Halacha Brura and Berur Halacha Institute

מכון הלכה ברורה ובירור הלכה

מפתח לפירושים על אגדות התלמוד

לדף הראשי של המפתח לאגדות


ללקט ביאורי אגדות
עם טקסט מלא של המקורות
מסכת בכורות
מסכת ערכין

מסכתות בכורות וערכין

**

מסכת בכורות
ב ע"א01 הלוקח עובר חמורו וכו' חלק יעקב (קנטור) דרוש יא
ב ע"א01 הלוקח עובר חמורו של עו"כ והמוכר לו אע"פ שאינו רשאי וכו' תשובה מיראה עמ' מא
ב ע"א01 הלוקח עובר חמורו של עובד כוכבים והמוכר לו אף על פי שאינו רשאי המשתתף לו והמקבל הימנו והנותן לו בקבלה פטור מן הבכורה חמשה מאמרות (תשסט) - סמוכים לעד - חולין
ב ע"א01 הלוקח עובר חמורו של עכו"ם והמוכר לו וכו' פטור מן הבכורה צדקת הצדיק סי' קצז
ב ע"א01 הלוקח עובר חמורו של עכו"ם פטור מן הבכורה ויואל משה מאמר ב סי' לב עמ' רלב {הדין כך גם בגוי ששומר ז' מצוות ונקטו "עכו"ם" כי רוב הגוים עובדי ע"ז}
ב ע"א01 הלוקח עובר כו' בפיה"מ להרמב"ם משנת חיים במדבר עמ' שט
ב ע"א07 מייתו לה לקדושהפירושי ראשונים
ב ע"א08 אימא ליקנסיה קמ"ל זבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' שעג
ב ע"א29 קונסין אותופירושי ראשונים
ב ע"א רש"י ד"ה מייתי להורות נתן דברים עמ' נח
ב ע"ב45 והנותן בקבלה זבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' שעג
ב ע"ב46 וליטעמיך המשתתף לו דלא קתני הכי נמי דרשאי אחרית השנים עמ' סב
ב ע"ב47 אסור לעשות שותפות עם גוי עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' רל
ב ע"ב47 אסור לעשות שותפות עם הגוי דגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' מט
ב ע"ב47 שותפות עם העכו"ם ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' פז
ב ע"ב54 וחכמים אומרים כל זמן שיד עובד כוכבים באמצע פטורה מן הבכורה למדנות (תשנח) פ' כי תשא אות נב
ב ע"ב תוס' - שמא יתחייב, דעכו"ם אינו מצוה על השיתוף פאר יעקב ח"ב עמ' תשב
ב ע"ב תוס' - בני נח לא הוזהרו על השיתוף דע"ז אור אברהם - מגילת אסתר עמ' קד
ב ע"ב תוס' ד"ה שמא חמודי צבי במדבר-דברים עמ' רכה
ב ע"ב תוס' ד"ה שמא משנת חיים דברים עמ' רלז
ב ע"ב תוס' ד"ה שמא יתחייב לו עכו"ם בנין שאול עמ' קסח
ב ע"ב תוס' ד"ה אסור נאוה תהלה עמ' תמ
ב ע"ב תוס' ד"ה שמא לקוטי שיחות חכ"א עמ' 87, חכ"ה עמ' 192
ב ע"ב תוס' ד"ה שמא נחלת דבש מהדו"ק ח"ב סי' ה אות יג, טו, סי' יח אות יא
ב ע"ב תוס' ד"ה שמאחכמת התורה יתרו עמ' תל
ג ע"א07 המוכר עבדו לנכרי קונסים אותו אהלי יעקב (הוסיאטין) דף צט ע"א
ג ע"א07 המוכר עבדו לעכו"ם קונסין אותו עד מאה בדמיונועם אליעזר בראשית עמ' רס ע"א
ג ע"א19 ניקנסיה טפי הכתב והקבלה בראשית פמ"ז פסוק יב
ג ע"א23 כל בכור עד דאיכא כוליה או אפילו כל דהוא להורות נתן ויקרא עמ' קעא
ג ע"א23 כל בכור רבנן סברי בכור מקצת בכור משמע כתב רחמנא כל עד דאיכא כוליה של"ה ווי העמודים פרק ב אות ה
ג ע"א23 שותפות עכו"ם אם חייבת בבכורהצוף דבש (לוין) מאמר ג
ג ע"א23 שניהם מקרא אחד דרשו וכו' חלק יעקב (קנטור) דרוש יא
ג ע"א24 בכור מקצת בכור במשמע וכו' כולי' בכור במשמע פאר יעקב ח"ג עמ' סא
ג ע"א25 כל לחד מ"ד משמע כולו ולחד מקצתנפש החיים עמ' 77
ג ע"א25 מחלוקת אי כל כולו משמע או מקצתוויגד יעקב עמ' קפב
ג ע"א27 איבע"א דכו"ע בכור רובא במשמע מר סבר כל משמע למלויי אתא וכו' פאר יעקב ח"ג עמ' סא
ג ע"א28 מר סבר כל משמע למלוי אתא, ומר סבר לגרועי אתא צמח דוד (סקאליע) עמ' קכ
ג ע"א37 טריפה לא חיה י"ב חודש שיחת מלאכי השרת עמ' 12
ג ע"א תוס' ד"ה ור"י וכו' תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' מג
ג ע"ב07 דכיון דאישתני הו"ל מומא זבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' רסט
ג ע"ב36 רב מרי בר רחל מקנה לאודנייהו לעכו"ם, כלו חיותא (ובתוס') שארית מנחם ח"ב עמ' קפז
ג ע"ב39 כלו חיותא דרב מדי ויואל משה מאמר ב סי' עה עמ' רעד
ג ע"ב44 דמפקע להו מקדושתייהו זבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' שעא
ג ע"ב50 כהנים ולוים פטורין מק''ו, ותוס' ד"ה (ד.) אי איתא ברכת יוסף ואליהו רבה (תשסט) ח"ב עמ' קכא
ג ע"ב50 למה לא יתחייבו כהנים בפדיון בכוריהם עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' פב
ג ע"ב תוס' ד"ה דקא ויואל משה מאמר ב סי' עה עמ' רעד
ג ע"ב תוס' ד"ה דקא להורות נתן בראשית עמ' שיח
ד ע"א03 אביי אמר ק"ו אם הפקיעה בהמתן של לוים בהמתן של ישראל וכו' עיוני רש"י במדבר עמ' כג
ד ע"א05 אם הפקיעה בהמתם של לוים זבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' רכג
ד ע"א05 קל וחומר מבהמה דגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' קסג
ד ע"א08 אפילו מבכור טהורה נפטרו גור אריה במדבר פ"ג אות יח
ד ע"א11 כהנים ולויים פטרו את עצמן שפתי רננות דף לו ע"ב-ע"ג
ד ע"א17 כל שישנו בבכור אדם ישנו בבכור בהמה ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' שסח
ד ע"א21 דלא הוה לי' שה לא מפקע גור אריה במדבר פ"ג אות יח
ד ע"א27 בפטר רחם תלה רחמנא זבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' שסו
ד ע"א28 אהרן דלא היה במנין הלוים לא לפקע גור אריה במדבר פ"ג אות יז
ד ע"א28 אהרן שלא היה באותו מנין עיוני רש"י במדבר עמ' כב
ד ע"א29 למה נקוד על אהרן זבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' רנב
ד ע"א29 למה נקוד על אהרן שבחומש הפקודים שלא היה באותו מנין של"ה פרשת קרח אות ג
ד ע"א29 נקוד על אהרן דגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' עב
ד ע"א29 נקוד על אהרן לפי שלא היה באותו מנין פרורים משלחן גבוה ח"ה שאלה קב
ד ע"א29 נקוד על ואהרן לומר שלא היה במנין הלויםתפארת צבי במדבר עמ' מא
ד ע"א33 בעשרים וארבעה מקומות נקראו כהנים לויים וזה אחד מהן והכהנים הלויים בני צדוק ימות המשיח בהלכה עמ' קסג
ד ע"א רש"י ד"ה תנינא גור אריה במדבר פ"ג הערה 67
ד ע"א תוס' ד"ה ואהרן וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' לו
ד ע"א תוס' ד״ה אהרן, מרים היה גדולה ממשהעת הזמיר הגיע עמ' ח
ד ע"ב02 וממאי דבשה גור אריה במדבר פ"ג אות יח
ד ע"ב12 שה אחד של בן לוי פטר כו' משנת חיים במדבר עמ' ל
ד ע"ב12 שה אחד של בן לוי פטר כמה פטרי חמורים מישראל עיוני רש"י במדבר עמ' כג
ד ע"ב14 שהרי מנה העודפים באדם גור אריה במדבר פ"ג אות יח
ד ע"ב15 דלמא לא היו עודפים כלל גור אריה במדבר פ"ג אות כ
ד ע"ב23 ופודה בו פעמים הרבה זבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' שעז
ד ע"ב23 פדיית כמה פט"ח בשה אחד - פלוגתת רש"י ור"ת פרורים משלחן גבוה ח"ה שאלה קג
ד ע"ב25 אם קדשו בכורות הנולדים במדבר לקוטי שיחות חל"א עמ' 67
ד ע"ב25 מחלוקת ר"י ור"ל אם קדשו בכורות במדבר או לא באר יוסף (תשמא) ח"ג עמ' שלה {בירור אם העבודה שבבכורות היה בפטר רחם דוקא}
ד ע"ב25 פלוגתא דר"י ור"ל חלק יעקב (קנטור) דרוש יא
ד ע"ב25 קדשו בכורות משנת חיים שמות עמ' צו
ד ע"ב25 קדשו בכורות במדבר משנת חיים דברים עמ' קיז
ד ע"ב25 קדשו בכורות במדבר פנים מסבירות עמ' שפד
ד ע"ב25 קדשו בכורות במדבר תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קט
ד ע"ב25 רבי יוחנן אמר קדשו בכורות במדבר וריש לקיש אמר לא קדשו בכורות במדבר מצווה ועושה ח"א עמ' שיג
ד ע"ב26 לא קדשו בכורות במדברפרי צדיק פסח אות ד
ד ע"ב29 עד שהוקם המשכן מצווה ועושה ח"ב עמ' תשסב
ד ע"ב30 ועבודה בבכורות לקוטי שיחות חי"א עמ' 307
ד ע"ב30 קדושת בכורה לענין פדיון ולענין עבודה שוות פחד יצחק פסח מאמר כ אות ג עמ' עט {שתיהן חלו רק ממכת בכורות, שלא כפירוש המשניות לרמב"ם סוף זבחים שכתב שלענין עבודה התקדשו כבר מאדם הראשון}
ד ע"ב35 אותו היום שהוקם המשכן קרבו להם ישראל נדרים ונדבות וכו' להורות נתן ויקרא עמ' צה
ד ע"ב35 אותו היום שהוקם המשכן, ברש"י ור"ג גבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' רח
ד ע"ב35 יום שהוקם המשכן קרבו לישראל חובות מעיקרא לא, ובר"ג לא קרב אפי' בבמת ציבור רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תסט
ד ע"ב35 קרבו להם בישראל נדרים ונדבות תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קו
ד ע"ב40 אותו היום אין מעיקרא לא, ור' גרשום רנת יצחק ה' מגילות עמ' קפב
ד ע"ב40 מעיקרא לא קדוש, וברש"י עיוני רש"י שמות ח"ב עמ' רלז
ד ע"ב41 בשלשה מקומות קדשו בכורות לישראל במצרים וכו' תורת מנחם חנ"ה עמ' 202
ד ע"ב גרי"ז - בדין בכורות לעבודה פרורים משלחן גבוה ח"ה שאלה לד
ה ע"א04 יהיו בהווייתן יהו שם יחזקאל עמ' שכ
ה ע"א06 עשה מצוה זאת שבשבילה תיכנס לארץשרגא המאיר מועדים עמ' לא
ה ע"א06 עשה מצוה זו הכתב והקבלה שמות פי"ג פסוק יא
ה ע"א06 עשה מצוה זו שבשבילה תכנס לארץ שרגא המאיר על התורה עמ' קעא
ה ע"א06 עשה מצוה זו שתכנס לא"י ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תפט
ה ע"א14 שאל הגמון וכו' משה רבכם גנב וכו' קוביוסטוס וכו' אינו בקי בחשבונות צפנת פענח (תשסו) עמ' שנ
ה ע"א14 שאל קונטרוקוס השר את רבן יוחנן בן זכאי וכו', משה רבכם גנב היה או קוביוסטוס היה או אינו בקי בחשבונות היהויברך דוד עמ' קעז
ה ע"א14 שאל קונטרוקוס השר את רבן יוחנן בן זכאי, וכי משה רבינו גנב היה באר שרים פרשת פקודי דרוש ב אות ג
ה ע"א14 שאל קונטריקוס הגמון את ריב"זילקוט הגרשוני ח"ב
ה ע"א14 שאל הגמון וכו' תרומת חצי שקל של שש מאות אלף וכו' הוא מאה ככר, ומנה של קודש כפול הוי מאתים ככר ועוד ככר ואחד עשרה מנה צפנת פענח (תשעא) שמות עמ' תקלו
ה ע"א16 בפרטן של לויים אתה מוצא מנחת יצחק ויקרא-דברים עמ' צז
ה ע"א19 אין בכור פודה בכור, דיו לבכור שיפקיע קדושת עצמו עיוני רש"י במדבר עמ' כג, כד
ה ע"א21 עוד שאלו בגבוי הכסףילקוט הגרשוני ח"ב
ה ע"א25 משה רבכם אינו בקי בחשבונות היהפנקסי הראי"ה ח"א עמ' ריב
ה ע"א26 גנב היה או קוביוסטוס היה נתיב מצותיך (תשסח) עמ' צט
ה ע"א26 חשדוהו למשה על מעות המשכן יוסף לקח כרך א ח"א עמ' שיז
ה ע"א26 משה רבכם גנב תשואות חן (תשסח) עמ' מא, נד {הבקיאים בחכמת הפרצוף אמרו שצורתו הוא צורת גנב}
ה ע"א26 משה רבכם גנב היה או קוביוסטוס היה מפי ספרים וסופרים - פניני חסידות בלק יב
ה ע"א26 משה רבכם וכו' קוביוסטוס היה וכו' שמועות ישראל בראשית עמ' קו, סיומים ועובדות עמ' קעה
ה ע"א26 משה רבכם וכו' קוביוסטוסכתר שם טוב (תשסד) סי' ע
ה ע"א26 משה רבכם קוביוסטוס בן פורת יוסף (תשעא) עמ' תרעד
ה ע"א26 משה רבכם קוביוסטוס צמח דוד (סקאליע) עמ' רנו
ה ע"א26 משה רבכם קוביוסטוס הוא וכו'נועם אליעזר שמות דף רפ ע"א
ה ע"א26 משה רבכם קוביוסטוס הואואני תמיד עמך עמ' רנט
ה ע"א26 משה רבכם קוביוסטוס היה ילקוט דברי חכמים שמות סי' ע
ה ע"א30 ומנה של קודש כפול היה זבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' קסב
ה ע"א30 ומנה של קודש כפול היה שבט מיהודה (גרינוולד) עמ' רמז
ה ע"א30 מנה של קודש כפול היה תורת העולה (תשעה) עמ' רמא
ה ע"א30 מנה של קודש כפול היה תורת העולה ח"ב פרק לז
ה ע"א30 ככר של קודש כפול משל חול גור אריה שמות פכ"ה אות לו
ה ע"א30 מנה של קדש כפול היה ברכת אליהו (עמאר) שמות פרשת פקודי מאמר ג {ככר הוא ששים מנה}
ה ע"א30 מנה של קודש כפול היה מנחת יצחק ויקרא-דברים עמ' ח
ה ע"א30 מנה של קודש כפול היהעוז לו בך מאמר ב אות ה
ה ע"א30 שקל הקודש כפול היה ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' קג
ה ע"א30 שקל הקודש כפול היהיגל יעקב (תשעד) עמ' ח"א עמ' תמז
ה ע"א30 שקל הקודש כפול היה פרדס מנחם עמ' קמד
ה ע"א30 שקל הקודש כפול היה שרגא המאיר על התורה עמ' ריב
ה ע"א30 שקל הקודש כפול משקל החול פניני יחזקאל עמ' קסה
ה ע"א36 ואת האלף וכו' מזה היה מאת ככר טוב עין (אוסטרובצא) עמ' יט
ה ע"א46 פרטא רבה קחשיב בככר פרטי זוטא לא קחשיב בככרו ברית שלום (תשסח) עמ' שנא
ה ע"א46 פרטא רבה קחשיב בככר פרטי זוטא לא קחשיב בככרו ברית שלום (תעח) דף נה ע"א
ה ע"א רש"י - ס' מנה ככר אחד צפנת פענח (תשסו) עמ' שמט¬
ה ע"א רש"י - חמורים לובים, מעולים צפנת פענח (תשעא) שמות עמ' תקמא, תקמט
ה ע"א רש"י - ככר של חול הוא אלף וחמש מאות שקלים גור אריה שמות פל"ח אות ו
ה ע"א רש"י - סלע הוא ד' כסף גנא דפלפלי עמ' קצ
ה ע"א רש"י - כל ס' מנה א' ככר צפנת פענח (תשעא) שמות עמ' תקלד
ה ע"א רש"י ד"ה מחצית גור אריה שמות פכ"ה הערה 352
ה ע"ב01 ש"מ מנה של קודש כפול היהטוב ירושלים שמות פ"ל פסוק יג
ה ע"ב04 אמר ר' חנינא שאלתי את ר' אליעזר בבית מותבא רבא מה נשתנו פטרי חמורים מפטרי סוסים וגמליםשפתי חיים - מידות ועבודת ה' ח"א עמ' שס
ה ע"ב04 אמר רבי חנינא שאלתי את ר' אליעזר בבית מותבא רבא מה נשתנו פטרי חמורים וכו' כל המאמרמכתב סופר דף סב ע"א
ה ע"ב04 אמר רבי חנינא שאלתי את רבי אליעזר וכו' מה נשתנו פטרי חמורים וכו' ועוד שאלתיו מאי לשון רפידים וכו' מאי לשון שטים וכו' צפנת פענח (תשעא) שמות עמ' שיח, שיט, שמ, תקכד, תקלז, תקמא, תרנ
ה ע"ב04 אר"ח שאלתי את ר' אליעזר וכו' מה נשתנו פטרי חמורים וכו' מה לשון רפידים וכו'מטה יששכר עמ' צא, צב
ה ע"ב05 זכו פטרי חמורים להיות בהם קדושת בכור חכמת התורה ויגש עמ' רפה
ה ע"ב05 למה נשתנו פטרי חמור משאר בהמות טמאותאור הצבי עמ' 16
ה ע"ב05 מה נשתנו פטרי חמורים דברים אחדים (תשמו) עמ' שיט
ה ע"ב05 מה נשתנו פטרי חמורים שמן ראש (כץ) ח"ו עמ' קנח, קעח, שפז
ה ע"ב05 מה נשתנו פטרי חמורים וכו' גזירת הכתוב היא פרדס מנחם עמ' קנט
ה ע"ב05 מה נשתנו פטרי חמורים וכו' גזירת הכתוב היא, ועוד שסייעו ישראל בשעת יציאתם ממצרים באר משה (אפשטיין) שמות עמ' רסח, רפז, במדבר עמ' תקיד
ה ע"ב05 מה נשתנו פטרי חמורים וכו' ועוד שהי' לכל אחד צ' חמורים טעונים כסף וזהב מצרים כתונת פסים (תשעא) עמ' רכד
ה ע"ב05 מה נשתנו פטרי חמורים וכו' ועוד שסייעו ישראל בשעת יציאתם ממצריםדעת חכמה ומוסר ח"ג עמ' סו
ה ע"ב05 מה נשתנו פטרי חמורים וכו' שסייעו ישראל בשעת יצאתם ממצריםשפתי חיים - אמונה ובחירה ח"ב עמ' קס
ה ע"ב05 מה נשתנו פטרי חמורים וכו' שסייעו לישראל בשעת יציאתם ממצרים ערוגת הבושם (תשעא) שמות עמ' קנב
ה ע"ב05 מה נשתנו פטרי חמורים מפטרי סוסים וגמלים וכו' טיול בפרדס ח"ב עמ' רעט
ה ע"ב05 מה נשתנו פטרי חמורים מפטרי סוסים וגמלים וכו' שסייעו את ישראל צפנת פענח (תשסו) עמ' ריג, שמב, שטו
ה ע"ב05 מה נשתנו פטרי חמורים מפטרי סוסים וכו' שסייעו ישראל בשעת יציאתם ממצרים מצווה ועושה ח"א עמ' רכט
ה ע"ב05 מה נשתנו פטרי חמוריםילקוט הגרשוני ח"ב
ה ע"ב05 מפני מה נשתנו פטרי חמורים וכו' כרם טוביה עמ' קלח, רכב
ה ע"ב05 מפני מה נשתנו פטרי חמורים מפטרי סוסיםאמת ליעקב עה"ת עמ' רסז
ה ע"ב05 מפני מה נשתנו פטרי חמוריםשירת דוד (תשסז) עמ' צ
ה ע"ב07 שסייעו לישראל בשעת יציאתם ממצרים וכו' טעונים מכספה וזהבה של מצריםכתונת פסים פרשת בחקותי כח ע"ד
ה ע"ב07 חמורים סייעו ישראל בשעת יציאתם ממצרים שאין לך כל אחד ואחד מישראל וכו'שבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' שכח
ה ע"ב08 אין לך אדם מישראל וכו'כתבי הסבא מקלם - חנוכה ופורים עמ' מה, עו
ה ע"ב08 אין לך אדם מישראל שלא היה לו תשעים חמורים טעונים מכספם וזהבם של מצרים עצי חיים - מועדים עמ' שנט
ה ע"ב08 אין לך אדם מישראל שלא יצא ממצרים עם שמונים חמורים וכו'אור יחזקאל - אמונה עמ' רו, רעו
ה ע"ב08 אין לך אחד מישראל שלא נטל תשעים חמורים מרכוש מצריםברכות אבי דף מב ע"ב
ה ע"ב08 אין לך איש שלא יצא ממצרים עם רכוש גדולאור יחזקאל - מדות עמ' רטז
ה ע"ב08 אין לך כ"א מישראל שלא היו עמו תשעים חמורים וכו', ומהרש"אשירת הפסח אות קיא
ה ע"ב08 אין לך כאו"א מישראל שלא היו עמו כו' מכספה וזהבה של מצרים תורת מנחם חנ"ט עמ' 256, 304
ה ע"ב08 אין לך כאו"א מישראל שלא היו עמו תשעים חמורים טעונים מכספה וזהבה של מצרים דובר צדק (זילבר) עמ' קצז
ה ע"ב08 אין לך כאו"א שלא היו לו צ' חמוריםמנחם ציון (תשסד) עמ' סה
ה ע"ב08 אין לך כל או"א מישראל שלא היו עמו צ' חמורים וכו'מתנת חיים מועדים (תשנח) עמ' רכה
ה ע"ב08 אין לך כל או"א מישראל שלא היו עמו תשעים חמורים לובים טעונין מכספה וזהבה של מצרים באר יוסף (תשמא) ח"ב עמ' קנד
ה ע"ב08 אין לך כל אחד ואחד מישראל שלא היו עמו צ' חמורים לובים טעונים מכספה וזהבה של מצרים אוצרות חיים - יציאת מצרים עמ' קנא
ה ע"ב08 אין לך כל אחד ואחד מישראל שלא היו עמו תשעים חמורים לובים טעונים מכספה וזהבה של מצרים תפארת צבי שמות עמ' שע
ה ע"ב08 אין לך כל אחד מישראל שלא היה עמו תשעים חמורים טעוניםשמן ראש (כץ) פסח ח"ב עמ' נא, קמו, שכו
ה ע"ב08 אין לך מישראל שלא היה לו תשעים חמוריםשמן ראש ח"ט בראשית עמ' נב
ה ע"ב08 אין לך פחות מישראל שלא הוציא צ' חמורים טוענים משלל מצרים קומץ המנחה (צונץ) דרוש ל אות ד
ה ע"ב08 ביזת מצריםבמי התורה עמ' יא
ה ע"ב08 הפחות שבישראל הוציא משאוי תשעים חמורים ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רצט
ה ע"ב08 וינצלו את מצרים ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תב
ה ע"ב08 כל אחד היה לו תשעים חמורים טעונים שמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' כד, פא
ה ע"ב08 כל אחד ואחד מישראל היו לו תשעים חמורים לובים טעונים כסף וזהב ממצרים חכמה ומוסר ח"ב עמ' רסה
ה ע"ב08 כל אחד ואחד מישראל וכו' תשעים חמורים לובים טעונים מכספה וזהבה של מצרים לקוטי שיחות ח"ו עמ' 153, חט"ז עמ' 253, חי"ח עמ' 39, ח"כ עמ' 239, חכ"א עמ' 79
ה ע"ב08 כל אחד ואחד מישראל לא היה לו פחות מתשעים חמורים מכל טוב מצרים מגלה עמוקות (תשסח) אופן רלג
ה ע"ב08 כל אחד מישראל היה לו עשר חמורים טעונין חכמת התורה ויגש עמ' רפד
ה ע"ב08 כל אחד מישראל היו לו צ' חמורים טעונים מכספא של מצרים שמן ראש ח"י שמות עמ' קכא, קנב, קפג, רלט, שכב
ה ע"ב08 כל אחד מישראל היו לו תשעים חמורים שמן ראש ח"ט במדבר עמ' קפ
ה ע"ב08 כל אחד מישראל לקח שמונים חמורים טעונים כסף וזהב ממצריםדברי יונה עמ' פג
ה ע"ב08 כשיצאו ממצרים לקח כ"א צ' חמורים עמוסים גנא דפלפלי עמ' שעה
ה ע"ב08 מספר החמורים שנשאו את ה"רכוש גדול" תורת מנחם חנ"ג עמ' 87
ה ע"ב08 שאין לך כ"א מישראל שלא היו עמו צ' חמורים לוביםפרי צדיק וירא אות א, ויגש אות יב
ה ע"ב08 שאין לך כאו"א מישראל שלא היו עמו תשעים חמורים וכו' דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' שכא ד"ה וכשיצאו
ה ע"ב08 שאין לך כאו"א מישראל שלא היו עמו תשעים חמורים וכו' תורת מנחם חנ"ז עמ' 34
ה ע"ב08 שאין לך כאו"א מישראל שלא היו עמו תשעים חמורים לובים טעונים מכספה וזהבה של מצרים תורת מנחם חי"ג עמ' 358, חכ"ה עמ' 52
ה ע"ב08 שאין לך כאו"א מישראל שלא היו עמו תשעים חמורים לובים טעונים מכספה וזהבה של מצרים פאר יעקב ח"ב עמ' תקסה, תר
ה ע"ב08 שאין לך כל אחד ואחד מישראל שלא היו עמו תשעים חמורים לובים טעונים מכספה וזהבה של מצריםאור מאיר ח"ב עמ' קלח
ה ע"ב08 שאין לך כל אחד ואחד מישראל שלא היו עמו תשעים חמורים לובים שעונים מכספה וזהבה של מצרים ים שמחה עמ' קסה
ה ע"ב08 שאין לך כל אחד ואחד מישראל שלא כו' טעונים מכספה וזהבה של מצרים ימות המשיח בהלכה עמ' רצג
ה ע"ב09 תשעים חמורים משנת חיים שמות בריש הספר, ע
ה ע"ב09 תשעים חמורים לובים משנת חיים בראשית עמ' קכו
ה ע"ב09 תשעים חמורים טעונים מכספה של מצרים שמן ראש (כץ) פסח ח"א עמ' תעט
ה ע"ב11 מאי לשון רפידים וכו' שריפו עצמן מד"ת שנא' וגו' חמודי צבי מועדים עמ' רמב
ה ע"ב11 מאי לשון רפידים וכו' שריפו עצמן מדברי תורה וכו' אוצרות חיים - יציאת מצרים עמ' שנב
ה ע"ב11 מאי לשון רפידים וכו' שריפו עצמן מדברי תורה וכו' בית ישראל (טויסיג) דברים עמ' יג
ה ע"ב11 מאי לשון רפידים שריפו עצמן מדברי תורהשרתי - קונטרס הנרות עמ' כז
ה ע"ב11 מאי לשון רפידיםקול יעקב (שאול) דף מט ע"א
ה ע"ב11 מאי רפידים וכו' שריפו עצמן מד"ת חמודי צבי שמות עמ' קפד
ה ע"ב11 מאי רפידים לפי שריפו ידיהם מהתורה לכך בא עמלק בן פורת יוסף (תשעא) עמ' תקב
ה ע"ב11 מאי רפידים שריפו עצמן מדברי תורה רנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' רעז
ה ע"ב11 מאי רפידים רבי יהושע סבירא ליה שריפו ידיהם מדברי תורה, ורבי אליעזר סבירא לי' כך שמה, ועוד שאלו מאי שיטים, ואמר לו כך שמה, ורבי יהושע סבירא לי' שעסקו בשטות כתונת פסים (תשעא) עמ' רכא
ה ע"ב11 מה לשון רפידים לב אריה פרשת תולדות אות יג, פרשת בשלח אות לה
ה ע"ב11 מהו לשון רפידים וכו' לשון שיטים וכו' דברים אחדים (תשמו) עמ' שיט-שכ
ה ע"ב11 רפידים אחרי ראי (תשסד) זמנים סי' יט אות א
ה ע"ב12 כתנאי ר"א אמר רפידים שמה, ר"י אומר שריפו עצמן מדברי תורהחדרי בטן פרשת תצוה ד"ה ועם זה
ה ע"ב12 כתנאי רא"א רפידים שמהילקוט הגרשוני ח"ב
ה ע"ב13 אין רפידים אלא מן התורהויגד משה (גרין) מאמר יד ד"ה וכבר דרשו
ה ע"ב13 אין רפידים אלא רפיון ידים מן התורה ברכת אליהו (עמאר) שמות פרשת בשלח מאמר נד
ה ע"ב13 ברפידים כיון שרפו ידיהם מן התורה, מיד ויבא עמלקנתיבות יצחק חנוכה ופורים עמ' רכח
ה ע"ב13 ברפידים שריפו עצמן מדברי תורה מצווה ועושה ח"א עמ' תצה
ה ע"ב13 ברפידים שריפו עצמן מדברי תורה צפנת פענח (תשסו) עמ' רכז
ה ע"ב13 ברפיון ידיים מילי דשמיא - טעם לשבח הערה 49 עמ' קסג
ה ע"ב13 ויחנו ברפידים שרפו ידיהם מדברי תורה דובר צדק (זילבר) עמ' ריז, רלג
ה ע"ב13 ויסעו מרפידים ר׳ יהושע אומר שריפו עצמן מדברי תורהקדושת יצחק עמ' סה
ה ע"ב13 ויסעו מרפידים מרפיון ידים שמן ראש ח"י במדבר עמ' כח
ה ע"ב13 כיון שרפו ידיהם מן התורה מיד ויבא עמלק דרש משה (פינטו) שמות ח"א עמ' קנה, קעח
ה ע"ב13 כיון שרפו ידיהם מן התורה מיד ויבא עמלקאמרי משה (פינטו) ח"ב עמ' עח, ק
ה ע"ב13 שריפו עצמן מדברי תורהמורשה - שיחות למועדים עמ' קס
ה ע"ב13 למה נקרא שמה רפידים שריפו עצמן מן התורה לחמי תודה דף ז ע"א, כז ע"ב, לא ע"ב, עג ע"ב, קיב ע"א, קלח ע"א, קע ע"א
ה ע"ב13 רבי יהושע אומר על שריפו עצמם מדברי תורהשמחת יוסף עמ' יד
ה ע"ב13 רפו ידיהם מן התורה טיול בפרדס ח"א עמ' קעח, שצב
ה ע"ב13 רפידים שריפו עצמן מד"ת אהלי יעקב (הוסיאטין) דף קלט ע"א
ה ע"ב13 רפידים וכו' שריפו עצמן מד"ת לקוטי שיחות חכ"ח עמ' 9
ה ע"ב13 רפידים רי"א שרפו עצמן כו' מערכי לב (חזן) ח"א דרוש ט דף יט ע"א
ה ע"ב13 רפידים שריפו עצמן מד"תעלי שור ח"ב עמ' תסא
ה ע"ב13 רפידים שרפו ידיהם מד"ת חנן אלקים עמ' קע, ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רמח, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' רצד, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' שפה
ה ע"ב13 רפידים שרפו ידיהם מן התורה קומץ המנחה (צונץ) דרוש יט אות ז, דרוש קיא אות ב
ה ע"ב13 רפידים שרפו ידיהם מן התורהציץ השדה פורים - אורה ושמחה עמ' צב
ה ע"ב13 רפידים שרפו עצמן מדברי תורה מחשבות חרוץ סי' יג (עמ' 103), דובר צדק עמ' 136
ה ע"ב13 רפידים שרפו עצמן מדברי תורה פרי צדיק יתרו אות י, ר"ח אדר אות ז, פ' זכור אות י, ר"ח אדר שני אות א, ר"ח סיון אות ה, מסעי אות ב, לט"ו באב אות ו,
ה ע"ב13 שריפו ידיהם וכו' שנתעסקו בדברי שטות כתונת פסים פרשת בחקותי כח ע"ג-ע"ד, בלק מג ע"א
ה ע"ב13 שריפו עצמן מדברי תורה שרגא המאיר על התורה עמ' קפז, קצו
ה ע"ב13 שריפו עצמן מדברי תורהעטרת חן ח"ב עמ' קצו
ה ע"ב13 שרפו ידיהם מד"ת רוח חיים (חיד"א) עמ' ה, פא, קמה, רח, ריב, רטו, רלג
ה ע"ב13 שרפו ידיהם מד"תרנת יצחק על נפש החיים עמ' שצה
ה ע"ב13 שרפו ידיהם מן התורה דרשות מהר"ם בנעט עמ' ז, קעא
ה ע"ב13 שרפו עצמן מדברי תורה מנחת יצחק ויקרא-דברים עמ' ב
ה ע"ב13 שרפו עצמן מדברי תורהמורשה - שיחות למועדים עמ' קס
ה ע"ב15 עוד שאלתיו מה לשון שטיםילקוט הגרשוני ח"ב
ה ע"ב16 שטים שמה ר"י אומר שנתעסקו בדברי שטות פרי צדיק שמות אות ה, תרומה אות ח, פ' זכור אות יא
ה ע"ב19 ערומות פגעו בהןפירושי ראשונים
ה ע"ב20 פרה שילדה כמין סוס גנא דפלפלי עמ' רמה
ה ע"ב24 בהמה טהורה שילדה כמין בהמה טמאה יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' נו
ה ע"ב24 בהמה טהורה שילדה כמין בהמה טמאה מותר ברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' נז
ה ע"ב24 בהמה טהורה שילדה כמין בהמה טמאה ברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' קיח
ה ע"ב24 טהורה שילדה כמין טמאה יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' לד
ה ע"ב27 היוצא מן הטהור טהור ימות המשיח בהלכה עמ' שכח
ה ע"ב27 היוצא מן הטהור טהור פניני יחזקאל עמ' תל
ה ע"ב27 היוצא מן הטהור טהור תורת מנחם ח"ח עמ' 146
ה ע"ב27 היוצא מן הטהור טהורזאת זכרון (תשנב) אות עז*
ה ע"ב27 היוצא מן הטמא טמא ימות המשיח בהלכה עמ' שכט
ה ע"ב27 היוצא מן הטמא טמא והיוצא מן הטהור טהור אור אברהם ויקרא עמ' קנד
ה ע"ב27 היוצא מן הטמא טמא מן הטהור טהור וכו' צמח צדקה עה"ת עמ' נב
ה ע"ב27 היוצא מן הטמא טמאשמן ראש סוכות ח"ב עמ' רעז
ה ע"ב27 היוצא מן הטמא טמא לקט אמרי קודש - מועדים עמ' רכא
ה ע"ב27 והיוצא מן הטהור טהור וכו' לקוטי שיחות ח"א עמ' 222
ה ע"ב27 שהיוצא מן הטמא טמא והיוצא מן הטהור טהור מגילת סמנים עמ' צא, קכד
ה ע"ב27 שהיוצא מן הטמא טמא וכו'טוב ירושלים ויקרא פי"א פסוק ג
ה ע"ב32 שיהא הוא שור ובכורו שור ולא נדמה יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' פא
ה ע"ב54 אמר ר"י הגלילי מתוך שנאמר וכו' פטר הפסיק הענין צפנת פענח (תשעא) שמות עמ' תקכה, תקכו
ה ע"ב54 האי פטר חמור פטר חמור מאי עביד ליה וכו'למחר אעתיר עמ' רעז
ה ע"ב55 אפילו פטרי סוסים וכו' משנת חיים במדבר עמ' שה, שח
ה ע"ב55 פטר חמור אמרתי לך ולא פטרי סוסים וגמלים צפנת פענח (תשסו) עמ' שמג, שדמ
ה ע"ב רש"י - בבית מותבא רבא, בבית המדרש הגדול צפנת פענח (תשעא) שמות עמ' תקכד
ה ע"ב רש"י - בית מותבא רבא פי' בבית המדרש הגדול צפנת פענח (תשסו) עמ' שמב
ה ע"ב רש"י - חמורים לובים פי' מעולים צפנת פענח (תשסו) עמ' שדמ
ה ע"ב רש"ימורשה - שיחות למועדים עמ' כג
ה ע"ב רש''י ד"ה שור נסכיו מרובין וד"ה שור וכשב וכו' וענפיה ארזי אל (תשסו) עמ' קג*
ה ע"ב תוס' - חמורים לובים הוא חמור מצריצפנת פענח (תשסו) עמ' שדמ
ה ע"ב תוס' ד"ה תשעים לובים הוא חמור מצרי וכו' צפנת פענח (תשעא) שמות עמ' תקמא
ו ע"א15 אין בכלל אלא מה שבפרט תפארת ישראל (הרטמן) עמ' תתס הערה 52
ו ע"א15 אין בכלל אלא מה שבפרט ס' המאמרים (רש"ב) תרעב עמ' תקמה
ו ע"א15 אין בכלל אלא מה שבפרט בשעה שהקדימו תער"ב ח"א עמ' תקמה
ו ע"א15 אין בכלל אלא מה שבפרט גור אריה שמות פ"ו הערה 62
ו ע"א21 ויש בו מקצת סימנין זבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' שסט
ו ע"א21 פרה שילדה כמין חמור יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' לד
ו ע"א32 פרה שילדה כמין סוס או גמל יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' פא
ו ע"א53 אלא טמא הנולד מן הטהורפירושי ראשונים
ו ע"ב05 גמל הנולד מן הגמלה וכו'טוב ירושלים ויקרא פי"א פסוק ו
ו ע"ב05 גמל שנולד מן הפרה וכו' יציב פתגם על התורה עמ' קפב
ו ע"ב07 חד לאסור עצמו וחד לאסור חלבואמת ליעקב עה"ת עמ' קפא
ו ע"ב08 את הגמל לאסור חלבו תיבת גמא (תשעא) ח"א עמ' תטז
ו ע"ב08 את לרבות חלב בהמה טמאה ברכות אבי דף לז ע"ב
ו ע"ב08 חלבו מנ"ל נפק"מ מאת הגמל חיי נפש ח"ד עמ' רפח
ו ע"ב09 שמעון העמסוני היה דורש כל את שבתורה בנין שאול עמ' עד
ו ע"ב09 שמעון העמסוני היה דורש כל אתין שבתורה וכו' אמרות ה' השלם ח"ו עמ' קל
ו ע"ב09 שמעון העמסוני היה דורש כל אתי"ם שבתורהאוזן שמואל דף כה ע"ב
ו ע"ב09 שמעון העמסוני היה דורש כל אתין המאור הגדול (גר"א) עמ' סה
ו ע"ב10 כיון שהגיע לאת ה' אלקיך זבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' קב
ו ע"ב10 כיון שהגיע לאת ה' אלקיך תירא פירש וכו'קדושת לוי דף יב ע"ג, קו ע"א
ו ע"ב13 כשם שקבלתי שכר על הדרישה, כך אקבל שכר על הפרישה דעת תורה דברים ח"א עמ' צב
ו ע"ב14 בא ר"ע ולימד את ה"א תירא לרבות ת"ח מגלה עמוקות (תשסח) אופן עג
ו ע"ב15 את ה' אלקיך תירא לרבות ת"ח דעת תורה שמות עמ' רכג
ו ע"ב15 את ה' אלקיך תירא לרבות ת"ח שערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר קנה
ו ע"ב15 את ה' אלקיך תירא לרבות ת"חכתב וחתם סופר - כתב סופר עמ' קד
ו ע"ב15 את ה"א תירא וכו' לרבות ת"ח חיי נפש ח"ד עמ' מ
ו ע"ב15 את ה׳ אלקיך תירא לרבות תלמידי חכמיםאבני אש (אויש) מועדים עמ' שה
ו ע"ב15 את לרבות ת"ח שומע תפלה ח"א עמ' רסט
ו ע"ב15 את לרבות תלמידי חכמיםזכרון אליעזר עמ' נז
ו ע"ב19 מאי שנא מהא דתניא הטמאים לאסור צירן ורוטבן וקיפה שלהן, איצטריך וכו' דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' קסא ד"ה ובמה
ו ע"ב22 דאמר מר דם נעכר ונעשה חלב של"ה - מס' תענית אות סו
ו ע"ב22 דם נעכר ונעשה חלבפתח טוב עמ' יט
ו ע"ב22 דם נעכר ונעשה חלב תיבת גמא (תשעא) ח"א עמ' קכז, ח"ב עמ' תע
ו ע"ב22 דם נעכר ונעשה חלב ס' המאמרים (רש"ב) תרעב עמ' א'שיז
ו ע"ב22 דם נעכר ונעשה חלב אור לשמים (תשסג) עמ' רכה
ו ע"ב22 דם נעכר ונעשה חלב באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' תפח
ו ע"ב22 דם נעכר ונעשה חלב בית ישראל (טויסיג) ויקרא עמ' קטו
ו ע"ב22 דם נעכר ונעשה חלב בן פורת יוסף (תשעא) עמ' קל
ו ע"ב22 דם נעכר ונעשה חלב ברכת אבות עמ' שמ
ו ע"ב22 דם נעכר ונעשה חלב בשעה שהקדימו תער"ב ח"ג עמ' אלף שיז
ו ע"ב22 דם נעכר ונעשה חלב השיר והשבח ח"א עמ' קסט
ו ע"ב22 דם נעכר ונעשה חלב ולאשר אמר עמ' רלה
ו ע"ב22 דם נעכר ונעשה חלב חכמת התורה תולדות עמ' תצג {בתר מעיקרא אזלינן או בתר השתא}
ו ע"ב22 דם נעכר ונעשה חלב מצווה ועושה ח"ב עמ' רצב, תשסה
ו ע"ב22 דם נעכר ונעשה חלב משמרת איתמר (תשסה) עמ' קסט
ו ע"ב22 דם נעכר ונעשה חלב משמרת איתמר (תשסז) עמ' קצט
ו ע"ב22 דם נעכר ונעשה חלב מתוך התורה הגואלת (תשעג) על התורה עמ' 267, 270
ו ע"ב22 דם נעכר ונעשה חלב נטריקן (תשעד) עמ' ריא, ריד {והחידוש שהולכים לפי השתא}
ו ע"ב22 דם נעכר ונעשה חלב ערבי נחל (תשסד) עמ' תשס
ו ע"ב22 דם נעכר ונעשה חלב ערוגת הבושם (תשעא) דברים עמ' קעט-קפ
ו ע"ב22 דם נעכר ונעשה חלב פורים בציון עמ' שצב
ו ע"ב22 דם נעכר ונעשה חלב פניני יחזקאל עמ' תכא, תקכב, תקל
ו ע"ב22 דם נעכר ונעשה חלב קישוטי כלה (תשסג) עמ' קכג
ו ע"ב22 דם נעכר ונעשה חלב קרן לדוד שמות עמ' קב
ו ע"ב22 דם נעכר ונעשה חלב שיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 196
ו ע"ב22 דם נעכר ונעשה חלב שיחת מלאכי השרת עמ' 47
ו ע"ב22 דם נעכר ונעשה חלב של"ה פרשת בלק אות ב
ו ע"ב22 דם נעכר ונעשה חלב שמלת אליעזר ח"א עמ' שיד
ו ע"ב22 דם נעכר ונעשה חלב שמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' תעב
ו ע"ב22 דם נעכר ונעשה חלב תורה בציון עמ' שצ
ו ע"ב22 דם נעכר ונעשה חלב תורת חיים (קאסוב) עמ' קל
ו ע"ב22 דם נעכר ונעשה חלב תורת חיים (קאסוב) עמ' רנא
ו ע"ב22 דם נעכר ונעשה חלב או איבריה מתפרקין תיבת גמא (תשעא) ח"א עמ' שפג, ח"ב עמ' תסט
ו ע"ב22 דם נעכר ונעשה חלב אור התורה (צמח צדק) בראשית עמ' תתשלו; רשימות (צמח צדק) על שיר השירים רות וקהלת עמ' רה
ו ע"ב22 דם נעכר ונעשה חלבאבני אש (אויש) מועדים עמ' ריח
ו ע"ב22 דם נעכר ונעשה חלב מים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' קמ
ו ע"ב22 דם נעכר ונעשה חלבבית ישראל (טויסיג) שמות עמ' עח, קו
ו ע"ב22 דם נעכר ונעשה חלבבית ישראל (טויסיג) תליתאה ח"ב עמ' סג
ו ע"ב22 דם נעכר ונעשה חלבזרע קודש (תשסה) על התורה עמ' קנט, רמד
ו ע"ב22 דם נעכר ונעשה חלבכנסת מרדכי מועדים ח"ב עמ' קמח
ו ע"ב22 דם נעכר ונעשה חלבמחשבת מוסר ח"ב עמ' קג
ו ע"ב22 דם נעכר ונעשה חלבעירין קדישין השלם עמ' רז
ו ע"ב22 דם נעכר ונעשה חלבעמק תפלה (תשסו) עמ' קכב
ו ע"ב22 דם נעכר ונעשה חלבפרי צדיק האזינו אות ג
ו ע"ב22 דם נעכר ונעשה חלבשארית מנחם - מאמרים עמ' רצא
ו ע"ב22 דם נתהפך לחלב אגרא דכלה ח"ב עמ' צח, ח"ג עמ' פו
ו ע"ב22 החלב הוא דם אדום אלא שנהפך לבןאלשיך על חמש מגילות עמ' סד
ו ע"ב22 חידוש הוא שיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 197 ,179
ו ע"ב22 חלב חידוש הוא תיבת גמא (תשעא) ח"א עמ' ט, תיג {גדר אבמה"ח}
ו ע"ב22 חלב חידוש הוא תיבת גמא (תשעא) ח"א עמ' כא, שצו, ח"ב עמ' רמו {ולא בתר השתא}
ו ע"ב22 חלב חידוש הוא ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' קו
ו ע"ב22 חלב חידוש הוא כיון דדם נעכר ונעשה חלב הו"ל לאסרו עצי חיים - מועדים עמ' שכא
ו ע"ב22 חלב חידוש הוא, דדם נעכר ונעשה חלב ברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' כג
ו ע"ב22 חלב חידוש והתורה התירתותיבת גמא (תשסז) עמ' כא, כז-כח, מא, קנ-קנא, קנז, קצג, קצו, רלה, רמח
ו ע"ב26 אבריה מתפרקין כ"ד חודשתיבת גמא (תשסז) עמ' קלט
ו ע"ב28 הואיל דליכא מידי דאתי מחי ושרייה רחמנא ים שמחה עמ' סב
ו ע"ב28 סד"א הואיל וליכא מידי דאתי מן החי ושריא וכו' אהבת עולם (תשס) עמ' צו
ו ע"ב30 חלב לית ביה משום אבר מן החי עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קכ
ו ע"ב31 וחלב דבהמה טהורה מנלן דשריאבן ישפה עמ' 80
ו ע"ב31 וחלב דבהמה טהורה מנלן דשרי ולאשר אמר עמ' פב
ו ע"ב31 וחלב דבהמה טהורה מנלן דשרי חיי נפש ח"ד עמ' קעג, רפז, שג, שי
ו ע"ב31 וחלב דבהמה טהורה מנלן דשרי חמודי צבי שמות עמ' רסו
ו ע"ב31 וחלב דבהמה טהורה מנלן דשרי לקט אמרי קודש - ליקוטים עמ' עא
ו ע"ב31 וחלב דבהמה טהורה מנלן דשרי משיב צדק סי' ג (עמ' 63)
ו ע"ב31 וחלב דבהמה טהורה מנלן דשרי וכו' ארץ זבת חלב ודבש ואי לא דשרי, משתבח לן קרא במידי דלא חזי שיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 197 ,179
ו ע"ב31 וחלב דבהמה טהורה מנלן דשרי ורי"ט אלגזי מאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף כא ע"א
ו ע"ב31 וחלב דבהמה טהורה מנלן דשרי ושטמ"ק חיי נפש ח"ב עמ' יא, קנב
ו ע"ב31 וחלב דבהמה טהורה מנלן דשרי ושטמ"קחיי נפש ח"א עמ' עא ע"ב, קע ע"א, רסא ע"ב, רצא ע"א, שכא ע"ב
ו ע"ב31 וחלב מנלן דשרי ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' שכט
ו ע"ב31 חלב שבהמה טהורה מנלן דשרי ברכת יוסף ואליהו רבה (תשסט) ח"א עמ' פב
ו ע"ב31 חלב דבהמה טהורה מנ"ל דשרי אור גנוז (מוסקוביץ) עמ' שמח, תרלח
ו ע"ב31 חלב דבהמה טהורה מנלן דשרי מנחת מרדכי עמ' כג
ו ע"ב31 חלב דשרי מ'ארץ זבת חלב ודבש'פירוש המכבי שמות עמ' רעד
ו ע"ב31 חלב דבהמה טהורה מנלן דשרי פרורים משלחן גבוה ח"ה שאלה כו
ו ע"ב31 חלב מנלן דשרי שם יחזקאל עמ' רנא
ו ע"ב31 חלב מנלן דשרי תיבת גמא (תשעא) ח"א עמ' ה, יט, קנד, ח"ב עמ' רו, רמו {בב"נ}
ו ע"ב31 חלב מנלן דשריתיבת גמא (תשעא) ח"א עמ' תלח {שהחלב מתמצה מאבר האסור}
ו ע"ב31 מנ"ל דחלב שרי חיי נפש ח"ג עמ' רמט
ו ע"ב31 מנ"ל דחלב שריא וכו' מדאסר רחמנא בשר בחלב ש"מ דחלב לחודא שרי וכו' וכי משתבח קרא במילתא דאיסוראקב חיים עמ' לז
ו ע"ב31 מנא לן דחלב בהמה טמאה הוא אסור וכו' כסף נבחר עמ' רלה
ו ע"ב31 מנלן תיבת גמא (תשעא) ח"א עמ' כג, נה {ולא מייתי מאברהם}
ו ע"ב32 מדאסר רחמנא בשר בחלב תיבת גמא (תשעא) ח"ב עמ' כו
ו ע"ב33 אימא חלב לחודיה באכילה בב"ח אף בהנאה תיבת גמא (תשעא) ח"א עמ' קטז
ו ע"ב34 דלמא בב"ח אסור בהנאה וכו' הכתב והקבלה שמות פל"ד פסוק כו
ו ע"ב34 דלמא בב"ח אסור בהנאהתיבת גמא (תשסז) עמ' נט
ו ע"ב36 דבפסולי המוקדשין תזבח ולא גיזה תהלות ישראל (מג'לד) עמ' צב
ו ע"ב37 קדשים אסורים בהנאה אמרות ה' השלם ח"א עמ' קסט
ו ע"ב38 ודלמא לסחורה תיבת גמא (תשעא) ח"א עמ' שצד
ו ע"ב38 ודלמא לסחורהתיבת גמא (תשסז) עמ' קמג
ו ע"ב40 ארץ זבת חלב ודבש וגו' דאי לא שרי משבח לן קרא במידי דלא חזיגבעת פנחס (ביליצר) עמ' פט
ו ע"ב40 ארץ זבת חלבשערים מצוינים בראשית-שמות עמ' עח
ו ע"ב תוס' ד"ה הטמאים - ובת"ב לא דריש ליה גבי שרצים אלא גבי בהמה טמאה וכו' דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' קסא ד"ה והנלע"ד במה שכבר
ו ע"ב תוס' ד"ה רוטב - וצ"ל דשקולים הן ומיהו מציר לחודיה לא הוה שמעינן דליהוי שתיה כאכילה וכו' דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' קסא ד"ה והנלע"ד במה שצל"ע
ו ע"ב שטמ"ק אות ב - חלב דאברהם תיבת גמא (תשעא) ח"א עמ' ז, כד, נז, נט, ח"ב עמ' רט
ו ע"ב שטמ"ק אות ב בשם הירושלמי - כשרצו המלאכים את התורה אמר להם הקב"ה שאכלו בשר בחלב אצל אברהם ברכת פרץ פ' וירא
ו ע"ב שיטה מקובצת - אברהם נתן למלאכים בקר וחלב לפי שהיה סבור שהם בני נח ולא נצטוו על בשר וחלבים שמחה עמ' סב
ז ע"א27 והאמר ר יהושע בן לוי וכו' אור גנוז (מוסקוביץ) עמ' תטו
ז ע"א28 בהמה טמאה אינה מתעברת מטהור אור אברהם ויקרא עמ' קנה
ז ע"א30 אין בהמה וחיה מתעברות זה מזה מצווה ועושה ח"ב עמ' תשסב
ז ע"א48 בעו מיני' מרב ששת מי רגלים של חמור וכו' ברית שלום (תשסח) עמ' תעז
ז ע"א48 בעו מיני' מרב ששת מי רגלים של חמור וכו' כל הסוגיא ברית שלום (תעח) דף עד ע"ד
ז ע"א48 בעו מיניה מר"ש מי רגלים של חמור מהו (ושם ע"ב) שפוני טמוני חול (תשנט) עמ' רעט
ז ע"א52 היוצא מן הטהור טהורדברי מנחם (היימליך) עמ' רמא
ז ע"א52 היוצא מן הטמא טמא וכו' מים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' קמ
ז ע"ב05 היוצא מן הטמא טמא וכו' מפני מה אמרו דבש דבורים מותר, מפני שמכניסות אותו לגופן ואין ממצות אותו מגופן שיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 198 ,179
ז ע"ב06 מפני מה אמרו דבש דבורים טהור וכו' ואין ממצות אותו מגופן שפוני טמוני חול (תשנט) עמ' נב, רעט
ז ע"ב06 מפני מה אמרו דבש דבורים מותר, מפני שמכניסות אותו בגופן ואין ממצות אותו מגופן מבשר טוב, ימי הרחמים והסליחות, פתיחה עמ' ה
ז ע"ב06 מפני מה אמרו דבש דבורים מותר, מפני שמכניסות אותו בגופן ואין ממצות אותו מגופן מבשר טוב - חנוכה - פתח דבר עמ' כה
ז ע"ב07 דבש דבורים מתוך התורה הגואלת (תשעג) על התורה עמ' 270
ז ע"ב08 ואין ממצות אותו מגופן מסילות הנביאים שופטים עמ' תפט
ז ע"ב10 אך את זה תאכלו מכל שרץ העוף וכו' מדבר קדמות (תשסח) עמ' עב
ז ע"ב11 שרץ עוף טמא איש מבין ח"א דף נו ע"ב
ז ע"ב15 דבש הגזין והצירעין וכו'טוב ירושלים שמות פכ"ג פסוק כה
ז ע"ב23 חלי דיחמורתא וכו' עור הבא כנגד פניו של חמור גבורות אליהו סי' טז אות ה, סי' יז
ז ע"ב39 דג טמא משריץ דברי שלום (שרעבי) חלק הדרוש עמ' סא
ז ע"ב39 דג טמא משריץ דברי שלום (שרעבי, תשנג) עמ' צז
ז ע"ב39 דג טמא משריץ דג טהור מטיל ביציםאוסף מאמרי מוסר וחכמה (תשנט) עמ' קלו
ז ע"ב46 כל המוליד מניק גור אריה בראשית פי"ז הערה 47
ז ע"ב רש"י ד"ה חלי מגדל עוז (תשעח) עמ' תרנג
ח ע"א01 הדולפינים פרים ורבים מבני אדםאור הצבי עמ' 188
ח ע"א01 הדולפנין פרים ורבים מבני אדם פנים מסבירות עמ' לט
ח ע"א01 הדולפנין פרין ורבין מבני אדם, תוס' נחלת דבש מהדו"ק ח"א סי' ה אות א
ח ע"א01 הדולפנין פרין ורבין מבני אדם, ורש"יאוסף מאמרי מוסר וחכמה (תשנט) עמ' קלז
ח ע"א01 הדלפינין קול ששון (גולדברג) אות יז {ובת"כ פ' שמיני הסירוני}
ח ע"א06 כל שזכרותו מבחוץ מוליד מבפנים מטיל ביצים חכמה ומוסר ח"א עמ' מד
ח ע"א06 כל שזכרותו מבחוץ מוליד מבפנים מטיל ביציםאוסף מאמרי מוסר וחכמה (תשנט) עמ' קלו
ח ע"א08 כל שתשמישו ביום יולד ביום וכל שתשמישו בלילה יולד בלילהאוסף מאמרי מוסר וחכמה (תשנט) עמ' קסב
ח ע"א22 הכל משמשין פנים כנגד עורף חוץ משלשה וכו' ברית שלום (תעח) דף ג ע"ג
ח ע"א22 הכל משמשין פנים כנגר עורף חוץ משלשה וכו' ברית שלום (תשסח) עמ' יז
ח ע"א23 ג' משמשים פב"פ דברי שלום (שרעבי) חלק הדרוש עמ' עו
ח ע"א23 ג' משמשים פב"פ דברי שלום (שרעבי, תשנג) עמ' קכ, קכא
ח ע"א23 ג' תשמישם פנים בפנים האדם והנחש והדג מנחת אליהו (תשנט) עמ' קכח
ח ע"א23 חוץ משלשה שמשמשין פנים כנגד פנים ואלו הן דג ואדם וכו' מכשירי מצוה עמ' לא
ח ע"א23 פנים כנגד פנים וכו' דג ואדם ונחש וכו'אמרי פנחס השלם - שער פרשיות ומועדים סי' תקצז, שער תורת האדם סי' נט, שער עולם ומלואו סי' מו
ח ע"א23 שלשה משמשין פנים כנגד פנים דג ואדם ונחש מחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' יד
ח ע"א23 שלשה שמשמשין פנים כנגד פנים דג אדם ונחש המאור הגדול (גר"א) עמ' תתכב
ח ע"א23 שלשה שמשמשין פנים כנגד פנים ואלו הן דג ואדם ונחשדרשות אל עמי דרוש ז
ח ע"א24 אדם דג נחש משמשין פנים נגד פנים ס' חסידים סי' תקט
ח ע"א24 אדם דג נחש זווגם פנים נגד פנים אור גנוז (מוסקוביץ) עמ' ריב, תקפד
ח ע"א26 גמל אחור כנגד אחור תורת יחיאל בראשית עמ' רכו
ח ע"א27 זמני עיבור ולידה של שרצים עופות וחיותשם עולם (תשסו) עמ' צז
ח ע"א27 חילוקי הזמנים בענין הזריעה וצמיחה וכו' ורש"י ותוס'תורת מנחם חל"ו עמ' 111
ח ע"א27 ימי עיבורם של חיה ובהמה אגרא דכלה ח"ב עמ' קעה
ח ע"א27 עיבורים של כל הברואים, ורש"י ותוס' אור גנוז (מוסקוביץ) עמ' תפז, תרס
ח ע"א27 ת"ר תרנגולת לכ"א יום וכו' אפיקי ים עמ' תקעו
ח ע"א27 תרנגולת לאחר שנתעברה ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תריז
ח ע"א27 תרנגולת לכ"א יום רנת יצחק ישעיה עמ' שצח
ח ע"א27 תרנגולת לכ"א יום וכו' אור גנוז (מוסקוביץ) עמ' תרל
ח ע"א27 תרנגולת לכ"א יום וכנגדה באילן וכו'אוסף מאמרי מוסר וחכמה (תשנט) עמ' קסב
ח ע"א27 תרנגולת לעשרים ואחד יום וכנגדה באילן לוז לקוטי שיחות חכ"ג עמ' 117
ח ע"א27 תרנגולת לעשרים ואחד יום וכנגדה באילן לוז קומץ המנחה עמ' 55 (סי' ס)
ח ע"א28 טבעיות האילנות אור גנוז (מוסקוביץ) עמ' קנג
ח ע"א28 כלב מין בהמה, ובתוס' ד"ה ומאי חנן אלקים עמ' ה
ח ע"א28 לכמה מוציאים פירותמעין גנים (תשס) עמ' נו - אור החיים
ח ע"א29 ימי עיבורו של חתולמשיבת נפש עמ' ז
ח ע"א30 חזיר לס' יום כנגדו באילן, תפוח מי השילוח (מישור) ח"א עמ' מה
ח ע"א31 השועל וכל מיני שרצים יולדות לששה חדשים שם יחזקאל עמ' שעח
ח ע"א31 השועל וכל מיני שרצים יולדות לששה חדשיםאור תורה (קאלמייר, תשסא) עמ' לז
ח ע"א32 עיבורו של בהמה דקה הוא לחמשה חדשים שמן ראש ח"י בראשית עמ' כו
ח ע"א35 בהמה גסה טהורה לט' חדשים וכו'טוב טעם בראשית עמ' ריג
ח ע"א38 כמה סוגים בתאנה, רש"י ותוס' גנא דפלפלי עמ' שלח
ח ע"א39 אילן חרוב משעת נטיעתו עד שעת גמר פריו שבעים שנה שמן ראש (כץ) פסח ח"א עמ' שנג
ח ע"א39 החרוב אינו נותן פרי וכו' גנא דפלפלי עמ' פח
ח ע"א39 וכנגדו באילן חרובטוב טעם ויקרא עמ' קכה
ח ע"א39 חרוב אינו טוען פירות עד שבעים שנה שמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' רנה
ח ע"א39 חרוב זה משעת נטיעתו עד גמר פריו ע' שנה שמן ראש ח"י שמות עמ' קכו
ח ע"א39 חרוב משעת נטיעתו שבעים שנה שמן ראש (כץ) ח"ו עמ' תרצז
ח ע"א39 שמשעת נטיעתי עד שעת גמר פרותיו ע' שנהאבן פינה עמ' 62
ח ע"א41 הראש הרשע הוא הנחש אור גנוז (מוסקוביץ) עמ' שכג
ח ע"א41 ימי עיבורו של נחש שבע שנים שמן ראש ח"י במדבר עמ' ריב
ח ע"א41 נחש לשבע שנים צדקת הצדיק סי' קמז, דובר צדק עמ' 79, 131
ח ע"א41 נחש לשבע שנים וכו' משום דריב"ח שנאמר וכו' לקוטי שיחות חי"ב עמ' 197, חכ"ג עמ' 34
ח ע"א41 נחש לשבע שניםטוב טעם בראשית עמ' נז
ח ע"א41 נחש מוליד לז' שנים ואפעה לע' שנים מגן אברהם (טריסק, תשסו) עמ' תקלה, תרלח
ח ע"א41 נחש מוליד לשבע שנים וכו'לחם רב על סדור התפילה אות תרלד {חז"ל למדו סודות הטבע מתוך התורה וזה מש"כ "הפך בה והפך בה דכולה בה", "מגיד דבריו ליעקב וכו' לא עשה כן לכל גוי"}
ח ע"א41 נחש מעוברת לשבע שנים מגן אבות (מהריט"ץ) ח"א עמ' סה
ח ע"א41 עבורו של נחשרבנו בחיי עה"ת ח"א עמ' עט
ח ע"א42 נחש דמוליד לז' שנין מנלן נזר הקדש ח"א עמ' שעה
ח ע"א43 ר' יהושע בן חנניא למד מפסוקי התורה כמה ימי עיבורן של החיותלקט שיחות מוסר ח"ב עמ' תפט
ח ע"א43 ר' יהושע הוכיח מן התורה כמה הנחש מולידבני יששכר ח"ב דף אדר קעא ע"א הגה
ח ע"א43 ר"י הוכיח תולדת הנחש מהתורה אגרא דכלה ח"ג עמ' קפה
ח ע"א43 רבי יהושע בן חנניה הוכיח מן התורה לבמה הנחש מוליד אגרא דפרקא (תשסה) עמ' קסג
ח ע"א43 שנאמר וכו' כך נתקלל הוא מבהמה אחת לשבע דהו"ל שב שני כו' א"ל קיסר לריב"ח נחש לכמה מיעבר ומוליד א"ל לשב שני וכו' תורת מנחם חנ"ז עמ' 171, 203
ח ע"א44 אם מבהמה נתקללה דברי שלום (שרעבי) חלק הדרוש עמ' עא
ח ע"א44 אם מבהמה נתקללה דברי שלום (שרעבי, תשנג) עמ' קטו
ח ע"א רש"י ד"ה בני ימא מדבר קדמות (תשסח) עמ' לד
ח ע"א רש"י - פחות שבבהמה הוא יותר מחיה גור אריה בראשית פ"ג הערה 39
ח ע"א תוס' ד"ה תרנגולת אחרי ראי (תשסד) זמנים סי' לד אות ז
ח ע"א תוס' ד"ה תרנגולת באר ראי (רוזן) תורה סי' כב אות ב
ח ע"א תוס' ד"ה תרנגולת ס' החיים (תשנג) עמ' פג {עצם הלוז נשאר לעולם כי אינו נהנה ממזונות האדם}
ח ע"א תוס' ד"ה תרנגולת - לוז של שדרה אחרי ראי (תשסד) סדרות סי' א אות ב
ח ע"ב01 מכל הבהמה ומכל החיה כתיב גור אריה בראשית פ"ג אות כא
ח ע"ב08 א"ל קיסר לריב"ח וכו' אפיקי ים עמ' תקעז
ח ע"ב08 א"ל קיסר לר' יהושע בן חנניה נחש לכמה מיעבר ומוליד וכו'אור גנוז (מוסקוביץ) עמ' תקכט
ח ע"ב08 א"ל קיסר לר' יהושע בן חנניה נחש לכמה מיעבר ומוליד וכו'דברי חיים - מועדים (תשנט) עמ' קפ
ח ע"ב08 אמר ליה קיסר לר' יהושע בן חנניה וכו' אי חכימת זיל זכינהו ואייתינהו ליאוצרות חיים - הגאולה העתידה עמ' רלד
ח ע"ב08 אמר ליה קיסר לרבי יהושע בן חנניה וכו' אזל אשכח דרבנאי מגוואי ודרבנאי מבראי וכו' אוצרות חיים - אישים ח"ג עמ' תכב
ח ע"ב08 אמר ליה קיסר לריב"ח וכו' ההוא כודניתא דילידא ישראל קדושים עמ' 38
ח ע"ב08 לכמה שנים נחש מולידס' המדות (דובנא, תשסו) שער הדעת אות יג
ח ע"ב08 נחש לכמה מיעבר וכו' תורת מנחם חנ"ג עמ' 59
ח ע"ב08 נחש לכמה מיעבר וכו' לשב שני וכו' הנהו מיעברי הוו מעיקרא וכו' לקוטי שיחות חט"ז עמ' 99
ח ע"ב08 נחש לכמה מיעבר ומוליד דמשק אליעזר (רלב"ג) אבל כבד, בראשית פרק כג פסוק ב
ח ע"ב09 ארבעינהו ואוליד וכו' והא קמשמשי שמושי וכו' מגילת סמנים עמ' סא
ח ע"ב09 סבי דבי אתונא קישוטי כלה (תשסג) עמ' יד
ח ע"ב09 סבי דבי אתונא חקל יצחק (תשסג) עמ' שעט
ח ע"ב09 סבי דבי אתונא וכו' אוהב ישראל (תשעה) ח"ב עמ' שעח
ח ע"ב09 סבי דבי אתונא וכו' דרשות שמן רוקח עמ' קפה, שסט
ח ע"ב09 סבי דבי אתונאילקוט הגרשוני ח"ב
ח ע"ב09 סבי דבי אתונא, מהרש"אתורת הרא"ם עמ' צב
ח ע"ב09 סבי דבי אתונא המאור שבתורה (שפירא) בראשית עמ' תיז
ח ע"ב09 סבי דבי אתונאבית שלום מרדכי עמ' קנג
ח ע"ב09 סבי דבי אתונאישועה ורחמים עמ' קכב
ח ע"ב09 סבי דבי אתונא עמוד העבודה (תשעג) ביאור מאמר חז"'ל ד
ח ע"ב10 כיון שמתעברות שוב אינו מקבלות זכר שבות יעקב (אבולפיה) עמ' ח
ח ע"ב10 מעוברת של בהמה וחיה אינה מקבלת זכר אמרות ה' השלם ח"א עמ' קיד
ח ע"ב10 אם נתעברה אינה מקבלת זכר וזאת התורה עמ' רל {בשם חזון איש הל' פרה סי' ב}
ח ע"ב18 ר"י בן חנניא אזל לסבי דבי אתונא ותוס' ומהרש"א בח"א איש אמונים דף ס ע"ג
ח ע"ב20 רבי יהושע בן חנניה עם סבי דבי אתונא נתיבות יצחק - ירח האיתנים עמ' תנט
ח ע"ב20 אשכח ינוקי מלעיל וסבי מלתחתאמונה ודעת דף נט ע"א
ח ע"ב20 אשכח ינוקי מלעיל סבי מלתחת וכו'אש דת (אסאד) עמ' שטו-שטז
ח ע"ב22 ויכוח בין ר׳ יהושע בן חנני׳ לחכמי אתונא יושב אהלים עמ' מג
ח ע"ב22 ויכוחי ריב"ח עם סבי דבי אתונא פרי חיים סו"ד י
ח ע"ב22 סבי דבי אתונא אמרו לר"י בן חנניה וכו' טיול בפרדס ח"א עמ' רצג
ח ע"ב22 ר' יהושע בן חנניה וסבי דבי אתונא באר שרים בראשית פ' לך לך דרוש א אות ד
ח ע"ב23 אמר להו חכימא דיהודאי אנא בעינא למיגמר חכמתא מינייכו אוצרות חיים - אישים ח"ג עמ' תכג
ח ע"ב23 אנא חכימא דיהודאי אנא המאור הגדול (גר"א) עמ' תרמב
ח ע"ב23 חכימא דיהודאי שיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 361 ,343
ח ע"ב23 חכימא דיהודאי אנא נשמת חיים (ברלין) עמ' עז
ח ע"ב23 חכימא דיהודאיתולדות הגר"א (תשס) עמ' רפה
ח ע"ב25 א"ל ההוא גברא דאזיל ובעי אתתא ולא יהבי' לי' וכו' קדושת לוי דף קלח ע"א
ח ע"ב25 אמרי לי' האי גברא דאזילילקוט הגרשוני ח"ב
ח ע"ב25 ההוא גברא דאזיל ובעי איתתא וכו' אוהב ישראל דף רסט ע"ב
ח ע"ב25 ההוא גברא דאזיל ובעי איתתא ולא יהבו לי' וכו' יגל יעקב (תשעד) עמ' ח"ב עמ' עד
ח ע"ב25 ההוא גברא דאזיל ובעי אתתא ולא יהבו ליה וכו' נחלת יעקב (תשעג) עמ' שיג
ח ע"ב25 שאלו חכמי אתונא את ריב"ק יב שאלות מדרש האיתמרי דרוש יח דף נג ע"א-ע"ב
ח ע"ב25 שאלות דסבי דבי אתונאאור לישרים (איידליץ, תשב) עמ' רי
ח ע"ב25 שאלות סבי דבי אתונאאמרי חמד ח"ב דף לה ע"ב
ח ע"ב26 שקל סיכתא דצה לתתאי לא עאל לעלאי אעלאבן פינה עמ' 68
ח ע"ב27 גברא דאוזיף וטרוף מאי חזא וכו' קדושת לוי דף קלח ע"ב27
ח ע"ב27 גברא דאוזיף וטריף מי השלוח (תשסז) ח"א דף ערב
ח ע"ב27 גברא דאוזיף וטריף וכו' ביאור הגר"א על משלי (קצנלנבוגן) פרק כב פסוק ז
ח ע"ב27 גברא דאוזיף וטריף וכו' ומנח עד דמיתרמי אינשי דמידלי עליה ברית אברם עמ' תקלג
ח ע"ב27 גברא דאוזיף וטריף מאי חזיילקוט הגרשוני ח"ב
ח ע"ב27 גברא דאוזיף וטריףביאור הגר"א על משלי פרק כב פסוק ז
ח ע"ב27 דאוזיף וטרוף מאי חזי דהדר אוזיף רב ייבי (תשסט) ח"א עמ' קסט
ח ע"ב27 האי גברא דאוזיף וטריף מאי חזי וכו' מנחת עני (תשעב) עמ' ה
ח ע"ב29 א"ל אימא לי מילי דכדיבי וכו'יערות דבש ח"ב עמ' קלב
ח ע"ב29 א"ל אימא לן מילי דכדיביילקוט הגרשוני ח"ב
ח ע"ב29 אימא לן מילי דכדיבי לחם רב על סדור התפילה אות קכד
ח ע"ב29 אימא לן מילי דכדיבי א"ל ההוא כודניתא וכו' ומלחא מי סריאדרושים ואגדות חתם סופר עמ' רנ
ח ע"ב29 אימא לן מילי דכדיבי א"ל הוי לן כודניתא דילידאאפיקי יהודה (תשנט) עמ' עא-עב
ח ע"ב29 אימא לן מילי דכדיבי וביאור התולדות אדם תתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' ו, ריב
ח ע"ב29 אימא לן מילי דכדיבי וכו' אפיקי ים עמ' תקעז
ח ע"ב29 אימא לן מילי דכדיבי וכו'אבן שוהם עמ' 97
ח ע"ב29 אימא לן מילי וכו'דברי שלום חלק ד עמ' פח
ח ע"ב29 אימא לן מילתא דבדיאי וכו' מנחת עני (תשעב) עמ' טו
ח ע"ב29 אימא לן מילי דבדיאי תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' רמז, רנ, שלו
ח ע"ב29 אמור לנו מילי דכדיבא תהלה לדוד (סקאליע) ספר ה עמ' רלו
ח ע"ב29 אמרו לו אימא לן מילי דכדיבא וכו' צמח ה' לצבי (תשסז) עמ' תמט, תשו, תתיז
ח ע"ב29 אמרו לי' אימא לן מילי דבדיאי וכו' קדושת לוי דף קלח ע"ג
ח ע"ב29 אמרו לי' אימא לן מילי דכדיביבית יצחק (שמלקיש) על התורה מאמר עב אות ד-ז
ח ע"ב29 אמרו ליה אימא לן מילי דכדיבי וכו' הי נינהו מילי דכדיבי ברית אברם עמ' רלח
ח ע"ב30 הוי לן כודנייתא דילידא ערוגת הבושם (תשעא) דברים עמ' קנז
ח ע"ב31 א"ל וכודניתא מי ילדה וכו' אפיקי ים עמ' תקעט
ח ע"ב31 וכודנייתא מי יולדת אור גנוז (מוסקוביץ) עמ' שע
ח ע"ב32 מילחא כי סריא במאי מלחי נשמת חיים (ברלין) עמ' טז
ח ע"ב32 מילחא כי סריא במאי מלחי לה ישראל קדושים עמ' 38
ח ע"ב32 מילחא כי סריא במאי מלחי לה אמר להו בסילתא וכו' קדושת לוי דף קיב ע"ג, קיג ע"ב
ח ע"ב32 מילחא כי סריא במאי מלחי לה וכו'דרשות מהרי"ץ לחנוכה ח"ב דרוש לה עמ' לב
ח ע"ב32 מילחא כי סריא במאי מלחי להאוסף מאמרי מוסר וחכמה (תשנט) עמ' רנב
ח ע"ב32 מילחא כי סריא במאי מלחימכתב מאליהו - מועדים ח"א עמ' ד
ח ע"ב32 מילחא כי סריא וכו' בני לן ביתא באוירא וכו' נחלת יעקב (תשעג) עמ' קעג
ח ע"ב32 מילחא כי סריאילקוט הגרשוני ח"ב
ח ע"ב32 מלחא כי סריא במאי מלחי להלבני ישראל (הישן) דרוש ה
ח ע"ב32 מלחא כי סריא במאי מלחי לה מי השלוח (תשסז) ח"א דף ערב
ח ע"ב32 מלחא כי סריא במאי מלחי לה מערכי לב (שוואב) מועדים ח"ג עמ' שלט
ח ע"ב32 מלחא כי סריא במאי מלחי להמכתב מאליהו ח"ב עמ' 49
ח ע"ב32 מלחא כי סריא וכו' אפיקי ים עמ' תקעט
ח ע"ב33 בני לן ביתא באווירא דעלמאאמרי השכל עמ' 22
ח ע"ב33 בני לן ביתא באווירא וכו'אמרי חמד ח"ב דף יב ע"א
ח ע"ב33 בני לן ביתא באוירא מחשבות חרוץ סי' יב (עמ' 96), דובר צדק עמ' 12, 29, 140, קומץ המנחה עמ' 23 (סי' י), 62 (סי' סט)
ח ע"ב33 בני לן ביתא באוירא דעלמא מי השלוח (תשסז) ח"א דף רעג
ח ע"ב33 בני לן ביתא באוירא דעלמא וכו' אפיקי ים עמ' תקפ
ח ע"ב33 בני לן ביתא באוירא דעלמא וכו' קדושת לוי דף קלט ע"א
ח ע"ב33 בני לן ביתא באוירא דעלמאאור הישר בראשית דף טז ע"ב
ח ע"ב33 ומי איכא שליתא לכודנייתא וכו' אפיקי ים עמ' תקפ
ח ע"ב34 תלה בין רקיעא לארעא ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תרלו
ח ע"ב35 א"ל מציעותי' דעלמא היכאילקוט הגרשוני ח"ב
ח ע"ב35 א"ל מציעתא דעלמא היכא וכו' תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' יד, יז, יח
ח ע"ב35 אמצעיתא דעלמא היכי מחווי באצבעאמרי חמד ח"א דף ד ע"א
ח ע"ב35 מציעתא דעלמא היכא וכו' אפיקי ים עמ' תקפא
ח ע"ב35 מציעתא דעלמא היכא וכו'המוסר והדעת בראשית עמ' י
ח ע"ב35 מציעתא דעלמא היכא, זקפה לאצבעתי' א"ל הכא, א"ל ומי יימר, אייתו אשלי ומשחו וכו' אור ישראל (תרס) דף מד ע"א
ח ע"ב35 מציעתא דעלמא היכי מי השלוח (תשסז) ח"א דף רעג
ח ע"ב35 מציעתיה דעלמא היכא זקפה לאצבעיה אמר להו הכא וכו' לחם רב על סדור התפילה אות ז
ח ע"ב35 מציעתיה דעלמא היכא, זקפה לאצבעתי', א"ל: הכא, א"ל: ומי יימר, אייתו אשלי ומשחו אור ישראל סי' ל חלק ג בהערה להערה א
ח ע"ב36 א"ל אית לן בירא בדבראילקוט הגרשוני ח"ב
ח ע"ב36 אית לן בירא בדברא אור אלימלך עמ' עה
ח ע"ב36 אית לן בירא בדברא חקל יצחק (תשסג) עמ' קל
ח ע"ב36 אית לן בירא בדברא ערבי נחל (תשסד) עמ' רכג
ח ע"ב36 אית לן בירא בדברא וכו' אפיקי ים עמ' תקפב
ח ע"ב36 אית לן בירא בדברא עיילא למתא מי השלוח (תשסז) ח"א דף רעג
ח ע"ב36 אית לן בירא בדברא עיילא למתא וכו' יגל יעקב (תשעד) עמ' ח"א עמ' קמו
ח ע"ב36 אית לן בירא בדברא עיילא למתא וכו' צפנת פענח (תשסו) עמ' נה, קמג
ח ע"ב36 אית לן בירא בדברא עיילא למתא וכו' קדושת לוי דף קלט ע"ג
ח ע"ב36 אית לן בירא בדברא עיילא למתאאמרי חמד ח"ב דף ה ע"א
ח ע"ב36 אית לן בירא בדבראאבן שוהם עמ' 34, 47
ח ע"ב36 אית לן בירא בחקלא עיילא למתא וכו' בן פורת יוסף (תשעא) עמ' שפו, תיח
ח ע"ב36 אית לן בירא בחקלא עיילא למתא וכו' צפנת פענח (תשעא) שמות עמ' נח, רו
ח ע"ב37 א"ל כריכו לי מינה גרדי וכו' אפיקי ים עמ' תקפג
ח ע"ב37 א"ל ריחייא דתבירא חייטהילקוט הגרשוני ח"ב
ח ע"ב37 אית לן ריחיא דתבירא חייטא וכו' קדושת לוי דף קמ ע"א
ח ע"ב37 אית לן ריחיא דתבירי וכו' מנחת עני (תשעב) עמ' תח
ח ע"ב37 אית לן ריחייא דתבירא חייטי' וכו' אפיקי ים עמ' תקפג
ח ע"ב38 בקרנא דחמרא וכו' אפיקי ים עמ' תקפד
ח ע"ב38 מישרא דסכינא במאי קטלי לה וכו' אפיקי ים עמ' קפח, שצז, תקפד
ח ע"ב38 מישרא דסכינא במאי קטלי לי'ילקוט הגרשוני ח"ב
ח ע"ב38 מישרא דסכיני במאי קטלי להו א"ל בקרנא דחמרא. וכו'אמרי השכל עמ' 74
ח ע"ב38 משרא דסכיני במאי קטלי וכו' קדושת לוי דף קמ ע"ב
ח ע"ב38 משרא דסכיני במאי קטלי לה מי השלוח (תשסז) ח"א דף רעד
ח ע"ב38 משרא דסכיני במאי קטלי ליהאור הישר בראשית דף יז ע"ב
ח ע"ב38 משרי דסכינא במאי קטלי לה וכו' אור השמש (תשסח) עמ' סא
ח ע"ב38 משרי דסכיני במאי קטלי לי' א"ל בקרנא דחמרא וכו' לחם רב על סדור התפילה אות ק
ח ע"ב39 אייתו לי' תרי ביעי א"ל וכו' קדושת לוי דף קמ ע"ג
ח ע"ב39 אייתו ליה תרי ביעי וכו' מי השלוח (תשסז) ח"א דף רעד
ח ע"ב39 אייתו ליה תרי ביעימעשה רקם (בר) עמ' 120
ח ע"ב39 אייתי לי' תרי ביעי וכו' אפיקי ים עמ' תקפד
ח ע"ב39 אייתי לי' תרתי ביעיילקוט הגרשוני ח"ב
ח ע"ב39 אייתי ליה תרי ביעי תורת אליהו עמ' נח
ח ע"ב39 אייתי ליה תרי ביעי וכו' תרי גביני תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' רסא
ח ע"ב40 הביאו שתי גבינות לר' יהושע וכו' חיים שיש בהם על התורה תנינא עמ' תכ
ח ע"ב40 הביאו שתי גבינות לר' יהושע שיאמר איזה מהן מעז שחורה ואיזה מעז לבנה וכו' חיים שיש בהם - דרשות ח"ב עמ' רכז
ח ע"ב41 א"ל אחוי לן מנא דלא שויילקוט הגרשוני ח"ב
ח ע"ב41 א"ל ורצוצא דמית וכו' אפיקי ים עמ' תקפו
ח ע"ב41 א"ל ורציצא דמיית בביעתי'ילקוט הגרשוני ח"ב
ח ע"ב41 אחוי לן מנא דלא שוי חבילי' תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' רנו, רסב
ח ע"ב41 אחוי לן מנא דלא שוי חביליה וכו' קדושת לוי דף קמא ע"א
ח ע"ב41 אחוי לן מנא דלא שוי חביליה וכו' אייתי לי בודיא וכו'אוסף מאמרי מוסר וחכמה (תשנט) עמ' רסז
ח ע"ב41 אחוי לן מנא דלא שוי לחבילא וכו' אפיקי ים עמ' תקפו
ח ע"ב41 אחוי לן מנא דלא שוי לחבליה וכו' מנחת עני (תשעב) עמ' שעט
ח ע"ב41 בהי דעייל תורת חיים (קאסוב) עמ' קצו
ח ע"ב41 ורצוצא דמית מהיכא נפיק רוחי' מהיכא דעל נפקקדושת לוי דף קמ ע"ד
ח ע"ב41 רצוצא דמית בגו ביעתא מהיכא נפק רוחי' לחם רב על סדור התפילה אות קס עמ' עט
ח ע"ב41 רצוצא דמית מהיכן נפיק רוחיה מהיכא דעייל נפיק צמח דוד (סקאליע) עמ' מד, רב
ח ע"ב41 רצוצא דמית מהיכן נפיק רוחיה מהיכא דעייל נפיק תהלה לדוד (סקאליע) ספרים א-ב עמ' קנז
ח ע"ב41 רצוצא דמית מהיכן נפק רוחיה שמועות ישראל בראשית עמ' קמג
ח ע"ב41 רצוצא דמית מהיכן נפק רוחיה מהיכא דעייל נפיק בן פורת יוסף (תשעא) עמ' רעז, רצה
ח ע"ב42 אייתי בודיא - פי' הגר"אאגרת על הבטחון (תשסב) עמ' לב
ח ע"ב42 אייתי בודיא וכו' אפיקי ים עמ' תקפז
ח ע"ב מהרש"א - בין המצריםאהל משה (שיינרמן) המקדש והגלות עמ' נג
ח ע"ב מהרש"א - כ"א יום של בין המצרים באר ראי (רוזן) תורה סי' כב אות ב
ח ע"ב מהרש"א - יש שני כ"א ימים שהם ימי סליחה נתיבות יצחק - ירח האיתנים עמ' תג
ט ע"א01 כי מטא לבי בליעי ואית בה תלתא צלמי וכו' [גי' עין יעקב]אמרי השכל עמ' 121
ט ע"א01 כי מטי לבי בליעי אית בה תלתא צלמי וכו' אפיקי ים עמ' תקפז
ט ע"א01 כי מטי לבי בליעיפירושי ראשונים
ט ע"א01 רבי יהושע בן חנניה שאב ממיא דבליעי, וצוה למלאות אותו הבלי ובלעו כל המים, ועשו עד דשמטו כתפייהו אגרא דפרקא (תשסה) עמ' קסד
ט ע"א02 חזינהו דהוו מעניפירושי ראשונים
ט ע"א02 כד אתו אוקמינהו קמי קיסר חזנהו דהוו מעני וכו' אקשו לאפי מלכא כו', ורש"ימבשר טוב, ימי הרחמים והסליחות עמ' תלו
ט ע"א02 כד מטו לבי בליעי הוו תמן תלתא צלמיאמרי חמד ח"ב דף כט ע"ב
ט ע"א02 כי אתא אוקמינהו קמי קיסר וחזינהו דהוו מענו וכו' אקשו לאפי מלכא כו', ורש"י מבשר טוב - חנוכה - פתח דבר עמ' נב, גוף הספר עמ' קג
ט ע"א03 סבי דבי אתונא אבדו חכמתם מחמת שלא היו בארצםכנסת יחזקאל (פאנעט) דרושים עמ' ריב
ט ע"א03 שקל עפרא מעפרייהו ושדי עלייהו אקשו לאפי מלכא באר שרים פרשת בא דרוש ג אות ג
ט ע"א04 איקשו - העיזו ודברו קשותפירושי ראשונים
ט ע"א09 חמורה שלא ביכרה וילדה זכר ונקבה וכו' להורות נתן ויקרא עמ' קמא
ט ע"א11 שתי חמוריו שלא ביכרו כו' משנת חיים במדבר עמ' לב
ט ע"א20 הספיקות נכנסין לדיר להתעשר דברי שמואל (תשנח) עמ' רעד
ט ע"א20 ופודה בו פעמים הרבה משנת חיים במדבר עמ' ל
ט ע"א20 פודה בו פעמים הרבה זבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' שעז
ט ע"א20 פודה בו פעמים הרבה לקוטי שיחות ח"ט עמ' 335
ט ע"א20 שה אחד פוטר כמה פטרי חמורים פרורים משלחן גבוה ח"ה שאלה קג
ט ע"א21 ואם מת נהנין בו משנת חיים במדבר עמ' כט
ט ע"א23 ריה"ג ס"ל דאפשר לצמצם ערבי נחל (תשסד) עמ' תתשע
ט ע"א23 ריה"ג סבר אפשר לצמצם ורש"י גנא דפלפלי עמ' רטז
ט ע"א31 יצאו שני ראשים כאחד חכמת התורה תולדות עמ' קפה
ט ע"א רש"י ד"ה די נזר הקדש ח"א עמ' רסו
ט ע"א תוס' ד"ה אמר רב ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' שצח
ט ע"ב03 והא איכא חציצה בינו לבין הרחם עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' רסט
ט ע"ב05 לאפקועי לאיסורי' דגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' צ
ט ע"ב05 לאפקועי לאיסוריה מיניה זבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' שעט
ט ע"ב05 ספק בכור צריך להפריש טלה כדי לאפקועי לאיסורה, ובתוס' ד"ה לאפקועיה להורות נתן ויקרא עמ' קמב, קמג
ט ע"ב07 פט"ח אסור בהנאה לקוטי שיחות חל"ו עמ' 60
ט ע"ב07 פטר חמור אסור בהנאה וכו' ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' שסט
ט ע"ב07 פטר חמור אסור בהנאה זבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' שעו
ט ע"ב07 פטר חמור אסור בהנאה ור"ש מתיר וכו', וברש"י בכור אדם מותר בהנאה רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' שע, שכה
ט ע"ב07 פטר חמור אסור בהנאהשערי תשובה אגה"ת אות מד
ט ע"ב07 פטר חמור אסור בהנאה פרורים משלחן גבוה ח"ד שאלה לז
ט ע"ב10 והרי בכור אדם משנת חיים שמות עמ' פח
ט ע"ב10 והרי בכור אדם שצריך פדייה ומותר ורש"י אמרי יהודה (דרעי, תשעב) מעגל החיים עמ' נו
ט ע"ב13 פריק ליה בשילקי בשויושערי תשובה אגה"ת אות מד
ט ע"ב29 'לא תעבוד בבכור שורך', אבל אתה עובד בבכור אדם עטרת ישועה (תשסד) אות סד להגדה ש"פ
ט ע"ב39 עגלה ערופה וכו' ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' שסט
ט ע"ב43 מ"ט דר"ש דאיסורי הנאה אינן מטמאין לקוטי שיחות חכ"ז עמ' 75
ט ע"ב45 גוים נקראים 'אחרים' מפי ספרים וסופרים - פניני חסידות בחקותי יח
ט ע"ב רש"י ד"ה בשלך משנת חיים שמות עמ' שמ
ט ע"ב תוס' ד"ה ותנן להורות נתן במדבר עמ' קלט
ט ע"ב רמב"ן - בדין חציצה מנחת מרדכי עמ' שיג
ט ע"ב רא"ש הכתב והקבלה ויקרא פכ"ז פסוק כז
י ע"א איסורו חישובו לקוטי שיחות חל"ח עמ' 11
י ע"א ואיסורו חישובו לקוטי שיחות ח"ז עמ' 110, חי"א עמ' 86
י ע"א מצותי' אחשבי' לקוטי שיחות חל"ב עמ' 133
י ע"א מצותי' אחשבי' לקוטי שיחות חל"ג עמ' 270
י ע"א שבכפרים ויקהל משה עמ' קנט [הלכה]
י ע"ב לא רצה לפדותו הכתב והקבלה ויקרא פכ"ז פסוק כז
י ע"ב עריפה במקום פדיה משנת חיים שמות עמ' שמב
י ע"ב תני לוי הוא הפסיד בו' לקוטי שיחות חל"ו עמ' 59
י ע"ב הוא הפסיד כו' משנת חיים שמות עמ' צה
י ע"ב הוא הפסיד ממונו הכתב והקבלה ויקרא פכ"ז פסוק כז
י ע"ב הוא הפסיד ממונו של כהן וכו' - רש"י אור אברהם על ספר המצוות עמ' תסו
י ע"ב הוא הפסיד ממונו של כהן וכו' לקוטי שיחות חכ"ד עמ' 124
י ע"ב עריפה קנס הוא ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' שסח
י ע"ב לר"ש שפט"ח מותר בהנאה תקדש בכולי' לקוטי שיחות חל"ו עמ' 63
י ע"ב רש"י ד"ה לפיכך יופסד ממונו - יכפוהו בית דין לעורפו לאחר שלשים לקוטי שיחות חל"ו עמ' 62
י ע"ב רש"י ד"ה לפיכך יופסד ממונו לקוטי שיחות חט"ז עמ' 497
יא ע"א05 ר"י נשיאה הו"ל פט"ח כו'שערי תשובה אגה"ת אות מד
יא ע"א08 עין יפה בסלע זבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' שעד
יא ע"א13 פטר חמור וכו' פודהו בשויו משנת חיים במדבר עמ' שז, שי
יא ע"א20 חמור מן ההקדש הכתב והקבלה שמות פי"ג פסוק יג
יא ע"א23 הפודה פטר חמור של חבירו פדיונו פדוי לקוטי שיחות חל"ו עמ' 62
יא ע"א25 פדיונו לפודה הכתב והקבלה ויקרא פכ"ז פסוק כז
יא ע"א27 גדר ממונא דבעלים בפט"ח לרש"י ור"י לקוטי שיחות חל"ו עמ' 63
יא ע"א31 אר"נ תא שמע הגונב פטר חמור של חבירו וכו' זכור לדוד עמ' מז
יא ע"א31 הגונב פטר חמור של חבירו משלם תשלומי כפל לבעלים עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' שכב
יא ע"א44 ישראל שהיו לו עשרה פטרי חמורים יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רלט
יא ע"א44 ישראל שהיו לו עשרה פטרי חמורים וכו' דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ה עמ' תצט ד"ה ועל
יא ע"א47 בן בתו של כהן שירש טבל מאבי אמו מיפטר בהפרשה גרידא בלא נתינה וענפיה ארזי אל (תשסו) עמ' קטו*
יא ע"א53 הקונה טבלים מגוי ברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' קסט, קעב
יא ע"א תוס' ד"ה הפודה לקוטי שיחות חל"ו עמ' 62
יא ע"א תוס' ד"ה הפודה שם שלמה דף כט ע"ד ואילך
יא ע"ב03 דגנך ולא של גוי עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' נג
יא ע"ב08 המפקיד פירותיו אצל הכותי וכו' ת"ק סבר ודאי חלפינהו וכו' תשובה מיראה עמ' יג, עד
יא ע"ב רש"י - משייפה את פני הכרי ברחת גור אריה שמות פכ"ב הערה 229
יב ע"א01 אין פודין בכלאים כסף נבחר עמ' צד
יב ע"א01 אין פודין כו' ולא בכלאים ולא בכויאמת ליעקב עה"ת עמ' שפז
יב ע"א04 נתנו לכהן אין הכהן רשאי לקיימו ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' שסח
יב ע"א04 נתנו לכהן הפטר חמורויקח אברהם דף יד ע"ב
יב ע"א40 או עז פרט לנדמה זבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' רסט
יב ע"א40 כלאים אינם קרבים למזבח גור אריה שמות פי"ב אות ט
יב ע"א45 מהו לפדות בפסולי המוקדשין משנת חיים במדבר עמ' לא
יב ע"א50 השתא דאתית להכי גור אריה שמות פכ"א הערה 562
יב ע"ב03 לאכלה ולא לסחורה מאמר מרדכי - י״ג אלול עמ' רסז
יב ע"ב03 לאכלה ולא לסחורהטוב טעם ויקרא עמ' נד
יב ע"ב11 בהמת שביעית פטורה מן הבכורה מנחת מרדכי עמ' רמ
יב ע"ב11 וא"ר חסדא בהמת שביעית פטורה מן הבכורה וכו' זכור לדוד עמ' מז
יב ע"ב14 האוכל מעיסת שביעית וכו' תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קיט
יב ע"ב14 עיסת שביעית וכו' כיון דאילו מטמיא בת שריפה היא וכו'מאיר עיני חכמים מהדו"ב ח"ב דף כו ע"ב
יב ע"ב16 לדורותיכם היינו לעולם טוב עין (אוסטרובצא) עמ' יח
יב ע"ב16 מנין לאוכל מעיסת שביעית וכו' דכתיב לדורותיכם עיוני רש"י שמות ח"ב עמ' רכה, רכו
יב ע"ב22 המפריש פדיון הכתב והקבלה במדבר פי"ח פסוק טו
יב ע"ב22 המפריש פדיון פט"חשפתי רננות דף לו ע"ג
יב ע"ב22 המפריש פדיון פטר חמור ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תפט
יב ע"ב22 המפריש פדיון פטר חמור ואבד עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' פב
יב ע"ב22 המפריש פדיון פטר חמור ומת וכו'שער החצר (תשעב) סי' ש
יב ע"ב22 הפריש פדיון פטר חמור ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' קטו
יג ע"א01 לומר שאינו עובר עליו זכור לדוד עמ' טז
יג ע"א08 לא רצה לפדותו עורפו בקופיץ מאחוריו וקוברו לקוטי שיחות חל"ו עמ' 59
יג ע"א09 מצות הפדיה קודמת למצות עריפה משנת חיים במדבר עמ' שו
יג ע"א09 מצות הפדיה קודמת למצות עריפה פרי הארץ (ויטבסק) עמ' מא
יג ע"א09 מצות פדיה קודמת משנת חיים שמות עמ' צה, שמב
יג ע"א09 מצות פדיה קודמת למצות עריפה אור אברהם על ספר המצוות עמ' תסה
יג ע"א09 מצות פדיה קודמת למצות עריפה דגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' קטז
יג ע"א09 מצות פדיה קודמת למצות עריפה וכו' מכשירי מצוה עמ' פח
יג ע"א11 יעוד קודם לפדייה עיוני רש"י שמות ח"ב עמ' כו, כז
יג ע"א11 מצות יעוד קודם למצות פדיהדרך מצותיך (חב"ד) דף פג ע"ב
יג ע"א11 מצות יעידה קודמת למצות הפדייה באר משה (אפשטיין) שמות עמ' תרסט
יג ע"א11 מצות יעידה קודמת למצות פדייה גור אריה שמות פכ"א הערה 332
יג ע"א12 מצות יבום קודמת למצות חליצה בראשונה ועכשיו חליצה קודמת ליבוםכנסת יחזקאל (פאנעט, תשסה) - שבועות עמ' ריג
יג ע"א12 יבום קודם לחליצה ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' לא
יג ע"א12 מצות יבום קודמת וכו׳כללי המצות (צפת תשנב) עמ' 179
יג ע"א12 מצות יבום קודמת למצות חליצה באר שרים בראשית פ' לך לך דרוש ו אות א
יג ע"א15 מצות חליצה קודם למצות יבום אורח לצדיק עמ' קמז
יג ע"א20 שותפות גוי פוטרת את הבכורהשערי תשובה אגה"ת אות מג
יג ע"א22 הכל חייבין בבכור בהמה טהורה כהנים לויים יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רלח, ערב, יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' סט
יג ע"א32 ישראל שנתן מעות לגוי וקנה בהם בהמה יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רלא
יג ע"א32 ישראל שנתן מעות לגוי כו' מערכי לב (חזן) ח"א דרוש נא דף קיג ע"ד
יג ע"א32 קנין כסף ומשיכה בנכרי באר ראי (רוזן) תורה סי' ז אות ג
יג ע"א38 אם גופו ישראל קני ליה בכסף וכו' ממונו לא כ"ש ישראל מישראל יוכיחו וכו' דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' רמט ד"ה והנה
יג ע"א42 'או קנה מיד עמיתך' הא מיד גוי בכסף עטרת ישועה (תשסד) אות ה ליום ד דחוהמ"פ
יג ע"א42 או קנה מיד עמיתך מיד עמיתך במשיכה הא מיד עכו"ם בכסף להורות נתן בראשית עמ' ט
יג ע"א45 ולאו ק"ו הוא גופו באחת ממונו בשתים למדנות (תשנח) פ' בהר אות פא
יג ע"א51 וכי תמכרו ממכר לעמיתך, לעמיתך במשיכה ולנכרי וכו' צמח צדקה עה"ת עמ' עט
יג ע"א51 לעמיתך במשיכה דרכי חושן עמ' לד-לה [הלכה]
יג ע"א תוס' - איצטריך לאשמועינן דחייבת בבכורה דלא תימא קנה מספק ובשטמ"קמצווה ועושה ח"ב עמ' תשסב
יג ע"א תוס' ד"ה אם ערוגת הבושם (תשעא) דברים עמ' קמד
יג ע"א תוס' ד"ה אםבנין אפרים עמ' רכח [הלכה]
יג ע"א תוס' ד"ה מידבנין אפרים עמ' רכט [הלכה]
יג ע"ב01 מה עמיתך באחת אף עכו"ם נמי באחתדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' שכ
יג ע"ב02 הגוי אינו קונה בכסף אלא במשיכהשערי תשובה אגה"ת אות מג
יג ע"ב02 נכרי אין לו קנין כסף דמשק אליעזר (רלב"ג) בראשית פרק מז פסוק כט בהערה
יג ע"ב02 נכרי אינו קונה בכסף רק במשיכה חכמת התורה תולדות עמ' רנט, רסא
יג ע"ב03 לר' יוחנן ישראל קונה בכסף ונכרי במשיכה וכו'שבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' שיח
יג ע"ב04 דבר תורה מעות קונות מאמר מרדכי - י״ג אלול עמ' תקכב
יג ע"ב05 לעמיתך בכסף ולנכרי במשיכהעצי חיים על התורה עמ' מז
יג ע"ב07 משיכה מפורשת מן התורה חקל יצחק (תשסג) עמ' תצט, תקיט
יג ע"ב10 בדיני בני נח לא שייך דין אונאהחכמת התורה וישלח עמ' קמד
יג ע"ב10 ואי אתה מחזיר אונאה לכנעני וכו' מ"אל תונו איש את אחיו" נפקא באר הגולה באר ז הערה 199-198
יג ע"ב10 מאל תונו הכתב והקבלה ויקרא פכ"ה פסוק יד
יג ע"ב29 רבא אמר רישא וסיפא מקח טעות מקראי קדש (תשנג) עמ' רצא
יג ע"ב41 דברים יש בהם משום מחוסר אמנה שערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר קפג
יג ע"ב41 דברים יש בהם משום מחוסרי אמנה דעת תורה בראשית עמ' ריט, במדבר עמ' קט
יג ע"ב42 מחוסר אמנה בגוימוסר המקרא והתלמוד עמ' קטז
יג ע"ב42 מחוסר אמנה רק בישראלמוסר המקרא והתלמוד עמ' קפד
יג ע"ב43 עכו"ם לא קיימו בדיבורייהואור חדש (זיטשיק, תשסח) במדבר עמ' רכב
יג ע"ב תוס' ד"ה דבר תורה מעות קונות בנין שאול עמ' קסו
יד ע"א חייבין בבכורה יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' פא
יד ע"א שקדם הקדשן כו' ונפדו משנת חיים דברים עמ' רמב
יד ע"א שטמ"ק - בנהנה מן ההקדש פחות משו"פ מנחת מרדכי עמ' תו
יד ע"א שטמ"ק אות ג דגלי יהודה דרוש א אות טז
יד ע"ב בע"מ בבמת יחיד משנת חיים דברים עמ' שנט
יד ע"ב רע בטוב הכתב והקבלה ויקרא פכ"ז פסוק י
יד ע"ב וכי מאחר דרע בטוב לא טוב ברע לא כ"ש צמח ה' לצבי (תשסז) עמ' תלט
יד ע"ב אר"י א"ר זו דברי ר"ש דאמר קדשי מזבח היו בכלל העמדה והערכה וכו' מכשירי מצוה עמ' רמד
יד ע"ב רש"י - כגון במת מנוח גדעון ושמואלמצווה ועושה ח"ב עמ' תשסג
יד ע"ב תוס' ד"ה טוב ברע ברכת יוסף ואליהו רבה (תשסט) ח"ב עמ' צח
יד ע"ב תוס' ד"ה טוב גור אריה ויקרא פכ"ז הערה 15
טו ע"א13 פסולי המוקדשין פטורין מן הבכורה כתנות אור עמ' תקעה
טו ע"א19 אך לשון מיעוט תהלה לדוד (והרמן) פרק עג פסוק א הערה א
טו ע"א33 מאי דמו עיוני רש"י דברים ח"א עמ' תו
טו ע"א34 דמן דצבי ואיל מי שרי עיוני רש"י דברים ח"א עמ' רצז
טו ע"א46 אסור בגיזה ועבודה ל"ק ול"ב עיוני רש"י דברים ח"א עמ' רצא
טו ע"א46 תזבח ולא גיזה עיוני רש"י דברים ח"א עמ' ש
טו ע"א46 תזבח ולא גיזה גור אריה שמות פל"ד הערה 29
טו ע"א46 תזבח ולא גיזה בשר ולא חלב ברית שלום (תעח) דף קיד ע"א
טו ע"א46 תזבח ולא גיזה בשר ולא חלב ברית שלום (תשסח) עמ' תשל
טו ע"א47 ואכלת ולא לכלביך אור אברהם על ספר המצוות עמ' תפ
טו ע"א47 ואכלת ולא לכלביך משנת חיים דברים עמ' רמג
טו ע"א47 חלב פסולי המוקדשין עיוני רש"י דברים ח"א עמ' שח
טו ע"א48 ריש לקיש סבירא ליה פודין את הקדשים להאכילן לכלבים, ורבי יוחנן סבירא ליה אין פודין ערבי נחל (תשסד) עמ' תתשסג
טו ע"א תוס' ד"ה אי עיוני רש"י דברים ח"א עמ' רצז
טו ע"א תוס' ד"ה ואהני משנת חיים דברים עמ' רמ
טו ע"א תוס' ד"ה ואהני שביתת שבת סי' א (עמ' 65)
טו ע"א תוס' ד"ה רק לקוטי שיחות חי"ד עמ' 47
טו ע"ב אפשר להקדיש עובר פרורים משלחן גבוה ח"ד שאלה צו עמ' קל {בשם תוס' תמורה י ע"ב}
טו ע"ב היתר אכילה בלבד משנת חיים דברים עמ' רמב
טו ע"ב כללו של דבר דרישא לאתויי שוחטן בחוץ דפטור וכו' הר המוריה עמ' קנ
טז ע"א רב מתני חייב כו' בדוקין שבעין משנת חיים ויקרא עמ' מח
טז ע"א מנין לתמורת פסולי המוקדשין שמתה וכו' מצווה ועושה ח"ב עמ' תשסג
טז ע"א מנין לחמש חטאות מתות ת"ל ממפריסי הפרסה מאיר עיני חכמים מהדו"ג ח"א דף פד
טז ע"א לאקושי דבר הבא ממעלי גרה לדבר הבא ממפריסי הפרסה מה להלן במיתה אף כאן במיתה מים חיים (קרייסווירטה) עמ' תקצו
טז ע"א רש"י ד"ה ואליבא דר' עקיבא קדושת עינים (טויסיג, תשעא) פרק א אות קלח
טז ע"א רש"י ד"ה ואם עלו דגלי יהודה דרוש א אות יח
טז ע"א רש"י - השחור שבעין דוגמת אוקיינוס אור גנוז (מוסקוביץ) עמ' קסט
טז ע"ב העמיד ולדותיהן תחת אמותיהן ולדי ולדות פטורים א"ר הונא וכו' זכור לדוד עמ' לג
טז ע"ב רחל שילדה כמין עז ועז כמין רחל פטור מן הבכורה עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' רסט, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' מ
טז ע"ב למימרא וכו' דרך ישראל סי' יא ס"ק טו [הלכה]
יז ע"א12 רחל בת עז זבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' רסט
יז ע"א22 פלוגתא דר"מ ורבנן לענין רחל בת עז בת רחל חלק יעקב (קנטור) דרוש כא
יז ע"א25 ר"מ מודה בשעיר דר"ח דבעינן בן שעירה ורש"י ברית שלום (תעח) דף סח ע"ג
יז ע"א25 ר"מ מודה בשעיר דר"ח דבעינן בן שעירה ורש"י ברית שלום (תשסח) עמ' תלז
יז ע"א40 רחל שלא ביכרה וכו' ויצאו שני ראשים כאחד וכו' א"א לצמצם ותוס' ברית שלום (תעח) דף מג ע"ד, סא ע"ד, עו ע"ג, פא ע"ב
יז ע"א40 רחל שלא ביכרה וכו' ויצאו שני ראשים כאחד וכו' א"א לצמצם ותוס' ברית שלום (תשסח) עמ' תפח, שצג, רעו
יז ע"א40 רחל שלא בכרה וילדה זכר ונקבה אין כאן לכהן כלום יוסף לקח כרך א ח"א עמ' שט, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' ער
יז ע"א40 רחל שלא בכרה וילדה שני זכרים ויצאו שני ראשיהם כאחד יוסף לקח כרך א ח"א עמ' שט, כרך ב ח"א עמ' פ, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' רסט, כרך ב ח"ב עמ' לט
יז ע"א40 רחל שלא בכרה וילדה שני זכרים ריה"ג אומר שניהם לכהן יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רלא, רלז, רלח, כרך ב ח"ב עמ' סט
יז ע"א40 רחל שלא בכרה וכו' שפתי רננות דף כד ע"א
יז ע"א40 רחל שלא בכרה וכו' הכהן בורר לו את היפה ורש"י מים חיים (קרייסווירטה) עמ' תקצב
יז ע"א40 ב' זכרים שיצאו ראשיהם כאחד גנא דפלפלי עמ' צא
יז ע"א42 פלוגתא אם אפשר לצמצם ביד"ש גור אריה שמות פ"ל הערה 101
יז ע"א42 אי אפשר לצמצם אז שמח עמ' ח
יז ע"א42 ר"ט אומר הכהן בורר לו את היפה וכו' הר המוריה עמ' רמט
יז ע"א רש"י - היינו דקאמר רשב"ג, וקרא נמי נקיט להו דכתיב גם דור עשירי והן אסורין לעולםפאר יעקב ח"ב עמ' תרסח
יז ע"א רש"י וה"ה טפי מעשרה גור אריה שמות פי"ח הערה 158
יז ע"א תוס' ד"ה ברחל שילדהאמת ליעקב עה"ת עמ' שפו
יז ע"ב04 לרבי יוסי הגלילי שמעינן ליה דאמר אפשר לצמצם בידי שמים וכו' זכור לדוד עמ' כו {זו מחלוקת במציאות}
יז ע"ב05 אפשר לצמצם וכו' ורבנן וכו' אי אפשר לצמצם לקוטי שיחות ח"ו עמ' 137
יז ע"ב07 בידי אדם אי אפשר לצמצם ברכות אבי דף נה ע"ב
יז ע"ב12 ממדת כלים משנת חיים בראשית עמ' פז
יז ע"ב13 דרחמנא אמר עביד זבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' קכא
יז ע"ב13 דרחמנא אמר עביד משנת חיים שמות עמ' שלג, שמט
יז ע"ב13 דרחמנא אמר עביד ובכל היכי דמצית למיעבד ניחא לי' אור ישראל (תרס) דף מד ע"א
יז ע"ב13 דרחמנא אמר עביד ובכל היכי דמצית למיעבד ניחא ליה אור ישראל סי' ל חלק ג בהערה
יז ע"ב13 ובכל היכי דמצית למעבד ניחא ליה תיבת גמא (תשעא) ח"א עמ' קעו
יז ע"ב13 כך היא המצוה שנעשה המידות כפי שאנו יכולים לעשות גור אריה שמות פ"ל הערה 108
יז ע"ב13 שאני התם דרחמנא אמר עביד, וברש"י גבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' רע
יז ע"ב13 ת"ש ממדת כלים וכו' לקוטי שיחות חל"ה עמ' 65
יז ע"ב רש"י ד"ה ת"ש משנת חיים שמות עמ' שנ
יז ע"ב תוס' ד"ה אפשר גור אריה שמות פי"ט הערה 133
יז ע"ב תוס' ד"ה אפשר להורות נתן במדבר עמ' רט
יז ע"ב תוס' ד"ה אפשר נחלת דבש מהדו"ק ח"א סי' יא אות ז
יז ע"ב תוס' ד"ה אפשר לצמצם מכשירי מצוה עמ' קלה, קלו
יח ע"א נמצא מכוון בין ב' עיירות וכו' רא"א שתיהן מביאות שתי עגלות מכשירי מצוה עמ' ו
יח ע"א נמצא מכוון בין שתי עיירות מביא שתי עגלות יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קיג, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' סג
יח ע"א אין לצמצם במעשה האדם גור אריה במדבר פ"ז הערה 75
יח ע"א בידי אדם אי אפשר לצמצם לחמי תודה דף נה ע"ב
יח ע"א מאי טעמא דר' טרפון קא סבר ההוא דבריא נפק ברישא הר המוריה עמ' רמט
יח ע"א א"ל ר' חייא בר אבא וכו' עד דאכלת כפנייתא בבבל תרגימנא וכו' מגילת סמנים עמ' כ
יח ע"א עד דאכלית כפנייתא בבבל חיי נפש ח"ב עמ' קפב
יח ע"א רש"י ד"ה כפנייתא מגילת סמנים עמ' כא
יח ע"א תוס' ד"ה אדאכלת מגילת סמנים עמ' כא, כב
יח ע"ב אמר רבא הכל מודים באחד שהפקיד בהמתו וכו' ורש"י איש אמונים דף עז ע"ד
יח ע"ב אקנויי קא מקני ליה אז שמח עמ' ערב
יח ע"ב שתי רחלות שלא בכרו וילדו שני זכרים ושתי נקבות יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רלז
יח ע"ב שתי רחלות שלא בכרו וילדו שני זכרים שניהם לכהן עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' לט
יח ע"ב אחת בכרה ואחת לא בכרה וילדו שני זכרים אחד לו ואחד לכהן יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רלח
יח ע"ב תוס' ד"ה אקנויי בריכות המעיין עמ' קו
יח ע"ב תוס' ד"ה אקנויי דרכי חושן עמ' רפז [הלכה]
יח ע"ב תוס' ד"ה אקנויי להורות נתן ויקרא עמ' רלג
יח ע"ב תוס' ד"ה אקנויי וכו' ברכת אבות עמ' רכו
יט ע"א02 יוצא דופן והבא אחריו ר"ט אומר שניהם ירעו יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רל, רלח, ח"ב עמ' קסא, כרך ב ח"ב עמ' סט, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' רסט
יט ע"א02 רבי טרפון וכו' תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קז
יט ע"א04 יוצא דופן לא הוי בכור גנא דפלפלי עמ' רטז
יט ע"א10 כלל הצריך לפרט ופרט הצריך לכלל אור השמש (תשסח) עמ' סח
יט ע"א10 מכלל הצריך לפרט ומפרט הצריך לכלל כיצד קדש לי כל בכור יכול אפילו נקבה במשמע של"ה תושבע"פ אות עא, עב
יט ע"א13 מצות פטר רחם הוא בזכר גור אריה ויקרא פכ"ב הערה 143
יט ע"א21 פטר כל רחם ממעט יוצא דופן מבכורה גור אריה ויקרא פ"א הערה 183
יט ע"ב12 הלוקח בהמה מגוי ואינו יודע אם בכרה עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' רסט
יט ע"ב12 הלוקח בהמה מן העכו"ם ואינו יודע אם ביכרה אם לא ביכרה וכו' חמודי צבי מועדים עמ' רצט, ש
יט ע"ב14 עז בת שנתה ודאי לכהן יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קס
יט ע"ב16 הקונה פרה פחותה מבת ג' שנים הולד בכור ובתוס' צמח צדקה עה"ת עמ' נג
יט ע"ב16 פרה בת שלש ודאי לכהן אהבת חיים (דייטש) עמ' ער
יט ע"ב16 פרה וחמור בת שלש ודאי לכהן עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' פח
יט ע"ב19 סימן הולד בבהמה דקה - טינוף, ובגסה - שליה, ובאשה - שפיר ושליהכוזרי מאמר ד סי' לא
יט ע"ב19 סימן הולד בבהמה דקה טינוף גבורות אליהו סי' קמו אות ד
יט ע"ב27 לימא רבי ישמעאל כר' מאיר ס"ל דחייש למיעוטא וכו' זכור לדוד עמ' כז
יט ע"ב תוס' - אין פרה מולידה אלא אחרי ג' שנים שמן ראש ח"ט במדבר עמ' רמה
כ ע"א01 מחוורתא ר' ישמעאל כר"מ ס"ל דחייש למיעוטא וכו' ובתוס' שם חמודי צבי מועדים עמ' צה, קיד, קעז
כ ע"א04 רובא דתלי במעשה וכו' תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קפד
כ ע"א04 רובא דתליא במעשה חלק יעקב (קנטור) דרוש ב
כ ע"א10 כשנאמרו דברים לפני רבי יהושע א"ל צאו אמרו לו לר"י טעית חכמה ומוסר ח"ב עמ' רצד
כ ע"א17 א"ר עקיבא אני לא באתי לידי מדה זו וכו'דרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' ריב {ע"פ זה מובן לשון תנא דבי אליהו זוטא כא "בא אברהם והעיד" - דברי הקב"ה הביאוהו להעיד}
כ ע"א17 או"ע אני לא באתי לירי מידה זו וכר'טוב ירושלים בראשית פכ"ג פסוק ב
כ ע"א18 אני לא באתי לידי מידה זוישמח חיים (תשסה) מע' ב אות כא
כ ע"א תוס' ד"ה ור"י וכו' תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קח, רו
כ ע"א תוס' ד"ה ואיבעית אימאשופרא דישראל (תשסו) עמ' שכז
כ ע"א תוס' ד"ה ורבי יהושע גבורות אליהו סי' קמו אות ד, סי' קמז אות ה
כ ע"א תוס' ד"ה רבינא להורות נתן במדבר עמ' טז
כ ע"ב חלב אינו פוטר בבהמה בבכורה אע"ג דרוב בהמות אינן חולבות אלא א"כ יולדות חמודי צבי שמות עמ' פב
כ ע"ב יצאה חמותה למה"י אינה חוששת שמחצה נקבות ומיעוט מפילות גנא דפלפלי עמ' תכד
כ ע"ב תוס' ד"ה חלב חמודי צבי במדבר-דברים עמ' שעא
כ ע"ב תוס' ד"ה חלב תיבת גמא (תשעא) ח"א עמ' רכא, ח"ב עמ' ו, עח, רנו
כ ע"ב תוס' ד"ה חלב ומהרש"א ברכת יוסף ואליהו רבה (תשסט) ח"א עמ' צה
כ ע"ב תוס' ד"ה חלבחיים לגופא (תשסה) עמ' סו
כ ע"ב תוס' ד"ה חלבעולת חודש ח"ג מאמר תפא דף פא ע"א {הולכים אחר מיעוט שיש עמה חזקה אבל לא מיעוט שאינו שכיח}
כ ע"ב תוס' ד"ה שמא מנחת מרדכי עמ' נט
כ ע"ב מהרש"א בתוס' ד"ה חלב תיבת גמא (תשעא) ח"ב עמ' עו
כא ע"א תוס' ד"ה ת"ק, בסופו וכו' תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קפד
כא ע"ב מסתברא וכו' שכן גואל מום תמורת אכילה, אדרבה וכו' מגילת סמנים עמ' קכד
כא ע"ב יצירת אדם מ' יום מנחת אליהו (תשנט) עמ' רסט
כא ע"ב יצירת הוולד באשה - ארבעים יום אור חדש פ"ג אות 728
כא ע"ב יצירת הוולד באשה ארבעים יום נתיב מצותיך (תשסח) עמ' קכד
כא ע"ב יצירת הולד מ' יום אור התורה (תאומים, תשנט) עמ' כט
כא ע"ב דאמר זעירי אין טינוף פחות משלשים יום זכור לדוד עמ' מג
כא ע"ב בהמה ששפעה חררת דםאגרות ר' יצחק אלחנן עמ' קכא
כא ע"ב רש"י ד"ה לילף תיבת גמא (תשעא) ח"ב עמ' ר
כא ע"ב רש"י ד"ה שכן מגילת סמנים עמ' קכד-קכה
כא ע"ב תוס' ד"ה אשתבוחי גבורות אליהו סי' קמו אות א-ב
כב ע"א הלוקח ציר מע"ה משיקו במים וכו'יערות דבש ח"ב עמ' רפט
כב ע"א מצא מין את מינו וניעור רסיסי לילה סי' ה (עמ' 5), צדקת הצדיק סי' רלט
כב ע"א מצא מין את מינו שמן ראש חנוכה עמ' קיד
כב ע"א מצא מין את מינו וניעורברכת טוב עמ' שו
כב ע"א תוס' ד"ה יתיב וכו' תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' עה
כב ע"ב תוס' - קמא קמא בטיל דרשות שמן רוקח עמ' תעא
כג ע"א11 טומאה כמאן דאיתיה תיבת גמא (תשעא) ח"א עמ' קעח
כג ע"א13 טומאת משא לא בטיל דנושא כולו משא"ב טומאת זיבהקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' שכט
כג ע"א13 טומאת משא לית ליה ביטולתיבת גמא (תשסז) עמ' עט
כג ע"א15 אר"ח נבילה בטלה בשחוטה עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' פח
כג ע"א15 נבילה בטילה בשחוטה שאי אפשר לנבילה שתיעשה שחוטה של"ה ווי העמודים פרק כו אות ה
כג ע"א15 נבילה ושחוטה בטלה זו בזו ולאשר אמר עמ' רכ
כג ע"א תוס' ד"ה נבילה, בסופו תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' סג
כג ע"א תוס' ד"ה נבילה תיבת גמא (תשעא) ח"א עמ' קעט
כג ע"א תוס' ד"ה סבר - חשיב שוגג כשסבור שמותר לבטלעצי חיים - מועדים עמ' קכה
כג ע"א תוס' ד"ה סבר - סבר שמותר לבטל חשוב שוגגעצי חיים על התורה עמ' תמח
כג ע"ב דבר פדא דאמר טומאה חמורה עד לגר חמודי צבי במדבר-דברים עמ' שעט
כג ע"ב טומאה חמורה אם ג"כ לכלבים מים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' פח
כג ע"ב משנת רבי אליעזר בן יעקב קב ונקינפש חיים (פאלאג'י) דף קפו ע"א [רפב ע"א אות א]
כג ע"ב תוס' ד"ה ואידך מים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' פט
כג ע"ב תוס' ד"ה משנת דברי חנינא - ת"ת עמ' נג
כג ע"ב תוס' שם משנת ראב"י קב ונקי גנא דפלפלי עמ' רלא
כד ע"א תנייא הלוקח בהמה מניקה שפתי רננות דף כג ע"ד
כד ע"א איבעייא להו דידיה מרחמאשמחה לאיש דף לט ע"ב
כד ע"א חזיר שכרוך אחריה רחל וכו'טוב ירושלים בראשית פ"ל פסוק מא
כד ע"א טמא כרוך אחר הטהור וכו' אמרות ה' השלם ח"ד עמ' קי
כד ע"א ראה חזיר כרוך אחר רחל אסור אהבת חיים (דייטש) עמ' רד
כד ע"ב תוס' ד"ה והיינו ויקהל משה עמ' ט [הלכה]
כה ע"א13 המורט עוף ביו"ט אפילו ביד הרי"ז אב מלאכהשערי תשובה אגה"ת אות לו
כה ע"א19 וסבר וכו' דבר שאין מתכוין אסור והתניא שתי שערות וכו' תשובה מיראה עמ' כא
כה ע"א29 קדשי בדק הבית מה"ת אינם אסורים בגיזה ועבודה גור אריה שמות פל"ד הערה 28
כה ע"א31 וליחלה ולפקה לחולין וליגזה וכו' תשובה מיראה עמ' כד
כה ע"א48 בכור אסור בגיזה ועבודה ושערותיו אסורין בהנאה ברית שלום (תשסח) עמ' תתכב
כה ע"א48 בכור אסור בגיזה ועבודה ושערותיו אסורין בהנאה ברית שלום (תעח) דף קכח ע"ב
כה ע"א תוס' ד"ה עיקרן תשובה מיראה עמ' כג
כה ע"א תוס' ד"ה שער משנת חיים דברים עמ' רמג
כה ע"א תוס' ד"ה שער נפש הרב עמ' שטו
כה ע"ב26 בבלאי טיפשאי משום דיתבי בארעא חשוכא אמרי שמעתא שמחשכן משנת יוסף - אגדות ח"ב עמ' רכה {למעליותא אמר כן רבין לרב נחמן ומשום כבודו, דרק בבל גרמה לו, ואילו הוי בא"י הוו נהירין מיליה}
כה ע"ב27 משום שיתבי בארעא דחשוכא אמרי מילי דחשוכאאור חדש על ציון שער י פרק א אות ב דף קל ע"א {השפעת הארץ על האנשים}
כה ע"ב29 מחלוקת בשבדק ולא מצא וקמיפלגי בפלוגתא דר"מ ורבנן וכו' זכור לדוד עמ' פח
כה ע"ב29 מחלוקת בשבדק ולא מצא וקמיפלגי בפלוגתא דר"מ ורבנן דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' רה ד"ה ובזה, ד"ה ודע
כה ע"ב35 מחלוקת כשבדק ומצא וקמיפלגי בפלוגתא דרבי ור"ש בן גמליאל דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' רה ד"ה פלוגתא דרבי ורשב"ג גם
כה ע"ב36 שדה שנאבד בה קבר וכו' קרן לדוד דברים עמ' שמח
כה ע"ב39 קבר שאבד הוא שנמצא, שנוי בפלוגתא דרבי ורבן שמעון בן גמליאל תורה בציון עמ' רכא
כו ע"א10 מודה אבא חלפתא ספר משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' טו
כו ע"א11 אבל - באמתפירושי ראשונים
כו ע"א11 בייחוד אמרו חכמיםפירושי ראשונים
כו ע"א24 הלכה כר"י הואיל ותנן בבחירתא כוותיה נחלת דבש מהדו"ק ח"א סי' לו אות יז
כו ע"א24 ותנן בבחירתא כוותיהפירושי ראשונים
כו ע"א תוס' ד"ה התולש - וכן שופר של עולה וכו' משמע דשייך ביה פדיון דרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' כד ד"ה מיהו
כו ע"ב18 חייבין הבעלים ליטפל בבהמה דקה שלשים יום ובגסה חמשים יום יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' פא
כו ע"ב18 עד כמה חייבין ישראל ליטפל בבכור מים חיים (קרייסווירטה) עמ' תקצא
כו ע"ב18 עד כמה ישראל חייבים להטפל מצווה ועושה ח"ב עמ' תשסג
כו ע"ב18 עד כמה ישראל חייבין ליטפל בבכור בדקה שלשים יום וכו' זכור לדוד עמ' מב
כו ע"ב19 אמר לו הכהן תוך שלשים תנהו לי יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רעג
כו ע"ב21 הכהן מקריב ולא ישראל גור אריה שמות פכ"ב הערה 237 עמ' רכב
כו ע"ב22 הבכור נאכל שנה בשנה שפתי רננות דף לו ע"ב
כו ע"ב22 הבכור נאכל שנה כו' בין בע"מ משנת חיים במדבר עמ' שכד
כו ע"ב22 שנה בשנה הכתב והקבלה במדבר פי"ח פסוק יח
כו ע"ב25 בכור אדם פודהו לשלשים יום ובכור בהמה דקה ברכת אליהו (עמאר) שמות פרשת משפטים מאמר סג
כו ע"ב26 מלאתך ודמעך לא תאחר זבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' קיח
כו ע"ב29 לא מסרן הכתוב אלא לחכמים עיוני רש"י שמות ח"ב עמ' קעד
כו ע"ב36 אסור לכהן להיות מסייע בבית הגרנות חכמת התורה אמור עמ' קנב
כו ע"ב36 אסור לכהן או ללוי לסייע ביד הישראל בבית הגרנות לקט שיחות מוסר ח"א עמ' שפג
כו ע"ב36 הכהנים והלויים וכו'דברי שלום חלק ב עמ' נד
כו ע"ב36 הכהנים והלוים והעניים המסייעים בבית הרועים ובבית הגרנות וכו' מגילת סמנים עמ' לא
כו ע"ב36 כהנים המסייעים וכו' ובבית הגרנות וכו' חיללו וכו' לקוטי שיחות ח"ח עמ' 29
כו ע"ב36 לסייע הכהן בבית הגרנות לישראל אסור גור אריה במדבר פ"ה אות ח
כו ע"ב36 ת"ר הכהנים והלוים והעניים וכו' ובכולן יש בהן טובת הנאה לבעלים תשובה מיראה עמ' כו
כו ע"ב39 לא תחללו ולא תמותו הא אם תחללו תמותו יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' פו
כו ע"ב39 נדרשת ולא תחללו אביזוי, אפי' כהן מסייע כהן לקוטי שיחות חל"ח עמ' 65
כו ע"ב תוס' ד"ה וכי להורות נתן ויקרא עמ' מב
כז ע"א01 אם ישראל מסייע בבית הגרנות על מנת ליתן לבן בתו כהן שרי פאר יעקב ח"ג עמ' רנו
כז ע"א01 בכור נותנו לכל כהן שירצה רנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' רסד {קושיה מירושלמי חלה פ"ד האומר שנותן לאנשי משמר}
כז ע"א01 טובת הנאה לבעלים כיצד גור אריה במדבר פ"ה הערה 57
כז ע"א01 מותר לישראל ליתן סלע ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' שמא
כז ע"א01 מעשר יש לבעלים זכות ליתן לכל מי שהוא חפץ לקט שיחות מוסר ח"א עמ' שפג
כז ע"א01 תרומה טובת הנאה לבעלים צפנת פענח (תשסו) עמ' כט
כז ע"א03 ותנהו לבן בתי כהן תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' תכח
כז ע"א03 מותר לעשות כן גור אריה דברים פט"ו הערה 35
כז ע"א04 ותנא מ"ט לא קאמר מתנות כהונה וכו' הר המוריה עמ' קל, קלא
כז ע"א07 במתנות אסור לישראל ליתן סלע לישראל שיתנהו לכהןשופרא דישראל (תשסו) עמ' של
כז ע"א10 תרומת חו"ל אין בה משום כהן וכו' תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' לח, קטו, קיט
כז ע"א12 אמר שמואל תרומת חוצה לארץ בטילה ברוב מגילת סמנים עמ' קה
כז ע"א13 חלת חו"ל מתבטלת ברוב מקראי קדש (תשנג) עמ' תכג
כז ע"א18 בחו"ל מותר להיות אוכל והולך תחילה ואח"כ מפריש יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' פז, מקראי קדש (תשנג) עמ' תכב
כז ע"א18 תרומת חו"ל אוכל ואח"כ מפריש עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' נב
כז ע"א20 אין תרומת חו"ל אסורה אלא במי שהטומאה יוצאה עליו מגופו חמודי צבי ויקרא עמ' ג
כז ע"א20 ואסורה לבעל קרי עד שיטבול לקריו במקום שהנדה טובלת בושערי תשובה אגה"ת אות לב, סז
כז ע"א26 והחלה השניה אוכל אותה הכהן אע"פ שהוא בעל קרישערי תשובה אגה"ת אות לב, סז
כז ע"א26 חלת חו"ל מד"ס שלא תשתכח תורת חלה עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' נא
כז ע"א רש"י ד"ה אבל משנת חיים בראשית עמ' שסח
כז ע"א רש"י ד"ה אבל הני מתנות בכור וכו' עיוני רש"י במדבר עמ' רפג
כז ע"א תוס' - אכילה בתבלין שייך רק בבשר ולא בפתמצווה ועושה ח"ב עמ' תשסג
כז ע"א תוס' ד"ה ואתי משנת חיים במדבר עמ' רצו
כז ע"א תוס' ד"ה פסק - למה לא יפרישו שתי תרומה בכיבוש עו"מ עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' נב
כז ע"ב10 רב יודא אמר רב יליף איזו שנה שנכנסת בחברתה וכו'תפארת ראובן עמ' קפב
כז ע"ב13 שנה בשנה וכו' לימד על הבכור משנת חיים במדבר עמ' שכה
כז ע"ב13 שנה בשנה וכו' לימד על הבכור שנאכל וכו' נפקא לי' מובשרם יהי' לך וכו' לקוטי שיחות חכ"ג עמ' 135
כז ע"ב14 בכור נאכל לב' ימים ולילה אחד עיוני רש"י דברים ח"א עמ' תה
כז ע"ב14 שחטו סוף שנתו נאכל לשני ימים ולילה עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' מ
כז ע"ב14 אם שחטו סוף שנתו נאכל שני ימים ולילה אחד יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' ע
כז ע"ב תוס' ד"ה שנה בשנה - וא"ת והא מיבעי לכדדרשינן ברכת יוסף ואליהו רבה (תשסט) ח"ב עמ' קמה
כח ע"א02 הוסיף הויה אחרת גור אריה במדבר פי"ח אות יט
כח ע"א04 לימד על בכור בע"מ שנותנו לכהן משנת חיים במדבר עמ' שכז
כח ע"א05 בכור בעל מום לכהן עיוני רש"י דברים ח"א עמ' תב
כח ע"א05 ולכשיפול בו מום נותנו לכהןשערי תשובה אגה"ת אות מב
כח ע"א15 בכור בזמן הזה וכו' מפני השבת אבידה לבעלים אמרו רשאי לקיימו שלשים יום ימות המשיח בהלכה עמ' תקמב
כח ע"א18 בכור בע"מ צריך לאכול תוך שנתו - מהרי"ט אלגזי עיוני רש"י דברים ח"א עמ' תג {דאורייתא או דרבנן}
כח ע"א21 השבת אבדה הכתב והקבלה במדבר פי"ח פסוק יח
כח ע"א36 המראה את מומו לאחר ששחטו עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' מ
כח ע"א38 מי שאינו מומחה דרכי חושן עמ' עו [הלכה]
כח ע"א48 מפני שהן משתנין משנת חיים ויקרא עמ' כו
כח ע"א רש"י ד"ה אינו רשאי - אבל מפני השבת אבידה לבעלים וכו' שוחטו ומולחו עד שימצא כהן ימות המשיח בהלכה עמ' תקמב-תקמג
כח ע"ב04 מפני המשתנים וכולהו משתנים מים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' רמז
כח ע"ב06 נ"מ לאכחושי סהדאאבן פינה עמ' 172
כח ע"ב17 אמר רב פפא זה הפסד מרובה וזה הפסד מועט וכו' הר המוריה עמ' רכב
כח ע"ב33 ומעשה בפרה שניטלה האם שלה וכו' מבשרת ציון ח"א עמ' עו
כח ע"ב35 חכמים ביבנה ידעו מדעשיבת ציון (תשס) ח"א עמ' 25
כח ע"ב36 אין פרה וחזירה וכו'דברי שלום חלק א עמ' נה
כח ע"ב36 אין פרה וחזירה יוצאה וכו'טוב ירושלים ויקרא פי"א פסוק ו
כח ע"ב36 אין פרה יוצאה ממצרים עד שחותכין רחמה גנא דפלפלי עמ' קפו
כח ע"ב36 אין פרה וחזירה יוצאת וכו' תורת יחיאל בראשית עמ' ת
כח ע"ב38 הלכה חמורך טרפוןטיול בפרדס דף נו ע"ב
כח ע"ב46 אא"כ היה מומחה כאילא ביבנה ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' לה
כח ע"ב46 אסור ליטול שכרקרן לדוד דברים עמ' שלט
כח ע"ב46 הנוטל שכר לראות את הבכור וזאת התורה עמ' רנח
כט ע"א12 הנוטל שכר לדון דיניו בטלים וכו' מה אני בחנם אף אתם בחנם תהלה לדוד (והרמן) פרק סג פסוק יא הערה יח, פרק קיט פסוק קטז הערה קס
כט ע"א12 הנוטל שכר לדון דיניו בטלים צמח ה' לצבי (תשסז) עמ' תקלב
כט ע"א12 הנוטל שכר לדון דיניו בטלין אור אברהם - תלמוד תורה עמ' מב, תכ
כט ע"א12 הנוטל שכר לדון דיניו בטלין פני חיים (פלג'י) דף רפח ע"א
כט ע"א12 הנוטל שכרו לדון ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תרמח
כט ע"א12 הנוטל שכרו לדון דיניו בטלים אור אברהם על ספר המצוות עמ' סה
כט ע"א12 הנוטל שכרו לדון דיניו בטלים פאר יעקב ח"ב עמ' תשלה, ח"ג עמ' ש, ח"ד עמ' לו, קסג
כט ע"א12 הנוטל שכרו לדון דיניו בטלים של"ה - מס' ראש השנה אות לח
כט ע"א12 הנוטל שכרו לדון דיניו בטלים תפארת ישראל (הרטמן) עמ' תתמד הערה 53
כט ע"א12 הנוטל שכרו לדון דיניו בטלים וכו' מה אני בחנם אף אתם בחנם זכור לדוד עמ' קד
כט ע"א12 הנוטל שכרו לדון דיניו בטלין שערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר צז
כט ע"א12 הנוטל שכרו לדין ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תלז
כט ע"א12 הנוטל שכר להעיד עדותו בטלה ולאשר אמר עמ' רמז
כט ע"א14 אם היה כהן מטמאהו וכו' איהו גופיה היכי אזיל לבית הפרם וכו' הר המוריה עמ' רטז
כט ע"א18 מה אני בחנם אף אתה בחנם אמרי יוסף דברים דף כא ע"ב
כט ע"א18 מה אני בחנם אף אתה בחנם יושב אהלים עמ' סז
כט ע"א18 מה אני בחנם אף אתה בחנם מגן אבות (מהריט"ץ) ח"ב עמ' קעב
כט ע"א18 מה אני בחנם אף אתם בחנם אור אברהם - תלמוד תורה עמ' תכ
כט ע"א18 מה אני בחנם אף אתם בחנם ברית שלום (תעח) דף לה ע"ד
כט ע"א18 מה אני בחנם אף אתם בחנם ברית שלום (תשסח) עמ' רסו
כט ע"א18 מה אני בחנם אף אתם בחנם לב המשפט ח"א שיעור יד [הלכה]
כט ע"א18 מה אני בחנם אף אתם בחנם ספר משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' קסד
כט ע"א18 מה אני בחנם אף אתם בחנםשיחות הרב צבי יהודה דברים עמ' 100
כט ע"א18 מה אני בחינם אף אתם בחינם בישורון מלך ח"א עמ' שפ
כט ע"א18 מה אני בחנם וכו' תורת העולה ח"ג פרק סה
כט ע"א18 מה אני בחנם וכו' תורת העולה (תשעה) עמ' תקמז
כט ע"א18 מה אני וכו' בחנם אף כשתלמדו וכו' בחנם המספיק לעובדי ה' (תשסח) עמ' 30
כט ע"א19 מצוה ללמד בחנם דברי חנינא - רפואה עמ' צט, ק
כט ע"א21 ומנין שאם לא מצא ללמוד בחנם שילמד בשכר תהלה לדוד (והרמן) פרק פה פסוק יב הערה כג
כט ע"א21 לא מצא בחנם ילמד בשכר מערכי לב (שוואב) מועדים ח"ג עמ' ערב
כט ע"א21 לא מצא כו' ילמד בשכר משנת חיים דברים עמ' מה
כט ע"א22 ומנין שלא יאמר כשם שלמדתיה בשכר כך אלמדנה בשכר המעלות לשלמה (תשמז) עמ' תלט
כט ע"א24 אמת קנה ואל תמכורקובץ מאמרים ואגרות (וסרמן) ח"ב עמ' רעד
כט ע"א רמב"ם בפה"מ דברי הרב עמ' שטו
כט ע"א רש"י אמת - תורהפירושי ראשונים בהשמטות
כט ע"א רש"י ד"ה מנא ה"מ דרכי חושן עמ' נח [הלכה]
כט ע"א תוס' - דייני גזירות שהיו נוטלין שכרן מתרומת הלשכה וכו' כיון שכל עסקם היה על זה ולא היו להם שום מלאכה עכ"ח צריכין להתפרנס פאר יעקב ח"ד עמ' קסג
כט ע"א תוס' ד"ה מה אני בחנם - ומה שנוהגין עכשיו ללמוד תורה בשכר כו' אם הוא שכר בטלה מגן אבות (מהריט"ץ) ח"ב עמ' קעג
כט ע"ב אי נמי בשאר טומאות דלא מוזהר עלייהו להורות נתן ויקרא עמ' מב
כט ע"ב תוס' ד"ה כפועל דרך ישראל סי' יב ס"ק י [הלכה]
ל ע"א08 החשוד וכו' לקוטי שיחות חכ"ד עמ' 240
ל ע"א08 החשוד לדבר קל אינו חשוד לדבר חמורמרפא לשון עמ' צה
ל ע"א10 החשוד על החמור חשוד על הקל חנן אלקים עמ' רפג
ל ע"א12 זה הכלל, כל החשוד על הדבר לא דנו ולא מעידו שמלת אליעזר ח"א עמ' קמח
ל ע"א13 החשוד על הדבר לא דנו ולא מעידוראשית חכמה, קדושה פרק טו אות ד, תוצא' חיים פרק קמו
ל ע"א27 מיגו דחשיד אהא חשיד אאידךאבן פינה עמ' 49
ל ע"א28 אר"י זו דברי ר"ע סתימתאה נחלת דבש מהדו"ק ח"א סי' לח אות יח
ל ע"א31 באתריה דר"י חמירא שביעית חנן אלקים עמ' רעט, רפג
ל ע"א32 ההוא דהוי קרי לי' לחברי' דיירא בר דיירתא, ורש"י ברית שלום (תעח) דף פד ע"א
ל ע"א32 ההוא דהוי קרי לי' לחברי' דיירא בר דיירתא, ורש"י ברית שלום (תשסח) עמ' תקלח
ל ע"א37 אם חשוד לדבר אחד חשוד לכל התורה חכמת התורה ויגש עמ' קסט
ל ע"א37 חשוד לדבר אחד חשוד לכל התורה דברי הרב עמ' רפ {לר"מ מומר לדבר א' כגוי}
ל ע"ב01 מאן חכמים ר"מ נחלת דבש מהדו"ק ח"א סי' לו אות ב
ל ע"ב04 החברות הסתייגה ממי שאינו חברמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 330
ל ע"ב09 גר שחזר לסורו מנחת מחבת ח"א עמ' רכ
ל ע"ב11 דברי חבירות שארית ישראל (וילדניק, תשסה) עמ' קנו
ל ע"ב12 גוי שבא להתגייר ואמר הרי אני מקבל עלי כל התורה חוץ מדבר אחד מדברי סופרים אין מקבלין אותושערי תשובה שער ג אות קמו
ל ע"ב12 גוי שבא לקבל דברי תורה חוץ מדבר אחד אין מקבלין אותו מגילת סמנים עמ' נא
ל ע"ב12 גוי שקיבל תורה חוץ מד"א ברכת אבות עמ' כט
ל ע"ב12 גוי שרצה לקבל את התורה חוץ מדבר אחד רנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' קסו, רצ
ל ע"ב12 גר הבא לקבל תורה חוץ מדבר אחד, וברש"י אילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' קסב
ל ע"ב12 גר הבא לקבל תורה עליו חוץ מדבר אחד תורה בציון עמ' קלט
ל ע"ב12 גר חוץ מדבר א' דברי הרב עמ' ר {גויה שבאה להתגייר ולינשא לכהן}
ל ע"ב12 גר צריך לקבל עליו כה"ת לקוטי שיחות חל"ג עמ' 30
ל ע"ב12 גר שקיבל וכו' חוץ מדבר אחד אין מקבלין אותו לקוטי שיחות חלק ל עמ' 151
ל ע"ב12 עובד כוכבים שבא לקבל ד״ת חוץ מדבר אחד אין מקבלין אותו ראשון לציון (תשסח) עמ' קנז
ל ע"ב12 עובד כוכבים שבא לקבל דברי תורה חוץ מדבר אחד אין מקבלין אותושיחות ר' צבי יהודה ויקרא עמ' 191
ל ע"ב12 עכו"ם שבא לקבל ד"ת חוץ מדבר אחד אין מקבלין אותו מגן אבות (מהריט"ץ) ח"ב עמ' קלח
ל ע"ב12 עכו"ם שבא לקבל דברי תורה חוץ גבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' קו
ל ע"ב12 עכו"ם שבא לקבל דברי תורה חוץ מדבר אחד אין מקבלין אותו וכו' אפי' דקדוק אחד מדקדוקי סופרים שערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר קמו
ל ע"ב13 בן לוי וכו'שפתי רננות דף מה ע"ג
ל ע"ב13 שיקבל עליו כל דברי לויה, ורש"י רנת יצחק שמואל עמ' לו, משלי עמ' שנד, דברי הימים עמ' נא, צט
ל ע"ב14 כהן שמקבל דברי כהונה חוץ מדבר א'נתיבות חיים (מטלין, תשמא) עמ' רמ
ל ע"ב19 מקבלים לכנפייםכל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תנ {היינו לשמירת בגדים בטהרה}
ל ע"ב19 ת"ר מקבלים לכנפייםאור הצבי עמ' 30
ל ע"ב21 עד כמה מקבלים וכו' בניו ובני ביתו וכו' ואפי' ת"ח וכו' בנו של ר"ח בן אנטיגנוס וכו'חלקו של יוסף (אמאדו) דף ל ע"ב
ל ע"ב24 סי' חב"ר תלמי"ד תכל"ת מכ"ס חז"ר וכו' הבא לקבל וכו' מגילת סמנים עמ' קכה-קכו
ל ע"ב30 זקן ויושב בישיבה אין צריך קבלת דברי חברות פני חיים (פלג'י) דף מד ע"א
ל ע"ב39 סילסולפירושי ראשונים
ל ע"ב40 תנו רבנן חבר שמת אשתו ובניו ובני ביתו הרי הן בחזקתן וכו' זכור לדוד עמ' מא
ל ע"ב47 נישאת לחבר והייתה קושרת לו תפילין על ידו וכו'אבן פינה עמ' 115
ל ע"ב48 נשאת לעם הארץ והייתה קושרת לו קשרי מוכסאבן פינה עמ' 144
ל ע"ב48 נשאת לעם הארץ והיתה קושרת לו קשרי מוכס על ידו דעת תבונות - עת לעשות מע' א אות קיד
ל ע"ב רש"י - דברי לויה לשורר ולשרת ולהיות שוער רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תרטז
ל ע"ב רש"י ד"ה אבא של זה תתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' רד
ל ע"ב רש"י ד"ה דברי לויה - לשורר ולשרת ולהיות שוער רנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' קעב
לא ע"א10 אם פירש אין מקבלין ממנואור חדש (זיטשיק, תשסח) בראשית עמ' שמא
לא ע"א12 רב הונא בר חייא איצטריכא ליה שעתא וכו' מגילת סמנים עמ' צד
לא ע"א12 רב הונא בר חייא וכו' זיל לחשיבותיה זיל לקדמותיה וכו' חוזרני בי וכו' חיים שיש בהם על התורה תנינא עמ' ש
לא ע"א14 קטר להו חמשה מאמרות (תשסט) - תורת שבת פרשת אמור ב
לא ע"א17 ר"ה חזר מלהיות גבאי, ר' יוסף לא אזל אור חדש (זיטשיק, תשסח) דברים עמ' שפב
לא ע"א20 כל הבכורות אדם רואה חוץ משל עצמו וכו' ונשאל על טהרותיו מגילת סמנים עמ' קכו
לא ע"א20 כל הבכורות אדם רואהקול יעקב (שאול) דף קא ע"א
לא ע"א24 אילימא בתלתא ומי חשידי והתנן וכו' תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קצד
לא ע"א28 ורואה את קדשיו מיגו דאי בעי מיתשילקול יעקב (שאול) קונטרס ח"ה דף א ע"א
לא ע"א32 כל פסולי המוקדשין הנאתן להקדש וכו' נמכרין באיטליז וכו' אחרית השנים עמ' טז
לא ע"א32 פסולי המוקדשיןתפארת צבי שמות עמ' שעו {כך יש תפילות שנחטפות ע"י סט"א}
לא ע"א32 פסולי המוקדשין נמכרין באטליז וכו' ונשקלין בליטרא חוץ מן וכו' והמעשר (ותוס' ד"ה חוץ) לקוטי שיחות חי"ב עמ' 134
לא ע"א תוס' ד"ה חוץ כו' מערכי לב (חזן) ח"א דרוש טז דף לב ע"ב
לא ע"א רבינו גרשום - קטר להו, עטר להו חמשה מאמרות (תשסט) - תורת שבת פרשת אמור ב
לא ע"ב21 אזל בי מדרשא ולא אמרה משמיה, שמע רב ששת ואיקפיד משנת יוסף - אגדות ח"ב עמ' רכה {עי' בפתיחה לחלק ב, שצריך להזכיר שם החכם, ולא די בשמועה שאמר}
לא ע"ב22 איקפד דלא אמר שמעתא משמיההקשורים ליעקב (תשסא) עמ' יב
לא ע"ב22 איקפיד שלא אמרו הלכה בשמואהבת ציון (תשסד) עמ' קב
לא ע"ב22 רב ששת איקפד וכו' ת"ח שאומרים דבר שמועה מפיו וכו' שפתותיו דובבות בקבר (וברגמ"ה) לקוטי שיחות חי"א עמ' 219
לא ע"ב23 מאן דעקיץ ליעקציה עקרבא ספר משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' סח
לא ע"ב23 רב ששת אמר מאן דעקץ לעקצי׳ עקרבא וכו׳ תשואות חן (תשסח) עמ' א
לא ע"ב24 אר"י א"ר מ"ד אגורה באהלךדרושי הצל"ח דרוש ט
לא ע"ב25 אגורה באהלך וכו' שפתותיו דובבות וכו'קהלת משה (תשסב) עמ' הקדמה
לא ע"ב25 אגורה באהלך עולמיםס' ג' תמוז תשנד עמ' קכה, קכט
לא ע"ב25 וכי אפשר לאדם לדור בשני עולמותלקוטי מהרין ותולדות יצחק בן לוי (תשסה) עמ' רכז
לא ע"ב25 מאי דכתיב אגורה באהלך עולמים וזאת התורה עמ' רלח
לא ע"ב29 כל ת"ח שאומרים דבר שמועה מפיו בעוה"ז שפתותיו דובבות בקברדרשות יעב"ץ עמ' עא
לא ע"ב29 כל תלמיד חכם שאומרים דבר שמועה מפיו בעולם הזה שפתותיו דובבות בקבראוצרות חיים - פרד"ס התורה עמ' שסח
לא ע"ב30 שפתותיו דובבות בקבר אהלי יעקב (הוסיאטין) דף רצו ע"א
לא ע"ב30 שפתותיו דובבות בקברדרשות מנחת יצחק עמ' רב
לא ע"ב30 שפתים דובבות בקברחומת אנך שה"ש אות ל, תהלים אות סא
לא ע"ב31 וחכך כיין הטוב הולך לדודי למשרים דובב שפתי ישנים מנות הלוי (עוז והדר) ח"ב עמ' שה {אלו תלמידי חכמים העוסקים בתורה שהן דומים ליין שהוא כאן וריחו הולך אל מקום רחוק, כך תלמידי חכמים הם כאן ותורתן הולך מרחוק, ולא זה בלבד, אלא אף כשהם מתים תורתם נשמעת}
לא ע"ב38 מבליעו ויקהל משה עמ' רג [הלכה]
לא ע"ב רש"י ד"ה דובבות והנאה הוא לו שדומה כחישם דרך - כתר תורה עמ' קפח
לא ע"ב רש"י ד"ה לא יגאל תשובה מיראה עמ' כז
לב ע"א לא יגאל הכתב והקבלה ויקרא פכ"ז פסוק לג
לב ע"א חרמים כל זמן שהן בבית בעלים הרי הן כהקדש לכל דבריהם נועם אלימלך דף מה ע"ד
לב ע"ב07 הא לאחר שחיטה נגאל הא בעי העמדה והערכה ובתוס' מאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף כד ע"ב
לב ע"ב15 לאחר שחיטה דאקיל ליה קדושתיה מיפריק וכו' אחרית השנים עמ' נב
לב ע"ב26 ב"ה מתירים לנכרי לאכול מבכור בע"מ גור אריה בראשית פל"א הערה 91
לב ע"ב26 גוים הכתב והקבלה במדבר פי"ח פסוק יח
לב ע"ב26 גוים יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' פא {ביטוי לכך שהוא נכסי כהן}
לב ע"ב29 הכהן יכול להאכיל ממנו לישראלשערי תשובה אגה"ת אות מב
לב ע"ב30 מ"ט דב"ש דכתיב וכו' משנת חיים דברים עמ' שלא
לב ע"ב תוס' - היכא דחזי לדידיה מותר להאכיל לכלבים אור אברהם על ספר המצוות עמ' תפ
לג ע"א01 אבל בעל מום הכתב והקבלה במדבר פי"ח פסוק יח
לג ע"א06 וב"ה אטו בעבודה קאמר באכילה קאמרינן אכילת זר עדיף מכשירי מצוה עמ' סז
לג ע"א15 אין מאכילין אותו לנדות משנת חיים דברים עמ' שלב
לג ע"א15 בכור אם מאכילין אותו לנדות מחלוקת ב"ש וב"ה שארית מנחם ח"ב עמ' קפז
לג ע"א20 הני מילי היכא דאין טומאה יוצאה עליו מגופומשך חכמה במדבר פ' יח פס' לא
לג ע"ב05 כל פסולי המוקדשין נמכרין באיטליז ונשקלין בליטרא וכו' הר המוריה עמ' קצד
לג ע"ב12 בכור שאחזו דם אפילו מת אין מקיזין לו דם חיי נפש ח"ג עמ' רכז
לג ע"ב12 בכור שאחזו דם אפילו הוא מת אין מקיזין לו דםאוסף מאמרי מוסר וחכמה (תשנט) עמ' רלז
לג ע"ב12 במשנה ויקהל משה עמ' ג הערה ב [הלכה]
לג ע"ב14 אסור להטיל בו מום והמטיל בו מום עובר בלאושערי תשובה אגה"ת אות מב
לג ע"ב14 להזהיר שלא יטיל מום בקדשים עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קצ
לג ע"ב17 בכור שאחזו דם מקיזין אותו עמוד העבודה (תשעג) דרוש גלות השכינה ה
לג ע"ב23 מתני ליה ר' אלעזר לבריה ואמרי לה ר' חייא לבריה כמחלוקת כאן וכו' זכור לדוד עמ' לח
לג ע"ב25 חבית של תרומה וכו' חלק יעקב (קנטור) דרוש ט
לג ע"ב25 חבית של תרומה שנולד בה ספק טומאה תיבת גמא (תשעא) ח"ב עמ' קב
לג ע"ב41 מטיל מום בבע"מ משנת חיים במדבר עמ' שכ
לג ע"ב41 מטיל מום בבעל מום דגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' שז, שיג
לג ע"ב42 כל מום הכתב והקבלה ויקרא פי"ח פסוק כב
לג ע"ב תוס' ד"ה בעל מום תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קו
לד ע"א01 מנין שלא יביא דבילה ובצק ויניחנה על האוזן כדי שיבוא הכלב ויאכלנה לב המשפט ח"א שיעור ג [הלכה]
לד ע"א01 מנין שלא יביא דבילה ובצק ויניחנה על האוזן כדי שיבוא כלב ויאכלנה להורות נתן בראשית עמ' קטו
לד ע"א04 אמר ר"י אמר שמואל וכו' ר"א סבר בשתי תרומות הכתוב מדבר אחת תרומה טהורה ואחת תרומה תלויה וכו'פקודת אלעזר (תשסד) עמ' קפד
לד ע"א06 ואני הנה נתתי לך את משמרת תרומתי ר"א סבר בשתי תרומות הכתוב מדבר אחת תרומה טהורה ואחת תרומה תלויה ואמר רחמנא עביד לה שימור מים חיים (קרייסווירטה) עמ' שפו
לד ע"א06 משמרת תרומותי שישמרם בטהרה עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' עט
לד ע"א07 בשתי תרומות הכתוב מדבר וכו' וברי"ט אלגזי מאיר עיני חכמים מהדו"ב ח"א דף א ע"א
לד ע"א07 בשתי תרומות הכתוב מדבר טהורה ותלוי'תיבת גמא (תשסז) עמ' רי
לד ע"א07 בשתי תרומות הכתוב מדבר, רבינו גרשום עיוני רש"י במדבר עמ' רצה
לד ע"א08 אחת תרומה טהורה ואחת תלויה יניחנה במקום המוצנע פנים מסבירות עמ' רכ
לד ע"א09 עביד לה שימור משנת חיים במדבר עמ' רצב
לד ע"א27 המטיל מום בקדשים עובר על לאו גנא דפלפלי עמ' רפד
לד ע"א27 צורם אוזן בכור אסור באכילה גור אריה דברים פי"ד הערה 53
לד ע"א27 צורם אוזן בכור ותוס' ד"ה ומי עיוני רש"י דברים ח"א עמ' שנ
לד ע"א27 צורם אוזן בכור מותר לאכלו לכתחילה מדאורייתא עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קצד
לד ע"א תוס' ד"ה ומי לקוטי שיחות חכ"ט עמ' 89
לד ע"א תוס' ד"ה אחת להורות נתן ויקרא עמ' סז
לד ע"ב נותנין לו כל ימי הרגל תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' לט
לד ע"ב מהו לקנוס בנו אחריו וכו' אחרית השנים עמ' כז
לד ע"ב כל יומא ויומא מפקע לי' ממצות ויואל משה מאמר ב סי' עא עמ' רסח
לד ע"ב תוס' ד"ה את"ל - הביאו מגיטין דבמוכר עבדו לנכרי ליכא איסור מדאורייתא ימות המשיח בהלכה עמ' תקמו
לד ע"ב תוס' ד"ה מקמייתאבנין אפרים עמ' יט [הלכה]
לה ע"א08 גוי שצרם אוזן בכור מותר באכילה גור אריה דברים פי"ד הערה 54, 65
לה ע"א08פגיון ורע"באמרות ה' השלם ח"ו עמ' ריא
לה ע"א34 גדי באודני' ושה בשפתיו מנחת יצחק בראשית-שמות עמ' רמט
לה ע"א34 גדיא באודני' ואימרא בשפתיו מנחת יצחק ויקרא-דברים עמ' קפג
לה ע"א39 כל המומין הראוים לבוא בידי אדם וכו' כהנים אין נא מנין חיי נפש ח"ג עמ' שכ
לה ע"א41 ר"מ אומר החשוד על הדבר וכו' לקוטי שיחות חכ"ד עמ' 240, חכ"ט עמ' 89
לה ע"ב רבי יהושע בן קפוסאי נחלת דבש מהדו"ק ח"א סי' לח אות כח
לה ע"ב ודוקא בנו ובתו אבל אשתו לא מאי טעמא אשתו כגופו דמי הר המוריה עמ' קסא
לה ע"ב אשתו כגופו דמיא ילקוט דברי חכמים שמות סי' רסה
לה ע"ב אשתו כגופו לקט שיחות מוסר ח"א עמ' רסד
לה ע"ב אשתו כגופו אחר לאו כגופופרי צדיק וירא אות א, מטות אות ח
לה ע"ב אשתו כגופו דמיפירוש המכבי שמות עמ' קס
לה ע"ב אשתו כגופו דמיא מגן אברהם (טריסק, תשסו) עמ' נה
לה ע"ב תוס' ד"ה וכ"ת אמרי יוסף בראשית דף קלט ע"ב
לו ע"א11 שהפה שאסר הוא הפה שהתיר קריאה בקריה ח"א עמ' נב {מוכח לכאו' שלא כיסוד של ר"א ווסרמן בענין מיגו - הקושיה לא מבוארת}
לו ע"א31 ר' צדוק הוה ליה בוכרא וכו'יערות דבש ח"ב עמ' רסח
לו ע"א34 אתא לקמיה וכו' אמר ליה רבי יהושע הן וכו' אוצרות חיים - אישים ח"ג עמ' תכד
לו ע"א39 המתן עד שיעלו בעלי תריסין לבית המדרש אוצרות חיים - ת"ח וצדיק עמ' נ
לו ע"א39 תריסיןפירושי ראשונים
לו ע"א42 אלמלי אני חי תתן אמת ליעקב (תשסד) ח"ב עמ' פו
לו ע"א47 מלתא דעבידא לגלוי לא משקרי אינשי חכמת התורה לך לך עמ' שז
לו ע"א50 כהנים נחשדו להטיל מום בבכור וכו' ולא חשודים לאכול בחוץ קדשים תמימים ורש"י ד"ה דלא סגיא חמודי צבי ויקרא עמ' קמב
לו ע"א תוס' ד"ה האיך החי אמרי יוסף בראשית דף קלט ע"ב
לו ע"א תוס' ד"ה עמד הקשורים ליעקב (תשעח) עמ' קמב
לו ע"א תוס' ד"ה עמד - השואל צריך שישאל מעומד ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' יח, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קמו
לו ע"א תוס' ד"ה עמוד אמרי יוסף בראשית דף קמב ע"א
לו ע"א הגהות יעב"ץ ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' מד
לו ע"ב04 אנא בגידול קבעתיהפירושי ראשונים
לו ע"ב07 לא צריך בקטן והגדילפירושי ראשונים
לו ע"ב10 רפרם בפומבדיתאויקח אברהם דף יד ע"ג
לו ע"ב18 הרי בכור ומומו עמוטוב טעם דברים עמ' עט
לו ע"ב25 על כבודו דחכם לא עבר איסורא עביר שרגא המאיר על התורה עמ' תה
לו ע"ב28 וכ"ת מפיק לי' בריש עשרה לא יבקר בין טוב לרע אמר רחמנא לקוטי שיחות חי"ב עמ' 133
לו ע"ב30 דאי בעי שדי בי' מומא בכולי עדרי' לקוטי שיחות חי"ב עמ' 131
לו ע"ב31 נקטעה ידו נשברה רגלו נסמאת עינושערי תשובה אגה"ת אות מב
לו ע"ב46 שלשה מתירין במקום שאין חכם עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' קטז
לו ע"ב תוס' ד"ה עמד צמח צדקה עה"ת עמ' קמז
לו ע"ב תוס' ד"ה פסק ומיהו נחלת דבש מהדו"ק ח"א סי' מד אות ג
לז ע"א04 חכם כגון מאן אמר רנב"י כגון אנא נחלת דבש מהדו"ק ח"א סי' לז אות א
לז ע"א04 חכם מתיר לבדו אר"נ כגון אנא ישראל קדושים עמ' 66
לז ע"א10 ר' יוסי נימוקו עמושעורי דעת ספר א עמ' רצז
לז ע"א38 נפגמה אזנו משנת חיים בראשית עמ' קעט
לז ע"א38 נפגמה אזנו מן הסחוס לקוטי שיחות חי"ז עמ' 157
לז ע"א38 נפגמה אזנו מן הסחוס וכו'של"ה פרשת שמיני אות ו בהגה"ה
לז ע"א38 על אלו מומין שוחטין את הבכור צפנת פענח (תשסו) עמ' רכח, שמב, שנד, שסה, שעד
לז ע"א38 על אלו מומין שוחטין את הבכור צפנת פענח (תשעא) שמות עמ' שמב, תקכ, תקכג, תקמב
לז ע"א38 על אלו מומין שוחטין את הבכור שער המלך (תשנז) עמ' תלג
לז ע"א38 על אלו מומין שוחטין את הבכור, נפגמה אזנו מן הסחוס אבל לא מן העור וכו' צפנת פענח (תשעא) שמות עמ' תקסב
לז ע"א40 נקב הוי מים כשינקב כשיעור כרשינה אמרות ה' השלם ח"ג עמ' רעג
לז ע"א49 אין מום פוסל אלא בגלוי גור אריה ויקרא פ"א הערה 187
לז ע"א רש"י ד"ה אבל - מן הסחוס, דלא הדרא בריא צפנת פענח (תשעא) שמות עמ' תקפד
לז ע"א תוס' ד"ה מה הפרט - חש"ו פסולים לעבודה פרורים משלחן גבוה ח"ד שאלה עב
לז ע"א תוס' ד"ה מפירין לקוטי שיחות חל"ג עמ' 189
לז ע"א תוס' ד"ה מפירין ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' תלז
לז ע"ב כמה נקובת האוזן וכו' בכעדשה צפנת פענח (תשסו) עמ' רפט
לז ע"ב פחות מכעדשה אינו עושה מום צפנת פענח (תשעא) שמות עמ' תלח
לז ע"ב מאי כרשינא א"ר שרביה הינדאפירושי ראשונים
לז ע"ב א"ל ורב שמואל בר יהודה אמר מתניתא א"ל וסימניך תני רב שמואל בר יהודה מגילת סמנים עמ' קכו
לז ע"ב רש"י ד"ה וסימניך מגילת סמנים עמ' קכו
לח ע"א הרי בעיניו דק תבלול חלזון נחש ועינב גור אריה ויקרא פכ"א הערה 214
לח ע"א חלזון נחש ובגמרא שפוני טמוני חול (תשנט) עמ' כז, נג
לח ע"א רש"י כלי שטף - א"ד כלי מתכותפירושי ראשונים
לח ע"ב07 דק לבן משוקע אינו מום צף הרי זה מום וסימניך ברקא מגילת סמנים עמ' קכז
לח ע"ב09 חלזון זה מום קבוע גור אריה ויקרא פכ"א הערה 210
לח ע"ב16 אין אדם רואה מומין לעצמו אור חדש פ"א אות 1136
לח ע"ב16 אין אדם רואה מומין לעצמו באר הגולה הקדמה 4
לח ע"ב16 אין אדם רואה נגעי עצמו פאר יעקב ח"ג עמ' תקסט
לח ע"ב19 כל ת"ח שמורה הלכה ובא תתן אמת ליעקב (תשסד) ח"ב עמ' מו
לח ע"ב31 המים הקבועים שבדקוהו בשמונים יום ולא נתרפא שוחטין אותו במדינה יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' ע
לח ע"ב32 ר"ח בר אנטיגנוס אומר וכו' תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קלט
לח ע"ב רש"י ותוס' ד"ה וסימניך מגילת סמנים עמ' קכז
לח ע"ב רש"י - שהוא יוצא לתרבות רעה רב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' רלו
לח ע"ב תוס' לקוטי שיחות חל"ב עמ' 73-72
לט ע"א08 עם חבירו ודאי מעלי ליה, ורש"יכתבי הסבא מקלם עמ' קכט
לט ע"א13 בעא מיניה ר' פנחס אחוה דמר שמואל ספר משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' סט
לט ע"א18 קרי שמואל עליה פסחים בזזופירושי ראשונים
לט ע"א25 חוטין החיצונות הכתב והקבלה שמות פכ"א פסוק לה
לט ע"א30 רבי יהושע בן קפוצאי נחלת דבש מהדו"ק ח"א סי' לח אות כח
לט ע"א35 בעי ר' אחדבוי יש מחוסר אבר מבפנים או לא יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' כא, כרך ב ח"א עמ' רלא, רלו, רנב, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קצב
לט ע"א39 פסול מום רק מאבראי משא"כ פסול מחוסר אבר לקוטי שיחות חל"ה עמ' 24
לט ע"א39 תמים אין חסרון לא לקוטי שיחות חלק ל עמ' 45
לט ע"א39 תמים יהי' לרצון לקוטי שיחות חל"ה עמ' 25
לט ע"א41 נמצאת בעל כוליא אחת או שלש כוליות יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' ריד
לט ע"א43 חסרון מבפנים כגון בעל כוליא אות או שלשה פסול יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' פ
לט ע"א43 חסרון מבפנים לא שמיה חסרוןנצח ישראל עמ' רלח הערה 115
לט ע"ב אצבע שאמרו אחד מד' בטפח ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תסג
מ ע"א15 ר"ע מושיבו על עכוזו וממעך יוסף לקח כרך א ח"א עמ' ריג
מ ע"א23 מעשה בפירן של בית מנחםפירושי ראשונים
מ ע"א25 א"ר יוחנן בן נורי לרבי עקיבא עד מתי אתה מאכיל נבלות ספר משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' נט
מ ע"א28 בהמה בעלת ה' רגלים או ג' הויא בעלת מום אור אברהם - מגילת אסתר עמ' פג
מ ע"א30 שאחת מן הירכות גבוה גור אריה ויקרא פכ"א אות כח
מ ע"א34 שנשתרבבה יריכו גור אריה ויקרא פכ"א אות כח
מ ע"א35 נשבר עצם ידו ועצם רגלו אע"פ וכו' תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' פא
מ ע"א37 גלגל עין בהמה דומה לאדם הוי מום שמן ראש ח"י בראשית עמ' קמח
מ ע"א38 ושניטל רוב המדבר של לשונו וכו' הרי אלו מומין מכשירי מצוה עמ' רכב
מ ע"א38 ושניטל רוב המדבר בלשונו ב"ד של אחריהן אמרו ה"ז מום מכשירי מצוה עמ' קפח
מ ע"ב תנו רבנן פיו בלום ורגליו מבולמות של"ה תושבע"פ אות תפט
מ ע"ב עינו אחת גדולה ועינו אחת קטנה גור אריה ויקרא פכ"א אות כח
מ ע"ב אזנו א' גדולה וא' קטנה תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' פא
מ ע"ב רש"י ד"ה בזמן לקוטי שיחות חי"ז עמ' 157
מא ע"א12 ואלו שאין שוחטין עליהן וכו' זקן חולה ומזוהם לקוטי שיחות חי"ב עמ' 130
מא ע"א13 לא במקדש כו' זקן משנת חיים במדבר עמ' קלא, קלו
מא ע"א15 זקן חולה ומזוהם משנת חיים ויקרא עמ' שכא
מא ע"א15 זקן חולה ומזוהם אין קרבין ואין נפדין עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' מ
מא ע"א15 מזוהם אין לך מום גדול מזה ברית שלום (תעח) דף סב ע"ג
מא ע"א15 מזוהם אין לך מום גדול מזה ברית שלום (תשסח) עמ' שצט
מא ע"א16 טומטום ואנדרוגינוס אין שוחטין לא במקדש ולא במדינה יוסף לקח כרך א ח"א עמ' ריד, מקראי קדש (תשנג) עמ' רג
מא ע"א17 בכור אנדרוגינוס אין בו קדושה יוסף לקח עמ' רל
מא ע"א17 בכור אנדרוגינוס נגזז ונעבד גור אריה ויקרא פ"א הערה 219
מא ע"א21 כאן בחזזית המצרית תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' מו
מא ע"א25 לח מבפנים ויבש מבחוץ אין לו רפואהאשל חיים ח"א עמ' קה
מא ע"א25 שחין הוא לח בפנים ויבש מבחוץ רב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' רלב
מא ע"א27 פרט לזקןפירושי ראשונים
מא ע"א29 דאי כתב חולה הו"א דלאו אורחיה גור אריה ויקרא פ"א אות נא
מא ע"א32 להוציא את הנרבע צמח צדקה עה"ת עמ' קיט
מא ע"א40 כיון דאמר מר גרב זה החרס לקוטי שיחות חל"ב עמ' 250
מא ע"א רש"י ד"ה וכתיב אבעבועות לקוטי שיחות חל"ו עמ' 29
מא ע"ב אין העולה בא אלא מן הזכר בישורון מלך ח"א עמ' שו
מא ע"ב אפשר להקריב רק זכרים גור אריה בראשית פ"ז הערה 13
מא ע"ב ואתי קרא למעוטי ספיקא גור אריה ויקרא פ"א הערה 220
מא ע"ב מחלוקת באנדרוגינוס אבל טומטום ספיקא הוי מקראי קדש (תשנג) עמ' רג
מב ע"ב טומטום המטיל מים במקום זכרות זכר יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' סט
מב ע"ב כיון דאישתני חיישינן למיעוטיישא מדברותיך - מגילה עמ' פב, רכה
מב ע"ב הואיל ואישתני אישתני דמשק אליעזר (רלב"ג) תשובות סי' ד
מב ע"ב אשתני ולא אשתני תנאי היא שארית מנחם ח"ג עמ' נב
מג ע"א פסול מומין לגבי כהונה אור אברהם במדבר עמ' קפה
מג ע"א ותיתי מהנך, מה להנך שכן קדושתן מרובה, וברש"י באר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' שנג
מג ע"א ששוה בזרעו של אהרן משנת חיים בראשית עמ' קעה
מג ע"ב16 קרקומא דבישרא משנת חיים בראשית עמ' קעד
מג ע"ב33 איזהו גבן וכו' אמרות ה' השלם ח"ג עמ' רמז
מג ע"ב34 שיש לו שני גביןטהרת יו"ט ח"י עמ' ריא
מג ע"ב39 שימי את קדושת עינים (טויסיג, תשעא) פרק יד אות ע-עב
מג ע"ב40 איזהו חרום הכוחל שתי עיניו וכו'טוב ירושלים ויקרא פכ"א פסוק יח
מג ע"ב40 הכוחל שתי עיניו כאחת גור אריה ויקרא פכ"א אות כז
מג ע"ב40 חרום שחוטמו שקוע בין העינים וכו' קדושת עיניים סי' תתטו
מד ע"א19 אי כתב רחמנא עור דאינו רואה כלל אבל חסר ראות לא גור אריה ויקרא פכ"א אות כט
מד ע"א24 כהיותא וכו' מחסורייתא (ורש"י ושטמ"ק) לקוטי שיחות חט"ו עמ' 212
מד ע"א33 גופו גדול מאבריו או קטן מאבריו מים חיים (קרייסווירטה) עמ' תכז
מד ע"א37 משה רבינו עשר אמות הי' וכו' תורת מנחם חנ"ט עמ' 302
מד ע"א37 משה רבינו עשר אמות היה וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ה עמ' נה
מד ע"א37 משה רבינו עשר אמות היהילקוט עטרת צבי עמ' תכח
מד ע"א39 א"כ עשיתו למש"ר בע"מ פרורים משלחן גבוה ח"ה שאלה כז
מד ע"א39 א"כ עשיתו למש"ר בע"מיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' רטו {איך שמש משה בשבעת ימי המילואים}
מד ע"א40 משה לא היה בעל מום גנא דפלפלי עמ' קצז
מד ע"א51 קרניה וטלפיה שחורים דוקא מעילוי זכרות עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' פט
מד ע"ב03 ובעל גבר תקנת השבין סי' י (עמ' 95)
מד ע"ב05 אין שותים מים בפני רביםמרפא לשון עמ' רנא
מד ע"ב05 משתינין בפני רבים יוסף לקח כרך א ח"א עמ' קיז
מד ע"ב05 משתינין מים בפני רבים שרגא המאיר על התורה עמ' שלז
מד ע"ב05 משתינין מים בפני רבים ואין שותין מים בפני רבים נחלת דבש מהדו"ק ח"ב סי' ח אות א
מד ע"ב09 המשהה נקביו מביא עליו חליים גדוליםאורחות צדיקים שער זריזות עמ' צד
מד ע"ב11 וזיל אהדר עובדאפירושי ראשונים
מד ע"ב16 שני נקבים באבר הקדוש אור גנוז (מוסקוביץ) עמ' תקמד
מד ע"ב16 שני נקבים יש באדם א' מוציא שתן וא' מוציא שכבת זרע מים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' קסו
מד ע"ב16 שני נקבים יש בו באדם וכו' מי השילוח (מישור) ח"ב עמ' קפא, קצח
מד ע"ב16 שני נקבים יש בו באדם וכו' מי השלוח (תשסז) ח"ב דף קפא, קצח
מד ע"ב16 שני נקבים יש בו באדם וכו' כקליפת השום דובר צדק עמ' 188
מד ע"ב20 לא יהיה בך עקר ועקרה ובבהמתךעיוני רש"י דברים ח"א עמ' קפד
מד ע"ב20 לא יהיה בך עקר ועקרה ובבהמתך, אמר רבי יהושע בן לוי, שלא יהי' תפלתך עקורה, אימתי בזמן שמשים עצמו כבהמה וכו' כתונת פסים (תשעא) עמ' רכג
מד ע"ב20 לא יהיה בך עקר, תוס' נחלת דבש מהדו"ק ח"ב סי' יג אות ח
מד ע"ב21 אימתי לא יהיה בך עקר אמרי יוסף דברים דף לה ע"א
מד ע"ב21 אימתי לא יהיה בך עקר ועקרהנתיבות עולם ח"ב עמ' רח
מד ע"ב21 לא יהיה בך עקר בזמן כו'שערי תשובה סה"י אות סח
מד ע"ב22 אמר רבי יהושע בן לוי לא יהיה בך עקר ועקרה ובבהמתך עקר שלא יהיה ביתך עקור מן התלמידים ועקרה שלא תהא תפלתך עקורה לפני המקום בבהמתך וכו' בן פורת יוסף (תשעא) עמ' תכד
מד ע"ב22 לא יהי' בך עקר מן התלמידים ועקרה שלא תהא תפלתך עקורה לפני המקום בו', ורש"י תורת מנחם חמ"ז עמ' 264
מד ע"ב22 לא יהי בך עקר מן התלמידים ועקרה שלא תהא תפלתך עקורה לפני המקוםנועם אלימלך דף צא ע"ד
מד ע"ב22 לא יהיה בך עקר בתלמידים חנן אלקים עמ' קלז
מד ע"ב22 לא יהיה בך עקר מן התלמידים המעלות לשלמה (תשמז) עמ' שסו
מד ע"ב22 לא יהיה בך עקר מן התלמידים תהלה לדוד (והרמן) פרק קמג פסוק ח הערה ד
מד ע"ב22 לא יהיה בך עקר מן התלמידיםנתיבות יצחק ח"ג עמ' קכד, רכו, תסה
מד ע"ב22 לא יהיה בך עקר מן התלמידים ועקרה שלא תהא תפלתך עקורה לפני המקום וכו'אוצרות חיים - סדר היום ח"א עמ' לא
מד ע"ב22 לא יהיה בך עקר מתלמידים ועקרה שלא תהא תפילתך עקורה לפני המקום לחם רב על סדור התפילה אות א'תתמ עמ' תשטו = נועם מגדים פ' עקב
מד ע"ב22 לא יהיה בך עקר שלא יהא ביתך עקור מן התלמידים. 'ועקרה' שלא תהא תפלתך עקורה לפני המקום אור חדש פתיחה אות 312, פ"ד אות 497
מד ע"ב22 לא יהיה בך עקר שלא יהא בך עקר מן התלמידים לקוטי מאמרים עמ' 131
מד ע"ב22 לא יהיה בך עקר שלא יהא בך עקר מן התלמידים ועקרה שלא תהא תפילתך עקורה לפני המקוםפרי צדיק משפטים אות ז, עקב אות א, ג, ראה אות א
מד ע"ב22 לא יהיה בך עקר שלא תהיה עקר מן התלמידים ערוגת הבושם (תשעא) דברים עמ' סב
מד ע"ב22 לא יהיה בך עקר בתלמידים שמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' רח
מד ע"ב22 לא יהיה בך עקר מן התלמידים באר משה (אפשטיין) דברים עמ' קע, מלכים עמ' רצא
מד ע"ב22 לא יהיה בך עקר מן התלמידים מחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' פח*
מד ע"ב22 לא יהיה בך עקר מן התלמידים ועקרה שלא תהא תפלתו עקורה לפני המקוםמבשר טוב - זכות נשים צדקניות עמ' רסח
מד ע"ב22 לא יהיה בך עקר שלא יהיה ביתך עקר מתלמידים וכו'משנה למלך (תשסח) עמ' ריז
מד ע"ב22 לא יהיה בך עקר שלא יהיה עקר מתלמידים אור לשמים (תשסג) עמ' רצב, שמה
מד ע"ב22 עקר מן התלמידים אהבת חיים (דייטש) עמ' שיא
מד ע"ב22 עקר מן התלמידים דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' קנח ד"ה ברוך
מד ע"ב22 שלא יהיה ביתך עקר מן התלמידים וכו' משמרת איתמר (תשסה) עמ' תפ
מד ע"ב22 שלא תהא תורתך עקר פרדס המלך (תשסט) אות תר
מד ע"ב23 אין תפילתו של אדם נשמעת אא"כ משים עצמו כבהמהמרפא לשון עמ' קסז
מד ע"ב23 ולא תהיה תפלתו עקורה נתיבות יצחק - ירח האיתנים עמ' לו, קלה, קעב, קצ
מד ע"ב23 לא תהא תפילתך עקורה שומע תפלה ח"א עמ' ריג
מד ע"ב23 לא תהא תפלתך עקורה לפני המקום חכמת התורה תולדות עמ' תמ
מד ע"ב23 לא תהיה תפילתך עקורה מלפני המקוםאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) עקב ה, יג
מד ע"ב23 לא תהיה תפלתך עקורה מלפני המקום תהלות ישראל (קלוגר) עמ' תתרסט
מד ע"ב23 שלא תהא תפלתך עקורה נועם אלימלך (תשסא) עמ' שעג
מד ע"ב23 שלא תהא תפילתך עקורה מלפני המקוםקהלת יעקב - אלול עמ' רכ
מד ע"ב23 שלא תהא תפלתך עקורה תורת החסידים הראשונים עמ' קמד
מד ע"ב23 שלא תהא תפלתך וכו' אימתי וכו' משים עצמך כבהמה אור התורה (צמח צדק) נ"ך עמ' שנז
מד ע"ב23 שלא תהא תפלתך עקורה לפני המקום וכו', ובתוס' באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' תקעז, תרסה, תרפא, תשסו, שמות עמ' קסט, דברים עמ' רנד, רנט-רס, שלג, שפו
מד ע"ב23 שלא תהא תפלתך עקורה לפני המקוםשמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' עג
מד ע"ב23 שלא תהא תפלתך עקרהטהרת יו"ט ח"ח עמ' קיח
מד ע"ב23 שלא תהיה תפלתך עקורה פרדס המלך (תשסט) אות תר, תרפו
מד ע"ב23 שלא תהיה תפלתך עקורה משמרת איתמר (תשסז) עמ' תקנו
מד ע"ב23 שלא תהיה תפלתך עקורהדברי ישראל (תשסח) ח"ב עמ' צז, קה
מד ע"ב23 שלא תהיה תפלתך עקורהטל חיים (פרידלנדר) עמ' שלא
מד ע"ב23 שלא תהיה תפלתך עקורה ברית אברם עמ' מא, תקב
מד ע"ב24 בזמן שאתה משים עצמך כבהמתךכד הקמח (מישור) עמ' תקיט
מד ע"ב24 משים עצמך כבהמה מחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' תקנד
מד ע"ב25 לא ישתין אדם מים לא על כלי חרס וכו', וברש"י ברית שלום (תעח) דף קי ע"ד
מד ע"ב25 לא ישתין אדם מים לא על כלי חרס וכו', ורש"י ברית שלום (תשסח) עמ' תרפג
מד ע"ב27 דאמר רב הני מדרי דבבל מהדרי מיא לעין עיטם נחלת דבש מהדו"ק ח"ב סי' כא אות יג
מד ע"ב33 נגעים באים מריבוי דםמטר השמים ויקרא-במדבר עמ' קיח
מד ע"ב34 שכבת זרע רבה צרעת רבהשערי תשובה סה"י אות צה
מד ע"ב35 רוח קצרית באה עליו מאי ניהו תנא רוח בן נפילים בא עליואור הצבי עמ' 146
מד ע"ב44 אין לו ביצים הכתב והקבלה ויקרא פכ"א פסוק כ
מד ע"ב47 מקיש בקרסוליו הכתב והקבלה שמות פ"ז פסוק ג
מד ע"ב תוס' - אין העולם מתקיים אלא במי שמשים עצמו בבהמה שנאמר אדם ובהמה תושיע ה'אור לשמים (תשסג) עמ' נה, סג
מד ע"ב תוס' - לא יהיה בך עקרה שתפילתו לא יהי' עקורה כשמשים עצמו כבהמה פאר יעקב ח"ד עמ' פד
מד ע"ב תוס' ד"ה לא ישתין אדם וכו' ברית שלום (תעח) דף קו ע"ג
מד ע"ב תוס' ד"ה לא ישתין אדם וכו' ברית שלום (תשסח) עמ' תרפב
מד ע"ב תוס' ד"ה ואין שותיןהקדמת אמרי יוסף (תשנח) דף כט ע"ב
מד ע"ב תוס' ד"ה לידי הדרוקן וירקון השיר והשבח ח"א עמ' רכד
מה ע"א08 כהן שיש לו שש אצבעות הוא בעל מום כארבע אצבעות באר הגולה באר ב הערה 303
מה ע"א26 ה' יהיה בעזרו ספר משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' סד
מה ע"א26 רבינו הגדולפירושי ראשונים
מה ע"א26 אמר רב חסדא דבר זה רבינו הגדול אמרו נחלת דבש מהדו"ק ח"א סי' לח אות לא
מה ע"א28 עשו דבריהם כדברי נביאותפירושי ראשונים
מה ע"א28 עשו דבריהם כרברי נביאות של"ה תושבע"פ אות רנט
מה ע"א35 לאיש יש רמ"ח אברים ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תצב
מה ע"א38 מעשה בתלמידיו של ר' ישמעאל ששלקו וכו' אור אברהם על ספר המצוות עמ' תקנה
מה ע"א38 מעשה בתלמידיו של רבי ישמעאל וכו' שהוסיף לה הכתוב שני צירים ושני דלתות בית ישראל (טויסיג) בראשית עמ' קפט
מה ע"א38 מעשה בתלמידיו של רבי ישמעאל וכו' שהוסיף לה הכתוב שני צירים ושני דלתותבית ישראל (טויסיג) תנינא ח"ב עמ' קטז
מה ע"א38 מעשה בתלמידיו של רבי ישמעאל וכו' שהוסיף לה הכתוב שני צירים ושני דלתותבית ישראל (טויסיג) תליתאה ח"א עמ' עו
מה ע"א39 בדקו ומצאו בה מאתים וחמישים ושנים מילי דשמיא - טעם לשבח הערה 40 עמ' סא, הערה 45 עמ' סב
מה ע"א39 בדקו ומצאו רנ''ב אמר שמא באשה בדקתםאגרת הטיול (תשעה) עמ' שכ
מה ע"א39 ומצאו בה רנ"ב איבריםויקרא יעבץ עמ' ג
מה ע"א40 איש יש לו רמ"ח אברים ואשה רנ"ב אמרות ה' השלם ח"ה עמ' מו
מה ע"א40 ב' צירים וב' דלתות הם באשה אפיקי ים עמ' תרי
מה ע"א40 באיש יש רמ"ח אברים ובאשה יש רנ"ב אברים תהלה לדוד (סקאליע) ספר ה עמ' פז
מה ע"א40 באיש יש רמ״ח אברים ובאשה רנ״ב שמן ראש ח"י במדבר עמ' קלו
מה ע"א40 באשה רנ"ב איבריםתורת יחיאל במדבר עמ' כג
מה ע"א40 בזכר יש רמ"ח אברים ובנקיבה רנ"בקשוטי כלה ח"י אות רמב
מה ע"א40 ד' איברים יש לנקיבהמשיבת נפש עמ' לד
מה ע"א40 כמה איברים יש באדםמעין גנים (תשס) עמ' נו - אור החיים
מה ע"א40 מנייין איברי האיש והאישה אגרא דכלה ח"א עמ' קכד, קכה, קכט, קצט, רמא, תעט, תפד, ח"ב עמ' סו, צ, קטו, קכ, ח"ג עמ' קלב, קסב, שי
מה ע"א40 רמ"ח אברים באיש ורנ"ב באשה תורת יחיאל בראשית עמ' נג
מה ע"א40 רמ"ח אבריםדגלי יהודה דרוש א אות כ דף מה
מה ע"א40 רנ''ב אברים שבאשהרמז הרומז (תשסח) עמ' מח
מה ע"א41 צירים לאשהפירוש המכבי שמות עמ' מב
מה ע"א43 דלת לאשהס' גימטריאות עמ' סד
מה ע"א44 דעת ר"ע שיש לאשה רנ"ג איבריםקשוטי כלה ח"ח אות נד
מה ע"א44 כשם שמפתח לבית כך מפתח לאשהבני יששכר ח"ב דף נד ע"ג
מה ע"א44 מפתח לאשה המאור הגדול (גר"א) עמ' רלד
מה ע"א44 מפתח שאמר ר' עקיבאבני יששכר ח"ב דף קלב ע"ב
מה ע"א44 רבי עקיבא אומר כשם שמפתח לבית בך מפתח לאשה שנאמר ויפתח את רחמה אגרא דפרקא (תשסה) עמ' רכז, רלז
מה ע"ב15 משם ראיה כך אמר לו כמותךפירושי ראשונים
מה ע"ב19 כחישותא אתחלא בריאותא אתחלא תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קנב
מה ע"ב21 ננסת אינו מום בבהמה אף שהוא מום באדם יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' פט
מה ע"ב22 בעלי נגעים טהורים משנת חיים במדבר עמ' רכט
מה ע"ב22 בעלי נגעים טהורים פסולים לעבודה מנחת מרדכי עמ' ריב
מה ע"ב22 והחרש והשוטה והשיכור וכו' פסולין באדם וכשרים בבהמה מכשירי מצוה עמ' קפז
מה ע"ב22 חו"ש אינם שוים בזרעו של אהרן פרורים משלחן גבוה ח"ד שאלה עב
מה ע"ב30 לבן ביותר פסול לעבודה שבות יעקב (אבולפיה) עמ' רצא
מה ע"ב36 אריכא שמיטא סניא גנא דפלפלי עמ' קצז
מה ע"ב36 באריכא שמיטה סניא ורש"י אור חדש (זיטשיק, תשסח) דברים עמ' רצא
מה ע"ב37 גבוה לא ישא גבוהית שמא יצא מהן תורןמנחת יהודה (פתיה) עמ' 50
מה ע"ב39 שמא יצא מהם בוהק לקוטי שיחות חכ"ג עמ' 351
מה ע"ב44 דתניא אכל דבילה קעילית וכו' נכנם למקדש חייב תשובה מיראה עמ' יט
מה ע"ב46 אלו כשרים באדםמנחת מרדכי עמ' רסז
מה ע"ב46 אלו כשרין באדם ופסולין בבהמה פני חיים (פלג'י) דף קמא ע"א
מה ע"ב46 אלו כשרין באדם ופסולין בבהמה וכו' ושנעבדה בהן עבירה מגילת סמנים עמ' צט
מה ע"ב46 אלו פוסלין בבהמה ואין פוסלין באדם עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קפו
מה ע"ב46 ואלו כשרין באדם ופסולין בבהמה גור אריה ויקרא פ"א הערה 180
מה ע"ב49 הנושא נשים בעבירה יורד ברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' קמ
מה ע"ב49 הנושא נשים בעבירה פסול לעבודה עד שידור הנאהיורה חכימא (תשעא) עמ' רלג
מה ע"ב49 הנושא נשים בעבירה פסול עד שידור הנאה מים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' רעד
מה ע"ב49 והנושא נשים בעבירה משנת חיים דברים עמ' שעט
מה ע"ב49 כהן שנשא גרושה או נטמא למת אסור בעבודה אמרות ה' השלם ח"ד עמ' רטז
מה ע"ב רש"י ד"ה איטר ברגל תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קנב
מה ע"ב תוי"ט כהן שהרגמנחת מרדכי עמ' שח, שטו
מו ע"א05 דקא פשע בינוקא נחלת דבש מהדו"ק ח"ב סי' יג אות י
מו ע"א05 הלקאת תלמידים פרי אהרן (פסין) עמ' 109
מו ע"א08 מ"ש הכא דסגי ליה בקבלה אור חדש (זיטשיק, תשסח) שמות עמ' קפא
מו ע"א10 בכור לנחלה ולא לה' סלעים ברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' כח
מו ע"א10 יש בכור לנחלה וכו' שפתי רננות דף מט ע"א
מו ע"א13 הבא אחר נפלים זבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' שסח
מו ע"א21 גויה ונתגיירה משבאתה לישראל ילדה אינו בכור לכהן יוסף לקח כרך א ח"א עמ' לא, רא, רלא
מו ע"א22 משבאת לישראל ילדה דגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' קפב
מו ע"א24 פטר רחם בישראלאמת ליעקב עה"ת עמ' תטז
מו ע"א25 מי שהיו לו בנים ונשא אישהשפתי רננות דף מט ע"ג
מו ע"א26 נתגיירה מעוברת הרי זה בכור יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רלט
מו ע"א26 נתגיירה מעוברת וכו' תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' רב
מו ע"א26 נתגיירה מעוברת נשתחררה מעוברת תורה אור (באנדי) עמ' שמז
מו ע"ב05 בן ט' שיצא ראשו מת ברכת אבות עמ' רל
מו ע"ב12 הוציא ראשו אע"פ שהחזירו הרי זה כילוד בית ישראל (טויסיג) דברים עמ' פט
מו ע"ב12 הוציא ראשו חוץ לפרוזדור והחזירו עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' רסא
מו ע"ב12 יצא ראשו הרי הוא כילוד נזר הקדש ח"א עמ' רפו
מו ע"ב12 עובר שהוציא ידו אינו כילוד עד שיוציא ראשו פאר יעקב ח"א עמ' שדמ
מו ע"ב19 אר"ש בן לקיש פדחת וכו' יכירקרן פני משה ח"א עמ' רכז
מו ע"ב20 יצאה פדחתו בחיי אביו פליגי ר"י ור"ל עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' עב
מו ע"ב20 פדחת פוטרת בכל מקום זבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' שסז
מו ע"ב20 פדחת פוטרת בכל מקום חוץ מן הנחלה אז שמח עמ' תפט
מו ע"ב26 הכרת פנים הכתב והקבלה דברים פכ"א פסוק טו
מו ע"ב36 כי אקילו רבנן בסופה אבל בתחילתה לא אקילו מים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' ריג
מו ע"ב תוס' ד"ה לאתויי ברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' כז
מו ע"ב תוס' ד"ה לאתויי, גדרי לידה ברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' ז
מז ע"א01 היו לו בנים בהיותו עכו"ם זבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' יב
מז ע"א01 היו לו בנים כשהיה עכו"ם ונתגייר פרורים משלחן גבוה ח"ג שאלה ה-ו
מז ע"א05 דהא הוה ליה ראשית אונו מאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 413 {אף לאחר שנתגייר והוי כקטן שנולד לא פקע ממנו שם בן בעצם}
מז ע"א06 גר שנתגייר כקטן שנולד דמי דברי סופרים סי' כח (עמ' 22), רסיסי לילה סי' מא (עמ' 75), תקנת השבין סי' ו (עמ' 39), פוקד עקרים סי' ד (עמ' 17), מחשבות חרוץ סי' ט (עמ' 66), דובר צדק עמ' 29, 36
מז ע"א06 גר שנתגייר כקטן שנולד דמי ישמרו דעת עמ' נט
מז ע"א06 גר שנתגייר כקטן שנולד דמי נחלת דבש מהדו"ק ח"ב סי' ז אות ב
מז ע"א06 גר שנתגייר כקטן שנולד דמיפרי צדיק נח אות ב
מז ע"א08 נולדו לו בנים ונתגייר ר' יוחנן אמר קיים פריה ורביה ור"ל אמר לא קיים שארית מנחם ח"א עמ' עח
מז ע"א17 והא עבד ליה שבת לקוטי שיחות ח"ה עמ' 159
מז ע"א21 עודה עובדת כוכבים ונתגיירה ומשבאתה לישראל ילדה תורה אור (באנדי) עמ' שלו
מז ע"א36 בת לויה בנה פטור מפדיון, כהן שנולד לאמו גרושה חייב בפדיוןנטריקן (תשעד) עמ' מט
מז ע"א36 לויה שילדה זבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' שסו
מז ע"א36 לויה שילדה בנה פטור מה' סלעים רנת יצחק יהושע עמ' שפד
מז ע"א36 לויה שילדה בנה פטור מה' סלעים וכו' לוי פסול מקרירנת יצחק שופטים עמ' רג
מז ע"א36 לויה שילדה בנה פטור מה"ס גבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' קד
מז ע"א36 לויה שילרה בנה פטור מה' סלעים, דאיעבר ממאן בו', אמר רב פפא דאיעבר מעובד כוכבים ישמרו דעת עמ' נט
מז ע"א41 אלא דאיעבר מעובד כוכבים תורה אור (באנדי) עמ' שנא
מז ע"א41 דאיעבר מעכו"ם רנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' פג
מז ע"א41 לויה המעוברת מגוי בנה פטור עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' פב
מז ע"א41 לויה שהתעברה מעכו"ם דברי חנינא - רפואה עמ' עח, פא
מז ע"א42 למ"ד מזהמין את הוולר וכו' טוב ירושלים ויקרא פכ"ב פסוק י
מז ע"א42 מזהמין את הוולד פרי נפש חיה ח"ב עמ' קו
מז ע"א42 מזהמין את הולד רנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' פב
מז ע"א42 מזהמין את הולדראשית דעת (קורח) סי' כ¬
מז ע"א42 נכרי הבא על בת ישראל השיר והשבח ח"א עמ' רמד, רמו
מז ע"א43 ואפי' למ"ד מזהמין אח הולד תורה אור (באנדי) עמ' שלה
מז ע"א51 כהנת שילדה מגויבית ישי - דרשות עמ' פו
מז ע"א51 כהנת שנתעברה מנכרי בנה חייב כפדיון ה¬' סלעים להורות נתן במדבר עמ' מח
מז ע"א51 כהנת שנבעלה לעכו"ם ברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' קעה
מז ע"א51 כהנת שנבעלה לעכו"ם נפש הרב עמ' רמה
מז ע"א רש"י ד"ה ולא תימא תורה אור (באנדי) עמ' שלג
מז ע"א תוס' ד"ה ולא תימא תורה אור (באנדי) עמ' שלא
מז ע"ב נתגיירה מעוברת בכור לכהן למדנות (תשנח) פ' לך לך אות יג
מז ע"ב והמפלת ליום ארבעיםפירושי ראשונים
מז ע"ב יוצא דופן אינו בכור לנחלה חכמת התורה תולדות עמ' רסז, רעז
מז ע"ב פלוגתא דתנאי ביוצא דופן והבא אחריו גנא דפלפלי עמ' קלט, תכז
מז ע"ב רש"י ד"ה וילדו לו בעינן - דרך לידה ימות המשיח בהלכה עמ' תקעד
מח ע"א05 מת האב וחלקו האחין אין הכהן יכול לגבות ה' סלעים ערבי נחל (תשסד) עמ' תעב {משום דמלוה ע"פ גובה מן היורשים ואינו גובה מן הלקוחות ואחין שחלקו לקוחות הן}
מח ע"א14 יוסף בן שמעון תקנת השבין סי' ו (עמ' 53, 55, *58-57)
מח ע"א14 יוסף בן שמעוןפרי צדיק לחנוכה אות כה, קרח אות ח, לט"ו באב אות ו, עקב אות ב
מח ע"א14 שני יוסף בן שמעון שהיו בעיר אחת ולקחו שדה בשותפותלב המשפט ח"ב שיעור כ [הלכה]
מח ע"א18 נכסוהי אינין ערבין רוח חיים (חיד"א) עמ' סד
מח ע"א18 ערבות נכסים אבן ישראל (פישר) אגדה ח"ב עמ' פא {הוא אחריות על ההפסד}
מח ע"א22 אין נפרעין מן הערב תחילה לחמי תודה דף קסב ע"ב
מח ע"א22 וקי"ל דלא יתבע מן הערב תחלה נאוה תהלה עמ' כו, שנא
מח ע"א רש"י - המוציא מחבירו עליו הראיה תיבת גמא (תשעא) ח"ב עמ' ח
מח ע"ב כהן גובה ממשועבדים פרורים משלחן גבוה ח"ב שאלה צ עמ' קלו
מח ע"ב חמש ולא חצי חמש קרן לדוד ויקרא-במדבר עמ' תע
מח ע"ב חמש ולא חצי חמש ובתוס' ד"ה דר"מ סבר מנחת מרדכי עמ' רנח, רנט
מח ע"ב שתי נשים של שני אנשים שלא בכרו וילדו ונתערבו עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' פב
מח ע"ב תוס' ד"ה דרבי משנת חיים שמות עמ' שיד
מט ע"א08 מת הבן בתוך שלושים יום אע"פ שנתן לכהן יחזיר למדנות (תשנח) פ' קרח אות צד
מט ע"א08 מת הבן תוך ל', וברש"י ובתד"ה מת בנו עיוני רש"י שמות ח"ב עמ' קעה
מט ע"א09 לאחר ל' יום זבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' שסד
מט ע"א09 מת הבן אחר ל' ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' קסה, תקטו
מט ע"א09 מת הבן לאחר ל' יום יתן מנחת מרדכי עמ' קע
מט ע"א10 יום שלושים באדם כלפני תיבת גמא (תשעא) ח"ב עמ' א
מט ע"א10 מת ביום ל' וכו' מבשרת ציון ח"ד עמ' קמז
מט ע"א10 פלוגתת ר"ע ורבנן במת ביום ל' ברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' קיח
מט ע"א12 חודש חודש ממדבר זבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' רכ
מט ע"א13 דכתיב ומעלה כו' ברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' ריט
מט ע"א22 מת האב בתוך ל' בחזקת שלא נפדה עד שיביא ראיה שנפדה להורות נתן ויקרא עמ' קלט
מט ע"א24 פדיון לאחר שלושים יוםאבן פינה עמ' 178
מט ע"א26 הוא לפדות ובנו לפדות הוא קודם לבנו זכור לדוד עמ' עו
מט ע"א28 הפודה את בנו בתוך ל' יום וכו' ונתעכלו המעות וכו' אין בנו פדוי ימות המשיח בהלכה עמ' תקמג
מט ע"א28 פדהו תוך שלשים עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' פב
מט ע"א28 פדיון הבן בן ל' יוםמשיבת נפש עמ' קצט
מט ע"א תוס' ד"ה לאחד לקוטי שיחות חי"א עמ' 50
מט ע"א תוס' ד"ה לאחר שלשים נחלת דבש מהדו"ק ח"ב סי' כד אות ז
מט ע"א תוס' ד"ה לאחר שלשיםשבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' תקמה
מט ע"ב03 כל היכא דפליגי רב ושמואל הלכתא כרב באיסורי של"ה - תולדות אדם אות ה
מט ע"ב03 קיימא לן דכל היכא דפליגי רב ושמואל הלכתא כרב באיסורי ובשמואל בדיני של"ה - מס' חולין אות רל
מט ע"ב04 הלכה כרב באיסורי בכל התורה מאמר מרדכי - י״ג אלול עמ' תיב
מט ע"ב04 הלכה כרב באיסוריןמשיבת נפש עמ' רב
מט ע"ב04 הלכה כשמואל בדיני אהלי יעקב (הוסיאטין) דף רכט ע"ב
מט ע"ב04 הלכתא כרב באיסורי אמרות ה' השלם ח"ד עמ' לג
מט ע"ב04 הלכתא כרב באיסורי מבשרת ציון ח"א עמ' קיט
מט ע"ב04 הלכתא כרב באיסורי והלכתא כשמואל בדיני באר הגולה באר ד הערה 274
מט ע"ב04 הלכתא כרב באיסורי וכשמואל בדיני של"ה תושבע"פ אות תסג
מט ע"ב04 הלכתא כרב באיסורי וכשמואל בדיני תורת מנחם חנ"ח עמ' 231, 293
מט ע"ב04 כרב באיסורא וכשמואל בדיניתורת מנחם חלק נ עמ' 57
מט ע"ב04 כרב באיסורי וכשמואל בדיני ימות המשיח בהלכה עמ' 5
מט ע"ב04 קיי"ל כרב באיסורי וכשמואל בדיני קדושת עינים (טויסיג, תשעא) פרק יד אות עג
מט ע"ב04 קיימא לן כשמואל בדיניבני יששכר ח"א דף לט ע"ד
מט ע"ב29 וכולן נפדין בכסף ובשוה כסף חוץ משקלים לקוטי שיחות ח"א עמ' 181
מט ע"ב29 וכולן נפדין בכסף ובשוה כסףשבח נעורים עמ' פד
מט ע"ב29 שקל הקודש מבשרת ציון ח"ג עמ' שכז
מט ע"ב30 חוץ מן השקלים זבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' קמב
מט ע"ב30 חוץ מן השקלים, ורש"י - אין מביאין אלא מטבע וכו' עיוני רש"י שמות ח"ב עמ' שעב
מט ע"ב רש"י ד"ה חוץ משקלים - אין מביאין שם אלא מטבע של חצי שקלים לקוטי שיחות חט"ז עמ' 384
מט ע"ב רש"י ד"ה שקלים - א"י אלא אם מביא מטבע של חצי שקל רנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' שלא
מט ע"ב תוס' ד"ה ודידיה לב המשפט ח"א שיעור כ [הלכה]
מט ע"ב תוס' ד"ה ודידיה אזיל וטריף ממשעבדי ברכת שלמה חו"מ עמ' רמה [הלכה]
מט ע"ב תוס' ד"ה ורידיה משנת חיים במדבר עמ' ש
מט ע"ב רע"ב - שקל היא סלע פי' הרמ"ז על הקדמת הזוהר עמ' שסז
מט ע"ב פירוש הרמב"ם - משקל הסלע ש"ד שעורות פי' הרמ"ז על הקדמת הזוהר עמ' שעה
נ ע"א01 דינרא הדריינא טריינא שייפא דמזבנא בעשרים וחמשה, ותוס' ברית שלום (תשסח) עמ' שנא
נ ע"א01 דינרא הדריינא טריינא שייפא דמזבנא בעשרים וחמשה, ותוס' ברית שלום (תעח) דף נה ע"ב
נ ע"א10 עשרים גרה השקלקרן פני משה ח"א עמ' ק
נ ע"א11 שש מעה כסף דינר אפיקי ים עמ' תקעט
נ ע"א13 הוסיפו שתות על הסלע פי' הרמ"ז על הקדמת הזוהר עמ' שעז
נ ע"א15 מנין שאם רצו מוסיפין על השקלים ברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' קנה
נ ע"א15 מנין שאם רצו מוסיפין על השקלים וכו', דין שקל הקודש ברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' עט
נ ע"א21 אמר רבי חנינא כל כסף האמור בתורה סתם סלעים וכו' חוץ משקלים של עפרון שהיו קנטרין מדבר קדש בראשית ח"א עמ' רי
נ ע"א21 כל כסף האמור בתורה הוא סלעיםפנים יפות על תהלים עמ' שעב
נ ע"א21 כל כסף האמור בתורה סתם וכו' סלע חוץ וכו' של עפרון וכו' קינטרין דכתיב וכו' עובר לסוחר לקוטי שיחות ח"י עמ' 61
נ ע"א21 כל כסף האמור בתורה סתם סלע רנת יצחק ישעיה עמ' תט
נ ע"א21 כל כסף האמור בתורה סתם סלע וכו' ברית שלום (תעח) דף יד ע"ד
נ ע"א21 כל כסף האמור בתורה סתם סלע וכו' ברית שלום (תשסח) עמ' צ
נ ע"א21 כסף האמור בתורה סתם סלע מנחת יצחק בראשית-שמות עמ' עא
נ ע"א22 חוץ מן כספו של עפרון פניני יחזקאל עמ' עד {אברהם רצה להימנע מזה ולכן אמר קודם "בכסף מלא" - ואל תדרוש יותר, "בתוככם" - מה שנחשב שקלים אצלכם ולא מה שנחשב בכל העולם}
נ ע"א22 חוץ מן כספו של עפרון המעלות לשלמה (תשמז) עמ' תד
נ ע"א24 דכתיב ארבע מאות שקל כסף עובר לסוחר וכו' נזר הקדש ח"ב עמ' תרז
נ ע"א26 ביקשו לגנוז כל כסף וזהב שבעולם וכו' חכמה ומוסר ח"א עמ' מד
נ ע"א29 שנא' ובאו בה פריצים וחללוהפירושי ראשונים
נ ע"א רש"י ד"ה קינטרין - מאה סלעים בכל שקל דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' יב ד"ה וכתב
נ ע"א רש"י וחיללוהו כיון שבאו פריצים דברים אחדים (תשמו) עמ' תקח
נ ע"א תוס' ד"ה דמזדבנא הכרע הוא אחד מכ"דמצווה ועושה ח"ב עמ' תרנז
נ ע"ב תוס' ד"ה קמפקע טבעות זהב ח"א דף מז ע"א [הלכה]
נא ע"א11 תני רב יוסף שלא יביא סיגה לעזרהפירושי ראשונים
נא ע"א16 הכהן יכול להחזיר הה' סלעים אחר שהגיעו לידו אם ירצהשערי תשובה אגה"ת אות מו
נא ע"א17 המפריש פדיון בנו ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תפט
נא ע"א17 המפריש פדיון בנו ואבד חייב באחריותו עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' פב
נא ע"א רש"י ד"ה יהי' לקוטי שיחות חי"א עמ' 44
נא ע"א רי"ט אלגזי - חצי שיעור במצות אור אברהם על ספר המצוות עמ' ריט, שמה, תסא
נא ע"ב01 ולא הקדשות בכל אלופירושי ראשונים
נא ע"ב11 נתן ה' סלעים לי' כהנים רנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' קכב
נא ע"ב11 נתן ה' סלעים לי' כהנים בפדיונו פדוי פרורים משלחן גבוה ח"ה שאלה קא
נא ע"ב11 נתן לעשרה כהנים ורש"י דגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' קפה
נא ע"ב11 נתנו לכהנים הרבה יצא פנים מסבירות עמ' תלד
נא ע"ב11 נתנו לעשרה כהנים בב"א מנחת מרדכי עמ' רנט
נא ע"ב11 נתנו לעשרה כהנים בבת אחת יצא וכו' הר המוריה עמ' קג
נא ע"ב11 נתנו לעשרה כהנים יצא מצוות פדיון הבן פנים מסבירות עמ' קפז
נא ע"ב13 וכך היה מנהגו של ר' טרפוןפירושי ראשונים
נא ע"ב13 ר' טרפון שקל פדיון בכור פניני יחזקאל עמ' (תסו)
נא ע"ב16 ר"ח הוה רגיל דהוי שקיל ומהדר וכו' אור התורה (תאומים, תשנט) עמ' תשו
נא ע"ב16 רב חנינא חוה רגיל דשקיל ומהדרחיי נפש ח"ו עמ' רחצ
נא ע"ב16 רבי חנינא הוה רגיל ושקיל ומהדר וכו' מגילת סמנים עמ' קלא
נא ע"ב18 ויהיבת מידעם בישפירושי ראשונים
נא ע"ב18 צריך שיגמור בלבו הישראל בשעה שנותנם לכהן שיתנם במתנה גמורה ולא שיהא מתכוון שיחזירם לו הכהןשערי תשובה אגה"ת אות מו
נא ע"ב21 ילפינן גז"ש ערך ערך מבכורות לערכין אור אברהם ויקרא עמ' תטו
נא ע"ב21 ילפינן גז"ש ערך ערך מבכורות לערכין אור אברהם על ספר המצוות עמ' תקצב
נא ע"ב21 ערך ערך מערכין ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' תקטז
נא ע"ב23 ויליף ריקם ריקם עיוני רש"י שמות ח"ב עמ' תלז
נא ע"ב28 מת לאחר שלשים יום כו' אף כאן יורשין חייבין ברכת שלמה חו"מ עמ' רמו [הלכה]
נא ע"ב33 הבכור נוטל פי שנייםחכמת התורה שמיני עמ' שעט
נא ע"ב33 הבכור נוטל פי שנים עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' סב {ופורע פי שנים בחוב אביו}
נא ע"ב33 הבכור נוטל פי שנים בנכסי האב וכו' ולא בראוי כבמוחזק של"ה - תולדות אדם אות רחצ, שער האותיות אות ש ס"ק לד
נא ע"ב33 הבכור נוטל פי שנים בנכסי האב, ואינו נוטל פי שנים וכו' בראוי כבמוחזקנועם אלימלך דף ל ע"ד
נא ע"ב33 הבכור נוטל פי שנים וכו' שפתי רננות דף נג ע"ג
נא ע"ב33 הבכור נוטל פי שנים וכו' ולא בראוי כבמוחזק נועם אלימלך (תשסא) עמ' קיט
נא ע"ב34 ואינו נוטל פי שנים וכו' בראוי כבמוחזק דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' שעג ד"ה ונלע"ד
נא ע"ב35 אין הבכור נוטל פי שנים בראוי גור אריה דברים פכ"א אות יד
נא ע"ב35 בכור נוטל פי שנים במוחזק, ולא בראוי קרן לדוד בראשית עמ' קצז, שסו, שפה
נא ע"ב רש"י - האשה שהביאה חטאתה ומתה יביאו היורשים עולתה מקראי קדש (תשנג) עמ' רסא
נא ע"ב תוס' ד"ה הלכך תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קטו
נא ע"ב תוס' ד"ה ולא מאיר עיני חכמים מהדו"ג ח"א דף רח
נא ע"ב שפת אמת מנחת מחבת ח"א עמ' רלח
נב ע"ב04 ואלו שאין חוזרין ביובל וכו' והמחנה וכו' ברית שלום (תעח) דף יד ע"ד
נב ע"ב04 ואלו שאין חוזרין ביובל וכו' והמתנה דברי ר"מ הר המוריה עמ' צ
נב ע"ב04 ואלו שאין חוזרין ביובל וכו' והמתנה וכו' ברית שלום (תשסח) עמ' צ
נב ע"ב04 ואלו שאין חוזרין ביובל וכו' ר"א אומר כולם חוזרין ביובל וכו' תשובה מיראה עמ' מח
נב ע"ב04 ואלו שאינן חוזרין ביובל וכו'שפתי רננות דף נא ע"ד
נב ע"ב06 וחכ"א המתנה כמכר מצווה ועושה ח"ב עמ' תשסד
נב ע"ב06 וחכמים אומרים המתנה כמכר תשובה מיראה עמ' לט
נב ע"ב06 לרבי מאיר מתנה אינה חוזרת ביובל קומץ המנחה (צונץ) דרוש קמב אות י
נב ע"ב06 מתנה אינה חוזרת ביובלחומת אנך יחזקאל אות מו
נב ע"ב06 מתנה הוי כמכר לחמי תודה דף קנז ע"ב
נב ע"ב06 מתנה חוזרת ביובל ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' קמא
נב ע"ב06 פלוגתא דר"מ וחכמים אם מתנה כמכרלקוטי שיחות חל"ז עמ' 208
נב ע"ב08 ריבב"א אף היורש את אשתו זבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' רי
נב ע"ב13 בכור מתנה קרייה רחמנא פנים מסבירות עמ' רפט
נב ע"ב14 ירושת הבעל דאורייתאפירושי ראשונים
נב ע"ב17 תשובו הכתב והקבלה ויקרא פכ"ה פסוק יג
נב ע"ב32 קרי ר"ח עליהדברי שלום ח"ו סי' ט
נב ע"ב32 קרי רמי בר חמא עליה דרב ששת טובה חכמה עם נחלה נחלת דבש מהדו"ק ח"ב סי' כ אות א
נב ע"ב32 ר' חמא שיבח את רב ששת ספר משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' פח
נב ע"ב33 טובה חכמה עם נחלהשערי תלמוד תורה (תשמז) עמ' קסז
נב ע"ב33 טובה חכמה עם נחלהשערי תלמוד תורה (תשסו) עמ' קפ, רס
נב ע"ב תוס' ד"ה אמר רב אסי ברכת אבות עמ' רטז
נב ע"ב תוס' ד"ה אמר רבי אסי לקוטי שיחות חל"ג עמ' 204
נב ע"ב תוס' ד"ה אמר - דסברה הוא דלא חזרה כיון דחלקו על פי נביאים ואורים ותומים דברי טובה יהושע ח"ב עמ' תרכה
נב ע"ב תוס' ד"ה אמר - נביא לחלוקת הארץ רנת יצחק יהושע עמ' קלג, קמ, קמב, קסב
נג ע"א01 מעשר בהמה בא"יקרן פני משה ח"א עמ' רו
נג ע"א01 מעשר בהמה בחוץ לארץמשיבת נפש עמ' עד
נג ע"א01 מעשר בהמה נוהג זבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' רטו
נג ע"א03 נוהג בבקר ובצאן משנת חיים בראשית עמ' תכח
נג ע"א18 אי אתה מעלה מע"ב משנת חיים בראשית עמ' תכז, תכט
נג ע"א22 שאינו קרב אמאי קדוש משנת חיים בראשית עמ' תלא
נג ע"א24 אין מעשר בהמה נוהג בזמה"ז - רש"י אור אברהם על ספר המצוות עמ' תמו
נג ע"א28 משום תקלה משנת חיים בראשית עמ' תכט, תל
נג ע"א28 משום תקלהעולת חודש ח"ג דרוש ב מאמר סז דף יב ע"ד {בכל זאת לא רצו לבטל תקיעת שופר משום גזירת תיקון כלי שיר כי אז לא היו תוקעים לעולם ותקיעת שופר חשובה להעלאת זכרוננו לפני ה'}
נג ע"א32 ישליכן לים המלח או לים הגדולאמת ליעקב עה"ת עמ' תסג
נג ע"א תוס' ד"ה אלא משנת חיים בראשית עמ' תכז
נג ע"א תוס' ד"ה מעשר משנת חיים במדבר עמ' שיד
נג ע"ב04 וכ"ת דמפיק לי' בריש עשרה לא יבקר בין טוב לרע אמר רחמנא לקוטי שיחות חי"ב עמ' 133
נג ע"ב06 וכ"ת אפשר דשדי בי' מומא בכולי עדריה מהרה יבנה ביהמ"ק ובעינן בהמה להקרבה וליכא ימות המשיח בהלכה עמ' ד
נג ע"ב09 מהרה יבנה ביהמ"ק וכו' תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קז
נג ע"ב20 יהיה קדוש אמר רחמנא משנת חיים בראשית עמ' תמט
נג ע"ב23 אפילו מקדושה קלה לקדושה חמורה מנחת מרדכי עמ' רנד
נג ע"ב26 אין קדושת מזבח חלה על קדושת בדק הבית עיוני רש"י דברים ח"א עמ' תא
נג ע"ב29 בהמה למעשר קיימא משנת חיים בראשית עמ' תנ
נג ע"ב30 ונוהג בבקר ובצאן וכו' ויהיו חדש וישן מתעשרין מזה על זה וכו' תשובה מיראה עמ' כט
נג ע"ב30 למאי נפקא מינה משנת חיים בראשית עמ' תנב
נג ע"ב31 ויהיו חדש וישן מתעשרין זע"ז עיוני רש"י דברים ח"א עמ' שסג
נג ע"ב34 עשר תעשר בשתי מעשרות הכתוב מדבר רנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' קלד
נג ע"ב35 אין מעשרין מחדש על ישן אוהב ישראל דף רנו ע"א
נג ע"ב42 כל חלב יצהר עיוני רש"י דברים ח"א עמ' שסד
נג ע"ב רש"י - 'שנה שנה' לומר שאין מעשרין מן החדש על הישן אוהב ישראל (תשעה) ח"ב עמ' שיד
נד ע"א רש"י ד"ה גפנים - כלאי זרעים מדרבנן וכו' כלאי כרם דאורייתא (ותוס' ד"ה דגן) לקוטי שיחות חל"ח עמ' 95
נד ע"א תוס' ד"ה ושני אילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' קעב
נד ע"א תוס' ד"ה ושני גור אריה ויקרא פכ"ז הערה 80
נד ע"א תוס' ד"ה ושני מינין לקוטי שיחות ח"ח עמ' 31
נד ע"א תוס' ד"ה ושניאגודת אזוב (יעבץ) דף מב
נד ע"ב27 מעשר בהמה מצטרף במלוא רגל רועה עמוד הימיני (קלינמן) עמ' רלט
נד ע"ב34 דשיתסר מיל קא שלטא בי' עינא דרועה לקוטי שיחות ח"ה עמ' 456
נד ע"ב34 ט"ז מיל קא שלטא בי' עינא לקוטי שיחות חל"א עמ' 249
נד ע"ב34 מרחק ראיית הרועה פרי אהרן (פסין) עמ' 110
נד ע"ב34 ראיית האדם עד ט"ז מיל תורת מנחם חמ"ה עמ' 55
נד ע"ב34 שיתסר מיל קא שלטה ביה עינא דרועה שם יחזקאל עמ' עז
נה ע"א02 עד שיהא לו אחת בציפוריפירושי ראשונים
נה ע"א15 אבטילאותפירושי ראשונים
נה ע"א20 אמר קרא והירדן יגבול אותו וכו' דברי טובה יהושע ח"ג עמ' תתכה
נה ע"א20 והירדן יגבול אותו רנת יצחק יהושע עמ' קס-קסא
נה ע"א29 כתנאי כי אתם עוברים זבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' רעז
נה ע"א32 ה"ה אומר מעבר לירדן ירחו קדמה מזרחה מה ירחו ארץ כנען אף ירדן ארץ כנען תורת מנחם חס"א עמ' 105
נה ע"א34 אמר רבה אין ירדן אלא מבית יריחו ולמטה רש"י ותוס' דברי טובה יהושע ח"ג עמ' תתכו
נה ע"א39 מערת פמייס תורת אליהו עמ' שנז
נה ע"א42 למה נקרא שמו ירדן שיורד מדן אפיקי ים עמ' קפו, רנט, תעב
נה ע"א42 למה נקרא שמו ירדן שיורד מדן אמרות ה' השלם ח"ה עמ' קיא
נה ע"א42 למה נקרא שמו ירדן שיורד מדן לקוטי מאמרים עמ' 155, 164, דובר צדק עמ' 182, קדושת השבת סי' ו (עמ' 34)
נה ע"א42 למה נקרא שמו ירדן שיורד מדן קומץ המנחה (צונץ) דרוש קמג אות ו
נה ע"א42 מפני מה נקרא ירדן דרשות מהר"ם בנעט עמ' קמז
נה ע"א43 ירדן - שירד מדן אוהב ישראל דף רמג ע"א
נה ע"א44 לשם זו פמייס וכו' אפיקי ים עמ' תעב
נה ע"א44 לשם זו פמייס ותניא ירדן יוצא ממערת פמייס המאור הגדול (גר"א) עמ' תו
נה ע"א45 זכרותא דירדנא ממערת פמייס מי השלוח (תשסז) ח"ב דף קלח
נה ע"א47 זכרותא דדמא כבדא תקנת השבין סי' טו (עמ' 167), לקוטי מאמרים עמ' 155, שיחת מלאכי השרת עמ' 26
נה ע"א47 זכרותא דדמא כבדאפרי צדיק לחנוכה אות יז, במדבר אות ח, מסעי אות ט, ר"ח אלול אות א, ערב יוכ"פ אות א
נה ע"א49 הנודר מפרת תורת אליהו עמ' יא
נה ע"א52 ג' נהרות יוצאין מפרת ברית שלום (תעח) דף קו ע"ד
נה ע"א52 ג' נהרות יוצאין מפרת ברית שלום (תשסח) עמ' תרפג
נה ע"א52 כל הנהרות למטה מפרת וכו' הוא פרת דמעיקרא אפיקי ים עמ' תקפח
נה ע"א52 כל הנהרות למטה משלשה נהרות ושלשה נהרות למטה מפרת וכו' נזר הקדש ח"א עמ' שט, שיב
נה ע"א52 כל הנהרות מסולמי דפרת נינהו וכו' נזר הקדש ח"א עמ' רסו
נה ע"א52 כל הנהרות שבעולם למטה מג' נהרות, וג' נהרות למטה מפרתכוזרי מאמר א סי' קטו
נה ע"א52 כל הנהרות למטה משלשה וכו' יוסף לקח כרך א ח"א עמ' כד
נה ע"א תוס' - ד"ה מעבר לירדן ירחו דברי טובה יהושע ח"ג עמ' תתקי
נה ע"ב01 הנהו סולמי דפרת נינהו אמרי יוסף בראשית דף יג ע"א
נה ע"ב02 והנהר הרביעי הוא פרת וכו' תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' שסח
נה ע"ב02 והנהר הרביעי הוא פרת וכו' הוא פרת דמעיקרא אוצרות חיים - אישים ח"ד עמ' ד
נה ע"ב02 כל מימי ארץ ישראל מסולמי דפרת שותים עץ הדעת טוב (תשסח) עמ' תל
נה ע"ב02 סולמי דפרתקסת הסופר (תשעו) עמ' קמח
נה ע"ב04 הוא פרת דמעיקרא יוסף לקח כרך א ח"א עמ' כג
נה ע"ב04 הוא פרת דמעיקרא לקוטי שיחות חל"ח עמ' 100
נה ע"ב04 הוא פרת דמעיקרא מי השלוח (תשסז) ח"א דף יד
נה ע"ב05 רמ"א יובל שמו וכו' וחכ"א פרת שמו יוסף לקח כרך א ח"א עמ' כד
נה ע"ב07 ולמה נקרא שמו פרת, שמימיו פרים ורביםאמרי נועם (מועדים) סי' א ליום ב דסוכות
נה ע"ב08 אמר שמואל נהרא מכיפיה מיברך גבורות אליהו סי' סו
נה ע"ב09 נהרא מכיפיה מיבריך יוסף לקח כרך א ח"א עמ' כד
נה ע"ב10 מיטרא במערבא סהדא רבה פרת לחם רב על סדור התפילה אות קעב
נה ע"ב19 הלקוח או שניתן לו במתנה פטור ממעשר בהמה וכו' זכור לדוד עמ' נא
נה ע"ב19 הלקוח או שניתן לו במתנה פטור ממעשר בהמה וכו' דאמר קרא וכו' תשובה מיראה עמ' לט
נה ע"ב19 הלקוח או שניתן לו במתנה חלקו של יוסף (אמאדו) דף כז ע"ג
נה ע"ב19 לקוח פטור ממעשר בהמה כתנות אור עמ' קח
נה ע"ב רש"י - זבה צריכה מים חיים לדעת הר"י הלוי קרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' רלח
נה ע"ב תוס' - קס"ד שהמעין מטהר דוקא בזוחלין ולא באשבורן וכו' תורת מנחם חלק לג עמ' 84
נה ע"ב תוס' - כאשר המים נמצאים בתוך המעין יש קס"ד שמטהרים דוקא בזוחלין ולא באשבורן תורת מנחם חי"ג עמ' 134
נה ע"ב תוס' ד"ה אין מאיר עיני חכמים מהדו"ב ח"א דף מא ע"ב
נה ע"ב תוס' ד"ה מטרא במערבא וכו' ברית שלום (תעח) דף קו ע"ג
נה ע"ב תוס' ד"ה מטרא במערבא וכו' ברית שלום (תשסח) עמ' תרפב
נה ע"ב תוס' ד"ה שמא לקוטי שיחות ח"ד עמ' 1119, ח"י עמ' 244
נה ע"ב תוס' ד"ה שמא וכו' תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' עג, פח, צ
נה ע"ב תוס' - שמעין מטהר בזוחלין לקוטי שיחות חל"ב עמ' 240
נו ע"א03 כן תעשה כו' למעשר בהמה משנת חיים במדבר עמ' שיד
נו ע"א06 דומיא דבנך וכו' משנת חיים בראשית עמ' תכח
נו ע"א15 לקח עשרה עוברין במעי אימן מי השילוח (מישור) ח"א עמ' לט
נו ע"א21 ר"י חזאי בחילמא וכו' דברי חנינא - ת"ת עמ' סו
נו ע"א תוס' ד"ה אין להורות נתן במדבר עמ' שו
נו ע"א תוס' ד"ה אין המים נשמת חיים (ברלין) עמ' עד
נו ע"א תוס' ד"ה לקח משנת חיים בראשית עמ' תמו
נו ע"ב האחין השתפים שחיבין בקלבון פטורים ממעשר בהמה שער המלך (תשנז) עמ' קכז
נו ע"ב יהיה לך הכתב והקבלה שמות פכ"א פסוק כא
נו ע"ב יהיה לך ולא של שותפות מקראי קדש (תשנג) עמ' קצח
נו ע"ב ר"א ס"ל דיש ברירה אור אברהם - מסכת מגילה עמ' שצח
נז ע"א10 חליפין של כלב דרשות מהר"ם בנעט עמ' קב
נז ע"א10 שכנגד הכלב אסורין זבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' שכו
נז ע"א12 נברור חד מינייהו תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' סד
נז ע"א16 הכל וכו' ומחו"ז משנת חיים בראשית עמ' תמו
נז ע"א16 הכל נכנסים לדיר להתעשר חוץ מן וכו' לקוטי שיחות חי"ב עמ' 132
נז ע"א18 איזה יתום כל שמתה אמו וכו' חלק יעקב (קנטור) דרוש ד
נז ע"א18 מחוסר זמן אינו נכנס לדיר להתעשר אור אברהם על ספר המצוות עמ' שמא
נז ע"א20 כי יולד פרט ליוצא דופן תחת אמו פרט ליתום כרם טוביה עמ' שכה
נז ע"א24 פרט לטריפה וכו' תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' ר
נז ע"א27 אי גמר תחת תחת קדשים מקדשים הני נמי לא חכמת התורה אמור עמ' רכו
נז ע"א30 כל מקום שנאמר השחתה אינו אלא ע"ז חכמת התורה אמור עמ' ריט
נז ע"א34 בעלי מומין נכנסים לדיר להתעשר דמשק אליעזר (רלב"ג) שמות פרק י פסוק כה עמ' רצד
נז ע"א תוי"ט מקראי קדש (תשנג) עמ' שלא
נז ע"ב01 יוצא דופן הוא ולד מעליא גנא דפלפלי עמ' ריז
נז ע"ב01 פלוגתא דתנאי ביוצא דופן אי כשר למזבח גנא דפלפלי עמ' רכא, רסד
נז ע"ב05 העיד ר' ישמעאל בן סתריאל לפני רבי במקומנו מפשיטין את המכה וכו'רביד יוסף (תשסא) ח"ב עמ' 30
נז ע"ב05 העיד ר' ישמעאל וכו' אפיקי ים עמ' תקפח
נז ע"ב05 העיד ר' ישמעאל פעם אחת נפל ארז במקומינו וכו' ועברו שש עשרה קרונות על חודו צפנת פענח (תשסו) עמ' רמב
נז ע"ב05 העיד רבי ישמעאל בן סתריאל מערקת לבנה לפני רבי וכו' אוצרות חיים - אישים ח"ד עמ' שסא
נז ע"ב05 העיד רבי ישמעאל פעם אחת נפל ארז במקומינו ועברו ט"ז קרנות על חודו צפנת פענח (תשעא) שמות עמ' שסד
נז ע"ב09 חזירין שיש במקומנו יש להם ס' ריבוא קילפיןאמרי השכל - צבי תפארה עמ' 196
נז ע"ב09 חזרת שבמקומנו יש לה ס"ר קלפים בבית המסס שלהאור הצבי עמ' 57
נז ע"ב09 חזרת שבמקומנו יש להם ששים רבוא קלפין תפארת ישראל (הרטמן) עמ' תרמד הערה 39
נז ע"ב10 יתוש שבמקומנו יש לו ששים רבוא קלפים בבית המסם שלו (לפי גירסת הצאן קדשים) באר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' קעג, דברים עמ' תשכח
נז ע"ב10 נפל ארז במקומנוכור לזהב ח"ב
נז ע"ב10 פעם א' נפל ארז וכו' אפיקי ים עמ' תקפט
נז ע"ב10 פעם אחת נפל ארז אחד שבמקומנו ועברו שש עשרה קרונות על חודו אוצרות חיים - ת"ח וצדיק עמ' שעב
נז ע"ב11 ועברו על חודו י"ו קרנות וכו' אפיקי ים עמ' תקפט
נז ע"ב12 ביצת בר יוכנימבוא התלמוד פ"ל עמ' שמ
נז ע"ב12 פ"א נפלה ביצת בר יוכני וטבעה ששים כרכים וכו' משנת יוסף - אגדות ח"ב עמ' רכה {לבני קטורה קורין בני יוחני (זבחים סב:), שנחרבה מדין, וגרם לגלות}
נז ע"ב12 פעם א' נפלה ביצת בר יוכני וכו' אפיקי ים עמ' תקפט
נז ע"ב12 פעם אחת נפלה ביצת בר יוכני וטבעה ששה כרכים ושברה שלש מאות ארזים נועם אלימלך (תשסא) עמ' קסט
נז ע"ב12 פעם אחת נפלה ביצת בר יוכני וטבעה ששים כרכיםנועם אלימלך דף מב ע"ד
נז ע"ב12 פעם אחת נפלה ביצת בר יוכני וכו'אור הגנוז (מהאניפאלא, תשסו) עמ' שכו
נז ע"ב14 והא כתיב כסף רעננים נעלסהפירושי ראשונים
נז ע"ב16 שלש גרנות משנת חיים בראשית עמ' תכו
נז ע"ב17 בפרוס הפסח בפרוס העצרת מקראי קדש (תשנג) עמ' שסט
נז ע"ב22 ולמה אמרו בכ"ט באלול וכו' לפיכך הקדימוהו בכ"ט באלול תורת מנחם חלק לד עמ' 321
נז ע"ב27 האלולים מתעשרים בפני עצמן דברי שמואל (תשנח) עמ' קנג
נז ע"ב27 האלולים מתעשרין בפני עצמן דברי בן עזאי דברי שמואל (תשיג) עמ' קמז
נז ע"ב רש"י ד"ה שלש - אם עישר קדוש רנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' קלד
נז ע"ב תוס' ד"ה בפרוס ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' שיא
נז ע"ב תוס' ד"ה בפרוס ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' שלח
נז ע"ב תוס' - עיקר השואלין ודורשין לפני החג משום קרבנות אור אברהם - הגדה של פסח - קונטרס שואלין ודורשין עמ' רסד
נז ע"ב מהרש"א ד"ה פעם אחד וכו' גוזמא קאמר נחלת דבש מהדו"ק ח"א סי' מא אות ג
נז ע"ב מהרש"אשערי הישיבה ח"א עמ' 54, קעח
נח ע"א06 אין פרוס פחות מט"ו יום מקראי קדש (תשנג) עמ' שע
נח ע"א07 לשון פרס הוא חצי גור אריה ויקרא פי"ד אות לח
נח ע"א07 מאי פרוס פלגא דדרשא מקראי קדש (תשנג) עמ' שסט
נח ע"א08 כי הא דתניא שואלין ודורשין בהלכות פסח קודם לפסח ל' יום זכור לדוד עמ' מב
נח ע"א08 שואלים ודורשים בהלכות הפסח לרשב"ג שתי שבתות וכו' כסף נבחר עמ' רלז
נח ע"א08 שואלין ודורשיןמטר השמים עמ' רצג
נח ע"א15 אדר הסמוך לניסן לעולם חסר תורת מנחם חנ"ב עמ' 188
נח ע"א34 וליחזי טעמיה דמאן מסתבר דברי חנינא - ת"ת עמ' נה
נח ע"א36 בן עזאי אומר כל חכמי ישראל דומים עלי כקליפת השום צמח ה' לצבי (תשסז) עמ' תקב
נח ע"א36 בן עזאי אומר כל חכמי ישראל דומין עלי כקליפת השום וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ב עמ' קפג
נח ע"א36 בן עזאי אומר כל חכמי ישראל דומין עלי כקליפת השום חוץ מן הקרח הזה מתוך התורה הגואלת (תשעג) על התורה עמ' 334
נח ע"א36 בן עזאי אומר כל חכמי ישראל דומין עלי כקליפת השום חוץ מן הקרח הזה של"ה - מס' שבועות אות לא
נח ע"א36 בן עזאי אומר כל חכמי ישראל רומין עלי בקליפת השום חוץ מן הקרח הזה של"ה תושבע"פ אות תפו
נח ע"א36 בן עזאי אמר כל חכמי ישראל דומים עלי כקליפת השום חוץ מן הקרח הזה להורות נתן דברים עמ' רנה
נח ע"א36 בן עזאי כל חכמי ישראל דומין עליו כקליפת השום ערוגת הבושם (תשעא) ויקרא-במדבר עמ' פט
נח ע"א36 כל חכמי ישראל דומין עלי וכו'שיחות מוסר (תשסב) עמ' קסה, רעז
נח ע"א36 כל חכמי ישראל דומין עלי כקליפת השום דובר צדק עמ' 188
נח ע"א36 כל חכמי ישראל דומין עלי כקליפת השום נחלת דבש מהדו"ק ח"א סי' ג אות ה, ט
נח ע"א36 כל חכמי ישראל דומין עלי כקליפת השום קול ששון (גולדברג) אות יז
נח ע"א36 כל חכמי ישראל דומין עלי כקליפת השום חוץ מן הקרח הזהאור הצבי עמ' 264
נח ע"א36 כל חכמי ישראל לפני כקליפת השום פי' הרמ"ז על הקדמת הזוהר עמ' קמג, שסב, שסד
נח ע"א36 כל חכמי ישראל לפני כקליפת השום שארית מנחם ח"ב עמ' פב
נח ע"א36 כל חכמי ישראל דומין לפני כקליפת השום חוץ מן הקרח הזה באר משה (אפשטיין) במדבר עמ' סה
נח ע"א37 חוץ מן הקרח הזה ספר משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' סח
נח ע"א38 הקרח הזה מסילות הנביאים שופטים עמ' תקנו*
נח ע"א38 מפי השמועה אמרוהפירושי ראשונים
נח ע"א47 אמר רבא לדברי בן עזאי נולדו לו חמשה באב וחמשה באלול וחמשה בתשרי כונסן לדיר וכו' הר המוריה עמ' קכו-קכז
נח ע"א רש"י ותוס' ד"ה חוץ מן הקרח הזה נחלת דבש מהדו"ק ח"א סי' לה אות ג, סי' לח אות כח, לה
נח ע"א תוס' ד"ה ואי תיבת גמא (תשעא) ח"ב עמ' קצו
נח ע"א תוס' ד"ה חוץ מן הקרח הזה - פ"ה היינו ר"ע וכו'דרכי התשובה עמ' קיד
נח ע"א תוס' ד"ה מפי תשובה מיראה עמ' לג
נח ע"א תוספותילקוט עטרת צבי עמ' קלח
נח ע"ב08 כונסן לדיר ועושה להם פתח קטן כדי שלא יהיו שנים יוצאים כאחת וכו' והיוצא עשירי סוקר בסיקרא ואומר הרי זה מעשר חיים שיש בהם מועדים עמ' יט
נח ע"ב08 כיצד מעשרין בהמות וכו'מאורי אור (טשרנוביל, תשסא) עמ' פג
נח ע"ב11 היוצא עשירי סוקרו בסיקראמחשבת מוסר ח"ג עמ' צה
נח ע"ב11 והיוצא עשירי משנת חיים בראשית עמ' תמח
נח ע"ב12 לא סקרו בסיקרא ולא מנאן בשבט וכו' הרי אלו מתעשרין מגילת סמנים עמ' קכה
נח ע"ב14 היה לו מאה ונטל עשרה עשרה ונטל אחד אין זה מעשר עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' רסח
נח ע"ב16 קפץ אחד מן המנויין יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קסז
נח ע"ב16 קפץ אחר מן המנויים לתוכן כולם פטורים פרדס מנחם עמ' מח
נח ע"ב21 אמותיהם מבחוץ הכתב והקבלה ויקרא פכ"ז פסוק לב
נח ע"ב23 יעבור כתיב ולא שיעבירוהו לקוטי שיחות חי"ב עמ' 192
נח ע"ב26 כל אשר יעבור וכו' תחת השבט מצוה למנותן בשבט זכור לדוד עמ' סב
נח ע"ב27 מצוה למנותן בשבט זבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' רטז
נח ע"ב29 עשירי קדשלקוטי שיחות ח"ז עמ' 363
נח ע"ב30 יהי' קודש מכל מקוםתורת מנחם חכ"ז עמ' 344
נח ע"ב33 עשירי הכתב והקבלה ויקרא פכ"ז פסוק לב
נח ע"ב39 תרומה ניטלת במחשבה, רש"י - היינו בדיבור אור אברהם במדבר עמ' קצה
נח ע"ב רש"י ותוס' ד"ה ונוטל לקוטי שיחות חי"ב עמ' 133
נח ע"ב תוס' - טומאה חוזר וניעור שמן ראש חנוכה עמ' קסו
נח ע"ב תוס' ד"ה מטרא נזר הקדש ח"א עמ' תט, תי
נט ע"א תרומת מעשר נטלת באומד ומחשבה כתרומה גדולהדרך חיים עמ' קסא
נט ע"א אמר רבא עשירי מאליו הוא קדוש זכור לדוד עמ' ט
נט ע"א עשירי מאליו הוא קדוש (ורש"י) לקוטי שיחות ח"ז עמ' 364, 363
נט ע"א עשירי מאליו הוא קדושפרי צדיק משפטים אות ו
נט ע"א עשירי מאליו קדוש עטרת ישועה (תשסד) אות כב לסליחות לער"ה, אות ה להו"ר בנוסח הושענות
נט ע"א רש"י ד"ה ואיתקש נחלת דבש מהדו"ק ח"א סי' ו אות ה, סי' מג אות ג
ס ע"א שמעתא בריגלאטללי אורות עמ' סא
ס ע"א קרא לט' י' ולי' ט' ולי"א י' שלשתן מקודשין וכו' לקוטי שיחות חי"ב עמ' 120
ס ע"א קרא לתשיעי עשירי עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' רסח
ס ע"א קרא לתשיעי עשירי ולעשירי תשיעי וכו' שארית מנחם ח"ב עמ' קיג
ס ע"ב מנין שאם קרא לט' י' וכו' שלשתן מקודשין ת"ל וכו' לקוטי שיחות חי"ב עמ' 120
סא ע"א קרא לתשיעי עשירי קדוש ולאחד עשר עשירי אינו קדוש מכשירי מצוה עמ' קצז
סא ע"א איתמר האומר לשלוחו צא ועשר עלי וכו' לא איבעי לך למיטעי חמשה מאמרות (תשסט) - סמוכים לעד - בכורות א
סא ע"א תוס' ד"ה לתשיעי מכשירי מצוה עמ' קצז


ללקט ביאורי אגדות על מסכת ערכין (עם טקסט מלא של המקורות)מסכת ערכין
ב ע"א01 הכל מעריכין ונערכיןמצווה ועושה ח"ב עמ' שסב
ב ע"א01 הכל מעריכין, הכל וכו' מנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף כד ע"א
ב ע"א01 מסכת ערכיןתורת מנחם חל"ח עמ' 126 {יש בה ריבוי גירסאות שונות וסוגיות חמורות}
ב ע"א08 הכל מעריכין וכו' לאתויי מאי לאתויי מופלא סמוך לאישלקוטי שיחות חכ"ב עמ' 171
ב ע"א08 הכל מעריכין לאתויי מאי לאתויי מופלא סמוך לאישחמשה מאמרות (תשסט) - סמוכים לעד - בכורות א
ב ע"א09 לאתויי מופלא סמוך לאישמשנת חיים במדבר עמ' טז
ב ע"א10 לאתויי מנוול ומוכה שחיןודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' שט
ב ע"א20 הכל סומכין לאתויי מאי, לאתויי יורשכתנות אור עמ' שלט
ב ע"א רש"י ד"ה מופלא - בן י"ב שנה ויום אחד וכו' ומופלא קרי ליה על שם שבודקין וכו'חמשה מאמרות (תשסט) - סמוכים לעד - בכורות א
ב ע"א רש"י ד"ה נשים - נשים ועבדים משלמין לאחר זמן מצווה ועושה ח"ב עמ' שסב
ב ע"א תוס' ד"ה אין נדוניןאיש מבין ח"א דף נב ע"ד
ב ע"א תוס' ד"ה לאתויי נשיםרנת יצחק יהושע עמ' רסז, ה' מגילות עמ' תלט
ב ע"א תוס' ד"ה לאתוייודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' שי
ב ע"א תוס' ד"ה נשים - נשים ועבדים משלמין לאחר זמן מצווה ועושה ח"ב עמ' שסב
ב ע"א רגמ"ה ד"ה היורשמשנת חיים ויקרא עמ' מד
ב ע"ב05 לפי שכל הענין אינו מדבר אלא בלשון זכרשל"ה - תולדות אדם אות כג
ב ע"ב05 לפי שכל הענין אינו מדבר אלא בלשון זכרשל"ה פרשת כי תשא אות טז
ב ע"ב08 הכל חייבין בסוכה, תוס'נחלת דבש מהדו"ק ח"ב סי' יג אות ה
ב ע"ב12 קטן היודע לנענע חייב בלולב וכו'מבשרת ציון ח"א עמ' קלב
ב ע"ב14 קטן היודע להתעטף חייב בציצית ותוס'וענפיה ארזי אל (תשסו) על התורה ח"א עמ' יח
ב ע"ב15 הכל חייבין בתפילין לאיתויי קטן היודע לשמור תפיליןילקוט עטרת צבי עמ' שיט
ב ע"ב28 כדרך שבא לראות כך בא ליראותברכת טוב עמ' פא, פה
ב ע"ב34 מי שחציו עבד וחציו בן חורין עובד את רבו יום אחד וכו'בני יששכר ח"א דף סז ע"א
ב ע"ב41 הכל כשרים לקרוא את המגילהפורים בציון עמ' רד
ב ע"ב41 הכל כשרים לקרואודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' שז
ב ע"ב41 הכל כשרין לקרות את המגילה וכו' לאתויי נשיםאז שמח עמ' קטז
ב ע"ב41 הכל כשרין לקרות את המגילהישא מדברותיך - מגילה עמ' פא
ב ע"ב רש"י ד"ה מי שחציו עבדעיוני רש"י שמות ח"ב עמ' ריז, ריח
ב ע"ב רש"י ד"ה שהגיע לחינוךאמת ליעקב עה"ת עמ' תיב
ב ע"ב רש"י ותוס' ד"ה שהגיעמכשירי מצוה עמ' קנא
ב ע"ב תוס' ד"ה היודעודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' תצט
ב ע"ב תוס' ד"ה הכלבית ישי - דרשות עמ' שה
ב ע"ב תוס' ד"ה הכלויואל משה מאמר ב סי' סט עמ' רסו
ב ע"ב תוס' ד"ה שאין מעכביןמכשירי מצוה עמ' קנא
ב ע"ב תוס' - לא ענשינן אעשה בעידן ריתחא רק בכה"ג שעושה תחבולה ליפטררנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תשל
ג ע"א01 נשים מוציאות במ"מישא מדברותיך - מגילה עמ' רמב
ג ע"א02 נשים חייבות במקרא מגילה שאף הן היו באותו הנס, ותוס'רנת יצחק שופטים עמ' עא
ג ע"א02 נשים חייבות במקרא מגילהדברי טובה שופטים ח"א עמ' רל
ג ע"א02 נשים חייבות בקריאת מגילה שאף הן היו באותו הנס, ותוס' דאין מוציאות את האנשיםרנת יצחק תליתאה ח"א עמ' שסב
ג ע"א03 הכל חייבין בזימוןבי חייא ח"ב עמ' קנג, שכב
ג ע"א03 הכל חייבים בזימוןודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תרסז
ג ע"א03 הכל חייבין הכל לרבוייישא מדברותיך - מגילה עמ' רכד
ג ע"א03 שאף הן היו באותו הנסמה שהיה הוא שיהיה עמ' קכו
ג ע"א06 הכל מצטרפין לזימון לאתויי מאי, תוס'נחלת דבש מהדו"ק ח"ב סי' יג אות יב, סי' יט אות נא
ג ע"א22 למעוטי קטן מכרתמשנת חיים ויקרא עמ' רצט
ג ע"א23 איש צרוע למעט קטןצמח צדקה עה"ת עמ' קפט
ג ע"א27 אשה מניןמנחת מרדכי עמ' ריא
ג ע"א29 הכל כשרים לראות את הנגעיםפרורים משלחן גבוה ח"ה שאלה פא עמ' קלא {האם אשה כשרה לדון ולאמר לכהן אמור טמא}
ג ע"א29 הכל כשרים לראות את הנגעים, לאתויי שאינו בקיאור אברהם ויקרא עמ' קפח
ג ע"א29 הכל כשרין לראות את הנגעיםאור אברהם על ספר המצוות עמ' תקמב
ג ע"א29 הכל כשרין לראות את הנגעיםיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קסה
ג ע"א32 הכל כשרין לקדשודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' שעא
ג ע"א רש"י ד"ה כרת - ולהכי כתיב איש למעוטי קטן דלאו בר עונשין הואים שמחה עמ' סט
ג ע"א רש"י ד"ה לאתויי - שנשים מוציאות אנשים במגילהעטרת חן ח"ב עמ' סו
ג ע"א רש"י ד"ה לאתוייודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' שח
ג ע"א רש"י ד"ה מזמנותיד יצחק עמ' רסח ס"ק ד [הלכה]
ג ע"א רש"י - נשים חייבות במ"מישא מדברותיך - מגילה עמ' רכד
ג ע"א רש"י - נשים חייבות בקריאהישא מדברותיך - מגילה עמ' קמג
ג ע"א רש"י - נשים מוציאות אנשיםישא מדברותיך - מגילה עמ' פא
ג ע"א תוס' - אין הנשים מוציאות אנשים במקרא מגילה אור אברהם ברכות עמ' נז
ג ע"א תוס' - אין הנשים מוציאות האנשיםישא מדברותיך - מגילה עמ' פ
ג ע"א תוס' ד"ה לאתויי - לענין נשים חייבות במגילהעטרת חן ח"ב עמ' סד
ג ע"א תוס' ד"ה לאתוייבריכות המעיין עמ' רנח
ג ע"א תוס' ד"ה למעוטי קטן מכרתאמת ליעקב עה"ת עמ' שפז
ג ע"א תוס' ד"ה למעוטיגור אריה שמות פכ"א הערה 457
ג ע"א תוס' - נשים חייבות במ"מישא מדברותיך - מגילה עמ' רכד
ג ע"א תוס' - נשים חייבות במ"מ בשמיעהישא מדברותיך - מגילה עמ' רכט
ג ע"א תוס' - דעת הבה"ג דנשים חייבות רק בשמיעת המגילה אור אברהם הלכות מגילה וחנוכה עמ' יד, ריט
ג ע"ב07 הכל חייבין בסוכה, כהנים לוים וישראליםשל"ה - מס' סוכה אות יג
ג ע"ב17 הכל חייבין בציצית וכו'לחמי תודה דף נה ע"א
ג ע"ב17 הכל חייבין בציצית כהנים לויים וישראלים וכו'חמודי צבי במדבר-דברים עמ' קל
ג ע"ב17 הכל חייבין בציצית כהנים לוים וישראלים פשיטאחכמת התורה אמור עמ' תסד
ג ע"ב17 הכל חייבין בציציתפרורים משלחן גבוה ח"ג שאלה נו
ג ע"ב18 כהנים אצטריך ליה וכו' הואיל ואישתרי כלאים גבייהותיבת גמא (תשסז) עמ' רה
ג ע"ב22 הואיל ואישתרי כלאיםפרורים משלחן גבוה ח"ד שאלה ע
ג ע"ב22 כהנים אישתרי כלאים לגבייהו בעידן עבודהבאר הגולה באר ו הערה 947
ג ע"ב22 כהנים אשתרי להו איסור כלאיםמנחת מרדכי עמ' שמ
ג ע"ב22 כהנים הואיל ואישתרי כלאים לגבייהו, ורש"יתיבת גמא (תשעא) ח"ב עמ' פ
ג ע"ב23 נהי דאישתרי בעידן עבודה בלא בעידן עבודה לא אישתרידברי חיים על התורה (תשנט) עמ' שט
ג ע"ב24 בלא עידן עבודהדגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' שנ
ג ע"ב24 הכל חייבין בתפיליןודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' לב, תקעא, תקעג
ג ע"ב25 הכהנים חייבים בתפיליןציץ השדה - שדי יער עמ' קמח
ג ע"ב27 והיו לטטפת בין עיניך וכו' כל זמן שבין עיניך יהיו שניםפאר יעקב ח"ג עמ' תרנח
ג ע"ב29 כהנים פטירי מתפילה של ידצמח דוד (סקאליע) עמ' שעג
ג ע"ב30 על בשרו, שלא יהא דבר חוצץ בינו לבשרוולאשר אמר עמ' נ
ג ע"ב30 שלא יהא דבר חוצץ בינו ובין בשרואור התורה (תאומים, תשנט) עמ' רמא
ג ע"ב רש"י כיון דאישתרי להו כלאים בעידן עבודהגור אריה בראשית פ"ד הערה 66
ג ע"ב תוס' ד"ה הנידרשות מהר"ם חביב עמ' קע
ג ע"ב תוס' ד"ה ובנילקוטי שיחות חכ"ט עמ' 497
ג ע"ב תוס' ד"ה שהגיעמגדל עוז (תשעח) עמ' פד
ג ע"ב תוס' ד"ה של יד - ולטוטפות וכו' כל זמן שבין עיניך יהיו שניםלקוטי שיחות חי"ט עמ' 49
ג ע"ב תוס' ד"ה של יד - כל זמן שבין עיניך יהיו שתים, היינו בשעה שמניח שניהם וכו'כסף נבחר עמ' רעד
ד ע"א07 אר"י אמר שמואלעולת חודש ח"ג מאמר ז
ד ע"א10 הכל חייבים בזימוןודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תרטז
ד ע"א10 הכל חייבין בזימון וכו'מנחת מרדכי עמ' קנז
ד ע"א11 ל"צ דקאכלי קדשים וכו'ברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' קד
ד ע"א11 לא צריכא דקאכלי קדשים סד"א ואכלו אותם אשר כופר בהם אמר רחמנא והא כפרה היא וכו'הר המוריה עמ' קלד
ד ע"א11 סד"א ואכלו אותם אשר כופר בהם והא כפרה היא קמ"לברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' מה
ד ע"א14 הכל מצטרפין לזימוןפנים מסבירות עמ' תיג
ד ע"א20 הכהנים הם בכלל דין הערכיןאור אברהם על ספר המצוות עמ' תקצב
ד ע"א23 איכא למ"ד דכהנים פטורין ממחצית השקלאמרות ה' השלם ח"ג עמ' שפט, שצ
ד ע"א23 כהנים שפטורים משקלים ברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' קו {האם פטורים מק"צ}
ד ע"א34 כהנים הואיל וליתנהו בשקליםמשנת חיים במדבר עמ' טז
ד ע"א39 סד"א כל דאיתיה בפדיון הבן איתיה בערכין וכו'אור אברהם ויקרא עמ' תטו
ד ע"א51 האומר ערך ידי עליתאומי צביה עמ' רפו
ד ע"א51 ערך כולו הוא נותןהכתב והקבלה ויקרא פכ"ז פסוק ב
ד ע"א54 אוציא את המתהכתב והקבלה ויקרא פכ"ז פסוק ח
ד ע"א56 אין לי אלא אחד שהעריך אחדיוסף לקח כרך א ח"א עמ' רפג, שיח
ד ע"א רש"י - זיל בתר רובאתורת מנחם ח"י עמ' 129
ד ע"ב זכר ודאי נקבה ודאיתאור תורה (קאלמייר, תשסא) עמ' קמא
ד ע"ב האומר ערך סתם עליפנים מסבירות עמ' קפה
ד ע"ב והא אפיקתיה לערך סתםגור אריה ויקרא פכ"ז הערה 2
ד ע"ב ראש עבד מכור לךדגלי יהודה דרוש ב אות טו דף עט ע"ב
ה ע"א האומר רגלה של זו עולה - הרי כולה עולהאבן ישפה עמ' 6
ה ע"א מנין לאומר רגלה של זו עולהמנחת מרדכי עמ' רמז
ה ע"א אין אדם מוציא דבריו לבטלהטללי אורות עמ' קטו
ה ע"א תוס' ד"ה אדם וכו'ברכת אבות עמ' רסז
ה ע"א תוס' ד"ה אדם וכו'דרשות שבט הלוי עמ' שיז
ה ע"א תוס' ד"ה אדםבנין אפרים עמ' קעב [הלכה]
ה ע"א תוס' ד"ה אדםפרורים משלחן גבוה ח"ה שאלה קטז
ה ע"ב16 אר"א והוא דאמר עלי כו'מראה הגדול ח"ב דף לח ע"ד
ה ע"ב17 גוי מעריך או לאברכת אבות עמ' ערב
ה ע"ב17 גוי נערך ואינו מעריךעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' עז
ה ע"ב17 גוי רמ"א נערך אבל לא מעריך רי"א וכו'אמת ליעקב עה"ת עמ' תי
ה ע"ב19 גוי אין לו ערךודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' שי
ה ע"ב20 בני ישראל מעריכין ואין הנכרים מעריכיןנחלת דבש מהדו"ק ח"ב סי' ז אות י
ה ע"ב22 איש ריבה גוייוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קנב
ה ע"ב26 חש"ו אין מעריכין להםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' קנ
ה ע"ב40 חטאת שמתו בעליה דינה שתמות, שהיא אחת מחמש חטאות המתותדרשות באר יצחק עמ' רסז
ה ע"ב43 אין מקבלין נדבות מן הגויםמנחת מרדכי עמ' קמח
ה ע"ב תוס' ד"ה אלא - היכי תנן זה וזה מודים שנודרין ונודביןעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קנד
ו ע"א01 גוי שהתנדב נדבה לבדק הבית מקבלים הימנו וכו' הא בסוףמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' קנו*
ו ע"א01 גוי שנדב לבדה"בברכת אבות עמ' קעח
ו ע"א08 כליא עורב - תוס'באר שרים במדבר פ' חקת דרוש ו אות ד
ו ע"א11 אי אמר מלכותא עקרנא טורי עקר טורילקוטי מאמרים עמ' 92
ו ע"א19 יגוד וישתמש במותר ותוס'רנת יצחק ה' מגילות עמ' קלח
ו ע"א25 כל שם שלא במקומו לא קדושאמת ליעקב עה"ת עמ' שכו
ו ע"א47 האומר סלע זו לצדקה עד שלא בא ליד הגזבר מותר לשנותהמצווה ועושה ח"ב עמ' שסג, תב
ו ע"א47 סלע זו לצדקה עד שלא באתה ליד גבאי מותר לשנותה וכו'אוצרות חיים - מעשה הצדקה עמ' לב
ו ע"א49 הצדקה משבאת ליד גבאי אינו רשאי לשנותהיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קנז
ו ע"א רש"י ד"ה בתחילה וד"ה לבסוףלקוטי שיחות חכ"ה עמ' 472
ו ע"א רש"י ד"ה שםמשנת חיים דברים עמ' רכו
ו ע"א תוס' ד"ה יגודמים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' קכ
ו ע"א תוס' ד"ה יגוד וישתמש במותרוענפיה ארזי אל (תשסו) עמ' קטז*
ו ע"א תוס' ד"ה כגוןלהורות נתן במדבר עמ' קפז
ו ע"ב01 ר' ינאי יזיף ופרע דעניים גופייהו ניחא להועץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' לח, קא, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' שכ
ו ע"ב03 ישראל שהתנדב מנורה או נר לבית הכנסת וכו', אבל לדבר מצוה מותר לשנותהאור תורה (קאלמייר, תשסא) עמ' קצד
ו ע"ב03 ישראל שהתנדב מנורה לבהכ"נ וכו'כח מעשיו הגיד לעמו ח"ב ל ע"ג
ו ע"ב03 ישראל שנדב מנורה לבהכ"נבנין שאול עמ' קסה, קסו
ו ע"ב04 סבר ר' חייא בר אבא למימר וכו' א"ל רב אמי הכי א"ר יוחנן וכו'זכור לדוד עמ' עט
ו ע"ב09 נכרי שהתנדב אסור לשנותו למצוה אחרתחכמת התורה ויקהל עמ' רל
ו ע"ב15 שעזרק טייעאפירושי ראשונים
ו ע"ב21 היוצא ליהרג אין לו ערךאמרות ה' השלם ח"ד עמ' רעז
ו ע"ב21 היוצא ליהרג בב"ד אינו נערךלקט שיחות מוסר ח"ב עמ' שנה
ו ע"ב29 היוצא ליהרג ואמר אחד ערכו עלי לא אמר כלוםגור אריה ויקרא פכ"ז אות כא
ו ע"ב29 היוצא ליהרג ואמר אחד ערכו עליודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' שט
ו ע"ב29 היוצא ליהרג ואמר אחד ערכו עלייוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קנב, קסב, קסג
ו ע"ב31 ת"ל כל חרם לא יפדה וכו'טוב ירושלים ויקרא פכ"ז פסוק כט
ו ע"ב53 היוצא ליהרג הוא שחבלזבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' רז
ו ע"ב53 היוצא ליהרג וכו' אחרים שחבלו בו פטוריןדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' קלח ד"ה וי"ל
ז ע"א10 החופר בור ברשות הרבים ונפל שם שור וכו'אור אברהם שמות עמ' קסב
ז ע"א10 מיתיבי החופר בור ברשות הרבים וכו'זכור לדוד עמ' עו
ז ע"א17 מי שהיה מחוייב חטאת או אשם ויוצא להרגעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' לג
ז ע"א28 אין ממתינין לה עד שתלדחכמת התורה וישב עמ' שלח
ז ע"א28 אין ממתינין לה עד שתלדעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תקצו
ז ע"א28 אשה שיוצאה ליהרגדברי חנינא - רפואה עמ' סג, סה, סט
ז ע"א28 אשה שיוצאת ליהרג אין ממתינין לה עד שתלד, דכתיב ומתו גם שניהם, לרבות הולדעדות ביוסף (איטינגא, תשסב) עמ' עט
ז ע"א28 אשה שיצאה ליהרג אין ממתינין לה עד שתלד ישבה על המשבר וכו' ותוס'שבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' ריב
ז ע"א28 האשה היוצאה ליהרג אין ממתינין ורש"י ד"ה אין ממתיניןדברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' לח, ערה
ז ע"א28 האשה שיצאה ליהרג אין ממתינין לה עד שתלדלב המשפט ח"א שיעור כז [הלכה]
ז ע"א28 האשה שיצאה ליהרג אין ממתינין לה עד שתלד וכו'אמרות ה' השלם ח"א עמ' קפט
ז ע"א28 האשה שיצאה ליהרג אין ממתינין לה עד שתלדיד דוד (אופנהיים) עמ' פט
ז ע"א28 האשה שיצאה ליהרג אין ממתינין לה עד שתלדיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קלח, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' קלט, ח"ב עמ' פז
ז ע"א29 אשה היושבת על המשברדברי חנינא - רפואה עמ' נז, סד, עג, עד
ז ע"א29 ישבה על המשבר ממתינין לה עד שתלדעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' פט
ז ע"א33 ומתו גם שניהם לרבות את הוולדחמודי צבי בראשית עמ' תיח
ז ע"א33 ומתו גם שניהםהשיר והשבח ח"א עמ' קה
ז ע"א33 ומתו גם שניהם לרבות את הולדשם יחזקאל עמ' שמח
ז ע"א41 טיפת מלאך המות מחתכת סימני הלד ברישאעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קיז
ז ע"א42 מעוברת הנהרגת האם מתה לפני הולדגנא דפלפלי עמ' קנג, רכא
ז ע"א44 האשה שישבה על המשבר ומתה בשבת וכו'דבר טוב עמ' שכג
ז ע"א44 היושבת על המשבר מצילין עוברה בשבתגנא דפלפלי עמ' רכז, שצט
ז ע"א44 מעוברת שמתה מחללין שבת להציל העוברגנא דפלפלי עמ' תע
ז ע"א44 מעוברת שמתה מקרעין כרסה שמא העובר חיגנא דפלפלי עמ' רכז
ז ע"א רש"י ד"ה ואכתישיחת מלאכי השרת עמ' 104
ז ע"ב מביאין סכין דרך ר"הודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' קכג
ז ע"ב זו גמר דינה אוסרתהחלק יעקב (קנטור) דרוש א
ז ע"ב אין נערכין פחות מסלעמצווה ועושה ח"א עמ' תקנד
ז ע"ב אין נערכין פחות מסלע, תוי"ט, תוספות חדשים, מלאכת שלמה מצווה ועושה ח"א עמ' תקנה {טעם שנכפל}
ז ע"ב רש"י ד"ה אלא א"ר נחמןלהורות נתן ויקרא עמ' קפז
ז ע"ב תוס'הכתב והקבלה ויקרא פכ"ז פסוק ח
ח ע"א בעי רב אהבה היו בידיו חמש סלעים ואמר שני ערכי עלייוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קנב, קנג, רנג¬
ח ע"א רש"י ד"ה פתחמגדל עוז (תשעח) עמ' נז
ח ע"ב13 אין בנגעים פחות משבוע ולא יותר מג' שבועות, ובשטמ"קברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' סא
ח ע"ב15 אמר רב פפא צדקתך כהררי אל אלו נגעי אדם וכו' רבי יוסי ברבי חנינא אמר נושא וכו'תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תרו
ח ע"ב15 אר"פ צדקתך כהררי אל אלו נגעי אדם משפטיך אלו נגעי בתיםתורת חיים עה"ת עמ' קסב-קסג {צדקת ה' נודעת מנגעי אדם הבאים אחרי נגעי בתים}
ח ע"ב15 צדקתך כהררי אל אלו נגעי אדם ומשפטיך תהום רבה אלו נגעי בתיםחכמת התורה מצורע עמ' צד, קח, קיב, קיג, קטז, קלא, קסז
ח ע"ב15 צדקתך אלו נגעי בני אדם משפטיך אלו נגעי בתים וכו', רש"ילקט שיחות מוסר ח"ב עמ' שסה
ח ע"ב15 צדקתך כהררי אל אלו נגעי אדם וכו'תורת העולה ח"ג פרק סז
ח ע"ב15 צדקתך כהררי אל אלו נגעי אדם וכו', ורש"י ותוס'באר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' רו
ח ע"ב15 צדקתך כהררי אל אלו נגעי אדם משפטיך תהום רבה אלו נגעי בתים, רש"ילקט שיחות מוסר ח"ג עמ' ק
ח ע"ב15 צדקתך כהררי אל אלו נגעי אדםחכמת התורה תזריע עמ' קד, קעג, רלא
ח ע"ב15 צדקתך כהררי אל אלו נגעי אדםלחם רב על סדור התפילה אות א' תשלג
ח ע"ב15 צדקתך כהררי אל אלו נגעי אדם משפטיך תהום רבה אלו נגעי בתיםתורת העולה (תשעה) עמ' תקנג
ח ע"ב15 צדקתך כהררי אל אלו נגעי אדם משפטיך תהום רבה אלו נגעי בתיםברית אברם עמ' שמט
ח ע"ב15 צדקתך כהררי אל אלו נגעי אדם משפטיך תהום רבה אלו נגעי בתיםלקט שיחות מוסר ח"א עמ' רמו
ח ע"ב15 צדקתך כהררי אל אלו נגעי אדםקרן לדוד ויקרא-במדבר עמ' קה
ח ע"ב15 צדקתך כהררי אל אלו נגעי אדם משפטיך תהום רבה אלו נגעי בתיםפאר יעקב ח"ג עמ' קפב, קפד
ח ע"ב15 צדקתך כהררי אל וכו'רנת יצחק תהלים עמ' קלג
ח ע"ב15 צדקתך כהררי אל זה נגעי אדם משפטיך תהום רבה אלו נגעי בתיםנזר הקדש ח"ב עמ' סה
ח ע"ב15 צדקתך כהררי אל זה נגעי אדם וכו'גנת אגוז (תשעב) אות שנה
ח ע"ב15 צדקתך כהררי אל משפטיךודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' תצא
ח ע"ב15 צדקתך כהררי וגו' אלו נגעי אדם וכו' ורש"ישיחות מוסר (תשסב) עמ' רסד
ח ע"ב15 צדקתך כהררי וכו' אלו נגעי וכו' במאי קמיפלגי וכו' כובש וכו' נושא יהל אור עמ' קל; אור התורה (צמח צדק) נ"ך עמ' צה
ח ע"ב16 משפטיך תהום רבה אלו נגעי בתיםקרן לדוד ויקרא-במדבר עמ' קו
ח ע"ב16 פשטיה דקרא במאי כתיבמנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף כד ע"א
ח ע"ב16 פשטיה דקראהכתב והקבלה דברים פכ"ד פסוק טז
ח ע"ב17 אלמלא צדקתך כהררי אל מי יוכל לעמוד לפני משפטיך, רש"ילקט שיחות מוסר ח"ב עמ' פז
ח ע"ב17 אלמלא צדקתך כהררי אל מי יוכל לעמוד מפני משפטיך תהום רבה וכו', רש"ילקט שיחות מוסר ח"ג עמ' תעט, תקלד
ח ע"ב17 אלמלא צדקתך כהררי אל מי יכול לעמוד וכו' מפני שמשפטיך תהום רבהאביר יעקב (סדיגורה, תשסד) עמ' קפו
ח ע"ב17 אלמלא צדקתך כהררי אל מי יכול לעמוד לפני וכו'ימי דוד (תשסז) עמ' יג
ח ע"ב17 אלמלא צדקתך כהררי אל מי יעמוד לפני משפטיך, רש"ידרשות שמואל עמ' מד, עה
ח ע"ב17 אלמלא צדקתך כהררי אלודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' תקלא
ח ע"ב17 מי יכול לעמוד לפני משפטיךתהלות ישראל (קלוגר) עמ' תקלג
ח ע"ב18 צדקתך כהררי אל מפני שמשפטיך תהום רבהלקט שיחות מוסר ח"ב עמ' צא
ח ע"ב19 אתמר רבי אלעזר אמר כובש רבי יוסי ברבי חנינא אמר נושאאוצרות חיים - בין אדם למקום ח"ב עמ' כ
ח ע"ב19 הזכויות מכריעותדרשות מהר"ם בנעט עמ' רד
ח ע"ב19 חד אמר כובש וחד אמר נושאקהלת יעקב עשי"ת עמ' קמד
ח ע"ב19 כובש וכו' נושא עוןלקוטי שיחות ח"ו עמ' 391
ח ע"ב19 כובש, רש"י - תופס מן העונות וכובשן במצולות יםלבושי בדים סעיף נא
ח ע"ב19 נושא או כובשהגיוני עוזיאל ח"א עמ' 74-76
ח ע"ב19 נושא עון ח"א כובש וח"א נושא וכו'קומץ המנחה (צונץ) דרוש קפג אות ד
ח ע"ב19 נושא עון ח"א כובש וח"א נושאחכמת התורה אמור עמ' קצד
ח ע"ב19 ר"א אמר כובש ריב"ח אמר נושאפאר יעקב ח"ג עמ' קצז
ח ע"ב19 ר"א אמר כובש ריב"ח אמר נושא, ורש"י ד"ה במאיטל חיים (פרידלנדר) עמ' רפה, שמג
ח ע"ב19 ר"א אמר כובשרנת יצחק תהלים עמ' שח
ח ע"ב21 אין פוחתים מארבעה חדשיםהקשורים ליעקב (תשסא) עמ' עג
ח ע"ב21 אין פוחתין מארבעה חדשים מעובריןהקשורים ליעקב (תשעח) עמ' רב
ח ע"ב21 ולא נראה יותר על שמונה וכו'יערות דבש ח"ב עמ' ס
ח ע"ב רש"י - בנגעי אדם יש צדקה שהם נבררים בשבוע אחד, ובעעי בתים יש שני שבועות או שלשה שבועותגנת אגוז (תשעב) אות שנה
ח ע"ב רש"י - הקב"ה כובש ומסתיר עונות תחת מחילת כסא הכבודתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' א'פד, א'קא
ח ע"ב רש"י - כובש ומסתיר עונות תחת מחילת כסה"כבשעה שהקדימו תער"ב ח"ג עמ' אלף שיט
ח ע"ב רש"י - כובש ומסתיר עוצות תחת מחילת כסה"ב ס' המאמרים (רש"ב) תרעב עמ' א'שיט
ח ע"ב רש"י - כובש שהשי"ת מטמין מן העוונות תחת כסא הכבודקדושת יצחק עמ' קכ
ח ע"ב רש"י - נושא ומגביה כף העונות למעלה כדי שיכריעו הזכויותלחם רב על סדור התפילה אות תרב
ח ע"ב רש"י - נושא, נושא ומגביה כף העונות למעלה כדי שיכריעו הזכיותפאר יעקב ח"ג עמ' קצז
ח ע"ב רש"י ד"ה במאי קמיפלגי. הקב"ה כובש ומסתיר עונות תחת מחילת כסא הכבוד כדי שיכריעו הזכיותדרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' תנא ד"ה במסכת
ח ע"ב רש"י ד"ה במאיימי דוד (תשסז) עמ' נה
ח ע"ב רש"י ד"ה כובשמכתב מאליהו - מועדים ח"א עמ' רכט
ח ע"ב רש"י ד"ה ר"א, ח"א כובש שכובש ומטמין עון תחת כסא הכבודקומץ המנחה (צונץ) דרוש קפג אות ד
ח ע"ב רש"י ד"ה רבי אלעזרפרדס מנחם עמ' קכב
ח ע"ב שט"מ דבנין אפרים עמ' רי [הלכה]
ט ע"א קא קדים אתי תרי יומיתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' כט
ט ע"א תוס' - בענין דחיית ר"המשיב טענה עמ' 169
ט ע"ב חודש העיבור ובראשוניםברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' כ
ט ע"ב חודש העיבור מלא או חסר, ובשטמ"ק בהשמטותברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' ב
ט ע"ב חודש העיבור מלא או חסרברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' עב
ט ע"ב שנת הלבנהרמז הרומז (תשסח) עמ' סה {בגימטריא שנ"ה}
ט ע"ב רש"י ד"ה שניהם סיטן הבוע על פי א"ת ב"ש לפדר קביעת המועדיםעטרת ישועה (תשסד) אות יג להגדה ש"פ, אות כב לליל ר"ה
י ע"א03 נר ישראל, ורש"יאילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' סג, סד
י ע"א06 אין פוחתין משני נבלים וכו'תורת העולה (תשעה) עמ' רמח
י ע"א06 אין פוחתין משני נבלים וכו'תורת העולה ח"ב פרק לח
י ע"א06 אין פוחתין משני נבליםפירושי ראשונים
י ע"א07 אין פוחתין משני חליליןפירושי ראשונים
י ע"א07 אין פוחתין משני חלילין ולא מוסיפין על שנים עשר וכו'עטרת חן ח"ב עמ' צז
י ע"א07 משני חלילין ולא מוסיפין וכו'משנת חיים במדבר עמ' ריט
י ע"א08 בי"ב יום בשנה החליל מכה לפני המזבח בשחיטת פסח ראשון ושני, וביו"ט ראשון של פסח ושל עצרת, ובח' ימי החג כו' ורש"יימי דוד (תשסז) עמ' שכא
י ע"א08 בי"ב יום בשנה החליל מכה לפני המזבחמאכסניא של התורה סי' לז
י ע"א08 בשנים עשר יום בשנה החליל מכה לפני המזבח בשחיטת פסח ראשון וכו' ורש"י דרשות משמר הלוי (תשעא) עמ' ל
י ע"א08 בשנים עשר יום החליל מכהרמון פרץ (אריאל, תשסא) עמ' כח
י ע"א09 החליל מכה לפני המזבח וכו' ועבדי כהנים היו דברי ר"מדרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' רנז
י ע"א09 החליל מכה לפני המזבח, ורש"ישירת הפסח אות ט
י ע"א13 מנגנים באבוב של קנה שקולו ערבתורת העולה (תשעה) עמ' רמח
י ע"א13 מנגנים באבוב של קנה שקולו ערבתורת העולה ח"ב פרק לח
י ע"א15 ועבדי כהנים היו דברי ר"מרנת יצחק מלכים עמ' קיד
י ע"א15 עבדי כהנים היו מכים בחלילחנן אלקים עמ' רמב
י ע"א15 עבדי כהנים היושפתי רננות דף לט ע"ב
י ע"א16 משפחת בית פגרים מאימאום היואמרות ה' השלם ח"ב עמ' קיז
י ע"א17 רחב"א אומר לויים היורנת יצחק תהלים עמ' תקנ
י ע"א39 מאי שנא הני הואיל ויחיד גומר בהן את ההללדרשות משמר הלוי (תשעא) עמ' לב
י ע"א40 אמר רבי יוחנן וכו' שמונה עשר יום בשנה יחיד גומר בהן את הלל ואלו הן וכו'ימות המשיח בהלכה עמ' תלה
י ע"א41 אמירת הללישראל והזמנים - ניסן עמ' 326
י ע"א41 הללדברי הרב עמ' קנ
י ע"א41 י"ח יום בשנה גומרין ההללציץ השדה פורים - אורה ושמחה עמ' קפג
י ע"א41 י"ח ימים בשנה היחיד גומררנת יצחק תהלים עמ' תקיג
י ע"א41 י"ח ימים שהיחיד גומר בהם הלל וכו'אור אברהם הלכות מגילה וחנוכה עמ' קלז, קמו, רכה
י ע"א41 י"ח ימים שהיחיד גומר בהן את ההללאור אברהם הלכות מגילה וחנוכה - הוספות חדשות עמ' מד, נ, עב
י ע"א41 י"ח ימים שהיחיד גומר ההלל וכו' דפסח אין חלוקין בקרבנותיהן, ורש"י ותוס' ומהרצ"חשירת הפסח אות ט, קסב, קסג, קצד, קצה
י ע"א41 י"ח ימיםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' שנו
י ע"א41 ימים שגומרים בהם את ההלל, וגדר חול המועד בזהברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' קלה
י ע"א41 ימים שגומרים בהם את ההללמאיר נתיבות ח"א עמ' קסג
י ע"א41 ימים שהיחיד גומר בהן את ההלל שמונה ימי החגשפת אמת (רייז) סוכות עמ' רנב
י ע"א41 שמונה עשר ימים שהיחיד גומה בהן את ההללתורה בציון עמ' תעז
י ע"א41 שמונה עשר ימים שהיחיד גומר בהן את ההלל וכו'אוצרות חיים - מתן תורה וא"י עמ' רב
י ע"א41 שמונה עשר ימים שהיחיד גומר בהן את ההלל וכו'אוצרות חיים מועדים ח"ב עמ' שנו
י ע"א41 שמונה עשר ימים שהיחיד גומר בהן את ההלל וכו'אוצרות חיים מועדים ח"א עמ' יג
י ע"א41 שמונה עשר ימים שהיחיד גומר בהן את ההלל וכו'חיי נפש ח"ב עמ' צג
י ע"א41 שמונה עשר ימים שהיחיד גומר בהן את ההלל וכו'עטרת חן ח"ב עמ' יז, עה, פב
י ע"א41 שמונה עשר ימים שהיחיד גומר את ההלל שמונת ימי החג ושמונת ימי חנוכה וכו'שרגא המאיר מועדים עמ' נ
י ע"א43 כל שמונת ימי חנוכה גומרין ההללשמן ראש חנוכה עמ' רעז
י ע"א45 בגולה גומרין הלל בח' ימי חנוכהברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' רנ
י ע"א45 גומרין הלל בגולה בח' ימי חנוכהברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' קלד
י ע"א45 כ"א יום שהיחיד גומר בהם את ההללתפארת צבי ויקרא עמ' קסח
י ע"א47 מ"ש בחג דאמרינן כל יומא ומ"ש בפסח רלא אמרי כל יומא דחג חלוקין בקרבנותיהן דפסח אין חלוקין בקרבנותיהןשרגא המאיר מועדים עמ' לט
י ע"א47 מאי שנא בחג דאמרינן כל יומא ומאי שנא בפסח דלא אמרינן כל יומאאור מאיר ח"א עמ' רצט
י ע"א47 מאי שנא בחג דאמרינן כל יומא [הלל] ומאי שנא בפסח דלא אמרינן כל יומא וכו'אוצרות חיים מועדים ח"ב עמ' רטז
י ע"א47 מאי שנא בסוכות גומרין את ההלל ובפסח מדלגיןשארית מנחם ח"ד עמ' רעט
י ע"א48 ומאי שנא בפסח דלא אמרינן כל שבעהאור אברהם ברכות עמ' קז, קסג
י ע"א רש"י ד"ה בשחיטת פסח ראשוןעטרת חן ח"ב עמ' צח
י ע"א רש"י ד"ה נר שאתה מאיר עיני חכמיםדברי סופרים סי' כה (עמ' 19)
י ע"א רש"י ד"ה שמונה ימי חנוכהעטרת חן ח"ב עמ' פז
י ע"א תוס' ד"ה י"ח ימים - לענין ההלל דר"ח ובשאר ימי הפסח - ממנהגאעטרת חן ח"ב עמ' פט
י ע"א תוס' ד"ה שמונה וכו' - הא דלא חשיב ערב פסח וכו'עטרת חן ח"ב עמ' עז
י ע"ב01 דחג חלוקין בקרבנותיהן בפסח אין חלוקיןאור אברהם ויקרא עמ' קא, שמה
י ע"ב01 דחג חלוקין בקרבנותיהןאור אברהם במדבר עמ' רפ, רצד
י ע"ב01 בסוכות גומרין את ההלל מפני שחלוקין בקרבנותיהםתפארת צבי ויקרא עמ' קסח
י ע"ב01 דחג חלוקין בקרבנותיהן דפסח אין חלוקין בקרבנותיהןאור אברהם הלכות מגילה וחנוכה - הוספות חדשות עמ' מז, סח
י ע"ב01 דחג חלוקין בקרבנותיהן דפסח אין חלוקין בקרבנותיהןאור אברהם - הגדה של פסח - קונטרס שואלין ודורשין עמ' שמב, תלב
י ע"ב01 דחג חלוקין בקרבנותיהן דפסח אין חלוקיןאור אברהם דברים עמ' תנג
י ע"ב01 דחג חלוקין בקרבנותיהן וכו'אור אברהם - תשובה עמ' תפג
י ע"ב01 דחג חלוקין בקרבנותיהןאור אברהם - סידור התפילה עמ' נה
י ע"ב01 דחג חלוקין בקרבנותיהןאור אברהם - תשובה - קונטרס אהבת איתן והוספות חדשות עמ' כה
י ע"ב01 דחג חלוקין בקרבנותיהןאור אברהם על ספר המצוות עמ' רנב, רנט, רעג
י ע"ב01 דחג חלוקין בקרבנותיהןאור אברהם שמות עמ' רמא
י ע"ב01 דחג חליקין בקרבנותיהן דפסח אין חלוקיןאור אברהם - מסכת מגילה עמ' תנה
י ע"ב01 דפסח אין חלוקין בקרבנותיהןבי חייא ח"א עמ' ריב, ריג
י ע"ב01 החילוק בין שבת ר"ח וחוה"מ פסח ליו"ט א' של פסח ועודברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' רמד
י ע"ב01 חלוקים בקרבנותיהןמאיר נתיבות ח"א עמ' קמב, קסג
י ע"ב01 טעם הלל השלם בחג הסוכותישא מדברותיך - מגילה עמ' רמט
י ע"ב01 טעם שאין אומרים הלל בימים האחרונים של פסחלקוטי שיחות חל"ז עמ' 14
י ע"ב01 כל יומא דחג חלוקין בקרבנותיהןלקוטי שיחות חכ"ג עמ' 192
י ע"ב01 למה אין גומרין הלל כל ז' ימי פסחבאר ראי (רוזן) מועדים סי' יב אות ה
י ע"ב01 פסח שאין חלוקים בקרבנותיהם אין גומרים את ההללנתיבות יצחק ח"ג עמ' שג
י ע"ב01 קדושת חוה"מנפש הרב עמ' קצב, רצו
י ע"ב02 שבת דחלוקה בקרבנותיה לימא, לא איקרי מועדאור אברהם במדבר עמ' רצז
י ע"ב03 אומרים הלל רק בזמן שנקרא מועד ואסור במלאכהאור אברהם הלכות מגילה וחנוכה - הוספות חדשות עמ' מה
י ע"ב03 דלא אקרי מועדאור התורה (צמח צדק) ויקרא עמ' תשעט
י ע"ב03 דראש חודש איקרי מועדפחד יצחק חנוכה מאמר ח
י ע"ב03 לא אמרינן הלל בשבת משום דלא איקרי מועדבן מלך - שבת עמ' רמז
י ע"ב03 למה אין הלל בר"חאור אברהם הלכות מגילה וחנוכה עמ' קס, רלג
י ע"ב03 ר"ח גם כן איקרי מועדאמרי מאיר (מאירי) שמות פי"ב פסוק ב
י ע"ב03 ר"ח דאיקרי מועדנחלת דבש מהדו"ק ח"א סי' כה אות ח
י ע"ב03 ראש חדש איקרי מועדאור אברהם על ספר המצוות עמ' ערב
י ע"ב03 ראש חודש איקרי מועד - רש"יאור אברהם ויקרא עמ' רלח
י ע"ב03 ראש חודש דאיקרי מועד לימא וכו' ושאין מקודש לחג אין טעון שירהשל"ה - מס' פסחים אות ד
י ע"ב03 ראש חודש דאיקרי מועדחמשה מאמרות (תשסט) - נוסח התפלה נספח לא
י ע"ב03 ראש חודש דאיקרי מועדרנת יצחק ה' מגילות עמ' לג
י ע"ב03 שבת לא איקרי מועד ראש חודש לא איקדישפרי צדיק לחנוכה אות ט, ר"ח אדר אות י, ר"ח אב אות א, לט"ו באב אות א
י ע"ב03 שבת לא איקרי מועדאור אברהם - מסכת מגילה עמ' קעג
י ע"ב03 שבת לא איקרי מועדבי חייא ח"א עמ' רמ
י ע"ב03 שבת לא איקרי מועדבן מלך - שבת עמ' רכט
י ע"ב03 שבת לא איקרי מועדפחד יצחק חנוכה מאמר ח
י ע"ב04 איקדיש בעשיית מלאכה וכו' קריאתה זו הלילא, ורש"ישירת הפסח אות קנה, קנו, קסג
י ע"ב04 ר"ח לא איקדיש בעשיית מלאכהאור אברהם ברכות עמ' רג
י ע"ב04 ראש חודש לא איקדיש בעשיית מלאכהאור אברהם - מסכת מגילה עמ' כו
י ע"ב04 ראש חודש לא איקדיש בעשיית מלאכהאור אברהם - תשובה עמ' רפח
י ע"ב05 השיר יהיה לכם וגו'שירת הפסח אות קסה
י ע"ב05 השיר יהיה לכם כליל התקדש חגאור אברהם - הגדה של פסח - קונטרס אמונת אברהם עמ' עז
י ע"ב05 השיר יהיה לכם כליל התקדש חג, היינו הללאור אברהם - הגדה של פסח עמ' קעב
י ע"ב05 השיר יהיה לכם כליל התקדש חג, השיר הלל - רש"יאור אברהם - סידור התפילה עמ' שדמ
י ע"ב05 השיר יהיה לכםהכתב והקבלה דברים פי"ב פסוק ז
י ע"ב05 השיר יהיה לכםמאורי שערים עמ' שעא
י ע"ב06 יו"ט אסירי בעשיית מלאכהמבשר טוב - חנוכה עמ' קצט
י ע"ב06 קדושת היום היינו שנתקדש בעשיית מלאכהאור אברהם - הגדה של פסח - קונטרס שואלין ודורשין עמ' שמט
י ע"ב08 יוהכ"פ אקרי מועדאבן ישראל (פישר) אגדה ח"א עמ' פח
י ע"ב09 א"ר אבהו אמרו מלאכי וכו' אמר להן אפשר מלך יושב על כסא הדין וספרי חיים וכו'קובץ שיחות (וכטפויגל) אלול וימים נוראים עמ' נג
י ע"ב10 אומרים מלאה"ש לפני הקב"ה מפני מה אין אומרים שירה וכו'ימי דוד (תשסז) עמ' יא
י ע"ב10 אמרו מלאה"ש לפני הקב"ה וכו' וספרי חיים וספרי מתים פתוחין לפניו וישראל אומרים שירה לפניומפי ספרים וסופרים - פניני חסידות שמי"ע ו
י ע"ב10 אמרו מלאכי השרת וכו' מפני מה אין ישראל אומרים שירה לפניך בר"ה וכו'קדושת לוי דף צו ע"ב
י ע"ב10 אמרו מלאכי השרת לפני הקב"ה וכו' אמר להן אפשר מלך יושב וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' נט ד"ה אמרו, עמ' עט ד"ה אתם, עמ' פו ד"ה ועד"ז, עמ' קסג ד"ה ש"ס, עמ' קפו ד"ה ונבוא, עמ' קצא ד"ה אמרו, עמ' קצז ד"ה והנה ריש, עמ' ר ד"ה וי"ל, ד"ה ועל, עמ' רז ד"ה בפרק, עמ' רכד ד"ה אמרו, עמ' רכה ד"ה ואמנם, עמ' רפט ד"ה מחיה
י ע"ב10 אמרו מלאכי השרת לפני הקב"ה וכו' וישראל אומרים שירה לפניבית ישראל (טויסיג) תליתאה ח"א עמ' קכז
י ע"ב10 אמרו מלאכי השרת לפני הקב"ה וכו' וישראל אומרים שירה לפניבית ישראל (טויסיג) ח"ו עמ' רח
י ע"ב10 אמרו מלאכי השרת לפני הקב"ה מפני מה וכו' - תוס'אור אברהם - תשובה עמ' שעד
י ע"ב10 אמרו מלאכי השרת לפני הקב"ה רבש"ע מפני מה אין ישראל אומרים שירה לפניך בראש השנה וביום הכפורים וגו'כד הקמח (תשנו) עמ' קפא
י ע"ב10 שאלו מלאכי השרת מפני מה אין אומרים שירה בר"ה וביוה"כעטרות סופרים עמ' קד
י ע"ב11 אין ישראל אומרים שירה לפניך בר"ה ויום הכפורים וכו'לקוטי שיחות חכ"ד עמ' 229
י ע"ב11 אין ישראל אומרין שירהכתבי רבנו בחיי עמ' שפ
י ע"ב11 למה אין ישראל אומרים הלל בר"ה וביוה"כקהלת יעקב עשי"ת עמ' שצח
י ע"ב11 למה אין הלל בר"האור אברהם הלכות מגילה וחנוכה עמ' קנו
י ע"ב11 מפני מה אין אומרים הלל בר"ה ויוה"כאור אברהם - רות עמ' של
י ע"ב11 מפני מה אין אומרים ישראל שירה לפניך בר"ה ויוה"כ וכו'מטה יששכר עמ' רכב
י ע"ב11 מפני מה אין אומרים שירה בר"ה ויוה"כקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ב (תשעג) עמ' שכד
י ע"ב11 מפני מה אין אומרים שירה בר"ה וכו' אפשר מלך יושב וכו'שארית מנחם ח"ד עמ' שיג
י ע"ב11 מפני מה אין אומרים שירה בראש השנהשמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' קצה, רסט
י ע"ב11 מפני מה אין ישראל אומרים שירה בר"ה ויוה"כדרשות הצל"ח השלם עמ' קלח, רכז
י ע"ב11 מפני מה אין ישראל אומרים שירה בר"ה ויוה"כאור אברהם שמות עמ' קנה
י ע"ב11 מפני מה אין ישראל אומרים שירה לפניך בר"ה וביוה"ככד הקמח (מישור) עמ' תנא
י ע"ב11 מפני מה אין ישראל אומרים שירה לפניך בר"ה ויוה"כילקוט הגרשוני ח"ב
י ע"ב11 מפני מה אין ישראל אומרים שירה לפניך בראש השנה וביום הכפורים וכו' וישראל אומרים שירה לפנימבשר טוב, ימי הרחמים והסליחות עמ' עו
י ע"ב11 מפני מה אין ישראל אומרים שירה, ובמהרש"אשירת הפסח אות קכח, קנז
י ע"ב11 מפני מה אין ישראל אומתם שירה בר"ה ויוה"כ וכו'אור אברהם ברכות עמ' ו
י ע"ב12 אפשר מלך יושב על כסא דין וכו' וישראל אומרים שירהשפתי חיים ח"ב עמ' רו
י ע"ב12 אפשר מלך יושב על כסא הדין וכו'אהלי יעקב (הוסיאטין) דף רמג ע"ב
י ע"ב12 אפשר מלך יושב על כסא הדין וספרי חיים וספרי מתים פתוחין לפניו וכו'אוצרות חיים - בין אדם למקום ח"ב עמ' רסו
י ע"ב12 אפשר ספרי חיים וספרי מתים פתוחים לפנימי מרום ח"ז עמ' קסב
י ע"ב13 וספרי חיים וספרי מתים פתוחים לפניובית אלהים שער ב עמ' שלא
י ע"ב13 וספרי חיים וספרי מתים פתוחין לפניו וכו'אור אברהם - תשובה עמ' שט, שסט
י ע"ב13 מלך יושב על כסא הדין וספרי חיים וספרי מתים פתוחין לפניוישמרו דעת עמ' שו, שטז, שכ
י ע"ב13 ספרי חיים וספרי מתים פתוחים לפניושמן ראש - ימים נוראים עמ' קי
י ע"ב13 ספרי חיים וספרי מתים פתוחין לפניו וכו'אור אברהם - תשובה - קונטרס אהבת איתן והוספות חדשות עמ' כז
י ע"ב13 ספרי חיים וספרי מתים פתוחין לפניו וכו'אור אברהם במדבר עמ' שיט
י ע"ב13 ראש השנה ספרי חיים וספרי מתים לפניו נפתחיםהגיד מרדכי דרוש יד
י ע"ב13 יום הכפורים נקרא ר"הקהלת יעקב ראש השנה עמ' כא
י ע"ב15 בחנוכה אומרים הלל משום שיש דין הלל גם על הנסמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 176
י ע"ב15 גדר הלל דחנוכהברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' קמה
י ע"ב15 והא חנוכה וכו' משום ניסא וכו' והרי יצי"מ דנס שבחו"ל וכו', ובמהרש"אשירת הפסח אות קסא, קצד
י ע"ב15 למה אומרים הלל בחנוכהמנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף ז ע"ב
י ע"ב16 אר"י לפי שאין או' כו' שבח"ל כו'מערכי לב (חזן) ח"א דרוש נח דף קל ע"ג
י ע"ב16 בטעם שאין אומרים הלל בפוריםלקוטי שיחות חל"ו עמ' 167
י ע"ב16 הלל בחנוכה אניסא הוא דאמרינןפחד יצחק חנוכה מאמר ח
י ע"ב16 מפני מה אין אומרין הלל בפורים, קריאתה זו היא הלילאאגרא דפרקא (תשסה) עמ' קצא
י ע"ב16 משום ניסאברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' רמז
י ע"ב16 פורים דאיכא ניסא וכו'מה שהיה הוא שיהיה עמ' קכה
י ע"ב16 פורים דאיכא ניסא לימא וכו' קרייתה זו היא הלילאבית ישראל (טויסיג) ח"ו עמ' רז
י ע"ב16 פורים דאיכא ניסא לימא וכו' קרייתה זו היא הלילאבית ישראל (טויסיג) תליתאה ח"א עמ' קכז
י ע"ב16 פורים דאיכא ניסא נימא הללילקוט הגרשוני ח"ב
י ע"ב17 א"א שירה על נס בחו"לודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' קעג
י ע"ב17 אין אומרים שירה על נס שבחו"לבנין שאול עמ' קסא, קעו
י ע"ב17 אין אומרים שירה על נס שבחו"לדרשות שמואל עמ' קמג
י ע"ב17 אין אומרים שירה על נס שבחו"להדרת אליהו דרוש י סי' א ד"ה והנה חוץ
י ע"ב17 אין אומרים שירה על נס שבחו"לחכמת התורה ויגש עמ' קז
י ע"ב17 אין אומרים שירה על נס שבחו"לקהלת יעקב פסח ח"א עמ' תנד
י ע"ב17 אין אומרים שירה על נס שבחו"לרנת יצחק ה' מגילות עמ' לב
י ע"ב17 אין אומרים שירה על נס שבחוצה לארץחכמת התורה בשלח עמ' תנג
י ע"ב17 אין אומתם שירה על נס שבחו"לשם ישראל עמ' קסג
י ע"ב17 לפי שאין אומרים שירה על נס שבחוץ לארץרסיסי לילה סי' ח (עמ' 6)
י ע"ב17 שירה על נס שבחוץ לארץציץ השדה פורים - אורה ושמחה עמ' קפא
י ע"ב17 שירה על נספחד יצחק שבת קונטרס רשימות אות ד
י ע"ב19 יציאת מצרים נס שבחו"להתקופה הגדולה (תשלב) עמ' רלא
י ע"ב20 עד שלא נכנסו לארץ הוכשרו כל הארצות לומר שירהחכמת התורה ויצא עמ' תקנח
י ע"ב21 כל הארצות הוכשרו לשירהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' ערה
י ע"ב22 רב נחמן אמר קרייתה זו היא הלולא וכו'לחמי תודה דף קצ ע"א
י ע"ב23 עבדי ה' ולא עבדי פרעהאחרי ראי (תשסד) ענינים סי' יא אות א
י ע"ב23 עבדי ה' ולא עבדי פרעהפחד יצחק פורים ענין ב
י ע"ב23 עבדי ה' ולא עבדי פרעהפחד יצחק פסח מאמר כא
י ע"ב23 עבדי ה' ולא עבדי פרעהפחד יצחק פסח מאמר נג
י ע"ב23 קריאתה הלולארוח חיים (חיד"א) עמ' פט
י ע"ב23 רבא אמר בשלמא התם וכו' אכתי עבדי אחשורוש אנןשל"ה - מס' פסחים אות רסב, רעד
י ע"ב24 אכתי עבדי אחשורוש אנןאור אברהם - מסכת מגילה עמ' קלא
י ע"ב24 אכתי עבדי אחשורוש אנןאור אברהם הלכות מגילה וחנוכה - הוספות חדשות עמ' מ
י ע"ב24 אכתי עבדי אחשורוש אנןפרי צדיק ויחי אות ד, ר"ח אדר אות א, ר"ח אדר שני אות א, פסח אות ב, ראש השנה אות יג
י ע"ב24 אכתי עבדי אחשורוש אנןקדושת השבת סי' ז (עמ' 38), רסיסי לילה סי' יט (עמ' 22), נו (עמ' 154), דברי סופרים סי' לב (עמ' 26-25), לקוטי מאמרים עמ' 103, 168, מחשבות חרוץ סי' ד (עמ' 13), יז (עמ' 133), *כ (עמ' 191-188)
י ע"ב24 אכתי עבדי אחשורוש אנןקהלת יעקב פסח ח"ב עמ' לב
י ע"ב24 אכתי עבדי אחשורוש אנןתהלה לדוד (סקאליע) ספר ה עמ' מד
י ע"ב24 אכתי עבדי אחשורוש אנןאור אברהם - מגילת אסתר עמ' 12
י ע"ב26 מחלוקת ר' יצחק ור"נ אי משגלו הותר הלל על נס שבחו"לברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' לג
י ע"ב28 אבוב היה בימי משההתורה והעולם ח"א עמ' קלח
י ע"ב28 אבוב היה במקדש - של קנה היה ומימות משה וכו'היהדות הלאומית עמ' 1, 13
י ע"ב28 אבוב היה במקדש וכו' צוה המלך וציפוהו זהב וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ג עמ' ס
י ע"ב28 תנו רבנן אבוב היה במשכן חלק היה דק היה וכו'אוצרות חיים - יושר המידות עמ' תעה
י ע"ב29 וציפהו זהב ולא הי' קולו ערב נטלו את ציפויו וכו'חיי נפש ח"א עמ' רכא
י ע"ב31 צלצול היה במקדש של נחושת וכו' מכתשת היתה במקדש וכו', אלו שני כלים נשתיירו ממקדש ראשון ונתפגמו וכו'אוצרות חיים - בהמ"ק עמ' קלג
י ע"ב31 צלצל היה במקדש ונפגם כו' והיה קולו ערב כמות שהיה וכו'אוסף מאמרי מוסר וחכמה (תשנט) עמ' קסא
י ע"ב32 והביאו אומניםעולת חודש ח"ג מאמר רלח
י ע"ב42 צוה המלך והרחיבוהו כדי שיתרבו מימיו וכו'תורת מנחם חי"ג עמ' 34, חט"ו עמ' 49, 95 {אגריפס}
י ע"ב42 שילוח היה מקלח מים בכאיסר (ורש"י - פי המעיין שהוא נובע שם רחב כאיסר)תורת מנחם ח"ד עמ' 52, ח"ז עמ' 58, חי"ג עמ' 30, חט"ו עמ' 95
י ע"ב42 שילוח היה מקלח מים בכאיסר יהל אור עמ' שיד
י ע"ב42 שילוח היה מקלח מים כאיסר צוה המלך והרחיבוהו שיתרבו מימיו ונתמעטו וכו'תורת מנחם חנ"ב עמ' 282
י ע"ב42 שילוח היה מקלח מים בכאיסר וכו'האיר ממזרח על ההפטרות עמ' קא, קפח
י ע"ב44 אל יתהלל חכם בחכמתו - מפני שחכמתו אינה אלא מקלקלת (רש"י)מכתב מאליהו ח"א עמ' 65
י ע"ב44 אל יתהלל חכם בחכמתושערי תלמוד תורה (תשמז) עמ' קנח
י ע"ב44 אל יתהלל חכם בחכמתושערי תלמוד תורה (תשסו) עמ' קע
י ע"ב47 מגריפה היתה במקדש ועשרה נקבים בהדרך הקודש (תנעמי) עמ' שכט
י ע"ב47 מגריפה היתה במקדש ועשרה נקבים היו בה כל אחד ואחד מוציא עשרה מיני זמר וכו'אוצרות חיים - בהמ"ק עמ' קכט
י ע"ב רש"י - הכל בכתב נאמר בכל כלי שרת ואף דל"ה מכלל כלי המקדש וכמו צלצלים ומכתשותרנת יצחק תליתאה ח"א עמ' רמו, תקיא
י ע"ב רש"י ד"ה אל - הכל בכתב בכל כליםרנת יצחק מלכים עמ' פא
י ע"ב תוס' ד"ה אמרוימי דוד (תשסז) עמ' סט
י ע"ב תוס' - בענין שירת המלאכיםאור אברהם שמות עמ' שטו
י ע"ב תוס' ד"ה איןמשנת חיים במדבר עמ' ריט
י ע"ב תוס' ד"ה אמרו מלה"ש מפני מה אין ישראל אומרים שירה בר"ה וביו"כמראה יחזקאל (תשסד) עמ' תקה
י ע"ב תוס' ד"ה אמרויערות דבש ח"ב עמ' טו
י ע"ב תוס' ד"ה אמרודרשות הצל"ח השלם עמ' רכח
י ע"ב מהרש"א - טעם שאין אומרים שירה על נס שבחוץ לארץלחמי תודה דף קצ ע"ב
יא ע"א01 עשרה נקבים וכל אחד הוציא עשר או מאה קולותמטה יששכר עמ' רכז
יא ע"א05 נמצאת כולה מוציאה אלף מיני זמראור חדש (זיטשיק, תשסח) ויקרא עמ' סז
יא ע"א06 א"ר נחמן בר יצחק וסימניך מתניתא גוזמאמגילת סמנים עמ' ד, קכז
יא ע"א07 דברו חכמיים בגוזמאפחד יצחק שבת קונטרס רשימות אות א
יא ע"א08 לימא בהא קמיפלגי וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' תקיד ד"ה ולולי
יא ע"א09 עיקר שירה בפה או בכליקרבן מנחה (תשעד) עמ' א
יא ע"א09 עיקר שירה בפה, ותוס'מטה יששכר עמ' רכה
יא ע"א09 אי עיקר שירה בפהרמון פרץ (אריאל, תשסא) עמ' צה, צו
יא ע"א09 אי עיקר שירה בפהרנת יצחק משלי עמ' שיא
יא ע"א09 אין שירה אלא בפהאור אברהם הלכות מגילה וחנוכה עמ' רא
יא ע"א09 אין שירה אלא בפהמשנת יוסף על התורה ח"א עמ' רפג, ח"ב עמ' קנ
יא ע"א09 עיקר שירה בכלי או בפהרנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' רסב
יא ע"א09 עיקר שירה בפה וכלי לבסומי קלא הוא דעבידאדרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' נה
יא ע"א09 עיקר שירה בפה כו' בכליתורת מנחם חנ"ז עמ' 84
יא ע"א09 עיקר שירה בפהבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' תנט-תס
יא ע"א09 עיקר שירה בפהדרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' רנז
יא ע"א09 עיקר שירה בפהתהלה לדוד (והרמן) פרק ק פסוק ב הערה יג
יא ע"א19 ישראלים היורנת יצחק משלי עמ' שנו
יא ע"א20 השיר מעכב את הקרבן דר"מ וחכ"א אינו מעכבמוצל מהאש (הלברשטם) דף יא, עז ע"א
יא ע"א20 השיר מעכב את הקרבן וכו'אשר ליהודה עמ' תלב
יא ע"א20 השיר מעכב את הקרבןימות המשיח בהלכה עמ' שמה
יא ע"א20 השיר מעכב את הקרבןמאכסניא של התורה סי' מו
יא ע"א20 השיר מעכב את הקרבןמשנת חיים במדבר עמ' קצב
יא ע"א20 ת"ר השיר מעכב את הקרבן וכו', ותוס' ד"ה השיר מעכב, ובשטמ"קעטרת חן ח"ב עמ' קב, קג
יא ע"א20 תנו רבנן השיר מעכב את הקרבן וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' תקח ד"ה אמר
יא ע"א27 אמר רב יהודה אמר שמואל מנין לעיקר שירה מן התורה וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' קנב ד"ה ונ"ל
יא ע"א27 אמר רב יהודה אמר שמואל מנין לעיקר שירה מן התורה שנאמר ושרת בשם ה' אלהיו, ורש"י שמזכירים בו שם שמיםדרשות משמר הלוי (תשעא) עמ' קג
יא ע"א27 אמר רב יהודה אמר שמואל מנין לעיקר שירה מן התורהתפלת דוד (אדר"ת) עמ' לז
יא ע"א27 אר"י מנין לעיקר שירה מה"חויחי עוד דף מא ע"ד
יא ע"א27 הלוים נתמנו על השירפי' הרמ"ז על הזוהר במדבר (תשסד) עמ' פט
יא ע"א27 מה כפרה ביום אף שירה ביוםדרשות שבט הלוי עמ' שיז
יא ע"א27 מה כפרה ביום אף שירה ביוםעטרת חן ח"ב עמ' קז
יא ע"א27 מכאן לשירה מן התורהיוסף לקח כרך א ח"א עמ' קיח
יא ע"א27 מנין לעיקר שירה ושטמ"ק ברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' קיז
יא ע"א27 מנין לעיקר שירה מה"תאהלי יעקב (הוסיאטין) דף ב ע"ב
יא ע"א27 מנין לעיקר שירה מה"תשירת דוד (תשסז) עמ' שח, תצז
יא ע"א27 מנין לעיקר שירה מן התורה וכו' ושטמ"קברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' נו
יא ע"א27 מנין לעיקר שירה מן התורה וכו' תחת אשר לא עבדת את ה"א בשמחה ובטוב לבב וכו'באר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' רסח, דברים עמ' תתמג, מלכים עמ' שלג
יא ע"א27 מנין לעיקר שירה מן התורה וכו'אור אברהם - תשובה עמ' שעב
יא ע"א27 מנין לעיקר שירה מן התורה וכו'אור אברהם ברכות עמ' שנו
יא ע"א27 מנין לעיקר שירה מן התורה וכו'גנת אגוז (תשעב) אות רפא
יא ע"א27 מנין לעיקר שירה מן התורה וכו'דרך אמונה ובטחון עמ' ריט
יא ע"א27 מנין לעיקר שירה מן התורה וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' תקי ד"ה ותסברא
יא ע"א27 מנין לעיקר שירה מן התורה וכו'מצור דבש עמ' ריז, שנב
יא ע"א27 מנין לעיקר שירה מן התורהאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"ב עמ' ב
יא ע"א27 מנין לעיקר שירה מן התורהאור אברהם - סידור התפילה עמ' שמד
יא ע"א27 מנין לעיקר שירה מן התורההאיר ממזרח עמ' נג, קכח
יא ע"א27 מנין לעיקר שירה מן התורהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' שמה
יא ע"א27 מנין לעיקר שירה מן התורהרנת יצחק שמואל עמ' קו
יא ע"א27 מנין לעיקר שירה מן התורהתורת אליהו עמ' שיט
יא ע"א27 מנין לעיקר שירה מן התורה, ורש"ידרשות מהר"ם בנעט עמ' קה, ריב
יא ע"א27 מנין לעיקר שירת הלוים מה"תלהורות נתן במדבר עמ' מו
יא ע"א27 מנין לעיקר שירת לויים מן התורהשמן ראש - ימים נוראים עמ' קצד
יא ע"א27 מנין לשירה מן התורהמנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף כד ע"ב
יא ע"א27 מנין לשירה מן התורהעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תתמז
יא ע"א27 מנין לשירה מן התורה... בכתף ישאועיוני רש"י במדבר עמ' קסד
יא ע"א27 עיקר שירה מהתורהמאיר נתיבות ח"א עמ' רמט
יא ע"א27 מנין שהשירה ביוםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' שדמ
יא ע"א27 רמז לשיר מן התורה מנין וכו'טיול בפרדס ח"א עמ' קט
יא ע"א28 איזהו שירות שבשם הוי אומר זה שירהאוצרות חיים - בהמ"ק עמ' כא
יא ע"א28 איזהו שרות שבשםמשנת חיים דברים עמ' רז, שפט, שצ
יא ע"א28 בשם ה' היינו שירה שאומרים הלויים בפהיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' צא, צב, מקראי קדש (תשנג) עמ' עד, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' נד
יא ע"א28 ושרת - שירהעיוני רש"י דברים ח"א עמ' רח
יא ע"א28 ושרת בשם ה' אלהיו איזהו שירות שבשם הוי אומר זה שירהשל"ה פרשת קרח אות א
יא ע"א28 ושרת בשם ה' אלהיו איזהו שירות שבשם הוי אומר זו שירהגנת אגוז (תשמט) עמ' רטו
יא ע"א28 ושרת זו שירהעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תעח
יא ע"א29 זה השירטוב טעם במדבר עמ' יד
יא ע"א29 זו שירהאהל משה (שינרמן) פורים עמ' קפד
יא ע"א30 רב מתנא אמר מהכא תחת אשר לא עבדת את ה' אלוקיך וכו'אוצר המאמרים (וייס) עמ' רלג
יא ע"א30 שנאמר תחת אשר לא עבדת את ה' אלקיך בשמחה ובטוב לבב וכו'צמח דוד (סקאליע) עמ' תעז
יא ע"א30 תחת אשר לא עבדת את ד' בשמחה ובטוב לבב זה השירעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קכז
יא ע"א31 איזה היא עבודה שבשמחה ובטוב לבב הוי אומר זה שירהשיח דוד (תשסד) עמ' קי
יא ע"א31 איזה היא עבודה שבשמחהנתיבות יצחק - ירח האיתנים עמ' תלט
יא ע"א31 איזה עבודה שהיא בשמחה זהו שירהדרשות שמואל עמ' קמא
יא ע"א31 איזהו היא עבודה שבשמחה, ורש"ימשנת חיים במדבר עמ' קפד
יא ע"א31 איזהו עבודה בשמחה וטוב לבב, זו שירהאור אברהם דברים עמ' תנב
יא ע"א31 איזהו עבודה שהיא בשמחהשמן ראש (כץ) ח"ו עמ' תפג
יא ע"א31 איזו היא עבודה שבשמחה ובטוב לבב הוי אומר זה שירהזכור לדוד עמ' קטו
יא ע"א31 איזו היא עבודה שבשמחה ובטוב לבב זו שירהאמרי רבי שפטיה עמ' קה
יא ע"א31 איזו היא עבודה שבשמחה וטוב לבב וכו'אור אברהם - תשובה עמ' תפג
יא ע"א31 איזו היא עבודה שבשמחה וכו' הוי אומר זה שירהשבח נעורים עמ' רח
יא ע"א31 איזוהי עבודה שבשמחה הוי אומר זה שירהבאר שרים פרשת נצבים דרוש ד אות ז
יא ע"א31 איזוהי עבודה שבשמחה וכו' זו שירהפרי צדיק לך לך אות ג, ר"ח אדר אות י, פקודי אות ו, שלח אות טו, מסעי אות ט, מוצאי יוכ"פ אות ו
יא ע"א31 איזוהי עבודה שבשמחה וכו' זו שירהקדושת השבת סי' ז (עמ' 41)
יא ע"א31 איזוהי עבודה שהיא בשמחה ובטוב לבב זו שירהאסופת מערכות שמות ח"א עמ' רמא
יא ע"א31 איזו היא עבודה שבשמחה ובטוב לבב הוי אומר זה שירהקריאה בקריה ח"א עמ' שכב
יא ע"א31 בשמחה ובטוב לבברנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' פא
יא ע"א31 הלל צריך שמחהאור אברהם הלכות מגילה וחנוכה עמ' קסא
יא ע"א31 ובטוב לבב זה שירה ורש"ירנת יצחק ה' מגילות עמ' קיא
יא ע"א31 טוב לבב זו השירה וכו' תורה טוב הוא ולא טוב לבבשני המאורות (תשסח) עמ' כה
יא ע"א31 עבודה שבשמחה כו' שירהמשנת חיים דברים עמ' ריג
יא ע"א31 עבודה שבשמחה שירה, ורש"י - שירה מתוך שמחהשירת הפסח אות לב, קכט, קנט, קצה
יא ע"א31 עבודה שבשמחההכתב והקבלה דברים פי"ב פסוק ז
יא ע"א31 שבשמחה ובטוב לבב הוי אומר זה שירהאז שמח עמ' קסו
יא ע"א32 דברי תורה וכו' משמחי לב איקרי טוב לא איקרישבח נעורים עמ' ז, רח
יא ע"א32 דברי תורה משמחי לב איקרי טוב לא איקרי - תוס'אור אברהם - רות עמ' קפד
יא ע"א32 ואימא ד"ת דכתיב פקודי ה' ישרים משמחי לבילקוט הגרשוני ח"ב
יא ע"א32 ואימא דברי תורה וכו' משמחי לב איקרי טוב לא איקרי ותוס' ד"ה משמחיפרי צדיק פ' שקלים אות א, פ' זכור אות ח, לחג השבועות אות כד, לט"ו באב אות ג,
יא ע"א32 ואימא דברי תורה וכו' משמחי לב איקרי טוב לא איקרידרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' תסז ד"ה ואמרתי ימי
יא ע"א32 פקודי ה' טוב לא איקרי ותוס' ד"ה משמחיקדושת השבת סי' ז (עמ' 40)
יא ע"א33 משמחי לב איקרי טוב לא איקריאמרי רבי שפטיה עמ' עד
יא ע"א33 תורה לא אקרי טוב לב, ותוס'רנת יצחק תהלים עמ' סא, תעב
יא ע"א33 תורה משמחי לב איקרי טוב לא איקריאילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' כא
יא ע"א34 ביכורים טעון שירהאוצר המאמרים (וייס) עמ' נ
יא ע"א34 ביכורים טעונין שירהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תרלח
יא ע"א34 ושמחת בכל הטוב מכאן שהבכורין טעונים שירהלקט שיחות מוסר ח"ב עמ' לב
יא ע"א34 מנין לביכורים שטעונים וכו'ברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' קכו
יא ע"א34 מנין לביכורים שטעונין שירהאור אברהם - סידור התפילה עמ' צו
יא ע"א34 מנין לבכורים שטעונין שירה, ותוס'רנת יצחק ישעיה עמ' צד, רסו, תהלים עמ' קסה, משלי עמ' שנח
יא ע"א34 מנין לבכוריםהכתב והקבלה דברים פכ"ו פסוק יא
יא ע"א34 שירה בבכוריםברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' רכח
יא ע"א35 מנין שאין אומרים שירה אלא על היין וכו'שפת אמת (רייז) ארבע פרשיות ופורים עמ' קמב
יא ע"א36 אין אומרים שירה אלא על היין וכו'עטרת חן ח"ב עמ' קג, קד
יא ע"א36 אין אומרים שירה אלא על הייןאור אברהם - הגדה של פסח - קונטרס שואלין ודורשין עמ' שפו
יא ע"א36 אין אומרים שירה אלא על הייןבאר שרים במדבר פ' שלח דרוש ה אות ב
יא ע"א36 אין אומרים שירה אלא על הייןבי חייא ח"א עמ' רטו
יא ע"א36 אין אומרים שירה אלא על הייןמאכסניא של התורה סי' לז
יא ע"א36 אין אומרים שירה אלא על הייןמנחת יצחק בראשית-שמות עמ' טז
יא ע"א36 אין אומרים שירה אלא על הייןציץ השדה - שדי יער עמ' קיז
יא ע"א36 אין אומרים שירה אלא על הייןקדושת לוי דף ס ע"ב
יא ע"א36 אמירת שירה על הייןשירת הפסח אות קנז
יא ע"א40 וכנניהו שר הלויים וגו', אל תקרי יסר אלא ישירבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' תס, יהושע-שמואל עמ' צד, מלכים עמ' קלד
יא ע"א41 איזהו עבודה שצריכה עבודה הוי אומר זו שירהאוצרות חיים - בהמ"ק עמ' כא
יא ע"א41 איזהו עבודה שצריכה עבודה וכו'מסילות הנביאים יהושע עמ' סט*
יא ע"א41 איזו היא עבודה לעבודה הוי אומר זה השירכד הקמח (מישור) עמ' שו
יא ע"א41 דכתיב לעבוד עבודת עבודה, איזוהי עבודה שצריכה עבודה, הוי אומר זו שירהחיים שיש בהם - דרשות ח"א עמ' תלז
יא ע"א41 ישיר בלווטיפירושי ראשונים
יא ע"א41 עבודה שצריכה עבודה כו' שירהמשנת חיים במדבר עמ' קפג, קפט
יא ע"א41 עבודת עבודה וכו' זו שירהלקוטי שיחות חי"ח עמ' 44
יא ע"א41 עבודת עבודה זה השירחמדת ימים - ר"ח, חנוכה, פורים וט"ו בשבט עמ' 197
יא ע"א41 עבודת עבודה זו שירהשמן ראש סוכות ח"א עמ' רטו
יא ע"א43 ר"נ בר יצחק אמר מהכא המה ישאו קולם ירונו בגאון ה' צהלו מיםדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' תקיד ד"ה ולולי
יא ע"א44 ולבני קהת לא נתן כי עבודת הקדש עליהן בכתף ישאושמע יעקב (זיידא) עמ' סד
יא ע"א44 ותנא מייתי לה לעיקר שירה מן התורה מהכא וכו'אמרות ה' השלם ח"ה עמ' סג
יא ע"א44 צהלו מיםרנת יצחק ישעיה עמ' סג
יא ע"א45 בכתף ישאו... אין ישאו אלא לשון שירהבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' תנט-תס, במדבר עמ' קג-ה
יא ע"א46 אין ישאו אלא לשון שירההתורה והעולם ח"ב עמ' קמט-קנ
יא ע"א46 אין ישאו אלא לשון שירהמשנת חיים במדבר עמ' קפג, קפד
יא ע"א47 והאלוקים יעננו בקולשירת הפסח אות לא
יא ע"א47 והאלקים יעננו בקול, בנגינהפי' הרמ"ז על הקדמת הזוהר (תשנח) עמ' קכ
יא ע"א47 והאלקים יעננו בקול, בנגינהפירוש הרמ"ז על הקדמת הזוהר עמ' קכד
יא ע"א47 חנינא בן אחי ר"י אמר מהכא משה ידבר כו'מערכי לב (חזן) ח"א דרוש יז דף לד ע"ד
יא ע"א47 חנניא בן אחי רבי יהושע אמר מהכא והאלקים יעננו בקול על עסקי קולדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' תקטז ד"ה ובזה
יא ע"א47 חנניא בן אחי רבי יהושע אמר מהכא שנאמר משה ידבר והאלקים יעננו בקול על עסקי קולדברי דוד (זלצר, תשע) עמ' קי¬
יא ע"א47 מהכא משה ידבר והאלקים יעננו בקולפאר יעקב ח"ב עמ' תרצה, ח"ג עמ' קלו
יא ע"א47 משה ידבר והאלהים יעננו בקול, על עסקי קולאוצרות חיים - בהמ"ק עמ' כא
יא ע"א47 משה ידבר והאלקים יעננו בקולפחד יצחק שבועות מאמר יח
יא ע"א47 משה ידבר והאלקים יעננו בקול, על עסקי קולבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' תסא, תעג, במדבר עמ' קה
יא ע"א47 משה ידבר, ורש"י שמשה לוי היהרנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' קמב
יא ע"א רש"י - אין אומרים שירה אלא מתוך שמחהתפארת צבי שמות עמ' רמו
יא ע"א רש"י ד"ה אין - דכתיב הנה עבדי ירונו מטוב לבדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' תקטו ד"ה ע"ש
יא ע"א רש"י ד"ה הביא, ותוס' ד"ה מנין לביכורים וכו'עטרת חן ח"ב עמ' קו
יא ע"א רש"י ד"ה ואתנה - ולוים משוררים הםדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' תקיב ד"ה אלא
יא ע"א רש"י ד"ה וסימניךמגילת סמנים עמ' קכז, קכח
יא ע"א רש"י ד"ה שירה - צריך עבודת קרבןעיוני רש"י במדבר עמ' לט
יא ע"א רש"י ד"ה שירהמשנת חיים במדבר עמ' רכב
יא ע"א שטמ"ק אות ו'משנת חיים במדבר עמ' תע
יא ע"א תוס' - תורה משמחי לב איקרי טוב לב לא איקרי, משום שלומדין את התורה ושוכחיןצמח דוד (סקאליע) עמ' תעז
יא ע"א תוס' ד"ה אל תקרירנת יצחק משלי עמ' שלז
יא ע"א תוס' ד"ה משמח - וא"ת והא כתיב וייטב לבו וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' תקטו ד"ה ע"ש, ח"ג עמ' פ ד"ה ובזה יש
יא ע"א תוס' ד"ה משמח - וא"ת וכו' וה"נ דרשינן ויטיבך לבך על תלמוד תורהדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' ז ד"ה ועד"ז
יא ע"א תוס' ד"ה משמח - וה"נ דרשינן שבת ויטיבך לבך על תלמוד תורהדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' קעח ד"ה וזה
יא ע"א תוס' ד"ה משמח - משמח לב איקרי, טוב שסמוך (ללב) לשמחה וכו' א"נ טוב הסמוך ללב לא איקרידרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' קעז ד"ה דוד
יא ע"א קרבן אשם (שאכרליס) ד"ה בגמרא מניין - ויש לדקדק הא כתבו תוס' וכו' וא"ב לא מקשה הב' מידי מביכורים וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' קנב ד"ה ונ"ל
יא ע"ב01 משה היה משוררפרורים משלחן גבוה ח"ה שאלה קה
יא ע"ב01 על עסקי קולמשנת חיים שמות עמ' א
יא ע"ב04 מה אתם בעבודת מזבח אף הם בעבודת מזבחאוצרות חיים - בהמ"ק עמ' קמו
יא ע"ב05 ולא ימותו גם הם גם אתם - אתם בשלהם והם בשלכם במיתהשרתי ח"א עמ' קנו
יא ע"ב06 אתם בשלהם במיתהלהורות נתן במדבר עמ' לג
יא ע"ב06 אתם בשלהם והם בשלכם במיתהגור אריה ויקרא פכ"ב הערה 46
יא ע"ב06 אתם בשלהםחקל יצחק (תשסג) עמ' תצה, תצח
יא ע"ב06 אתם בשלהםכללי המצות (צפת תשנב) עמ' 131
יא ע"ב06 כהן שעבד עבודת לוי דינו כמיתהמאכסניא של התורה סי' סה
יא ע"ב06 כהן שעבד עבודת לויקרן פני משה ח"א עמ' מו
יא ע"ב06 לוי שעבד עבודת כהונהחקל יצחק (תשסג) עמ' תיט
יא ע"ב06 לויים בעבודת כהנים וכהנים בעבודת לויים חייבין מותהיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' עא
יא ע"ב06 לוים שעבדו עבודת כהנים חייבים מיתה ביד"שגור אריה ויקרא פכ"ב הערה 46
יא ע"ב07 הם בשלהם באזהרה, רש"י וונוס'רנת יצחק משלי עמ' שיב
יא ע"ב07 לוי בעבודת חבירוברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' קנז
יא ע"ב08 אמר אביי משורר ששיער חייב מיתהעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' נה
יא ע"ב08 אמר אביי נקטינן משורר ששיעור בשל חבירו במיתהעצי חיים על התורה עמ' שנג
יא ע"ב08 אמר אביי נקטינן משורר ששיער במיתה וכו'עצי חיים - מועדים עמ' עו
יא ע"ב08 המשורר ששיער בשל חבירו חייב או אינו במיתה אלא באזהרהיד אהרן עמ' קמב
יא ע"ב08 לוי בעבודת חברו במיתהברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' פ
יא ע"ב08 משורר ששיער במיתה אור אברהם במדבר עמ' כג {כשמגיף לבדו}
יא ע"ב08 משורר ששיער במיתה וכו'אור אברהם - הגדה של פסח - קונטרס שואלין ודורשין עמ' רפא
יא ע"ב08 משורר ששיער במיתהושב ורפא לו עמ' קסח, רא
יא ע"ב08 משורר ששיער במיתהחכמת התורה ויקרא עמ' נה
יא ע"ב08 משורר ששיער במיתהשערי הישיבה ח"א עמ' פו
יא ע"ב08 משורר ששיער בשל חבירו במיתה ונו', ורש"י ובר"גרנת יצחק שמואל עמ' נט-ס, שכו
יא ע"ב08 משורר ששיער בשל חבירו במיתהאור אברהם במדבר עמ' כ, קפד
יא ע"ב08 משורר ששיער בשל חבירו במיתהדעת חכמה ומוסר ח"א עמ' קפב
יא ע"ב08 משורר ששיער בשל חבירו חייב מיתהאשר ליהודה עמ' שטו
יא ע"ב08 משורר ששיער בשל חברו במיתהרנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תריג
יא ע"ב08 משורר ששיער בשל חברו במיתהתורה אור (באנדי) עמ' רצט
יא ע"ב08 משורר ששיער וכו' זר דאותה עבודהתורת מנחם חמ"ד עמ' 13
יא ע"ב08 משורר ששיער ומשוער ששורר וכו' באזהרהלקוטי שיחות חכ"ח עמ' 120
יא ע"ב08 משורר ששיער ושטמ"קרנת יצחק משלי עמ' רחצ, דברי הימים עמ' יט, נה, נט
יא ע"ב08 משורר ששיער חייב מיתהדעת תורה במדבר עמ' טז, קסג
יא ע"ב08 משורר ששיער חייב מיתהחיים שיש בהם על התורה קמא עמ' רמז
יא ע"ב08 משורר ששיער חייב מיתהחכמת התורה פקודי עמ' ריג
יא ע"ב08 משורר ששיער חייבעיוני רש"י במדבר עמ' קכו, קל
יא ע"ב08 משורר ששיערדגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' קסח
יא ע"ב08 משורר ששיערפנקסי הראי"ה ח"א עמ' רפג
יא ע"ב11 אילימא זר ממש הכתיב חדא זימנא, ורש"ירנת יצחק משלי עמ' שלז
יא ע"ב13 מיתיבי משורר ששיער ומשוער ששורר וכו'תשובה מיראה עמ' יח
יא ע"ב13 שוער ומשוררתורת מנחם חכ"ג עמ' 170
יא ע"ב15 וכבר ביקש רבי יהושע בן חנניה לסייע את רבי יוחנן בן גודגדא בהגפת דלתותערוגת הבושם (תשעא) שמות עמ' תלט
יא ע"ב15 מעשה בר' יהושע בן חנניא וכו' שאתה מן המשוררין ואני מן השועריןפניני יחזקאל עמ' (תסו)
יא ע"ב15 מעשה בר' יהושע בר חנניה וכו' שאתה מן המשוררים ולא מן המשועריםשיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 17
יא ע"ב15 מעשה בר' יהושע בר חנניה וכו' שאתה מן המשוררים ולא מן המשועריםשיחות הרב צבי יהודה דברים עמ' 536
יא ע"ב15 מעשה בר' יהושע, ושטמ"קרנת יצחק דברי הימים עמ' כ
יא ע"ב15 מעשה בר"י בר חנניה וכו' שאתה מן המשוררים ולא מן המשועריםמגילת סמנים עמ' יא
יא ע"ב15 ר' יהושע בן חנניה לוי היהעטרת ישועה (תשסד) אות פא להגדה ש"פ
יא ע"ב15 ר"י בן חנני' וכו' מן המשורריםלקוטי שיחות חל"ט עמ' 182
יא ע"ב17 חזור בך שאתה מן המשוררין ואני מן השועריןיוסף לקח כרך א ח"א עמ' קיח, יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' נא, עג, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' קעא
יא ע"ב17 חזור לאחוריך שאתה מן המשורריןמשנת רבי אהרן - מאמרים ח"א עמ' קצג
יא ע"ב18 אתה מן המשוררים ואני מן השועריםמתוך התורה הגואלת (תשעג) על התורה עמ' 60, 56
יא ע"ב18 מן המשורריםתורת מנחם חנ"ד עמ' 252
יא ע"ב18 שאתה מן המשוררים ואני מן השוערים ומשורר ששיער במיתהמלא העומר על חמש מגילות (תשסח) עמ' שיח
יא ע"ב18 שאתה מן המשורריםאור אברהם על ספר המצוות עמ' קלח
יא ע"ב23 בעי ר' אבין עולת נדבת ציבור טעונה שירה או אינה טעונה שירהימות המשיח בהלכה עמ' רכ
יא ע"ב23 עולת נדבת צבורודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תעד-תעה
יא ע"ב23 עולת נדבת צבור, ורש"ימשנת חיים ויקרא עמ' צא
יא ע"ב23 עולת נדבת ציבור טעונה שירה וכו'תפארת ראובן עמ' קעא
יא ע"ב26 על קרבן יחיד אין אומרים שירדרשות שבט הלוי עמ' ק
יא ע"ב28 החל שיר ה'רנת יצחק דברי הימים עמ' רנ
יא ע"ב31 אלא לאו דעולת נדבה, ורבינו גרשוםרנת יצחק דברי הימים עמ' רמז
יא ע"ב38 כבש הבא עם העומר קמבע"ל וכו' וליחזי פסח היכי עבידמאיר עיני חכמים מהדו"א ח"ג דף ב ע"ב
יא ע"ב43 מגלגלין זכות ליום זבאיאור הישר בראשית דף עג ע"א
יא ע"ב43 מגלגלין זכות ליום זכאי וכו'דרך ה' (באום) פ"ד אות סא
יא ע"ב44 כשחרב הבית בראשונה אותו היום תשעה באב היה וכו'אוצרות חיים - בהמ"ק עמ' רס
יא ע"ב44 כשחרב הבית בראשונה אותו היום תשעה באב ומוצ"ש הי'קדושת ציון (תשנד) ח"ב עמ' עד
יא ע"ב44 כשחרב הבית בראשונה וכו' ולא הספיקו לומר יצמיתם ה' אלהינו עד שבאו אויבים וכבשוםתפלת דוד (אדר"ת) עמ' קג
יא ע"ב44 כשחרב הבית היו הכהנים והלויים עומדים על דוכנן ואומרים שירהרנת יצחק תענית עמ' רמד
יא ע"ב44 חרב הבית בו ראשונה ושנייהמנות הלוי (עוז והדר) ח"א עמ' שפ
יא ע"ב45 במוצאי שבת נחרב הבית כו'מערכי לב (חזן) ח"ב דרוש צא דף רח ע"ד
יא ע"ב45 והיו כהנים ולוים אומרים שירהרנת יצחק ה' מגילות עמ' קמג
יא ע"ב47 כשנכנסו אויבים להיכל עד שבאו אויביםפרורים משלחן גבוה ח"ב שאלה צז
יא ע"ב47 כשנכנסו האויבים למקדש היו אומריס שירה וישב עליהם את אונםמלא העומר על חמש מגילות (תשסח) עמ' רנט, רעד, רצט
יא ע"ב49 בטל התמיד כו' דעולת נדבהמשנת חיים ויקרא עמ' קנ
יא ע"ב49 הקריבו עולת נדבה בשעת החורבן בי"ז בתמוז בטל התמיד וכו' בן בקר אקראי בעלמא הוא דאיתרמיא כו'ימות המשיח בהלכה עמ' קנג, קנד
יא ע"ב50 בן בקר אקראי בעלמאמנחת מרדכי עמ' שי
יא ע"ב56 אף שלמים קדשי קדשיםגור אריה במדבר פ"י אות ח
יא ע"ב56 קרבן תודה אין בו שיר כללימות המשיח בהלכה עמ' רכ
יא ע"ב57 אף עולה קבוע לה זמן ורש"י ור"גרנת יצחק דברי הימים עמ' רמז
יא ע"ב57 בקרבן נדבה אין שירהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' שמה
יא ע"ב57 ומה שלמים וכו' אף עולהלקוטי שיחות חי"ג עמ' 24
יא ע"ב57 ומה שלמים שקבוע להם זמן אף עולה וכו'עיוני רש"י במדבר עמ' קנ
יא ע"ב רש"י ד"ה הא כתיבגור אריה במדבר פ"א הערה 64
יא ע"ב רש"י - והרעותם הוא שירהגור אריה במדבר פ"י הערה 42
יא ע"ב רש"י מקיש עולה לשלמים ושלמים לעולהגור אריה במדבר פ"י הערה 43
יא ע"ב תוס' ד"ה עולתגור אריה במדבר פ"י הערה 48
יא ע"ב רגמ"ה ד"ה עולת נדבתמשנת חיים בראשית עמ' קנט
יא ע"ב שטמ"ק אות ובית ישי - דרשות עמ' קלז
יב ע"א01 נסכים הבאים בפנ"ע טעונין שירה או לאתפארת ראובן עמ' קפה
יב ע"א01 נסכים הבאים בפני עצמן טעונים שירה או אין וכו'עטרת חן ח"ב עמ' קז
יב ע"א01 נסכים הבאים בפני עצמן טעונין שירה או כו'ימות המשיח בהלכה עמ' קנג
יב ע"א01 נסכים הבאים מחמת עצמןדגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' קעט
יב ע"א01 נסכים הבאין בפני עצמןודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' שמה
יב ע"א03 אין אומרים שירה אלא על היין וכו'עטרת חן ח"ב עמ' קג, קד
יב ע"א19 בית ראשון ושני נחרבו במוצאי שביעיתמנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף כד ע"ב
יב ע"א19 חורבן היה בשנת א' לשמיטהגנא דפלפלי עמ' תנד
יב ע"א22 איזה שנה שראש השנה בעשור לחודש, הוי אומר זה יובלמבשר טוב, ימי הרחמים והסליחות עמ' תפח
יב ע"א22 שנה שראש השנה בעשור לחדש וכו' זה יובללקוטי שיחות חי"ט עמ' 299
יב ע"א22 שראש השנה שלה בעשור לחודשתורת אליהו עמ' רכ
יב ע"א22 בראש השנה בעשור לחודש הוא יוה"כ של יובלגור אריה ויקרא פכ"ה הערה 66
יב ע"א23 הוי אומר זה יובל ורש"ירנת יצחק יחזקאל עמ' קנ
יב ע"ב03 בימי עזרא מנו שבע שמיטותיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קמ
יב ע"ב06 שנת חמישים עולה לכאן ולכאןספר הזכרונות עמ' 168
יב ע"ב06 שנת חמשים עולה לכאן ולכאןתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' שסט
יב ע"ב10 שבעה עשר יובלות מנו ישראל וכו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' שע
יב ע"ב10 שבעה עשר יובלות מנו ישראלשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' תקיב
יב ע"ב10 שבעה עשר יובלות מנו ישראלמנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף כד ע"ב {מנו ליובלות ולא לשנים כי הדרך הוא למנות למצוות, וירשו את הארץ רק על שמירת יובלות וכשעברו עליהם גלו}
יב ע"ב15 אלא צא מהם שבע שכבשו ושבע שחילקופרי צדיק בהר אות ו
יב ע"ב15 בשבע שכבשו ושבע שחלקו לא מנו שמטותימות המשיח בהלכה עמ' קיד, תכה
יב ע"ב15 צא מהם שבע שכיבשו ושבע שחילקולקוטי שיחות חי"ב עמ' 247
יב ע"ב רש"י ד"ה ארבע מאה ועשריםתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קכא
יב ע"ב תוס' ד"ה דהוה לי' וכו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קכז
יג ע"א18 שבע שכבשו ושבע שחלקואחרי ראי (תשסד) סדרות סי' ה אות ב, סי' לג אות ד
יג ע"א18 שבע שכיבשו מנלן ותוס' ד"ה תמנןדברי טובה יהושע ח"ב עמ' תרנ
יג ע"א31 אין פוחתין מו' טלאים המבוקרים, רמב"ם רע"ב ותי"טדרשות מהר"ם חביב עמ' רפב
יג ע"א31 אין פוחתין מששה טלאים המבוקרים במקדששמן ראש (כץ) פסח ח"א עמ' רה
יג ע"א31 אין פוחתין מששה טלאים המבוקריםשמן ראש (כץ) פסח ח"ב עמ' קצא
יג ע"א31 אין פוחתין מששה טלאים המבוקריםתפלה למשה (בנימין) עמ' קה
יג ע"א31 אין פוחתין מששה טלאים המבוקרין בלשכת הטלאיםבית ישראל (טויסיג) ח"ו עמ' נט, עב
יג ע"א31 אין פוחתין מששה טלאים המבוקרין בלשכת הטלאיםבית ישראל (טויסיג) תנינא ח"ב עמ' רצג
יג ע"א31 אין פוחתין מששה טלאים המבוקרין בלשכת הטלאיםגור אריה ויקרא פ"א הערה 210
יג ע"א31 אין פוחתין מששה טלאים המבוקרין בלשכת הטלאיםמפי ספרים וסופרים - פניני חסידות כי תבוא כה
יג ע"א31 אין פוחתין מששה טלאים וכו'אור ישע (ראפשיץ) עמ' קפד
יג ע"א31 אין פוחתין מששה טלאים מבוקריןחנן אלקים עמ' צו, יוסף לקח כרך א ח"א עמ' עה, ריא, ריד, כרך ב ח"א עמ' ריג-ריד, רלב, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' שמד
יג ע"א33 אין פוחתין מט' כינורותאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' רט
יג ע"א33 אין פוחתין משתי חצוצרותמשנת חיים במדבר עמ' רכ
יג ע"א33 אין פוחתין משתי חצוצרותאור אברהם על ספר המצוות עמ' שלו
יג ע"א33 אין פוחתין מתשעה כנורותעיוני רש"י במדבר עמ' לט
יג ע"א רש"י ד"ה וכתיב ושיציא - אלמא בשנת שש נשלם הרי וכו' לא התחיל למנותימות המשיח בהלכה עמ' קיב
יג ע"א תוס' ד"ה ומוסיפיןמשנת חיים במדבר עמ' רכ
יג ע"ב01 טלאים המבוקרים הוכנו לשחיטה ד' ימיםתורת העולה ח"ג פרק א
יג ע"ב01 טלאים המבוקרים הוכנו לשחיטהתורת העולה (תשעה) עמ' רעד
יג ע"ב03 מנין לתמיד שטעון ביקור ד' ימים קודם שחיטה ת"ל תשמרו להקריב לי במועדורנת יצחק תליתאה ח"א עמ' ד
יג ע"ב03 מנין לתמידדברי שלום (שרעבי) חלק הדרוש עמ' קכו
יג ע"ב03 מנין לתמידדברי שלום (שרעבי, תשנג) עמ' קצו
יג ע"ב03 תמיד טעון ביקור ד' ימיםדברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' שמו {משמע שהוא לעיכובא}
יג ע"ב16 מצלתים דחדא עבידתא מעבדיאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' תקפה
יג ע"ב17 אין פוחתין מי"ב לויים עומדים על הדוכןיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' מב, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' נד, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' נו
יג ע"ב17 אין פוחתין מי"ב לוים עומדין על הדוכןמשנת חיים במדבר עמ' ריט
יג ע"ב18 אין הקטן נכנס לעזרה לעבודה כו'משנת חיים במדבר עמ' רכד
יג ע"ב18 אין הקטן נכנס לעזרה לעבודהפירושי ראשונים
יג ע"ב18 אין הקטן נכנס לעזרה לעבודהפנים מסבירות עמ' שמא
יג ע"ב18 אין הקטןהכתב והקבלה במדבר פ"ח פסוק כד
יג ע"ב18 אין קטן נכנס לעבודה אלא בשעה שהלויים אומרים בשיריוסף לקח כרך ב ח"א עמ' נ, נב, ח"ב עמ' צב, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' נה
יג ע"ב18 אין קטן נכנס לעזרה לעבודה, ורש"ירנת יצחק שמואל עמ' לו, נח, ס, פד, שכח, משלי עמ' שנד, דברי הימים עמ' יט, ל, נא
יג ע"ב19 אלא בשעה שהלויים אומרים בשיר, ורש"ירנת יצחק שמואל עמ' כו
יג ע"ב21 ואין עולין לדוכןפירושי ראשונים
יג ע"ב27 נבל וכנוראהל משה (שינרמן) פורים עמ' קפא
יג ע"ב28 אר"י כנור של מקדש וכו' כנור של ימות המשיח וכו'אפיקי ים עמ' תקצא
יג ע"ב28 הכנור שבמקדש היה של שבעה נימיןבאר הגולה באר א הערה 187
יג ע"ב28 כינור שהיה במקדש היה של שבעה נימיןגור אריה שמות פי"ט הערה 148, 174
יג ע"ב28 כינור של בית המקדש של שבעה נימין ושל ימות המשיח שמונהתורת מנחם חנ"ח עמ' 385, חנ"ט עמ' 443
יג ע"ב28 כינור של בית השואבה היה של שבעה נימין וכו' ולעתיד של עשרה דכתיב בנבל עשור אזמרה לךזרע קודש - מועדים עמ' קפב
יג ע"ב28 כינור של מקדש שבעה נימין היו בו וכו'אמרות ה' השלם ח"ה עמ' קפ
יג ע"ב28 כינור של מקדש של ז' נימין וכו' ושל ימות המשיח ח' וכו' של עוה"ב י'דברי ישראל (תשסח) ח"א עמ' רמו
יג ע"ב28 כינור של מקדש של ז' נימין וכו', של ימות המשיח וכו', ושל עוה"ב וכו'דרשות שבט הלוי עמ' רצג, שיב
יג ע"ב28 כינור של מקדש של שבע נימין היה וכו'אמרי השכל עמ' 88
יג ע"ב28 כינור של מקדש של שבעהמנוחת אשר ח"א - פתיחות ד"ה בקהלת
יג ע"ב28 כינור של מקדש ז' נימיןעבודת הקודש (תשסד) עמ' רכו
יג ע"ב28 כנור שבמקדש של שבעה נימין היהאור חדש פ"ה אות 529, פ"א אות 436, 928
יג ע"ב28 כנור שהיה במקדש היה של ז' נימיןנצח ישראל עמ' צה הערה 189, תכח
יג ע"ב28 כנור שהיה במקדש היה של שבעה נימיםתפארת ישראל (הרטמן) עמ' לז הערה 59
יג ע"ב28 כנור שהיה במקדש של ז' נימיןדעת שבת עמ' תמג
יג ע"ב28 כנור של בהמ"ק הי׳ של ז׳ נימיןמאמרי אדמו"ר הזקן הקצרים עמ' שסב
יג ע"ב28 כנור של דוד של שבע נימיןתורת העולה (תשעה) עמ' יח
יג ע"ב28 כנור של וכו' ימות המשיח שמונה וכו' של עוה"ב עשרלקוטי שיחות חי"ז עמ' 93, ח"כ עמ' 346
יג ע"ב28 כנור של ז' נימין היהשמן ראש סוכות ח"א עמ' לו, ריד, ריח, שה
יג ע"ב28 כנור של מקדש וכו' ושל ימות המשיח של שמונה נימיןמי השלוח (תשסז) ח"ג דף רעח
יג ע"ב28 כנור של מקדש וכו' של משיח וכו'דרך הקודש (תנעמי) עמ' תח
יג ע"ב28 כנור של מקדש ז' נימים וכו' של עוה"ב וכו'מתנת חיים מועדים (תשנח) עמ' קנג
יג ע"ב28 כנור של מקדש של ז' נימין היה וכו'כד הקמח (מישור) עמ' רצו
יג ע"ב28 כנור של מקדש של ז' נימין היה וכו'לחמי תודה דף קכג ע"א
יג ע"ב28 כנור של מקדש של ז' נימין היה וכו'נשמת אדם עמ' קנט
יג ע"ב28 כנור של מקדש של ז' נימין היהאפיקי יהודה (תשנט) עמ' קעז, קעט
יג ע"ב28 כנור של מקדש של ז' נימין היתהויחי עוד דף מג ע"א
יג ע"ב28 כנור של מקדש של ז' נימין וכו'חומת אנך תהלים אות צב
יג ע"ב28 כנור של מקדש של ז' נימין ולימות המשיח של ח' וכו'משנת יוסף - אגדות ח"ב עמ' רכו {כנור היא השכינה המדה הז', ולעת"ל ע"י הבינה המדה הח' (כלפי מעלה), ולעוה"ב יאירו כל י' הספירות}
יג ע"ב28 כנור של מקדש של ז' נימיןאור הרעיון עמ' תיז
יג ע"ב28 כנור של מקדש של שבעת נימין היה וכו' הודו לה' בכנור בנבל עשור זמרו לו שירו לו שיר חדשמבשר טוב - ישועות אברהם עמ' תלד
יג ע"ב28 כנור של מקדש של שבעת נימין היה וכו' ושל ימות המשיח שמונה וכו' של עוה"ב עשרתורת חיים עה"ת עמ' שיב {טעם מנין הנימין}
יג ע"ב28 כנור של מקדש של שבעת נימין היה וכו' ושל ימות המשיח שמונהאוצרות חיים - הגאולה העתידה עמ' תמה
יג ע"ב28 כנור של מקדש של שבעת נימין היה וכו' ושל ימות המשיח שמונה וכו'קרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' שכא
יג ע"ב28 כנור של מקדש של שבעת נימין היה וכו' ושל ימות המשיח שמונה כו'מבשר טוב - חנוכה עמ' קסח, קעב
יג ע"ב28 כנור של מקדש של שבעת נימין וכו' ושל ימוהמ"ש שמונה וכו' של עוה"ב עשר אור התורה (צמח צדק) שמות עמ' א'תקנג, דברים עמ' כג, א'רכג, א'שי, א'תשנג, נ"ך עמ' תיג
יג ע"ב28 כנור של מקדש של שבעת נימין וכו' ושל ימות המשיח שמונה וכו' של עולם הבא עשר וכו'אוצרות חיים - מתן תורה וא"י עמ' קסא
יג ע"ב28 כנור של מקדש של שבעת נימין וכו' ושל ימות המשיח שמונה שנאמר למנצח על השמיניתרחמי הרב עמ' קמב
יג ע"ב28 כנור של מקדש של שבעת נימין וכו' של עולם הבא עשר וכו' שירו לו שיר חדשכתב סופר אגדות כאן
יג ע"ב28 כנור של מקדש של שבעת נימיןתורת העולה ח"א פרק ג
יג ע"ב28 כנור של מקדשדבש לפי מע' כ אות יא
יג ע"ב28 נימין בכנורטוב טעם במדבר עמ' טו
יג ע"ב28 רבי יהודה אומר כנור של מקדש של ז' נימין היהכד הקמח (תשנו) עמ' קכב
יג ע"ב28 רבי יהודה אומר כנור של מקדש של שבעת נימין היה וכו'ברכת אליהו (עמאר) בראשית פ' וישב מאמר ו
יג ע"ב28 רבי יהודה אומר כנור של מקדש של שבעת נימין היההמאיר לארץ (שיינברג) עמ' שע
יג ע"ב29 כינור של ימה"מ של שמונה נימיןתורת מנחם חלק ל עמ' 245
יג ע"ב29 כינור של ימוה"מ שמונה נימין ושל העוה"ב עשרהתורת מנחם חכ"ח עמ' 75
יג ע"ב29 כינור של ימות המשיח של שמונה נימיןתורת מנחם חנ"ה עמ' 108, חנ"ו עמ' 159
יג ע"ב29 כנור וכו' של ימוהמ"ש שמונהלקוטי שיחות חל"ז עמ' 178, 111
יג ע"ב29 כנור של ימות המשיח ח' נימיןכלי יקר (תשמח) עמ' שמט
יג ע"ב29 כנור של ימות המשיח של שמונה נימיןדובר צדק עמ' 21, 29, קומץ המנחה עמ' 11 (סי' נט)
יג ע"ב29 כנור של ימות המשיח שמונה נימיןשמן ראש סוכות ח"ב עמ' קמז
יג ע"ב29 שובע שמחות - שבעמנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף כד ע"ב
יג ע"ב29 שובע שמחות קרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' רפו {על ז' מצוות הנהוגות בחג}
יג ע"ב29 שובע שמחות את פניך אל תיקרי שובע אלא שבעשל"ה פרשת שמיני אות יג
יג ע"ב29 שובע שמחות את פניך אל תקרא שובע אלא שבעזרע קודש - מועדים עמ' קפג
יג ע"ב30 הכינור דלעתיד יהי' של שמונה נימיןימות המשיח בהלכה עמ' תמא, תקפט
יג ע"ב30 ח' נימין בכנור מי מרום ח"י עמ' כט
יג ע"ב30 יש כנור של ח' נימיןתהלה לדוד (סקאליע) ספרים א-ב עמ' לד {ע"י המילה שנתנה לשמנה}
יג ע"ב30 כינור של דוד ח' נימיןשמן ראש חנוכה עמ' קלו
יג ע"ב30 כינור של שמונה, עשר נימיןתורת מנחם חמ"ז עמ' 213
יג ע"ב30 כנור של עוה"ב עשר נימיןציץ השדה ח"ג - חודש האביב עמ' נא
יג ע"ב30 כנור של עוה"ב עשר נימיןתורת מנחם חל"ז עמ' 106
יג ע"ב31 עלי עשור בכנור וגו'אור גנוז (מוסקוביץ) עמ' שעא
יג ע"ב31 עשר נימין לכינור של עוה"בציץ השדה ח"ד עמ' רב
יג ע"ב32 בנבל עשור, ורש"ירנת יצחק תהלים עמ' קטו, תקצא
יג ע"ב40 האומר דמי אדם זה עלי נותן כפי שוויורב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' שלב
יג ע"ב רש"י - כיבוד העזרה הוי מכלל עבודת הלוים ובעי' דוקא לוים גדולים ולא קטניםרנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תרטז
יג ע"ב רש"י - שיר של עוה"ז בלשון נקבהמנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף כד ע"ב
יג ע"ב רש"י ד"ה אין לוי - לכבד את העזרהרנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' קעב
יג ע"ב רש"י ד"ה אין לוי קטןמשנת חיים במדבר עמ' קפו, קפז
יג ע"ב רש"י ד"ה ארבעה ימיםמשנת חיים בראשית עמ' רעד
יג ע"ב רש"י ד"ה בנבלמים חיים (רפפורט, תשעז) - אוצרות חיים עמ' כ
יג ע"ב רש"י ד"ה בנבלערוגת הבושם (תשעא) שמות עמ' קסג
יג ע"ב רש"י ד"ה דנפישלקוטי שיחות חי"ח עמ' 51
יג ע"ב תוס' ד"ה יש בערכין - עוד חילוק בין שדה אחוזה לשדה מקנהעטרת חן ח"ב עמ' קלד
יג ע"ב מהרש"א ד"ה כינורחיים לגופא (תשסה) עמ' יג
יג ע"ב רע"במבשרת ציון ח"א עמ' רכד
יד ע"א01 מילתא אגב אורחיה קמ"ל כדרב יהודה וכו'אמרות ה' השלם ח"ו עמ' צא
יד ע"א02 אסור לאדם שיאמר כמה נאה כנעני זהבשבילי התלמוד ח"א שבת לג ע"ב
יד ע"א02 אסור לאדם שיאמר כמה נאה כנעני זהנחלת דבש מהדו"ק ח"א סי' טז אות א
יד ע"א02 אסור לאדם שיאמר כמה נאה כנעני זהפרי צדיק תולדות אות ב, בחוקותי אות א
יד ע"א10 בעובד כוכבים לא משכחת ליה דלאו בני אחוזה נינהועטרת חן ח"ב עמ' קלה
יד ע"א13 בחולת המחוזפירושי ראשונים
יד ע"א16 אחד שדה מקנההכתב והקבלה ויקרא פכ"ז פסוק כג
יד ע"א17 מה בין שדה אחוזה לשדה מקנה וכו'עטרת חן ח"ב עמ' קלד
יד ע"א18 שדה אחוזה הבעלים מוסיפין חומשאור חדש (זיטשיק, תשסח) דברים עמ' תמ
יד ע"א19 גואל שדה מקנהמשיבת נפש עמ' קצה
יד ע"א45 מנין ללוקח שדה מאביו והקדישה ואח"כ מת אביו וכו'עטרת חן ח"ב עמ' קלז
יד ע"ב12 טרשיןפירושי ראשונים
יד ע"ב14 יציאת שדה מקנה ביובלברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' עח
יד ע"ב19 הקדיש אילנות א"י לכהנים ביובלברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' קנד
יד ע"ב21 אינו רשאי לגאול בפחות מב' שניםגור אריה ויקרא פכ"ה הערה 102, אות לו
יד ע"ב26 משיפולא ועד תהומאפירושי ראשונים
יד ע"ב27 ת"ר במכסתדרשות ר"י מסלוצק עמ' קפז
יד ע"ב44 באונס ובמפתה וכו' נותן חמשים סלעים וכו' הנאת שכיבה חמשים מכלל דאיכא בושת ופגם בן פורת יוסף (תשעא) עמ' תקיז {ופירש רש"י במס' כתובות שאינן משום עינוי שהרי ישנו בשאר חובלין, פגם הוא נזק בשאר חבלות}
יד ע"ב45 אחד אנס ופתה גדולה שבכהונה ואת הקטנה שבישראל נותן נ' שקליםשבות יעקב (אבולפיה) עמ' שכו
יד ע"ב45 אחד שאנס ופיתה את גדולה שבכהונה ואת הקטנה שבישראל - נותן חמשים סלעיםאור מאיר ח"ב עמ' מו
יד ע"ב46 הכל לפי המבייש והמתבייש - רע"באשל חיים ח"א עמ' צה
יד ע"ב47 יאמרו בעל בת מלכים וכו' א"ה גבי עבד נמי יאמרו וכו', ותוס'ברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' לח
יד ע"ב47 בעל בת מלכים חמשיםמנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף כד ע"ג
יד ע"ב רש"י - מכל מילי - ובושת ופגם לא ליתיבבן פורת יוסף (תשעא) עמ' תקיז
יד ע"ב תוס' ד"ה יאמרוברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' צו
טו ע"א10 במוציא שם רע להקל ולהחמירברכת מועדיך לחיים ח"ב דף צ ע"ג [שלג ע"ב ד"ה ונראה]
טו ע"א10 המוציא שם רע לעולם נותן מאהנתיבות עולם ח"ב עמ' סז
טו ע"א10 מוציא שם רעעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תקצ
טו ע"א11 אחד שהוציא שם רע על גדולה שבכהונה ועל קטנה שבישראל נותן מאה סלעאור מאיר ח"ב עמ' מו
טו ע"א11 אחד שהוציא שם רע על הגדולה שבכהונה ועל הקטנה שבישראל וכו'כתנות אור עמ' תרב
טו ע"א12 נמצא אומר בפיו חמור וכו'אפיקי ים עמ' תקצא
טו ע"א12 נמצא אומר חמור מעושהנחלת צבי (פאליי) עמ' שלה
טו ע"א12 נמצא האומר בפיו דנותן מאה סלע, רש"י חמור מן העושהדרשות מהר"ם חביב עמ' שסא
טו ע"א12 נמצא האומר בפיו וכו'דברים אחדים (תשמו) עמ' קפב
טו ע"א12 נמצא האומר בפיו חמור מן העושה מעשה וכו'חדרי בטן פרשת שלח אות יז
טו ע"א12 נמצא האומר בפיו חמור מן העושה מעשה וכו'לחמי תודה דף קא ע"א
טו ע"א12 נמצא האומר בפיו חמור מן העושה מעשהאוצרות חיים - יושר המידות עמ' רסג, רסד, שכט
טו ע"א12 נמצא האומר בפיו חמור מן העושה מעשהאור אברהם במדבר עמ' קלט
טו ע"א12 נמצא האומר בפיו חמור מן העושה מעשהאסופת מערכות במדבר עמ' קסט
טו ע"א12 נמצא האומר בפיו חמור מן העושה מעשהבאר שרים במדבר פ' שלח דרוש א אות ג
טו ע"א12 נמצא האומר בפיו חמור מן העושה מעשהמשנת רבי אהרן - מאמרים ח"א עמ' רלט
טו ע"א12 נמצא האומר בפיו חמור מן העושה מעשהשפתי חיים - מידות ועבודת ה' ח"ב עמ' קיט
טו ע"א12 נמצא האומר בפיו יתר מן העושה מעשהאור מאיר ח"ב עמ' מז
טו ע"א12 נמצא האומר בפיו יתר מעושה מעשהגנת אגוז (תשעב) אות תקנב
טו ע"א12 נמצא האומר בפיוראש דוד (תשמו) עמ' תכז ע"ב
טו ע"א13 גדול האומר בפיו מן העושה מעשהדרך ה' השלם עמ' סד - דרך לחיים
טו ע"א13 גדול המדבר בפיו מעושה מעשהמנחת יצחק בראשית-שמות עמ' רלח
טו ע"א13 גדול האומר בפיו מהעושה מעשהנפש החיים עמ' 36
טו ע"א13 גדול עון החוטא בדבור יותר מן העושהחכמת התורה מקץ עמ' לח
טו ע"א13 דיבור קשה ממעשהחכמת התורה ויצא עמ' תרכ-תרכא
טו ע"א13 האומר בפיו חמור מן העושה מעשהדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ה עמ' שיב ד"ה אמנם
טו ע"א13 האומר בפיו חמור מן העושה מעשהמרפא לשון עמ' דש
טו ע"א13 האומר בפיו יתר מן העושה מעשה וכו' וינסו אתי זה עשר פעמים ולא שמעו בקוליבית ישראל (טויסיג) תנינא ח"ב עמ' קמד
טו ע"א13 וכן מצינו שלא נחתם גזר דין אבותינו במדבר אלא על לשון הרע כו'אסופת מערכות במדבר עמ' קסט
טו ע"א13 וכן מצינו שלא נתחתם גזר דין אלא על לשון הרעאור מאיר ח"ב עמ' מח
טו ע"א13 חמור האומר בפיו מהעושה מעשה וכו'שארית מנחם ח"ב עמ' קצ
טו ע"א13 חמור החוטא בדבור יותר מן העושהחכמת התורה בראשית עמ' ערה
טו ע"א13 מוציא שם רע חמור ממאנסקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' לד
טו ע"א13 שכן מצינו שלא נחתם גזר דין על אבותינו במדבר אלא על לשה"רחיי נפש ח"ד עמ' ג, רלז
טו ע"א13 שכן מצינו שלא נתחתם גזר דיןפירושי ראשונים
טו ע"א13 חמור הדיבור מהמעשה וכו'מוסר המקרא והתלמוד עמ' קנו-קנז
טו ע"א14 לא נחתם גזר דינם אלא על לה"רואותו תעבוד עמ' צח
טו ע"א14 לא נתחתם גזר דין על אבותינו במדבר אלא על לשון הרעבמי התורה עמ' רעו
טו ע"א14 לא נחתם גז"ד אלא על לה"ר וכו'אורחות צדיקים שער לה"ר עמ' קמג
טו ע"א14 לא נחתם גז"ד אלא על לשה"רעיוני רש"י דברים ח"א עמ' ז, נט
טו ע"א14 לא נחתם גז"ד על אבותינו במדבר אלא על לשה"ראוסף מאמרי מוסר וחכמה (תשנט) עמ' לא, מד, נג
טו ע"א14 לא נחתם גזר דין אלא על לשון הרעישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רמט
טו ע"א14 לא נחתם גזר דינם אלא בשביל לשון הרעאור חדש פתיחה אות 76
טו ע"א14 לא נחתם גזר דינם של אבותינו אלא על לה"רמרפא לשון עמ' ל
טו ע"א14 לא נתחתם גז"ד של אבותינו במדבר וכו'דברי ברוך ח"ב סי' י אות ח
טו ע"א14 לא נתחתם גזר דינם אלא על לשון הרעשערי תשובה שער ג אות רט
טו ע"א14 לא נתחתם גזר דינם במדבר אלא על לשה"רחכמת התורה תולדות עמ' תרמה
טו ע"א14 מצינו שלא נתחתם גזר דין על אבותינו במדבר אלא על לשה"רשערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר רט
טו ע"א14 שלא נחתם גזר דין של אבותינו אלא על לשה"רחיי נפש על ההגדה עמ' רט
טו ע"א14 שלא נחתם גזר דין על אבותינו שבמדבר אלא על לשון הרעפאר יעקב ח"ג עמ' תנז
טו ע"א14 שלא נתחתם גז"ד על אבותינו במדבר אלא על לשון הרעבאר משה (אפשטיין) במדבר עמ' שג, דברים עמ' כב, מלכים עמ' של
טו ע"א15 מרגלים בעון לשון הרערנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' רלה
טו ע"א15 שלא נחתם גזר דינם אלא על לשון הרע וכו' שנאמר וינסו אותי וכו' ויקהל משה (אלפלס) דף ר ע"א
טו ע"א16 דילמא משום דקא גרים לה קטלה וכו' אמר קרא כי הוציא וכו'שערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר קיא
טו ע"א22 אין הקב"ה נפרע מן האדם עד שנתמלא סאתוערוגת הבושם (תשעא) שמות עמ' תסב
טו ע"א22 אין הקב"ה נפרע מן האדם עד שתתמלא סאתו וכו', דבר גדול דברו מרגלים וכו'באר משה (אפשטיין) במדבר עמ' שיא
טו ע"א22 אין הקב"ה נפרע מן האדם עד שתתמלא סאתואוסף מאמרי מוסר וחכמה (תשנט) עמ' קד
טו ע"א23 שנא' במלאת ספקו יצר לופירושי ראשונים
טו ע"א26 בא וראה כמה גדול כח של לה"ר וכו'תורת איש ח"ב עמ' דש
טו ע"א26 בא וראה כמה גדול כח של לשון הרע, מנלן ממרגלים וכו' תניא וכו' עשר נסיונות ניסו אבותינו להקב"ה וכו'אוצרות חיים - יציאת מצרים עמ' שלד
טו ע"א26 בא וראה כמה גדול כחו של לשון הרעדרשות מהר"ם חביב עמ' שנט
טו ע"א26 בוא וראה כמה גדול כח לשון הרעאור אברהם - תלמוד תורה עמ' שצד
טו ע"א26 בוא וראה כמה גדול כח של לשון הרע וכו'להורות נתן במדבר עמ' קכ
טו ע"א26 בוא וראה כמה גדול כח של לשון הרע מנלן ממרגלים כו'מגן אבות (מהריט"ץ) ח"א עמ' תמט
טו ע"א26 בוא וראה כמה גדול כח של לשון הרע מנלן ממרגליםשרתי ח"א עמ' ד, קצח
טו ע"א26 בוא וראה כמה גדול כחה של לשון הרע מנלן ממרגלים וכו'שמחת מרדכי ויקרא-דברים עמ' צא
טו ע"א26 גדול עונש מוציא שם רע ומה מרגלים שלא דיברו אלא על עצים ואבנים כך וכו'קומץ המנחה (צונץ) דרוש פא אות ב
טו ע"א26 כמה גדול כחה לשון הרעאפיקי יהודה (תשנט) עמ' רצז
טו ע"א26 כמה גדול כחה של לשון הרעולאשר אמר עמ' מה
טו ע"א26 כמה גדול כחה של לשון הרע, ממרגליםשארית מנחם ח"ב עמ' קסה
טו ע"א26 לשון הרעמתוך התורה הגואלת (תשעג) על התורה עמ' 185, 173, 189, 245, 198, 197, 247, 250, 253, 333, 312, 278
טו ע"א27 המוציא שם רע על עצים ואבניםפירושי ראשונים
טו ע"א27 ומה המוציא שם רע על עצים ואבנים וכו'שערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר קיא
טו ע"א27 ומה המוציא שם רע על עצים ואבנים כך המוציא שם רע על חבירו על אחת כמה וכמהשל"ה פרשת שלח אות יח
טו ע"א27 ומה המוציא שם רע על עצים ואבנים כך וכו'שער החצר (תשעב) סי' קנ
טו ע"א28 דברו המרגלים על עצים ואבניםיושב אהלים עמ' קלח
טו ע"א28 מה מוציא שם רע על אבנים כך המוציא שם רע על חברו עאכ"ומן הבאר עמ' 140
טו ע"א29 דבר גדול דברו המרגלים באותה שעהעיוני רש"י במדבר עמ' רז
טו ע"א29 דבר גדול דברו מרגלים באותה שעהתורת אליהו עמ' רמב
טו ע"א29 דבר גדול דברו מרגלים, כי חזק הוא ממנומשנת יוסף - אגדות ח"ב עמ' רכו {כביכול המרגלים חשבו שא"א להעלות נצו"ק מא"י }
טו ע"א29 דבר גדול דיברו מרגליםעיוני רש"י דברים ח"א עמ' ז
טו ע"א29 ממאי דילמא משום דר"ח בר פפא וכו'תורת חיים עה"ת עמ' קפח-קפט {ביאור למה אין להקשות כן גם על מתני' שנחתם דינם על לשה"ר}
טו ע"א30 אל תקרי כי חזק הוא ממנו אלא ממנו כביכולמגלה עמוקות (תשסח) אופן לב
טו ע"א30 אל תקרי כי חזק הוא ממנו אלא ממנושער החצר (תשעב) סי' קנ
טו ע"א30 אל תקרי ממנו אלא ממנואמרי יוסף ויקרא-במדבר דף לד ע"ב
טו ע"א30 אל תקרי ממנוהכתב והקבלה ויקרא פכ"ב פסוק כא
טו ע"א30 כי חזק הוא ממנו וכו' בעה"ב אין יכול להוציא כליו משםאפיקי יהודה (תשנט) עמ' תרחצ
טו ע"א30 כי חזק הוא ממנו וכו' כביכול אפילו בעל הבית איו יכול להוציא כליו משםכתונת פסים (תשעא) עמ' רפט
טו ע"א30 כי חזק הוא ממנו וכו'דברי ברוך ח"ב סי' ט אות ח, סי' י אות ח
טו ע"א30 כי חזק הוא ממנו כביכול בעה"ב אין יכול להוציא כליו משםאסופת מערכות במדבר עמ' קסט
טו ע"א30 כי חזק הוא ממנו כביכול בעה"ב אין יכול להוציא כליויסודי הדעת (תשסב) עמ' רעג
טו ע"א30 כי חזק הוא ממנו כביכול בעל הבית אין יכול להוציא כליו משםנועם אלימלך (תשסא) עמ' שא
טו ע"א30 כי חזק הוא ממנו כלפי מעלה נתכוונותשובת השנה עמ' מג
טו ע"א31 אין בעל הבית יכול להוציא את כליו משםשארית מנחם ח"ב עמ' קנה
טו ע"א31 בעה"ב אין יכול להוציא כליולקוטי שיחות ח"י עמ' 3
טו ע"א31 כביכול אין בעה"ב יכול להוציא כליו משםדברים אחדים (קלצקין) עמ' קט, קמ-קמא {ה' לא יוכל להושיענו כי נחטא בא"י בגלל טומאתה}
טו ע"א31 כביכול אין בעה"ב יכול להוציא כליואהלי יעקב (הוסיאטין) דף שמג ע"ב
טו ע"א31 כביכול אין בעה"ב יכול להוציא משם כליופניני יחזקאל עמ' שלו
טו ע"א31 כביכול אפילו בעה"ב אינו יכול להוציא כליו משםדרך חיים עמ' תקלט
טו ע"א31 כביכול אפילו בעל הבית אין יכול להוציא כליו משםנועם אלימלך דף עד ע"ג
טו ע"א31 כביכול בעה"ב אינו יכול להוציא כליומנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף כד ע"ג
טו ע"א32 מוציאי דיבת הארץ רעה - על דיבת הארץ שהוציאואסופת מערכות במדבר עמ' ק
טו ע"א33 עשר נסיונות וכו' שנים בים שנים במים שנים במן וכו'לקט שיחות מוסר ח"א עמ' קפו
טו ע"א33 עשר נסיונות וכו' שנים בים כשם שאנו עולים מצד זה כך מצרים עולים מצד אחר, קטני אמנהלקט שיחות מוסר ח"ב עמ' שנח
טו ע"א33 עשר נסיונות ניסו אבותינו וכו' שנים בים וכו'תהלה לדוד (והרמן) פרק צה פסוק ח הערה ג
טו ע"א33 עשר נסיונות ניסו אבותינו להקב"האחרי ראי (תשסד) סדרות סי' לה אות ב
טו ע"א33 עשר נסיונות ניסו אבותינואור הרעיון עמ' ריב
טו ע"א33 עשר נסיונות שניסו אבותינו להקב"הגור אריה שמות פ"ו הערה 3
טו ע"א33 עשרה נסיונות ניסו אבותינו את המקום במדברדרך חיים עמ' תקלז
טו ע"א33 עשרה נסיונות ניסו אבותינו במדבר להקב"הגור אריה במדבר פי"א הערה 25
טו ע"א33 עשרה נסיונות ניסו אבותינו להקב"ה שנים בים ושנים במים וכו'מגן אבות (מהריט"ץ) ח"א עמ' תמא
טו ע"א33 עשרה נסיונותתורת אליהו עמ' רלה
טו ע"א34 שנים בים אחת בירידה ואחת בעלייה וכו'מגן אבות (מהריט"ץ) ח"ב עמ' שפא
טו ע"א34 שנים בים וכו'לקוטי שיחות חכ"ג עמ' 104
טו ע"א34 שנים בים וכו'יין לבנון (תשסג) עמ' 386
טו ע"א35 אחת בירידה ואחת בעליהעיוני רש"י דברים ח"א עמ' ד
טו ע"א35 המבלי אין קברים במצרים וכו'עיוני רש"י במדבר עמ' תצא
טו ע"א35 התנהגות ישראל על הים היא אחד מהעשרה נסיונות שניסו אבותינו להקב"הגור אריה שמות פי"ד הערה 80
טו ע"א35 קריעת ים סוףדרשות מהר"ם בנעט עמ' רפא
טו ע"א36 ישראל שבאותו הדור מקטני אמנה היוהמאור שבתורה (שפירא) שמות עמ' פד
טו ע"א36 ישראל שבאותו הדור מקטני אמנהצמח דוד (שלוניקי) ח"א דף קנב ע"ד
טו ע"א37 וימרו על ים בים סוףהמאור הגדול (גר"א) עמ' שכו
טו ע"א37 מאי דכתיב וימרו על ים בים סוף וכו' כך מצרים עולין מצד אחר ערבי נחל (תשסד) עמ' שנ, תתשמ {ואפילו הכי ויושיעם למען שמו}
טו ע"א37 מאי דכתיב וימרו על ים בים סוף מלמד שהיו ישראל ממרים באותה שעה וכו'לחמי תודה דף רנז ע"ב
טו ע"א38 אמרו כשם שאנו עולין מצד זה כך מצרים עולים מצד אחר, ותוס'שירת הפסח אות קלב
טו ע"א38 כשם שאנו עולים מצד זה כך מצרים עולים מצד אחרגאולת ישראל עמ' סב
טו ע"א38 כשם שאנו עולים מצד זה כן עולים מצרים מצד אחרטל חיים (פרידלנדר) עמ' קסא
טו ע"א38 כשם שאנו עולין מצד זה וכו'מנחם ציון (תשסד) עמ' עח
טו ע"א38 כשם שאנו עולין מצד זה כך מצריים עוליןפאר יעקב ח"ב עמ' תרכג
טו ע"א38 כשם שעלינו מצד זה כך עלו הם מצד אחרקהלת יעקב פסח ח"ב עמ' שלד
טו ע"א38 מלמד שהמרו ישראל באותה שעה ואמרו, כשם שאנו עולין מצר אחד וכו'מחשבת מוסר ח"ב עמ' תעד
טו ע"א38 שהיו ישראל ממרים באותה שעהמנחת מרדכי עמ' קכג
טו ע"א39 אמר לו הקב"ה לשר של ים פלוט אותם ליבשה, אמר לפניו וכו' כלום יש עבד שנותן לו רבו מתנה וחוזר ונוטלה הימנו וכו'אוצרות חיים - יציאת מצרים עמ' קעה
טו ע"א40 אמר לו אני נותן לך אחד ומחצה שבהםאוצרות חיים - אישים ח"ה עמ' רצו
טו ע"א40 יש עבד שנותן לו רבו מתנהצמח דוד (שלוניקי) ח"א דף קנג ע"ד
טו ע"א40 כלום יש עבד שנותן לו רבו מתנהחכמת התורה ויגש עמ' שנ
טו ע"א40 כלום יש עבד שנותן לו רבו מתנה וחוזר ונטלהחכמת התורה מקץ עמ' פו
טו ע"א41 כלום יש עבד שתובע את רבואור חדש פ"ב אות 579
טו ע"א42 מיד פלטן דכתיב וירא ישראל את מצרים וגו'תורת חיים עה"ת עמ' קטו {ומכיון שראה כל אחד את אדונו ונשתחרר לגמרי במיתת האדון, יכול לומר שירה}
טו ע"א43 במרה וכו' וילן העם על משהשבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' שכא
טו ע"א45 וכתיב וירב העם עם משה שניםשערי שיש יהושע ח"א עמ' עה
טו ע"א רש"י בעין יעקב - לשון כעסגור אריה במדבר פי"ד הערה 47
טו ע"א תוס' - באותו צד שנכנסו בנ"י בים, יצאו בישורון מלך ח"א עמ' רמד
טו ע"א תוס' - באותו צד שירדו באותו צד עלותורת מנחם חכ"ה עמ' 228
טו ע"א תוס' - באותו צד שירדו באותו צד עלותורת מנחם חל"ו עמ' 329
טו ע"א תוס' - באותו צד שירדו באותו צד עלותורת מנחם חל"ט עמ' 86
טו ע"א תוס' - באותו צד שירדו באותו צד עלותורת מנחם חלק לג עמ' 362
טו ע"א תוס' - ד"ה כשם, הלכו בדרך חצי עיגולפאר יעקב ח"ג עמ' קלב
טו ע"א תוס' ד"ה אחדדברי טובה שופטים ח"א עמ' רח-רט
טו ע"א תוס' ד"ה כשם - בני ישראל לא עברו את הים מצידו האחד לשנישיח דוד (תשסד) עמ' נב
טו ע"א תוס' ד"ה כשם - ישראל עלו באותו צד וחששו שהמצרים יהיו שםערבי נחל (תשסד) עמ' שמח, שנ
טו ע"א תוס' ד"ה כשם - שבאותו הצד שעלו בו ירדולקוטי שיחות ח"ז עמ' 243
טו ע"א תוס' ד"ה כשםילקוט אוהב ישראל עמ' קמו
טו ע"א תוס' ד"ה כשם - בנ"י יצאו באותה פאהרנת יצחק יהושע עמ' קצו, ישעיה עמ' רנ
טו ע"א תוס' ד"ה כשם - יצאו מן הים באותו צד שנכנסו להבאמונה שלמה עמ' קפח
טו ע"א תוס' - ישראל הלכו בים כחצי גורןזכות ישראל - עשר קדושות פרק ח אות לג
טו ע"א תוס'הכתב והקבלה במדבר פל"ג פסוק י
טו ע"ב01 לא יותירו ממנו ולא יצאו בשבת ללקוטתפארת צבי ויקרא עמ' קי
טו ע"ב04 חטא האספסוףדרשות מהר"ם בנעט עמ' פא
טו ע"ב06 מ"ד מה יתן לך וכו' אלא שהקפתי לך ב' חומות וכו'אפיקי ים עמ' תקצב
טו ע"ב06 מ"ד מה יתן לך ומה יוסיף לךפירושי ראשונים
טו ע"ב06 מאי דכתיב מה יתן לך ומה יוסיף לך לשין רמיהצוף דבש (לוין) מאמר ח הג"ה אמרי נועם
טו ע"ב06 מה יתן לך ומה יוסיף לך וכו' אמר לו הקב"ה ללשון כל אבריו של אדם זקופים וכו' ולא עוד אלא שהקפתי לך שתי חומות וכו'של"ה פרשת קדושים אות ל
טו ע"ב07 א"ל הקב"ה ללשון וכו' הקפתי לך שתי חומות אחת של עצם ואחת של בשרמגן אבות (מהריט"ץ) ח"ב עמ' שנה
טו ע"ב07 א"ל הקב"ה ללשון כל אבריו של אדם זקופים ואתה מוטה וכו' אלא שהקפתי לך ב' חומותראשית חכמה, קדושה פרק יא אות ז
טו ע"ב07 א"ל הקב"ה ללשון כל אבריו של אדם זקופים וכו' ולא עוד אלא וכו' ומה יוסיף לך לשון רמיהבאר יוסף (תשמא) ח"ב עמ' קלו, ח"ג עמ' ל, לג, שפג
טו ע"ב07 א"ל הקב"ה ללשון כל אבריו של אדם זקופים וכו'אחרית לאיש שלום דף י ע"א
טו ע"ב07 א"ל הקב"ה ללשון כל אבריו של אדם זקופים ואתה מוטל וכו'להורות נתן במדבר עמ' רצד
טו ע"ב07 אמר הקב"ה וכו' ולשון זה הקפתי אותה בשתי חומותכסף נבחר עמ' שטו
טו ע"ב07 אמר הקב"ה ללשון וכו'שמן ראש ח"י בראשית עמ' שמב
טו ע"ב07 אמר הקב"ה ללשון כל אבריו של אדם זקופין ואתה מוטל וכו'בינה לעתים דרוש סה עמ' תמ
טו ע"ב07 אמר הקב"ה ללשון כל אבריו של אדם זקופין ואתה מוטל וכו'מנחת עני (תשעב) עמ' רה
טו ע"ב07 אמר הקב"ה ללשון כל איבריו של אדם זקופין ואתה מוטל וכו'ערוגת הבושם (תשעא) בראשית עמ' שעא, שמות עמ' טז
טו ע"ב07 אמר לו הקב"ה ללשון וכו' אלא שהקפתי לך שתי חומות אחת של עצם ואחת של בשרברית אברם עמ' תמח
טו ע"ב07 אמר לו הקב"ה ללשון וכו' אלא שהקפתי לך שתי חומות אחת של עצם ואחת של בשרדברי שמואל (תשיג) עמ' קכז
טו ע"ב07 אמר לו הקב"ה ללשון וכו' הקפתי לך שתי חומות וכו'מטר השמים ויקרא-במדבר עמ' סא, קמט
טו ע"ב07 אמר לו הקב"ה ללשון וכו' ולא עוד אלא שהקפתי לך שתי חומות אחת של עצם ואחת של בשראוצרות חיים - יושר המידות עמ' רסז
טו ע"ב07 אמר לו הקב"ה ללשון כל אבריו של אדם זקופים ואתה מוטל וכו'אוצרות חיים - יושר המידות עמ' ערב
טו ע"ב07 אמר לו הקב"ה ללשון כל אבריו של אדם זקופים וכו' ולא עוד אלא שהקפתי לך שתי חומותאור אברהם (זוועהיל) עמ' קמד
טו ע"ב07 אמר לו הקב"ה ללשון שתי חומות הקפתי לך וכו'לחמי תודה דף כא ע"א
טו ע"ב08 כל אבריו של אדם זקופים והלשון מוטלשמן ראש (כץ) פסח ח"א עמ' ד
טו ע"ב08 כל אבריו של אדם זקופין ואתה מוטלרב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' שפ
טו ע"ב08 כל אבריו זקופין ואתה מוטל וכו'מנוחת אשר ח"ב פתיחה דף ו ע"ג
טו ע"ב08 כל איבריו של אדם זקופים וכו' שהקפתי לך שתי חומותתהלה לדוד (והרמן) פרק נב פסוק ו הערה א
טו ע"ב08 כל האברים זקופים ואתה מונחרב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' רכו
טו ע"ב09 ולא עוד אלא שהקפתי לך ב' חומותעמוד הימיני (קלינמן) עמ' פח
טו ע"ב09 ולא עוד אלא שהקפתי לך ב' חומות, אחד של בשר ואחד של עצםקרן לדוד בראשית עמ' קצב
טו ע"ב09 ולא עוד אלא שהקפתי לך שתי חומות א' של עצם וא' של בשרויגד יעקב עמ' תרסח
טו ע"ב09 ולא עוד אלא שהקפתי לך שתי חומות אחת של עצם ואחת של בשראמרות ה' השלם ח"ד עמ' קמד, ח"ה עמ' קצא, ח"ו עמ' לט
טו ע"ב09 ולא עוד אלא שהקפתי לך שתי חומות אחת של עצם ואחת של בשרמאורות האריז"ל עמ' צט אות י
טו ע"ב09 ולא עוד אלא שהקפתי לך שתי חומותאור הצבי עמ' 129
טו ע"ב09 ולא עוד שהקפתי לך שתי חומותרב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' שלה
טו ע"ב10 אחת של עצם ואחת של בשרפירושי ראשונים
טו ע"ב10 ברא שני חומות ללשון, כדי שלא ידבר דבר שאינו צריךזרע קודש - מועדים עמ' כה
טו ע"ב10 הקב"ה ברא שתי חומות ללשוןחדרי בטן פרשת שלח אות ב
טו ע"ב10 הקפתי לך שני חומותשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' שצג
טו ע"ב10 הקפתי ללשון ב' חומותדברי שמואל (תשנח) עמ' קלג
טו ע"ב10 השפתיים חומה ללשוןברכת חיים ח"ב עמ' 155
טו ע"ב10 יש בפה ב' גדרים א' של עצם וא' של בשר למעט הדיבורתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' א'רצט
טו ע"ב10 שתי חומות אחת של עצם ואחת של בשרמי השילוח (מישור) ח"א עמ' קלד
טו ע"ב10 שתי חומות אחת של עצם ואחת של בשרמי השלוח (תשסז) ח"א דף קלד
טו ע"ב10 שתי חומות אחת של עצם ואחת של בשרתורת מנחם חנ"ט עמ' 349
טו ע"ב10 שתי חומות יש לה ללשון זו לפנים מזו ואמת המים עוברת ביניהםבאר שרים פרשת ואתחנן דרוש ב אות ה
טו ע"ב10 שתי חומות יש ללשוןצמח ה' לצבי (תשסז) עמ' רפ
טו ע"ב10 ברא ללשון ב' חומותס' חסידים סי' קמח
טו ע"ב12 א"ר יוחנן משום רבי יוסי בן זימרא אין אדם אומר לשון הרע עד שכופר בעיקראמרי משה (פינטו) ח"ב עמ' רלד
טו ע"ב13 כל המספר לשון הרע כאילו כפר בעיקרשמן ראש (כץ) פסח ח"א עמ' ט
טו ע"ב13 בעל לה"ר כופר בעיקרגור אריה דברים פ"י הערה 37
טו ע"ב13 המספר לה"ר כאילו כפר בעיקרבין המשפתים ויקרא פ' בהר אות ד
טו ע"ב13 המספר לה"ר כאילו כפר בעיקרברכת חיים ח"ב עמ' 82
טו ע"ב13 המספר לה"ר כאילו כופר בעיקר וכו'אפיקי ים עמ' תקצג
טו ע"ב13 המספר לה"ר כאילו כופר בעקרמי מרום ח"י עמ' כו
טו ע"ב13 המספר לה"ר כאילו כופר בעקרמי מרום חי"א עמ' לב
טו ע"ב13 המספר לה"ר ככופר בעיקר וכאילו עע"א ועבר על ג"ע ועל שפ"ד והורגת שלשהמטר השמים עמ' שנה, תצז, תקג, תקז
טו ע"ב13 המספר לשה"ר ככופר בעיקרהמאור שבתורה ח"ג עמ' תסח
טו ע"ב13 המספר לשון הרע כאילו כפר בעיקרס' המדות (דובנא, תשסו) שער תפלה אות ו
טו ע"ב13 המספר לשון הרע כאילו כפר בעיקרספר המדות (דובנא, תשסו) שער תפלה אות ו
טו ע"ב13 המספר לשון הרע כופר בעיקריוסף לקח כרך ב ח"א עמ' קכב
טו ע"ב13 המספר לשון הרע כופר בעיקררב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' סה
טו ע"ב13 המספר לשון הרע ככופר וכו' מצורע מוציא שם רעתורת העולה ח"ג פרק סז
טו ע"ב13 המספר לשון הרע ככופר וכו'תורת העולה (תשעה) עמ' תקנ
טו ע"ב13 חומר לשון הרע ככופר בעיקרהמאור הגדול (גר"א) עמ' קעח
טו ע"ב13 כאילו כפר בעיקרתורת מנחם חמ"ו עמ' 251
טו ע"ב13 כל המספר לה"ר כאילו כופר בעיקרבנין שאול עמ' קפט
טו ע"ב13 כל המספר לה"ר כאילו כופר בעיקרוזרח השמש על התורה עמ' שט
טו ע"ב13 כל המספר לה"ר כאילו כפר בעיקר וכו'אמרות ה' השלם ח"ד עמ' סז
טו ע"ב13 כל המספר לה"ר כאילו כפר בעיקר וכו'דברי ברוך ח"ב סי' י אות ז
טו ע"ב13 כל המספר לה"ר כאילו כפר בעיקראורחות צדיקים שער לה"ר עמ' קמב
טו ע"ב13 כל המספר לה"ר כאילו כפר בעיקרס' חסידים סי' לד
טו ע"ב13 כל המספר לה"ר כאילו כפר בעיקרעיונים במשלי עמ' קמז
טו ע"ב13 כל המספר לשה"ר כאילו כופר בעיקר וכו'ברכת מרדכי ויקרא-דברים תנינא עמ' נז
טו ע"ב13 כל המספר לשה"ר כאילו כופר בעיקראור חדש (זיטשיק, תשסח) בראשית עמ' מט
טו ע"ב13 כל המספר לשה"ר כאילו כופר בעיקרדרשות שבט הלוי עמ' קלז
טו ע"ב13 כל המספר לשה"ר כאילו כופר בעיקררב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' תלז
טו ע"ב13 כל המספר לשה"ר כאילו כופר בעיקרשעורי ופניני דעת עמ' נו
טו ע"ב13 כל המספר לשה"ר כאילו כפר בעיקר שנאמר אשר אמרו ללשוננו וכו'תורת חיים עה"ת עמ' רצז-רצח {ביאור הטעם והראיה מהכתוב}
טו ע"ב13 כל המספר לשה"ר כאילו כפר בעיקראוצר המאמרים (תשס) עמ' קמב
טו ע"ב13 כל המספר לשה"ר כאילו כפר בעיקרחיי נפש ח"ב עמ' קעז
טו ע"ב13 כל המספר לשה"ר כאילו כפר בעיקרמסילת ישרים עמ' שצג
טו ע"ב13 כל המספר לשה"ר כאילו כפר בעיקרפאר יעקב ח"ג עמ' קצו
טו ע"ב13 כל המספר לשה"ר כאילו כפר בעיקרקומץ המנחה (צונץ) דרוש לז אות א
טו ע"ב13 כל המספר לשה"ר כאילו כפר בעיקרשערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר ר, רא
טו ע"ב13 כל המספר לשה"ר כאילו כפר בעיקרתורת אביגדור ח"ב עמ' קיז
טו ע"ב13 כל המספר לשון הרע כאילו כופר בעיקרבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' תתצט, ויקרא עמ' שיד-שטו, דברים עמ' כז
טו ע"ב13 כל המספר לשון הרע כאילו כופר בעיקרואותו תעבוד עמ' צח
טו ע"ב13 כל המספר לשון הרע כאילו כופר בעיקרשערי תשובה שער ג אות ר, אגה"ת אות יב, כא
טו ע"ב13 כל המספר לשון הרע כאילו כופר בעקררחמי הרב עמ' צא, קיג
טו ע"ב13 כל המספר לשון הרע כאילו כפר בעיקראוצרות חיים - יושר המידות עמ' ערב
טו ע"ב13 כל המספר לשון הרע כאילו כפר בעיקרהֻידוֹת אהרן (תשסא) עמ' קח
טו ע"ב13 כל המספר לשון הרע כאילו כפר בעיקרהֻידוֹת אהרן (תשסז) עמ' קי
טו ע"ב13 כל המספר לשון הרע כאילו כפר בעיקרמאמר מרדכי (שוואב) ח"ג קונטרס מאמר מרדכי מאמר ה
טו ע"ב13 כל המספר לשון הרע כאילו כפר בעיקרשיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 129 ,78
טו ע"ב13 כל המספר לשון הרע כאילו כפר בעיקרשיחות ר' צבי יהודה ויקרא עמ' 116 ,93
טו ע"ב13 כל המספר לשון הרע כאילו כפר בעיקר... כל המספר לשון הרע מגדיל עוונות כנגד ג' עבירותשיחות הרב צבי יהודה דברים עמ' 301, 339
טו ע"ב13 כל המספר לשון הרע כאלו כופר בעיקרכנסת יחזקאל (פאנעט) דרושים עמ' ס
טו ע"ב13 כל המספר לשון הרע כאלו כופר בעיקרנתיבות עולם ח"ב עמ' עט
טו ע"ב13 כל המספר לשון הרע כאלו כופר בעיקרעבודת יצחק בראשית עמ' רלה
טו ע"ב13 כל המספר לשון הרע כאלו כופר בעיקררב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' רפ
טו ע"ב13 כל המספר לשון הרע כופר בעיקראמרי משה (פינטו) ח"ב עמ' רנז
טו ע"ב13 כל המספר לשון הרע ככופר בעיקרשארית ישראל (וילדניק, תשנח) עמ' רלה
טו ע"ב13 כאילו כפר בעיקר וכו' מגדיל עוונות כנגד ג' עבירותלקוטי שיחות חל"א עמ' 8 {טעם שחטא לה"ר עיכב את יציאת מצרים}
טו ע"ב16 בעוון לשה"ר נגעים באיםפניני יחזקאל עמ' יב
טו ע"ב16 בעון לה"ר באים נגעיםחנן אלקים עמ' קכג
טו ע"ב16 בעון לשון הרע באה צרעת חנן אלקים עמ' קכד {על בגדו}
טו ע"ב16 בעון לשון הרע האדם נלקה בצרעתדרשות שמן רוקח עמ' רכו
טו ע"ב16 בעון לשון הרע נגעים באיםתורי זהב (תשעג) עמ' רנד
טו ע"ב16 נגעים באים על לה"רתפארת משה עמ' קי
טו ע"ב16 כל המלשין נגעים באים עליופנים יפות על תהלים עמ' קנג, שמה, שנז
טו ע"ב16 המספר לשה"ר נגעים באים עליואבן פינה עמ' 139
טו ע"ב16 המספר לשה"ר נגעים באין עליומאיר נתיבות ח"ב עמ' קפא
טו ע"ב16 כל המספר לה"ר נגעים באים עליועיונים במשלי עמ' קנא
טו ע"ב16 המספר לשון הרע נגעים באין עליוולאשר אמר עמ' ק, קב
טו ע"ב16 הנגעים באים בעוון לשון הרעפתגמי אורייתא עמ' קצה
טו ע"ב16 הנגעים באים על דיבורים אסוריםמוסר דרך - אפיקי חיים עמ' קסה, קסו
טו ע"ב16 הנגעים באים על לשה"רשירת דוד (תשסז) עמ' נד
טו ע"ב16 הנגעים באים על לשון הרעכד הקמח (תשנו) עמ' קא
טו ע"ב16 הנגעים באין על לשון הרעפני חיים (פלג'י) דף שטז ע"א
טו ע"ב16 כל המספר לה"ר נגעים באים עליו שנאמר מלשני וכו'באר יוסף (תשמא) ח"ג עמ' קה, ח"ג עמ' כח
טו ע"ב16 כל המספר לה"ר נגעים באים עליויגל יעקב (תשנג) שמות אות א
טו ע"ב16 כל המספר לה"ר נגעים באים עליולקט שיחות מוסר ח"א עמ' רמו
טו ע"ב16 כל המספר לה"ר נגעים באים עליו, רש"י - משום דלא אשכחן דמענשי אחריני וכו'שמן ראש (שאקי) דף נב ע"ב
טו ע"ב16 כל המספר לשה"ר נגעים באים עליו וכו' ותנן אין בין מצורע מוסגר למצורע מוחלט אלא פריעה ופרימהתורת חיים עה"ת עמ' קסג-קסד {לרמז על הטעם שבעל לשה"ר עונשו צרעת מוחלטת הטעונה פריעה ופרימה}
טו ע"ב16 כל המספר לשה"ר נגעים באים עליו וכו'לחמי תודה דף לה ע"א, סה ע"א, פח ע"א
טו ע"ב16 כל המספר לשה"ר נגעים באים עליובאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' רעו, במדבר עמ' קלג
טו ע"ב16 כל המספר לשה"ר נגעים באים עליוויגד יעקב עמ' תקט, תקכז
טו ע"ב16 כל המספר לשה"ר נגעים באים עליועקבי אבירים עמ' קנג, רא, רב
טו ע"ב16 כל המספר לשה"ר נגעין באין עליו וכו'ברית שלום (תעח) דף כז ע"ד
טו ע"ב16 כל המספר לשה"ר נגעין באין עליו וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' קעד
טו ע"ב16 כל המספר לשון הרע נגעים באים עליו וכו' זו היא תורתו של מוציא שם רע וכו' אתה מה הנאה יש לך, אומר להן מה יתרון לבעל הלשוןכתונת פסים (תשעא) עמ' מא
טו ע"ב16 כל המספר לשון הרע נגעים באים עליו וכו'חמשה מאמרות (תשסט) - תורת שבת פרשת תזריע, אחרי מות
טו ע"ב16 כל המספר לשון הרע נגעים באים עליו וכו' לקוטי שיחות חכ"ב עמ' 65
טו ע"ב16 כל המספר לשון הרע נגעים באים עליואוצרות חיים - יושר המידות עמ' רעז
טו ע"ב16 כל המספר לשון הרע נגעים באים עליואור יצחק (ראדוויל, תשסה) עמ' רעז
טו ע"ב16 כל המספר לשון הרע נגעים באים עליוכתנות אור עמ' שצב
טו ע"ב16 כל המספר לשון הרע נגעים באים עליומגן אבות (מהריט"ץ) ח"א עמ' תנג
טו ע"ב16 כל המספר לשון הרע נגעים באים עליוציץ השדה ח"ג - חודש האביב עמ' כט
טו ע"ב16 כל המספר לשון הרע נגעים באים עליורחמי הרב עמ' קיג
טו ע"ב16 כל המספר לשון הרע נגעים באיםמזקנים אתבונן עמ' צב
טו ע"ב16 כל המספר לשון הרע נגעים באין עליו וכו'דברי ברוך ח"ב סי' ו אות ג
טו ע"ב16 כל המספר לשון הרע נגעים באין עליואמרי משה (פינטו) ח"ב עמ' רלו
טו ע"ב16 כל המספר לשון הרע ננעים באים עליושמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' קס
טו ע"ב16 המספר לה"ר נגעים באים עליו, תוס' ד"ה ואמרדרשות מהר"ם חביב עמ' רפה
טו ע"ב16 לה"ר נגעים באים עליו וכו' והורגת שלשה כנסת יחזקאל (פאנעט) דרושים עמ' רלה
טו ע"ב16 מצורע עונשו על שדבר לשון הרעצמח דוד (סקאליע) עמ' שעט
טו ע"ב16 מראות נגעים בא מלשון הרעגנת אגוז (תשעב) אות רמז
טו ע"ב16 נגעים באים בעון לשה"רפאר יעקב ח"ג עמ' קפד, קפו
טו ע"ב16 נגעים באים מעון לשון הרעמשנה למלך (תשסח) עמ' קנ
טו ע"ב16 נגעים באים על לשון הרעפרדס המלך (תשסט) אות שצד
טו ע"ב16 נגעים באים על לשון הרעשמן ראש ח"י במדבר עמ' קלא
טו ע"ב16 נגעים באים על עון לשה"רעצי חיים על התורה עמ' ו, קצו, קצז, רלד
טו ע"ב16 נגעים באים על עון לשון הרעטיול בפרדס ח"ב עמ' שעט
טו ע"ב16 נגעים באין עליו בעון לשון הרעבת עין (תשסז) עמ' שמא
טו ע"ב16 על עון לה"ר נגעים באיםמגן אברהם (טריסק, תשסו) עמ' תלב, תלז, תקכ, תקס
טו ע"ב16 על עון לשה"ר נגעים באיםכהיום תמצאון עמ' קסג
טו ע"ב16 צרעת בא על לשון הרעעצי חיים - מועדים עמ' רצג
טו ע"ב16 צרעת באה ע"י לשון הרעדובר צדק עמ' 41
טו ע"ב16 צרעת באה ע"י לשון הרעפרי צדיק מצורע אות ח
טו ע"ב16 צרעת באה על חטא לשה"רמשנת יוסף על התורה ח"ב עמ' נו, נח, נט
טו ע"ב16 צרעת באה על חטא לשון הרעכנסת מרדכי שמות-ויקרא עמ' כה
טו ע"ב16 צרעת באה על לשון הרעאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) ויחי מא, חקת ז
טו ע"ב16 צרעת בעוון לשון הרעמי השלוח (תשסז) ח"א דף קמה
טו ע"ב16 נגעים באים עליואור יהל ח"א עמ' לז
טו ע"ב16 אין הנגעים באים על האדם אלא על לשה"רראשית חכמה, קדושה פרק יג אות א
טו ע"ב16 נגעים באים בעון לשה"רדרשות מהר"ם בנעט עמ' ס
טו ע"ב16 נגעים באים על חטא לשון הרעמפי ספרים וסופרים ח"ב עמ' נג
טו ע"ב16 נגעים באים על לה"רלקט שיחות מוסר ח"א עמ' רפג
טו ע"ב16 נגעים באים על לה"ררוח חיים (חיד"א) עמ' צה
טו ע"ב16 נגעים באים על לשה"רביאור הגר"א על משלי (קצנלנבוגן) פרק יח פסוק ו
טו ע"ב16 נגעים באים על לשה"רביאור הגר"א על משלי פרק יח פסוק ו
טו ע"ב16 נגעים באים על לשה"רתפארת משה עמ' קי
טו ע"ב16 נגעים באים על לשון הרעהשיר והשבח ח"א עמ' רכב
טו ע"ב16 נגעים באים על לשון הרעמרגניתא דבי רבנן עמ' סד
טו ע"ב16 נגעים באים על לשון הרעראשית חכמה, יראה פרק ה פרק יט
טו ע"ב16 נגעים באים על לשון הרעשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' קפ, רט
טו ע"ב16 נגעים באין על לה"רלקוטי שיחות חל"ז עמ' 39
טו ע"ב16 נגעים באין על לה"רשיחות מוסר (תשסב) עמ' ער
טו ע"ב16 נגעים באין על לשון הרעים שמחה עמ' רמד
טו ע"ב16 נגעים באין על לשון הרענועם אלימלך (תשסא) עמ' רלז
טו ע"ב16 צרעת בא על לשון הרעפרדס המלך (תשסט) אות שצה
טו ע"ב16 צרעת בא על לשון הרעשמן ראש - ימים נוראים עמ' ק
טו ע"ב16 המספר לשון הרע נגעים באים עליושמן ראש (כץ) פסח ח"א עמ' ו
טו ע"ב16 כל הנגעים באים על עונש של לשון הרעשם משמעון (שפירא) עמ' קיא
טו ע"ב16 צרעת בא על לשון הרעאור אברהם - מגילת אסתר עמ' מה
טו ע"ב20 אמר ריש לקיש מאי דכתיב זאת תהי' תורת המצורע, זו היא תורתו של מוציא שם רע וכו'תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תקכח, תקצה, תרב, תריב, תתנא
טו ע"ב20 אמר ריש לקיש, מאי דכתיב זאת תהיה תורת המצורע זאת תהיה תורתו של מוציא שם רעשל"ה - מס' פסחים אות שלו
טו ע"ב20 אר"ל מאי דכתיב זאת תהיה תורת המצורע זו היא תורתו של המוציא שם רעישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רמט
טו ע"ב21 זאת תהיה תורת המצורע זאת תהיה תורתו של המוציא שם רעפרי צדיק שמות אות א, משפטים אות ד, פסח שני אות ג
טו ע"ב21 זאת תהיה תורת המצורע זאת תהיה תורתו של מוציא שם רע וכו'כתונת פסים (תשעא) עמ' כד, קד, קה, קח, קי, קיא, קיד-קטז, קלא, קמג
טו ע"ב21 זאת תהיה תורת המצורע זאת תהיה תורתו של מוציא שם רעילקוט דברי חכמים ויקרא סי' קטו, קכב
טו ע"ב21 זאת תהיה תורת המצורע זאת תהיה תורתו של מוציא שם רעכנסת יחזקאל (הכהן) עמ' קכה
טו ע"ב21 זאת תהיה תורת המצורע זאת תהיה תורתו של מוציא שם רעשל"ה פרשת ויחי אות כד, תזו"מ אות ה, כי תצא אות יז
טו ע"ב21 זאת תהיה תורת המצורע זאת תורת המוציא רעלהורות נתן ויקרא עמ' קמו, קע
טו ע"ב21 זאת תהיה תורת המצורע תורתו של מוציא שם רעברית אברם עמ' שמז
טו ע"ב21 זאת תהיה תורתו של מוציא שם רעודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' רעב
טו ע"ב21 זאת תהיה תורתו של מוציא שם רעחיים שיש בהם על התורה קמא עמ' ריב
טו ע"ב21 זאת תהיה תורתו של מוציא שם רעכנסת מרדכי שמות-ויקרא עמ' כג
טו ע"ב21 זאת תהיה תורתו של מוציא שם רעלקוטי שיחות חכ"ז עמ' 91
טו ע"ב21 זאת תהיה תורתו של מוציא שם רעשיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 76
טו ע"ב21 זאת תהיה תורתו של מוציא שםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' שנט
טו ע"ב21 זאת תורת המצורע המוציא רעבן פורת יוסף (תשעא) עמ' קכז, קנח, תקצז {מדלא כתיב הצרוע}
טו ע"ב21 זאת תורת המצורע זאת תורת המוציא רעערוגת הבושם (תשעא) ויקרא-במדבר עמ' קיב, קטז, קיט, קכא, קכה
טו ע"ב21 מאי דכתיב זאת תהי' תורת המצורע זאת תהי' תורתו של מוציא ש"רחמודי צבי ויקרא עמ' צג
טו ע"ב21 מאי דכתיב זאת תהי' תורת המצורע זאת תהי' תורתו של מוציא שם רעילקוט דברי חכמים במדבר סי' ט
טו ע"ב21 מאי דכתיב זאת תהיה תורת המצורע זו היא תורתו של מוציא שם רעעצי חיים - מועדים עמ' רפה
טו ע"ב21 מאי דכתיב 'זאת תהיה תורת המצורע' זאת תהיה תורתו של מוציא שם רעשיחות ר' צבי יהודה ויקרא עמ' 219 ,207 ,121 ,106 ,93 ,87
טו ע"ב21 מאי דכתיב זאת תורת המצורע זאת תורתו של מוציא שם רעבאר יוסף (תשמא) ח"ג עמ' קה, ח"ג עמ' כח
טו ע"ב21 מאי דכתיב זאת תורת המצורעבית שלום מרדכי עמ' קמט
טו ע"ב21 'מצורע' - מוציא רעאמרי נועם (מועדים) סי' יז לשבועות
טו ע"ב21 מצורע - מוציא רעמנוחת אשר ח"ב פתיחה דף ו ע"ב
טו ע"ב21 מצורע - מוציא שם רעתורת העולה (תשעה) עמ' תקנ
טו ע"ב21 'מצורע' הוא מוציא רעעטרת ישועה (תשסד) אות ג לשבת הגדול מצורע
טו ע"ב21 מצורע מוציא רעאהבת שלום (קוסוב, תשנח) עמ' קצא
טו ע"ב21 מצורע מוציא רעאור התורה (תאומים, תשנט) עמ' רפז
טו ע"ב21 מצורע מוציא רעבנין משה (מייזליש) ח"א עמ' קכד, ריג
טו ע"ב21 מצורע מוציא שם רערב טוב דף צו ע"ד
טו ע"ב21 תורת המוציא ש"רודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' שפב
טו ע"ב21 תורת המצורע - תורת המוציא רעאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"ב עמ' סד
טו ע"ב21 תורת המצורע תורתו של מוציא שם רעויגד יעקב עמ' תעא
טו ע"ב21 תורת המצורע תורת מוציא שם רעברכת אברהם (תשנד) עמ' צו
טו ע"ב21 תורת המצורע תורתו של מוציא רעשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' שכג
טו ע"ב21 המוציא שם רע נלקה בצרעתגור אריה בראשית פמ"ד אות ט
טו ע"ב21 המצורע - המוציא רעברכת דוד עמ' קז
טו ע"ב21 המצורע - מוציא שם רעיושב אהלים עמ' קיח
טו ע"ב21 המצורע המוציא רעצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' קמג, שז
טו ע"ב21 המצורע המוציא שם רעדברי ישראל (תשסח) ח"ב עמ' קיט, קכא, קכב
טו ע"ב21 המצורע זה המוציא רעתורת החסידים הראשונים עמ' לד
טו ע"ב21 המצורע, מוציא רעצפנת פענח (תשסו) עמ' קד, קה
טו ע"ב22 תורתו של מוציא שם רענתיבות חיים (מטלין, תשמא) עמ' רמה
טו ע"ב22 תורתו של מוציא שם רערנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' לט
טו ע"ב22 אמר ריש לקיש מאי דכתיב אם ישוך הנחש בלא לחש ואין יתרון לבעל הלשוןשפתי חיים - מידות ועבודת ה' ח"א עמ' כב
טו ע"ב23 אם ישוך הנחש בלא לחשקומץ המנחה עמ' 43 (סי' מה)
טו ע"ב23 מ"ד אם ישוך הנחש בלא לחשפירושי ראשונים
טו ע"ב24 כל החיות ובאות אצל נחש ואומרות וכו' מה הנאה יש לך אומר להם וכי מה יתרון לבעל הלשוןמצווה ועושה ח"א עמ' תקלח
טו ע"ב24 לעת"ל יאמרו לנחש ארי טורף ואוכל זאב וכו' אתה מה הנאה מה הנאה יש לךבני יששכר ח"א דף צג ע"ד הגה
טו ע"ב24 לעת"ל יתקבצו החיות ויאמרו לנחש וכו'נחלת צבי (פאליי) עמ' עג
טו ע"ב24 לעת"ל מתקבצות כל החיות ובאות אצל הנחש וכו' אתה מה הנאה יש לךבאר יוסף (תשמא) ח"ב עמ' כט
טו ע"ב24 לעת"ל מתקבצות כל החיות ובאות אצל נחש ואומרות לו וכו' מה הנאה יש לך אמר להם וכי יתרון לבעל הלשוןפניני יחזקאל עמ' קפא, קל
טו ע"ב24 לעת"ל מתקבצות כל החיות וכו' מה הנאה יש לך אומר להם וכי מה יתרון לבעל הלשון וכו'דובר צדק (זילבר) עמ' קלב
טו ע"ב24 לעתיד לבא מתקבצות חיות וכו' אומר להם ומה יתרון לבעל הלשוןשערי תשובה שער ג אות קעד
טו ע"ב24 לעתיד לבא מתקבצות כל החיות ובאות אצל הנחש וכו'שערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר קעד
טו ע"ב24 לעתיד לבא מתקבצות כל החיות ובאות אצל נחש וכו' מה הנאה יש לך וכו' מה יתרון לבעל הלשוןצפנת פענח (תשסו) עמ' לא
טו ע"ב24 לעתיד לבא מתקבצות כל החיות וכ' וכי מה יתרון לבעל הלשוןמוסר דרך - אפיקי חיים עמ' רכח
טו ע"ב24 לעתיד לבא מתקבצות כל החיות וכו' וכי מה יתרון לבעל הלשוןלחמי תודה דף סט ע"א
טו ע"ב24 לעתיד לבא מתקבצות כל החיות וכו'דברי ברוך ח"ב סי' ט אות ט, סי' י אות ג
טו ע"ב24 לעתיד מתכנסות חיות אצל נחשנטריקן (תשעד) עמ' קעד
טו ע"ב24 מתקבצות כל החיות אצל הנחשכתבי הסבא מקלם - חנוכה ופורים עמ' קנט
טו ע"ב24 נתקבצו וכו' מה יתרון לבעל הלשוןאפיקי ים עמ' קלו
טו ע"ב25 אומר להם וכי מה יתרון לבעל הלשוןדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' תנז ד"ה הנה
טו ע"ב25 אומרים לנחש מה הנאה יש לך והוא משיבן ומה יתרון לבעל הלשוןיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' קכד, יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' רס
טו ע"ב25 ארי דורס ואוכל זאב טורף ואוכללקוטי שיחות חט"ו עמ' 455
טו ע"ב25 ארי וכו' טורף ואוכל אתה מה הנאה יש לךשבט מוסר עמ' קעב
טו ע"ב25 אתה מה הנאה יש לךמנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף כד ע"ג
טו ע"ב25 אתה מה הנאה יש לךשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' תקסג
טו ע"ב25 מה הנאה יש לנחש בנשיכתודרשות שמן רוקח עמ' תקד
טו ע"ב25 נחש בא על לשון הרעחקל יצחק (תשסג) עמ' קסא
טו ע"ב26 המספר לה"ר מגדיל עונות עד לשמיםמשנת יוסף - אגדות ח"ב עמ' רכו {א) מחפץ חיים שע"י לה"ר מעורר המקטרג, ומונע דיבורים ק' שיעלו. ביאור המשך הגמ' מאי תקנתם וכו'; ב) המספר לה"ר מעבירים עליו עונות חבירו, ומצוותיו לחבירו. בגמ' (ר"ה יז.) למי נושא עון למי שעובר על פשע; ג) ביאור שבלה"ר כפר בעיקר, אומר הקב"ה לשר הגיהנם וכו'}
טו ע"ב26 המספר לה"ר מגדיל עונות עד לשמיםמשנת יוסף על התורה ח"ב עמ' סו, סז, קנב
טו ע"ב26 המספר לה"ר מגדיל עונותרנת יצחק תהלים עמ' שכח
טו ע"ב26 המספר לה"ר מגדיל עונותיו עד לשמיםזכות ישראל - עשר קדושות פרק ח מכתב ד
טו ע"ב26 המספר לשה"ר מגדיל עוונות עד לשמיםמשנת יוסף - דרשות ח"ב עמ' רסט, שי
טו ע"ב26 המספר לשון הרע מגדיל עוונות עד לשמיםלהורות נתן ויקרא עמ' רלט
טו ע"ב26 המספר לשון הרע מגדיל עוונותולאשר אמר עמ' שז
טו ע"ב26 המספר לשון הרע מגדיל עונותעמוד הימיני (קלינמן) עמ' פד
טו ע"ב26 המספר לשון הרע מגדיל עונותשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' קפ
טו ע"ב26 וכי מה יתרון לבעל הלשוןשמן ראש - ימים נוראים עמ' שצ
טו ע"ב26 כל המדבר לשון הרע מגדיל עונותיו עד לשמיםחכמת התורה מצורע עמ' א
טו ע"ב26 כל המספר לה"ר כאילו הגדיל עוונות עד לשמיםלקט שיחות מוסר ח"א עמ' רמז
טו ע"ב26 כל המספר לה"ר מגדיל עוונותיו עד לשמיםאדרת אליהו (הצרפתי) עמ' כא
טו ע"ב26 כל המספר לה"ר מגדיל עוונותיו עד לשמיםבנין דוד (טאוב) דרשות עמ' נ
טו ע"ב26 כל המספר לשה"ר מגדיל עוונות עד לרקיעבית ישי - דרשות עמ' שפא
טו ע"ב26 כל המספר לשה"ר מגדיל עוונות עד לשמים וכו' ובפירוש הרי"ף שבעין יעקבשבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' קלו
טו ע"ב26 כל המספר לשה"ר מגדיל עונות וכו'חיי נפש ח"ב עמ' קעו
טו ע"ב26 כל המספר לשה"ר מגדיל עונות עד לשמיםאבן ישראל (פישר) אגדה ח"ב עמ' מח
טו ע"ב26 כל המספר לשה"ר מגדיל עונות עד לשמיםבינה לעתים דרוש סד עמ' תלא, דרוש סד עמ' תלז
טו ע"ב26 כל המספר לשה"ר מגדיל עונות עד לשמיםילקוט הגרשוני ח"ב
טו ע"ב26 כל המספר לשה"ר מגדיל עונות עד לשמיםפאר יעקב ח"ג עמ' קצו
טו ע"ב26 כל המספר לשה"ר מגדיל עונותאגרות ר' יצחק אלחנן עמ' קיח, רכה
טו ע"ב26 כל המספר לשה"ר עונותיו מגדילין עד לשמים וכו'לחמי תודה דף פז ע"ב
טו ע"ב26 כל המספר לשה''ר מגדיל עונות עד לשמים וכו'דרשות מהרי"ץ למועדים עמ' רנ
טו ע"ב26 כל המספר לשון הרע מגדיל עוונות עד לשמים וכו'דברי ברוך ח"ב סי' ט אות ח, סי' י אות ז
טו ע"ב26 כל המספר לשון הרע מגדיל עוונותמילי דשמיא - טעם לשבח הערה 13 עמ' כד
טו ע"ב26 כל המספר לשון הרע מגדיל עוונותיו עד לשמים וכו'אמרי השכל - צבי תפארה עמ' 205
טו ע"ב26 כל המספר לשון הרע מגדיל עונות עד לשמיםבית ישראל (טויסיג) ויקרא עמ' עא
טו ע"ב26 כל המספר לשון הרע מגדיל עונות עד לשמיםואותו תעבוד עמ' צו
טו ע"ב26 כל המספר לשון הרע מגדיל עונות עד לשמיםראשית חכמה, קדושה פרק יג אות יח, אור עולם פרק יח
טו ע"ב26 כל המספר לשון הרע מגדיל עונותיו עד לשמיםשער המלך (תשנז) עמ' רעז
טו ע"ב26 מגדיל עוונות עד לשמיםעיונים במשלי עמ' תפז
טו ע"ב26 מגדיל עונותיו עד לשמים וכו'אפיקי ים עמ' תקצד
טו ע"ב26 מה יתרון לבעל הלשוןאור ישראל (תרס) דף נג ע"א
טו ע"ב26 מה יתרון לבעל הלשוןאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) אמור ג
טו ע"ב26 מה יתרון לבעל הלשוןביאורי הזוהר (ר' דובער) דף פו ע"א
טו ע"ב26 מה יתרון לבעל הלשוןברכת חיים ח"ב עמ' 328
טו ע"ב26 מה יתרון לבעל הלשוןהשיר והשבח ח"א עמ' שפו
טו ע"ב26 מה יתרון לבעל הלשוןיושב אהלים עמ' קטו
טו ע"ב26 מה יתרון לבעל הלשוןמשנת יוסף - דרשות ח"ב עמ' עה
טו ע"ב26 מה יתרון לבעל הלשוןמשנת יוסף על התורה ח"ב עמ' נג
טו ע"ב26 מה יתרון לבעל הלשוןקריאה בקריה ח"ב עמ' קיב
טו ע"ב26 מה יתרון לבעל הלשוןשירת דוד (תשסז) עמ' נב
טו ע"ב27 שתו בשמים פיהםגור אריה במדבר פי"ד הערה 79
טו ע"ב28 המספר ל"ה ראוי לסקלו באבןנתיבות עולם ח"ב עמ' עג
טו ע"ב28 המספר לשה"ר ראוי לסקלו באבןניבי זהב - מבוא עמ' א
טו ע"ב28 המספר לשון הרע מצוה לסוקלויוסף לקח כרך ב ח"א עמ' קכב, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קלח
טו ע"ב28 המספר לשון הרע ראוי לסוקלו באבן וכו' המספר לה"ר מגדיל עוונות וכו'תורת יחיאל בראשית עמ' שנא
טו ע"ב28 כל המספר לה"ר ראוי לסוקלו באבןבאר יוסף (תשמא) ח"א עמ' קה
טו ע"ב28 כל המספר לה"ר ראוי לסקלו באבן וכו'ברית שלום (תעח) דף כז ע"א
טו ע"ב28 כל המספר לה"ר ראוי לסקלו באבן וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' קע
טו ע"ב28 כל המספר לשה"ר ראוי לסוקלו באבן וכו'לחמי תודה דף סה ע"א
טו ע"ב28 כל המספר לשה"ר ראוי לסוקלו באבןאבן שוהם עמ' 47
טו ע"ב28 כל המספר לשה"ר ראוי לסוקלו באבןדרכי צדק עמ' רלב
טו ע"ב28 כל המספר לשון הרע ראוי לסוקלו באבןאוצרות חיים - יושר המידות עמ' רעא
טו ע"ב28 כל המספר לשון הרע ראוי לסוקלו באבןבית ישראל (טויסיג) ויקרא עמ' עא
טו ע"ב28 כל המספר לשון הרע ראוי לסקלו באבןואותו תעבוד עמ' צח
טו ע"ב28 כל המספר לשון הרע ראוי לסקלו באבןראשית חכמה, קדושה פרק יג אות יז
טו ע"ב28 כל המספר לשון הרע ראוי לסקלו באבניםכסף נבחר עמ' פד, רמח
טו ע"ב28 ראוי לסקלו באבן וכו'אפיקי ים עמ' תקצד
טו ע"ב30 אין אני והוא יכולים לדור ביחדשארית ישראל (וילדניק, תשנח) עמ' יט
טו ע"ב30 אין אני והוא יכולים לדור במדור אחדשמן ראש סוכות ח"א עמ' רלז
טו ע"ב30 אין אני והוא יכולים לדור בעולםאור הגנוז (מהאניפאלא, תשסו) עמ' שעא
טו ע"ב30 אין אני והוא יכולים לדור בעולםהשיר והשבח ח"א עמ' קעט
טו ע"ב30 אין אני והוא יכולים לדור בעולםמפי ספרים וסופרים - פניני חסידות פנחס כב
טו ע"ב30 אין אני והוא יכולים לדור בעולםמשנת רבי אהרן - מאמרים ח"א עמ' רב
טו ע"ב30 אין אני והוא יכולים לדור בעולםראשית חכמה, תוצא' חיים פרק לב
טו ע"ב30 אין אני והוא יכולים לדור בעולםשמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' קמא
טו ע"ב30 אין אני והוא יכולים לדור יחדכלי יקר שמות פ"ט פסוק יד
טו ע"ב30 אין אני והוא יכולים לדור יחדנתיב מצותיך (תשסח) נתיב אמונה שביל ג עמ' יד, יח
טו ע"ב30 אין אני והוא יכולים לדור יחדיוקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ב (תשעג) עמ' רג
טו ע"ב30 אין אני והוא יכולין לדור בדירה אחדמטר השמים עמ' קלא
טו ע"ב30 אין אני והוא יכולין לדור במדור אחדשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' ה
טו ע"ב30 אין אני והוא יכולין לדור במדור אחדשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' צ
טו ע"ב30 אין אני והוא יכולין לדור במדור אחדשמן ראש (כץ) פסח ח"א עמ' קב
טו ע"ב30 אין אני והוא יכולין לדור במדור אחדשמן ראש ח"י בראשית עמ' רטז
טו ע"ב30 אין אני והוא יכולין לדור בעולםבינה לעתים דרוש כג עמ' קסז
טו ע"ב30 אין אני והוא יכולין לדור בעולםגנזי ישראל ח"ב דף קפט ע"א
טו ע"ב30 אין אני והוא יכולין לדור בעולםולאשר אמר עמ' קכד
טו ע"ב30 אין אני והוא יכולין לדור בעולםנתיבות חיים (מטלין, תשמא) עמ' רמו
טו ע"ב30 אין אני והוא יכולין לדור בעולםעבודת עבודה עמ' קצא
טו ע"ב30 אין אני והוא יכולין לדור בעולםשדה יעקב עמ' ל
טו ע"ב30 אין אני והוא יכולין לדור בעולםתורת הרבי רבי זושא סי' נט בהערה
טו ע"ב30 אין אני והוא יכולין לדור וכו' בבעל גאוהיגל יעקב (תשנג) וירא אות נא
טו ע"ב30 אין אני והוא יכולין לדור וכו' על גסי הרוחלקוטי שיחות חל"א עמ' 14
טו ע"ב30 אין אני והוא יכולין לדור יחדיגל יעקב (תשעד) עמ' ח"א עמ' סז
טו ע"ב30 אין אני והוא יכולין לדור כאחתתפארת משה עמ' טז
טו ע"ב30 אין אני והוא יכולין לדורבך יברך ישראל (תשסח) עמ' קו, קז
טו ע"ב30 אין אני והוא יכולין לדורכנסת מרדכי מועדים ח"ב עמ' צה
טו ע"ב30 אין אני והוא יכולין לדורעירין קדישין השלם עמ' תלב
טו ע"ב30 אמר הקב"ה אין אני והוא יכולים בעולםשבט מוסר עמ' יג
טו ע"ב30 אמר הקב"ה אין אני והוא יכולין לדור בעולםמלכי בקודש (תשסב) עמ' קסה
טו ע"ב30 המספר לה"ר אומר הקב"ה אין אני והוא וכו'משנת יוסף על התורה ח"ב עמ' סה
טו ע"ב30 המספר לשה"ר אמר הקב"ה אין אני והוא יכולים לדור בעולםאפיקי יהודה (תשנט) עמ' קנ
טו ע"ב30 המספר לשון הרע אין אני והוא יכולין לדור בעולםזך ונקי עמ' סח
טו ע"ב30 המספר לשון הרע אין אני והואאמרי אש (טאוב) עמ' קכד
טו ע"ב30 כל המספר לה"ר אמר הקב"ה אין אני והוא יכול לדור בעולםחדרי בטן פרשת כי תצא יח-כג
טו ע"ב30 כל המספר לה"ר אמר הקב"ה אין אני והוא יכולים לדור בעולםלקט שיחות מוסר ח"א עמ' רמז
טו ע"ב30 כל המספר לה"ר אמר הקב"ה אין אני והוא יכולין לדור בעולםספר משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' קפד
טו ע"ב30 כל המספר לה"ר הקב"ה אומר אין אני והוא יכולין לדור וכו'מרפא לשון עמ' לב
טו ע"ב30 כל המספר לשה"ר אמר הקב"ה אין אני והוא יכולין לדור בעולםפאר יעקב ח"ג עמ' קפז, קצו, ח"ד עמ' שח
טו ע"ב30 כל המספר לשה"ר וכו' אין אני והוא יכולים לדור בעולם אחרמכתב מאליהו ח"א עמ' 123
טו ע"ב30 כל המספר לשון הרע אומר הקב"ה אין אני והוא יכולים לדור ביחדאור הצבי עמ' 126
טו ע"ב30 כל המספר לשון הרע אין אני והוא יכולין לדור בעולםואותו תעבוד עמ' צז
טו ע"ב30 כל המספר לשון הרע אמר הקב"ה אין אני והוא יכולין לדור בעולםמגן אבות (מהריט"ץ) ח"א עמ' תעג
טו ע"ב30 מי שמדבר לשון הרע אומר הקב"ה אין אני והוא יכולין לדור בעולםבית יצחק (ויינברגר) עמ' רמז
טו ע"ב30 אין אני והוא יכולין לדורשמן ראש (כץ) ח"ו עמ' רסד
טו ע"ב30 מלשני בסתר וכו' גבה עינים וכו'עיונים במשלי עמ' תפו {מספר לה"ר בגלל גאווה}
טו ע"ב31 אותו לא אוכל אין אני והוא יכולים לדור בעולםיוסף לקח כרך א ח"א עמ' לה
טו ע"ב31 אותו לא אוכל ואל תקרי אותו אלא אתוראשית חכמה, תוצא' חיים פרק לב
טו ע"ב32 המתגאה אין אני והוא יכולים לדור בעולםערבי נחל (תשסד) עמ' רסח
טו ע"ב32 המתגאה אין אני והוא יכולין לדור במדור אחדכנסת יחזקאל (פאנעט) דרושים עמ' רלו
טו ע"ב32 אני עליו מלמעלה ואתה עליו מלמטה נדוננוראשית חכמה, קדושה פרק יג אות יב
טו ע"ב32 כל המספר לה"ר אומר הקב"ה לשר של גיהנם וכו'אמרות ה' השלם ח"ג עמ' נב
טו ע"ב32 כל המספר לה"ר אמר הקב"ה לשר של גיהנום נדוננו יחד וכו'מטה יששכר עמ' סא
טו ע"ב32 כל המספר לה"ר אמר הקב"ה לשר של גיהנם וכו'מרפא לשון עמ' רמח
טו ע"ב32 כל המספר לשה"ר אומר הקב"ה לשר של גיהנם אני עליו מלמעלה ואתה עליו מלמטה נדוננואוצרות חיים - יושר המידות עמ' רסט
טו ע"ב32 כל המספר לשה"ר אומר הקב"ה לשר של גיהנם אני עליו מלמעלה ואתה עליו מלמטה נדוננו וכו'לחמי תודה דף פז ע"א
טו ע"ב32 כל המספר לשה"ר אומר הקב"ה לשר של גיהנם אני עליו מלמעלה ואתה עליו מלמטה נדוננופאר יעקב ח"ג עמ' קצז
טו ע"ב32 כל המספר לשון הרע אומר הקב"ה לשר של גיהנם אני עליו מלמעלה ואתה עליו מלמטהמגן אבות (מהריט"ץ) ח"א עמ' תעו
טו ע"ב32 כל המספר לשון הרע אומר הקב"ה לשר של גיהנם אני עליו מלמעלה ואתה עליו מלמטה נדוננושל"ה ווי העמודים פרק טו אות טז
טו ע"ב32 כל המתגאה אין אני והוא יכולין לדורעבודת יצחק בראשית עמ' נ
טו ע"ב32 כל מי שיש בו גסות וכו'מאמרי אדמו"ר הזקן תקע עמ' צד
טו ע"ב32 על גסות הרוחבאר שרים במדבר פ' הקדמה
טו ע"ב33 אין חץ אלא לשוןגור אריה בראשית פמ"ח הערה 135
טו ע"ב33 חצי גבור שנונים עם גחלי רתמים אין חץ אלא לשון וכו' היינו גיהנםראשית חכמה, קדושה פרק יג אות ו
טו ע"ב35 אם סיפר מאי תקנתיה אם ת"ח הוא יעסוק בתורהמשנת רבי אהרן - מאמרים ח"א עמ' קל
טו ע"ב'35 אם ת"ח הוא יעסוק בתורהאגרות ר' יצחק אלחנן עמ' קיט
טו ע"ב35 אם ת"ח הוא יעסוק בתורהאהבת דוד דף מט ע"א-ע"ב
טו ע"ב35 אם ת"ח הוא יעסוק בתורהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' תכה
טו ע"ב35 אם ת"ח יעסוק בתורהרנת יצחק משלי עמ' סו
טו ע"ב35 אם תלמיד חכם הוא יעסוק בתורה שנאמר מרפא לשון עץ חייםדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' תפז ד"ה והנה המעיל
טו ע"ב35 המספר לה"ר אם ת"ח הוא יעסוק בתורה וכו'כח מעשיו הגיד לעמו ח"א דף יז ע"ג
טו ע"ב35 ומה תקנתו יעסוק בתורהאבן ישראל (פישר) אגדה ח"ב עמ' מח
טו ע"ב35 סיפר יש לו תקנה בדברי תורה וח"א סיפר אין לו תקנה ילקוט דברי חכמים ויקרא סי' קטו, קיח
טו ע"ב35 חטא אדם בלשון הרע וכו'מבשרת ציון ח"ג עמ' שז
טו ע"ב35 חטא אדם בלשון הרע יעסוק בתורהכד הקמח (מישור) עמ' רנו
טו ע"ב35 חטא אדם וכו'טוב טעם ויקרא עמ' קיט
טו ע"ב35 יעסוק בתורה וינצלחקל יצחק (תשסג) עמ' שעט, תקסא
טו ע"ב35 יעסוק בתורה וישפיל עצמו במו אזובמגן דוד (טאלנא, תשס) עמ' רג, רעה
טו ע"ב35 יעסוק בתורהאורחות צדיקים שער תשובה עמ' קנח
טו ע"ב35 מאי תקנתו אם ת"ח יעסוק בתורה ואם עם הארץ ישפיל דעתואמרי חמד ח"ב דף טז ע"א
טו ע"ב35 מאי תקנתו אר"ח אם ת"ח הוא יעסוק בתורהברית שלום (תעח) דף עג ע"א
טו ע"ב35 מאי תקנתו אר"ח אם ת"ח הוא יעסוק בתורהברית שלום (תשסח) עמ' תסו
טו ע"ב35 מאי תקנתו יעסוק בתורהמשמרת איתמר (תשסה) עמ' קצ
טו ע"ב35 מאי תקנתיה יעסוק בתורהביאור הגר"א על משלי פרק יב פסוק יח
טו ע"ב35 מאי תקנתו של מספר לשון הרעספר משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' צד
טו ע"ב35 מאי תקנתו של מספרי לה"ר אם ת"ח וכו'שם משמעון (שפירא) עמ' צד
טו ע"ב35 מאי תקנתו של מספרי לשה"ר ילמוד תורה או ישפיל עצמוטל חיים (פרידלנדר) עמ' רפו
טו ע"ב35 מאי תקנתו של מספרי לשון הרע, יעסוק בתורהקדושת ציון (תשנד) ח"א עמ' קסא
טו ע"ב35 מאי תקנתי׳ של מספר לשון הרע, אם תלמיד חכם הוא יעסוק בתורהקדושת יצחק עמ' קב
טו ע"ב35 מאי תקנתיה (ללה"ר) אם ת"ח יעסוק בתורהמנחת ישראל עמ' קלא, קמה
טו ע"ב35 מאי תקנתיה אם ת"ח הוא יעסוק בתורהאבן שוהם עמ' 47
טו ע"ב35 מאי תקנתיה יעסוק בתורהביאור הגר"א על משלי פרק יב פסוק יח, פרק טו פסוק ד
טו ע"ב35 מאי תקנתיה של בעל לה"ר אם ת"ח הוא יעסוק בתורה וכו' אם ע"ה הוא ישפיל דעתו וכו'באר יוסף (תשמא) ח"א עמ' קט, ח"ג עמ' שסט
טו ע"ב35 מאי תקנתיה של בעל לשון הרערב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' רא, רכא
טו ע"ב35 מאי תקנתיה של לשון הרע, יעסוק בתורהפרדס המלך (תשסט) אות שצד
טו ע"ב35 מאי תקנתיה של מספר לה"ר יעסוק בתורהאור זרוע לצדיק סי' ז (עמ' 28), צדקת הצדיק סי' פט, רלד, רסג, קפג, לקוטי מאמרים עמ' 87, 134, דובר צדק עמ' 135,103
טו ע"ב35 מאי תקנתיה של מספר לה"ר יעסוק בתורהפרי צדיק שמות אות א, משפטים אות ד, מצורע אות ה
טו ע"ב35 מאי תקנתיה של מספר לשון הרע יעסוק בתורהחיים שיש בהם על התורה קמא עמ' ריב
טו ע"ב35 מאי תקנתיה של מספרי לה"ר א"ר חנינא אם ת"ח הוא יעסוק בתורהויחי עוד דף יג ע"ב
טו ע"ב35 מאי תקנתיה של מספרי לה"ר יעסוק בתורהדובר צדק (זילבר) עמ' נה
טו ע"ב35 מאי תקנתיה של מספרי לה"ראות לישועה דף סז ע"ב
טו ע"ב35 מאי תקנתיה של מספרי לה"רזרע יצחק (עטייה) דף כז ע"ג
טו ע"ב35 מאי תקנתיה של מספרי לשון הרע אם כו'חיים תחלה (תשנג) - דרכיו למשה עמ' עב
טו ע"ב35 מאי תקנתיהכלי יקר (תשמח) עמ' שסו
טו ע"ב35 מאי תקנתיה, יעסוק בתורהביאור הגר"א על משלי (קצנלנבוגן) פרק יב פסוק יח, פרק טו פסוק ד
טו ע"ב35 מאי תקנתם של מספרי וכו'דברי שלום ח"ו סי' צז
טו ע"ב35 מאי תקנתם של מספרי לשה"רילקוט הגרשוני ח"ב
טו ע"ב35 מאי תקנתם של מספרי לשה"ררב ייבי (תשסט) ח"א עמ' קלט
טו ע"ב35 מאי תקנתם של מספרי לשה"ררב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' תלז
טו ע"ב35 מאי תקנתם של מספרי לשון הרע וכו' מה תקנתם שלא יבוא לידי לשון הרע, אם תלמיד חכם וכו'תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תקכח, תקצא, תקצט, תרג, תרנז, תשצט, תתנא, תתקכו, א'ג
טו ע"ב35 מאי תקנתם של מספרי לשון הרע, אם ת"ח הוא יעסוק בתורהכתנות אור עמ' שצא
טו ע"ב35 מאי תקנתן של מספרי לה"ר וכו'מנחת יצחק ויקרא-דברים עמ' יג, כט
טו ע"ב35 מאי תקנתן של מספרי לשון הרעאגודת אזוב (יעבץ) דף א ע"ג, ב
טו ע"ב35 מה תקנתא של מספרי לשון הרע, אם תלמיד חכם הוא יעסוק בתורה וכו' ואם עם הארץ הוא ישפיל דעתו וכו'צפנת פענח (תשעא) שמות עמ' תקכא
טו ע"ב35 מה תקנתו אם ת"ח הוא יעסוק בתורהלקט שיחות מוסר ח"א עמ' שג
טו ע"ב35 מה תקנתו וכו' אם ת"ח הוא יעסוק בתורהשערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר רי
טו ע"ב35 מה תקנתו וכו' יעסוק בתורה וכו'דברי ברוך ח"ב סי' ו אות ז, סי' ט אות ז, סי' י אות ט
טו ע"ב35 מה תקנתו יעסוק בדברי תורהתשואות חן (תשסח) עמ' קג
טו ע"ב35 מה תקנתו יעסק בתורהמי מרום ח"י עמ' נז
טו ע"ב35 מה תקנתו לבעל לה"ר יעסוק בתורה וכו'אפיקי ים עמ' קלג
טו ע"ב35 מה תקנתו של בעל לשון הרע יעסוק בתורה, סיפר אין לו תקנהחכמת התורה מצורע עמ' יב, לג, לו, עא, צג, קמו
טו ע"ב35 מה תקנתו של מספר לשה"ר יעסוק בתורהמשנת יוסף על התורה ח"ב עמ' נד, סה, קצט
טו ע"ב35 מה תקנתו של מספר לשון הרע אם תלמיד חכם הוא יעסוק בתורה וכו'בית ישראל (טויסיג) ויקרא עמ' ע
טו ע"ב35 מה תקנתו של מספר לשון הרע וכו' ומהרש"אאילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' רנז
טו ע"ב35 מה תקנתו של מספר לשון הרע וכו' יעסוק בתורהבית ישראל (טויסיג) דברים עמ' ו
טו ע"ב35 מה תקנתו של מספר לשון הרע וכו'ערוגת הבושם (תשעא) בראשית עמ' שעב, שפב, שמות עמ' ח, לד, ויקרא-במדבר עמ' קיב, קכ, דברים עמ' קסד
טו ע"ב35 מה תקנתו של מספר לשון הרעבית ישי - דרשות עמ' שפב
טו ע"ב35 מה תקנתו של מספרי לה"ר אם ת"ח הוא יעסוק בתורה שנא' מרפאיגל יעקב (תשעד) עמ' ח"א עמ' רסט, תקיא
טו ע"ב35 מה תקנתו של מספרי לה"ר אם ת"ח הוא יעסוק בתורה וכו' אלא מה תקנתו שלא יבא לידי לה"ר וכו'אמרות ה' השלם ח"ג עמ' נג, ח"ד עמ' כ, קכא, קלה, ח"ה עמ' קט, ח"ו עמ' לט, רז
טו ע"ב35 מה תקנתו של מספרי לה"ר אם ת"ח הוא יעסוק בתורהנאוה תהלה עמ' קפג
טו ע"ב35 מה תקנתו של מספרי לה"ר אם ת"ח יעסוק בתורה שנ' מרפא לשון עץ חייםיגל יעקב (תשנג) מצורע אות כו
טו ע"ב35 מה תקנתו של מספרי לה"ר אם ת"ח יעסוק בתורה שנאמר מרפא לשון עץ חייםשרגא המאיר מועדים עמ' רטז
טו ע"ב35 מה תקנתו של מספרי לה"רודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' שסא
טו ע"ב35 מה תקנתו של מספרי לשה"ר אם ת"ח הוא יעסוק בתורה ואם ע"ה הוא ישפיל דעתומגן אבות (מהריט"ץ) ח"א עמ' תעו
טו ע"ב35 מה תקנתו של מספרי לשה"ר אם ת"ח הוא יעסוק בתורה וכו' ואם עם הארץ הוא ישפיל דעתומטר השמים ויקרא-במדבר עמ' קמה, קנא
טו ע"ב35 מה תקנתו של מספרי לשה"ר אם ת"ח הוא יעסוק בתורהנחלת שמעון (אשכנזי) שלח עח
טו ע"ב35 מה תקנתו של מספרי לשה"ר אם ת"ח הוא יעסוק בתורהתפארת צבי ויקרא עמ' קעא, קצה, רא, רד
טו ע"ב35 מה תקנתו של מספרי לשה"ר וכו'חומת אנך משלי אות טז
טו ע"ב35 מה תקנתו של מספרי לשה"רמדבר קדש מועדים ח"א עמ' סד
טו ע"ב35 מה תקנתו של מספרי לשון הרע אם ת"ח הוא יעסוק בתורהמדבר קדמות (תשסח) עמ' קד
טו ע"ב35 מה תקנתו של מספרי לשון הרע אם ת"ח הוא יעסוק בתורהמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' תקכד
טו ע"ב35 מה תקנתו של מספרי לשון הרע אם תלמיד חכם הוא יעסוק בתורהשל"ה ווי העמודים פרק י אות טז
טו ע"ב35 מה תקנתו של מספרי לשון הרע אם תלמיד חכם הוא יעסוק בתורה וכו' ואם עם הארץ הוא ישפיל דעתושרתי ח"א עמ' צח
טו ע"ב35 מה תקנתו של מספרי לשון הרע וכו' ואם ע"ה הוא ישפיל דעתו וכו'אוצרות חיים - יושר המידות עמ' מג
טו ע"ב35 מה תקנתו של מספרי לשון הרעולאשר אמר עמ' לב, צג, צד
טו ע"ב35 מה תקנתו של מספרי לשון הרעחיי נפש על ההגדה עמ' קצז, קצט
טו ע"ב35 מה תקנתו של מספרי לשון הרעשמן ראש (כץ) פסח ח"א עמ' יב
טו ע"ב35 מה תקנתו של מספרי לשון הרע אם ת"ח הוא יעסוק בתורה וכו'באר משה (אפשטיין) שמות עמ' תלד, ויקרא עמ' קצו-קצז, קצט, שטז, דברים עמ' כד-כה, תשלט
טו ע"ב35 מה תקנתו של מספרי לשון הרע אם תלמיד חכם הוא וכו', אלא מה תקנתו שלא יבוא לידי לשון הרע וכו'אור תורה (קאלמייר, תשסא) עמ' קלה, קמב, קצז
טו ע"ב35 מה תקנתו של מספרי לשון הרע אם תלמיד חכם הוא יעסוק בתורהמפי ספרים וסופרים ח"ב עמ' סה
טו ע"ב35 מה תקנתיה יעסוק בתורהויגד יעקב עמ' תקלב
טו ע"ב35 מה תקנתיה של מספרי לשון הרע אם ת"ח הוא יעסוק בתורה וכו'צפנת פענח (תשסו) עמ' שמא
טו ע"ב35 מה תקנתם של מספרי לה"ר וכו' יעסוק בתורה וכו'עטרת ישראל (באהפאלי) עמ' צג
טו ע"ב35 מה תקנתם של מספרי לה"ר יעסוק בתורהנטריקן (תשעד) עמ' קעד
טו ע"ב35 מה תקנתם של מספרי לשה"ר אם ת"ח הוא יעסוק בתורה וכו' סיפר אין לו תקנהראשית חכמה, קדושה פרק יג אות יט, פרק יז אות קלא
טו ע"ב35 מה תקנתם של מספרי לשה"ר אם ת"ח הוא יעסוק בתורה וכו'דרכי צדק עמ' תכח
טו ע"ב35 מה תקנתם של מספרי לשה"ריציב פתגם על התורה עמ' קמט
טו ע"ב35 מה תקנתם של מספרי לשון הרע וכו'כרם חמד (תשסו) עמ' קיט
טו ע"ב35 מה תקנתם של מספרי לשון הרע יעסוק בתורה רבי אבא אמר סיפר אין לו תקנה וכו'בן פורת יוסף (תשעא) עמ' תפב, תקפד
טו ע"ב35 מה תקנתם של מספרי לשון הרע יעסוק בתורהמטר השמים עמ' ל
טו ע"ב35 מה תקנתם של מספרי לשון הרעאמרי יקותיאל (תשסא) עמ' קיז, קלב
טו ע"ב35 מה תקנתם של מספרי לשון הרענתיבות יצחק ח"ג עמ' קסט, רעז, תכח, תלח
טו ע"ב35 מה תקנתן של בעלי לשון הרע יעסוק בתורה וח"א סיפר אין לו תקנה מה תקנתן שלא יספרו לה"ר יעסקו בתורהדברי דוד (זלצר, תשע) עמ' רלד
טו ע"ב35 מה תקנתן של בעלי לשון הרע יעסוק בתורהקרן לדוד שמות עמ' רכג
טו ע"ב35 מה תקנתן של מספרי לה"ר אם ת"ח הוא וכו' ואם ע"ה הוא וכו'משנת יוסף - אגדות ח"ב עמ' רכט {תורת עצמו יכול למחול ולכן ישפיל עצמו ויפייס הע"ה}
טו ע"ב35 מה תקנתן של מספרי לה"ר אם ת"ח וכו'דרשות שבט הלוי עמ' עב
טו ע"ב35 מה תקנתן של מספרי לה"ר וכו'מרפא לשון עמ' ג
טו ע"ב35 מה תקנתן של מספרי לשון הרע אם תלמיד חכם הוא יעסוק בתורה וכו', ר' אחא בר' חנינא אומר סיפר אין לו תקנה וכו'מאמר אסתר (תשסב) עמ' קסד
טו ע"ב35 מה תקנתן של מספרי לשון הרע וכו' סיפר אין לו תקנה וכו' יעסוק בתורה וכו'כתונת פסים (תשעא) עמ' לח, מא-מב, קלב
טו ע"ב35 מה תקנתן של מספרי לשון הרע וכו'צמח ה' לצבי (תשסז) עמ' שפה, תקיט
טו ע"ב35 מה תקנתן של מספרי לשון הרע יעסקו בתורה, וחד אמר סיפר וכו'ערבי נחל (תשסד) עמ' קסג, תלג
טו ע"ב35 מה תקנתן של מספרי לשון הרעיושב אהלים עמ' קמה
טו ע"ב35 מה תקנתן של מספרי לשון הרעתיבת גמא (תשעא) ח"א עמ' רסד, ח"ב עמ' נ
טו ע"ב35 מרפא לשון הרע להנצל ממנו שיעסוק אדם בתורהשערי תשובה שער ג אות רי
טו ע"ב35 סיפר לשון הרע מה תקנתוחכמת התורה וישב עמ' שפה
טו ע"ב35 ר' חמא בר' חנינא סיפר לשון הרע יש לו תקנהלב אריה פרשת מצורע אות כז
טו ע"ב35 שנאמר מרפא לשון עץ חייםלקוטי שיחות חכ"ח עמ' 326
טו ע"ב35 תיקון למספר לשון הרע, אם ת"ח הוא יעסוק בתורהתוכחת חיים ויקרא-דברים עמ' נ
טו ע"ב35 תקנת לשון הרעראש דוד (תשמו) עמ' שי ע"ב
טו ע"ב35 תקנת לה"ר לעסוק בתורהמשמרת איתמר (תשסז) עמ' רכג
טו ע"ב35 תקנת לה"ר עסוק בתורהרוח חיים (חיד"א) עמ' לח
טו ע"ב35 תקנת מספר לשה"ר, יעסוק בתורהמשנת יוסף - דרשות ח"ג עמ' שכה
טו ע"ב35 תקנתו של מספרי לשון הרע, ת"ח יעסוק בתורה וכו' עם הארץ וכו'דובר שלום (תשסג) - הקדמה
טו ע"ב35 תקנתם של מספרי לה"ר לעסוק בתורהברכת דוד עמ' קו
טו ע"ב35 מה תקנתו של בעל לשה"רודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' שפב
טו ע"ב35 אם ת"ח הוא יעסוק בתורהכרם יהושע (ולרשטיין) דף יח ע"ב
טו ע"ב35 תיקונו על ידי התורהאמת ליעקב (ניניו) מערכת מ אות קע עמ' רז
טו ע"ב35 בעל לשון הרע אם ת"ח הוא יעסוק בתורהכרם יהושע (ולרשטיין) דף כז ע"א-ע"ב
טו ע"ב35 מאי תקנתו של שמספר ליה"ר וכו' יעסוק בתורהבנין דוד (טאוב) דרשות עמ' נ
טו ע"ב35 מאי תקנתיהאברהם את ידו ח"א דרוש יב לש"כ
טו ע"ב35 מה תקנתו של מספרי לשון הרע וכו' בשפיכות דמים כתיב גדול עוני מנשואמבשר טוב - ספר החיים עמ' רמא, רנא
טו ע"ב36 התורה נקראת עץדברי יחזקאל שרגא תליתאה עמ' שעט
טו ע"ב36 ואין עץ חיים אלא תורה שנא' עץ חיים היאפרי צדיק בראשית אות ז, חיי שרה אות י, מקץ אות א, פדיון הבן אות א, וארא אות א, לט"ו בשבט אות ב, ד, משפטים אות ב, פ' החודש אות ד, פסח אות א, תזריע אות ג, ז, קדושים אות יב, בחוקותי אות ו, י, במדבר אות ב, ר"ח תמוז אות ד, קרח אות ה, וילך אות ב, האזינו אות יג, סוכות אות לז, נד
טו ע"ב36 ואין עץ חיים אלא תורה שנא' עץ חיים היאתקנת השבין סי' ב (עמ' 9), ו (עמ' 66), פוקד עקרים סי' ב (עמ' 9)
טו ע"ב37 סיפר אין לו תקנהמרפא לשון עמ' ב
טו ע"ב37 אם ע"ה הוא ישפיל דעתורנת יצחק משלי עמ' סז
טו ע"ב37 אם עם הארץ הוא ישפיל דעתונפש חיים (פאלאג'י) דף קעג ע"ב [רסב ע"ב ד"ה ובזה]
טו ע"ב37 וסלף בה שבר ברוחשם ישראל עמ' רז {בחטא של לשון הרע נפסק ונסתלק ממנו גם בחינת הרוח}
טו ע"ב37 אמר רבי אחא בר׳ חנינא וכו' אלא מה תקנתו שלא יבוא לידי לשון הרענתיבות יצחק - ירח האיתנים עמ' קנ
טו ע"ב37 המספר לשון הרע אין לו תקנהאור חדש הקדמה אות 286
טו ע"ב37 המספר לשון הרע אין לו תקנהנתיבות יצחק - ירח האיתנים עמ' תסט
טו ע"ב37 ואם הוא עם הארץ ישפיל דעתוחיים תחלה (תשנג) - דרכיו למשה עמ' עח
טו ע"ב37 כבר כרתו דוד ברוח הקודשקישוטי כלה (תשסג) עמ' עח
טו ע"ב37 התקנה של מספר לה"ר הוא שישפיל דעתוגור אריה ויקרא פי"ד הערה 37
טו ע"ב37 כיון שסיפר לשה"ר אין לו תקנה שכבר כרתו דוד המלךפי' הרמ"ז על הזוהר ויקרא (תשסג) עמ' קצד
טו ע"ב37 לשון הרע כבר כרתו דוד ברוח הקודש וכו' שקולה כנגד שלוש עבירות החמורות פתגמי אורייתא עמ' קצה, קצט
טו ע"ב37 סיפר אין לו תקנה בדברי תורהחכמת התורה בראשית עמ' ש
טו ע"ב37 סיפר אין לו תקנה וכו'מאמר אסתר דרוש יד
טו ע"ב37 סיפר אין לו תקנה שכבר כרתו דוד ברוה"ק וכו' אלא מה תקנתו שלא יבא לידי לשה"ר אם ת"ח הוא יעסוק בתורה וכו'פאר יעקב ח"ג עמ' קפד, קצא-קצג, קצה, קצו
טו ע"ב37 סיפר אין לו תקנה שכבר כרתו דוד ברוה"קפרי צדיק מצורע אות ה
טו ע"ב37 סיפר אין לו תקנה שכבר כרתו דוד ברוה"קצדקת הצדיק סי' רסג, קדושת השבת סי' ו (עמ' 35)
טו ע"ב37 סיפר אין לו תקנה שכבר כרתו דוד ברוה"קתהלה לדוד (והרמן) פרק נד פסוק ט הערה ג, פרק קיח פסוק יז הערה יד
טו ע"ב37 סיפר אין לו תקנה שכבר כרתו דוד ברוח הקדשאגרת הטיול (תשעה) עמ' קצט
טו ע"ב37 סיפר אין לו תקנה שכבר כרתו דוד ברוח הקדשנאוה תהלה עמ' קפג
טו ע"ב37 סיפר אין לו תקנה שכבר כרתו דודמכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' שעח
טו ע"ב37 סיפר אין לו תקנהאחרי ראי (תשסד) זמנים סי' כו א אות ד
טו ע"ב37 סיפר אין לו תקנהזך ונקי עמ' קה
טו ע"ב37 סיפר אין לו תקנהנפש חיים (פאלאג'י) דף קיח ע"א [קפא ע"ב ד"ה אות לז]
טו ע"ב37 סיפר אין לו תקנהעמוד הימיני (קלינמן) עמ' פז
טו ע"ב37 סיפר אין לו תקנהקומץ המנחה (צונץ) דרוש לו אות ג, דרוש לז אות א
טו ע"ב37 סיפר אין לו תקנהתורת יחיאל במדבר עמ' קלא
טו ע"ב37 סיפר אין לו תקנהתיבת גמא (תשעא) ח"ב עמ' נ
טו ע"ב37 סיפר לה"ר אין לו תקנהדרשות מהר"ל (יד מרדכי) עמ' רעב
טו ע"ב37 סיפר לשה"ר אין לו תקנה שכבר כרתו דוד ברוה"קנצח ישראל עמ' רכה
טו ע"ב37 סיפר לשה"ר אין לו תקנה שכבר כרתו דוד ברוח הקודשרב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' עב
טו ע"ב37 סיפר לשון הרע אין לו תקנהקרן לדוד ויקרא-במדבר עמ' תח
טו ע"ב37 סיפר לשון הרע אין לו תקנה שכבר כרתו דוד וכו'כנסת מרדכי שמות-ויקרא עמ' כה
טו ע"ב37 סיפר לשון הרע אין לו תקנהבאר הגולה באר ד הערה 1228
טו ע"ב37 סיפר לשון הרע אין לו תקנהצמח דוד (סקאליע) עמ' שעא
טו ע"ב37 סיפר לשון הרע וכו'עבודת יצחק בראשית עמ' כג
טו ע"ב37 סיפר אין לו תקנה שכבר כרתו דוד ברה"ק וכו'זרע שמשון מצורע אות א
טו ע"ב37 כבר כרתו דוד וכו' לשון הרע שקולה כשלש עבירות החמורותכנסת מרדכי שמות-ויקרא עמ' קלג
טו ע"ב37 כבר כרתו דודמדרש האיתמרי דרוש ט סייג כו דף כג ע"ג (דף מד ע"ג במהד' תרסא)
טו ע"ב37 רבי אחא ברבי חנינא אומר סיפר אין לו תקנהדרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' קנ
טו ע"ב37 רבי אחא ברבי חנינא אומר סיפר אין לו תקנהנתיבות יצחק חנוכה ופורים עמ' קסא
טו ע"ב37 שכבר כרתו דודשומע תפלה ח"א עמ' עז
טו ע"ב37 תקנת מדבר לשה"ר ישפיל עצמוזך ונקי עמ' ד
טו ע"ב38 יכרת ה' כל שפתי חלקות וכו' צמח דוד (סקאליע) עמ' נד {גרם שנהרגו נוב עיר הכהנים ונהרג שאול ובניו}
טו ע"ב38 לשון מדברת גדולות קאי על לה"ראמרות ה' השלם ח"ד עמ' קלט
טו ע"ב38 לשון מדברת גדולותודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' רצב
טו ע"ב38 מאי תקנתו שלא יבוא לידי לה"ר אם ת"ח הוא יעסוק בתורהלחם רב על סדור התפילה אות א' שכא
טו ע"ב38 מה יעשה אדם ולא ידבר לשון הרענתיבות יצחק - ירח האיתנים עמ' עה, קנז, קצד
טו ע"ב38 מה תקנתו שלא יבא לידי לשה"רהמאור שבתורה (שפירא) ויקרא עמ' עד, צט, קג
טו ע"ב38 מה תקנתו שלא יבוארמון פרץ (אריאל, תשסא) עמ' מב
טו ע"ב39 תנא דבי ר' ישמעאל כל המספר לשון הרעאבן ישפה עמ' 4
טו ע"ב39 תנא דבי רבי ישמעאל כל המספר לשון הרע גדול עוונו כנגד שלש עבירות עבודת כוכבים וגילוי עריות ושפיכות דמיםאמרי משה (פינטו) ח"ב עמ' רנז
טו ע"ב39 תנא דבי רבי ישמעאל כל המספר לשון הרע מגדיל עונות כנגד שלש עבירות עבודת כוכבים וגילוי עריות ושפיכות דמים וכו'של"ה - שער האותיות אות ש ס"ק י
טו ע"ב40 איסור לה"ר כע"ז וג"ע ושפ"דמרפא לשון עמ' ל
טו ע"ב40 המדבר לשון הרע מגדיל עוון כלפי שלש ראשי עבירות ע"ז וג"ע ושפ"דנזר הקדש ח"ג עמ' מז
טו ע"ב40 המספר לה"ר מגדיל עוונות כנגד ג"ע ש"ד ע"זיגל יעקב (תשנג) מצורע אות מא
טו ע"ב40 המספר לשה"ר מגדיל עוונות נגד שלש עבירות חמורותתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תתמב הערה 40
טו ע"ב40 המספר לשה"ר מגדיל עונות כנגד ג' עבירות ע"ז וכו'אור אברהם ויקרא עמ' רנ
טו ע"ב40 המספר לשוה"ר כנגד שלש עבירות ע"ז, ג"ע וכו'זך ונקי עמ' רעח
טו ע"ב40 השווה בין לשה"ר לע"זקריאה בקריה ח"ב עמ' נו
טו ע"ב40 כל המספר לה"ר מגדיל עוונות כנגד ג' עבירות וכו'דברי ברוך ח"ב סי' ו אות ו, סי' ט אות ג, סי' י אות ג
טו ע"ב40 כל המספר לה"ר מגדיל עוונות כנגד ג' עבירות ע"ז וג"ע וש"דבאר יוסף (תשמא) ח"ג עמ' לא
טו ע"ב40 כל המספר לה"ר מגדיל עוונות כנגד ג' עבירותמרפא לשון עמ' שג
טו ע"ב40 כל המספר לה"ר מגדיל עון נגד ג' עבירות ע"ז ג"ע ש"דכנסת יחזקאל (פאנעט) דרושים עמ' רלה
טו ע"ב40 כל המספר לה"ר מגדיל עונות כנגד ג' עבירות ע"ז ג"ע ושפ"דתהלה לדוד (והרמן) פרק יב פסוק ד הערה ב
טו ע"ב40 כל המספר לה"ר מגדיל עונות כנגד ג' עבירות ע"ז וכו'לב דוד (תשסט) עמ' פח
טו ע"ב40 כל המספר לה"ר מגדיל עונות כנגד ג' עבירותנשמת אדם עמ' מג
טו ע"ב40 כל המספר לה"ר מגדיל עונות כנגד ג' עבירות, ע"ז וגילוי עריות ושפיכות דמיםזרע קודש (תשסה) על התורה עמ' כח
טו ע"ב40 כל המספר לה"ר מגדיל עונות כנגד ע"ז ג"ע שפ"דדרשות הצל"ח השלם עמ' רח, שח
טו ע"ב40 כל המספר לה"ר מגדיל עונות כנגד שלש עבירות עבודת כוכבים וכו'אמרות ה' השלם ח"ג עמ' שנח, תנב, ח"ד עמ' קנט, ח"ו עמ' מב, קכו
טו ע"ב40 כל המספר לשה"ר כאילו עובד עבודה זרהלחמי תודה דף קא ע"א
טו ע"ב40 כל המספר לשה"ר מגדיל עוונות כנגד ג' עבירות ג"ע ע"ז וש"דילקוט דברי חכמים ויקרא סי' קטו, קלא
טו ע"ב40 כל המספר לשה"ר מגדיל עוונות כנגד ג' עבירותדרשות שבט הלוי עמ' קכט
טו ע"ב40 כל המספר לשה"ר מגדיל עונו כנגד ג' עבירותיסוד ושורש העבודה שער המים פ"א
טו ע"ב40 כל המספר לשה"ר מגדיל עונות כנגד ג' עבירות ע"ז ג"ע ושפ"דפאר יעקב ח"ג עמ' קצא, תנז
טו ע"ב40 כל המספר לשה"ר מגדיל עונות כנגד שלש עבירות וכו'באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' תרמח, שמות עמ' שסא, ויקרא עמ' שיד-שטו, תקצב, דברים עמ' כא, יהושע-שמואל עמ' תפט, מלכים עמ' של
טו ע"ב40 כל המספר לשה"ר מגדיל עונות כנגד שלש עבירות וכו'בינה לעתים דרוש סד עמ' תלא
טו ע"ב40 כל המספר לשה"ר מגדיל עונות כנגד שלש עבירות עבודת כוכבים וכו'ברית אברם עמ' תקסא
טו ע"ב40 כל המספר לשה"ר מגדיל עונות כנגד שלש עבירותרב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' תנז
טו ע"ב40 כל המספר לשה"ר מגדיל עונות כנגד שלש עבירותשערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר רא-רי
טו ע"ב40 כל המספר לשה"ר מגדיל עונות כנגד שלש עבירותכנסת מרדכי - מועדים ח"א עמ' קא
טו ע"ב40 כל המספר לשון הרע כעובד עבודה זרה וגלוי עריות ושפיכת דמיםדבר צבי - קדושת השבת עמ' עד
טו ע"ב40 כל המספר לשון הרע מגדיל עוונות כנגד ג' עבירותאלומת יוסף דף מב ע"ב
טו ע"ב40 כל המספר לה"ר מגדיל עוונות כנגד ג' עבירותאיש מבין ח"א דף עב ע"א
טו ע"ב40 כל המספר לה"ר מגדיל עוונות כנגד ג' עבירותדרשות מהר"ל (יד מרדכי) עמ' רס, רסג
טו ע"ב40 כל המספר לה"ר מגדיל עוונות כנגד ג' עבירותעיונים במשלי עמ' תפא {דברי שפת אמת כי תצא תרנג}
טו ע"ב40 כל המספר לשון הרע מגדיל עוונות כנגד שלש עבירותרב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' רעב
טו ע"ב40 כל המספר לשון הרע מגדיל עונות כנגד ג' עבירות וכו'ואותו תעבוד עמ' צח
טו ע"ב40 כל המספר לשון הרע מגדיל עונות כנגד ג' עבירות ע"ז ג"ע ושפ"דראשית חכמה, יראה פרק יג אות נט, פרק טו אות כג, תשובה פרק ג אות מב, קדושה פרק יג אות ג, אור גדול פרק יח
טו ע"ב40 כל המספר לשון הרע מגדיל עונות כנגד ע"ז ג"ע ש"דעבודת עבודה עמ' עג
טו ע"ב40 כל המספר לשון הרע מגדיל עונות כנגד שלש עבירות וכו'מחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' תכז
טו ע"ב40 כל המספר לשון הרע מגדיל עונות כנגד שלש עבירות עבודת כוכבים וגילוי עריות ושפיכות רמיםבית ישראל (טויסיג) תנינא ח"ב עמ' קמג-קמד
טו ע"ב40 כל המספר לשון הרע מגדיל עונות כנגד שלש עבירות עבודת כוכבים וגילוי עריות ושפיכות דמים כתיב הכא לשון מדברת גדולותשל"ה עשרה הלולים אות סד
טו ע"ב40 כל המספר לשון הרע מגדיל עונות כנגד שלש עבירות עבודת כוכבים וגילוי עריות ושפיכות דמיםקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' צח
טו ע"ב40 כל המספר לשון הרע מגדיל עונות כנגד שלש עבירותמאמר מרדכי (שוואב) ח"ג קונטרס מאמר מרדכי מאמר ד
טו ע"ב40 כל המספר לשון הרע מגדיל עונות כנגד שלש עבירותערוגת הבושם (תשעא) שמות עמ' טז
טו ע"ב40 כל המספר לשון הרע מגדיל עונות כנגד שלש עבירותרוח נכון עמ' יד
טו ע"ב40 כל המספר לשון הרע מגדיל עונות כנגד שלש עבירות, עבודה זרה וגילוי עריות ושפיכות דמיםשיחות ר' צבי יהודה ויקרא עמ' 116 ,93
טו ע"ב40 כל המספר לשון הרע מגדיל עונות כנגד שלש עבירות עבודת כוכבים וגילוי עריות ושפיכות דמים וכו'מבשר טוב - ישועות אברהם עמ' רלח
טו ע"ב40 כל המספר לשון הרע מגדיל עונות כנגד שלש עבירות, עבודת כוכבים וגילוי עריות ושפיכות דמיםשיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 128 ,115 ,76
טו ע"ב40 כל המספר לשון הרע מגדיל עונות כנגד שלש עבירות, עבודת כוכבים וגילוי עריות ושפיכות דמיםאוצר פתגמי חב"ד ח"א עמ' 28
טו ע"ב40 מגדיל עוונות כנגד ג' עבירותאמרי יוסף דברים דף עה ע"ב
טו ע"ב40 לה"ר גדול מכולםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' ערה
טו ע"ב40 לה"ר כג' עבירותרוח חיים (חיד"א) עמ' ב, קטז
טו ע"ב40 לה"ר כנגד שלוש עבירותיריעות שלמה (אוזאן) פ' כי תצא דף קה ע"א
טו ע"ב40 לשה"ר הוא שקול כנגד שלש עבירותרב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' עב, קעב, קפב
טו ע"ב40 לשה"ר חמור יותר מג' עבירות החמורותנחלת צבי (פאליי) עמ' קפז
טו ע"ב40 לשה"ר שקול כג' העבירותמשנת יוסף - דרשות ח"א עמ' רט
טו ע"ב40 לשה"ר שקול כנגד ג' העבירות החמורותמשנת יוסף על התורה ח"ב עמ' נג, נד, סו
טו ע"ב40 לשה"ר שקול כנגד ג' עבירותמשנת יוסף - דרשות ח"ב עמ' לג, רלב
טו ע"ב40 לשה"ר שקול כנגד ע"ז גילוי עריות שפיכות דמיםקומץ המנחה (צונץ) דרוש לז אות א
טו ע"ב40 לשה"ר שקול כע"ז גלוי עריות ושפיכות דמיםשבט מוסר עמ' קמו
טו ע"ב40 לשון הרע הוא החמור שבאיסורי תורהשיחות ר' צבי יהודה ויקרא עמ' 199
טו ע"ב40 לשון הרע חמור מעבודה זרה גילוי עריות ושפיכות דמיםמאורות האריז"ל עמ' לג אות יד
טו ע"ב40 לשון הרע יותר חמור מג' עבירותאגרא דפרקא (תשסה) עמ' כ
טו ע"ב40 לשון הרע מגדיל עוונות כנגד שלש עבירותדברי סופרים סי' לח (עמ' 36, 40), לקוטי מאמרים עמ' 107, קדושת השבת סי' ז (עמ' 62)
טו ע"ב40 לשון הרע מגדיל עונות כנגד ג' עבירותשמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' קנד
טו ע"ב40 לשון הרע מגדיל עונות כנגד שלש עבירותפרי צדיק וישב אות ח, שמיני אות ח, בחוקותי אות יא, קרח אות טז
טו ע"ב40 לשון הרע נחשב כג' עבירות חמורותאהל משה (פרהנד, תשסה) ח"א עמ' רכט, רלא
טו ע"ב40 לשון הרע קשה יותר מגילוי עריות וכו'צמח ה' לצבי (תשסז) עמ' תקיט
טו ע"ב40 לשון הרע שקול כג' ראשי עבירותבני יששכר ח"ב דף לז ע"ב
טו ע"ב40 לשון הרע שקול כנגד ג' עבירותנצח ישראל עמ' סז הערה 60
טו ע"ב40 לשון הרע שקול כנגד ג' עבירותשפת אמת (רייז) דברים ח"א עמ' נד
טו ע"ב40 לשון הרע שקול כנגד עבודה זרה גילוי עריות שפיכות דמיםרב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' תנה
טו ע"ב40 לשון הרע שקול כנגד שלוש העבירותאמרי חמד ח"ב דף טו ע"א
טו ע"ב40 לשון הרע שקול נגד כולםשפת אמת (רייז) סוכות עמ' ע
טו ע"ב40 לשון הרע שקולה כע"ז וג"ע וש"דבית יעקב (תשסא) עמ' צט
טו ע"ב40 קשה לשון הרע כנגד ע"ז וג"ע ושפ"דרנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תרסט
טו ע"ב40 שקול לה"ר כנגד ג' עבירות החמורותוזרח השמש על התורה עמ' שט
טו ע"ב40 שקול לשה"ר כנגד ג' עבירות וכו'ברכת מרדכי ויקרא-דברים תנינא עמ' סב
טו ע"ב40 שקול לשון הרע כנגד שלש עבירות ע"ז ג"ע וש"דשערי תשובה שער ג אות רא
טו ע"ב40 שקולה לה"ר כג' עבירות חמורותברכת דוד עמ' קעב
טו ע"ב40 שקולה לה"ר כנגד ע"ז ג"ע וש"דאורחות צדיקים שער לה"ר עמ' קמב
טו ע"ב40 שקולה לשון הרע כנגד ע"ז וגילוי עריות ושפיכות דמיםמגן דוד (טאלנא, תשס) עמ' קפ, רא, רעח
טו ע"ב40 שקולה לשון הרע כנגד ע"ז וגילוי עריות ושפיכות דמיםקהלת דוד (טאלנא, תשסג) עמ' רכח
טו ע"ב40 המדבר לה"ר מגדיל עוונות כנגד ע"ז ג"ע ושפכ"דיגל יעקב (תשעד) עמ' ח"ב עמ' תכו
טו ע"ב40 כל המספר לשה"ר מגדיל עונות כנגד שלש עבירות וכו'התרגשות הלב (תשסט) עמ' רכד
טו ע"ב43 המספר לשה"ר הורג שלשהתפארת משה עמ' קי, קטז
טו ע"ב43 במערבא אמרי לשון קטיל תליתאי הורג שאמרו ולמקבלו ולאמרודרושים ואגדות חתם סופר עמ' קצו
טו ע"ב43 במערבא אמרי לשון תליתאי קטיל תליתאי הורג לאומרו ולמקבלו ולאומרין עליושל"ה פרשת קדושים אות יד, נח
טו ע"ב43 במערבא אמרי לשון תליתאי קטיל תליתאי הורג למספרו ולמקבלו ולאומרושבט מיהודה (גרינוולד) עמ' קלב
טו ע"ב43 במערבא אמרי לשון תליתאי קטיל תליתאי הורג למספרו, ולמקבלו, ולאומרובית ישראל (טויסיג) ויקרא עמ' עא
טו ע"ב43 במערבא אמרי לשון תליתאי קטיל תליתאי וכו'פניני יחזקאל עמ' רצד-רצו
טו ע"ב43 ג' לשון הרע הורג האומרו והמקבלו ומי שנאמר עליוכד הקמח (תשנו) עמ' קצט
טו ע"ב43 ג' נהרגין ע"י לשון הרע וכו'דרך ישרה עמ' תנב
טו ע"ב43 המספר לשה"ר הורג שלשהפי' הרמ"ז על הזוהר ויקרא (תשסג) עמ' קצה
טו ע"ב43 המספר לשון הרע הורג ג'שארית ישראל (וילדניק, תשנח) עמ' קסא, ר, רז
טו ע"ב43 המספר לשון הרע הורג שלשה האומרו והמקבלו והנאמר עליוראשית חכמה, קדושה פרק יג אות י
טו ע"ב43 לה"ר הורגת שלשה האומרו והמקבלו ואותו שנאמר עליואורחות צדיקים שער לה"ר עמ' קמה
טו ע"ב43 לישנא קטיל תלתא האומר והנאמר והמקבלומגן אברהם (טריסק, תשסו) עמ' תלב
טו ע"ב43 לישנא תליתאה הורגת שלשה המספרו והשומעולקוטי מאמרים עמ' 140, קדושת השבת סי' ז (עמ' 62)
טו ע"ב43 לישנא תליתאי קטיל תליתאיאוצר פתגמי חב"ד ח"א עמ' 22, 27
טו ע"ב43 לשה"ר הורג למספרו ולמקבלו ולאומרומשנת יוסף על התורה ח"א עמ' רמד, ח"ב עמ' סט, סד, סז, קנט
טו ע"ב43 לשה"ר הורג שלושה המספר והמקבל ואת מי שעליו דיברמפי ספרים וסופרים ח"ב עמ' נד
טו ע"ב43 לשה"ר הורגת שלשה המדבר והמקבל ומי שמדברים עליועקבי אבירים עמ' רד
טו ע"ב43 לשה"ר הורגת שלשהכנסת יחזקאל (פאנעט, תשסה) פרשת וירא עמ' כז
טו ע"ב43 לשה"ר קטיל שלשהרב ייבי (תשסט) ח"א עמ' קמח
טו ע"ב43 לשה"ר תליתאי קטיל וכו'שבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' רי, ח"ב עמ' לה, קסג
טו ע"ב43 לשון הרע הורג ג' נפשותאמרי פנחס השלם - שער אמת ואמונה סי' ל
טו ע"ב43 לשון הרע הורג ג'דרשות שמן רוקח עמ' כה, שצט
טו ע"ב43 לשון הרע הורג שלשהלהורות נתן ויקרא עמ' קנ, רלט
טו ע"ב43 לשון הרע הורגת שלשה שמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' קפב
טו ע"ב43 לשון הרע הורגת שלשהטיול בפרדס ח"א עמ' שכד
טו ע"ב43 לשון הרע הורגת שלשהקדושת יצחק עמ' מז
טו ע"ב43 הורג שלשהמנחת עני (תשעב) עמ' סו, שלט
טו ע"ב43 הורגת שלשה פאר יעקב ח"א עמ' שכט {לכן המדבר לשה"ר חייב מיתה ולכן האחים רצו להרוג את יוסף כי דיבר עליהם לה"ר}
טו ע"ב43 לשון תליתאי [זה לשון הרכיל וכו' - רש"י]מגיד דבריו ליעקב, לקוטי אמרים סי' רו
טו ע"ב43 לשון תליתאי קטול תליתאיאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"ב עמ' כא
טו ע"ב43 לשון תליתאי קטיל תליתאי הורג למספרו ולמקבלו ולאומרו עליומגן אבות (מהריט"ץ) ח"א עמ' תנג, ח"ב עמ' תצג
טו ע"ב43 לשון תליתאי קטיל תליתאי המספרו והמקבלו ולמי שאומרים עליובינה לעתים דרוש מו עמ' רצז
טו ע"ב43 לשון תליתאי קטיל תליתאי וכו' ולאומרין עליולקוטי שיחות ח"ה עמ' 44, חט"ו עמ' 32, חי"ח עמ' 436, חכ"ז עמ' 163, חכ"ט עמ' 120
טו ע"ב43 לשון תליתאי קטיל תליתאי וכו'אמרות ה' השלם ח"ב עמ' קפב, ח"ה עמ' קח
טו ע"ב43 לשון תליתאי קטיל תליתאי וכו'נאוה תהלה עמ' כא
טו ע"ב43 לשון תליתאי קטיל תליתאי וכו'שערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר רכב
טו ע"ב43 לשון תליתאי קטיל תליתאיאוצרות חיים - יושר המידות עמ' רנט
טו ע"ב43 לשון תליתאי קטיל תליתאיכתר שם טוב (תשסד) הוספות סי' קכ
טו ע"ב43 לשון תליתאי קטיל תליתאימחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' רלב
טו ע"ב43 לשון תליתאי קטיל תליתאיתורת מנחם חל"ח עמ' 175
טו ע"ב43 לשון תליתאי קטיל תליתאיתיבת גמא (תשעא) ח"ב עמ' מו
טו ע"ב43 לשון תליתאי קטיל תלתאשמן ראש ח"י במדבר עמ' קל
טו ע"ב43 לשון תליתאי קטיל תלתאילבושי בדים סעיף לה
טו ע"ב43 לשון תליתאי קטל תליתאיהתורה והעולם ח"א עמ' קעג
טו ע"ב43 לשון תליתאי קיל תליתאיאהלי יעקב (הוסיאטין) דף עז ע"ב
טו ע"ב43 לשון תליתאיבאר הגולה באר ו הערה 915
טו ע"ב43 לשון תלתאי קטילוזאת התורה עמ' קנג
טו ע"ב43 מספר לשון הרע הורג שלשהניבי זהב עמ' רעד
טו ע"ב43 קטיל תליתאי הורג למספרו ולמקבלו ולאומרודרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' שה ד"ה ולע"ד
טו ע"ב43 קטיל תליתאילקוטי שיחות חלק ל עמ' 297
טו ע"ב43 קטיל תלתא הורג למספר ולמקבל וכו'דרשות שבט הלוי עמ' עט
טו ע"ב43 שלשה לה"ר הורג, האומרו והמקבלו ומי שנאמר עליו וכו'כד הקמח (מישור) עמ' תצד
טו ע"ב43 שלשה לה"ר הורגתןדרשות מהר"ל (יד מרדכי) עמ' רסט
טו ע"ב43 שלשה לשה"ר הורגתןנצח ישראל עמ' קעח הערה 141
טו ע"ב43 שלשה נלקים בעון לשון הרע המדבר המקבל ומי שמדברים עליודברי משה (שהם, תשעג) עמ' קפו
טו ע"ב43 המקבל לה"ראור חדש (זיטשיק, תשסח) במדבר עמ' קסד
טו ע"ב44 וכי יש יד ללשוןנתיבות עולם ח"ב עמ' סד
טו ע"ב44 וכי יש יד ללשוןשמלת אליעזר ח"א עמ' צו
טו ע"ב44 וכי יש יד ללשוןשער המלך (תשנז) עמ' רעז
טו ע"ב44 וכי יש יד ללשון לומר לך מה יד ממיתה אף לשון ממיתהאוצרות חיים - יושר המידות עמ' רעט
טו ע"ב44 לומר לך מה יד ממיתה אף לשון ממיתספר משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' קיט
טו ע"ב44 לשון ממיתה כו' ת"ל חץ כו'שערי תשובה שער ג אות רז
טו ע"ב44 לשון ממיתהמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' תצב
טו ע"ב44 מ"ד מות וחיים ביד הלשון וכו'אפיקי ים עמ' תקצד
טו ע"ב44 מוות וחיים ביד הלשון עיונים במשלי עמ' תכז {ע"י לשון הרע}
טו ע"ב44 מאי דכתיב מוות וחיים ביד הלשוןאבן פינה עמ' 133
טו ע"ב44 מאי דכתיב מוות וחיים ביד הלשוןאבן שוהם עמ' 7
טו ע"ב44 מאי דכתיב מות וחיים ביד לשון וכי יש יד ללשון וכו' אף לשון ממיתהבית ישראל (טויסיג) תנינא ח"ב עמ' קמד
טו ע"ב44 מאי דכתיב מות וחיים ביד לשון וכי יש יד ללשון לומר לך מה יד ממיתה אף לשון ממיתהבית ישראל (טויסיג) בראשית עמ' עה-עו
טו ע"ב44 מאי דכתיב מות וחיים וכו' אף לשון ממיתהבית ישראל (טויסיג) תליתאה ח"א עמ' טו
טו ע"ב44 מה היד ממיתה אף הלשון ממיתגבעת שאול (בראך) עמ' תקיד
טו ע"ב44 מה יד ממיתה אף לשון ממיתהרב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' רצו
טו ע"ב44 מות וחיים ביד לשון וכו', דבעי חיים בלישניה דבעי מיתה בלישניהאוצרות חיים - יושר המידות עמ' רפד
טו ע"ב44 מות וחיים ביד לשוןבין המשפתים ויקרא פ' בהר אות ד
טו ע"ב46 אדם עושה בלשונו יותר ממה שעושה בחרבו וכו' והוא בכאן ומכה בלשונו אדם הרחוק ממנואורחות צדיקים שער שתיקה עמ' קכא, שער לה"ר עמ' קמג
טו ע"ב46 לה"ר ממית מנחת אליהו (תשנט) עמ' רכז, רכט {עד רומי}
טו ע"ב47 חץ שחוט לשונם למ"ל הא קמ"ל דקטיל כחץתהלה לדוד (והרמן) פרק יב פסוק ד הערה ד
טו ע"ב47 לה"ר כחץמשנת יוסף על התורה ח"ב עמ' סב {אין לו תקנה כחץ שא"א להחזירו}
טו ע"ב48 דבעי חיי בלישנאעבודת יצחק בראשית עמ' קצא
טו ע"ב48 דבעי חיי בלישניה דבעי מית בלישניהשמן ראש ח"י במדבר עמ' קלא
טו ע"ב48 דבעי חיים בלישניהכלי יקר (תשמח) עמ' תנט
טו ע"ב48 דבעי חיים בלישניה, ורש"יאילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' שסא
טו ע"ב49 אבק לשון הרעמרגניתא דבי רבנן עמ' סד
טו ע"ב49 איכא נורא בי פלניארוח חיים (חיד"א) עמ' קיז, רלב
טו ע"ב49 ה"ד לישנא בישא וכו' כגון דאמר איכא נורא בי פלניאלב דוד (תשסט) עמ' פח
טו ע"ב49 היכי דמי אבק לישנא בישא כגון דאמר איכא נורא בי פלניאלחמי תודה דף לה ע"א, פח ע"א
טו ע"ב49 היכי דמי אבק לשה"ר כגון דאמר איכא נורא בי פלניאמסילת ישרים עמ' שצג
טו ע"ב49 היכי דמי אבק לשון הרע כגון דאמר איכא נורא בי פלניאפנים יפות על תהלים עמ' קנג
טו ע"ב49 היכי דמי לה"ר כגון דאמר היכא איכא נורא אלא בבית פלניאכד הקמח (תשנו) עמ' קב
טו ע"ב49 היכי דמי לה"ר נורא ביה פלניאכנסת יחזקאל (פאנעט) דרושים עמ' קפט
טו ע"ב49 היכי דמי לישנא בישא איכא נורא בי פלניא וכו'משנת יוסף - אגדות ח"ב עמ' רל {ביאור הפסוקים (תהלים לט) אמרתי אשמרה דרכי מחטוא וגו' תבער אש דיברתי בלשוני}
טו ע"ב49 היכי דמי לישנא בישא וכו' כגון דאמר איכא נורא בי פלניאמאורי אור (טשרנוביל, תשסא) עמ' קעב
טו ע"ב49 היכי דמי לישנא בישא וכו'שערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר רכז
טו ע"ב49 היכי דמי לישנא בישא כגון וכו' דמפיק בלישנא בישא דאמר היכא משתכח נורא אלא בי פלניא דאיכא בשרא וכווריאור אברהם (זוועהיל) עמ' עו, קמט
טו ע"ב49 היכי דמי לישנא בישא רבה אמר כגון דאמר איכא נורא בי פלניא וכו'של"ה - שער האותיות אות ש ס"ק טו
טו ע"ב49 היכי דמי לישנא בישאשמן ראש (כץ) ח"ו עמ' קמו
טו ע"ב49 היכי דמי לישנא בישא כגון דאמר איכא נורא בי פלניא וכו'באר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' תקצב
טו ע"ב49 היכי דמי לשון הרע וכו'כד הקמח (מישור) עמ' רמח
טו ע"ב49 היכי דמי לשון הרעכתבי רבנו בחיי עמ' רלא
טו ע"ב49 מי שאומר לחברו היכן יש אש וכו' אפי' זה הוא לה"ראורחות צדיקים שער לה"ר עמ' קמו
טו ע"ב49 נורא בי פלניאמגן אברהם (טריסק, תשסו) עמ' תו
טו ע"ב49 עד היכן לשון הרעבוצינא דנהורא (תשסז) עמ' קסט
טו ע"ב50 איה גחלים אם לא בבית פלוני אשר יצלה בשר תמידראשית חכמה, קדושה פרק יג אות מב
טו ע"ב50 איפה גחלי אש כי אם בית פלוני אשר תמיד יצלה בשר ויאכל, זה והדומה לו אבק לשון הרעשערי תשובה שער ג אות רכז
טו ע"ב50 אמר רב פפא כל מלתא דמתאמרה באפי מריה לית בי' משום לישנא בישא, אמר לי' אביי כל שכן דאיכא חוצפא ולישנא בישאתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תרנז
טו ע"ב50 היכא משתכח נורא אלא בי פלניאאסופת מערכות במדבר עמ' קעז
טו ע"ב50 היכא משתכח נורא אלא בי פלניאפירושי ראשונים
טו ע"ב50 היכי משתכח נורא אלא בי פלניא דאיכא בשרא וכוורישערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר רכז
טו ע"ב50 היכי משתכח נורא אלא בי פלניא דאיכא בשרא וכווריאבן פינה עמ' 75
טו ע"ב51 כל דבר אשר יאמר בפני בעליו אין בו דרך לשון הרעשערי תשובה שער ג אות רכח
טו ע"ב51 כל מילתא דמיתאמרא באפי מרא וכו'שערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר רכח
טו ע"ב51 כל מילתא דמיתאמרא באפי מרה לית בה משום לישנא בישא וכו'לחמי תודה דף פז ע"ב
טו ע"ב51 כל מילתא דמיתאמרא באפי מרה לית ביה משום לישנא בישארב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' שמד
טו ע"ב51 כל מילתא דמיתאמרא באפי מרה לית ביה משום לשה"ראור אברהם ויקרא עמ' רנא
טו ע"ב51 כל מילתא דמיתאמרה באפי מרה לית בה משום לישנא בישאאסופת מערכות במדבר עמ' קעב
טו ע"ב51 כל מילתא דמתאמרא באפי מרא לא הוי לשה"ראור אברהם במדבר עמ' קמ
טו ע"ב51 כל מילתא דמתאמרא באפי מרה לית בה משום לישנא בישא וכו'ראשית חכמה, קדושה פרק יג אות מג
טו ע"ב51 כל מילתא דמתאמרארב ייבי (תשסט) ח"א עמ' קעז
טו ע"ב51 כל מילתא דמתאמרה באפי מרא וכו'אור אברהם - תלמוד תורה עמ' שצד
טו ע"ב51 כל מילתא דמתאמרה באפי מרא לית בה משום לישנא בישאאבן יהושע עמ' 16
טו ע"ב51 לה"ר לפניוקרן פני משה ח"א עמ' רלז
טו ע"ב51 מילתא דמתאמרה באפי מרה לית ביה משום לישנא בישארב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' תלו
טו ע"ב52 אמר רב יוסי מימי לא אמרתי דבר וחזרתי לאחורישערי תשובה שער ג אות רכח
טו ע"ב52 וחזרתי לאחוריפירושי ראשונים
טו ע"ב52 לא אמרתי דבר וחזרתי לאחוריוזאת התורה עמ' רי
טו ע"ב52 מימי לא אמרתי דבר וחזרתי בי לאחוריאסופת מערכות במדבר עמ' קעב
טו ע"ב52 מימי לא אמרתי דבר וחזרתי לאחורישערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר רכח
טו ע"ב52 מימי לא אמרתי דבר וחזרתי לאחורי, ורש"י קשוטי כלה ח"ח אות רד
טו ע"ב52 ר' יוסי אמר מעולם לא אמרתי דבר וחזרתי לאחוריילב אריה פרשת מצורע אות יז
טו ע"ב רש"י - לשון תליתאי קטיל תליתאי, לאומרו, לרכיל עצמו, שמתוך מריבה שנופלת בין השנים הורגין זה את זה, והורגין גואלי הדם את הרכיל, שההרג בא על ידוקדושת יצחק עמ' מז
טו ע"ב רש"י ד"ה בשליו ראשוןלקוטי שיחות חי"ט עמ' 344
טו ע"ב רש"י ד"ה בשליו, ותוס' ד"ה התאוופרדס מנחם עמ' צח
טו ע"ב תוס' - דמיתאמרה באפי מרה, היינו דוקא באבק לשה"ראסופת מערכות במדבר עמ' קעד
טו ע"ב תוס' ד"ה אבנט - ואבנט הוא כמו חגור של שש ארוכה מאוד וכו' שהי' הכהן מקיפו סביביו ב"פ כנגד לב של אדםפקודת אלעזר (תשסד) עמ' קמז
טו ע"ב תוס' ד"ה התאוו - השליו הראשון פסקקומץ המנחה (צונץ) דרוש ע אות ד, דרוש עא אות ד
טו ע"ב תוס' ד"ה התאוו - שפסק להם השליו בו'לקוטי שיחות חל"ו עמ' 72
טו ע"ב שטמ"ק אות ג - ניסיון הוא מלשון כעסגור אריה במדבר פי"ד הערה 47
טז ע"א01 כל דבר אשר יאמר בפני שלשה אין בו דרך לשון הרעשערי תשובה שער ג אות רכח
טז ע"א01 כל הנאמר בפני שלשה אז הוא כמו ידוע לכל ואם ספר אחד מן השלשה אין בו משום לה"ראורחות צדיקים שער לה"ר עמ' קמו
טז ע"א01 כל מילתא דמיתאמרא באפי תלתא וכו'שערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר רכח
טז ע"א01 כל מילתא דמיתאמרא באפי תלתא לית בה משום לישנא בישא וכו'אוצרות חיים - יושר המידות עמ' רצג
טז ע"א01 כל מילתא דמתאמרא באפי תלתא לית בה משום לישנא בישא וכו'ראשית חכמה, קדושה פרק יג אות מה
טז ע"א01 פעמים שהתירו חכמים לספר וכו' באושפיזא וכו'אורחות צדיקים שער שקר עמ' קכט
טז ע"א02 באפי תלתאתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' מא
טז ע"א04 מאי דכתיב מברך רעהו בקול גדול וכו' כגון דאיקלע לאושפיזא וכו'זרע שמשון וירא אות נא
טז ע"א04 מאי דכתיב מברך רעהו וכו' כגון דמקלע לאושפיזא וכו'שערי תשובה (עם שערי חיים) שער שליש מאמר רכז
טז ע"א05 מברך רעהו בבוקר השכםשומע תפלה ח"א עמ' רג
טז ע"א05 מברך רעהו בקול גדול בבוקר השכם קללה תחשב לו, כגון דמקלע לאושפיזא וטרחו קמיה וכו'אוצרות חיים - יושר המידות עמ' תלח
טז ע"א05 מברך רעהו בקול גדול קללה תחשב לוישרש יעקב (אבולפיה) עמ' לג, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' רמב
טז ע"א05 מברך רעהו בקול רם השכם בבוקר לקללה תחשבלהורות נתן בראשית עמ' קלט
טז ע"א05 מברך רעהו בקולביאור הגר"א על משלי (קצנלנבוגן) פרק כז פסוק יד
טז ע"א05 מברך רעהו בקולביאור הגר"א על משלי פרק כז פסוק ד
טז ע"א05 מברך רעהותתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' קנה
טז ע"א06 המתאכסן בבית חבירו ומיטיב עמו למחר יוצא לשוק וכו' קללה תחשב לוראשית חכמה, קדושה פרק יג אות מב
טז ע"א06 ואורח המתארח אצל חבירו אל ירבה בשבחו משום מברך רעהו בקול גדול וכו'ראשית חכמה, דרך ארץ פרק ג אות ח
טז ע"א06 כגון דאיקלע לאישפוזא וטרחו קמיה שפירספר משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' קצג
טז ע"א06 כגון דמיקלע לאושפיזא וכו' למחר נפיק בשוקא ואמר וכו'אמרות ה' השלם ח"א עמ' רטז
טז ע"א09 תני ר"ד לעולם אל יספר אדם וכו'קדוש ישראל (ויזניצא) עמ' סא
טז ע"א10 אין לדבר בשבח חברואשל חיים ח"א עמ' קלה
טז ע"א10 אל יספר אדם בטובתו בו' שמתוך טובתו בא לידי גנותוברית שלום (תשסח) עמ' תסו
טז ע"א10 אל יספר אדם בטובתו כו' שמתוך טובתו בא לידי גנותוברית שלום (תעח) דף עג ע"א
טז ע"א10 אל יספר אדם בטובתו של חבירו שמתוך טובתו בא לידי גנותו וכו'אהל נפתלי עמ' רפ בהערה
טז ע"א10 אל יספר אדם בטובתו של חבירו שמתוך טובתו בא לידי גנותולהורות נתן ויקרא עמ' רלט
טז ע"א10 אל יספר אדם בטובתו של חבירו שמתוך טובתו בא לידי רעתוראשית חכמה, קדושה פרק יג אות מא
טז ע"א10 אל יספר אדם בטובתו של חבירוחומת אנך משלי אות כח
טז ע"א10 אל יספר אדם בטובתו של חברו שמתוך טובתו בא לידי רעתואורחות צדיקים שער לה"ר עמ' קמו
טז ע"א10 אל יספר אדם בשבחו של חבירו קרן לדוד בראשית עמ' עו {אפילו במקצת}
טז ע"א10 אל יספר אדם בשבחו של חבירו וכו'גנת אגוז (תשעב) אות תפז
טז ע"א10 המשבח את חברו בשבח הבא לידי הפסדשערי תשובה שער ג אות רכז
טז ע"א10 לא יספר בטובתו של חבירורוח חיים (חיד"א) עמ' קטו, רט, ריב
טז ע"א10 לעולם אל יספר אדם בטובתו של חבירו וכו'אמרות ה' השלם ח"א עמ' שעו, ח"ה עמ' קצא
טז ע"א10 לעולם אל יספר אדם בטובתו של חבירו וכו'זך ונקי עמ' קו
טז ע"א10 לעולם אל יספר אדם בטובתו של חבירו וכו'זרע שמשון וירא אות נג
טז ע"א10 לעולם אל יספר אדם בטובתו של חבירו וכו'שערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר רכו
טז ע"א10 לעולם אל יספר אדם בטובתו של חבירו שמתוך טובתו בא לידי גנותושערי תשובה שער ג אות רכו, סה"י אות פב
טז ע"א10 לעולם אל יספר אדם בטובתו של חבירו שמתוך טובתו בא לידי גנותושבט מיהודה (גרינוולד) עמ' תקלז
טז ע"א10 לעולם אל יספר אדם בטובתו של חבירו שמתוך טובתו בא לידי רעתודרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' רעח ד"ה והנה
טז ע"א10 לעולם אל יספר אדם בטובתו של חבירו שמתוך טובתו בא לירי גנותוכתב סופר אגדות כאן
טז ע"א10 לעולם אל יספר אדם בטובתו של חברו שמתוך טובתו בא לידי גנותוראשית חכמה, אור עולם פרק יז
טז ע"א10 לעולם אל יספר אדם בטובתוהדרת אליהו דרוש ד סי' ד ד"ה וע"פ אלה
טז ע"א10 לעולם אל יספר אדם בשבחו של חבירו שמתוך שבחו בא לידי גנותונזר הקדש ח"ב עמ' מא
טז ע"א10 לעולם אל יספר אדם בשבחו של חבירו שמתוך שבחו בא לידי גנותוערבי נחל (תשסד) עמ' צב
טז ע"א10 לעולם אל יספר אדם וכו'ימלא פי תהלתך ח"ב עמ' תרלד
טז ע"א10 לעולם אל יספר בטובתו של חבירודברים אחדים (תשמו) עמ' רט, רי
טז ע"א10 לעולם אל יספר אדם בטובתו של חבירוהתורה והעולם ח"ב עמ' קעג
טז ע"א10 לעולם אל יספר בשבחו של חבירו שמתוך שבחו בא לידי גנותועמוד העבודה (תשעג) לקוטי אמרים נא
טז ע"א10 לעולם אל יספר וכו'דברי שלום ח"ו סי' תרמא
טז ע"א10 לעולם אל יספר וכו'דברי שלום חלק ג עמ' נו
טז ע"א10 לעולם אל יספרדברי שלום (שרעבי) חלק הדרוש עמ' פד, פה
טז ע"א10 לעולם אל יספרדברי שלום (שרעבי, תשנג) עמ' קלג
טז ע"א11 מתוך טובתו בא לגנותוכרם טוביה עמ' שעט
טז ע"א11 מתוך טובתו בא לרעתומוסר המקרא והתלמוד עמ' קנו-קנז
טז ע"א11 שמתוך טובתו בא לידי גנותוילקוט דברי חכמים בראשית סי' תרצט
טז ע"א11 שמתוך שבחו בא לגנותוגנזי חיים (זייצ'יק) עמ' שצב
טז ע"א11 שמתוך שבחו בא לידי גנותומנחת מחבת ח"א עמ' קצח
טז ע"א12 רב דימי אחוה דרב ספרא חלש וכו' שמתוך טובתו בא לידי גנותואור אברהם (זוועהיל) עמ' קלו
טז ע"א12 רב דימי חלש עאל לגביה וכו' לשיוליה ביה וכו' א"ל מי מקיימת לעולם אל יספר אדם וכו'זרע שמשון וירא אות נד
טז ע"א14 תיתי לי דקיימי וכו'דברי שלום ח"ו סי' רכא
טז ע"א18 א"ר יוחנן על ז' דברים נגעים באין על לה"ר ועל שפיכות דמים וכו'דרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' רלב
טז ע"א18 א"ר יוחנן על שבעה דברים נגעים באין וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' רנו
טז ע"א18 אמר רבי יוחנן על ז' דברים נגעים באים וכו' אף בגדי כהונה מכפרין וכו' הא דאהני מעשיו, הא דלא אהני מעשיו וכו'צפנת פענח (תשעא) שמות עמ' שסד
טז ע"א18 אר"י על ז' דברים נגעים באים וכו'צפנת פענח (תשסו) עמ' רמב
טז ע"א18 אר"י על שבעה דברים נגעים באיםכתנות אור עמ' שצב
טז ע"א19 הנגעים באים בעוון לשון הרע וגאוהקדושת יצחק עמ' קג, קסד
טז ע"א19 נגעים באים בשביל חטאקרן לדוד ויקרא-במדבר עמ' קד
טז ע"א19 נגעים באים מגאוה ולשון הרעבית יצחק (ויינברגר) עמ' רמ, רמד, רמה
טז ע"א19 נגעים באים מפני וכו'מאורי שערים עמ' קב
טז ע"א19 נגעים באים על כמה חטאיםאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' רכד
טז ע"א19 נגעים באים על לשון הרע ועל צרות העיןקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ב (תשעג) עמ' קפג
טז ע"א19 נגעים הם בגדר עונש ומכפראבן ישראל (פישר) אגדה ח"ב עמ' נח
טז ע"א19 על ז' דברים באים נגעיםמי מרום חי"ג עמ' קפא
טז ע"א19 על ז' דברים נגעים באיםשארית מנחם ח"ב עמ' לד
טז ע"א19 על ז' דברים נגעים באים וכו' ובמהרש"אדרשות שבט הלוי עמ' קכז
טז ע"א19 על ז' דברים נגעים באים להעיר להורות ולהשכיל ח"ג עמ' רב
טז ע"א19 על ז' דברים נגעים באים על לשה"ר וכו' ועל צרות העין וכו'אור ישרים (תשסב) עמ' רנו
טז ע"א19 על ז' דברים נגעים באים על עבודה זרה גילוי עריות ושפיכות דמים ולשון הרע ועל גסות הרוח כו'תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תקסד, תרב, תרה, תקצה, תקצא, תתמא
טז ע"א19 על ז' דברים נגעים באיםאור הצבי עמ' 128
טז ע"א19 על ז' דברים נגעים באיםבין המשפתים ויקרא פ' תזריע אות ב, פ' מצורע אות א
טז ע"א19 על ז' דברים נגעים באיםכלי יקר (תשמח) עמ' שסא
טז ע"א19 על ז' דברים נגעים באיםמנחת יצחק ויקרא-דברים עמ' כד, כט
טז ע"א19 על ז' דברים נגעים באיםפרדס מרדכי עמ' תכה
טז ע"א19 על ז' דברים נגעים באיםקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"א (תשע) עמ' קסד
טז ע"א19 על ז' דברים נגעים באיםרנת יצחק - פרק חלק עמ' שפו, תיג, תסב
טז ע"א19 על ז' דברים נגעים באיםתורת איש ח"ב עמ' ריח
טז ע"א19 על ז' דברים נגעים באים, ומהרש"אאבן ישראל על התורה (תשסב) עמ' עז
טז ע"א19 על ז' דברים נגעים באים, ומהרש"אאבן ישראל על התורה עמ' נה
טז ע"א19 על ז' דברים נגעים באים, ותוס' ד"ה האמטה יששכר עמ' קכב
טז ע"א19 על ז' דברים נגעים באין וכו' ועל גסות הרוח וכו'שדה יעקב עמ' כב
טז ע"א19 על ז' דברים נגעים באין וכו' ועל צרות העיןזרע קודש (תשסה) על התורה עמ' רמג
טז ע"א19 על ז' דברים נגעים באין וכו' על צרות העיןאהל יהושע (הלר) עמ' 27
טז ע"א19 על ז' דברים נגעים באין וכו'באר משה (אפשטיין) דברים עמ' תרלו
טז ע"א19 על ז' דברים נגעים באיןקריאה בקריה ח"א עמ' קכ, ח"ב עמ' שנד
טז ע"א19 על ז' דברים נגעים באיןקרן לדוד ויקרא-במדבר עמ' קו
טז ע"א19 על ז' דברים נגעים באיןרנת יצחק משלי עמ' לג, ה' מגילות עמ' יא
טז ע"א19 על ז' דברים נגעים באין על לשון הרע וכו'חכמה ומוסר ח"ב עמ' רנו
טז ע"א19 על ז' דברים נגעים באין על לשון הרע וכו', איני והא וכו' מעיל מכפר על לשה"ר וכו', הא דאהנו מעשיו הא דלא אהנו מעשיו וכו'אור ישראל (תרס) דף נ ע"א
טז ע"א19 על ז' דברים נגעיםדברי שלום (שרעבי) חלק הדרוש עמ' קב
טז ע"א19 על ז' דברים נגעיםדברי שלום (שרעבי, תשנג) עמ' קס
טז ע"א19 על ז' דברים נגעין באיםאור התורה (תאומים, תשנט) עמ' ערב, רעד
טז ע"א19 על ז' דברים נגעין באין וכו', תוס' ד"ה האברכת יוסף ואליהו רבה (תשסט) ח"א עמ' לד
טז ע"א19 על שבעה דברים נגעים באים וכו' הא דלא אהנו מעשיואור ישראל סי' לא
טז ע"א19 על שבעה דברים נגעים באים וכו'לקוטי שיחות חכ"ב עמ' 65, חכ"ז עמ' 99
טז ע"א19 על שבעה דברים נגעים באים וכו'צמח צדיק (תשסז) עמ' רפח
טז ע"א19 על שבעה דברים נגעים באים וכו'תורת העולה ח"ג פרק סז, סח
טז ע"א19 על שבעה דברים נגעים באים על לה"ר וכו'זרע שמשון מצורע אות א
טז ע"א19 על שבעה דברים נגעים באים על לה"רפרי צדיק תזריע אות א, ב, מצורע אות ב, ז, בלק אות ד
טז ע"א19 על שבעה דברים נגעים באים על לה"רצדקת הצדיק סי' רלג, דובר צדק עמ' 25, 146, שיחת מלאכי השרת עמ' 87
טז ע"א19 על שבעה דברים נגעים באים על לשה"ר וכו'קומץ המנחה (צונץ) דרוש לו אות ג
טז ע"א19 על שבעה דברים נגעים באים על לשון הרע וכו'קדושת עינים (טויסיג, תשעא) פרק י אות לח
טז ע"א19 על שבעה דברים נגעים באיםאבן ישפה עמ' 4
טז ע"א19 על שבעה דברים נגעים באיםגור אריה בראשית פמ"ד הערה 32, ויקרא פי"ד הערה 37
טז ע"א19 על שבעה דברים נגעים באיםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' רסה, רעב
טז ע"א19 על שבעה דברים נגעים באיםולאשר אמר עמ' צג, צה, תרה
טז ע"א19 על שבעה דברים נגעים באיםחנן אלקים עמ' רכד, ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' עג, ר, מקראי קדש (תשנג) עמ' קפו, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' רנג
טז ע"א19 על שבעה דברים נגעים באיםכרם חמד (תשסו) עמ' קיח
טז ע"א19 על שבעה דברים נגעים באיםספר משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' מט
טז ע"א19 על שבעה דברים נגעים באיםקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ו עמ' קפא
טז ע"א19 על שבעה דברים נגעים באיםשמן ראש (כץ) ח"ו עמ' שט
טז ע"א19 על שבעה דברים נגעים באיםשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' קעא, קעז, קצא, שכד
טז ע"א19 על שבעה דברים נגעים באיםשמן ראש (כץ) פסח ח"א עמ' ד, לח, פט, קנ, רב, רכח, רמו
טז ע"א19 על שבעה דברים נגעים באיםשמן ראש (כץ) פסח ח"ב עמ' כד, כח, לג, צד, רלג
טז ע"א19 על שבעה דברים נגעים באים, גסות הרוח וצרות עין ושפיכות דמים וכו'תורת העולה (תשעה) עמ' תקנא, תקנג, תקנז
טז ע"א19 על שבעה דברים נגעים באים, ועל הגזלתפארת ישראל (הרטמן) עמ' ע הערה 20
טז ע"א19 על שבעה דברים נגעים באים, ועל לה"רתיבת גמא (תשעא) ח"א עמ' רסג
טז ע"א19 על שבעה דברים נגעים באין וכו' ועל גסות הרוח ועל הגזל ועל צרות העין וכו'אמרות ה' השלם ח"ד עמ' קיג, קיח-קיט, קכב-קכג, קכו, קכט, קל, קלב, ח"ה עמ' לט, קמא, ריד, ח"ו עמ' רז, שמה, שסג
טז ע"א19 על שבעה דברים נגעים באין וכו'דרשות יעב"ץ עמ' קטז
טז ע"א19 על שבעה דברים נגעים באין וכו'פירוש המכבי שמות עמ' רו
טז ע"א19 על שבעה דברים נגעים באין וכו'רנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' מ
טז ע"א19 על שבעה דבריםכללי המצות (צפת תשנב) עמ' 104
טז ע"א19 על שבעה דברים נגעים באין על לה"ר ועל שפיכות דמים וכו'דרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' ו-ז
טז ע"א19 על שבעה דברים נגעים באין על לשה"ר ועל שפ"ד וכו'מגן אבות (מהריט"ץ) ח"א עמ' תלח, תעה
טז ע"א19 על שבעה דברים נגעים באין על לשון הרע וכו'דברי ברוך ח"ב סי' ו אות ג, סי' ט אות א, סי' י אות א
טז ע"א19 על שבעה דברים נגעים באין על לשון הרע וכו'רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' שצז, תרמ
טז ע"א19 על שבעה דברים נגעים באין על לשון הרע ועל שפיכות דמים וכו'אור תורה (קאלמייר, תשסא) עמ' טו, קמב
טז ע"א19 על שבעה דברים נגעים באין על לשון הרע ועל שפיכות דמים וכו׳אבני אש (אויש) מועדים עמ' צה
טז ע"א19 על שבעה דברים נגעים באין על לשון הרע ועל שפיכות דמיםאוצרות חיים - יושר המידות עמ' רנח
טז ע"א19 על שבעה דברים נגעים באיןאמרי אש (טאוב) עמ' שלב
טז ע"א19 על שבעה דברים נגעים באיןבני אתה עמ' לה
טז ע"א19 על שבעה דברים נגעים באיןוזאת התורה עמ' קנד
טז ע"א19 על שבעה דברים נגעים באיןוזאת התורה עמ' ריב
טז ע"א19 על שבעה דברים נגעים באיןחכמת התורה מצורע עמ' עה
טז ע"א19 על שבעה דבריםאבן ישראל על התורה (תשסב) עמ' עח
טז ע"א19 על שבעה דבריםאבן ישראל על התורה עמ' נז
טז ע"א19 על שבעה דבריםאגודת אזוב (יעבץ) דף ג ע"ג
טז ע"א19 על שבעה דבריםהכתב והקבלה ויקרא פי"ד פסוק נג
טז ע"א19 שבעה דברים שהנגעים באין עליהןשפתי חיים - מידות ועבודת ה' ח"א עמ' קכו
טז ע"א19 שבעה דברים שנגעים באין עליהם וכו' וצרות העיןשם דרך דברים עמ' רצו
טז ע"א19 על ז' דברים נגעים באיןעמוד הימיני (קלינמן) עמ' רכט, קכב
טז ע"א19 על שבעה דברים נגעים באיםברכת מועדיך לחיים ח"ב דף יט ע"א [סו ע"ב ד"ה ואפשר]
טז ע"א19 שבעה דברים שהנגעים באים עליהםצוף דבש (לוין) מאמר ח
טז ע"א19 נגעים באים על לשה"ר ועל שנאת חנםאחרי ראי (תשסד) זמנים סי' לה אות ו עמ' קעה
טז ע"א20 הנגעים באים על ע"ז ג"ע ולה"ר ושבועות שואימי דוד (תשסז) עמ' קא
טז ע"א23 נגעים באין וכו' ועל שפיכות דמים וכו'פירוש המכבי שמואל עמ' רנד
טז ע"א24 נגעים באים על שבועת שואשמן ראש (כץ) ח"ו עמ' שיד
טז ע"א24 נגעים באים על שבועת שואשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' קצד, רב
טז ע"א24 נגעים באין וכו' ועל שבועת שוא ומהרש"ארנת יצחק מלכים עמ' רעד, יחזקאל עמ' שנ
טז ע"א26 צרעת בא על גילוי עריותפנים יפות על תהלים עמ' שמד
טז ע"א26 צרעת גחזי באה לו על שבועת שקרמגן אבות (מהריט"ץ) ח"א עמ' תעא
טז ע"א27 דכתיב וינגע ה' את פרעהזבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' טז
טז ע"א28 הנגעים באים על גסות הרוח כתונת פסים (תשעא) עמ' כה, מא {כי אין אני והוא יכולין לדור, מה תקנתיה, ישפיל עצמו מגאוותו כתולעת ואזוב וכו'}
טז ע"א28 הנגעים באים על גסות הרוחבך יברך ישראל (תשסח) עמ' קה, קו
טז ע"א28 הנגעים באים על גסות הרוחראשית חכמה, ענוה פרק ז אות כב
טז ע"א28 הנגעים באים על גסות הרוחתפארת צבי ויקרא עמ' קעד, קפ, רא
טז ע"א28 הנגעים באין על גסות הרוחפניני יחזקאל עמ' רצה, רצו
טז ע"א28 הצרעת בא בשביל הגאותמשמרת איתמר (תשסז) עמ' שסז
טז ע"א28 הצרעת בעון גיאותמשמרת איתמר (תשסז) עמ' קלד, שסא, שסז, תקצז
טז ע"א28 ועל גסות הרוח דכתיב ובחזקתו גבה לבו וגו', והצרעת זרחה במצחובאר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' קעז, יהושע-שמואל עמ' שפו, מלכים עמ' שטז
טז ע"א28 ועל גסות הרוחרנת יצחק מלכים עמ' שמז, ישעיה עמ' כד, דברי הימים עמ' רלט
טז ע"א28 נגעים באים בשביל גסות הרוחשם יחזקאל עמ' תצג
טז ע"א28 נגעים באים על גסות הרוחאהלי יעקב (הוסיאטין) דף רנא ע"א
טז ע"א28 נגעים באים על גסות הרוחברית אברם עמ' שמז
טז ע"א28 נגעים באים על גסות הרוחמשנת רבי אהרן - מאמרים ח"א עמ' קנג
טז ע"א28 נגעים באים על האדם משום גסות הרוחפרי נפש חיה ח"ב עמ' סה, סז
טז ע"א28 ע"י גסות הרוח בא צרעתודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' שע
טז ע"א28 נגעים באים על גסות הרוחמנחת ישראל עמ' קטו
טז ע"א28 נגעים באים על גסות הרוחשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' קנד
טז ע"א31 הוא כונס ממון שאינו שלו יבוא הכהן ויפזר את ממונופאר יעקב ח"ג עמ' רג
טז ע"א32 בעוון צרות עין באים הנגעיםשמלת אליעזר ח"א עמ' תעו
טז ע"א32 ועל צרות העין דכתיב ובא אשר לו הבית וכו' מי שמייחד ביתו לובאר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' ריב
טז ע"א32 נגעי בתים באים על צרות עיןתורת אביגדור ח"ד עמ' רסא
טז ע"א32 נגעים באים בשביל צרות העיןשים שלום עמ' לז
טז ע"א32 נגעים באים על צרות עיןבאר שרים במדבר פ' פנחס דרוש ג אות ג
טז ע"א32 נגעים באים על צרות עיןציץ השדה ח"ג - חודש האביב עמ' כט
טז ע"א32 נגעים באים על צרות עיןקובץ שיחות (וכטפויגל, תשמז) פ' תזריע
טז ע"א32 נגעים באים על צרות עיןקובץ שיחות (וכטפויגל, תשעה) עמ' רפח, רצב
טז ע"א32 נגעים באים על צרת עיןשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' קצא
טז ע"א32 על צרות עיןקריאה בקריה ח"א עמ' קכא
טז ע"א32 על עון עין רעה נגעים באיםעמוד הימיני (קלינמן) עמ' קכז
טז ע"א32 על צרות העין נגעים באיםרנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' מא
טז ע"א32 על צרות עין מי שמיוחד ביתו לוקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ב (תשעג) עמ' קפב
טז ע"א32 צרות עיןצמח צדקה עה"ת עמ' קפב
טז ע"א32 צרעת צר עיןלהורות נתן ויקרא עמ' קע
טז ע"א33 אשר לו הבית - שמיוחד ביתו לואהלי יעקב (הוסיאטין) דף רנב ע"א
טז ע"א33 ובא אשר לו הבית - מי שביתו מיוחד לואבן פינה עמ' 139
טז ע"א33 ובא אשר לו הבית - צרות עין - רש"יקריאה בקריה ח"א עמ' קכא, ח"ב עמ' שנד
טז ע"א33 ובא אשר לו הבית - צרות עיןקריאה בקריה ח"א עמ' קכא, ח"ב עמ' שנד
טז ע"א33 ובא אשר לו הבית וכו' מי שמיוחד ביתוהמאור שבתורה (שפירא) ויקרא עמ' פא
טז ע"א33 ובא אשר לו הבית וכו' מי שמייחד ביתו לואז שמח עמ' שט
טז ע"א33 ובא אשר לו הבית מי שמיוחד ביתו לוערוגת הבושם (תשעא) ויקרא-במדבר עמ' קכד
טז ע"א33 ובא אשר לו הבית שמיחד ביתו לוקומץ המנחה (צונץ) דרוש קלו אות ג
טז ע"א34 איני והאמר ר' ענני בר ששון וכו', הא דאהנו מעשיו הא דלא אהנו מעשיודברי ברוך ח"ב סי' ט אות ב, סי' י אות ב
טז ע"א34 איניוהא אמר רב ענני ב"ר ששון למה נסמכה וכו' מה קרבנות מכפרין, אף בגדי כהונה מכפרין וכו'תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תנו, תקסד
טז ע"א34 המיחד ביתו לו ואינו מהנה בו לאחרים באים עליו נגעיםתורת העולה (תשעה) עמ' תקנו
טז ע"א35 אמר רבי ענני בר ששון למה נסמכה דרשת בגדי כהונה לפרשת קרבנותברכת אליהו (עמאר) שמות פרשת תצוה מאמר יא
טז ע"א35 למה נסמכה בגדי כהונה לקרבנותודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' ריט
טז ע"א35 למה נסמכה פ' בגדי כהונה לפ' קרבנותמדרש האיתמרי דרוש יט דף נה ע"א
טז ע"א35 למה נסמכה פ' בגדי כהונה לפ' קרבנותמשנת יוסף - אגדות ח"ב עמ' רל {עי' מה שכתבנו בזבחים פח ע"ב}
טז ע"א35 למה נסמכה פ' בגדי כהונה לקרבנותאהלי יעקב (הוסיאטין) דף קעז ע"ב
טז ע"א35 למה נסמכה פ' קרבנות לפ' בגדי כהונהאמרי יוסף שמות דף קסז ע"א
טז ע"א35 למה נסמכה פרשת בגדי כהונה לפרשת הקרבנות וכו'תורת העולה ח"ב פרק מ
טז ע"א35 למה נסמכה פרשת בגדי כהונה לפרשת קרבנות וכו' ציץ מכפר על מעשה עזי פניםמפי ספרים וסופרים - פניני חסידות פקודי ט
טז ע"א35 למה נסמכה פרשת בגדי כהונה לפרשת קרבנות וכו'בית ישראל (טויסיג) שמות עמ' קכח, קלז
טז ע"א35 למה נסמכה פרשת בגדי כהונה לפרשת קרבנות וכו'דרשות מעבר יבק עמ' צד
טז ע"א35 למה נסמכה פרשת בגדי כהונה לפרשת קרבנות לומר לך מה קרבנות מכפרין אף בגדי כהונה מכפריןדובר צדק (זילבר) עמ' רנד
טז ע"א35 למה נסמכה פרשת בגדי כהונה לפרשת קרבנותתורת העולה (תשעה) עמ' רנא
טז ע"א35 למה נסמכה פרשת בגדי כהונה לקרבנות, רש"ידרשות מהר"ם חביב עמ' שצ
טז ע"א35 למה נסמכה פרשת בגדי כהונהוזאת התורה עמ' קיט
טז ע"א35 למה נסמכה פרשת בגרי כהונה לפרשת קרבנות לומר לך מה קרבנות מכפרין, אף בגדי כהונה מכפריןבית ישראל (טויסיג) תליתאה ח"ב עמ' עב
טז ע"א36 כשם שהקרבנות מכפרין וכו'טוב טעם שמות עמ' רכה
טז ע"א36 מה קרבנות מכפרים אף בגדי כהונה מכפריםמשנת יוסף על התורה ח"ב עמ' עב
טז ע"א36 מה קרבנות מכפרין אף בגדי כהונה מכפרין וכו'אוצרות חיים - תשובה ותיקונים עמ' תפג
טז ע"א36 מה קרבנות מכפרין אף בגדי כהונה מכפרין כתונת מכפרת על שפ"ד וכו' מכנסים על ג"ע וכו' מצנפת על גסי הרוח וכו'דרושים ואגדות חתם סופר עמ' נ, רצט
טז ע"א36 מה קרבנות מכפרין אף בגדי כהונה מכפרין כתונת מכפרת על שפיכות דמים וכו'פאר יעקב עמ' תשפו, תשפט
טז ע"א36 מה קרבנות מכפרין אף בגדי כהונה מכפריןכרם טוביה עמ' ערב
טז ע"א36 מה קרבנות מכפרין אף בגדי כהונה מכפריןערוגת הבושם (תשעא) שמות עמ' שנג
טז ע"א36 מה קרבנות מכפרין אף בגדי כהונה מכפריןתפארת צבי שמות עמ' תלח, תמ
טז ע"א37 אף בגדי כהונה מכפריןזבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' קלז, קלט
טז ע"א37 בגדי כהונה - כפרתןבאר ראי (רוזן) תורה סי' טו כולו
טז ע"א37 בגדי כהונה היו באים לכפרנחלת שמעון (אשכנזי) תצוה לט
טז ע"א37 בגדי כהונה מכפרים על עבירות חמורותבישורון מלך ח"א עמ' רפט
טז ע"א37 בגדי כהונה מכפריםלהורות נתן ויקרא עמ' ס
טז ע"א37 בגדי כהונה מכפריםמאיר נתיבות ח"ב עמ' קנ
טז ע"א37 בגדי כהונה מכפריםמרפא לשון עמ' קפה
טז ע"א37 בגדי כהונה מכפריםשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' תקפג
טז ע"א37 בגדי כהונה מכפרין כתונת מכפרת על שפיכות דמים וכו' מעיל מכפר על לשון הרעדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' תפז ד"ה ועשית
טז ע"א37 בגדי כהונה מכפריןשמן ראש (כץ) פסח ח"ב עמ' ק
טז ע"א37 בגדי כהונה מכפרין, שיטמ"ק, ורא"שאבן ישראל (פישר) אגדה ח"א עמ' כג
טז ע"א38 כתונת מכפרת על שפ"דמנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף כד ע"ג
טז ע"א38 כתונת מכפרת על שפיכות דמים וכו'דרשות מעבר יבק עמ' צו
טז ע"א38 כתונת מכפרתהצניעות והקדושה (תשסט) פתיחה אות יח
טז ע"א39 מכנסים מכפר על העריותברכת אליהו (עמאר) שמות פרשת תצוה מאמר ט
טז ע"א39 מכנסים מכפרים על גילוי עריות וכו'דרשות מעבר יבק עמ' צז
טז ע"א39 מכנסים מכפרים על גילוי עריותבית ישראל (טויסיג) ח"ו עמ' קכב
טז ע"א39 מכנסים מכפרים על גילוי עריותבית ישראל (טויסיג) תנינא ח"ב עמ' שיז
טז ע"א39 כתונת יוסף בגדי כהונהגנא דפלפלי עמ' קלח
טז ע"א40 מצנפת מכפר על גאוהקרן לדוד שמות עמ' רכד
טז ע"א40 מצנפת מכפר על גסי הרוח, יבא דבר שבגובה ויכפר על גובהמנות הלוי (עוז והדר) ח"ב עמ' רפ
טז ע"א40 מצנפת מכפרת על גסי הרוח וכו'דרשות מעבר יבק עמ' צז
טז ע"א41 אבנט מכפר על הרהור הלב אהיכא דאיתיהפקודת אלעזר (תשסד) עמ' קמח
טז ע"א41 אבנט מכפר על הרהור הלב וכו' כתונת מכפרת על שפיכות דמים וכו'מי השלוח (תשסז) ח"א דף פט, צא, קג
טז ע"א41 אבנט מכפר על הרהור הלב וכו'דרשות מעבר יבק עמ' צז
טז ע"א41 אבנט מכפר על הרהור הלב וכו'מי השילוח (מישור) ח"א עמ' פט
טז ע"א41 אבנט מכפר על הרהור הלבאור הצבי עמ' 237
טז ע"א41 אבנט מכפר על הרהור הלבפרי צדיק ר"ח אלול אות א
טז ע"א42 החושן מכפר על עיוות הדיןשמן ראש ח"ט במדבר עמ' ריט
טז ע"א42 חושן מכפר על הדינין וכו'אמרות ה' השלם ח"ג עמ' שנט
טז ע"א42 חושן מכפר על הדינין וכו'דרשות מעבר יבק עמ' צה
טז ע"א42 חושן מכפר על הדיניןים שמחה עמ' קצו
טז ע"א42 חושן מכפר על עיוות הדיןלחמי תודה דף קסב ע"א
טז ע"א43 אפוד מכפר על ע"ז וכו'אמרות ה' השלם ח"ג עמ' שנח
טז ע"א43 אפוד מכפר על ע"זבינת משה (תשסב) עמ' מא
טז ע"א43 אפוד מכפר על ע"זפירושי ראשונים
טז ע"א43 אפוד מכפר על עבודה זרה וכו'דרשות מעבר יבק עמ' צה
טז ע"א43 אפוד מכפר על עבודה זרהדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' תצה ד"ה ולא
טז ע"א43 אפוד מכפר על עבודה זרהולאשר אמר עמ' לד
טז ע"א43 אפוד מכפר על עבודה זרהשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' שיז
טז ע"א43 אפוד מכפר על עבודה זרהשמן ראש סוכות ח"א עמ' רצו
טז ע"א43 אפוד מכפר על עון ע"זאמרי נועם (מועדים) סי' יא לפר' זכור
טז ע"א43 אפוד מכפר על עון עבודה זרהאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) תשא יג, תצוה ו, ט
טז ע"א44 המעיל מכפר על לשון הרעאור אברהם על ספר המצוות עמ' קפט
טז ע"א44 יבוא דבר שבקול ויבפר על מעשה הקולאוצר המאמרים (תשס) עמ' קמט
טז ע"א44 מעיל וקטורת מכפרים על לשה"רבית ישי - דרשות עמ' שעה
טז ע"א44 מעיל מכפר על לה"רהתורה והעולם ח"א עמ' קעב
טז ע"א44 מעיל מכפר על לשה"רדרשות הצל"ח השלם עמ' עד
טז ע"א44 מעיל מכפר על לשון הרע וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' תז ד"ה נראה
טז ע"א44 מעיל מכפר על לשון הרע וכו'דרשות מעבר יבק עמ' צה
טז ע"א44 מעיל מכפר על לשון הרעאור אברהם - סידור התפילה עמ' סד
טז ע"א44 מעיל מכפר על לשון הרעאור אברהם שמות עמ' רמו
טז ע"א44 מעיל מכפר על לשון הרעים שמחה עמ' קצו
טז ע"א44 מעיל מכפר על לשון הרעתורת העולה (תשעה) עמ' שט
טז ע"א44 מעיל מכפר על לשון הרעתורת העולה ח"ג פרק ז
טז ע"א44 מעיל מכפר על לשה"ר וכו'תהלה לדוד (סקאליע) ספרים א-ב עמ' נא
טז ע"א44 מעיל מכפר על לשון הרע, אמר הקב"ה וכו'דברי ברוך ח"ב סי' ט אות ה
טז ע"א44 מעיל מכפר על לשון הרע, אמר הקב"ה יבוא דבר שבקול ויכפר על מעשה הקולכנסת יחזקאל (הכהן) עמ' צב
טז ע"א44 מעיל מכפרודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' שיד
טז ע"א44 מעיל מכפר על לשה"רודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תקטז
טז ע"א45 ציץ מכפר וכו'נפש חיים (פאלאג'י) דף קפד ע"ב [רעט ע"א אות כד]
טז ע"א45 ציץ מכפר על מעשה עזי פנים וכו'דרשות מעבר יבק עמ' צח
טז ע"א45 ציץ מכפר על מעשה עזי פניםדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' תקפב ד"ה והיה
טז ע"א45 ציץ מכפר על עזות מצחבת עין (תשסז) עמ' שא
טז ע"א45 ציץ מכפר על עזי פניםשער ראובן עמ' צט
טז ע"א46 הא דאהנו מעשיו הא דלא אהנומשנת רבי אהרן - מאמרים ח"א עמ' רמה
טז ע"א47 אי אהנו מעשיו אתו נגעים עליה אי לא אהנו, מעיל מכפר - ורש"י ותוס' שם לענין שפי"דבאר יוסף (תשמא) ח"ג עמ' קעו
טז ע"א47 באהנו נגעים באין עליומשנת רבי אהרן - מאמרים ח"א עמ' קצ
טז ע"א47 נגעים באים על לשון הרע היכא דאהנו מעשיו, ומעיל מכפר היכא דלא אהנו מעשיו, וקטורת מכפר על לשון הרע בצינעא וכו'אור תורה (קאלמייר, תשסא) עמ' קלח, קצו
טז ע"א51 הקטורת מכפרת על לה"רפניני יחזקאל עמ' שמח
טז ע"א51 הקטורת מכפרת על לשוה"ראבן ישראל (פישר) אגדה ח"א עמ' סא
טז ע"א51 הקטורת מכפרת על לשון הרעאבן ישראל על התורה (תשסב) עמ' קמג
טז ע"א51 על מה קטורת מכפרת וכו' הא בצנעא הא בפרהסיאדברי ברוך ח"ב סי' ט אות ב, ה
טז ע"א51 על מה קטורת מכפרת על לשה"רדרשות שבט הלוי עמ' קל
טז ע"א51 על מה קטורת מכפרת על לשון הרע אמר הקב"ה יבא דבר שבחשאיפרי צדיק קרח אות טז
טז ע"א51 קטורת מכפרת על לשון הרע שבחשאיבאר שרים במדבר פ' קרח דרוש ג אות ו
טז ע"א51 קטורת מכפרת על לשון הרעלהעיר להורות ולהשכיל ח"ג עמ' קסה
טז ע"א51 קטורת מכפרת על לשון הרעמכתב מאליהו - מועדים ח"ב עמ' תרלג
טז ע"א51 קטורת מכפרת על לשון הרענתיבות יצחק - ירח האיתנים עמ' רצז
טז ע"א51 קטרת מכפרת על לשה"ר אמר הקב"ה יבא דבר שבחשאי ויכפר על מעשה חשאי ורש"יברית אברם עמ' שנ
טז ע"א51 קטורת מכפרת על לשה"רפאר יעקב ח"ג עמ' תצז
טז ע"א52 דבר שבחשאיודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' רעג
טז ע"א52 יבא דבר שבחשאי ויכפר על דבר שבחשאישארית ישראל (וילדניק, תשנח) עמ' כד
טז ע"א52 יבוא דבר שבחשאי ויכפר על דבר שבחשאינועם הברכה עמ' צה
טז ע"א52 יבוא דבר שבחשאי ויכפר על מעשה חשאילקט אמרי קודש - ליקוטים עמ' נה
טז ע"א54 מעיל מכפר על לשה"ר בפרהסיא וקטורת על לה"ר בצנעאאמרות ה' השלם ח"ג עמ' שנח, ח"ד עמ' קסה
טז ע"א רש"י - אהנו, בגדי כהונה מכפרין על אחרים שלא יענשו עבורו וכו' בלשון הרע לא נענשו אחרים עבורו וכו'תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תקסד
טז ע"א רש"י - בא לידי, שיבא אדם אחר ויאמר גנותוגנת אגוז (תשעב) אות תפז
טז ע"א רש"י - כלי תשמישו שלא השאילם לאחריםקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ב (תשעג) עמ' קפב
טז ע"א רש"י - כלי תשמישו שלא השאילםקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"א (תשע) עמ' קסד
טז ע"א רש"י ד"ה אהנו - הא דלא מקשה מש"ד וג"ע וכו'קומץ המנחה (צונץ) דרוש לו אות ג
טז ע"א רש"י ד"ה הואל - השבע ששלחך אלישע וקח ככריםמגן אבות (מהריט"ץ) ח"א עמ' תעא
טז ע"א רש"י ד"ה ויטבלו את הכתנתעיוני רש"י שמות ח"ב עמ' שכז
טז ע"א רש"י ד"ה למה נסמכה (ואילך)דרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' ח
טז ע"א רש"י ד"ה למה נסמכהפני מלך שמות עמ' קצג
טז ע"א רש"י ד"ה שבחשאידברי ברוך ח"ב סי' יא אות א
טז ע"א רש"י - אם ההורג ידוע ולא הרגוהו גם הציבור אינו מתכפרבאר שרים פרשת משפטים דרוש ב אות ב
טז ע"א רש"י - נעמן השביעו שבא בשליחות רבובית מועד (זלזניק) עמ' נד, נה
טז ע"א שטמ"ק אות אתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' מו
טז ע"א שטמ"ק אות יא - האבנט מקיפו לב פעמים בגימ' לבלקוטי שיחות חל"ו עמ' 159
טז ע"א תוס' - אהני מעשיו שהרג נפש ממש, לא אהני שהלבין פני חבירו ברביםצפנת פענח (תשסו) עמ' רמב
טז ע"א תוס' ד"ה הא דאהנו - גם בלשון הרע ביש בידם למחות נענשו אחרים, ואם אין בידם למחות גם בשאר עבירות לא נענשו אחרים וכו'תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תקסד
טז ע"א תוס' ד"ה הא דאהנו - שהרג נפש ממש, הא דלא אהני מעשיו, שהלבין פני חבירו ברבים דהוי כאלו הרג נפש וכו'צפנת פענח (תשעא) שמות עמ' שסד
טז ע"א תוס' ד"ה האדרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' י
טז ע"ב04 לפיכך נשתנה דינו של מצורעניבי זהב עמ' רעג
טז ע"ב04 מה נשתנה מצורע וכו', הוא הבדיל בין איש לאשתו בין איש לרעהו לפיכך אמרה תורה בדד ישב וגו'אוצרות חיים - יושר המידות עמ' עדר
טז ע"ב04 מה נשתנה מצורע שאמרה תורה בדד ישב וגו' הוא הבדיל בין איש לאשתו וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' רנה
טז ע"ב04 מה נשתנה מצורע שאמרה תורה בדד ישב וכו'מנחת עני (תשעב) עמ' רד
טז ע"ב04 מה נשתנה מצורע שאמרה תורה בדד ישב וכו'תורת העולה ח"ג פרק סז
טז ע"ב04 מה נשתנה מצורע שאמרה תורה בדד ישב מחוץ למחנה וכו'עצי חיים על התורה עמ' ה
טז ע"ב04 מה נשתנה מצורע שאמרה תורה בדד ישב מחוץ למחנה מושבונצח ישראל עמ' רכה הערה 19
טז ע"ב04 מה נשתנה מצורע וכו' הוא הבדיל בין איש לאשתו ובין איש לרעהו לפיכך אמרה תורה בדד ישבבאר יוסף (תשמא) ח"א עמ' קה, ח"ג עמ' ל
טז ע"ב04 מה נשתנה מצורע שאמרה תורה בדד ישב מחוץ למחנהתורת העולה (תשעה) עמ' תקנ
טז ע"ב04 מה נשתנה מצורע שאמרה תורה בדדהמאור שבתורה (שפירא) ויקרא עמ' עג
טז ע"ב04 מה נשתנה מצורעוזאת התורה עמ' ריב
טז ע"ב04 מה נשתנה מצורעמנחת מרדכי עמ' ריד
טז ע"ב04 מה נשתנה מצורענתיבות עולם ח"ב עמ' פא
טז ע"ב04 מפני מה אמרה תורה בדד ישב מחוץ למחנה מושבו, לפי שהוא הבדיל וכו'חוט המשולש בשערים (תשנח) עמ' קפ
טז ע"ב04 מצורע וכו' הוא הבדיל וכו' בין איש לרעהו וכו' אמרה תורה בדד ישבלקוטי שיחות ח"ז עמ' 101
טז ע"ב05 בדד ישב מחוץ למחנה מושבו הוא הבדיל בין איש לאשתו בין איש לרעהופרי צדיק מוצאי יוכ"פ אות ד
טז ע"ב06 הוא הבדיל בין איש לאשתו בין איש לרעהו לפיכך אמרה תורה בדד ישבמטר השמים ויקרא-במדבר עמ' קנא
טז ע"ב06 הוא הבדיל בין איש לאשתו בין איש לרעהושערי תשובה שער ג אות רכב
טז ע"ב06 הוא הבדיל בין איש לאשתודגלי יהודה דרוש א אות טו
טז ע"ב06 הוא הבדיל בין איש לאשתואור אברהם על ספר המצוות עמ' תקפא
טז ע"ב06 הפריד בין איש לאשתוחקל יצחק (תשסג) עמ' שעט
טז ע"ב08 מה נשתנה מצורע דבעי ב' צפרים וכו' וישפיל דעתו כאזוב וכו'תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תקפז, תקצח, תרב, תתנא
טז ע"ב08 מה נשתנה מצורע הוא עשה מעשה פטיטידו בכל סי' תרלט
טז ע"ב08 מה נשתנה מצורע שאמרה תורה יביא שתי ציפרים לטהרתו אמר הקב"ה הוא עושה מעשה פטיט, לפיכך אמרה תורה יביא קרבן פטיטשל"ה - מס' פסחים אות שלו
טז ע"ב08 מה נשתנה מצורע שאמרה תורה יביא שתי צפרים וכו'אמרות ה' השלם ח"ד עמ' קלה, קמב
טז ע"ב08 מצורע אמרה תורה יביא שתי ציפרים לטהרתו הוא עושה מעשה פטיט לפיכך יביא קרבן פטיטתפארת צבי ויקרא עמ' קצה, רא
טז ע"ב09 וצוה הכהן ולקח למטהר ב' ציפרים, דבר שבקולכתונת פסים (תשעא) עמ' קח
טז ע"ב10 הוא עשה מעשה פטיט וכו'אור התורה (תאומים, תשנט) עמ' רפז
טז ע"ב10 הוא עשה מעשה פטיט יביא קרבן פטיטשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' קעז
טז ע"ב10 הוא עשה מעשה פטיט לפיכך אמרה תורה יביא קרבן פטיטדרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' תמא ד"ה והנה
טז ע"ב10 הוא עשה מעשה פטיטדרשות מהר"ם חביב עמ' רפו
טז ע"ב10 הוא עשה מעשה פטיט יביא קרבן פטיטשמן ראש ח"י בראשית עמ' מב
טז ע"ב10 הוא עשה מעשי פטיט יביא צפרים שמפטפטיםקרן לדוד ויקרא-במדבר עמ' קג
טז ע"ב10 טעם מדוע מצורע מביא ציפורים עץ ארז שני תולעת ואזובאגרא דכלה ח"ג עמ' כו
טז ע"ב10 לפי שהנגעים באים על לשון הרע לפיכך צריך צפרים ועץ ארזצמח ה' לצבי (תשסז) עמ' שפה
טז ע"ב10 לפי שהנגעים באים על לשון הרע שהוא מעשה פטפוטי דברים, לפיכך הוזקקו לטהרתו צפרים, שמפטפטין תמיד בצפצוף קולקדושת יצחק עמ' קג
טז ע"ב10 מביא מצורע צפרים בשביל שעשה מעשה צפוררב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' סג
טז ע"ב10 מצורע חטא על פטפוטי לה"ר יביא צפרים המפטפטיםפניני יחזקאל עמ' רצד
טז ע"ב10 מצורע עשה מעשה פטיט יביא קרבן פטיטפירוש המכבי שמות עמ' רו
טז ע"ב10 ציפורי מצורע כי דרכה של צפור לפטפטמגן דוד (טאלנא, תשס) עמ' שצה
טז ע"ב11 יביא צפורים מעשה פטיטחקל יצחק (תשסג) עמ' נב
טז ע"ב11 לא תשנא את אחיך בלבבך וכו' בשנאה שבלב הכתוב מדברחיי נפש ח"ב עמ' קע
טז ע"ב11 לא תשנא את אחיך בלבבך יכול לא יכנו ולא ייסרנו וכו'מצווה ועושה ח"ב עמ' תצב
טז ע"ב11 לא תשנא את אחיך בלבבךדברי חנינא עמ' ר
טז ע"ב11 לא תשנא את אחיך בלבבךשערי תלמוד תורה (תשמז) עמ' מג
טז ע"ב11 לא תשנא את אחיך בלבבךשערי תלמוד תורה (תשסו) עמ' מג
טז ע"ב11 לא תשנא את אחיך בלבבך יכול לא יכנו וכו'תורה בציון עמ' תקכא
טז ע"ב11 לא תשנא את אחיך יכול לא יכנו ולא יקללנו ת"ל בלבבךראשית חכמה, ענוה פרק ד אות ב
טז ע"ב12 יכול לא יכנו כו' ת"ל בלבבך ורש"ישערי תשובה אגה"ת אות מ, סה"י אות ע
טז ע"ב12 יכול לא יכנוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' קעז
טז ע"ב13 שנאה שבלב הכתוב מדבראור הרעיון עמ' עז
טז ע"ב13 שנאה שבלב הכתוב מדברטוב עין (אוסטרובצא) עמ' כא
טז ע"ב14 הרואה בחבירו דבר מגונהתיבת גמא (תשעא) ח"ב עמ' שצט
טז ע"ב14 הרואה בחבירו דבר שאינו הגון חייב להוכיחויוסף לקח כרך א ח"ב עמ' ריד
טז ע"ב14 מניין לרואה בחבירו דבר מגונה שחייב להוכיחואהל רחל עמ' 597
טז ע"ב14 מנין לרואה בחבירו דבר מגונה שחייב להוכיחו וכו' אמר ראב"ע תמה אני אם יש בדור הזה שיודע להוכיחכתב סופר דרשות ח"א עמ' עה, קא, קלד, רמו
טז ע"ב14 מנין לרואה בחבירו דבר מגונה שחייב להוכיחו וכו' מנין שיחזור ויוכיחנו וכו' יכול אפי' משתנים פניו וכו'שבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' תנה, ח"ב עמ' קיד, רמ, שמה, שנו, שנט, שסז, שסח
טז ע"ב14 מנין לרואה בחבירו דבר מגונה שחייב להוכיחו וכו' תוכיח מכל מקוםשל"ה ווי העמודים פרק ה אות יא
טז ע"ב14 מנין לרואה בחבירו דבר מגונה שחייב להוכיחו וכו' תמיהני אם יש בדור הזה שיודע להוכיחכתב סופר אגדות כאן
טז ע"ב14 מנין לרואה בחבירו דבר מגונה שחייב להוכיחו וכו'זכרון לבני ישראל (חאגיז) עמ' כט
טז ע"ב14 מנין לרואה בחבירו דבר מגונה שחייב להוכיחו וכו'כד הקמח (מישור) עמ' שכג
טז ע"ב14 מנין לרואה בחבירו דבר מגונה שחייב להוכיחו וכו'כוכבי אור (תשלד) עמ' צד
טז ע"ב14 מנין לרואה בחבירו דבר מגונה שחייב להוכיחו שנאמר הוכח תוכיחאוצרות חיים - יושר המידות עמ' תפז
טז ע"ב14 מנין לרואה בחבירו דבר מגונה שחייב להוכיחואור אברהם ויקרא עמ' רפב
טז ע"ב14 מנין לרואה בחבירו דבר מגונה שחייב להוכיחודרשות שמן רוקח עמ' קט
טז ע"ב14 מנין לרואה בחבירו דבר מגונה שחייב להוכיחוכד הקמח (תשנו) עמ' קלא
טז ע"ב14 מנין לרואה בחבירו דבר מגונה שחייב להוכיחותורה בציון עמ' תפג
טז ע"ב14 מנין לרואה בחבירוכתבי רבנו בחיי עמ' רפו
טז ע"ב14 רואה בחבירו דבר מגונה שחייב להוכיחומשנת רבי אהרן - מאמרים ח"א עמ' רמב
טז ע"ב15 'הוכח' וכו' יכול אפילו פניו משתנותזכרון דברים (תשנט) עמ' לט
טז ע"ב15 הוכח תוכיח את עמיתךאור אברהם - תלמוד תורה עמ' שפז, תמה
טז ע"ב15 הוכח תוכיח את עמיתךשערי תלמוד תורה (תשמז) עמ' מג-מח
טז ע"ב15 הוכח תוכיח את עמיתךשערי תלמוד תורה (תשסו) עמ' מג
טז ע"ב15 הוכח תוכיח וכו' יכול אפילו משתנים פניו וכו'להורות נתן ויקרא עמ' רלט
טז ע"ב15 הוכח תוכיח יכול פניו משתנותיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' עב, ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רמט, רפד
טז ע"ב15 הוכח תוכיח יכול אפי' פניו משתנים ת"ל וכו'קדושת ציון (תשנד) ח"א עמ' מ, קפב
טז ע"ב16 הוכיחו ולא קיבל מנין שיחזור ויוכיחנו ת"ל תוכיח מ"מברית עולם (תשסט) עמ' קכג
טז ע"ב16 הוכיחו ולא קיבל מנין שיחזור ויוכיחנומקראי קדש (תשנג) עמ' ערה
טז ע"ב16 הוכיחו ולא קיבלוברכת אבות עמ' רסא
טז ע"ב16 ת"ל תוכיח מכל מקום, יכול אפי' משתנים פניו ת"ל לא תשא עליו חטאברכת טוב עמ' מג
טז ע"ב17 א"ר טרפון תמה אני אם יש בדור הזה מי שיודע איך להוכיחאבן יהושע עמ' 21
טז ע"ב17 א"ר טרפון תמה אני אם יש בדור הזה מי שיודע להוכיחמצווה ועושה ח"א עמ' קד
טז ע"ב17 א"ר טרפון תמה אני אם יש בדור הזה מי שיקבל תוכחהילקוט דברי חכמים ויקרא סי' רז
טז ע"ב17 א"ר טרפון תמה אני אם יש בדור הזה שיכול להוכיח וכו'ברכת מרדכי ויקרא-דברים תנינא עמ' רצז
טז ע"ב17 א"ר טרפון תמה אני אם יש בדור הזה שמקבל תוכחה אם אמר לו טול קיסם וכו'שבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' שמא, ח"ב עמ' קצו, רנז, שמה, תי
טז ע"ב17 א"ר טרפון תמה אני אם יש בדור הזה שמקבל תוכחה אם אמר לו טול קיסם מבין עיניך אמר לו טול קורה מבין עיניךשרגא המאיר מועדים עמ' קיב
טז ע"ב17 א"ר טרפון תמה אני אם יש בדור הזה שמקבל תוכחה וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' תלד ד"ה אמרו
טז ע"ב17 א"ר טרפון תמה אני אם יש בדור הזה שמקבל תוכחה וכו'דרשות מהרי"ץ למועדים עמ' צו, רפה
טז ע"ב17 א"ר טרפון תמהני אם יש בדור הזה מי שראוי להוכיחחנן אלקים עמ' נא, יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' עב, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קכג
טז ע"ב17 א"ר טרפון תמיהני אני אם יש בדור הזה שמקבל תוכחה אם אמר לו טול קיסם מבין שיניך א"ל טול קורה מבין עיניך, ורש"י, ועיון יעקב - אמירת דברי תוכחה כיום משום דעבדינן שליחותא דקמאיתורת מנחם חט"ו עמ' 141
טז ע"ב17 אם תוכיחו מתחילה ברבים ותביישהו אז תקבל עליו חטאאורחות צדיקים שער בושה עמ' לא
טז ע"ב17 אמר ר' טרפון תמה אני אם יש בדור הזה וכו'מנחת עני (תשעב) עמ' רלב
טז ע"ב17 אמר ר' טרפון תמה אני אם יש בדור הזה מי שיכול להוכיחאור לישרים (איידליץ, תשב) עמ' מו, קכג
טז ע"ב17 אמר ר' טרפון תמה אני אם יש בדור הזה מי שיכול להוכיח, אם אומר טול קיסם מבין שיניך אומר לו טול קורה מבין עיניך וכו'לחמי תודה דף יג ע"ב, לה ע"ב, מ ע"ב, מג ע"ב, נג ע"א, נז ע"ב, נח ע"ב, עא ע"ב, פ ע"א, צו ע"ב, קכג ע"ב, קמ ע"א, קנא ע"ב, קסט ע"ב, קעד ע"ב, קצ ע"ב
טז ע"ב17 אמר ר' טרפון תמה אני אם יש בדור הזה מי שמקבל תוכחהאהל רחל עמ' 582
טז ע"ב17 אמר ר"ט תמה אני אם יש בדור הזה מי שיודע להוכיחמצווה ועושה ח"ב עמ' תרצט
טז ע"ב17 אמר ר"ט תמה אני אם יש בדור הזה מי שיוכל להוכיח וכו' אמר ר"א תמה אני וכו' אמר ר"ע תמה אני אם יש בדור הזה מי שיודע להוכיחברית אברם עמ' תעג
טז ע"ב17 אמר ר"ט תמה אני אם יש בדור הזה מי שמקבל תוכחה וכו'כוכבי אור (תשלד) עמ' כח
טז ע"ב17 אמר ר"ט תמה אני אם יש בדור הזה שמקבלין תוכחהכתב וחתם סופר - כתב סופר עמ' נז
טז ע"ב17 אמר ר"ט תמה אני אם יש בחר שיודע להוכיח וכו'דרשות הצל"ח השלם עמ' רכח
טז ע"ב17 אמר רבי טרפון תמה אני אם יש בדור הזה מי שמקבל תוכחה וכו'אוצרות חיים - יושר המידות עמ' תע
טז ע"ב17 אמר רבי טרפון תמה אני אם יש בדור הזה שמקבל תוכחה אם אמר לו טול קיסם מבין עיניך אמר לו טול קורה מבין עיניךשארית מנחם - מאמרים עמ' שכט
טז ע"ב17 אמר רבי טרפון תמה אני אם יש בדור מי שיוכל להוכיח, אם אומר טול קיסם מבין שיניך אומרים לו טול קורה מבין עיניךמלכי בקודש (תשסב) עמ' קסה
טז ע"ב17 אמר רבי טרפון תמיהני אם יש בדור הזה מקבלי תוכחהתורת אביגדור ח"ג עמ' עה
טז ע"ב17 הסמיכות הוכח תוכיח ולא תשא עליו חטאבני יששכר ח"ב דף תשרי יט ע"ג
טז ע"ב17 ולא תשא עליו חטא תיבת גמא (תשסז) עמ' רצב {לא לביישו}
טז ע"ב17 ולא תשא עליו חטאשערי תלמוד תורה (תשמז) עמ' מא, מג
טז ע"ב17 יכול אפילו משתנים פניו ת"ל כו'שערי תשובה שער ג אות רכ, סה"י אות עא
טז ע"ב17 יכול אפילו משתנה פניו ת"ל ולא תשא עליו חטאויגד יעקב עמ' קעט
טז ע"ב17 יכול אפילו משתנים פניו ת"ל ולא תשא עליו חטאמסילת ישרים עמ' שצג
טז ע"ב17 יכול אפילו משתנים פניוס' הזכרונות (אבוהב) עמ' רצג
טז ע"ב17 יכול אפילו משתנים פניושערי תלמוד תורה (תשמז) עמ' מג, מו
טז ע"ב17 יכול אפילו נשתנו פניוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' קיא
טז ע"ב17 יכול אפילו פניו משתנות ת"ל ולא תשא עליו חטא וכו'ראשית חכמה, ענוה פרק ה אות יט
טז ע"ב17 יכול אפילו פניו משתנות ת"ל ולא תשא עליו חטאכד הקמח (מישור) עמ' תצד
טז ע"ב17 יכול אפילו פניו משתנותמשנת רבי אהרן - מאמרים ח"א עמ' רמד
טז ע"ב17 יכול אפילו פניו משתנים וכו'תיבת גמא (תשעא) ח"ב עמ' שצד, שצה
טז ע"ב17 יכול אפילו פניו משתניםס' המדות (דובנא, תשסו) שער שנאה אות ג
טז ע"ב17 יכול אפילו פניו משתנים וכו' תמהני אם יש בדור הזה מי שיודע להוכיח וכו' תוכחה לשמה וענוה שלא לשמהאחרי ראי (תשסד) זמנים סי' יח אות ב עמ' צא
טז ע"ב17 יכול יוכיחנו אפילו כשמשתנים פניו מפני הבושה וכו'מכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' תרנא, תרנג
טז ע"ב17 יכול יוכיחנו אפילו כשמשתנים פניו מפני הבושה ת"ל ולא תשא עליו חטאמצווה ועושה ח"א עמ' קד
טז ע"ב17 יכול יוכיחנו אפילו כשמשתנים פניו מפני הבושה ת"ל לא תשא עליו חטא וכו' עד היכן תוכחה וכו' פאר יעקב ח"ג עמ' רלב, שכה
טז ע"ב17 יכול יוכיחנו אפילו כשמשתנים פניוולאשר אמר עמ' כב
טז ע"ב17 יכול יוכיחנו אפילו כשמשתנים פניושמן ראש ח"י במדבר עמ' רסז
טז ע"ב17 לא להוכיח אם פניו משתנותמוסר המקרא והתלמוד עמ' קנא
טז ע"ב17 לא יוכיח ברביםבית יעקב (תשסא) עמ' קכב, קעד (עמ' קנא במהד' תשעג)
טז ע"ב17 ר' טרפון אמר תמה אני אם יש בדור הזה מי שיכול להוכיחאהבת ציון (תשסד) עמ' קיא, קיז
טז ע"ב17 תמה אם יש מי שמקבל תוכחהאשיב אברהם עמ' סז, פד
טז ע"ב17 תמה אני אם יש בדור הזה מי שיוכל להוכיח אם יאמר לו טול קיסם מבין שיניך יאמר לו טול קורה מבין עיניךנחמד ונעים (תשסט) פרקי אבות אות פא
טז ע"ב17 תמה אני אם יש בדור הזה מי שיכול להוכיח כו' טול קורה מבין עיניךאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) תצוה א, עקב ליקוטים אות ב
טז ע"ב17 תמה אני אם יש בדור הזה מי שיקבל תוכחה וכו'תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תרלה
טז ע"ב17 תמה אני אם יש בדור הזה מי שיקבל תוכחהרב ייבי (תשסט) ח"א עמ' צא
טז ע"ב17 תמה אני אם יש בדור הזה מי שמוכן לקבל תוכחהאור יחזקאל - אמונה עמ' קנח
טז ע"ב17 תמה אני אם יש בדור הזה מי שמוכן לקבל תוכחהקריאה בקריה ח"א עמ' של
טז ע"ב17 תמה אני אם יש בדור הזה מי שמקבל תוכחה וכו'אמרות ה' השלם ח"ד עמ' מה, ח"ה עמ' רמא
טז ע"ב17 תמה אני אם יש בדור הזה מי שמקבל תוכחהאבן פינה עמ' 77
טז ע"ב17 תמה אני אם יש בדור הזה מי שמקבל תוכחהחיי נפש ח"ג עמ' קמט
טז ע"ב17 תמה אני אם יש בדור הזה מי שמקבל תוכחהלהורות נתן ויקרא עמ' רמ
טז ע"ב17 תמה אני אם יש בדור הזה מי שמקבל תוכחהמשנת רבי אהרן - מאמרים ח"א עמ' רמד
טז ע"ב17 תמה אני אם יש בדור הזה מי שמקבל תוכחה, ותמהני אם יש בדור הזה שיודע להוכיחשפתי חיים - מידות ועבודת ה' ח"א עמ' קסח
טז ע"ב17 תמה אני אם יש בדור הזה מקבל תוכחהאור יחזקאל - מכתבים עמ' רמב
טז ע"ב17 תמה אני אם יש בדור הזה שיכול להוכיח וכו' טול קיסם, א"ל טול קורה וכו'משנת יוסף - אגדות ח"ב עמ' רל {עבירות העם גורמות לראשי הדור, וכן להיפך שבדבר קל שנכשל הצדיק גורם לעם, וזה שאומרים זל"ז אתה גרמת לי}
טז ע"ב17 תמה אני אם יש בדור הזה שמקבל תוכחה אם א"ל טול קיסם מבין עיניך א"ל טול קורה מבין עיניךאש דת (אסאד) עמ' קכה, שנט, שסה, שסז
טז ע"ב17 תמה אני אם יש בדור הזה שמקבל תוכחה אם א"ל טול קיסם מבין עיניך א"ל טול קורה מבין עיניךדרשות הרא"ש (תשסו) ח"ב דרוש רמ עמ' שלח, דרוש רסו עמ' תלד, דרוש רעח עמ' תקג
טז ע"ב17 תמה אני אם יש בדור הזה שמקבל תוכחה וגו' אמר לו טול קורה מבין עיניךדרשות דבר צבי עמ' כב
טז ע"ב17 תמה אני אם יש בדור הזה שמקבל תוכחה וכו' טול קורה מבין עיניךטל חיים (פרידלנדר) עמ' שיב, שיד
טז ע"ב17 תמה אני אם יש בדור הזה שמקבל תוכחה וכו' תמיהני אם יש בדור הזה שיודע להוכיחאש דת (אסאד) עמ' קכ
טז ע"ב17 תמה אני אם יש בדור הזה שמקבל תוכחהולאשר אמר עמ' תכה
טז ע"ב17 תמה אני אם יש בדור הזה שמקבל תוכחהלקט אמרי קודש - ליקוטים עמ' נו, קסא
טז ע"ב17 תמה אני אם יש בדור הזה שמקבל תוכחהנחלת דבש מהדו"ק ח"ב סי' ח אות יא
טז ע"ב17 תמה אני אם יש בדור הזה שמקבל תוכחהשרגא המאיר על התורה עמ' רלה
טז ע"ב17 תמה אני אם יש בדור הזההדרת אליהו דרוש ט סי' א ד"ה ואמינא
טז ע"ב17 תמה אני אם יש בדור הזהעיונים במשלי עמ' רלה
טז ע"ב17 תמה אני אם יש בדורזכרון טוב (צורף) דף ט ע"ג
טז ע"ב17 תמה אני אם יש וכו'דרשות הרא"ש דף יא ע"א דרוש ט, דף לב ע"ב דרוש ל
טז ע"ב17 תמה אניככר לאדן (תשנ) עמ' קלז
טז ע"ב17 תמהני אם יש בדור הזה מי שיכול לקבל תוכחהאור חדש (זיטשיק, תשסח) דברים עמ' ב
טז ע"ב17 תמיהני אם יש בדור הזהבית שלום מרדכי עמ' רלד
טז ע"ב17 תמיהני אם יש וכו' שמקבל תוכחהמכתב מאליהו ח"ד עמ' 250
טז ע"ב17 תניא א"ר טרפון תמה אני אם יש בדור הזה מקבל תוכחהאוצר המאמרים (וייס) עמ' שמו
טז ע"ב17 תניא א"ר טרפון תמה אני אם יש בדור הזה שמקבל תוכחהדרשות יעב"ץ עמ' סז
טז ע"ב17 תניא אמר רבי טרפון תמה אני אם יש בדור הזה מי שיוכל להוכיח וכו' אמר רבי אליעזר בן עזריה תמה אני וכו' אמר רבי עקיבא תמה אני אם יש בדור הזה מי שיודע להוכיח וכו'בן פורת יוסף (תשעא) עמ' ריא, תרמח
טז ע"ב18 א"ל טול קיסם מבין עיניך א"ל טול קורה מבין עיניך וכו'חיי נפש על ההגדה עמ' שו
טז ע"ב18 אם א"ל טול קיסם מבין שיניך א"ל טול קורה מבין עיניךדרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' רמה
טז ע"ב18 אם א"ל טול קיסם מבין שיניך א"ל טול קורה מבין עיניךצלח רכב עמ' תמ
טז ע"ב18 אם אומר לו טול קיסם מבין שיניך אומר לו טול קורה מבין עיניךקדושת ציון (תשנד) ח"א עמ' קכז
טז ע"ב18 אם אמר לו טול קיסם מבין שיניך יאמר לך טול קורה מבין עיניךתפארת צבי ויקרא עמ' רלו
טז ע"ב18 אם יאמר לך טול קיסם מבין שיניך יאמר לך טול קורה מבין עיניךאבני אש (אויש) מועדים עמ' רד
טז ע"ב18 אם יאמר לך טול קיסם מבין שיניךדרשות לחם שלמה עמ' מב
טז ע"ב18 אם יש בדור הזה וכו'ברכת יוסף ואליהו רבה (תשסט) ח"א עמ' מא
טז ע"ב18 טול קיסם א"ל טול קורהמשנת יוסף - דרשות ח"א עמ' רה, שכד
טז ע"ב18 טול קיסם טול קורהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' תכב
טז ע"ב18 טול קיסם טול קורהערבי נחל (תשסד) עמ' תתקנח
טז ע"ב18 טול קיסם מבין שיניך וכו' טול קורה מבין עיניךתהלה לדוד (והרמן) פרק קיט פסוק קנח הערה רל
טז ע"ב18 טול קיסם מבין שיניך וכו' טול קורה מבן עיניךדרשות שבט הלוי עמ' מז
טז ע"ב18 טול קיסם מבין שיניךצמח ה' לצבי (תשסז) עמ' תתכא
טז ע"ב18 טול קיסם מבין שיניךקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"א (תשע) עמ' א
טז ע"ב18 טול קיסם מבין שיניךשל"ה פרשת תולדות אות כב
טז ע"ב18 טול קיסם מבין שיניך, טול קורה מבין עיניךהתורה והעולם ח"ב עמ' סא
טז ע"ב18 קיסם, רש"י - כלומר עון קטן שבידך זה יכול לומר לו טול אתה עץ גדול שבידךברית אברם עמ' תעה
טז ע"ב19 אין לנו מי שיודע להוכיחספר משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' נ
טז ע"ב19 אם יש בדור הזה מי שיודע להוכיחתיבת גמא (תשעא) ח"ב עמ' שצא
טז ע"ב19 אמר רבי אלעזר בן עזריה תמיהני אם יש בדור הזה שיודע להוכיחאוצרות חיים - יושר המידות עמ' תעח
טז ע"ב19 אמר רבי עקיבא תמה אני אם יש בדור הזה מי שיודע להוכיח וכו'תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' רנה, תעד, תרנב, תתמו
טז ע"ב19 אמר רבי עקיבא תמה אני אם יש בדור הזה מי שיודע להוכיחקב הישר (תשנט) ח"ב פרק קא עמ' תקלה
טז ע"ב19 אראב"ע העבודה אם יש בדור הזה מי שיכול להוכיחניבי זהב עמ' תכב
טז ע"ב19 האם יש בדור הזה שיודע להוכיחביאור הגר"א על משלי (קצנלנבוגן) פרק י פסוק כ
טז ע"ב19 האם יש מי שיודע להוכיחביאור הגר"א על משלי פרק י פסוק כ
טז ע"ב19 העבודה אם יש בדור הזה מי שיודע להוכיחמרפא לשון עמ' קעא, קעג
טז ע"ב19 טול קורה מבין עיניךבית ישראל (בנבנשתי) ח"א דרוש יב עמ' 192
טז ע"ב19 טול קורה מבין עיניךברית אברם הקדמה, ועמ' שכג, שמז, שצ, תמז, תעז, תקנ, תרכח
טז ע"ב19 טול קורה מבין עיניךדובר שלום (תשסג) - הקדמה
טז ע"ב19 טול קורה מבין עיניךולאשר אמר עמ' שעג, תקצה
טז ע"ב19 טול קורה מבין עיניךטוב עין (אוסטרובצא) עמ' יב
טז ע"ב19 טול קורה מבין עיניךמדבר יהודה (תשסב) עמ' לט
טז ע"ב19 טול קורה מבין עיניךמשנת יוסף על התורה ח"א עמ' רכב
טז ע"ב19 טול קורה מבין עיניךפניני יחזקאל עמ' שה
טז ע"ב19 טול קורה מבין עיניךשמן ראש - ימים נוראים עמ' קיב, קנט, רנח, תנב,
טז ע"ב19 טול קורה מבין עיניךשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' יז, שד, תקמ
טז ע"ב19 טול קורה מבין עיניךשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' שא
טז ע"ב19 טול קורה מבין עיניךשפתי רננות (מיכלדורף) דף לז ע"א-ע"ב
טז ע"ב19 טול קורה מבין עיניךתורת מנחם ח"ז עמ' 77
טז ע"ב19 טול קורה מבין עיניךבאר ראי (רוזן) גמ"ח סי' ח אות א עמ' רעח {אם כולל עצמו עם הציבור שגם הוא צריך לשוב "נחקורה" - נחה טענת הקורה}
טז ע"ב19 יאמר לו טול קורהתורי זהב (תשעג) עמ' צט
טז ע"ב19 כלום יש בדור הזה שראוי להוכיחקרן לדוד בראשית עמ' קסט
טז ע"ב19 תמה אני אם יש בדור מי שראוי להוכיחקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' ה, צו, קיג
טז ע"ב19 תמה אם יש בדור הזה שיכול להוכיח וכו' תמה אני אם יש בדור הזה שיודע להוכיחגנזי ישראל (תשעד) על התורה עמ' תקמ, מועדים עמ' מו, מז
טז ע"ב19 תמה אני אם יש בדור הזה מוכיח וכו'יערות דבש ח"א עמ' רי
טז ע"ב19 תמה אני אם יש בדור הזה מי יודע להוכיחכרם יהושע (ולרשטיין) דף נד ע"ב
טז ע"ב19 תמה אני אם יש בדור הזה מי שיודע וראוי להוכיחתיבת גמא (תשסז) עמ' רצב
טז ע"ב19 תמה אני אם יש בדור הזה מי שיודע להוכיח - גר"אקריאה בקריה ח"א עמ' שלב
טז ע"ב19 תמה אני אם יש בדור הזה מי שיודע להוכיח וכו'דרשות באר יצחק עמ' צב
טז ע"ב19 תמה אני אם יש בדור הזה מי שיודע להוכיח וכו'ערוגת הבושם (תשעא) דברים עמ' יג
טז ע"ב19 תמה אני אם יש בדור הזה מי שיודע להוכיחבנין דוד (טאוב) דרשות עמ' קעז
טז ע"ב19 תמה אני אם יש בדור הזה מי שיודע להוכיחלבית יעקב דרוש לב
טז ע"ב19 תמה אני אם יש בדור הזה מי שיודע להוכיחמכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' תרנד, תתקלה
טז ע"ב19 תמה אני אם יש בדור הזה מי שיודע להוכיחמצוה ולב ח"ב עמ' 117
טז ע"ב19 תמה אני אם יש בדור הזה מי שיודע להוכיחמשמרת איתמר (תשסה) עמ' קיג, קסח, רסט
טז ע"ב19 תמה אני אם יש בדור הזה מי שיודע להוכיחמשנת יוסף על התורה ח"ב עמ' ריג, רכו
טז ע"ב19 תמה אני אם יש בדור הזה מי שיודע להוכיחמתוך התורה הגואלת (תשעג) על התורה עמ' 382, 299, 248, 69
טז ע"ב19 תמה אני אם יש בדור הזה מי שיודע להוכיחשדה יעקב עמ' מה, סה
טז ע"ב19 תמה אני אם יש בדור הזה מי שיודע להוכיחשער המלך (תשנז) עמ' תקח
טז ע"ב19 תמה אני אם יש בדור הזה מי שיוכל להוכיחדרשות שמן רוקח עמ' קצח, תקסו
טז ע"ב19 תמה אני אם יש בדור הזה מי שיוכל להוכיחכנסת יחזקאל (פאנעט) דרושים עמ' קלג
טז ע"ב19 תמה אני אם יש בדור הזה מי שיכול להוכיח וכו'נזר הקדש ח"א עמ' שמג, תיב, תקמט, תרחצ, תשל, ח"ג עמ' רצז
טז ע"ב19 תמה אני אם יש בדור הזה מי שיכול להוכיחאמרי בינה (שיפמאן) עמ' כא
טז ע"ב19 תמה אני אם יש בדור הזה מי שיכול להוכיחגנזי ישראל ח"ב דף קכד ע"א
טז ע"ב19 תמה אני אם יש בדור הזה מי שיכול להוכיחדברי יונה עמ' רסז
טז ע"ב19 תמה אני אם יש בדור הזה מי שיכול להוכיחדברי מנחם (היימליך) עמ' שב
טז ע"ב19 תמה אני אם יש בדור הזה מי שיכול להוכיחדרשות שמואל עמ' צג, קיג
טז ע"ב19 תמה אני אם יש בדור הזה מי שיכול להוכיחילקוט הגרשוני ח"ב
טז ע"ב19 תמה אני אם יש בדור הזה מי שיכול להוכיחמגדל עוז (תשעח) עמ' תמט
טז ע"ב19 תמה אני אם יש בדור הזה מי שיכול להוכיחערבי נחל (תשסד) עמ' תתתיג
טז ע"ב19 תמה אני אם יש בדור הזה מי שיכול להוכיחקהלת יעקב עשי"ת עמ' צג
טז ע"ב19 תמה אני אם יש בדור הזה שיודע להוכיח וכו'קובץ שיחות (וכטפויגל, תשמז) פ' בראשית
טז ע"ב19 תמה אני אם יש בדור הזה שיודע להוכיחשמן ראש ח"ט במדבר עמ' קכד
טז ע"ב19 תמה אני אם יש בדור הזה שיכול להוכיח וכו'דרשות מהרי"ץ לז' אדר עמ' ע
טז ע"ב19 תמה אני אם יש בדור הזה שיכול להוכיחנתיבות עולם ח"ב עמ' קצג, קצה
טז ע"ב19 תמה אני אם יש בדור מי שיודע להוכיחבית אבא (גוטווירטה) פתח הבית עמ' 4, 5, 7
טז ע"ב19 תמה אני אם יש בדור מי שיוכל להוכיח וכו'עשרה למאה סי' נט
טז ע"ב19 תמה אני אם יש בדור מי שיכול להוכיחשמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' ב, רצה
טז ע"ב19 תמה אני אם יש מי שיודע להוכיח ומי שמקבל תוכחהנטריקן (תשעד) עמ' קנד
טז ע"ב19 תמה אני אם יש מי שיודע להוכיחאהל משה (וינברג) דף ע ע"א
טז ע"ב19 תמה אני אם יש מי שיודעזכור לאברהם (וייס) פ' פנחס, וילך
טז ע"ב19 תמה אני אם יש מי שיכול להוכיחאהבת שלום (קוסוב, תשנח) עמ' רעה
טז ע"ב19 תמה אני בדור הזה אם יכולים להוכיח וכו'להורות נתן דברים עמ' רמו
טז ע"ב19 תמהני אם יש בדור הזה מי שיודע להוכיחאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"ב עמ' צג
טז ע"ב19 תמהני אם יש בדור הזה מי שיודע להוכיחמפי ספרים וסופרים ח"ב עמ' תנ
טז ע"ב19 תמיהני אם יש בדור הזה וכו' שיודע להוכיח ורש"י, מהרש"אדרשות שבט הלוי עמ' א, כד, רמט, רנז
טז ע"ב19 תמיהני אם יש בדור הזה מוכיחאחרי ראי (תשסד) דרשות סי' א אות א
טז ע"ב19 תמיהני אם יש בדור הזה מי שיודע להוכיחלקט שיחות מוסר ח"א עמ' קלו
טז ע"ב19 תמיהני אם יש בדור הזה מי שיוכל להוכיחפרדס מרדכי עמ' נד
טז ע"ב19 תמיהני אם יש בדור הזה שיודע להוכיח - חזון אישקריאה בקריה ח"ג עמ' כא
טז ע"ב19 תמיהני אם יש בדור הזה שיודע להוכיחאפיקי יהודה (תשנט) עמ' תתלב
טז ע"ב19 תמיהני אם יש בדור הזה שיודע להוכיחחיי נפש ח"א עמ' יט
טז ע"ב19 תמיהני אם יש בדור הזה שיודע להוכיחחיי נפש על ההגדה עמ' קעח
טז ע"ב19 תמיהני אם יש בדור הזה שיודע להוכיחמבשרת ציון ח"ג עמ' יט
טז ע"ב19 תמיהני אם יש בדור הזה שיודע להוכיחקריאה בקריה ח"ג עמ' כא
טז ע"ב19 תמיהני אם יש בדור הזה שיודע להוכיח, ורש"ישיח דוד (תשסד) עמ' קט
טז ע"ב19 תמה אני אם יש בדור הזה מי שיוכל להוכיח וכו' - מהרש"אלחמי תודה דף קמ ע"א
טז ע"ב20 א"ר יוחנן בן נורי מעיד אני עלי וכו' וכל שכן שהוסיף בי אהבהפתח טוב עמ' קב, רכא, רעג
טז ע"ב20 א"ר יוחנן בן נורי מעיד אני עלי שמים וארץספר משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' נח
טז ע"ב20 אמר רבי יוחנן בן נורי מעיד אני עלי שמים וארץ שהרבה פעמים לקה עקיבא על ידי וכו'מגן אבות (מהריט"ץ) ח"ב עמ' שכה
טז ע"ב20 אמר רבי יוחנן מעיד אני וכו' וכל שכן שהוסיף בי אהבהאוצרות חיים - יושר המידות עמ' תצא
טז ע"ב20 הרבה פעמים לקה עקיבא בן יוסף על ידינתיבות מוסר עמ' סז
טז ע"ב20 הרבה פעמים לקה עקיבא בן יוסף על ידישמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' תצב
טז ע"ב20 הרבה פעמים לקה עקיבא בן יוסף על ידי ולא עוד אלא שהוסיף אהבה קרן לדוד בראשית עמ' שט
טז ע"ב20 הרבה פעמים לקה עקיבא על ידילהעיר להורות ולהשכיל ח"א עמ' רב
טז ע"ב20 הרבה פעמים לקה ר"ע ע"י שהייתי קובל עליו לפני ר"גפרי צדיק וישב אות ה
טז ע"ב20 הרבה פעמים לקה ר"ע על ידישירת דוד (תשסז) עמ' נ
טז ע"ב20 ואמר רבי יוחנן בן נורי וכו' הוכח לחכם ויאהבךאור מאיר ח"ב עמ' רכח
טז ע"ב20 ואמר רבי יוחנן בן נורי וכו' וכל שכן שהוספתי בו אהבהאור מאיר ח"ב עמ' שז
טז ע"ב20 ואמר רבי יוחנן בן נורי מעיד אני עלי שמים וארץ שהרבה פעמים לקה עקיבא על ידי שהייתי קובל עליו לפני רבן גמליאלאוצרות חיים - אישים ח"ה עמ' שעז
טז ע"ב20 כמה פעמים נלקה עקיבא בן יוסף ע"י ולא הוסיף בי אלא אהבהס' חסידים סי' תתקסה
טז ע"ב20 כמה פעמים נלקה עקיבא בן יוסף על ידי ולא הוסיף בי כי אם אהבהראשית חכמה, ענוה פרק א אות כו
טז ע"ב20 מי שיודע להוכיחדרשות מהר"ם בנעט עמ' קלד
טז ע"ב20 מעיד אני עלי שמים וארץ שהרבה פעמים לקה עקיבא וכו' הוכח לחכם ויאהבךשל"ה - תולדות אדם אות ז
טז ע"ב20 מעיד אני שמים וארץ שר"ע לקה על ידי וכו'נועם הברכה עמ' לג
טז ע"ב20 מעיד עלי שמים וארץ שהרבה פעמים לקה ר' עקיבא על ידיאור לישרים (איידליץ, תשב) עמ' נ
טז ע"ב20 שהרבה פעמים לקה עקיבא על ידי וכו' וכש"כ שהוספתי בו אהבה לקיים מה שנאמר הוכח לחכם ויאהבךחכמה ומוסר ח"א עמ' ח, קמג
טז ע"ב20 שהרבה פעמים לקה עקיבא על ידיהמאור שבתורה (שפירא) בראשית עמ' קנא, שמות עמ' ריז, במדבר עמ' לח, דברים עמ' מב
טז ע"ב20 שהרבה פעמים לקה עקיבא על ידי שהייתי קובל עליו וכו'באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' תשמו
טז ע"ב21 וכל שכן שהוסיף בי אהבהשמן ראש ח"י במדבר עמ' רסו, שטז
טז ע"ב21 לקה על ידי וכו'דרכי החיים ח"א עמ' תלו
טז ע"ב21 רבי עקיבא קבל מלקיות מר"ג - בן יהוידעקריאה בקריה ח"א עמ' של
טז ע"ב21 רבי עקיבא קבל מלקיות מר"גקריאה בקריה ח"א עמ' של
טז ע"ב22 הוכח לחכם ויאהבךדרכי החיים ח"ב עמ' שלה
טז ע"ב22 הוכח לחכם ויאהבךשערי תלמוד תורה (תשסו) עמ' מה
טז ע"ב22 כל מקום שיש תוכחה יש אהבההגיוני עוזיאל ח"א עמ' 296
טז ע"ב22 כל פעם הוסיף בי אהבהמשנת רבי אהרן - מאמרים ח"א עמ' רמג
טז ע"ב22 תוכחה מביאה אהבהעיוני רש"י דברים ח"א עמ' י
טז ע"ב23 בעא מיניה רבי יהודה בריה דר' שמעון וכו'זכור לדוד עמ' יא
טז ע"ב23 בעי מיניה ר"ע בריה דרשב"פ תוכחה לשמה וענוה שלא לשמה הי מנייהו עדיפאנפש החיים עמ' 110
טז ע"ב23 ענוה שלא לשמה ותוכחה לשמהמכתב מאליהו ח"ד עמ' 273
טז ע"ב23 ענוה שלא לשמה ותוכחה לשמהמשמרת איתמר (תשסז) עמ' צד, קצט, שיג, שכו, תרנח
טז ע"ב23 ענוה שלא לשמהמאמרי אדמו"ר הזקן הקצרים עמ' שס, שסג
טז ע"ב23 ענווה שלא לשמהמילי דשמיא - טעם לשבח הערה 3 עמ' ק
טז ע"ב23 תוכחה לשמה וענוה שלא לשמה הי מינייהו עדיףאמרי פנחס השלם - שער הענוה סי' מ
טז ע"ב23 תוכחה לשמה וענוה שלא לשמה הי מינייהו עדיפא וכו'אוצרות חיים - יושר המידות עמ' תסח
טז ע"ב23 תוכחה לשמה וענוה שלא לשמה הי מינייהו עדיפאתהלה לדוד (סקאליע) ספר ה עמ' ריט
טז ע"ב23 תוכחה לשמה וענוה שלא לשמה הי מנייהו עדיפאהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' קפ
טז ע"ב23 תוכחה לשמה וענוה שלא לשמה הי עדיף כו'תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תשמט
טז ע"ב23 תוכחה לשמה וענוה שלא לשמה הי עדיףישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קפג, מקראי קדש (תשנג) עמ' קעט
טז ע"ב23 תוכחה לשמה וענוה שלא לשמה וכו' ולא מודית דענוה לשמה עדיפאמדבר קדמות (תשסח) עמ' קכז
טז ע"ב23 תוכחה לשמה וענוה שלא לשמה וכו' ענוה וכו' עדיפאחתם סופר על התורה (תשמט) עמ' קנב, קצז
טז ע"ב23 תוכחה לשמה וענוה שלא לשמה וכו'רנת יצחק על נפש החיים עמ' רפט
טז ע"ב23 תוכחה לשמה וענוה שלא לשמה ורש"י ותוס'מדרש האיתמרי דרוש י דף כה ע"ד
טז ע"ב23 תוכחה לשמה וענוה שלא לשמה מה עדיףבנין שאול עמ' כח
טז ע"ב23 תוכחה לשמה וענוה שלא לשמה תוכחה לשמה עדיףקרן לדוד ויקרא-במדבר עמ' קד, שנא
טז ע"ב23 תוכחה לשמה וענוה שלא לשמהבעקבות משה שמות עמ' קסט
טז ע"ב23 תוכחה לשמה וענוה שלא לשמהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תפד
טז ע"ב23 תוכחה לשמה וענוה שלא לשמהמצווה ועושה ח"א עמ' תלג
טז ע"ב23 תוכחה לשמה וענוה שלא לשמהנתיבות עולם ח"ב עמ' קצג
טז ע"ב23 תוכחה לשמה וענווה שלא לשמה הי מינייהו עדיףאור לישרים (איידליץ, תשב) עמ' נ
טז ע"ב23 תוכחה לשמה וענווה שלא לשמה הי מינייהו עדיפא א"ל ולא מודית דענוה לשמה עדיפא וכו' שלא לשמה נמי עדיפאשפתי חיים - מידות ועבודת ה' ח"ב עמ' שנז
טז ע"ב23 תוכחה לשמהחקל יצחק (תשסג) עמ' כו
טז ע"ב24 מי לא מודית לי דלשמה עדיפאתקנת השבין סי' י (עמ' 82)
טז ע"ב25 אר"י א"ר לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצות אפי' שלא לשמה שמתוך כו'נפש החיים עמ' 110
טז ע"ב25 גדולה ענוה שלא לשמה מתוכחה לשמהתורת החסידים הראשונים עמ' רסז
טז ע"ב25 גדולה ענוה שלא לשמהרב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' תנב
טז ע"ב25 דאמר מר ענוה גדולה מכולםמרפא לשון עמ' ריד, רכב
טז ע"ב25 טובה ענוה שלא לשמה וכו'דברי שלום ח"ו סי' קצב
טז ע"ב25 טובה ענוה שלא לשמה מתוכחה לשמהשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' תקפה
טז ע"ב25 ענוה גדולה מכולםאמרי פנחס השלם - שער הסיפורים סי' צד
טז ע"ב25 ענוה גדולה מכולםבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' תשסט
טז ע"ב25 ענוה גדולה מכולםלחמי תודה פתיחה דף ח ע"ב, גוף הספר דף קעד ע"א, קעו ע"א
טז ע"ב25 ענוה גדולה מכולםמתוך התורה הגואלת (תשעג) על התורה עמ' 133, 352, 288, 283
טז ע"ב25 ענוה גדולה מכולםתהלה לדוד (והרמן) פרק קלב פסוק יג הערה י
טז ע"ב25 ענוה גדולה מכולםתורת מנחם ח"ז עמ' 88
טז ע"ב25 ענוה שלא לשמה גדול מתוכחה לשמהחיים וחסד סי' ו
טז ע"ב25 ענוה שלא לשמה עדיף מתוכחה לשמהדברי חנינא עמ' רא
טז ע"ב25 ענוה שלא לשמה עדיפאמשנת רבי אהרן - מאמרים ח"א עמ' קכו
טז ע"ב25 שלא לשמה נמי עדיפאדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' תצא ד"ה האמנם
טז ע"ב26 לעולם ילמד אדם אפילו שלא לשמה שמתוך שלא לשמה בא לשמהקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' רמב, רעח
טז ע"ב26 לעולם ילמד אדם שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה יבוא לשמהמדרגת האדם (תשסב) ח"ב עמ' קכג
טז ע"ב26 לעולם יעסוק אדם בתו"מדרשות הרא"ש דף לז ע"ב דרוש לה
טז ע"ב26 לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצוות וכו'שערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר קמז
טז ע"ב26 שמתוך שלא לשמה בא לשמהפרי צדיק וארא אות ד, תולדות אות י, שמיני אות ז, ל"ג בעומר אות ו, ר"ח תמוז אות ג, חקת אות ח, מטות אות יג, שופטים אות א
טז ע"ב26 שמתוך שלא לשמה בא לשמהרסיסי לילה סי' ו (עמ' 6), לז (עמ' 65), תקנת השבין סי' *ט (עמ' 82-81), ספר הזכרונות (סוף דברי סופרים) סי' א (עמ' 54), צדקת הצדיק סי' נט, קלג, *קסו-קסז, דברי סופרים סי' ד (עמ' 4), כא (עמ' 17), לקוטי מאמרים עמ' 171
טז ע"ב27 כי הא דר"ה וחייא בר רב הוו יתבי קמיה דשמואלנחלת דבש מהדו"ק ח"ב סי' יג אות י
טז ע"ב28 אמר ליה חייא בר רב חזי מר דקא מצער ליאוצרות חיים - אישים ח"ג עמ' נ
טז ע"ב28 מעשה וכו' קביל עלי'תורת חיים (ר' דובער) שמות דף שנח ע"ג
טז ע"ב31 הוכח תוכיח עד הכאהנחלת צבי (פאליי) עמ' שנח
טז ע"ב31 הוכח תוכיח עד הכאהשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' עה
טז ע"ב31 חיוב תוכחה עד הכאה או ער קללהבאמונה שלמה עמ' תסב
טז ע"ב31 חייב להוכיח עד הכאהאיש אמונים דף מה ע"ד
טז ע"ב31 חייב להוכיח עד שיכנו או שיקללנודברי חנינא עמ' רב
טז ע"ב31 מצות תוכחה עד הכאהויגד יעקב עמ' תצח
טז ע"ב31 מצות תוכחה עד כדי הכאהויואל משה הקדמה עמ' יב
טז ע"ב31 מצות תוכחה עד כדי הכאהקריאה בקריה ח"ב עמ' שכו
טז ע"ב31 עד היכן היא תוכחה וכו'דרשות הצל"ח השלם עמ' פא
טז ע"ב31 עד היכן חיוב תוכחה וכו' חד אמר עד הכאה וחד אמר עד נזיפה, וחד אמר עד קללהלב אליהו (תשלב) עמ' רלה
טז ע"ב31 עד היכן חיוב תוכחהלב אליהו (תשסה) ויקרא-דברים עמ' קנא
טז ע"ב31 עד היכן מצוות תוכחה עד גערה עד נזיפהאמרי בינה (שיפמאן) עמ' כב
טז ע"ב31 עד היכן מצות תוכחה עד הכאה או עד קללהקרן לדוד בראשית עמ' קיד
טז ע"ב31 עד היכן תוכחה וכו' הכאה וכו'המאור שבתורה (שפירא) שמות עמ' רסה
טז ע"ב31 עד היכן תוכחה וכו' עד הכאה וכו' עד קללה וכו' עד נזיפהאש דת (אסאד) עמ' שעא
טז ע"ב31 עד היכן תוכחה וכו' עד הכאה וכו' קללה וכו' נזיפהתהלה לדוד (והרמן) פרק קיט פסוק קנח הערה קצא, פרק קכג פסוק ג הערה א
טז ע"ב31 עד היכן תוכחה וכו' עד נזיפהתורת מנחם חל"ח עמ' 278
טז ע"ב31 עד היכן תוכחה וכו'אמרות ה' השלם ח"ג עמ' קפב, ח"ד עמ' קלו
טז ע"ב31 עד היכן תוכחה וכו'ערבי נחל (תשסד) עמ' רפב, תתרלג, תתחי, תתתיג
טז ע"ב31 עד היכן תוכחה כו' עד נזיפה כו' עד הכאהתורת מנחם חט"ז עמ' 58, חי"ח עמ' 260, חכ"ו עמ' 134
טז ע"ב31 עד היכן תוכחה עד הכאה עד קללה עד נזיפהקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ב (תשעג) עמ' עב
טז ע"ב31 עד היכן תוכחה עד הכאה עד קללהעמוד העבודה (תשעג) דרוש האהבה והיראה ו
טז ע"ב31 עד היכן תוכחה עד כדי הכאהישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רמט, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' רנג
טז ע"ב31 עד היכן תוכחה עד כדי הכאהפרדס המלך (תשסט) אות תי
טז ע"ב31 עד היכן תוכחה רא"א עד הכאה ושמואל אמר עד קללה ורי"א עד נזיפהרנת יצחק תליתאה ח"א עמ' רנז
טז ע"ב31 עד היכן תוכחה רב אמר עד הכאה וכו'אמת ליעקב עה"ת עמ' קסח, שפב
טז ע"ב31 עד היכן תוכחה רב אמר עד הכאה וכו'כד הקמח (מישור) עמ' שכה
טז ע"ב31 עד היכן תוכחה רב אמר עד הכאה ושמואל אמר עד קללה ורבי יוחנן אמר עד נזיפהשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' שעה
טז ע"ב31 עד היכן תוכחה רב אמר עד הכאה ושמואל אמר עד קללה ורבי יוחנן אמר עד נדפהשל"ה - תולדות אדם אות ה, ו בהגה"ה
טז ע"ב31 עד היכן תוכחהאהל משה (שיינרמן) בראשית עמ' תרכב
טז ע"ב31 עד היכן תוכחהאהל משה (שינרמן) פורים עמ' שדמ
טז ע"ב31 עד היכן תוכחהחיי נפש ח"א עמ' טז
טז ע"ב31 עד היכן תוכחהכתבי רבנו בחיי עמ' רפז
טז ע"ב31 עד היכן תוכחהנר מצוה (מכון מהר"ל) עמ' נו
טז ע"ב31 עד היכן תוכחהנתיבות עולם ח"ב עמ' קצג
טז ע"ב31 עד היכן תוכחהס' הזכרונות (אבוהב) עמ' ש
טז ע"ב31 עד היכן תוכחהשמן ראש - ימים נוראים עמ' רו
טז ע"ב31 עד היכן תוכחהשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' שה
טז ע"ב31 עד היכן תוכחה רב אמר עד הכאה, ושמואל אמר עד קללה, ור"י אמר עד נזיפהמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' תכט, תנט, תקב
טז ע"ב31 עד הכאה דכתיב ויטל שאול את החניתרנת יצחק שמואל עמ' ר
טז ע"ב31 עד כמה שיעור תוכחהדעת חכמה ומוסר ח"א עמ' תב
טז ע"ב31 עד מתי מצוות תוכחהנזר הקדש ח"ב עמ' תקלא
טז ע"ב31 עד שיכנוברכת אברהם (הרשקוביץ) עמ' פט
טז ע"ב31 שיעור תוכחה עד הכאהברכת אליהו (עמאר) בראשית פ' לך לך מאמר ב
טז ע"ב31 תוכחה עד הכאה וכו' קללה וכו'לקוטי שיחות חל"ח עמ' 167
טז ע"ב32 עד נזיפהתורת מנחם חמ"ג עמ' 29
טז ע"ב32 ר"א אומר עד הכאה ר"י אומר עד קללה וכו'ברית עולם (תשסט) עמ' קלג
טז ע"ב37 למ"ד נזיפה הא כתיב הכאהמקראי קדש (תשנג) עמ' ערה
טז ע"ב37 שאני התם דאגב חביבותא יתירא דהוה ביה וכו', ותוס'רנת יצחק שמואל עמ' רא
טז ע"ב37 אגב חביבותיה יתירתא וכו'האיר ממזרח על ההפטרות עמ' קמג
טז ע"ב38 עד היכן כבוד אכסניא עד הכאהישרש יעקב (אבולפיה) עמ' טו, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' רמד
טז ע"ב38 עד היכן לא ישנה אדם באכסניא שלונחלת דבש מהדו"ק ח"ב סי' יט אות כט
טז ע"ב38 עד היכן לא ישנה אדם מאכסניא שלו וכו'תפלה למשה (בנימין) עמ' שפ
טז ע"ב38 עד היכן לא ישנה אדם מאכסניא שלוילקוט הגרשוני ח"ב
טז ע"ב43 אכסנאי פוגם ונפגםאהל שלמה (סגל) בראשית עמ' קצ, רמא
טז ע"ב43 אכסנאי פוגם ונפגםגור אריה בראשית פי"ג הערה 2
טז ע"ב43 אל ישנה אדם אכסניא שלורב ייבי (תשסט) ח"א עמ' קפה
טז ע"ב43 אל ישנה אדם מאכסניא שלושערי אורה (מילר) ח"ב עמ' ריז, רנב
טז ע"ב43 אל ישנה אדם מאכסניא שלותורת יחיאל במדבר עמ' רכח
טז ע"ב43 אל ישנה אדם מאכסניאמאמר מרדכי (נדבורנא) עמ' קג
טז ע"ב43 לא ישנה אדם מאכסניא שלו וכו' פוגם ונפגם משכנות הרועים (אלחאיק) מע' א אות צו ד"ה ראובן וד"ה גם מה {לא שיאכל אצלו חינם}
טז ע"ב43 לא ישנה ממקום אכסניאתהלה לדוד (סקאליע) ספרים א-ב עמ' מב
טז ע"ב43 מנין שלא ישנה אדם מאכסניא שלו מה"ת שנא' אל המקום אשר הי' שם אהלו בתחילה כו'רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' צה
טז ע"ב43 מנין שלא ישנה אדם מאכסניא שלוהמאור שבתורה (שפירא) ויקרא עמ' ח
טז ע"ב43 שלא ישנה אדם באכסניאדברי שלום (שרעבי) חלק הדרוש עמ' קב
טז ע"ב43 שלא ישנה אדם באכסניאדברי שלום (שרעבי, תשנג) עמ' קס
טז ע"ב43 שלא ישנה אדם מאכסניא שלואמרי יוסף בראשית דף מט ע"ג
טז ע"ב43 שלא ישנח אדם מאכסניא שלורנת יצחק מלכים עמ' רנו
טז ע"ב46 לא ישנה אדם מאומנות אבותיואהלי יעקב (הוסיאטין) דף סו ע"א
טז ע"ב46 לא ישנה אדם מאומנות אבותיוכרם פתחיה גפן כה שריג יג
טז ע"ב46 לעולם אל ישנה אדם מאומנות אביו שנא' ואביו איש צרי וכו'רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תקטו
טז ע"ב46 לעולם יחזיק אדם אומנות אבותיותורת יחיאל בראשית עמ' שצז
טז ע"ב46 לעולם יחזיק אדם באומנותו ובאומנות אבותיומגדל עוז (תשעח) עמ' ש, תריז
טז ע"ב46 מנין שלא ישנה אדם אומנות אבותיוידו בכל סי' תתעח
טז ע"ב46 מנין שלא ישנה אדם מאומנותו וכו'באר משה (אפשטיין) מלכים עמ' צא-ב
טז ע"ב46 מנין שלא ישנה אדם מאומנותו ומאומנות אבותיו שנאמר וכו'דרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' נו
טז ע"ב46 שלא ישנה אדם מאומנות אבותיו ותוס'רנת יצחק מלכים עמ' עה, דברי הימים עמ' קלד
טז ע"ב49 עד היכן היסוריםאור יחזקאל - מכתבים עמ' לה
טז ע"ב49 עד היכן יסורים ארגו לו בגד וכו'יד יחזקאל עמ' רעא
טז ע"ב49 עד היכן יסורין וכו'טוב דעת עמ' רכא
טז ע"ב49 עד היכן תכלית יסורים אפילו הושיט ידו לכיס ליטול ג' ועלו בידו ב'משנת רבי אהרן - מאמרים ח"א עמ' קו
טז ע"ב49 עד היכן תכלית יסורים אפילו הושיט ידו לכיס ליטול שלש ועלו בידומצווה ועושה ח"א עמ' תלו
טז ע"ב49 עד היכן תכלית יסורים וכו' כל שארגו לו בגד וכו' אפילו נתכוונו למזוג [לו] בחמין ומזגו לו בצונן וכו' אפילו נהפך לו חלוקו וכו' אפילו הושיט ידו לכיס ליטול שלש ועלו בידו שתים וכו'מבשר טוב, ימי הרחמים והסליחות עמ' תטו
טז ע"ב49 עד היכן תכלית יסורים וכו' כל שעברו עליו מ' יום בלא יסורין קיבל עולמושפתי חיים ח"א (תשנד) עמ' 34, נ
טז ע"ב49 עד היכן תכלית יסורים וכו'שיחות מוסר (תשסב) עמ' עו-עז, קמב
טז ע"ב49 עד היכן תכלית יסוריםדברי חנינא עמ' קכ
טז ע"ב49 עד היכן תכלית יסוריםס' הבוטח שער הבטחון עמ' צד
טז ע"ב49 עד היכן תכלית יסוריםשפתי חיים - אמונה ובחירה ח"א עמ' תלב
טז ע"ב49 עד היכן תכלית יסורין אפי' הושיט ידו לכיס ליטול ג' ועלו ב'מדרגת האדם (תשסב) ח"א עמ' צז, צט, ח"ב עמ' פד, קנו, קס
טז ע"ב49 עד היכן תכלית יסורין אפילו הושיט ידו לכיס וכו'קובץ שיחות (וכטפויגל, תשמז) פ' בראשית
טז ע"ב49 עד היכן תכלית יסורין אפילו הושיט ידו לכיס ליטול ג' ועלו בידו ב'תפארת צבי שמות עמ' לו, רפא
טז ע"ב49 עד היכן תכלית יסורין אפילו הושיט ידו לכיס ליטול ג' פרוטות ועלו בידו שתיםמאורי אור (טשרנוביל, תשסא) עמ' רלא
טז ע"ב49 עד היכן תכלית יסורין אפילו הושיט ידו לכיס ליטול שלש ועלו בידו שתיםצמח דוד (סקאליע) עמ' תח
טז ע"ב49 עד היכן תכלית יסורין הושיט ידו לכיס ליטול שלש (מטבעות) ועלו בידו שתיםתורת אביגדור ח"ד עמ' נה
טז ע"ב49 עד היכן תכלית יסורין וכו' אפילו הושיט ידו לכיס ליטול שלש ועלו בידו שתיםאגרא דפרקא (תשסה) עמ' לא, לב, צג, צד, צה
טז ע"ב49 עד היכן תכלית יסורין וכו' אפילו הושיט ידו לכיס ליטול שלש ועלו בידו שתיםשפתי חיים - מידות ועבודת ה' ח"א עמ' תרכו
טז ע"ב49 עד היכן תכלית יסורין וכו' אפילו נתכוונו למזוג בחמין ומזגו לו בצונן וכו'שיחות ר' ראובן עמ' פו
טז ע"ב49 עד היכן תכלית יסורין וכו' הושיט ידו לכיס וכו' כל שעברו עליו מ' יום בלא יסורין קבל עולמוכתר שם טוב (תשסד) סי' מו-א
טז ע"ב49 עד היכן תכלית יסורין וכו' הושיט ידו לכיס ליטול שלש ועלו בידו שתיםשמועות ישראל בראשית עמ' קעב, קפד, שמות עמ' קעד
טז ע"ב49 עד היכן תכלית יסורין וכו' כגון שהושיט ידו לכיס ליטול שלש ועלו בידו שתיםקרן לדוד ויקרא-במדבר עמ' תנה
טז ע"ב49 עד היכן תכלית יסורין וכו' כל שעברו עליו מ' יום בלא יסורים קיבל עולמודעת חכמה ומוסר ח"ב עמ' קטו, רנד
טז ע"ב49 עד היכן תכלית יסורין וכו'אוצרות חיים - בין אדם למקום ח"א עמ' קלג
טז ע"ב49 עד היכן תכלית יסורין וכו'באר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' תרכז-תרכח, דברים עמ' רמא, יהושע-שמואל עמ' תצא, מלכים עמ' קצב
טז ע"ב49 עד היכן תכלית יסורין וכו'יסוד ושורש העבודה שער הגדול פ"ו
טז ע"ב49 עד היכן תכלית יסורין וכו'מים חיים (קרייסווירטה) עמ' תסג
טז ע"ב49 עד היכן תכלית יסורין וכו'מכשירי מצוה עמ' קעז
טז ע"ב49 עד היכן תכלית יסורין כגון רצה להוציא מטבע מכיסו וכו'ושב ורפא לו עמ' רנז
טז ע"ב49 עד היכן תכלית יסורין כו' ועלו בידו שתים, ורש"יתורת מנחם חמ"ו עמ' 306
טז ע"ב49 עד היכן תכלית יסורין רבא אמר אפילו פשט ידו לכיס ליטול שלוש ועלו בידו שתיםשם דרך דברים עמ' רמ
טז ע"ב49 עד היכן תכלית יסוריןבאר ראי (רוזן) אגדה סי' ב אות א
טז ע"ב49 עד היכן תכלית יסוריןהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' תסד
טז ע"ב49 עד היכן תכלית יסוריןלב אליהו (תשסה) בראשית עמ' עדר
טז ע"ב49 עד היכן תכלית יסוריןמאמר מרדכי - י"ג אלול עמ' רסד
טז ע"ב49 עד היכן תכלית יסוריןמכתב מאליהו ח"ג עמ' 14
טז ע"ב49 עד היכן תכלית יסוריןמצווה ועושה ח"ב עמ' קעא
טז ע"ב49 עד היכן תכלית יסוריןמשמרת איתמר (תשסה) עמ' קכג, תקלג
טז ע"ב49 עד היכן תכלית יסוריןנתיבות חיים (מטלין, תשמא) עמ' שכד
טז ע"ב49 עד היכן תכלית יסוריןנתיבות עולם ח"ב עמ' קעט
טז ע"ב49 עד היכן תכלית יסוריןפוקד עקרים סי' ד (עמ' 18), צדקת הצדיק סי' רז, קומץ המנחה עמ' 46 (סי' מט)
טז ע"ב49 עד היכן תכלית יסוריןפירושי ראשונים
טז ע"ב49 עד היכן תכלית יסוריןפרי צדיק נח אות ג, צו אות י, ראש השנה אות ט
טז ע"ב49 עד היכן תכלית יסוריןקובץ מאמרים ואגרות (וסרמן) ח"א עמ' מח
טז ע"ב49 עד היכן תכלית יסוריןקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"א (תשע) עמ' רנב
טז ע"ב49 עד היכן תכלית יסוריןשירת הפסח אות קג
טז ע"ב49 עד היכן תכלית יסוריןשמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' רלב
טז ע"ב49 עד היכן תכלית יסוריןשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' תרנה
טז ע"ב49 עד היכן תכלית יסוריןשפתי חיים מועדים ח"א עמ' לח
טז ע"ב49 עד היכן תכלית יסוריןתורת אביגדור ח"ג עמ' קנח
טז ע"ב50 היכי דמי יסורים אפילו הושיט ידו לכיס ליטול שלש ועלו בידו שתיםצפנת פענח (תשסו) עמ' רלו
טז ע"ב50 היכי דמי יסורין הושיט ידו וכו'כתבי הרב נתן פרידלאנד ח"א עמ' 159-160
טז ע"ב50 היכי דמי יסורין אפילו הושיט ידו לכיסבני יששכר ח"א דף צב ע"ב, צו ע"ג, ח"ב דף כו ע"ד
טז ע"ב50 היכי דמי יסורין וכו'מטר השמים עמ' קלו
טז ע"ב50 היכי דמי יסורין וכו'מכתב מאליהו - מועדים ח"א עמ' י, ס
טז ע"ב50 היכי דמי יסוריןתהלה לדוד (סקאליע) ספר ה עמ' תד
טז ע"ב50 היכי דמי יסורין כגון המושיט ידו לארנקי וכו'צפנת פענח (תשעא) שמות עמ' שנה
טז ע"ב50 תכלית יסוריןמשמרת איתמר (תשסז) עמ' קמה, קמו, קעה, תריח
טז ע"ב50 יסוריןאחרי ראי (תשסד) זמנים סי' לה אות ו
טז ע"ב50 כל שארגו לו בגד ללבושפירושי ראשונים
טז ע"ב50 תכלית יסורין וכו' בגד ללבוש ואין מתקבל עליו וכו'תהלה לדוד (והרמן) פרק סב פסוק יג הערה לו
טז ע"ב53 אם הושיט ידו לכיס ליטול שלש ועלו בידו שתים מקרי יסוריםנועם המוסר עמ' רח
טז ע"ב53 אם יצטרך אדם להושיט ידו לכיס להוציא שני דינרין ולא עלה בידו רק דינר אחד וצריך להושיט שוב ידו לכיס שיקח הדינר השני וכו'עמוד העבודה (תשעג) דרוש הבטחון ה
טז ע"ב53 אפי' הושיט ידו לכיס ליטול שלש ועלו בידו שתיםתורת מנחם חל"ו עמ' 350
טז ע"ב53 אפילו הושיט ידו לכיס ליטול שלוש ועלו בידו שתיםנתיבות מוסר עמ' פח
טז ע"ב53 אפילו הושיט ידו לכיסילקוט אוהב ישראל עמ' קח
טז ע"ב53 ביקש להעלות דינר זהב ועלה בידו כסףמי השלוח (תשסז) ח"א דף לו
טז ע"ב53 במתניתא תנא אפילו הושיט ידו לכיס ליטול שלוש ועלו בידו שתייםאור הצבי עמ' 198
טז ע"ב53 יסורין וכו' אפי' הושיט ידו לכיסו ליטול פרוטה ועלה בידו מטבע אחרתדברי יונה עמ' שלז
טז ע"ב53 יסורין נקרא אפילו הושיט ידו לכיס ליטול ג' פרוטות ועלתה בידו שניםעבודת עבודה עמ' רמז
טז ע"ב53 תנא אפילו הושיט ידו לכיסבוצינא דנהורא (תשסז) עמ' קצא
טז ע"ב55 כיון שעברו על אדם מ' יום בלא יסורים קבל עולמודרשות שמן רוקח עמ' סב
טז ע"ב55 כל אשר הוא ארבעים יום בלא יסורין כבר קבל עולמו בעוה"זתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תתקפד הערה 37
טז ע"ב55 כל אשר הוא מ' יום בלא יסוריןדעת שבת עמ' פג בהערה
טז ע"ב55 כל שעברו עליו ארבעים יום בלא יסורים קבל עולמודברי חנינא עמ' קכ, קכב
טז ע"ב55 כל שעברו עליו ארבעים יום בלא יסורין קבל עולמוצדקת הצדיק סי' נו, קכח
טז ע"ב55 כל שעברו עליו ארבעים יום בלא יסורין קיבל עולמו וכו'אהל נפתלי עמ' רט
טז ע"ב55 כל שעברו עליו ארבעים יום בלא יסורין קיבל עולמואוצרות חיים - בין אדם למקום ח"א עמ' קמו
טז ע"ב55 כל שעברו עליו ארבעים יום בלא יסורין קיבל עולמומפי ספרים וסופרים ח"א עמ' קצב, פניני חסידות בראשית מו
טז ע"ב55 כל שעברו עליו ארבעים יום בלא יסורין קיבל עולמונתיב מצותיך (תשסח) עמ' א
טז ע"ב55 כל שעברו עליו ארבעים יום בלא יסורין קיבל עולמושמועות ישראל בראשית עמ' קעב, קפד
טז ע"ב55 כל שעברו עליו ארבעים יום בלא יסורין קיבל עולמושמחת הנפש עמ' נח
טז ע"ב55 כל שעברו עליו ארבעים יום בלי יסורים קיבל עולמושמן ראש (כץ) פסח ח"א עמ' מט, רצט, תנה
טז ע"ב55 כל שעברו עליו מ' יום בלא יסורים קיבל עולמואודה ה' דף כט ע"ב
טז ע"ב55 כל שעברו עליו מ' יום בלא יסורים קיבל עולמוישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רנ
טז ע"ב55 כל שעברו עליו מ' יום בלא יסורים קיבל עולמומראה יחזקאל (תשסד) עמ' קפח, של
טז ע"ב55 כל שעברו עליו מ' יום בלא יסורים קיבל עולמומשמרת איתמר (תשסה) עמ' קמז, רכג
טז ע"ב55 כל שעברו עליו מ' יום בלא יסורין וכו'ואותו תעבוד עמ' קח
טז ע"ב55 כל שעברו עליו מ' יום בלא יסורין וכו'זכר דוד על התורה עמ' קצט
טז ע"ב55 כל שעברו עליו מ' יום בלא יסורין קיבל עולמוקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ה עמ' קכג
טז ע"ב55 כל שעברו עליו מ' יום בלא יסורין קיבל עולמוקשוטי כלה ח"ט אות קעד, רעג
טז ע"ב55 כל שעברו עליו מ' יום בלא יסורין קיבל עולמותורת יחיאל בראשית עמ' תג
טז ע"ב55 כל שעברו עליו מ' יום בלא יסורין קיבל עולמותורת מנחם חל"ו עמ' 350
טז ע"ב55 כל שעברו עליו מ' יום בלא יסוריןאהל שלמה (סגל) בראשית עמ' תקנט
טז ע"ב55 כל שעברו עליו מ' יום בלא יסוריןמראה יחזקאל על התורה (תשס) עמ' קסב
טז ע"ב55 כל שעברו עליו מ' יום בלא יסוריןקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ו עמ' רפא
טז ע"ב55 כל שעברו עליו מ' יום בלי יסורין קיבל שכרויגל יעקב (תשעד) עמ' ח"ב עמ' פב
טז ע"ב55 כל שעברו עליו מ' יום בלי יסוריןויקח אברהם דף יג ע"ב
טז ע"ב55 כל שעברו עליו מ' יום וכו'שיחות מוסר (תשסב) עמ' עז
טז ע"ב55 מי שעברו עליו ארבעים יום בלא יסורים, ידאג שמא קבל עולמושירי משכיל כלל ז פרט ג
טז ע"ב55 מי שעברו עליו ארבעים יום בלא יסורין וכו' אפי' הושיט ידו לארנקי וכו'תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' קפט, תקצד
טז ע"ב55 מי שעברו עליו ארבעים יום בלא יסורין קיבל עולמו וכו' היכי דמי יסורין המושיט ידו לארנקי וכו'בן פורת יוסף (תשעא) עמ' שנד
טז ע"ב55 עברו עליו מ' יום בלא יסוריםאהל משה (שיינרמן) בראשית עמ' תשמד
טז ע"ב55 עברו עליו מי יום בלא יסורין קיבל עולמושמן ראש - ימים נוראים עמ' קמב
טז ע"ב55 תדבר"י כל שעברו עליו ארבעים יום בלי יסורין קיבל עולמויגל יעקב (תשנג) חקת אות עה
טז ע"ב55 תנא דבי רבי ישמעאל כל שעברו עליו ארבעים יום בלי יסורין קיבל עולמואיתן האזרחי עמ' רלא
טז ע"ב רש"י - אין יכולין להוכיחקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"א (תשע) עמ' א
טז ע"ב רש"י - טול קיסם מבין עיניך, עוון קטן שבידך, זה יכול לומר לו טול אתה עון גדול שבירךתפארת צבי ויקרא עמ' רלו
טז ע"ב רש"י ד"ה קובל - כמה פעמים ראיתי ממנו דבר מגונהתיבת גמא (תשסז) עמ' רצג
טז ע"ב תוס' - מ"ד עד נזיפהראש דוד (תשמו) עמ' כט ע"ב
טז ע"ב תוס' - על שפיכת דמים נגעים אין מכפרין רק אמלבין פני חבירו ברביםדבר צבי - קדושת השבת עמ' עד
יז ע"א01 תניא ר"א הגדול אומר, אלמלא בא הקב"ה עם אברהם יצחק ויעקב בדין אין יכולין לעמוד מפני תוכחהכוכבי אור (תשלד) עמ' צד, קמא
יז ע"א02 אילו בא הקב"ה בדין עם אברהםכתבי הסבא מקלם - חנוכה ופורים עמ' נג
יז ע"א02 אילו בא לדון לאברהם יצחק ויעקב אין יכולין לעמודיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' רמה
יז ע"א02 אלמלא בא ה' עם אברהם יצחק ויעקב בדין אין יכולים לעמד מפני תוכחהמי מרום חי"ג עמ' קכז
יז ע"א02 אלמלא בא הקב"ה בדין אין יכולים לעמודקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ב (תשעג) עמ' שכט
יז ע"א02 אלמלא בא הקב"ה בדין עם אבות העולםעמוד הימיני (קלינמן) עמ' רמ
יז ע"א02 אלמלא בא הקב"ה וכו'דברי ברוך ח"ב סי' לד אות ה
יז ע"א02 אלמלא בא הקב"ה עם אברהם ויצחק ויעקב בדין אף הם אינם יכולים לעמוד מפני התוכחהנזר הקדש ח"א עמ' נד, ח"ב עמ' תקעח
יז ע"א02 אלמלא בא הקב"ה עם אברהם וכו' בדיןקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ו עמ' ח
יז ע"א02 אלמלא בא הקב"ה עם אברהם יצחק ויעקב בדין אין יכולים לעמוד וכו'אור הצבי עמ' 94, 308
יז ע"א02 אלמלא בא הקב"ה עם אברהם יצחק ויעקב בדין אין יכולים לעמוד מפני תוכחהמחשבת מוסר ח"א עמ' קכז
יז ע"א02 אלמלא בא הקב"ה עם אברהם יצחק ויעקב בדין אין יכולין לעמודדעת חכמה ומוסר ח"ב עמ' קיד, קמב
יז ע"א02 אלמלא בא הקב"ה עם אברהם יצחק ויעקב בדין אין יכולין לעמוד בפני תוכחהשרגא המאיר על התורה עמ' רלח
יז ע"א02 אלמלא בא הקב"ה עם אברהם יצחק ויעקב בדין אין יכולין לעמוד בפני תוכחהשפתי חיים ח"א (תשנד) עמ' שפג, ח"ב עמ' רצו
יז ע"א02 אלמלא בא הקב"ה עם אברהם יצחק ויעקב בדין אין יכולין לעמוד וכו'קובץ שיחות (וכטפויגל) אלול וימים נוראים עמ' נח, פד
יז ע"א02 אלמלא בא הקב"ה עם אברהם יצחק ויעקב בדין אין יכולין לעמוד מפני תוכחה וכו'באר משה (אפשטיין) במדבר עמ' קמז, יהושע-שמואל עמ' שטז
יז ע"א02 אלמלא בא הקב"ה עם אברהם יצחק ויעקב בדין אין יכולין לעמוד מפני תוכחהלקט שיחות מוסר ח"א עמ' קי
יז ע"א02 אלמלא בא הקב"ה עם אברהם יצחק ויעקב בדין אין יכולין לעמוד מפני תוכחהראשון לציון (תשעח) עמ' צג
יז ע"א02 אלמלא בא הקב"ה עם אברהם יצחק ויעקב בדין אין יכולין לעמוד מפני תוכחהראשון לציון (תשסח) עמ' נה
יז ע"א02 אלמלא בא הקב"ה עם אברהם יצחק ויעקב בדין אין יכולין לעמודדברי ישראל (תשסח) ח"א עמ' עה
יז ע"א02 אלמלא בא הקב"ה עם אברהם יצחק ויעקב בדין אין יכולין לעמודדובר צדק (זילבר) עמ' קיב, קטו
יז ע"א02 אלמלא בא הקב"ה עם אברהם יצחק ויעקב בדין אין יכולין לעמודדעת חכמה ומוסר ח"ג עמ' קכה, קצב, רל
יז ע"א02 אלמלא בא הקב"ה עם אברהם יצחק ויעקב בדין אין יכולין לעמודמאורי אור (טייטלבוים) עמ' רמב
יז ע"א02 אלמלא בא הקב"ה עם אברהם יצחק ויעקב בדין אין יכולין לעמודמים חיים (קרייסווירטה) עמ' קפח
יז ע"א02 אלמלא בא הקב"ה עם אברהם יצחק ויעקב בדין אין יכולין לעמודנועם אליעזר בראשית עמ' עו ע"ב, קמו ע"ב
יז ע"א02 אלמלא בא הקב"ה עם אברהם יצחק ויעקב בדין אין יכולין לעמוד בפני תוכחהמחשבת מוסר ח"ב עמ' רנג
יז ע"א02 אלמלא בא הקב"ה עם אברהם יצחק ויעקב בדין אין יכולין לעמוד מפני תוכחה, ורש"ימחשבת מוסר ח"ג עמ' פה
יז ע"א02 אלמלא בא הקב"ה עם אברהם יצחק ויעקב בדין אין יכולין לעמודדעת תורה בראשית עמ' רג, שמות עמ' קלט, דברים ח"א עמ' קיא
יז ע"א02 אלמלא בא הקב"ה עם אברהם יצחק ויעקב בדין אינן יכולין לעמודתפארת צבי בראשית עמ' שכד
יז ע"א02 אלמלא בא הקב"ה עם אברהם יצחק ויעקב בדין וכו'לקט שיחות מוסר ח"ב עמ' פז
יז ע"א02 אלמלא בא הקב"ה עם אברהם יצחק ויעקבאמרי יהודה (דרעי, תשעב) ימים נוראים עמ' קה
יז ע"א02 אלמלא בא הקב"ה עם אברהם כו'המאור שבתורה (שפירא) דברים עמ' רלט, חנוכה-פורים עמ' קצה
יז ע"א02 אלמלא בא הקב"ה עם אברהםאבן ישראל (פישר) אגדה ח"א עמ' כח
יז ע"א02 אלמלא בא הקב"ה עם אברהםהדרת אליהו דרוש א סי' ה ד"ה הקדמ' ה'
יז ע"א02 אלמלא בא הקב"ה עם האבות בדין אין יכולין לעמוד בוקובץ שיחות (וכטפויגל, תשעה) עמ' ל, קלב
יז ע"א02 אלמלא בא הקב"ה עם האבות בדין אין יכולין לעמוד וכו'דרך ה' (באום) ח"ב פ"ח אות יז
יז ע"א02 אלמלא בא הקב"ה עם האבות בדין אין יכולין לעמוד מפני התוכחהיושב אהלים עמ' נט
יז ע"א02 אלמלא בא הקב"ה עם האבות בדין אין יכולין לעמוד מפני תוכחהדעת חכמה ומוסר ח"א עמ' רסב
יז ע"א02 אלמלא בא הקב"ה עם האבותקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ז עמ' פט
יז ע"א02 אלמלא בא הקב"הקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"א (תשע) עמ' רפח, שג
יז ע"א02 אלמלא בא הקב"ה עם האבות בדיןאור יחזקאל - מכתבים עמ' קג, רמב
יז ע"א02 אלמלא היה בא הקב"ה בדין עם אברהם יצחק ויעקב וכו'מאמר מרדכי (שוואב) ח"ג קונטרס מאמר מרדכי מאמר ג
יז ע"א02 אלמלי בא הקב"ה בדין עם האבות וכו'תורת יחיאל בראשית עמ' קסח
יז ע"א02 אלמלי בא הקב"ה בדין עם האבותשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' תקב, תקיג
יז ע"א02 אלמלי בא הקב"ה עם אברהם יצחק ויעקב בדין אין יכולים לעמודנתיבות מוסר עמ' קיח
יז ע"א02 אלמלי בא הקב"ה עם אברהם יצחק ויעקב בדין אין יכולין לעמוד מפני תוכחהשפתי חיים מועדים ח"א עמ' רמג (עמ' שפג במהד' תשנג)
יז ע"א02 אלמלי בא הקב"ה עם אברהם יצחק ויעקב בדין לא היו יכולים לעמודקובץ שיחות (וכטפויגל, תשמז) אלול אות ד
יז ע"א02 אלמלי בא הקב"ה עם האבות בדיןשמן ראש - ימים נוראים עמ' ל, שלח
יז ע"א02 אלמלי בא הקב"ה עם האבות בדיןשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' רצד
יז ע"א02 אלמלי בא עם האבות בדין אין יכולין לעמודשמן ראש ח"י בראשית עמ' ג
יז ע"א02 אלמלי בא עמהם בדין לא יכלו לעמוד מפני תוכחהמאמר יחזקאל (קאזמיר) עמ' סו-סז
יז ע"א02 אלמלי היה בא הקב"ה בדין עם האבותלב אליהו (תשסה) ויקרא-דברים עמ' רסה
יז ע"א02 אם יבא הקב"ה במשפט עם אברהם יצחק ויעקב אינן יכולין לעמוד לפניומפי ספרים וסופרים ח"ב עמ' תפב, פניני חסידות חקת יז, ואתחנן ח, כי תבוא יג
יז ע"א02 אם יבוא הקב"ה בדין עם אברהם יצחק ויעקב אינם יכולים לעמוד בפניומטר השמים ויקרא-במדבר עמ' תקכח
יז ע"א02 אם יבוא הקב"ה בדין עם האבות אינם יכולים לעמוד בפניואורות ונתיבות ח"ג שער ח פרק א אות לז
יז ע"א02 האבות הקדושים לא היו יכולים לעמוד בדיןשפתי חיים - מידות ועבודת ה' ח"ב עמ' רפז
יז ע"א03 אין יכולין לעמוד מפני התוכחהאמרי יהודה (דרעי, תשעב) ימים נוראים עמ' מ, קלה
יז ע"א03 אין יכולין לעמוד מפני התוכחהקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ה עמ' קלו
יז ע"א03 אינם יכולים לעמוד מפני התוכחהאמרי יהודה (דרעי, תשעב) מעגל החיים עמ' קצח
יז ע"א03 אלא על פי מידת הרחמים בלבדאמרי יהודה (דרעי, תשעב) מעגל החיים עמ' רב
יז ע"א06 דור דורשיו דור לפי דורשיוצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' תרנ
יז ע"א06 דור דורשיו מנהיג לפי הדור ודור לפי המנהיגיגל יעקב (תשעד) עמ' ח"ב עמ' קנד
יז ע"א06 דור דורשיובאר ראי (רוזן) עבודה סי' ט אות ב
יז ע"א06 דור דורשיו, הדור לפי דורשיו, דורשיו לפי הדורתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' רפ, תא, תקנה, תרלה, תתפא, תתקנז, א'נה, א'רפח
יז ע"א06 זה דור דורשיו וכו' דור לפי מנהיגנזר הקדש ח"א עמ' תפא, ח"ג עמ' ריט
יז ע"א06 זה דור דורשיו וכו' חד אמר דור לפי פרנס וחד אמר פרנס לפי דורונועם אלימלך (תשסא) עמ' שיד
יז ע"א06 זה דור דורשיו וכו'דברי חנינא - ת"ת עמ' שמה
יז ע"א06 זה דור דורשיו מבקשי פניך יעקב סלה וכו' פרנס לפי דורודרשות הרא"ש (תשסו) ח"ב דרוש רמ עמ' שלח, דרוש רסו עמ' תלג, דרוש רעז עמ' תצז
יז ע"א06 זה דור דורשיו פליגי בה ר"י ורבנן ח"א דור לפי פרנס וח"א פרנס לפי דורויגל יעקב (תשנג) דברים אות ו
יז ע"א06 זה דור דורשיו פליגי בה רבי יהודה ורבנן וכו' לענין תוקפא וניחותאצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' תקנה, תקסח
יז ע"א06 זה דור דורשיו ר"י ורבנן כו'מראה הגדול ח"ב דף פז ע"ג
יז ע"א07 ח"א דור לפי פרנס וח"א פרנס לפי דורודברי חיים על התורה (תשנט) עמ' ד, קיד
יז ע"א07 ח"א דור לפי פרנס וח"א פרנס לפי דורו וכו' לענין תוקפא וניחותאדברי ישראל (תשסח) ח"א עמ' שנא
יז ע"א07 ח"א דור לפי פרנס וח"א פרנס לפי דורו וכו'דרשות שבט הלוי עמ' קסג
יז ע"א07 ח"א דור לפי פרנס וח"א פרנס לפי דורומחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' ש, תקיא
יז ע"א07 ח"א דור לפי פרנס וח"א פרנס לפי דורוצפנת פענח (תשסו) עמ' שסא, שסח, תטו
יז ע"א07 ח"א דור לפי פרנס וח"א פרנס לפי הדוראור הצבי עמ' 289
יז ע"א07 חד אמר דור לפי פרנס וחד אמר פרנס לפי דורצוף דבש (לוין) מאמר ד
יז ע"א07 חד אמר דור לפי פרנס וחד אמר פרנס לפי דורואור חדש פתיחה אות 83, 296, הקדמה אות 447
יז ע"א07 חד אמר דור לפי פרנס וחד אמר פרנס לפי דורובאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' רטו, רפח
יז ע"א07 חד אמר דור לפי פרנס וחד אמר פרנס לפי דורודרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' מג ד"ה ולכן הוא
יז ע"א07 חד אמר דור לפי פרנס וחד אמר פרנס לפי דורומבשר טוב - זכות נשים צדקניות עמ' רס
יז ע"א07 חד אמר דור לפי פרנס וחד אמר פרנס לפי דורונועם אלימלך דף עז ע"ד
יז ע"א07 חד אמר דור לפי פרנסניבי זהב עמ' רכח
יז ע"א07 חד אמר דור לפי פרנסעולת חודש ח"א מאמר קלג
יז ע"א07 חד אמר פרנס לפי הדורחכמת התורה ויגש עמ' לא, צג, ריג, רכב, רלג, רלד, רפח
יז ע"א07 ר' יהודא נשיאה ורבנן, חד אמר דור לפי פרנס וחד אמר פרנס לפי הדורהגיונות אל עמי ח"א דרוש א
יז ע"א08 דור לפי הפרנס או פרנס לפי הדורחכמת התורה מקץ עמ' קמט
יז ע"א08 דור לפי הפרנס או פרנס לפי הדוריוסף לקח כרך ב ח"א עמ' נ, ריג
יז ע"א08 דור לפי הפרנסחכמת התורה ויקרא עמ' רסב
יז ע"א08 דור לפי הפרנסחכמת התורה נח עמ' מח
יז ע"א08 דור לפי הפרנסקדושת ציון (תשנד) ח"ב עמ' קיח
יז ע"א08 דור לפי הפרנסקהלת יעקב שבועות עמ' שלב
יז ע"א08 דור לפי פרנס וכו' פרנס לפי דורואש דת (אסאד) עמ' שע
יז ע"א08 דור לפי פרנס וכו' פרנס לפי דורותורת מנחם ח"ב עמ' 94, חי"ד עמ' 157, ח"כ עמ' 64
יז ע"א08 דור לפי פרנסואהלי יעקב (הוסיאטין) דף ו ע"ב, קכג ע"ב, שמח ע"ב
יז ע"א08 דור לפי פרנסוס' הזכרון לחתם סופר עמ' כא
יז ע"א08 האם הדור לפי הפרנסיושב אהלים עמ' נח, קג
יז ע"א08 הדור לפי דורשיובן פורת יוסף (תשעא) עמ' תריח
יז ע"א08 הדור לפי פרנס - פרנס לפי דורותורת יחיאל בראשית עמ' מט, עא, שו
יז ע"א08 הדור תלוי בפרנס או הפרנס תלוי בדוריד אהרן עמ' קלו
יז ע"א08 המנהיג לפי הדורשמן ראש ח"ט במדבר עמ' קכז
יז ע"א08 הצדיק דורש ומאיר את הדורמשמרת איתמר (תשסז) עמ' יא, רלו
יז ע"א08 וחד אמר פרנס לפי דורושפת אמת (ברעזאן, תשסח) עמ' נז
יז ע"א08 לפי פרנסדעת שבת עמ' קח
יז ע"א08 מנהיג לפי הדור או הדור לפי המנהיגתורת יחיאל במדבר עמ' תלד
יז ע"א08 נקרא המנהיג והמלך בפרט 'פרנס'אור חדש פ"ד אות 371
יז ע"א08 פרנס לפי דור או דור לפי פרנסובית ישראל (בנבנשתי) ח"א דרוש ב עמ' 51
יז ע"א08 פרנס לפי דורואמרות ה' השלם ח"ו עמ' קכח, רלא
יז ע"א08 פרנס לפי דורובאר הגולה באר ו הערה 187
יז ע"א08 פרנס לפי דורומכתב מאליהו ח"ב עמ' 280
יז ע"א08 פרנס לפי דורונשמת חיים (ברלין) עמ' לא
יז ע"א08 פרנס לפי דורושופרא דישראל (תשסו) עמ' קטו, קיח
יז ע"א08 פרנס לפי דורושמן ראש ז' אדר-פורים עמ' קמד
יז ע"א08 פרנס לפי הדור ודור לפי הפרנסדרשות שמן רוקח עמ' קיח
יז ע"א08 פרנס לפי הדוראור גנוז (מוסקוביץ) עמ' קפז, שב
יז ע"א08 פרנס לפי הדוראור תורה (קאלמייר, תשסא) עמ' פה
יז ע"א08 פרנס לפי הדורדרשות באר יצחק עמ' קעד
יז ע"א08 פרנס לפי הדורחכמת התורה בראשית עמ' צ
יז ע"א08 פרנס לפי הדורחכמת התורה ויקהל עמ' קלג
יז ע"א08 פרנס לפי הדורחכמת התורה וישלח עמ' קנט
יז ע"א08 פרנס לפי הדורחכמת התורה לך לך עמ' רלא, רלג
יז ע"א08 פרנס לפי הדורישורון ח"כ עמ' רעט-רפ
יז ע"א08 פרנס לפי הדורכנסת יחזקאל (הכהן) עמ' קעא
יז ע"א08 פרנס לפי הדורעיני שמואל (ראבין) עמ' יא
יז ע"א08 פרנס לפי הדורפאר יעקב ח"ב עמ' תצב
יז ע"א08 פרנס לפי הדורפני חיים (פלג'י) דף קע ע"א-ע"ב
יז ע"א08 פרנס לפי הדורקדושת ציון (תשנד) ח"א עמ' קצג
יז ע"א08 פרנס לפי הדורשארית מנחם ח"ב עמ' פ, רפד
יז ע"א08 פרנס לפי הדורתהלות ישראל (קלוגר) עמ' שפט, תשכד
יז ע"א08 פרנס לפי הקהל קהל לפי הפרנסתורת מנחם חס"א עמ' 45
יז ע"א09 מר סבר אי מעלי דרא מעלי פרנס ומר סבר אי מעלי פרנס מעלי דראאור חדש פ"א אות 501
יז ע"א10 אי מעלי פרנס מעלי דראפרי צדיק שמות אות יא, תרומה אות א
יז ע"א10 אי מעלי פרנס מעלי דרארסיסי לילה סי' ו (עמ' 5), י (עמ' 10), דברי סופרים סי' כד (עמ' 18), כה (עמ' 19), ל (עמ' 24), לקוטי מאמרים עמ' 91,84, 185, צדקת הצדיק סי' כו, קמא, מחשבות חרוץ סי' יג (עמ' 103), יח (עמ' 153)
יז ע"א11 אין הדור לפי הפרנסקהלת יעקב פסח ח"א עמ' קעה
יז ע"א15 ביקש הקב"ה להחזיר את העולם לתהו ובהובית שלום מרדכי עמ' קמ
יז ע"א15 ביקש הקב"ה להחזיר העולם לתהו ובהומאכסניא של התורה סי' א
יז ע"א15 בקש הקב"ה להחזיר כו'מערכי לב (חזן) ח"ב דרוש פא דף קצב ע"א
יז ע"א18 ביקש הקב"ה להחזיר את העולם לתוהו ובהו מפני דורו של צדקיהו כיון שנסתכל בצדקיהו נתיישבה רעתותורת אביגדור ח"ב עמ' צט
יז ע"א18 ביקש להחזיר העולם לתוהו ובהו בשביל דורו של צדקיהשבות יעקב (אבולפיה) עמ' נט
יז ע"א18 בקש הקב"ה להחזיר את העולם לתהו ובהו וכיון שנסתכל בצדקיהו נתיישבה דעתותהלה לדוד (סקאליע) ספר ה עמ' תב
יז ע"א19 צדקיהו הציל את בני דורו בזכותוגור אריה שמות פכ"ב הערה 187
יז ע"א22 הישג יד בנודר, והשנים בנידר, והערכים בנערך וכו'שער החצר (תשעב) סי' שנ
יז ע"א22 השג יד בנדר עני שהעריך את העשיר נותן ערך עניעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' רנג
יז ע"א22 השג יד בנודר והשנים בנידר והערכין בנערךחדרי בטן פרשת עקב אות ב
יז ע"א22 השג יד בנודר והשנים בנידר וכו'לב דוד (תשסט) עמ' צו
יז ע"א24 עשיר שאמר ערכי עלייוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קנב
יז ע"א40 ואע"ג דמדירו עשיר וכו'לקוטי שיחות חכ"ז עמ' 101
יז ע"א רש"י - אם הדור נוחין זה לזה הקב"ה מעמיד להם פרנס וכו' בנחתצפנת פענח (תשסו) עמ' שסח
יז ע"א רש"י - אם הדור עז הקב"ה מעמיד להם פרנס עז וכו' אם הפרנס הוא עז או נוח כך מעמיד לו הקב"ה את הדורצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' תקנה, תקסח
יז ע"א רש"י - מאי שנאפירושי ראשונים
יז ע"א תוס' ד"ה השג יד בנודראמת ליעקב עה"ת עמ' תיא
יז ע"א תפארת ישראל בועז אות עא - היו רגילין לשנות המשניות בזמרהמצווה ועושה ח"א עמ' תקנז
יז ע"א גרי"זפרורים משלחן גבוה ח"ב שאלה צט
יז ע"ב היה עני והעשיריוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קנג, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קנה, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קא
יז ע"ב היה עני והעשירהכתב והקבלה ויקרא פכ"ז פסוק ג
יז ע"ב עשיר והעני נותן ערך עשיר שנאמר הנודראמרי אמת (אמדו) דף לח ע"ג
יז ע"ב הו"א דבעי שיהא העד כשר מתחילה ועד סוףברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' נב
יח ע"א18 שכירות אינה משתלמת אלא לבסוףבנין משה (מייזליש) ח"ב עמ' רה
יח ע"א19 משום ספינההכתב והקבלה ויקרא פכ"ז פסוק ח
יח ע"א26 ערך כזמן הערךעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' רנה, כרך ב ח"ב עמ' ק
יח ע"א41 ילפינן שנה שנהשני המאורות (תשסח) עמ' סב
יח ע"א48 דאי כרבי האמר עד ועד בכלל וכו'דברי טובה יהושע ח"ב עמ' תנז
יח ע"א48 דאי רבי האמר עד ועד בכללתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' סז
יח ע"א רש"י - אין אומרים ימתין למחרס' הבוטח שער הבטחון עמ' רעח
יח ע"ב03 רבי אומר אינו צריך וכו'זכור לדוד עמ' קכא
יח ע"ב17 שנה האמורה בקדשים וכו'טוב ירושלים שמות פ"ל פסוק יב
יח ע"ב19 מונין שביעית למכירתו ולא לשני עולםיוסף לקח כרך א ח"א עמ' רעו
יח ע"ב22 כבש בן שנתו שנתו שלו ולא של מנין עולםתורה אור (באנדי) עמ' שסח
יח ע"ב22 שנתו שלו ולא של מנין עולםגור אריה שמות פי"ב הערה 64
יח ע"ב29 זמנין דבשביעית נמי יעבודבך יברך ישראל (תשסח) עמ' פה
יח ע"ב29 שש שנים יעבוד ובשביעית גם יעבודיוסף לקח כרך א ח"א עמ' רעח
יח ע"ב29 שש שנים יעבוד ובשביעית וכו'קרבן מנחה (תשעד) עמ' שע
יח ע"ב32 לגבי ערכין מונין שנים מעת לעת, ותוס' ד"ה וערכיןאמרות ה' השלם ח"ג עמ' שפו-שפז
יח ע"ב32 ערכין הם מעת לעתגור אריה שמות פ"ל אות יד
יח ע"ב רש"י ד"ה לכל מראהלקוטי שיחות חל"ב עמ' 84
יח ע"ב תוס' ד"ה ואי בעית אימאדברי טובה יהושע ח"ב עמ' תנז
יח ע"ב תוס' ד"ה שנתותפארת ראובן עמ' צד
יח ע"ב תוס'הכתב והקבלה ויקרא פי"ב פסוק ו
יט ע"א01 מאי שנא נקבה כי מזקנא קיימא אתלתאצמח דוד (שלוניקי) ח"א דף רלד ע"ב
יט ע"א03 אמרי אינשי סבא בביתא פאחא בביתאתורת אביגדור ח"ב עמ' סה
יט ע"א03 האיש פוחת יותר משלישמשמרת איתמר (תשסז) עמ' תיג
יט ע"א03 כשמגיע לימי הזקנה האשה קרובה להחשב כאישדבר טוב עמ' קנג
יט ע"א04 סבא בביתא וכו'קסת הסופר (תשעו) עמ' קח
יט ע"א04 סבא בביתא פאחא בביתא סבתא בביתא סימא בביתאברית שלום (תעח) דף קכט ע"ג
יט ע"א04 סבא בביתא פאחא בביתא סבתא בביתא סימא בביתאברית שלום (תשסח) עמ' תתל
יט ע"א04 סבא בביתא פחתא בביתא סבתא בביתא סימא בביתאצמח ה' לצבי (תשסז) עמ' תלז
יט ע"א04 סבתא בביתא סימא בביתאמדבר קדמות (תשסח) עמ' קלג
יט ע"א04 סבתא בביתא סימא בביתאפירושי ראשונים
יט ע"א04 סבתא בביתא סימא בביתאקשוטי כלה חי"א אות קפה
יט ע"א04 סבתא בביתא סימא טבא בביתאקישוטי כלה (תשסג) עמ' לז
יט ע"א10 משקל ידי עלי רבי יהודה אומר ממלא חבית מים וכו' ורש"יאילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' קכ
יט ע"א44 עומדי מהו רוחבו מהופירושי ראשונים
יט ע"א רש"י - שמשקל בשר חמור כמשקל בשר אדםאור התורה (צמח צדק) אסתר - הוספה עמ' ג
יט ע"ב משקל ידי ורגלי שוקל בשר חמור כנגדופרי צדיק וירא אות א
יט ע"ב קידוש ידים ורגלים במקדש עד הפרקדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' תקצב ד"ה פרק
כ ע"א01 האומד בנדרי הקדשאור חדש הקדמה אות 37
כ ע"א15 ערכי עלי ומתהכתב והקבלה ויקרא פכ"ז פסוק ח
כ ע"א16 דמי עלי ומת לא יתנו וכו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קסח
כ ע"א17 בדבר שאין הנפש תלוי בו אין אני קורא בו בערכך נפשותגור אריה ויקרא פכ"ז אות א-ב
כ ע"א18 האומר ערך ראשי או כבדי עלי נותן ערך כולוקומץ המנחה (צונץ) דרוש צד אות ג
כ ע"א18 ערך ראשי וכבדי עלי ותוס' ד"ה לאתוייעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' רנד
כ ע"א20 ערך חציי עלי נותן ערך כולויוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קנג, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' רנד
כ ע"א23 האומר ערכו של פלוני עלימי השילוח (מישור) ח"א עמ' קלח
כ ע"א25 אמר דמיו של פלוני עלי ומת הנודר וכו'להורות נתן בראשית עמ' צז
כ ע"א29 חומר בערכין האומר ערכי עליעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' רנה
כ ע"א45 הכל לאתויי מאישל"ה תושבע"פ אות שכ
כ ע"ב08 דמי שור זה עלי עולה וכו' חייב לשלםיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קנז, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קב
כ ע"ב21 לכשיבאו דמיו יקדשו וכו' הא מני ר"מ היא דאמר אדם מקדיש דשלב"ללקוטי שיחות חי"ח עמ' 66
כ ע"ב22 דבר שלא בא לעולםחיי נפש ח"ג עמ' רפט
כ ע"ב22 דבר שצריך לקנות לא הוי בידוחיי נפש ח"ב עמ' רסד
כ ע"ב29 המשכיר בית לחבירו ונתנגעפנים מסבירות עמ' קלד
כ ע"ב29 המשכיר בית לחבירופירושי ראשונים
כ ע"ב תוס' ד"ה הכל וכו'ברכת אבות עמ' כה
כ ע"ב תוס'הכתב והקבלה דברים פכ"ג פסוק כד
כא ע"א10 אדם מקדיש דשלב"לודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תקד
כא ע"א15 חייבי חטאות אין ממשכנין אותםמראה יחזקאל (תשסד) עמ' שפה
כא ע"א15 חייבי חטאות אין ממשכנין אותןחכמת התורה בראשית עמ' שסא
כא ע"א15 חייבי חטאות אין ממשכנין אותןעיוני רש"י שמות ח"ב עמ' פג, פד
כא ע"א15 חייבי חטאות אין ממשכניןדרכי חושן עמ' צו [הלכה]
כא ע"א15 חייבי חטאות אין ממשכניןצמח צדקה עה"ת עמ' קצא
כא ע"א15 חייבי חטאות אין ממשכניןרוח חיים (חיד"א) עמ' סא
כא ע"א15 חייבי חטאות ואשמות אין ממשכנים אותןחכמת התורה שמיני עמ' תז
כא ע"א15 חייבי חטאות ואשמות אין ממשכנין אותם פרדס המלך (תשסט) אות שפד {משום דלכפרה אתו}
כא ע"א15 חייבי חטאות ואשמות אין ממשכנין אותםחכמת התורה מצורע עמ' נא, קמ
כא ע"א15 חייבי חטאות ואשמות אין ממשכנין אותן וכו'גנת אגוז (תשעב) אות שמ
כא ע"א15 חייבי חטאות ואשמות אין ממשכנין אותן וכו'שארית מנחם ח"ד עמ' תפה
כא ע"א15 חייבי חטאות ואשמות אין ממשכנין אותן וכו', פעמים שחייבי חטאת ממשכנין אותן וכו' יקריב אותו מלמד שכופין אותו וכו'אמרות ה' השלם ח"ד עמ' לב
כא ע"א15 חייבי חטאות ואשמות אין ממשכנין אותןדבר טוב עמ' רצא
כא ע"א15 חייבי חטאות ואשמות אין ממשכנין אותןחכמת התורה צו עמ' כא
כא ע"א15 חייבי חטאות ואשמות אין ממשכניןאבן ישראל (פישר) אגדה ח"ב עמ' ו
כא ע"א15 חייבי חטאותברכת מועדיך לחיים ח"ב דף ח ע"ב [כח ע"א ד"ה ורש"י]
כא ע"א15 חייבי ערכין ממשכנין אותןבנין שאול עמ' רכד
כא ע"א16 חייבי עולות ושלמים ממשכנים אותםאיש צעיר דף ה ע"ב
כא ע"א16 חייבי עולות ושלמים ממשכנין אותם אעפ''י שאינו מתכפר לו עד שיתרצה שנא' וכו'חמודי צבי מועדים עמ' תריז
כא ע"א16 חייבי עולות ושלמים ממשכנין אותןתפארת ישראל (הרטמן) עמ' קסב הערה 45
כא ע"א16 ממשכנין על הקרבנותטיול בפרדס ח"א עמ' קעז
כא ע"א18 ב"ד כופין על הבאת קרבנותגור אריה שמות פ"כ הערה 2
כא ע"א18 כופין אותו וכו' עד שיאמר רוצה אניהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' תפ
כא ע"א18 כופין אותו עד כו'דרך מצותיך (חב"ד) דף עח ע"ב
כא ע"א18 כופין אותו עד שאומר רוצה אניצמח ה' לצבי (תשסז) עמ' תכ
כא ע"א18 כופין אותו עד שיאמר רוצה אניאבני אש (אויש) מועדים עמ' רסו
כא ע"א18 כופין אותו עד שיאמר רוצה אנידרכי צדק עמ' קב
כא ע"א18 כופין אותו עד שיאמר רוצה אניעצי חיים - מועדים עמ' רנב, רצא
כא ע"א18 כופין אותו עד שיאמר רוצה אניעקבי אבירים עמ' תיט, תמז
כא ע"א18 כופין אותו עד שיאמר רוצה אניפי' הרמ"ז על הזוהר בראשית (תשס) עמ' מא
כא ע"א18 כופין אותו עד שיאמר רוצה אניפרדס המלך (תשסט) אות שפד
כא ע"א18 כופין אותו עד שיאמר רוצה אנישמן ראש - ימים נוראים עמ' שמ, שמב
כא ע"א18 כופין אותו עד שיאמר רוצה אנישמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' קז
כא ע"א18 כופין אותו עד שיאמר רוצה אנישמן ראש ח"ט דברים עמ' רעד
כא ע"א18 כופין אותו עד שיאמר רוצה אניתפארת צבי במדבר עמ' כד, שיג
כא ע"א18 כופין אותו עד שיאמר רוצה אניתפארת צבי שמות עמ' תמא
כא ע"א18 לרצונו - כופין אותו עד שיאמר רוצה אניקריאה בקריה ח"ב עמ' שד
כא ע"א21 אמר רב פפא פעמים שחייבי עולות אין ממשכנין אותןעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' ה
כא ע"א21 פעמים שחייבי חטאות ממשכנים אותםאיש צעיר דף ה ע"ב
כא ע"א29 למקראה הקדימה הכתובזבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' קפג
כא ע"א31 כך עולתו מעכבתומשנת חיים ויקרא עמ' רנט
כא ע"א32 יקריב אותו בעל כרחועץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' ה
כא ע"א32 יקריב אותו לרצונו, יכול בע"כ ת"ל לרצונו הא כיצד כופין אותו עד שיאמר רוצה אניבנין משה (מייזליש) ח"ב עמ' קל
כא ע"א32 יקריב אותו מלמד שכופין אותו וכו' עד שיאמר רוצה אני וכו'באר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' לא, דברים עמ' תקעז
כא ע"א32 יקריב אותו מלמד שכופין אותו, וכתיב לרצונו, הא כיצד כופין אותו עד שיאמר רוצה אניקדושה ומלכות (גורדון) פ' ויקרא
כא ע"א32 יקריב אותו מלמד שכופין וכו'דברים אחדים (תשמו) עמ' רצח
כא ע"א35 לא צריכא דפריש ליה חבריה וכו'זכור לדוד עמ' נח
כא ע"א35 לא צריכא דפריש ליה חבריה וכו'מגילת סמנים עמ' קיז
כא ע"א35 לא צריכא דפריש ליה חבריה וכו'מכשירי מצוה עמ' לז
כא ע"א37 חטאתו ואשמו של פלוני עלי וכו'כח מעשיו הגיד לעמו ח"א דף סה ע"ד
כא ע"א רש"י - עולה לאו חובה היאתקנת השבין סי' יג (עמ' 121)
כא ע"א תוס' ד"ה הכיאבן שהם עמ' פב [הלכה]
כא ע"א תוס' ד"ה הכידרך ישראל סי' ז ס"ק ג [הלכה]
כא ע"ב מקריבין בין לדעת בין שלא לדעתמנחת מרדכי עמ' קפה
כא ע"ב שום היתומים שלשים יום וכו'זכור לדוד עמ' מב
כא ע"ב שום היתומיםאברהם במחזה דף יג ע"ג
כא ע"ב איך מוכרין ב"ד שדה של יתומיםדרכי שלום (מרגונאטו) דף פב ע"ב
כב ע"א13 קולפי טאבינחלת דבש מהדו"ק ח"ב סי' יג אות י
כב ע"א26 אילימא בבע"ח עכו"ם מי ציית לןדגלי יהודה דרוש ב אות ג
כב ע"א50 יתמי דאכלו דלאו דידהו ליזלו בתר שבקייהולהורות נתן בראשית עמ' פג
כב ע"א51 א"ר פפא פריעת בע"ח מצוה ויתמי לא בני מיעבד מצוה נינהומכשירי מצוה עמ' קמח
כב ע"א51 ויתמי לאו בני מיעבד מצוה נינהומשנת חיים במדבר עמ' ש
כב ע"א51 פריעת חוב מצוהגנת אגוז (תשעב) אות נו
כב ע"א51 קטנים לאו בני מעבד מצוה נינהומנחת מחבת ח"א עמ' קלט
כג ע"א01 המקדיש והיתה עליו כתובת אשתועץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קס
כג ע"א01 המקדיש נכסיו והיתה עליו כתובת אשהאות זכרון דף ג ע"א
כג ע"א04 אף הערב לאשה בכתובתהילקוט הגרשוני ח"ב
כג ע"א11 חזקה אין אדם עושה קנוניא על ההקדשאות זכרון דף ד ע"ב
כג ע"א17 והכא בנדר שהודר ברביםתפארת ראובן עמ' קלג
כג ע"א18 בנדר שהודר על דעת רבים קא מיפלגיאות זכרון דף ה ע"א
כג ע"א30 ב"ש אומרים הקדש טעות הקדש וב"ה אומרים הקדש טעות אינו הקדשלחמי תודה דף קצא ע"א
כג ע"א32 משה בר עצרי ערב כו'מערכי לב (חזן) ח"ב דרוש עג דף קסז ע"ג
כג ע"א32 משה בר עצרירוח חיים (חיד"א) עמ' ט
כג ע"א34 ליכא דנסבי עצה לרב הונא דליגרש לדביתהו וכו'ברית עולם (תשסט) עמ' קפד
כג ע"א37 איזה רשע ערום זה המשיא עצה למכור בנכסים וכו'ס' חסידים סי' תקפג
כג ע"א39 וצורבא מרבנן שאנינחלת דבש מהדו"ק ח"א סי' ל אות ב
כג ע"ב ערב בכתובה לא משתעבדתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' קכג
כג ע"ב המקדיש נכסיו והיתה עליו כתובת אישה ובעל חוב וכו'אות זכרון הקדמה עמ' 6
כג ע"ב משום דר' אבהו שלא יאמרו הקדש יוצא בלא פדיוןאות זכרון דף ג ע"ב
כג ע"ב ר"ש אומר אם חובו מרובים מהקדש לא הקדיש כלוםס' חסידים סי' שצז
כג ע"ב המקדיש נכסיו מעלין לו תפיליופירושי ראשונים
כג ע"ב תוס' ד"ה משום דר"אטבעות זהב ח"א דף עז ע"ג, ל ע"א, סט ע"ב [הלכה]
כד ע"א01 החייהו מערכךברכת שלמה חו"מ עמ' עג [הלכה]
כד ע"א01 החייהו מערכךטוב טעם ויקרא עמ' קנב
כד ע"א03 אם היה איכרהכתב והקבלה ויקרא פכ"ז פסוק ח
כד ע"א16 במשנהתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' קסו
כד ע"א19 אם ממתינין אותה לאיטליס משובחת היאהקשורים ליעקב (תשעח) עמ' נב
כד ע"א19 בהמה ממתינין לה לאטליזהקשורים ליעקב (תשסא) עמ' קטז
כד ע"א21 אין להקדש אלא מקומו ושעתואז שמח עמ' רעט
כד ע"א21 אין להקדש אלא מקומו ושעתוזכור לדוד עמ' מח
כד ע"א23 אין מקדישיןהכתב והקבלה ויקרא פכ"ז פסוק יח
כד ע"א24 אין מחשבין חדש להקדשיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קנט, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' רסב
כד ע"א24 אין מחשבין חדשיםהכתב והקבלה ויקרא פכ"ז פסוק י
כד ע"א רש"י ד"ה סליקותורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' ריב
כד ע"ב ושמואל מי כתיב ואם בשנת היובל, משנת היובל כתיב וכו'טוב ירושלים דברים פט"ו פסוק א
כה ע"א13 בית כור נפדה בחמשים שקלהמאור הגדול (גר"א) עמ' נט
כה ע"א13 בית כור שויא חמישים שקלגנא דפלפלי עמ' טו, קלב
כה ע"א13 המקדיש בית כורתורת אליהו עמ' נב
כה ע"א14 היו נקעים עמוקים עשרה טפחיםעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' רסד
כה ע"א14 היו שם נקעים עמוקים עשרה טפחיםיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קנח
כה ע"א16 הריני נותן שנה בשנהעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' רסב, רסג
כה ע"א18 רק הבעלים מוסיף חומשאור חדש (זיטשיק, תשסח) דברים עמ' רנז
כה ע"א33 גאלה אחרהכתב והקבלה ויקרא פכ"ז פסוק כ
כה ע"א34 חוזרת לכהנים בזמן הזהעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' רסא
כה ע"ב אשה מי מעמיד לה שדה בעל מוקים לה שכן יורשה או דלמא וכו'הר המוריה עמ' קס
כה ע"ב הקדישתו אשתו ופדאו הואעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' רסד
כה ע"ב ספק במקדיש פחות מב' שניםברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' עח
כה ע"ב במקדיש פחות מב' שניםברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' קנד
כו ע"א סכינא חריפא מפסקא קראיאור חדש פ"ד אות 332
כו ע"א סכינא חריפא מפסקא קראיבאר הגולה באר ג הערה 31
כו ע"א לכמות שהיתההכתב והקבלה ויקרא פכ"ז פסוק כ
כו ע"א יכול יחזור לגזבר כו'ברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' קנב
כו ע"א תוס' ד"ה אילימאמנחת מרדכי עמ' רנג
כו ע"ב17 שלא תאמר לאשר קנהו מאתו הוא הגזבריוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קסא
כו ע"ב38 הלוקח שדה מאביו ומת אביומנחת מרדכי עמ' רנב
כו ע"ב39 הלוקח שדה מאביו הקדישה ואח"כ מת אביויוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קסא
כו ע"ב42 שדה מקנה אינה יוצאה לכהנים ביובל שאין אדם מקדיש דבר שאינו שלו, ורש"ירנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תשו
כו ע"ב42 שדה מקנה אינה יוצאה לכהנים ביובל שאין אדם מקדיש וכו'עטרת חן ח"ב עמ' קלד
כו ע"ב43 אין אדם מקדיש דבר שאינו שלוחכמת התורה לך לך עמ' שלד {שאינו מעשר דשא"ש}
כו ע"ב43 הכהנים והלוים מקדישין לעולם וגואלין לעולםאחרית השנים עמ' ע
כו ע"ב43 שאין אדם מקדיש דבר שאינו שלוברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' קנב
כו ע"ב ברכת הזבח - סתירת הרמב"םעולת חודש ח"ג מאמר עב
כו ע"ב פי' הרמב"ם וברע"ביוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קנט
כז ע"א מאי אומרין כופיןהכתב והקבלה ויקרא פכ"ז פסוק יז
כז ע"א לימא בהא קמיפלגי דר"י סבר שוה כסף ככסף וכו'ברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' עט
כז ע"א אמר אחד הרי הוא שלי בכ"אעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' רס
כז ע"ב אין מוסיפין חומש על עילויו של זהיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קנו
כז ע"ב דחומשא רווחא דבעל הביתאבן פינה עמ' 32
כח ע"א02 מחרים אדם וכו' דברי ר"א אמר ראב"ע וכו' מכל אשר יש לו ולא כל כו'לקוטי שיחות חכ"ז עמ' 218
כח ע"א02 מחרים אדם מצאנו וכו' אין אדם רשאי להחרים כל נכסיו ותוס'ברית שלום (תעח) דף עט ע"ד, פ ע"ד
כח ע"א02 מחרים אדם מצאנו וכו' אין אדם רשאי להחרים כל נכסיו ותוס'ברית שלום (תשסח) עמ' תקי
כח ע"א02 מחרים אדם מצאנו ומבקרו וכו' החרים כולם אינם מוחרמיםיוסף לקח כרך א ח"א עמ' קסב, שיט, ח"ב עמ' קסא, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' רסו, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' קסו
כח ע"א02 מחרים אדםחלקו של יוסף (אמאדו) דף טו ע"ד
כח ע"א04 ואם החרים כולם אינם מוחרמיןיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קסב
כח ע"א06 אין אדם רשאי להחרים כל נכסיוקרני אורה עמ' פז
כח ע"א06 לא יקדיש ושלא יחרים כל שדותיויוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קסב, יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' עט
כח ע"א08 אדם צריך שיהא חס על נכסיוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' נג
כח ע"א08 יהא אדם חס על נכסיוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' רנט
כח ע"א08 שיהא אדם חייב להיות חס על נכסיורב ייבי (תשסט) ח"א עמ' סג
כח ע"א09 מכל ולא הכל עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' רנב
כח ע"א23 יכול יחרים אדם בנו וכו' מה בהמה יש לו רשות למוכרה אף כל וכו'תשובה מיראה עמ' לט-מ, ס
כח ע"א26 אף כל שיש לו רשות למוכרהגור אריה ויקרא פכ"ז הערה 66
כח ע"א32 איכא בינייהו דרבי אילא דאמר רבי אילא וכו'מגילת סמנים עמ' סז
כח ע"א33 באושא התקינוהכתב והקבלה בראשית פכ"ח פסוק כב
כח ע"א33 המבזבז אל יבזבז יותר מחומשאמרות ה' השלם ח"ג עמ' שז-שח
כח ע"א33 המבזבז אל יבזבז יותר מחומשפרורים משלחן גבוה ח"ה שאלה טז
כח ע"א33 המבזבז אל יבזבז יותר מחומשרב ייבי (תשסט) ח"א עמ' סג,
כח ע"א34 ר' ישבב הי' רוצה לבזבז כל נכסיו, ורש"י ד"ה חומשאמרות ה' השלם ח"ב עמ' מז
כח ע"א36 אדם יכול להחרים רק דבר שהוא שלוגור אריה במדבר פכ"א הערה 14
כח ע"א36 אין אדם יכול להחרים עבדו ושפחתופנים מסבירות עמ' לו
כח ע"א36 אין מחרים בניו וכו'עיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תרנד
כח ע"א36 המחרים בנו ובתו אין מוחרמיןרנת יצחק יהושע עמ' שלה
כח ע"א36 המחרים בנו ובתו אינן מוחרמיןרנת יצחק תענית עמ' כב
כח ע"א36 המחרים בנו ובתו וכו' אין מוחרמיןרנת יצחק שופטים עמ' קנ
כח ע"א37 הכהנים והלוים אין מחרימיןלקוטי שיחות חכ"ב עמ' 168
כח ע"א תוס' ד"ה דתנועץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' רסז
כח ע"ב09 שדה היוצאת לכהנים ביובלקרן פני משה ח"א עמ' קמו
כח ע"ב11 פגע בו יובל בשבת וכו'גנת אגוז (תשעב) אות תפב
כח ע"ב14 אחד יובל ואחד שביעית משמטין כאחד אלא שיובל בתחילתו וכו'מכשירי מצוה עמ' ר
כח ע"ב15 אלא שיובל תחילתו והשמיטה מסופה וכו'טוב ירושלים דברים פט"ו פסוק א
כח ע"ב16 אין שביעית משמטת אלא בסופהשם דרך דברים עמ' עח
כח ע"ב16 אין שמיטה משמטת אלא בסופהאור אברהם דברים עמ' קמד
כח ע"ב16 שביעית בסופה דכתיב מקץ כו'לקוטי שיחות ח"ה עמ' 197
כח ע"ב16 שביעית משמטת בסופהאמרי פנחס השלם - שער פרשיות ומועדים סי' תנב
כח ע"ב16 שביעית משמטת בסופהדבר טוב עמ' קצא
כח ע"ב16 שביעית משמטת בסופההתורה והעולם ח"ג עמ' קכא
כח ע"ב16 שמטה משמטת בסופה שנאמר מקץ שבע שנים קרן פני משה ח"א עמ' ריא
כח ע"ב16 שמיטה אינה משמטת אלא בסופהשבות יעקב (אבולפיה) עמ' שיד
כח ע"ב16 שמיטת כספים משמט בסוף השנהאמרות ה' השלם ח"ב עמ' רז
כח ע"ב17 בשלמא שביעית בסופה דכתיב מקץ שבע שנים תעשה שמטהשל"ה ווי העמודים פרק יד אות ו
כח ע"ב27 חרמי כהנים אין להם פדיון גור אריה ויקרא פכ"ז אות יח
כח ע"ב28 ר' יהודא בן בתירא אומר סתם חרמים לבדק הביתנועם אלימלך (תשסא) עמ' קפא
כח ע"ב28 רבי יהודה בן בתירא אומר, סתם חרמים לבדק הבית וכו' וחכמים אומרים, סתם חרמים לכהניםנועם אלימלך דף מה ע"ד
כח ע"ב28 ריב"ב אומר סתם חרמין לבדק הביתיוסף לקח כרך א ח"א עמ' קיז, שיט
כח ע"ב28 פלוגהא דרבנן וריב"ב וכו' סתם חרמין וכו'כח מעשיו הגיד לעמו ח"א דף מה ע"ד
כח ע"ב29 סתם חרמים לבדק הבית וחכ"א סתם חרמים לכהניםתורה בציון עמ' תק
כח ע"ב32 כל חרם קדש קדשים מלמד שחל על קק"ד וקק"ליוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קנז, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' רסז
כח ע"ב33 בחרם על קרבןעיוני רש"י דברים ח"א עמ' תב
כח ע"ב33 חרמי כהנים חלים על ק"ק ועל קדשים קליםגור אריה ויקרא פכ"ז אות יט
כח ע"ב38 הבכור בין תם בין בעל מום וכו'תשובה מיראה עמ' כו
כח ע"ב רש"י ד"ה אדרבהצלח רכב עמ' רצה
כח ע"ב רש"י ד"ה בכרי וכו' פירש"י רשאי חייב וכו'כח מעשיו הגיד לעמו ח"א דף נג ע"ד
כח ע"ב תוס' ד"ה כמאן - מסתמא לכהנים נמי הכי הואברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' עז
כח ע"ב תוס' ד"ה כמאןברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' קנ
כט ע"א02 חרמים כל זמן שהן בבית בעלים - הרי הן כהקדש לכל דבריהןנועם אלימלך דף מה ע"ד
כט ע"א02 חרמין כל זמן שהם בבית הבעלים ה"ה כהקדשעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קסז
כט ע"א04 נתנן לכהן הרי הן לכל דבריהם כחוליןגור אריה ויקרא פכ"ז אות יח
כט ע"א11 מנין לכהן שהקדיש שדה חרמו כו'לקוטי שיחות חכ"ב עמ' 166
כט ע"א24 ההוא גברא דאחרימינהו לנכסי בפומבדיתא מקרקעי דח"ל כמטלטלי דא"י דמו וכו'כח מעשיו הגיד לעמו ח"א דף מה ע"ד
כט ע"א27 הקדש שוה פרוטה שחללו על שוה פרוטה מחולליוסף לקח כרך א ח"א עמ' שכא
כט ע"א27 חללן על שוה פרוטה הרי הן מחוללין עליו ומותריןשערי תשובה אגה"ת אות לא
כט ע"א31 אין ע"ע נוהג אלא כו'מראה הגדול ח"ב דף טז ע"ד
כט ע"א31 אין עבד עברי נוהג אלא בזמן שהיובל נוהגגדולי מוסר עמ' קכב
כט ע"א31 אין עבד עברי נוהג אלא בזמן שהיובל נוהגכח מעשיו הגיד לעמו ח"א דף כב ע"ד
כט ע"א31 אין עבד עברי נוהג אלא בזמן שהיובל נוהגערבי נחל (תשסד) ח"ג עמ' פט
כט ע"א31 אין עבד עברי נוהג אלא בזמן שהיובל נוהגצדקת הצדיק סי' רלא, רמה
כט ע"א31 עבד עברי אין דינו נוהג אלא בזמן שהיובל נוהגלקט שיחות מוסר ח"ג עמ' סו
כט ע"א31 עבד עברי אין דינו נוהג אלא בזמן שהיובל נוהגלקט שיחות מוסר ח"א עמ' ריג
כט ע"א33 אין דין בתי ערי חומה אלא בזמן היובלבנין שאול עמ' קפ
כט ע"א33 בתי ערי חומה אינו נוהג אלא בזמן שהיובל נוהגערבי נחל (תשסד) ח"ג עמ' צג
כט ע"א36 אין גר תושבדרשות ר"י מסלוצק עמ' קעו
כט ע"א36 אין מקבלים גר תושב אלא בזמן שהיובל נוהגעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' צו, מקראי קדש (תשנג) עמ' ש
כט ע"א36 קבלת ג"ת בזה"זאור הרעיון עמ' רעו
כט ע"א36 רשב"א אומר אין גר תושב נוהג כו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קכח
כט ע"א37 כי טוב לו עמךעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תרי
כט ע"א39 מקרקעי דחו"ל כמטלטליןאור חדש על ציון דף קד ע"ב
כט ע"א39 נכסי חוץ לארץ נקראים מטלטלין ונכסי ארץ ישראל נקראת קרקעכסף נבחר עמ' כט, רכט, שכב
כט ע"א39 קרקעות חו"ל כמטלטלי א"יהתקופה הגדולה (תשלב) עמ' רו
כט ע"א40 ר' ישמעאל אומר כתוב אחד אומר אך את הבכור תקדיש וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' עז
כט ע"א40 ר' ישמעאל אומר כתוב אחד אומר אך את הבכור תקדיש וכו'ברית שלום (תעח) דף יב ע"ד
כט ע"א40 רבי ישמעאל אומר כתוב אחר אומר תקדיש וכתוב אחד אומר לא יקדיש וכו'של"ה תושבע"פ אות צא, צד
כט ע"א40 רי"א א"א לומר תקדיש שכבר נאמר לא יקדישעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' ער
כט ע"א41 אי אפשר לומר תקדיש שכבר נאמר לא יקדיש וכו'נאות דשא (תשסח) עמ' מד
כט ע"א42 מקדישו אתה הקדש עילוי לבדק הביתיוסף לקח כרך א ח"א עמ' רלט
כט ע"א42 מקדישו הקדש עילויעיוני רש"י דברים ח"א עמ' ת, תא
כט ע"א42 מקדישו הקדש עילוי, שמצוה להקדישותיבת גמא (תשעא) ח"ב עמ' קצה
כט ע"א44 המשנה מקדושת בכור עובר בל"תמנחת מרדכי עמ' רנד
כט ע"א44 מנין לנולד בכור בעדרו שמעוה להקדישו וכו'שופרא דישראל (תשסו) עמ' שכז
כט ע"א44 מנין לנולד בכור בעדרו שמצוה להקדישו וכו'מגילת סמנים עמ' קכה
כט ע"א44 מנין לנולד בכור בעדרו שמצוה להקדישו שנאמר הזכר תקדיש וכו'מכשירי מצוה עמ' פח, רד
כט ע"א44 מנין לנולד בכור בעדרו שמצוה להקדישו שנאמר הזכר תקדיששל"ה - שער האותיות אות ק ס"ק כד
כט ע"א44 מנין לנולד בכור בעדרו שמצוה להקדישואור אברהם שמות עמ' עה
כט ע"א44 מנין לנולד בכור בעדרו שמצוה להקדישופרי צדיק אמור אות א
כט ע"א44 מנין לנולד בכור שמצוה להקדישואור אברהם על ספר המצוות עמ' תנא
כט ע"א44 נולד בכור בעדרו שמצוה להקדישורנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' קיא
כט ע"א45 בכור מצוה להקדישושארית מנחם ח"ב עמ' כו
כט ע"א45 מצוה להקדיש הבכורבן מלך - שבת עמ' שסט
כט ע"א45 שמצוה להקדישומשנת חיים שמות עמ' פו
כט ע"א45 תקדיש שצריך להקדישו לבכור בפהיוסף לקח כרך א ח"א עמ' רלא, רעא, יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' מא
כט ע"א רש"י ד"ה איןתיבת גמא (תשעא) ח"א עמ' תצב
כט ע"א תוס' ד"ה הקדשגור אריה דברים פט"ו הערה 36
כט ע"א רש"ש, חשק שלמהתיבת גמא (תשעא) ח"ב עמ' קצו
כט ע"א חשק שלמהמפניני הרב עמ' רג
כט ע"ב01 אין מותר לגואלו פחות מב' שנים וכו'גנת אגוז (תשעב) אות תסה
כט ע"ב01 אינו יכול לגאול שדה אחוזה פחות משתי שניםקרן פני משה ח"א עמ' קנ
כט ע"ב01 אינו מותר לגאול פחות משתי שנים וכו'טוב ירושלים ויקרא פכ"ה פסוק יד
כט ע"ב01 אינו מותר לגאול פחות משתי שניםנשמת חיים (ברלין) עמ' עט
כט ע"ב01 אינו רשאי לגאול בפחות מב' שניםגור אריה ויקרא פכ"ה הערה 102, אות לו
כט ע"ב06 מכרה לו לפני ר"ה מלאה פירות ואכלה שתי שניםעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' רלד
כט ע"ב15 איתמר המוכר שדהו בשנת היובל עצמה רב אמר וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' רצג
כט ע"ב15 אתמר המוכר שדהו בשנת היובל וכו' התם לא הדרא ומיזדבנא וכו' ופרש"י דאין אדם מוכר את בתו לשפחות אחר שפחותחוט המשולש בשערים (תשנח) עמ' רד
כט ע"ב15 המוכר שדהו ביובל אינה מכורה כל עיקריד דוד (אופנהיים) עמ' פא
כט ע"ב15 המוכר שדהו בשנת היובל עצמה כו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קכו
כט ע"ב17 אינה מכורה כל עיקרהכתב והקבלה ויקרא פכ"ה פסוק טו
כט ע"ב19 אינה מכורה לא כ"שתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' רעא, שנ
כט ע"ב19 שאינו מכורה אינו דין שלא תמכרגור אריה שמות פכ"א אות כד
כט ע"ב21 אין אביה יכול למכור בתו נערה מק"ו וכו' שאינה מכורה לא כל שכן שלא תמכרבן פורת יוסף (תשעא) עמ' תקיד
כט ע"ב21 אין אדם מוכר בתו נערה כשהיא נערהעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' פח
כט ע"ב21 יכול ימכור אדם את בתו כשהיא נערה, אמרת מכורה כבר יוצאה, אינה מכורה אינו דין שלא תימכראור חדש פ"ה אות 566
כט ע"ב22 מכורה כבר יוצאה אינה מכורה אינה אינו דין שלא תמכרקרן לדוד דברים עמ' לא
כט ע"ב24 התם לא הדרא מזדבנא וכו' ורש"י ותוס'עיוני רש"י שמות ח"ב עמ' כ
כט ע"ב25 אחר היובל וכו' סמוך ליובלתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קכו
כט ע"ב32 משלים עליו ב' שניםגור אריה ויקרא פכ"ה אות מח
כט ע"ב תוס' ד"ה התם לא הדרא ומזבנא וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' רצד
ל ע"א19 מכרה לראשון במנה ומכר ראשון לשני במאתיםעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' רלד
ל ע"א19 מכרה לראשון במנהעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' רלד
ל ע"א21 לעולם אינו מחשיב רק עם אותו שמכר לו האיש הזה שבא לגואלוגור אריה ויקרא פכ"ה אות מ
ל ע"א28 ולא יגאל לחצאיןגור אריה ויקרא פכ"ה אות מא
ל ע"א תוס' ד"ה ולא ידענאבריכות המעיין עמ' קז
ל ע"א תוס' ד"ה ולא ידענאתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' ריט
ל ע"ב01 הריני כבן עזאיבאר הגולה הקדמה 48
ל ע"ב01 כבן עזאי ורש"י ובקיהמאור שבתורה (שפירא) שמות עמ' רכח
ל ע"ב12 אמ"ר בר חנניא כמה קשה אבקה של שביעית וכו'איש אמונים דף נט ע"א
ל ע"ב12 בא וראה וכו' אדם נושא ונותן בפירות שביעית וכו' לא באת לידו עד שמוכר את עצמו וכו'דעת תורה ויקרא עמ' פט
ל ע"ב12 בא וראה כמה קשה אבקה של שביעית וכו' לסוף מוכר א"עדרכי צדק עמ' שלח
ל ע"ב12 בא וראה כמה קשה אבקה של שביעית וכו' לסוף מוכר את ביתו וכו'אוצרות חיים - מתן תורה וא"י עמ' רסו-רסח
ל ע"ב12 בא וראה כמה קשה אבקה של שביעית וכו'ברית שלום (תעח) דף פד ע"א
ל ע"ב12 בא וראה כמה קשה אבקה של שביעית וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' תקלח
ל ע"ב12 כמה קשה אבקה של שביעיתחיי נפש ח"ג עמ' ד
ל ע"ב12 כמה קשה אבקה של שביעיתכוכבי אור (תשלד) עמ' קלה
ל ע"ב12 כמה קשה אבקה של שביעיתמכתב מאליהו ח"ה עמ' 60
ל ע"ב12 כמה קשה אבקה של שביעיתצמח דוד (שלוניקי) ח"א דף רלא ע"א-ע"ב
ל ע"ב12 כמה קשה וכו' שביעית וכו' מוכר וכו' לסוף מוכר וכו' משרת לעבודת כוכבים (ובשטמ"ק)לקוטי שיחות חי"ז עמ' 298
ל ע"ב13 אדם נו"נ בפירות שביעית לסוף מוכר וכו'כרם טוביה עמ' שכט
ל ע"ב13 נושא ונותן בפירות שביעית לסוף מוכר מטלטליו לא הרגיש מוכר שדהועלי שור ח"ב עמ' קסז
ל ע"ב17 לא הרגיש לסוף מוכר את שדותיומכתב מאליהו ח"ה עמ' 292
ל ע"ב19 לא באת לידו עד שמוכר את בתו וכו', רש"ילקט שיחות מוסר ח"ג עמ' שנט
ל ע"ב23 כיון שעבר אדם עבירה ושנה בה וכו' נעשית לו כהיתרשיחות ר' ראובן עמ' קט
ל ע"ב23 כיון שעבר אדם עבירה ושנה בה וכו'שערי תשובה (עם שערי חיים) שער ראשון מאמר ה
ל ע"ב23 כיון שעבר אדם עבירה ושנה בה נעשה אצלו כהיתר - ורש"י דרשות שמן רוקח עמ' לו
ל ע"ב23 כיון שעבר אדם עבירה ושנה בה נעשית לו כהיתרגור אריה במדבר פ"י הערה 85
ל ע"ב23 כיון שעבר אדם עבירה ושנהשיחות מוסר (תשסב) עמ' תיג, תלו
ל ע"ב23 עשה עבירה ושנה בה נעשית לו כהיתרברכת אליהו (עמאר) בראשית פ' וישב מאמר יב
ל ע"ב25 מכירת בתודרכי שלום (מרגונאטו) דף עט ע"ב
ל ע"ב37 נתרבה כספוהכתב והקבלה ויקרא פכ"ה פסוק נא
ל ע"ב41 אמר ר"י דרשינהו ר"נ להני קראי כסינילקוטי שיחות חי"ג עמ' 31
ל ע"ב41 דרשינהו להני קראי כסינימנחת יהודה (בוים) בהקדמה ד"ה בהיה
ל ע"ב41 דרשינהו ר"נ להני קראי כסינידברי חנינא - ת"ת עמ' קפא
ל ע"ב42 והשיגה ידו יד עצמו שלא ילוה ויגאלפאר יעקב ח"ג עמ' רצה
ל ע"ב44 כדי גאולתו שאין גואל לחצאיןגור אריה ויקרא פכ"ה הערה 154
ל ע"ב51 ואם גאל יגאל וכו'ולאשר אמר עמ' תקמט
לא ע"א03 המוכר בית בבתי ערי חומה גואל מיד וגואל כל י"ב חודש וכו' תמימה להביא חדש העיבור עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' רלז, יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רלו
לא ע"א03 המוכר בית בבתי ערי חומה וכו'לקוטי שיחות חכ"ו עמ' 67
לא ע"א03 מוכר בית בבתי ערי חומה שרשאי לפדותו תוך שנהאור חדש פ"ד אות 307
לא ע"א04 בתי ערי חומה נגאלות רק שנהמנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף כד ע"ד
לא ע"א05 כמין רביתדרכי חושן עמ' רצז [הלכה] {רבית בקרקע}
לא ע"א06 מת הלוקח יפדה מיד בנועץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' רלז
לא ע"א07 מכר ראובן לשמעון בניסן וכו' אין מונים שנה אלא משעה שמכר ראובןיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קמה, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' רלז
לא ע"א08 כשהוא אומר תמימה להביא חודש העיבור רבי אומר יתן לו שנה ועיבורהבית ישראל (טויסיג) תנינא ח"ב עמ' קיב
לא ע"א08 כשהוא אומר תמימה להביא את חדש העיבור ס' המאמרים (רש"ב) תרעב עמ' תתקעו
לא ע"א08 כשהוא אומר תמימה להביא את חדש העיבורבשעה שהקדימו תער"ב ח"ב עמ' תתקעו
לא ע"א08 כשהוא אומר תמימה להביא את חדש העיבורלקוטי שיחות ח"ה עמ' 100, חי"ב עמ' 97, חי"ח עמ' 129, ח"כ עמ' 288, חכ"ד עמ' 547, חכ"ט עמ' 241
לא ע"א08 כשהוא אומר תמימה להביא את חודש העיבורתורת מנחם חמ"ג עמ' 214
לא ע"א09 חודש העיבור אי הוי בכלל מנין השנהברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' קמז-קמח
לא ע"א09 להביא את חודש העיבורלקוטי שיחות חלק ל עמ' 46
לא ע"א09 תמימה להביא את חודש העיבור (ורש"י - שאם היתה שנה מעוברת אינה נחלטת עד שלשה עשר חודש)תורת מנחם ח"י עמ' 119
לא ע"א09 תמימה להביא את חודש העיבורברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' עו
לא ע"א09 תמימה להביא את חודש העיבורלקוטי שיחות חל"ה עמ' 24
לא ע"א09 תמימה להביא את חודש העיבורלקוטי שיחות חל"ח עמ' 10
לא ע"א09 תמימה להביא את חודש העיבורתורת מנחם חי"ח עמ' 162
לא ע"א09 תמימה לרבות את חודש העיבורתורת מנחם חמ"ח עמ' 258
לא ע"א09 תמימהתורת מנחם חלק לב עמ' 32
לא ע"א09 להביא חודש העיבור שאינו נחלט עד סופהעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' רלו
לא ע"א10 נותן לו שנה ועיבורהיוסף לקח כרך א ח"א עמ' קמד
לא ע"א26 הרי זו רבית גמורה אלא שהתורה התירתומכשירי מצוה עמ' מ
לא ע"א26 והתניא ה"ז רבית גמורה וכו' דרך ישראל סי' ט ס"ק ד, ח [הלכה]
לא ע"א רש"י ד"ה הרי זהדרך ישראל סי' ט ס"ק ד [הלכה]
לא ע"א תוס' - בבתי ערי חומה אינו לווה ופודה ואינו גואל לחצאיןעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' רסב, רנג
לא ע"א תוס' ד"ה ור' יהודהדרך ישראל סי' ט ס"ק א, ג [הלכה]
לא ע"ב19 מכר ב' בתי ע"ח א' בט"ו אדר א' וכו'ברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' רנח
לא ע"ב19 מכר ב' בתי ערי חומה א' בט"ו אדר ראשון וא' בא' אדר שני וכו' - במחלוקת ר"א בר ממל ורבינאברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' קמח
לא ע"ב19 מכר שני בתי ערי חומהפורים בציון עמ' לז
לא ע"ב19 מכר שני בתים אחד בחצי אדר ראשון ואחד בראש אדר שניעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' רלז
לא ע"ב28 נולדו שני טלאים אחד טו אדר ראשון והשני ר"ח אדר שניעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' מ¬
לא ע"ב36 שנה תמימה לגבי בתי ערי חומהאור אברהם הלכות מגילה וחנוכה עמ' מג
לא ע"ב36 שנה תמימה רבי אומר כו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' שמג
לא ע"ב36 ת"ר שנה תמימה וכו'אור אברהם - מסכת מגילה עמ' נ
לא ע"ב48 לא יצא ביובל אפילו פגע יובל תוך שנתועץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' רלח
לא ע"ב50 בראשונה הי' נטמן יום י"ב חודש התקין הלל שיהא תולש מעותיו ללשכה וכו'דברי יונה עמ' קסה
לא ע"ב50 בראשונה היה נטמן י"ב חודש, כדי שיהיה הבית חלוט לו וכו'עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קמג, ח"ב עמ' רלז, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' קסא
לא ע"ב51 התקין הלל הזקן שיהא חולש את מעותיו ללשכהפרורים משלחן גבוה ח"ב שאלה סז
לא ע"ב רש"י - בראשונה הי' נטמן הלוקח ביום י"ב חודש שלא ימצאוהו המוכרדברי יונה עמ' קסה
לא ע"ב רש"י ד"ה דכולידרך ישראל סי' ח ס"ק א, וסי' ט ס"ק ט [הלכה]
לא ע"ב רש"י ד"ה שאין לו דורות - דליכא פו"ר קמי שמיאנחלת דבש מהדו"ק ח"א סי' לב אות י
לא ע"ב תוס' - בתי ערי חומה נהגו בבית שניערבי נחל (תשסד) ח"ג עמ' פט
לא ע"ב תוס' ד"ה רבאדרך ישראל סי' ט ס"ק ד [הלכה]
לב ע"א15 כל שהוא לפנים מן החומה הרי הוא כבתי ערי חומהעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' רלח
לב ע"א16 שדות שבתוך ערי חומה נגאליןיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' כה
לב ע"א17 בית הבנוי בחומה ר' יהודה אומרשערי שיש יהושע ח"א עמ' קפא-קפב
לב ע"א17 בית הבנוי בחומהיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קמה
לב ע"א32 גגות עיר חומהימות המשיח בהלכה עמ' תסה
לב ע"א32 עיר שגגותיה חומתה, ושאינה מוקפת חומה מימות יהושע בן נון, אינה כבתי ערי חומהשל"ה ווי העמודים פרק כב אות א
לב ע"א33 ואלו הן בתי ערי חומהפורים בציון עמ' שסט
לב ע"א34 מוקפות חומה מימות יב"נישא מדברותיך - מגילה עמ' עט
לב ע"א36 ירושלים מוקפת חומהימות המשיח בהלכה עמ' רעט
לב ע"א36 פרט לטבריה שימה חומתהיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קמד, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' רלז
לב ע"א37 אע"ג שאין לו חומה עכשיו כיון שהיה לו קודם לכןגור אריה ויקרא פכ"ה אות מב
לב ע"א37 אע"ג שאין לו חומה עכשיו כיון שהיה לו קודם לכןהכתב והקבלה ויקרא פכ"ה פסוק ל
לב ע"א רש"יהכתב והקבלה בראשית פ"ד פסוק יז
לב ע"א תוס' ד"ה התקין - מכל שבט חזרו מקצתןרנת יצחק מלכים עמ' שסה, תכז, ישעיה עמ' רצ, משלי עמ' רצה
לב ע"ב06 וירושלים מי מיחלט בה וכו' תרי ירושלים הווימות המשיח בהלכה עמ' רפג
לב ע"ב11 רב אשי אמר לאו אמר רב יוסף תרי קדש הוו הכא נמי תרי ירושלים הוובית ישראל (טויסיג) ח"ו עמ' קס
לב ע"ב11 רב אשי אמר לאו אמר רב יוסף תרי קדש הוו הכא נמי תרי ירושלים הוובית ישראל (טויסיג) תליתאה ח"א עמ' קח
לב ע"ב12 תרי ירושלים הוודרשות מהר"ם בנעט עמ' צה
לב ע"ב14 מצאו אלו וקידשום וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' שטו ד"ה כתיב
לב ע"ב15 וקדשו ערי חומה, ותוס' - מנלן דשילוח מצורעים דוקא מעיירות המוקפות חומהבאר יוסף (תשמא) ח"ג עמ' כט
לב ע"ב16 קדושה ראשונה קדשה לשעתה וכו'אמרי יוסף דברים דף צט ע"א
לב ע"ב16 קדושה ראשונה קדשה לשעתהניבי זהב עמ' קסג
לב ע"ב16 קדושה ראשונה קידשה לשעתה ולא קידשה לעת"ל וכו' ורש"יברית שלום (תעח) דף פג ע"ב
לב ע"ב16 קדושה ראשונה קידשה לשעתה ולא קידשה לעת"ל וכו' ורש"יברית שלום (תשסח) עמ' תקלב
לב ע"ב16 קדושה ראשונה קידשהנתיבות יצחק - ירח האיתנים עמ' תלז
לב ע"ב16 קדושת ארץ ישראל אור אברהם במדבר עמ' שלב {לענין תרומות ומעשרות}
לב ע"ב24 אלא כל שתעלה לך מסורת בידך וכו' שקדושה ראשונה קידשה לשעתה וקידשה לעתיד לבאשל"ה - מס' תענית אות קי
לב ע"ב26 שקדושה ראשונה קדשה לשעתה ולעתיד לבאלקוטי מאמרים עמ' 211, דובר צדק עמ' 194, ספר הזכרונות סי' ז (עמ' 42), צדקת הצדיק סי' רלא
לב ע"ב31 עיר חומה אע"פ שאין לה עתהיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קמה
לב ע"ב32 טעמא דמ"ד קדושה ראשונה קידשה לשעתה ולא קידשה לעת"ל כו' ואגין זכותא עלייהו כי סוכה כו' ורש"י ושטמ"קתורת מנחם חל"ח עמ' 79, 99, 169
לב ע"ב32 מ"ט דמ"ד קדושה ראשונה וכו' בעו רחמיידו בכל סי' אלף מג
לב ע"ב34 ויעשו בני הגולה הבאים מהשבי סוכות וכו' ואגין זכותא עלייהו כסוכהערבי נחל (תשסד) עמ' תתשכד
לב ע"ב34 ויעשו בני הגולה וכו' אלא מקיש ביאתם בימי עזרא וכו'מנחת עני (תשעב) עמ' רנה
לב ע"ב34 ויעשו בני הגולה סוכותמנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף כד ע"ג
לב ע"ב34 ויעשו כל הקהל וכו' בי לא עשו מימי ישוע וכו' והיינו דקא קפיד קרא וכו' הכא כתיב ישועאוצרות חיים - אישים ח"ג עמ' תב
לב ע"ב34 ויעשו כל הקהל וכו' סכותילקוט הגרשוני ח"ב
לב ע"ב34 ויעשו בני הגולה השבים מן השבי סוכות וישבו בסוכות וגו' דבעי רחמי על יצה"ר דע"ז ובטלין ואגין עלייהו כי סוכות וכו'חמודי צבי במדבר-דברים עמ' שלח
לב ע"ב35 כי לא עשו מימות יהושע בן נון (ומהרש"א)רב טוב דף יא ע"ד
לב ע"ב35 לא עשו מימי יושע בן נון וכו' שטיטין ויובלותשמן ראש סוכות ח"א עמ' י, יג
לב ע"ב37 אפשר בא דוד וכו'יציב פתגם - ימים נוראים עמ' צב
לב ע"ב37 אפשר בא דוד וכו'מה שהיה הוא שיהיה עמ' כה
לב ע"ב37 אפשר בא דוד וכו'פחד יצחק - יום הכפורים מאמר ז
לב ע"ב37 אפשר בא דוד וכו'פחד יצחק - ראש השנה מאמר ט
לב ע"ב37 אפשר בא דוד ולא עשה סוכות בא שלמה וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ב עמ' שכא
לב ע"ב37 אפשר בא דוד ולא עשו וכו'ניבי זהב עמ' קד
לב ע"ב37 אפשר בא דוד ולא עשו סוכות [בא שלמה ולא עשו סוכות] עד שבא עזרא?בית ישראל (טויסיג) ח"ו עמ' קלג
לב ע"ב37 אפשר בא דוד ולא עשו סוכות כו' דבעי רחמי על יצרא דעבודה זרה ובטלוהו כו'פרדס המלך (תשסט) אות קיג
לב ע"ב37 אפשר בא דוד ולא עשו סוכות עד שבא עזרא וכו'צלח רכב עמ' שיז
לב ע"ב37 אפשר בא דוד ולא עשו סוכות עד שבא עזראאהל יהושע (הלר) עמ' 37
לב ע"ב37 אפשר בא דוד ולא עשו סוכות עד שבא עזראדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' יא ד"ה פסוקים, עמ' כה ד"ה בנחמיה
לב ע"ב37 אפשר בא דוד ולא עשו סוכות עד שבא עזראלמחר אעתיר עמ' קכח
לב ע"ב37 אפשר בא דוד ולא עשו סוכות עד שבא עזראנצח ישראל עמ' תרנז הערה 23
לב ע"ב37 אפשר בא דוד ולא עשו סוכותשמן ראש סוכות ח"ב עמ' מא
לב ע"ב37 אפשר בא דודמורשה - שיחות למועדים עמ' צא
לב ע"ב37 ולא עשו סוכותהכתב והקבלה ויקרא פכ"ג פסוק מב
לב ע"ב38 עד שבא עזרא וכו'אדרת אליהו (קוצין) ח"ב עמ' 50
לב ע"ב40 בימי עזרא מנו יובלותעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' רלא
לב ע"ב41 אף ביאתן בימי עזרא מנו שמיטין ויובלותמנחת יצחק ויקרא-דברים עמ' עא
לב ע"ב46 בעו רחמי על יצרא דע"ז ובטלוהחומת אנך נחמיה אות ח
לב ע"ב46 בעי עזרא רחמי איצרא דעבודה זרה ובטליהשמן ראש סוכות ח"ב עמ' פו
לב ע"ב46 בעי רחמי על יצה"ר וכו' ואגין זכותא עלייהו כסוכהברית שלום (תעח) דף ט ע"ג, כא ע"א, פג ע"ב
לב ע"ב46 בעי רחמי על יצה"ר וכו' ואגין זכותא עלייתו כסוכהברית שלום (תשסח) עמ' תקלג, קלא, נו
לב ע"ב46 בעי רחמי על יצרא דע"א וקטלוןעצי חיים על התורה עמ' כג
לב ע"ב46 בעי רחמי על יצרא דע"זדרשות שבט הלוי עמ' נח
לב ע"ב46 דבעי רחמי על יצה"ר ובטליהמרפא לשון עמ' סב
לב ע"ב46 דבעי רחמי על יצר דע"ז ובטליה ואגין זכותא עלייהו כי סוכהתורת חיים עה"ת עמ' קעג-קעד {ביאור למה כסוכה}
לב ע"ב46 דבעי רחמי על יצר דע"ז ובטליה ואגין זכותא עלייהו כסוכה וכו'באר משה (אפשטיין) שמות עמ' תרפ, ויקרא עמ' תעא, מלכים עמ' קצט, תיב
לב ע"ב46 דבעי רחמי על יצר דע"ז ובטליה וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' מט ד"ה בנחמיה
לב ע"ב46 דבעי רחמי על יצר דע"ז ובטליהדרשות מהר"ם שיק עמ' שיג
לב ע"ב46 דבעי רחמי על יצר דעבודה זרה ובטליהשמן ראש סוכות ח"א עמ' מה, מח, צט
לב ע"ב46 דבעי רחמי על יצר ע"ז ובטליה ואגין זכותא עלייהו כי סוכהאור הצבי עמ' 41
לב ע"ב46 דבעי רחמי על יצרא דע"ז ובטליה ואגין זכותא עלייהו כי סוכהפאר יעקב ח"א עמ' סח, ח"ד עמ' לד, לז, לט, מ
לב ע"ב46 דבעי רחמי על יצרא דע"ז ובטליה ואגין זכותיה עלייהו כסוכהעמוד הימיני (קלינמן) עמ' מה-מו
לב ע"ב46 ואידך דבעי רחמי על יצרא דע"ז וכו'יערות דבש ח"א עמ' קמ
לב ע"ב46 עזרא ביקש רחמים שימסר בידו יצרא דע"ז ויבטל מן העולם, רש"ילקט שיחות מוסר ח"ג עמ' קצב, ריא
לב ע"ב47 אלא דבטיל יצרא דעבודה זרה דאגין עלייהו כסוכהמלא העומר על חמש מגילות (תשסח) עמ' רצ
לב ע"ב47 אנשי כנסת הגדולה ביטלו יצרו של ע"זהחברה והשפעתה מאמר 22 פרק יא
לב ע"ב47 בטלו יצר הרעטוב עין (אוסטרובצא) עמ' יט
לב ע"ב47 בטלו יצרא דע"זתהלות ישראל (קלוגר) עמ' תשכ
לב ע"ב47 בטלו יצרא דעבודה זרהחכמת התורה תרומה עמ' תו
לב ע"ב47 בטלו ליצרא דעבודה זרהלחמי תודה פתיחה דף ז ע"א
לב ע"ב47 בטליה יצרא זע"ז ואגין עליהו כסוכה, ורש"ירנת יצחק משלי עמ' שמה, שמח
לב ע"ב47 ביטול יצרא דע"זציץ השדה ח"ד עמ' קסה
לב ע"ב47 ביטול עבודה זרהזך ונקי עמ' ס
לב ע"ב47 ביטל יצרא דע"ז ואגין עלייהו כסוכהקהלת יעקב סוכות עמ' סג, שפח
לב ע"ב47 דאגנא זכותא עלייהו כי סוכהאור הצבי עמ' 92
לב ע"ב47 ואגין זכותא עלייהו כי סוכהבית ישי - דרשות עמ' קעט, קפז
לב ע"ב47 ואגין זכותא עלייהו כי סוכהמאורות נריה אלול ותשרי עמ' 130, 153
לב ע"ב47 ואגין זכותא עלייהו כי סוכהשמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' נא
לב ע"ב47 ואגין זכותא עלייהו כסוכהקהלת יעקב הושענא רבה - שמחת תורה עמ' רנ
לב ע"ב47 ואגין זכותא עלייהו כסוכהשמן ראש סוכות ח"ב עמ' קטו
לב ע"ב47 ואגין זכותא עלייהואגודת אזוב (יעבץ) דף כה ע"א בפתיחה
לב ע"ב47 יצרא דע"זתורת יחיאל בראשית עמ' שכ
לב ע"ב47 עזרא ביטל יצה"ר דע"ז ואגין זכותא עלייהוכתנות אור עמ' תקנו
לב ע"ב47 שנמנו על יצר ע"ז ובטלוהו ואגין זכותא עלייהו כי סוכהאור הצבי עמ' 103
לב ע"ב48 דקפיד קרא על יהושע אמאי לא בעי רחמי לבטל יצה"ר של ע"זילקוט דברי חכמים בראשית סי' תתעז
לב ע"ב48 הקב"ה הקפיד על יהושע שלא ביטל יצרא דע"זאגרא דכלה ח"ג עמ' שז
לב ע"ב48 הקב"ה קפיד על יהושע שלא התפלל על יצרא דע"זמגלה עמוקות (תשסח) אופן ד, כד, מג, פ, צ, קמד, קפט, ריד, ריט
לב ע"ב48 הקפיד הקב"ה על יהושע והחסיר אות משמובני יששכר ח"א דף צג ע"א, קא ע"ד, ח"ב דף סו ע"ג
לב ע"ב48 והיינו דקא קפיד קרא דיאושעמערכי לב (חזן) ח"ב דרוש צ דף רו ע"ד
לב ע"ב48 והיינו דקפיד קרא על יהושעחלק יעקב (קנטור) דרוש טו
לב ע"ב48 והיינו דקא קפיד קרא עילויה דיהושע וכו' והכא כתיב ישוע וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' תסה ד"ה ליישב
לב ע"ב48 קא קפיד קרא על יהושע וכו'דרשות מנחת יצחק עמ' צז
לב ע"ב48 קפיד קרא עילויה דיהושע וכו' אמאי לא ליבעי רחמיחתם סופר על התורה (תשמט) עמ' קנב
לב ע"ב48 קפיד קרא עילויה דיהושעשמן ראש ח"ט במדבר עמ' קסו
לב ע"ב48 קפיד קרא עילויה דיהושעשמן ראש ח"ט דברים עמ' לב, מז
לב ע"ב48 קפיד קרא עילויה דיהושעשמן ראש ח"י במדבר עמ' קנג
לב ע"ב48 קפיד קרא על יהושעטוב עין (אוסטרובצא) עמ' יח
לב ע"ב49 דבכל דוכתא כתיב יהושענתיבות יצחק - ירח האיתנים עמ' תכא
לב ע"ב49 חסרו ליהושע אות אחד לפי שהיה לו לבטל יצרא דע"זקומץ המנחה (צונץ) דרוש פד
לב ע"ב50 אנשי כנסת הגדולה קראו ליהושע ישוע וכו'אמרות ה' השלם ח"ה עמ' קטו, ח"ו עמ' סח, עב
לב ע"ב50 בשלמא משה ערבי נחל (תשסד) עמ' תתשכג {אם היה משה רבינו ע"ה נכנס לארץ ישראל והוה ליה זכותא דארץ ישראל היה מבטל יצרא דעבודת גילולים מן העולם כדרך שביטלוהו אנשי כנסת הגדולה}
לב ע"ב50 בשלמא משה וכו' דלא הו"ל זכותא דא"ימנחת יצחק בראשית-שמות עמ' לח
לב ע"ב50 בשלמא משה לא בעא וחמי דלא הוה זכותא דארץ ישראלהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' תלג
לב ע"ב50 בשלמא משה לא בעא רחמי דל"ה זכותא דא"ימשנת יוסף על התורה ח"א עמ' שסב, ח"ב עמ' רסט
לב ע"ב50 בשלמא משה לא בעא רחמי דלא הוה זכותא דא"י וכו'באר משה (אפשטיין) דברים עמ' תתו
לב ע"ב50 בשלמא משה לא בעא רחמי דלא הוה זכותא דא"יחדרי בטן פרשת ואתחנן אות טז
לב ע"ב50 בשלמא משה לא בעא רחמי דלא הוה זכותא דארץ ישראל וכו'זרע שמשון וילך אות ו
לב ע"ב50 בשלמא משה לא בעי רחמי וכו'מנחת יצחק ויקרא-דברים עמ' קפא
לב ע"ב50 בשלמא משה לא בעי רחמיהמאור שבתורה (שפירא) בראשית עמ' קלו
לב ע"ב50 בשלמא משה לא הוה ליה זכותא דא"ישבות יעקב (אבולפיה) עמ' רעג
לב ע"ב50 ישוע בלא ה"א על שלא ביטל יצרא דע"זקהלת יעקב סוכות עמ' קצה, שלא, תכד, תכז, תלג
לב ע"ב50 משה לא ביטל יצרא דע"ז דלא הוה ליה זכותא דא"יקומץ המנחה (צונץ) דרוש קלט אות ז, דרוש קמו אות ג
לב ע"ב50 משה לא בעא רחמי דלא הוה זכותא דא"יתקנת השבין סי' י (עמ' 91)
לב ע"ב50 משה לא בעא רחמי דלא הוה לו זכותא דאיברכות אבי דף צט ע"ב
לב ע"ב50 משה לא בעיא רחמי לבטל יצרא דע"זויואל משה מאמר א סי' יב עמ' לב
לב ע"ב50 משה לא היה לו זכות אר"יזכור לאברהם (וייס) פ' ואתחנן
לב ע"ב51 אלא יהושע דהו"ל זכותא דארץ ישראל אמאי לא ליבעי רחמישמחת הנפש עמ' קלז
לב ע"ב51 אלא יהושע דהוה לי' זכותא דא"י אמאי לא ליבעי רחמיבי חייא ח"א עמ' קטו
לב ע"ב51 אלא יהושע דהוה ליה זכותא דא"י אמאי לא ליבעי רחמיתורת חיים עה"ת עמ' שכח {ולא בעי קרא ליטול היו"ד שנתן לו משה, שביקש עליו רחמים}
לב ע"ב52 היה יכול לבטל יצר הרעחקל יצחק (תשסג) עמ' תקסו
לב ע"ב52 היה לו לבטל יצרא דע"זחכמת התורה וארא עמ' קפא
לב ע"ב52 היה ראוי ליהושע לעשות זה, שימסר יצה"ר דע"ז בידו כי משה רבינו לא היה לו זכותא דארץ ישראל וכו'תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תתקפד
לב ע"ב52 יהושע לא בטל יצר ע"זמי מרום חי"א עמ' צח
לב ע"ב52 יהושע לא בעא רחמים על יצה"ר דע"זיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קכט, כרך ב ח"ב עמ' ריח, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' ריט
לב ע"ב52 יהושע נענש על שלא בטל יצר ע"זמי מרום ח"ו עמ' רפא, ח"ח עמ' סט, ח"י עמ' פב, חי"ג עמ' קנט
לב ע"ב52 יהושע נענש על שלא ביקש רחמים שיבטל יצרא דעבודה זרהקרן לדוד דברים עמ' נ
לב ע"ב52 יהושע נענש של"ב על יצה"רשומע תפלה ח"א עמ' רכד
לב ע"ב52 יהושע שהיתה לו זכות א"יהתקופה הגדולה (תשלב) עמ' קצא
לב ע"ב54 כיון דירשו אבותיך ירשת אתהאמרי יוסף דברים דף צח ע"ב
לב ע"ב54 כיון דירשו אבותיךאמרי יוסף בראשית דף סא ע"ד, סב ע"ג
לב ע"ב55 היובלות בטלו כשגלו מן הארץגור אריה במדבר פל"ו הערה 2
לב ע"ב55 כשגלו ראובן וגד בטל יובלעיוני רש"י דברים ח"א עמ' צד
לב ע"ב55 משגלו שבט ראובן וחצי שבט מנשה בטלו היובלותדברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' שיז
לב ע"ב55 משגלו שבט ראובן וכו' בטלו יובלותלקוטי שיחות ח"ט עמ' 68
לב ע"ב55 משגלו שבט ראובן ושבט גד וחצי שבט המנשה בטלו יובלות וכו' בזמן שכל יושביה עליה וכו'שיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 425
לב ע"ב55 משגלו שבט ראובן ושבט גד וחצי שבט המנשה בטלו יובלות וכו' בזמן שיושבי' כתיקונן ולא בזמן שהן מעורבין, ורש"יתורת מנחם חנ"א עמ' 359
לב ע"ב55 משגלו שבט ראובן ושבט גד וחצי שבט המנשה בטלו יובלותשם דרך - כתר תורה עמ' לג
לב ע"ב55 עזרא דכתיב ביה פחד יצחק חנוכה מאמר י עמ' פו {בימיו לא היו כל יושביה עליה והיה התחלת הפיזור בשונה מימי יהושע במקביל לזה שבימי יהושע היתה תחלת כתבי הקודש ובימי עזרא נחתמו}
לב ע"ב58 בזמן שכל יושבי' עלי' וכו' מנו יובלות לקדש שמיטין (ורש"י ותוס')לקוטי שיחות ח"ז עמ' 170
לב ע"ב58 בזמן שכל יושבי' עלי'לקוטי שיחות חל"ט עמ' 344
לב ע"ב58 בזמן שכל יושביה עליהשיחות ר' צבי יהודה ויקרא עמ' 243 ,224
לב ע"ב58 בישיבת כל ישראל עליהרמון פרץ (אריאל, תשסא) עמ' קג
לב ע"ב58 וקראתם דרור בארץ לכל יושבי' בזמן שכל יושבי' עלי' כו' מנו יובלות לקדש שמיטין (ותוס' מירושלמי)תורת מנחם חמ"ו עמ' 174
לב ע"ב58 כל יושבי' עלי'לקוטי שיחות חכ"ה עמ' 44
לב ע"ב58 כל יושבי' עלי'תורת מנחם חנ"ז עמ' 100
לב ע"ב58 כל יושבי' עלי'תורת מנחם חנ"ט עמ' 105, 375, חלק ס עמ' 28, חס"א עמ' 28
לב ע"ב58 כל יושביה עליהמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 356 {הרבה מצוות תלויות בזה}
לב ע"ב58 כל יושביה עליהמי מרום ח"ז עמ' קנח
לב ע"ב58 כל יושביה עליהמתוך התורה הגואלת (תשעג) על התורה עמ' 66, 210, 158
לב ע"ב58 שנת היובל עצמו בזמן שכל יושביה עליהימות המשיח בהלכה עמ' קי, קצט, ר, רב
לב ע"ב60 מכיר את שבטודברי הרב עמ' רסט
לב ע"ב61 בבית שני לא נהג דין יובלותמשיב טענה עמ' 223
לב ע"ב61 מנו יובלות לקדש שמיטין וכו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קכג, שע
לב ע"ב רש"י ד"ה וקדשום - קדושת ערי חומה היו בב' תודות וכו'ימות המשיח בהלכה עמ' קצט
לב ע"ב רש"י ד"ה מנו יובלות ותוס'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קכג
לב ע"ב תוס' ד"ה וקדשואהלי יעקב (הוסיאטין) דף רמח ע"א
לב ע"ב תוס' ד"ה וקדשוימות המשיח בהלכה עמ' קצט
לב ע"ב רבינו גרשום - לעולם אין ישראל פחותים מס' רבואגור אריה שמות פ"א הערה 82
לב ע"ב רבינו גרשוםציץ השדה ח"ד עמ' צב
לב ע"ב רבנו גרשום - אין ישראל פחותין מששים ריבואציץ השדה פורים - אורה ושמחה עמ' קיא
לג ע"א02 לר"י שנת החמישים עלה לכאן ולכאןעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' רל, רלב
לג ע"א05 והכתיב מקץ שבע שנים תשלחו איש את אחיו העברי וכו'דבר טוב עמ' קצה
לג ע"א05 מקץ שבע שנים וכו' והכתיב ועבדך שש שניםלקוטי שיחות ח"ה עמ' 197
לג ע"א05 מקץ שבע שנים משמע לאחר שבע שנים שאף שנה שביעית בכללרנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תיט
לג ע"א08 שש לנמכר ושבע לנרצעברכת כהן (דויטש, תשמט) - מגילת ספר עמ' קכג
לג ע"א08 שש לנמכר ושבע לנרצעדבר טוב עמ' סג
לג ע"א08 שש לנמכר ושבע לנרצערנת יצחק ישעיה עמ' תכ
לג ע"א11 ירמי' החזירן ויאשי' בן אמון מלך עליהם כו' אלא מלמד שהחזירן ירמי' וכו', ורש"יתורת מנחם חנ"א עמ' 360
לג ע"א11 ירמיה החזירן תורת אביגדור ח"ב עמ' קמג
לג ע"א11 ירמיה החזירן ויאשיה בן אמון מלך עליהן וכו' גם יהודה שת קציר לך בשובי שבות עמי חמשה מאמרות (תשסט) - נוסח התפלה נספח ל
לג ע"א11 ירמיה הלך להחזירישועות משיחו (תשעח) עמ' 98
לג ע"א11 ירמיהו החזיר את עשרת השבטיםאבן ישראל (פישר) אגדה ח"ב עמ' פח
לג ע"א14 מלמד שהחזירן ירמיה ומנלן דיאשיה מלך עליהן דכתיב וכו'מדבר קדמות (תשסח) עמ' נא
לג ע"א14 מלמד שהחזירן ירמיהורנת יצחק יחזקאל עמ' סד
לג ע"א19 בתי החצרים נגאלין מיד ולעולם ויוצאין ביובלשבות יעקב (אבולפיה) עמ' קסג
לג ע"א19 יפה כח הבתים שגואל מיד וגואל לעולם ויוצאין ביובליוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' כה
לג ע"א26 המקדיש בית בבתי החצרים וכו'ברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' קנב, קנד
לג ע"א29 קמ"ל דיוצא ביובל חנםגור אריה ויקרא פכ"ה אות מח
לג ע"א32 והתם מנלן דתניא ויצא ממכר ביתו כו'טוב ירושלים ויקרא פכ"ה פסוק לג
לג ע"א רש"י קצירפירושי ראשונים
לג ע"א תוס' ד"ה אלאפני מלך שמות עמ' קמב
לג ע"א מהרש"א חידושי אגדות ד"ה שם מהכא - כפרש"י כמו קצין וכו' וכן במהרה בימינו אמן סלהחמשה מאמרות (תשסט) - נוסח התפלה נספח ל
לג ע"א רש"שדגלי יהודה דרוש א אות כב
לג ע"ב01 אלו הן בתי החצריםיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קמה
לג ע"ב20 אינו גואל כלויים עד שיהיה לוייוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קמה
לג ע"ב30 אין עושין שדה מגרש וכו' א"ר אלעזר בד"א בערי הלוים וכו'אחרית השנים עמ' ע
לג ע"ב30 אין עושין שדה מגרש וכו' שלא יחריבו את ערי ישראללקוטי שיחות חכ"ב עמ' 171
לג ע"ב30 אין עושין שדה מגרש וכו'משנת חיים במדבר עמ' תקנח
לג ע"ב30 אין עושין שדה מגרשזבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' ריא
לג ע"ב30 אין עושין שדה מגרשיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קמד
לג ע"ב30 אין עושין שדה מגרש ולא מגרש שדה ולא מגרש עיר ולא עיר מגרשבית ישראל (טויסיג) תנינא ח"ב עמ' קמח
לג ע"ב30 שדה מגרשהכתב והקבלה ויקרא פכ"ה פסוק לד
לג ע"ב42 מאי לא ימכרהכתב והקבלה דברים פי"ח פסוק ח
לג ע"ב42 מאי לא ימכר אילימא לא ימכר כלל כו' אלא מאי לא ימכר לא ישנהרנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תשט
לג ע"ב44 הכהנים והלוים מוכרין לעולם וגואלין לעולםאחרית השנים עמ' ע
לג ע"ב44 כהנים ולויים מוכרין לעולם וגואלין לעולםשער המלך (תשנז) עמ' קלה
לג ע"ב49 אין עושים עיר מוקפת חומה ערי הלוייםמנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף כד ע"ד
לג ע"ב49 ערי מקלט בלי חומהאחרי ראי (תשסד) סדרות סי' לו אות ג
לג ע"ב49 ערים הללו אין עושין אותן וכו' ולא כרכים גדולים וכו', ורש"י ד"ה כרכיםאמרות ה' השלם ח"ה עמ' שכא, שכו
לג ע"ב49 ערים הללו אין עושין אותן לא כפרים קטנים ולא כרכים גדולים אלא עיירות בינוניותהר המוריה עמ' רנה
לג ע"ב49 ערים הללו אין עושין אותן לא כפרים קטנים ולא כרכים גדוליםפורים בציון עמ' שסט
לג ע"ב51 דווקא הוקף ואח"כ נתיישבהגור אריה ויקרא פכ"ה אות מב
לג ע"ב51 הוקף ולסוף ישבאוהב ישראל דף קצז ע"א
לג ע"ב51 יכול אפילו הקיפוה ישראל וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' תקצה ד"ה ורבים ובהערה
לג ע"ב51 שהוקפה ולבסוף ישבה ולא אם ישבה ולבסוף הוקפהחיים שיש בהם - דרשות ח"ב עמ' שנו
לג ע"ב רש"י - אין עושין מגרש שדה מפני שמחריב את נוי העיר כו'רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תשי
לג ע"ב רש"י ד"ה בערי הלויים וכו'לקוטי שיחות חכ"ב עמ' 171, חכ"ה עמ' 91
לג ע"ב תוי"טעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' רלז
לד ע"א מנין לכהן שהקדיש שדה חרמו וכו'לקוטי שיחות חכ"ב עמ' 166
לד ע"א ודין הוא בשל אחרים אני זוכה בשל עצמי לא כ"שאחרית השנים עמ' כ
לד ע"א אף שדה חרמו יוצא מתחת ידו ומתחלקת לכהניםעיוני רש"י במדבר עמ' מח
לד ע"א אמר מר בשל אחרים אני זוכה וכו׳אבני אש (אויש) מועדים עמ' רנט
לד ע"א רש"י ד"ה הכא ברשותולקוטי שיחות חכ"ח עמ' 120
לד ע"א תוס' ד"ה הן - אפילו לאחר סתירה דין ע"ח להןרנת יצחק יהושע עמ' קעה

מכון הלכה ברורה
ירושלים ת"ד 34300

פרטים נוספים
בטל' 02‎-6521259
פקס 02‎-6537516

ראשי | מידע | השיטה | פרסומים | דוגמה | תרומות | הסכמות | גלרית תמונות | בית מדרש וירטואלי
ספריה וירטואלית | הלכות פסח | הלכות חנוכה | מפתח לרמב"ם | נושאי הבירורים | פרשת השבוע
דף יומי | מצגות | מפתח לאגדות | מאגרי מידע | תקוני טעויות דפוס | צרו קשר

HOME | ABOUT HALACHA BRURA | השיטה | EXAMPLE |
PUBLICATIONS | DONATIONS | ENDORSEMENTS (HASKAMOT) | WEEKLY PARSHA | CONTACT US