ידו לפנים לוקה משום דביאה במקצת שמה ביאהלחמי תודה דף טו ע"א, קמה ע"א, רנב ע"א
לב ע"ב08 אר"ל טמא שהכניס ידו למקדש חייב כרתחנן אלקים עמ' סו, סז, מקראי קדש (תשנג) עמ' קכז, קכח
לב ע"ב08 טמא שהכניס ידו למקדש לוקהעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' צח
לב ע"ב08 טמא שהכניס ידו לפנים לוקהלמדנות (תשנח) פ' תזריע אות סד
לב ע"ב11 אי ביאה במקצת שמה ביאה מהתורהגור אריה ויקרא פ"א הערה 113
לב ע"ב11 ביאה במקצתמבשרת ציון ח"ג עמ' רעו
לב ע"ב11 ביאה במקצת שמה ביאהגור אריה ויקרא פי"ד אות יב
לב ע"ב12 מצורע שחל שמיני שלו בערב הפסח וראה קרי וטבל הואיל והותר לצרעתו הותר לקריופנים יפות על תהלים עמ' שעה
לב ע"ב17 טבול יום במחנה לויה אפילו עשה אין בועץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' צה
לב ע"ב21 טבו"י לא יכנס במחנה לויה ואפילו עשה אין בויוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קנא
לב ע"ב24 הואיל והותרה הותרהמנחת מרדכי עמ' רטו
לב ע"ב24 כל היכא דאיכא שני איסורים והאחד הותר אמרינן הואיל ואשתרי אשתריערבי נחל (תשסד) ח"ג עמ' עא
לב ע"ב30 כיון דהותרה לטומאתן הותרה לזיבתןחכמת התורה שמיני עמ' פו
לב ע"ב36 לרבא טומאה דחויה בציבורלחמי תודה דף סו ע"א
לב ע"ב37 מה לי חד דחויא מה לי שתי דחיותלחמי תודה דף סז ע"א
לב ע"ב רש"י - אין עונש כרת אלא מחומת העזרה ולפניםגור אריה ויקרא פי"ד הערה 83
לב ע"ב רש"י ד"ה אידי ואידימשנת חיים ויקרא עמ' רפ
לב ע"ב רש"י ד"ה ושחט את בן הבקרמשנת חיים ויקרא עמ' סב
לב ע"ב תוס' - במצורע דכתיב פתח אהל מועד היינו בשער נקנור שהוא מכוון כנגדורנת יצחק תליתאה ח"ב עמ' לא
לג ע"א01 טומאה דחוי' בציבורחיי נפש ח"ו עמ' קלא
לג ע"א01 מכלל דתרווייהו סבירא להו טומאה דחויה היא בציבור וכו'לחמי תודה דף סה ע"א
לג ע"א03 תיכף לסמיכה וכו'לקוטי שיחות חל"ט עמ' 195
לג ע"א03 תכף לסמיכה שחיטה חוץ מזומשנת חיים ויקרא עמ' מז
לג ע"א07 אין סומכין אלא בעזרהתורת העולה ח"ב פרק כב
לג ע"א07 בעינן סמיכה בעזרהאור אברהם - מסכת מגילה עמ' שעב
לג ע"א07 היה בעל קרבן והכניס ידו וסמך סמיכתו כשרהעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' ה
לג ע"א07 הסמיכה צריכה להיות בעזרהאור אברהם ויקרא עמ' ט
לג ע"א08 הא מני ריב"י דאמר מרחק צפוןברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' מט
לג ע"א09 ולעביד פשפשמשנת חיים ויקרא עמ' רעט
לג ע"א09 מרחק צפון ורש"ייד יצחק עמ' ח ס"ק ג-ד, עמ' י ס"ק יג, עמ' יב ס"ק יז [הלכה]
לג ע"א11 איכא דאמרי אמר ר' יוסףמשנת חיים ויקרא עמ' לו
לג ע"א12 א"ר יוסף כל הסומך ראשו ורובו מכניסחוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' רנז
לג ע"א12 כל הסומך ראשו ורובוהכתב והקבלה ויקרא פ"א פסוק ד
לג ע"א13 כל כחו בעינןמשנת חיים ויקרא עמ' מו
לג ע"א24 סמיכת אשם מצורע לאו וכו'משנת חיים ויקרא עמ' רפא
לג ע"א תוס' - הא דמוסיפין על העיר והעזרות היינו היכא דאיכא למימר קרא אשכחו ודרושרנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תלט
לג ע"א תוס' ד"ה ליעבדמשנת חיים בראשית עמ' שה
לג ע"א תוס' ד"ה סמיכתמשנת חיים ויקרא עמ' לז, סב, רפו
לג ע"א תוס' - אין להוסיף על הפתחים בעזרה מדין הכל וכו'פרורים משלחן גבוה ח"ה שאלה נא
לג ע"א תוס' ד"ה סמיכתמשנת חיים במדבר עמ' קעט
לג ע"ב03 טמא שנגע בקודש ר"ל אמר לוקהפרורים משלחן גבוה ח"ד שאלה נח
לג ע"ב03 ר"ל אמר לוקה ר"י אמרמשנת חיים דברים עמ' שלב
לג ע"ב05 בכל קודשהכתב והקבלה ויקרא פי"ב פסוק ד
לג ע"ב10 בכל קודש לא תגע אזהרה לאוכל וכו'ברית שלום (תעח) דף צ ע"א
לג ע"ב10 בכל קודש לא תגע אזהרה לאוכל וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' כא
לג ע"ב תוס' ד"ה לעניןודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' קלח
לג ע"ב תוס' ד"ה לעניןחמודי צבי במדבר-דברים עמ' רעח
לג ע"ב תוס' ד"ה לעניןחמודי צבי מועדים עמ' רסה, תיב, תצד, תצט, תקעא
לג ע"ב תוס' ד"ה לעניןתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' תכד
לג ע"ב תוס' ד"ה לענין וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' רסא
לג ע"ב תוס' ד"ה לענין מלקות, עשה דחמיר דחי לא תעשה ועשהלחמי תודה דף סה ע"ב
לג ע"ב תוס' ד"ה לענין מלקות - עשה שיש בו כרת דוחה ל"ת ועשהחיי נפש ח"ג עמ' קעז
לג ע"ב קרן אורהבנין אפרים עמ' קעח [הלכה]
לד ע"א19 כיון דלא קרינא ביהבנין אפרים עמ' קפב [הלכה]
לד ע"א26 המעלה אברי בהמהמשנת חיים בראשית עמ' רסז
לד ע"א32 אותה תאכל הוא איסור עשהגור אריה ויקרא פי"א אות ז
לד ע"א32 זאת הבהמה ולא הטמאיםגור אריה שמות פי"ב הערה 255, אות לה
לד ע"א35 כי פליגי בחיה וכו' ר"י אומר עובר בעשה וכו'טוב ירושלים ויקרא פ"א פסוק ב
לד ע"א36 המקריב חיה עובר בעשהרנת יצחק תליתאה ח"ב עמ' ריב
לד ע"א36 מעלה אברי חיה ע"ג המזבחרנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' קיא
לד ע"א36 מצד דיני הקרבה אפשר להקריב רק בהמותגור אריה בראשית פ"ז הערה 13
לד ע"א36 מקריב חיהראש דוד (תשמו) עמ' לג ע"ב
לד ע"א36 מקריב חיה פליגי ר"י ור"ל לר"י עובר בעשה וכו'חדרי בטן פרשת פנחס אות ה
לד ע"א38 אין קרבנות באים ממין חיהגור אריה דברים פי"ב הערה 113
לד ע"א40 אילו נאמר קרבןרוח חיים (חיד"א) עמ' צה
לד ע"א40 אילו נאמר קרבן לה' בהמה הייתי אומר חיה בכלל בהמה... תלמוד לומר בקר וצאן בקר וצאן אמרתי לך ולא חיהשל"ה (תשנז) תושבע"פ אות נח
לד ע"א44 בקר וצאן וכו' ולא וכו'משנת חיים בראשית עמ' קמא
לד ע"א46 אמר לו רבו הבא לי חיטים והביא לו חיטים ושעוריםחדרי בטן פרשת ויצא שני אות יז
לד ע"א רש"י ד"ה ולאו הבא מכלל עשהעיוני רש"י דברים ח"א עמ' שנח
לד ע"א תוס' ד"ה שקידשמשנת חיים בראשית עמ' רפא
לד ע"ב27 קיבל הכשר ונתן לפסולזך ונקי עמ' קנה
לד ע"ב27 קיבל הכשר ונתן לפסולקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' קסו
לד ע"ב27 קיבל הכשר ונתן לפסול יחזיר לכשר וכו', וליהוי לי' דיחוי וכו' כל שבידו לא הוי דיחוי וכו'חמודי צבי במדבר-דברים עמ' שמה, תנט
לד ע"ב27 קיבל הכשר ונתן לפסול יחזיר לכשרכתנות אור עמ' תרלב
לד ע"ב30 בשמאל מותר לעבוד ביוה"כ הוצאת כף ומחתהפנים מסבירות עמ' קעו
לד ע"ב30 שמאל אית ליה הכשיראחקל יצחק (תשסג) עמ' תב
לד ע"ב30 שמאל דאית לה הכשירא ביוה"כמשנת חיים במדבר עמ' עח
לד ע"ב37 א"ר אשי כל שבידו לאו כמחוסר מעשהעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' לו
לד ע"ב37 כל שבידו לא הוי דחוי ורש"יחיי נפש ח"ג עמ' רפט
לד ע"ב37 כל שבידו לא הוי דחויאגרות ר' יצחק אלחנן עמ' רט
לד ע"ב37 כל שבידו לא הוי דיחויפנים מסבירות עמ' סג, של
לד ע"ב37 כל שבידו לא הוי דיחוי וכו' ותוס'כח מעשיו הגיד לעמו ח"א דף טו ע"א-ע"ב
לד ע"ב37 כל שבידו לתקן לא הוי דחוימקראי קדש (תשנג) עמ' ריט, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' רא, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קפד
לד ע"ב37 כל שבידו לתקנו לא הוי דיחויקרבן מנחה (תשעד) עמ' קלא
לד ע"ב תוס' ד"ה ולהוי דחוימשנת חיים ויקרא עמ' קלד
לד ע"ב תוס' ד"ה כלדרשות מהר"ם בנעט עמ' רלט
לד ע"ב תוס' ד"ה כל שבידואיש אמונים דף פז ע"א
לד ע"ב תוס' ד"ה למעוטימשנת חיים דברים עמ' רפז
לד ע"ב תוס' ד"ה למעוטימשנת חיים ויקרא מכתבים ד
לד ע"ב תוס' ד"ה פסולמשנת חיים דברים עמ' רפד
לה ע"א02 כהנים זריזים הםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' שצח
לה ע"א02 כהנים זריזין הןאור אברהם - תלמוד תורה עמ' קסח
לה ע"א02 כהנים זריזין הןאור אברהם ברכות עמ' רכ
לה ע"א02 כהנים זריזין הןאור אברהם ויקרא עמ' יד
לה ע"א02 כהנים זריזין ועבדין הייאמשנת חיים במדבר עמ' קפו
לה ע"א13 שבח לבני אהרןאבן פינה עמ' 166
לה ע"א23 בהולכת עצים למערכהמשנת חיים ויקרא עמ' צז
לה ע"א37 השוחט את המוקדשין וכו'מנחת מרדכי עמ' רמח
לה ע"א42 פיגל בזבח חייב וכו'מנחת מרדכי עמ' רמח
לה ע"א רש"י ד"ה מוראהמשנת חיים במדבר עמ' צז
לה ע"א רש"י ד"ה מוראהמשנת חיים ויקרא עמ' קיז
לה ע"א תוס' ד"ה פיגל בזבחמשנת חיים ויקרא עמ' קיח
לה ע"א שטמ"ק אות טמשנת חיים ויקרא עמ' קטז, קיז
לה ע"ב בדוקין שבעין הואיל וכו'משנת חיים ויקרא עמ' כז, כט, ל
לה ע"ב רש"י ותוס' בדין מחוסר אבר בעוףלקוטי שיחות חל"ה עמ' 27, 26
לה ע"ב תוס' ד"ה אלאמשנת חיים ויקרא עמ' ל
לו ע"א תרי קראי כתיביהכתב והקבלה ויקרא פכ"ב פסוק כט
לו ע"א ובשר זבח תודת שלמיועיוני רש"י דברים ח"א עמ' תטז, תכא
לו ע"א למדנו לתודה כו'משנת חיים ויקרא עמ' קפו
לו ע"א חליפין וולדות תמורות מניןמשנת חיים ויקרא עמ' קפז
לו ע"א ובשר זבח תודת שלמיו לרבות שלמי נזירויגד יעקב עמ' תקיב
לו ע"א כל דבר רעמשנת חיים דברים עמ' שנט
לו ע"א רש"י ד"ה ושלמי פסחמשנת חיים ויקרא עמ' קפו
לו ע"א רש"י - הא דתניא לרבות שלמים הבאים מחמת פסח לאו היינו בן תימאגור אריה ויקרא פ"ז אות ט
לו ע"ב מרגלא בפומיה דרב אמי דמי פסח שלא נצלהיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' טו
לו ע"ב כל הניתנין על מזבח החיצון שאם נותנן מתנה אחת כיפרבאר הגולה (הרטמן) באר א הערה 15
לו ע"ב כל הניתנין על מזבח החיצוןבנין שאול עמ' ו
לו ע"ב הנתנין על מזבח החיצון אם נתנן מתנה אחת כיפרמקראי קדש (תשנג) עמ' פח, רנח, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' פז
לו ע"ב כל הניתנין על המזבח שנתנן במתנה א' כיפראור אברהם ויקרא עמ' עח
לו ע"ב כל הניתנים שהן ארבע אם נתנן במתנה אחת כיפרגור אריה ויקרא פ"א אות לח
לו ע"ב אם נתנו בחטאת דם אחד כשראור גנוז (מוסקוביץ) עמ' רג, רח
לו ע"ב ב"ה סבירא להו אף חטאת שנתן במתנה אחת כיפר וכו'צפנת פענח (תשסו) עמ' שפ
לו ע"ב הראשונה כתיקונה, ורש"ימשנת חיים דברים עמ' רפח
לז ע"א מתן דם ליסודמשנת חיים דברים עמ' עג, רעח, רפה, רצב, שמט
לז ע"א מנין לניתנין בזריקה שנתנן בשפיכה וכו'דרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' קלז
לז ע"א מעשר ופסח מניןמשנת חיים במדבר עמ' שיא, שיד
לז ע"א ר"י הגלילי יליף דכתיב דמם ולא דמומקראי קדש (תשנג) עמ' רנט
לז ע"א רש"י ד"ה מניןמשנת חיים ויקרא מכתבים ד
לז ע"א רש"י ותוס' ד"ה תרי תנאילקוטי שיחות חל"א עמ' 54
לז ע"ב05 הם קריבים ואין תמורתם קריבהגור אריה במדבר פ"ד הערה 39
לז ע"ב06 ואין תמורתן קריבהמשנת חיים במדבר עמ' שיח
לז ע"ב07 ולדן וולד ולדן עד סוף כל העולםתורת מנחם חי"א עמ' 174
לז ע"ב27 כפרה בכדי לא אשכחןמשנת חיים במדבר עמ' שיג
לז ע"ב33 רע"א טט בכתפי שתים פת באפריקי שתים וכו'חמודי צבי במדבר-דברים עמ' תמד
לז ע"ב34 אלא מעתה בסכת בסכת בסוכות אהני מקרא ואהני מסורת וכו'למדנות (תשנח) פ' אמור אות עז
לז ע"ב34 טט בכתפי שתיםאור התורה (תאומים, תשנט) עמ' רפב
לז ע"ב34 פת באפריקי שתיםדברי שמואל (תשיג) עמ' קל
לז ע"ב34 פת באפריקי שתיםנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' יא אות ב
לז ע"ב תוס' ד"ה טטמשנת חיים דברים עמ' קי, ש
לז ע"ב תוס' סוד"ה שמעתימשנת חיים במדבר עמ' ק
לח ע"ב שלש מתנות שבחטאות וכו'מאיר עיני חכמים מהדו"ב ח"ב דף כב ע"א
לח ע"ב חוץ לילה וזרות כו' כתחלתןמשנת חיים במדבר עמ' קעו, שכז
לח ע"ב ושירים כתחילתן, ורש"ימשנת חיים דברים עמ' רסד
לט ע"א אם חיסר אחת מכל המתנות לא עשה כלוםגור אריה ויקרא פ"ד הערה 74
לט ע"א לכפול בהזאות אתאגור אריה ויקרא פ"ד אות יח
לט ע"ב רש"י - שעירי ע"זבנין אפרים עמ' קסב [הלכה]
מ ע"א נפחתה תקרה של היכלמשנת חיים ויקרא עמ' תקיא
מ ע"א נפחתה תקרה של היכל לא היה מזהאור אברהם - מגילת אסתר עמ' רי
מ ע"א נפחתה תקרה של היכל לא היה מזהאור אברהם - מסכת מגילה עמ' ע
מ ע"א נפחתה תקרה של היכל לא היה מזהאור אברהם שמות עמ' קצה
מ ע"א נפחתה תקרה של היכל לא היה מזהמנחת מרדכי עמ' קנ
מ ע"א נפחתה תקרה של היכל לא היה מזהרנת יצחק תענית עמ' רמו
מ ע"א פר זה פר יום הכפוריםמקראי קדש (תשנג) עמ' ריא
מ ע"ב וטבל ולא מספג בדםיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' כג
מא ע"א לפי שנאמר והם הביאו את קרבנםעיוני רש"י במדבר עמ' רלג
מא ע"א שגגתם זה פר העלם ציבורגור אריה ויקרא פ"ד אות י
מא ע"א שעיר עזים לחטאת הוקש לפר העלם דברגור אריה במדבר פ"ח הערה 75
מא ע"ב07 מפני מה נאמרו יותרת וכו'לקוטי שיחות חכ"ז עמ' 16
מא ע"ב11 בכהן המשיח כתיב את פני פרוכת הקודש ובקהל ישראל כתיב את פני הפרוכת, דמשחטאו כולם ח"ו נסתלקה הקדושהתפארת צבי ויקרא עמ' צה
מא ע"ב11 מ"מ נאמרה פרכת הקדש בפר כהן המשיח וכו'ברית שלום (תעח) דף סז ע"ג, סח ע"א
מא ע"ב11 מ"מ נאמרה פרכת הקדש בפר כהן המשיח וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' תלד
מא ע"ב13 משל למלך ב"ו שסרחה עליו מדינה וכו'אור התורה (תאומים, תשנט) עמ' רלח
מא ע"ב13 משל למלך בו"ד שסרחה עליו מדינהבעקבות משה שמות עמ' ריג
מא ע"ב13 משל למלך בו"ד שסרחה עליו מדינה, אם מיעוטה סרחה פמליא שלו מתקיימת וכו'באר משה (אפשטיין) שמות עמ' ריז, תתקנד, במדבר עמ' רפא
מא ע"ב13 משל למלך בשר ודם שסרחה עליו מדינה, אם מיעוטה סרחה פמליא שלו מתקיימת, אם רובה סרחה אין פמליא שלו מתקיימתקרן לדוד ויקרא-במדבר עמ' ת
מא ע"ב13 משל למלך שסרחה עליו מדינהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תסג
מא ע"ב14 מלכות שמיעוטו סרחה פמליא שלו מתקיימתקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' רלד, רסו
מא ע"ב רש"י ד"ה כגון שנתןתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' רט
מא ע"ב רש"י ד"ה במחשבהנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' ו אות ה, סי' מג אות ג
מא ע"ב רש"י ד"ה כגוןגור אריה דברים פי"ז הערה 1
מא ע"ב רש"י מחשבה דקדשים בפהעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תנו
מב ע"א דמים הניתנין על המזבח הפנימי, כגון ארבעים ושלש של יום הכיפוריםבית ישראל (טויסיג) ויקרא עמ' צ
מב ע"ב הרצאת פסולהכתב והקבלה ויקרא פ"ז פסוק יח
מב ע"ב מפגלין בחצי מתירפנים מסבירות עמ' רעח
מב ע"ב תוס' ד"ה כימאיר עיני חכמים מהדו"ב ח"ב דף מ ע"ב
מב ע"ב תוס' - הקומץ כולו נחשב אזכרה אחת וכו'כוונת הלב עמ' קנח
מב ע"ב פי' הרמב"םדגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' קעט
מג ע"א08 העולה דמה מתיר את בשרה למזבח, וברש"י דכתיב וזרקו והדר וערכורנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תרעט
מג ע"א12 דמן מתיר את אימוריהן ליקרבמשנת חיים במדבר עמ' קסה
מג ע"א12 זריקת הדם המתירה את האימורים למזבח ואת הבשר לבעליםגור אריה שמות פכ"ג הערה 82, ויקרא פי"ט הערה 259
מג ע"א13 בהיכל אין פיגול רק בעזרהאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' רא
מג ע"א13 פרים הנשרפים אין בהם משום פיגוללחמי תודה דף קנו ע"א, קנז ע"א
מג ע"א15 פיגול שהעלה ע"ג מזבח פקע איסורופנים מסבירות עמ' שסה
מג ע"א רש"י ד"ה דמה מתיר בשרה למזבחעיוני רש"י במדבר עמ' תקא
מג ע"א תוס' ד"ה הקומץמשנת חיים דברים עמ' רפו
מג ע"ב הפגול והנותר והטמא שהעלן ע"ג המזבח פקע איסור מהןחיי נפש ח"ג עמ' רד
מג ע"ב הפיגול והנותר והטמא שהעלן ע"ג מזבח פקע וכו'יציב פתגם - חנוכה-שבועות עמ' פז
מג ע"ב וטומאתו עליו - בטומאת הגוףבנין אפרים עמ' קעז [הלכה]
מד ע"א אדם מביא את זבחיו היום ונסכין עד עשרה ימיםאמרי פנחס השלם - שער סדר היום סי' קלא
מד ע"א אדם מביא זבחועולת חודש ח"ג מאמר תמה-תמו
מד ע"א ונסכיו מכאן עד עשרה ימיםרב שלום (אדלר) עמ' תמד
מד ע"א מביא אדם קרבנו היום ונסכו לאחר כמה ימיםקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' שפג
מד ע"ב תני לוי לכל קרבנם וכו' לרבות לוג שמןעיוני רש"י במדבר עמ' רפה
מד ע"ב ואכלו אותם אשר כופר בהםאור אברהם - תשובה עמ' רל
מד ע"ב לך הוא, שלך יהא אפילו לקדש בו את האשה, ובתוס' שםעיוני רש"י במדבר עמ' מה, מו
מד ע"ב רש"י ד"ה זה גזל - חטאת כו' בהדיא כאו"א במקומו וסידרן וכו'לקוטי שיחות חכ"ג עמ' 127
מה ע"א01 הלכתא למשיחאודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' קפט
מה ע"א01 הלכתא למשיחאהתקופה הגדולה (תשלב) עמ' רלח
מה ע"א01 הלכתא למשיחאדרישת ציון (תשסב) עמ' 135-136
מה ע"א02 שחיטת קדשים לא ליתני הלכתא למשיחאישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רד
מה ע"א06 קדשי גויים אין חייבים משום פיגול נותר וטמאעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' כג
מה ע"א06 קדשי נכריםמשנת חיים בראשית עמ' רסו
מה ע"א06 קדשי נכריםמשנת חיים דברים עמ' רלא
מה ע"א07 קדשי גויים השוחט בחוץ פטור דברי ר"מיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' לט
מה ע"א07 שוחט קדשי נכרים בחוץלקוטי שיחות חלק ל עמ' 72
מה ע"א09 קדשי נכרים כו' ולא מועליןמשנת חיים ויקרא עמ' שפד, תיג
מה ע"א09 קדשי עכו"ם לא נהנין ולא מועליןלב המשפט ח"א שיעור ו [הלכה]
מה ע"א09 קדשי עכו"ם לא נהנין ולא מועלין וכו' דברי ר' שמעון וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' שמג
מה ע"א09 קרבנות עכו"ם אין מועלין בהםימלא פי תהלתך ח"א (תשסג) עמ' רמח
מה ע"א20 נותר חילול מטומאה וכו'חמודי צבי במדבר-דברים עמ' שפד
מה ע"א29 אלא מעשר בהמה כו'משנת חיים בראשית עמ' תכח
מה ע"א שטמ"ק אות אמשנת חיים ויקרא עמ' שכו
מה ע"א תוס' ד"ה והשוחטןמאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף צז ע"א
מה ע"ב02 ובגוי לא הורצהפירוש המכבי ישעיהו ונביאים אחרונים עמ' קמג
מה ע"ב11 ונכרים לאו בני הרצאה נינהומשנת חיים במדבר עמ' תכא
מה ע"ב11 לאו בני הרצאהמשנת חיים בראשית עמ' קט, קכג
מה ע"ב11 לאו בני הרצאה נינהומשנת חיים ויקרא עמ' ד, סז, תיז
מה ע"ב11 לרצון להם ועכו"ם לאו בני הרצאה נינהו, וברש"יבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' קטז, קצח-קצט, שמות עמ' תצב, תתכה, תתקלו, דברים עמ' תשלה
מה ע"ב11 קדשי עכו"ם נתמעטו מריצוי ציץ, דכתיב לרצון להם ועכו"ם לאו בני הרצאה נינהורנת יצחק תליתאה ח"א עמ' קמד, ח"ב עמ' רצא, שצד
מה ע"ב12 דברים שאין חייבין משום פיגול חייבין משום נותריוסף לקח כרך א ח"ב עמ' טו
מה ע"ב15 אבל העצים והלבונה א"ח משום טומאהעיוני רש"י דברים ח"א עמ' רצג
מה ע"ב רש"י בהוכשר ליקרב ואקדשים קאיגור אריה ויקרא פ"ז הערה 137
מה ע"ב רש"י שהוא המכשירן לאכילה האמורה בהןגור אריה ויקרא פ"ז הערה 138
מו ע"א לכפרה נתתיו ולא למעילהיציב פתגם - ימים נוראים עמ' קכח
מו ע"א ג' כריתות בשלמים למהזבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' קעב
מו ע"א רש"י ד"ה עגלה וערפו שם וכו' דשם תהא קבורתהברית שלום (תעח) דף קכז ע"א
מו ע"א רש"י ד"ה עגלה וערפו שם וכו' רשם תהא קבורתהברית שלום (תשסח) עמ' תתיד
מו ע"ב11 מחלוקת בטומאת בשרעיוני רש"י דברים ח"א עמ' רצג
מו ע"ב21 כיון שלא קרינא ביה וכו'בנין אפרים עמ' קפב [הלכה]
מו ע"ב23 והבשר אשר יגע לרבות עצים ולבונהיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' טו
מו ע"ב25 לשם ו' דברים הזבח נזבח לשם זבח זובח וכו'המוסר והדעת שמות-ויקרא עמ' קצא
מו ע"ב25 לשם ששה דברים הזבח נזבחאגרות הנצי"ב מוולאזין עמ' קצו
מו ע"ב25 לשם ששה דברים הזבח נזבחאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' קצו
מו ע"ב25 לשם ששה דברים הזבח נזבחארץ החיים (ליברזון) עמוד ח סי' א
מו ע"ב25 לשם ששה דברים הזבח נזבחבנין שאול עמ' רג
מו ע"ב25 לשם ששה דברים הזבח נזבחגור אריה שמות פכ"ט הערה 202
מו ע"ב25 לשם ששה דברים הזבח נזבחדעת חכמה ומוסר ח"א עמ' ריא
מו ע"ב25 לשם ששה דברים הזבח נזבחדעת תורה ויקרא עמ' קעז
מו ע"ב25 לשם ששה דברים הזבח נזבחהחכמה מאין עמ' קיח
מו ע"ב25 לשם ששה דברים הזבח נזבחויגד יעקב עמ' פא
מו ע"ב25 לשם ששה דברים הזבח נזבחזכות ישראל - עשר צחצחות פרק ו אות כד
מו ע"ב25 לשם ששה דברים הזבח נזבחחלקת יהושע עמ' רלז הערה תקא
מו ע"ב25 לשם ששה דברים הזבח נזבחימלא פי תהלתך ח"ב (תשסה) עמ' רנט
מו ע"ב25 לשם ששה דברים הזבח נזבחלקוטי שיחות חי"ג עמ' 62
מו ע"ב25 לשם ששה דברים הזבח נזבחמצווה ועושה ח"א עמ' רג
מו ע"ב25 לשם ששה דברים הזבח נזבחעטרת ישראל (באהפאלי) עמ' קמח
מו ע"ב25 לשם ששה דברים הזבח נזבחתורת מנחם חנ"ב עמ' 388, חנ"ג עמ' 210
מו ע"ב25 לשם ששה דברים הזבח לזבחתאומי צביה עמ' ק
מו ע"ב25 לשם ששה דברים הזבח נזבח וכו'אור אברהם - מסכת מגילה עמ' שפח
מו ע"ב25 לשם ששה דברים הזבח נזבח וכו'אור אברהם ברכות עמ' קמ
מו ע"ב25 לשם ששה דברים הזבח נזבח וכו'דעת חכמה ומוסר ח"ג עמ' קסו
מו ע"ב25 לשם ששה דברים הזבח נזבח וכו'הל' בית הבחירה (שניאורסון) עמ' צ
מו ע"ב25 לשם ששה דברים הזבח נזבחטיול בפרדס ח"א עמ' תח
מו ע"ב25 לשם ששה דברים הזבח נזבח וכו'חנן אלקים עמ' צה, יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רמה, יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' ב, ה, צח, יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' לד, רטז, רכה, רלג, רמב, רנב, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' לח, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' לח, פו, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' שלג
מו ע"ב25 לשם ששה דברים הזבח נזבח וכו'ילקוט דברי חכמים ויקרא סי' י
מו ע"ב25 לשם ששה דברים הזבח נזבח וכו'+מי השלוח (תשסז) ח"ג דף רעח
מו ע"ב25 לשם ששה דברים הזבח נזבח וכו' אמר רבי יוסי אף מי שלא היה בלבו לשם אחת מכל אלו כשר, שתנאי בית דין הואערבי נחל (תשסד) עמ' תסא
מו ע"ב25 לשם ששה דברים הזבח נזבח וכו' לשם השם, אר"י אף מי שלא היה בלבו לשם אחד מכל אלו כשרתפארת צבי ויקרא עמ' סב
מו ע"ב25 לשם ששה דברים הזבח נזבח וכו' לשם ריח וכו'אור אברהם - הגדה של פסח - קונטרס שואלין ודורשין עמ' תיט, תלט
מו ע"ב25 לשם ששה דברים הזבח נזבח וכו'דרשות שבט הלוי ח"א עמ' קה
מו ע"ב25 לשם ששה דברים הזבח נזבח לשם זבח, לשם זובח, לשם השם, לשם אשים, לשם ריח לשם ניחוחמבשר טוב - ישועות אברהם עמ' רלו
מו ע"ב25 לשם ששה דברים הזבח נזבחאהל נפתלי עמ' קנ
מו ע"ב25 לשם ששה דברים הזבח נזבח, לשם זבח, לשם זובח, לשם השם, לשם אישים, לשם ריח, לשם ניחוחשפתי חיים - מידות ועבודת ה' ח"ב עמ' עה
מו ע"ב25 לשם ששה דברים הזבח נזבח... לשם ריח, לשם ניחוחבאר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' שעו, במדבר עמ' תרסו
מו ע"ב25 לשם ששה דברים הזבח נשחט וכו'תורת מנחם חמ"ו עמ' 53
מו ע"ב26 הקב"ה נקרא 'השם'דרך ה' (באום) ח"ג פ"ב אות לג
מו ע"ב26 לשם אשיםמשנת חיים שמות עמ' ז
מו ע"ב26 לשם ריחמשנת חיים ויקרא עמ' תקכה, תקכו
מו ע"ב26 לשם ריח לשם ניחוחמבשר טוב - ימי הרחמים והסליחות - פתיחה עמ' פ
מו ע"ב27 ניחוחהכתב והקבלה ויקרא פ"א פסוק ט
מו ע"ב29 אין המחשבה הולכת אלא אחר העובד+מטר השמים - עמודי העולם עמ' קצא
מו ע"ב32 אשים לשם אשים לאפוקי כבבא דלא וכו'טוב ירושלים ויקרא פ"ה פסוק ט
מו ע"ב32 לאפוקי כבבא דלאגור אריה ויקרא פ"א הערה 346
מו ע"ב33 לשם ריח לאפוקימשנת חיים בראשית עמ' קנג, רסט-רע
מו ע"ב35 אברים שצלאן והעלןמשנת חיים ויקרא עמ' קיב, תקכ
מו ע"ב35 אברים שצלאן והעלן אין בהם משום ריח ניחוחאור אברהם - הגדה של פסח - קונטרס שואלין ודורשין עמ' תכ
מו ע"ב35 אברים שצלאן והעלן אין בהן משום ריח ניחוח, לשם הנחת רוח לה', לשם מי שאמר והיה העולםשל"ה (תשנז) - מס' תענית אות מז
מו ע"ב35 איברים שצלאן רהעלז איז בהם משום ריח ניחוחאור אברהם ויקרא עמ' עה, תו
מו ע"ב35 לד' לשם מי שאמר והיה העולםתורת העולה ח"ב פרק ג
מו ע"ב35 לריח ניחוח, נחת רוח לפניפרדס המלך (תשסט) אות רמב, רצט, שיא, רמזי פורים אות ב, תקצז
מו ע"ב35 לשם הנחת רוח לה'משנת חיים בראשית עמ' עב
מו ע"ב35 נחת רוח לפניו שאמר ונעשה רצונודרשות מהר"ם בנעט עמ' נט
מו ע"ב35 ריח נחוח להנחת רוח ה' לשם מי שאמר והיה העולםעמלה של תורה (סוף פרי צדיק ח"ג) עמ' 221
מו ע"ב35 ריח נחוח להנחת רוח ה' לשם מי שאמר והיה העולםפרי צדיק נח אות ד, ר"ח שבט אות ד, פ' שקלים אות ה, אחרי מות אות יא
מו ע"ב35 ריח ניחוח נחת רוח לפני שאמרתי וגעשה רצוניצמח ה' לצבי (תשסז) עמ' תשסד
מו ע"ב35 ריח ניחוח, לשם הנחת רוח, לה', לשם מי שאמר והיה העולםדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' רטז, רכא
מו ע"ב35 ריח ניחחהכתב והקבלה בראשית פ"ח פסוק כא
מו ע"ב37 חטאת ששחטה לשם חולין כשרהאור אברהם ויקרא עמ' לח
מו ע"ב רש"י - תנאי בית דין שישחט סתם כדאמרן בפ"ק התנו בית דין דלא לימא לשמו דלמא אתי למימר שלא לשמותפארת צבי ויקרא עמ' סב
מו ע"ב רש"י ד"ה הנח"ר - נח"ר לפני הקב"ה וכו'לקוטי שיחות חל"ב עמ' 1
מו ע"ב רש"י ד"ה הנחת רוחדברי ברוך ח"ב סי' ח אות ד
מו ע"ב רש"י ד"ה עולהמשנת חיים ויקרא עמ' קיב
מו ע"ב רש"י ד"ה עולה לשם עולהגור אריה ויקרא פ"א הערה 334
מו ע"ב שטמ"ק אות ימשנת חיים ויקרא עמ' שפב
מז ע"א01 המתעסק בקדשים פסולמאמר יחזקאל (קאזמיר) עמ' שכח
מז ע"א01 מנין למתעסק בקדשים שהוא פסולדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' שיד
מז ע"א01 מנין למתעסק בקדשים שהוא פסול וכו' לרצונכם תזבחוהו לדעתכם זביחוחכמה ומוסר ח"א עמ' קסו
מז ע"א01 מתעסק פסול בקדשיםמשנת יוסף - דרשות ח"א עמ' ד
מז ע"א04 לרצונכם לדעתכםצמח צדיק (תשסז) עמ' שג
מז ע"א06 אמר ראבר"י שמעתי שהבעלים מפגליןתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' רט
מז ע"א06 מתניתין דלא כראב"יעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' לח
מז ע"א07 שמעתי שהבעלים מפגליןעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קסד
מז ע"א09 אלמא הבעלים קרי מקריב ואיתנהו בכלל לא יחשבצמח צדקה עה"ת עמ' לו
מז ע"א09 אמר אביי ראב"י, ורש"י ד"ה בפנים ורע"אגבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' רמה
מז ע"א11 מתחייב זה במחשבתו של זהאמרי השכל עמ' 15
מז ע"א28 איזהו מקומן של זבחיםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' מג
מז ע"א28 איזהו מקומן של זבחיםקדושת ציון (תשנד) ח"א עמ' נה
מז ע"א28 איזהו מקומן של זבחיםתפארת צבי ויקרא עמ' קפה
מז ע"א28 איזהו מקומן של זבחים קדשי קדשים שחיטתן בצפוןשל"ה (תשנז) - מס' פסחים אות רס
מז ע"א28 איזהו מקומן של זבחים קדשי קדשים שחיטתן בצפוןשרגא המאיר על התורה עמ' צא, תכב
מז ע"א28 איזהו מקומן של זבחים קדשי קדשים שחיטתן בצפון וכו'אשר ליהודה עמ' יט
מז ע"א28 איזהו מקומן של זבחים קדשי קדשים שחיטתן בצפון וכו' קדשים קלים שחיטתן בכל מקום וכו'שרגא המאיר מועדים עמ' כא
מז ע"א28 איזהו מקומן של זבחיםטוב טעם ויקרא עמ' יא
מז ע"א28 איזהו מקומן של זבחים קדשי קדשיםאמרי רבי שפטיה עמ' רפא
מז ע"א28 קדשי קדשים שחיטתם בצפוןתורת החסידים הראשונים (תשמא) עמ' שא
מז ע"א28 קדשי קדשים שחיטתן בצפוןטוב עין (אוסטרובצא) עמ' כג
מז ע"א28 קדשי קדשים שחיטתן בצפוןאור ישרים (תשסב) עמ' רצא
מז ע"א28 קדשי קדשים שחיטתן בצפוןאמרי משה (פינטו) ח"ב עמ' רנא
מז ע"א28 קדשי קדשים שחיטתן בצפוןבאר הגולה (הרטמן) באר ה הערה 112
מז ע"א28 קדשי קדשים שחיטתן בצפוןבאר משה (אפשטיין) דברים עמ' תתקלח
מז ע"א28 קדשי קדשים שחיטתן בצפוןגנזי צדיקים (תשסב) עמ' ק
מז ע"א28 קדשי קדשים שחיטתן בצפוןדברי ישראל (תשסח) ח"א עמ' קסו, קצב
מז ע"א28 קדשי קדשים שחיטתן בצפוןזכרון אליעזר עמ' קפב
מז ע"א28 קדשי קדשים שחיטתן בצפוןצפנת פענח (תשסו) עמ' קעג
מז ע"א28 קדשי קדשים שחיטתן בצפון וכו'שומע תפלה ח"ב עמ' קעא
מז ע"א28 קדשי קדשים שחיטתן בצפון וקדשים קלים שחיטתן בכל מקוםבית יצחק (ויינברגר) עמ' רלב
מז ע"א28 קדשי קדשים שחיטתן בצפוןדרך חיים (תשלה) עמ' קיד
מז ע"א28 קדשי קדשים שחיטתן בצפוןכתר שם טוב (תשסד) סי' קיד
מז ע"א28 קדשי קדשים בעי צפוןחכמת התורה שמיני עמ' קיח
מז ע"א28 שחיטת צפוןברכת שלמה חו"מ עמ' כא [הלכה]
מז ע"א28 קדשי קדשים ששחטן בדרום פסוליןילקוט דברי חכמים ויקרא סי' כג
מז ע"א28 לא נשחט בצפון פסולגור אריה ויקרא פ"ד אות כ
מז ע"א29 החטאת נשחטת בצפוןגור אריה ויקרא פי"ד הערה 96
מז ע"א29 חטאת פנימיתגור אריה במדבר פ"ח הערה 79
מז ע"א31 ודמן טעון הזיה על בין הבדיםטוב טעם ויקרא עמ' יא
מז ע"א33 שיירי הדם היה שופך על יסוד המערבירוח יעקב (בן שבת, תשסז) עמ' קסו
מז ע"א33 שירי הדם היה שופך אל יסודצמח ה' לצבי (תשסז) עמ' קיג
מז ע"א33 שירי הדם היה שופך על יסוד מערבי של מזבחס' החיים (תשנג) עמ' צה
מז ע"א33 שירי הדם היה שופך על יסוד מערבי של מזבחספר החיים (תשנג) עמ' צה
מז ע"א35 שעירים הנשרפיםגור אריה במדבר פ"ח הערה 75
מז ע"א רש"י פרשת בן בקר למעלה מפרשת בן צאןגור אריה ויקרא פ"א הערה 351
מז ע"א תוס' ד"ה איזהו - והא דלא תנן הבא שחיטת בכלי שרת בצפון כדתנן וכו'אמרי נועם (מועדים) תשובה יז [מבן המחבר]
מז ע"א תוס' ד"ה איזהומשנת חיים ויקרא עמ' יב, קלד
מז ע"א תוס' ד"ה קדשי קדשים סכין ששוחטין קדשים אפילו קדשים קלים בעי כלי שרת ואם שחט בסכין חול פסולערבי נחל (תשסד) עמ' תתשס, תתשסה
מז ע"ב ולקחהכתב והקבלה ויקרא פ"ד פסוק כה = במדבר פי"ט פסוק ד
מז ע"ב תוס'הכתב והקבלה במדבר פי"ט פסוק ד
מח ע"א03 ואיידי דחביבא אקדמי'דברי מנחם (היימליך) עמ' יג
מח ע"א06 עולת הבקר צריכה צפוןדרך חיים (תשלה) עמ' קיב
מח ע"א08 וי"ו מוסיף על ענין ראשוןגור אריה שמות פכ"א הערה 3
מח ע"א21 אין גז"ש לחצאיןבנין שאול עמ' קסד
מח ע"א21 אין גזירה שוה למחצהלחמי תודה דף נו ע"ב
מח ע"א21 אין גזירה שוה למחצהלקוטי שיחות חכ"ג עמ' 22
מח ע"א26 היקש עדיף מגזירה שוהלחמי תודה דף נו ע"ב
מח ע"א30 מה ודאו חטאת בת דנקא אף ספיקו אשם בר דנקאשל"ה (תשנז) - מס' ראש השנה אות קמב, מס' יומא אות קכא
מח ע"א31 דנקא (ורש"י - מעה כסף)לקוטי שיחות חל"ט עמ' 221
מח ע"א31 החטאת בדנקא והאשם בשני סלעיםתורת העולה ח"ב פרק י, ח"ג פרק לו
מח ע"א31 ורבי עקיבא וכו' נפקא ליה וכו' תורה אחת לכל האשמותלקוטי שיחות חי"ז עמ' 45
מח ע"א31 חטאת בת דנקאאור חדש (זיטשיק, תשסח) ויקרא עמ' מו
מח ע"א31 חטאת בת דנקא וכו' (ורש"י ותוס')לקוטי שיחות ח"ז עמ' 73, חכ"ה עמ' 455
מח ע"א38 חטאת מנלן דבעיא צפון דכתיב ושחט את החטאת וכו'טוב ירושלים ויקרא פ"ו פסוק יח
מח ע"א תוס' ד"ה אשכחןגור אריה ויקרא פ"א הערה 217, 347
מח ע"ב חטאת בצפון כמו עולהאשל חיים ח"א עמ' קכה
מח ע"ב כל החטאות טעונין צפוןבת עין (תשסז) עמ' רלו-רלז
מח ע"ב אותו בצפון ואין השוחט בצפוןעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קסד
מח ע"ב אין שעיר נחשון בצפון, וברש"יבית ישי (תשסד) דרשות עמ' תי
מט ע"א01 והרי מעשר דהוא נפדה ואילו לקוח וכו'לקוטי שיחות חל"ד עמ' 75
מט ע"א04 התם לא אלימא קדושתי' וכו'לקוטי שיחות חל"ד עמ' 79
מט ע"א13 אשם מנא לן דבעי צפון, דכתיב "במקום אשר ישחטו את העולה"אמרי נועם (מועדים) תשובה יז [מבן המחבר]
מט ע"א21 אי אתה רשאי להחזירו לכללו עד שיחזירנו הכתוב לכללו בפירושגור אריה ויקרא פי"ד הערה 101
מט ע"א28 יכול לא יהא טעון מתן דמיםמשנת חיים במדבר עמ' פח, שיא
מט ע"א תוס' ד"ה לפיגור אריה שמות פי"ב הערה 235, פכ"א הערה 546
מט ע"א תוס' ד"ה לפימשנת חיים במדבר עמ' קט
מט ע"ב09 ולקיש קרא לחטאתגור אריה ויקרא פי"ד אות טו
מט ע"ב20 דבר הלמד בהיקש אינו חוזר ומלמד בהיקשלחמי תודה דף נו ע"א, עד ע"ב
מט ע"ב20 דבר הלמד בהיקש אינו חוזר ומלמד בהיקשרב ייבי (תשסט) ח"א עמ' רכב
מט ע"ב29 ולא ניהוי דבר הלמד בהיקש חוזר ומלמד בהיקש וכו' וכי תימא נקשי אקושי ניחא לי'בית יצחק (שמלקיש) על התורה מאמר קכט אות ו
מט ע"ב43 פרח בכולו טהורמגיד דבריו ליעקב (מביאלה, תשסד) עמ' סג
מט ע"ב46 בקדשים לא ילפינן למד מן הלמדגור אריה ויקרא פט"ז אות כו
מט ע"ב רש"י אבל לגבי שחיטה דלאו עבודת כהן היא לא אהדריהגור אריה ויקרא פי"ד הערה 103
מט ע"ב רש"י ד"ה אבלגור אריה שמות פכ"א הערה 546
מט ע"ב רש"י לא גמרינן הוא מכלליהגור אריה שמות פכ"א אות נז
מט ע"ב רש"י - אם אינו ענין לעצמו תנהו ענין לפר העלם דבר של ציבורגור אריה ויקרא פ"ד הערה 78
נ ע"א02 רבי ירמיה סבירא ליה דבר הלמד בהיקש אינו חוזר ומלמד בבנין אבערבי נחל (תשסד) עמ' תקכו
נ ע"א15 דבר הלמד בגזירה שוה אינו חוזר ומלמד בהיקשערבי נחל (תשסד) עמ' תקכד
נ ע"א18 תודה באה ממעשר שנירנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' נא
נ ע"א22 פלוגתא אי אזלינן בתר מלמד או למדלחמי תודה דף נו ע"א
נ ע"א29 מלמד שמוציאו שלםגור אריה ויקרא פ"ד אות ח
נ ע"א33 מה להלן בהפשט וכו'משנת חיים ויקרא עמ' צב
נ ע"ב הושוו כל חטאות הנשרפות להדדיגור אריה ויקרא פ"ד הערה 27 עמ' עח
נא ע"א דבר הלמד בבנין אב חוזר ומלמד בבנין אבערבי נחל (תשסד) עמ' תקכו
נא ע"א צריך שיתן הדם נגד היסודגור אריה ויקרא פ"א אות לט
נא ע"א דאי כתב מזבח העולה הו"א ומכ"ש למזבח הפנימי דיכול לשפוךגור אריה ויקרא פ"ד אות יז
נא ע"א רש"י יסוד שכנגד הפתחגור אריה ויקרא פ"ד הערה 66
נא ע"א תוס' ד"ה אשרקהלת יעקב פסח ח"א עמ' קטו
נא ע"ב תוס' ד"ה תןמשנת חיים דברים עמ' רעה, רפה
נא ע"ב תוס' סוד"ה תןמשנת חיים ויקרא עמ' תח
נב ע"א תן יסוד למזבחמשנת חיים דברים עמ' רפז
נב ע"א למה לי קרא ק"ו הואתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' רלז
נב ע"א הקרבת הפרים לא מעכבתבני יששכר ח"ב דף כה ע"ג (עמ' נז במהד' בני שלשים)
נב ע"ב04 שיתן דמה למעלה ולא שיתן דמה למטהאור אברהם ויקרא עמ' עח
נב ע"ב08 יכול אף הניתנין למעלה וכו'צמח צדקה עה"ת עמ' רג
נב ע"ב23 אם כיפראיש מבין ח"א דף קכב ע"א
נב ע"ב26 משמעות דורשין איכא בינייהואור חדש (הרטמן) פ"א אות 264
נב ע"ב31 חטאות הצבור והיחיד אלו הן חטאות הציבור שעיר ראשי חדשיםעירין קדישין השלם עמ' קעא, תנא
נב ע"ב31 חטאות הציבור והיחידמזקנים אתבונן עמ' צא
נב ע"ב31 חטאות הציבור והיחיד אלו הן חטאות הציבור שעירי ראשי חדשיםנר ישראל חלק א דף קי
נב ע"ב31 חטאות הציבור והיחיד אלו הן חטאות הציבור שעירי ראשי חדשים ושל מועדותעקבי אבירים (תשסה) עמ' עב-עג, קצז, שעב
נב ע"ב31 חטאת הצבור והיחידרוח חיים (חיד"א) עמ' קיד
נב ע"ב31 חטאת הצבור והיחיד וכו'בארות המים (תשסב) עמ' קלה
נב ע"ב31 חטאת הציבור והיחיד וכו'זכות ישראל - עשר עטרות פרק ח אות מז
נב ע"ב31 חטאות הציבור והיחידאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' נב ע"ב
נב ע"ב31 חטאות הציבור והיחיד וכו'אהלי יעקב (הוסיאטין) ח"ב עמ' סד
נב ע"ב32 אלו הן חטאות הציבורלקט אמרי קודש - ליקוטים עמ' סט
נב ע"ב32 אלו הן חטאת הצבור שעירי ראשי חדשיםבארות המים (תשסט) עמ' שע
נב ע"ב32 אלו הן חטאת הצבור שעירי ראשי חדשיםאהלי יעקב (הוסיאטין) פרשת פרה עמ' רג, פרשת שמיני עמ' רמד {שעיר ר"ח נחשב גם חטאת היחיד - שמכפר על ה' כביכול}
נב ע"ב32 חטאות ציבור של מועדיםגור אריה ויקרא פכ"א הערה 228
נב ע"ב32 שעיר ר"ח הוא קרבן ציבורגור אריה שמות פ"מ אות א
נב ע"ב32 שעירי ר"ח ושל מועדות בצפוןודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' מג
נב ע"ב33 חטאת טעונה ארבע מתנותאור גנוז (מוסקוביץ) פ' פקודי עמ' רז {כנגד ארבע אמהות}
נב ע"ב רש"י ד"ה מה היא דמיםיציב פתגם - ימים נוראים עמ' קכח
נג ע"א01 עלה בכבשבישורון מלך ח"א עמ' רפו
נג ע"א01 עלה בכבש ופנה לסובבמכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' תתקי
נג ע"א01 עלה בכבש ופנה לסובב ובא לו וכו'דרשות מהרי"ץ לחנוכה ח"א דרוש יט עמ' קטז
נג ע"א01 עלה בכבש ופנה לסובב ובא לו לקרן דרומיתקדושת ציון (תשנד) ח"ב עמ' עו
נג ע"א01 עלה בכבש ופנה לסובב ובא לו לקרן דרומית מזרחית וכו'דרשות מהרי"ץ לז' אדר עמ' קצד
נג ע"א01 עלה בכבש ופנה לסובב ובא לו לקרן דרומית מזרחית וכו'מאורי אור (טשרנוביל, תשסא) עמ' רז
נג ע"א01 עלה בכבש ופנה לסובב ובא לו לקרן דרומית מזרחית מזרחית צפונית צפונית מערבית וכו'מגיד דבריו ליעקב (ממזריטש) - לקוטי אמרים סי' רנ, אור תורה סי' קמ, הוספות לספרי הרה"מ סי' לא
נג ע"א01 עלה בכבש ופנה לסובב ובא לו לקרן דרומית מזרחית מזרחית צפונית צפונית מערבית וכו'אור תורה השלם (מזריטש) סי' קמ
נג ע"א01 עלה בכבש ופנה לסובב וכו' דרומית מזרחית מזרחית צפוניתנועם אלימלך (תשסא) עמ' תלה
נג ע"א01 עלה בכבש ופנה לסובב וכו' מערבית דרומיתשל"ה (תשנז) - תולדות אדם אות שעה
נג ע"א01 עלה בכבש ופנה לסובבטוב טעם ויקרא עמ' יב
נג ע"א01 עלה בכבשבית ישראל (טויסיג) תנינא ח"ב עמ' רז
נג ע"א01 עלה בכבשנועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף לו ע"ד, קד ע"ד, קה ע"ד
נג ע"א01 עלה בכבשרבנו בחיי עה"ת ח"ב עמ' תג
נג ע"א01 עלה בכבש ופנה לסובב ובא לו לקרן דרומית מזרחית וכו'דבר טוב (רוזנברג) עמ' של
נג ע"א01 בא לו לקרן מזרחית דרומיתדברי שמואל (תשיג) עמ' סט
נג ע"א03 שירי הדם היה שופך על יסור דרומיתורת העולה ח"ב פרק כו
נג ע"א04 ונאכלין לפנים מן הקלעיםהמאור הגדול (גר"א) עמ' רכג
נג ע"א04 קדשים נאכלין בכ"מ בעזרהגור אריה שמות פכ"ט אות לה
נג ע"א05 חטאות נאכלים בכל מאכל רש"יוענפיה ארזי אל (תשסג) עמ' עג
נג ע"א24 והיתה הרשתהכתב והקבלה שמות פכ"ז פסוק ה
נג ע"א25 התורה נתנה מחיצה להבדיל בין המים עליונים לתחתונים ורש"יברית שלום (תשסח) עמ' שפז
נג ע"א25 התורה נתנה מחיצה להבדיל בין המים עליונים לתחתונים, ורש"יברית שלום (תעח) דף ס ע"ד
נג ע"א רש"י ד"ה לפניםגור אריה שמות פכ"ה הערה 143
נג ע"א רש"י לאפוקי נשים שאינן ראויות לחיטויגור אריה ויקרא פ"ו הערה 183
נג ע"א רש"י עומד בארץ וזורק במזרק כנגד הקרןגור אריה שמות פכ"ט הערה 141
נג ע"ב03 העולה וכו' ודמן טעון שתי מתנות שהן ארבעמדבר קדש בראשית ח"א עמ' רצב
נג ע"ב03 העולה ק"ק שחיטתה בצפוןודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' מג
נג ע"ב03 העולה קודש קדשים שחיטתה בצפון וקבול דמה בכלי שרת בצפוןויברך דוד עמ' פט
נג ע"ב03 העולה קדשי קדשיםכתר שם טוב (תשסד) סי' תכה
נג ע"ב03 עולה היא קדשי קדשיםגור אריה ויקרא פ"ב הערה 18
נג ע"ב03 עולה שחיטתה בצפוןפרדס המלך (תשסט) אות שפד
נג ע"ב05 זריקת העולה הוא מן המזרק עצמונחמד ונעים (תשסח) שמיני ד"ה ויקרב אהרן
נג ע"ב05 עבודת הקרבת העולה נעשית על המזבח החיצוןגור אריה ויקרא פ"ו הערה 19
נג ע"ב06 וטעונה הפשט וניתוחמשנת חיים ויקרא עמ' צ
נג ע"ב06 וכליל לאשיםמשנת חיים שמות עמ' ז
נג ע"ב11 יכול יזרקנו זריקה אחת ת"ל סביבגור אריה שמות פכ"ט הערה 143
נג ע"ב19 וקרן מזרחית דרומית לא היה לה יסודנועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף מט ע"ד
נג ע"ב19 קרן דרומית מזרחית לא היה לה יסודגור אריה ויקרא פ"א אות לט
נג ע"ב19 קרן דרומית מזרחית לא היה לה יסודדרשות מהרי"ץ למועדים עמ' רנח
נג ע"ב19 קרן דרומית מזרחית לא היה לו יסודגבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' קמו
נג ע"ב19 קרן מזרחית דרומית לא הי' לו יסודאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' רז
נג ע"ב19 קרן מזרחית דרומית לא היה לה יסודנועם אלימלך (תשסא) עמ' קצט
נג ע"ב19 קרן מזרחית דרומית לא היה לה יסודתורת העולה ח"א פרק יג
נג ע"ב21 בחלקו של טורףחקל יצחק (תשסג) עמ' רעד
נג ע"ב21 בחלקו של טורףמי השלוח (מישור) ח"ב עמ' לז
נג ע"ב21 ג' קרנות בחלקו של טורףתורת יחיאל בראשית עמ' תט
נג ע"ב21 המזבח כולו היה בנוי בחלקו של בנימין לבד מאמה יסוד שהיה בחלקו של יהודה, ועל זה היה מצטער בנימין הצדיקשם עולם (תשסו) עמ' רח[ג]
נג ע"ב21 המקדש לא היה בנוי אם חסרה רצועה של חלק בנימיןמי מרום ח"ט עמ' שיח
נג ע"ב21 חלקו של טורףצמח ה' לצבי (תשסז) עמ' קכט
נג ע"ב21 לפי שלא היתה בחלקו של טורףאוצרות חיים - אישים ח"ב עמ' קצה
נג ע"ב21 לפי שלא היתה בחלקו של טורףאור הצבי עמ' 214
נג ע"ב21 מקדש בחלקו של טורףקדושת השבת סי' ז (עמ' 62)
נג ע"ב21 מקדש בחלקו של טורףפרי צדיק ר"ח שבט אות ד
נג ע"ב21 שלא היתה בחלקו של טורף וכו' באחסנתי' יתבני מדבחא וכו' מקדשאלקוטי שיחות חט"ו עמ' 447, חט"ז עמ' 239, חכ"ה עמ' 276
נג ע"ב21 ביהמ"ק בחלקו של בנימיןודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' קלט
נג ע"ב22 אמר רב שמואל בר רב יצחק מזבח היה אוכל בחלקו של יהודהקרבן שבת (תשסח) עמ' קכג
נג ע"ב25 רצועה היתה וכו' והיה בנימין הצדיק מצטער עליה בכל יום לנוטלהעבודת חיים ח"א עמ' קיט
נג ע"ב25 רצועה היתה יוצאה וכו' והיה בנימין הצדיק מצטער עליה בבל יום לנוטלהתורת אביגדור ח"ג עמ' יט
נג ע"ב25 רצועה היתה יוצאה מחלקו של יהודה והיה בנימין הצדיק מצטער עליה בכל יום לבולעהלב אביגדור עמ' יג, קסב
נג ע"ב25 רצועה היתה יוצאה מחלקו של יהודה ונכנסה בחלקו של בנימיןאוצרות חיים - בהמ"ק עמ' קג
נג ע"ב25 רצועה היתה יוצאה מחלקו של יהודה ונכנסה בחלקו של בנימין והי' בנימין הצדיק מצטער עליה כו'רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תקנו
נג ע"ב25 רצועה היתה יוצאה מחלקו של יהודה ונכנסה בחלקו של בנימין והיה בנימין הצדיק מצטער עליה בכל יום לנוטלהאוצרות חיים - אישים ח"ב עמ' קצח
נג ע"ב25 רצועה היתה יוצאה מחלקו של יהודה, מהרש"אימלא פי תהלתך ח"ב (תשסה) עמ' תקכח
נג ע"ב25 רצועה יוצאה מחלקו של יהודה והיה בנימין הצדיק מצטערבאר שרים במדבר פ' בהעלותך דרוש ו אות ד
נג ע"ב26 והיה בנימין הצדיק מצטער עליהצמח מנחם - דרשות ר' ירוחם וולפיש דף ד ע"ב-ע"ג
נג ע"ב תוס' ד"ה העולהמשנת חיים דברים עמ' רעח, רפב
נג ע"ב תוס' ד"ה קדשיבנין אפרים עמ' קפ [הלכה]
נד ע"א01 בנין ביהמ"ק בנחלת בנימיןתפארת ישראל (הרטמן) עמ' קס הערה 38
נד ע"א01 ביהמ"ק נבנה בחלקו של בנימיןגור אריה בראשית פי"ב הערה 74
נד ע"א01 לפיכך זכה בנימין הצדיק ונעשה אושפיזכן להקב"ה שנאמר ובין כתפיו שכןנועם אליעזר בראשית עמ' שכב ע"א
נד ע"א01 מזבח בחלקו של בנימין היהעטרת ישועה (תשסד) אות לו לשביעי ש"פ
נד ע"א02 אושפזיכנא דשכינהתורת יחיאל בראשית עמ' רצד
נד ע"א03 ובין כתפיו שכן השכינה שרויה בחלקו של בנימיןפרי צדיק ר"ח כסלו אות ד
נד ע"א08 מאי לא היה לה יסודגבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' קמו
נד ע"א11 לוי מתרגם וכו' מקדשא מקום מקודש לדמים, ורש"י ד"ה לוילקוטי שיחות חט"ו עמ' 447
נד ע"א22 בנאו למזבח מאבני נחל חלקותעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' לו
נד ע"א24 חוזר ומביא מלבן שהוא ל' אמה על ל' אמהגור אריה שמות פכ"ט אות יג
נד ע"ב01 דמחית מידי מתותיה ושקיל ליהרסיסי לילה סי' ד (עמ' 4)
נד ע"ב07 מ"ד וילך דוד ושמואל וישבו בנויות ברמה וכו' אלא שהיו יושבין ברמה ועוסקין בנויו של עולם וכו' ועל דבר זה נתקנא דואג האדומי בדודאוצרות חיים - בהמ"ק עמ' צג
נד ע"ב07 מאי דכתיב וילך דוד ושמואל וכו'ימלא פי תהלתך ח"ב (תשסה) עמ' תכא
נד ע"ב07 מאי דכתיב וישב דוד בנויות ברמהצמח צדקה עה"ת עמ' קנט
נד ע"ב08 וישבו בנויות - יושבים ברמה ועוסקים בנויו של עולםמוסר דרך - אפיקי חיים עמ' יד
נד ע"ב08 וכי מה ענין ניות אצל רמה אלא יושבין ברמה והיו עוסקין בנויות של עולםקרבן שבת (תשסח) עמ' קכו
נד ע"ב08 מה ענין ניות אצל רמהאמה של מלכות עמ' 12
נד ע"ב08 וכי מה ענין ניות אצל רמההדרת אליהו דרוש י סי' ה ד"ה ובכדי
נד ע"ב09 אלא שהיו יושבין ברמה ועוסקין בנויו של עולםשיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 224 ,168
נד ע"ב09 היו יושבין ברמה ועוסקין בנויו של עולםשיחות הרב צבי יהודה שמות עמ' 402 ,366 ,331
נד ע"ב09 היו יושבין ומפלפליןבית ישי (תשסד) דרשות עמ' צה
נד ע"ב09 שהיו יושבים ברמה ועוסקין בנויו של עולם וכו'דרשות שבט הלוי ח"א עמ' שז
נד ע"ב09 שהיו יושבין ברמה ועוסקים בנויו של עולםנפש החיים (תשמג) עמ' 12
נד ע"ב09 שהיו יושבין ברמה ועוסקין בנויו של עולםבאר יוסף (תשמא) ח"ב עמ' קמח
נד ע"ב09 שהיו יושבין ברמה ועוסקין בנויו של עולם, וברש"יבאר משה (אפשטיין) יהושע-שמואל עמ' שצ, שצג
נד ע"ב10 בית המקדש הוא נויו של עולםפנקסי הראי"ה ח"א עמ' כה, מט, קיז
נד ע"ב10 שעסקו בנויו של עולםטוב עין (אוסטרובצא) עמ' כה
נד ע"ב11 ביהמ"ק גבוה מכל ארץ ישראל וכו'מי השלוח (מישור) ח"ב עמ' רמו
נד ע"ב11 ביהמ"ק גבוה מכל ארץ ישראל וכו'+מי השלוח (תשסז) ח"ג דף רכד, רמו
נד ע"ב11 בית המקדש גבוה מכל ארץ ישראלשמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' קא
נד ע"ב11 ירושלים גבוהה מכל המקומותדרשות מהר"ם בנעט עמ' כ
נד ע"ב11 מלמד שבהמ"ק גבוה מכל אר"י וכו'ברית שלום (תעח) דף מט ע"ג
נד ע"ב11 מלמד שבהמ"ק גבוה מכל אר"י וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' שטו
נד ע"ב11 מלמד שביהמ"ק גבוה וכו' וא"י גבוהה מכל ארצותלקוטי שיחות ח"כ עמ' 292, חכ"ט עמ' 76
נד ע"ב11 מלמד שבית המקדש גבוה מכל ארץ ישראל וארץ ישראל גבוהה מכל הארצותאוצרות חיים - בהמ"ק עמ' צח
נד ע"ב11 מלמד שבית המקדש גבוה מכל ארץ ישראל, וארץ ישראל גבוהה מכל ארצותבית ישראל (טויסיג) ח"ו עמ' סט
נד ע"ב12 א"י גבוהה מכל הארצות וכו'בינה לעתים (תשנד) דרוש נד עמ' שנג
נד ע"ב12 ארץ ישראל גבוה מכל הארצותאבני אש (אויש) מועדים עמ' קסז
נד ע"ב12 ארץ ישראל גבוה מכל הארצותבך יברך ישראל (תשסח) עמ' קסח
נד ע"ב12 ארץ ישראל גבוה מכל הארצותברכת יוסף עמ' קא
נד ע"ב12 ארץ ישראל גבוה מכל הארצותעמלה של תורה (סוף פרי צדיק ח"ג) עמ' 220
נד ע"ב12 ארץ ישראל גבוה מכל הארצותפרי צדיק האזינו אות ג
נד ע"ב12 וא"י גבוהה מכל ארצותדרך חיים (תשלה) עמ' תרפז
נד ע"ב16 אמרי ש"מ הכא הוא מקומונחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' כא אות יג
נד ע"ב16 דוד מצא את מקום המקדשצמח מנחם - דרשות ר' ירוחם וולפיש דף ב ע"ג
נד ע"ב16 הר המוריה נקבע למקום המקדש על פי דוד ושמואלבאר הגולה (הרטמן) באר ה הערה 599
נד ע"ב17 סבור למבנייה בעין עיטםעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תסב, תתס
נד ע"ב17 סבור למבנייה בעין עיטםתורת העולה ח"ב פרק טז
נד ע"ב17 סבור למבנייה בעין עיטם דמדלי וכו', וברש"יבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' תריט, ויקרא עמ' קנא, מלכים עמ' קכב
נד ע"ב17 סבור למיבניה בעין עיטם אמרו ניחות פורתאעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' פד
נד ע"ב17 סבר למבנייה בעין עיטם דמדלי, אמרי ניתתי בי' קליל כדכתיב ובין כתיפיו שכן וכו'מראה יחזקאל (תשסד) עמ' קפה
נד ע"ב17 סברו דוד ושמואל לבנות ביהמ"ק בעין עיטם וכו'מאיר עיני חכמים מהדו"ג ח"א דף יד
נד ע"ב18 מוטב דניתתי ביה פורתא דכתיב ובין כתפיו שכןאור לישרים (איידליץ, תשב) עמ' קה
נד ע"ב18 מוטב דניתתי ביה פורתא כדכתיב ובין כתפיו שכןלקוטי שיחות ח"י עמ' 146
נד ע"ב18 ניתתי ביה פורתא משום דכתיב ובין כתפיו שכן וכו'הל' בית הבחירה (שניאורסון) עמ' קמט
נד ע"ב18 ניתתי ביה קליל דכתיב ובין כתיפיו וכו'טוב ירושלים דברים פל"ג פסוק יב
נד ע"ב18 ניתתי ביה קלילפירוש המכבי דברים עמ' שפ
נד ע"ב19 סנהדרין ביהודה ושכינה בבנימיןילקוט הגרשוני ח"ב
נד ע"ב19 סנהדרין היו יושבין בחלקו של יהודהתורת יחיאל בראשית עמ' שצו
נד ע"ב20 שכינה בחלקו של בנימיןטיול בפרדס ח"א עמ' רצח
נד ע"ב22 וע"ז נתקנא דואג בדודילקוט הגרשוני ח"ב
נד ע"ב22 ועל דבר זה נתקנא דואג האדומי בדודבאר משה (אפשטיין) יהושע-שמואל עמ' שצג
נד ע"ב22 ועל דבר זה נתקנא דואג האדומי בדודלקט שיחות מוסר ח"ב עמ' קטז
נד ע"ב22 ועל דבר זה נתקנא דואג האדומי בדודפרי צדיק ויצא אות ז
נד ע"ב22 ועל דבר זה נתקנא דואג האדומי בדוד כדכתיב כי קנאת ביתך אכלתניאור מאיר ח"ב עמ' קיז-קיח
נד ע"ב22 ועל דבר זה נתקנא דואג האדומי וכו'בעקבות משה שמות עמ' שעג
נד ע"ב22 על דבר זה נתקנא בו דואגמאיר נתיבות ח"ב עמ' רע, ח"ג עמ' קיב
נד ע"ב22 על דבר זה נתקנא דואג בדוד וכו'לקט שיחות מוסר ח"ג עמ' שעא
נד ע"ב24 זכור ה' לדוד את כל ענותו - עמלו למצוא מקום המקדששם דרך - כתר תורה עמ' קפד
נד ע"ב27 הנה שמענוה באפרתה וכו'אור הצבי עמ' 81
נד ע"ב27 שמענוה באפרתה - יהושעהתקופה הגדולה (תשלב) עמ' תפז
נד ע"ב29 מצאנוה בשדה יער זה בנימין דכתיב בנימין זאבפרי צדיק ויגש אות טז
נד ע"ב31 אשם וכבשי עצרת ניתנים בשתי מתנות שהן ארבעגור אריה ויקרא פ"א הערה 295
נד ע"ב31 שלמי צבור מכפריםכללי המצות (צפת תשנב) עמ' 110
נד ע"ב31 שלמי ציבור נאכלין ליום ולילה, ושלמים של מתן תורה היו נאכלין לשני ימים ולילה אחדלקט אמרי קודש - מועדים עמ' רד, רה
נד ע"ב32 אשם גזילותגור אריה ויקרא פ"ה הערה 173
נד ע"ב32 אשם גזילות מעילות וכו' בצפוןודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' מג
נד ע"ב רש"י - ותאר הגבול ועלהיסוד ושורש העבודה שער באור גבולות
נד ע"ב רש"י - נעשה אותו נמוך מעטפירוש המכבי דברים עמ' שפ
נד ע"ב רש"י - עין עיטם שהוא מעין מי נפתוחטוב עין (אוסטרובצא) עמ' כה
נד ע"ב רש"י ד"ה ואיכא - בעינן סנהדרין בעזרהרנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' קמט
נה ע"א26 תודה ואיל נזיר קק"ל וכו' ונאנלין בכל העיר לכל אדם כו'רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תרז
נה ע"א27 קדשים קלים שחיטתם בכל מקוםתורת החסידים הראשונים (תשמא) עמ' שא
נה ע"א27 קדשים קלים שחיטתן בכל מקום בעזרהדברי שמואל (תשנח) עמ' צח
נה ע"א27 קדשים קלים שחיטתן בכל מקום בעזרהימי דוד (תשסז) עמ' קפט
נה ע"א27 קדשים קלים שחיטתן בכל מקום בעזרהכתר שם טוב (תשסד) סי' קיד
נה ע"א27 קדשים קלים שחיטתן ככ"מ בעזרהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' מג
נה ע"א27 תודה ואיל נזיר ושלמים ניתנים בשתי מתנות שהן ארבעגור אריה ויקרא פ"א הערה 295
נה ע"א28 המורם מהם כיוצא בהםתורת מנחם חי"ח עמ' 271
נה ע"א28 ונאכלין כו' לכל אדםמשנת חיים דברים עמ' שכ
נה ע"א28 קדשים קלים נאכלים בכל העירגור אריה שמות פכ"ט אות לה
נה ע"א28 ונאכלין בכל העיר וכו'טוב ירושלים שמות פכ"ד פסוק יא
נה ע"א29 המורם נאכל לכהנים לנשיהם ולעבדיהםעיוני רש"י במדבר עמ' רצא
נה ע"א29 לכהנים לנשיהם לבניהם ולעבדיהםרנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' לא
נה ע"א29 לנשיהם ולבניהם ולעבדיהםתורת מנחם חנ"א עמ' 63
נה ע"א29 נאכל וכו' ובניהםמשנת חיים שמות עמ' רצג
נה ע"א34 במקום קדוש כולל בתוכו אף מחנה לויהגור אריה ויקרא פ"ו הערה 139
נה ע"א39 שלמים קדשים קליםתפארת צבי שמות עמ' תנז
נה ע"א39 שלמים קדשים קלים וכו' ודמן טעון שתי מתנות שהן ארבעדברי ישראל (תשסח) ח"ב עמ' נו
נה ע"א39 שלמים קדשים קלים שחיטתן בכל מקוםשער המלך (תשנז) עמ' קלח
נה ע"א40 שלמים כשרים בכל המזבחיוסף לקח כרך א ח"א עמ' רמה
נה ע"א41 ונאכלין וכו' לשני ימים ולילה אחת וכו'טוב ירושלים ויקרא פ"ז פסוק יז
נה ע"א44 להכשיר כל הרוחות בקדשים קליםיוסף לקח כרך א ח"א עמ' רמה
נה ע"א רש"י ד"ה טהור, כל דגל בתוך אסיפת דגלורנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' קיח
נה ע"א רש"י ד"ה ליום ולילהלקוטי שיחות חכ"ז עמ' 40
נה ע"ב שלמים ששחטן קודם שיפתחו דלתות ההיכל פסוליןאור אברהם שמות עמ' קצז
נה ע"ב שלמים ששחטןאבן ישראל על התורה (תשסב) עמ' עב
נה ע"ב שלמים ששחטןאבן ישראל על התורה עמ' נא
נה ע"ב שלמים ששחטן קודם פתיחת דלתות ההיכלרנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' ט
נה ע"ב שלמים ששחטן קודם שיפתחו דלתות ההיכלשמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' קד
נה ע"ב שלמים ששחטן קודם שיפתחו דלתות ההיכל פסוליןאור אברהם במדבר עמ' קז
נה ע"ב שלמים ששחטן קודם שיפתחו דלתות ההיכל פסוליןאור אברהם הלכות מגילה וחנוכה עמ' רפב
נה ע"ב שלמים ששחטן קודם שיפתחו דלתות ההיכל פסוליןאור אברהם ויקרא עמ' לג, לו
נה ע"ב שלמים ששחטן קודם שיפתחו דלתות וכו'אור אברהם - מסכת מגילה עמ' עב, תכג
נה ע"ב שלמים ששחטן קודם וכו' פסולין וכו'טוב ירושלים שמות פ"מ פסוק ב
נה ע"ב שלמים ששחטן קודם שנפתחו דלתות ההיכל פסוליןגור אריה ויקרא פ"ח הערה 8
נה ע"ב שלמים ששחטן קודם פתיחת דלתות ההיכל פסוליןלקט אמרי קודש - ליקוטים עמ' כד
נה ע"ב שלמים ששחטן קודם שיעמידו לויים וכו' פסוליןלקוטי שיחות חל"א עמ' 219
נה ע"ב וילון מאי א"ר זירא, וברש"יגבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' רכא
נה ע"ב הנכנס בטומאה לעזרה חייבבנין שאול עמ' קעז
נה ע"ב רש"י ד"ה צפוןמשנת חיים ויקרא עמ' נח
נה ע"ב תוס' ד"ה גובההמנחת מרדכי עמ' רנו
נו ע"א03 אורך העזרה היה קפ"ז אמה על רוחב קל"העטרת ישועה (תשסד) אות יג ליום ד דחוהמ"פ
נו ע"א03 כל העזרה וכו'חלק יעקב (קנטור) דרוש יד
נו ע"א11 לשכות בנויות בחול ופתוחות לקודשגור אריה ויקרא פ"ו הערה 137
נו ע"א11 לשכות הבנויות בחול ופתוחות לקודש תוכן קודשדברי ישראל (תשסח) ח"ב עמ' נז, שמ
נו ע"א11 לשכות הבנויות לחול ופתוחות לקודש כהנים נכנסין לשם וכו'לחמי תודה דף קמד ע"ב
נו ע"א11 לשכות הפתוחות לקדשמשנת חיים דברים עמ' תק
נו ע"א15 דוקא לאכילה ריבתה תורה אכילות הרבהעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' עד
נו ע"א15 התורה ריבתה אכילות הרבה וכו'אור אברהם - מסכת מגילה עמ' תסה
נו ע"א34 אר"י מנין לדם שנפסל בשקיעת החמהמקראי קדש (תשנג) עמ' תקו
נו ע"א35 דם נפסל בשקיעת החמהישא מדברותיך - מגילה עמ' נד
נו ע"א35 דם נפסל בשקיעת החמהכנסת יחזקאל (פאנעט) דרושים עמ' ב
נו ע"א35 דם נפסל בשקיעת החמה ורש"י ותוס'וענפיה ארזי אל (תשסג) עמ' לא*
נו ע"א35 לינת שקיעת החמה פוסלת בדםנטריקן (תשעד) עמ' פח
נו ע"א35 מנין לדם שנפסל בשקיעת החמה וכו'לחמי תודה דף פג ע"א
נו ע"א36 ביום שאתה זובח אתה מקריבגור אריה ויקרא פ"ז הערה 31
נו ע"א תוס' - שיטת ר"ת מתי דם נפסלבנין אפרים עמ' ריח [הלכה]
נו ע"א תוס' ד"ה מניןמאיר עיני חכמים מהדו"ג ח"ב דף רעט, רפ
נו ע"א תוס' ד"ה מניןקרן פני משה ח"א עמ' נד
נו ע"א תוס' ד"ה מנין - עד שקיעת החמה הוא ד' מיליןכנסת יחזקאל (פאנעט) דרושים עמ' ו
נו ע"א תוס' ד"ה מנין - כל היכא דתנא משקיעת, פירושו מתחילת השקיעהבני יששכר ח"ב דף עו ע"ד
נו ע"ב10 המחשב לאור שלישימשנת חיים ויקרא עמ' קפט
נו ע"ב10 המחשב לאור שלישיעיוני רש"י דברים ח"א עמ' תיח
נו ע"ב14 נותר של שלמים בליל שלישי פטור מכרתלחמי תודה דף קפג ע"א
נו ע"ב15 תניא כותיה דר"י קדשים הנאכלין ליום אחד מחשבין בדמן משתשקע החמהמקראי קדש (תשנג) עמ' תקו
נו ע"ב22 יכול יהיו נאכלין וכו'משנת חיים בראשית עמ' ה
נו ע"ב27 בעוד יום הוא נאכל ואינו נאכל ליום שלישי וכו'טוב ירושלים ויקרא פ"ז פסוק יז
נו ע"ב33 ביום אתה שורפוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' לד
נו ע"ב33 ביום אתה שורפו ואי אתה שורפו בלילהחמודי צבי במדבר-דברים עמ' סו
נו ע"ב33 ביום אתה שורפו ואין אתה שורפו בלילהחמודי צבי מועדים עמ' קמד, קנב
נו ע"ב34 הבכור והמעשר והפסח וכו' ודמן טעון מתנה אחת ובלבד שיתן כנגד היסודדרשות מהרי"ץ למועדים עמ' רנח
נו ע"ב34 הבכור והמעשר קדשים קלים שחיטתן בכל מקוםשער המלך (תשנז) עמ' יג
נו ע"ב34 קרבן פסח הוא קדשים קליםגור אריה ויקרא פ"ז הערה 131
נו ע"ב36 בכור בהמה מעשר בהמה וקרבן פסח ניתנים במתנה אחתגור אריה ויקרא פ"א הערה 296
נו ע"ב36 ובלבד שיתן כנגד היסודטהרת יו"ט ח"ח עמ' קטו
נו ע"ב36 ובלבד שיתן כנגד היסודדברי ישראל (תשסח) ח"א עמ' תנב, ח"ב עמ' נה
נו ע"ב36 זריקת הדם בק"פשירת הפסח אות קעג
נו ע"ב37 בשר בכור נאכל רק לכהניםגור אריה דברים פי"ב הערה 135
נו ע"ב37 לכהנים והמעשר לכל אדם, ורש"ימשנת חיים במדבר עמ' שיט, שכ
נו ע"ב38 והמעשר וכו' בכל העיר וכו' לשני ימים ולילה אחדלקוטי שיחות חי"ב עמ' 134
נו ע"ב39 הפסח אינו נאכל אלא בלילהבארות המים (תשסט) עמ' רמה
נו ע"ב39 הפסח אינו נאכל אלא בלילהדרשות מהרי"ץ למועדים עמ' רכד
נו ע"ב39 הפסח אינו נאכל אלא בלילהחכמת התורה בא עמ' תמט
נו ע"ב39 הפסח אינו נאכל אלא בלילה וכו'בארות המים (תשסב) עמ' סד
נו ע"ב39 הפסח אינו נאכל אלא בלילה וכו'דבש השדה עמ' עא
נו ע"ב39 הפסח אינו נאכל אלא בלילה וכו'עירין קדישין השלם עמ' תנא
נו ע"ב39 הפסח אינו נאכל אלא בלילה וכו'נר ישראל חלק ב דף קיז
נו ע"ב39 הפסח אינו נאכל אלא בלילה וכו', ובתוס' על מצות ומרורים, ובשטמ"ק אות ל"בשירת הפסח אות ח
נו ע"ב39 הפסח אינו נאכל אלא בלילה, ואינו נאכל אלא עד חצות, ואינו נאכל אלא למנויו, ואינו נאכל אלא צלישל"ה (תשנז) - מס' פסחים אות קנז
נו ע"ב39 אינו נאכל אלא בלילהמשנת חיים ויקרא עמ' קפו
נו ע"ב40 הפסח אינו נאכל אלא עד חצותיוסף לקח כרך א ח"א עמ' קיד, מקראי קדש (תשנג) עמ' רנא
נו ע"ב40 הפסח אינו נאכל אלא עד חצותעטרת ישועה (תשסד) אות יד ליום ד דחוהמ"פ
נו ע"ב40 הפסח אינו נאכל אלא עד חצות ובגמ' שםיציב פתגם - פסח עמ' קס, קסב
נו ע"ב40 הפסח אינו נאכל אלא עד חצות וכו'קרבן מנחה (תשעד) עמ' רע
נו ע"ב40 פסח אינו נאכל אלא עד חצותקהלת יעקב - פרה חודש ושבת הגדול עמ' רס
נו ע"ב41 אין פסח נאכל אלא למנויוגור אריה ויקרא פ"ז הערה 130
נו ע"ב41 אינו נאכל אלא למנויותורת מנחם חל"ט עמ' 273
נו ע"ב41 אינו נאכל אלא למנויותורת מנחם חנ"ו עמ' 68
נו ע"ב41 אינו נאכל אלא צליטוב טעם שמות עמ' סט
נו ע"ב41 הפסח אינו נאכל אלא למנוייו, וברש"י ותוס' ושטמ"קשירת הפסח אות לט
נו ע"ב41 פסח אינו נאכל אלא למנויוכסף נבחר (תשסג) עמ' קכז
נו ע"ב41 פסח אינו נאכל אלא למנויומי מרום ח"ד עמ' טו
נו ע"ב41 פסח אינו נאכל אלא למנוייובני יששכר ח"א דף קה ע"ב, סח ע"ב
נו ע"ב41 ק"פ אינו נאכל שלא למנוייולקוטי שיחות חל"ב עמ' 222
נו ע"ב תוס' ד"ה להרחיקמשנת חיים ויקרא עמ' תעג
נו ע"ב פיה"מ להרמב"םמשנת חיים במדבר עמ' שטו, שכו
נו ע"ב שטמ"ק אות חמשנת חיים במדבר עמ' שנז
נו ע"ב שטמ"ק אות חמשנת חיים ויקרא עמ' תעב
נז ע"א מנין לבכור שנאכל לשני ימים וכו'משנת חיים במדבר עמ' שכה
נז ע"א מנין לבכור שנאכל לשני ימים ולילה וכו'עיוני רש"י במדבר עמ' רצ
נז ע"א מנין לבכור שנאכל לשני ימים כו'משנת חיים במדבר עמ' שכה
נז ע"א מה שלמים נאכלין לשני ימים וכו' אף בכור וכו'לקוטי שיחות חכ"ג עמ' 134
נז ע"א הוסיף הכתוב הויה אחרתיריעות שלמה (אוזאן) פ' קרח
נז ע"א תוס' ד"ה איזהומשנת חיים בראשית עמ' רפ, רפז
נז ע"ב תוס' ד"ה להרחיקמשנת חיים במדבר עמ' שכז
נז ע"ב תוס' ד"ה להרחיקמשנת חיים בראשית עמ' שצא
נח ע"א01 ק"ק ששחטן בראש המזבח ובתויו"טאבן ישראל על התורה (תשסב) עמ' טז
נח ע"א01 קדשי קדשים ששחטן בראש המזבחודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' מד
נח ע"א01 קדשי קדשים ששחטן בראש המזבחיוסף לקח כרך א ח"א עמ' רמד
נח ע"א01 ששחטן בראש המזבחמשנת חיים בראשית עמ' רעו
נח ע"א02 כאלו נשחטו בצפוןודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' רעז
נח ע"א14 וזבחת עליו וכו'משנת חיים ויקרא מכתבים ב, ד
נח ע"א17 השתא כוליה לעולה כשרטהרת יו"ט ח"י עמ' קמב
נח ע"א28 מזבח אדמהשפת אמת - אלה מסעי עמ' 27 {לא שצריך לעשות מאדמה אלא לומר שמכפרת על ישראל, שייחרב במקום שישראל יכלה בחטאיו}
נח ע"א29 לא ע"ג מחילותמשנת חיים שמות עמ' רסו
נח ע"א33 ביררו משם עצי תאינה יפיםבית ישי (תשסד) דרשות עמ' רנא
נח ע"א33 עצי תאנה יפים - רש"יאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' קעח
נח ע"א33 עצי תאנה יפיםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' שס
נח ע"א רש"י ד"ה ה"ג כולו לעולהמשנת חיים ויקרא עמ' נח
נח ע"א ובתויו"טאבן ישראל על התורה עמ' יא
נח ע"ב מזבח בדרום קאיקשוטי כלה (תשסג) עמ' קלו
נח ע"ב נסתפקו אם ההיכל והאולם קדושה אחת להןבאר הגולה (הרטמן) הקדמה 26
נח ע"ב ר"י אומר מזבח ממוצעטהרת יו"ט ח"י עמ' קמב, רמז
נח ע"ב תוס' ד"ה הא מנילקוטי שיחות ח"ו עמ' 196
נט ע"א02 ולא כיור בפתח אוה"מלקוטי שיחות ח"ו עמ' 196
נט ע"א03 כיור משוך קמעא וכו'טוב טעם שמות עמ' רמא
נט ע"א20 אמר רב מזבח שנפגם וכו' ורש"ייציב פתגם - חנוכה-שבועות עמ' נא
נט ע"א20 מזבח שנפגםיוסף לקח כרך א ח"א עמ' רמד, ח"ב עמ' לב, כרך ב ח"א עמ' רטו
נט ע"א20 מזבח שנפגםעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' לה, כרך ב ח"ב עמ' כב, רכ
נט ע"א20 מזבח שנפגם כו'משנת חיים ויקרא עמ' סז
נט ע"א20 מזבח שנפגם כל הקדשים שנשחטו עליודגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' קה
נט ע"א20 מזבח שנפגם כל הקדשים שנשחטו שם וכו' - תוס'אור אברהם - מסכת מגילה עמ' עב
נט ע"א20 מזבח שנפגם כל הקדשים שנשחטו שם פסוליןאור אברהם ברכות עמ' לה
נט ע"א20 מזבח שנפגם כל הקדשים שנשחטו שם פסוליןאור אברהם במדבר עמ' קז
נט ע"א20 מזבח שנפגם כל הקדשים שנשחטו שם פסוליןאור אברהם הלכות מגילה וחנוכה עמ' רפב
נט ע"א20 מזבח שנפגם כל הקדשים שנשחטו שם פסוליןאור אברהם ויקרא עמ' לה
נט ע"א23 מנין למזבח שנפגםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' רעו
נט ע"א23 מנין למזבח שנפגם שכל הקדשים שנשחטו שם פסולין וכו' אלא כשהוא שלם ולא כשהוא חסראוצרות חיים - בהמ"ק עמ' קכה
נט ע"א25 וזבחת עליו כו' שלםמשנת חיים ויקרא מכתבים ב
נט ע"א26 עליו אתה זובחהכתב והקבלה שמות פ"כ פסוק כא
נט ע"א29 בעלי חיים נדחין או אין נדחיןיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' מ
נט ע"א32 דיחוי מעיקרא ל"ה דיחויתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קו
נט ע"א34 אלא עד שלא נפגם המזבח וכו'וענפיה ארזי אל (תשסג) עמ' נד*
נט ע"א34 נהרס הא איזקין להומאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף ח ע"ב
נט ע"א37 מזבח שנעקרבית ישי (תשסד) דרשות עמ' שצט
נט ע"א37 מזבח שנעקרמשנת חיים שמות עמ' שט, שיח, שס, שסב
נט ע"א37 מזבח שנעקר מקטיריןמשנת חיים בראשית עמ' רנה
נט ע"א37 מזבח שנעקר מקטירין כו'עיוני רש"י שמות ח"ב עמ' שסה, שסו
נט ע"א37 מזבח שנעקר מקטירין קטורת במקומואור אברהם - מסכת מגילה עמ' עב, תלב
נט ע"א37 מזבח שנעקר מקטירין קטורת במקומואור אברהם במדבר עמ' קעט
נט ע"א37 מזבח שנעקר מקטירין קטורת במקומופרורים משלחן גבוה ח"ה שאלה ע
נט ע"א37 מזבח שנעקר מקטירין קטורת במקומורנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' שעג
נט ע"א37 מזבח שנעקר מקטירין קטורת במקומורנת יצחק תליתאה ח"א עמ' פז
נט ע"א37 מזבח שנעקר מקטירין קטורת במקומו וכו'דרשות שבט הלוי ח"א עמ' קל
נט ע"א37 מזבח שנעקר מקטירין קטרת במקומולקוטי שיחות חלק ל עמ' 305
נט ע"א37 מזבח שנעקר מקטירין קטרת במקומומשנת חיים במדבר עמ' לו, רפט
נט ע"א37 מזבח שנעקר מקטירין קטורת במקומו - תוס'אור אברהם - תשובה עמ' ל
נט ע"א37 אע״פ שאין שם מזבח הזהב מקטירין במחתה במקומוקרבן מנחה (תשעד) עמ' שנב
נט ע"א38 מודה הי' ר"י בדמיםמשנת חיים ויקרא עמ' תו
נט ע"א39 מודה רב בדמיםמשנת חיים ויקרא עמ' תי
נט ע"א40 ביום ההוא קידש המלך החצר וגו' כי מזבח שעשה משה קטן מהכיל וכו'דברי חיים - מועדים (תשנט) עמ' קכ
נט ע"א40 קידש המלך תוך החצר וכו' דברי ר"ימשנת חיים במדבר עמ' שטז
נט ע"א41 מזבח שעשה משה קטן מהכילרנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' קסט
נט ע"א42 דברים ככתבן דברי ר"ימשנת חיים ויקרא עמ' תט
נט ע"א42 דברים ככתבןמכתב מאליהו - מועדים ח"ב עמ' תרכח
נט ע"א רש"י ד"ה דברים ככתבןאבן ישראל על התורה (תשסב) עמ' נ
נט ע"א רש"י ד"ה ככתבןאבן ישראל (פישר) אגדה ח"ב עמ' סו
נט ע"א רש"י ד"ה ככתבןאבן ישראל על התורה עמ' לה
נט ע"א תוס'הכתב והקבלה ויקרא פכ"ז פסוק ט
נט ע"א תוס' ד"ה מודהמשנת חיים ויקרא עמ' תח
נט ע"א תוס' ד"ה עדתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קו, רי
נט ע"א תוס' ד"ה פנוימשנת חיים במדבר עמ' רפה
נט ע"ב06 כאדם האומר לפלוני ננס הוא ופסול לעבודהנאות דשא (תשסח) עמ' ריב
נט ע"ב07 ננס פלוניתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' רמו
נט ע"ב08 ר"י לטעמיה דאמר מזבח שעשה משה גדול היהאמרי יוסף שמות דף קסב ע"ד
נט ע"ב11 מזבח עשר אמותטוב טעם שמות עמ' רכ
נט ע"ב18 ושלש אמות קומתו דברים ככתבן וכו' פי שנים וכו' כהן עומד ע"ג המזבח וכו' משפת מזבח (ותוס')לקוטי שיחות חט"ז עמ' 444
נט ע"ב19 ר' יוסי אומר מזבח החיצון עשר אמותטיול בפרדס ח"א עמ' שעז, ח"ב עמ' רפג
נט ע"ב תוס' - נפגם המזבח פסול להקטרה אפילו לרבי יהודהאור אברהם - הגדה של פסח - קונטרס שואלין ודורשין עמ' תיג
נט ע"ב תוס' - קמצים מקטירין אף במקום המזבחאור אברהם - מסכת מגילה עמ' עב
נט ע"ב תוס' - שלמים ששחטן קודם פתיחת דלתות ההיכלאור אברהם שמות עמ' קצז
נט ע"ב תוס' ד"ה האמשנת חיים במדבר עמ' קכח, קלב, קלו
נט ע"ב תוס' ד"ה עדמשנת חיים במדבר עמ' לו, לז, פז
נט ע"ב תוס' ד"ה עדמשנת חיים בראשית עמ' רנה
נט ע"ב תוס' ד"ה עד שלא נבנה המזבח, דלמ"ד בעלי חיים נדחין שוחט קרשים בזמן הזה פטורלחמי תודה דף ד ע"א
נט ע"ב תוס' סוד"ה עדמשנת חיים ויקרא עמ' מח, תי
ס ע"א13 דנים כלי מכלי ואין דנים כלי מבניןהל' בית הבחירה (שניאורסון) עמ' יא
ס ע"א13 דנין כלי מכלימשנת חיים במדבר עמ' רפה
ס ע"א13 דנין כלי מכלי ואין דנין בנין מבניןפנים מסבירות עמ' עג, פז
ס ע"א13 מזבח הוא כלי מקדשמנחת יצחק בראשית-שמות עמ' שלח
ס ע"א14 מודה ר' יהודה בדמיםמשנת חיים ויקרא עמ' תו
ס ע"א14 מודה רבי יהודה בדמיםאור אברהם - הגדה של פסח - קונטרס שואלין ודורשין עמ' תיג
ס ע"א23 מזבח שנפגם אין אוכלים בגינו שיירי מנחהיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' לא
ס ע"א23 מזבח שנפגם אין אוכלין בגינודגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' קה
ס ע"א23 מנין למזבח שנפגםזכרון דברים (תשנט) עמ' ו (עמ' כא במהד' תשכז)
ס ע"א26 אשכחן שיירי מנחהנשמת חיים (ברלין) עמ' שסט
ס ע"א27 אין אוכלין ק"ק בירושלים והמזבח פגוםיוסף לקח כרך א ח"א עמ' רמד, כרך א ח"ב עמ' לא
ס ע"ב יתביתו בארעא דחשוכאישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קכב
ס ע"ב בשעת סילוק מסעות וכו'לקוטי שיחות חכ"א עמ' 253
ס ע"ב קדשי קדשים נפסלו כשפרקו ישראל את המשכןפנים מסבירות עמ' רג
ס ע"ב בשני מקומות קדשים נאכלים וכו' ולאחר שיפרקו הלויים וכו'לקוטי שיחות חל"א עמ' 218
ס ע"ב ואילךהל' בית הבחירה (שניאורסון) עמ' כז
ס ע"ב רש"י ד"ה קדשים - למחנה הלוים נושאי האמןרנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' קיז, קיח
ס ע"ב תוס' - ירושלים לא נתקדשה אלא בשביל הבית כו'תורת מנחם חנ"ז עמ' 252
ס ע"ב תוס' ד"ה מאידרשות מהר"ם בנעט עמ' קפה
ס ע"ב תוס' ד"ה מאילקוטי שיחות חל"א עמ' 151
ס ע"ב תוס' ד"ה מאי קסבר וכו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קו
ס ע"ב תוס' - כשחרב הבית אבל חומות ירושלים קיימות א"א לומר דלא בטל קדושת ירושלים כו'רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תקלד, ח"ב עמ' רפ
סא ע"א רש"י - קדשי קדשים אין נפסלים ביוצא בשעת מסעותפרורים משלחן גבוה ח"ה שאלה קו
סא ע"א רש"י - שלמים ששחטןרנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' ט
סא ע"א רש"י - שלמים ששחטן קודם פתיחת דלתות, שלמים דוקאאור אברהם שמות עמ' קצז
סא ע"א רש"י - אע"פ שנסע אהל מועד מקרי מחנה שכינהפרורים משלחן גבוה ח"ב שאלה עד
סא ע"א רש"י - אף בשעת מסעות הי' מחנה שכינה קייםרנת יצחק תליתאה ח"ב עמ' כה
סא ע"א רש"י ד"ה ושני מקומותלקוטי שיחות חל"א עמ' 219
סא ע"א רש"י ד"ה ושני מקומותמנחת מרדכי עמ' קנח
סא ע"א רש"י ד"ה ושני, שם נקראת מחנה לויהרנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' יח, קיז, קיח
סא ע"א רש"י תוס' - שלמים ששחטן קודם פתיחת דלתות ההיכלאור אברהם ויקרא עמ' לג
סא ע"א תוס' - אימורין אפשר להקטיר במקום המזבחאור אברהם במדבר עמ' קפא
סא ע"א תוס' - מזבח שנעקר מקטירין אף אימורין במקומואור אברהם שמות עמ' רמו
סא ע"א תוס' - מזבח שנעקר מקסירין במקומו איברי עולהאור אברהם - מסכת מגילה עמ' תלג
סא ע"א תוס' ד"ה מאידגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' קפח
סא ע"א תוס' ד"ה מאימשנת חיים ויקרא עמ' תי
סא ע"א תוס' ד"ה קדשיםלקוטי שיחות חל"א עמ' 151
סא ע"א תוס' ד"ה קודםאבן ישראל על התורה (תשסב) עמ' עב
סא ע"א תוס' ד"ה קודםאבן ישראל על התורה עמ' נא
סא ע"ב04 אע"פ שנסע אהל מועד הואגבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' רח
סא ע"ב04 אע"פ שנסע אהל מועד הואזבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' קסג
סא ע"ב04 אע"פ שנסע אוה"מ הואלקוטי שיחות חכ"ח עמ' 45
סא ע"ב05 מזבח של שילה של אבנים היההקשורים ליעקב (תשסא) עמ' עח
סא ע"ב08 אבנים ג' פעמיםמשנת חיים דברים עמ' תצו
סא ע"ב10 אש שירדה בימי משהציץ השדה פורים - אורה ושמחה עמ' קמז
סא ע"ב10 אש שירדה וכו'משנת חיים שמות עמ' רסג
סא ע"ב10 אש שירדה וכו' בימי משהלקוטי שיחות חי"א עמ' 347
סא ע"ב10 אש שירדה מן השמים בימי משה, לא נסתלקה מעל מזבח הנחוזת אלא בימי שלמהנועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף נו ע"א
סא ע"ב10 אש שירדה מן השמים וכו'נועם אלימלך (תשסא) עמ' רכד
סא ע"ב12 אש שירדה בימי שלמה וכו' עד שבא מנשה וסילקהרנת יצחק - פרק חלק עמ' שכד
סא ע"ב12 ואש שירדה בימי שלמהמשנת חיים ויקרא עמ' קעו
סא ע"ב12 ואש שירדה בימי שלמה לא נסתלקה עד שבא מנשה וסילקהגור אריה ויקרא פ"א הערה 313
סא ע"ב20 זימנין הכא וזימנין הכארנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' קסט
סא ע"ב21 וכשעלו בני הגולה הוסיפו עליו וכו', התם אש של שמים מסייעתן וכו'אוצרות חיים - בהמ"ק עמ' קצג
סא ע"ב21 וכשעלו בני הגולה הוסיפו עליו ארבע אמות מן הדרום וארבע אמות מן המערב כמין גמאשל"ה (תשנז) ווי העמודים פרק ז אות יג
סא ע"ב21 וכשעלו בני הגולה כו', רש"ימכמני אשר עמ' קכח
סא ע"ב34 שלא יבננו לא ע"ג כיפים וכו'עיוני רש"י שמות ח"ב עמ' שיד, שטו
סא ע"ב רש"י ד"ה אביאגור אריה ויקרא פ"א הערה 300
סא ע"ב רש"י ד"ה מהו דתימא, ותוס' ד"ה ולאחרלקוטי שיחות חל"א עמ' 218
סא ע"ב שטמ"ק אות ומשנת חיים במדבר עמ' מב
סא ע"ב שטמ"ק אות ומשנת חיים שמות עמ' רסג
סא ע"ב תוס' - כאשר המשכן נסע ממקום למקום נפסלים הק"ק בפסול יוצאגור אריה במדבר פ"ד הערה 36
סא ע"ב תוס' - בשעת מסעות לא נפסל המזבחפרורים משלחן גבוה ח"ה שאלה נד
סב ע"א04 קרא אשכחו ודרשו והרחיבו את מקום המזבחבני יששכר ח"ב דף קטז ע"ג
סב ע"א06 כי ביתהכתב והקבלה בראשית פמ"ו פסוק לד
סב ע"א07 אין יכולין להוסיף על המזבחפרורים משלחן גבוה ח"ה שאלה נא
סב ע"א08 בשלמא בית מינכרא צורתו וכו' אפרו של יצחק ראו שמונח באותו מקוםכוזרי מאמר ב סי' יד
סב ע"א08 מהיכן ידעו אנשי כנה"ג מקום המזבח וכו'אגרא דכלה ח"ג עמ' שעט
סב ע"א08 מהיכן ידעו אנשי כנסת הגדולה מקום המזבחבני יששכר ח"א דף פה ע"ג
סב ע"א08 מזבח כו' אפרו של יצחק וכו'הל' בית הבחירה (שניאורסון) עמ' לו
סב ע"א08 מנא ידעי מקום מזבח וכו'מאיר עיני חכמים מהדו"ג ח"ב דף רכ
סב ע"א09 ראו מזבח בנוי ומיכאל עומד ומקריב עליוצמח דוד (סקאליע) עמ' שעג
סב ע"א09 ראו מזבח בנוי ומיכאל שר הגדול עומד ומקריב עליו וכו'באר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' פא-פב
סב ע"א09 ראו מזבח בנוי ומיכאל שר הגדול עומד ומקריב עליואור הצבי עמ' 280, 287
סב ע"א09 ראו מזבח בנוי כו' אפרו של יצחק ראולקוטי שיחות חי"ט עמ' 142
סב ע"א11 אפר יצחקגור אריה שמות פי"ט הערה 185
סב ע"א11 אפרו של יצחקמשנת חיים בראשית עמ' רסה
סב ע"א11 אפרו של יצחק ראו מונח במקום המזבחגבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' מו, סג
סב ע"א11 אפרו של יצחק ראו שמונח באותו מקוםבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' תסט, ויקרא עמ' פא-פב, תס, דברים עמ' קסג
סב ע"א11 אפרו של יצחק ראו שמונח באותו מקוםדרך ה' (באום) ח"ד פ"ו אות קיג
סב ע"א11 אפרו של יצחק ראו שמונח באותו מקוםרנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' קצג
סב ע"א11 אפרו של יצחק ראו שמונח באותו מקוםפרי צדיק שמיני אות ה, סוכות אות כז
סב ע"א11 כל זמן שמזכירין עקידת יצחק אני מעלה כאילו אותו היום נעקדשבות יעקב (אבולפיה) עמ' שלה
סב ע"א13 הריחו ריח קטורתמשנת חיים בראשית עמ' רנד
סב ע"א15 ג' נביאים עלו עמהם וכו'בית ישי (תשסד) דרשות עמ' עו
סב ע"א15 ג' נביאים עלו עמהם וכו' א' מהם העיד עה"ת שתכתב אשוריתברית שלום (תשסח) עמ' שח
סב ע"א15 ג' נביאים עלו עמהם וכו' א' מהם העיד עה"ת שתכתב אשוריתברית שלום (תעח) דף מח ע"ג
סב ע"א15 ג' נביאים עלו עמהם מן הגולה, אחד שהעיד להם על המזבח וכו'דברי חיים - מועדים (תשנט) עמ' קעט
סב ע"א15 ג' נביאים עלו עמהן מן הגולההקשורים ליעקב (תשסא) עמ' קמב
סב ע"א15 ג׳ נביאים עלו מהגולהכללי המצות (צפת תשנב) עמ' 149
סב ע"א15 שלושה נביאים עלו מן הגולהציץ השדה חנוכה עמ' סב
סב ע"א15 שלושה נביאים עלו מן הגולהציץ השדה פורים - אורה ושמחה עמ' מב
סב ע"א15 שלושה נביאים עלו מן הגולהציץ השדה פורים - ימי הפורים עמ' נז
סב ע"א15 שלשה נביאים עלומורשה - שיחות למועדים עמ' קלג
סב ע"א15 שלשה נביאים עלו עמהם מן הגולה אחד העיד להן על מקום המזבח וכו'תורת מנחם חנ"ז עמ' 237
סב ע"א15 שלשה נביאים עלו עמהם מן הגולה וכו'אור אברהם - תשובה עמ' תה
סב ע"א15 שלשה נביאים עלו עמהם מן הגולה וכו'דבר טוב (רוזנברג) עמ' רמה
סב ע"א15 שלשה נביאים עלו עמהםעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' לז, עב, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' ל
סב ע"א16 הוצרכו נביא למיקום המזבחדרישת ציון (תשסב) עמ' 258
סב ע"א18 מקריבין אע"פ שאין ביתאור אברהם - מסכת מגילה עמ' ע
סב ע"א18 מקריבין הקרבנות אע"פ שאין בית בנויאור אברהם ויקרא עמ' תד
סב ע"א18 שמקריבין אע"פ שאין ביתלקוטי שיחות חי"א עמ' 122, חט"ו עמ' 457
סב ע"א18 שמקריבין אע"פ שאין שם ביתלקוטי שיחות חל"א עמ' 223
סב ע"א22 אחד שהעיד להם על התורה שתכתב אשוריתנצח ישראל (הרטמן) עמ' רמו הערה 10
סב ע"א22 וכבש וכו' מעכביןמשנת חיים שמות עמ' רסה
סב ע"א22 על התורה שתיכתב אשוריתמכמני עוזיאל עמ' יג, כ
סב ע"א22 שינוי הכתב כשעלו מבבלקסת הסופר (תשעו) עמ' רעד
סב ע"א22 ת"ר קרן וכבש ויסוד וריבועאמרי יוסף שמות דף קסה ע"ב
סב ע"א22 קרן וכבש ויסור וריבוע מעכבין מדת ארכו ומדת רחבו ומרת קומתו אין מעכביןשל"ה (תשנז) ווי העמודים פרק ז אות יב-יג
סב ע"א23 וריבוע מעכביןמשנת חיים שמות עמ' רסז
סב ע"א23 מדת ארכו וכו' אין מעכביןעיוני רש"י שמות ח"ב עמ' שה
סב ע"א23 מדת ארכו ומדת רחבו של מזבח אינם מעכבים וכו' קרי עלייהו בני קטורהמדבר קדש בראשית ח"א עמ' רסט
סב ע"א23 מדת ארכו רחבו וקומתו של מזבח אין מעכביןברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' קב
סב ע"א29 מזבח שאין לו קרן וכו'משנת חיים בראשית עמ' עא, פא
סב ע"א30 איזהו כרכוב בין קרן לקרן וכו'ברית שלום (תעח) דף ס ע"ד
סב ע"א30 איזהו כרכוב בין קרן לקרן וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' שפז
סב ע"א33 חד לנוי כו' ורש"יעיוני רש"י שמות ח"ב עמ' שי, שיא
סב ע"א35 רב יוסף וכו' קרי עלייהו בני קטורהמכתב מאליהו ח"ה עמ' 463
סב ע"א37 אמר ליה מר דגברא רבה הוא ידע מאי קאימנאשל"ה (תשנז) תושבע"פ אות שמז
סב ע"א רש"י בא"ד שכלחפץ יהונתן ויקרא פ"א פסוק יא
סב ע"א רש"י ד"ה והכתיב וכו'ברית שלום (תעח) דף ס ע"ד
סב ע"ב01 בני אחתיה דר' טרפוןחקל יצחק (תשסג) עמ' צח
סב ע"ב01 בני אחתיה דר' טרפוןמכתב מאליהו ח"ה עמ' 463
סב ע"ב01 בני אחתיה דר' טרפון הוו יתבו קמיה וכו'טיול בפרדס ח"א עמ' שעד
סב ע"ב01 בני אחתיה דר' טרפון וכו' קטורה כתיב וכו'שפע חיים - נישואין עמ' נו
סב ע"ב01 בני אחתיה דר' טרפון היה יתיב קמי' דר' טרפון פתח ואמר ויוסף אברהם ויקח אשה ושמה קטורה וכו'רביד יוסף (תשסא) ח"ב עמ' 28
סב ע"ב01 בני אחתיה דר' טרפון היו יושבין לפני ר' טרפון כו', קרא עליהם בני קטורהפרדס המלך (תשסט) אות קמט
סב ע"ב01 בני אחתיה דר' טרפוןילקוט הגרשוני ח"ב דף קטו
סב ע"ב01 בני אחתיה דר"ט וכו' קרי עליהם בני קטורה (ורש"י)לקוטי שיחות חט"ו עמ' 179
סב ע"ב01 בני אחתיה וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ד עמ' פו
סב ע"ב02 ויוסף אברהם ויקח אשה ושמא יוחני, א"ל קטורה כתיב, קרי עליהם בני קטורהמפי ספרים וסופרים ח"א עמ' קסו
סב ע"ב02 ויוסף אברהם ויקח אשה ושמה יוחניקומץ המנחה (ר' צדוק) עמ' 54 (סי' נט)
סב ע"ב02 ויוסף אברהם ויקח אשה ושמה יוחני וכו' קטורהפרי צדיק חיי שרה אות ו
סב ע"ב02 יתבו קמיה דר"ט, וברש"יבית ישי (תשסד) דרשות עמ' רצו
סב ע"ב02 פתח ואמר ויוסף אברהם ויקח אשה ושמה יוחניקדושת ציון (תשנד) ח"א עמ' מח
סב ע"ב03 אמרי ליה קטורה כתיב, קרי עליהם בני קטורהאוצרות חיים - אישים ח"ו עמ' לא
סב ע"ב03 ויקח אשה ושמה יוחניתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' קלז
סב ע"ב03 ויקח אשה ושמה יוחניחדוותא דשמעתתא ח"ב דף א ע"ב
סב ע"ב04 קרי עליהם בני קטורה וכו' וברש"יאילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' רפו
סב ע"ב04 קרי עלייהו בני קטורהאמרי יוסף בראשית דף קיא ע"א
סב ע"ב04 קרי עלייהו בני קטורהמי מרום ח"ח עמ' קי
סב ע"ב06 גזירין שעשה משה ארכן אמהיוסף לקח כרך א ח"א עמ' עד
סב ע"ב11 כבש היה לדרומה של מזבח וכו' מנה"ט וברש"יברית שלום (תעח) דף כא ע"א, נ ע"א, סא ע"א
סב ע"ב11 כבש היה לדרומה של מזבח וכו' מנה"מ ורש"יברית שלום (תשסח) עמ' שפח, קלב
סב ע"ב11 תנן התם כבש היה לדרומה של מזבחחפץ יהונתן ויקרא פ"א פסוק יא
סב ע"ב14 שיהא ירך בצפון ופניו בררוםגור אריה ויקרא פ"א הערה 358
סב ע"ב18 כל פינות לא יהו אלא דרך ימיןדבר טוב (רוזנברג) עמ' של
סב ע"ב18 כל פינות שאתה פונהרב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' שפח
סב ע"ב18 כל פינות שאתה פונה לא יהו אלא דרך ימיןכד הקמח (מישור) עמ' שכז
סב ע"ב18 כל פינות שאתה פונה לא יהי' אלא לימיןקהלת דוד (טאלנא, תשסג) עמ' רד
סב ע"ב18 כל פינות שהוא פונה לצד ימיןרוח חיים (חיד"א) עמ' סד
סב ע"ב24 אויר יש בין כבש למזבח, ובתד"ה אוירעיוני רש"י שמות ח"ב עמ' שיב, שיג
סב ע"ב26 איברים בזריקהמשנת חיים ויקרא עמ' קיא
סב ע"ב33 ואי כתב רחמנא רבוע הו"א דאריך וקטין כתב רחמנא סביב ובתוס' הקשו הא נתיב ה' אמות וכו'רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תלז
סב ע"ב רש"י - יוחני, מפני שישבו ולא אמרו שום דברי תורה אמר להם שמא בעלמא כו'פרדס המלך (תשסט) אות קמט
סב ע"ב תוס' ד"ה שיתין וד'לקוטי שיחות חט"ו עמ' 447
סב ע"ב שטמ"ק - הו"א דוקא של משה צריך ארכו כרוחבו אבל במקדש לארנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תלז
סב ע"ב פתח עיניםלקוטי שיחות חט"ו עמ' 181
סג ע"א05 אין נאכלין אלא בעזרהיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' יד
סג ע"א07 מנחה שקמצה בהיכל כשירהאור אברהם ויקרא עמ' כו
סג ע"א09 מקום דריסת רגלי ישראל כשר לקמיצהעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' יד
סג ע"א18 אף מנחה טעונה צפוןגור אריה ויקרא פ"ב הערה 18
סג ע"א23 הגשת המנחה היא בקרן מערבית דרומית של המזבחגור אריה ויקרא פ"ב הערה 11
סג ע"א26 שלמים ששחטן בהיכלברכת שלמה חו"מ עמ' כג [הלכה]
סג ע"א26 שלמים ששחטן בהיכל כשריםאור אברהם ויקרא עמ' לו
סג ע"א29 מנין שאם הקיפו נכרים וכו'לקוטי שיחות חל"א עמ' 152
סג ע"א29 מנין שאם הקיפו נכרים וכו'משנת חיים ויקרא עמ' רכז
סג ע"א29 מנין שאם הקיפו עובדי כוכבים את כל העזרה וכו'פרדס מרדכי עמ' לו
סג ע"א29 מנין שאם הקיפו עו"כ את כל העזרה שהכהנים נכנסין לשם ואוכלין שם ק"ק וכו'רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תרה
סג ע"א29 שאם הקיפו עובדי כוכבים את כל העזרה שהכהנים נכנסין לשם [להיכל] ואוכלין שם קדשי קדשיםלקוטי שיחות חי"ח עמ' 207, חכ"ד עמ' 141
סג ע"א32 בקדש הקדשים תאכלנורנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' קעו
סג ע"א32 בקה"ק תאכלנולקוטי שיחות ח"ז עמ' 259
סג ע"א תוס' ד"ה חוץנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' יא אות ג
סג ע"א תוס' - היה כבש במשכןרנת יצחק תליתאה ח"ב עמ' ח
סג ע"ב ומנחה קרויה חטאתמשנת חיים בראשית עמ' קעב
סג ע"ב הא כיצד מגישה בקרן מערבית דרומית כנגד חודו וכו'טוב ירושלים ויקרא פ"ו פסוק ז
סג ע"ב רש"י ד"ה לא ישים עליהמשנת חיים ויקרא עמ' קמב
סד ע"א כחן של כהניםשיחות מוסר (תשסב) עמ' קלו
סד ע"ב11 חטאת העוף כיצד היה נעשית וכו'תורה בציון עמ' תקח
סד ע"ב14 הבדיל במליקת חטאתודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' שעו
סד ע"ב15 הזאת של העוף צריכה להיות דוקא מדם הנפשברית שלום (תעח) דף ס ע"ד
סד ע"ב15 הזאת של העוף צריכה להיות דוקא מדם הנפשברית שלום (תשסח) עמ' שפח
סד ע"ב17 ולא על קיר הכבשמשנת חיים שמות עמ' רסו
סד ע"ב17 חטאת העוף הזאת דמה על קיר התחתוןאור אברהם ויקרא עמ' נז
סד ע"ב17 על קיר המזבח, היינו קיר התחתוןאור אברהם - הגדה של פסח - קונטרס שואלין ודורשין עמ' תיב
סד ע"ב17 חטאת העוף למטה מחוט הסיקרא ועולת העוף למעלה ובבהמה להיפךשמן הטוב (תשסב) - דברי תורה אות מ
סד ע"ב28 עלה בכבשבית ישראל (טויסיג) תנינא ח"ב עמ' רז
סד ע"ב29 היה מולק את ראשה ממול ערפה ומבדילשל"ה (תשנז) פרשת ויקרא אות לב
סד ע"ב30 הספיגו במלחמשנת חיים בראשית עמ' רסו
סד ע"ב31 בא לו לגוף והסיר את המוראה ואת הנוצה וכו'טוב ירושלים ויקרא פ"ה פסוק טז
סה ע"א16 יכול המתנדב עוף לא יפחות מב' פרידיןאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' שנו
סה ע"א17 והקריבו אפילו פרידה אחתעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' יג
סה ע"א25 וכי תעלה על דעתך שזר קרב לגבי מזבחגור אריה ויקרא פ"א הערה 411
סה ע"א25 אר"ע וכי תעלה על רעתך שדר קרב לגבי המוכח וכו'טוב ירושלים ויקרא פ"ה פסוק טו
סה ע"א35 עולת העוף צריכה מליקה והבדלת הראש מן הגוף רש"י ותוס'איש אמונים דף לו ע"א
סה ע"א38 ונמצה דמו כולו, ותוס'משנת חיים דברים עמ' רפו
סה ע"א48 ת"ר והסיר את מוראתוזבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' קסז
סה ע"א50 אבא יוסי בן חנן אומר נוטלה ונוטל קורקבנה עמה וכו'טוב ירושלים ויקרא פ"ה פסוק טז
סה ע"ב ושסע אותו בכנפיוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' שעו
סה ע"ב אומר היה רבי אלעזר ברבי שמעון שמעתי שמבדילין בחטאת העוף ומאי לא יבדיל אין צריך להבדיל וכו'של"ה (תשנז) על הפרשיות - הקדמה אות כ
סה ע"ב שמעתי שמבדילין בחטאת העוףחכמת התורה צו עמ' פה
סה ע"ב שמעתי שמבדילין בחטאת העוףחכמת התורה וארא עמ' קג
סה ע"ב שמעתי שמבדילין בחטאת העוףחכמת התורה וירא עמ' תרלד
סה ע"ב שמעתי בחטאת העוף וכו' אלא מעתה גבי בור דכתיב ולא יכסנו וכו'ברכת טוב עמ' לא
סה ע"ב שמעתי שמבדילין בחטאת העוף, תוס' ד"ה אלא מעתה, וד"ה ור' אלעזרחכמת התורה ויצא עמ' קמה, תקפט
סו ע"א01 אין צריך להבדילדברי יונה ח"א עמ' רלז
סו ע"א07 ש"מ א"צ להבדילודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' שעו
סו ע"א13 חטאת העוף שעשאה למטה כו'דברי שמואל (תשנח) עמ' קצב
סו ע"א17 עולת העוף שעשאה למעלה וכו'יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' ו
סו ע"א17 עולת העוף שעשאה למעלה וכו' כשרהצפנת פענח (תשסו) עמ' נד
סו ע"א תוס' - לא יבדיל שא"צ להבדיל אבל בשאר לאוין שבתורה בודאי א"א לפ' כן וכו'דברי יונה ח"א עמ' רלז
סו ע"א תוס' ד"ה אלאחכמת התורה שמיני עמ' שכה
סו ע"א תוס' ד"ה אלא מעתהחכמת התורה צו עמ' פה
סו ע"ב ומציעתא במיצוי, רש"יאגרות ר' יצחק אלחנן עמ' תשיח
סו ע"ב תוס' ד"ה ואלאמאיר עיני חכמים מהדו"ג ח"ב דף ריט
סז ע"א נמשכת ונעשית חטאת עוףתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קב
סז ע"א חטאת העוף שעשאה למעלהמנחת מרדכי עמ' רי
סז ע"ב האשה שאמרה הרי עלי קן כו'לקוטי שיחות חי"ז עמ' 131
סז ע"ב אפילו פרדה אחת באה בשותפותקרן פני משה ח"א עמ' קיח
סז ע"ב רש"י ד"ה פירשה נדרהמשנת חיים במדבר עמ' צז
סח ע"א טהורה שחיטתו מטהרתו אפילו שחט חולין בפנים וקדשים בחוץעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' צג
סח ע"ב02 שיבשה גפהמשנת חיים בראשית עמ' קכג
סח ע"ב04 כל שפסולו בקודש הקודש מקבלואהבת ציון (תשסד) עמ' נט
סח ע"ב06 שמאל ולילה אין מטמאין בבית הבליעה זר וסכין וכו'צמח צדקה עה"ת עמ' לז
סח ע"ב07 זר וסכין כו' ור' יוחנן אמרמשנת חיים ויקרא עמ' רעו
סח ע"ב17 ונילף מבמה וכו'משנת חיים ויקרא מכתבים ה
סח ע"ב18 מבמה לא יליףמשנת חיים ויקרא עמ' שפו
סח ע"ב רש"י - בדין מחוסר אבר בעוףלקוטי שיחות חל"ה עמ' 26
סח ע"ב תוס' ד"ה ושנסמיתמשנת חיים בראשית עמ' צד
סט ע"א הפיגול והנותר והטמא איו מטמאין בגדים בבית הבליעהפרורים משלחן גבוה ח"ד שאלה נד
סט ע"א מלק זר והעלוהו למזבחדרשות מהר"ם בנעט עמ' נו
סט ע"א אין מנחה בבמהעטרת ישועה (תשסד) אות ו בנוסח הקפות לשמח"ת
סט ע"א יש מליקה בבמהפרורים משלחן גבוה ח"ה שאלה ג
סט ע"א מליקה דישנה בבמהמשנת חיים ויקרא מכתבים ה, ו
סט ע"א אם הועיל שחוטי חוץ לחייב לא תועיל לטהרה מנבילהמאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף צח ע"ב
סט ע"א רש"י ד"ה זבחיםגבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' רו
סט ע"ב שחיטת בהמה טהורה מטהרה מנבילהגור אריה ויקרא פי"א אות יח
סט ע"ב בשר אינו מטמאגור אריה ויקרא פ"ז אות כג
סט ע"ב רש"י ד"ה אלא דיוגור אריה שמות פכ"ב הערה 50
סט ע"ב תוס' טריפה בעודה חיה אינה מטמאהגור אריה ויקרא פ"ז הערה 159
ע ע"א התורה אמרה יבוא איסור חלב, ותוס' ד"ה יבואתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' תא
ע ע"א יבא איסור נבילה ויחול על איסור חלב ובתוס'מאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף ה ע"ב
ע ע"א יבוא איסור טריפה ויחול על איסור חלבפנים מסבירות עמ' קנח, תל
ע ע"א לשיעור אכילה בכזיתזבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' קפט
ע ע"א סד"א הואיל וחידוש הוא יותר מכא"פ נמי ליטמא, וברש"יברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' קנה
ע ע"א רש"י הלכך חמירא לחול על איסור חלבגור אריה ויקרא פ"ז הערה 159
ע ע"א רש"י שלא תאמר אין איסור נבילה וטריפה חלין על איסור שקרם לכולםגור אריה ויקרא פ"ז הערה 157
ע ע"א תוס' ד"ה יבא איסורמנחת מרדכי עמ' רה
ע ע"ב כפרה כתיב בה [בעגלה ערופה] כקדשיםלקוטי שיחות חכ"ד עמ' 127, 123
ע ע"ב כל הזבחים וכו' שנתערבו ברובע ונרבעזכר דוד על התורה עמ' טו
ע ע"ב כל הזבחים שנתערבו בחטאות המתות וכו' ימותו כולן וכו'לחמי תודה דף קצה ע"ב
ע ע"ב נתערבו בשורהכתב והקבלה שמות פכ"א פסוק ו
ע ע"ב נגמר דינו ונתערב באלף כולן נסקליןעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' שכח
ע ע"ב תוס' - גזירה שמא יקח מן הקבוע, זה דוקא בקדשיםלחמי תודה דף קצה ע"ב
ע ע"ב תוס' ד"ה אפילומאיר עיני חכמים מהדו"ב ח"א דף נט ע"ב, סה ע"ב
ע ע"ב תוס' ד"ה אפילו אחת בריבואבנין שאול עמ' קסג
ע ע"ב תוס' ד"ה אפילו שור הנסקל בחייו מותר בהנאה לגמרי, רק שנולד בו דבר שאחר מיתתו אף אם ישחטוהו יהיה אסור בהנאהערבי נחל (תשסד) עמ' תתשלה
ע ע"ב תוס' ד"ה כלמאיר עיני חכמים מהדו"ב ח"א דף נט ע"ב
עא ע"א הזבחים שנתערב בהם אחד מאיסורי מזבח ירעו עד שיסתאבויוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קנד, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' יא
עא ע"א רובע מוקצה ונעבד אסורים אפילו נתערבועץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' רנד
עא ע"א רש"י ותוס'ברית עולם (תשסט) עמ' קצח
עא ע"א תוס' ד"ה אפילוחקל יצחק (תשסג) עמ' תקנב
עא ע"א תוס' ד"ה אפילומנחת יצחק ויקרא-דברים עמ' סב
עא ע"א תוס' ד"ה אפילותיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' רצג, תסד
עא ע"ב04 קדשים בקדשיםהכתב והקבלה שמות פי"ב פסוק טז
עא ע"ב04 קדשים בקדשים מין במינו זה יקרב למי שהואעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' י
עא ע"ב05 יקריב אותו אף שאין אחד מכיר קרבנועץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' ד
עא ע"ב05 נתערבו מין במינו זה יקרב לשם מי שהואדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' שלה
עא ע"ב09 ויפסיד המותר מביתוגור אריה ויקרא פ"א הערה 299
עא ע"ב11 הכל יכולים להתערב חוץ מן החטאת והאשםלקוטי שיחות חל"ב עמ' 13
עא ע"ב תוס' ד"ה ובטריפהמאיר עיני חכמים מהדו"ב ח"א דף סה ע"ב
עא ע"ב ברטנורא - חטאת אינה באה אלא נקיבהאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' רה
עב ע"א תוס' ד"ה וליבטלומקראי קדש (תשנג) עמ' תצה
עב ע"ב רבי מאיר סבירא ליה מין במינו בטלערבי נחל (תשסד) עמ' תקלו
עג ע"א בעלי חיים חשיבי ולא בטלוחכמת התורה בא עמ' קצט, ר
עג ע"א בעלי חיים חשיבי ולא בטלי ברובאברית שלום (תעח) דף לז ע"א
עג ע"א בעלי חיים חשיבי ולא בטלי ברובאברית שלום (תשסח) עמ' רלג
עג ע"א בעלי חיים חשיבי ולא בטלישערי תשובה שער ג אות קב, אגה"ת אות מב
עג ע"א בעלי חיים לא בטליזכרון אליעזר עמ' קא
עג ע"א בעלי חיים לא בטלילחמי תודה דף קנז ע"ב
עג ע"א תוס' ד"ה והתחתונות - אין השחורות ראויות וכו' השחורות ניכרות וכו'לקוטי שיחות חל"ח עמ' 61
עג ע"א תוס' ד"ה רבי יהודהנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' יא אות ז
עג ע"ב01 וכל קבוע כמחצה על מחצה דמי ותוס' ד"ה אלאלקוטי שיחות חכ"ג עמ' 399, חכ"ד עמ' 394, חכ"ט עמ' 423
עג ע"ב01 קבוע כמחצה על מחצהמקראי קדש (תשנג) עמ' רכז
עג ע"ב02 ניכבשינהו דניידי ונימא כל דפריש מרובא פרישאוצר המאמרים (תשסא) עמ' רח
עג ע"ב02 נכבשינהו דניידיצמח דוד (סקאליע) עמ' רכב
עג ע"ב04 גזירה שמא יבאו י' כהנים בבת אחת ויקרבודברי חיים על התורה (תשנט) עמ' שלה
עג ע"ב09 אמר רבא אי אקריב לא הורצהעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' יא
עג ע"ב09 השתא דאמרו רבנן לא נקריב וכו'חלק יעקב (קנטור) דרוש י
עג ע"ב09 השתא דאמרי רבנן לא נקריב וכו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' שמד
עג ע"ב19 בעלי חיים נדחיןתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קו
עד ע"א טבעת ע"ז שנתערבה ונפלה אחת ליםמקראי קדש (תשנג) עמ' קצט, רצג
עד ע"ב נתערבו בקדשים בקדשיםיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' יז
עה ע"א מה ציבור גברימשנת חיים במדבר מכתב ג
עה ע"א מה ציבור גברי אף יחיד גבריאור אברהם ברכות עמ' קנב
עה ע"א תוס' - בתרומה שייך דין למשחהמצווה ועושה ח"ב עמ' תשסג
עה ע"א תוס' ד"ה והא בעי סמיכהמשנת חיים ויקרא עמ' לז
עה ע"ב06 בכור אינו נפדה וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"א עמ' סז
עה ע"ב06 בכור אינו נפדה תמורתו מהו, ובתוס'משנת חיים במדבר עמ' שיח, שכ
עה ע"ב22 מאי שנא חטאת ואשם וכו'לקוטי שיחות חל"ב עמ' 13
עה ע"ב28 אשם שנתערב בשלמים וכו' אין מביאין קדשים לבית הפסול וכו'לקוטי שיחות חי"ז עמ' 426
עה ע"ב28 אשם שנתערב בשלמים וכו' ירעה עד שיסתאביוסף לקח כרך א ח"ב עמ' י
עה ע"ב31 אין מביאין קדשים לבית הפסוללחמי תודה דף קפט ע"א
עה ע"ב רש"י ד"ה ופרכינןלקוטי שיחות חי"ב עמ' 134
עה ע"ב תוס' ד"ה בכורמאיר עיני חכמים מהדו"ב ח"ב דף כז ע"ב
עה ע"ב תוס' ד"ה שביעיתמשנת חיים במדבר עמ' רצו
עו ע"ב ואותו אשם וכו' וסמיכהמשנת חיים ויקרא עמ' לז
עו ע"ב כל שממנו לאישים הרי הוא בבל תקטירועץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' כב
עו ע"ב תוס' ד"ה אשםמשנת חיים דברים עמ' רפט
עו ע"ב תוס' ד"ה וסמיכהמשנת חיים ויקרא עמ' לח
עו ע"ב תוס' ד"ה ואימאיר עיני חכמים מהדו"ג ח"ב דף שלא
עז ע"א אברי חטאת שנתערבו באברי עולה יתן למעלהשער המלך (תשנז) עמ' קלא
עז ע"א מעלה אני עליהם כאילו הם עציםחכמת התורה שמיני עמ' קצא
עז ע"א רובע ונרבע וכו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' ר
עז ע"א תוס' ד"ה וחוליןדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' שלב
עז ע"ב אברי תמימים שנתערבו באברי בעלי מומין רבי אליעזר אומר יקרבערבי נחל (תשסד) עמ' תתרצא, תתשמד
עז ע"ב רבי אליעזר סבירא ליה אם קרב הראש של אחד מהם וכו'ערבי נחל (תשסד) עמ' תתרצב
עז ע"ב נפל מים לתוך דם שבמזרק אם יש בו מראה דם כשרעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' ז
עז ע"ב תוס' - קשה כו' ואמאי נקיט דוקין שבעיןלקוטי שיחות חל"ה עמ' 26
עז ע"ב תוס' ד"ה בדםגור אריה ויקרא פ"י הערה 77
עז ע"ב תוס' ד"ה בדם בהמהתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' רי
עח ע"א רבי יהודה אומר אין דם מבטל דםבית ישראל (טויסיג) שמות עמ' ז
עח ע"א הפגול והנותר והטמאנשמת חיים (ברלין) עמ' סו
עח ע"א הפיגול והנותר והטמא שבללן פטור וכו' איסורין מבטלין זא"ז וכו'ברית שלום (תעח) דף מב ע"א
עח ע"א הפיגול והנותר והטמא שכללן פטור וכו' איסורין מבטלין זא"ז וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' רסו
עח ע"א פיגול נותר וטמא שבללן ואבלן פטורצמח דוד (סקאליע) עמ' תקסג
עח ע"א פיגול נותר וטמא שבללן זה בזה ואכלן פטורגאולת ישראל עמ' נב
עח ע"א פיגול נותר וטמא שבללן ואכלן פטור וכו' איסורין מבטלין זה את זהדרכי צדק עמ' לט
עח ע"א א"א שלא ירבה על חבירו ויבטלנותיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' יח
עח ע"א איסורין מבטלין זה את זהצמח דוד (סקאליע) עמ' תקיג
עח ע"א איסורין מבטלין זה את זהקומץ המנחה (צונץ) דרוש קנג אות ה
עח ע"א התראת ספק לא שמה התראהלחמי תודה דף קפז ע"א
עח ע"א רש"י ד"ה אי אפשרדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' שלה
עח ע"א רש"י המתבטל נוסף למבטלפרורים משלחן גבוה ח"ד שאלה צה
עח ע"א תוס' ד"ה אלא מיןתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קצד-קצה
עח ע"ב רואין אותו כיין אדוםתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' פ
עח ע"ב מלא מי חטאת עד שירבו המים וכו' וברש"י ובתוס' ד"ה האמאיר עיני חכמים מהדו"ב ח"א דף נא ע"א-ע"ב
עח ע"ב תוס' ד"ה דלי שהוא וכו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' עד, עח
עט ע"א בדלי שתוכו טהור וגבו טמא עסקינן וכו'מאיר עיני חכמים מהדו"א ח"ג דף י ע"א, מהדו"ב ח"א דף נא ע"ב
עט ע"א ופליגא דר"אנשמת חיים (ברלין) עמ' סו
עט ע"א אר"א אין איסורין מבטלין זא"ז וכו'ברית שלום (תעח) דף מב ע"א
עט ע"א אר"א אין איסורין מבטלין זא"ז וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' רסו
עט ע"ב כשם שאין מצות מבטלין זא"ז כך אין איסורין מבטלין זא"זגאולת ישראל עמ' נג
עט ע"א איסורין מבטלין זה את זה, ופליגא אדהלל, דאמר כורך מצה ומרור ואוכלן ביחדצמח דוד (סקאליע) עמ' תקסג
עט ע"א מאן שמעת ליה דאמר מצוות מבטלות זא"ז וכו' ותוס'יציב פתגם - פסח עמ' עו
עט ע"א מצות מבטלות זו את זוכללי המצות (צפת תשנב) עמ' 36
עט ע"ב רבי יהודה ס"ל מין במינו לא בטללחמי תודה דף טז ע"ב
עט ע"ב נתערבו ניתנין למטה עם ניתנין למעלה ישפך לאמהעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' ח
עט ע"ב רואין אותו כאלו הוא מיםחכמת התורה נח עמ' רז
פ ע"א01 הניתנין במתנה אחת שנתערב בניתנין במתנה אחת וכו'איש אמונים דף קיא ע"ג
פ ע"א01 הניתנין במתנה אחת שנתערבו וכו'צבא אהרן - שבת תשובה עמ' לא, קצח
פ ע"א03 הניתנין מתן ארבע שנתערבו וכו'קרבן מנחה (תשעד) עמ' שלג
פ ע"א04 מחלוקת ר"א ור"י במתני'משנת חיים דברים עמ' רצד
פ ע"א04 נתערבו מתן ארבע במתן אחתיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' ח, מח, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' ז-ח, כט
פ ע"א07 הניתנין במתנה אחת אם נתנו בשתי מתנות שהם ארבע עובר בבל תוסיףגור אריה ויקרא פ"א הערה 297
פ ע"א11 א"ל ר' יהושע כשנתת עברת על בל תוסיףחנן אלקים עמ' רעד
פ ע"א11 ועוד אמר ר' יהושע כשנתת עברת על בל תוסיף ועשית מעשה בידך וכו'לחמי תודה דף כב ע"ב
פ ע"א11 כשנתת עברת על בל תוסיף ועשית מעשה בידךקרבן מנחה (תשעד) עמ' מז
פ ע"א11 כשנתת עברת על בל תוסיף ועשית מעשה וכו'מי השלוח (מישור) ח"א עמ' רכו
פ ע"ב תוס' ד"ה כגוןמשנת חיים דברים עמ' רפב
פ ע"ב תוס' ד"ה כלמשנת חיים דברים עמ' רפה
פא ע"א מקום עולה מקום שיריםמשנת חיים דברים עמ' רפא
פא ע"ב נתערבו ניתנין בפנים עם נתנין בחוץ ישפך לאמהעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' ח
פב ע"א15 לתלמיד שא"ל הבא חמיןראש דוד (תשמו) עמ' תצז ע"ב
פב ע"א17 אין לי אלא חטאת ק"ק מנין ת"ל וכלעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' עט
פב ע"א32 לכפר אע"פ שלא כיפרמכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' שפט
פב ע"א32 נכנס לכפר אע"פ שלא כפרעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' ח, פא, קמב
פב ע"א32 ר"ש אומר עד שיכפר וכו'טוב ירושלים ויקרא פכ"ו פסוק ג
פב ע"א רש"י ד"ה כיוןמשנת חיים במדבר עמ' רצד
פב ע"ב10 בשר קודש שיצא חוץ לעזרההמאור הגדול (גר"א) עמ' תרלו
פב ע"ב17 ובשר בשדה וכו' כיון שיצא בשר חוץ למחיצתו נאסר (ורש"י ותוס')לקוטי שיחות חט"ו עמ' 207
פב ע"ב17 ובשר בשדה טרפה וגו' בשר קדשים שיצא חוץ למחיצתואור אברהם ברכות עמ' טז
פב ע"ב17 ובשר בשדה טרפה וגו' בשר קדשים שיצא לחוץאור אברהם - תלמוד תורה עמ' שסד
פב ע"ב18 בשר קדשים שיצא חוץ למחיצתו נאסראור אברהם - רות עמ' קפד
פב ע"ב18 בשר קודש שיצא חוץ למחיצתו נאסראור אברהם שמות עמ' קעח
פב ע"ב18 כיון שיצא בשר חוץ למחיצתו נאסרבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' תרעג, תתקיא
פב ע"ב19 פנימה אין לי אלא פנימה היכל מנין וכו'מים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' ל
פב ע"ב19 אין אלא פנימה היכל מנלןמקראי קדש (תשנג) עמ' שמא
פב ע"ב20 הן לא הובא דמה אל הקודש פנימה כל ההיכל בכללדבר טוב (רוזנברג) עמ' רלד
פב ע"ב35 לא נצרכה אלא לדרך משופשבנין שאול עמ' קעז
פב ע"ב38 בעי רבא פר העלם של ציבור שהכניס דמו לפנים מהועץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' פא
פב ע"ב38 פר העלם דבר של ציבור ושעיר עבודה זרה שהכניס דמן לפני ולפנים וכו'מים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' ל
פב ע"ב44 פר ושעיר של יוה"כ שהזה מדמן על בין הבדיםיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' מט, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קלח
פג ע"א03 נכנס לכפר וכו'צמח צדקה עה"ת עמ' רא
פג ע"א04 נאמר כאן לכפר בקדש ונא' להלן כל אדם וכו' מה להלן בשלא כיפר אף כאן בשלא כיפררנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תש
פג ע"א06 אשר יובא מדמה לכפר אע"פ שלא כפריוסף לקח כרך ב ח"א עמ' לג
פג ע"א27 המזבח מקדשרוח חיים (חיד"א) עמ' קטז
פג ע"א27 המזבח מקדש את הראוי לו וכו' רבי יהושע אומר כל הראוי לאישים וכו'צמח דוד (סקאליע) עמ' תכא
פג ע"א27 המזבח מקדש וכו' אם עלה לא ירד כו' (וגמ' ע"ז ורש"י)לקוטי שיחות חט"ז עמ' 240
פג ע"א27 המזבח מקרש את הראוי לו וכו'צפנת פענח (תשסו) עמ' רמד, שיד, שצב
פג ע"א27 כל הראוי לאישיםאחרי ראי (תשסד) ענינים סי' כה אות ב
פג ע"א27 כל הראוי לכלי שרת משנכנס לתוכו קדוש בקדושת הגוףגור אריה במדבר פ"ד הערה 36
פג ע"א27 קרבן פסול שעלהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' שו
פג ע"א29 אף כל שהוא ראוי לאישים אם עלה לא ירדגור אריה ויקרא פ"ו הערה 36
פג ע"א29 כיון שעלה שוב לא ירדבאר הגולה (הרטמן) באר ד הערה 1139
פג ע"א29 כיון שעלה שוב לא ירדתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תשעב
פג ע"א33 הנסכים אם עלו ירדוגור אריה ויקרא פ"ו אות ה
פג ע"א33 ראוי לאישים אינו כולל נסכיםגור אריה שמות פכ"ט הערה 201
פג ע"א רש"י - הוא משמע בהווייתה תהא שאם עלה לא ירדצפנת פענח (תשסו) עמ' רמד, שיד
פג ע"א תוס' - האיך כתב רש"י היא בהוייתה וכו' הא היא משמע מיעוטא ולא ריבויצפנת פענח (תשסו) עמ' רמד, שיד
פג ע"ב04 אימורי קק"ל שהעלן לפני כו'משנת חיים במדבר עמ' קסה
פג ע"ב05 נעשו לחמו של מזבחלקוטי שיחות חכ"ז עמ' 13
פג ע"ב10 מוקטרין שפקעו מע"ג המזבחמנחת מרדכי עמ' קצב
פג ע"ב12 לעכולי עולההכתב והקבלה במדבר פי"א פסוק ו
פג ע"ב30 יצאו נסכים שאינם באים בגלל עצמםגור אריה ויקרא פ"ו הערה 33
פג ע"ב31 כל הנוגעהכתב והקבלה שמות פכ"ט פסוק לז
פג ע"ב31 כל הנוגע במזבח אלו הכהננים בעבודתןקרן לדוד שמות עמ' רל
פג ע"ב33 מה כבשים בני שנה ראוים וכו'טוב טעם שמות עמ' רלג
פג ע"ב רש"יהכתב והקבלה דברים פי"ט פסוק יט
פג ע"ב רש"י ד"ה קרינאמים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' ל
פג ע"ב רש"י - עד הזריקה הקרבן עומד כולו לצורך בעליםגור אריה ויקרא פ"ה הערה 140
פד ע"א13 אלו אם עלו לא ירדו הלן והיוצא וכו'בך יברך ישראל (תשסח) עמ' קכט
פד ע"א16 שנשחט בלילהמשנת חיים ויקרא עמ' מח, רעד
פד ע"א19 כל שפסולו בקודש הקודש מקבלודרשות הצל"ח השלם עמ' פד, רסו, שנט
פד ע"א19 כל שפסולו בקודש הקודש מקבלו+מטר השמים - עמודי העולם עמ' רכא
פד ע"א19 פסולו בקודש וכו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' שמד
פד ע"א21 ואלו שלא היו פסולן בקדש וכו'של"ה (תשנז) תושבע"פ אות קכ
פד ע"א22 בהמה שנעבדה בה עבירה פסולה לגבי מזבחאמרי בינה (שיפמאן) עמ' צז
פד ע"א24 בעל מום שעלה על המזבח ירדגור אריה ויקרא פ"א הערה 224
פד ע"א24 מחלוקת ר"ע ור"ש בעלי מומין אם עלו ירדומצווה ועושה ח"ב עמ' תרס
פד ע"א24 רע"ק מכשיר בבעלי מומיןלקוטי שיחות חל"ה עמ' 26
פד ע"א27 ירדו לא יעלודרכי החיים ח"ב עמ' רלז
פד ע"א28 אין שחיטה בראש המזבחפרדס מרדכי עמ' צט
פד ע"א28 עולה שעלתה חיה לראש המזבח תרדיוסף לקח כרך א ח"א עמ' לח, עד, עו, ח"ב עמ' ד, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' לה, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' שלז
פד ע"א31 זאת היא העולה הרי אלו ג' מיעוטיםצמח צדיק (תשסז) עמ' רסח
פד ע"א31 זאת היא העולה, ג' מעוטים, ותוס' ד"ה זאתכתנות אור עמ' שנב
פד ע"א41 זאת תורת העולה - כל שפסולו בקודש אם עלה לא ירדאשל חיים ח"א עמ' קכד
פד ע"א41 תורת העולה ריבה תורה אחת לכל העוליןלקוטי שיחות חי"ז עמ' 42
פד ע"א43 כל הנוגע במזבח יקדש יכול רובע ונרבע ת"ל וזהעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' שמג
פד ע"א43 לפי שנאמר כל הנוגע במזבח יקדש יכול אפילו פסולין כרובע ונרבע וכו'עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' שמא
פה ע"א26 הפשט ונתוח בראש המזבחאור אברהם ויקרא עמ' כז
פה ע"א33 לא היו שורפין אותו בפרש שלהן וכו'ברית שלום (תעח) דף צט ע"ד
פה ע"א33 לא היו שורפין אותו בפרש שלהן וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' תרלח
פה ע"ב17 בדוקין שבעין הואיל וכשירים בעופותלקוטי שיחות חל"ה עמ' 26
פה ע"ב20 יש נרבע בעופות או אין נרבע בעופותאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' סד
פה ע"ב20 רובע ונרבע אי פסלי בעוףיוסף לקח כרך א ח"א עמ' לו
פה ע"ב30 כשם שאם עלו לא ירדו כך אם ירדו לא יעלויוסף לקח כרך א ח"ב עמ' ו
פה ע"ב35 לאו בני הקטרה נינהוגור אריה שמות פי"ט הערה 146
פה ע"ב37 העצמות והגידין וכו' בזמן שהם מחוברין יעלו וכו'אור אברהם ויקרא עמ' סג
פה ע"ב37 הצמר שבראשי כבשיםחלקת יהושע עמ' קנא הערה קלה
פה ע"ב37 הצמר שבראשי כבשים וכו' בזמן שהם מחוברים יעלואור ישרים (תשסב) עמ' קג, רסט
פה ע"ב37 הצמר שבראשי כבשים וכו' בזמן שהם מחוברים יעלובאר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' תכו, דברים עמ' תלג
פה ע"ב37 הקרנים בזמן שהן מחוברין יעלואהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' קנז ע"א
פה ע"ב37 הקרנים והטלפים בזמן שהם מחוברים יעלו פירשו לא יעלוילקוט דברי חכמים ויקרא סי' נט
פה ע"ב37 והעצמות וכו' פירשומשנת חיים בראשית עמ' רעא
פה ע"ב37 צמר שבראשי הכבשים קרב ע"ג המזבחגור אריה ויקרא פ"א הערה 450 {אך אין מצוה בדבר}
פה ע"ב37 צמר שבראשי כבשיםיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' ה
פה ע"ב38 הכל נשרף בעולהגור אריה שמות פי"ט הערה 143
פה ע"ב38 מחוברין יעלומשנת חיים שמות עמ' קעד
פה ע"ב38 על המזבח עלו העצמות עם הבשרגנזי ישראל (תשמו) ח"ב עמ' קלה ע"א
פה ע"ב40 לרבות העצמות והגידים והקרנים והטלפיים וכו'טוב ירושלים שמות פי"ט פסוק יג
פה ע"ב רש"י - בדין מחוסר אבר בעוףלקוטי שיחות חל"ה עמ' 26
פה ע"ב רש"י - עוף לא שייך ביה רובעגור אריה ויקרא פ"א הערה 401
פה ע"ב תוס' ד"ה ומותרמשנת חיים במדבר עמ' פג
פו ע"א19 פירשו קודם זריקה וכו' ושריתינהו אפי' למעבד מינייהו קתא דסכיניברית שלום (תשסח) עמ' עט
פו ע"א19 פירשו קודם זריקה וכו' ושריתינהו אפי' למעבד מינייהו קתא דסכיניברית שלום (תעח) דף יג ע"א
פו ע"א20 עצמות קדשים מותרין בהנאהאורות אלים דף לב ע"ב
פו ע"א23 מה אשם עצמותיו מותריןיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' יג
פו ע"א33 וכולן שפקעומשנת חיים בראשית עמ' רעא
פו ע"א33 וכולן שפקעו כו'משנת חיים שמות עמ' קעד
פו ע"א34 אם פקעו מע"ג המזבח לא יחזירמנחת מרדכי עמ' קצב
פו ע"א36 אברים שפקעו מעל גבי המזבח וכו'חלק יעקב (קנטור) דרוש טז
פו ע"א36 אברים שפקעו מעל גבי המזבח יחזירתפארת צבי במדבר עמ' לט, עג
פו ע"א36 אברים שפקעו קודם חצותהדרת אליהו דרוש ה סי' ה ד"ה אמר
פו ע"א36 איברים שפקעו מעל גבי המזבח וכו' יחזירנועם אלימלך (תשסא) עמ' שפו
פו ע"א36 איברים שפקעו מעל גבי המזבח קודם לחצות יחזיר...נועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף צד ע"ג
פו ע"א36 איברים שפקעו מעל המזבחאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' רג
פו ע"א38 כשם שהמזבח מקדשלב אליהו (תשסה) שמות עמ' קעג
פו ע"א40 כלי שרת מקדשין את הראוי להןאגרא דכלה ח"ג עמ' תלב
פו ע"ב שרירי שפקעו מעל המזבחמנחת מרדכי עמ' קצב
פו ע"ב יום הכפורים בחצות ובתוס' ד"ה משוםמנחת מרדכי עמ' קצח
פו ע"ב תן בוקר לבקרוקרבן מנחה (תשעד) עמ' קעג
פו ע"ב תוס' ד"ה האיחמודי צבי מועדים עמ' קנג
פז ע"א19 לינה בראשו של מזבחעיוני רש"י שמות ח"ב עמ' ריט-רכב, תמח-תנ
פז ע"א19 לינה מועלת בראשו של מזבח או אינה מועלת וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' קעח
פז ע"א19 לינה מועלת בראשו של מזבח וכו'טוב ירושלים שמות פל"ד פסוק כה
פז ע"א19 לן בראשו של מזבחמנחת מרדכי עמ' רכה
פז ע"א21 אילימא דלא ירדו וכו'לקוטי שיחות ח"ז עמ' 211
פז ע"א25 אין לינה מועלת בראש המזבחטיול בפרדס ח"ב עמ' שז
פז ע"א25 אין לינה מועלת בראש המזבחפנים מסבירות עמ' קה
פז ע"א27 איברים שלנו בעזרה מקטיר והולך כל הלילהיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' רכד
פז ע"א32 כבש מקדש את הראוי לופנים מסבירות עמ' פז
פז ע"א32 כלי שרת מקדשים את הראוי להםגור אריה שמות פכ"ה הערה 281, 304
פז ע"א33 בעא מיניה ריש לקיש מר' יוחנן כלי שרת מהו שיקדשו את הפסולין וכו' (וברש"י)לחמי תודה דף כג ע"א
פז ע"א רש"י - האי רצפה והאי כלי שרתהל' בית הבחירה (שניאורסון) עמ' יא
פז ע"א תוס' ד"ה כבשמשנת חיים ויקרא עמ' תז
פז ע"א תוס' ד"ה כלי שרת - פסול לינה וטומאה בדם מיירי כגון שישנן עתה בכלי חול רהו"ל כיררולחמי תודה דף כג ע"א
פח ע"א08 מידת הלח אין מקדשת היבשאבן ישראל על התורה (תשסב) עמ' צו
פח ע"א18 כלי שרת אין מקדשין אלא שלימין וכו' מלאיןלקוטי שיחות חכ"ח עמ' 46, חכ"ט עמ' 3
פח ע"א18 כלי שרת מקדשין כשהם שלמיםלקוטי שיחות חל"א עמ' 132
פח ע"א19 אין מקדשין אלא מלאין לא פחות ולא יותרפנים מסבירות עמ' שסז
פח ע"א19 כלי שרת אין מקדשים אלא מלאיםאור אברהם הלכות מגילה וחנוכה - מגילת בני חשמונאי עמ' מה
פח ע"א19 כלי שרת אין מקדשין אלא מלאיםאור אברהם שמות עמ' רכג
פח ע"א19 כלי שרת אין מקדשין אלא מלאיןשרגא המאיר מועדים עמ' עב
פח ע"א19 כלי שרת אין מקדשין אלא מלאין וכו'לקוטי שיחות חלק ל עמ' 303, 301
פח ע"א19 כלי שרת אין מקדשין אלא מתוכןלחמי תודה דף צא ע"א
פח ע"א19 כלי שרת וכו' אין מקדשין אלא מלאיןתורת מנחם ח"ח עמ' 147
פח ע"א19 כלי שרת מקדשין מלאיןתורת מנחם חכ"ז עמ' 215
פח ע"א19 כלי שרת מקדשין מלאיןתורת מנחם חמ"ז עמ' 208
פח ע"א20 כ"ש אין מקדשין אלא בפניםאבן ישראל על התורה (תשסב) עמ' צה
פח ע"א31 אין מביאים מנחות וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"א עמ' ל
פח ע"א37 כלי קודש שנפגמו וכו' אין מתקנין אותןלקט אמרי קודש - מועדים עמ' קסד
פח ע"א37 נפגמועולת חודש ח"ג מאמר רלה, רלו, רלח
פח ע"א38 סכין שנמצא בו פגם היו גונזין אותו ולא היו משחיזיןקרבן מנחה (תשעד) עמ' ד
פח ע"א38 סכין שנפגם אין משחיזיןודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' ריג
פח ע"א41 בגדי כהונה אין עושין אותם מעשה מחטפרדס מרדכי עמ' תמ
פח ע"א41 בגדי כהונה אין עושין אותןדגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' קכב
פח ע"א42 אין מכבסין בגדי כהונהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' ריג
פח ע"א רש"י ד"ה ליפסלעיוני רש"י שמות ח"ב עמ' רכד
פח ע"א רש"י ותוס' לענין משקה ישראל בתרומהאור אברהם בראשית עמ' לד
פח ע"א תוס' ד"ה מןשערים מצוינים בראשית-שמות עמ' לג
פח ע"ב03 אין עניות במקום עשירותודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' ריב
פח ע"ב03 אין עניות במקום עשירותפרורים משלחן גבוה ח"ב שאלה מא
פח ע"ב03 אין עניות במקום עשירותדברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' תפט
פח ע"ב03 אין עניות במקום עשירותעולת חודש ח"ג מאמר רלז, רמ
פח ע"ב03 מעיל כולו של תכלתאמרי יוסף שמות דף קסח ע"ג
פח ע"ב03 מעיל כולו של תכלתזבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' קמ
פח ע"ב03 ת"ר מעיל וכו' ומביא שבעיםנתיבות יצחק - ירח האיתנים עמ' רצד, רצו
פח ע"ב05 שוליו כיצדשערים מצוינים בראשית-שמות עמ' רלה
פח ע"ב05 שוליו כיצד כו' ורש"י ד"ה עינבלים ושפ"אעיוני רש"י שמות ח"ב עמ' שמג-שמה
פח ע"ב07 רימונים קטנים שלא פתחו פיהםגור אריה שמות פכ"ח הערה 63
פח ע"ב09 היו ע"ב זוגים וכו'טוב טעם שמות עמ' רלא
פח ע"ב09 ומביא שבעים ושנים זגין וכו'טוב ירושלים שמות פכ"ח פסוק לא
פח ע"ב09 שבעים ושנים זגיןשערים מצוינים בראשית-שמות עמ' רלד
פח ע"ב15 כמחלוקת במעיל כך מחלוקת בנגעיםידו בכל סי' תרנז
פח ע"ב18 א"ר ענני בר ששוןשפתי רננות דף נ ע"ד
פח ע"ב18 וא"ר עיניני בר ששון למה נסמכה פרשת קרבנות לפרשת בגדי כהונה וכו'דרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' ז
פח ע"ב19 למה נכתבו בגדי כהונה אצל פרשת הקרבנות וכו' בגדי כהונה מכפריםתורת העולה ח"ג פרק מ, מב, מג, מז
פח ע"ב19 למה נסמכה פרשת בגדי כהונה לקרבנותאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' קעז ע"ב
פח ע"ב19 למה נסמכה פרשת בגדי כהנה לפרשת קרבנותשער המלך (תשנז) עמ' רד
פח ע"ב19 למה נסמכה פרשת הקרבנותאבן ישראל על התורה (תשסב) עמ' פג
פח ע"ב19 למה נסמכה פרשת הקרבנותאבן ישראל על התורה עמ' נט
פח ע"ב19 למה נסמכה פרשת הקרבנות לבגדי כהונהאבן ישראל (פישר) אגדה ח"א עמ' כב
פח ע"ב19 למה נסמכה פרשת הקרבנות לפרשת בגדי כהונהנתיבות עולם ח"ב עמ' צו
פח ע"ב19 למה נסמכה פרשת קרבנות לפרשת בגדי כהונה וכו'בית ישראל (טויסיג) שמות עמ' קלב, קלז
פח ע"ב19 למה נסמכה פרשת קרבנות לפרשת בגדי כהונה וכו'עדות ביוסף (איטינגא, תשסב) עמ' רנג
פח ע"ב19 למה נסמכה פרשת קרבנות לפרשת בגדי כהונה, מה קרבנות מכפרים אף בגדי כהונה מכפרים, כתונת מכפרת על שפיכות דמים וכו' במזיד ולא אתרו ביהבאר יוסף (תשמא) ח"ג עמ' קעו
פח ע"ב19 למה נסמכה פרשת קרבנות לפרשת בגדי כהונה לומר לך מה קרבנות מכפרין אף בגדי כהונה מכפריןאוצרות חיים - בהמ"ק עמ' קנה
פח ע"ב19 למה נסמכו בגדי כהונה לקרבנותיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' ס
פח ע"ב19 למה נסמכו קרבנות לבגדי כהונהילקוט הגרשוני ח"ב
פח ע"ב19 פרשת בגדי כהונה שלא במקומהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' רכ
פח ע"ב20 לומר לך מה קרבנות מכפרים אף בגדי כהונה מכפריםדעת תורה ויקרא עמ' לט
פח ע"ב20 מה קרבנות מכפרים אף בגדי כהונה מכפריםגור אריה שמות פכ"ט הערה 49
פח ע"ב20 מה קרבנות מכפרין אף בגדי כהונה מכפריןאור חדש (הרטמן) פ"א אות 402
פח ע"ב20 מה קרבנות מכפרין אף בגדי כהונה מכפריןאשר ליהודה עמ' קנה
פח ע"ב20 מה קרבנות מכפרין אף בגדי כהונה מכפריןבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' תתכג
פח ע"ב20 מה קרבנות מכפרין אף בגדי כהונה מכפריןשל"ה (תשנז) ווי העמודים פרק ח אות יד
פח ע"ב20 מה קרבנות מכפרין אף בגדי כהונה מכפרין וכו'אוצרות חיים - יושר המידות עמ' רחצ
פח ע"ב20 מה קרבנות מכפרין אף בגדי כהונה מכפרין וכו' כתונת מכפרת על שפיכ"דקומץ המנחה (צונץ) דרוש לז אות ב
פח ע"ב21 אף בגדי כהונה מכפריןזבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' קלז, קלט
פח ע"ב21 אף בגדי כהונה מכפריןנועם אלימלך (תשסא) עמ' רה
פח ע"ב21 אף בגדי כהונה מכפרין וכו'רנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' שכג
פח ע"ב21 בגדי כהונה באו לכפר כל אחד על עבירה אחרתגנזי ישראל (תשמו) ח"ב עמ' כט ע"א
פח ע"ב21 בגדי כהונה כפרתןבאר ראי (רוזן) תורה סי' טו
פח ע"ב21 בגדי כהונה מכפריםבאר שרים במדבר פ' בהעלותך דרוש ו אות ב
פח ע"ב21 בגדי כהונה מכפריםפרדס מרדכי עמ' שסד
פח ע"ב21 בגדי כהונה מכפרים העונותתפארת צבי שמות עמ' תלז, תמב
פח ע"ב21 בגדי כהונה מכפרים וכו'שבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' תט
פח ע"ב21 בגדי כהונה מכפרים על עונותחקל יצחק (תשסג) עמ' שיא
פח ע"ב21 בגדי כהונה מכפריןדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' קח, מועדים (תשנט) עמ' ריא
פח ע"ב21 בגדי כהונה מכפריןלקט אמרי קודש - ויקרא עמ' ס
פח ע"ב21 בגדי כהונה מכפריןמרגניתא דבי רבנן עמ' לד
פח ע"ב21 בגדי כהונה מכפריןפרי הארץ (ויטבסק) עמ' ס
פח ע"ב21 בגדי כהונה מכפרין, רש"י, תוס' ד"ה מהדרשות מהר"ם חביב עמ' שצ
פח ע"ב22 כתונת מכפרתחיים לגופא (תשסה) עמ' סו
פח ע"ב22 כתונת מכפרת על שפ"דמנחת יצחק בראשית-שמות עמ' קסו
פח ע"ב22 כתונת מכפרת על שפיכות דם וכו' ולשה"ר אלשה"ר נמי לא קשיא, הא בצינעא הא בפרהסיאעקבי אבירים (תשסה) עמ' קנא-קנב
פח ע"ב22 כתונת מכפרת על שפיכות דם וכו' מכנסים וכו' מצנפת וכו' אבנט וכו' חושן וכו' אפוד וכו' מעיל וכו' וציץ וכו'של"ה (תשנז) פרשת תצוה אות ו, לב, לה
פח ע"ב22 כתונת מכפרת על שפיכות דם וכו' מצנפת מכפרת על גסי הרוחבית ישראל (טויסיג) שמות עמ' קלה
פח ע"ב22 כתונת מכפרת על שפיכות דמיםאמרי יוסף שמות דף קסח ע"א
פח ע"ב22 כתונת מכפרת על שפיכות דמיםנזר הקדש ח"ג עמ' תפח
פח ע"ב22 כתונת מכפרת על שפיכות דמיםעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קלב
פח ע"ב22 כתונת מכפרת על שפיכות דמיםקרן לדוד בראשית עמ' שכה
פח ע"ב22 כתונת מכפרת על שפיכות דמים וכו'אוצרות חיים - בהמ"ק עמ' קנט
פח ע"ב22 כתונת מכפרת על שפיכות דמים וכו'אוצרות חיים - יושר המידות עמ' רפא
פח ע"ב22 כתונת מכפרת על שפיכות דמים ומכנסים מכפרים על גילוי עריותקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' תקיח
פח ע"ב22 כתונת מכפרת על שפיכות דמים מכנסים מכפרים על עריות אבנט מכפר על הרהור הלבבני יששכר ח"ב דף מט ע"ב
פח ע"ב22 כתונת מכפרת על שפיכות דמיםדרשות שבט הלוי ח"א עמ' צז
פח ע"ב24 מכנסים מכפריםכלי יקר (תשמח) עמ' שמג
פח ע"ב24 מכנסים מכפרים על גילוי עריותכתנות אור עמ' רעט
פח ע"ב24 מכנסים מכפרים על גילוי עריות וכו' מצנפת מכפרת על גסי הרוחנועם אלימלך (תשסא) עמ' רמג, רמד
פח ע"ב24 מכנסים מכפרים על גילוי עריותאמרי יוסף שמות דף קסח ע"ב
פח ע"ב24 מכנסים מכפרים על גלוי עריותחכמת התורה תצוה עמ' רא
פח ע"ב24 מכנסים מכפרים על גלוי עריותלמחר אעתיר עמ' רנו
פח ע"ב24 מכנסים מכפרת על גילוי עריות וכו'אוצרות חיים - בהמ"ק עמ' קס
פח ע"ב26 מצנפת מכפרת על גסי הרוחאוצרות חיים - יושר המידות עמ' קיב
פח ע"ב26 מצנפת מכפרת על גסי הרוחאמרי יוסף שמות דף קסח ע"ד
פח ע"ב26 מצנפת מכפרת על גסי הרוח וכו'אוצרות חיים - בהמ"ק עמ' קס
פח ע"ב26 מצנפת מכפרת על גסי הרוח מניןנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' יח אות יא
פח ע"ב26 מצנפת מכפרת על גסות רוח וכו'דרשות שבט הלוי ח"א עמ' צז
פח ע"ב27 יבא דבר שבגובה ויכפר על דבר שבגובהנצח ישראל (הרטמן) עמ' תק הערה 174
פח ע"ב28 אבנט מכפר על הרהור הלבאוצרות חיים - בהמ"ק עמ' קס
פח ע"ב28 אבנט מכפר על הרהור הלבאוצרות חיים - תשובה ותיקונים עמ' תצא
פח ע"ב28 אבנט מכפר על הרהור הלבאמרי יוסף שמות דף קסח ע"א-ע"ב
פח ע"ב28 אבנט מכפר על הרהור הלבבית ישראל (טויסיג) ויקרא עמ' פב
פח ע"ב28 אבנט מכפר על הרהור הלבישראל קדושים עמ' 117, צדקת הצדיק סי' רסג
פח ע"ב28 אבנט מכפר על הרהור הלבנועם אליעזר שמות דף רמג ע"א
פח ע"ב28 אבנט מכפר על הרהור הלב אהיכא דאיתאפקודת אלעזר (תשסד) עמ' קמז
פח ע"ב28 אבנט מכפר על הרהור הלבפרי צדיק ר"ח אלול אות א
פח ע"ב28 אבנט מכפר על הרהורי הלבבי חייא ח"ב עמ' ריד
פח ע"ב29 חושן מכפר וכו' אפוד מכפר וכו'רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' מג, ח"ב עמ' רח, רלז {סגולת אבני האפוד שהם וישפה}
פח ע"ב29 חושן מכפר על הדיניןאמרי יוסף שמות דף קסט ע"א
פח ע"ב29 חושן מכפר על הדיניןפירוש המכבי ישעיהו ונביאים אחרונים עמ' ע
פח ע"ב29 חושן מכפר על הדינין שנא' ועשית חושן משפט אפוד מכפר על עבודת כוכבים, שנאמר אין אפוד ותרפיםשל"ה (תשנז) - מס' ראש השנה אות נו
פח ע"ב29 חושן מכפר על משפט אפוד על ע"ז מעיל על לשון הרעאור לישרים (איידליץ, תשב) עמ' קיג
פח ע"ב29 חושן מכפר על עיוות הדיןלחמי תודה דף קסב ע"א
פח ע"ב29 חושן מכפר על הדינין וכו'אוצרות חיים - בהמ"ק עמ' קנה
פח ע"ב30 אפוד מכפר על ע"זאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' שלב
פח ע"ב30 אפוד מכפר על עבודה זרהאור הגנוז (מהאניפאלא, תשסו) עמ' קנב
פח ע"ב30 אפוד מכפר על עבודה זרהחכמת התורה תצוה עמ' קסט
פח ע"ב30 אפוד מכפר על עבודת כוכביםהמאור הגדול (גר"א) עמ' רט
פח ע"ב30 אפוד מכפר על עבודת כוכבים וכו'אוצרות חיים - בהמ"ק עמ' קנט
פח ע"ב30 אפוד מכפר על עבודת כוכבים וכו'באר משה (אפשטיין) שמות עמ' תתכד
פח ע"ב31 אפוד מכפר על מחשבת ע"זרנת יצחק - פרק חלק עמ' רנג
פח ע"ב32 המעיל מכפר על לשון הרעפרדס המלך (תשסט) אות שנב
פח ע"ב32 המעיל מכפר על לשון הרע וכו'תורת חסד (סופר) עמ' כח, פב, עד
פח ע"ב32 המעיל מכפר על לשון הרעאוהב ישראל (תשעה) ח"א עמ' תצא
פח ע"ב32 מעיל מכפר על לשה"רודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תקטז
פח ע"ב32 מעיל מכפר על לשון הרע יבוא דבר שבקול ויכפר על קול הרעבאר יוסף (תשמא) ח"ג עמ' לג
פח ע"ב32 מעיל מכפר על לשון הרעיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' קטו
פח ע"ב32 מעיל מכפר על לשון הרעצמח ה' לצבי (תשסז) עמ' תקסא
פח ע"ב32 מעיל מכפר על לשון הרעקדושת ציון (תשנד) ח"א עמ' קמו
פח ע"ב32 מעיל מכפר על לשון הרעקרן לדוד שמות עמ' רכב-רכג, דברים עמ' רצז
פח ע"ב32 מעיל מכפר על לשון הרעתורת העולה ח"ג פרק ז
פח ע"ב32 מעיל מכפר על לשון הרע וכו' יבא דבר שבקול ויכפר על קולאוצרות חיים - יושר המידות עמ' רס, רצז
פח ע"ב32 מעיל מכפר על לשון הרע וכו' על מה קטורת מכפר על לשון הרע וכו'צמח דוד (סקאליע) עמ' שעא
פח ע"ב33 הציץ מכפר על עזי פניםתורת חסד (סופר) עמ' קיז
פח ע"ב33 ויכפר על מעשה קולטוב טעם שמות עמ' רלא
פח ע"ב33 וציץ מכפר על עזות פניםפירוש המכבי ישעיהו ונביאים אחרונים עמ' קמא
פח ע"ב33 וציץ מרצה על עזות פניםבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' תתכה
פח ע"ב33 יבא דבר שבקול ויכפר על קול הרעשרגא המאיר על התורה עמ' רלב
פח ע"ב33 יבא דבר שבקולרבנו בחיי עה"ת ח"ב עמ' שג-שד
פח ע"ב33 ציץ מכפרנפש חיים (פאלאג'י) דף קפד ע"ב [רעט ע"א אות כד]
פח ע"ב33 ציץ מכפר על עזות מצחמשמרת איתמר (תשסז) עמ' שא
פח ע"ב33 ציץ מכפר על עזות פניםאהבת שלום (קוסוב, תשנח) עמ' קלח
פח ע"ב33 ציץ מכפר על עזות פניםאוצרות חיים - יושר המידות עמ' יז
פח ע"ב33 ציץ מכפר על עזות פניםאמרי יוסף שמות דף קסח ע"ג
פח ע"ב33 ציץ מכפר על עזות פניםהמוסר והדעת שמות-ויקרא עמ' קז
פח ע"ב33 ציץ מכפר על עזות פניםעיוני רש"י שמות ח"ב עמ' שה, שו
פח ע"ב33 ציץ מכפר על עזות פניםילקוט הגרשוני ח"ב
פח ע"ב36 שני דברים לא מצינו כפרה בקרבנותמקראי קדש (תשנג) עמ' קצד
פח ע"ב39 עגלה ערופה מכפרתכללי המצות (צפת תשנב) עמ' 109
פח ע"ב40 ולשון הרע מקטורתמשנת חיים במדבר עמ' רפז
פח ע"ב42 על מה הקטרת מכפר על לשון הרע יבא דבר שבחשאי ויכפר על מעשה שבחשאיבאר הגולה (הרטמן) באר ד הערה 1228
פח ע"ב43 דבר שבחשאיודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' רעג
פח ע"ב43 דבר שבחשאימורשה - שיחות למועדים עמ' רה
פח ע"ב43 יבא דבר שבחשאי ויכפרבאר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' רכט
פח ע"ב43 קטורת מכפרת וכו' יבוא דבר שבחשאילקוטי מהרין ותולדות יצחק בן לוי (תשסה) עמ' קמ
פח ע"ב43 קטורת מכפרת על לה"רדרשות מהר"ל (יד מרדכי) עמ' רעב
פח ע"ב43 קטורת מכפרת על לשה"רבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' תתצט, דברים עמ' כה
פח ע"ב43 קטורת מכפרת על לשון הרעחקל יצחק (תשסג) עמ' תצג
פח ע"ב43 קטורת מכפרת על עון לשון הרענתיבות יצחק ח"ג עמ' רעז
פח ע"ב רש"י ד"ה למה נסמכהדרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' ז
פח ע"ב רש"י פעמון אחדודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' שי
פח ע"ב תוס' ד"ה מכפרים - שאין שעיר המשתלח מכפר וכו'לקוטי שיחות חכ"ז עמ' 130
פח ע"ב תוס' ד"ה מכפריםדרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' י
פח ע"ב תוס' ד"ה מכפרים - בגדי כהונה אינם מכפרים אלא על הציבורכתנות אור עמ' שעב
פח ע"ב תוס' ד"ה מכפריםאגודת אזוב (יעבץ) דרושים דף ג ע"ד
פח ע"ב תוס' ד"ה מכפרים - משחרב בית המקדש שבטלו בגדי כהונה - דין ד' מיתות לא בטלוקומץ המנחה (צונץ) דרוש לו אות ג
פט ע"א01 כל התדיר מחבירו קודם את חבירו וכו'אור אברהם ברכות עמ' שעב
פט ע"א01 כל התדיר מחבירו קודם את חבירואור אברהם במדבר עמ' רפב, רפה
פט ע"א01 כל התדיר מחבירו קודם את חבירואור אברהם דברים עמ' קכד
פט ע"א01 כל התדיר מחבירו קודם את חבירודברי ישראל (תשסח) ח"ב עמ' נה
פט ע"א01 כל התדיר מחבירו קודם את חבירויוסף לקח כרך ב ח"א עמ' רלג, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' כז, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' רצו
פט ע"א01 תדיר ושאינו תדיר תדיר קודםאור אברהם - מסכת מגילה עמ' שכב, תעב
פט ע"א01 תדיר ושאינו תדיר תדיר קודםאור אברהם - רות עמ' יח
פט ע"א01 תדיר ושאינו תדיר תדיר קודםגור אריה ויקרא פ"ג הערה 22, ויקרא פ"י אות כב
פט ע"א01 תדיר ושאינו תדיר תדיר קודםלקט אמרי קודש - במדבר עמ' קה
פט ע"א01 תדיר ושאינו תדיר תדיר קודםנחלה לישראל (תשעא) עמ' טז, לו
פט ע"א01 תדיר ושאינו תדיר תדיר קודםדברי ישראל (תשסח) ח"ב עמ' שסד
פט ע"א02 תמידין קודמין למוספיןעיוני רש"י במדבר עמ' תקטו
פט ע"א03 מוספי ר"ח קודמין למוספי ר"הגור אריה ויקרא פ"ח הערה 18
פט ע"א03 מוספי שבת קודמין למוספי הרגללחמי תודה דף רט ע"ב
פט ע"א04 שנאמר מלבד עולת כו'משנת חיים במדבר עמ' תקכה, תקל
פט ע"א05 אשר לעולת התמידאגרא דפרקא (תשסה) עמ' קצח
פט ע"א08 מוספין למוספין מנ"למשנת חיים במדבר עמ' תקלב
פט ע"א19 כל המקודש מחבירו קודם את חבירואלומת יוסף דף י ע"ב
פט ע"א19 כל המקודש מחבירו קודם את חבירומצווה ועושה ח"ב עמ' תקצג
פט ע"א19 כל המקודש מחבירו קודם את חבירותורת מנחם ח"ו עמ' 17
פט ע"א19 כל המקודש מחבירו קודם את חבירותורת מנחם חכ"ט עמ' 111
פט ע"א19 כל המקודש מחבירו קודם לחבירוהקשורים ליעקב (תשסא) עמ' קלו
פט ע"א19 כל המקודש מחבירו קודםלקוטי שיחות חל"ט עמ' 23
פט ע"א19 כל המקודש מחבירומנחת מרדכי עמ' רי
פט ע"א19 המקודש מחבירו קודם לחבירותיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' ע
פט ע"א19 מקודש קדיםתורת מנחם חנ"ג עמ' 450
פט ע"א20 דם החטאת כו' איברי כו'משנת חיים ויקרא מכתבים ב
פט ע"א20 דם החטאת קודם לדם העולה מפני שהוא מרצהמי השלוח (מישור) ח"ב עמ' רז
פט ע"א20 דם החטאת קודם לדם העולהתאומי צביה עמ' פט
פט ע"א20 דם חטאת קודם לדם עולהאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' רז
פט ע"א20 דם חטאת קודם לדם עולהיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' כד, יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' רכט
פט ע"א20 דם חטאת קודם לעולה מפני שהוא מרצהכתנות אור עמ' שנב-שנג
פט ע"א20 דם חטאת קודם לדם עולהצמח צדקה עה"ת עמ' קצא
פט ע"א20 חטאת קודם לעולה מפני שהחטאת מכפררנת יצחק תליתאה ח"ב עמ' קלד
פט ע"א20 חטאת קודמת לעולהעקבי אבירים (תשסה) עמ' קנא
פט ע"א20 חטאת קודמת לעולהשבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' יב
פט ע"א20 קרבן עולה אינה מכפרת עון אלא ריצוי בעלמאמפי ספרים וסופרים - פניני חסידות שמיני ח
פט ע"א21 איברי עולה קודמין לאיברי חטאתחכמת התורה תצוה עמ' רטו
פט ע"א22 חטאת מקודש מאשםפרדס מרדכי עמ' תעח
פט ע"א22 שהוא כליל לאישיםמשנת חיים ויקרא עמ' קנו
פט ע"א30 המעשר קודם לעופותמפניני הרב עמ' שצא
פט ע"א32 עופות קודמין למנחותיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' כד
פט ע"א34 חטאת העוף קודמת לעולת העוףגור אריה ויקרא פי"ב הערה 74
פט ע"א35 וכן בהקדישהמשנת חיים ויקרא עמ' ט
פט ע"א35 וכן בהקדשהרנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' קמג
פט ע"א35 עולת העוף אינה באה לרצותגור אריה בראשית פ"ז הערה 20
פט ע"א רש"י ד"ה ועל היסודמשנת חיים דברים עמ' רעז, רעט, שסט
פט ע"א רש"י ד"ה שהוא מרצהמשנת חיים במדבר עמ' קעו
פט ע"א רש"י ד"ה שהוא מרצהמשנת חיים ויקרא עמ' קנה
פט ע"א תוס' ביאור קושית הגמ' מנלןישא מדברותיך - מגילה עמ' לה
פט ע"א שטמ"ק אות במשנת חיים ויקרא עמ' קצא
פט ע"ב מה"מ דת"ר ופר שניזבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' רלא
פט ע"ב מנה"מ דת"ר ופר שני וכו'אמרי יוסף ויקרא-במדבר דף כב ע"ג
פט ע"ב דת"ר ופר שני כו'משנת חיים במדבר עמ' קעג
פט ע"ב ועשה את האחד חטאת ואת האחד עולה שיהא חטאת קודמת לכל מעשיהדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' קעז
פט ע"ב בחטאת הלוים כו' במערבאמשנת חיים במדבר עמ' קעד-קעז
פט ע"ב תוס' ד"ה הכאמשנת חיים במדבר עמ' קעג, קעה
צ ע"א17 מנחת חוטא מכפרתכללי המצות (צפת תשנב) עמ' 109
צ ע"א21 מנחת סוטה קדמה שכן באה לברר עוןמשנת חיים במדבר עמ' פג
צ ע"א36 בנה אב לכל חטאות שיקדמו לעולהמשנת חיים במדבר עמ' תקכג
צ ע"א36 בנה אב לכל חטאת שקודמת לעולהיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' כד
צ ע"א36 זה בנה אב לכל חטאות וכו'מנחת מרדכי עמ' רי
צ ע"א36 זה בנה אב לכל חטאות שיקדמו לעולות הבאות עמהןבאר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' קלט, קפד
צ ע"א36 חטאת קודמת לעולהאגרא דכלה ח"ג עמ' יח, כד
צ ע"א36 חטאת קודמת לעולה ערבי נחל (תשסד) עמ' תמח, תתשיא {לפי שעולה הוא דורון וחטאת מכפרת, ריצה פרקליט נכנס דורון אחריו}
צ ע"א36 כ"מ שמביא חטאת ועולה חטאת קודםגור אריה שמות פכ"ט הערה 25
צ ע"א38 חטאת העוף קודמת לעולהאור אברהם ויקרא עמ' מב
צ ע"א38 חטאת העוף קודמת לעולת העוף וכו' ואפילו חטאת העוף לעולת בהמהבית ישראל (טויסיג) ויקרא עמ' סב, סה
צ ע"א38 חטאת העוף קודמתמשנת חיים שמות עמ' שה
צ ע"א44 בכל מקום חטאת קדמה לעולהחכמת התורה שמיני עמ' קצט, רכח
צ ע"א44 בכל התורה חטאת קודמת לעולהכתנות אור עמ' שנב
צ ע"א44 חטאת קודמת, וכאן ביולדת עולה קודמת וכו' למקראהדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' קג
צ ע"א47 אלא למקראהטוב טעם ויקרא עמ' סה
צ ע"א47 אמר רבא למקראה הקדימה הכתוב אבל להקרבה חטאת קודמת לעולהלקט אמרי קודש - ויקרא עמ' כ, מב
צ ע"א47 לא הקדים הכתוב אלא למקראהנזר הקדש ח"א עמ' שפה
צ ע"א47 לא הקדימה הכתוב אלא למקראההקשורים ליעקב (תשסא) עמ' קלח
צ ע"א47 לא הקדימה הכתוב אלא למקראה אבל להקרבה חטאת קודם לעולהתפארת צבי ויקרא עמ' קסא
צ ע"א47 לא הקדימה הכתוב אלא למקראה אבל להקרבה חטאת קודם לעולהוענפיה ארזי אל (תשסו) על התורה ח"ב עמ' ל
צ ע"א47 לא הקדימה הכתוב אלא למקראהבאר שרים במדבר פ' הקדמה
צ ע"א47 לא הקדימה הכתוב אלא למקראהבנין שאול עמ' קעט
צ ע"א47 לא הקדימה הכתוב אלא למקראהחכמת התורה צו עמ' צז
צ ע"א47 לא הקדימה הכתוב אלא למקראהחכמת התורה תזריע עמ' קנג
צ ע"א47 לא הקדימה הכתוב אלא למקראהשמן ראש (כץ) ח"ו עמ' רנז
צ ע"א47 לא הקדימו הכתוב אלא למקראהעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' צו
צ ע"א47 למקראה הקדימה הכתוב כרם טוביה עמ' שיא
צ ע"א47 למקראה הקדימה הכתוב ורש"י ותוס' ד"ה למקראהראה חיים ח"ב דף יח ע"ג [סא ע"ב ד"ה תא]
צ ע"א47 למקראה הקדימה הכתובבאר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' קפד-ה
צ ע"א47 למקראה הקדימה הכתובודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' רסד
צ ע"א47 למקראה הקדימה הכתובזבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' קפג
צ ע"א47 קרבן חטאת קודם לעולה, למקראה הקדים הכתובבנין שאול עמ' קעט
צ ע"א47 עולה קודמת לחטאת וכו' למקראהמכתב מאליהו ח"ג עמ' 174
צ ע"א48 פרים קודמים לאיליםמשנת חיים במדבר עמ' תכז, תקכא
צ ע"א תוס' ד"ה למקראה בנין שאול עמ' קעט
צ ע"א תוס' ד"ה למקראהמשנת חיים ויקרא עמ' ט, רסא
צ ע"א תוס' ד"ה למקראה - צריך להקדיש העולה קודם לחטאתרנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' קמד
צ ע"א תוס' ד"ה מנאמשנת חיים במדבר עמ' קעד
צ ע"א חשק שלמה - וסדר העבודה לירושליםבאר שרים במדבר פ' הקדמה
צ ע"ב02 שכן נתרבו בנסכיםמשנת חיים ויקרא עמ' יד, מכתבים א, ב
צ ע"ב03 שכן נתרבו באליהמשנת חיים ויקרא עמ' קח
צ ע"ב06 פר ע"ז קודם לשעיר ע"זכתנות אור עמ' תסז
צ ע"ב06 פר ע"ז קודם לשעירי ע"זזבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' רלא
צ ע"ב06 פר עבודת כוכבים קודם לשעירי עבודת כוכבים וכו'באר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' קלט
צ ע"ב17 פרים דחג נמי כמשפטם כתיבמשנת חיים במדבר עמ' רנז, רנט, תקלז
צ ע"ב17 פרים דחג נמימשנת חיים שמות עמ' שב
צ ע"ב26 אשם מצורע קודם לחטאתיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' יד
צ ע"ב26 חוץ מאשם מצורעמשנת חיים ויקרא עמ' רצב
צ ע"ב26 חוץ מאשם מצורע, ותוס' ד"ה חוץראה חיים ח"ב דף יט ע"ג [סה ע"א ד"ה תו]
צ ע"ב31 שלמים של אמש וחטאת ואשם של היוםיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' י
צ ע"ב31 שלמים של אמשודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' קג
צ ע"ב36 הכהנים רשאין לשנות באכילתן לאכלן צלוין ושלוקין ומבושליןגבורות אליהו יו"ד סי' ו אות ד ובהערה
צ ע"ב36 הכהנים רשאין לשנותמשנת חיים בראשית עמ' קסב, שסז
צ ע"ב36 רשאין לשנות באכילתןזבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' רנג
צ ע"ב37 לאכלן צלוין ושלוקין ומבושליןלקוטי שיחות חט"ו עמ' 456
צ ע"ב37 מותר ליתן לתוכן תבלין של חוליןיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' יד
צ ע"ב40 איבעיא להו תדיר ומקודש איזה מהם קודם וכו' אטו ר"ח למוספין דידי' אהני למוספי שבת לא אתני (ורש"י)תורת מנחם חכ"ד עמ' 156
צ ע"ב40 איבעיא להו תדיר ומקודש איזה מהם קודם כו' אטו שבת למוספין אהנאי לתמידין לא אהנאיתורת מנחם חלק לד עמ' 94, 161
צ ע"ב40 איבעיא להו תדיר ומקודש וכו' למוספי ראש חודש לא אהנימבשר טוב - ימי הרחמים והסליחות עמ' רנג, תקכג
צ ע"ב40 איבעיא להו תדיר ומקודש איזה מהם קודם וכו' למוספי דידיה אהני למוספי ראש חודש לא אהנימבשר טוב - ישועות אברהם עמ' קמג
צ ע"ב41 תדיר ומקודש איזה מהם עדיףאמרי השכל עמ' 37
צ ע"ב41 תדיר ומקודש איזה מהם קודם וכו' אטו שבת למוספין אהנאי לתמידין לא אהנאירחמי הרב עמ' קמא
צ ע"ב41 תדיר ומקודש איזה מהם קודם וכו'באר משה (אפשטיין) שמות עמ' שכ, תתסה, מלכים עמ' תכו
צ ע"ב41 תדיר ומקודש איזה מהם קודםאור אברהם במדבר עמ' רצח
צ ע"ב41 תדיר ומקודש איזה מהם קודםאור אברהם ברכות עמ' רז, שי, שעב
צ ע"ב41 תדיר ומקודש איזה מהם קודםמשנת חיים במדבר עמ' תקיז
צ ע"ב41 תדיר ומקודש איזה מהן קדים וכו'מאיר עיני חכמים מהדו"ג ח"א דף קצג
צ ע"ב41 תדיר ומקודש איזה מהן קודםאחרי ראי (תשסד) זמנים סי' יב אות א
צ ע"ב41 תדיר ומקודש איזה מהן קודםבני יששכר ח"א דף לה ע"ג
צ ע"ב41 תדיר ומקודש איזה קודםדברי יונה ח"א עמ' סח, שא
צ ע"ב41 תדיר ומקודש בעיא דלא איפשטאדברי יהושע מאמר ג פ"ד עמ' קכז
צ ע"ב41 תדיר ומקודש הי מינייהו עדיףאיש אמונים דף לד ע"ד
צ ע"ב41 תדיר ומקודש הי מינייהו קדיםתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' עא
צ ע"ב41 תדיר ומקודש הי מנייהו עדיףיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' רלג, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' כז
צ ע"ב41 תדיר ומקודש מאי עדיףהקשורים ליעקב (תשסא) עמ' קמב
צ ע"ב41 תדיר ומקודש תדיר קודםדרשות שבט הלוי ח"א עמ' שיב
צ ע"ב41 תדיר ומקודש תדיר קודםמנחת מרדכי עמ' רסו
צ ע"ב41 תדיר ומקודש תדיר קודםפרדס מרדכי עמ' תקעט
צ ע"ב41 תדיר ומקודשדברים נחמדים (תשסה) עמ' נז {תפילין הם תדיר ומקודש}
צ ע"ב41 תדיר ומקודשודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' קג
צ ע"ב41 תדיר ומקודש+מי השלוח (תשסז) ח"א דף פו
צ ע"ב41 תדיר ומקודשמפניני הרב עמ' קו
צ ע"ב רש"י ד"ה שכן נתרבו באליהעיוני רש"י במדבר עמ' תקב
צ ע"ב רש"י ד"ה שכן נתרבומשנת חיים ויקרא עמ' קח
צ ע"ב תוס' ד"ה צלוייןגבורות אליהו יו"ד סי' ו אות ד
צא ע"א01 אטו שבת וכו' לתמידין לא אהנידרשות שבט הלוי ח"א עמ' רפח
צא ע"א01 אטו שבת למוספין אהנאי וכו'תורת מנחם חל"ח עמ' 77
צא ע"א01 אטו שבת למוספין אהנאי לתמידין לא אהנאי ר"ח וכו' לתפלת מוספין אהנאי לתפלת מנחה לא אהנאילקוטי שיחות ח"ח עמ' 239, חי"ב עמ' 101, חט"ז עמ' 238, חכ"ב עמ' 129, חכ"ד עמ' 225
צא ע"א01 אטו שבת למוספין אהנאי לתמידין לא אהנאיאור אברהם ברכות עמ' קסג, רעט
צא ע"א01 אטו שבת למוספין אהנאי לתמידין לא אהנאיאור אברהם דברים עמ' תא
צא ע"א01 אטו שבת למוספין אהנאי לתמידין לא אהנאיברכת מרדכי ויקרא-דברים תנינא עמ' צו
צא ע"א01 אטו שבת למוספין אהנאי לתמידין לא אהנאיתורת מנחם חנ"ו עמ' 9
צא ע"א01 אטו שבת למוספין אהנאימשנת רבי אהרן - מאמרים (תשמב) ח"א עמ' קעז
צא ע"א01 אטו שבת למוספין אהני לתמידין לא אהנאיפרי צדיק אמור אות יב
צא ע"א01 המוספין עדיפי מתמידין וכו'מפי ספרים וסופרים ח"ב עמ' קסח
צא ע"א01 למוספין אהנאי לתמידין כו'משנת חיים במדבר עמ' תקיא, תקכז
צא ע"א01 קדושת היום מחייבת קרבנותיהןאור אברהם - הגדה של פסח - קונטרס שואלין ודורשין עמ' תס
צא ע"א01 שבת למוספין אהני וכו'לקוטי שיחות חל"ג עמ' 161
צא ע"א02 לתמידין לא אהנאימשנת חיים שמות עמ' שה
צא ע"א02 מוספי שבת קודמיםמפניני הרב עמ' קו
צא ע"א02 מוספי שבת קודמין למוספי ראש חודשפרי צדיק לחנוכה אות כה, תצוה אות יב, פ' החודש אות ו, ויקרא אות ה, פסח אות לד, במדבר אות יא, ר"ח תמוז אות ג, קרח אות טו, ר"ח אב אות *ב, ט"ו באב אות ו
צא ע"א02 קדושת שבת לתמיד נמי מהניצבא אהרן - שבת תשובה עמ' צב
צא ע"א02 תא שמע מוספי שבת קודמין... תא שמע שלמים של אמש וכו'של"ה (תשנז) תושבע"פ אות קעח
צא ע"א03 אטו ר"ח למוספין דידיה אהני למוספי שבת לא אהניאור אברהם הלכות מגילה וחנוכה עמ' קלט
צא ע"א03 אטו ר"ח למוספין דידיה אהני למוספי שבת לאאור אברהם ויקרא עמ' קנא, רכח, רלו
צא ע"א03 מוספי ר"ח (ורש"י - מקודשין משל שבת)לקוטי שיחות ח"ז עמ' 211
צא ע"א07 אטו ראש השנה למוספי דידיה אהני וכו'צבא אהרן - שבת תשובה עמ' עח
צא ע"א08 ברכת היין קודמת לברכת הזמןאור אברהם במדבר עמ' רפג
צא ע"א11 אטו שבת לברכת היום מהני לברכת היין לא מהנימתנת חיים שבת ור"ח עמ' ק-קא
צא ע"א11 אטו שבת ליום מהני לברכה לא מהניעם לבבי אשיחה - שבת ומועדים עמ' ב-ג, ט
צא ע"א11 שבת לברכת היום אהנאי כו'משנת חיים במדבר עמ' תקלא
צא ע"א15 תדיר אמרינן מצוי לא אמרינןאור אברהם - מסכת מגילה עמ' קמה
צא ע"א16 מצוי לא קמיבעיא לןמשנת חיים דברים עמ' קמו
צא ע"א17 ולא אוציא את המילה שהיא תדירהחוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' שלא
צא ע"א20 ויהא ממרס בדמו עד שיזרוקמשנת חיים במדבר עמ' תכז
צא ע"א20 כיון דשחטיה מקריבמשנת חיים ויקרא עמ' יד
צא ע"א30 לא ישחוט דם הפסח עד שיזרוק דם התמידס' הזכרונות (ר' צדוק) סי' 133
צא ע"א33 הכהנים אוכלים קדשים צלוין שלוקין או מבושליןאור אברהם - הגדה של פסח עמ' צא
צא ע"א33 ובכולם הכהנים רשאין לשנות באכילתןיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' עד
צא ע"א33 כהנים אוכלין קדשים צלוין שלוקין מבושליןאור אברהם - רות עמ' רצב
צא ע"א33 מ"ט אמר קרא למשחה לגדולה וכו'אור אברהם - מסכת מגילה עמ' שעד
צא ע"א33 מ"ט כו' למשחה לגדולהמשנת חיים במדבר עמ' רצו
צא ע"א34 אמר ר"ש וכו' אם ראית שמן וכו' מותר רקיקי מנחות כהנים וכו' רש"יוענפיה ארזי אל (תשסו) על התורה ח"ב עמ' צט
צא ע"א34 למשחה לגדולהלקוטי שיחות חכ"ג עמ' 205, חכ"ד עמ' 141
צא ע"א34 למשחה לגדולהתורת מנחם חי"ג עמ' 137
צא ע"א38 שאין מתנדבין שמןמשנת חיים בראשית עמ' תו
צא ע"א רש"י - מוספין שם שבת עליהם שהם חובה וכו'דברי יונה ח"א עמ' שא
צא ע"א תוס' ד"ה תא שמעמשנת חיים במדבר עמ' תקיז
צא ע"ב02 ושיריה נאכליןהכתב והקבלה בראשית פמ"ו פסוק לד
צא ע"ב24 דון מינה ומינה דון מינה ואוקי באתרה איכא בינייהו דרבנן סברי וכו' ומינה וכו' ואידך וכו' ואוקי באתרה (ותוס')לקוטי שיחות חי"ז עמ' 32, חכ"ג עמ' 22
צא ע"ב34 המתנדב יין מזלפו על גבי המזבחיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' רכה, מקראי קדש (תשנג) עמ' רסד
צא ע"ב34 המתנדב ייןויקהל משה (וייס) עמ' כז [הלכה]
צא ע"ב34 המתנדב נסכים מזלפן ע"ג האש וכו' דבר שאין מתכון מותרפרורים משלחן גבוה ח"ה שאלה עה
צא ע"ב35 ומזלפו ע"ג האשיםמשנת חיים שמות עמ' שח
צא ע"ב35 ח"א מזלפו על גבי האישים וח"א לספליםטיול בפרדס ח"ב עמ' רפו
צא ע"ב35 מזלף יין על גבי האשיםוזאת התורה עמ' קלו
צא ע"ב35 מזלפו על גבי אישיםפנים מסבירות עמ' רכט
צא ע"ב36 והא קא מכבימשנת חיים ויקרא עמ' רי
צא ע"ב37 המוריד גחלת מע"ג המזבחזבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' קעד
צא ע"ב רש"י ד"ה ר' יהודההכתב והקבלה במדבר פט"ו פסוק י
צב ע"א דם חטאת שנתז על הבגד צריך כיבוסאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' רח
צב ע"א חטאות פנימיותגור אריה ויקרא פ"א הערה 272
צב ע"א תורת החטאת תורה אחת לכל החטאותלקוטי שיחות חי"ז עמ' 42
צב ע"א חטאת פסולה אין דמה טעון כיבוס בין שהיתה שעת הכושר וכו' ובתוס'מאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף כד ע"א
צב ע"א יכול יהא דם חטאת העוף טעון כיבוס ת"ל זאת וכו'טוב ירושלים ויקרא פ"ו פסוק יח
צב ע"א תשחט החטאת בנשחטת ולא בנמלקתעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' פב
צב ע"א תוס' ד"ה אהללקוטי שיחות ח"ז עמ' 191
צב ע"א תוס' ד"ה ממתין להםאהל משה (פרהנד, תשסה) ח"ב עמ' רצג
צב ע"א תוס' ד"ה שלנהמאיר עיני חכמים מהדו"ג ח"ב דף שיח
צב ע"ב הכניס חטאת קודם קבלת הדם והוציאה וקבל דמה כשרהעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' פב
צב ע"ב בעי לוי נתז מבגד לבגד מהועץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' פ, פב
צג ע"א08 ר"א ס"ל דמים טמאים מטהריםעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קמה, כרך ב ח"א עמ' צו
צג ע"א10 ר' אלעזר בשיטת ר"ע רבו אמרה וכו'צבא אהרן - שבת תשובה עמ' קג
צג ע"א15 שמטמא למעלה כלמטה וכו' לאיתויי אבן המנוגעת וברש"יצבא אהרן - שבת תשובה עמ' קו
צג ע"א17 דכולי עלמא לאו כמי שמונח וברש"יצבא אהרן - שבת תשובה עמ' צט, קי
צג ע"א21 הזאה צריכה שיעוריוסף לקח כרך ב ח"א עמ' ק
צג ע"א31 דם שנתקבל בכלי דוקא מכפראור גנוז (מוסקוביץ) עמ' רח
צג ע"ב05 פחות מכדי הזיהמי רביעית סי' קנט סעיף ד סק"ב [הלכה]
צג ע"ב05 צריך שיהיה שיעור טבילה בדםעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' כג
צג ע"ב09 בדם מהוזבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' קסח
צג ע"ב13 שלא יספג אצבעו במזרקחנן אלקים עמ' קב
צג ע"ב15 וטבל אצבעו בדם והזה מן הדם שבעניןעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קכט
צג ע"ב25 נתז מאצבעו אחר שיצאה הזאה מידו אינו טעון כיבוסעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' פ
צג ע"ב35 מזרקים נקראים כפורי זהב ע"ש שהכהן מקנח ידיו בהן בשפת המזרקבאר הגולה (הרטמן) באר ד הערה 218
צג ע"ב35 מקנח וכו' כדכתיב כפורי זהבאור תורה השלם (מזריטש) סי' קצא
צג ע"ב41 אחד בגד ואחד שק ואחד עור טעונין כיבוסעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' עט
צג ע"ב44 על ידי מריקה ושטיפה מתמרק הכלי מלכלוכופנקסי הראי"ה ח"א עמ' קלז
צג ע"ב רש"י ד"ה וטבלגור אריה שמות פי"ג הערה 143
צד ע"א אין טעון כיבוס אלא מקום הדםעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' עט, פב
צד ע"א לא אמרתי אלא מקום דם בלבדגור אריה ויקרא פ"ו הערה 217
צד ע"ב הדר אוקי רבא אמורא עליה ודרש דברים שאמרתי לפניכם טעות הם בידישרגא המאיר מועדים עמ' קפז
צד ע"ב דברים שאמרתי לפניכם טעות הם בידיבאמונה שלמה עמ' שח
צד ע"ב דברים שאמרתי טעותתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"ב עמ' נד
צד ע"ב בגד שנטמא חוץ לקלעים קורעו ונכנס ומכבסו במקום קדושאיש צעיר דף א ע"ב
צד ע"ב כלי חרש שיצא חוץ לקלעים נכנס ושוברו במקום קדושעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' פא
צה ע"א מעיל שנטמאאמרי יוסף שמות דף קע ע"ב
צה ע"א מעיל שנטמאודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' שסג
צה ע"א מעיל שנטמאפרורים משלחן גבוה ח"ב שאלה מב {קורע בגד"כ ע"מ לתקן או לטבול}
צה ע"א מעיל שנטמאפרורים משלחן גבוה ח"ג שאלה נד עמ' פז {איסור קריעה אף שלא דרך השחתה}
צה ע"א מעיל שניתז עליו דם חטאתדגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' קכג
צה ע"א מעיל שנטמא מכניסומשנת חיים דברים עמ' רכ
צה ע"א משום שנאמר לא יקרעוזאת התורה עמ' קח
צה ע"א תוס' ד"ה מכניסו - ביאה במקצת כאילו נכנס כולובנין אפרים עמ' כג [הלכה]
צה ע"א תוס' ד"ה יהא - לר"ל דוקא פריךשפוני טמוני חול (תשנט) עמ' מד, סו, פב, רמה, שח
צה ע"ב10 מריקה ושטיפהויגד יעקב דרוש ו לשבת הגדול עמ' תצב {טעם שהוא רק בחטאת}
צה ע"ב11 קדשים קלים אין טעונין מריקה ושטיפהלקוטי שיחות חכ"ז עמ' 36
צה ע"ב11 קדשים קלים אין טעונין מריקה ושטיפהפנים מסבירות עמ' קט
צה ע"ב13 אין לי אלא שבישל בו, עירה לתוכו רותח מנין תלמוד לומר אשר תבושל בוערבי נחל (תשסד) עמ' תקלז
צה ע"ב15 תלאו באויר התנורמקראי קדש (תשנג) עמ' רנא
צה ע"ב16 בישול בלא בילוע מאי כו' (ורש"י ותוס' להלן)לקוטי שיחות חכ"ז עמ' 29
צה ע"ב24 דאיכא בישולעולת חודש ח"ג מאמר קצז
צה ע"ב34 קדירות בפסח ישברוברית שלום (תעח) דף ק ע"א
צה ע"ב34 קדירות בפסח ישברוברית שלום (תשסח) עמ' תרלט
צה ע"ב רש"י - כלי חרס בשבירהנטריקן (תשעד) עמ' קכז
צו ע"א קדרות של מקדש אמאי ישברו נהדרינהו לכבשונותאורות אלים דף לב ע"ב
צו ע"א ונהדרינהו לכבשונותמקראי קדש (תשנג) עמ' רנא, תי
צו ע"א נמצאו אשפתות של שברים בעזרהגור אריה ויקרא פ"א הערה 447
צו ע"א הדשן היה נבלע במקומוגור אריה ויקרא פ"ו הערה 94
צו ע"א הדשן היה נבלע במקומודרשות מהר"ל (יד מרדכי) עמ' תטו
צו ע"א תוס' ד"ה אלא - דעדיין טעם חטאת וכו'לקוטי שיחות חכ"ז עמ' 31, 30
צו ע"א תוס' ד"ה אלא - כלי חרס וכו' החזרת כבשן וכו' פנים חדשותלקוטי שיחות ח"ו עמ' 24
צו ע"א תוס' ד"ה אלאגור אריה ויקרא פ"ו הערה 230
צו ע"א תוס' ד"ה אם טשתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' לד, לז
צו ע"א תוס' ד"ה ואם טשהכתב והקבלה ויקרא פ"ו פסוק כא
צו ע"א תוס' ד"ה ואם, הלא מין במינו מה"ת בטל ברובאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' קצט, רטז
צו ע"ב02 רב יצחק בר יהודה הוה רגיל קמיה דרמב"ח וכו'ברית עולם (תשסט) עמ' רב
צו ע"ב02 רב יצחק בריה דרב יהודה הוה רגיל קמיה דרמי בר חמאנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' כ אות א
צו ע"ב04 אלקפטא נקטן ריחא אתי לה לידחכמת התורה ויצא עמ' שצט
צו ע"ב04 אלקפטא נקטן ריחא אתי לה לידשערי הישיבה ח"ב עמ' קנח
צו ע"ב04 אלקפטא נקטן ריחא אתי ליה לידחכמת התורה וארא עמ' רנ, תנט
צו ע"ב04 אלקפטא נקטן ריחאפרי צדיק וישב אות ג
צו ע"ב09 רב ששת כי בעינא מילתא מיני פשיט לי ממתניתא וכו'קדושת עינים (תשעא) פרק ה אות לה
צו ע"ב09 רב ששת כי בעינא מילתא מיניה פשיט לי ממתניתאמחזה עינים (לוויטאן) עמ' לא
צו ע"ב09 רב ששת כי בעינא מילתא פשיט לי' ממתני'ברית שלום (תעח) דף ל ע"ד
צו ע"ב09 רב ששת כי בעינא מילתא פשיט לי' ממתני'ברית שלום (תשסח) עמ' קצג
צו ע"ב13 בישל במקצת כלי טעון מריקה ושטיפה או לאאיש צעיר דף א ע"ב
צו ע"ב30 אותה פרט לתרומה וכו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קצז
צו ע"ב36 קדירה שבשל בה תרומה לא יבשל בה חוליןחפץ יהונתן ויקרא פ"ו פסוק כא
צו ע"ב44 מריקה ושטיפה בצונן (ורש"י ותוס')לקוטי שיחות חכ"ז עמ' 35
צז ע"א01 השפוד והאסכלא מגעילן בחמיןאהל משה (פרהנד, תשסה) ח"ב עמ' רצב
צז ע"א01 שפוד מגעילןמקראי קדש (תשנג) עמ' תיד
צז ע"א07 דאר"נ אמר רבה בר אבוה וכו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' לד
צז ע"א08 כל יום ויום נעשה גיעול לחבירולקוטי שיחות חכ"ז עמ' 36
צז ע"א08 כל יום נעשה גיעול לחבירופנים מסבירות עמ' קט
צז ע"א17 מריקה ושטיפה וכו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' לו
צז ע"א17 רבי וחכמים בדין מריקהחפץ יהונתן ויקרא פ"ו פסוק כא
צז ע"א27 בשל קדשים וחולין וכו' אם יש בנותן טעם הקלין נאכליןעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' פ
צז ע"א50 כל אשר יגע יכול אפילו שלא בלעבנין שאול עמ' רז
צז ע"א51 שלא בלעהכתב והקבלה ויקרא פ"ו פסוק כ
צז ע"א תוס' - בפסח טעון לינה כל ז' ימי החגלקט אמרי קודש - מועדים עמ' פט
צז ע"א תוס' ד"ה ופניתודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' שמט
צז ע"א תוס' ד"ה ממתיןגור אריה ויקרא פ"ו הערה 230
צז ע"א תוס' ד"ה ממתיןתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' לד
צז ע"ב01 בבשרההכתב והקבלה ויקרא פ"ו פסוק כ
צז ע"ב04 יקדש וכו' אם פסולה וכו'דברים אחדים (תשמו) עמ' תעד
צז ע"ב04 יקדש וכו' ואמאי ניתי עשה וידחה לא תעשה, וברש"יכסף נבחר (תשסג) עמ' נז
צז ע"ב04 יקדש להיות כמוה וכו' יקדש עשה הואמאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף כו ע"ב, מהדו"ב ח"א דף מה ע"א
צז ע"ב04 יקדש להיות כמוהלחמי תודה דף כג ע"ב
צז ע"ב07 וניתי עשה ולדחי לא תעשהצבא אהרן - שבת תשובה עמ' קלג, קמב
צז ע"ב07 ניתי עשהאגודת אזוב (יעבץ) דרושים דף סד ע"ג בהגהה, סה ע"א
צז ע"ב07 עדל"ת בחטאת כשרה שבלעה מחטאת פסולהפרורים משלחן גבוה ח"ד שאלה פז {אף שאין שניהם בחפץ אחד}
צז ע"ב08 אין עשה דוחה את ל"תמשנת חיים דברים עמ' ריח
צז ע"ב08 אין עשה דוחה את שבמקדשאור אברהם ברכות עמ' כט, סה
צז ע"ב08 אין עשה דוחה ל"ת שבמקדש וכו'חמודי צבי מועדים עמ' תקלה, תקלז
צז ע"ב08 אין עשה דוחה ל"ת שבמקדשמאיר עיני חכמים מהדו"ב ח"א דף טו ע"ב
צז ע"ב08 אין עשה דוחה ל״ת במקדשכללי המצות (צפת תשנב) עמ' 52
צז ע"ב08 אין עשה דוחה לא תעשה במקדשחכמת התורה בא עמ' תפט
צז ע"ב08 אין עשה דוחה לא תעשה שבמקדשלחמי תודה דף כג ע"ב
צז ע"ב08 רבא יליף וכו' הך מילתא דאין עשה דוחה ל"ת שבמקדש שנא' ועצם לא תשברו בוחמודי צבי במדבר-דברים עמ' רעח
צז ע"ב17 זאת התורה לעולה ולמנחה וגו' מה עולה טעונה כלי וכו' ותוס'ברית שלום (תעח) דף סו ע"ב
צז ע"ב17 זאת התורה לעולה ולמנחה וגו' מה עולה טעונה כלי וכו' ותוס'ברית שלום (תשסח) עמ' תכג
צז ע"ב18 מה עולה טעונה כלי אף כל טעונה כלי וכו'אור אברהם - מסכת מגילה עמ' רסא
צז ע"ב18 מה עולה טעונה כלי וכו' ועולה מנלן וכו'אור אברהם בראשית - הוספות חדשות עמ' לה
צז ע"ב18 מה עולה טעונה כלי וכו'עיוני רש"י במדבר עמ' תקי
צז ע"ב18 עולה טעונה כלי וכו' ועולה גופה מנלן דכתיב וישלח אברהם את ידו וכו'אשר ליהודה עמ' יח
צז ע"ב18 עולה טעונה כליגבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' סה
צז ע"ב18 עולה טעונה כליגור אריה שמות פכ"ט אות יז, ויקרא פ"א הערה 409
צז ע"ב20 דסכין כו' עולה הואמשנת חיים בראשית עמ' רסה, רעו, רפז
צז ע"ב20 וישם באגנותזבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' קכ
צז ע"ב20 ועולה גופה מנלן דכתיב וישלח אברהם וגו'אור אברהם ברכות עמ' שצב
צז ע"ב20 שחיטה בתלוש דסכין בעינןיוסף לקח כרך א ח"א עמ' עד
צז ע"ב21 כל דיני הקרבנות ילפינן מיצחקערבי נחל (תשסד) עמ' שמג
צז ע"ב23 בני אהרן ולא בנות אהרןגור אריה ויקרא פ"ו הערה 182
צז ע"ב24 אין שלמי ציבור נאכלים אלא לזכרי כהונהגור אריה ויקרא פ"ז הערה 13
צז ע"ב תוס' ד"ה ואחד עצם שאין בו מוחבנין שאול עמ' רז
צז ע"ב תוס' ד"ה ואחדחמודי צבי במדבר-דברים עמ' רעח
צז ע"ב תוס' ד"ה ואחדחמודי צבי מועדים עמ' תצז
צז ע"ב תוס' ד"ה ואחדמאיר עיני חכמים מהדו"ב ח"א דף נה ע"ב, נו ע"א
צז ע"ב תוס' ד"ה והתםמשנת חיים בראשית עמ' רסב
צז ע"ב תוס' ד"ה ניתידגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' לא
צז ע"ב תוס' - יש מצוה באכילת חצי שיעור אור אברהם - מסכת מגילה עמ' תיב
צז ע"ב פסקי תוס' אות סטצבא אהרן - שבת תשובה עמ' קסח
צז ע"ב פסקי תוס' אות סט אודות מצות עשהבנין שאול עמ' רח
צח ע"א11 הוקש מנחה לזבחאור אברהם ויקרא עמ' עא
צח ע"א17 מה חטאת אינה בא אלא וכו' ביום וכו' וברש"יברית שלום (תעח) דף עד ע"ג
צח ע"א17 מה חטאת אינה בא אלא וכו' ביום וכו' ורש"יברית שלום (תשסח) עמ' תעו
צח ע"א18 חטאת אינה באה אלא וכו' וביום וכו' מביום צוותו נפקאלקוטי שיחות חי"ב עמ' 80
צח ע"א20 אין מקריבים בלילהפרדס מרדכי עמ' צו
צח ע"א20 אין מקריבין קרבן בלילהגור אריה ויקרא פ"ה הערה 86, דברים פט"ז הערה 25
צח ע"א20 עבודת הקרבנות הוי ביום דוקא, מביום צותו וגו'אור אברהם - הגדה של פסח עמ' קד
צח ע"א21 את פר החטאת אשר לו משלוחכמת התורה תולדות עמ' קטו
צח ע"א22 משלו ולא משל ציבור ולא משל מעשרמאיר עיני חכמים מהדו"ב ח"ב דף כו ע"א
צח ע"א27 כדי נסבה כהונה בעיא אצבעשל"ה (תשנז) תושבע"פ אות ריד, רכט
צח ע"א תוס' ד"ה מהמשנת חיים ויקרא עמ' קיח
צח ע"ב01 דם חטאת למטה ודם עולה למעלהעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' עט
צח ע"ב01 נתז דם חטאת על הבגדעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' פ
צח ע"ב06 דם על בגדו (ורש"י - נבלע בבגד)לקוטי שיחות חכ"ז עמ' 32
צח ע"ב13 בטבול יום איכא הו"א שיחלוק ויאכל לעת ערבגור אריה ויקרא פ"ו הערה 188
צח ע"ב13 טבול יום ומחוסר כיפורים אינן חולקין בקדשים לאכול בערבגור אריה ויקרא פ"ו הערה 147
צח ע"ב14 אונן אסור בקדשיםחכמת התורה שמיני עמ' קנו
צח ע"ב14 אונן אסור באכילת קדשיםאור אברהם - רות עמ' רצב
צח ע"ב14 הגדרת דין אונןמפניני הרב עמ' רנח
צח ע"ב17 בעל מום אוכל בקדשיםגור אריה ויקרא פ"י אות כא
צח ע"ב17 בעלי מומין כו' אוכלים אבל לא מקריביןדרך מצותיך (חב"ד) דף לא ע"א
צח ע"ב17 בעלי מומין קבועין חולקין ואוכליןאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' שצא
צח ע"ב17 חולקין ואוכלין ולא מקריביןעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' נא
צח ע"ב18 כל שאינו ראוי לעבודה אינו חולק בבשרגור אריה ויקרא פ"ז הערה 19
צח ע"ב20 אם הכהן טמא בשעת זריקת הדם אינו חולק בבשרגור אריה ויקרא פ"ז הערה 74, 204
צח ע"ב רש"י מחטא - זורק את הדםגור אריה ויקרא פ"ו הערה 148
צח ע"ב תוס' - מחוסר כיפורים שהקריב כפרתו בין קבלת הדם לבין הזריקה ראוי הוא לעבוד מיד מדאורייתאגור אריה ויקרא פ"ו הערה 207
צט ע"א02 הכהן המחטא אותה יאכלנה כו'ברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' קיב
צט ע"א02 הכהן המחטאהכתב והקבלה ויקרא פ"ו פסוק יט
צט ע"א04 והרי משמרה כולה דאין מחטאין ואוכליןגור אריה ויקרא פ"ו הערה 186
צט ע"א04 חטאת מתחלקת לכל המשמרגור אריה ויקרא פ"ז הערה 80
צט ע"א04 לכהן המקריב לבית אב שהקריבו אותהיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' י
צט ע"א04 ראוי לחטוי קאמרינןברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' נד
צט ע"א05 הרי קטן כו'משנת חיים שמות עמ' רצב
צט ע"א05 קטן אינו ראוי לחיטוי ואוכלגור אריה ויקרא פ"ו הערה 197
צט ע"א08 בעל מום רחמנא רביה כל זכר לרבות בעל מום וכו'טוב ירושלים ויקרא פ"ו פסוק ז
צט ע"א09 בעל מום חולק בקדשיםרנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' עא
צט ע"א10 ומה ראיתגור אריה ויקרא פ"ו אות כו, לג
צט ע"א רש"י קטן פסול לעבודהגור אריה ויקרא פ"ו הערה 197
צט ע"א תוס' ד"ה אינוגור אריה ויקרא פ"ו הערה 212
צט ע"ב אנינות לילה דאורייתאאור אברהם - רות עמ' רחצ
צט ע"ב אונן אי אפשר לו להיות בשמחהחכמת התורה שמיני עמ' קסח
ק ע"א מת לו מת ער"פ אחר חצותמנחת מרדכי עמ' רסט
ק ע"א לה יטמא מצוהחוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' רמז, רסה, רסט
ק ע"א לא רצה מטמאין אותו בעל כרחובאר מחוקק (תשמט) עמ' קעט
ק ע"א יוסף הכהן דחפוהו חכמים שיטמא לאשתו בע"פשבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' סא
ק ע"א יוסף הכהן הכריחו אותו לטמא לאשתומי מרום ח"י עמ' צו
ק ע"א טימאוהו אחיו הכהנים בעל כרחופנים מסבירות עמ' תח
ק ע"א רש"י ד"ה נפש - לאו ממשמעותברכת יוסף ואליהו רבה (תשסט) ח"ב עמ' קכז
ק ע"ב אונן אינו רשאי לאכול בשר כי אם בלילהכסף נבחר (תשסג) עמ' רמז
ק ע"ב רש"י ד"ה רבה בר רב הונאמנחת מרדכי עמ' רא
קא ע"א01 חכמים עשו חיזוק לדבריהם כשל תורהדובר צדק עמ' 124
קא ע"א02 כאשר ציויתי במנחהיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' לב
קא ע"א05 מפני אנינות נשרףגור אריה ויקרא פ"י אות כה
קא ע"א07 דתניא מפני אנינות שרפוה לכך נאמר כאלה דברי ר"נ וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' שכג
קא ע"א07 דתניא מפני אנינות שרפוהו וכו'טוב ירושלים ויקרא פ"י פסוק טז
קא ע"א12 והלא פנחס היה עמהןהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' תסח
קא ע"א14 כאן בקדשי שעה כאן בקדשי דורותגור אריה שמות פכ"ט הערה 199
קא ע"א17 אמר לו משה לאהרןתאומי צביה עמ' פט
קא ע"א17 השקו"ט בין משה ואהרןלקוטי שיחות חכ"ז עמ' 66
קא ע"א20 דילמא באנינות אקריבוהואבן ישראל על התורה (תשסב) עמ' עו
קא ע"א20 דילמא באנינות אקריבוהואבן ישראל על התורה עמ' נד
קא ע"א20 ודילמא באנינות אקרבתיה ופסלתיה וכו'טוב ירושלים ויקרא פ"י פסוק יט
קא ע"א20 ודילמא באנינות אקריבתוה ופסלתה א"ל משה הן הקריבו כו'רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תר
קא ע"א20 ודילמא באנינות אקריבתוה ופסלתוה וכו'וענפיה ארזי אל (תשסו) על התורה ח"ב עמ' כד
קא ע"א20 שמא זרקתם דמו אוננין וחללתם העבודהיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' לג, יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' כז
קא ע"א22 אני הקרבתיה, ורש"ימשנת חיים ויקרא עמ' רלח
קא ע"א22 וכי הם הקריבו אני הקרבתי וכו'טוב ירושלים ויקרא פ"י פסוק ו
קא ע"א25 ואכלתי חטאת היום אם אכלתי חטאת היום ר"ח קדשי דורותעטרות סופרים עמ' לח
קא ע"א26 אהרן חילק בין קדשי שעה לדורות שדן ק"ו ממעשרמאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף ח ע"ב
קא ע"א26 אם שמעת בקדשי שעה אין לך להקל בקדשי דורותבני יששכר ח"א דף ק ע"ד
קא ע"א26 אם שמעת בקדשי שעה אין לך להקל בקדשי דורותשפתי חיים - מידות ועבודת ה' ח"א עמ' רלו
קא ע"א26 הייטב בעיני ה' אם שמעת בקדשי שעה וכו' ובענין שעיר דר"חמי מנוחות (בירדוגו) עמ' תעז
קא ע"א26 שמא לא שמעת אלא בקדשי שעה וכו'אור אברהם - מסכת מגילה עמ' שעד
קא ע"א26 שמא לא שמעת אלא בקדשי שעהחכמת התורה שמיני עמ' שפו, שצ, שצו
קא ע"א26 שמא לא שמעת אלא בקדשי שעהמי השלוח (מישור) ח"א עמ' קו
קא ע"א26 שמא לא שמעת אלא בקדשי שעה+מי השלוח (תשסז) ח"א דף קו
קא ע"א26 שמא לא שמעתהכתב והקבלה ויקרא פ"י פסוק יט
קא ע"א27 אונן אסור בקדשים ק"ו ממעשררנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' שו
קא ע"א27 אונן אסור בקדשיםגור אריה ויקרא פ"י אות יג, טז
קא ע"א30 הודה ולא בוש לומר טעיתיגור אריה ויקרא פ"י אות כו
קא ע"א30 הודה ולא בוש לומר לא שמעתישיחות מוסר (תשסב) עמ' רכ, רסה
קא ע"א30 הודה ולא בוש לומר שמעתי ושכחתיפנים מסבירות עמ' קכא
קא ע"א30 הודה ולא בושתפארת צבי שמות עמ' שלט
קא ע"א30 הודה ולא בושתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' קא
קא ע"א30 וישמע משה וייטב בעיניו, הודה ולא בושאור אברהם ויקרא עמ' קמט
קא ע"א30 וישמע משה כו' הודה ולא בוש כו' ברכת פרץ פ' שמיני {מאי רבותא של משה רבינו שלא אמר שקר}
קא ע"א30 לא בוש משה לומר לא שמעתי אלא שמעתי ושכחתילקט שיחות מוסר ח"א עמ' שב
קא ע"א31 אלא אמר שמעתי ושכחתילקוטי שיחות ח"ח עמ' 182
קא ע"א31 שמעתי ושכחתיתורת מנחם חנ"ו עמ' 167
קא ע"א40 דלמא אגב מררייכו פשעתו בה ואיטמאיבמי התורה עמ' קנט
קא ע"א41 כך אני בעיניך שאני מבזה קדשי שמיםעיוני רש"י במדבר עמ' רפג
קא ע"א ר"ח - כה"ג עובד אונן כי לא נטמא לקרוביוגנא דפלפלי עמ' פד
קא ע"א ראשונים - אי בני אהרן שמשומנחת מרדכי עמ' רצד, רצה
קא ע"א ברכת פרץתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"ב עמ' קכט
קא ע"ב03 טומאה באונס באתהגור אריה ויקרא פ"י הערה 178
קא ע"ב04 בשלמא לרבנן היינו דכתיב היוםגור אריה ויקרא פ"י הערה 173
קא ע"ב13 דרש דרש - שתי דרישות היוחיים לגופא (תשסה) עמ' מט
קא ע"ב13 דרש דרשהכתב והקבלה ויקרא פ"י פסוק טז
קא ע"ב14 מפני מה נשרף זה ומפני מה מונחים אלוגור אריה ויקרא פ"י אות יז
קא ע"ב17 שרפו שעיר של ר"חודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' שמ
קא ע"ב20 קסבר אנינות לילה דאורייתאגור אריה ויקרא פ"י הערה 171
קא ע"ב21 פנחס כהן היה וכו'ברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' קכד
קא ע"ב21 פנחס היה כהן גם קודם למעשה זמרי ותוס'חמודי צבי במדבר-דברים עמ' רלא
קא ע"ב23 לא נתכהן עד שהרגו לזמריתורת חסד (סופר) עמ' רצא
קא ע"ב23 לא נתכהן פינחס עד וכו'לקוטי שיחות חל"ג עמ' 167
קא ע"ב23 לא נתכהן פינחס עד שהרגו וכו'אגלי טל (פרייל) מאמר שני פרק ז
קא ע"ב23 לא נתכהן פינחס עד שהרגו לגמרישבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' שב
קא ע"ב23 לא נתכהן פינחס עד שהרגו לזמרי וכו' עד ששם שלום בין השבטים וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ה עמ' תעה
קא ע"ב23 לא נתכהן פינחס עד שהרגו לזמריבנין שאול עמ' קעב
קא ע"ב23 לא נתכהן פינחס עד שהרגו לזמרידברי מנחם (היימליך) עמ' שמז
קא ע"ב23 לא נתכהן פינחס עד שהרגו לזמריהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' תסז, תסח
קא ע"ב23 לא נתכהן פינחס עד שהרגו לזמריטל חיים (פרידלנדר) עמ' שב
קא ע"ב23 לא נתכהן פינחס עד שהרגו לזמרילקוטי שיחות חי"ח עמ' 345, חכ"ח עמ' 106
קא ע"ב23 לא נתכהן פינחס עד שהרגו לזמריתורת מנחם חכ"ג עמ' 192
קא ע"ב23 לא נתכהן פינחס עד שהרגו לזמריתפארת צבי במדבר עמ' שה, שו
קא ע"ב23 לא נתכהן פינחס עד שהרגו לזמרי... עד ששם שלום בין השבטיםכתונת פסים (תשמה) פרשת פנחס מז ע"א
קא ע"ב23 לא נתכהן פנחס עד שהרג את זמריזכרון אליעזר עמ' קעה
קא ע"ב23 לא נתכהן פנחס עד שהרג לזמריאגרא דכלה ח"ג עמ' רכז
קא ע"ב23 לא נתכהן פנחס עד שהרג לזמריילקוט הגרשוני ח"ב
קא ע"ב23 לא נתכהן פנחס עד שהרג לזמריפרדס מרדכי עמ' תקס
קא ע"ב23 לא נתכהן פנחס עד שהרג לזמריקהלת יעקב חנוכה עמ' מב
קא ע"ב23 לא נתכהן פנחס עד שהרגניבי זהב עמ' שצח
קא ע"ב23 לא נתכהן פנחס עד שהרגו לזמרי וכו' עד ששם שלום בין השבטיםיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' קפד, קפו, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' קיב
קא ע"ב23 לא נתכהן פנחס עד שהרגו לזמרי וכו' עד ששם שלום בין השבטיםקומץ המנחה (צונץ) דרוש קכה אות ח
קא ע"ב23 לא נתכהן פנחס עד שהרגו לזמריאור אברהם במדבר עמ' רנז, רעט
קא ע"ב23 לא נתכהן פנחס עד שהרגו לזמריאור תורה (קאלמייר, תשסא) עמ' קפ
קא ע"ב23 לא נתכהן פנחס עד שהרגו לזמריאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) פנחס ה
קא ע"ב23 לא נתכהן פנחס עד שהרגו לזמריבאר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' קסד, במדבר עמ' תריט-תרכ, תרפב, תרפו, יהושע-שמואל עמ' קכא
קא ע"ב23 לא נתכהן פנחס עד שהרגו לזמריבינה לעתים (תשנד) דרוש יז עמ' קלז
קא ע"ב23 לא נתכהן פנחס עד שהרגו לזמריבך יברך ישראל (תשסח) עמ' קמו
קא ע"ב23 לא נתכהן פנחס עד שהרגו לזמריגנזי ישראל (תשמו) ח"ב עמ' קי ע"ב
קא ע"ב23 לא נתכהן פנחס עד שהרגו לזמרידרשות הצל"ח השלם עמ' תסט
קא ע"ב23 לא נתכהן פנחס עד שהרגו לזמרידרשות שבט הלוי ח"א עמ' קנב
קא ע"ב23 לא נתכהן פנחס עד שהרגו לזמריזקן אהרן (פריד) עמ' קפח
קא ע"ב23 לא נתכהן פנחס עד שהרגו לזמריחוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' שלד
קא ע"ב23 לא נתכהן פנחס עד שהרגו לזמריטהרת יו"ט ח"ז עמ' כד
קא ע"ב23 לא נתכהן פנחס עד שהרגו לזמרילקט אמרי קודש - במדבר עמ' נג
קא ע"ב23 לא נתכהן פנחס עד שהרגו לזמרימי השלוח (מישור) ח"ב עמ' קו
קא ע"ב23 לא נתכהן פנחס עד שהרגו לזמרי+מי השלוח (תשסז) ח"ב דף קו
קא ע"ב23 לא נתכהן פנחס עד שהרגו לזמרימכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' תשסה
קא ע"ב23 לא נתכהן פנחס עד שהרגו לזמרינזר הקדש ח"ב עמ' תרכה
קא ע"ב23 לא נתכהן פנחס עד שהרגו לזמרינתיבות יצחק ח"ג עמ' שעה
קא ע"ב23 לא נתכהן פנחס עד שהרגו לזמריפני חיים (פלג'י) עמ' רסד ע"א
קא ע"ב23 לא נתכהן פנחס עד שהרגו לזמריפנים מסבירות עמ' רעט
קא ע"ב23 לא נתכהן פנחס עד שהרגו לזמריפרדס יוסף (סקוסובסקי) עמ' רצ {שכרו של פנחס שקיבל הכהונה על שהשיב חמסו של הקב״ה מעל בני ישראל, וקבל שכרו לברך את בני ישראל והקב״ה יכבוש כעסו על ידו מדה כנגד מדה}
קא ע"ב23 לא נתכהן פנחס עד שהרגו לזמריפרי צדיק תצוה אות ז, פנחס אות ב, ג
קא ע"ב23 לא נתכהן פנחס עד שהרגו לזמריקהלת דוד (טאלנא, תשסג) עמ' רנב
קא ע"ב23 לא נתכהן פנחס עד שהרגו לזמרישמן ראש (כץ) ח"ו עמ' תג
קא ע"ב23 לא נתכהן פנחס עד שהרגו לזמרי, ורש"י ותוס' עיוני רש"י במדבר עמ' תסה
קא ע"ב23 לא נתכהן פנחס עד שהרגו לזמרי, ורש"ירנת יצחק תליתאה ח"א עמ' קמז, ח"ב עמ' קכד
קא ע"ב23 לא נתכהן פנחסמשנת חיים ויקרא עמ' קצח
קא ע"ב23 פנחס נתכהן רק לאחר שהרג את זמריגור אריה במדבר פי"ב הערה 32
קא ע"ב24 והיתה לו ולזרעו וגו' כהונת עולם וגו' ורש"י ותוס'לקוטי שיחות ח"ח עמ' 156
קא ע"ב25 גדול השלום שניתן לפנחסחיים לגופא (תשסה) עמ' סב
קא ע"ב25 לא נתכהן פנחס עד שעשה שלום בין השבטיםכהן ונביא ח"ג עמ' 608-609
קא ע"ב25 עד ששם שלום בין השבטים וכו'באר משה (אפשטיין) יהושע-שמואל עמ' קכא, מלכים עמ' רס
קא ע"ב25 עד ששם שלום בין השבטיםמנחת יצחק ויקרא-דברים עמ' קעט
קא ע"ב25 פנחס לא נתכהן עד ששם שלום בין השבטים בימות יהושעיושב אהלים (מנטרוז) עמ' יג, קנג
קא ע"ב25 רב אשי אמר עד ששם שלום בין השבטים וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' שכ, שסז
קא ע"ב30 וישמע פינחס הכהן ההוא ליחס זרעו אחריואוצרות חיים - אישים ח"ה עמ' תעה
קא ע"ב31 אי משה הוה כהןגנא דפלפלי עמ' רסט
קא ע"ב31 אמר רב משה כה"ג היהמבשרת ציון ח"ד עמ' שכו
קא ע"ב31 אמר רב משה רבינו כהן גדול וחולק בקדשי שמים היה וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' רלג, שכו, שמב
קא ע"ב31 מרע"ה כה"ג היהגור אריה ויקרא פכ"א אות לד
קא ע"ב31 משה היה כהן גדול ארבעים שנהמי מרום ח"ט עמ' רמח
קא ע"ב31 משה כה"ג היה ולענין נגעים נחשב לזרברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' רכג
קא ע"ב31 משה כה"ג ומלךגנא דפלפלי עמ' שפט
קא ע"ב31 משה כהן גדול היהחקל יצחק (תשסג) עמ' רסח
קא ע"ב31 משה כהן גדול היהיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' רטו, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' רצ
קא ע"ב31 משה רבינו היה כהןאבן ישראל (פישר) אגדה ח"ב עמ' כ
קא ע"ב31 משה רבינו כה"ג היה וחולק בקדשי שמיםפנים מסבירות עמ' ריז
קא ע"ב31 משה רבינו כה"ג וחולק בקדשי שמים הי' וכו'חמודי צבי במדבר-דברים עמ' קסה
קא ע"ב31 משה רבינו כה"ג וכו'לקוטי שיחות חל"ב עמ' 29
קא ע"ב31 משה רבינו כהן גדול היה וחולק בקדשי שמיםלחמי תודה דף יד ע"ב, עט ע"א, קס ע"ב
קא ע"ב31 משה רבינו כהן גדול היהאור אברהם בראשית עמ' קט
קא ע"ב31 משה רבינו כהן גדול היהלקוטי שיחות חי"ח עמ' 286
קא ע"ב31 משה רבינו כהן גדול היהלקט שיחות מוסר ח"ג עמ' מה
קא ע"ב31 משה רבינו כהן גדול וחולק בקדשי שמים היהאוצרות חיים - אישים ח"ה עמ' מג
קא ע"ב31 משה רבינו כהן גדולמשנת חיים בראשית עמ' מז
קא ע"ב31 משה רבינו כהן היהשמן ראש (כץ) ח"ו עמ' קסד
קא ע"ב31 משה רבינו כהן גדול היהמנחת מרדכי עמ' קצט
קא ע"ב31 משה רבינו כהן גדול וחולק בקדשי שמים היה וכו'. חמש שמחות היתה אלישבע יתירה על בנות ישראל, יבמה מלך, אישה כהן גדול, בנה סגן, בן בנה משוח מלחמה ואחיה נשיא שבט וכו' אימא אף מלךאוצרות חיים - אישים ח"א עמ' תכב
קא ע"ב31 משה רבנו היה כהן גדולעקבי אבירים (תשסה) עמ' קמח
קא ע"ב31 משה רבנו כהן גדול היההמאור הגדול (גר"א) עמ' קמז, תיא
קא ע"ב31 משה היה כה"גלקוטי שיחות חל"ט עמ' 392
קא ע"ב31 משה שימש במדבר בכהןאהבת חיים (דייטש) עמ' רפב
קא ע"ב31 משה שימש כל ארבעים שנה שהיו במדבר בחלוק לבןכסף נבחר (תשסג) עמ' קלד
קא ע"ב31 אי משה כל ימיו כהן היה או רק בז' ימי המילואיםרנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' שיט
קא ע"ב35 משה בהשכמה ירדגור אריה ויקרא פ"י אות כב
קא ע"ב36 אם נאמר קדשי קדשים למה נאמר קדשים קליםגור אריה ויקרא פכ"א אות לד
קא ע"ב36 בעל מום אוכל בקדשיםגור אריה ויקרא פכ"א אות ב
קא ע"ב43 מי ראה נגע מרים משה זר היה אהרן קרובהקומץ המנחה (צונץ) דרוש עג אות יא, דרוש צה אות ב, דרוש קכה אות ג
קא ע"ב43 מי ראה נגע מריםעדות ביוסף (איטינגא, תשסב) עמ' שח
קא ע"ב43 מרים מי הסגירה א"ת משה הסגירה ותוס' חיי נפש ח"ג עמ' שיט
קא ע"ב43 מרים מי הסגירה א"ת משה הסגירה משה זר הוא ואין זר רואה את הנגעים וכו'לחמי תודה דף רנג ע"א
קא ע"ב43 מרים מי הסגירה א"ת משה וכו'אור אברהם במדבר עמ' מא
קא ע"ב43 מרים מי הסגירה א"ת משה זר הוא וכו'מאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף יט ע"ב
קא ע"ב43 מרים מי הסגירה א"ת משה משה זר הואאור אברהם ויקרא עמ' קצא
קא ע"ב43 מרים מי הסגירה אם תאמר משה זר ואם תאמר אהרן קרוב ואין קרוב רואה את הנגעיםכסף נבחר (תשסג) עמ' רצט
קא ע"ב43 מרים מי הסגירה וכו' משה זר היהכרם חמד (תשסו) עמ' צא, קיח
קא ע"ב43 מרים מי הסגירה וכו'אור אברהם - רות עמ' שסח
קא ע"ב43 מרים מי הסגירה וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' שכב, שכו
קא ע"ב43 מרים מי הסגירה וכו'חמודי צבי מועדים עמ' רמז
קא ע"ב43 מרים מי הסגירה וכו'לקוטי שיחות חי"ח עמ' 135
קא ע"ב43 מרים מי הסגירה וכו'פרדס מרדכי עמ' תכה
קא ע"ב43 מרים מי הסגירה משה זר היה אהרן קרוב אינו רואה הנגעיםיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' ריח, יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קסו
קא ע"ב43 מרים מי הסגירה משה זר היה אהרן קרוב היהצמח צדקה עה"ת עמ' מא
קא ע"ב43 מרים מי הסגירהבנין שאול עמ' קפו
קא ע"ב43 מרים מי הסגירהגנא דפלפלי עמ' רעט
קא ע"ב43 מרים מי הסגירהילקוט הגרשוני ח"ב
קא ע"ב43 מרים מי הסגירהילקוט הגרשוני ח"ב עמ' קכח
קא ע"ב43 מרים מי הסגירהמנחת יצחק ויקרא-דברים עמ' קכא
קא ע"ב43 מרים מי הסגירהרביד יוסף (תשסא) ח"ב עמ' 57, 65
קא ע"ב43 מרים מי הסגירה א"ת משה הסגירה משה זר הוא ואין זר רואה את הנגעיםאורות ונתיבות ח"ג שער ח פרק ב אות י
קא ע"ב43 מרים מי הסגירה וכו'בני יששכר ח"ב דף ז ע"ב
קא ע"ב43 מרים מי הסגירה וכו'ברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' קכג
קא ע"ב43 מרים מי הסגירה וכו'ברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' ס
קא ע"ב43 מרים מי הסגירהבנין אפרים עמ' רט (בהערה) [הלכה]
קא ע"ב43 מרים מי הסגירהדגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' קעה
קא ע"ב43 מרים מי הסגירהחקל יצחק (תשסג) עמ' שפב
קא ע"ב43 משה זר ואין זר רואה נגעיםמי באר (פסח) דף פו ע"ד
קא ע"ב43 משה זר ואין זר רואה את הנגעיםאבן ישראל על התורה (תשסב) עמ' עח
קא ע"ב רש"י - וכששם שלום נתייחס ליקרא כהן וכו' שלא הי' כהנים גדולים אלא מפנחסדברי מנחם (היימליך) עמ' שמז
קא ע"ב רש"י - כל כה"ג עמדו מפנחסיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' קפח
קא ע"ב רש"י - שעיר ר"ח מכפר על טומאת מקדשמשמרת איתמר (תשסז) עמ' שנח
קא ע"ב רש"י ד"ה ואידךקרן פני משה ח"א עמ' קפ
קא ע"ב רש"י ד"ה שהרי הותרו לזרמשנת חיים ויקרא עמ' קעא
קא ע"ב רש"י ד"ה שעיר נחשון - כל שבעת ימי המילואים היה משה מעמיד את המשכן וכו'לקוטי מהרין ותולדות יצחק בן לוי (תשסה) עמ' קכ
קא ע"ב תוס' ד"ה ואידך וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' תעח
קא ע"ב תוס' ד"ה ואידך נמיבנין שאול עמ' קפב
קא ע"ב תוס' ד"ה ואידך - שלא היו כהנים גדולים אלא מפנחסכתנות אור עמ' תקי
קא ע"ב תוס' ד"ה והאמכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' תקלו
קא ע"ב מהרש"א - הקשה עמ"ש לא נתכהן פנחס עד ששם שלום מהכ' תחת אשר קנאקומץ המנחה (צונץ) דרוש קכה אות ח
קב ע"א02 אין הקרוב רואה נגעיםבנין אפרים עמ' רח [הלכה]
קב ע"א02 כל הנגעים אדם רואה חוץ מנגעי עצמודרשות מהר"ם חביב עמ' רסח
קב ע"א02 נגעים פסול בקרוביםבנין שאול עמ' קפב
קב ע"א03 כבוד גדול חלק הקב"ה למריםמרגניתא דבי רבנן עמ' צט
קב ע"א04 אמר הקב"ה אני כהן ואני מסגירה וכו' ובתוס' ד"ה אנישבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' קלה
קב ע"א04 אמר הקב"ה אני כהן ואני מסגירהשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' יח
קב ע"א04 הקב"ה כהן הואבנין שאול עמ' קפג
קב ע"א04 הקב"ה נקרא כהןכנסת יחזקאל (הכהן) עמ' ש
קב ע"א05 למ"ד משה כה"ג היה אמאי אינו רואה את הנגעיםאבן ישראל (פישר) אגדה ח"ב עמ' נח
קב ע"א05 קתני מיהת משה זר ואין זר רואה את הנגעים, אמר רנב"י שאני מראות נגעים דאהרן ובניו כתובין בפרשהרנת יצחק תליתאה ח"א עמ' עח
קב ע"א07 דאהרן ובניו כתובים בפרשהמשנת חיים במדבר עמ' רלד
קב ע"א07 שאני מראות נגעים דאהרן ובניו כתובין בפרשהלקוטי שיחות חי"ח עמ' 287
קב ע"א07 שאני מראות נגעים וכו'משנת חיים ויקרא עמ' רנא
קב ע"א08 ה' שמחות ראתה אלישבע וכו' ובפירש"יצמח צדקה עה"ת עמ' מא
קב ע"א08 חמש שמחות היתה אלישבע וכו' יבמה מלךאור אברהם שמות עמ' קכו
קב ע"א08 חמש שמחות היתה אלישבע יתירה על בנות ישראל יבמה מלך וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ה עמ' קפה
קב ע"א08 חמש שמחות היתה אלישבע יתירה על בנות ישראל יבמה מלךאשר ליהודה עמ' קכ
קב ע"א08 חמש שמחות היתה אלישבע יתירה על בנות ישראל יבמה מלך וכו'שיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 173
קב ע"א08 חמש שמחות היתה אלישבע יתירה על בנות ישראלמצווה ועושה ח"א עמ' תקלז
קב ע"א08 חמש שמחות היתה, ורש"יגבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' קנג
קב ע"א08 חמש שמחות וכו' יבמה מלך וכו'אור אברהם - תשובה עמ' שמד
קב ע"א08 חמש שמחות וכו' יבמה מלךאור אברהם - מסכת מגילה עמ' רטז
קב ע"א08 חמש שמחות וכו'שפתי רננות דף ל ע"ב
קב ע"א08 חמש שמחות כו' בנה סגןמשנת חיים במדבר עמ' יט
קב ע"א08 חמש שמחות כו' יבמה מלךאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' תקמ
קב ע"א10 בן בנה משוח מלחמהמשנת חיים במדבר עמ' תקמא
קב ע"א10 בן בנה משוח מלחמהפרדס מנחם עמ' צה
קב ע"א10 בשמיני למילואים נתמנה משה למלךרנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' רמו
קב ע"א10 יבמה מלך אמר רבא לו לזרעו קאמרשפע חיים ח"ד עמ' נג
קב ע"א10 יבמה מלך הוא והסביר לו פניםפרי צדיק לחנוכה אות א
קב ע"א10 יבמה מלךאות זכרון דף יא ע"ב
קב ע"א10 יבמה מלךכתר שם טוב (תשסד) סי' שצג
קב ע"א10 יבמה מלךמנחת מרדכי עמ' ערה
קב ע"א10 יבמה מלךמשנת חיים דברים עמ' תקכה, תקלג
קב ע"א10 יבמה מלך, וברש"יגבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' קנח
קב ע"א10 מרע"ה היה מלך בישראלגור אריה שמות פ"ד אות יד, פי"ח הערה 76, במדבר פ"כ הערה 103
קב ע"א10 משה זכה לכהונה ולמלכותנזר הקדש ח"ב עמ' תקמט
קב ע"א10 משה זכה לכהונה ומלכות גם יחדמי מרום חי"ב עמ' פח
קב ע"א10 משה מלך היהאור חדש (הרטמן) פ"ג אות 208
קב ע"א10 משה מלך היהעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' עח
קב ע"א10 משה רבינו היה מלךפרורים משלחן גבוה ח"ג שאלה מה
קב ע"א10 משה רבינו מלך היהאור אברהם - רות עמ' רכב
קב ע"א10 משה רבינו מלך היהאור אברהם במדבר עמ' קעא, שמט
קב ע"א10 משה רבינו מלך היהאור אברהם דברים עמ' תסו
קב ע"א10 משה רבינו מלך היהציץ השדה פורים - אורה ושמחה עמ' לט
קב ע"א10 משה רבינו מלךדרשות מהר"ל (יד מרדכי) עמ' צג
קב ע"א10 משה רבינו היה מלךנחלי מים (מלאח) עמ' עו
קב ע"א10 משה רבינו מלך על ישראלתפארת משה עמ' ד
קב ע"א13 ויחר אף ה' במשה אריב"ל כל חרון אף שבתורה נאמר בו רושםחיי נפש ח"ג עמ' רל
קב ע"א13 ויחר אף ה' במשה וגו' אף זה נאמר בו רושם וכו'ברית שלום (תעח) דף סז ע"א
קב ע"א13 ויחר אף ה' במשה וגו' אף זה נאמר בו רושם וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' תכז
קב ע"א13 ויחר אף ה' במשה וכו' אני אמרתי אתה כהן והוא לוי וכו'צפנת פענח (תשסו) עמ' רנג
קב ע"א13 ויחר אף ה' במשה וכו' אף זה נאמר בו רושם שנאמר הלא אהרן אחיך הלוי וכו' עכשיו אתה לוי והוא כהןבאר יוסף (תשמא) ח"ב עמ' קכד
קב ע"א13 ויחר אף ה' במשה וכו' נאמר בו רושםאסופת מערכות סוכות עמ' עז (מהדו"ב עמ' רג), סוכות עמ' צח (מהדו"ב עמ' רכד)
קב ע"א13 ויחר אף ה' במשה ר' יהושע בן קרחה אומר כל חרון אף שבתורה וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' קלב
קב ע"א13 ויחר אף ה' במשה רשב"י אומר אף זה נאמר בו רושם וכו'רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תסט
קב ע"א13 כתנאי ויחר אף ה' וכו'לקוטי שיחות חל"ב עמ' 29
קב ע"א14 כ"מ שאתה מוצא חרון אף אתה מוצא רושםקומץ המנחה (צונץ) דרוש קכ אות א
קב ע"א14 כל חרון אף וכו'שיחות מוסר (תשסב) עמ' ריז
קב ע"א14 כל חרון אף נאמר בו רושםילקוט הגרשוני ח"ב
קב ע"א14 כל חרון אף עושה רושם וכו' שאמר הקב"ה הלא אהרן הלוי, ומחמת שחטא ניתנה הכהונה לאהרןערבי נחל (תשסד) עמ' שעה, תקנב
קב ע"א14 כל חרון אף עושה רושםגור אריה במדבר פכ"ה אות ג
קב ע"א14 כל חרון אף שבתורה נאמר בו רושם וכו' עכשיו הוא כהן ואתה לוימפי ספרים וסופרים ח"ב עמ' תקה, פניני חסידות עקב כב
קב ע"א14 כל חרון אף שבתורה נאמר בו רושם וכו'צמח צדקה עה"ת עמ' כב, ל
קב ע"א14 כל חרון אף שבתורה נאמר בו רושםגור אריה במדבר פי"א הערה 25
קב ע"א14 כל חרון אף שבתורה נאמר בו רושםנצח ישראל (הרטמן) עמ' קפ הערה 160
קב ע"א14 כל חרון אף שבתורה נאמר בו רושםצפנת פענח (תשסו) עמ' רנג
קב ע"א14 כל חרון אף שבתורה עושה רושםכוונת הלב עמ' קמא
קב ע"א14 כל חרון עושה רושםיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' סג
קב ע"א14 כל מקום שנאמר ויחר אף עושה רושםצמח ה' לצבי (תשסז) עמ' תקצו
קב ע"א14 כל מקום שנאמר חרון אף עושה רושםתורת העולה ח"ג פרק יג
קב ע"א15 אף זה נאמר בו רושםחכמת התורה תצוה עמ' לג
קב ע"א15 הלא אהרן אחיך הלוי וכו' אני אמרתי אתה כהן והוא לוי עכשיו הוא כהן ואתה לוימגיד דבריו ליעקב (ממזריטש) - לקוטי אמרים סי' צג, אור תורה סי' סט
קב ע"א15 הלא אהרן אחיך הלוי וכו' עכשיו הוא כהן ואתה לויאור תורה השלם (מזריטש) סי' סט
קב ע"א15 הלא אהרן אחיך הלוי ראוי היה שיהיה אהרן לוי וכו'צמח צדקה עה"ת עמ' ל
קב ע"א15 הלא אהרן אחיך הלוי אמר הקב"ה אני אמרתי אתה כהן והוא לוי וכו'צמח צדקה עה"ת עמ' צ
קב ע"א15 הלא אהרן וכו' אני אמרתי אתה כהן והוא לוי עכשיו הוא כהן ואתה לויפרי צדיק תצוה אות ד
קב ע"א15 ומשם זכה אהרן לעדי החושן הנתון אל הלבאור יחזקאל - דרכי העבודה עמ' עג
קב ע"א15 ומשם זכה אהרן לעדי החושןשמן ראש (כץ) ח"ו עמ' רצח
קב ע"א15 לכך זכה אהרןאבן ישראל על התורה (תשסב) עמ' עט
קב ע"א15 לכך זכה אהרןאבן ישראל על התורה עמ' נז
קב ע"א16 אני אמרתי אתה כהן והוא לוי וכו'רנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' שיט
קב ע"א16 אני אמרתי אתה כהן והוא לוי עכשיו הוא כהן ואתה לוירנת יצחק תליתאה ח"ב עמ' פה
קב ע"א16 אני אמרתי אתה כהן והוא לוי עכשיו הוא כהן וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' תכז
קב ע"א16 אני אמרתי אתה כהן והוא לוי עכשיו הוא כהן וכו'ברית שלום (תעח) דף צז ע"ב
קב ע"א16 אני אמרתי שתהיה אתה כהן והוא לוי עכשו תהיה אתה לוי והוא כהןזרע שמשון (תשסג) תצוה אות ו
קב ע"א16 ביקש הקב"ה ליתן כהונה למשהקרן לדוד ויקרא-במדבר עמ' סב
קב ע"א16 שהיה עתיד אהרן להיות לוי ולא כהן מעתה הוא יהיה כהן ומשה הלויתפארת צבי ויקרא עמ' עז, צח, קכ
קב ע"א16 שהיה עתיד אהרן להיות לוי ולא כהן מעתה הוא יהיה כהן ומשה הלויתפארת צבי במדבר עמ' רלג
קב ע"א17 במה זכו אהרן ובניו בכהונה לו ולדורותיואבן ישראל (פישר) אגדה ח"ב עמ' ס
קב ע"א17 הוא כהן ואתה לוי וכו' לא נתכהן משה אלא שבעת ימי המילואים וכו' דלא פסקה כהונה אלא מזרעולקוטי שיחות ח"ו עמ' 226, 175, חי"ח עמ' 286
קב ע"א17 היה ראוי להיות אהרן לוי ומשה כהןחכמת התורה וארא עמ' סה, רכא, רמג
קב ע"א17 היה ראוי להיות משה רבינו כהןקהלת יעקב חנוכה עמ' רנב
קב ע"א17 חכ"א לא נתכהן משה אלא ז' ימי המלואים בלבד וי"א לא פסקה כהונה אלא מזרעו כו'רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תקצח, תרה, ח"ב עמ' צו
קב ע"א17 כיון שסירב משה בשליחתוחקל יצחק (תשסג) עמ' שמג
קב ע"א17 לא נתכהן משה אלא לשבעת ימי המילואיםיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' סה
קב ע"א17 לא נתכהן משה אלא שבעת ימי המלואים בלבד וכו'מדבר קדמות (תשסח) עמ' קמח
קב ע"א17 לא נתכהן משה אלא שבעת ימי המלואים בלבדגור אריה ויקרא פכ"א הערה 233
קב ע"א17 מחלוקת אי משה היה כהן או זרקומץ המנחה (צונץ) דרוש קכה אות ג
קב ע"א17 מחלוקת אי משה היה כהן כל ימי חייו או רק בז' ימי המילואיםדברי יחזקאל שרגא תליתאה עמ' פג
קב ע"א17 מחלוקת אם פסקה כהונה גם ממשה או רק מזרעויוסף לקח כרך א ח"א עמ' רד
קב ע"א17 מכיון שאמר משה ״שלח נא ביד תשלח״ לא יצא כהונה ממנויושב אהלים (מנטרוז) עמ' פה
קב ע"א17 משה לא הי' כהןבנין שאול עמ' קעב
קב ע"א17 משה רבינו כל ז' ימי מילואים שימש בכהונהצמח צדקה עה"ת עמ' לד
קב ע"א17 נטלה ממנו הכהונה ונתנה לאהרןחכמת התורה צו עמ' רנד
קב ע"א17 ניטלה ממנו כהונהאמרי רבי שפטיה עמ' קלח
קב ע"א17 נתכהן משה וכו' שבעת ימי המלואיםדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' קפז
קב ע"א18 כל ארבעים שנה שמש משה בכהונה גדולהאבן ישראל (פישר) אגדה ח"ב עמ' כח
קב ע"א18 לא פסקה כהונה אלא מזרעו של משהחיי נפש ח"ג עמ' רנג
קב ע"א18 לא פסקה כהונה אלא מזרעו של משהפרי צדיק כי תשא אות ג
קב ע"א18 לא פסקה כהונה אלא מזרעו של משהשבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' שסה
קב ע"א18 לא פסקה כהונהמשנת חיים שמות עמ' ערה
קב ע"א18 מ' שנה משה כהןמשנת חיים שמות עמ' א
קב ע"א18 משה רבינו שימש בכהונה גדולה ארבעים שנהאור אברהם - תשובה עמ' שמט
קב ע"א18 משה שימש בכהונה גדולה, רש"י ד"ה ויש אומריםחכמת התורה תצוה עמ' נ, קמג, קמו, רסח
קב ע"א18 משה שימש כל ארבעים שנה בכהונה גדולהכתנות אור עמ' תצט
קב ע"א20 ההוא לדורות הוא דכתיב, רש"יחכמת התורה תצוה עמ' קכב
קב ע"א22 והכתיב ויצא מעם פרעה בחרי אף וכו' סטרו ויצאאוצרות חיים - אישים ח"ה עמ' קו
קב ע"א22 ויצא מעם פרעה בחרי אף סטרו ויצארנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' ריח
קב ע"א22 ויצא מעם פרעה בחרי אף סטרו ויצארנת יצחק תליתאה ח"ב עמ' קלו
קב ע"א23 אמר ריש לקיש סטרו ויצאפרדס מרדכי עמ' רעה
קב ע"א23 לקראתו - לפי גדולתו, או להעיז פניו כנגדוישמח חיים (תשסה) מע' ל אות מג
קב ע"א23 סטרו ויצאפרורים משלחן גבוה ח"ד שאלה כט
קב ע"א24 לחלוק לו כבודחכמת התורה בא עמ' שי
קב ע"א24 מלך הוא והסביר לו פניםלקוטי מאמרים עמ' 94
קב ע"א25 חולקין כבוד למלכותחנן אלקים עמ' מז
קב ע"א25 חולקין כבוד למלכותקומץ המנחה (צונץ) דרוש קסה אות א
קב ע"א25 לעולם תהא אימת מלכות עליך דכתיב וירדו כל עבדיך אלה אלי ואילו לדידיה לא קאמרבאר יוסף (תשמא) ח"ג עמ' קלז
קב ע"א25 לעולם תהא אימת מלכות עליך דכתיב וירדו כל עבדיך וכו'שיחות ר' ראובן עמ' קא, קמ, ר
קב ע"א25 לעולם תהא אימת מלכות עליך דכתיב וירדו כל עבדיך אלה אלי כו' ור"י אמר מהכא כו'רנת יצחק תליתאה ח"ב עמ' קלו
קב ע"א25 לעולם תהא אימת מלכות עליךאוהב שלום עמ' 10
קב ע"א25 לעולם תהא אימת מלכות עליךרנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' קפה
קב ע"א25 לעולם תהא אימת מלכות עליךשיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 390
קב ע"א25 לעולם תהיה אימת מלך עליךגור אריה שמות פ"י הערה 141
קב ע"א25 מפני אימת מלכותתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' קצח
קב ע"א25 תהא אימת מלכות עליךודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' מ
קב ע"א26 משה רבינו חלק כבוד למלכותשמן ראש (כץ) ח"ו עמ' קנז
קב ע"א26 משה רבינו כיבד את פרעה מדין כבוד למלכותפרורים משלחן גבוה ח"ד שאלה כט
קב ע"א27 אליהו רץ לפני אחאבהתקופה הגדולה (תשלב) עמ' שכ
קב ע"א28 אין הלום אלא מלכותאור לשמים (תשסג) עמ' לח
קב ע"א28 אין הלום אלא מלכותגנזי ישראל (תשמו) ח"א עמ' קכג ע"ב
קב ע"א28 אין הלום אלא מלכותשפת אמת (ברעזאן, תשסח) עמ' רנג
קב ע"א28 אל תקרב הלום אין הלום אלא מלכותבך יברך ישראל (תשסח) עמ' קפח
קב ע"א28 אל תקרב הלום אין הלום אלא מלכותמי מרום חי"ב עמ' פט
קב ע"א28 אל תקרב הלום אין הלום אלא מלכותעטרת ישועה (תשסד) אות י לעיו"כ
קב ע"א28 אל תקרב הלום ואין הלום אלא מלכותאמרי נועם (מועדים) סי' כד לשבועות
קב ע"א28 אל תקרב הלום ואין הלום אלא מלכותלקוטי מאמרים עמ' 135
קב ע"א28 אל תקרב הלום ואין הלום אלא מלכותמגלה עמוקות (תשסח) אופן ר
קב ע"א28 אל תקרב הלום ואין הלום אלא מלכותפרי צדיק וישלח אות א
קב ע"א28 אל תקרב הלוםצמח צדקה עה"ת עמ' קעד
קב ע"א28 אל תקרב הלוםרנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' רטו
קב ע"א28 ביקש משה מלכות ולא נתנו לואגרא דכלה ח"א עמ' שלח
קב ע"א28 ביקש משה מלכות ולא נתנו לואוצרות חיים - אישים ח"ה עמ' קצ
קב ע"א28 ביקש משה מלכות ולא נתנו לואור אברהם דברים עמ' תסו
קב ע"א28 ביקש משה מלכות ולא נתנו לו+מי השלוח (תשסז) ח"א דף קפד
קב ע"א28 ביקש משה מלכות ולא נתנו לושם דרך דברים עמ' פט
קב ע"א28 ביקש משה מלכותאור חדש (הרטמן) פ"ב אות 230, 438
קב ע"א28 בקש משה מלכות ולא נתנו לו וכו'אור אברהם - רות עמ' רכג
קב ע"א28 בקש משה מלכות ולא נתנו לואור אברהם במדבר עמ' קעה, קעז, קצז
קב ע"א28 בקש משה מלכות ולא נתנו לורנת יצחק - פרק חלק עמ' שב
קב ע"א28 בקש משה מלכותאבן ישראל על התורה (תשסב) עמ' מד
קב ע"א28 בקש משה מלכותאבן ישראל על התורה עמ' ל
קב ע"א28 בקש משה מלכותאפוד בד דף פב ע"ד
קב ע"א28 בקש משה מלכותבאר הגולה (הרטמן) באר ה הערה 377, 406, 411
קב ע"א28 בקש משה רבינו מלכות ולא נתנה לותפארת ישראל (הרטמן) עמ' שכא הערה 54
קב ע"א28 בשני מקומות ביקש משה להיות כאברהם לכהונה ומלכות ולא עלתה בידו כו' לזרעיה לא אתיהיבערבי נחל (תשסד) עמ' שעה
קב ע"א28 הלום היינו מלכותערבי נחל (תשסד) עמ' תפה
קב ע"א28 הלום זה מלכותפנים מסבירות עמ' קכא
קב ע"א28 הלום זו מלכותתורת יחיאל בראשית עמ' קמח
קב ע"א28 ואין הלום אלא מלכותבאר משה (אפשטיין) יהושע-שמואל עמ' תמא
קב ע"א28 ואין הלום אלא מלכותהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' קמז
קב ע"א28 ואין הלום אלא מלכותשבט מוסר עמ' שב
קב ע"א28 ואין הלוםהכתב והקבלה בראשית פט"ז פסוק יג = שמות פ"ג פסוק ה
קב ע"א30 כל היכא דכתיב הלום לדורות הוא, והא גבי שאול כו' אב"א הא הוה איש בושת כו'רנת יצחק תליתאה ח"ב עמ' קיז
קב ע"א30 לו ולזרעו קאמרמשנת חיים שמות עמ' טז, יט
קב ע"א31 הלום מלכות לו ולזרעומנחת מרדכי עמ' נח
קב ע"א32 פסקו לשאול מלכות עולמיתציץ השדה פורים - ימי הפורים עמ' כה, לב
קב ע"א32 שאול אפילו בגויה לא קאיםאפיקי יהודה (תשנט) עמ' תתכו
קב ע"א32 שאני שאול דאפילו בגויה לא קאים וכו' ורש"יבאר משה (אפשטיין) דברים עמ' תשנב
קב ע"א33 בשעה שפוסקים גדולה לאדם פוסקים לו ולזרעו וכו'שבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' טז
קב ע"א33 בשעה שפוסקים גדולה לאדם פוסקין לו ולזרעו עד סוף כל הדורותאוצרות חיים - יושר המידות עמ' נא
קב ע"א33 בשעה שפוסקים גדולה לאדם פוסקים לו ולזרעו עד סוף כל הדורותגדולי מוסר עמ' קל
קב ע"א33 בשעה שפוסקין גדולה לאדם וכו'מנחת מרדכי עמ' צו
קב ע"א33 בשעה שפוסקין גדולה לאדםנתיבות עולם ח"ב עמ' יג
קב ע"א33 כשהקב"ה פוסק גדולה לאדם פוסק לבניו ולבני בניו וכו'אודה ה' דף ט ע"ב
קב ע"א33 כשהקב"ה פוסק גדולה לאדם פוסק לו ולזרעו אחריו וכו'לחמי תודה דף רנד ע"א
קב ע"א33 כשהקב"ה פוסק גדולה לאדם פוסק לבניו ולבני בניו עד סוף כל הדורותנפש חיים (פאלאג'י) דף לח ע"א [נח ע"א אות כד]
קב ע"א33 כשפוסקין גדולה לאדם פוסקין לו ולבניוישרש יעקב (אבולפיה) עמ' צא, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קצ
קב ע"א33 כשפוסקין לאדם גדולה פוסקין לו לזרעו אחריו עד סוף כל הדורותקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' שצח
קב ע"א33 ר"א אמר ר' חנינא בשעה שפוסקים גדולה לאדם פוסקים לו ולזרעו עד סוף כל הדורותהערות אברהם יעקב יצחקי בראשית עמ' צז
קב ע"א35 ואם הגיס דעתו ה' משפילומוסר המקרא והתלמוד עמ' קסט-קע
קב ע"א36 דת"ר וכו' לחלוקהמשנת חיים ויקרא עמ' קצט
קב ע"א רש"י ד"ה ויש אומרים וכו' ורב דאמר כיש אומריםחוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' רלג
קב ע"א רש"י ד"ה נאמר בו רושםגור אריה בראשית פל"ז הערה 295
קב ע"א תוס' ד"ה אהרן קרוב, פלוגתא הוא במסכת נגעים דתנן כל הנגעים אדם רואה חוץ וכו'כסף נבחר (תשסג) עמ' רצט
קב ע"א תוס' ד"ה אהרןמשנת חיים במדבר עמ' רלב
קב ע"א תוס' ד"ה אהרן - הביא מהספרי שא"ל אהרן נמצא אתה מפסיד אחותינויוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קטז, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' רצ
קב ע"א תוס' ד"ה אני מסגירה וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' שכא
קב ע"א תוס' ד"ה אני מסגירהבנין שאול עמ' קפב
קב ע"א תוס' ד"ה אניעיוני רש"י במדבר עמ' קפז, קפח
קב ע"א מהרש"א - דמלכותא דארעא כעין וכו' והמזלזל בכבודם כאלו פוגע בכבוד המקוםשיחות ר' ראובן עמ' קא, קמ, ר
קב ע"ב14 אבא שאול אומר כו'משנת חיים בראשית עמ' תקסה
קב ע"ב14 הכל תלוי בדם דברי ת"קיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' יט
קב ע"ב14 פלוגתא דאבא שאול ות"קגור אריה ויקרא פ"ו הערה 212
קב ע"ב16 צריך שיהיה הכהן טהור בשעת הקרבת החלבגור אריה ויקרא פ"ז אות ל
קב ע"ב18 בעי רב אשי נטמא בינתים מהו וכו' אמר רבא וכו'מצווה ועושה ח"ב עמ' תרנח
קב ע"ב19 נטמא אחר זריקה וטבל וכו' חולק או לאיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' יא
קב ע"ב22 אמר רב האי דינא מר' אלעזר ב"ר שמעון גמרינא דאמר בבה"ב וכו'שלשלת הקודש עמ' קעז
קב ע"ב22 אמר רב כו'בנין אפרים בהקדמה [הלכה]
קב ע"ב22 האי דינא מר"א בר"ש גמירנא בב"האור אברהם - תלמוד תורה עמ' לא
קב ע"ב45 בכור ניתן רק לכהן הראוי לעבודה באותו שעהגור אריה שמות פכ"ב הערה 237
קב ע"ב47 בכל מקום מותר להרהר חוץ ממרחץ ובית הכסא, לאונסו שאני+מי השלוח (תשסז) ח"ב דף רט
קב ע"ב47 לאונסו שאני וברש"יאור חדש (זיטשיק, תשסח) בראשית עמ' קעו
קב ע"ב47 לאונסו שאנינחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' ח אות א
קב ע"ב47 לאונסו שאניתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' שס
קב ע"ב רש"י ד"ה את דמם, לא יתנו בכור אלא למי שראוי לעבודה באותה שעהרנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' רסה
קב ע"ב רש"י ד"ה ואת דמם תזרוקעיוני רש"י דברים ח"א עמ' תב
קב ע"ב רש"י דאין בכור ניתן לאנשי משמר דוקאעיוני רש"י דברים ח"א עמ' רסב, תב
קב ע"ב תוס' ד"ה פריךמים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' פג, פד
קב ע"ב תוי"ט פי"ב מ"א - מחמת ספיקו של רב אשי נפסקה ההלכה כאבא שאולגור אריה ויקרא פ"ז הערה 205
קג ע"א כל שלא זכה המזבח בבשרה לא זכו הכהנים לעורה וכו'כסף נבחר (תשסג) עמ' י
קג ע"א עורות קדשי קדשים לכהניםיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' יב
קג ע"א עורות קדשי קדשים לכהניםעקבי אבירים (תשסה) עמ' קפד
קג ע"א עולת איש פרט לעולת הקדשחפץ יהונתן ויקרא פ"ז פסוק ח
קג ע"א פרט לעולת הקדשמשנת חיים במדבר עמ' תק
קג ע"א שלא יהיו כהנים זכאין בעורה דברי ר"י, א"ל ר"נ כו' א"כ ביטלת מדרשו של יהודע הכהן כו', ורש"יתורת מנחם חמ"ז עמ' 267
קג ע"א רש"י ד"ה לנדבת יחידאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' שס
קג ע"א רש"י ד"ה מן המותרותאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' שנא
קג ע"ב שבכל מקום העור מהלך אחר הבשר וכו'טוב ירושלים ויקרא פ"ז פסוק ח
קג ע"ב העור מהלך אחר הבשרמשנת חיים ויקרא עמ' צא, קיח
קג ע"ב קדשים שאירע בהם פסול וכו' אין עורותיהן לכהניםיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' יג
קג ע"ב מימי לא ראיתי עור שיוצא לשריפהפנים מסבירות עמ' שנט
קג ע"ב אין לא ראינו ראיהבאר הגולה (הרטמן) באר ו הערה 569, 525-524
קג ע"ב אין לא ראינו ראיהמבשרת ציון ח"א עמ' רעו
קד ע"א פרים הנשרפין וכו' ומטמאין בגדים וכו'טוב ירושלים ויקרא פט"ז פסוק ח
קד ע"ב היו נושאין אותו במוטותיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' נה
קד ע"ב מאימתי מטמאין בגדים משיצאו חוץ לחומת עזרהעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קמא
קד ע"ב אלו ואלו מטמאים בגדים עד שיוצת האור ברובןיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' נב
קד ע"ב מקום יש בהר הבית ובירה שמו וכו'שער החצר (תשעב) סי' שיט
קד ע"ב ג' בתי דשנים היו אחד בעזרה ואחד בהר הבית ואחד מחוץ לירושליםגור אריה ויקרא פ"ד הערה 59
קד ע"ב ואזלינן בתר רובאתורת מנחם חלק לג עמ' 164
קה ע"א פרים ושעירים שיצאו וחזרו מהויוסף לקח כרך א ח"ב עמ' נו
קה ע"ב חוץ לג' מחנות וכו'לקוטי שיחות חכ"ה עמ' 135
קה ע"ב והוציא את כל הפר אל מחוץ למחנה, חוץ לג' מחנות וכו'דברי חיים על התורה (תשנט) עמ' קלב, קלה, קלח
קה ע"ב פרה אדומה כל מעשיה חוץ לירושליםתפארת צבי ויקרא עמ' קיט
קה ע"ב תוס' ד"ה חיבוריד יצחק עמ' סו ס"ק ב [הלכה]
קו ע"א20 השוחט ומעלה בחוץ חייב על השחיטה ועל העליהיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' עא, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' כא, כג
קו ע"א20 השוחט ומעלה בחוץ חייבאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' שנב
קו ע"א20 השוחט ומעלה וכו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' רי
קו ע"א20 שחוטי חוץאגלי טל (פרייל) מאמר שני פרק ו
קו ע"א20 שחט בחוץ והעלה בחוץ, ת"ק מחייב גם על ההעלאה ורבי יוסי הגלילי פוטר אהעלאהערבי נחל (תשסד) עמ' תתשעב
קו ע"א21 ריה"ג אומר שחט והעלה בחוץ פטור וכו'מאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף קו ע"א
קו ע"א22 שחט בפנים והעלה בחוץ חייביוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' לט
קו ע"א25 טמא שאכל בין קודש טמא בין קודש טהור חייבגור אריה ויקרא פכ"ב הערה 10
קו ע"א29 אמרו לו אף טמא שאכל את הטהור וכו' טמאוהומאיר עיני חכמים מהדו"ב ח"א דף נז ע"א
קו ע"א29 אמרו לו אף טמא שאכל את הטהור כיון שנגע בו טמאוהוגנזי צדיקים (תשסב) עמ' פ
קו ע"א29 אף טמא שאכל את הטהור כיון שנגע בו טמאוהוגור אריה ויקרא פכ"ב אות ד
קו ע"א29 טמא האוכל מבשר טהור הבשר נטמאגור אריה דברים פי"ב הערה 98
קו ע"א32 העלאה כתיב עונש וכו'עיוני רש"י דברים ח"א עמ' רפט
קו ע"א35 כל מקום שנא' השמר פן ואל אינו אלא ל"תשערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר כז
קו ע"א38 אזהרה לשחוטי חוץעיוני רש"י דברים ח"א עמ' רפט
קו ע"א רש"י - לצפונהמשנת חיים ויקרא עמ' נח
קו ע"א רש"י ד"ה אלאגור אריה ויקרא פ"ד הערה 4
קו ע"א תוס' ד"ה אזהרהגור אריה ויקרא פ"ד הערה 4, פ"ה הערה 128, פי"ט הערה 112
קו ע"א תוס' ד"ה כיוןגור אריה דברים פי"ב הערה 99
קו ע"ב פסח ומילה מצות עשהשערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר טז
קו ע"ב לא ענש הכתוב אא"כ הזהירגור אריה שמות פכ"א הערה 562
קו ע"ב מה בהעלאה ענש והזהיר אף בעשיה ענש והזהירגור אריה ויקרא פי"ז הערה 3
קז ע"א ושם תעשה אזהרה לשוחטיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' לח, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' כא, כג
קז ע"א ואליהם תאמר על הסמוכים תאמר ערבי נחל (תשסד) עמ' תתשעג, תתשעד {משמע דהכי ס"ל ר' יוחנן}
קז ע"א מתקיף לה רבא "ואליהם" כתיבערבי נחל (תשסד) עמ' תתשעד
קז ע"א ואליהם תאמר לערב פרשיותגור אריה ויקרא פי"ז הערה 19
קז ע"א רש"י - על הסמוכים תאמר - "ואליהם תאמר" וכו' "ועליהם" קרינןערבי נחל (תשסד) עמ' תתשעד
קז ע"א רש״י המחלל את השבת ועובד ע״ז קא חשיב בחדאאבני אש (אויש) מועדים עמ' קלט
קז ע"ב המעלה בזמן הזה בחוץ חייב משום שחוטי חוץערבי נחל (תשסד) עמ' תקכח, תרלג
קז ע"ב המעלה בזמן הזה בחוץ חייבאור אברהם ויקרא עמ' תז
קז ע"ב המעלה בזמן הזה בחוץיוסף לקח כרך א ח"א עמ' א
קז ע"ב המעלה בזמן הזהמשנת חיים בראשית עמ' רנו
קז ע"ב המעלה בזה"ז ר"י אמר חייבתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' רי
קז ע"ב המקריב בזה"ז חייב דקדשה לע"לרנת יצחק תענית עמ' רמו
קז ע"ב רבי יוחנן סבר דהמעלה בזמן הזה בחוץ חייב משום דקדושה ראשונה קדשה לע"לערבי נחל (תשסד) עמ' תתכ, תתכא, ח"ג עמ' פז
קז ע"ב קדושה ראשונה וכו'כח מעשיו הגיד לעמו ח"א דף סח ע"ב
קז ע"ב קדושת א"י אם נתבטלהדרשות מהר"ם בנעט עמ' קפה
קז ע"ב מעלה בזמן הזה חייב בחוץפנים מסבירות עמ' שפה
קז ע"ב מקריבין אע"פ שאין ביתעיוני רש"י שמות ח"ב עמ' רסו
קז ע"ב שמעתי שמקריבין אע"פ שאין ביתאור אברהם - תשובה עמ' תה
קז ע"ב ר"י ס"ל קדושת יהושע קדשה לעתיד לבאעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' עח
קז ע"ב רבי אליעזר סבר קדושה ראשונה קדשה לעתיד לבואאור אברהם - מגילת אסתר עמ' רי
קז ע"ב תוס' ד"ה ר' יוחנןוענפיה ארזי אל (תשסו) על התורה ח"ב עמ' קי
קז ע"ב תוס' ד"ה ר"ל תימה דלא פריך וכו'יערות דבש ח"א עמ' קפז
קח ע"א01 ומלח משלימו לכזית וכו׳, וברש"ירנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' ט
קח ע"א01 ראש בן יונה שאי"ב כזית ומלח משלימו לכזית מהו כו' אלא עצם דמינא דבשר הוא כו', וברש"ירנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תס
קח ע"א19 קבלה בכלי חולמשנת חיים בראשית עמ' רצו
קח ע"א20 שפיר קאמרי ליה רבנן לר"י הגלילייערות דבש ח"ב עמ' סה
קח ע"א20 שפיר קאמרי רבנןגור אריה ויקרא פכ"ב אות ד
קח ע"א21 כל היכא דנטמא טומאת הגוף ואח"כ נטמא בשר דכ"ע לא פליגי דחייבגור אריה ויקרא פכ"ב הערה 10
קח ע"א27 טומאת גוף חמיראגור אריה דברים פי"ב הערה 95
קח ע"א29 דילמא טומאת בשר חמורהגור אריה דברים פי"ב הערה 96
קח ע"א30 אין הבשר נטהר במקוהגור אריה ויקרא פ"ז הערה 134
קח ע"א31 חומר בשחיטה שהשוחט להדיוט חייבעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' כג
קח ע"א31 חומר בשחיטההכתב והקבלה ויקרא פי"ז פסוק ד
קח ע"א32 שהשוחט להדיוט חייבמשנת חיים דברים עמ' רנא
קח ע"א33 שנים שאחזו בסכיןדגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' פט
קח ע"א37 המעלה בחוץ אינו חייב עד שיעלה לראש המזבחיוסף לקח כרך א ח"א עמ' לז, עה, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' כב
קח ע"א37 שיעלה לראש המזבח כו'משנת חיים במדבר עמ' קסה, רפח, שיז
קח ע"א37 שיעלה לראש המזבחמשנת חיים דברים עמ' שמח, שנד
קח ע"א37 אינו חייב עד שיעלה לראש המזבח ר"ש אפי' העלה על הסלערנת יצחק תליתאה ח"א עמ' כח, תצג, תק, ח"ב עמ' מח, רפד
קח ע"א37 אינו חייב עד שיעלה לראש המזבחיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' לט
קח ע"א37 ואינו חייב עד שיעלה לראש המזבחפרורים משלחן גבוה ח"ה שאלה ג
קח ע"א37 שחוטי חוץ אינו חייב עד שיעלה לראש המזבחפנים מסבירות עמ' תיז
קח ע"א רש"י ד"ה והמעלהמשנת חיים ויקרא עמ' שפח
קח ע"ב01 ההוא ולא שוגג ולא מוטעהעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' כג
קח ע"ב04 איש איש מה תלמוד לומר לרבות שנים שאחזו באבר והעלו שחייבין וכו'של"ה (תשנז) ווי העמודים פרק טז אות כו
קח ע"ב10 רבי יוסי וכו' דברה תורה כלשון בני ארםחפץ יהונתן במדבר פ"ה פסוק יב
קח ע"ב21 על השלם הוא חייבמשנת חיים בראשית עמ' קכג
קח ע"ב39 מ"ט דר' יוסימשנת חיים במדבר עמ' תכג
קח ע"ב40 בדין מזבח בחוץבנין אפרים עמ' קכח [הלכה]
קח ע"ב40 ויבן נח מזבחמשנת חיים שמות עמ' קז, קנ, קנה, שנג
קח ע"ב40 נח מזבח וכו' על הצורמשנת חיים בראשית עמ' לו, ע, עח, עט, פא, קטז, קכז, קמא, קמו, קנא, קנה, קנח, רפה, שנג, שנז, ת, תד
קח ע"ב41 ויקח מנוח ויעל על הצור לה'עיוני רש"י דברים ח"א עמ' רצ
קח ע"ב42 על הצור כו' הוראת שעהמשנת חיים במדבר עמ' קסא, קסה
קח ע"ב43 ההוא גובהה בעלמאמשנת חיים בראשית עמ' קח
קח ע"ב43 ההוא גובהה בעלמאמשנת חיים ויקרא עמ' רכה, שפה, שצג, תב, תח, תיד, תקב
קח ע"ב46 בבמה אין מזבח מעכביוסף לקח כרך א ח"א עמ' עו
קח ע"ב46 במת יחיד לא בעי מזבח כללפנים מסבירות עמ' כו
קח ע"ב52 ויסוד כו' בבמה קטנהמשנת חיים דברים עמ' רפח
קח ע"ב53 ואין מעכבין בבמהמשנת חיים בראשית עמ' עא, פא, רפד
קח ע"ב רש"י ד"ה עד שיעלהמשנת חיים בראשית עמ' קמח
קח ע"ב רש"י - כשישנו בהוויתו ובדעתוגור אריה שמות פי"ב הערה 261
קט ע"א המעלה מבשר חטאת וכו' בחוץ פטורעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' כא
קט ע"א תוס' ד"ה עולהמשנת חיים ויקרא עמ' קט
קט ע"א תוס' ד"ה עולהמשנת חיים במדבר עמ' צב
קט ע"א תוס' ד"ה עולהפרורים משלחן גבוה ח"ה שאלה קיט
קט ע"א תוס' ד"ה עולה - משקין דרך אכילה שיעורן בכזיתברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' פב
קט ע"ב המקטיר כזית כו' פטור צבורמשנת חיים במדבר עמ' תפג
קט ע"ב רש"י ד"ה אמר רבה בהקטרה דהיכלעיוני רש"י שמות ח"ב עמ' שסה
קט ע"ב רש"י ר"ה ופסקו וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' קעו
קי ע"א המקריב קדשים ואימוריהן בחוץ חייביוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' לט, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' כא
קי ע"א המקריב קדשים, אמאי והאיכא חציצה, וברש"י שהבשר אינו ראוי להקטרה חוץ בין אימורין למערכה כו'רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תצג
קי ע"א הקומץ והלבונה שהקריב אחד בפנים ואחד בחוץיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' עב
קי ע"א הזורק מקצת דמים בחוץ חייב, ורש"י - מתנה אחתרנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תק
קי ע"א תוס' ד"ה ואימאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף קטו ע"ב
קי ע"א תוס' ד"ה ואימשנת חיים בראשית עמ' רצג
קי ע"א תוס' ד"ה ואימשנת חיים דברים עמ' רנא
קיא ע"א שירי מצוה הןמשנת חיים דברים עמ' רפ
קיא ע"א שחט וכו' והעלה בחוץמשנת חיים ויקרא מכתבים ה, ו
קיא ע"א רש"י - אין במת צבור אלא במקום אחדרנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תקנט
קיא ע"ב תוס' ד"ה השוחטתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' קצט
קיב ע"א פרת חטאת ששרפה חוץ מגתה וכו' בגמ'ברית שלום (תעח) דף ק ע"ד
קיב ע"א פרת חטאת ששרפה חוץ מגתה וכו' בגמ'ברית שלום (תשסח) עמ' תרמד
קיב ע"א שעיר המשתלח שהקריבו בחוץ פטורעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' כב
קיב ע"א כל שאין ראוי לפנים אין חייבים עליו בחוץעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' סח
קיב ע"א הרובע והנרבע וכו' שהקריבן בחוץ פטורעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' כא
קיב ע"א בעלי מומים בין קבועים בין עוברים וכו' שהקריבן בחוץ פטורעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' כב
קיב ע"א תוס' ד"ה בשעירמאיר עיני חכמים מהדו"ב ח"ב דף יט ע"א, כ ע"ב, כא ע"א
קיב ע"א תוס' ד"ה כשםמאיר עיני חכמים מהדו"ב ח"ב דף יז ע"א
קיב ע"ב01 פלוגתא דר"ש ורבנןתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' רי
קיב ע"ב08 שהי' ר"ש אומר כל שהוא ראוי לבא לאחר זמן הרי זה בל"ת ואין בו כרת וחכ"א כל שאין בו כרת אין בו ל"תשרגא המאיר מועדים עמ' קיד
קיב ע"ב11 שחט מחוסר זמן בגופועץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' כג
קיב ע"ב12 מחוסר זמן בבעלים כגון זבות הוה ראוי אחר זמנומגיד דבריו ליעקב (מביאלה, תשסד) עמ' קמה
קיב ע"ב12 מחוסר זמן כו' בבעליומשנת חיים ויקרא עמ' מז
קיב ע"ב14 עולותיהן כו' ורש"ימשנת חיים ויקרא עמ' לא, רעח
קיב ע"ב17 היוצק והבולל וכו' אין חייבין עליו משום זרותאור אברהם ויקרא עמ' כג
קיב ע"ב22 ולא משום מחוסר בגדים, וברש"יעיוני רש"י שמות ח"ב עמ' שנד, שנה
קיב ע"ב23 עד שלא הוקם המשכן היה העבודה בבכורותקרן לדוד בראשית עמ' רכא, רצז, שז, שמות עמ' כח
קיב ע"ב23 עד שלא הוקם המשכן היה העבודה בבכורותדברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' יז {לכן שם בן נח הקריב את הקרבנות בשביל נח, בתור בכור}
קיב ע"ב23 עד שלא הוקם המשכן היה העבודה בבכורותלקט שיחות מוסר ח"ג עמ' רל
קיב ע"ב23 עד שלא הוקם המשכן היה העבודה בבכורותשפתי חיים ח"ב עמ' שיב
קיב ע"ב23 עד שלא הוקם המשכן היה עבודה בבכוריםקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' שפז
קיב ע"ב23 עד שלא הוקם המשכן היו במות מותרותיוסף לקח כרך א ח"א עמ' לח
קיב ע"ב23 עד שלא הוקם המשכן היו הבמות מותרות והעבודה בבכורות וכו'טוב ירושלים במדבר פט"ז פסוק יט
קיב ע"ב23 עד שלא הוקם המשכן היו הבמות מותרות וכו'כרם טוביה עמ' תד
קיב ע"ב23 עד שלא הוקם המשכן היו הבמות מותרות ועבודה בבכורות ומשהוקם משכן נאסרו הבמות ועבודה בכהניםבאר יוסף (תשמא) ח"ג עמ' שלד
קיב ע"ב23 עד שלא הוקם המשכן היו הבמות מותרות ועבודה בבכורותרנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תסח, תרל
קיב ע"ב23 עד שלא הוקם המשכן היו הבמות מותרות ועבודה בבכורותשפתי חיים - מידות ועבודת ה' ח"ב עמ' ע
קיב ע"ב23 עד שלא הוקם המשכן היו הבמות מותרות כו' כי הא דאיפרא הורמיז כו' שדרה קורבנא כו' המום פוסל בהן (ורש"י ופיהמ"ש)תורת מנחם חנ"ז עמ' 233
קיב ע"ב23 עד שלא הוקם המשכן היו הבמות מותרותמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 322
קיב ע"ב23 עד שלא הוקם המשכן היתה העבודה בבכורותברכות אבי דף עו ע"ב
קיב ע"ב23 עד שלא הוקם המשכן היתה העבודה בבכורותכנסת יחזקאל (הכהן) עמ' כה, קג
קיב ע"ב23 עד שלא הוקם המשכן היתה העבודה בבכורותפרורים משלחן גבוה ח"ה שאלה לד
קיב ע"ב23 עד שלא הוקם המשכן וכו' ועבודה בבכורותהמוסר והדעת שמות-ויקרא עמ' נח
קיב ע"ב23 עד שלא הוקם המשכן וכו' ועבודה בבכורותנזר הקדש ח"א עמ' תצד {איך שם בן נח שימש ככה"ג הרי לא היה בכור? ה' בחר בו כי היה צדיק ונולד מהול, ועוד שחם ויפת זלזלו בזה כמו עשיו}
קיב ע"ב23 עד שלא הוקם המשכן היה העבודה בבכורותיוסף לקח כרך א ח"א עמ' קפח {בכורות נדחו בגלל חטא ראובן}
קיב ע"ב23 עד שלא הוקם המשכן וכו'קרבן מנחה (תשעד) עמ' קכב
קיב ע"ב23 עד שלא הוקם המשכן עבודה בבכורותאור אברהם בראשית עמ' עג, קס
קיב ע"ב23 עד שלא הוקם המשכן עבודה בבכורותדרשות שמן רוקח עמ' עג
קיב ע"ב23 עד שלא הוקם המשכן עבודה בבכורותשירת הפסח אות י
קיב ע"ב23 עד שלא הוקם המשכן, וקרן אורהגבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' סו
קיב ע"ב23 שלא הוקם כו' בבכורותמשנת חיים ויקרא עמ' שפד
קיב ע"ב24 הבכורות עבדו עד להקמת המשכןגור אריה בראשית פכ"ה אות מח, שמות פ"ל אות יד, פל"ב הערה 97
קיב ע"ב24 הבכורות עובדים בבמה ולא במשכןעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' סו
קיב ע"ב24 הבמות מותרות ועבודה בבכורותרנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' קכ, קכו
קיב ע"ב24 הבמות מותרותמשנת חיים בראשית עמ' לו, רסב, רסו
קיב ע"ב24 העבודה היתה לבכורותאמרי אש (טאוב) עמ' תי
קיב ע"ב24 ומשהוקם המשכן נאסרו הבמות וכו'לקוטי שיחות חכ"ד עמ' 79
קיב ע"ב24 ומשהוקם המשכן נאסרו הבמות והעבודה בכהנים וכו'טוב ירושלים במדבר פ"ג פסוק מה
קיב ע"ב24 ועבודה בבכורותלקוטי שיחות חי"א עמ' 307
קיב ע"ב24 ועבודה בבכורותמשנת חיים במדבר עמ' כז
קיב ע"ב24 ועבודה בבכורותמשנת חיים בראשית עמ' מו, תי
קיב ע"ב24 ועבודה בבכורותעיוני רש"י שמות ח"ב עמ' רלו, תיד
קיב ע"ב24 ועבודה בבכורות, ורש"י - דכתיב וישלח את נערו בני ישראלרנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' רצג
קיב ע"ב24 משהוקם המשכן נאסרו הבמותדרשות מהר"ם בנעט עמ' צז
קיב ע"ב24 משהוקם המשכן נאסרו הבמותתורת מנחם חלק לג עמ' 247
קיב ע"ב24 קודם מ"ת היה העבודה בבכורותגור אריה במדבר פ"ח הערה 90
קיב ע"ב24 קודם מתן תורה היתה העבודה בבכורותאור חדש (הרטמן) פ"ג אות 92
קיב ע"ב25 כל מה שהיה קרב במקדש ובשילה היה קרב במדברגור אריה דברים פי"ב אות י
קיב ע"ב27 באו לגלגל הותרו הבמותיערות דבש ח"ב עמ' רפח
קיב ע"ב27 בימי גלגל ונוב ונבעון היה היתר במותעטרת ישועה (תשסד) אות קמה להגדה ש"פ
קיב ע"ב29 באו לשילה והיא היתה מנוחה... באו לירושלים והיא היתה נחלהכוזרי מאמר ב סי' כ
קיב ע"ב29 באו לשילה וכו' בית אבניםלקוטי שיחות ח"ד עמ' 1260, חט"ז עמ' 470
קיב ע"ב29 באו לשילה וכו' קדשים קלים וכו' בכל הרואהלקוטי שיחות חכ"ד עמ' 83
קיב ע"ב29 באו לשילה נאסרו הבמות וכו' מנוחה וכו' נחלההל' בית הבחירה (שניאורסון) עמ' כא, קו, קח, קכה
קיב ע"ב29 באו לשילה נאסרו הבמותאור חדש (הרטמן) פ"ו אות 437-438
קיב ע"ב29 באו לשילה נאסרו הבמותבאר משה (אפשטיין) יהושע-שמואל עמ' רמד
קיב ע"ב29 באו לשילה...ולא היה שם תקרה...והיא היתה מנוחהקדושת לוי (תרצט) דף נט ע"ב
קיב ע"ב29 לשילה כו' בית אבניםמשנת חיים דברים עמ' תעו
קיב ע"ב29 משכן שילה - בית אבניםאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' קעג ע"א
קיב ע"ב29 שילה וכו' היא היתה מנוחהלקוטי שיחות חל"ו עמ' 201
קיב ע"ב29 שילה וכו' היתה מנוחה וכו' באו לירושלים וכו' היתה נחלהלקוטי שיחות חט"ז עמ' 468
קיב ע"ב29 שילה קדשים קלים נאכלים בו בכל הרואה ראשית חכמה (תשמד) - מצוות פרק ו אות ד {מה שאין כן בירושלים}
קיב ע"ב32 אל המנוחה ואל הנחלהאחרי ראי (תשסד) סדרות סי' לו אות ה
קיב ע"ב33 בכל הרואה, ורש"יתורת מנחם חנ"ז עמ' 255
קיב ע"ב33 וקדשים קלים בכל הרואה וכו'טוב ירושלים שמות פכ"ד פסוק יא
קיב ע"ב33 מע"ש נאכל בכל הרואהעיוני רש"י דברים ח"א עמ' רפא
קיב ע"ב33 משכן שילה - מותר לאכל קדשים קליםמי מרום ח"ט עמ' שכג
קיב ע"ב34 משחרבה שילה הותרו הבמותחנן אלקים עמ' קנב
קיב ע"ב34 באו לנוב וגבעון הותרו הבמותרנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' רסח
קיב ע"ב34 מה בין נוב וגבעון לירושליםדרשות מהר"ם בנעט עמ' צה
קיב ע"ב34 נוב וגבעוןדגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' קפז
קיב ע"ב34 קדושה שילה יש אחריה היתרדרשות ר"י מסלוצק עמ' כו, מז
קיב ע"ב34 תקופת נוב וגבעון שבה הותרו הבמותפחד יצחק חנוכה מאמר י
קיב ע"ב36 באו לירושלים נאסרו הבמות ולא הי' להן עוד היתרלקוטי שיחות חי"ד עמ' 70
קיב ע"ב36 באו לירושלים נאסרו הבמות ולא היה להן היתראור חדש (הרטמן) פ"ו אות 435
קיב ע"ב36 באו לירושלים נאסרו הבמותפנים מסבירות עמ' קיח
קיב ע"ב36 באו לירושלים נאסרו הבמותצמח צדקה עה"ת עמ' קעו
קיב ע"ב36 באו לירושלים נאסרו הבמות ולא היה להם עוד היתראור אברהם ברכות עמ' שפג
קיב ע"ב36 משבאו לירושלים נאסרו הבמות ולא היה להן היתריערות דבש ח"א עמ' קפד
קיב ע"ב36 משבאו לירושלים נאסרו הבמות+מטר השמים - עמודי העולם עמ' תקיט
קיב ע"ב37 קדושת ירושלים אין אחריה היתרמקראי קדש (תשנג) עמ' קכח
קיב ע"ב43 הקדישן בשעת היתר במות והקריבן בשעת איסור במותיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' מ, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' כג
קיב ע"ב51 ומה בין במת יחיד לבמת ציבור וכו' וכיהון ובגדי שרת וכלי שרתצפנת פענח (תשסו) עמ' רפד
קיב ע"ב51 מה בין במת יחיד לבמת ציבור וכו'דברי יונה ח"א עמ' קו, קפא
קיב ע"ב52 אין סמיכה בבמת יחידפחד יצחק - יום הכפורים מאמר ב
קיב ע"ב52 אין צפון בבמהמשמרת איתמר (תשסז) עמ' תקנח
קיב ע"ב רש"י ד"ה באו לגלגל - והוקבע אוהל מועדלקוטי שיחות ח"ט עמ' 198
קיב ע"ב רש"י ד"ה באו לנובלקוטי שיחות חי"א עמ' 178
קיב ע"ב רש"י ד"ה המטיב, מטיב היינו מדשן את המנורהרנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' שיז
קיב ע"ב רש"י ד"ה ועבודה בבכורותמשנת חיים ויקרא עמ' קצח
קיב ע"ב רש"י ד"ה כי, וד"ה ליתן היתר הבמות וכו' שלא באתם אל המנוחה ואל הנחלהפחד יצחק חנוכה מאמר י
קיב ע"ב פיהמ"ש להרמב"ם - טמא פסול בבמהגבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' סד
קיב ע"ב פיהמ"ש להרמב"ם - מאדם עד מרע"ה העבודה בבכורותגבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' סה
קיב ע"ב ר"מ, ברטנורה ותויו"טקרן פני משה ח"א עמ' רמא
קיג ע"א01 אין מנחה בבמה וכו'גבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' רמא
קיג ע"א01 אין מנחה בבמה וכיהון וכו'דברי ברוך ח"ב סי' ח אות ה
קיג ע"א01 אין מנחה בבמהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' כד
קיג ע"א01 אין מנחה בבמהמשנת חיים בראשית עמ' עז
קיג ע"א01 אין מנחה בבמהמשנת חיים ויקרא עמ' תעו
קיג ע"א01 ומתן סביבזבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' קסד
קיג ע"א01 ומתן סביבמשנת חיים דברים עמ' רפח
קיג ע"א01 ומתן סביבמשנת חיים ויקרא מכתבים ד
קיג ע"א01 יש מנחה בבמהגור אריה ויקרא פכ"א הערה 231
קיג ע"א01 פלוגתא דר"י ות"ק אי יש מנחה בבמה או לארביד יוסף (תשסא) עמ' 2
קיג ע"א01 רי"א אין מנחה בבמהשבות יעקב (אבולפיה) עמ' עו
קיג ע"א02 אין בגדי שרת בבמהגבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' סה
קיג ע"א02 אין כיהון בבמההמאור הגדול (גר"א) עמ' תי
קיג ע"א02 בבמה קטנה אין כלי שרתגור אריה במדבר פ"ד הערה 35
קיג ע"א02 וכיהון ובגדי וכו'משנת חיים בראשית עמ' מח, רסג, רסח
קיג ע"א03 אין רחיצת יו"ו בבמהרנת יצחק תענית עמ' צ
קיג ע"א03 אין ריח ניחוח בבמהאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' שנב
קיג ע"א03 אין ריח ניחוח בבמהרנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' שנג
קיג ע"א03 אין ריח ניחוח בבמהשירת הפסח אות קעד
קיג ע"א03 וריח ניחוחמשנת חיים במדבר עמ' תכו
קיג ע"א03 וריח ניחוחמשנת חיים בראשית עמ' מח, ע, עט, סה, קח, קטז, קמו, קמ, קמא, קמה, קמח, קנב, קנג, קנה, רסט, שנט, תה
קיג ע"א03 וריח ניחוחמשנת חיים דברים עמ' שנח
קיג ע"א03 וריח ניחוחמשנת חיים שמות עמ' קז
קיג ע"א03 וריח ניחוח, ורש"ימשנת חיים ויקרא עמ' יז, סו, קיד, תקיט, תקכו, תקל, תקלד, מכתבים ד
קיג ע"א04 הזמן הנותר והטמא רש"י, רע"ב ותוי"טאבן ישראל על התורה (תשסב) עמ' קכא
קיג ע"א04 הזמן והנותר והטמא, רש"י, ברע"ב, ובתויו"טאבן ישראל על התורה עמ' פה
קיג ע"א04 הזמן וכו' שוהמשנת חיים בראשית עמ' שע
קיג ע"א04 והטמא שוין בזה ובזהמשנת חיים ויקרא עמ' שפו, שצא, שצג, תנ
קיג ע"א04 נותר ומחשבת חוץ לזמנו נוהגים בבמהגור אריה ויקרא פי"ט הערה 69
קיג ע"א07 אם א"י בדוקה מטומאת מתיםנזר הקדש ח"ב עמ' נו
קיג ע"א11 מה הזאתה כנגד הפתח אף שחיטתה כנגד הפתח וכו'דברי חיים על התורה (תשנט) עמ' קלב, קלה, קלח
קיג ע"א11 מה הזאתה כנגד הפתח אף שחיטתה כנגד הפתחשיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 249 ,224
קיג ע"א11 מזה דמה ורואה ההיכל מרחוקתפארת צבי ויקרא עמ' קיט
קיג ע"א24 האם ירד מבול בא"יבית אבא (גוטווירטה) פתח הבית עמ' 5
קיג ע"א24 ירד מבול בא"ימשנת חיים בראשית עמ' קמח
קיג ע"א24 ירד מבול לא"יילקוט הגרשוני ח"ב
קיג ע"א24 מחלוקת אם ירד מבול בא"ינזר הקדש ח"ב עמ' לד, נד
קיג ע"א24 אם הי' המבול בא"יתורת יחיאל בראשית עמ' מו
קיג ע"א24 מחלוקת ר"י ור"ל אי ירד המבול בארץ ישראלכתנות אור עמ' כט
קיג ע"א24 מר סבר ירד מבול לא"י ומר סבר לא ירד וכו' מי לא ירדו עליך גשמים ביום זעםעקבי אבירים (תשסה) עמ' מט
קיג ע"א24 פלוגתא אי ירד מבול בארץ ישראלהערות אברהם יעקב יצחקי בראשית עמ' ט
קיג ע"א24 פלוגתא ר' יוחנן ור"ל אי ירד מבול בא"יברית שלום (תעח) דף צא ע"ג, קד ע"ד
קיג ע"א24 פלוגתא ר' יוחנן ור"ל אי ירד מבול בא"יברית שלום (תשסח) עמ' תרמד, תקפה
קיג ע"א24 מבול בא"ישערים מצוינים בראשית-שמות עמ' לח
קיג ע"א25 המבול לא ירד בא"ימי מרום ח"ו עמ' רסא, רצז, ח"ח עמ' טז, יט, נב, קכא
קיג ע"א25 המבול לא ירד בא"ימי מרום ח"י עמ' לז
קיג ע"א25 לא היה מבול בארץ ישראלמבשרת ציון ח"ג עמ' נב
קיג ע"א25 לא ירד מבול בא"ימי מרום חי"א עמ' פג
קיג ע"א25 לא ירד מבול בא"י וכו'קסת הסופר (תשעו) עמ' רנ
קיג ע"א25 לא ירד מבול בא"יבן פורת (ענגל) ח"א סי' יא דף מח ע"ג-ע"ד
קיג ע"א25 לא ירד מבול באר"ימנחת יצחק בראשית-שמות עמ' לא
קיג ע"א25 לא ירד מבול בארץ ישראלילקוט דברי חכמים בראשית סי' שסו, שפא
קיג ע"א25 לא ירד מבול לא"יטוב טעם בראשית עמ' פג
קיג ע"א25 לא ירד מבול לא"ימכתב מאליהו ח"ב עמ' 155
קיג ע"א25 לר"י לא ירד מבול לארץ ישראלישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רלט, מקראי קדש (תשנג) עמ' קצג
קיג ע"א25 מבול לא ירד לארץ ישראלצפנת פענח (תשסו) עמ' רנו
קיג ע"א25 ר' יוחנן סבר לא ירד מבול בארץ ישראלבאר יוסף (תשמא) ח"א עמ' כ
קיג ע"א26 ארץ ישראל - "ארץ לא מטוהרה"תורת מנחם חכ"ו עמ' 108
קיג ע"א39 פעם אחת בקשו לגזור טומאה על ירושליםניבי זהב עמ' תח
קיג ע"א תוס' ד"ה חוץמשנת חיים דברים עמ' רנא
קיג ע"א תוס' ד"ה לא ירד וכו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קלד
קיג ע"ב05 איתיביה מכל אשר בחרבהילקוט הגרשוני ח"ב
קיג ע"ב08 במבול היה הבלאלקט שיחות מוסר ח"א עמ' לד
קיג ע"ב08 ברותחין קלקלו בעבירה וברותחין נדונוצדקת הצדיק סי' קז, תקנת השבין סי' טו (עמ' 144)
קיג ע"ב08 דור המבול - ברותחין קלקלו וברותחין נדונוקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' תקכא
קיג ע"ב09 אנשי דור המבול ברותחין נידונו וכו'ימלא פי תהלתך ח"ב (תשסה) עמ' תכ
קיג ע"ב09 ברותחין נדונולקוטי שיחות ח"י עמ' 35, חכ"ה עמ' 23
קיג ע"ב16 הדגים שבים לא מתו במבולמגיד דבריו ליעקב (מביאלה, תשסד) עמ' כ
קיג ע"ב16 כל הבריות נמחו במבול חוץ מהדגיםאהל שלמה (סגל) בראשית עמ' קלט
קיג ע"ב19 איך קיים האורזילא דימא במבוליושב אהלים (מנטרוז) עמ' ט
קיג ע"ב19 אלא לר"ל אורזילא היכן קםישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רלט
קיג ע"ב20 לדידי חזי לי אורזילא דרימא בת יומא והוי כהר תבור וכו'אוצרות חיים - פרד"ס התורה עמ' שנז
קיג ע"ב21 אורזילאתורת יחיאל בראשית עמ' עט
קיג ע"ב29 קרניו קשרו בתיבהרב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' רב
קיג ע"ב31 זה עוג מלך הבשן שעמד בצידי התבהרנת יצחק - פרק חלק עמ' תלד
קיג ע"ב31 לר"ל עוג נצל מן המבול שישב על התיבהחפץ יהונתן בראשית פ"יד פסוק יג
קיג ע"ב31 עוג מלך הבשן בזמן המבולאבן ישראל על התורה (תשסב) עמ' יב
קיג ע"ב31 עוג מלך הבשן בזמן המבולאבן ישראל על התורה עמ' ז
קיג ע"ב31 עוג מלך הבשן היכא קאי אלא נס נעשה להם שנצטננו בצדי התיבהפרי צדיק בלק אות א, ואתחנן אות ד
קיג ע"ב31 עוג מלך הבשן היכא קאי אלא נס נעשה להם שנצטננו בצידי התיבהבית ישראל (טויסיג) תנינא ח"ב עמ' צ
קיג ע"ב31 עוג ניצל מן המבולאור אברהם דברים עמ' יג
קיג ע"ב31 עוג נצל מהמבולהערות אברהם יעקב יצחקי בראשית עמ' מח
קיג ע"ב31 עוג עמד בצידי התיבהרנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' מט
קיג ע"ב31 שאף סיחון ועוג נשתיירולדעת חכמה ומוסר ח"א עמ' מב
קיג ע"ב31 שנפלט מדור המבולגור אריה בראשית פי"ד אות כא
קיג ע"ב32 נצטננו בצידי התיבהשערים מצוינים בראשית-שמות עמ' מא
קיג ע"ב32 שנצטננו בצידי התיבהזבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' ט
קיג ע"ב35 שמה מצולההכתב והקבלה שמות פי"ב פסוק לו
קיג ע"ב36 למה נקרא שמה שנער לפי שכל מתי מבול ננערו שםבשבילי אמונה ח"א עמ' צד
קיג ע"ב37 שכל מתי מבול ננערו שםמי השלוח (מישור) ח"ב עמ' טז
קיג ע"ב41 האוכל מעפר בבל כאילו אוכל בשר אבותיויוסף לקח כרך א ח"א עמ' קלב, ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' כ
קיג ע"ב45 אפי' קדשי בדק הבית נקראו קרבן שנא' ונקרב את קרבן ה'רנת יצחק תליתאה ח"ב עמ' לב
קיג ע"ב50 תלמוד לומר לה' להוציא שעיר המשתלח שאינו מיוחד לה'לחמי תודה דף לח ע"ב
קיג ע"ב51 כאן קודם הגרלה כאן אחר הגרלהיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' מד, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' כב
קיג ע"ב תוס' ד"ה אורזילאבית אהרן (קריספין) דף נו ע"ב
קיג ע"ב תוס' ד"ה אורזילאמים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' פג
קיד ע"א רבי יוסי הגלילי ס"ל קדשים קלים ממון בעלים הואערבי נחל (תשסד) עמ' תתשנז
קיד ע"א ומעלה מעל בה' לרבות קדשים קלים שהם ממונולמדנות (תשנח) פ' ויקרא אות נט
קיד ע"א ישרות תקריבו חובות לא תקריבודרשות אל עמי דרוש לא
קיד ע"א רש"י איסור נעבד נוהג רק קודם הקדשוגור אריה ויקרא פ"א הערה 197
קיד ע"א תוס' ד"ה וקסברמאיר עיני חכמים מהדו"ג ח"ב דף שד
קיד ע"א רש"א מנין לזובח את הפסח בשעת איסור הבמות שהוא בל"תעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' עו
קיד ע"ב מנין לזובח פסח בבמת יחיד בשעת איטר הבמותאור אברהם ברכות עמ' שלה
קיד ע"ב מנין לזובח פסח בבמת יחיד וכו'אור אברהם - מסכת מגילה עמ' רנח
קיד ע"ב מנין לזובח פסח בבמת יחיד וכו'מנחת מרדכי עמ' מ
קיד ע"ב ק"פ אינו קרב בבמת יחידאבן ישראל על התורה (תשסב) עמ' כא
קיד ע"ב נזיר וכו' שהקריבו חטאתם ואשמם תוך ימי הספירה פטוריםעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' כד
קיד ע"ב תוס' ד"ה היתרמשנת חיים במדבר עמ' שנט
קיד ע"ב תוס' ד"ה היתר, שטמ"ק אות ל"אתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' ר
קטו ע"ב14 יתיב רב הונא בר קטינא קמי דר"ח וקא קרי וישלח את נערי בני ישראלדרשות שמן רוקח עמ' עג
קטו ע"ב14 יתיב רב הונא בר רב קטינא וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' קעו
קטו ע"ב14 יתיב רב הונא וכו' וקא קרי וישלח את נערי וכו' ועולה וכו' טעונה הפו"נמאיר עיני חכמים מהדו"ג ח"ב דף רפד, רפו
קטו ע"ב16 וישלח את נערי בנ"י וכו' קרבו ופסקוצפנת פענח (תשסו) עמ' רפג
קטו ע"ב16 וישלח את נערי בנ"י, והרמב"ם בפיה"מבאר יוסף (תשמא) ח"ג עמ' שלד-שמ
קטו ע"ב16 נערי בני ישראל הם הבכוריםחקל יצחק (תשסג) עמ' תכא
קטו ע"ב19 עולה שהקריבו ישראל במדבר אינה טעונה הפשט וכו' טעונה הפשטלקוטי שיחות חכ"ב עמ' 1, חכ"ה עמ' 18
קטו ע"ב21 עד שהוקם המשכן כו'משנת חיים דברים עמ' רנג
קטו ע"ב21 עד שלא הוקם המשכן היתה העבודה בבכורותגור אריה שמות פ"ל אות יד
קטו ע"ב22 הבכורות שמשו עד שהוקם המשכןרנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' קכ
קטו ע"ב22 הכל כשרים להקריב בהמה חיה ועוףרנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' ח
קטו ע"ב22 הכל כשרין להקריב וכו' טהורין וכו'לקוטי שיחות חכ"ב עמ' 1
קטו ע"ב22 הכל כשרין להקריבאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' ע
קטו ע"ב22 והכל כשירין וכו'משנת חיים בראשית עמ' עו, שס
קטו ע"ב22 עבודה בבכורות, וברש"ירנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' רצג
קטו ע"ב23 זכרים ונקבותמשנת חיים בראשית עמ' פד
קטו ע"ב23 חיה ועוףמשנת חיים בראשית עמ' קלג
קטו ע"ב24 אבל לא טמאיןמשנת חיים שמות בריש הספר, קיב
קטו ע"ב24 הותר לבני נח להקריב בעלי מומיןפרורים משלחן גבוה ח"ה שאלה ג
קטו ע"ב24 טהורין אבל לאמשנת חיים בראשית עמ' קכו, קכז
קטו ע"ב24 תמימין ובע"ממשנת חיים בראשית עמ' רסג, רסז
קטו ע"ב26 איכא תנאי דס"ל דבסיני נצטוו כבר על הכהונהרנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תסח-תסט
קטו ע"ב26 גויים בזמן הזה מותרים להקריב בבמותיוסף לקח כרך א ח"א עמ' לח
קטו ע"ב26 גם הכהנים הניגשים אל ה' יתקדשו וגו'כתנות אור עמ' שצו
קטו ע"ב26 דתניא וגם הכהנים הנגשים אל ד' וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' רסח
קטו ע"ב26 וגם הכהנים הניגשים אל ה' רבי יהושע בן קרחה אומר זו היא פרישות בכורות, רבי אומר זו פרישות נדב ואביהואכרם חמד (תשסו) עמ' עט, קסג
קטו ע"ב26 וגם הכהנים וכו' וברש"י שםעיוני רש"י שמות ח"ב עמ' רלו
קטו ע"ב26 וגם הכהניםהכתב והקבלה שמות פכ"ד פסוק ה
קטו ע"ב26 וגם הכהנים יתקדשו זו פרישת נדב ואביהואעיוני רש"י במדבר עמ' יד
קטו ע"ב26 הכהנים הנגשים אל ה' זו פרישת בכורות וי"א פרישת נדב ואביהואנזר הקדש ח"ג עמ' נד
קטו ע"ב26 ונכרים בזה"ז רשאין לעשות כן וכו'לקוטי שיחות חי"ד עמ' 71
קטו ע"ב27 זו פרישות בכורותגור אריה שמות פל"ב אות כג
קטו ע"ב28 זו פרישות נדב ואביהואזבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' ק
קטו ע"ב28 פרישת נדב ואביהואמנחת מרדכי עמ' רפט
קטו ע"ב29 בקרובי אקדש במקורבי אקדשיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' כג
קטו ע"ב29 בקרובי אקדש וכו' דבר זה אמר הקב"ה למשה וכו'פרדס מרדכי עמ' תיד
קטו ע"ב30 אל תקרי בכבודי אלא במכובדי אלו נדב ואביהותפארת ישראל (הרטמן) עמ' ער, תתקיא הערה 35
קטו ע"ב30 אל תקרי בכבודי אלא במכובדיילקוט הגרשוני ח"ב
קטו ע"ב30 אל תקרי בכבודי אלא במכובדי+עשרה למאה סי' נט
קטו ע"ב30 אל תקרי בכבודי אלא במכובדיתפארת ישראל (מהר"ל, הניג) עמ' נז
קטו ע"ב30 אל תקרי בכבודי אלא במכובדי וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' רמז
קטו ע"ב30 אל תקרי בכבודיחקל יצחק (תשסג) עמ' שפו
קטו ע"ב30 ונועדתי שמה ונקדש בכבודי וכו'נפש חיים (פאלאג'י) דף יח ע"ב [כח ע"ב ד"ה וזהו]
קטו ע"ב30 ונועדתי שמה לבנ"י ונקדש בכבודי אל תקרא בכבודי אל במכובדי וכו'באר יוסף (תשמא) ח"ג עמ' יט
קטו ע"ב30 ונקדש בכבודי א"ת בכבודי אלא במכובדי וכו' מתיירא ומתעלה ומתהללדרושים ואגדות חתם סופר עמ' פא, רז, ש
קטו ע"ב30 ונקדש בכבודי אל תקרא בכבודי אלא במכובדיירסיסי לילה סי' *כד (עמ' 30, 32), דובר צדק עמ' 190
קטו ע"ב30 ונקדש בכבודי אל תקרי בכבודי אלא במכובדיישבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' תג
קטו ע"ב30 ונקדש בכבודי במכובדיטיול בפרדס ח"ב עמ' ש
קטו ע"ב30 ונקדש בכבודי בקרבי אקדשחפץ יהונתן שמות פ"כט פסוק מג
קטו ע"ב30 ונקדש בכבודי וכו' אהרן אחי לא מתו בניך אלא להקדיש שמו של הקב"ה וכו'באר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' קסב, קע, במדבר עמ' תקמא
קטו ע"ב30 ונקדש בכבודי וכו' אלא במכובדי וכו' בשעה שהקב"ה עושה דין בקדושיו מתיירא ומתעלה ומתהללדעת תורה דברים ח"א עמ' קז
קטו ע"ב30 עתיד הבית להתקדש במכובדיחכמת התורה פקודי עמ' רכג
קטו ע"ב30 שיתקדש במכובדיםחכמת התורה כי תשא עמ' שסג
קטו ע"ב32 א"ל משה לאהרן יודע הייתיאבן ישראל על התורה (תשסב) עמ' פא
קטו ע"ב32 אהרן, מתו בניך להקדיש שמואור הרעיון עמ' קיד, רלא
קטו ע"ב32 ביום שהוקם המשכן מתו נדב ואביהוגור אריה בראשית פכ"ב אות יז, דברים פי"א הערה 150
קטו ע"ב32 יודע הייתי שיתקדש הבית או בי או בךאדרת אליהו (הצרפתי) עמ' קנ
קטו ע"ב32 כיון שמתו בני אהרן אמר לו אהרן אחי לא מתו בניך אלא להקדיש כבודו של מקום עליהם, רש"ילקט שיחות מוסר ח"ב עמ' קמג
קטו ע"ב32 כיון שמתו בני אהרן אמר לו אהרן אחי לא מתו בניך אלא להקדיש שמו של הקב״האור מאיר ח"ב עמ' מב
קטו ע"ב32 לא מתו בני אהרן אלא להתקדש בכבודו של מקוםלהעיר להורות ולהשכיל ח"ג עמ' קצח
קטו ע"ב32 למה מתו שני בני אהרןתפארת צבי ויקרא עמ' רכא
קטו ע"ב32 מתו בניו של אהרןודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' רעו
קטו ע"ב33 וכיון שידע שבניו ידועי מקוםילקוט הגרשוני ח"ב
קטו ע"ב33 יודע אהרן שבניו מיודעיו של מקוםמאיר נתיבות ח"ב עמ' קעז
קטו ע"ב33 כדי להתקדש כבודו של מקום עליהםלקוטי שיחות חל"ב עמ' 99
קטו ע"ב33 כיון שידע אהרן... שתק וקבל שכר, וברש"יבאר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' קמו, קסב
קטו ע"ב33 כיון ששמע אהרן שבניו ידועי המקום שתקקומץ המנחה (צונץ) דרוש לד אות א
קטו ע"ב33 כשאמר משה לאהרן בניך גדולים ממני וממך, מיד קיבל תנחומיןלהעיר להורות ולהשכיל ח"ג עמ' ר
קטו ע"ב33 להקדיש שמו של הקב"המשנת חיים ויקרא עמ' ריג
קטו ע"ב33 שתק וקבל שכר על שתיקתו שנ' וידם אהרןנטע שורק פרשת ויחי, שמיני
קטו ע"ב33 שתק וקבל שכר על שתיקתוילקוט הגרשוני ח"ב
קטו ע"ב34 דום לה' וכו' אע"פ שמפיל לך חלליםאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' קעג ע"ב, קעד ע"ב, קפו ע"ב
קטו ע"ב34 דום לה'... אע"פ שמפיל לך חללים חללים את שתוקבאר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' קמו
קטו ע"ב34 וידום אהרן שתק וקבל שכר וכו'כח מעשיו הגיד לעמו ח"א דף עח ע"ג
קטו ע"ב34 וידום אהרן קיבל שכר על שתיקתוכתנות אור עמ' קכח
קטו ע"ב34 וידום אהרן קיבל שכר על שתיקתומגיד דבריו ליעקב (מביאלה, תשסד) עמ' סב
קטו ע"ב34 וידום אהרן נטל שכר על שתיקתו וכו' אע"פ שהפיל חללים אתה דום חנן אלקים עמ' סא, ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קעח
קטו ע"ב35 אע"פ שמפיל לך חללים חללים את שתוקשבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' תקנג
קטו ע"ב35 עת לחשות ועת לדבר פעמים שאדם מדבר ומקבל שכרחוסן יהושע מאמר ב פ"י עמ' רנא
קטו ע"ב35 עת לחשות ועת לדברמשמרת איתמר (תשסז) עמ' תקלו
קטו ע"ב36 פעמים ששותק ומקבל שכר על השתיקהשמחת הנפש עמ' כז
קטו ע"ב37 מאי דכתיב נורא אלהים ממקדשך אל תיקרי ממקדשך אלא ממקודשיך וכו'דרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' רנג
קטו ע"ב37 מאי דכתיב נורא אלוקים ממקדשךבין המשפתים שמות עמ' קמו
קטו ע"ב38 אל תיקרי ממקדשך אלא ממקודשיךדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' קסד
קטו ע"ב38 אל תיקרי ממקדשך אלא ממקודשיךטל חיים (פרידלנדר) עמ' שנ
קטו ע"ב38 אל תקירי ממקדשך אלא ממקודשיךמאיר נתיבות ח"ב עמ' קעז
קטו ע"ב38 אל תקרא ממקדשיך אלא ממקדושיךטיול בפרדס ח"ב עמ' רעג
קטו ע"ב38 אל תקרי ממקדשיך אלא ממקודשיךדרשות מהר"ם בנעט עמ' קיג
קטו ע"ב38 אל תקרי ממקדשיך אלא ממקודשיךמי מרום ח"י עמ' סה
קטו ע"ב38 אל תקרי ממקדשיך אלא ממקודשיךפנים יפות על תהלים עמ' רנד, שכג
קטו ע"ב38 אל תקרי ממקדשיך אלא ממקודשיךתאומי צביה עמ' קלז
קטו ע"ב38 אל תקרי ממקדשך אלא ממקודשךאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) שמות כט
קטו ע"ב38 אל תקרי ממקדשך אלא ממקודשךניבי זהב עמ' רנז
קטו ע"ב38 נורא אלהים ממקדשיך אל תיקרי ממקדשיך אלא ממקודשיךאור תורה (קאלמייר, תשסא) עמ' ס
קטו ע"ב38 נורא אלוקים ממקדשיך א"ת ממקדשיך אלא ממקודשיך וכו'לקט שיחות מוסר ח"ב עמ' קמג
קטו ע"ב38 נורא אלוקים ממקדשיך אל תקרי ממקדשיך אלא ממקודשיךאבן שוהם (פינסק) עמ' 31
קטו ע"ב38 נורא אלקים ממקדשיך - ממקודשיךמדבר יהודה (תשסב) עמ' עג, רנא
קטו ע"ב38 נורא אלקים ממקדשיך אל תקרי ממקדשיך אלא ממקודשיך בשעה שעושה הקב"ה דין בקדושיו מתיירא ומתעלה ומתהללדעת חכמה ומוסר ח"א עמ' רמה
קטו ע"ב38 נורא אלקים ממקדשיך אל תקרי ממקדשך אלא ממקודשיך בשעה שעושה הקב"ה דין בקדושיו וכו'שבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' ער, ח"ב עמ' כב
קטו ע"ב38 נורא אלקים ממקדשיך וכו' אל תקרי וכו'כח מעשיו הגיד לעמו ח"א דף עט ע"ג
קטו ע"ב38 נורא אלקים ממקדשיך וכו' ממקודשיךמגלה עמוקות (תשסח) אופן קצא, קצג
קטו ע"ב38 נורא אלקים ממקדשיךאבן ישראל על התורה (תשסב) עמ' פא
קטו ע"ב38 נורא אלקים ממקדשך א"ת ממקדשיך אלא ממקודשיךנזר הקדש ח"ב עמ' ו
קטו ע"ב38 נורא אלקים ממקדשךמשמרת איתמר (תשסז) עמ' שפג, תז
קטו ע"ב39 בזמן שהקב"ה עושה משפט בצדיקים מתעלה ומתקלם וכו'אמרי יחזקאל עמ' כד
קטו ע"ב39 בשעה שה' עושה דין במקודשיו הוא מתקדש על הבריותמי מרום חי"א עמ' קיח
קטו ע"ב39 בשעה שהקב"ה עושה דין בקדושיו - מתיירא ומתעלה ומתהללמחשבת מוסר ח"ג עמ' דש
קטו ע"ב39 בשעה שהקב"ה עושה דין שמו מתעלה ומתקלסעמוד הימיני (קלינמן) עמ' קמה
קטו ע"ב39 בשעה שעושה דין בקדושיותאומי צביה עמ' צח
קטו ע"ב39 בשעה שעושה ה' דין במקודשיו שמו מתעלהמי מרום ח"ב עמ' פ
קטו ע"ב39 בשעה שעושה ה' דין בקדושיו - מתעלהמי מרום חי"ג עמ' מז
קטו ע"ב39 בשעה שעושה ה' דין בקדושים מתירא ומתעלהמי מרום ח"ז עמ' קסב
קטו ע"ב39 בשעה שעושה הקב"ה דין במקודשיו מתיירא ומתעלה ומתהללהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' קע
קטו ע"ב39 בשעה שעושה הקב"ה דין בקדושיו מתיירא ומתעלה ומתהללבאר משה (אפשטיין) במדבר עמ' תקמא
קטו ע"ב39 בשעה שעושה הקב"ה דין בקדושיו מתייראמכתב מאליהו ח"ד עמ' 202
קטו ע"ב39 הקב"ה מתעלה ומתהלל וכו'בין המשפתים בראשית עמ' עה
קטו ע"ב39 כשהקב"ה עושה דין בצדיקים הוא מתקדש ומתכבדאוזן שמואל דף לא ע"ב
קטו ע"ב39 כשהקב"ה עושה דין בצדיקים מתיירא וכו'מחשבת מוסר ח"ב עמ' צא
קטו ע"ב39 כשהקב"ה עושה דין בצדיקים מתעלה הוא ומתקלסלהעיר להורות ולהשכיל ח"ג עמ' קצח
קטו ע"ב39 כשהקב"ה עושה דין בצדיקים מתעלה ומתקלסתפלה למשה (אלמושנינו, תשמח) עמ' סב
קטו ע"ב39 כשעושה דין בצדיקים שמו מתקדשחכמת התורה בראשית עמ' ב
קטו ע"ב39 כשעושה הקב"ה דין בקדושיו מתייראאור הרעיון עמ' קטו
קטו ע"ב40 כללות ופרטות אם נאמרו בסיניעיוני רש"י שמות ח"ב עמ' א-ג
קטו ע"ב40 כללות נאמרו בסיני וכו'מנחת יצחק ויקרא-דברים עמ' עב
קטו ע"ב40 ר' ישמעאל אומר כללות נאמרו בסיני וכו' ר"ע אומר כללות ופרטות נאמרו בסינילקוטי שיחות חי"ז עמ' 277, חי"ח עמ' 337, חכ"ב עמ' 1, חכ"ח עמ' 18
קטו ע"ב40 ר' ישמעאל אומר כללות נאמרו בסיני ופרטות באהל מועד, ר"ע אומר כללות ופרטות נאמרו בסיני ונשנו באוה"מ וכו'באר יוסף (תשמא) ח"ב עמ' צ, ח"ג עמ' סב
קטו ע"ב40 ר' ישמעאל אומר כללות נאמרו בסיניאמרי יוסף שמות דף פב ע"ד
קטו ע"ב41 פרטי מצוות אם נאמרו בסיניגנא דפלפלי עמ' שיב
קטו ע"ב42 מנא הני מילימשנת חיים בראשית עמ' פד
קטו ע"ב43 מכל הבהמה הטהורהדגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' יד
קטו ע"ב43 נח כו' מכל הבהמה הטהורהמשנת חיים במדבר עמ' קמט, תכד
קטו ע"ב44 חיה בכלל בהמהמשנת חיים בראשית עמ' קח, קי, קמא
קטו ע"ב44 נח הקריב מן החיותגור אריה בראשית פ"ז אות ב
קטו ע"ב רש"י - במתן תורה נתחייבו מיתהחכמת התורה שמיני עמ' צז
קטו ע"ב רש"י - הוא נורא על יריאיו ומיודעיואור הרעיון עמ' קיד
קטו ע"ב רש"י - הם הכהנים הנגשים אל ה' להקריב קרבנותגור אריה שמות פ"ל הערה 189
קטו ע"ב רש"י - נדב ואביהו כיון שלא נזהרו לפרוש מן ההיכללקט שיחות מוסר ח"א עמ' רנ
קטו ע"ב רש"י - קרבו ופסקו פי' אותו היום פסקה העבודה מבכורים ונתנה לכהניםצפנת פענח (תשסו) עמ' רפג
קטו ע"ב רש"י ד"ה לישנא אחרינאמשנת חיים במדבר עמ' תכא, תסט
קטו ע"ב תוס' - אהרן קבל שכר על שתיקתו שנתייחד אליו הדיבור יין ושכר אל תשתרב טוב דף קכט ע"א
קטו ע"ב תוס' ד"ה ויתיב וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' קעו
קטו ע"ב תוס' ד"ה וקיבלהמאור הגדול (גר"א) עמ' קלו
קטו ע"ב תוס' ד"ה וקיבלחכמת התורה שמיני עמ' קעה
קטז ע"א04 לאפוקי מחוסר אבר כו' שנאסר לב"נ כו'לקוטי שיחות חל"ה עמ' 24
קטז ע"א04 לאפוקי מחוסר כו'משנת חיים בראשית עמ' פ, צא, קח
קטז ע"א04 מחוסר אבר נאסר לבן נחגדולי מוסר עמ' סז
קטז ע"א04 מחוסר אבר נאסר להקרבה לב"נגור אריה ויקרא פ"א אות נג
קטז ע"א04 מחוסר אבר פסול לקרבן בן נחקרן פני משה ח"א עמ' כו
קטז ע"א05 מנין למחוסר אבר שנאסר לבני נח וכו' ודילמא תמים בדרכיו צדיק במעשיובית יצחק (ויינברגר) עמ' י
קטז ע"א05 קרבנותיו של נח וכו'תורת העולה ח"ג פרק עג, עד
קטז ע"א07 הבא בהמה שחיין ראשי אברים שלהדרשות מהר"ם חביב עמ' יד
קטז ע"א07 הבא בהמה שחיין ראשי איברים שלהגור אריה ויקרא פ"א אות נג
קטז ע"א07 שחיין ראשי איבריםמשנת חיים ויקרא עמ' תא
קטז ע"א08 למעוטי טריפהמשנת חיים בראשית עמ' מב
קטז ע"א12 נח היה תמים במעשיו וכו'שם משמעון (שפירא, תשכה) עמ' ו
קטז ע"א12 נח היה תמים בדרכיונועם המוסר עמ' יג
קטז ע"א12 נח תמים בדרכיו, רש"י - סבלןכוונת הלב עמ' קפה
קטז ע"א13 ודילמא תמים במעשיו, רש"י - עניו וסבלןילקוט דברי חכמים בראשית סי' רס
קטז ע"א13 תמים בדרכיו צדיק במעשיוברכת טוב עמ' מד
קטז ע"א13 תמים בדרכיו צדיק במעשיו, ומהרש"אבית ישי (תשסד) דרשות עמ' רעח
קטז ע"א19 טהורין דכתיב גבי נח וכו'מנחת מרדכי עמ' ז
קטז ע"א19 ומי הוו טמאיןמשנת חיים בראשית עמ' קיב
קטז ע"א21 טהורים וטמאים מעבירהנזר הקדש ח"ב עמ' צב
קטז ע"א21 מאותן שלא נעבדהמשנת חיים שמות בריש הספר, קמט
קטז ע"א21 שלא נעבדה בהןמשנת חיים בראשית עמ' קיג, קיח, קכה, קכז, קכט, קלו
קטז ע"א22 ויקח מכל הבהמה הטהורה מי הוי טהורים וטמאים וכו'כתנות אור עמ' ל
קטז ע"א22 מנא הוו ידעי וכו' רבי אבהו אמר אמר קרא והבאים זכר ונקבה וכו'בינה לעתים (תשנד) דרוש לג עמ' ריח
קטז ע"א22 מנא הוו ידעימשנת חיים בראשית עמ' צח
קטז ע"א22 מנא הוו ידעיגור אריה בראשית פ"ז אות א
קטז ע"א23 כל שהתיבה קולטתו טהורדרשות מהר"ם חביב עמ' יז
קטז ע"א23 כל שהתיבה קולטתן בידוע שהן טהורין אין התיבה קולטתן בידוע שהן טמאיםים שמחה עמ' מו
קטז ע"א23 כל שהתיבה קולטתן טהוריןאור אברהם בראשית עמ' מז
קטז ע"א23 כל שהתיבה קולטתןדגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' יב
קטז ע"א23 כל שהתיבה קולטתןמשנת חיים ויקרא עמ' תא
קטז ע"א23 שהתיבה קולטתומשנת חיים בראשית עמ' קיד
קטז ע"א26 והבאים זכר ונקבה הבאין מאליהןעבודת חיים ח"א עמ' קפ
קטז ע"א26 מאליהן באו החיות אל התיבהערבי נחל (תשסד) עמ' קו
קטז ע"א27 עולות הקריבו בני נח כסף נבחר (תשסג) עמ' י {והא דכתיב ויזבחו שלמים היינו שלימים בעורן}
קטז ע"א27 שלמים לאמשנת חיים שמות בריש הספר, קנא
קטז ע"א28 קודם מת"ת היה לישראל תורת הקרבת קרבנות כב"נרנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' רעה
קטז ע"א30 אם בני נח הקריבו שלמים או לאחכמת התורה תולדות עמ' ס, צה
קטז ע"א30 בני נח הקריבו עולותקשוטי כלה (תשסג) עמ' קכא
קטז ע"א30 לא קרבו שלמים ב"נלקוטי שיחות חכ"ח עמ' 17
קטז ע"א30 לא קרבו שלמים בני נח וכו'טוב ירושלים בראשית פמ"ו פסוק א, ויקרא פי"ט פסוק ה
קטז ע"א30 לא קרבו שלמים בני נחפרי צדיק ויגש אות ד, בא אות יב, יתרו אות א, פ' החודש אות א
קטז ע"א30 לא קרבי בני נח שלמיםנזר הקדש ח"א עמ' תיט
קטז ע"א30 לא קרבו קודם מ"ת קרבנות הנאכליםבאר שרים במדבר פ' הקדמה
קטז ע"א30 לא קרבו שלמיםמשנת חיים בראשית עמ' סז, עז, קיד, קלו, קמב, קנט, רעד, ערה, תכד
קטז ע"א31 בני נח קרבו שלמיםבנין שאול עמ' קנד
קטז ע"א31 קרבו שלמים לבני נח וכו'אור אברהם - מסכת מגילה עמ' רסד
קטז ע"א31 דאיתמר ר"א וריב"ח חד אמרגבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' סח
קטז ע"א31 ח"א עולות הקריבו ב"נ ולא שלמים וכו'ברית שלום (תעח) דף ד ע"ד
קטז ע"א31 ח"א עולות הקריבו ב"נ ולא שלמים וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' כו
קטז ע"א31 ח"א קרבו שלמים בני נח וח"א לא קרבו כ"א עולותרנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תרנד
קטז ע"א31 חד אמר קרבו שלמים בני נח וחד אמר לא קרבופרי צדיק ויגש אות ד, בא אות יב, יתרו אות א, פ' החודש אות א, פסח אות א
קטז ע"א31 מחלוקת אי בני נח מקריבים שלמיםיוסף לקח כרך א ח"א עמ' לז, לח
קטז ע"א31 מחלוקת אם קרבו שלמים לפני מתן תורהאסופת מערכות פסח-בין המצרים עמ' ג
קטז ע"א31 קרבו שלמים בני נח וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' רמ
קטז ע"א31 קרבו שלמים בני נחמשנת חיים ויקרא עמ' סז, שפז
קטז ע"א31 קרבו שלמים לבני נחאור אברהם בראשית עמ' לו
קטז ע"א33 צאנו ומחלבהןמשנת חיים בראשית עמ' נז
קטז ע"א34 'עורי צפון ובואי תימן' התנערי אומה שמעשיה צפון ותבוא אומה שמעשיה בצפון ובדרוםתורת אביגדור ח"ד עמ' רמו
קטז ע"א35 תתנער אומה שמעשיה צפון ותבוא אומה שמעשיה צפון ודרוםתורת אביגדור ח"ב עמ' פה
קטז ע"א35 תתנער אומה שמעשיה בצפון וכו'באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' תקו, שמות עמ' תרצב, ויקרא עמ' קט-קי, דברים עמ' תקעא, מלכים עמ' סד
קטז ע"א35 תתנער אומה שמעשיה בצפון ותבוא אומה שמעשיה בצפון ובדרוםדרשות שבט הלוי ח"א עמ' קנה
קטז ע"א38 גם אתה תתןמשנת חיים בראשית עמ' רסא
קטז ע"א39 והכתיב ויקח יתרומשנת חיים שמות עמ' קנג
קטז ע"א39 זבחים היינו שלמיםדמשק אליעזר (רלב"ג) שמות פרק י פסוק כה
קטז ע"א40 אם יתרו בא קודם מתן תורה או אחר מת"תברכות אבי דף מד ע"ב
קטז ע"א40 אם קודם מתן תורה בא יתרוחכמת התורה יתרו עמ' קלה, שיט
קטז ע"א40 יתרו אחר מתן תורה באאבן ישראל על התורה (תשסב) עמ' נז
קטז ע"א40 יתרו אחר מתן תורה באדרשות מהר"ם בנעט עמ' רעד
קטז ע"א40 יתרו אחר מתן תורה באפנים מסבירות עמ' רכז
קטז ע"א40 יתרו אחר מתן תורה באפרי צדיק יתרו אות א, ב, ג, ד
קטז ע"א40 יתרו אחר מתן תורה היה+מי השלוח (תשסז) ח"ב דף מט
קטז ע"א40 יתרו לאחר מ"ת באגור אריה שמות פי"ח אות לו
קטז ע"א40 יתרו קודם או אחר מתן תורה באדרשות מהר"ל (יד מרדכי) עמ' ד
קטז ע"א40 יתרו קודם מ"ת או לאחריוגנא דפלפלי עמ' רלא-רלב
קטז ע"א40 מחלוקת אם בא יתרו קודם מ"תנתיבות חיים (מטלין, תשמא) עמ' קצ
קטז ע"א40 פלוגתא אי יתרו בא קודם מתן תורה או אחר מתן תורהערבי נחל (תשסד) עמ' תתשצט
קטז ע"א40 פלוגתא אי יתרו קודם מתן תורה בא או אחר מתן תורה באלחמי תודה דף ריג ע"ב, רמא ע"א, רנג ע"א
קטז ע"א41 יתרו קודם מ"ת באדמשק אליעזר (רלב"ג) במדבר פרק יב פסוק א, פסוק א(2)
קטז ע"א41 יתרו קודם מ"ת היה וכו' לאחר מ"ת היהצפנת פענח (תשסו) עמ' רנ
קטז ע"א41 יתרו קודם מ"ת היהטוב טעם שמות עמ' קכב
קטז ע"א41 יתרו קודם מתן תורה בא או לאחר מתן תורה באשיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 82
קטז ע"א41 יתרו קודם מתן תורה באדגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' צט
קטז ע"א41 יתרו קודם מתן תורה היה או אח"כרנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' רסז
קטז ע"א41 יתרו קודם מתן תורה היה וכו'אור אברהם שמות עמ' קכג
קטז ע"א41 יתרו קודם מתן תורה היהאמרי בינה (אש) דף לח ע"ג
קטז ע"א41 יתרו קודם מתן תורהמה שהיה הוא שיהיה עמ' קכא
קטז ע"א41 יתרו קודם מ"ת באגור אריה שמות פי"ח אות כז-כח
קטז ע"א42 חד אמר יתרו קודם מתן תורה בא וכו'טוב ירושלים שמות פי"ח פסוק א
קטז ע"א44 מה שמע יתרו - קריעת ים סוף, מלחמת עמלק ומתן תורהתורת מנחם חל"ט עמ' 12
קטז ע"א44 וישמע יתרו וגו' מה שמועה שמע ובא וכו' מלחמת עמלק שמע וכו' קריעת ים סוף שמע וכו'לב אליהו (תשלב) עמ' צא
קטז ע"א44 וישמע יתרו וגו' רבי יהושע אומר מלחמת עמלק וכו', מתן תורה שמעכרם חמד (תשסו) עמ' ס
קטז ע"א44 וישמע יתרו וכו' מה שמועה שמע ובא ונתגייר וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ד עמ' שעה, שעט
קטז ע"א44 וישמע יתרו וכו' מה שמועה שמע ובא ר"י אומר מלחמת עמלק שמע וכו' ר"א אומר קריעת י"ס שמע ובא וכו'באר יוסף (תשמא) ח"ב עמ' עא
קטז ע"א44 וישמע יתרו וכו' מתן תורה שמע ובאאסופת מערכות פסח-בין המצרים עמ' ז
קטז ע"א44 וישמע יתרו כהן מדין מה שמועה שמע וכו' ר"א אומר קריעת ים סוףישמרו דעת עמ' קסד
קטז ע"א44 וישמע יתרו מה שמועה שמע ובא ונתגייר ר' יהושע אומר מלחמת עמלק שמע ובא וכו'אור תורה (קאלמייר, תשסא) עמ' קב
קטז ע"א44 וישמע יתרו מה שמועה שמע ובא קריעת ים סוף ומלחמת עמלקבך יברך ישראל (תשסח) עמ' עו, צא
קטז ע"א44 וישמע יתרו מה שמועה שמע ובא קריעת ים סוף ומלחמת עמלקמאמרי שלמה ח"א עמ' קמ, ח"ב עמ' רז
קטז ע"א44 וישמע יתרו מה שמועה שמע ובא קריעת ים סוף ומלחמת עמלקקהלת דוד (טאלנא, תשסג) עמ' קלו
קטז ע"א44 וישמע יתרו מה שמועה שמע ובאאדרת אליהו (הצרפתי) עמ' קיא
קטז ע"א44 וישמע יתרו מה שמועה שמע ובאאמרי משה (פינטו) ח"ב עמ' צז
קטז ע"א44 וישמע יתרו מה שמועה שמע ובאבן אברהם דף טז ע"א, יז, לה ע"ב, סג ע"ד, פה ע"ג, פו ע"ב-ע"ג, קיא ע"א, קיג ע"ג, קיד ע"א
קטז ע"א44 וישמע יתרו מה שמועה שמע ובאגבורות ה' עמ' קס
קטז ע"א44 'וישמע יתרו' מה שמועה שמע ובאשיחות הרב צבי יהודה שמות עמ' 199 ,193
קטז ע"א44 וישמע יתרו מה שמועה שמע יתרו וכו'דברי אברהם דף כג ע"ד, כט ע"ג
קטז ע"א44 וישמע יתרו מה שמועה שמעאפוד בד דף יג ע"ד
קטז ע"א44 וישמע יתרו מה שמועהאומר לציון (כהן) דף יז ע"ב
קטז ע"א44 וישמע יתרו שמע קריעת ים סוף וכו'אמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) יתרו י
קטז ע"א44 כתנאי וישמע יתרו כהן מדין מה שמועה שמע ובא ונתגייר וכו'של"ה (תשנז) - מס' שבועות אות רטז בהגה"ה, ריז בהגה"ה ב'
קטז ע"א44 מה שמועה וכו' ונתגייר וכו' מלחמת עמלק וכו' מתן תורה וכו' קריעת ים סוףלקוטי שיחות חי"א עמ' 77, חט"ז עמ' 192, חי"ז עמ' 175, חי"ט עמ' 6
קטז ע"א44 מה שמועה שמע ובא וכו' מלחמת עמלק מתן תורה וכו'באר משה (אפשטיין) שמות עמ' תקא-ב, תרכד-תרכה
קטז ע"א44 מה שמועה שמע ובא וכו' מתן תורהיושב אהלים (מנטרוז) עמ' עב
קטז ע"א44 מה שמועה שמע ובא וכו' קריעת ים סוף שמעשער החצר (תשעב) סי' קלה, שכב
קטז ע"א44 מה שמועה שמע ובא וכו'אגרת הפורים (לאער) עמ' כו
קטז ע"א44 מה שמועה שמע ובא וכו'אור יחזקאל - אמונה עמ' לח, רע
קטז ע"א44 מה שמועה שמע ובא וכו'פרדס מנחם עמ' עח
קטז ע"א44 מה שמועה שמע ובא ונתגייר וכו'פניני דעת עמ' קפט
קטז ע"א44 מה שמועה שמע ובא ונתגיירבית יצחק (שמלקיש) על התורה מאמר עה אות א
קטז ע"א44 מה שמועה שמע ובא ונתגייררנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' רסה, רעב
קטז ע"א44 מה שמועה שמע ובא מלחמת עמלק וכו' מתן תורה וכו'מגלה עמוקות (תשסח) אופן רטו
קטז ע"א44 מה שמועה שמע ובא מלחמת עמלק וקריעת ים סוףאפיקי יהודה (תשנט) עמ' תתקז
קטז ע"א44 מה שמועה שמע ובא מלחמת עמלקשמן ראש (כץ) ח"ו עמ' קסד
קטז ע"א44 מה שמועה שמע ובא מלחמת עמלק... מתן תורה...היהדות הלאומית עמ' 135
קטז ע"א44 מה שמועה שמע ובא קי"ס ומלחמת עמלקבנין שלמה ח"ב (תשסז) עמ' נה
קטז ע"א44 מה שמועה שמע ובא קרי"ס ומלחמת עמלקנר ישראל חלק א דף פא-פב
קטז ע"א44 מה שמועה שמע ובא קרי"ס ומלחמת עמלקעירין קדישין השלם עמ' קז
קטז ע"א44 מה שמועה שמע ובא קריעת ים סוף ומלחמת עמלקאור יהושע דף מא ע"ב
קטז ע"א44 מה שמועה שמע ובא קריעת ים סוף ומלחמת עמלקברכת דוד עמ' סו, סח, ק
קטז ע"א44 מה שמועה שמע ובא קריעת ים סוף ומלחמת עמלקחכמת התורה יתרו עמ' א, ב, יג, לב, לט, מא, צד, קא, קט, קיד, קכא
קטז ע"א44 מה שמועה שמע ובא קריעת ים סוף ומלחמת עמלקילקוט דברי חכמים שמות סי' רכט, רל, רלא
קטז ע"א44 מה שמועה שמע ובא קריעת ים סוף ומלחמת עמלקלקט אמרי קודש - שמות עמ' עג
קטז ע"א44 מה שמועה שמע ובא קריעת ים סוף ומלחמת עמלקנועם המוסר עמ' קיד
קטז ע"א44 מה שמועה שמע ובא קריעת ים סוף ומלחמת עמלקצמח ה' לצבי (תשסז) עמ' רלו
קטז ע"א44 מה שמועה שמע ובא קריעת ים סוף ומלחמת עמלקקומץ המנחה (צונץ) דרוש יט אות ב
קטז ע"א44 מה שמועה שמע ובא קריעת ים סוף ומלחמת עמלקקרן לדוד שמות עמ' קלב
קטז ע"א44 מה שמועה שמע ובא קריעת ים סוף שמע ובאתורת אביגדור ח"ד עמ' קצב
קטז ע"א44 מה שמועה שמע ובא רי"א מלחמת עמלק שמע וכו'צפנת פענח (תשסו) עמ' רכד, רלח, רלט
קטז ע"א44 מה שמועה שמע ובאאהל משה (וינברג) פתח האהל דף ד ע"א
קטז ע"א44 מה שמועה שמע ובאאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' קמח
קטז ע"א44 מה שמועה שמע ובאבאור החיים (תשמט) עמ' קסז
קטז ע"א44 מה שמועה שמע ובאילקוט הגרשוני ח"ב
קטז ע"א44 מה שמועה שמע ובאלב אליהו (תשסה) בראשית עמ' רכח
קטז ע"א44 מה שמועה שמע ובאמאיר נתיבות ח"ב עמ' קלא
קטז ע"א44 מה שמועה שמע ובאמשה מבחוריו הקדמה דף ג ע"ב
קטז ע"א44 מה שמועה שמע ובאקשוטי כלה (תשסג) עמ' קיז
קטז ע"א44 מה שמועה שמע ובארוח חיים (חיד"א) עמ' קנב
קטז ע"א44 מה שמועה שמע וכו' ר' יהושע אומר מלחמת עמלק שמעמדבר קדמות (תשסח) עמ' פח
קטז ע"א44 מה שמועה שמע יתרו ובא וכו'ניבי זהב עמ' קפד, תקי
קטז ע"א44 מה שמועה שמע יתרואור יהל ח"א עמ' קנט
קטז ע"א44 מה שמועה שמע קריעת ים סוף ומלחמת עמלקערבי נחל (תשסד) עמ' שפ
קטז ע"א44 מה שמועה שמעאמרי יוסף שמות דף סט ע"ד, עב ע"ב
קטז ע"א44 מה שמועה שמעיריעות שלמה (אוזאן) פ' בא
קטז ע"א44 מה שמועה שמעמורשה - שיחות למועדים עמ' רעו
קטז ע"א44 מה שמועה שמע ובא קריעת ים סוף ומלחמת עמלקיד אהרן עמ' קכ
קטז ע"א44 מה שמועה שמע קריעת י"ס ומלחמת עמלקגור אריה שמות פי"ח אות א
קטז ע"א44 יתרו מה שמועה שמע ובא שמע קריעת ים סוף ומלחמת עמלקעטרת ישועה (תשסד) שמן ששון לחנוכה פ"ב אות ב
קטז ע"א44 יתרו מה שמועה שמע ובא קריעת ים סוף ומלחמת עמלקאמרי נועם (מועדים) סי' ה ליום ב דפסח
קטז ע"א44 ר' יהושע אומר מלחמת עמלק שמע ובאהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' קעב
קטז ע"א44 רבי יהושע אומר מלחמת עמלק שמע ובא, ופליג עם רבי אלעזר המודעי שאמר מתן תורה שמע ובאארוחת תמיד עמ' קנ ע"ב ד"ה ובילקוט
קטז ע"א44 שמע ובא ונתגיירמשנת חיים שמות עמ' קמח, קנט
קטז ע"א45 יתרו בא להתגייר בעקבות מלחמת עמלקנצח ישראל (הרטמן) עמ' תתקיב הערה 100
קטז ע"א45 יתרו שמע מלחמת עמלקציץ השדה פורים - ימי הפורים עמ' יד
קטז ע"א45 מלחמת עמלק שמע וכו' קריעת ים סוף שמע עמק תפלה (תשסו) עמ' סא
קטז ע"א45 מלחמת עמלק שמע וכו' קריעת ים סוף שמע ובא וכו'בית ישראל (טויסיג) שמות עמ' נה
קטז ע"א45 מלחמת עמלק שמעפרי צדיק יתרו אות ב
קטז ע"א45 שמע מלחמת עמלקתכלת מרדכי (קלצקי, תרפח) דף מב ע"ג
קטז ע"א46 במ"ת היה הקול הולך מסוף העולם ועד סופו וכל מלכי עכו"ם אחזתן רעדהלקט שיחות מוסר ח"א עמ' קמג
קטז ע"א46 בשעה שנתן ה' וכו' נתקבצו כולם אצל בלעם וכו'תיבת גמא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' קפח
קטז ע"א46 בשעה שנתן הקב"ה התורה לישראל וכו'עטרת ישראל (באהפאלי) עמ' קפ
קטז ע"א46 בשעה שנתן הקב"ה התורה לישראל נתכנסו האומות וכו'בישורון מלך ח"א עמ' שטו
קטז ע"א46 בשעה שנתן הקב"ה התורה לישראל נתכנסו כל אומות העולם אצל בלעםחכמת התורה משפטים עמ' שפח
קטז ע"א46 בשעת מ"ת נתקבצו האומות אצל בלעםבי חייא ח"ב עמ' סג, רז
קטז ע"א46 בשעת מ"ת נתקבצו כל מלכי הגוים אצל בלעם וכו'דרך ה' (באום) ח"ב פ"ד אות כו, נא
קטז ע"א46 בשעת מתן תורה באו אוה"ע אצל בלעם וכו' שנא' ה' עוז לעמו יתן ה' יברך את עמו בשלוםדעת תורה דברים ח"ב עמ' רנב
קטז ע"א46 בשעת מתן תורה נתכנסו כולם אצל בלעםחכמת התורה צו עמ' עא
קטז ע"א46 בשעת קבלת התגרה נזדעזעו כל אומות העולם ונתקבצו כולם אצל בלעם וכו'בת עין (תשסז) עמ' של
קטז ע"א46 בשעת קבלת התורה באו אומות העולם אל בלעםאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) נח יא
קטז ע"א46 יתרו מתן תורה שמע ובא להתגיירדרך חיים (תשלה) עמ' תרמו
קטז ע"א46 כשהקב"ה נתן תורה לישראל היה קולו הולך מסוף העולם... חמדה טובה יש לו בבית גנזיותפארת ישראל (הרטמן) עמ' תמו, תמז הערה 10
קטז ע"א46 כשניתנה התורה וכו' כל מלכי עכו"ם אחזתן רעדה וכו' פתחו כולם ואמרו ה' יברך את עמו בשלוםדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' צ
קטז ע"א46 כשניתנה תורה היה קולו הולך מסוף העולם וכו'נחלת יעקב (תשעג) עמ' עז
קטז ע"א46 כשניתנה תורה לישראל הי' קולו הולך מסוף העולם וכו' וכל מלכי עכו"ם אחזתן רעדה ואמרו שירהטוב דעת עמ' רלג
קטז ע"א46 כשניתנה תורה לישראל היה קולו הולך מסוף העולם ועד סופו וכו' וברש"יאילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' רפא
קטז ע"א46 כשניתנה תורה לישראל היה קולו הולך מסוף העולם ועד סופו וכו' נתקבצו כולם אצל בלעם הרשע וא"ל מה קול ההמון אשר שמענובאר יוסף (תשמא) ח"ג עמ' קלט, רא
קטז ע"א46 כשניתנה תורה לישראל היה קולו הולך מסוף העולם ועד סופו וכו' וכל מלכי עכו"ם וכו' ואמרו שירהאוצר המאמרים (תשס) עמ' קנט
קטז ע"א46 כשניתנה תורה לישראל היה קולו הולך מסוף העולם ועד סופו וכל מלכי עכו"ם אחזתם רעדה בהיכלהם ואמרו שירהשם דרך - כתר תורה עמ' צז
קטז ע"א46 כשניתנה תורה לישראל היה קולו הולך מסוף העולם ועד סופואור לפני הדורשין עמ' 21
קטז ע"א46 כשניתנה תורה לישראל היה קולו הולך מסוף העולם ועד סופושפתי חיים מועדים ח"א עמ' שכג
קטז ע"א46 כשניתנה תורה לישראל היה קולו הולך מסוף העולם ועד סופותפארת ישראל (הרטמן) עמ' תג הערה 76
קטז ע"א46 כשניתנה תורה לישראל וכו' ה' יברך את עמו בשלוםדעת חכמה ומוסר ח"א עמ' ס
קטז ע"א46 כשניתנה תורה לישראל וכו' ה' יברך את עמו בשלוםשפתי חיים ח"א (תשנד) עמ' תסג, ח"ג עמ' קמח
קטז ע"א46 כשניתנה תורה לישראל וכו' ה' עוז לעמו יתןזרע קודש (תשסה) על התורה עמ' שב
קטז ע"א46 כשניתנה תורה לישראל וכו' וכל [מלכי] עכו"ם אחזתן רעדה בהיכליהן ואמרו שירהאוצרות חיים - מתן תורה וא"י עמ' מא
קטז ע"א46 כשניתנה תורה לישראל וכו' נתקבצו כולם אצל בלעם הרשעימלא פי תהלתך ח"ב (תשסה) עמ' ו, תקמ, תקנט, תקסג
קטז ע"א46 כשניתנה תורה לישראל היה קולו הולך מסוף העולם ועד סופו וכל מלכי עכו"ם אחזתם רעדה בהיכלהם ואמרו שירהשם דרך דברים עמ' רא
קטז ע"א46 כשניתנה תורה לישראל כו' וכל מלכי עו"כ אחזתן רעדה כו'לקוטי שיחות חל"ה עמ' 99
קטז ע"א46 כשניתנה תורה לישראל נתקבצו כולם אצל בלעם הרשע וא"ל מה קול ההמון אשר שמענו כו'רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' לח, מ, שצז, תקג, ח"ב עמ' קעו, עא, רעג
קטז ע"א46 כשניתנה תורה נתקבצו אצל בלעם ואמרו לו מה קול ההמון ששמענו, שמא מבול בא לעולםאור חדש (הרטמן) פ"ה אות 548
קטז ע"א46 כשנתן הקב"ה תורה לישראל נתקבצו כל האומות שבעולם לבלעםאהבת דוד (וועגער) עמ' 50
קטז ע"א46 כשנתנה תורה לישראל היה קולו הולך מסוף העולם ועד סופוואותו תעבוד עמ' שט
קטז ע"א46 כשנתנה תורה לישראל היה קולו הולך וכו' וכל מלכי עובדי כוכבים אחזתן רעדה וכו' שמא מבול בא לעולםבאר הגולה (הרטמן) באר ד הערה 1265
קטז ע"א46 כשנתנה תורה לישראל היה קולו הולך וכו' נתקבצו כולם אצל בלעם הרשע וכו'כרם טוביה עמ' רנה, רעט, שפ
קטז ע"א46 כשנתנה תורה לישראל כו'ניבי זהב עמ' קפט
קטז ע"א46 מתן תורה שמע ובאתורה בציון עמ' תעא
קטז ע"א46 יתרו בא מחמת ששמע על מ"תגור אריה שמות פי"ח הערה 104
קטז ע"א46 ר' אלעזר המודעי אומר מתן תורה שמע ובא וכו' נתקבצו כולם אצל בלעם הרשע וכו'אור תורה (קאלמייר, תשסא) עמ' קב
קטז ע"א46 שכשניתנה תורה לישראל היה קולו הולך וכו'לקוטי שיחות חי"ג עמ' 22, ח"כ עמ' 226
קטז ע"א46 שכשניתנה תורה לישראל היה קולו הולך מסוף העולם ועד סופו וכו' ה' יברך את עמו בשלוםתורת מנחם חמ"ט עמ' 431
קטז ע"א46 שכשניתנה תורה לישראל היה קולו הולך... וכל מלכי עכו"ם אחזתן רעדה וכו'באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' שפט, שמות עמ' תרג, במדבר עמ' תקנד-ה
קטז ע"א46 שכשניתנה תורה לישראל וכו' ה' יברך את עמו בשלוםאוצרות חיים - מעלות התורה עמ' קנה
קטז ע"א46 כשניתנה תורה היה קולו הולך מסוף העולם ועד סופותפארת משה עמ' קעז
קטז ע"א46 כשניתנה תורה לישראל הי' קולו הולך מסוף העולם ועד סופוחמודי צבי מועדים עמ' תקצח
קטז ע"א47 היה קולו הולךעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תשצב
קטז ע"א47 קול ה' שהיה הולך מסוף העולם ועד סופוהחברה והשפעתה מאמר 7 פרק ג
קטז ע"א47 הרעיש את כל העולם כולועיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תתמא
קטז ע"א48 באו אומות העולם אצל בלעם וכו' ואמר ה' עוז לעמו יתןזרע קודש - מועדים עמ' צד, קח
קטז ע"א48 בזמן מ"ת נתכנסו כל האומות אצל בלעם וכו' השיבן בלעם כבר נשבע שלא יביא מבולישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קפה, רמ, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' ר, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' פה
קטז ע"א48 בלעם נביא לכל האומותגור אריה במדבר פכ"ג הערה 18
קטז ע"א48 הפסוקים במזמור הבו לה' בני אלים מוסבים על מתן תורהתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תתרלח הערה 174
קטז ע"א48 מה קול ההמוןאגודת אזוב (יעבץ) דרושים דף עד ע"א
קטז ע"א48 נקבצו כולם אצל בלעם הרשעלקוטי מאמרים עמ' 109, 130, דובר צדק עמ' 105, רסיסי לילה סי' מד (עמ' 86), קדושת השבת סי' ו (עמ' 32), ז (עמ' 56)
קטז ע"א48 נקבצו כולם אצל בלעם הרשעפרי צדיק במדבר אות טו
קטז ע"א48 נתקבצו כולם אצל בלעם הרשע ואמרו לו מה קול ההמון ששמענואלומת יוסף דף לא ע"ב, מט ע"ב
קטז ע"א48 נתקבצו כולם אצל בלעם הרשעילקוט הגרשוני ח"ב
קטז ע"א48 נתקבצו כולם אצל בלעם הרשע...קדושת לוי (תרצט) דף עא ע"ד
קטז ע"א48 נתקבצו כולם אצל בלעם וכו' ה' עת לעמו יתןצפנת פענח (תשסו) עמ' מד, שט
קטז ע"א48 נתקבצו כולם אצל בלעם וכו' פתחו כלםאסופת מערכות פסח-בין המצרים עמ' ח
קטז ע"א48 נתקבצו כולם אצל בלעם וכו'יערות דבש ח"ב עמ' סט
קטז ע"א48 נתקבצו כולם אצל בלעם... מה קול ההמוןלבני ישראל (הישן) דרוש ז
קטז ע"א48 נתקבצו כל אוה"ע אצל בלעם הרשעאור הישר בראשית דף יט ע"א
קטז ע"א48 נתקבצו האומות אצל בלעם בשעת מתן תורהאגרא דכלה ח"ב עמ' קסב
קטז ע"א48 בשעת מתן תורה נתקבצו כל האומות אצל בלעם וכו'קומץ המנחה (צונץ) דרוש קז אות ג, דרוש קיז אות יא, דרוש קנג אות ה
קטז ע"א49 ה' למבול ישב וגו' כשהקב"ה נתן תורהתפארת ישראל (מהר"ל, הניג) עמ' פח
קטז ע"א49 ה' למבול ישב שכשניתנה הקב"ה תורה לישראל הי' קולו הולך מסוף העולם ועד סופושם משמעון (שפירא, תשכה) עמ' סה
קטז ע"א49 האומות שאלו את בלעם "ד' למבול ישב"אמרי נועם (מועדים) סי' ח לשבועות
קטז ע"א49 וישב ה' מלך לעולם במבולקסת הסופר (תשעו) עמ' רמב {ספירת 'מלכות' - חרב}, רנד {כמו שבבריאת העולם היה אדם יחידי, כך עכשו נח}
קטז ע"א49 כבר נשבע שאינו מביא מבול לעולםדעת שבת עמ' רנז בהערה
קטז ע"א49 נשבע הקב"ה שאינו מביא מבול לעולםרנת יצחק - פרק חלק עמ' שיא
קטז ע"א49 שמא מבול בא לעולם... אמר להם וישב ה' מלך לעולם, ורש"יבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' רסד, ויקרא עמ' תרעג, במדבר עמ' תקנד-תקנה, מלכים עמ' תיז
קטז ע"א49 שמא מבול מביא לעולםעץ חיים (אנג'יל בן חיים) דף י ע"ד
קטז ע"א49 שמא מביא מבול לעולםדרשות מהר"ם בנעט עמ' לה, קכו
קטז ע"א49 שמא מביא מבולאשל חיים ח"א עמ' טו
קטז ע"א49 שמא הקב"ה מביא מבול לעולםאגלי טל (פרייל) מאמר שני פרק א
קטז ע"א50 לא יהיה עוד המים למבול של מים אבל מביא מבול של אשנזר הקדש ח"א עמ' תקיח
קטז ע"א50 מבול של אש מביא כו'לקוטי שיחות חל"ה עמ' 36
קטז ע"א51 אמר להם חמדה טובה יש לו בבית גנזיו שהיתה גנוזה אצלו תתקע"ד דורות וכו' וביקש ליתנה לבניובאר הגולה (הרטמן) באר ד הערה 1265
קטז ע"א51 אמר להם כבר נשבע שאינו מביא מבול כל עיקרגבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' כ
קטז ע"א51 חמדה גנוזה וכו' שנאמר ה' עוז לעמו יתן, ורש"יבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' רפה, תקעב, שמות עמ' קנ, תיז, תקמא, תקסב-תקסג, תרכז, תרצו, ויקרא עמ' שכט, שמט, במדבר עמ' תשנב, דברים עמ' תקכג, תשפח, תתקמז, יהושע-שמואל עמ' ע, רסה
קטז ע"א51 חמדה טובה ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' שנא
קטז ע"א51 חמדה טובה ביקש ליתנה לבניואור הרעיון עמ' רעט, שעג
קטז ע"א51 חמדה טובה יש לו בבית גנזיו וכו' ה' יברך את עמו בשלוםבית ישראל (טויסיג) ויקרא עמ' קסג
קטז ע"א51 חמדה טובה יש לו בבית גנזיו וכו' שנאמר ה' עוז לעמו יתן וכו'דרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' רלג
קטז ע"א51 חמדה טובה יש לו וכו' שהיתה גנוזה אצלו תתקע"ד דורות קודם שנברא העולם וכו'אוצר המאמרים (תשס) עמ' קנו
קטז ע"א51 כבר נשבע שאינו משחית כל בשר כו' פתחו כולם ואמרו ה' יברך את עמו בשלו'רנת יצחק תענית עמ' קסו-קסז, רכה
קטז ע"א51 כבר נשבע שאינו משחית כל בשראור חדש (הרטמן) פ"א אות 1203
קטז ע"א51 כבר נשבע שאינו משחית כל בשררנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' לה
קטז ע"א51 מניחן בבית גנזיו הוא התורה שהיא חמדה גנוזהכנסת יחזקאל (הכהן) עמ' שסח
קטז ע"א52 אמר בלעם ה' עוז לעמו יתן מיד פתחו כולם ואמרו ה' יברך את עמו בשלוםרנת יצחק תליתאה ח"ב עמ' ו
קטז ע"א52 בלעם אמר לאומות העולם ה' עוז לעמו יתןחכמת התורה ויגש עמ' קד
קטז ע"א52 ה' עוז לעמו יתן בלעם אמרו לאומות העולםקהלת יעקב סוכות עמ' סט
קטז ע"א52 ה' עוז לעמו יתן ה' יברך את עמו בשלום נאמר על שעה שנתן הקב"ה את התורה לישראל, ורש"יויברך דוד עמ' א
קטז ע"א52 ה' עוז לעמו יתןחכמת התורה ויקהל עמ' מג
קטז ע"א52 ה' עוז לעמו יתן קאי אמתן תורהלקוטי מהרין ותולדות יצחק בן לוי (תשסה) עמ' קפד
קטז ע"א52 ה' עוז לעמו יתןדרשות מהר"ם בנעט עמ' טז
קטז ע"א52 ה׳ עוז לעמו יתןציץ השדה פורים - ימי הפורים עמ' מח, מט
קטז ע"א52 התורה נבראת תתקע"ד דורות קודםתפארת ישראל (מהר"ל, הניג) עמ' קיא
קטז ע"א52 וביקש ליתנה לבניו שנאמר ה' עוז לעמו יתןשרגא המאיר מועדים עמ' שסא, שסג, שעז
קטז ע"א52 וביקש לתנה לבניו שנאמר עוז לעמו יתןפרי צדיק פסח אות מד, במדבר אות טו, נצבים אות יב, וילך אות ג, סוכות אות נג
קטז ע"א52 וביקש לתנה לבניו שנאמר עוז לעמו יתןרסיסי לילה סי' נד (עמ' 152), דובר צדק עמ' 179
קטז ע"א52 קדמה תורה לבריאת העולם ונתקמטוויברך דוד עמ' קעב
קטז ע"א52 תתקע"ד דורות קודם בריאת העולםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' רלא
קטז ע"א52 תתקע"ד דורותודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' שעב
קטז ע"א53 אין עוז אלא התורהנטריקן (תשעד) עמ' קא
קטז ע"א53 אין עוז אלא התורהתפארת צבי במדבר עמ' קלב
קטז ע"א53 אין עוז אלא התורהתפארת צבי שמות עמ' רעב, שלג
קטז ע"א53 אין עוז אלא תורהטיול בפרדס ח"א עמ' ש, ח"ב עמ' שנו
קטז ע"א53 אין עוז אלא תורהרוח חיים (חיד"א) עמ' קלב
קטז ע"א53 ה' יברך את עמו בשלום - על שעת מתן תורהעטרת ישועה (תשסד) אות כג לעיו"כ בשעת כל נדרי
קטז ע"א53 התורה נקרא עוזמגלה עמוקות (תשסח) אופן צו, קכב
קטז ע"א53 התורה נקראת עוז שנא' ה' עוז לעמו יתןאגרא דכלה ח"ג עמ' צא
קטז ע"א53 ואין עוז אלא תורהאמרי נפתלי ח"א עמ' עט
קטז ע"א53 ואין עוז אלא תורה+אמרי נפתלי עמ' עט
קטז ע"א53 עוז הוא התורהספרי המגיד מקאזניץ עמ' קעו, ריא
קטז ע"א53 עוז הוא תורהדברי יחזקאל שרגא תליתאה עמ' עדר, שו
קטז ע"א53 עוז זו תורהערבי נחל (תשסד) ח"ג עמ' יג
קטז ע"א53 שמע קריעת ים סוףקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ו עמ' קטו
קטז ע"א53 פתחו כולם ואמרו ה' יברך את עמו בשלוםבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' תקעב, שמות עמ' תקמא, תרצו, ויקרא עמ' שמט
קטז ע"א53 פתחו כולם ואמרו ה' יברך את עמו בשלוםרנת יצחק - פרק חלק עמ' רלו
קטז ע"א53 ר' אלעזר אומר קריעת ים סוף שמע ובאהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' קעב
קטז ע"א53 תורה נקרא עוזשמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' קז
קטז ע"א54 ואף רחב הזונה אמרה לשלוחי יהושע כי שמענו אשר הוביש ה' את מי ים סוף וכו' דאפילו אקשויי נמי לא אקשו וכו'של"ה (תשנז) פרשת כי תצא אות לב
קטז ע"א55 ולא קמה עוד רוח באיש אפילו אקשויי לא מקשוקומץ המנחה (צונץ) דרוש פ אות ג
קטז ע"א55 ולא קמה עוד רוח וכו'אגרא דפרקא (תשסה) עמ' קמט
קטז ע"א רש"י - בני יעקב היה להם דין בני נח אור אברהם דברים עמ' סט, תנה
קטז ע"א רש"י - קודם מתן תורה כולהו בני נחאור אברהם בראשית עמ' ב, ט, עט, רל
קטז ע"א רש"י - קודם מתן תורה כולהו בני נחאור אברהם שמות עמ' ב, ז, ח, כז, קפד
קטז ע"א רש"י - קודם מתן תורה כולהו בני נחשירת הפסח אות קלד
קטז ע"א רש"י - קודם מתן תורה כולם בני נח היו אור אברהם - רות עמ' עז, תג
קטז ע"א רש"י - תמים בדרכיו, ענו וסבלןמבשר טוב - זכות נשים צדקניות עמ' רנח
קטז ע"א רש"י ד"ה עוזלקוטי שיחות חכ"ג עמ' 346
קטז ע"א רש"י ד"ה עוז, התורה היא מעוזן של ישראלמנחת יואל עמ' רנח, שלד
קטז ע"א רש"י ד"ה תמיםפרדס מנחם עמ' כז
קטז ע"א רש"יקשוטי כלה (תשסג) עמ' עח
קטז ע"א תוס' - באדם אף טריפה יכול לחיות דאית ליה מזלאויגד יעקב עמ' תרצה
קטז ע"א תוס' ד"ה דלמאמשנת חיים דברים עמ' שמ
קטז ע"א מהרש"א - כל שהתיבה קולטתן בידוע שהן טהוריםים שמחה עמ' מו
קטז ע"ב02 אין לך כל שר ונגיד וכו'ערבי נחל (תשסד) עמ' תשא
קטז ע"ב02 אין לך כל שר ונגיד שלא בא על רחב וכו'באר משה (אפשטיין) יהושע-שמואל עמ' מא
קטז ע"ב03 רחב וכו' אחר נ' שנה נתגיירהאוצרות חיים - אישים ח"ו עמ' קסג
קטז ע"ב05 אמרה יהא מחול לי בשכר חבל חלון ופשתיםאוצרות חיים - אישים ח"ו עמ' קסא
קטז ע"ב05 כשנכנסו ישראל ליריחו היתה רחב בת חמישיםדבר טוב (רוזנברג) עמ' קסו
קטז ע"ב05 נתגיירה אמרה יהא מחול לי בשכר חבל חלון ופשתיםבאר משה (אפשטיין) יהושע-שמואל עמ' מב
קטז ע"ב07 עכו"ם בזה"ז רשאין לעשות וכו' במה וכו' ומקריב עלי'לקוטי שיחות חי"ד עמ' 71
קטז ע"ב09 אין העכו"ם מצווין על שחוטי חוץאור אברהם הלכות מגילה וחנוכה - מגילת בני חשמונאי עמ' כח
קטז ע"ב09 אין עכו"ם מצווין על שחוטי חוץקרן פני משה ח"א עמ' קה
קטז ע"ב09 ואין הנכרים מצווין כו'משנת חיים ויקרא עמ' שכה
קטז ע"ב09 ואין הנכרים מצוויןמשנת חיים דברים עמ' רלו
קטז ע"ב09 ואין הנכרים מצווין על שחוטי חוץמשנת חיים במדבר עמ' תכג
קטז ע"ב13 אסור לסייע ידי עכו"ם להקריב בחוץ ולעשות שליחותןברית שלום (תשסח) עמ' פא
קטז ע"ב13 אסור לסייע ידי עכו"ם להקריב בחוץ ולעשות שליחותןברית שלום (תעח) דף יג ע"ד
קטז ע"ב13 אסור לסייען ולעשות וכו'משנת חיים דברים עמ' רלג
קטז ע"ב13 אסור לסייעןתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' רט
קטז ע"ב15 אימיה דשבור מלכא שדרא קרבנותקרבן מנחה (תשעד) עמ' קכב
קטז ע"ב18 זילו ודברו תרי עולמי גולאי וכו'שופרא דישראל (תשסו) עמ' רסז
קטז ע"ב19 במת יחיד צריך עצים להקטרהרנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תצ
קטז ע"ב22 אין עושין מזבח מדבר שנשתמש בו הדיוטאור אברהם בראשית עמ' קפב
קטז ע"ב22 מה מזבח שלא השתמש בו הדיוטפרורים משלחן גבוה ח"ה שאלה נ
קטז ע"ב22 מה מזבח שלא ישתמש בה הדיוט אף עצים וכו'צפנת פענח (תשסו) עמ' שפא
קטז ע"ב22 מה מזבח שלא ישתמש בו הדיוט וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' סו
קטז ע"ב22 מה מזבח שלא נשתמש בהם הדיוטרנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' שו
קטז ע"ב22 מה מזבח שלא נשתמש בו הדיוט וכו'עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' לג
קטז ע"ב23 דתניא כתוב אחד אומר ויתן דוד וגו' משקל שש מאות וגו' וכתיב ויקן וגו' בכסף שקלים המשים וכו'נועם אליעזר שמות דף רלג ע"ב
קטז ע"ב23 כתוב א' אומר ויתן דודאמרי יוסף בראשית דף קעז ע"ג
קטז ע"ב24 דוד המלך מצא מקום הראוי לבנין ביהמ"ק והכין כסף וזהב וכו'אור ישרים (תשסב) עמ' רנו
קטז ע"ב25 גבה מכל שבט נ' שקלים, ותוס'מנחת יצחק בראשית-שמות עמ' ע
קטז ע"ב25 גובה מכל שבט ושבט חמישים שהן שש מאותפרי צדיק פ' שקלים אות ו
קטז ע"ב25 גובה מכל שבט ושבט חמשים שהן שש מאותבאר משה (אפשטיין) מלכים עמ' תט
קטז ע"ב25 הא כיצד גובה מכל שבט ושבטבית יצחק (שמלקיש) על התורה מאמר צג אות ב
קטז ע"ב25 'ויקן דוד'... גובה מכל שבט ושבטשיחות הרב צבי יהודה שמות עמ' 375 ,369-370
קטז ע"ב25 וכתיב ויקן דוד וכו'אהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' קצד ע"ב
קטז ע"ב38 כשם שמחנה במדבר כך מחנה בירושליםנצח ישראל (הרטמן) עמ' סד הערה 40
קטז ע"ב38 שלשה מחנות היו במדברחנן אלקים עמ' עד, מקראי קדש (תשנג) עמ' קלב
קטז ע"ב39 בירושלים וכו'לקוטי שיחות חכ"ד עמ' 83
קטז ע"ב44 הי מינייהו לא הוה וכו'רנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' רסז
קטז ע"ב רש"י ד"ה דמסקא ימא שירטוןדגלי יהודה דרוש ב אות ג הגהה ב
קטז ע"ב תוס' ד"ה אסורמשנת חיים דברים עמ' רלב
קטז ע"ב תוס' ד"ה אסורתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' ה
קטז ע"ב קרן אורה - מצות ועשו לי מקדש במשכןשירת הפסח אות קמא
קיז ע"א06 מצורע משתלח חוץ לשלש מחנותיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קעא
קיז ע"א08 אלא שתי מחנות לקליטה, רש"י ובקר"אגבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' רא
קיז ע"א16 כל נידר ונידב היה קרב בבמה שאין וכו'טוב ירושלים דברים פי"ב פסוק ח
קיז ע"א16 כל נידר ונידב היה קרב בבמהאמרי נועם (מועדים) סי' יב ליום א דפסח [מבן המחבר]
קיז ע"א16 כל נידר ונידב קרב בבמהמשנת חיים ויקרא עמ' תקכד
קיז ע"א16 כל שנידר ונידבמשנת חיים שמות עמ' קנה
קיז ע"א16 נידר ונידב היה קרב בבמה, שאין נידר ונידב אינו קרב בבמהאהל נפתלי - הקדמה
קיז ע"א16 נידר ונידב קרב בבמה וכו'לקוטי שיחות חי"ד עמ' 76
קיז ע"א18 מנחה ונזירות קרבין בבמה וכו'רנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' קכט
קיז ע"א18 נזירות קריבין בבמה דברי ר"מ... נזירות ישרות (נדרים ונדבות) נינהולקוטי שיחות חל"ח עמ' 26
קיז ע"א20 כל שהציבור והיחיד מקריביןדברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' רעא
קיז ע"א30 ר שמעון אומר אף ציבור לא הקריבודגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' ריב
קיז ע"א31 לא הקריבו בבמה גדולה אלא עולותפנים מסבירות עמ' קמא
קיז ע"ב03 כשתכנסו לא"י נדרים ונדבות תקריבוגור אריה דברים פי"ב אות י
קיז ע"ב05 ישרות נינהומשנת חיים שמות עמ' קנט
קיז ע"ב05 קרבנות נזיר נחשבים נידר ונידבעיוני רש"י במדבר עמ' צב
קיז ע"ב01 קרבנות הרגל בבמת ציבורעיוני רש"י במדבר עמ' רכג
קיז ע"ב06 אין מנחה בבמהמנחת מרדכי עמ' מז
קיז ע"ב07 אבל בעולות ושלמים כו'משנת חיים במדבר עמ' קא
קיז ע"ב13 אי איתמר הכי איתמר וכו'לקוטי שיחות חל"ח עמ' 26
קיז ע"ב18 איש כל הישר בעיניו היינו נדרים ונדבותיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' מב
קיז ע"ב רש"י ד"ה נזירות חובה - לא התנדב... מאליו נתחייב בקרבנותלקוטי שיחות חל"ח עמ' 27
קיז ע"ב רש"י ד"ה מנחות ונזירות - דאע"ג... חובה עליו מיהו ע"י נדר באו עליולקוטי שיחות חל"ח עמ' 26
קיז ע"ב תוס' ד"ה ואיןמשנת חיים במדבר עמ' קח
קיז ע"ב תוס' ד"ה ורבנן - אין מנחה בבמה ליחיד, גם גדולהרנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' נ
קיח ע"א07 לבעי כו' בכורותמשנת חיים בראשית עמ' מט
קיח ע"א11 מ"ט דר' שמעון וכו' דחובות כעין פסח הוא דקרבמאיר עיני חכמים מהדו"ב ח"ב דף ב ע"א, מהדו"ב ח"ג דף יא ע"א
קיח ע"א24 באו לשילה וכו' מנה"מ וכו'לקוטי שיחות חכ"ד עמ' 79
קיח ע"א24 באו לשילה וכו' עין שלא רצתה ליזון מדבר שאינו שלו תזכה וכו'קדושת עינים (תשעא) פרק ה אות סז, ע, עה, פו, פז, קטו, קעט, קפא, קפז, קפח, פרק יג אות לט
קיח ע"א30 אבל אתה אוכל בכ"מ שאתה רואהילקוט הגרשוני ח"ב
קיח ע"א רש"י רבנן בתראיגור אריה דברים פי"ב הערה 55
קיח ע"ב01 ולו תאנת שילהמבוא התלמוד פ"ל עמ' שמא
קיח ע"ב03 אמר קרא בן פורת יוסף בן פורת עלי עין עין שלא רצתה לזון וליהנות מדבר שאינו שלו וכו'אוצר המאמרים (תשס) עמ' קעו
קיח ע"ב03 בן פורת עלי עין עין שלא רצתה לזון וליהנות וכו'נועם אליעזר בראשית עמ' רצח ע"א
קיח ע"ב03 בן פורת עלי עין עין שלא רצתה לזון וליהנות מדבר שאינו שלו תזכה ותאכל כמלא עיניהראשית חכמה (תשמד) - מצוות פרק ו אות ד
קיח ע"ב03 בן פורת עלי עין עין שלא רצתה... תזכה ותאכל כמלא עיניהבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' תתמו
קיח ע"ב03 בן פרת יוסף בן פרת עלי עיןנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' כא אות ד
קיח ע"ב04 יוסף הצדיק נתעלה משום שמירת ברית קודשדברי יחזקאל שרגא תליתאה עמ' קלו
קיח ע"ב04 עין שלא זנה עינו מעבירהכללי המצות (צפת תשנב) עמ' 5
קיח ע"ב04 עין שלא רצה לזון מדבר שאינו שלודעת שבת עמ' רלו
קיח ע"ב04 עין שלא רצה ליהנות מדבר שאינו שלודברי חיים - מועדים (תשנט) עמ' קסא
קיח ע"ב04 עין שלא רצתה להנות מדבר שאינו שלו וכו'קדושת עינים (תשמו) סי' שצה, שצו תמב, תמג
קיח ע"ב04 עין שלא רצתה להנות ממה שאינה שלהעבודת יצחק בראשית עמ' רמב
קיח ע"ב04 עין שלא רצתה לזון ולהנות מדבר שאינו שלוקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ו עמ' פו, צ
קיח ע"ב04 עין שלא רצתה לזון וליהנות מדבר שאינו שלו תזכה ותאכל כמלא עיניהאוצרות חיים - אישים ח"ד עמ' קכח
קיח ע"ב04 עין שלא רצתה לזון וליהנות מדבר שאינו שלופרי צדיק מקץ אות ו
קיח ע"ב04 עין שלא רצתה לזון מדבר שאינו שלו תאכל כמלא עיניומי מרום ח"ח עמ' רצה
קיח ע"ב08 תזכה ותאכל בין השנואיןגור אריה בראשית פמ"א הערה 136, ויקרא פ"ז הערה 205
קיח ע"ב17 בבית ראשון היה בית ה' נכון ושכינה שרתה בולקט שיחות מוסר ח"א עמ' רמב
קיח ע"ב17 בג' מקומות שרתה שכינה בשילה ונו"ג ובית עולמיםשירת הפסח אות קמא
קיח ע"ב17 בשלשה מקומות שרתה שכינה וכו' בחלק בנימיןפרי צדיק לחנוכה אות כה, מקץ אות ו
קיח ע"ב17 שרתה שכינה... בחלק בנימיןפירוש המכבי שמואל עמ' רעה
קיח ע"ב18 ובכולן לא שרתה אלא בחלק בנימיןגבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' קכט, קמה
קיח ע"ב18 לא שרתה אלא בחלק בנימיןאור חדש (הרטמן) פ"ח אות 250
קיח ע"ב18 לא שרתה אלא בחלק בנימיןרנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' קעא
קיח ע"ב19 שילה ונוב בחלק בנימיןתורת העולה ח"ג פרק פ
קיח ע"ב20 כל חפיפות היו בחלקו של בנימיןדרשות שבט הלוי ח"א עמ' שג
קיח ע"ב20 כל חפיפות כו'בנין אפרים עמ' רכז [הלכה]
קיח ע"ב22 חד ברא הוה ליה לכייליל ולא מיתקןאוצרות חיים - אישים ח"א עמ' נז
קיח ע"ב31 רצועה היתה יוצאה וכו'דברים אחדים (תשמו) עמ' רכז
קיח ע"ב31 רצועה יוצאת מחלק יהודה ונכנס לחלק בנימיןנזר הקדש ח"ג עמ' תכד
קיח ע"ב34 רצועה היתה יוצאת מחלקו של יוסף לחלקו של בנימין והיינו דכתיב תאנת שילה, וברש"י שהיה בנימין מתאונן עליהקרבן שבת (תשסח) עמ' *קכב
קיח ע"ב37 חופף עליו זה מקדש ראשון כל היום זה מקדש שנירנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תנז
קיח ע"ב37 חופף עליו כל היום זה מקדש ראשוןעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תתנט
קיח ע"ב37 מקדש ראשון, שני, ימות המשיחפירוש המכבי דברים עמ' שפב
קיח ע"ב39 כל היום, אלו ימות המשיחבאר משה (אפשטיין) במדבר עמ' תל
קיח ע"ב39 עוה"ז, ימות המשיח, העוה"בפירוש המכבי דברים עמ' שפב
קיח ע"ב40 ימי אהל מועד שבמדבר ארבעים חסר אחת וכו'באר משה (אפשטיין) במדבר עמ' שלא, דברים עמ' תרצ
קיח ע"ב41 ימי אהל מועד שבגלגל וכו' אהל מועד שבנוב וגבעון וכו'לקוטי שיחות חכ"ד עמ' 80-79
קיח ע"ב42 ז' שנים כבשו וז' חלקוגור אריה במדבר פל"ב הערה 6, דברים פכ"ו הערה 1
קיח ע"ב42 ז' שנים שכבשו וז' שחלקוגור אריה דברים פי"ב הערה 39
קיח ע"ב42 ימי כיבוש וחילוק הארץ י"ד שניםאוצר המאמרים (וייס, תשסג) עמ' לו
קיח ע"ב42 שבע שנים חלקו ושבע שנים כבשו את הארץאור חדש (הרטמן) פ"ט אות 157, 167
קיח ע"ב42 שבע שנים כבש ושבע שנים חלקשרגא המאיר על התורה עמ' שסא
קיח ע"ב47 הרי שבע שכבשו ושבע שחלקו מנין וכו'טוב ירושלים שמות פל"ג פסוק יא
קיח ע"ב48 מדשבע שכבשו שבע שחלקובאר ראי (רוזן) תורה סי' כט אות ד
קיח ע"ב49 כשחרב שילה בנו משכן בנוב וגבעון נ"ז שנהחנן אלקים עמ' קנ
קיח ע"ב50 כשמת עלי חרבה שילהעיוני רש"י דברים ח"א עמ' רעח
קיח ע"ב50 כשמת שמואל חרבה נוברנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' קעא
קיח ע"ב רש"י - היא במקום מחנה ישראל שבמדברתורת מנחם חנ"ז עמ' 255
קיט ע"א04 נשתיירו לשילה שלש מאות ושבעים חסר אחתאוצרות חיים - אישים ח"ד עמ' פד
קיט ע"א06 אל המנוחה ואל הנחלה - נחלה זו ירושליםאור לישרים (איידליץ, תשב) עמ' קד
קיט ע"א06 אל המנוחה ואל הנחלה 'מנוחה' זה שילה 'נחלה' זו ירושלים, רשב"י אומר זו וזו ירושליםעטרת ישועה (תשסד) ליקוטים סוף הספר אות יג
קיט ע"א06 אל המנוחה ואל הנחלהדרשות מהר"ם בנעט עמ' קפה, רנז
קיט ע"א06 אל המנוחה ואל הנחלהשער החצר (תשעב) סי' נג
קיט ע"א06 אל המנוחה ואל הנחלה, חד אמר מנוחה זו ירושלים ונחלה זו שילה ואידך אמר איפכאקרבן שבת (תשסח) עמ' קכג
קיט ע"א06 אל המנוחה ואל הנחלה, מנוחה זו שילהנועם אליעזר בראשית עמ' מט בהג"ה
קיט ע"א06 כי לא באתם עד עתה אל המנוחה ואל הנחלה מנוחה זו שילה נחלה זו ירושליםדעת חכמה ומוסר ח"ב עמ' רז
קיט ע"א06 כי לא באתם עד עתה וכו'הל' בית הבחירה (שניאורסון) עמ' כא, קכד
קיט ע"א07 'אל המנוחה' - זו שילה 'ואל הנחלה' - זו ירושליםמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 450
קיט ע"א07 אל המנוחה זו שילה נחלה זו ירושלים למה חלקן וכו'לקוטי שיחות חכ"ד עמ' 81
קיט ע"א07 אל המנוחה זו שילהבאר שרים פרשת תולדות דרוש ג אות ג
קיט ע"א07 אל המנוחה זו שילהזבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' שא
קיט ע"א07 המנוחה זו שילה נחלה זו ירושלים וכו' ר"ש אומר וכו' תנא דבי ר"י וכו' רשב"י אומרלקוטי שיחות חי"א עמ' 177, חט"ז עמ' 468
קיט ע"א07 המנוחה זו שילה הנחלה זו ירושליםאמרי אש (טאוב) עמ' תנג
קיט ע"א07 על שילה אמרו חכמים וכו' מנוחה בניגוד לירושלים וכו' נחלה וכו'פחד יצחק חנוכה מאמר י
קיט ע"א07 ואל הנחלה זו ירושליםפרדס המלך (תשסט) אות תקסה
קיט ע"א07 מנוחה - נקראת שילה וירושליםישמח חיים (תשסה) מע' מ אות נב
קיט ע"א07 מנוחה זו שילה ואל הנחלה זו ירושליםיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' עו, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' עה
קיט ע"א07 מנוחה זו שילה והנחלה זו בית עולמיםצמח ה' לצבי (תשסז) עמ' תתד
קיט ע"א07 מנוחה זו שילה נחלה זו ירושלים וכו'אוצרות חיים - מתן תורה וא"י עמ' שכג
קיט ע"א07 מנוחה זו שילה נחלה זו ירושלים כו' רשב"י אומר זו וזו ירושליםתורת מנחם חנ"ה עמ' 40, חנ"ז עמ' 261
קיט ע"א07 מנוחה זו שילה נחלה זו ירושליםאוצרות חיים - בהמ"ק עמ' יג
קיט ע"א07 מנוחה זו שילה נחלה זו ירושליםלמחר אעתיר עמ' קפז
קיט ע"א07 מנוחה זו שילה שיש לה הפסק, נחלה זו ירושלים שאין לה הפסקבני יששכר ח"א דף כד ע"א
קיט ע"א07 מנוחה זו שילה נחלה זו ירושליםילקוט הגרשוני ח"ב
קיט ע"א07 מנוחה זו שילה נחלה זו ירושליםמי מרום ח"ו עמ' עט, רעח, ח"ט עמ' רסח, חי"ב עמ' עז, פו
קיט ע"א07 אל המנוחה זו שילה, הנחלה זו ירושליםאור אברהם - מסכת מגילה עמ' תמב
קיט ע"א07 נחלה זו ירושליםדרשות שבט הלוי ח"א עמ' קכה
קיט ע"א07 נחלה זו ירושליםעיוני רש"י שמות ח"ב עמ' תלד
קיט ע"א07 ירושלים קרוי נחלת עולמיםפנים מסבירות עמ' קיח
קיט ע"א07 שילה היא מנוחה רק לפי שעה וירושלים הוא נחלה נצחיית+מטר השמים - עמודי העולם עמ' שו
קיט ע"א08 ליתן היתר בין זה לזהטוב טעם דברים עמ' ע
קיט ע"א14 אף צבור לא הקריבו אלא פסח וחובות הקבוע להם זמןפרי צדיק צו אות א
קיט ע"א14 חובות שאין להם זמן אם קרבו בנב וגבעוןעיוני רש"י דברים ח"א עמ' רפ
קיט ע"א15 שלמי ציבור קריבין בבמת ציבורעיוני רש"י דברים ח"א עמ' רעט
קיט ע"א18 היקש מעשר בהמה ובכור למעשר שני (לענין במה)עיוני רש"י דברים ח"א עמ' רפג
קיט ע"א30 מנוחה זו ירושליםפנים יפות על תהלים עמ' תיב
קיט ע"א30 מנוחה זו ירושליםשפת אמת - אלה מסעי עמ' 44
קיט ע"א30 מנוחה זו ירושליםתורת יחיאל בראשית עמ' כד
קיט ע"א30 נחלה - נקראת שילה וירושליםישמח חיים (תשסה) מע' נ אות יז
קיט ע"א רש"י - נב וגבעון חדא חשיב להופרי צדיק מקץ אות ו
קיט ע"א תוס' ד"ה באומשנת חיים דברים עמ' תעו
קיט ע"א תוס' ד"ה באו, מנחה קריבה בבמהרנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' מט
קיט ע"א תוס' סוד"ה באומשנת חיים במדבר עמ' קח
קיט ע"ב09 מאי מנוחה מנוחת הארוןהל' בית הבחירה (שניאורסון) עמ' קלט
קיט ע"ב10 בשלמא למ"ד דשילה הוה שריא במות היינו דכתיב ויקח מנוח וכו' הוראת שעה היתהבאר יוסף (תשמא) ח"ג עמ' רלז
קיט ע"ב10 ויהיה כנוח הארוןמבוא התלמוד פ"ל עמ' שמא
קיט ע"ב12 ויקח מנוח את גדי העיזיםעיוני רש"י דברים ח"א עמ' רפט
קיט ע"ב13 למ"ד במות הוה אסירן איך הקריב מנוח, הוראת שעה היתהרנת יצחק תליתאה ח"ב עמ' מח
קיט ע"ב14 ויקח מנוח הוראת שעה היתהמשנת חיים במדבר עמ' קסא
קיט ע"ב14 מאי ויקח מנוח הוראת שעה היתהאור אברהם במדבר עמ' צו
קיט ע"ב15 תנא דבי ר' ישמעאל וכו' זו וזו ירושליםיערות דבש ח"ב עמ' רפח
קיט ע"ב34 אין סמיכה בבמהעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' ה
קיט ע"ב34 אין סמיכה בבמהתורת העולה ח"ב פרק כב
קיט ע"ב34 בסמיכה נאמר לפני ה'פחד יצחק - יום הכפורים מאמר ב
קיט ע"ב34 סמיכה דכתיב לפני השםמשנת חיים ויקרא עמ' סז
קיט ע"ב35 אין צפון בבמהנזר הקדש ח"א עמ' תכ
קיט ע"ב35 דכתיב לפני ה'לקוטי שיחות ח"כ עמ' 56
קיט ע"ב36 סביב דכתיב וזרקזבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' קסד
קיט ע"ב40 אמר רב ששת וכו'משנת חיים שמות בריש הספר
קיט ע"ב40 לדברי כו' עופותמשנת חיים בראשית עמ' מח, קלג, קלה
קיט ע"ב41 האומר אין מנחה בבמהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' כד
קיט ע"ב43 וכהן דכתיב וזרק הכהןמשנת חיים ויקרא עמ' שכה
קיט ע"ב43 זבחים ולא עופותחקל יצחק (תשסג) עמ' תלח
קיט ע"ב44 אין בגדי שרת ומחיצה ולא ימין מעכבין בבמההקשורים ליעקב (תשסא) עמ' קמג
קיט ע"ב44 לשרת בקדשמשנת חיים בראשית עמ' מח
קיט ע"ב45 לריח ניחוח דכתיב וכו'דברי ברוך ח"ב סי' ח אות ה
קיט ע"ב56 חזה ושוק ותרומת לחמי תודה נוהגין בבמה גדולה וכו'וענפיה ארזי אל (תשסו) על התורה ח"ב עמ' קטז*
קיט ע"ב תוס' ד"ה אין מנחה בבמה - גם גדולהרנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' נ
קכ ע"א06 מקדש פסולים כמזבחאבן ישראל (פישר) אגדה ח"ב עמ' סו
קכ ע"א19 שחיטת לילה בבמהמשנת חיים דברים עמ' רצא
קכ ע"א19 שחיטת לילה בבמהמשנת חיים שמות עמ' קז
קכ ע"א19 שחיטת לילה בבמת יחידמנחת מרדכי עמ' מז
קכ ע"א19 שחיטת לילה בבמת יחידמשנת חיים ויקרא עמ' סז, רעד
קכ ע"א19 שחיטת לילהמשנת חיים בראשית עמ' רכג
קכ ע"א30 אין טעונה הפשטמשנת חיים שמות עמ' קעה
קכ ע"א30 במת יחיד רב אמר אין צריך הפשט ונתוח וכו'צפנת פענח (תשסו) עמ' רפד
קכ ע"א30 במת כו' אין טעונה הפשטמשנת חיים ויקרא עמ' רעו
קכ ע"א30 עולה בבהמת יחיד אם טעונה הפשטעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' לג, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' שלד
קכ ע"א30 עולת במת יחיד רב אמר אין טעונה הפשט ונתוח ור"י אמר טעונה הפשט ונתוחרנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תפט
קכ ע"א30 עולת במת יחיד רב אמר וכו'גבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' רו
קכ ע"א39 מומין וכו' וקטנהמשנת חיים שמות עמ' קנא
קכ ע"א39 מומין כו' וקטנה, ורש"ימשנת חיים ויקרא עמ' שכד
קכ ע"א רש"י ד"ה מומיןמשנת חיים דברים עמ' שפא
קכ ע"ב מה לעופות שכן אין הזר כשר בהן וכו'אהל משה (פרהנד, תשסה) ח"ב עמ' תקו
קכ ע"ב וזאת תורת וכו' זמן במה קטנה כזמן במה גדולהלקוטי שיחות חי"ז עמ' 42
קכ ע"ב הדרן עלך פרת חטאת וסליקא לה מסכת זבחיםחמשה מאמרות (תשסט) - סמוכים לעד - זבחים א

מקורות לפני עריכה
ב חוץ מן החטאת ר"א אומר אף האשםעולה ליפה סי' כ
ב כלי חרס אינו מיטמא מגבוברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' קלד
ב ע"א ותוס' ד"ה החטאתלב חיים חלק א (סימן מ"ח) דף סד ע"ב (ד"ה תשובה)
ב ע"א כל הזבחים שנזבחו של"ש כשרים אלא שלא עלו לבעלים לשם חובהמכשירי מצוה עמ' רכ
ב ע"א כל הזבחים שנזבחו שלא לשמן כשרים אלא שלא עלו לבעלים לשם חובה חוץ מן הפסח והחטאתדרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' יב
ב ע"א כל הזבחים שנזבחו שלא לשמן כשרים וכו' חוץ מן הפסח והחטאת וכו' לשם פסח ולשם חטאת פסוליןלקוטי לוי יצחק על תנ"ך וחז"ל עמ' קלז
ב ע"א לא עלו לבעלים לשם חובהכנפי יונה (תשנח) סוף מאמר המלואים
ב ע"א רבי אליעזר אומר אף האשם הפסח בזמנו והחטאת והאשם בכל זמןמכשירי מצוה עמ' רכ
ב ע"במנחה חדשה (חן טוב) פרשת צו
ב ע"ב יוכיח סופו על תחילתותהלה לדוד (והרמן) פרק לז פסוק לז הערה כב, פרק צ פסוק ט הערה ג
ב ע"ב לשם ששה דברים הזבח נזבח לשם זבח לשם זובח לשם שם לשם אשים לשם ריח לשם ניחוח והחטאת ואשם לשם חטא א"ר יוסי אף מי שלא היה בלבו לשם אחת מכל אלו כשר שתנאי בית דין הוא וכו', רש"י ד"ה לשם השם, להקב"ה וכו'. וד"ה לשם ניחוח, לשם הנחת רוח להקב"ה שאמר ונעשה רצונודברי תורה (שפירא) מהד' ב סי' קטז
ב ע"ב מנא לן אילימא מחא דתנן כל הזבחים וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"ב עמ' 50, 48
ב ע"ב סתמא נמי כלשמן דמידרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' שעט ד"ה עשו, עמ' שפד ד"ה בהפטרת
ב. אלמא סתמא כלשמןמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' רלה
ב. בפסח שינוי זבח ושינוי בעלים פסולברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' שז-שח
ב. כל הזבחים שנזבחו של"שרני ושמחי דף עו ע"א
ב. כל הזבחים שנזבחו של"ש וכו'תפארת ראובן עמ' רכט
ב. כל הזבחים שנזבחו שלא לשמןולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' תע
ב. כל הזבחים שנזבחו שלא לשמן כשריםשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' שסו
ב. כל הזבחים שנזבחו שלא לשמן כשרים אלא שלא עלו לבעלים לשם חובהלהורות נתן ויקרא עמ' כג
ב. כל הזבחים שנזבחו שלא לשמן כשרים אלא שלא עלו לבעלים לשם חובה חוץ מן הפסח והחטאתמים חיים (קרייסווירטה) עמ' שעב
ב. כל הזבחים שנזבחו שלא לשמן כשרים וכו'תורת איש ח"ב עמ' רלד, שעא
ב. כל הזבחים שנזבחו שלא לשמן כשרים וכו' חוץ מן הפסח והחטאתתהלה לדוד (והרמן) פרק סו פסוק יג הערה ב
ב. כל הזבחים שנזבחו שלא לשמן כשרים כו' חוץ מן כו' החטאתתורת מנחם חמ"ד עמ' 211
ב. כל הזבחים שנשחטו שלא לשמן כשרים חוץ מן וכו' הפסחפאר יעקב ח"ג עמ' קא
ב. לא עלו לבעלים לשם חובהשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' סט
ב. רבי אליעזר סובר דבאשם פסול שלא לשמהגנת אגוז (תשעב) אות שמ
ב. רש"י - שמעון אחי עזרי', ע"ש שעזרי' עסק בפרקמטי' וסיפק צורכי' שמעון אחיו וכו' נקרא על שמודברי יואל פ' ויחי דף תקמה ע"ב
ב. שינוי קרבן ושינוי בעליםברית עולם (אשכנזי, תשסא) ח"א עמ' 29
ב. שמעון אחי עזריהדרך חיים (תשע) פ"ג הערה 579
ב. שמעון אחי עזריהאמרי מאיר (מאירי) ויקרא פכ"ה פסוק לה מס' 2
ב. תוס' ד"ה אשהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' סג
ב. תוס' ד"ה כל הזבחיםלהורות נתן במדבר עמ' נח
ב. תוס' ד"ה סתם אשהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' רלד
ב: דילמא אתי למימר שלא לשמופרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' מז
ב: כל הזבחים שנשחטו שלא לשמן כשריןעצי חיים - מועדים עמ' שפו
ב: לא הוית גבן ורש"י אמש בשבתהמאור שבתורה (שפירא) שמות עמ' שלה, דברים עמ' רסב
ב: לשם ריח לשם ניחוח - רש"יאור אברהם על ספר המצוות עמ' קטז
ב: סתמא לשמה קאיעצי חיים על התורה עמ' שצד
ב: תוס' - אם זנתה אשה תחת בעלה אין מצוה לגרשה אלא שלא תשמשנופאר יעקב ח"ד עמ' רכח
ב: תוס' ד"ה סתם אשה לאו לגירושין קיימא, אפי' זינתה תחת בעלה, מ"מ לא להתגרש בגט זה עומדתעצי חיים על התורה עמ' שצה
ב: תוס' ד"ה סתם, ואפילו זינתה תחת בעלהעצי חיים - מועדים עמ' שפז
בו ע"א הוא בפנים וציציתו בחוץ מהו וכו' הכא נמי בבואם אל אהל מועד וכו'תשובה מיראה עמ' לו
ג ע"אמנחה חדשה (חן טוב) פרשת צו
ג ע"א דמינה מתריב בה, דלאו מינה לא מחריב בהאסופת מערכות בראשית ח"ב עמ' רכט
ג ע"ב והתניא תוכו ולא תוך תוכו וכו'זכור לדוד עמ' לב
ג ע"ב מינה מחריב לאו מינה לא מחריבדרשות משמר הלוי (תשעד) עמ' קלד
ג. בת מינה מחריב שאינה מינה אינו מחריבלהורות נתן בראשית עמ' שעט
ג. דמינה מחריב בה דלאו מינה לא מחריבאור אברהם על ספר המצוות עמ' שסח
ג. דמינה מחריב בה דלאו מינה לא מחריב בהדרך חיים (תשע) פ"ו הערה 1848
ג. חטאת ששחטה לשם חולין כשירהאור אברהם על ספר המצוות עמ' שסז, תקפה
ג. חטאת ששחטה לשם עולה פסולה וכו'להורות נתן בראשית עמ' ריח
ג. קדשים מחללים קדשים ואין חולין מחללין קדשיםפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תקכב
ג: קדשים מחללין קדשים חולין לא כל שכןאור אברהם על ספר המצוות עמ' שסח
ד ע"א לענין הקרבה חטאת יולדת קודמת לעולהאמרות ה' השלם ח"ד עמ' קיח
ד ע"א מה להנך שכן ישנן בציבורטהרת יו"ט חי"ח עמ' ה, צג
ד ע"אקובץ מאמרים ואגרות (וסרמן) ח"ב עמ' רצא
ד ע"ב תוס' ד"ה מחשבהמכשירי מצוה עמ' רכ
ד תוס' ד"ה וישנן בציבור וכו'ברכת אבות עמ' שב
ד תוס' ד"ה מחשבה וכו'ברכת אבות עמ' רסו
ד. אין שינוי בעלים בקרבן ציבוראור אברהם על ספר המצוות עמ' שסו
ד. רש"י ד"ה וישנולהורות נתן בראשית עמ' צג
ד. תודה קרויה שלמיםשיחות לספר ויקרא עמ' סג
ד. תודה ששחטה לשם שלמים כשרה, תודה קרויה שלמיםאור אברהם - סידור התפילה עמ' קב
ד. תוס' ד"ה למקראה, להקדשה תחילה שיקדיש העולה קודם לחטאתדברי יואל פ' צו דף קט ע"ב
ד. תוס' ד"ה מ, חשבהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' יד
ד: אימא היכא דשחיט להו שלא לשמה ליפסלואור אברהם על ספר המצוות עמ' תלז
ד: למה חטאת באה לפני עולה לפרקליט שנכנס לרצות רצה הפרקליט ונכנס דורון אחריומטר השמים (תשנב) ויקרא-במדבר עמ' מז
ד: תוס' ד"ה אימא, בענין יש כמה דברים בקדשים שהם רק למצוה אבל אינם מעכביםדברי יואל מועדים ח"ה עמ' ק
דם חטאת על ארבע קרנותברית עולם (אשכנזי, תשסא) ח"א עמ' 55, 62
ה ע"א רש"י ד"ה אין מרציןלב חיים חלק א (סימן ל"א) דף לב ע"ב (ד"ה ואומר)
ה ע"א תוס' ד"ה עולתהלב חיים חלק א (סימן מ"א) דף נד ע"ד (ד"ה תשובה)
ה ע"ב אמר קרא הוא בהוייתו יהאמגילת סמנים עמ' עז
ה ע"ב סימן הג"ש בש"ר, יתיב רב הונא ור"נ וכו'מגילת סמנים עמ' קיב
ה ע"ב רש"י ד"ה מאן לימא כו'שעת הכושר דף צא ע"ב
ה ע"ב תוס' ד"ה מיעטלב חיים חלק א (סימן מ"ח) דף סד ע"ב (ד"ה ומה)
ה. אותה לשמה כשרה שלא לשמה פסולה וכו'אור אברהם על ספר המצוות עמ' תלח
ה. אם כשרים הם ירצו ואם אין מרצין וכו'אור אברהם על ספר המצוות עמ' תלז
ה: אשם למאי קרב למותרו חטאת נמי וכו'אור אברהם על ספר המצוות עמ' תלז
ה: הוא עצמו אם לא הקטירו אימוריו כשרדרך חיים (תשע) פ"א הערה 597
ו ע"א אין כפרה אלא בדםשמלת אליעזר ח"ב עמ' קעג
ו ע"א דעולה אפי' איכא כמה עשה גביה מכפראגבורת יצחק ימים נוראים עמ' רלד
ו ע"א מקופיא מתכפר או מקיבעא מתכפרבאר שרים פרשת תרומה דרוש ד אות ד
ו ע"א רש"י ד"ה המקדיש, נדר קרבן והפרישו חבירורנת יצחק שמואל עמ' תקז
ו ע"א רש"י ד"ה כיוןלב חיים חלק א (סימן ל"ג) דף מ"ב ע"ב (ד"ה וראיתי)
ו ע"א רש"י ר"ה לא דידיה וכו'ברכת אבות עמ' שה
ו ע"ב שיירי מצוהכללי המצות (צפת תשנב) עמ' 197
ו. אבעי להו כפרו או לא כפרו וכו'גנת אגוז (תשעב) אות שמ
ו. אעשה דלאחר הפרשה מכפראצמח דוד (שלוניקי) ח"א דף רח ע"ד
ו. על כל חטא צריך חטאת בפנ"עפרפרת התורה עמ' שמג
ו. רש"י - כיפרו, להגן מן היטורים בינתייםגנת אגוז (תשעב) אות שמ
ו. רש"י ד"ה כפרא גברא על כל עשה שבידוצמח דוד (שלוניקי) ח"א דף לא ע"א
ו. תוס' ד"ה אי - ונראה דמאשם דייק דלא בא בנדבהגנת אגוז (תשעב) אות שמ
ו. תוס' ד"ה מקופיאלהורות נתן במדבר עמ' נח
ו. תוס' ד"ה מקופיאלהורות נתן ויקרא עמ' שסו
ו: ראויין היו ישראל להקריב בכל עתשמן ראש סוכות ח"א עמ' עה
ו: ראויין היו ישראל להקריב קרבנותיהן בכל עת ובכל שעהדרך חיים (תשע) פ"ב הערה 1657
ו: ראויין היו להקריב קרבנותיהן בכל עתשמן ראש סוכות ח"ב עמ' קא
ו: ראוין היו ישראל להקריב קרבנותיהן בבל עת ובכל שעה אלא שחיסך הכתוב וכו'דברי יואל פ' צו דף קיב ע"א
ו: תוס' ד"ה לאפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' שמא
ז העולה דורון היאעולה ליפה סי' כג
ז ע"א איתמר תודה ששחטה לשם תודת חברו, רב חסדא אמר פסולהשם דרך במדבר עמ' לה
ז ע"א דאין לך אדם דאינו מחויב בעולהדברי שאול ויקרא עמ' ו
ז ע"א דאין לך אדם שאינו מחוייב עשהדברי שאול ויקרא עמ' קנו
ז ע"א ואמר רבא עולה דורון כו'דרש אברהם (אשכנזי) ח"א דף קלא ע"ב
ז ע"א שאין לך אדם בישראל שאינו מחוייב עשהבצור ירום ח"א (תשסז) עמ' פב
ז ע"א תודה ששחטה לשם תודה כשרה, ורש"י אע"פ שלא באו על הודייה אחת כו'רנת יצחק - תפלה לימי המועדים עמ' לד
ז ע"א תודה ששחטה לשם תודה כשרה, ורש"י ואע"פ שלא באו על הודייה אחת כו'רנת יצחק - הגדה של פסח עמ' קעג
ז ע"א תודה ששחטה לשם תודה, ורש"ירנת יצחק תהלים עמ' תצג, תקכז
ז ע"ב אי דליכא תשובה זבח רשעים תועבהרנת יצחק תהלים עמ' רטז
ז ע"ב אם צריך אדם להקריב קרבן עולה וחטאת יקדים החטאתפתגמי אורייתא ח"ב עמ' רנג, רס
ז ע"ב אם צריך אדם להקריב קרבן עולה וחטאת יקדים החטאתפתגמי אורייתא ח"א עמ' קעט
ז ע"ב אמר רבא עולה דורון הוא ורש"ירנת יצחק משלי עמ' קמ
ז ע"ב אמר רבא עולה דורון הוא, ה"ד אי לא עביד תשובה זבח רשעים תועבהגבורת יצחק ימים נוראים עמ' רכט, רלו, רלח, רמב, רמט, רעד
ז ע"ב אמר רבא עולה דורן הואס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' צד, קמ
ז ע"ב דעולה דורוןברכת מועדיך לחיים חלק ב דף ח ע"ב (דף כ"ח ע"ב ד"ה והאמת)
ז ע"ב ה"ד אי דליכא תשובה זבח רשעים תועבהבית אלהים שער ב עמ' רנו
ז ע"ב העולה היא דורוןדברי שאול במדבר עמ' קיא
ז ע"ב וא"ר עולה דורון הואדרכי איש דף כב ע"ב, סט ע"ד
ז ע"ב ואמר רבא עולה דורון היאבית אלהים שער ב עמ' רעא
ז ע"ב והקריב את אשר לחטאת ראשונה, חטאת קודמת לעולה וכו'תורת מהרי"ם ויקרא עמ' מג
ז ע"ב זבח פסח לעכב דשלא לשמו פסולאמרות ה' השלם ח"א עמ' שפג
ז ע"ב חטא"ת ע"ל מ"י מכפ"ר עול"ה לאח"ר דורו"ן סימ"ןמגילת סמנים עמ' קיב
ז ע"ב חטאת באה לפני עולהפרי חיים (קנולר) פרשת שלח
ז ע"ב חטאת למה באה לפני עולה לפרקליט שנכנס ריצה פרקליט נכנס דורון אחריורנת יצחק - תפלה לימי המועדים עמ' קצו
ז ע"ב חטאת למה באה לפני עולה משל לפרקליט שנכנס וכו'גבורת יצחק ימים נוראים עמ' יט
ז ע"ב יש בעלים לאחר מיתהכנפי יונה (תשנח) סוף מאמר המלואים
ז ע"ב יש בעלים לאחר מיתהשעת הכושר דף פח ע"ג
ז ע"ב כל הזבחים שלא נזבחו לשמןזאת ליעקב שמות עמ' קמ
ז ע"ב עולה דורון הואתשובה מיראה עמ' סה
ז ע"ב עולה דורון הוא וכו' תניא נמי הכי א"ר שמעון חטאת למה באה וכו' ריצה פרקליט נכנס דורון אחריוימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' רכג
ז ע"ב עולה דורון היאשו"ת ר"י קצבי (תשעט) דרושי ר"ח אלפאנדארי דרוש ו
ז ע"ב עולה מכפרת על מצות עשה, והיא דורון לאחר שעשה תשובהבצור ירום ח"א (תשסז) עמ' מג, מה, מח, קיח, קיט
ז ע"ב עולה מקופיא מכפרת מקיבעא לא מכפרתשו"ת ר"י קצבי (תשעט) דרושי ר"י קצבי דרוש ה
ז ע"ב קודם פרקליט נכנס, תוס' ר"ה ריצהדברי שאול ויקרא עמ' סו
ז ע"ב ריצה פרקליט, ותוס' ד"ה ריצהלב חיים חלק א (סימן מ"ח) דף סד ע"ב (ד"ה תשובה); ראה חיים חלק ב' דף י"ט ע"ג (דף ס"ה ע"ב ד"ה ואם)
ז ע"ב תוס' ד"ה עולהדברי שאול ויקרא עמ' כב
ז ע"ב תוס' ד"ה ריצה פרקליט - אע"ג דאיכא עולת יולדת ומצורע ונזיר וכו' ואפילו הם חטאתם קודמת לעולה דלא חלקה תורהימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' רכה
ז ע"ב תניא נמי הכי אמר רבי שמעוןלב חיים חלק א (סימן מד) דף ס"א ע"ד (ד"ה אבל)
ז. אין לך אדם בישראל שאינו חייב עשהשבט מישראל (קרמניץ) פרק פ פסוק ד
ז. אין לך אדם כישראל שאינו מחוייב על עשהשמן ראש (כץ) ח"י ויקרא עמ' רנב
ז. אין לך אדם מישראל שאינו מחוייב בעשהערוגת הבושם (תשעא) ויקרא-במדבר עמ' סד
ז. אין לך אדם שאינו מחויב עשהיגל יעקב (תשעד) ח"ב עמ' שעה
ז. אין לך אדם שאינו מחוייב על עשהשמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' קיט
ז. ארבעה צריכין להודות - רש"יאור אברהם על ספר המצוות - קונטרס תורת המצוות עמ' תרלז
ז. ברכה במקום תודה, תוס'משנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' שז
ז. חטאת חלב ששחטה לשם חטאת דםאור אברהם על ספר המצוות עמ' שע
ז. חטאת קודמת לעולהדברי יואל מועדים ח"א ראש השנה דף כח ע"ב
ז. למה חטאת באה לפני עולה כפרקליט וכו'דברי יואל פ' ויקרא דף מד ע"א, פ' צו דף קט ע"א
ז. עולה דורן היאמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' שכו
ז. שאין לך אדם בישראל שאינו מחייב עשהיגל יעקב (תשנג) וישב אות קסג
ז. תיקון ביטול עשה הוא ע"י עולהמרפא לנפש בראשית עמ' סו
ז: אי דלא עביד תשובה זבח רשעים תועבהמרפא לנפש בראשית עמ' סא, סו
ז: אי דליכא תשובה זבח רשעים תועבהאור אברהם על ספר המצוות עמ' תח, תכח
ז: אי לא עשה תשובה הוי זבח רשעיםגנת אגוז (תשעב) אות שמ
ז: אמר רבא עולה דורון הואגנת אגוז (תשעב) אות שמ, שמא
ז: דקרבן בלי תשובה נקרא זבח רשעים תועבהתורי זהב (תשעג) עמ' קעד
ז: האי עולה דורן הוא וכו'מרפא לנפש בראשית עמ' לא
ז: האי עולה דורן הוא, רש"י - לאחר שתיקן עיקר החטא מביא דורן לרצות את בוראומרפא לנפש בראשית עמ' לא
ז: החטאת קודמת לעולהערוגת הבושם (תשעא) ויקרא-במדבר עמ' שכט
ז: ועשית פסח, שיהיו כל עשיותיו לשם פסחשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' שסו
ז: ורב פנחס בריה דרב אמי אמר יש בעלים לאחר מיתה א"ל רב אשי לרב פנחס בריה דרב אמי כו'מאמרי הרמ"ע (תשסא) - מאמר המילואים עמ' פח
ז: חטאת למה באה לפני עולה לפרקליט שנכנס ריצה פרקליט נכנס דורון אחריופאר יעקב ח"ב עמ' תשצג, ח"ג עמ' כז, לא, לה
ז: חטאת קודם לעולהשמן ראש (כץ) פסח ח"א עמ' רד
ז: חטאת קודם לעולהשמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' קמז
ז: חטאת קודם לעולהשמן ראש (כץ) ח"ט ויקרא עמ' מג
ז: חטאת קודם לתמיד דבא על חטא משום הכי קודם, שיחי' מכופר ונקי אז יביא שאר קרבנותכתר תורה (תשסז) עמ' סא
ז: חטאת קודמת לעולהרמון פרץ (אריאל, תשסא) עמ' צט
ז: למה חטאת באה לפני עולה, עולה דורון הואאור אברהם - סידור התפילה עמ' ערב, תה
ז: לפרקליט שנכנסדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 960
ז: מנין למותר הפסח דקרב שלמים שנאמר וזבחת פסח לה' צאן ובקר והלא פסח אינו בא אלא מכבשים ועזים מכאן למותר הפסח שיהא קרב לדבר הבא מצאן ובקר מה ניהו שלמיםבן פורת יוסף (תשעא) עמ' תקנד
ז: משל למלך שבאים לרצותו, נכנס פרקליט תחלה לרצותו, ואחר כך מביאין לו דורוןכתר תורה (תשסז) עמ' שנח
ז: עולה דורון היאפרפרת הפרשה פרשת ויקרא פרק א פסוק ג
ז: עולה דורון היאשרתי ח"א עמ' קנ
ז: עולה דורון היאהקשורים ליעקב (תשעח) עמ' קעה, ריא
ז: עולה דורן הואשמן ראש - ימים נוראים עמ' שמז
ז: עולה דורן הואשמן ראש (כץ) ח"ט דברים עמ' רעז
ז: קרבן בלי תשובה נקרא זבח רשעים תועבהמטר השמים (תשנ) דברים עמ' שפד
ז: רש"י - מותר הפסח - שאבד ונתכפר באחר ונמצא הראשון. לדבר הבא מן הצאן ומן הבקר - היינו שלמים שהן באין מכל צאן ומכל בקר ביו זכרים בין נקבות מה שאין כן בשאר זבחים שהוקבעו או בזכר או בנקבה עולה ואשם הוקבעו בזכרים חטאת הוקבע בנקבות והוקבע בזכרים כגון שעיר נשיא אינו בא בנקבהבן פורת יוסף (תשעא) עמ' תקנד
ז: שעירי עיזים זבחי רצוןרמון פרץ (אריאל, תשסא) עמ' צג
ח ע"ב של"ו קבאיצ"ן ממה"ר בצ"א ב"א סימןמגילת סמנים עמ' קיב
ח. שיהיו כלי שרת מלאיםפרפרת הפרשה פרשת נשא פרק ז פסוק יג
ח: מותר הפסח קרב שלמיםפני מלך ויקרא עמ' יח
חולין
ט ע"א ואימא שחטיה לשם תמורה ליהוי תמורה למאי הילכתא למלקא וכו'תשובה מיראה עמ' כז, עה
ט ע"א תוס' ד"ה למאיתשובה מיראה עמ' כז
ט ע"ב תוס' ד"ה מאי קסברגבורת יצחק אבות עמ' רנז
ט. אין כפרה למתיםמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' לב
ט. לשם חטאתמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' צג
ט. מה נ"מ לילקי משום לא יגאלפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תרפא
ט. תוס' ד"ה שלמיםפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' קעח
ט: דם אכילת מזבח הוא - רש"יאור אברהם על ספר המצוות עמ' תצו
ט: זריקת הדם אכילת מזבח היא - רש"יאור אברהם - סידור התפילה עמ' תד
ט: זריקת הדם הוי אכילת מזבח - רש"יאור אברהם על ספר המצוות - קונטרס תורת המצוות עמ' תרלט
ט: עיקר חטאת נקט, שורש החטאת שהיא היתה חטאת יחיד ראשונהדבר צבי - קדושת השבת עמ' צז
י ע"ב אותה דמה למעלה ולא אחרתאמרות ה' השלם ח"ד עמ' לג
י. כמדומים אתם ששררה אני נותן לכם עבדות אני נותן לכםלהורות נתן בראשית עמ' תכא
י: חוט הסיקרא המבדיל בין דמים עליוניםברית כהונת עולם (תשעד) עמ' מד
יא ע"ב הכי נמי דכולי יומא כשרגבורת יצחק חנוכה-פורים (תשנז) עמ' סח
יא. שלא יהא דבר חוצץ בינו לבשרותורי זהב (תשעג) עמ' קמח
יא. תוס' ד"ה באפרפרת משה ח"ב עמ' שעג
יא: כל יום י"ד כשר לפסחאור אברהם על ספר המצוות עמ' שט
יא: מערב עד בקר, אין לך עבודה שכשירה וכו'אור אברהם על ספר המצוות עמ' קנה
יא: רש"י, מדתה חצי לוג לכל נר ונר, כך שיערו חכמים לילי תקופות טבת שלא תכבה כל הלילהדברי יואל מועדים ח"ה עמ' שעז
יא: תמיד דכתיב בי' בין הערבים הכי נמי דכולי יומא כשרהדרש והעיון במדבר ח"ב מאמר סז
יב זקן זקנים מיבעי ליה, אלא ללמדך שכולם בשיטה אחת קיימישארית מנחם ח"ד עמ' רעג
יב ע"א בהמה של ב' שותפין הקדיש חצי' וכו'חיי נפש ח"ב עמ' רסג
יב ע"א במה קולטת קדשים פסולים שלא ירדוציץ השדה - שדי יער עמ' צד
יב ע"א קרבן ביוםימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' רכז
יב ע"א רבי אפטוריקי רמי כתיב והיה שבעת ימים תחת אמו הא לילה חזי וכתיב ומיום השמיני והלאה ירצה הא לילה לא חזי הא כיצד לילה לקדושה ויום להרצאהימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' תלח
יב ע"א רש"י ד"ה לקדושה - ראוי להקדישו ואע"ג דלא חזי לילה להקרבה קאמרינן דמקדיש ליהימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' תלח
יב ע"א תוס' ד"ה יום להרצאהרנת יצחק דברי הימים עמ' רסב
יב ע"א תוס' ד"ה לילה כו'שעת הכושר דף מא ע"ב
יב ע"ב אכל חלב והפריש קרבן והמיר דת וחזר בו הואיל ונדחה ירחהאחרית השנים עמ' ק
יב ע"ב זקניםשבט מנשה (גרוסברג) עמ' 55 {כי ההגבלה לשבעים ואחד הוא רק בדיני ממונות ונפשות ולא לאיסור והיתר}
יב שבעים ושניים זקן ללמד שכולם בחד שיטתאדברים אחדים (קלצקין) עמ' צח {מדוע במשנה בידים גורסים "זקנים"}
יב. ליל שמיני נכנס לדיר להתעשר וכו'אור אברהם על ספר המצוות עמ' שמא
יב. לילה לאו מחוסר זמןשם יחזקאל עמ' פד
יב. תוס' ד"ה לילה - איך עובר קדוש לפני ח' ימיםתיבת גמא (תשסז) עמ' רלג
יב: א"ר יוחנן אכל חלב והפריש קרבן וכו' הואיל ונדחה ידחהחיי נפש ח"ד עמ' רעט
יב: אכל חלב והפריש קרבן והמיר דת וחזר בו הואיל ונדחה ידחה וכו'חמודי צבי ויקרא עמ' קסו
יב: תוס' ד"ה בןפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' תצג-תצד
יג ע"א אמר לו עקיבא כל הפורש ממך כפורש מחייודברי תורה (שפירא) מהד' א סי' נג
יג ע"א אקפח את בניי אם לא שמעתיפי' לס' יחזקאל לר' יוסף חיון עמ' נו
יג ע"א אקפח את בניי אם לא שמעתיפי' לס' יחזקאל לר' יוסף חיון עמ' נו
יג ע"א והקריבו - זו קבלת הדםחיים ומלך דף יב ע"ג (הלכות כלי המקדש פרק ח' הלכה ה' ד"ה ולפקע"ד)
יג ע"א יכול שאני מרבה אף שפיכת שירייםרנת יצחק שמואל עמ' מב
יג ע"א לא אמרה אלא לחדד בה תלמידיו ורש"יתתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' רנד
יג ע"א לחדד בה תלמידיודברי חנינא - ת"ת עמ' ה
יג ע"א ר"ש מכשיר בהילוך וכו' אבל אפשר בלא הילוךרנת יצחק תפלה עמ' מה
יג ע"ב האוכל יאכל בב׳ אכילות הכתוב מדברמאמרי אדמו"ר הזקן תקסט עמ' ריז
יג ע"ב המחשב לזרוק דמו למחר וכן לשפוך שירים למחר הוי פיגולבנין דוד (מייזלש) בראשית - חנוכה אות נא
יג ע"ב ואם האכל יאכל בשתי אכילות הכתוב מדבר אחת אכילת אדם ואחת אכילת מזבחביאורי הזוהר (ר' דובער) דף מד ע"א, קנג ע"ב
יג ע"ב ואם האכל יאכל בשתי אכילות וכו' אחת אכילת אדם ואחת אכילת מזבחס' המאמרים (רש"ב) תרעב עמ' א'סא
יג ע"ב מחלל עבודהבעקבי יעקב עמ' כא
יג. בלשון הזה אמר לו, עקיבא, כל הפורש ממך כפורש מחייודרך חיים (תשע) פ"ג הערה 1031
יג. והקריבו זו קבלת הדםאור אברהם על ספר המצוות עמ' שפט
יג. כל הפורש ממך כפורש מחייודרך חיים (תשע) פ"ג הערה 822, 872, 1009
יג. מחשבה פוסלת בקדשיםלקחת מוסר ח"ב עמ' ל
יג. רש"י ד"ה ובכליפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' לו
יג. שתהא בכהן כשר וכלי שרת - רש"י, תוס'אור אברהם על ספר המצוות עמ' ריד
יג: אם האכל יאכל בשתי אכילות הכתוב מדבר וכו'אור אברהם על ספר המצוות - קונטרס תורת המצוות עמ' תרלט
יג: אם האכל יאכל, בשתי אכילות הכתוב מדבראור אברהם על ספר המצוות עמ' תצו
יג: התם ממילא הכא איהו קא שקיל ויהיבאור אברהם על ספר המצוות עמ' שפא
יד ע"א וש"י ד"ה ואת"לרנת יצחק מלכים עמ' קד, דברי הימים עמ' קסג
יד ע"א כר' יהודה דאמר תוך עזרה מקדשתשובה מיראה עמ' כ
יד ע"א שבת הוא קדש ויש לו דין קדשים שהמחשבה פוסלת בהםתפלה למשה (בנימין) עמ' עג
יד ע"א תודה תוךרנת יצחק מלכים עמ' קג-קד, דברי הימים עמ' קסב
יד ע"א תוס' ד"ה הג"ה תוך עזרה מקדשה כו'יד שלמה (עזרא) דף עה ע"ב
יד ע"א תוס' ד"ה הג"הזכור לדוד עמ' סה
יד ע"ב איתמר נמי אמר עולא א"ר אלעזר הולכה בזר פסולהמגילת סמנים עמ' ט
יד ע"ב איתמר נמי אמר עולא א"ר אלעזר וכו'זכור לדוד עמ' י
יד ע"ב רש"י ד"ה שחיטה, שחיטה לאו עבודה היא משום דכשירהבזרבנין דוד (מייזלש) בראשית - חנוכה אות יט
יד ע"ב שחיטה כשרה בזרפי' הרמ"ז על הזוהר במדבר (תשסד) עמ' מח
יד ע"ב שחיטה לאו עבודה היא, תוס' ד"ה הג"הדברי שאול ויקרא עמ' ז
יד. ואי אתי קוף ורמימשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' רעא
יד. לאו אורח ארעא לשחוט בהיכל - רש"יאור אברהם על ספר המצוות עמ' שעו
יד. רש"י ד"ה חוץ לזמנומשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' ד
יד. תוס' ד"ה ה"גלהורות נתן בראשית עמ' תנט
יד: והרי שחיטה דאי אפשר לבטלה וכשירה בזר, ומשני משום דשחיטה לאו עבודה היאצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' תל
יד: יושב פסול לעבודהברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' נב {רמזים לעבודה בעמידה}
יד: פרה אדומה הוי קדשי בדק הביתאור אברהם על ספר המצוות עמ' תקפד
יד: שחיטה כשרה בזר וכו' ובתוס'חמודי צבי שמות עמ' ת
יד: שחיטה לאו עבודה היאאור אברהם על ספר המצוות עמ' קנד, רכה, רסז, שסא, שפז
יד: תוס' ד"ה הג"הלהורות נתן ויקרא עמ' קעב
טו ע"ב כהן ששימש מחוסר בגדים עבודתו פסולהדבר מלכות ויקרא עמ' 216
טו: יושב פסול לעבודהאור אברהם - סידור התפילה עמ' רכו
טו: עשרה דברים הפוסלים בעבודהגנת אגוז (תשעב) אות שדמ
טז ע"א אתיא ק"ו מיושב מה יושב שאוכל וכו'הר המוריה עמ' קלד
טז ע"א דילמא אונן שרי בבמהבנין דוד (מייזלש) בראשית - וירא אות פה
טז ע"א ומאן לימא לן דאנן אסור בבמה דלמא שרי בבמהרנת יצחק תפלה עמ' לח
טז ע"א מה ליושב שכן פסול לעדות מיושב ת"ח וכו'זכור לדוד עמ' יט
טז ע"א תוס' ד"ה מה, בדיעבר כשר עדות בישיבהרנת יצחק מלכים עמ' ריז
טז ע"א תוס' ד"ה מיושב דאם איתא דהא לאין ישיבה בעזרה וכו'כה תברכו (תרמא) דף קע ע"ב
טז ע"א תוס' ד"ה מיושב כו'יד שלמה (עזרא) דף עו ע"ד
טז ע"א תוס' ד"ה מיושב ת"חצפיחית בדבש סי' נז דף קנב ע"ד
טז ע"ב ולא תותר ולא תותר אנינות וטומאה טומאה יחיד ויחיד ציבור סימןמגילת סמנים עמ' קיב
טז. אונן אסור בבמהפני מלך בראשית עמ' קה
טז. אונן כשר להקריב בבמהשם יחזקאל עמ' קיז
טז. אין ישיבה בעזרה וכו' - תוס'אור אברהם על ספר המצוות - קונטרס תורת המצוות עמ' תריז, תרכז
טז. אין לעשות עבודה בהשתחוואה - תוס'אור אברהם - סידור התפילה עמ' רכט, שעא, שצה
טז. בעל מום כשר להקריב בבמהשיחות לספר במדבר עמ' מב
טז. ומה יושב שאוכלפני מלך שמות עמ' רה
טז. מה יושב שאוכלמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' רא
טז. שתהא שחיטה לשם וכו'קובץ שיחות (וכטפויגל) אלול וימים נוראים עמ' מו
טז. תוס' ד"ה מהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' תתל
טז. תוס' ד"ה מיושבלהורות נתן ויקרא עמ' קסה
טז. תוס' ד"ה מיושבמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' שלז
טז. תוס' ד"ה מיושבמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' ריד
טז. תוס' ד"ה מיושבעקבי אבירים (תשעא) עמ' רלה
טז. תוס' ד"ה מיושבפני מלך שמות עמ' רג
טז. תוס' ד"ה מיושבפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' כג
טז: אנינות בכהן גדולפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' רפט*
טז: אנינות הותרה לכהן גדולפרפרת משה ח"ב עמ' נז
יז ע"ב אין בגדיהם עליהם אין כהונתם עליהםבנין דוד (מייזלש) בראשית - חנוכה אות יד
יז ע"ב בזמן שבגדיהם עליהם כהונתם עליהםעיוני פרשה (ריבלין) שמות עמ' 156, 163
יז ע"ב בזמן שבגדיהם עליהם, כהונתם עליהםאסופת מערכות בראשית ח"א עמ' צא, שמות ח"א עמ' רפח, שמות ח"ב וויקרא עמ' מז, במדבר עמ' נב
יז ע"ב כולה בחוץ וצוארה בפנים מאי וכו'אמרות ה' השלם ח"ב עמ' קלד
יז ע"ב מחוסר בגדים ששימש במיתהדברי שאול שמות עמ' שא
יז.ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' שכא
יז. טמא שעבדמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' רטו
יז: אין בגדיהם עליהם אין כהונתם עליהםבגדי חמודות שמות פרק כח פסוק ב
יז: בזמן שבגדיהם עליהם כהונתם עליהםאור אברהם על ספר המצוות עמ' ריג
יז: בזמן שבגדיהם עליהם כהונתם עליהםתפארת ציון (אבא שאול) עמ' שכו - ר"ש מגנוז
יז: בזמן שבגדיהם עליהם, כהונתם עליהם אין בגדיהם עליהם, אין כהונתם עליהםדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 1236
יז: וחגרת אותם אבנט וכו' בזמן שבגדיהם עליהם כהונתם עליהם וכו'להורות נתן ויקרא עמ' קסד
יז: תוס' ד"ה שרפה מיידי בטבול יום ממש מטומאה דאורייתאבשבילי התלמוד ח"א יומא ב ע"א
יח ע"א כהן גדול שלבש בגדי כהן הדיוט ועבד עבודתו פסולהימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' תקפז, תקצא
יח ע"א תוס' ד"ה הג"ה כהן גדולימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' תקפז
יח ע"א תוס' ד"ה כהן, כה"ג מתמנה בפהרנת יצחק מלכים עמ' נג
יח ע"ב או שהיו מטושטשין או מקורעין ועבד עבודתו פסולהזכור לדוד עמ' ו
יח ע"ב בד שיהא חוטן כפול ששהאמרות ה' השלם ח"ג עמ' שעח
יח ע"ב כנגד אצילי ידיהןשלטי הגבורים (תשע) עמ' רטז
יח ע"ב פשתן עולה בד בבדתורת העולה (תשעה) עמ' רסב
יח ע"ב רש"י ד"ה מטושטשין, בטיטטהרת יו"ט חי"ט עמ' קיט
יח ע"ב רש"י ד"ה מקורעיןזכור לדוד עמ' ו
יח. מרושלין אסורעולה ליפה סי' מט
יח. היו מרושלים משוחקים וכו' - רש"יאור אברהם על ספר המצוות עמ' קצז, ריא
יח. לבש שני מכנסים שני אבנטים וכו'יבין שמועה (לעוו) עמ' תשלט
יח: אלא גמרא גמירי לה ואתא יחזקאל ואסמכה וכו'אור אברהם על ספר המצוות - קונטרס תורת המצוות עמ' תריד
יח: בגדי כהונה מצותן שיהיו חדשיםלהורות נתן במדבר עמ' רח
יח: עד דאתי יחזקאל הי' דבר זה להם בקבלהגבעת שאול (בראך) עמ' תצז
יח: תוס' מלך ממנה כ"גרמון פרץ (אריאל, תשסא) עמ' לו
יט איבעיא להו בית השחי מה שיחוץולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' נ
יט יז רש"י - לפני ה' יהיה דומה להם כאילו עומדים לפני המקוםרנת יצחק תפלה עמ' רמו
יט ע"א אמר רב אשי וכו' זימנא חדא וכו' דאיזגדר מלכא וכו' המיינאי וכו'לקוטי לוי יצחק הערות לזוהר ח"ב עמ' רלה
יט ע"א כהנים בעבודתן ולוים בדוכנן וישראל במעמדןברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' סד-סו {הקישור בין שלשתם רמוז בצורת הטעם שלשלת}
יט ע"א כהנים בעבודתן ולוים בדוכנן וישראל במעמדן פטורין מן התפלהמגילת סמנים עמ' יא
יט ע"א כיור שאין בו לקדש ארבעה כהנים וכו'לקוטי לוי יצחק על תנ"ך וחז"ל עמ' שצא
יט ע"א נכנסה לו רוח בבגדו+צבא אהרן ירח האיתנים עמ' קג
יט ע"א שהתפילין היו בין ציץ למצנפתברכת אליהו (עמאר) שמות פרשת תצוה מאמר כב
יט ע"א שלא יהא דבר חוצץ בינו לבשרועיוני פרשה (ריבלין) ויקרא עמ' 89
יט ע"א שערו הי' נראה בין ציץ למצנפת וכו'אמרות ה' השלם ח"ג עמ' שעד
יט ע"א שערו היה נראה בין ציץ למצנפתלקוטי לוי יצחק הערות לזוהר ח"א עמ' קד
יט ע"א שערו היה נראה בין ציץ למצנפת וכו׳ברכת אליהו (עמאר) שמות פרשת פקודי מאמר יב
יט ע"א תפילין מהו שיחוצופרי חיים (קנולר) פרשת צו
יט ע"ב אחד כה"ג ואחד כ"ה שלא קידש ידיו ורגליו מן הכיור שחרית ועבד עבודתו פסולה וכו'חוט המשולש בשערים (תשנח) עמ' קלט
יט ע"ב אי הכי, דצפרא נמי אמר חזקיה, אמר קרא וכו'גבורת יצחק ימים נוראים עמ' פט
יט ע"ב בקידוש ידיו ודגליולב חיים חלק ב (סימן ה) דף ב ע"א (ד"ה תשובה)
יט ע"ב בקידוש יו"כ צריך להניח יד על רגללבושי בדים סעיף טו
יט ע"ב כה"ג שלא טבל ושלא קידש בין בגד לבגד וכו' שלא קידש יו"ר שחרית ועבד עבודתו פסולהגבורת יצחק ימים נוראים עמ' פז
יט ע"ב כיצד מצות קידוש מניח ידו הימנית ע"ג רגלו השמאלית וכו' ר"י בר"י אומר מניח שתי ידיו וכו', ורש"י ד"ה מניחאמרות ה' השלם ח"ג עמ' ריא, שסח, תו, ח"ד עמ' סו, ח"ה עמ' קפח, ח"ו עמ' קטו
יט ע"ב כיצד מצות קידוש מניח ידו הימנית על גבי רגלו וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' תקצב ד"ה פרק
יט ע"ב כל כיור שאין בו כדי לקדש ד' כהנים אין מקדשים בו שנאמר ורחצו ממנו משה ואהרן ובניו, ורש"י משה ואהרן תרץ ובניו תרץ שאף משה כהן היה בז' ימי המלואיםחוט המשולש בשערים (תשנח) עמ' קסה
יט ע"ב עמידה מן הצד איכא בינייהופורים בציון עמ' ריז
יט. לא אמרו יתור בגדים אלא במקום בגדיםהקשורים ליעקב (תשעח) עמ' ריז
יט. לא יהא דבר חוצץ בינו לבשרולהורות נתן ויקרא עמ' ס
יט. נכנסה לו רוחמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' רל
יט. רש"י - על בשרו, שלא יהא דבר חוצץ כו'תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תקכב
יט. שערו הי' נראהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' רכט
יט. שערו היה נראה בין ציץ למצנפתמצת שימורים (תשסא) עמ' קפב
יט. שערו היה נראה בין ציץ למצנפתפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' תרנה
יט. שערו היה נראה בין ציץ למצנפתשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' תקעט
יט. תוס' ד"ה תפיליןחמודי צבי שמות עמ' שלח
יט. תנא שערו היה נראה בין ציץ למצנפת, ששם מניחין תפיליןתורת חיים עה"ת עמ' קלו {וכן מלך ישראל מניח כתרו במקום הציץ של כה"ג}
יט. תפילין חוצצות (גבי בגדי כהונה) וכו'חמודי צבי שמות עמ' שלח
יט. תפילין מהו שיחוצומשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' קמט
יט: ביום שמיני למילואים לא שימש מרע"ה כלל וכו'פרי נפש חיה ח"ב עמ' מז
יט: וליתב מיתב ולקדש, ותוס'פני מלך שמות עמ' רד
יט: כל כיור שאין בו כדי לקדש ארבעה כהנים ממנו אין מקדשין בובגדי חמודות שמות פרק ל פסוק יח
יט: כל כיור שאין בו כדי לקדש ד' כהניםפני מלך שמות עמ' רסג
יט: כל כיור שאין בו לקדש ד' כהנים ממנו אין מקדשין בופאר יעקב ח"ב עמ' תת
יט: מניח ידו ע"ג רגלופני מלך שמות עמ' רא
יט: עמידה מן הצד לרבנן לא הוי עמידה - ש"מאור אברהם על ספר המצוות עמ' שעט, תכד
יט: קידוש ידים הוי כשירות וצריך להיות בעמידתאור אברהם - סידור התפילה עמ' מט, נא
יט: קידוש יו"ר הוי עבודה וצריך עמידהאור אברהם על ספר המצוות עמ' קמט
יט: קידש ידיו ורגליו ביום וכו'אור אברהם על ספר המצוות עמ' קלט
יט: רש"י - כיור שאין בו - שאינו מחזיק מים כשיעור ד' קדושין משה ואהרן ובניו, דמשה שימש בז' ימי מלואים, ואע"ג דלא כהנו בבת , אחת, מיהו קרא להכי מידרשתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תסו
יט: רש"י ד"ה משהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' תתלו
יט: רש"י ד"ה ששםפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' קיז
יט: שתי רגליו זו ע"ע זושבט מנשה (גרוסברג) עמ' 47 {הרי משכח הלימוד כאמור בהוריות יג ע"ב}
כ ע"א חי' הגרי"זבאר שרים פרשת ויקהל דרוש ו אות ב
כ ע"א קידש ידיו ורגליו לתרומת הדשן למחר אינו צריך לקדשגבורת יצחק ימים נוראים עמ' צ
כ ע"א רש"י ד"ה מאן, וקבל במזרק דמו סמוך לוידוי מידגבורת יצחק ימים נוראים עמ' רלח-רמ
כ ע"ב דאפי' בכלי חול כשר לקדש בוגבורת יצחק ימים נוראים עמ' פו
כ ע"ב משה רבנו כהן גדולתורה אור (באנדי) עמ' רצט
כ. בן קטין עשה מוכני לכיור שלא יהיו מימיו נפסלים בלינהלהורות נתן במדבר עמ' ט
כ. דאין לבו לשמים, ותוס'רנת יצחק מלכים עמ' תכד
כ. טעם לרחוץ הכהן במי כיורהנפש החכמה סי' סג
כ. יכול בן נכר ממש, ובש"טרנת יצחק מלכים עמ' תכד
כ. מהו דתימא הני מילי עבודה דמיעכבא כפרה וכו' ובשימ"ק אות אבגדי חמודות שמות פרק ל פסוק כ
כ. מוכני לכיורפרפרת אליעזר פרשת כי-תשא פרק ל פסוק יח
כ. מוכני לכיור, וחידושי הגרי"זפני מלך שמות עמ' קצח
כ. מי כיור מהו שיפסלו בלינהלהורות נתן בראשית עמ' תסא
כ. קידש ידיו ורגליו לתרומת הדשן וכו'אור אברהם על ספר המצוות עמ' קמ
כ: יציאה מהו שתועיל לקידוש יו"ראור אברהם על ספר המצוות עמ' קמ
כ: תוס' ד"ה יציאהלהורות נתן במדבר עמ' לא
כ: תוס' ד"ה יציאה דבר שאינו ניתר אלא ע"י דבר אחר כגון נסכים הבאים עם הזבח, וכן שתי הלחם הניתרים ע"י הכבשים, לא מהני בהו קידוש כלי ליפסל ביוצא עד שיקדשם הזבח, משא"כ בדבר הניתר ע"י עצמוערבי נחל (תשסד) עמ' תט
כא ע"ב כל כיור שאין בו לקדש ארבעה כהנים וכו', ורש"יאמרות ה' השלם ח"ג עמ' תג-תד
כא. מהו לקדש ידיו ורגליו לתוך הכיוראור אברהם - סידור התפילה עמ' ג
כא. ממנו ולא בתוכו כו'בגדי חמודות שמות פרק ל פסוק יט
כא: הכיור צריך להחזיק מים כדי שירחצו ממנו ארבעה כהנים כאחדשם יחזקאל עמ' תקסב
כא: כל הכלים מקדשין וכו' - תוס'אור אברהם על ספר המצוות עמ' קמה
כא: כל כיור שאין בו כדי לקדש ד' כהנים ממנו וכו' זה טעון משיחה כמותו מה שאין כן זהתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תסו
כא: רש"י - מקדשיו מתוכן ידים ורגלים, בין שאין בהם רביעית וכו' נחושת נמי ניתי בהיקשתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תסו
כב במנחה אין קפידא שהכהן המקריב יאכלנה מה שאין כן בחטאתשארית מנחם ח"ב עמ' טו
כב ע"א וקדישי מעליותא היא ורש"י ותוס'רנת יצחק מלכים עמ' עח, דברי הימים עמ' קמא
כב ע"א ירחצו לרבות כ"ש ותוס'רנת יצחק מלכים עמ' פ, דברי הימים עמ' קלט
כב ע"א רש"י ד"ה והא, מי כיור פסולין לרחיצת קרבי קדשיםרנת יצחק מלכים עמ' עו
כב ע"א תוס' ד"ה בין שאין להםאמרות ה' השלם ח"ג עמ' תד-תה
כב ע"ב אמר עולא תקע להו ריש לקיש לדרומאי וכו'זכור לדוד עמ' פג
כב ע"ב בן נכר יכול בן נכר ממש ת"ל ערל לב וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"ג עמ' 202, 201
כב ע"ב תוס' ד"ה ערל וכו'ברכת אבות עמ' קמה
כב. כל המשלים למי מקוה משלים למי כיור וכו', ותוס' ד"ה למעוטיבגדי חמודות שמות פרק ל פסוק כ
כב. כל כלי שרת כשרים לקידוש יו"ראור אברהם על ספר המצוות עמ' קמה
כב. תוס' - והא ממנו אמר וכו' נראה דלא כרש"י, אלא והא ממנו כתיב דאין לקדש אפי' קודח אלא א"כ יהא כמוהו שיהא בו כשיעורתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תסז
כב: בן נכר יכול בן נכר ממש ת"ל ערלי לבלהורות נתן ויקרא עמ' קסו
כב: ערל מנלן, אמר רב חסדא וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' רפז
כב: תוס' ד"ה ערלפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' פז
כג יושב מנ"ל אר"ן אמר קרא לעמוד לשרתסוכת דוד (שירירו) דף לט ע"א
כג ע"א כל כלי שרת ראויין לקידוש ידים ורגליםתורת העולה (תשעה) עמ' רלג
כג ע"ב עמידה לעכבאמרות ה' השלם ח"ו עמ' קיא
כג ע"ב שנה עליו הכתוב לעכבעיוני פרשה (ריבלין) שמות עמ' 123
כג: בקדשים שינה עליו הכתוב לעכבדברי יואל מועדים ח"ו זכור עמ' שכ
כג: יושב מחלל עבודהאור אברהם - סידור התפילה עמ' שע
כג: יושב פסול לעבודהאור אברהם על ספר המצוות - קונטרס תורת המצוות עמ' תרכז
כג: לעמוד ולשרת, לעמידה בחרתיו ולא לישיבהאור אברהם על ספר המצוות - קונטרס תורת המצוות עמ' תרטז
כג: לעמוד לשרת - לעמידה בחרתיו ולא לישיבהדרך חיים (תשע) פ"ב הערה 1437
כג: לעמוד לשרת, לעמידה בחרתיו וכו'אור אברהם על ספר המצוות עמ' קצט
כג: לעמוד לשרת, לעמידה בחרתיו ולא לישיבהאור אברהם - סידור התפילה עמ' רכו
כג: שנה עליו הכתוב לעכבאור אברהם על ספר המצוות עמ' קפה, ריב, שלב, שנ
כד ע"א אצבע אינה אלא ימיןברית עולם (אשכנזי, תשסא) ח"א עמ' 80, 81
כד ע"א אצבע אינו אלא ימיןכל החיים דף ג ע"א (מערכת א' אות פ"ה)
כד ע"א באצבעו ולקח באצבעו ונתןבנין דוד (מייזלש) בראשית - וירא אות ב
כד ע"א בעי רבי אמי נדלדלה האבן ועמד עליה וכו'זכור לדוד עמ' מז
כד ע"א דוד המלך קידש רצפת העזרה ורש"י ותוס'יחי המלך עמ' כז
כד ע"א דוד קדיש רצפהציץ השדה - שדי יער עמ' קכג, רד, רה
כד ע"א נעקרה האבןרנת יצחק מלכים עמ' סט
כד ע"באמרות ה' השלם ח"א עמ' נא
כד ע"ב כל מקום שנא' אצבע וכו' ימיןלקוטי לוי יצחק על תנ"ך וחז"ל עמ' רעד
כד. דוד קדש את הרצפה עד התהוםפרפרת התורה עמ' קעו
כד. דוד קידש עד ארעא תהומאלהורות נתן בראשית עמ' תנח, תס
כד. ולקח הכהן מדם החטאת באצבעו אי אצבעו אלקיחה או אנתינהיפה תאר (תשעח) ח"ג עמ' קפה
כד. כהן העובד הוא בצד ימיןשם יחזקאל עמ' שנא
כד. עבודה בשמאל פסולהשמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' פח
כד. קבלה בימיןפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' עד
כד. רצפה עליונה קדיש או עד לארעית דתהומאשמן ראש סוכות ח"ב עמ' קכז
כד. תוס' ד"ה הואיללהורות נתן במדבר עמ' רח
כד. תוס' ד"ה הואיללהורות נתן ויקרא עמ' קסה
כד. תוס' ד"ה הואילפני מלך שמות עמ' קפג
כד. תוס' ד"ה הואיל. דוד קידש את העזרהשיח דוד (תשסח) עמ' כח
כד: אצבע וכהונה - ימיןברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' קי
כד: מקרא נדרש מלפניושמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' רמ
כד: קמיצה ומליקה בימיןברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' שלז
כה ע"א גורעין ומוסיפין ודורשיןס' המאמרים (ריי"צ) תשי"א עמ' 220
כה ע"א גורעין ומוסיפין ודורשיןס' קרניים (תשסו) פרשת אליעזר מאמר א
כה ע"א השוחט צריך שיגביה סכין למעלה וכו'זכור לדוד עמ' יג
כה ע"א רישא ר' אליעזר וסיפא רבנן אמר ליה אין וכו'זכור לדוד עמ' יב
כה ע"ב א"ל רבי זירא לרבי חייא בר אבא ודילמא בשותת א"ל תרדא וכו'מכשירי מצוה עמ' לד
כה ע"ב אויר כלי שרת מקדשבשבילי התלמוד ח"א יומא מח ע"א
כה ע"ב אמר רבא תניא שה תמים זכר בן שנה שיהא תמים ובן שנה בשעת שחיטה, בקבלה בהולכה בזריקה מנין וכו'ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' תקמב
כה ע"ב דם הבא לאוירו של כלי+צבא אהרן ירח האיתנים עמ' קט
כה ע"ב הוייתן על ידי טהרהברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' קלד
כה ע"ב ואח"כ קיבל דמו פסולרנת יצחק תהלים עמ' תקלב
כה ע"ב רש"י ד"ה תרגומה אכן שנה - בן שנה יהיה כל הווייתו יהיה בן שנה אבל אם נכנס בשנה שניה בין שחיטה לזריקה פסול דשעות פוסלות בקדשיםימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' תקמב
כה ע"ב רש"י ד"ה תרדאמכשירי מצוה עמ' לד
כה ע"ב שעות פוסלות בקדשיםדברי שאול ויקרא עמ' קמו
כה. גורעין ומוטיפין ודורשיןערוגת הבושם (תשעא) שמות עמ' מג
כה. ולאי מדם עורפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' ע
כה. מדם הפר מדם הנפשתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' צ {שם פר מורה על הנפש}
כה. נשפך הדם על הרצפהאור אברהם על ספר המצוות עמ' שפג
כה: אמר ר"א, היא בפנים ורגלה בחוץ שחט ואח"כ חתך פסולהדרשות דבר צבי מועדים עמ' קעז
כה: הצורם אוזן הפר וכו'תפארת ראובן עמ' צו
כה: יהיה הווייתןתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' קמט {וי"ג חיותן}
כה: שיהא בן שנה בשחיטה וכו' ורש"י ותוס', וגהש"סבגדי חמודות שמות פרק יב פסוק ה
כו ע"א פלוגתא אי שני כתובים הבאים כאחד מלמדיןאמרות ה' השלם ח"ה עמ' קפג
כו ע"ב זרק הדם שלא במקומו הבעלים נתכפרו ולא הותר הבשר לאכילהרנת יצחק - הגדה של פסח עמ' קמב
כו ע"ב מיתיבי חישב ליתן את הניתנין למעלה וכו'זכור לדוד עמ' ז
כו ע"ב תנן באידך פירקין נתנו על הכבש שלא כנגד הימור וכו'זכור לדוד עמ' ז
כו. קבלת הדם בכלי שרתברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' קכח
כו. הוא בפנים וציציתו מבחוץ, עד שתהא כולה לפניםפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תקח
כו. נחלה ושחט שחיטתו כשירהאור אברהם על ספר המצוות עמ' רכה
כו. נתנו ע"ג הכבש, תוס' ד"ה אמרפני מלך שמות עמ' קלב
כו. עומד בדרום והושיט ידו לצפון ושחט וכו'אור אברהם על ספר המצוות עמ' קנד
כו. שלא במקומו כבמקומומשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' רכח
כו: זריקת הדם מתיר הבשר באכילה - רש"יאור אברהם על ספר המצוות עמ' שכ
כז ע"א כי קדיש דוד, רש"י ותוס'רנת יצחק שמואל עמ' תקב, תהלים עמ' צז, משלי עמ' של, דברי הימים עמ' צז
כז ע"א תנן חישב ליתן את הניתנין למטה למעלה וכו'זכור לדוד עמ' ז
כז ע"ב האי רצפה והאי כלי שרתרנת יצחק מלכים עמ' קה, קו
כז ע"ב לכפרה נתתיו ולא לדבר אחר, ורש"ירנת יצחק שמואל עמ' קב
כז ע"ב מזבח הפנימי מקדש פסוליןרנת יצחק מלכים עמ' סט
כז ע"ב מזבח הפנימי מקדש פסולין ואפילו הני דאם עלו ירדובנין דוד (מייזלש) בראשית - חנוכה אות ב
כז ע"ב ריבה תורה אחת לכל העולין שאם עלו לא ירדונאוה תהלה עמ' תכז
כז ע"ב רש"י ד"ה האי רצפה, מזבח החיצון הוא בנין אבנים שלא נמשח ומזבח הפנימי הוא כלי ונמשח עם המשכןבנין דוד (מייזלש) בראשית - חנוכה אות ב
כז. מולק עוף בחוץ פטור מכרתעצי חיים - מועדים עמ' שיח
כז: האי רצפה והאי כלי שרתפני מלך שמות עמ' רנד
כז: הכל מודים בניתנין למטה שנתנן למעלה שלא יאספנו, ורש"יבגדי חמודות שמות פרק יב פסוק ז
כז: זאת תורת העולה כל תורה הוא לרבות, לומר תורה אחת לכל העולין וכו'תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תרא
כז: מאי טעמא האי ריצפה והאי כלי שרתבגדי חמודות שמות פרק לה פסוק טז
כז: פסולין שאם עלו לא ירדו וכו'יבין שמועה (לעוו) עמ' שיא
כז: שחט חוץ לזמנו וחוץ למקומוברית עולם (אשכנזי, תשסא) ח"א עמ' 29
כח ע"א הא מני ר"א היא דאמר מחשבין מאכילת מזבח לאכילת אדם וכו'זכור לדוד עמ' קכד
כח ע"ב בשתי אכילות הכתוב מדבר אחת אכילת אדם ואחת אכילת מזבחבנין דוד (מייזלש) בראשית - חנוכה אות נ
כח ע"ב מום אחר שחיטה פוםל רק עד שעת קבלה ולא עד שעת זריקה, ושטמ"קרנת יצחק - הגדה של פסח עמ' קפא
כח ע"ב מסתברא נותר וכו' דדמי ליה בז"ב אדרבה וכו' דדמי ליה במקד"שמגילת סמנים עמ' קיב
כח. פסול פיגולמנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף כו ע"ב
כט המחשב בקדשים לוקהעולה ליפה סי' כ
כט ע"א או אינו אלא באוכל מזבחו ליום שלישי אמרת אחר שהוא כשר וכו'אחרית השנים עמ' פז
כט ע"א אחרים אומרים לא יחשב במחשבה הוא נפסל וכו'מכשירי מצוה עמ' קלא
כט ע"א במחשב לאכול מזבחו ביום השלישי הכתוב מדברעיוני פרשה (ריבלין) ויקרא עמ' 109
כט ע"א ת"ר ואם האכול יאכל כו'סוכת דוד (שירירו) דף קלו ע"א
כט ע"ב אמר רבי ינאי מנין למחשב בקדשים שהוא לוקה שנאמר לא יחשבמכשירי מצוה עמ' רכ
כט ע"ב בכור דלאו בר הרצאה הוא ורש"ירנת יצחק ה' מגילות עמ' מ
כט ע"ב בשעת הקרבה הוא נפסל ואינו נפסל בשלישיעיוני פרשה (ריבלין) ויקרא עמ' 109
כט. אם האכל יאכל במחשב לאכול ביום השלישיצמח דוד (שלוניקי) ח"א דף ע ע"ג
כט. רש"י ד"ה יהיה, הויה אחתתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' שטז
כט: אותו בזבח הוא מדברחמודי צבי בראשית עמ' תפא
כט: הא לא שאין בו מעשה הואתפארת ראובן עמ' רסד
כט: חוץ למקומו וכו' חוץ לזמנו פגולמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' כז, קפד
כט: כל שמחשבת הזמן קדמה למחשבת המקום וכו'ערוגת הבושם (תשעא) בראשית עמ' רסח
כט: מנין למחשב בקדשים שהוא לוקה ת"ל לא יחשבלהורות נתן דברים עמ' קמז
כט: סד"א ה"מ בכור דלאו בר הרצאהתפארת ראובן עמ' קפא-קפב
כט: שלמים מביאין לדורון ליתן שלום בין ישראל לאביהם שבשמים - רש"יאור אברהם - סידור התפילה עמ' נח
כניסת אמה יסוד באמה בת חמשה טפחים וכו'ברית עולם (אשכנזי, תשסא) ח"א עמ' 19
ל כזית כזית תנינן ותוס'שער יוסף (תקיז) דף לב ע"ג
ל ע"ב בקדימות הקרבנות זה מזהפרי חיים (קנולר) פרשת עקב
לא ע"א ויקץ כישן הפגולפורים בציון עמ' שצז
לא ע"א חישב שיאכלוהו כלבים למחר וכו' ותוס' ד"ה ואת איזבלאמרות ה' השלם ח"ג עמ' קלו-קלז
לא ע"ב ד"ה ובטמאיםטהרת יו"ט חי"ח עמ' יט
לא ע"ב לאכילת גבוה מדמינן ליה או לאכילת הדיוט מדמינן ליהמכשירי מצוה עמ' קסד
לא ע"ב תוס' ד"ה ובטמאיםזכור לדוד עמ' סד
לא ע"ב תוס' ד"ה ובטמאים, טמא שרץ שאני מטמא מתרנת יצחק מלכים עמ' שכא
לא. תוס' ד"ה שהשחיטהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' קלא
לא: כל הפוסלין ששחטו שחיטתן כשרהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' תסח
לא: שהשחיטה כשרה בזרים ובנשיםאור אברהם על ספר המצוות עמ' שסו
לא: שהשחיטה כשרה בזרים ובנשיםדבר צבי - קדושת השבת - בנין דוד עמ' לו
לא: שחיטה כשרה בזרברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' קט
לב ברובן ט"מ ונפשו זביםכרם יהושע (ולרשטיין) דף טז ע"ד
לב ע"א קיבל הכשר ונתן לפסול יחזיר לכשר וכו'נאוה תהלה עמ' עב
לב ע"ב ביאה במקצת שמה ביאהאמרות ה' השלם ח"ג עמ' צב
לב ע"ב הואיל ואישתרי אישתריבנין דוד (מייזלש) בראשית - חנוכה אות לו
לב ע"ב קסבר עולא רובן זבים ונעשו טמאי מתיםחכמת התורה אמור עמ' מד
לב ע"ב רובן טמאי מתים ונעשו זבין הואיל וכו'חיי נפש ח"ב עמ' קנח
לב ע"ב תוס' ד"ה שחידשו, טמא מת אסור בעזה"נרנת יצחק מלכים עמ' שטו
לב ע"ב תוס', חצר הינו עזרת נשיםגבורת יצחק סוכות עמ' ב
לב תוס' ד"ה קרי כאןשארית יעקב (אלגזי) דף כג ראש ע"א
לב. כל הפסולים ששחטו כשירתן כשירה שהשחיטה כשרה בזרים ובנשים וכו'חמודי צבי ויקרא עמ' טו, קמז
לב. מצורע היתירא הואמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' נד
לב. מקבלה ואילך מצות כהונהאור אברהם על ספר המצוות עמ' קנג
לב. מקבלה ואילך מצות כהונהברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' קט-קי
לב. נשפך מן הכלי על הרצפה ואספו כשראור אברהם על ספר המצוות עמ' שפח
לב. שחיטה כשירה לכתחלה בזראור אברהם על ספר המצוות עמ' שסא
לב. שחיטה כשרה בזרפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' ל
לב. שחיטה כשרה בזרשמן ראש (כץ) חנוכה ח"א עמ' קנ
לב: אמר עולא טמא שהכניס ידו לפנים לוקהחיי נפש ח"ד עמ' כה
לב: בן הבקר לפני ה' ולא השוחטאור אברהם על ספר המצוות עמ' קנד
לב: מצורע היתרא הוא הואיל ואישתרי אשתריחמודי צבי בראשית עמ' קיד, קטו
לג ע"א אין סומכין אלא בעזרהתורת העולה (תשעה) עמ' קצז
לג ע"א ביאה במקצת לא שמה ביאהימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' קיט
לג ע"א תוס' ד"ה א"ל מטונך כו'דרש אברהם (אשכנזי) ח"א דף ב ע"ב-ע"ג
לג ע"א תוס' ד"ה וליעבד, קרא אשכחו ודרושרנת יצחק מלכים עמ' סג
לג ע"ב תוס' ד"ה ולענין, אף דקיי"ל אין עשה דוחה ל"ת ועושה, מ"מ עשה שיש בו כרת דחי ל"ת ועשהחוט המשולש בשערים (תשנח) עמ' קפג
לג ע"ג הכל בכתב מיד ה' עלישעת הכושר דף פא ע"א
לג. סמיכה צריך להיות בעזרהאור אברהם על ספר המצוות עמ' שעח
לג: תוס' ד"ה לענין מלקותתפארת ראובן עמ' פב
לג: תוס' ד"ה לעניןחמודי צבי בראשית עמ' תלג
לד לתלמיד שא"ל הבא חטיםראש דוד (תקלו) דף קלא ע"ב
לד מקריב חיהראש דוד (תקלו) דף ז ע"א
לד מקריב חיהראש דוד (תקלו) דף ז ע"א
לד ע"א חיבת הקודש לא שייך רק בנתקדש בכלי שרת קדושת הגוףבנין דוד (מייזלש) בראשית - חנוכה אות א
לד ע"א לאו הבא מכלל עשה אין לוקין עליותהלות ישראל (מג'לד) עמ' רצב
לד ע"א עובר בעשה בהמה אין חיה לארנת יצחק ישעיה עמ' קמא
לד ע"ב גופא תניא רבי יהודה אומר כום אחד היה ממלא מדם התערובת וכו'זכור לדוד עמ' ח
לד ע"ב כל שבידו לא הוי דיחויחיי נפש ח"ב עמ' רסד
לד ע"ב מת המשלח ישפך הדםבנין דוד (מייזלש) בראשית - חנוכה אות ז
לד. אותה תאכלו, באוכל מבהמה טמאהמרפא לנפש בראשית עמ' לד
לד. אלא כמוסיף על דבריומשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' קיח
לד. כגון שקדשו בכליפני מלך שמות עמ' רסג
לד: אמר רב אשי כל שבידו לא הוי דיחויעצי חיים - מועדים עמ' קטז
לד: כל שבידו לא הוי דיחויתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' עט(רנח) {כיון שבידו לסלק פסולו קל}
לד: כל שבידו לא הוי דיחוי וברש"יחמודי צבי בראשית עמ' רמ
לד: קיבל הכשר ונתן לפסול יחזיר לכשר וכו' כל שבידו לא הוי דיחויחמודי צבי ויקרא עמ' קסו
לד: קיבל הכשר ונתן לפסול יחזיר לכשר וכו' כל שבידו לא הוי דיחויחמודי צבי שמות עמ' קנב
לד: קיבל הכשר ונתנו לפסול יחזור לכשרערוגת הבושם (תשעא) דברים עמ' רב
לד: רש"י - כל שבידו לא הוי דיחוי, משום שבידו לתקןעצי חיים - מועדים עמ' קטז
לו ע"ב כל הניתנין על מזבח החיצון שנתן במתנה אחת כיפר ובחטאת שתי מתנותברית עולם (אשכנזי, תשסא) ח"א עמ' 133
לו ע"ב לפיכך אם נתן את הראשונה כתיקנה ואת השניה חוץ לזמנה כיפרתהלה לדוד (והרמן) פרק לז פסוק לז הערה כא, פרק צ פסוק ט הערה ד
לו ע"ב לרבות חטאת ואשם שנאבלין ליום ולילהעיוני פרשה (ריבלין) ויקרא עמ' 104
לז ע"א תוס' - קידוש כלי דעצים היינו דמשפה לגזיריםרנת יצחק תפלה עמ' לה
לז ע"א תוס' ד"ה תרי. אלמא אית ליה תרתי דפסח בשפיכה וניתנין בזריקה שנתנן בשפיכה שיצאדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' מה ד"ה בתחלה
לז ע"ב קרנת וכו' קרנתתורת אליהו עמ' רמב
לז ע"ב קרנת קרנת קרנותפניני שבח עמ' קנא
לז. ברכת זבח החגיגהפני מלך מועדים עמ' רלה
לז. הפסח בשפיכה ולא בזריקהאור אברהם על ספר המצוות עמ' שכ
לז: וב"ה קרנת קרנת קרנות, הרי כאן ארבע, שלש למצוה ואחת לעכב. ואימא כולהו למצוה, כפרה בכדי לא אשכחן. ואיבעית אימא היינו טעמא דב"ה, אהני מקרא ואהני מסורת, אהני מקרא לטפויי חדא, ואהני מסורת לבצורי חדא אהני מקרא לטפויי חדא, ואהני מסורה לבצורי חדא וכו'צפנת פענח (תשעא) שמות עמ' תקצא
לח: אף שיירי הדם לאחר זריקה טעון כיבוסלהורות נתן ויקרא עמ' סו
לט. פר כהן משיח ופר העלם דבר של ציבורכתר תורה (תשסז) עמ' שמט
לט. תנו רבנן שמע ועשה כאשר עשה מה בא ללמוד בהזאתו כו'כתר תורה (תשסז) עמ' שנ
למה נבנה המקדש בתחום בנימןמגלה צפונות ח"א פרשת ויחי
לתלמיד שא"ל הבא חיטיםראש דוד (תקלו) דף קלא ע"ב
מ ע"א אוהל מועד וכו' אם נפחתה תקרה של היכל לא הי' מזה וכו'ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' קכ, קמג
מ ע"א אותה תאכלו ולא בהמה טמאהאמרות ה' השלם ח"ד עמ' פט
מ ע"א ואידך אשר לא דרישערוגת הבושם (הראשון) ח"ג עמ' 246
מ ע"א נפחתה תקרה של היכל לא היה מזהגבורת יצחק שבת ובהמ"צ עמ' קסו
מ ע"א נפחתה תקרה של היכל לא היה מזה, ורש"יגבורת יצחק ימים נוראים עמ' רנז
מ. נפחתה תקרה של היכל לא היה מזהאור אברהם על ספר המצוות עמ' קט, קיד
מ. סד"א הזאות נמי לאמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' רכז
מא ע"ב כל העושה על דעת ראשונה הוא עושהתהלה לדוד (והרמן) פרק לז פסוק לז הערה כא
מא ע"ב כשחטאו הציבור אין הקדושה במקומהעטרת יהושע שמות עמ' כח
מא ע"ב משל למלך שסרחה עליו מדינהדברי שאול ויקרא עמ' יז, במדבר עמ' קיב
מא ע"ב רש"י ד"ה כגוןמכשירי מצוה עמ' רכ
מא. אם מיעוטן סרחו פמליא שלו קיימתדברי יואל פ' חוקת דף עח ע"א
מא. משל למלך שזעם על אוהבו ומיעט בסרחונו מפני חיבתופאר יעקב ח"ג עמ' קכח
מא. רש"י ד"ה כגון שנתןמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' רלה
מא: מ"ט נאמרה פרוכת בפר כהן משיח ולא בפר העלם דבר של ציבור משל למלך בו"ד וכו'עצי חיים על התורה עמ' קסב, רמו, רנז, רסט, תכה
מא: מפני מה נאמר כפר כהן משיח ולא נאמר בפר העלם דבר וכו'דברי יואל פ' שמיני דף רלד ע"א, פ' מצורע דף תמ ע"א
מא: מפני מה נאמר פרוכת הקדש בפר כהן משיח ולא נאמר בפר העלם דבר של ציבורדברי יואל מועדים ח"ז פרה עמ' רג
מא: מפני מה נאמר פרוכת הקדש בפר כהן משיח, ולא נאמר בפר העלם דבר של ציבור. משל למלך בשר ורם שמרחה עליו מדינה, אם מיעוטן סרחו, פמליא שלו קיימת, ואם רובן סרחו אין פמליא שלו קיימתדברי יואל מועדים ח"ח עמ' כא
מא: משל למלך בשר ודם שמרחה עליו מדינה אם מיעוטה סרחה פמליא שלו מתקיימת אם רובה סרחה אין פמליא שלו מתקיימתמרפא לנפש בראשית עמ' רלח
מא: משל למלך שמרחה עליו מרינה וכו' אף כאן כשחטא כהן משיח עדיין שם קדושת המקום על המקדש וכו'פאר יעקב ח"ג עמ' כה
מא: משל למלך שסרחה עליו מדינהתשבי (תשסה) עמ' קצד שורש סרח
מב ע"א כל שאין כמוה חיה טרפהברכת אברהם (תשנד) עמ' עב
מב. פיגל בין בראשונהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' רסט
מג ע"א ונמשיך וניקרבדרכי איש דף כ ע"א, פו ע"ב
מג ע"ב אמר רב חסדא מרי דיכיהר המוריה עמ' רנא
מג ע"ב בטומאת הגוףפרי חיים (קנולר) פרשת צו
מג ע"ב הפיגול וכו' והטמא שהעלן לגבי מזבח וכו' א"ר חסדא מרי דיכי וכו'מגילת סמנים עמ' קה
מג ע"ב פגול ונותר וטמא שהעלן לגבי המזבח וכו'חיי נפש ח"ב עמ' קפט
מג ע"ב פיגול נותר וטמא שהעלן לגבי מזבח פקע איסורן במשלה האורבנין דוד (מייזלש) בראשית - חנוכה אות א
מג ע"ב תוס' ד"ה להרחיק - דניכר מתי שקיעת החמה אבל בלילה לא ניכרעיוני פרשה (ריבלין) ויקרא עמ' 108
מג: טמא שהעלן על גבי המזבח פקע איסורןשמן ראש (כץ) חנוכה ח"א עמ' קיד, קנו
מג: מזבח מקוה טהרהשמן ראש (כץ) חנוכה ח"א עמ' קעט
מד ע"במנחה חדשה (חן טוב) פרשת ויקרא
מד ע"ב תוס' ד"ה ואפילודברי שאול במדבר עמ' קנב, קנג
מה הלכתא למשיחאמנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף כו ע"ב
מה ע"א דומיא דתרומה דקדישא קדושת הגוף וכו'תשובה מיראה עמ' כה
מה ע"א דרוש וקבל שכרימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' כא
מה ע"א הלכתא למשיחאאוצרות הראי"ה ח"ב עמ' 236 {לאו דוקא המשיח, אלא תקופת הגאולה, שאז יהיה סנהדרין שיכריע בספקות ולכן אין טעם שנפסוק עכשיו}
מה ע"א הלכתא למשיחאדברי חנינא - ת"ת עמ' קטז
מה ע"א הלכתא למשיחאימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' 3, רפד
מה ע"א הלכתא למשיחאימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' 17, 3
מה ע"א הלכתא למשיחא, אלא דרוש וקבל שכרשמלת אליעזר ח"ב עמ' קעז
מה ע"א ואמרי לך רבנן תחתון הוא דגמר מעליוןאחרית השנים עמ' נ
מה ע"א קדשי עובדי כוכבים אין חייבין עליהן משום פיגול נותר וטמא והשוחטן בחוץ פטור דברי ר"ש ר' יוסי מחייבהר המוריה עמ' קסב
מה ע"א קדשי עכו"םברכת אבות עמ' שז
מה ע"א תוס' ד"ה דומיאתשובה מיראה עמ' כה
מה ע"א תוס' ד"ה הילכתא - דכל האמוראין לא חיישי לזה הקושיא רק רב יוסף לבדימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' 17
מה ע"ב אר"א וכי יש נוגע שהוא חייב אלא מה ת"ל יקרב בהוכשר בשר הכ"ממכשירי מצוה עמ' כב
מה ע"ב לרצון להם ולא לעכו"םרנת יצחק ישעיה עמ' רכ, רלז
מה ע"ב מסתברא מטומאה וכו' שכן גז"ל סימן אדרבה מפיגול וכו'מגילת סמנים עמ' קיב
מה ע"ב עד היכן חוט השדרהברכת אברהם (תשנד) עמ' מב
מה ע"ב עכו"ם לאו בני הרצאהברכת אבות עמ' תג
מה ע"ב ציץ מרצה דוקא לישראל ולא לעכו"םרנת יצחק - תפלה לימי המועדים עמ' רסא
מה שמועה שמע ובאקול שמואל (קונפורטי) דף לד ע"א
מה שמועה שמע ובא מת"ת שמע ובאצור יעקב (יעבץ) במדבר דרוש א למת"ת
מה שמועה שמע קי"סשארית יעקב (אלגזי) דף סז ע"ד
מה שמועה שמע קי"סשארית יעקב (אלגזי) דף קיא ע"א, קלג ע"ד
מה. דרוש וקבל שכר, ורש"יויואל משה מאמר ב סי' עו עמ' רעה
מה. הלכתא למשיחאתשובות ר' איסר יהודה עמ' קצח
מה. הקשו למה מביא דבר שהוא הילכתא למשיחאדברי יואל מועדים ח"ו כט שבט עמ' עו, ח"ז החודש עמ' רנז
מה. הקשו על מה שאמרו שם הלכה, שהוא רק הילכתא למשיחאדברי יואל מועדים ח"ט עמ' ריז, תעה
מה. לא מועליןשמן ראש (כץ) חנוכה ח"ב עמ' קלג
מה. צפונה בעולה היכא כתיבא וכו' ואם מן הצאן וי"ו מוסיף על ענין ראשוןדרך חיים (תשע) פ"א הערה 488-487
מה. קדשי עכו"ם לא נהנין ולא מועליןלהורות נתן ויקרא עמ' כו
מה. רש"י - הלכתא למשיחא הרי קבע לנו הלכה הצריכה לנו לימות המשיח כשיבנה ביהמ"ק ועכשיו לא הוצרכנו להדברי יואל מועדים ח"ו כט שבט עמ' עו
מה. תוס' - לא אמרינן הלכתא למשיחא היכא דליכא נפק"מדברי יואל מועדים ח"א ראש השנה דף פ ע"א
מה. תוס' ד"ה דומיאלהורות נתן בראשית עמ' שנד
מה. תוס' ד"ה הילבתא - דבר שיש בזה איסור בפשיעה או בשגגה לא שייך לומר הילכתא למשיחאדברי יואל מועדים ח"ו כט שבט עמ' נא
מה. תוס' ד"ה הילכתאויואל משה מאמר ב סי' עו עמ' רעו
מה. תוס' ד"ה הלכתא למשיחא, היכא דליכא נפקותא בהלכתא אלא על ידי איסור לא שייך לפסוק למשיחאדברי יואל מועדים ח"ב סוכות דף עג ע"א
מה: דברים שאין חייבים עליהם משום פיגול וכו'להורות נתן ויקרא עמ' סח
מה: מחלוקת אם מועלים בקדשי עכו"םהערות אברהם יעקב יצחקי במדבר עמ' קסב
מה: עכו"ם לאו בני הרצאה נינהולהורות נתן בראשית עמ' פח, צג
מה: עכו"ם לאו בני הרצאה נינהולהורות נתן ויקרא עמ' רצ
מו ע"ב אין שורפין קדשים בלילהבנין דוד (מייזלש) בראשית - חנוכה אות ה
מו ע"ב אמר רב יהודה אמר רב וכו' דאמר רב יהודה אמר רב וכו'זכור לדוד עמ' עט
מו ע"ב הקרבן קרב לשם ריח ולשם ניחוחציץ השדה ח"ג - חודש האביב עמ' פא
מו ע"ב ח"א מחלוקת בטומאת בשר אבל בטומאת הגוף וכו'מגילת סמנים עמ' כו
מו ע"ב לה' לשם מי שאמר והיה העולםתורת העולה (תשעה) עמ' קנ
מו ע"ב לשם ו' דברים הזבח נזבח ורש"יסוכת דוד (שירירו) דף קסח ע"ד
מו ע"ב לשם ו' דברים הזבח נזבח כו' לשם ריח ניחוחרנת יצחק - הגדה של פסח עמ' רה
מו ע"ב לשם ריח ולשם ניחוחימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' פו
מו ע"ב לשם ריח ולשם ניחוחציץ השדה - שדי יער עמ' סג, פ
מו ע"ב לשם ששה דברים הזבח נזבח כו' תנאי ב"ד שאין המחשבה הולכת אלא אחר העובדתורת מנחם חנ"ח עמ' 36, 79
מו ע"ב לשם ששה דברים הזבח נזבח לשם זבח לשם זובח לשם השם לשם אשים לשם ריח לשם ניחוח והחטאת והאשם לשם חטא אמר רבי יוסי אף מי שלא היה בלבו לשם אחד מכל אלו כשר שהוא תנאי בית דין שאין המחשבה הולכת אלא אחר העובדדברי תורה (שפירא) מהד' ב סי' קטז
מו ע"ב ניחוח לשם הנחת רוח לה' לשם מי שאמר והיה העולםלשם שבו ואחלמה (תשעח) - ספר הדע"ה דף קנו ע"ג
מו ע"ב ריח ניחוח לה - לשם מי שעשה את העולםשמלת אליעזר ח"א עמ' קסז
מו ע"ב ריח ניחוח לשם הנחת רוח לה' לשם מי שאמר והיה העולםתהלה לדוד (והרמן) פרק קיב פסוק קסה הערה רסה
מו רש"י פרים הנשרפים וכו'ראש דוד (תקלו) דף סב ע"ב
מו. לשם ששה דבריםמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' ריג
מו: אברים שצלאן והעלן וכו'אור אברהם על ספר המצוות עמ' קכא, שנח
מו: אין המחשבה הולכות אלא אחר העוברפאר יעקב ח"ג עמ' רטז
מו: אין המחשבה הולכת אלא אחר העובדמטר השמים (תשנ) דברים עמ' שסד
מו: אין המחשבה הולכת אלא אחר העובדפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' מז
מו: אין שורפין קדשים בלילהשמן ראש (כץ) חנוכה ח"ב עמ' רסט
מו: חולין אין מחללין וכשרה רק שלא עלו לבעליםגנת אגוז (תשעב) אות שמ
מו: חטאת ששחטה לשם חולין כשירהאור אברהם על ספר המצוות עמ' שסז
מו: חטאת ששחטה לשם עולה פסולה לשם חולין כשירהפאר יעקב ח"ג עמ' רנו
מו: לה' לשם מי שאמר והיה העולםתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' רצט {הוי' שמהוה הכל תמיד}
מו: לשם זבח, לשם ריח, לשם ניחוחשמן ראש (כץ) פסח ח"ב עמ' רצה
מו: לשם ניחוחרמון פרץ (אריאל, תשסא) עמ' פג
מו: לשם ניחוח וכו'אור אברהם על ספר המצוות עמ' קטז, תלו
מו: לשם ששה דברים הזבח נזבחשמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' קצב
מו: לשם ששה דברים הזבח נזבח וכו'גנת אגוז (תשעב) אות רפה
מו: לשם ששה דברים הזבח נזבח וכו'גנת אגוז (תשעב) אות שמו
מו: לשם ששה דברים הזבח נזבח וכו'להורות נתן ויקרא עמ' כג, רסו, שסב
מו: לשם ששה דברים הזבח נזבח וכו' לשם השם, אר"י אף מי שלא היה בלבו לשם אחד מכל אלו כשרתפארת צבי בראשית עמ' תרמו
מו: צלאן חוץ למזבח והעלן למזבח - אינו ריח ניחוחברית עולם (אשכנזי, תשסא) ח"א עמ' 33, 52, 121
מו: שאמר ונעשה רצונודעת תפלה עמ' שנח
מז. קדשי קדשים שחיטתן בצפוןלוח ארז פרשת נצבים דף קלח
מז ע"א א"ר אלעזר ברבי יוסי שמעתי שהבעלים מפגליןשארית מנחם - מאמרים עמ' קטו
מז ע"א איזהו מקומן של זבחים וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ה עמ' מג ד"ה וזהו
מז ע"א אר"א בר' יוסי שמעתי שהבעלים מפגלין אמר רבא מ"ט וכו'זכור לדוד עמ' נח
מז ע"א המתעסק בקדשים לא יצאדרשות באר יצחק עמ' יב
מז ע"א ודמן טעון הזיה על בין הבדיםברית עולם (אשכנזי, תשסא) ח"א עמ' 80, 127
מז ע"א ותוס' ד"ה איזהו מקומןשמחה לאיש (אלישר) דף ד ע"א
מז ע"א קדשי קדשים שחיטתן בצפוןבמסילה נעלה עמ' רכא
מז ע"א קדשי קדשים שחיטתן בצפוןתורת מהרי"ם במדבר עמ' קצג
מז ע"א קדשי קדשים שחיטתן בצפוןתורת מהרי"ם בראשית עמ' קלד, קצה, רסד
מז ע"א רש"י ד"ה והקריבזכור לדוד עמ' נח
מז ע"א שיירי הדם היה שופכן וכו'אמרות ה' השלם ח"ד עמ' סב
מז. איזהו מקומן של זבחיםאור אברהם - סידור התפילה עמ' שפב
מז. איזהו מקומן של זבחיםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' לג
מז. איזהו מקומן של זבחיםלישרים תהלה (תשסד) עמ' כו
מז. איזהו מקומן של זבחיםמשנת יוסף - אגדות ח"ב עמ' קפז {הוא פרק שאין בו שום מחלוקת. מתי נסדרו המשניות, בימי רבי, או קודם }
מז. איזהו מקומן של זבחים, קדשי קדשים שחיטתן בצפון וכו' קדשים קלים שחיטתן בכל מקום וכו'חיים שיש בהם - דרשות ח"א עמ' תט
מז. אם לא נתן לא עכבתשבי (תשסה) עמ' ר שורש עכב
מז. בעלים מפגלין מנחת סוטהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' תקעד*
מז. ודמן טעון הזיהתשבי (תשסה) עמ' קיט שורש טען א'
מז. מנין למתעסק בקרשים שהוא פסול וכו' לרצונכם תזבחו וכו'פאר יעקב ח"ג עמ' רסא
מז. מתנה אחת מהן מעכבתתפארת ציון (אבא שאול) עמ' שלח - רב"צ מוצפי
מז. מתעסק פסול בקרבןברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' קי
מז. פר ושעיר של יוה"כ שחיטתן בצפון וכו' ועל מזבח הזהב וכו' שיירי הדם על יסוד מערביברית עולם (אשכנזי, תשסא) ח"א עמ' 54-55
מז. קבלת הדם בצפוןברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' קי
מז. קדשי קדשים שחיטתן בצפוןדרך חיים (תשע) פ"א הערה 535-534
מז. קדשי קדשים שחיטתן בצפוןלישרים תהלה (תשסד) עמ' מא
מז. קדשי קדשים שחיטתן בצפוןפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' מב
מז. קדשי קדשים שחיטתן בצפוןשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' תקסד
מז. קדשי קדשים שחיטתן בצפון וכו'מעגלי צדק (פאנעט) במדבר עמ' ר
מז. קדשי קדשים שחיטתן בצפוןשמועות ישראל שמות עמ' רטז
מז. קדשי קדשים שחיטתן בצפון, קדשים קלים שחיטתן בבל מקום בעזרהנטעי אשל בראשית עמ' רנ
מז. קדשים קלים שחיטתן בכל מקוםשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' א, תצה
מז. ר"א אית לי' דר"שמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' רסה
מז. רבי אליעזר סובר דבמחשבת הבעלים נמי נתפגל הקרבןגנת אגוז (תשעב) אות שמ
מז. רש"י ד"ה מלאכת מחשבתמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' רנט, רסב
מז. שמעתי שהבעלים מפגלין וכו'להורות נתן במדבר עמ' נז, רעח
מז: אלו ואלו נשרפיםתשבי (תשסה) עמ' יט שורש אלו
מח ע"א החטאת בדנקא והאשם בשני סלעיםתורת העולה (תשעה) עמ' קעג, שצז
מח ע"א נאמר כאן מצעת וכו'ראש דוד (תקלו) דף טו ע"ד
מח ע"ב שעיר נחשון אינו טעון צפוןציץ השדה ח"ד עמ' קמו
מח: כלום מצינו טפל חמור מן העיקרעצי חיים - מועדים עמ' שכו
מט ע"א התם לא אלימא קדושתיה למיתפם פדיוניהאחרית השנים עמ' נב
מט ע"ב היק"ש וגזיר"ה שו"ה ק"ל וחומ"ר סימןמגילת סמנים עמ' קיב
מט: אין דבר הלמד חוזר ומלמדבן מלך - שבת עמ' רג
נ ע"א מי כיור מהו שיפסלוגבורת יצחק חנוכה-פורים (תשנז) עמ' סז
נ: וזהו קל וחומר בן קל וחומר בן בנו של קל וחומרדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 995
נא ע"א דבר הלמד בבנין אב מהו שילמד בהיקש ובגז"ש ובק"ו ובבנין אבערוגת הבושם (הראשון) ח"ג עמ' 177
נא ע"ב תוס' ד"ה תןרנת יצחק מלכים עמ' קג, קה
נא. רש"י ד"ה אל יסוד מזבח העולהפני מלך שמות עמ' קצה
נב ע"ב אמר רבא תנא דבי ר' ישמעאל היא וכו'הר המוריה עמ' רמח
נב ע"ב ודמן טעון ארבע מתנות על ארבע קרנותברית עולם (אשכנזי, תשסא) ח"א עמ' 80
נב ע"ב חטאות הצבור והיחיד וכו' שעירי ראשי חדשים ושל מועדותדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ה עמ' מג ד"ה וזהו
נב ע"ב ר' יוחנן ור' יהושע בן לוי חד אמר משמעות דורשין איכא בינייהוהר המוריה עמ' רנ
נב ע"ב שלמים נאכלים בירושליםזאת ליעקב שמות עמ' תיט
נב. דבר הבאה לכפרהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' רפט
נב: בן נכר, שנתנכר מעשיו לאביו שבשמיםשמן ראש (כץ) פסח ח"ב עמ' רכט
נב: דמים העליונים קרובים למטהבגדי חמודות שמות פרק יב פסוק ו
נב: חטאות הציבור והיחיד אלו הן חטאות הציבור וכו'עקבי אבירים (תשעא) עמ' קנז
נב: חטאת בהמה ניתן על ארבע קרנות ושיירי הדם נשפך על היסודמטר השמים (תשנב) ויקרא-במדבר עמ' כג
נב: חטאת מתנה אחת לכל קרןברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' קצד
נב: על ארבע קרנותברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' שלט
נג ע"א ובא לו לקרן דרומית מזרחיתתורת שמואל (מהר"ש) תרכז עמ' קמז
נג ע"א ובא לו לקרן דרומית מזרחית מזרחית צפונית צפונית מערבית מערבית דרומיתביאורי הזוהר (ר' דובער) דף קעח ע"ב ואילך, קעט ע"ג ואילך
נג ע"א חטאת נאכלת רק ליום ולילהדברי שאול ויקרא עמ' נה
נג ע"א ילמד סתום מן המפורשתהלה לדוד (והרמן) פרק פד פסוק ה הערה ב
נג ע"א עלה בכבש ופנה לסובבאור התורה (צמח צדק) בראשית עמ' תתנ
נג ע"א עלה בכבש ופנה לסובבשארית ישראל (וילדניק, תשנח) עמ' עז
נג ע"א עלה בכבש ופנה לסובב וכו' (הדרכה מעשית כיצד לעלות במעלות התשובה)בצור ירום ח"א (תשסז) עמ' פד, רלד
נג ע"א עלה בכבש ופנה לסובב אור התורה (צמח צדק) ויקרא עמ' תלב, דברים עמ' תתנ
נג ע"א רש"י ד"ה הראתמהר"ם שיק שמות עמ' קיד
נג ע"א שירי הדם היה שופך על יסוד דרומיתורת העולה (תשעה) עמ' רז
נג ע"ב בחלקו של טורףדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' שכא ד"ה ולעתיד
נג ע"ב העולה קדש קדשיםתורת שמואל (מהר"ש) תרכז עמ' קלח
נג ע"ב העולה קדשי קדשים שחיטתה בצפוןדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ה עמ' מג ד"ה וזהו
נג ע"ב והיה בנימין הצדיק מצטער עליה בכל יום וכו'מסילות הנביאים יהושע עמ' רטו
נג ע"ב והיה בנימין מצטער, ומהרש"ארנת יצחק שמואל עמ' קמט, תהלים עמ' רצט
נג ע"ב וזרקו וכו' בחלקו של טורף וכו' ונעשה אושפיזכן וכו'לקוטי לוי יצחק הערות לזוהר ח"א עמ' רסו
נג ע"ב וסימניך משכו גברי לגבראמגילת סמנים עמ' קיב
נג ע"ב לפי שלא היתה בחלקו של טורףימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' קפח
נג ע"ב עולה כולה כלילדברי שאול ויקרא עמ' קיט
נג ע"ב קרן מזרחית דרומית לא ה"ל וכו' לאו של טורף וכו'אפיקי ים עמ' תקמז
נג ע"ב קרן מזרחית דרומית לא היה לה יסודתורת העולה (תשעה) עמ' נח
נג ע"ב רצועה היתה יוצאה מחלקו של יהודה ונכנסת בחלקו של בנימיןפי' לס' יחזקאל לר' יוסף חיון עמ' תעה
נג ע"ב רצועה היתה יוצאה מחלקו של יהודה ונכנסת בחלקו של בנימיןפי' לס' יחזקאל לר' יוסף חיון עמ' תעה
נג ע"ב רצועה היתה יוצאת מחלקו של יהודה וכו'אמרות ה' השלם ח"ו עמ' רפד
נג ע"ב רש"י ד"ה משכוהמגילת סמנים עמ' ה
נג ע"ב רש"י ד"ה שתי מתנותאמרות ה' השלם ח"ד עמ' לג
נג ע"ב רש"י ד"ה תנא דבי רבי ישמעאלמגילת סמנים עמ' מט
נג ע"ב תוס' ד"ה וסימנךמגילת סמנים עמ' ה
נג עוסקים בנויו של עולםמנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף כה ע"ד
נג על זה נתקנא דואג האדומימנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף כה ע"ד
נג קרן מזרחית לא היה לה יסוד וכו' לפיכך לא היה בה מתן דמיםמנחת אליהו (תשנט) עמ' רנה בהגה
נג רש"י גבי מתני' חטאות הצבור ודף נד גבי זבחי שלמי צבור כתב רש"י דכתיב באשם וכו'תועפת ראם (גטיניו) דף צז ע"ד
נג. בא לו לקרן דרומית מזרחית-מזרחית צפוניתמים חיים (קרייסווירטה) עמ' תמב
נג. חוט של סיקרא חוגרו באמצע כו' מנה"מ כו' שנא' והיתה הרשת וכו'בגדי חמודות שמות פרק כז פסוק ד-ה
נג. חטאת הבהמה למעלה וחטאת העוף למטהברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' שלט
נג. כל המזבח בצפוןברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' רכב
נג: כל המזבח היה בחלקו של טורףגנת אגוז (תשעב) אות רג
נג: מה היה בחלקו של יהודהפרפרת הפרשה פרשת וזאת-הברכה פרק לג פסוק יב
נג: מתני' העולה קדשי קדשים וכו' וטעונה הפשט וניתוח וכליל לאשיםהדרש והעיון דברים מאמר קעז
נג: עולה ניתן על קיר המזבח, והטעםמטר השמים (תשנב) ויקרא-במדבר עמ' כג
נג: עולה קדש קדשיםדרך חיים (תשע) פ"ב הערה 1241-1240
נג: קרן מזרחית דרומית לא היה לה יסוד מ"ט א"ר אלעזר לפי שלא היתה בחלקו של טורףמרפא לנפש בראשית עמ' תנו
נג: רצועה היתה יוצא מחלקו של יהודה ונכנסת בחלקו של בנימין וכו'לב אהרן (ראנ"ח, שסב) יהושע טו סי' מד דף צט ע"א; תולדות יצחק (קרו, שיח) פרשת הברכה דף פ ע"ד
נג: רצועה היתה יוצאת מחלקו של יהודה, ומהרש"אפרפרת משה ח"ב עמ' תקד
נג: שתים שהן ארבעברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' קי
נד דרש רבא מ"ד וילך הוא ושמואל וכו' אלא שהיו יושבים ברמה ועוסקין בנויו של עולם וכו'מנחת אליהו (תשנט) עמ' רנג בהגה
נד כי מצאנוה בשדי יער זה גבול בנימין ושם אריה זה יהודה רבוץ בתוכו וכו'מנחת אליהו (תשנט) עמ' רנה בהגה
נד כתיב וקמה ועליתככר לאדן (תקסא) דף ד ע"א
נד כתיב וקמת ועליתככר לאדן (תקסא) דף ר ע"א
נד לא הוו ידעי דוכתי'פרי חיים (קנולר) מאמרים סי' א
נד ע"א אבנים מפולמותמפעלות אלקים (תשנג) עמ' פא
נד ע"א איזהו מקומן משמע שבנו אותם באבנים קטנות חלקות שלא היה בהם שום פגימה כגון חלוקי אבנים של נחלשמלת אליעזר ח"א עמ' שלד
נד ע"א זכה בנימין הצדיק ונעשה אושפיזכן להקב"הדורש טוב (פודור) עמ' 322
נד ע"א כיצד בונין את המזבחשלטי הגבורים (תשע) עמ' קכב
נד ע"ב א"י גבוהה מכל הארצותברכת אליהו (עמאר) בראשית פ' לך לך מאמר ח
נד ע"ב אייתו ספר יהושע, בשבט בנימין ועלה כתוב וכו'דברי טובה יהושע ח"ג עמ' תרעג, תשמא
נד ע"ב אמרי וכו' כדכתיב ובין כתפיו שכןאמרות ה' השלם ח"ו עמ' שנ
נד ע"ב ארץ ישראל גבוהה מכל ארצותדברי תורה (שפירא) מהד' ג סי' פד
נד ע"ב ארץ ישראל גבוהה מכל הארצותאמרות ה' השלם ח"ו עמ' רסו
נד ע"ב בית המקדש גבוה מכל ארץ ישראלאמרות ה' השלם ח"ו עמ' שמח
נד ע"ב דוד ושמואל יושבין ברמהציץ השדה ח"ד עמ' רמח
נד ע"ב דרש רבא מ"ד וילך דוד וכו' וכי מה ענין ניות וכו'לשון ערומים דף יח ע"ג
נד ע"ב השכינה בחלקו של בנימיןפניני יחזקאל עמ' תרטו
נד ע"ב וילך דוד ושמואל וישבו בנויות ברמה שהיו יושבין ברמה ועוסקין בנויו של עולםמתוך התורה הגואלת (תשעג) על התורה עמ' 35, 127
נד ע"ב ועל דבר זה נתקנא דואגרנת יצחק תהלים עמ' דש
נד ע"ב זבחי שלמי צבור ואשמות אלו הן אשמות וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ה עמ' מד ד"ה וזבחי
נד ע"ב לא הוו ידעי דוכתיה היכאדורש טוב (פודור) עמ' 314
נד ע"ב לא נודע לדוד המלך מקום ביהמ"קאמרות ה' השלם ח"ד עמ' רפב
נד ע"ב לשכת הגזית בחלקו של יהודהפניני יחזקאל עמ' תרטו
נד ע"ב מ"ד וישבו כו' אלא שהיו יושבין כו'שעת הכושר דף פא ע"א
נד ע"ב מלמד שבהמ"ק גבוה מכל ארץ ישראלרנת יצחק שופטים עמ' יד
נד ע"ב נחתי בי' פורתאתורת מנחם חמ"ב עמ' 89
נד ע"ב ניות ברמה- נויו של עולם [-בית המקדש]עיוני פרשה (ריבלין) שמות עמ' 241
נד ע"ב ניתתי ביה קליל כדכתיב ובין כתפיו שכןברית עולם (אשכנזי, תשסא) ח"א עמ' 118
נד ע"ב סבור למבנייה בעין עיטם דמדלי וכו'דורש טוב (פודור) עמ' 322
נד ע"ב סבור למבנייה בעין עיטם וכו' ורש"י שםדברי טובה יהושע ח"ג עמ' תרפב
נד ע"ב סבור למבנייה בעין עיטםתורת העולה (תשעה) עמ' קפה
נד ע"ב סבור למימי בעין עיטם וכו'רנת יצחק יהושע עמ' קמא
נד ע"ב רש"י ד"ה נויו של עולםרנת יצחק תהלים עמ' דש, תקסז
נד ע"ב שמואל ודוד עוסקין בנויו של עולםציץ השדה - שדי יער עמ' ד, רנב
נד ע"ב שמענוה באפרתה זה ספר יהושע שבא מאפריםערוגת הבושם (הראשון) ח"א עמ' 94
נד עין עיטםברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' רה {המעיין הגבוה בעולם}
נד. אמה יסוד ואמה סובבברית עולם (אשכנזי, תשסא) ח"א עמ' 57, 62
נד. וכי מה ענין נויות אצל רמה וכו'לב אהרן (ראנ"ח, שסב) יהושע טו סי' מא דף צו ע"א
נד. תוס' שמיר לבנין המקדשמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' רפט
נד: ארץ ישראל גבוה מכל ארצותחגוי הסלע (הורוביץ) עמ' קעו
נד: ארץ ישראל גבוה מכל הארצותפלא יועץ (טברסקי) ח"ב עמ' סג
נד: ארץ ישראל גבוה מכל הארצותשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' קיז, תכז
נד: ארץ ישראל גבוה מכל הארצותשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' שנב
נד: ארץ ישראל גבוה מכל הארצותשמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' תא
נד: ארץ ישראל גבוה מכל הארצותשמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' שמה
נד: ארץ ישראל גבוה מכל הארצותשמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' שפו
נד: ארץ ישראל גבוה מכל הארצותשמן ראש סוכות ח"א עמ' רנה
נד: ארץ ישראל נבוה מכל הארצותפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תשפז-תשפט
נד: אשם תלויתשבי (תשסה) עמ' קצא שורש ספק א'
נד: בגובה ארצו היה בית המקדש בנוישמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' רעב
נד: בית המקדש גבוה מכל ארץ ישראלשמן ראש (כץ) ח"ט דברים עמ' צז, קיט
נד: דואג נתקנא בדוד על שלא ידע דוכתאשבט מישראל (קרמניץ) פרק עו פסוק ב
נד: דוד דרש שביהמ"ש הוא בנחלת בנימיןמשנת יוסף על התורה ח"ב עמ' קפח
נד: דוד ושמואל מוצאים מקום המקדששיחות לספר במדבר עמ' מה
נד: דוד רצה לבנות הבהמ"ק בעין עיטםלהורות נתן דברים עמ' שטז
נד: היה מוכרח לבנות הבית במקום סמוך שבין יהודה ובנימיןשבט מישראל (קרמניץ) פרק עו פסוק ב
נד: המקדש גבוה מכל ארץשבט מישראל (קרמניץ) פרק עח פסוק סח
נד: הר הבית בשיפוע ההרברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' קג
נד: וילך דוד ושמואל וישבו בנויות ברמה וכו' שהיו יושבין ברמה ועוסקין בנויו של עולם, ורש"ידברי יואל מועדים ח"ה עמ' שפח
נד: וילך דוד ושמואל וכו', למצוא מקום לבית הבחירה מן התורה - רש"יאור אברהם - סידור התפילה עמ' צג
נד: וכי מה ענין ניות ברמהלב אהרן (ראנ"ח, שסב) יהושע דף צו ע"א
נד: ועוסקין בנויו של עולם וכו' ועל ד"ז נתקנא דואגהמאור שבתורה (שפירא) ויקרא עמ' ס, סא, סב, חנוכה-פורים עמ' קכג
נד: יושבין ועוסקין בנויו של עולםשמן ראש סוכות ח"ב עמ' קצה, רג
נד: כתיב וקמת ועליתככר לאדן (תשנ) עמ' קלז
נד: לא הוו ידעי דוכתיהשמן ראש סוכות ח"א עמ' שיט
נד: מה ענין נויות אצל הרמה, אלא שהיו יושבים ברמה ועוסקין בנויות של עולםשבט מישראל (קרמניץ) פרק קלב פסוק א
נד: נקודת הקנאה של דואג בדודדולה ומשקה - התורה וקניניה עמ' קיא
נד: סבור למבני בעין עיטם אמרו נחת בי' פורתאישרש יעקב (טננבוים) נשא אות א
נד: סבור למבנייה בעין עיטם דמדלי אמרי ניתתי ביה קליל כדכתיב ובין כתפיו שכןשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' קצו
נד: סנהדרין ביהודהתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' שסה {שניהם בחינת מלכות}
נד: שכינה לעולם במערבברכת חיים (תשמה) ח"ב עמ' 228
נה ע"א המורם נאכל לכהנים לנשיהם וכו'תורת מנחם חלק ס עמ' 280
נה ע"א טמא מת מותר במחנה ישראל ולויה ואסור במחנה שכינהפי' הרמ"ז על הזוהר ויקרא (תשסג) עמ' רנו
נה ע"א רש"י ד"ה וכי הראשונים - קרבנות הראשונים שנאמרו תחילה בענין כגון שעירים ומנחהימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' תסה
נה ע"א רש"י ד"ה ועל זבחיימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' רכ
נה ע"א רש"י ד"ה טהור - מדלא כתיב קדש ש"מ טהור במקצת קאמר ולא מן הכל הא כיצד וכו'ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' תסה
נה ע"א רש"י ד"ה טהור, כל דגל בתוך אסיפת דגלורנת יצחק יהושע עמ' ל
נה ע"א ת"ר ואת חזה התנופה וכו' תאכלו במקום טהור אמר רבי נחמיה וכי ראשונים בטומאה אכלום אלא טהור מכלל וכו' ואיזה זה זה מחנה ישראלימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' תסה
נה ע"ב פתח אהל מועד בזמן שהוא פתוח ולא בזמן שהוא נעולימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' קכב
נה ע"ב רש"י ד"ה וחד להכשיר, ליכא קדושה בצפון מדרוםרנת יצחק ישעיה עמ' מו
נה ע"ב ת"ק סבר וכו' וחד להכשיר צדדין וחד לפסול צידי צדדין וכו'זכור לדוד עמ' לד
נה. ונאבלין בכל העיר לכל אדםולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' תקסד
נה. זריקת הדם שתים שהן ארבעברית עולם (אשכנזי, תשסא) ח"א עמ' 56
נה. קדשים קלים שחיטתן בכל מקוםלישרים תהלה (תשסד) עמ' מא
נה. קדשים קלים שחיטתן בכל מקום בעזרהשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' יד, רע
נה. שלמים צריכים לאכול בירושלים ותוך שני ימים ולילה אחדמטר השמים (תשנב) ויקרא-במדבר עמ' ז
נה. שלמים קדשים קלים שחיטתן בכל מקום בעזרהיפה תאר (תשעח) ח"א עמ' תקכט
נה. שתי מתנות שהן ארבעברית עולם (אשכנזי, תשסא) ח"א עמ' 23, 62
נה. ת"ר את חזה וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' רלה
נה: שלמים ששחטן קודם שיפתחו דלתות ההיכל וכו'אור אברהם על ספר המצוות עמ' קיא, קנד, שעה
נו ע"א בחצר אוהל מועד יאכלוה וכו'רנת יצחק ישעיה עמ' שעח
נו ע"א לאכילה שאני אבל לענין טומאה לארנת יצחק משלי עמ' שמה
נו ע"א לשכות הפתוחות לקודשגבורת יצחק סוכות עמ' ב
נו ע"א תוס' ד"ה מניןדברי שאול שמות עמ' צה
נו ע"א תוס' ד"ה מנין לדם וכו' ויש לפרש שקיעת החמה היינו תחילת שקיעה קודם צאת הכוכבים וכו' אבל משתשקע משמע סוף שקיעהחי' מהרצ"א הל' חנוכה מאמר א אות יט, קכה
נו ע"ב הבכור והמעשר והפסח קדשים קלים שחיטתן בכל מקום בעזרהברית עולם (אשכנזי, תשסא) ח"א עמ' 132
נו ע"ב הבכור והמעשר וכו' ונאבלין בכל העירזכור לדוד עמ' סד
נו ע"ב הפסח אינו נאכל אלא בלילה וכו' ואינו נאכל אלא למנויודרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' ו
נו ע"ב הפסח אינו נאכל אלא למנוייותורת מנחם חלק ס עמ' 83
נו ע"ב הפסח וכו' ואינו נאכל אלא עד חצותדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' שיח ד"ה ואתא כלבא, עמ' שכא ד"ה וכשיצאו
נו תוס' ד"ה ת"ל עד יוםתועפת ראם (גטיניו) דף סב ע"ד
נו. לשכות בנויות בחול ופתוחות לקודשולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' קלז
נו. לשכות בנויות בחול ופתוחות לקודש מנין שהכהנים נכנסים לשם ואוכלים שם קדשי קדשים ושיירי מנחה וכו'להורות נתן ויקרא עמ' סג
נו. לשכות הבנויות בחול ופתוחות לקודש אוכלים בה קדשיםלהורות נתן במדבר עמ' מט
נו. מנין לדם שנפסל בשקיעת החמה וכו'להורות נתן ויקרא עמ' עא, עה
נו. תוס' ד"ה מנין לדםפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' קסג
נו: אין נאכל אלא למנוייופרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' רה-רו
נו: בכור מעשר ופסח נאכלים בכל העירברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' קצא
נו: האוכל לאור שלישי וכו' ר"י אמר חייבפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' רח*
נו: הפסח אינו נאכל אלא בלילה וכו'תורת איש ח"ב עמ' רכ
נו: הפסח אינו נאכל אלא עד חצותדרש משה (קלנברג) ח"ב דף כא
נו: הקרבן פסח לא היה נאכל אלא למנוייומטר השמים (תשנב) ויקרא-במדבר עמ' צג
נו: מעשר בהמה נאכל לשני ימיםשיחות לספר שמות עמ' תנג
נו: פיגול במחשבת ליל שלישישירת דוד (תשסז) עמ' קיח
נו: פסח נאכל רק בערבברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' שט
נו: פסח צריך מתנה אחת כנגד היסודברית עולם (אשכנזי, תשסא) ח"א עמ' 67, 97
נו: שינה באכילתן ורש"ימים חיים (קרייסווירטה) עמ' תלו
נז ע"א שלמים אינם באים על חטאלב חיים חלק א (סימן ל"ט) דף נ"א ע"א (ד"ה איברא)
נז ע"ב א"ל ר"ע והלא כבר נאמר ואכלתם אותו בחפזון עד שעת חפזוןדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' עז ד"ה ולפע"ד
נז ע"ב גמירי דסנהדרין בחלקו דיהודה וכו'רנת יצחק יהושע עמ' קמו
נז ע"ב דלמא דרבנן להרחיק אדם מן העבירהמקראי קדש (תשנג) עמ' שסא
נז ע"ב וממאי דראב"ע ודאורייתא דלמא דרבנן וכו'שפע חיים - מכתבי תורה (תשסח) עמ' קפא
נז ע"ב שהיו יושבין ברמה ועוסקין בנויו של עולםרנת יצחק שמואל עמ' קצ, שלט, שמה
נז: קרבן פסח אינו נאכל אלא עד חצותפרפרת התורה עמ' רמו
נז: תוס' ד"ה להרחיקפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' קפא
נח ע"א עצי המערכהבעקבי יעקב עמ' רנב
נח ע"א קדשי קדשים ששחטן בראש המזבחרנת יצחק תפלה עמ' מג
נח ע"א קדשי קדשים ששחטן בראש המזבח ר' יוסי אומר כאילו נשחטו וכו'הר המוריה עמ' קכד
נח. ביררו משם עצי תאינה יפים לסדר מערכהיד דוד (אופנהיים) עמ' קסז
נח. קדשים קלים שחיטתן בכל מקוםשמועות ישראל שמות עמ' רטז
נח. שלא יהיה ע"ג כיפיןברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' קסו
נח. תוס' ד"ה קדשיפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' לח
נט ע"א דמזבח שנפגם כל הקדשים שנשחטו שם פסוליןשמלת אליעזר ח"א עמ' תיח
נט ע"א מודה ר"י בדמים דבעי מזבחרנת יצחק מלכים עמ' קג
נט ע"א מזבח שנעקר מקטירין קטורתרנת יצחק תהלים עמ' תקפו
נט ע"א מזבח שנעקר מקטירין קטורת במקומועיוני פרשה (ריבלין) שמות עמ' 173, 172
נט ע"א מזבח שנעקר מקטירין קטרת במקומופניני שבח עמ' קב
נט ע"א מזבח שנפגם אין מקריבין עליושו"ת ר"י קצבי (תשעט) דרושי ר"ח אלפאנדארי דרוש ג
נט ע"א קידוש ידים ורגליםשלטי הגבורים (תשע) עמ' קכה
נט ע"א קידש המלך את תוך החצר דברים ככתבןרנת יצחק מלכים עמ' קז
נט ע"ב במדת המזבחפרי חיים (קנולר) פרשת תרומה
נט ע"ב גובה המזבח החיצון וכו'אמרות ה' השלם ח"ג עמ' שמא
נט ע"ב נבואת יחזקאלימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' קב
נט ע"ב פלוני ננס הוא ופסול לעבודהתתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' תקיג
נט ע"ב תוס' ד"ה הא אזקינן - פרים שהקריבו בימי שלמה הוראת שעה היהרנת יצחק תפלה עמ' מה
נט ע"ב תוס' ד"ה הא, הוראת שעה היתהרנת יצחק מלכים עמ' קב
נט ע"ב תוס' ד"ה עד באה"ד נהרס המזבח אין מקטירין ע"ג הרצפהרנת יצחק מלכים עמ' קג
נט. בעלי חיים נדחיםשבח נעורים עמ' י, לב, פט, צ, קטז, קכט, קל, קלה, קנח, ריא, ריג
נט. מזבח שנעקר מקטירין קטורת במקומואור אברהם על ספר המצוות עמ' קיד, קפה
נט. מזבח שנעקר מקטירין קטורת במקומובגדי חמודות שמות פרק ל פסוק לו
נט. מזבח שנעקר מקטירין קטרת במקומואור אברהם - סידור התפילה עמ' סב
נט. מזבח שנפגם וכו'אור אברהם על ספר המצוות עמ' קנד, קפה, רטו, שעה
נט. נפגם המזבח פסולברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' שמ
נט. קדשים נפסלין בפגימת המזבחמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' שלג
נט. תוס' - עד שלא בנהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' שלד
נט. תוס' ד"ה פנוילהורות נתן בראשית עמ' תנז
נט: דתניא חמש אמות אורך וחמששערי שיש יהושע ח"א עמ' קיט
נט: והאריאל י"ב אמה אל ארבעת רבעיו וכו' מאמצעיתו נמדד וכו' הוסיפו ארבע אמותברית עולם (אשכנזי, תשסא) ח"א עמ' 20
נט: כאומר פלוני עם הוא ופסול לעבודהתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' כו {עבודה הוא ענין גדלות}
נט: מאמצעיתו הוא מודדהקשורים ליעקב (תשעח) עמ' ע
נט: מזבח שנעקר מקטירין במקומופני מלך שמות עמ' רלח
נט: ננס הוא ופסול לעבודהתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' רסט {ע"ב עשו נקרא קטן ועם}
נט: פתיחת דלתות ההיכל מעכב בכל הקדשים - תוס'אור אברהם על ספר המצוות עמ' קיא
נט: תוס' ד"ה האפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' קעה*
ס ע"א דנים כלי מכלי ואין דנים כלי מבניןימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' שסד
ס ע"א הא איתעבידא ליה מצוותיהרנת יצחק מלכים עמ' קד
ס ע"א המזבח הוי כליימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' קמה
ס ע"א כוס א' היה ממלא וכו'רנת יצחק דברי הימים עמ' קסג
ס ע"א מזבח של אבניםשלטי הגבורים (תשע) עמ' קכ
ס ע"א מזבח שנפגם אין אוכלין בגינו שירי מנחה וקדשיםבנין דוד (מייזלש) בראשית - חנוכה אות י
ס ע"א מזבח שנפגם אין מקריבין עליושו"ת ר"י קצבי (תשעט) דרושי ר"ח אלפאנדארי דרוש ג
ס ע"א קידוש בל הרצפה לשם מזבחציץ השדה - שדי יער עמ' רה
ס ע"א קידש להעמיד בה מזבח, ורש"ירנת יצחק מלכים עמ' קה, דברי הימים עמ' קסד
ס ע"א רצפת החצר הקדששלטי הגבורים (תשע) עמ' קכא
ס ע"א תוס' ד"ה מודהרנת יצחק מלכים עמ' קג, קה
ס ע"ב בבלאי טפשאי אמטול דיתבי בארעא חשוכא אמרי שמעתא דמחשכאדברי תורה (שפירא) מהד' ג סי' פד
ס ע"ב לכי ומעטי את עצמךברכת אברהם (תשנד) עמ' פח
ס ע"ב משום דיתבי בארעא דחשוכא אמרי שמעתא דמחשבאשפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' שנה
ס ע"ב רש"י ד"ה קדשים, בשעת מסעות קדושת מחנה שכינה ובתוס'רנת יצחק יהושע עמ' מ, ל
ס ע"ב תוס' ד"ה מאי, משבאו לירושלים נאסרו הבמותרנת יצחק מלכים עמ' צג
ס. דנין כלי מכלי ואין דנין כלי מבניןלהורות נתן בראשית עמ' תנז
ס. מזבח שנפגם וכו' וכי אצל המזבח אכלוה וכו'פאר יעקב ח"ד עמ' קעא
ס. מזבח שנפגם כל הקדשים שנשחטו שם פסוליםאור אברהם - סידור התפילה עמ' תטז
ס. מזבח שנפגם כל הקדשים שנשחטו שם פסוליםלהורות נתן ויקרא עמ' קצא
ס. מרחשת ומחבתפני מלך ויקרא עמ' טו
ס. קידש להעמיד בה מזבחפני מלך שמות עמ' רנט
ס: רש"י ד"ה עיקר חטאת נקט, שורש החטאת וכו'תפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' קב(שלח), רעג(נג), שסז(כ) {הראשון כולל כל הדבר}
ס: תוס' ד"ה מאיפני מלך ויקרא עמ' מו
סא ע"ב אע"פ שנסע אהל מועד הוארנת יצחק יהושע עמ' כט, ל, לד
סא ע"ב אש על המזבחלשם שבו ואחלמה (תשעח) - ספר הדע"ה דף קלד ע"ג
סא ע"ב אש שירדה מן השמים בימי משהציץ השדה - שדי יער עמ' רצט
סא ע"ב ואחד של נוב וגבעון ורש"ירנת יצחק דברי הימים עמ' קכח
סא ע"ב לט שנים במדבר יד בגלגל יג בנוב נ בגבעוןעיוני פרשה (ריבלין) ויקרא עמ' 87
סא ע"ב מזבח של שילה של אבניםרנת יצחק שופטים עמ' רמד
סא ע"ב מזבח של שילה של אבנים היהרנת יצחק שמואל עמ' תכב, מלכים עמ' שנה, דברי הימים עמ' קכח
סא ע"ב עד שבא מנשה וסילקהרנת יצחק מלכים עמ' תה
סא ע"ב רש"י ד"ה אלארנת יצחק דברי הימים עמ' קס
סא ע"ב רש"י ד"ה מהו דתימא, ותוס' ד"ה ולאחר - פלוגתא בנוגע לחלות דין חצר אהל מועדימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' רפד
סא. אש שירדה מן השמיםמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' שי
סא. מזבח שנעקר מקטירין אימורין במקומו - תוס'אור אברהם על ספר המצוות עמ' קפו
סא. מזבח שנעקר מקטירין אימורין ואיברי עולה במקומו - תוס'אור אברהם - סידור התפילה עמ' סה
סא. פתיחת דלתות ההיכל מעכב רק בשלמים - רש"יאור אברהם על ספר המצוות עמ' קיא, שעה
סא. תוס' - דלמ"ד דלא קידשה לעתיד לבא אפי"ה אסורים להקריב בבמותפאר יעקב ח"ג עמ' שכד
סא. תוס' ד"ה קודםפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' שנד
סא: אש שירדה מן השמים בימי משה לא נסתלקהזכרון משלי עמ' מא אות קו
סא: אש של שמים וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' לח
סא: ולאחר שיפרקו הלויים את המשכןאור אברהם על ספר המצוות עמ' קיג
סא: לא יבננו ע"ג מחילותפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' תיג
סב ע"א אמר רבה בר בר חנה א"ר יוחנן שלשה נביאים עלו עמהם מן הגולה אחד שהעיד להם על המזבח (ורש"י) אחד שהעיד להם על מקום המזבח ואחד וכו'ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' עב-עג
סב ע"א בבית שני נתברר המזבח ע"י נביאימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' קכו
סב ע"א בנין המזבח ע"פ נביאאלשיך על חמש מגילות עמ' לז
סב ע"א בשלמא בית מינכרא צורתו, ורש"ירנת יצחק משלי עמ' רצה, שיח
סב ע"א ויקח אשה ושמה יוחניתתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' רנה
סב ע"א מלאך מיכאל עומד ומקריב קרבנותשארית ישראל (וילדניק, תשנח) עמ' קמו
סב ע"א מקום מזבח מנא ידעי כו' אפרו של יצחק ראו שמונח באותו מקוםרנת יצחק תפלה עמ' מו
סב ע"א מקריבין אע"פ שאין ביתימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' עה
סב ע"א מקריבין אע"פ שאין ביתרנת יצחק ישעיה עמ' תמא, משלי עמ' עב, רצז
סב ע"א ריו"ח סב"ל דקדושה ראשונה קידשה לעת"לימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' קמב
סב ע"א רש"י ד"ה והכתיבמהר"ם שיק שמות עמ' קיד
סב ע"א שלשה נביאים עלו עמהםרנת יצחק משלי עמ' שג
סב ע"א שמקדיבין אף על פי שאין ביתימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' קכא
סב ע"ב בני אחתיה דר' טרפון וכו' ושמה יוחני וכו'אמרות ה' השלם ח"א עמ' שפח
סב ע"ב הו"א דאריך וקטין ותוס' וש"מרנת יצחק מלכים עמ' סב, דברי הימים עמ' קלז
סב ע"ב הכבש פורח אמה על כניסת היסוד ואמה על הסובבימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' רו
סב ע"ב ויוסף אברהם ויקח אשה ושמה יוחנישם ישראל עמ' נז
סב ע"ב פניות לימין, כבש לדרומו של מזבחשלטי הגבורים (תשע) עמ' עח, קכג
סב. בנין הבית השני נעשה בהדרכת שלשה נביאיםדרך חיים (תשע) פ"א הערה 1397
סב. בשלמא בית מינכרא צורתופרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תריח
סב. הכל בכתב מיד ה' על השכילברית עולם (אשכנזי, תשסא) ח"א עמ' 20
סב. וכמה, אר"י אמה, מחכו עליה חמש אמות אורך וחמש אמות רבוע יהיה המזבח וכו'תורת חיים עה"ת עמ' עב-עג {ביאור פלוגתת ר"י וחבריו}
סב. מדת אורכו ורחבו של המזבח אינם מעכביןודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' קפח
סב. מזבח בנוי ומיכאל השר הגדול עומד ומקריבשמן ראש (כץ) ח"י ויקרא עמ' רא
סב. מחכי עלה וכו' קרי עלייהו בני קטורהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תכב
סב. מיכאל שר הגדול עומד ומקריבשמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' רפב
סב. מקריבין אע"פ שאין ביתאור אברהם על ספר המצוות - קונטרס תורת המצוות עמ' תרכה
סב. מקריבין אע"פ שאין ביתדברי יואל פ' לך לך דף שלד ע"ב
סב. קרא אשכחו ודרושויואל משה מאמר א סי' נח עמ' עא
סב. קרי עלייהו בני קטורהתורת חיים עה"ת עמ' עב-עג {ביאור למה קרא עליהם כן}
סב. קרן וכבש ויסוד וריבוע מעכביןפרפרת משה ח"א עמ' תקלא
סב. שלשה נביאים הראו מקום המזבח וכו' הריחו את הקטורתברית עולם (אשכנזי, תשסא) ח"א עמ' 25
סב. שלשה נביאים עלומשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' ריב
סב. שלשה נביאים עלו עמהם מן הגולה וכו'אור אברהם על ספר המצוות עמ' קכח
סב: בני אחתי' דר' טרפון פתח ואמר, ויוסף אברהם ויקח וכו'יגל יעקב (תשעד) ח"א עמ' קט
סב: בני אחתי' דר"ט הוי יתבי קמי ואמר ויוסף אברהם ויקח אשה ושמה יוחנייגל יעקב (תשנג) חיי שרה אות פב
סב: בני אחתיה דרבי טרפון הוו יתבי קמיה דרבי טרפון ולא הוו אמרי מידי, פתח ואמר ויוסף אברהם ויקח אשה ושמה יוחני, אמרי ליה קטורה כתיב, קרי עליהם בני קטורהדודי נתן בראשית עמ' קעד
סב: בני תחתי דר"ט הוי יתבי קמי' דר' טרפון פתח ואמר ויוסף אברהם ויקח אשה ושמה יוחניברכת שמואל (תמב) ח"א דף טו ע"א
סב: ג' נביאים עלו עמהם מן הגולה וכו'דברי יואל מועדים ח"ב הושענא רבה דף תקי ע"א
סב: הכבש אורכו ל"ב אמה ומהם שתים על היסוד והסובב והיו שני כבשים קטניםברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' מב {רמזיו בצורת אות א'}
סב: הכבש ל"ב אמהברית עולם (אשכנזי, תשסא) ח"א עמ' 29
סב: המזבח ל"ב על ל"ב אמותברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' מ
סב: כל פינות שאתה פונה לא יהו אלא דרך ימין למזרחשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' רכה
סב: כל פנות שאתה פונה צריך שיפנה לימיןבן פורת יוסף (תשעא) עמ' רכג
סג ע"א וג' דברים היתה אותה קרן מש משת וכו' כל העולין למזבח וכו'תורת לוי יצחק עמ' סג
סג ע"א ושלשה דברים היתה אותה קרן משמשת וכו' ומלמעלן ניסוך היין והמיםברית עולם (אשכנזי, תשסא) ח"א עמ' 131
סג ע"ב חוץ מן העולה לג' אלו וכו'זכור לדוד עמ' עו
סג. עולה טעונה צפוןברית עולם (אשכנזי, תשסא) ח"א עמ' 27, 64
סג. מנין שאם הקיפו עכו"ם את העזרה וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תפא
סג. שלמים ששחטן בהיכל כשריםאור אברהם על ספר המצוות עמ' שעו
סג. שלשה דברים היתה אותה קרן משמשתשמן ראש סוכות ח"ב עמ' קכז
סג: חטאת ועולה בצפוןברית עולם (אשכנזי, תשסא) ח"א עמ' 61, 69, 106
סג: חטאת טעונה צפוןברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' נה, סד, קפו, רכג
סג: חטאת נשחטת בצפוןברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' קצה, רכד
סד ע"א מקום שנותנין מוראה ונוצה ודישון המזבחכנפי יונה (תשנח) ח"ד סי' כ
סד ע"א תוס' ובש"מ, אי ק"פ צריך ליתן הדם על הקרןרנת יצחק - הגדה של פסח עמ' קמג, רטו
סד ע"ב אמר רב זוטרא בר טוביה אמר רב כיצד מולקין חטאת העוף אוחז גפיו בשתי אצבעות ושתי רגלים בשתי אצבעות ומותח צוארה על רוחב גודלו ומולקה במתניתא תנא ציפרא מלבר אוחז גפיו בשתי אצבעות ושני רגלים בשתי אצבעות ומותח צוארו על רוחב שתי אצבעותיו ומולק וזו עבודה קשה שבמקדשדברי תורה (שפירא) מהד' ד סי' קג, מהד' ז סי' יט
סד ע"ב רש"י ד"ה ומותח צוארה, גרונה התחתון מותח על רוחב החיצון של גודל, שמכניס הצואר בין אצבע לגודל, נמצא הגרון לצד גודלו ומותחו על גודלו והעורף מלמעלה ומולק. וגד"ה ציפרא מלבר, כמו שאנו עושים על גב היד, אלא שהופך פניו של עוף על גב ידו שיהא העורף למעלה. וד"ה מותח צוארו, הגרון על רוחב הפנימי של שתי אצבעותיו, אצבע ואמהדברי תורה (שפירא) מהד' ד סי' קג
סד רש"י מת"ל דכתיב והקריבתועפת ראם (גטיניו) דף נו ע"א-ע"ב
סד. ניסוך המים והיין בקרן מערבי דרומיתברית עולם (אשכנזי, תשסא) ח"א עמ' 23
סד. בוא וראה כמה גדול כוחן של כהנים, שאין לך קל בעופות יותר ממוראה ונוצתה, ופעם שהכהן זורקן יותר משלושים אמהחיים שיש בהם - דרשות ח"ב עמ' תמ
סד. בעולת העוף שמא תמות בעשןדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 2038
סד. כי קדיש דוד רצפת העזרה קידשה עד ארעית דתהומאיד דוד (אופנהיים) עמ' קעו
סד. ניסוך היין בקרן מערבית דרומיתברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' רנז
סד: מליקה בקרן מזרחית דרומית וכו'ברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' שלח
סד: מליקה עבודה קשה שבמקדשתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תקכו
סד: עולת העוף למעלה ומבדילברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' שמ
סד: עולת העוף מולק ראשה ואינו מבדיל וחטאת העוף מבדיל, ועולת העוף ממצה דמה על קיר המזבח וחטאת העוף מזה מדמה על קיר המזבח ושיירי הדם מתמצה על היסודמטר השמים (תשנב) ויקרא-במדבר עמ' כג
סה ע"א אם עשתה למטה מרגליו אפי' אמה כו'יד שלמה (עזרא) דף עו ע"ד
סה ע"א והקריבו אפי' פרידה אחת יביאאמרות ה' השלם ח"ד עמ' לח
סה ע"א מחלוקת ת"ק ואבא יוסי בן חנןאמרות ה' השלם ח"ד עמ' מ
סה. מליקה בעצמו של כהןברית עולם (אשכנזי, תשסא) ח"א עמ' 26
סה. מליקה ממול עורףפני מלך ויקרא עמ' ח
סה. נוטל מהקורקבן עמהברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' שלז
סה. עושין מערכה על גבי סובב או לאואור אברהם על ספר המצוות עמ' שנו
סה: א"ר אלעזר ב"ר שמעתי שמבדילין בחטאת העוףדברי יואל מועדים ח"א מוצאי יו"כ דף שעו ע"א
סו ע"א שאינו צריך להבדילדברי שאול שמות עמ' רמא
סו ע"א תוס' ד"ה אלאדברי שאול שמות עמ' שס
סו ע"א תוס' ד"ה אלאדרשות שמואל עמ' קלט
סו. לא יבדיל אין צורך להבדילויואל משה מאמר ב סי' ה עמ' רב
סו. לא יבדיל שא"צ להבדילפאר יעקב ח"ב עמ' תתסח
סו. רוב דמים בגוף שכיחיתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' מח {דם מרמז לגוף}
סו. תוס' - ולא יבדילמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' שלז
סו. תוס' ד"ה אלאלהורות נתן במדבר עמ' קכד
סו. תוס' ד"ה אלאלהורות נתן ויקרא עמ' קסג
סו. תוס' ד"ה אלא מעתה כו' דמסברא הוה אמינא המבדיל לפי שצריך לדם וכו'דברי יואל מועדים ח"א מוצאי יו"כ דף שעו ע"א
סח ע"ב רש"י כת"י, מליקת זר מטמא בבית הבליעה דאית ליה הכשירא בבמהגבורת יצחק שבועות עמ' עב
סח ע"ב שחיטה לאו עבודה היאדברי שאול ויקרא עמ' ז
סט ע"א אין מנחה ועופות בבמה מ"ט זבחים ולא מנחות וכו', ורש"י דילפינן לה מסיניגבורת יצחק שבועות עמ' סט, עב
סט ע"א זבחים ולא מנחותרנת יצחק מלכים עמ' מה
סט ע"א ק"ץ חפ"ץ סימןמגילת סמנים עמ' קיב
סט. תוס' וכי באיזומשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' רכא
סט: דין ק"ו כיצד וכו'דברי יואל פ' בהעלותך דף של ע"ב
סט: מה בהמה דבר שמכשירה לאכילה מטהר טריפתה מטומאתה אף עוף כןיפה תאר (תשעח) ח"א עמ' קנה
ע ע"ב בעי רבי ירמיה ערף עז מהו וכו' יתיב רב דימי וקאמר לה להא שמעתא אמר ליה אביי מכלל דעגלה ערופה טהורה היא א"ל אין אמרי דבי רבי ינאי כפרה כתיב בה כקדשיםדברי תורה (שפירא) מהד' ד סי' קג
ע ע"ב דעגלה ערופה וכו' כפרה כתיב בה כקדשיםהר המוריה עמ' קז
ע ע"ב כל הזבחים שנתערבו בחטאות המתותמנחת קנאות עמ' ל
ע ע"ב שור נסקל שנתערב באלףגנא דפלפלי עמ' קמה
ע. הלמ"מ דאין מצסרף ביותר מכא"פ, והגהות יפה עינים ד"ה סד"א, והגהות מהרש"ם שםתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' ריח(יח)
ע. וחלב נבילה וחלב טריפה וגו' למאי הלכתא אמרה תורה, יבוא איסור נבילה ויחול על איסור חלב וכו'חמודי צבי ויקרא עמ' יג, סב, קפה
ע. ור"מ האי טריפה מאי עביד ליהולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' קמ, ריט
ע. יבא איסור טריפהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' רכב
ע. יבא איסור נבילה ויחול על איסור חלבתיבת גמא (תשסז) עמ' קמו
ע. יבוא איסור נבילה ויחול על איסור חלבולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' נב, נו, סג, פא, ריז, תקכב
ע. לשיעור אכילה בכדי אכילת פרסולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' רכא
ע. סד"א הואיל וחידוש הוא וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' רעח
ע. רש"י ד"ה מהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' רסו
ע. תוס' ד"ה וחדפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תקלד*
ע. תוס' ד"ה יבא - למ"ד איסור מוסיף למה לי קראתיבת גמא (תשסז) עמ' קמו
ע: אבעי להו תדיר ומקודש איזה עדיף וכו'גנת אגוז (תשעב) אות תכז
ע: ואכל לא תאכלהו, בחלב טהורהולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' פב
ע: עגלה ערופה אינו מטמאולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' קלז
ע: שחיטה לטהרה מידי נבלהולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' ריז
ע: תוס' ד"ה אפילו אחתתיבת גמא (תשסז) עמ' קי
עא ע"א למ"ד נותן טעם לאו דאורייתא אמאי יי"ח בפסח בעיסה מחטים ואורז (חלה פ"ג מ"ז)מקראי קדש (תשנג) עמ' רנג
עא ע"א תוס' ד"ה אפילואמרות ה' השלם ח"ה עמ' שכז
עא ע"א תוס' ד"ה אפילודברי שאול ויקרא עמ' קלב
עא. תוס' ד"ה אפילו - הנסקלין בנשרפין דלא אזלינן בתר רובא מקולא לחמורהתיבת גמא (תשסז) עמ' קסה
עא. תוס' ד"ה אפילופרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' שסו-שסז, תמז, תנה
עא. תוס' ד"ה ובטרפהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' קפו
עא: היכא דחזי לדידיה מותר להאכיל לכלבים - תוס'אור אברהם על ספר המצוות עמ' תפ
עב ע"א תוס' ד"ה אלא, ומיהו הו"מ למיתני אברי שעיר המשתלחגבורת יצחק ימים נוראים עמ' קט
עב ע"ב תוס' ד"ה אגוזי פרךדברי שאול שמות עמ' ה
עב. ביטול ברוב ילפינן מאחרי רבים להטות - רש"יאור אברהם על ספר המצוות עמ' תקיב
עב. ולבטל ברובא וכו' שאני בעלי חיים דחשיבי וכו'מעגלי צדק (פאנעט) במדבר עמ' כא
עג דבר שבמנין אפילו באלף לא בטלשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' קא
עג ע"א בעלי חיים חשובין ואינם בטליםפניני יחזקאל עמ' קנז
עג ע"א בעלי חיים חשיבי ולא בטליאמרות ה' השלם ח"ג עמ' קנו
עג ע"א בעלי חיים חשיבי ולא בטלימנחת קנאות עמ' ל
עג ע"א כל קבוע כמחצה על מחצה דמיעטרת יהושע שמות עמ' קנג
עג ע"ב השתא דאמרי רבנן לא נקריב אי נקריב לא מרציתשובה מיראה עמ' כ
עג ע"ב ונכבשינהו דניידי ונימא כל דפריש מרובא פרישאמרות ה' השלם ח"ג עמ' קנו, ח"ה עמ' ערה
עג ע"ב תוס'מנחה חדשה (חן טוב) פרשת נשא
עג ע"ב תוס' ד"ה ונכבשינודרכי איש דף ד ע"א, פו ע"ב
עג: אלא מעתה מגיסא אסיראמעגלי צדק (פאנעט) במדבר עמ' יח
עג: נכבשינהו דניידיעצי חיים על התורה עמ' תלו
עד ע"ב קרבן נשים שנתערבו יקריב כל אחת לשם מי שהוא ותוס' ד"ה והאאמרות ה' השלם ח"ד עמ' לא-לב
עד. תוס' - למה לן קרא כשנתערב חד בתרישמן ראש (כץ) חנוכה ח"א עמ' קסח
עה ע"ב תוס' ד"ה בכור, דבר דל"ה מת"כ לא שייך למשחהרנת יצחק שמואל עמ' ק
עה תוס', כל אותם שנים שהיו ישראל מנודים לא היו יכולין להקריב תמידי ציבורגבורת יצחק סוכות עמ' קיט
עה. תוס' - מתו אחיומשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' שלא
עו. גם קצת תערובת חולין שיש בקדשים איכא משום הכנסת חולין בעזרהכתר תורה (תשסז) עמ' עז
עז ע"א דפריק ליה היכא אי גוואי קא מעייל חולין לעזרה וכו' תקוני גברא שאניתשובה מיראה עמ' לא
עז ע"א כל הקרבנות שנתערבו ברובע ונרבע פסולין להקרבהבנין דוד (מייזלש) בראשית - נח אות מו
עז ע"א תוס' ד"ה מאן תנאלב חיים חלק א (סימן יז) דף כ ע"ד (ד"ה וראיתי)
עז. תורה תורהפני מלך ויקרא עמ' כז
עז. תורה תורה וכו'תפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' קסו(שפ) {ת"ח חשוב כס"ת}
עח ע"א הפיגול והנותר והטמא שבללן זה בזהתורה אור (באנדי) עמ' שיח, שכא, שכב
עח ע"א הפיגול והנותר שבללן זה בזה ואכלן פטור וכו'אמרות ה' השלם ח"א עמ' קכא, ח"ד עמ' ריח
עח ע"א מין במינו לא בטילמנחת קנאות עמ' ל
עח ע"א עשה עיסה מן חיטין ומן אורז אם יש בה טעם דגן חייבת בחלה וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' נב ד"ה וי"ל, עמ' קה ד"ה והא
עח ע"א פיגול ונותר וטמא שבללן ואכלן פטור דמבטלין זה את זהבנין דוד (מייזלש) בראשית - נח אות לב
עח ע"א תוס' ד"ה הפיגול והנותרמכשירי מצוה עמ' קעד
עח ע"ב דלי טמא ורש"י ותוס'צפיחית בדבש סי' טו דף לח ע"ד
עח. איסורין מבטלין זה את זהחיים שיש בהם מועדים עמ' שעב
עח. הפיגול והנותר והטמא שבללן זב"ז ואכלן פטורחיי נפש על ההגדה עמ' קמג
עח. נתערב בדם פסולין ישפך לאמהלהורות נתן ויקרא עמ' סח
עט ע"א אמרו רבנן בטעמא אמרו רבנן ברובאמנחת קנאות עמ' כט
עט. כשם שאין מצות מבטלות זא"ז כך אין איסורין וכו'חיי נפש על ההגדה עמ' קמג
עט. מצות אין מבטלות זו את זופרפרת משה ח"ב עמ' קפט
עט: דם תמימים בדם בעלי מומין ישפך לאמהלהורות נתן ויקרא עמ' סח
עט: ר' יהודה ס"ל מין במינו לא בטילפרי נפש חיה ח"ב עמ' קלט
פ ע"א הניתנין במתנה אחת שנתערבו בניתנין במתן ד' וכו'תודת אהרן - אומר לציון עמ' עו
פ ע"א הניתנין במתנה אחת שנתערבו וכו'+צבא אהרן ירח האיתנים עמ' לא, קצח
פ ע"ב תוס' ד"ה מאי, למנחה לא בעי מזבח שלםבנין דוד (מייזלש) בראשית - חנוכה אות ה
פ"א מ"ג השוחט בכוונת חוץ לזמנו פיגולפי' הרמ"ז על הזוהר ויקרא (תשסג) עמ' סב
פ"ג מ"אשלטי הגבורים (תשע) עמ' רפ
פ"ג מ"א השחיטה כשרה בזריםפי' הרמ"ז על הזוהר במדבר (תשסד) עמ' קסט
פ"ד מ"דשלטי הגבורים (תשע) עמ' רעה
פ"ד מ"ו צריך שיהיה הקרבן לשם ריח ניחוח לה'דרשות באר יצחק עמ' יב
פ"ה מ"א איזהו מקומן של זבחים קדשי קדשים שחיטתן בצפוןעיוני פרשה (ריבלין) ויקרא עמ' 62
פ"ה מ"א קדשי קדשים שחיטתן בצפוןעיוני פרשה (ריבלין) ויקרא עמ' 95
פ"ה מ"א קדשי קדשים שחיטתן בצפוןתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תע, א'רמא
פ"ה מ"א קדשי קדשים שחיטתן בצפוןתורי זהב (תשעג) עמ' ערב
פ"ה מ"א קדשי קדשים שחיטתן בצפון כו'צפנת פענח (תשעא) שמות עמ' רנו
פ"ה מ"א קודשי קדשים שחיטתן בצפוןשיחות לספר במדבר עמ' מא
פ"ה מ"ד העולה קדש קדשים ושחיטתה בצפוןפי' הרמ"ז על הזוהר ויקרא (תשסג) עמ' סא
פ"ה מ"ד העולה קדשי קדשים וכו' ודמה טעון שתי מתנות שהן ארבעכתר תורה (תשסז) עמ' קיז
פ"ה מ"ד וכליל לאישיםפי' הרמ"ז על הזוהר ויקרא (תשסג) עמ' עד
פ"ה מ"וערוגת הבושם (הראשון) ח"ד עמ' 110 הערה 32
פ"ה מ"ו קדשים קלים שחיטתן בכל מקוםתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תע, א'רמא
פ"ה מ"ז קדשים קלים שחיטתן בכל מקוםפי' הרמ"ז על הזוהר ויקרא (תשסג) עמ' סא
פ"ה מ"ח הפסח אינו נאכל אלא למנויוכתר תורה (תשסז) עמ' קעה
פ"ה מ"ח הפסח אינו נאכל אלא עד חצותעץ הדעת טוב (תשסח) סי' תף
פ"ו מ"ד רע"ב ד"ה היה, [במליקה] אוחז שתי גפיה בשתי אצבעותיו זרת וקמיצה של ידו השמאלית, והעוף על גבי ידו, ופניו של עוף לצד גב ידו שיהיה העורף למעלה, ומותח צוארו הגרון על רוחב של שתי אצבעותיו אצבע ואמה, ומולק בצפותודברי תורה (שפירא) מהד' ד סי' קג
פ"ז מ"ב עולת העוף שעשאה למעלה, כמעשה עולה לשם עולה כשרה, כמעשה עולה לשם חטאת כשרה ובלבד שלא עלתה לבעלים וכו'צפנת פענח (תשעא) שמות עמ' נח
פ"ז מ"ה מלק בשמאל וכו' אינן מטמאין בבית הבליעה, זה הכלל בל שהיה פסולה בקודש אינה מטמאה בבית הבליעה וכו'דברי תורה (שפירא) מהד' ד סי' קג
פ"ח מ"יודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' תכה
פ"ח מ"יערוגת הבושם (הראשון) ח"ב עמ' 81
פ"ט מ"אשלטי הגבורים (תשע) עמ' רסה
פ"ט מ"א המזבח מקדש את הראוי לו. רבי יהושע אומר כל הראוי לאישים אם עלה לא ירד, שנאמר היא העולה על מוקדה וכו', מה עולה וכו'. רבן גמליאל אומר כל הראוי וכו'כתונת פסים (תשעא) עמ' כד
פ"ט מ"ד עולה שעלתה חיה לראש המזבח תרדעיוני פרשה (ריבלין) ויקרא עמ' 66
פ"ט מ"ד עולה שעלתה חיה לראש המזבח תרדפי' הרמ"ז על הזוהר ויקרא (תשסג) עמ' עז
פ"ט מ"הערוגת הבושם (הראשון) ח"ב עמ' 62
פ"ט מ"זשלטי הגבורים (תשע) עמ' רסה
פ"י מ"א רע"בשלטי הגבורים (תשע) עמ' רעז
פ"י מ"בשלטי הגבורים (תשע) עמ' רעח
פ"י מ"זשלטי הגבורים (תשע) עמ' רעח
פ"י מ"ז הכהנים רשאים לאכול בכל מאכלכתר תורה (תשסז) עמ' עה
פ"י מ"ז ובכולן רשאין הכהנים כו' ומותר לתת לתוכן תבלין של חוליןכתר תורה (תשסז) עמ' עז
פ"יד מ"ד דיני הקרבה בבמהשיחות לספר שמות עמ' תנג
פ"יד מ"ד עד שלא הוקם המשכן היו הבמות מותרות ועבודה בבכורותשרתי - חבר הקיני עמ' ה
פ"יד מ"ו באו לשילה נאסרו הבמות לא היה שם תקרה אלא בית אבנים ויריעות מלמעלןעיוני פרשה (ריבלין) שמות עמ' 232
פ"יד מ"חערוגת הבושם (הראשון) ח"ג עמ' 376
פ"יד מ"טשלטי הגבורים (תשע) עמ' רסג
פ"יד מ"י הבמה 'מקלה' לעומת המקדששיחות לספר שמות עמ' תנד
פ. אם נתערב דם מתן ארבע בדם של מתנה אחת וכו'דברי יואל פ' כי תשא דף שז ע"א
פ. בל תוסיףודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' תכה
פ. דם קרבן הניתנין במתנה אחת שנתערבו בניתנין וכו' במתן ארבע, רבי אליעזר אומר ינתנו במתן ארבע, רבי יהושע אומר ינתנו במתנה אחתדברי יואל מועדים ח"ו-ח"ז השמטות עמ' תכא
פ. ועוד אר"י כשנתת עברת על בל תוסיף ועשית מעשה בידך כשלא נתת עברת על בל תגרע ולא עשית מעשה בידךחמודי צבי ויקרא עמ' קלה
פ. תוס' ד"ה בל תוסיףמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' עב
פ. תוס' ד"ה בל תוסףמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' רלד
פ: בגדי כהונה אין מכבסין אותםלהורות נתן במדבר עמ' רח
פא ע"א רש"י - והקריבו בני אהרןתועפת ראם (גטיניו) דף נד ע"א
פא ע"א תוס' ד"ה (מע"ב) מאיאסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' קכא
פא תוס' ד"ה ת"ל והקריבושם שלמה דף יג ע"א
פא. תוס' ד"ה אבל סוףמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' עב
פא: אש שהיה על המזבח היה אש מן השמיםשמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' שצו
פא: אש שירדה מן השמים בימי משה לא נסתלקהשמן ראש (כץ) ח"ט ויקרא עמ' שז
פא: אש שירדה מן השמים לא נסתלקהשמן ראש (כץ) חנוכה ח"ב עמ' פח, קצח
פא: כשם שמצוה להקדים עליונים לתחתוניםפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' קצא
פא: מזבח שילהפני מלך שמות עמ' רנח
פא: שביבא הוה משדרא ואושפיזא הוה נקטאהקשורים ליעקב (תשעח) עמ' סט
פא: שיתין הוסיפופני מלך שמות עמ' קלו
פב הן לא הובא את דמה וכו' ורש"יעבודת ישראל (קמחי, תצז) דף קמה ע"א
פב ע"א נכנס לכפר אע"פ שלא כפר פסול דברי ר"א ר"ש אומר עד שיכפרתשובה מיראה עמ' יט
פב ע"א רש"י ד"ה ואין הציץ, אע"ג דעלו לא ירדו מ"מ ארצויי לא מרצי וצריך להביא קרבן אחרבנין דוד (מייזלש) בראשית - חנוכה אות לד
פב ע"א שהציץ מרצה על הטמא ואינו מרצה על היוצאכדת נפש משיבת עמ' קנ
פב ע"א תוס' ד"ה מכדי איתרבו כל הקדשים וכו'לשון ערומים לשונות הרא"ם דף טז ע"ד
פב ע"א תוס' ד"ה מכדיתורה אור (באנדי) עמ' שיד
פב ע"ב בשר שיצא חוץ להעזרהתורת אליהו עמ' קסב
פב. ג' נביאים עלו עמהן מן הגולההקשורים ליעקב (תשעח) עמ' ריז
פב. מקום המערכה אמההקשורים ליעקב (תשעח) עמ' ע
פב. מקריבין אע"פ שאין ביתשמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' רג
פב. רש"י - דבר שהוא למוקד ועולה, היא בהוייתן יהא ולא ירד, היא משמע בהוייתו תהא משעלתה על מוקדהצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' שסז, תעו
פב. רש"י ד"ה כיוןלהורות נתן ויקרא עמ' סח
פב: אפרו של יצחק ראופני מלך בראשית עמ' קח
פב: רשי'י ד"ה בשדהלהורות נתן ויקרא עמ' סז
פג דלקמן דרשינן היא מיעוטא וכו'תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תג
פג סוגיית הש"סתועפת ראם (גטיניו) דף מח ע"ב-ע"ג
פג ע"א המזבח מקדש [את] הראוי לו וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' רלד ד"ה את
פג ע"א ר"מ אומר א"צ הרי הוא אומר וכו'זכור לדוד עמ' קכ
פג ע"א רש"י - דבר שהוא למוקד ועולה, היא בהוייתן יהא ולא ירד, היא משמע בהוייתו תהא משעלתה על מוקדהכתונת פסים (תשעא) עמ' כד
פג ע"א תוס' ד"ה היא העולה פירש בקונטרס היא משמע בהוייתה תהא משעלתה על מוקדה, וקשה דבגמרא משמע דהיא מיעוטא הוא ולא ריבויא וכו'כתונת פסים (תשעא) עמ' כד
פג ע"א תניא ר"א אומר נאמר כאן לכפר בקודש ונאמר להלן וכל אדם וכו'תשובה מיראה עמ' יט
פג ע"ב ור"ג נמי הכתיב עולה על מוקדה ההוא לאהדורי פוקעין הוא דאתא וכו'זכור לדוד עמ' קכב*
פג ע"ב מאי טומאה אילימא מטומאת שרץ, היכא אישתריחי' מהרצ"א הל' חנוכה מאמר ג אות ז
פג תוס' נשרפיןשער יוסף (תקיז) דף ק ע"א
פג. המזבח מקדש את הראוי לו רבי יהושע אומר וכו' רבן גמליאל אומר וכו'תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תג
פג. המזבח מקדש את הראוי לו רבי יהושע אומר כל הראוי לאשים אם עלה לא ירד שנאמר היא העולה על מוקדה על המזבח מה עולה שהיא ראויה לאשים אם עלתה לא תרד אף כל דבר שהוא ראוי לאשים אם עלה לא ירד. רבן גמליאל אומר כל הראוי למזבח אם עלה לא ירד שנאמר היא העולה על מוקדה על המזבח מה עולה שהיא ראוי למזבח אם עלתה לא תרד אף כל שהוא ראוי למזבח אם עלה לא ירדבן פורת יוסף (תשעא) עמ' תר
פג. המזבח מקדש את הראוי לו, רבי יהושע אומר כל הראוי לאישים אם עלה לא ירד שנאמר היא העולה וגו" מה עולה שהיא ראויה לאישים אם עלתה לא תרד, אף כל שהוא ראוי לאישים אם עלה לא ירד. רבן גמליאל אומר כל הראוי למזבח, שנאמר על המזבח וכו'צפנת פענח (תשעא) שמות עמ' שסז, תעו, תקטו, תריא
פג. רש"י - היא העולה - היא בהווייתה תהא שאם עלה לא ירדבן פורת יוסף (תשעא) עמ' תר
פג. רש"י - היא משמע בהוויתה תהא, שאם עלה לא תרדתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תג
פג. רש"י ד"ה המזבח לעכבפני מלך שמות עמ' קכח
פג. תוס' ד"ה היא העולה פירש בקונטרס היא משמע בהוייתה תהא משעלתה על מוקדה, וקשה דבגמרא משמע דהיא מיעוטא הוא ולא ריבויא, אלא תנא אזאת תורת העולה סמיךצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' שסז, תעו
פג. תוס' ד"ה היא העולה קשה על רש"י דלקמן דרשינן היא מעוטא ולא רבויא אלא תנא אזאת תורת העולה שהוא ריבוי וכו'בן פורת יוסף (תשעא) עמ' תר
פג: זאת תורת העולה, תורה אחת לכל העוליםשמן ראש (כץ) פסח ח"א עמ' עא
פד ע"א אלו אם עלו לא ירדו וכו'פרי חיים (קלוגר) עמ' עג
פד ע"א כל שאין פסולו בקודש אם עלו ירדו וכל שפסולו בקודש אם עלו לא ירדותורת מהרי"ם ויקרא עמ' פא
פד ע"א כל שאין פסולו בקודש אם עלו ירדו וכל שפסולו בקודש אם עלו לא ירדותורת מהרי"ם במדבר עמ' פט
פד ע"ב טמא יש לו הכשר במקום אחר שהותר בציבורבנין דוד (מייזלש) בראשית - חנוכה אות כד
פד ע"ב תוס' ד"ה ומוציא, לן ב' לינות כשרבנין דוד (מייזלש) בראשית - חנוכה אות א
פד. רש"י - זאת - היא העולה היא מעוטאבן פורת יוסף (תשעא) עמ' תרא
פד. תוס' ד"ה הואיל - דוד קידש את העזרהשיח דוד (תשסד) עמ' כד
פד: הבדלת ראש מהגוףפני מלך ויקרא עמ' ח
פד: רש"י ר"ה ממול ערפהפני מלך ויקרא עמ' ט
פה ע"ב אפוד מכפר על עבודת כוכביםרנת יצחק ישעיה עמ' קלז, רח
פה ע"ב בזמן שמחוברין יעלו פרשו לא יעלוצלח רכב עמ' סה
פה ע"ב בעולה גם הקרניים נקרביםימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' לז
פה ע"ב יש נרבע בעופות וכו', ותוס' ד"ה ישאמרות ה' השלם ח"ד עמ' לח
פה. נאמר בעולה ומלק ונאמר בחמאת העוףולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' קמ
פה: בגדי כהונה כו' אין מכבסין אותן כל עיקר וכו'בגדי חמודות שמות פרק כח פסוק ד
פה: בקרבן עולה גם חקרנים קרביםפרפרת הפרשה פרשת יתרו פרק יט פסוק יג
פה: העצמות בזמן שהם מחוברים יעלוגנזי ישראל (תשעד) על התורה עמ' תקנו
פה: הצמר שבראשי כבשים וכו' בזמן שהם מחוברים יעלולישרים תהלה (תשסד) עמ' קעה
פה: חושן מכפר על קלקול הדין אבנט מכפר על הרהור הלב ומהרש"אבגדי חמודות שמות פרק כח פסוק ל
פה: צמר שבראשי הכבשיםהתורה והעולם ח"ב עמ' סו
פה: תוס' ד"ה מכפריםפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' תרנג
פו המצנפת מכפרת על גסות הרוחפתחי שערים ח"א עמ' צה
פו ע"א כך הכבש מקדש הראוי לורנת יצחק מלכים עמ' קה
פו. באיסור כיבוי האש דמזבח - רש"י, תוס'אור אברהם על ספר המצוות עמ' קצג
פו. לא שנו אלא שלא פרשו עד לאחר זריקהצמח דוד (שלוניקי) ח"א דף סג ע"ב
פז ע"א אפילו היה על השלחן ימים רבים לא נפסל בלינהבנין דוד (מייזלש) בראשית - חנוכה אות מה
פז ע"א תוס' ד"ה כבש, כיון דית ע"ג רצפה יעלה כ"ש כבשרנת יצחק מלכים עמ' קה
פז ע"א תוס' ד"ה כלי, עזרה מקדשת לר"י רק כשריןרנת יצחק מלכים עמ' קד
פז ע"א תוס' ד"ה לשולחן, גם בשלחן שייך לומר דנעשית לחמו של שלחןבנין דוד (מייזלש) בראשית - חנוכה אות א
פז ע"ב אויר מזבח כמזבח דמי או לא וכו'זכור לדוד עמ' עו
פז תוס' ד"ה ואחד עצםשארית יעקב (אלגזי) דף כ ע"ד
פז. אין לינה מועלת בראש המזבחברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' ש
פז. אם לינה מועלת בראשו של מזבחלהורות נתן ויקרא עמ' עא
פז. כבש מניןפני מלך שמות עמ' קכד
פז. כך הכבש מקדשפני מלך שמות עמ' קכט
פז. תוס' - כלי שרתמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' השמטות
פח אפוד מכפר על ע"ז חשן על הדיניןעולה ליפה סי' נט
פח בג"כ אין עושין מעשה מחט אלא מעשה אורגעולה ליפה סי' נט
פח כתונת מכפרת על שפ"דהמדרש והמעשה שמות פרשת שמות דרוש ב
פח מדוע בכל החטאות חטאת קודמת לעולה ורק בחטאת הבאה על ע"ז עולה קודמת לחטאתהדרש והעיון במדבר ח"א מאמר קלט
פח ע"א דעתו להוסיף ראשון ראשון קדושדברי שאול במדבר עמ' לה
פח ע"א כלי שרת אין מקדשין אלא מלאיןבנין דוד (מייזלש) בראשית - חנוכה אות יז
פח ע"א כלי שרת אין מקדשין אלא מלאיןתורת מנחם חנ"ט עמ' 14
פח ע"א כלי שרת מקדשין אלא מבפניםבנין דוד (מייזלש) בראשית - חנוכה אות כז
פח ע"א לא בנתר ולא בחולשלטי הגבורים (תשע) עמ' שע
פח ע"א נשמטה אין מחזירין אותו וכו'עבודת ישראל (קמחי, תצז) דף קיד ע"א
פח ע"א סכין הנשמטשלטי הגבורים (תשע) עמ' קיא
פח ע"ב אבנט מכפר על הרהור הלבלחם רב על סדור התפילה אות ב' סט
פח ע"ב אבנט מכפר על הרהור הלבתורת העולה (תשעה) עמ' רסו
פח ע"ב אם ההורג ידוע ולא הרגוהו גם הציבור אינו מתכפרבאר שרים פרשת משפטים דרוש ב אות ב
פח ע"ב אפוד מכפר על ע"זאמרות ה' השלם ח"ג עמ' תפט, ח"ד עמ' סז
פח ע"ב בגדי כהונה מכפריםתורת העולה (תשעה) עמ' רנ, רנט
פח ע"ב האיפוד מכפר על מחשבת ע"זרנת יצחק תפלה לשבת עמ' נו
פח ע"ב האפוד מכפר על ע"זגבורת יצחק שבת ובהמ"צ עמ' קנ
פח ע"ב המעיל מכפר על לה"רפניני יחזקאל עמ' ריב
פח ע"ב המעיל מכפר על לה"ר+מטר השמים - עמודי העולם עמ' שנז
פח ע"ב הציץ מכפר על עזות פניםפתגמי אורייתא ח"א עמ' קנו
פח ע"ב וציץ מכפר על עזות פנים, בציץ כתיב 'והיה על מצח אהרן', ובעזות פנים כתיב 'ומצח אשה זוגה היה לךכתב סופר אגדות כאן
פח ע"ב ותולה בהם ע"ב זוגיןאמרות ה' השלם ח"ג עמ' שעב
פח ע"ב חושן מכפר על הדיניןדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' פד ד"ה והנה
פח ע"ב כתונת מכפרת על ש"דדברי משה (שהם, תשמח) עמ' קג
פח ע"ב כתונת מכפרת על שפיכות דםאמרות ה' השלם ח"ג עמ' שנז, ח"ד עמ' סז, קנח
פח ע"ב כתונת מכפרת על שפיכות דם וכו' הא דידיע מאן קטליהדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ה עמ' שלז ד"ה והנה
פח ע"ב למה נכתבו בגדי כהונה אצל פרשת הקרבנות וכו'תורת העולה (תשעה) עמ' רנ, רנט
פח ע"ב למה נסמכה פרשת קרבנות וכו' אף בגדי כהונה וכו'אפיקי ים עמ' תקמח
פח ע"ב מה קרבנות מכפרים אף בגדי כהונה מכפריםעיוני פרשה (ריבלין) ויקרא עמ' 122
פח ע"ב מכנסים מכפרים על ג"עאמרות ה' השלם ח"ד עמ' קנח
פח ע"ב מכנסים מכפרת על גלוי עריותנועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף ס ע"ג
פח ע"ב מעיל האפוד וכו' ע"ב זגין כו' רד"א משום ר"י ל"ו היועשרה מאמרות (תשס) עמ' [קפה]
פח ע"ב מעיל היה מכפר על חטא לה"רשם ישראל עמ' רז
פח ע"ב מעיל כולו של תכלת וכו'אפיקי ים עמ' תקמח
פח ע"ב מעיל מכפר על לה"ראמרות ה' השלם ח"ג עמ' שסט, שעא, ח"ד עמ' כ, סז, קנה-קנו, קסד
פח ע"ב מעיל מכפר על לשון הרעתורת העולה (תשעה) עמ' שכד
פח ע"ב מעיל של תכלתשלטי הגבורים (תשע) עמ' קצו
פח ע"ב מצנפת מכפר על גסי הרוח וכו'מנות הלוי (תשסב) עמ' שסג
פח ע"ב מצנפת מכפרת על גסות הרוחמאמץ כח (תשעה) עמ' תג
פח ע"ב ציץ מכפרנפש חיים דף קפד ע"ב (דף רע"ט ע"א, מערכת צ' אות כד)
פח ע"ב ציץ מכפר על עזות מצחבית יעקב (תשסא) עמ' קעז
פח ע"ב ציץ מכפר על עזות פניםמגן אבות (מהריט"ץ) ח"א עמ' תעו
פח ע"ב ציץ מכפר על עזות פניםחתם סופר על התורה (תשמט) עמ' צא
פח ע"ב קטורת מכפרת על לה"ראמרות ה' השלם ח"ד עמ' פ, קסד
פח ע"ב קרבנות מכפרין ובגדי כהונה מכפרין חושן מבפר על הדיניםעיוני פרשה (ריבלין) שמות עמ' 252, 251, 161
פח ע"ב רש"י ד"ה ויטבלו את הכתונת טבילה היינו כפרהטהרת יו"ט חי"ט עמ' קסג
פח ע"ב ת"ר מעיל וכו' ומביא ע"ב זגין שבהם ע"ב ענבליןעיוני פרשה (ריבלין) שמות עמ' 169
פח ע"ב ת"ר מעיל כולו של תכלתברכת אליהו (עמאר) שמות פרשת פקודי מאמר י
פח ע"ב תוס' ד"ה כמחלוקתזכור לדוד עמ' לז
פח על מה בגדי כהונה מכפריםמנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף יז ע"א
פח ציץ מכפר על עזות פניםישראל באדם פרק כ
פח תוס' ד"ה מכפריןעינות מים דף סג ע"ד
פח. אין כלי שרת מקדשין אלא בעזרהאור אברהם על ספר המצוות עמ' שפה
פח. אין כלי שרת מקדשין אלא מלאיןשמן ראש (כץ) חנוכה ח"ב עמ' רסה
פח. אין מתקנין סכין שנפגםפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' תשפג, תשפד
פח. וכולן אין מקדשין אלא בקודשאור אברהם על ספר המצוות עמ' קמא
פח. כלי שרת אין מקדשים אלא מלאיםשמן ראש (כץ) חנוכה ח"א עמ' קסב, קסז, שכה
פח. סכין אין משחיזיןפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' תתלג
פח. תוס' ד"ה מכפריםמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' נה, ע
פח: אבנט מכפר על הרהור הלבדברי יואל מועדים ח"ב סוכות דף קפז ע"א
פח: אפוד מכפר על עבודה זרהשמן ראש סוכות ח"א עמ' רסח, רעב
פח: בגדי כהונה מכפריןרמון פרץ (אריאל, תשסא) עמ' עח
פח: בגדי כהונה מכפריןיגל יעקב (תשעד) ח"א עמ' תצג
פח: האבנט מכפר על הרהור הלבצמח דוד (שלוניקי) ח"א דף קפו ע"ג
פח: האפוד היה לכפר על לשון הרעברית כהונת עולם (תשעד) עמ' קמב
פח: הכתונת היתה מכפרת על עון שפיכת דמיםמלא העומר על חמש מגילות (תשסח) עמ' רסד
פח: הכתונת מכפר על שפיכות דמיםדברי משה (שהם, תשעט) עמ' פה
פח: הכתונת מכפר על שפיכות דמיםדברי משה (שהם, תשעג) עמ' פד
פח: המעיל מכפר על בעלי לשון הרעעץ הדעת טוב (תשסח) סי' של
פח: המעיל מכפר על לשון הרעמטר השמים (תשנ) בראשית-שמות - תצוה עמ' רמא
פח: הציץ מכפר על עזות פניםשמן ראש (כץ) ח"י ויקרא עמ' רסו
פח: הציץ מרצה על עזות מצחכתב סופר על התורה (תשנה) עמ' שמה
פח: זגים עם ענבלים ע״ב מכאן וע״ב מכאןנפוצות יהודה (מוסקאטו, תשס) עמ' קנט
פח: חושן מכפר על הדיניןברית אברם עמ' רצא
פח: חשן מכפר על הדינין וכו'עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פרשת תצוה דף עד ע"ב
פח: יבא דבר שבגבוה ויכפר על גובהדרך חיים (תשע) פ"ב הערה 561
פח: כשם שהקרבנות מכפרין כך בגדי כהונה מכפייןעבודת עבודה (תשעד) בראשית-שמות עמ' רסה
פח: כשם שקרבנות מכפרין כך בגדי כהונה מכפריןערוגת הבושם (תשעא) שמות עמ' שנא
פח: כתונת והישן - כפרה על חטאיםשיחות לספר בראשית עמ' שעג, שיחות לספר במדבר עמ' שט
פח: ל"ו זוגין ול"ו רימוניםמנחת עני (תשעב) עמ' קפג
פח: לבישת בגדי כה"ג מכפרת חטאיםשיחות לספר שמות עמ' שיב, תלו
פח: למה נסמכה פ' בגדי כהונה לפר' קרבנות לומר לך מה הקרבנות מכפרין אף בגדי כהונההישר והטוב (תשסג) עמ' קלט
פח: למה נסמכה פרשת קרבנותפני מלך שמות עמ' קצב
פח: למה נסמכה פרשת קרבנות לפרשת בגדי כהונהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' קצה
פח: למה נסמכה פרשת קרבנות לפרשת בגדי כהונה וכו'תורת משה (אלשיך, שסא) פרשת תצוה דף קמא ע"א-ע"ג; אמרי שפר (אשכנזי, שסא) דרוש לשבת שמיני דף קפא ע"ב; עקדת יצחק (שלג) שער נא דף קמג ע"ג; כסף מזוקק (שפח) פרשת תצוה דף נב/צב ע"א; כסף נבחר (פינטו, שפא) פרשת תצוה דף מג/פג ע"ג; תורת העולה (פראג של) חלק ב פ' ח/מ; יפה מראה (שנ) יומא פרק ו דף קכח ע"ד; כלי יקר (לונטשיץ, שסב) פרשת תצוה דף מד/פד ע"ד; יפה תאר (תח) על ויקרא רבה פרשה י דף פג ע"א-ע"ג; הנותן אמרי שפר (ראנ"ח, שצ) דף פו ודף קנח/קצח
פח: למה נסמכה, לומר לך מה קרבנות מכפרין אף בגדי כהונה מכפריגל יעקב (תשנג) ויקרא אות יד
פח: מה הקרבנות מכפרין אף בגדי כהונה מכפריןשמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' רנה
פח: מה קרבנות מכפרין אף בגדי כהונה מכפריןטוב לב עמ' קמד
פח: מה קרבנות מכפרין אף בגדי כהונה מכפריןמשנת יוסף - אגדות ח"ב עמ' קפז {כפרה צ"ל על גופו ונשמתו, וע"ז מכפר קרבן. ועל ביטול זמנו לחטוא, וע"ז מכפרים בגדי כהונה בהיותם קדושים מאד, ומעוררים על מעלת הנשמה}
פח: מה קרבנות מכפרין אף בגדי כהונה מכפריןמשנת יוסף על התורה ח"א עמ' שלג
פח: מה קרבנות מכפרין אף בגדי כהונה מכפריןשמן ראש סוכות ח"ב עמ' קפט
פח: מה קרבנות מכפרין אף בגדי כהונה מכפריןגנזי ישראל (תשעד) על התורה עמ' שפז
פח: מכנסיים היו מכפרים על ג"ע וכו'ישמח ישראל (אלכסנדר) דברים עמ' עה
פח: מכנסיים מכפרים על עריותמטר השמים (תשנ) דברים עמ' תעב
פח: מכנסים מכפרים על גילוי עריותערוגת הבושם (תשעא) שמות עמ' שנג
פח: מכנסים מכפרת על גילוי עריות שנאמר ועשה להם מכנסי בד לכסות בשר ערוהנחלת שמעון (תשסו) עמ' לז
פח: מעיל הוא דברים שבקולתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תצד
פח: מעיל מכפר על לשון הרעמנחת עני (תשעב) עמ' סו
פח: מעיל מכפר על לשון הרעשמן ראש (כץ) ח"י ויקרא עמ' לב
פח: מעיל מכפר על לשון הרעבעל הטורים (ונציה שד) פרשת תצוה דף ל ע"א
פח: מצנפת וציץביאור הגר"א על משלי פרק כא פסוק כט
פח: מצנפת מכפר על גסי הרוח וכו'מנות הלוי (שמה) דף קצב ע"א
פח: משמע דעל ז' דברים נגעים באים על עבודה זרה גילוי עריות ושפיכות דמים ולשון הרעתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תקסד
פח: על מה קטורת מכפרשמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' קצ
פח: ציץ מכפר על עזות פנים וכו'ילקוט חדש (תיז) דף לג ע"א
פח: רש"י - אין 'אפוד' מכפר - יש 'תרפיםשיחות לספר שמות עמ' שיב
פח: רש"י ד"ה למהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' קצב
פח: תוס' ד"ה מכפריםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' קצה
פט יכול תהא מליקה שהיא לפנים מטמאולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' קלח
פט כל התדיר מחבירו וכו'מקור ברוך (פייתוס) דף יח ע"ב
פט מלק ונמצא טריפה מטמאולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' רכג
פט ע"א איברי עולהלב חיים חלק א (סימן מד) דף ס"א ע"ג (ד"ה יש)
פט ע"א איברי עולה קודמין לאימורי חטאת מפני שהוא כליל לאשיםימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' רכג
פט ע"א בשכר שאמר אברהם אבינו אם מחוט ועד שרוך נעל זכו בניו לשתי מצות לחוט של תכלת ורצועה של תפיליןברכת אברהם (תשנד) עמ' י
פט ע"א כל המקודש מחבירודברי חנינא - רפואה עמ' קכג, קכה
פט ע"א כל המקודש מחבירו קודםתורת מנחם חמ"ד עמ' 188
פט ע"א כל המקודש מחבירו קודם לחבירורנת יצחק שמואל עמ' קכו
פט ע"א כל התדיר מחבירו קודם את חבירו התמידין קודמין למוספין וכו' שנאמר מלבד עולת הבקר אשר לעולת התמיד תעשו את אלהדברי תורה (שפירא) מהד' א סי' ע
פט ע"א עופות קודמות למנחותמים חיים (רפפורט, תשעז) - אוצרות חיים עמ' יט
פט ע"א רש"י ד"ה איברי עולה קודמין - בהקטרתן לאימורי חטאת אם נזרקו דמי שניהןימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' רכד
פט ע"א תדיר ושאינו תדיר - תדיר קודםלקוטי דיבורים (תשנ) חלקים ג-ד עמ' 620
פט ע"א תדיר ושאינו תדיר תדיר קודםלקוטי דיבורים עמ' 878
פט ע"א תוס' ד"ה אשםלב חיים חלק א (סימן מ"ח) דף סד ע"ב (ד"ה ומה)
פט ע"א תוס' ד"ה כל התדירימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' קנד
פט ע"ב דם עולה ודם אשםלב חיים חלק א (סימן מ"ט) דף ס"ז ע"ב (ד"ה ואומר)
פט ע"ב הואיל והתחיל במתנותיה גומרהפורים בציון עמ' נג
פט ע"ב חטאת הלוים שלא הביאוה על חטא ומ"מ חטאת קודםימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' רכה
פט. אשם קודםפני מלך ויקרא עמ' לב
פט. המעשר קודם לעופות מפני שהוא זבחיבין שמועה (לעוו) עמ' תיח
פט. חטאת קודם לעולהעצי חיים על התורה עמ' תטז
פט. חטאת קודמת לעולההקשורים ליעקב (תשעח) עמ' ריא
פט. כל המקודש מחבירו קודם את חבירוחיים שיש בהם - דרשות ח"א עמ' תמד
פט. כל המקודש מחבירו קודם את חבירושמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' שלג
פט. כל המקודש מחבירו קודם לחבירוהקשורים ליעקב (תשעח) עמ' ריא
פט. כל התדיר מחבירופרפרת אליעזר פרשת ויקרא פרק ה פסוק ח
פט. כל התדיר מחבירו קודם את חבירולהורות נתן ויקרא עמ' קלו
פט. כל התדיר מחברו קודם... כל המקודש מחברו קודם וכו'אמרי דרוש (ניסנבוים) עמ' 148
פט. רש"י ד"ה מפנייבין שמועה (לעוו) עמ' תיח
פט. שלמים קודמין אבכורמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' שלג
פט. תדיר ושאינו תדיראור אברהם על ספר המצוות עמ' פא, רמ-רמא, רמה, רסד
פט. תדיר ושאינו תדיר תדיר קודםנחלה לישראל (תשעז) ח"ב עמ' כד
פט: איברי עולה קודמיןרמון פרץ (אריאל, תשסא) עמ' צג
פט: כל החטאים מביאים בתחילה החטאת ואחר כך העולהכתר תורה (תשסז) עמ' שנח
פט: כל שמחשבת הזמן קדמה למחשבת המקום וכו'תורת איש ח"א עמ' רסט
פט: להביא טריפה דשחטהולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' נח, קמא
פט: עוף טמא לרבי יהודה מנבילה נפקא ליהולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' תקפא
צ הכהנים רשאין לשנות באכילתןרנת יצחק שמואל עמ' מא
צ חטאת העוף קודם לעולת בהמה וכו' וכאן ביולדת עולה קודמתשארית מנחם ח"ב עמ' כ
צ ע"א אמר רבא למקרא הקדימה הכתובאחרית השנים עמ' מב
צ ע"א ולא הקדימה הכתוב אלא למקראה, תוס'דברי שאול ויקרא עמ' סה, סו, סח
צ ע"א חטאת קודמת לעולהימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' רכג
צ ע"א כל מקום שבא על חטאלב חיים חלק א (סימן מ"ח) דף סד ע"ב (ד"ה תשובה)
צ ע"א למקראה הקדימה הכתובלב חיים חלק א (סימן מ) דף נב ע"ג (קטע ראשון); ראה חיים חלק ב דף יח ע"ב (דף ס"א ע"ב ד"ה תא)
צ ע"א למקראה הקדימה הכתובס' זכרון לבעל מכתב מאליהו ח"א עמ' כט, שצא
צ ע"ב אטו ראש השנה למוספי דידיה אהני וכו'+צבא אהרן ירח האיתנים עמ' עח
צ ע"ב איבעי' להו תדיר ומקודש איזה מהן קודם וכו'בית אלהים שער ב עמ' רצא
צ ע"ב איבעיא להו תדיר ומקודש איזה מהם קודםתורת מנחם חמ"ג עמ' 125
צ ע"ב איבעיא להו תדיר ומקודש איזה מהם קודם וכו' אטו ראש השנה למוספי דידיה אהני למוספי ראש חודש לא אהנידברי תורה (שפירא) מהד' א סי' נ, מהד' ח סי' נא
צ ע"ב וכולן הכהנים רשאין לשנות באכילתן לאכלן צלוין ושלוקין ומבושלין וכו'מכשירי מצוה עמ' נח
צ ע"ב וכולן הכהנים רשאין לשנות באכילתן לאכלן צלוין ושלוקין ומבושלין וכו'הר המוריה עמ' קכט, קלא
צ ע"ב חוץ מאשם מצורעראה חיים חלק ב דף י"ט ע"ג (דף ס"ה ע"א ד"ה תו)
צ ע"ב חטאת העוף ועולת בהמה ומעשר איזו מהן קודםצלח רכב עמ' קלה
צ ע"ב חטאת ועולת יולדתאור אברהם ויקרא עמ' מב
צ ע"ב כמשפטם כתיבלב חיים חלק א (סימן מ"ו) דף ס"ג ע"ב (ד"ה והנה)
צ ע"ב פר העלם דברלב חיים חלק א (סימן מ) דף נג ע"ב (ד"ה ואת)
צ ע"ב קרבנות החג עולות קודמיו לחטאתרנת יצחק - תפלה לימי המועדים עמ' מח
צ ע"ב שלמים, ורש"י ותוספותלב חיים חלק א (סימן מ"א) דף נז ע"ד (ד"ה גם)
צ ע"ב תדיר ומקודש איזה מהם קודםמאורי אור (אתרוג) עמ' שלט ד"ה לא נמצא
צ ע"ב תדיר ומקודש איזה מהם קודם כו' ורש"י מוספין קדישי שהמוספין שם שבת עליהן כו'גבורת יצחק שבת ובהמ"צ עמ' סא-סב
צ ע"ב תוס' ד"ה חוץלב חיים חלק א (סימן מח) דף סד ע"ב (ד"ה איברא)
צ ע"ב תוס' ד"ה חטאתצלח רכב עמ' קלו
צ ע"ב תוס' ד"ה מאי לאולב חיים חלק א (סימן מ) דף נג ע"ב (ד"ה ואת)
צ עולה קודמת א"ד למקראת הקדימה הכתובכסא רחמים (תקסג) דף ד ע"ג
צ עולה קודמת א"ר למקראה הקדימה הכתובכסא רחמים (תקסג) דף ד ע"ג
צ. אחד לעולה וא' לחטאת לא הקדימה הכתוב אלא למקראהמגלה צפונות ח"ב פ' תזריע
צ. הקדים עולה לחטאת רק למקראהפרפרת משה ח"ב עמ' מח
צ. זה בנה אב לכל חטאות שיקדמו לעולותדברי יואל פ' ויקרא דף מג ע"ב
צ. חטאות יקדמו לעולה וכו' למקראה הקדימה הכתובמטר השמים (תשנב) ויקרא-במדבר עמ' מו
צ. כ"מ ששנים באים חטאת ועולה חטאת קודמת וכו'דברי יואל פ' צו דף קט ע"א
צ. לא הקדימה הכתוב אלא למקראהשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' מב, מט
צ. לא הקדימה הכתוב אלא למקראההקשורים ליעקב (תשעח) עמ' ריג
צ. תדיר ומקודשמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' נב
צ. תוס' ד"ה למקראהלהורות נתן דברים עמ' פד
צ: אטו שבת למוספין אהנאי לתמידין לא אהנאיבן מלך - שבת עמ' תיא
צ: החטאת קודמת לעולהשבח נעורים עמ' קפח
צ: הכהבים רשאין לאוכלן שלוקין מבושלים וכו'אור אברהם על ספר המצוות עמ' תצז
צ: ובכולן הכהנים רשאים לשנות באכילתן לאכול צלויים שלוקים ומבושליםכתר תורה (תשסז) עמ' עו
צ: למשחה לגדולהלהורות נתן ויקרא עמ' סג
צ: עולה קודם לחטאתפני מלך מועדים עמ' פד
צ: פרים קודמין לאילים שכן נתרבו בנסכיםהדרש והעיון במדבר ח"ב מאמר סט
צ: רשאין כהנים לשנות באכילתו וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' קצו
צ: תדיר ומקודש האי מינייהו קודםאור אברהם על ספר המצוות עמ' רמג, רעא
צ: תדיר ומקודש הי מינייהו עדיףהקשורים ליעקב (תשעח) עמ' ריז
צא ע"א אטו שבת למוספין אהני לתמידין לא אהניבשבילי התלמוד ח"א יומא ג ע"א
צא ע"א אטו שבת למוספין אהני לתמידין לא הני כו', ורש"יגבורת יצחק סוכות עמ' צז
צא ע"א בשיטה מקובצת, אות יט, [מוספי ראש חדש קדושים משל שבת, היינו שיש להם מעלה משום שמכפרין על טומאת מקדש וקדשיו]דברי תורה (שפירא) מהד' א סי' נ
צא ע"א למשחה - לגדולהיחי המלך עמ' כה
צא ע"א מ"ט אמר קרא למשחה לגדולה כרוך שהמלכים אוכליןהר המוריה עמ' קכט
צא ע"א מילה תדירה היאאמרות ה' השלם ח"ה עמ' קמד
צא ע"א קדושת שבת לתמיד נמי מהני+צבא אהרן ירח האיתנים עמ' צב
צא ע"א רש"י ד"ה מוספי ראש חדש, מקודשין משל שבת דאיקרי מועדדברי תורה (שפירא) מהד' א סי' נ
צא ע"א רש"י, מוספי ר"ח מקודשין משל שבת דאקרי מועד, וברמב"ןגבורת יצחק שבת ובהמ"צ עמ' מז, סד
צא ע"א שאין מתנדבין שמן ר' טרפון אומר מתנדבין שמןמגילת סמנים עמ' כה
צא ע"א שבת אהנאי לתמידיןציץ השדה ח"ד עמ' קמא
צא ע"א ת"ש מוספי שבת קודמין למוספי ר"ח, ורש"י מוספי ר"ח מקודשין משל שבת דאיקרי מועד כו'רנת יצחק - תפלה לימי המועדים עמ' פג
צא ע"א תוס' ד"ה ת"ש מוספי, בכל הני תא שמע צריך טעם מאי קס"ד מאחר דכבר שני אטו שבת למוספין אהני לתמידין לא אהנאי וצריך לדקדק בפרק התכלת וכו' דאיכא כי הך בעיא דתדיר ומקודש ולא פשיט מיניה מידי דלא מייתי הכא ראיות דהתם והנהו דהכא לא מייתי התםדברי תורה (שפירא) מהד' ח סי' נא
צא ע"ב אמר שמואל המתנדב יין מביא ומזלפו על גבי האישים וכו' תניא יין נסך לספלים או אינו אלא לאישים אמרת לא יכבה לא קשיא הא רבי יהודה הא ר"ש למימרא דשמואל כר"ש סבירא ליה והאמר שמואל מכבין גחלת של מתכת ברשות הרבים בשביל שלא יזוקו בה רבים אבל לא גחלת של עץ ואי ס"ד כר"ש ס"ל אפילו גחלת של עץ נמי בדבר שאין מתכוין סבר לה כר"ש במלאכה שאינה צריכה לגופה סבר לה כרבי יהודה וכו'דברי תורה (שפירא) מהד' ה סי' צט
צא ע"ב אמר שמואל לדברי ר"ט המתנדב שמן וכו'מגילת סמנים עמ' כה
צא ע"ב המוריד גחלת מע"ג המזבח וכיבה חייבאמרות ה' השלם ח"א עמ' שלא
צא ע"ב יכול יכבה ויתרום? תלמוד לומר לא תכבהעיוני פרשה (ריבלין) ויקרא עמ' 84
צא ע"ב כלפי שנתנה תורה לתרום יכול יכבה ויתרום וכו'אמרות ה' השלם ח"ד עמ' סב
צא ע"ב רש"י ד"ה יין כדברי ר"עשער יוסף (תקיז) דף יב ע"ג
צא ע"ב רש"י, יין הבא עם הזבח צריך שיראה ע"ג המזבחגבורת יצחק סוכות עמ' קיז
צא ע"ב ש"מ, נסכים הבאים בגלל הזבח אינו מזלפן כו'גבורת יצחק סוכות עמ' קיח
צא. אטו שבת למוסף אהנימשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' נב
צא. אטו שבת למוספין אהנאי לתמידין לא אהנאינטעי אשל בראשית עמ' שיט, תט
צא. אטו שבת למוספין אהנימשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' רמג
צא. אטו שבת למוספין אהני לתמידין לא אהנישמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' של
צא. אסו שבת למוספין אהנאי לתמידין לא אהנאיתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' ז(כא) {מוכח דקדושת שבת מתפשטת על כל המצוות הנעשים בה}
צא. ברכת היין קודם לברכת הזמןאור אברהם על ספר המצוות עמ' רמו
צא. למשחה לגדולה כדרך שהמלכים אוכליםאור אברהם על ספר המצוות עמ' תצז
צא. למשחה, לגדולהולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' שמד
צא. מאי תדירה תדירה במצוותנטעי אשל בראשית עמ' קי
צא. משום הכי הכהנים אוכלין בכל מאכל שחביב עליהן שלוקין ומבושלין ותבלין, דכתיב למשחה לגדולה כדרך שהמלכים אוכליןכתר תורה (תשסז) עמ' עז
צא. ניתן על גבי האישיםמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' קעט
צא. רש"י - פסיק רישאמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' שכח
צא. תמידים קודמין למוספין, במוספי שבת - רש"יאור אברהם על ספר המצוות עמ' רמט
צא: אין חייב עד שיכבה כל אש המזבחפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' קמו
צא: המתנדב יין מזלפו על גבי האישים וכו' כיבוי במקצת לא שמיה כיבוי אב"ע כיבוי דמצוה שאניעצי חיים - מועדים עמ' רמה
צא: מתנדב אדם שמן למזבחאור אברהם על ספר המצוות עמ' שמט
צא: רש"י - אמרת לא יכבה, אלמא כיבוי דמצוה אסורעצי חיים - מועדים עמ' רמה
צא: רש"י ד"ה האפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' קמז
צא: תדיר ומצויפני מלך מועדים עמ' רכח
צא: תוס' ד"ה הא ר' יהודאחיי נפש ח"ד עמ' נב
צב ע"א מסתברא דחטאת וכו' שכן בהמה שחיטת צפון וקבלת כלי וכו'מגילת סמנים עמ' קיב
צב ע"א נסבים שנטמאו עושה להן מערכה בפני עצמן ושורפןאחרית השנים עמ' מג
צב ע"א רש"י בד"ה פסולה אין טעון דמה כיבוס וכו'לשון ערומים לשונות הרא"ם דף יז ע"ב
צב ע"ב בעא מיניה לוי וכו'זכור לדוד עמ' יא
צב. תוס' - דם חטאת שנטמאה וניתז על הבגדשמן ראש (כץ) חנוכה ח"א עמ' קנה
צב: בעי ר"א, חטאת העוף שהכניס דמה בצוארה בפנים מהודרשות דבר צבי מועדים עמ' קעח
צג בעי רכ"חתועפת ראם (גטיניו) דף סא ע"ג-ע"ד
צג ע"א אלא אמר אביי דבולי עלמא לאו כמונח דמיחיים ומלך דף ד ע"ב (הלכות תפילין פרק ד הלכה ז)
צג ע"א דכולי עלמא לאו כמי שמונח ורש"י+צבא אהרן ירח האיתנים עמ' צט, קי
צג ע"א ר' אלעזר בשיטת ר"ע רבו אמרה וכו'+צבא אהרן ירח האיתנים עמ' קג
צג ע"א רש"י ד"ה שהרי נדהטהרת יו"ט חי"ח עמ' רפט
צג ע"א שמטמא למעלה כלמטה וכו' לאיתויי אבן המנוגעת ורש"י+צבא אהרן ירח האיתנים עמ' קו
צג ע"א תנו רבנן מדמה מדם כשירה ולא מדם פסולהתורה אור (באנדי) עמ' שטז
צג ע"ב הכיבוס במקום קדושדברי שאול ויקרא עמ' כו
צג ע"ב שירים שבאצבע פסוליןדברי טובה יהושע ח"ב עמ' תקט
צג ע"ב ת"ר מנין לרבות עורהשיר והשבח ח"א עמ' רכד
צג. אשר יזה פרט לזה שכבר הוזהלהורות נתן ויקרא עמ' סו
צג. נסכים שנטמאו עושה להם מערכהשמן ראש (כץ) חנוכה ח"ב עמ' קפג
צג: שבירת כלי חרס במקום קדושלהורות נתן ויקרא עמ' סח
צד ע"א השתא מיהא לאו בת קבולי טומאה היאזכור לדוד עמ' מח
צד ע"ב בגדי כהונה שנטמאו קורען ומכניסן ומכבסן וכו', ותוס' ד"ה לא שנואמרות ה' השלם ח"ג עמ' שעא
צד ע"ב וכלי חרס מוסיף על ענין הראשוןדברי שאול ויקרא עמ' כו
צד ע"ב שבירת כלי חרס במקום קדוש מניין כו'מגן אבות (מהריט"ץ) ח"ב עמ' תטז
צד ע"ב שריה לחוד הוי כיבוסובשבילי התלמוד ח"א עמ' לח-מד
צד ע"ב שרייתו זהו כיבוסובשבילי התלמוד ח"א עמ' לח-מב
צד. רש"י ד"ה היתה וכיבוס אב מלאכה היא דהיינו מלבןבשבילי התלמוד ח"א עמ' לח-מב
צד. שרייתו זה כיבוסומשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' א
צד: בגד שיצא חוץ לקלעים נכנס ומכבסו במקום קדושלהורות נתן ויקרא עמ' סו
צד: דברים שאמרתי לכם טעות בידיאות היא לעולם חלק ב מע' מ אות לג דף נז ע"א-ע"ב {כבוד התורה הוא לתקן את הטעות}
צד: כלי חרס שיצא חוץ לקלעים נכנס ושוברו במקום קדושלהורות נתן ויקרא עמ' סח
צד: שרייתו זהו כיבוסועבודת עבודה (תשעד) ויקרא-דברים עמ' רלז
צה ע"א מעיל 'שנטמא מכניסו בפחות משלש על שלש וכו'אמרות ה' השלם ח"ג עמ' שע
צה ע"א תוס' ד"ה לא שנומגילת סמנים עמ' לד
צה ע"ב אחד קדשי קדשים ואחד קדשים קלים טעונין מריקה ושטיפהתורה אור (באנדי) עמ' שד
צה ע"ב בברכת הזבח ד"ה גמרא. אכן צריך לי תלמוד ועיון רב לסברת הרמב"ם וכו' א"כ היאך ילפינן וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' כח ד"ה עוד
צה ע"ב בעי רמי בר חמא תלאו באויר תנור מהו וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' כח ד"ה ולפע"ד ליישב
צה ע"ב סוגיא דמריקה ושטיפהאור שרגא עמ' שנג
צה ע"ב ת"ש דאמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה תנור של מקדש של מתכת היהדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' כח ד"ה ולפע"ד לא
צה ע"ב תוס' ד"ה עירה. ובירושלמי משמע דעירוי ככלי ראשון וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' ל ד"ה ומיושב פסק
צה ע"ב תוס' ד"ה עירה. וי"ל דמיירי כגון דליכא אלא כדי חיוב חלה מצומצם וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' נב ד"ה וי"ל
צה. מעיל שנטמאמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' מז
צה. תלאו באויר תנורפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' קסט
צה: אחד שבישל בו ואחד שעירה לתוכה רותח וכו' טעונין מריקה ושטיפהדרשות דבר צבי מועדים עמ' קנא
צה: בעי רמי בר חמא תלאו באויר תנור מהו, אבישול ובילוע הוא דקפיד רחמנא, או דילמא אבישול בלא בילועדברי יואל מועדים ח"ח עמ' קצט
צה: רב הוא רמוקים ליה הא בשל מתכת והא בשל חרסדברי יואל מועדים ח"ח עמ' קצט
צה: תנור של מקדש של מתכות היהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' קסח
צו ע"אאמרות ה' השלם ח"ה עמ' קיא
צו ע"א אין עושין כבשונות בירושליםדברי שאול ויקרא עמ' כו
צו ע"א אישתמיטתיה הא דתני שמעיה בקלנבו שברי כלי חרס נבלעין במקומןדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' קמג ד"ה ועד"ז
צו ע"א בלי חרם שנשבר במקומו נבלעין שבריומאורי אור (אתרוג) פ"לה ה"ז
צו ע"א ברכת הזבחדברי שאול ויקרא עמ' כז
צו ע"א תוס' ד"ה אלאדברי שאול ויקרא עמ' כו
צו ע"א תוס' ד"ה אלאתורה אור (באנדי) עמ' שח
צו ע"א תוס' ד"ה אלא. וא"ת למה הצריך הכתוב שבירה וכו' ויש לומר חידוש הוא וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' כט ד"ה וי"ל
צו ע"ב חטאת, אין לי אלא חטאתחיים ביד (סימן יב) דף כב ע"א (קטע ראשון)
צו ע"ב יבול שאני מרבה את התרומה ת"ל אותה פרט לתרומהמכשירי מצוה עמ' רלד
צו ע"ב מדאיצטריך אותה למעוטי תרומהתורה אור (באנדי) עמ' שח
צו ע"ב מראה כהן (כץ) ד"ה בישל. והא הכא איבעיא דאיפשטא דבחטאת טעון מריקה ושטיפה בכל הכלידרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' כז ד"ה [כתב]
צו ע"ב מריקה ושטיפה נוהגת בין בקדשי קדשים בין בקדשים קליםתורה אור (באנדי) עמ' שג, שו
צו ע"ב קדרה שבישל בה בשר לא יבשל בה חלב ואם בישל בנותן טעםתורה אור (באנדי) עמ' שיח
צו ע"ב ר' יצחק בר"י הוה תיל קמיה דרמי בר חמא, שבקיה ואזיל לרב ששתס' חסידים סי' תתקסח, תתקעג
צו ע"ב ר' יצחק עזב את רמי בר חמא והלך לפני רב ששתס' חסידים סי' תתקסח, תתקעג
צו ע"ב רב יצחק בר יהודה הוה רגיל קמיה דרמי בר חמא וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' כז ד"ה מאמר
צו ע"ב רבא אמר לא צריכא אלא לדאמר מר במים ולא ביין וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' לא ד"ה דלכאורה
צו ע"ב ת"ר כל אשר יגע וגו', יכול אפי' שלא בלע - ברש"י, ובתוס' ד"ה תיתי עשהאיתן האזרחי עמ' תנה
צו. אין עושין כבשונות בירושליםפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' קס
צו. רמי בר חמא כעיסמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' קלד
צו. רש"י - הקושיא מקרירות של מקדש הוא, דהא אוקימנא דטעמא משום בילוע היא ולא אבישול קפיר קרא דנימא גזירת הכתוב היא, וא"כ אמאי ישבר הואיל ואית להו תקנתא בליבוןדברי יואל מועדים ח"ח עמ' ר
צו. תוס' ד"ה אלא - הקשו על רש"י, דהלא האיבעיא לא איפשיטא, ומכיון דאי נימא דגם אבישול בלא בילוע קפיר קרא, א"כ טעמא דשבירה לאו משום בילוע היא, אלא משום גזירת הכתוב, וא"כ מאי הקשו בגמראדברי יואל מועדים ח"ח עמ' ר
צו. תוס' ד"ה אלא, פנים חדשות מסלק הדיחויתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' קכג
צו. תוס' ד"ה ואםפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' קפז, קצ
צו: אלקפטא נקטן ריחא אתי לה ליד וכו' ורש"ימים חיים (קרייסווירטה) עמ' תרצ
צו: וחכ"א עד זמן אכילהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' קסה, קסח
צו: וניתי עשה (דואכלו בהם) ולידחי ל"ת (דלא תאכלו חטאת פסולה)חמודי צבי ויקרא עמ' כז, כט
צו: יקדש להיות כמוהו אם פסולה היא תפסל ואם כשרה תאכל כחמור שבה וכו'חמודי צבי ויקרא עמ' כו
צו: כל אשר יגע בבשרה יקדש אם פסולה היא תפסול ונייתי עשה וידחה ל"ת וכן'חמודי צבי בראשית עמ' תלג
צו: עולה סעונה סכין ילפינן מאברהםתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' קצד {הא אין למידין מקודם מתן תורה}
צו: ר"ט אומר וכו' וחכ"א וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' קסט
צו: תוס' ד"ה נייתיחמודי צבי בראשית עמ' תלד
צז התקדשו וכו' אם פסולה וכו' תוס' ופסקי תוס'פני דוד (תקנב) דף ה ע"ד
צז ע"א הכתוב עשאו לכולן בקר אחדדרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' רנד ד"ה כי
צז ע"א תוס' ד"ה ממתין להםתורה אור (באנדי) עמ' שיג
צז ע"א תוס' ד"ה ממתין. אין לפרש דמריקה ושטיפה קודם שיעשה נותרדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' לב ד"ה ובזה
צז ע"ב אין עושה דוחה את לא תעשה שבמקדשתורה אור (באנדי) עמ' שכה-שכו
צז ע"ב אין עשה דוחה לא תעשה שבמקדשחכמת התורה אמור עמ' סז
צז ע"ב דם טעון קידוש כליזאת ליעקב שמות עמ' תכו
צז ע"ב וניתי עשה ולדחי לא תעשה+צבא אהרן ירח האיתנים עמ' קלג, קסב
צז ע"ב יקדש להיות כמוהעינות מים דף ק ע"ב
צז ע"ב יקדש להיות כמוהו וכו' ובתוס'חיי נפש ח"ב עמ' קצא
צז ע"ב כבוש הרי הוא כמבושלברכת אברהם (תשנד) עמ' לא
צז ע"ב מה עולה טעונה כליזאת ליעקב שמות עמ' תכה
צז ע"ב מכאן לעולה שטעונה סכין לשחיטהעיוני פרשה (ריבלין) ויקרא עמ' 66, 16
צז ע"ב פסקי תוס' אות סט+צבא אהרן ירח האיתנים עמ' קסח
צז ע"ב קדש להיות כמוה הא כיצד אם פסולה היא תפסלתורה אור (באנדי) עמ' שפח
צז ע"ב שחיטה בעי כלידברי שאול בראשית עמ' רב
צז ע"ב תוס' ד"ה וא' עצם, בענין עדל"תחיי נפש ח"ב עמ' קסא
צז ע"ב תוס' ד"ה ואחדדברי שאול שמות עמ' קא
צז ע"ב תוס' ד"ה ואחד עצם שא"ב מוחדרכי איש דף עא ע"ג
צז ע"ב תוס' ד"ה ואחדתורה אור (באנדי) עמ' שכה
צז. אמר רבא אין עשה דוחה את לא תעשה שבמקדשדרשות דבר צבי מועדים עמ' קנו
צז. חלין וקדשים לאו מינייהו הואלהורות נתן ויקרא עמ' ע
צז. תוס' - אמאי פסח שני אינו טעון לינהולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' שד
צז. תוס' ד"ה ממתיןפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' קסה, קסח
צז: אין עשה דוחה את לא תעשה שבמקדשאור אברהם - סידור התפילה עמ' סט
צז: אין עשה דוחה ל"ת שבמקדשאור אברהם על ספר המצוות - קונטרס תורת המצוות עמ' תרכח
צז: אין עשה דוחה ל"ת שבמקדשתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' רפו-רפז {דמקדש ענינו יראה כמו הל"ת}
צז: אין עשה דוחה ל"ת שבמקדשתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' רפז(יח) {דבמקדש גם הל"ת ענינו אהבה}
צז: אין עשה דוחה לא תעשה שבמקדשולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' תקלח
צז: אין עשה דוחה לא תעשה שבמקדששם יחזקאל עמ' תלד
צז: אין שוחטין אלא בכלי קודשיד דוד (אופנהיים) עמ' נא
צז: אמאי תיפסל ונייתי יעשה ולידחו את ל"ת ומשני רבא אין עשה דוחה ל"ת שבמקדשחמודי צבי שמות עמ' שיז
צז: ועולה גופה מנלןפני מלך בראשית עמ' קג
צז: חצי שיעור במצות - תוס'אור אברהם על ספר המצוות עמ' שמו
צז: מה עולה טעונה כלידברי שלום (שרעבי, תשלו) חלק הדרוש עמ' קטו
צז: מה עולה טעונה כלידברי שלום (שרעבי, תשנג) עמ' קעט
צז: מלאך חלקופרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' תקסו
צז: נוגע במנחה יקדש וכו׳בני שלשים עמ' י
צז: עד שיבלע בבשרהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' קס
צז: קדשים בעי כלי מפסוק ויקה את המאכלתתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' רלה-רלו(פ)
צז: שחיטת קדשים טעונה כליברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' קי
צז: תוס' ד"ה וניתי עשהנוה צדק דף נ ע"ד
צח ע"א מה חטאת אינה באה אלא מן החולין, וביום ובידו הימניתעיוני פרשה (ריבלין) ויקרא עמ' 83
צח ע"ב תוס' ד"ה טבול יוםמכשירי מצוה עמ' ע
צח. אשר תבושל בו תשברודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' שעב
צח. ביום צוותו - דם נפסל בשקיעת החמהברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' קמ
צח. דם על בגדומשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' רכט
צח. מה חטאת ביוםפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' קנב
צח: מריקה ושטיפה בקק"לפני מלך ויקרא עמ' לז
צח: רק הראוי לחיטוי מקבל חלקברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' רמט
צט כהן שאינו מחטא אינו חולקהמדרש והמעשה במדבר פרשת נשא א
צט ע"א השתא מיהא הא לא חזיזכור לדוד עמ' מח
צט ע"א תוס' ד"ה ט"ימנחה חדשה (חן טוב) פרשת שמיני
צט ע"ב והתניא ר"ש אומר שלמים כשהוא שלם מביא וא"מ כשהוא אונן וכו' ומנין לרבות בכור ומעשר וכו'מכשירי מצוה עמ' לח
צט ע"ב מאן תנא אנינות לילה מדרבנן וכו'מגילת סמנים עמ' סג
צט ע"ב ת"ל זבחיד שלמה (עזרא) דף פב ע"ד
צט. רש"י ד"ה מקריב אונןפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' רלא
ק העוסק במתו פטור מק"שברכת אבות עמ' קכא
ק משה שימש בכהונה תחלהדברי יואל מועדים ח"ה עמ' קמג
ק ע"א ומעשה ביוסף הכהן שמתה אשתו בערב הפסח ולא רצה ליטמא וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' קנה ד"ה ועל
ק ע"א לא רצה מטמאין אותו בעל כורחובאר מחוקק (תשעה) עמ' רכח
ק ע"א לה יטמא מצוהחכמת התורה אמור עמ' צז
ק ע"א מעשה ביוסף הכהן שמתה אשתו בערב פסחמאכסניא של התורה סי' סט
ק ע"א ר"ע ס"ל לה יטמא מצוהחוט המשולש בשערים (תשנח) עמ' רכג
ק ע"א שעיר נחשון ור"חפרי חיים (קנולר) פרשת שמיני
ק ע"ב כל שאין קוברין ביום המיתה ליכא כלל אנינותאמרות ה' השלם ח"ד עמ' פז
ק ע"ב לא נתכהן פנחספרי חיים (קנולר) פרשת מטות
ק. בקש קשה כהונה ומלכות א"ל קב"ה אל תקרב הלוםהון רב דף צד ע"ב
ק. הרי שהיה הולך לשחוט פסחו ולמול את בנו וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' קסד
ק. יוסף הכהן וטמאוהו בע"כמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' רה
ק. יוסף הכהן וכו' ולא רצה ליטמא וכו' וטמאוהו בע"כדברי יואל פ' אמור דף קצז ע"ב
ק. לה יטמא מצוה, לא רצה מטמאין אותו בעכ"ח ומעשה ביוסף הכהן וכו'חמודי צבי ויקרא עמ' נו
ק. לה יטמא רשות דברי ר"י רע"א חובהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תצז
קא לא נתכהן פינחם עד שהרגו לזמרישארית מנחם ח"ב עמ' רלז
קא ע"א אהרן שרף השעיר משום דהי' אונןאמרות ה' השלם ח"ד עמ' פז
קא ע"א אם שמעת בקדשי שעהדברי שאול ויקרא עמ' מח, נג, נה
קא ע"א הודה [משה] ולא בוש לומר לא שמעתיעיוני פרשה (ריבלין) שמות עמ' 155
קא ע"א הודה ולא בוש משה לומר לא שמעתיתתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' קפא {מכאן דמדינא מותר לשנות מפני הבושה}, תקמא {ביאור הברכת פרץ}
קא ע"א וכי הם הקריבו שהם הדיוטיםדברי שאול ויקרא עמ' לח
קא ע"א לא בוש לומר וכו' שכחתיתורת מנחם חלק ס עמ' 221, 248
קא ע"א נחלקו אם נשרף מפני הטומאהדברי שאול ויקרא עמ' נד
קא ע"א פנחס היה עמהןמאכסניא של התורה - פתיחה
קא ע"א רש"י ותוס'תועפת ראם (גטיניו) דף סה ע"ד, סו
קא ע"א שלא בוש לומר לא שמעתידברי שאול ויקרא עמ' נו
קא ע"א תוס' ד"ה ורמינהידברי שאול ויקרא עמ' נג
קא ע"ב אמר רב משה כהן גדול היה וכו' וחכ"א לא נתכהן משה אלא שבעת ימי המלואים בלבד, וי"א לא פסקה כהונה ממנו אלא מזרעו, ופרש"י ורב סבירא כי"אחוט המשולש בשערים (תשנח) עמ' קסד
קא ע"ב אמר רבי אלעזר, לא נתכהן פנחס עד שהרג לזמרי וכו', רב אשי אמר עד שעשה שלום בין השבטיםכתונת פסים (תשעא) עמ' שנג
קא ע"ב אר"א אר"ח לא נתכהן פנחס וכו'אפיקי ים עמ' תקמח
קא ע"ב השעיר שנשרף הי' שעיר ר"חאמרות ה' השלם ח"ד עמ' פו
קא ע"ב לא נתכהן פינחס עד שהרגו לזמריאמרות ה' השלם ח"ה עמ' רנח, רסט, ערב
קא ע"ב לא נתכהן פינחס עד שהרגו לזמריאסופת מערכות במדבר עמ' רנב
קא ע"ב לא נתכהן פינחס עד שהרגו לזמריברכת אברהם (תשנד) עמ' קכד
קא ע"ב לא נתכהן פינחס עד שהרגו לזמרימאור עינים (תשעה) עמ' תנז
קא ע"ב לא נתכהן פינחס עד שהרגו לזמרישם דרך במדבר עמ' קלא
קא ע"ב לא נתכהן פינחס עד שהרגו לזמרישם דרך במדבר עמ' שה
קא ע"ב לא נתכהן פינחס עד שהרגו לזמריתורת מהרי"ם במדבר עמ' קנ
קא ע"ב לא נתכהן פינחס עד שהרגו לזמרי וכו' עד ששם שלום בין השבטיםימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' שפב
קא ע"ב לא נתכהן פנחס עד שהרג לזמרידברי שאול במדבר עמ' רכו, רכז, רכט, רלד, רלה, רלז, רמב, דברים עמ' רפב
קא ע"ב לא נתכהן פנחס עד שהרגו לזמריחקקי לב חלק ב (סימן כב) דף ק"א ע"ג (ד"ה חיים)
קא ע"ב לא נתכהן פנחס עד שהרגו לזמריעשרה מאמרות (תשס) עמ' רפט
קא ע"ב לא נתכהן פנחס עד שהרגו לזמריפניני יחזקאל עמ' שעו, שעח
קא ע"ב לא נתכהן פנחס עד שהרגו לזמרי וכו'פי' הרמ"ז על הזוהר במדבר (תשסד) עמ' רצא
קא ע"ב לא נתכהן פנחס עד ששם שלום בין השבטיםדברי טובה יהושע ח"ג עמ' תתר, תתרי
קא ע"ב לא נתכהן פנחס עד ששם שלום בין השבטיםחוט המשולש בשערים (תשנח) עמ' רנו
קא ע"ב לא נתכהן פנחס עד ששם שלום בין השבטים, ותוס'רנת יצחק יהושע עמ' קפז, קפח
קא ע"ב לחם אלהיו מקדשי הקדשים ומן הקדשים יאבל אם נאמרו ק"ק וכו'מכשירי מצוה עמ' לח
קא ע"ב ליחס זרעו אחריו ורש"ירנת יצחק יהושע עמ' קפח, דברי הימים עמ' כח
קא ע"ב לכפר עליהם לפני ה' הוא על שעיר דר"חלשם שבו ואחלמה (תשעח) - ספר הדע"ה דף קנז ע"ג
קא ע"ב מדים מי הסגירה א"ת משה הסגירה משה זר הוא וכו' וא"ת אהרן הסגירה אהרן קרוב הואחתם סופר על התורה (תשמט) עמ' קנ
קא ע"ב מחלוקת אימתי נתכהן פינחסציץ השדה - שדי יער עמ' שה
קא ע"ב מי הסגירהדברי שאול במדבר עמ' פג
קא ע"ב מי ראה נגע מרים משה זר הי' אהרן קרוב הי'מעשה רוקח (ר"א רוקח) בהעלותך לג ע"א
קא ע"ב מי ראה נגע מרים, משה זר היה, אהרן קרוב היה, אלא הקב"ה חלק כבוד למריםחוט המשולש בשערים (תשנח) עמ' רכד, רכה, רכו
קא ע"ב משה היה כהןתורת אליהו עמ' שסד
קא ע"ב משה רבינו כהן גדולרנת יצחק שופטים עמ' רח
קא ע"ב משה רבינו כהן גדול היהימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' שלז
קא ע"ב משה רבינו כהן גדול וחולק בקדשי קדשים היהמגן אבות (מהריט"ץ) ח"א עמ' קכז, קכט
קא ע"ב קדשים קלים חמירא, דקדשי הקדשים הותרו למשה שהיי זרבנין דוד (מייזלש) בראשית - בראשית אות כא
קא ע"ב רש"י ד"ה ההוא כו'שעת הכושר דף סג ע"ד
קא ע"ב רש"י ד"ה ליחס זרעו כו'שעת הכושר דף סד ע"א
קא ע"ב רש"י ד"ה ששם, בנו המזבח בעבה"ירנת יצחק יהושע עמ' קפב
קא ע"ב שאני משה דטריד בשכינהעשרה מאמרות (תשס) עמ' תנט
קא ע"ב ת"ר איש איש מת"לדרכי איש דף מט ע"ג
קא ע"ב תוס' ד"ה ההוא בברכה שלא נתרצו לפנחס כל ישראל באותה שעה מפני שהרג נשיא שבטשם דרך במדבר עמ' קלא
קא ע"ב תוס' ד"ה ההוא כו'שעת הכושר דף סד
קא. א"ל משה לאהרן שמא נכנס דמה לפני ולפנים וכו'להורות נתן ויקרא עמ' סז
קא. אם שמעת בקדשי שעהשמן ראש (כץ) ח"י ויקרא עמ' מה
קא. אמר שמעתי ושכחתישיחות לספר דברים עמ' רכו*
קא. הודה ולא בוש לומר לא שמעתימגדל עוז (תשעח) עמ' רנד
קא. ודילמא אגב מררייכופני מלך ויקרא עמ' נג, נו
קא. לא בוש משהפרי חיים (קנולר) אבות פרק ה
קא. לא נתכהן פינחס עד שהרגו לזמריפאר יעקב ח"א עמ' שפה, ח"ב עמ' תתא, ח"ג עמ' תרב, תרח
קא. לא נתכהן פנחס עד שהרג זמרישמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' רפג
קא. מפני אנינות נשרפהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' רפח*
קא. מפני טומאה נשרפהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' רלו, רמ
קא. משה הודה ולא בוש לומר שמעתי ושכחתייפה תאר (תשעח) ח"א עמ' מה
קא. ק"ו ממעשר הקל וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' רלח
קא. שמא הקרבתם באנינותצמח דוד (שלוניקי) ח"א דף קפה ע"א
קא. שמעת בקדשי שעה אין לך להקל בקדשי דורותשמן ראש (כץ) ח"ט ויקרא עמ' מד
קא: אמר רב משה רבינו כהן גדול וחולק בקדשי שמיםחיי נפש ח"ד עמ' צח, ק, שסז
קא: ביקש משה רבנו מלכות ולא נתנו לו וכו'יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה נה דף שכז ע"ד; דברי שלמה (הלוי, שנו) פרשת נשא דף קלט ע"ג
קא: הודה ולא בושפאר יעקב ח"ג עמ' קסח
קא: ואם איתא מש"ר הי' עמהן, שאני משה דטריד בשכינה וכו'חמודי צבי שמות עמ' רז
קא: והלא משה היה עמהם דלמא שאני משה דטריד בשכינהצמח דוד (שלוניקי) ח"א דף קפה ע"א
קא: כבר נתכהן פנחם מאזשמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' רפז, רצ
קא: כל חרון אף שבתורה נאמר בו רושם וכו'בית העוזיאלי (שסד) פרשת שמות דף לה ע"ב; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה נה דף שכז ע"ב; קהלת יעקב (+אבן ברוך) שרש א דף ד ע"א; כסף מזוקק (שפח) פרשת שמות דף נט ע"ג
קא: לא נתכהן פגחס עד שהרגו לזמריפתחי שערים ח"ב עמ' קיט
קא: לא נתכהן פינחם עד שהרגו לזמרי, ורש"ידברי יואל מועדים ח"ה עמ' ריא
קא: לא נתכהן פינחס עד שהרגו לזמרישרתי - חבר הקיני עמ' ד
קא: לא נתכהן פינחס עד שהרגו לזמריתפארת ציון (אבא שאול) עמ' ש - ר"י יונה
קא: לא נתכהן פינחס עד שהרגו לזמריגנזי ישראל (תשעד) על התורה עמ' תקטו
קא: לא נתכהן פנחם עד שהרגו לזמרישמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' רפח, רצו
קא: לא נתכהן פנחס וכו' עד ששם שלום בין השבטיםתורת חיים עה"ת עמ' קפו {ולהאי תנא זר היה בשעה שנצטרעה מרים ולא יכל להסגירה}
קא: לא נתכהן פנחס עד שהרג לזמריולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' שצב
קא: לא נתכהן פנחס עד שהרג לזמריחוט של חסד (תרכה) דף צח ע"ד
קא: לא נתכהן פנחס עד שהרג לזמריכתב סופר על התורה (תשנה) עמ' תקעז
קא: לא נתכהן פנחס עד שהרג לזמרילהורות נתן במדבר עמ' רסז
קא: לא נתכהן פנחס עד שהרג לזמריעצי חיים על התורה עמ' תמט*
קא: לא נתכהן פנחס עד שהרגו לזימרידרך חיים (תשע) פ"א הערה 1172
קא: לא נתכהן פנחס עד שהרגו לזמרידברי יואל מועדים ח"ד דף רג ע"ב
קא: לא נתכהן פנחס עד שהרגו לזמריודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' שצא
קא: לא נתכהן פנחס עד שהרגו לזמרימאור עינים (תשנח) עמ' רעא
קא: לא נתכהן פנחס עד שהרגו לזמרימאור עינים (תשעט) עמ' תנז
קא: לא נתכהן פנחס עד שהרגו לזמרימחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' רס
קא: לא נתכהן פנחס עד שהרגו לזמרימשנת יוסף - אגדות ח"ב עמ' קפח {פנחס קיבל הכהונה במתנה, וגם נתעברו בו נשמות נדב ואביהוא, ונפק"מ אם קיבל הכהונה במתנה, צריך לפרסמה, ומשום העיבור א"צ לפרסם; כהן שהרג נפש פסול. מתי צריך למסו"נ }
קא: לא נתכהן פנחס עד שהרגו לזמרישם יחזקאל עמ' תקצט
קא: לא נתכהן פנחס עד שהרגו לזמרי וכו'דברי שלמה (הלוי, שנו) פרשת פנחס דף קמו ע"ג; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת פנחס דף קפד ע"ג
קא: לא נתכהן פנחס עד ששם שלום בין השבטיםדברי יואל פ' וארא דף ריא ע"א
קא: לא נתכהן פנחס עד ששם שלום בין השבטיםדברי יואל פ' פנחס דף קנח ע"א
קא: לא נתכהן פנחס עד ששם שלום בין השבטיםשמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' רסה
קא: לא נתכהן פנחס עד ששם שלום בין השבטיםתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' רלט(ה) {כהן ענינו שלום ואיחוד הכלל}
קא: לעולם תהא אימת מלכות עליך וכו'כלי יקר (לניאדו, שסג) מלכים א יט דף תסט ע"ב
קא: מה רבינו כהן גדול וחולק בחלקי שמים היהפאר יעקב ח"ב עמ' תשעג, תשפ, תשפא, תשפב
קא: מי הסגירה מרים וכו' ואין זר רואה הנגעיםפאר יעקב ח"ב עמ' תפח, ח"ג עמ' תל
קא: מרים מי הסגירה וכו'להורות נתן ויקרא עמ' רפא
קא: מרים מי הסגירה וכו' משה זר הוא, אהרן קרוב הוא וכו'חמודי צבי שמות עמ' ק
קא: מרים מי הסגירהתפארת ראובן עמ' קט, קכז
קא: מרים מי הסגירה, א"ת משה הסגירה - משה זר הואתורת חיים עה"ת עמ' קפה-קפו {וכן פנחס, שעדיין לא נתכהן להאי תנא}
קא: מרים מי הסגירה, א"ת משה הסגירה - משה זר הוא וכו'תורת חיים עה"ת עמ' קפה-קפו {ולא אמרו שמשה פסול מטעם קרוב, כי אותה שעה לא היו אוהבים זל"ז}
קא: מרים מי הסגירה, משה זר וכו'אור אברהם על ספר המצוות עמ' תקמד
קא: מרים מי הסגירה, משה זר, אהרן קרובאור אברהם על ספר המצוות - קונטרס תורת המצוות עמ' תרמד
קא: מש"ר כה"ג הי' וחולק בקדשי שמיםחמודי צבי שמות עמ' קצא, קצו, רז
קא: משה היה כהןשם יחזקאל עמ' תקט
קא: משה כהן נדול היהשמן ראש (כץ) חנוכה ח"ב עמ' קצ
קא: משה כהן נדול היה וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' תתלו
קא: משה רבינו היה כהן ושימש בעבודה השמונת ימי המילואיםדברי יואל מועדים ח"ט עמ' שלב
קא: משה רבינו היה לו דין כהונהדברי יואל מועדים ח"ז פרה עמ' קפא, קפה
קא: משה רבינו כה"ג היהצמח דוד (שלוניקי) ח"א דף קפג ע"ג, רטו ע"ד
קא: משה רבינו כהן גדול היהשמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' קמו
קא: משה רבינו כהן גדול היה וחולק בקדשי שמים היהדברי יואל פ' שמיני דף קעז ע"א
קא: משה רבינו כהן גדוליד דוד (אופנהיים) עמ' רלג, רעח
קא: משה רבינו כהן היהולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' שב
קא: משה רבנו ע"ה כהן גדול היה וחולק בקדשי שמיםדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 1238
קא: פינחס נתכהן בעקבות הריגת זמרישיחות לספר במדבר עמ' רנג
קא: תוס' - לא נתרצו לו כל ישראל באותה שעהשמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' רצז
קא: תוס' - פנחס נתעלה מכהן הדיוט לכהן גדולשמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' רסד
קא: תוס' ד"ה ההוא - שמא לא נתרצו לו ישראל וכו' עד ששם שלום בין השבטים וכו'תורת חיים עה"ת עמ' ריב {והיינו שאמרו (במ"ר כא, א) "בדין הוא שיטול שכרו (הכהונה) - לכן אמור הנני נותן לו את בריתי שלום"}
קא: תוס' ד"ה ואידך - לא היו כהנים גדולים רק מפנחס, ובספרי מפיק לה מאת בריתי שלום וכו'גנת אגוז (תשעב) אות תק
קב אף עושה רושםתפארת ישראל (שינקמן) עמ' ע
קב בקש משה מלכות ולא נתנו לוצמח דוד (שלוניקי) ח"ב דף לו ע"א
קב ויחר אף ד' במשה, ריב"ק א' כל חרון אף שבתורה מצינו בו רושםהמדרש והמעשה שמות פרשת שמות דרוש א
קב לא נתכהן פנחס עד שהרג את זמריצמח דוד (שלוניקי) ח"ב דף לו ע"ב
קב מפני הטומאה שרפוה כו'המדרש והמעשה במדבר פרשת חקת
קב מרים מי הסגירה משה זר הוא, אהרן קרוב הואשארית מנחם ח"ב עמ' מח
קב משה משה ויאמר הנני הנני לכהונה הנני למלכותישראל באדם פרק טז
קב ע"א אין הלום אלא מלכותשם ישראל עמ' קלו
קב ע"א אין הלום אלא מלכות וכו' לדורות הוא וכו'לקוטי לוי יצחק על תנ"ך וחז"ל עמ' תח
קב ע"א אני אמרתי אתה כהן והוא לוי וכו'אמרות ה' השלם ח"ג עמ' סט
קב ע"א אני אמרתי אתה כהן והוא לוי עכשיו הוא כהן ואתה לוימגן אבות (מהריט"ץ) ח"א עמ' תסז
קב ע"א ביקש משה מלכות ולא ניתנה לו וכו' לו ולזרעו קאמראסופת מערכות במדבר עמ' קצז
קב ע"א ביקש משה רבינו מל' וכו' ואין הלום אלא מל' וכו'אפיקי ים עמ' תקמט
קב ע"א בקש משה מלכותגבורת יצחק חנוכה-פורים (תשנז) עמ' ש
קב ע"א בקש משה מלכות ולא נתנו לורנת יצחק ישעיה עמ' תנז
קב ע"א בשעה שפוסקים גדולה לאדם וכו' ואם הגיס דעתו הקב"ה משפילושפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' של
קב ע"א בשעה שפוסקים גדולה לאדם פוסקים לו ולזרעו עד סוף כל הדורותרנת יצחק שמואל עמ' קכז
קב ע"א בשעה שפסקו גדולה לשאולציץ השדה - שדי יער עמ' רנ
קב ע"א הא הוה איש בושתרנת יצחק שמואל עמ' רצז
קב ע"א היה ראוי שמזרעו יהיו כהנים ומאהרן לויםדברי שאול שמות עמ' לח
קב ע"א הכהונה היתה ראויה למשה שנאמר הנה אהרן אחיך הלויאלשיך על חמש מגילות עמ' מו
קב ע"א הלום עד עולם הוארנת יצחק שמואל עמ' שנא, ה' מגילות עמ' ק, דברי הימים עמ' עח
קב ע"א ואין הלום אלא מלכותדרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' קיא
קב ע"א ואם הגיס דעתו הקב"ה משפילורנת יצחק שמואל עמ' מח, משלי עמ' רלד
קב ע"א והא גבי שאול דכתיב וכו'רנת יצחק שמואל עמ' קט
קב ע"א ויחר אף ה' כל חרון אף שבתורה עושה רושם חוץ מזה דברי ריב"ק, רשב"י אומר אף זו עושה רושם וכו'חוט המשולש בשערים (תשנח) עמ' צה
קב ע"א וישנס מתניו וירץ לפני אחאבמתוך התורה הגואלת (תשעג) על התורה עמ' 296, 220
קב ע"א ומשה איש האלקים בניו יקראו על שבט הלוילקוטי מאמרים עמ' 237
קב ע"א ומשה איש האלקים בניו יקראו על שבט הלויפרי צדיק תצוה אות ב
קב ע"א חמש שמחות היתה אלישבע יתירה על בנות ישראל כו' בן בנה משוח מלחמהימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' שפא
קב ע"א חמש שמחות היתה אלישבע יתירה על בנות ישראל, יבמה (משה) מלך כו'אסופת מערכות במדבר עמ' קצו
קב ע"א יבמה מלךזאת ליעקב שמות עמ' רעד
קב ע"א כבוד גדול חלק לה הקב"ה למרים אותה שעה אני כהן ואני מסגירהדרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' רצז
קב ע"א כבוד גדול חלק לה הקב"ה למרים וכו' אני כהן ואני מסגירהתהלות ישראל (מג'לד) עמ' קסח
קב ע"א כל אף עושה רושםדברי שאול ויקרא עמ' רפד
קב ע"א כל חרון אף שבתורה נאמר בו רושם וזה לא נאמר בו רושםמגן אבות (מהריט"ץ) ח"א עמ' שכח
קב ע"א כל חרון אף שבתורה עושה רושם וכו'אפיקי ים עמ' תקלב
קב ע"א כל מקום שנאמר חרון אף עושה רושםתורת העולה (תשעה) עמ' שכד
קב ע"א כשהקב"ה פוסק גדולהנפש חיים דף לח ע"א (דף נ"ח ע"א מערכת ג' אות כד)
קב ע"א כשפסקו לשאול המלכות פסקו עולמית ורש"ייחי המלך עמ' טו, כא
קב ע"א לא נתכהן אלא שבעת ימי המילואים בלבד וכו' לא פסקה כהונה אלא מזרעו של משה וכו'ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' קסג, קעא
קב ע"א לא נתכהן משה אלא ז' ימי המילואים וי"א לא פסקה כהונה אלא מזרעועשרה מאמרות (תשס) עמ' רצד
קב ע"א לא נתכהן משה אלא שבעת ימי המילואיםאסופת מערכות במדבר עמ' רא
קב ע"א לא פסקה אלא מזרעו ורש"ירנת יצחק יהושע עמ' שפט, דברי הימים עמ' קו
קב ע"א לו ולזרעו קאמררנת יצחק מלכים עמ' קכו, קסב, דברי הימים עמ' טז
קב ע"א לימוד דיני אימת המלכות מאליהו ואחאביחי המלך עמ' יא, יח
קב ע"א לעולם תהא אימת מלכות עליך דכתיב "וירדו כל עבדיך אלה" ואילו לדידיה לא קאמרמגן אבות (מהריט"ץ) ח"ב עמ' שלא
קב ע"א לעולם תהא אימת מלכות עליך דכתיב וירדו עבדיך וכו'תתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' תלא
קב ע"א לעולם תהא אימת מלכות עליך וכו'רנת יצחק מלכים עמ' קצח
קב ע"א לעולם תהא אימת מלכות עליך ומהרש"איחי המלך עמ' יח
קב ע"א לשאול פסקו מלכות לדורות אלא שגרם החטאאסופת מערכות במדבר עמ' קצז
קב ע"א משה היי בתחילה כהן ונהפך ללוי ואהרן שהי' לוי נהפך לכהן וכו' הלא אהרן אחיך הלויימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' קסד
קב ע"א משה זר היה ואהרן קרובדברי שאול ויקרא עמ' קלה
קב ע"א משה רבינו - מלךעיונים במשלי עמ' עז
קב ע"א משה רבינו היה כהן גדול ומלךדברי שאול בראשית עמ' תקלז
קב ע"א משה רבינו כהן היה או לאוהשיר והשבח ח"א עמ' קנא
קב ע"א משה שימש בכהונה גדולה בז' ימי המילואיםקומץ המנחה (צונץ) דרוש קכה אות ג, דרוש קכט אות ד
קב ע"א צריך לחלוק כבוד למלכותאמרות ה' השלם ח"ב עמ' רסה
קב ע"א ראוי היה משה להיות כהןדברי שאול שמות עמ' לט
קב ע"א רש"י ד"ה בן בנה - פנחס משוח מלחמה כדאשכחן במדין אותם ואת פינחס בן אלעזר הכהןימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' שפא
קב ע"א רש"י ד"ה ויש אומרים. לא פסקה כהונה אלא מזרעו אבל הוא כל ימיו כהן היהמגן אבות (מהריט"ץ) ח"א עמ' קכח
קב ע"א שנענש שאמר הלא אהרן אחיך הלוידברי שאול ויקרא עמ' קכה
קב ע"א תוס' ד"ה אהרןדברי שאול במדבר עמ' פד
קב ע"ב אמר רב(א) האי דינא מרבי אלעזר ברבי שמעון גמירנא דאמר בבית הכסא דנתה בא טבול יום וכו', והיכי עביד הכי, והאמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן בכל מקום מותר להרהר חוץ ממרחץ ומבית הכסא, לאונסו שאני, רש"י ד"ה לאונסו, שהיתה שמועתו שגורה בפיו ומהרהר בה על כרחודברי תורה (שפירא) מהד' ד סי' צ
קב ע"ב האי דינא מרבי אלעזר ברבי שמעון [גמירנא]לב חיים חלק ג (סימן ו) דף ז ע"ב (ד"ה תשובה)
קב ע"ב לאונסו שאני, ורש"יתורת מנחם חמ"א עמ' 46
קב ע"ב סטרו ויצארנת יצחק מלכים עמ' קצח
קב ריב"ק אומר כל חרון אף שבתורה נאמר בו רושםמקור ברוך (פייתוס) דף צג ע"ג
קב. אין הלום אלא מלבותנטעי אשל בראשית עמ' קפג
קב. אין הלום אלא מלכותדברי אמונה שמות עמ' יא
קב. אין הלום אלא מלכותגנזי ישראל (תשעד) על התורה עמ' קפא
קב. אל תקרב הלום אין הלום אלא מלכותבגדי חמודות שמות פרק ג פסוק ה, פרק ו פסוק יד, פרק יח פסוק ב
קב. אמר הקב"ה אני כהןילקוט דברי חכמים במדבר סי' נט
קב. אמר הקב"ה אני כהן ואני מסגירהשם יחזקאל עמ' ו
קב. אני אמרתי אתה כהן והוא לוי וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תרנח
קב. אני כהן אני מסגירהשמן ראש (כץ) פסח ח"ב עמ' ריב
קב. אתה (משה) כהן והוא לוידברי יואל מועדים ח"ב שמחת תורה
קב. ביקש משה מלכות ולא נתנה לו וכו'יבין שמועה (לעוו) עמ' רמו
קב. ביקש משה מלכות ולא נתנו לו וכו' אני אמרתי אתה כהן והוא לוי וכו'יפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' תפד
קב. בקש משה מלכותדרך חיים (תשע) פ"ו הערה 529
קב. בשעה שפוסקים גדולה לאדםשיחות לספר ויקרא עמ' מד, שיחות לספר במדבר עמ' רנז
קב. בשעה שפוסקים גדולה לאדם פוסקים לו ולזרעו עד סוף כל הדורותמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' רמז, רנט
קב. הוא אין זרעו לאמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' פ
קב. הוא יהיה כהן ואתה לוישמן ראש (כץ) ח"ט ויקרא עמ' ס
קב. היה משה כהן וכשסירב שליחות ניטלה ממנו וניתנה לאהרןצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' רלד, שעו, שפב
קב. הלא אהרן אחיך הלוי שהי' עתיד להיות לוי ולא כהן וכו' מעתה הוא יהי' כהן ואתה לויפאר יעקב ח"ג עמ' קמו
קב. הלא אהרן אחיך הלוי, שהיה עתיד להיות לוישמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' קכא
קב. ויש אומרים לא פסקה כהונה אלא מזרעו של משהקשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' עז, תפב
קב. ונצבת לקראתו על שפת היאור ואמר ר"ל מלך הוא והסביר לו פנים ורבי יוחנן אמר רשע הוא והעיז פניך בופאר יעקב ח"ב עמ' תקנה
קב. חמש שמחות היתה אלישבע יתירה וכו'גלגולי נשמות (תשסא) סי' ק ס"ק ב
קב. חמש שמחות של אלישבעפני מלך שמות עמ' כד
קב. כל חרון אף עושה רושםברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' מט
קב. כל חרון אף שבתורה נאמר בו רושםדרך חיים (תשע) פ"ו הערה 313
קב. כל חרון אף שבתורה נאמר בו רושםפרפרת משה ח"א עמ' רכד, שעא
קב. כל חרון אף שבתורה נאמר בו רושם וזה לא נאמר בו רושם וכו'חמודי צבי שמות עמ' שכט
קב. כל חרון אף שבתורה נאמר בו רושם וכו'דברי יואל פ' שמות דף נב ע"ב, פ' וארא דף ריא ע"א
קב. כל חרון אף שבתורה נאמר בו רושם וכו' שניטלה הכהונה ממשה וניתנה לאהרןפאר יעקב ח"ב עמ' תק, תקג, ח"ג עמ' תפד, תקיא
קב. כל מקום שנאמר חרון אף בתורה נעשה רושם, וז"ש הלא אמרתי אהרן אחיך הלוי ואתה הכהן, אבל עכשיו בהיפך שניטלה הכהונה ממנו וניתנה לאהרןצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' עה, שפב
קב. כתנאי ויחר אף ה' במשה ריב"קצמח דוד (שלוניקי) ח"א דף קפג ע"ג, קלא ע"ד, רטו ע"ד
קב. לא נתכהן משה אלא בז' ימי המילואיםיבין שמועה (לעוו) עמ' רנה
קב. לא נתכהן משה אלא שבעת ימי המילואיםשמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' רפג
קב. לאונסו שאנימשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' יא
קב. למשה היה דין של מלךדרך חיים (תשע) פ"ו הערה 630
קב. לעולם תהא אימת מלכות עליךדברי יואל פ' וארא דף ריא ע"ב
קב. לעולם תהא אימת מלכות עליךויואל משה מאמר א סי' טז עמ' לה
קב. לעולם תהא אימת מלכות עליך דכתיב וירדו כל עבדיך אלה אלי ואילו לדידיה לא קאמר ליה רבי יוחנן אמר מהכא ויד ה' היתה אל אליהו וישנם מתניו וירץ לפני אחאבשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' קנ
קב. משה אף מלך היהשמן ראש (כץ) חנוכה ח"ב עמ' קלח
קב. משה זכה לכתר מלכותשמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' קכז
קב. משה זכה לכתר מלכותשמן ראש (כץ) ח"י ויקרא עמ' רעו
קב. משה זר לנגעיםפני מלך ויקרא עמ' ע
קב. משה מלך היהדרך חיים (תשע) פ"א הערה 1380-1379, פ"ג הערה 251, פ"ד הערה 1018
קב. משה נקרא מלךשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' יח
קב. עכשיו הוא כהן ואתה לויפני מלך שמות עמ' כד
קב. על ידי סירוב שליחות משה עשה בו רושם, וניטל הכהונה ממשה ונבחר אהרן לכהונהשבט מישראל (קרמניץ) פרק קה פסוק כו
קב. פלוגתא אי משה רבינו כהן הי' או לוי הי'פאר יעקב ח"ב עמ' תפב, תרסו
קב. שאול ורש"י הוא גרס לעצמו שתנטל הימנוהמאור שבתורה (שפירא) חנוכה-פורים עמ' נה
קב. שהיה אהרן עתיר להיות לוי ומשה כהןשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' יז
קב. שהיה עתיד אהרן להיות לוי ומשה כהןשמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' רטז
קב. שהיה עתיד הכהונה לצאת ממשהשמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' יט
קב. תוס' - ד"ה אני, ותימה במה היה מפסידה הא כיון דאין אדם רואה את הנגעים כש"כ שהיתה טהורהפאר יעקב ח"ג עמ' קפד, קפז, תלא
קב: הא לאונסו מותר להרהר במבואות המטונפותתיבת גמא (תשסז) עמ' רפו
קב: טבול יום אסור באכילת קדשיםפרפרת אליעזר פרשת ואתחנן פרק ה פסוק יח
קב: לאונסו שאניפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' סח
קב: פנחס משוח מלחמהפני מלך מועדים עמ' קעד
קג ע"ב לא ראינו אינה ראיהמנחת קנאות עמ' קסה
קג. וירדו כל עבדיך אלה אלי ידע שאפילו פרעה עצמו יבוא אליו לבקש מלפניו שיצאו, אלא שחלק כבוד למלכותדברי יואל מועדים ח"ח עמ' תמ
קד ע"א פרים הנשרפים ושעירים הנשרפים בזמן שהן נשרפין כמצותן וכו'תשובה מיראה עמ' טו
קד ע"ב בעיא אי לינה מועלת בפרים הנשרפים ושעירים הנשרפיםבנין דוד (מייזלש) בראשית - חנוכה אות כט
קד ע"ב רש"י ד"ה בבשר, האיבעיא אי בלינה צריך שיהיה אכילת אדם או אכילת מזבח משא"כ בפרים הנשרפים ושעירים הנשרפיםבנין דוד (מייזלש) בראשית - חנוכה אות כט
קה ע"א ואינו חייב עד שיעלה לראש המזבחרנת יצחק יהושע עמ' פו, שנג, מלכים עמ' קפז, קצד, רע, שעא, תהלים עמ' קעב
קה ע"ב העלה ע"ג הסלע או האבןרנת יצחק שמואל עמ' קלה
קה ע"ב קרן כבש וכו' אין מעכבין במזבח בבמה קטנהרנת יצחק יהושע עמ' פו
קה ע"ב ר' יוסי אומר ההוא אחד ולא שנייםרנת יצחק יהושע עמ' שנג
קה. פרה ופרים השורפן והמוציאן מטמא בגדיםצמח דוד (שלוניקי) ח"א דף רכד ע"ד
קו השוחט והעלה בחוץ חייב על השחיטה ועל העליהשארית מנחם ח"ג עמ' נט
קו. אמרו לו אף טמא שאכל טהור יכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' רע
קו. השוחט ומעלה בחויץ חייב וכו'להורות נתן בראשית עמ' קפ
קו. כל העוסקים בפרה מטמאים בגדיםברית עולם (אשכנזי, תשסא) ח"א עמ' 51
קו. על שפך הדשן במדרוןברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' נג
קו. שחוטי חוץפני מלך ויקרא עמ' קלג
קו: הקדישן בשעת היתר והקריבן וכו' יכול יהא ענוש כרתפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תה
קו: זבחים שהקדישן בשעת היתר הכמות והקריבן בשעת איסור הבמותלהורות נתן ויקרא עמ' ריב
קז ע"א ור"י חד למוקטרי פנים שחסרו והעלו בחוץ וחד למוקטרי חוץ וכו'מכשירי מצוה עמ' רמד
קז ע"ב א"ר יהושע שמעתי שהיו מקריבין אע"פ שאין בית וכו'מכשירי מצוה עמ' עג
קז ע"ב קדושה ראשונהטהרת יו"ט חי"ח עמ' יב
קז ע"ב ריו"ח סב"ל דקדושה ראשונה קידשה לעת"לימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' קמב
קז. המעלה בזמן הזהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' שלד
קז. מקריבין אע"פ שאין ביתאור אברהם על ספר המצוות עמ' קיט, קכח
קז: המעלה בזה"זפני מלך ויקרא עמ' קלב
קז: כשהיו בונין בהיכל עשו קלעים להיכל וקלעים לעזרה אלא שבהיכל בונין מבחוץ וקלעים מבפנים ובעזרה בונין מבפנים וקלעים מבחוץ וכו'יד דוד (אופנהיים) עמ' קעה
קז: מר מאי רשמיע ליה קאמר ומר מאי דשמיע ליה קאמרדברי יואל מועדים ח"ט עמ' קיב
קז: קדושה ראשונה קדשה לשעתה ולעת"לחיי נפש ח"א עמ' רלב ע"א
קח ע"א אינו חייב עד שיעלה לראש המזבח וכו', ורש"ירנת יצחק שופטים עמ' קע
קח ע"א ואינו חייב עד שיעלה לראש המזבחימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' קכ
קח ע"א ואינו חייב עד שיעלה לראש מזבח, ורש"ירנת יצחק תפלה עמ' מ
קח ע"א מלח משלימו לכזיתרנת יצחק יחזקאל עמ' קסה
קח ע"א פליגי תנאי בבמת יחיד אי צריך מזבח או חייב אף על סלע או על אבןימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' קיט, קמו
קח ע"א רש"י ד"ה שיעלה לראש המזבח - שיבנה מזבח לשם כך ויעלהימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' קיט, קכ, קמו
קח ע"א שנים שאחזו בסכין ושחטו פטורים וכו'הר המוריה עמ' קסב
קח ע"ב אמר ר"ל מחלוקת בד' וה' אברים וכו'מכשירי מצוה עמ' רמד
קח ע"ב כי כתיב לעשות אותו על השלם הוא חייב ואינו חייב על החסרמכשירי מצוה עמ' רלד, רמד
קח ע"ב כמאן מהדרינן פוקעין לגבי מזבח וכו'זכור לדוד עמ' קכב*
קח ע"ב מיבעיא לי' לשנים שהעלו באבר חייביןרנת יצחק שופטים עמ' קעא
קח ע"ב קרן וכבש וריבוע ויסוד וכו' אין מעכבין בבמה קטנהימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' קיט, קמו
קח ע"ב קרן כבש ויסוד מעכבים בבמה גדולהזאת ליעקב שמות עמ' תכו
קח ע"ב קרן כבש וריבוע ויסוד מעכבין בבמה גדולה ואין מעכבין בבמה קטנהרנת יצחק תפלה עמ' מ
קח ע"ב תוס' ד"ה שוגג אנוסתורה אור (באנדי) עמ' שצ
קח. טומאה שיש לה טהרה במקוה קילאתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' עט(רנח) {כיון שבידו לטהר טומאתו קלה}
קח. מלח שפירש מן הקרבן מצוה לאסוקיאור אברהם על ספר המצוות עמ' שנג
קח. רי"א עד שיעלהדברי שלום (שרעבי, תשלו) חלק הדרוש עמ' פט
קח. רי"א עד שיעלהדברי שלום (שרעבי, תשנג) עמ' קמ
קח: מ"ט דר"י דכתיב ויבן נח מזבחפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תתס
קח: שנאמר ויבן נח מזבח לה'תפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' שעא {הא אין למידין מקודם מתן תורה}
קט ע"א המעלה בזית מן העולה ומן האימורין בחוץ חייבזכור לדוד עמ' קכב
קט ע"ב הקומץ וכו' שהקריב מאחת מהן כזית בחוץ חייב ר"א פוטר עד וכו'מכשירי מצוה עמ' רמו
קט ע"ב יכול המעלה פחות ממית וכו' יהא חייב ת"ל לעשות על השלם חייב וכו'מכשירי מצוה עמ' רמד
קט ע"ב רש"י אמר רבאמכשירי מצוה עמ' קל
קט שחט אחד והעלה חבירו בחוץ שניהם חייביןולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' קלז
קט. תוס' ד"ה עולהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' קפח
קי דוקא למאן דס"ל דניסוך המים הוי מקרא צריך ג' לוגיןגבורת יצחק סוכות עמ' קיג, קטו
קי ע"א הזורק מקצת דמים בחוץ חיב, ורש"ירנת יצחק מלכים עמ' קצג
קי ע"א מין במינו ואינו חוצץתפלה למשה (בנימין) עמ' קכג
קי ע"א קומץ ולבונה מיגז גייזברכת אבות עמ' לב
קי ע"א רש"י ד"ה והא איכא חציצהרנת יצחק מלכים עמ' קפז
קי ע"ב המנסך מי החג אפי' פחות מג' לוגין חייב, ותוס'גבורת יצחק סוכות עמ' קיד, קטז, קיט
קי"ח ע"ב נחלה בכל הרואהבעקבי יעקב עמ' רנ
קי. המקריב קדשים ואימורים בחוץ חייבולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' פג
קי. כהן גדול והוא נזירמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' קצג
קי. מיגז גייזמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' שנג
קיא ע"א במת יחיד אינה צריכה נסכים דברי רבידרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' צה ד"ה ובזה יש
קיא ע"א רש"י ד"ה בכל מושבות, אין במת ציבור אלא במקום אחדרנת יצחק יהושע עמ' ר, שמואל עמ' קנב, שיח, תכב, תקז
קיא ע"א רש"י ד"ה רבינא, ניסוך המים אינו בבמה קטנהרנת יצחק שמואל עמ' תצו, דברי הימים עמ' לח
קיא ע"א רש"י, אפי' למ"ד קרבו נסכים בבמה קטנה היינו דוקא ניסוך ייןגבורת יצחק סוכות עמ' קכא
קיא. ביום צוותו וגו' - רש"יאור אברהם על ספר המצוות עמ' שט
קיא. המנסך ג' לוגין יין בחוץפני מלך בראשית עמ' ריד
קיא. ח"א מנוחה זו שילה וח"א זו ירושליםלקחת מוסר ח"א עמ' רמד
קיא. לדברי רבי ישמעאל לא קרבו נסכים במדבר ולדברי ר"ע קרבו נסכים במדברפאר יעקב ח"ג עמ' תלד, תס
קיא. רש"י - קרבו נסכים במדבר דוקא קרבן יחידפאר יעקב ח"ג עמ' תס
קיב באו לירושלים אסרו הבמות ולא היה אחריהם היתרדרך חיים (תשע) פ"ו הערה 1886
קיב ע"א באו לגלגל הותרו הבמותזאת ליעקב דברים עמ' רנב
קיב ע"א כל שאין ראוי לבוא לפני משכן ה' א"ח עליורנת יצחק יהושע עמ' רצב
קיב ע"ב איזהו מחוסר זמן בבעליולב חיים חלק א (סימן מ"א) דף נז ע"ב (ד"ה והנה)
קיב ע"ב באו לגלגל הותרו הבמותרנת יצחק שמואל עמ' פח
קיב ע"ב באו לירושלים וכו' והיא היתה נחלה, קדשים קלים ומע"ש [נאכלין] לפנים מן החומהאסופת מערכות בראשית ח"ב עמ' שנו
קיב ע"ב באו לירושלים נאסרו הבמותרנת יצחק שמואל עמ' שמב
קיב ע"ב באו לנוב וגבעון הותרו הבמותעשרה מאמרות (תשס) עמ' תסט
קיב ע"ב באו לנוב וגבעון הותרו הבמותרנת יצחק שמואל עמ' פח
קיב ע"ב באו לנוב וגבעון הותרו הבמותציץ השדה ח"ג - קנין תורה עמ' נח
קיב ע"ב באו לשילה וכו' והיא היתה מנוחה, קדשים קלים ומע"ש [נאכלין] בכל הרואהאסופת מערכות בראשית ח"ב עמ' שיז, שנו
קיב ע"ב באו לשילה נאסרו הבמותציץ השדה - שדי יער עמ' קסג
קיב ע"ב באו לשילה נאסרו הבמותציץ השדה ח"ג - קנין תורה עמ' פג
קיב ע"ב בכל הרואהמסילות הנביאים יהושע עמ' קצ
קיב ע"ב בכל הרואהרנת יצחק יהושע עמ' רב
קיב ע"ב בנין משכן שילה בית אבנים מלמטהדברי משה (שהם, תשמח) עמ' רמט
קיב ע"ב בשעת היתר הבמות, קדשים קלים היו נאכלים בכל ערי ישראלימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' תסט
קיב ע"ב הותרו הבמות קק"ל נאכלים בכל ערי ישראלרנת יצחק מלכים עמ' רסט
קיב ע"ב הזמנים שהותרו הבמות והזמנים שנאסרוציץ השדה - שדי יער עמ' רט
קיב ע"ב הלכה דבמות אסורין בזמן הזה כסתם מתניתיןשמלת אליעזר ח"א עמ' תיט
קיב ע"ב הקריבן בבמה פטוררנת יצחק שמואל עמ' קלה
קיב ע"ב ואלו קדשים קרבין במשכןרנת יצחק שמואל עמ' קלה
קיב ע"ב ועבודה בבכורותרנת יצחק ה' מגילות עמ' קפב
קיב ע"ב ורש"י באו לגלגל וכו' כיון שבטלו הדגלים, בטלה קדושת מחנה ישראלאסופת מערכות במדבר עמ' ח
קיב ע"ב מה בין במת יחיד לבמת ציבור וכו' ושחיטת צפוןרנת יצחק תפלה עמ' מג
קיב ע"ב משהוקם המשכן נאסרו הבמות וכו' באו לנוב וגבעון הותרו הבמותאסופת מערכות שמות ח"ב וויקרא עמ' קנ
קיב ע"ב עבודה בבכורותמהר"ם שיק בראשית עמ' קכ
קיב ע"ב עבודה בבכורות עד שלא הוקם המשכןימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' ריד
קיב ע"ב עד שלא הוקם המשכן - עבודה בבכורותהשיר והשבח ח"א עמ' רנה
קיב ע"ב עד שלא הוקם המשכן הבמות מותרות ועבודה בבכורותשם דרך במדבר עמ' רמה
קיב ע"ב עד שלא הוקם המשכן היו במות מותרות ועבודה בבכורות, וכשהוקם המשכן נאסרו הבמות ועבודה בכהניםבנין דוד (מייזלש) בראשית - תולדות אות כז
קיב ע"ב עד שלא הוקם המשכן היו הבמות מותרותגבורת יצחק אבות עמ' לח
קיב ע"ב עד שלא הוקם המשכן היו הבמות מותרות ועבודה בבכורותהר המוריה עמ' עא
קיב ע"ב עד שלא הוקם המשכן היו הבמות מותרות ועבודה בבכורותזמנים לששון עמ' קכ
קיב ע"ב עד שלא הוקם המשכן היו הבמות מותרות ועבודה בבכורותעשרה מאמרות (תשס) עמ' רצג
קיב ע"ב עד שלא הוקם המשכן וכו' ועבודה בבכורותאור התורה (צמח צדק) בראשית עמ' 686
קיב ע"ב רש"י ד"ה נאסרו, מאיש כל הישר בעניורנת יצחק יהושע עמ' פד
קיב ע"ב רש"י ד"ה קדשים קליםרנת יצחק יהושע עמ' ל, ה' מגילות עמ' כד
קיב ע"ב רש"י ד"ה קדשים קלים בבל ערי ישראל - דהא בכל מקום שהוא שם עושה במה ומקריבוימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' תסט
קיב ע"ב שלמים נאכלים בשילה בכל הרואהזאת ליעקב שמות עמ' תיט
קיב: באו לגלגל הותרו הבמות וכו' באו לנוב וגבעון הותרו הבמות כו' באו לשילהמאמרי הרמ"ע (תשסא) - מאמר המילואים עמ' עה
קיב: בשילה ונוב וגבעון נאכלין הקדשים בכל הרואהאור אברהם - סידור התפילה עמ' של
קיב: דעבודה היה בבכורים, ולאחר שחטאו בעגל ניתנה לשבט לוי לכהניםתורי זהב (תשעג) עמ' קעט
קיב: מה בין במת יחיד לבמת ציבורשמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' קע, קצג
קיב: משכן שילה ונוב וגבעוןאור אברהם על ספר המצוות עמ' תלא, תעג
קיב: עד לא הוקם המשכן הכל כשרין להקריבשמן ראש סוכות ח"ב עמ' טו
קיב: עד שהוקם המשכן היתה עבודה בבכורותפרפרת משה ח"א עמ' שצה
קיב: עד שלא הוקם המשכן היו הבמות מותרותדודי נתן בראשית עמ' רטו
קיב: עד שלא הוקם המשכן היו הבמות מותרות ועבודה בבכורות ומשהוקם המשכן נאסרו הבמות וכו' באו לגלגל הותרו הבמות וכו' באו לשילה נאסרו הבמות וכו' באו לנוב וגבעון הותרו הבמות וכו' באו לירושלים נאסרו הבמות ולא היה להן היתרשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' תקז
קיב: עד שלא הוקם המשכן היו הבמות מותרות ועבודה בבכורות, משהוקם המשכן נאסרו הבמות ועבודה בכהניםמרפא לנפש בראשית עמ' רה, רצו
קיב: עד שלא הוקם המשכן וכו' ועבודה בבכורות וכו' ומשהוקם המשכן וכו' עבודה בכהניםחיי נפש ח"ד עמ' קעה
קיב: עד שלא הוקם המשכן עבודה בבכורותשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' תי
קיב: קדשי קדשים נאכלים בעזרה וקק"ל בירושליםברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' קסט
קיב: קודם מתן תורה היתה העבודה בבכורותדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 1152
קיב: קרבנות היחיד שהקדישו לבמה גדולה מקריבים בבמה גדולהפאר יעקב ח"ג עמ' רנז
קיב: עבודה בבכורותמגלה צפונות ח"א פרשת וישב {הטעם}
קיג ע"א אין כיהון בבמהתורת אליהו עמ' שסד
קיג ע"א אין מנחה בבמה וכיהוןעשרה מאמרות (תשס) עמ' רצג
קיג ע"א אין מנחה בבמה כו' וריח ניחוח כו'רנת יצחק - הגדה של פסח עמ' קמ, רד, רטז
קיג ע"א אין ריח ניחוח בבמהזאת ליעקב שמות עמ' קמה
קיג ע"א אין ריח ניחוח בבמהרנת יצחק תפלה עמ' מח
קיג ע"א אין ריח ניחוח בבמה קטנהציץ השדה - שדי יער עמ' פ, פא
קיג ע"א חצרות היו בירושלים וכו'טהרת יו"ט חי"ח עמ' קמה
קיג ע"א לא בושה וכלימה היא לנו שנגזור טומאה על עיר אבותינוהר המוריה עמ' יז
קיג ע"א לא ירד מבול בארץ ישראלשפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' שנו
קיג ע"א עה"פ "ארץ לא מטוהרה היא"תורת מנחם חמ"א עמ' 180
קיג ע"א עוג נתלה מחוץ לתיבהאור חדש (זיטשיק, תשסח) דברים עמ' טז
קיג ע"א רבי יהודה אומר אין מנחה בבמהימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' קצד, קצה
קיג ע"ב אלא ראש חוטמו הכניסו לתיבהרנת יצחק משלי עמ' רמג
קיג ע"ב בשלמא לדידי דאמינא ירד מבול לא"יצלח רכב עמ' לז
קיג ע"ב הראם, כיצד נותר בחיים מהמבולשכר שכיר בראשית שיחה ג
קיג ע"ב ותוס' ומהרש"א עוג עמד בצידי התיבהמים רבים (פרנקל) פרשת נח אות ד
קיג ע"ב מחלוקת אם ירד מבול בארץ ישראלציץ השדה - שדי יער עמ' פט
קיג ע"ב רש"י ד"ה נס נעשהרנת יצחק משלי עמ' רמג
קיג ע"ב שכל מתי מבול ננערו שםדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ה עמ' רכא ד"ה ואמרו
קיג קדשי במה אינן לריח ניחחרנת יצחק על נפש החיים (תשמג) עמ' רג
קיג. אין כיהון בבמהשם יחזקאל עמ' קיז
קיג. אין כיהון וכלי שרת בבמהשבט מישראל (קרמניץ) פרק קלב פסוק ט
קיג. אין 'ריח ניחוח' בבמהשיחות לספר במדבר עמ' מב
קיג. ארץ וגו' לא גושמה ביום זעם - ארץ ישראלמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' קיח
קיג. בא"י לא היה מבוללקחת מוסר ח"א עמ' לה
קיג. בארץ ישראל לא היה מבולצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' שפח
קיג. במאי קמיפלגי מר סבר ירד מבול לארץ ישראל ומר סבר לא ירד מבול לארץ ישראל בשלמא למ"ד לא ירד מבול לארץ ישראל היינו דקם רימא התם וכו'מים חיים (קרייסווירטה) עמ' שלג
קיג. בקשו לגזור טומאה וכו' הר ופנינהוויואל משה מאמר ב סי' צו עמ' ש
קיג. הזמן הנותר והטמא שוין בזה ובזהלהורות נתן ויקרא עמ' עז
קיג. ימין לא מעכב בבמההקשורים ליעקב (תשעח) עמ' ריז
קיג. ירד - לא ירד מבול לארץ ישראלפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' קסה, תשפט
קיג. ירד מבול לארץ ישראל וכו'יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה לב דף רב ע"ד ודף רג ע"א, ופ' לג דף רח ע"ב; כתר שם טוב (מלמד, שנו) פרשת עקב דף קכ ע"ג; פי' רבינו בחיי (רנב) פרשת נח דף כא ע"ב
קיג. לא ירד המבול לא"ידברי יואל פ' נח דף רג ע"א
קיג. מבול לארץ ישראל וחד אמר לא ירדנטעי אשל בראשית עמ' נט
קיג. מה בין במת יחיד לבמת ציבורשמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' קלח
קיג. מר סבר ירד מבול לא"י ומר סבר לא ירד וכו'עקבי אבירים (תשעא) עמ' ריד
קיג. פעם אחת מצאו עצמות בלשכת דיר העצים וכו' אר"י בדוקה וכו'אמרי דרוש (ניסנבוים) עמ' 149
קיג. שחטה לפרה אדומה שלא כנגד הפתח פסולהדברי יואל מועדים ח"ז פרה עמ' קעא
קיג. תוס' ד"ה לא ירד מבולצמח דוד (שלוניקי) ח"א דף לב ע"א-ע"ב
קיג: אם בארץ ישראל ירד המבוליפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' לא, נ, ע
קיג: אפילו בהמות וחיות חטאו בדור המבולשמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' תד
קיג: בדור המבול לא נגזרה גזרה על דגים שביםמנחה בלולה (שנד) פרשת נח דף יב ע"א; פי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת נח דף יג ע"ד; פי' רבינו בחיי (רנב) פרשת נח דף כא ע"ד
קיג: גוראות הכניסו לתיבהיפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' לא
קיג: דור המבול ברותחים קלקלו וברותחים נדונו וכו' נצטננו צידי התיבהיפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' לא
קיג: דור המבול ברותחין קלקלו וברותחין נדונויפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה לא דף קצז ע"ג
קיג: כל אשר בחרבה מתו ולא דגים שביםשמן ראש (כץ) ח"י ויקרא עמ' רנב
קיג: כל אשר בחרבה מתו, ולא דגים שביםשמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' קיט
קיג: לא ירד מבול לא"ידברי שלום (שרעבי, תשלו) חלק הדרוש עמ' פט
קיג: לא ירד מבול לא"ידברי שלום (שרעבי, תשנג) עמ' קמ
קיג: לדידי חזי לי האי אורזילא דימא בר יומיהכפתור ופרח (לוצטו, שמא) בבא בתרא פרק ג דף קכד ע"א
קיג: למה נקרא שמה שנער שכל מיתי מבול ננערו שמהיגל יעקב (תשנג) מטות אות קכא
קיג: מה בין במת יחיד לבמת ציבור, במת יחיד לא בעי כהן וכלי שרת וכו'צפנת פענח (תשעא) שמות עמ' תלא
קיג: מחלוקת אם המבול ירד בארץ ישראל או לאיד דוד (אופנהיים) עמ' לב
קיג: מכל אשר בחרבה מתו, ולא דגים שביםשם יחזקאל עמ' תכ
קיג: עד שלא הוקם המשכן היתה עבודה בבכורותיפה תאר (תשעח) ח"א עמ' תרד, ח"ב עמ' שא
קיג: עוג מלך הבשן היכי קם וכו'בעל הטורים (ונציה שד) פרשת נח דף ד
קיג: עוג ניצול מדור המבול בצידי התיבהשם יחזקאל עמ' מב, סב
קיג: רימא היכא קםעץ הדעת טוב (תשסח) סי' ד
קיג: רש"י - גם קדשי בדק הבית נקראים קרבןשמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' שטז
קיג: שנער, שמנערת את עשיריהשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' צח, רל
קיד אין אדם אוסר דבר שאינו שלו וכו'צור יעקב (יעבץ) קדושים
קיד ע"א א"ר ירמיה לר' זירא אי הכי מילקי נמי לילקי אלמה א"ר זירא וכו'זכור לדוד עמ' פ
קיד ע"ב טעמיה דר"ש כדתניא ר"ש אומר וכו'זכור לדוד עמ' פ
קטו וגם הכהנים הנגשים אל ה' ריב"ק אומר זו פרישות בכורות רבי או' זו פרישות נדב ואביהואבית המלך (חסון) דף עב ע"ב, עג ע"ב
קטו ע"ב אל תיקרי בכבודי אל במכובדיבמסילה נעלה עמ' רנז
קטו ע"ב אל תקרי בכבודי אלא במכובדיידברי שאול ויקרא עמ' לו, מ, מו
קטו ע"ב אל תקרי ממקדשך אלא ממקודשיךאסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' פח
קטו ע"ב אע"פ שמפיל חללים את שתוקמנחת קנאות עמ' יב
קטו ע"ב בזמן שהקב"ה עושה משפט בצדיקים מתעלה ומתקלם וכו'+אמרי יחזקאל (תשסו) עמ' כד
קטו ע"ב בשעה שהקב"ה עושה דין בקדושיוהשיר והשבח ח"א עמ' רצד
קטו ע"ב בשעה שהקב"ה עושה דין בקדושיו מתיירא ומתעלהלחם רב על סדור התפילה אות תקמ
קטו ע"ב בשעה שהקב"ה עושה דין בקדושיו מתיירא ומתעלה ומתהללרנת יצחק תפלה עמ' סט, עב
קטו ע"ב בשעה שעושה הקב"ה דין בקדושיו, מתיירא ומתעלה ומתהללעיוני פרשה (ריבלין) ויקרא עמ' 148, 129
קטו ע"ב דתניא רי"ש אומר כללותי' נאמרו בסיני כו'יד שלמה (עזרא) דף נג ע"ג
קטו ע"ב הכל כשריו להקריב בהמה חיה וכו'רנת יצחק ישעיה עמ' קמ
קטו ע"ב ונקדש בכבודי אל תקרא בכבודי אלא בכבו דימגן אבות (מהריט"ץ) ח"ב עמ' קכח
קטו ע"ב ונקדש בכבודי אל תקרי בכבודי אלא במכובדיאמרות ה' השלם ח"ג עמ' תסח, ח"ה עמ' ס
קטו ע"ב יודע אני שיתקדש הבית באדם גדולדברי שאול ויקרא עמ' מא, מב, מה, מט
קטו ע"ב יתיב רב הונא בר קטינא קמיה דרב חסדא וקא קרי וישלח את נערי בני ישראל, א"ל הכי א"ר אסי קרבו ופסקו וכו'חוט המשולש בשערים (תשנח) עמ' קכה
קטו ע"ב כיון ששמע אהרן שבניו יראי שמים שתקדברי שאול ויקרא עמ' נ
קטו ע"ב כללות ופרטות נאמרו בסינידברי שאול בראשית עמ' שיח, במדבר עמ' סה
קטו ע"ב כשהקב"ה עושה דין בצדיקים וכו'בית אלהים שער ב עמ' קלח
קטו ע"ב כשהקב"ה עושה דין בצדיקים מתיירא ומתעלהדברי שאול שמות עמ' פג, קח, ויקרא עמ' מ-מב, קנג
קטו ע"ב לא מתו בניך אלא להקדיש כבודו של מקום עליהםתהלה לדוד (והרמן) פרק קטז פסוק טו הערה כג
קטו ע"ב מאי דכתיב נורא אלהים ממקדשך אל תיקרי ממקדשך אלא ממקודשיך בשעה שעושה הקב"ה דין בקדושיו מתיירא ומתעלה ומתהללדברי תורה (שפירא) מהד' ג סי' סז
קטו ע"ב מאי דכתיב נורא אלהים ממקדשך אל תיקרי ממקדשך וכו'דרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' סט
קטו ע"ב מה העלאה שהיא גמר עבודה וכו'רנת יצחק מלכים עמ' קצא
קטו ע"ב מיעוט הטבת נירות מחיוב חוץגבורת יצחק סוכות עמ' קכ
קטו ע"ב עד שהוקם המשכן היו קימין קרבנות דב"נגבורת יצחק שבועות עמ' עב
קטו ע"ב עד שלא הוקם המשכן היו הבמות מותריןגבורת יצחק שבועות עמ' עב
קטו ע"ב עולה שהקריבו ישראל במדבר אינה טעונה הפשט וניתוחדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' תע ד"ה ואמר
קטו ע"ב עולה שהקריבו ישראל במדבר טעונה הפשט וניתוחגבורת יצחק שבועות עמ' עג
קטו ע"ב עולה שהקריבו ישראל בסיני טעונה הפשטרנת יצחק מלכים עמ' רלד
קטו ע"ב על פסוק ונועדתי שמה ונקדש בכבודינפש חיים דף י"ח ע"ב (דף כח ע"ב, מערכת א' אות פ' ד"ה וזהו)
קטו ע"ב פסקה העבודה בבכורותימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' ריח
קטו ע"ב פעמים שמדבר ומקבל שכר על הדיבורס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' קיג
קטו ע"ב רש"י - אל תקרי בכבודי אלא במכובדי כאן רמז לו מיתת בני אהרןעיוני פרשה (ריבלין) שמות עמ' 268
קטו ע"ב רש"י ד"ה שנאמר וירום אהרן. שמתוך כך זכה ונתייחד אליו הדבורמגן אבות (מהריט"ץ) ח"ב עמ' קכח
קטו ע"ב שכל המצות נאמרו כללותיהם בסיני ופרטיהם באהל מועדברכת אליהו (עמאר) שמות פרשת משפטים מאמר ב
קטו ע"ב תוס' ד"ה וקיבלדברי שאול במדבר עמ' קנ
קטו קיבל שכר על שתיקתואות לישועה דף לה ע"ב
קטו רש"י ולא ידעו לא נרמז להבין מהומשכנות יעקב (נעים) דף קלא ע"ג
קטו. בקרובי אקדשמנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף כג ע"ב
קטו. ה' עוז לעמו יתן ה' יברך את עמו בשלום קאי על קבלת התורהתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' כז
קטו. נתקבצו כל מלכי אומות העולם אצל בלעם ואמרו שמא ה' למבול ישבתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' א'קנח
קטו: א"ר אסי ופסקו ובפירש"י ותוס'תפארת ראובן עמ' נו
קטו: אל תקרי בכבודי אלא במכובדייהמאור שבתורה (שפירא) שמות עמ' שכו, ויקרא עמ' נח
קטו: בי או בךפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' רכה-רכו
קטו: בני אהרן מתו לחינוך הביתתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תתלח
קטו: בשעה שהקב"ה עושה דין במקדש מתיירא ומתעלה ומתקלסשערי דמעה (אלבלדה, שמו) שער ב [חלק א] דף עא ע"ב; תפלה למשה (אלמושנינו, שכג) מאמר א חלק ב דף כ ע"ב; כסף נבחר (פינטו, שפא) פרשת שמיני דף קח ע"ד
קטו: בשעה שהקב"ה עושה דין במקודשיו מתייראשמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' רנ
קטו: בשעה שהקב"ה עושה דין בקדושיו מתיירא ומתעלה ומתהללפאר יעקב ח"ג עמ' קסד, ח"ד עמ' שנד
קטו: וגם הכהנים הנגשים אל ד׳ יתקדשו - זו פרישות בכורותשרתי - חבר הקיני עמ' ה
קטו: וגם הכהנים ריבק"א זו פרישות בכורות, נדב ואביהואצמח דוד (שלוניקי) ח"א דף ריט ע"ג
קטו: ונקדש בכבודי אל תקת בכבודי אלא במכובדי דבר זה אמר הקב"ה למשה ולא ידעו עד שמתו בני אהרןברית אברם עמ' שנא
קטו: ונקדש בכבודי אמר משה סבור הייתי שיתקדש הבית או בי או בך עכשיו אני רואה שהן גדולים וכו'ברכת שמואל (תמב) ח"ב דף ה ע"ב
קטו: ונקדש בכבודי' במכובדישיחות לספר שמות עמ' תלט, שיחות לספר ויקרא עמ' קי, קכא
קטו: ונקדש בכבודי, במכובדישמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' קיד
קטו: טהורים אבל לא טמאיםדברי שלום (שרעבי, תשלו) חלק הדרוש עמ' פח
קטו: ידע אהרן שבניו ידועי מקוםפרפרת אליעזר פרשת שמיני פרק י פסוק ג
קטו: יודע הייתי שיתקדש הבית במיודעיושמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' צח
קטו: כיון שידע אהרן שבניו ידועי מקום הן, שתק וקבל שכרשרתי ח"א עמ' קנד
קטו: כללות ופרטות נאמרו בסיני ונשנו באהל מועדדברי יואל מועדים ח"ז פרה עמ' קעד
קטו: כללות נאמרו בסיני וכו' ר"ע וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תקצט
קטו: כללות נאמרו בסיני ופרטות באהל מועדדברי יואל פ' ויקרא דף יט ע"א, פ' בהר דף שה ע"ב
קטו: כללות נאמרו בסיני ופרטותיהן באהל מועדפרפרת התורה עמ' רפז
קטו: כשהקב"ה עושה דין בצדיקיםדברי יואל מועדים ח"א ראש השנה דף קד ע"ב, קכז ע"א
קטו: נורא אלדים ממקדשיך, כשהקב"ה עושה דין בצדיקים הוא מתעלהתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תרז
קטו: נורא אלקים ממקדשיך כשעושה דין במקודשיוערוגת הבושם (תשעא) שמות עמ' כב
קטו: נורא אלקים ממקדשיך, אל תקרי ממקדשיך אלא ממקודשיךתורת חיים עה"ת עמ' קמט-קנ {ונכתב "ממקדשיך" לרמז שהדין הנעשה בצדיקים היא בסיבת שאין מקדש שיתמשכן בעדם}
קטו: נורא אלקים ממקדשיך, ממקודשיךשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' קלז
קטו: נורא אלקים ממקדשיך, ממקודשיךשמן ראש (כץ) ח"ט דברים עמ' נט
קטו: נורא אלקים ממקדשיך, ממקודשיךשמן ראש (כץ) ח"ט ויקרא עמ' קפא
קטו: נח הקריב מכל מין טהור וכו'להורות נתן בראשית עמ' קי
קטו: עד שלא הוקם המשכן הבמות מותרות ועבודה בבכורות וכו'דברי יואל מועדים ח"ו שקלים עמ' רס, ח"ז פרה עמ' קעד, קפד
קטו: עד שלא הוקם המשכן הותרו הבמות וכו'הואיל משה (אלפלס, שנז) פרק א דף ה ע"ב; יפה מראה (שנ) מגילה פרק א דף רא ע"א-ע"ב
קטו: עד שלא הוקם המשכן היו הבמות מותרות ועבודה בבכורות, ומשהוקם המשכן נאסרו הבמות ועבודה בכהנים, קדשי קדשים נאכלין וכו' יתיב רב הונא בר קטינא. קמיה דרב חסדא וקא קרי וישלח את נערי בני ישראל א"ל הכי אמר רב אסי קרבו ופסקו, סבר לאותביה ממתניתי' שמעיניה דקאמר משמי' דרב אדא עולות שהקריבו ישראל במדבר אינה טעונה הפשט וניתוח אותבי' ברייתא דשוי' בכולה דתניא עד שלא הוקם משכן הבמות מותרות ועבודה בבכורים ועולה שהקריבו במדבר טעונה הפשט ונתוח כו' . ומשני' תנאי היא, דתניא וגם הכהנים וכו'צפנת פענח (תשעא) שמות עמ' תכט
קטו: עד שלא הוקס המשכן היו הכל כשרים להקרבהדברי יואל פ' תולדות דף תקפט ע"א
קטו: עולה שהקריבו ישראל במדבר א"צ הפשטתפארת ראובן עמ' נז
קטו: עכשיו אני רואה שהם גדולים יותר משנינושמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' קמז
קטו: עלה שהקריבו ישראל, שפת אמתפני מלך בראשית עמ' קג
קטו: רי"א כללות נאמרו בסיני ופרטות באהל מועד רע"א כללות ופרטות נאמרו בסיניפאר יעקב ח"ב עמ' תשיז
קטו: רש"י - פסקה עבודה מבכורים ונתנה לכהניםצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' תכט
קטו: שקיבל שכר על שתיקתו, ותוס'פרפרת משה ח"ב עמ' לה
קטו: שתק וקבל שכר על שתיקתו וכו'פי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת שמיני דף קמח ע"ד; +יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת שמיני דף רח/רס ע"ב; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת אחרי מות דף קכד ע"ג; גל של אגוזים (שנג) פרשת וישלח דף מה ע"ד
קטו: שתק וקבל שכראמרי מאיר (מאירי) ויקרא פ"י פסוק ג
קטו: תוס' ד"ה כללות נאמרו בסיניתפארת ראובן עמ' סב
קטז גוי העוסק בתורהדרכי שלום (מרגונאטו) דף ד ע"ד
קטז ואף רחב הזונה אמרה לשלוחישערי שיש יהושע ח"א עמ' קסג, קסה-קסז, קסט
קטז וישמע יתרו מה שמועה שמעתולעת שני דף פט ע"א, קח ע"ב
קטז ומי הוו טמאים וטהוריםתועפת ראם (גטיניו) דף ה ע"ד
קטז מה שמועה שמע ובא קריעת ים סוף ומלחמת עמלקהערות אברהם יעקב יצחקי שמות עמ' צד
קטז ע"א אי הקריבו בני נח שלמים או לאגבורת יצחק שבועות עמ' עב
קטז ע"א אי יתרו קודם מתן תורה בא או לאחר מתן תורההדרש והעיון שמות מאמר קמב
קטז ע"א איזהו דבר שחלבו קרב וכו'עולם ברור פרק עט
קטז ע"א אין עוז אלא תורהבאר שרים פרשת וזאת הברכה דרוש ד אות א
קטז ע"א איתמר בני ר' חייא וריב"ל ח"א יתרו קודם מ"ת היה וח"א יתרו אחר מ"ת היה וכו'תשובה מיראה עמ' נח
קטז ע"א אמר מר והכל קרבו עלות, רש"י ור"חגבורת יצחק שבועות עמ' עג
קטז ע"א אמרו לבלעם, שמא בא מבול לעולם וכו' חמדה טובה יש לו וביקש ליתנה לבניו כו'אסופת מערכות שמות ח"ב וויקרא עמ' קצז, רסד
קטז ע"א במתן תורה נתאספו אומות אצל בלעם וכו'אלשיך על חמש מגילות עמ' ע
קטז ע"א בני נח הקריבו שלמים וכו'אמרות ה' השלם ח"א עמ' קד
קטז ע"א בענין קרבנותיו של נח וכו'תורת העולה (תשעה) עמ' תרז
קטז ע"א בשעת מתן תורה כששמעו כל האומות שנתן הקב"ה את התורה לישראל כו'רנת יצחק תפלה עמ' ר, רכא
קטז ע"א בשעת קבלת התורה שמעו כל הגוים קולות מתן תורהמאכסניא של התורה סי' א
קטז ע"א גוי יכול להקריב בבמהבנין אפרים עמ' קמח [הלכה] {שחיטתו אינה פוסלת כי שחיטת גוי היא דבר אחר}
קטז ע"א דאפי' אקשויי נמי לא אקשוקובץ שיחות (וכטפויגל, תשעה) עמ' רכו
קטז ע"א דברי הגוים ובלעם בשעת מתן תורהדרשות משמר הלוי (תשעד) עמ' ר
קטז ע"א ה' עוז זו תורהזאת ליעקב שמות עמ' תלח
קטז ע"א ה' עוז לעמו יתן הוא התורהעטרת יהושע ויקרא עמ' רו
קטז ע"א ה' עוז לעמו יתן הוא על התורהרנת יצחק תפלה לשבת עמ' לג
קטז ע"א ה' עוז לעמו יתן היא התורהעטרת יהושע במדבר עמ' מא, נה
קטז ע"א ה' עוז לעמו יתן מתן תורהדברי שאול שמות עמ' רפח
קטז ע"א העכו"ם אחזתן רעדה כשניתנה תורה לישראלציץ השדה - שדי יער עמ' ערה
קטז ע"א התורה נקראת עוזדרשות באר יצחק עמ' קמז
קטז ע"א ואמרו ה' יברך את עמו בשלוםגבורת יצחק אבות עמ' רעב
קטז ע"א ואמרו שירה שנאמר ובהיכלורנת יצחק תהלים עמ' צו
קטז ע"א ודילמא תמים בדרכיו צדיק במעשיודרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' רנד ד"ה איתא
קטז ע"א והא כתיב ויקח יתרוזאת ליעקב שמות עמ' קטז
קטז ע"א וישמע יתרו וכו' מתן תורה שמע ובאחתם סופר על התורה (תשמט) עמ' עח
קטז ע"א וישמע יתרו כהן מדין מה שמועה שמעזאת ליעקב שמות עמ' רס
קטז ע"א וישמע יתרו כהן מדין מה שמועה שמע ובא ונתגיירנתיב התורה (סאלים) שמות עמ' קמה
קטז ע"א וישמע יתרו כהן מדין מה שמועה שמע ובא ונתגייר ר' יהושע אומר מלחמת עמלק שמע וכו'. ר"א המודעי אומר מתן תורה שמע [ובא] שכשניתנה תורה לישראל היה קולו הולך מסוף העולם ועד סופו וכל מלכי עובדי כוכבים אחזתן רעדה בהיכליהן וכו' נתקבצו כולם אצל בלעם הרשע וכו', אמר להם חמדה טובה יש לו בבית גנזיו וכו' וביקש ליתנה לבניו, שנאמר ה' עוז לעמו יתן, מיד פתחו כולם ואמרו ה' יברך את עמו בשלום. ר"א אומר קריעת ים סוף שמע ובא וכו'דברי תורה (שפירא) מהד' א סי' עא, מהד' ג סי' צה
קטז ע"א וישמע יתרו מה שמועה שמע ובא קריעת ים סוף ומלחמת עמלקשם דרך במדבר עמ' רצב
קטז ע"א וישמע יתרו מלחמת עמלק שמע ובאציץ השדה ח"ג - חודש האביב עמ' עו
קטז ע"א וישמע יתרו, מה שמועה שמע ובא ונתגייר וכו', קריעת ים סוף שמע ובאהדרש והעיון שמות מאמר קמא
קטז ע"א וישמע יתרו, מה שמועה שמע ובא, קריעת ים סוף ומלחמת עמלקמאור עינים (תשעה) עמ' דש
קטז ע"א ולא קמה עוד רוח באיש דאפילו אקשויי נמי לא אקשומכשירי מצוה עמ' לג, לד
קטז ע"א ומדה טובה יש לו בבית גנזיוס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' קע
קטז ע"א זבחים לאכילהפרי חיים (קנולר) פרשת תשא
קטז ע"א זכרים ונקבוונרנת יצחק שמואל עמ' פ
קטז ע"א חד אמר קרבו שלמים בני נח וח"א לא קרבו ומהרש"אעולם ברור פרק נה, נו
קטז ע"א חד אמר קרבו שלמים בני נח וכו', ורש"יצלח רכב עמ' יט, כ
קטז ע"א חזקיה אמר קריעת ים סוף שמע וכו'צלח רכב עמ' יט
קטז ע"א חמדה טובה בבית גנזיוציץ השדה ח"ד עמ' ב
קטז ע"א חמדה טובה יש לו בבית גנזיו וכו' ה' עוז לעמו יתןתהלה לדוד (והרמן) פרק קה פסוק לז הערה יב
קטז ע"א חמדה טובה יש לו בבית גנזיו כו' וביקש ליתנה לבניו שנאמר ה' עוז לעמו יתןמגן אבות (מהריט"ץ) ח"א עמ' כד
קטז ע"א חמדה טובה יש לו בבית גנזיוציץ השדה - שדי יער עמ' קנז, קסה, רסט, שפו
קטז ע"א יתרו אי בא קודם מ"ת או לאחר מ"תאמרות ה' השלם ח"ג עמ' רכא, רכט, רלו
קטז ע"א יתרו לאחר מתן תורה באתורת העולה (תשעה) עמ' תרח, תריט
קטז ע"א כבר נשבע שאינו מביא מבול כל עיקררנת יצחק ישעיה עמ' רג, רה
קטז ע"א כל שהתבה קולטתו בידוע שלא נעבד בו עבירהבנין דוד (מייזלש) בראשית - נח אות לא, מו, נב
קטז ע"א כשניתנה תורה באו האומות אצל בלעם ואמרו שמא מבול מביא עלינורנת יצחק תפלה לשבת עמ' לג
קטז ע"א כשניתנה תורה וכו' כל מלכי עכו"ם אחזתן רעדה ואמרו שירהאסופת מערכות שמות ח"ב וויקרא עמ' קצז
קטז ע"א כשניתנה תורה לישראל הי' קולו הולך כו' נתקבצו כולם אצל בלעם הרשע וא"ל מה קול ההמון אשר שמענו וכו' שנאמר ה' עוז לעמו יתן וכו' (ובחא"ג מהרש"א)תורת מנחם חנ"ט עמ' 229, חלק ס עמ' 336, 389, 444
קטז ע"א כשניתנה תורה לישראל היה קולו הולך מסוף העולם ועד סופו וכל מלכי עכו"ם אחזתן רעדה וכו'רנת יצחק - תפלה לימי המועדים עמ' קמג
קטז ע"א כשניתנה תורה לישראל חיה קולו הולך מסוף העולםרנת יצחק ישעיה עמ' קסו, שעז
קטז ע"א כשניתנה תורה לישראל כל מלכי עוברי כוכבים אחזתן רעדה ונתקבצו כולם אצל בלעם הרשעמתוך התורה הגואלת (תשעג) על התורה עמ' 308
קטז ע"א כשנתן הקב"ה תורה לישראל היה קולו הולך מסוף העולם ועד סופושם ישראל עמ' קפג
קטז ע"א כשנתן הקב"ה תורה לישראל כו' חמד' ט"ו יש לו להקב"ה כו'קידש ידיד דף קיג, קטז
קטז ע"א כשנתנה תורה וכו' וכל מלכי או"ה אחזתן רעדה בהיכליהםלחם רב על סדור התפילה אות ב'קכו
קטז ע"א כששמעו אומות העולם קבלת התורה בקולות וברקים וכו'תפלה למשה (בנימין) עמ' קסד
קטז ע"א כתנאי 'וישמע יתרו כהן מרין', מה שמועה שמע ובא ונתגייר, ר' יהושע אומר מלחמת עמלק שמע וכו'. ר"א אומר קריעת ים סוף שמע ובא, שנאמר 'ויהי כשמוע כל מלכי האמורי'כתב סופר אגדות כאן
קטז ע"א לא הקריבו שלמים בני נחשיחות עבודת לוי סי' נב אות ב
קטז ע"א לא הקריבו שלמים קדם מתן תורהאסופת מערכות שמות ח"ב וויקרא עמ' קפד
קטז ע"א לכו"ע לישראל אחר מ"ת קרבו שלמיםגבורת יצחק שבועות עמ' עב
קטז ע"א מה שמוע שמע ובא מלחמת עמלק וקריעת ים סוףתשואות חן (תשסח) עמ' פה
קטז ע"א מה שמועה שמע ובא וכו' ר"א אומר קריעת ים סוף שמע ובאנאוה תהלה עמ' תי
קטז ע"א מה שמועה שמע ובא ונתגיירתורת מנחם חמ"ב עמ' 243
קטז ע"א מה שמועה שמע ובא ונתגייר וכו'צלח רכב עמ' רה
קטז ע"א מה שמועה שמע ובא ונתגייר וכו' מלחמת עמלקשפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' קפו, רב
קטז ע"א מה שמועה שמע ובא ונתגייר מלחמת עמלק שמעאסופת מערכות שמות ח"א עמ' רצ
קטז ע"א מה שמועה שמע ובא קריעת ים סוף ומלחמת עמלקשארית ישראל (וילדניק, תשנח) עמ' קפד
קטז ע"א מה שמועה שמע ובא קריעת ים סוף ומלחמת עמלקברכת אליהו (עמאר) שמות פרשת יתרו מאמר א
קטז ע"א מיד פתחו ואמרו ה' יברך את עמו בשלוםרנת יצחק ישעיה עמ' עה, משלי עמ' יט
קטז ע"א נתכנסו כל האומות אצל בלעםתהלות ישראל (קלוגר) עמ' תסב, תתמט, תתתקצג
קטז ע"א נתקבצו כולם אצל בלעם הרשע ואמרו לו וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' יד ד"ה ולבוא, ח"ב עמ' קמט ד"ה ה', ח"ד עמ' תקס ד"ה במדבר, עמ' תקסא ד"ה והנה
קטז ע"א נתקבצו כולם אצל בלעם הרשע ואמרו לו מה קול ההמוןפרי חיים (קלוגר) עמ' קמ
קטז ע"א נתקבצו כולם אצל בלעם וכו' שנאמר ה' עוז לעמו יתןדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' שפו ד"ה במדרש
קטז ע"א עוז הוא התורהדגלי יהודה דרוש ב אות טו דף פא ע"א
קטז ע"א עוז זה תורהאמרות ה' השלם ח"ג עמ' רצב
קטז ע"א עולות להקרבה וזבחים לאכילהדברי שאול שמות עמ' פז
קטז ע"א פלוגתתא אי אדם הראשון הקריב עולות או שלמיםחוט המשולש בשערים (תשנח) עמ' קסט
קטז ע"א פתחו ואמרו ה' יברך את עמו בשלוםגבורת יצחק שבועות עמ' צח
קטז ע"א פתחו כולם ואמרו ה' יברך את עמו בשלוםדרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' רב ד"ה אך, ח"ה עמ' תקנז ד"ה וכל
קטז ע"א קרבו שלמים בני נח וחד אמר לא קרבורנת יצחק מלכים עמ' רעא, ישעיה עמ' נד
קטז ע"א קרבנו של הבלברכת אבות עמ' שה
קטז ע"א קרבנות דב"נבעקבי יעקב עמ' קכח
קטז ע"א רש"י ד"ה הכל וכו'ברכת אבות עמ' ד
קטז ע"א רש"י ד"ה לכל. ומשעת מתן תורה שנבחרו ישראל וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' תפז ד"ה והנה
קטז ע"א שכשניתנה תורה לישראל היה קולו הולך מסוף העולם ועד סופודורש טוב (פודור) עמ' 316
קטז ע"א שמא מבול בא לעולםרנת יצחק תהלים עמ' צו
קטז ע"א שמע קריעת ים סוף ומלחמת עמלקדברי שאול שמות עמ' קסח
קטז ע"א שנאמר ה' עוז לעמורנת יצחק תהלים עמ' צו
קטז ע"א שניתנה תורה לישראל היה קולו הולך מסוף העולם ועד סופו, ורש"ירנת יצחק תפלה לשבת עמ' לב, נז-נח
קטז ע"א תורה קדמה לעותם תתקע"ד דורותשפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' תצה
קטז ע"א תתנער אומה שמעשי' בצפון ותביא אומה שמעשי' בצפון ודרוםבריכות המעיין עמ' מח
קטז ע"א תתקע"ד דורות קורם שנברא העולם היתה תורה בתוכה ומונחת בחיקו של הקב"המאורי אור (אתרוג) פ"לא ה"ג
קטז ע"אבריכות המעיין עמ' מח
קטז ע"ב אחר נ' שנה נתגירה אמרה יהא מחול לי בשכר חבל חלון ופשתיםדברי טובה יהושע ח"א עמ' סא ד"ה בפשתי העץ, עמ' עז
קטז ע"ב איו לך כל שר ונגיד שלא בא על רחבתורת לוי יצחק עמ' יג
קטז ע"ב איפרא הורמיז שדרא קורבנא לרבארנת יצחק מלכים עמ' רע
קטז ע"ב אמר ר"א מנין למחוסר אבר שאסור לבני נח - תוס' ד"ה למועטי טריפהאיתן האזרחי עמ' תנו
קטז ע"ב אסור לסייען כו' ותוס'שעת הכושר דף ו/ז ע"א
קטז ע"ב דוד קנה מארוונה את המוריגים והבקרדגלי יהודה דרוש ב אות ד דף סד ע"ב, אות יד דף עט ע"א
קטז ע"ב ויקן דוד את הגורן גובה מכל שבט ושבטמתוך התורה הגואלת (תשעג) על התורה עמ' 66
קטז ע"ב ועצים ומקום מזבח ב"נרנת יצחק שמואל עמ' תקו
קטז ע"ב ושקלו ציבי חדתירנת יצחק שמואל עמ' עט, מלכים עמ' קפד
קטז ע"ב כי הא דאיפרא הורמיז וכו' ואסקוה ניהליה לשם שמיםדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ה עמ' רנא ד"ה ואגב
קטז ע"ב מה מזבח שלא ישתמש בו הדיוט אף עצים שלא ישתמש בהן הדיוטרנת יצחק תפלה עמ' לה
קטז ע"ב מה מזבח שלא ישתמש בו הדיוט וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ה עמ' שכג ד"ה והנה
קטז ע"ב מה שמועה שמע ובאהשיר והשבח ח"א עמ' קמו
קטז ע"ב מרוב פחד סר מאנשי כנען תאות הנשיםאמרות ה' השלם ח"ב עמ' שח
קטז רצועה היתה יוצאהדברים אחדים (תקמח) דף סד ע"ג
קטז רש"יפני דוד (תקנב) דף ו ע"ב
קטז רש"י כתנאי אי קודם מת"תתועפת ראם (גטיניו) דף לו ע"ג
קטז. אי קרבו בני נח שלמיםלהורות נתן בראשית עמ' קז
קטז. אין עוז אלא תורהדברי יואל מועדים ח"ו-ח"ז השמטות עמ' תיח
קטז. אין עוז אלא תורהעצי חיים על התורה עמ' תסז
קטז. אין עוז אלא תורהשמן ראש (כץ) ח"י ויקרא עמ' קצה
קטז. אין עושין מזבח מדבר שנשתמש בו הדיוטשמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' ריט
קטז. אם ב"נ מקריבים גם שלמיםתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' עא(רלב) {שיטת המדרש}
קטז. אם יתרו בא לפני מתן תורה או אח"כלקחת מוסר ח"א עמ' שכז
קטז. אפילו אקשויי לא הקשו וכו'לב אהרן (ראנ"ח, שסב) יהושע ב סימן יו/יז דף יח ע"ב
קטז. אתקוש בהמה לעוף לענין אין תמות וזכרותצמח דוד (שלוניקי) ח"א דף לט ע"ד
קטז. בלעם מספר לאומות שנתנה תורהשיחות לספר במדבר עמ' רטו
קטז. בני ישראל מצווין על שחיטת חוץ ואין א"ה מצווין על שחיטת חוץ וכו'קרבן אהרן (שסט) פר' אחרי מות דף קפט ע"ד
קטז. נתקבצו א"ה אצל בלעםשארית יעקב (אלגזי) דף ק ע"ב
קטז. בני נח לא מקריבין אלא עולותלהורות נתן ויקרא עמ' יג
קטז. בני נח מצווין על אבר מן החי בקרבןיפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' לא
קטז. בשעת מ"ת נתקבצו האומות אצל בלעם הרשע וכו'דברי יואל פ' אחרי מות דף כ ע"ב, פ' בחוקותי דף שפד ע"א, תי ע"ב
קטז. בשעת מתן תורה היה הולך קולו של הקב"ה מסוף העולם ועד סופו נתקבצו כל האומות אצל בלעם וכו'שבט מישראל (קרמניץ) פרק כט פסוק א
קטז. בשעת נתינת התורה נתקבצו כל האומות אצל בלעם וכו' אמר להם חמדה גנוזה יש להקב"ה ורוצה ליתנה לישראל וכו' ד' יברך את עמו בשלוםצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' מ, תכז, תרנ
קטז. גוים מקריבין רק עולותתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' קמח(נו)
קטז. ה' עוז לעמו יתן, במתן תורהשמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' שיח
קטז. ה' עוז לעמו יתן, זה התורהשם יחזקאל עמ' תקיז
קטז. הא מודה רבי אליעזר וכו' כתוב אחד אומר ויתן דוד לארנן וכו'כלי יקר (לניאדו, שסג) שמואל ב כד דף שסד ע"ד
קטז. הבל הקריב 'מבכורות צאנושיחות לספר בראשית עמ' לב
קטז. התורה היתה גנוזה אצל הקב"הודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' רצה
קטז. התורה נקראת עוזתהלה לדוד (סקאליע) ספרים א-ב עמ' שצג
קטז. התנערי אומה שמעשיה בצפוןדברי יואל פ' תולדות דף תקצד ע"ב, תרכא ע"ב
קטז. ודלמא נח גופיה טריפה הוהצמח דוד (שלוניקי) ח"א דף לט ע"א
קטז. וישמע יתרו וגו', מה שמועה שמע ובא, קריעת ים סוף ומלחמת עמלקדברי יואל מועדים ח"ו זכור עמ' שעז
קטז. וישמע יתרו ח"א מתן תורה שמע ובאיגל יעקב (תשנג) יתרו אות צט
קטז. וישמע יתרו ח"א קריעת ים סוף וח"א מלחמת עמלקפאר יעקב ח"ב עמ' תרסג, תרסו, תרפז
קטז. וישמע יתרו כהן מדין - מה שמועה שמע ובא ונתגייירשרתי ח"א עמ' קיד, קטו
קטז. וישמע יתרו מה שמועה שמעמבקש ה' (חאגיז, שנו) דף נג, קמח
קטז. וישמע יתרו מה שמועה שמע ובא וכו'עצי חיים על התורה עמ' קלד*
קטז. וישמע יתרו מה שמועה שמע וכו'מנחה בלולה (שנד) פרשת יתרו דף עז ע"ב; פי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת יתרו דף פח ע"ב; כסף מזוקק (שפח) פרשת יתרו דף עג ע"ג; בית העוזיאלי (שסד) פרשת יתרו דף לח ע"א; נר מצוה (הכהן, שנח) דרוש טז דף קצא ע"ב; מבקש ה' (חאגיז, שנו) פרשת חיי שרה דף נג ע"א, ופרשת יתרו דף קמה/קמח ע"ב; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה כב/פב דף קנא ע"א; עולת תמיד (אלבלדה, שסא) פרשת יתרו דף קמ ע"א; יפה מראה (שנ) מגילה פרק א דף ר ע"ב; שפתי דעת (לונטשיץ, שע) פרשת יתרו דף לז ע"ב ודף לח ע"א; כלי יקר (לונטשיץ, שסב) פרשת יתרו דף ס ע"א; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מאמר תיא דף שח ע"ד; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פרשת יתרו דף ס ע"ג; ביאורי מהר"ן על רש"י (שנג) פרשת יתרו דף עד ע"א
קטז. וישמע יתרו מה שמועה שמע ר"י אמר מלחמת עמלק וכו'שמע יעקב (אלגזי, תקה) דף ג ע"א
קטז. וישמע יתרו מה שמועה שמע ר"י אמר מלחמת עמלק וכו'שמע יעקב (אלגזי, תשנא) עמ' ז
קטז. וישמע יתרו מה שמועה ששמע ובאצור יעקב (יעבץ) קדושים
קטז. וישמע יתרו מתן תורה שמע ובאיגל יעקב (תשעד) ח"א עמ' שצב
קטז. וישמע יתרו ששמע קי"ס ומלחמת עמלקלב אריה פרשת בשלח אות לב
קטז. וישמע יתרו, מה שמועה שמע ובא, קריעת ים סוף ומלחמת עמלקדרש משה (פינטו) שמות ח"א עמ' קעה, קפח
קטז. וישמע, מה שמועה שמע ובא רבי יהושע ס"ל קודם מתן תורה בא עם צפורה אשת משה, וקריעת ים סוף הוא דשמע ובא. ורבי אליעזר המודעי ס"ל מתן תורה שמע ובאצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' שלה, שמט, שנח, שעח
קטז. ולא קמה עוד רוח מ"ש התם דכתיב ולא היהלב אהרן (ראנ"ח, שסב) יהושע דף יח ע"ב
קטז. ומאי טעמא דמאן דאמר לא קרבו בני נח שלמים וכו'יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה כב דף קנא ע"ב; יפה מראה (שנ) מגילה פרק א דף קצט ע"ד
קטז. ומי הוו טהורין וטמאין בההוא שעתא וכו' מעבירה קאמריפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' לב, מא, מח, פח
קטז. ומי הוו טמאין וטהורין בההיא שעתאצמח דוד (שלוניקי) ח"א דף ל ע"ג
קטז. ומי הווי טמאיןמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' קלא
קטז. זבחים לאכילה עולה להקרבהבגדי חמודות שמות פרק יח פסוק יב
קטז. חד אמר קרבו שלמים בני נח, וחד אמר לא קרבושם יחזקאל עמ' שז
קטז. חמדה גנוזה תתקע"ד דורותולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' תכה
קטז. חמדה גנוזה תתקע"ד דורות קודם שנברא העולםדרך חיים (תשע) פ"ג הערה 1623-1622
קטז. חמדה טובה יש לו בבית גנזיו שהיתה גנוזהנטעי אשל בראשית עמ' שצא
קטז. טהורים אבל לא טמאיםדברי שלום (שרעבי, תשנג) עמ' קמ
קטז. יתרו - מה שמועה שמע ובאשיחות לספר שמות עמ' קל
קטז. יתרו אחר מתן תורה באדברי יואל מועדים ח"ז פרה עמ' נו
קטז. יתרו לפני מתן תורה בא או אחריפה תאר (תשעח) ח"א עמ' תקכז
קטז. יתרו מה שמועה שמע ובא קריעת ים סוף ומלחמת עמלקערוגת הבושם (תשעא) שמות עמ' רו
קטז. יתרו קודם מ"ת באדברי יואל פ' וירא דף תח ע"ב
קטז. כבר נשבע הקב"ה שאינו מביא מבול לעולםכנסת מרדכי בראשית עמ' לו
קטז. כי חג ה' לנו, וחייב כל אחד קרבן ראיהצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' ריז
קטז. כל שבט חמשים שקליםדרשות לכל שבתות השנה והמועדים (ניסנבוים) עמ' 59
קטז. כל שהתיבה קולטתו בידוע שהוא טהורדברי יואל פ' נח דף קיט ע"א, קכז ע"ב
קטז. כל שהתיבה קולטתו טהור וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' קנז
קטז. כל שהתיבה קולטתן בידוע שהוא טהורשמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' כ
קטז. כשניתנה תורה לישראלחגוי הסלע (הורוביץ) עמ' קיז
קטז. כשניתנה תורה לישראל היה קולו הולך וכו' פתחו כולם ואמרו ה' יברך את עמו בשלוםמטר השמים (תשנב) ויקרא-במדבר עמ' קמה, רפד, שטז
קטז. כשניתנה תורה לישראל היה קולו הולך מסוף העולם ועד סופודברי יואל פ' יתרו דף כה ע"ב
קטז. כשניתנה תורה לישראל היה קולו הולך מסוף העולם ועד סופו וכו'מנחת עני (תשעב) עמ' רצה
קטז. כשניתנה תורה לישראל היה קולו הולך מסוף העולם ועד סופו וכו'יבין שמועה (לעוו) עמ' תלח
קטז. כשניתנה תורה לישראל היה קולו הולך מסוף העולם ועד סופו וכו' א"ל חמדה טובה יש לו בבית גנזיו שהיתה גנוזה אצלו וכו'דברי יואל פ' נשא דף קכו ע"א, קפו ע"ב
קטז. כשניתנה תורה לישראל היה קולו הולך מסוף העולם ועד סופו וכו' נתקבצו כולם אצל בלעם הרשע ואמרו לו מה קול ההמון הזה ששמענודברי יואל מועדים ח"ו כט שבט עמ' א
קטז. כשניתנה תורה לישראל היה קולו הולך מסוף העולם ועד סופו וכל מלכי עכו"ם אחזתן רעדה וכו' נתקבצו כולם אצל בלעם הרשעדרך חיים (תשע) פ"ה הערה 1905
קטז. כשניתנה תורה לישראל היה קולו הולך מסוף העולם ועד סופו, וכל מלכי עובדי כוכבים אחזתן רעדה וכו' נתקבצו כולם אצל בלעם הרשע ואמרו לו מה קול ההמון אשר שמענו, שמא מבול בא לעולםדברי יואל מועדים ח"ח עמ' קעט
קטז. כשניתנה תורה לישראל היה קולו הולך מסוף העולם ועד סופו, וכל מלכי עכו"ם אחזתן רעדה וכו', נתקבצו כולם אצל בלעם ואמרו לו מה קול ההמון אשר שמענו וכו', אמר להם חמדה טובה יש לו בבית גנזיו וכו' וביקש ליתנה לבניושם יחזקאל עמ' תעט
קטז. כשניתנה תורה לישראל וכו' אמרו שמא מבול וכו'דרך חיים (תשע) פ"ו הערה 318
קטז. כשניתנה תורה לישראל וכו' וכל מלכי עכו"ם אחזתן רעדה וכו'דברי יואל פ' בראשית דף סג ע"א, פ' נח דף קנו ע"א, פ' וישלח דף קנה ע"א
קטז. כשניתנה תורה לישראל וכו' נתקבצו כולם אצל בלעםשבח נעורים עמ' רנב
קטז. כשנתן הקדוש ב"ה תורה לישראל היה קולו הולך מסוף העולם ועד סופומכתם לדוד (ויטל, שו) שער מד דף סט ע"א
קטז. לא קרבו שלמים ב"נתפארת ראובן עמ' סג
קטז. מ"ט דמ"ד לא קרבו וכו'יפה תאר (תשעח) ח"א עמ' תקכח
קטז. מאותן שלא נעבדה בהן עבירהשמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' מט
קטז. מבול של מים אינו מביא מבול של אש מביאיפה תאר (תשעח) ח"א עמ' תרלד
קטז. מה קול ההמון אשר שמענושמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' רב
קטז. מה שמועה שמע ובאודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' שכד
קטז. מה שמועה שמע ובאשירת דוד (תשסז) עמ' ק
קטז. מה שמועה שמע ובאשמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' קעא, תב
קטז. מה שמועה שמע ובא וכו'משנת יוסף על התורה ח"א עמ' רפז-רפט
קטז. מה שמועה שמע ובא ונתגיירתורת איש ח"א עמ' קלג
קטז. מה שמועה שמע ובא קריעת ים סוף ומלחמת עמלקתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' שמג
קטז. מה שמועה שמע ובא רי"א מלחמת עמלק ר"א המודעי אומר מתן תורהפלא יועץ (טברסקי) ח"א עמ' פה
קטז. מה שמועה שמע יתרו ובא, מתן תורה שמע ובא להתגיירדרך חיים (תשע) פ"ה הערה 2388-2389
קטז. מה שמועה שמע, מלחמת עמלק, מתן תורהצמח דוד (שלוניקי) ח"א דף קנט ע"ג-ע"ד, קסז ע"א-ע"ב
קטז. מה שמע יתרו ונתגייר וכו'לקחת מוסר ח"א עמ' שכד
קטז. מנא הוו ידעי כדרב חסדאהֻידוֹת אהרן (תשסא) עמ' לה
קטז. מנא הוו ידעי כדרב חסדאהֻידוֹת אהרן (תשסז) עמ' לה
קטז. מקבלים קרבנות מגוי רק עולותשמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' קצה
קטז. נח העביר הבהמות לפני התיבה וכל שהתיבה קולטתן בידוע שהיא טהורמרפא לנפש בראשית עמ' נו
קטז. נתינת התורה שייכת לשלום שנאמר לגבי מתן תורה ה' עוז לעמו יתן ה' יברך וגו'בן פורת יוסף (תשעא) עמ' שכ
קטז. נתקבצו כולם אצל בלעם הרשע ואמרו לו וכו' שמא מבול בא לעולםדרך חיים (תשע) פ"ג הערה 1585
קטז. נתקבצו כולם אצל בלעם וכו'משנת יוסף על התורה ח"ב עמ' קלב
קטז. עד שהוקם המשכן הכל קרבו עולותיבין שמועה (לעוו) עמ' סח
קטז. עד שלא הוקם המשכן הכל הקריבו עולות וכו'יפה תאר (תשעח) ח"א עמ' תקכו
קטז. עוז זו תורה, מעוזן של ישראלחיים שיש בהם - דרשות ח"א עמ' תרנז
קטז. עורי צפון ובואי תימן תתנער אומה שמעשי' בצפון ותבוא אומה שמעשי' בצפון ובדרוםדברי יואל מועדים ח"ב סוכות דף קעט ע"ב
קטז. ענו כולם ואמרו ה' יברך את עמו בשלוםשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' שצח
קטז. פ' נח דף תמים בדרכיו צדיק במעשיודברי יואל פ' נח דף קיד ע"א, קסו ע"א
קטז. פתחו ואמרו ה' יברך את עמו בשלוםשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' רעה
קטז. פתחו כולם ואמרו ה' יברךהמאור שבתורה (שפירא) שמות עמ' רז
קטז. צדיק במעשהו ותמים בדרכיודברי יואל פ' וארא דף קלז ע"א
קטז. קולו הולך מסוף העולם ועד סופושמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' שכג, תכח, תקא
קטז. קין הביא מפרי האדמה והבל הביא מבכורות צאנו והיינו קרבן שלמיםיד דוד (אופנהיים) עמ' כא
קטז. קרבו שלמיםדברי שלום (שרעבי, תשלו) חלק הדרוש עמ' עח
קטז. קרבו שלמים בני נחשמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' שפג
קטז. קרבו שלמים בני נחחיי נפש ח"א עמ' רנו ע"ב
קטז. קרבו שלמים לבני נחאור אברהם - סידור התפילה עמ' קטו
קטז. קרבו שלמיםדברי שלום (שרעבי, תשנג) עמ' קכד
קטז. קריעת ים סוף ומחיית עמלקהתורה והעולם ח"ב עמ' קעג
קטז. קריעת ים סוף ומלחמת עמלקפרפרת משה ח"א עמ' תנ
קטז. ר"א ור"י בר חנינא ח"א קרבו שלמים ב"נ וח"א לא קרבוחיי נפש ח"ג עמ' ריא
קטז. ר"א וריב"ח, ח"א קרבו שלמים ב"נ וח"א לא קרבו שלמים ב"נחיי נפש ח"ד עמ' נ
קטז. רש"י - אומה שמעשי' צפון ודרום, ישראל שמקריבין עולה ושלמיםדברי יואל פ' תולדות דף תקצד ע"ב, תרכא ע"ב
קטז. רש"י - הבאים מאליהן, אותן שבאו שבעה ידע שהן טהוריןדברי יואל פ' נח דף קיט ע"א, קכז ע"ב
קטז. רש"י - תמים בדרכיו, עניו וסבלןמטר השמים (תשנ) בראשית-שמות - נח עמ' כה, תולדות עמ' סב, סג, וארא עמ' קסא
קטז. רש"י ד"ה זבחים, יצאו מכלל ב"נ במתן תורהתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' קמז(נ)
קטז. רש"י ד"ה תמים - עניו וסבלןמטר השמים (תשנב) ויקרא-במדבר עמ' רכט
קטז. רש"י ד"ה תמים בדרכיופני מלך בראשית עמ' כ
קטז. רש"י התורה היתה תתקע"ד דורות קודם מתן מורהדרשות משמר הלוי (תשעא) עמ' קמד
קטז. שבשנתנה תורה לישראל וכו' ה' למבול ישב וכו'נטעי אשל בראשית עמ' נז
קטז. שכשניתנה תורה לישראל היה קולו הולך מסוף העולם ועד סופו נתקבצו כולם אצל בלעם הרשע וכו' פתחו כולם ואמרו ה' יברך את עמו בשלוםפאר יעקב ח"ב עמ' תרפח, תשו, תשטו, ח"ג עמ' י, טז, שנט
קטז. שלמים הקריבו בני נחבני שלשים עמ' ח
קטז. שמא מבול בא לעולםשמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' רמו, שצח
קטז. שמא מבול של מים אינו מביא אבל מבול של אש מביאצפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת נח דף יג ע"ד
קטז. תמים ל' ענוהתפארת צבי בראשית עמ' קכט
קטז. תמים, רש"י - עניו וסבלןמרפא לנפש בראשית עמ' מד, מה, מח, קד
קטז. תתנער אומה שמעשיה בצפון ותבוא אומה וכו'נטעי אשל בראשית עמ' שח
קטז: אבנים שנשתמשו בהם תשמיש הדיוט פסולין למזבחמרפא לנפש בראשית עמ' רמח, רנו, רנז
קטז: אחר נ' שנה נתגיירההמאור שבתורה (שפירא) שמות עמ' קעז, דברים עמ' ריב
קטז: אין עושים מזבח מדבר שנשתמש בו הדיוטשבח נעורים עמ' מו
קטז: אסור לישראל לסייע גוים בקרבנותיהםתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' ע(רל) {ושוחטים בעצמם}
קטז: אסור לסייעןתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' רטז(טו) {לסייע עכו"ם בדבר האסור לישראל}
קטז: בעינן מזבח שלא נשתמש בה הדיוט וכו'צפנת פענח (תשעא) שמות עמ' תקצב
קטז: בת עשר היתה רחב כשיצאו ישראל ממצריםברכת חיים (תשמה) ח"ב עמ' 44
קטז: דאמר מר אין לך כל שר ונגידשערי שיש יהושע ח"א עמ' קעט, קפ, קפב-קפד
קטז: והא מודה רבי אלעזר בן שמוע בבמהשמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' רנג
קטז: חמדה טובהרמון פרץ (אריאל, תשסא) עמ' טז
קטז: יהיה מחול בשכרככר לאדן (תקסא) דף ר ע"א
קטז: כשנתנה תודה לישראל הי' קולו הולך מסוף העולם וכו'ישמח ישראל (אלכסנדר) בראשית עמ' ז
קטז: מה שמועה שמע ובא ר"י אומר מלחמת עמלק וכו' ר"א המודעי אומר מ"ת וכו' רא"א קי"סחמודי צבי שמות עמ' קצא
קטז: מקום המקדש נקנה מכספי הכללשיחות לספר שמות עמ' רעח
קטז: קדשים קלים נאכלים בכל מחנה ישראל וכו'להורות נתן במדבר עמ' כד
קטז: תוס' (ד"ה גבה) המשים שקלי זהב, דהיינו שש מאות שקלי כסףתורת חיים עה"ת עמ' קלג {ביאור למה שקל זהב שוה י"ב שקלי כסף}
קיז ע"א יחיד מקריב חובות בגדולהזאת ליעקב שמות עמ' תכה
קיז ע"א כי בעיר מקלטו ישב עיר שקלטתו כברמכשירי מצוה עמ' ריח
קיז ע"א כתנאי וישמע וכו' ורש"ילשון ערומים לשונות הרא"ם דף יב ע"א
קיז ע"א לא היו אלא ב' מחנות לקליטהרנת יצחק יהושע עמ' קס, שצד
קיז ע"א לדעת חכמים אין חובות יחיד קרבים בבמה בגבעוןבנין אפרים עמ' ריד [הלכה]
קיז ע"א מי הוו טמאים וטהורים בההוא שעתא וכו'לשון ערומים לשונות הרא"ם דף ג ע"א
קיז ע"א נמצאו זבין וטמאי מתים משתלחין חוץ למחנה אחתרנת יצחק יהושע עמ' ל
קיז ע"א ר"ש אומר אף ציבור לא הקריבו, ורש"ירנת יצחק משלי עמ' רצו
קיז ע"ב אין מנחה בבמה ליחידרנת יצחק יהושע עמ' קפו
קיז ע"ב איש הישר בעיניו יעשהזאת ליעקב שמות עמ' תכא
קיז ע"ב ורבנן אין מנחה בבמהימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' קצה
קיז ע"ב חטאת ואשם דנזירלב חיים חלק א (סימן כ) דף כ"ג ע"ג (ד"ה ועוד)
קיז ע"ב תוס' ד"ה ואין, פירש בקונטרסרנת יצחק שמואל עמ' קג
קיז. בדד ישבפני מלך ויקרא עמ' צב
קיז. בדד ישב שלא יהא טמאים אחרים יושבים עמושבט מישראל (קרמניץ) פרק נב פסוק ז
קיז. ושמתי לך מקום וכו' ורש"יבגדי חמודות שמות פרק כא פסוק יג
קיז. כל נידר ונידב היה קרב בבמה וכו' מנחה ונזירות קריבין בבמהחיי נפש ח"ד עמ' צג, צד
קיז. קרבנות חובה לא הקריבו בבמותדרשות לכל שבתות השנה והמועדים (ניסנבוים) עמ' 144
קיז: תוס' ד"ה ר' שמעון, דאפי' חטאות הקבוע להם זמן כגון שעירי הרגלים לא קרבו לר"ש כדמסיק לקמן תתרגם מתני' בעולה. (הג"ה וא"כ ביוה"כ לא קרבו צבור באהל מועד בנוב וגבעון לא פרים ולא שעירים כי אם תמירים וכו')שבט מיהודה (גרינוולד) עמ' רע
קיח אמר ר' חמא בר חנינא רצועה היתה יוצאת מחלקו של יהודה ונכנסת בחלקו של בנימין וכו'מנחת אליהו (תשנט) עמ' רנד בהגה
קיח בן פורת יוסף אמר"א עין שלא רצתה ליזוןתוכחת חיים (תר) ויקרא- דברים דף כא ע"א
קיח בן פורת יוסף, אמר"א, עין שלא רצתה ליזוןתוכחת חיים (תשלח) ויקרא-דברים עמ' נז
קיח ע"א יחיד מקריב חובות בגדולהזאת ליעקב שמות עמ' תכה
קיח ע"א לא היתה [בשילה] תקרה אלא אבנים מלמעלן ויריעות מלמעלןעיוני פרשה (ריבלין) שמות עמ' 232
קיח ע"א מ"ט דר' שמעון דכתיב ויעשו בגי ישראל את הפסח בגלגלדברי טובה יהושע ח"א עמ' קע בהרחב דברים
קיח ע"א רש"י ד"ה חטאתרנת יצחק משלי עמ' רצו
קיח ע"א תוס' ד"ה ותתרגם - דפסח שני קרב בשעת' היתר הבמותימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' תסט
קיח ע"ב אהל מועד שבמדבר לט שנה, בגלגל יד שנה ובגבעון נז, שילה שסטעיוני פרשה (ריבלין) שמות עמ' 232
קיח ע"ב באו ישראל לשילה נאסרו הבמות, וקדשי קלים ומעשר שני נאכלין בכל הרואהשמחת מרדכי (רוזנמן) בנין האדם - מאמר כח הראיה
קיח ע"ב בג' מקומות שרתה שכינה על ישראל כו', ומהרש"ארנת יצחק - הגדה של פסח עמ' קיח
קיח ע"ב ביהמ"ק בחלקו של בנימין וכו'אמרות ה' השלם ח"ו עמ' רפד
קיח ע"ב ובין כתיפיו שכןרנת יצחק יחזקאל עמ' קסב
קיח ע"ב ובכולן לא שרתה אלא בחלק בנימיןמסילות הנביאים יהושע עמ' ריד
קיח ע"ב זמן נוב וגבעון נ"ז שנהציץ השדה - שדי יער עמ' שיט
קיח ע"ב חופף עליו זה העולם הזה כל היום אילו ימות המשיח וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"ב עמ' 259, 256
קיח ע"ב ימי אהל מועד שבנוב וגבעוןרנת יצחק שמואל עמ' סט
קיח ע"ב ימי או"מ שבמדבר מ' שנה חסר א' וכו' שבגלגל כו' שבנוב וגבעון וכו' נשתיירו לשילה וכו'עשרה מאמרות (תשס) עמ' תסח-תע
קיח ע"ב ימי נוב וגבעון נ"ז נשתיירו לשילה שס"טקול מבשר (תשפ) ח"א עמ' רנג
קיח ע"ב כי אתא רב דימי אמר בשלושה מקומות שרתה שכינה וכו'דברי טובה יהושע ח"ג עמ' תשמג
קיח ע"ב כשמת עלי הכהן חרבה שילהיחי המלך עמ' כב
קיח ע"ב כשמת עלי הכהן חרבה שילהרנת יצחק שמואל עמ' סט, ע, ה' מגילות עמ' ל
קיח ע"ב כשמת עלי הכהן חרבה שילהציץ השדה - שדי יער עמ' קס
קיח ע"ב מ' מקומות שרתה שכינה ומהרש"ארנת יצחק יהושע עמ' צט, קנה, שמואל עמ' ק, שעז, ה' מגילות עמ' לב, דברי הימים עמ' קנה
קיח ע"ב מקום שכל הרואה מתאנח עליו וכו'רנת יצחק יהושע עמ' קמט
קיח ע"ב סנהדרי גדולה הי' בחלק יוסף בשילהרנת יצחק יהושע עמ' קפא
קיח ע"ב סנהדרין בחלקו של יהודה וכו'ימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' קפח
קיח ע"ב עין שלא רצתה להנות מדבר שאינו שלה, תאכל כמלוא עיניהאסופת מערכות בראשית ח"ב עמ' שיז, שנו
קיח ע"ב עין שלא רצתה לזון וכו' תזכה ותאכל כמלא עיניהמסילות הנביאים יהושע עמ' קצ
קיח ע"ב עין שלא רצתה לזון וליהנות מדבר שאינו שלו וכו'ס' חסידים סי' צט
קיח ע"ב עין שלא רצתה לזון ולקנות מדבר שאינו שלו וכו'אמרות ה' השלם ח"ב עמ' שלד
קיח ע"ב עין שלא רצתה ליזון וליהנות מדבר שאינו שלה וכו'בי חייא ח"א עמ' קכ
קיח ע"ב על פסוק בן פורת יוסף, אמר רבי אבהו עין שלא רצתה ליזוןתוכחת חיים (תר) חלק ג (סדר אחרי) דף כ"א ע"א (קטע ראשון)
קיח ע"ב רש"י ד"ה ולאמשק ביתי סימן קיז דף מא ע"א
קיח ע"ב שבנוב וגבעון נ"ז מנלן כו' עד נשתיירו לשילה ש"ע חסר א'עשרה מאמרות (תשס) עמ' תסט(לו)
קיח ע"ב שילה ונוב בחלק בנימיןתורת העולה (תשעה) עמ' תרנז
קיח ע"ב שכינה שרתה בחלקו של בנימיןרנת יצחק יהושע עמ' קנז, ישעיה עמ' שג
קיח ע"ב שכנה בנוב וגבעוןרנת יצחק יהושע עמ' קפג
קיח ע"ב תאנת שילה שכל הרואה אותו מתאנח על קדשים שלודברי טובה יהושע ח"ג עמ' תשמב
קיח. בכל מקום אשר אתה רואה אי אתה מעלה וכו'לב אהרן (ראנ"ח, שסב) יהושע טו סי' מד דף צה/צח ע"ד
קיח. בכל מקום אשר תראה אי אתה מעלהלב אהרן (ראנ"ח, שסב) יהושע דף צח ע"ב
קיח. זכה בנימין ונעשה אושפיזיכין לגבורהדרשות לכל שבתות השנה והמועדים (ניסנבוים) עמ' 40
קיח. חובות כעין פסח הוא דקרב הא לאו כעין פסח לא קרבחיי נפש ח"ד עמ' ק
קיח. ימי אהל מועד שבמדבר מ' שנהלב אהרן (ראנ"ח, שסב) יהושע דף צב ע"ב
קיח. ימי אוהל מועד שבמדבר ארבעים שנה חסר אחד וכו'לב אהרן (ראנ"ח, שסב) יהושע יד סימן מ דף צב ע"ד
קיח. מנוחה זו שילה נחלה זו ירושלםפי' רבינו בחיי (רנב) פרשת ראה בפ' עצמו דף כב ע"ד; יפה מראה (שנ) מגילה פרק ב דף רב ע"ג; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פרשת ראה דף קיח ע"ב
קיח. קדשים נאכלים בכל הרואהשמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' שעו
קיח. קדשים קלים נאכלים בכל הרואהשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' תקסא, תרפה
קיח: ארבעים חסר אחתתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' רכג, שא(ב)
קיח: באו לשילה קדשים קלים נאכלים בכל הרואהשמן ראש (כץ) ח"ט דברים עמ' פז
קיח: חופף עליו זה העולם הזה וכו'יפה תאר (תשעח) ח"א עמ' רצב
קיח: חרבה שילה הותרו הבמותנפוצות יהודה (מוסקאטו, תשס) עמ' מו
קיח: ימי אהל מועד ארבעים שנה חסר אחתפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' שכה
קיח: כל הרואה אותו מתאנח עליוקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"א (תשע) עמ' עג
קיח: נשתיירו לשילה ג' מאות ושבעים חסר אחתמאמרי הרמ"ע (תשסא) - מאמר המילואים עמ' עה
קיח: עין שלא רצתה לזון ולהנות מדבר שאינה שלו וכו'נטעי אשל בראשית עמ' שעג
קיח: עין שלא רצתה לזון וליהנות מדבר שאינו שלודרך חיים (תשע) הקדמה הערה 134
קיח: עין שלא רצתה ליהנות מדבר שאינו שלו תזכה ותאכל בין השנואיןדרך חיים (תשע) פ"ו הערה 237
קיח: רצועה היתה יוצאת מחלקו של יהודה ונכנסת בחלקו של בנימין ובה היה המזבח בנוי וכו'מנחת אליהו (תשסא) עמ' רמה
קיח: רצועה היתה יוצאת מחלקו של יוסף ונכנס כו'לב אהרן (ראנ"ח, שסב) יהושע דף צט ע"א
קיח: רצועה היתה נכנסת לחלקו של בנימיןפרפרת התורה עמ' שסז
קיח: שמת עלי הכהן חרבה שילה ובאו לנוב כשמת שמואל הרמתי חרבה נוב ובאו לגבעוןיפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' תסא
קיח: תזכה ותאכל כמלא עיניהקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"א (תשע) עמ' סו
קיט מנוחה זו שילהתפארת ישראל (שינקמן) עמ' פב
קיט ע"א באו לנוב וכו' מנא ה"מ וכו'עשרה מאמרות (תשס) עמ' תסט
קיט ע"א בימי שלמה קיימא סיהרא באשלמותאלשם שבו ואחלמה (תשעח) - ספר הדע"ה דף יג ע"ג
קיט ע"א המנוחה זו בנין בהמ"ק ואל הנחלה כו'ביאורי הזוהר (ר' דובער) דף מב ע"א
קיט ע"א כי לא באתם וכו' מנוחה זו שילה וכו'מעשה רוקח (ר"א רוקח) מעשה המשכן פ"ל נח ע"ג
קיט ע"א למה חילקן כדי ליתן היתר בין זה לזהרנת יצחק שמואל עמ' פח
קיט ע"א מחלוקת אם מביאים מע"ש לנוב וגבעוןציץ השדה ח"ג - קנין תורה עמ' נז
קיט ע"א מנוחה ונחלה זו"ז שילה וכו'רנת יצחק יהושע עמ' קפט
קיט ע"א מנוחה זו ירושליםרנת יצחק דברי הימים עמ' קה
קיט ע"א מנוחה זו שילהזאת ליעקב שמות עמ' רצב
קיט ע"א מנוחה זו שילה נחלה זו ירושליםלחם רב על סדור התפילה אות א, תשפה
קיט ע"א מנוחה זו שילה נחלה זו ירושליםס' המאמרים (מהר"ש) תרל"ו פרק עט, פב
קיט ע"א נחלה זו ירושליםרנת יצחק ישעיה עמ' שכד
קיט ע"א נחלה זו ירושלים, ואומר היתה לי נחלתי כאריה ביעררנת יצחק - תפלה לימי המועדים עמ' קנא
קיט ע"ב אין מנחה ואין עופות בבמהציץ השדה - שדי יער עמ' פב
קיט ע"ב אין מקריבין עופות ומנחה בבמהבנין דוד (מייזלש) בראשית - וירא אות פה
קיט ע"ב אין סמיכה בבמהאמרות ה' השלם ח"ד עמ' לב
קיט ע"ב אין סמיכה בבמהתורת העולה (תשעה) עמ' קצו
קיט ע"ב אלא למ"ד וכו' ובמות הוו אסורין וכו' הוראת שעה היתהרנת יצחק שופטים עמ' קע
קיט ע"ב בדין במהדברי טובה שופטים ח"א עמ' תיב
קיט ע"ב ברשב"י דאמר זו וזו ירושלים וסימניך משבי גברא לגברימגילת סמנים עמ' מט, קיב
קיט ע"ב דכתיב לריח ניחוח לה'זאת ליעקב שמות עמ' קמה
קיט ע"ב הוראת שעה היתהמסילות הנביאים שופטים עמ' תסה
קיט ע"ב הוראת שעה היתהרנת יצחק יהושע עמ' שנג
קיט ע"ב ואילך (דיני הקרבה בבמה)ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' פט, תע
קיט ע"ב יש מנחה בבמהימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' קצה
קיט ע"ב מנוחה זה ביהמ"קדרשות מהר"ם בנעט עמ' רמט
קיט ע"ב מנוחה מחו מכיבושרנת יצחק יהושע עמ' קנז
קיט ע"ב רש"י ד"ה ויהימשק ביתי סימן קיז דף מא ע"א
קיט ע"ב רש"י ד"ה משבינהומגילת סמנים עמ' מט
קיט. איסור הבמות ב"מנוחה ו"נחלה"ברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' נג-נד {בגלגל הותרו במות כי לא היה שם מחנה}
קיט. מנוחה זה שילה נחלה זה ירושליםפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תרנט
קיט. מנוחה זו שילה נחלה זו ירושליםמלא העומר על חמש מגילות (תשסח) עמ' שיד
קיט. נחלה זו ירושליםדברי יואל מועדים ח"ב שמחת תורה דף תרמח ע"ב
קיט. שילה נקרא מנוחה וירושלים נקרא נחלהמטר השמים (תשנב) ויקרא-במדבר עמ' תסב
קיט: זבחים ולא מנחותשמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' קלט
קיט: כופין אותו עד שיאמר רוצה אניעצי חיים - מועדים עמ' רפח*
קכ משרע"ה כהן היהברכת אבות עמ' קב
קכ ע"א בסיני דין במה היה להזאת ליעקב שמות עמ' תכו, תלט
קכ ע"א גלו אלי היוםרנת יצחק שמואל עמ' קלד
קכ ע"א מחלוקת בשחיטת לילה בבמת יחידציץ השדה - שדי יער עמ' שלז
קכ ע"א עולת במת יחיד אי טעונה הפשט וניתוחרנת יצחק מלכים עמ' קפד, רלד
קכ ע"א עולת במת יחיד רב אמר אינה טעונה הפשט ונתוחגבורת יצחק שבועות עמ' סט, עד, עה
קכ ע"א עולת במת יחיד ששחטה בלילהרנת יצחק שמואל עמ' קלה
קכ ע"א קרן אורה ד"ה מומין, חובות שקבוע להן זמן קרבין בבמהגבורת יצחק שבועות עמ' עא
קכ. אתמר במת יחיד רב אמר אינה צריכה הפשט וניתוח וכו'צפנת פענח (תשעא) שמות עמ' תלא
קכ. בבמת יחיד גם שחיטת לילה כשרהשם יחזקאל עמ' שו
קכ. עולה שהקריבו ישראל במדבר אין טעונה הפשט וניתוחלהורות נתן ויקרא עמ' עז
ב ע"א כל הזבחים שנזבחו שלא לשמן כשרים אלא שלא עלו לבעלים לשם חובה חוץ מן הפסח והחטאתאוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ג עמ' פ
ב ע"א כל הזבחים שנזבחו שלא לשמן כשרים וכו' חוץ מן הפסח והחטאתאוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ב עמ' קכד, קלה, קמ, קמה, קנט, קפח
ב ע"א כל הזבחים שנזבחו שלא לשמן כשרים וכו'אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"א עמ' ס, פב
ב ע"א כל הזבחים שנזבחו שלא לשמן כשרים וכו'בנין שלמה (שטרן) מהדו"ב סי' ו אות ה
ב ע"ב זבחים בסתם לשמן עומדין וכו'אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"א עמ' פב
ב ע"ב סתמן כלשמן דמי נפש החיים (תשעז) עמ' קעב, רפד
ב. כל הזבחים שנזבחו שלא לשמן כשרים וכו' חוץ מן הפסח והחטאת לילה כיום יאיר (באום) עמ' 63
ב. כל הזבחים שנזבחו שלא לשמן כשרים חוץ מהפסח וחטאתנפש יוסף (תשעד) עמ' קד
ב. רש"י - עזריה עסק בפרקמטיא וסיפק צרכי שמעון אחיו לפיכך נקרא על שמונפש יוסף (תשעד) עמ' קנב
ב: שמעון אחי עזריהזמרת הארץ (רבינוביץ) עמ' מ
ג: דמינה מחריב בה דלאו מינה לא מחריב בהארשות החיים עמ' תסא
ג: רש"י ד"ה ה"ג אלא טעמא דרבארשות החיים עמ' תסב
ד. שמעון אחי עזריהדברי נפתלי (הלברשטם) ח"א עמ' כז
ה. ריש לקיש רמי על מעוי ומקשי בי מדרשא מזל שעה דרשות דף קכט ע"ג
ו ע"א עשאה לסמיכה שירי מצוה וכו' כאילו לא כיפר וכיפרדעת קדושים (תשנ) עמ' מה
ו. איבעיא להו אעשה דלאחר הפרשה מכפרה מזל שעה דרשות דף קכז ע"ב
ו. וסמך ונרצה וכי סמיכה מכפרת והלא אין כפרה אלא בדם מזל שעה דרשות דף קט"ו ע"ב
ז ע"ב נכנס הפרקליט תחלה לפייסו ואח"כ נכנס דורוןמהר"ם שיק ויקרא עמ' עא
ז ע"ב עולה דורון היאדעת קדושים (תשנ) עמ' יב
ז. אמר רבא חטאת מכפרת על חייבי עשה מזל שעה דרשות דף קכז ע"ב
ז. עולה דורון הואשפת אמת (הלוי) משלי פרק כא פסוק כז
ז: עולה דורון היא למה חטאת קורמת לעולה וכו'אש דת (תשמח) עמ' רפה
ז: קרבן בלא תשובה אינו מכפראשל אברהם (פרידמן) ח"א עמ' מה
ט: חטאת נחשון עולהאור גדליהו ויקרא-דברים דף ט בהגה"ה
יא. יוסף בן הוני ורבי אליעזר אמרו דבר אחד, ורש"י ד"ה מה לי הוכשרו אחריםארשות החיים עמ' תסא
יא: ש"מ תרתי ותוס' ד"ה אמר ר' אליעזרארשות החיים עמ' תסא
יב מקובל אני מפי ע' ושתים זקן טירת כסף דף ריח ע"ג
טו ע"ב כל הזבחים שקבלו דמן וכו' שלא רחץ ידים ורגלים וכו' פסלאוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ב עמ' נב
טו: מתני' ותוס' יו"טארשות החיים עמ' תנב
יז ע"ב אין בגדיהם עליהם אין כהונתם עליהםבנין דוד (מייזלש) בראשית - חנוכה אות יד
יז. טבול יום לא אתי מיניה שכן מחוסר מעשהארשות החיים עמ' תנה
יז. רמז לטבול יום שאם עבד חילל מנין וכו'ארשות החיים עמ' תנג
יז. תוס' ד"ה דגמר חילול חילול מתרומהארשות החיים עמ' תנו
יז. תוס' ד"ה טבול יוםארשות החיים עמ' תנח
יח ע"א צאן קדשים אהל ישרים דף ה ע"ג
יח ע"א ת"ל חקה חקה לג"ש שם אהל ישרים דף ב ע"ב
יח ע"א תוס' ד"ה אתיא חקה ובצ"ק שם אהל ישרים דף ב ע"ב
יח ע"ב עד דאתא יחזקאל מעינות האמונה (תשסב) עמ' קכא
יט ע"ב ביאה ריקנית אזני יהושע (מהד' אדרת) דרשות והספדים דרוש סד עמ' 182
יט ע"ב במ"ש התוס' דמאי דקאמר וליתיב ברך את אברהם דף כ ע"א
יט: כיצד סדר קידוש וכו'אש דת (תשמח) עמ' עו
כא ע"א מי כיור נפסלין בלינהפנים מסבירות עמ' קו
כה: שעות פוסלות בקדשים כל שנתו כתיב וכו'ויחי ויתן דף סב ע"ב
לא. במו"מ בין משה לאהרן על החטאת שנשרפהדולה ומשקה אלול ור"ה עמ' קמד
לב: טמא שהכניס ידו לפנים לוקהזמרת הארץ (רבינוביץ) עמ' תב
לג ע"א מדות המקדש נמסרו מה' יערי עם דבשי ח"ב עמ' נח
לד קבל הכשר ונתן לפסול יחזיר לכשר דרך איש דף י ע"ג
לה ע"א לאכול כחצי זית ולהקטיר כחצי זית כשרברכת השיר (צינץ) עמ' פד
מ ע"א תוס' ד"ה לא נצרכה די השב דף ל ע"ג
מ תוס' ד"ה יש אם למקרא דרכי הים דף כט ע"א
מא ע"א משל למלך שכעס על אוהבו וממעט בחסרונו אזני יהושע (מהד' אדרת) ויקרא-במדבר דרוש מ עמ' 289
מא ע"ב רש"י ד"ה על אוהבו אזני יהושע (מהד' אדרת) ויקרא-במדבר דרוש מ עמ' 289
מג ע"ב טומאה פורחת ממנו ת"ל ואת אשר איננו פהטהרת יו"ט חט"ז עמ' מז, רמא
מג: מי שטומאתו פורחת ממנואור גדליהו ויקרא-דברים דף רטז ע"ב
מד ע"ב הלכתא למשיחא וכו' אלא לדרוש וקבל שכר, ורש"ישאלת הכהנים תורה (תשנ) - הקדמה עמ' יא
מה שמועה שמע ובא ונתגייר וכו' ברך יצחק (ברכה) דרוש לפרשת יתרו
מה שמועה שמע ובא קריעת ים סוףחוט המשולש (דיוואן) דרשות דף כח ע"ב
מה. אלא מעתה כולה שחיטת קדשים לא ניתני הלכתא למשיחא, אלא דרוש וקבל שבראוצרות חיים - מעלות התורה עמ' רלח
מו ע"א ג' פעמים כתיב לכפר(בדם) יערי עם דבשי ח"ב עמ' סג
מו ע"ב ברכת הזבח אהל ישרים דף לז ע"ב
מו ע"ב לשם ששה דברים הזבח נזבח וכו' לשם השםאוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ב עמ' קמ
מו ע"ב לשם ששה דברים הזבח נזבח וכו'בנין שלמה (שטרן) מהדו"ב סי' ו אות ה
מו: אין המחשבה הולכת אלא אחר העובד מטר השמים - עמודי העולם עמ' קצא
מו: לשם ניחוחודברת בם (מרזל) עמ' 230
מו: לשם ששה דברים הזבח נזבח וכו' לשם ריח לשם ניחוחאור גדליהו ויקרא-דברים דף יח ע"א
מז. אין המחשבה הולכת אלא אחר העובד וכו' אומר ראב"י שמעתי שהבעלים מפגליןאש דת (תשמח) עמ' קלח
מח. אותו בצפון ואין חטאת נחשון בצפוןאור גדליהו ויקרא-דברים דף ט בהגה"ה
נב ע"ב חטאת טעונה ארבע מתנות על ארבע קרנות, ועולה ושלמים שתים שהן ארבעברכת השיר (צינץ) עמ' רעא
נג רצועה היתה יוצאת וכו' והיה בנימין מצדיק טירת כסף דף ריב ע"א
נג: ביהמ"ק בחלקו של בנימין שנקרא טורף עזר מיהודה (תשנט) עמ' שעה
נד וקמת ועלית מלמד שב"ה גבוה טירת כסף דף רעג ע"ב-ע"ג
נד ע"ב אמר רבא אי ק"ל הא ק"ל אהל ישרים דף ב ע"ב
נד ע"ב ארץ ישראל גבוהה מכל הארצותנתיב התורה (סאלים) במדבר עמ' צ
נד ע"ב וכי מה ענין נויות אצל רמה אלא שהיו יושבין ברמה וכו' נפש החיים (תשעז) עמ' כט
נד ע"ב וכי מה ענין ניות אצל רמה, אלא שהיו יושבין ברמה ועוסקים בנויו של עולם, ורש"ינתיב התורה (סאלים) דברים עמ' סא
נד ע"ב תוס' ד"ה אבנים ברית יצחק דף טו ע"ד
נה. בכל מחנה ישראל אוכלים קדשים לילה כיום יאיר (באום) עמ' 259
נו אין שורפים קדשים בחוץנפש יוסף (תשעד) עמ' עג
נט ע"ב תוס' ד"ה עד, מקריבין מנחות אע"פ שאין ביתדעת קדושים (תשנ) עמ' צה
ס: קדושה א' קדשה לשעתא ולע"ל טירת כסף דף עח ע"א
סא ע"ב רש"י ד"ה לא נסתלקהטהרת יו"ט חט"ז עמ' רנא
סב ג' נביאים עלו כשעלה עזרה טירת כסף דף קמא ע"ג, קמו ע"ג
סב ע"א קרא אשכח ודרשטהרת יו"ט חט"ז עמ' קסב
סב ע"ב בני אחתיה דרבי טרפון הוו יתבי קמי דר' טרפון וכו' קרי עליהם בני קטורה עיוני פרשה (ריבלין) בראשית עמ' 80
סב ע"ב כל פינות שאתה פונה לא יהיו אלא דרך ימין למזרחכד הקמח (תשנו) עמ' קלג
סב. אפרו של יצחק מונח באותו מקוםאור גדליהו בראשית דף כו ע"ד
סב. אפרו של יצחק ראו שמונח באותו מקום לילה כיום יאיר (באום) עמ' 49
סב. ראו מזבח בנוי ומיכאל עומד ומקריבדברי נפתלי (הלברשטם) ח"א עמ' רמה
סב: בן בטי אחתיה דר"ש הוי יתיב קמיה דר"ש פתח ואמר ויוסף אברהם ויקח אשה ושמה יוחני וכו'ויחי ויתן דף כא ע"א
סג ע"א מותרים כהנים לאכול ק"ק בהיכל יערי עם דבשי ח"ב עמ' נח
סד ע"ב עולת בהמה נעשית למטהברכת השיר (צינץ) עמ' רעא(26)
סו ע"א תוס' ד"ה אלא חכמת התורה חוקת עמ' תנד
סט ע"א אין שיר בבמה יערי עם דבשי ח"ב עמ' כו
עג בע"ח חשיבי ולא בטלי דרישה מחיים דף לד ע"א
עג: נכבשינהו דניידידברי נפתלי (הלברשטם) ח"ב עמ' ד
פ דכ"ע הזאה צריכה שיעורדרכי נועם (הרנזון) דרוש כ
פ ע"א אמר ר' אליעזר הרי עובר בבל תגרעברכת השיר (צינץ) עמ' פד
פ"ה מ"ד תוי"ט - עולת בהמה נעשית למטהברכת השיר (צינץ) עמ' רעא
פב ת"ר הן לא הובא את דמה טירת כסף דף קעט ע"א
פג ע"א שלמים ששחטן בהיכל כשרים חכמת התורה קורח עמ' תעט
פד. אלו אם עלו לא ירדו הלן והיוצא ותוס' ד"ה וחוץ למקומואש דת (תשמח) עמ' רפד
פד. כל שפסולו בקודש הקודש מקבלו מטר השמים - עמודי העולם עמ' רכא
פה: אימורי ק"ק שהעלן לפני זריקת דמןאש דת (תשמח) עמ' לא
פה: אימורין של ק"ק לפני זריקת דם ירדו או לא ירדואש דת (תשמח) עמ' רפה
פו אויר מזבח כמזבח דמי או לא וכו' ברך יצחק (ברכה) דרוש לפרשת וירא
פח למה נסמך קרבנות כפ' צו בת"י, רש"י טירת כסף דף רמה ע"ג
פח למה נסמך קרבנות לבגדי כהונה טירת כסף דף רמה ע"ג, רמו ע"ד, רמז ע"ג, רמח ע"ד
פח מכנסים מכפרים טירת כסף דף רמה ע"ג, רמו/רמז ע"ג
פח ע"א כלי הקודש שנקבו דבר יום ביומו - כד סיון
פח ע"א כלי שרת אינם מקדשים אלא בקודש פרשת דרכים (תשסה) עמ' רי
פח. בלי הלח מקדשין את הלחאור גדליהו ויקרא-דברים דף לד ע"ב
פח. ריבה תורה אחת לכל העולין שאם עלו לא ירדואש דת (תשמח) עמ' רפה
פח. שבעים ושנים זגין וכו'אור החיים שמות פרק לט פסוק כה
פח. ת"ר בגדי כהונה אין עושים אותם מעשה מחט וכו' מגלה צפונות (תשעד) שמות עמ' תנד
פח: בגדי כהונה מכפרים כקרבנותדולה ומשקה פסח עמ' רט
פח: כתונת מכפרת על שפיכות דמיםדולה ומשקה פורים עמ' רלו
פח: מה קרבנות מכפרין אף בגדי כהונה מכפריןגל עיני ח"א עמ' קנח
פח: מעיל כולו של תכלת וכו' ומביא בו ע"ב זגין וכו' מגלה צפונות (תשעד) שמות עמ' תנב
פט ע"א חטאת קודמת לעולהדעת קדושים (תשנ) עמ' יד
פט ע"א כל המקודש מחבירו קודם את חבירוטהרת יו"ט חט"ז עמ' רמ
צ ע"א לא הקדימה הכתוב אלא למקראה אבל להקרבה חטאת קודם לעולהמהר"ם שיק ויקרא עמ' סז
צ ע"א לא הקדימה הכתוב אלא למקראהמהר"ם שיק ויקרא עמ' ע
צ ע"ב נאמר גבי פר העדה לחטת חסר א' חכמת התורה שלח עמ' תצג
צ פר ע"ז קודם לשעיר ע"ז טירת כסף דף קנב ע"ד
צ: תדיר ומקודש איזה מהם קודם וכו' עזר מיהודה (תשנט) עמ' שנג
צד כלי נחושתחוץ לקלעים ורש"ידרכי נועם (הרנזון) דרוש כא
צד ע"ב ותו ליכא אהל ישרים דף יד ע"ד
צז ע"ב דם טעון קידוש כלי מעינות האמונה (תשסב) עמ' קפט
צז. כל הרגל נחשב ליום אחד לרוב קדושתו, וטו"ט של ר"ה יומא אריכתאאשל אברהם (פרידמן) ח"א עמ' קלה
קא ע"א אין ללמוד קדשי דורות מקדשי שעה חכמת התורה בהעלותך עמ' קפט
קא ע"א לא נתכהן פנחס ברית יצחק דף יט ע"ב
קא ע"ב אם היה משה רבינו משמש כל ארבעים שנה בכהונה חכמת התורה מסעי עמ' רכד
קא ע"ב לא נתכהן פינחס עד שהרג לזמרי חכמת התורה מטות עמ' קכז
קא ע"ב לא נתכהן פנחס עד שהרג לזמרי כו'כתנות אור (תשעג) פ' פנחס אות א
קא ע"ב לא נתכהן פנחס עד שהרגו לזמרי עיוני פרשה (ריבלין) בראשית עמ' 98
קא ע"ב מי ראה את נגעי מרים חכמת התורה בהעלותך עמ' תצז, תקב
קא ע"ב מרים מי הסגירה אזני יהושע (מהד' אדרת) ויקרא-במדבר דרוש כו עמ' 55,57
קא: לא נתכהן פינחס עד שהרגו לזמריאור גדליהו ויקרא-דברים דף קנו
קא: לא נתכהן פנחס וכו'אור החיים במדבר פרק כה פסוק יב
קא: משה רבינו שימש בכהונה גדולהדברי נפתלי (הלברשטם) ח"א עמ' שיג
קב אמר עולא בקש משה מלכותדרכי נועם (הרנזון) דרוש כג
קב לא נסתלקה הכהונה ממשה טירת כסף דף צז ע"א
קב ע"א אין הלום אלא מלכותיקרא דשכבי (דוד) דרוש סא דף קלא ע"ב
קב ע"א אין קרוב רואה את הנגעים אזני יהושע (מהד' אדרת) דרשות והספדים דרוש סא עמ' 127
קב ע"א אם משה רבינו שימש בכהונה גדולה כל ארבעים שנה חכמת התורה נשא עמ' ט
קב ע"א אם שימש משה בכהונה גדולה מ' שנה חכמת התורה בהעלותך עמ' קיח, תצה
קב ע"א אנא כהנא אני מסגירה ואני פוטרה חכמת התורה בהעלותך עמ' תסה
קב ע"א גדולה משמים פוסקין לו ולבניו אחריו חכמת התורה במדבר עמ' קס
קב ע"א כבוד גדול חלק לה הקב"ה למרים באותה שעה פרשת דרכים (תשסה) עמ' שפט
קב ע"א משה רבינו היה כהן רק שבעת ימי מלואים חכמת התורה פנחס עמ' שיא
קב ע"א עכשיו נעשה הוא כהן ואתה לוי חכמת התורה במדבר עמ' קעט
קב ע"א תוס' ד"ה אהרן אזני יהושע (מהד' אדרת) ויקרא-במדבר דרוש כו עמ' 57
קב ע"א תוס' ד"ה אני חכמת התורה בהעלותך עמ' תקכח
קב ע"ב חולקים כבוד אפילו למלכי אומות העולם יערי עם דבשי ח"ב עמ' ג
קב. אין הלום אלא מלכותאש דת (תשמח) עמ' קמט
קב. אין הלום אלא מלכותדברת שלמה (תשעא) עמ' קיא
קב. ביקש משה מלכותדברות חיים (תשנ) ח"ב עמ' טז
קב. ויחר אף וגו'אור החיים שמות פרק ד פסוק יד
קה פרים הנשרפים ושעיר ופרה טירת כסף דף קס ע"א
קז ע"ב המקריב בזמן הזה פטור יערי עם דבשי ח"ב עמ' נט
קז ע"ב לריו"ח קדושה ראשונה קדשה לעתיד לבוא פרשת דרכים (תשסה) עמ' קטז
קז ע"ב תוס' ד"ה ירושה פרשת דרכים (תשסה) עמ' קטז
קח ע"א ריה"ג אומר טמא שאכל טהור יערי עם דבשי ח"ב עמ' סג
קח ע"ב דמעכב בבמה גדולה מעינות האמונה (תשסב) עמ' קפט
קח. אחד ולא שניםאור החיים ויקרא פרק יז פסוק ג
קיב ע"ב באו לשילה וכו' וקדשים קלים ומעשר שני בכל הרואהאוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ג עמ' קכט
קיב ע"ב משבאו לירושלים לא היה עוד היתר בבמה יערי עם דבשי ח"ב עמ' נח-נט, פא
קיב. היתר במות אזני יהושע (מהד' אדרת) דברים דרוש מז עמ' 70-71
קיב: משבאו לירושלים נאסרו הבמות מטר השמים - עמודי העולם עמ' תקיט
קיב: משהוקם המשכן נאסרו הבמות ועבודה בכהניםדברי נפתלי (הלברשטם) ח"ב עמ' קכב
קיב: עד שלא הוקם המשכן היו הבמות מותרות ועבודה בבכורותאש דת (תשמח) עמ' ל, רפו
קיג מחלוקת אם ירד מבול לא"י טירת כסף דף ד/יד ע"ב
קיג ע"א בבמה אין טעון כלי שרת מעינות האמונה (תשסב) עמ' קפט
קיג ע"א ושניצול ע"לחד מ"ד שאחז עצמו בתיבה ולחד סברא שבא"י לא היה מבול או לרגלי גובהו ניצל ממימי המבול בית אולפנא ח"ו עמ' סו
קיג ע"א לא גושמה ביום זעם, בימי המבול פי' לס' יחזקאל לר' יוסף חיון עמ' ריז
קיג ע"א שחטה שלא כנגד הפתח פסולה וכו'אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ב עמ' קד
קיג ע"ב במחלו' ר"י ור"ל אי ירד מבול בא"ינתיב התורה (סאלים) בראשית עמ' יח
קיג. במחלוקת ר' יוחנן וריש לקיש אי ירד המבול לארץ ישראל או לא עזר מיהודה (תשנט) עמ' מז
קיג: בדור המבול ברותחין נדונו וכו'דברת שלמה (תשעא) עמ' ריח
קיג: במבול המים שסביבות התיבה היו צוננין מגלה צפונות (תשעד) שמות עמ' קלא
קיד ע"ב פסח בבמת יחיד כו' שהוא בל"ת וכו' פנינים על התורה ומועדים עמ' רכד
קטו ע"ב א"ל קרבו ופסקוכתנות אור (תשעג) פ' משפטים אות ג-ד, פ' ויקרא אות ב
קטו ע"ב ונקדש בכבודי וכו' במכובדייקרא דשכבי (דוד) דרוש כב דף נא ע"ג-ע"ד
קטו ע"ב כללותיה ופרטותיה נאמרו בסיני עולת שבת (אלמושנינו) עמ' רח
קטו ע"ב כשהקב"ה עושה דין בצדיקים מתעלה ובו' עולת שבת (אלמושנינו) עמ' רנא
קטו ע"ב קבל שכר על שתיקתויקרא דשכבי (דוד) דרוש עא דף קמט ע"ד
קטו תוס' - בת"פ אמרי נתייחד לאהרן הדבור טירת כסף דף קעו/קפו ע"ב
קטו. ונקדש בכבודי אל תיקרי בכבודי אלא במכובדיהערות אברהם יעקב יצחקי ויקרא עמ' צג
קטו: בני אהרן היו צדיקים גדוליםדברת שלמה (תשעא) עמ' קסג
קטו: בקרובי אקדש וכו' והסתלקותם ושריפתם היה כמו קרבןדברת שלמה (תשעא) עמ' ערה
קטו: בקרובי אקדשאור החיים שמות פרק כט פסוק מג, ויקרא פרק טז פסוק א
קטו: ד"ז אמר הקב"ה למשה ולא ידעו עד שמתו בני אהרן וכו'אשכבתיה דרבי ח"א עמ' עב
קטו: כללות נאמרו בסיני וכו'אור החיים שמות פרק כא פסוק א
קטו: נדב ואביהוא היו גדולים ממשה ואהרן מפי ספרים וסופרים (תשעב) אבות ח"ב עמ' שג
קטו: עד שלא הוקם המשכן וכו' טהורין אבל לא טמאיןשפת אמת (הלוי) משלי פרק יד פסוק ט
קטז ע"א בשעת מ"ת נתקבצו עכו"ם אצל בלעם יערי עם דבשי ח"ב עמ' סד
קטז ע"א דאר"ח העבירן לפני התיבה ורש"י ברית יצחק דף א ע"ד
קטז ע"א וישמע יתרו מה שמע עולת שבת בשבתו עמ' קנד
קטז ע"א וישמע יתרו, מה שמועה שמע ובאוזאת ליהודה (קצין) שמות עמ' עה-עח
קטז ע"א יתרו לאחר מתן תורה באיקרא דשכבי (דוד) דרוש צ דף קעד ע"ב-ע"ג
קטז ע"א כשמתו בניו של אהרן ברך את אברהם דף מב ע"ד
קטז ע"א מה שמועה שמע בא קריעת ים סוף ומלחמת עמלקבית שמואל אחרון על התורה (תשנד) פ' יתרו עמ' עד
קטז ע"א מה שמועה שמע ובא אזני יהושע (מהד' אדרת) ויקרא-במדבר דרוש כט עמ' 102
קטז ע"א קרבו שלמים בני נחיקרא דשכבי (דוד) דרוש סא דף קלג ע"ד
קטז ע"ב דין הקרבת גוי בכל מקום בזמן הזה אזני יהושע (מהד' אדרת) דברים דרוש נ עמ' 117
קטז ע"ב זינתה במשך ארבעים שנה שהיו ישראל במדבר וכו', שידעה זאת מיושבי הארץנתיב התורה (סאלים) במדבר עמ' מ, צה, רכט
קטז ע"ב כשם שמחנה במדבר כך מחנה בירושלים וכו' נפש החיים (תשעז) עמ' קלז, קמג
קטז ע"ב מה מזבח שלא נשתמש בו הריוט פרשת דרכים (תשסה) עמ' קצ
קטז. במחלוקת אם קרבו שלמים לפני מתן תורה משא"כ בפסחבאר שרים (שלזינגר) מועדים ח"ג עמ' שסג, תו
קטז. בשעה שניתנה תורה היה קולו הולך בכל העולם וכל האומות רעדה אחזתםנפש יוסף (תשעד) עמ' ק, קצב
קטז. התורה היתה גנוזה תתקע"ד דורות קודם בריה"ע מפי ספרים וסופרים (תשעב) אבות פניני חסידות פ"ו אות מד
קטז. והא כתיב ויאמר משהאור החיים שמות פרק י פסוק כה
קטז. וישמע יתרו מה שמועה שמע ובא קרי"ם ומלחמת עמלקאור גדליהו שמות דף מא ע"ג
קטז. ולא קם עוד רוח באישדברת שלמה (תשעא) עמ' יא
קטז. ח"א עולות הקריבו כ"נ על המשכן, וח"א שלמים וכו'אש דת (תשמח) עמ' רפו
קטז. חמדה טובה יש לו בבית גנזיו שהיתה גנוזה אצלוגל עיני ח"א עמ' ו
קטז. יתרו לאחר מתן תורה בא הרי בשמים (בדרשי) דף טז ע"א
קטז. כל שהתיבה קולטתו טהורשפת אמת (הלוי) משלי פרק יד פסוק ט
קטז. כשניתנה תורה לישראל הי' קולו הולך וכו', נתקבצו אצל בלעם וכו', א"ל חמדה טובה יש לו בבית גנזיו וכו', מיד פתחו כולם ואמרו ה' יברך את עמו בשלוםיד שלום (פרידמן) מועדים עמ' תכו
קטז. כשניתנה תורה לישראל היה קולו הולך מסוף העולם ועד סופו וכו', נתקבצו כולם אצל בלעם ואמרו לו מה ההמון אשר שמענו וכו', אמר להם חמדה טובה יש לו בבית גנזיו וכו' וביקש ליתנה לבניו שנאמר ה' עוז לעמו יתן, פתחו כולם ואמרו ה' יברך את עמו בשלום עזר מיהודה (תשנט) עמ' כא, פה
קטז. מה שמועה שמע ובאאור החיים שמות פרק יח פסוק א
קטז. נתקבצו כולם אצל בלעם הרשע ואמרו לו מה קול ההמון אשר שמענו שמא מבול בא ולעולם וכו' אמר להם חמדה טובה יש לו בבית גנזיו וכו' וביקש ליתנה לבניו שנאמר ה' עוז לעמו יתן מיד פתחו כולם ואמרו ה' יברך את עמו בשלום צוף דבש (סופר) עמ' עה
קטז. עד שלא הוקם המשכן הכל קרבו עולותאש דת (תשמח) עמ' לב
קטז. רש"י - התורה היא מעוזן של ישראלנפש יוסף (תשעד) עמ' שעה
קטז. תורה קדמה למעשה בראשית תתקע"ד דורות לב שלום בראשית עמ' לד
קטז: מה שמועה שמע ובא נתיבות אמונה - אמונה ובטחון עמ' נט
קיח ע"א איסור במות אזני יהושע (מהד' אדרת) דברים דרוש מז עמ' 70
קיח ע"ב בשלושה מקומות שרתה שכינה בישראל אזני יהושע (מהד' אדרת) דברים דרוש מז עמ' 61
קיח ע"ב הטעם לאכילת קדשים קלים בשילה בכל הרואה וכו'נתיב התורה (סאלים) במדבר עמ' כב
קיח ע"ב מהרש"א ד"ה הכי אזני יהושע (מהד' אדרת) דברים דרוש מז עמ' 65
קיח ע"ב עין שלא רצתה לזון וליהנות מדבר שאינו שלו וכו'אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"א עמ' קפט
קיח ע"ב עין שלא רצתה לזון וליהנות מדבר שאינו שלו וכו'אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ב עמ' לו, נא
קיח ע"ב עין שלא רצתה לזון וליהנות מדבר שאינו שלו תזכה ותאכל כמלא עיניהאוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ג עמ' קכט, רטז
קיח ע"ב רש"י ד"ה מי אזני יהושע (מהד' אדרת) דברים דרוש מז עמ' 65
קיח ע"ב רש"י ד"ה תאנת אזני יהושע (מהד' אדרת) דברים דרוש מז עמ' 62
קיח: בן פורת יוסף, עין זו שלא רצתה לזון מדבר שאינו שלה לב שלום בראשית עמ' שפ, תמז
קיט ע"א אין שיר בבמה יערי עם דבשי ח"ב עמ' כו
קיט ע"א מנוחה זו שילה נחלה זו בית עולמים פרשת דרכים (תשסה) עמ' שצח
קיט ע"א מנוחה זו שילה נחלה זו ירושלים אזני יהושע (מהד' אדרת) דברים דרוש מז עמ' 57
קיט ע"ב ר' ישמעאל סבר נחלה ומנוחה זו וזו ירושלים יערי עם דבשי ח"ב עמ' פא
קיט. עוז זו תורהאשכבתיה דרבי ח"ב עמ' נא
קיט. שילה היא מנוחה רק לפי שעה וירושלים הוא נחלה נצחיית מטר השמים - עמודי העולם עמ' שו
קיט ע"א רש"י ד"ה עוזמהר"ם שיק ויקרא עמ' כא
קכ ע"א בבמת יחיד לא נאמר פסול יוצא ומחיצות פנינים על התורה ומועדים עמ' רכד
קכ ע"א ויאמר ושחטתם בזה וכו' הוא החל לבנות יערי עם דבשי ח"ד עמ' פא
קכ שחיטת לילה בבמת יחיד טירת כסף דף קפז ע"א
קכ. אין כהן וכלי שרת ובגדי שרת בבמת יחיד מזל שעה דרשות דף קיט ע"ג
?קנו ימחול בשכרככר לאדן (תקסא) דף ר ע"א
?רפ"ק תוס' ד"ה ת"ל והקריבו וכו'לשון ערומים דף כו ע"א
ב אמר רבא עולה ששחטה שלא לשמה אסור לזרוק דמה שלא לשמהייטב פנים ח"א דף קיז
ב ע"א ל"ל למיתנא אלא שלא עלו ליתני ולא עלואמרי טל מאמר לט
ב. כל הזבחים שנזבחו שלא לשמן כשרים וכו' חוץ מן הפסח והחטאת וכו'ייטב פנים ח"ב דף עא, צג, קיד, קלו
ב. תוס' ד"ה כל, וגליון הש"סתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' רצא (ח) {אם חלות הפיגול הוא גם במחשבה}
ב. תוס' ד"ה נדר דהא כאשר נדרת כתיבייטב פנים ח"א דף קיז
ב: לא יאמר לשמה, דלמא אתי למימר שלא לשמהלב הארי עמ' קמז
ב: תוס' ד"ה ואם [לאו יהא נדבה] אע"ג דתוס' ד"ה דריש לי' לענק בל תאחר, הבא דריש טפשטא דקראייטב פנים ח"א דף קיז
ג. דמינה מחריב בהמועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' צד, צח
ג. עובד כוכבים לאו מינא דישראל הוא כללתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' כט (קא)
ג. תוס' ד"ה כתבתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' סז (רלב) {מה שאדם עושה בדעת שלם אין ניכי מתחרט עליו}
ד ע"ב באה בציבור לא קתנימועדי ה' (נתנזון) חנוכה-פורים עמ' מז
ד ע"ב רבי שמעון אומר את שעליו חייב באחריותו ואת שאינו עליו אינו חייב באחריותו, רש"ישם דרך ויקרא עמ' קמה
ד. נעקר האבן של הרצפה ועמד במקומו לא חשיב שירות דאין דרך שירות בכךתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' רלב (תקנח) {השוואות דבכל העשיות שבכתוב בעינן שיעשה המעשה כדרך עשייתה}
ד. שינוי בעלים ליתא בציבור כביחידתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' קצ
ד. תוס' ד"ה וישנן בציבור, אם שחט לשם היחיד הרי הוא בעליותפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' עדר (תרפד) {היחיד הוא בעלים בקרבן ציבור}
ד: תוס' ד"ה אימא, נלמד מקרא דבקדשים בעינן שינה הכתוב לעכבתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' קלט {או מהלכה למשה מסיני}
ד: תוס' ד"ה אימא, נלמד מקרא דבקדשים בעינן שינה הכתוב לעכבתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' קלט (רג) {מדוע לא ילפינן מקדשים לכל התורה}
ד: תוס' ד"ה מחשבהתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' רצג (יג)
ד: תיבת 'יעשה' כולל רק ארבע עבודות ולא שפיכת שירים והקטרת אימוריןתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' רסג {וצע"ג על היראים}
ה ע"א תוס' ד"ה עולתהשם דרך ויקרא עמ' עח
ה ע"ב הניח מנחה לשני בניו ומת וכו'תפארת אדם (שלפוברסקי) עמ' רנז
ה ע"ב תוס' ד"ה נפששם דרך ויקרא עמ' ג
ה. ומה עולה שאינה מכפרת אינה מרצהתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' קלז (קצז, קצח) {דמכפר רק על עשה דלא מיקרי חטא}
ה. רש"י ד"ה ואין מרצין, אין כפרה למתיםתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' קנד (תקיז)
ו ע"א רש"י ד"ה המקדישרנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' ח
ו ע"א תוס' ד"ה מקופיאתפארת אדם (שלפוברסקי) עמ' רס
ו ע"ב תוס' ד"ה סכיןמועדי ה' (נתנזון) חנוכה-פורים עמ' מז
ו: רש"י ד"ה הוא משמע פסח הוא בהייתו לשמו כשר שלא לשמו פסולייטב פנים ח"ב דף קלו
ז ע"א לא לכתוב רחמנא בחטאת מצורע ותיתי מהנךשם דרך ויקרא עמ' פ
ז ע"א תודה ששחטה לשם תודה דידיה, ורש"ירנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' מז
ז ע"ב אי דליכא תשובה זבח רשעים תועבהרנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' ד
ז ע"ב אי רליכא תשובה זבח רשעים תועבהשיחות חכמה ומוסר מאמר ד אות יא
ז ע"ב למה חטאת באה לפני עולה, לפרקליט שנכנס ריצה פרקליט נכנס דורון אחריו, ותוס' ד"ה ריצהשם דרך ויקרא עמ' נט
ז ע"ב עולה דורון היא, ופירש"י אינה באה לכפר על עשה כפרה ממששיחות חכמה ומוסר מאמר יח אות ח
ז ע"ב תוס' ד"ה הנך ושטמ"ק אות כדשם דרך ויקרא עמ' פ
ז. אין לך אדם בישראל שאינו מחויב עשהתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' שמ (קסב)
ז. אין לך אדם מישראל שאינו מחויב עשהלב הארי עמ' קטו
ז. שחט תודה של ראובן לשם תודה של שמעון פסולהתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' רמז {דאין חפצי שני בעלים שונים שוים באיכותם}
ז: אין בעלים לאחר מיתה, אין כפרה למתיםתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' קנד (תקיז)
ז: בקדשים בעינן שינה הכתוב לעכבתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' קלט {משום הלכה למשה מסיני או נלמד מקרא}
ז: בקדשים בעינן שינה הכתוב לעכבתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' קלט (רג) {מקור הדבר לשיטת היראים}
ז: בקדשים בעינן שינה הכתוב לעכבתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' קלט {בקדשים של קודם מתן תורה לא הוצרך שינה לעכב}
ז: בקדשים בעינן שינה הכתוב לעכבתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' קלט-קמ {פסח מצרים ענינו כלליות התורה לא ענין קדשים בפרט, ולא הוצרך שינה לעכב}
ז: בקדשים בעינן שינה הכתוב לעכבתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' קמ {רק בקדשים הקריבין בפנים, אבל לא בקדשי חוץ}
ז: בקדשים בעינן שינה הכתוב לעכבתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' קפו (עב)
ז: ועשית פסח שיהו כל עשיותיו לשם פסחתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' רסג (תרסג) {ב'עשיה' לא נכלל רק ארבע עבודות ולא הקטרת האימורין}
ח: תוס' ד"ה הנך, עושין פירכא גם ממידי דלא שייךתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' צה (של), קצ
ט ע"ב חטאת נחשון עולות הוורנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' ריב
ט. דוחין קדשים הנאכלין וכו' קדשים הנאכלים לכל אדםתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' קמב (ריא) {דאכילת חטאת ואשם בכהנים נחשב כאכילת מזבח}
ט: אין כפרה למתיםתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' קנג-קנד (תקיד, תקיז) {דהמיתה כבר כיפרה}
ט: אין כפרה למתיםתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' קנד {חוץ כשאיבד עצמו לדעת}
ט: אין כפרה למתים, רק בקרבןתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' קנג (תקיג)
ט: בעי רבא חטאת חלב ששחטה על מי שמחוייב חטאת דטומאת מקדש וקדשיו מהו, שטמ"ק אות ידשם דרך ויקרא עמ' פא
ט: רש"י ד"ה עיקר חטאת נקטתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' ד (יד), סה (רכו) {הראשון הוא שורש אל הבא אחריו}
ט: רש"י ד"ה עיקר חטאת נקט, שורש החטאת שהיא היתה חטאת יחיד ראשונהתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' קלט (רה) {הראשון הוא השורש והעיקר לכל הבאים אחריו}
טו ע"ב רש"י ד"ה אם עבד, וש"מרנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' קמ
טז ע"א בע"מ פסול בבמהרנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' רעח
טז ע"א בע"מ פסול להקריב בבמהרנת יצחק עה"ת ח"א עמ' קסב
טז ע"א רש"י ד"ה הן הקריבורנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' עד
טז. בעל מום פסול בבמהתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' קפח {אם עבד עברי נרצע בזמן היתר במות}
טז. רש"י ד"ה מי, דלא תימא מתוך חשיבותו וקדושתו היתירה הוא פוסל אונןתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' רמד (רמד) {פעולת הגרעון היא לפי גודל המעלה}
טז: תוס' ד"ה אבלמועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' רלב
י: מה לעולה שכן אינה מכפרתתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' קלז (קצח) {דמכפר רק על עשה דלא מיקרי חטא}
יא ארשב"ע כך מקובלני מפי ע"ב זקן וכו' כל הקדשים הנאכליםהמדרש והמעשה פ' ויקרא ח"א
יב ל"ל למיתנא זקן, רש"י - ליתני זקניםאמרי טל מאמר קא
יב ע"א הא לילה חזי, וכתיב מום השמינירנת יצחק עה"ת ח"א עמ' שלח
יב ע"ב ל"ל למיתנא ע"ב זקן דכלהו בחדא שיטתא קיימואמרי טל מאמר קא
יב. אין מחוסר זמן לבו ביוםתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' רסח
יב. 'יום' ולא לילהתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' קיט
יב. לילה אין מחוסר זמןייטב פנים ח"א דף עט
יב. תאמר בארבעה עשר שמקצתו ראויתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' רמב (תקצט)
יב: בעי ר"י אכל חלב והפריש קרבן והורו בית רין שחלב מותר וכו'ייטב פנים ח"א דף צה
יב: מה לחטאת שכן מכפרתתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' קלז (קצז, קצח) {דמכפר רק על עשה דלא מיקרי חטא}
יב: מה לחטאת שכן מכפרת פסח יוכיחתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' קלו {אם פסח אין מכפר כלל}
יב: תוס' ד"ה הבא ור"ת פי' איפכא רגבי הורו ב"ד לא היה אלא דיחוי תברא וכו'ייטב פנים ח"א דף צה
יב: תוס' ד"ה ושמע טינה שאני מחוסר זמן דחוזר ונראה ממילאייטב פנים ח"א דף צד
יג ע"א יכול שאני מרבה אף שפיכת שירייםרנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' קכח
יג ע"ב הא רבע הא ר"ש, ושטמ"קרנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' כג
יג ע"ב טבילת אצבע היינו הולכהרנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' כג
יד ע"א בין האולם ולמזבח כצפוןרנת יצחק עה"ת ח"א עמ' שסט
יד ע"א כאן בחטאות החיצונותרנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' סג
יד ע"א רש"י ד"ה שא"א לבטלהשערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"ב עמ' קפה
יד ע"א שאין יכול לבטלה, רש"י וש"מרנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' כ
יד ע"ב מידי דהוה אמראות נגעיםרנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' צו
יד ע"ב רש"י ד"ה שאני פרהרנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' רנג
יד. רש"י ד"ה חוץ - הא'תפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' מא (קמו) {בידי שמים עונשין מן הדין}
יד. רש"י ד"ה חוץ לזמנו, בידי שמים עונשין מן הדיןתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' רמא (תקצה)
יד: רש"י ד"ה והא [שחיטה דעבודה שא"א לבטלה וכשרה בזר] אלמא טעם לא בהא תלי כו'ייטב פנים ח"א דף קכב
יד: שחיטה לאו עבודה היאייטב פנים ח"א דף קכא
יד: תוס' ד"ה הג"ה [שחיטה לאו עבודה] הקשו ארש"י שפי' מדאכשרו בה כל הפסוליםייטב פנים ח"א דף קכא
יד: תוס' ד"ה והא (הקשו על פירוש רש"י כאן תוס' ד"ה והא [ראה רש"י])ייטב פנים ח"א דף קכב
יז ע"א אימא תנהו ענין לקורח קרחהרנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' קלו
יז ע"א רמז לטבו"י שאם עבד חיללרנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' קלז
יז ע"ב אין בגדיהם עליהם אין כהונתםרנת יצחק עה"ת ח"א עמ' שפג
יז ע"ב בזמן שבגדיהם עליהם כהונתם עליהם, אין בגדיהם עליהם אין כהונתם עליהםשם דרך ויקרא עמ' כג
יז ע"ב לבש מקורעין ועבד עבודתו פסולה, ורש"ישם דרך שמות עמ' ריא
יז ע"ב לבש מקורעין ועבד עבודתו פסולה, רש"ישם דרך ויקרא עמ' פד
יז ע"ב שרפה אמו ומחו"כ, רש"י ותוס'רנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' רנו
יז ע"ב תוס' ד"ה אין בגדיהן עליהן וכו'שם דרך שמות עמ' רי
יז: סוגיא דפסול שיכור בעבודהשם דרך ויקרא עמ' נב, שצ
יח ע"א אלא להבדיל למה לירנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' עא
יח ע"א תוס' ד"ה אתיארנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' ע
יח ע"ב מאי לא יחגרו ביזע אמר אביי לא יחגרו במקום שמזיעיןאמרי טל ליקוט כה
יח. כהן הדיוט שעבד בבגדי כה"גמועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' קסט
יח. רש"י ד"ה ייתר אחת, בגד חול חשיבי ייתורתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' שיא (תתכו) {ולא אמרינן דלאו מינא לא מחריב}
יח: בד, שלא ילבש של חול עמהןשם דרך ויקרא עמ' כד
יט בעי רבאבית מועד (גטיניו) דף מב ע"א
יט ע"א כנגד אצילי ידיהםשערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' קלד
יט ע"ב הו"א אפילו אביאה ריקניתרנת יצחק עה"ת ח"א עמ' שצז
יט ע"ב כל כיור שאין בו כדי לקדש ארבעה כהנים ממנו אין מקדשין בו, רש"ישם דרך ויקרא עמ' לד
יט ע"ב לשרת, ושירות מעומדרנת יצחק עה"ת ח"א עמ' שצו
יט ע"ב רש"י ד"ה ששם מניח תפיליןשערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"ב עמ' קיז
יט ע"ב ת"ר כהן גדול שלא טבל ושלא קידש בין בגד לבגד ובין עבודה לעבודה ועבד עבודתו כשרהשם דרך ויקרא עמ' שצז
יט. ואמר לי ממלכת כהנים וגוי קדוש כתיב בכותפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' ל (קה) {גם בישראל יש ענין כהונה}
יט. רש"י ד"ה לא תיבעי לך, דהא לא מצוה הוה דניהוי כגופיה משום חביבותא דמצוהתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' שיא (תתכו)
יט. תפילין לא חשיבי ייתור בגדיםתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' שיא {כיון דמצוה ללובשן הויין להו כגופו}
יט: רש"י ד"ה ששם מניח, דתפילין לאו בגד הואתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' שיא (תתכט) {צ"ע מגמרא שבת ועירובין}
כ ע"א רש"י ד"ה ח"ג אבל מן החליפותרנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' כ
כ ע"ב כגון דאפיק ידיה לבר וקידשרנת יצחק עה"ת ח"א עמ' שצו
כ ע"ב שלא רחוץ ידים ורגלים מקדש בכלי שרת בפניםשם דרך שמות עמ' רכה
כב ע"א בקודח בתוכו, ותוס'רנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' קט
כב ע"א מה לכן שאין עשוי לתוכורנת יצחק עה"ת ח"א עמ' שצט
כב ע"א רשב"ג אומר כל שתחילת ברייתו מן המיםרשימות (רמ"מ שניאורסון) חוברת יא עמ' 8
כב: בן נכר שנתנכרו מעשיו לאביו שבשמיםייטב פנים ח"ב דף צח
כב: שיטה מקובצת אות ב, פסול דזרות לא שייך אלא מבני ישראלתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' כח (קא)
כב: תוס' ד"ה א"נמועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' רכז
כב: תוס' ד"ה ערל, לרש"י איירי שמתו אחיו מחמת מילהתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' רפו-רפז {אם סובר דהאונס אינו פוטרו לגמרי רק שאין יכול לקיים חיובו}
כג ע"א במים לרבות שאר מיםרנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' יח
כג ע"ב ערלי לב - שנתנכרו מעשיו לאביו שבשמיםעיוני הפטרה ח"א עמ' 302
כד ע"א דבר חוצץ בינו לבין הרצפהרנת יצחק עה"ת ח"א עמ' רסג
כד ע"א יחף שלא בשעת עבודה אתי משוס חציצהשם דרך שמות עמ' כא
כד. כשאין דרך שירות בכך לא חשיב שירותתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' רפה (תשכז) {השוואות דבכל עשיות שבתורה בעינן שיעשה כדרך עשייתו}
כה ע"א שקבל את כל דמו של פררנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' לב
כו ע"א ולא קבלה על ירךרנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' כ
כו ע"ב לכפרה נתתיו ולא לדבר אחר, ורש"ירנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' קיז
כו. כשאין דרך שירות בכך לא חשיב שירותתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' רלב (תקנח), רפה (תשכז) {השוואות דבכל עשיות שבתורה בעינן שיעשה כדרך עשייתו}
כז ע"ב דם דחזי ליה אבל קומץ, ורש"ירנת יצחק עה"ת ח"א עמ' שצג
כז ע"ב האי רצפה והאי כ"ש, ורש"ירנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' קצא
כז ע"ב האי רצפה והאי כלי שרתרנת יצחק עה"ת ח"א עמ' שנז
כז: מחשבת חוץ לזמנו מפגלתתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' קמט {אבל חישב בשעת הקרבת הפסח לאכלו בערב פסח לא הוי פיגול, כיון דהפסח בעצמותו כשר}
כט ע"ב בכור דלאו בר הרצאה הוארנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' קיח
כט. אם האכל יאכל וכו' במחשב לאכול מזבחו וכו'הגיונות אל עמי (עמיאל) ח"א דרוש כב
כט. שהן בחזקת טהרה וכיון שראו סתרושם אליעזר דף פד ע"ג
כט. תוס' ד"ה וכיון, וקשה דאין זה חזקת טהרהשם אליעזר דף פג ע"ד
כט: הני מילי בכור דלאו בר הרצאה הוא וכו'תפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' קלז {משמע דבכור אין בו ענין כפרה כלל, דלא כרמב"ן והרא"ה}
כט: כל השוחט והמקבל לאכול חוץ לזמנו פגולעיוני פרשה (ריבלין) במדבר עמ' 109
כט: לאו דמפגל בקדשיםלב הארי עמ' קמו
כט: מנין למחשב בקדשים שלוקה וכו' א"ל ר"א לר"מ לאו שאין בו מעשה הוא וכו'שפוני טמוני חול (תשכג) עמ' קכה
כט: רש"י ד"ה דלאו וכו', אבל שלמים שמביאין לדורון ליתן שלום בין ישראל לאביהם שבשמיםתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' קלזכן מצינו בכמה מקומות דגם בשלמים שייך ענין כפרה (קצט)
ל כל החטאות שבתיי קודמות לאשמות ותוס'מקוה מים (עזריאל) ח"א דף עט ע"ד
ל תוס' ד"ה סימן - דהא דקיי"ל ר"י ור"ל הלכה כר' יוחנן היינו דווקא היכי דפליגי אליבא דנפשייהושם אליעזר דף פ ע"ב-ע"ג
לא. אכילת בעלי חיים שמה אכילהתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' קו
לא: שחיטה כשרה בזרפרשיות בספרי הנביאים שמואל עמ' לא
לב תוס' ד"ה קרי כאןשארית יעקב (אלגזי, תשנא) עמ' סב
לב. ושחט והקריבו הנהנים מקבלה ואילך מצות כהונה למד על השחיטה שכשרה בזרשבילי פנחס (תשעג) עמ' רלו
לב. תוס' ד"ה ת"ל [ל"ל קרא דשחיט' כשר' בזר] תיפוק לי' מהקישא דסמיכה ושחיטהייטב פנים ח"א דף קכט
לב: מצורע התירא היא הואיל ואישתרימועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' רלו, שכ
לג ע"א מ"ט כל כחו בעינןרנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' כט
לג. גזירה שמא ירבה בפסיעותתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' פח (דש) {לא בכל דבר גזרו כן}
לג: תוס' ד"ה לענין הגם דבמצורע גדול השלום, לא דחי מילה וכו'ייטב פנים ח"א דף קכ
לד ע"א באברי בחמה טמאה דמ"ע לא פליגירנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' ה
לד ע"א המעלה אברי חיה, ורש"י ד"ה ההוארנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' ו
לד ע"א תוס' ד"ה שקדש בכלירנת יצחק עה"ת ח"א עמ' צו
לד ע"א תוס'ד"ח שקדש בכלירנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' קיב
לד ע"ב וליהוי דחוי, ותוס'רנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' מח
לד ע"ב מס עושה חבת שירייםרנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' לא
לד ע"ב תוס' ד"ה למעוטירנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' לג
לד: תוס' ד"ה כל שבידותפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' פא (ערה) {אין בידו של אדם לשנות דעתו ורצונו}
לה ע"ב אלא בדוקין שבעין הואיל וכשרין בעופות, רש"י ותוס'רנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' כד
לו ע"ב ולחמי תודה שלא הורמו דלא חזורנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' מז
לו ע"ב שנתנן במתנה אחת שכיפררנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' קיז
לו. חטאת ואשם נקראים זבחפרשיות בספרי הנביאים שמואל עמ' עז (הערה)
לז ע"א רש"י ד"ה מנין שכל, וד"ה לימד עלרנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' לב
לז. מתן דם בכור ומעשר ופסח יליף להו רבי יוסי הגלילי מחד קראתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' קלח {משמע דענין שלשתם אחה וכי היכא דבכור לאו בר הרצאה הוא הכי נמי פסח}
מ ע"ב בדם שיהא בדם, ורש"ירנת יצחק עה"ת ח"א עמ' רפו
מ. לא נתחנך המזבח בקטורת לא היה מזהרנת יצחק עה"ת ח"א עמ' שצב, שצד
מא ע"ב משל למלך שסרחה עליו מדינה וכו' אף כאן כשחטא כהן משיחשם דרך ויקרא עמ' טו, רכז
מא. נאמר פרוכת הקדש בפר כהן משיח ולא נאמר בפר העלם דבר של ציבורייטב פנים ח"א דף סב
מא: רש"י ד"ה כגוןתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' רצא (ח) {אם חלות הפיגול הוא גם במחשבה}
מא: רש"י ד"ה על אוהבו וד"ה מיעט בסרחונו, ובחידושי אגדות מהרש"א ד"ה משלתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' ו (כב) {אם כהן גדול נחשב כציבור}
מב: דברים שאין חייבים עליהם משום פיגולשם דרך ויקרא עמ' שפה
מג: ופלגיה משלה בו האור מסיקנא ליה לכוליהתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' כ (סט), שנד (רח) {דכבר נתאחד כולו על ידי אש המזבח}
מד ע"ב תוס' ד"ה ואפילורנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' קצח
מד: מנחת סוטה לברר עון הוא דקאתיאתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' ר (קלו)
מה שמועה שמע קי"סשארית יעקב (אלגזי, תשנא) עמ' רטו
מו ע"ב לשם ששה דברים הזבח נזבח וכו'הגיונות אל עמי (עמיאל) ח"א דרוש כ
מו ע"ב ניחוח לשם הנחת רוח לד' לשם מי שאמר והיה העולםאמרי טל מאמר נו
מו: להוי-ה, לשם מי שאמר והיה העולםתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' שטז (פג) {הוי-ה על שם שמהוה כל}
מו: ריח ניחוח נחת רוח לפני שאמרתי ונעשה רצונימאור ושמש (תשסט) עמ' תלח
מו: רש"י ד"ה הנחת הנחת רוח לפני הקב"ה שאמר ונעשה רצונוייטב פנים ח"ב דף קנ
מז ע"א פיה"מ להרמב"ם פ"ה מ"א - ושירי הדם וכו' נלמד משירי הדם הפר של כהן משיח וכו' שנאמר בו ואת כל דם הפר וכו' והצד הסמוך לפתח אוה"מ מן המזבח הוא צר מערבירשימות (רמ"מ שניאורסון) חוברת עד סכ"ו
מז. איזהו מקומן של זבחיםשבילי פנחס (תשעא) עמ' שעד
מז. איזהו מקומן של זבחים קדשי קדשים שחיטתן בצפוןשבילי פנחס (תשעח) עמ' קצז
מז. הבעלים מפגליןתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' כ (עח) {א"כ כל סוטה יכולה לפגל מנחתה ושוב לא תובדק}
מז. מאי טעמא דגם הבעלים מפגלים, דאמר קרא והקריב המקריבתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' נז (ר) {הבעלים נקראים 'מקריב' מאחר שהם נותנים לכהן להקריב}
מז. מאי טעמא דרבי אלעזר בר יוסי דאמר קרא והקריב המקריבתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' ט (ל) {נקרא על שם הבעלים}
מז. קדשי קדשים שחיטתן בצפון וקבול דמם בכלי שרת בצפוןעיוני הפטרה ח"ב עמ' 428
מח ע"א קבלה מנ"לרנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' כ
מח ע"ב שעיר נחשון א"צ בצפוןשערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"ב עמ' קפד-קפה
מח: כלום מצינו טפל חמור מן העיקרתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' קפב (שסא), קפה {תלוי במחלוקת בית שמאי ובית הלל}
מח: מה לחטאת שכן מכפרת על חייבי כריתותתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' קלו {משמע דיש ענין כפרה גם בפסח}
מח: מכולהו נמי לא שכן קדשי קדשיםתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' קלז (קצח) {לכאורה הול"ל מה לכולהו שכן מכפרת}
מט. אם אפשר ללמוד שאר אשמות שצריכים שחיטת צפון מאשם מצורעתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' רכה (קצז)
מט. תמורה מכח קדשים קאתיאתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' קפג-קפד (שסט) {זהו רק לבית הלל ולא לבית שמאי}
מט: אין דנין למד מן הלמד בקדשיםתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' עט (כט) {משום דקדשים ענינם רק בתורה שבכתב במה שכתוב בהדיא}
מט: דבר היצא לידון בדבר החדש, כללו נמי לא גמר מיניהתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' רכה
נ ע"א תוס' ד"ה והלבונהשם דרך ויקרא עמ' שפה
נ. רש"י ד"ה עולה, עולה לגבי חטאת ואשם לא חשיבא כפרת עשה דידיה כפרהתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' קלז (קצז, קצח) {דמכפר רק על עשה דלא מיקרי חטא}
נא ע"ב תוס' ד"ה תןרנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' קיט
נב ע"א רש"י ד"ה שיריים מעכביןרנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' לא
נב ע"ב פיה"מ פ"ה מ"ב - כמו שדם חטאות הנעשית בפנים שופכין שירי הדם על יסוד המערבי שהוא סמוך לו בצאתו מן ההיכל וכו' הקרוב אליו ברדתו מראש המזבחרשימות (רמ"מ שניאורסון) חוברת עד סכ"ו
נב: חטאות הציבור והיחיד אלו הן חטאות הציבור שעירי ראשי חדשים ושל מועדותשבילי פנחס (תשעג) עמ' תפט
נג ע"א שנאמר והיתה הרשתרנת יצחק עה"ת ח"א עמ' שעד
נג ע"ב שלא היתה בחלקו של טורףשערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"ב עמ' קה
נג ע"ב תוס' ד"ה העולהרנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' לב
נג. זה וזה יסוד מערבי וחכ"א זה וזה יסוד דרומישם אליעזר דף קכב ע"ג
נג. עלה בכבשמאור ושמש (תשסט) עמ' תקיח
נד ע"א לא היה לה יסוד, ותוס'רנת יצחק עה"ת ח"א עמ' שעב
נד ע"ב ארץ ישראל גבוהה מכל הארץהסתרים באסתר עמ' 183
נד ע"ב אשם מילות וכו' ונאכלין לפנים מן הקלעיםשרי המאה ח"ג עמ' 205
נד ע"ב וילך דוד ושמואל וישבו בניות ברמה אלא שהיו יושבין ברמה ועוסקין בנויו של עולםשיחות הרב צבי יהודה בראשית עמ' 154 ,195 ,212 ,443
נד ע"ב קנאת דואג בדוד המלךשם דרך ויקרא עמ' שנג
נד ע"ב רש"י - למצוא מקום לבית הבחירה מן התורהעיוני הפטרה ח"א עמ' 216
נד ע"ב שבית המקדש גבוה מכל ארץ ישראלעיוני הפטרה ח"א עמ' 198
נד ע"ב שהיו יושבים ברמה ועוסקים בנויו של עולםעיוני הפטרה ח"א עמ' 216
נד: מקום המקדשפרשיות בספרי הנביאים שמואל עמ' קיב
נד: נבנה בית המקדש בגובה ההרתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' של (קלו) {כך נצטוינו להגביה בית הכנסת יותר מבניני שאר הבתים}
נד: סנהדרין בחלקו דיהודה ושכינה בחלקו דבנימיןתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' מח {סנהדרין יסוד ויהודה מלכות, ושכינה מלכות ובנימין יסוד}
נד: סנהדרין בחלקו דיהודה, ושכינה בחלקו דבנימין, ואי מדלינן ליה מתפליג טובאתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' שלד-שלה {תורה בלי יראה אינה כלום}
נה ע"א טהור מטומאת צרעתרנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' ס
נה ע"א רש"י ד"ה טהור מכלל שהוא טמארנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' קפ
נה ע"ב איך נעשה אלא כפתח פתוחרנת יצחק עה"ת ח"א עמ' תכא
נה. נאכלים לנשיהם ולבניהם, היינו בנים הקטנים, דהעיקר שיהיה נאכל אבל לא שהאוכל יקיים מצוהתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' קה
נו ע"א קדשי שעה שאני, ורש"ירנת יצחק עה"ת ח"א עמ' שצ
נו ע"ב הבכור והמעשר ופסח קק"ל שחיטתן בכל מקום בעזרה ודמן טעון מתנה אחת כנגד היסודרשימות (רמ"מ שניאורסון) חוברת לז עמ' 6 {בעבודה רוחניית}
נו ע"ב הבכור נאכל לכהנים והמעשר לכל אדם ונאכלין בכל העיר בכל מאכל לשני ימים ולילה א'רשימות (רמ"מ שניאורסון) חוברת לז עמ' 7
נו ע"ב הפסח אינו נאכל אלא בלילה ואינו נאכל אלא עד חצות ואינו נאכל אלא למנויו ואינו נאכל אלא צלירשימות (רמ"מ שניאורסון) חוברת לז עמ' 9 ואילך
נו. רש"י ד"ה והתניא, חכמים לא באו להקל על דברי תורהתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' רעג (תרפב)
נו: 'ביום' ולא בלילהתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' קיט
נו: במשגה, הפסח אינו נאכל אלא בלילהתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' רכט (תקמח) {ולא בזמן תוספת יום טוב}
נו: פסח נאכל בכל העירתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' שיט (צד) {והוא לא תעשה 'שבמקדש'}
נח ע"א לא צריכא דבצריה בצורירנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' כא
נח ע"א קטורת שבכל יום ילפינן מקטורת דלפני ולפנים דבעי מערבשם דרך ויקרא עמ' צד
נח ע"א קק"ד ששחטן בראש המזבח, ותוס'רנת יצחק עה"ת ח"א עמ' קא
נט ע"א דברים ככתבן דברי ר"ירנת יצחק עה"ת ח"א עמ' ו, שצב
נט ע"א מזבח שנעקר מקטירין קטורתרנת יצחק עה"ת ח"א עמ' שצב
נט ע"א שיהא צפון פנוי מכליםרנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' כ
נט ע"א תוס' ד"ה עד שלארנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' תכד
נט ע"ב תוס' ד"ה האשערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' פ
נט ע"ב תוס' ד"ה הא אזקינן להורנת יצחק עה"ת ח"א עמ' קב
נט. תוס' ד"ה עד [בענין מחוסר זמן בקרבנות אי חשיב נדחה]ייטב פנים ח"א דף צד
נט: כאדם האומר לחבירו פלוני ננס הוא ופסול לעבודהתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' קב (פז) {עבודת הקרבנות ענינו גדלות}
נט: כל שבידו לא הוי דיחויייטב פנים ח"א דף עט
ס ע"א ושלש אמות קומתו משפת סובברנת יצחק עה"ת ח"א עמ' שעב
ס ע"א קדשים קלים מנין, ותוס'רנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' עב
ס ע"ב רש"י ד"ה קדשים נפסלים, ותוס'רנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' קפא, רכז
ס ע"ב תוס' ד"ה מאי קסבררנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' תכד
סא ע"ב שביבא הוה מסדרארנת יצחק עה"ת ח"א עמ' שעא
סא ע"ב תוס' ד"ה אע"פרנת יצחק עה"ת ח"א עמ' שעה
סא ע"ב תוס' ד"ה אע"פרנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' קפט
סא ע"ב תוס' ד"ה ולאחררנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' עג
סא: אש שירדה מן השמים בימי משה לא נסתלקה מעל מזבח הנחושת אלא בימי שלמה וכו'שבילי פנחס (תשעה) עמ' רסח
סב ע"א אפרו של יצחק ראורנת יצחק עה"ת ח"א עמ' קג
סב ע"א דלמא מקום מערכה קאמר מררנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' קצ
סב ע"א סובב אינו מעכב במזבחרנת יצחק עה"ת ח"א עמ' שעב
סב ע"א שלא יפחתנו ממזבח שעשה משהרנת יצחק עה"ת ח"א עמ' שעא
סב ע"ב גזירין שעשה משה, ורש"ירנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' יז
סב ע"ב הו"א דאריך וקטין, ותוס'רנת יצחק עה"ת ח"א עמ' שעג
סב ע"ב שני כבשים קטנים יוצאיםרנת יצחק עה"ת ח"א עמ' שעב
סב ע"ב תוס' ד"ה שגגבית מועד (גטיניו) דף יט ע"ב
סב: אמרו ליה קטורה כתיבעבודת ישראל (מקוזניץ, תשנו) עמ' ריט
סב: בני אחתיה דר"ט הוי יתבי קמי דר"ט פתח ואמר ויוסף אברהם ויקח אשה ושמה יוחני א"ל קטורה כתיב קרי עלייהו בני קטורהמאור ושמש (תשסט) עמ' קיב
סג ע"א תוס' ד"ה שכן מצינורנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' כ
סג. מה לכולהו שכן מיני דמיםתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' קלז (קצח) {הול"ל למימר מה לכולהו שכן מכפרת}
סד ע"א תוס' ד"ה מן המאוכלותרנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' קיב
סד ע"א תוס' ד"ה מפנירנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' קיט
סה ע"א הי' המכבר להבדיל בין דמים העליוניםאבני שיש (שוורץ) עמ' יח
סה ע"ב שיסועפרשיות בספרי הנביאים שופטים עמ' רמז
סה. ומלק והקטיר, מה הקטרה בראש המזבח אף מליקה בראש המזבחתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' רעו {השוואות ללימוד זה}
סה: שמעתי שמבדילין בחטאת העוףמועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' רסג
סו. מיצה דם הראש ולא מיצה דם הגוף תלמוד לומר הוא וגו'תפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' רנח-רנט {אם הראש חשיב ככלל הגוף}
סח ע"א מערכה ע"ג סובברנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' טז
סח: שמאל ולילה אין מטמאין בבית הבליעה, זר וסכין מטמאיןבבית הבליעהייטב פנים ח"א דף קכב
סט ע"א מ"ט זבחים ולא עופות ומנחות, ורש"ירנת יצחק עה"ת ח"א עמ' שמז
סט: מדין קל וחומר כיצד וכו'שבילי פנחס (תשעב) עמ' קכג
ע. אי אשמעינן טריפה משום דמיחסרה (הגהות הב"ח)תפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' קל (תמא) {פסול טריפה משום חסרון}
ע. יבא איסור נבלה ויחול על איסור חלבייטב פנים ח"ב דף צב
ע: שור שהמית את האדם קרוי נעבדה בו עבירהתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' ריט (תצג) {מ"מ י"ל דכל שלא נעשה שינוי בהחפץ על ידי העבירה לא הוי 'תועבה'}
ע: שור שנעבדה בו עבירה פסול למזבחתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' רמ {אם עבירה באונס נחשב עבירה}
ע: תוס' ד"ה אפי'מועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' סה
עא. רש"י ד"ה נתערבותפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' רלד (רכג) {כל חיוב מיתה הוא קנס}
עא. תוס' ד"ה אפילו, מיתה למיתה לא אזלינן בתר רובאתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' רכז (רח) {רק בביטול ולא בהלך אחר הרוב}
עב ע"א תוס' ד"ה אלא למאןשם דרך ויקרא עמ' צו
עג. תוס' ד"ה רבי יודא אומר, דהא דמין במינו לא בטיל דוקא לח בלחשם אליעזר דף נב ע"א
עג: תוס' ד"ה ונכבשינהו, דפירש לפנינו הוי כמו קבועשם אליעזר דף נו ע"א
עד. תוס' ד"ה דב איצטר' לן קרא [מום בם] לא לחד בתרי כו' אלא לחד בחדייטב פנים ח"א דף צז
עד. תוס' ד"ה רב דאמר כר"א, דבקדשים אמרינן חד בחד בטלשם אליעזר דף מט ע"ב
עז ע"ב ד"ה הבארנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' כד
עז: אין עשה דוחה לא תעשה שבמקדשתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' שלב {בבית המקדש מקום היראה לא תעשה עדיף}
עז: לא תעשה שבמקדשתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' שיט (צד) {אף דפסח נאכל בכל העיר}
עז: פסקי תוספות אות סט, כיון דהעשה א"א להתקיים בלי עבירת הלאו לא בעינן בעידנאתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' רפא (תשו) {דחשיב הותרה}
עח ע"א תוס' ד"ה(הנמשך)רנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' נז
עח ע"ב תוס' ד"ה בכוררנת יצחק עה"ת ח"א עמ' קכד
עח. ר"י אומר מין במינו לא בטילשם אליעזר דף נב ע"א
עט. מאן שמעת ליה דאמר מצוות אין מבטלות זו את זו הללתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' רה (תמה) {גם רבנן סבירא ליה הכי אלא דהלל אמר בהדיא}
עט: הניתנין למטה שנתערבו בניתנין למעלהשם אליעזר דף סד ע"ד
פ ע"ב תוס' ד"ה מוןרנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' לא
פ: תוס' ד"ה וכימועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' ש
פב: כיון דאפסיל בהיכלמועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' רצה
פג ע"א תוס' ד"ה שכןשערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"ב עמ' קפו
פד ע"א כך אם ירדו לא יעלורנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' יט
פד ע"א תוס' ד"ה הלןרנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' יט
פה ע"א מוריד את הקרבים למטה ומדיחןרנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' יז, כב
פה ע"ב אבל משלה בהן האור יעלורנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' יט
פה ע"ב רש"י ד"ה הואילרנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' כד
פז ע"א לינה אי מועלת בראשו של מזבחרנת יצחק עה"ת ח"א עמ' שמג
פז ע"א תוס' ד"ה כבש מניןרנת יצחק עה"ת ח"א עמ' שצב
פז תוס' ד"ה הלכתאבגדי יו"ט (קריספין) ח"ב דף כו ע"ד
פז תוס' ד"ה ואחד עצםשארית יעקב (אלגזי, תשנא) עמ' סא
פח ע"ב אבנט מכפר על הרהור הלב א"דראשית בכורי משה חיים ח"ב מאמר ג
פח ע"ב אבנט מכפר על הרהור הלב היכא דאיתיהאמרי טל מאמר פא
פח ע"ב אפוד מכפר על ע"זרנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' קסו
פח ע"ב הכתונת מכפרת על שפיכת דמיםקניני קדם ח"א עמ' 201
פח ע"ב חושן מכפר על הדיניןרנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' קסו
פח ע"ב יבא דבר שבקולשערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"ב עמ' קיד
פח ע"ב מחלוקת אם צריך שיהיו ע"ב פעמונים או ל"ושם דרך שמות עמ' רטו
פח ע"ב ציץ מכפר על עזי פנים, מצנפת מכפרת על גסי הרוחעיוני הפטרה ח"ב עמ' 605
פח. דרך הזאה בכך דרך מיצוי בכך (בתמיה)תפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' רפה (תשכז) {השוואות דבכל עשיות שבתורה בעינן שיעשה כדרך עשייתו}
פח. מזה וממצה הדם שלא כדרכו לא חשיבי הזאה ומיצויתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' רלב (תקנח) {השוואות דבכל העשיות שבכתוב בעינן שיעשה המעשה כדרך עשייתה}
פח: אף בגדי כהונה מתכפריןמאור ושמש (תשסט) עמ' שעד
פח: אפוד מכפר על עבודה זרהמאור ושמש (תשסט) עמ' שעח
פח: בגדי כהונה מכפריםשבילי פנחס (תשעא) עמ' קצד
פח: מנין לקטורת שמכפרת וכו'שבילי פנחס (תשעה) עמ' שמט
פח: מעיל מכפר על לשון הרעמאור ושמש (תשסט) עמ' שעח
פט ע"א אערי עולה קודמין לאימורי חטאתרנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' סד
פט ע"א דם החטאת קודם לדם העולה, ורש"ירנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' ריב
פט ע"א וכן בהקדישה, ורש"ירנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' רלט
פט ע"א רש"י ד"ה על היסוד, וש"מרנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' לב
פט ע"ב חטאת הלוים כעולה דמי, ורש"ירנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' רטז
פט ע"ב יכול תהא עולה קודמת לחטאת לכל מעשיהרנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' ריג, ריד
פט ע"ב תוס' ד"ה הכארנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' ריב
פט. חטאת העוף קודמת לעולת העוף, וכן בהקדשה, רע"ב ותוי"טשם דרך ויקרא עמ' נח
פט. כל המקודש מחבירו קודם את חבירושבילי פנחס (תשעו) עמ' רלג
פט. כל התדיר מחבירו קודםשם אליעזר דף קכג ע"ד
פט. כל התדיר מחבירו קודם וכו'ייטב פנים ח"א דף קכה
פט. מוספי ר"ח קודמין למוספי ר"המועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' יא
פט. רש"י ד"ה ועל היסוד, ובאשם לא מצינו שנאמר בו יסודתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' רפו (תשלג, תשלד) {חשיב חומר מה שנאמר בפירוש ממה שנלמד בלימוד בעלמא, והשוואות בזה}
פט. תוס' ד"ה כל (הקשו מגמ' פסחי' אמשנה דכל התדיר מחבירו קודם בו')ייטב פנים ח"א דף קכה, קכו
צ ע"א חטאת בהמה לעולת בהמה מדרבי רחמנא, ורש"י ותוס'רנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' רלט
צ ע"א חטאת העוף של יולדת קודמת לעולתהרנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' ריב
צ ע"א לא הקדימה הכתוב אלא למקראה אבל להקרבה חטאת קודם לעולה, רש"י ותוס'שם דרך ויקרא עמ' נח
צ ע"א מילה לגבי פסח כתדיר רמיאמועדי ה' (נתנזון) חנוכה-פורים עמ' קלג
צ ע"א מעיל שנטמא מכניסו בפחות משלשרנת יצחק עה"ת ח"א עמ' שפא
צ ע"ב רשאין לשנות באכילתןרנת יצחק עה"ת ח"א עמ' קכד
צ ע"ב תוס' ד"ה תא שמעמועדי ה' (נתנזון) חנוכה-פורים עמ' יב
צ ע"ב תריר ומקודש איזה עדיףמועדי ה' (נתנזון) חנוכה-פורים עמ' יא, יב
צ: איבעיא להו תדיר ומקודש איזה מהם קודםתורת אברהם עמ' קסג
צ: תוס' ד"ה תדירמועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' קח
צא ע"א עבר ושחט לשאינו תדירמועדי ה' (נתנזון) חנוכה-פורים עמ' עד
צא ע"ב המוריד גחלת מע"ג המזבח וכיבהרנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' קפט
צא ע"ב יכול יכבה ויתרום, ורש"ירנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' קצ
צא ע"ב כיבוי במקצת לא שמיה כיבוי, ורש"ירנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' קפח
צא ע"ב כימי דמצוה שאנירנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' קפט
צא תדיר ומקודש איזה מהן עדיףמקוה מים (עזריאל) ח"א דף צט ע"ג
צא. אטו ר"ה למוספי דידיהמועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' קח
צא. אטו ראש חודש למוספי דידיה אהנאי למוספי שבת לא אהנאיתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' רעט (תשב) {דהקדושות מתאחדות ונעשות קדושה אחת המחייבת שני המוספין}
צא. אטו שבת לעצמה אהנימועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' שכג
צא. ברכת היין תדירהמועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' קיז
צא. ברכת היין תדירה קודמת וברכת היום אינה תדירהתורת אברהם עמ' קסג
צא. חטאת קודם לשלמיםמועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' יא
צא. עבודת הכהנים - גדולה להםפרשיות בספרי הנביאים שמואל עמ' נו
צא. רש"י ד"ה מוספי ר"ח, מקודשין משל שבת דאיקרי מועדתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' צז (עא) {אם ב"ד צריך לקדש ר"ח כדי לתת להם קדושה מן התורה}
צא. ת"ש מוספי ר"חמועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' מד
צא: כיבוי במקצת לא שמיה כיבוי וכו'שם אליעזר דף נה ע"א
צא: מביאו ומזלפו ע"ג האישיםמועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' קצח
צא: ת"ש דתנא ר"א בן יעקב כלפי שנתנה תורה לתרום יכול יכבה ויתרום, אמרת לא יכבה שאני התם אפשר דיתיב ונטרשם אליעזר דף נה ע"א
צב ע"ב רש"י ד"ה אדחי ליהרנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' מו
צג ע"א יכול ניתז מן הצואררנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' מו
צד ע"ב יגיעתו של דודו המלך לברר היכן המקום הראוי לבנות בו את ביהמ"קשם דרך שמות עמ' שסד
צד. כיון דאי בעי חשיב עליה מיקרו ראוי לקבל טומאהתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' קמז
צה ע"א מראות נגעים צריכין ז' סממניןרנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' צד
צה רבא לטעמיא דאמ"ר זרק סודרבריכות מים דף כט ע"ב
צה. תוס' (ד"ה יהא) דלר"ל דוקא פריךשפוני טמוני חול (תשכג) עמ' עז
צו ע"ב חטאת כשרה שבלעה מפסולהרנת יצחק עה"ת ח"א עמ' לא
צז: אין עשה דוחה ל"ת שבמקדשמועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' רפח
צז: אין עשה דוחה לא תעשה שבמקדשתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' עט {הקדשים מתייחס יותר לחמה שהוא ענין הלאווין, ע"כ הלאו יותר מן העשה}
צז: אמר רבא אין עשה דוחה את לא תעשה שבמקדש וכו' רב אשי אמר וכו'תפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' רפא-רפב {טעם מחלוקתם}
צז: אמרינן עשה דוחה לא תעשה אפילו בשני חפציםתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' רי (תסד)
צז: בקדשים אין עשה דוחה ל"תשם אליעזר דף סה ע"ג
צז: יקדש עשה הוא ואין עשה דוחה ל"ת ועשהשם אליעזר דף קכג ע"ב
צז: פסקי תוספות אות סט, כיון דהעשה א"א להתקיים בלי עבירת הלאו לא בעינן בעידנאתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' רפא-רפב {לכאורה יכול להתקיים}
צז: קרי ללא תעשה דשבירת העצם בפסח לא תעשה שבמקדשתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' קב (פו) {אף דפסח נאכל בכל העיר, והיינו דקדושת הפסח קרי ליה מקדש}
צט: תוס' ד"ה אמר, עיקר פסח לא בא אלא לאכילהתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' קמו {להכניס החומריות אכילת אדם לקדושה}
ק. מת קודם חצות מסמא לו משום שהוא אונןתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' רסז-רסח (תרעג) {תיפוק ליה דאכתי אין זמן הפסח}
ק: 'יום' ולא לילהתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' קיט
קא ע"א אלא אמר שמעתי ושכחתירנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' עד
קא ע"א ודלמא באנינות אקריבתוהרנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' קז
קא ע"א וכי הם הקריבו, ורש"ירנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' סה
קא ע"ב ההיא ליחס ורעו אחריו, ורש"ירנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' רפד
קא ע"ב לא נתכהן פינחס וכו'פרשיות בספרי הנביאים שופטים עמ' שלח
קא ע"ב לא נתכהן פינחס עד שהרגו לזמריעיוני הפטרה ח"ב עמ' 420
קא ע"ב לא נתכהן פנחס עד שהרגו לזמריעיוני פרשה (ריבלין) במדבר עמ' 206
קא ע"ב לא נתכהן פנחס עד שהרגו לזמרישיחות חכמה ומוסר מאמר סד אות א
קא ע"ב לא נתכהן פנחס עד שהרגו לזמרישיעור ליום השבת עמ' קפט
קא ע"ב לא נתכהן פנחס עד ששם שלוםרנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' צ, רצה
קא ע"ב מיתבי מרים מי הסגירהרנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' צ
קא ע"ב משה זר הוארנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' קפה
קא ע"ב משה רבינו כה"ג היהרנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' רמג
קא: לא נתכהן פנחס עד שהרגו לזמריתורת אברהם עמ' קסא
קא: לא נתכהן פנחס עד ששם שלום בין השבטיםתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' רנט (תרמט) {כהונה ענינו איחוד הכלל}
קא: משה רבינו היה כהן גדול וכו'תפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' כג (צ)
קב ע"א אמר רבא לו ולזרעו קאמררנת יצחק עה"ת ח"א עמ' רנו
קב ע"א אני כהן ואגי מסגירהרנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' רנט
קב ע"א אף זה נאמר בו רושםרנת יצחק עה"ת ח"א עמ' שי
קב ע"א בקש משה מלכותרנת יצחק עה"ת ח"א עמ' רסא, רסב
קב ע"א ואם הגיס דעתו הקב"ה משפילורנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' רפד
קב ע"א יבמה מלךרנת יצחק עה"ת ח"א עמ' שטז
קב ע"א יבמה מלךרנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' רמו, רע
קב ע"א לא פסקה כהונה אלא מזרעורנת יצחק עה"ת ח"א עמ' רסב
קב ע"א משה זר ואין רואה נגעיםרנת יצחק עה"ת ח"א עמ' שיא
קב ע"א משח רבינו אם היה כה"גרנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' רנה
קב ע"א פוסקים לו ולזרעו עד סוף כל הדורותרנת יצחק עה"ת ח"א עמ' רמב, רמג
קב ע"א שאני מראות נגעים דאהרן ובניו כתוביןרנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' רנה
קב ע"ב ואם הגיס דעתו הקב"ה משפילועיוני הפטרה ח"ב עמ' 632
קב. כל חרון אף שבתורה נאמר בו רושם וזה לא נאמר וכו' הלא אהרן אחיך הלוי וכו'שבילי פנחס (תשעז) עמ' קיט
קב. כשהקב"ה עושה דין בצדיקיםמועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' קס
קב: לאונסו שאניתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' קז (קב) {קשה לעצור עצמו ממחשבה}
קג ע"א תוס' ד"ה הניחאשם דרך ויקרא עמ' ד
קג. תיבת 'עולה' משמעותו ריבויאתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' רנט
קה: תוס' ד"ה חיבוריתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' טו, שלב {מים מחברים}
קו. רש"י ד"ה אבית הדשןתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' קסח (תקעה) {אי בעינן שיהיה שם דשן דייקא בשעת שריפה}
קו. רש"י ד"ה אלא, כרת צריך אזהרהתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' רמא
קז ע"ב המעלה בזח"ז חייברנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' קסח
קז: המעלה בזמן הזה ר"י אמר חייב קדושה ראשונה קידשה לשעתהשם אליעזר דף קיח ע"א
קח ע"א עד שיעלה לראש המזבח, ורש"ירנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' רעו, שפז
קח ע"ב במת יחיד וקרבן ב"נ אי צריכין במהרנת יצחק עה"ת ח"א עמ' רפב
קח ע"ב המעלה בחוץפרשיות בספרי הנביאים שופטים עמ' רלא
קח ע"ב ואין מזבח בבמהרנת יצחק עה"ת ח"א עמ' שכה
קח ע"ב מ"ט דר"י דכתיב ויבן נחרנת יצחק עה"ת ח"א עמ' כט, צט, קלו
קח ע"ב, צאן קדשיםבית מועד (גטיניו) דף יט ע"א
קח. אפילו העלה על הסלע או על האבן חייבתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' קיח (קלו) {נקט סלע ואבן לפי שהדרך כן, דעל הקרקע אין נוח להשתמש}
קח. רבי שמעון אומר אפילו העלה על הסלע או על האבן חייבתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' קיח (קלז) {לר' יוחנן הלכה כרבי שמעון}
קח: לרבי שמעון אין מזבח בבמהתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' קיז-קיח {וא"כ י"ל דהקטירו אימורי פסח מצרים}
קט. כל הפסולים שאם עלו לא ירדו מיקרי ראוים לפתח אוהל מועדתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' קכג (קנ) {דדיעבד מיקרי ראוי}
קט: הקטיר בפנים ושייר כזית והקריבו בחוץ סובר רבי אליעזר דחייבתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' שעו (רלד) {כן הוא דעתו בכמה דוכתי דהמשלים עיקר}
קטו מאי וידום אהרן שצידק את הדין וכו' שקיבל שכר שתיקתוהמדרש והמעשה פ' שמיני
קטו ע"א מאותן שלא נעבדה בהן עבירהרנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' ו
קטו ע"ב אהרון אחי לא מתו בניך אלא להקדיש שמו של הקב"העיוני הפטרה ח"ב עמ' 639
קטו ע"ב אל תקרי ממקדשיך אלא ממקודשיךעיוני פרשה (ריבלין) במדבר עמ' 167, 101
קטו ע"ב וישלח את נערי בנ"ירנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' ס
קטו ע"ב ונקדש בכבודי אל תקריעיוני הפטרה ח"א עמ' 101, 284, 224
קטו ע"ב זו פרישות נדב ואביהוארנת יצחק עה"ת ח"א עמ' שכא, שמז
קטו ע"ב כללות ופרטות נאמרו בסיניתורת חז"ל עמ' ט
קטו ע"ב כללות נאמרו בסיני, ורש"ירנת יצחק עה"ת ח"א עמ' שמז
קטו ע"ב ממקדשך - ממקודשךפרשיות בספרי הנביאים שופטים עמ' קצח
קטו ע"ב עולה שהקריבו ישראל טעונה הפשטרנת יצחק עה"ת ח"א עמ' שמז
קטו ע"ב ריב"ק אומר זו פרישות בכורותרנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' קפב
קטו: בשעה שעושה הקב"ה דין בקדושיו מתיירא ומתעלה ומתהללייטב פנים ח"א דף כח, ח"ב עמ' רא
קטז ע"א אימא לכל קרבו עולות, ורש"ירנת יצחק עה"ת ח"א עמ' שמו, שמח
קטז ע"א הקב"ה נתן התורהבית אולפנא ח"א עמ' קלו
קטז ע"א זבחים לאיילה ועולות להקרבה, ורש"ירנת יצחק עה"ת ח"א עמ' רפ
קטז ע"א חד אמר קרבו שלמים לב"נרנת יצחק עה"ת ח"א עמ' לז, רכג
קטז ע"א חמדה טובה יש לו בבית גנזיו ביקש ליתנה לבניועיוני פרשה (ריבלין) במדבר עמ' 181
קטז ע"א כשניתנה תורה לישראל היה קולו הולך מסוף העולם ועד סופו וכל מלכי עכו"ם אחזתם רעדה בהיכלהם ואמרו שירהשם דרך ויקרא עמ' רלז
קטז ע"א מה שמועה שמע ובא וכו' מלחמת עמלקרשימות (רמ"מ שניאורסון) חוברת ז עמ' 79
קטז ע"א מה שמועה שמע ובא ונתגייררנת יצחק עה"ת ח"א עמ' שי
קטז ע"א מה שמועה שמע ובא קריעת ים סוף ומלחמת עמלקשם דרך שמות עמ' קכד, שסו
קטז ע"א שלמים לא והכתיב ויזבחורנת יצחק עה"ת ח"א עמ' קסב
קטז ע"ב אין לך כל שר ונגיד שלא בא על רחב הזונהעיוני הפטרה ח"ב עמ' 379
קטז ע"ב אין עושים מזבח מדבר שנשתמש בו הדיוטרנת יצחק עה"ת ח"א עמ' צו, קלו
קטז ע"ב רש"י ד"ה אמרהשערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' רלו, רלז
קטז. אין עוז אלא תורהייטב פנים ח"א דף קמג, רכא
קטז. אין עוז אלא תורהלב הארי עמ' קנא
קטז. אין עוז אלא תורה וכו'מאור ושמש (תשסט) עמ' רכו, רפט, שלו, שמה
קטז. בשעה שקבלו ישראל את התורה אמרו א"ה לבלעם שמא יחזור העולם לתוהו ובוהובאר מים חיים (הלוי) דרושים דף ב ע"א
קטז. ד' עוז לעמו יתן ד' יברך את עמו בשלוםתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' נו {אחרי אחדות - התורה, שוב בא הברכה - ריבוי}
קטז. ולא קמה עוד רות באיש דאפילו אקשויי נמי לא אקשותורת אברהם עמ' קעו
קטז. יתרו אחר מתן תורה באתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' ד (יג) {יתרו היה גר הראשון אחר מתן תורה}
קטז. יתרו אחר מתן תורה באתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' ד (יג), ח (כו)
קטז. כששמעו העכו"ם ד' עוז לעמו יתן (התורה) פתחו כולם ואמרו ד' יברך את עמו בשלוםתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' י (לו) {אחרי אחדות (התורה) שוב בא הברכה (ריבוי)}
קטז. מהרש"א חידושי אגדות ד"ה והא, השלמים אוכלין משלחן גבוהתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' קמג (רטו) {כשיטת רש"י בב"ק יב:}
קטז. נתקבצו או"ה אצל בלעםשארית יעקב (אלגזי, תשנא) עמ' שכד
קטז. נתקבצו כולם אצל בלעם הרשע ואמרו לו מה קול ההמון אשר שמענו וכו' חמדה טובה שיש לו וכו' ביקש ליחנה לבניו וכו'שבילי פנחס (תשעד) עמ' תסג
קטז. עובדי כוכבים מקריבין רק עולותתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' רפה {דעבודתם רק בצורה ולא בחומר}
קטז. תוס' ד"ה דלמא, אדם טריפה אינו חי יותר משנים עשר חודשתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' קל (תמב) {אם יחיה דרך נס, ודאי דאשתו אסורה להנשא לאחר}
קטז. תתנערי עכו"ם שמעשיה בצפון ותבוא אומה (אל מלך המשיח, רש"י) שמעשיה בצפון ודרוםתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' עה-עו {עכו"ם מתייחסים רק לתפארת המתייחם לבינה (צפון), אולם ישראל מתייחסים לתפארת ו'מלכות' (צפון ודרום), וכאשר יתגלה כבוד 'מלכותו' יתברך אזי יתבטלו העכו"ם}
קטז: כלאחד בונה במה לעצמומאור ושמש (תשסט) עמ' תרסח
קטז: מה מזבח וכו' אף עצים שלא נשתמש בהן הדיוטתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' קיט (קלז) {מוכח דלרבא בעינן מזבח גם בבמה}
קי. ר' יוחנן אמר הא מני רבי שמעון היא דאמר אפילו העלה על הסלע חייבתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' קיח (קלז) {לדבריו הוי מחלוקת ואחר בך סתם דהלכה כסתם}
קי. תוס' ד"ה מין במינו, אין דרך שירות בכךתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' רלב (תקנח) {השוואות דבכל העשיות שבכתוב בעינן שיעשה המעשה כדרך עשייתה}
קיא ע"א לדברי ר"י לא קרבו נסכים במדבר לדברי ר"ע קרבועיוני פרשה (ריבלין) במדבר עמ' 108
קיא ע"א מנחה בבמהפרשיות בספרי הנביאים שופטים עמ' רלא
קיב ע"ב היוצק והבוללרנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' כה
קיב ע"ב והמטיב את הנרות, ורש"ירנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' קנה
קיב ע"ב ועבודה בבכורותרנת יצחק עה"ת ח"א עמ' קסב, רמב
קיב ע"ב משהוקם המשכן־נאסרו הבמות קק"ל במחנהרנת יצחק עה"ת ח"א עמ' שנ
קיב ע"ב עד שלא הוקם המשכן הבמות מותרותרנת יצחק עה"ת ח"א עמ' תלט
קיב ע"ב עד שלא הוקם המשכן וכו' עבודה בבכורותעיוני פרשה (ריבלין) במדבר עמ' 49
קיב ע"ב עד שלא הוקם המשכן וכו' עבורה בבכורות ומשהוקם וכו' עבודה בכהניםרשימות (רמ"מ שניאורסון) חוברת קלז סכ"ו
קיב ע"ב עד שלא חוקם חמשיו הבמות סותרותרנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' ס
קיב ע"ב קדשים קלים ומעשר שני בכל הרואהעיוני הפטרה ח"א עמ' 116
קיב ע"ב שלא רחוץ אינו חייב על סידור שלחןרנת יצחק עה"ת ח"א עמ' שצז
קיב ע"ב תורים שלא הגיע זמנםרנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' רנג
קיב: אכילת קדשים בשילה, התר במות בגב וגבעוןפרשיות בספרי הנביאים שמואל עמ' יב, קה
קיג ע"א איה מתי המבולרנת יצחק עה"ת ח"א עמ' כז
קיג ע"א אין מנחה בבמה ומהון ומדי שרתרנת יצחק עה"ת ח"א עמ' שעט
קיג ע"א אין ריח ניחוח בבמהרנת יצחק עה"ת ח"א עמ' ל, יג, קה
קיג ע"א ר' יוחנן סבר אתמוהי מתמה קרא ור"ל סבר כפשטיהעיוני פרשה (ריבלין) במדבר עמ' 105
קיג ע"ב לפי שכל מתי מבול ננערו שםשרי המאה ח"ו עמ' 139
קיג ע"ב קדשי בדה"ב שנקראו קרבןרנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' שג
קיג. אם היה מבול בארץ ישראלשבילי פנחס (תשעז) עמ' כה
קיג. הכשר זר בבמהתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' לב, קפח (פג) {גם במה צריך כהן, ורק דהישראל חשיב בזה ככהן}
קיג. הקרבת זר, חזה ושוק - בבמת יחידפרשיות בספרי הנביאים שמואל עמ' קז, קעז (עיונים), ריא
קיג. תוס' ד"ה חוץ, וכי מדאורייתא בעי בדיקה, וי"ל כיון דמדאורייתא אסור לשורפה במקום טומאהתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' קעז (שמו) {א"כ גם בדיקת חמץ כשלא ביטל הוא מן התורה}
קיג: חרבה שהיתה מעיקראתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' ערב (שלב) {השוואות}
קיד ע"א תוס' ד"ה וקסבררנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' ז
קיז ע"א אבל מועד שבגלגל היו הבמות מותרותרנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' שנה
קיז ע"א כל שהציבור והיחיד מקריבין באהל מועדרנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' לג
קיז ע"א רש"י ד"ה ושמתישערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' רסט
קיח ע"א בשילה אכלו קדשים בכל הרואההסתרים באסתר עמ' 305
קיח ע"ב אמר ר' דימי אמר רב בשלושה מקומות שרתה שכינה בישראלהסתרים באסתר עמ' 188, 317
קיח ע"ב בג' מקומות שרתה שכינה על ישראלרנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' תכה, תכו
קיח ע"ב השראת השכינה בשילהפרשיות בספרי הנביאים שופטים עמ' שנו
קיח ע"ב ובכולן לא שרתה אלא בחלק בנימיורנת יצחק עה"ת ח"א עמ' רמז
קיח ע"ב עין שלא רצתה לזון וליהנות מדבר שאינו שלועיוני הפטרה ח"א עמ' 116
קיח. רש"י ד"ה זר, עבד כשר בבמהתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' לב (קי)
קיח: בן פורת יוסף בן פורת עלי עין, עין שלא רצתה לזון וליהנות מדבר שאינו שלו תזכה ותאכל כמלא עיניהשבילי פנחס בראשית ח"ג עמ' סב
קיח: 'חופף עליו כל היום' זה מקדש שני, ובחידושי אגדות מהרש"א ד"ה כתנאיתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' קסח (תקעד)
קיח: ימי אוהל מועד שבמדבר ארבעים חסר אחתתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' שיב-שיג {שנה ראשונה שעשו המשכן נחשב כאילו היה משכן וקרבנות}
קיח: משמת עלי חרבה שילה, ורש"יפרשיות בספרי הנביאים שמואל עמ' עג, צג, צו (עיונים)
קיט ע"א מנוחה זה שילה ונחלה זה בית עולמיםהסתרים באסתר עמ' 305
קיט ע"ב אשר ישרתו בם בקודש, ורש"ירנת יצחק עה"ת ח"א עמ' שפה
קיט ע"ב הוראת שעהפרשיות בספרי הנביאים שופטים עמ' רכח, רלא
קיט ע"ב שחיטת צפון דכתיב צפונהרנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' כא
קכ ע"א הקרבת לילה בבמהרנת יצחק עה"ת ח"א עמ' קלה
קכ. חטא ישראל במלחמת פלשתיםפרשיות בספרי הנביאים שמואל עמ' רלח
קכ. שחיטת לילהפרשיות בספרי הנביאים שמואל עמ' רמ
ב ע"א אף מן הפסח ומן החטאתמשך חכמה שמות פ"יב פסוק כז
ב ע"א חוץ מן הפסח ומן החטאתמשך חכמה שמות פ"כט פסוק יד
ב ע"א כל הזבחים שנזבחו שלא לשמןבאר בשדה עמ' תצט
ב ע"א כל הזבחים שנזבחו שלא לשמן כשריםמשך חכמה שמות פ"לו פסוק יח
ב ע"א עולה ששחטה שלא לשמהבאר בשדה עמ' תצז
ב ע"א רבי אליעזר אומר אף האשםמשך חכמה ויקרא פ"יד פסוק יג
ב ע"א רש"י שמעון אחי עזריהאמרי יצחק במדבר-דברים עמ' מז
ב ע"ב ונדבה מי שרי לשנוייבאר בשדה עמ' תצג
ב ע"ב כל העושה על דעת ראשונה עושהמשך חכמה ויקרא פ"ג פסוק ב
ג ע"ב מינו מחריב שלא במינו אינו מחריב בהמשך חכמה ויקרא פ"ד פסוק כו
ג ע"ב קדשים מחללים קדשים ואין חולין מחללים קדשיםמשך חכמה שמות פ"יב פסוק כז
ד ע"א אותה כי שחט שלא לשם חטאת פסולהמשך חכמה ויקרא פ"ד פסוק לג
ד ע"א זו הולכת אברים לכבשמשך חכמה ויקרא פ"א פסוק יג
ד ע"ב ונרצה לו לכפר עליובאר בשדה עמ' תקא
ד ע"ב תוס' ד"ה ואימאבאר בשדה עמ' תצו
ה ע"א אותה לשמה כשרה שלא לשמה פסולהמשך חכמה שמות פ"כט פסוק יד
ה ע"ב חטאת חטאתומשך חכמה ויקרא פ"ד פסוק כו
ו ע"א מתכפר מקופיאדברי חנינא - הספדים עמ' צב
ו ע"א שאם עשאה לסמיכה שיירי מצוהמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"א עמ' עט
ו ע"ב שני שעירי עצרת באין לכפר על טומאה שאירע בין זה לזהמשך חכמה ויקרא פ"טז פסוק ג, במדבר פ"כח פסוק כו-ל
ז ע"א תודה אקרי שלמיםמשך חכמה ויקרא פ"כב פסוק כט
ז ע"ב אי דליכא תשובה זבח רשעים תועבהמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ב עמ' רי, רכז
ז ע"ב עבר על עשה ולא שב אין עולה מכפרתמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ב עמ' קמב
ז ע"ב עולה דורון היאמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ב עמ' צז
ז. פרקליט נכנס, ריצה פרקליט - נכנס דורון אחריותורה ודעת תשסח עמ' עד
ז: פרקליט נכנס ריצה פרקליט - נכנס דורון אחריותורה ודעת תשסה-תשסז עמ' ריג, רנא
ט ע"א מותר פסחמשך חכמה ויקרא פ"ג פסוק יא
ט ע"ב חטאת נזיר וחטאת מצורע - הני ערלות נינהומשך חכמה ויקרא פ"ה פסוק ו
ט ע"ב חטאת נחשון עולה היאמשך חכמה במדבר פ"ז פסוק יז
י ע"ב חטאת העוף למטה וחטאת בהמה למעלה ועולת בהמה למטה ועולת העוף למעלה וחטאת בהמה היא עצמה אינה נעשית אלא על גופה של קרן ואין למעלה מקום מיוחדאפסי ארץ (תשנט) עמ' תקנד
י ע"ב חטאת נאמר בה "היא" כשחיטהמשך חכמה ויקרא פ"ד פסוק כג
י ע"ב חטאת נקיבה מניןמשך חכמה ויקרא פ"ו פסוק כג
י ע"ב פסח בא מן העזיםמשך חכמה ויקרא פ"ד פסוק לג
יא ע"ב כאילו נשחט בין הערביםבאר בשדה עמ' שח
יא ע"ב מכשיר היה בן בתירא בפסח ששחטו שחרית כארבעה עשר לשמומשך חכמה במדבר פ"כח פסוק טז
יא ע"ב נרות דכתיב בין הערבים ה"נ דכולי יומא כשרגבורת יצחק חנוכה-פורים (תשסח) עמ' נח
יג אמר רבי טרפון אקפח את בניי וכו' אמר רבי עקיבא אני אפרש וכו' אמר לו רבי טרפון וכן' אני שמעתי ואין לי לפרש, אתה דורש ומסכים לשמועהתורה ודעת תשע-תשעא עמ' תלט
יג ע"ב עבודה חשובה מפגלים בהמשך חכמה ויקרא פ"ט פסוק ח-ט
יד ע"א הולכה שלא ברגל לא שמיה הולכהמשך חכמה שמות פ"כט פסוק כה
יד ע"ב מידי דהוה אמראות נגעים דלאו עכורה היא ובעיא כהונהמשך חכמה ויקרא פ"יג פסוק ב
יד ע"ב שחיטה לאו עבודה היאבאר בשדה עמ' תפח
יד ע"ב שחיטת פרה בזר פסולהבאר בשדה עמ' תפד
יד: שחיטה בזר כשרהמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ג עמ' תכט
טו ע"ב אתיא בק"ו מבעל מוםמשך חכמה בראשית פ"לג פסוק יח
טז ע"א אונן פסול לעבודהבאר בשדה עמ' לז
טז ע"א בבעלי מומים פסולים לעבודה בבמהמשך חכמה ויקרא פ"כא פסוק כד
טז ע"א מיושב שכן פסול להעידמשך חכמה דברים פ"יט פסוק יז
טז ע"א עשה קרב כמקריבמשך חכמה ויקרא פ"ג פסוק מא, פ"כב פסוק יט
יז ע"א אימא תנהו ענין לקורח קרחה ולמשחית פאת זקן טבול יום שאם עבד עבודתו פסולהמשך חכמה ויקרא פ"כא פסוק ה-ו
יז ע"ב מחוסר כיפורים דזב כזב דמי תנאי היאמשך חכמה ויקרא פ"כב פסוק ד
יז ע"ב שרפה אונן ומחוסר כפוריםבאר בשדה עמ' תפה
יח. תוס' ד"ה בהן גדולפני מלך במדבר עמ' שיד
יח: הפוטר כסות לילה מרבה כסות סומא בציציתאמונת עתיך (וולפסון) ח"א עמ' מח
יט ע"ב כיצד מצות קידושמשך חכמה שמות פ"ל פסוק יט
יט: איזהו קידוש ידיםבאר מים חיים (תשנט) ח"א עמ' יב
יט: בבת אחת מקדש ידיו ורגליובאר מים חיים (תשנט) ח"ג עמ' תלג
כ ע"א איזה צפון מקור מזבח צפוני ועד כותל עזרה צפונימשך חכמה ויקרא פ"כד פסוק יד
כ ע"א בעי אילפא כו' מי כיור מהו שיפסלו כו'גבורת יצחק חנוכה-פורים (תשסח) עמ' נז
כב זקני דרוםמשך חכמה במדבר פ"טו פסוק יג-יד
כב ע"א לרביעית אינו משליםדברי שלום (הלברשטם) עמ' תרסז
כב ע"ב ומנלן דמחלי עבודהמשך חכמה בראשית פ"יז פסוק א
כב ע"ב טומאה היוצאת מגופו לא אישתראי בצבורמשך חכמה ויקרא פ"כב פסוק ד
כב ע"ב כל כלי שרת ראוין לקדש מהם ידים ורגליםמשך חכמה שמות פ"ל פסוק יח
כג. זקני דרום ס"ל אכילת פסח לא מעכבאמירה נעימה (בלוך) עמ' עא
כד. נעקרה האבן ועמד במקומה מהושמן ראש (כץ) ח"ד עמ' תקיא
כה ע"א אי הכי גבי איל נזירמשך חכמה ויקרא פ"כג פסוק יט-כ
כה ע"א דם מהפר יקבלנומשך חכמה ויקרא פ"ד פסוק כז
כה ע"א צריך שיקבל כל דם הפר למצוהמשך חכמה ויקרא פ"ד פסוק ה
כה ע"ב אויר כלי ככלי דמימשך חכמה במדבר פ"ז פסוק יד
כה ע"ב הצורם אוזן הפר ואח"כ קיבל דמו פסולמשך חכמה ויקרא פ"ד פסוק ה, ופסוק יד
כה ע"ב ולקח הכהן המשיח מדם הפר דם מהפר יקבלנומשך חכמה ויקרא פ"טז פסוק יא
כה: זאת אומרת שעות פוסלות בקדשים וכו'תורה ודעת תשסה-תשסז עמ' לב
כו ע"א פרכסה ויצתה לחוץבאר בשדה עמ' תקטו
כז ע"ב מזבח הפנימי מקדש פסוליןמשך חכמה שמות פ"מ פסוק י
כז ע"ב מזבח חיצוץ הוי רצפה, ומזבח הזהב הוי כלי שרתמשך חכמה שמות פ"ל פסוק י
כז. חוץ לזמנו פיגול - בדברי החינוך מצוה קמד, דלכן מחשבת פיגול פוסלת בקדשים, משום דהוה כמטיל מום בקדשיםהדרש והעיון ויקרא מאמר סה
כח. אכילת הכהנים כדרך שהמלכים אוכליןבני יששכר (תשסח) ח"א עמ' רצד
כט ע"א אמר קרא "תעשו" - שיהיו כל עשיותיו שוותמשך חכמה במדבר פ"כח פסוק כא
כט ע"ב מנין למחשב בקדשיםבאר בשדה עמ' תלד, תצג
לא ע"א חישב לאכול כזית בב' בנ"אבאר בשדה עמ' רעט
לא ע"ב שהשחיטה כשרה הזרים ובנשים ובעבדיםמשך חכמה ויקרא פ"כא פסוק כד
לב ע"א אף ביאה במקצת שמה ביאהמשך חכמה ויקרא פ"יד פסוק יא
לב ע"ב אם ראה קרי בלילה אינו נכנם למתן בהונות למחרמשך חכמה ויקרא פ"יד פסוק יא
לב ע"ב הואיל ואישתרי אישתרימשך חכמה ויקרא פ"כה פסוק ט
לב ע"ב רובן טמאי מתים ונעשו זבים, הואיל והותרו לטומאתם הותרו לזיבתםמשך חכמה במדבר פ"ט פסוק ז
לג ע"א תיכף לשחיטה סמיכה לאו דאורייתאמשך חכמה ויקרא פ"יד פסוק יג
לג ע"ב טמא שנגע בקדש, ריש לקיש אמר לוקהמשך חכמה ויקרא פ"יב פסוק ה
לד ע"ב מנין לחטאת שקיבל דמה בארבעה כוסותמשך חכמה ויקרא פ"ט פסוק ח-ט
לד ע"ב מעוטי שירים שבצואר בהמהמשך חכמה ויקרא פ"ד פסוק ה
לד ע"ב קיבל הכשר ונתן לפסולבאר בשדה עמ' תיא
לה ע"א שחיטה שבשירה בזרמשך חכמה ויקרא פ"ח פסוק טו
לו ע"א תנהו עניץ למחשבת הינוחמשך חכמה ויקרא פ"כב פסוק כט-ל
לז ע"א לימד על בכור מעשר ופסח שטעון מתן דמיםמשך חכמה שמות פ"יב פסוק כד
לז ע"א מנין לכל הדמים שטעונין מתן דם ליסודמשך חכמה דברים פ"יב פסוק כז
לז ע"א מנין שמעשר ופסח טעונים מתן דמים ואימורים לגבי מזבחמשך חכמה במדבר פ"יח פסוק יז
לז ע"א רבי אומר "והנשאר בדם ימצה"משך חכמה ויקרא פ"ה פסוק ט
לז ע"ב קרנת קרנת קרנות - הרי כאן ארבעמשך חכמה ויקרא פ"ד פסוק ז
לט ע"א דמים הטעונים יסודמשך חכמה ויקרא פ"ה פסוק ט
למה נסמכה פ' קרבנותאשד הנחלים (נחמולי) דף נו ע"ב
מ ע"א נפחתה תקרה של היכל לא היה מזה, ורש"יגבורת יצחק חנוכה-פורים (תשסח) עמ' מד, קנה
מ ע"א נפתחה תקרה של היכל לא היה מזהמשך חכמה שמות פ"כו פסוק יד
מ ע"ב אם לא נתחנך המזבח בקטרת הסמים לא היה מזהמשך חכמה שמות פ"מ פסוק ה
מא ע"ב תנא דבי רבי ישמעאל מפני מה נאמרה "פרכת הקודש"משך חכמה שמות פ"ל פסוק י
מג הפיגול והנותר והטמא שהעלן ע"ג מזבח פקע טומאתןגבורת יצחק חנוכה-פורים (תשסח) עמ' נא
מג ע"ב טומאתו עליו ונכרתה וכו' "עליו" קאי על בשר מדכתב לשון זכרמשך חכמה במדבר פ"ל פסוק י
מד ע"ב וכי מה למדנו משור זבח השלמים מעתהמשך חכמה ויקרא פ"ד פסוק י
מה ע"א דרוש וקבל שכרבתורתו יהגה ח"א עמ' קסה
מה ע"א האם חייבים על שחיטת חוץ בקדשי עכו"םמשך חכמה דברים פ"יב פסוק יג
מה ע"א ישראל מביא נסכים ואין נכרי מביא נסכיםמשך חכמה במדבר פ"טו פסוק יג
מה ע"א קדשי עכו"םבאר בשדה עמ' תקו
מה ע"א קדשי עכו"ם אין מועלים בהם ואין חייבים עליהם משום פיגול ונותרמשך חכמה ויקרא פ"כב פסוק כה
מה ע"ב ועכו"ם לא בני הרצאה נינהומשך חכמה במדבר פ"טו פסוק יג-יד
מה ע"ב עכו"ם לאו בני הרצאהבאר בשדה עמ' שיג
מה ע"ב ציץ אינו מרצה על קדשי עובדי כוכביםמשך חכמה שמות פ"כח פסוק לז
מה שמועה שמע ובאאשד הנחלים (נחמולי) דף יז ע"ד, לא ע"ב
מו ע"ב והבשר אשר יגע בכל טמאמשך חכמה ויקרא פ"ז פסוק כא
מו ע"ב לשם ששה דברים הזבח נזבחמשך חכמה ויקרא פ"יט פסוק ה
מו ע"ב נחת רוח לפני שאמרתי ונעשה רצונימשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"א עמ' צ
מו ע"ב רש"י - נחת רוח לפני שאמרתי ונעשה רצונימשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ב עמ' כה
מו ע"ב רש"י ד"ה הנחת רוח אמר ונעשה רצונוברכת שלום מכתבים מאמר ס
מו ע"ב שאין המחשבה הולכת אלא אחר העובד - ופירשו על דרך החסידות שהיצר הרע מבלבל יותר את האנשים הכשרים שהם עובדים את השי"תבצור ירום ח"ט עמ' רמא
מו ע"ב שאין המחשבה הולכת אלא אחר העובדבתורתו יהגה ח"א עמ' שצ
מו: הכל הולך אחר העובדבאר מים חיים (תשנט) ח"ד עמ' פ
מז ע"א וצפונה בעולה היכא כתיבאמשך חכמה ויקרא פ"א פסוק י-יא
מז ע"א קדשי קדשים שחיטתן בצפוןדברי שלום (הלברשטם) עמ' פב
מח ע"א וי"ו מוסיף על ענין ראשון וילמד עליון מתחתוןמשך חכמה ויקרא פ"ז פסוק ב
מח ע"ב אותו בצפון ואין שעיר נחשון בצפוןמשך חכמה במדבר פ"ז פסוק יב
מח ע"ב מה לבן צאן שכן קבע לו כלימשך חכמה ויקרא פ"א פסוק י-יא
מט ע"א ואילו לקוח בכסף מעשר שני אינו נפדהמשך חכמה במדבר פ"ג פסוק יב
נ. בבית שני היה מקום המערכה כ"ד על כ"ד אמהבני יששכר (תשסח) ח"ג עמ' רכה
נ. בקדשים דבר הלמד בג"ש אינו חוזר ומלמד בהיקשאמירה נעימה (בלוך) עמ' עא
נב ע"א רב פפא לומד מתן דמים ליסוד המזבח מפר כהן משוחמשך חכמה שמות פ"מ פסוק ה
נב ע"ב שלמים ששחטו קודם שיפתחו דלתות ההיכל פסוליןמשך חכמה שמות פ"כט פסוק יא
נג ע"א בחלק בנימין היה יסוד דרומי של המזבחמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ד עמ' קמד
נג ע"א חד אמר נותן אמה אילך ואמה אילךמשך חכמה ויקרא פ"ד פסוק ז
נג ע"א עלה בכבש ופנה לסובב ובא לו לקרן דרומית מזרחית וכו'בצור ירום ח"ה עמ' קסא {הדרכה מעשית כיצד לעלות במעלות התורה}
נג ע"א עלה בכבש ופנה לסובבבצור ירום ח"ד עמ' קס
נג ע"א עלה בכבש ופנה לסובבבצור ירום ח"ו עמ' נד {הדרכה מעשית כיצד לעלות במעלות התורה}
נג ע"ב בנימין הצדיק מצטער כל ימיו לבלוע הרצועה שיצאה בביהמ"ק מחלקו לחלקו של יהודהאפסי ארץ (תשנט) עמ' רכט
נג. עלה בכבש ופנה לסובב וכו'שיח יצחק (פרידמן, תשנז) עמ' קמב
נג. שיורי מצוה אינו מעכב את הכפרהבני יששכר (תשסח) ח"ב עמ' רפג
נג: מדוע בפרק איזהו מקומן שאומרים בכל יום בתפלת השחר נאמר: העולה וכו' וטעונה הפשט וניתוח וכליל לאישים, ונשמטו עוד דברים שהעולה היתה טעונה כגון הדחת קרביים ומליחההדרש והעיון ויקרא מאמר מו
נד ע"א וזה מקום המערכהמשך חכמה שמות פ"כז פסוק א
נד. על דבר זה [מציאת מקום בהמ"ק] נתקנא דואג בדודאמונת עתיך (וולפסון) ח"ג עמ' רלג
נה דוקא לשחיטה בעינן "לפני אוהל מועד"משך חכמה שמות פ"כט פסוק לג
נה ע"א הדר אמר רחמנא עיילא למחנה ישראלמשך חכמה דברים פ"יב פסוק ח
נה ע"א מה חטאת אינה נאכלת אלא לזכרי כהונהמשך חכמה ויקרא פ"כג פסוק יט-כ
נה ע"א מנא לן דבעי צפוןמשך חכמה ויקרא פ"יד פסוק יג
נה ע"ב שנשחטו קודם שנפתח פתח אוהל מועד פסוליםמשך חכמה ויקרא פ"ג פסוק ב
נה: שלמים ששחטן קודם שיפתחו דלתות ההיכל פסוליןאמונת עתיך (וולפסון) ח"ב עמ' ה
נו ע"א בשלו את הבשר פתח אוהל מועד ושם תאכלו אותומשך חכמה ויקרא פ"ח פסוק לג
נו ע"א הלשכות הפתוחות להיכל לא היו אוכלין בהן בקדשי שעהמשך חכמה ויקרא פ"ח פסוק לא
נו ע"א התורה ריבתה חצירות הרבה לענין אכילהמשך חכמה ויקרא פ"ו פסוק כ
נו ע"א מנין שהכהנים נכנסים לשם ואוכלים שם קדשי קדשים ושירי מנחהמשך חכמה ויקרא פ"י פסוק יב
נו. לשכות בנויות בחולפני מלך במדבר עמ' כ
נט ע"א לר' יהודה רצפה מקדשמשך חכמה ויקרא פ"יז פסוק יא
נט ע"א מודה היה ר' יהודה בדמיםמשך חכמה שמות פ"ל פסוק י, פ"מ פסוק ה, ויקרא פ"כב פסוק כב, במדבר פ"יח פסוק יז
נט ע"א מזבח שנעקר מקטירין קטרת במקומומשך חכמה שמות פ"מ פסוק ה
נט ע"א צפונה - שיהא צפון פנוי מכליםמשך חכמה שמות פ"מ פסוק יא
נט ע"ב גבוה עשרה, ומשפת סוכב ומעלה היה גבוה שלושהמשך חכמה שמות פ"כז פסוק א
נט ע"ב מזבח שעשה משה גדול היהמשך חכמה שמות פ"מ פסוק ה
נט ע"ב מזכת שנעקר מקטירין קטרת כמקומומשך חכמה שמות פ"ל פסוק א
נט. אמר רב מזבח שנעקר מקטירין קטורת במקומו, ורש"יתורה ודעת תשסח עמ' קב, קסח
ס ע"א וכי אצל המזבח אכלוהומשך חכמה ויקרא פ"י פסוק יב
ס ע"ג חטאת העוף מולקבן יאיר דף קכו ע"ד
ס. במחלוקת רבי יהודה ורבי יוסי במידות קומת החצרתורה ודעת תשסח עמ' צא
סא ע"ב אש שירדה מן השמים בימי משה לא נסתלקהמשך חכמה הפטרת כי תשא
סא ע"ב משום בר קפרא שיתין הוסיפומשך חכמה במדבר פ"טו פסוק י
סא: אש שירדה מן השמים בימי משה לא נסתלקה מעל מזבח הנחושת אלא בימי שלמהתורה ודעת תשע-תשעא עמ' רג
סא: כשעלו בני הגולה, הוסיפו עליותורה ודעת תשסח עמ' צ
סא: מזבח של שילה של אבנים היהתורה ודעת תשסח עמ' צא
סב ע"ב בני קטורהאמרי מרדכי (שפלטר, תשעב) אות כא, רפח, שג
סב ע"ב ויוסף אברהם ויקח אישה ושמה יוחני וכו'מאור ושמש (תשנב) עמ' נו
סב. אפרו של יצחק צבור על גבי המזבחמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"א עמ' רג
סב. באור אגדה מפליאה בני אחתי' דר"ט יתבי' קמי' פתח ואמר ויוסף אברהם ויקח אשה ושמה יוחני א"ל קטורה כתי' קרי עלייה בני קטורה - ישוב קו' שאג"א איך גרעו בני עשו מבני קטורה למילה - באור ד' רמב"ם פ"י ממלכים ה"ח שדייק שב"ק שהם זרעו של אברהם שבא אחר ישמעאל ויצחק חייבין במילה מאי נ"מ מתי באו ע"ד רמזבכורי אביב (ביק) מדרש בחידוש חיי שרה
סב. בזה שמידות המזבח אין מעכבין, ותוס' שם ד"ה אף מזבחתורה ודעת תשסח עמ' פט
סב. בשלמא בית מינכרא צורתו אלא מזבח מנא ידעיבני יששכר (תשעז) ח"א עמ' רא
סב. ג' נביאים עלו עימהםבאר מים חיים (תשנט) ח"ד עמ' שעז
סב. והכתיב הכל בכתב מיד ה' עלי השכיל אלא אמר רב יוסף קרא אשכח ודרשבני יששכר (תשעז) ח"ב עמ' קלג
סב. רש"י - ושלמה לא הבין לדרשו וכו'תורה ודעת תשסה-תשסז עמ' קצג
סב: ויוסף אברהם ויקח אשה ושמה יוחנימפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"א עמ' רסח
סג ע"א אמר דאוכלין בהיכלמשך חכמה ויקרא פ"י פסוק יב
סג ע"א המנחות היו נקמצות בכל מקום בעזרהמשך חכמה במדבר פ"ז פסוק פז
סג ע"א קדשי קדשים נאכלים בהיכלמשך חכמה ויקרא פ"י פסוק יב
סו ע"ב עולת העוף שעשאה למטה כמעשה חטאת לשם חטאתמשך חכמה ויקרא פ"ה פסוק י
סז ע"א נמשכת ונעשית חטאת העוףמשך חכמה ויקרא פ"ה פסוק י
סח ע"ב כל שפסולו בקורש הקודש מקבלואהל יעקב (תשעא) ח"ג עמ' רנג
סט ע"א דם החטאת קודם לדם העולהמשך חכמה במדבר פ"כט פסוק יד-טז
סט ע"א חטאת העוף קודם לעולת העוף וכן להקדשהמשך חכמה ויקרא פ"ה פסוק ז
סט ע"א מלק ונמצאת טריפהמשך חכמה ויקרא פ"יז פסוק טו
סט ע"ב ר' יהודה מאי טעמאמשך חכמה ויקרא פ"יז פסוק טו
ע ע"א לשיעור אכילה בכזיתבאר בשדה עמ' שעא
ע ע"א ר' מאיר דריש למעט עוף טמא מטריפהמשך חכמה ויקרא פ"יז פסוק טו
ע ע"ב יצא חיה שחלבה ובשרה מותרמשך חכמה ויקרא פ"ז פסוק כד
עא ע"א תוס' ד"ה ברובעבאר בשדה עמ' רעח
עד ע"א רש"י ד"ה ר"שבריכות מים דף נד ע"ד
עד תוס' ד"ה ונפלה כו'בריכות מים דף נה ע"ג
עה ע"ב איכא בן שתי שנים דמחזי כבן שנהמשך חכמה ויקרא פ"ה פסוק ו
עז ע"ב מום בם הוא דלא ירצו, הא על ידי תערובת ירצומשך חכמה ויקרא פ"יא פסוק מג
עח ע"ב יין וחלב לחין אין חוצציןדברי שלום (הלברשטם) עמ' תרסז
פ: רש"י - מחנה הלוים נושאי הארוןפני מלך במדבר עמ' ז
פא ע"ב מקום עולה מקום שיריים בחטאתמשך חכמה ויקרא פ"ה פסוק ט
פב ע"א הציץ מרצה על הטמא ואין מרצה על היוצאאוסף אמרים (שכטר) קדושה וטהרה עמ' נא
פב ע"א כל דמים הפנימיים אינם נאכליםמשך חכמה במדבר פ"ח פסוק יב
פב ע"א כל הענין כולו אינו מדבר אלא בפרים הנשרפיםמשך חכמה ויקרא פ"ו פסוק כג
פב ע"א ת"ר פנימה א"א אלא פנימהאמר יצחק דף יא ע"ב
פב ע"ב שיצא בשר חוץ למחיצתובאר בשדה עמ' תקיח
פב. מהיכן ידעו אנשי כנה"ג מקום המזבח וכו'בני יששכר (תשסח) ח"א עמ' שיג, ח"ב עמ' קנד
פג ע"א המזבח מקדש את הראוי לומשך חכמה ויקרא פ"ו פסוק ה
פג ע"ב המזבח מקדש את שראוי לומשך חכמה שמות פ"מ פסוק י
פג. לר"ג שם אם עלה לא ירדעמק החכמה עמ' רכד
פג: תורה אחת לכל העולים ואפילו פסוליןשמן ראש (כץ) ח"ד עמ' רעז
פד ע"א כר' יהודה לאו בכל פסולי קודש לא ירצומשך חכמה ויקרא פ"ו פסוק כ
פה ע"א אמוראי אם יש הפשט וניתוח במזבחמשך חכמה שמות פ"כז פסוק א
פו ע"א אמר רבי זירא לא שנו אלא שפירשו כלפי מטה, אבל כלפי מעלה קרובי הוא דאקריבו לעיכולבצור ירום ח"ג עמ' קמט
פו. אברים שפקעו מע"ג המזבח קודם חצות יחזיראמונת עתיך (וולפסון) ח"ב עמ' ריג
פז ע"א אין לי אלא מזבח, כבש מניןמשך חכמה דברים פ"כז פסוק ו
פח אמ"ר ענני ב"ש וכו'בן יאיר דף קלב ע"ד
פח ע"א אין מביאים מנחות ונסכים מן המדומעמשך חכמה במדבר פ"כח פסוק יט-כ
פח ע"א כולם אין מקדישים אלא בקודשמשך חכמה במדבר פ"כ פסוק כח
פח ע"א מר סבר לשלחן דמי, ומר סבר לבית המטבחיים דמי וכו'משך חכמה שמות פ"כ פסוק כ
פח ע"א שניהם מלאים סולת אין מלאים אלא שלמהמשך חכמה במדבר פ"ז פסוק יד
פח ע"ב אין מכבסים אותם כל עיקר, שאין עניות במקום עשירותמשך חכמה במדבר פ"יט פסוק ח
פח ע"ב אפוד מכפר על עבודת כוכביםמשך חכמה שמות פ"יב פסוק כא, פ"כח פסוק ח-ט, ויקרא פ"ח פסוק ז
פח ע"ב המעיל מכפר על לשון הרעמאור ושמש (תשנב) עמ' רסג
פח ע"ב ובגדיו היו מכפרים כל אחד כפרה מיוחדת על ישראלמשך חכמה שמות פ"כ פסוק יח
פח ע"ב ומביא שבעים ושנים זגיןמשך חכמה שמות פ"לט פסוק כה
פח ע"ב כתונת מכפרת על שפיכות דמיםמשך חכמה ויקרא פ"טז פסוק ל
פח ע"ב למה נסמכה פרשת-קרבנות לפרשת בגדי כהונה לומר לך, מה קרבנות מכפרין, אף בגדי כהונה מכפריןבצור ירום ח"ג עמ' רסא הערה 8
פח ע"ב מה קרבנות מכפרים אף בגדי כהונה מכפריםמשך חכמה ויקרא פ"ח פסוק ז
פח ע"ב מה קרבנות מכפרין, אף בגדי כהונה מכפרין כתונת מכפרת על שפיכות דם, מכנסים מכפרת על גילוי עריות, מצנפת מכפרת על גסי הרוח, אבנט מכפר על הרהור הלב וכו'בצור ירום ח"ה עמ' קנה
פח ע"ב על מה קטורת מכפרתמשך חכמה ויקרא פ"טז פסוק יז
פח ע"ב קטורת על לשון הרע שבסתרמשך חכמה דברים פ"כג פסוק י
פח: אפוד מכפר על עוון ע"זבאר מים חיים (תשנט) ח"ג עמ' תב
פח: כתונת מכפרת על שפיכות דם וכו' מכנסים מכפרת על גילוי עריות וכו' מצנפת מכפרת על גסי הרוח וכו' אבנט מכפר על הרהור הלבבני יששכר (תשעז) ח"א עמ' תקיט
פח: כתונת מכפרת על שפיכת דמיםדרשות מהרא"ל (תשנט) סי' ק אות ח
פח: מה קרבנות מכפרים אף בגדי כהונה מכפריםדרשות מהרא"ל (תשנט) סי' ק אות ו
פח: מכנסיים מכפרים על עריות, אבנט על הרהור הלב, כתונת מכפר על שפיכות דמיםבני יששכר (תשסח) ח"ב עמ' שעט
פח: קטורת מכפרת על לה"רפני מלך במדבר עמ' קנט
פט ע"א איברי עולה קודמין לחטאת להקטרהמשך חכמה ויקרא פ"ט פסוק ז
פט ע"א כל התדיר מחבירובתורתו יהגה ח"ב עמ' תכ
פט ע"א מיני דמים קודמים למנחותמשך חכמה ויקרא פ"ט פסוק יז
פט ע"ב אימורי קדשים קלים שיצאו לפני זריקת דמים פסוליםמשך חכמה ויקרא פ"ה פסוק ט
פט. כל המקודש מחבירובאר מים חיים (תשנט) ח"א עמ' פב
פט. כל התדיר מחבירו קודם את חבירו, התמידין קודמין למוספיןתורה ודעת תשסח עמ' קלא
צ ע"א אדרבה מנחות קודמין שכן ישנו בצבור כביחידמשך חכמה ויקרא פ"ט פסוק יז
צ ע"א אמר רבא למקראה הקדימה הכתובמשך חכמה ויקרא פ"ה פסוק ז
צ ע"א זה בנה אב חטאות שיקדמו לעולות הבאות עמהןמשך חכמה במדבר פ"טו פסוק כד
צ ע"ב זו עולה קודמת - "כמשפט" כתוב בהומשך חכמה במדבר פ"כט פסוק יד-טז
צ ע"ב תדיר ומקודש מי קודםמשך חכמה ויקרא פ"ט פסוק יז
צ ע"ב תדיר ומקודש מי קודםמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ב עמ' כט, קי
צ. החטאת קודמת לעולהבאר מים חיים (תשנט) ח"ד עמ' קנה
צ. זה בנה אב לכל חטאות שיקדמו לעולה וכו' למקראה הקדימה הכתוב וכו'תורה ודעת תשסה-תשסז עמ' ריג
צ. שטמ"ק בשם ר' יחיאל - "למקראה" - לשון מקרה וכו'תורה ודעת תשסה-תשסז עמ' ריד
צ. תוס' - במה שמבואר בדבריהם ד'למקראה הקדימה הכתוב' היינו לענין סדר הקדשתםתורה ודעת תשסה-תשסז עמ' ריג
צ: איבעיא להוי תדיר ומקודש איזה מהם קודם וכו' ת"ש דבר אחר ברכת היין תדירה וברכת היום אינה תדירה ותדיר ושאינו תדיר תדיר קודם אף על גב דברכת היום קדישה אטו שבת לברכת היום אהנאי לברכת היין לא אהנאיבני יששכר (תשעז) ח"א עמ' פג
צ: אף על גב דמוספין קרישי, אטו שבת למוספין אהנאי לתמידין לא אהנאיתורה ודעת תשע-תשעא עמ' יא
צ: תדיר ומקודש איזה קודם וט'בני יששכר (תשסח) ח"א עמ' קכג
צ: תמידין קודמין למוספין ואע"ג דמוספין קדישי וכו'תורה ודעת תשסה-תשסז עמ' ריח
צא ע"א אטו שבת למוספים אהנאימשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"א עמ' קפג
צא ע"ב המכבה אש המזבח - לוקהמשך חכמה במדבר פ"יז פסוק ב
צא ע"ב המתנדב יין, מביא ומזלפו על גבי האישיםמשך חכמה שמות פ"ל פסוק ט, ויקרא פ"ט פסוק יג, במדבר פ"טו פסוק י ופסוק יג-יד
צא. אטו שבת למוספין אהני לתמידין לא אהנימפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ב עמ' שלח
צא. אמר קרא למשחה לגדולה כדרך שהמלכים אוכליןבני יששכר (תשעז) ח"א עמ' קפט
צא. המוספין עדיפי מתמידין וכו' קדשי מתמידיןמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ג עמ' רכא
צב ע"א הדם והשמן והמנחות והנסכים שנטמאו עושין להם מערכה בפ"ע ושורפןגבורת יצחק חנוכה-פורים (תשסח) עמ' נה
צג ע"א מאי טעמא דר' שמעון כתיב "אותה"משך חכמה ויקרא פ"ו פסוק כ
צד ע"ב דרש רבא וכו' הדר אוקי רבא אמורא ודרש דברים שאמרתי לפניכם טעות הם בידיאמרי מרדכי (שפלטר, תשעב) אות שלא
צה ע"ב תוס' ד"ה עירהבגדי יו"ט (קריספין) ח"א דף כה ע"ב
צה ע"ב תלאו באויר וכו'בגדי יו"ט (קריספין) ח"א דף כה ע"א
צו ע"ב רב יצחק בר יהודה הוה רגיל קמיה דרמי בר חמאמשך חכמה ויקרא פ"כב פסוק יג
צו: ר"ש כי בעינא מלתא מיניה פשיט לי ממתניתאבינת יששכר (תשמח) עמ' עח
צז ע"ב אין עשה דוחה ולא תעשה שבמקדשמשך חכמה דברים פ"לד פסוק יב
צז ע"ב אלא סכין ועולה גופא מנלןמשך חכמה ויקרא פ"א פסוק י-יא
צז ע"ב זאת התורה לעולה וכו' מה עולה טעונה כלי וכו'משך חכמה שמות פ"כד פסוק ו
צז ע"ב מה עולה טעונה כלימשך חכמה בראשית פ"כב פסוק ז
צז ע"ב שחיטת קדשים טעונה כליאמרי מרדכי (שפלטר, תשעב) אות רמח
צח ע"א אף כל הקדשים מותריהן בשריפה ואין בעלי חיים במותריהןמשך חכמה ויקרא פ"כב פסוק כט-ל
צח ע"א כל תחילת עבודות אינן כשרים אלא ביוםמשך חכמה ויקרא פ"ג פסוק ב
צח ע"א מה חטאת מתקדשת בבלועמשך חכמה ויקרא פ"ז פסוק לז
צח ע"א מכאן שאין מקריבין אלא ביוםמשך חכמה ויקרא פ"ז פסוק לח
צט ע"א כהן גדול מקריב אונןמשך חכמה ויקרא פ"י פסוק יח
ק ע"א כאן קודם חצות כאן לאחר חצותמשך חכמה במדבר פ"ו פסוק ז
ק: מי ראה נגע מרים, משה זר היה אהרן קרוב היהדרשות מהרא"ל (תשנט) סי' נג אות ו
קא ע"א הודה ולא בוש לומר שכחתיאמרי מרדכי (שפלטר, תשעב) אות קלט
קא ע"א הודה ולא בוש משה לומר לא שמעתיאמרי יצחק שמות-ויקרא עמ' קנג הערה יט
קא ע"א משה טעה וסבר שאין חילוק בין קדשי שעה לקדשי דורותמשך חכמה ויקרא פ"י פסוק טז
קא ע"ב והלא פנחס היה עמהםמשך חכמה במדבר פ"יח פסוק ג
קא ע"ב לא נתכהן פינחס עד שהרג לזמריאפסי ארץ (תשנט) עמ' תרפו
קא ע"ב לא נתכהן פנחס עד שהרגו לזמרימשך חכמה במדבר פ"יח פסוק ג, פ"כה פסוק ה
קא ע"ב לא נתכהן פנחס עד ששם שלום בין השבטיםמשך חכמה במדבר פ"יח פסוק כח
קא ע"ב מחלוקת אם משה נשאר בהן כל ימי חייודברי שלום (הלברשטם) עמ' מז
קא ע"ב משה רבנו כהן גרול היהמשך חכמה שמות פ"מ פסוק יד-טו, ויקרא פ"י פסוק יב, פ"טז פסוק ל
קא. אם שמעת בקדשי שעה אין לך להקל בקדשי דורותבני יששכר (תשסח) ח"א עמ' שע
קא. מדוע שרפוה ולא אכלוה, יש אומרים מפני טומאה שנגעה בו נשרףדברי יונה ח"ב עמ' נב
קא. שמא לא שמעת אלא בקדשי שעה דאי בקדשי דורות ק"ו ממעשר הקל ומה מעשר הקל אמרה תורה לא אכלתי באוני ממנו בקדשי דורות לא כל שכן מיד וישמע משה וייטב בעיניובני יששכר (תשעז) ח"א עמ' רלז
קא: אימת נתכהן פנחספני מלך במדבר עמ' רמ
קא: לא נתכהן פינחס עד שהרגו לזמרימפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ג עמ' תכה
קא: לא נתכהן פנחס עד שהרגו לזמרידרושי מהרא"ץ בריסק עמ' קמח
קא: מרים מי הסגירה אם תאמר משה הסגירה משה זר הוא ואין זר רואה את הנגעים ואם תאמר אהרן הסגירה אהרן קרוב הוא ואין קרוב רואה את הנגעים אלא כבוד גדול חלק לה הקב"ה למרים אותה שעה אני כהן ואני מסגירה אני חולטה ואני פוטרהבני יששכר (תשעז) ח"א עמ' תכד
קא: מרע"ה כהן גדול היהאשר חנן עמ' שנה
קא: תוס' לא היו כהנים גדולים אלא מפנחסבני יששכר (תשסח) ח"ג עמ' נט (הערה)
קב אמר עולא בקש משה מלכותבגדי יו"ט (קריספין) ח"א דף כה/נה ע"א
קב ע"א אי משה רבינו היה מלךגבורת יצחק חנוכה-פורים (תשסח) עמ' שיב
קב ע"א בשעה שפוסקים גדולה לאדם וכו'אהל יעקב (תשעא) ח"ה עמ' קטז
קב ע"א הלא אהרן אחיך הלוי והלא כהן הוא וכו' ע"שמשען המים דף עא ע"ג
קב ע"א חרון אף של הקב"ה עושה רושםבאר מים חיים (תשנט) תוספת מכתב יד פרק ג פסוק יא
קב ע"א כל ז' ימי המילואים שימש משה בכה"גבאר מים חיים (תשנט) תוספת מכתב יד פרק ג פסוק כו
קב ע"א כל חרון אף שבתורה נאמר בו רושםאמרי מרדכי (שפלטר, תשעב) אות רל
קב ע"א כל חרון אף שבתורה נאמר בו רושםאמרי יצחק שמות-ויקרא עמ' לא, רמח
קב ע"א כל חרון אף שבתורה נאמר בו רושםדברי חנינא - הספדים עמ' קכז
קב ע"א רש"י ד"ה נאמר בו רושםאמרי יצחק שמות-ויקרא עמ' לו הערה נ
קב ע"ב לאונסו שאניבתורתו יהגה ח"ב עמ' קעג
קב. אין הלום אלא מלכותבאר מים חיים (תשנט) ח"ד עמ' קמו
קב. אני אמרתי אתה כהן והוא לוי, עכשיו הוא כהן ואתה לוימפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ד עמ' פו
קב. חמש שמחות אלישבעפני מלך במדבר עמ' רמ
קב. מרים מי הסגירה וכו' אלא כבוד גדול חלק לה הקב"ה אמר אני כהן אני מסגירהבני יששכר (תשסח) ח"ב עמ' רטז
קב: לאונסו שאנימפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ג עמ' שצד
קג ע"א הקדיש עולה לבדק הבית, לא תפיס מן התורהמשך חכמה במדבר פ"טו פסוק מ
קד ע"א המשלח השעיר והמוציאים פרים הנשרפים מטמאים בגדיםמשך חכמה במדבר פ"יט פסוק ב
קה ע"ב אל מחוץ למחנה - חוץ לג' מחנותמשך חכמה ויקרא פ"כד פסוק יד
קה ע"ב אם כן הנך "וציא" דגבי פרים הנשרפים מאי דריש בהומשך חכמה ויקרא פ"כד פסוק יד
קו אין השוחט בחוץ חייב אלא על הכשר בפניםאהל יעקב (תשעא) ח"א עמ' קכו
קו. בשלמא המעלה כתיב עונש וכתיב אזהרה, וכו' אלא שחיטה בשלמא עונש דכתיב וכו'תורה ודעת תשע-תשעא עמ' רכט
קו: הקדישן בשעת היתר הבמותאמר יצחק דף לג ע"ד
קז המקרב בזמן הזה חייב דקדושת הבית קדשה לע"לגבורת יצחק חנוכה-פורים (תשסח) עמ' נב
קז ע"א דם יחשב לרבות הזורק, ורש"י ד"ה לגזירה שוהמשען המים דף סד ע"ד
קז ע"א האיש ולא הצבורמשך חכמה במדבר פ"יט פסוק יג
קז ע"א הזורק מקצת דמים בחוץ חייבמשך חכמה ויקרא פ"יז פסוק ז
קח ע"א השוחט להדיוט חייב, והמעלה להדיוט - פטורמשך חכמה דברים פ"טז פסוק ה
קח ע"א ואינו חייב עד שיעלה לראש המזבחמשך חכמה ויקרא פ"ד פסוק ו
קח ע"א יחיד ששחט חייב, ושניים - פטוריםמשך חכמה ויקרא פ"יז פסוק ז
קח ע"א מחלוקת אם במת יחיד טעון מזבחמשך חכמה שמות פ"כ פסוק כ
קח ע"א מעלה להדיוט פטורמשך חכמה שמות פ"יב פסוק כז
קח ע"א שניים שאחזו בסכין ושחטו, פטורים, אחזו באבר והעלו חייביםמשך חכמה הפטרת נשא
קח ע"ב אלא השוחט להדיוט דחייב מנא ליהמשך חכמה ויקרא פ"יז פסוק יג
קח ע"ב מזבח באהל מועד ואין מזבח בבמהמשך חכמה דברים פ"טז פסוק כא
קט ע"ב נאמר כאן "מחוץ למחנה" ונאמר להלן "מחוץ למחנה"משך חכמה שמות פ"מ פסוק ה
קט. מעלה איברים בחוץ בלא שחיטהבאר מים חיים (תשנט) ח"ד עמ' פ
קי ע"א מין במינו אינו חוצץמשך חכמה ויקרא פ"ג פסוק ה
קיא ע"א אינה טעונה נסכים רק בבמת צבורמשך חכמה במדבר פ"טו פסוק ד
קיא ע"א להטעין נסכים בבמה קטנה הכתוב מדברמשך חכמה במדבר פ"טו פסוק ח
קיא ע"ב כי תבואו להטעינה נסכים בבמה גדולה הכתוב מדברמשך חכמה במדבר פ"טו פסוק ב
קיב ע"א אם הקריבן בחוץ פטורמשך חכמה דברים פ"יז פסוק א
קיב ע"ב אין ריח ניחוח בבמהבאר בשדה עמ' לח
קיב ע"ב שבאו לירושלים נאסרו הבמותמשך חכמה ויקרא הקדמה
קיב: באו לשילה נאסרו הבמות וכו' והיא היתה מנוחה וכו' באו לנוב וגבעון הותרו הבמות וכו' באו לירושלים נאסרו הבמות ולא היה להן היתר והיא היתה נחלהבני יששכר (תשעז) ח"א עמ' נד
קיג ע"א אין ריח ניחוח בבמה קטנהמשך חכמה ויקרא הקדמה
קיג ע"א אלו מנחות שאין קריבין אפילו בבמת צבורמשך חכמה ויקרא פ"ב פסוק יד
קיג ע"א אף על גב דאין מזבח בבמה ואין ריח נחוח בבמהמשך חכמה בראשית פ"ח פסוק כ
קיג ע"א זר מותר בבמה ואין כהונה מותר בבמהמשך חכמה דברים פ"יב פסוק יג
קיג ע"א כשנתן הקב"ה תורה לישר'אמר יצחק דף ל ע"א
קיג ע"א לא ירד מבול לא"י כו'בן אברהם (אשטרושא) דף ז ע"ד
קיג ע"ב למה נקרא שמה מצולהדברי חנינא - הספדים עמ' נ
קיג ע"ב שומע אני אפילו קדשי בדק הבית שנקראו "קרבן"משך חכמה במדבר פ"לא פסוק נא ו-נד
קיג. לא ירד מבול לא"יאמונת עתיך (וולפסון) ח"א עמ' ג
קיג: ברותחין קלקלו וברותחין נידונובאר מים חיים (תשנט) ח"א עמ' קפא
קיד ע"א בשלמא רובע ונרבעמשך חכמה ויקרא פ"א פסוק ב
קיד ע"ב אלא לאו קודם חצותמשך חכמה דברים פ"יז פסוק א
קיד ע"ב בהיתר במות הכתוב מדברמשך חכמה דברים פ"טז פסוק ז-ח
קיד ע"ב מנין לזובח את פסחו בבמת יחיד בשעת איסור הבמות, שהוא בלא תעשהמשך חכמה דברים פ"טז פסוק ה
קטו ע"א קרבן צבור ליכא בבמה כללמשך חכמה שמות פ"כד פסוק ה
קטו ע"ב א"ל משה לאהרן לא מתו בניך אלא בשביל קדושת שמומשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ג עמ' רמג
קטו ע"ב בשעה שהקב"ה עושה דין במקודשיו מתייראאמרי יצחק שמות-ויקרא עמ' שע
קטו ע"ב כללות נאמרו בסיני ופרטות באוהל מועדמשך חכמה הקדמת ספר שמות, דברים פ"לג פסוק ד
קטו ע"ב לא מתו בניך אלא להקדיש שמו של הקב"המשך חכמה ויקרא פ"טז פסוק א-ג
קטו ע"ב מהרש"אאמרי יצחק שמות-ויקרא עמ' שעג הערה ח
קטו ע"ב רבי יוחנן בן ברוקא אמר זו פרישות בכורותמשך חכמה שמות פ"כד פסוק ה
קטו: יתיב רב הונא בר רב קטינאעמק החכמה עמ' קפו
קטז ע"א אילימא מזרק, בשלמי צבור נמי כתוב בהומשך חכמה שמות פ"כד פסוק ו
קטז ע"א ה' עוז לעמו יתן זו התורהעטרת יהושע דברים עמ' קמא, קס
קטז ע"א ה' עז לעמו יתן במתן תורהמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ג עמ' קמב
קטז ע"א חמדה טובה יש לו בבית גנזיומשך חכמה ויקרא פ"יא פסוק מז
קטז ע"א יתרו קודם מתן תורה היה וחד אמר יתרו אחר מתן תורה היהמשך חכמה שמות פ"יח פסוק יב
קטז ע"א כבר נשבע שאינו משחית כל בשרמשך חכמה בראשית פ"ט פסוק ט
קטז ע"א כשנתן הקב"ה התורה ושמעו אומות העולם הקולות וברקים באו כולם אצל בלעם, ואמרו ה' למבול ישב אמר להם בלעם ה' עוז לעמו יתןאפסי ארץ (תשנט) עמ' סג, קמט, תרלט
קטז ע"א כששמעו אוה"ע קולות וברקים נאספו וכו'באר מים חיים (תשנט) תוספת מכתב יד פרק ג פסוק לג
קטז ע"א מה שמועה שמע ובא, ר' יהושע אומר מלחמת עמלק שמע שכתוב בצדו, ר' אלעזר המודעי אומר מתן תורה שמע ובא, ר' אליעזר אומר קריעת ים סוף שמע ובאאפסי ארץ (תשנט) עמ' שפב
קטז ע"א ר' שמעון אומר, אף צבור לא הקריבו אלא פסחים וחובותמשך חכמה שמות פ"יג פסוק יא-יד
קטז ע"א תמים בדרכיו וצדיק במעשיודברי חנינא - הספדים עמ' מג
קטז ע"ב אבל בבני נח לא פסלי מומיםמשך חכמה בראשית פ"כב פסוק ז
קטז ע"ב אמר רב הונא, ככל מקומות ישראלמשך חכמה דברים פ"יב פסוק ח
קטז ע"ב בשילה לא היו אלא שני מחנות בלבדמשך חכמה שמות פ"כא פסוק יג
קטז ע"ב מזבח שלא ישתמש בו הדיוטבאר בשדה עמ' תקמב
קטז ע"ב נורא אלהים ממקדשיך אל תיקרי ממקדשיך אלא ממקודשיךאפסי ארץ (תשנט) עמ' תקפט
קטז ע"ב ציני חדתאמשך חכמה ויקרא פ"כב פסוק כז
קטז ע"ב תודה קרב בכמהמשך חכמה שמות פ"יח פסוק יב
קטז. בני רבי חייא ורבי יהושע בן לוי חד אמר יתרו קודם מתן תורה היה וחד אמר יתרו אחר מתן תורה היהבני יששכר (תשעז) ח"א עמ' מ
קטז. ומי הוו טמאין וטהורין בההיא שעתאאמר יצחק דף לא ע"ג
קטז. יתרו קודם מתן תורה באבנאות דשא (לייפר) עמ' לו
קטז. מה שמועה שמע ובאשמן ראש (כץ) ח"ד עמ' קסט
קטז. מח' אי ב"נ מקריבין שלמיםעמק החכמה עמ' קפד
קטז. פלפול בגירסת הגמ' טהורים וטמאים בההיא שעתא מי הוו ארשב"נ מאותן שלא נעבדה בהן עברה ותמי' על גי' ח "א ורא"ם מאותן העתידין ליטהר - וקושיא על קיצור מזרחיבכורי אביב (ביק) נח אות ז
קטז. תורה - חמדה גנוזהמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ג עמ' רלא
קטז: באלו חטאתי ובאלו תמחולבאר מים חיים (תשנט) ח"ג עמ' לג
קטז: גוי מותר להקריב גם בזמן הזה בבמהמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ג עמ' טו
קטז: הא כיצד גובה מכל שבט ושבט חמישים שהן שש מאות וכו'תורה ודעת תשסה-תשסז עמ' קסב
קטז: ואפילו אקשוי לא אקשיבאר מים חיים (תשנט) ח"ג עמ' שטו
קיז ע"א כל נידר ונידב היה קרב בבמהמשך חכמה במדבר פ"ג פסוק יג, פ"ו פסוק יד
קיז ע"א לא הקריבו במדבר רק צבורמשך חכמה במדבר פ"כט פסוק יא
קיז ע"א מנחה ונזירות קריבין בבמהמשך חכמה ויקרא פ"ב פסוק יג
קיז ע"א ר' יהודה אומר כל שהצבור והיחיד מקריבין באוהלמשך חכמה בראשית פ"מו פסוק א
קיז ע"א ר' עקיבא סבר דנסכים קרבו במדברמשך חכמה במדבר פ"כט פסוק יא
קיז ע"א שאין יחיד מקריב בו חובותמשך חכמה ויקרא פ"ד פסוק ו
קיז. אין מקריבין חובת צבור אלא בבמה גדולהאמונת עתיך (וולפסון) ח"א עמ' יג
קיח ע"א דחובות כעין פסח הוא דקרבמשך חכמה ויקרא פ"ו פסוק י
קיח ע"א מהו דתימא לבעי קידוש בכורות כמעיקראמשך חכמה במדבר פ"ג פסוק יג
קיח: במה שמבואר דאוהל מועד שבגלגל עמד י"ד שנהתורה ודעת תשסה-תשסז עמ' מט
קיח: חד ברא הוה ליה לכייליל [-אביי] ולא מיתקןמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ב עמ' שנ
קיט ע"א מנוחה זו שילהמשך חכמה ויקרא פ"ד פסוק ו
קיט ע"א עין שלא רצתה לזון וכו'נחלת דבש (ברייזכר) עמ' שמד
קיט ע"ב הוראת שעה הוימשך חכמה ויקרא פ"ד פסוק ו
קיט ע"ב ותרומת לחמי תודה נוהגים בבמה גדולהמשך חכמה בראשית פ"כז פסוק כז
קיט ע"ב מנוחה דנחו מכיבושמשך חכמה דברים פ"יב פסוק ח
קיט. אותן י"ד שנים של כיבושבאר מים חיים (תשנט) ח"ד עמ' שעד
קיט. מנוחה זו שילה, נחלה זו ירושליםשמן ראש (כץ) ח"ד עמ' תקט
קיט. נחלה זו ירושלים שאין לה הפסקבני יששכר (תשסח) ח"א עמ' פב
קכ ע"א אין כהונה בבמה, ומומים פסולים בבמהמשך חכמה שמות פ"יב פסוק ה, ויקרא פ"כא פסוק כד
קכ ע"א בבמה פליגי אמוראי אם יש הפשט וניתוחמשך חכמה דברים פ"כג פסוק יט
קכ ע"א מנין לעשות זמן בבמה קטנה כבמה גדולהמשך חכמה שמות פ"כט פסוק לד
קכ ע"א עולה נקבה כשרה בבמה קטנהמשך חכמה שמות פ"יב פסוק ה
קכ ע"א רב אמר אין טעונה הפשט וניתוחמשך חכמה שמות פ"כד פסוק ה
קכ ע"א שחיטת במה כשרה בלילהמשך חכמה ויקרא פ"ז פסוק לח
ב ע"ב א"ל רבינא לרב פפא לא הוות גבן באורתא וכו' דרמא רבא וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 543
ד ע"ב רבינא אמר לעולם דנין וכו' א"ל רב אחא מדיפתי לרבינא וכו'דורות הראשונים כרך ו עמ' 95, 118
ה ע"ב יתבי ח'נ ורב ששת ויתיב רב אדא בר מתנה גבייהו וכו' א"ל רב אסי לרב אשי וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 580
ה: ומאן לימא לן דאי איכא כמה עשה גבה לא מיתכפרא ורש"י עולה מכפרת אעשה ואלאו שניתק לעשהדרשות שבט הלוי ח"ב עמ' קסב, רמג
ז. עולה מכפרת על חייב עשההאיר ממזרח - הושענות עמ' י
ז. עולה מכפרת על חייבי עשההאיר ממזרח - סליחות עמ' קלט
ח ע"ב מנה"מ אמר אבוה דשמואל וכו' מתקיף לה ר' חייא בר אבין וכו'דורות הראשונים כרך ו עמ' 130
ט ע"ב אמר רבא חטאת חלב וכו' בעי רבא חטאת חלב וכו' א"ל רב אשי לרב אחא בריה דרבא וכו'דורות הראשונים כרך ו עמ' 84, 127
יא ע"ב אמר שמעון בן עזאי מקובל אני מפי שבעים ושנים זקן וכו'דורות הראשונים כרך ג עמ' 116, 210, 288, 321, 327, כרך ה עמ' 177
יא ע"ב שמעון אחי עזריה אומר וכו' רב אשי מתני משמיה דר' יוחנן וכו'דורות הראשונים כרך ו עמ' 84
יג ע"ב אמר ריב"ל בעליה זו שמעתי שטבילת אצבע מפגלתדורות הראשונים כרך ד עמ' 654
יד ע"א א"ל אביי לאמוריה דרב חסדא בעא מיניה מרב חסדא וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 279
טו ע"א אתמר הולכה שלא ברגל מחלוקת ר"ש וכו' מחכו עלה במערבא וכו' כי אתא רב פפא ורב הונא וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 429, 506
טו ע"ב כל הזבחים וכו' זר ואונן וכו' זר מנלן וכו' דבי ר' ישמעאל תנא וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 153
יז ע"א טבול יום מנלן דתניא ר' סימאי אומר וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 53
יח ע"ב ממאי דהאי בד כתנא הוא וכו' רבינא אמר מהכא וכו'דורות הראשונים כרך ד עמ' 477
יח ע"ב תוס' ד"ה ואימא קנבוס מין פשתןהאיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' רכא
יח: תוס' ד"ה אימא קנבוסהאיר ממזרח - יהושע עמ' לב
יט ע"א אמר רב אשי אמר לי הונא בר נתן זימנא חדא הוה קאימנא קמיה דאיזגדר מלכא וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 517, כרך ו עמ' 126
כב: ערל לב משום דאין לבו לשמים, ותוס', וחילופי גרסאותדרשות שבט הלוי ח"ב עמ' רכז
כג: רצועה היתה יוצאת מחלקו של יהודה ונכנסת בחלקו של בנימין והיה בנימין הצדיק מצטער עליה בכל יום וכו'דרשות מהר"ם בריסק - מועדים עמ' תקס
כד ע"א אלא אמר רבה לעולם אית ליה ג"ש וכו' א"ל רב סמא בריה דרב אשי לרבינא וכו'דורות הראשונים כרך ו עמ' 79
כד ע"א עומד על גבי כלים וכו' פסול מנלן דתנא דבי ר' ישמעאל וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 154
כה ע"ב א"ל זירא לר' חייא בר אבא ודלמא בשותת וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 429 הערה צד
כח ע"א אלעזר בן יהודה איש כפר אובלים וכו' וכן היה ר' שמעון בן יהודה איש עכוס וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 59
כט ע"א אמר רב אשי אמריתא לשמעתא קמיא דרב מתנה וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 548
לג ע"א אין רשאין לפחות או להוסיף על הבניןהאיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' קיח
לג. הכל בכתב מיד ה' וגו'האיר ממזרח - הושענות כמנהג הספרדים עמ' יב
לג. תוס' ד"ה וליעבד קרא אשכחו ודרושהאיר ממזרח - הושענות כמנהג הספרדים עמ' יב
לג. תוס' ד"ה וליעבר קרא אשכחו ודרושהאיר ממזרח - סליחות עמ' קכג
לו ע"ב אמר (ר' אבא) רבא ומודה ר' יהודה שחוזר ופוגלו וכו' איתביה רב הונא לרבא וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 465
לו ע"ב ב"ש אומרים כל הניתנין וכו' שאם נתנם וכו' כל הניתנין על מזבח הפנימי וכו'דורות הראשונים כרך א עמ' 218, 219
לז ע"א אלא לר' יוסי דמוקי לה נמי במעשר וכו' ור"י נפקא ליה וכו'דורות הראשונים כרך ד עמ' 493, 542
מ ע"א אמר מר זוטרא זריקא דשריא בשר וכו' א"ל רב אשי למר זוטרא וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 546
מג ע"ב אמר ר' אחאי הלכך האי קומץ פגול וכו'דורות הראשונים כרך ו עמ' 60
מג ע"ב אמר רבא כל קרא דלא מפרש ליה ר' יצחק בר אבדימי וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 245
מד ע"א אמר רב יוסף וכו' אמרוה קמיה דר' ירמיה אמר גברא רבה וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 358 הערה נה
מה. הלכתא למשיחאהאיר ממזרח - אבות עמ' יז
מה. רש"י הלכה לימות המשיחהאיר ממזרח - אבות עמ' ר
נ ע"א דבר הלמד בג"ש מהו שילמה בהיקש וכו' אמר רב פפא וכו'דורות הראשונים כרך ו עמ' 76
נב ע"ב וסבר ר' ישמעאל מיצוי חטאת העוף וכו' והתנא דבי ר' ישמעאל וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 160 הערה עז
נד ע"א אבנים מפולמותהאיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' קכ
נד ע"א סבר למיבנייה בעין עיטםהאיר ממזרח - חמש מגילות עמ' סו
נד ע"ב הכא הוא מקומוהאיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' שדמ
נד. עין עיטםהאיר ממזרח - יהושע עמ' רפב
נה ע"ב במערבא מתנו הכי אמר ר' יעקב בר אחא אמר רב אשי שלמים ששחטן וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 383 הערה ע
נו ע"א תני תנא קמיה דר"נ כל העזרה וכו' א"ל הכי אמר לי אבא וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 415 הערה פט
נו: הפסח אינו נאכל אלא למנויודרשות מהר"ם בריסק - מועדים עמ' שפ
נז ע"א וכשנאמרו דברים לפני ר' ישמעאל אמר להן צאו ואמרו לר' עקיבא וכו'דורות הראשונים כרך ד עמ' 493, 542
נז ע"א מנין לבכור וכו' וזה שאלה נשאלה לפני חכמים בכרם ביבנה וכו'דורות הראשונים כרך ג עמ' 338, כרך ד עמ' 762, 802
נח ע"א אמר ר' זירא אפשר איתא להא דר' יוחנן ולא תנינא וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 146 הערה ע
נט ע"א אמר רב מזבח שנפגם כל הקדשים וכו' כי סליק רב כהנא וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 22 הערה ג, עמ' 63, 239
נט ע"ב רש"י והאריאל מקום מערכה של מזבחהאיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' קכג
סב ע"ב שאל ר' שמעון בן יוסי בן לקוניא את ר' יוסי אומר היה רשב"י וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 76
סד ע"א פעמים שהכהן זורקה יותר מל' אמההאיר ממזרח - חמש מגילות עמ' שכו
סו ע"ב עולת העוף שעשאה למטה וכו'דורות הראשונים כרך א עמ' 305
סו: רש"י לשחוט ולהעלות התמיד בעלות השחרהאיר ממזרח - הושענות כמנהג הספרדים עמ' מח
סח: רש"י פרה אדומה קדשי בדה"בהאיר ממזרח - אבות עמ' טו
סט ע"א אמר ר' יצחק שמעתי שתים אחת קמיצות זרדורות הראשונים כרך ד עמ' 680, כרך ה עמ' 187
עד ע"ב אמר רב יוסף בקרבן נשים וכו' איתביה אביי וכו' א"ל רבא וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 325
עה ע"ב בעי רמי בר חמא התפיס בכור לבדק הבית וכו' אמר ר' יוסי בר זבידא וכו' ר' הונא ור' חזקיה תלמידי ר' ירמיה וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 351 הערה נא, עמ' 464, כרך ו עמ' 122
עז ע"א יתיב וב רחומי קמיה דרבינא ויתיב וקאמר וכו'דורות הראשונים כרך ו עמ' 12
עז ע"ב תוס' ד"ה הכא בדוקין שבעיןהאיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' לב
עח. עיסת אורז חייב בחלה אם יש בו טעם דגן וכו'דרשות מהר"ם בריסק - מועדים עמ' תקח, תקיא, תקיב
עח. תוס' ד"ה אלאדרשות מהר"ם בריסק - מועדים עמ' תקיא
עט. כשם שמצוות אין מבטלות זו את זו כך איסורין וכו'דרשות מהר"ם בריסק - מועדים עמ' תקז
עט. תוס' ד"ה אמורדרשות מהר"ם בריסק - מועדים עמ' תקח, תקי
פג ע"א המזבח מקדש את הראוי לו ר' יהושע אומר ורש"ידורות הראשונים כרך ג עמ' 256
פח ע"א תוס' ד"ה מדות מדת יין יתירה ממרת מיםהאיר ממזרח - חמש מגילות עמ' עה
צא ע"א איבעי להו תדיר ושאינו תדיר וקדים ושחיט וכו' א"ר הונא מסורא וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 588, 590
צא ע"א אמר ר' שמעון אם ראית שמן מתחלק וכו' ר"ט אומר וכו'דורות הראשונים כרך ג עמ' 184
צד ע"א והתניא ו"ש בן מנסיא אומר עוצבא וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 58
צה ע"ב א"ל רבינא לרב אשי וכי מאחר דאיתותב רבה בר אהילאי וכו'דורות הראשונים כרך ו עמ' 84
צה: ההוא תנורא דאטחו בה טיחייא וכו'דרשות מהר"ם בריסק - מועדים עמ' שצב
צו ע"א בקלנבו ורש"יהאיר ממזרח - חמש מגילות עמ' קיד
צו ע"ב רב יצחק בריה דרב יהודה הוה רגיל קמיה דרמי בר חמא וכו'דורות הראשונים כרך ו עמ' 192
צו. תוס' ד"ה ואםדרשות מהר"ם בריסק - מועדים עמ' תטו, תטז
צז ע"ב יקדש להיות כמוהדברי אליעזר (וייזר) ח"ג עמ' תד ד"ה כתב לי
צח ע"ב וכל שאינו ראוי לעבודה אינו חולק בבשר שנאמר וכו'דורות הראשונים כרך א עמ' 300
צט ע"ב ואינו חולק לאכול וכו' ורמינהו וכו' אמר ר' ירמיה מדיפתי וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 580
ק ע"א מעשה ביוסף הכהן שמתה אשתו בערב פסח וכו'האיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' קצ
ק ע"ב רבא אמר אידי ואידי אחר חצות וכו' א"ל רב אדא בר מתנה לרבא וכו' ורש"ידורות הראשונים כרך ה עמ' 543 הערה קנז
קא ע"ב לא נתכהן פנחס עד שהרגו לזמרידרשות מהר"ח אור זרוע סי' כח הערה 6 עמ' נד
קא: וישמע פנחס הכהןהאיר ממזרח - יהושע עמ' שמט
קב ע"ב אמר רב האי דינא מר' אלעזר ב"ר שמעון גמירנא וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 401
קב ע"ב לאונסו שאניבתורתו יהגה (תשעב) עמ' עה, שיז
קב ע"ב תוס' ד"ה פרין ר' אחאי וכו'דורות הראשונים כרך ו עמ' 56
קג ע"א כל שלא זכה המזבח וכו' עורות קדשים קלים וכו'דורות הראשונים כרך א עמ' 300
קג ע"ב א"ר חגינא סגן הכהנים וכו' אמר ר"ע וכו'האיר ממזרח - חמש מגילות עמ' שסג
קד ע"א רש"י ד"ה והעור בשריפה וכו'דורות הראשונים כרך ו עמ' 228
קד ע"ב אמר ר"נ אמר רבה בר אבוה אמר רב שלשה בית הדשנין הן וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 134
קד: מקום יש בהר הבית ובירה שמוהאיר ממזרח - הושענות כמנהג הספרדים עמ' קפ
קה ע"ב א"ל רב המנונא לר' זירא לא תיתב אכרעך וכו' א"ל כל היכא וכו' בעי מיניה ר' זירא מר' אמי בר חייא וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 386
קה. יצתה נבלת עוף טהור וכו'דרשות מהר"ם בריסק - מועדים עמ' תעג
קו ע"ב אלא אמר ר' אבין ק"ו ומה במקום וכו' אתא לקמיה דרבא וכו' אמר רב אשי אמירתא לשמעתא וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 541
קח ע"א איש אחד ולא שניםהאיר ממזרח - חמש מגילות עמ' שנח
קח ע"א פירש מצוה לחזור ולמולחוהאיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' קכו
קח ע"ב בעי ר' יוסי בר' חנינא קרן וכבש וכו' מהו שיעכבו א"ל ר' ירמיה וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 362
קי. העוסק בתורת עולההאיר ממזרח - אבות עמ' יז
קי. ותוס' רגלו על רגל חבירוהאיר ממזרח - יהושע עמ' צג
קיא ע"א רש"י ניסוך המים ליכא בבמה קטנההאיר ממזרח - חמש מגילות עמ' קכו
קיב: באו נוב וגבעון הותרו הבמותדרך השער (תשנו) עמ' לח
קיג ע"א איתביה ר"י לר"ל פעם אחת מצאו עצמות בלשכת דיר העצים וכו'דורות הראשונים כרך ד עמ' 465
קיג: האוכל מעפרה של בבלהאיר ממזרח משלי עמ' קלה
קיד ע"ב באו לשילה נאסרו הבמות ולא היה שם וכו' באו לנוב וכו'דורות הראשונים תקופת המקרא עמ' 156, 189
קיד ע"ב מחוסר זמן וכו' והני בני אשמות נינהו אמר זעירי וכו'דורות הראשונים כרך ו עמ' 5 הערה א
קטו ע"א כי שמענו את אשר הוביש ה' את מי ים סוףהאיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' רכא
קטו: בקרובי אקדש וכו' אהרן אחי לא מתו בניך אלא להקדיש שמו של הקב"הדרשות שבט הלוי ח"ב עמ' רסב
קטז ע"א כל שהתיבה קולטתן בידוע שהוא טהורבתורתו יהגה (תשעב) עמ' רנה
קטז ע"ב אמר ר' יעקב בר אחא אמר ר' אסי אסור לסייעןדורות הראשונים כרך ה עמ' 383 הערה ע
קטז ע"ב אמר רב הונא בכל מקומות ישראל איתביה ר"נ לרב הונא וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 420
קטז ע"ב יהא מחול לי בשכר חבל חלון ופשתיםהאיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' רכד
קטז ע"ב שדרה קורבנא לרבאהאיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' עט
קטז. וישמע יתרוהאיר ממזרח - יהושע עמ' לג, לד, קמח, קסט
קטז. ולא קמה עוד רוח באישהאיר ממזרח - יהושע עמ' לו
קטז. מלחמת עמלק שמעהאיר ממזרח משלי עמ' רצ
קטז. עורי צפון ובואי תימן תתנער אומה שמעשיה בצפון ותבא אומה שמעשיה בצפון ובדרוםדרשות שבט הלוי ח"ב עמ' רסא
קטז: בשכר חבל חלון ופשתיםהאיר ממזרח - יהושע עמ' מא
קטז: הא כיצד גובה מכל שבט ושבט חמשיםדרך השער (תשנו) עמ' מ
קטז: ורבא אמר לך התם נמי בחדתידרך השער (תשנו) עמ' לט
קטז: יהא מחול ליהאיר ממזרח - יהושע עמ' מה
קיח. ויעשו את הפסח וכו' פשיטאהאיר ממזרח - יהושע עמ' פג
קיח: תאנת שילההאיר ממזרח - יהושע עמ' רס ואילך
קיט. אל המנוחה זו שילה וכו'האיר ממזרח - רות עמ' פו
קיט. מנוחה זו שילה נחלה זו ירושליםדרשות שבט הלוי ח"ב עמ' קפח
ב ע"א כל הזבחים שנזבחו שלא לשמן כשרים אלא שלא עלו לבעלים לשם חובה חוץ מן הפסח והחטאתפני מנחם בא עמ' נה, ס, יתרו עמ' ק, ויקהל-פקודי עמ' רכח, החודש עמ' רנא, רנה, ויקרא עמ' כא, צו עמ' ל, שבת הגדול עמ' לו, שמיני עמ' צב, אמור עמ' קמו, בר מצוה עמ' מה
ב ע"א שמעון אחי עזריה אומר שחטן לשם גבוה מהן כשריןפני מנחם חנוכה עמ' רסג
ב ע"ב זבחים בסתם לשמן עומדין אשה בסתמא לאו לגירושין עומדתפני מנחם פינחס עמ' קסב, קעו
ב. כל הזבחים שנזבחו שלא לשמן וכו'עטרת חן ח"א עמ' צב
ב. כל הזבחים שנזבחו שלא לשמן כשריםולאשר אמר בראשית-שמות עמ' תקסט
ב. כל הזבחים שנזבחוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' שלה
ג ע"ב רש"י ד"ה לשם ניחוח - לשם הנחת רוח להקב"ה שאמר ונעשה רצונופני מנחם פינחס עמ' קעה
ג. חטאת לשם חולין כשרה, ומאי שנא פסח לפסק הרמב"ם דפסולנהרי אש מכתבים כב
ג. כל הגט שנכתב שלא לשם אשה פסול ואפילו לשם עבודת כוכבים נמי פסולנחל עדה עמ' תו
ד ע"א ואמר מר זו הולכת אברים לכבשזאת ליעקב ויקרא עמ' כ
ד ע"ב אי רלא עביר תשובה זבח רשעים תועבהמטה אהרן (קרייזר) עמ' א
ה. שלא לשמה פסולהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' שלה
ו ע"ב דראוי היה להקריב בכל שעההעמק דבר במדבר פ"יח פסוק ה
ו ע"ב שעירי עצרת למה הן באיןהעמק דבר ויקרא הרחב דבר פ"י פסוק ג
ועשה לפר זה פר י"הכבתי כנסיות - בית האסופים דף כא ע"ג
ז ע"ב למה באה לפני עולה וכו' ריצה פרקליט נכנס דורון אחריוזאת ליעקב במדבר עמ' קכח
ז ע"ב לפרקליט שנכנס ריצה פרקליט נמס דורון אחריופני מנחם נח עמ' לח, ויקרא עמ' יב, האזינו עמ' רכז
ז. למה בא חטאת לפני עולהולאשר אמר בראשית-שמות עמ' תרמג
ז. ריצה פרקליט, נכנם דורון אחריונאות דשא (שניאור) ויקרא עמ' 10
ז: חטאת קודמת למה באה לפני עולה לפרקליט שנכנס, ריצה פרקליט נכנס דורון אחריומקור ברוך (הגר) עמ' קד, קח
ח ע"ב דבר הבא מן הצאן יהא לזבח שלמיםהעמק דבר ויקרא פ"ג פסוק ו
טו ע"א היה מזה ונקטעה ידוהדרום כרך יד עמ' 303
טו. זר שקבל דםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תרנז
טו. חטאת העוף דפסולה בה מחשבה לר"שכתבי מא"ה עמ' קה
טו. תוד"ה מהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תרנח
טז ע"א לעמוד לפני ה' ולא לפני במההעמק דבר דברים פ"י פסוק ח
טז. ק"ו מיושבודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תרנז
יא ע"ב אחר תעשה בבוקר ולא שנים בבוקרהעמק דבר במדבר פ"כח פסוק ד
יא: אמר שמעון בן עזאי מקובל אני מפי שבעים ושנים זקן וכו' שכל הזבחים הנאכלים שנזבחו שלא לשמן כשריםמקור ברוך (הגר) עמ' רצו, שכה
יב: תוס' ד"ה ושמע, וא"ת מ"ט דר יוחנן דאמר דיחויכתבי מא"ה עמ' קד
יז ע"ב רש"י ד"ה טומאהזאת ליעקב במדבר עמ' קפח
יח ע"א בני אהרן בכהונוהעמק דבר במדבר פ"יט פסוק ד
יט ע"א ואמר לי ממלכת כהנים וגוי קדוש כתיב בכופני מנחם יתרו עמ' ק
יט ע"ב אי כתיב בבואם כו'העמק דבר שמות הרחב דבר פ"ל פסוק כ
יט ע"ב רש"י ד"ה משה ואהרןהעמק דבר שמות פ"מ פסוק כג
יט ע"ב רש"י ד"ה משהזאת ליעקב ויקרא עמ' לא
יט. נכנסה לו רוח בבגדיוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תשו
יט: שערו נראה בין ציץודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תשכ
כא ע"א תוס' ד"ה כיורהדרום כרך כו עמ' 82
כב נחלה זו ירושליםאהבת אמת דף ב ע"א
כב ע"א אם קדח בו רביעית מטבילין בו מחטין וצינוריותפני מנחם כי תצא עמ' קכו
כב. מה מזבח שלא נשתמש בו הדיוטפרשת דרכים (תשנב) עמ' קלג
כג ע"ב אמר קרא לעמוד לשרת לעמידה בחרתי ולא לישיבהמטה אהרן (קרייזר) עמ' ר
כג ע"ב ואין לי אלא ערל לב ערל בשר מנין תלמוד לומר וערל בשרפני מנחם החודש עמ' רנג
כג ע"ב רש"י ד"ה אימאהעמק דבר במדבר פ"יט פסוק ד
כד ע"א לא יהא דבר חוצץ בינו לבין הרצפהזאת ליעקב במדבר עמ' נה
כד ע"ב כל מקום שנאמר אצבע וכהונה אינה אלא ימיןפני מנחם לך לך עמ' סג, עו
כה ע"ב רש"י ד"ה שעותהעמק דבר ויקרא הרחב דבר פ"כה פסוק כט
כו ע"ב אין מחשבה מועלת אלא במי שראוי לעבודההדרום כרך יד עמ' 70
כו. שאין דרך שירות בכךודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תשו-תשז
כז ע"ב מאי טעמא האי רצפה והאי כלי שרתזאת ליעקב במדבר עמ' יח
כט ע"ב והיה בך חטא ולא באשתך סד"א וכו' בהאי עון דבל תאחר נמי מתהזאת ליעקב במדבר עמ' שד
כט. בך חטא ולא באשתך חטא ותוס' ד"ה אלאפרשת דרכים (תשנב) עמ' נ
לא ע"ב כל הפסולין ששחטו שחיטתן כשרהפני מנחם ויקרא עמ' יג, כא
לב ע"ב מאי חצר החדשה אמר רבי יוחנן שחידשו בה דברים הרבהפני מנחם חנוכה עמ' רפו, רפז, רפט
לב ע"ב מתוך שהותרה לצרעתן הותרו לקרייןחכמת התורה ראה עמ' רכט
לב. קיבל הכשר ונתן לפסול יחזיר לכשר קיבל בימינו ונתן לשמאלו יחזיר לימינומקור ברוך (הגר) עמ' קסא
לד: כל שבידו לא הוי דיחוימקור ברוך (הגר) עמ' קסא
לה ע"א כהנים זריזין הןזאת ליעקב ויקרא עמ' קעה
לה: שחטו ע"מ להניח דמו למחרבתי כנסיות - בית האסופים דף כא ע"א
לו ע"ב קמי' דר"א וחשך והניח תפליןהעמק דבר בראשית הרחב דבר פ"יז פסוק יג
לז ע"א ובשרם יהי' לך היינו תם ובע"מהעמק דבר דברים פ"טז פסוק ג
מא: כשציבור חוטאים, נסתלקה שכינהנאות דשא (שניאור) ויקרא עמ' 7
מג ע"א והנסכים הבאין בפני עצמןפני מנחם שקלים עמ' קל, קלו
מג: מרי דכי מזבח מקוה טהרהולאשר אמר בראשית-שמות עמ' תקעה
מד ע"ב והלא אדם מביא אשמו עכשיו ולוג מיכן ועד עשרה ימיםפני מנחם וירא עמ' צב
מה ע"א אזרח מביא נסכים ואין העובד כוכבים מביא נסכיםפני מנחם נח עמ' כט, וירא עמ' צב, תולדות עמ' קלה, צו עמ' כט
מה ע"ב לרצון להם ולא לאוה"עהעמק דבר דברים פ"לג פסוק ב
מו ע"ב לשם ריח ולשם ניחוחהעמק דבר דברים פ"טז פסוק ג
מו ע"ב לשם ששה דברים הזבח נזבחפני מנחם ויקרא עמ' יג, פינחס עמ' קסא
מז ע"א קדשי קדשים שחיטתן בצפוןפני מנחם בהר-בחוקותי עמ' קעט, נישואין ושבע ברכות עמ' קסו
מז ע"א שמעתי שהבעלים מפגליןפני מנחם ויקרא עמ' יג
מז. קדשי קדשים שחיטתן בצפוןולאשר אמר - תהלים עמ' תתכד
מח ע"ב כלום מצינו טפל חמור מן העיקרזאת ליעקב ויקרא עמ' עה
נא ע"א אל יסוד מזבח העולה תן יסוד למזבחה של עולהפני מנחם נישואין ושבע ברכות עמ' קצב
נג ע"ב לפי שלא היתה בחלקו של טורףפני מנחם זכור עמ' קעו, ויקרא עמ' כב, במדבר עמ' טו
נד ע"ב היו יושבים ברמה ועוסקים בנויו של עולםעיוני פרשה (ריבלין) דברים עמ' 114
נד ע"ב מלמד שבית המקדש גבוה מכל ארץ ישראל וארץ ישראל גבוהה מכל ארצותפני מנחם ראה עמ' ע
נד: ארץ ישראל גבוה מכל ארצותולאשר אמר בראשית-שמות עמ' רצב
נד: ביהמ"ק גבוה מכל א"ינאות דשא (שניאור) במדבר עמ' 203
נה ע"ב שלמים ששחטן קודם שיפתחו דלתות ההיכל פסוליןפני מנחם ויקרא עמ' ח, יט, שמיני עמ' צד, אחרי מות-קדושים עמ' קלב, כי תבוא עמ' קנב
נו ע"א מנין לדם שנפסל בשקיעת החמההדרום כרך לז עמ' 5
נו ע"ב ודמן טעון מתנה אחת ובלבד שיתן כנגד היסודפני מנחם עקב עמ' נ, סג, ראה עמ' צא
נו ע"ב וילון מאיהעמק דבר שמות פ"מ פסוק ו
נז ע"א בכור לכמה נאכל נענה רבי טרפון ואמר לשני ימים ולילה אחדפני מנחם שביעי של פסח עמ' פח
נח ע"א רש"י ד"ה ה"גזאת ליעקב ויקרא עמ' יח
נח ע"א שלא תבנהו על גבי כפיםהעמק דבר שמות פ"כז פסוק ח
נח ק"ק ששחטן בראש המזבח לר"י הוי כאלו שחטן בצפון ותוס'בתי כנסיות - בית האסופים דף כט ע"ב
נח: בענין מקום מזבחנהרי אש לקוטי דברים פט
נט ע"א דחוי מעיקרא כח הוי דחויבתי כנסיות - בית האסופים דף ט ע"ב וע"ד
נט ע"ב וכשאתה מגיע לחשבון עולות וכו'העמק דבר במדבר הרחב דבר פ"ז פסוק טז
נט ע"ב רבוע רבוע לג"שהעמק דבר שמות פ"כז פסוק א
נט ע"ב תוס' ד"ה עד שלאהעמק דבר ויקרא הרחב דבר פ"כז פסוק ט
נט: ושלש אמות קומתו דברים ככתבן דברי ר' יהודא, ר' יוסי אומר נאמר כאן רבוע ונאמר בפנימי רבוע מה להלן נבהו פי שנים כארכו אך כאן וכו'מקור ברוך (הגר) עמ' צז
ס ע"א דנין כלי מכלי ואין דנין כלי מבניןזאת ליעקב במדבר עמ' יח
ס ע"ב רש"י ד"ה קדשיםזאת ליעקב במדבר עמ' כג
סא ע"א קודם שהעמידו הלוים את המשכןהעמק דבר במדבר הרחב דבר פ"י פסוק כא
סא ע"א רש"י ד"ה ושני מקומותהעמק דבר ויקרא פ"ג פסוק ב
סא: ונסע אהל מועד וכו'עטרת חן ח"א עמ' קנח
סב ע"א בשלמא בית מינכרא צורתוהעמק דבר שמות פ"כז פסוק א
סב ע"א כל מקום שכתיב המזבח הרי הוא לעיכובאהעמק דבר שמות פ"כז פסוק א
סב ע"א מדת ארכו ומדת רחבו ומדת קומתו אין מעכביןפני מנחם ויקהל-פקודי עמ' רלג, במדבר עמ' טו
סב ע"א משם הריחו ריח אבריםפני מנחם חיי שרה עמ' קי
סב ע"א קרן וכבש ויסוד וריבוע מעכביןפני מנחם ברית מילה עמ' טז
סב ע"ב פתח ואמר ויוסף אברהם ויקח אשה ושמה יוחניפני מנחם חיי שרה עמ' קיא, קכא, שידוכין עמ' סט
סג ע"א נכנסים להיכל ואוכליןהעמק דבר ויקרא הרחב דבר פ"כא פסוק כג
סג ע"א שלא יהא טפל חמור מן העיקרחכמת התורה ראה עמ' שעט
סד ע"ב לשמה ושלא לשמה או שלא לשמה ולשמה פסולפני מנחם אמור עמ' קמו
סה. פסול בה מחשבה בהזאהכתבי מא"ה עמ' קה
סו ע"א תוס' ד"ה אלא מעתהחכמת התורה שופטים עמ' רח
סח ע"ב שמעתי שמברילין בחטאת העוףחכמת התורה שופטים עמ' לח
סח. כשהוא חי, קולו אחד וכשהוא מת, קולו שבעה וכו'פי שנים - זכרון יהודה דף ל פרק כא
ע: עגלה ערופה אין בו טומאת נבילותולאשר אמר בראשית-שמות עמ' תקמו
עג: נכבשינהו דניידי וליכא קבועולאשר אמר בראשית-שמות עמ' תרנה
עה ע"ב תוס' ד"ה שביעיתהעמק דבר דברים הרחב דבר פ"טז פסוק ג
עז ע"ב רבי אליעזר אומר אם קרב ראש אחד מהן - יקרבו כל הראשיןפני מנחם כי תצא עמ' קכג
עז. רואין אותן כאילו הן עציםנהרי אש לקוטי דברים כב
עט. חד בתרי בטלודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תרלו
פ ע"א ועשית מעשה בידךהעמק דבר דברים פ"ד פסוק ב
פ. הניתנין במתנה אחת שנתערבו בניתנין במתנה אחת וכו'נפש יוסף (תשפא) עמ' תקנא
פא ע"ב ונסע אהל מועד אף על פי שנסע אהל מועד הואזאת ליעקב במדבר עמ' כג
פב ע"א אפרו של יצחק מונח שםזאת ליעקב בראשית עמ' רכ
פד ע"א בא וראה כמה גדול כחם של כהניםזאת ליעקב בראשית עמ' שמג
פד ע"א שרבי שמעון אומר כל שפסולו בקודש הקודש מקבלופני מנחם ויקהל-פקודי עמ' רלג
פד. כל שפסולו בקודש הקודש מקבלולב הארי - שער יחוד המעשה עמ' ריט
פה ע"ב שהי' עוזק תחת זיתיוהעמק דבר בראשית פ"מט פסוק כ
פה: בזמן שהם מחוברים יעלוולאשר אמר - תהלים עמ' תתנ
פה: כשם שאם עלו לא ירדו כך אם ירדו לא יעלו, אמר עולא לא שנו אלא שלא משלה בהן האור וכו'מקור ברוך (הגר) עמ' קג
¬פו ע"א וכולן שפקעו מעל גבי המזבח לא יחזירפני מנחם ויחי עמ' שצה
פו ע"א כשם שהמזבח מקדש את הראוי לוהדרום כרך כו עמ' 83
פח ע"א אין מלאים אלא שלמיןהעמק דבר במדבר פ"ז פסוק יג
פח ע"א סכין שנפגם אין מתקניםהעמק דבר במדבר פ"ד פסוק כג
פח ע"ב וציץ מכפר על עזות פניםזאת ליעקב במדבר עמ' שיט
פח ע"ב מה קרבנות מבפרין אף בגדי כהונה מכפריןפני מנחם תצוה עמ' קנח, קנט, קסא, קסז, צו עמ' כג, ל, מטות-מסעי עמ' קצג, כי תצא עמ' קיט, קלב
פח ע"ב רש"י ד"ה למה נסמכה - בצו את אהרןפני מנחם תצוה עמ' קנח
פח. אין מביאין נסכים מן המדומעולאשר אמר בראשית-שמות עמ' סט
פח. כלי קדש שניקבו אין מתיכין אותן ואין מתיכין לתוכן אבר וכו'נחל עדה עמ' תיא
פח. כלי שרת אינם מקדשים אלא בקדש ורש"יפרשת דרכים (תשנב) עמ' קמז
פח: אף בגדי כהונה מכפריןנאות דשא (שניאור) שמות עמ' 126
פח: על מה מכפר כל א' מבגדי כהונהנאות דשא (שניאור) שמות עמ' 179
פח: ציץ מכפר על עזות פניםולאשר אמר בראשית-שמות עמ' תקצו
פט ע"א דם החטאת קודם לדם העולה מפני שהוא מרצהזאת ליעקב ויקרא עמ' יח
פט ע"א מוספי ראש חודש קודם למוספי ראש השנההעמק דבר במדבר פ"כט פסוק ו
פט ע"א עולה קודם לחטאתהעמק דבר במדבר הרחב דבר פ"ו פסוק יז
פט ע"ב דם חטאת קודם לדם עולה ואיברי עולה קודם לאימורי חטאתהעמק דבר ויקרא פ"ט פסוק י
פט ע"ב מנה"מ דת"ר ופר שני בן בקר תקח לחטאתהדרום כרך ז עמ' 14
צ ע"א למקראה הקדים הכתובהעמק דבר ויקרא פ"יב פסוק ח
צ ע"ב אשכחן עולה דקדמה לחטאתזאת ליעקב במדבר עמ' קכה
צ ע"ב פר עבודת כוכבים קודם לשעירי עבודת כוכביםזאת ליעקב ויקרא עמ' לא
צ. תוס' ד"ה למקראהנפש יוסף (תשפא) עמ' שכו
צ: תדיר ומקודש איזה מהם קודם וכו'לקוטי אהבת ישראל עמ' תב, תד, תצד
צב. דם פסול אי הוי בשריפהנהרי אש לקוטי דברים כא
צג ע"ב אחד הבגד ואחר השק ואחד העור טעונין כיבוס והכיבוס במקום קדושפני מנחם שבת תשובה עמ' רב
צג ע"ב הדם שבעניןהעמק דבר ויקרא פ"ד פסוק יח
צג ע"ב מאי לאו עד שלא גמר הזאתוהעמק דבר ויקרא פ"ד פסוק כה
צג ע"ב שיריים שבאצבעהעמק דבר ויקרא פ"ד פסוק ו
צו ע"א אשתמיטתי' הדתני שמעי' בקלנבו שיברי כלי חרס נבלעין במקומןדרשות חתם סופר (תרפט) ח"ב דף רלח ע"ד
צו ע"ב ר' יצחק בר יהודה הוה רגיל קמי' דרמי בר חמא וכו' אמר לי' אלקפטן נקטן ריחא אתי לה ליד וכו'דרשות חתם סופר (תרפט) ח"ב דף ריט ע"א
צז ע"ב דדם קדשים טעון כליהעמק דבר שמות פ"כד פסוק ח
צז: דתניא יקדש להיות כמוה שאם פסולה תפסולכתבי מא"ה עמ' סו
צח. ביום צותוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' שמח
ק: דתניא הן היום אני היום וכו'עטרת חן ח"א עמ' פו
קא ע"א ודלמא באנינות אקריבתוה ופסלתוהזאת ליעקב ויקרא עמ' מ
קא ע"א מפני אנינות שרפוה לכך נאמר באלה דברי רבי נחמיה רבי יהודה ורבי שמעון אומרים מפני טומאה נשרפהפני מנחם שמיני עמ' פט, קב
קא ע"א מפני מה נשרפההעמק דבר ויקרא הרחב דבר פ"י פסוק יז
קא ע"א משה הודהשני המטות - מטה הלוי עמ' יח
קא ע"א נחלקו בדברשני המטות - מטה הלוי עמ' כט
קא ע"א ק"ו ממעשר הקל ומה מעשר הקל אמרה תורה לא אכלתי באוני ממנו בקדשי דורות לא כל שכןפני מנחם נישואין ושבע ברכות עמ' קלא
קא ע"ב זה שעיר של ראש חדשהעמק דבר ויקרא הרחב דבר פ"י פסוק טז
קא ע"ב משה רבינו כהן גדול וחולק בקדשי שמים היהזאת ליעקב ויקרא עמ' ל
קא ע"ב פנחס לא נתכהן עד שהרג לזמריחכמת התורה שופטים עמ' שמד
קא ע"ב רש"י ד"ה ההואזאת ליעקב במדבר עמ' רנה
קא: לא נתכהן פינחס עד שהרגו לזמרינאות דשא (שניאור) בראשית עמ' 28
קב ע"א אני אמרתי אתה כהן והוא לוי עכשיו הוא כהן ואתה לויפני מנחם צו עמ' כח
קב ע"א דכתיב אל תקרב הלום ואין הלום אלא מלכותפני מנחם אמור עמ' קנג
קב ע"א לא נתכהן משה אלא שבעת ימי המלואים בלבדזאת ליעקב ויקרא עמ' ל
קב ע"א לעולם תהא אימת מלכות כו'העמק דבר שמות פ"יא פסוק ח
קב ע"א משה שימש ארבעים שנה בכהונה גדולהחכמת התורה ראה עמ' רא
קב ע"א תוס' ד"ה איהעמק דבר במדבר פ"יב פסוק יא
קב ע"א תוס' ד"ה אניהעמק דבר ויקרא הרחב דבר פ"יג פסוק ב
קב. אף זה נאמר בו רושםולאשר אמר בראשית-שמות עמ' כד
קב. ביקש משה מלכות ולא נתנו לולב הארי - שער יחוד המעשה עמ' שלד
קב. בשעה שפוסקים גדולה לאדם פוסקים לו ולזרעו עד סוף כל הדורותלב הארי - שער יחוד המעשה עמ' שנה
קב. מלך הוא והסביר לו פניםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' קצג
קב: אמר עולא בקש משה מלכות ולא נתנה לואבן תושיה עמ' 26
קד ע"ב יצאו הראשונים והאחרונים לא יצאוהעמק דבר ויקרא פ"טז פסוק כז
קז ע"ב המעלה בזה"ז חייבהעמק דבר ויקרא הרחב דבר פ"כו פסוק לא
קז: המעלה בזמן הזהפרשת דרכים (תשנב) עמ' עח
קח ע"א שהשוחט להדיוט חייב והמעלה להדיוט פטורפני מנחם וישלח עמ' רד
קח: מזבח של נחודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' כד
קטו ע"ב בשעה שעושה הקב"ה דין בקדושיו מתיירא ומתעלה ומתהללפני מנחם נח עמ' לב, מו, מח
קטו ע"ב עד שלא הוקם המשכן הבמות מותרות ועבודה בבכורותזאת ליעקב במדבר עמ' קנד
קטו. יתרו קודם מתן תורהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' רלו
קטו. ליתנה לבניוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תנז
קטו: אל תיקרי ממקדשך אלא ממקודשיך וכו' בשעה שהקב"ה וכו'שערי דמעה (אלבלדה, שמו) שער ב חדר א דף עא ע"ב
קטו: אל תקרי ממקדשיך, אלא ממקודשיךולאשר אמר - תהלים עמ' תקעג
קטו: כיון שמתו בני אהרן אמר לו אהרן אחי לא מתו בניך אלא להקדיש שמו של הקב"הכתבי מא"ה עמ' פז
קטו: כללות נאמרו בסיניודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תכט
קטז ע"א דאמר מר תמות וזכרות וכו'העמק דבר בראשית הרחב דבר פ"ז פסוק ב
קטז ע"א חד אמר יתרו קודם מתן תורה היה וחד אמר יתרו אחר מתן תורה היהפני מנחם יתרו עמ' קטז
קטז ע"א לא קרבו שלמים בני נחפני מנחם נח עמ' לח, שמות עמ' י
קטז ע"א נח צדיק במעשיו תמים בדרכיוזאת ליעקב בראשית עמ' סח
קטז ע"א שכשניתנה תורה לישראל היה קולו הולך מסוף העולם ועד סופו וכו'זאת ליעקב ויקרא עמ' רלב
קטז ע"א שכשניתנה תורה לישראל היה קולו הולך מסוף העולם ועד סופופני מנחם יתרו עמ' קב, נישואין ושבע ברכות עמ' קכט
קטז ע"ב א"ר אלעזר מנין למחוסר אבר וכו'זאת ליעקב בראשית עמ' פד
קטז ע"ב ולא קמה עוד רוח באיש דאפילו אקשויי נמי לא אקשוניצוצי אהרן עמ' קפה
קטז. בשעה שניתנה תורה לישראל היה קולו הולך מסוף העולם ועד סופו וכו'נפש יוסף (תשפא) עמ' רעא
קטז. ה' עוז לעמו יתןולאשר אמר - תהלים עמ' פה, רנג, תרמח
קטז. כל שהתיבה קולטתן בידוע שהוא טהורולאשר אמר בראשית-שמות עמ' צה
קטז. מה שמועה שמע ובא ונתגיירולאשר אמר בראשית-שמות עמ' תקג
קטז. מה שמועה שמע ובאנאות דשא (שניאור) שמות עמ' 74
קטז. מהרש"א יש ליהודים מעלה יתירה בחכמה אלוהיתנאות דשא (שניאור) במדבר עמ' 47
קטז. פלוגתא דר"א ור"י ח"א עולות הקריבו בני נח אבל לא שלמיםישמח משה (גאלופוליטי) דף קכ ע"ד
קטז. שמא מבול בא לעולםולאשר אמר בראשית-שמות עמ' קמו
קטז. שמעו עמים ירגזוןודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' רמא
קטז: איפרא הורמיז נכרית היתה וקרובה להתגיירנאות דשא (שניאור) במדבר עמ' 46
קטז: אף עצים שלא ישתמש בו הדיוטולאשר אמר בראשית-שמות עמ' רנא
קטז: ומי הוו טמאין וטהורין בההיא שעתא ורש"יזאת ליעקב בראשית עמ' פו
קי ע"א לא כתיב בקרבנות אלא לה'העמק דבר בראשית פ"מו פסוק א
קיב ע"ב וקדשים קלים ומעשר שני בכל הרואהזאת ליעקב במדבר עמ' ג
קיב ע"ב וקדשים קלים ומעשר שני בכל הרואהפני מנחם וישב עמ' רלט, רמז, ויגש עמ' שנח, שסו, ויחי עמ' שפג, שצח, וארא עמ' ל, אמור עמ' קנד, נישואין ושבע ברכות עמ' קעב
קיב ע"ב לא היה שם תקרה אלא בית אבנים בלבדפני מנחם נישואין ושבע ברכות עמ' קעב
קיב ע"ב קדשים קלים ומעשר שני לפנים מן החומהזאת ליעקב במדבר עמ' ג
קיב: משחרבה שילה הותרו הבמותאבן תושיה עמ' 5
קיב: עד שלא הוקם המשכן עבודה בבכורותולאשר אמר בראשית-שמות עמ' קפט
קיג ע"א אין מנחה בבמה וכו' ריח ניחוח וכו'זאת ליעקב ויקרא עמ' יב, רמד
קיג ע"א מר סבר ירד מבול לארץ ישראל ומר סבר לא ירדפני מנחם נח עמ' ל, לה, מז
קיג ע"ב ברותחין קלקלו וברותחין נידונופני מנחם נח עמ' ל, לו
קיג. אין מנחה בבמהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' כג
קיג: לא נגזרה גזירה על דגים שביםולאשר אמר בראשית-שמות עמ' שד
קיד. א"ל משה לישראל כי עייליתו לארץ ישרות תקריבו חובות לא תקריבונחל עדה עמ' קעג
קיז ע"א עופות אין קרבין בבמה ותוס'זאת ליעקב בראשית עמ' קמח
קיז. הרגו איש את אחיו, בדבר זה תתחנכו לכהונהנאות דשא (שניאור) שמות עמ' 145, 120
קיז. מגלין במדברודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תקעט
קיח ע"א אי קרבו נסכים במדברהעמק דבר במדבר פ"ז פסוק טו
קיח ע"א בכל מקום שאתה רואה אי אתה מעלה אבל אתה אוכל בכל מקום שאתה רואהפני מנחם ראה עמ' עד, פח
קיח ע"ב ולו תאנת שילה מקום שכל הרואה אותו מתאנח עליופני מנחם וישב עמ' רלט, רמז, ראה עמ' עד, פט
קיח ע"ב עין עין שלא רצתה לזון וליהנות מדבר שאינו שלה וכו'זאת ליעקב ויקרא עמ' סד
קיח ע"ב עין שלא רצתה לזון וליהנות מדבר שאינו שלופני מנחם תולדות עמ' קלד, קנב, ויצא עמ' קעו, רמז, וישלח עמ' קצה, וישב עמ' רכח, ויגש עמ' שנח, שסו, ויחי עמ' שפג, תד, תזריע-מצורע עמ' קו, נישואין ושבע ברכות עמ' קעב, קפ
קיח ע"ב רש"י ד"ה תאנת - שמשם היו זוכרין אכילת קדשים שהיתה במקום מראיתופני מנחם וישב עמ' רלט
קיח: ושבע שחלקו מנלן וכו'לב הארי - שער יחוד המעשה עמ' שיז
קיט ע"א אל המנוחה זו שילה נחלה זו ירושליםפני מנחם וישלח עמ' קצה
קיט ע"א ואומר היתה לי נחלתי כאריה ביערפני מנחם פינחס עמ' קסא, קעו, ראה עמ' עה
קיט ע"ב דכתיב ריח ניחוח לה'זאת ליעקב ויקרא עמ' יב, רמד
קכ ע"א מנין לעשות זמן בבמה קטנההדרום כרך לא עמ' 123
ב ע"א אמר ליה רבינא לרב פפא לא הוית גבן באורתא, דרמי רבא מילי מעלייתא וכו'ערבי נחל (תשסט) דברים עמ' רצז
ב ע"ב כל הזבחים שנזבחו שלא לשמן כו' ורמינהו כל הגטערבי נחל (תשסט) ויקרא עמ' כ
ב ע"ב לשם ששה דברים הזבח נזבחקדושת לוי (תשנח) עמ' תקלא
ב. כל הזבחים שנזבחו כו'בנין שלמה (בן אברהם) דרוש שני לר"ה
ג ע"א חטאת ששחט לשם חולין כשר, דלאו מינה לא מחריב בהדרשות אל עמי ח"ג דרוש כה
ג ע"א כל הזבחים שנזבחו שלא לשמןדרשות הרז"ה עמ' תקסח
ג ע"א תוס' ד"ה הכותבערבי נחל (תשסט) ויקרא עמ' טז, לד, דברים עמ' רצז, שב
ג ע"א תוס' ד"ה ואמרערבי נחל (תשסט) דברים עמ' רצט, דש
ג ע"א תוס' ד"ה ונימא שאין טומאת ידים וכליםערבי נחל (תשסט) ויקרא עמ' לד
ג ע"א תוס' ד"ה כתבערבי נחל (תשסט) ויקרא עמ' כ
ג ע"ב אשה לאו לגירושיןדרשות הרז"ה עמ' תנ
ד ע"ב ריצה פרקליטמועדי ה' (טרנובסקי) ר"ה ויוה"כ עמ' קעה
ז ע"א דאין לך אדם שאינו חייב עשהערבי נחל (תשסט) ויקרא עמ' ו
ז ע"א חטאת ששחטהדרשות הרז"ה עמ' תקמט
ז ע"ב משל למלך שבאים לרצותו, נכנס פרקליט תחלה לרצותו, ואחר כך מביאין לו דורוןקדושת לוי (תשנח) עמ' שכט
ז ע"ב עולה מכפרתדרשות הרז"ה עמ' תקסט
ז ע"ב תוס' ד"ה עולהדרשות הרז"ה עמ' תקמט
ז: ריצה פרקליט נכנס דורון אחריולמטה יששכר עמ' פו
ח ע"א דורון בעלמאדרשות הרז"ה עמ' תקסד
ח ע"ב עופות לא מיקרו זבחיםאות היא לעולם ח"א דף קכו ע"ג
ט. או אינו אלא זריקהנחלת עזריאל (גרין) עמ' צב
טו ע"א תוס' ד"ה אלא חטאת ועוףאות היא לעולם ח"א דף קיא ע"א
טו ע"ב עומד על גבי כלים על גבי בהמה על גבי רגלי חברו פסלמאור מרדכי שמות עמ' רסח
טו. דם שנשפך על הרצפהאבקת רוכל (אוחיון) ח"ב דף מח ע"ב
טז ע"ב זר פסול לעבודהדרשות הרז"ה עמ' תתטו
טז תוס' ד"ה מיושבאות היא לעולם ח"ב דף צא ע"א
טז. רב משרשיא אמרנחלת עזריאל (גרין) עמ' יב
טז. תוס' ד"ה מה ליושבנחלת עזריאל (גרין) עמ' יג
טז: מה ליושב שכן פסול לעדותנחלת עזריאל (גרין) עמ' יב
יא ע"ב הפסח ששחטו בי"ד שחרית שלא לשמוערבי נחל (תשסט) ויקרא עמ' פה
יא ע"ב מכשיר היה בן בתירא בפסח שנשחט קודם התמידערבי נחל (תשסט) דברים עמ' רכ
יב ע"א פסח כשר לבן בתירא היכי משכחת ליהערבי נחל (תשסט) דברים עמ' רכ
יב. תוס' ד"ה הג"ה א, איך שוחטין על מחוסר כפורים, הא אינו ראויערבי נחל (תשסט) דברים עמ' רכא
יב. תוס' ד"ה ש"מערבי נחל (תשסט) דברים עמ' רכא
יב: מפי ע"ב זקןפרדס דבש פרק כה
יד ע"ב פרה אדומה הוי קדשי בדק הביתדרשות אבן ישראל עמ' רעג
יז ע"ב מחוסר כיפורים דזב ורש"י ותוס'ערבי נחל (תשסט) דברים עמ' ריט
יז: מחוסר בגדים מנלןנחלת עזריאל (גרין) עמ' צ
יח. רש"י ד"ה אי מהתםנחלת עזריאל (גרין) עמ' צב
יט ע"א דין חציצה בבגדי כהונהמאור מרדכי שמות עמ' רסג-עדר, רפא, רפו-רפז
יט ע"א דראש נמי כתיב ושמת המצנפת על ראשומאור מרדכי שמות עמ' רפ
יט ע"א זימנא חדאאות היא לעולם ח"ב דף רח ע"ג
יט ע"א נכנסה לו רוח בבגדו מהומאור מרדכי שמות עמ' רפה
יט ע"א רש"י ד"ה והוהאות היא לעולם ח"ב דף רח ע"ג
יט ע"ב אמר קרא לשרת ושירות מעומד הואמאור מרדכי שמות עמ' שכא
יט ע"ב מניח ידו הימנית על גבי רגלו הימנית וכו'מאור מרדכי שמות עמ' שיח
יט ע"ב מניח ידו הימנית על גבי רגלו הימנית וכו'מסילות בלבבם (אייזנברגר, תשעא) עמ' שיד
יט. תוס' ד"ה וליתיבנחלת עזריאל (גרין) עמ' יב
כ ע"ב פרה אדומה כל מעשיה בחוץדרשות אבן ישראל עמ' רעב
כ ע"ב ריצה פרקליט נכנס דורון אחריוערבי נחל (תשסט) ויקרא עמ' ה
כ ע"ב תוס' ד"ה יציאהערבי נחל (תשסט) שמות עמ' צז
כא ע"א איבעיא להו מהו לקדש ידיו [ורגליו] בכיורמאור מרדכי שמות עמ' שכא
כא ע"א מי כיור נפסלין וכו'מאור מרדכי שמות עמ' תיד
כא ע"ב כל הכלים מקדשיןמאור מרדכי שמות עמ' תיז
כא ע"ב כל כיור שאין בו כדי לקדש ארבעה כהנים ממנו אין מקדשין בומאור מרדכי שמות עמ' תיח, תכ
כב ע"א לנחשת הקשתיומאור מרדכי שמות עמ' תיח
כב: בן נכר שנתנכרו מעשיו לאביו שבשמיםלמטה יששכר עמ' קיז, קלט
כג ע"ב אין שירות אלא מעומדערבי נחל (תשסט) ויקרא עמ' ט, דברים עמ' צד
כג ע"ב פסולי עבודהאות היא לעולם ח"ב דף צ ע"ב
כג תוס' ד"ה אבל חטאתאות היא לעולם ח"ב דף פט ע"ד
כד ע"א ריצפה מקדשתדרשות הרז"ה עמ' תקסא
כד. באצבע ונתן מלמד שלא תהיה נתינה אלא בימין אמר ר"ש וכו'אבקת רוכל (אוחיון) ח"ב דף נז ע"ב
כה גורעין ומוסיפים ודורשיןאבקת רוכל (אוחיון) ח"ב דף מח ע"ב
כה ע"ב נשפך הדםאות היא לעולם ח"א דף פד ע"ב
כו ע"א דם נפסל בשקיעת החמהדרשות הרז"ה עמ' עז
כו ע"א תלה ושחט מהודרשות הרז"ה עמ' תקסא
כז ע"ב אין מזבח החיצוןדרשות הרז"ה עמ' תשלו
כז ע"ב קטורת זרה וכו'דרשות הרז"ה עמ' תשנא
כח ע"באמר יוסף דף קכב ע"ד
כט ע"א במחשב לאכול מזבחו ביום השלישי, או אינו באוכל מזבחו ביום השלישי אמרת אחר שהוכשר יחזור ויפסלדרשות אל עמי ח"ג דרוש יח
ל ע"א הרי זו תמורת עולה תמורת שלמים הרי זו תמורת עולה דברי רבי מאירערבי נחל (תשסט) דברים עמ' רמג
לא ע"ב תוס' ד"ה ובטמאיםערבי נחל (תשסט) דברים עמ' ריד
לב ע"א מקבלה ואילךדרשות הרז"ה עמ' תקעב
לב ע"א תוס' ד"ה מאי שנא סמיכה וכו'ערבי נחל (תשסט) דברים עמ' ריד
לב ע"ב נשפך מן הכליאות היא לעולם ח"א דף פד ע"ב
לב ע"ב נשפך מן הצואראות היא לעולם ח"א דף פד ע"ג
לב ע"ב רש"י ד"ה ורבי יוחנןערבי נחל (תשסט) דברים עמ' רטז
לב ע"ב תוס' ד"ה ורביערבי נחל (תשסט) דברים עמ' ריד
לב: טמא שהכניס ידו לפנים לוקהערבי נחל (תשסט) דברים עמ' ריד
לב: תוס' ד"ה א"ל מטונךערבי נחל (תשסט) דברים עמ' ריד, רטו
לג ע"ב מזוזה הוא שמירהקדושת לוי (תשנח) עמ' תקפג, תקפד
לג ע"ב מזוזה צריך להניח בפתח הסמוך לרשות הרביםקדושת לוי (תשנח) עמ' תקכה
לד ע"ב ד"א וליהוי דיחויאות היא לעולם ח"א דף פד ע"ג
לד ע"ב כל שבידו לא הוי דיחויערבי נחל (תשסט) דברים עמ' רסט
לד. מן הבהמה יכול אף חיה בכלל ת"ל בקר וצאןשנות חיים (חזן) דף קח ע"א
לה ע"א והא דם הוי חציצה לח הוא ולא הוי חציצהמאור מרדכי שמות עמ' רסח, רעג, רעז, רפב, רפד
לה ע"א מדו כמדתומאור מרדכי שמות עמ' רפז
לו כל הנותנין על מוכח פנימי וכו'זרע יעקב (ניניו) עמ' רפב
לז ע"ב ט"ט בכתפי שתים, פת באפריקי שתיםקדושת לוי (תשנח) עמ' שסח
לז: לטטפת לטטפת לטוטפת הרי כאן ד' דברי רבי ישמעאלפרדס דבש פרק קל
לח ע"א אר"י ג' מחנותאות היא לעולם ח"א דף פה ע"א
לח ע"א רש"י ד"ה ה'ג אלא כי תניאאות היא לעולם ח"א דף פה ע"א
לח ע"ב רש"י ד"ה חוץאות היא לעולם ח"א דף פה ע"א
לט מתן ד' מנין ת"ל כן יעשהזרע יעקב (ניניו) עמ' רפב
לט ע"ב רש"ידרשות הרז"ה עמ' תקפ
מג ע"א ב"ח חשיבי ול"כאות היא לעולם ח"א דף סה ע"ב
מד ע"א אדם מביא את זבחיו היום ונסכין מיכן עד עשרה ימיםדרשות אבן ישראל עמ' רמז
מד ע"א אדם מביא את זבחיו היום ונסכין מיכן עד עשרה ימיםדרשות אבן ישראל עמ' רעח
מה שמועה שמע ובא קריעת ים סוףאבקת רוכל (אוחיון) ח"ב דף נב ע"א
מה. אין הגויים מביאין נסכיםאות היא לעולם ח"ב דף קב ע"א
מה. כל עסק הקרבנות אינו אלא הלכתא למשיחאאהל יעקב (שפירא) דף יד ע"א
מו ע"ב לשם ששה דברים הזבח נזבחימלא פי תהלתך (תשעד) עמ' שצב
מו ע"ב לשם ששה דברים הזבח נזבחקדושת לוי (תשנח) עמ' תקל
מו. משום דהוי תרומת הדשןנחלת עזריאל (גרין) עמ' קכב
מז ע"א מתעסק בקדשים פסולדרשות אל עמי ח"ב דרוש כג
מז ע"א מתעסק בקדשים פסולדרשות אל עמי ח"ג דרוש ח
מז ע"א שחיטתן בצפוןדרשות הרז"ה עמ' תתקכ
מז ע"א תוס' ד"ה קדשיערבי נחל (תשסט) דברים עמ' ערה, רעט
מח: במקום אשר תשחט העולהמים קדושים (קריספין) דרשות דף כד ע"א
מט ע"ב אינו חוזר ומלמד בהיקשדרשות הרז"ה עמ' א'קסב
נ ע"א דבר הלמד בגזירה שוה אינו חוזר ומלמד בהיקשערבי נחל (תשסט) ויקרא עמ' פד, פז
נג ע"א בא לו לקרן דרומית מזרחית וכו'קדושת לוי (תשנח) עמ' לח
נג ע"א עלה בכבשקדושת לוי (תשנח) עמ' תמז
נג ע"ב רצועה היתה יוצאת מחלקו של יהודה, מהרש"אימלא פי תהלתך (תשעד) עמ' לו
נד ע"ב ארץ ישראל גבוה מחוץ לארץקדושת לוי (תשנח) עמ' עד
נד ע"ב דוד המלך ושמואל הנביא טרחו למצא מקום בית המקדשמאור מרדכי בראשית עמ' קצא
נד. מזבח הי' ל"ב אמה על ל"ב אמה באורך וברוחבבית פרץ עמ' של
נו ע"באמר יוסף דף קכב ע"ד
נז. רבי יוסי הגליליפרדס דבש פרק קכח
נח ע"א מחצי המזבחדרשות הרז"ה עמ' תקסב
נט ע"א עליו כשהוא שלםדרשות הרז"ה עמ' תסה
נט תוס' ד"ה עד, היכא דאין בידו לתקן הוי דחויזרע יעקב (ניניו) עמ' רלט
נט. מנין למזבח שנפגם שכל הקדשים שנשחטו שם פסולין שנאמר וזבחת עליו את עולותיך וגו' וכי עליו אתה זובח, אלא כשהוא שלם ולא כשהוא חסר וכו'חלק שמעון עמ' מ
ס תוס' ד"ה מאי קסבראות היא לעולם ח"ב דף קטו ע"א
ס. ואכלוה מצות אצל המזבח, וכי אצל המזבח אכלוה, אלא בזמן שהוא שלם ולא בזמן שהוא חסרחלק שמעון עמ' מ
סב ע"א אפרו של יצחקמועדי ה' (טרנובסקי) ר"ה ויוה"כ עמ' קפב
סב ע"א חכמים שחקו על דבריו של אחד מהםפלאות עדותיך ח"א עמ' שעח
סב ע"א ת"ר קרן וכבשדרשות הרז"ה עמ' עז
סב: אפרו של יצחקמנחת מרחשת (קנלר) דרוש בנין מקדש פרק יט
סג ע"א מקום מזבח מנא ידעידרשות הרז"ה עמ' עו
סג ע"ב חטאת העוף היתהאות היא לעולם ח"א דף קכו ע"ג
סג ע"ב רש"י ד"ה מנה"מאות היא לעולם ח"א דף קכז ע"ד
סד ע"א נסכים שמא יתעשנודרשות הרז"ה עמ' תרלט
סה ע"ב שמעתי שמבדילין בחטאת העוףדרשות הרז"ה עמ' תרנ
סח ע"א כשהוא חי קולו א׳דרשות ומאמרים (דיקוריאל) עמ' רנד
סח ע"ב תוס' ד"ה אלאדרשות הרז"ה עמ' תרנ
ע ע"ב תוס' ד"ה אפילו אחתערבי נחל (תשסט) דברים עמ' רנב
עב אתנו ב"ד דלא לימא לשמו דלמא אתי למימר שלא לשמודרשות אל עמי ח"ג דרוש כג
עב. כל הזבחים שנובחו שלא לשמן כשירים חוץ מן הפסח וכו'דרשות אל עמי ח"ג דרוש כג
עד ע"ב תוס' ד"ה והא בעיאות היא לעולם ח"א דף קכו ע"ד
עה ע"ב אין לי אלא שבישל בו, עירה לתוכו רותח מניןערבי נחל (תשסט) ויקרא עמ' צט
עו ע"א אברי תמימים שנתערבו באברי בעלי מומיןערבי נחל (תשסט) דברים עמ' רס
עז ע"א בכל מקום חטאת קודמת לעולהערבי נחל (תשסט) דברים עמ' רל
עז ע"ב דיני הקרבנות ילפינן בש"ם מיצחקערבי נחל (תשסט) שמות עמ' כז
עז ע"ב ר"א ור"י פליגי בהא דכתיב כי משחתם בהם מום בםערבי נחל (תשסט) דברים עמ' רס
עז ע"ב רב דאמר בר"א דסבירא ליה אם קרב הראש של אחד מהם וכו'ערבי נחל (תשסט) דברים עמ' ריג
עז: איברי תמימים שנערבו באיברי מומין רא"א יקרב וכו'אבקת רוכל (אוחיון) ח"א דף כז ע"ב
פ ע"א הניתנין מתנה אחתאות היא לעולם ח"א דף מט ע"ג
פד ע"א כל הפסוליםדרשות הרז"ה עמ' תקסא
פד ע"א כל שפסולו בקודש הקודש מקבלודרשות אבן ישראל עמ' רא
פד ע"א עולה שעלתה חיהדרשות הרז"ה עמ' עז
פד ע"א קדשים שנפסלו בקודש אם עלו לא ירדו ורש"ידרשות אבן ישראל עמ' קפה
פד ע"א תוס' ד"ה זאתדרשות הרז"ה עמ' תקנט, תקסא
פו איברים שפקעואות היא לעולם ח"ב דף קכד ע"ב
פו ע"ב איברים שפקעואות היא לעולם ח"א דף פג ע"ד
פו רש"י ד"ה ואין מועלאות היא לעולם ח"ב דף קכד ע"ב
פז ע"א לינה מועלת בראש המזבחמאור מרדכי שמות עמ' קסד
פז ע"ב אין לינה מועלתדרשות הרז"ה עמ' עז
פח ע"ב אפוד מכפר על חטא עבודה זרהמאור מרדכי שמות עמ' רסא
פח ע"ב מצנפת מכפרת על גסי הרוחפלאות עדותיך ח"א עמ' רצב
פט ע"ב כל החטאים מביאים בתחילה החטאת ואחר כך העולהקדושת לוי (תשנח) עמ' שכט
צ ע"א למקראה הקדימה הכתובמסילות בלבבם (אייזנברגר, תשעא) עמ' תקכא*
צ ע"ב וכולן הכהניםאות היא לעולם ח"א דף קל ע"ג
צ ע"ב תדיר ומקודשמועדי ה' (טרנובסקי) חנוכה ופורים עמ' קכח
צא ע"ב אמר ש' המתנדב ייןאות היא לעולם ח"א דף פו ע"ד
צא ע"ב רש"י ד"ה הא ד'שאות היא לעולם ח"א דף פב ע"ד
צא ע"ב רש"י ד"ה מדחיה ליהאות היא לעולם ח"א דף פב ע"ב
צב ע"א אע"פ שאין הכתו' מדב'אות היא לעולם ח"א דף פד ע"ד, פה/פח
צב ע"א ניתז מן הצואראות היא לעולם ח"א דף פד ע"א
צב ע"ב כלי חרש שנתבשלואות היא לעולם ח"א דף קלח ע"ג
צג ע"א רש"י ד"ה נשפך על הרצפהאות היא לעולם ח"א דף פד ע"א
צג ע"א תוס' ד"ה מ"טאות היא לעולם ח"א דף סד ע"ב
צו ע"א קדרות של מקדשאות היא לעולם ח"א דף קלח ע"ג
צו ע"א רש"י ד"ה אלא כתבאות היא לעולם ח"א דף קלח ע"ג
צו ע"א תוס' ד"ה אלאאות היא לעולם ח"א דף קלח ע"ד
צז יקדש וכו' אם פסולה וכו', ותוס' ופסקי תוס'דברים אחדים (תקמח) דף קלג ע"ב
צז ע"ב תוס' ד"ה ואחד עצםאות היא לעולם ח"א דף לב ע"ג
צז: יקדש להיות כמוהנחלת עזריאל (גרין) עמ' קז
ק ע"א ונמנו אחיו הכהנים וטמאוהו בעל כרחומסילות בלבבם (אייזנברגר, תשעב) עמ' רצ
קא ע"ב לא נתכהן פינחס עד שהרגו לזמרימסילות בלבבם (אייזנברגר, תשעא) עמ' תצא
קא ע"ב לא נתכהן פנחס עד שהרג לזמריקדושת לוי (תשנח) עמ' תרסז
קא ע"ב משה כהן גדול וחולק בקדשים היה, שנאמר "מאת המילואים למשה היה למנה" נר מערבי (עטיאה) עמ' 295
קא: אמר רבי אלעזר אמר ר' חנינא לא נתכהן פנחס עד שהרג לזמרי, ורב אשי אמר עד ששם שלום בין השבטיםנר לצדיק במדבר עמ' קמז, קמט
קא: מיתיבי מרים מי הסגירה משה זר הוא אהרן קרוב הואאהל יעקב (שפירא) דף ס ע"ג-ע"ד
קב ע"א בשני מקומות ביקש משה להיות באברהם לכהונה ומלכותערבי נחל (תשסט) שמות עמ' סג
קב ע"א הלא אהרן אחיך תלוימסילות בלבבם (אייזנברגר, תשעא) עמ' רפט
קב ע"א כבוד גדול היה למריםדרשות הרז"ה עמ' תשסח
קב ע"א כל חרון אף עושה רושםערבי נחל (תשסט) שמות עמ' סד
קב ע"א כל מקום שנאמר חרידרשות הרז"ה עמ' סו
קב ע"א שהיה אהרן עתיד להיות לוי ומשה רבינו ע"ה היה כהןערבי נחל (תשסט) ויקרא עמ' קיג
קב ע"ב פרעה מלך היה ומשה רבינו הסביר לו פניםמאור מרדכי בראשית עמ' שטו
קב. אני אמרתי שתהיה אתה כהן והוא לוי עכשיו תהיה אתה לוי והוא כהןזרע שמשון (תקלח) תצוה
קב. מרע"ה כ"ג היה וחולק בקדשיםשנות חיים (חזן) דף קנד ע"ב
קב. תוס' ד"ה אהרןנחלת עזריאל (גרין) עמ' קמח
קו ע"א העלאת חוץדרשות הרז"ה עמ' קמז
קו ע"א פליגי תנא קמא ורבי יוסי הגלילי בשחט בחוץ והעלה ממנו בחוץערבי נחל (תשסט) דברים עמ' רפו
קו ע"ב אין מזהירין מן הדיןדרשות הרז"ה עמ' תרעה
קז מחלוקת עולא ורבאאות היא לעולם ח"ב דף קכ ע"ג
קז מחלוקת ר"י ור"לאות היא לעולם ח"ב דף קטו ע"א
קז ע"א טעמא דתנא קמא דהשוחט בחוץ ומעלה בחוץ חייב שתים, אמר קרא ואלהם תאמרערבי נחל (תשסט) דברים עמ' רפו
קז ע"ב א"ר יוחנן המעלה בזמן הזה קדשים בחוץ חייבערבי נחל (תשסט) ויקרא עמ' פח, במדבר עמ' קעז
קז ע"ב שהמעלה בזמן הזה בחוץ בבמה, חייב כרתערבי נחל (תשסט) ויקרא עמ' קפט
קח ע"ב במת יחיד טעונהדרשות הרז"ה עמ' עו
קט ע"א ולא על השחיטה וזריקהדרשות הרז"ה עמ' עז
קטו אל תקרי בכבודי אלא במכובדיעשרה למאה (תשיג) סי' נט
קטו ע"ב אין לך שר ונגיד שלא בא על רחבערבי נחל (תשסט) במדבר עמ' סה
קטו ע"ב אלו הבכורותדרשות הרז"ה עמ' עו
קטו ע"ב עד שלא הוקם המשכןדרשות הרז"ה עמ' יא
קטו: וידום אהרן פעמים שאדם שותק ומקבל שכר על שתיקתויד יוסף (צרפתי, שעו) דף רח ע"ב
קטו: ונקדש בכבודי א"ת בכבודי אלא בכבודיישנות חיים (חזן) דף קיז ע"א
קטו: יתיב רב הונא ב"ר קטינאנחלת עזריאל (גרין) עמ' קג
קטו: כיון ששמע אהרן שבניו ידועי מקום שתקשנות חיים (חזן) דף קיז ע"ב
קטו: על נדב ואביהו "ונקדש בכבודי אל תקרי בכבודי אלא במכובדי"נר מערבי (עטיאה) עמ' 140
קטו: קרבו ופסקונחלת עזריאל (גרין) עמ' יד
קטו: תוס' ד"ה וקיבל שכר על שתיקותושנות חיים (חזן) דף ריג ע"ב
קטו: תוס' ד"ה רמזו למשה ולא ידעו פי' ולא ידע כמישנות חיים (חזן) דף ריג ע"ב
קטז אמר'א אסור לסייעאות היא לעולם ח"ב דף קטו ע"ג
קטז ע"א באו האומות אצל בלעם וכו'קדושת לוי (תשנח) עמ' שכא
קטז ע"א באומר אין מנחהאות היא לעולם ח"א דף קכה ע"א
קטז ע"א ומאחר דנפקא לן מאתך כו' מהו דתימא אתךברכת חיים (מרנלנדר) דף יח ע"ג
קטז ע"א כשניתנה תורה לישראל וכו' נתקבצו כולם אצל בלעםימלא פי תהלתך (תשעד) עמ' נט, סא, קא, קד, קיג, קח, קלא, קמה
קטז ע"א כשרים להקריבדרשות הרז"ה עמ' יג
קטז ע"א מה שמועה שמע ובא ונתגיירברכת חיים (מרנלנדר) דף עה ע"ג
קטז ע"א מה שמועה שמע ובאדרשות הרז"ה עמ' יג, שמח, שנט
קטז ע"א מה שמועה שמע וכו'קדושת לוי (תשנח) עמ' קצה
קטז ע"א מה שמועה שמעדרשות הרז"ה עמ' שנב
קטז ע"א נתקבצו כולם אצל בלעם וכו' שמא מבול בא לעולם וכו' ה' עוז לעמו יתן וכו'דרשות חתם סופר (תרפט) ח"א דף ס ע"א, קסז ע"ב
קטז ע"ב גובה מכל שבט ושבט חמשים שהן שש מאותדרשות אבן ישראל עמ' קפ
קטז ע"ב יהא מחול לי בשכר חבל וכו'מסילות בלבבם (אייזנברגר, תשעא) עמ' תנ
קטז ע"ב מעשה ברבא שהדריך שני חכמים כיצד להקריב את קרבנה של איפרא הורמיזפלאות עדותיך ח"ב עמ' רט
קטז ע"ב סילוק מסעותדרשות הרז"ה עמ' תקכד
קטז ע"ב רחב הזונהמסילות בלבבם (אייזנברגר, תשעא) עמ' תמז
קטז. כשניתנה תורה לישראל וכו' נתקבצו כולם אצל בלעם וכו', ה' עוז לעמו יתןלמטה יששכר עמ' עח, תיג
קטז. מלחמת עמלק שמענחלת עזריאל (גרין) עמ' עב
קטז. מנין למחוסר אברנחלת עזריאל (גרין) עמ' ב
קטז. רש"י ד"ה לכלנחלת עזריאל (גרין) עמ' עה
קטז: אין לך כל שר ונגיד שלא בא על רחב הזונהחלק שמעון עמ' צב
קי ע"ב רש"י ד"ה גבוההדרשות הרז"ה עמ' עז
קי: אמר ר' יוחנן משום רבי מנחם יודפאה רבי אלעזר בשיטת ר"ע רבו אמרהפרדס דבש פרק קכח
קיב ע"ב במשכן שילה לא היה שם תקרה מלמעלהקדושת לוי (תשנח) עמ' רסו
קיב ע"ב היה בה בירושלים מעלת קדושה יתירה לפנים מחומתה יותר מכל ארץ ישראלקדושת לוי (תשנח) עמ' תרעו
קיב ע"ב קרבין בבמת ציבורדרשות הרז"ה עמ' תקא
קיב: עד שלא הוקם המשכן היה עבודה בבכורותבית פרץ עמ' כז
קיבל בשמאל פסול ור"ש מכשיראבקת רוכל (אוחיון) ח"ב דף נז ע"ב
קיד או קדשים קלים ממון בעלים הואערבי נחל (תשסט) דברים עמ' רעג
קיז נשבע הקב"ה שאין מביא מבולזרע יעקב (ניניו) עמ' לח
קיז ע"ב איש כל הישר בעיניו יעשה זהו במות קטנותדרשות אל עמי ח"ג דרוש כה
קיז ע"ב כי עייליתו לארץ ישרות תקריבואמרי רצון דרוש טו
קיח ע"א אוכלין קק"לדרשות הרז"ה עמ' קמז
קיח ע"ב אוהל מועד שבמדברדרשות הרז"ה עמ' תקכד, תקכז
קיח ע"ב נוב וגבעוןדרשות הרז"ה עמ' תשמו
קיח ע"ב עין שלא רצתה לזון וליהנות וכו'מסילות בלבבם (אייזנברגר, תשעב) עמ' צ
קיח רצועה היתה יוצאה וכו'דברים אחדים (תקמח) דף סד ע"ג
קיט ע"א תוס' ד"ה באודרשות הרז"ה עמ' תתקצח
קיט ע"ב בכלל זבחים כולל מנחותאות היא לעולם ח"א דף קכו ע"ג
קיט ע"ב בסמיכה כתיב לפני ה' בפר כהן משיחערבי נחל (תשסט) דברים עמ' ריד
קיט. מנוחה זו שילה שנחו מן כיבוש ארץ ישראל ונחלה זו ירושליםבית פרץ עמ' לו
קיט. תוס' ד"ה זו וזופרדס דבש פרק נא, קכח
קכ ע"אאמר יוסף דף קנ ע"א
ב. לשם גבוה מהם אינם מתחללים, לשם נמוך מהם מתחלליןדרכי האמונה עמ' רסד
ב: לשם ששה דברים הזבח נזבח אמר רבי יוסי אף מי שלא היה בלבו לשם אחד מכל אלו כשרקול יעקב (טייטלבוים) עמ' פב
ג ע"א תוס' ד"ה ורמינהוכאיל תערוג עמ' רל
ה ע"א נזבחו שלא לשמןכאיל תערוג עמ' רלא
ו: אמור מעתה ראויין היו ישראל להקריב קרבנותיהן בכל עת ובכל שעההאשל ברמה (תשעב) עמ' קנט
ז ע"א אין לך אדם שאינו מחוייב עשהתניא (תשעד) עמ' תמו
ז ע"א למה באה לפני עולה, לפרקליט שנכנס דורון אחריותניא (תשעד) עמ' תמג
ז ע"ב אלא למה באה לפני עולה לפרקליט שנכנס ריצה פרקליט נכנם דורון אחריוקדושת לוי (תשסה) ח"ב עמ' כה
ז ע"ב חטאת למה באהכאיל תערוג עמ' עה
ז ע"ב ריצה הפרקליטתורת מנחם חע"א עמ' 229
ז ע"ב שינוי בעליםכאיל תערוג עמ' רלג
ז. רש"י ד"ה לאו דידיהשערי חיים (רוטר) ח"ג סי' יט
ז: אמר רבא עולה דורון הואוענפיה ארזי אל (תשפ) ח"א עמ' רפב
ז: חטאת קודם לעולה בכל מקום, מפני שהוא בא לכפרדרכי האמונה עמ' תנח
ט ע"ב מחשבין מעבודה לעבודהכאיל תערוג עמ' רלד
ט ע"ב תוס' ד"ה מחשביןכאיל תערוג עמ' רלה
י. נימא ברגלו יקטענה ויחיהשערי חיים (רוטר) ח"ב סי' קכג
יא: בן בתירא ס"ל שמקריבין פסח משחריתחמדה יקרה במדבר עמ' קיג
יב ע"א הקדיש חציהכאיל תערוג עמ' רלו
יב ע"ב רש"י ד"ה יש דיחויכאיל תערוג עמ' פח
יג: תוס' ד"ה רבי ירמיה זבן פיתאשערי חיים (רוטר) ח"ב סי' קמד אות ג
יד: ראית נגעים לאו עבודהיקרת דניאל ויקרא-במדבר עמ' מה
טו ע"א רש"י ד"ה פסלהכאיל תערוג עמ' רמב
טו ע"ב כל הזבחים שקבלו דמן זר ואונן וכו' אם עבד חילל אפילו דיעבד וכו'זריזותא דאברהם עמ' עב
יח ע"ב היו בגדיו מקורעיןכאיל תערוג עמ' קכו
יח. ואל יחבול הוא בעצמושערי חיים (רוטר) ח"ב סי' קכג
יח. מה אני לחיי העולם הבאשערי חיים (רוטר) ח"ב סי' יב, קנו אות מט
יט הא דכתיב בקרא "לשרת" קאי על בבואם אל אוהל מועדאדבר בם עמ' קז
יט ע"א אקיים בך והיו מלכים אומניךתורת מנחם חע"ו עמ' 105
יט: ד' כהנים במי כיוריקרת דניאל ויקרא-במדבר עמ' רסג
כ ע"א רש"י ד"ה ולינהכאיל תערוג עמ' רמ
כ ע"ב כהן שלא רחוץכאיל תערוג עמ' רלט
כ: וזורקה לתוך פיושערי חיים (רוטר) ח"ב סי' לא אות ג
כא ע"א תוס' ד"ה כיורכאיל תערוג עמ' רמ
כא ע"ב בקודח מתוכוכאיל תערוג עמ' רלט
כא: רש"י ד"ה כותישערי חיים (רוטר) ח"ב סי' פד
כב ע"ב העומדים שם - שנה עליו הכתוב לעכבזריזותא דאברהם עמ' עג
כב: ערל מחלל עבודהיקרת דניאל בראשית-שמות עמ' נב
כב: תוס' - ערל מיראה אינו מומריקרת דניאל ויקרא-במדבר עמ' עה
כב: תוס' ד"ה רגלאשערי חיים (רוטר) ח"ב סי' קנה אות קיז
כד ע"א שלמה קידש הרצפה עד התהוםויוסף ישראל עמ' יט
כד. יד אינה אלא ימיןשערי חיים (רוטר) ח"ב סי' ד
כד: תוס' ד"ה פרהשערי חיים (רוטר) ח"ב סי' עה
כה ע"א נשפך הדםכאיל תערוג עמ' רמא
כה ע"ב היא בפנים ורגליה בחוץכאיל תערוג עמ' רמג, רמו
כה ע"ב רש"י ד"ה שחטכאיל תערוג עמ' רמו
כו ע"א רש"י ד"ה ודילמאכאיל תערוג עמ' רמד
כו. דזימנין דשייפא ליה סמא לדד מאבראישערי חיים (רוטר) ח"ב סי' קכח
כז: לחיי שעה לא חיישינןשערי חיים (רוטר) ח"ב סי' קכג
ל: מים שנתגלושערי חיים (רוטר) ח"ב סי' לא אות ג
לא: כל הפסולים ששחטו שחיטתן כשרהדרכי האמונה עמ' רסד
לג ע"א טומאה דחויה היא בציבורהרופא לשבורי לב בראשית עמ' קטו
לג: ביאה במקצתיקרת דניאל ויקרא-במדבר עמ' קו
לו. ר"י וב"ד נמנו עליו והתירוהושערי חיים (רוטר) ח"ב סי' צא
לט. יושב ישראל בצד עדרושערי חיים (רוטר) ח"ב סי' יב
מ. רש"י ד"ה ביצת השרץשערי חיים (רוטר) ח"ב סי' נד
מג: רש"י ד"ה דשף ויתיבשערי חיים (רוטר) ח"ב סי' כ
מג: תוס' ד"ה שאני ר"גשערי חיים (רוטר) ח"ב סי' לז
מה ע"א אמר רבא הלכתא למשיחאהרופא לשבורי לב בראשית עמ' נו, תרנח
מו ע"ב ר"ה הנחת רוח שיש נחת רוח להבורא שאמר ונעשה רצונוקדושת לוי (תשסה) ח"ב עמ' שמז, שמח
מו: לשם ששה דברים הזבח נזבחמאמרי ר' ראובן עמ' פה
מו: לשם ששה דברים הזבח נזבחמאמרי ר' ראובן עמ' פה
מז ע"א תוס' ד"ה איזהוכאיל תערוג עמ' רמד
מז. קדשי קדשים שחיטתן בצפון וקדשים קלים שחיטתן בכל מקוםהאשל ברמה (תשעב) עמ' סט
מח ע"א אמר קרא ואם מן הצאן וי"ו מוסיף על ענין ראשון וילמד עליון מתחתוןתורת מנחם חע"ג עמ' 176
מח ע"ב רש"י ד"ה שכןכאיל תערוג עמ' רמו
נא ע"ב משל למלך בשר'ד שפרחה עליו מדינהויוסף ישראל עמ' קסא
נב ע"ב זבחי שלמי צבורכאיל תערוג עמ' קל
נג ע"א עלה בכבש ופנה לסובב ובא לו לקרן וכו'תורת מנחם - ס' המאמרים תשלח עמ' רכ
נג ע"א רש"י ד"ה ומר סברכאיל תערוג עמ' רמז
נג. עלה בכבש ופנה לסובבקדושת לוי (תשסה) ח"ב עמ' קצח
נג: קרן דרומית מזרחית לא היה לו יסוד שהיה בחלקו של יהודהדרכי האמונה עמ' קיז*
נד ע"ב ובי מה ענין נויות אצל רמה אלא שהיו יושבין ברמה ועוסקין בנויו של עולםהרופא לשבורי לב בראשית עמ' שיא
נה ע"א את חזה התנופה ואת שוק התרומה תאכלו במקום טהור וכו'הרופא לשבורי לב ויקרא עמ' צב*
נה. בא לטמא פותחין לושערי חיים (רוטר) ח"ב סי' קנה אות קכד
נו ע"ב דמן טעון מתנהכאיל תערוג עמ' רמח
נו: הפסח אינו נאכל אלא בלילה ואינו נאכל אלא עד חצות ואינו נאכל אלא למנויו ואינו נאכל אלא צליהאשל ברמה (תשעב) עמ' קז
נח: וילון מאישערי חיים (רוטר) ח"ב סי' קנו אות יב
נט ע"א מזבח שנעקד מקטירין קטרת כמקומוהרופא לשבורי לב שמות עמ' תכח
ס:שערי חיים (רוטר) ח"ב סי' י אות א
סא ע"ב החילוקים בקרבנות בין המשכן ובית המקדש וכו'תורת מנחם חע"א עמ' 97
סב ע"א ואחד שהעיד להם שמקריבין אף על פי שאין ביתהרופא לשבורי לב שמות עמ' תכח
סב: תוס' ד"ה ליקלינהושערי חיים (רוטר) ח"ב סי' קכו
סד ע"ב רש"י ד"ה גוףכאיל תערוג עמ' רנד
סד: איזהו גר תושבשערי חיים (רוטר) ח"ב סי' קט
סט ע"ב מנין שהתורה ניתנה לידרש בק"וויוסף ישראל עמ' קי
עה. תוס' - דין למשחה בחלק הבעליםיקרת דניאל ויקרא-במדבר עמ' כז
עו: אתרוגא פסק ואכלשערי חיים (רוטר) ח"ב סי' עה
עח. היתר שנתבטל באיסורשערי חיים (רוטר) ח"ב סי' צ
פה ע"ב גם הגידין קריביןויוסף ישראל עמ' כג
פח ע"א כתונת מכפרת על שפיכות דמיםמחנה ראובן ח"ג עמ' קפח
פח ע"ב בגדי כהונה מכפריםכאיל תערוג עמ' קעא
פח ע"ב מה קרבנות מכפרין אף בגדי כהונה מכפריןמחנה ראובן ח"ב עמ' רנג
פח ע"ב מעילו של הכהן הגדול מכפר על עוון לשון הרעדרך עץ החיים (ארלנגר, תשעג) ח"ב עמ' 261
פט ע"א כל המקודש מחבירו קודם את חבירותורת מנחם ח"ע עמ' 24
פט ע"ב דם חטאת קודמת לדם עולהקדושת לוי (תשסה) ח"א עמ' שצד
צ ע"א אלא זה בנה אב לכל חטאות שיקדמו לעולה הבאות עמהןקדושת לוי (תשסה) ח"ב עמ' כה
צ ע"ב איבעיא להו תדיר ומקודש איזה מהן קודםמשנת לוי עמ' טו
צ. לא הקדימה הכתוב אלא למקראהוענפיה ארזי אל (תשפ) ח"א עמ' שג
צא ע"א אהנאי וכו'תורת מנחם חס"ח עמ' 267
צא ע"א אטו שבת למוספין אהנאי לתמידין לא אהנאי כו', ורש"יתורת מנחם ח"ע עמ' 148, חע"ב עמ' 309
צא ע"א אטו שבת למוספין אהנאי לתמידין לא אהנאיתורת מנחם חע"ה עמ' 313
צא ע"א רש"י ד"ה לתמידין לא אהנימשנת לוי עמ' טו
צא ע"א תדיר ושאינו תדיר תדיר קודםתורת מנחם חע"ד עמ' 35
צב ע"א מלאכה שאינה צריכה לגופה סבר לה כרבי יהודההרופא לשבורי לב שמות עמ' תקצ
צז ע"א רקיק שנגע ברקיקכאיל תערוג עמ' נב
צזשערי חיים (רוטר) ח"ג סי' פה
ק. כהן גדול נזיריקרת דניאל ויקרא-במדבר עמ' נ
קא ע"א הודה ולא בוש לומר וכו' שמעתי ושכחתיתורת מנחם חס"ז עמ' 158
קא ע"א הודה ולא בושתורת מנחם חס"ג עמ' 132
קא ע"ב לא נתכהן פינחס עד שהרג לזמריזריזותא דאברהם עמ' של
קא. אני הקרבתיה ורש"יוענפיה ארזי אל (תשפ) ח"א עמ' רצז
קא: אימתי נעשה פנחס כהןיקרת דניאל ויקרא-במדבר עמ' שפא
קא: אימתי נתכהן פנחס, ופנחס משוח מלחמהחמדה יקרה במדבר עמ' מא, קלג, שא
קא: לא נתכהן פינחס עד שהרגו לזמריהרופא לשבורי לב במדבר עמ' שפ
קא: לא נתכהן פנחס עד שהרג לזמריהאשל ברמה (תשעב) עמ' רמד
קא: לא נתכהן פנחס עד שהרגו לזמרידרכי האמונה עמ' תקל
קא: משה רע"ה כהןיקרת דניאל ויקרא-במדבר עמ' רסב
קא: רש"י - ביחוסו של פנחס הכהןיקרת דניאל ויקרא-במדבר עמ' שפז, שפא
קב משה רבנו היה מלךאדבר בם עמ' פב
קב ע"א אין הלום אלא מלכותשפת אמת (ברעזאן, תשעד) עמ' רפא
קב ע"א הכהונה היה ראויה למשה לולא סירוב השליחותזריזותא דאברהם עמ' של
קב ע"א כבוד גדול חלק לה הקב"ה למרים וכו' אני כהן אני מסגירהויוסף ישראל עמ' סא
קב ע"א כל חרון אף שבתורה נאמר בו רושם וכו'הרופא לשבורי לב שמות עמ' מד
קב. ביקש משה מלכותיקרת דניאל ויקרא-במדבר עמ' תב
קב. בן בנה משוח מלחמהחמדה יקרה במדבר עמ' שעח
קב. הלא אהרן אחיך הלוי, שראוי היה שאהרן יהיה לוי ומשה כהןדרכי האמונה עמ' תצ
קב. יבמה מלךשערי חיים (רוטר) ח"ב סי' קנה אות ק
קב. מהרש"א - מדוע לא ראה פנחס את נגעי מריםחמדה יקרה במדבר עמ' קמה, של
קב. מרים מי הסגירהחמדה יקרה במדבר עמ' נז, קלז
קב. מרים מי הסגירהיקרת דניאל ויקרא-במדבר עמ' רע
קב. מרע"ה כהן ואין זרעו כהןחמדה יקרה במדבר עמ' קכח, תלג
קב. משה אינו יכול לראות את הנגעיםחמדה יקרה במדבר עמ' קסו, רנח
קב. משרע"ה אינו רואה נגעיםיקרת דניאל בראשית-שמות עמ' ש
קב. משרע"ה אינו רואה נגעיםיקרת דניאל ויקרא-במדבר עמ' שפח, רכט, קלו, קב, עח, מג, לה
קב: לאונסו שאנישערי חיים (רוטר) ח"ג סי' יב
קיב ע"ב ולא היה שם תקרה אלא בית אבנים בלבד מלמטן והיריעות מלמעלן והיא היתה מנוחה וכו'קדושת לוי (תשסה) ח"א עמ' שפג
קיב ע"ב ניטלה עבודה מהבכורותתורת מנחם - ס' המאמרים תשכו עמ' נב
קיב: עבודה בבכורותחמדה יקרה במדבר עמ' שלט
קיג ע"א ארץ לא מטוהרה היא לא גושמה ביום זעםתורת מנחם חס"ו עמ' 189
קיג. למ"ד לא ירד מבול לא"ישערי חיים (רוטר) ח"ב סי' קנה אות קיד
קטו ע"ב בקרובי אקדש ועל פני כל העם אכבדדרך עץ החיים (ארלנגר, תשעג) ח"ג עמ' 21
קטו ע"ב בקרובי אקדש, אמר משה סבור הייתי או בי או בך וכו'זריזותא דאברהם עמ' רלז
קטו ע"ב קידוש השם במיתת בני אהרןמפי כהן ויקרא עמ' 108
קטו: חיות טהורות כשרות בבמהיקרת דניאל בראשית-שמות עמ' כג
קטז ע"א ביאת יתרו קודם מתן תורה או אחר מתן תורהחלון התבה ח"א עמ' רלו
קטז ע"א בשניתנה תורה לישראל הי' קולו הולך מסוף העולם ועד סופו כו' ה' יברך את עמו בשלוםתורת מנחם חע"א עמ' 303
קטז ע"א כשניתנה תורה לישראל הי' קולו הולך מסוף העולם וער סופו וכו' פתחו כולם ואמרו ה' יברך את עמו בשלוםתורת מנחם חע"ז עמ' 135
קטז ע"א כשנתן הקב"ה תורה לישראל וכו' וכל מלכי אוה"ע רעדה אחזתם, נתקבצו אצל בלעם וכו' שמא מבול בא לעולם וכו'ויוסף ישראל עמ' קה, שה, פרקי אבות עמ' צא
קטז ע"א מה שמוע שמע ובא קריאת ים סוף ומלחמת עמלקמאוצרותיהם של מגידים בראשית-שמות עמ' רעג
קטז ע"א מה שמועה שמע ובא ונתגייר וכו' מלחמת עמלק שמע וכו'הרופא לשבורי לב שמות עמ' שכב
קטז ע"א מה שמועה שמע ובאמפי כהן שמות עמ' 237, 224, 250
קטז ע"א מנין למחוסר אבר שנאסר לבני נחהרופא לשבורי לב בראשית עמ' תרטז
קטז ע"א עוז, זו תורהזריזותא דאברהם עמ' רס, רצז
קטז ע"א שכשניתנה תורה לישראל וכו' נתקבצו כולם אצל בלעם הרשע וכו' פתחו כולם ואמרו ה' יברך את עמו בשלוםקדושת לוי (תשסה) ח"ב עמ' יא
קטז. בני נח והבאת קרבנותיקרת דניאל ויקרא-במדבר עמ' א
קטז. ה' עוז לעמו יתן דרשו על שעת מתן תורהדרכי האמונה עמ' תסג, תקלא
קטז. חד אמר יתרו קרדם מתן תורה היה וחד אמר יתרו אחר מתן תורה היהקול יעקב (טייטלבוים) עמ' קפט
קטז. מאי הוו ידעי כדרב חסדא דאר"ח העבירן לפני התיבה וכו'האשל ברמה (תשעב) עמ' כה
קטז. מה שמועה שמע ובא קריעת ים סוף ומלחמת עמלקהאשל ברמה (תשעב) עמ' קיב
קטז. מתן תורה שמע ובאאשר אמר עמ' קי
קטז. עוז מרמז על התורההאשל ברמה (תשעב) עמ' רו
קטז: דבר שנשתמש בו הדיוטיקרת דניאל בראשית-שמות עמ' קיז
קטז: כשניתנה תורה לישראל היה קולו הולך מסוף העולם ועד סופו וכו'האשל ברמה (תשעב) עמ' רז
קטז: שמע קריעת ים סוף ומלחמת עמלקיקרת דניאל בראשית-שמות עמ' רצד
קיח ע"ב שבע שכבשו ושבע שחלקותורת מנחם חס"ו עמ' 300
קיח. שילה ועוד בחלק בנימיןיקרת דניאל ויקרא-במדבר עמ' ד
קיט ע"א אל המנוחה ואל הנחלה אל המנוחה זו שילה נחלה זו ירושליםהרופא לשבורי לב שמות עמ' תקנו
קיט. נחלה זו ירושליםדרכי האמונה עמ' קנה
קיט: אין בגדי שרת בבמהחמדה יקרה במדבר עמ' שלט
קכ. פסול לילה בבמהיקרת דניאל ויקרא-במדבר עמ' כג
ב. כל הזבחים שנזבחו שלא לשמן לא עלו לבעלים לשם חובהבנין חיים עמ' ח"ב עמ' רסב
ב. כל הזבחים שנשחטו שלא לשמן וכו'ברכת שמואל (תשעז) שמיני עמ' שסט
ב. שנזבחו שלא לשכן כשריםקול אריה (באקשט) ח"א עמ' 158
ג ע"א דמינה מחריב בה דלאו מינה לא מחריב בהבית ישי (תשס) דרשות ח"א עמ' קצב
ג. דלא מינה לא מחריב בהשערי אורה (ברגמן, תשעז) ח"א עמ' שפז
ג. דמינה מחריב בה, דלא מינה לא מחריב בהדרשות דבר צבי שמות עמ' רכ
ג. שחט חטאת לשם עולה וכו'אגודת ישראל (תרפג) דף קכד ע"א-ע"ב
ד. תודה קרויה שלמיםדרשת שבת הגדול (מהר"ל) הערה 1624
ה. מה לעולה שכן כלילדרשת שבת הגדול (מהר"ל) הערה 395
ו: ראויין היו ישראל להקריב קרבנותיהן בכל עתדרשת שבת הגדול (מהר"ל) הערה 1177
ז ע"א אין לך אדם מישראל שלא יעבור בעשה ומשו"ה עולה בא בנדבהבנתיבות שם עמ' כב
ז ע"ב עולה דורון הואהמאיר לארץ (לדרמן) בראשית ח"ב עמ' תקנו
ז. אין לך אדם בישראל שאינו חייב עשהאגודת אזוב (תשעא) דמעות שלוש פרק א פסוק ל
ז. אין לך אדם בישראל שאינו חייב עשהאגודת אזוב (תשעא) דמעות שלוש פרק ה פסוק כא
ז: עולה דורון היא וכו' היכי דמי אי דליכא תשובה וכו' ותוס'דרשת שבת הגדול (מהר"ל) הערה 1400
ז: קרבן בלי תשובה אינו מכפרואביטה ארחותיך עמ' קיח
טז כהן טמא או אונן אסור להקרי'מלל לאברהם (סתהון) דרוש י לפרשת מקץ עמ' 87-92 במהד' תשמא
יא ע"ב אחד בבוקר ולא שנים בבוקרתפארת הגרשוני (תשמח) עמ' כג
יא: פסח קודם חצות לא חזיאברכת שמואל (תשעז) וירא עמ' צב
יד: תוס' ד"ה שחיטה, אי נימא מקרא נדרש לפניו ולפני פניו לא מוכח מכאן דלאו עבודהתולדות ישראל עמ' קצג
יז: מחוסר בגדים מנלן וכו' בזמן שבגדיהם עליהם כהונתם עליהם אין בגדיהם עליהם אין כהונתם עליהםדודי נתן שמות עמ' תסח
יח. ונתנו בני אהרן הכהן, בכיהונו, לימד על כהן גדול שלבש בגרי כהן הדיוט ועבד עבודתו פסולהדודי נתן שמות עמ' תסח
יח. מטושטשין או מקורעין ועבד, עבודתו פסולהדודי נתן שמות עמ' תסח
יח: ממאי דהאי בד כתנא היא וכו' אימא עמרא וכו'דרשת שבת הגדול (מהר"ל) הערה 1342, 1343
כ. רש"י ד"ה תרומתדרשת שבת הגדול (מהר"ל) הערה 1315
כב ע"א כל הכלים שהיו במשכן ראויין לקידוש ידיים ורגליםבית ישי (תשס) דרשות ח"ב עמ' שכה
כב ע"ב תוכר ד"ה ערלהמאיר לארץ (לדרמן) בראשית ח"א עמ' רי
כב: בן נכר זו שנתנכרו מעשיואגודת אזוב (תשעא) תור המעלה פרק ב פסוק י
כד. באצבע ולקח וכו' באצבע ונתןבנין חיים עמ' ח"א עמ' שכח
כד. ונתן באצבעו ולקח היינו בימיןבנין חיים עמ' ח"א עמ' שע
כד: ולקח הכהן מדם החטאת באצבעו ונתן על קרנות מזבח העולה באבצעו ולקח באצבעו ונתןדרשות דבר צבי שמות עמ' רו
כח. בב' אכילות הכתוב מדבר אחת אכילת אדם ואחת אכילת מזבחבנין חיים עמ' ח"א עמ' קעב
כח. למשחה כדרך שהמלכים אוכליםאגודת ישראל (תרפג) דף קכ ע"ב
כט: אמר ליה רב אשי לרב מרי, לאו שאין בו מעשה הוא, וכל לשאב"ט אין לוקין עליודרשות דבר צבי בראשית עמ' נז
כט: המחשב בקדשים לוקהבנין חיים עמ' ח"ב עמ' קיט
כט: והיה בך חטא ולא בקרבנך חטאתולדות ישראל עמ' רח
כט: רש"י - אין אשתו של אדם מתה אא"כ מבקשין ממנו ממון של גזל ואין לותולדות ישראל עמ' רח
לב: בן הבקר לפני ה' ולא שוחט לפני ה'תולדות ישראל עמ' קצג
לג: תוס' ד"ה לענין, עשה שיש בו כרת דוחה אף ל"ת ועשהתולדות ישראל עמ' רצו, שלא
מא. מפני מה נאמר פרוכת הקדש בפר כהן משיח ולא נאמר בפר העלם דבר וגו'בנין חיים עמ' ח"א עמ' תיא
מג: הואיל ונאמרו קדשים בלשון רבים ונאמרה טומאה בלשון יחיד וכו'דרשת שבת הגדול (מהר"ל) הערה 2036
מה: תוס' ד"ה אבל, למ"ד אין איסור חל על איסור בקדשים למה לי קרא בדם למעוטי נותרתולדות ישראל עמ' שמא
מז ע"א קדשי קדשים שחיטתן בצפוןבנין אברהם בראשית עמ' רלה
מח ע"ב אותו בצפון ואין שעיר נחשון בצפון ורש"יבית ישי (תשס) דרשות ח"ב עמ' שסו
מח. צפונה בעולה היכא כתיבא וכו'דרשת שבת הגדול (מהר"ל) הערה 1392
נג. ונאכלים לפנים מן הקלעים לזכרי כהונהדרשת שבת הגדול (מהר"ל) הערה 1596
נג: ביהמ"ק בחלק של טורףעזר מיהודה (תשפא) בראשית עמ' תקה
נד ע"ב א"י גבוה בקדושתה מכל הארצותבנתיבות שם עמ' תקלג
נד ע"ב גמירי דסנהדרין בחלקו כל יהודה ושכינה וכו'בית ישי (תשס) דרשות ח"א עמ' קב
נד ע"ב וכי מה ענין ניות אצל רמה, אלא יושבים ברמה ועוסקים ובנויו של עולם וכו'תולדות יצחק (כ"ץ) עמ' דש
נד ע"ב שמואל הוא הבוחר בירושליםבית ישי (תשס) דרשות ח"ב עמ' תטז
נט ע"א מזבח שנעקר מקטירין קטורת במקומו ותוס' ד"ה עדבית ישי (תשס) דרשות ח"ב עמ' שנז
נט. אמר רב מזבח שנפגם וכו'ברכת שמואל (תשעז) וירא עמ' צא
נט. מזבח שנעקר מקטירין קטורת במקומושערי אורה (ברגמן, תשעז) ח"א עמ' תס, ח"ב עמ' קמט
נט. תוס' ד"ה עד - זה לא מקרי כלל דיחוי מעיקרא וכו'ברכת שמואל (תשעז) וירא עמ' צב
ס ע"א מזבח שנפגם אין אוכלין בגינו שיירי מנחה וכו'בית ישי (תשס) דרשות ח"ב עמ' שמ
ס ע"א תוס' ד"ה ואומרבית ישי (תשס) דרשות ח"א עמ' ט
סא: אמר רב מזבח של שילה וכו'ברכת שמואל (תשעז) צו עמ' שנב
סב ע"א כל המקומות הקדושות ומדותיהן נכתבו לדודבית ישי (תשס) דרשות ח"ב עמ' שנה
סב ע"א שלושה נביאים עלו עמהם מן הגולה וכו' ורש"יבית ישי (תשס) דרשות ח"א עמ' סז
סב ע"ב בני אחתיה דר' טרפון הווי יתבי קמי דר' טרפון וכו' קרי עליהו בני קטורהבית ישי (תשס) דרשות ח"ב עמ' רסד
סב: בני אחתיה דרבי טרפון וכו'ברכת שמואל (תשעז) חיי שרה עמ' קד
סד. תוס' ד"ה דישוןדרשת שבת הגדול (מהר"ל) הערה 1315
סו. תוס' ד"ה אלא, נימא כל מקום דכתיב לא היינו אינו צריךתולדות ישראל עמ' קעח
סח. אין גזירה שוה למחצהעזר מיהודה (תשפא) שמות עמ' רעח
סט. אין מנחות ועופות קרבין בבמהברכת שמואל (תשעז) מצורע עמ' שצג
ע. התורה אימרה יבא איסור נבילה ויחול על איסור חלבתולדות ישראל עמ' נו
ע: כל הזבחים שנתערבו בחטאות המתות, או בשור הנסקל, אפילו אחד שנתערב ברבוא, בולן ימותודרשות דבר צבי שמות עמ' תיא
עה. צבור היינו גברי ולא נשיםנר לצדיק ויקרא עמ' רצו
עח ע"א הפגול והנותר והטמא שבללן ואכלן פטור וכו'בית ישי (תשס) דרשות ח"א עמ' פג, קצו
פב. רבי עקיבא דריש כלעזר מיהודה (תשפא) שמות עמ' עב
פג ע"א רש"י ד"ה או דילמא רחמנא שוויה שני מקומותבית ישי (תשס) דרשות ח"ב עמ' תי
פו. רבה סבר פרשו קודם זריקה אתיא זריקה שרינהו וכו'אגודת ישראל (תרפג) דף קיא ע"ג-ע"ד
פח ע"א כלי שרת אין מקדשין אלא מלאיןבנין אברהם בראשית עמ' שמב
פח ע"ב אבנט מכפר על הרהור הלבערך לחם (צאלח) עמ' יא
פח ע"ב אפוד מכפר על עבודת כוכבים שנאמר אין אפוד ותרפיםערך לחם (צאלח) עמ' כ
פח ע"ב הבגדי כהונה ועיקר הכפרה האפוד שהי' מכפר על ע"זבנתיבות שם עמ' דש
פח ע"ב למה נסמכה פרשת קרבנות לפרשת בגדי כהונה וכו'ערך לחם (צאלח) עמ' כ
פח. אין כלי הלח מקדשת את היבש ולא יבש מקדש את הלחשערי אורה (ברגמן, תשעז) ח"א עמ' תסא
פח: הא בצינעא הא בפרהסיאשערי אורה (ברגמן, תשעז) ח"א עמ' תנח
פח: וכולם באבק לשון הרעשערי אורה (ברגמן, תשעז) ח"ב עמ' שעז
פח: למה נסמכה פרשת קרבנות לפרשת בגדי כהונה לומר לך מה קרבנות מכפרין, אף בגדי כהונה מכפריןדודי נתן שמות עמ' תע
פח: מעיל מכפר על לשון הרעשערי אורה (ברגמן, תשעז) ח"א עמ' תנח, ח"ב עמ' כט, שעד
פח: מצנפת מכפרת על גסי הרוח וכו'דרשת שבת הגדול (מהר"ל) הערה 1172
פח: תוס' ד"ה מכפרים - מה שמפרשים אהא וכו'ברכת שמואל (תשעז) מצורע עמ' שפו
פט ע"א כל המקודש מחבירו קודם לחבירובית ישי (תשס) דרשות ח"ב עמ' שיא
פט. כל המקודש מחבירו קודם לחבירועזר מיהודה (תשפא) שמות עמ' תיא
צ ע"ב עולה דקדמה לחטאת וכו' אפי' תימא פרים דחג נמי וכו'בית ישי (תשס) דרשות ח"א עמ' קנז
צ ע"ב תוס' ד"ה חוץ ורש"שבית ישי (תשס) דרשות ח"א עמ' קנז
צ: תדיר ומקודש איזה מהם קודם, תדיר קודם משום דתדיר, או דילמא מקודש קדים דקדישעזר מיהודה (תשפא) בראשית עמ' תעד
צא ע"א איבעיא להו תדיר ומקודש איזה מהם קודםבנין אברהם בראשית עמ' שצא
צב. חטאות הנאכלותדרשת שבת הגדול (מהר"ל) הערה 1596
צז ע"ב אין עשה דוחה ל"ת שבמקדשבית ישי (תשס) דרשות ח"א עמ' מא
צז. כל אשר יגע בבשרה יקדש יכול אפי' לא בלע ת"ל בבשרה עד שיבלע בבשרהבנין חיים עמ' ח"ב עמ' רפד
צז: אין עשה דוחה לא תעשה שבמקדשתולדות ישראל עמ' צו, קנח-קס
צז: אמאי תיפסל נימא עשה דוחה לא תעשה וכו' אמר רבא אין עדל"ת שבמקדש וכו' רא"א יקדש עשה היא וכו'בנין חיים עמ' ח"א עמ' שעב, שפב, שפו, רחצ
צז: ועצם לא תשברו בו בא לרבות עצם שיש בו מוחתולדות ישראל עמ' שלא
צז: כל אשר יגע בבשרה יקדש וכו' אם פסולה היא תפסל ואם כשירה היא תאכל כחמור שבה וכו'בנין חיים עמ' ח"א עמ' שעב
צז: תוס' ד"ה ואחד, מנ"ל דאין עשה דוחה ל"ת שבמקדש דלמא משו"ה לא רחי משום דאפשר לקיים שניהםתולדות ישראל עמ' קנח
קא ע"א מסיים אלא שמעתי ושכחתיבנתיבות שם עמ' ריב
קא ע"א נתכהן פנחס מאזבנתיבות שם עמ' קמא
קא ע"ב אד"א לא נתכהן פנחס עד שהרגו לזמריתולדות יצחק (כ"ץ) עמ' שא
קא ע"ב לא נתכהן פנחס עד שהרגו לזמרי וכו'בית ישי (תשס) דרשות ח"ב עמ' שצח
קא ע"ב משה רבינו כהן גדול וחולק בקדשי שמים היהפחד יצחק (גאגין) עמ' שי
קא ע"ב נתכהן אח"כ בשעת הריגת זמריבנתיבות שם עמ' תמו
קא ע"ב רש"י ותוס' הכה"ג היו מזרע פנחסבית ישי (תשס) דרשות ח"ב עמ' שצח
קא. לא נתכהן פנחס עד שעשה שלום בין השבטיםבנין חיים עמ' ח"א עמ' שצה, ח"ב עמ' עב
קא: משה רבינו כהן היהעזר מיהודה (תשפא) שמות עמ' רו
קא: תוס' ד"ה ההוא, לכן לא נתכהן פנחס עד שעשה שלום בין השבטים בימי יהושע דשמא לא נתרצו לו כל ישראל עד אזבנין חיים עמ' ח"ב עמ' עב
קב ע"א אין הלם אלא מלכותעצי עדן (תשעח) עמ' קו
קב ע"א אני אמרתי אתה כהן והוא לוי וכו'בית ישי (תשס) דרשות ח"ב עמ' תטז
קב ע"א ביקש משה מלכות ולא ניתן לותפארת הגרשוני (תשמח) עמ' קנא
קב ע"א ויחר אף ה' במשה כו' אף זה נאמר בו רושם שנאמר הלא אהרן אחיך הלוי כו' אני אמרתי אתה כהן והוא לוי עכשיו הוא כהן ואתה לויבנתיבות שם עמ' רצט
קב ע"א משה נהג בדרך כבוד ואימה כלפי פרעההמאיר לארץ (לדרמן) בראשית ח"ב עמ' תשכח
קב ע"א משה רבינו שימש בכהונה גדולהדודאי יעקב עמ' שמא
קב ע"א תוס' ד"ה אנידודאי יעקב עמ' רסו בהערה
קב. בקש משה מלכות ולא נתנו לו דכתיב אל תקרב הלום ואין הלום אלא מלכותדודי נתן שמות עמ' שנג
קב. בקש משה מלכות ולא נתנו לודודי נתן שמות עמ' שכה, שנג
קב. דברים ששוותה במה גדולה לבמה קטנה וכו' מומין וזמן בגדולה וקטנהקול אריה (באקשט) ח"א עמ' 199
קב. הכהונה הייתי אומר לצאת ממךשערי אורה (ברגמן, תשעז) ח"ב עמ' כג
קב. חמש שמחות היתה אלישבע יתירה על בנות ישראל, יבמה מלך אישה כהן גדולדודי נתן שמות עמ' שכה
קב. סבור הייתי שהכהונה יהיה לך וכו'ברכת שמואל (תשעז) תצוה עמ' רפט
קב. תוס' ד"ה אני - שהיה אהרן דורש אין קרוב רואה את הנגעים וכו'ברכת שמואל (תשעז) קרח עמ' תקי
קז ע"ב מקריבין אע"פ שאין ביתבנין אברהם בראשית עמ' קג
קז: מקריבין אף שאין ביתברכת שמואל (תשעז) וירא עמ' צד
קטו: לא מתו בניך אלא להקדיש שמו של הקב"השערי אורה (ברגמן, תשעז) ח"ב עמ' לו
קטז ע"א בשעת מתן תורה נתכנסו אוה"ע אצל בלעםתפארת הגרשוני (תשמח) עמ' קלח
קטז ע"א דבשעת מתן תורה נתכנסו אומות העולם אצל בלעם ואמרו ה' למבול ישב אמר להם וישב ה' מלך לעולם ה' עוז לעמו יתן ה' יברך את עמו בשלוםתפארת הגרשוני (תשע) עמ' קצח
קטז ע"א וישמע יתרו וכו' מלחמת עמלק וכו'בית ישי (תשס) דרשות ח"א עמ' לה
קטז ע"א וישמע יתרו מה שמועה שמע ובא ר"א אמר מתן תורה שמע ובאתולדות יצחק (כ"ץ) עמ' רמח
קטז ע"א וישמע יתרו מה שמועה שמע ובא רי"א מלחמת עמלק, מתן תורה, קריעת ים סוףתולדות יצחק (כ"ץ) עמ' קסד
קטז ע"א חד אמר קרבו שלמים וח"א לא קרבו מ"ט דמ"ד קרבו שלמים בכי נח דכתיב והבל הביא גם הוא וכו'המאיר לארץ (לדרמן) בראשית ח"א עמ' סד
קטז ע"א חמדה טובה יש לו בבית גנזיו שהיתה גנוזה אצלו תתקע"ד דורות קודם שנברא העולםפחד יצחק (גאגין) עמ' רכ
קטז ע"א מה שמועה שמע יתרו ובא - והרי מונה ב' שמועות אלא שיש כאן את השילוב בין פסגת ההצלחה בקריעת ים סוף, וכנגדה מלחמתו האישית של משה, להציל את אלו שאף הענן פלט אותם במלחמת עמלק ושהמנהיג יורד עד כדי כך לעםעל כן קרא שמו - יתרו
קטז ע"א נתקבצו כולם אצל בלעם הרשע וא"ל מה קול ההמון אשר שמענו שמא מבול בא לעולםפחד יצחק (גאגין) עמ' תקיא
קטז ע"א עוז זה תורהבנין אברהם בראשית עמ' ל
קטז ע"ב מה שמועה שמע ובאדודאי יעקב עמ' קפ
קטז. בני נח לא הקריבו אלא וכו'ברכת שמואל (תשעז) ויקרא עמ' שלח
קטז. ה' למבול ישב שנתקבצו כל הגוים אצל בלעם וכו'תולדות ישראל עמ' צז
קטז. ה' עוז לעמו יתן, קאי על התורהעזר מיהודה (תשפא) בראשית עמ' סב
קטז. וישמע יתרו - מה שמועה שמע ובא ונתגיירואביטה ארחותיך עמ' צ
קטז. כשניתנה תורה לישראל היה קולו הולך מסוף העולם ועד סופו וכו', נתקבצו כולם אצל בלעם הרשע ואמרו לו מה קול ההמון אשר שמענו וכו', אמר להם חמדה טובה יש לו בבית גנזיו וכו'עזר מיהודה (תשפא) בראשית עמ' כח, קיד
קטז. כשניתנה תורה נתקצבו כל מלכי אוה"ע אצל בלעם וכו' פתחו כולם ואמרו ה' יברך את עמו בשלוםבנין חיים עמ' ח"ב עמ' שכה
קטז. כשנתנה תורה לישראל היה קולו הולך מסוף העולם ועד סופו, ונתקבצו כולם אצל בלעם הרשע ואמרו לו שמא מבול בא לעולם, אמר להם חמדה טובה יש לו להקב"ה בבית גנזיו וביקש ליתנה לבניו, שנאמר ד' עוז לעמו יתן, פתחו ואמרו האומות ד' יברך את עמו בשלוםדרשות חלק לוי עמ' שנט
קטז. לא הקריבו בני נח שלמיםעזר מיהודה (תשפא) בראשית עמ' תקיח
קטז. מה שמע יתרו, ר' יהושע אומר מלחמת עמלק שמע ובא וכו' ר"א המורעי אומר מתן תורה שמע ובא וכו', ראב"י אומר קריעת ים סוף שמע ובא וכו'בן אברהם (תשעד) עמ' קמב
קטז: מחלוקת התנאים אם יתרו בא קודם מתן תורה או לאחר מתן תורהדודי נתן שמות עמ' שכה
קטז: מכל הבהמה הטהורה וכו' מנא ידע כדרב חסדא העבירן לפני התיבה כל שהתיבה קולטתו בידוע שהוא טהור וכו' רא"א אמר קרא והבאים זכר ונקבה וגו' הבאים מאליהןנר לצדיק בראשית עמ' מב, נד
קיב ע"א עצי שיטים עומדים ולאחר משכן שילה אין להם שימושבית ישי (תשס) דרשות ח"ב עמ' שנה
קיב ע"ב תחלה הי' העבודה בבכורות ואח "כ ניתנה ללויםעצי עדן (תשעח) עמ' נא
קיב: עד שלא הוקם וכו'ברכת שמואל (תשעז) חיי שרה עמ' צט
קיג ע"א ומכל החי מכל בשר וכו' חד אמר לא ירד המבול לארץ ישראל וחד אמר ירד המבול לארץ ישראלתפארת הגרשוני (תשע) עמ' יז
קיג ע"א ח"א לא ירד המבול לא"יתפארת הגרשוני (תשמח) עמ' כז
קיג ע"א מר סבר ירד מבול לא"י ומר סבר לא ירד וכו'בית ישי (תשס) דרשות ח"א עמ' קלב
קיג ע"ב למה נקרא שמה שנער שכל מתי מבול ננערו שםפחד יצחק (גאגין) עמ' כ
קיג. ר"י אומר אין מנחה בבמה וכיהון ובגדי שרתקול אריה (באקשט) ח"א עמ' 199
קיג. ריש לקיש סבר ירד מבול לארץ ישראל, ורבי יוחנן סבר לא ירד מבול לארץ ישראל וכו' ומתו משום הבלאעזר מיהודה (תשפא) בראשית עמ' סג
קיח: ימי אוהל מועד שבמדבר וכו'ברכת שמואל (תשעז) צו עמ' שנב
קיט. בנין בית המקדש קרוי נחלה וקודם לכן בשילה היה 'מנוחה'עזר מיהודה (תשפא) שמות עמ' תיד
ב. שמעון אחי עזריהנתיבות שמואל דרוש צב {החזקת תורה הוא בערך למוד תורה}
ב. תוס' ד"ה כל הזבחים שנזבחונחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' נח אות א, סי' קיג אות ג
ד ע"ב האי נדבה נדר הואסמיכת חכמים (תשסא) עמ' רו
ד: תוס' ד"ה מחשבהנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' כ אות ה, סי' נח אות א, סי' קיג אות ג
ה. תוס' ד"ה עולתהמשחת שמן (תשעא) ויקרא עמ' רכ
ו ע"ב שעירי עצרת למה הן באין על טומאת מקדש וקדשיו נזרק דמו של ראשון שני למה קרב על טומאה שאורעה בין זה לזה אמור מעתה ראויין היו ישראל להקריב קרבנותיהן בכל עת ובכל שעה אלא שחיסך הכתובעטרת משה ימים נוראים - יו"כ אות עו
ז ע"א אין לך אדם מישראל שאינו חייב עבור עשהימלא פי תהלתך ח"א (תשעד) עמ' עד
ז: ואמר רבא עולה דורון היא וכו'משחת שמן (תשעא) ויקרא עמ' קצב
ז: חטאת ששחטה על מי שמחוייב חטאת פסולה וכו' וכפר עליו עליו ולא על חבירומשחת שמן (תשעא) ויקרא עמ' פו
ז: למה באה לפני עולה לפרקליט שנבנס דורון אחריומשחת שמן (תשעא) ויקרא עמ' ס
ז: רש"י ד"ה עולהמשחת שמן (תשעא) ויקרא עמ' ס
טו: קיבל בשמאל פסול ורבי שמעון מכשירכסף נבחר (תשפ) עמ' קב
טז. שכן לא הותרו בבמהמשחת שמן (תשסז) ח"א עמ' ה
טז. תוס' ד"ה מה, הקשה הר"ר אפרים, כהן גזלן יהא פסול לעבודה מקל וחומר וכו'כסף נבחר (תשפ) עמ' קד, תט
טז: תוס' ד"ה אבלמשחת שמן (תשסז) ח"א עמ' קעו
יא: אמר שמעון בן עזאי מקובל אני מפי שבעים ושנים זקןנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' יא אות ג
יב: אכל חלב והפריש קרבן והמיר דת וחזר בו הואיל ונדחה ידחה איתמר נמי אמר ר' ירמיה אמר רבי אבהו אמר רבי יוחנן אכל חלב והפריש קרבן ונשתטה וחזר ונשתפה הואיל ונדחה ידחה וצריכי דאי אשמעינן קמייתא משום דהוא דחי נפשיה בידים אבל הכא דממילא אידחי כישן דמי ואי אשמעינן הכא משום דאין בידו לחזור אבל הכא דיש בידו לחזור אימא לא צריכאעטרת משה ימים נוראים - תשובה אות לא
יג ע"א בלשון הזה אמר לו עקיבא כל הפורש ממך כפורש מחייויחי ראובן (קרלנשטיין) שמות עמ' תקטז
יד: תוס' ד"ה והרינחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' לה אות ז
יט ע"א שלא יהא דבר חוצץימלא פי תהלתך - עיונים בתפלה עמ' צח
יט. כה"ג הניח תפילין בין מצנפת לציץחלקת אפרים - כי תבוא
יט. תוס' - אמאי לא חיישי לכהנים שהניחו תפלין של ראשם משום יתור בגדיםחלקת אפרים - כי תבוא
יט: רש"י ד"ה משה ואהרוןמשחת שמן (תשסז) ח"א עמ' קל
יט: רש"י ד"ה משהמשחת שמן (תשעא) ויקרא עמ' רט
כ ע"א רש"י ד"ה תרומת הדשן, מן הגחלים המאוכלות הפנמיותימלא פי תהלתך - עיונים בתפלה עמ' צח
כא. אמר רב משה כהן גדול היה ובן אלעזר נעשה כהן גדול בלבושת הבגדיםנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' צג אות כג
כא: וירחצו לרבות כל כלי שבתמשחת שמן (תשסז) ח"א עמ' קכב
כב ע"ב כל המשלים למי מסוה משלים למי כיורימלא פי תהלתך - עיונים בתפלה עמ' צז
כב. כל המשלים למקוה וכו' לרביעית אינו משלים וכו'נחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' סג אות ו
כג: יושב מנלןמשחת שמן (תשסז) ח"ב עמ' סה
כד. באצבע ולקח, מלמד שלא תהא קבלה אלא בימין וכו' אמר ר' שמעון וכי נאמרה יד בקבלה וכו', ובעמוד ב' תוס' ד"ה במקראכסף נבחר (תשפ) עמ' קב, רלג
כד. קיבל בשמאל פסול ורבי שמעון מכשירכסף נבחר (תשפ) עמ' קב
כד. תוס' ד"ה הואיל, ולקח הכהן באצבעו דע"כ באצבעו אונתן וכו', רא"א לקבל הדם בכלי באצבעכסף נבחר (תשפ) עמ' שלז
כה. ולקח מדם הפר, דם מהפר יקבלנו דדרשינן גורעין ומוסיפיןכסף נבחר (תשפ) עמ' נג, תנז
כו ע"ב שלא במקומו כמקומו דמיימלא פי תהלתך - עיונים בתפלה עמ' תקיט
כח: תני זבדי בר לוינחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' לז אות ג
כט: בן עזאי אומר והיה בך חטא ולא באשתך חטאנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' יא אות ו
כט: המחשב בקדשים לוקהנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' קיג אות ב
כט: לאו שאב"ממשחת שמן (תשסז) ח"ב עמ' ל
כט: מנין למחשב בקדשים וכו' לאו שאין בו מעשה הוא וכל לאו שאין בו מעשה אין לוקין עליומשחת שמן (תשעא) ויקרא עמ' ר
ל מחשבהנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' נח אות א
לב: תוס' ד"ה וריו"חמשחת שמן (תשסז) ח"א/ב עמ' עח
לד ע"ב תוס' ד"ה כל שבידו לא הוי דחוי, ענפיו מרובין מעליו דסוכה אין זה בידו כיון דאין ממעטין ביום טוב, וגבי כסוי הדם דקרי ליה דחוי כשכיסהו הרוח ונתגלה כיון דאין מצוה לבטל הדחוי לא חשיב בידו וכו', והפריש קרבן והמיר דת דלעיל בפרק קמא אין זה קרוי בידו כיון דאין דעתו לחזורעטרת משה ימים נוראים - תשובה אות לא
לד. רש"י ד"ה נטילת נשמה, כרתנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' מז אות טו
לז: פת באפריקי שתיםנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' לה אות ג
מא: מחשבהנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' כ אות ה, סי' קיג אות ג
מא: רש"י ד"ה כגון שנתןנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' נח אות א
מה ע"א אמר רבא הלכתא למשיחא א"ל אביי אלא מעתה וכו'סמיכת חכמים (תשסא) עמ' טו
מה ע"א קרבנות עכו"ם אין מועלין בהםימלא פי תהלתך ח"א (תשעד) עמ' קעג
מה שמועה שמע ובא וכו'אשל אברהם (חיות) דף יח ע"א
מה שמועה שמע וכו'מזבח אליהו דף פד ע"א
מה. ואין מביאין נסכים אבל קרבנן טעון נסכיםמשחת שמן (תשעא) ויקרא עמ' קיד
מו ע"א לשם ששה דברים הזבח נזבחימלא פי תהלתך על התורה (תשעה) עמ' קכו
מז. תוס' ד"ה קד"קמשחת שמן (תשסז) ח"א עמ' קצ
מח ע"א שלא תאמר לא יהא ספיקו חמור מודאו מה ודאו חטאת בת דנקא אף ספיקו אשם בר דנקא וכו'עטרת משה ימים נוראים - תשובה אות יד
נב ע"ב וכלה מכפר אם כיפר כלה ואם לא כיפר לא כלה דברי ר' עקיבא אמר לו רבי יהודה מפני מה לא נאמר אם כלה כיפר אם לא כלה לא כיפר שאם חיסר אחת מכל המתנות לא עשה ולא כלום מאי בינייהו וכו' וחד אמר שיריים מעכבין איכא בינייהו וכו'עטרת משה ימים נוראים - יו"כ אות עח
נב. משה שימש בכהונה ארבעים שנהכסף נבחר (תשפ) עמ' רכא
נג ע"ב והיה בנימין הצדיק מצטער עליה בכל יוםיחי ראובן (קרלנשטיין) ויקרא עמ' שעו
נג ע"ב מהרש"א - ביאור מה שהיה בנימין מצטער על חלקו של יהודה בבית המקדשמשחת שמן (תשעא) דברים עמ' שצו
נג. רש"י עד חצות, סייג עשו חכמים לתורה להרחיק אדם מעבירת כרתנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' מז אות טו
נג: מזבח אוכל בחלקו של יהודהשעורי הרב (לייבל) עמ' 168
נד ע"ב מאי דכתיב וילך דודימלא פי תהלתך - ימים נוראים חנוכה ופורים עמ' רצ
נד ע"ב סבור למבנייה בעין עיטם דמדליסמיכת חכמים (תשסא) עמ' שלז
נד: אמרי ש"מ הבא הוא מקומונחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' עט אות טז
נד: מ"ד ודוד ברח וכו' וכי מה ענין נויות אצל רמה וכו'משחת שמן (תשעא) במדבר עמ' רנח
נה. אלא שהמורם נאבל לכהנים לנשיהם ולבניהם וכ'ומשחת שמן (תשעא) ויקרא עמ' רז
נה. נאכל לנשיהםמשחת שמן (תשסז) ח"א עמ' קצד
נה: שלמים ששחטן קודם וכו'משחת שמן (תשסז) ח"ב עמ' קסה
נו. לשכות הבנויות בחול וכו'משחת שמן (תשסז) ח"ב עמ' סג
נו: הבכור נאכל לכהניםמשחת שמן (תשסז) ח"א עמ' קצד
נו: והמעשר לכל אדםמשחת שמן (תשסז) ח"א עמ' קסז
נו: פסח אינו נאכל אלא למנויוכסף נבחר (תשפ) עמ' קעד
נו: תוס' ד"ה להרחיקמשחת שמן (תשסז) ח"א עמ' קלד
נז ע"א תוד"ה מנין לדםימלא פי תהלתך - עיונים בתפלה עמ' תסב
נז. והיה שם תלמיד אחד שבא לבית המדרש לפני חכמיםנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' ק אות טז
נט ע"א מזבח שנעקר מקסירין במקומוימלא פי תהלתך - עיונים בתפלה עמ' קב
נט ע"ב תוד"ה הא אזקינן להו, וביעב"ץימלא פי תהלתך - עיונים בתפלה עמ' פה
נט. איזקון להו רש"י ותוס'משחת שמן (תשסז) ח"א עמ' כט
נט. מזבח שנעקר מקטירין קטורת במקומומשחת שמן (תשעא) שמות עמ' תיב
נט. תוס' ד"ה הא אזקינומשחת שמן (תשעא) ויקרא עמ' תעד
נט. תוס' ד"ה עדמשחת שמן (תשסז) ח"א עמ' קטו
ס: קידשה לעת"למשחת שמן (תשסז) ח"א עמ' קטו
ס: רש"י ד"ה קרשים נפסליםמשחת שמן (תשעא) במדבר עמ' שח
סא. רש"י ד"ה ושני ותוס' ד"ה קודםמשחת שמן (תשסז) ח"ב עמ' קסה
סא. תוס' - בר פלוגתא דר"ע ר' ישמעאל, בן אלישע ולא בן ר' יוסיחלקת אפרים - נשא (ב)
סא: אש שירדה מן השמים בימי משה לא נסתלקה מעל מזבח הנחושת אלא בימי שלמהפחד דוד ח"ג עמ' כ
סב ע"א אפרו של יצחק ראו, יעב"ץימלא פי תהלתך - עיונים בתפלה עמ' פה
סב ע"ב ב' גזירין היו אמה על אמהימלא פי תהלתך - עיונים בתפלה עמ' פא
סב: בני אחתיה דהוו יתבי קמיה דר"ט פתח ואמר ויוסף אברהם ויקח אשה ושמה יוחני וכו'משחת שמן (תשעא) בראשית עמ' קע
סג. שלמים ששחטן בהיכלמשחת שמן (תשסז) ח"א עמ' קצב, ח"ב עמ' קסה
סג. תוס' ד"ה חוץנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' לה אות ד
סג: מלבה בכל מקום במזבח בשרהמשחת שמן (תשעא) ויקרא עמ' קצו
סד. רש"י מחזיר פניו לצפוןנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' מד אות יב
ע. הואיל וחידוש הואמשחת שמן (תשסז) ח"ב עמ' קמד
עג. תוס' ד"ה רבי יהודהנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' לה אות ח
עח: דלי שהיא מלא רוקין והטבילו כאילו לא טבלנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' קא אות יט
פד ע"א שחיטה כשרה בראשו של מזבחימלא פי תהלתך - עיונים בתפלה עמ' פג
פד. תוס' ד"ה זאתמשחת שמן (תשסז) ח"ב עמ' סד
פו. לא שנו אלא שפירשו לאחר זריקה אבל פירשו קודם זריקה אתאי זריקה ושריתינהו אפילו למעבד מינייהו קתא דסכיני וכו'משחת שמן (תשעא) שמות עמ' תרז, תרח
פו. תוס' ר"ה אתימשחת שמן (תשעא) שמות עמ' תרח
פז. רש"י ד"ה אילימאמשחת שמן (תשסז) ח"א עמ' קכה
פז: אויר מזבחמשחת שמן (תשסז) ח"ב עמ' פא
פח ע"ב אפוד מכפר על עבודת כוכביםיחי ראובן (קרלנשטיין) דברים עמ' סט
פח ע"ב ומביא שבעים ושנים זגין שבהן שבעים ושנים עינבליןיחי ראובן (קרלנשטיין) שמות עמ' תרב
פח ע"ב וציץ מכפר על עזות פניםיחי ראובן (קרלנשטיין) שמות עמ' תרג
פח ע"ב מה קרבנות מכפרין אף בגדי כהונה מכפריןיחי ראובן (קרלנשטיין) שמות עמ' תקצ
פח ע"ב מעיל מכפר על לשון הרע מנין א"ר חנינא יבא דבר שבקול ויכפר על קול הרעיחי ראובן (קרלנשטיין) שמות עמ' תרא, במדבר עמ' תקכד
פח: בגדי כהן גדול מכפרים על עוונות בני ישראלפחד דוד ח"ג עמ' רמח
פח: חושן מכפר על הדין אפוד על ע"זמזבח אליהו דף ק ע"ג
פח: מצנפת מכפרת על גסי הרוח מניןנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' סט אות יא
צ ע"ב איבעיא להו תדיר ומקודש וכו'ימלא פי תהלתך על התורה (תשעה) עמ' קכה
צ. אלא זה בנה אב לכל חטאות שיקדמו לעולה הבאות עמהן וכו' ואפי' חטאת העוף לעולת בהמהמשחת שמן (תשעא) ויקרא עמ' ריט
צ. חטאת קודם לעולהמשחת שמן (תשסז) ח"ב עמ' פט
צ. למקראה הקדים הכתוב עולה ולהקרבה חטאתמשחת שמן (תשעא) בראשית עמ' ל
צ. למקראה הקדימה הכתובנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' פט אות א
צ. רש"י ד"ה למקראהמשחת שמן (תשעא) ויקרא עמ' ס, רכא
צ. תוס' ד"ה למקראהמשחת שמן (תשעא) ויקרא עמ' ס, רכא
צ: חטאת עוף ועולת בהמה ומעשר בהמה ורש"ימשחת שמן (תשסז) ח"ב עמ' קלה
צ: כמשפט היינו בסדר כתיבתו בתורהמשחת שמן (תשעא) במדבר עמ' תמח
צא ע"ב ומזלפו ע"ג האישים וכו'ימלא פי תהלתך - עיונים בתפלה עמ' ק
צא. מילה חשוב תדיר וגם מקודשחלקת אפרים - חיי שרה
צא: המתנדב יין מביא ומזלפו ע"ג האישיםמשחת שמן (תשעא) ויקרא עמ' רד
צו: רב יצחק בריה דרב יהודה הוה רגיל קמיה דרמי בר חמאנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' עד אות א
צז: וניתי עשה ולידחי ל"תמשחת שמן (תשסז) ח"ב עמ' מא
צז: ת"ר כל אשר יגע בבשרה יקדש וכו' ואמאי ניתי עשה וידחה לא תעשה, ורש"יכסף נבחר (תשפ) עמ' עח
צז: תוס' ד"ה ואחדנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' פא אות ב
צח ע"ב דם על בגדו חוצץ ואם טבח הוא אינו חוצץעטרת משה ימים נוראים - יו"כ אות ערה
צח: בעלי מומין וכו' חולקין ואוכליןמשחת שמן (תשעא) ויקרא עמ' רסט
צט. טמא בקרבנות ציבורמשחת שמן (תשסז) ח"א עמ' קעו
ק. מעשה ביוסף הכהן שמתה אשתו בער"פ ולא רצה ליטמאמזבח אליהו דף קל ע"ג
ק: אונן אינו רשאי לאכול בשר כי אם בלילהכסף נבחר (תשפ) עמ' שמ
קא לא נתכהן פנחס עד שהרג וכו'מראה כהן (אדלר) מהדו"ג דף רנ ע"ד
קא ע"ב משה רבינו כהן גדול וחולק בקדשי שמים היהעטרת משה ימים נוראים - סליחות אות נג
קא. הודה ולא בוש לומר לא שמעתי אלא שמעתי ושכחתימשחת שמן (תשעא) ויקרא עמ' מח
קא: וייטב בעיניו לא בוש משה לומר לא שמעתי, אלא שמעתי ושכחתיפחד דוד ח"ג עמ' סב
קא: לא נתכהן פנחס עד שהרגו לזמרי וכו'פחד דוד ח"ג עמ' תכ, תלז
קא: לא נתכהן פנחסמשחת שמן (תשסז) ח"א עמ' רה
קא: מרים מי הסגירה אם תאמר משה זר ואם תאמר אהרן קרוב ואין קרוב רואה את הנגעיםכסף נבחר (תשפ) עמ' תיב
קא: משה שימש כל ארבעים שנה שהיו במדבר בחלוק לבןכסף נבחר (תשפ) עמ' קפד
קב אם אינך מרפאה מי מסגירה ומי מטהרה, ותוס'מראה כהן (אדלר) מהדו"ג דף רמט ע"ג
קב ע"א 'ויצא מעם פרעה בחרי אף' אמר ריש לקיש סטרו ויצאיחי ראובן (קרלנשטיין) שמות עמ' רכט
קב ע"א לעולם תהא אימת מלכות עליךיחי ראובן (קרלנשטיין) שמות עמ' רכח
קב ע"א מהרש"א - אני כהן ואני מסגירה ואני חולטה הסגר הוא בשבוע ראשון והחלט בשבוע שני ויש לדקדק דה קאמר קרא תסגר שבעת ימים וכו' וי"ל רקאמר אני מסגירה ואני חולטה דהיינו יד כפי הסבראמשחת שמן (תשעא) ויקרא עמ' רכח
קב ע"א עד עכשו הוא כהן ואתה לוימראה כהן (אדלר) מהדו"ג דף שלט ע"ד
קב. יבמה של אלישבע מלך הי'חלקת אפרים - ברכה
קב. כל חרון אף שבתורה נאמר בו רושם והכתיב ויצא מעם פרעה בחרי אף ולא אמר לו ולא מידי וכו'משחת שמן (תשעא) שמות עמ' תקנט
קב. מי מסגירה וכו' ותוס'משחת שמן (תשסז) ח"ב עמ' קסז
קב. משה זר ואהרן קרובמשחת שמן (תשסז) ח"ב עמ' נט
קב. תוס' ד"ה אהרן קרוב, פלוגתא הוא במסכת נגעים דתנן כל הנגעים אדם רואה חוץ וכו'כסף נבחר (תשפ) עמ' תיב
קב. תוס' ד"ה אנימשחת שמן (תשעא) במדבר עמ' שמז
קב: האי דינא מראב"ש גמירנא דאמר בבית הכסא דנתהנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' כז אות א
קג. כל שלא זכה המזבח בבשרה, לא זכו הכהנים לעורה וכו'כסף נבחר (תשפ) עמ' יד
קז ע"ב א"ר יהושע שמעתי שהיו מקריבין אע"פ שאין בית ואוכלים קדשי קדשים אע"פ שאין קלעים קדשים קלים ומעשר שני אע"פ שאין חומה מפני שקדושה ראשונה קידשה לשעתה וקידשה לעתיד לבאעטרת משה ימים נוראים - אלול אות קח
קח. חומר בשחיטה מבעלייהמשחת שמן (תשסז) ח"א עמ' מד
קח. עד שיעלה לראש המזבחמשחת שמן (תשסז) ח"א עמ' קלט
קח: מ"ט דר"י דכתיב ויבן נח וכו'משחת שמן (תשסז) ח"א עמ' ה
קח: ר' יוסי אומר וכו'משחת שמן (תשסז) ח"ב עמ' יט
קטו ע"ב א"ל אהרן אחי לא מתו בניך אלא לקדש כבודו של מקוםיד יוסף (צרפתי, תשסז) ח"ג-1 עמ' קסח
קטו ע"ב ונועדתי שמה לבני ישראל ונקדש בכבודי אל תקרי בכבודי אלא במכובדייעטרת משה ימים נוראים - יו"כ אות ע
קטו: הייתי יודע שיתקדש הבית במיודעיו של מקום והייתי סבור אי בי או בך עכשיו אני רואה שהם גדוליםגור אריה (קאליש) פרשת שמיני
קטו: הכל כשירין להקריבמשחת שמן (תשסז) ח"א עמ' ה
קטו: וידום אהרן בשביל ששתק קיבל שכרמזבח אליהו דף מא ע"ב
קטו: נורא אלהים ממקדשיך בשעה שהקב"ה עושה דיןמזבח אליהו דף קטז ע"ד
קטו: קיבל שכר על שתיקתופחד דוד ח"ג עמ' שעח
קטז אתמר ר"א וריב"ח ח"א קרבו כו'סם חיי (עשאל) דרשות דף כו ע"א ואילך
קטז ע"א ודילמא נח גופיה טריפה הוה, תמים כתיב ביהעטרת משה ימים נוראים - ר"ה אות שצה
קטז ע"א 'וישמע יתרו כהן מדין' מה שמועה שמע ובאיחי ראובן (קרלנשטיין) שמות עמ' שפא
קטז ע"א כמ"ד שלא קרבו שלמיםימלא פי תהלתך - עיונים בתפלה עמ' פ, פג
קטז ע"א כשניתנה תורה לישראל וכו'ימלא פי תהלתך - עיונים בתפלה עמ' תל
קטז ע"א כשניתנה תורה לישראל וכו'ימלא פי תהלתך על התורה (תשעה) עמ' יג
קטז ע"א מה קול ההמון הזה ששמענו אמר להם חמדה טובה יש לו בבית גנזיו שהיתה גנוזה אצלו תתקע"ד דורות קודם שנברא העולם וביקש ליתנה לבניוכלביא שכן עמ' קמז
קטזמשחת שמן (תשסז) ח"א עמ' קרבן שלמיםמשחת שמן (תשסז) ח"א עמ' פא
קטז. בשעת מ"ת נזדעזע העולם ונתקבצו אוה"ע אצל בלעםמזבח אליהו דף קמד ע"ד
קטז. התורה נקראת עוזפחד דוד ח"ב עמ' שכג
קטז. וישמע יתרו, מה שמועה שמע ובא קריעת ים סוף ומלחמת עמלקפחד דוד ח"ב עמ' קסז, קעז, קפא-קפג, קפה, קפו, קפח, קצ, קצג, ח"ג עמ' תה
קטז. חמדה גנוזה וכו'פחד דוד ח"ב עמ' שלב
קטז. כבר נשבע שאינו משחית כל בשר ומהרש"אמשחת שמן (תשסז) ח"א עמ' ד
קטז. כשניתנה תורה לישראל, היה קולו הולך מסוף העולם ועד סופופחד דוד ח"ב עמ' רנא, רנד
קטז. עולות הקריבו בני נח, והא דכתיב ויזבחו שלמים היינו שלימים בעורןכסף נבחר (תשפ) עמ' יג
קטז: והא מודה ר"א בן שמוע בבמהמשחת שמן (תשסז) ח"א עמ' מד
קטז: שלא ישתמש בהן הדיוטמשחת שמן (תשסז) ח"א עמ' מג
קי: אמר ר' יוחנן משום ר' מנחם יודפאהנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' ק אות יד
קיב ע"ב עד שלא הוקם המשכן היו הבמות מותרות ועבודה בבכורות. ומשהוקם המשכן נאסרו הבמות ועבודה בכהנים, קדשי קדשים נאכלין לפנים מן הקלעים וקדשים קלים בכל מחנה ישראל. באו לגלגל הותרו הבמות, קדשי קדשים נאכלין לפנים מן הקלעים וקדשים קלים בכל מקום. באו לשילה נאסרו הבמות, ולא היה שם תקרה אלא בית אבנים בלבד מלמטן והיריעות מלמעלן והיא היתה מנוחה, קדשי קדשים נאכלין לפנים מן הקלעים וקדשים קלים ומעשר שני בכל הרואה. באו לנוב וגבעון הותרו הבמות, קדשי קדשים נאכלין לפנים מן הקלעים קדשים קלים בכל ערי ישראל. באו לירושלים נאסרו הבמות ולא היה להן היתר, והיא היתה נחלה, קדשי קדשים נאכלין לפנים מן הקלעים קדשים קלים ומעשר שני לפנים מן החומהעטרת משה ימים נוראים - ר"ה אות קע
קיב: נוב וגבעון וכו' ורש"י ד"ה קק"למשחת שמן (תשסז) ח"ב עמ' מז
קיב: עד שלא הוקם המשכן היו הבמות מותרות ועבודה בבכורות ומשהוקם המשבן וכו' ועבודה בבחניםמשחת שמן (תשעא) שמות עמ' תרנב
קיג ע"א אמר לו רבי יוחנן והלא כל א"י בדוקה היא, במאי קמיפלגי, מר סבר ירד מבול לא"י ומר סבר לא ירד, אר"נ בר יצחק ושניהם מקרא אחד דרשו בן אדם אמר לה את ארץ לא מטוהרה היא לא גושמה ביום זעם, רבי יוחנן סבר אתמוהי מתמה קרא א"י מי לא מטוהרה את כלום ירדו עליך גשמים ביום זעם וריש לקיש סבר כפשטיה ארץ לא מטוהרה את מי לא ירדו עליך גשמים ביום זעםעטרת משה ימים נוראים - תשובה אות יט
קיג ע"ב אלא נס נעשה להם שנצטננו בצידי התיבהימלא פי תהלתך על התורה (תשעה) עמ' סט, רעח, שעב
קיג ע"ב עוג מלך הבשן וכו'ימלא פי תהלתך - ימים נוראים חנוכה ופורים עמ' רעו, רפח, שט
קיג. אין ריח ניחוח בבמהמשחת שמן (תשעא) ויקרא עמ' קצד
קיג. עוג מלך הבשן היכא קאי ומהרש"אמשחת שמן (תשסז) ח"א עמ' ג
קיג: מי המבול היו חמין ובמקום שעובר התיבהמזבח אליהו דף נו ע"ד
קיז ע"א 'ושמתי לך' בחייךיחי ראובן (קרלנשטיין) במדבר עמ' תקפט
קיח ע"ב בן פרת יוסף בן פרת עלי עין עין שלא רצתה לזון וליהנות מדבר שאינו שלו תזכה ותאכל כמלא עיניה וכו', ורצון שוכני סנה עין שלא רצתה ליהנות מדבר שאינו שלו תזכה ותאכל בין השנואיןעטרת משה ימים נוראים - ר"ה אות שסא
קיח ע"ב עין זו שלא רצתה לזון ולהנות מדבר שאינו שלו תזכה ותאכל כמלא עינייחי ראובן (קרלנשטיין) שמות עמ' צט
קיח ע"ב רש"י ד"ה בן פרת יוסף, מקום אכילת קדשים נתרבה לו על ידי העין ושילה בחלקו של יוסף היתה כדכתיב וימאס באהל יתז רגו' אחר ויטש משכן שילה כתיבעטרת משה ימים נוראים - ר"ה אות שסא
קיח. עין שלא רצתה לזון וליהנות מדבר שאינו שלו וכו'משחת שמן (תשעא) בראשית עמ' תלה
קיח: בן פרת יוסף בן פרת עלי עיןנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' עט אות ו
קכ ע"ב ת"ל וזאת תורת זבח השלמים לעשות זמן במה קטנה כזמן במה גדולהסמיכת חכמים (תשסא) עמ' רכ
ב: לא הוית גבן באורתא בתחומא וכו'שפתי שלמה שמות עמ' תקסא
ב: שחט שלא לשמן לא עלו לבעלים לשם חובה הא סתמא עלושפתי שלמה שמות עמ' תיד, תיז
ב: תוס' ד"ה סתםשפתי שלמה שמות עמ' תיד(ב)
ב: תוס' ד"ה קיימישפתי שלמה שמות עמ' תכב
ג ע"א דלאו מינה מחריב בה, דמינה לא מחריב בהשפתי שלמה בראשית עמ' רפ*
ד ע"א למימרא דהולכה לא תפקה מכלל קבלהעבודת ישראל (קמחי, תשפ) עמ' תנג
ד. שחיטה וכו' קבלה וכו' הולכה וכו' זריקה וכו'שארית עזריאל עמ' קכא
ה ע"א רמי ריש לקיש על מעוהי וכו' ורש"י שוכב על בטנו ופניו כלפי קרקע, מסביר מדוע כבש ריש לקיש פניו בקרקע כשדיבר עם ר' אליעזרגביעי גביע הכסף (תשעה) עמ' 112-111
ה. רמי ריש לקיש על מעוהי בי מדרשא ומקשילקט אמרים (שכטר) ח"ב עמ' קיד
ז ע"ב מקיבעא לא מכפרא מקופיא מכפראעבודת ישראל (קמחי, תשפ) עמ' שצא, שצה
ז ע"ב עבר על מצות עשה ושב לא זז משם עד שמוחלים לועבודת ישראל (קמחי, תשפ) עמ' שצה
ז: חטאת לפני עולה כפרקליט שנכנס לרצותברך משה סוכות עמ' פו
ז: חטאת קודם לעולהברך משה ויקרא עמ' נז
ז: למה חטאת לפני עולה כפרקליט שנכנס לרצותברך משה בראשית עמ' צ
טו ע"ב ומחוסר בגדים וכו' פסלעבודת ישראל (קמחי, תשפ) עמ' תרל
טו ע"ב כל הזבחים שקבלו דמן וכו' פסלעבודת ישראל (קמחי, תשפ) עמ' תכח
טז תוס' ד"ה מיושבדבר טוב (טאראב) דרוש ג לתפילין
טז. לעמוד לפני ה' לשרתושעורים באורייתא ויקרא עמ' ח
טז: זר שעבד חילל ק"ו מיושבשעורים באורייתא ויקרא עמ' י
י ע"א איבע"ל קרבנות מכפרין אעשה דלאחר הפרשהאבן ישראל (תשסז) עמ' רב
יא: מכשיר היה בן בתירא בפסח ששחטו שחרית בי"דשפתי שלמה שמות עמ' תפט
יא: רש"י ד"ה ואימאשפתי שלמה שמות עמ' תצא
יא: רש"י ד"ה ולא שניםשפתי שלמה שמות עמ' תצא
יא: תוס' ד"ה הג"ה אישפתי שלמה שמות עמ' תצ
יב. כל שבאותו יום לא הוי דיחויברך משה ימים נוראים עמ' קעט
יב. תוס' ד"ה וביןשפתי שלמה שמות עמ' תפט
יד ע"א אנינות פוסלתאבן ישראל (תשסז) עמ' קטז
יד ע"א רש"י ד"ה שכן נוהג בבמהשפתי שלמה בראשית עמ' רכו*
יד ע"ב מראות נגעים לאו עבודה היא, ורש"יאבן ישראל (תשסז) עמ' קיז, קיח
יז: בגדיהם עליהם קדושתן עליהןשעורים באורייתא ויקרא עמ' צח
יט ע"ב כהן גדול שלא טבל ושלא קידש בין בגד לבגד וכו'עבודת ישראל (קמחי, תשפ) עמ' רמח
יט ע"ב כיצד מצות קידוש וכו'עבודת ישראל (קמחי, תשפ) עמ' רנג, רנד
כג: לעמוד לשרתשעורים באורייתא ויקרא עמ' ט
כג: לעמידה בחרתיו ולא לישיבהשבילי פנחס (תשפ) עמ' רצט
כד ע"א מלמד שלא תהא קבלה אלא בימיןעבודת ישראל (קמחי, תשפ) עמ' תנד
ל ע"א תוס' ד"ה סימןאקים את יצחק עמ' קעד
לא ע"ב שהשחיטה כשרה בזרים וכו'עבודת ישראל (קמחי, תשפ) עמ' שפז, תכ
לא: רע"בעבודת ישראל (קמחי, תשפ) עמ' תכ
לב ע"א קיבל הכשר ונתן לפסול יחזיר לכשראקים את יצחק עמ' קיג
לב תוס' ד"ה קרי כאןשמע יעקב (אלגזי, תקמד) דף כג ע"א
לב. ושחט והקריבו הכהנים מקבלה ואילך מצות כהונה למד על השחיטה שכשרה בזרשבילי פנחס (תשפ) עמ' רלג
לד ע"ב קיבל הכשר ונתן לפסול וכו' רב אשי אמר כל שבידו לא הוי דחויאקים את יצחק עמ' קיד
לד: כל שבידו לא הוי דיחויברך משה דברים עמ' ריד
לד: רש"י ד"ה כל שבידו לא הוי דיחוי, משום שבידו לתקןברך משה דברים עמ' ריד
לז: טט שתיים, פת באפריקי שתייםרעיונות ומסרים לפרשת השבוע - הפטרות במדבר עמ' 146
לז: תוס' ד"ה טטשפתי שלמה שמות עמ' רכ
מ. נפתחה תקרה של היכל לא היה מזהשפתי שלמה שמות עמ' תמה
מא: לא נאמר הקודש בפר ציבור דאם רובה סרחה אין פמליא שלו מתקיימתברך משה ויקרא עמ' קלז, קפה
מא: רש"י ד"ה פמליא שלו, כיון דרוב ציבור חטאו אין כאן קדושהברך משה ויקרא עמ' קלז
מד: פיגל בדבר הנעשה בחוץשפתי שלמה שמות עמ' תמה
מה ע"א תוס' ד"ה הלכתאעבודת ישראל (קמחי, תשפ) עמ' קיג
מה שמועה שמע קי"סשמע יעקב (אלגזי, תקמד) דף סז ע"ד
מה: עכו"ם לא הוי בר ארצויישפתי שלמה שמות עמ' קנד, קנו
מו ע"ב לשם ששה דברים הזבח נזבחקול אומר קרא ח"ג דרוש ב אות א
מז ע"א וקיבול דמן בכלי שרת וכו'עבודת ישראל (קמחי, תשפ) עמ' שפז, תכ
מז. תוס' ד"ה איזהושפתי שלמה שמות עמ' תעו
מח. חטאת בת דנקא ואשם בשתי סלעיםברך משה סוכות עמ' סה
נא. אל יסוד המזבח אשר פתח אוהל מועד, ההוא דפגע ברישאשעורים באורייתא שמות עמ' לד
נג: רצועה היתה יוצאה מחלקו של יהודה ונכנסה בחלקו של בנימין וכו'שארית עזריאל עמ' שלב
נד: מה ענין נוית אצל רמהבגדי אהרן (תשמז) ח"א עמ' קי
נד: מלמד שביהמ"ק גבוה מא"י וא"י גבוה מכל הארצותשארית עזריאל עמ' מד
נד: סבור למבנייה בעין עיטם וכו' ניתתי ביה קליל וכו' "ובין כתיפיו שכן"שארית עזריאל עמ' מד
נה ע"ב שלמים ששחטןאבן ישראל (תשסז) עמ' קיב
נו. תוס' ד"ה מניןשפתי שלמה שמות עמ' שעז
נו: אינו נאכל אלא למנוייושבט מישראל (פרידמן) ח"ב עמ' קלב
נח ע"א קדשי קדשים ששחטן בראש המזבח וכו'עבודת ישראל (קמחי, תשפ) עמ' קפא
נח. ותוי"טאבן ישראל (תשסז) עמ' כא
נט ע"א מנין למזבח שנפגם שכל הקדשים שנשחטו שם פסולין וכו'אקים את יצחק עמ' קיג
נט ע"א רש"י ד"ה ככתבןאבן ישראל (תשסז) עמ' עב
נט. מזבח שנפגם כל הקדשים שנשחטו שם פסולים וכו' שנאמר וזבחת עליו וגו' כשהוא שלם ולא כשהוא חסרשארית עזריאל עמ' תקמז
ס. מזבח שנפגם אם פוסל מלאכול קדשים קליםשפתי שלמה שמות עמ' שמג
סא ע"א תוס' ד"ה קודםאבן ישראל (תשסז) עמ' קיב
סא: תוס' ד"ה אע"פשפתי שלמה שמות עמ' שמג
סב ע"ב שאל רבי שמעון בן לקוניא וכו' אויר קרקע מפסיקו, ובתוספות, קרקע לאו דוקא וכו', ומקשה על שיטת תוספות, ומסביר הסוגיה בדרכוגביעי גביע הכסף (תשעה) עמ' 113-112
סב שלשה נביאים עלו עמהם מן הגולהבגדי כהונה (פרחיא) דף י ע"א
סג ע"א קרן דרומית מערבית וכו'עבודת ישראל (קמחי, תשפ) עמ' רפח
סד ע"א תוס' ד"ה מןעבודת ישראל (קמחי, תשפ) עמ' תמג, תמד
עה ע"ב תני תנא קמיה דרב שביעית וכו' כי אתא לקמיה רב יוסף אמר ליה וכו' איפכא מיבעיא ליה למיתני וכו', לפי הגירסה שלפנינו עולות מספר שאלות, ומציע גירסה ומיישבגביעי גביע הכסף (תשעה) עמ' 114-113
פב ע"ב אלא הכא כיון דאיפסל בהיכל לפני ולפנים מאי בעיעבודת ישראל (קמחי, תשפ) עמ' תסג, תסו
פב ע"ב כל מידי דחשיב עליה לפני ולפנים לא מיפסל בהיכלעבודת ישראל (קמחי, תשפ) עמ' תסח
פב ע"ב רש"י ד"ה באעבודת ישראל (קמחי, תשפ) עמ' תנט
פה: והקטיר הכהן את הכל מזבחה לרבות העצמות וכו'שפתי שלמה שמות עמ' שלז
פו. זבחים שפקעו מעל המזבח וכו'שפתי שלמה שמות עמ' שלז
פז תוס' ד"ה ואחד עצםשמע יעקב (אלגזי, תקמד) דף כ ע"ד
פח הניתנים במתנה אחת שנתערבובגדי כהונה (פרחיא) דף סז ע"ד
פח ע"א כלי שרת אין מקדשין אלא בפניםאבן ישראל (תשסז) עמ' קלט
פח ע"ב א"ר ענני ב"ש למה נכתבו בגדי כהונה אצל פר' הקרבנות לומר לך מה הקרבנות מכפרין אף בג"כ מכפרין כתונת על שפיכות דמים וכו'קול אומר קרא ח"ג דרוש ב נושא הדרוש
פח ע"ב למה נסמכה פרשת הקרבנותאבן ישראל (תשסז) עמ' קכו
פח ע"ב למה נסמכה פרשת קרבנות לפרשת בגדי כהונה וכו'עבודת ישראל (קמחי, תשפ) עמ' פו
פח ע"ב מכנסים מכפרת על גילוי עריותעבודת ישראל (קמחי, תשפ) עמ' תרח
פח ע"ב שאין עניות במקום עשירותעבודת ישראל (קמחי, תשפ) עמ' שסח
פח. כלי שרת שניקבו וכו' אין עניות במקום עשירותשפתי שלמה שמות עמ' תעו
פח: אפוד מכפר על עבודת כוכבים וכו'שארית עזריאל עמ' תקפב-תקפד
פח: בגדי כהונה מכפרים וכו' מעיל מכפר על לשון הרעשפתי שלמה שמות עמ' תקכא, תקכה
פח: כתונת מכפרת על שפיכות דםשארית עזריאל עמ' רנט, רסא, רסב, תקצג
פח: למה נסמכה פרשת קרבנות לפרשת בגדי כהונה לומר לך מה קרבנות מכפרין אף בגדי כהונה מכפרין וכו'שארית עזריאל עמ' תקפ
פח: מנין לקטורת שמכפרת וכו' על מה קטורת מכפרת על לשון הרעשבילי פנחס (תשפ) עמ' רכח
פח: מעיל מכפר על לשון הרע אמר הקב"ה יבוא דבר שבקול וכו'שארית עזריאל עמ' תקצ
פח: מצנפת מכפרת על גסות הרוחשארית עזריאל עמ' תקצג
פח: ציץ מכפר על עזות פניםשארית עזריאל עמ' תקצב
פח: רש"י ד"ה למה נסמכהשפתי שלמה שמות עמ' תקכה
פח: תוס' ד"ה מכפריםשפתי שלמה שמות עמ' תקכה
פט. כל המקודש מחבית קודם את חבירושעורים באורייתא שמות עמ' קפא
צ. חטאת קודם לעולה וביולדת למקראה הקדימהברך משה ויקרא עמ' לז, עג
צ. תוס' ד"ה למקראה, שתהא נקראת תחילהברך משה ויקרא עמ' לז
צ: תדיר קודםשארית עזריאל עמ' כו
צא ע"ב המתנדב יין מביא ומזלפו על גבי האישיםעבודת ישראל (קמחי, תשפ) עמ' רפד
צא ע"ב תוס' ד"ה האעבודת ישראל (קמחי, תשפ) עמ' רפד
צז ע"ב בשלמי ציבור נמי כתיב בהו ויקח משה חצי הדם וישם באגנותעבודת ישראל (קמחי, תשפ) עמ' תכ
צז ע"ב והתם עולה הוא דכתיב ויעלהו לעולה תחת בנועבודת ישראל (קמחי, תשפ) עמ' שפז
צז ע"ב מאי כלי אילימא מזרק בשלמי ציבור נמי כתיב בהו וכו'עבודת ישראל (קמחי, תשפ) עמ' שפז
צז ע"ב תוס' ד"ה והתםעבודת ישראל (קמחי, תשפ) עמ' שפז
קא ע"א דילמא באנינות אקריבוהואבן ישראל (תשסז) עמ' קטז
קא ע"ב לא נתכהן פינחס עד שהרגו לזמריאקים את יצחק עמ' שע
קא ע"ב לא נתכהן פנחס עד ששם שלום בין השבטיםשפתי שלמה בראשית עמ' קצח
קא ע"ב תוס' ד"ה ההוא ברכה הואשפתי שלמה בראשית עמ' קצח*
קא. דלמא אגב מררייכו נגע ביה טומאהברך משה ויקרא עמ' סא, קפו
קא. דלמא אגב מררייכו נגע ביה טומאהברך משה ט"ו בשבט-שבת הגדול עמ' פו
קא. הודה ולא בוש לומר לא שמעתי אלא שמעתי ושכחתישבט מישראל (פרידמן) ח"ב עמ' קא
קא. לא נתכהן פינחס עד שהרגו לזמרי וכו' עד ששם שלום בין השבטים וכו' ההוא בברכה הוא דכתיבקול ברמ"א נשמע פרשת פנחס אות יד
קא: לא נתכהן פינחס עד שהרגו לזמרישבילי פנחס (תשפ) עמ' קסה
קא: לא נתכהן פנחס עד שהרג לזמריבני יוסף - בני בנימין ח"ב עמ' רב
קא: לא נתכהן פנחס עד ששם שלום בין השבטיםברך משה במדבר עמ' רנד
קא: מרים מי הסגירה וכו'שפתי שלמה שמות עמ' רפז
קא: מרים מי הסגירה משה זר אהרן קרוב הואברך משה דברים עמ' רנו
קא: משה כהן הי'קול ברמ"א נשמע פרשת ויקרא אות ט
קא: משה רבינו הי' ג"כ כה"גברך משה שמות עמ' רלד
קא: משה רבנו כהן גדולשעורים באורייתא ויקרא עמ' צט
קא: משה שימש בכהוגא תחלהברך משה ימים נוראים עמ' צה
קב ע"א אלישבע - בן בנה משוח מלחמהשפתי שלמה בראשית עמ' קצח*
קב ע"א אלישבע - יבמה מלךשפתי שלמה בראשית עמ' ריג, שג
קב ע"א בקש משה מלכות ולא נתנו לו וכו' מתיב רבא רבי ישמעאל אומר יבמה מלך, אמר רבא לו ולזרעו קאמרשפתי שלמה בראשית עמ' שה
קב ע"א בקש משה מלכותאבן ישראל (תשסז) עמ' סא
קב ע"א לכך זכה אהרןאבן ישראל (תשסז) עמ' קיט
קב ע"א משה אינו רואה נגעיםאבן ישראל (תשסז) עמ' קיט
קב. אל תקרב הלום, ואין הלום אלא מלכותברך משה שמות עמ' כב
קב. ביקש משה מלכות וכו'שפתי שלמה שמות עמ' ל
קב. בשעה שפוסקים גדולה לאדם פוסקים לו ולזרעו עד סוף כל הדורות וכו'שארית עזריאל עמ' רס
קב. ויחר אף ה' במשה כל חרון אף שבתורה נאמר בו רושם וכו' שנאמר הלא אהרן אחיך הלוי והלא כהן הוא הכי קאמר אני אמרתי אתה כהן והוא לוי עכשיו הוא כהן ואתה לויקול ברמ"א נשמע פרשת ויקרא אות א, ג, צו אות ב, שמיני אות ח, בהעלתך אות ח, קרח אות ב, חקת אות ח, מסעי אות א
קב. ונצבת לקראתו על שפת היאור, מלך הוא והסבר לו פניםשעורים באורייתא שמות עמ' יז
קב. חמש שמחות היתה אלישבע יתירה על בנות ישראל, יבמה מלך וכו'שפתי שלמה שמות עמ' כו
קב. צריכים לחלוק כבוד למלך אף לרשעברך משה בראשית עמ' רעח
קו: רש"י ד"ה אתיאשפתי שלמה שמות עמ' קנ(מא)
קטו ע"ב וישמע יתרו מה שמועה שמע ובאויחל משה דרוש לפ' יתרו
קטו ע"ב יודע הייתי שיתקדש הביתאבן ישראל (תשסז) עמ' קכג, קכד
קטו: אל תקרי ממקדשיך אלא ממקודשיךברך משה ימים נוראים עמ' קיג
קטו: אל תקרי ממקדשך אלא ממקודשךברך משה דברים עמ' רכ
קטו: אמר רבי ישמעאל כל המצות נאמרו כללותיהם בסיני ופרטיהם באוהל מועדקול ברמ"א נשמע פרשת משפטים אות א
קטו: כל המצוות נאמרו בסיני ונשנו באוה"מברך משה במדבר עמ' רסח
קטו: כללות ופרטות נאמרו בסיניברך משה שמות עמ' קנה
קטו: שתק וקיבל שכררעיונות ומסרים לפרשיות השבוע ויקרא עמ' 48
קטז ע"א יתרו אחר מתן תורה באאבן ישראל (תשסז) עמ' פג
קטז ע"א יתרו קודם מתן תורה היהשפתי שלמה בראשית עמ' ריג*
קטז ע"ב איפרא הורמיז וכו' שדרה קורבנא לרבא, שלחה ליה אסקוה ניהליה לשם שמיםשפתי שלמה בראשית עמ' רכז*
קטז. בשעת מ"ת נתקבצו האומה"ע אצל בלעם הרשע ואמרו לו וכו' ה' למבול ישב, אמר להם וכו' חמדה טובה יש לו בבית גנזיו וכו' וביקש ליתנה לבניו שנאמר ה' עוז לעמו יתןקול ברמ"א נשמע - מועדים ודרושים ופרקי אבות - שבועות אות ו, כ
קטז. התורה הוא גנוזה אצל הקב"ה תתקע"ד דורות קודם שנברא העולםקול ברמ"א נשמע פרשת וירא - אגדת בב"ח פ"ג ו
קטז. ומאי שנא הכא דקאמר "ולא קמה עוד רוח באיש" דאפילו אקשויי נמי לא אקשושארית עזריאל עמ' ב, רפב, רפה, תרצט, תתמח
קטז. יתרו בא קודם מתן תורה או אחריושפתי שלמה שמות עמ' רפז
קטז. כל הקרבנות שהקריבו קודם מתן תורה היה עולות ולא שלמיםקול ברמ"א נשמע - מועדים ודרושים ופרקי אבות - שבת הגדול אות ז*
קטז. נחלקו ר"א ור' יוסי בר חנינא אי בני נח הקריבו קרבן שלמים או רק קרבן עולה וכו' יתרו אחר מ"ת באקול ברמ"א נשמע פרשת יתרו אות ד, צו אות ט
קטז. נתקבצו א"ה אצל בלעםשמע יעקב (אלגזי, תקמד) דף ק ע"ב
קטז. צדיק במעשיוברך משה בראשית עמ' קמא
קטז. תמים בדרכיו צדיק במעשיוברך משה במדבר עמ' עא, קלא
קטז: כיון שמתו בני אהרן אמר לו, אהרן אחי לא מתו בניך אלא להקדיש שמו של הקב"הקול ברמ"א נשמע פרשת נצבים אות ו
קיב ע"ב עד שלא הוקם המשכן היו הבמות מותרות ומשהוקם כו' באו לגלגל הותרו וכו' באו לנוב וגבעון הותרו הבמותקול אומר קרא ח"א דרוש ה אות ג
קיג ע"א מתני' הזמן והנותר והטמא, רש"י, רע"ב, ותוי"טאבן ישראל (תשסז) עמ' קע
קיג ע"ב עוג מלך הבשן בזמן המבולאבן ישראל (תשסז) עמ' יג
קיג. ר"י ס"ל שלא ירד המבול בא"י ור"ל ס"ל שירד בא"יברך משה בראשית עמ' ל
קיג: נס נעשה להם שנצטננו בצידי התיבהבני יוסף - בני בנימין ח"א עמ' ח
קיד ע"א ישרות תקריבו חובות לא תקריבואבן ישראל (תשסז) עמ' קע
קיד ע"ב קרבן פסח אין קרב בבמת יחידאבן ישראל (תשסז) עמ' כח
קיז ע"א מנחה ונזירות קריבין בבמה דברי רבי מאיר וחכמים אומדים לא קרבו יחיד אלא עולות ושלמים בלבדשפתי שלמה בראשית עמ' רכו*
קיח ע"ב שבע שכבשו ושבע שחלקואבן ישראל (תשסז) עמ' קסט
קיח. משכן שילה אבנים מלמטה ויריעות מלמעלהרעיונות ומסרים לפרשת השבוע - הפטרות שמות עמ' 295
קיט. נחלה זו ירושליםברך משה סוכות עמ' רכא
קכ ע"א מקדש פסולים כמזבחאבן ישראל (תשסז) עמ' עב
? קוע תוס' ד"ה זו וזונחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' פה אות ב, סי' ק אות יד
?אמר מר גויים בזמן הזה כו'סם חיי (עשאל) דרשות דף לג ע"ב
?קלו: מבני פנחס יצאו כהנים גדוליםמשחת שמן (תשעא) במדבר עמ' תלט
פ"ו פירוש המשניות לרמב"ם - הקטרת אמורים עד חצותיקרת דניאל ויקרא-במדבר עמ' ע
? ק"ק ששחטן בצפוןבתי כנסיות - בית האסופים דף כט ע"ב
? רש"י ד"ה כל הקדשיםבתי כנסיות - בית האסופים דף כח/נח ע"א

מכון הלכה ברורה
ירושלים ת"ד 34300

פרטים נוספים
בטל' 02‎-6521259
פקס 02‎-6537516

ראשי | מידע | השיטה | פרסומים | דוגמה | תרומות | הסכמות | גלרית תמונות | בית מדרש וירטואלי
ספריה וירטואלית | הלכות פסח | הלכות חנוכה | מפתח לרמב"ם | נושאי הבירורים | פרשת השבוע
דף יומי | מצגות | מפתח לאגדות | מאגרי מידע | תקוני טעויות דפוס | צרו קשר

HOME | ABOUT HALACHA BRURA | השיטה | EXAMPLE |
PUBLICATIONS | DONATIONS | ENDORSEMENTS (HASKAMOT) | WEEKLY PARSHA | CONTACT US