Halacha Brura and Berur Halacha Institute

הכלה רוריבו הרורב הכלה ןוכמ

דומלתה תודגא לע םישוריפל חתפמ

תודגאל חתפמה לש ישארה ףדל

(תורוקמה לש אלמ טסקט םע) תכסמה לע תודגא ירואיב טקלל

ןילוח תכסמ
תלהק השמ ידי
אסק 'מע
ללכ רדונ וניאש םהינשמ בוטו א"ע ב
ג"ח שדוח תלוע
,גנק ,טמק רמאמ
חנק
גפוס ה"ד 'סות א"ע ב
םימכח יניע ריאמ
ףד א"ח א"ודהמ
ב"ע גיק
יתרת ה"ד י"שר ב"ע ב
םימכח יניע ריאמ
ףד א"ח ב"ודהמ
ב"ע הכ
ץרשב ימטיאד אלא א"ע ג
םימכח יניע ריאמ
ףד א"ח ב"ודהמ
ב"ע גס
'וכו ול ןתונו רשב תיזכ ךתוח טחשש ואצמו אב א"ע ג
םימכח יניע ריאמ
ז ףד ג"ח א"ודהמ
ב"ודהמ ,א"ע
,ב"ע ול ףד א"ח
ףד ב"ח ג"ודהמ
הכש
רשבל היתימטו לזאו ןיכסל היימטל א"ע ג
'מע רסומ טבש
אצר
ןה ןיחמומ הטיחש לצא ןייוצמה בור א"ע ג
םע) הבושת ירעש
רעש (םייח ירעש
וצ רמאמ ישילש
ןה ןיחמומ הטיחש לצא ןייוצמ בור ב"ע ג
רעש הבושת ירעש
וצ תוא ג
ןה ןיחמומ הטיחש לצא ןייוצמ בור ב"ע ג
םינושאר ישוריפ םימעפ 'גו 'ב ונינפל וטחשש ב"ע ג
ג"ח שדוח תלוע
דעת רמאמ
בור ה"ד 'סות ב"ע ג
הבושת ירעש
המ תוא ת"הגא
'יפאו לרע 'יפאו יתוכ 'יפאו ןיטחוש לכה א"ע ד
דמושמ לארשי
ףד םהרבא חקיו
א"ע די ,ד"ע ט
תוליבנ לכוא רמומ לארשי א"ע ד
םימכח יניע ריאמ
ףד א"ח ב"ודהמ
א"ע דס
ול ןתונו ןיכס קדוב 'וכו רמומ לארשי א"ע ד
בקעיל תמא
אכקת 'מע ת"הע
יתוכ תצמ ה"דת א"ע ד
רעש הבושת ירעש
ו תוא א
דחא רבדל דמושמ ב"ע ד
בקעיל תמא
טפר 'מע ת"הע
תולרעל רמומ ה"ד י"שר ב"ע ד
םימכח יניע ריאמ
ףד א"ח ג"ודהמ
דפק
ןיפילחמ ןהש ינפמ ה"ד י"שר ב"ע ד
םע) הבושת ירעש
רעש (םייח ירעש
ו רמאמ ןושאר
דחא רבדל רמומ א"ע ה-ב"ע ד
'מע םירפא ןינב
[הכלה] ונר
י"שרב ה
שורד הדוהי ילגד
אכ תוא א
א"ע ה
ינושרגה טוקלי
ב"ח
היה ןרוג ןורמוש רעש וטא א"ע ה
ירבד טוקלי
'יס תומש םימכח
הנש
ןיא ם"וכעמ תובדנו םירדנ ןילבקמש י"פעא א"ע ה
םירמוממ ןילבקמ
'מע א"ח להי רוא
דנ
הרותה לכב הדומ ...ז"עב רפוכה א"ע ה
'מע ןושל אפרמ
איר
ז"ע דבע וליאכ תבש ללחמה א"ע ה
ו ןפג היחתפ םרכ
ה גירש
הרותב רפוכ תבש ללחמה א"ע ה
רעש הבושת ירעש
במק תוא ג
תותבש לללחמה וא הרז הדובע דבועה א"ע ה
ותטיחשו הלוכ הרותה לכל דמושמ אוה איסהרפב
הלבנ
ע 'עמ יפל שבד
חי תוא
םיברוע םישנא םש אמלידו א"ע ה
,בי 'מע תבש תעד
הרעהב דכק ,כ
איסהרפב תותבש ללחל רמומה ןמ ץוח א"ע ה
םע) הבושת ירעש
רעש (םייח ירעש
רמאמ ישילש
במק
תותבש ללחלו ןייה תא ךסנל רמומה ןמ ץוח א"ע ה
רמומ הוה םיבכוכ תדובעל רמומ אמלא איסהרפב
הלוכ הרותה לכל
רעש הבושת ירעש
בר תוא ג
לכב רפוככ הב הדומה לכש הרז הדובע הרומח א"ע ה
לכל דמושמ הרז הדובעל דמושמהו ,הלוכ הרותה
הלוכ הרותה
םע) הבושת ירעש
רעש (םייח ירעש
בר רמאמ ישילש
הדומכ הב רפוכה לכש םיבכוכ תדובע הרומח א"ע ה
הלוכ הרות לכב
'מע ו"ח םורמ ימ
חק
הלוכ הרותה לכב הדומכ ז"עב רפוכה לכ א"ע ה
ינושרגה טוקלי
ב"ח
שממ םיברוע ...םיברוע יאמ א"ע ה
םימכח יניע ריאמ
ףד א"ח א"ודהמ
ב"ע כ
'סותבו ינאש רובידה פ"ע באחאד יחבט יבמ א"ע ה
םיקידצ תוחרוא
'מע ר"הל רעש
במק
הלוכ הרותה לכל רמומ יומ ז"על רמומ א"ע ה
םייחה ץרא
י 'יס (ןוזרביל)
הלוכ הרותה לכל רמומ םילילא תדובעל רמומ א"ע ה
בקעיל תמא
דת 'מע ת"הע
איסרהפב תבש ללחמ א"ע ה
ףד ךלמילא םעונ
א"ע הנ
אלו ,יתקלח םכב - םכמ ...םכלוכ אלו - םכמ א"ע ה
תומואב
בע ףד בוט בר
ב"ע
(םש י"שרו) ע"המואב אלו יתקלח םכב םכמ א"ע ה
בקעי קלח
זט שורד (רוטנק)
םכלכ אלו םכמ א"ע ה
אצ ףד בוט בר
ג"ע
המהבל ןימודש א"נב איבהל המהבה ןמ א"ע ה
'מע תימואלה תודהיה
175
...םיעשופה ןמ ...םירכנה ןמ תונברק םילבקמ א"ע ה
'וכו איצוהל
יבכמה שוריפ
אמק 'מע םירבד
הלוכ הרותה לכ דגנכ הלוקש ז"ע א"ע ה
ב"ח בהזל רוכ שממ םיברוע א"ע ה
יולה טבש תושרד
חמר 'מע
תעדב םימורע א"נב ולא ,'וכו המהבו םדא ב"ע ה
המהבכ םמצע םימישמו
ןושש לוק
גמ תוא (גרבדלוג)
'וכו םימורע ולא 'ד עישות המהבו םדא ב"ע ה
ד"ע ו ףד בוט בר תעדב ןימורעש א"נב - 'ה עישות המהבו םדא ב"ע ה
המהבכ ןמצע ןימישמו
ףסוי ירמא
בסק ףד תישארב
ד"ע
'ה עישות המהבו םדא ב"ע ה
ינושרגה טוקלי
ב"ח
'ה עישות המהבו םדא ב"ע ה
ב"ח םלוע תוביתנ
חר 'מע
'ה עישות המהבו םדא ב"ע ה
הס ףד יול תשודק
ג"ע
...א"נב ולא ...'ה עישות המהבו םדא ב"ע ה
םימכח יניע ריאמ
ףד א"ח ג"ודהמ
חיק
ןמצע ןימישמו תעדב ןימורע ןהש םדא ינב ולא ב"ע ה
המהבכ
ףד ךלמילא םעונ
ד"ע ונ
ןמצע ןימישמו תעדב ןימורע ןהש םדא ינב ולא ב"ע ה
המהבכ
'מע א"ח להי רוא
טיק
המהבכ םמצע ןימישמש םדא ינב ולא ב"ע ה
ב"ח רכששי ינב
דמ ףד
הלקת איבמ ה"בקה ןיא םיקידצ לש ןתמהב ב"ע ה
םדי לע
לע תופי םינפ
,מק 'מע םילהת
אמק
םמצע םימישמו תעדב םימורעה םדא ינב ב"ע ה
המהבכ
יולה טבש תושרד
וכק 'מע
איבמ ה"בקה ןיא םיקידצ לש ןתמהב אתשה ב"ע ה
'וכו ןדי לע הלקת
ירבד טוקלי
תישארב םימכח
בס 'יס
אתוילעמ המהבו םדא ביתכד אכיה לכו ב"ע ה
ינושרגה טוקלי
ב"ח
איה אתועירג המהב ביתכד אכיה לכו ב"ע ה
םייח חור
דס 'מע (א"דיח)
ותעידימ בש ב"ע ה
'מע ח"ח םורמ ימ
ג
יאמד תבורעת לע ורזג רשפא א"ע ו
ינושרגה טוקלי
ב"ח
םיזירג רה שארב םהל ואצמ הנוי תומד א"ע ו
םינושאר ישוריפ
תוטמשהב
םיזירג רה שארב םהל ואצמ הנוי תומד א"ע ו
'מע ד"ח םורמ ימ
ופ
הלוכ הרותה לכב הדומכ ז"עב רפוכה לכ א"ע ו
עשוהי ןסוח
'מע ו"פ א רמאמ
זר
ףלאב ףא ,ןילבת ןוגכ ,אמעטל אדיבעד אתלמ א"ע ו
לטב אל
,המכח תישאר
תוא ג קרפ הונע
תוא ה קרפ ,אל
םייח 'צות ,זל
אעק קרפ
ןיזירכמ כ"אא הטמלמ ועבצא ףקונ םדא ןיא ב"ע ו
הלעמלמ וילע
א"ח שבד תורעי
ואצר 'מע
אלו טפשוהי אב ,ורעיב אלו אסא אב רשפא ב"ע ו
'וכו ורעיב
ב"ח טפשמה בל
[הכלה] טכ רועיש
ריאמ יבר לש וימח ןב זורז ןב עשוהי יבר דיעה ב"ע ו
ןאש-תיבב קרי לש הלע לכאש ריאמ יבר לע יבר ינפל
ודי לע הלוכ ןאש-תיב תא יבר ריתהו
ל"רהמ תושרד
זי 'מע (יכדרמ די)
ןאש תיבב קרי הלע לכא יבר ב"ע ו
יבצ ברה תוחיש
'מע רבדמב הדוהי
351
ףקומה ןמ אלש םורתל םירבח ודשחנ אל... א"ע ז
'מע ג"ח םורמ ימ
ק
םיקידצל הלקת איבמ 'ה ןיא א"ע ז
בקעי קלח
,ד שורד (רוטנק)
חי
'וכו ךנוק ןוצר תושעל ךלוה התא א"ע ז
'מע ח"ח םורמ ימ
'מע ב"יח ,חפ
'מע ג"יח ,חמק
הס
י"בפר לצא רהנה תעיקב א"ע ז
יולה טבש תושרד
הע 'מע
'וכו היל רמא ה"ד 'סותב א"ע ז
'מע םדא תמשנ
גלק
סחנפ 'ר תרימאב םימעפ 'ג קלחנ ארהנ יאניג א"ע ז
ריאי ןב
ףד ךלמילא םעונ
ד"ע טק
,ןייובש ןוידפל ליזאק הוה ריאי ןב סחנפ יברד א"ע ז
יל קולח !יאניג :היל רמא ,ארהנ יאניגב היב עגפ
...ךב רובעאו ,ךלימ
(גנשת) םייחה 'ס
זל 'מע
'וכו אחספל יטיח יראד הוהד ארבג אוהה א"ע ז
ץ"מר ,םייח ירפ
ג שורד
יאניג רהנה םע י"בפר חוכיו א"ע ז
ש"ארה תושרד
י שורד א"ע בי ףד
'וכו ךמימ יל קולח א"ע ז
א"יח םורמ ימ
בכק 'מע
םייובש ןוידפל ךלה י"בפר לש ורומח א"ע ז
בקעי ילהא
ףד (ןיטאיסוה)
ב"ע אמק
השממ ארבג שיפנ המכ א"ע ז
(גנשת) םייחה 'ס
ול 'מע
דח םתה וליאד 'וכו השממ ארבג שיפנ המכ א"ע ז
ןינמיז אתלת אכהו אנמיז
ףד יבא תוכרב
ב"ע זכק
ןוובר ןיתשו השממ ארבג שיפנ המכ א"ע ז
יכדרמ רמאמ
בק 'מע (אנרובדנ)
י"ע הלקת איבמ ה"בקה ןיא םיקידצ א"ע ז
ירבד טוקלי
תישארב םימכח
זכשת 'יס
ןייובש ןוידפל ליזא ריאי ןב סחנפ 'ר א"ע ז
ץראה ירפ
גמ 'מע (קסבטיו)
עגפ םייובש ןוידפל ליזאק הוה ריאי ןב סחנפ 'ר א"ע ז
םימ ךב ורבעי אלש ךילע ינרזוג 'וכו ארהנ יאניגב
םלועל
םירקיעה 'ס
,טצ 'מע (רושימ)
וסקת ,וטת ,הש
'וכו ריאי ןב סחנפ 'ר א"ע ז
א"ח לארשי יזנג
ב"ע אנק ףד
יאניג רהנ תא קלח ריאי ןב סחנפ 'ר א"ע ז
םייחה ץרא
העק 'יס (ןוזרביל)
םייובש ןוידפל ליזאק הוה ריאי ןב סחנפ יבר א"ע ז
'וכו היפאל קפנ יבר עמש
ינושרגה טוקלי
ב"ח
םיובש ןוידפל ליזאק הוה י"בפר א"ע ז
בקעיל תמא
ש 'מע ת"הע
ךב רובעאו ךמימ יל קולח 'וכ י"בפר א"ע ז
וירבד דיגמ
יטוקל ,בקעיל
,י 'יס םירמא
,טלר ,הלר-דלר
טפ 'יס הרות רוא
קולח יאניג ל"א ארהנ יאניגב 'יב עגפ ...י"בפר א"ע ז
ךנוק ןוצר תושעל ךלוה התא ל"א ךב רובעאו ךמימ יל
התא יא םא ל"א 'וכ ינוק ןוצר תושעל ךלוה ינאו
'יל קלח םלועל םימ ךב ורבעי אלש ךילע ינרזוג קלוח
םינושאר ישוריפ םיכלוה םילחנה לכ - ינוק ןוצר א"ע ז
וירבד דיגמ
הרות רוא ,בקעיל
ביק 'יס
'וכ לכא אל 'ירמחל ירעש היל ומר ב"ע-א"ע ז
לכאו והנירשע
'מע ןשוח יכרד
[הכלה] טכר
תיחשת לב אכיא ב"ע ז
'מע ב"ח םורמ ימ
טלק
םיזירכמ כ"אא הטמל עבצא ףקונ םדא ןיא ב"ע ז
הלעמלמ וילע
'מע א"ח להי רוא
זל
ועבצא ףקונ םדא ןיא ב"ע ז
'מע ז"ח םורמ ימ
בכ
םיזירכמ כ"אא הטמל ועבצא ףקונ םדא ןיא ב"ע ז
הלעמלמ וילע
ירבד טוקלי
תישארב םימכח
וסת ,טס 'יס
ןיזירכמ כ"אא הטמלמ ועבצא ףקונ םדא ןיא ב"ע ז
הלעמלמ וילע
םייח יתפש
'מע א"ח םידעומ
ער
כ"א אלא הטמלמ ועבצא ףקונ םדא ןיא ב"ע ז
הלעמלמ וילע ןיזירכמ
'מע ןויערה רוא
דמש
הטמלמ ועבצא ףקונ םדא ןיא ב"ע ז
התיה םידוהיל
אנק 'מע הרוא
םיפשכ וליפאו ח"רא - ודבלמ דוע ןיא ב"ע ז
םייח יתפש
'מע א"ח םידעומ
ופר
םיפשכ וליפאו ח"ר רמא ודבלמ דוע ןיא ב"ע ז
בקעי קלח
אי שורד (רוטנק)
םיפשכ 'יפאו ח"רא ודבלמ דוע ןיא ב"ע ז
'מע םייחה שפנ
104
ןמש ארקנ המל י"ראהו ביתכ ודבלמ דוע ןיא ב"ע ז
היתוכז שיפנד ח"ר ינאש 'וכ ןישיחכמש םיפשכ
דובכה רצוא ודבלמ דוע ןיא ב"ע ז
'מע רסומ טבש
גסר
םלועל םימ ךב רובעי אלש ךילע ינרזוג ואל םא ב"ע ז
וירבד דיגמ
תופסוה ,בקעיל
'יס מ"הרה ירפסל
וט
םהייחבמ רתוי םתתימב םיקידצ םילודג ב"ע ז
'מע ךלמילא רוא
טכ
םהייחבמ רתוי ןתתימב םיקידצ םילודג ב"ע ז
'מע םייחה שפנ
149
םהייחבמ רתוי ןתתימב םיקידצ םילודג ב"ע ז
'מע עשוהי תקלח
א
ןהייחבמ רתוי ןתתימב םיקידצ םילודג ב"ע ז
יולה טבש תושרד
גסר ,דמר 'מע
ןהייחבמ רתוי ןתתימב םיקידצ םילודג ב"ע ז
ףד םלוע תבהא
זטק
ןתתימב םיקידצ םילודג ב"ע ז
בקעיל תמא
הכק 'מע ת"הע
לכאו והנירשע ,ןרשעמ אל אמליד ב"ע ז
ףד ךלמילא םעונ
א"ע חל
הלוע םדכ הצרמ ףוקינ םד ב"ע ז
'מע םייחה שפנ
104
ארפע לקשמל ארדהמק תוהד אתתא איהה ב"ע ז
אעייתסמ אל ילוקש ל"א ח"רד היערכ היתותמ
ךיתלימ
יולה טבש תושרד
דנק 'מע
לש אילמפ ןישיחכמש םיפשכ ןמש וארקנ המלו ב"ע ז
הלעמ
א"יח םורמ ימ
גכק 'מע
ול שיו הצור וניאש שי ול ןיאו הצור שי ב"ע ז
א"ח לארשי יזנג
ב"ח ,א"ע ופ ףד
א"ע הצ ףד
םה םישודק לארשי ב"ע ז
ימי ,בוט רשבמ
םימחרה
ס 'מע תוחילסהו
םה םישודק לארשי ב"ע ז
יבצ תרטע
הפ ףד (ןיסקאט)
שיו הצור וניאו ול שיש שי םה םישודק לארשי ב"ע ז
ול ןיאו הצורש
'מע א"ח להי רוא
גמק
שיש שיו ול ןיאו הצור שי ,םה םישודק לארשי ב"ע ז
הצור וניאו ול
ינושרגה טוקלי
ב"ח
ול ןיאו הצור שי ןה םישודק לארשי ב"ע ז
יבצ ברה תוחיש
'מע תומש הדוהי
291
...ול ןיאו הצור שי ,ןה םישודק לארשי ב"ע ז
יבצ 'ר תוחיש
'מע ארקיו הדוהי
186
...ול ןיאו הצור שי ,ןה םישודק לארשי ב"ע ז
בקעי ילהא
ל ףד (ןיטאיסוה)
א"ע
ןה ןישודק לארשי ב"ע ז
ינושרגה טוקלי
ב"ח
אחתפ אוההב לע ימרתיא אתא יכ ב"ע ז
'מע םייחה שפנ
103, 104
'יפא ח"רא ודבלמ דוע ןיא םיקלאה אוה 'ה יכ ב"ע ז
םיפשכ
בקעיל תמא
בלק 'מע ת"הע
ינא לארשימ האנה רדומש התא המודמכ ב"ע ז
יבצ ברה תוחיש
'מע רבדמב הדוהי
364
הלעמ לש אילמפ םישיחכמ - םיפשכ ב"ע ז
א"ח שבד תורעי
חפ 'מע
לש אילמפ ןישיחכמש םיפשכ םמש ארקנ המל ב"ע ז
הלעמ
ןושש לוק
הל תוא (גרבדלוג)
'וכו ןישיחכמש םיפשכ ןמש ארקנ המל ב"ע ז
'מע םייחה שפנ
103
לש אילמפ ןישיחכמש םיפשכ ןמש ארקנ המל ב"ע ז
הלעמ
חל ףד יול תשודק
ד"ע
...םיפשכ ןמש ארקנ המל ב"ע ז
םירקיעה 'ס
'מע (רושימ)
אנקת
והילאד אתכרב היב ימויקל ב"ע ז
'מע דסח תרות
טלש ,לש
ולש וניאש הסורפ לע סרפ אל וימימ ב"ע ז
םינושאר ישוריפ והל אנרקע ב"ע ז
וירבד דיגמ
יטוקל ,בקעיל
,טלק 'יס םירמא
'יס הרות רוא
טלת
יבר לש וינפ ובהצ ב"ע ז
א"ח בהזל רוכ יבר לש וינפ ובהצ ב"ע ז
בקעי ילהא
ףד (ןיטאיסוה)
א"ע חנר
שיו ה"דותבו ,יבר לש וינפ ובהצ ב"ע ז
'מע 'ה תורובג
דנק
םייובש ןוידפל ליזא ריאי ןב סחנפ יבר ב"ע ז
בוזא תדוגא
ד"ע ט ףד (ץבעי)
םיפשכ ה"ד י"שר ב"ע ז
םינושאר ישוריפ אתוחינב - אינתהו י"שר ב"ע ז
(גנשת) םייחה 'ס
*ל 'מע
היתוכז אשיפנד אנינח 'ר ינאש ב"ע ז
םייח חור
בר 'מע (א"דיח)
אקחוד בגא ב"ע ח
הבושת ירעש
גס תוא ת"הגא
בלחה ןמ רשבה תא וב ןירקנמש ןיכסב ב"ע ח
,המכח תישאר
אי קרפ הבהא
זט תוא
י"שרבו ,הירפכימל אסרפד אתילב אכיא יאו ב"ע ח
'וכו וחנקל - הירפכמל ,'וכו היולב הכיתח
ירבד טוקלי
'יס תומש םימכח
בלק
הלעמ לש אילמפ ןישיחכמש םיפשכ ב"ע ח
ינושרגה טוקלי
אסק 'מע ב"ח
(סות) ןיליפת תרישק ןינעב א"ע ט
,המכח תישאר
קרפ והילא תפוח
בכ תוא ג
הביתכו הלימו הטיחש דומלל ךירצ םירבד 'ג א"ע ט
םע) הבושת ירעש
רעש (םייח ירעש
וצ רמאמ ישילש
םינמיסב קודביש ךירצ חבטה א"ע ט
רעש הבושת ירעש
וצ תוא ג
םינמיסב קודביש ךירצ חבטה א"ע ט
םינושאר ישוריפ ןחיכש ינה ךדיאו א"ע ט
'מע םירפא ןינב
[הכלה] זמק
הליכאב הרוסאו הפירט א"ע ט
בקעי ילהא
ףד (ןיטאיסוה)
א"ע דנש
ךדיאו ה"ד 'סות א"ע ט
'יס תיעיבר ימ
ה"קס ב ףיעס סק
[הכלה]
םא ה"ד י"שר ב"ע ט
'מע םירפא ןינב
[הכלה] זמק
א"בשרבו ן"רב י
'מע עשוהי תקלח
חצר הרעה איר
ארוסיאמ אתנכס ארימח א"ע י
דנשת זומת 'ג 'ס
בלר 'מע
ארוסיאמ אתנכס ארימח א"ע י
ב"ח טפשמה בל
[הכלה] דכ רועיש
אתלימ יקוא ןנבר רומאד אתלימ אה אנמ ב"ע י
היקזחא
םימכח יניע ריאמ
ףד א"ח א"ודהמ
ב"ע זטק
הפורע הלגעמ איתא א"ע אי
םימכח יניע ריאמ
גי ףד ג"ח ב"ודהמ
א"ח ג"ודהמ ,ב"ע
עק ףד
לבא ה"ד 'סותבו חספב םצע תריבשמ איתא א"ע אי
םימכח יניע ריאמ
ףד א"ח א"ודהמ
אנ ,ב"ע נ ,א"ע ו
ב"ודהמ ,א"ע
זל ףד ב"ח
ףד ג"ח ,ב"ע-א"ע
א"ע אכ
ןניקדבד ת"כו 'וכו חלתשמה ריעשמ איתא א"ע אי
'וכו היל
םימכח יניע ריאמ
ףד א"ח א"ודהמ
ב"ע זצ
אבור רתב ןנילזאד אתלימ אה אנמ א"ע אי
ב"ח טפשמה בל
[הכלה] דכ רועיש
,אבור רתב ליז ןנבר רומאד אתלימ אה אנמ א"ע אי
המודא הרפמ איתא ה"ד םש תופסותבו
ג"ח שדוח תלוע
הפת רמאמ
אתלימ אה אנמ א"ע אי
'מע םירפא ןינב
[הכלה] טיר
תידפנש הרפ א"ע אי
ב"ח רכששי ינב
ג"ע ולק ףד
ןה תורשכ תומהב בור א"ע אי
םימכח יניע ריאמ
ףד א"ח א"ודהמ
א"ע אנ
הלוע לש אשירמ איתא ה"ד י"שר א"ע אי
םימכח יניע ריאמ
ףד א"ח א"ודהמ
ב"ע זצ
הפורעה ה"ד 'סות א"ע אי
םימכח יניע ריאמ
ףד א"ח א"ודהמ
ב"ע טכ
ןוגכ ה"ד 'סותבו ומאו ויבא הכממ איתא ב"ע אי
םימכח יניע ריאמ
ףד א"ח א"ודהמ
א"ע חכ
ןיגרהנ ןיא וגרה 'וכו ןיממוז םידעמ איתא ב"ע אי
'סותבו
המלש תכרב
י 'מע מ"וח
[הכלה]
אבור רתב ליז ב"ע אי
ב"ח טפשמה בל
[הכלה] דכ רועיש
ןה ןיחמומ הטיחש לצא ןייוצמ בור א"ע בי
בקעי קלח
הכ שורד (רוטנק)
'וכו הבשחמ ול שי ןטק ב"ע בי
םימכח יניע ריאמ
ףד א"ח א"ודהמ
ב"ע וק
אלד אנת ןאמ אל האנה רוסיא ןיא הלבנ א"ע גי
א"רכ
ת"הע ייחב ונבר
דצק ,זט 'מע ב"ח
הלבנ ירכנ תטיחש א"ע גי
'מע א"ח להי רוא
וכ
םהידיב םהיתובא השעמ ל"וחב םייוג ב"ע גי
(גנשת) םייחה 'ס
הס 'מע
גהנמ אלא ןה ם"וכע ידבוע ואל ל"וחבש םייוג ב"ע גי
ןהידיב ןהיתובא
םינושאר ישוריפ אוה ןימ אמש שוחינו ב"ע גי
יולה טבש תושרד
בעק 'מע
לארשיכ נ"ונ םירדונש ם"וכע תוברל ב"ע גי
א"ח בלו הוצמ
66 'מע
וימכחו ויתובר גהנמ ודיבש ימ ב"ע גי
ב"ח בלו הוצמ
112 'מע
ויתובא גהנמ ב"ע גי
,המכח תישאר
תוא ב קרפ הונע
בל
'אנש להאב האהטמ איהש א"ע תבורקתל ןינמ ב"ע גי
'וכו רועפ לעבל ודמציו
לע תופי םינפ
טסש 'מע םילהת
םה הרז הדובע ידבוע ואל הזה ןמזב םירכנ ב"ע גי
ב"ח טפשמה בל
[הכלה] הכ רועיש
ושפנב בייחתמש פ"עא כ"הויבו תבשב טחושה א"ע די
טחושה ה"ד םש תופסותבו ,הרשכ ותטיחש
םימכח יניע ריאמ
ףד א"ח א"ודהמ
,ב"ע זס ,א"ע ל
ב"ודהמ ,א"ע דע
א"ע דס ףד א"ח
הרישכ ותטיחש 'וכו תבשב טחושה א"ע די
בקעיל תמא
הת 'מע ת"הע
טחושה ה"דות א"ע די
םימכח יניע ריאמ
ףד א"ח ב"ודהמ
א"ע דס
מ"רו דיזמב המקונו א"ע וט
ינושרגה טוקלי
ב"ח
שולתב איהש הטיחשל ןינמ א"ע זט
'יס תיעיבר ימ
ט ףיעס טנק
[הכלה] א"קס
ארחפד אנרס א"ע זט
'מע םהש ןבא
[הכלה] זטת
רבוחמכ שולת א"ע זט
ב"ח שבד תורעי
גפר 'מע
'סות) 'וכו הבר רמא אנת ןאמ ןיטחוש םלעל ב"ע זט
(םש
ףסוי ירמא
ב"ע אנ ףד םירבד
אוה לאעמשי 'ר ר"א אנת ןאמ ב"ע זט
בקעיל תמא
דעש 'מע ת"הע
הואת רשב ןהל רסאנ ה"ד י"שר ב"ע זט
יולה טבש תושרד
ונק 'מע
הואת רשב םהל רסאנ הלחתבש ב"ע זט
לארשי תראפת
טכ 'מע
םהל ריתה יריזד ילתוכ ר"א הימרי ר"א א"ע זי
בקעיל תמא
צת ,זיר 'מע ת"הע
ץראל ןהמע לארשי ןסינחהש הריחנ רשב ירגא א"ע זי
ינושרגה טוקלי
ב"ח
אל הואת רשב רבס ע"ר יגלפימק יאמב א"ע זי
ללכ רסתיא
ינושרגה טוקלי
ב"ח
ןנתד ונייה לאעמשי 'רל אמלשב א"ע זי
םינושאר ישוריפ יריזחד ילתכ א"ע זי
ב"ח רכששי ינב
א"ע הסק ףד
'וכו יריזחד ילדק 'וכו םיאלמ םיתבו 'יפ א"ע זי
בקעיל תמא
דעש 'מע ת"הע
ש"כו ה"דות א"ע זי
םייח חור
הק 'מע (א"דיח)
אניכסד אשרומ ב"ע זי
ב"ח רכששי ינב
ד"ע יק ףד
ןרופצ תריגח א"ע חי
םינושאר ישוריפ רימג אמלע ילוכמ אייח רב ףסוי ב"ע חי
םינושאר ישוריפ היטשפו ארהנ ארהנ ב"ע חי
םינושאר ישוריפ 'די קליב אלו אנעדי קליח אל אנא א"ע טי
םינושאר ישוריפ יסוי 'רכ אלו - קליח אלו א"ע טי
םימכח יניע ריאמ
ףד א"ח ב"ודהמ
ב"ע דס
ןרמא אל ה"ד 'סות א"ע כ
םימכח יניע ריאמ
ףד ב"ח ב"ודהמ
א"ע וכ
טפשמכ ה"ד 'סות א"ע אכ
'מע םירפא ןינב
[הכלה] טכר
י"נבב לוספבו ןירותב רשכ א"ע בכ
ירבד טוקלי
תישארב םימכח
חל 'יס
'וכו הנוי ינבב לוספ ןירותב רשכ א"ע בכ
'מע עשוהי תקלח
ג
תרמאק ריפש השמ א"ע גכ
יולה טבש תושרד
ומק 'מע
הדובעל 'לו דומלל ה"כ א"ע דכ
דובכה רצוא 'וכו ןילוספ םימומב םינהכ א"ע דכ
םתחל ןורכזה 'ס
ז 'מע רפוס
ןינעה לכו 'וכו םיולב לסו פםינהכב רשכ א"ע דכ
בקעיל תמא
כת 'מע ת"הע
םילוספ םינשב םייול ה"ד י"שר א"ע דכ
בקעיל תמא
אמת 'מע ת"הע
םייול םינהכ וארקנ תומוקמ ד"כב ב"ע דכ
'מע תורוא יללט
אס
יתנקזב יל ודמע יתודליב ימא ינתכסש ןמש ב"ע דכ
בקעי קלח
הכ שורד (רוטנק)
'וכו ץע ילכ ימלוג ןה ולאו א"ע הכ
דנשת זומת 'ג 'ס
ר 'מע
האמוט לבקמ וניא 'וכ ףושל דיתעש לכ א"ע הכ
בקעי קלח
גי שורד (רוטנק)
'וכו ןובלקב םיבייחשכ ןיפתושה ןיחאה ב"ע הכ
הבושת ירעש
טכ תוא ת"הגא
ןידירווה תא טוחכל ךירצ ףועה תא טחושה א"ע וכ
בקעיל תמא
אלש 'מע ת"הע
לוחו שדוקב אתיירואב הביתכד הלדבהו ב"ע וכ
אביתכ
ופר 'מע תבש תעד תבש עצמאב תויהל לחש ט"וי ב"ע וכ
'מע רכששי הטמ
חע
ת"המ ףועל הטיחש שי יא א"ע זכ
בקעיל תמא
דלש 'מע ת"הע
ראוצה ןמ הטיחשל ןינמ א"ע זכ
ב"ח רכששי ינב
ב"ע טק ףד
ןידירווה תא טוחשיש דע א"ע זכ
בקעיל תמא
ל 'מע ת"הע
ארטסג היוושיל אלד ה"ד י"שר א"ע זכ
בקעיל תמא
טפת 'מע ת"הע
יתא יאמל ארקו ה"ד י"שר א"ע זכ
בקעיל תמא
גל 'מע ת"הע
השביה ןמ תארבנש המהב ב"ע זכ
שדק רבדמ
'מע א"ח תישארב
טי
והל יגס אמלעב הפיסאב םיגד ב"ע זכ
א"ח םורמב רידא
דצר 'פ
'םולכ-אלו'ב םרשכה ,םיגד ב"ע זכ
בקעיל תמא
אמ 'מע ת"הע
םש ןהל תורקל םדאה לא ןאיבה המלו ב"ע זכ
בקעיל תמא
בצש 'מע ת"הע
הטיחשה תיב לש דרפה תא הפוח ב"ע זכ
םינושאר ישוריפ והטח חשש םוקממ ב"ע זכ
'מע םירפא ןינב
[הכלה] אנק
י"שרפב א"ע חכ
םימכח יניע ריאמ
ףד א"ח א"ודהמ
א"ע אכ
'וכו ןישדקומה ילוספל ליאו יבצ שיקמ א"ע חכ
םימכח יניע ריאמ
ףד ב"ח ב"ודהמ
ב"ע אל
אתא ה"דס 'סות א"ע חכ
הבושת ירעש
טכ תוא ת"הגא
רבא ףועה תא ךותחל ךירצ ןכ השע אל םאו ב"ע חכ
הרידקל ןיב ילצל ןיב רבא
הבושת ירעש
טכ תוא ת"הגא
הטיחשה תעשב ןבקנל ב"ע חכ
םימכח יניע ריאמ
ףד א"ח ב"ודהמ
א"ע הס
הניא ד"מל יל אישק אה יל אישק יא בר רמ ב"ע טכ
'וכו ףוסב אלא הטיחשל
ימגתפ רצוא
'מע א"ח ד"בח
228
ךשמו אלא טחש ןיא ב"ע ל
,המכח תישאר
ו קרפ השודק
א תוא
לבט אל ולאכ קזחוה אל לבט ב"ע אל
'יס תיעיבר ימ
ג"קס ז ףיעס חנק
ח"קסו ד"קס
[הכלה]
אוה ה"דות ב"ע אל
םע) הבושת ירעש
רעש (םייח ירעש
וצ רמאמ ישילש
הלבנ התטיחשב הלספנש לכ א"ע בל
רעש הבושת ירעש
וצ תוא ג
הלבנ התטיחשב הלספנש לכ א"ע בל
םימכח יניע ריאמ
ד ףד ג"ח א"ודהמ
א"ע
א"שרהמבו 'וכו היל אכירטציא ןתנ יברל א"ע בל
םימכח יניע ריאמ
ףד ב"ח ב"ודהמ
א"ע בכ
םינמיס טועימב ה"ד י"שר א"ע בל
א"ח בהז תועבט
ד"ע דס ףד
[הכלה]
והנימרו ה"דות א"ע בל
ירבד טוקלי
תישארב םימכח
אעשת 'יס
תסכרפמב רוסא חנ ןב א"ע גל
לארשי תראפת
ס 'מע
רשב תיזכ ךתוח אירביש הצורה א"ע גל
'יס תיעיבר ימ
,ד ףיעס חנק
[הכלה] א"יקס
םד ןהמ אצי אלו טחושה א"ע גל
'יס תיעיבר ימ
ז"קס ד ףיעס חנק
[הכלה]
תוינש םידי א"ע גל
בקעיל תמא
,זיר 'מע ת"הע
זפש
רוסא נ"בלו ירש לארשילד ידימ אכיא ימ א"ע גל
םימכח יניע ריאמ
ףד א"ח א"ודהמ
א"ע וק
רתומ ם"וכעלו ירש לארשילד ידימ אכיא ימ א"ע גל
בקעיל תמא
זיש 'מע ת"הע
ם"וכע 'א ה"דות א"ע גל >
שורד הדוהי ילגד
זט תוא א
דחא ה"ד 'סות א"ע גל
'יס תיעיבר ימ
ב ףיעס דסק
[הכלה] ז"טקס
וידי סינכה ב"ע גל
'יס תיעיבר ימ
ו"קס ז ףיעס חנק
[הכלה]
ק"הט לע ושענש ןילוח ב"ע גל
'יס תיעיבר ימ
ה ףיעס חנק
[הכלה] ד"קס
ןועטה לכ ה"ד י"שר ב"ע גל
םימכח יניע ריאמ
ףד ב"ח ב"ודהמ
א"ע חכ
ישילשהו ה"ד 'סות ב"ע דל
םימכח יניע ריאמ
ףד א"ח א"ודהמ
א"ע זק
ירשימל ה"ד 'סות ב"ע הל
המלש תכרב
הנ 'מע מ"וח
[הכלה]
ש"ר ירבד לע ךומסנו ואוב א"ע ול
םימכח יניע ריאמ
ףד א"ח ב"ודהמ
ב"ע בכ
'וכו ינשו ןושאר וב ןינומ תוחנמ לש דירצ א"ע ול
םש 'סותבו
'מע ןהכה הוצו
דנק-דנק
לוגיפ רשב יפב אב אלו ב"ע ול
םימכח יניע ריאמ
ףד א"ח ב"ודהמ
דל ,ב"ע-א"ע זכ
א"ע
רשבהו ה"ד 'סות ב"ע ול
םימכח יניע ריאמ
ףד א"ח ב"ודהמ
ב"ע אכ
יכ ה"ד 'סות א"ע זל
םימכח יניע ריאמ
ףד א"ח א"ודהמ
א"ע זס
'וכו האמוטמ אל ישפנ הנה ב"ע זל
,המכח תישאר
החיתפ ,ץרא ךרד
ז תוא
היתונתמ ומרוה אלש המהבמ יתלכא אלו ב"ע זל
יכדרמ רמאמ
חס 'מע (אנרובדנ)
םכח הב הרוהש המהבמ לכא אל ב"ע זל
'מע םירפא ןינב
[הכלה] אנק
ן"רבו ,ללכמ ה"ד י"שר ב"ע זל
ןושש לוק
המדקה (גרבדלוג)
םלועמ סוכ סוכ רשב יתלכא אלש ב"ע זל
'יס ג רמאמ ירזוכ
טמ
םלועמ סוכ סוכ רשב יתלכא אלש ב"ע זל
םירשי תליסמ
גפת 'מע
םכח הב הרוהש המהבמ יתלכא אלש ב"ע זל
'מע ןושל אפרמ
אלק
םכח הב הרוהש המהבמ יתלכא אלש ב"ע זל
םינושאר ישוריפ אבאל היל אכירטציא א"ע חל
םימכח יניע ריאמ
ףד א"ח א"ודהמ
ב"ע זטק
ןפוד אצויל טרפ דלוי יכ ב"ע חל
'מע רכששי הטמ
חק
אלא ה"דותבו ,הדובעל הדובעמ ןיבשחמ יא א"ע טל
דובכה רצוא םירה םשל טחושה ב"ע טל
'מע םירפא ןינב
[הכלה] לר
'סותו י"שרב ,תבורקת רוסיאל ןלזג א"ע מ
םימכח יניע ריאמ
ףד א"ח א"ודהמ
ב"ודהמ ,ב"ע טצ
א"ע בכ ףד ב"ח
'ג בייח ז"על ץוחב תבשב תאטח טחושה א"ע מ
'סותבו תואטח
'מע השמ להקיו
ו הרעה וכק
[הכלה]
ןיזחוא םינש א"ע מ
םימכח יניע ריאמ
ףד א"ח א"ודהמ
ב"ע חצ
הצובר ה"ד 'סות א"ע מ
םינושאר ישוריפ םימ לש הגוע ךותל א"ע אמ
םינושאר ישוריפ וב ןירתמש הארתה תלבק יאמ א"ע אמ
לע תופי םינפ
אכק 'מע םילהת
רשכ םשא םשל טחושה ב"ע אמ
ימע לא תושרד
טי שורד
הרשכ ותטיחש תאטח םשל טחושה ב"ע אמ
י"ח ט"וי תרהט
חמק 'מע
ןכ השעי אל ןושבו ב"ע אמ
םימכח יניע ריאמ
ףד א"ח א"ודהמ
א"ע חמ
'וכו היחה תאזו ביתכד ל"נמ היח הניא הפרט א"ע במ
,המכח תישאר
זי קרפ השודק
במ תוא
היח הניא הפרט א"ע במ
ןושש לוק
הכ תוא (גרבדלוג)
תונופמסה תיבל בוקנתש דע רמוא ש"ר א"ע במ
'מע םירפא ןינב
[הכלה] טמק
תסורד ה"דות א"ע במ
וירבד דיגמ
יטוקל ,בקעיל
,כר 'יס םירמא
'יס הרות רוא
זצת
היתכודמ ףשד ב"ע במ
םימכח יניע ריאמ
ףד א"ח א"ודהמ
א"ע חמ
רב שיכרד אתוקל יקופאל ...תופירט ינימ 'ח ב"ע במ
אפפ
'מע םירפא ןינב
[הכלה] חמק
'ינתמב ג"פר במ
,המכח תישאר
תוא ו קרפ הבהא
וט קרפ השודק ,ג
הצ תוא
םודא ץוחבמו ןבל םינפבמ טשוו א"ע גמ
םינושאר ישוריפ אירבהו יתעמש ינאו - ןיששוח ןיא ב"ע גמ
'מע םירפא ןינב
[הכלה] ונק
ם"רהמו 'סותבו ב"ע גמ
םימכח יניע ריאמ
ףד א"ח א"ודהמ
ב"ע חמ
קפסמ ש"מ אלועלו 'וכו טשווב ץוק ול בשי ב"ע גמ
הסורד
יכדרמ רמאמ
חס 'מע (אנרובדנ)
םכח הב הרוהש המהבמ לכא אל דמ
א"ח םלוע תוביתנ
כ 'מע
ומצעל הפירט האורה ח"ת הזיא ב"ע דמ
ב"ח םלוע תוביתנ
דכר 'מע
ומצעל הפירט האורה ח"ת הזיא ב"ע דמ
בקעיל תמא
בלק 'מע ת"הע
יב ורקייתמד אוה ירוקייתא ררמא ב"ע דמ
'מע ב"ח םורמ ימ
וק
'ה לולח ימד יכיה ב"ע דמ
,המכח תישאר
אי קרפ הבהא
השודק ,כ תוא
זע תוא זי קרפ
ול המודה ןמו רועיכה ןמ קחרה ב"ע דמ
םיקידצ תוחרוא
'מע הבושת רעש
פק
ול המודה ןמו רועיגה ןמ קחרתיו ב"ע דמ
ו"ח םולש ירבד
דק 'יס
'וכו ארוקש ימ לכ ב"ע דמ
ב"ח רכששי ינב
ג"ע ולק ףד
םכח הב הרוהש המהבמ יתלכא אל ב"ע דמ
ב"ח םלוע תוביתנ
גכר 'מע
היחאד והל אחינ אל ב"ע דמ
התעפשהו הרבחה
י קרפ 4 רמאמ
הרות לש השומישל י"שר שורפ ב"ע דמ
(לואש) בקעי לוק
ד"ע אס ףד
הוה אל האישנ יבמ ירדשמ ווה יכ רזעילא 'ר ב"ע דמ
ליקש
ד"ח םייח עפש
בכ 'מע
ליקש אל האישנ יבמ 'יל ירדשמ ווה יכ א"ר ב"ע דמ
'וכו
קלח םולש ירבד
אע 'מע א
ירדשמ ווה יכ א"ר ב"ע דמ
ירבד טוקלי
'יס תומש םימכח
דנש
אל רמא ליקש אל היל ירדשמ ווה יכ ז"ר ב"ע דמ
היחאד וכל אחינ
ד רמאמ ירזוכ
אל 'יס
...האליע אמרק -"חומ לש םורק בקינ"] א"ע המ
[רכינ םיציבב ודגנכ
בוזא תדוגא
א"ע זט ףד (ץבעי)
ירוקייתא ב"ע המ
ד רמאמ ירזוכ
אל 'יס
הרידקה יפ לע םיחנומ ,שי ןילופ ינש ןימכ ב"ע המ
ד רמאמ ירזוכ
אל 'יס
היח איהש םוקמב ;הרמ םוקמב א"ע ומ
אצ ףד דוד תבהא
ב"ע מק ,א"ע
'וכו אתאד אסומלופ אוהה א"ע ומ
םתחל ןורכזה 'ס
ול 'מע רפוס
'וכו אתידבמופל יתאד אסמלופ והנה א"ע ומ
חולישה ימ
'מע א"ח (רושימ)
גר
איהש םוקמב תיזכ ןניעבו הרמ םוקמ תיזכ א"ע ומ
היח
ע 'עמ יפל שבד
כ תוא
'וכו תיזכ יאקורע א"ע ומ
בוזא תדוגא
א"ע אצ ףד (ץבעי)
הרמ םוקמב ורמאש תיזכ יאקורע א"ע ומ
םינושאר ישוריפ והב עגפ ףסוי 'רו הבר וקרע א"ע ומ
ב"ח םלוע תוביתנ
חכר 'מע
ןיצמקמ ןירישע א"ע ומ
יבצ ברה תוחיש
'מע רבדמב הדוהי
351
יעובב ןיפיקמ ןיא ב"ע ומ
ות 'מע םייח ךרד יועבב ןיפיקמ ןיא ב"ע ומ
ד רמאמ ירזוכ
אל 'יס
התצקמ המידאהש האר ב"ע ומ
לארשי תרטע
זפ 'מע (ילאפהאב)
ומד וב עלביש דע יניתמה ב"ע זמ
ד רמאמ ירזוכ
אל 'יס
הקלש אלא ,אוה םודא רוחש ב"ע זמ
ד רמאמ ירזוכ
אל 'יס
הל ןיששוח ןיא קפודל הכומסה האיר א"ע חמ
ד רמאמ ירזוכ
אל 'יס
ואל אלא ,הבקינ ונייה - ?ץוחבמ אמיליא ב"ע חמ
םינפבמ
לע תופי םינפ
וס 'מע םילהת
תופירטב ןימדמ ןיא ב"ע חמ
דיק ףד בוט בר
ב"ע וטק ,ד"ע
א"חו 'וכ םינהכל א"ח 'וכ םכרבא ינאו א"ע טמ
'וכו לארשיל
ינושרגה טוקלי
ב"ח
('סות) םדי לע םיכסמ ה"בקהו א"ע טמ
םתחל ןורכזה 'ס
המ 'מע רפוס
ינהכ עייסמ אנהכ לאעמשי ךינמיסו א"ע טמ
ינושרגה טוקלי
ב"ח
אל ןמצע םינהכל ...א"יר י"נב תא וכרבת הכ א"ע טמ
ונדמל
יולה טבש תושרד
פר 'מע
לע םיכסמ ה"בקהו לארשיל םיכרבמ םינהכ א"ע טמ
םדי
יבכמה שוריפ
זמק 'מע תומש
םיכסמ ה"בקהו לארשיל ןיכרבמ םינהכ א"ע טמ
יבצ ברה תוחיש
'מע רבדמב הדוהי
61
אוה ךורב שודקהו לארשיל ןיכרבמ םינהכ א"ע טמ
םדי לע םיכסמ
דובכה רצוא םינהכמ לארשיל הכרב ונדמל א"ע טמ
דיק ףד בוט בר
ד"ע
תיללכ הכרב אוה ךיכרבמ הכרבאו א"שרהמ א"ע טמ
'וכ
יבצ ברה תוחיש
'מע רבדמב הדוהי
62
ןיכרבמ םינהכ ...רמוא לאעמשי יבר א"ע טמ
יבר .םינהכל ךרבמ אוה ךורב שודקהו ,לארשיל
יפמ ,םינהכ יפמ לארשיל הכרב ונדמל :רמוא אביקע
...ונדמל אל הרובג
ינושרגה טוקלי
ב"ח
ונדמל אל הרובגה יפמ א"ער א"ע טמT>
םינושאר ישוריפ לארשי לש םנוממ לע הסח הרותה ב"ע טמ
ד רמאמ ירזוכ
אל 'יס
םתוס וניא אמט ,םתוס רוהט בלח ב"ע טמ
יבצ ברה תוחיש
'מע רבדמב הדוהי
351
םייעמ ינבב םיפיקמ א"ע נ
ירבד טוקלי
'יס ארקיו םימכח
בכר
האירב ןיפיקמ א"ע נ
ד רמאמ ירזוכ
אל 'יס
הטיחש ינפלש עודיב - םד טרוק וילע אצמנ א"ע אנ
ד רמאמ ירזוכ
אל 'יס
תסורדו ,םיאלטו םיידגב היימנו לותח תסורד ב"ע בנ
תופועב הדלוח
ד רמאמ ירזוכ
אל 'יס
...בלכל הסורד ןיא ...לעושל הסורד ןיא א"ע גנ
'מע םירפא ןינב
[הכלה] טמק
הכירצ ה"ד י"שר ב"ע גנ
םינושאר ישוריפ ןהיתורקרקו ןה סרח ילכבד ןיקדה א"ע דנ
ד רמאמ ירזוכ
אל 'יס
רייתשנו דבכה הלטינ ...המהבב תורישכ ולאו א"ע דנ
תיזכ הנמיה
םתחל ןורכזה 'ס
טמ 'מע רפוס
התעשב הוצמ הביבח המכ הארו אב ב"ע דנ
בקעי ילהא
ףד (ןיטאיסוה)
ב"ע זפק
רימחהל םימכח ירועיש לכ א"ע הנ
ד רמאמ ירזוכ
אל 'יס
...םימש ידיב התורח ב"ע הנ
א קלח לארשי רנ
אל ףד
לפנד ארבג אוההל 'ייזחד האמרא אובב ב"ע ונ
'וכו היסירכ היעקפ ,אעראל ארגיאמ
(גנשת) םייחה 'ס
זמ 'מע
ה"בקה ארבש דמלמ ,ךננוכיו ךשע אוה ב"ע ונ
(י"שרבו) םדאב תויננוכ
ד רמאמ ירזוכ
אל 'יס
אלו היעמ ינב ואצי ...:ףועב תורשכ ולאו ב"ע ונ
ובקינ
ףד לארשי בהוא
ב"ע טיש
'וכו םינהכ ונממ היב אלוכד אכרכ ב"ע ונ
יבצ 'ר תוחיש
'מע ארקיו הדוהי
67
םדאב תויננוכ ה"בקה ארבש דמלמ ב"ע ונ
שורד הדוהי ילגד
ט תוא א
םדאב תויננוכ ה"בקה השעש דמלמ ב"ע ונ
םירשי תליסמ
גלש 'מע
ןניקזחמ אל ןניזח אלד אתוער ב"ע ונ
,המכח תישאר
זט קרפ השודק
גנ תוא
םדאב תויננוכ ה"בקה ארבש ב"ע ונ
ד רמאמ ירזוכ
אל 'יס
םאש :םדאב תויננוכ אוה ךורב שודקה ארבש ב"ע ונ
תויחל לוכי והיא ןהמ תחא הכפהנ
ב"ח םלוע תוביתנ
בפק 'מע
רטושו ןיצק טרפב הלצנל ןיא ב"ע זנ
םימכח יניע ריאמ
ףד ב"ח ב"ודהמ
ב"ע אל
איה יאנת ה"ד י"שר ב"ע זנ
ב קלח לארשי רנ
חיק ףד
ב"י םייקתמ וניא םצע וב ןיאש הירב לכ א"ע חנ
שדוח
ב"ח םלוע תוביתנ
וכר 'מע
ימד לוטנכ רתי לכ א"ע חנ
בקעיל תמא
אית 'מע ת"הע
אתקבו אקב ב"ע חנ
ל"רהמ תושרד
'מע (יכדרמ די)
חעש ,בי
ימד לוטנכ רתי לכ ב"ע חנ
'מע ד"ח םורמ ימ
'מע ט"ח ,דכק
גכר 'מע ג"יח ,אי
ימד לוטנכ רתי לכ ב"ע חנ
'מע םייח ךרד
זפרת
ימד לוטנכ רתי לכ ב"ע חנ
התעפשהו הרבחה
וט קרפ 4 רמאמ
ימד לוטנכ רתי לכ ב"ע חנ
ףד ךלמילא םעונ
ג"ע טמ
ימד לוטנכ רתי לכ ב"ע חנ
חולישה ימ
'מע ב"ח (רושימ)
זע
יזחאד אניעב ח"בירל רסיק היל רמא א"ע טנ
וכיקלאל
םייח חור
אצ 'מע (א"דיח)
איבט רב אוהה א"ע טנ
לע תופי םינפ
בפק 'מע םילהת
המהב ללכב היח א"ע טנ
ירבד טוקלי
'יס ארקיו םימכח
הצ
אמט סרודה ףועה לכ א"ע טנ
יבצ ברה תוחיש
'מע רבדמב הדוהי
245, 248, 249
202, 227, 244,
עדוי ומלועב טילש א"ע טנ
יבצ 'ר תוחיש
'מע ארקיו הדוהי
53, 54
עדוי ומלועב טילש א"ע טנ
יבצ ברה תוחיש
'מע תומש הדוהי
364
...עדוי ומלועב טילש א"ע טנ
(גנשת) םייחה 'ס
כק-טיק 'מע
'וכו ליתמ היראכ םכיהלא ח"בירל רסיק ל"א ב"ע טנ
'מע י"ח םורמ ימ
מ
ימד לוטנכ רתי לכ ב"ע טנ
(גנשת) םייחה 'ס
כק 'מע
אירא ליטק אשרפ ב"ע טנ
(גנשת) םייחה 'ס
גע-בע 'מע
'וכו אוה ארגנ ןוכיהלא ח"בירל רסיק תב ל"א א"ע ס
'מע ז"ח םורמ ימ
,עק 'מע ח"ח ,חלר
,חמ 'מע י"ח
,הכק 'מע א"יח
ע 'מע ב"יח
'א רתכב שמתשהל םיכלמ ינשל רשפא יא א"ע ס
שאהמ לצומ
ףד (םטשרבלה)
א"ע זמ
ושמתשיש םיכלמ 'בל א"א הנבלה הרמא א"ע ס
'וכו דחא רתכב
םייח חור
א 'מע (א"דיח)
םתמוקבו םנויבצב א"ע ס
א"יח םורמ ימ
אלק הכק 'מע
חריה תא יתטעמש לע ילע הרפכ ואיבה א"ע ס
ירבד טוקלי
תישארב םימכח
בק 'יס
איבוברעב תאצל ןכרד ןיאש תונליא המו א"ע ס
'מע ז"ח םורמ ימ
נ 'מע ג"יח ,דכק
ורמא םלועה רש - םלועל 'ה דובכ יהי א"ע ס
'מע ג"ח םורמ ימ
בע
םיטעממ רתוי הלודג םהל םיפיסומש המ לכ א"ע ס
םמצע
שדוקה ךרד
בכר 'מע (ימענת)
...וארבנ ןתמוקב תישארב השעמ לכ ב"ע ס
'מע םייח ךרד
במשת
םנויבצבו ןתעדב ןתמוקב תישארב השעמ לכ א"ע ס
וארבנ
וירבד דיגמ
הרות רוא ,בקעיל
דפת ,טצ 'יס
וארבנ ןתמוקב תישארב השעמ לכ א"ע ס
םינושאר ישוריפ וארבנ ןתמוקב תישארב השעמ לכ א"ע ס
ט 'מע ירנ ריאת וארבנ ןתמוקב תישארב השעמ לכ א"ע ס
'מע ו"ח םורמ ימ
זכש ,חפר ,ופר
וארבנ ןתעדל תישארב השעמ לכ א"ע ס
םירקיעה 'ס
ר 'מע (רושימ)
וארבנ ןתעדל תישארב השעמ לכ א"ע ס
'מע ו"ח םורמ ימ
דס
ךמצע תא יטעמו יכל א"ע ס
ףד יבא תוכרב
א"ע דכק
רמא איבוברעב תאצל ןכרד ןיאש תונליא המ א"ע ס
'וכו והנימל ה"בקה
'מע ד"ח םורמ ימ
,גיק 'מע ח"ח ,טצ
א"יח ,טי 'מע י"ח
אפ 'מע
וארבנ ןתעדל תישארב השעמ א"ע ס
א"ח שבד תורעי
דנק ,אצ 'מע
םלועל 'ד דובכ יהי רמאו 'וכו ו"ק ןיאשד ואשנ א"ע ס
ץ"מר ,םייח ירפ
םייח ירפ ,א שורד
ב תוא א שורד
השנועו חריה גורטק ןינע א"ע ס
דובכה רצוא ורמא םלועה רש הז קוספ א"ע ס
דובכה רצוא ןושארה םדא בירקהש רוש א"ע ס
ת"הע ייחב ונבר
ב"ח ,חע 'מע א"ח
לש 'מע
םדא בירקהש רוש א"ע ס
םירקיעה 'ס
אסק 'מע (רושימ)
םלועה רש א"ע ס
'יס דסחו םייח
בלקת
'א רתכב ושמשיש םיכלמ 'בל א"א ב"ע ס
ףד לארשי בהוא
א"ע חמק
'א רתכב ושמתשיש םיכלמ 'בל א"א ב"ע ס
'מע ןושל אפרמ
ומר
דחא רתכב ושמתשיש םיכלמ ינשל א"א ב"ע ס
ינושרגה טוקלי
ב"ח
יקידצ ירקיל ורק ליז ל"א ב"ע ס
א"ח רכששי ינב
המ ,א"ע דמ ףד
ג"ע
דחא רתכב שמתשהל םיכלמ 'בל רשפא יא ב"ע ס
'פ הלואגה רמאמ
םורמב רידא ;אפ
געק 'פ א"ח
'א רתכב שמתשהל םיכלמ ינשל רשפא יא ב"ע ס
לאומש ירבד
א 'מע (גישת)
דחא רתכב ושמתשיש םיכלמ ינשל רשפא יא ב"ע ס
ירבד טוקלי
'יס ארקיו םימכח
גער
דחא רתכב ושמתשיש םיכלמ ינשל רשפא יא ב"ע ס
לע תופי םינפ
,ל 'מע םילהת
הסר
דחא רתכב ושמתשיש םיכלמ ינשל רשפא יא ב"ע ס
ירבד טוקלי
'יס תומש םימכח
טק
ךמצע יטעמו יכל הנבלל ה"בקה רמא ב"ע ס
ז ףד רפוס בתכמ
ג"ע זל ףד ,ב"ע
ךמצע תא יטעמו יכל הל רמא ב"ע ס
םימכח יניע ריאמ
ףד ג"ח ב"ודהמ
ג"ודהמ ,א"ע וכ
,וטק ,גפ ףד א"ח
זטק
ינשל רשפא ע"שבר ה"בקה ינפל חרי הרמא ב"ע ס
'וכו םיכלמ
'מע לאומש ירבד
אי
ינשל רשפא ע"שבר ה"בקה ינפל חרי הרמא ב"ע ס
'וכ םיכלמ
ת"הע ייחב ונבר
ג"ח ,הל 'מע א"ח
ור-דר 'מע
חרי הרמא ב"ע ס
'מע ג"יח םורמ ימ
גלר ,חיר
'א רתכב ושמשיש םיכלמ 'בל רשפא ב"ע ס
א"יח םורמ ימ
הע 'מע
'א רתכב ושמתשיש םיכלמ 'בל רשפא ב"ע ס
ופר 'מע םייח ךרד דחא רתכב ושמתשיש םיכלמ ינשל רשפא ב"ע ס
ףד ךלמילא םעונ
,ד"ע טל ,ד"ע זכ
ב"ע בצ ,ב"ע אצ
...?דחא רתכב ושמתשיש םיכלמ ינשל רשפא ב"ע ס
חריה תא יתטעימש ,ילע הרפכ ואיבה
וירבד דיגמ
יטוקל ,בקעיל
,בצ 'יס םירמא
רוא ,זמר ,במר
,הצ ,זס 'יס הרות
בצת ,דיק
ינהא יאמ ארהיטב אגרשד ב"ע ס
'מע ט"ח םורמ ימ
כר ,דיר
חריה תא יתטעמש לע ילע הרפכ ואיבה ב"ע ס
ץראה ירפ
א 'מע (קסבטיו)
חריה תא יתטעימש ילע הרפכ ואיבה ב"ע ס
'מע םולש עימשמ
הכ
חריה תא יתטעמש ילע הרפכ ואיבה ב"ע ס
ירבד טוקלי
'יס תומש םימכח
זק
חריה תא יתטעימש לע הרפכ ילע ואיבה ב"ע ס
בקעי ילהא
ףד (ןיטאיסוה)
א"ע דמר ,ב"ע בר
חריה יתטעימש לע הרפכ ילע ואיבה ב"ע ס
בקעי ילהא
ע ףד (ןיטאיסוה)
א"ע
םיקידצ לש ןתלפתל הואתמ ה"בקה ב"ע ס
זע 'מע הרוא ינרק יפוג ןה ןה ףרשהל ןייוארש תוארקמ הברה ב"ע ס
הרות
יבצ ברה תוחיש
'מע רבדמב הדוהי
231
יפוג ןה ןהו ףורשל ןייוארש תוארקמ הברה ב"ע ס
הרות
םינושאר ישוריפ ףורשל ןייוארש תוארקמ הברה ב"ע ס
םינושאר ישוריפ םירעל ותוא ריבעה םעה תאו ב"ע ס
ירבד טוקלי
'יס תומש םימכח
בש
תא ופרחי אלש םירעל ותוא ריבעה םעה תאו ב"ע ס
םהיניב םירג תויהל ןידיתעש לארשי
ינושרגה טוקלי
ב"ח
םילודגה תורואמה יתש תא םיקלא שעיו ב"ע ס
'מע ז"ח םורמ ימ
גר
'א רתכב שמתשהל םיכלמ 'בל רשפא יכו ב"ע ס
ירבד טוקלי
'יס ארקיו םימכח
וצ
היה יגינק השמ יכו ב"ע ס
,המכח תישאר
ו תוא א קרפ הונע
'וכו ןטקמ בקעי ךימשב יקידצ ורקיל ליז ב"ע ס
יולה טבש תושרד
חמ 'מע
,'וכו עקרקה חתפ לע ודמעו םיאשד ואצי ב"ע ס
'וכו םימחר םהילע שקבו
םימכח יניע ריאמ
ףד א"ח ג"ודהמ
איר
ןטקה לאומש ןטקה בקעי ךימשב יקידצ ורקיל ב"ע ס
ןטקה דוד
בקעי ילהא
ףד (ןיטאיסוה)
ב"ע גמר
ךמשב םיקידצ ירקיל ב"ע ס
בקעי ילהא
ףד (ןיטאיסוה)
א"ע גמר
ךמצע תא יטעימו יכל ב"ע ס
םינושאר ישוריפ םימשה ןמ הרות ןיא רמואל הבושת ןאכמ ב"ע ס
חולישה ימ
'מע ב"ח (רושימ)
העק
עקרק חתפ לע ודמעו םיאשד ואציש דמלמ ב"ע ס
'יס האמל הרשע
ה
עקרק חתפ לע ודמעו םיאשד ואציש דמלמ ב"ע ס
'מע ןושל אפרמ
יש
'וכו ח"ר לש ריעש הנתשנ המ ינפמ ב"ע ס
א"יח םורמ ימ
בכ 'מע
ללפתהש דע עקרקה חתפ לע םיאשד ודמע ב"ע ס
ואציו ןושארה םדא םהילע
ת"הע ייחב ונבר
זנק 'מע ג"ח
ןוחיסב ורהט באומו ןומע ב"ע ס
ירבד טוקלי
תישארב םימכח
גק ,בס ,אכ 'יס
ה"בקה ינפל חרי הרמא 'וכו ימר יזפ ןב ש"ר ב"ע ס
'וכו דחא רתכב ושמתשיש םיכלמ ינשל א"א ע"שבר
ינושרגה טוקלי
ב"ח
טעמא ןוגה רבד ךינפל יתרמאו ליאוה ע"שבר ב"ע ס
ימצע תא
לארשי ינבל
ז שורד (ןשיה)
..םילודגה תורואמה ...שעיו ביתכ ימר פ"בשר ב"ע ס
חרי
ל"רהמ תושרד
'מע (יכדרמ די)
בית
ןושארה םדא בירקהש רוש ב"ע ס
ירבד טוקלי
תישארב םימכח
זנת 'יס
םירג תויהל ןידיתעש לארשי ושיבתי אלש ב"ע ס
(אתוולג וארקל אלד) םהיניב
א"ח רכששי ינב
א"ע המ ףד
'הל תאטחל 'חרד ריעש ב"ע ס
'מע תבש תעד
הסק
חריה יתטעימש לע ילע הרפכ אהי הז ריעש ב"ע ס
לע תופי םינפ
טכ 'מע םילהת
חריה תא יתטעימש לע רפכמ היהי הז ריעש ב"ע ס
בקעיל תמא
גס 'מע ת"הע
ףלקנ ונבקרוק ןיאו קפזו א"ע אס
'מע דסח תרות
,בלק ,אס ,טנ
וטש
םלועל 'ה דובכ יהי רמא םלועה רש א"ע אס
בקעיל תמא
דס 'מע ת"הע
ווה םיאמט תופוע עבראו םירשע ידכמ ב"ע אס
דובכה רצוא ךמצע תא יטעמו יכל ?"ע בס
יבצ ברה תוחיש
'מע תומש הדוהי
77
ןהיתומשבו ןהב יקב א"ע בס
חנ ףד דוד תבהא
ב"ע
ינאייצוצ ינשפוכ ינה א"ע בס
בקעיל תמא
,חצ 'מע ת"הע
זלקת
ןירות םושמ לוספ ליסת א"ע בס
'יס תיעיבר ימ
ה"קס ב ףיעס סק
[הכלה]
ןילסופ ה"ד י"שר ב"ע בס
שורד הדוהי ילגד
ט ההגה ח תוא ב
א"ע גס
ינושרגה טוקלי
ב"ח
קרקרש דיבעו אעראא ביתי יאד ירימגו א"ע גס
(גנשת) םייחה 'ס
ופק 'מע
'וכו קרקרש דיבעו ידימא ביתיד אוהו א"ע גס
םינושאר ישוריפ הבר םוהתב ףא ךיטפשמו א"ע גס
(גנשת) םייחה 'ס
הפק 'מע
םלועל םימחר ואב םחר אבש ןויכ א"ע גס
חולישה ימ
'מע ב"ח (רושימ)
הר ,ועק
םע דסח השועש הדיסח המש ארקנ המל א"ע גס
היתורבח
ה 'מע דסח תרות םע תודיסח השועש הדיסח המש ארקנ המל א"ע גס
היתורבח
גי ףד רפוס בתכמ
ג"ע
ביתי יאד ירימגו 'וכו םחר ומש ארקנ המל א"ע גס
אחישמ יתא קירשו אעראא
יבצ 'ר תוחיש
'מע ארקיו הדוהי
165
ךיטפשמ' :רמא ךלש יזח הוה יכ ןנחוי יבר א"ע גס
יררהכ ךתקדצ' :רמא הלמנ יזח הוה יכ .'הבר םוהת
'לא
יבצ ברה תוחיש
'מע רבדמב הדוהי
226, 246, 443
ךתקדצ' :רמא ,הלמנ יזח הוה יכ ...ןנחוי יבר א"ע גס
'ל-א יררהכ
יבצ ברה תוחיש
'מע תומש הדוהי
182
...הלמנ יזח הוה יכ ...ןנחוי יבר א"ע גס
יבצ ברה תוחיש
'מע רבדמב הדוהי
314
קרקרש וז םחר א"ע גס
ינושרגה טוקלי
ב"ח
קרקרש וז םחר א"ע גס
יבצ 'ר תוחיש
'מע ארקיו הדוהי
165
הלודגכ אתויח היל תיא הלמנ וליפאד - י"שר א"ע גס
בקעי ילהא
ףד (ןיטאיסוה)
א"ע וש
היתורבח םע תודיסח השועש א"ע גס
םע) הבושת ירעש
רעש (םייח ירעש
לר רמאמ ישילש
הרצק ךרד ודימלתל םדא הנשי םלועל ב"ע גס
וירבד דיגמ
יטוקל ,בקעיל
,אלר 'יס םירמא
עק 'יס הרות רוא
איה תחא האדו האר ןימ ב"ע גס
'מע ךלמילא רוא
וכק
י"אב האורו לבבב תדמוע ב"ע גס
םייחה ץרא
גצק 'יס (ןוזרביל)
י"אב הלבנ האורו לבבב תדמוע ב"ע גס
וירבד דיגמ
יטוקל ,בקעיל
,אלר 'יס םירמא
עק 'יס הרות רוא
לארשי ץראב הלבנ האורו לבבב תדמוע ב"ע גס
ת"הע ייחב ונבר
אסת 'מע ב"ח
םיאמטב בותכה ךל טרפ ב"ע גס
םימכח יניע ריאמ
ףד א"ח א"ודהמ
ב"ע טע
םאש אבר רמא אלא איה שחנד אמלדו א"ע דס
'סותבו 'וכו המקיר
בקעיל תמא
צ 'מע ת"הע
ימש יתרתד 'וכ רמעלרדכ תא התעמ אלא א"ע הס
והנינ
ד רמאמ ירזוכ
אל 'יס
ןאכל םיתשו ןאכל םיתש וילגר תא קלוח םא א"ע הס
אמט -
בקעיל תמא
וסש 'מע ת"הע
לופינ הז לגרח א"ע הס
חולישה ימ
'מע א"ח (רושימ)
זטק
אמט סרודה ףוע לכ א"ע הס
םע) הבושת ירעש
רעש (םייח ירעש
גצק רמאמ ישילש
'וכו ברוע לצא ריזרז ךלה םנחל אל א"ע הס
יבצ ברה תוחיש
'מע רבדמב הדוהי
227
ריפנס בותכיל אלו תשקשק אנמחר בותכילו ב"ע וס
יבצ ברה תוחיש
'מע רבדמב הדוהי
227, 247
ול שיש שיו .ריפנס ול שי - תשקשק ול שיש לכ ב"ע וס
תשקשק ול ןיאו ריפנס
ףסוי ירמא
ףד רבדמב-ארקיו
א"ע טי
תשקשק ול שיש לכ ב"ע וס
חולישה ימ
'מע ב"ח (רושימ)
חע ,זע
'וכו ריפנס ול שי תשקשק ול שיש לכ ב"ע וס
םינושאר ישוריפ ןיקד ןישותי ןימ - ןישוחבי א"ע זס
קלח םולש ירבד
ס 'מע א
'וכו ארשבד ינרד ב"ע זס
םינושאר ישוריפ יריסא ינאיקוק ב"ע זס
טכ ףד בוט בר
ז"ע
רסאנ ותציחמל ץוח אציש ןויכ הדשב רשבו א"ע חס
'מע ב"ח םורמ ימ
טצ
ומצע םישי ז"הועב םדא לש ותונמוא המ א"ע טס
םלאכ
שורד םיתעל הניב
טלר 'מע זל
'וכו היח ללכב המהב המהב ללכב היח א"ע אע
בקעיל תמא
הכ 'מע ת"הע
המהב ללכב היח א"ע אע
שורד םיתעל הניב
גסר 'מע אמ
'וכו האמטמ הניא העולב הרהט א"ע אע
ת"הע ייחב ונבר
זלק 'מע ג"ח
הדלו תמש השאמ א"ע אע
גס ףד יבא תוכרב
א"ע
המהבב םייסו היחב חתפ א"ע אע
םימכח יניע ריאמ
ףד א"ח ב"ודהמ
א"ע אס
ימ ה"ד 'סות א"ע אע
'מע םירפא ןינב
[הכלה] בנק
'מגב א"ע גע
'מע םירפא ןינב
[הכלה] זמק
י"שרב דע
לארשי תראפת
טכ ,בכ 'מע
העוקפ ןב ונל ריתה א"ע דע
םימכח יניע ריאמ
ב ףד ג"ח א"ודהמ
א"ע
הימאד אמדב רשכתיא אה 'וכו ךדידל אלא ב"ע דע
םימכח יניע ריאמ
ג ףד ג"ח א"ודהמ
א"ח ג"ודהמ ,ב"ע
בצק ףד
'סותבו רמגד ה"ד י"שר ב"ע דע
בקעי ילהא
ףד (ןיטאיסוה)
א"ע הע
ובלח ה"ד י"שר ב"ע דע
'מע םירפא ןינב
[הכלה] זמק
העוקפ ןבד דלוו א"ע הע
'מע םירפא ןינב
[הכלה] בנק
י"שרבו 'וכו םיגדב ודלונ א"ע הע
הנק 'מע ןרהא די שארה םע רכמנ לגרה א"ע וע
הכ 'מע ןרהא די רשכ הטמלו הבוכראה ןמ רבשנ א"ע וע
שורד םיתעל הניב
טיש 'מע טמ
רשבו רוע םא ץוחל אציו םצעה רבשנ ר"ת ב"ע וע
'וכו רשכ ובור תא ןיפוח
םע) הבושת ירעש
רעש (םייח ירעש
דק רמאמ ישילש
ירומאה יכרד םושמ וב שי האופר וב ןיא ב"ע זע
םע) הבושת ירעש
רעש (םייח ירעש
אצ רמאמ ישילש
סוסה ןמ ןידלונה םע רומחה ןמ ןידלונה א"ע טע
ןירוסא
רעש הבושת ירעש
אצ תוא ג
ינש הרומח תב וזו אידוס תב וז .תודרפ יתשו א"ע טע
דחי ןגיהנהל רוסאו ןה םינימ
רעש הבושת ירעש
אצ תוא ג
סוס אל הילע ןיעיברמ ןיא רכז העבתש הדרפ א"ע טע
הנימ אוהש דרפ אלא רומח אלו
בקעי קלח
ה שורד (רוטנק)
ןיעיברמ ןיא העבתש הדירפ א"ע טע
בקעיל תמא
הפש 'מע ת"הע
שית הנבו היבצ איהב םידומ לכה ב"ע טע
בקעיל תמא
דכ 'מע ת"הע
ומצע ינפב הירב יוכ א"ע פ
םינושאר ישוריפ אלברות ןנימגרתמדמ א"ע פ
םינושאר ישוריפ חבזמ יבגל תורשכ אלאבד יזע א"ע פ
םייח חור
יק 'מע (א"דיח)
רבה רוש א"ע פ
ףד ךלמילא םעונ
ד"ע גע
ינבב רשכ ;הנוי ינבב לוספ - ןירותב רשכ ה"מ א"פ
לוספ הזבו הזב - בוהיצה תלחת .ןירותב לוספ - הנוי
ירבד טוקלי
'יס ארקיו םימכח
גנר
(ונב תאו ותוא יבג) רוטפ רקעמהו רחונה ב"ע אפ
םימכח יניע ריאמ
ףד א"ח ב"ודהמ
א"ע וס
הלגע ה"ד 'סות א"ע בפ
םע) הבושת ירעש
רעש (םייח ירעש
ז רמאמ ןושאר
'וכו התוש אוהו התשת לא ול ורמא ב"ע בפ
'מע םירפא ןינב
[הכלה] טיק-חיק
ב"ע בפ
ו"ח םולש ירבד
,זכקת ,וכקת 'יס
בלקת
'וכו לילגב כ"הוי ברע ףא א"ע גפ
ימע לא תושרד
דכ שורד
םישדקבו הלילה ירחא ךלוה םויה ןילוחב א"ע גפ
םויה ירחא ךלוה הלילה
לאומש ירבד
המק 'מע (חנשת)
הלילה רחא ךלוה םויה א"ע גפ
םע) הבושת ירעש
רעש (םייח ירעש
וכ רמאמ ישילש
ןיקול ןיא השעמ וב ןיאש ואל א"ע גפ
םינושאר ישוריפ הוה םיאירב תחפשממ אבא א"ע דפ
ףסוי ירמא
ףד רבדמב-ארקיו
א"ע זל
ןילכואו ןיוול ונא ןוגכ א"ע דפ
הפ ףד יבא תוכרב
א"ע
ןילכואו ןיוול ונא ןוגכ א"ע דפ
םינושאר ישוריפ ךתיב םחלל םדוק ךמחל א"ע דפ
175 'מע בל יכרעמ אלא רשב םדא לכאי אלש א"ד הרות הדמל א"ע דפ
ןובאתל
םירקיעה 'ס
חכש 'מע (רושימ)
רשב םדא לכאי אלש ץרא ךרד הרות הדמל א"ע דפ
ןובאתל אלא
,המכח תישאר
בי קרפ םלוע רוא
לאו םידותע חקיו הדש םדא רוכמי םלועל א"ע דפ
הדש חקיו םידותע רוכמי
םינושאר ישוריפ תאזה הנמזהב אלא רשב םדא לכאי אלש א"ע דפ
ףסוי ירמא
ג"ע נ ףד םירבד
ךיקלא 'ה קיחרי יכ ר"ת א"ע דפ
םימכח יניע ריאמ
ףד א"ח ב"ודהמ
ב"ע וס
ןניעב ה"ד 'סות א"ע דפ
םינושאר ישוריפ ךיתורענל םייח ןת א"ע דפ
א"ח רכששי ינב
ב"ע חס ףד
תא תורשעמש תורתשע ןמש ארקנ המל ב"ע דפ
ןהילעב
,המכח תישאר
י קרפ םלוע רוא
דבליו ול שיש הממ תוחפ םדא לכאי םלועל ב"ע דפ
'וכו ותשא דבכיו ול שיש המ יפכ
םינושאר ישוריפ ןדבאל הצורו תועמ ויבא ול חינהש ימ ב"ע דפ
םימכח יניע ריאמ
ףד א"ח א"ודהמ
ב"ע הק
ןיאו ה"ד 'סות א"ע הפ
א"ח בהז תועבט
[הכלה] ד"ע ל ףד
תונוק תועמ םיקרפ 'דב א"ע ופ
םירקיעה 'ס
גנקת 'מע (רושימ)
אל והדידא אמלעא והיתוכז אינהמ יכ א"ע ופ
ףד רפוס בתכמ
ג"ע הנ
ינב אנינח ליבשב ןוזינ ולוכ םלועה לכ א"ע ופ
ש"ארה תושרד
שורד א"ע חל ףד
ול
'וכו ןוזינ םלועה לכ א"ע ופ
יולה טבש תושרד
גסר ,פק 'מע
'וכו ןיקיזה וקספ הלוגה ינב ולעשמ א"ע ופ
'יס תיעיבר ימ
ב ףיעס דסק
[הכלה] ט"יקס
ןויכ ה"ד י"שרב ב"ע ופ
ונק 'מע קחצי די
[הכלה] ב ק"ס
ש"ארבו רוסא ה"דותב ב"ע ופ
'יס תיעיבר ימ
ב ףיעס דסק
[הכלה] ז"יקס
אתשמ ה"דות א"ע זפ
'מע ןושל אפרמ
גער
ארב אל םירה ארבש ימ 'וכו יקודצ אוהה ל"א א"ע זפ
חור
טע ףד יבא תוכרב
א"ע
יאמל הכרב רכש וא הוצמ רכש והל איעביא א"ע זפ
ז"מהרבל מ"קפנ
'מע םירפא ןינב
[הכלה] טצק
םימעפ האמ יפא א"ע זפ
אלר 'מע קחצי די
[הכלה] ה ק"ס
וא ה"דותו 'מגב א"ע זפ
,המכח תישאר
ד קרפ תווצמ
ב תוא
הסכי אלש הסכי ךפשש המב רפעב והסכו א"ע זפ
וילע תויוזב תוצמה ויהי אלש ידכ לגרב
םימכח יניע ריאמ
ףד א"ח ג"ודהמ
טכק
םיבוהז םיעברא הושי הכרב לש סוכ א"ע זפ
'מע םירפא ןינב
[הכלה] אר
הדיבא תבשהמ אנש יאמ א"ע זפ
דובכה רצוא הסכי ךפשש ימ א"ע זפ
ינושרגה טוקלי
ב"ח
הסיכו וריבח םדקו טחשש 'אב השעמ א"ע זפ
'מע תורוא יללט
גכ
ףועב 'א בר ,הנקה ,טשוה לע השמ הווטצנ א"ע חפ
המהבב 'ב ברו
זנ ףד דוד תבהא
ב"ע
ירקיא אל אמתס רפע ירקיא הפרש רפע א"ע חפ
'מע ה"ח םורמ ימ
חמ
תלכת טוח - תווצמ 'בל וכז םהרבא ינב ב"ע חפ
ןיליפת תעוצרו
בקעי קלח
אי שורד (רוטנק)
'וכו טוחמ םא א"א רמאש רכשב ב"ע חפ
לק ףד בוט בר
ד"ע
וינב וכז רפאו רפע יכנאו א"א רמאש רכשב ב"ע חפ
הטוס רפעלו הרפ רפאל
לארשי ינבל
ז שורד (ןשיה)
רפא ...רפאו רפע יכנאו א"א רמאש רכשב ב"ע חפ
הרפ
דובכה רצוא וניבא םהרבא רמאש רכשב ב"ע חפ
,המכח תישאר
ה קרפ תווצמ
ב תוא
רניד קחוש טחשו רפע ול ןיאש םוקמב היה ב"ע חפ
'וכו וב הסכמו בהז
ל"רהמ תושרד
'מע (יכדרמ די)
צת
םדה יוסכ ןינעל רפעכ בהז ב"ע חפ
ץראה ירפ
יק 'מע (קסבטיו)
בהז רניד קחוש תוסכל רפע ול ןיאש ימ ב"ע חפ
הסכמו
יבצ ברה תוחיש
'מע רבדמב הדוהי
124, 333
עיפשמ ינאש העשב וליפאש ,םכב ינקשוח ... א"ע טפ
...ינפל םכמצע ןיטעממ םתא ,הלודג םכל
ןפג היחתפ םרכ
אפ גירש וט
ז"הועב םדא לש ותנמוא א"ע טפ
א"ח םלוע תוביתנ
הכר 'מע
םלובש ימ ליבשב אלא םייקתמ םלועה ןיא א"ע טפ
ומצע תא
,המכח תישאר
תוא ג קרפ הונע
גמ תוא ד קרפ ,ט
םלובש ימ ליבשב אלא םייקתמ םלועה ןיא א"ע טפ
הבירמ תעשב ויפ תא
חולישה ימ
'מע ב"ח (רושימ)
ק
םלובש ימ ליבשב אלא םייקתמ םלועה ןיא א"ע טפ
הבירמ תעשב ומצע
ינושרגה טוקלי
ב"ח
םלובש ימ ליבשב אלא םייקתמ םלועה ןיא א"ע טפ
'יס דסחו םייח
גלקת
'וכ ןרהאו השמ לע אלא םייקתמ םלועה ןיא א"ע טפ
בקעי ילהא
די ףד (ןיטאיסוה)
ב"ע
םכב ינקשוח לארשיל ה"בקה רמא א"ע טפ
,המכח תישאר
תוא ג קרפ הבהא
דמ
ינפמ 'וכו םכב ינקשוח לארשיל ה"בקה רמא א"ע טפ
םכמצע םיטעממו הלודג םכל ןתונ ה"בקהש
ל"רהמ תושרד
ונ 'מע (יכדרמ די)
םכב ינקשוח ,לארשיל ה"בקה רמא א"ע טפ
ב"ח םלוע תוביתנ
ה 'מע
םכב ינקשוח לארשיל ה"בקה םהל רמא א"ע טפ
עשוהי ןסוח
'מע ה"פ א רמאמ
אר
םלא םנמאה" ביתכד יאמ קחצי בר רמא א"ע טפ
- הזה םלועב םדא לש ותונמוא המ - "ןורבדת קדצ
דומלת - הרות ירבדל ףא לוכי ,םליאכ ומצע םישי
"ןורבדת קדצ" רמול
יבצ 'ר תוחיש
'מע ארקיו הדוהי
97, 126, 127, 238
93,
םלא םנמאה' ביתכד יאמ :קחצי יבר רמא א"ע טפ
ותונמוא המ ?'םדא ינב וטפשת םירשימ ןורבדת קדצ
ףא לוכי .םלאכ ומצע םישי ?הזה םלועב םדא לש
'ןורבדת קדצ' רמול דומלת ,הרות ירבדל
'מע ט"ח םורמ ימ
חר
םתא הלודג םכל עיפשמ ינאש העשב 'פא א"ע טפ
ינפל םכמצע םיטעממ
םייח יתפש
'מע א"ח םידעומ
טיר
םתא הלודג עיפשמ ינאש העשב וליפא א"ע טפ
ינפל םכמצע ןיטעממ
יבצ ברה תוחיש
'מע תומש הדוהי
47 288
ינפל םכמצע ןיטעממ םתא א"ע טפ
יבכמה שוריפ
אי 'מע תומש
ינפל םכמצע ןיטעממ םתא א"ע טפ
יבכמה שוריפ
כת ,זכ 'מע םירבד
...ינפל םכמצע ןיטעממ םתא א"ע טפ
'מע ג"יח םורמ ימ
במק
המ ונחנו תניחב א"ע טפ
ינושרגה טוקלי
ב"ח
ןיליפת לש העוצר אמלשב א"ע טפ
בקעי ילהא
ףד (ןיטאיסוה)
ב"ע חצק
םהרבאמ נ"שממ - השמב ש"מ לודג א"ע טפ
בנר 'מע תבש תעד השמב רמאנש המ לודג א"ע טפ
ל"רהמ תושרד
'מע (יכדרמ די)
ונש
ןרהאו השמב רמאנש המ לודג א"ע טפ
לע תופי םינפ
ל 'מע םילהת
דודב רמאנש הממ השמב רמאנש המ לודג א"ע טפ
'מע םייחה שפנ
106
'אנש הממ רתוי ןרהאו השמב 'אנש לודג א"ע טפ
רפאו רפע יכנאו ביתכ םהרבאב וליאד םהרבאב
חולישה ימ
'מע ב"ח (רושימ)
דק
'וכו רתוי ןרהאו השמב רמאנש לודג א"ע טפ
םימכח יניע ריאמ
ףד א"ח ג"ודהמ
חיק
רמאנש הממ רתוי ןרהאו השמב רמאנש לודג א"ע טפ
םהרבאב
וירבד דיגמ
הרות רוא ,בקעיל
גע 'יס
רמאנש הממ רתוי ןרהאו השמב רמאנש לודג א"ע טפ
רפאו רפע יכנאו ביתכ םהרבאב וליאד םהרבאב
המ ונחנו ביתכ ןרהאו השמב וליאו
םייח חור
סק 'מע (א"דיח)
'וכו בירחנסו רצנדכובנ חורה יסג א"ע טפ
בוזא תדוגא
ג"ע א ףד (ץבעי)
םלא םנמואה א"ע טפ
םייח חור
טפ 'מע (א"דיח)
ויפ םלובה לע םייקתמ םלועה א"ע טפ
םינושאר ישוריפ המלב לע ץרא הלות םתה ביתכו א"ע טפ
'מע תבש תעד
בער
םכב ינקשוח א"ע טפ
המ ףד דוד תבהא
א"ע
'וכו םכב ינקשוח א"ע טפ
םירשי תליסמ
חפקת 'מע
םכל עיפשמ ינאש העשב וליפאש םכב ינקשוח א"ע טפ
םכמצע ןיטעממ םתא הלודג
יולה טבש תושרד
זי 'מע
םכל עיפשמ ינאש העשב 'יפאש ,םכב ינקשוח א"ע טפ
םכמצע ןיטעממ םתא הלודג
עשוהי ןסוח
'מע ג"פ א רמאמ
חפק
רמול דומלת - ותעד סיגה וליפא לוכי א"ע טפ
"םירשימ"
םייח חור
טע 'מע (א"דיח)
ומצע תא סיגי לוכי א"ע טפ
ש 'עמ יפל שבד
ו תוא
םלא ומצע השעי א"ע טפ
םייח חור
בלר 'מע (א"דיח)
םלאכ ומצע השעי א"ע טפ
ב"ח לארשי יזנג
הכק ,ב"ע חס ףד
א"ע
םלאכ ומצע םישי א"ע טפ
יבכמה שוריפ
כת 'מע םירבד
הרות ירבדל אלו םלאכ ומצע םישי א"ע טפ
'מע םולש עימשמ
וק
ל"ת ,הרות ירבדל ףא לוכי ,םלאכ ומצע םישי א"ע טפ
ןורבדת קדצ
ו"ח םולש ירבד
ופק 'יס
'וכו טעמה םתא יכ א"ע טפ
טמ 'מע 'ה תורובג טעמה םתא יכ א"ע טפ
'מע ו"ח םורמ ימ
הלש
םיטעממ םה - לארשיל 'ה ףיסומש הלודג לכ א"ע טפ
וינפל םמצע
'מע ז"ח םורמ ימ
גסק
םה הלודג םהינפל ףיסומ ינאש המ לכ א"ע טפ
ינפל םמצע םיטעממ
חולישה ימ
'מע ב"ח (רושימ)
ביק
רזעילא 'ר לש וירבד אצומ התאש םוקמ לכ א"ע טפ
'וכו ונב
יבצ 'ר תוחיש
'מע ארקיו הדוהי
184, 234
...'וגו םכב 'ד קשח םימעה לכמ םכברמ אל א"ע טפ
הלודג םכל עיפשמ ינאש העשב וליפאש םכב ינקשוח
ינפל םכמצע ןיטעממ םתא
התיה םידוהיל
הכ 'מע הרוא
'וכו ה"בקה רמא 'וכו םכבורמ אל א"ע טפ
אי ףד בוט בר
,א"ע גכק ,ב"ע
דנק ,ד"ע דכק
ב"ע
םכב ינקשוח ה"בקה רמא 'וכ םכבורמ אל א"ע טפ
םכמצע םיטעממ םתא הלודג םכל ןתינ ינאשכ 'יפאש
'וכ ע"המוא כ"אשמ ינפל
ימי ,בוט רשבמ
םימחרה
'מע תוחילסהו
דפק
.'וגו םכב 'ה קשח םימעה לכמ םכבורמ אל א"ע טפ
וליפאש ,םכב ינקשוח :לארשיל ה"בקה םהל רמא
םכמצע ןיטעממ םתא הלודג םכל עיפשמ ינאש העשב
רפע יכנאו ינפל רמא ,םהרבאל הלודג יתתנ .ינפל
הלודג יתתנ .ןכ ןניא םיבכוכ ידבוע לבא .'וכ ,רפאו
'ה ימ רמא ,הערפל .ריע ונל הנבנ הבה רמא ,דורמנל
'וכ
םייחה ץרא
דעק 'יס (ןוזרביל)
םלאכ ומצע םדא השעי םלועל א"ע טפ
דכ ףד דוד תבהא
א"ע
'וכו ןורבדת קדצ םלא םנמאה ד"מ א"ע טפ
ץראה ירפ
ע 'מע (קסבטיו)
ומצע םישי הזה םלעוב םדא לש ותונמוא המ א"ע טפ
םלאכ
לאומש ירבד
לק 'מע (גישת)
ומצע השעי ז"הועב םדא לש ותונמוא המ א"ע טפ
םלאכ
לאומש ירבד
ולק 'מע (חנשת)
ומצע םישי ז"הועב םדא לש ותונמוא המ א"ע טפ
םליאכ
'מע ו"ח םורמ ימ
געק
ומצע םישי ז"הועב םדא לש ותונמוא המ א"ע טפ
םלאכ
יבצ ברה תוחיש
'מע רבדמב הדוהי
128
םישי ?הזה םלועב םדא לש ותונמוא המ א"ע טפ
םלאכ ומצע
םייח חור
גמ 'מע (א"דיח)
ז"הועב םדא לש ותנמוא המ א"ע טפ
ירבד טוקלי
'יס ארקיו םימכח
חיק
ומצע השעי ז"הועב םדא לש ותנמוא המ א"ע טפ
םלאכ
ב 'מע ןושל אפרמ ומצע םישי ז"הועב םדא לש ותנמוא המ א"ע טפ
םליאכ
,המכח תישאר
י קרפ השודק
אי קרפ ,זי תוא
דל תוא
ומצע םישי ז"הועב םדא לש ותנמוא המ א"ע טפ
'וכו םלאכ
,המכח תישאר
ז קרפ השודק
דכ תוא
ינפמ םינועבצ לכמ תלכתה הנתשנ המ א"ע טפ
'וכו םיל המוד תלכתהש
'מע ןויערה רוא
זלק
הבירמה תעשב ומצע םלובש ימ א"ע טפ
'מע ןויערה רוא
דכ
וניאש ימכ ומצע םישמש ימ א"ע טפ
יבכמה שוריפ
כת 'מע םירבד
וניאש ימכ ומצע םישמש ימ א"ע טפ
םייח חור
דלר 'מע (א"דיח)
םיונע םהש םירשימ א"ע טפ
ו"ח םולש ירבד
ומת 'יס
'וכו םהרבאל הלודג יתתנ א"ע טפ
'מע ןושל אפרמ
זכר
הלודג םכילע עיפשמ ינאש העשב וליפאש א"ע טפ
םכמצע םיטעממ םתא
ףד יול תשודק
ד"ע טמ
...עיקרל המוד םיו םיל המוד תלכתהש א"ע טפ
םירשי תליסמ
גלת 'מע
ויפ םלובש ימ לע - המילב לע ץרא הלות א"ע טפ
הבירמ תעשב
וצ ףד עשוהי רוא
ב"ע
'וכו עיקרל המוד תלכת א"ע טפ
'מע רסומ טבש
ומק
ר"הלמ רצנהל ידכ םדאה חקי תונמוא הזיא ב"ע טפ
'וכו
שורד הדוהי ילגד
ח תוא א
ומצע םלובש ימ לע אלא םייקתמ םלועה ןיא ב"ע טפ
הבירמ תעשב
'מע ןויערה רוא
דכ
ינפל םכמצע ןיטעממ םתא ב"ע טפ
ב"ח לארשי יזנג
א"ע דצ ,א"ע ז ףד
רמאנש הממ ןרהאו השמב רמאנש לודג ב"ע טפ
םהרבאב
קלח םולש ירבד
טכ 'מע א
'וכו גהונ השנה דיג ב"ע טפ
ד רמאמ ירזוכ
אל 'יס
גהונ וניא ...היחבו המהבב ...גהונ השנה דיג ב"ע טפ
ףכ ול ןיאש ינפמ ,ףועב
םימכח יניע ריאמ
ףד א"ח ג"ודהמ
בר
מ"ר ירבד נ"היג לע ןינמאנ ןיחבטה ןיאו ב"ע טפ
ןינמאנ א"כחו
ב"ח ט"וי תשודק
ד"ע אל ףד
םכל עיפשמ ינאש העשב 'יפאש םכב ינקשוח ב"ע טפ
םכימצע םיטעממ םתא הלודג
ט שורד םייח ירפ
ו תוא
םכב ינקשוח 'וכ םכבורמ אל ב"ע טפ
קלח םולש ירבד
טכ 'מע א
'וכו אלא ונש אל א"ע צ
םימכח יניע ריאמ
ףד א"ח א"ודהמ
א"ע אכ ,ב"ע כ
אמלא ה"ד 'סות א"ע צ
םינושאר ישוריפ ורמאל רשפא יא בותכ ארקמ אלמלא ב"ע צ
קלח םולש ירבד
טכ 'מע א
'וכו וצלוח השנה דיג ב"ע צ
ףסוי ירמא
ב"ע חל ףד םירבד
יאבה ןושלב הרות הרבד ב"ע צ
םינושאר ישוריפ יאוה ןושלב םיאיבנ ורבד ב"ע צ
הנ 'מע תבש תעד הטונ תעד וא הרות תעד ב"ע צ
םינושאר ישוריפ לארשי הקשממ ןנברו ב"ע צ
ףסוי ירמא
עק ףד תישארב
ג"ע
הדוהי 'רכ אלד 'ינתמ ב"ע צ
לארשי תראפת
גס ,ס 'מע
חובטו ד"מ ח"ב יסוי ר"א א"ע אצ
בקעי ילהא
ףד (ןיטאיסוה)
א"ע אע
וריבח תא קבוחש םדאכ - וקבאהב א"ע אצ
דובכה רצוא קבוחש םדאכ ומע וקבאהב א"ע אצ
ב"ח בהזל רוכ ומע וקבאהב א"ע אצ
ףד ךלמילא םעונ
ב"ע חי ,ד"ע ח
םתולגרמ קבא ולעהש ,דמלמ ...ומע וקבאהב א"ע אצ
...דובכה אסכ דע
בס 'מע ןרהא די אלא הלילב םהיתושנב ןירתומ ךיא םדא ינב א"ע אצ
ןיע תועיבטב
ב"ח רכששי ינב
דכק ,א"ע גפ ףד
א"ע
לע רזח ,רשה םע קבאנ וניבא בקעי רשא תעב א"ע אצ
םינטק םיכפ
ב"ח םלוע תוביתנ
זר ,ור 'מע
דובכה אסכ דע םהילגרב קבא ולעה א"ע אצ
ףד לארשי בהוא
א"ע דנ
כ"הכ דע םתולגרמ קבא ולעה א"ע אצ
'מע ה"ח םורמ ימ
בצ
דובכה אסכ דע קבא ולעה א"ע אצ
ז"ח ט"וי תרהט
הנק 'מע
דובכה אסכ דע קבא ולעה א"ע אצ
ד קלח םולש ירבד
ו ,ד 'מע
'וכו ומע שיא קבאיו א"ע אצ
וירבד דיגמ
הרות רוא ,בקעיל
דסת 'יס
ןיכפ לע רייתשנש א"רא ודבל בקעי רתויו א"ע אצ
םינטק
'מע ט"ח םורמ ימ
איר
םינטק םיכפ לע ודבל בקעי רתויו א"ע אצ
א"ח לארשי יזנג
א"ע דפ ףד
םינטק םיכפ לע ראשנש ודבל בקעי רתויו א"ע אצ
ימי ,בוט רשבמ
םימחרה
'מע תוחילסהו
זיר
רייתשנש :רזעלא יבר רמא ,ודבל בקעי רתויו א"ע אצ
םהילע ביבחש םיקידצל ןאכמ .םינטק ןיכפ לע
ןיטשופ ןיאש יפל המל ךכ לכו .םפוגמ רתוי םנוממ
לזגב ןהידי
ונ 'מע דסח תרות םינטק םיכפ לע רייתשנש ,ודבל בקעי רתויו א"ע אצ
ימע לא תושרד
בכ שורד
םינטק ןיכפ לע רייתשנש ,ודבל בקעי רתויו א"ע אצ
ירבד טוקלי
'יס תומש םימכח
זמ
המדנ יוגכ רמא דחו ול המדנ ח"תכ רמא דח א"ע אצ
ול
'מע ו"ח םורמ ימ
וטר
רמא 'או ול המדנ יוגכ רמא 'א וניבא בקעי א"ע אצ
ול המדנ ח"תכ
ףסוי ירמא
עק ףד תישארב
א"ע בעק ,ג"ע
וריבח תא קבוחש םדאכ א"ע אצ
'מע ה"ח םורמ ימ
אצ
ול המדנ ח"תכ וא ול המדנ יוגכ א"ע אצ
םימכח יניע ריאמ
ףד א"ח א"ודהמ
ג"ודהמ ,ב"ע כ
בר ףד א"ח
'סותבו חנ ינבל רסאנ השנה דיג ד"מכ א"ע אצ
ינושרגה טוקלי
ב"ח
('סות) נ"בל רסאנ נ"היג ד"מכ א"ע אצ
ףד ךלמילא םעונ
א"ע חי
םכח דימלתכ ...ול המדנ םיבכוכ דבועכ א"ע אצ
...ול המדנ
ףסוי ירמא
ביר ףד תישארב
ב"ע
'וכו חבט חובטו ביתכד יאמ א"ע אצ
א"ח לארשי יזנג
ב"ע צ ףד
דובכה אסכ דע קבא ולעהש דמלמ א"ע אצ
י ד"וס םייח ירפ הריש רמול ינמז עיגה אל םלועמ א"ע אצ
ירבד טוקלי
תישארב םימכח
טנתת 'יס
םינטק ןיכפ לע רייתשנ א"ע אצ
'מע תימואלה תודהיה
80
השנה דיג לוטו הטיחשה תיב םהל ערפ א"ע אצ
םימכח יניע ריאמ
ףד א"ח א"ודהמ
ב"ע וק
השנה דיג לוטו הטיחשה תיב ןהל ערפ א"ע אצ
םהינפב
בקעיל תמא
זטר 'מע ת"הע
הטיחשה תיב ןהל ערפ א"ע אצ
'מע ט"ח םורמ ימ
טיש
בקעי הז הבכרמב םדא ףוצרפ א"ע אצ
'מע ג"יח םורמ ימ
צק
םפוגמ םנוממ םהילע ביבח - םיקידצ א"ע אצ
'מע א"ח להי רוא
חנ
םנוממ םהילע ביבח םיקידצ א"ע אצ
ירבד טוקלי
תישארב םימכח
ופש 'יס
אפוגמ רתוי םנוממ םהילע ביבח םיקידצ א"ע אצ
'מע ט"ח םורמ ימ
יר
םניאש םפוגמ םנוממ םהילע ביבח םיקידצ א"ע אצ
לזגב םהידי םיטשופ
םיקידצ תוחרוא
'מע הבהא רעש
תונקיצ רעש ,ול
הק 'מע
םפוגמ רתוי םהילע ביבח םנוממ םיקידצ א"ע אצ
לארשי תראפת
ד 'מע
דובכה אסכב הקוקח םת תרוצ א"ע אצ
'מע 'ה תורובג
ביש
דובכה אסכ דע םהילגרב קבש םילימ ויהש א"ע אצ
יולה טבש תושרד
אנ 'מע
םהילע ביבח ,'וכו םינטק ןיכפ לע רייתשנש א"ע אצ
'וכו םפוגמ רתוי םנוממ
'מע ח"ח םורמ ימ
ביר ,דפק
המדנ ח"תכ וא ול המדנ ירכנכ ושע לש ורש א"ע אצ
ול
ד קלח םולש ירבד
ז 'מע
'וכו אצי אל ח"ת א"ע אצ
א"ח םלוע תוביתנ
ע ,נ 'מע
הלילב ידיחי אצי אל ח"ת א"ע אצ
יבצ 'ר תוחיש
'מע ארקיו הדוהי
186
רוסיא וב וגהנ םישודק לארשיו ב"ע בצ-א"ע אצ
א"ח שבד תורעי
זיר 'מע
ינמז עיגה אל יתארבנש םוימו ינא ךאלמ ל"א ב"ע אצ
(םש 'סות) 'וכו
ינושרגה טוקלי
זלק 'מע ב"ח
ינא ךאלמ ל"א ב"ע אצ
א"יח םורמ ימ
גק 'מע
הריש וינפל רמול ושקב העש התוא ב"ע אצ
םימכח יניע ריאמ
ףד א"ח ג"ודהמ
גל
םוקמב ללפתהל היבל ביהי אל והיא ב"ע אצ
'וכו ויתובא וללפתהש
'מע ג"ח םורמ ימ
,חע 'מע ד"ח ,בס
,בסק 'מע ח"ח
'מע י"ח ,ופק
,ע 'מע ג"יח ,אכק
מר ,וכר ,ק
דע הלעמל הריש םירמוא םיכאלמה ןיא ב"ע אצ
הטמל לארשי ורמאיש
'מע ז"ח םורמ ימ
איר ,ק
דע הלעמל הריש םירמוא תרשה יכאלמ ןיא ב"ע אצ
לארשי ורמאיש
19 'מע םייחה שפנ דע הלעמל הריש םירמוא תרשה יכאלמ ןיא ב"ע אצ
'וג לארשי ורמאיש
םייח יתפש
'מע א"ח םידעומ
חמר
דע הלעמל הריש םירמוא תרשה יכאלמ ןיא ב"ע אצ
הטמל הריש לארשי ורמאיש
שורד םיתעל הניב
גי 'מע ב
דע הלעמל הריש םירמוא ש"הלמ ןיא ב"ע אצ
הטמל לארשי ורמאיש
ירבד טוקלי
תישארב םימכח
ונרת 'יס
רטפיו ינולמ תיבל אב הז קידצ ה"בקה רמא ב"ע אצ
הניל אלב
א"יח םורמ ימ
הל 'מע
ךמצע יטעמו יכל 'ה הל רמא ב"ע אצ
קרפ הדגאה רואמ
ו
עשוהי 'ר תאו ג"ר תא יתלאש ע"ר רמא ב"ע אצ
ונב התשמל המהב חקיל וכלהש םואמע לש זילטאב
ג"ר לש
לאומש ירבד
חלק 'מע (גישת)
רחאל םשה תא םיריכזמש םיקידצ םילודג ב"ע אצ
תובית יתש
'מע ו"ח םורמ ימ
וש
ורמאיש דע שודק םירמוא םניא םיכאלמה ב"ע אצ
הטמל לארשי
וירבד דיגמ
הרות רוא ,בקעיל
גר 'יס
דע הלעמל הריש םירמוא ש"הלמ ןיאו ב"ע אצ
הטמל לארשי ורמאיש
31 'מע םייחה שפנ הל ירמאד אוה םינפוא ךורב ,ךורב אכיאהו ב"ע אצ
ימי ,בוט רשבמ
םימחרה
'מע תוחילסהו
ונש
'וכ וב םידרויו םילוע םיקולא יכאלמ הנהו ב"ע אצ
ןידרויו ,הלעמ לש ונקוידב ןילכתסמו ןילוע
הנהו דימ הינוכסל ועב .הטמ לש ונקוידב ןילכתסמו
אלמלא :שיקל ןב ןועמש יבר רמא .וילע בצנ 'ה
.ונב לע ףינמש םדאכ ,ורמואל רשפא יא בותכ ארקמ
א"שרהמבו י"שרב
ינושרגה טוקלי
ב"ח
רחשה הלע יכ ינחלש רמאיו ב"ע אצ
ג ןפג היחתפ םרכ
ז גירש
וליבשב העקשש שמשה ול חרזיו ב"ע אצ
דובכה רצוא םלוס הנהו םולחיו ב"ע אצ
וירבד דיגמ
הרות רוא ,בקעיל
בר 'יס
'וכ אלא הריש םירמוא ןיא תרשה יכאלמו ב"ע אצ
לבויב תחא םעפ הל ירמאו עובשב תחא םעפ
178 'מע ראבה ןמ תרשה יכאלממ רתוי 'ה ינפל לארשי םיביבח ב"ע אצ
דובכה רצוא ש"האלממ רתוי לארשי ןיביבח ב"ע אצ
שדק רבדמ
'מע א"ח תישארב
ופ
'וכו תרשה יכאלממ רתוי לארשי ןיביבח ב"ע אצ
תובית 'ב רחא םשה תא ןיריכזמש
'מע ןויערה רוא
הש
םיכאלממ רתוי לארשי ןיביבח ב"ע אצ
א"ח שבד תורעי
בצר 'מע
'וכו ה"בקה ינפל לארשי ןיביבח ב"ע אצ
'מע 'ה תורובג
טיש
ה"בקה ינפל לארשי ןיביבח ב"ע אצ
בס ףד בוט בר
ד"ע
ומש ןיריכזמ י"נבש ש"הממ לארשי ןיביבח ב"ע אצ
'וכ 'ג רחא תרשה יכאלמו 'ב רחא
ייחב ונבר יבתכ
דנש-גנש 'מע
לארשי ןיביבח ב"ע אצ
לאומש ירבד
דמק 'מע (חנשת)
תובית יתש רחא םשה תא ןיריכזמ לארשי ב"ע אצ
'מע םדא תמשנ
בנ
- תובית 'ב רחא םשה ןיריכזמ לארשי ב"ע אצ
'ג רחא םיכאלמהו
'מע ו"ח םורמ ימ
חפר
ושאר תא קידצה חיני ילע הרמא ןבא לכ ב"ע אצ
'מע ח"ח םורמ ימ
געק
תא קידצ חיני ילע תרמוא התיה ןבאו ןבא לכ ב"ע אצ
ושאר
ב"ח בהזל רוכ ןבא ביתכו ינבא ביתכ ב"ע אצ
'מע רשא ינמכמ
לק-טכק
תא חקיו ביתכו םוקמה ינבאמ חקיו ביתכ ב"ע אצ
א"שרהמב ,'וכ ןבאה
בקעי ילהא
הנ ףד (ןיטאיסוה)
א"ע
,ןבאה תא חקיו 'כו 'וכו ינבאמ חקיו ביתכ ב"ע אצ
ביתכ ה"ד 'סותבו
דובכה רצוא שמשה ול חרזיו ביתכד יאמ ב"ע אצ
(רריפ) ןויצ תדמח
הכק 'מע
שמשה ול חרזיו ביתכד יאמ ב"ע אצ
זס ףד בוט בר
ב"ע
חתפ וריבחל רמוא א"כ םיכאלמה א"שרהמ ב"ע אצ
'וכ תא
אל ףד בוט בר
ב"ע
'וכ ק"מהיב ונייה םוקמב עגפיו א"שרהמ ב"ע אצ
'מע ה"ח םורמ ימ
גצ
דע הריש רמול ינמז עיגה אל יתארבנש םוימ ב"ע אצ
ושכע
ג ןפג היחתפ םרכ
ח ןפג ,ז גירש
כ ןפג ,ב גירש
ג גירש
תובירמ םינבאה ויהש דמלמ ב"ע אצ
'מע תבש תעד
זנש ,במש
םינבא ןתוא לכ וצבקתנש דמלמ ב"ע אצ
לאומש ירבד
חי 'מע (גישת)
ועלבנ םלוכו 'וכו םינבאה לכ וצבקתנש דמלמ ב"ע אצ
דחאב
םירשי תליסמ
אנרת 'מע
דחא םוקמל םינבא ןתוא לש וצבקתנש דמלמ ב"ע אצ
'מע ג"ח םורמ ימ
הצ
םידרויו הלעמ לש ןקוידב םילכתסמו םילוע ב"ע אצ
הטמ לש ןקוידב םילכתסמו
התעפשהו הרבחה
ב קרפ 4 רמאמ
הלעמ לש ונקוידב םילכתסמו םילוע ב"ע אצ
'מע ח"ח םורמ ימ
פ
םידרוי הלעמ ןקוידב םילכתסמ םילוע ב"ע אצ
הטמ לשב םילכתסמ
'מע ח"ח םורמ ימ
הש
הלעמ לש ןקוידב םילכתסמ םילוע ב"ע אצ
בקעי ילהא
זכ ףד (ןיטאיסוה)
ב"ע
יעב - הלעמ לש ונקוידב ןילכתסמו ןילוע ב"ע אצ
הינוכסל
וירבד דיגמ
הרות רוא ,בקעיל
אנ 'יס
ףוצרפ) הלעמ לש ונקוידב ןילכתסמו ןילוע ב"ע אצ
ןידרויו (י"שר - בקעי תומדב תויח עבראבש םדא לש
הטמ לש ונקוידב ןילכתסמו
,ו 'מע דסח תרות
דפ
הלעמ לש ונקוידב ןילכתסמו ןילוע ב"ע אצ
ימע לא תושרד
די שורד
ןידרוי ,הלעמ לש ונקוידב ןילכתסמו ןילוע ב"ע אצ
הטמ לש ונקוידב ןילכתסמו
> דס 'מע ןרהא די ושאר קידצ חיני ילע ב"ע אצ
'מע ט"ח םורמ ימ
גמ
ודיגי תרשה יכאלמש םיקידצ םידיתע ב"ע אצ
הריש םהינפל
ףסוי ירמא
זמק ףד תישארב
ד"ע
ויתחת לארשי ץרא לכ ה"בקה לפיק ב"ע אצ
גנק 'מע ןרהא די וניבא בקעי תחת ץראה לכ ה"בקה לפיק ב"ע אצ
רומג ןינק האנקו
'מע ו"ח םורמ ימ
ח"ח ,גש ,צר ,דנר
ב"יח ,בנק 'מע
'מע ג"יח ,חע 'מע
ומ
החונ אהתש ידכ ויתחת י"א לכ 'ה לפק ב"ע אצ
וינבל שבכהל
בקעי ילהא
זנ ףד (ןיטאיסוה)
ב"ע
בקעי תחת החינהו י"א לכל ה"בקה לפק ב"ע אצ
'מע ו"ח םורמ ימ
טנ
םוקמב עגפיו דימ בקעיל ץראה הצפק ב"ע אצ
'מע ה"ח םורמ ימ
גפ
ךרדה ול הצפק ב"ע אצ
םימכח יניע ריאמ
ףד א"ח ג"ודהמ
הל
תואסרפ םיפלא תנומש םלוס לש ובחר ב"ע אצ
השמל הלפת
'מע (ונינשומלא)
טלר
הריש םירמוא תרשה יכאלמ לש תותכ שלש ב"ע אצ
'וכו
תלהק השמ ידי
גי 'מע
הריש םירמוא תרשה יכאלמ לש תותכ שלש ב"ע אצ
קרפ הדגאה רואמ
ז
ורובעב החרז ורובעב האבה שמש ב"ע אצ
םיספ תנותכ
אי ינימש תשרפ
הל ךתולעהב ,ב"ע
ב"ע דמ קלב ,ב"ע
תחת החינהו לארשי ץרא לכל ה"בקה הלפקש ב"ע אצ
וינבל שבכיל החונ אהתש וניבא בקעי
לאומש ירבד
חכ 'מע (חנשת)
דחאב ועלבנ ןלוכו אנת ב"ע אצ
וירבד דיגמ
הרות רוא ,בקעיל
בר 'יס
םינפוא ךורב 'וכ שודק תרמוא תחא א"ע בצ-ב"ע אצ
ירמאד אוה
זי ןפג היחתפ םרכ
ג גירש
הלשמנ ןפגכ וז המוא א"ע בצ
בקעי ילהא
ףד (ןיטאיסוה)
זמק ,ב"ע מק
א"ע גת ,ב"ע
םש י"שרבו ,הלשמנ ןפגל וז המוא א"ע בצ
דובכה רצוא 'וכו הריכמ אלא הריכ ןיא א"ע בצ
ב"ח שבד תורעי
ביק 'מע
'וכו ימל רש השענ ימ עדוי יניא א"ע בצ
דובכה רצוא רש השענ ימ עדוי יניא א"ע בצ
ףסוי ירמא
אצק ףד תישארב
א"ע
'וכו ם"וכע ירש 'ג ולא א"ע בצ
בקעי ילהא
ףד (ןיטאיסוה)
א"ע טכ
םיקידצ ה"מ ולא א"ע בצ
יולה טבש תושרד
וטק 'מע
םהב םייקתמ םלועהש םיקידצ ה"מ ולא א"ע בצ
ףסוי ירמא
ד"ע ול ףד םירבד
לארשי ולא ןפג א"ע בצ
יולה טבש תושרד
ולק 'מע
לארשי ולא ןפג א"ע בצ
בכ ףד יול תשודק
א"ע
ךלמ שדקמ הז םיגירש 'ג ,םילשורי הז ןפג א"ע בצ
...ג"כו
'מע תימואלה תודהיה
77
םיאג ירש - םיגירש השלש ,םילשורי וז ןפג א"ע בצ
'וכו
םייחה ץרא
ופר 'יס (ןוזרביל)
אילכתיא אמייקתמ אל איילע ואל יאד א"ע בצ
בקעי ילהא
גפ ףד (ןיטאיסוה)
ב"ע
לאגהל לארשי לש ןנמז עיגה א"ע בצ
וירבד דיגמ
הרות רוא ,בקעיל
בנ 'יס
קחצי םהרבא הז ...םיגירש השלש ןפגבו א"ע בצ
בקעיו
ינושרגה טוקלי
ב"ח
ףסכ םישלש ירכש תא ולקשיו א"ע בצ
ת"הע ייחב ונבר
אער 'מע ב"ח
ימחר ןועבי א"ע בצ
(גנשת) םייחה 'ס
וס 'מע
םיקידצ ולא ףסכ א"ע בצ
בקעי ילהא
ףד (ןיטאיסוה)
ב"ע טלר
י"אב םיקידצ 'ל א"ע בצ
עשוהי ןסוח
'מע ה"פ ב רמאמ
טלר
אילע ואל יאד אילע לע אילכתא םימחר יעבל א"ע בצ
אילכתא ןימיקתמ אל
ו"ח םולש ירבד
וכת 'יס
אילכתא לע ימחר יעביל א"ע בצ
הבושת ירעש
הכ תוא ת"הגא
רוסיא וב וגהנ םישודק לארשיו 'וכ ונמשו ב"ע בצ
בקעי ילהא
ףד (ןיטאיסוה)
א"ע חנר
רוסיא וב וגהנו םישודק לארשי ב"ע בצ
הבושת ירעש
גס תוא ת"הגא
אמד םושמ אעולדו אדיד ןיטוח א"ע גצ
ד רמאמ ירזוכ
אל 'יס
ווה ימרק השמח א"ע גצ
םינושאר ישוריפ אנמחר רמא ימ השמ א"ע גצ
הבושת ירעש
דס תוא י"הס
הישפנ יעטמ אקד והיא א"ע דצ
'מע ןשוח יכרד
[הכלה] טעש-חעש
תעד בונגל רוסא א"ע דצ
רעש הבושת ירעש
,דפק תוא ג
אמ תוא ת"הגא
יוג תעד 'יפאו תוירבה תעד בונגל רוסא א"ע דצ
,המכח תישאר
בי קרפ השודק
המ תוא
'וכו ירכנ תעד 'יפאו תוירבה תעד בונגל רוסא א"ע דצ
םיקידצ תוחרוא
'מע רקש רעש
תמא רעש ,חכק
רעש ,בלק 'מע
טלק 'מע תופינח
לש ותעד וליפאו תוירבה תעד בונגל רוסא א"ע דצ
.ןינע םושב םתועטהל אלו יוגל אלו ...רקשל אלו .יוג
ןורוד םדא חלשי אלש ורמאו ףינחהל םימכח ורסאו
תעד בונגלו ףינחנל ...לבקמ וניעש עדויו ורבחל
יוג לש ותעד 'יפאו תוירבה
םע) הבושת ירעש
רעש (םייח ירעש
רמאמ ישילש
דפק
לש ותעד וליפאו תוירבה תעד בונגל רוסא א"ע דצ
ם"וכע
םינושאר ישוריפ רתומ ריע רבח שי םאו א"ע דצ
,המכח תישאר
בי קרפ השודק
בל תוא
וב עדויו ולצא דועסל וריבחל םדא בהרסי לע א"ע דצ
'וכו הברי אלו דעוס וניאש
םייח חור
גלר 'מע (א"דיח)
רמ אתאקד ןניעדי הוה אל ב"ע דצ
ייחב ונבר יבתכ
מק 'מע
הז הטוש ליבשב א"ע הצ
'מע רסומ טבש
חפר
'וכו ארשיב לכא יכיה בר אלאו א"ע הצ
םינושאר ישוריפ ןמיס שי שחנ ןיאש פ"עא השאו קונית תיב ב"ע הצ
קלח םולש ירבד
הע 'מע א
'וכו קונית תיב ב"ע הצ
יבכמה שוריפ
צר 'מע תומש
שחנ וניא ןתנויכו רזעילאכ וניאש שחנ ב"ע הצ
יבכמה שוריפ
ונ 'מע לאומש
וניא לואש ןב ןתנויכו ...רזעילאכ וניאש שחנ ב"ע הצ
שחנ
חולישה ימ
'מע א"ח (רושימ)
גסק
ארבמב קדב בר ב"ע הצ
םתחל ןורכזה 'ס
זכ 'מע רפוס
ארבמב קדב בר ב"ע הצ
'מע ןשוח יכרד
[הכלה] חסש
אינלפ ה"דות א"ע וצ
זפ 'מע םהש ןבא
[הכלה]
אינלפ ה"דות א"ע וצ
'מע עשוהי תקלח
אע הרעה בל
אליפקב ןנבר רומאו א"ע זצ
(גנשת) םייחה 'ס
הע 'מע
םיששב ןילטב הרותבש ןירוסיא לכ ב"ע זצ
לע תופי םינפ
בסק 'מע םילהת
םישישב לטב ונימ וניאשב ןימ ב"ע זצ
ירבד טוקלי
'יס תומש םימכח
וטר
םיששב ןילטב הרותבש ןירוסיא לכ א"ע חצ
בוזא תדוגא
בס ףד (ץבעי)
ד"ע-א"ע
ןנירמג ארמוחל ב"ע חצ
בוזא תדוגא
א"ע דס ףד (ץבעי)
ג"עו
אבר ה"ד 'סות ב"ע חצ
בוזא תדוגא
ד"ע דס ףד (ץבעי)
ןניעב תיז יצח ,ילג ה"ד 'סות א"ע טצ
'מע רסומ טבש
ביש
םירומג םיקידצ ןידמוע הבושת ילעבש םוקמ ב"ע טצ
'וכו
ימי ,בוט רשבמ
םימחרה
,תוחילסהו
הנ 'מע החיתפ
לטב אל ףלאב וליפא הירב - 'סותב א"ע ק
'מע השמ להקיו
די הרעה חל
[הכלה]
ליעגהל רתומש 'סותב א"ע ק
ב"ח שבד תורעי
צר 'מע
'וכו הליבנ לש הכיתח ןכו א"עק
לארשי תראפת
דפק 'מע
רסיאכ איהש הלק הוצמ םא המו א"ע ק
ב"ח שבד תורעי
בצר 'מע
םדקשב ה"דות א"ע ק
יבצ ברה תוחיש
'מע תומש הדוהי
110
יניסב ...השנה דיג רסאנ בקעי ינבמ אלהו ... ב"ע ק
ומוקמב בתכנש אלא רמאנ
יבצ ברה תוחיש
'מע רבדמב הדוהי
267
השנה דיג רסאנ בקעי ינבמ אלהו ב"ע ק
יבצ 'ר תוחיש
'מע ארקיו הדוהי
103
השנה דיג רסאנ בקעי ינבמ אלהו ב"ע ק
א"ח רכששי ינב
א"ע דצ ףד
האמטב גהונ וניאו הרוהטב גהונ ב"ע ק
'מע םירפא ןינב
[הכלה] חפק ,זעק
'סותב אק
םימכח יניע ריאמ
ףד א"ח א"ודהמ
ב"ע ד
רוסיאב ללוכ רוסיא היל תיל ללוכ רוסיא א"ע אק
היל תיא רומח
םימכח יניע ריאמ
ףד א"ח א"ודהמ
א"ע ד
'סותבו 'וכו ךשפנ המ ש"רו א"ע אק
לארשי תראפת
חסק 'מע
יניס דע לארשי םש םהל ארקנ אלש א"ע אק
םימכח יניע ריאמ
ףד א"ח ב"ודהמ
ב"ע גכ
ילילגה יסוי 'רל ןנבר היל ירמא אק ריפש א"ע אק
םימכח יניע ריאמ
ףד ב"ח ג"ודהמ
דצר
אמטנב ה"ד 'סות א"ע אק
ב"ח שבד תורעי
אפר 'מע
'וכו אמייקו אעיבק תבש ייבא רמא ב"ע אק
ביק ףד בוט בר
ג"ע
יניס דע י"נב וארקנ אל ב"ע אק
ןושש לוק
זל תוא (גרבדלוג)
יניס דע לארשי וארקנ אל ב"ע אק
'מע ג"יח םורמ ימ
טצק
אמיקו אעיבק תבש ב"ע אק
םימכח יניע ריאמ
ףד ב"ח ג"ודהמ
חכש
דיזה ה"ד 'סות ב"ע אק
םימכח יניע ריאמ
ףד א"ח א"ודהמ
א"ע זל
'סותבו 'וכו האמט המהבב גהונ יחה ןמ רבא א"ע בק
יכ ה"ד
'מע םירפא ןינב
[הכלה] נק
'מגב ב"ע בק
םימכח יניע ריאמ
ז ףד ב"ח ב"ודהמ
ב"ע
הפרט רוסיאא לייח רבא רוסיא יתא אל א"ע גק
'מע השמ להקיו
'מע ,טכ תוא סק
זט הרעה חסק
[הכלה]
ץוחבמ וקלח ב"ע גק
ייחב ונבר יבתכ
העת 'מע
רשב לכא א"ע הק
לארשי שודק
ס 'מע (אצינזיו)
ארמח רב אלח אתלמ אהל אנא א"ע הק
םירשי תליסמ
גפת 'מע
אבא יבגל ארמח רב אלח אתלמ אהל אנא א"ע הק
זסק 'מע קחצי די
[הכלה] ד ק"ס
םימ ה"דותבו הבוח ה"ד י"שרב א"ע הק
עק 'מע קחצי די
[הכלה] י-ט ק"ס
אסניק ה"ד י"שרב א"ע הק
הבושת ירעש
זמ תוא ת"הגא
עקרקה ג"ע ןילטינ ןיא וללה םינורחא םימ א"ע הק
ילכ ג"ע אלא
,המכח תישאר
תוא גי קרפ הארי
קרפ השודק ,חס
'צות ,גק תוא וט
פ קרפ םייח
הבוח םינורחא םימ א"ע הק
לארשי שודק
ס 'מע (אצינזיו)
הבוח םינורחאו הוצמ םינושאר םימ א"ע הק
בקעיל תמא
חקת 'מע ת"הע
הל ירק הבוח תושר יבגל הוצמ א"ע הק
לאומש ירבד
בס 'מע (גישת)
אתוינעד ארש הילע רדהמ הוהד רבג אוהה ב"ע הק
לאומש ירבד
דע 'מע (חנשת)
אתוינעד ארש הילע רדהימ הוהד ארבג אוהה ב"ע הק
'וכ
,המכח תישאר
זי קרפ השודק
ביק תוא
וירחא ףדור תוינע ץראב ןירוריפ קרוזה ב"ע הק
חלר 'מע קחצי די
[הכלה] ו ק"ס
תוריפל י"טנ ןיא א"ע וק
'יס תיעיבר ימ
ג"קס ג ףיעס חנק
[הכלה]
י"טנ ה"ד י"שרב א"ע וק
'יס תיעיבר ימ
די ףיעס טנק
ד"קסו א"קס
[הכלה]
אתריב תב א"ע וק
,המכח תישאר
תוא י קרפ תווצמ
ב
םימכח ירבד עומשל הוצמ הוצמ יאמ א"ע וק
ףד יבא תוכרב
א"ע חס
הרותה ןמ י"טנל םימכח וכמס ןכמ א"ע וק
'יס תיעיבר ימ
ב ףיעס דסק
[הכלה] . ב"קס
ןילוחל י"טנ א"ע וק
א"ח םלוע תוביתנ
הכק 'מע
המורת ךרס א"ע וק
'יס תיעיבר ימ
א ףיעס חנק
[הכלה] ד"קס
הוצמ ה"דות א"ע וק
הבושת ירעש
דמ תוא י"הס
'וכ י"טנב ץצוח ףוגב הליבטב ץצוחש רבד לכו ב"ע וק
י 'מע קחצי די
[הכלה] אי ק"ס
הנתמו ה"ד י"שרבו םדא לטונ ב"ע וק
'מע עשוהי תקלח
זמק הרעה זצ
םויה לכ וילע הנתמו תירחש וידי לטונ ב"ע וק
'יס תיעיבר ימ
א ףיעס חנק
[הכלה] ב"קס
הנתמו ה"ד י"שר ב"ע וק
'יס תיעיבר ימ
גי ףיעס סק
[הכלה] ח"קס
ש"ר ל"א א"ע זק
'יס תיעיבר ימ
ו"קס גי ףיעס סק
[הכלה]
ןיאש ילכ א"ע זק
הבושת ירעש
דמ תוא י"הס
םידיל ןילטונ תיעיבר ימ א"ע זק
'יס תיעיבר ימ
ז ףיעס טנק
[הכלה] ט"קט
ןילטונ ןיא ה"ד י"שר א"ע זק
'יס תיעיבר ימ
י"קס ז ףיעס טנק
[הכלה]
ףלימ ה"ד י"שר א"ע זק
'יס תיעיבר ימ
ג ףיעס טנק
ז"קסו א"קס
[הכלה]
הנקתש ה"ד י"שר א"ע זק
'יס תיעיבר ימ
ב"קס ז ףיעס טנק
[הכלה]
יאו ה"ד 'סותו י"שר א"ע זק
'יס תיעיבר ימ
ב"קס גי ףיעס סק
[הכלה]
אלו ה"דות א"ע זק
'יס תיעיבר ימ
ד"קס ג ףיעס טנק
[הכלה] ה"קסו
תפוגמ ה"דות א"ע זק
'יס תיעיבר ימ
ה ףיעס חנק
[הכלה] ב"קס
הפמ וריתה ב"ע זק
הבושת ירעש
הנ תוא ת"הגא
תחא הסופת אלא ורסא אל ב"ע זק
הפ 'מע קחצי די
[הכלה] ו ,ד ק"ס
הסורפ םדא ןתי אל ב"ע זק
,המכח תישאר
אי קרפ הבהא
ג תוא
הידי ישמו זירזד אל עגנ אלו ריהזד ואל ב"ע זק
ארקיעמ
םימכח יניע ריאמ
ףד א"ח א"ודהמ
א"ע גכ ,ב"ע בכ
הרות הרסא לושיב ךרד א"ע חק
בוזא תדוגא
בס ףד (ץבעי)
ג"עו א"ע גס ,א"ע
ושממ אלו ומעט א"ע חק
ב"ח שבד תורעי
גצר 'מע
רתומ יאמא בלח ב"ע חק
ףד לארשי בהוא
ב"ע גנש
היתווכ ןל ארש אנמחר ןל רסאד לכ ב"ע חק
ב"ח שבד תורעי
בצר 'מע
יאמא ה"דות ב"ע חק
זק ףד יול תשודק
ד"ע
אנמחר ןל רסאד לכ ידכמ...אתלי 'יל הרמא ב"ע טק
היתווכ ןל ארש
'מע ג"יח םורמ ימ
חלק
אבלחב ארשב לכימל אניעב ב"ע טק
וירבד דיגמ
יטוקל ,בקעיל
,גיר 'יס םירמא
'יס הרות רוא
וטק
היתווכ ןל ארש אנמחר ןל רסאד לכ ב"ע טק
ימגתפ רצוא
'מע א"ח ד"בח
326
היתווכ ןל ארש אנמחר ןל רסאד המ לכ ב"ע טק
חולישה ימ
'מע ב"ח (רושימ)
דר ,טלק
היתווכ ןל ירש אנמחר ןל רסאד אתלימ לכ ב"ע טק
ינושרגה טוקלי
ב"ח
היתוכ ןל ארש אנמחר רסאד לכ ידכמ ב"ע טק
'מע א"ח םורמ ימ
זצ
היתוכ ונל ארש אנמחר רסאד המ לכ ידכמ ב"ע טק
םינושאר ישוריפ הוה אדבועד הירמ א"ע יק
'מע רכששי הטמ
טק
אמוי ילעמב ארוסל עלקיא ירמת רב ימר א"ע יק
'וכו ירופכד
ו"ח םולש ירבד
חיר ,זיר 'יס
'וכו ירמת רב ימר א"ע יק
בקעיל תמא
זפת 'מע ת"הע
הטמלש ד"ב ןיע הדצב הרכש ןתמש ע"מ ב"ע יק
ןירהזומ
יבצ 'ר תוחיש
'מע ארקיו הדוהי
253
אל םא רמול הרכש ןתמ שריפ ךכל - י"שר ב"ע יק
הז רכש לוטת אלש ושנוע והז הנמייקת
'מע םירפא ןינב
[הכלה] כק
תילט ה"דות ב"ע יק
הבושת ירעש
ל תוא ת"הגא
ותיעירקב ןיקימעמו רעו יתש ותוא ןיערוקו א"ע איק
שאה לע םיערקה ינפ ןיחינמו תונופמסה דע
ג"ח שדוח תלוע
גר-בר רמאמ
ולעש םיגד ב"ע איק
הבושת ירעש
ל תוא ת"הגא
הילצב אלא החילמב רתומ וניא דבכה ב"ע איק
ד קלח םולש ירבד
טפ 'מע
'וכו היל יביהי ךברל ב"ע איק
הבושת ירעש
זס תוא ת"הגא
חתור הב ךותחל רוסא הב טחשש ןיכס ב"ע איק
הבושת ירעש
גס תוא ת"הגא
'וכ הב לוכאל רוסא הב חלמש הרעק ב"ע איק
'יס רצחה רעש
לקת
ותא לאומשד הימק םיאק הוה רזעלא 'ר ב"ע איק
םיגד הימקל
ו"ח םולש ירבד
טצת 'יס
'וכו א"רל רמא לאומש ב"ע איק
הבושת ירעש
גס ,ל תוא ת"הגא
חתורכ אוה ירה חילמהש א"ע ביק
םינושאר ישוריפ אריתי א"ה - םיאמטה היל רמא ב"ע ביק
םע) הבושת ירעש
רעש (םייח ירעש
וע רמאמ ישילש
וחלומ כ"א אלא ומד ידימ אצוי רשבה ןיא א"ע גיק
הפי הפי
הבושת ירעש
ל תוא ת"הגא
בקונמ ילכב אלא ןיחלומ ןיא א"ע גיק
הבושת ירעש
גס תוא ת"הגא
חלמב הההשש פ"עא חלמנש רחאל רשבה א"ע גיק
ונחידיש דע ונממ לוכאל רוסא תוהשל יוארה רועישכ
הפי הפי
רעש הבושת ירעש
ת"הגא ,וע תוא ג
גס ,ל תוא
כ"חאו הפי הפי הירשה רחא ותוא ןיחידמו א"ע גיק
הפי הפי ותוא ןיחלומ
הבושת ירעש
ל תוא ת"הגא
'וכ ץפנמו אתניללג אחלמב ול חלמ א"ע גיק
םינושאר ישוריפ רשבה תציחר לכ - אנוה בר א"ע גיק
םימכח יניע ריאמ
ףד א"ח א"ודהמ
ב"ע בכ
'סותבו 'וכו בלחב בלח לשבמה ב"ע גיק
םימכח יניע ריאמ
ב ףד ג"ח ב"ודהמ
ב"ע
לחרו הרפ וליפא םתס ידג רמאנש םוקמ לכ ב"ע גיק
'וכו עמשמב
'מע םירפא ןינב
[הכלה] ופ
עשרב א"ע דיק
םינושאר ישוריפ ןמשכ אוה ירה א"ע דיק
םינושאר ישוריפ הקשמ ארקנ בלחו - בלחכ ןה ירה א"ע דיק
םינושאר ישוריפ ןמשכ אוה ירה להומהו א"ע דיק
בקעי קלח
ו שורד (רוטנק)
'וכו ךל יתבעיתש לכ א"ע וטק
םימכח יניע ריאמ
ףד א"ח א"ודהמ
ב"ע גכ ,א"ע בכ
'וכו םימעפ 'ג ומא בלחב ידג לשבת אל א"ע וטק
ףד רפוס בתכמ
ג"ע טיק
ונממ ולכאת לא ל"ת רוסאש ח"בבל ןיינמ א"ע וטק
'וכו לשובמ לשבו אנ
םימכח יניע ריאמ
ףד א"ח א"ודהמ
,א"ע טנ ,ב"ע חנ
א"ע צ
חלש הרות הרמא אל רסתיל ןקה חוליש א"ע וטק
'סותבו הלקתל
ד רמאמ ירזוכ
אל 'יס
,הרוסא התבק -הפירטה ןמ הקניש הרישכ ב"ע זטק
ינפמ ,תרתומ התבק -הרישכה ןמ הקניש הפירט
הירבאב סונכ אוהש
בקעיל תמא
טנש 'מע ת"הע
זעו בשכב הושה רבד א"ע זיק
'מע ב"ח םורמ ימ
ולק ,טל
ילכל די א"ע חיק
'מע השמ להקיו
[הכלה] הנק
'סותב ב"ע חיק
בקעיל תמא
טעת 'מע ת"הע
התושה תוברל שפנהו א"ע כק
אנ ףד יבא תוכרב
ב"ע
וכז אק הובג ןחלשמ םינהכ א"ע כק
א"ח רכששי ינב
א"ע אלק ףד
וכז אק הובג ןחלשמ א"ע כק
שורד םיתעל הניב
חפש 'מע טנ
ןמ אצויה אלא הקשמ םירוכב ןיאיבמ ןיא ב"ע כק
םיבנעה ןמו םיתזה
'מע ח"ח םורמ ימ
מר
םיחאה לע חנ ןיד שי םאה ב"ע אכק
בקעי ילהא
ףד (ןיטאיסוה)
א"ע גנש ,ב"ע גכש
םדא רוע ה"ד 'סות א"ע בכק
'מע םירפא ןינב
[הכלה] בסר
'וכ רבועה ןויגל א"ע גכק
'מע רסומ טבש
אצ
(י"שרב ש"יע) אירדנמלס שאה ןמ הירב שי א"ע זכק
ףד רפוס בתכמ
ג"ע טיק
רשבב שיש המ לכ א"ע זכק
א"ח לארשי יזנג
א"ע זפ ףד
םיב שי השביב שיש המ לכ א"ע זכק
לארשי תרטע
'מע (ילאפהאב)
טסק
םיב שי השביב שיש המ לכ א"ע זכק
ןושש לוק
זי תוא (גרבדלוג)
הדלוחמ ץוח םיב שי השביב שיש המ לכ א"ע זכק
- םחנמ ירבד
בפ ףד ןויצ םחנמ
ב"ע
הדלוחה ןמ ץוח םיב שי השביב שיש המ לכ א"ע זכק
וירבד דיגמ
יטוקל ,בקעיל
,יק 'יס םירמא
,ועק ,סק ,אלק
,צ 'יס הרות רוא
הלת ,חיק
םיב שי השביב שיש לכ א"ע זכק
ייחב ונבר יבתכ
איש 'מע
עיגמ ע"ר היהשכ א"ע זכק
שורד הדוהי ילגד
חי תוא א
ארדנמלסו 'וכ תוברל והנימל בצה ר"ת א"ע זכק
המלש תכרב
בפק 'מע מ"וח
[הכלה]
םש ן"רה 'דבו ,רוטפ ןלכאש וא כ"תמ קיזמה ב"ע לק
יבצ ברה תוחיש
'מע רבדמב הדוהי
187, 188
וניאשו ,תנמ ול שי 'ד תרותב קיזחמה לכ ב"ע לק
...תנמ ול ןיא 'ד תרותב קיזחמ
יולה טבש תושרד
גמק 'מע
תנמול שי 'ה תרותב קיזחמה לכ ב"ע לק
א"ח בהז תועבט
ג"ע טנ ,ב"ע ונ ףד
[הכלה]
רוטפ הנוהכ תונתמ קיזמ ב"ע לק
םייח חור
זס 'מע (א"דיח)
םלשמ ינת אנת ב"ע לק
א"ח בהז תועבט
[הכלה] ג"ע חע ףד
'סותב אלק
בקעי קלח
ב שורד (רוטנק)
'וכו סרכבש םיינע תונתמ עברא ב"ע אלק
םע) הבושת ירעש
רעש (םייח ירעש
אי רמאמ ישילש
'וכו השוע וניאו הכוס השע ול םירמוא ב"ע בלק
רעש הבושת ירעש
אי תוא ג
בלול וא הכוס תושעל שיאה תא וריהזי םא ב"ע בלק
ושפנ אצתש דע ותוא ןיכמ השוע וניאו
,המכח תישאר
ב קרפ תווצמ
אי תוא
בלול לוט השוע וניאו הכוס השע ול רמא ב"ע בלק
ושפנ אצתש דע ותוא ןיכמ לטונ וניאו
'מע ןשוח יכרד
[הכלה] אפר
אקיחדו ה"ד י"שר אנהכ יאה י"ר רמא א"ע גלק
םינושאר ישוריפ ומצעמ לוטיש אלו ןתנו היל אנטשפו א"ע גלק
קלח םולש ירבד
בס ןמיס ה
'וכו לע םירישב רשו א"ע גלק
ו"ח םולש ירבד
וסקת 'יס
'וכו בל לע םירישב רשו א"ע גלק
שורד םיתעל הניב
טכר 'מע הל
םנהיגב לפונ ןוגה והיאש דימלתל הנושה לכ א"ע גלק
יבצ 'ר תוחיש
'מע ארקיו הדוהי
147
ןבא קרוזכ ןוגה וניאש דימלתל הנושה לכ א"ע גלק
סילוקרמל
דובכה רצוא ןוגה וניאש דימלתל הנושה לכ א"ע גלק
א"ח םלוע תוביתנ
ול 'מע
ןוגה וניאש דימלתל הנושה לכ א"ע גלק
ב"ח םלוע תוביתנ
גע 'מע
ןוגה וניאש דימלתל הנושה לכ א"ע גלק
ב"ח םורמב רידא
דכק 'פ
ןוגה וניאש דימלתל הרות דמלל אל א"ע גלק
דובכה רצוא חלמ תירבו טרפו ללכב כ"ונתמ ב"ע גלק
ל"רהמ תושרד
'מע (יכדרמ די)
איר
יעפ אעפמ יוג םתס ב"ע גלק
ב"ח םלוע תוביתנ
ק 'מע
םירבד הברמ יתוכ םתס ב"ע גלק
יולה טבש תושרד
וט 'מע
ול ןלו ךלשמ קדצ א"ע דלק
ירבד טוקלי
'יס תומש םימכח
אק
ול ןתו ךלשמ קדצ א"ע דלק
םימכח יניע ריאמ
ףד א"ח א"ודהמ
א"ע זי
הלח ה"ד י"שר א"ע דלק
םתחל ןורכזה 'ס
המ 'מע רפוס
'וכו דיה דגנכ עורזה ב"ע דלק
םיספ תנותכ
זמ סחנפ תשרפ
א"ע
הלפת דגנכ םייחלו ,דיה דגנכ עורזה ב"ע דלק
דובכה רצוא עורזבש תנמוימה ב"ע דלק
'מע ןויערה רוא
גכק-בכק
סחניפ תוכזב םייחלו עורז ב"ע דלק
ז 'מע םירפא ןינב
[הכלה]
'וכ רושיכב ערז יול ב"ע דלק
ןושש לוק
החיתפ (גרבדלוג)
'וכו םהב הכזו ימא יבר םק ב"ע דלק
םימכח יניע ריאמ
ףד א"ח א"ודהמ
ב"ע חפ
היולת המשנהש רבד שידקה 'וכו מ"רל 'יפא א"ע הלק
י"שרבו השדק וב
םייח חור
בל 'מע (א"דיח)
הכרעהו הדמעה יעבד א"ע הלק
יכדרמ רמאמ
'מע (אנרובדנ)
וכק
זגה תישאר א"ע הלק
בקעיל תמא
גמק 'מע ת"הע
הבורמב 'וכ אלא גהונ וניא זגה תישאר ב"ע הלק
םייח חור
דסק 'מע (א"דיח)
הימופמ רונד ןיקוקיז יקפנו ב"ע זלק
'מע םייח ךרד
טסקת
ירכה תא תרטופ תחא הטח ב"ע זלק
ינושרגה טוקלי
ב"ח
יניה רב יסיא קילס יכ ב"ע זלק
א"ח רכששי ינב
זמק ,ב"ע זי ףד
ב"ע
דוחל םימכח ןושלו דוחל הרות ןושל ב"ע זלק
יבצ ברה תוחיש
'מע תומש הדוהי
165, 234, 245
ןמצעל םימכח ןושל ,המצעל הרות ןושל ב"ע זלק
בקעיל תמא
חיקת 'מע ת"הע
אתיירואד ה"ד י"שר ב"ע זלק
יבכמה שוריפ
םיאיבנו והיעשי
'מע םינורחא
במק
ןותנ ץיצ הילעו ...רמצ לש הפיכ א"ע חלק
םייח חור
פק 'מע (א"דיח)
גהונ ןקה חולש ב"ע חלק
שורד הדוהי ילגד
שורד ,זט תוא א
ג תוא ב
א"ע טלק
חולישה ימ
'מע א"ח (רושימ)
טפק
ןמוזמל טרפ ארקי יכ א"ע טלק
ףסוי ירמא
א"ע דע ףד םירבד
חולשב בייח םיב ןק אצמ א"ע טלק
'מע ןשוח יכרד
[הכלה] וסש
הדרמש תלוגנרת א"ע טלק
התיה םידוהיל
,וצ ,בנ 'מע הרוא
זלק ,דכק
ןיינמ הרותה ןמ רתסא ב"ע טלק
לארשי תרטע
'מע (ילאפהאב)
חע
רתסה יכנאו 'אנש ןיינמ הרותה ןמ רתסא ב"ע טלק
רתסא
א"ח לארשי יזנג
ב"ח ,א"ע טר ףד
ב"ע ולק ףד
ןינמ הרותה ןמ רתסא ב"ע טלק
'מע םולש עימשמ
יק
ןינמ הרותה ןמ רתסא ב"ע טלק
יבכמה שוריפ
םיאיבנו והיעשי
וצש 'מע םינורחא
ןינמ הרותה ןמ רתסא ב"ע טלק
ב"ח שבד תורעי
ולר 'מע
'וכו ןינמ הרותה ןמ רתסא ב"ע טלק
בקעיל תמא
,י 'מע ת"הע
זכקת
ןינמ הרותה ןמ רתסא ב"ע טלק
ףד םהרבא חקיו
א"ע אל
ןינמ הרותה ןמ רתסא ב"ע טלק
ינושרגה טוקלי
ב"ח
ןינמ הרותה ןמ רתסא ב"ע טלק
אנ ףד יול תשודק
א"ע גנ ,ד"ע
...'אנש ןינמ הרותה ןמ רתסא ב"ע טלק
התיה םידוהיל
בצ 'מע הרוא
י"שרבו ,ןינמ הרותה ןמ רתסא ב"ע טלק
יבכמה שוריפ
דכר 'מע םירבד
רתסה יכנאו' ?ןינמ הרותה ןמ רתסא ב"ע טלק
'ריתסא
ב קלח לארשי רנ
ףד ה קלח ,גכ ףד
בי
יכנאו רמאנש ?ןינמ הרותה ןמ רתסא ב"ע טלק
ריתסא רתסה
בוזא תדוגא
ג"ע דמ ףד (ץבעי)
הרותה ןמ רתסא ב"ע טלק
ב 'עמ יפל שבד
ה תוא
הרותה ןמ רתסא ב"ע טלק
דנשת זומת 'ג 'ס
ל 'מע
(י"שרו) השמ 'טמיגב םגשב ב"ע טלק
'מע א"ח םורמ ימ
אכק
השמ אוה םגשב ב"ע טלק
'מע ןושל אפרמ
זצ
'וכו ןינמ ת"המ ןמה ב"ע טלק
התיה םידוהיל
,כ ,אי 'מע הרוא
זל
ןינמ הרותה ןמ ןמה ב"ע טלק
'מע םולש עימשמ
הצק
ןינמ הרותה ןמ ןמה ב"ע טלק
ב"ח שבד תורעי
הכ 'מע
'וכו ןינמ הרותה ןמ ןמה ב"ע טלק
ל 'מע ןויערה רוא T"> ןינמ הרותה ןמ ןמה ב"ע טלק
י ןפג היחתפ םרכ
זט ןפג ,א גירש
טי ןפג ,ז גירש
םרכה טרפ גירש
ב
ןינמ הרותה ןמ ןמה ב"ע טלק
ג קלח לארשי רנ
וק ףד
ץעה ןמה רמאנש ?ןינמ הרותה ןמ ןמה ב"ע טלק
'פ (ל"חמר) םירי
תורגא ;זק
(גרובצניג) ל"חמר
תורצוא ;הל 'פ
ל"חמר
גיש 'פ (רדנלדירפ)
ץעה ןמה ,הרותה ןמ ןמה ב"ע טלק
לארשי ינבל
די שורד (ןשיה)
...יכדרמ ...רתסא ...הרותה ןמ ןמה ב"ע טלק
ב"ח רכששי ינב
ב"ע וסק ףד
הרותב זמרנ ןמה ב"ע טלק
ב"ח לארשי יזנג
ב"ע אסק ףד
ןמוזמל טרפ ארקי יכ ב"ע טלק
ג קלח לארשי רנ
אמק ףד
'וכו חולישב בייח םיב ןק אצמ ב"ע טלק
ינושרגה טוקלי
ב"ח
והמ םדא לש ושארב ןק אצמ ב"ע טלק
זל ףד השמ תכרב
א"ע
ןינמ הרותה ןמ יכדרמ ב"ע טלק
א"ח לארשי יזנג
א"ע דר ףד
ןינמ הרותה ןמ יכדרמ ב"ע טלק
ףד יול תשודק
ב"ע חיק
...ביתכד ןינמ הרותה ןמ יכדרמ ב"ע טלק
ב"ח שבד תורעי
ול 'מע
'וכו ןינמ הרותה ןמ יכדרמ ב"ע טלק
ינושרגה טוקלי
ב"ח
ןינמ הרותה ןמ יכדרמ ב"ע טלק
אפ ףד בוט בר
ד"ע
רורד רמ רמאנש ןינמ הרותה ןמ יכדרמ ב"ע טלק
(שאר םימשב י"שרפו)
ב"ח רכששי ינב
ב"ע טנק ףד
החשמה ןמש ינממסב הרותב זמרנ יכדרמ ב"ע טלק
ב"ח רכששי ינב
חנק ,ד"ע לק ףד
ד"ע
רורד רמ ,הרותב זמרנ יכדרמ ב"ע טלק
יולה טבש תושרד
אנר 'מע
ןינמ ת"המ יכדרמ 'וכו ןינמ ת"המ השמ ב"ע טלק
'וכו
'מע ה"ח םורמ ימ
טכ
ןינמ הרותה ןמ השמ ב"ע טלק
ב"ח שבד תורעי
המק 'מע
'וכו ןינמ הרותה ןמ השמ ב"ע טלק
ינושרגה טוקלי
ב"ח
ןינמ הרותה ןמ השמ ב"ע טלק
ןפג היחתפ םרכ
וט גירש זט
ןינמ הרותה ןמ השמ ב"ע טלק
'מע ח"ח םורמ ימ
אמ ,חכ
רשב אוה םגשב 'אנש ןינמ הרותה ןמ השמ ב"ע טלק
יבכמה שוריפ
הנת 'מע םירבד
'םגשב' ?ןינמ הרותה ןמ השמ ב"ע טלק
'מע ח"ח םורמ ימ
בל
לובמה רוד םע התיה השמ לש ותמשנ ב"ע טלק
םימכח יניע ריאמ
ףד א"ח א"ודהמ
ב"ע חנ
ןחכשא רוהט 'וכו חלשלמ רוטפ אמט ףוע ב"ע טלק
רופצ ירקאד
'מע םירפא ןינב
[הכלה] אצק
ש"שרב ב"יפ טלק
'מע םירפא ןינב
[הכלה] אצק
ש"שרבו י"שרבו מק
'מע םירפא ןינב
[הכלה] גצק
לאירזע תלחנב א"ע מק
'מע םירפא ןינב
[הכלה] דצק
(א"וזחבו) גווזי אלש ה"דותב א"ע מק
בקעיל תמא
,חצ 'מע ת"הע
זלקת
ליסב יציב לע הנוי א"ע מק
המלש תכרב
זכר 'מע מ"וח
[הכלה]
הטיחשל אלא ה"ד י"שר א"ע מק
םימכח יניע ריאמ
ףד א"ח א"ודהמ
א"ע טנ
ל"ל אמט ףוע טועמל רופצ כ"א ב"ע מק
םימכח יניע ריאמ
ףד א"ח א"ודהמ
ב"ע חפ
ואצי 'וכו םיציב ףא אמייק ינב םיחורפא המ ב"ע מק
תורזומ
'מע םירפא ןינב
[הכלה] הצק
הירא בלב אמק
'מע םירפא ןינב
[הכלה] בר
יריאמב אמק
דובכה רצוא ערוצמ רהטל םינבה לע םא א"ע אמק
'מע ןויערה רוא
ולק
םולשה לודג א"ע אמק
בקעיל תמא
גכת 'מע ת"הע
ותשאל שיא ןיבש םולש לודג א"ע אמק
םע) הבושת ירעש
רעש (םייח ירעש
דכ רמאמ ישילש
וניאו חלשמ 'וכו םינבה לע םא לטונה א"ע אמק
ןיא השע םוק הב שיש ת"ל תוצמ לכ ללכה הז ,הקול
הילע ןיקול
רעש הבושת ירעש
דכ תוא ג
וילע ןיקול ןיא השעל קתינש ואל א"ע אמק
םימכח יניע ריאמ
ףד ב"ח ב"ודהמ
ב"ע זט
אל ה"ד 'סות א"ע אמק
םייח חור
ו 'מע (א"דיח)
הפגל הניזזגד ב"ע אמק
רעש הבושת ירעש
וכ תוא ג
ארקיעמ בוזעת רבסקד 'וכ י"רד הימעט ב"ע אמק
עמשמ
א"ח בהז תועבט
[הכלה] ד"ע זכ ףד
ןקא ףירט יכ ב"ע אמק
םימכח יניע ריאמ
ףד א"ח א"ודהמ
ב"ע דנ
י"רד אמעט מ"ש 'וכו וריתות אל ש"ת ב"ע אמק
השע ומדקש אל םושמ
'מע םייח ךרד
חסת
מ"החת ןיאש הדצב הרכש ןתמש הוצמ ןיא א"ע במק
הב היולת
בוזא תדוגא
,ג"ע זס ףד (ץבעי)
א"ע חס
ויבא ול רמאש ירה א"ע במק
לארשי תראפת
גיק 'מע
'אנש יוה א"עב רהרהמ אמלדו א"ע במק
'מע םייח ךרד
גישת
ב"הועל - םימי תכראהו א"ע במק
שורד םיתעל הניב
דסש 'מע ונ
בטיי ןעמל הרות הרמא הלק הוצמ םא המו א"ע במק
'וכו םימי תכראהו ךל
'מע םייח ךרד
חפק
הרמא רסיאכ איהש הלק הוצמ םא המו א"ע במק
ךל בטיי ןעמל הרות
םע) הבושת ירעש
רעש (םייח ירעש
י רמאמ ישילש
ןיא 'וכו רסיאכ איהש הלק הוצמ םא המו א"ע במק
ןיאש הדצב הרכש ןתמש הרותבש הוצמו הוצמ לכ ךל
הב היולת םיתמה תיחת
,המכח תישאר
א קרפ תווצמ
ח תוא
הרות הרמא רסיאכ איהש הלק הוצמ המו א"ע במק
ו"כאע תורומח תוצמ ךל בטיי ןעמל
א"ח טפשמה בל
[הכלה] ג רועיש
והנינקינו והבגתילד ןקא ףירט ליז א"ע במק
ינושרגה טוקלי
ב"ח
םינב לע םא םדא לוטי אל א"ע במק
יבצ ברה תוחיש
'מע תומש הדוהי
77 ,157
ךורא ולוכש םלועב - ךימי ןוכיראי ןעמל א"ע במק
בקעי ילהא
ףד (ןיטאיסוה)
א"ע גצר
בוט ולוכש םלועב - ךימי ןוכיראי ןעמל א"ע במק
לארשי תראפת
זכק 'מע
ךורא ולוכש םלועב ךימי ןוכיראי ןעמל א"ע במק
דנשת זומת 'ג 'ס
הלר 'מע
ינאש אקזיה עובקד םוקמ א"ע במק
רעש הבושת ירעש
י תוא ג
ןיאש הרותבש הלק הוצמ ךל ןיא רמוא י"ר א"ע במק
ןעמל ןקה חולשב רמאנש ,הב היולת םיתמה תייחת
םלועל םימי תכראהו בוט ולכש םלועל 'וגו ךל בטיי
ךורא ולכש
ייחב ונבר יבתכ
חר 'מע
רמוא בקעי יבר א"ע במק
ט שורד םייח ירפ
ג תוא
אכיל אמלע יאהב הוצמ רכש א"ע במק
לארשי תראפת
ופק 'מע
אכיל אמלע יאהב תוצמ רכש א"ע במק
םע) הבושת ירעש
רעש (םייח ירעש
גל רמאמ ישילש
אלו ןתכילהב אל םיקוזינ ןניא הוצמ יחולש א"ע במק
ןתרזחב
זש 'מע 'ה תורובג ז"עב רהרהמ אמלדו ב"ע במק

הרורב הכלה ןוכמ
6275 ד"ת םילשורי

םיפסונ םיטרפ
02-6521259 'לטב
02-6537516 סקפ

ילאוטריו שרדמ תיב | תונומת תירלג | תומכסה | תומורת | אמגוד | םימוסרפ | הטישה | עדימ | ישאר
עובשה תשרפ | םירוריבה יאשונ | ם"במרל חתפמ | הכונח תוכלה | חספ תוכלה | תילאוטריו הירפס
ונילא בותכ | סופד תויועט ינוקת | עדימ ירגאמ | תודגאל חתפמ | תוגצמ | ימוי ףד

HOME | ABOUT HALACHA BRURA | THE TECHNIQUE | EXAMPLE | RARE BOOK SERVICE
PUBLICATIONS | DONATIONS | ENDORSEMENTS (HASKAMOT) | WEEKLY PARSHA | CONTACT US