Halacha Brura and Berur Halacha Institute

הכלה רוריבו הרורב הכלה ןוכמ

דומלתה תודגא לע םישוריפל חתפמ

תודגאל חתפמה לש ישארה ףדל

(תורוקמה לש אלמ טסקט םע) תוחנמ תכסמ לע תודגא ירואיב טקלל

תוחנמ תכסמ
םימכח יניע ריאמ
דכ ףד ב"ח ב"ודהמ
א"ע גל ,א"ע
לכ ה"ד 'סות א"ע ב
םימכח יניע ריאמ
ףד ב"ח ג"ודהמ
בלש-טכש
ןלוכל תחא הקירזו ןלוכל תחא הטיחש ב"ע ב
'סותבו ןלוכל תחא הלבקו
ונק 'מע םירפא ןינב
[הכלה]
י"שרבו ומשאל ותאטח םידקה א"ע ה
םימכח יניע ריאמ
אי ףד ג"ח א"ודהמ
א"ע
המשל אלש הצמקש רמועה תחנמ א"ע ה
א"בשרבו 'וכו הרישכ
זמק 'מע םירפא ןינב
[הכלה]
'מגב ב"ע ה
(רוטנק) בקעי קלח
הכ שורד
ךכב התוצמ ןכש תבשל המ ב"ע ה
םימכח יניע ריאמ
דל ףד ב"ח ב"ודהמ
ףד א"ח ג"ודהמ ,ב"ע
הס
הפירטה תא איצוהל 'וכו רקבה ןמ ב"ע ה
םידעומ שדק רבדמ
הפ 'מע א"ח
ץומקיו רוזחיו ץומקי א"ע ו
םימכח יניע ריאמ
ב"ע נ ףד א"ח א"ודהמ
לכמ 'וכו לארשי הקשממ אקפנ םתהמ א"ע ו
י"שרבו הפירטל טרפ 'וכו רובעי רשא
םימכח יניע ריאמ
די ףד ג"ח ב"ודהמ
א"ע
לעב ה"ד 'סות א"ע ו
'מע ת"הע בקעיל תמא
טית
ארקעתיא אתכסמ ימיבא א"ע ז
'מע יולה טבש תושרד
די
י"שרבו יאדסח 'ר לצא ימיבא ךלה א"ע ז
םימכח יניע ריאמ
גס ףד א"ח ב"ודהמ
ףד ב"ח ג"ודהמ ,א"ע
זמש
רמא ה"ד 'סות א"ע ז
םימכח יניע ריאמ
וק ףד א"ח א"ודהמ
א"ע
איעב אל ימנ םינפ איעב אל הנוהכדמו א"ע ט
,בצק 'מע םירפא ןינב
[הכלה] וצק
א"בשרו י"שרפבו ב"ע די
תשרפ םיספ תנותכ
ב"ע טל חלש
ןמ תחא וא תולחה ןמ תחא תאמטנ א"ע וט
ןירדסה
רמאמ ג"ח שדוח תלוע
ומת-המת
וחבז איבמ םדא ב"ע זט
הדוהי יבצ ברה תוחיש
188 'מע רבדמב
ול ןיא הדובעב הדומ וניאש ןהכ לכ... ב"ע חי
...הנוהכב קלח
רועיש א"ח טפשמה בל
[הכלה] וט
ןיא הליבל יוארה לכ אריז יבר רמאו ב"ע חי
הליב הליבל יואר וניאש לכו וב תבכעמ הליב
וב תבכעמ
זפק 'מע ג"יח םורמ ימ תבכעמ הליב ןיא הליבל יוארה לכ ב"ע חי
םימכח ירבד טוקלי
דלק 'יס תישארב
תודובעה ןמ תחאב הדומ וניאש ןהכ לכ ב"ע חי
ןהב קלח ול ןיא
הדוהי יבצ 'ר תוחיש
147, 169 'מע ארקיו
םוקמ לכד ת"ר רמוא - הרות ה"ד א"ע טי
אלא אתועמשממ אל אבוכיע הקוח 'ירמאד
...הל ןניפלי ש"גמ
בקעי ילהא
ב"ע נק ףד (ןיטאיסוה)
לספנ ה"ד 'סות ב"ע כ
וע ףד ב"ח רכששי ינב
ד"ע
תעיקשמ אנתד אכיה לכ ,לספנ ה"ד 'סות ב"ע כ
העיקשה תליחתמ ושוריפ
(גרבדלוג) ןושש לוק
גכ תוא
והניבת לוכי חלמת חלמב א"ע אכ
ת"הגא הבושת ירעש
זכ תוא
הרידקל 'וכ חלמ וילע ןתונו וכפוהו א"ע אכ
העק 'מע םירפא ןינב
[הכלה]
ואצי ה"דות א"ע אכ
םימכח יניע ריאמ
חס ףד א"ח א"ודהמ
א"ע
תבשב וליפא חלמ בירקת א"ע אכ
הק 'מע םירפא ןינב
[הכלה]
םיה ישרפמ תהגהבו ,'סותב ב"ע אכ
ב שורד הדוהי ילגד
א תוא
טוידה וב שמתשנ אלש חבזמ המ א"ע בכ
ב שורד הדוהי ילגד
ב ההגה ג תוא
א"ע בכ
םימכח יניע ריאמ
זע ףד א"ח א"ודהמ
א"ע
יברו ה"ד 'סות ב"ע בכ
'מע ט"ח םורמ ימ
זמש
הברה ךכיפל לארשי תא תוכזל 'ה הצר ב"ע גכ
תווצמו הרות םהל
ףד (ץבעי) בוזא תדוגא
ד"ע דנ ,ג"ע גנ
תיזכמ התוחפ הרטקה שיו ב"ע וכ
תישארב ףסוי ירמא
א"ע במר ףד
הדוגאב ןלוכ ויהיש דע האצרהב לארשי א"ע זכ
תחא
דל ףד א"ח רכששי ינב
ד"ע
םוקמ ונייה ךומסב לע א"ע זכ
'מע יולה טבש תושרד
יק
תינקיר האיב ואלד אכיא ןהכל 'יפא ב"ע זכ
'מע לארשי תראפת
הצק ,טפק
הלעש העשב בר רמא הדוהי בר רמא א"ע חכ
השמ
ףסוי ירמא
דכ ףד רבדמב-ארקיו
ב"ע
'סותבו תשעה ןמ םיאב ויה תורצוצח א"ע חכ
םש
'מע לארשי תראפת
טר
בכעמ דחא בתכ א"ע חכ
הדוהי יבצ ברה תוחיש
64 'מע רבדמב
איה הכירצ ,בהזמ היושע הרונמה םאש א"ע חכ
,בהז האב הניא םאו ,םיחרפו םירותפכ םיעיבג
םיחרפו םירותפכ םיעיבג הכירצ הניא
ףד תומש ףסוי ירמא
א"ע איק
הז תא הז ןיבכעמ הרונמ ינק העבש א"ע חכ
(רושימ) םירקיעה 'ס
זפרת 'מע
בהז לש םואשע ורישעהו ורזח ב"ע חכ
'מע יולה טבש תושרד
זצר
ןידופש 'וכו יאנומשח תיב ושעש ךרדכ ב"ע חכ
ויה לזרב לש
םילהת לע תופי םינפ
בית 'מע
ץע לש הרונמ ושע ב"ע חכ
זפ ,בפ 'מע דסח תרות 'וכו שא לש ןחלשו שא לש ןורא א"ע טכ
ב"ח ינושרגה טוקלי שא לש ןחלשו שא לש ןורא א"ע טכ
'מע יולה טבש תושרד
זצר
שא לש עבטמ ,'וכו השלש ה"דותב א"ע טכ
ב"ח ינושרגה טוקלי השמל ול םישק ויה םירבד 'ג א"ע טכ
ףסוי ירמא
וט ףד רבדמב-ארקיו
ג"ע
'וכו הרונמ השמל םישק ויה םירבד 'ג א"ע טכ
תוא א שורד םייח ירפ
ב
ןישק ויה םירבד 'ג א"ע טכ
םחנמ - םחנמ ירבד
ב"ע הפ ףד ןויצ
םיצרשו ח"רו הרונמ השמ השקתנ ד"ג א"ע טכ
ףד תומש ףסוי ירמא
ד"ע גיק
םיחפט העשת הרונמ לש ההובג א"ע טכ
ב"ח ינושרגה טוקלי הטיחש תוכלה ףא א"יו א"ע טכ
ב"ח ינושרגה טוקלי
חכק 'מע
הרונמה השעמב השמ השקתנ א"ע טכ
ףד תומש ףסוי ירמא
ד"ע איק
המלש השע תורונמ רשע א"ע טכ
ףד א קלח לארשי רנ
גס
השקתנש םירוביד 'גמ ,רמוא ע"ר א"ע טכ
'וכו שדוח ,ועבצאב ה,בקה והארהו ,השמ
תשרפ םיספ תנותכ
ב"ע דל ךתולעהב
דע השמל ול ןישק ויה םירבד השלש א"ע טכ
הרונמ :ןה ולאו ,עצמאב ה"בקה ול הארהש
םיצרשו שדח שארו
טמ ףד ךלמילא םעונ
ב"ע
דע ,השמל ול ןישק ויה םירבד השלש א"ע טכ
,הרונמ :ןה ולאו .ועבצאב ה"בקה ול הארהש
םיצרשו ,שדוח שארו
תוא ז שורד םייח ירפ
ג
הבשחמב הלע ךכ קותש א"ע טכ
הדוהי יבצ ברה תוחיש
354 'מע רבדמב
ינפל הבשחמב הלע ךכ ,קותש :ל"א ב"ע טכ
'מע יולה טבש תושרד
זסק ,זמ
יוה םארב י"הב אלא םארבהב ת"א ב"ע טכ
'וכו י"הב ז"הועה רמוא
'מע ת"הע בקעיל תמא
צר
גרהיוד ו"יוד אערכ הל אקיספיא ב"ע טכ
,בקעיל וירבד דיגמ
'יס םירמא יטוקל
,בנר ,במר ,בסק ,דמק
,דכ 'יס הרות רוא
תופסוה ,בצת ,ב ,טעק
גס 'יס מ"הרה ירפסל
םארב 'הב אלא םארבהב ירקת לא ב"ע טכ
ול 'מע עשוהי תקלח
ט הרעה
םארב י"הב אלא םארבהב ירקת לא ב"ע טכ
ףד ב קלח לארשי רנ
אנק ,גע ,זמ ,ב
,םארבהב ץראהו םימשה תודלות הלא ב"ע טכ
םארב 'הב
(רושימ) חולישה ימ
גמק 'מע ב"ח
'וכו תומלוע ינש ולא ב"ע טכ
אמ ףד ש"ארה תושרד
מ שורד א"ע
ותוא ןיעייסמ רהטל אב ב"ע טכ
א רמאמ עשוהי ןסוח
זר 'מע ו"פ
ול ןיעיסמ רהטל אב ב"ע טכ
ל ,ג 'מע קידצל חרוא םארב 'הב ב"ע טכ
השודק ,המכח תישאר
בי תוא ד קרפ
םארב א"הב םארבהב ב"ע טכ
םימכח ירבד טוקלי
א 'יס תישארב
םארב יהב םארבהב ב"ע טכ
ףד א"ח לארשי יזנג
ב"ע גיר
םארב 'הב ,םארבהב ב"ע טכ
טנ ףד ש"ארה תושרד
טנ שורד א"ע
'וכו םורמל השמ הלעש העשב ב"ע טכ
(רושימ) חולישה ימ
ע 'מע א"ח
'וכו םורמל השמ הלעש העשב ב"ע טכ
,זער 'מע ז"ח םורמ ימ
אצ 'מע ט"ח
'הל ואצמ םורמל השמ הלעש העשב ב"ע טכ
תויתואל םירתכ רשוקו בשוי
ימי ,בוט רשבמ
תוחילסהו םימחרה
ח 'מע
ואצמ םורמל השמ הלעש העשב ב"ע טכ
רמא ,תויתואל םירשק רשוקו בשויש ה"בקהל
ךדי לע בכעמ ימ םלוע לש ונובר :וינפל
דמ ףד הבוט העומש
ב"ע
ואצמ םורמל השמ הלעש העשב ב"ע טכ
...רשוקו בשויש ה"בקהל
הלק 'מע הדוהי ירמא םורמל השמ הלעש העשב ב"ע טכ
ב"ח ינושרגה טוקלי םורמל השמ הלעש העשב ב"ע טכ
זצ 'מע ןושל אפרמ 'וכו ןורמל השמ הלעש העשב ב"ע טכ
םימכח ירבד טוקלי
גכ 'יס תישארב
השמ רמאו ורשב ןיקרוס ויהש ע"ר יבג ב"ע טכ
הרכש וזו הרות וז
בקעי ילהא
אלק ףד (ןיטאיסוה)
ב"ע
םש י"שרבו ,ול ןיחתופ אמטיל אבה ב"ע טכ
'מע ייחב ונבר יבתכ
חער
ארבנ ז"העה ב"ע טכ
צש ,חכ 'מע תבש תעד
הרעהב וכת ,הרעהב
'יב ב"הועהו א"הב ארבנ ז"הועה ב"ע טכ
(חנשת) לאומש ירבד
הנק ,בנק ,זס ,זט 'מע
ארבנ ב"הועהו י"הב ארבנ ז"הועה ב"ע טכ
ד"ויב
הדוהי יבצ ברה תוחיש
77 78 'מע תומש
אבה םלועהו י"הב - ארבנ - הזה םלועה ב"ע טכ
ד"ויב - ארבנ -
הדוהי יבצ ברה תוחיש
419 'מע רבדמב
אבה םלועהו י"הב - ארבנ - הזה םלועה ב"ע טכ
ד"ויב
(גישת) לאומש ירבד
טמק 'מע
'הב ארבנ הזה םלועה ב"ע טכ
די) ל"רהמ תושרד
אלר 'מע (יכדרמ
תויתוא יתשב ז"הועה תא ארב ה"בקה ב"ע טכ
חק 'מע ט"ח םורמ ימ ףסוי ןב אביקע תא השמל 'ה הארה ב"ע טכ
(גרבדלוג) ןושש לוק
נ תוא
ורכש יניארה ותרות ינתיארה ב"ע טכ
ב"ח ינושרגה טוקלי ורכש ינארה ותרות ינתיארה ב"ע טכ
'מע ב"ח םלוע תוביתנ
בלר
ה"בקהב ונוחטב הלותה ב"ע טכ
איר ףד לארשי בהוא
א"ע המר ,א"ע
ץ"ג ז"נטעש ןה ןלאו ב"ע טכ
'מע ת"הע בקעיל תמא
גלש
הטיחש תוכלה ףא א"יו ב"ע טכ
ד ףד ךלמילא םעונ
ב"ע בפ ,א"ע
ינפמ ?י"הב הזה םלועה ארבנ המ ינפמו ב"ע טכ
.אצי תאצל הצורה לכש ,הרדסכאל המודש
,הבושתב רדה יאד ?היערכ אילת אמעט יאמו
...היל ילייעמ
(רושימ) םירקיעה 'ס
וסש 'מע
ךל ןינמ וז ב"ע טכ
'יס ו"ח םולש ירבד
אצ
'וכו הרכש וזו הרות וז ב"ע טכ
ףד תבש לש ורודס
ד"ע טכק
קותש היל רמא 'וכ הרכש וזו הרות וז ב"ע טכ
הבשחמב התלע ךכ
זכק 'מע ז"ח םורמ ימ הלע ךכ קתש הרכש וזו הרות וז ב"ע טכ
ינפל הבשחמב
ב"ח ינושרגה טוקלי אקוני יתייא ליז ב"ע טכ
ב"ח ינושרגה טוקלי ינקווד ארפסל והל אניזח ב"ע טכ
ב"ח ינושרגה טוקלי לע הרות ןתונ התאו הזכ םדא ךל שי ב"ע טכ
ידי
,בקעיל וירבד דיגמ
,דכ 'יס הרות רוא
ירפסל תופסוה
גכ 'יס מ"הרה
ינש ולא ...םימלוע רוצ 'ה ה-יב יכ ב"ע טכ
י"הב ז"הועה 'וכ ה"בקה ארבש תומלוע
ד"ויב ב"הועהו
םימכח ירבד טוקלי
חנ ,חכ 'יס תישארב
ינפל הבשחמב הלע ךכ ב"ע טכ
די 'מע ןהכה הוצו הבשחמב הלע ךכ ב"ע טכ
ג"ח ת"הע ייחב ונבר
ונבר יבתכ ;גער 'מע
מק 'מע ייחב
הבשחמב הלע ךכ ב"ע טכ
ףד םירבד ףסוי ירמא
א"ע חפ
ינפל הבשחמב התלע ךכ ב"ע טכ
אפ ףד השמ תכרב
א"ע
'וכו ה"בקהב ונוחטב הלותה לכ ב"ע טכ
ב"ח ינושרגה טוקלי ה"בקהב ונוחטב הלותה לכ ב"ע טכ
ב"ע טע ףד עשוהי רוא יבר תא אצמ אצמ עיקרל השמ הלעשכ ב"ע טכ
'וכו אביקע
א רמאמ עשוהי ןסוח
זר 'מע ו"פ
יכ התלמ אעיתסמ אל יאהב לועל ב"ע טכ
"ץבור תאטח חתפל"
טע 'מע קידצל חרוא הבושתב רדה יאד היערכ אילת ט"מ ב"ע טכ
היל ילייעמ
ל ,א"ע ג ףד בוט בר
ג"ע
הצורה לכש 'וכ 'הב ז"הועה ארבנ מ"מ ב"ע טכ
לייע רדדה יאד אילת 'הד 'יערכ מ"מו 'וכ תאצל
'וכ 'יל ירדהמ
ב"ח ינושרגה טוקלי םימלוע רוצ 'ה היב ביתכד ש"מ ב"ע טכ
םידעומ םייח יתפש
ל 'מע א"ח
היב יכ דע ידע 'הב וחטב ביתכד יאמ ב"ע טכ
םימלוע רוצ
םימכח ירבד טוקלי
זש 'יס תישארב
רדה יאד היערכ אילת אמעט יאמ ב"ע טכ
היל ילייעמ הבושתב
ב"ח בהזל רוכ ךדי לע בכעמ ימ ב"ע טכ
ש 'מע דסח תרות ינפמ ףופכ ד"ויה שארה המ ינפמ ב"ע טכ
'וכו םיקידצהש
םידעומ םייח יתפש
טיר 'מע א"ח
ד"ויב אבה םלועה ארבנ המ ינפמ ב"ע טכ
הבושת ,המכח תישאר
הס תוא א קרפ
ינפמ 'הב הזה םלועה ארבנ המ ינפמ ב"ע טכ
...אצוי תאצל הצורה לכש הרדסכאל המודש
ול ןיחתופ אמטל אב ותוא ןיעייסמ רהטל אב
ה קלח םולש ירבד
ח ןמיס
'וכו ארבנ המ ינפמ ב"ע טכ
זמק 'מע םדא תמשנ ה"י םשב ארבנ ב"העו ז"הע ב"ע טכ
די ףד לארשי בהוא
טעק ,ב"ע חמ ,א"ע
ב"ע
'הב ז"הועו 'יב ב"הוע ב"ע טכ
,גמ 'מע קידצל חרוא
טק
'הב ז"הועו ד"ויב ארבנ ב"הוע ב"ע טכ
דנ 'מע ןרהא די ד"ויב ארבנ ב"הוע ב"ע טכ
חל 'פ םישדח םינוקת תוכלה לש םילית ילית ץוק לכ לע ב"ע טכ
הדוהי יבצ ברה תוחיש
217 'מע רבדמב
ינפמ םהישאר םיפופכ ב"הועב םיקידצ ב"ע טכ
הזל הז םימוד ןיאש םהישעמ
'יס ו"ח םולש ירבד
ועקת
'וכו ץוק לכ לע שרד ע"ר ב"ע טכ
ףד ב קלח לארשי רנ
דק
לש ןילת ץוקו ץוק לכ לע שרד ע"ר ב"ע טכ
תוכלה
'מע ט"ח םורמ ימ
בלק
רמוא תוכלה לש םילת ילת שרד ע"ר ב"ע טכ
יניסמ השמל הכלה ינלבוקמ
םידעומ םייח יתפש
זנ 'מע א"ח
ןילוקמב ורשב ןילקושש השמ האר ב"ע טכ
הדוהי יבצ ברה תוחיש
73, 317 'מע רבדמב
התאו ,הזכ םדא ךל שי ,םלוע לש ונובר ב"ע טכ
!?ידי לע הרות ןתונ
הבהא ,המכח תישאר
גפ תוא אי קרפ
ד"ויב אבה םלועהו ...ה"בקה ארבש ב"ע טכ
,בלש 'מע םייח ךרד
איקת ,גפש
'הב ז"הוע - תומלוע ינש ארב 'הש ב"ע טכ
'יב ב"הועו
בר ,בנק 'מע תבש תעד
דת ,הרעהב
אצי תאצל הצורה לכש ב"ע טכ
אי ףד ךלמילא םעונ
,ב"ע אמ ,ג"ע גכ ,ב"ע
ב"ע ק
י"הב דחא ,ה"בקה ארבש תומלוע ינש ב"ע טכ
...ד"ויב דחאו
'מע ט"ח םורמ ימ
בסש ,טלק
ינפל הבשחמב הלע ךכ קותש ב"ע טכ
השודק ,המכח תישאר
בל תוא אי קרפ
ינפל הבשחמב הלע ךכ קותש ב"ע טכ
בקעי ילהא
הכק ףד (ןיטאיסוה)
ב"ע בנר ,א"ע
הבשחמב הלע ךכ קותש ב"ע טכ
אלר ףד לארשי בהוא
ב"ע
הבשחמב הלע ךכ קותש ב"ע טכ
ףד א"ח רכששי ינב
ד"ע חיק
הבשחמב הלע ךכ קותש ב"ע טכ
,בקעיל וירבד דיגמ
,חס 'יס םירמא יטוקל
העק 'יס הרות רוא
הבשחמב הלע ךכ קותש ב"ע טכ
אק 'מע םדא תמשנ הבשחמב הלע ךכ קותש ב"ע טכ
'מע ז"ח ט"וי תרהט
טס
הרונמ השמל ול השק ויה םירבד השלש טכ
'וכו ח"רו
'מע יולה טבש תושרד
פק
ןמ הוצמ ףטוחכ קושה ןמ ת"ס חקולה א"ע ל
י"שרבו קושה
בס 'מע תורוא יללט ןמ הווצמ ףטוחכ קושה ןמ ת"ס חקולה א"ע ל
קושה
'מע יולה טבש תושרד
חמר
'וכו החנמב תבשבו 'וכו ןאכמ ה"דות א"ע ל
העש התואב השמ רטפנש
ה קלח םולש ירבד
בכק ןמיס
'וכו לכתסנ ךלמה דוד ב"ע ל
חנק 'יס תיעיבר ימ
[הכלה] ד"קס ד ףיעס
אמיא ה"דות א"ע אל
נ ףד ש"ארה תושרד
טמ שורד א"ע
'וכ הטיש ףוסב ץראה לע ח"רא ב"ע אל
'מע יולה טבש תושרד
חצ
א"חו ,'וכו םימש הובגכ א"ח ב"ע אל
אימש אקחרמדכ
'מע ייחב ונבר יבתכ
גמר
סוטסוסכוד לע הבתוכ ב"ע אל
'מע י"ח ט"וי תרהט
דנ
'וכ והילא אבי םא א"ע בל
ג"ח ת"הע ייחב ונבר
גפר-בפר 'מע
ןוילעה שילש ףוסב א"ע גל
'יס ו"ח םולש ירבד
וערת
'וכו ארפיו רידא אבי א"ע גל
'מע ייחב ונבר יבתכ
דמר
החינהל הוצמ ב"ע גל
'מע (גנשת) םייחה 'ס
דצ
ךתאיב ךרד ,ךתיב א"ע דל
(חנשת) לאומש ירבד
טלק 'מע
ןימיה ןמ ךתאיב ךרד א"ע דל
ב"ח ינושרגה טוקלי
טנק 'מע
םינבאה לע הנבתכי לוכי םתבתכו א"ע דל
םימכח יניע ריאמ
גצק ףד א"ח ג"ודהמ
ק"ל 'וכו הרומח השודקמ ןידירומ ןיא ב"ע דל
הנמזה ד"מלו אתתדחב אה אתקיתעב אה
'וכו אתלימ
םימכח יניע ריאמ
וט ףד ג"ח ב"ודהמ
א"ע
םיתש יקירפאב תפ םיתש יתפכב טט ב"ע דל
(רושימ) חולישה ימ
המ ,דמ 'מע ב"ח
'וכו יקירפאב חתפ םייתש יפתכב טט ב"ע דל
(ןוזרביל) םייחה ץרא
טל 'יס
תוישרפ רדס ןינעב ת"רו י"שרד אתגולפ ב"ע דל
ש"ק
וס ףד א"ח רכששי ינב
ג"ע
ןיליפתב ת"רו י"שר תתגולפ ב"ע דל
ומק 'מע 'ה תורובג ןימימ ךאיבי יכ 'יהו שדק ב"ע דל
ד"ע דפ ףד יול תשודק 'יפש ומכ אל ארוקהו ה"ד 'סות ב"ע דל
...הרותב תובותכש רדסכ סרטנוקב
הדוהי יבצ ברה תוחיש
91 'מע רבדמב
םילח רדה א"ע הל
(חנשת) לאומש ירבד
המ ,במ ,בל ,זכ 'מע
םילח רדהו א"ע הל
אי 'יס ג רמאמ ירזוכ [הדירצ עבצא דע ...והיירועיש המכו] ב"ע הל
ג"ח ת"הע ייחב ונבר
דכת-גכת 'מע
שארבש ןיליפת ולא ב"ע הל
(ןשיה) לארשי ינבל
ג שורד
ה"בקה ול הארהש ...יפכ תא יתוריסהו ב"ע הל
ןיליפת לש רשק
הדוהי יבצ ברה תוחיש
116 'מע תומש
ךילע ארקנ 'ד םש יכ ץראה ימע לכ וארו ב"ע הל
שארבש ןיליפת ולא ...ךממ ואריו
ב"ח ינושרגה טוקלי וארי אל ינפו ירוחא תא תיארו ב"ע הל
'מע יולה טבש תושרד
דמק
ןיליפת ולא 'וכו ךילע ארקנ 'ד םש יכ ב"ע הל
שארבש
הבושת ,המכח תישאר
חכ תוא ד קרפ
ארטוז רמד הימק ביתי הוה ישא בר ב"ע הל
ןיליפת לש העוצר היל אכיפהתיא
בקעי ילהא
דנש ףד (ןיטאיסוה)
א"ע
ןיליפת ולא ה"ד 'סות ב"ע הל
םימכח יניע ריאמ
וע ףד א"ח א"ודהמ
ףד א"ח ג"ודהמ ,ב"ע
הצק
תעשמ ה"ד 'סות ב"ע הל
ת"הגא הבושת ירעש
דכ תוא י"הס ,ג תוא
מ"ע ו"בקא 'וכ ןיליפת חינהל ו"בקא א"ע ול
שאר לש חינמ כ"חאו 'וכ ןיליפת
י"הס הבושת ירעש
גמ תוא
די לש כ"חאו שאר לש ץלוח א"ע ול
םימכח יניע ריאמ
טכ ףד ג"ח ב"ודהמ
ב"ע
םיתש ויהי ךיניע ןיבש ןמז לכ א"ע ול
ג"ח ת"הע ייחב ונבר
אפר 'מע
ביתכ תזוזמ א"ע ול
'מע ת"הע בקעיל תמא
טעת
שאר לש חינמ כ"חאו די לש חינמ א"ע ול
ףד םירבד ףסוי ירמא
ג"ע וס
יכרועמ רזוח הלפתל הלפת ןיב חס א"ע ול
המחלמה
י"הס הבושת ירעש
וכ-הכ תוא
'וכ הלפת חס א"ע ול
א"ח שדוח תלוע
טמק רמאמ
ןיחינמ יתמ דע א"ע ול
םימכח יניע ריאמ
זצק ףד א"ח ג"ודהמ
לכ 'וכו ןהילע ךרבמ יתמיאמ ןיליפת א"ע ול
'וכו המחה תעיקש רחא ןילפת חינמה
םירבד יבכמה שוריפ
ביש 'מע
[לאמש איהש הכדי] ב"ע ול
,בקעיל וירבד דיגמ
,טצ 'יס הרות רוא
דפת
השע השעד רמשהו ואל ואלד רמשה ב"ע ול
'מע ד קלח םולש ירבד
אפ
'וכו חינהו ךשחו ב"ע ול
ת"הגא הבושת ירעש
ג תוא
קלסיש דע ןיליפתה ןמ ותעד חיסי אלו ב"ע ול
ועורז לעמו ושאר לעמ םתוא
תווצמ ,המכח תישאר
ג תוא ז קרפ
לק העש לכב ןיליפתב שמשמל םדא בייח ב"ע ול
ץיצמ רמוחו
'מע א קלח םולש ירבד
גל
'וכו שמשמל םדא בייח ב"ע ול
הכ 'מע ג"יח םורמ ימ ןפוג ןהש םיבוט םימיו תותבש ואצי ב"ע ול
תוא
ףד א"ח לארשי יזנג
ב"ע ר ףד ב"ח ,ב"ע חע
הליחת די לש חינמ ,חינמ אוהשכ ב"ע ול
ףד תומש ףסוי ירמא
א"ע גס
לאמש הז ךדי לע ב"ע ול
י"הס הבושת ירעש
דכ תוא
בלה דגנכ המיש 'וכ וחומש םוקמב א"ע זל
,בקעיל וירבד דיגמ
זנק 'יס הרות רוא
ביתכ הכדימ ...ל"נמ לאמשבש החנה א"ע זל
ההכ י"הב
הבהא ,המכח תישאר
זכ תוא ט קרפ
ההכ די הכדי לע תואל היהו א"ע זל
'פ א"ח םורמב רידא
איש
ההכ די א"ע זל
והיעשי יבכמה שוריפ
'מע םינורחא םיאיבנו
וס
ההכ די א"ע זל
םירבד יבכמה שוריפ
העת ,ביש 'מע
ההכ י"הב 'הכדי' א"ע זל
ב"ח ינושרגה טוקלי םישאר ינש ול שיש ימ א"ע זל
אי 'יס ג רמאמ ירזוכ םכבבל לע הלא ירבד תא םתמשו"] ב"ע זל
[בלה דגנכ המיש אהתש -"םתרשקו
הבהא ,המכח תישאר
א תוא א קרפ
אהתש םכבבל לע הלא ירבד תא םתמשו ב"ע זל
בלה דגנכ המיש
ת"הגא הבושת ירעש
ג תוא
אוהש וחצמב אלו רעש םוקמב םחיני ב"ע זל
רעש וב ןיאש םוקמ
'פ א"ח םורמב רידא
איש
תואל םירחאל אלו תואל ךל ב"ע זל
זע 'מע קידצל חרוא תואל םירחאל אלו תואל ךל ב"ע זל
'מע יולה טבש תושרד
דמק
תואל םירחאל אלו תואל ךל ב"ע זל
טק 'מע תורוא יללט תואל םירחאל אלו תואל ךל ב"ע זל
ב"ח ת"הע ייחב ונבר
דק 'מע
תבכעמ הניא שאר לש ןיליפת א"ע חל
'מע דנשת זומת 'ג 'ס
הכ
לכ והימו :אל ה"דותב א"ע טל
'וכ ל"יו ד"וי םיריסח...תיציצ
בנ ףד ש"ארה תושרד
אנ שורד א"ע
םייסמו ןבלב ליחתמ א"ע טל
הארי ,המכח תישאר
די קרפ ,אי תוא ו קרפ
ב תוא וט קרפ ,ו תוא
אכיאד ןמזב ל"א השעא ותישנע ל"א א"ע אמ
ןנידהע אחתיר
במ 'מע רכששי הטמ השעא ןנישנע אחתיר אכיאד ןמזב א"ע אמ
םע) הבושת ירעש
רעש (םייח ירעש
בכ רמאמ ישילש
ןנישנע אחתיר אכיאד ןמזב א"ע אמ
ימי ,בוט רשבמ
תוחילסהו םימחרה
י 'מע
'וכו ןנישנע אחתיר אתיאד ןמזב א"ע אמ
א"ע גנ ףד יבא תוכרב השעא ןישינעמ אחתירד ןדיעב א"ע אמ
םילהת לע תופי םינפ
זסר ,לר 'מע
השעא ןנישנע אחתיר ןדיעב א"ע אמ
ג רעש הבושת ירעש
בכ תוא
הרצב תותעל שנעי שונע יכ א"ע אמ
ב"ח ינושרגה טוקלי יסכימד אניטק ברל היחכשא אכאלמ א"ע אמ
אנידס
בי שורד םיתעל הניב
גק 'מע
יסכמד אניטק ברל היחכשא אכאלמ א"ע אמ
השעא ןנישנע אחתיר אכיאד ןמזב 'וכו אנידס
ונ 'מע ו"ח םייח עפש תילט תבוח וא ארבג תבוח תיציצ א"ע אמ
בי שורד םיתעל הניב
גק 'מע
איה אנמ תבוח תיציצ א"ע אמ
'יס ו"ח םולש ירבד
העש
'וכו אנידס שיבלד אניטק א"ע אמ
חי ףד ב"ח רכששי ינב
ג"ע
השעא יתמ אכאלמל לאש הניטק 'ר א"ע אמ
הוצמה
'מע ת"הע בקעיל תמא
זלת
ןתונ אוה ןיטוח המכ ב"ע אמ
די) ל"רהמ תושרד
בצש 'מע (יכדרמ
ןתונ אוה ןיטוח המכ ב"ע אמ
והיעשי יבכמה שוריפ
'מע םינורחא םיאיבנו
חלק
ףנע אלא תיציצ ןיא א"ע במ
ד"בח ימגתפ רצוא
43 'מע א"ח
לומי למה א"ע במ
ת"הגא הבושת ירעש
ד תוא
תועבצא 'ג ךותב היהיש א"ע במ
ת"הגא הבושת ירעש
ד תוא
תיציצה יטוח תחנה םוקמ קיחריש א"ע במ
לדוג רשק אלמכ הזמו הזמ תילטה יתפשמ
'מע יולה טבש תושרד
טעק
'וכו יתוכ לומי לאו ה"דות א"ע במ
המדקהב םירפא ןינב
[הכלה]
הוצמ רשכה לע ןיכרבמ ןיאד ב"ע במ
תווצמ ,המכח תישאר
ד תוא ז קרפ
ןמשל היוט יעב תיציצ יטוח ב"ע במ
'מע ט"ח ט"וי תרהט
וכ
ש"ק וז וזיאו הב יולתה תרחא הוצמ רוכזו גמ
'מע ט"ח ט"וי תרהט
טכ ,חי
תיציצ תוצמב ריהז 'יהש דחא םדאב השעמ גמ
ח 'מע לארשי תראפת דובכה אסכל המוד תלכתה א"ע גמ
טכקת 'יס דסחו םייח תוכרב האמ םוי לכב ךרבל םדא בייח א"ע גמ
םידעומ םייח יתפש
בצק 'מע א"ח
םוי לכב תוכרב האמ ךרבל םדא בייח א"ע גמ
י"הס הבושת ירעש
גכ תוא
ימנ אתעש לכ א"ע גמ
אי 'יס ג רמאמ ירזוכ םוי לכב תוכרב האמ [ךרבל םדא בייח] ב"ע גמ
לארשי תרטע
,טנ 'מע (ילאפהאב)
ועק
'סות - האמ אלא המ ירקת לא ב"ע גמ
ףד ב"ח לארשי יזנג
ב"ע ומק
תוכרב האמ אלא המ ירקת לא ב"ע גמ
בכ 'מע קידצל חרוא האמ אלא המ ירקת לא ב"ע גמ
ףד םירבד ףסוי ירמא
א"ע אמ
האמ אלא המ ירקת לא ב"ע גמ
ג"ח ת"הע ייחב ונבר
זש 'מע
'וכו המ ירקת לא ב"ע גמ
(צת) תולפת ו"טקת האמ אלא 'המ' ירקת לא - םושרג ונברב ב"ע גמ
ףד ב קלח לארשי רנ
חיק
הארו ץחרמה תיבל דוד סנכנש העשב ב"ע גמ
הלימב רכזנש ןויכ וכו םורע דמוע ומצע
ותעד הבשייתנ
(ןשיה) לארשי ינבל
ב שורד
...ץחרמה תיבל דוד סנכנש העשב ב"ע גמ
הלימב
(ןיסקאט) יבצ תרטע
ב"ע חי ףד
תא הארו ץחרמל דוד סנכנש העשב ב"ע גמ
דומעאש יל יוא רמא תוצמ אלב םורע ומצע
ורשבבש הלימב רכזנש ןויכ הוצמ אלב םורע
תינימשה לע חצנמל רמאנש 'וכ ותעד הררקתנ
ב"ח ינושרגה טוקלי ץחרמל דוד סנכנש העשב ב"ע גמ
תווצמ ,המכח תישאר
ח תוא א קרפ
לש ושנועמ רתוי ןבל לש ושנוע לודג ב"ע גמ
תלכת
(ןיסקאט) יבצ תרטע
א"ע חי ףד
תלכת לש ושנעמ ןבל לש ושנע לודג ב"ע גמ
,גי-בי 'מע ןויערה רוא
זטת
הלימב רכזנ ץחרמה תיבב דוד ב"ע גמ
גצ 'מע ג"יח םורמ ימ ינפ לבקמו הכוז תיצצ תווצמב זירזה ב"ע גמ
הניכש
'מע ב"ח םורמ ימ
טפק
ינפ האורו הכוז תיצצ תווצמב זירזה ב"ע גמ
הניכש
ב רמאמ עשוהי ןסוח
טכר 'מע א"פ
לש ושנוע השק :רמוא ריאמ יבר היה ב"ע גמ
םדו רשב ךלמל לשמ .תלכת לש ושנועמ ןבל
יל אבה :ול רמא דחאל ,וידבע ינשל רמאש
לש םתוח יל אבה :רמא דחאלו !טיט לש םתוח
ושנע הזיא .ואיבה אלו םהינש ועשפו !בהז
איבה אלו 'טיט לש אבה' :ול רמאש הז ?הבורמ
והיעשי יבכמה שוריפ
'מע םינורחא םיאיבנו
מק
אטחי אלש קוזיחב לכה ב"ע גמ
זכק 'מע תבש תעד ינפ לביק וליאכ תיציצ תוצמ םייקמה ב"ע גמ
הניכש
הדוהי יבצ ברה תוחיש
164 'מע רבדמב
,עיקרל המוד םיו ,םיל המוד תלכתה ב"ע גמ
דובכה אסכל עיקרו
'מע א"ח שבד תורעי
זל 'מע ב"ח ,ביש ,זיר
רמא ץחרמה תיבל דוד סנכנש העשבו ב"ע גמ
'וכו הוצמ אלב םורע דומעאש יל יוא
טנ ףד רפוס בתכמ
ב"ע
לע 'וכו ץחרמה תיבל דוד סנכנש העשבו ב"ע גמ
ינימשב הנתינש הלימ
טכק 'מע רשא ינמכמ ,'וכ הארו ץחרמל דוד סנכנש העשבו ב"ע גמ
ףסוי דיב ,א"שרהמב
טכק 'מע רשא ינמכמ ,'וכ הארו ץחרמל דוד סנכנש העשבו ב"ע גמ
ףסוי דיב ,א"שרהמב
זצת 'יס רצחה רעש תאז הוצמ האר םתרכזו ותוא םתיארו ב"ע גמ
הוצמ רוכזו
בקעי ילהא
וטק ףד (ןיטאיסוה)
ב"ע
דובכה אסכל עיקרו ב"ע גמ
רעש םיקידצ תוחרוא
זטק 'מע הריכז
...היישע ידיל האיבמ הריגז ב"ע גמ
השודק ,המכח תישאר
,אמ תוא ו קרפ
תוא המדקה ,תווצמ
וט
תוצמב ה"בקה ןבבסש לארשי ןיביבח ב"ע גמ
'וכו ןהישארב ןיליפת
והיעשי יבכמה שוריפ
'מע םינורחא םיאיבנו
טלק
תווצמב ה"בקה ןבביסש לארשי ןיביבח ב"ע גמ
חכק 'מע רשא ינמכמ ,'וכ ה"בקה ןבביסש לארשי ןיביבח ב"ע גמ
א"שרהמב ,י"שרב
'מע א"ח םלוע תוביתנ
בכק
תוצמב ה"בקמ ןבביסש לארשי ןיביבח ב"ע גמ
'מע ב קלח םולש ירבד
גס
'וכו ךרבל םדא בייח ב"ע גמ
'מע (גנשת) םייחה 'ס
גמק
םוי לכב תוכרב האמ ךרבל םדא בייח ב"ע גמ
'וכו
(חנשת) לאומש ירבד
חסר 'מע
םוי לכב תוכרב האמ ךרבל םדא בייח ב"ע גמ
'וכ ט"ויבו אתבשב 'וכ
טכר ףד לארשי בהוא
ב"ע
םוי לכב תוכרב האמ ךרבל םדא בייח ב"ע גמ
טע ףד יבא תוכרב
ב"ע הצ ,א"ע
םוי לכב תוכרב האמ ךרבל םדא בייח ב"ע גמ
ףד ב"ח לארשי יזנג
א"ע במק
םוי לכב תוכרב האמ ךרבל םדא בייח ב"ע גמ
זנק 'מע עשוהי תקלח
ועק הרעה
םוי לכב תוכרב האמ ךרבל םדא בייח ב"ע גמ
ד"ע כ ףד רפוס בתכמ םוי לכב תוכרב האמ ךרבל םדא בייח ב"ע גמ
י ףד ךלמילא םעונ
,ב"ע גי ,ג"ע בי ,ב"ע
ב"ע בק ,א"ע במ
םוי לכב תוכרב האמ ךרבל םדא בייח ב"ע גמ
'מע א"ח םלוע תוביתנ
בכק
םוי לכב תוכרב האמ ךרבל םדא בייח ב"ע גמ
י"הס הבושת ירעש
חמ תוא
םוי לכב תוכרב האמ ךרבל םדא בייח ב"ע גמ
'מע ת"הע בקעיל תמא
הפת
םוי לכ תוכרב האמ ךרבל םדא בייח ב"ע גמ
ב"ח ינושרגה טוקלי תוכרב 'ק ךרבל םדא בייח ב"ע גמ
זט 'מע ירנ ריאת תוכרב 'ק ךרבל םדא בייח ב"ע גמ
תישארב ףסוי ירמא
ד"ע חפ ףד
תוכרב האמ ךרבל בייח ב"ע גמ
(י'גלפ) םייחה תוצרא
ב שורד
םימש תארי ב"ע גמ
'מע ת"הע בקעיל תמא
זלת
בייחתנ וש הוצמב םדא בייחתנש ןויכ ב"ע גמ
תוצמה לכב
השודק ,המכח תישאר
גמ תוא ו קרפ
ינפ לבקמו הכוז וז הוצמב זירזה לכ ב"ע גמ
הניכש
והיעשי יבכמה שוריפ
'מע םינורחא םיאיבנו
טלק
וז הוצמב זירזה לכ ב"ע גמ
(רושימ) חולישה ימ
דנק 'מע א"ח
'וכו תיציצ תווצמב זירזה לכ ב"ע גמ
'מע א"ח םייח עפש
אמק
ינפ לבקמו הכוז תיציצ תוצמב זירזה לכ ב"ע גמ
הניכשה
התעפשהו הרבחה
די קרפ 25 רמאמ
ועורזבו ושארב ןיליפת ול שיש ימ לכ ב"ע גמ
גס 'מע דסח תרות ועורזבו ושוארב ןיליפת ול שיש לכ ב"ע גמ
השודק ,המכח תישאר
זנ תוא ו קרפ
ועורזבו ושארב ןיליפת ול שיש לכ ב"ע גמ
אטחי אלש קוזיחב לכה ...הזוזמו ...תיציצו
תומש יבכמה שוריפ
דע 'מע
הזוזמו תיציצו ןיליפת ול שיש לכ ב"ע גמ
אטחי אלש קוזיחב
ג רעש הבושת ירעש
תוא ת"הגא ,בכ תוא
ה ,ג
וחתפב הזוזמו 'וכ ןיליפת ול שיש לכ ב"ע גמ
אטחי אלש קוזיחב לכה
א"ח שדוח תלוע
טמק רמאמ
ושארב ןיליפת שיש לכ ב"ע גמ
(ןוזרביל) םייחה ץרא
חר 'יס
םורע ומצע האר ץחרמב דוד היהשכ ב"ע גמ
ותעד הררקתנ הלימב רכזנשכו תווצמה לכמ
'מע (א"דיח) םייח חור
אק
תוכרב האמ ב"ע גמ
(גרבדלוג) ןושש לוק
הל תוא
'וכו דבעו יוג ינשע אלש ךרבמ יאמ ב"ע גמ
,זט 'מע ןושל אפרמ
חפק
אלא המ ירקת לא ךמעמ לאוש 'ה המ ב"ע גמ
האמ
'מע יולה טבש תושרד
הש
אטחי אלש קוזיחב לכה וחתפב הזוזמ ב"ע גמ
'וכו ךאלמ הנוח רמאנש
'יס םייניע תשודק
טלר
'וכו ועורזבו ושארב ןיליפת ול שיש ימ ב"ע גמ
(חנשת) לאומש ירבד
חצ ,בצ 'מע
המוד םיו םיל המוד תלכתהש ינפמ ב"ע גמ
'וכ עיקרל
,בי 'מע ןויערה רוא
טלר
תוצמב ה"בקה ןבביס ב"ע גמ
ב שורד הדוהי ילגד
ח תוא
ב"ע גמ
א"ח שדוח תלוע
טנק רמאמ
ןבל לש ושנוע השק ב"ע גמ
ג"ח ת"הע ייחב ונבר
ונבר יבתכ ;טצ 'מע
חמש 'מע ייחב
ןבל לש ושנע השק ב"ע גמ
ףד א"ח לארשי יזנג
אנק ףד ב"ח ,א"ע וטר
ב"ע
תרחא הוצמ רוכזו וז הוצמ האר ב"ע גמ
א"ח שדוח תלוע
סק רמאמ
תרחא הוצמ רוכזו וז הוצמ האר ב"ע גמ
הדוהי יבצ ברה תוחיש
164 'מע רבדמב
הריכז ידיל האיבמ היאר ב"ע גמ
ד"ע טמ ףד יול תשודק ...עיקרל המוד םיו .םיל המוד תלכתהש ב"ע גמ
םירבד יבכמה שוריפ
זצש 'מע
אסכל ;עיקרל ;םיל המוד תלכתהש ב"ע גמ
דובכה
'מע ייחב ונבר יבתכ
נת
ושארב ןיליפב ול שיש ב"ע גמ
בלש 'מע ןויערה רוא יוג ינשע אלש ב"ע גמ
והיעשי יבכמה שוריפ
'מע םינורחא םיאיבנו
טלק
תווצמה לכ דגנכ וז הוצמ הלוקש ב"ע גמ
השודק ,המכח תישאר
תווצמ ,חמ תוא ו קרפ
ח תוא א קרפ
םלוכ תוצמה לכ דגנכ וז הוצמ הלוקש ב"ע גמ
בי 'מע ןויערה רוא תווצמה לכ דגנכ תיציצ הלוקש ב"ע גמ
ףד ב"ח לארשי יזנג
ב"ע דנק ,א"ע אנק
עיקרו עיקרל םיו םיל המוד תלכת ב"ע גמ
דובכה אסכל
פ 'מע א"ח להי רוא םיל המוד תלכת ב"ע גמ
די) ל"רהמ תושרד
טפש 'מע (יכדרמ
דובכה אסכל המוד תלכת ב"ע גמ
'מע ט"ח ט"וי תרהט
בכ
םיל המוד תלכת גמ
זט ןפג היחתפ םרכ
ו גירש טי ןפג ,גי גירש
םימי ךיראמ ןיליפת חינמה דמ
והיעשי יבכמה שוריפ
'מע םינורחא םיאיבנו
מק
וינפ לע ול וחפטו ויתויציצ עברא ואב... א"ע דמ
תווצמ ,המכח תישאר
ז-ו תוא א קרפ
ןתמ ןיאש הרותבש הלק הוצמ ךל ןיא א"ע דמ
ב"הועבו ז"הועב הרכש
(רושימ) חולישה ימ
בלר 'מע א"ח
וינפ לע ול וחפטו ויתויציצ 'ד ואב א"ע דמ
םימכח ירבד טוקלי
בעש 'יס תומש
יכרכב הנוז שיש עמשש ארבג אוהה א"ע דמ
וינפ לע ול וחפטו ויתויציצ 'ד ואבו 'וכ םיה
דנ 'מע עשוהי תקלח
חיר 'מע ,בלק הרעה
דסש הרעה
תיציצ תוצמב ריהז יוהד אוהה א"ע דמ
'יס ו"ח םולש ירבד
,בלש ,לש ,טכש ,וכש
,המש-במש ,ולש ,הלש
חמש
'וכו ליראמ ןיליפת חינמה א"ע דמ
טכק 'מע רשא ינמכמ תוהגהב ,'וכ םיל המוד ופוג והז ןוזלח א"ע דמ
הירא ןב
השודק ,המכח תישאר
הכ תוא ו קרפ
הנש םיעבשל דחא הלועו ...ןוזלח א"ע דמ
הבושת ,המכח תישאר
השודק ,טל תוא ו קרפ
זנ תוא ו קרפ
םימי ךיראה ןיליפת חינמה לכ א"ע דמ
'מע א"ח םלוע תוביתנ
דק
םימי ךיראמ ןיליפת חינמה לכ א"ע דמ
הבושת ,המכח תישאר
השודק ,טל קרפ ו קרפ
ונ תוא ו קרפ
הנומשב רבוע ןיליפת חינמ וניאש לכ א"ע דמ
השע
םירבד יבכמה שוריפ
זצש 'מע
םירקי וימד ךכיפל א"ע דמ
די) ל"רהמ תושרד
חפש 'מע (יכדרמ
תיציצב ריהז היהש םדאב השעמ א"ע דמ
'מע ת"הע בקעיל תמא
הפ
ןהכ לכ ה"דות א"ע דמ
'מע י"ח ט"וי תרהט
פר
'וכ וז השרפ ןנחוי ר"א א"ע המ
הדוהי יבצ 'ר תוחיש
212-211 'מע ארקיו
ירתשאו ליאוה אנימא ד"ס ךירטצא א"ע המ
הפירטו הליבנ ימנ ירתשת והייבגל הקילמ
ל"מק
םימכח יניע ריאמ
חע ףד א"ח א"ודהמ
ףד א"ח ב"ודהמ ,א"ע
ב"ע אס
ירתשת והייבגל הקילמ ירתשאו ליאוה א"ע המ
הליבנ ימנ
םימכח יניע ריאמ
ס ףד א"ח ב"ודהמ
א"ע בס ,ב"ע
'וכו םינהכה ולכאי אל 'וכו הליבנ לכו א"ע המ
ילכא לארשי אה
ב"ח ינושרגה טוקלי שדחל 'אב ןושארב םיקלא 'ה רמא הכ א"ע המ
ףד םירבד ףסוי ירמא
ב"ע בפ
םש 'סותבו ,'וכו היל אכירטצא םינהכ א"ע המ>
ףד א"ח ט"וי תשודק
ב"ע צ
לארשי אה 'יל ילכא אלש אוה םינהכ א"ע המ
השרודל והילע דיתע וז השרפ 'יל ילכא
'מע יולה טבש תושרד
וש
השרודל דיתע והילא וז השרפ א"ע המ
א"בשרבו
(רושימ) םירקיעה 'ס
בצרת 'מע
השרפל דיתע והילא וז השרפ א"ע המ
ףד םירבד ףסוי ירמא
ב"ע-א"ע בפ
השרודל הדיתע והילא וז השרפ א"ע המ
םימכח יניע ריאמ
ס ףד א"ח א"ודהמ
א"ע
םישבכ וברק הנש 'מ רבדמב לארשי ב"ע המ
'סותבו םחל אלב
םימכח יניע ריאמ
הע ףד א"ח א"ודהמ
א"ע
ברק םידוקפה שמוחב רמואה לכ ב"ע המ
רבדמב
בקעי ילהא
דמ ףד (ןיטאיסוה)
א"ע
והנינ אנירחא מ"ש ןרדס ינתשיאדמ ב"ע המ
,בצק 'מע םירפא ןינב
[הכלה] וצק
א"בשרו י"שרפבו א"ע זמ
רמאמ ג"ח שדוח תלוע
זכק
םינפבמ םידופ א"ע חמ
םימכח יניע ריאמ
אנ ףד א"ח ב"ודהמ
א"ע
תבש התיה םאו ה"ד י"שר א"ע חמ
םימכח יניע ריאמ
ףד ב"ח ג"ודהמ
ולש-גלש
'וכו ןיתעמשא ןניבתומו אבר רמא א"ע טמ
הריקע יוה תועטב הריקע אמלא
'מע יולה טבש תושרד
זצר
רחש לש דימתב אלא הלועה חבזמ אלו א"ע טמ
םימכח יניע ריאמ
ד ףד ג"ח א"ודהמ
ףד א"ח ב"ודהמ ,א"ע
א"ע טס
אוה תבשב ןחלושד שודיקו ךוניחד א"ע נ
ה"מגרבו
'מע יולה טבש תושרד
ביש
העש תארוהו דיחיל התלעש תרוטק א"ע נ
התיה
רמאמ ג"ח שדוח תלוע
אסקת
ייבאו אבר םע י"רדתד אתגולפ ב"ע נ
םימכח יניע ריאמ
ר ףד א"ח ג"ודהמ
יפא ה"ד 'סות א"ע אנ
'מע יולה טבש תושרד
הק
כ"אשמ ,םוי לכב תוחנמ בירקמ ג"הכ ב"ע אנ
ןושאר םעפב קר טוידה ןהכ
רמאמ ג"ח שדוח תלוע
סקת
'סות תיישוק ב"ע אנ
הע שורד םיתעל הניב
וקת 'מע
הירב רב הירזע אדירפ יברל ןנבר ל"א א"ע גנ
'וכו אבבא יאק 'וכו סליטבא יברד
אמ שורד םיתעל הניב
אסר 'מע
אשא אוה ןיירוא רב ואלו ןהבא רב יא א"ע גנ
הילכית
גנר 'מע םירפא ןינב
[הכלה]
'וכו ןיירוא רב יא א"ע גנ
'מע (א"דיח) םייח חור
חי
הבוט יל קזחה י"נכ הרמא א"ע גנ
ד"ע גכ ףד רפוס בתכמ 'וכו ןיירוא רב יא 'וכו 'יל ירמא א"ע גנ
דכ 'מע ד"ח םייח עפש 'וכו ןיירוא רב אלו ןהבא רב א"ע גנ
ב"ח ינושרגה טוקלי (א"שרהמ) רידא אבי א"ע גנ
טסר 'מע ו"ח םורמ ימ דידיל דידי הנביו דידי ןב דידי אבי א"ע גנ
דידי לש וקלחב
טי ףד ש"ארה תושרד
זי שורד ב"ע
'וכו דידי אבי א"ע גנ
'מע לארשי תראפת
אמ
םיבוטל בוטמ בוט לבקיו בוט אבי א"ע גנ
םירבד יבכמה שוריפ
טעש 'מע
...דידי ןב דידי אובי א"ע גנ
ב"ח ינושרגה טוקלי
חכק 'מע
אימ ימיכח ךמופ א"ע גנ
םירבד יבכמה שוריפ
טעש 'מע
העשב ק"מהבב דמוע היהש םהרבא ב"ע גנ
ברחש
פ 'מע א"ח שבד תורעי 'וכו ק"מהיב ברחש העשב ב"ע גנ
(ןיסקאט) יבצ תרטע
א"ע פ ףד
אצמ ק"מהב תא ה"בקה ףרשש העשב ב"ע גנ
'וכו יתיבב ידידיל המ ל"א םהרבאל
אלש 'מע םייח ךרד הלימ תירב רוכזל ךל היה ב"ע גנ
בקעי ילהא
דסק ףד (ןיטאיסוה)
ב"ע
הז ארקנ ה"בקה ב"ע גנ
,הק 'מע םייח ךרד
זצרת ,איר
םיבוטל בוטמ בוט לבקיו בוט אבי ב"ע גנ
םימכח ירבד טוקלי
די 'יס תומש
םיבוטל בוטמ בוט לבקיו בוט אבי ב"ע גנ
העת 'מע תבש תעד בוט לבקיו בוט אבי ב"ע גנ
'מע א"ח םלוע תוביתנ
חצק ,נק
בוט לבקיו בוט אבי ב"ע גנ
תומש יבכמה שוריפ
אע 'מע
וז םעל הזמ תאז לבקיו הז אובי ב"ע גנ
תומש יבכמה שוריפ
אע 'מע
םיבוטל בוטמ בוט לבקיו בוט אובי ב"ע גנ
,ב"ע אע ףד בוט בר
ב"ע טע
'וכ בוט לבקיו השמ הז בוט אובי ב"ע גנ
(רוטנק) בקעי קלח
חי שורד
'וכו השמ הז בוט אובי ב"ע גנ
תשרפ םיספ תנותכ
הל ,ב"ע הל ךתולעהב
א"ע חל חלש ,ד"ע
,הרות וז בוט לבקיו ,השמ הז בוט אובי ב"ע גנ
ה"בקה הז בוטמ
חמ שורד םיתעל הניב
גיש 'מע
םהרבא הז דידי ב"ע גנ
יש 'מע ןויערה רוא תימלוע הליטב םהל ןיא לארשי ב"ע גנ
בקעי ילהא
גמש ףד (ןיטאיסוה)
ב"ע
איצוהל לוכי וניא ב"העב וליפא לוכיבכ ב"ע גנ
וילכ
טי ןפג היחתפ םרכ
ב םרכה טרפ גירש
םהרבא תא 'ד אצמ ק"מהיב ברחשכ ב"ע גנ
בקעי ילהא
ב"ע וק ףד (ןיטאיסוה)
'וכו ק"מהבב םהרבאל ה"בקה ואצמ ב"ע גנ
ףד ב"ח לארשי יזנג
ב"ע גכק
ק"מהיבב דמוע םהרבאל ה"בקה ואצמ ב"ע גנ
גירש ז ןפג היחתפ םרכ
ב
תיזל לארשי ולשמנ ב"ע גנ
בנק 'מע השמ להקיו
הרעה דנק 'מע ,זי תוא
[הכלה] ו
חפת ב"ע דנ
דנר 'יס סחנפ ירמא
[הכלה] ט ףיעס
תרגורגכ וב הלצנ א"ע זנ
חסק 'מע השמ להקיו
[הכלה] זט הרעה
םינש ה"דות א"ע זנ
םימכח יניע ריאמ
זט ףד ג"ח א"ודהמ
א"ע
'וכו שדקמד וללכמ רתוהד רואש א"ע חנ
י"שרבו םהמע ברקיל
חי 'מע לארשי ינבל ןמ םירוכיב רואשה ןמ םחלה יתש א"ע חנ
שבדה
ףד (ץבעי) בוזא תדוגא
א"ע דנ
אברו ה"ד י"שר ב"ע חנ
(רושימ) חולישה ימ
בנק 'מע א"ח
הנובלו ןמש תונועט שי א"ע טנ
ולק ףד לארשי בהוא
ב"ע
יכדרמ הז היחתפ ב"ע אס
'מע א"ח בלו הוצמ
120
םע בר ןינעל א"ע בס
חי 'מע לארשי ינבל דירומו הלעמ איבמו ךילומ א"ע בס
טי 'מע םירפא ןינב
[הכלה]
ןכו ה"דות ב"ע בס
ג"ע בס ףד בוט בר אנטישד אניעב אריג א"ע גס
בק 'מע קידצל חרוא 'וכו ןישחור הישעמו הקומע תשחרמ א"ע גס
(רוטנק) בקעי קלח
וט שורד
'וכו תואטח ינש וינפל ויה א"ע דס
גי 'מע השמ להקיו
הק ,ומ 'מע ,ט הרעה
[הכלה]
ותבשחמ א"ע דס
חיק 'מע םירפא ןינב
[הכלה]
א"ע דס
גפ ףד דוד תבהא
ב"ע-א"ע
ךירצ ןיאו רובצ לש תואטח יתש טחש א"ע דס
דחא אלא
דמ 'מע השמ להקיו
[הכלה]
םש תולעהל ה"דות א"ע דס
ףד א"ח רכששי ינב
ג"ע דמק
ןיפירצ תוגג המשדאתכוד אכיא ימו ב"ע דס
ףד א"ח רכששי ינב
ב"ע דמק
הז לע הז יאנומשח תיב תוכלמ ורצשכ ב"ע דס
'וכו
בקעי ילהא
במ ףד (ןיטאיסוה)
א"ע
'וכו יאנומשח תיב יכלמ ורצשכ ב"ע דס
ףד א"ח רכששי ינב
ב"ע דמק
רבדמ וניאו עמושאשרח 'יפ י"שר ב"ע דס
(רוטנק) בקעי קלח
טי שורד
םש י"שרו 'וכו םיב קונית עבטש עמש ב"ע דס
הדוהי יבצ ברה תוחיש
18 'מע רבדמב
היה לארשי בהוא וניבר השמ ... א"ע הס
ד ףד ב"ח רכששי ינב
ד"ע
היהש לע ,היחתפ יכדרמל וארק המל א"ע הס
ןמיס ידי לע םימלאה תיילכש ןיבמ
זמק 'מע רסומ טבש וז לגמ וז לגמ א"ע הס
ימי ,בוט רשבמ
,תוחילסהו םימחרה
דל 'מע החיתפ
היה לארשי בהוא וניבר השמ א"ע הס
תומש יבכמה שוריפ
טכק 'מע
היה לארשי בהוא וניבר השמ א"ע הס
ףד םירבד ףסוי ירמא
א"ע ז
'וכו אדעומ ףוס דע היב אינמתמ א"ע הס
םחנמ - םחנמ ירבד
ב"ע פ ףד ןויצ
קסעב השענ 'יה רמועה תריצק ןינע א"ע הס
ינפמ פ"ג רבד לכ לע םירמוא ויהש לודג
ןיסותייבה
,ד"ע בנ ףד יול תשודק
ד"ע זיק
חתופש...יכדרמ הז ןיניקה לע היחתפ א"ע הס
ןושל 'עב עדויו םירבד
ףד ג קלח לארשי רנ
זק
ידכ בר םוסרפב השענ רמועה תריצק א"ע הס
ןיקודצ לש ןבלמ איצוהל
דכ 'מע לארשי תראפת רחא תרצע םירמוא םיסותייב ויהש א"ע הס
תבשה
םימכח יניע ריאמ
אי ףד ג"ח ב"ודהמ
א"ע
בדנתמ דיחי םירמוא םיקודצ ויהש א"ע הס
'וכו םירמוא ןיסותייב ויהש 'וכו דימת איבמו
פ 'מע ד"ח םורמ ימ תבשה תרחממ ןינעב ב"ע הס
(חנשת) לאומש ירבד
דיק ,איק 'מע
דחא לכל הריפס אהתש םכל םתרפסו ב"ע הס
דחאו
(גישת) לאומש ירבד
גק 'מע
דחא לכל הריפס אהתש םכל םתרפסו ב"ע הס
דחאו
םימכח ירבד טוקלי
בסר 'יס ארקיו
דחא לכל הריפס אהתש םכל םתרפסו ב"ע הס
דחאו
ד"ע אע ףד יול תשודק ...םוי 'נ ורפסת רמוא 'א בותכ ב"ע הס
םימכח יניע ריאמ
טע ףד א"ח א"ודהמ
א"ע
םוי םישמח ורפסת רמוא דחא בותכ ב"ע הס
'סותבו 'וכו
א"ע גמ ףד השמ תכרב חספ לש 'א ט"וי - תבשה תרחממ ב"ע הס
םחנמ - םחנמ ירבד
א"ע בצ ףד ןויצ
ויהש ט"וי תרחממ תבשה תרחממ ב"ע הס
תישארב תבש תרחממ םירמוא םיקודצ
ול שורד םיתעל הניב
בלק 'מע
בוט םוי תרחממ תבשה תרחממ ב"ע הס
ףד א"ח רכששי ינב
הכק ,ג"ע נ ,א"ע חיק
א"ע
אבט אמוי תרחממ בתשה תרחממ ב"ע הס
ףד א"ח רכששי ינב
ב"ע טיק
רמא כ"חאו תומימת תותבש עבש ב"ע הס
םוי םישימח ורפסת
רע 'מע ןושל אפרמ רחא תרצע םירמוא ןיסותייב ויהש ב"ע הס
תבשה
גמ 'מע תורוא יללט הריבש ןושל - שרג א"ע וס
ול שורד םיתעל הניב
בלר 'מע
אצ תותבש האלמ הלוכ הנשה לכד א"ע וס
תבש וזיא קודבו
וצק ףד לארשי בהוא
ב"ע
תופנ ג"יב הפונמ היה רמועה א"ע וס
י 'מע ח"ח םורמ ימ הז תבשה תרחממש ורמא םיקודצה א"ע וס
תישארב תבש
םימכח יניע ריאמ
גמ ףד א"ח ב"ודהמ
א"ע דמ ,ב"ע
לכאת םימי תשש רמוא דחא בותכ א"ע וס
'סותבו 'וכו תוצמ
םימכח יניע ריאמ
גמש ףד ב"ח ג"ודהמ
הצמ 'וכו ט"וי תרחממ תבשה תרחממ א"ע וס
'וכו שדחה ןמ העבש הלכואל לוכי א"אש
י"שרבו
בקעי ילהא
בער ףד (ןיטאיסוה)
א"ע
הפנ ג"יב הפונמ א"ע וס
םימכח יניע ריאמ
ט ףד ב"ח ב"ודהמ
א"ע
דבוע ה"ד 'סות א"ע זס
בסק 'מע םייח ךרד ז"ביר ןיקתה ק"מהיב ברחשמ א"ע חס
'מע ג קלח םולש ירבד
ל
'וכו תוחנמ ןיאיבמ ןיא ב"ע חס
םע) הבושת ירעש
רעש (םייח ירעש
הק רמאמ ישילש
אתיירואד ץראל הצוחב שדח ב"ע חס
אש 'מע ןויערה רוא םירועשה ןמ אב רמוע ב"ע חס
טק 'מע םירפא ןינב
[הכלה]
א"קערו ליפ ה"דותו א"ע טס
הנק 'מע םירפא ןינב
[הכלה]
עלבד ה"דות א"ע טס
שאהמ לצומ
וס ףד (םטשרבלה)
א"ע
'וכו תוחנמל והמ םיבעב ודריש םיטח ב"ע טס
ב"ח ינושרגה טוקלי םחלה יתשל והמ םיבעב ודריש ןיטיח ב"ע טס
ףסוי ירמא
חל ףד רבדמב-ארקיו
א"ע
דבלב ןינימ תשמח קר הלחב ןיבייח ןיא א"ע ע
'מע (גנשת) םייחה 'ס
*דנק
יציב אפליאד אסקניפא בתכדמ א"ע ע
ק"ס טס 'מע קחצי די
[הכלה] א
ןימסוכ אנת א"ע ע
'יס ו"ח םולש ירבד
ומק
'וכו תועיטנ ינפמ ןירצוקו א"ע אע
בקעי ילהא
זמק ףד (ןיטאיסוה)
ב"ע
ןיביכרמ ה"ד 'סות א"ע אע
םימכח יניע ריאמ
אי ףד ג"ח א"ודהמ
א"ע
'וכו תרחא אבה ול רמוא תרחא שי םא א"ע בע
ה"מגרבו י"שרבו
תווצמ ,המכח תישאר
ג תוא ג קרפ
התעשב הוצמ הביבח המכ הארו אוב א"ע בע
לכ םירשכ םירומיאו םיבלח רטקה ירהש
'וכו הלילה
'מע יולה טבש תושרד
ביש
אלו ,הלילה לכ םירשכ םיבלח רטקה א"ע בע
ךשחתש דע םהל ןיתממ 'יה
ףד ב"ח ט"וי תשודק
א"ע אנ
'וכו רשכ ותווצמכ אלש רצקנד"ס יאו א"ע בע
(רוטנק) בקעי קלח
זט שורד
התעשב הוצמ הביבח המכ א"ע בע
רמאמ ג"ח שדוח תלוע
טנקת ,גכ
ותווצמכ אלש רצקנ א"ע בע
רמאמ ג"ח שדוח תלוע
הסקת
הברקהל רמוע ב"ע בע
רמאמ ג"ח שדוח תלוע
גסקת-בסקת
יפא ה"ד 'סות ב"ע בע
(רושימ) חולישה ימ
גנק 'מע א"ח
חבז אלב םיכסנ איבמ יוג ןיא ב"ע גע
'יס ו"ח םולש ירבד
אס
'וכו הלוע אלא יל ןיא ב"ע גע
םימכח יניע ריאמ
ול ףד ב"ח ב"ודהמ
ב"ע
ןירדונש ם"וכעה תא תוברל שיא שיא ב"ע גע
'סותבו 'וכו
ב שורד הדוהי ילגד
א ההגה ג תוא
'ד תוא ק"משו ב"ע גע
במ 'מע י"ח םורמ ימ לארשיכ תובדנו םירדנ םיבירקמ םירכנ ב"ע גע
'מע ת"הע בקעיל תמא
טלקת
םימשל ובל ם"וכע ב"ע גע
בצר 'מע תבש תעד תולוע ם"וכע ימלש ב"ע גע
עק 'מע םירפא ןינב
[הכלה]
'וכו יבר ב"ע דע
רמאמ ג"ח שדוח תלוע
גמר ,טלר
תינקנ םינפה םחל ב"ע וע
'מע םירשי תליסמ
זט ,בבקת
גייס לכמ ירמגל רוהט רבכש ב"ע וע
'מע א קלח םולש ירבד
וע
'וכו תיפאו תלוס ר"ת ב"ע וע
םימכח יניע ריאמ
זט ףד ג"ח א"ודהמ
א"ע
ןידמ תמורתמ ףלינו ב"ע זע
דנר 'יס סחנפ ירמא
[הכלה] וט ףיעס
הינפ ומרק אלש דע הטחש ב"ע חע
'מע דנשת זומת 'ג 'ס
וט
וא ה"דות ב"ע חע
רועיש ב"ח טפשמה בל
[הכלה] ג
הדות ה"ד תופסותב ב"ע אפ
םימכח יניע ריאמ
וכ ףד ב"ח ב"ודהמ
ב"ע-א"ע
רשעמ לשמ אלו ולשמ א"ע גפ
תווצמ ,המכח תישאר
א תוא ה קרפ
ץראהמ םחלה יתשו רמועה ןיררוב ב"ע גפ
תרחבנהו הנמשה
טצר 'מע ןויערה רוא ל"וחמ אב וניא רמוע ב"ע גפ
םירבד יבכמה שוריפ
גסר 'מע
אלו ...םירוכיב ןיאיבמ ןיא ב"ע-א"ע דפ
...םירהבש םירמתמ
,בקעיל וירבד דיגמ
חעק 'יס הרות רוא
תישאר לכ אלו תישארמ ב"ע דפ
,בקעיל וירבד דיגמ
זע 'יס הרות רוא
ןבת השמל [ארממו אנחוי 'יל ירמא] א"ע הפ
םיירפעל סינכמ התא
ב"ח ינושרגה טוקלי םיירפעל סינכמ התא ןבת א"ע הפ
ףד ב"ח רכששי ינב
ד"ע בכק
אפלא העוקת 'וכו העוקת באוי חלשיו ב"ע הפ
ןמש
הלאו - תמא תפש
28 'מע יעסמ
דידי ןב דידי אבי ב"ע הפ
טנ ףד ב"ח רכששי ינב
,א"ע טפ ,ד"ע הס ,ד"ע
,ד"ע וטק ,ב"ע בק
ד"ע אכק
המכחה םש יוצמ תיז ןמשש םוקמ לכ ב"ע הפ
היוצמ
בקעי ילהא
א"ע וצ ףד (ןיטאיסוה)
היוצמ המכח תיז ןמשב ןיליגרש ךותמ ב"ע הפ
ןהב
א"ע נ ףד יבא תוכרב היוצמ המכח תיז ןמשב ןיליגרש ךותמ ב"ע הפ
ןהב
םירבד יבכמה שוריפ
גית 'מע
...ןמשב איקדול ישנא וכרצנ תחא םעפ ב"ע הפ
חכ 'מע םולש עימשמ המכח ארקנ ןמש ב"ע הפ
טנ ףד ב"ח רכששי ינב
,א"ע אק ,ג"ע דע ,ד"ע
א"ע הנק
ןמשל אפלא עוקת ב"ע הפ
זלר 'מע ט"ח םורמ ימ ךירצ ינא הרואל אל יל אלו ךילא א"ע ופ
תישארב ףסוי ירמא
ב"ע נר ףד
שלש איבה אלש תיז ןמש ןונקיפנא א"ע ופ
'מע א קלח םולש ירבד
וע
תוחנמה לכ ףא א"ע ופ
והיעשי יבכמה שוריפ
'מע םינורחא םיאיבנו
דמ
תוחנמל ראשהו ,הרונמל ןושארה א"ע ופ
(חנשת) לאומש ירבד
זע 'מע
ןיצמקמ םירישע ךנמיסו א"ע ופ
(גישת) לאומש ירבד
וס 'מע
םיצמקמ םירישע א"ע ופ
רמאמ ג"ח שדוח תלוע
גמר ,טלר
ךז ןניעב אל תוחנמל ב"ע ופ
'מע יולה טבש תושרד
צחר
הרוש הניכשהש םלוע יאבל אוה תודע ב"ע ופ
לארשיב
'מע ב"יח םורמ ימ
חסק
הרוש הניכשהש םלוע יאב לכל תודע ב"ע ופ
לארשיב
דס 'מע א"יח םורמ ימ היורש הניכשהש םלוע יאב לכל תודע ב"ע ופ
לארשיב
ד"ע אק ףד יול תשודק םורדב הרונמו ןופצב ןחלש ב"ע ופ
התעפשהו הרבחה
ו קרפ 6 רמאמ
ץוחבמ םימוטאו םינפבמ םיפוקש ב"ע ופ
,דלק 'מע ןויערה רוא
אמש ,זנק
ןויצ םחרת םוקת התא א"ע זפ
וס 'מע הרוא ינרק םילשורי הנוב תכרב א"ע זפ
םילהת לע תופי םינפ
טצש 'מע
םימשבל הפיו ןייל ער רובידה א"ע זפ
(גרבדלוג) ןושש לוק
גכ תוא
'וכו רבזגהו םירמש לש דיגה קרז א"ע זפ
אמש 'מע ןויערה רוא אוה תע לכ - תודגא ישודיח ,א"שרהמ א"ע זפ
הלואגה ןמז
'מע יולה טבש תושרד
זלר
ירמא המ ,'וכו םילשורי ךיתומוח לע א"ע זפ
'וכו םוקת התא ,'וכו אבר רמא יכה
מק 'מע ןושל אפרמ םירמוש יתדקפה םיישורי ךיתמוח לע א"ע זפ
,דנק 'מע רכששי הטמ
בסק ,זנק
םירמוש יתדקפה םילשורי ךיתמומ לע א"ע זפ
'וכו ןויצ םחרת םוקת התא 'וכו ירמא יאמ 'וכו
'וכו 'ה םילשורי הנוב
'מע ת"הע בקעיל תמא
ולש
ןיהב ויה תותנש ב"ע זפ
ס ףד ךלמילא םעונ
ג"ע
תוירע יולג לע תרפכמ םיסנכמ ב"ע חפ
ףסוי ירמא
זט ףד רבדמב-ארקיו
ב"ע
היה םיקרפ לש שדקמבש רנ ב"ע חפ
בקעי ילהא
דלש ףד (ןיטאיסוה)
א"ע
םיקרפ לש שדקמבש רנ ב"ע חפ
רמאמ ג"ח שדוח תלוע
גמר ,טלר
א"דס ב"ע חפ
ףד תומש ףסוי ירמא
ב"ע איק
תורנ יעיבק ב"ע חפ
דסק 'יס תיעיבר ימ
[הכלה] י"קס א ףיעס
יא ה"דות ב"ע חפ
תשרפ םיספ תנותכ
גי ערוצמ ,ב"ע י ינימש
ב"ע טמ קלב ,ג"ע
םישי ,הזה םלועב םדא לש ותונמוא המ א"ע טפ
דומלת ,הרות ירבדל ףא לוכי ,םלאכ ומצע
דומלת ,ותעד סיגי לוכי ,ןורבדת קדצ רמול
םדא ינב וטפשת םירשימ רמול
רמאמ ג"ח שדוח תלוע
גמר ,טלר
םימכח ורעיש א"ע טפ
173 'מע תימואלה תודהיה ןיכמוס ם"וכע ןיאו ןיכמוס לארשי ינב א"ע גצ
ףסוי ירמא
בע ףד רבדמב-ארקיו
ב"ע
ו"שחמ ץוח ןיכמוס לכה א"ע גצ
ק"ס אי 'מע קחצי די
[הכלה] וט-די
הכימסל ףכית א"ע גצ
א"ע ד ףד יבא תוכרב אימד ופוגכ ותשא ב"ע גצ
זכ 'מע ןויערה רוא אימד היפוגכ ותשא ב"ע גצ
ףד תומש ףסוי ירמא
ג"ע טק
תחא תחא תושולינ םחלה יתש א"ע דצ
ףד תומש ףסוי ירמא
ד"ע אסק ,ג"ע טק
הצורפ הבית ןימכ םינפה םחל ב"ע דצ
ףד תומש ףסוי ירמא
ג"ע ל
תועסמב לספנ יא םינפה םחל א"ע הצ
רמאמ ג"ח שדוח תלוע
זסקת-וסקת
אבר רמא אלא ב"ע הצ
םימכח יניע ריאמ
טנ ףד א"ח א"ודהמ
ףד א"ח ב"ודהמ ,ב"ע
א"ע גס
ינמו 'וכו השק םדא השקה אבר רמא ב"ע הצ
ךרד ה"ד 'סותבו תשש בר
םימכח יניע ריאמ
גס ףד א"ח ב"ודהמ
ףד א"ח ג"ודהמ ,ב"ע
ר
רונת אמלא םינפב ןתייפאו אישק אה ב"ע הצ
הנילב הלספיא 'וכו שדקמ
ט 'יס ו"ח םולש ירבד 'וכו השק םדא השקה ב"ע הצ
םימכח יניע ריאמ
גס ףד א"ח ב"ודהמ
ףד א"ח ג"ודהמ ,ב"ע
אר
ןיזירז םוקמב ה"ד י"שר ב"ע הצ
לאומש יבכמה שוריפ
זטק 'מע
אוה ןכוסמ א"ע וצ-ב"ע הצ
ףד תומש ףסוי ירמא
ג"ע יק
הז רדסל ד"יו הז רדסל ד"י םינק ז"כ א"ע וצ
טפ ףד הבוט העומש
א"ע
...םינפב ילכ השעמ ןהב שי תוחנמה לכ א"ע וצ
ףד תומש ףסוי ירמא
ד"ע יק
הצחמו םייחפט רמואה ירבדל א"ע וצ
ףד תומש ףסוי ירמא
ב"ע-א"ע חק
'וכו ןכרא םחלה יתש א"ע וצ
ףד תומש ףסוי ירמא
א"ע טק
התיה הלעמל ותרגסמ יא ב"ע וצ
ףד תומש ףסוי ירמא
ג"ע יק
'וכ תולח העברא א"ע זצ
םימכח ירבד טוקלי
ונ 'יס ארקיו
ונחלש וישכע 'וכו םייק ק"מהיבש ןמזב א"ע זצ
וילע רפכמ םדא לש
ףד תבש לש ורודס
ד"ע דנק
רפכמ חבזמ םייק שדקמה תיבש ןמזב א"ע זצ
'וכ ונחלוש וישכעו
ףד תומש ףסוי ירמא
ג"ע יק
ןיכיזב ולא ויתופכ א"ע זצ
ףד תומש ףסוי ירמא
ב"ע יק
ןיסופד ולא ויתורעק א"ע זצ
ףד תומש ףסוי ירמא
ד"ע סק ,ג"ע יק
ןיפינס ולא ויתושק א"ע זצ
זצק 'מע ןויערה רוא השא ידדכ תכורפב ןיטלוב םידבה א"ע חצ
הדוהי יבצ ברה תוחיש
390 'מע רבדמב
ךילע תוכלמ תמיא אהת םלועל א"ע חצ
ףד תומש ףסוי ירמא
א"ע ביק
ברעמו חרזמ הרונמה ינק יא ב"ע חצ
תומש יבכמה שוריפ
דמק 'מע
השא ידד ינשכ תכורפב ןיטלוב ב"ע חצ
ףסוי ירמא
כ ףד רבדמב-ארקיו
ג"ע
תחנומ ברעמו חרזמ הרונמ ב"ע חצ
בקעי ילהא
בלש ףד (ןיטאיסוה)
א"ע הלש ,א"ע
יעצמא רנ - הרונמה ינפ ב"ע חצ
תשרפ םיספ תנותכ
ב"ע גל ךתולעהב
יעצמא רנ יפלכ םהינפ ןידדצמ ויהש ב"ע חצ
ג רמאמ עשוהי ירבד
וכק 'מע ד"פ
םימעפ שיקל ןב ןועמש יבר רמא א"ע טצ
הדוסי והז הלוטיבש
'מע ת"הע בקעיל תמא
וכש
תותחמ תא ק"אד ןילעמד ל"נמו א"ע טצ
הדוהי יבצ ברה תוחיש
185 'מע רבדמב
שדוקב ןילעמ - םיחפ יעוקיר א"ע טצ
א רמאמ עשוהי ןסוח
פק 'מע ג"פ
אל הרות ירבד לאעמשי יבר יבד אנת א"ע טצ
תא רוטפל יאשר התא יאו ,הבוח ךילע ויהי
םהמ ךמצע
םירבד יבכמה שוריפ
חעת 'מע
הדוסי והז הרות לוטיבש םימעפ ב"ע-א"ע טצ
דמקת 'מע םייח ךרד (םינפה םחלב) ןיחינמ ולאו ןיכשומ ולא ב"ע טצ
ב שורד הדוהי ילגד
וט תוא
תירחש עמש תאירק םדא ארק םא ב"ע טצ
'וכ אצי תיברעו
תשרפ םיספ תנותכ
ב"ע המ קלב
עמש תירק אלא םדא ארק אל וליפא ב"ע טצ
שומי אל םייק תיברעו תירחש
אמ 'מע תורוא יללט תירחש ש"ק םדא ארק אל וליפא ב"ע טצ
שומי אל םיק תיברעו
בקעי ילהא
וס ףד (ןיטאיסוה)
טפש ,א"ע וער ,ב"ע
ב"ע
שומי אל םייק א"פ אלא הנש אל וליפא ב"ע טצ
'מע (א"דיח) םייח חור
במ
ש"ק ארק וליפא ב"ע טצ
חמ ףד יבא תוכרב
ב"ע
םייק תיברעו תירחש ש"ק ארק וליפא ב"ע טצ
'וכו וב תיגהו
ב"ח ינושרגה טוקלי תרבשש ךחכ רשיי תרבש רשא ב"ע טצ
ד"בח ימגתפ רצוא
295 'מע א"ח
המויק והז הלוטיב ב"ע טצ
כק ףד ב"ח רכששי ינב
ד"ע
המויק איה הרות לש הלוטיב ב"ע טצ
א רמאמ עשוהי ןסוח
חסק 'מע א"פ
תרמתשמ ךתמשנ ןיאו ב"ע טצ
םחנמ - םחנמ ירבד
ס ,א"ע טנ ףד ןויצ
א"ע
'אנש הז לש וחפט דצב הז לש וחפטו ב"ע טצ
דימת ינפל
בקעי ילהא
גצק ףד (ןיטאיסוה)
א"ע בפש ,א"ע
תרבשש ךחכ רשיי ב"ע טצ
הסר 'מע ןושל אפרמ והמ הלוכ הרותה לכ יתדמלש ינא ןוגכ ב"ע טצ
תינוי המכח דמלאש
'מע א"ח םלוע תוביתנ
ס
והמ הלוכ הרותה לכ יתדמלש ינא ןוגכ ב"ע טצ
תינוי תמכח דמלאש
'מע ת"הע בקעיל תמא
בעת
הלוכ הרותה לכ יתדמלש ינא ןוגכ ב"ע טצ
ח 'מע םדא תמשנ 'גב רבוע ודומלתמ 'א רבד חכשמה לכ ב"ע טצ
ןיואל
'מע ת"הע בקעיל תמא
החיתפ
רבוע ודומלתמ 'א רבד חכשמה לכ ב"ע טצ
ואלב
ב"ח ינושרגה טוקלי ודומלתמ 'א רבד חכשמה לכ ב"ע טצ
םע) הבושת ירעש
רעש (םייח ירעש
חכ רמאמ ישילש
'וכו ודומלמ דחא רבד חכשמה לכ ב"ע טצ
153 'מע םייחה שפנ ותמשנ הרותה תא רמשמה לכ ב"ע טצ
'וכ הרותה תא רמשמ וניאש לכו תרהתשמ
ג רעש הבושת ירעש
חכ תוא
ינשב רבוע ודומלתמ רבד חכושה לכ ב"ע טצ
אל 'וכ ותנשמ וילע הפקת וליפא לוכי ,ןיוואל
י"ע ובלמ םריסיש ימ לע יתלוז בותכה רבד
'וכו הרותה ןמ לטב אוהש
םע) הבושת ירעש
רעש (םייח ירעש
זכ רמאמ ישילש
'וכו לאו ןפ רמשה רמאנש םוקמ לכ ב"ע טצ
ג רעש הבושת ירעש
מ תוא ת"הגא ,זכ תוא
אל הז ירה לאו ןפ רמאנש םוקמ לכ ב"ע טצ
השעת
םירבד יבכמה שוריפ
בר 'מע
המכח דמלו הלילה ןמ אלו םויה ןמ אל ב"ע טצ
תינווי
173 'מע םייחה שפנ ל"א ודבעל רורד רופצ רסמש םדאל ב"ע טצ
ינא רסיא הדבאמ התא םאש התא המודמכ
ךתמשנ ,לטונ
'יס ו"ח םולש ירבד
אצ ,חפ-הפ
'וכו ךתיבה ףאו ביתכד יאמ ב"ע טצ
ג רמאמ עשוהי ירבד
וטק 'מע ב"פ
תירחש עמש תאירקב םא וקלחנ ב"ע טצ
שומי אל םייק תיברעו
חמ ףד יבא תוכרב
ב"ע
תא רדיסו תירחש הנשיה תא קליס ב"ע טצ
םולכ ךכב ןיא תיברע השדחה
ב"ח ינושרגה טוקלי אוה הז הרות לש הלוטיבש םימעפ ב"ע טצ
הדוסי
ףד (ץבעי) בוזא תדוגא
ד"ע גצ
עשוהי תא ה"בקה האר ב"ע טצ
ףד (ץבעי) בוזא תדוגא
ד"ע גע
אמד ןב לאש ב"ע טצ
וע ףד ב"ח רכששי ינב
ד"ע
לכ יתדמלש ינא ןוגכ ןנברמ אוהה לאש ב"ע טצ
תינווי תומכח דומלל והמ הלוכ הרותה
ףד תומש ףסוי ירמא
ד"ע יק
םלואב היה תונחלש ינש ב"ע טצ
ד ףד ךלמילא םעונ
ב"ע
[םוי] םיעבראב הנתינ הרות ב"ע טצ
'מע א"ח םלוע תוביתנ
דכ
םוי םיעבראב הנתנ הרות ב"ע טצ
בקעי ילהא
הכר ףד (ןיטאיסוה)
ב"ע
ןיאנושש ה"ד 'סות א"ע ק
םימכח יניע ריאמ
בס ףד א"ח ב"ודהמ
א"ע
אלו תבשה תא אל החוד וניא םחלה יתש ב"ע ק
ט"וי תא
זי 'מע לארשי ינבל ט"ויו תבש החוד וניא םחלה יתש ב"ע ק
'אצות ,המכח תישאר
ונק קרפ םייח
ימד ףורשכ ףרשיל דמועה ב"ע בק
םימכח יניע ריאמ
אל ףד א"ח ב"ודהמ
א"ע
יאמא הרפו רתונ 'וכו ש"ר רמאדמ ב"ע בק
והנינ אמלעב ארפע 'וכו ןיאמטמ
םימכח יניע ריאמ
ל ףד א"ח ב"ודהמ
א"ע
יכ ה"ד 'סות ב"ע בק
'מע יולה טבש תושרד
גיר
רסיק והנימ אמשד ,'וכו השעמ ה"דותב ב"ע גק
אישנ תיב לע שאר
איק 'מע ב"ח םורמ ימ תבכעמ הליב ןיא הליבל יוארה לכ ב"ע גק
'מע ט"ח םורמ ימ
הכש
וב תבכעמ הליב הליבל יוארה לכ ב"ע גק
דעק 'מע א"ח להי רוא ינא הלעמ ,ינע - החנמ איבהל וכרד ימ א"ע דק
ושפנ בירקה וליאכ וילע
םימכח ירבד טוקלי
זכ 'יס ארקיו
וילע הלעמ ינע החנמ בדנתהל וכרד ימ א"ע דק
ושפנ בירקה ולאכ בותכה
(רושימ) חולישה ימ
גע 'מע ב"ח
החנמ םיבדנתמ םינש ןיא ב"ע דק
אס ףד יבא תוכרב
א"ע
וליאכ וילע ינא הלעמ ה"בקה רמא ב"ע דק
ושפנ בירקה
,ור 'מע ןויערה רוא
אש
ושפנ בירקה וליאכ ב"ע דק
םימכח ירבד טוקלי
דעש 'יס תומש
ינא הלעמ .ינע ,החנמ איבהל וכרד ימ ב"ע דק
ושפנ בירקה ולאכ וילע
והיעשי יבכמה שוריפ
'מע םינורחא םיאיבנו
זנ
ינע ?החנמ איבהל וכרד ימ ב"ע דק
ז ףד ב"ח לארשי יזנג
א"ע
ושפנ בירקה וליאכ בותכה וילע הלעמ ב"ע דק
תומש יבכמה שוריפ
ח 'מע
ושפנ בירקה וליאכ ,ינע ב"ע דק
ב"ח ינושרגה טוקלי
חכק 'מע
יבגל ארמח רב אלח אתלימ אהל אנא א"ע הק
אבא
ג"ע חמ ףד יול תשודק םה םיצמק השמח ב"ע וק
ב שורד הדוהי ילגד
ג תוא
ב"ע חק
ףד א"ח בהז תועבט
[הכלה] ב"ע חל
וינוח תיבב הנבירקאש הלוע ילע ירה א"ע טק
ימי ,בוט רשבמ
תוחילסהו םימחרה
מק 'מע
.םינבל שובל דחא ןקז יל ןמדזנ :'סותב ב"ע טק
היהי אל םדא לכו ביתכהו ךירפ ימלשוריב
תומדו ביתכד םיכאלמ ליפאו ,דעומ להואב
התיה הניכש אמשד ינשמו .םדא ינפ םהינפ
םימכח ירבד טוקלי
זנ 'יס תישארב
(המדקה)
ינא הל הלע יל רמוא םדא םא הליחתב ב"ע טק
'וכו דריל יל רמואה לכ התע 'וכו ותפוכ
ב"ע ה ףד רפוס בתכמ ותפוכ ינא הלע רמואה לכ הליחתב ב"ע טק
'וכו יראה ינפל ונתונו
'מע מ"וח המלש תכרב
[הכלה] חנ
הנותחתה לע רטשה לעב די ב"ע טק
'מע ת"הע בקעיל תמא
געש
ןמדזנ ה"דות ב"ע טק
'מע לארשי תראפת
חיר
'וגו הרותה תאז שיקל ר"א א"ע יק
ףד א"ח ט"וי תשודק
ג"ע בצ
הלוע בירקה ולאכ הלוע 'פב קסוע םדא א"ע יק
י"הס הבושת ירעש
טכ תוא
'וכ דבלבו טיעממה דחאו הברמה דחא א"ע יק
אס ףד יבא תוכרב
א"ע בס ,א"ע
דבלבו טיעממה דחאו הברמה דחא א"ע יק
'וכו ןיווכיש
'מע יולה טבש תושרד
בכק
דבלבו טיעממה דחאו הברמה דחא א"ע יק
'וכו ובל ןווכיש
םילהת לע תופי םינפ
דצק 'מע
דבלבו טיעממה דחאו הברמה דחא א"ע יק
םימשל ובל ןווכיש
ע 'מע ןושל אפרמ דבלבו טיעממה דחאו הברמה דחא א"ע יק
'וכו ןיוכיש
בער 'מע םייח ךרד דבלבו טיעממה דחאו הברמה דחא א"ע יק
םיהשל ובל ןיוכיש
ונ 'מע לאומש ירבד דבלבו טיעממה דחאו הברמה דחא א"ע יק
םימשל ובל ןיוכיש
הכר 'מע עשוהי תקלח
דכת הרעה
דבלבו טיעממה דחאו הברמה דחא א"ע יק
םימשל ובל ןיוכיש
לקת 'יס דסחו םייח 'וכו טיעממה דחאו הברמה דחא א"ע יק
הדוהי יבצ ברה תוחיש
299 'מע רבדמב
איהלאד אהלא א"ע יק
טלק 'מע ןושל אפרמ הלעמ הלילב הרותב םיקסועה ח"ת ולא א"ע יק
'וכו םנילע
(רוטנק) בקעי קלח
די שורד
הרותב ןיקסועה ח"ת ולא א"ע יק
58, 99 'מע םייחה שפנ אלש תונברק 'פב ביתכ המ הארו אב א"ע יק
'וכו 'הל אלא םיקלא אלו ל-א אל םהב רמאנ
58 'מע םייחה שפנ אלש ,תונברק 'פב ביתכ המ הארו אב א"ע יק
הפ ןוחתפ ןתיל אלש ה"יוה אלא ןהב רמאנ
טסק 'מע תבש תעד תוחנמ תשרפב ביתכ המ הארו אב א"ע יק
גכ 'יס ו"ח םולש ירבד 'וכו ביתכ המ הארו אב א"ע יק
'מע יולה טבש תושרד
טיר
אקלס מ"כב ,'וכו שדקומ םוקמ לכב א"ע יק
מ"כב הרותב ןיקסועה ח"ת ולא ,'וכו ךתעד
'וכו
םילהת לע תופי םינפ
חי 'מע
ולא ימשל שגומו רטקומ םוקמ לכב א"ע יק
םימכח ידימלת
םימכח ירבד טוקלי
ולר 'יס ארקיו
אהלא היל ורקד םייוגב ימש לודג א"ע יק
אהלאד
םילהת לע תופי םינפ
זפת 'מע
הולאד הולא היל ורקד םיוגב ימש לודג א"ע יק
(רושימ) חולישה ימ
זט 'מע ב"ח
'וכו אהלאד אהלא היל ןארקד א"ע יק
הנש 'מע ןויערה רוא אהלאד אהל-א היל ורקד א"ע יק
שאהמ לצומ
גפק ףד (םטשרבלה)
ב"ע
םידותע םדו םיריבא רשב לכואה א"ע יק
'וכו םכל יתרמא אל התשא
בקעי ילהא
אר ףד (ןיטאיסוה)
א"ע בנש ,א"ע
בירקה וליאכ תאטח תרותב קסועה א"ע יק
תאטח
השודק ,המכח תישאר
'צות ,זי תוא ט קרפ
הפק קרפ םייח
בירקה ולאכ תאטח תרותב קסועה א"ע יק
תאטח
'מע יולה טבש תושרד
זנ
הלוע בירקה וליאכ הלוע תרותב קסועה א"ע יק
לק 'מע ןרהא די תונברקה םוקמב הרותה א"ע יק
,בקעיל וירבד דיגמ
חק 'יס הרות רוא
קסועה לכ 'וגו הלועל הרותה תאז א"ע יק
םשאו תאטח החנמ הלוע בירקה וליאכ הרותב
,בקעיל וירבד דיגמ
,אל 'יס םירמא יטוקל
,אסר 'יס הרות רוא
אכת
קסועה לכ 'וגו תאטחה תרות תאז א"ע יק
קסועה לכו תאטח בירקה וליאכ תאטח תרותב
םשא בירקה וליאכ םשא תרותב
םימכח ירבד טוקלי
דע 'יס תישארב
בירקה וליאכ הלוע תשרפ דמולה לכ א"ע יק
הלוע
םימכח ירבד טוקלי
זמ ,אי 'יס ארקיו
בירקה ולאכ הלוע תשרפ דמולה לכ א"ע יק
(ןושל יונישב) הלוע
יכדרמ רמאמ
זק ,ק 'מע (אנרובדנ)
לכ בירקה ולאכ הרות דמולה לכ א"ע יק
תונברקה
'יס ו"ח םולש ירבד
חנק
'וכו תשרפב קסועה לכ א"ע יק
ד רעש הבושת ירעש
די ,ח תוא
בירקה ולאכ הלוע תשרפב קסועה לכ א"ע יק
הלוע
שאהמ לצומ
בצק ףד (םטשרבלה)
א"ע
ולאכ תונברק תשרפב קסועה לכ א"ע יק
תונברק בירקה
השודק ,המכח תישאר
טי תוא גי קרפ
הלוע אל ךירצ וניא הרותב קסועה לכ א"ע יק
םשא אלו החנמ אלו תאטח אלו
'מע ת"הע בקעיל תמא
חנש
וליאכ אוה ירה הרותב קסועה לכ א"ע יק
הלוע בירקה
םע) הבושת ירעש
רעש (םייח ירעש
די ,ח רמאמ יעיבר
'וכ ותאטח הרותב קסועה לכ א"ע יק
חלק 'מע ןושל אפרמ הלוע בירקה וליאכ הרותב קסועה לכ א"ע יק
החנמו
גכ 'מע הדוהי ירמא הלוע בירקה וליאכ הרותב קסועה לכ א"ע יק
טס ףד יבא תוכרב
ב"ע
ןברק בירקה וליאכ הרותב קסועה לכ א"ע יק
,סק 'מע רסומ טבש
זלר ,וטר ,יר
בירקה וליאכ הלוע הרותב קסועה לכ א"ע יק
הלוע
הר 'יס ו"ח םולש ירבד הרותב קסועה לכ א"ע יק
הנ ףד ךלמילא םעונ
ב"ע
הלוע בירקה וליאכ ,הרותב קסועה לכ א"ע יק
'מע יולה טבש תושרד
ומק ,זפ
בירקה וליאכ תאטח תרותב קסועה לכ א"ע יק
'וכו תאטח
ז ףד ב"ח לארשי יזנג
ב"ע י ,א"ע
בירקה וליאכ תאטח תרותב קסועה לכ א"ע יק
תאטח
שורד ץ"מר ,םייח ירפ
ג
תאטח תרותב קסועה לכ א"ע יק
ףד א"ח רכששי ינב
דסק ,ב"ע בצ ,ב"ע במ
,ד"ע הכ ףד ב"ח ,ד"ע
ד"ע חלק ,ג"ע טנק
'וכו וליאכ הלוע תרותב קסועה לכ א"ע יק
(קסבטיו) ץראה ירפ
דפ 'מע
בירקה ולאכ הלוע תרותב קסועה לכ א"ע יק
הלוע
ףד א"ח ט"וי תשודק
וכ ףד ב"ח ,ד"ע גיק
א"ע
בירקה ולאכ הלוע תרותב קסועה לכ א"ע יק
הלוע
ב"ח ינושרגה טוקלי לארשי לע תאז םלועל א"ע יק
ה קלח םולש ירבד
חל-זל ןמיס
'וכו י"רא תולילב יאמ א"ע יק
'מע יולה טבש תושרד
חפק
םיקסועה ח"ת ולא 'וכו תולילב יאמ א"ע יק
הלילב הרותב
הנש 'מע ןויערה רוא לארשי י"ע - תודגא ישודיח ,א"שרהמ א"ע יק
'קולא הטמלש
בקעי ילהא
בכ ףד (ןיטאיסוה)
ב"ע
ןברק וילע בירקמו דמוע לאכימ א"ע יק
'מע יולה טבש תושרד
פר
וילע בירקמו דמוע לודגה רש לאכימ א"ע יק
ןברק
הנש 'מע ןויערה רוא םהיבא תאו לארשי תא ןיריכמ א"ע יק
םימשבש
ב"ח ינושרגה טוקלי חוחינ חיר השא המהב תלועב 'אנ א"ע יק
ב רמאמ עשוהי ןסוח
זכר 'מע א"פ
רמאנו ,"חוחינ חיר" המהבב רמאנ א"ע יק
- "חוחינ חיר" החנמב רמאנו "חוחינ חיר" ףועב
דבלבו ,טיעממה דחאו הברמה דחא :ךל רמול
םימשל ובל ןווכיש
םימכח ירבד טוקלי
זכ 'יס ארקיו
דחא ךדמלל 'וכו המהב תלעוב רמאנ א"ע יק
'וכו טיעממה דחאו הברמה
'מע ב קלח םולש ירבד
אע
'וכו המהב תלועב רמאנ א"ע יק
'מע ט"ח ט"וי תרהט
ול
ןברקה תדובע ,דבועה תנש ה"ד י"שר א"ע יק
אל ןשיי אונשכ ,ותנש הקותמ חבזמל ואיבמו
אריי
'יס ו"ח םולש ירבד
אר
הדובע תוכלהב קסועה ח"ת א"ע יק
בקעי ילהא
ולש ףד (ןיטאיסוה)
ב"ע
כ"העמ הלילב הרותב םיקסועה ח"ת א"ע יק
הדובעב םיקסועכ
'יס ו"ח םולש ירבד
אסקת ,סקת
הלילב הרותב םיקסועה ח"ת א"ע יק
'מע א"ח םלוע תוביתנ
טל
תולילב הרותב םיקסועה ח"ת א"ע יק
'מע לארשי תראפת
טיר
לש ןהיתומשנ 'וכו ןברקה - 'סות א"ע יק
םיקידצ
בקעי ילהא
סק ףד (ןיטאיסוה)
ב"ע אעק ,ב"ע
לאכימו ה"ד 'סות א"ע יק
גצ 'מע םדא תמשנ בירקמ לאכימ - לאכימ ה"ד 'סות א"ע יק
םיקידצ לש ןהיתומשנ
ףד ב"ח רכששי ינב
ד"ע חלק
לכ 'וכו םייק שדקמה תיבש ןמזב חנית א"ע יק
הלוע בירקה וליאכ הלוע תרותב קסועה
ףד ב"ח רכששי ינב
ג"ע טנק
תוכלהב םיקסועה םימכח ידימלת א"ע יק
ובירקה וליאכ םהילע הלעמ םוקמ לכב הדובע
'וכו

הרורב הכלה ןוכמ
6275 ד"ת םילשורי

םיפסונ םיטרפ
02-6521259 'לטב
02-6537516 סקפ

ילאוטריו שרדמ תיב | תונומת תירלג | תומכסה | תומורת | אמגוד | םימוסרפ | הטישה | עדימ | ישאר
עובשה תשרפ | םירוריבה יאשונ | ם"במרל חתפמ | הכונח תוכלה | חספ תוכלה | תילאוטריו הירפס
ונילא בותכ | סופד תויועט ינוקת | עדימ ירגאמ | תודגאל חתפמ | תוגצמ | ימוי ףד

HOME | ABOUT HALACHA BRURA | THE TECHNIQUE | EXAMPLE | RARE BOOK SERVICE
PUBLICATIONS | DONATIONS | ENDORSEMENTS (HASKAMOT) | WEEKLY PARSHA | CONTACT US