Halacha Brura and Berur Halacha Institute

מכון הלכה ברורה ובירור הלכה

מפתח לפירושים על אגדות התלמוד

לדף הראשי של המפתח לאגדות
לרשימת הספרים


ללקט ביאורי אגדות
עם טקסט מלא של המקורות
מסכת בכורות
מסכת ערכין

מסכתות בכורות וערכין

**

מסכת בכורות
ב ע"א01 הלוקח עובר חמורו וכו'חלק יעקב (קנטור) דרוש יא
ב ע"א01 הלוקח עובר חמורו של עו"כ והמוכר לו אע"פ שאינו רשאי וכו'תשובה מיראה עמ' מא
ב ע"א01 הלוקח עובר חמורו של עובד כוכבים והמוכר לו אף על פי שאינו רשאי המשתתף לו והמקבל הימנו והנותן לו בקבלה פטור מן הבכורהחמשה מאמרות (תשסט) - סמוכים לעד - חולין
ב ע"א01 הלוקח עובר חמורו של עכו"ם והמוכר לו וכו' פטור מן הבכורהצדקת הצדיק סי' קצז
ב ע"א01 הלוקח עובר חמורו של עכו"ם פטור מן הבכורהויואל משה מאמר ב סי' לב עמ' רלב {הדין כך גם בגוי ששומר ז' מצוות ונקטו "עכו"ם" כי רוב הגוים עובדי ע"ז}
ב ע"א01 הלוקח עובר כו' בפיה"מ להרמב"םמשנת חיים במדבר עמ' שט
ב ע"א07 מייתו לה לקדושהפירושי ראשונים
ב ע"א08 אימא ליקנסיה קמ"לזבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' שעג
ב ע"א29 קונסין אותופירושי ראשונים
ב ע"א רש"י ד"ה מייתילהורות נתן דברים עמ' נח
ב ע"ב45 והנותן בקבלהזבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' שעג
ב ע"ב46 וליטעמיך המשתתף לו דלא קתני הכי נמי דרשאיאחרית השנים עמ' סב
ב ע"ב47 אסור לעשות שותפות עם גויעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' רל
ב ע"ב47 אסור לעשות שותפות עם הגוידגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' מט
ב ע"ב47 שותפות עם העכו"םודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' פז
ב ע"ב54 וחכמים אומרים כל זמן שיד עובד כוכבים באמצע פטורה מן הבכורהלמדנות (תשנח) פ' כי תשא אות נב
ב ע"ב תוס' - שמא יתחייב, דעכו"ם אינו מצוה על השיתוףפאר יעקב ח"ב עמ' תשב
ב ע"ב תוס' - בני נח לא הוזהרו על השיתוף דע"זאור אברהם - מגילת אסתר עמ' קד
ב ע"ב תוס' ד"ה שמאחמודי צבי במדבר-דברים עמ' רכה
ב ע"ב תוס' ד"ה שמאמשנת חיים דברים עמ' רלז
ב ע"ב תוס' ד"ה שמא יתחייב לו עכו"םבנין שאול עמ' קסח
ב ע"ב תוס' ד"ה אסורנאוה תהלה עמ' תמ
ב ע"ב תוס' ד"ה שמאלקוטי שיחות חכ"א עמ' 87, חכ"ה עמ' 192
ב ע"ב תוס' ד"ה שמאנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' ה אות יג, טו, סי' יח אות יא
ב ע"ב תוס' ד"ה שמאחכמת התורה יתרו עמ' תל
ג ע"א07 המוכר עבדו לנכרי קונסים אותואהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' צט ע"א
ג ע"א07 המוכר עבדו לעכו"ם קונסין אותו עד מאה בדמיונועם אליעזר בראשית עמ' רס ע"א
ג ע"א19 ניקנסיה טפיהכתב והקבלה בראשית פמ"ז פסוק יב
ג ע"א23 כל בכור עד דאיכא כוליה או אפילו כל דהואלהורות נתן ויקרא עמ' קעא
ג ע"א23 כל בכור רבנן סברי בכור מקצת בכור משמע כתב רחמנא כל עד דאיכא כוליהשל"ה (תשנז) ווי העמודים פרק ב אות ה
ג ע"א23 שותפות עכו"ם אם חייבת בבכורהצוף דבש (לוין) מאמר ג
ג ע"א23 שניהם מקרא אחד דרשו וכו'חלק יעקב (קנטור) דרוש יא
ג ע"א24 בכור מקצת בכור במשמע וכו' כולי' בכור במשמעפאר יעקב ח"ג עמ' סא
ג ע"א25 כל לחד מ"ד משמע כולו ולחד מקצתנפש החיים (תשמג) עמ' 77
ג ע"א25 מחלוקת אי כל כולו משמע או מקצתוויגד יעקב עמ' קפב
ג ע"א27 איבע"א דכו"ע בכור רובא במשמע מר סבר כל משמע למלויי אתא וכו'פאר יעקב ח"ג עמ' סא
ג ע"א28 מר סבר כל משמע למלוי אתא, ומר סבר לגרועי אתאצמח דוד (סקאליע) עמ' קכ
ג ע"א37 טריפה לא חיה י"ב חודששיחת מלאכי השרת עמ' 12
ג ע"א תוס' ד"ה ור"י וכו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' מג
ג ע"ב07 דכיון דאישתני הו"ל מומאזבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' רסט
ג ע"ב36 רב מרי בר רחל מקנה לאודנייהו לעכו"ם, כלו חיותא (ותוס')שארית מנחם ח"ב עמ' קפז
ג ע"ב39 כלו חיותא דרב מדיויואל משה מאמר ב סי' עה עמ' רעד
ג ע"ב44 דמפקע להו מקדושתייהוזבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' שעא
ג ע"ב50 כהנים ולוים פטורין מק"ו, ותוס' ד"ה (ד.) אי איתאברכת יוסף ואליהו רבה (תשסט) ח"ב עמ' קכא
ג ע"ב50 למה לא יתחייבו כהנים בפדיון בכוריהםעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' פב
ג ע"ב תוס' ד"ה דקאויואל משה מאמר ב סי' עה עמ' רעד
ג ע"ב תוס' ד"ה דקאלהורות נתן בראשית עמ' שיח
ד ע"א03 אביי אמר ק"ו אם הפקיעה בהמתן של לוים בהמתן של ישראל וכו'עיוני רש"י במדבר עמ' כג
ד ע"א05 אם הפקיעה בהמתם של לויםזבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' רכג
ד ע"א05 קל וחומר מבהמהדגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' קסג
ד ע"א08 אפילו מבכור טהורה נפטרוגור אריה במדבר פ"ג אות יח
ד ע"א11 כהנים ולויים פטרו את עצמןשפתי רננות דף לו ע"ב-ע"ג
ד ע"א17 כל שישנו בבכור אדם ישנו בבכור בהמהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' שסח
ד ע"א21 דלא הוה לי' שה לא מפקעגור אריה במדבר פ"ג אות יח
ד ע"א27 בפטר רחם תלה רחמנאזבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' שסו
ד ע"א28 אהרן דלא היה במנין הלוים לא לפקעגור אריה במדבר פ"ג אות יז
ד ע"א28 אהרן שלא היה באותו מניןעיוני רש"י במדבר עמ' כב
ד ע"א29 למה נקוד על אהרןזבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' רנב
ד ע"א29 למה נקוד על אהרן שבחומש הפקודים שלא היה באותו מניןשל"ה (תשנז) פרשת קרח אות ג
ד ע"א29 נקוד על אהרןדגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' עב
ד ע"א29 נקוד על אהרן לפי שלא היה באותו מניןפרורים משלחן גבוה ח"ה שאלה קב
ד ע"א29 נקוד על ואהרן לומר שלא היה במנין הלויםתפארת צבי במדבר עמ' מא
ד ע"א33 בעשרים וארבעה מקומות נקראו כהנים לויים וזה אחד מהן והכהנים הלויים בני צדוקימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' קסג
ד ע"א רש"י ד"ה תנינאגור אריה במדבר פ"ג הערה 67
ד ע"א תוס' ד"ה ואהרן וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' לו
ד ע"א תוס' ד"ה אהרן, מרים היה גדולה ממשהעת הזמיר הגיע עמ' ח
ד ע"ב02 וממאי דבשהגור אריה במדבר פ"ג אות יח
ד ע"ב12 שה אחד של בן לוי פטר כו'משנת חיים במדבר עמ' ל
ד ע"ב12 שה אחד של בן לוי פטר כמה פטרי חמורים מישראלעיוני רש"י במדבר עמ' כג
ד ע"ב14 שהרי מנה העודפים באדםגור אריה במדבר פ"ג אות יח
ד ע"ב15 דלמא לא היו עודפים כללגור אריה במדבר פ"ג אות כ
ד ע"ב23 ופודה בו פעמים הרבהזבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' שעז
ד ע"ב23 פדיית כמה פט"ח בשה אחד - פלוגתת רש"י ור"תפרורים משלחן גבוה ח"ה שאלה קג
ד ע"ב25 אם קדשו בכורות הנולדים במדברלקוטי שיחות חל"א עמ' 67
ד ע"ב25 מחלוקת ר"י ור"ל אם קדשו בכורות במדבר או לאבאר יוסף (תשמא) ח"ג עמ' שלה {בירור אם העבודה שבבכורות היה בפטר רחם דוקא}
ד ע"ב25 פלוגתא דר"י ור"לחלק יעקב (קנטור) דרוש יא
ד ע"ב25 קדשו בכורותמשנת חיים שמות עמ' צו
ד ע"ב25 קדשו בכורות במדברמשנת חיים דברים עמ' קיז
ד ע"ב25 קדשו בכורות במדברפנים מסבירות עמ' שפד
ד ע"ב25 קדשו בכורות במדברתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קט
ד ע"ב25 רבי יוחנן אמר קדשו בכורות במדבר וריש לקיש אמר לא קדשו בכורות במדברמצווה ועושה ח"א עמ' שיג
ד ע"ב26 לא קדשו בכורות במדברפרי צדיק פסח אות ד
ד ע"ב29 עד שהוקם המשכןמצווה ועושה ח"ב עמ' תשסב
ד ע"ב30 ועבודה בבכורותלקוטי שיחות חי"א עמ' 307
ד ע"ב30 קדושת בכורה לענין פדיון ולענין עבודה שוותפחד יצחק פסח מאמר כ אות ג עמ' עט {שתיהן חלו רק ממכת בכורות, שלא כפירוש המשניות לרמב"ם סוף זבחים שכתב שלענין עבודה התקדשו כבר מאדם הראשון}
ד ע"ב35 אותו היום שהוקם המשכן קרבו להם ישראל נדרים ונדבות וכו'להורות נתן ויקרא עמ' צה
ד ע"ב35 אותו היום שהוקם המשכן, רש"י ור"גגבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' רח
ד ע"ב35 יום שהוקם המשכן קרבו לישראל חובות מעיקרא לא, ובר"ג לא קרב אפי' בבמת ציבוררנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תסט
ד ע"ב35 קרבו להם בישראל נדרים ונדבותתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קו
ד ע"ב40 אותו היום אין מעיקרא לא, ור' גרשוםרנת יצחק ה' מגילות עמ' קפב
ד ע"ב40 מעיקרא לא קדוש, ורש"יעיוני רש"י שמות ח"ב עמ' רלז
ד ע"ב41 בשלשה מקומות קדשו בכורות לישראל במצרים וכו'תורת מנחם חנ"ה עמ' 202
ד ע"ב גרי"ז - בדין בכורות לעבודהפרורים משלחן גבוה ח"ה שאלה לד
ה ע"א04 יהיו בהווייתן יהושם יחזקאל עמ' שכ
ה ע"א06 עשה מצוה זאת שבשבילה תיכנס לארץשרגא המאיר מועדים עמ' לא
ה ע"א06 עשה מצוה זוהכתב והקבלה שמות פי"ג פסוק יא
ה ע"א06 עשה מצוה זו שבשבילה תכנס לארץשרגא המאיר על התורה עמ' קעא
ה ע"א06 עשה מצוה זו שתכנס לא"יודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תפט
ה ע"א14 שאל הגמון וכו' משה רבכם גנב וכו' קוביוסטוס וכו' אינו בקי בחשבונותצפנת פענח (תשסו) עמ' שנ
ה ע"א14 שאל קונטרוקוס השר את רבן יוחנן בן זכאי וכו', משה רבכם גנב היה או קוביוסטוס היה או אינו בקי בחשבונות היהויברך דוד עמ' קעז
ה ע"א14 שאל קונטרוקוס השר את רבן יוחנן בן זכאי, וכי משה רבינו גנב היהבאר שרים פרשת פקודי דרוש ב אות ג
ה ע"א14 שאל קונטריקוס הגמון את ריב"זילקוט הגרשוני ח"ב
ה ע"א14 שאל הגמון וכו' תרומת חצי שקל של שש מאות אלף וכו' הוא מאה ככר, ומנה של קודש כפול הוי מאתים ככר ועוד ככר ואחד עשרה מנהצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' תקלו
ה ע"א16 בפרטן של לויים אתה מוצאמנחת יצחק ויקרא-דברים עמ' צז
ה ע"א19 אין בכור פודה בכור, דיו לבכור שיפקיע קדושת עצמועיוני רש"י במדבר עמ' כג, כד
ה ע"א21 עוד שאלו בגבוי הכסףילקוט הגרשוני ח"ב
ה ע"א25 משה רבכם אינו בקי בחשבונות היהפנקסי הראי"ה ח"א עמ' ריב
ה ע"א26 גנב היה או קוביוסטוס היהנתיב מצותיך (תשסח) עמ' צט
ה ע"א26 חשדוהו למשה על מעות המשכןיוסף לקח כרך א ח"א עמ' שיז
ה ע"א26 משה רבכם גנבתשואות חן (תשסח) עמ' מא, נד {הבקיאים בחכמת הפרצוף אמרו שצורתו הוא צורת גנב}
ה ע"א26 משה רבכם גנב היה או קוביוסטוס היהמפי ספרים וסופרים - פניני חסידות בלק יב
ה ע"א26 משה רבכם וכו' קוביוסטוס היה וכו'שמועות ישראל בראשית עמ' קו, סיומים ועובדות עמ' קעה
ה ע"א26 משה רבכם וכו' קוביוסטוסכתר שם טוב (תשסד) סי' ע
ה ע"א26 משה רבכם קוביוסטוסבן פורת יוסף (תשעא) עמ' תרעד
ה ע"א26 משה רבכם קוביוסטוסצמח דוד (סקאליע) עמ' רנו
ה ע"א26 משה רבכם קוביוסטוס הוא וכו'נועם אליעזר שמות דף רפ ע"א
ה ע"א26 משה רבכם קוביוסטוס הואואני תמיד עמך עמ' רנט
ה ע"א26 משה רבכם קוביוסטוס היהילקוט דברי חכמים שמות סי' ע
ה ע"א30 ומנה של קודש כפול היהזבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' קסב
ה ע"א30 ומנה של קודש כפול היהשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' רמז
ה ע"א30 מנה של קודש כפול היהתורת העולה (תשעה) עמ' רמא
ה ע"א30 מנה של קודש כפול היהתורת העולה ח"ב פרק לז
ה ע"א30 ככר של קודש כפול משל חולגור אריה שמות פכ"ה אות לו
ה ע"א30 מנה של קדש כפול היהברכת אליהו (עמאר) שמות פרשת פקודי מאמר ג {ככר הוא ששים מנה}
ה ע"א30 מנה של קודש כפול היהמנחת יצחק ויקרא-דברים עמ' ח
ה ע"א30 מנה של קודש כפול היהעוז לו בך מאמר ב אות ה
ה ע"א30 שקל הקודש כפול היהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' קג
ה ע"א30 שקל הקודש כפול היהיגל יעקב (תשעד) עמ' ח"א עמ' תמז
ה ע"א30 שקל הקודש כפול היהפרדס מנחם עמ' קמד
ה ע"א30 שקל הקודש כפול היהשרגא המאיר על התורה עמ' ריב
ה ע"א30 שקל הקודש כפול משקל החולפניני יחזקאל עמ' קסה
ה ע"א36 ואת האלף וכו' מזה היה מאת ככרטוב עין (אוסטרובצא) עמ' יט
ה ע"א46 פרטא רבה קחשיב בככר פרטי זוטא לא קחשיב בככרוברית שלום (תשסח) עמ' שנא
ה ע"א46 פרטא רבה קחשיב בככר פרטי זוטא לא קחשיב בככרוברית שלום (תעח) דף נה ע"א
ה ע"א רש"י - ס' מנה ככר אחדצפנת פענח (תשסו) עמ' שמט
ה ע"א רש"י - חמורים לובים, מעוליםצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' תקמא, תקמט
ה ע"א רש"י - ככר של חול הוא אלף וחמש מאות שקליםגור אריה שמות פל"ח אות ו
ה ע"א רש"י - סלע הוא ד' כסףגנא דפלפלי עמ' קצ
ה ע"א רש"י - כל ס' מנה א' ככרצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' תקלד
ה ע"א רש"י ד"ה מחציתגור אריה שמות פכ"ה הערה 352
ה ע"ב01 ש"מ מנה של קודש כפול היהטוב ירושלים שמות פ"ל פסוק יג
ה ע"ב04 אמר ר' חנינא שאלתי את ר' אליעזר בבית מותבא רבא מה נשתנו פטרי חמורים מפטרי סוסים וגמליםשפתי חיים - מידות ועבודת ה' ח"א עמ' שס
ה ע"ב04 אמר רבי חנינא שאלתי את ר' אליעזר בבית מותבא רבא מה נשתנו פטרי חמורים וכו' כל המאמרמכתב סופר דף סב ע"א
ה ע"ב04 אמר רבי חנינא שאלתי את רבי אליעזר וכו' מה נשתנו פטרי חמורים וכו' ועוד שאלתיו מאי לשון רפידים וכו' מאי לשון שטים וכו'צפנת פענח (תשעא) שמות עמ' שיח, שיט, שמ, תקכד, תקלז, תקמא, תרנ
ה ע"ב04 אר"ח שאלתי את ר' אליעזר וכו' מה נשתנו פטרי חמורים וכו' מה לשון רפידים וכו'מטה יששכר עמ' צא, צב
ה ע"ב05 זכו פטרי חמורים להיות בהם קדושת בכורחכמת התורה ויגש עמ' רפה
ה ע"ב05 למה נשתנו פטרי חמור משאר בהמות טמאותאור הצבי עמ' 16
ה ע"ב05 מה נשתנו פטרי חמוריםדברים אחדים (תשמו) עמ' שיט
ה ע"ב05 מה נשתנו פטרי חמוריםשמן ראש (כץ) ח"ו עמ' קנח, קעח, שפז
ה ע"ב05 מה נשתנו פטרי חמורים וכו' גזירת הכתוב היאפרדס מנחם עמ' קנט
ה ע"ב05 מה נשתנו פטרי חמורים וכו' גזירת הכתוב היא, ועוד שסייעו ישראל בשעת יציאתם ממצריםבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' רסח, רפז, במדבר עמ' תקיד
ה ע"ב05 מה נשתנו פטרי חמורים וכו' ועוד שהי' לכל אחד צ' חמורים טעונים כסף וזהב מצריםכתונת פסים (תשעא) עמ' רכד
ה ע"ב05 מה נשתנו פטרי חמורים וכו' ועוד שסייעו ישראל בשעת יציאתם ממצריםדעת חכמה ומוסר ח"ג עמ' סו
ה ע"ב05 מה נשתנו פטרי חמורים וכו' שסייעו ישראל בשעת יצאתם ממצריםשפתי חיים - אמונה ובחירה ח"ב עמ' קס
ה ע"ב05 מה נשתנו פטרי חמורים וכו' שסייעו לישראל בשעת יציאתם ממצריםערוגת הבושם (תשעא) שמות עמ' קנב
ה ע"ב05 מה נשתנו פטרי חמורים מפטרי סוסים וגמלים וכו'טיול בפרדס ח"ב עמ' רעט
ה ע"ב05 מה נשתנו פטרי חמורים מפטרי סוסים וגמלים וכו' שסייעו את ישראלצפנת פענח (תשסו) עמ' ריג, שמב, שטו
ה ע"ב05 מה נשתנו פטרי חמורים מפטרי סוסים וכו' שסייעו ישראל בשעת יציאתם ממצריםמצווה ועושה ח"א עמ' רכט
ה ע"ב05 מה נשתנו פטרי חמוריםילקוט הגרשוני ח"ב
ה ע"ב05 מפני מה נשתנו פטרי חמורים וכו'כרם טוביה עמ' קלח, רכב
ה ע"ב05 מפני מה נשתנו פטרי חמורים מפטרי סוסיםאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' רסז
ה ע"ב05 מפני מה נשתנו פטרי חמוריםשירת דוד (תשסז) עמ' צ
ה ע"ב07 שסייעו לישראל בשעת יציאתם ממצרים וכו' טעונים מכספה וזהבה של מצריםכתונת פסים (תשמה) פרשת בחקותי כח ע"ד
ה ע"ב07 חמורים סייעו ישראל בשעת יציאתם ממצרים שאין לך כל אחד ואחד מישראל וכו'שבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' שכח
ה ע"ב08 אין לך אדם מישראל וכו'כתבי הסבא מקלם - חנוכה ופורים עמ' מה, עו
ה ע"ב08 אין לך אדם מישראל שלא היה לו תשעים חמורים טעונים מכספם וזהבם של מצריםעצי חיים - מועדים עמ' שנט
ה ע"ב08 אין לך אדם מישראל שלא יצא ממצרים עם שמונים חמורים וכו'אור יחזקאל - אמונה עמ' רו, רעו
ה ע"ב08 אין לך אחד מישראל שלא נטל תשעים חמורים מרכוש מצריםברכות אבי דף מב ע"ב
ה ע"ב08 אין לך איש שלא יצא ממצרים עם רכוש גדולאור יחזקאל - מדות עמ' רטז
ה ע"ב08 אין לך כ"א מישראל שלא היו עמו תשעים חמורים וכו', ומהרש"אשירת הפסח אות קיא
ה ע"ב08 אין לך כאו"א מישראל שלא היו עמו כו' מכספה וזהבה של מצריםתורת מנחם חנ"ט עמ' 256, 304
ה ע"ב08 אין לך כאו"א מישראל שלא היו עמו תשעים חמורים טעונים מכספה וזהבה של מצריםדובר צדק (זילבר) עמ' קצז
ה ע"ב08 אין לך כאו"א שלא היו לו צ' חמוריםמנחם ציון (תשסד) עמ' סה
ה ע"ב08 אין לך כל או"א מישראל שלא היו עמו צ' חמורים וכו'מתנת חיים מועדים (תשנח) עמ' רכה
ה ע"ב08 אין לך כל או"א מישראל שלא היו עמו תשעים חמורים לובים טעונין מכספה וזהבה של מצריםבאר יוסף (תשמא) ח"ב עמ' קנד
ה ע"ב08 אין לך כל אחד ואחד מישראל שלא היו עמו צ' חמורים לובים טעונים מכספה וזהבה של מצריםאוצרות חיים - יציאת מצרים עמ' קנא = בן יהוידע כאן
ה ע"ב08 אין לך כל אחד ואחד מישראל שלא היו עמו תשעים חמורים לובים טעונים מכספה וזהבה של מצריםתפארת צבי שמות עמ' שע
ה ע"ב08 אין לך כל אחד מישראל שלא היה עמו תשעים חמורים טעוניםשמן ראש (כץ) פסח ח"ב עמ' נא, קמו, שכו
ה ע"ב08 אין לך מישראל שלא היה לו תשעים חמוריםשמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' נב
ה ע"ב08 אין לך פחות מישראל שלא הוציא צ' חמורים טוענים משלל מצריםקומץ המנחה (צונץ) דרוש ל אות ד
ה ע"ב08 ביזת מצריםבמי התורה עמ' יא
ה ע"ב08 הפחות שבישראל הוציא משאוי תשעים חמוריםישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רצט
ה ע"ב08 וינצלו את מצריםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תב
ה ע"ב08 כל אחד היה לו תשעים חמורים טעוניםשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' כד, פא
ה ע"ב08 כל אחד ואחד מישראל היו לו תשעים חמורים לובים טעונים כסף וזהב ממצריםחכמה ומוסר ח"ב עמ' רסה
ה ע"ב08 כל אחד ואחד מישראל וכו' תשעים חמורים לובים טעונים מכספה וזהבה של מצריםלקוטי שיחות ח"ו עמ' 153, חט"ז עמ' 253, חי"ח עמ' 39, ח"כ עמ' 239, חכ"א עמ' 79
ה ע"ב08 כל אחד ואחד מישראל לא היה לו פחות מתשעים חמורים מכל טוב מצריםמגלה עמוקות (תשסח) אופן רלג
ה ע"ב08 כל אחד מישראל היה לו עשר חמורים טעוניןחכמת התורה ויגש עמ' רפד
ה ע"ב08 כל אחד מישראל היו לו צ' חמורים טעונים מכספא של מצריםשמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' קכא, קנב, קפג, רלט, שכב
ה ע"ב08 כל אחד מישראל היו לו תשעים חמוריםשמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' קפ
ה ע"ב08 כל אחד מישראל לקח שמונים חמורים טעונים כסף וזהב ממצריםדברי יונה ח"א עמ' פג
ה ע"ב08 כשיצאו ממצרים לקח כ"א צ' חמורים עמוסיםגנא דפלפלי עמ' שעה
ה ע"ב08 מספר החמורים שנשאו את ה"רכוש גדול"תורת מנחם חנ"ג עמ' 87
ה ע"ב08 שאין לך כ"א מישראל שלא היו עמו צ' חמורים לוביםפרי צדיק וירא אות א, ויגש אות יב
ה ע"ב08 שאין לך כאו"א מישראל שלא היו עמו תשעים חמורים וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' שכא ד"ה וכשיצאו
ה ע"ב08 שאין לך כאו"א מישראל שלא היו עמו תשעים חמורים וכו'תורת מנחם חנ"ז עמ' 34
ה ע"ב08 שאין לך כאו"א מישראל שלא היו עמו תשעים חמורים לובים טעונים מכספה וזהבה של מצריםתורת מנחם חי"ג עמ' 358, חכ"ה עמ' 52
ה ע"ב08 שאין לך כאו"א מישראל שלא היו עמו תשעים חמורים לובים טעונים מכספה וזהבה של מצריםפאר יעקב ח"ב עמ' תקסה, תר
ה ע"ב08 שאין לך כל אחד ואחד מישראל שלא היו עמו תשעים חמורים לובים טעונים מכספה וזהבה של מצריםאור מאיר ח"ב עמ' קלח
ה ע"ב08 שאין לך כל אחד ואחד מישראל שלא היו עמו תשעים חמורים לובים שעונים מכספה וזהבה של מצריםים שמחה עמ' קסה
ה ע"ב08 שאין לך כל אחד ואחד מישראל שלא כו' טעונים מכספה וזהבה של מצריםימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' רצג
ה ע"ב09 תשעים חמוריםמשנת חיים שמות בריש הספר, ע
ה ע"ב09 תשעים חמורים לוביםמשנת חיים בראשית עמ' קכו
ה ע"ב09 תשעים חמורים טעונים מכספה של מצריםשמן ראש (כץ) פסח ח"א עמ' תעט
ה ע"ב11 מאי לשון רפידים וכו' שריפו עצמן מד"ת שנא' וגו'חמודי צבי מועדים עמ' רמב
ה ע"ב11 מאי לשון רפידים וכו' שריפו עצמן מדברי תורה וכו'אוצרות חיים - יציאת מצרים עמ' שנב = בן יהוידע כאן
ה ע"ב11 מאי לשון רפידים וכו' שריפו עצמן מדברי תורה וכו'בית ישראל (טויסיג) דברים עמ' יג
ה ע"ב11 מאי לשון רפידים שריפו עצמן מדברי תורהשרתי - קונטרס הנרות עמ' כז
ה ע"ב11 מאי לשון רפידיםקול יעקב (שאול) דף מט ע"א
ה ע"ב11 מאי רפידים וכו' שריפו עצמן מד"תחמודי צבי שמות עמ' קפד
ה ע"ב11 מאי רפידים לפי שריפו ידיהם מהתורה לכך בא עמלקבן פורת יוסף (תשעא) עמ' תקב
ה ע"ב11 מאי רפידים שריפו עצמן מדברי תורהרנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' רעז
ה ע"ב11 מאי רפידים רבי יהושע סבירא ליה שריפו ידיהם מדברי תורה, ורבי אליעזר סבירא לי' כך שמה, ועוד שאלו מאי שיטים, ואמר לו כך שמה, ורבי יהושע סבירא לי' שעסקו בשטותכתונת פסים (תשעא) עמ' רכא
ה ע"ב11 מה לשון רפידיםלב אריה פרשת תולדות אות יג, פרשת בשלח אות לה
ה ע"ב11 מהו לשון רפידים וכו' לשון שיטים וכו'דברים אחדים (תשמו) עמ' שיט-שכ
ה ע"ב11 רפידיםאחרי ראי (תשסד) זמנים סי' יט אות א
ה ע"ב12 כתנאי ר"א אמר רפידים שמה, ר"י אומר שריפו עצמן מדברי תורהחדרי בטן פרשת תצוה ד"ה ועם זה
ה ע"ב12 כתנאי רא"א רפידים שמהילקוט הגרשוני ח"ב
ה ע"ב13 אין רפידים אלא מן התורהויגד משה (גרין) מאמר יד ד"ה וכבר דרשו
ה ע"ב13 אין רפידים אלא רפיון ידים מן התורהברכת אליהו (עמאר) שמות פרשת בשלח מאמר נד
ה ע"ב13 ברפידים כיון שרפו ידיהם מן התורה, מיד ויבא עמלקנתיבות יצחק חנוכה ופורים עמ' רכח
ה ע"ב13 ברפידים שריפו עצמן מדברי תורהמצווה ועושה ח"א עמ' תצה
ה ע"ב13 ברפידים שריפו עצמן מדברי תורהצפנת פענח (תשסו) עמ' רכז
ה ע"ב13 ברפיון ידייםמילי דשמיא - טעם לשבח הערה 49 עמ' קסג
ה ע"ב13 ויחנו ברפידים שרפו ידיהם מדברי תורהדובר צדק (זילבר) עמ' ריז, רלג
ה ע"ב13 ויסעו מרפידים ר׳ יהושע אומר שריפו עצמן מדברי תורהקדושת יצחק עמ' סה
ה ע"ב13 ויסעו מרפידים מרפיון ידיםשמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' כח
ה ע"ב13 כיון שרפו ידיהם מן התורה מיד ויבא עמלקדרש משה (פינטו) שמות ח"א עמ' קנה, קעח
ה ע"ב13 כיון שרפו ידיהם מן התורה מיד ויבא עמלקאמרי משה (פינטו) ח"ב עמ' עח, ק
ה ע"ב13 שריפו עצמן מדברי תורהמורשה - שיחות למועדים עמ' קס
ה ע"ב13 למה נקרא שמה רפידים שריפו עצמן מן התורהלחמי תודה דף ז ע"א, כז ע"ב, לא ע"ב, עג ע"ב, קיב ע"א, קלח ע"א, קע ע"א
ה ע"ב13 רבי יהושע אומר על שריפו עצמם מדברי תורהשמחת יוסף עמ' יד
ה ע"ב13 רפו ידיהם מן התורהטיול בפרדס ח"א עמ' קעח, שצב
ה ע"ב13 רפידים שריפו עצמן מד"תאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' קלט ע"א
ה ע"ב13 רפידים וכו' שריפו עצמן מד"תלקוטי שיחות חכ"ח עמ' 9
ה ע"ב13 רפידים רי"א שרפו עצמן כו'מערכי לב (חזן) ח"א דרוש ט דף יט ע"א
ה ע"ב13 רפידים שריפו עצמן מד"תעלי שור ח"ב עמ' תסא
ה ע"ב13 רפידים שרפו ידיהם מד"תחנן אלקים עמ' קע, ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רמח, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' רצד, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' שפה
ה ע"ב13 רפידים שרפו ידיהם מן התורהקומץ המנחה (צונץ) דרוש יט אות ז, דרוש קיא אות ב
ה ע"ב13 רפידים שרפו ידיהם מן התורהציץ השדה פורים - אורה ושמחה עמ' צב
ה ע"ב13 רפידים שרפו עצמן מדברי תורהמחשבות חרוץ סי' יג (עמ' 103), דובר צדק עמ' 136
ה ע"ב13 רפידים שרפו עצמן מדברי תורהפרי צדיק יתרו אות י, ר"ח אדר אות ז, פ' זכור אות י, ר"ח אדר שני אות א, ר"ח סיון אות ה, מסעי אות ב, לט"ו באב אות ו,
ה ע"ב13 שריפו ידיהם וכו' שנתעסקו בדברי שטותכתונת פסים (תשמה) פרשת בחקותי כח ע"ג-ע"ד, בלק מג ע"א
ה ע"ב13 שריפו עצמן מדברי תורהשרגא המאיר על התורה עמ' קפז, קצו
ה ע"ב13 שריפו עצמן מדברי תורהעטרת חן ח"ב עמ' קצו
ה ע"ב13 שרפו ידיהם מד"תרוח חיים (חיד"א) עמ' ה, פא, קמה, רח, ריב, רטו, רלג
ה ע"ב13 שרפו ידיהם מד"תרנת יצחק על נפש החיים (תשמג) עמ' שצה
ה ע"ב13 שרפו ידיהם מן התורהדרשות מהר"ם בנעט עמ' ז, קעא
ה ע"ב13 שרפו עצמן מדברי תורהמנחת יצחק ויקרא-דברים עמ' ב
ה ע"ב13 שרפו עצמן מדברי תורהמורשה - שיחות למועדים עמ' קס
ה ע"ב15 עוד שאלתיו מה לשון שטיםילקוט הגרשוני ח"ב
ה ע"ב16 שטים שמה ר"י אומר שנתעסקו בדברי שטותפרי צדיק שמות אות ה, תרומה אות ח, פ' זכור אות יא
ה ע"ב19 ערומות פגעו בהןפירושי ראשונים
ה ע"ב20 פרה שילדה כמין סוסגנא דפלפלי עמ' רמה
ה ע"ב24 בהמה טהורה שילדה כמין בהמה טמאהיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' נו
ה ע"ב24 בהמה טהורה שילדה כמין בהמה טמאה מותרברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' נז
ה ע"ב24 בהמה טהורה שילדה כמין בהמה טמאהברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' קיח
ה ע"ב24 טהורה שילדה כמין טמאהיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' לד
ה ע"ב27 היוצא מן הטהור טהורימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' שכח
ה ע"ב27 היוצא מן הטהור טהורפניני יחזקאל עמ' תל
ה ע"ב27 היוצא מן הטהור טהורתורת מנחם ח"ח עמ' 146
ה ע"ב27 היוצא מן הטהור טהורזאת זכרון (תשנב) אות עז*
ה ע"ב27 היוצא מן הטמא טמאימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' שכט
ה ע"ב27 היוצא מן הטמא טמא והיוצא מן הטהור טהוראור אברהם ויקרא עמ' קנד
ה ע"ב27 היוצא מן הטמא טמא מן הטהור טהור וכו'צמח צדקה עה"ת עמ' נב
ה ע"ב27 היוצא מן הטמא טמאשמן ראש סוכות ח"ב עמ' רעז
ה ע"ב27 היוצא מן הטמא טמאלקט אמרי קודש - מועדים עמ' רכא
ה ע"ב27 והיוצא מן הטהור טהור וכו'לקוטי שיחות ח"א עמ' 222
ה ע"ב27 שהיוצא מן הטמא טמא והיוצא מן הטהור טהורמגילת סמנים עמ' צא, קכד
ה ע"ב27 שהיוצא מן הטמא טמא וכו'טוב ירושלים ויקרא פי"א פסוק ג
ה ע"ב32 שיהא הוא שור ובכורו שור ולא נדמהיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' פא
ה ע"ב54 אמר ר"י הגלילי מתוך שנאמר וכו' פטר הפסיק העניןצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' תקכה, תקכו
ה ע"ב54 האי פטר חמור פטר חמור מאי עביד ליה וכו'למחר אעתיר עמ' רעז
ה ע"ב55 אפילו פטרי סוסים וכו'משנת חיים במדבר עמ' שה, שח
ה ע"ב55 פטר חמור אמרתי לך ולא פטרי סוסים וגמליםצפנת פענח (תשסו) עמ' שמג, שדמ
ה ע"ב רש"י - בבית מותבא רבא, בבית המדרש הגדולצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' תקכד
ה ע"ב רש"י - בית מותבא רבא פי' בבית המדרש הגדולצפנת פענח (תשסו) עמ' שמב
ה ע"ב רש"י - חמורים לובים פי' מעוליםצפנת פענח (תשסו) עמ' שדמ
ה ע"ב רש"ימורשה - שיחות למועדים עמ' כג
ה ע"ב רש"י ד"ה שור נסכיו מרובין וד"ה שור וכשב וכו'וענפיה ארזי אל (תשסו) על התורה ח"ב עמ' קג*
ה ע"ב תוס' - חמורים לובים הוא חמור מצריצפנת פענח (תשסו) עמ' שדמ
ה ע"ב תוס' ד"ה תשעים לובים הוא חמור מצרי וכו'צפנת פענח (תשעא) שמות עמ' תקמא
ו ע"א15 אין בכלל אלא מה שבפרטתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תתס הערה 52
ו ע"א15 אין בכלל אלא מה שבפרט ס' המאמרים (רש"ב) תרעב עמ' תקמה
ו ע"א15 אין בכלל אלא מה שבפרטבשעה שהקדימו תער"ב ח"א עמ' תקמה
ו ע"א15 אין בכלל אלא מה שבפרטגור אריה שמות פ"ו הערה 62
ו ע"א21 ויש בו מקצת סימניןזבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' שסט
ו ע"א21 פרה שילדה כמין חמוריוסף לקח כרך א ח"ב עמ' לד
ו ע"א32 פרה שילדה כמין סוס או גמליוסף לקח כרך ב ח"א עמ' פא
ו ע"א53 אלא טמא הנולד מן הטהורפירושי ראשונים
ו ע"ב05 גמל הנולד מן הגמלה וכו'טוב ירושלים ויקרא פי"א פסוק ו
ו ע"ב05 גמל שנולד מן הפרה וכו'יציב פתגם על התורה עמ' קפב
ו ע"ב07 חד לאסור עצמו וחד לאסור חלבואמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' קפא
ו ע"ב08 את הגמל לאסור חלבותיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' תטז
ו ע"ב08 את לרבות חלב בהמה טמאהברכות אבי דף לז ע"ב
ו ע"ב08 חלבו מנ"ל נפק"מ מאת הגמלחיי נפש ח"ד עמ' רפח
ו ע"ב09 שמעון העמסוני היה דורש כל את שבתורהבנין שאול עמ' עד
ו ע"ב09 שמעון העמסוני היה דורש כל אתין שבתורה וכו'אמרות ה' השלם ח"ו עמ' קל
ו ע"ב09 שמעון העמסוני היה דורש כל אתי"ם שבתורהאוזן שמואל דף כה ע"ב
ו ע"ב09 שמעון העמסוני היה דורש כל אתיןהמאור הגדול (גר"א) עמ' סה
ו ע"ב10 כיון שהגיע לאת ה' אלקיךזבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' קב
ו ע"ב10 כיון שהגיע לאת ה' אלקיך תירא פירש וכו'קדושת לוי (תרצט) דף יב ע"ג, קו ע"א
ו ע"ב13 כשם שקבלתי שכר על הדרישה, כך אקבל שכר על הפרישהדעת תורה דברים ח"א עמ' צב
ו ע"ב14 בא ר"ע ולימד את ה"א תירא לרבות ת"חמגלה עמוקות (תשסח) אופן עג
ו ע"ב15 את ה' אלקיך תירא לרבות ת"חדעת תורה שמות עמ' רכג
ו ע"ב15 את ה' אלקיך תירא לרבות ת"חשערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר קנה
ו ע"ב15 את ה' אלקיך תירא לרבות ת"חכתב וחתם סופר - כתב סופר עמ' קד
ו ע"ב15 את ה"א תירא וכו' לרבות ת"חחיי נפש ח"ד עמ' מ
ו ע"ב15 את ה׳ אלקיך תירא לרבות תלמידי חכמיםאבני אש (אויש) מועדים עמ' שה
ו ע"ב15 את לרבות ת"חשומע תפלה ח"א עמ' רסט
ו ע"ב15 את לרבות תלמידי חכמיםזכרון אליעזר עמ' נז
ו ע"ב19 מאי שנא מהא דתניא הטמאים לאסור צירן ורוטבן וקיפה שלהן, איצטריך וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' קסא ד"ה ובמה
ו ע"ב22 דאמר מר דם נעכר ונעשה חלבשל"ה (תשנז) - מס' תענית אות סו
ו ע"ב22 דם נעכר ונעשה חלבפתח טוב עמ' יט
ו ע"ב22 דם נעכר ונעשה חלבתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' קכז, ח"ב עמ' תע
ו ע"ב22 דם נעכר ונעשה חלב ס' המאמרים (רש"ב) תרעב עמ' א'שיז
ו ע"ב22 דם נעכר ונעשה חלבאור לשמים (תשסג) עמ' רכה
ו ע"ב22 דם נעכר ונעשה חלבבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' תפח
ו ע"ב22 דם נעכר ונעשה חלבבית ישראל (טויסיג) ויקרא עמ' קטו
ו ע"ב22 דם נעכר ונעשה חלבבן פורת יוסף (תשעא) עמ' קל
ו ע"ב22 דם נעכר ונעשה חלבברכת אבות עמ' שמ
ו ע"ב22 דם נעכר ונעשה חלבבשעה שהקדימו תער"ב ח"ג עמ' אלף שיז
ו ע"ב22 דם נעכר ונעשה חלבהשיר והשבח ח"א עמ' קסט
ו ע"ב22 דם נעכר ונעשה חלבולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' רלה
ו ע"ב22 דם נעכר ונעשה חלבחכמת התורה תולדות עמ' תצג {בתר מעיקרא אזלינן או בתר השתא}
ו ע"ב22 דם נעכר ונעשה חלבמצווה ועושה ח"ב עמ' רצב, תשסה
ו ע"ב22 דם נעכר ונעשה חלבמשמרת איתמר (תשסה) עמ' קסט
ו ע"ב22 דם נעכר ונעשה חלבמשמרת איתמר (תשסז) עמ' קצט
ו ע"ב22 דם נעכר ונעשה חלבמתוך התורה הגואלת (תשעג) על התורה עמ' 267, 270
ו ע"ב22 דם נעכר ונעשה חלבנטריקן (תשעד) עמ' ריא, ריד {והחידוש שהולכים לפי השתא}
ו ע"ב22 דם נעכר ונעשה חלבערבי נחל (תשסד) עמ' תשס
ו ע"ב22 דם נעכר ונעשה חלבערוגת הבושם (תשעא) דברים עמ' קעט-קפ
ו ע"ב22 דם נעכר ונעשה חלבפורים בציון עמ' שצב
ו ע"ב22 דם נעכר ונעשה חלבפניני יחזקאל עמ' תכא, תקכב, תקל
ו ע"ב22 דם נעכר ונעשה חלבקשוטי כלה (תשסג) עמ' קכג
ו ע"ב22 דם נעכר ונעשה חלבקרן לדוד שמות עמ' קב
ו ע"ב22 דם נעכר ונעשה חלבשיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 196
ו ע"ב22 דם נעכר ונעשה חלבשיחת מלאכי השרת עמ' 47
ו ע"ב22 דם נעכר ונעשה חלבשל"ה (תשנז) פרשת בלק אות ב
ו ע"ב22 דם נעכר ונעשה חלבשמלת אליעזר ח"א עמ' שיד
ו ע"ב22 דם נעכר ונעשה חלבשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' תעב
ו ע"ב22 דם נעכר ונעשה חלבתורה בציון עמ' שצ
ו ע"ב22 דם נעכר ונעשה חלבתורת חיים (קאסוב) עמ' קל
ו ע"ב22 דם נעכר ונעשה חלבתורת חיים (קאסוב) עמ' רנא
ו ע"ב22 דם נעכר ונעשה חלב או איבריה מתפרקיןתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' שפג, ח"ב עמ' תסט
ו ע"ב22 דם נעכר ונעשה חלב אור התורה (צמח צדק) בראשית עמ' תתשלו; רשימות (צמח צדק) על שיר השירים רות וקהלת עמ' רה
ו ע"ב22 דם נעכר ונעשה חלבאבני אש (אויש) מועדים עמ' ריח
ו ע"ב22 דם נעכר ונעשה חלבמים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' קמ
ו ע"ב22 דם נעכר ונעשה חלבבית ישראל (טויסיג) שמות עמ' עח, קו
ו ע"ב22 דם נעכר ונעשה חלבבית ישראל (טויסיג) תליתאה ח"ב עמ' סג
ו ע"ב22 דם נעכר ונעשה חלבזרע קודש (תשסה) על התורה עמ' קנט, רמד
ו ע"ב22 דם נעכר ונעשה חלבכנסת מרדכי מועדים ח"ב עמ' קמח
ו ע"ב22 דם נעכר ונעשה חלבמחשבת מוסר ח"ב עמ' קג
ו ע"ב22 דם נעכר ונעשה חלבעירין קדישין השלם עמ' רז
ו ע"ב22 דם נעכר ונעשה חלבעמק תפלה (תשסו) עמ' קכב
ו ע"ב22 דם נעכר ונעשה חלבפרי צדיק האזינו אות ג
ו ע"ב22 דם נעכר ונעשה חלבשארית מנחם - מאמרים עמ' רצא
ו ע"ב22 דם נתהפך לחלבאגרא דכלה ח"ב עמ' צח, ח"ג עמ' פו
ו ע"ב22 החלב הוא דם אדום אלא שנהפך לבןאלשיך על חמש מגילות עמ' סד
ו ע"ב22 חידוש הואשיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 197 ,179
ו ע"ב22 חלב חידוש הואתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' ט, תיג {גדר אבמה"ח}
ו ע"ב22 חלב חידוש הואתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' כא, שצו, ח"ב עמ' רמו {ולא בתר השתא}
ו ע"ב22 חלב חידוש הואודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' קו
ו ע"ב22 חלב חידוש הוא כיון דדם נעכר ונעשה חלב הו"ל לאסרועצי חיים - מועדים עמ' שכא
ו ע"ב22 חלב חידוש הוא, דדם נעכר ונעשה חלבברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' כג
ו ע"ב22 חלב חידוש והתורה התירתותיבת גמא (תשסז) עמ' כא, כז-כח, מא, קנ-קנא, קנז, קצג, קצו, רלה, רמח
ו ע"ב26 אבריה מתפרקין כ"ד חודשתיבת גמא (תשסז) עמ' קלט
ו ע"ב28 הואיל דליכא מידי דאתי מחי ושרייה רחמנאים שמחה עמ' סב
ו ע"ב28 סד"א הואיל וליכא מידי דאתי מן החי ושריא וכו'אהבת עולם (תשס) עמ' צו
ו ע"ב30 חלב לית ביה משום אבר מן החיעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קכ
ו ע"ב31 וחלב דבהמה טהורה מנלן דשריאבן ישפה עמ' 80
ו ע"ב31 וחלב דבהמה טהורה מנלן דשריולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' פב
ו ע"ב31 וחלב דבהמה טהורה מנלן דשריחיי נפש ח"ד עמ' קעג, רפז, שג, שי
ו ע"ב31 וחלב דבהמה טהורה מנלן דשריחמודי צבי שמות עמ' רסו
ו ע"ב31 וחלב דבהמה טהורה מנלן דשרילקט אמרי קודש - ליקוטים עמ' עא
ו ע"ב31 וחלב דבהמה טהורה מנלן דשרימשיב צדק סי' ג (עמ' 63)
ו ע"ב31 וחלב דבהמה טהורה מנלן דשרי וכו' ארץ זבת חלב ודבש ואי לא דשרי, משתבח לן קרא במידי דלא חזישיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 197 ,179
ו ע"ב31 וחלב דבהמה טהורה מנלן דשרי ורי"ט אלגזימאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף כא ע"א
ו ע"ב31 וחלב דבהמה טהורה מנלן דשרי ושטמ"קחיי נפש ח"ב עמ' יא, קנב
ו ע"ב31 וחלב דבהמה טהורה מנלן דשרי ושטמ"קחיי נפש ח"א עמ' עא ע"ב, קע ע"א, רסא ע"ב, רצא ע"א, שכא ע"ב
ו ע"ב31 וחלב מנלן דשריודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' שכט
ו ע"ב31 חלב שבהמה טהורה מנלן דשריברכת יוסף ואליהו רבה (תשסט) ח"א עמ' פב
ו ע"ב31 חלב דבהמה טהורה מנ"ל דשריאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' שמח, תרלח
ו ע"ב31 חלב דבהמה טהורה מנלן דשרימנחת מרדכי עמ' כג
ו ע"ב31 חלב דשרי מ'ארץ זבת חלב ודבש'פירוש המכבי שמות עמ' רעד
ו ע"ב31 חלב דבהמה טהורה מנלן דשריפרורים משלחן גבוה ח"ה שאלה כו
ו ע"ב31 חלב מנלן דשרישם יחזקאל עמ' רנא
ו ע"ב31 חלב מנלן דשריתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' ה, יט, קנד, ח"ב עמ' רו, רמו {בב"נ}
ו ע"ב31 חלב מנלן דשריתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' תלח {שהחלב מתמצה מאבר האסור}
ו ע"ב31 מנ"ל דחלב שריחיי נפש ח"ג עמ' רמט
ו ע"ב31 מנ"ל דחלב שריא וכו' מדאסר רחמנא בשר בחלב ש"מ דחלב לחודא שרי וכו' וכי משתבח קרא במילתא דאיסוראקב חיים עמ' לז
ו ע"ב31 מנא לן דחלב בהמה טמאה הוא אסור וכו'כסף נבחר (מרגליות) עמ' רלה
ו ע"ב31 מנלןתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' כג, נה {ולא מייתי מאברהם}
ו ע"ב32 מדאסר רחמנא בשר בחלבתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' כו
ו ע"ב33 אימא חלב לחודיה באכילה בב"ח אף בהנאהתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' קטז
ו ע"ב34 דלמא בב"ח אסור בהנאה וכו'הכתב והקבלה שמות פל"ד פסוק כו
ו ע"ב34 דלמא בב"ח אסור בהנאהתיבת גמא (תשסז) עמ' נט
ו ע"ב36 דבפסולי המוקדשין תזבח ולא גיזהתהלות ישראל (מג'לד) עמ' צב
ו ע"ב38 ודלמא לסחורהתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' שצד
ו ע"ב38 ודלמא לסחורהתיבת גמא (תשסז) עמ' קמג
ו ע"ב40 ארץ זבת חלב ודבש וגו' דאי לא שרי משבח לן קרא במידי דלא חזיגבעת פנחס (ביליצר) עמ' פט
ו ע"ב40 ארץ זבת חלבשערים מצוינים בראשית-שמות עמ' עח
ו ע"ב תוס' ד"ה הטמאים - ובת"ב לא דריש ליה גבי שרצים אלא גבי בהמה טמאה וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' קסא ד"ה והנלע"ד במה שכבר
ו ע"ב תוס' ד"ה רוטב - וצ"ל דשקולים הן ומיהו מציר לחודיה לא הוה שמעינן דליהוי שתיה כאכילה וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' קסא ד"ה והנלע"ד במה שצל"ע
ו ע"ב שטמ"ק אות ב - חלב דאברהםתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' ז, כד, נז, נט, ח"ב עמ' רט
ו ע"ב שטמ"ק אות ב בשם הירושלמי - כשרצו המלאכים את התורה אמר להם הקב"ה שאכלו בשר בחלב אצל אברהםברכת פרץ פ' וירא
ו ע"ב שיטה מקובצת - אברהם נתן למלאכים בקר וחלב לפי שהיה סבור שהם בני נח ולא נצטוו על בשר וחלבים שמחה עמ' סב
ז ע"א27 והאמר ר יהושע בן לוי וכו'אור גנוז (מוסקוביץ) עמ' תטו
ז ע"א28 בהמה טמאה אינה מתעברת מטהוראור אברהם ויקרא עמ' קנה
ז ע"א30 אין בהמה וחיה מתעברות זה מזהמצווה ועושה ח"ב עמ' תשסב
ז ע"א48 בעו מיני' מרב ששת מי רגלים של חמור וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' תעז
ז ע"א48 בעו מיני' מרב ששת מי רגלים של חמור וכו' כל הסוגיאברית שלום (תעח) דף עד ע"ד
ז ע"א48 בעו מיניה מר"ש מי רגלים של חמור מהו (ושם ע"ב)שפוני טמוני חול (תשנט) עמ' רעט
ז ע"א52 היוצא מן הטהור טהורדברי מנחם (היימליך) עמ' רמא
ז ע"א52 היוצא מן הטמא טמא וכו'מים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' קמ
ז ע"ב05 היוצא מן הטמא טמא וכו' מפני מה אמרו דבש דבורים מותר, מפני שמכניסות אותו לגופן ואין ממצות אותו מגופןשיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 198 ,179
ז ע"ב06 מפני מה אמרו דבש דבורים טהור וכו' ואין ממצות אותו מגופןשפוני טמוני חול (תשנט) עמ' נב, רעט
ז ע"ב06 מפני מה אמרו דבש דבורים מותר, מפני שמכניסות אותו בגופן ואין ממצות אותו מגופןמבשר טוב - ימי הרחמים והסליחות - פתיחה עמ' ה
ז ע"ב06 מפני מה אמרו דבש דבורים מותר, מפני שמכניסות אותו בגופן ואין ממצות אותו מגופןמבשר טוב - חנוכה - פתח דבר עמ' כה
ז ע"ב07 דבש דבוריםמתוך התורה הגואלת (תשעג) על התורה עמ' 270
ז ע"ב08 ואין ממצות אותו מגופןמסילות הנביאים שופטים עמ' תפט
ז ע"ב10 אך את זה תאכלו מכל שרץ העוף וכו'מדבר קדמות (תשסח) עמ' עב
ז ע"ב11 שרץ עוף טמאאיש מבין ח"א דף נו ע"ב
ז ע"ב15 דבש הגזין והצירעין וכו'טוב ירושלים שמות פכ"ג פסוק כה
ז ע"ב23 חלי דיחמורתא וכו' עור הבא כנגד פניו של חמורגבורות אליהו יו"ד סי' טז אות ה, סי' יז
ז ע"ב39 דג טמא משריץדברי שלום (שרעבי, תשלו) חלק הדרוש עמ' סא
ז ע"ב39 דג טמא משריץדברי שלום (שרעבי, תשנג) עמ' צז
ז ע"ב39 דג טמא משריץ דג טהור מטיל ביציםאוסף מאמרי מוסר וחכמה (תשנט) עמ' קלו
ז ע"ב46 כל המוליד מניקגור אריה בראשית פי"ז הערה 47
ז ע"ב רש"י ד"ה חלימגדל עוז (תשעח) עמ' תרנג
ח ע"א01 הדולפינים פרים ורבים מבני אדםאור הצבי עמ' 188
ח ע"א01 הדולפנין פרים ורבים מבני אדםפנים מסבירות עמ' לט
ח ע"א01 הדולפנין פרין ורבין מבני אדם, תוס'נחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' ה אות א
ח ע"א01 הדולפנין פרין ורבין מבני אדם, ורש"יאוסף מאמרי מוסר וחכמה (תשנט) עמ' קלז
ח ע"א01 הדלפיניןקול ששון (גולדברג) אות יז {ובת"כ פ' שמיני הסירוני}
ח ע"א06 כל שזכרותו מבחוץ מוליד מבפנים מטיל ביציםחכמה ומוסר ח"א עמ' מד
ח ע"א06 כל שזכרותו מבחוץ מוליד מבפנים מטיל ביציםאוסף מאמרי מוסר וחכמה (תשנט) עמ' קלו
ח ע"א08 כל שתשמישו ביום יולד ביום וכל שתשמישו בלילה יולד בלילהאוסף מאמרי מוסר וחכמה (תשנט) עמ' קסב
ח ע"א22 הכל משמשין פנים כנגד עורף חוץ משלשה וכו'ברית שלום (תעח) דף ג ע"ג
ח ע"א22 הכל משמשין פנים כנגר עורף חוץ משלשה וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' יז
ח ע"א23 ג' משמשים פב"פדברי שלום (שרעבי, תשלו) חלק הדרוש עמ' עו
ח ע"א23 ג' משמשים פב"פדברי שלום (שרעבי, תשנג) עמ' קכ, קכא
ח ע"א23 ג' תשמישם פנים בפנים האדם והנחש והדגמנחת אליהו (תשנט) עמ' קכח
ח ע"א23 חוץ משלשה שמשמשין פנים כנגד פנים ואלו הן דג ואדם וכו'מכשירי מצוה עמ' לא
ח ע"א23 פנים כנגד פנים וכו' דג ואדם ונחש וכו'אמרי פנחס השלם - שער פרשיות ומועדים סי' תקצז, שער תורת האדם סי' נט, שער עולם ומלואו סי' מו
ח ע"א23 שלשה משמשין פנים כנגד פנים דג ואדם ונחשמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' יד
ח ע"א23 שלשה שמשמשין פנים כנגד פנים דג אדם ונחשהמאור הגדול (גר"א) עמ' תתכב
ח ע"א23 שלשה שמשמשין פנים כנגד פנים ואלו הן דג ואדם ונחשדרשות אל עמי דרוש ז
ח ע"א24 אדם דג נחש משמשין פנים נגד פניםס' חסידים סי' תקט
ח ע"א24 אדם דג נחש זווגם פנים נגד פניםאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' ריב, תקפד
ח ע"א26 גמל אחור כנגד אחורתורת יחיאל בראשית עמ' רכו
ח ע"א27 זמני עיבור ולידה של שרצים עופות וחיותשם עולם (תשסו) עמ' צז
ח ע"א27 חילוקי הזמנים בענין הזריעה וצמיחה וכו' ורש"י ותוס'תורת מנחם חל"ו עמ' 111
ח ע"א27 ימי עיבורם של חיה ובהמהאגרא דכלה ח"ב עמ' קעה
ח ע"א27 עיבורים של כל הברואים, ורש"י ותוס'אור גנוז (מוסקוביץ) עמ' תפז, תרס
ח ע"א27 ת"ר תרנגולת לכ"א יום וכו'אפיקי ים עמ' תקעו
ח ע"א27 תרנגולת לאחר שנתעברהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תריז
ח ע"א27 תרנגולת לכ"א יוםרנת יצחק ישעיה עמ' שצח
ח ע"א27 תרנגולת לכ"א יום וכו'אור גנוז (מוסקוביץ) עמ' תרל
ח ע"א27 תרנגולת לכ"א יום וכנגדה באילן וכו'אוסף מאמרי מוסר וחכמה (תשנט) עמ' קסב
ח ע"א27 תרנגולת לעשרים ואחד יום וכנגדה באילן לוזלקוטי שיחות חכ"ג עמ' 117
ח ע"א27 תרנגולת לעשרים ואחד יום וכנגדה באילן לוזקומץ המנחה (ר' צדוק) עמ' 55 (סי' ס)
ח ע"א28 טבעיות האילנותאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' קנג
ח ע"א28 כלב מין בהמה, ותוס' ד"ה ומאיחנן אלקים עמ' ה
ח ע"א28 לכמה מוציאים פירותמעין גנים (תשס) עמ' נו - אור החיים
ח ע"א29 ימי עיבורו של חתולמשיבת נפש עמ' ז
ח ע"א30 חזיר לס' יום כנגדו באילן, תפוחמי השלוח (מישור) ח"א עמ' מה
ח ע"א31 השועל וכל מיני שרצים יולדות לששה חדשיםשם יחזקאל עמ' שעח
ח ע"א31 השועל וכל מיני שרצים יולדות לששה חדשיםאור תורה (קאלמייר, תשסא) עמ' לז
ח ע"א32 עיבורו של בהמה דקה הוא לחמשה חדשיםשמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' כו
ח ע"א35 בהמה גסה טהורה לט' חדשים וכו'טוב טעם בראשית עמ' ריג
ח ע"א38 כמה סוגים בתאנה, רש"י ותוס'גנא דפלפלי עמ' שלח
ח ע"א39 אילן חרוב משעת נטיעתו עד שעת גמר פריו שבעים שנהשמן ראש (כץ) פסח ח"א עמ' שנג
ח ע"א39 החרוב אינו נותן פרי וכו'גנא דפלפלי עמ' פח
ח ע"א39 וכנגדו באילן חרובטוב טעם ויקרא עמ' קכה
ח ע"א39 חרוב אינו טוען פירות עד שבעים שנהשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' רנה
ח ע"א39 חרוב זה משעת נטיעתו עד גמר פריו ע' שנהשמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' קכו
ח ע"א39 חרוב משעת נטיעתו שבעים שנהשמן ראש (כץ) ח"ו עמ' תרצז
ח ע"א39 שמשעת נטיעתי עד שעת גמר פרותיו ע' שנהאבן פינה עמ' 62
ח ע"א41 הראש הרשע הוא הנחשאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' שכג
ח ע"א41 ימי עיבורו של נחש שבע שניםשמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' ריב
ח ע"א41 נחש לשבע שניםצדקת הצדיק סי' קמז, דובר צדק עמ' 79, 131
ח ע"א41 נחש לשבע שנים וכו' משום דריב"ח שנאמר וכו'לקוטי שיחות חי"ב עמ' 197, חכ"ג עמ' 34
ח ע"א41 נחש לשבע שניםטוב טעם בראשית עמ' נז
ח ע"א41 נחש מוליד לז' שנים ואפעה לע' שניםמגן אברהם (טריסק, תשסו) עמ' תקלה, תרלח
ח ע"א41 נחש מוליד לשבע שנים וכו'לחם רב על סדור התפילה אות תרלד {חז"ל למדו סודות הטבע מתוך התורה וזה מש"כ "הפך בה והפך בה דכולה בה", "מגיד דבריו ליעקב וכו' לא עשה כן לכל גוי"}
ח ע"א41 נחש מעוברת לשבע שניםמגן אבות (מהריט"ץ) ח"א עמ' סה
ח ע"א41 עבורו של נחשרבנו בחיי עה"ת ח"א עמ' עט
ח ע"א42 נחש דמוליד לז' שנין מנלןנזר הקדש ח"א עמ' שעה
ח ע"א43 ר' יהושע בן חנניא למד מפסוקי התורה כמה ימי עיבורן של החיותלקט שיחות מוסר ח"ב עמ' תפט
ח ע"א43 ר' יהושע הוכיח מן התורה כמה הנחש מולידבני יששכר ח"ב דף אדר קעא ע"א הגה
ח ע"א43 ר"י הוכיח תולדת הנחש מהתורהאגרא דכלה ח"ג עמ' קפה
ח ע"א43 רבי יהושע בן חנניה הוכיח מן התורה לבמה הנחש מולידאגרא דפרקא (תשסה) עמ' קסג
ח ע"א43 שנאמר וכו' כך נתקלל הוא מבהמה אחת לשבע דהו"ל שב שני כו' א"ל קיסר לריב"ח נחש לכמה מיעבר ומוליד א"ל לשב שני וכו'תורת מנחם חנ"ז עמ' 171, 203
ח ע"א44 אם מבהמה נתקללהדברי שלום (שרעבי, תשלו) חלק הדרוש עמ' עא
ח ע"א44 אם מבהמה נתקללהדברי שלום (שרעבי, תשנג) עמ' קטו
ח ע"א רש"י ד"ה בני ימאמדבר קדמות (תשסח) עמ' לד
ח ע"א רש"י - פחות שבבהמה הוא יותר מחיהגור אריה בראשית פ"ג הערה 39
ח ע"א תוס' ד"ה תרנגולתאחרי ראי (תשסד) זמנים סי' לד אות ז
ח ע"א תוס' ד"ה תרנגולתבאר ראי (רוזן) תורה סי' כב אות ב
ח ע"א תוס' ד"ה תרנגולתס' החיים (תשנג) עמ' פג {עצם הלוז נשאר לעולם כי אינו נהנה ממזונות האדם}
ח ע"א תוס' ד"ה תרנגולת - לוז של שדרהאחרי ראי (תשסד) סדרות סי' א אות ב
ח ע"ב01 מכל הבהמה ומכל החיה כתיבגור אריה בראשית פ"ג אות כא
ח ע"ב08 א"ל קיסר לריב"ח וכו'אפיקי ים עמ' תקעז
ח ע"ב08 א"ל קיסר לר' יהושע בן חנניה נחש לכמה מיעבר ומוליד וכו'אור גנוז (מוסקוביץ) עמ' תקכט
ח ע"ב08 א"ל קיסר לר' יהושע בן חנניה נחש לכמה מיעבר ומוליד וכו'דברי חיים - מועדים (תשנט) עמ' קפ
ח ע"ב08 אמר ליה קיסר לר' יהושע בן חנניה וכו' אי חכימת זיל זכינהו ואייתינהו ליאוצרות חיים - הגאולה העתידה עמ' רלד = בן יהוידע כאן
ח ע"ב08 אמר ליה קיסר לרבי יהושע בן חנניה וכו' אזל אשכח דרבנאי מגוואי ודרבנאי מבראי וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ג עמ' תכב = בן יהוידע כאן
ח ע"ב08 אמר ליה קיסר לריב"ח וכו' ההוא כודניתא דילידאישראל קדושים עמ' 38
ח ע"ב08 לכמה שנים נחש מולידס' המדות (דובנא, תשסו) שער הדעת אות יג
ח ע"ב08 נחש לכמה מיעבר וכו'תורת מנחם חנ"ג עמ' 59
ח ע"ב08 נחש לכמה מיעבר וכו' לשב שני וכו' הנהו מיעברי הוו מעיקרא וכו'לקוטי שיחות חט"ז עמ' 99
ח ע"ב08 נחש לכמה מיעבר ומולידדמשק אליעזר (רלב"ג) אבל כבד, בראשית פרק כג פסוק ב
ח ע"ב09 ארבעינהו ואוליד וכו' והא קמשמשי שמושי וכו'מגילת סמנים עמ' סא
ח ע"ב09 סבי דבי אתונאקשוטי כלה (תשסג) עמ' יד
ח ע"ב09 סבי דבי אתונאחקל יצחק (תשסג) עמ' שעט
ח ע"ב09 סבי דבי אתונא וכו'אוהב ישראל (תשעה) ח"ב עמ' שעח
ח ע"ב09 סבי דבי אתונא וכו'דרשות שמן רוקח עמ' קפה, שסט
ח ע"ב09 סבי דבי אתונאילקוט הגרשוני ח"ב
ח ע"ב09 סבי דבי אתונא, מהרש"אתורת הרא"ם עמ' צב
ח ע"ב09 סבי דבי אתונאהמאור שבתורה (שפירא) בראשית עמ' תיז
ח ע"ב09 סבי דבי אתונאבית שלום מרדכי עמ' קנג
ח ע"ב09 סבי דבי אתונאישועה ורחמים עמ' קכב
ח ע"ב09 סבי דבי אתונאעמוד העבודה (תשעג) ביאור מאמר חז"'ל ד
ח ע"ב10 כיון שמתעברות שוב אינו מקבלות זכרשבות יעקב (אבולפיה) עמ' ח
ח ע"ב10 מעוברת של בהמה וחיה אינה מקבלת זכראמרות ה' השלם ח"א עמ' קיד {כותב כך על נחש}
ח ע"ב10 אם נתעברה אינה מקבלת זכרוזאת התורה עמ' רל {בשם חזון איש הל' פרה סי' ב}
ח ע"ב18 ר"י בן חנניא אזל לסבי דבי אתונא ותוס' ומהרש"א בח"אאיש אמונים דף ס ע"ג
ח ע"ב20 רבי יהושע בן חנניה עם סבי דבי אתונאנתיבות יצחק - ירח האיתנים עמ' תנט
ח ע"ב20 אשכח ינוקי מלעיל וסבי מלתחתאמונה ודעת מאמר יב דף נט ע"א
ח ע"ב20 אשכח ינוקי מלעיל סבי מלתחת וכו'אש דת (אסאד) עמ' שטו-שטז
ח ע"ב22 ויכוח בין ר׳ יהושע בן חנני׳ לחכמי אתונאיושב אהלים עמ' מג
ח ע"ב22 ויכוחי ריב"ח עם סבי דבי אתונאדרושי רמ"ץ - פרי חיים דרוש י
ח ע"ב22 סבי דבי אתונא אמרו לר"י בן חנניה וכו'טיול בפרדס ח"א עמ' רצג
ח ע"ב22 ר' יהושע בן חנניה וסבי דבי אתונאבאר שרים בראשית פ' לך לך דרוש א אות ד
ח ע"ב23 אמר להו חכימא דיהודאי אנא בעינא למיגמר חכמתא מינייכואוצרות חיים - אישים ח"ג עמ' תכג = בן יהוידע כאן
ח ע"ב23 אנא חכימא דיהודאי אנאהמאור הגדול (גר"א) עמ' תרמב
ח ע"ב23 חכימא דיהודאישיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 361 ,343
ח ע"ב23 חכימא דיהודאי אנאנשמת חיים (ברלין) עמ' עז
ח ע"ב23 חכימא דיהודאיתולדות הגר"א (תשס) עמ' רפה
ח ע"ב25 א"ל ההוא גברא דאזיל ובעי אתתא ולא יהבי' לי' וכו'קדושת לוי (תרצט) דף קלח ע"א
ח ע"ב25 אמרי לי' האי גברא דאזילילקוט הגרשוני ח"ב
ח ע"ב25 ההוא גברא דאזיל ובעי איתתא וכו'אוהב ישראל דף רסט ע"ב
ח ע"ב25 ההוא גברא דאזיל ובעי איתתא ולא יהבו לי' וכו'יגל יעקב (תשעד) עמ' ח"ב עמ' עד
ח ע"ב25 ההוא גברא דאזיל ובעי אתתא ולא יהבו ליה וכו'נחלת יעקב (תשעג) עמ' שיג
ח ע"ב25 שאלו חכמי אתונא את ריב"ק יב שאלותמדרש האיתמרי (תקפד) דרוש יח דף נג ע"א-ע"ב
ח ע"ב25 שאלות סבי דבי אתונאאמרי חמד ח"ב דף לה ע"ב
ח ע"ב26 שקל סיכתא דצה לתתאי לא עאל לעלאי אעלאבן פינה עמ' 68
ח ע"ב27 האי גברא דיזיף וכו'אור לישרים (איידליץ, תשב) דרוש יד עמ' רי-ריא
ח ע"ב27 גברא דאוזיף וטרוף מאי חזא וכו'קדושת לוי (תרצט) דף קלח ע"ב27
ח ע"ב27 גברא דאוזיף וטריף+מי השלוח (תשסז) ח"א דף ערב
ח ע"ב27 גברא דאוזיף וטריף וכו'ביאור הגר"א על משלי (קצנלנבוגן) פרק כב פסוק ז
ח ע"ב27 גברא דאוזיף וטריף וכו' ומנח עד דמיתרמי אינשי דמידלי עליהברית אברם עמ' תקלג
ח ע"ב27 גברא דאוזיף וטריף מאי חזיילקוט הגרשוני ח"ב
ח ע"ב27 גברא דאוזיף וטריףביאור הגר"א על משלי פרק כב פסוק ז
ח ע"ב27 דאוזיף וטרוף מאי חזי דהדר אוזיףרב ייבי (תשסט) ח"א עמ' קסט
ח ע"ב27 האי גברא דאוזיף וטריף מאי חזי וכו'מנחת עני (תשעב) עמ' ה
ח ע"ב29 א"ל אימא לי מילי דכדיבי וכו'יערות דבש ח"ב עמ' קלב
ח ע"ב29 א"ל אימא לן מילי דכדיביילקוט הגרשוני ח"ב
ח ע"ב29 אימא לן מילי דכדיבילחם רב על סדור התפילה אות קכד
ח ע"ב29 אימא לן מילי דכדיבי א"ל ההוא כודניתא וכו' ומלחא מי סריאדרושים ואגדות חתם סופר עמ' רנ
ח ע"ב29 אימא לן מילי דכדיבי א"ל הוי לן כודניתא דילידאאפיקי יהודה (תשנט) עמ' עא-עב
ח ע"ב29 אימא לן מילי דכדיבי וביאור התולדות אדםתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' ו, ריב
ח ע"ב29 אימא לן מילי דכדיבי וכו'אפיקי ים עמ' תקעז
ח ע"ב29 אימא לן מילי דכדיבי וכו'אבן שוהם (פינסק) עמ' 97
ח ע"ב29 אימא לן מילי וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ד עמ' פח
ח ע"ב29 אימא לן מילתא דבדיאי וכו'מנחת עני (תשעב) עמ' טו
ח ע"ב29 אימא לן מילי דבדיאיתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' רמז, רנ, שלו
ח ע"ב29 אמור לנו מילי דכדיבאתהלה לדוד (סקאליע) ספר ה עמ' רלו
ח ע"ב29 אמרו לו אימא לן מילי דכדיבא וכו'צמח ה' לצבי (תשסז) עמ' תמט, תשו, תתיז
ח ע"ב29 אמרו לי' אימא לן מילי דבדיאי וכו'קדושת לוי (תרצט) דף קלח ע"ג
ח ע"ב29 אמרו לי' אימא לן מילי דכדיביבית יצחק (שמלקיש) על התורה מאמר עב אות ד-ז
ח ע"ב29 אמרו ליה אימא לן מילי דכדיבי וכו' הי נינהו מילי דכדיביברית אברם עמ' רלח
ח ע"ב30 הוי לן כודנייתא דילידאערוגת הבושם (תשעא) דברים עמ' קנז
ח ע"ב31 א"ל וכודניתא מי ילדה וכו'אפיקי ים עמ' תקעט
ח ע"ב31 וכודנייתא מי יולדתאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' שע
ח ע"ב32 מילחא כי סריא במאי מלחינשמת חיים (ברלין) עמ' טז
ח ע"ב32 מילחא כי סריא במאי מלחי להישראל קדושים עמ' 38
ח ע"ב32 מילחא כי סריא במאי מלחי לה אמר להו בסילתא וכו'קדושת לוי (תרצט) דף קיב ע"ג, קיג ע"ב
ח ע"ב32 מילחא כי סריא במאי מלחי לה וכו'דרשות מהרי"ץ לחנוכה ח"ב דרוש לה עמ' לב
ח ע"ב32 מילחא כי סריא במאי מלחי להאוסף מאמרי מוסר וחכמה (תשנט) עמ' רנב
ח ע"ב32 מילחא כי סריא במאי מלחימכתב מאליהו - מועדים ח"א עמ' ד
ח ע"ב32 מילחא כי סריא וכו' בני לן ביתא באוירא וכו'נחלת יעקב (תשעג) עמ' קעג
ח ע"ב32 מילחא כי סריאילקוט הגרשוני ח"ב
ח ע"ב32 מלחא כי סריא במאי מלחי להלבני ישראל (הישן) דרוש ה
ח ע"ב32 מלחא כי סריא במאי מלחי לה+מי השלוח (תשסז) ח"א דף ערב
ח ע"ב32 מלחא כי סריא במאי מלחי להמערכי לב (שוואב) מועדים ח"ג עמ' שלט
ח ע"ב32 מלחא כי סריא במאי מלחי להמכתב מאליהו ח"ב עמ' 49
ח ע"ב32 מלחא כי סריא וכו'אפיקי ים עמ' תקעט
ח ע"ב33 בני לן ביתא באווירא דעלמאאמרי השכל עמ' 22
ח ע"ב33 בני לן ביתא באווירא וכו'אמרי חמד ח"ב דף יב ע"א
ח ע"ב33 בני לן ביתא באויראמחשבות חרוץ סי' יב (עמ' 96), דובר צדק עמ' 12, 29, 140, קומץ המנחה (ר' צדוק) עמ' 23 (סי' י), 62 (סי' סט)
ח ע"ב33 בני לן ביתא באוירא דעלמא+מי השלוח (תשסז) ח"א דף רעג
ח ע"ב33 בני לן ביתא באוירא דעלמא וכו'אפיקי ים עמ' תקפ
ח ע"ב33 בני לן ביתא באוירא דעלמא וכו'קדושת לוי (תרצט) דף קלט ע"א
ח ע"ב33 בני לן ביתא באוירא דעלמאאור הישר בראשית דף טז ע"ב
ח ע"ב33 ומי איכא שליתא לכודנייתא וכו'אפיקי ים עמ' תקפ
ח ע"ב34 תלה בין רקיעא לארעאודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תרלו
ח ע"ב35 א"ל מציעותי' דעלמא היכאילקוט הגרשוני ח"ב
ח ע"ב35 א"ל מציעתא דעלמא היכא וכו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' יד, יז, יח
ח ע"ב35 אמצעיתא דעלמא היכי מחווי באצבעאמרי חמד ח"א דף ד ע"א
ח ע"ב35 מציעתא דעלמא היכא וכו'אפיקי ים עמ' תקפא
ח ע"ב35 מציעתא דעלמא היכא וכו'המוסר והדעת בראשית עמ' י
ח ע"ב35 מציעתא דעלמא היכא, זקפה לאצבעתי' א"ל הכא, א"ל ומי יימר, אייתו אשלי ומשחו וכו'אור ישראל (תרס) דף מד ע"א
ח ע"ב35 מציעתא דעלמא היכי+מי השלוח (תשסז) ח"א דף רעג
ח ע"ב35 מציעתיה דעלמא היכא זקפה לאצבעיה אמר להו הכא וכו'לחם רב על סדור התפילה אות ז
ח ע"ב35 מציעתיה דעלמא היכא, זקפה לאצבעתי', א"ל: הכא, א"ל: ומי יימר, אייתו אשלי ומשחואור ישראל סי' ל חלק ג בהערה להערה א
ח ע"ב36 א"ל אית לן בירא בדבראילקוט הגרשוני ח"ב
ח ע"ב36 אית לן בירא בדבראאור אלימלך עמ' עה
ח ע"ב36 אית לן בירא בדבראחקל יצחק (תשסג) עמ' קל
ח ע"ב36 אית לן בירא בדבראערבי נחל (תשסד) עמ' רכג
ח ע"ב36 אית לן בירא בדברא וכו'אפיקי ים עמ' תקפב
ח ע"ב36 אית לן בירא בדברא עיילא למתא+מי השלוח (תשסז) ח"א דף רעג
ח ע"ב36 אית לן בירא בדברא עיילא למתא וכו'יגל יעקב (תשעד) עמ' ח"א עמ' קמו
ח ע"ב36 אית לן בירא בדברא עיילא למתא וכו'צפנת פענח (תשסו) עמ' נה, קמג
ח ע"ב36 אית לן בירא בדברא עיילא למתא וכו'קדושת לוי (תרצט) דף קלט ע"ג
ח ע"ב36 אית לן בירא בדברא עיילא למתאאמרי חמד ח"ב דף ה ע"א
ח ע"ב36 אית לן בירא בדבראאבן שוהם (פינסק) עמ' 34, 47
ח ע"ב36 אית לן בירא בחקלא עיילא למתא וכו'בן פורת יוסף (תשעא) עמ' שפו, תיח
ח ע"ב36 אית לן בירא בחקלא עיילא למתא וכו'צפנת פענח (תשעא) שמות עמ' נח, רו
ח ע"ב37 א"ל כריכו לי מינה גרדי וכו'אפיקי ים עמ' תקפג
ח ע"ב37 א"ל ריחייא דתבירא חייטהילקוט הגרשוני ח"ב
ח ע"ב37 אית לן ריחיא דתבירא חייטא וכו'קדושת לוי (תרצט) דף קמ ע"א
ח ע"ב37 אית לן ריחיא דתבירי וכו'מנחת עני (תשעב) עמ' תח
ח ע"ב37 אית לן ריחייא דתבירא חייטי' וכו'אפיקי ים עמ' תקפג
ח ע"ב38 בקרנא דחמרא וכו'אפיקי ים עמ' תקפד
ח ע"ב38 מישרא דסכינא במאי קטלי לה וכו'אפיקי ים עמ' קפח, שצז, תקפד
ח ע"ב38 מישרא דסכינא במאי קטלי לי'ילקוט הגרשוני ח"ב
ח ע"ב38 מישרא דסכיני במאי קטלי להו א"ל בקרנא דחמרא. וכו'אמרי השכל עמ' 74
ח ע"ב38 משרא דסכיני במאי קטלי וכו'קדושת לוי (תרצט) דף קמ ע"ב
ח ע"ב38 משרא דסכיני במאי קטלי לה+מי השלוח (תשסז) ח"א דף רעד
ח ע"ב38 משרא דסכיני במאי קטלי ליהאור הישר בראשית דף יז ע"ב
ח ע"ב38 משרי דסכינא במאי קטלי לה וכו'אור השמש (תשסח) עמ' סא
ח ע"ב38 משרי דסכיני במאי קטלי לי' א"ל בקרנא דחמרא וכו'לחם רב על סדור התפילה אות ק
ח ע"ב39 אייתו לי' תרי ביעי א"ל וכו'קדושת לוי (תרצט) דף קמ ע"ג
ח ע"ב39 אייתו ליה תרי ביעי וכו'+מי השלוח (תשסז) ח"א דף רעד
ח ע"ב39 אייתו ליה תרי ביעימעשה רקם (בר) מועדים עמ' 120
ח ע"ב39 אייתי לי' תרי ביעי וכו'אפיקי ים עמ' תקפד
ח ע"ב39 אייתי לי' תרתי ביעיילקוט הגרשוני ח"ב
ח ע"ב39 אייתי ליה תרי ביעיתורת אליהו עמ' נח
ח ע"ב39 אייתי ליה תרי ביעי וכו' תרי גביניתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' רסא
ח ע"ב40 הביאו שתי גבינות לר' יהושע וכו'חיים שיש בהם על התורה תנינא עמ' תכ
ח ע"ב40 הביאו שתי גבינות לר' יהושע שיאמר איזה מהן מעז שחורה ואיזה מעז לבנה וכו'חיים שיש בהם - דרשות ח"ב עמ' רכז
ח ע"ב41 א"ל אחוי לן מנא דלא שויילקוט הגרשוני ח"ב
ח ע"ב41 א"ל ורצוצא דמית וכו'אפיקי ים עמ' תקפו
ח ע"ב41 א"ל ורציצא דמיית בביעתי'ילקוט הגרשוני ח"ב
ח ע"ב41 אחוי לן מנא דלא שוי חבילי'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' רנו, רסב
ח ע"ב41 אחוי לן מנא דלא שוי חביליה וכו'קדושת לוי (תרצט) דף קמא ע"א
ח ע"ב41 אחוי לן מנא דלא שוי חביליה וכו' אייתי לי בודיא וכו'אוסף מאמרי מוסר וחכמה (תשנט) עמ' רסז
ח ע"ב41 אחוי לן מנא דלא שוי לחבילא וכו'אפיקי ים עמ' תקפו
ח ע"ב41 אחוי לן מנא דלא שוי לחבליה וכו'מנחת עני (תשעב) עמ' שעט
ח ע"ב41 בהי דעיילתורת חיים (קאסוב) עמ' קצו
ח ע"ב41 ורצוצא דמית מהיכא נפיק רוחי' מהיכא דעל נפקקדושת לוי (תרצט) דף קמ ע"ד
ח ע"ב41 רצוצא דמית בגו ביעתא מהיכא נפק רוחי'לחם רב על סדור התפילה אות קס עמ' עט
ח ע"ב41 רצוצא דמית מהיכן נפיק רוחיה מהיכא דעייל נפיקצמח דוד (סקאליע) עמ' מד, רב
ח ע"ב41 רצוצא דמית מהיכן נפיק רוחיה מהיכא דעייל נפיקתהלה לדוד (סקאליע) ספרים א-ב עמ' קנז
ח ע"ב41 רצוצא דמית מהיכן נפק רוחיהשמועות ישראל בראשית עמ' קמג
ח ע"ב41 רצוצא דמית מהיכן נפק רוחיה מהיכא דעייל נפיקבן פורת יוסף (תשעא) עמ' רעז, רצה
ח ע"ב42 אייתי בודיא - פי' הגר"אאגרת על הבטחון (תשסב) עמ' לב
ח ע"ב42 אייתי בודיא וכו'אפיקי ים עמ' תקפז
ח ע"ב מהרש"א - בין המצריםאהל משה (שיינרמן, תשסו) מקדש וגלות עמ' נג
ח ע"ב מהרש"א - כ"א יום של בין המצריםבאר ראי (רוזן) תורה סי' כב אות ב
ח ע"ב מהרש"א - יש שני כ"א ימים שהם ימי סליחהנתיבות יצחק - ירח האיתנים עמ' תג
ט ע"א01 כי מטא לבי בליעי ואית בה תלתא צלמי וכו' [גי' עין יעקב]אמרי השכל עמ' 121
ט ע"א01 כי מטי לבי בליעי אית בה תלתא צלמי וכו'אפיקי ים עמ' תקפז
ט ע"א01 כי מטי לבי בליעיפירושי ראשונים
ט ע"א01 רבי יהושע בן חנניה שאב ממיא דבליעי, וצוה למלאות אותו הבלי ובלעו כל המים, ועשו עד דשמטו כתפייהואגרא דפרקא (תשסה) עמ' קסד
ט ע"א02 חזינהו דהוו מעניפירושי ראשונים
ט ע"א02 כד אתו אוקמינהו קמי קיסר חזנהו דהוו מעני וכו' אקשו לאפי מלכא כו', ורש"ימבשר טוב - ימי הרחמים והסליחות עמ' תלו
ט ע"א02 כד מטו לבי בליעי הוו תמן תלתא צלמיאמרי חמד ח"ב דף כט ע"ב
ט ע"א02 כי אתא אוקמינהו קמי קיסר וחזינהו דהוו מענו וכו' אקשו לאפי מלכא כו', ורש"ימבשר טוב - חנוכה - פתח דבר עמ' נב, גוף הספר עמ' קג
ט ע"א03 סבי דבי אתונא אבדו חכמתם מחמת שלא היו בארצםכנסת יחזקאל (פאנעט) דרושים עמ' ריב
ט ע"א03 שקל עפרא מעפרייהו ושדי עלייהו אקשו לאפי מלכאבאר שרים פרשת בא דרוש ג אות ג
ט ע"א04 איקשו - העיזו ודברו קשותפירושי ראשונים
ט ע"א09 חמורה שלא ביכרה וילדה זכר ונקבה וכו'להורות נתן ויקרא עמ' קמא
ט ע"א11 שתי חמוריו שלא ביכרו כו'משנת חיים במדבר עמ' לב
ט ע"א20 הספיקות נכנסין לדיר להתעשרדברי שמואל (תשנח) עמ' רעד
ט ע"א20 ופודה בו פעמים הרבהמשנת חיים במדבר עמ' ל
ט ע"א20 פודה בו פעמים הרבהזבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' שעז
ט ע"א20 פודה בו פעמים הרבהלקוטי שיחות ח"ט עמ' 335
ט ע"א20 שה אחד פוטר כמה פטרי חמוריםפרורים משלחן גבוה ח"ה שאלה קג
ט ע"א21 ואם מת נהנין בומשנת חיים במדבר עמ' כט
ט ע"א23 ריה"ג ס"ל דאפשר לצמצםערבי נחל (תשסד) עמ' תתשע
ט ע"א23 ריה"ג סבר אפשר לצמצם ורש"יגנא דפלפלי עמ' רטז
ט ע"א31 יצאו שני ראשים כאחדחכמת התורה תולדות עמ' קפה
ט ע"א רש"י ד"ה דינזר הקדש ח"א עמ' רסו
ט ע"א תוס' ד"ה אמר רבודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' שצח
ט ע"ב03 והא איכא חציצה בינו לבין הרחםעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' רסט
ט ע"ב05 לאפקועי לאיסורי'דגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' צ
ט ע"ב05 לאפקועי לאיסוריה מיניהזבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' שעט
ט ע"ב05 ספק בכור צריך להפריש טלה כדי לאפקועי לאיסורה, ותוס' ד"ה לאפקועיהלהורות נתן ויקרא עמ' קמב, קמג
ט ע"ב07 פט"ח אסור בהנאהלקוטי שיחות חל"ו עמ' 60
ט ע"ב07 פטר חמור אסור בהנאה וכו'ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' שסט
ט ע"ב07 פטר חמור אסור בהנאהזבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' שעו
ט ע"ב07 פטר חמור אסור בהנאה ור"ש מתיר וכו', ורש"י בכור אדם מותר בהנאהרנת יצחק תליתאה ח"א עמ' שע, שכה
ט ע"ב07 פטר חמור אסור בהנאהשערי תשובה אגה"ת אות מד
ט ע"ב07 פטר חמור אסור בהנאהפרורים משלחן גבוה ח"ד שאלה לז
ט ע"ב10 והרי בכור אדםמשנת חיים שמות עמ' פח
ט ע"ב10 והרי בכור אדם שצריך פדייה ומותר ורש"יאמרי יהודה (דרעי, תשעב) מעגל החיים עמ' נו
ט ע"ב13 פריק ליה בשילקי בשויושערי תשובה אגה"ת אות מד
ט ע"ב29 'לא תעבוד בבכור שורך', אבל אתה עובד בבכור אדםעטרת ישועה (תשסד) אות סד להגדה ש"פ
ט ע"ב39 עגלה ערופה וכו'ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' שסט
ט ע"ב43 מ"ט דר"ש דאיסורי הנאה אינן מטמאיןלקוטי שיחות חכ"ז עמ' 75
ט ע"ב45 גוים נקראים 'אחרים'מפי ספרים וסופרים - פניני חסידות בחקותי יח
ט ע"ב רש"י ד"ה בשלךמשנת חיים שמות עמ' שמ
ט ע"ב תוס' ד"ה ותנןלהורות נתן במדבר עמ' קלט
ט ע"ב רמב"ן - בדין חציצהמנחת מרדכי עמ' שיג
ט ע"ב רא"שהכתב והקבלה ויקרא פכ"ז פסוק כז
י ע"א איסורו חישובולקוטי שיחות חל"ח עמ' 11
י ע"א ואיסורו חישובולקוטי שיחות ח"ז עמ' 110, חי"א עמ' 86
י ע"א מצותי' אחשבי'לקוטי שיחות חל"ב עמ' 133
י ע"א מצותי' אחשבי'לקוטי שיחות חל"ג עמ' 270
י ע"א שבכפריםויקהל משה (וייס) עמ' קנט [הלכה]
י ע"ב לא רצה לפדותוהכתב והקבלה ויקרא פכ"ז פסוק כז
י ע"ב עריפה במקום פדיהמשנת חיים שמות עמ' שמב
י ע"ב תני לוי הוא הפסיד בו'לקוטי שיחות חל"ו עמ' 59
י ע"ב הוא הפסיד כו'משנת חיים שמות עמ' צה
י ע"ב הוא הפסיד ממונוהכתב והקבלה ויקרא פכ"ז פסוק כז
י ע"ב הוא הפסיד ממונו של כהן וכו' - רש"יאור אברהם על ספר המצוות עמ' תסו
י ע"ב הוא הפסיד ממונו של כהן וכו'לקוטי שיחות חכ"ד עמ' 124
י ע"ב עריפה קנס הואודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' שסח
י ע"ב לר"ש שפט"ח מותר בהנאה תקדש בכולי'לקוטי שיחות חל"ו עמ' 63
י ע"ב רש"י ד"ה לפיכך יופסד ממונו - יכפוהו בית דין לעורפו לאחר שלשיםלקוטי שיחות חל"ו עמ' 62
י ע"ב רש"י ד"ה לפיכך יופסד ממונולקוטי שיחות חט"ז עמ' 497
יא ע"א05 ר"י נשיאה הו"ל פט"ח כו'שערי תשובה אגה"ת אות מד
יא ע"א08 עין יפה בסלעזבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' שעד
יא ע"א13 פטר חמור וכו' פודהו בשויומשנת חיים במדבר עמ' שז, שי
יא ע"א20 חמור מן ההקדשהכתב והקבלה שמות פי"ג פסוק יג
יא ע"א23 הפודה פטר חמור של חבירו פדיונו פדוילקוטי שיחות חל"ו עמ' 62
יא ע"א25 פדיונו לפודההכתב והקבלה ויקרא פכ"ז פסוק כז
יא ע"א27 גדר ממונא דבעלים בפט"ח לרש"י ור"ילקוטי שיחות חל"ו עמ' 63
יא ע"א31 אר"נ תא שמע הגונב פטר חמור של חבירו וכו'זכור לדוד עמ' מז
יא ע"א31 הגונב פטר חמור של חבירו משלם תשלומי כפל לבעליםעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' שכב
יא ע"א44 ישראל שהיו לו עשרה פטרי חמוריםיוסף לקח כרך א ח"א עמ' רלט
יא ע"א44 ישראל שהיו לו עשרה פטרי חמורים וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ה עמ' תצט ד"ה ועל
יא ע"א47 בן בתו של כהן שירש טבל מאבי אמו מיפטר בהפרשה גרידא בלא נתינהוענפיה ארזי אל (תשסו) על התורה ח"ב עמ' קטו*
יא ע"א53 הקונה טבלים מגויברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' קסט, קעב
יא ע"א תוס' ד"ה הפודהלקוטי שיחות חל"ו עמ' 62
יא ע"א תוס' ד"ה הפודהשם שלמה דף כט ע"ד ואילך
יא ע"ב03 דגנך ולא של גויעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' נג
יא ע"ב08 המפקיד פירותיו אצל הכותי וכו' ת"ק סבר ודאי חלפינהו וכו'תשובה מיראה עמ' יג, עד
יא ע"ב רש"י - משייפה את פני הכרי ברחתגור אריה שמות פכ"ב הערה 229
יב ע"א01 אין פודין בכלאיםכסף נבחר (מרגליות) עמ' צד
יב ע"א01 אין פודין כו' ולא בכלאים ולא בכויאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' שפז
יב ע"א04 נתנו לכהן אין הכהן רשאי לקיימוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' שסח
יב ע"א04 נתנו לכהן הפטר חמורויקח אברהם דף יד ע"ב
יב ע"א40 או עז פרט לנדמהזבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' רסט
יב ע"א40 כלאים אינם קרבים למזבחגור אריה שמות פי"ב אות ט
יב ע"א45 מהו לפדות בפסולי המוקדשיןמשנת חיים במדבר עמ' לא
יב ע"א50 השתא דאתית להכיגור אריה שמות פכ"א הערה 562
יב ע"ב03 לאכלה ולא לסחורהמאמר מרדכי - י"ג אלול עמ' רסז
יב ע"ב03 לאכלה ולא לסחורהטוב טעם ויקרא עמ' נד
יב ע"ב11 בהמת שביעית פטורה מן הבכורהמנחת מרדכי עמ' רמ
יב ע"ב11 וא"ר חסדא בהמת שביעית פטורה מן הבכורה וכו'זכור לדוד עמ' מז
יב ע"ב14 האוכל מעיסת שביעית וכו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קיט
יב ע"ב14 עיסת שביעית וכו' כיון דאילו מטמיא בת שריפה היא וכו'מאיר עיני חכמים מהדו"ב ח"ב דף כו ע"ב
יב ע"ב16 לדורותיכם היינו לעולםטוב עין (אוסטרובצא) עמ' יח
יב ע"ב16 מנין לאוכל מעיסת שביעית וכו' דכתיב לדורותיכםעיוני רש"י שמות ח"ב עמ' רכה, רכו
יב ע"ב22 המפריש פדיוןהכתב והקבלה במדבר פי"ח פסוק טו
יב ע"ב22 המפריש פדיון פט"חשפתי רננות דף לו ע"ג
יב ע"ב22 המפריש פדיון פטר חמורודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תפט
יב ע"ב22 המפריש פדיון פטר חמור ואבדעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' פב
יב ע"ב22 המפריש פדיון פטר חמור ומת וכו'שער החצר (תשעב) סי' ש
יב ע"ב22 הפריש פדיון פטר חמורודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' קטו
יג ע"א01 לומר שאינו עובר עליוזכור לדוד עמ' טז
יג ע"א08 לא רצה לפדותו עורפו בקופיץ מאחוריו וקוברולקוטי שיחות חל"ו עמ' 59
יג ע"א09 מצות הפדיה קודמת למצות עריפהמשנת חיים במדבר עמ' שו
יג ע"א09 מצות הפדיה קודמת למצות עריפהפרי הארץ (ויטבסק) עמ' מא
יג ע"א09 מצות פדיה קודמתמשנת חיים שמות עמ' צה, שמב
יג ע"א09 מצות פדיה קודמת למצות עריפהאור אברהם על ספר המצוות עמ' תסה
יג ע"א09 מצות פדיה קודמת למצות עריפהדגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' קטז
יג ע"א09 מצות פדיה קודמת למצות עריפה וכו'מכשירי מצוה עמ' פח
יג ע"א11 יעוד קודם לפדייהעיוני רש"י שמות ח"ב עמ' כו, כז
יג ע"א11 מצות יעוד קודם למצות פדיהדרך מצותיך (חב"ד) דף פג ע"ב
יג ע"א11 מצות יעידה קודמת למצות הפדייהבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' תרסט
יג ע"א11 מצות יעידה קודמת למצות פדייהגור אריה שמות פכ"א הערה 332
יג ע"א12 מצות יבום קודמת למצות חליצה בראשונה ועכשיו חליצה קודמת ליבוםכנסת יחזקאל (פאנעט, תשסה) - שבועות עמ' ריג
יג ע"א12 יבום קודם לחליצהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' לא
יג ע"א12 מצות יבום קודמת וכו׳כללי המצות (צפת תשנב) עמ' 179
יג ע"א12 מצות יבום קודמת למצות חליצהבאר שרים בראשית פ' לך לך דרוש ו אות א
יג ע"א15 מצות חליצה קודם למצות יבוםאורח לצדיק עמ' קמז
יג ע"א20 שותפות גוי פוטרת את הבכורהשערי תשובה אגה"ת אות מג
יג ע"א22 הכל חייבין בבכור בהמה טהורה כהנים לוייםיוסף לקח כרך א ח"א עמ' רלח, ערב, יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' סט
יג ע"א32 ישראל שנתן מעות לגוי וקנה בהם בהמהיוסף לקח כרך א ח"א עמ' רלא
יג ע"א32 ישראל שנתן מעות לגוי כו'מערכי לב (חזן) ח"א דרוש נא דף קיג ע"ד
יג ע"א32 קנין כסף ומשיכה בנכריבאר ראי (רוזן) תורה סי' ז אות ג
יג ע"א38 אם גופו ישראל קני ליה בכסף וכו' ממונו לא כ"ש ישראל מישראל יוכיחו וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' רמט ד"ה והנה
יג ע"א42 'או קנה מיד עמיתך' הא מיד גוי בכסףעטרת ישועה (תשסד) אות ה ליום ד דחוהמ"פ
יג ע"א42 או קנה מיד עמיתך מיד עמיתך במשיכה הא מיד עכו"ם בכסףלהורות נתן בראשית עמ' ט
יג ע"א45 ולאו ק"ו הוא גופו באחת ממונו בשתיםלמדנות (תשנח) פ' בהר אות פא
יג ע"א51 וכי תמכרו ממכר לעמיתך, לעמיתך במשיכה ולנכרי וכו'צמח צדקה עה"ת עמ' עט
יג ע"א51 לעמיתך במשיכהדרכי חושן עמ' לד-לה [הלכה]
יג ע"א תוס' - איצטריך לאשמועינן דחייבת בבכורה דלא תימא קנה מספק ובשטמ"קמצווה ועושה ח"ב עמ' תשסב
יג ע"א תוס' ד"ה אםערוגת הבושם (תשעא) דברים עמ' קמד
יג ע"א תוס' ד"ה אםבנין אפרים עמ' רכח [הלכה]
יג ע"א תוס' ד"ה מידבנין אפרים עמ' רכט [הלכה]
יג ע"ב01 מה עמיתך באחת אף עכו"ם נמי באחתדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' שכ
יג ע"ב02 הגוי אינו קונה בכסף אלא במשיכהשערי תשובה אגה"ת אות מג
יג ע"ב02 נכרי אין לו קנין כסףדמשק אליעזר (רלב"ג) בראשית פרק מז פסוק כט בהערה
יג ע"ב02 נכרי אינו קונה בכסף רק במשיכהחכמת התורה תולדות עמ' רנט, רסא
יג ע"ב03 לר' יוחנן ישראל קונה בכסף ונכרי במשיכה וכו'שבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' שיח
יג ע"ב04 דבר תורה מעות קונותמאמר מרדכי - י"ג אלול עמ' תקכב
יג ע"ב05 לעמיתך בכסף ולנכרי במשיכהעצי חיים על התורה עמ' מז
יג ע"ב07 משיכה מפורשת מן התורהחקל יצחק (תשסג) עמ' תצט, תקיט
יג ע"ב10 בדיני בני נח לא שייך דין אונאהחכמת התורה וישלח עמ' קמד
יג ע"ב10 ואי אתה מחזיר אונאה לכנעני וכו' מ"אל תונו איש את אחיו" נפקאבאר הגולה (הרטמן) באר ז הערה 199-198
יג ע"ב10 מאל תונוהכתב והקבלה ויקרא פכ"ה פסוק יד
יג ע"ב29 רבא אמר רישא וסיפא מקח טעותמקראי קדש (תשנג) עמ' רצא
יג ע"ב41 דברים יש בהם משום מחוסר אמנהשערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר קפג
יג ע"ב41 דברים יש בהם משום מחוסרי אמנהדעת תורה בראשית עמ' ריט, במדבר עמ' קט
יג ע"ב42 מחוסר אמנה בגוימוסר המקרא והתלמוד עמ' קטז
יג ע"ב42 מחוסר אמנה רק בישראלמוסר המקרא והתלמוד עמ' קפד
יג ע"ב43 עכו"ם לא קיימו בדיבורייהואור חדש (זיטשיק, תשסח) במדבר עמ' רכב
יג ע"ב תוס' ד"ה דבר תורה מעות קונותבנין שאול עמ' קסו
יד ע"א חייבין בבכורהיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' פא
יד ע"א שקדם הקדשן כו' ונפדומשנת חיים דברים עמ' רמב
יד ע"א שטמ"ק - בנהנה מן ההקדש פחות משו"פמנחת מרדכי עמ' תו
יד ע"א שטמ"ק אות גדגלי יהודה דרוש א אות טז
יד ע"ב בע"מ בבמת יחידמשנת חיים דברים עמ' שנט
יד ע"ב רע בטובהכתב והקבלה ויקרא פכ"ז פסוק י
יד ע"ב וכי מאחר דרע בטוב לא טוב ברע לא כ"שצמח ה' לצבי (תשסז) עמ' תלט
יד ע"ב אר"י א"ר זו דברי ר"ש דאמר קדשי מזבח היו בכלל העמדה והערכה וכו'מכשירי מצוה עמ' רמד
יד ע"ב רש"י - כגון במת מנוח גדעון ושמואלמצווה ועושה ח"ב עמ' תשסג
יד ע"ב תוס' ד"ה טוב ברעברכת יוסף ואליהו רבה (תשסט) ח"ב עמ' צח
יד ע"ב תוס' ד"ה טובגור אריה ויקרא פכ"ז הערה 15
טו ע"א13 פסולי המוקדשין פטורין מן הבכורהכתנות אור עמ' תקעה
טו ע"א19 אך לשון מיעוטתהלה לדוד (והרמן) פרק עג פסוק א הערה א
טו ע"א33 מאי דמועיוני רש"י דברים ח"א עמ' תו
טו ע"א34 דמן דצבי ואיל מי שריעיוני רש"י דברים ח"א עמ' רצז
טו ע"א46 אסור בגיזה ועבודה ל"ק ול"בעיוני רש"י דברים ח"א עמ' רצא
טו ע"א46 תזבח ולא גיזהעיוני רש"י דברים ח"א עמ' ש
טו ע"א46 תזבח ולא גיזהגור אריה שמות פל"ד הערה 29
טו ע"א46 תזבח ולא גיזה בשר ולא חלבברית שלום (תעח) דף קיד ע"א
טו ע"א46 תזבח ולא גיזה בשר ולא חלבברית שלום (תשסח) עמ' תשל
טו ע"א47 ואכלת ולא לכלביךאור אברהם על ספר המצוות עמ' תפ
טו ע"א47 ואכלת ולא לכלביךמשנת חיים דברים עמ' רמג
טו ע"א47 חלב פסולי המוקדשיןעיוני רש"י דברים ח"א עמ' שח
טו ע"א48 ריש לקיש סבירא ליה פודין את הקדשים להאכילן לכלבים, ורבי יוחנן סבירא ליה אין פודיןערבי נחל (תשסד) עמ' תתשסג
טו ע"א תוס' ד"ה איעיוני רש"י דברים ח"א עמ' רצז
טו ע"א תוס' ד"ה ואהנימשנת חיים דברים עמ' רמ
טו ע"א תוס' ד"ה ואהנישביתת שבת סי' א (עמ' 65)
טו ע"א תוס' ד"ה רקלקוטי שיחות חי"ד עמ' 47
טו ע"ב אפשר להקדיש עוברפרורים משלחן גבוה ח"ד שאלה צו עמ' קל {בשם תוס' תמורה י ע"ב}
טו ע"ב היתר אכילה בלבדמשנת חיים דברים עמ' רמב
טו ע"ב כללו של דבר דרישא לאתויי שוחטן בחוץ דפטור וכו'הר המוריה עמ' קנ
טז ע"א רב מתני חייב כו' בדוקין שבעיןמשנת חיים ויקרא עמ' מח
טז ע"א מנין לתמורת פסולי המוקדשין שמתה וכו'מצווה ועושה ח"ב עמ' תשסג
טז ע"א מנין לחמש חטאות מתות ת"ל ממפריסי הפרסהמאיר עיני חכמים מהדו"ג ח"א דף פד
טז ע"א לאקושי דבר הבא ממעלי גרה לדבר הבא ממפריסי הפרסה מה להלן במיתה אף כאן במיתהמים חיים (קרייסווירטה) עמ' תקצו
טז ע"א רש"י ד"ה ואליבא דר' עקיבאקדושת עינים (תשעא) פרק א אות קלח
טז ע"א רש"י ד"ה ואם עלודגלי יהודה דרוש א אות יח
טז ע"א רש"י - השחור שבעין דוגמת אוקיינוסאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' קסט
טז ע"ב העמיד ולדותיהן תחת אמותיהן ולדי ולדות פטורים א"ר הונא וכו'זכור לדוד עמ' לג
טז ע"ב רחל שילדה כמין עז ועז כמין רחל פטור מן הבכורהעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' רסט, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' מ
טז ע"ב למימרא וכו'דרך ישראל סי' יא ס"ק טו [הלכה]
יז ע"א12 רחל בת עזזבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' רסט
יז ע"א22 פלוגתא דר"מ ורבנן לענין רחל בת עז בת רחלחלק יעקב (קנטור) דרוש כא
יז ע"א25 ר"מ מודה בשעיר דר"ח דבעינן בן שעירה ורש"יברית שלום (תעח) דף סח ע"ג
יז ע"א25 ר"מ מודה בשעיר דר"ח דבעינן בן שעירה ורש"יברית שלום (תשסח) עמ' תלז
יז ע"א40 רחל שלא ביכרה וכו' ויצאו שני ראשים כאחד וכו' א"א לצמצם ותוס'ברית שלום (תעח) דף מג ע"ד, סא ע"ד, עו ע"ג, פא ע"ב
יז ע"א40 רחל שלא ביכרה וכו' ויצאו שני ראשים כאחד וכו' א"א לצמצם ותוס'ברית שלום (תשסח) עמ' תפח, שצג, רעו
יז ע"א40 רחל שלא בכרה וילדה זכר ונקבה אין כאן לכהן כלוםיוסף לקח כרך א ח"א עמ' שט, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' ער
יז ע"א40 רחל שלא בכרה וילדה שני זכרים ויצאו שני ראשיהם כאחדיוסף לקח כרך א ח"א עמ' שט, כרך ב ח"א עמ' פ, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' רסט, כרך ב ח"ב עמ' לט
יז ע"א40 רחל שלא בכרה וילדה שני זכרים ריה"ג אומר שניהם לכהןיוסף לקח כרך א ח"א עמ' רלא, רלז, רלח, כרך ב ח"ב עמ' סט
יז ע"א40 רחל שלא בכרה וכו'שפתי רננות דף כד ע"א
יז ע"א40 רחל שלא בכרה וכו' הכהן בורר לו את היפה ורש"ימים חיים (קרייסווירטה) עמ' תקצב
יז ע"א40 ב' זכרים שיצאו ראשיהם כאחדגנא דפלפלי עמ' צא
יז ע"א42 פלוגתא אם אפשר לצמצם ביד"שגור אריה שמות פ"ל הערה 101
יז ע"א42 אי אפשר לצמצםאז שמח עמ' ח
יז ע"א42 ר"ט אומר הכהן בורר לו את היפה וכו'הר המוריה עמ' רמט
יז ע"א רש"י - היינו דקאמר רשב"ג, וקרא נמי נקיט להו דכתיב גם דור עשירי והן אסורין לעולםפאר יעקב ח"ב עמ' תרסח
יז ע"א רש"י וה"ה טפי מעשרהגור אריה שמות פי"ח הערה 158
יז ע"א תוס' ד"ה ברחל שילדהאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' שפו
יז ע"ב04 לרבי יוסי הגלילי שמעינן ליה דאמר אפשר לצמצם בידי שמים וכו'זכור לדוד עמ' כו {זו מחלוקת במציאות}
יז ע"ב05 אפשר לצמצם וכו' ורבנן וכו' אי אפשר לצמצםלקוטי שיחות ח"ו עמ' 137
יז ע"ב07 בידי אדם אי אפשר לצמצםברכות אבי דף נה ע"ב
יז ע"ב12 ממדת כליםמשנת חיים בראשית עמ' פז
יז ע"ב13 דרחמנא אמר עבידזבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' קכא
יז ע"ב13 דרחמנא אמר עבידמשנת חיים שמות עמ' שלג, שמט
יז ע"ב13 דרחמנא אמר עביד ובכל היכי דמצית למיעבד ניחא לי'אור ישראל (תרס) דף מד ע"א
יז ע"ב13 דרחמנא אמר עביד ובכל היכי דמצית למיעבד ניחא ליהאור ישראל סי' ל חלק ג בהערה
יז ע"ב13 ובכל היכי דמצית למעבד ניחא ליהתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' קעו
יז ע"ב13 כך היא המצוה שנעשה המידות כפי שאנו יכולים לעשותגור אריה שמות פ"ל הערה 108
יז ע"ב13 שאני התם דרחמנא אמר עביד, ורש"יגבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' רע
יז ע"ב13 ת"ש ממדת כלים וכו'לקוטי שיחות חל"ה עמ' 65
יז ע"ב רש"י ד"ה ת"שמשנת חיים שמות עמ' שנ
יז ע"ב תוס' ד"ה אפשרגור אריה שמות פי"ט הערה 133
יז ע"ב תוס' ד"ה אפשרלהורות נתן במדבר עמ' רט
יז ע"ב תוס' ד"ה אפשרנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' יא אות ז
יז ע"ב תוס' ד"ה אפשר לצמצםמכשירי מצוה עמ' קלה, קלו
יח ע"א נמצא מכוון בין ב' עיירות וכו' רא"א שתיהן מביאות שתי עגלותמכשירי מצוה עמ' ו
יח ע"א נמצא מכוון בין שתי עיירות מביא שתי עגלותיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קיג, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' סג
יח ע"א אין לצמצם במעשה האדםגור אריה במדבר פ"ז הערה 75
יח ע"א בידי אדם אי אפשר לצמצםלחמי תודה דף נה ע"ב
יח ע"א מאי טעמא דר' טרפון קא סבר ההוא דבריא נפק ברישאהר המוריה עמ' רמט
יח ע"א א"ל ר' חייא בר אבא וכו' עד דאכלת כפנייתא בבבל תרגימנא וכו'מגילת סמנים עמ' כ
יח ע"א עד דאכלית כפנייתא בבבלחיי נפש ח"ב עמ' קפב
יח ע"א רש"י ד"ה כפנייתאמגילת סמנים עמ' כא
יח ע"א תוס' ד"ה אדאכלתמגילת סמנים עמ' כא, כב
יח ע"ב אמר רבא הכל מודים באחד שהפקיד בהמתו וכו' ורש"יאיש אמונים דף עז ע"ד
יח ע"ב אקנויי קא מקני ליהאז שמח עמ' ערב
יח ע"ב שתי רחלות שלא בכרו וילדו שני זכרים ושתי נקבותיוסף לקח כרך א ח"א עמ' רלז
יח ע"ב שתי רחלות שלא בכרו וילדו שני זכרים שניהם לכהןעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' לט
יח ע"ב אחת בכרה ואחת לא בכרה וילדו שני זכרים אחד לו ואחד לכהןיוסף לקח כרך א ח"א עמ' רלח
יח ע"ב תוס' ד"ה אקנוייבריכות המעיין עמ' קו
יח ע"ב תוס' ד"ה אקנויידרכי חושן עמ' רפז [הלכה]
יח ע"ב תוס' ד"ה אקנויילהורות נתן ויקרא עמ' רלג
יח ע"ב תוס' ד"ה אקנויי וכו'ברכת אבות עמ' רכו
יט ע"א02 יוצא דופן והבא אחריו ר"ט אומר שניהם ירעויוסף לקח כרך א ח"א עמ' רל, רלח, ח"ב עמ' קסא, כרך ב ח"ב עמ' סט, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' רסט
יט ע"א02 רבי טרפון וכו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קז
יט ע"א04 יוצא דופן לא הוי בכורגנא דפלפלי עמ' רטז
יט ע"א10 כלל הצריך לפרט ופרט הצריך לכללאור השמש (תשסח) עמ' סח
יט ע"א10 מכלל הצריך לפרט ומפרט הצריך לכלל כיצד קדש לי כל בכור יכול אפילו נקבה במשמעשל"ה (תשנז) תושבע"פ אות עא, עב
יט ע"א13 מצות פטר רחם הוא בזכרגור אריה ויקרא פכ"ב הערה 143
יט ע"א21 פטר כל רחם ממעט יוצא דופן מבכורהגור אריה ויקרא פ"א הערה 183
יט ע"ב12 הלוקח בהמה מגוי ואינו יודע אם בכרהעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' רסט
יט ע"ב12 הלוקח בהמה מן העכו"ם ואינו יודע אם ביכרה אם לא ביכרה וכו'חמודי צבי מועדים עמ' רצט, ש
יט ע"ב14 עז בת שנתה ודאי לכהןיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קס
יט ע"ב16 הקונה פרה פחותה מבת ג' שנים הולד בכור ותוס'צמח צדקה עה"ת עמ' נג
יט ע"ב16 פרה בת שלש ודאי לכהןאהבת חיים (דייטש) עמ' ער
יט ע"ב16 פרה וחמור בת שלש ודאי לכהןעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' פח
יט ע"ב19 סימן הולד בבהמה דקה - טינוף, ובגסה - שליה, ובאשה - שפיר ושליהכוזרי מאמר ד סי' לא
יט ע"ב19 סימן הולד בבהמה דקה טינוףגבורות אליהו יו"ד סי' קמו אות ד
יט ע"ב27 לימא רבי ישמעאל כר' מאיר ס"ל דחייש למיעוטא וכו'זכור לדוד עמ' כז
יט ע"ב תוס' - אין פרה מולידה אלא אחרי ג' שניםשמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' רמה
כ ע"א01 מחוורתא ר' ישמעאל כר"מ ס"ל דחייש למיעוטא וכו' ותוס' שםחמודי צבי מועדים עמ' צה, קיד, קעז
כ ע"א04 רובא דתלי במעשה וכו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קפד
כ ע"א04 רובא דתליא במעשהחלק יעקב (קנטור) דרוש ב
כ ע"א10 כשנאמרו דברים לפני רבי יהושע א"ל צאו אמרו לו לר"י טעיתחכמה ומוסר ח"ב עמ' רצד
כ ע"א17 א"ר עקיבא אני לא באתי לידי מדה זו וכו'דרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' ריב {ע"פ זה מובן לשון תנא דבי אליהו זוטא כא "בא אברהם והעיד" - דברי הקב"ה הביאוהו להעיד}
כ ע"א17 או"ע אני לא באתי לירי מידה זו וכר'טוב ירושלים בראשית פכ"ג פסוק ב
כ ע"א18 אני לא באתי לידי מידה זוישמח חיים (תשסה) מע' ב אות כא
כ ע"א תוס' ד"ה ור"י וכו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קח, רו
כ ע"א תוס' ד"ה ואיבעית אימאשופרא דישראל (תשסו) עמ' שכז
כ ע"א תוס' ד"ה ורבי יהושעגבורות אליהו יו"ד סי' קמו אות ד, סי' קמז אות ה
כ ע"א תוס' ד"ה רבינאלהורות נתן במדבר עמ' טז
כ ע"ב חלב אינו פוטר בבהמה בבכורה אע"ג דרוב בהמות אינן חולבות אלא א"כ יולדותחמודי צבי שמות עמ' פב
כ ע"ב יצאה חמותה למה"י אינה חוששת שמחצה נקבות ומיעוט מפילותגנא דפלפלי עמ' תכד
כ ע"ב תוס' ד"ה חלבחמודי צבי במדבר-דברים עמ' שעא
כ ע"ב תוס' ד"ה חלבתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' רכא, ח"ב עמ' ו, עח, רנו
כ ע"ב תוס' ד"ה חלב ומהרש"אברכת יוסף ואליהו רבה (תשסט) ח"א עמ' צה
כ ע"ב תוס' ד"ה חלבחיים לגופא (תשסה) עמ' סו
כ ע"ב תוס' ד"ה חלבעולת חודש ח"ג מאמר תפא דף פא ע"א {הולכים אחר מיעוט שיש עמה חזקה אבל לא מיעוט שאינו שכיח}
כ ע"ב תוס' ד"ה שמאמנחת מרדכי עמ' נט
כ ע"ב מהרש"א תוס' ד"ה חלבתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' עו
כא ע"א תוס' ד"ה ת"ק, בסופו וכו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קפד
כא ע"ב מסתברא וכו' שכן גואל מום תמורת אכילה, אדרבה וכו'מגילת סמנים עמ' קכד
כא ע"ב יצירת אדם מ' יוםמנחת אליהו (תשנט) עמ' רסט
כא ע"ב יצירת הוולד באשה - ארבעים יוםאור חדש (הרטמן) פ"ג אות 728
כא ע"ב יצירת הוולד באשה ארבעים יוםנתיב מצותיך (תשסח) עמ' קכד
כא ע"ב יצירת הולד מ' יוםאור התורה (תאומים, תשנט) עמ' כט
כא ע"ב דאמר זעירי אין טינוף פחות משלשים יוםזכור לדוד עמ' מג
כא ע"ב בהמה ששפעה חררת דםאגרות ר' יצחק אלחנן עמ' קכא
כא ע"ב רש"י ד"ה לילףתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' ר
כא ע"ב רש"י ד"ה שכןמגילת סמנים עמ' קכד-קכה
כא ע"ב תוס' ד"ה אשתבוחיגבורות אליהו יו"ד סי' קמו אות א-ב
כב ע"א הלוקח ציר מע"ה משיקו במים וכו'יערות דבש ח"ב עמ' רפט
כב ע"א מצא מין את מינו וניעוררסיסי לילה סי' ה (עמ' 5), צדקת הצדיק סי' רלט
כב ע"א מצא מין את מינושמן ראש (כץ) חנוכה ח"א עמ' קיד
כב ע"א מצא מין את מינו וניעורברכת טוב עמ' שו
כב ע"א תוס' ד"ה יתיב וכו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' עה
כב ע"ב תוס' - קמא קמא בטילדרשות שמן רוקח עמ' תעא
כג ע"א11 טומאה כמאן דאיתיהתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' קעח
כג ע"א13 טומאת משא לא בטיל דנושא כולו משא"ב טומאת זיבהקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' שכט
כג ע"א13 טומאת משא לית ליה ביטולתיבת גמא (תשסז) עמ' עט
כג ע"א15 אר"ח נבילה בטלה בשחוטהעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' פח
כג ע"א15 נבילה בטילה בשחוטה שאי אפשר לנבילה שתיעשה שחוטהשל"ה (תשנז) ווי העמודים פרק כו אות ה
כג ע"א15 נבילה ושחוטה בטלה זו בזוולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' רכ
כג ע"א תוס' ד"ה נבילה, בסופותורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' סג
כג ע"א תוס' ד"ה נבילהתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' קעט
כג ע"א תוס' ד"ה סבר - חשיב שוגג כשסבור שמותר לבטלעצי חיים - מועדים עמ' קכה
כג ע"א תוס' ד"ה סבר - סבר שמותר לבטל חשוב שוגגעצי חיים על התורה עמ' תמח
כג ע"ב דבר פדא דאמר טומאה חמורה עד לגרחמודי צבי במדבר-דברים עמ' שעט
כג ע"ב טומאה חמורה אם ג"כ לכלביםמים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' פח
כג ע"ב משנת רבי אליעזר בן יעקב קב ונקינפש חיים (פאלאג'י) דף קפו ע"א [רפב ע"א אות א]
כג ע"ב תוס' ד"ה ואידךמים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' פט
כג ע"ב תוס' ד"ה משנתדברי חנינא - ת"ת עמ' נג
כג ע"ב תוס' שם משנת ראב"י קב ונקיגנא דפלפלי עמ' רלא
כד ע"א תנייא הלוקח בהמה מניקהשפתי רננות דף כג ע"ד
כד ע"א איבעייא להו דידיה מרחמאשמחה לאיש דף לט ע"ב
כד ע"א חזיר שכרוך אחריה רחל וכו'טוב ירושלים בראשית פ"ל פסוק מא
כד ע"א טמא כרוך אחר הטהור וכו'אמרות ה' השלם ח"ד עמ' קי {לכן יש להרחיק טהורים מטמאים}
כד ע"א ראה חזיר כרוך אחר רחל אסוראהבת חיים (דייטש) עמ' רד
כד ע"ב תוס' ד"ה והיינוויקהל משה (וייס) עמ' ט [הלכה]
כה ע"א13 המורט עוף ביו"ט אפילו ביד הרי"ז אב מלאכהשערי תשובה אגה"ת אות לו
כה ע"א19 וסבר וכו' דבר שאין מתכוין אסור והתניא שתי שערות וכו'תשובה מיראה עמ' כא
כה ע"א29 קדשי בדק הבית מה"ת אינם אסורים בגיזה ועבודהגור אריה שמות פל"ד הערה 28
כה ע"א31 וליחלה ולפקה לחולין וליגזה וכו'תשובה מיראה עמ' כד
כה ע"א48 בכור אסור בגיזה ועבודה ושערותיו אסורין בהנאהברית שלום (תשסח) עמ' תתכב
כה ע"א48 בכור אסור בגיזה ועבודה ושערותיו אסורין בהנאהברית שלום (תעח) דף קכח ע"ב
כה ע"א תוס' ד"ה עיקרןתשובה מיראה עמ' כג
כה ע"א תוס' ד"ה שערמשנת חיים דברים עמ' רמג
כה ע"א תוס' ד"ה שערנפש הרב עמ' שטו
כה ע"ב26 בבלאי טיפשאי משום דיתבי בארעא חשוכא אמרי שמעתא שמחשכןמשנת יוסף - אגדות ח"ב עמ' רכה {למעליותא אמר כן רבין לרב נחמן ומשום כבודו, דרק בבל גרמה לו, ואילו הוי בא"י הוו נהירין מיליה}
כה ע"ב27 משום שיתבי בארעא דחשוכא אמרי מילי דחשוכאאור חדש על ציון שער י פרק א אות ב דף קל ע"א {השפעת הארץ על האנשים}
כה ע"ב29 מחלוקת בשבדק ולא מצא וקמיפלגי בפלוגתא דר"מ ורבנן וכו'זכור לדוד עמ' פח
כה ע"ב29 מחלוקת בשבדק ולא מצא וקמיפלגי בפלוגתא דר"מ ורבנןדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' רה ד"ה ובזה, ד"ה ודע
כה ע"ב35 מחלוקת כשבדק ומצא וקמיפלגי בפלוגתא דרבי ור"ש בן גמליאלדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' רה ד"ה פלוגתא דרבי ורשב"ג גם
כה ע"ב36 שדה שנאבד בה קבר וכו'קרן לדוד דברים עמ' שמח
כה ע"ב39 קבר שאבד הוא שנמצא, שנוי בפלוגתא דרבי ורבן שמעון בן גמליאלתורה בציון עמ' רכא
כו ע"א10 מודה אבא חלפתאספר משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' טו
כו ע"א11 אבל - באמתפירושי ראשונים
כו ע"א11 בייחוד אמרו חכמיםפירושי ראשונים
כו ע"א24 הלכה כר"י הואיל ותנן בבחירתא כוותיהנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' לו אות יז
כו ע"א24 ותנן בבחירתא כוותיהפירושי ראשונים
כו ע"א תוס' ד"ה התולש - וכן שופר של עולה וכו' משמע דשייך ביה פדיוןדרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' כד ד"ה מיהו
כו ע"ב18 חייבין הבעלים ליטפל בבהמה דקה שלשים יום ובגסה חמשים יוםיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' פא
כו ע"ב18 עד כמה חייבין ישראל ליטפל בבכורמים חיים (קרייסווירטה) עמ' תקצא
כו ע"ב18 עד כמה ישראל חייבים להטפלמצווה ועושה ח"ב עמ' תשסג
כו ע"ב18 עד כמה ישראל חייבין ליטפל בבכור בדקה שלשים יום וכו'זכור לדוד עמ' מב
כו ע"ב19 אמר לו הכהן תוך שלשים תנהו לייוסף לקח כרך א ח"א עמ' רעג
כו ע"ב21 הכהן מקריב ולא ישראלגור אריה שמות פכ"ב הערה 237 עמ' רכב
כו ע"ב22 הבכור נאכל שנה בשנהשפתי רננות דף לו ע"ב
כו ע"ב22 הבכור נאכל שנה כו' בין בע"ממשנת חיים במדבר עמ' שכד
כו ע"ב22 שנה בשנההכתב והקבלה במדבר פי"ח פסוק יח
כו ע"ב25 בכור אדם פודהו לשלשים יום ובכור בהמה דקהברכת אליהו (עמאר) שמות פרשת משפטים מאמר סג
כו ע"ב26 מלאתך ודמעך לא תאחרזבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' קיח
כו ע"ב29 לא מסרן הכתוב אלא לחכמיםעיוני רש"י שמות ח"ב עמ' קעד
כו ע"ב36 אסור לכהן להיות מסייע בבית הגרנותחכמת התורה אמור עמ' קנב
כו ע"ב36 אסור לכהן או ללוי לסייע ביד הישראל בבית הגרנותלקט שיחות מוסר ח"א עמ' שפג
כו ע"ב36 הכהנים והלויים וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ב עמ' נד
כו ע"ב36 הכהנים והלוים והעניים המסייעים בבית הרועים ובבית הגרנות וכו'מגילת סמנים עמ' לא
כו ע"ב36 כהנים המסייעים וכו' ובבית הגרנות וכו' חיללו וכו'לקוטי שיחות ח"ח עמ' 29
כו ע"ב36 לסייע הכהן בבית הגרנות לישראל אסורגור אריה במדבר פ"ה אות ח
כו ע"ב36 ת"ר הכהנים והלוים והעניים וכו' ובכולן יש בהן טובת הנאה לבעליםתשובה מיראה עמ' כו
כו ע"ב39 לא תחללו ולא תמותו הא אם תחללו תמותויוסף לקח כרך ב ח"א עמ' פו
כו ע"ב39 נדרשת ולא תחללו אביזוי, אפי' כהן מסייע כהןלקוטי שיחות חל"ח עמ' 65
כו ע"ב תוס' ד"ה וכילהורות נתן ויקרא עמ' מב
כז ע"א01 אם ישראל מסייע בבית הגרנות על מנת ליתן לבן בתו כהן שריפאר יעקב ח"ג עמ' רנו
כז ע"א01 בכור נותנו לכל כהן שירצהרנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' רסד {קושיה מירושלמי חלה פ"ד האומר שנותן לאנשי משמר}
כז ע"א01 טובת הנאה לבעלים כיצדגור אריה במדבר פ"ה הערה 57
כז ע"א01 מותר לישראל ליתן סלעודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' שמא
כז ע"א01 מעשר יש לבעלים זכות ליתן לכל מי שהוא חפץלקט שיחות מוסר ח"א עמ' שפג
כז ע"א01 תרומה טובת הנאה לבעליםצפנת פענח (תשסו) עמ' כט
כז ע"א03 ותנהו לבן בתי כהןתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' תכח
כז ע"א03 מותר לעשות כןגור אריה דברים פט"ו הערה 35
כז ע"א04 ותנא מ"ט לא קאמר מתנות כהונה וכו'הר המוריה עמ' קל, קלא
כז ע"א07 במתנות אסור לישראל ליתן סלע לישראל שיתנהו לכהןשופרא דישראל (תשסו) עמ' של
כז ע"א10 תרומת חו"ל אין בה משום כהן וכו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' לח, קטו, קיט
כז ע"א12 אמר שמואל תרומת חוצה לארץ בטילה ברובמגילת סמנים עמ' קה
כז ע"א13 חלת חו"ל מתבטלת ברובמקראי קדש (תשנג) עמ' תכג
כז ע"א18 בחו"ל מותר להיות אוכל והולך תחילה ואח"כ מפרישיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' פז, מקראי קדש (תשנג) עמ' תכב
כז ע"א18 תרומת חו"ל אוכל ואח"כ מפרישעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' נב
כז ע"א20 אין תרומת חו"ל אסורה אלא במי שהטומאה יוצאה עליו מגופוחמודי צבי ויקרא עמ' ג
כז ע"א20 ואסורה לבעל קרי עד שיטבול לקריו במקום שהנדה טובלת בושערי תשובה אגה"ת אות לב, סז
כז ע"א26 והחלה השניה אוכל אותה הכהן אע"פ שהוא בעל קרישערי תשובה אגה"ת אות לב, סז
כז ע"א26 חלת חו"ל מד"ס שלא תשתכח תורת חלהעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' נא
כז ע"א רש"י ד"ה אבלמשנת חיים בראשית עמ' שסח
כז ע"א רש"י ד"ה אבל הני מתנות בכור וכו'עיוני רש"י במדבר עמ' רפג
כז ע"א תוס' - אכילה בתבלין שייך רק בבשר ולא בפתמצווה ועושה ח"ב עמ' תשסג
כז ע"א תוס' ד"ה ואתימשנת חיים במדבר עמ' רצו
כז ע"א תוס' ד"ה פסק - למה לא יפרישו שתי תרומה בכיבוש עו"מעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' נב
כז ע"ב10 רב יודא אמר רב יליף איזו שנה שנכנסת בחברתה וכו'תפארת ראובן עמ' קפב
כז ע"ב13 שנה בשנה וכו' לימד על הבכורמשנת חיים במדבר עמ' שכה
כז ע"ב13 שנה בשנה וכו' לימד על הבכור שנאכל וכו' נפקא לי' מובשרם יהי' לך וכו'לקוטי שיחות חכ"ג עמ' 135
כז ע"ב14 בכור נאכל לב' ימים ולילה אחדעיוני רש"י דברים ח"א עמ' תה
כז ע"ב14 שחטו סוף שנתו נאכל לשני ימים ולילהעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' מ
כז ע"ב14 אם שחטו סוף שנתו נאכל שני ימים ולילה אחדיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' ע
כז ע"ב תוס' ד"ה שנה בשנה - וא"ת והא מיבעי לכדדרשינןברכת יוסף ואליהו רבה (תשסט) ח"ב עמ' קמה
כח ע"א02 הוסיף הויה אחרתגור אריה במדבר פי"ח אות יט
כח ע"א04 לימד על בכור בע"מ שנותנו לכהןמשנת חיים במדבר עמ' שכז
כח ע"א05 בכור בעל מום לכהןעיוני רש"י דברים ח"א עמ' תב
כח ע"א05 ולכשיפול בו מום נותנו לכהןשערי תשובה אגה"ת אות מב
כח ע"א15 בכור בזמן הזה וכו' מפני השבת אבידה לבעלים אמרו רשאי לקיימו שלשים יוםימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' תקמב
כח ע"א18 בכור בע"מ צריך לאכול תוך שנתו - מהרי"ט אלגזיעיוני רש"י דברים ח"א עמ' תג {דאורייתא או דרבנן}
כח ע"א21 השבת אבדההכתב והקבלה במדבר פי"ח פסוק יח
כח ע"א36 המראה את מומו לאחר ששחטועץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' מ
כח ע"א38 מי שאינו מומחהדרכי חושן עמ' עו [הלכה]
כח ע"א48 מפני שהן משתניןמשנת חיים ויקרא עמ' כו
כח ע"א רש"י ד"ה אינו רשאי - אבל מפני השבת אבידה לבעלים וכו' שוחטו ומולחו עד שימצא כהןימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' תקמב-תקמג
כח ע"ב04 מפני המשתנים וכולהו משתניםמים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' רמז
כח ע"ב06 נ"מ לאכחושי סהדאאבן פינה עמ' 172
כח ע"ב17 אמר רב פפא זה הפסד מרובה וזה הפסד מועט וכו'הר המוריה עמ' רכב
כח ע"ב33 ומעשה בפרה שניטלה האם שלה וכו'מבשרת ציון ח"א עמ' עו
כח ע"ב35 חכמים ביבנה ידעו מדעשיבת ציון (תשס) ח"א עמ' 25
כח ע"ב36 אין פרה וחזירה וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"א עמ' נה
כח ע"ב36 אין פרה וחזירה יוצאה וכו'טוב ירושלים ויקרא פי"א פסוק ו
כח ע"ב36 אין פרה יוצאה ממצרים עד שחותכין רחמהגנא דפלפלי עמ' קפו
כח ע"ב36 אין פרה וחזירה יוצאת וכו'תורת יחיאל בראשית עמ' ת
כח ע"ב38 הלכה חמורך טרפוןטיול בפרדס דף נו ע"ב
כח ע"ב46 אא"כ היה מומחה כאילא ביבנהישרש יעקב (אבולפיה) עמ' לה
כח ע"ב46 אסור ליטול שכרקרן לדוד דברים עמ' שלט
כח ע"ב46 הנוטל שכר לראות את הבכורוזאת התורה עמ' רנח
כט ע"א12 הנוטל שכר לדון דיניו בטלים וכו' מה אני בחנם אף אתם בחנםתהלה לדוד (והרמן) פרק סג פסוק יא הערה יח, פרק קיט פסוק קטז הערה קס
כט ע"א12 הנוטל שכר לדון דיניו בטליםצמח ה' לצבי (תשסז) עמ' תקלב
כט ע"א12 הנוטל שכר לדון דיניו בטליןאור אברהם - תלמוד תורה עמ' מב, תכ
כט ע"א12 הנוטל שכר לדון דיניו בטליןפני חיים (פלג'י) עמ' רפח ע"א
כט ע"א12 הנוטל שכרו לדוןודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תרמח
כט ע"א12 הנוטל שכרו לדון דיניו בטליםאור אברהם על ספר המצוות עמ' סה
כט ע"א12 הנוטל שכרו לדון דיניו בטליםפאר יעקב ח"ב עמ' תשלה, ח"ג עמ' ש, ח"ד עמ' לו, קסג
כט ע"א12 הנוטל שכרו לדון דיניו בטליםשל"ה (תשנז) - מס' ראש השנה אות לח
כט ע"א12 הנוטל שכרו לדון דיניו בטליםתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תתמד הערה 53
כט ע"א12 הנוטל שכרו לדון דיניו בטלים וכו' מה אני בחנם אף אתם בחנםזכור לדוד עמ' קד
כט ע"א12 הנוטל שכרו לדון דיניו בטליןשערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר צז
כט ע"א12 הנוטל שכרו לדיןודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תלז
כט ע"א12 הנוטל שכר להעיד עדותו בטלהולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' רמז
כט ע"א14 אם היה כהן מטמאהו וכו' איהו גופיה היכי אזיל לבית הפרם וכו'הר המוריה עמ' רטז
כט ע"א18 מה אני בחנם אף אתה בחנםאמרי יוסף דברים דף כא ע"ב
כט ע"א18 מה אני בחנם אף אתה בחנםיושב אהלים עמ' סז
כט ע"א18 מה אני בחנם אף אתה בחנםמגן אבות (מהריט"ץ) ח"ב עמ' קעב
כט ע"א18 מה אני בחנם אף אתם בחנםאור אברהם - תלמוד תורה עמ' תכ
כט ע"א18 מה אני בחנם אף אתם בחנםברית שלום (תעח) דף לה ע"ד
כט ע"א18 מה אני בחנם אף אתם בחנםברית שלום (תשסח) עמ' רסו
כט ע"א18 מה אני בחנם אף אתם בחנםלב המשפט ח"א שיעור יד [הלכה]
כט ע"א18 מה אני בחנם אף אתם בחנםספר משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' קסד
כט ע"א18 מה אני בחנם אף אתם בחנםשיחות הרב צבי יהודה דברים עמ' 100
כט ע"א18 מה אני בחינם אף אתם בחינםבישורון מלך ח"א עמ' שפ
כט ע"א18 מה אני בחנם וכו'תורת העולה ח"ג פרק סה
כט ע"א18 מה אני בחנם וכו'תורת העולה (תשעה) עמ' תקמז
כט ע"א18 מה אני וכו' בחנם אף כשתלמדו וכו' בחנםהמספיק לעובדי ה' (תשסח) עמ' 30
כט ע"א19 מצוה ללמד בחנםדברי חנינא - רפואה עמ' צט, ק
כט ע"א21 ומנין שאם לא מצא ללמוד בחנם שילמד בשכרתהלה לדוד (והרמן) פרק פה פסוק יב הערה כג
כט ע"א21 לא מצא בחנם ילמד בשכרמערכי לב (שוואב) מועדים ח"ג עמ' ערב
כט ע"א21 לא מצא כו' ילמד בשכרמשנת חיים דברים עמ' מה
כט ע"א22 ומנין שלא יאמר כשם שלמדתיה בשכר כך אלמדנה בשכרהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' תלט
כט ע"א24 אמת קנה ואל תמכורקובץ מאמרים ואגרות (וסרמן) ח"ב עמ' רעד
כט ע"א רמב"ם בפה"מדברי הרב עמ' שטו
כט ע"א רש"י אמת - תורהפירושי ראשונים בהשמטות
כט ע"א רש"י ד"ה מנא ה"מדרכי חושן עמ' נח [הלכה]
כט ע"א תוס' - דייני גזירות שהיו נוטלין שכרן מתרומת הלשכה וכו' כיון שכל עסקם היה על זה ולא היו להם שום מלאכה עכ"ח צריכין להתפרנספאר יעקב ח"ד עמ' קסג
כט ע"א תוס' ד"ה מה אני בחנם - ומה שנוהגין עכשיו ללמוד תורה בשכר כו' אם הוא שכר בטלהמגן אבות (מהריט"ץ) ח"ב עמ' קעג
כט ע"ב אי נמי בשאר טומאות דלא מוזהר עלייהולהורות נתן ויקרא עמ' מב
כט ע"ב תוס' ד"ה כפועלדרך ישראל סי' יב ס"ק י [הלכה]
ל ע"א08 החשוד וכו'לקוטי שיחות חכ"ד עמ' 240
ל ע"א08 החשוד לדבר קל אינו חשוד לדבר חמורמרפא לשון עמ' צה
ל ע"א10 החשוד על החמור חשוד על הקלחנן אלקים עמ' רפג
ל ע"א12 זה הכלל, כל החשוד על הדבר לא דנו ולא מעידושמלת אליעזר ח"א עמ' קמח
ל ע"א13 החשוד על הדבר לא דנו ולא מעידוראשית חכמה (תשמד) - קדושה פרק טו אות ד, תוצא' חיים פרק קמו
ל ע"א27 מיגו דחשיד אהא חשיד אאידךאבן פינה עמ' 49
ל ע"א28 אר"י זו דברי ר"ע סתימתאהנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' לח אות יח
ל ע"א31 באתריה דר"י חמירא שביעיתחנן אלקים עמ' רעט, רפג
ל ע"א32 ההוא דהוי קרי לי' לחברי' דיירא בר דיירתא, ורש"יברית שלום (תעח) דף פד ע"א
ל ע"א32 ההוא דהוי קרי לי' לחברי' דיירא בר דיירתא, ורש"יברית שלום (תשסח) עמ' תקלח
ל ע"א37 אם חשוד לדבר אחד חשוד לכל התורהחכמת התורה ויגש עמ' קסט
ל ע"א37 חשוד לדבר אחד חשוד לכל התורהדברי הרב עמ' רפ {לר"מ מומר לדבר א' כגוי}
ל ע"ב01 מאן חכמים ר"מנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' לו אות ב
ל ע"ב04 החברות הסתייגה ממי שאינו חברמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 330
ל ע"ב09 גר שחזר לסורומנחת מחבת ח"א עמ' רכ
ל ע"ב11 דברי חבירותשארית ישראל (וילדניק, תשסה) עמ' קנו
ל ע"ב12 גוי שבא להתגייר ואמר הרי אני מקבל עלי כל התורה חוץ מדבר אחד מדברי סופרים אין מקבלין אותושערי תשובה שער ג אות קמו
ל ע"ב12 גוי שבא לקבל דברי תורה חוץ מדבר אחד אין מקבלין אותומגילת סמנים עמ' נא
ל ע"ב12 גוי שקיבל תורה חוץ מד"אברכת אבות עמ' כט
ל ע"ב12 גוי שרצה לקבל את התורה חוץ מדבר אחדרנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' קסו, רצ
ל ע"ב12 גר הבא לקבל תורה חוץ מדבר אחד, ורש"יאילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' קסב
ל ע"ב12 גר הבא לקבל תורה עליו חוץ מדבר אחדתורה בציון עמ' קלט
ל ע"ב12 גר חוץ מדבר א'דברי הרב עמ' ר {גויה שבאה להתגייר ולינשא לכהן}
ל ע"ב12 גר צריך לקבל עליו כה"תלקוטי שיחות חל"ג עמ' 30
ל ע"ב12 גר שקיבל וכו' חוץ מדבר אחד אין מקבלין אותולקוטי שיחות חלק ל עמ' 151
ל ע"ב12 עובד כוכבים שבא לקבל ד"ת חוץ מדבר אחד אין מקבלין אותוראשון לציון (תשסח) עמ' קנז
ל ע"ב12 עובד כוכבים שבא לקבל דברי תורה חוץ מדבר אחד אין מקבלין אותושיחות הרב צבי יהודה ויקרא עמ' 191
ל ע"ב12 עכו"ם שבא לקבל ד"ת חוץ מדבר אחד אין מקבלין אותומגן אבות (מהריט"ץ) ח"ב עמ' קלח
ל ע"ב12 עכו"ם שבא לקבל דברי תורה חוץגבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' קו
ל ע"ב12 עכו"ם שבא לקבל דברי תורה חוץ מדבר אחד אין מקבלין אותו וכו' אפי' דקדוק אחד מדקדוקי סופריםשערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר קמו
ל ע"ב13 בן לוי וכו'שפתי רננות דף מה ע"ג
ל ע"ב13 שיקבל עליו כל דברי לויה, ורש"ירנת יצחק שמואל עמ' לו, משלי עמ' שנד, דברי הימים עמ' נא, צט
ל ע"ב14 כהן שמקבל דברי כהונה חוץ מדבר א'נתיבות חיים (מטלין, תשמא) עמ' רמ
ל ע"ב19 מקבלים לכנפייםכל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תנ {היינו לשמירת בגדים בטהרה}
ל ע"ב19 ת"ר מקבלים לכנפייםאור הצבי עמ' 30
ל ע"ב21 עד כמה מקבלים וכו' בניו ובני ביתו וכו' ואפי' ת"ח וכו' בנו של ר"ח בן אנטיגנוס וכו'חלקו של יוסף (אמאדו) דף ל ע"ב
ל ע"ב24 סי' חב"ר תלמי"ד תכל"ת מכ"ס חז"ר וכו' הבא לקבל וכו'מגילת סמנים עמ' קכה-קכו
ל ע"ב30 זקן ויושב בישיבה אין צריך קבלת דברי חברותפני חיים (פלג'י) עמ' מד ע"א
ל ע"ב39 סילסולפירושי ראשונים
ל ע"ב40 תנו רבנן חבר שמת אשתו ובניו ובני ביתו הרי הן בחזקתן וכו'זכור לדוד עמ' מא
ל ע"ב47 נישאת לחבר והייתה קושרת לו תפילין על ידו וכו'אבן פינה עמ' 115
ל ע"ב48 נשאת לעם הארץ והייתה קושרת לו קשרי מוכסאבן פינה עמ' 144
ל ע"ב48 נשאת לעם הארץ והיתה קושרת לו קשרי מוכס על ידודעת תבונות - עת לעשות מע' א אות קיד
ל ע"ב רש"י - דברי לויה לשורר ולשרת ולהיות שועררנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תרטז
ל ע"ב רש"י ד"ה אבא של זהתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' רד
ל ע"ב רש"י ד"ה דברי לויה - לשורר ולשרת ולהיות שועררנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' קעב
לא ע"א10 אם פירש אין מקבלין ממנואור חדש (זיטשיק, תשסח) בראשית עמ' שמא
לא ע"א12 רב הונא בר חייא איצטריכא ליה שעתא וכו'מגילת סמנים עמ' צד
לא ע"א12 רב הונא בר חייא וכו' זיל לחשיבותיה זיל לקדמותיה וכו' חוזרני בי וכו'חיים שיש בהם על התורה תנינא עמ' ש
לא ע"א14 קטר להוחמשה מאמרות (תשסט) - תורת שבת פרשת אמור ב
לא ע"א17 ר"ה חזר מלהיות גבאי, ר' יוסף לא אזלאור חדש (זיטשיק, תשסח) דברים עמ' שפב
לא ע"א20 כל הבכורות אדם רואה חוץ משל עצמו וכו' ונשאל על טהרותיומגילת סמנים עמ' קכו
לא ע"א20 כל הבכורות אדם רואהקול יעקב (שאול) דף קא ע"א
לא ע"א24 אילימא בתלתא ומי חשידי והתנן וכו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קצד
לא ע"א28 ורואה את קדשיו מיגו דאי בעי מיתשילקול יעקב (שאול) קונטרס ח"ה דף א ע"א
לא ע"א32 כל פסולי המוקדשין הנאתן להקדש וכו' נמכרין באיטליז וכו'אחרית השנים עמ' טז
לא ע"א32 פסולי המוקדשיןתפארת צבי שמות עמ' שעו {כך יש תפילות שנחטפות ע"י סט"א}
לא ע"א32 פסולי המוקדשין נמכרין באטליז וכו' ונשקלין בליטרא חוץ מן וכו' והמעשר (ותוס' ד"ה חוץ)לקוטי שיחות חי"ב עמ' 134
לא ע"א תוס' ד"ה חוץ כו'מערכי לב (חזן) ח"א דרוש טז דף לב ע"ב
לא ע"א רבינו גרשום - קטר להו, עטר להוחמשה מאמרות (תשסט) - תורת שבת פרשת אמור ב
לא ע"ב21 אזל בי מדרשא ולא אמרה משמיה, שמע רב ששת ואיקפידמשנת יוסף - אגדות ח"ב עמ' רכה {עי' בפתיחה לחלק ב, שצריך להזכיר שם החכם, ולא די בשמועה שאמר}
לא ע"ב22 איקפד דלא אמר שמעתא משמיההקשורים ליעקב (תשסא) עמ' יב
לא ע"ב22 איקפיד שלא אמרו הלכה בשמואהבת ציון (תשסד) עמ' קב
לא ע"ב22 רב ששת איקפד וכו' ת"ח שאומרים דבר שמועה מפיו וכו' שפתותיו דובבות בקבר (וברגמ"ה)לקוטי שיחות חי"א עמ' 219
לא ע"ב23 מאן דעקיץ ליעקציה עקרבאספר משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' סח
לא ע"ב23 רב ששת אמר מאן דעקץ לעקצי׳ עקרבא וכו׳תשואות חן (תשסח) עמ' א
לא ע"ב24 אר"י א"ר מ"ד אגורה באהלךאהבת ציון דרוש ט
לא ע"ב25 אגורה באהלך וכו' שפתותיו דובבות וכו'קהלת משה (תשסב) עמ' הקדמה
לא ע"ב25 אגורה באהלך עולמיםס' ג' תמוז תשנד עמ' קכה, קכט
לא ע"ב25 וכי אפשר לאדם לדור בשני עולמותלקוטי מהרין ותולדות יצחק בן לוי (תשסה) עמ' רכז
לא ע"ב25 מאי דכתיב אגורה באהלך עולמיםוזאת התורה עמ' רלח
לא ע"ב29 כל ת"ח שאומרים דבר שמועה מפיו בעוה"ז שפתותיו דובבות בקברדרשות יעב"ץ עמ' עא
לא ע"ב29 כל תלמיד חכם שאומרים דבר שמועה מפיו בעולם הזה שפתותיו דובבות בקבראוצרות חיים - פרד"ס התורה עמ' שסח = בן יהוידע כאן
לא ע"ב30 שפתותיו דובבות בקבראהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' רצו ע"א
לא ע"ב30 שפתותיו דובבות בקברדרשות מנחת יצחק עמ' רב
לא ע"ב30 שפתים דובבות בקברחומת אנך שה"ש אות ל, תהלים אות סא
לא ע"ב31 וחכך כיין הטוב הולך לדודי למשרים דובב שפתי ישניםמנות הלוי (עוז והדר) ח"ב עמ' שה {אלו תלמידי חכמים העוסקים בתורה שהן דומים ליין שהוא כאן וריחו הולך אל מקום רחוק, כך תלמידי חכמים הם כאן ותורתן הולך מרחוק, ולא זה בלבד, אלא אף כשהם מתים תורתם נשמעת}
לא ע"ב38 מבליעוויקהל משה (וייס) עמ' רג [הלכה]
לא ע"ב רש"י ד"ה דובבות והנאה הוא לו שדומה כחישם דרך - כתר תורה עמ' קפח
לא ע"ב רש"י ד"ה לא יגאלתשובה מיראה עמ' כז
לב ע"א לא יגאלהכתב והקבלה ויקרא פכ"ז פסוק לג
לב ע"א חרמים כל זמן שהן בבית בעלים הרי הן כהקדש לכל דבריהםנועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף מה ע"ד
לב ע"ב07 הא לאחר שחיטה נגאל הא בעי העמדה והערכה ותוס'מאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף כד ע"ב
לב ע"ב15 לאחר שחיטה דאקיל ליה קדושתיה מיפריק וכו'אחרית השנים עמ' נב
לב ע"ב26 ב"ה מתירים לנכרי לאכול מבכור בע"מגור אריה בראשית פל"א הערה 91
לב ע"ב26 גויםהכתב והקבלה במדבר פי"ח פסוק יח
לב ע"ב26 גויםיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' פא {ביטוי לכך שהוא נכסי כהן}
לב ע"ב29 הכהן יכול להאכיל ממנו לישראלשערי תשובה אגה"ת אות מב
לב ע"ב30 מ"ט דב"ש דכתיב וכו'משנת חיים דברים עמ' שלא
לב ע"ב תוס' - היכא דחזי לדידיה מותר להאכיל לכלביםאור אברהם על ספר המצוות עמ' תפ
לג ע"א01 אבל בעל מוםהכתב והקבלה במדבר פי"ח פסוק יח
לג ע"א06 וב"ה אטו בעבודה קאמר באכילה קאמרינן אכילת זר עדיףמכשירי מצוה עמ' סז
לג ע"א15 אין מאכילין אותו לנדותמשנת חיים דברים עמ' שלב
לג ע"א15 בכור אם מאכילין אותו לנדות מחלוקת ב"ש וב"השארית מנחם ח"ב עמ' קפז
לג ע"א20 הני מילי היכא דאין טומאה יוצאה עליו מגופומשך חכמה במדבר פ' יח פס' לא
לג ע"ב05 כל פסולי המוקדשין נמכרין באיטליז ונשקלין בליטרא וכו'הר המוריה עמ' קצד
לג ע"ב12 בכור שאחזו דם אפילו מת אין מקיזין לו דםחיי נפש ח"ג עמ' רכז
לג ע"ב12 בכור שאחזו דם אפילו הוא מת אין מקיזין לו דםאוסף מאמרי מוסר וחכמה (תשנט) עמ' רלז
לג ע"ב12 במשנהויקהל משה (וייס) עמ' ג הערה ב [הלכה]
לג ע"ב14 אסור להטיל בו מום והמטיל בו מום עובר בלאושערי תשובה אגה"ת אות מב
לג ע"ב14 להזהיר שלא יטיל מום בקדשיםעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קצ
לג ע"ב17 בכור שאחזו דם מקיזין אותועמוד העבודה (תשעג) דרוש גלות השכינה ה
לג ע"ב23 מתני ליה ר' אלעזר לבריה ואמרי לה ר' חייא לבריה כמחלוקת כאן וכו'זכור לדוד עמ' לח
לג ע"ב25 חבית של תרומה וכו'חלק יעקב (קנטור) דרוש ט
לג ע"ב25 חבית של תרומה שנולד בה ספק טומאהתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' קב
לג ע"ב41 מטיל מום בבע"ממשנת חיים במדבר עמ' שכ
לג ע"ב41 מטיל מום בבעל מוםדגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' שז, שיג
לג ע"ב42 כל מוםהכתב והקבלה ויקרא פי"ח פסוק כב
לג ע"ב תוס' ד"ה בעל מוםתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קו
לד ע"א01 מנין שלא יביא דבילה ובצק ויניחנה על האוזן כדי שיבוא הכלב ויאכלנהלב המשפט ח"א שיעור ג [הלכה]
לד ע"א01 מנין שלא יביא דבילה ובצק ויניחנה על האוזן כדי שיבוא כלב ויאכלנהלהורות נתן בראשית עמ' קטו
לד ע"א04 אמר ר"י אמר שמואל וכו' ר"א סבר בשתי תרומות הכתוב מדבר אחת תרומה טהורה ואחת תרומה תלויה וכו'פקודת אלעזר (תשסד) עמ' קפד
לד ע"א06 ואני הנה נתתי לך את משמרת תרומתי ר"א סבר בשתי תרומות הכתוב מדבר אחת תרומה טהורה ואחת תרומה תלויה ואמר רחמנא עביד לה שימורמים חיים (קרייסווירטה) עמ' שפו
לד ע"א06 משמרת תרומותי שישמרם בטהרהעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' עט
לד ע"א07 בשתי תרומות הכתוב מדבר וכו' וברי"ט אלגזימאיר עיני חכמים מהדו"ב ח"א דף א ע"א
לד ע"א07 בשתי תרומות הכתוב מדבר טהורה ותלוי'תיבת גמא (תשסז) עמ' רי
לד ע"א07 בשתי תרומות הכתוב מדבר, רבינו גרשוםעיוני רש"י במדבר עמ' רצה
לד ע"א08 אחת תרומה טהורה ואחת תלויה יניחנה במקום המוצנעפנים מסבירות עמ' רכ
לד ע"א09 עביד לה שימורמשנת חיים במדבר עמ' רצב
לד ע"א27 המטיל מום בקדשים עובר על לאוגנא דפלפלי עמ' רפד
לד ע"א27 צורם אוזן בכור אסור באכילהגור אריה דברים פי"ד הערה 53
לד ע"א27 צורם אוזן בכור ותוס' ד"ה ומיעיוני רש"י דברים ח"א עמ' שנ
לד ע"א27 צורם אוזן בכור מותר לאכלו לכתחילה מדאורייתאעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קצד
לד ע"א תוס' ד"ה ומילקוטי שיחות חכ"ט עמ' 89
לד ע"א תוס' ד"ה אחתלהורות נתן ויקרא עמ' סז
לד ע"ב נותנין לו כל ימי הרגלתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' לט
לד ע"ב מהו לקנוס בנו אחריו וכו'אחרית השנים עמ' כז
לד ע"ב כל יומא ויומא מפקע לי' ממצותויואל משה מאמר ב סי' עא עמ' רסח
לד ע"ב תוס' ד"ה את"ל - הביאו מגיטין דבמוכר עבדו לנכרי ליכא איסור מדאורייתאימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' תקמו
לד ע"ב תוס' ד"ה מקמייתאבנין אפרים עמ' יט [הלכה]
לה ע"א08 גוי שצרם אוזן בכור מותר באכילהגור אריה דברים פי"ד הערה 54, 65
לה ע"א08פגיון ורע"באמרות ה' השלם ח"ו עמ' ריא
לה ע"א34 גדי באודני' ושה בשפתיומנחת יצחק בראשית-שמות עמ' רמט
לה ע"א34 גדיא באודני' ואימרא בשפתיומנחת יצחק ויקרא-דברים עמ' קפג
לה ע"א39 כל המומין הראוים לבוא בידי אדם וכו' כהנים אין נא מניןחיי נפש ח"ג עמ' שכ
לה ע"א41 ר"מ אומר החשוד על הדבר וכו'לקוטי שיחות חכ"ד עמ' 240, חכ"ט עמ' 89
לה ע"ב רבי יהושע בן קפוסאינחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' לח אות כח
לה ע"ב ודוקא בנו ובתו אבל אשתו לא מאי טעמא אשתו כגופו דמיהר המוריה עמ' קסא
לה ע"ב אשתו כגופו דמיאילקוט דברי חכמים שמות סי' רסה
לה ע"ב אשתו כגופולקט שיחות מוסר ח"א עמ' רסד
לה ע"ב אשתו כגופו אחר לאו כגופופרי צדיק וירא אות א, מטות אות ח
לה ע"ב אשתו כגופו דמיפירוש המכבי שמות עמ' קס
לה ע"ב אשתו כגופו דמיאמגן אברהם (טריסק, תשסו) עמ' נה
לה ע"ב תוס' ד"ה וכ"תאמרי יוסף בראשית דף קלט ע"ב
לו ע"א11 שהפה שאסר הוא הפה שהתירקריאה בקריה ח"א עמ' נב {מוכח לכאו' שלא כיסוד של ר"א ווסרמן בענין מיגו - הקושיה לא מבוארת}
לו ע"א31 ר' צדוק הוה ליה בוכרא וכו'יערות דבש ח"ב עמ' רסח
לו ע"א34 אתא לקמיה וכו' אמר ליה רבי יהושע הן וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ג עמ' תכד = בן יהוידע כאן
לו ע"א39 המתן עד שיעלו בעלי תריסין לבית המדרשאוצרות חיים - ת"ח וצדיק עמ' נ = בניהו כאן
לו ע"א39 תריסיןפירושי ראשונים
לו ע"א42 אלמלי אני חיתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"ב עמ' פו
לו ע"א47 מלתא דעבידא לגלוי לא משקרי אינשיחכמת התורה לך לך עמ' שז
לו ע"א50 כהנים נחשדו להטיל מום בבכור וכו' ולא חשודים לאכול בחוץ קדשים תמימים ורש"י ד"ה דלא סגיאחמודי צבי ויקרא עמ' קמב
לו ע"א תוס' ד"ה האיך החיאמרי יוסף בראשית דף קלט ע"ב
לו ע"א תוס' ד"ה עמדהקשורים ליעקב (תשעח) עמ' קמב
לו ע"א תוס' ד"ה עמד - השואל צריך שישאל מעומדישרש יעקב (אבולפיה) עמ' יח, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קמו
לו ע"א תוס' ד"ה עמודאמרי יוסף בראשית דף קמב ע"א
לו ע"א הגהות יעב"ץודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' מד
לו ע"ב04 אנא בגידול קבעתיהפירושי ראשונים
לו ע"ב07 לא צריך בקטן והגדילפירושי ראשונים
לו ע"ב10 רפרם בפומבדיתאויקח אברהם דף יד ע"ג
לו ע"ב18 הרי בכור ומומו עמוטוב טעם דברים עמ' עט
לו ע"ב25 על כבודו דחכם לא עבר איסורא עבירשרגא המאיר על התורה עמ' תה
לו ע"ב28 וכ"ת מפיק לי' בריש עשרה לא יבקר בין טוב לרע אמר רחמנאלקוטי שיחות חי"ב עמ' 133
לו ע"ב30 דאי בעי שדי בי' מומא בכולי עדרי'לקוטי שיחות חי"ב עמ' 131
לו ע"ב31 נקטעה ידו נשברה רגלו נסמאת עינושערי תשובה אגה"ת אות מב
לו ע"ב46 שלשה מתירין במקום שאין חכםעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' קטז
לו ע"ב תוס' ד"ה עמדצמח צדקה עה"ת עמ' קמז
לו ע"ב תוס' ד"ה פסק ומיהונחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' מד אות ג
לז ע"א04 חכם כגון מאן אמר רנב"י כגון אנאנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' לז אות א
לז ע"א04 חכם מתיר לבדו אר"נ כגון אנאישראל קדושים עמ' 66
לז ע"א10 ר' יוסי נימוקו עמושעורי דעת ספר א עמ' רצז
לז ע"א38 נפגמה אזנומשנת חיים בראשית עמ' קעט
לז ע"א38 נפגמה אזנו מן הסחוסלקוטי שיחות חי"ז עמ' 157
לז ע"א38 נפגמה אזנו מן הסחוס וכו'של"ה (תשנז) פרשת שמיני אות ו בהגה"ה
לז ע"א38 על אלו מומין שוחטין את הבכורצפנת פענח (תשסו) עמ' רכח, שמב, שנד, שסה, שעד
לז ע"א38 על אלו מומין שוחטין את הבכורצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' שמב, תקכ, תקכג, תקמב
לז ע"א38 על אלו מומין שוחטין את הבכורשער המלך (תשנז) עמ' תלג
לז ע"א38 על אלו מומין שוחטין את הבכור, נפגמה אזנו מן הסחוס אבל לא מן העור וכו'צפנת פענח (תשעא) שמות עמ' תקסב
לז ע"א40 נקב הוי מים כשינקב כשיעור כרשינהאמרות ה' השלם ח"ג עמ' רעג {לענין רציעת עבד עברי כהן - שדי בכ"ש}
לז ע"א49 אין מום פוסל אלא בגלויגור אריה ויקרא פ"א הערה 187
לז ע"א רש"י ד"ה אבל - מן הסחוס, דלא הדרא בריאצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' תקפד
לז ע"א תוס' ד"ה מה הפרט - חש"ו פסולים לעבודהפרורים משלחן גבוה ח"ד שאלה עב
לז ע"א תוס' ד"ה מפיריןלקוטי שיחות חל"ג עמ' 189
לז ע"א תוס' ד"ה מפיריןודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' תלז
לז ע"ב כמה נקובת האוזן וכו' בכעדשהצפנת פענח (תשסו) עמ' רפט
לז ע"ב פחות מכעדשה אינו עושה מוםצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' תלח
לז ע"ב מאי כרשינא א"ר שרביה הינדאפירושי ראשונים
לז ע"ב א"ל ורב שמואל בר יהודה אמר מתניתא א"ל וסימניך תני רב שמואל בר יהודהמגילת סמנים עמ' קכו
לז ע"ב רש"י ד"ה וסימניךמגילת סמנים עמ' קכו
לח ע"א הרי בעיניו דק תבלול חלזון נחש ועינבגור אריה ויקרא פכ"א הערה 214
לח ע"א חלזון נחש ובגמראשפוני טמוני חול (תשנט) עמ' כז, נג
לח ע"א רש"י כלי שטף - א"ד כלי מתכותפירושי ראשונים
לח ע"ב07 דק לבן משוקע אינו מום צף הרי זה מום וסימניך ברקאמגילת סמנים עמ' קכז
לח ע"ב09 חלזון זה מום קבועגור אריה ויקרא פכ"א הערה 210
לח ע"ב16 אין אדם רואה מומין לעצמואור חדש (הרטמן) פ"א אות 1136
לח ע"ב16 אין אדם רואה מומין לעצמובאר הגולה (הרטמן) הקדמה 4
לח ע"ב16 אין אדם רואה נגעי עצמופאר יעקב ח"ג עמ' תקסט
לח ע"ב19 כל ת"ח שמורה הלכה ובאתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"ב עמ' מו
לח ע"ב31 המים הקבועים שבדקוהו בשמונים יום ולא נתרפא שוחטין אותו במדינהיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' ע
לח ע"ב32 ר"ח בר אנטיגנוס אומר וכו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קלט
לח ע"ב רש"י ותוס' ד"ה וסימניךמגילת סמנים עמ' קכז
לח ע"ב רש"י - שהוא יוצא לתרבות רעהרב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' רלו
לח ע"ב תוס'לקוטי שיחות חל"ב עמ' 73-72
לט ע"א08 עם חבירו ודאי מעלי ליה, ורש"יכתבי הסבא מקלם (תשמד) עמ' קכט
לט ע"א13 בעא מיניה ר' פנחס אחוה דמר שמואלספר משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' סט
לט ע"א18 קרי שמואל עליה פסחים בזזופירושי ראשונים
לט ע"א25 חוטין החיצונותהכתב והקבלה שמות פכ"א פסוק לה
לט ע"א30 רבי יהושע בן קפוצאינחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' לח אות כח
לט ע"א35 בעי ר' אחדבוי יש מחוסר אבר מבפנים או לאיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' כא, כרך ב ח"א עמ' רלא, רלו, רנב, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קצב
לט ע"א39 פסול מום רק מאבראי משא"כ פסול מחוסר אברלקוטי שיחות חל"ה עמ' 24
לט ע"א39 תמים אין חסרון לאלקוטי שיחות חלק ל עמ' 45
לט ע"א39 תמים יהי' לרצוןלקוטי שיחות חל"ה עמ' 25
לט ע"א41 נמצאת בעל כוליא אחת או שלש כוליותיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' ריד
לט ע"א43 חסרון מבפנים כגון בעל כוליא אות או שלשה פסוליוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' פ
לט ע"א43 חסרון מבפנים לא שמיה חסרוןנצח ישראל (הרטמן) עמ' רלח הערה 115
לט ע"ב אצבע שאמרו אחד מד' בטפחודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תסג
מ ע"א15 ר"ע מושיבו על עכוזו וממעךיוסף לקח כרך א ח"א עמ' ריג
מ ע"א23 מעשה בפירן של בית מנחםפירושי ראשונים
מ ע"א25 א"ר יוחנן בן נורי לרבי עקיבא עד מתי אתה מאכיל נבלותספר משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' נט
מ ע"א28 בהמה בעלת ה' רגלים או ג' הויא בעלת מוםאור אברהם - מגילת אסתר עמ' פג
מ ע"א30 שאחת מן הירכות גבוהגור אריה ויקרא פכ"א אות כח
מ ע"א34 שנשתרבבה יריכוגור אריה ויקרא פכ"א אות כח
מ ע"א35 נשבר עצם ידו ועצם רגלו אע"פ וכו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' פא
מ ע"א37 גלגל עין בהמה דומה לאדם הוי מוםשמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' קמח
מ ע"א38 ושניטל רוב המדבר של לשונו וכו' הרי אלו מומיןמכשירי מצוה עמ' רכב
מ ע"א38 ושניטל רוב המדבר בלשונו ב"ד של אחריהן אמרו ה"ז מוםמכשירי מצוה עמ' קפח
מ ע"ב תנו רבנן פיו בלום ורגליו מבולמותשל"ה (תשנז) תושבע"פ אות תפט
מ ע"ב עינו אחת גדולה ועינו אחת קטנהגור אריה ויקרא פכ"א אות כח
מ ע"ב אזנו א' גדולה וא' קטנהתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' פא
מ ע"ב רש"י ד"ה בזמןלקוטי שיחות חי"ז עמ' 157
מא ע"א12 ואלו שאין שוחטין עליהן וכו' זקן חולה ומזוהםלקוטי שיחות חי"ב עמ' 130
מא ע"א13 לא במקדש כו' זקןמשנת חיים במדבר עמ' קלא, קלו
מא ע"א15 זקן חולה ומזוהםמשנת חיים ויקרא עמ' שכא
מא ע"א15 זקן חולה ומזוהם אין קרבין ואין נפדיןעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' מ
מא ע"א15 מזוהם אין לך מום גדול מזהברית שלום (תעח) דף סב ע"ג
מא ע"א15 מזוהם אין לך מום גדול מזהברית שלום (תשסח) עמ' שצט
מא ע"א16 טומטום ואנדרוגינוס אין שוחטין לא במקדש ולא במדינהיוסף לקח כרך א ח"א עמ' ריד, מקראי קדש (תשנג) עמ' רג
מא ע"א17 בכור אנדרוגינוס אין בו קדושהיוסף לקח עמ' רל
מא ע"א17 בכור אנדרוגינוס נגזז ונעבדגור אריה ויקרא פ"א הערה 219
מא ע"א21 כאן בחזזית המצריתתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' מו
מא ע"א25 לח מבפנים ויבש מבחוץ אין לו רפואהאשל חיים ח"א עמ' קה
מא ע"א25 שחין הוא לח בפנים ויבש מבחוץרב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' רלב
מא ע"א27 פרט לזקןפירושי ראשונים
מא ע"א29 דאי כתב חולה הו"א דלאו אורחיהגור אריה ויקרא פ"א אות נא
מא ע"א32 להוציא את הנרבעצמח צדקה עה"ת עמ' קיט
מא ע"א40 כיון דאמר מר גרב זה החרסלקוטי שיחות חל"ב עמ' 250
מא ע"א רש"י ד"ה וכתיב אבעבועותלקוטי שיחות חל"ו עמ' 29
מא ע"ב אין העולה בא אלא מן הזכרבישורון מלך ח"א עמ' שו
מא ע"ב אפשר להקריב רק זכריםגור אריה בראשית פ"ז הערה 13
מא ע"ב ואתי קרא למעוטי ספיקאגור אריה ויקרא פ"א הערה 220
מא ע"ב מחלוקת באנדרוגינוס אבל טומטום ספיקא הוימקראי קדש (תשנג) עמ' רג
מב ע"ב טומטום המטיל מים במקום זכרות זכריוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' סט
מב ע"ב כיון דאישתני חיישינן למיעוטיישא מדברותיך - מגילה עמ' פב, רכה
מב ע"ב הואיל ואישתני אישתנידמשק אליעזר (רלב"ג) תשובות סי' ד
מב ע"ב אשתני ולא אשתני תנאי היאשארית מנחם ח"ג עמ' נב
מג ע"א פסול מומין לגבי כהונהאור אברהם במדבר עמ' קפה
מג ע"א ותיתי מהנך, מה להנך שכן קדושתן מרובה, ורש"יבאר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' שנג
מג ע"א ששוה בזרעו של אהרןמשנת חיים בראשית עמ' קעה
מג ע"ב16 קרקומא דבישראמשנת חיים בראשית עמ' קעד
מג ע"ב33 איזהו גבן וכו'אמרות ה' השלם ח"ג עמ' רמז {במגילה כט נקראו ההרים בעלי מומים כגיבן כי היו גדולים מדי - עם גב רחב}
מג ע"ב34 שיש לו שני גביןטהרת יו"ט ח"י עמ' ריא
מג ע"ב39 שימי אתקדושת עינים (תשעא) פרק יד אות ע-עב
מג ע"ב40 איזהו חרום הכוחל שתי עיניו וכו'טוב ירושלים ויקרא פכ"א פסוק יח
מג ע"ב40 הכוחל שתי עיניו כאחתגור אריה ויקרא פכ"א אות כז
מג ע"ב40 חרום שחוטמו שקוע בין העינים וכו'קדושת עינים (תשמו) סי' תתטו
מד ע"א19 אי כתב רחמנא עור דאינו רואה כלל אבל חסר ראות לאגור אריה ויקרא פכ"א אות כט
מד ע"א24 כהיותא וכו' מחסורייתא (ורש"י ושטמ"ק)לקוטי שיחות חט"ו עמ' 212
מד ע"א33 גופו גדול מאבריו או קטן מאבריומים חיים (קרייסווירטה) עמ' תכז
מד ע"א37 משה רבינו עשר אמות הי' וכו'תורת מנחם חנ"ט עמ' 302
מד ע"א37 משה רבינו עשר אמות היה וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ה עמ' נה = בן יהוידע כאן
מד ע"א37 משה רבינו עשר אמות היהילקוט עטרת צבי עמ' תכח
מד ע"א39 א"כ עשיתו למש"ר בע"מפרורים משלחן גבוה ח"ה שאלה כז
מד ע"א39 א"כ עשיתו למש"ר בע"מיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' רטו {איך שמש משה בשבעת ימי המילואים}
מד ע"א40 משה לא היה בעל מוםגנא דפלפלי עמ' קצז
מד ע"א51 קרניה וטלפיה שחורים דוקא מעילוי זכרותעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' פט
מד ע"ב03 ובעל גברתקנת השבין סי' י (עמ' 95)
מד ע"ב05 אין שותים מים בפני רביםמרפא לשון עמ' רנא
מד ע"ב05 משתינין בפני רביםיוסף לקח כרך א ח"א עמ' קיז
מד ע"ב05 משתינין מים בפני רביםשרגא המאיר על התורה עמ' שלז
מד ע"ב05 משתינין מים בפני רבים ואין שותין מים בפני רביםנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' ח אות א
מד ע"ב09 המשהה נקביו מביא עליו חליים גדוליםאורחות צדיקים שער זריזות עמ' צד
מד ע"ב11 וזיל אהדר עובדאפירושי ראשונים
מד ע"ב16 שני נקבים באבר הקדושאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' תקמד
מד ע"ב16 שני נקבים יש באדם א' מוציא שתן וא' מוציא שכבת זרעמים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' קסו
מד ע"ב16 שני נקבים יש בו באדם וכו'מי השלוח (מישור) ח"ב עמ' קפא, קצח
מד ע"ב16 שני נקבים יש בו באדם וכו'+מי השלוח (תשסז) ח"ב דף קפא, קצח
מד ע"ב16 שני נקבים יש בו באדם וכו' כקליפת השוםדובר צדק עמ' 188
מד ע"ב20 לא יהיה בך עקר ועקרה ובבהמתךעיוני רש"י דברים ח"א עמ' קפד
מד ע"ב20 לא יהיה בך עקר ועקרה ובבהמתך, אמר רבי יהושע בן לוי, שלא יהי' תפלתך עקורה, אימתי בזמן שמשים עצמו כבהמה וכו'כתונת פסים (תשעא) עמ' רכג
מד ע"ב20 לא יהיה בך עקר, תוס'נחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' יג אות ח
מד ע"ב21 אימתי לא יהיה בך עקראמרי יוסף דברים דף לה ע"א
מד ע"ב21 אימתי לא יהיה בך עקר ועקרהנתיבות עולם ח"ב עמ' רח
מד ע"ב21 לא יהיה בך עקר בזמן כו'שערי תשובה סה"י אות סח
מד ע"ב22 אמר רבי יהושע בן לוי לא יהיה בך עקר ועקרה ובבהמתך עקר שלא יהיה ביתך עקור מן התלמידים ועקרה שלא תהא תפלתך עקורה לפני המקום בבהמתך וכו'בן פורת יוסף (תשעא) עמ' תכד
מד ע"ב22 לא יהי' בך עקר מן התלמידים ועקרה שלא תהא תפלתך עקורה לפני המקום בו', ורש"יתורת מנחם חמ"ז עמ' 264
מד ע"ב22 לא יהי בך עקר מן התלמידים ועקרה שלא תהא תפלתך עקורה לפני המקוםנועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף צא ע"ד
מד ע"ב22 לא יהיה בך עקר בתלמידיםחנן אלקים עמ' קלז
מד ע"ב22 לא יהיה בך עקר מן התלמידיםהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' שסו
מד ע"ב22 לא יהיה בך עקר מן התלמידיםתהלה לדוד (והרמן) פרק קמג פסוק ח הערה ד
מד ע"ב22 לא יהיה בך עקר מן התלמידיםנתיבות יצחק ח"ג עמ' קכד, רכו, תסה
מד ע"ב22 לא יהיה בך עקר מן התלמידים ועקרה שלא תהא תפלתך עקורה לפני המקום וכו'אוצרות חיים - סדר היום ח"א עמ' לא = בן יהוידע כאן
מד ע"ב22 לא יהיה בך עקר מתלמידים ועקרה שלא תהא תפילתך עקורה לפני המקוםלחם רב על סדור התפילה אות א'תתמ עמ' תשטו = נועם מגדים פ' עקב
מד ע"ב22 לא יהיה בך עקר שלא יהא ביתך עקור מן התלמידים. 'ועקרה' שלא תהא תפלתך עקורה לפני המקוםאור חדש פתיחה אות 312, פ"ד אות 497
מד ע"ב22 לא יהיה בך עקר שלא יהא בך עקר מן התלמידיםלקוטי מאמרים עמ' 131
מד ע"ב22 לא יהיה בך עקר שלא יהא בך עקר מן התלמידים ועקרה שלא תהא תפילתך עקורה לפני המקוםפרי צדיק משפטים אות ז, עקב אות א, ג, ראה אות א
מד ע"ב22 לא יהיה בך עקר שלא תהיה עקר מן התלמידיםערוגת הבושם (תשעא) דברים עמ' סב
מד ע"ב22 לא יהיה בך עקר בתלמידיםשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' רח
מד ע"ב22 לא יהיה בך עקר מן התלמידיםבאר משה (אפשטיין) דברים עמ' קע, מלכים עמ' רצא
מד ע"ב22 לא יהיה בך עקר מן התלמידיםמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' פח*
מד ע"ב22 לא יהיה בך עקר מן התלמידים ועקרה שלא תהא תפלתו עקורה לפני המקוםמבשר טוב - זכות נשים צדקניות עמ' רסח
מד ע"ב22 לא יהיה בך עקר שלא יהיה ביתך עקר מתלמידים וכו'משנה למלך (תשסח) עמ' ריז
מד ע"ב22 לא יהיה בך עקר שלא יהיה עקר מתלמידיםאור לשמים (תשסג) עמ' רצב, שמה
מד ע"ב22 עקר מן התלמידיםאהבת חיים (דייטש) עמ' שיא
מד ע"ב22 עקר מן התלמידיםדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' קנח ד"ה ברוך
מד ע"ב22 שלא יהיה ביתך עקר מן התלמידים וכו'משמרת איתמר (תשסה) עמ' תפ
מד ע"ב22 שלא תהא תורתך עקרפרדס המלך (תשסט) אות תר
מד ע"ב23 אין תפילתו של אדם נשמעת אא"כ משים עצמו כבהמהמרפא לשון עמ' קסז
מד ע"ב23 ולא תהיה תפלתו עקורהנתיבות יצחק - ירח האיתנים עמ' לו, קלה, קעב, קצ
מד ע"ב23 לא תהא תפילתך עקורהשומע תפלה ח"א עמ' ריג
מד ע"ב23 לא תהא תפלתך עקורה לפני המקוםחכמת התורה תולדות עמ' תמ
מד ע"ב23 לא תהיה תפילתך עקורה מלפני המקוםאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) עקב ה, יג
מד ע"ב23 לא תהיה תפלתך עקורה מלפני המקוםתהלות ישראל (קלוגר) עמ' תתרסט
מד ע"ב23 שלא תהא תפלתך עקורהנועם אלימלך (תשסא) עמ' שעג
מד ע"ב23 שלא תהא תפילתך עקורה מלפני המקוםקהלת יעקב - אלול עמ' רכ
מד ע"ב23 שלא תהא תפלתך עקורהתורת החסידים הראשונים (תשמא) עמ' קמד
מד ע"ב23 שלא תהא תפלתך וכו' אימתי וכו' משים עצמך כבהמה אור התורה (צמח צדק) נ"ך עמ' שנז
מד ע"ב23 שלא תהא תפלתך עקורה לפני המקום וכו', ותוס'באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' תקעז, תרסה, תרפא, תשסו, שמות עמ' קסט, דברים עמ' רנד, רנט-רס, שלג, שפו
מד ע"ב23 שלא תהא תפלתך עקורה לפני המקוםשמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' עג
מד ע"ב23 שלא תהא תפלתך עקרהטהרת יו"ט ח"ח עמ' קיח
מד ע"ב23 שלא תהיה תפלתך עקורהפרדס המלך (תשסט) אות תר, תרפו
מד ע"ב23 שלא תהיה תפלתך עקורהמשמרת איתמר (תשסז) עמ' תקנו
מד ע"ב23 שלא תהיה תפלתך עקורהדברי ישראל (תשסח) ח"ב עמ' צז, קה
מד ע"ב23 שלא תהיה תפלתך עקורהטל חיים (פרידלנדר) עמ' שלא
מד ע"ב23 שלא תהיה תפלתך עקורהברית אברם עמ' מא, תקב
מד ע"ב24 בזמן שאתה משים עצמך כבהמתךכד הקמח (מישור) עמ' תקיט
מד ע"ב24 משים עצמך כבהמהמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' תקנד
מד ע"ב25 לא ישתין אדם מים לא על כלי חרס וכו', ורש"יברית שלום (תעח) דף קי ע"ד
מד ע"ב25 לא ישתין אדם מים לא על כלי חרס וכו', ורש"יברית שלום (תשסח) עמ' תרפג
מד ע"ב27 דאמר רב הני מדרי דבבל מהדרי מיא לעין עיטםנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' כא אות יג
מד ע"ב33 נגעים באים מריבוי דםמטר השמים (תשנב) ויקרא-במדבר עמ' קיח
מד ע"ב34 שכבת זרע רבה צרעת רבהשערי תשובה סה"י אות צה
מד ע"ב35 רוח קצרית באה עליו מאי ניהו תנא רוח בן נפילים בא עליואור הצבי עמ' 146
מד ע"ב44 אין לו ביציםהכתב והקבלה ויקרא פכ"א פסוק כ
מד ע"ב47 מקיש בקרסוליוהכתב והקבלה שמות פ"ז פסוק ג
מד ע"ב תוס' - אין העולם מתקיים אלא במי שמשים עצמו בבהמה שנאמר אדם ובהמה תושיע ה'אור לשמים (תשסג) עמ' נה, סג
מד ע"ב תוס' - לא יהיה בך עקרה שתפילתו לא יהי' עקורה כשמשים עצמו כבהמהפאר יעקב ח"ד עמ' פד
מד ע"ב תוס' ד"ה לא ישתין אדם וכו'ברית שלום (תעח) דף קו ע"ג
מד ע"ב תוס' ד"ה לא ישתין אדם וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' תרפב
מד ע"ב תוס' ד"ה ואין שותיןהקדמת אמרי יוסף (תשנח) דף כט ע"ב
מד ע"ב תוס' ד"ה לידי הדרוקן וירקוןהשיר והשבח ח"א עמ' רכד
מה ע"א08 כהן שיש לו שש אצבעות הוא בעל מום כארבע אצבעותבאר הגולה (הרטמן) באר ב הערה 303
מה ע"א26 ה' יהיה בעזרוספר משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' סד
מה ע"א26 רבינו הגדולפירושי ראשונים
מה ע"א26 אמר רב חסדא דבר זה רבינו הגדול אמרונחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' לח אות לא
מה ע"א28 עשו דבריהם כדברי נביאותפירושי ראשונים
מה ע"א28 עשו דבריהם כרברי נביאותשל"ה (תשנז) תושבע"פ אות רנט
מה ע"א35 לאיש יש רמ"ח אבריםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תצב
מה ע"א38 מעשה בתלמידיו של ר' ישמעאל ששלקו וכו'אור אברהם על ספר המצוות עמ' תקנה
מה ע"א38 מעשה בתלמידיו של רבי ישמעאל וכו' שהוסיף לה הכתוב שני צירים ושני דלתותבית ישראל (טויסיג) בראשית עמ' קפט = תליתאה ח"א עמ' עו {הסבר דברי בעל הטורים}
מה ע"א38 מעשה בתלמידיו של רבי ישמעאל וכו' שהוסיף לה הכתוב שני צירים ושני דלתותבית ישראל (טויסיג) תנינא ח"ב עמ' קטז {זה הטעם לשני נרות בשבת}
מה ע"א39 בדקו ומצאו בה מאתים וחמישים ושניםמילי דשמיא - טעם לשבח הערה 40 עמ' סא, הערה 45 עמ' סב
מה ע"א39 בדקו ומצאו רנ"ב אמר שמא באשה בדקתםאגרת הטיול (תשעה) עמ' שכ
מה ע"א39 ומצאו בה רנ"ב איבריםויקרא יעבץ עמ' ג
מה ע"א40 איש יש לו רמ"ח אברים ואשה רנ"באמרות ה' השלם ח"ה עמ' מו
מה ע"א40 ב' צירים וב' דלתות הם באשהאפיקי ים עמ' תרי
מה ע"א40 באיש יש רמ"ח אברים ובאשה יש רנ"ב אבריםתהלה לדוד (סקאליע) ספר ה עמ' פז
מה ע"א40 באיש יש רמ"ח אברים ובאשה רנ"בשמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' קלו
מה ע"א40 באשה רנ"ב איבריםתורת יחיאל במדבר עמ' כג
מה ע"א40 בזכר יש רמ"ח אברים ובנקיבה רנ"בקשוטי כלה (גרינפלד) ח"י אות רמב
מה ע"א40 ד' איברים יש לנקיבהמשיבת נפש עמ' לד
מה ע"א40 כמה איברים יש באדםמעין גנים (תשס) עמ' נו - אור החיים
מה ע"א40 מנייין איברי האיש והאישהאגרא דכלה ח"א עמ' קכד, קכה, קכט, קצט, רמא, תעט, תפד, ח"ב עמ' סו, צ, קטו, קכ, ח"ג עמ' קלב, קסב, שי
מה ע"א40 רמ"ח אברים באיש ורנ"ב באשהתורת יחיאל בראשית עמ' נג
מה ע"א40 רמ"ח אבריםדגלי יהודה דרוש א אות כ דף מה
מה ע"א40 רנ"ב אברים שבאשהרמז הרומז (תשסח) עמ' מח
מה ע"א41 צירים לאשהפירוש המכבי שמות עמ' מב
מה ע"א43 דלת לאשהס' גימטריאות עמ' סד
מה ע"א44 דעת ר"ע שיש לאשה רנ"ג איבריםקשוטי כלה (גרינפלד) ח"ח אות נד
מה ע"א44 כשם שמפתח לבית כך מפתח לאשהבני יששכר ח"ב דף נד ע"ג
מה ע"א44 מפתח לאשההמאור הגדול (גר"א) עמ' רלד
מה ע"א44 מפתח שאמר ר' עקיבאבני יששכר ח"ב דף קלב ע"ב
מה ע"א44 רבי עקיבא אומר כשם שמפתח לבית בך מפתח לאשה שנאמר ויפתח את רחמהאגרא דפרקא (תשסה) עמ' רכז, רלז
מה ע"ב15 משם ראיה כך אמר לו כמותךפירושי ראשונים
מה ע"ב19 כחישותא אתחלא בריאותא אתחלאתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קנב
מה ע"ב21 ננסת אינו מום בבהמה אף שהוא מום באדםיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' פט
מה ע"ב22 בעלי נגעים טהוריםמשנת חיים במדבר עמ' רכט
מה ע"ב22 בעלי נגעים טהורים פסולים לעבודהמנחת מרדכי עמ' ריב
מה ע"ב22 והחרש והשוטה והשיכור וכו' פסולין באדם וכשרים בבהמהמכשירי מצוה עמ' קפז
מה ע"ב22 חו"ש אינם שוים בזרעו של אהרןפרורים משלחן גבוה ח"ד שאלה עב
מה ע"ב30 לבן ביותר פסול לעבודהשבות יעקב (אבולפיה) עמ' רצא
מה ע"ב36 אריכא שמיטא סניאגנא דפלפלי עמ' קצז
מה ע"ב36 באריכא שמיטה סניא ורש"יאור חדש (זיטשיק, תשסח) דברים עמ' רצא
מה ע"ב37 גבוה לא ישא גבוהית שמא יצא מהן תורןמנחת יהודה (פתיה) עמ' 50
מה ע"ב39 שמא יצא מהם בוהקלקוטי שיחות חכ"ג עמ' 351
מה ע"ב44 דתניא אכל דבילה קעילית וכו' נכנס למקדש חייבתשובה מיראה עמ' יט
מה ע"ב46 אלו כשרים באדםמנחת מרדכי עמ' רסז
מה ע"ב46 אלו כשרין באדם ופסולין בבהמהפני חיים (פלג'י) עמ' קמא ע"א
מה ע"ב46 אלו כשרין באדם ופסולין בבהמה וכו' ושנעבדה בהן עבירהמגילת סמנים עמ' צט
מה ע"ב46 אלו פוסלין בבהמה ואין פוסלין באדםעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קפו
מה ע"ב46 ואלו כשרין באדם ופסולין בבהמהגור אריה ויקרא פ"א הערה 180
מה ע"ב49 הנושא נשים בעבירה יורדברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' קמ
מה ע"ב49 הנושא נשים בעבירה פסול לעבודה עד שידור הנאהיורה חכימא (תשעא) עמ' רלג
מה ע"ב49 הנושא נשים בעבירה פסול עד שידור הנאהמים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' רעד
מה ע"ב49 והנושא נשים בעבירהמשנת חיים דברים עמ' שעט
מה ע"ב49 כהן שנשא גרושה או נטמא למת אסור בעבודהאמרות ה' השלם ח"ד עמ' רטז
מה ע"ב רש"י ד"ה איטר ברגלתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קנב
מה ע"ב תוי"ט כהן שהרגמנחת מרדכי עמ' שח, שטו
מו ע"א05 דקא פשע בינוקאנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' יג אות י
מו ע"א05 הלקאת תלמידיםפרי אהרן (פסין) עמ' 109
מו ע"א08 מ"ש הכא דסגי ליה בקבלהאור חדש (זיטשיק, תשסח) שמות עמ' קפא
מו ע"א10 בכור לנחלה ולא לה' סלעיםברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' כח
מו ע"א10 יש בכור לנחלה וכו'שפתי רננות דף מט ע"א
מו ע"א13 הבא אחר נפליםזבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' שסח
מו ע"א21 גויה ונתגיירה משבאתה לישראל ילדה אינו בכור לכהןיוסף לקח כרך א ח"א עמ' לא, רא, רלא
מו ע"א22 משבאת לישראל ילדהדגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' קפב
מו ע"א24 פטר רחם בישראלאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' תטז
מו ע"א25 מי שהיו לו בנים ונשא אישהשפתי רננות דף מט ע"ג
מו ע"א26 נתגיירה מעוברת הרי זה בכוריוסף לקח כרך א ח"א עמ' רלט
מו ע"א26 נתגיירה מעוברת וכו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' רב
מו ע"א26 נתגיירה מעוברת נשתחררה מעוברתתורה אור (באנדי) עמ' שמז
מו ע"ב05 בן ט' שיצא ראשו מתברכת אבות עמ' רל
מו ע"ב12 הוציא ראשו אע"פ שהחזירו הרי זה כילודבית ישראל (טויסיג) דברים עמ' פט {"וילדו לו בנים האהובה והשניאה" - בן השנואה הוציא ראשו קודם ולכן הוא הבכור אף שבן האהובה יצא בשלמות ראשון}
מו ע"ב12 הוציא ראשו חוץ לפרוזדור והחזירועץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' רסא
מו ע"ב12 יצא ראשו הרי הוא כילודנזר הקדש ח"א עמ' רפו
מו ע"ב12 עובר שהוציא ידו אינו כילוד עד שיוציא ראשופאר יעקב ח"א עמ' שדמ
מו ע"ב19 אר"ש בן לקיש פדחת וכו' יכירקרן פני משה ח"א עמ' רכז
מו ע"ב20 יצאה פדחתו בחיי אביו פליגי ר"י ור"לעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' עב
מו ע"ב20 פדחת פוטרת בכל מקוםזבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' שסז
מו ע"ב20 פדחת פוטרת בכל מקום חוץ מן הנחלהאז שמח עמ' תפט
מו ע"ב26 הכרת פניםהכתב והקבלה דברים פכ"א פסוק טו
מו ע"ב36 כי אקילו רבנן בסופה אבל בתחילתה לא אקילומים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' ריג
מו ע"ב תוס' ד"ה לאתוייברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' כז
מו ע"ב תוס' ד"ה לאתויי, גדרי לידהברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' ז
מז ע"א01 היו לו בנים בהיותו עכו"םזבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' יב
מז ע"א01 היו לו בנים כשהיה עכו"ם ונתגיירפרורים משלחן גבוה ח"ג שאלה ה-ו
מז ע"א05 דהא הוה ליה ראשית אונומאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 413 {אף לאחר שנתגייר והוי כקטן שנולד לא פקע ממנו שם בן בעצם}
מז ע"א06 גר שנתגייר כקטן שנולד דמידברי סופרים סי' כח (עמ' 22), רסיסי לילה סי' מא (עמ' 75), תקנת השבין סי' ו (עמ' 39), פוקד עקרים סי' ד (עמ' 17), מחשבות חרוץ סי' ט (עמ' 66), דובר צדק עמ' 29, 36
מז ע"א06 גר שנתגייר כקטן שנולד דמיישמרו דעת עמ' נט
מז ע"א06 גר שנתגייר כקטן שנולד דמינחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' ז אות ב
מז ע"א06 גר שנתגייר כקטן שנולד דמיפרי צדיק נח אות ב
מז ע"א08 נולדו לו בנים ונתגייר ר' יוחנן אמר קיים פריה ורביה ור"ל אמר לא קייםשארית מנחם ח"א שמות עמ' עח
מז ע"א17 והא עבד ליה שבתלקוטי שיחות ח"ה עמ' 159
מז ע"א21 עודה עובדת כוכבים ונתגיירה ומשבאתה לישראל ילדהתורה אור (באנדי) עמ' שלו
מז ע"א36 בת לויה בנה פטור מפדיון, כהן שנולד לאמו גרושה חייב בפדיוןנטריקן (תשעד) עמ' מט
מז ע"א36 לויה שילדהזבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' שסו
מז ע"א36 לויה שילדה בנה פטור מה' סלעיםרנת יצחק יהושע עמ' שפד
מז ע"א36 לויה שילדה בנה פטור מה' סלעים וכו' לוי פסול מקרירנת יצחק שופטים עמ' רג
מז ע"א36 לויה שילדה בנה פטור מה"סגבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' קד
מז ע"א36 לויה שילרה בנה פטור מה' סלעים, דאיעבר ממאן בו', אמר רב פפא דאיעבר מעובד כוכביםישמרו דעת עמ' נט
מז ע"א41 אלא דאיעבר מעובד כוכביםתורה אור (באנדי) עמ' שנא
מז ע"א41 דאיעבר מעכו"םרנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' פג
מז ע"א41 לויה המעוברת מגוי בנה פטורעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' פב
מז ע"א41 לויה שהתעברה מעכו"םדברי חנינא - רפואה עמ' עח, פא
מז ע"א42 למ"ד מזהמין את הוולר וכו'טוב ירושלים ויקרא פכ"ב פסוק י
מז ע"א42 מזהמין את הוולדפרי נפש חיה ח"ב עמ' קו
מז ע"א42 מזהמין את הולדרנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' פב
מז ע"א42 מזהמין את הולדראשית דעת (קורח) סי' כ
מז ע"א42 נכרי הבא על בת ישראלהשיר והשבח ח"א עמ' רמד, רמו
מז ע"א43 ואפי' למ"ד מזהמין אח הולדתורה אור (באנדי) עמ' שלה
מז ע"א51 כהנת שילדה מגויבית ישי (תשסד) דרשות עמ' פו
מז ע"א51 כהנת שנתעברה מנכרי בנה חייב כפדיון ה ' סלעיםלהורות נתן במדבר עמ' מח
מז ע"א51 כהנת שנבעלה לעכו"םברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' קעה
מז ע"א51 כהנת שנבעלה לעכו"םנפש הרב עמ' רמה
מז ע"א רש"י ד"ה ולא תימאתורה אור (באנדי) עמ' שלג
מז ע"א תוס' ד"ה ולא תימאתורה אור (באנדי) עמ' שלא
מז ע"ב נתגיירה מעוברת בכור לכהןלמדנות (תשנח) פ' לך לך אות יג
מז ע"ב והמפלת ליום ארבעיםפירושי ראשונים
מז ע"ב יוצא דופן אינו בכור לנחלהחכמת התורה תולדות עמ' רסז, רעז
מז ע"ב פלוגתא דתנאי ביוצא דופן והבא אחריוגנא דפלפלי עמ' קלט, תכז
מז ע"ב רש"י ד"ה וילדו לו בעינן - דרך לידהימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' תקעד
מח ע"א05 מת האב וחלקו האחין אין הכהן יכול לגבות ה' סלעיםערבי נחל (תשסד) עמ' תעב {משום דמלוה ע"פ גובה מן היורשים ואינו גובה מן הלקוחות ואחין שחלקו לקוחות הן}
מח ע"א14 יוסף בן שמעוןתקנת השבין סי' ו (עמ' 53, 55, *58-57)
מח ע"א14 יוסף בן שמעוןפרי צדיק לחנוכה אות כה, קרח אות ח, לט"ו באב אות ו, עקב אות ב
מח ע"א14 שני יוסף בן שמעון שהיו בעיר אחת ולקחו שדה בשותפותלב המשפט ח"ב שיעור כ [הלכה]
מח ע"א18 נכסוהי אינין ערביןרוח חיים (חיד"א) עמ' סד
מח ע"א18 ערבות נכסיםאבן ישראל (פישר) אגדה ח"ב עמ' פא {הוא אחריות על ההפסד}
מח ע"א22 אין נפרעין מן הערב תחילהלחמי תודה דף קסב ע"ב
מח ע"א22 וקי"ל דלא יתבע מן הערב תחלהנאוה תהלה עמ' כו, שנא
מח ע"א רש"י - המוציא מחבירו עליו הראיהתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' ח
מח ע"ב כהן גובה ממשועבדיםפרורים משלחן גבוה ח"ב שאלה צ עמ' קלו
מח ע"ב חמש ולא חצי חמשקרן לדוד ויקרא-במדבר עמ' תע
מח ע"ב חמש ולא חצי חמש ותוס' ד"ה דר"מ סברמנחת מרדכי עמ' רנח, רנט
מח ע"ב שתי נשים של שני אנשים שלא בכרו וילדו ונתערבועץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' פב
מח ע"ב תוס' ד"ה דרבימשנת חיים שמות עמ' שיד
מט ע"א08 מת הבן בתוך שלושים יום אע"פ שנתן לכהן יחזירלמדנות (תשנח) פ' קרח אות צד
מט ע"א08 מת הבן תוך ל', ורש"י ובתוס' ד"ה מת בנועיוני רש"י שמות ח"ב עמ' קעה
מט ע"א09 לאחר ל' יוםזבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' שסד
מט ע"א09 מת הבן אחר ל'ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' קסה, תקטו
מט ע"א09 מת הבן לאחר ל' יום יתןמנחת מרדכי עמ' קע
מט ע"א10 יום שלושים באדם כלפניתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' א
מט ע"א10 מת ביום ל' וכו'מבשרת ציון ח"ד עמ' קמז
מט ע"א10 פלוגתת ר"ע ורבנן במת ביום ל'ברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' קיח
מט ע"א12 חודש חודש ממדברזבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' רכ
מט ע"א13 דכתיב ומעלה כו'ברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' ריט
מט ע"א22 מת האב בתוך ל' בחזקת שלא נפדה עד שיביא ראיה שנפדהלהורות נתן ויקרא עמ' קלט
מט ע"א24 פדיון לאחר שלושים יוםאבן פינה עמ' 178
מט ע"א26 הוא לפדות ובנו לפדות הוא קודם לבנוזכור לדוד עמ' עו
מט ע"א28 הפודה את בנו בתוך ל' יום וכו' ונתעכלו המעות וכו' אין בנו פדויימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' תקמג
מט ע"א28 פדהו תוך שלשיםעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' פב
מט ע"א28 פדיון הבן בן ל' יוםמשיבת נפש עמ' קצט
מט ע"א תוס' ד"ה לאחדלקוטי שיחות חי"א עמ' 50
מט ע"א תוס' ד"ה לאחר שלשיםנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' כד אות ז
מט ע"א תוס' ד"ה לאחר שלשיםשבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' תקמה
מט ע"ב03 כל היכא דפליגי רב ושמואל הלכתא כרב באיסורישל"ה (תשנז) - תולדות אדם אות ה
מט ע"ב03 קיימא לן דכל היכא דפליגי רב ושמואל הלכתא כרב באיסורי ובשמואל בדינישל"ה (תשנז) - מס' חולין אות רל
מט ע"ב04 הלכה כרב באיסורי בכל התורהמאמר מרדכי - י"ג אלול עמ' תיב
מט ע"ב04 הלכה כרב באיסוריןמשיבת נפש עמ' רב
מט ע"ב04 הלכה כשמואל בדיניאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' רכט ע"ב
מט ע"ב04 הלכתא כרב באיסוריאמרות ה' השלם ח"ד עמ' לג
מט ע"ב04 הלכתא כרב באיסורימבשרת ציון ח"א עמ' קיט
מט ע"ב04 הלכתא כרב באיסורי והלכתא כשמואל בדיניבאר הגולה (הרטמן) באר ד הערה 274
מט ע"ב04 הלכתא כרב באיסורי וכשמואל בדינישל"ה (תשנז) תושבע"פ אות תסג
מט ע"ב04 הלכתא כרב באיסורי וכשמואל בדיניתורת מנחם חנ"ח עמ' 231, 293
מט ע"ב04 כרב באיסורא וכשמואל בדיניתורת מנחם חלק נ עמ' 57
מט ע"ב04 כרב באיסורי וכשמואל בדיניימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' 5
מט ע"ב04 קיי"ל כרב באיסורי וכשמואל בדיניקדושת עינים (תשעא) פרק יד אות עג
מט ע"ב04 קיימא לן כשמואל בדיניבני יששכר ח"א דף לט ע"ד
מט ע"ב29 וכולן נפדין בכסף ובשוה כסף חוץ משקליםלקוטי שיחות ח"א עמ' 181
מט ע"ב29 וכולן נפדין בכסף ובשוה כסףשבח נעורים עמ' פד
מט ע"ב29 שקל הקודשמבשרת ציון ח"ג עמ' שכז
מט ע"ב30 חוץ מן השקליםזבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' קמב
מט ע"ב30 חוץ מן השקלים, ורש"י - אין מביאין אלא מטבע וכו'עיוני רש"י שמות ח"ב עמ' שעב
מט ע"ב רש"י ד"ה חוץ משקלים - אין מביאין שם אלא מטבע של חצי שקליםלקוטי שיחות חט"ז עמ' 384
מט ע"ב רש"י ד"ה שקלים - א"י אלא אם מביא מטבע של חצי שקלרנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' שלא
מט ע"ב תוס' ד"ה ודידיהלב המשפט ח"א שיעור כ [הלכה]
מט ע"ב תוס' ד"ה ודידיה אזיל וטריף ממשעבדיברכת שלמה חו"מ עמ' רמה [הלכה]
מט ע"ב תוס' ד"ה ורידיהמשנת חיים במדבר עמ' ש
מט ע"ב רע"ב - שקל היא סלעפי' הרמ"ז על הקדמת הזוהר (תשסא) עמ' שסז
מט ע"ב פירוש הרמב"ם - משקל הסלע ש"ד שעורותפי' הרמ"ז על הקדמת הזוהר (תשסא) עמ' שעה
נ ע"א01 דינרא הדריינא טריינא שייפא דמזבנא בעשרים וחמשה, ותוס'ברית שלום (תשסח) עמ' שנא
נ ע"א01 דינרא הדריינא טריינא שייפא דמזבנא בעשרים וחמשה, ותוס'ברית שלום (תעח) דף נה ע"ב
נ ע"א10 עשרים גרה השקלקרן פני משה ח"א עמ' ק
נ ע"א11 שש מעה כסף דינראפיקי ים עמ' תקעט
נ ע"א13 הוסיפו שתות על הסלעפי' הרמ"ז על הקדמת הזוהר (תשסא) עמ' שעז
נ ע"א15 מנין שאם רצו מוסיפין על השקליםברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' קנה
נ ע"א15 מנין שאם רצו מוסיפין על השקלים וכו', דין שקל הקודשברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' עט
נ ע"א21 אמר רבי חנינא כל כסף האמור בתורה סתם סלעים וכו' חוץ משקלים של עפרון שהיו קנטריןמדבר קדש בראשית ח"א עמ' רי
נ ע"א21 כל כסף האמור בתורה הוא סלעיםפנים יפות על תהלים עמ' שעב
נ ע"א21 כל כסף האמור בתורה סתם וכו' סלע חוץ וכו' של עפרון וכו' קינטרין דכתיב וכו' עובר לסוחרלקוטי שיחות ח"י עמ' 61
נ ע"א21 כל כסף האמור בתורה סתם סלערנת יצחק ישעיה עמ' תט
נ ע"א21 כל כסף האמור בתורה סתם סלע וכו'ברית שלום (תעח) דף יד ע"ד
נ ע"א21 כל כסף האמור בתורה סתם סלע וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' צ
נ ע"א21 כסף האמור בתורה סתם סלעמנחת יצחק בראשית-שמות עמ' עא
נ ע"א22 חוץ מן כספו של עפרוןפניני יחזקאל עמ' עד {אברהם רצה להימנע מזה ולכן אמר קודם "בכסף מלא" - ואל תדרוש יותר, "בתוככם" - מה שנחשב שקלים אצלכם ולא מה שנחשב בכל העולם}
נ ע"א22 חוץ מן כספו של עפרוןהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' תד
נ ע"א24 דכתיב ארבע מאות שקל כסף עובר לסוחר וכו'נזר הקדש ח"ב עמ' תרז
נ ע"א26 ביקשו לגנוז כל כסף וזהב שבעולם וכו'חכמה ומוסר ח"א עמ' מד
נ ע"א29 שנא' ובאו בה פריצים וחללוהפירושי ראשונים
נ ע"א רש"י ד"ה קינטרין - מאה סלעים בכל שקלדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' יב ד"ה וכתב
נ ע"א רש"י וחיללוהו כיון שבאו פריציםדברים אחדים (תשמו) עמ' תקח
נ ע"א תוס' ד"ה דמזדבנא הכרע הוא אחד מכ"דמצווה ועושה ח"ב עמ' תרנז
נ ע"ב תוס' ד"ה קמפקעטבעות זהב ח"א דף מז ע"א [הלכה]
נא ע"א11 תני רב יוסף שלא יביא סיגה לעזרהפירושי ראשונים
נא ע"א16 הכהן יכול להחזיר הה' סלעים אחר שהגיעו לידו אם ירצהשערי תשובה אגה"ת אות מו
נא ע"א17 המפריש פדיון בנוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תפט
נא ע"א17 המפריש פדיון בנו ואבד חייב באחריותועץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' פב
נא ע"א רש"י ד"ה יהי'לקוטי שיחות חי"א עמ' 44
נא ע"א רי"ט אלגזי - חצי שיעור במצותאור אברהם על ספר המצוות עמ' ריט, שמה, תסא
נא ע"ב01 ולא הקדשות בכל אלופירושי ראשונים
נא ע"ב11 נתן ה' סלעים לי' כהניםרנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' קכב
נא ע"ב11 נתן ה' סלעים לי' כהנים בפדיונו פדויפרורים משלחן גבוה ח"ה שאלה קא
נא ע"ב11 נתן לעשרה כהנים ורש"ידגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' קפה
נא ע"ב11 נתנו לכהנים הרבה יצאפנים מסבירות עמ' תלד
נא ע"ב11 נתנו לעשרה כהנים בב"אמנחת מרדכי עמ' רנט
נא ע"ב11 נתנו לעשרה כהנים בבת אחת יצא וכו'הר המוריה עמ' קג
נא ע"ב11 נתנו לעשרה כהנים יצא מצוות פדיון הבןפנים מסבירות עמ' קפז
נא ע"ב13 וכך היה מנהגו של ר' טרפוןפירושי ראשונים
נא ע"ב13 ר' טרפון שקל פדיון בכורפניני יחזקאל עמ' (תסו)
נא ע"ב16 ר"ח הוה רגיל דהוי שקיל ומהדר וכו'אור התורה (תאומים, תשנט) עמ' תשו
נא ע"ב16 רב חנינא חוה רגיל דשקיל ומהדרחיי נפש ח"ו עמ' רחצ
נא ע"ב16 רבי חנינא הוה רגיל ושקיל ומהדר וכו'מגילת סמנים עמ' קלא
נא ע"ב18 ויהיבת מידעם בישפירושי ראשונים
נא ע"ב18 צריך שיגמור בלבו הישראל בשעה שנותנם לכהן שיתנם במתנה גמורה ולא שיהא מתכוון שיחזירם לו הכהןשערי תשובה אגה"ת אות מו
נא ע"ב21 ילפינן גז"ש ערך ערך מבכורות לערכיןאור אברהם ויקרא עמ' תטו
נא ע"ב21 ילפינן גז"ש ערך ערך מבכורות לערכיןאור אברהם על ספר המצוות עמ' תקצב
נא ע"ב21 ערך ערך מערכיןודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' תקטז
נא ע"ב23 ויליף ריקם ריקםעיוני רש"י שמות ח"ב עמ' תלז
נא ע"ב28 מת לאחר שלשים יום כו' אף כאן יורשין חייביןברכת שלמה חו"מ עמ' רמו [הלכה]
נא ע"ב33 הבכור נוטל פי שנייםחכמת התורה שמיני עמ' שעט
נא ע"ב33 הבכור נוטל פי שניםעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' סב {ופורע פי שנים בחוב אביו}
נא ע"ב33 הבכור נוטל פי שנים בנכסי האב וכו' ולא בראוי כבמוחזקשל"ה (תשנז) - תולדות אדם אות רחצ, שער האותיות אות ש ס"ק לד
נא ע"ב33 הבכור נוטל פי שנים בנכסי האב, ואינו נוטל פי שנים וכו' בראוי כבמוחזקנועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף ל ע"ד
נא ע"ב33 הבכור נוטל פי שנים וכו'שפתי רננות דף נג ע"ג
נא ע"ב33 הבכור נוטל פי שנים וכו' ולא בראוי כבמוחזקנועם אלימלך (תשסא) עמ' קיט
נא ע"ב34 ואינו נוטל פי שנים וכו' בראוי כבמוחזקדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' שעג ד"ה ונלע"ד
נא ע"ב35 אין הבכור נוטל פי שנים בראויגור אריה דברים פכ"א אות יד
נא ע"ב35 בכור נוטל פי שנים במוחזק, ולא בראויקרן לדוד בראשית עמ' קצז, שסו, שפה
נא ע"ב רש"י - האשה שהביאה חטאתה ומתה יביאו היורשים עולתהמקראי קדש (תשנג) עמ' רסא
נא ע"ב תוס' ד"ה הלכךתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קטו
נא ע"ב תוס' ד"ה ולאמאיר עיני חכמים מהדו"ג ח"א דף רח
נא ע"ב שפת אמתמנחת מחבת ח"א עמ' רלח
נב ע"ב04 ואלו שאין חוזרין ביובל וכו' והמחנה וכו'ברית שלום (תעח) דף יד ע"ד
נב ע"ב04 ואלו שאין חוזרין ביובל וכו' והמתנה דברי ר"מהר המוריה עמ' צ
נב ע"ב04 ואלו שאין חוזרין ביובל וכו' והמתנה וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' צ
נב ע"ב04 ואלו שאין חוזרין ביובל וכו' ר"א אומר כולם חוזרין ביובל וכו'תשובה מיראה עמ' מח
נב ע"ב04 ואלו שאינן חוזרין ביובל וכו'שפתי רננות דף נא ע"ד
נב ע"ב06 וחכ"א המתנה כמכרמצווה ועושה ח"ב עמ' תשסד
נב ע"ב06 וחכמים אומרים המתנה כמכרתשובה מיראה עמ' לט
נב ע"ב06 לרבי מאיר מתנה אינה חוזרת ביובלקומץ המנחה (צונץ) דרוש קמב אות י
נב ע"ב06 מתנה אינה חוזרת ביובלחומת אנך יחזקאל פרק מו
נב ע"ב06 מתנה הוי כמכרלחמי תודה דף קנז ע"ב
נב ע"ב06 מתנה חוזרת ביובלודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' קמא
נב ע"ב06 פלוגתא דר"מ וחכמים אם מתנה כמכרלקוטי שיחות חל"ז עמ' 208
נב ע"ב08 ריבב"א אף היורש את אשתוזבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' רי
נב ע"ב13 בכור מתנה קרייה רחמנאפנים מסבירות עמ' רפט
נב ע"ב14 ירושת הבעל דאורייתאפירושי ראשונים
נב ע"ב17 תשובוהכתב והקבלה ויקרא פכ"ה פסוק יג
נב ע"ב32 קרי ר"ח עליהדברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' ט
נב ע"ב32 קרי רמי בר חמא עליה דרב ששת טובה חכמה עם נחלהנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' כ אות א
נב ע"ב32 ר' חמא שיבח את רב ששתספר משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' פח
נב ע"ב33 טובה חכמה עם נחלהשערי תלמוד תורה (תשמז) עמ' קסז
נב ע"ב33 טובה חכמה עם נחלהשערי תלמוד תורה (תשסו) עמ' קפ, רס
נב ע"ב תוס' ד"ה אמר רב אסיברכת אבות עמ' רטז
נב ע"ב תוס' ד"ה אמר רבי אסילקוטי שיחות חל"ג עמ' 204
נב ע"ב תוס' ד"ה אמר - דסברה הוא דלא חזרה כיון דחלקו על פי נביאים ואורים ותומיםדברי טובה יהושע ח"ב עמ' תרכה
נב ע"ב תוס' ד"ה אמר - נביא לחלוקת הארץרנת יצחק יהושע עמ' קלג, קמ, קמב, קסב
נג ע"א01 מעשר בהמה בא"יקרן פני משה ח"א עמ' רו
נג ע"א01 מעשר בהמה בחוץ לארץמשיבת נפש עמ' עד
נג ע"א01 מעשר בהמה נוהגזבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' רטו
נג ע"א03 נוהג בבקר ובצאןמשנת חיים בראשית עמ' תכח
נג ע"א18 אי אתה מעלה מע"במשנת חיים בראשית עמ' תכז, תכט
נג ע"א22 שאינו קרב אמאי קדושמשנת חיים בראשית עמ' תלא
נג ע"א24 אין מעשר בהמה נוהג בזמה"ז - רש"יאור אברהם על ספר המצוות עמ' תמו
נג ע"א28 משום תקלהמשנת חיים בראשית עמ' תכט, תל
נג ע"א28 משום תקלהעולת חודש ח"ג דרוש ב מאמר סז דף יב ע"ד {בכל זאת לא רצו לבטל תקיעת שופר משום גזירת תיקון כלי שיר כי אז לא היו תוקעים לעולם ותקיעת שופר חשובה להעלאת זכרוננו לפני ה'}
נג ע"א32 ישליכן לים המלח או לים הגדולאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' תסג
נג ע"א תוס' ד"ה אלאמשנת חיים בראשית עמ' תכז
נג ע"א תוס' ד"ה מעשרמשנת חיים במדבר עמ' שיד
נג ע"ב04 וכ"ת דמפיק לי' בריש עשרה לא יבקר בין טוב לרע אמר רחמנאלקוטי שיחות חי"ב עמ' 133
נג ע"ב06 וכ"ת אפשר דשדי בי' מומא בכולי עדריה מהרה יבנה ביהמ"ק ובעינן בהמה להקרבה וליכאימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' ד
נג ע"ב09 מהרה יבנה ביהמ"ק וכו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קז
נג ע"ב20 יהיה קדוש אמר רחמנאמשנת חיים בראשית עמ' תמט
נג ע"ב23 אפילו מקדושה קלה לקדושה חמורהמנחת מרדכי עמ' רנד
נג ע"ב26 אין קדושת מזבח חלה על קדושת בדק הביתעיוני רש"י דברים ח"א עמ' תא
נג ע"ב29 בהמה למעשר קיימאמשנת חיים בראשית עמ' תנ
נג ע"ב30 ונוהג בבקר ובצאן וכו' ויהיו חדש וישן מתעשרין מזה על זה וכו'תשובה מיראה עמ' כט
נג ע"ב30 למאי נפקא מינהמשנת חיים בראשית עמ' תנב
נג ע"ב31 ויהיו חדש וישן מתעשרין זע"זעיוני רש"י דברים ח"א עמ' שסג
נג ע"ב34 עשר תעשר בשתי מעשרות הכתוב מדבררנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' קלד
נג ע"ב35 אין מעשרין מחדש על ישןאוהב ישראל דף רנו ע"א
נג ע"ב42 כל חלב יצהרעיוני רש"י דברים ח"א עמ' שסד
נג ע"ב רש"י - 'שנה שנה' לומר שאין מעשרין מן החדש על הישןאוהב ישראל (תשעה) ח"ב עמ' שיד
נד ע"א רש"י ד"ה גפנים - כלאי זרעים מדרבנן וכו' כלאי כרם דאורייתא (ותוס' ד"ה דגן)לקוטי שיחות חל"ח עמ' 95
נד ע"א תוס' ד"ה ושניאילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' קעב
נד ע"א תוס' ד"ה ושניגור אריה ויקרא פכ"ז הערה 80
נד ע"א תוס' ד"ה ושני מיניןלקוטי שיחות ח"ח עמ' 31
נד ע"א תוס' ד"ה ושניאגודת אזוב (יעבץ) דרושים דף מב
נד ע"ב27 מעשר בהמה מצטרף במלוא רגל רועהעמוד הימיני (קלינמן) עמ' רלט
נד ע"ב34 דשיתסר מיל קא שלטא בי' עינא דרועהלקוטי שיחות ח"ה עמ' 456
נד ע"ב34 ט"ז מיל קא שלטא בי' עינאלקוטי שיחות חל"א עמ' 249
נד ע"ב34 מרחק ראיית הרועהפרי אהרן (פסין) עמ' 110
נד ע"ב34 ראיית האדם עד ט"ז מילתורת מנחם חמ"ה עמ' 55
נד ע"ב34 שיתסר מיל קא שלטה ביה עינא דרועהשם יחזקאל עמ' עז
נה ע"א02 עד שיהא לו אחת בציפוריפירושי ראשונים
נה ע"א15 אבטילאותפירושי ראשונים
נה ע"א20 אמר קרא והירדן יגבול אותו וכו'דברי טובה יהושע ח"ג עמ' תתכה
נה ע"א20 והירדן יגבול אותורנת יצחק יהושע עמ' קס-קסא
נה ע"א29 כתנאי כי אתם עובריםזבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' רעז
נה ע"א32 ה"ה אומר מעבר לירדן ירחו קדמה מזרחה מה ירחו ארץ כנען אף ירדן ארץ כנעןתורת מנחם חס"א עמ' 105
נה ע"א34 אמר רבה אין ירדן אלא מבית יריחו ולמטה רש"י ותוס'דברי טובה יהושע ח"ג עמ' תתכו
נה ע"א39 מערת פמייסתורת אליהו עמ' שנז
נה ע"א42 למה נקרא שמו ירדן שיורד מדןאפיקי ים עמ' קפו, רנט, תעב
נה ע"א42 למה נקרא שמו ירדן שיורד מדןאמרות ה' השלם ח"ה עמ' קצד
נה ע"א42 למה נקרא שמו ירדן שיורד מדןלקוטי מאמרים עמ' 155, 164, דובר צדק עמ' 182, קדושת השבת סי' ו (עמ' 34)
נה ע"א42 למה נקרא שמו ירדן שיורד מדןקומץ המנחה (צונץ) דרוש קמג אות ו
נה ע"א42 מפני מה נקרא ירדןדרשות מהר"ם בנעט עמ' קמז
נה ע"א43 ירדן - שירד מדןאוהב ישראל דף רמג ע"א
נה ע"א44 לשם זו פמייס וכו'אפיקי ים עמ' תעב
נה ע"א44 לשם זו פמייס ותניא ירדן יוצא ממערת פמייסהמאור הגדול (גר"א) עמ' תו
נה ע"א45 זכרותא דירדנא ממערת פמייס+מי השלוח (תשסז) ח"ב דף קלח
נה ע"א47 זכרותא דדמא כבדאתקנת השבין סי' טו (עמ' 167), לקוטי מאמרים עמ' 155, שיחת מלאכי השרת עמ' 26
נה ע"א47 זכרותא דדמא כבדאפרי צדיק לחנוכה אות יז, במדבר אות ח, מסעי אות ט, ר"ח אלול אות א, ערב יוכ"פ אות א
נה ע"א49 הנודר מפרתתורת אליהו עמ' יא
נה ע"א52 ג' נהרות יוצאין מפרתברית שלום (תעח) דף קו ע"ד
נה ע"א52 ג' נהרות יוצאין מפרתברית שלום (תשסח) עמ' תרפג
נה ע"א52 כל הנהרות למטה מפרת וכו' הוא פרת דמעיקראאפיקי ים עמ' תקפח
נה ע"א52 כל הנהרות למטה משלשה נהרות ושלשה נהרות למטה מפרת וכו'נזר הקדש ח"א עמ' שט, שיב
נה ע"א52 כל הנהרות מסולמי דפרת נינהו וכו'נזר הקדש ח"א עמ' רסו
נה ע"א52 כל הנהרות שבעולם למטה מג' נהרות, וג' נהרות למטה מפרתכוזרי מאמר א סי' קטו
נה ע"א52 כל הנהרות למטה משלשה וכו'יוסף לקח כרך א ח"א עמ' כד
נה ע"א תוס' - ד"ה מעבר לירדן ירחודברי טובה יהושע ח"ג עמ' תתקי
נה ע"ב01 הנהו סולמי דפרת נינהואמרי יוסף בראשית דף יג ע"א
נה ע"ב02 והנהר הרביעי הוא פרת וכו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' שסח
נה ע"ב02 והנהר הרביעי הוא פרת וכו' הוא פרת דמעיקראאוצרות חיים - אישים ח"ד עמ' ד = בן יהוידע כאן
נה ע"ב02 כל מימי ארץ ישראל מסולמי דפרת שותיםעץ הדעת טוב (תשסח) סי' תל
נה ע"ב02 סולמי דפרתקסת הסופר (תשעו) עמ' קמח
נה ע"ב04 הוא פרת דמעיקראיוסף לקח כרך א ח"א עמ' כג
נה ע"ב04 הוא פרת דמעיקראלקוטי שיחות חל"ח עמ' 100
נה ע"ב04 הוא פרת דמעיקרא+מי השלוח (תשסז) ח"א דף יד
נה ע"ב05 רמ"א יובל שמו וכו' וחכ"א פרת שמויוסף לקח כרך א ח"א עמ' כד
נה ע"ב07 ולמה נקרא שמו פרת, שמימיו פרים ורביםאמרי נועם (מועדים) סי' א ליום ב דסוכות
נה ע"ב08 אמר שמואל נהרא מכיפיה מיברךגבורות אליהו יו"ד סי' סו
נה ע"ב09 נהרא מכיפיה מיבריךיוסף לקח כרך א ח"א עמ' כד
נה ע"ב10 מיטרא במערבא סהדא רבה פרתלחם רב על סדור התפילה אות קעב
נה ע"ב19 הלקוח או שניתן לו במתנה פטור ממעשר בהמה וכו'זכור לדוד עמ' נא
נה ע"ב19 הלקוח או שניתן לו במתנה פטור ממעשר בהמה וכו' דאמר קרא וכו'תשובה מיראה עמ' לט
נה ע"ב19 הלקוח או שניתן לו במתנהחלקו של יוסף (אמאדו) דף כז ע"ג
נה ע"ב19 לקוח פטור ממעשר בהמהכתנות אור עמ' קח
נה ע"ב רש"י - זבה צריכה מים חיים לדעת הר"י הלויקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' רלח
נה ע"ב תוס' - קס"ד שהמעין מטהר דוקא בזוחלין ולא באשבורן וכו'תורת מנחם חלק לג עמ' 84
נה ע"ב תוס' - כאשר המים נמצאים בתוך המעין יש קס"ד שמטהרים דוקא בזוחלין ולא באשבורןתורת מנחם חי"ג עמ' 134
נה ע"ב תוס' ד"ה איןמאיר עיני חכמים מהדו"ב ח"א דף מא ע"ב
נה ע"ב תוס' ד"ה מטרא במערבא וכו'ברית שלום (תעח) דף קו ע"ג
נה ע"ב תוס' ד"ה מטרא במערבא וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' תרפב
נה ע"ב תוס' ד"ה שמאלקוטי שיחות ח"ד עמ' 1119, ח"י עמ' 244
נה ע"ב תוס' ד"ה שמא וכו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' עג, פח, צ
נה ע"ב תוס' - שמעין מטהר בזוחליןלקוטי שיחות חל"ב עמ' 240
נו ע"א03 כן תעשה כו' למעשר בהמהמשנת חיים במדבר עמ' שיד
נו ע"א06 דומיא דבנך וכו'משנת חיים בראשית עמ' תכח
נו ע"א15 לקח עשרה עוברין במעי אימןמי השלוח (מישור) ח"א עמ' לט
נו ע"א21 ר"י חזאי בחילמא וכו'דברי חנינא - ת"ת עמ' סו
נו ע"א תוס' ד"ה איןלהורות נתן במדבר עמ' שו
נו ע"א תוס' ד"ה אין המיםנשמת חיים (ברלין) עמ' עד
נו ע"א תוס' ד"ה לקחמשנת חיים בראשית עמ' תמו
נו ע"ב האחין השתפים שחיבין בקלבון פטורים ממעשר בהמהשער המלך (תשנז) עמ' קכז
נו ע"ב יהיה לךהכתב והקבלה שמות פכ"א פסוק כא
נו ע"ב יהיה לך ולא של שותפותמקראי קדש (תשנג) עמ' קצח
נו ע"ב ר"א ס"ל דיש ברירהאור אברהם - מסכת מגילה עמ' שצח
נז ע"א10 חליפין של כלבדרשות מהר"ם בנעט עמ' קב
נז ע"א10 שכנגד הכלב אסוריןזבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' שכו
נז ע"א12 נברור חד מינייהותורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' סד
נז ע"א16 הכל וכו' ומחו"זמשנת חיים בראשית עמ' תמו
נז ע"א16 הכל נכנסים לדיר להתעשר חוץ מן וכו'לקוטי שיחות חי"ב עמ' 132
נז ע"א18 איזה יתום כל שמתה אמו וכו'חלק יעקב (קנטור) דרוש ד
נז ע"א18 מחוסר זמן אינו נכנס לדיר להתעשראור אברהם על ספר המצוות עמ' שמא
נז ע"א20 כי יולד פרט ליוצא דופן תחת אמו פרט ליתוםכרם טוביה עמ' שכה
נז ע"א24 פרט לטריפה וכו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' ר
נז ע"א27 אי גמר תחת תחת קדשים מקדשים הני נמי לאחכמת התורה אמור עמ' רכו
נז ע"א30 כל מקום שנאמר השחתה אינו אלא ע"זחכמת התורה אמור עמ' ריט
נז ע"א34 בעלי מומין נכנסים לדיר להתעשרדמשק אליעזר (רלב"ג) שמות פרק י פסוק כה עמ' רצד
נז ע"א תוי"טמקראי קדש (תשנג) עמ' שלא
נז ע"ב01 יוצא דופן הוא ולד מעליאגנא דפלפלי עמ' ריז
נז ע"ב01 פלוגתא דתנאי ביוצא דופן אי כשר למזבחגנא דפלפלי עמ' רכא, רסד
נז ע"ב05 העיד ר' ישמעאל בן סתריאל לפני רבי במקומנו מפשיטין את המכה וכו'רביד יוסף (תשסא) ח"ב עמ' 30
נז ע"ב05 העיד ר' ישמעאל וכו'אפיקי ים עמ' תקפח
נז ע"ב05 העיד ר' ישמעאל פעם אחת נפל ארז במקומינו וכו' ועברו שש עשרה קרונות על חודוצפנת פענח (תשסו) עמ' רמב
נז ע"ב05 העיד רבי ישמעאל בן סתריאל מערקת לבנה לפני רבי וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ד עמ' שסא = בן יהוידע כאן
נז ע"ב05 העיד רבי ישמעאל פעם אחת נפל ארז במקומינו ועברו ט"ז קרנות על חודוצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' שסד
נז ע"ב09 חזירין שיש במקומנו יש להם ס' ריבוא קילפיןאמרי השכל - צבי תפארה עמ' 196
נז ע"ב09 חזרת שבמקומנו יש לה ס"ר קלפים בבית המסס שלהאור הצבי עמ' 57
נז ע"ב09 חזרת שבמקומנו יש להם ששים רבוא קלפיןתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תרמד הערה 39
נז ע"ב10 יתוש שבמקומנו יש לו ששים רבוא קלפים בבית המסם שלו (לפי גירסת הצאן קדשים)באר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' קעג, דברים עמ' תשכח
נז ע"ב10 נפל ארז במקומנוכור לזהב ח"ב
נז ע"ב10 פעם א' נפל ארז וכו'אפיקי ים עמ' תקפט
נז ע"ב10 פעם אחת נפל ארז אחד שבמקומנו ועברו שש עשרה קרונות על חודואוצרות חיים - ת"ח וצדיק עמ' שעב = בן יהוידע כאן
נז ע"ב11 ועברו על חודו י"ו קרנות וכו'אפיקי ים עמ' תקפט
נז ע"ב12 ביצת בר יוכנימבוא התלמוד פ"ל עמ' שמ
נז ע"ב12 פ"א נפלה ביצת בר יוכני וטבעה ששים כרכים וכו'משנת יוסף - אגדות ח"ב עמ' רכה {לבני קטורה קורין בני יוחני (זבחים סב:), שנחרבה מדין, וגרם לגלות}
נז ע"ב12 פעם א' נפלה ביצת בר יוכני וכו'אפיקי ים עמ' תקפט
נז ע"ב12 פעם אחת נפלה ביצת בר יוכני וטבעה ששה כרכים ושברה שלש מאות ארזיםנועם אלימלך (תשסא) עמ' קסט
נז ע"ב12 פעם אחת נפלה ביצת בר יוכני וטבעה ששים כרכיםנועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף מב ע"ד
נז ע"ב12 פעם אחת נפלה ביצת בר יוכני וכו'אור הגנוז (מהאניפאלא, תשסו) עמ' שכו
נז ע"ב14 והא כתיב כסף רעננים נעלסהפירושי ראשונים
נז ע"ב16 שלש גרנותמשנת חיים בראשית עמ' תכו
נז ע"ב17 בפרוס הפסח בפרוס העצרתמקראי קדש (תשנג) עמ' שסט
נז ע"ב22 ולמה אמרו בכ"ט באלול וכו' לפיכך הקדימוהו בכ"ט באלולתורת מנחם חלק לד עמ' 321
נז ע"ב27 האלולים מתעשרים בפני עצמןדברי שמואל (תשנח) עמ' קנג
נז ע"ב27 האלולים מתעשרין בפני עצמן דברי בן עזאידברי שמואל (תשיג) עמ' קמז
נז ע"ב רש"י ד"ה שלש - אם עישר קדושרנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' קלד
נז ע"ב תוס' ד"ה בפרוסודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' שיא
נז ע"ב תוס' ד"ה בפרוסודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' שלח
נז ע"ב תוס' - עיקר השואלין ודורשין לפני החג משום קרבנותאור אברהם - הגדה של פסח - קונטרס שואלין ודורשין עמ' רסד
נז ע"ב מהרש"א ד"ה פעם אחד וכו' גוזמא קאמרנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' מא אות ג
נז ע"ב מהרש"אשערי הישיבה ח"א עמ' 54, קעח
נח ע"א06 אין פרוס פחות מט"ו יוםמקראי קדש (תשנג) עמ' שע
נח ע"א07 לשון פרס הוא חציגור אריה ויקרא פי"ד אות לח
נח ע"א07 מאי פרוס פלגא דדרשאמקראי קדש (תשנג) עמ' שסט
נח ע"א08 כי הא דתניא שואלין ודורשין בהלכות פסח קודם לפסח ל' יוםזכור לדוד עמ' מב
נח ע"א08 שואלים ודורשים בהלכות הפסח לרשב"ג שתי שבתות וכו'כסף נבחר (מרגליות) עמ' רלז
נח ע"א08 שואלין ודורשין+מטר השמים - עמודי העולם עמ' רצג
נח ע"א15 אדר הסמוך לניסן לעולם חסרתורת מנחם חנ"ב עמ' 188
נח ע"א34 וליחזי טעמיה דמאן מסתברדברי חנינא - ת"ת עמ' נה
נח ע"א36 בן עזאי אומר כל חכמי ישראל דומים עלי כקליפת השוםצמח ה' לצבי (תשסז) עמ' תקב
נח ע"א36 בן עזאי אומר כל חכמי ישראל דומין עלי כקליפת השום וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ב עמ' קפג = בן יהוידע כאן
נח ע"א36 בן עזאי אומר כל חכמי ישראל דומין עלי כקליפת השום חוץ מן הקרח הזהמתוך התורה הגואלת (תשעג) על התורה עמ' 334
נח ע"א36 בן עזאי אומר כל חכמי ישראל דומין עלי כקליפת השום חוץ מן הקרח הזהשל"ה (תשנז) - מס' שבועות אות לא
נח ע"א36 בן עזאי אומר כל חכמי ישראל רומין עלי בקליפת השום חוץ מן הקרח הזהשל"ה (תשנז) תושבע"פ אות תפו
נח ע"א36 בן עזאי אמר כל חכמי ישראל דומים עלי כקליפת השום חוץ מן הקרח הזהלהורות נתן דברים עמ' רנה
נח ע"א36 בן עזאי כל חכמי ישראל דומין עליו כקליפת השוםערוגת הבושם (תשעא) ויקרא-במדבר עמ' פט
נח ע"א36 כל חכמי ישראל דומין עלי וכו'שיחות מוסר (תשסב) עמ' קסה, רעז
נח ע"א36 כל חכמי ישראל דומין עלי כקליפת השוםדובר צדק עמ' 188
נח ע"א36 כל חכמי ישראל דומין עלי כקליפת השוםנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' ג אות ה, ט
נח ע"א36 כל חכמי ישראל דומין עלי כקליפת השוםקול ששון (גולדברג) אות יז
נח ע"א36 כל חכמי ישראל דומין עלי כקליפת השום חוץ מן הקרח הזהאור הצבי עמ' 264
נח ע"א36 כל חכמי ישראל לפני כקליפת השוםפי' הרמ"ז על הקדמת הזוהר (תשסא) עמ' קמג, שסב, שסד
נח ע"א36 כל חכמי ישראל לפני כקליפת השוםשארית מנחם ח"ב עמ' פב
נח ע"א36 כל חכמי ישראל דומין לפני כקליפת השום חוץ מן הקרח הזהבאר משה (אפשטיין) במדבר עמ' סה
נח ע"א37 חוץ מן הקרח הזהספר משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' סח
נח ע"א38 הקרח הזהמסילות הנביאים שופטים עמ' תקנו*
נח ע"א38 מפי השמועה אמרוהפירושי ראשונים
נח ע"א47 אמר רבא לדברי בן עזאי נולדו לו חמשה באב וחמשה באלול וחמשה בתשרי כונסן לדיר וכו'הר המוריה עמ' קכו-קכז
נח ע"א רש"י ותוס' ד"ה חוץ מן הקרח הזהנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' לה אות ג, סי' לח אות כח, לה
נח ע"א תוס' ד"ה ואיתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' קצו
נח ע"א תוס' ד"ה חוץ מן הקרח הזה - פ"ה היינו ר"ע וכו'דרכי התשובה עמ' קיד
נח ע"א תוס' ד"ה מפיתשובה מיראה עמ' לג
נח ע"א תוספותילקוט עטרת צבי עמ' קלח
נח ע"ב08 כונסן לדיר ועושה להם פתח קטן כדי שלא יהיו שנים יוצאים כאחת וכו' והיוצא עשירי סוקר בסיקרא ואומר הרי זה מעשרחיים שיש בהם מועדים עמ' יט
נח ע"ב08 כיצד מעשרין בהמות וכו'מאורי אור (טשרנוביל, תשסא) עמ' פג
נח ע"ב11 היוצא עשירי סוקרו בסיקראמחשבת מוסר ח"ג עמ' צה
נח ע"ב11 והיוצא עשירימשנת חיים בראשית עמ' תמח
נח ע"ב12 לא סקרו בסיקרא ולא מנאן בשבט וכו' הרי אלו מתעשריןמגילת סמנים עמ' קכה
נח ע"ב14 היה לו מאה ונטל עשרה עשרה ונטל אחד אין זה מעשרעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' רסח
נח ע"ב16 קפץ אחד מן המנוייןיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קסז
נח ע"ב16 קפץ אחר מן המנויים לתוכן כולם פטוריםפרדס מנחם עמ' מח
נח ע"ב21 אמותיהם מבחוץהכתב והקבלה ויקרא פכ"ז פסוק לב
נח ע"ב23 יעבור כתיב ולא שיעבירוהולקוטי שיחות חי"ב עמ' 192
נח ע"ב26 כל אשר יעבור וכו' תחת השבט מצוה למנותן בשבטזכור לדוד עמ' סב
נח ע"ב27 מצוה למנותן בשבטזבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' רטז
נח ע"ב29 עשירי קדשלקוטי שיחות ח"ז עמ' 363
נח ע"ב30 יהי' קודש מכל מקוםתורת מנחם חכ"ז עמ' 344
נח ע"ב33 עשיריהכתב והקבלה ויקרא פכ"ז פסוק לב
נח ע"ב39 תרומה ניטלת במחשבה, רש"י - היינו בדיבוראור אברהם במדבר עמ' קצה
נח ע"ב רש"י ותוס' ד"ה ונוטללקוטי שיחות חי"ב עמ' 133
נח ע"ב תוס' - טומאה חוזר וניעורשמן ראש (כץ) חנוכה ח"א עמ' קסו
נח ע"ב תוס' ד"ה מטראנזר הקדש ח"א עמ' תט, תי
נט ע"א תרומת מעשר נטלת באומד ומחשבה כתרומה גדולהדרך חיים (תשלה) עמ' קסא
נט ע"א אמר רבא עשירי מאליו הוא קדושזכור לדוד עמ' ט
נט ע"א עשירי מאליו הוא קדוש (ורש"י)לקוטי שיחות ח"ז עמ' 364, 363
נט ע"א עשירי מאליו הוא קדושפרי צדיק משפטים אות ו
נט ע"א עשירי מאליו קדושעטרת ישועה (תשסד) אות כב לסליחות לער"ה, אות ה להו"ר בנוסח הושענות
נט ע"א רש"י ד"ה ואיתקשנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' ו אות ה, סי' מג אות ג
ס ע"א שמעתא בריגלאטללי אורות עמ' סא
ס ע"א קרא לט' י' ולי' ט' ולי"א י' שלשתן מקודשין וכו'לקוטי שיחות חי"ב עמ' 120
ס ע"א קרא לתשיעי עשיריעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' רסח
ס ע"א קרא לתשיעי עשירי ולעשירי תשיעי וכו'שארית מנחם ח"ב עמ' קיג
ס ע"ב מנין שאם קרא לט' י' וכו' שלשתן מקודשין ת"ל וכו'לקוטי שיחות חי"ב עמ' 120
סא ע"א קרא לתשיעי עשירי קדוש ולאחד עשר עשירי אינו קדושמכשירי מצוה עמ' קצז
סא ע"א איתמר האומר לשלוחו צא ועשר עלי וכו' לא איבעי לך למיטעיחמשה מאמרות (תשסט) - סמוכים לעד - בכורות א
סא ע"א תוס' ד"ה לתשיעימכשירי מצוה עמ' קצז

מקורות לפני עריכה
ב. והמשתתף עמו פטור מן הבכורהפרפרת משה ח"א עמ' שצז
ב. תוס' ד"ה תיתי לימשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' שיח
ג ע"א הוסיפו שתות על הסלעפי' הרמ"ז על הקדמת הזוהר (תשנח) עמ' שסו
ג ע"א כתב רחמנא כל דאפילו כל דהואדרשות הר"ן (תשסג) עמ' רכט
ג ע"א פלוגתא אם שותפות עכו"ם חייב בבכורהבנין דוד (מייזלש) בראשית - וישב אות יד
ג ע"א פלוגתא בכל הבכורימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' קלז
ג ע"ב ר' מרי בר רחל הוי לי' חיותאמנחת קנאות עמ' לא, לה
ג. איכא דוכתא דקרו לקנטרא תקלאיפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' תקנב
ד ע"א בכ"ד מקומות וכו'ימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' רה
ד ע"א מלמד שלא היה אהרן מן המניןמאורי אור (אתרוג) פל"ה ה"ה, עמ' שכ תוספת אור הערה 14
ד ע"ב אותו היום שהוקם המשכן קרבו להם לישראל נדרים ונדבות, ורש"י ורבינו גרשםגבורת יצחק שבועות עמ' עא
ד ע"ב איתמר רבי יוחנן אמר קדשו בכורות במדבר וריש לקיש אמר לא קדשו בכורות במדבר וכו' אלא אי איתמר הכי איתמר רבי יוחנן אמר קדשו ולא פסקו וריש לקיש אמר קדשו ופסקו בשלמא ריש לקיש כדאמר טעם אלא לרבי יוחנן מאי טעמא אמר ר' אלעזר רבי יוחנן חזאי בחילמא דמילתא מעליתא אמינא אמר קרא לי יהיו בהוייתן יהו וכו' אמר ליה רב מרדכי לרב אשי אתון הכי מתניתו לה אנן איפכא מתנינן לה רבי יוחנן אמר לא קדשו בכורות במדבר וריש לקיש אמר קדשו בכורות במדבר אמר ליה ואפכית נמי תיובתא ואפכיתו לה להא דרבי אלעזר וכו'דברי תורה (שפירא) מהד' ג סי' צא
ד ע"ב בכורות נתקדשו במדברימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' ריד
ד ע"ב היו להם בהמות הרבה במנין ראשוןדברי שאול במדבר עמ' נב
ד ע"ב ודילמא הוו נפישיןפרי חיים (קנולר) פרשת במדבר
ד. בכורי ישראל הוצרכו ג"כ לפדיון כסףהערות אברהם יעקב יצחקי דברים עמ' סד
ד. נקוד על אהרן לומר שלא היה במניין הלוייםנפוצות יהודה (מוסקאטו, תשס) עמ' תיב
ד. קח את הלוים תחת בכורפרפרת משה ח"ב עמ' קסט
ד: עבודה בבכורותמגלה צפונות ח"ג פ' תבא {הטעם}
ד: שה אחד פטר כמה חמוריםפרפרת אליעזר פרשת במדבר פרק ג פסוק מה
ה אר"ח שאלתי את ר"ט מה נשתנו פטרי חמורים מפטרי סוסיםהמדרש והמעשה שמות פרשת וארא
ה ויחנו ברפידים שרפו ידיהם מן התורהתפארת ישראל (שינקמן) עמ' סח
ה מה שנשתנו פטרי חמוריםדברים אחדים (תקמח) דף כט/פט ע"ד
ה מהו לשון רפידים לשון שיטים וכו'דברים אחדים (תקמח) דף צ ע"א
ה ע"א יהיו בהווייתן יהועטרת יהושע ויקרא עמ' קכו
ה ע"א רפידים שריפו עצמן מדברי תורהעטרת יהושע שמות עמ' קיג, קיט, קכא, קכח, קלג
ה ע"א רש"י ד"ה ואפכיתו, ואמריתו ריש לקיש חזאי בחלום ומתריץ ליה למלתיה דריש לקיש, והא רבי אלעזר תלמידו דרבי יוחנן הוהדברי תורה (שפירא) מהד' ג סי' צא
ה ע"א שאל קונטריקוס הגמון את ריב"ז בפרטן של לויים וכו' משה רבכם גנב היה או קוביוסטוס וכו'תורת לוי יצחק עמ' שצ
ה ע"א שאל קונטריקוס השר את רבן גמליאל וכו'קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' קמט
ה ע"א שקל הקודש כפול הי'עטרת יהושע שמות עמ' ריז
ה ע"ב אין לך כל אחד ואחד מישראל שלא היו עמו תשעים חמורים טעונים מכספה וזהבה של מצריםשבט מישראל (פרידמן) ח"א עמ' פב
ה ע"ב ברפידים שרפו ידיהםאם הבנים ח"א דף קלה ע"ג
ה ע"ב ותקראן שנעשו וכו'טהרת יו"ט חי"ח עמ' עח
ה ע"ב מה נשתנו פטרי חמורים מפטרי סוסים וגמלים, א״ל גזירת הכתוב היא ועוד שסייעו וכו'כדת נפש משיבת עמ' לה
ה ע"ב רפידים שרפו ידיהם מדברי תורהעטרת יהושע ויקרא עמ' קפט
ה ע"ב שאלתי את רבי אליעזר מאי לשון רפידים וכו' כתנאי רבי אליעזר אומר רפידים שמה רבי יהושע אומר שריפו ידיהם וכו'חן טוב (תשסה) שמות עמ' רמט
ה ע"ב שסייעו ישראל בשעת יציאתם ממצריםדורש טוב (פודור) עמ' 10
ה ע"ב שריפו בידיהם מה"תעולה ליפה סי' כו
ה ע"ב שרפו ידיהם מן התורהגבורת יצחק שבועות עמ' פד
ה עד שיהא הוא שור ובכורו שורברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' קכג
ה. בגבוי הכסף אתה מוצא מאתים ואחד ככר ואחד עשר מנהפי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת פקודי דף קכג/קנג ע"ב; תולדות יצחק (קרו, שיח) פרשת פקודי דף כז ע"ב; יפה מראה (שנ) סנהדרין פרק א דף רפד ע"ד
ה. בפרטן של לויים אתה מוצא כ"ב אלף ושלש מאות וכו'יפה מראה (שנ) סנהדרין פ"א דף רפד ע"ג
ה. גנב היה או קוביוסטוס היהאמרי קודש (קאמארנא, תשסג) עמ' קמז
ה. דיים שיפקיעו את עצמםפרפרת התורה עמ' תמב
ה. כל אחד מישראל היו לו צ' חמורים טעוניםשמן ראש (כץ) ח"י ויקרא עמ' קצז
ה. משה רבינו גזבר נאמן הי'דרש משה (קלנברג) ח"א דף לט
ה. משה רבכם גנב היה או וכו'שיחות לספר שמות עמ' תכב
ה. משה רבכם גנב, או קוביוסטוס שגונב נפשותתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' צח, תתנח
ה. עשה מצוה זו שבשבילה תיכנס לארץמנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף כג ע"ג
ה. שמע מינה מנה של קודש כפול היהיגל יעקב (תשנג) כי תשא אות קנז
ה: אין לך כאו"א מישראל שלא הי' עמו תשעים חמורים לובים טעונים מכספה וזהבה של מצריםדרש משה (קלנברג) ח"ב דף ז
ה: אין לך כאו"א מישראל שלא היה עמו צ' חמורים וכו'דברי יואל פ' בשלח דף תלט ע"א
ה: אין לך כאו"א מישראל שלא היו לו צ' חמורים וכו' מכספם וזהבם של מצריםדברי יואל פ' לך לך דף רלז ע"ב
ה: אין לך כאו"א מישראל שלא היו עמו תשעים חמורים וכו'בגדי חמודות שמות פרק יב פסוק לב
ה: בכורי ישראל נכללו במכת בכורותהערות אברהם יעקב יצחקי דברים עמ' סד
ה: ואי בעית אימא מהכא, ארץ זבת חלב ודבש, ואי לא דשרי משתבח לן קרא במידי דלא חזיכתר תורה (תשסז) עמ' קכו
ה: ויחנו בפרידים שרפו עצמן בד"תצמח דוד (שלוניקי) ח"א דף קנו ע"ג
ה: ויחנו ברפידים וכו' לפי שריפו ידיהם מהתורה לכך בא עמלק, מאי שטים וכו' שנתעסקו בשטות וכו'תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' שעח, שפח, שפט, תנב, תתיז, תתקכג, א'קלא, א'שכד
ה: וילחם עם ישראל ברפידים שרפו ידיהם הן התורהצור יעקב (יעבץ) בשלח
ה: וילחם עם ישראל ברפידים שרפו ידיהם מן התורהצור יעקב (יעבץ) דרוש ב לזכור
ה: ויסעו מרפידים שרפו ידיהם מהתורהדגל מחנה יהודה עמ' שכד
ה: ויסעו מרפידים, מרפיון ידיםשמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' קסד, רנז
ה: כל אחד מישראל היו עמו תשעים חמוריםשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' עז
ה: מה נשתנו פטרי חמורים מפטרי סוסים וגמלים אמר לו וכו' שסייעו ישראל כשעת יציאתם ממצרים, שאין לך כל אחד ואחד מישראל שלא היו עמו תשעים חמורים לובים טעונים מכספה וזהבה של מצריםדברי יואל מועדים ח"ט עמ' יח, מ, רסד, תי
ה: מה נשתנו פטרי חמורים מפטרי סוסים וגמלים וכו'חיים שיש בהם - הגדה של פסח עמ' רמח
ה: מה נשתנו פטרי חמוריםמנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף כג ע"ג
ה: רפידים שרפו עצמן מדברי תורה וכו'חן טוב (הלוי, שסה) פרשת בשלח דף קכט ע"ד ודף קל ע"א; כלי חמדה (לניאדו, שנו) פרשת בשלח דף צה ע"ד; כתר שם טוב (מלמד, שנו) פרשת בשלח דף נט ע"א {לכן כתוב "וילחם עם ישראל" כי ה' לא עזר לישראל בגלל חטאם}; כסף מזוקק (שפח) פרשת יתרו דף עה ע"א; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת זכור דף צח ע"א, ופרשת במדבר דף קמ ע"ד; זרע ברך (תו) פרשת יתרו דף סח ע"ג
ה: שהי' לכל א' צ' חמורים טעונים מכספם וזהבם של מצריםתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תשלט
ה: שיטים שנתעסקו בדברי שטותפי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת בלק דף רכב ע"ג
ו וחלב בהמה טהורה מנ"ל ותוספות חצוניותלשון ערומים לשונות הרא"ם דף ו ע"א
ו ע"א טמא הנולד מן הטהור טהורשמלת אליעזר ח"א עמ' תכט
ו ע"א תוס' ד"ה פירשגבורת יצחק אבות עמ' רטו
ו ע"במנחה חדשה (חן טוב) פרשת וירא
ו ע"במנחה חדשה (חן טוב) פרשת ראה
ו ע"ב את ה' אלהיך תירא לרבות תלמידי חכמיםברית עולם (אשכנזי, תשסא) ח"א עמ' 108
ו ע"ב דם נעכר ונעשה חלבכנפי יונה (תשנח) ח"א סוף פי"ג, פ' יד
ו ע"ב כיון שהגיע לאת ה' אלקיך תירא פירש, ותוס'רנת יצחק - הגדה של פסח עמ' רסג
ו ע"ב כיון שהגיע לאת ה"א תירא פירשגבורת יצחק שבועות עמ' שפ
ו ע"ב לפי שאי אפשר לגבינה בלא צחצוחי חלבחקקי לב חלק א (סימן כ"ה) דף כז ע"ב (ד"ה הנה)
ו ע"ב שיטמ"ק, וא"ת אמאי לא ילפינן מדכתיב גבי אברהםגבורת יצחק שבועות עמ' קנה
ו ע"ב שמעון העמסוני היה דורש כל אתין שבתורהגבורת יצחק שבועות עמ' שמא
ו פרה שילדה מין חמור כו'מחושקים כסף דף מט ע"א
ו. את לרבות - שמה מקובצתמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' קל
ו. ודילמא לסחורהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' רכא
ו. כל אתין שבתורה, שטמ"קמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' קמד
ו. מכלל דלחודא שריפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' תרצה
ו. מלמד שחלב מותר וכו' דאי לאו הכי לא משתבח קרא וכו'אמרי דרוש (ניסנבוים) עמ' 198
ו. פרה שילדה כמין גמל טמא וכו'דברי יואל פ' תזריע דף רעה ע"ב
ו. שמעון העמסוני היה דורשמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' נז
ו: אבריה מתפרקיןפרפרת משה ח"ב עמ' פד
ו: אם ב"נ אסור לשתות חלבתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' סט(רכד)
ו: את ה' אלוקיך תירא לרבות תלמידי חכמיםארץ צבי (תשע) עמ' קצט
ו: את ה"א תירא לרבות ת"חדרש משה (קלנברג) ח"א דף לט
ו: את הגמלפרפרת משה ח"ב עמ' שלא
ו: בשטה מקובצת אות ב'פרפרת אליעזר פרשת משפטים פרק כג פסוק יט
ו: דם נעכר ונעשה חלבדברי אש (כץ) עמ' רצו
ו: דם נעכר ונעשה חלבדגל מחנה יהודה עמ' רנ
ו: דם נעכר ונעשה חלבפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' שח
ו: דם נעכר ונעשה חלבשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' תמא
ו: דם נעכר ונעשה חלבשמן ראש (כץ) ח"ט ויקרא עמ' רכא
ו: דם נעכר ונשה חלבאגודות אזוב מדברי - פתיחה דף א ע"ד
ו: וחלב דבהמה טהורה מנא לן דשריאסף המזכיר (מאזוז) מע' ח - חלב
ו: וחלב דבהמה טהורה מנלן דשריהדרש והעיון דברים מאמר קעג
ו: חלב בהמה טהורה מותרפרפרת משה ח"א עמ' שיט
ו: חלב בהמה טהורה מותר, וש"מפרפרת אליעזר פרשת וירא פרק יח פסוק ח
ו: חלב חידוש הוא כיון דדם נעכר ונעשה חלב הוה ליה לאוסרודברי יואל מועדים ח"ו פורים עמ' תקכד
ו: חלב מנ"ל דשרי וכו' ארץ זבת חלב ודבש וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' צ*, שז, תרסג, ח"ג עמ' קצא
ו: כיון שהגיע וכו' עד שבא ר"ע וכו' לרבות ת"חפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' קכה-קכז, תלו, ח"ב עמ' יב, סט, תכד, ח"ג עמ' שד, תנט, תרעט
ו: למה לא ילפינן דחלב מותר, מאברהם אבינו שהאכיל חלב להאורחיםתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' שח-שט, שיז(א)
ו: מנ"ל שחלב מותרהדרש והעיון שמות מאמר לא
ו: משתבח קרא במידי דלא חזיפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' נז
ו: שמעון העמסוני הי' דורש כל את ואת שבתורה כיון שהגיע לאת ה' אלקיך תירא פירש וכו' עד שבא ר' עקיבא ולימד את לרבות ת"חפלא יועץ (טברסקי) ח"ב עמ' קמז
ז ע"א ולא תסגיה ליה בראשו ורובודברי שאול שמות עמ' שיד
ז ע"ב דג טהור מטיל ביצים וטמא משריץדרשת הרמב"ן תורת ה' תמימה (תשסו) עמ' פו
ז ע"ב רש"י עטלף קלפ"א שורי"ן ודומה לעכברדבר טוב עמ' תלה
ז: דבש דבורים מותר באכילהפרפרת משה ח"א עמ' שיט
ז: דבש דבורים מותר ולא מקרי יוצא מן הטומאהכתר תורה (תשסז) עמ' עב
ז: דבש טהור כי אין ממצות אותו מגופןאגודות אזוב מדברי - פתיחה דף א ע"ד
ז: רוב דגים במינן משריצין וכמי שבלע לפנינו דמיהדרש והעיון דברים מאמר מז
ז: רש"י ד"ה עטלףפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' רסד
ח הכל משמשין פנים כנגד אחורברית עולם (אשכנזי, תשסא) ח"א עמ' 44
ח מילחא כי סרי'פרי חיים (קנולר) מאמרים סי' יא
ח סבי דבי אתונאתפארת ישראל (שינקמן) עמ' פז
ח ע"א דגים זכרותם מבפניםלשם שבו ואחלמה (תשעח) - ספר הדע"ה דף מה ע"ב
ח ע"א דולפיניןבעקבי יעקב עמ' קטו
ח ע"א דלפינון פרים ורביםמחיר יין (תשעט) עמ' קיב
ח ע"א הריונו של כלבכנפי יונה (תשנח) ח"ד סי' ב
ח ע"א פנים כנגד פניםבעקבי יעקב עמ' רנז
ח ע"א קללת הנחשבעקבי יעקב עמ' רסט
ח ע"א תוס' ד"ה תרנגולת. בענין עצם לוזשו"ת ר"י קצבי (תשעט) דרושי ר"ח אלפאנדארי דרוש ג בהערות
ח ע"ב אייתו ליה תרתי ביעי וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"א עמ' 256
ח ע"ב אימא לן מילי דבדיאיעולם ברור פרק צז
ח ע"ב אימא לן מילי דבדיאי אמר להו הוה ההוא כודניתא וכו'תתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' מט, תנה {ביאור הס' תולדות אדם שהנידון אם אסור השקר כשאין בו הפסד}
ח ע"ב אימא לן מילי דכדיבאדברי שאול במדבר עמ' רד, רסב
ח ע"ב אית לן בירא בדבראעולם ברור פרק טז
ח ע"ב אית לן רחיא דתביראעולם ברור פרק פט
ח ע"ב אית לן ריחיא דתבירא חייטיה אמר כרובו לי מיניה גרדי וכו'עשרה מאמרות (תשס) עמ' תצט
ח ע"ב ג' משמשין פנים נגד פנים ואלו הן דג ונחש ואדםס' חסידים סי' תקט
ח ע"ב גברא דאוזיף וטריף מאי חזא דהדר אוזיף וכו' קטיל ומנח עליה עד דמתרמי ליה אינשאשיחות הר"ן (תשע) ח"ב עמ' תעד
ח ע"ב ורציצא דמיתעולם ברור פרק ט, יח
ח ע"ב ינוקי מלעיל וסבי מלתחתעולם הפוך פרק נג
ח ע"ב מלחא כי סריא במאי מלחיגבורת יצחק ימים נוראים עמ' קצד
ח ע"ב נירא בדכראעמק המלך (תשסג) עמ' 1093
ח ע"ב רציצא דמייתעמק המלך (תשסג) עמ' 795, 239
ח ע"ב רש"י - רצוצא דמית אפרוח שמת בקליפתהבן פורת יוסף (תשעא) עמ' רעז
ח ריב"ח משתעי בלשון חכמהדרש משה (קלנברג) ח"א דף מז
ח. אם מבהמה נתקלל מחיה לא כ"שיפה תאר (תשעח) ח"א עמ' תעא
ח. בהמה גסה טהורה יולדת לט' חדשים וכו'יפה תאר (תשעח) ח"א עמ' תעב
ח. הדולפניןמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' רז
ח. וכנגדו באילן לוז וכו'מנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף כג ע"ד
ח. חרוב אינו טוען פירות עד עי שנהשמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' לו, מא, סג, קד
ח. חרוב, משעת נטיעתו עד גמר פריו ע' שנהשמן ראש (כץ) ח"י ויקרא עמ' רלו
ח. כל שעיבורו שוה מתעבר זה מזהברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' קכג
ח. לאותו רשע אין חברמנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף כג ע"ד
ח. לכמה הנחש מולידשמן ראש (כץ) ח"י ויקרא עמ' קט
ח. נחש לשבעה שנים וכו'פי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת בראשית דף ט ע"ב; פי' רבינו בחיי (רנב) פרשת בראשית דף טו ע"א; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה ס דף קלה ע"ד
ח. תוס' ד"ה נינהויפה תאר (תשעח) ח"א עמ' תעג
ח. תרנגולת לכ"א יום וכו'יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה כ דף קלו ע"א
ח: אית לן ריחיא דתבירא חייטיה אמר כרוכו לי מיניה גרדי וכו'מאמר הנפש השלם עמ' קכו, קנה
ח: אית לן ריחיא דתבירא חייטיה שקל פיסקא מינה שדא להו אמר כרוכו לי מיניה גרדימאמר הנפש השלם עמ' צט
ח: אמר לי' אית לן בירא בדברא עיילי' למתא, אמר להו אפשילו לי חבלי דפארי וכו'תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תו, תשי, תשסד, תתקיא, תתקצח
ח: גברא דאוזיף ולא פרע מאי חזא דהדר אוזיף, אמר להו אזיל גברא לאגמא וקטיל קמא טונא ולא מצי ביה כו'שבט מישראל (קרמניץ) פרק נא פסוק יב
ח: האי גברא דאזיל ובעי איתתא ולא יהבו לי' מאי חזי לי' דאזיל היכא דמדלו מיניה וכו' לתתאי לא עאל לעילאי עאליגל יעקב (תשנג) קרח אות ע
ח: האי גברא דבעי איתתא ולא יהבו ליה מאי חזי דאזיל היכא רמידלי וכו' אתרמי ליה בת מזליהשבט מישראל (קרמניץ) פרק עה פסוק ד
ח: חכמי אתונא - רישך לזבוני, אית לן ריחיא דתבירי, גברא דאזיל ובעי איתתא מנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף כג ע"ד
ח: מישרא דסכיני במאי קטליאגודות אזוב מדברי - פתיחה דף ה ע"א-ע"ג
ח: נחש לכמה מיעבר ומוליד וכו'מקראי קדש (סמיגה, שמו) חלק ב פרק ז דף סו/ז ע"ב {בהמות אינם משמשות אחרי העיבור, חוץ מנחש, ולכן מביאים שעורים בקרבן העומר ובקרבן סוטה, ללמדנו לקרר את היצר כבהמות האוכלות שעורים}; נפוצות יהודה (מוסקאטו, שמט) דרוש יד דף סו/ז ע"ב; רצוף אהבה (אלגאזי, תט) סימן שכו דף קמו ע"א
ח: נחש, לכמה מיעבר ומוליד וכו'נפוצות יהודה (מוסקאטו, תשס) עמ' קכד
ח: סבי דבי אתונא וכו' אית לן בירא בדברא וכו' אפשילו לי חבלי מפארי ואיעיילי'הישר והטוב (תשסג) עמ' תקי
ח: קרנא לחמראפני מלך מועדים עמ' קצח
ח: ר' יהושע נקרא חכמאי דיהודהדרך חיים (תשע) פ"ו הערה 1035
ט במתניתיןמנחה חדשה (חן טוב) פרשת משפטים
ט ע"ב מין במינו ואינו חוצץתפלה למשה (בנימין) עמ' קכג
ט ע"ב תוס' ד"ה לאפקועינהומנחה חדשה (חן טוב) פרשת משפטים
ט. אחותו הוי אינו מינו, תוס'משנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' רפד
ט. אית לן בירא בדברי עיילי למתאיגל יעקב (תשנג) ויצא אות קט
ט. הא דאמר ליה מלכא לרבי יהושע דלעביד בחכימי דבי אתונא כל מאי דבעינפוצות יהודה (מוסקאטו, תשס) עמ' קיז
ט. הביא עפר מעפרם ושדא עליהומנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף כג ע"ד
ט. ופודה בו פעמים הרבהפרפרת אליעזר פרשת במדבר פרק ג פסוק מה
ט. מיא דאתי מבי בליעי וכו'נפוצות יהודה (מוסקאטו, שמט) דרוש יג דף שד ע"א
ט. רש"י ד"ה דייפה תאר (תשעח) ח"א עמ' שיח
ט. רש"י מעני - כי לא היו בארצםשיחות לספר בראשית עמ' נט
ט. תוס' ד"ה בייפה תאר (תשעח) ח"א עמ' שיח
ט: רש"י ד"ה לבייפה תאר (תשעח) ח"א עמ' קו
ט: תוס' ד"ה והנן דלא קרינן ביה עריסותיכם כיון דאסור באכילהבשבילי התלמוד ח"א פסחים לח ע"א
י. איסורו חישובומשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' שכח
יא ע"א ופודה פטר חמור של חבירורחמים לחיים דף נ"ה ע"ד (שו"ת הרשב"א חלק ה סימן רל"ג)
יא תוס' ד"ה דמאי והמע"העין ימין (אלגזי) דף מו ע"ג
יא. פדיון פטר חמור בשה כלשהוברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' רמו
יא. פדיון פטר חמור בשוויו ושה אפילו כל שהואברית עולם (אשכנזי, תשסא) ח"א עמ' 72, 76
יב ע"א רש"י ד"ה קמ"למנחה חדשה (חן טוב) פרשת אמור
יב ע"ב אלא אדם בכור וכו'טהרת יו"ט חי"ח עמ' קמה
יב ע"ב המפריש פדיון פטר חמורפרי חיים (קנולר) פרשת קרח
יב ע"ב עולה הוי אוכל שיכול להאכילו לאחרים דאכילת מזבח שוה לאכילת אדםבנין דוד (מייזלש) בראשית - חנוכה אות נ
יב: אוכל עיסת שביעית עד שלא הורמה חלתהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' תקנז
יב: מה בכור אדם מותר בהנאהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' ריז
יג הניחא למ"ד גזילו אסור וכו' אלא למ"ד וכו' גזילו מותרברית אברהם (בושערה) דף קנז ע"א
יג טעם מצות פטר חמורשמחת הרגל (תקמב) על ההגדה דף מא ע"ב
יג ע"א דיעידה קודמת לפדיהדברי שאול שמות עמ' רלה
יג ע"א דרך התנא להתחיל בדבר מקודש יותרבשבילי התלמוד ח"א שבת ב ע"א
יג ע"א מצות פדייה קודמת למצות עריפהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' שסח
יג ע"א פסיק ושדי להטוב עין (אוסטרובצא) עמ' יב
יג. דברים יש בהם משום מחוסר אמנהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' ו
יג. דלמא נכרי כלל וכלל לאשמן ראש (כץ) חנוכה ח"ב עמ' קעה
יג. תוס' ד"ה הרי קאמרמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' רנו
יג. תוס' ד"ה מידפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תרטז
טו ע"א רש"י ד"ה צביתועפת ראם (גטיניו) דף קא ע"ב
טו ע"ב ההוא שרוע דאתא לקמיה דרב אשימנחת קנאות עמ' לא
טו ע"ב התרת ככור בחו"ל עפ"י שלשה בני הכנסתמנחת קנאות עמ' לא, לה
טז. מפרסת פרסה אלו ה' חטאות מתותפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' רמו
יז יצא ראשו הוא כילודברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' קכד
יז ע"ב ממדת כלים וכו' דרחמנא אמר עביד ובכל היכי דעביד ניחא ליהרנת יצחק תפלה עמ' לד
יז. רחל שילדה מין עזמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' ריז
יז: נמצא מכוון בין שתי עיירותפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' סו*
יח. מצות יעוד קודמתמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' רסז
יח. תוס' - ענין מצוה קונה בדיבור בעלמאמרפא לנפש בראשית עמ' קלב
יח: תוס' ד"ה אקנוייפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תקעז
יח: תוס' ד"ה אקנויי, בדסמכא דעתא א"צ קניןתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' קפב
יט ע"ב הלוקח בהמה מן העובד כוכבים וכו'תורת השרף ממאגלניצא עמ' לב
יט. יוצא דופן אינו בכור לכהןברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' קכד
יט. יצא ראשון דרך דופן ושני דרך רחםברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' קכד-קכה
כ אני ראיתי שעירהמנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף כד ע"א
כ ע"ב חלב פוטר ותוס'שו"ת ר"י קצבי (תשעט) סי' ט
כ. ברועה חכםמנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף כד ע"א
כ. רובא דתליא במעשה ל"ה רובאמרפא לנפש בראשית עמ' ע
כ. תוס' - תשמיש אדם לא חשיב תלוי במעשהמרפא לנפש בראשית עמ' ע
כא ע"ב בהמה גסה ששפעה חררת דם ה"ז תקבר ונפטרה מן הבכו'כבוד לאיש דף לז ע"א
כא ע"ב תוס' ד"ה אף כו'שעת הכושר דף מא ע"ב
כא. מוכר מודיע ללוקחמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' קיד, רסה
כא. תוס' לפני עורמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' שו
כא. תוס' תרתי דסתרימשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' מב
כא: יצירת הוולד ארבעים יוםנפוצות יהודה (מוסקאטו, תשס) עמ' עט
כא: תוס' ד"ה התםפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' שיא
כב ע"א אר"ל משום דרי"ן הלוקח צירדרכי איש דף עט/פט ע"ב
כב. משיקו במיםמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' רסו
כג ע"ב אמר רב ששת אמינא כי ניים ושכיב רב אמר להא שמעתאדברי תורה (שפירא) מהד' ד סי' קטז
כג ע"ב משנת ר' אליעזר בן יעקב קב ונקידברי שאול שמות עמ' רמא
כג ע"ב משנת רבי אליעזר קב ונקינפש חיים דף קפ"ו ע"א (דף רפ"ב ע"א, מערכה ק' אות א)
כג ציר טמא משיקו במים וטהור וכו' נבלה בטלה בשחוטה וכו'כבוד לאיש דף לז ע"א
כג. טומאה כמאן דאיתאמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' נ
כד ע"א חזיר שכרוך אחריה רחל וכו'טוב ירושלים בראשית פ"ל פסוק מא
כד ע"א לא שבקא דידה ומרחמא דלא דידהבצור ירום ח"א (תשסז) עמ' קנב הערה 49
כד עד יבוא ויורה צדק לכםקול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' רט
כד ראה חזיר כו'מחושקים כסף דף מט ע"א
כד תוס' ד"ה ראה חזיר כו'מחושקים כסף דף מט ע"ב
כה ע"ב פרה שניטלה האם שלה והאכילה ר"ט לכלבים וכו' הלכה חמורך טרפוןתורת לוי יצחק עמ' שסז
כה. רא"ש סימן ה, בעל חי חשיב אובלתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' עג
כו ע"א בעי ר"י התולש כו'שעת הכושר דף לז ע"ג
כו ע"א תוס' ד"ה התולש צמר כו'שעת הכושר דף לז ע"א
כו. והא איפסל בלקוחפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' יח
כו. מודה אבא חלפתאפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' לב
כו: איסור הלוי לסייע בגורןשיחות לספר במדבר עמ' קסב, קסג
כז ע"א תוס' - ל"ש למשחה לגדולה אלא בבשררנת יצחק - הגדה של פסח עמ' שלט-שמ
כז. יש לבעלים טובת הנאה לתת לכל כהן שירצהברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' רפה
כז. נתינת מעשר ללוי תמורת שכרשיחות לספר במדבר עמ' קסב
כז. תוס' ד"ה ואתיפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' קנ
כז. תוס' חבר שאינו צריך למתנותמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' רד
כח ע"אמנחה חדשה (חן טוב) פרשת במדבר
כח ע"ב הלכה חמורך טרפוןפרי חיים (קנולר) פרשת שופטים
כח. אי אמרת כולהו משתנימשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' סח
כח. כהן מקבל בכור תם ובעל מוםברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' רפד
כח: הזהירות הנדרשת בפסיקת דיןשיחות לספר שמות עמ' רכט
כח: שאמר תודוס הרופא וכו' הלכה חמורך טרפוןמנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף כד ע"א
כט בנוטל שכר לראות הבכור כו'המדרש והמעשה במדבר פרשת נשא א
כט ע"א אם לא מצא ללמוד בחינם שילמוד בשכרגבורת יצחק אבות עמ' עא
כט ע"א הנוטל שכר לדוןדרכי איש דף ז ע"ד, נט ע"א, עג/פג ע"א
כט ע"א כאילא ביבנה שהתירו לו וכו' לבה מה דקה וכו' לגפהתורת לוי יצחק עמ' רסח, שנז
כט ע"ב החשוד על השביעיתסמיכה לחיים (סימן י"א) דף פב ע"א (ד"ה ולפי)
כט רש"י ד"ה אין לוקחיןצפיחית בדבש סי' מב דף קה ע"ד
כט. כפועל בטל של אותה מלאכהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' קלא
כט. רש"י ד"ה איפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תצג
ל הבא לקבל ע"ע עול, חוץ מדבר אחד אין מקבלין אותודרך חיים (תשע) פ"ו הערה 1797
ל כדי שתינקב ואינה מוציאה טפת דםעולה ליפה סי' סט
ל ע"ב הבא לקבל הבירות חוץ מדבר אחד אין מקבלין אותו, עובד כוכבים שבא לקבל ד"ת חוץ מדבר אחד אין מקבלין אותוס' חסידים סי' תתקצה
ל ע"ב כל המקבל עליו ד' דברים מקבלין אותו להיות חברמאורי אור (אתרוג) פ"מא ה"ח
ל ע"ב מעשה באשה שנשאת לחבר והיתה קומעת לו תפיליןערוגת הבושם (הראשון) ח"ב עמ' 54
ל ע"ב נכרי שרצה לקבל כל התורה חוץ מדבר אחד אין מקבלין אותוגבורת יצחק שבועות עמ' כד
ל ע"ב עובד כוכבים שבא לקבל ד"ת חוץ מדבר אחד אין מקבלין אותוראשון לציון (תשעח) עמ' רסט
ל ע"ב רש"י ד"ה אבא של זה, אגב ריתחיה קאמר וכו' והותר מפני שרשע בן צדיק קוראים רשע בן רשעתתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' תמב
ל. אשה אחת שהיתה נישאת לחברמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' רכז
ל. חוץ מדבל אחדמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' רלו
ל: גר שבא להתגיירפרפרת התורה עמ' רצג
ל: גר שקבל וכו' חשוד לד"א הוי חשוד לכה"תפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' רטז
ל: הבא לקבל דברי חביתתפרפרת אליעזר פרשת קדושים פרק יט פסוק טו
ל: כבוד זקן יהא מונח במקומודרך חיים (תשע) פ"ה הערה 886
לא בראשונה היו אומרים חבר ונעשה גבאי והתוס'תושע יאודה דף נח ע"א-ע"ב
לא כיון שאדם אומר דבר שמועה מפיו דובבות שפתותיו בקברדרך חיים (תשע) פ"ו הערה 1714
לא ע"א כפה"מ הנאתןדרכי איש דף ג ע"ב, טו ע"ב
לא ע"א תנו רבנן וכולן שחזרו בהן אין מקבלין אותן עולמית דברי ר' מאיר רבי יהודה אומר חזרו במטמוניות אין מקבלין אותן בפרהסיא מקבלין אותן איכא דאמרי אם עשו דבריהן במטמוניות מקבלין אותן בפרהסיא אין מקבלין אותן ר"ש ור' יהושע בן קרחה אומרים בין כך ובין כך מקבלין אותן משום שנאמר שובו בנים שובביםדברי תורה (שפירא) מהד' ו סי' ק
לא ע"ב אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחי כל תלמיד חכם שאומרים דבר שמועה מפיו בעולם הזה שפתותיו דובבות בקבר, ושיטה מקובצת על הגליון, אות ו, ואמר ר' מנחם חסיד ז"ל שראה בפירושי ארץ יון דובבות לשון זבות דמתרגמינן זבה דייבא, כלומר שפתותיו זבות כאדם הישן ונוטף ריר מפיו, והכי נמי קאמר גבי כומר של ענבים כיון שאדם נוגע בו דובבדברי תורה (שפירא) מהד' ג סי' צו
לא ע"ב אר"י מ"ד אגורה באהלך וכי אפשר לו לאדם כו'סוכת דוד (שירירו) דף נב ע"ב, נז-נח ע"ד
לא ע"ב דובבות שפתיו בקבריחל ישראל אבות ח"ב עמ' שלה
לא ע"ב הדרי ביבמסילה נעלה עמ' שכג
לא ע"ב יה"ר שיאמרו דבר שמועה מפי בעוה"זעטרת יהושע ויקרא עמ' צ
לא ע"ב מאן דעקץ לעוקציה עקרבאמנחת קנאות עמ' כד
לא. מאן דעקץ ליעקצי'משנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' עה
לא. תוס' ד"ה חוץ מן הבכורמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' קיא
לא: וכי אפשר לאדם לגור בשני עולמיםתפארת ציון (אבא שאול) עמ' שטז - ר' יצחק כהן
לא: כומר של ענביםתשבי (תשסה) עמ' קלח שורש כמר
לא: כל ת״ח שאומרים דבר שמועה מפיו בעוה״ז וכו'נפוצות יהודה (מוסקאטו, תשס) עמ' רסז
לב ע"ב משנה וב"ה מתירין וגמרא ד"ע היאעולם הפוך פרק נ
לב. מעשר קדוש לפניו ולאחריותפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' קמג(מא)
לג. אחוזת דםמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' רצ
לג. בכור שאחזו דםמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' קל
לג: כל מום לא יהי', לא יהי'מרפא לנפש בראשית עמ' שלח
לג: כל מום לא יהיה, רש"י - לא יהיהמרפא לנפש בראשית עמ' שלח
לד ע"א ואני הנה נתתי לך את משמרת תרומתי רבי אליעזר סבר בשתי תרומות הכתוב מדבר אחת תרומה טהורה ואחת תרומה תלויה ואמר רחמנא עביד לה שימור ורבי יהושע תרומתי כתיב וכו' בהא קמיפלגי ר' יהושע סבר הראויה לך שמור ושאינה ראויה לך לא תשמור ור"א הא נמי ראויה היא שמא יבוא אליהו ויטהרנהדברי תורה (שפירא) מהד' ב סי' ח בהערה
לד ע"א רש"י ותוס' ד"ה ורמינהידברי שאול שמות עמ' רלו
לד ע"א תוס' ד"ה ורמינהימשק ביתי סימן שפח דף קסט/קפט ע"א
לד ע"א תרומתי כתיבשפע חיים - מכתבי תורה (תשסח) עמ' רלז
לד. תוס' ד"ה אחד מוםמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' מג
לד. תוס' ד"ה ומי קניסמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' קלא
לד: יטהר תנן או ויטהר תנן וכו'גנת אגוז (תשעב) אות שנט
לד: רש"י - הקוצץ בהרתו טהרתו מכשנולד לו נגע אחר ויטהר ממנו, והטעם שכיון שנתרפא מן השניה אגלאי מילתא דחס רחמנא עליוגנת אגוז (תשעב) אות שנט
להויחי יעקב דף מג ע"א
לה ללגימא לא חיישינןצפיחית בדבש סי' מב דף קט ע"א
לה ע"א החשוד על הדברסמיכה לחיים (סימן י"א) דף פ"א ע"א (ד"ה וראיתי)
לה ע"ב כהנים הכי נמיסמיכה לחיים (סימן י"א) דף פ"ט ע"ד (קטע ראשון)
לה ע"ב תוס' ד"ה כהניסמיכה לחיים (סימן כ"א) דף פב ע"א (ד"ה ולפי)
לה. זה הכאא כל שהוא אדעתומשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' קלא
לה. לאתויי גרמאמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' שלא
לו ע"א דאמר רבי מאיר לחששאחיי וחמרא דף ח ע"ב (דף ל ע"ב ד"ה ועוד)
לו ע"א מה לו לשקרשו"ת ר"י קצבי (תשעט) סי' יג
לו ע"א עמד השואל ושאל, ותוד"ה עמדגבורת יצחק שבועות עמ' שלא
לו ע"א רבי צדוק הוא ליה בוכרא וכו' היאך חי יכול להכחיש את החיעשרה מאמרות (תשס) עמ' קלד
לו ע"א רש"י ד"ה כלום עד ד"ה היאר יכולעשרה מאמרות (תשס) עמ' קלג(לג)
לו ע"א תוס' ד"ה היאיעשרה מאמרות (תשס) עמ' קלג(לג)
לו ע"במנחה חדשה (חן טוב) פרשת אמור
לז דברים שהנפש וכו'שער יוסף (תקיז) דף צח ע"ב
לז ע"א רש"י - תנוך, היינו סחוסתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תט
לז. ונמצא בשר בכורמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' שיט
לז. נבילות וטריפות שקצים ורמשים נפשו של אדם קצה בהםפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תקיג
לז. נפגמה אזנו מן הסחוס ולא מן העור, הוי מוםתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תח
לז: יודו ברבי אמר אין רוצעין אלא במלתתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תח
לז: עבד עברי כהן אינו נרצעפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תקא
לח ע"א כלי שטף שאין לו תוךבשבילי התלמוד ח"א שבת טז ע"א
לח ע"ב וסימנך ברקאפרי חיים (קנולר) פרשת אמור
לח ע"ב כל תלמיד חכם שמורה הלכה ובא קודם מעשה שומעין לו וכו'שו"ת ר"י קצבי (תשעט) ליקוטים סי' ח
לח: אין אדם רואה מומין לעצמודרך חיים (תשע) פ"א הערה 931, פ"ב הערה 25, פ"ו הערה 778
לח: תוס' ד"ה וסימניךפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תקכה
לט ע"ב אצבע בציציתלב חיים חלק א (סימן פ"א) דף ק"ו ע"ד (ד"ה ולא)
לט ע"ב וכמה תהא משולשתלב חיים חלק א (סימן ע"ט) דף ק"א ע"ד (ד"ה אבל), ודף ק"ו ע"א (סימן פ"א ד"ה והשתא)
לט ע"ב נפגם הזובןפרי חיים (קנולר) פרשת אמור
מ ע"ב שלוש גרנות למעשר בהמהבשבילי התלמוד ח"א עמ' מט-נד
מ. שניטל רוב המדברברית עולם (אשכנזי, תשסא) ח"א עמ' 53
מ: רש"י ד"ה והא קתניפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תקכה
מא ע"א ואלו שאין שוחטין עליהם לא במקדש ולא במדינהסוכת דוד (שירירו) דף עה ע"ג
מא ע"א וצריכה דאי כתב רחמנאתועפת ראם (גטיניו) דף נד ע"ב
מא ע"א מראה חמה עמוקה מן הצלדברי שאול ויקרא עמ' ע
מא ע"א תוס' ד"ה הא בחיוורידברי שאול ויקרא עמ' עא
מא תוס' ד"ה אלא תלתא הוו דקרא דגבי מומים כו'סוכת דוד (שירירו) דף עה ע"ג-ע"ד
מא. נעבד פסולברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' רעד-רעה
מא. תוס' ד"ה אלאפני מלך שמות עמ' מח
מא. תוס' ד"ה אלא, ומבחוץ רמצרים לח מבחוץ ויבש מבפניםדברי יואל פ' בא דף רס ע"א
מא. תוס' ד"ה ה"ג וכו'פרפרת התורה עמ' שצב
מב ע"ב תניא אשת טומטום חולצת ולא מתביימתשמחה לאיש (אלישר) דף כח ע"ב
מב: לא יהיה בך עקר מן התלמידיםצדקת יוסף עמ' רפז
מג ע"ב גבן האמור בתורה רבי דוסא אומר שגבינין שוכבין, ורש"י ד"ה שגבינין, ששערות גביניו גדולים ומוטלין על פניודברי תורה (שפירא) מהד' ב סי' נד
מג: דברים שנאסרו מפני מראית עיןדרך חיים (תשע) פ"ב הערה 18
מג: חרום שחוטמו שקועברית עולם (אשכנזי, תשסא) ח"א עמ' 53
מג: תוס' ד"ה סכי שמשפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' רו
מד משה היה גבה עשר אמותהערות אברהם יעקב יצחקי שמות עמ' קנט
מד ע"א אמר רב משה רבינו עשר אמות היה שנאמר ויפרוש את האהל על המשכן וכו', אמר ליה רב שימי בר חייא לרב אם כן עשיתו למשה רבינו בעל מום דתנן גופו גדול מאבריו וכו', ורש"י ד"ה בעל מום, דגופו גדול מזרועותיו וכו'דברי תורה (שפירא) מהד' ב סי' נט
מד ע"א נטלו קרנותיופרי חיים (קנולר) פרשת אמור
מד ע"א עינו אחת שחורהשלטי הגבורים (תשע) עמ' קנט
מד ע"ב אחד מוציא שתן ואחד מוציא שכבת זרע ואין בין זה לזה אלא כקליפת השוםברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' קנט
מד ע"ב אין שותין מים בפני רביםלהוגה דעות פ"ה ה"ב
מד ע"ב אמר ריש לקיש מאי דכתיב לא יהיה בך עקר ועקרה ובבהמתך אימתי לא יהיה בך עקר בזמן שבבהמתך אמר רבי יהושע בן לוי לא יהיה בך עקר מן התלמידים ועקרה שלא תהא תפלתך עקורה לפני המקום אימתי בזמן שאתה משים עצמך כבהמהדברי תורה (שפירא) מהד' ג סי' צח-צט
מד ע"ב לא יהיה בך עקר מן התלמידיםעתרת החיים דף ק"ל ע"ב (עמ' תרס"ב, סימן נ"ח אות ע"ו)
מד ע"ב משתינין מים וכו' ואין שותין וכו' שמואל וכו' מר בר רב אשי וכו' ב' נק ביםתורת לוי יצחק עמ' רנב
מד ע"ב ר' חנינא וכו' כל שמראיו חשוכין וכו' קסבר גורעין ומוסיפין ודורשיןתורת לוי יצחק עמ' רמט
מד ע"ב רש"י ד"ה בזמן, שתשים עצמך כבהמה שלא תהא צנוע בהטלת מים. וד"ה שלא תהא תפלתך עקנוה, וכשתתפלל על בנים תהא נשמעת תפלתך. וד"ה כבהמה, שלא תמתין מלהטיל מיםדברי תורה (שפירא) מהד' ג סי' צח
מד ע"ב תוס' ד"ה שלא תהא תפלתך עקורה, פירש בקונטרס שלא תהא עקורה כשאתה מתפלל על בנים ונראה דלכל תפלה קאמר כדאמר שאין העולם מתקיים אלא במי שמשים עצמו כבהמה כדכתיב אדם ובהמה תושיע ה' ובמי שמשים עצמו כמי שאינו כדכתיב תולה ארץ על בלימהדברי תורה (שפירא) מהד' ג סי' צח, צט
מד. אשתיןתשבי (תשסה) עמ' רעג שורש שתן
מד. ואיקפד רב יהודהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' שטו
מד. מי פרשו משה רבינופרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' תתלה
מד. משתינן מים בפני רביםמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' רלב, תיז
מד. שני נקביםמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' שע
מד: א"ר יהושע בן לוי לא יהי' בך עקר מן התלמידים ועקרה שלא תהא תפלתך עקורה לפני המקוםדברי יואל פ' עקב דף סד ע"א
מד: אמר ר"ל מאי דכתיב לא יהיה בך עקר ועקרה ובבהמתך אימתי לא יהיה בך עקר בזמן שבבהמתך, ורש"ילישרים תהלה (תשסד) עמ' קמה
מד: אמר ריב"ל לא יהיה בך עקר מן התלמידיםלקחת מוסר ח"א עמ' קכז, תקעה, תקעז, ח"ב עמ' ה, ארץ חמדה (הורוויץ) עמ' כז
מד: לא יהיה בך עקר שלא יהא ביתך עקר מתלמידים, עקרה שלא תהא תפלתך עקורה לפני המקוםדברי אש (כץ) עמ' רנז
מד: לא יהיה בך עקר שלא יהיה ביתך עקור מן התלמידים וכו'כתר שם טוב (מלמד, שנו) פרשת עקב דף קכ ע"א {הוציאוהו מפשוטו כדי שיובן הקשר ל"ברוך תהיה מכל העמים"}
מד: משתינים מים לפני רבים ואין שותין מים לפני רביםרצוף אהבה (אלגאזי, תט) סימן שכו/ז דף קמו/ז ע"ב
מד: קליפת השוםתשבי (תשסה) עמ' רלז שורש קלף
מד: רש"י - שלא תהא תפלתך עקורה, וכשתתפלל על בנים תהא נשמעת תפלתךדברי יואל פ' עקב דף סד ע"ב
מד: שלא תהא תפלתך עקורה מן המקוםפלא יועץ (טברסקי) ח"ב עמ' קג
מד: תוס' ד"ה לאפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תשפח
מד: תוס' ד"ה שלא, אדם דומה לבהמה בחינת ענוהתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תתקצד
מה ע"א אצבעותיו מורכבות זו על זו או קלוטות למעלה עד הפרק כשר למטה מן הפרק וחתכה כשר וכו'. אצבעותיו מורכבות זו על גב זו או קלוטות, תנו רבנן שבר יד אין לי אלא שבר יד אצבעות מורכבות(למעלה) או קלוטות למעלה מן הפרק וחתכן והאמרת כשר אלא ולא חתכן מנין ת"ל או שבר ידדברי תורה (שפירא) מהד' ב סי' נד
מה ע"א כמה איברים יש לארםמנחת קנאות עמ' קיב
מה ע"א מספר איברי הנקבה רנ"בפי' הרמ"ז על הזוהר דברים (תשסה) עמ' קעח
מה ע"א צירים ודלתות ומפתחות שיש באשהכנפי יונה (תשנח) ח"ב סי' פא
מה ע"ב אר"ל גבוה לא ישא גבוהיתאיש מבין ח"ב דף קה ע"ד
מה ע"ב החרש מוםחיים ושלום חלק ב (סימן כ) דף פ ע"ד (ד"ה תשובה)
מה ע"ב מניין שהקב"ה משתבח בבעלי הקומהדרשות הר"ן (תשסג) עמ' קעד
מה. אצבע יתירה - מוםדרך חיים (תשע) פ"ג הערה 1967
מה. בדקו ומצאו בה רנ"ב איבריםרגל ישרה עמ' ס
מה. בזכר יש רמ"ח אברים ובנקיבה רנ"בקשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' תצז
מה. השולט בשתי ידיופני מלך ויקרא עמ' מו
מה. יש לאשה ציריםרב ייבי (תשסט) ח"א עמ' עו {הולד הוא במעי אמו ברחמה במקום מיצר ט' חדשים והולד חי}
מה. כשם שצירים לבית כך צירים לאשהיפה תאר (תשעח) ח"ג עמ' שי
מה. מעשה בתלמידיו של ר"י וכו' באשה בדקתם שהוסיף לה הכתוב ב' צירים וב' דלתות תניא ר"א כו'מאמרי הרמ"ע (תשסא) - מאמר צבאות ה' עמ' לג
מה. רנ"ב איברים באשה וכו' ור"ע אומר אף מפתחקשוטי כלה (גרינפלד) ח"ה סי' תריג, רסה, שלג, תרעט
מה. תוס' ד"ה בעליפה תאר (תשעח) ח"א עמ' תיג
מה: איטר פסול לכהונהפני מלך ויקרא עמ' מו
מה: אלו כשרין באדם וכו'יבין שמועה (לעוו) עמ' רנד
מה: אלו כשרין באדם כו' ובתוי"טהמדרש והמעשה במדבר פרשת פנחס א
מה: הנושא נשים בעבירה, פסול עד שידור הנאה. המטמא למתים, פסול עד שיקבל עליו שלא יהא מטמא למתיםתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תשנז, א'נו
מו. הבא אחר נפלים אע"פ שיצא ראש הנפל שהוא חי או בן ט׳ שיצא מת הבא אחריו בכור לנחלהדודי נתן בראשית עמ' ריד
מו: יצא ראשו הוא כילודברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' קכד
מז ע"א כהן בקדושת לויימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' רה
מז ע"א לויה שילדה בנה פטור מחמש סלעיםגבורת יצחק שבועות עמ' יט
מז ע"ב מעוברת שנתגיירה בנה בכור לכהןבית אלהים שער ב עמ' שמו
מז ע"ב תנן נתגיירה מעוברת בכור לכהן ואמאי לימא ליה אתינא מכח גברא דלא מצית לאשתעויי דינא בהדיה שאני עובד כוכבים דלית ליה חייסדברי תורה (שפירא) מהד' ד סי' פ
מז. נר שנתנייר כקטן שנולדפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תתד
מח ע"אמנחה חדשה (חן טוב) פ' משפטים
מח ע"ב נכסי דאינשי אינון ערבין ליהשו"ת ר"י קצבי (תשעט) סי' כב
מח. תוס' ד"ה דר"מ סברמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' קסא
מח: חמש ולא חצי חמשהדרש והעיון במדבר ח"ב מאמר פט
מט ע"אמנחה חדשה (חן טוב) פרשת קרח
מט ע"א אמר רב אשי הכל מודים לעיניין אבילות וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"ג עמ' 128
מט ע"א לאחר שלשים יום אף שלא נתן יתןדברי שאול במדבר עמ' כ
מט ע"ב ה' סלעים של בן וכו' ל' של עבד וכו'תורת לוי יצחק עמ' רסב
מט ע"ב הילפתא ברב באיסוריתורת לוי יצחק עמ' קנד
מט ע"ב הלכתא כרבלקוטי דיבורים (תשנ) חלקים א-ב עמ' 111, 132
מט ע"ב ובשמואל בדיניתורת לוי יצחק עמ' פג
מט ע"ב מלוה הכתובה בתורהנשמת כל חי חלק ב (סימן י) דף כ"ח ע"ב (ד"ה ועוד)
מט ע"ב שקלים דינם להיות ממטבעמנות הלוי (תשסב) עמ' רכג
מט. בכור בתוך שלשים יום בחזקת שלא נפדהדברי אש (כץ) עמ' כא
מט. בעינן שיהיה מעות פדיון בנו קיים עד לאחר ליכתר תורה (תשסז) עמ' קלח
מט. הוא לפדות ובנו לפדותמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' קעב
מט. הילכתא כרב באיסוריכתר תורה (תשסז) עמ' כה
מט. נפדה בתוך ל׳ ונתאכלו המעות פליגי רב ושמואל אי צריך לפדותו מחדשמעגלי צדק (פאנעט) במדבר עמ' קסה
מט. פודה בנו תוך שלשים יוםפרפרת אליעזר פרשת במדבר פרק ג פסוק מה
מט: בכור בתוך שלשים בחזקת שלא נפדהפרפרת משה ח"ב עמ' תט
מט: הלכתא כרב באיסורי וכשמואל בדינידברי יואל פ' שמיני דף קסט ע"ב
מט: הלכתא כרב באיסורי וכשמואל בדיניגלגולי נשמות (תשסא) סי' א ס"ק ג, לקוטים ס"ק ב
מט: כל מילתא דכתיבה באורייתא כמלוה בשטר דמיאצפנת פענח (מפרמישלה) עמ' קצה
נ רש"י וחיללוהו כיון שבאו פריציםדברים אחדים (תקמח) דף קמו ע"א
נ. כל כסף האמור בתורה סתםתשבי (תשסה) עמ' קפד שורש סלע
נ. כל כסף האמור בתורה סתם הוא סלעים ודנביאים ליטרין וכו'שבט מישראל (קרמניץ) פרק קג פסוק יב
נ. כסף האמור בתורה סתם סלעיןיפה מראה (שנ) קידושין פרק א דף רסו ע"ג
נ. לפרוטרוטתשבי (תשסה) עמ' רכ שורש פרט
נ. מנה כ"ה סלעיםמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' קסא
נ. רש"י - ליטרין, מנות שבכל מנה חמשה ועשרים סלעיםשבט מישראל (קרמניץ) פרק קג פסוק יב
נ. שדר לי' שבסר זוזימשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' קעא
נ. תוס' דינר זהבמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' שמג
נא ע"ב בכור אינו נוטל פי שנים בראוי כבמוחזקבנין דוד (מייזלש) בראשית - ויצא אות א, וישלח אות כ, כד, סב, וישב אות יג, ויחי אות מג
נא ע"ב מה להלן יורשים, ורש"ילב חיים חלק א (סימן מ"ג) דף ס"א ע"ב (ד"ה תשובה)
נא. אין פודים בקרקע או בשטרברית עולם (אשכנזי, תשסא) ח"א עמ' 72
נא. אם רצה הכהן והחזירמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' קנט
נא. מעשר שני ושקלים והראיון, אלו שלשה בעי דווקא מטבעכתר תורה (תשסז) עמ' קיח
נא: אין הבכור נוטל פי שנים בנכסי האםברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' קעו-קעז
נא: בכור אינו נוטל פי שנים בנכסי האםברית עולם (אשכנזי, תשסא) ח"א עמ' 71
נא: בכור אינו נוטל פי שנים בראויברית עולם (אשכנזי, תשסא) ח"א עמ' 71
נא: וכך היה מנהגו של ר"ט שהיה נוטל [פדיון בכור] ומחזירגלגולי נשמות (תשסא) סי' ט ס"ק א
נב ע"ב ואלו שאין חוזרין ביובל וכו' והמתנה דברי רבי מאיר וחכמים אומרים המתנה כמכרפי' לס' יחזקאל לר' יוסף חיון עמ' תנה
נב ע"ב ואלו שאין חוזרין ביובל וכו׳ והמתנה דברי רבי מאיר וחכמים אומרים המתנה כמכרפי' לס' יחזקאל לר' יוסף חיון עמ' תנה
נב ע"ב כולם חוזרים ביובלדברי שאול במדבר עמ' רצז
נב ע"ב מ"ט דרבנן כו'שעת הכושר דף קז ע"ד
נב: ואלו וכו' מתנה דר"מ וחב"א המתנה כמכרפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תריא
נב: ר"מ אומר מתנה אינה חוזרת ביובלחומת אנך (תקסא) ח"ג דף קמז ע"א
נב: ר"מ אומר מתנה אינה חוזרת ביובלחומת אנך (תקסא) ח"ג דף קמז ע"א
נג לימא מתנ"י דלא כר"עמשכנות יעקב (נעים) דף לה ע"ד
נג ע"א מעשר בהמה נוהג בארץ ובחו"למנחת קנאות עמ' ל
נג ע"ב אפילו מקדושה קלה לקדושה חמורה אין משניןבנין דוד (מייזלש) בראשית - חנוכה אות ט
נג ע"ב רש"י ד"הה למיקם עליהשעת הכושר דף יז ע"ד
נג תוס' ד"ה רע"אמשכנות יעקב (נעים) דף לו ע"א וע"ג
נג. תוס' ד"ה ואיזהומשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' רצ
נג: אין מעשרין מן החדש על הישןהישר והטוב (תשסג) עמ' קטו
נג: ומה החדש וישן שאינם כלאים זה מהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' טז
נג: תן חלב לזה וחלב לזה וכו'יבין שמועה (לעוו) עמ' תקב
נד ע"ב מנין לרבות שאר פירותזאת ליעקב דברים עמ' רפב
נד ע"ב משה רע"ה י' אמות קומותומאורי אור (אתרוג) פ"ט ה"ב
נד ע"ב עיני הרואהבעקבי יעקב עמ' רנ
נד. אשכחן תירוש ויצהר דכתיב חלב בכל חד דגן ודגן מנין וכו'יבין שמועה (לעוו) עמ' תקג
נד. שיתסר מילי שלטא עינאמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' רצח
נד. תוס' - מדאורייתא אין תרומה אלא בדגן תירוש ויצהרגנת אגוז (תשעב) אות רעא
נד. תוס' ד"ה ושניפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תקטז
נד: כח ראיית העין מוגבלדברי אמונה שמות עמ' קצז
נה ע"א למה נקרא שמו ירדןשלטי הגבורים (תשע) עמ' שפ
נה ע"ב הוא פרת דמעיקראס' המאמרים (מהר"ש) תרל"ו פרק קנב
נה ע"ב למה נקרא שמו פרת שמימיו פרים ורביםלשם שבו ואחלמה (תשעח) - ספר הדע"ה דף קז ע"א
נה ע"ב שמו פרתבעקבי יעקב עמ' קצט
נה ע"ב תוס' ד"ה "מטרא"בעקבי יעקב עמ' קפז, ר
נה. ולא הירדן ארץ כנען דברי ריב"ב רשב"י אומר וכו' אף ירדן ארץ כנעןדברי יואל פ' ואתחנן דף מג ע"א
נה. ירדן יוצא ממערת פמיאסמערכת האלקות (פירארה שיח) דף קכ/קכח ע"ד (דף קד ע"ב-קה ע"א במהד' מנטובה) {טעם שנכנס לפיו של לויתן}
נה. שלשת הנהרות תחת נהר פרתברית מנוחה (תשנט) עמ' סז
נה: כל הנהרות מסולמי דפרתשבט מישראל (קרמניץ) פרק כד פסוק א
נה: למה נקרא שמו פרתפרפרת אליעזר פרשת בראשית פרק ב פסוק יד
נה: פרת שמימיו פרין ורביןתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' נ-נא {היא בבחינת מלכות}
נה: תוס' ד"ה הוא, ישוב קושייתם בטעם שנקרא פרת נהר הגדולתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' נא(קעו)
נו החילוק בין תפוסת הבית לשותפותגבורת יצחק שבועות עמ' טז
נו ע"א א"ר אלעזר רבי יוחנן חזאי בחילמא מילתא מעליא אמינא וכו'דברי תורה (שפירא) מהד' ג סי' צא
נו. לקוח והניתן לו במתנה פטור ממעשרפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תרעט
נו: ביצת בר יוכני החריבה ששים עיירותפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' רפא
נו: לך ולא של שותפותנטעי אשל בראשית עמ' כב, תיד
נז ע"ב עוף בר יוכנילשם שבו ואחלמה (תשעח) - ספר הדע"ה דף מה ע"ד
נז ע"ב פעם אחת נפלה ביצת בר יוכני, וטבעה ששים כרכים, ושברה שלש מאות ארזיםלשם שבו ואחלמה (תשעח) - ספר הדע"ה דף מה ע"ד
נז. יוצא דופן אימעוט מבי יולדתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' רלה
נז: בר יוכנהתשבי (תשסה) עמ' קכז שורש יוכנה
נז: ופעם אחד נפלה ביצת בר יוכני וכו'כפתור ופרח (לוצטו, שמא) דף קיג ע"א; של"ה (תט) תורה שבעל פה דף תיב ע"א
נז: יתוש שבמקומנו יש לו ששים רבוא קליפין בבית המסס שלו וכו'קול בוכים (שמט) איכה דף ק ע"א; של"ה (תט) פסחים מצה עשירה דרוש ד דף קעא ע"ב
נז: כ"ט באלול ראש השנה למעשר בהמהכתר תורה (תשסז) עמ' כו
נז: פעם אחד נפל ארז במקומנו וכו'נפוצות יהודה (מוסקאטו, שמט) דרוש לג דף קנב ע"ב
נז: פעם אחת נפל ארז במקומנו וכו'נפוצות יהודה (מוסקאטו, תשס) עמ' רפה
נז: פעם אחת נפלה ביצת בת יוכני וטבעה ששים כרכים כו'מאמרי הרמ"ע (תשסא) - מאמר צבאות ה' עמ' מ
נז: שבועות נקרא עצרתמנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף יט ע"א
נח ע"א אסור לעשר בהמה ביו"ט משום סקרתאכנסת יחזקאל (פאנעט) דרושים עמ' קכא
נח ע"א בן עזאי אומר כל חכמי ישראל דומין עלי כקליפת השום וכו'עשרה מאמרות (תשס) עמ' שכד
נח ע"א בן עזאי אומר כל חכמי ישראל כקליפת השוםמנחת קנאות עמ' קיב-קיג
נח ע"א כל חכמי ישראל דומים לפני כקליפת השוםדברי שאול במדבר עמ' קמח
נח ע"א כל חכמי ישראל דומין עלי כקליפת השום חוץ מן הקרח הזהשיחות הר"ן (תשע) ח"ב עמ' תכ
נח ע"א כל חכמי ישראל לפני וכו'פי' הרמ"ז על הקדמת הזוהר (תשנח) עמ' קלח, שנא, שנג
נח ע"א רבי עקיבא היה קרחפי' הרמ"ז על הזוהר במדבר (תשסד) עמ' פט
נח ע"א רש"י ד"ה חוץמשק ביתי סימן תנט דף ריט ע"א
נח ע"א תוס' ד"ה וא"אמנחה חדשה (חן טוב) פרשת קרח
נח ע"ב אומר ה״ז מעשרדבר מלכות ויקרא עמ' 113
נח ע"ב גם מעשר ניטל באומד ובמחשבהדברי שאול שמות עמ' שעג
נח. זכר ונקיבה אין כאן לכהןמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' קסב
נח. כל חכמי ישראל דומים עלי כקליפת השום וכו'שו"ת מהרלב"ח (שכה) דף שכג/שפג; עשרה מאמרות (תט) מאמר חיקור דין חלק ה פרק יא דף צא ע"א; נחלת אבות (אברבנאל, שכז) פרק ד דף מו/ז ע"ב; של"ה (תט) שבועות דף קפא ע"א; טור פטדה (הכהן, תטו) סימן שא דף קכא ע"ג {כמו שקליפת השום מועילה לרפואה אבל לא ללמוד מהם חוץ מר"ע}; דרש משה (פיזענץ, שמט) מ' רנד דף ע ע"ג; באר שבע (שעד) סוטה פרק ט דף סג ע"ג
נח. למה נקרא שמו פרת שמימיו פרים ורביםיפה תאר (תשעח) ח"א עמ' שפד
נח. מאי טעמא לא הוי ראש קשנה באחד בתשרי למעשר בהמה וכו'כתר תורה (תשסז) עמ' כו
נח. ע"א ואי אפשר לעשר ביו"ט משום סקרתאבשבילי התלמוד ח"א עמ' מט-נד
נח. רבי עקיבא נקרא קרחבית ישראל (זידיטשוב, תשעה) עמ' קמב
נח. שואלין ודורשין בהלכות פסח קודם לפסחדברי יואל פ' חוקת דף פד ע"ב
נח. שואלין ודורשין קודם הפסח ל' יוםפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' קצג
נח. תוס' ד"ה מסייעיפה תאר (תשעח) ח"א עמ' שפה
נח: בדין מעשרותפרפרת משה ח"ב עמ' תכג
נח: הוא פרת דמעיקראיפה תאר (תשעח) ח"א עמ' שפג
נח: לרבי יוסי ברבי יהודה מעשר ניטל באומדדרך חיים (תשע) פ"א הערה 1434
נח: מיטרא במערבא סהדא רבא פרתיפה תאר (תשעח) ח"א עמ' תקטו
נח: תרומת מעשר ניטלת באומד ובמחשבהדרך חיים (תשע) פ"א הערה 1434-1433
נט. מעשר קרייה רחמנא תרומהדרך חיים (תשע) פ"א הערה 1434
נט. תוס' ד"ה במחשבהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' יד, רנג
ס זכאי אימיה דרב הונאמנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף כד ע"א
סא ע"א האומר לשלוחו צא ועשר עלי רב פפי אמר כו'יד שלמה (עזרא) דף מו ע"א
סא. במעשר בזמן הזה עסקינןפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תרפב
סא. רש"י ד"ה איןפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' קנח
סא. תוס' ד"ה והאמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' שלא
פ"ג מ"א הלוקח פרה מן העכו"ם וכו׳תורת השרף ממאגלניצא עמ' לב
פ"ד החשוד על הבכור, רע"בצפיחית בדבש סי' מב דף קה ע"ד
פ"ד פיה"מ לרמב"ם - ומן ההלכה הזאת כו'צפיחית בדבש דף קב ע"ג
פ"ה פיה"מ לרמב"ם - כל המומיןצפיחית בדבש דף קט ע"ב
פ"ו מ"ב ברע"ב, יש מום בעין שנקרא ענבפי' הרמ"ז על הזוהר במדבר (תשסד) עמ' קכג
פ"ח מ"ז ברמב"ם, משקל הסלע ש"ד שעורותפי' הרמ"ז על הקדמת הזוהר (תשנח) עמ' שסד
פ"ח מ"ז ובוע"ב, שקל היא סלעפי' הרמ"ז על הקדמת הזוהר (תשנח) עמ' שנו
ר"פ ע"במנחה חדשה (חן טוב) פרשת תצוה
?פ"ד מ"ה מי לנו גדול ממשה, שושנים לדודצפיחית בדבש סי' מב דף קיג ע"ג
?ס"פ יב במשנהמנחה חדשה (חן טוב) פרשת שלח
ב. אבל לא באחריםתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' קסא-קסב {טעם דעכו"ם נקרא 'אחרים'}
ב. בישראל אבל לא באחריםתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' קז-קח (שעד) {עכו"ם נקראים 'אחרים' מפני שנשתנו ע"י עבודת עבודה זרה}
ב. שותפות הגוי בבכור פטר חמור פטור מן הבכורה דכתיב וכל פטר חמור וכו'ויחי ויתן דף ס ע"ד
ג ע"ב כהנים ולווים פטורים מק"וכתנות אור (תשעג) פ' במדבר אות ג
ג. 'בכור' ואפילו מקצת בכורתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' רסז (שיח) {השוואות}
ג. 'כל' סובל פירוש "כל" ו"מכל"דרשות הר"ן (מישור) עמ' קכח
ג. כל עד דאיכא כוליהבאר שרים (שלזינגר) מועדים ח"ג עמ' שעג
ד ע"א נקוד על אהרן ללמד שהוא לא היה ממנין הלוייםחכמת התורה במדבר עמ' ריג
ד ע"ב אותו היום שהוקם המשכן, ורש"ירנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' שנו
ד ע"ב אלמא חובות בבמה לא קרוברנת יצחק עה"ת ח"א עמ' שטו, תלט
ד ע"ב חובות בבמה לא קרבו, וש"מרנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' ס
ד ע"ב קדשו בכורות במדברכתנות אור (תשעג) פ' במדבר אות ד
ה אין לך כ"א מישראל שלח היה לו משאוי שני חמורים בילי"ממקוה מים (עזריאל) ח"א דף יא ע"ג
ה טמא היוצא מן הטהור טהורהמדרש והמעשה פ' שמיני
ה ע"א תרנגולת לכ"א יוםדבר יום ביומו - יז תמוז, ב נז
ה ע"ב אין רפידים אלא רפיון ידים מן התורהשם דרך שמות עמ' קכא
ה ע"ב למה נקרא רפידיםוזאת ליהודה (קצין) שמות עמ' עא
ה ע"ב ע"פ ויבא עמלקדרכי הים דף קלו
ה ע"ב עני שבישראל היה לו צ' חמורים טעוניםיערי עם דבשי ח"ב עמ' י
ה ע"ב תשעים חמורים לובים טעונים מכספה וזהבה של מצריםשם דרך שמות עמ' קצב, רנג
ה. מנה של קודש כפול היהשבילי פנחס (תשעה) עמ' קפ
ה. מנה של קודש כפול היהשבילי פנחס בראשית ח"ג עמ' תריז
ה: כל א' יצא ממצרים טעון צ' חמוריםמגלה צפונות (תשעד) שמות עמ' ל
ו את ה"א תירא לרבות ת"חירך יעקב (פיתוסי) דף עא ע"ד
ו ע"ב את לרבות ת"ח, ותוס'רנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' שמב
ו ע"ב וניהיה חלב מהדם שלהמעינות האמונה (תשסב) עמ' שעט
ו קלוט במעי פרהמקוה מים (עזריאל) ח"א דף סט ע"א
ו: דם נעכר ונעשה חלבמאור ושמש (תשסט) עמ' תתסט, תתע
ו: דם נעכר ונעשה חלבמגלה צפונות (תשעד) שמות עמ' שפג
ו: דם נעכר ונעשה חלבשבילי פנחס בראשית ח"ב עמ' קעד
ו: חלב דבהמה טהורה מנלן דשרי מארץ זבת חלב ודבשדברי נפתלי (הלברשטם) ח"ב עמ' נה
ז ע"ב מכניסות אותו לגופן שאוכלין מפרחי האילנות וכו' ואין ממצות אותו מגופןרשימות (רמ"מ שניאורסון) חוברת קלב ס"ג
ז: בעו מיניה מר"ש מי רגלים של חמור מהו (ושם ע"ב)שפוני טמוני חול (תשכג) - עין התכלת עמ' קי
ז: מפני מה אמרו דבש דבורים מותר וכו'שבילי פנחס (תשעח) עמ' שעט
ז: מפני מה אמרו דבש דבורים מותראילת אהבים (אלקבץ, תשס) עמ' קעא
ח ע"א זמן עיבורו של נחשמגולה לגאולה עמ' 329
ח ע"ב אחוי־לן מנא דלא שוי חביליה וכו'נפש החיים (תשעז) עמ' רנט
ח ע"ב אייתי בודיא, פי' הגר"אאגרת על הבטחון (תשע) עמ' לא
ח ע"ב בנה לן ביתא באוירא דעלמא כו'אמרי טל מאמר קכד
ח ע"ב מהרש"א - ענין כ"א ימי תשובה מר"ה עד הושענא רבהשבילי פנחס (תשעו) עמ' תלח, תמז
ח ע"ב מילחא כי סריא במאי מלחי לה וכו'נפש החיים (תשעז) עמ' רמז
ח ע"ב מלח שנרקב כיצד לשמרועולת שבת בשבתו עמ' נג
ח ע"ב ששאלו סבי דבי אתונה את רבי יהושע בן חנניה במה מולחים מלח שהסריח, והשיב להם וכו'נתיב התורה (סאלים) דברים עמ' קנג
ח. ג' משמשין פנים כנגד פנים הדג והאדם והנחשגיא חזיון ח"א דף ח ע"א
ח. חזיר לששים יום וכנגדו באילן תפוחתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' רעח
ח. מהרש"א - כ"א יום פורעניות ליבון עונותדברי נפתלי (הלברשטם) ח"ב עמ' קב, קסד, קצ, ריח
ח. רש"י - דגים יש בים שחציין צורת אדם וחצין צורת דגנתיבות אמונה - אמונה ובטחון עמ' כח
ח. שועל וכל מיני שרצים לששה חדשים, וכנגדו באילן תבואהתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' רנא
ח: א"ל קיסר לר' יהושע בן חנניאדברי נפתלי (הלברשטם) ח"א עמ' קפג
ח: אימא לן מילי דכדיביאבן יעקב (ניימרק) על אבות פ"ג מי"א
ח: בני לן ביתא באוירא דעלמאאבן יעקב (ניימרק) על אבות פ"ד מ"ה
ח: האי גברא דבעי איתתא ולא יהבו לי'אבן יעקב (ניימרק) על אבות פ"ב מי"א
ח: ויכוח בין חכמי אתונה לרבי יהושעדולה ומשקה - גלות וגאולה עמ' שנד
ח: מישרי דסכינא במאי קטלי' לי'פעולת צדיק (בריש) דרוש לט
ח: סבי דבי אתונא שלחו לרבי יהושע בן חנניה וכו'ילקוט עבודת ישראל (תשעא) עמ' א
ט. תוס' ד"ה אמימועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' קסח
ט: אבל אתה עובד בשלך ובשל אחריםתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' קסא-קסב {טעם דעכו"ם נקרא 'אחרים'}
ט: חזינהו דהוי מענידברי נפתלי (הלברשטם) ח"א עמ' קפג
ט: רש"י ד"ה בשלך, 'אחרים' היינו עובדי כוכביםתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' קח (שעד) {נקראים 'אחרים' מפני שנשתנו ע"י עבודת עבודה זרה}
טו ע"ב מה במר אין מתפיסן לכל זבחרנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' קעא
טו. אהני קרא למעוטי מכרתמועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' שב
טו. תזבח ולא גיזהשם אליעזר דף פב ע"א
טו: שאול ועוצר רחם כו' והלא דברים קל וחומר ומה רחם וכו'תפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' שלב (עט) {אשמעינן קרא דהקל וחומר אמיתי ואין עליו פירכא}
טז ע"א ומוקים לה בדוקין שבעיןרנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' שנח
יב ע"ב לאכלה אמר רחמנא ולא לסחורההגיונות אל עמי (עמיאל) ח"א דרוש יז
יג תוס' ד"ה רי"א ד"תדרישה מחיים דף קד ע"ב-ע"ג
יג. מצות יעידהתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' קצג (קד, קה) {יעוד הוא מצוה}
יג. תוס' ד"ה כמ"דמועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' ס
יג: תוס' ד"ה רב אשי, הכלל דר"י ור"ל הלכה כר' יוחנן לא נאמר היכא דפליגי אליבא דמ"ד דלא קיי"ל בדבר זה כוותי'שם אליעזר דף פ ע"ב-ע"ג
יד: אין הטפל חמור מן העיקרתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' קיא (קטז)
יז ע"ב דרחמנא אמר עבידרנת יצחק עה"ת ח"א עמ' כב, צה
יז ע"ב זימנין דקירוב עליונים למטהרנת יצחק עה"ת ח"א עמ' שעד
יז. מה זבח שלא נשתנה אף נסכים שלא נשתנהתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' רכ
יט לר"י לא חיישינן למיעוטא אלא באיסוראנפש יוסף (תשעד) עמ' קלב
כ. רובא דתליא במעשה לא הוי רובאשם אליעזר דף נד ע"ד
כ: ר' יהושע לא חייש למיעוטשם אליעזר דף עט ע"ד, פ ע"ד
כא: ארבעים יום של יצירת הוולדתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' עב {ענינו}
כא: יצירת הוולד באשה מ' יוםשבילי פנחס (תשעב) עמ' תג
כב ירושת הבעל חוזרת ביובלטירת כסף דף רעא ע"ד
כב ע"א אמר ר"י הני מילי לטבול בהן פתויערי עם דבשי ח"ב עמ' פג
כג ע"ב תוס' ד"ה ואידךיערי עם דבשי ח"ב עמ' סה
כג. בבלה בטלה בשחוטהמועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' רנה
כד. ראה חזיר שכרוך אחר רחל פטורה מהבכורה ואסור באכילה עד יבוא ויורה צדק לכםשבילי פנחס (תשעט) עמ' שצז
כד. תוס' ד"ה אילימא ל"ל טעמא דר"ש דשרי להקיז דם בבכור וכו' והא גם במתכוון שריייטב פנים ח"א דף קכח
כד: עד כמה בדקה ל' יום, ובגסה ר יום, ותוס'דברת שלמה (תשעא) עמ' ריב
כד: תוס' ד"ה והיינומועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' רב
כה. וסבר ר"י דבר שאין מתכוון אסור והתניא שתי שערות עיקרן מאדים וכו'ייטב פנים ח"א דף קכח
כה. רש"י ד"ה גוזז את הראש שמשחיר במספריים כו' ואינו חושש משום גיזה בקדשי'ייטב פנים ח"א דף קכח
כה. תוס' ד"ה גוזז אין זה כשאר לשון אינו מתכוין דעלמא, כיון דבכונה גוזזייטב פנים ח"א דף קכח
כה: ר"מ אומר כל דבר שהי' בחזקת טומאה לעולם הוא בטומאתושם אליעזר דף עט ע"ד
כו. בכור לאו לכפרה אתיאתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' קלז (קצט) {אין בו ענין כפרה כלל}
כו: רש"י ד"ה דעיקר לאו לכפרה הוא דאתי, דאינו מביאה על חטא רק אעשהתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' קלז (קצח) {ביטול עשה אינה קרויה חטא}
כז ע"א נדה קוצה חלה ואוכל להטהרת יו"ט חט"ז עמ' ריז
כז. חלה תקנו להפריש חלה תמיד כדי שלא תשתכח תורת חלהדברי נפתלי (הלברשטם) ח"ב עמ' נח
כז. מותר לבטל חלת חוץ לארץתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' קעא (שטו) {דמתחלה לא אסרוה בתערובת רוב, ולא מטעם ביטול}
כט ע"א הנוטל שכרו להיות רואהישיר משה דף כו ע"ב
כט ע"א ראה למדתי אתכם וכו' מה אני בחינם אף אתם בחינםנתיב התורה (סאלים) במדבר עמ' סא
כט ע"א תוס' ד"ה תרי זימניישיר משה דף כו ע"ב
כט תוס' ד"ה היבי אזילמקוה מים (עזריאל) ח"א דף פה ע"ד
כט. אסור ליטול שכר על המצוהתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' רכ-רכא {אם רופא מותר ליקח שכר}
כט. מה אני בחנם אף אתם בחנםמסילות חיים בחינוך ח"ב עמ' סב
ל ע"ב גר שאינו מקבל עליו אפילו דבר אחדכתבי הסבא מקלם - ימים נוראים עמ' לב
ל: והיתה קושרת לו תפילין על ידותפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' שג-דש {קושרת ממש או רק מסייעת}
לא ע"ב כל ת"ח שאומרים דבר שמועה מפיו בעולם הזה שפתותיו דובבות בקבר, רש"ישם דרך ויקרא עמ' שנב
לא ע"ב מעשר בהמה של יתומים מוכרים אותו וכו'מקוה מים (עזריאל) ח"א דף טו ע"ב
לא. שיאמרו דבר שמועה מפי בעוה"זדברי נפתלי (הלברשטם) ח"א עמ' יג, קפ
לא: כל ת"ח שאומרים דבר שמועה מפיו בעה"ז שפתותיו דובבות בקבראילת אהבים (אלקבץ, תשס) עמ' רמא
לא: כל תלמיד חכם שאומרים דבר שמועה מפיו בעולם הזה, שפתותיו דובבות בקברדברי נפתלי (הלברשטם) ח"ב עמ' ד, עד, שמא, שפט
לא: מאן דעקיץ ליעקציה עקרבאדברי נפתלי (הלברשטם) ח"א עמ' קסא
לב: תוס' ד"ה הא לאחר שחיטהארשות החיים עמ' נד
לג בכור שחלה אין מקיזין אותומקוה מים (עזריאל) ח"א דף פ ע"ד, פז ע"א, ק ע"ב
לג ע"ב הכל בידי שמים חוץ מיראת שמיםעיוני פרשה (ריבלין) בראשית עמ' 98
לג. בכור אין מאכילין אותו לבדותמועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' רכז
לג: בכור שאחזו דם וכו' וחכמים אומרים יקץ ובלבד שלא יעשה בו מוםייטב פנים ח"א דף קכח
לג: רש"י ד"ה יקיז (בבכור שאחזו דם) דסבר ר"ש דבר שאינו מתכוין מותרייטב פנים ח"א דף קכח
לג: רש"י ד"ה על נותקארשות החיים עמ' תצ
לד ע"ב יטהר תנן או ויטהר תנןרנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' צא
לד תוס' ד"ה נטיבהבית מועד (גטיניו) דף ה ע"ב
לד. הלכה כרבי שמעון (בבכור שנפל בו דם יקיז אפילו עושה מום)ייטב פנים ח"א דף קכח
לד. משמרת תרומותי וגו' עביד לה שימורתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' קפח
לו ע"א כלום חלקנו בין חבר לעם הארץיערי עם דבשי ח"ב עמ' סח
לו. רש"י ד"ה אכל קדשים תמימים אין הכהן נחשד לאכול בחוץ דבר כרת הואייטב פנים ח"ב דף קכו
לז מומי בכור בשן ובעין בפגימה כל דהו עושה מום קבועמקוה מים (עזריאל) ח"א דף כ ע"ב
לז על אלו מזמין שוחטיןטירת כסף דף קט ע"א
לז תוס' - כאן לפסול מדפסיל בנקבטירת כסף דף לט ע"ג
לז. תוס' ד"ה מןתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' רנד (רעז)
לז. תוס' ד"ה מפירין ל' מפירין בנדרי' הוא ל' הקרא רגבי חכם הוא התרהייטב פנים ח"א דף ק
לז. תוס' ד"ה מפיריןשבילי פנחס (תשעו) עמ' תכט
לח ע"א תוס' ד"ה הרי הוארנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' פ
לח. חלזון נחש וכו'שפוני טמוני חול (תשכג) עמ' לג, סב
לט: רש"י ד"הארשות החיים עמ' תצ
מא. השחין היבש נקרא "חרס"לילה כיום יאיר (באום) עמ' 222
מא. שור שנעבדה בו עבירה פסול למזבחתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' רמ {אם עבירה באונס נתשב עבירה}
מב. תוס' ד"ה אלמה, ורש"שתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' קנח (רסח) {אם סתמי סיפרא שבידינו אליבא דרבי יהודה}
מד ע"א קומתו י' אמותרשימות (רמ"מ שניאורסון) חוברת קלה סט"ו
מד ע"ב לא יהיה בך עקר ועקרהוזאת ליהודה (קצין) שמות עמ' קסג
מד ע"ב שלא יהא ביתך עקורהברך את אברהם דף מב סוף ע"א
מד: לא יהיה בך עקר מן התלמידים וכו'ייטב פנים ח"א דף קכז
מד: לא יהיה בך עקר שלא תהא תפלתך עקורהברך יצחק (ברכה) דרוש לפרשת עקב
מה ע"ב אלו כשרים באדםדרישה מחיים דף קעג ע"ג
מה ע"ב בשאר דברים המשכריםרנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' עא
מה ע"ב הנושא נשים בעבירה פסול עד שידור הנאהשארית ישראל (תשעד) ליקוטים עמ' 238
מה ע"ב שיכור כיון דמיחל עבתה בהדי מומי דמחילי עבודה בעי למיחשבשם דרך ויקרא עמ' שצג
מה. איברים רמ"ח לזכר רנ"ב לנקבהדברי נפתלי (הלברשטם) ח"ב עמ' לד
מה: החרש והשוטה והשיכורשם דרך ויקרא עמ' שצג
מה: ושהמית את האדםתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' רמו-רמז
מה: מנין שהקב"ה משתבח בבעלי קומהדרשות הר"ן (מישור) עמ' צח
מו: אמר שמואל אין הראש פוטר בנפליםזמרת הארץ (רבינוביץ) עמ' שמא
מו: עד שיהו שניהם עם החוטם כו' דאחמירו בה רבנןתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' רנד
מז ע"א לויה שילדה [מעכו"ם] בנה פטור מחמשה סלעיםעיוני פרשה (ריבלין) במדבר עמ' 15
מח ע"ב בהדי מומי דמחלי עבודה בעי למיחשב, ורש"ירנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' עב
מט ע"א רש"י ד"ה יחזיררנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' קפה
מט. רש"י ד"ה יחזיר [בכור] לא מיחייב בפדיון עד לאחר ל' [דנפל הוה]ייטב פנים ח"א דף צד
מט. תוס' ד"ה מת [הק' ארש"י שבכור אין נפדה תוך ל' מחשש נפל]ייטב פנים ח"א דף צד
נ ע"א בקשו לגנוז כל כסףיקרא דשכבי (דוד) בהשמטה דף רכא ע"ד
נ ע"א כל כסף האמור בתורהיקרא דשכבי (דוד) דרוש כד דף נז ע"ד
נ. ביקשו לגנוז כל כטף וזהב שבעולם וכו' ובאו בה פריצים וחללוהמגלה צפונות (תשעד) שמות עמ' תפו
נ. כל כסף האמור בתורה סתם סלע וכו' חוץ מן כספו של עפרוןשפת אמת (הלוי) משלי פרק כח פסוק כ
נ. קינטרין חוץ מן כספו של עפרוןשבילי פנחס בראשית ח"ב עמ' מז
נ. רש"י ד"ה קינטרין - שבכל שקל יש מאה סלעשפת אמת (הלוי) משלי פרק כח פסוק כ
נא ע"א המפריש פדיון בנו ורש"יברית יצחק דף יב ע"ב
נא ע"א המפריש פדיון בנו, שיטה מקובצתברית יצחק דף יב ע"ב
נא ע"ב תוס' ד"ה אףרנת יצחק עה"ת ח"א עמ' שלח
נא: הבכור אינו נוטל בראוי במוחזקמגדנות אליעזר עמ' מט
נב ע"ב תוס' ד"ה אמר רב אסירנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' רפט
נג בב' מעשרות הכתוב מדבר אחד מע"ב ואחד מעשר דגןדרכי נועם (הרנזון) דרוש יד
נג ע"ב השתא קדושה חמורה אקדושה קלהרנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' קעא
נג: שכיחי מומין דפסלי בקרבנותתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' קעז {ולא מצינו חיוב בדיקה מן התורה}
נד לפיכך בטלו שלא לעשר מעשר בהמהמעינות האמונה (תשסב) עמ' תלא
נד תוס' ד"ה הוא פרת דמעיקראטירת כסף דף רפג ע"ד
נה הנודר ממימי פרת אסורטירת כסף דף רפד ע"א
נה ע"ב והנהר הגדול נהר פרתאזני יהושע (מהד' אדרת) דברים דרוש נ עמ' 109
נה ע"ב תוס' ד"ה מטראאזני יהושע (מהד' אדרת) דברים דרוש נ עמ' 109
נה: אין בכור בא על חטאאש דת (תשמח) עמ' רפה
נו האחין השותפין שחייבין במע"בדרכי נועם (הרנזון) דרוש כ
נו ע"ב האחין השותפין שחייבין בקלבון, ורש"יתפארת אדם (שלפוברסקי) עמ' רעא
נו ע"ב מה בנכם אינו בלקוח ומתנהתפארת אדם (שלפוברסקי) עמ' רעב
נו ע"ב ת"ר יהיה לך ולא של שותפותתפארת אדם (שלפוברסקי) עמ' רעב
נו: רש"י ד"ה האחין כשהן שותפין בפי' קלבוןאש דת (תשמח) עמ' קיב
נז והא רחמנא רבינהו דכתיב כי משחתם בהם וגו'דרכי נועם (הרנזון) דרוש ז
נז חזרת שבמקומינו יש להם ס' רבוא קליפותנפש יוסף (תשעד) עמ' קד
נז כי יולד סרט ליוצא דופןהמדרש והמעשה פ' ויקרא ח"א
נז ע"ב תוס' ד"ה בפרוסמועדי ה' (נתנזון) חנוכה-פורים עמ' קטו
נז: ג' גרנות למעשר בהמה ואחד מהן בפרוס עצרתמאור ושמש (תשסט) עמ' תקיח
נז: ג' גרנות למעשר בהמהדבר יום ביומו - כט אדר
נח ע"א בן עזאי גדול בלמוד תורה מכל חכמי דורועולת שבת בשבתו עמ' רמו
נח. כל חכמי ישראל לפני כקליפת השוםמועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' רנז
נח. שואלין ודורשיןמטר השמים - עמודי העולם עמ' רצג
נח: כונסן לדיר ועושה להם פתח קטן וכו'שבילי פנחס (תשעח) עמ' שג
ג ע"א משום דמפקע להו מקדושתייהופני מנחם נישואין ושבע ברכות עמ' קפ
ד ע"א אהרן ובניו לא היו מן המניןמשך חכמה במדבר פ"ג פסוק ב ופסוק מא
ד ע"א אלמה תנן לא נפטרו מבכור בהמה טהורה אלא מפדיון הבן ופטר חמורמשך חכמה דברים פ"טו פסוק כ
ד ע"א אם איתא אפילו מבכור בהמה טהורה נפטרוהעמק דבר במדבר פ"ג פסוק מא
ד ע"א ואהרן שלא היה באותו המנין לא ליפקעמשך חכמה במדבר פ"ג פסוק מה
ד ע"א לוייה שילדה מישראל בנה פטור מחמשת סלעיםמשך חכמה במדבר פ"ג פסוק מ
ד ע"א שלא היה באותו מניןהעמק דבר במדבר פ"ד פסוק א
ד ע"ב או בהמה תחת בהמה או בהמתם תחת בהמתםהעמק דבר במדבר הרחב דבר פ"ג פסוק מה
ד ע"ב וריש לקיש אמר לא קדשו בכורותמשך חכמה במדבר, במדבר פ"ג פסוק יד-טו
ד ע"ב כשלושה מקומות קדשו בכורות לישראלמשך חכמה במדבר פ"ג פסוק יד-טו, פ"ח פסוק כ
ד ע"ב ר"ל אמר לא קדשוהעמק דבר ויקרא פ"כג פסוק ח
ה ע"א אין לך באו"א מישראל שאין לו ע' חמורים וכו'האיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' רמא
ה ע"א די לו שיפקיע את עצמומשך חכמה במדבר פ"ג פסוק ב
ה ע"א והיו בהוייתן יהאהעמק דבר במדבר פ"ג פסוק יב
ה ע"א משה רבינו גיזבר נאמן היה ובקי בחשבונות היהפני מנחם ראה עמ' פ
ה ע"ב אין לך כל או"א מישראל שלא היו עמו תשעים חמוריםאמרי יצחק שמות-ויקרא עמ' עג הערה לה
ה ע"ב אין לך כל אחד ואחד מישראל שלא היו עמו תשעים חמורים לובים טעונים מכספה וזהבה של מצריםבצור ירום ח"ד עמ' קעב
ה ע"ב מאי לשון רפידים כו' שריפו עצמן מדברי תורהגבורת יצחק חנוכה-פורים (תשסח) עמ' שמ, שנב, שסא
ה ע"ב מאי לשון שטים וכו' רבי יהושע אומר שנתעסקו בדברי שטותבצור ירום ח"ד עמ' קעז
ה ע"ב מה נשתנו פטרי חמורים וכו'זאת ליעקב בראשית עמ' קכה
ה ע"ב מה נשתנו פטרי חמוריםמשך חכמה שמות פ"יג פסוק יג
ה ע"ב מהרש"אאמרי יצחק במדבר-דברים עמ' שכו הערה פא
ה ע"ב שאין לך כל אחד ואחד מישראל שלא היו עמו תשעים חמורים לובים טעונים מכספה וזהבה של מצריםבצור ירום ח"ו עמ' קסט
ה ע"ב שריפו עצמן מדברי תורהבאר בשדה עמ' פד
ה. אין לך פחות מישראל שלא הוציא משאוי כמה חמורים משלל מצריםדרשות מהרא"ל (תשנט) סי' ח אות ח
ה. טהורה שילדה דמות טמא טהורהולאשר אמר בראשית-שמות עמ' תפה
ה. מצווה זו שבשבילה תיכנס לארץנאות דשא (שניאור) דברים עמ' 110
ה. ריפו עצמן מד"תודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תרז
ה: אין לך כל אחד ואחד מישראל שלא היו עמו תשעים חמורים לובים טעונים מכספה וזהבה של מצריםדרשות שבט הלוי ח"ב עמ' רמז
ה: היוצא מן הטמא טמאבאר בשדה עמ' שכה
ה: היוצא מן הטמאודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תרלו
ה: כל אחד תשעים חמורים טעונים וכו'ולאשר אמר בראשית-שמות עמ' תכג, תקעג, תקפב
ה: מאי לשון רפידים וכו' שריפו עצמן מדברי תורה וכו', ורש"ינחל עדה עמ' תצח
ה: שאין לך כל אחד ואחד מישראל שלא היו עמו תשעים חמורים לובים טעונים מכספה וזהבה של מצריםתורה ודעת תשע-תשעא עמ' רפג
ה: שרפו עצמן מדברי תורהבאר מים חיים (תשנט) ח"ג עמ' רמב
ה: שרפו עצמן מדברי תורהבאר מים חיים (תשנט) ח"ד עמ' תיח
ו ע"א דיני תורהשני המטות - מטה הלוי עמ' קכה/קכח
ו ע"א ורבנן איידי דהא קדושת הגוף והא קדושת דמיםמשך חכמה שמות פ"ל פסוק יט
ו ע"ב בתר מעיקרא אזלינןחכמת התורה דברים עמ' יז
ו ע"ב דם נעכר ונעשה חלבבאר בשדה עמ' שנה
ו ע"ב דם נעכר ונעשה חלבבצור ירום ח"ב עמ' קסג הערה 25 {ועל כן כשהיא חצופה, אזי מזיק להתינוק חלב הנעשה מעכירת דמיה}
ו ע"ב וחלב דבהמה טהורה מנלן דשרי וכו'בית אברהם (שטיינר) עמ' קצה
ו ע"ב וחלב דבהמה טהורה מנלן דשרי, ומהרי"ט אלגאזיזאת ליעקב בראשית עמ' קצא
ו ע"ב לאסור חלבו של גמלמשך חכמה שמות פ"יג פסוק ז
ו: הדם נתהפך לחלבבני יששכר (תשסח) ח"ב עמ' יג
ז בהא דיוצא מן הטמאמכתם לדוד משלי עמ' עא
ז ע"א חיה ובהמה אי מתעברות זו מזוהאיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' שי
ז ע"א כל שאין עיבורן שוה אינן יולדין זה מזהמשך חכמה בראשית פ"מז פסוק יז
ח אמרו ליה בני לן ביתא באוירא דעלמאאבני יעקב עמ' סט
ח ע"א הכל משמשים פנים כנגד עורףמשך חכמה בראשית פ"ב פסוק יח
ח ע"א פלגא דזוזאהאיר ממזרח - חמש מגילות עמ' רכא
ח ע"ב א"ל קיסר לר' יהושע בן חנניה נחש לכמה מיעבר וכו'דורות הראשונים כרך ג עמ' 432
ח ע"ב א"ל קיסר לרבי יהושע בן חנניה, נחש לכמה מיעבר ומוליד א"ל לשב שני, והא סבי דבי אתונא ארבעינהו, ואוליד לתלתבצור ירום ח"ד עמ' קפו הערה 8
ח ע"ב אייתי ליה תרי גביני וכו'נחלת דבש (ברייזכר) עמ' תקסו, תקסז
ח ע"ב בני לן ביתא באוירא דעלמאניצוצי אהרן עמ' רא
ח ע"ב ההוא גברא דאזיל ובעי איתתא ולא יהני לי'העמק דבר דברים פ"ל פסוק יא
ח ע"ב ומי איכא סילתא לכודנתאבצור ירום ח"ו עמ' קנא
ח ע"ב נחש לכמה מיעברתהלה לדוד (אמאדו) דף יח ע"ב
ח ע"ב סבי דבי אתונאתהלה לדוד (אמאדו) דף כב ע"ב
ח ע"ב ריחיא דתבירא חייטיהחכמת התורה עקב עמ' שנו
ח עבורו של נחשאהל יעקב (תשעא) ח"ג עמ' לט
ח. חרוב זה משעת נטיעתו עד שעת גמר פירותיו שבעים שנהשמן ראש (כץ) ח"ד עמ' שמא
ח. מאי שנא הני תלתאהאיר ממזרח - אבות עמ' רכט
ח: אית לן בירא בדברא עייליה למתא וכו'אמירה נעימה (בלוך) עמ' צח
ח: דבי אתונא שאלו מר"י בן חנניה, אחוו לן מנא דלא שו' חבילי'פי שנים - זכרון יהודה דף עט פרק ס
ח: סבי דבי אתונא בנה ביתא באויראפי שנים - זכרון יהודה דף סט ע"ב פרק נב
ח: פלגא דזוזאהאיר ממזרח - סליחות עמ' קיג
ט כד מטו לבי בליעי איכא תמן תלתא צלמי וכו'מדרש שמעוני עמ' פד
ט מפריש טלה לעצמומשך חכמה שמות פ"יג פסוק יג
ט ע"א ופודה בו פעמים הרבההעמק דבר במדבר הרחב דבר פ"ג פסוק מה
ט ע"א כי מטי לבי בליעייפה ענף על מדרש קהלת פרק א פסוק ז סי' ג ד"ה מים {מקשה על רש"י ומפרש באופן אחר}
ט ע"א שקל מעפרייהו ושדי עלייהוהאיר ממזרח - חמש מגילות עמ' קכה, שנו
ט ע"ב זכר ונקיבה מפריש טלה והיא לעצמוהדרום כרך יב עמ' 54
טו ע"א בשר - ולא חלבמשך חכמה שמות פ"כא פסוק לז
טו ע"א פליגי אם פודץ קדשים להאכילן לכלביםמשך חכמה שמות פ"כא פסוק לז
טו ע"ב הגוזז והעובד בפסולי המוקדשין לוקהמשך חכמה דברים פ"טו פסוק יט-כ
טז ע"א דיני קרבנות פסולים נאמרו הפרשה דטמאיםמשך חכמה ויקרא פ"יא פסוק א
טז ע"א והשוחטן בחוץ פטור רב הונא מתני חייבמשך חכמה דברים פ"יז פסוק א
טז ע"א זה טמא הנולד מן הטהור ועבורו מן הטהורמשך חכמה ויקרא פ"יא פסוק ד
טז ע"א כל שבחטאת מתה באשם רועהפני מנחם ואתחנן עמ' לד
טז ע"א מנין לתמורת פסולי המוקדשין שמתהמשך חכמה ויקרא פ"יא פסוק ד
י ע"א איסורו חישובוגבורת יצחק חנוכה-פורים (תשסח) עמ' סא
י ע"ב אלא לר' שמעון "שורך" ו"צאנך" למה לימשך חכמה דברים פ"טו פסוק יט
י ע"ב תפדה מידמשך חכמה במדבר פ"יח פסוק טו
י. ואמר ר' שמעון מה טעם הואיל ויש בהם סימן טהרהתורה ודעת תשסה-תשסז עמ' נח
יא ע"א הגונב מבעל הבית פטר חמור חייב כפלמשך חכמה ויקרא פ"כז פסוק כו-כז
יא ע"א משום דלא יהא חמור מהקדשהעמק דבר ויקרא הרחב דבר פ"כז פסוק כז
יא ע"א פטר חמור נפדה בשה אפילו בכל שהוא וככסף או בשאר דבר נפדה בשויומשך חכמה במדבר פ"יח פסוק טז
יב ע"ב בהמת שביעית פטורה מן הבכורה וחייבת במתנותהעמק דבר ויקרא הרחב דבר פ"כה פסוק ו
יב ע"ב המפריש פדיון פטר חמור ומתמשך חכמה במדבר פ"יח פסוק טו
יב ע"ב ר' אליעזר, פדיון פטר חמור חייב באחריותמשך חכמה במדבר פ"יח פסוק טו
יג מצות יבום קורמת למצות חליצה וכו,אהל יעקב (תשעא) ח"א עמ' שסז, ח"ה עמ' רה
יג ע"א לא רצה לפדותו עורפו בקופיץ וכו'דורות הראשונים כרך א עמ' 300
יג ע"א מצות הייבום קודמת למצות חליצה בראשונה שהיו מתכוונין לשום מצוהפני מנחם לך לך עמ' נו, עג, וישב עמ' רלג
יג ע"א מצות יעידה קודם למצות פדיההעמק דבר שמות הרחב דבר פ"כא פסוק ח
יג ע"ב משיכה לנכרי קנהבגדי יו"ט (קריספין) ח"א דף קד ע"ג
יג. הלוקח גרוטאותדרכי נועם (הרנזון) דרוש ז דף יז ע"ב
יג: מדלעמיתך בכסף אם כן לנכרי במשיכהדרשות מהר"ם בריסק - מועדים עמ' תכט
יג: תוס' ד"ה רב אשידרשות מהר"ם בריסק - מועדים עמ' תכח
יד ע"א כל הקדשים שקדם מום קבוע להקדישןמשך חכמה דברים פ"יז פסוק א
יד ע"ב מנין לזובח בהמה בעלת מום בבמת יחיד בשעת היתר במות שהוא בלא תעשהמשך חכמה דברים פ"כג פסוק יט
יד ע"ב קדשי במה חל קדושת הגוף עלייהומשך חכמה ויקרא פ"כז פסוק ט
יד ע"ב רבי אליעזר מתני חייבמשך חכמה דברים פ"יז פסוק א
יז ע"ב אי משכחת שני בכוריםגנא דפלפלי עמ' תכז
יז ע"ב דרחמנא אמר עבידבתורתו יהגה ח"א עמ' צז, שעו
יז ע"ב תוס' ד"ה שמניח הרועהבריכות מים דף ריג ע"ד, ריז ע"ג
יז: רחמנא אמר עביד וכו'האיר ממזרח משלי עמ' שסו
יח ע"ג רש"י ד"ה לשנים שהפקידו כו'בריכות מים דף רב ע"א
יט ע"א רבי טרפון מספקא ליה, בכור לדבר אחד אי הוי בכור או לאמשך חכמה דברים פ"טו פסוק יט
יט ע"ב ואין ידוע אם בכרה ואם לא בכרהמשך חכמה ויקרא פ"ה פסוק ו
יט ע"ב כבשה בת שנתה אינה יולדתמשך חכמה בראשית פ"לב פסוק טו
יט ע"ב עז בת שנתה לחטאתמשך חכמה ויקרא פ"ה פסוק ו
יט: עז בת שנתהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תקכח
יט: רבי ישמעאל סובר חיישינן למיעוטא כר"מנפש יוסף (תשפא) עמ' רמו
כ ע"ב תוס' ד"ה חלבדרשות מהר"ח אור זרוע סי' כח הערה 28 עמ' נה
כ ע"ב תוס' ד"ה שמא יתחייב וז"ל ואע"פ שמשתתף וכו' לפני עורמשען המים דף לה ע"א
כא: יצירת הולד באשה ארבעים יוםולאשר אמר בראשית-שמות עמ' תקסב
כב ע"א אמר ר"ל משום ר' יהודה נשיאה הלוקח ציר מעם הארץ וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 30
כב ע"א אמר רב הונא שמעתי שתי פיקות וכו' כי אתא רב דימי א"ר יוחנן וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 486
כב ע"א תנן התם אין לנפלים פתיחת הקבר וכו' אמר רב הונא וכו' ר' אלעזר בר צדוק אומר וכו'דורות הראשונים כרך ד עמ' 725, 857
כג ע"א לטמא במשאבאר בשדה עמ' קכד
כה ע"א שער בכור בעל מום שנשר וכו'דורות הראשונים כרך א עמ' 283
כה ע"ב אגב דמנגחי אהדדי שכיח בהו מומאמשך חכמה ויקרא פ"א פסוק ג
כה ע"ב שורים כיון דמנגחן אהדדי שכיח דנפיל בהו מומאמשך חכמה במדבר פ"ז פסוק טו
כה. רש"י ד"ה עוזזודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' רצו
כו ע"א אמר ר' נחמן הלכה כר' יהודה הואיל ותנן בבחירתא וכו'דורות הראשונים כרך ג עמ' 217
כו ע"ב הבכור נאבל שנה בשנה בין תם בין בע"מהעמק דבר דברים פ"טו פסוק כ
כו ע"ב לא מסרך הכתוב אלא לחכמיםניצוצי אהרן עמ' סה
כו ע"ב לא מסרן הכתוב אלא לחכמיםמשך חכמה שמות פ"יג פסוק ב
כו ע"ב לפי שאהרן לא היה במניןמשך חכמה במדבר פ"ג פסוק כא-כב
כז ע"א אמר רבא תרומת חוצה לארץ אין משום כהן המסייע וכו'דורות הראשונים כרך ד עמ' 699
כז ע"א בתרומת חו"להעמק דבר ויקרא פ"ז פסוק כ
כז ע"א הא לך סלע זה ותנהו לבן בתי כהן, מותרמשך חכמה במדבר פ"ה פסוק ח
כז ע"א חלת חו"ל אובל והולך ואח"כ מפרישדרשות מהר"ח אור זרוע סי' ל הערה 43 עמ' נח
כז ע"א רש"י ד"ה בטילה ברובדרשות מהר"ח אור זרוע סי' כא הערה 58 עמ' לב
כז ע"א רש"י ד"ה בטילה ברובדרשות מהר"ח אור זרוע סי' ל הערה 9 עמ' נז
כז ע"א תוס' ד"ה ואתיהעמק דבר דברים הרחב דבר פ"טז פסוק ג
כז ע"א תוס' ד"ה תרומת חו"לדרשות מהר"ח אור זרוע סי' כא הערה 57 עמ' לב
כז ע"א תוס' ד"ה תרומת חו"לדרשות מהר"ח אור זרוע סי' ל הערה 11 עמ' נז
כז ע"א תרומת חו"ל אוכל ואח"כ מפרישדרשות מהר"ח אור זרוע סי' לח הערה 52 עמ' עד
כז ע"ב נאכל לשני ימים ולילה אחד מנא ליה נפקא ליה מבשרם וכו'משך חכמה במדבר פ"ז פסוק פז
כז ע"ב עד כמה חייבים ישראל לטפל בבכור בהמהמשך חכמה שמות פ"כג פסוק כח-כט
כח ע"א לימד על ככור בעל מום שנותנו לכהןמשך חכמה במדבר פ"יח פסוק יח
כח ע"א מי שאינו מומחה וראה את הבכורמשך חכמה שמות פ"כא פסוק לז
כח ע"ב אין פרה וחזירה יוצאה מאלכסנדריה של מצריםמשך חכמה בראשית פ"מה פסוק כא
כח ע"ב הלכה חמורך טרפוןפני מנחם קרח עמ' קיג
כט ע"א ומנין שאם לא מצא בחנם שילמד בשכרבתורתו יהגה ח"א עמ' שנח
כט. אילא חסיד הואהאיר ממזרח - סליחות עמ' קמט
כט. אמת קנה ואל תמכורהאיר ממזרח - אבות עמ' לב
כט. הנוטל שכר להזות מימיו מי מערהולאשר אמר בראשית-שמות עמ' שמא
כט. הנוטל שכר להעיד עדותו בטלהולאשר אמר - תהלים עמ' תשצו
ל ע"א ר' יונה ור' ירמיה תלמידי ר' זעירא ואמרי לה וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 311 הערה לא
ל ע"ב הבא לקבל דברי חברות וכו' אבא שאול וכו' אמר ר' יוחנן ביעי בנו של חנינא בן אנטינגוס וכו'דורות הראשונים כרך ג עמ' 185
ל: אשת עם הארץ שנישאת לחבר וכן בתו וכו'בינת יששכר (תשמח) עמ' קפ
לא ע"א כל פסול המוקדשין נמכרין באיטליז חוץ מן הבכור והמעשרמשך חכמה דברים פ"יב פסוק טו
לא ע"א ר"ה בר חייא אצטריכא ליה שעתאבתורתו יהגה ח"ב עמ' שי
לא. פסולי המוקדשין הנייתן להקדש כו' אימת אילימא לאחר פדיונן כו'נחל עדה עמ' תיד
לב ע"א זה מעשר כהמה דמחיים אינו נמכרמשך חכמה דברים פ"יב פסוק טו
לב ע"ב ב"ש אומרים לא ימנה ישראל על הבכור וב"ה וכו' מתניתין מני ר"ע וכו'דורות הראשונים כרך ב עמ' 736
לג ע"א הני מילי היכא דאין טומאה יוצאת מגופומשך חכמה במדבר פ"יט פסוק יג
לג ע"א רש"י ד"ה ואידך - חד לכדרבי יצחק ורבי אושעיא ולא נתפרש לנו היכןפני מנחם ראה עמ' עז
לג ע"א תלתא צבי ואיל כתיביפני מנחם דברים עמ' יד, כג, ראה עמ' עז
לג ע"ב מטיל מום בקדשיםבאר בשדה עמ' תצד
לד ע"א מנין שלא יביא דבלה ובצק יניחנה על האוזן כדי שיבוא כלב ויאכלנהפני מנחם ויקהל-פקודי עמ' רמא, אמור עמ' קמג, קנו
לד ע"א תוס' ד"ה ומיבאר בשדה עמ' תפא
לה ע"א כל החשוד על הדבר, לא דנו ולא מעידובצור ירום ח"ח עמ' צ
לה ע"א מעשה בזכר של רחלים זקן ושערו מדולדלפני מנחם אמור עמ' קנו
לה. מעשה בזכר של רחלים, זקן מדובללנאות דשא (שניאור) ויקרא עמ' 101
לו ע"א א"ל המתן עד שיכנסו בעלי תריסין וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 166
לו ע"א איבעי להו עד מפי עד מהו לעדות בכור וכו' א"ל רב אסי לרב אשי וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 582
לו ע"א בעלי תריסיןבתורתו יהגה ח"ב עמ' שנח
לו ע"א רש"י ד"ה בעלי תריסין - מגינים תלמידי חכמים הנלחמים במלחמתה של תורהפני מנחם תצוה עמ' קסב
לו ע"ב בסורא מתני כלישנא בתרא בפומבדיתא מתני וכו'דורות הראשונים כרך ו עמ' 88 הערה יא
לו ע"ב ר' שמלאי ור' יהודה נשיאה תרוויהו משמיה דר' יהושע בן לוי אמרי וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 38
לו. רבי צדוק הוה ליה בוכראבני יששכר (תשעז) ח"א עמ' קעט
לז. רב נחמן מומחההאיר ממזרח משלי עמ' קעח
מ ע"א אין השבר ניכר אלא בשעת מלאכה ה"ז מוםהעמק דבר דברים הרחב דבר פ"טו פסוק כא
מ ע"א מעשה שהלחי התחתון עודף על העליון ושלח ר"ג לחכמים וכו'דורות הראשונים כרך ד עמ' 772
מ ע"א נשבר עצם ידו ועצם רגלו וכו' בי"ד של אחריהן וכו'דורות הראשונים כרך א עמ' 292
מ ע"ב נפרק עצמה של פיוהאיר ממזרח - חמש מגילות עמ' סד
מ. שרועהאיר ממזרח משלי עמ' תה
מא ע"א ד"ה ה"ג דרך הכתוב לא זו אף זוהאיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' רעד
מא ע"א וכנגדו בגמל ניכרפני מנחם חיי שרה עמ' קכב
מא ע"א יככה ה' בשחין מצדיםמשך חכמה שמות פ"טו פסוק כו
מג ע"א מומין אלו בין קבועין בין עוברים פוסלין באדםפני מנחם אמור עמ' קנג
מד ע"א לא הוו ידעי רבנןמכתם לדוד משלי עמ' קצו
מד ע"א מחוי רב הונא חד מדידן וחד מדידהו וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 418
מד ע"ב האי איתתא לא תקום וכו' אגיסא לית לן בהאשל אברהם (בוטשאטש) סי' ג ס"ק ד ברכת אברהם אות כו
מד ע"ב לא יהיה בך עקר מן התלמידיםבתורתו יהגה ח"א עמ' ערה
מד ע"ב לא תהא תפילתך עקורהחכמת התורה עקב עמ' קלח
מד ע"ב משתינין מים בפני רבים וכו' מפני הסכנהאשל אברהם (בוטשאטש) סי' ג ס"ק ד ברכת אברהם אות כה
מד ע"ב משתינין מים בפני רביםדברי שלום (הלברשטם) עמ' תרמג
מד ע"ב עמוד החוזר וכו' סילון החוזראשל אברהם (בוטשאטש) סי' ג ס"ק ו ברכת אברהם אות א
מד ע"ב שלא תהיה תפילתך עקורהעטרת יהושע דברים עמ' כט
מד ע"ב תוס' ד"ה לא יורד פרת מא"י לבבלהאיר ממזרח - חמש מגילות עמ' רסה
מד. במה שמבואר שאפשר לגוז קרניים וטלפיים שחורות שעל גבי פרה אדומהתורה ודעת תשסה-תשסז עמ' רס
מד: משהינין בפני רביםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' שע
מד: עמוד החוזרהאיר ממזרח - אבות עמ' קצט
מה ע"א א"ל רבינא לרבא תנא מנינא אתא לאשמעינן וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 542
מה ע"א השולט בשתי ידיו רבי פוסל וחכמים מכשיריןדורות הראשונים כרך ד עמ' 862
מה ע"ב המטמא למתיםהעמק דבר ויקרא פ"כא פסוק ד
מה ע"ב והנושא נשים בעבירה פסול עד שידירנה הנאהמשך חכמה ויקרא פ"כא פסוק ה ופסוק ח
מה ע"ב והנושא נשים בעבירה פסול עד שידירנה הנאהפני מנחם ויצא עמ' קפ
מה ע"ב תויו"ט פ"ו כהן שהרג את הנפש פסול לכהונהאמרי מרדכי (שפלטר, תשעב) אות עח
מה. אשה יש לה רנ"ב איבריםבאר מים חיים (תשנט) ח"ג עמ' רכ
מה. בדקו ומצאו בה רנ"ב אבריםהאיר ממזרח משלי עמ' שלז
מה. רבי עקיבא אומר כשם שמפתח לבית כך מפתח לאשה שנאמר ויפתח את רחמהבני יששכר (תשעז) ח"א עמ' שעא
מה. שמא באשה בדקתםבאר מים חיים (תשנט) ח"א עמ' שצח
מה: גבוה לא ישא גבוהית וכו'האיר ממזרח - רות עמ' קב
מה: כהן שנטמא למתיםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תיד
מה: ר"ע אמר כשם שמפתח לבית כך מפתח לאשהבני יששכר (תשסח) ח"ב עמ' קל*, ת
מו ע"א יש בבור לנחלה ואינו בכור לכהןפני מנחם קרח עמ' קח
מו ע"א מי שלא היו לו בנים וכו'דורות הראשונים כרך א עמ' 303
מו ע"ב תוס' ד"ה מאי קראבריכות מים דף צב ע"ד
מז ע"א היו לו בנים בהיותו עכו"ם וכו'זאת ליעקב בראשית עמ' רסב
מז ע"א כהנת כיון דאיבעיל לה הויא זרהמשך חכמה במדבר פ"ג פסוק מה
מז ע"א לויה שילדה בנה פטור מחמש סלעיםהעמק דבר במדבר פ"ג פסוק מב
מז ע"א לויה שנבעלת בעילת זבות נותנין לה מן המעשר ואוכלתמשך חכמה שמות פ"טו פסוק טז
מז ע"ב רש"י ד"ה מסייעהעמק דבר במדבר פ"כז פסוק ט
מז ע"ב שהרי זכה אביו בפדיונוהעמק דבר במדבר הרחב דבר פ"ג פסוק מח
מז: עונתה זו עונה האמורה בתורההאיר ממזרח - אבות עמ' קמג
מט ע"א אם פדה בנו תוך ל' ונתעכלו המעות, רב אומר בנו פדוי, ולשמואל אינו פדוידברי אליעזר (וייזר) ח"ב עמ' רצב ד"ה בש"ס בכורות
מט ע"א תוס' ד"ה לאחר - דשאני מצות פדיון הבן דלא שכיחאפני מנחם פדיון הבן עמ' כט
מט ע"ב הלכתא כשמואל בדינא וכרב באיסוראאוסף אמרים (שכטר) מידות עמ' ריא
מט ע"ב הלכתא כשמואל בדיניבצור ירום ח"ו עמ' קלא
מט: דקיימא לן כרב באיסורי וכשמואל בדיניבני יששכר (תשעז) ח"א עמ' צד
נ ע"א אלמא סלע דאורייתא ארבע דינריםמשך חכמה ויקרא פ"כז פסוק ג
נ ע"א מנין שאם רצה להוסיףהעמק דבר במדבר פ"יח פסוק טז
נ ע"א רב אשי שדר ליה שבסר זוזי לרב אחא בריה דרבינא בפדיון הבן וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 590 הערה קפ
נא ע"א המפריש פדיון כנו ואכד, חייב באחריותומשך חכמה במדבר פ"יח פסוק טו
נא ע"א חוץ מן השקלים כו' והראיוןהעמק דבר דברים פ"טז פסוק י
נא ע"ב לא גמרת דיהבת מידעם ביש עבדתאמרי יצחק שמות-ויקרא עמ' קג הערה פ
נא ע"ב משפט הבכורה לאיש ואין משפט הככורה לאשהמשך חכמה דברים פ"כא פסוק יז
נא ע"ב נתנו עשרה כהנים כבת אחת יצאמשך חכמה במדבר פ"ג פסוק מז ופסוק נא
נא: וכל בכור בניך תפדה וכו'עטרת חן ח"א עמ' צא
נב ע"א אינו נוטל בשבח דכתיב "בכל אשר ימצא לו"משך חכמה דברים פ"כה פסוק יד
נב ע"ב באים כני משפחה וקוברים אותומשך חכמה בראשית פ"כג פסוק ג-ו
נב ע"ב האחין שחלקו לקוחות הן, ומחזירין זה לזה ביובלמשך חכמה ויקרא פ"כה פסוק יג
נב ע"ב היורש את אשתומשך חכמה ויקרא פ"כז פסוק טז
נב ע"ב ר' מאיר סובר מתנה אינה כמכרמשך חכמה ויקרא פ"כה פסוק כו
נב ע"ב תשובו לרבות המתנהמשך חכמה ויקרא פ"כה פסוק כה
נב: בדברי הרד"ק סוף יהושע דמתנת רבים אינה חוזרת ביובלהדרש והעיון ויקרא מאמר ער
נב: מתנה הרי היא כמכרמזל שעה דרשות דף קיז ע"ד
נב: מתנה קרייה רחמנאתורה ודעת תשסה-תשסז עמ' כז
נג ע"א בכבשים ובעדם ומתעשרים מזה על זהמשך חכמה דברים פ"ל פסוק כ
נג ע"א יכול יעלה אדם מעשר בהמה מחוצה לארץמשך חכמה בראשית פ"לב פסוק יד
נג ע"א כאן לקרב כאן ליקדשמשך חכמה בראשית פ"מו פסוק א
נג ע"ב אמרה תורה תן "חלב" לזה ו"חלב" לזהמשך חכמה בראשית פ"כו פסוק יד
נג ע"ב סלקא דעתך אמינא ליעשרומשך חכמה ויקרא פ"כז פסוק לג
נג ע"ב שהם ממון בעלים, דברי ר' יוסי הגלילימשך חכמה ויקרא פ"כז פסוק לג
נד ע"ב מלא רגל בהמה רועההאיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' רסה
נה ע"א אמר רבה בר בר חנה א"ר יוחנן אין ירדן וכו' אמר ר' חייא בר אבא וכו' א"ל ר' אבא לרב אשי וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 565, 574
נה ע"א ארצה כנען ולא הירדן ארצה כנעןהעמק דבר במדבר פ"לה פסוק י
נה ע"א ובתוס מפני חגישני המטות - מטה הלוי עמ' כט
נה ע"א קשיאהאיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' רסה
נה ע"א שלש נהרות למטה מפרתהעמק דבר בראשית פ"ב פסוק י
נה. דתניא כי אתם עוברים את הירדןעמק החכמה עמ' רטז
נה. ירדן מפסיק למעשר בהמההאיר ממזרח - יהושע עמ' רפד
נה. למה נקרא שמו ירדן שיורד מדןדרשות מהרא"ל (תשנט) סי' עז אות טו
נה. לשם זו פמייסהאיר ממזרח - יהושע עמ' דש
נה: זכרותא דמיא פרתפני מלך במדבר עמ' ריג
נה: למה נקרא שמו פרתבאר מים חיים (תשנט) ח"א עמ' רלו
נו ע"ב מעשר בהמה אינו נוהג כשותפותמשך חכמה דברים פ"יב פסוק טו ופסוק כג
נו. הלוקח או שניתן לו מתנה פטו'בתי כנסיות - בית האסופים דף יג ע"ד
נז ע"א הכל נכנסין לדיר להתעשר וכו' ת"ר הכל נכנסין לדיר וכו' דברי ר' אלעזרדורות הראשונים כרך א עמ' 241, כרך ג עמ' 311
נז ע"ב ג' גרנות למעשר בהמה וא' מהן בפרום עצרתמאור ושמש (תשנב) עמ' שעא
נז ע"ב האלולים מתעשרים בפני עצמןפני מנחם ראה עמ' עב, עט
נז ע"ב העיד ר' ישמעאל בן סתריאל מערקת לבינה לפני רבי וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 90
נז ע"ב שלש גרנות למעשר וכו' דברי ר"ע וכו'דורות הראשונים כרך א עמ' 249
נז. שלש גרנות למעשר בהמהבינת יששכר (תשמח) עמ' קצד
נח בן עזאי אומר כל חכמי ישר' דומים לפני כקליפת השוםחסד ומשפט דף שב ע"ד
נח ע"א בן עזאי אומר כל חכמי ישראל דומין עלי כקליפת השום, חוץ מן הקרח הזהבצור ירום ח"ג עמ' רלב
נח ע"א בן עזאי אומר, כל חכמי ישראל דומין עלי כקליפת השום חוץ מן הקרח הזהבצור ירום ח"ד עמ' לב
נח ע"ב אשר יעבור תחת השבטפרק שירה עם "בתורתו יהגה" עמ' קסו
נח ע"ב ואומר הרי זה מעשרהעמק דבר ויקרא פ"כב פסוק ב
נח ע"ב קפץ אחד מן המנוייןהאיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' שה
נח. אמרו על ר"ע חוץ מן הקרח הזהלקוטי אהבת ישראל עמ' קמח
נח. חוץ מן הקר"ח הזה - רש"י ותוס'אמונת עתיך (וולפסון) ח"ב עמ' קכג, קמג, קמו
ס אחד עשר שבמעשר קדושמשך חכמה במדבר פ"טו פסוק יב
ס ע"א יצאו שנים כאחד וכו' קרא לתשיעי עשירי וכו' דברי ר"מ וכו'דורות הראשונים כרך ד עמ' 835, 868
ס ע"ב תנא חדא ירעומשך חכמה ויקרא פ"כז פסוק לג
ס. מנין שאם קרא לתשיעי עשירי, ולעשירי תשיעי, ולאחד-עשר עשירי, ששלשתן מקודשיןתורה ודעת תשע-תשעא עמ' רסד
ג. ר' יהודה אומר המקבל בהמה מן העכו"ם וילדה מעלין אוהו בשוויו ונותן חצי דמיו לכהן וכו', וחכמים אומרים כל זמן שיד עכו"ם באמצע פטורה מן הבכורהחלק שמעון עמ' טו
ד: שה אחד של בן לוי פוטר כמה פטרי חמוריםבתי כנסיות - בית האסופים דף כד ע"א
ה מה נשתנו פטרי חמוריםדברים אחדים (תקמח) דף פט ע"ד
ה מהו לשון רפידים וכו' לשון שיטים וכו'דברים אחדים (תקמח) דף פט-צ
ה ע"א עשה מצוה זו שבשבילה תכנס לארץאמרי רצון דרוש כג
ה ע"ב במה נשתנו פטרי חמורים מפטרי סוסים וגמליםפלאות עדותיך ח"א עמ' ריז
ה ע"ב מאי רפידיםמועדי ה' (טרנובסקי) חנוכה ופורים עמ' רב
ה: מאי לשון רפידיםחן טוב (הלוי, שסה) דף קל ע"א
ו ע"א תוס' וא"ת לוקמה בכיבוד אב ואםברכת חיים (מרנלנדר) דף נז ע"ב
ו ע"ב דם נעכר ונעשה חלבערבי נחל (תשסט) במדבר עמ' קכ
ו ע"ב רבנן אתים לא דרשוברכת חיים (מרנלנדר) דף נו ע"א
ו: דם נעכר ונעשה חלבלמטה יששכר עמ' עא, רלט, תב
ו: דם נעכר ונעשה חלבנר לצדיק במדבר עמ' רלז
ו: חלב בהמה טהורה מנ"ל דשרישנות חיים (חזן) דף קיח ע"א
ו: מנלן דחלב מבהמה טהורה מותר ואין בו איסור אבר מן החי, אילימא מדאסר רחמנא בשר בחלב, הא לחודיה שרי, ואימא חלב לחודיה אסור באכילה ומותר בהנאה, ובשר בחלב בהנאה נמי אסור וכו'נר לצדיק במדבר עמ' רלז
ו: שמעון העמסוני היה דורש כל אתין שבתורהאהל יעקב (שפירא) דף יב ע"א
ז ע"א זה וזה גורםדרשות הרז"ה עמ' יג
ז: דג טהור שבלע דג טמא אסור באכילהחלק שמעון עמ' ד
ח ע"א תרנגולת לעשרים ואחד יום וכו'מסילות בלבבם (אייזנברגר, תשעא) עמ' תקנח
ח ע"ב איה לן בירא בדבראערבי נחל (תשסט) בראשית עמ' ריא
ח ע"ב אייתו ליה תרתי ביעי אמרו ליה הי דזגתא אוכמתא, והי דזגתא חיוורתיקדושת לוי (תשנח) עמ' תרכא
ח ע"ב אמרו ליה אחוי לן מנא דלא שוי חביליה איתא בודיא פשטוה לא הוה עייל בתרעא אמר להו אייתי מרא סתרוה, היינו דלא שוי חביליהקדושת לוי (תשנח) עמ' תרכג
ח ע"ב אמרו ליה אימא לן מילי דכדיבי, אמר להו הוה ההוא כודניתא דילידא והוה תלי ליה פיתקא, וכתב ביה דמסיק בבי אבא מאה אלפא זוזיקדושת לוי (תשנח) עמ' תריב
ח ע"ב אמרו ליה אית לן בירא בדברא עיילא למתא אמר להו אפשילו לי חבלי מפארי ואעייליקדושת לוי (תשנח) עמ' תרטז
ח ע"ב אמרו ליה אית לן ריחא דתבירי חייטה, אמר להו כרובי לי מיניה גרדי ואיחייטיהקדושת לוי (תשנח) עמ' תריח-תריט
ח ע"ב אמרו ליה בני לן בתיא באוירא דעלמא אמר שם ונתלא בין רקיע לארעא אמר להו איסוק לי ליבני וטינאקדושת לוי (תשנח) עמ' תריד
ח ע"ב אמרו ליה הוא גברא דאזיל ובעי איתתא, לא יהבו ליה מאי חזי ליה דאזיל היכא דמדלו מיניה שקל סיכתאקדושת לוי (תשנח) עמ' תרי
ח ע"ב אמרו ליה משרא דסכיני במאי קטלי ליה, אמר להו בקרנא דחמרא, ומי איכא קרנא לחמרא, ומי איכא משרא דסכיניקדושת לוי (תשנח) עמ' תריט-תרכ
ח ע"ב אמרו ליה רצוצא דמיית מהיכא נפיק רוחיה אמר להו מהיכא דעייל נפיקקדושת לוי (תשנח) עמ' תרכב
ח ע"ב בני לן בביתא באוירא דעלמאדרשות אל עמי ח"ב דרוש ה
ח ע"ב בענין ספינתו של ריב"ח עם סבי דבי אתונאבן חלד מאמר ה
ח ע"ב גברא דאוזיף וטריף מאי חזא דהדר אוזיף, אמר ליה גברא אזל לאגמא קטל קמא טונאקדושת לוי (תשנח) עמ' תריא
ח ע"ב המאמר דסבי דבי אתונאקדושת לוי (תשנח) עמ' תצז
ח ע"ב ודציצא דמיית בביעותא בהי נפקא רוחאבן חלד מאמר ו
ח. ומ"ש הני תלתא וכו' הואיל ודיברה עמהם שבינהפרדס דבש פרק סה
ח. תוס' ד"ה תרנגולת, יש מדרש מקל שקד שהוא מציץ עד שעה שהוא גומר כ"א יום אף מי"ז בתמוז לתשעה באב כןלמטה יששכר עמ' רלה
ח: שאלו חכמי אתינא את ריב"ק כו'מדרש האיתמרי (תרסא) דרוש יח דף צה ע"ב
טו ע"א התראת ספק שמה התראהערבי נחל (תשסט) דברים עמ' רעח
יג ע"א א"כ אפילו בשטראות היא לעולם ח"ב דף קל ע"ג
יג ע"א אונאה שרי בגויאות היא לעולם ח"א דף יג ע"א
יז ע"ב אי אפשר לצמצםערבי נחל (תשסט) דברים עמ' רפט
יז ע"ב אפשר לצמצםערבי נחל (תשסט) דברים עמ' רפג
יז רחל שלא ביכרה וילדה ב' זכריםזרע יעקב (ניניו) עמ' שיג
יח באין יודעים אם טלה שמת של מפקיד או נפקדזרע יעקב (ניניו) עמ' שיב
יח ע"ב תוס' ד"ה אקנוייאות היא לעולם ח"א דף קמג/קפג ע"א
יח ר"ט סבראות היא לעולם ח"ב דף לד ע"ד
יח רש"י ד"ה אקנואות היא לעולם ח"ב דף לד ע"ד
יח תוס' ד"ה אקנוייאות היא לעולם ח"ב דף רי ע"ב
כג ע"ב משנת רבי אליעזר בן יעקב קב ונקיפלאות עדותיך ח"ב עמ' ריט
כג. תוס' ד"ה נבלה וכו' לענין אכילה וכו'נר לצדיק במדבר עמ' רמג
כד ע"ב כנגדו ביום טוב מהרמאור מרדכי בראשית עמ' שיח
כז ע"א ישראל שהפריש קדימהאות היא לעולם ח"א דף לד ע"ב
כח ע"ב דאגע בהו שרץמאור מרדכי שמות עמ' רכא
כח. כל חכמי ישראל לפני כקליפת השום חוץ מן הקרח הזהפרדס דבש פרק טז, נו, ק, קכ, קכח
כח: אמר לו ר' עקיבא רבי טרפון אתה מומחה לבית דיןפרדס דבש פרק קח
כט ע"א מה אני לימדתי בחינם, אף אתם למדתם ממני בחינםפלאות עדותיך ח"ב עמ' יט
ל. אמר רבי יוחנן זו דברי ר' עקיבא סתימתאהפרדס דבש פרק יא, קיא, קכא
לג: בכור שאחזו דם אפילו מת אין מקיזין לו דברי ר' יהודה, וחכמים אומרים יקיז ובלבד שלא יעשה ב מום וכו' ר' משעון אומר יקיז אע"פ שהוא עושה בו מוםחלק שמעון עמ' סד
לג: חבית של תרומה שנולד בה ספק טומאה, ר' אליעזר אומר אם היתה במקום התורפה יניחנה במקום המוצנע וכו'חלק שמעון עמ' נו
לו ע"א עדות מומי כבודאות היא לעולם ח"א דף כב ע"א
לו ע"א רבי אלעזר בר צדוק היה כהןפלאות עדותיך ח"ב עמ' רמז
מ. נשבר עצם ידו ועצם רגלו אע"פ שאינו ניכר הוה מום וכו'חלק שמעון עמ' סו
מ: פיו בלום ורגליו מבולמוספרדס דבש פרק יז, צא, קכא
מד ע"אאמר יוסף דף קמח ע"ב
מה ע"ב כהן הנושא נשים הפסולות לו, נפסל מן העבודה עד שידירנהערבי נחל (תשסט) שמות עמ' מה
מה. אמר רב חסדא דבר זה רבינו הגדול אמרופרדס דבש פרק כה
מה. בדקו ומצאו בה מאתים וחמשים ושנים אמר להם שמא באשה בדקתםלמטה יששכר עמ' יד
מח ע"א נכסי דבר איניש אינון ערבין ביהדרשות אבן ישראל עמ' קסג
מח. חלקו האחין אין הכהן גובה ה' סלעיםערבי נחל (תשסט) ויקרא עמ' לא
נ רש"י וחיללוהו כיון שבאו פריציםדברים אחדים (תקמח) דף קמו ע"א
נא: אין הבכור נוטל בראוי כבמוחזקבית פרץ עמ' קסז
נא: אם רצה הכהן ליתן לו במתנה רשאיפרדס דבש פרק כד
נב ע"ב כולם חוזרין ביובלאמרי רצון דרוש לט
נג ע"א אין בכור נוטל בראוידרשות הרז"ה עמ' תתקפא
נג ע"א לאחר החורבן פסקו מלעשר מעשר בהמהפלאות עדותיך ח"ב עמ' שיב
נג ע"א תוס' ד"ה אלא כיצד ניתן לומר שרבי אלעזר בן עזריה עישר מעדריופלאות עדותיך ח"ב עמ' שיג
נד: אדם יכול להביט עד ט"ז מילאבקת רוכל (אוחיון) ח"א דף לה ע"ב
נז ע"א והני רחמנאאות היא לעולם ח"ב דף פד ע"א
נח ע"א בן עזאי אומר, כל חכמי ישראל דומין עלי כקליפת השוםפלאות עדותיך ח"ב עמ' סד
נח ע"א כל חכמי ישראל דומין עלי כקליפת השוםאמרי רצון דרוש ב
נח ע"א כל חכמי ישראל דומין עלי כקליפת השוםדרשות אל עמי ח"ג דרוש ה
נח. תוס' ד"ה חוץ מן הקרח הזהפרדס דבש פרק ח, כז, נב, סט, פא, קו, קיא, קכח
ס ע"א במנינא פרסאה קרו לעשרה חדתורה ודעת תשע-תשעא עמ' רס
ס ע"א זכאי אמיה דרב הונא בר סחורהפלאות עדותיך ח"א עמ' תמב
ס ע"א רש"י - אשרי אמו של רב הונא בר סחורה, שידע לתרץ לרבא שמועתו בתוך הדרשהפלאות עדותיך ח"א עמ' תמב
ד ע"א למה נקוד על אהרן שבחומש הפקודים שלא היה באותו מניןהרופא לשבורי לב במדבר עמ' מו
ד ע"א נקוד על אהרן משום שלא היה במנין הלויםזריזותא דאברהם עמ' רצז
ה ע"ב אין לך כאו"א מישראל שלא היו עמו כו' מכספה וזהבה של מצריםתורת מנחם חס"ג עמ' 301
ה ע"ב אין לך כאו"א מישראל שלא היו עמו תשעים חמורים לובים טעונים מכספה וזהבה וכו'תורת מנחם חע"ה עמ' 235
ה ע"ב אין לך כל או"א מישראל שלא היו לו תשעים חמורים טעונים כסף וזהבויוסף ישראל עמ' ט
ה ע"ב במה זכו חמורים במצות פטר חמורדרך עץ החיים (ארלנגר, תשעג) ח"ב עמ' 51
ה ע"ב היוצא מן הטמא טמא ומן הטהור טהורמחנה ראובן ח"ב עמ' תעו
ה ע"ב ויבוא עמלק וכו' בדפידים - שריפו עצמן מדברי תורהזריזותא דאברהם עמ' קמב, קמה, קע, קעב, קפ, קפח
ה ע"ב שריפו עצמן מדברי תורה, ורש"יחלון התבה ח"א עמ' סו, קסד, ריח
ה: וישב ישראל בשטים ויחל העם לזנות אל בנות מואב מאי לשון שטים וכו'האשל ברמה (תשעב) עמ' רמ
ה: שהיוצא מן הטמא טמאשערי חיים (רוטר) ח"ג סי' עד
ו ע"א את ה' אלקיך הידא לדבוה תלמידי חכמיםהרופא לשבורי לב ויקרא עמ' קפט
ו ע"ב שמעון העמסוני וכו' היה דורש כל אתין שבתודה כיון שהגיע לאת ה' אלקיךהרופא לשבורי לב ויקרא עמ' קנד, קפט
ו ע"ב שמעון העמסוני וכו' היה דורש כל אתין שבתורה כיון שהגיע לאת ה' אלקיך תירא פירשהרופא לשבורי לב שמות עמ' שמט
ו: מנלן שחלב מותר באכילהיקרת דניאל בראשית-שמות עמ' סג
ז ע"א חד לאיסור גופו וחד לאיסור חלבומחנה ראובן ח"ב עמ' תעז
ז: היוצא מן הטמאשערי חיים (רוטר) ח"ב סי' ז אות ו ס"ק א, סי' פז
ח ע"א אמר לי' קיסר לרב יהושע בן חנני' נחש לכמה מיעבר ומוליד כו', ומהרש"אתורת מנחם חס"ט עמ' 128
ח ע"א חילוקי הזמנים עד שרואים פירותתורת מנחם חס"ג עמ' 187
ח ע"א שינויים מאילן לאילן עד לצמיחת הפירותתורת מנחם חס"ז עמ' 128, 118
ח ע"ב אמרו ליה האי גברא דאזיל ובעי איתתא ולא יהבי ליה מאי חזי ליה דאזיל היכא דמדלי מינה וכו'קדושת לוי (תשסה) ח"ב עמ' תג
ח ע"ב סבי דבי אתונא וכו'תורת מנחם חס"ב עמ' 199
ח. תרנגולת לכ"א יום וכנגדו בלוזהאשל ברמה (תשעב) עמ' רמט, רנד
ח: אגדת ר' יהושע בן חנניא עם סבי דבי אתונאהאשל ברמה (תשעב) עמ' רמט, רנד
ח: אייתי ליה תרתי ביעי אמרי ליה הי דזגתא אוכמתא והי דזגתא חיוורתי וכו'קדושת לוי (תשסה) ח"ב עמ' תכד
ח: אמרו ליה אחוי לן מנא דלא שוי חביליה אייתי בודיא וכו'קדושת לוי (תשסה) ח"ב עמ' תכז
ח: אמרו ליה אימא לן מילי דכדיבי ואמר להו הוה ההוא כדנייתא דילדה וכו'קדושת לוי (תשסה) ח"ב עמ' תח
ח: אמרו ליה אית לן בירא בדברא עיילי למתא וכו'קדושת לוי (תשסה) ח"ב עמ' תיח
ח: אמרו ליה אית לן ריחייא דתבירי חייטיאקדושת לוי (תשסה) ח"ב עמ' תכא
ח: אמרו ליה בני לן ביתא באוירא דעלמא אמר שם ותלא בין רקיע לארעא וכו'קדושת לוי (תשסה) ח"ב עמ' תיד
ח: אמרו ליה גברא דאוזיף וטריף מאי חזי דהדר אוזיףקדושת לוי (תשסה) ח"ב עמ' תד
ח: אמרו ליה מילחא כי סריא במאי מלחי לה אמר להו בסילתא דכודניתא ומי איכא סילתא לכודנתא ומילחא מי סריקדושת לוי (תשסה) ח"ב עמ' תיא
ח: אמרו ליה משרי דסכיני במאי קטלי ליה אמר להו בקרנא דחמרא וכו'קדושת לוי (תשסה) ח"ב עמ' תכב
ח: אמרו ליה רצוצא דמיית מהיכא נפיק רוחיה אמר להו מהיכא לעייל נפיקקדושת לוי (תשסה) ח"ב עמ' תכה
ט ע"א לישב במנוחה בביתו וכו', ורש"יתורת מנחם ח"ע עמ' 114
ט ע"א סבי דבי אתונא הריחו מעפרייהו והעיזו פניהם נגד הקיסרזריזותא דאברהם עמ' רעא
יז: ובכל היכא דמצית למיעבד ניחא לי'שערי חיים (רוטר) ח"ב סי' ז אות ה ס"ק ג
יח ע"א אלא לאו שמע מינה קסברי רבנן אי אפשר לצמצםהרופא לשבורי לב שמות עמ' תרצט
יט ע"ב פדה בת שתים עדיין אינה ראויה להולידזריזותא דאברהם עמ' שי
כ. תוס' ד"ה ור"י סברשערי חיים (רוטר) ח"ב סי' קיט
כא: וחכם מנא ידעשערי חיים (רוטר) ח"ג סי' פא
כד. עד יבא ויורה צדקשערי חיים (רוטר) ח"ב סי' קנו אות לג
כו ע"ב הבהנים וכו' המסייעים וכו' ובביה הגרנות וכו' ועליהן הבהוב אומר שחתם ברית הלויהרופא לשבורי לב ויקרא עמ' קכה
כז. במי שהטומאה יוצאה עליו מגופושערי חיים (רוטר) ח"ב סי' קנו אות ד
כז. תוס' - למשחה בבשר ולא בלחםיקרת דניאל בראשית-שמות עמ' שפה
כט ע"א הנוטל שכר לדון כל דיניו בטליםמחנה ראובן ח"ג עמ' רו
כט ע"א הנוטל שכרו לדוןכאיל תערוג עמ' ריג
ל: אפי' דקררק אחד מדברי סופריםשערי חיים (רוטר) ח"ב סי' פד, קט
לא: רש"י - עבודת הלוי בכיבוד העזרהיקרת דניאל ויקרא-במדבר עמ' שיב
לד ע"א למימרא דר' אליעזר סבר יש אם למקרא ורמינהי וכו'הרופא לשבורי לב במדבר עמ' קכו
לו: תוס' ד"ה פסקשערי חיים (רוטר) ח"ב סי' לב
מ. מום שאינו ניכר אינו מוםיקרת דניאל ויקרא-במדבר עמ' רמד
מד ע"ב לא יהיה בך עקר, מן התלמידיםדרך עץ החיים (ארלנגר, תשעג) ח"ה עמ' 57
מה. מצורע טהור ה"ה כבעל מוםחמדה יקרה במדבר עמ' קמה, ריט
מו ע"א בכור לנחלה הוא בכור מהאבתורת מנחם - ס' המאמרים תשכו עמ' נב ואילך
מז: כהן שמת והניח בן חלל רח"א הבן חייב לפדות את עצמו וכו'אוצר הזמנים (תשעו) עמ' רלח
מז: תוס' ד"ה הבןאוצר הזמנים (תשעו) עמ' רלט (272)
מט ע"ב דכל היכא דפליגי רב ושמואל הלכתא כרב באיסורי וכשמואל בדיניתורת מנחם - ס' המאמרים תשלג עמ' קעו
מט ע"ב דכל היכא דפליגי רב ושמואל הלכתא כרב באיסורי וכשמואל בדיניתורת מנחם חע"ב עמ' 168
מט: הלכתא כרב באיסורישערי חיים (רוטר) ח"ג סי' עג, פא
מט: וכשמואל בדינישערי חיים (רוטר) ח"ב סי' קיט
נא. המפריש פדיון בנו ואבד חייב באחריותואוצר הזמנים (תשעו) עמ' רמ
נג ע"ב מהרה יבנה בית המקדשהרופא לשבורי לב ויקרא עמ' מח
נד: קא שלטא ביה עינא דרועהשערי חיים (רוטר) ח"ב סי' קח
נז: ההוא מוזרתא הואישערי חיים (רוטר) ח"ג סי' צט
נז: פעם נפלה ביצת בר יוכני וטבעה ששים כרכיםקול יעקב (טייטלבוים) עמ' סז
נח ע"א רבי עקיבא נקרא קירחדרך עץ החיים (ארלנגר, תשעג) ח"א עמ' 327
נט: קפץ אחד מן המנויים לתוכו כולן פטורין, אשר יעבור כתיב ולא שכבר עברדרכי האמונה עמ' קכח
ס. קרא לתשיעי עשירי ולעשירי תשיעי ולאחד עשר עשירי וכו' האחד עשר קרב שלמים ועושה תמורה דברי ר' מאירתורת מנחם חס"ו עמ' 310
ב ע"ב תוס' ד"ה אסורהמאיר לארץ (לדרמן) בראשית ח"א עמ' מא
ב: תוס' ד"ה שמא, בן נח אינו מצווה על עבודה זרה בשיתוףדרשות דבר צבי בראשית עמ' נג
ג ע"א רש"י ד"ה קולבוןהמאיר לארץ (לדרמן) בראשית ח"ב עמ' תשפז
ג. פלוגתא אי כל משמע כולו או מקצתבנין חיים עמ' ח"ב עמ' עא
ד ע"ב לא קדשו בכורות במקדשבית ישי (תשס) דרשות ח"ב עמ' שעד
ד ע"ב נתקדשו הבכורות במדברבנתיבות שם עמ' קי
ה ע"א אותן שלש מאות לוים בכורות היו ודים שיפקיעו עצמם מן הפדיוןבנתיבות שם עמ' קט
ה: אין לך כל אחד ואחד מישראל שלא היו עמו תשעים חמורים וכו'שערי אורה (ברגמן, תשעז) ח"א עמ' תז
ה: אין לך שום א' מישראל שאין לו צ' חמורים טעונים מכספם וזהבם של המצריםנר לצדיק בראשית עמ' צד
ה: אמר ר' חנינא שאלתי את ר' אליעזר בבית מותבא וכו' מאי לשון רפידים ואמר לי רפידים שמה כתנאי, ר' אליעזר אומר רפידים שמה, ר' יהושע אומר שריפו עצמן מדברי תורהדודי נתן שמות עמ' שכ
ה: ויחנו ברפידים שרפו ידיהם מדברי תורהנר לצדיק שמות עמ' קמו
ה: ריפו עצמן מדברי תורהשערי אורה (ברגמן, תשעז) ח"א עמ' של, ח"ב עמ' רמד
ה: שאין לך כל אחד ואחד מישראל שלא היו עמו תשעים חמורים לובים טעונים מכספה וזהבה של מצריםדודי נתן שמות עמ' קנח
ו ע"א דם נעכר ונעשה חלבבנתיבות שם עמ' קיט
ו ע"ב חלב שרי מכלן דכתיב ארץ זבת חלב ודבש דמדמשתבח ביה קרא מוכח דהוא דבר מותרהמאיר לארץ (לדרמן) בראשית ח"א עמ' רעט
ו: חלב מותר מקרא דואת עשרת חריצי החלבתולדות ישראל עמ' פז, שו
ז ע"ב היוצא מן הטמא טמאפחד יצחק (גאגין) עמ' תרעט
ח ע"א מנה"מ א"ר יהודה א"ר ומטו בה משום דריב"ח שנא' ארור אתה וכו'פחד יצחק (גאגין) עמ' רצה
ח. ככר של קודש הוא כפולברכת שמואל (תשעז) תרומה עמ' רפא
ח: אית לן בירא בדברא עיילא למתאדרשת שבת הגדול (מהר"ל) הערה 823
ח: מהרש"א [בין המצרים]אהל משה (שיינרמן, תשסז) מקדש וגלות עמ' עג
ט: לא תעבוד בבכור שורך אבל אתה עובד בבכור אדםברכת שמואל (תשעז) ואתחנן עמ' תקצא
י. איסורו חישובואגודת ישראל (תרפג) דף קיד ע"ג-ע"ד
יב. עולה חשוב אוכל דאכילת מזבח הוא כמו אכילת אדםבנין חיים עמ' ח"א עמ' קעב
כד ע"א עד יבוא ויורה צדק ורש"יבית ישי (תשס) דרשות ח"ב עמ' שלב
כד ע"א עד יבוא מורה צדק ורש"יבית ישי (תשס) דרשות ח"א עמ' לג
כה: שורים כיון דמנגחן אהדדי שכיח דנפיל בהו מומאשערי אורה (ברגמן, תשעז) ח"א עמ' קנה, ח"ב עמ' קנג
לד: לדידיה קנסו רבנן, לבריה לא קנסו רבנןעזר מיהודה (תשפא) שמות עמ' שמו
לה: אשתו כגופואגודת ישראל (תרפג) דף צא ע"ג-ע"ד
לט. תמים אין חסרון לאבנין חיים עמ' ח"ב עמ' עב
מד ע"ב שלא תהי' עקר מן התלמידיםבנתיבות שם עמ' שעב
מד: לא יהיה בך עקר ועקרה, עקר מן התלמידיםדרשות חלק לוי עמ' תעח
מה ע"א רנ"ב אברים באשהעצי עדן (תשעח) עמ' עז
מו: גיורת שיצאה פדחת ולדה בהיותה נכרית ואחר כך נתגיירה אין נותנים לה ימי טומאה וימי טהרהקול אריה (באקשט) ח"א עמ' 253
מז ע"א כהנת שנתעברה מעכו"ם מהי וכו'בית ישי (תשס) דרשות ח"א עמ' עו
מעשר בהמה נוהג בפני הבית ושלא בפני הביתמלל לאברהם (סתהון) דרוש ח לפרשת וישלח עמ' 67-75 במהד' תשמא, וישב
נב ע"א משפט הבכורה לאיש ואין משפט הבכורה לאשהפחד יצחק (גאגין) עמ' תשח
נז: תוס' ד"ה בפרוםדרשת שבת הגדול (מהר"ל) הערה 362
נח כל חכמי ישראל חמין עלי כקליפת השוםדרשות דבר צבי ויקרא-דברים עמ' רנב
נח. ב"ע אמר כל חכמי ישראל דומין עלי בקליפת השוםבנין חיים עמ' ח"ב עמ' קסט
נח. חוץ מן הקרח הזהברכת שמואל (תשעז) שופטים עמ' תרכג
נח: כיצד מעשרן מכניסן לדיר וכו'מלל לאברהם (סתהון) דרוש ח לפרשת וישלח עמ' 67-75 במהד' תשמא
ב ע"א תוד"ה הלוקחסמיכת חכמים (תשסא) עמ' רלא
ב: תוס' ד"ה שמאנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' יג אות יג, טו, סי' נד אות יב, סי' סט אות יא
ד: ר"י אמר קדשו בכורות וכו'משחת שמן (תשסז) ח"א עמ' פו
ה ע"ב אין לך כל אחד ואחד מישראל שלא היו עמו תשעים חמורים לובים טעוניםיחי ראובן (קרלנשטיין) שמות עמ' רמד
ה ע"ב מפני מה נשתנו פטרי חמורים מפטרי סוסים וגמליםיחי ראובן (קרלנשטיין) שמות עמ' רצא
ה ע"ב שאין לך כל אחד ואחד מישראל וכו'ימלא פי תהלתך על התורה (תשעה) עמ' רסט
ה רפו ידיהם מד"ת ובא עמלקחי' אבר"ח דרוש יג
ה: בהמה טהורה שילדה כמין בהמה טמאה מותר באכילה וטמאה שילדה במין בהמה טהורה אסור באכילה וכו'משחת שמן (תשעא) ויקרא עמ' ריב, ריג
ה: ויחנו ברפידים שרפו ידיהם מן התורה מן המצוותפחד דוד ח"ב עמ' קיד, קמה, קעב, קפב, קפג, שפא, ח"ג עמ' עד
ה: פטר חמור תפדה, לפי שסייעו חמורים ישראל בטעינת רכושם בצאתם ממצריםחלקת אפרים - תרומה
ה: שאין לך אחד מישראל שלא יצא ממצרים בעשרה חמורים טעונים ברכוש גדולמשחת שמן (תשעא) שמות עמ' קצט
ה: שטים גרם לישראל לזנותמזבח אליהו דף נה ע"ד
ו ע"ב הואיל דבהמה טהורה נמי חידוש הוא דאמר מר דם נעכר ונעשה חלב וכיון דחידוש הוא בבהמה טמאה נמי לישתרי וכו', סלקא דעתך אמינא הואיל וליכא מידי דאתי מחי ושרייה רחמנא והאי חלב כי אבר מן החי הוא ושרי והילכך אפי' בבהמה טמאה לישתרי קא משמע לן וכו'עטרת משה ימים נוראים - יו"כ אות יב
ו ע"ב רש"י ד"ה דאמר מר, דם נדות נעכר מחמת הלידה ונעשה חלב וכו'עטרת משה ימים נוראים - ר"ה אות שז
ו: מנא לן דחלב בהמה טמאה הוא אסור וכו'כסף נבחר (תשפ) עמ' שכב
ו: מנין חלב דמותר מה"תחלקת אפרים - וירא
ו: שטמ"ק אות ב'משחת שמן (תשסז) ח"א עמ' כג
ח. אין פרענות באה לעולם אלא בשביל עמי הארץנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' ד אות יז
ח. הדולפנין פרין ורבין מבני אדם, תוס'נחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' כא אות א
ח: שאל קיסר לרבי יהושע בן חנניא, נחש לכמה שנים מתעבר ומולידפחד דוד ח"א עמ' תרעג
טז. רש'י, עין דומה לעולם קטןחלקת אפרים - חג השבועות
יב. אין פודין את הכלאיםכסף נבחר (תשפ) עמ' קכט
יג: מדנכרי בחרא קנין ישראל נמי בחדאחלקת אפרים - דברים
יז: תוס' ד"ה אפשרנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' לה אות ח
יט: סימן הוולד בבהמה דקה טינוף וכו' לימא בטינוף פוטר קמיפלגי רבי ישמעאל סבר טינוף אינו פוטר ורבי יהושע סבר טינוף פוטר, אי דחזינן דטינוף דכולי עלמא לא פליגי דטינוף פוטר וכו'עטרת משה ימים נוראים - ר"ה אות תלב
יט: סימן הולד בבהמה דקה טינוףעטרת משה ימים נוראים - ר"ה אות שמח
כב. האי טומאה כמאן דאיתא דמיאנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' סג אות ו
כד: בעי אחאי בריבינחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' סו אות ג
כה ע"ב את שנראה עם הגיזה מותר וכו' וברד"ה ושאינו נראה, שיצא חוץ יותר מדאי וניכר לכל שמובדל הואעטרת משה ימים נוראים - ט"ו באב אות טז
כו. אמר רב נחמן הלכה כר"י הואיל ותנן בבחירתא כוותיהנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' צט אות טז
כז. נדה קוצה חלה ואכיל לכהן קטןחלקת אפרים - לך לך
כח כל חכמי ישראל לפני כקליפת השום חוץ מן הקרח הזהנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' יא אות ה
כח. אמר לו ר"ע ר"ט אתה מומחה לבית דיןנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' ק אות יא
כח. ומאן חכמים ר"מנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' צט אות ב
כח. זו דברי ר' עקיבא סתימתאהנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' ק אות כ
כח. רש"י ד"ה תיתינחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' צט אות כב
כט. הנוטל שכר לדון דינו בטלהחלקת אפרים - וישלח
כל אחד מישראל הוציא תשעים חמורים משאמזבח אליהו דף עב ע"א
לא יהיה בך עקר ועקרה שלא יהיה ביתך עקורה מן התלמידים ולא יהיה תפלתךמזבח אליהו דף קצז ע"ד
לג. לעמיתך למה לי וכו' לעמיתך אתה מחזיר אונאהמשחת שמן (תשעא) ויקרא עמ' רפט
לו: תוס' ד"ה במקום שיש מומחהנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' קכ אות ד
לז. חכם כגון מאן אמר רב נחמן כגון אנאנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' צח אות א
לז: א"ר אלעזר יורן ברבינחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' סו אות ג
לח: רבי יהושע בן קפוסאינחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' ק אות לא
לט. רבי יהושע בן קפוסאינחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' ק אות לא
מ: פיו בלום ורגליו מבולמוסנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' ק אות כ
מא. זקן חולה ומזוהםמשחת שמן (תשסז) ח"א עמ' כט
מג: רש"י ד"ה עשהמשחת שמן (תשעא) ויקרא עמ' רסט
מג: שימי אתנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' סו אות
מד ע"ב מאי דכתיב לא יהיה בך עקר ועקרה ובבהמתך וכו', אמר רבי יהושע בן לוי לא יהיה בך עקר מן התלמידים ועקרה שלא תהא תפלתך עקורה לפני המקוםעטרת משה ימים נוראים - ר"ה אות קכג, תטו
מד: דאמר רב הני מדרי דבבל מהדרי מיא לעין עיטםנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' עט אות טז
מד: לא יהיה בך עקר ועקרהנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' מד אות טו
מד: לא יהיה בך עקר מן התלמידיםמשחת שמן (תשעא) ויקרא עמ' קיח, דברים עמ' נב
מד: לא יהיה בך עקר, תוס'נחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' לד אות ח
מד: משתינין מים בפני רבים ואין שותין מים בפני רביםנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' ד אות יא, סי' כב אות יא
מה יש לה ד' אברים יתירים על של אישחי' אבר"ח דרוש ט
מה: והתני ר' אבהו מנין שהקב"ה משתבח בבעלי קומהנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' ז אות א
מה: כשירין באדם ופסולין בבהמהמשחת שמן (תשסז) ח"א עמ' רה
מו. דקא פשע בינוקאנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' לד אות י
מו: פדחת פוטרת בבל מקום אפילו לנחלהנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' ז אות ג
מז. גר שנתגייר כקטן שנולד דמינחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' יט אות ב
מז. כהנת שנבעלה לנכרי ובחוד"ה אלאמשחת שמן (תשסז) ח"א עמ' קמט
מט. תוס' ד"ה לאחר שלשיםנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' קג אות ז
מט. תוס' ד"ה לאחרמשחת שמן (תשסז) ח"ב עמ' קלד
נא ע"ב רבי חנינא הוה רגיל ושקיל ומהדריחי ראובן (קרלנשטיין) בראשית עמ' רסד
נא: אם רצה הכהן ליתן לו במתנה רשאינחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' ק אות א
נא: נתן לי' כהנים יצאמשחת שמן (תשסז) ח"א עמ' קסח
נב: קרי רמי בר חמא עליה דרב ששת טובה חכמה עם נחלהנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' עד אות א
נה: כתיב והנהר הרביעי הוא פרת וכו', תניא רבי מאיר אומר יובל שמו שנאמר והיה כעץ שתול על מים ועל יובל ישלח שרשיו, ולמה נקרא שמו פרת שמימיו פרים ורביםעטרת משה ימים נוראים - ר"ה אות רז
נז ע"א כל אשר יעבור תחת השבט כתיב פרט לטרפה שאינה עוברתעטרת משה ימים נוראים - סליחות אות נז
נז ע"א שור או כשב פרט לכלאים או עז פרט לנדמה כי יולד פרט ליוצא דופןעטרת משה ימים נוראים - ר"ה אות קסו
נז: פעם אחת נפלה ביצת בר יוכני וטבעה ששים כרכים ושברה ג' מאות ארזיםנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' טז אות א
נח ע"א אמר בן עזאי וכו' האלולין מתעשרין לעצמןעטרת משה ימים נוראים - אלול אות סא
נח ע"ב באי זה צד מעשר וכו', אימותיהם מבחוץ והם מבפנים וגועות ויוצאות לקראת אמן, ולפקינהו אינהו יעבור כתיב ולא שיעבירוהו וכו' תנו רבנן כל אשר יעבור תחת פרט לטריפה שאינה עוברת וכו', שמנאן רבוצים או עומדים מנין תלמוד לומר העשירי קדש מ"מ וכו'עטרת משה ימים נוראים - ר"ה אות קפט, רסד, עדר
נח. בן עזאי אומר כל חכמי ישראל לפני כקליפת השוםנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' יא אות ה, ט, סי' ק אות יד
נח. ניחא לי, לאינש למעיבד מצוה בממוניהחלקת אפרים - נח
נח. רש"י ד"ה חוץ מן הקרחנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' ק אות ל
נח. שואלים ודורשים בהלכות הפסח לרשב"ג שתי שבתות וכו'כסף נבחר (תשפ) עמ' שכו
נח. תוס' ד"ה חוץ מן הקרחנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' יא אות ט, סי' ק אות יד, ל, לח
נט. ונחשב לכם תרומתכםנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' קיג אות ג
נט. מחשב ואומרנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' כ אות ה, יד
פ"ז תויו"ט - כהן שהרג את הנפש פסול לכהונהאמרי מרדכי (שפלטר, תשעב) אות עח
פ"ט רע"בבתי כנסיות - בית האסופים דף יג ע"ד
פ"ט תוי"טבתי כנסיות - בית האסופים דף יג ע"ד
?דוקא נולד לט' פודין לשלשים יוםשמנה לחמו (תרנז) ח"ב דף ה ע"א
פ"ד מ"ג פירוש המשנה לרמב"םמשוש הארץ עמ' קנה*
פ"ד מ"ה תוי"ט - מה שלמד מהרשב"אטירת כסף דף רב ע"ד


ללקט ביאורי אגדות על מסכת ערכין (עם טקסט מלא של המקורות)מסכת ערכין
ב ע"א01 הכל מעריכין ונערכיןמצווה ועושה ח"ב עמ' שסב
ב ע"א01 הכל מעריכין, הכל וכו'מנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף כד ע"א
ב ע"א01 מסכת ערכיןתורת מנחם חל"ח עמ' 126 {יש בה ריבוי גירסאות שונות וסוגיות חמורות}
ב ע"א08 הכל מעריכין וכו' לאתויי מאי לאתויי מופלא סמוך לאישלקוטי שיחות חכ"ב עמ' 171
ב ע"א08 הכל מעריכין לאתויי מאי לאתויי מופלא סמוך לאישחמשה מאמרות (תשסט) - סמוכים לעד - בכורות א
ב ע"א09 לאתויי מופלא סמוך לאישמשנת חיים במדבר עמ' טז
ב ע"א10 לאתויי מנוול ומוכה שחיןודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' שט
ב ע"א20 הכל סומכין לאתויי מאי, לאתויי יורשכתנות אור עמ' שלט
ב ע"א רש"י ד"ה מופלא - בן י"ב שנה ויום אחד וכו' ומופלא קרי ליה על שם שבודקין וכו'חמשה מאמרות (תשסט) - סמוכים לעד - בכורות א
ב ע"א רש"י ד"ה נשים - נשים ועבדים משלמין לאחר זמן מצווה ועושה ח"ב עמ' שסב
ב ע"א תוס' ד"ה אין נדוניןאיש מבין ח"א דף נב ע"ד
ב ע"א תוס' ד"ה לאתויי נשיםרנת יצחק יהושע עמ' רסז, ה' מגילות עמ' תלט
ב ע"א תוס' ד"ה לאתוייודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' שי
ב ע"א תוס' ד"ה נשים - נשים ועבדים משלמין לאחר זמן מצווה ועושה ח"ב עמ' שסב
ב ע"א רגמ"ה ד"ה היורשמשנת חיים ויקרא עמ' מד
ב ע"ב05 לפי שכל הענין אינו מדבר אלא בלשון זכרשל"ה (תשנז) - תולדות אדם אות כג
ב ע"ב05 לפי שכל הענין אינו מדבר אלא בלשון זכרשל"ה (תשנז) פרשת כי תשא אות טז
ב ע"ב08 הכל חייבין בסוכה, תוס'נחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' יג אות ה
ב ע"ב12 קטן היודע לנענע חייב בלולב וכו'מבשרת ציון ח"א עמ' קלב
ב ע"ב14 קטן היודע להתעטף חייב בציצית ותוס'וענפיה ארזי אל (תשסו) על התורה ח"א עמ' יח
ב ע"ב15 הכל חייבין בתפילין לאיתויי קטן היודע לשמור תפיליןילקוט עטרת צבי עמ' שיט
ב ע"ב28 כדרך שבא לראות כך בא ליראותברכת טוב עמ' פא, פה
ב ע"ב34 מי שחציו עבד וחציו בן חורין עובד את רבו יום אחד וכו'בני יששכר ח"א דף סז ע"א
ב ע"ב41 הכל כשרים לקרוא את המגילהפורים בציון עמ' רד
ב ע"ב41 הכל כשרים לקרואודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' שז
ב ע"ב41 הכל כשרין לקרות את המגילה וכו' לאתויי נשיםאז שמח עמ' קטז
ב ע"ב41 הכל כשרין לקרות את המגילהישא מדברותיך - מגילה עמ' פא
ב ע"ב רש"י ד"ה מי שחציו עבדעיוני רש"י שמות ח"ב עמ' ריז, ריח
ב ע"ב רש"י ד"ה שהגיע לחינוךאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' תיב
ב ע"ב רש"י ותוס' ד"ה שהגיעמכשירי מצוה עמ' קנא
ב ע"ב תוס' ד"ה היודעודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' תצט
ב ע"ב תוס' ד"ה הכלבית ישי (תשסד) דרשות עמ' שה
ב ע"ב תוס' ד"ה הכלויואל משה מאמר ב סי' סט עמ' רסו
ב ע"ב תוס' ד"ה שאין מעכביןמכשירי מצוה עמ' קנא
ב ע"ב תוס' - לא ענשינן אעשה בעידן ריתחא רק בכה"ג שעושה תחבולה ליפטררנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תשל
ג ע"א01 נשים מוציאות במ"מישא מדברותיך - מגילה עמ' רמב
ג ע"א02 נשים חייבות במקרא מגילה שאף הן היו באותו הנס, ותוס'רנת יצחק שופטים עמ' עא
ג ע"א02 נשים חייבות במקרא מגילהדברי טובה שופטים ח"א עמ' רל
ג ע"א02 נשים חייבות בקריאת מגילה שאף הן היו באותו הנס, ותוס' דאין מוציאות את האנשיםרנת יצחק תליתאה ח"א עמ' שסב
ג ע"א03 הכל חייבין בזימוןבי חייא ח"ב עמ' קנג, שכב
ג ע"א03 הכל חייבים בזימוןודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תרסז
ג ע"א03 הכל חייבין הכל לרבוייישא מדברותיך - מגילה עמ' רכד
ג ע"א03 שאף הן היו באותו הנסמה שהיה הוא שיהיה עמ' קכו
ג ע"א06 הכל מצטרפין לזימון לאתויי מאי, תוס'נחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' יג אות יב, סי' יט אות נא
ג ע"א22 למעוטי קטן מכרתמשנת חיים ויקרא עמ' רצט
ג ע"א23 איש צרוע למעט קטןצמח צדקה עה"ת עמ' קפט
ג ע"א27 אשה מניןמנחת מרדכי עמ' ריא
ג ע"א29 הכל כשרים לראות את הנגעיםפרורים משלחן גבוה ח"ה שאלה פא עמ' קלא {האם אשה כשרה לדון ולאמר לכהן אמור טמא}
ג ע"א29 הכל כשרים לראות את הנגעים, לאתויי שאינו בקיאור אברהם ויקרא עמ' קפח
ג ע"א29 הכל כשרין לראות את הנגעיםאור אברהם על ספר המצוות עמ' תקמב
ג ע"א29 הכל כשרין לראות את הנגעיםיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קסה
ג ע"א32 הכל כשרין לקדשודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' שעא
ג ע"א רש"י ד"ה כרת - ולהכי כתיב איש למעוטי קטן דלאו בר עונשין הואים שמחה עמ' סט
ג ע"א רש"י ד"ה לאתויי - שנשים מוציאות אנשים במגילהעטרת חן ח"ב עמ' סו
ג ע"א רש"י ד"ה לאתוייודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' שח
ג ע"א רש"י ד"ה מזמנותיד יצחק עמ' רסח ס"ק ד [הלכה]
ג ע"א רש"י - נשים חייבות במ"מישא מדברותיך - מגילה עמ' רכד
ג ע"א רש"י - נשים חייבות בקריאהישא מדברותיך - מגילה עמ' קמג
ג ע"א רש"י - נשים מוציאות אנשיםישא מדברותיך - מגילה עמ' פא
ג ע"א תוס' - אין הנשים מוציאות אנשים במקרא מגילה אור אברהם ברכות עמ' נז
ג ע"א תוס' - אין הנשים מוציאות האנשיםישא מדברותיך - מגילה עמ' פ
ג ע"א תוס' ד"ה לאתויי - לענין נשים חייבות במגילהעטרת חן ח"ב עמ' סד
ג ע"א תוס' ד"ה לאתוייבריכות המעיין עמ' רנח
ג ע"א תוס' ד"ה למעוטי קטן מכרתאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' שפז
ג ע"א תוס' ד"ה למעוטיגור אריה שמות פכ"א הערה 457
ג ע"א תוס' - נשים חייבות במ"מישא מדברותיך - מגילה עמ' רכד
ג ע"א תוס' - נשים חייבות במ"מ בשמיעהישא מדברותיך - מגילה עמ' רכט
ג ע"א תוס' - דעת הבה"ג דנשים חייבות רק בשמיעת המגילה אור אברהם הלכות מגילה וחנוכה עמ' יד, ריט
ג ע"ב07 הכל חייבין בסוכה, כהנים לוים וישראליםשל"ה (תשנז) - מס' סוכה אות יג
ג ע"ב17 הכל חייבין בציצית וכו'לחמי תודה דף נה ע"א
ג ע"ב17 הכל חייבין בציצית כהנים לויים וישראלים וכו'חמודי צבי במדבר-דברים עמ' קל
ג ע"ב17 הכל חייבין בציצית כהנים לוים וישראלים פשיטאחכמת התורה אמור עמ' תסד
ג ע"ב17 הכל חייבין בציציתפרורים משלחן גבוה ח"ג שאלה נו
ג ע"ב18 כהנים אצטריך ליה וכו' הואיל ואישתרי כלאים גבייהותיבת גמא (תשסז) עמ' רה
ג ע"ב22 הואיל ואישתרי כלאיםפרורים משלחן גבוה ח"ד שאלה ע
ג ע"ב22 כהנים אישתרי כלאים לגבייהו בעידן עבודהבאר הגולה (הרטמן) באר ו הערה 947
ג ע"ב22 כהנים אשתרי להו איסור כלאיםמנחת מרדכי עמ' שמ
ג ע"ב22 כהנים הואיל ואישתרי כלאים לגבייהו, ורש"יתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' פ
ג ע"ב23 נהי דאישתרי בעידן עבודה בלא בעידן עבודה לא אישתרידברי חיים על התורה (תשנט) עמ' שט
ג ע"ב24 בלא עידן עבודהדגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' שנ
ג ע"ב24 הכל חייבין בתפיליןודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' לב, תקעא, תקעג
ג ע"ב25 הכהנים חייבים בתפיליןציץ השדה - שדי יער עמ' קמח
ג ע"ב27 והיו לטטפת בין עיניך וכו' כל זמן שבין עיניך יהיו שניםפאר יעקב ח"ג עמ' תרנח
ג ע"ב29 כהנים פטירי מתפילה של ידצמח דוד (סקאליע) עמ' שעג
ג ע"ב30 על בשרו, שלא יהא דבר חוצץ בינו לבשרוולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' נ
ג ע"ב30 שלא יהא דבר חוצץ בינו ובין בשרואור התורה (תאומים, תשנט) עמ' רמא
ג ע"ב רש"י כיון דאישתרי להו כלאים בעידן עבודהגור אריה בראשית פ"ד הערה 66
ג ע"ב תוס' ד"ה הנידרשות מהר"ם חביב עמ' קע
ג ע"ב תוס' ד"ה ובנילקוטי שיחות חכ"ט עמ' 497
ג ע"ב תוס' ד"ה שהגיעמגדל עוז (תשעח) עמ' פד
ג ע"ב תוס' ד"ה של יד - ולטוטפות וכו' כל זמן שבין עיניך יהיו שניםלקוטי שיחות חי"ט עמ' 49
ג ע"ב תוס' ד"ה של יד - כל זמן שבין עיניך יהיו שתים, היינו בשעה שמניח שניהם וכו'כסף נבחר (מרגליות) עמ' רעד
ד ע"א07 אר"י אמר שמואלעולת חודש ח"ג מאמר ז
ד ע"א10 הכל חייבים בזימוןודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תרטז
ד ע"א10 הכל חייבין בזימון וכו'מנחת מרדכי עמ' קנז
ד ע"א11 ל"צ דקאכלי קדשים וכו'ברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' קד
ד ע"א11 לא צריכא דקאכלי קדשים סד"א ואכלו אותם אשר כופר בהם אמר רחמנא והא כפרה היא וכו'הר המוריה עמ' קלד
ד ע"א11 סד"א ואכלו אותם אשר כופר בהם והא כפרה היא קמ"לברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' מה
ד ע"א14 הכל מצטרפין לזימוןפנים מסבירות עמ' תיג
ד ע"א20 הכהנים הם בכלל דין הערכיןאור אברהם על ספר המצוות עמ' תקצב
ד ע"א23 איכא למ"ד דכהנים פטורין ממחצית השקלאמרות ה' השלם ח"ג עמ' שפט, שצ
ד ע"א23 כהנים שפטורים משקלים ברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' קו {האם פטורים מק"צ}
ד ע"א34 כהנים הואיל וליתנהו בשקליםמשנת חיים במדבר עמ' טז
ד ע"א39 סד"א כל דאיתיה בפדיון הבן איתיה בערכין וכו'אור אברהם ויקרא עמ' תטו
ד ע"א51 האומר ערך ידי עליתאומי צביה עמ' רפו
ד ע"א51 ערך כולו הוא נותןהכתב והקבלה ויקרא פכ"ז פסוק ב
ד ע"א54 אוציא את המתהכתב והקבלה ויקרא פכ"ז פסוק ח
ד ע"א56 אין לי אלא אחד שהעריך אחדיוסף לקח כרך א ח"א עמ' רפג, שיח
ד ע"א רש"י - זיל בתר רובאתורת מנחם ח"י עמ' 129
ד ע"ב זכר ודאי נקבה ודאיתאור תורה (קאלמייר, תשסא) עמ' קמא
ד ע"ב האומר ערך סתם עליפנים מסבירות עמ' קפה
ד ע"ב והא אפיקתיה לערך סתםגור אריה ויקרא פכ"ז הערה 2
ד ע"ב ראש עבד מכור לךדגלי יהודה דרוש ב אות טו דף עט ע"ב
ה ע"א האומר רגלה של זו עולה - הרי כולה עולהאבן ישפה עמ' 6
ה ע"א מנין לאומר רגלה של זו עולהמנחת מרדכי עמ' רמז
ה ע"א אין אדם מוציא דבריו לבטלהטללי אורות עמ' קטו
ה ע"א תוס' ד"ה אדם וכו'ברכת אבות עמ' רסז
ה ע"א תוס' ד"ה אדם וכו'דרשות שבט הלוי ח"א עמ' שיז
ה ע"א תוס' ד"ה אדםבנין אפרים עמ' קעב [הלכה]
ה ע"א תוס' ד"ה אדםפרורים משלחן גבוה ח"ה שאלה קטז
ה ע"ב16 אר"א והוא דאמר עלי כו'מראה הגדול ח"ב דף לח ע"ד
ה ע"ב17 גוי מעריך או לאברכת אבות עמ' ערב
ה ע"ב17 גוי נערך ואינו מעריךעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' עז
ה ע"ב17 גוי רמ"א נערך אבל לא מעריך רי"א וכו'אמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' תי
ה ע"ב19 גוי אין לו ערךודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' שי
ה ע"ב20 בני ישראל מעריכין ואין הנכרים מעריכיןנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' ז אות י
ה ע"ב22 איש ריבה גוייוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קנב
ה ע"ב26 חש"ו אין מעריכין להםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' קנ
ה ע"ב40 חטאת שמתו בעליה דינה שתמות, שהיא אחת מחמש חטאות המתותדרשות באר יצחק עמ' רסז
ה ע"ב43 אין מקבלין נדבות מן הגויםמנחת מרדכי עמ' קמח
ה ע"ב תוס' ד"ה אלא - היכי תנן זה וזה מודים שנודרין ונודביןעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קנד
ו ע"א01 גוי שהתנדב נדבה לבדק הבית מקבלים הימנו וכו' הא בסוףמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' קנו*
ו ע"א01 גוי שנדב לבדה"בברכת אבות עמ' קעח
ו ע"א08 כליא עורב - תוס'באר שרים במדבר פ' חקת דרוש ו אות ד
ו ע"א11 אי אמר מלכותא עקרנא טורי עקר טורילקוטי מאמרים עמ' 92
ו ע"א19 יגוד וישתמש במותר ותוס'רנת יצחק ה' מגילות עמ' קלח
ו ע"א25 כל שם שלא במקומו לא קדושאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' שכו
ו ע"א47 האומר סלע זו לצדקה עד שלא בא ליד הגזבר מותר לשנותהמצווה ועושה ח"ב עמ' שסג, תב
ו ע"א47 סלע זו לצדקה עד שלא באתה ליד גבאי מותר לשנותה וכו'אוצרות חיים - מעשה הצדקה עמ' לב
ו ע"א49 הצדקה משבאת ליד גבאי אינו רשאי לשנותהיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קנז
ו ע"א רש"י ד"ה בתחילה וד"ה לבסוףלקוטי שיחות חכ"ה עמ' 472
ו ע"א רש"י ד"ה שםמשנת חיים דברים עמ' רכו
ו ע"א תוס' ד"ה יגודמים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' קכ
ו ע"א תוס' ד"ה יגוד וישתמש במותרוענפיה ארזי אל (תשסו) על התורה ח"ב עמ' קטז*
ו ע"א תוס' ד"ה כגוןלהורות נתן במדבר עמ' קפז
ו ע"ב01 ר' ינאי יזיף ופרע דעניים גופייהו ניחא להועץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' לח, קא, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' שכ
ו ע"ב03 ישראל שהתנדב מנורה או נר לבית הכנסת וכו', אבל לדבר מצוה מותר לשנותהאור תורה (קאלמייר, תשסא) עמ' קצד
ו ע"ב03 ישראל שהתנדב מנורה לבהכ"נ וכו'כח מעשיו הגיד לעמו ח"ב ל ע"ג
ו ע"ב03 ישראל שנדב מנורה לבהכ"נבנין שאול עמ' קסה, קסו
ו ע"ב04 סבר ר' חייא בר אבא למימר וכו' א"ל רב אמי הכי א"ר יוחנן וכו'זכור לדוד עמ' עט
ו ע"ב09 נכרי שהתנדב אסור לשנותו למצוה אחרתחכמת התורה ויקהל עמ' רל
ו ע"ב15 שעזרק טייעאפירושי ראשונים
ו ע"ב21 היוצא ליהרג אין לו ערךאמרות ה' השלם ח"ד עמ' רעז
ו ע"ב21 היוצא ליהרג בב"ד אינו נערךלקט שיחות מוסר ח"ב עמ' שנה
ו ע"ב29 היוצא ליהרג ואמר אחד ערכו עלי לא אמר כלוםגור אריה ויקרא פכ"ז אות כא
ו ע"ב29 היוצא ליהרג ואמר אחד ערכו עליודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' שט
ו ע"ב29 היוצא ליהרג ואמר אחד ערכו עלייוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קנב, קסב, קסג
ו ע"ב31 ת"ל כל חרם לא יפדה וכו'טוב ירושלים ויקרא פכ"ז פסוק כט
ו ע"ב53 היוצא ליהרג הוא שחבלזבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' רז
ו ע"ב53 היוצא ליהרג וכו' אחרים שחבלו בו פטוריןדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' קלח ד"ה וי"ל
ז ע"א10 החופר בור ברשות הרבים ונפל שם שור וכו'אור אברהם שמות עמ' קסב
ז ע"א10 מיתיבי החופר בור ברשות הרבים וכו'זכור לדוד עמ' עו
ז ע"א17 מי שהיה מחוייב חטאת או אשם ויוצא להרגעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' לג
ז ע"א28 אין ממתינין לה עד שתלדחכמת התורה וישב עמ' שלח
ז ע"א28 אין ממתינין לה עד שתלדעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תקצו
ז ע"א28 אשה שיוצאה ליהרגדברי חנינא - רפואה עמ' סג, סה, סט
ז ע"א28 אשה שיוצאת ליהרג אין ממתינין לה עד שתלד, דכתיב ומתו גם שניהם, לרבות הולדעדות ביוסף (איטינגא, תשסב) עמ' עט
ז ע"א28 אשה שיצאה ליהרג אין ממתינין לה עד שתלד ישבה על המשבר וכו' ותוס'שבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' ריב
ז ע"א28 האשה היוצאה ליהרג אין ממתינין ורש"י ד"ה אין ממתיניןדברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' לח, ערה
ז ע"א28 האשה שיצאה ליהרג אין ממתינין לה עד שתלדלב המשפט ח"א שיעור כז [הלכה]
ז ע"א28 האשה שיצאה ליהרג אין ממתינין לה עד שתלד וכו'אמרות ה' השלם ח"א עמ' קפט
ז ע"א28 האשה שיצאה ליהרג אין ממתינין לה עד שתלדיד דוד (אופנהיים) עמ' פט
ז ע"א28 האשה שיצאה ליהרג אין ממתינין לה עד שתלדיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קלח, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' קלט, ח"ב עמ' פז
ז ע"א29 אשה היושבת על המשברדברי חנינא - רפואה עמ' נז, סד, עג, עד
ז ע"א29 ישבה על המשבר ממתינין לה עד שתלדעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' פט
ז ע"א33 ומתו גם שניהם לרבות את הוולדחמודי צבי בראשית עמ' תיח
ז ע"א33 ומתו גם שניהםהשיר והשבח ח"א עמ' קה
ז ע"א33 ומתו גם שניהם לרבות את הולדשם יחזקאל עמ' שמח
ז ע"א41 טיפת מלאך המות מחתכת סימני הלד ברישאעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קיז
ז ע"א42 מעוברת הנהרגת האם מתה לפני הולדגנא דפלפלי עמ' קנג, רכא
ז ע"א44 האשה שישבה על המשבר ומתה בשבת וכו'דבר טוב עמ' שכג
ז ע"א44 היושבת על המשבר מצילין עוברה בשבתגנא דפלפלי עמ' רכז, שצט
ז ע"א44 מעוברת שמתה מחללין שבת להציל העוברגנא דפלפלי עמ' תע
ז ע"א44 מעוברת שמתה מקרעין כרסה שמא העובר חיגנא דפלפלי עמ' רכז
ז ע"א רש"י ד"ה ואכתישיחת מלאכי השרת עמ' 104
ז ע"ב מביאין סכין דרך ר"הודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' קכג
ז ע"ב זו גמר דינה אוסרתהחלק יעקב (קנטור) דרוש א
ז ע"ב אין נערכין פחות מסלעמצווה ועושה ח"א עמ' תקנד
ז ע"ב אין נערכין פחות מסלע, תוי"ט, תוספות חדשים, מלאכת שלמה מצווה ועושה ח"א עמ' תקנה {טעם שנכפל}
ז ע"ב רש"י ד"ה אלא א"ר נחמןלהורות נתן ויקרא עמ' קפז
ז ע"ב תוס'הכתב והקבלה ויקרא פכ"ז פסוק ח
ח ע"א בעי רב אהבה היו בידיו חמש סלעים ואמר שני ערכי עלייוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קנב, קנג, רנג
ח ע"א רש"י ד"ה פתחמגדל עוז (תשעח) עמ' נז
ח ע"ב13 אין בנגעים פחות משבוע ולא יותר מג' שבועות, ובשטמ"קברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' סא
ח ע"ב15 אמר רב פפא צדקתך כהררי אל אלו נגעי אדם וכו' רבי יוסי ברבי חנינא אמר נושא וכו'תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תרו
ח ע"ב15 אר"פ צדקתך כהררי אל אלו נגעי אדם משפטיך אלו נגעי בתיםתורת חיים עה"ת עמ' קסב-קסג {צדקת ה' נודעת מנגעי אדם הבאים אחרי נגעי בתים}
ח ע"ב15 צדקתך כהררי אל אלו נגעי אדם ומשפטיך תהום רבה אלו נגעי בתיםחכמת התורה מצורע עמ' צד, קח, קיב, קיג, קטז, קלא, קסז
ח ע"ב15 צדקתך אלו נגעי בני אדם משפטיך אלו נגעי בתים וכו', רש"ילקט שיחות מוסר ח"ב עמ' שסה
ח ע"ב15 צדקתך כהררי אל אלו נגעי אדם וכו'תורת העולה ח"ג פרק סז
ח ע"ב15 צדקתך כהררי אל אלו נגעי אדם וכו', ורש"י ותוס'באר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' רו
ח ע"ב15 צדקתך כהררי אל אלו נגעי אדם משפטיך תהום רבה אלו נגעי בתים, רש"ילקט שיחות מוסר ח"ג עמ' ק
ח ע"ב15 צדקתך כהררי אל אלו נגעי אדםחכמת התורה תזריע עמ' קד, קעג, רלא
ח ע"ב15 צדקתך כהררי אל אלו נגעי אדםלחם רב על סדור התפילה אות א' תשלג
ח ע"ב15 צדקתך כהררי אל אלו נגעי אדם משפטיך תהום רבה אלו נגעי בתיםתורת העולה (תשעה) עמ' תקנג
ח ע"ב15 צדקתך כהררי אל אלו נגעי אדם משפטיך תהום רבה אלו נגעי בתיםברית אברם עמ' שמט
ח ע"ב15 צדקתך כהררי אל אלו נגעי אדם משפטיך תהום רבה אלו נגעי בתיםלקט שיחות מוסר ח"א עמ' רמו
ח ע"ב15 צדקתך כהררי אל אלו נגעי אדםקרן לדוד ויקרא-במדבר עמ' קה
ח ע"ב15 צדקתך כהררי אל אלו נגעי אדם משפטיך תהום רבה אלו נגעי בתיםפאר יעקב ח"ג עמ' קפב, קפד
ח ע"ב15 צדקתך כהררי אל וכו'רנת יצחק תהלים עמ' קלג
ח ע"ב15 צדקתך כהררי אל זה נגעי אדם משפטיך תהום רבה אלו נגעי בתיםנזר הקדש ח"ב עמ' סה
ח ע"ב15 צדקתך כהררי אל זה נגעי אדם וכו'גנת אגוז (תשעב) אות שנה
ח ע"ב15 צדקתך כהררי אל משפטיךודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' תצא
ח ע"ב15 צדקתך כהררי וגו' אלו נגעי אדם וכו' ורש"ישיחות מוסר (תשסב) עמ' רסד
ח ע"ב15 צדקתך כהררי וכו' אלו נגעי וכו' במאי קמיפלגי וכו' כובש וכו' נושא יהל אור עמ' קל; אור התורה (צמח צדק) נ"ך עמ' צה
ח ע"ב16 משפטיך תהום רבה אלו נגעי בתיםקרן לדוד ויקרא-במדבר עמ' קו
ח ע"ב16 פשטיה דקרא במאי כתיבמנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף כד ע"א
ח ע"ב16 פשטיה דקראהכתב והקבלה דברים פכ"ד פסוק טז
ח ע"ב17 אלמלא צדקתך כהררי אל מי יוכל לעמוד לפני משפטיך, רש"ילקט שיחות מוסר ח"ב עמ' פז
ח ע"ב17 אלמלא צדקתך כהררי אל מי יוכל לעמוד מפני משפטיך תהום רבה וכו', רש"ילקט שיחות מוסר ח"ג עמ' תעט, תקלד
ח ע"ב17 אלמלא צדקתך כהררי אל מי יכול לעמוד וכו' מפני שמשפטיך תהום רבהאביר יעקב (סדיגורה, תשסד) עמ' קפו
ח ע"ב17 אלמלא צדקתך כהררי אל מי יכול לעמוד לפני וכו'ימי דוד (תשסז) עמ' יג
ח ע"ב17 אלמלא צדקתך כהררי אל מי יעמוד לפני משפטיך, רש"ידרשות שמואל עמ' מד, עה
ח ע"ב17 אלמלא צדקתך כהררי אלודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' תקלא
ח ע"ב17 מי יכול לעמוד לפני משפטיךתהלות ישראל (קלוגר) עמ' תקלג
ח ע"ב18 צדקתך כהררי אל מפני שמשפטיך תהום רבהלקט שיחות מוסר ח"ב עמ' צא
ח ע"ב19 אתמר רבי אלעזר אמר כובש רבי יוסי ברבי חנינא אמר נושאאוצרות חיים - בין אדם למקום ח"ב עמ' כ
ח ע"ב19 הזכויות מכריעותדרשות מהר"ם בנעט עמ' רד
ח ע"ב19 חד אמר כובש וחד אמר נושאקהלת יעקב עשי"ת עמ' קמד
ח ע"ב19 כובש וכו' נושא עוןלקוטי שיחות ח"ו עמ' 391
ח ע"ב19 כובש, רש"י - תופס מן העונות וכובשן במצולות יםלבושי בדים סעיף נא
ח ע"ב19 נושא או כובשהגיוני עוזיאל ח"א עמ' 74-76
ח ע"ב19 נושא עון ח"א כובש וח"א נושא וכו'קומץ המנחה (צונץ) דרוש קפג אות ד
ח ע"ב19 נושא עון ח"א כובש וח"א נושאחכמת התורה אמור עמ' קצד
ח ע"ב19 ר"א אמר כובש ריב"ח אמר נושאפאר יעקב ח"ג עמ' קצז
ח ע"ב19 ר"א אמר כובש ריב"ח אמר נושא, ורש"י ד"ה במאיטל חיים (פרידלנדר) עמ' רפה, שמג
ח ע"ב19 ר"א אמר כובשרנת יצחק תהלים עמ' שח
ח ע"ב21 אין פוחתים מארבעה חדשיםהקשורים ליעקב (תשסא) עמ' עג
ח ע"ב21 אין פוחתין מארבעה חדשים מעובריןהקשורים ליעקב (תשעח) עמ' רב
ח ע"ב21 ולא נראה יותר על שמונה וכו'יערות דבש ח"ב עמ' ס
ח ע"ב רש"י - בנגעי אדם יש צדקה שהם נבררים בשבוע אחד, ובעעי בתים יש שני שבועות או שלשה שבועותגנת אגוז (תשעב) אות שנה
ח ע"ב רש"י - הקב"ה כובש ומסתיר עונות תחת מחילת כסא הכבודתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' א'פד, א'קא
ח ע"ב רש"י - כובש ומסתיר עונות תחת מחילת כסה"כבשעה שהקדימו תער"ב ח"ג עמ' אלף שיט
ח ע"ב רש"י - כובש ומסתיר עוצות תחת מחילת כסה"ב ס' המאמרים (רש"ב) תרעב עמ' א'שיט
ח ע"ב רש"י - כובש שהשי"ת מטמין מן העוונות תחת כסא הכבודקדושת יצחק עמ' קכ
ח ע"ב רש"י - נושא ומגביה כף העונות למעלה כדי שיכריעו הזכויותלחם רב על סדור התפילה אות תרב
ח ע"ב רש"י - נושא, נושא ומגביה כף העונות למעלה כדי שיכריעו הזכיותפאר יעקב ח"ג עמ' קצז
ח ע"ב רש"י ד"ה במאי קמיפלגי. הקב"ה כובש ומסתיר עונות תחת מחילת כסא הכבוד כדי שיכריעו הזכיותדרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' תנא ד"ה במסכת
ח ע"ב רש"י ד"ה במאיימי דוד (תשסז) עמ' נה
ח ע"ב רש"י ד"ה כובשמכתב מאליהו - מועדים ח"א עמ' רכט
ח ע"ב רש"י ד"ה ר"א, ח"א כובש שכובש ומטמין עון תחת כסא הכבודקומץ המנחה (צונץ) דרוש קפג אות ד
ח ע"ב רש"י ד"ה רבי אלעזרפרדס מנחם עמ' קכב
ח ע"ב שט"מ דבנין אפרים עמ' רי [הלכה]
ט ע"א קא קדים אתי תרי יומיתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' כט
ט ע"א תוס' - בענין דחיית ר"המשיב טענה עמ' 169
ט ע"ב חודש העיבור ובראשוניםברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' כ
ט ע"ב חודש העיבור מלא או חסר, ובשטמ"ק בהשמטותברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' ב
ט ע"ב חודש העיבור מלא או חסרברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' עב
ט ע"ב שנת הלבנהרמז הרומז (תשסח) עמ' סה {בגימטריא שנ"ה}
ט ע"ב רש"י ד"ה שניהם סיטן הבוע על פי א"ת ב"ש לפדר קביעת המועדיםעטרת ישועה (תשסד) אות יג להגדה ש"פ, אות כב לליל ר"ה
י ע"א03 נר ישראל, ורש"יאילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' סג, סד
י ע"א06 אין פוחתין משני נבלים וכו'תורת העולה (תשעה) עמ' רמח
י ע"א06 אין פוחתין משני נבלים וכו'תורת העולה ח"ב פרק לח
י ע"א06 אין פוחתין משני נבליםפירושי ראשונים
י ע"א07 אין פוחתין משני חליליןפירושי ראשונים
י ע"א07 אין פוחתין משני חלילין ולא מוסיפין על שנים עשר וכו'עטרת חן ח"ב עמ' צז
י ע"א07 משני חלילין ולא מוסיפין וכו'משנת חיים במדבר עמ' ריט
י ע"א08 בי"ב יום בשנה החליל מכה לפני המזבח בשחיטת פסח ראשון ושני, וביו"ט ראשון של פסח ושל עצרת, ובח' ימי החג כו' ורש"יימי דוד (תשסז) עמ' שכא
י ע"א08 בי"ב יום בשנה החליל מכה לפני המזבחמאכסניא של התורה סי' לז
י ע"א08 בשנים עשר יום בשנה החליל מכה לפני המזבח בשחיטת פסח ראשון וכו' ורש"י דרשות משמר הלוי (תשעא) עמ' ל
י ע"א08 בשנים עשר יום החליל מכהרמון פרץ (אריאל, תשסא) עמ' כח
י ע"א09 החליל מכה לפני המזבח וכו' ועבדי כהנים היו דברי ר"מדרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' רנז
י ע"א09 החליל מכה לפני המזבח, ורש"ישירת הפסח אות ט
י ע"א13 מנגנים באבוב של קנה שקולו ערבתורת העולה (תשעה) עמ' רמח
י ע"א13 מנגנים באבוב של קנה שקולו ערבתורת העולה ח"ב פרק לח
י ע"א15 ועבדי כהנים היו דברי ר"מרנת יצחק מלכים עמ' קיד
י ע"א15 עבדי כהנים היו מכים בחלילחנן אלקים עמ' רמב
י ע"א15 עבדי כהנים היושפתי רננות דף לט ע"ב
י ע"א16 משפחת בית פגרים מאימאום היואמרות ה' השלם ח"ב עמ' קיז
י ע"א17 רחב"א אומר לויים היורנת יצחק תהלים עמ' תקנ
י ע"א39 מאי שנא הני הואיל ויחיד גומר בהן את ההללדרשות משמר הלוי (תשעא) עמ' לב
י ע"א40 אמר רבי יוחנן וכו' שמונה עשר יום בשנה יחיד גומר בהן את הלל ואלו הן וכו'ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' תלה
י ע"א41 אמירת הללישראל והזמנים (רוסוף) - ניסן עמ' 326
י ע"א41 הללדברי הרב עמ' קנ
י ע"א41 י"ח יום בשנה גומרין ההללציץ השדה פורים - אורה ושמחה עמ' קפג
י ע"א41 י"ח ימים בשנה היחיד גומררנת יצחק תהלים עמ' תקיג
י ע"א41 י"ח ימים שהיחיד גומר בהם הלל וכו'אור אברהם הלכות מגילה וחנוכה עמ' קלז, קמו, רכה
י ע"א41 י"ח ימים שהיחיד גומר בהן את ההללאור אברהם הלכות מגילה וחנוכה - הוספות חדשות עמ' מד, נ, עב
י ע"א41 י"ח ימים שהיחיד גומר ההלל וכו' דפסח אין חלוקין בקרבנותיהן, ורש"י ותוס' ומהרצ"חשירת הפסח אות ט, קסב, קסג, קצד, קצה
י ע"א41 י"ח ימיםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' שנו
י ע"א41 ימים שגומרים בהם את ההלל, וגדר חול המועד בזהברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' קלה
י ע"א41 ימים שגומרים בהם את ההללמאיר נתיבות ח"א עמ' קסג
י ע"א41 ימים שהיחיד גומר בהן את ההלל שמונה ימי החגשפת אמת (רייז) סוכות עמ' רנב
י ע"א41 שמונה עשר ימים שהיחיד גומה בהן את ההללתורה בציון עמ' תעז
י ע"א41 שמונה עשר ימים שהיחיד גומר בהן את ההלל וכו'אוצרות חיים - מתן תורה וא"י עמ' רב
י ע"א41 שמונה עשר ימים שהיחיד גומר בהן את ההלל וכו'אוצרות חיים מועדים ח"ב עמ' שנו
י ע"א41 שמונה עשר ימים שהיחיד גומר בהן את ההלל וכו'אוצרות חיים מועדים ח"א עמ' יג
י ע"א41 שמונה עשר ימים שהיחיד גומר בהן את ההלל וכו'חיי נפש ח"ב עמ' צג
י ע"א41 שמונה עשר ימים שהיחיד גומר בהן את ההלל וכו'עטרת חן ח"ב עמ' יז, עה, פב
י ע"א41 שמונה עשר ימים שהיחיד גומר את ההלל שמונת ימי החג ושמונת ימי חנוכה וכו'שרגא המאיר מועדים עמ' נ
י ע"א43 כל שמונת ימי חנוכה גומרין ההללשמן ראש (כץ) חנוכה ח"א עמ' רעז
י ע"א45 בגולה גומרין הלל בח' ימי חנוכהברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' רנ
י ע"א45 גומרין הלל בגולה בח' ימי חנוכהברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' קלד
י ע"א45 כ"א יום שהיחיד גומר בהם את ההללתפארת צבי ויקרא עמ' קסח
י ע"א47 מ"ש בחג דאמרינן כל יומא ומ"ש בפסח רלא אמרי כל יומא דחג חלוקין בקרבנותיהן דפסח אין חלוקין בקרבנותיהןשרגא המאיר מועדים עמ' לט
י ע"א47 מאי שנא בחג דאמרינן כל יומא ומאי שנא בפסח דלא אמרינן כל יומאאור מאיר ח"א עמ' רצט
י ע"א47 מאי שנא בחג דאמרינן כל יומא [הלל] ומאי שנא בפסח דלא אמרינן כל יומא וכו'אוצרות חיים מועדים ח"ב עמ' רטז
י ע"א47 מאי שנא בסוכות גומרין את ההלל ובפסח מדלגיןשארית מנחם ח"ד עמ' רעט
י ע"א48 ומאי שנא בפסח דלא אמרינן כל שבעהאור אברהם ברכות עמ' קז, קסג
י ע"א רש"י ד"ה בשחיטת פסח ראשוןעטרת חן ח"ב עמ' צח
י ע"א רש"י ד"ה נר שאתה מאיר עיני חכמיםדברי סופרים סי' כה (עמ' 19)
י ע"א רש"י ד"ה שמונה ימי חנוכהעטרת חן ח"ב עמ' פז
י ע"א תוס' ד"ה י"ח ימים - לענין ההלל דר"ח ובשאר ימי הפסח - ממנהגאעטרת חן ח"ב עמ' פט
י ע"א תוס' ד"ה שמונה וכו' - הא דלא חשיב ערב פסח וכו'עטרת חן ח"ב עמ' עז
י ע"ב01 דחג חלוקין בקרבנותיהן בפסח אין חלוקיןאור אברהם ויקרא עמ' קא, שמה
י ע"ב01 דחג חלוקין בקרבנותיהןאור אברהם במדבר עמ' רפ, רצד
י ע"ב01 בסוכות גומרין את ההלל מפני שחלוקין בקרבנותיהםתפארת צבי ויקרא עמ' קסח
י ע"ב01 דחג חלוקין בקרבנותיהן דפסח אין חלוקין בקרבנותיהןאור אברהם הלכות מגילה וחנוכה - הוספות חדשות עמ' מז, סח
י ע"ב01 דחג חלוקין בקרבנותיהן דפסח אין חלוקין בקרבנותיהןאור אברהם - הגדה של פסח - קונטרס שואלין ודורשין עמ' שמב, תלב
י ע"ב01 דחג חלוקין בקרבנותיהן דפסח אין חלוקיןאור אברהם דברים עמ' תנג
י ע"ב01 דחג חלוקין בקרבנותיהן וכו'אור אברהם - תשובה עמ' תפג
י ע"ב01 דחג חלוקין בקרבנותיהןאור אברהם - סידור התפילה עמ' נה
י ע"ב01 דחג חלוקין בקרבנותיהןאור אברהם - תשובה - קונטרס אהבת איתן והוספות חדשות עמ' כה
י ע"ב01 דחג חלוקין בקרבנותיהןאור אברהם על ספר המצוות עמ' רנב, רנט, רעג
י ע"ב01 דחג חלוקין בקרבנותיהןאור אברהם שמות עמ' רמא
י ע"ב01 דחג חליקין בקרבנותיהן דפסח אין חלוקיןאור אברהם - מסכת מגילה עמ' תנה
י ע"ב01 דפסח אין חלוקין בקרבנותיהןבי חייא ח"א עמ' ריב, ריג
י ע"ב01 החילוק בין שבת ר"ח וחוה"מ פסח ליו"ט א' של פסח ועודברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' רמד
י ע"ב01 חלוקים בקרבנותיהןמאיר נתיבות ח"א עמ' קמב, קסג
י ע"ב01 טעם הלל השלם בחג הסוכותישא מדברותיך - מגילה עמ' רמט
י ע"ב01 טעם שאין אומרים הלל בימים האחרונים של פסחלקוטי שיחות חל"ז עמ' 14
י ע"ב01 כל יומא דחג חלוקין בקרבנותיהןלקוטי שיחות חכ"ג עמ' 192
י ע"ב01 למה אין גומרין הלל כל ז' ימי פסחבאר ראי (רוזן) מועדים סי' יב אות ה
י ע"ב01 פסח שאין חלוקים בקרבנותיהם אין גומרים את ההללנתיבות יצחק ח"ג עמ' שג
י ע"ב01 קדושת חוה"מנפש הרב עמ' קצב, רצו
י ע"ב02 שבת דחלוקה בקרבנותיה לימא, לא איקרי מועדאור אברהם במדבר עמ' רצז
י ע"ב03 אומרים הלל רק בזמן שנקרא מועד ואסור במלאכהאור אברהם הלכות מגילה וחנוכה - הוספות חדשות עמ' מה
י ע"ב03 דלא אקרי מועדאור התורה (צמח צדק) ויקרא עמ' תשעט
י ע"ב03 דראש חודש איקרי מועדפחד יצחק חנוכה מאמר ח
י ע"ב03 לא אמרינן הלל בשבת משום דלא איקרי מועדבן מלך - שבת עמ' רמז
י ע"ב03 למה אין הלל בר"חאור אברהם הלכות מגילה וחנוכה עמ' קס, רלג
י ע"ב03 ר"ח גם כן איקרי מועדאמרי מאיר (מאירי) שמות פי"ב פסוק ב
י ע"ב03 ר"ח דאיקרי מועדנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' כה אות ח
י ע"ב03 ראש חדש איקרי מועדאור אברהם על ספר המצוות עמ' ערב
י ע"ב03 ראש חודש איקרי מועד - רש"יאור אברהם ויקרא עמ' רלח
י ע"ב03 ראש חודש דאיקרי מועד לימא וכו' ושאין מקודש לחג אין טעון שירהשל"ה (תשנז) - מס' פסחים אות ד
י ע"ב03 ראש חודש דאיקרי מועדחמשה מאמרות (תשסט) - נוסח התפלה נספח לא
י ע"ב03 ראש חודש דאיקרי מועדרנת יצחק ה' מגילות עמ' לג
י ע"ב03 שבת לא איקרי מועד ראש חודש לא איקדישפרי צדיק לחנוכה אות ט, ר"ח אדר אות י, ר"ח אב אות א, לט"ו באב אות א
י ע"ב03 שבת לא איקרי מועדאור אברהם - מסכת מגילה עמ' קעג
י ע"ב03 שבת לא איקרי מועדבי חייא ח"א עמ' רמ
י ע"ב03 שבת לא איקרי מועדבן מלך - שבת עמ' רכט
י ע"ב03 שבת לא איקרי מועדפחד יצחק חנוכה מאמר ח
י ע"ב04 איקדיש בעשיית מלאכה וכו' קריאתה זו הלילא, ורש"ישירת הפסח אות קנה, קנו, קסג
י ע"ב04 ר"ח לא איקדיש בעשיית מלאכהאור אברהם ברכות עמ' רג
י ע"ב04 ראש חודש לא איקדיש בעשיית מלאכהאור אברהם - מסכת מגילה עמ' כו
י ע"ב04 ראש חודש לא איקדיש בעשיית מלאכהאור אברהם - תשובה עמ' רפח
י ע"ב05 השיר יהיה לכם וגו'שירת הפסח אות קסה
י ע"ב05 השיר יהיה לכם כליל התקדש חגאור אברהם - הגדה של פסח - קונטרס אמונת אברהם עמ' עז
י ע"ב05 השיר יהיה לכם כליל התקדש חג, היינו הללאור אברהם - הגדה של פסח עמ' קעב
י ע"ב05 השיר יהיה לכם כליל התקדש חג, השיר הלל - רש"יאור אברהם - סידור התפילה עמ' שדמ
י ע"ב05 השיר יהיה לכםהכתב והקבלה דברים פי"ב פסוק ז
י ע"ב05 השיר יהיה לכםמאורי שערים עמ' שעא
י ע"ב06 יו"ט אסירי בעשיית מלאכהמבשר טוב - חנוכה עמ' קצט
י ע"ב06 קדושת היום היינו שנתקדש בעשיית מלאכהאור אברהם - הגדה של פסח - קונטרס שואלין ודורשין עמ' שמט
י ע"ב08 יוהכ"פ אקרי מועדאבן ישראל (פישר) אגדה ח"א עמ' פח
י ע"ב09 א"ר אבהו אמרו מלאכי וכו' אמר להן אפשר מלך יושב על כסא הדין וספרי חיים וכו'קובץ שיחות (וכטפויגל) אלול וימים נוראים עמ' נג
י ע"ב10 אומרים מלאה"ש לפני הקב"ה מפני מה אין אומרים שירה וכו'ימי דוד (תשסז) עמ' יא
י ע"ב10 אמרו מלאה"ש לפני הקב"ה וכו' וספרי חיים וספרי מתים פתוחין לפניו וישראל אומרים שירה לפניומפי ספרים וסופרים - פניני חסידות שמי"ע ו
י ע"ב10 אמרו מלאכי השרת וכו' מפני מה אין ישראל אומרים שירה לפניך בר"ה וכו'קדושת לוי (תרצט) דף צו ע"ב
י ע"ב10 אמרו מלאכי השרת לפני הקב"ה וכו' אמר להן אפשר מלך יושב וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' נט ד"ה אמרו, עמ' עט ד"ה אתם, עמ' פו ד"ה ועד"ז, עמ' קסג ד"ה ש"ס, עמ' קפו ד"ה ונבוא, עמ' קצא ד"ה אמרו, עמ' קצז ד"ה והנה ריש, עמ' ר ד"ה וי"ל, ד"ה ועל, עמ' רז ד"ה בפרק, עמ' רכד ד"ה אמרו, עמ' רכה ד"ה ואמנם, עמ' רפט ד"ה מחיה
י ע"ב10 אמרו מלאכי השרת לפני הקב"ה וכו' וישראל אומרים שירה לפניבית ישראל (טויסיג) תליתאה ח"א עמ' קכז
י ע"ב10 אמרו מלאכי השרת לפני הקב"ה וכו' וישראל אומרים שירה לפניבית ישראל (טויסיג) ח"ו עמ' רח
י ע"ב10 אמרו מלאכי השרת לפני הקב"ה מפני מה וכו' - תוס'אור אברהם - תשובה עמ' שעד
י ע"ב10 אמרו מלאכי השרת לפני הקב"ה רבש"ע מפני מה אין ישראל אומרים שירה לפניך בראש השנה וביום הכפורים וגו'כד הקמח (תשנו) עמ' קפא
י ע"ב10 שאלו מלאכי השרת מפני מה אין אומרים שירה בר"ה וביוה"כעטרות סופרים עמ' קד
י ע"ב11 אין ישראל אומרים שירה לפניך בר"ה ויום הכפורים וכו'לקוטי שיחות חכ"ד עמ' 229
י ע"ב11 אין ישראל אומרין שירהכתבי רבנו בחיי עמ' שפ
י ע"ב11 למה אין ישראל אומרים הלל בר"ה וביוה"כקהלת יעקב עשי"ת עמ' שצח
י ע"ב11 למה אין הלל בר"האור אברהם הלכות מגילה וחנוכה עמ' קנו
י ע"ב11 מפני מה אין אומרים הלל בר"ה ויוה"כאור אברהם - רות עמ' של
י ע"ב11 מפני מה אין אומרים ישראל שירה לפניך בר"ה ויוה"כ וכו'מטה יששכר עמ' רכב
י ע"ב11 מפני מה אין אומרים שירה בר"ה ויוה"כקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ב (תשעג) עמ' שכד
י ע"ב11 מפני מה אין אומרים שירה בר"ה וכו' אפשר מלך יושב וכו'שארית מנחם ח"ד עמ' שיג
י ע"ב11 מפני מה אין אומרים שירה בראש השנהשמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' קצה, רסט
י ע"ב11 מפני מה אין ישראל אומרים שירה בר"ה ויוה"כדרשות הצל"ח השלם עמ' קלח, רכז
י ע"ב11 מפני מה אין ישראל אומרים שירה בר"ה ויוה"כאור אברהם שמות עמ' קנה
י ע"ב11 מפני מה אין ישראל אומרים שירה לפניך בר"ה וביוה"ככד הקמח (מישור) עמ' תנא
י ע"ב11 מפני מה אין ישראל אומרים שירה לפניך בר"ה ויוה"כילקוט הגרשוני ח"ב
י ע"ב11 מפני מה אין ישראל אומרים שירה לפניך בראש השנה וביום הכפורים וכו' וישראל אומרים שירה לפנימבשר טוב - ימי הרחמים והסליחות עמ' עו
י ע"ב11 מפני מה אין ישראל אומרים שירה, ובמהרש"אשירת הפסח אות קכח, קנז
י ע"ב11 מפני מה אין ישראל אומתם שירה בר"ה ויוה"כ וכו'אור אברהם ברכות עמ' ו
י ע"ב12 אפשר מלך יושב על כסא דין וכו' וישראל אומרים שירהשפתי חיים ח"ב עמ' רו
י ע"ב12 אפשר מלך יושב על כסא הדין וכו'אהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' רמג ע"ב
י ע"ב12 אפשר מלך יושב על כסא הדין וספרי חיים וספרי מתים פתוחין לפניו וכו'אוצרות חיים - בין אדם למקום ח"ב עמ' רסו
י ע"ב12 אפשר ספרי חיים וספרי מתים פתוחים לפנימי מרום ח"ז עמ' קסב
י ע"ב13 וספרי חיים וספרי מתים פתוחים לפניובית אלהים שער ב עמ' שלא
י ע"ב13 וספרי חיים וספרי מתים פתוחין לפניו וכו'אור אברהם - תשובה עמ' שט, שסט
י ע"ב13 מלך יושב על כסא הדין וספרי חיים וספרי מתים פתוחין לפניוישמרו דעת עמ' שו, שטז, שכ
י ע"ב13 ספרי חיים וספרי מתים פתוחים לפניושמן ראש - ימים נוראים עמ' קי
י ע"ב13 ספרי חיים וספרי מתים פתוחין לפניו וכו'אור אברהם - תשובה - קונטרס אהבת איתן והוספות חדשות עמ' כז
י ע"ב13 ספרי חיים וספרי מתים פתוחין לפניו וכו'אור אברהם במדבר עמ' שיט
י ע"ב13 ראש השנה ספרי חיים וספרי מתים לפניו נפתחיםהגיד מרדכי דרוש יד
י ע"ב13 יום הכפורים נקרא ר"הקהלת יעקב ראש השנה עמ' כא
י ע"ב15 בחנוכה אומרים הלל משום שיש דין הלל גם על הנסמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 176
י ע"ב15 גדר הלל דחנוכהברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' קמה
י ע"ב15 והא חנוכה וכו' משום ניסא וכו' והרי יצי"מ דנס שבחו"ל וכו', ובמהרש"אשירת הפסח אות קסא, קצד
י ע"ב15 למה אומרים הלל בחנוכהמנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף ז ע"ב
י ע"ב16 אר"י לפי שאין או' כו' שבח"ל כו'מערכי לב (חזן) ח"א דרוש נח דף קל ע"ג
י ע"ב16 בטעם שאין אומרים הלל בפוריםלקוטי שיחות חל"ו עמ' 167
י ע"ב16 הלל בחנוכה אניסא הוא דאמרינןפחד יצחק חנוכה מאמר ח
י ע"ב16 מפני מה אין אומרין הלל בפורים, קריאתה זו היא הלילאאגרא דפרקא (תשסה) עמ' קצא
י ע"ב16 משום ניסאברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' רמז
י ע"ב16 פורים דאיכא ניסא וכו'מה שהיה הוא שיהיה עמ' קכה
י ע"ב16 פורים דאיכא ניסא לימא וכו' קרייתה זו היא הלילאבית ישראל (טויסיג) ח"ו עמ' רז
י ע"ב16 פורים דאיכא ניסא לימא וכו' קרייתה זו היא הלילאבית ישראל (טויסיג) תליתאה ח"א עמ' קכז
י ע"ב16 פורים דאיכא ניסא נימא הללילקוט הגרשוני ח"ב
י ע"ב17 א"א שירה על נס בחו"לודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' קעג
י ע"ב17 אין אומרים שירה על נס שבחו"לבנין שאול עמ' קסא, קעו
י ע"ב17 אין אומרים שירה על נס שבחו"לדרשות שמואל עמ' קמג
י ע"ב17 אין אומרים שירה על נס שבחו"להדרת אליהו דרוש י סי' א ד"ה והנה חוץ
י ע"ב17 אין אומרים שירה על נס שבחו"לחכמת התורה ויגש עמ' קז
י ע"ב17 אין אומרים שירה על נס שבחו"לקהלת יעקב פסח ח"א עמ' תנד
י ע"ב17 אין אומרים שירה על נס שבחו"לרנת יצחק ה' מגילות עמ' לב
י ע"ב17 אין אומרים שירה על נס שבחוצה לארץחכמת התורה בשלח עמ' תנג
י ע"ב17 אין אומתם שירה על נס שבחו"לשם ישראל עמ' קסג
י ע"ב17 לפי שאין אומרים שירה על נס שבחוץ לארץרסיסי לילה סי' ח (עמ' 6)
י ע"ב17 שירה על נס שבחוץ לארץציץ השדה פורים - אורה ושמחה עמ' קפא
י ע"ב17 שירה על נספחד יצחק שבת קונטרס רשימות אות ד
י ע"ב19 יציאת מצרים נס שבחו"להתקופה הגדולה (תשלב) עמ' רלא
י ע"ב20 עד שלא נכנסו לארץ הוכשרו כל הארצות לומר שירהחכמת התורה ויצא עמ' תקנח
י ע"ב21 כל הארצות הוכשרו לשירהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' ערה
י ע"ב22 רב נחמן אמר קרייתה זו היא הלולא וכו'לחמי תודה דף קצ ע"א
י ע"ב23 עבדי ה' ולא עבדי פרעהאחרי ראי (תשסד) ענינים סי' יא אות א
י ע"ב23 עבדי ה' ולא עבדי פרעהפחד יצחק פורים ענין ב
י ע"ב23 עבדי ה' ולא עבדי פרעהפחד יצחק פסח מאמר כא
י ע"ב23 עבדי ה' ולא עבדי פרעהפחד יצחק פסח מאמר נג
י ע"ב23 קריאתה הלולארוח חיים (חיד"א) עמ' פט
י ע"ב23 רבא אמר בשלמא התם וכו' אכתי עבדי אחשורוש אנןשל"ה (תשנז) - מס' פסחים אות רסב, רעד
י ע"ב24 אכתי עבדי אחשורוש אנןאור אברהם - מסכת מגילה עמ' קלא
י ע"ב24 אכתי עבדי אחשורוש אנןאור אברהם הלכות מגילה וחנוכה - הוספות חדשות עמ' מ
י ע"ב24 אכתי עבדי אחשורוש אנןפרי צדיק ויחי אות ד, ר"ח אדר אות א, ר"ח אדר שני אות א, פסח אות ב, ראש השנה אות יג
י ע"ב24 אכתי עבדי אחשורוש אנןקדושת השבת סי' ז (עמ' 38), רסיסי לילה סי' יט (עמ' 22), נו (עמ' 154), דברי סופרים סי' לב (עמ' 26-25), לקוטי מאמרים עמ' 103, 168, מחשבות חרוץ סי' ד (עמ' 13), יז (עמ' 133), *כ (עמ' 191-188)
י ע"ב24 אכתי עבדי אחשורוש אנןקהלת יעקב פסח ח"ב עמ' לב
י ע"ב24 אכתי עבדי אחשורוש אנןתהלה לדוד (סקאליע) ספר ה עמ' מד
י ע"ב24 אכתי עבדי אחשורוש אנןאור אברהם - מגילת אסתר עמ' 12
י ע"ב26 מחלוקת ר' יצחק ור"נ אי משגלו הותר הלל על נס שבחו"לברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' לג
י ע"ב28 אבוב היה בימי משההתורה והעולם ח"א עמ' קלח
י ע"ב28 אבוב היה במקדש - של קנה היה ומימות משה וכו'היהדות הלאומית עמ' 1, 13
י ע"ב28 אבוב היה במקדש וכו' צוה המלך וציפוהו זהב וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ג עמ' ס
י ע"ב28 תנו רבנן אבוב היה במשכן חלק היה דק היה וכו'אוצרות חיים - יושר המידות עמ' תעה
י ע"ב29 וציפהו זהב ולא הי' קולו ערב נטלו את ציפויו וכו'חיי נפש ח"א עמ' רכא
י ע"ב31 צלצול היה במקדש של נחושת וכו' מכתשת היתה במקדש וכו', אלו שני כלים נשתיירו ממקדש ראשון ונתפגמו וכו'אוצרות חיים - בהמ"ק עמ' קלג
י ע"ב31 צלצל היה במקדש ונפגם כו' והיה קולו ערב כמות שהיה וכו'אוסף מאמרי מוסר וחכמה (תשנט) עמ' קסא
י ע"ב32 והביאו אומניםעולת חודש ח"ג מאמר רלח
י ע"ב42 צוה המלך והרחיבוהו כדי שיתרבו מימיו וכו'תורת מנחם חי"ג עמ' 34, חט"ו עמ' 49, 95 {אגריפס}
י ע"ב42 שילוח היה מקלח מים בכאיסר (ורש"י - פי המעיין שהוא נובע שם רחב כאיסר)תורת מנחם ח"ד עמ' 52, ח"ז עמ' 58, חי"ג עמ' 30, חט"ו עמ' 95
י ע"ב42 שילוח היה מקלח מים בכאיסר יהל אור עמ' שיד
י ע"ב42 שילוח היה מקלח מים כאיסר צוה המלך והרחיבוהו שיתרבו מימיו ונתמעטו וכו'תורת מנחם חנ"ב עמ' 282
י ע"ב42 שילוח היה מקלח מים בכאיסר וכו'האיר ממזרח על ההפטרות (תשסד) עמ' קא, קפח
י ע"ב44 אל יתהלל חכם בחכמתו - מפני שחכמתו אינה אלא מקלקלת (רש"י)מכתב מאליהו ח"א עמ' 65
י ע"ב44 אל יתהלל חכם בחכמתושערי תלמוד תורה (תשמז) עמ' קנח
י ע"ב44 אל יתהלל חכם בחכמתושערי תלמוד תורה (תשסו) עמ' קע
י ע"ב47 מגריפה היתה במקדש ועשרה נקבים בהדרך הקודש (תנעמי) עמ' שכט
י ע"ב47 מגריפה היתה במקדש ועשרה נקבים היו בה כל אחד ואחד מוציא עשרה מיני זמר וכו'אוצרות חיים - בהמ"ק עמ' קכט
י ע"ב רש"י - הכל בכתב נאמר בכל כלי שרת ואף דל"ה מכלל כלי המקדש וכמו צלצלים ומכתשותרנת יצחק תליתאה ח"א עמ' רמו, תקיא
י ע"ב רש"י ד"ה אל - הכל בכתב בכל כליםרנת יצחק מלכים עמ' פא
י ע"ב תוס' ד"ה אמרוימי דוד (תשסז) עמ' סט
י ע"ב תוס' - בענין שירת המלאכיםאור אברהם שמות עמ' שטו
י ע"ב תוס' ד"ה איןמשנת חיים במדבר עמ' ריט
י ע"ב תוס' ד"ה אמרו מלה"ש מפני מה אין ישראל אומרים שירה בר"ה וביו"כמראה יחזקאל (תשסד) עמ' תקה
י ע"ב תוס' ד"ה אמרויערות דבש ח"ב עמ' טו
י ע"ב תוס' ד"ה אמרודרשות הצל"ח השלם עמ' רכח
י ע"ב מהרש"א - טעם שאין אומרים שירה על נס שבחוץ לארץלחמי תודה דף קצ ע"ב
יא ע"א01 עשרה נקבים וכל אחד הוציא עשר או מאה קולותמטה יששכר עמ' רכז
יא ע"א05 נמצאת כולה מוציאה אלף מיני זמראור חדש (זיטשיק, תשסח) ויקרא עמ' סז
יא ע"א06 א"ר נחמן בר יצחק וסימניך מתניתא גוזמאמגילת סמנים עמ' ד, קכז
יא ע"א07 דברו חכמיים בגוזמאפחד יצחק שבת קונטרס רשימות אות א
יא ע"א08 לימא בהא קמיפלגי וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' תקיד ד"ה ולולי
יא ע"א09 עיקר שירה בפה או בכליקרבן מנחה (תשעד) עמ' א
יא ע"א09 עיקר שירה בפה, ותוס'מטה יששכר עמ' רכה
יא ע"א09 אי עיקר שירה בפהרמון פרץ (אריאל, תשסא) עמ' צה, צו
יא ע"א09 אי עיקר שירה בפהרנת יצחק משלי עמ' שיא
יא ע"א09 אין שירה אלא בפהאור אברהם הלכות מגילה וחנוכה עמ' רא
יא ע"א09 אין שירה אלא בפהמשנת יוסף על התורה ח"א עמ' רפג, ח"ב עמ' קנ
יא ע"א09 עיקר שירה בכלי או בפהרנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' רסב
יא ע"א09 עיקר שירה בפה וכלי לבסומי קלא הוא דעבידאדרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' נה
יא ע"א09 עיקר שירה בפה כו' בכליתורת מנחם חנ"ז עמ' 84
יא ע"א09 עיקר שירה בפהבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' תנט-תס
יא ע"א09 עיקר שירה בפהדרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' רנז
יא ע"א09 עיקר שירה בפהתהלה לדוד (והרמן) פרק ק פסוק ב הערה יג
יא ע"א19 ישראלים היורנת יצחק משלי עמ' שנו
יא ע"א20 השיר מעכב את הקרבן דר"מ וחכ"א אינו מעכבמוצל מהאש (הלברשטם) דף יא, עז ע"א
יא ע"א20 השיר מעכב את הקרבן וכו'אשר ליהודה עמ' תלב
יא ע"א20 השיר מעכב את הקרבןימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' שמה
יא ע"א20 השיר מעכב את הקרבןמאכסניא של התורה סי' מו
יא ע"א20 השיר מעכב את הקרבןמשנת חיים במדבר עמ' קצב
יא ע"א20 ת"ר השיר מעכב את הקרבן וכו', ותוס' ד"ה השיר מעכב, ובשטמ"קעטרת חן ח"ב עמ' קב, קג
יא ע"א20 תנו רבנן השיר מעכב את הקרבן וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' תקח ד"ה אמר
יא ע"א27 אמר רב יהודה אמר שמואל מנין לעיקר שירה מן התורה וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' קנב ד"ה ונ"ל
יא ע"א27 אמר רב יהודה אמר שמואל מנין לעיקר שירה מן התורה שנאמר ושרת בשם ה' אלהיו, ורש"י שמזכירים בו שם שמיםדרשות משמר הלוי (תשעא) עמ' קג
יא ע"א27 אמר רב יהודה אמר שמואל מנין לעיקר שירה מן התורהתפלת דוד (אדר"ת) עמ' לז
יא ע"א27 אר"י מנין לעיקר שירה מה"חויחי עוד דף מא ע"ד
יא ע"א27 הלוים נתמנו על השירפי' הרמ"ז על הזוהר במדבר (תשסד) עמ' פט
יא ע"א27 מה כפרה ביום אף שירה ביוםדרשות שבט הלוי ח"א עמ' שיז
יא ע"א27 מה כפרה ביום אף שירה ביוםעטרת חן ח"ב עמ' קז
יא ע"א27 מכאן לשירה מן התורהיוסף לקח כרך א ח"א עמ' קיח
יא ע"א27 מנין לעיקר שירה ושטמ"ק ברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' קיז
יא ע"א27 מנין לעיקר שירה מה"תאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' ב ע"ב
יא ע"א27 מנין לעיקר שירה מה"תשירת דוד (תשסז) עמ' שח, תצז
יא ע"א27 מנין לעיקר שירה מן התורה וכו' ושטמ"קברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' נו
יא ע"א27 מנין לעיקר שירה מן התורה וכו' תחת אשר לא עבדת את ה"א בשמחה ובטוב לבב וכו'באר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' רסח, דברים עמ' תתמג, מלכים עמ' שלג
יא ע"א27 מנין לעיקר שירה מן התורה וכו'אור אברהם - תשובה עמ' שעב
יא ע"א27 מנין לעיקר שירה מן התורה וכו'אור אברהם ברכות עמ' שנו
יא ע"א27 מנין לעיקר שירה מן התורה וכו'גנת אגוז (תשעב) אות רפא
יא ע"א27 מנין לעיקר שירה מן התורה וכו'דרך אמונה ובטחון עמ' ריט
יא ע"א27 מנין לעיקר שירה מן התורה וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' תקי ד"ה ותסברא
יא ע"א27 מנין לעיקר שירה מן התורה וכו'מצור דבש עמ' ריז, שנב
יא ע"א27 מנין לעיקר שירה מן התורהאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"ב עמ' ב
יא ע"א27 מנין לעיקר שירה מן התורהאור אברהם - סידור התפילה עמ' שמד
יא ע"א27 מנין לעיקר שירה מן התורההאיר ממזרח עמ' נג, קכח
יא ע"א27 מנין לעיקר שירה מן התורהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' שמה
יא ע"א27 מנין לעיקר שירה מן התורהרנת יצחק שמואל עמ' קו
יא ע"א27 מנין לעיקר שירה מן התורהתורת אליהו עמ' שיט
יא ע"א27 מנין לעיקר שירה מן התורה, ורש"ידרשות מהר"ם בנעט עמ' קה, ריב
יא ע"א27 מנין לעיקר שירת הלוים מה"תלהורות נתן במדבר עמ' מו
יא ע"א27 מנין לעיקר שירת לויים מן התורהשמן ראש - ימים נוראים עמ' קצד
יא ע"א27 מנין לשירה מן התורהמנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף כד ע"ב
יא ע"א27 מנין לשירה מן התורהעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תתמז
יא ע"א27 מנין לשירה מן התורה... בכתף ישאועיוני רש"י במדבר עמ' קסד
יא ע"א27 עיקר שירה מהתורהמאיר נתיבות ח"א עמ' רמט
יא ע"א27 מנין שהשירה ביוםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' שדמ
יא ע"א27 רמז לשיר מן התורה מנין וכו'טיול בפרדס ח"א עמ' קט
יא ע"א28 איזהו שירות שבשם הוי אומר זה שירהאוצרות חיים - בהמ"ק עמ' כא
יא ע"א28 איזהו שרות שבשםמשנת חיים דברים עמ' רז, שפט, שצ
יא ע"א28 בשם ה' היינו שירה שאומרים הלויים בפהיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' צא, צב, מקראי קדש (תשנג) עמ' עד, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' נד
יא ע"א28 ושרת - שירהעיוני רש"י דברים ח"א עמ' רח
יא ע"א28 ושרת בשם ה' אלהיו איזהו שירות שבשם הוי אומר זה שירהשל"ה (תשנז) פרשת קרח אות א
יא ע"א28 ושרת בשם ה' אלהיו איזהו שירות שבשם הוי אומר זו שירהגנת אגוז (תשמט) עמ' רטו
יא ע"א28 ושרת זו שירהעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תעח
יא ע"א29 זה השירטוב טעם במדבר עמ' יד
יא ע"א29 זו שירהאהל משה (שיינרמן) פורים עמ' קפד
יא ע"א30 רב מתנא אמר מהכא תחת אשר לא עבדת את ה' אלוקיך וכו'אוצר המאמרים (וייס, תשסג) עמ' רלג
יא ע"א30 שנאמר תחת אשר לא עבדת את ה' אלקיך בשמחה ובטוב לבב וכו'צמח דוד (סקאליע) עמ' תעז
יא ע"א30 תחת אשר לא עבדת את ד' בשמחה ובטוב לבב זה השירעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קכז
יא ע"א31 איזה היא עבודה שבשמחה ובטוב לבב הוי אומר זה שירהשיח דוד (תשסד) עמ' קי
יא ע"א31 איזה היא עבודה שבשמחהנתיבות יצחק - ירח האיתנים עמ' תלט
יא ע"א31 איזה עבודה שהיא בשמחה זהו שירהדרשות שמואל עמ' קמא
יא ע"א31 איזהו היא עבודה שבשמחה, ורש"ימשנת חיים במדבר עמ' קפד
יא ע"א31 איזהו עבודה בשמחה וטוב לבב, זו שירהאור אברהם דברים עמ' תנב
יא ע"א31 איזהו עבודה שהיא בשמחהשמן ראש (כץ) ח"ו עמ' תפג
יא ע"א31 איזו היא עבודה שבשמחה ובטוב לבב הוי אומר זה שירהזכור לדוד עמ' קטו
יא ע"א31 איזו היא עבודה שבשמחה ובטוב לבב זו שירהאמרי רבי שפטיה עמ' קה
יא ע"א31 איזו היא עבודה שבשמחה וטוב לבב וכו'אור אברהם - תשובה עמ' תפג
יא ע"א31 איזו היא עבודה שבשמחה וכו' הוי אומר זה שירהשבח נעורים עמ' רח
יא ע"א31 איזוהי עבודה שבשמחה הוי אומר זה שירהבאר שרים פרשת נצבים דרוש ד אות ז
יא ע"א31 איזוהי עבודה שבשמחה וכו' זו שירהפרי צדיק לך לך אות ג, ר"ח אדר אות י, פקודי אות ו, שלח אות טו, מסעי אות ט, מוצאי יוכ"פ אות ו
יא ע"א31 איזוהי עבודה שבשמחה וכו' זו שירהקדושת השבת סי' ז (עמ' 41)
יא ע"א31 איזוהי עבודה שהיא בשמחה ובטוב לבב זו שירהאסופת מערכות שמות ח"א עמ' רמא
יא ע"א31 איזו היא עבודה שבשמחה ובטוב לבב הוי אומר זה שירהקריאה בקריה ח"א עמ' שכב
יא ע"א31 בשמחה ובטוב לבברנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' פא
יא ע"א31 הלל צריך שמחהאור אברהם הלכות מגילה וחנוכה עמ' קסא
יא ע"א31 ובטוב לבב זה שירה ורש"ירנת יצחק ה' מגילות עמ' קיא
יא ע"א31 טוב לבב זו השירה וכו' תורה טוב הוא ולא טוב לבבשני המאורות (תשסח) עמ' כה
יא ע"א31 עבודה שבשמחה כו' שירהמשנת חיים דברים עמ' ריג
יא ע"א31 עבודה שבשמחה שירה, ורש"י - שירה מתוך שמחהשירת הפסח אות לב, קכט, קנט, קצה
יא ע"א31 עבודה שבשמחההכתב והקבלה דברים פי"ב פסוק ז
יא ע"א31 שבשמחה ובטוב לבב הוי אומר זה שירהאז שמח עמ' קסו
יא ע"א32 דברי תורה וכו' משמחי לב איקרי טוב לא איקרישבח נעורים עמ' ז, רח
יא ע"א32 דברי תורה משמחי לב איקרי טוב לא איקרי - תוס'אור אברהם - רות עמ' קפד
יא ע"א32 ואימא ד"ת דכתיב פקודי ה' ישרים משמחי לבילקוט הגרשוני ח"ב
יא ע"א32 ואימא דברי תורה וכו' משמחי לב איקרי טוב לא איקרי ותוס' ד"ה משמחיפרי צדיק פ' שקלים אות א, פ' זכור אות ח, לחג השבועות אות כד, לט"ו באב אות ג,
יא ע"א32 ואימא דברי תורה וכו' משמחי לב איקרי טוב לא איקרידרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' תסז ד"ה ואמרתי ימי
יא ע"א32 פקודי ה' טוב לא איקרי ותוס' ד"ה משמחיקדושת השבת סי' ז (עמ' 40)
יא ע"א33 משמחי לב איקרי טוב לא איקריאמרי רבי שפטיה עמ' עד
יא ע"א33 תורה לא אקרי טוב לב, ותוס'רנת יצחק תהלים עמ' סא, תעב
יא ע"א33 תורה משמחי לב איקרי טוב לא איקריאילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' כא
יא ע"א34 ביכורים טעון שירהאוצר המאמרים (וייס, תשסג) עמ' נ
יא ע"א34 ביכורים טעונין שירהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תרלח
יא ע"א34 ושמחת בכל הטוב מכאן שהבכורין טעונים שירהלקט שיחות מוסר ח"ב עמ' לב
יא ע"א34 מנין לביכורים שטעונים וכו'ברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' קכו
יא ע"א34 מנין לביכורים שטעונין שירהאור אברהם - סידור התפילה עמ' צו
יא ע"א34 מנין לבכורים שטעונין שירה, ותוס'רנת יצחק ישעיה עמ' צד, רסו, תהלים עמ' קסה, משלי עמ' שנח
יא ע"א34 מנין לבכוריםהכתב והקבלה דברים פכ"ו פסוק יא
יא ע"א34 שירה בבכוריםברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' רכח
יא ע"א35 מנין שאין אומרים שירה אלא על היין וכו'שפת אמת (רייז) ארבע פרשיות ופורים עמ' קמב
יא ע"א36 אין אומרים שירה אלא על היין וכו'עטרת חן ח"ב עמ' קג, קד
יא ע"א36 אין אומרים שירה אלא על הייןאור אברהם - הגדה של פסח - קונטרס שואלין ודורשין עמ' שפו
יא ע"א36 אין אומרים שירה אלא על הייןבאר שרים במדבר פ' שלח דרוש ה אות ב
יא ע"א36 אין אומרים שירה אלא על הייןבי חייא ח"א עמ' רטו
יא ע"א36 אין אומרים שירה אלא על הייןמאכסניא של התורה סי' לז
יא ע"א36 אין אומרים שירה אלא על הייןמנחת יצחק בראשית-שמות עמ' טז
יא ע"א36 אין אומרים שירה אלא על הייןציץ השדה - שדי יער עמ' קיז
יא ע"א36 אין אומרים שירה אלא על הייןקדושת לוי (תרצט) דף ס ע"ב
יא ע"א36 אמירת שירה על הייןשירת הפסח אות קנז
יא ע"א40 וכנניהו שר הלויים וגו', אל תקרי יסר אלא ישירבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' תס, יהושע-שמואל עמ' צד, מלכים עמ' קלד
יא ע"א41 איזהו עבודה שצריכה עבודה הוי אומר זו שירהאוצרות חיים - בהמ"ק עמ' כא
יא ע"א41 איזהו עבודה שצריכה עבודה וכו'מסילות הנביאים יהושע עמ' סט*
יא ע"א41 איזו היא עבודה לעבודה הוי אומר זה השירכד הקמח (מישור) עמ' שו
יא ע"א41 דכתיב לעבוד עבודת עבודה, איזוהי עבודה שצריכה עבודה, הוי אומר זו שירהחיים שיש בהם - דרשות ח"א עמ' תלז
יא ע"א41 ישיר בלווטיפירושי ראשונים
יא ע"א41 עבודה שצריכה עבודה כו' שירהמשנת חיים במדבר עמ' קפג, קפט
יא ע"א41 עבודת עבודה וכו' זו שירהלקוטי שיחות חי"ח עמ' 44
יא ע"א41 עבודת עבודה זה השירחמדת ימים - ר"ח, חנוכה, פורים וט"ו בשבט עמ' 197
יא ע"א41 עבודת עבודה זו שירהשמן ראש סוכות ח"א עמ' רטו
יא ע"א43 ר"נ בר יצחק אמר מהכא המה ישאו קולם ירונו בגאון ה' צהלו מיםדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' תקיד ד"ה ולולי
יא ע"א44 ולבני קהת לא נתן כי עבודת הקדש עליהן בכתף ישאושמע יעקב (זיידא) עמ' סד
יא ע"א44 ותנא מייתי לה לעיקר שירה מן התורה מהכא וכו'אמרות ה' השלם ח"ה עמ' סג
יא ע"א44 צהלו מיםרנת יצחק ישעיה עמ' סג
יא ע"א45 בכתף ישאו... אין ישאו אלא לשון שירהבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' תנט-תס, במדבר עמ' קג-ה
יא ע"א46 אין ישאו אלא לשון שירההתורה והעולם ח"ב עמ' קמט-קנ
יא ע"א46 אין ישאו אלא לשון שירהמשנת חיים במדבר עמ' קפג, קפד
יא ע"א47 והאלוקים יעננו בקולשירת הפסח אות לא
יא ע"א47 והאלקים יעננו בקול, בנגינהפי' הרמ"ז על הקדמת הזוהר (תשנח) עמ' קכ
יא ע"א47 והאלקים יעננו בקול, בנגינהפירוש הרמ"ז על הקדמת הזוהר עמ' קכד
יא ע"א47 חנינא בן אחי ר"י אמר מהכא משה ידבר כו'מערכי לב (חזן) ח"א דרוש יז דף לד ע"ד
יא ע"א47 חנניא בן אחי רבי יהושע אמר מהכא והאלקים יעננו בקול על עסקי קולדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' תקטז ד"ה ובזה
יא ע"א47 חנניא בן אחי רבי יהושע אמר מהכא שנאמר משה ידבר והאלקים יעננו בקול על עסקי קולדברי דוד (זלצר, תשע) עמ' קי
יא ע"א47 מהכא משה ידבר והאלקים יעננו בקולפאר יעקב ח"ב עמ' תרצה, ח"ג עמ' קלו
יא ע"א47 משה ידבר והאלהים יעננו בקול, על עסקי קולאוצרות חיים - בהמ"ק עמ' כא
יא ע"א47 משה ידבר והאלקים יעננו בקולפחד יצחק שבועות מאמר יח
יא ע"א47 משה ידבר והאלקים יעננו בקול, על עסקי קולבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' תסא, תעג, במדבר עמ' קה
יא ע"א47 משה ידבר, ורש"י שמשה לוי היהרנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' קמב
יא ע"א רש"י - אין אומרים שירה אלא מתוך שמחהתפארת צבי שמות עמ' רמו
יא ע"א רש"י ד"ה אין - דכתיב הנה עבדי ירונו מטוב לבדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' תקטו ד"ה ע"ש
יא ע"א רש"י ד"ה הביא, ותוס' ד"ה מנין לביכורים וכו'עטרת חן ח"ב עמ' קו
יא ע"א רש"י ד"ה ואתנה - ולוים משוררים הםדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' תקיב ד"ה אלא
יא ע"א רש"י ד"ה וסימניךמגילת סמנים עמ' קכז, קכח
יא ע"א רש"י ד"ה שירה - צריך עבודת קרבןעיוני רש"י במדבר עמ' לט
יא ע"א רש"י ד"ה שירהמשנת חיים במדבר עמ' רכב
יא ע"א שטמ"ק אות ו'משנת חיים במדבר עמ' תע
יא ע"א תוס' - תורה משמחי לב איקרי טוב לב לא איקרי, משום שלומדין את התורה ושוכחיןצמח דוד (סקאליע) עמ' תעז
יא ע"א תוס' ד"ה אל תקרירנת יצחק משלי עמ' שלז
יא ע"א תוס' ד"ה משמח - וא"ת והא כתיב וייטב לבו וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' תקטו ד"ה ע"ש, ח"ג עמ' פ ד"ה ובזה יש
יא ע"א תוס' ד"ה משמח - וא"ת וכו' וה"נ דרשינן ויטיבך לבך על תלמוד תורהדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' ז ד"ה ועד"ז
יא ע"א תוס' ד"ה משמח - וה"נ דרשינן שבת ויטיבך לבך על תלמוד תורהדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' קעח ד"ה וזה
יא ע"א תוס' ד"ה משמח - משמח לב איקרי, טוב שסמוך (ללב) לשמחה וכו' א"נ טוב הסמוך ללב לא איקרידרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' קעז ד"ה דוד
יא ע"א קרבן אשם (שאכרליס) ד"ה בגמרא מניין - ויש לדקדק הא כתבו תוס' וכו' וא"ב לא מקשה הב' מידי מביכורים וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' קנב ד"ה ונ"ל
יא ע"ב01 משה היה משוררפרורים משלחן גבוה ח"ה שאלה קה
יא ע"ב01 על עסקי קולמשנת חיים שמות עמ' א
יא ע"ב04 מה אתם בעבודת מזבח אף הם בעבודת מזבחאוצרות חיים - בהמ"ק עמ' קמו
יא ע"ב05 ולא ימותו גם הם גם אתם - אתם בשלהם והם בשלכם במיתהשרתי ח"א עמ' קנו
יא ע"ב06 אתם בשלהם במיתהלהורות נתן במדבר עמ' לג
יא ע"ב06 אתם בשלהם והם בשלכם במיתהגור אריה ויקרא פכ"ב הערה 46
יא ע"ב06 אתם בשלהםחקל יצחק (תשסג) עמ' תצה, תצח
יא ע"ב06 אתם בשלהםכללי המצות (צפת תשנב) עמ' 131
יא ע"ב06 כהן שעבד עבודת לוי דינו כמיתהמאכסניא של התורה סי' סה
יא ע"ב06 כהן שעבד עבודת לויקרן פני משה ח"א עמ' מו
יא ע"ב06 לוי שעבד עבודת כהונהחקל יצחק (תשסג) עמ' תיט
יא ע"ב06 לויים בעבודת כהנים וכהנים בעבודת לויים חייבין מותהיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' עא
יא ע"ב06 לוים שעבדו עבודת כהנים חייבים מיתה ביד"שגור אריה ויקרא פכ"ב הערה 46
יא ע"ב07 הם בשלהם באזהרה, רש"י וונוס'רנת יצחק משלי עמ' שיב
יא ע"ב07 לוי בעבודת חבירוברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' קנז
יא ע"ב08 אמר אביי משורר ששיער חייב מיתהעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' נה
יא ע"ב08 אמר אביי נקטינן משורר ששיעור בשל חבירו במיתהעצי חיים על התורה עמ' שנג
יא ע"ב08 אמר אביי נקטינן משורר ששיער במיתה וכו'עצי חיים - מועדים עמ' עו
יא ע"ב08 המשורר ששיער בשל חבירו חייב או אינו במיתה אלא באזהרהיד אהרן עמ' קמב
יא ע"ב08 לוי בעבודת חברו במיתהברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' פ
יא ע"ב08 משורר ששיער במיתה אור אברהם במדבר עמ' כג {כשמגיף לבדו}
יא ע"ב08 משורר ששיער במיתה וכו'אור אברהם - הגדה של פסח - קונטרס שואלין ודורשין עמ' רפא
יא ע"ב08 משורר ששיער במיתהושב ורפא לו עמ' קסח, רא
יא ע"ב08 משורר ששיער במיתהחכמת התורה ויקרא עמ' נה
יא ע"ב08 משורר ששיער במיתהשערי הישיבה ח"א עמ' פו
יא ע"ב08 משורר ששיער בשל חבירו במיתה ונו', ורש"י ובר"גרנת יצחק שמואל עמ' נט-ס, שכו
יא ע"ב08 משורר ששיער בשל חבירו במיתהאור אברהם במדבר עמ' כ, קפד
יא ע"ב08 משורר ששיער בשל חבירו במיתהדעת חכמה ומוסר ח"א עמ' קפב
יא ע"ב08 משורר ששיער בשל חבירו חייב מיתהאשר ליהודה עמ' שטו
יא ע"ב08 משורר ששיער בשל חברו במיתהרנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תריג
יא ע"ב08 משורר ששיער בשל חברו במיתהתורה אור (באנדי) עמ' רצט
יא ע"ב08 משורר ששיער וכו' זר דאותה עבודהתורת מנחם חמ"ד עמ' 13
יא ע"ב08 משורר ששיער ומשוער ששורר וכו' באזהרהלקוטי שיחות חכ"ח עמ' 120
יא ע"ב08 משורר ששיער ושטמ"קרנת יצחק משלי עמ' רחצ, דברי הימים עמ' יט, נה, נט
יא ע"ב08 משורר ששיער חייב מיתהדעת תורה במדבר עמ' טז, קסג
יא ע"ב08 משורר ששיער חייב מיתהחיים שיש בהם על התורה קמא עמ' רמז
יא ע"ב08 משורר ששיער חייב מיתהחכמת התורה פקודי עמ' ריג
יא ע"ב08 משורר ששיער חייבעיוני רש"י במדבר עמ' קכו, קל
יא ע"ב08 משורר ששיערדגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' קסח
יא ע"ב08 משורר ששיערפנקסי הראי"ה ח"א עמ' רפג
יא ע"ב11 אילימא זר ממש הכתיב חדא זימנא, ורש"ירנת יצחק משלי עמ' שלז
יא ע"ב13 מיתיבי משורר ששיער ומשוער ששורר וכו'תשובה מיראה עמ' יח
יא ע"ב13 שוער ומשוררתורת מנחם חכ"ג עמ' 170
יא ע"ב15 וכבר ביקש רבי יהושע בן חנניה לסייע את רבי יוחנן בן גודגדא בהגפת דלתותערוגת הבושם (תשעא) שמות עמ' תלט
יא ע"ב15 מעשה בר' יהושע בן חנניא וכו' שאתה מן המשוררין ואני מן השועריןפניני יחזקאל עמ' (תסו)
יא ע"ב15 מעשה בר' יהושע בר חנניה וכו' שאתה מן המשוררים ולא מן המשועריםשיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 17
יא ע"ב15 מעשה בר' יהושע בר חנניה וכו' שאתה מן המשוררים ולא מן המשועריםשיחות הרב צבי יהודה דברים עמ' 536
יא ע"ב15 מעשה בר' יהושע, ושטמ"קרנת יצחק דברי הימים עמ' כ
יא ע"ב15 מעשה בר"י בר חנניה וכו' שאתה מן המשוררים ולא מן המשועריםמגילת סמנים עמ' יא
יא ע"ב15 ר' יהושע בן חנניה לוי היהעטרת ישועה (תשסד) אות פא להגדה ש"פ
יא ע"ב15 ר"י בן חנני' וכו' מן המשורריםלקוטי שיחות חל"ט עמ' 182
יא ע"ב17 חזור בך שאתה מן המשוררין ואני מן השועריןיוסף לקח כרך א ח"א עמ' קיח, יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' נא, עג, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' קעא
יא ע"ב17 חזור לאחוריך שאתה מן המשורריןמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשמב) ח"א עמ' קצג
יא ע"ב18 אתה מן המשוררים ואני מן השועריםמתוך התורה הגואלת (תשעג) על התורה עמ' 60, 56
יא ע"ב18 מן המשורריםתורת מנחם חנ"ד עמ' 252
יא ע"ב18 שאתה מן המשוררים ואני מן השוערים ומשורר ששיער במיתהמלא העומר על חמש מגילות (תשסח) עמ' שיח
יא ע"ב18 שאתה מן המשורריםאור אברהם על ספר המצוות עמ' קלח
יא ע"ב23 בעי ר' אבין עולת נדבת ציבור טעונה שירה או אינה טעונה שירהימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' רכ
יא ע"ב23 עולת נדבת צבורודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תעד-תעה
יא ע"ב23 עולת נדבת צבור, ורש"ימשנת חיים ויקרא עמ' צא
יא ע"ב23 עולת נדבת ציבור טעונה שירה וכו'תפארת ראובן עמ' קעא
יא ע"ב26 על קרבן יחיד אין אומרים שירדרשות שבט הלוי ח"א עמ' ק
יא ע"ב28 החל שיר ה'רנת יצחק דברי הימים עמ' רנ
יא ע"ב31 אלא לאו דעולת נדבה, ורבינו גרשוםרנת יצחק דברי הימים עמ' רמז
יא ע"ב38 כבש הבא עם העומר קמבע"ל וכו' וליחזי פסח היכי עבידמאיר עיני חכמים מהדו"א ח"ג דף ב ע"ב
יא ע"ב43 מגלגלין זכות ליום זבאיאור הישר בראשית דף עג ע"א
יא ע"ב43 מגלגלין זכות ליום זכאי וכו'דרך ה' (באום) פ"ד אות סא
יא ע"ב44 כשחרב הבית בראשונה אותו היום תשעה באב היה וכו'אוצרות חיים - בהמ"ק עמ' רס
יא ע"ב44 כשחרב הבית בראשונה אותו היום תשעה באב ומוצ"ש הי'קדושת ציון (תשנד) ח"ב עמ' עד
יא ע"ב44 כשחרב הבית בראשונה וכו' ולא הספיקו לומר יצמיתם ה' אלהינו עד שבאו אויבים וכבשוםתפלת דוד (אדר"ת) עמ' קג
יא ע"ב44 כשחרב הבית היו הכהנים והלויים עומדים על דוכנן ואומרים שירהרנת יצחק תענית עמ' רמד
יא ע"ב44 חרב הבית בו ראשונה ושנייהמנות הלוי (עוז והדר) ח"א עמ' שפ
יא ע"ב45 במוצאי שבת נחרב הבית כו'מערכי לב (חזן) ח"ב דרוש צא דף רח ע"ד
יא ע"ב45 והיו כהנים ולוים אומרים שירהרנת יצחק ה' מגילות עמ' קמג
יא ע"ב47 כשנכנסו אויבים להיכל עד שבאו אויביםפרורים משלחן גבוה ח"ב שאלה צז
יא ע"ב47 כשנכנסו האויבים למקדש היו אומריס שירה וישב עליהם את אונםמלא העומר על חמש מגילות (תשסח) עמ' רנט, רעד, רצט
יא ע"ב49 בטל התמיד כו' דעולת נדבהמשנת חיים ויקרא עמ' קנ
יא ע"ב49 הקריבו עולת נדבה בשעת החורבן בי"ז בתמוז בטל התמיד וכו' בן בקר אקראי בעלמא הוא דאיתרמיא כו'ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' קנג, קנד
יא ע"ב50 בן בקר אקראי בעלמאמנחת מרדכי עמ' שי
יא ע"ב56 אף שלמים קדשי קדשיםגור אריה במדבר פ"י אות ח
יא ע"ב56 קרבן תודה אין בו שיר כללימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' רכ
יא ע"ב57 אף עולה קבוע לה זמן ורש"י ור"גרנת יצחק דברי הימים עמ' רמז
יא ע"ב57 בקרבן נדבה אין שירהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' שמה
יא ע"ב57 ומה שלמים וכו' אף עולהלקוטי שיחות חי"ג עמ' 24
יא ע"ב57 ומה שלמים שקבוע להם זמן אף עולה וכו'עיוני רש"י במדבר עמ' קנ
יא ע"ב רש"י ד"ה הא כתיבגור אריה במדבר פ"א הערה 64
יא ע"ב רש"י - והרעותם הוא שירהגור אריה במדבר פ"י הערה 42
יא ע"ב רש"י מקיש עולה לשלמים ושלמים לעולהגור אריה במדבר פ"י הערה 43
יא ע"ב תוס' ד"ה עולתגור אריה במדבר פ"י הערה 48
יא ע"ב רגמ"ה ד"ה עולת נדבתמשנת חיים בראשית עמ' קנט
יא ע"ב שטמ"ק אות ובית ישי (תשסד) דרשות עמ' קלז
יב ע"א01 נסכים הבאים בפנ"ע טעונין שירה או לאתפארת ראובן עמ' קפה
יב ע"א01 נסכים הבאים בפני עצמן טעונים שירה או אין וכו'עטרת חן ח"ב עמ' קז
יב ע"א01 נסכים הבאים בפני עצמן טעונין שירה או כו'ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' קנג
יב ע"א01 נסכים הבאים מחמת עצמןדגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' קעט
יב ע"א01 נסכים הבאין בפני עצמןודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' שמה
יב ע"א03 אין אומרים שירה אלא על היין וכו'עטרת חן ח"ב עמ' קג, קד
יב ע"א19 בית ראשון ושני נחרבו במוצאי שביעיתמנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף כד ע"ב
יב ע"א19 חורבן היה בשנת א' לשמיטהגנא דפלפלי עמ' תנד
יב ע"א22 איזה שנה שראש השנה בעשור לחודש, הוי אומר זה יובלמבשר טוב - ימי הרחמים והסליחות עמ' תפח
יב ע"א22 שנה שראש השנה בעשור לחדש וכו' זה יובללקוטי שיחות חי"ט עמ' 299
יב ע"א22 שראש השנה שלה בעשור לחודשתורת אליהו עמ' רכ
יב ע"א22 בראש השנה בעשור לחודש הוא יוה"כ של יובלגור אריה ויקרא פכ"ה הערה 66
יב ע"א23 הוי אומר זה יובל ורש"ירנת יצחק יחזקאל עמ' קנ
יב ע"ב03 בימי עזרא מנו שבע שמיטותיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קמ
יב ע"ב06 שנת חמישים עולה לכאן ולכאןספר הזכרונות עמ' 168
יב ע"ב06 שנת חמשים עולה לכאן ולכאןתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' שסט
יב ע"ב10 שבעה עשר יובלות מנו ישראל וכו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' שע
יב ע"ב10 שבעה עשר יובלות מנו ישראלשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' תקיב
יב ע"ב10 שבעה עשר יובלות מנו ישראלמנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף כד ע"ב {מנו ליובלות ולא לשנים כי הדרך הוא למנות למצוות, וירשו את הארץ רק על שמירת יובלות וכשעברו עליהם גלו}
יב ע"ב15 אלא צא מהם שבע שכבשו ושבע שחילקופרי צדיק בהר אות ו
יב ע"ב15 בשבע שכבשו ושבע שחלקו לא מנו שמטותימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' קיד, תכה
יב ע"ב15 צא מהם שבע שכיבשו ושבע שחילקולקוטי שיחות חי"ב עמ' 247
יב ע"ב רש"י ד"ה ארבע מאה ועשריםתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קכא
יב ע"ב תוס' ד"ה דהוה לי' וכו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קכז
יג ע"א18 שבע שכבשו ושבע שחלקואחרי ראי (תשסד) סדרות סי' ה אות ב, סי' לג אות ד
יג ע"א18 שבע שכיבשו מנלן ותוס' ד"ה תמנןדברי טובה יהושע ח"ב עמ' תרנ
יג ע"א31 אין פוחתין מו' טלאים המבוקרים, רמב"ם רע"ב ותי"טדרשות מהר"ם חביב עמ' רפב
יג ע"א31 אין פוחתין מששה טלאים המבוקרים במקדששמן ראש (כץ) פסח ח"א עמ' רה
יג ע"א31 אין פוחתין מששה טלאים המבוקריםשמן ראש (כץ) פסח ח"ב עמ' קצא
יג ע"א31 אין פוחתין מששה טלאים המבוקריםתפלה למשה (בנימין) עמ' קה
יג ע"א31 אין פוחתין מששה טלאים המבוקרין בלשכת הטלאיםבית ישראל (טויסיג) ח"ו עמ' נט, עב
יג ע"א31 אין פוחתין מששה טלאים המבוקרין בלשכת הטלאיםבית ישראל (טויסיג) תנינא ח"ב עמ' רצג
יג ע"א31 אין פוחתין מששה טלאים המבוקרין בלשכת הטלאיםגור אריה ויקרא פ"א הערה 210
יג ע"א31 אין פוחתין מששה טלאים המבוקרין בלשכת הטלאיםמפי ספרים וסופרים - פניני חסידות כי תבוא כה
יג ע"א31 אין פוחתין מששה טלאים וכו'אור ישע (ראפשיץ) עמ' קפד
יג ע"א31 אין פוחתין מששה טלאים מבוקריןחנן אלקים עמ' צו, יוסף לקח כרך א ח"א עמ' עה, ריא, ריד, כרך ב ח"א עמ' ריג-ריד, רלב, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' שמד
יג ע"א33 אין פוחתין מט' כינורותאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' רט
יג ע"א33 אין פוחתין משתי חצוצרותמשנת חיים במדבר עמ' רכ
יג ע"א33 אין פוחתין משתי חצוצרותאור אברהם על ספר המצוות עמ' שלו
יג ע"א33 אין פוחתין מתשעה כנורותעיוני רש"י במדבר עמ' לט
יג ע"א רש"י ד"ה וכתיב ושיציא - אלמא בשנת שש נשלם הרי וכו' לא התחיל למנותימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' קיב
יג ע"א תוס' ד"ה ומוסיפיןמשנת חיים במדבר עמ' רכ
יג ע"ב01 טלאים המבוקרים הוכנו לשחיטה ד' ימיםתורת העולה ח"ג פרק א
יג ע"ב01 טלאים המבוקרים הוכנו לשחיטהתורת העולה (תשעה) עמ' רעד
יג ע"ב03 מנין לתמיד שטעון ביקור ד' ימים קודם שחיטה ת"ל תשמרו להקריב לי במועדורנת יצחק תליתאה ח"א עמ' ד
יג ע"ב03 מנין לתמידדברי שלום (שרעבי, תשלו) חלק הדרוש עמ' קכו
יג ע"ב03 מנין לתמידדברי שלום (שרעבי, תשנג) עמ' קצו
יג ע"ב03 תמיד טעון ביקור ד' ימיםדברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' שמו {משמע שהוא לעיכובא}
יג ע"ב16 מצלתים דחדא עבידתא מעבדיאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' תקפה
יג ע"ב17 אין פוחתין מי"ב לויים עומדים על הדוכןיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' מב, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' נד, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' נו
יג ע"ב17 אין פוחתין מי"ב לוים עומדין על הדוכןמשנת חיים במדבר עמ' ריט
יג ע"ב18 אין הקטן נכנס לעזרה לעבודה כו'משנת חיים במדבר עמ' רכד
יג ע"ב18 אין הקטן נכנס לעזרה לעבודהפירושי ראשונים
יג ע"ב18 אין הקטן נכנס לעזרה לעבודהפנים מסבירות עמ' שמא
יג ע"ב18 אין הקטןהכתב והקבלה במדבר פ"ח פסוק כד
יג ע"ב18 אין קטן נכנס לעבודה אלא בשעה שהלויים אומרים בשיריוסף לקח כרך ב ח"א עמ' נ, נב, ח"ב עמ' צב, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' נה
יג ע"ב18 אין קטן נכנס לעזרה לעבודה, ורש"ירנת יצחק שמואל עמ' לו, נח, ס, פד, שכח, משלי עמ' שנד, דברי הימים עמ' יט, ל, נא
יג ע"ב19 אלא בשעה שהלויים אומרים בשיר, ורש"ירנת יצחק שמואל עמ' כו
יג ע"ב21 ואין עולין לדוכןפירושי ראשונים
יג ע"ב27 נבל וכנוראהל משה (שיינרמן) פורים עמ' קפא
יג ע"ב28 אר"י כנור של מקדש וכו' כנור של ימות המשיח וכו'אפיקי ים עמ' תקצא
יג ע"ב28 הכנור שבמקדש היה של שבעה נימיןבאר הגולה (הרטמן) באר א הערה 187
יג ע"ב28 כינור שהיה במקדש היה של שבעה נימיןגור אריה שמות פי"ט הערה 148, 174
יג ע"ב28 כינור של בית המקדש של שבעה נימין ושל ימות המשיח שמונהתורת מנחם חנ"ח עמ' 385, חנ"ט עמ' 443
יג ע"ב28 כינור של בית השואבה היה של שבעה נימין וכו' ולעתיד של עשרה דכתיב בנבל עשור אזמרה לךזרע קודש - מועדים עמ' קפב
יג ע"ב28 כינור של מקדש שבעה נימין היו בו וכו'אמרות ה' השלם ח"ה עמ' קפ
יג ע"ב28 כינור של מקדש של ז' נימין וכו' ושל ימות המשיח ח' וכו' של עוה"ב י'דברי ישראל (תשסח) ח"א עמ' רמו
יג ע"ב28 כינור של מקדש של ז' נימין וכו', של ימות המשיח וכו', ושל עוה"ב וכו'דרשות שבט הלוי ח"א עמ' רצג, שיב
יג ע"ב28 כינור של מקדש של שבע נימין היה וכו'אמרי השכל עמ' 88
יג ע"ב28 כינור של מקדש של שבעהמנוחת אשר ח"א - פתיחות ד"ה בקהלת
יג ע"ב28 כינור של מקדש ז' נימיןעבודת הקודש (תשסד) עמ' רכו
יג ע"ב28 כנור שבמקדש של שבעה נימין היהאור חדש (הרטמן) פ"ה אות 529, פ"א אות 436, 928
יג ע"ב28 כנור שהיה במקדש היה של ז' נימיןנצח ישראל (הרטמן) עמ' צה הערה 189, תכח
יג ע"ב28 כנור שהיה במקדש היה של שבעה נימיםתפארת ישראל (הרטמן) עמ' לז הערה 59
יג ע"ב28 כנור שהיה במקדש של ז' נימיןדעת שבת עמ' תמג
יג ע"ב28 כנור של בהמ"ק הי׳ של ז׳ נימיןמאמרי אדמו"ר הזקן הקצרים עמ' שסב
יג ע"ב28 כנור של דוד של שבע נימיןתורת העולה (תשעה) עמ' יח
יג ע"ב28 כנור של וכו' ימות המשיח שמונה וכו' של עוה"ב עשרלקוטי שיחות חי"ז עמ' 93, ח"כ עמ' 346
יג ע"ב28 כנור של ז' נימין היהשמן ראש סוכות ח"א עמ' לו, ריד, ריח, שה
יג ע"ב28 כנור של מקדש וכו' ושל ימות המשיח של שמונה נימין+מי השלוח (תשסז) ח"ג דף רעח
יג ע"ב28 כנור של מקדש וכו' של משיח וכו'דרך הקודש (תנעמי) עמ' תח
יג ע"ב28 כנור של מקדש ז' נימים וכו' של עוה"ב וכו'מתנת חיים מועדים (תשנח) עמ' קנג
יג ע"ב28 כנור של מקדש של ז' נימין היה וכו'כד הקמח (מישור) עמ' רצו
יג ע"ב28 כנור של מקדש של ז' נימין היה וכו'לחמי תודה דף קכג ע"א
יג ע"ב28 כנור של מקדש של ז' נימין היה וכו'נשמת אדם עמ' קנט
יג ע"ב28 כנור של מקדש של ז' נימין היהאפיקי יהודה (תשנט) עמ' קעז, קעט
יג ע"ב28 כנור של מקדש של ז' נימין היתהויחי עוד דף מג ע"א
יג ע"ב28 כנור של מקדש של ז' נימין וכו'חומת אנך תהלים פרק צב
יג ע"ב28 כנור של מקדש של ז' נימין ולימות המשיח של ח' וכו'משנת יוסף - אגדות ח"ב עמ' רכו {כנור היא השכינה המדה הז', ולעת"ל ע"י הבינה המדה הח' (כלפי מעלה), ולעוה"ב יאירו כל י' הספירות}
יג ע"ב28 כנור של מקדש של ז' נימיןאור הרעיון עמ' תיז
יג ע"ב28 כנור של מקדש של שבעת נימין היה וכו' הודו לה' בכנור בנבל עשור זמרו לו שירו לו שיר חדשמבשר טוב - ישועות אברהם עמ' תלד
יג ע"ב28 כנור של מקדש של שבעת נימין היה וכו' ושל ימות המשיח שמונה וכו' של עוה"ב עשרתורת חיים עה"ת עמ' שיב {טעם מנין הנימין}
יג ע"ב28 כנור של מקדש של שבעת נימין היה וכו' ושל ימות המשיח שמונהאוצרות חיים - הגאולה העתידה עמ' תמה
יג ע"ב28 כנור של מקדש של שבעת נימין היה וכו' ושל ימות המשיח שמונה וכו'קרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' שכא
יג ע"ב28 כנור של מקדש של שבעת נימין היה וכו' ושל ימות המשיח שמונה כו'מבשר טוב - חנוכה עמ' קסח, קעב
יג ע"ב28 כנור של מקדש של שבעת נימין וכו' ושל ימוהמ"ש שמונה וכו' של עוה"ב עשר אור התורה (צמח צדק) שמות עמ' א'תקנג, דברים עמ' כג, א'רכג, א'שי, א'תשנג, נ"ך עמ' תיג
יג ע"ב28 כנור של מקדש של שבעת נימין וכו' ושל ימות המשיח שמונה וכו' של עולם הבא עשר וכו'אוצרות חיים - מתן תורה וא"י עמ' קסא
יג ע"ב28 כנור של מקדש של שבעת נימין וכו' ושל ימות המשיח שמונה שנאמר למנצח על השמיניתרחמי הרב עמ' קמב
יג ע"ב28 כנור של מקדש של שבעת נימין וכו' של עולם הבא עשר וכו' שירו לו שיר חדשכתב סופר אגדות כאן
יג ע"ב28 כנור של מקדש של שבעת נימיןתורת העולה ח"א פרק ג
יג ע"ב28 כנור של מקדשדבש לפי מע' כ אות יא
יג ע"ב28 נימין בכנורטוב טעם במדבר עמ' טו
יג ע"ב28 רבי יהודה אומר כנור של מקדש של ז' נימין היהכד הקמח (תשנו) עמ' קכב
יג ע"ב28 רבי יהודה אומר כנור של מקדש של שבעת נימין היה וכו'ברכת אליהו (עמאר) בראשית פ' וישב מאמר ו
יג ע"ב28 רבי יהודה אומר כנור של מקדש של שבעת נימין היההמאיר לארץ (שיינברג) עמ' שע
יג ע"ב29 כינור של ימה"מ של שמונה נימיןתורת מנחם חלק ל עמ' 245
יג ע"ב29 כינור של ימוה"מ שמונה נימין ושל העוה"ב עשרהתורת מנחם חכ"ח עמ' 75
יג ע"ב29 כינור של ימות המשיח של שמונה נימיןתורת מנחם חנ"ה עמ' 108, חנ"ו עמ' 159
יג ע"ב29 כנור וכו' של ימוהמ"ש שמונהלקוטי שיחות חל"ז עמ' 178, 111
יג ע"ב29 כנור של ימות המשיח ח' נימיןכלי יקר (תשמח) עמ' שמט
יג ע"ב29 כנור של ימות המשיח של שמונה נימיןדובר צדק עמ' 21, 29, קומץ המנחה (ר' צדוק) עמ' 11 (סי' נט)
יג ע"ב29 כנור של ימות המשיח שמונה נימיןשמן ראש סוכות ח"ב עמ' קמז
יג ע"ב29 שובע שמחות - שבעמנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף כד ע"ב
יג ע"ב29 שובע שמחות קרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' רפו {על ז' מצוות הנהוגות בחג}
יג ע"ב29 שובע שמחות את פניך אל תיקרי שובע אלא שבעשל"ה (תשנז) פרשת שמיני אות יג
יג ע"ב29 שובע שמחות את פניך אל תקרא שובע אלא שבעזרע קודש - מועדים עמ' קפג
יג ע"ב30 הכינור דלעתיד יהי' של שמונה נימיןימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' תמא, תקפט
יג ע"ב30 ח' נימין בכנור מי מרום ח"י עמ' כט
יג ע"ב30 יש כנור של ח' נימיןתהלה לדוד (סקאליע) ספרים א-ב עמ' לד {ע"י המילה שנתנה לשמנה}
יג ע"ב30 כינור של דוד ח' נימיןשמן ראש (כץ) חנוכה ח"א עמ' קלו
יג ע"ב30 כינור של שמונה, עשר נימיןתורת מנחם חמ"ז עמ' 213
יג ע"ב30 כנור של עוה"ב עשר נימיןציץ השדה ח"ג - חודש האביב עמ' נא
יג ע"ב30 כנור של עוה"ב עשר נימיןתורת מנחם חל"ז עמ' 106
יג ע"ב31 עלי עשור בכנור וגו'אור גנוז (מוסקוביץ) עמ' שעא
יג ע"ב31 עשר נימין לכינור של עוה"בציץ השדה ח"ד עמ' רב
יג ע"ב32 בנבל עשור, ורש"ירנת יצחק תהלים עמ' קטו, תקצא
יג ע"ב40 האומר דמי אדם זה עלי נותן כפי שוויורב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' שלב
יג ע"ב רש"י - כיבוד העזרה הוי מכלל עבודת הלוים ובעי' דוקא לוים גדולים ולא קטניםרנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תרטז
יג ע"ב רש"י - שיר של עוה"ז בלשון נקבהמנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף כד ע"ב
יג ע"ב רש"י ד"ה אין לוי - לכבד את העזרהרנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' קעב
יג ע"ב רש"י ד"ה אין לוי קטןמשנת חיים במדבר עמ' קפו, קפז
יג ע"ב רש"י ד"ה ארבעה ימיםמשנת חיים בראשית עמ' רעד
יג ע"ב רש"י ד"ה בנבלמים חיים (רפפורט, תשעז) - אוצרות חיים עמ' כ
יג ע"ב רש"י ד"ה בנבלערוגת הבושם (תשעא) שמות עמ' קסג
יג ע"ב רש"י ד"ה דנפישלקוטי שיחות חי"ח עמ' 51
יג ע"ב תוס' ד"ה יש בערכין - עוד חילוק בין שדה אחוזה לשדה מקנהעטרת חן ח"ב עמ' קלד
יג ע"ב מהרש"א ד"ה כינורחיים לגופא (תשסה) עמ' יג
יג ע"ב רע"במבשרת ציון ח"א עמ' רכד
יד ע"א01 מילתא אגב אורחיה קמ"ל כדרב יהודה וכו'אמרות ה' השלם ח"ו עמ' צא
יד ע"א02 אסור לאדם שיאמר כמה נאה כנעני זהבשבילי התלמוד ח"א שבת לג ע"ב
יד ע"א02 אסור לאדם שיאמר כמה נאה כנעני זהנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' טז אות א
יד ע"א02 אסור לאדם שיאמר כמה נאה כנעני זהפרי צדיק תולדות אות ב, בחוקותי אות א
יד ע"א10 בעובד כוכבים לא משכחת ליה דלאו בני אחוזה נינהועטרת חן ח"ב עמ' קלה
יד ע"א13 בחולת המחוזפירושי ראשונים
יד ע"א16 אחד שדה מקנההכתב והקבלה ויקרא פכ"ז פסוק כג
יד ע"א17 מה בין שדה אחוזה לשדה מקנה וכו'עטרת חן ח"ב עמ' קלד
יד ע"א18 שדה אחוזה הבעלים מוסיפין חומשאור חדש (זיטשיק, תשסח) דברים עמ' תמ
יד ע"א19 גואל שדה מקנהמשיבת נפש עמ' קצה
יד ע"א45 מנין ללוקח שדה מאביו והקדישה ואח"כ מת אביו וכו'עטרת חן ח"ב עמ' קלז
יד ע"ב12 טרשיןפירושי ראשונים
יד ע"ב14 יציאת שדה מקנה ביובלברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' עח
יד ע"ב19 הקדיש אילנות א"י לכהנים ביובלברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' קנד
יד ע"ב21 אינו רשאי לגאול בפחות מב' שניםגור אריה ויקרא פכ"ה הערה 102, אות לו
יד ע"ב26 משיפולא ועד תהומאפירושי ראשונים
יד ע"ב27 ת"ר במכסתדרשות ר"י מסלוצק עמ' קפז
יד ע"ב44 באונס ובמפתה וכו' נותן חמשים סלעים וכו' הנאת שכיבה חמשים מכלל דאיכא בושת ופגם בן פורת יוסף (תשעא) עמ' תקיז {ופירש רש"י במס' כתובות שאינן משום עינוי שהרי ישנו בשאר חובלין, פגם הוא נזק בשאר חבלות}
יד ע"ב45 אחד אנס ופתה גדולה שבכהונה ואת הקטנה שבישראל נותן נ' שקליםשבות יעקב (אבולפיה) עמ' שכו
יד ע"ב45 אחד שאנס ופיתה את גדולה שבכהונה ואת הקטנה שבישראל - נותן חמשים סלעיםאור מאיר ח"ב עמ' מו
יד ע"ב46 הכל לפי המבייש והמתבייש - רע"באשל חיים ח"א עמ' צה
יד ע"ב47 יאמרו בעל בת מלכים וכו' א"ה גבי עבד נמי יאמרו וכו', ותוס'ברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' לח
יד ע"ב47 בעל בת מלכים חמשיםמנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף כד ע"ג
יד ע"ב רש"י - מכל מילי - ובושת ופגם לא ליתיבבן פורת יוסף (תשעא) עמ' תקיז
יד ע"ב תוס' ד"ה יאמרוברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' צו
טו ע"א10 במוציא שם רע להקל ולהחמירברכת מועדיך לחיים ח"ב דף צ ע"ג [שלג ע"ב ד"ה ונראה]
טו ע"א10 המוציא שם רע לעולם נותן מאהנתיבות עולם ח"ב עמ' סז
טו ע"א10 מוציא שם רעעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תקצ
טו ע"א11 אחד שהוציא שם רע על גדולה שבכהונה ועל קטנה שבישראל נותן מאה סלעאור מאיר ח"ב עמ' מו
טו ע"א11 אחד שהוציא שם רע על הגדולה שבכהונה ועל הקטנה שבישראל וכו'כתנות אור עמ' תרב
טו ע"א12 נמצא אומר בפיו חמור וכו'אפיקי ים עמ' תקצא
טו ע"א12 נמצא אומר חמור מעושהנחלת צבי (פאליי) עמ' שלה
טו ע"א12 נמצא האומר בפיו דנותן מאה סלע, רש"י חמור מן העושהדרשות מהר"ם חביב עמ' שסא
טו ע"א12 נמצא האומר בפיו וכו'דברים אחדים (תשמו) עמ' קפב
טו ע"א12 נמצא האומר בפיו חמור מן העושה מעשה וכו'חדרי בטן פרשת שלח אות יז
טו ע"א12 נמצא האומר בפיו חמור מן העושה מעשה וכו'לחמי תודה דף קא ע"א
טו ע"א12 נמצא האומר בפיו חמור מן העושה מעשהאוצרות חיים - יושר המידות עמ' רסג, רסד, שכט
טו ע"א12 נמצא האומר בפיו חמור מן העושה מעשהאור אברהם במדבר עמ' קלט
טו ע"א12 נמצא האומר בפיו חמור מן העושה מעשהאסופת מערכות במדבר עמ' קסט
טו ע"א12 נמצא האומר בפיו חמור מן העושה מעשהבאר שרים במדבר פ' שלח דרוש א אות ג
טו ע"א12 נמצא האומר בפיו חמור מן העושה מעשהמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשמב) ח"א עמ' רלט
טו ע"א12 נמצא האומר בפיו חמור מן העושה מעשהשפתי חיים - מידות ועבודת ה' ח"ב עמ' קיט
טו ע"א12 נמצא האומר בפיו יתר מן העושה מעשהאור מאיר ח"ב עמ' מז
טו ע"א12 נמצא האומר בפיו יתר מעושה מעשהגנת אגוז (תשעב) אות תקנב
טו ע"א12 נמצא האומר בפיוראש דוד (תשמו) עמ' תכז ע"ב
טו ע"א13 גדול האומר בפיו מן העושה מעשהדרך ה' השלם עמ' סד - דרך לחיים
טו ע"א13 גדול המדבר בפיו מעושה מעשהמנחת יצחק בראשית-שמות עמ' רלח
טו ע"א13 גדול האומר בפיו מהעושה מעשהנפש החיים (תשמג) עמ' 36
טו ע"א13 גדול עון החוטא בדבור יותר מן העושהחכמת התורה מקץ עמ' לח
טו ע"א13 דיבור קשה ממעשהחכמת התורה ויצא עמ' תרכ-תרכא
טו ע"א13 האומר בפיו חמור מן העושה מעשהדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ה עמ' שיב ד"ה אמנם
טו ע"א13 האומר בפיו חמור מן העושה מעשהמרפא לשון עמ' דש
טו ע"א13 האומר בפיו יתר מן העושה מעשה וכו' וינסו אתי זה עשר פעמים ולא שמעו בקוליבית ישראל (טויסיג) תנינא ח"ב עמ' קמד
טו ע"א13 וכן מצינו שלא נחתם גזר דין אבותינו במדבר אלא על לשון הרע כו'אסופת מערכות במדבר עמ' קסט
טו ע"א13 וכן מצינו שלא נתחתם גזר דין אלא על לשון הרעאור מאיר ח"ב עמ' מח
טו ע"א13 חמור האומר בפיו מהעושה מעשה וכו'שארית מנחם ח"ב עמ' קצ
טו ע"א13 חמור החוטא בדבור יותר מן העושהחכמת התורה בראשית עמ' ערה
טו ע"א13 מוציא שם רע חמור ממאנסקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' לד
טו ע"א13 שכן מצינו שלא נחתם גזר דין על אבותינו במדבר אלא על לשה"רחיי נפש ח"ד עמ' ג, רלז
טו ע"א13 שכן מצינו שלא נתחתם גזר דיןפירושי ראשונים
טו ע"א13 חמור הדיבור מהמעשה וכו'מוסר המקרא והתלמוד עמ' קנו-קנז
טו ע"א14 לא נחתם גזר דינם אלא על לה"רואותו תעבוד עמ' צח
טו ע"א14 לא נתחתם גזר דין על אבותינו במדבר אלא על לשון הרעבמי התורה עמ' רעו
טו ע"א14 לא נחתם גז"ד אלא על לה"ר וכו'אורחות צדיקים שער לה"ר עמ' קמג
טו ע"א14 לא נחתם גז"ד אלא על לשה"רעיוני רש"י דברים ח"א עמ' ז, נט
טו ע"א14 לא נחתם גז"ד על אבותינו במדבר אלא על לשה"ראוסף מאמרי מוסר וחכמה (תשנט) עמ' לא, מד, נג
טו ע"א14 לא נחתם גזר דין אלא על לשון הרעישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רמט
טו ע"א14 לא נחתם גזר דינם אלא בשביל לשון הרעאור חדש פתיחה אות 76
טו ע"א14 לא נחתם גזר דינם של אבותינו אלא על לה"רמרפא לשון עמ' ל
טו ע"א14 לא נתחתם גז"ד של אבותינו במדבר וכו'דברי ברוך ח"ב סי' י אות ח
טו ע"א14 לא נתחתם גזר דינם אלא על לשון הרעשערי תשובה שער ג אות רט
טו ע"א14 לא נתחתם גזר דינם במדבר אלא על לשה"רחכמת התורה תולדות עמ' תרמה
טו ע"א14 מצינו שלא נתחתם גזר דין על אבותינו במדבר אלא על לשה"רשערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר רט
טו ע"א14 שלא נחתם גזר דין של אבותינו אלא על לשה"רחיי נפש על ההגדה עמ' רט
טו ע"א14 שלא נחתם גזר דין על אבותינו שבמדבר אלא על לשון הרעפאר יעקב ח"ג עמ' תנז
טו ע"א14 שלא נתחתם גז"ד על אבותינו במדבר אלא על לשון הרעבאר משה (אפשטיין) במדבר עמ' שג, דברים עמ' כב, מלכים עמ' של
טו ע"א15 מרגלים בעון לשון הרערנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' רלה
טו ע"א15 שלא נחתם גזר דינם אלא על לשון הרע וכו' שנאמר וינסו אותי וכו' ויקהל משה (אלפלס) דף ר ע"א
טו ע"א16 דילמא משום דקא גרים לה קטלה וכו' אמר קרא כי הוציא וכו'שערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר קיא
טו ע"א22 אין הקב"ה נפרע מן האדם עד שנתמלא סאתוערוגת הבושם (תשעא) שמות עמ' תסב
טו ע"א22 אין הקב"ה נפרע מן האדם עד שתתמלא סאתו וכו', דבר גדול דברו מרגלים וכו'באר משה (אפשטיין) במדבר עמ' שיא
טו ע"א22 אין הקב"ה נפרע מן האדם עד שתתמלא סאתואוסף מאמרי מוסר וחכמה (תשנט) עמ' קד
טו ע"א23 שנא' במלאת ספקו יצר לופירושי ראשונים
טו ע"א26 בא וראה כמה גדול כח של לה"ר וכו'תורת איש ח"ב עמ' דש
טו ע"א26 בא וראה כמה גדול כח של לשון הרע, מנלן ממרגלים וכו' תניא וכו' עשר נסיונות ניסו אבותינו להקב"ה וכו'אוצרות חיים - יציאת מצרים עמ' שלד
טו ע"א26 בא וראה כמה גדול כחו של לשון הרעדרשות מהר"ם חביב עמ' שנט
טו ע"א26 בוא וראה כמה גדול כח לשון הרעאור אברהם - תלמוד תורה עמ' שצד
טו ע"א26 בוא וראה כמה גדול כח של לשון הרע וכו'להורות נתן במדבר עמ' קכ
טו ע"א26 בוא וראה כמה גדול כח של לשון הרע מנלן ממרגלים כו'מגן אבות (מהריט"ץ) ח"א עמ' תמט
טו ע"א26 בוא וראה כמה גדול כח של לשון הרע מנלן ממרגליםשרתי ח"א עמ' ד, קצח
טו ע"א26 בוא וראה כמה גדול כחה של לשון הרע מנלן ממרגלים וכו'שמחת מרדכי ויקרא-דברים עמ' צא
טו ע"א26 גדול עונש מוציא שם רע ומה מרגלים שלא דיברו אלא על עצים ואבנים כך וכו'קומץ המנחה (צונץ) דרוש פא אות ב
טו ע"א26 כמה גדול כחה לשון הרעאפיקי יהודה (תשנט) עמ' רצז
טו ע"א26 כמה גדול כחה של לשון הרעולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' מה
טו ע"א26 כמה גדול כחה של לשון הרע, ממרגליםשארית מנחם ח"ב עמ' קסה
טו ע"א26 לשון הרעמתוך התורה הגואלת (תשעג) על התורה עמ' 185, 173, 189, 245, 198, 197, 247, 250, 253, 333, 312, 278
טו ע"א27 המוציא שם רע על עצים ואבניםפירושי ראשונים
טו ע"א27 ומה המוציא שם רע על עצים ואבנים וכו'שערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר קיא
טו ע"א27 ומה המוציא שם רע על עצים ואבנים כך המוציא שם רע על חבירו על אחת כמה וכמהשל"ה (תשנז) פרשת שלח אות יח
טו ע"א27 ומה המוציא שם רע על עצים ואבנים כך וכו'שער החצר (תשעב) סי' קנ
טו ע"א28 דברו המרגלים על עצים ואבניםיושב אהלים עמ' קלח
טו ע"א28 מה מוציא שם רע על אבנים כך המוציא שם רע על חברו עאכ"ומן הבאר עמ' 140
טו ע"א29 דבר גדול דברו המרגלים באותה שעהעיוני רש"י במדבר עמ' רז
טו ע"א29 דבר גדול דברו מרגלים באותה שעהתורת אליהו עמ' רמב
טו ע"א29 דבר גדול דברו מרגלים, כי חזק הוא ממנומשנת יוסף - אגדות ח"ב עמ' רכו {כביכול המרגלים חשבו שא"א להעלות נצו"ק מא"י }
טו ע"א29 דבר גדול דיברו מרגליםעיוני רש"י דברים ח"א עמ' ז
טו ע"א29 ממאי דילמא משום דר"ח בר פפא וכו'תורת חיים עה"ת עמ' קפח-קפט {ביאור למה אין להקשות כן גם על מתני' שנחתם דינם על לשה"ר}
טו ע"א30 אל תקרי כי חזק הוא ממנו אלא ממנו כביכולמגלה עמוקות (תשסח) אופן לב
טו ע"א30 אל תקרי כי חזק הוא ממנו אלא ממנושער החצר (תשעב) סי' קנ
טו ע"א30 אל תקרי ממנו אלא ממנואמרי יוסף ויקרא-במדבר דף לד ע"ב
טו ע"א30 אל תקרי ממנוהכתב והקבלה ויקרא פכ"ב פסוק כא
טו ע"א30 כי חזק הוא ממנו וכו' בעה"ב אין יכול להוציא כליו משםאפיקי יהודה (תשנט) עמ' תרחצ
טו ע"א30 כי חזק הוא ממנו וכו' כביכול אפילו בעל הבית איו יכול להוציא כליו משםכתונת פסים (תשעא) עמ' רפט
טו ע"א30 כי חזק הוא ממנו וכו'דברי ברוך ח"ב סי' ט אות ח, סי' י אות ח
טו ע"א30 כי חזק הוא ממנו כביכול בעה"ב אין יכול להוציא כליו משםאסופת מערכות במדבר עמ' קסט
טו ע"א30 כי חזק הוא ממנו כביכול בעה"ב אין יכול להוציא כליויסודי הדעת (תשסב) עמ' רעג
טו ע"א30 כי חזק הוא ממנו כביכול בעל הבית אין יכול להוציא כליו משםנועם אלימלך (תשסא) עמ' שא
טו ע"א30 כי חזק הוא ממנו כלפי מעלה נתכוונותשובת השנה עמ' מג
טו ע"א31 אין בעל הבית יכול להוציא את כליו משםשארית מנחם ח"ב עמ' קנה
טו ע"א31 בעה"ב אין יכול להוציא כליולקוטי שיחות ח"י עמ' 3
טו ע"א31 כביכול אין בעה"ב יכול להוציא כליו משםדברים אחדים (קלצקין) עמ' קט, קמ-קמא {ה' לא יוכל להושיענו כי נחטא בא"י בגלל טומאתה}
טו ע"א31 כביכול אין בעה"ב יכול להוציא כליואהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' שמג ע"ב
טו ע"א31 כביכול אין בעה"ב יכול להוציא משם כליופניני יחזקאל עמ' שלו
טו ע"א31 כביכול אפילו בעה"ב אינו יכול להוציא כליו משםדרך חיים (תשלה) עמ' תקלט
טו ע"א31 כביכול אפילו בעל הבית אין יכול להוציא כליו משםנועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף עד ע"ג
טו ע"א31 כביכול בעה"ב אינו יכול להוציא כליומנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף כד ע"ג
טו ע"א32 מוציאי דיבת הארץ רעה - על דיבת הארץ שהוציאואסופת מערכות במדבר עמ' ק
טו ע"א33 עשר נסיונות וכו' שנים בים שנים במים שנים במן וכו'לקט שיחות מוסר ח"א עמ' קפו
טו ע"א33 עשר נסיונות וכו' שנים בים כשם שאנו עולים מצד זה כך מצרים עולים מצד אחר, קטני אמנהלקט שיחות מוסר ח"ב עמ' שנח
טו ע"א33 עשר נסיונות ניסו אבותינו וכו' שנים בים וכו'תהלה לדוד (והרמן) פרק צה פסוק ח הערה ג
טו ע"א33 עשר נסיונות ניסו אבותינו להקב"האחרי ראי (תשסד) סדרות סי' לה אות ב
טו ע"א33 עשר נסיונות ניסו אבותינואור הרעיון עמ' ריב
טו ע"א33 עשר נסיונות שניסו אבותינו להקב"הגור אריה שמות פ"ו הערה 3
טו ע"א33 עשרה נסיונות ניסו אבותינו את המקום במדברדרך חיים (תשלה) עמ' תקלז
טו ע"א33 עשרה נסיונות ניסו אבותינו במדבר להקב"הגור אריה במדבר פי"א הערה 25
טו ע"א33 עשרה נסיונות ניסו אבותינו להקב"ה שנים בים ושנים במים וכו'מגן אבות (מהריט"ץ) ח"א עמ' תמא
טו ע"א33 עשרה נסיונותתורת אליהו עמ' רלה
טו ע"א34 שנים בים אחת בירידה ואחת בעלייה וכו'מגן אבות (מהריט"ץ) ח"ב עמ' שפא
טו ע"א34 שנים בים וכו'לקוטי שיחות חכ"ג עמ' 104
טו ע"א34 שנים בים וכו'יין לבנון (תשסג) עמ' 386
טו ע"א35 אחת בירידה ואחת בעליהעיוני רש"י דברים ח"א עמ' ד
טו ע"א35 המבלי אין קברים במצרים וכו'עיוני רש"י במדבר עמ' תצא
טו ע"א35 התנהגות ישראל על הים היא אחד מהעשרה נסיונות שניסו אבותינו להקב"הגור אריה שמות פי"ד הערה 80
טו ע"א35 קריעת ים סוףדרשות מהר"ם בנעט עמ' רפא
טו ע"א36 ישראל שבאותו הדור מקטני אמנה היוהמאור שבתורה (שפירא) שמות עמ' פד
טו ע"א36 ישראל שבאותו הדור מקטני אמנהצמח דוד (שלוניקי) ח"א דף קנב ע"ד
טו ע"א37 וימרו על ים בים סוףהמאור הגדול (גר"א) עמ' שכו
טו ע"א37 מאי דכתיב וימרו על ים בים סוף וכו' כך מצרים עולין מצד אחר ערבי נחל (תשסד) עמ' שנ, תתשמ {ואפילו הכי ויושיעם למען שמו}
טו ע"א37 מאי דכתיב וימרו על ים בים סוף מלמד שהיו ישראל ממרים באותה שעה וכו'לחמי תודה דף רנז ע"ב
טו ע"א38 אמרו כשם שאנו עולין מצד זה כך מצרים עולים מצד אחר, ותוס'שירת הפסח אות קלב
טו ע"א38 כשם שאנו עולים מצד זה כך מצרים עולים מצד אחרגאולת ישראל עמ' סב
טו ע"א38 כשם שאנו עולים מצד זה כן עולים מצרים מצד אחרטל חיים (פרידלנדר) עמ' קסא
טו ע"א38 כשם שאנו עולין מצד זה וכו'מנחם ציון (תשסד) עמ' עח
טו ע"א38 כשם שאנו עולין מצד זה כך מצריים עוליןפאר יעקב ח"ב עמ' תרכג
טו ע"א38 כשם שעלינו מצד זה כך עלו הם מצד אחרקהלת יעקב פסח ח"ב עמ' שלד
טו ע"א38 מלמד שהמרו ישראל באותה שעה ואמרו, כשם שאנו עולין מצר אחד וכו'מחשבת מוסר ח"ב עמ' תעד
טו ע"א38 שהיו ישראל ממרים באותה שעהמנחת מרדכי עמ' קכג
טו ע"א39 אמר לו הקב"ה לשר של ים פלוט אותם ליבשה, אמר לפניו וכו' כלום יש עבד שנותן לו רבו מתנה וחוזר ונוטלה הימנו וכו'אוצרות חיים - יציאת מצרים עמ' קעה
טו ע"א40 אמר לו אני נותן לך אחד ומחצה שבהםאוצרות חיים - אישים ח"ה עמ' רצו
טו ע"א40 יש עבד שנותן לו רבו מתנהצמח דוד (שלוניקי) ח"א דף קנג ע"ד
טו ע"א40 כלום יש עבד שנותן לו רבו מתנהחכמת התורה ויגש עמ' שנ
טו ע"א40 כלום יש עבד שנותן לו רבו מתנה וחוזר ונטלהחכמת התורה מקץ עמ' פו
טו ע"א41 כלום יש עבד שתובע את רבואור חדש (הרטמן) פ"ב אות 579
טו ע"א42 מיד פלטן דכתיב וירא ישראל את מצרים וגו'תורת חיים עה"ת עמ' קטו {ומכיון שראה כל אחד את אדונו ונשתחרר לגמרי במיתת האדון, יכול לומר שירה}
טו ע"א43 במרה וכו' וילן העם על משהשבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' שכא
טו ע"א45 וכתיב וירב העם עם משה שניםשערי שיש יהושע ח"א עמ' עה
טו ע"א רש"י בעין יעקב - לשון כעסגור אריה במדבר פי"ד הערה 47
טו ע"א תוס' - באותו צד שנכנסו בנ"י בים, יצאו בישורון מלך ח"א עמ' רמד
טו ע"א תוס' - באותו צד שירדו באותו צד עלותורת מנחם חכ"ה עמ' 228
טו ע"א תוס' - באותו צד שירדו באותו צד עלותורת מנחם חל"ו עמ' 329
טו ע"א תוס' - באותו צד שירדו באותו צד עלותורת מנחם חל"ט עמ' 86
טו ע"א תוס' - באותו צד שירדו באותו צד עלותורת מנחם חלק לג עמ' 362
טו ע"א תוס' - ד"ה כשם, הלכו בדרך חצי עיגולפאר יעקב ח"ג עמ' קלב
טו ע"א תוס' ד"ה אחדדברי טובה שופטים ח"א עמ' רח-רט
טו ע"א תוס' ד"ה כשם - בני ישראל לא עברו את הים מצידו האחד לשנישיח דוד (תשסד) עמ' נב
טו ע"א תוס' ד"ה כשם - ישראל עלו באותו צד וחששו שהמצרים יהיו שםערבי נחל (תשסד) עמ' שמח, שנ
טו ע"א תוס' ד"ה כשם - שבאותו הצד שעלו בו ירדולקוטי שיחות ח"ז עמ' 243
טו ע"א תוס' ד"ה כשםילקוט אוהב ישראל עמ' קמו
טו ע"א תוס' ד"ה כשם - בנ"י יצאו באותה פאהרנת יצחק יהושע עמ' קצו, ישעיה עמ' רנ
טו ע"א תוס' ד"ה כשם - יצאו מן הים באותו צד שנכנסו להבאמונה שלמה עמ' קפח
טו ע"א תוס' - ישראל הלכו בים כחצי גורןזכות ישראל - עשר קדושות פרק ח אות לג
טו ע"א תוס'הכתב והקבלה במדבר פל"ג פסוק י
טו ע"ב01 לא יותירו ממנו ולא יצאו בשבת ללקוטתפארת צבי ויקרא עמ' קי
טו ע"ב04 חטא האספסוףדרשות מהר"ם בנעט עמ' פא
טו ע"ב06 מ"ד מה יתן לך וכו' אלא שהקפתי לך ב' חומות וכו'אפיקי ים עמ' תקצב
טו ע"ב06 מ"ד מה יתן לך ומה יוסיף לךפירושי ראשונים
טו ע"ב06 מאי דכתיב מה יתן לך ומה יוסיף לך לשין רמיהצוף דבש (לוין) מאמר ח הג"ה אמרי נועם
טו ע"ב06 מה יתן לך ומה יוסיף לך וכו' אמר לו הקב"ה ללשון כל אבריו של אדם זקופים וכו' ולא עוד אלא שהקפתי לך שתי חומות וכו'של"ה (תשנז) פרשת קדושים אות ל
טו ע"ב07 א"ל הקב"ה ללשון וכו' הקפתי לך שתי חומות אחת של עצם ואחת של בשרמגן אבות (מהריט"ץ) ח"ב עמ' שנה
טו ע"ב07 א"ל הקב"ה ללשון כל אבריו של אדם זקופים ואתה מוטה וכו' אלא שהקפתי לך ב' חומותראשית חכמה (תשמד) - קדושה פרק יא אות ז
טו ע"ב07 א"ל הקב"ה ללשון כל אבריו של אדם זקופים וכו' ולא עוד אלא וכו' ומה יוסיף לך לשון רמיהבאר יוסף (תשמא) ח"ב עמ' קלו, ח"ג עמ' ל, לג, שפג
טו ע"ב07 א"ל הקב"ה ללשון כל אבריו של אדם זקופים וכו'אחרית לאיש שלום דף י ע"א
טו ע"ב07 א"ל הקב"ה ללשון כל אבריו של אדם זקופים ואתה מוטל וכו'להורות נתן במדבר עמ' רצד
טו ע"ב07 אמר הקב"ה וכו' ולשון זה הקפתי אותה בשתי חומותכסף נבחר (מרגליות) עמ' שטו
טו ע"ב07 אמר הקב"ה ללשון וכו'שמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' שמב
טו ע"ב07 אמר הקב"ה ללשון כל אבריו של אדם זקופין ואתה מוטל וכו'בינה לעתים (תשנד) דרוש סה עמ' תמ
טו ע"ב07 אמר הקב"ה ללשון כל אבריו של אדם זקופין ואתה מוטל וכו'מנחת עני (תשעב) עמ' רה
טו ע"ב07 אמר הקב"ה ללשון כל איבריו של אדם זקופין ואתה מוטל וכו'ערוגת הבושם (תשעא) בראשית עמ' שעא, שמות עמ' טז
טו ע"ב07 אמר לו הקב"ה ללשון וכו' אלא שהקפתי לך שתי חומות אחת של עצם ואחת של בשרברית אברם עמ' תמח
טו ע"ב07 אמר לו הקב"ה ללשון וכו' אלא שהקפתי לך שתי חומות אחת של עצם ואחת של בשרדברי שמואל (תשיג) עמ' קכז
טו ע"ב07 אמר לו הקב"ה ללשון וכו' הקפתי לך שתי חומות וכו'מטר השמים (תשנב) ויקרא-במדבר עמ' סא, קמט
טו ע"ב07 אמר לו הקב"ה ללשון וכו' ולא עוד אלא שהקפתי לך שתי חומות אחת של עצם ואחת של בשראוצרות חיים - יושר המידות עמ' רסז
טו ע"ב07 אמר לו הקב"ה ללשון כל אבריו של אדם זקופים ואתה מוטל וכו'אוצרות חיים - יושר המידות עמ' ערב
טו ע"ב07 אמר לו הקב"ה ללשון כל אבריו של אדם זקופים וכו' ולא עוד אלא שהקפתי לך שתי חומותאור אברהם (זוועהיל) עמ' קמד
טו ע"ב07 אמר לו הקב"ה ללשון שתי חומות הקפתי לך וכו'לחמי תודה דף כא ע"א
טו ע"ב08 כל אבריו של אדם זקופים והלשון מוטלשמן ראש (כץ) פסח ח"א עמ' ד
טו ע"ב08 כל אבריו של אדם זקופין ואתה מוטלרב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' שפ
טו ע"ב08 כל אבריו זקופין ואתה מוטל וכו'מנוחת אשר ח"ב פתיחה דף ו ע"ג
טו ע"ב08 כל איבריו של אדם זקופים וכו' שהקפתי לך שתי חומותתהלה לדוד (והרמן) פרק נב פסוק ו הערה א
טו ע"ב08 כל האברים זקופים ואתה מונחרב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' רכו
טו ע"ב09 ולא עוד אלא שהקפתי לך ב' חומותעמוד הימיני (קלינמן) עמ' פח
טו ע"ב09 ולא עוד אלא שהקפתי לך ב' חומות, אחד של בשר ואחד של עצםקרן לדוד בראשית עמ' קצב
טו ע"ב09 ולא עוד אלא שהקפתי לך שתי חומות א' של עצם וא' של בשרויגד יעקב עמ' תרסח
טו ע"ב09 ולא עוד אלא שהקפתי לך שתי חומות אחת של עצם ואחת של בשראמרות ה' השלם ח"ד עמ' קמד, ח"ה עמ' קצא, ח"ו עמ' לט
טו ע"ב09 ולא עוד אלא שהקפתי לך שתי חומות אחת של עצם ואחת של בשרמאורות האריז"ל עמ' צט אות י
טו ע"ב09 ולא עוד אלא שהקפתי לך שתי חומותאור הצבי עמ' 129
טו ע"ב09 ולא עוד שהקפתי לך שתי חומותרב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' שלה
טו ע"ב10 אחת של עצם ואחת של בשרפירושי ראשונים
טו ע"ב10 ברא שני חומות ללשון, כדי שלא ידבר דבר שאינו צריךזרע קודש - מועדים עמ' כה
טו ע"ב10 הקב"ה ברא שתי חומות ללשוןחדרי בטן פרשת שלח אות ב
טו ע"ב10 הקפתי לך שני חומותשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' שצג
טו ע"ב10 הקפתי ללשון ב' חומותדברי שמואל (תשנח) עמ' קלג
טו ע"ב10 השפתיים חומה ללשוןברכת חיים (תשמה) ח"ב עמ' 155
טו ע"ב10 יש בפה ב' גדרים א' של עצם וא' של בשר למעט הדיבורתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' א'רצט
טו ע"ב10 שתי חומות אחת של עצם ואחת של בשרמי השלוח (מישור) ח"א עמ' קלד
טו ע"ב10 שתי חומות אחת של עצם ואחת של בשר+מי השלוח (תשסז) ח"א דף קלד
טו ע"ב10 שתי חומות אחת של עצם ואחת של בשרתורת מנחם חנ"ט עמ' 349
טו ע"ב10 שתי חומות יש לה ללשון זו לפנים מזו ואמת המים עוברת ביניהםבאר שרים פרשת ואתחנן דרוש ב אות ה
טו ע"ב10 שתי חומות יש ללשוןצמח ה' לצבי (תשסז) עמ' רפ
טו ע"ב10 ברא ללשון ב' חומותס' חסידים סי' קמח
טו ע"ב12 א"ר יוחנן משום רבי יוסי בן זימרא אין אדם אומר לשון הרע עד שכופר בעיקראמרי משה (פינטו) ח"ב עמ' רלד
טו ע"ב13 כל המספר לשון הרע כאילו כפר בעיקרשמן ראש (כץ) פסח ח"א עמ' ט
טו ע"ב13 בעל לה"ר כופר בעיקרגור אריה דברים פ"י הערה 37
טו ע"ב13 המספר לה"ר כאילו כפר בעיקרבין המשפתים ויקרא פ' בהר אות ד
טו ע"ב13 המספר לה"ר כאילו כפר בעיקרברכת חיים (תשמה) ח"ב עמ' 82
טו ע"ב13 המספר לה"ר כאילו כופר בעיקר וכו'אפיקי ים עמ' תקצג
טו ע"ב13 המספר לה"ר כאילו כופר בעקרמי מרום ח"י עמ' כו
טו ע"ב13 המספר לה"ר כאילו כופר בעקרמי מרום חי"א עמ' לב
טו ע"ב13 המספר לה"ר ככופר בעיקר וכאילו עע"א ועבר על ג"ע ועל שפ"ד והורגת שלשה+מטר השמים - עמודי העולם עמ' שנה, תצז, תקג, תקז
טו ע"ב13 המספר לשה"ר ככופר בעיקרהמאור שבתורה (לסין) ח"ג עמ' תסח
טו ע"ב13 המספר לשון הרע כאילו כפר בעיקרס' המדות (דובנא, תשסו) שער תפלה אות ו
טו ע"ב13 המספר לשון הרע כאילו כפר בעיקרספר המדות (דובנא, תשסו) שער תפלה אות ו
טו ע"ב13 המספר לשון הרע כופר בעיקריוסף לקח כרך ב ח"א עמ' קכב
טו ע"ב13 המספר לשון הרע כופר בעיקררב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' סה
טו ע"ב13 המספר לשון הרע ככופר וכו' מצורע מוציא שם רעתורת העולה ח"ג פרק סז
טו ע"ב13 המספר לשון הרע ככופר וכו'תורת העולה (תשעה) עמ' תקנ
טו ע"ב13 חומר לשון הרע ככופר בעיקרהמאור הגדול (גר"א) עמ' קעח
טו ע"ב13 כאילו כפר בעיקרתורת מנחם חמ"ו עמ' 251
טו ע"ב13 כל המספר לה"ר כאילו כופר בעיקרבנין שאול עמ' קפט
טו ע"ב13 כל המספר לה"ר כאילו כופר בעיקרוזרח השמש על התורה עמ' שט
טו ע"ב13 כל המספר לה"ר כאילו כפר בעיקר וכו'אמרות ה' השלם ח"ד עמ' סז
טו ע"ב13 כל המספר לה"ר כאילו כפר בעיקר וכו'דברי ברוך ח"ב סי' י אות ז
טו ע"ב13 כל המספר לה"ר כאילו כפר בעיקראורחות צדיקים שער לה"ר עמ' קמב
טו ע"ב13 כל המספר לה"ר כאילו כפר בעיקרס' חסידים סי' לד
טו ע"ב13 כל המספר לה"ר כאילו כפר בעיקרעיונים במשלי עמ' קמז
טו ע"ב13 כל המספר לשה"ר כאילו כופר בעיקר וכו'ברכת מרדכי ויקרא-דברים תנינא עמ' נז
טו ע"ב13 כל המספר לשה"ר כאילו כופר בעיקראור חדש (זיטשיק, תשסח) בראשית עמ' מט
טו ע"ב13 כל המספר לשה"ר כאילו כופר בעיקרדרשות שבט הלוי ח"א עמ' קלז
טו ע"ב13 כל המספר לשה"ר כאילו כופר בעיקררב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' תלז
טו ע"ב13 כל המספר לשה"ר כאילו כופר בעיקרשעורי ופניני דעת עמ' נו
טו ע"ב13 כל המספר לשה"ר כאילו כפר בעיקר שנאמר אשר אמרו ללשוננו וכו'תורת חיים עה"ת עמ' רצז-רצח {ביאור הטעם והראיה מהכתוב}
טו ע"ב13 כל המספר לשה"ר כאילו כפר בעיקראוצר המאמרים (תשס) עמ' קמב
טו ע"ב13 כל המספר לשה"ר כאילו כפר בעיקרחיי נפש ח"ב עמ' קעז
טו ע"ב13 כל המספר לשה"ר כאילו כפר בעיקרמסילת ישרים עמ' שצג
טו ע"ב13 כל המספר לשה"ר כאילו כפר בעיקרפאר יעקב ח"ג עמ' קצו
טו ע"ב13 כל המספר לשה"ר כאילו כפר בעיקרקומץ המנחה (צונץ) דרוש לז אות א
טו ע"ב13 כל המספר לשה"ר כאילו כפר בעיקרשערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר ר, רא
טו ע"ב13 כל המספר לשה"ר כאילו כפר בעיקרתורת אביגדור ח"ב עמ' קיז
טו ע"ב13 כל המספר לשון הרע כאילו כופר בעיקרבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' תתצט, ויקרא עמ' שיד-שטו, דברים עמ' כז
טו ע"ב13 כל המספר לשון הרע כאילו כופר בעיקרואותו תעבוד עמ' צח
טו ע"ב13 כל המספר לשון הרע כאילו כופר בעיקרשערי תשובה שער ג אות ר, אגה"ת אות יב, כא
טו ע"ב13 כל המספר לשון הרע כאילו כופר בעקררחמי הרב עמ' צא, קיג
טו ע"ב13 כל המספר לשון הרע כאילו כפר בעיקראוצרות חיים - יושר המידות עמ' ערב
טו ע"ב13 כל המספר לשון הרע כאילו כפר בעיקרהֻידוֹת אהרן (תשסא) עמ' קח
טו ע"ב13 כל המספר לשון הרע כאילו כפר בעיקרהֻידוֹת אהרן (תשסז) עמ' קי
טו ע"ב13 כל המספר לשון הרע כאילו כפר בעיקרמאמר מרדכי (שוואב) ח"ג קונטרס מאמר מרדכי מאמר ה
טו ע"ב13 כל המספר לשון הרע כאילו כפר בעיקרשיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 129 ,78
טו ע"ב13 כל המספר לשון הרע כאילו כפר בעיקרשיחות הרב צבי יהודה ויקרא עמ' 116 ,93
טו ע"ב13 כל המספר לשון הרע כאילו כפר בעיקר... כל המספר לשון הרע מגדיל עוונות כנגד ג' עבירותשיחות הרב צבי יהודה דברים עמ' 301, 339
טו ע"ב13 כל המספר לשון הרע כאלו כופר בעיקרכנסת יחזקאל (פאנעט) דרושים עמ' ס
טו ע"ב13 כל המספר לשון הרע כאלו כופר בעיקרנתיבות עולם ח"ב עמ' עט
טו ע"ב13 כל המספר לשון הרע כאלו כופר בעיקרעבודת יצחק בראשית עמ' רלה
טו ע"ב13 כל המספר לשון הרע כאלו כופר בעיקררב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' רפ
טו ע"ב13 כל המספר לשון הרע כופר בעיקראמרי משה (פינטו) ח"ב עמ' רנז
טו ע"ב13 כל המספר לשון הרע ככופר בעיקרשארית ישראל (וילדניק, תשנח) עמ' רלה
טו ע"ב13 כאילו כפר בעיקר וכו' מגדיל עוונות כנגד ג' עבירותלקוטי שיחות חל"א עמ' 8 {טעם שחטא לה"ר עיכב את יציאת מצרים}
טו ע"ב16 בעוון לשה"ר נגעים באיםפניני יחזקאל עמ' יב
טו ע"ב16 בעון לה"ר באים נגעיםחנן אלקים עמ' קכג
טו ע"ב16 בעון לשון הרע באה צרעת חנן אלקים עמ' קכד {על בגדו}
טו ע"ב16 בעון לשון הרע האדם נלקה בצרעתדרשות שמן רוקח עמ' רכו
טו ע"ב16 בעון לשון הרע נגעים באיםתורי זהב (תשעג) עמ' רנד
טו ע"ב16 נגעים באים על לה"רתפארת משה עמ' קי
טו ע"ב16 כל המלשין נגעים באים עליופנים יפות על תהלים עמ' קנג, שמה, שנז
טו ע"ב16 המספר לשה"ר נגעים באים עליואבן פינה עמ' 139
טו ע"ב16 המספר לשה"ר נגעים באין עליומאיר נתיבות ח"ב עמ' קפא
טו ע"ב16 כל המספר לה"ר נגעים באים עליועיונים במשלי עמ' קנא
טו ע"ב16 המספר לשון הרע נגעים באין עליוולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' ק, קב
טו ע"ב16 הנגעים באים בעוון לשון הרעפתגמי אורייתא ח"א עמ' קצה
טו ע"ב16 הנגעים באים על דיבורים אסוריםמוסר דרך - אפיקי חיים עמ' קסה, קסו
טו ע"ב16 הנגעים באים על לשה"רשירת דוד (תשסז) עמ' נד
טו ע"ב16 הנגעים באים על לשון הרעכד הקמח (תשנו) עמ' קא
טו ע"ב16 הנגעים באין על לשון הרעפני חיים (פלג'י) עמ' שטז ע"א
טו ע"ב16 כל המספר לה"ר נגעים באים עליו שנאמר מלשני וכו'באר יוסף (תשמא) ח"ג עמ' קה, ח"ג עמ' כח
טו ע"ב16 כל המספר לה"ר נגעים באים עליויגל יעקב (תשנג) שמות אות א
טו ע"ב16 כל המספר לה"ר נגעים באים עליולקט שיחות מוסר ח"א עמ' רמו
טו ע"ב16 כל המספר לה"ר נגעים באים עליו, רש"י - משום דלא אשכחן דמענשי אחריני וכו'שמן ראש (שאקי) דף נב ע"ב
טו ע"ב16 כל המספר לשה"ר נגעים באים עליו וכו' ותנן אין בין מצורע מוסגר למצורע מוחלט אלא פריעה ופרימהתורת חיים עה"ת עמ' קסג-קסד {לרמז על הטעם שבעל לשה"ר עונשו צרעת מוחלטת הטעונה פריעה ופרימה}
טו ע"ב16 כל המספר לשה"ר נגעים באים עליו וכו'לחמי תודה דף לה ע"א, סה ע"א, פח ע"א
טו ע"ב16 כל המספר לשה"ר נגעים באים עליובאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' רעו, במדבר עמ' קלג
טו ע"ב16 כל המספר לשה"ר נגעים באים עליוויגד יעקב עמ' תקט, תקכז
טו ע"ב16 כל המספר לשה"ר נגעים באים עליועקבי אבירים (תשסה) עמ' קנג, רא, רב
טו ע"ב16 כל המספר לשה"ר נגעין באין עליו וכו'ברית שלום (תעח) דף כז ע"ד
טו ע"ב16 כל המספר לשה"ר נגעין באין עליו וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' קעד
טו ע"ב16 כל המספר לשון הרע נגעים באים עליו וכו' זו היא תורתו של מוציא שם רע וכו' אתה מה הנאה יש לך, אומר להן מה יתרון לבעל הלשוןכתונת פסים (תשעא) עמ' מא
טו ע"ב16 כל המספר לשון הרע נגעים באים עליו וכו'חמשה מאמרות (תשסט) - תורת שבת פרשת תזריע, אחרי מות
טו ע"ב16 כל המספר לשון הרע נגעים באים עליו וכו' לקוטי שיחות חכ"ב עמ' 65
טו ע"ב16 כל המספר לשון הרע נגעים באים עליואוצרות חיים - יושר המידות עמ' רעז
טו ע"ב16 כל המספר לשון הרע נגעים באים עליואור יצחק (ראדוויל, תשסה) עמ' רעז
טו ע"ב16 כל המספר לשון הרע נגעים באים עליוכתנות אור עמ' שצב
טו ע"ב16 כל המספר לשון הרע נגעים באים עליומגן אבות (מהריט"ץ) ח"א עמ' תנג
טו ע"ב16 כל המספר לשון הרע נגעים באים עליוציץ השדה ח"ג - חודש האביב עמ' כט
טו ע"ב16 כל המספר לשון הרע נגעים באים עליורחמי הרב עמ' קיג
טו ע"ב16 כל המספר לשון הרע נגעים באיםמזקנים אתבונן עמ' צב
טו ע"ב16 כל המספר לשון הרע נגעים באין עליו וכו'דברי ברוך ח"ב סי' ו אות ג
טו ע"ב16 כל המספר לשון הרע נגעים באין עליואמרי משה (פינטו) ח"ב עמ' רלו
טו ע"ב16 כל המספר לשון הרע ננעים באים עליושמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' קס
טו ע"ב16 המספר לה"ר נגעים באים עליו, תוס' ד"ה ואמרדרשות מהר"ם חביב עמ' רפה
טו ע"ב16 לה"ר נגעים באים עליו וכו' והורגת שלשה כנסת יחזקאל (פאנעט) דרושים עמ' רלה
טו ע"ב16 מצורע עונשו על שדבר לשון הרעצמח דוד (סקאליע) עמ' שעט
טו ע"ב16 מראות נגעים בא מלשון הרעגנת אגוז (תשעב) אות רמז
טו ע"ב16 נגעים באים בעון לשה"רפאר יעקב ח"ג עמ' קפד, קפו
טו ע"ב16 נגעים באים מעון לשון הרעמשנה למלך (תשסח) עמ' קנ
טו ע"ב16 נגעים באים על לשון הרעפרדס המלך (תשסט) אות שצד
טו ע"ב16 נגעים באים על לשון הרעשמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' קלא
טו ע"ב16 נגעים באים על עון לשה"רעצי חיים על התורה עמ' ו, קצו, קצז, רלד
טו ע"ב16 נגעים באים על עון לשון הרעטיול בפרדס ח"ב עמ' שעט
טו ע"ב16 נגעים באין עליו בעון לשון הרעבת עין (תשסז) עמ' שמא
טו ע"ב16 על עון לה"ר נגעים באיםמגן אברהם (טריסק, תשסו) עמ' תלב, תלז, תקכ, תקס
טו ע"ב16 על עון לשה"ר נגעים באיםכהיום תמצאון עמ' קסג
טו ע"ב16 צרעת בא על לשון הרעעצי חיים - מועדים עמ' רצג
טו ע"ב16 צרעת באה ע"י לשון הרעדובר צדק עמ' 41
טו ע"ב16 צרעת באה ע"י לשון הרעפרי צדיק מצורע אות ח
טו ע"ב16 צרעת באה על חטא לשה"רמשנת יוסף על התורה ח"ב עמ' נו, נח, נט
טו ע"ב16 צרעת באה על חטא לשון הרעכנסת מרדכי שמות-ויקרא עמ' כה
טו ע"ב16 צרעת באה על לשון הרעאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) ויחי מא, חקת ז
טו ע"ב16 צרעת בעוון לשון הרע+מי השלוח (תשסז) ח"א דף קמה
טו ע"ב16 נגעים באים עליואור יהל ח"א עמ' לז
טו ע"ב16 אין הנגעים באים על האדם אלא על לשה"רראשית חכמה (תשמד) - קדושה פרק יג אות א
טו ע"ב16 נגעים באים בעון לשה"רדרשות מהר"ם בנעט עמ' ס
טו ע"ב16 נגעים באים על חטא לשון הרעמפי ספרים וסופרים ח"ב עמ' נג
טו ע"ב16 נגעים באים על לה"רלקט שיחות מוסר ח"א עמ' רפג
טו ע"ב16 נגעים באים על לה"ררוח חיים (חיד"א) עמ' צה
טו ע"ב16 נגעים באים על לשה"רביאור הגר"א על משלי (קצנלנבוגן) פרק יח פסוק ו
טו ע"ב16 נגעים באים על לשה"רביאור הגר"א על משלי פרק יח פסוק ו
טו ע"ב16 נגעים באים על לשה"רתפארת משה עמ' קי
טו ע"ב16 נגעים באים על לשון הרעהשיר והשבח ח"א עמ' רכב
טו ע"ב16 נגעים באים על לשון הרעמרגניתא דבי רבנן עמ' סד
טו ע"ב16 נגעים באים על לשון הרעראשית חכמה (תשמד) - יראה פרק ה פרק יט
טו ע"ב16 נגעים באים על לשון הרעשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' קפ, רט
טו ע"ב16 נגעים באין על לה"רלקוטי שיחות חל"ז עמ' 39
טו ע"ב16 נגעים באין על לה"רשיחות מוסר (תשסב) עמ' ער
טו ע"ב16 נגעים באין על לשון הרעים שמחה עמ' רמד
טו ע"ב16 נגעים באין על לשון הרענועם אלימלך (תשסא) עמ' רלז
טו ע"ב16 צרעת בא על לשון הרעפרדס המלך (תשסט) אות שצה
טו ע"ב16 צרעת בא על לשון הרעשמן ראש - ימים נוראים עמ' ק
טו ע"ב16 המספר לשון הרע נגעים באים עליושמן ראש (כץ) פסח ח"א עמ' ו
טו ע"ב16 כל הנגעים באים על עונש של לשון הרעשם משמעון (שפירא, תשכה) עמ' קיא
טו ע"ב16 צרעת בא על לשון הרעאור אברהם - מגילת אסתר עמ' מה
טו ע"ב20 אמר ריש לקיש מאי דכתיב זאת תהי' תורת המצורע, זו היא תורתו של מוציא שם רע וכו'תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תקכח, תקצה, תרב, תריב, תתנא
טו ע"ב20 אמר ריש לקיש, מאי דכתיב זאת תהיה תורת המצורע זאת תהיה תורתו של מוציא שם רעשל"ה (תשנז) - מס' פסחים אות שלו
טו ע"ב20 אר"ל מאי דכתיב זאת תהיה תורת המצורע זו היא תורתו של המוציא שם רעישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רמט
טו ע"ב21 זאת תהיה תורת המצורע זאת תהיה תורתו של המוציא שם רעפרי צדיק שמות אות א, משפטים אות ד, פסח שני אות ג
טו ע"ב21 זאת תהיה תורת המצורע זאת תהיה תורתו של מוציא שם רע וכו'כתונת פסים (תשעא) עמ' כד, קד, קה, קח, קי, קיא, קיד-קטז, קלא, קמג
טו ע"ב21 זאת תהיה תורת המצורע זאת תהיה תורתו של מוציא שם רעילקוט דברי חכמים ויקרא סי' קטו, קכב
טו ע"ב21 זאת תהיה תורת המצורע זאת תהיה תורתו של מוציא שם רעכנסת יחזקאל (הכהן) עמ' קכה
טו ע"ב21 זאת תהיה תורת המצורע זאת תהיה תורתו של מוציא שם רעשל"ה (תשנז) פרשת ויחי אות כד, תזו"מ אות ה, כי תצא אות יז
טו ע"ב21 זאת תהיה תורת המצורע זאת תורת המוציא רעלהורות נתן ויקרא עמ' קמו, קע
טו ע"ב21 זאת תהיה תורת המצורע תורתו של מוציא שם רעברית אברם עמ' שמז
טו ע"ב21 זאת תהיה תורתו של מוציא שם רעודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' רעב
טו ע"ב21 זאת תהיה תורתו של מוציא שם רעחיים שיש בהם על התורה קמא עמ' ריב
טו ע"ב21 זאת תהיה תורתו של מוציא שם רעכנסת מרדכי שמות-ויקרא עמ' כג
טו ע"ב21 זאת תהיה תורתו של מוציא שם רעלקוטי שיחות חכ"ז עמ' 91
טו ע"ב21 זאת תהיה תורתו של מוציא שם רעשיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 76
טו ע"ב21 זאת תהיה תורתו של מוציא שםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' שנט
טו ע"ב21 זאת תורת המצורע המוציא רעבן פורת יוסף (תשעא) עמ' קכז, קנח, תקצז {מדלא כתיב הצרוע}
טו ע"ב21 זאת תורת המצורע זאת תורת המוציא רעערוגת הבושם (תשעא) ויקרא-במדבר עמ' קיב, קטז, קיט, קכא, קכה
טו ע"ב21 מאי דכתיב זאת תהי' תורת המצורע זאת תהי' תורתו של מוציא ש"רחמודי צבי ויקרא עמ' צג
טו ע"ב21 מאי דכתיב זאת תהי' תורת המצורע זאת תהי' תורתו של מוציא שם רעילקוט דברי חכמים במדבר סי' ט
טו ע"ב21 מאי דכתיב זאת תהיה תורת המצורע זו היא תורתו של מוציא שם רעעצי חיים - מועדים עמ' רפה
טו ע"ב21 מאי דכתיב 'זאת תהיה תורת המצורע' זאת תהיה תורתו של מוציא שם רעשיחות הרב צבי יהודה ויקרא עמ' 219 ,207 ,121 ,106 ,93 ,87
טו ע"ב21 מאי דכתיב זאת תורת המצורע זאת תורתו של מוציא שם רעבאר יוסף (תשמא) ח"ג עמ' קה, ח"ג עמ' כח
טו ע"ב21 מאי דכתיב זאת תורת המצורעבית שלום מרדכי עמ' קמט
טו ע"ב21 'מצורע' - מוציא רעאמרי נועם (מועדים) סי' יז לשבועות
טו ע"ב21 מצורע - מוציא רעמנוחת אשר ח"ב פתיחה דף ו ע"ב
טו ע"ב21 מצורע - מוציא שם רעתורת העולה (תשעה) עמ' תקנ
טו ע"ב21 'מצורע' הוא מוציא רעעטרת ישועה (תשסד) אות ג לשבת הגדול מצורע
טו ע"ב21 מצורע מוציא רעאהבת שלום (קוסוב, תשנח) עמ' קצא
טו ע"ב21 מצורע מוציא רעאור התורה (תאומים, תשנט) עמ' רפז
טו ע"ב21 מצורע מוציא רעבנין משה (מייזליש) ח"א עמ' קכד, ריג
טו ע"ב21 מצורע מוציא שם רערב טוב דף צו ע"ד
טו ע"ב21 תורת המוציא ש"רודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' שפב
טו ע"ב21 תורת המצורע - תורת המוציא רעאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"ב עמ' סד
טו ע"ב21 תורת המצורע תורתו של מוציא שם רעויגד יעקב עמ' תעא
טו ע"ב21 תורת המצורע תורת מוציא שם רעברכת אברהם (תשנד) עמ' צו
טו ע"ב21 תורת המצורע תורתו של מוציא רעשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' שכג
טו ע"ב21 המוציא שם רע נלקה בצרעתגור אריה בראשית פמ"ד אות ט
טו ע"ב21 המצורע - המוציא רעברכת דוד עמ' קז
טו ע"ב21 המצורע - מוציא שם רעיושב אהלים עמ' קיח
טו ע"ב21 המצורע המוציא רעצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' קמג, שז
טו ע"ב21 המצורע המוציא שם רעדברי ישראל (תשסח) ח"ב עמ' קיט, קכא, קכב
טו ע"ב21 המצורע זה המוציא רעתורת החסידים הראשונים (תשמא) עמ' לד
טו ע"ב21 המצורע, מוציא רעצפנת פענח (תשסו) עמ' קד, קה
טו ע"ב22 תורתו של מוציא שם רענתיבות חיים (מטלין, תשמא) עמ' רמה
טו ע"ב22 תורתו של מוציא שם רערנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' לט
טו ע"ב22 אמר ריש לקיש מאי דכתיב אם ישוך הנחש בלא לחש ואין יתרון לבעל הלשוןשפתי חיים - מידות ועבודת ה' ח"א עמ' כב
טו ע"ב23 אם ישוך הנחש בלא לחשקומץ המנחה (ר' צדוק) עמ' 43 (סי' מה)
טו ע"ב23 מ"ד אם ישוך הנחש בלא לחשפירושי ראשונים
טו ע"ב24 כל החיות ובאות אצל נחש ואומרות וכו' מה הנאה יש לך אומר להם וכי מה יתרון לבעל הלשוןמצווה ועושה ח"א עמ' תקלח
טו ע"ב24 לעת"ל יאמרו לנחש ארי טורף ואוכל זאב וכו' אתה מה הנאה מה הנאה יש לךבני יששכר ח"א דף צג ע"ד הגה
טו ע"ב24 לעת"ל יתקבצו החיות ויאמרו לנחש וכו'נחלת צבי (פאליי) עמ' עג
טו ע"ב24 לעת"ל מתקבצות כל החיות ובאות אצל הנחש וכו' אתה מה הנאה יש לךבאר יוסף (תשמא) ח"ב עמ' כט
טו ע"ב24 לעת"ל מתקבצות כל החיות ובאות אצל נחש ואומרות לו וכו' מה הנאה יש לך אמר להם וכי יתרון לבעל הלשוןפניני יחזקאל עמ' קפא, קל
טו ע"ב24 לעת"ל מתקבצות כל החיות וכו' מה הנאה יש לך אומר להם וכי מה יתרון לבעל הלשון וכו'דובר צדק (זילבר) עמ' קלב
טו ע"ב24 לעתיד לבא מתקבצות חיות וכו' אומר להם ומה יתרון לבעל הלשוןשערי תשובה שער ג אות קעד
טו ע"ב24 לעתיד לבא מתקבצות כל החיות ובאות אצל הנחש וכו'שערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר קעד
טו ע"ב24 לעתיד לבא מתקבצות כל החיות ובאות אצל נחש וכו' מה הנאה יש לך וכו' מה יתרון לבעל הלשוןצפנת פענח (תשסו) עמ' לא
טו ע"ב24 לעתיד לבא מתקבצות כל החיות וכ' וכי מה יתרון לבעל הלשוןמוסר דרך - אפיקי חיים עמ' רכח
טו ע"ב24 לעתיד לבא מתקבצות כל החיות וכו' וכי מה יתרון לבעל הלשוןלחמי תודה דף סט ע"א
טו ע"ב24 לעתיד לבא מתקבצות כל החיות וכו'דברי ברוך ח"ב סי' ט אות ט, סי' י אות ג
טו ע"ב24 לעתיד מתכנסות חיות אצל נחשנטריקן (תשעד) עמ' קעד
טו ע"ב24 מתקבצות כל החיות אצל הנחשכתבי הסבא מקלם - חנוכה ופורים עמ' קנט
טו ע"ב24 נתקבצו וכו' מה יתרון לבעל הלשוןאפיקי ים עמ' קלו
טו ע"ב25 אומר להם וכי מה יתרון לבעל הלשוןדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' תנז ד"ה הנה
טו ע"ב25 אומרים לנחש מה הנאה יש לך והוא משיבן ומה יתרון לבעל הלשוןיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' קכד, יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' רס
טו ע"ב25 ארי דורס ואוכל זאב טורף ואוכללקוטי שיחות חט"ו עמ' 455
טו ע"ב25 ארי וכו' טורף ואוכל אתה מה הנאה יש לךשבט מוסר עמ' קעב
טו ע"ב25 אתה מה הנאה יש לךמנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף כד ע"ג
טו ע"ב25 אתה מה הנאה יש לךשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' תקסג
טו ע"ב25 מה הנאה יש לנחש בנשיכתודרשות שמן רוקח עמ' תקד
טו ע"ב25 נחש בא על לשון הרעחקל יצחק (תשסג) עמ' קסא
טו ע"ב26 המספר לה"ר מגדיל עונות עד לשמיםמשנת יוסף - אגדות ח"ב עמ' רכו {א) מחפץ חיים שע"י לה"ר מעורר המקטרג, ומונע דיבורים ק' שיעלו. ביאור המשך הגמ' מאי תקנתם וכו'; ב) המספר לה"ר מעבירים עליו עונות חבירו, ומצוותיו לחבירו. בגמ' (ר"ה יז.) למי נושא עון למי שעובר על פשע; ג) ביאור שבלה"ר כפר בעיקר, אומר הקב"ה לשר הגיהנם וכו'}
טו ע"ב26 המספר לה"ר מגדיל עונות עד לשמיםמשנת יוסף על התורה ח"ב עמ' סו, סז, קנב
טו ע"ב26 המספר לה"ר מגדיל עונותרנת יצחק תהלים עמ' שכח
טו ע"ב26 המספר לה"ר מגדיל עונותיו עד לשמיםזכות ישראל - עשר קדושות פרק ח מכתב ד
טו ע"ב26 המספר לשה"ר מגדיל עוונות עד לשמיםמשנת יוסף - דרשות ח"ב עמ' רסט, שי
טו ע"ב26 המספר לשון הרע מגדיל עוונות עד לשמיםלהורות נתן ויקרא עמ' רלט
טו ע"ב26 המספר לשון הרע מגדיל עוונותולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' שז
טו ע"ב26 המספר לשון הרע מגדיל עונותעמוד הימיני (קלינמן) עמ' פד
טו ע"ב26 המספר לשון הרע מגדיל עונותשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' קפ
טו ע"ב26 וכי מה יתרון לבעל הלשוןשמן ראש - ימים נוראים עמ' שצ
טו ע"ב26 כל המדבר לשון הרע מגדיל עונותיו עד לשמיםחכמת התורה מצורע עמ' א
טו ע"ב26 כל המספר לה"ר כאילו הגדיל עוונות עד לשמיםלקט שיחות מוסר ח"א עמ' רמז
טו ע"ב26 כל המספר לה"ר מגדיל עוונותיו עד לשמיםאדרת אליהו (הצרפתי) עמ' כא
טו ע"ב26 כל המספר לה"ר מגדיל עוונותיו עד לשמיםבנין דוד (טאוב) דרשות עמ' נ
טו ע"ב26 כל המספר לשה"ר מגדיל עוונות עד לרקיעבית ישי (תשסד) דרשות עמ' שפא
טו ע"ב26 כל המספר לשה"ר מגדיל עוונות עד לשמים וכו' ובפירוש הרי"ף שבעין יעקבשבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' קלו
טו ע"ב26 כל המספר לשה"ר מגדיל עונות וכו'חיי נפש ח"ב עמ' קעו
טו ע"ב26 כל המספר לשה"ר מגדיל עונות עד לשמיםאבן ישראל (פישר) אגדה ח"ב עמ' מח
טו ע"ב26 כל המספר לשה"ר מגדיל עונות עד לשמיםבינה לעתים (תשנד) דרוש סד עמ' תלא, דרוש סד עמ' תלז
טו ע"ב26 כל המספר לשה"ר מגדיל עונות עד לשמיםילקוט הגרשוני ח"ב
טו ע"ב26 כל המספר לשה"ר מגדיל עונות עד לשמיםפאר יעקב ח"ג עמ' קצו
טו ע"ב26 כל המספר לשה"ר מגדיל עונותאגרות ר' יצחק אלחנן עמ' קיח, רכה
טו ע"ב26 כל המספר לשה"ר עונותיו מגדילין עד לשמים וכו'לחמי תודה דף פז ע"ב
טו ע"ב26 כל המספר לשה"ר מגדיל עונות עד לשמים וכו'דרשות מהרי"ץ למועדים עמ' רנ
טו ע"ב26 כל המספר לשון הרע מגדיל עוונות עד לשמים וכו'דברי ברוך ח"ב סי' ט אות ח, סי' י אות ז
טו ע"ב26 כל המספר לשון הרע מגדיל עוונותמילי דשמיא - טעם לשבח הערה 13 עמ' כד
טו ע"ב26 כל המספר לשון הרע מגדיל עוונותיו עד לשמים וכו'אמרי השכל - צבי תפארה עמ' 205
טו ע"ב26 כל המספר לשון הרע מגדיל עונות עד לשמיםבית ישראל (טויסיג) ויקרא עמ' עא
טו ע"ב26 כל המספר לשון הרע מגדיל עונות עד לשמיםואותו תעבוד עמ' צו
טו ע"ב26 כל המספר לשון הרע מגדיל עונות עד לשמיםראשית חכמה (תשמד) - קדושה פרק יג אות יח, אור עולם פרק יח
טו ע"ב26 כל המספר לשון הרע מגדיל עונותיו עד לשמיםשער המלך (תשנז) עמ' רעז
טו ע"ב26 מגדיל עוונות עד לשמיםעיונים במשלי עמ' תפז
טו ע"ב26 מגדיל עונותיו עד לשמים וכו'אפיקי ים עמ' תקצד
טו ע"ב26 מה יתרון לבעל הלשוןאור ישראל (תרס) דף נג ע"א
טו ע"ב26 מה יתרון לבעל הלשוןאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) אמור ג
טו ע"ב26 מה יתרון לבעל הלשוןביאורי הזוהר (ר' דובער) דף פו ע"א
טו ע"ב26 מה יתרון לבעל הלשוןברכת חיים (תשמה) ח"ב עמ' 328
טו ע"ב26 מה יתרון לבעל הלשוןהשיר והשבח ח"א עמ' שפו
טו ע"ב26 מה יתרון לבעל הלשוןיושב אהלים עמ' קטו
טו ע"ב26 מה יתרון לבעל הלשוןמשנת יוסף - דרשות ח"ב עמ' עה
טו ע"ב26 מה יתרון לבעל הלשוןמשנת יוסף על התורה ח"ב עמ' נג
טו ע"ב26 מה יתרון לבעל הלשוןקריאה בקריה ח"ב עמ' קיב
טו ע"ב26 מה יתרון לבעל הלשוןשירת דוד (תשסז) עמ' נב
טו ע"ב27 שתו בשמים פיהםגור אריה במדבר פי"ד הערה 79
טו ע"ב28 המספר ל"ה ראוי לסקלו באבןנתיבות עולם ח"ב עמ' עג
טו ע"ב28 המספר לשה"ר ראוי לסקלו באבןניבי זהב - מבוא עמ' א
טו ע"ב28 המספר לשון הרע מצוה לסוקלויוסף לקח כרך ב ח"א עמ' קכב, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קלח
טו ע"ב28 המספר לשון הרע ראוי לסוקלו באבן וכו' המספר לה"ר מגדיל עוונות וכו'תורת יחיאל בראשית עמ' שנא
טו ע"ב28 כל המספר לה"ר ראוי לסוקלו באבןבאר יוסף (תשמא) ח"א עמ' קה
טו ע"ב28 כל המספר לה"ר ראוי לסקלו באבן וכו'ברית שלום (תעח) דף כז ע"א
טו ע"ב28 כל המספר לה"ר ראוי לסקלו באבן וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' קע
טו ע"ב28 כל המספר לשה"ר ראוי לסוקלו באבן וכו'לחמי תודה דף סה ע"א
טו ע"ב28 כל המספר לשה"ר ראוי לסוקלו באבןאבן שוהם (פינסק) עמ' 47
טו ע"ב28 כל המספר לשה"ר ראוי לסוקלו באבןדרכי צדק עמ' רלב
טו ע"ב28 כל המספר לשון הרע ראוי לסוקלו באבןאוצרות חיים - יושר המידות עמ' רעא
טו ע"ב28 כל המספר לשון הרע ראוי לסוקלו באבןבית ישראל (טויסיג) ויקרא עמ' עא
טו ע"ב28 כל המספר לשון הרע ראוי לסקלו באבןואותו תעבוד עמ' צח
טו ע"ב28 כל המספר לשון הרע ראוי לסקלו באבןראשית חכמה (תשמד) - קדושה פרק יג אות יז
טו ע"ב28 כל המספר לשון הרע ראוי לסקלו באבניםכסף נבחר (מרגליות) עמ' פד, רמח
טו ע"ב28 ראוי לסקלו באבן וכו'אפיקי ים עמ' תקצד
טו ע"ב30 אין אני והוא יכולים לדור ביחדשארית ישראל (וילדניק, תשנח) עמ' יט
טו ע"ב30 אין אני והוא יכולים לדור במדור אחדשמן ראש סוכות ח"א עמ' רלז
טו ע"ב30 אין אני והוא יכולים לדור בעולםאור הגנוז (מהאניפאלא, תשסו) עמ' שעא
טו ע"ב30 אין אני והוא יכולים לדור בעולםהשיר והשבח ח"א עמ' קעט
טו ע"ב30 אין אני והוא יכולים לדור בעולםמפי ספרים וסופרים - פניני חסידות פנחס כב
טו ע"ב30 אין אני והוא יכולים לדור בעולםמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשמב) ח"א עמ' רב
טו ע"ב30 אין אני והוא יכולים לדור בעולםראשית חכמה (תשמד) - תוצא' חיים פרק לב
טו ע"ב30 אין אני והוא יכולים לדור בעולםשמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' קמא
טו ע"ב30 אין אני והוא יכולים לדור יחדכלי יקר שמות פ"ט פסוק יד
טו ע"ב30 אין אני והוא יכולים לדור יחדנתיב מצותיך (תשסח) נתיב אמונה שביל ג עמ' יד, יח
טו ע"ב30 אין אני והוא יכולים לדור יחדיוקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ב (תשעג) עמ' רג
טו ע"ב30 אין אני והוא יכולין לדור בדירה אחד+מטר השמים - עמודי העולם עמ' קלא
טו ע"ב30 אין אני והוא יכולין לדור במדור אחדשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' ה
טו ע"ב30 אין אני והוא יכולין לדור במדור אחדשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' צ
טו ע"ב30 אין אני והוא יכולין לדור במדור אחדשמן ראש (כץ) פסח ח"א עמ' קב
טו ע"ב30 אין אני והוא יכולין לדור במדור אחדשמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' רטז
טו ע"ב30 אין אני והוא יכולין לדור בעולםבינה לעתים (תשנד) דרוש כג עמ' קסז
טו ע"ב30 אין אני והוא יכולין לדור בעולםגנזי ישראל (תשמו) ח"ב עמ' קפט ע"א
טו ע"ב30 אין אני והוא יכולין לדור בעולםולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' קכד
טו ע"ב30 אין אני והוא יכולין לדור בעולםנתיבות חיים (מטלין, תשמא) עמ' רמו
טו ע"ב30 אין אני והוא יכולין לדור בעולםעבודת עבודה (תשסד) עמ' קצא
טו ע"ב30 אין אני והוא יכולין לדור בעולםשדה יעקב עמ' ל
טו ע"ב30 אין אני והוא יכולין לדור בעולםתורת הרבי רבי זושא סי' נט בהערה
טו ע"ב30 אין אני והוא יכולין לדור וכו' בבעל גאוהיגל יעקב (תשנג) וירא אות נא
טו ע"ב30 אין אני והוא יכולין לדור וכו' על גסי הרוחלקוטי שיחות חל"א עמ' 14
טו ע"ב30 אין אני והוא יכולין לדור יחדיגל יעקב (תשעד) עמ' ח"א עמ' סז
טו ע"ב30 אין אני והוא יכולין לדור כאחתתפארת משה עמ' טז
טו ע"ב30 אין אני והוא יכולין לדורבך יברך ישראל (תשסח) עמ' קו, קז
טו ע"ב30 אין אני והוא יכולין לדורכנסת מרדכי מועדים ח"ב עמ' צה
טו ע"ב30 אין אני והוא יכולין לדורעירין קדישין השלם עמ' תלב
טו ע"ב30 אמר הקב"ה אין אני והוא יכולים בעולםשבט מוסר עמ' יג
טו ע"ב30 אמר הקב"ה אין אני והוא יכולין לדור בעולםמלכי בקודש (תשסב) עמ' קסה
טו ע"ב30 המספר לה"ר אומר הקב"ה אין אני והוא וכו'משנת יוסף על התורה ח"ב עמ' סה
טו ע"ב30 המספר לשה"ר אמר הקב"ה אין אני והוא יכולים לדור בעולםאפיקי יהודה (תשנט) עמ' קנ
טו ע"ב30 המספר לשון הרע אין אני והוא יכולין לדור בעולםזך ונקי עמ' סח
טו ע"ב30 המספר לשון הרע אין אני והואאמרי אש (טאוב) עמ' קכד
טו ע"ב30 כל המספר לה"ר אמר הקב"ה אין אני והוא יכול לדור בעולםחדרי בטן פרשת כי תצא יח-כג
טו ע"ב30 כל המספר לה"ר אמר הקב"ה אין אני והוא יכולים לדור בעולםלקט שיחות מוסר ח"א עמ' רמז
טו ע"ב30 כל המספר לה"ר אמר הקב"ה אין אני והוא יכולין לדור בעולםספר משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' קפד
טו ע"ב30 כל המספר לה"ר הקב"ה אומר אין אני והוא יכולין לדור וכו'מרפא לשון עמ' לב
טו ע"ב30 כל המספר לשה"ר אמר הקב"ה אין אני והוא יכולין לדור בעולםפאר יעקב ח"ג עמ' קפז, קצו, ח"ד עמ' שח
טו ע"ב30 כל המספר לשה"ר וכו' אין אני והוא יכולים לדור בעולם אחרמכתב מאליהו ח"א עמ' 123
טו ע"ב30 כל המספר לשון הרע אומר הקב"ה אין אני והוא יכולים לדור ביחדאור הצבי עמ' 126
טו ע"ב30 כל המספר לשון הרע אין אני והוא יכולין לדור בעולםואותו תעבוד עמ' צז
טו ע"ב30 כל המספר לשון הרע אמר הקב"ה אין אני והוא יכולין לדור בעולםמגן אבות (מהריט"ץ) ח"א עמ' תעג
טו ע"ב30 מי שמדבר לשון הרע אומר הקב"ה אין אני והוא יכולין לדור בעולםבית יצחק (ויינברגר) עמ' רמז
טו ע"ב30 אין אני והוא יכולין לדורשמן ראש (כץ) ח"ו עמ' רסד
טו ע"ב30 מלשני בסתר וכו' גבה עינים וכו'עיונים במשלי עמ' תפו {מספר לה"ר בגלל גאווה}
טו ע"ב31 אותו לא אוכל אין אני והוא יכולים לדור בעולםיוסף לקח כרך א ח"א עמ' לה
טו ע"ב31 אותו לא אוכל ואל תקרי אותו אלא אתוראשית חכמה (תשמד) - תוצא' חיים פרק לב
טו ע"ב32 המתגאה אין אני והוא יכולים לדור בעולםערבי נחל (תשסד) עמ' רסח
טו ע"ב32 המתגאה אין אני והוא יכולין לדור במדור אחדכנסת יחזקאל (פאנעט) דרושים עמ' רלו
טו ע"ב32 אני עליו מלמעלה ואתה עליו מלמטה נדוננוראשית חכמה (תשמד) - קדושה פרק יג אות יב
טו ע"ב32 כל המספר לה"ר אומר הקב"ה לשר של גיהנם וכו'אמרות ה' השלם ח"ג עמ' נב
טו ע"ב32 כל המספר לה"ר אמר הקב"ה לשר של גיהנום נדוננו יחד וכו'מטה יששכר עמ' סא
טו ע"ב32 כל המספר לה"ר אמר הקב"ה לשר של גיהנם וכו'מרפא לשון עמ' רמח
טו ע"ב32 כל המספר לשה"ר אומר הקב"ה לשר של גיהנם אני עליו מלמעלה ואתה עליו מלמטה נדוננואוצרות חיים - יושר המידות עמ' רסט
טו ע"ב32 כל המספר לשה"ר אומר הקב"ה לשר של גיהנם אני עליו מלמעלה ואתה עליו מלמטה נדוננו וכו'לחמי תודה דף פז ע"א
טו ע"ב32 כל המספר לשה"ר אומר הקב"ה לשר של גיהנם אני עליו מלמעלה ואתה עליו מלמטה נדוננופאר יעקב ח"ג עמ' קצז
טו ע"ב32 כל המספר לשון הרע אומר הקב"ה לשר של גיהנם אני עליו מלמעלה ואתה עליו מלמטהמגן אבות (מהריט"ץ) ח"א עמ' תעו
טו ע"ב32 כל המספר לשון הרע אומר הקב"ה לשר של גיהנם אני עליו מלמעלה ואתה עליו מלמטה נדוננושל"ה (תשנז) ווי העמודים פרק טו אות טז
טו ע"ב32 כל המתגאה אין אני והוא יכולין לדורעבודת יצחק בראשית עמ' נ
טו ע"ב32 כל מי שיש בו גסות וכו'מאמרי אדמו"ר הזקן תקע עמ' צד
טו ע"ב32 על גסות הרוחבאר שרים במדבר פ' הקדמה
טו ע"ב33 אין חץ אלא לשוןגור אריה בראשית פמ"ח הערה 135
טו ע"ב33 חצי גבור שנונים עם גחלי רתמים אין חץ אלא לשון וכו' היינו גיהנםראשית חכמה (תשמד) - קדושה פרק יג אות ו
טו ע"ב35 אם סיפר מאי תקנתיה אם ת"ח הוא יעסוק בתורהמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשמב) ח"א עמ' קל
טו ע"ב'35 אם ת"ח הוא יעסוק בתורהאגרות ר' יצחק אלחנן עמ' קיט
טו ע"ב35 אם ת"ח הוא יעסוק בתורהאהבת דוד (חיד"א) עמ' מט ע"א-ע"ב
טו ע"ב35 אם ת"ח הוא יעסוק בתורהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' תכה
טו ע"ב35 אם ת"ח יעסוק בתורהרנת יצחק משלי עמ' סו
טו ע"ב35 אם תלמיד חכם הוא יעסוק בתורה שנאמר מרפא לשון עץ חייםדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' תפז ד"ה והנה המעיל
טו ע"ב35 המספר לה"ר אם ת"ח הוא יעסוק בתורה וכו'כח מעשיו הגיד לעמו ח"א דף יז ע"ג
טו ע"ב35 ומה תקנתו יעסוק בתורהאבן ישראל (פישר) אגדה ח"ב עמ' מח
טו ע"ב35 סיפר יש לו תקנה בדברי תורה וח"א סיפר אין לו תקנה ילקוט דברי חכמים ויקרא סי' קטו, קיח
טו ע"ב35 חטא אדם בלשון הרע וכו'מבשרת ציון ח"ג עמ' שז
טו ע"ב35 חטא אדם בלשון הרע יעסוק בתורהכד הקמח (מישור) עמ' רנו
טו ע"ב35 חטא אדם וכו'טוב טעם ויקרא עמ' קיט
טו ע"ב35 יעסוק בתורה וינצלחקל יצחק (תשסג) עמ' שעט, תקסא
טו ע"ב35 יעסוק בתורה וישפיל עצמו במו אזובמגן דוד (טאלנא, תשס) עמ' רג, רעה
טו ע"ב35 יעסוק בתורהאורחות צדיקים שער תשובה עמ' קנח
טו ע"ב35 מאי תקנתו אם ת"ח יעסוק בתורה ואם עם הארץ ישפיל דעתואמרי חמד ח"ב דף טז ע"א
טו ע"ב35 מאי תקנתו אר"ח אם ת"ח הוא יעסוק בתורהברית שלום (תעח) דף עג ע"א
טו ע"ב35 מאי תקנתו אר"ח אם ת"ח הוא יעסוק בתורהברית שלום (תשסח) עמ' תסו
טו ע"ב35 מאי תקנתו יעסוק בתורהמשמרת איתמר (תשסה) עמ' קצ
טו ע"ב35 מאי תקנתיה יעסוק בתורהביאור הגר"א על משלי פרק יב פסוק יח
טו ע"ב35 מאי תקנתו של מספר לשון הרעספר משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' צד
טו ע"ב35 מאי תקנתו של מספרי לה"ר אם ת"ח וכו'שם משמעון (שפירא, תשכה) עמ' צד
טו ע"ב35 מאי תקנתו של מספרי לשה"ר ילמוד תורה או ישפיל עצמוטל חיים (פרידלנדר) עמ' רפו
טו ע"ב35 מאי תקנתו של מספרי לשון הרע, יעסוק בתורהקדושת ציון (תשנד) ח"א עמ' קסא
טו ע"ב35 מאי תקנתי׳ של מספר לשון הרע, אם תלמיד חכם הוא יעסוק בתורהקדושת יצחק עמ' קב
טו ע"ב35 מאי תקנתיה (ללה"ר) אם ת"ח יעסוק בתורהמנחת ישראל עמ' קלא, קמה
טו ע"ב35 מאי תקנתיה אם ת"ח הוא יעסוק בתורהאבן שוהם (פינסק) עמ' 47
טו ע"ב35 מאי תקנתיה יעסוק בתורהביאור הגר"א על משלי פרק יב פסוק יח, פרק טו פסוק ד
טו ע"ב35 מאי תקנתיה של בעל לה"ר אם ת"ח הוא יעסוק בתורה וכו' אם ע"ה הוא ישפיל דעתו וכו'באר יוסף (תשמא) ח"א עמ' קט, ח"ג עמ' שסט
טו ע"ב35 מאי תקנתיה של בעל לשון הרערב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' רא, רכא
טו ע"ב35 מאי תקנתיה של לשון הרע, יעסוק בתורהפרדס המלך (תשסט) אות שצד
טו ע"ב35 מאי תקנתיה של מספר לה"ר יעסוק בתורהאור זרוע לצדיק סי' ז (עמ' 28), צדקת הצדיק סי' פט, רלד, רסג, קפג, לקוטי מאמרים עמ' 87, 134, דובר צדק עמ' 135,103
טו ע"ב35 מאי תקנתיה של מספר לה"ר יעסוק בתורהפרי צדיק שמות אות א, משפטים אות ד, מצורע אות ה
טו ע"ב35 מאי תקנתיה של מספר לשון הרע יעסוק בתורהחיים שיש בהם על התורה קמא עמ' ריב
טו ע"ב35 מאי תקנתיה של מספרי לה"ר א"ר חנינא אם ת"ח הוא יעסוק בתורהויחי עוד דף יג ע"ב
טו ע"ב35 מאי תקנתיה של מספרי לה"ר יעסוק בתורהדובר צדק (זילבר) עמ' נה
טו ע"ב35 מאי תקנתיה של מספרי לה"ראות לישועה דף סז ע"ב
טו ע"ב35 מאי תקנתיה של מספרי לה"רזרע יצחק (עטייה) ח"ב דף כז ע"ג
טו ע"ב35 מאי תקנתיה של מספרי לשון הרע אם כו'חיים תחלה (תשנג) - דרכיו למשה עמ' עב
טו ע"ב35 מאי תקנתיהכלי יקר (תשמח) עמ' שסו
טו ע"ב35 מאי תקנתיה, יעסוק בתורהביאור הגר"א על משלי (קצנלנבוגן) פרק יב פסוק יח, פרק טו פסוק ד
טו ע"ב35 מאי תקנתם של מספרי וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' צז
טו ע"ב35 מאי תקנתם של מספרי לשה"רילקוט הגרשוני ח"ב
טו ע"ב35 מאי תקנתם של מספרי לשה"ררב ייבי (תשסט) ח"א עמ' קלט
טו ע"ב35 מאי תקנתם של מספרי לשה"ררב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' תלז
טו ע"ב35 מאי תקנתם של מספרי לשון הרע וכו' מה תקנתם שלא יבוא לידי לשון הרע, אם תלמיד חכם וכו'תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תקכח, תקצא, תקצט, תרג, תרנז, תשצט, תתנא, תתקכו, א'ג
טו ע"ב35 מאי תקנתם של מספרי לשון הרע, אם ת"ח הוא יעסוק בתורהכתנות אור עמ' שצא
טו ע"ב35 מאי תקנתן של מספרי לה"ר וכו'מנחת יצחק ויקרא-דברים עמ' יג, כט
טו ע"ב35 מאי תקנתן של מספרי לשון הרעאגודת אזוב (יעבץ) דרושים דף א ע"ג, ב
טו ע"ב35 מה תקנתא של מספרי לשון הרע, אם תלמיד חכם הוא יעסוק בתורה וכו' ואם עם הארץ הוא ישפיל דעתו וכו'צפנת פענח (תשעא) שמות עמ' תקכא
טו ע"ב35 מה תקנתו אם ת"ח הוא יעסוק בתורהלקט שיחות מוסר ח"א עמ' שג
טו ע"ב35 מה תקנתו וכו' אם ת"ח הוא יעסוק בתורהשערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר רי
טו ע"ב35 מה תקנתו וכו' יעסוק בתורה וכו'דברי ברוך ח"ב סי' ו אות ז, סי' ט אות ז, סי' י אות ט
טו ע"ב35 מה תקנתו יעסוק בדברי תורהתשואות חן (תשסח) עמ' קג
טו ע"ב35 מה תקנתו יעסק בתורהמי מרום ח"י עמ' נז
טו ע"ב35 מה תקנתו לבעל לה"ר יעסוק בתורה וכו'אפיקי ים עמ' קלג
טו ע"ב35 מה תקנתו של בעל לשון הרע יעסוק בתורה, סיפר אין לו תקנהחכמת התורה מצורע עמ' יב, לג, לו, עא, צג, קמו
טו ע"ב35 מה תקנתו של מספר לשה"ר יעסוק בתורהמשנת יוסף על התורה ח"ב עמ' נד, סה, קצט
טו ע"ב35 מה תקנתו של מספר לשון הרע אם תלמיד חכם הוא יעסוק בתורה וכו'בית ישראל (טויסיג) ויקרא עמ' ע
טו ע"ב35 מה תקנתו של מספר לשון הרע וכו' ומהרש"אאילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' רנז
טו ע"ב35 מה תקנתו של מספר לשון הרע וכו' יעסוק בתורהבית ישראל (טויסיג) דברים עמ' ו
טו ע"ב35 מה תקנתו של מספר לשון הרע וכו'ערוגת הבושם (תשעא) בראשית עמ' שעב, שפב, שמות עמ' ח, לד, ויקרא-במדבר עמ' קיב, קכ, דברים עמ' קסד
טו ע"ב35 מה תקנתו של מספר לשון הרעבית ישי (תשסד) דרשות עמ' שפב
טו ע"ב35 מה תקנתו של מספרי לה"ר אם ת"ח הוא יעסוק בתורה שנא' מרפאיגל יעקב (תשעד) עמ' ח"א עמ' רסט, תקיא
טו ע"ב35 מה תקנתו של מספרי לה"ר אם ת"ח הוא יעסוק בתורה וכו' אלא מה תקנתו שלא יבא לידי לה"ר וכו'אמרות ה' השלם ח"ג עמ' נג, ח"ד עמ' כ, קכא, קלה, ח"ה עמ' קט, ח"ו עמ' לט, רז
טו ע"ב35 מה תקנתו של מספרי לה"ר אם ת"ח הוא יעסוק בתורהנאוה תהלה עמ' קפג
טו ע"ב35 מה תקנתו של מספרי לה"ר אם ת"ח יעסוק בתורה שנ' מרפא לשון עץ חייםיגל יעקב (תשנג) מצורע אות כו
טו ע"ב35 מה תקנתו של מספרי לה"ר אם ת"ח יעסוק בתורה שנאמר מרפא לשון עץ חייםשרגא המאיר מועדים עמ' רטז
טו ע"ב35 מה תקנתו של מספרי לה"רודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' שסא
טו ע"ב35 מה תקנתו של מספרי לשה"ר אם ת"ח הוא יעסוק בתורה ואם ע"ה הוא ישפיל דעתומגן אבות (מהריט"ץ) ח"א עמ' תעו
טו ע"ב35 מה תקנתו של מספרי לשה"ר אם ת"ח הוא יעסוק בתורה וכו' ואם עם הארץ הוא ישפיל דעתומטר השמים (תשנב) ויקרא-במדבר עמ' קמה, קנא
טו ע"ב35 מה תקנתו של מספרי לשה"ר אם ת"ח הוא יעסוק בתורהנחלת שמעון (אשכנזי) שלח עח
טו ע"ב35 מה תקנתו של מספרי לשה"ר אם ת"ח הוא יעסוק בתורהתפארת צבי ויקרא עמ' קעא, קצה, רא, רד
טו ע"ב35 מה תקנתו של מספרי לשה"ר וכו'חומת אנך משלי פרק טז
טו ע"ב35 מה תקנתו של מספרי לשה"רמדבר קדש מועדים ח"א עמ' סד
טו ע"ב35 מה תקנתו של מספרי לשון הרע אם ת"ח הוא יעסוק בתורהמדבר קדמות (תשסח) עמ' קד
טו ע"ב35 מה תקנתו של מספרי לשון הרע אם ת"ח הוא יעסוק בתורהמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' תקכד
טו ע"ב35 מה תקנתו של מספרי לשון הרע אם תלמיד חכם הוא יעסוק בתורהשל"ה (תשנז) ווי העמודים פרק י אות טז
טו ע"ב35 מה תקנתו של מספרי לשון הרע אם תלמיד חכם הוא יעסוק בתורה וכו' ואם עם הארץ הוא ישפיל דעתושרתי ח"א עמ' צח
טו ע"ב35 מה תקנתו של מספרי לשון הרע וכו' ואם ע"ה הוא ישפיל דעתו וכו'אוצרות חיים - יושר המידות עמ' מג
טו ע"ב35 מה תקנתו של מספרי לשון הרעולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' לב, צג, צד
טו ע"ב35 מה תקנתו של מספרי לשון הרעחיי נפש על ההגדה עמ' קצז, קצט
טו ע"ב35 מה תקנתו של מספרי לשון הרעשמן ראש (כץ) פסח ח"א עמ' יב
טו ע"ב35 מה תקנתו של מספרי לשון הרע אם ת"ח הוא יעסוק בתורה וכו'באר משה (אפשטיין) שמות עמ' תלד, ויקרא עמ' קצו-קצז, קצט, שטז, דברים עמ' כד-כה, תשלט
טו ע"ב35 מה תקנתו של מספרי לשון הרע אם תלמיד חכם הוא וכו', אלא מה תקנתו שלא יבוא לידי לשון הרע וכו'אור תורה (קאלמייר, תשסא) עמ' קלה, קמב, קצז
טו ע"ב35 מה תקנתו של מספרי לשון הרע אם תלמיד חכם הוא יעסוק בתורהמפי ספרים וסופרים ח"ב עמ' סה
טו ע"ב35 מה תקנתיה יעסוק בתורהויגד יעקב עמ' תקלב
טו ע"ב35 מה תקנתיה של מספרי לשון הרע אם ת"ח הוא יעסוק בתורה וכו'צפנת פענח (תשסו) עמ' שמא
טו ע"ב35 מה תקנתם של מספרי לה"ר וכו' יעסוק בתורה וכו'עטרת ישראל (באהפאלי) עמ' צג
טו ע"ב35 מה תקנתם של מספרי לה"ר יעסוק בתורהנטריקן (תשעד) עמ' קעד
טו ע"ב35 מה תקנתם של מספרי לשה"ר אם ת"ח הוא יעסוק בתורה וכו' סיפר אין לו תקנהראשית חכמה (תשמד) - קדושה פרק יג אות יט, פרק יז אות קלא
טו ע"ב35 מה תקנתם של מספרי לשה"ר אם ת"ח הוא יעסוק בתורה וכו'דרכי צדק עמ' תכח
טו ע"ב35 מה תקנתם של מספרי לשה"ריציב פתגם על התורה עמ' קמט
טו ע"ב35 מה תקנתם של מספרי לשון הרע וכו'כרם חמד (תשסו) עמ' קיט
טו ע"ב35 מה תקנתם של מספרי לשון הרע יעסוק בתורה רבי אבא אמר סיפר אין לו תקנה וכו'בן פורת יוסף (תשעא) עמ' תפב, תקפד
טו ע"ב35 מה תקנתם של מספרי לשון הרע יעסוק בתורה+מטר השמים - עמודי העולם עמ' ל
טו ע"ב35 מה תקנתם של מספרי לשון הרעאמרי יקותיאל (תשסא) עמ' קיז, קלב
טו ע"ב35 מה תקנתם של מספרי לשון הרענתיבות יצחק ח"ג עמ' קסט, רעז, תכח, תלח
טו ע"ב35 מה תקנתן של בעלי לשון הרע יעסוק בתורה וח"א סיפר אין לו תקנה מה תקנתן שלא יספרו לה"ר יעסקו בתורהדברי דוד (זלצר, תשע) עמ' רלד
טו ע"ב35 מה תקנתן של בעלי לשון הרע יעסוק בתורהקרן לדוד שמות עמ' רכג
טו ע"ב35 מה תקנתן של מספרי לה"ר אם ת"ח הוא וכו' ואם ע"ה הוא וכו'משנת יוסף - אגדות ח"ב עמ' רכט {תורת עצמו יכול למחול ולכן ישפיל עצמו ויפייס הע"ה}
טו ע"ב35 מה תקנתן של מספרי לה"ר אם ת"ח וכו'דרשות שבט הלוי ח"א עמ' עב
טו ע"ב35 מה תקנתן של מספרי לה"ר וכו'מרפא לשון עמ' ג
טו ע"ב35 מה תקנתן של מספרי לשון הרע אם תלמיד חכם הוא יעסוק בתורה וכו', ר' אחא בר' חנינא אומר סיפר אין לו תקנה וכו'מאמר אסתר (תשסב) עמ' קסד
טו ע"ב35 מה תקנתן של מספרי לשון הרע וכו' סיפר אין לו תקנה וכו' יעסוק בתורה וכו'כתונת פסים (תשעא) עמ' לח, מא-מב, קלב
טו ע"ב35 מה תקנתן של מספרי לשון הרע וכו'צמח ה' לצבי (תשסז) עמ' שפה, תקיט
טו ע"ב35 מה תקנתן של מספרי לשון הרע יעסקו בתורה, וחד אמר סיפר וכו'ערבי נחל (תשסד) עמ' קסג, תלג
טו ע"ב35 מה תקנתן של מספרי לשון הרעיושב אהלים עמ' קמה
טו ע"ב35 מה תקנתן של מספרי לשון הרעתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' רסד, ח"ב עמ' נ
טו ע"ב35 מרפא לשון הרע להנצל ממנו שיעסוק אדם בתורהשערי תשובה שער ג אות רי
טו ע"ב35 סיפר לשון הרע מה תקנתוחכמת התורה וישב עמ' שפה
טו ע"ב35 ר' חמא בר' חנינא סיפר לשון הרע יש לו תקנהלב אריה פרשת מצורע אות כז
טו ע"ב35 שנאמר מרפא לשון עץ חייםלקוטי שיחות חכ"ח עמ' 326
טו ע"ב35 תיקון למספר לשון הרע, אם ת"ח הוא יעסוק בתורהתוכחת חיים (תשלח) ויקרא-דברים עמ' נ
טו ע"ב35 תקנת לשון הרעראש דוד (תשמו) עמ' שי ע"ב
טו ע"ב35 תקנת לה"ר לעסוק בתורהמשמרת איתמר (תשסז) עמ' רכג
טו ע"ב35 תקנת לה"ר עסוק בתורהרוח חיים (חיד"א) עמ' לח
טו ע"ב35 תקנת מספר לשה"ר, יעסוק בתורהמשנת יוסף - דרשות ח"ג עמ' שכה
טו ע"ב35 תקנתו של מספרי לשון הרע, ת"ח יעסוק בתורה וכו' עם הארץ וכו'דובר שלום (תשסג) - הקדמה
טו ע"ב35 תקנתם של מספרי לה"ר לעסוק בתורהברכת דוד עמ' קו
טו ע"ב35 מה תקנתו של בעל לשה"רודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' שפב
טו ע"ב35 אם ת"ח הוא יעסוק בתורהכרם יהושע (ולרשטיין) דף יח ע"ב
טו ע"ב35 תיקונו על ידי התורהאמת ליעקב (ניניו) מערכת מ אות קע עמ' רז
טו ע"ב35 בעל לשון הרע אם ת"ח הוא יעסוק בתורהכרם יהושע (ולרשטיין) דף כז ע"א-ע"ב
טו ע"ב35 מאי תקנתו של שמספר ליה"ר וכו' יעסוק בתורהבנין דוד (טאוב) דרשות עמ' נ
טו ע"ב35 מאי תקנתיהאברהם את ידו ח"א דרוש יב לש"כ
טו ע"ב35 מה תקנתו של מספרי לשון הרע וכו' בשפיכות דמים כתיב גדול עוני מנשואמבשר טוב - ספר החיים עמ' רמא, רנא
טו ע"ב36 התורה נקראת עץדברי יחזקאל שרגא תליתאה עמ' שעט
טו ע"ב36 ואין עץ חיים אלא תורה שנא' עץ חיים היאפרי צדיק בראשית אות ז, חיי שרה אות י, מקץ אות א, פדיון הבן אות א, וארא אות א, לט"ו בשבט אות ב, ד, משפטים אות ב, פ' החודש אות ד, פסח אות א, תזריע אות ג, ז, קדושים אות יב, בחוקותי אות ו, י, במדבר אות ב, ר"ח תמוז אות ד, קרח אות ה, וילך אות ב, האזינו אות יג, סוכות אות לז, נד
טו ע"ב36 ואין עץ חיים אלא תורה שנא' עץ חיים היאתקנת השבין סי' ב (עמ' 9), ו (עמ' 66), פוקד עקרים סי' ב (עמ' 9)
טו ע"ב37 סיפר אין לו תקנהמרפא לשון עמ' ב
טו ע"ב37 אם ע"ה הוא ישפיל דעתורנת יצחק משלי עמ' סז
טו ע"ב37 אם עם הארץ הוא ישפיל דעתונפש חיים (פאלאג'י) דף קעג ע"ב [רסב ע"ב ד"ה ובזה]
טו ע"ב37 וסלף בה שבר ברוחשם ישראל עמ' רז {בחטא של לשון הרע נפסק ונסתלק ממנו גם בחינת הרוח}
טו ע"ב37 אמר רבי אחא בר׳ חנינא וכו' אלא מה תקנתו שלא יבוא לידי לשון הרענתיבות יצחק - ירח האיתנים עמ' קנ
טו ע"ב37 המספר לשון הרע אין לו תקנהאור חדש (הרטמן) הקדמה אות 286
טו ע"ב37 המספר לשון הרע אין לו תקנהנתיבות יצחק - ירח האיתנים עמ' תסט
טו ע"ב37 ואם הוא עם הארץ ישפיל דעתוחיים תחלה (תשנג) - דרכיו למשה עמ' עח
טו ע"ב37 כבר כרתו דוד ברוח הקודשקשוטי כלה (תשסג) עמ' עח
טו ע"ב37 התקנה של מספר לה"ר הוא שישפיל דעתוגור אריה ויקרא פי"ד הערה 37
טו ע"ב37 כיון שסיפר לשה"ר אין לו תקנה שכבר כרתו דוד המלךפי' הרמ"ז על הזוהר ויקרא (תשסג) עמ' קצד
טו ע"ב37 לשון הרע כבר כרתו דוד ברוח הקודש וכו' שקולה כנגד שלוש עבירות החמורות פתגמי אורייתא ח"א עמ' קצה, קצט
טו ע"ב37 סיפר אין לו תקנה בדברי תורהחכמת התורה בראשית עמ' ש
טו ע"ב37 סיפר אין לו תקנה וכו'מאמר אסתר דרוש יד
טו ע"ב37 סיפר אין לו תקנה שכבר כרתו דוד ברוה"ק וכו' אלא מה תקנתו שלא יבא לידי לשה"ר אם ת"ח הוא יעסוק בתורה וכו'פאר יעקב ח"ג עמ' קפד, קצא-קצג, קצה, קצו
טו ע"ב37 סיפר אין לו תקנה שכבר כרתו דוד ברוה"קפרי צדיק מצורע אות ה
טו ע"ב37 סיפר אין לו תקנה שכבר כרתו דוד ברוה"קצדקת הצדיק סי' רסג, קדושת השבת סי' ו (עמ' 35)
טו ע"ב37 סיפר אין לו תקנה שכבר כרתו דוד ברוה"קתהלה לדוד (והרמן) פרק נד פסוק ט הערה ג, פרק קיח פסוק יז הערה יד
טו ע"ב37 סיפר אין לו תקנה שכבר כרתו דוד ברוח הקדשאגרת הטיול (תשעה) עמ' קצט
טו ע"ב37 סיפר אין לו תקנה שכבר כרתו דוד ברוח הקדשנאוה תהלה עמ' קפג
טו ע"ב37 סיפר אין לו תקנה שכבר כרתו דודמכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' שעח
טו ע"ב37 סיפר אין לו תקנהאחרי ראי (תשסד) זמנים סי' כו א אות ד
טו ע"ב37 סיפר אין לו תקנהזך ונקי עמ' קה
טו ע"ב37 סיפר אין לו תקנהנפש חיים (פאלאג'י) דף קיח ע"א [קפא ע"ב ד"ה אות לז]
טו ע"ב37 סיפר אין לו תקנהעמוד הימיני (קלינמן) עמ' פז
טו ע"ב37 סיפר אין לו תקנהקומץ המנחה (צונץ) דרוש לו אות ג, דרוש לז אות א
טו ע"ב37 סיפר אין לו תקנהתורת יחיאל במדבר עמ' קלא
טו ע"ב37 סיפר אין לו תקנהתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' נ
טו ע"ב37 סיפר לה"ר אין לו תקנהדרשות מהר"ל (יד מרדכי) עמ' רעב
טו ע"ב37 סיפר לשה"ר אין לו תקנה שכבר כרתו דוד ברוה"קנצח ישראל (הרטמן) עמ' רכה
טו ע"ב37 סיפר לשה"ר אין לו תקנה שכבר כרתו דוד ברוח הקודשרב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' עב
טו ע"ב37 סיפר לשון הרע אין לו תקנהקרן לדוד ויקרא-במדבר עמ' תח
טו ע"ב37 סיפר לשון הרע אין לו תקנה שכבר כרתו דוד וכו'כנסת מרדכי שמות-ויקרא עמ' כה
טו ע"ב37 סיפר לשון הרע אין לו תקנהבאר הגולה (הרטמן) באר ד הערה 1228
טו ע"ב37 סיפר לשון הרע אין לו תקנהצמח דוד (סקאליע) עמ' שעא
טו ע"ב37 סיפר לשון הרע וכו'עבודת יצחק בראשית עמ' כג
טו ע"ב37 סיפר אין לו תקנה שכבר כרתו דוד ברה"ק וכו'זרע שמשון (תשסג) מצורע אות א
טו ע"ב37 כבר כרתו דוד וכו' לשון הרע שקולה כשלש עבירות החמורותכנסת מרדכי שמות-ויקרא עמ' קלג
טו ע"ב37 כבר כרתו דודמדרש האיתמרי (תקפד) דרוש ט סייג כו דף כג ע"ג (דף מד ע"ג במהד' תרסא)
טו ע"ב37 רבי אחא ברבי חנינא אומר סיפר אין לו תקנהדרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' קנ
טו ע"ב37 רבי אחא ברבי חנינא אומר סיפר אין לו תקנהנתיבות יצחק חנוכה ופורים עמ' קסא
טו ע"ב37 שכבר כרתו דודשומע תפלה ח"א עמ' עז
טו ע"ב37 תקנת מדבר לשה"ר ישפיל עצמוזך ונקי עמ' ד
טו ע"ב38 יכרת ה' כל שפתי חלקות וכו' צמח דוד (סקאליע) עמ' נד {גרם שנהרגו נוב עיר הכהנים ונהרג שאול ובניו}
טו ע"ב38 לשון מדברת גדולות קאי על לה"ראמרות ה' השלם ח"ד עמ' קלט
טו ע"ב38 לשון מדברת גדולותודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' רצב
טו ע"ב38 מאי תקנתו שלא יבוא לידי לה"ר אם ת"ח הוא יעסוק בתורהלחם רב על סדור התפילה אות א' שכא
טו ע"ב38 מה יעשה אדם ולא ידבר לשון הרענתיבות יצחק - ירח האיתנים עמ' עה, קנז, קצד
טו ע"ב38 מה תקנתו שלא יבא לידי לשה"רהמאור שבתורה (שפירא) ויקרא עמ' עד, צט, קג
טו ע"ב38 מה תקנתו שלא יבוארמון פרץ (אריאל, תשסא) עמ' מב
טו ע"ב39 תנא דבי ר' ישמעאל כל המספר לשון הרעאבן ישפה עמ' 4
טו ע"ב39 תנא דבי רבי ישמעאל כל המספר לשון הרע גדול עוונו כנגד שלש עבירות עבודת כוכבים וגילוי עריות ושפיכות דמיםאמרי משה (פינטו) ח"ב עמ' רנז
טו ע"ב39 תנא דבי רבי ישמעאל כל המספר לשון הרע מגדיל עונות כנגד שלש עבירות עבודת כוכבים וגילוי עריות ושפיכות דמים וכו'של"ה (תשנז) - שער האותיות אות ש ס"ק י
טו ע"ב40 איסור לה"ר כע"ז וג"ע ושפ"דמרפא לשון עמ' ל
טו ע"ב40 המדבר לשון הרע מגדיל עוון כלפי שלש ראשי עבירות ע"ז וג"ע ושפ"דנזר הקדש ח"ג עמ' מז
טו ע"ב40 המספר לה"ר מגדיל עוונות כנגד ג"ע ש"ד ע"זיגל יעקב (תשנג) מצורע אות מא
טו ע"ב40 המספר לשה"ר מגדיל עוונות נגד שלש עבירות חמורותתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תתמב הערה 40
טו ע"ב40 המספר לשה"ר מגדיל עונות כנגד ג' עבירות ע"ז וכו'אור אברהם ויקרא עמ' רנ
טו ע"ב40 המספר לשוה"ר כנגד שלש עבירות ע"ז, ג"ע וכו'זך ונקי עמ' רעח
טו ע"ב40 השווה בין לשה"ר לע"זקריאה בקריה ח"ב עמ' נו
טו ע"ב40 כל המספר לה"ר מגדיל עוונות כנגד ג' עבירות וכו'דברי ברוך ח"ב סי' ו אות ו, סי' ט אות ג, סי' י אות ג
טו ע"ב40 כל המספר לה"ר מגדיל עוונות כנגד ג' עבירות ע"ז וג"ע וש"דבאר יוסף (תשמא) ח"ג עמ' לא
טו ע"ב40 כל המספר לה"ר מגדיל עוונות כנגד ג' עבירותמרפא לשון עמ' שג
טו ע"ב40 כל המספר לה"ר מגדיל עון נגד ג' עבירות ע"ז ג"ע ש"דכנסת יחזקאל (פאנעט) דרושים עמ' רלה
טו ע"ב40 כל המספר לה"ר מגדיל עונות כנגד ג' עבירות ע"ז ג"ע ושפ"דתהלה לדוד (והרמן) פרק יב פסוק ד הערה ב
טו ע"ב40 כל המספר לה"ר מגדיל עונות כנגד ג' עבירות ע"ז וכו'לב דוד (תשסט) עמ' פח
טו ע"ב40 כל המספר לה"ר מגדיל עונות כנגד ג' עבירותנשמת אדם עמ' מג
טו ע"ב40 כל המספר לה"ר מגדיל עונות כנגד ג' עבירות, ע"ז וגילוי עריות ושפיכות דמיםזרע קודש (תשסה) על התורה עמ' כח
טו ע"ב40 כל המספר לה"ר מגדיל עונות כנגד ע"ז ג"ע שפ"דדרשות הצל"ח השלם עמ' רח, שח
טו ע"ב40 כל המספר לה"ר מגדיל עונות כנגד שלש עבירות עבודת כוכבים וכו'אמרות ה' השלם ח"ג עמ' שנח, תנב, ח"ד עמ' קנט, ח"ו עמ' מב, קכו
טו ע"ב40 כל המספר לשה"ר כאילו עובד עבודה זרהלחמי תודה דף קא ע"א
טו ע"ב40 כל המספר לשה"ר מגדיל עוונות כנגד ג' עבירות ג"ע ע"ז וש"דילקוט דברי חכמים ויקרא סי' קטו, קלא
טו ע"ב40 כל המספר לשה"ר מגדיל עוונות כנגד ג' עבירותדרשות שבט הלוי ח"א עמ' קכט
טו ע"ב40 כל המספר לשה"ר מגדיל עונו כנגד ג' עבירותיסוד ושורש העבודה שער המים פ"א
טו ע"ב40 כל המספר לשה"ר מגדיל עונות כנגד ג' עבירות ע"ז ג"ע ושפ"דפאר יעקב ח"ג עמ' קצא, תנז
טו ע"ב40 כל המספר לשה"ר מגדיל עונות כנגד שלש עבירות וכו'באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' תרמח, שמות עמ' שסא, ויקרא עמ' שיד-שטו, תקצב, דברים עמ' כא, יהושע-שמואל עמ' תפט, מלכים עמ' של
טו ע"ב40 כל המספר לשה"ר מגדיל עונות כנגד שלש עבירות וכו'בינה לעתים (תשנד) דרוש סד עמ' תלא
טו ע"ב40 כל המספר לשה"ר מגדיל עונות כנגד שלש עבירות עבודת כוכבים וכו'ברית אברם עמ' תקסא
טו ע"ב40 כל המספר לשה"ר מגדיל עונות כנגד שלש עבירותרב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' תנז
טו ע"ב40 כל המספר לשה"ר מגדיל עונות כנגד שלש עבירותשערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר רא-רי
טו ע"ב40 כל המספר לשה"ר מגדיל עונות כנגד שלש עבירותכנסת מרדכי מועדים ח"א עמ' קא
טו ע"ב40 כל המספר לשון הרע כעובד עבודה זרה וגלוי עריות ושפיכת דמיםדבר צבי - קדושת השבת עמ' עד
טו ע"ב40 כל המספר לשון הרע מגדיל עוונות כנגד ג' עבירותאלומת יוסף דף מב ע"ב
טו ע"ב40 כל המספר לה"ר מגדיל עוונות כנגד ג' עבירותאיש מבין ח"א דף עב ע"א
טו ע"ב40 כל המספר לה"ר מגדיל עוונות כנגד ג' עבירותדרשות מהר"ל (יד מרדכי) עמ' רס, רסג
טו ע"ב40 כל המספר לה"ר מגדיל עוונות כנגד ג' עבירותעיונים במשלי עמ' תפא {דברי שפת אמת כי תצא תרנג}
טו ע"ב40 כל המספר לשון הרע מגדיל עוונות כנגד שלש עבירותרב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' רעב
טו ע"ב40 כל המספר לשון הרע מגדיל עונות כנגד ג' עבירות וכו'ואותו תעבוד עמ' צח
טו ע"ב40 כל המספר לשון הרע מגדיל עונות כנגד ג' עבירות ע"ז ג"ע ושפ"דראשית חכמה (תשמד) - יראה פרק יג אות נט, פרק טו אות כג, תשובה פרק ג אות מב, קדושה פרק יג אות ג, אור גדול פרק יח
טו ע"ב40 כל המספר לשון הרע מגדיל עונות כנגד ע"ז ג"ע ש"דעבודת עבודה (תשסד) עמ' עג
טו ע"ב40 כל המספר לשון הרע מגדיל עונות כנגד שלש עבירות וכו'מחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' תכז
טו ע"ב40 כל המספר לשון הרע מגדיל עונות כנגד שלש עבירות עבודת כוכבים וגילוי עריות ושפיכות רמיםבית ישראל (טויסיג) תנינא ח"ב עמ' קמג-קמד
טו ע"ב40 כל המספר לשון הרע מגדיל עונות כנגד שלש עבירות עבודת כוכבים וגילוי עריות ושפיכות דמים כתיב הכא לשון מדברת גדולותשל"ה (תשנז) עשרה הלולים אות סד
טו ע"ב40 כל המספר לשון הרע מגדיל עונות כנגד שלש עבירות עבודת כוכבים וגילוי עריות ושפיכות דמיםקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' צח
טו ע"ב40 כל המספר לשון הרע מגדיל עונות כנגד שלש עבירותמאמר מרדכי (שוואב) ח"ג קונטרס מאמר מרדכי מאמר ד
טו ע"ב40 כל המספר לשון הרע מגדיל עונות כנגד שלש עבירותערוגת הבושם (תשעא) שמות עמ' טז
טו ע"ב40 כל המספר לשון הרע מגדיל עונות כנגד שלש עבירותרוח נכון עמ' יד
טו ע"ב40 כל המספר לשון הרע מגדיל עונות כנגד שלש עבירות, עבודה זרה וגילוי עריות ושפיכות דמיםשיחות הרב צבי יהודה ויקרא עמ' 116 ,93
טו ע"ב40 כל המספר לשון הרע מגדיל עונות כנגד שלש עבירות עבודת כוכבים וגילוי עריות ושפיכות דמים וכו'מבשר טוב - ישועות אברהם עמ' רלח
טו ע"ב40 כל המספר לשון הרע מגדיל עונות כנגד שלש עבירות, עבודת כוכבים וגילוי עריות ושפיכות דמיםשיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 128 ,115 ,76
טו ע"ב40 כל המספר לשון הרע מגדיל עונות כנגד שלש עבירות, עבודת כוכבים וגילוי עריות ושפיכות דמיםאוצר פתגמי חב"ד ח"א עמ' 28
טו ע"ב40 מגדיל עוונות כנגד ג' עבירותאמרי יוסף דברים דף עה ע"ב
טו ע"ב40 לה"ר גדול מכולםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' ערה
טו ע"ב40 לה"ר כג' עבירותרוח חיים (חיד"א) עמ' ב, קטז
טו ע"ב40 לה"ר כנגד שלוש עבירותיריעות שלמה (אוזאן) פ' כי תצא דף קה ע"א
טו ע"ב40 לשה"ר הוא שקול כנגד שלש עבירותרב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' עב, קעב, קפב
טו ע"ב40 לשה"ר חמור יותר מג' עבירות החמורותנחלת צבי (פאליי) עמ' קפז
טו ע"ב40 לשה"ר שקול כג' העבירותמשנת יוסף - דרשות ח"א עמ' רט
טו ע"ב40 לשה"ר שקול כנגד ג' העבירות החמורותמשנת יוסף על התורה ח"ב עמ' נג, נד, סו
טו ע"ב40 לשה"ר שקול כנגד ג' עבירותמשנת יוסף - דרשות ח"ב עמ' לג, רלב
טו ע"ב40 לשה"ר שקול כנגד ע"ז גילוי עריות שפיכות דמיםקומץ המנחה (צונץ) דרוש לז אות א
טו ע"ב40 לשה"ר שקול כע"ז גלוי עריות ושפיכות דמיםשבט מוסר עמ' קמו
טו ע"ב40 לשון הרע הוא החמור שבאיסורי תורהשיחות הרב צבי יהודה ויקרא עמ' 199
טו ע"ב40 לשון הרע חמור מעבודה זרה גילוי עריות ושפיכות דמיםמאורות האריז"ל עמ' לג אות יד
טו ע"ב40 לשון הרע יותר חמור מג' עבירותאגרא דפרקא (תשסה) עמ' כ
טו ע"ב40 לשון הרע מגדיל עוונות כנגד שלש עבירותדברי סופרים סי' לח (עמ' 36, 40), לקוטי מאמרים עמ' 107, קדושת השבת סי' ז (עמ' 62)
טו ע"ב40 לשון הרע מגדיל עונות כנגד ג' עבירותשמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' קנד
טו ע"ב40 לשון הרע מגדיל עונות כנגד שלש עבירותפרי צדיק וישב אות ח, שמיני אות ח, בחוקותי אות יא, קרח אות טז
טו ע"ב40 לשון הרע נחשב כג' עבירות חמורותאהל משה (פרהנד, תשסה) ח"א עמ' רכט, רלא
טו ע"ב40 לשון הרע קשה יותר מגילוי עריות וכו'צמח ה' לצבי (תשסז) עמ' תקיט
טו ע"ב40 לשון הרע שקול כג' ראשי עבירותבני יששכר ח"ב דף לז ע"ב
טו ע"ב40 לשון הרע שקול כנגד ג' עבירותנצח ישראל (הרטמן) עמ' סז הערה 60
טו ע"ב40 לשון הרע שקול כנגד ג' עבירותשפת אמת (רייז) דברים ח"א עמ' נד
טו ע"ב40 לשון הרע שקול כנגד עבודה זרה גילוי עריות שפיכות דמיםרב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' תנה
טו ע"ב40 לשון הרע שקול כנגד שלוש העבירותאמרי חמד ח"ב דף טו ע"א
טו ע"ב40 לשון הרע שקול נגד כולםשפת אמת (רייז) סוכות עמ' ע
טו ע"ב40 לשון הרע שקולה כע"ז וג"ע וש"דבית יעקב (תשסא) עמ' צט
טו ע"ב40 קשה לשון הרע כנגד ע"ז וג"ע ושפ"דרנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תרסט
טו ע"ב40 שקול לה"ר כנגד ג' עבירות החמורותוזרח השמש על התורה עמ' שט
טו ע"ב40 שקול לשה"ר כנגד ג' עבירות וכו'ברכת מרדכי ויקרא-דברים תנינא עמ' סב
טו ע"ב40 שקול לשון הרע כנגד שלש עבירות ע"ז ג"ע וש"דשערי תשובה שער ג אות רא
טו ע"ב40 שקולה לה"ר כג' עבירות חמורותברכת דוד עמ' קעב
טו ע"ב40 שקולה לה"ר כנגד ע"ז ג"ע וש"דאורחות צדיקים שער לה"ר עמ' קמב
טו ע"ב40 שקולה לשון הרע כנגד ע"ז וגילוי עריות ושפיכות דמיםמגן דוד (טאלנא, תשס) עמ' קפ, רא, רעח
טו ע"ב40 שקולה לשון הרע כנגד ע"ז וגילוי עריות ושפיכות דמיםקהלת דוד (טאלנא, תשסג) עמ' רכח
טו ע"ב40 המדבר לה"ר מגדיל עוונות כנגד ע"ז ג"ע ושפכ"דיגל יעקב (תשעד) עמ' ח"ב עמ' תכו
טו ע"ב40 כל המספר לשה"ר מגדיל עונות כנגד שלש עבירות וכו'התרגשות הלב (תשסט) עמ' רכד
טו ע"ב43 המספר לשה"ר הורג שלשהתפארת משה עמ' קי, קטז
טו ע"ב43 במערבא אמרי לשון קטיל תליתאי הורג שאמרו ולמקבלו ולאמרודרושים ואגדות חתם סופר עמ' קצו
טו ע"ב43 במערבא אמרי לשון תליתאי קטיל תליתאי הורג לאומרו ולמקבלו ולאומרין עליושל"ה (תשנז) פרשת קדושים אות יד, נח
טו ע"ב43 במערבא אמרי לשון תליתאי קטיל תליתאי הורג למספרו ולמקבלו ולאומרושבט מיהודה (גרינוולד) עמ' קלב
טו ע"ב43 במערבא אמרי לשון תליתאי קטיל תליתאי הורג למספרו, ולמקבלו, ולאומרובית ישראל (טויסיג) ויקרא עמ' עא
טו ע"ב43 במערבא אמרי לשון תליתאי קטיל תליתאי וכו'פניני יחזקאל עמ' רצד-רצו
טו ע"ב43 ג' לשון הרע הורג האומרו והמקבלו ומי שנאמר עליוכד הקמח (תשנו) עמ' קצט
טו ע"ב43 ג' נהרגין ע"י לשון הרע וכו'דרך ישרה עמ' תנב
טו ע"ב43 המספר לשה"ר הורג שלשהפי' הרמ"ז על הזוהר ויקרא (תשסג) עמ' קצה
טו ע"ב43 המספר לשון הרע הורג ג'שארית ישראל (וילדניק, תשנח) עמ' קסא, ר, רז
טו ע"ב43 המספר לשון הרע הורג שלשה האומרו והמקבלו והנאמר עליוראשית חכמה (תשמד) - קדושה פרק יג אות י
טו ע"ב43 לה"ר הורגת שלשה האומרו והמקבלו ואותו שנאמר עליואורחות צדיקים שער לה"ר עמ' קמה
טו ע"ב43 לישנא קטיל תלתא האומר והנאמר והמקבלומגן אברהם (טריסק, תשסו) עמ' תלב
טו ע"ב43 לישנא תליתאה הורגת שלשה המספרו והשומעולקוטי מאמרים עמ' 140, קדושת השבת סי' ז (עמ' 62)
טו ע"ב43 לישנא תליתאי קטיל תליתאיאוצר פתגמי חב"ד ח"א עמ' 22, 27
טו ע"ב43 לשה"ר הורג למספרו ולמקבלו ולאומרומשנת יוסף על התורה ח"א עמ' רמד, ח"ב עמ' סט, סד, סז, קנט
טו ע"ב43 לשה"ר הורג שלושה המספר והמקבל ואת מי שעליו דיברמפי ספרים וסופרים ח"ב עמ' נד
טו ע"ב43 לשה"ר הורגת שלשה המדבר והמקבל ומי שמדברים עליועקבי אבירים (תשסה) עמ' רד
טו ע"ב43 לשה"ר הורגת שלשהכנסת יחזקאל (פאנעט, תשסה) פרשת וירא עמ' כז
טו ע"ב43 לשה"ר קטיל שלשהרב ייבי (תשסט) ח"א עמ' קמח
טו ע"ב43 לשה"ר תליתאי קטיל וכו'שבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' רי, ח"ב עמ' לה, קסג
טו ע"ב43 לשון הרע הורג ג' נפשותאמרי פנחס השלם - שער אמת ואמונה סי' ל
טו ע"ב43 לשון הרע הורג ג'דרשות שמן רוקח עמ' כה, שצט
טו ע"ב43 לשון הרע הורג שלשהלהורות נתן ויקרא עמ' קנ, רלט
טו ע"ב43 לשון הרע הורגת שלשה שמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' קפב
טו ע"ב43 לשון הרע הורגת שלשהטיול בפרדס ח"א עמ' שכד
טו ע"ב43 לשון הרע הורגת שלשהקדושת יצחק עמ' מז
טו ע"ב43 הורג שלשהמנחת עני (תשעב) עמ' סו, שלט
טו ע"ב43 הורגת שלשה פאר יעקב ח"א עמ' שכט {לכן המדבר לשה"ר חייב מיתה ולכן האחים רצו להרוג את יוסף כי דיבר עליהם לה"ר}
טו ע"ב43 לשון תליתאי [זה לשון הרכיל וכו' - רש"י]מגיד דבריו ליעקב (ממזריטש) - לקוטי אמרים סי' רו
טו ע"ב43 לשון תליתאי קטול תליתאיאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"ב עמ' כא
טו ע"ב43 לשון תליתאי קטיל תליתאי הורג למספרו ולמקבלו ולאומרו עליומגן אבות (מהריט"ץ) ח"א עמ' תנג, ח"ב עמ' תצג
טו ע"ב43 לשון תליתאי קטיל תליתאי המספרו והמקבלו ולמי שאומרים עליובינה לעתים (תשנד) דרוש מו עמ' רצז
טו ע"ב43 לשון תליתאי קטיל תליתאי וכו' ולאומרין עליולקוטי שיחות ח"ה עמ' 44, חט"ו עמ' 32, חי"ח עמ' 436, חכ"ז עמ' 163, חכ"ט עמ' 120
טו ע"ב43 לשון תליתאי קטיל תליתאי וכו'אמרות ה' השלם ח"ב עמ' קפב, ח"ה עמ' קח
טו ע"ב43 לשון תליתאי קטיל תליתאי וכו'נאוה תהלה עמ' כא
טו ע"ב43 לשון תליתאי קטיל תליתאי וכו'שערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר רכב
טו ע"ב43 לשון תליתאי קטיל תליתאיאוצרות חיים - יושר המידות עמ' רנט
טו ע"ב43 לשון תליתאי קטיל תליתאיכתר שם טוב (תשסד) הוספות סי' קכ
טו ע"ב43 לשון תליתאי קטיל תליתאימחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' רלב
טו ע"ב43 לשון תליתאי קטיל תליתאיתורת מנחם חל"ח עמ' 175
טו ע"ב43 לשון תליתאי קטיל תליתאיתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' מו
טו ע"ב43 לשון תליתאי קטיל תלתאשמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' קל
טו ע"ב43 לשון תליתאי קטיל תלתאילבושי בדים סעיף לה
טו ע"ב43 לשון תליתאי קטל תליתאיהתורה והעולם ח"א עמ' קעג
טו ע"ב43 לשון תליתאי קיל תליתאיאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' עז ע"ב
טו ע"ב43 לשון תליתאיבאר הגולה (הרטמן) באר ו הערה 915
טו ע"ב43 לשון תלתאי קטילוזאת התורה עמ' קנג
טו ע"ב43 מספר לשון הרע הורג שלשהניבי זהב עמ' רעד
טו ע"ב43 קטיל תליתאי הורג למספרו ולמקבלו ולאומרודרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' שה ד"ה ולע"ד
טו ע"ב43 קטיל תליתאילקוטי שיחות חלק ל עמ' 297
טו ע"ב43 קטיל תלתא הורג למספר ולמקבל וכו'דרשות שבט הלוי ח"א עמ' עט
טו ע"ב43 שלשה לה"ר הורג, האומרו והמקבלו ומי שנאמר עליו וכו'כד הקמח (מישור) עמ' תצד
טו ע"ב43 שלשה לה"ר הורגתןדרשות מהר"ל (יד מרדכי) עמ' רסט
טו ע"ב43 שלשה לשה"ר הורגתןנצח ישראל (הרטמן) עמ' קעח הערה 141
טו ע"ב43 שלשה נלקים בעון לשון הרע המדבר המקבל ומי שמדברים עליודברי משה (שהם, תשעג) עמ' קפו
טו ע"ב43 המקבל לה"ראור חדש (זיטשיק, תשסח) במדבר עמ' קסד
טו ע"ב44 וכי יש יד ללשוןנתיבות עולם ח"ב עמ' סד
טו ע"ב44 וכי יש יד ללשוןשמלת אליעזר ח"א עמ' צו
טו ע"ב44 וכי יש יד ללשוןשער המלך (תשנז) עמ' רעז
טו ע"ב44 וכי יש יד ללשון לומר לך מה יד ממיתה אף לשון ממיתהאוצרות חיים - יושר המידות עמ' רעט
טו ע"ב44 לומר לך מה יד ממיתה אף לשון ממיתספר משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' קיט
טו ע"ב44 לשון ממיתה כו' ת"ל חץ כו'שערי תשובה שער ג אות רז
טו ע"ב44 לשון ממיתהמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' תצב
טו ע"ב44 מ"ד מות וחיים ביד הלשון וכו'אפיקי ים עמ' תקצד
טו ע"ב44 מוות וחיים ביד הלשון עיונים במשלי עמ' תכז {ע"י לשון הרע}
טו ע"ב44 מאי דכתיב מוות וחיים ביד הלשוןאבן פינה עמ' 133
טו ע"ב44 מאי דכתיב מוות וחיים ביד הלשוןאבן שוהם (פינסק) עמ' 7
טו ע"ב44 מאי דכתיב מות וחיים ביד לשון וכי יש יד ללשון וכו' אף לשון ממיתהבית ישראל (טויסיג) תנינא ח"ב עמ' קמד
טו ע"ב44 מאי דכתיב מות וחיים ביד לשון וכי יש יד ללשון לומר לך מה יד ממיתה אף לשון ממיתהבית ישראל (טויסיג) בראשית עמ' עה-עו
טו ע"ב44 מאי דכתיב מות וחיים וכו' אף לשון ממיתהבית ישראל (טויסיג) תליתאה ח"א עמ' טו
טו ע"ב44 מה היד ממיתה אף הלשון ממיתגבעת שאול (בראך) עמ' תקיד
טו ע"ב44 מה יד ממיתה אף לשון ממיתהרב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' רצו
טו ע"ב44 מות וחיים ביד לשון וכו', דבעי חיים בלישניה דבעי מיתה בלישניהאוצרות חיים - יושר המידות עמ' רפד
טו ע"ב44 מות וחיים ביד לשוןבין המשפתים ויקרא פ' בהר אות ד
טו ע"ב46 אדם עושה בלשונו יותר ממה שעושה בחרבו וכו' והוא בכאן ומכה בלשונו אדם הרחוק ממנואורחות צדיקים שער שתיקה עמ' קכא, שער לה"ר עמ' קמג
טו ע"ב46 לה"ר ממית מנחת אליהו (תשנט) עמ' רכז, רכט {עד רומי}
טו ע"ב47 חץ שחוט לשונם למ"ל הא קמ"ל דקטיל כחץתהלה לדוד (והרמן) פרק יב פסוק ד הערה ד
טו ע"ב47 לה"ר כחץמשנת יוסף על התורה ח"ב עמ' סב {אין לו תקנה כחץ שא"א להחזירו}
טו ע"ב48 דבעי חיי בלישנאעבודת יצחק בראשית עמ' קצא
טו ע"ב48 דבעי חיי בלישניה דבעי מית בלישניהשמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' קלא
טו ע"ב48 דבעי חיים בלישניהכלי יקר (תשמח) עמ' תנט
טו ע"ב48 דבעי חיים בלישניה, ורש"יאילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' שסא
טו ע"ב49 אבק לשון הרעמרגניתא דבי רבנן עמ' סד
טו ע"ב49 איכא נורא בי פלניארוח חיים (חיד"א) עמ' קיז, רלב
טו ע"ב49 ה"ד לישנא בישא וכו' כגון דאמר איכא נורא בי פלניאלב דוד (תשסט) עמ' פח
טו ע"ב49 היכי דמי אבק לישנא בישא כגון דאמר איכא נורא בי פלניאלחמי תודה דף לה ע"א, פח ע"א
טו ע"ב49 היכי דמי אבק לשה"ר כגון דאמר איכא נורא בי פלניאמסילת ישרים עמ' שצג
טו ע"ב49 היכי דמי אבק לשון הרע כגון דאמר איכא נורא בי פלניאפנים יפות על תהלים עמ' קנג
טו ע"ב49 היכי דמי לה"ר כגון דאמר היכא איכא נורא אלא בבית פלניאכד הקמח (תשנו) עמ' קב
טו ע"ב49 היכי דמי לה"ר נורא ביה פלניאכנסת יחזקאל (פאנעט) דרושים עמ' קפט
טו ע"ב49 היכי דמי לישנא בישא איכא נורא בי פלניא וכו'משנת יוסף - אגדות ח"ב עמ' רל {ביאור הפסוקים (תהלים לט) אמרתי אשמרה דרכי מחטוא וגו' תבער אש דיברתי בלשוני}
טו ע"ב49 היכי דמי לישנא בישא וכו' כגון דאמר איכא נורא בי פלניאמאורי אור (טשרנוביל, תשסא) עמ' קעב
טו ע"ב49 היכי דמי לישנא בישא וכו'שערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר רכז
טו ע"ב49 היכי דמי לישנא בישא כגון וכו' דמפיק בלישנא בישא דאמר היכא משתכח נורא אלא בי פלניא דאיכא בשרא וכווריאור אברהם (זוועהיל) עמ' עו, קמט
טו ע"ב49 היכי דמי לישנא בישא רבה אמר כגון דאמר איכא נורא בי פלניא וכו'של"ה (תשנז) - שער האותיות אות ש ס"ק טו
טו ע"ב49 היכי דמי לישנא בישאשמן ראש (כץ) ח"ו עמ' קמו
טו ע"ב49 היכי דמי לישנא בישא כגון דאמר איכא נורא בי פלניא וכו'באר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' תקצב
טו ע"ב49 היכי דמי לשון הרע וכו'כד הקמח (מישור) עמ' רמח
טו ע"ב49 היכי דמי לשון הרעכתבי רבנו בחיי עמ' רלא
טו ע"ב49 מי שאומר לחברו היכן יש אש וכו' אפי' זה הוא לה"ראורחות צדיקים שער לה"ר עמ' קמו
טו ע"ב49 נורא בי פלניאמגן אברהם (טריסק, תשסו) עמ' תו
טו ע"ב49 עד היכן לשון הרעבוצינא דנהורא (תשסז) עמ' קסט
טו ע"ב50 איה גחלים אם לא בבית פלוני אשר יצלה בשר תמידראשית חכמה (תשמד) - קדושה פרק יג אות מב
טו ע"ב50 איפה גחלי אש כי אם בית פלוני אשר תמיד יצלה בשר ויאכל, זה והדומה לו אבק לשון הרעשערי תשובה שער ג אות רכז
טו ע"ב50 אמר רב פפא כל מלתא דמתאמרה באפי מריה לית בי' משום לישנא בישא, אמר לי' אביי כל שכן דאיכא חוצפא ולישנא בישאתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תרנז
טו ע"ב50 היכא משתכח נורא אלא בי פלניאאסופת מערכות במדבר עמ' קעז
טו ע"ב50 היכא משתכח נורא אלא בי פלניאפירושי ראשונים
טו ע"ב50 היכי משתכח נורא אלא בי פלניא דאיכא בשרא וכוורישערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר רכז
טו ע"ב50 היכי משתכח נורא אלא בי פלניא דאיכא בשרא וכווריאבן פינה עמ' 75
טו ע"ב51 כל דבר אשר יאמר בפני בעליו אין בו דרך לשון הרעשערי תשובה שער ג אות רכח
טו ע"ב51 כל מילתא דמיתאמרא באפי מרא וכו'שערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר רכח
טו ע"ב51 כל מילתא דמיתאמרא באפי מרה לית בה משום לישנא בישא וכו'לחמי תודה דף פז ע"ב
טו ע"ב51 כל מילתא דמיתאמרא באפי מרה לית ביה משום לישנא בישארב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' שמד
טו ע"ב51 כל מילתא דמיתאמרא באפי מרה לית ביה משום לשה"ראור אברהם ויקרא עמ' רנא
טו ע"ב51 כל מילתא דמיתאמרה באפי מרה לית בה משום לישנא בישאאסופת מערכות במדבר עמ' קעב
טו ע"ב51 כל מילתא דמתאמרא באפי מרא לא הוי לשה"ראור אברהם במדבר עמ' קמ
טו ע"ב51 כל מילתא דמתאמרא באפי מרה לית בה משום לישנא בישא וכו'ראשית חכמה (תשמד) - קדושה פרק יג אות מג
טו ע"ב51 כל מילתא דמתאמרארב ייבי (תשסט) ח"א עמ' קעז
טו ע"ב51 כל מילתא דמתאמרה באפי מרא וכו'אור אברהם - תלמוד תורה עמ' שצד
טו ע"ב51 כל מילתא דמתאמרה באפי מרא לית בה משום לישנא בישאאבן יהושע עמ' 16
טו ע"ב51 לה"ר לפניוקרן פני משה ח"א עמ' רלז
טו ע"ב51 מילתא דמתאמרה באפי מרה לית ביה משום לישנא בישארב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' תלו
טו ע"ב52 אמר רב יוסי מימי לא אמרתי דבר וחזרתי לאחורישערי תשובה שער ג אות רכח
טו ע"ב52 וחזרתי לאחוריפירושי ראשונים
טו ע"ב52 לא אמרתי דבר וחזרתי לאחוריוזאת התורה עמ' רי
טו ע"ב52 מימי לא אמרתי דבר וחזרתי בי לאחוריאסופת מערכות במדבר עמ' קעב
טו ע"ב52 מימי לא אמרתי דבר וחזרתי לאחורישערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר רכח
טו ע"ב52 מימי לא אמרתי דבר וחזרתי לאחורי, ורש"י קשוטי כלה (גרינפלד) ח"ח אות רד
טו ע"ב52 ר' יוסי אמר מעולם לא אמרתי דבר וחזרתי לאחוריילב אריה פרשת מצורע אות יז
טו ע"ב רש"י - לשון תליתאי קטיל תליתאי, לאומרו, לרכיל עצמו, שמתוך מריבה שנופלת בין השנים הורגין זה את זה, והורגין גואלי הדם את הרכיל, שההרג בא על ידוקדושת יצחק עמ' מז
טו ע"ב רש"י ד"ה בשליו ראשוןלקוטי שיחות חי"ט עמ' 344
טו ע"ב רש"י ד"ה בשליו, ותוס' ד"ה התאוופרדס מנחם עמ' צח
טו ע"ב תוס' - דמיתאמרה באפי מרה, היינו דוקא באבק לשה"ראסופת מערכות במדבר עמ' קעד
טו ע"ב תוס' ד"ה אבנט - ואבנט הוא כמו חגור של שש ארוכה מאוד וכו' שהי' הכהן מקיפו סביביו ב"פ כנגד לב של אדםפקודת אלעזר (תשסד) עמ' קמז
טו ע"ב תוס' ד"ה התאוו - השליו הראשון פסקקומץ המנחה (צונץ) דרוש ע אות ד, דרוש עא אות ד
טו ע"ב תוס' ד"ה התאוו - שפסק להם השליו בו'לקוטי שיחות חל"ו עמ' 72
טו ע"ב שטמ"ק אות ג - ניסיון הוא מלשון כעסגור אריה במדבר פי"ד הערה 47
טז ע"א01 כל דבר אשר יאמר בפני שלשה אין בו דרך לשון הרעשערי תשובה שער ג אות רכח
טז ע"א01 כל הנאמר בפני שלשה אז הוא כמו ידוע לכל ואם ספר אחד מן השלשה אין בו משום לה"ראורחות צדיקים שער לה"ר עמ' קמו
טז ע"א01 כל מילתא דמיתאמרא באפי תלתא וכו'שערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר רכח
טז ע"א01 כל מילתא דמיתאמרא באפי תלתא לית בה משום לישנא בישא וכו'אוצרות חיים - יושר המידות עמ' רצג
טז ע"א01 כל מילתא דמתאמרא באפי תלתא לית בה משום לישנא בישא וכו'ראשית חכמה (תשמד) - קדושה פרק יג אות מה
טז ע"א01 פעמים שהתירו חכמים לספר וכו' באושפיזא וכו'אורחות צדיקים שער שקר עמ' קכט
טז ע"א02 באפי תלתאתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' מא
טז ע"א04 מאי דכתיב מברך רעהו בקול גדול וכו' כגון דאיקלע לאושפיזא וכו'זרע שמשון (תשסג) וירא אות נא
טז ע"א04 מאי דכתיב מברך רעהו וכו' כגון דמקלע לאושפיזא וכו'שערי תשובה (עם שערי חיים) שער שליש מאמר רכז
טז ע"א05 מברך רעהו בבוקר השכםשומע תפלה ח"א עמ' רג
טז ע"א05 מברך רעהו בקול גדול בבוקר השכם קללה תחשב לו, כגון דמקלע לאושפיזא וטרחו קמיה וכו'אוצרות חיים - יושר המידות עמ' תלח
טז ע"א05 מברך רעהו בקול גדול קללה תחשב לוישרש יעקב (אבולפיה) עמ' לג, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' רמב
טז ע"א05 מברך רעהו בקול רם השכם בבוקר לקללה תחשבלהורות נתן בראשית עמ' קלט
טז ע"א05 מברך רעהו בקולביאור הגר"א על משלי (קצנלנבוגן) פרק כז פסוק יד
טז ע"א05 מברך רעהו בקולביאור הגר"א על משלי פרק כז פסוק ד
טז ע"א05 מברך רעהותתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' קנה
טז ע"א06 המתאכסן בבית חבירו ומיטיב עמו למחר יוצא לשוק וכו' קללה תחשב לוראשית חכמה (תשמד) - קדושה פרק יג אות מב
טז ע"א06 ואורח המתארח אצל חבירו אל ירבה בשבחו משום מברך רעהו בקול גדול וכו'ראשית חכמה (תשמד) - דרך ארץ פרק ג אות ח
טז ע"א06 כגון דאיקלע לאישפוזא וטרחו קמיה שפירספר משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' קצג
טז ע"א06 כגון דמיקלע לאושפיזא וכו' למחר נפיק בשוקא ואמר וכו'אמרות ה' השלם ח"א עמ' רטז
טז ע"א09 תני ר"ד לעולם אל יספר אדם וכו'קדוש ישראל (ויזניצא) עמ' סא
טז ע"א10 אין לדבר בשבח חברואשל חיים ח"א עמ' קלה
טז ע"א10 אל יספר אדם בטובתו בו' שמתוך טובתו בא לידי גנותוברית שלום (תשסח) עמ' תסו
טז ע"א10 אל יספר אדם בטובתו כו' שמתוך טובתו בא לידי גנותוברית שלום (תעח) דף עג ע"א
טז ע"א10 אל יספר אדם בטובתו של חבירו שמתוך טובתו בא לידי גנותו וכו'אהל נפתלי עמ' רפ בהערה
טז ע"א10 אל יספר אדם בטובתו של חבירו שמתוך טובתו בא לידי גנותולהורות נתן ויקרא עמ' רלט
טז ע"א10 אל יספר אדם בטובתו של חבירו שמתוך טובתו בא לידי רעתוראשית חכמה (תשמד) - קדושה פרק יג אות מא
טז ע"א10 אל יספר אדם בטובתו של חבירוחומת אנך משלי פרק כח
טז ע"א10 אל יספר אדם בטובתו של חברו שמתוך טובתו בא לידי רעתואורחות צדיקים שער לה"ר עמ' קמו
טז ע"א10 אל יספר אדם בשבחו של חבירו קרן לדוד בראשית עמ' עו {אפילו במקצת}
טז ע"א10 אל יספר אדם בשבחו של חבירו וכו'גנת אגוז (תשעב) אות תפז
טז ע"א10 המשבח את חברו בשבח הבא לידי הפסדשערי תשובה שער ג אות רכז
טז ע"א10 לא יספר בטובתו של חבירורוח חיים (חיד"א) עמ' קטו, רט, ריב
טז ע"א10 לעולם אל יספר אדם בטובתו של חבירו וכו'אמרות ה' השלם ח"א עמ' שעו, ח"ה עמ' קצא
טז ע"א10 לעולם אל יספר אדם בטובתו של חבירו וכו'זך ונקי עמ' קו
טז ע"א10 לעולם אל יספר אדם בטובתו של חבירו וכו'זרע שמשון (תשסג) וירא אות נג
טז ע"א10 לעולם אל יספר אדם בטובתו של חבירו וכו'שערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר רכו
טז ע"א10 לעולם אל יספר אדם בטובתו של חבירו שמתוך טובתו בא לידי גנותושערי תשובה שער ג אות רכו, סה"י אות פב
טז ע"א10 לעולם אל יספר אדם בטובתו של חבירו שמתוך טובתו בא לידי גנותושבט מיהודה (גרינוולד) עמ' תקלז
טז ע"א10 לעולם אל יספר אדם בטובתו של חבירו שמתוך טובתו בא לידי רעתודרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' רעח ד"ה והנה
טז ע"א10 לעולם אל יספר אדם בטובתו של חבירו שמתוך טובתו בא לירי גנותוכתב סופר אגדות כאן
טז ע"א10 לעולם אל יספר אדם בטובתו של חברו שמתוך טובתו בא לידי גנותוראשית חכמה (תשמד) - אור עולם פרק יז
טז ע"א10 לעולם אל יספר אדם בטובתוהדרת אליהו דרוש ד סי' ד ד"ה וע"פ אלה
טז ע"א10 לעולם אל יספר אדם בשבחו של חבירו שמתוך שבחו בא לידי גנותונזר הקדש ח"ב עמ' מא
טז ע"א10 לעולם אל יספר אדם בשבחו של חבירו שמתוך שבחו בא לידי גנותוערבי נחל (תשסד) עמ' צב
טז ע"א10 לעולם אל יספר אדם וכו'ימלא פי תהלתך ח"ב (תשסה) עמ' תרלד
טז ע"א10 לעולם אל יספר בטובתו של חבירודברים אחדים (תשמו) עמ' רט, רי
טז ע"א10 לעולם אל יספר אדם בטובתו של חבירוהתורה והעולם ח"ב עמ' קעג
טז ע"א10 לעולם אל יספר בשבחו של חבירו שמתוך שבחו בא לידי גנותועמוד העבודה (תשעג) לקוטי אמרים נא
טז ע"א10 לעולם אל יספר וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' תרמא
טז ע"א10 לעולם אל יספר וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ג עמ' נו
טז ע"א10 לעולם אל יספרדברי שלום (שרעבי, תשלו) חלק הדרוש עמ' פד, פה
טז ע"א10 לעולם אל יספרדברי שלום (שרעבי, תשנג) עמ' קלג
טז ע"א11 מתוך טובתו בא לגנותוכרם טוביה עמ' שעט
טז ע"א11 מתוך טובתו בא לרעתומוסר המקרא והתלמוד עמ' קנו-קנז
טז ע"א11 שמתוך טובתו בא לידי גנותוילקוט דברי חכמים בראשית סי' תרצט
טז ע"א11 שמתוך שבחו בא לגנותוגנזי חיים (זייצ'יק) עמ' שצב
טז ע"א11 שמתוך שבחו בא לידי גנותומנחת מחבת ח"א עמ' קצח
טז ע"א12 רב דימי אחוה דרב ספרא חלש וכו' שמתוך טובתו בא לידי גנותואור אברהם (זוועהיל) עמ' קלו
טז ע"א12 רב דימי חלש עאל לגביה וכו' לשיוליה ביה וכו' א"ל מי מקיימת לעולם אל יספר אדם וכו'זרע שמשון (תשסג) וירא אות נד
טז ע"א14 תיתי לי דקיימי וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' רכא
טז ע"א18 א"ר יוחנן על ז' דברים נגעים באין על לה"ר ועל שפיכות דמים וכו'דרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' רלב
טז ע"א18 א"ר יוחנן על שבעה דברים נגעים באין וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' רנו
טז ע"א18 אמר רבי יוחנן על ז' דברים נגעים באים וכו' אף בגדי כהונה מכפרין וכו' הא דאהני מעשיו, הא דלא אהני מעשיו וכו'צפנת פענח (תשעא) שמות עמ' שסד
טז ע"א18 אר"י על ז' דברים נגעים באים וכו'צפנת פענח (תשסו) עמ' רמב
טז ע"א18 אר"י על שבעה דברים נגעים באיםכתנות אור עמ' שצב
טז ע"א19 הנגעים באים בעוון לשון הרע וגאוהקדושת יצחק עמ' קג, קסד
טז ע"א19 נגעים באים בשביל חטאקרן לדוד ויקרא-במדבר עמ' קד
טז ע"א19 נגעים באים מגאוה ולשון הרעבית יצחק (ויינברגר) עמ' רמ, רמד, רמה
טז ע"א19 נגעים באים מפני וכו'מאורי שערים עמ' קב
טז ע"א19 נגעים באים על כמה חטאיםאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' רכד
טז ע"א19 נגעים באים על לשון הרע ועל צרות העיןקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ב (תשעג) עמ' קפג
טז ע"א19 נגעים הם בגדר עונש ומכפראבן ישראל (פישר) אגדה ח"ב עמ' נח
טז ע"א19 על ז' דברים באים נגעיםמי מרום חי"ג עמ' קפא
טז ע"א19 על ז' דברים נגעים באיםשארית מנחם ח"ב עמ' לד
טז ע"א19 על ז' דברים נגעים באים וכו' ובמהרש"אדרשות שבט הלוי ח"א עמ' קכז
טז ע"א19 על ז' דברים נגעים באים להעיר להורות ולהשכיל ח"ג עמ' רב
טז ע"א19 על ז' דברים נגעים באים על לשה"ר וכו' ועל צרות העין וכו'אור ישרים (תשסב) עמ' רנו
טז ע"א19 על ז' דברים נגעים באים על עבודה זרה גילוי עריות ושפיכות דמים ולשון הרע ועל גסות הרוח כו'תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תקסד, תרב, תרה, תקצה, תקצא, תתמא
טז ע"א19 על ז' דברים נגעים באיםאור הצבי עמ' 128
טז ע"א19 על ז' דברים נגעים באיםבין המשפתים ויקרא פ' תזריע אות ב, פ' מצורע אות א
טז ע"א19 על ז' דברים נגעים באיםכלי יקר (תשמח) עמ' שסא
טז ע"א19 על ז' דברים נגעים באיםמנחת יצחק ויקרא-דברים עמ' כד, כט
טז ע"א19 על ז' דברים נגעים באיםפרדס מרדכי עמ' תכה
טז ע"א19 על ז' דברים נגעים באיםקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"א (תשע) עמ' קסד
טז ע"א19 על ז' דברים נגעים באיםרנת יצחק - פרק חלק עמ' שפו, תיג, תסב
טז ע"א19 על ז' דברים נגעים באיםתורת איש ח"ב עמ' ריח
טז ע"א19 על ז' דברים נגעים באים, ומהרש"אאבן ישראל על התורה (תשסב) עמ' עז
טז ע"א19 על ז' דברים נגעים באים, ומהרש"אאבן ישראל על התורה עמ' נה
טז ע"א19 על ז' דברים נגעים באים, ותוס' ד"ה האמטה יששכר עמ' קכב
טז ע"א19 על ז' דברים נגעים באין וכו' ועל גסות הרוח וכו'שדה יעקב עמ' כב
טז ע"א19 על ז' דברים נגעים באין וכו' ועל צרות העיןזרע קודש (תשסה) על התורה עמ' רמג
טז ע"א19 על ז' דברים נגעים באין וכו' על צרות העיןאהל יהושע (הלר) עמ' 27
טז ע"א19 על ז' דברים נגעים באין וכו'באר משה (אפשטיין) דברים עמ' תרלו
טז ע"א19 על ז' דברים נגעים באיןקריאה בקריה ח"א עמ' קכ, ח"ב עמ' שנד
טז ע"א19 על ז' דברים נגעים באיןקרן לדוד ויקרא-במדבר עמ' קו
טז ע"א19 על ז' דברים נגעים באיןרנת יצחק משלי עמ' לג, ה' מגילות עמ' יא
טז ע"א19 על ז' דברים נגעים באין על לשון הרע וכו'חכמה ומוסר ח"ב עמ' רנו
טז ע"א19 על ז' דברים נגעים באין על לשון הרע וכו', איני והא וכו' מעיל מכפר על לשה"ר וכו', הא דאהנו מעשיו הא דלא אהנו מעשיו וכו'אור ישראל (תרס) דף נ ע"א
טז ע"א19 על ז' דברים נגעיםדברי שלום (שרעבי, תשלו) חלק הדרוש עמ' קב
טז ע"א19 על ז' דברים נגעיםדברי שלום (שרעבי, תשנג) עמ' קס
טז ע"א19 על ז' דברים נגעין באיםאור התורה (תאומים, תשנט) עמ' ערב, רעד
טז ע"א19 על ז' דברים נגעין באין וכו', תוס' ד"ה האברכת יוסף ואליהו רבה (תשסט) ח"א עמ' לד
טז ע"א19 על שבעה דברים נגעים באים וכו' הא דלא אהנו מעשיואור ישראל סי' לא
טז ע"א19 על שבעה דברים נגעים באים וכו'לקוטי שיחות חכ"ב עמ' 65, חכ"ז עמ' 99
טז ע"א19 על שבעה דברים נגעים באים וכו'צמח צדיק (תשסז) עמ' רפח
טז ע"א19 על שבעה דברים נגעים באים וכו'תורת העולה ח"ג פרק סז, סח
טז ע"א19 על שבעה דברים נגעים באים על לה"ר וכו'זרע שמשון (תשסג) מצורע אות א
טז ע"א19 על שבעה דברים נגעים באים על לה"רפרי צדיק תזריע אות א, ב, מצורע אות ב, ז, בלק אות ד
טז ע"א19 על שבעה דברים נגעים באים על לה"רצדקת הצדיק סי' רלג, דובר צדק עמ' 25, 146, שיחת מלאכי השרת עמ' 87
טז ע"א19 על שבעה דברים נגעים באים על לשה"ר וכו'קומץ המנחה (צונץ) דרוש לו אות ג
טז ע"א19 על שבעה דברים נגעים באים על לשון הרע וכו'קדושת עינים (תשעא) פרק י אות לח
טז ע"א19 על שבעה דברים נגעים באיםאבן ישפה עמ' 4
טז ע"א19 על שבעה דברים נגעים באיםגור אריה בראשית פמ"ד הערה 32, ויקרא פי"ד הערה 37
טז ע"א19 על שבעה דברים נגעים באיםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' רסה, רעב
טז ע"א19 על שבעה דברים נגעים באיםולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' צג, צה, תרה
טז ע"א19 על שבעה דברים נגעים באיםחנן אלקים עמ' רכד, ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' עג, ר, מקראי קדש (תשנג) עמ' קפו, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' רנג
טז ע"א19 על שבעה דברים נגעים באיםכרם חמד (תשסו) עמ' קיח
טז ע"א19 על שבעה דברים נגעים באיםספר משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' מט
טז ע"א19 על שבעה דברים נגעים באיםקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ו עמ' קפא
טז ע"א19 על שבעה דברים נגעים באיםשמן ראש (כץ) ח"ו עמ' שט
טז ע"א19 על שבעה דברים נגעים באיםשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' קעא, קעז, קצא, שכד
טז ע"א19 על שבעה דברים נגעים באיםשמן ראש (כץ) פסח ח"א עמ' ד, לח, פט, קנ, רב, רכח, רמו
טז ע"א19 על שבעה דברים נגעים באיםשמן ראש (כץ) פסח ח"ב עמ' כד, כח, לג, צד, רלג
טז ע"א19 על שבעה דברים נגעים באים, גסות הרוח וצרות עין ושפיכות דמים וכו'תורת העולה (תשעה) עמ' תקנא, תקנג, תקנז
טז ע"א19 על שבעה דברים נגעים באים, ועל הגזלתפארת ישראל (הרטמן) עמ' ע הערה 20
טז ע"א19 על שבעה דברים נגעים באים, ועל לה"רתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' רסג
טז ע"א19 על שבעה דברים נגעים באין וכו' ועל גסות הרוח ועל הגזל ועל צרות העין וכו'אמרות ה' השלם ח"ד עמ' קיג, קיח-קיט, קכב-קכג, קכו, קכט, קל, קלב, ח"ה עמ' לט, קמא, ריד, ח"ו עמ' רז, שמה, שסג
טז ע"א19 על שבעה דברים נגעים באין וכו'דרשות יעב"ץ עמ' קטז
טז ע"א19 על שבעה דברים נגעים באין וכו'פירוש המכבי שמות עמ' רו
טז ע"א19 על שבעה דברים נגעים באין וכו'רנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' מ
טז ע"א19 על שבעה דבריםכללי המצות (צפת תשנב) עמ' 104
טז ע"א19 על שבעה דברים נגעים באין על לה"ר ועל שפיכות דמים וכו'דרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' ו-ז
טז ע"א19 על שבעה דברים נגעים באין על לשה"ר ועל שפ"ד וכו'מגן אבות (מהריט"ץ) ח"א עמ' תלח, תעה
טז ע"א19 על שבעה דברים נגעים באין על לשון הרע וכו'דברי ברוך ח"ב סי' ו אות ג, סי' ט אות א, סי' י אות א
טז ע"א19 על שבעה דברים נגעים באין על לשון הרע וכו'רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' שצז, תרמ
טז ע"א19 על שבעה דברים נגעים באין על לשון הרע ועל שפיכות דמים וכו'אור תורה (קאלמייר, תשסא) עמ' טו, קמב
טז ע"א19 על שבעה דברים נגעים באין על לשון הרע ועל שפיכות דמים וכו׳אבני אש (אויש) מועדים עמ' צה
טז ע"א19 על שבעה דברים נגעים באין על לשון הרע ועל שפיכות דמיםאוצרות חיים - יושר המידות עמ' רנח
טז ע"א19 על שבעה דברים נגעים באיןאמרי אש (טאוב) עמ' שלב
טז ע"א19 על שבעה דברים נגעים באיןבני אתה עמ' לה
טז ע"א19 על שבעה דברים נגעים באיןוזאת התורה עמ' קנד
טז ע"א19 על שבעה דברים נגעים באיןוזאת התורה עמ' ריב
טז ע"א19 על שבעה דברים נגעים באיןחכמת התורה מצורע עמ' עה
טז ע"א19 על שבעה דבריםאבן ישראל על התורה (תשסב) עמ' עח
טז ע"א19 על שבעה דבריםאבן ישראל על התורה עמ' נז
טז ע"א19 על שבעה דבריםאגודת אזוב (יעבץ) דרושים דף ג ע"ג
טז ע"א19 על שבעה דבריםהכתב והקבלה ויקרא פי"ד פסוק נג
טז ע"א19 שבעה דברים שהנגעים באין עליהןשפתי חיים - מידות ועבודת ה' ח"א עמ' קכו
טז ע"א19 שבעה דברים שנגעים באין עליהם וכו' וצרות העיןשם דרך דברים עמ' רצו
טז ע"א19 על ז' דברים נגעים באיןעמוד הימיני (קלינמן) עמ' רכט, קכב
טז ע"א19 על שבעה דברים נגעים באיםברכת מועדיך לחיים ח"ב דף יט ע"א [סו ע"ב ד"ה ואפשר]
טז ע"א19 שבעה דברים שהנגעים באים עליהםצוף דבש (לוין) מאמר ח
טז ע"א19 נגעים באים על לשה"ר ועל שנאת חנםאחרי ראי (תשסד) זמנים סי' לה אות ו עמ' קעה
טז ע"א20 הנגעים באים על ע"ז ג"ע ולה"ר ושבועות שואימי דוד (תשסז) עמ' קא
טז ע"א23 נגעים באין וכו' ועל שפיכות דמים וכו'פירוש המכבי שמואל עמ' רנד
טז ע"א24 נגעים באים על שבועת שואשמן ראש (כץ) ח"ו עמ' שיד
טז ע"א24 נגעים באים על שבועת שואשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' קצד, רב
טז ע"א24 נגעים באין וכו' ועל שבועת שוא ומהרש"ארנת יצחק מלכים עמ' רעד, יחזקאל עמ' שנ
טז ע"א26 צרעת בא על גילוי עריותפנים יפות על תהלים עמ' שמד
טז ע"א26 צרעת גחזי באה לו על שבועת שקרמגן אבות (מהריט"ץ) ח"א עמ' תעא
טז ע"א27 דכתיב וינגע ה' את פרעהזבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' טז
טז ע"א28 הנגעים באים על גסות הרוח כתונת פסים (תשעא) עמ' כה, מא {כי אין אני והוא יכולין לדור, מה תקנתיה, ישפיל עצמו מגאוותו כתולעת ואזוב וכו'}
טז ע"א28 הנגעים באים על גסות הרוחבך יברך ישראל (תשסח) עמ' קה, קו
טז ע"א28 הנגעים באים על גסות הרוחראשית חכמה (תשמד) - ענוה פרק ז אות כב
טז ע"א28 הנגעים באים על גסות הרוחתפארת צבי ויקרא עמ' קעד, קפ, רא
טז ע"א28 הנגעים באין על גסות הרוחפניני יחזקאל עמ' רצה, רצו
טז ע"א28 הצרעת בא בשביל הגאותמשמרת איתמר (תשסז) עמ' שסז
טז ע"א28 הצרעת בעון גיאותמשמרת איתמר (תשסז) עמ' קלד, שסא, שסז, תקצז
טז ע"א28 ועל גסות הרוח דכתיב ובחזקתו גבה לבו וגו', והצרעת זרחה במצחובאר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' קעז, יהושע-שמואל עמ' שפו, מלכים עמ' שטז
טז ע"א28 ועל גסות הרוחרנת יצחק מלכים עמ' שמז, ישעיה עמ' כד, דברי הימים עמ' רלט
טז ע"א28 נגעים באים בשביל גסות הרוחשם יחזקאל עמ' תצג
טז ע"א28 נגעים באים על גסות הרוחאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' רנא ע"א
טז ע"א28 נגעים באים על גסות הרוחברית אברם עמ' שמז
טז ע"א28 נגעים באים על גסות הרוחמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשמב) ח"א עמ' קנג
טז ע"א28 נגעים באים על האדם משום גסות הרוחפרי נפש חיה ח"ב עמ' סה, סז
טז ע"א28 ע"י גסות הרוח בא צרעתודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' שע
טז ע"א28 נגעים באים על גסות הרוחמנחת ישראל עמ' קטו
טז ע"א28 נגעים באים על גסות הרוחשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' קנד
טז ע"א31 הוא כונס ממון שאינו שלו יבוא הכהן ויפזר את ממונופאר יעקב ח"ג עמ' רג
טז ע"א32 בעוון צרות עין באים הנגעיםשמלת אליעזר ח"א עמ' תעו
טז ע"א32 ועל צרות העין דכתיב ובא אשר לו הבית וכו' מי שמייחד ביתו לובאר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' ריב
טז ע"א32 נגעי בתים באים על צרות עיןתורת אביגדור ח"ד עמ' רסא
טז ע"א32 נגעים באים בשביל צרות העיןשים שלום עמ' לז
טז ע"א32 נגעים באים על צרות עיןבאר שרים במדבר פ' פנחס דרוש ג אות ג
טז ע"א32 נגעים באים על צרות עיןציץ השדה ח"ג - חודש האביב עמ' כט
טז ע"א32 נגעים באים על צרות עיןקובץ שיחות (וכטפויגל, תשמז) פ' תזריע
טז ע"א32 נגעים באים על צרות עיןקובץ שיחות (וכטפויגל, תשעה) עמ' רפח, רצב
טז ע"א32 נגעים באים על צרת עיןשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' קצא
טז ע"א32 על צרות עיןקריאה בקריה ח"א עמ' קכא
טז ע"א32 על עון עין רעה נגעים באיםעמוד הימיני (קלינמן) עמ' קכז
טז ע"א32 על צרות העין נגעים באיםרנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' מא
טז ע"א32 על צרות עין מי שמיוחד ביתו לוקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ב (תשעג) עמ' קפב
טז ע"א32 צרות עיןצמח צדקה עה"ת עמ' קפב
טז ע"א32 צרעת צר עיןלהורות נתן ויקרא עמ' קע
טז ע"א33 אשר לו הבית - שמיוחד ביתו לואהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' רנב ע"א
טז ע"א33 ובא אשר לו הבית - מי שביתו מיוחד לואבן פינה עמ' 139
טז ע"א33 ובא אשר לו הבית - צרות עין - רש"יקריאה בקריה ח"א עמ' קכא, ח"ב עמ' שנד
טז ע"א33 ובא אשר לו הבית - צרות עיןקריאה בקריה ח"א עמ' קכא, ח"ב עמ' שנד
טז ע"א33 ובא אשר לו הבית וכו' מי שמיוחד ביתוהמאור שבתורה (שפירא) ויקרא עמ' פא
טז ע"א33 ובא אשר לו הבית וכו' מי שמייחד ביתו לואז שמח עמ' שט
טז ע"א33 ובא אשר לו הבית מי שמיוחד ביתו לוערוגת הבושם (תשעא) ויקרא-במדבר עמ' קכד
טז ע"א33 ובא אשר לו הבית שמיחד ביתו לוקומץ המנחה (צונץ) דרוש קלו אות ג
טז ע"א34 איני והאמר ר' ענני בר ששון וכו', הא דאהנו מעשיו הא דלא אהנו מעשיודברי ברוך ח"ב סי' ט אות ב, סי' י אות ב
טז ע"א34 איניוהא אמר רב ענני ב"ר ששון למה נסמכה וכו' מה קרבנות מכפרין, אף בגדי כהונה מכפרין וכו'תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תנו, תקסד
טז ע"א34 המיחד ביתו לו ואינו מהנה בו לאחרים באים עליו נגעיםתורת העולה (תשעה) עמ' תקנו
טז ע"א35 אמר רבי ענני בר ששון למה נסמכה דרשת בגדי כהונה לפרשת קרבנותברכת אליהו (עמאר) שמות פרשת תצוה מאמר יא
טז ע"א35 למה נסמכה בגדי כהונה לקרבנותודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' ריט
טז ע"א35 למה נסמכה פ' בגדי כהונה לפ' קרבנותמדרש האיתמרי (תקפד) דרוש יט דף נה ע"א
טז ע"א35 למה נסמכה פ' בגדי כהונה לפ' קרבנותמשנת יוסף - אגדות ח"ב עמ' רל {עי' מה שכתבנו בזבחים פח ע"ב}
טז ע"א35 למה נסמכה פ' בגדי כהונה לקרבנותאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' קעז ע"ב
טז ע"א35 למה נסמכה פ' קרבנות לפ' בגדי כהונהאמרי יוסף שמות דף קסז ע"א
טז ע"א35 למה נסמכה פרשת בגדי כהונה לפרשת הקרבנות וכו'תורת העולה ח"ב פרק מ
טז ע"א35 למה נסמכה פרשת בגדי כהונה לפרשת קרבנות וכו' ציץ מכפר על מעשה עזי פניםמפי ספרים וסופרים - פניני חסידות פקודי ט
טז ע"א35 למה נסמכה פרשת בגדי כהונה לפרשת קרבנות וכו'בית ישראל (טויסיג) שמות עמ' קכח, קלז
טז ע"א35 למה נסמכה פרשת בגדי כהונה לפרשת קרבנות וכו'דרשות מעבר יבק עמ' צד
טז ע"א35 למה נסמכה פרשת בגדי כהונה לפרשת קרבנות לומר לך מה קרבנות מכפרין אף בגדי כהונה מכפריןדובר צדק (זילבר) עמ' רנד
טז ע"א35 למה נסמכה פרשת בגדי כהונה לפרשת קרבנותתורת העולה (תשעה) עמ' רנא
טז ע"א35 למה נסמכה פרשת בגדי כהונה לקרבנות, רש"ידרשות מהר"ם חביב עמ' שצ
טז ע"א35 למה נסמכה פרשת בגדי כהונהוזאת התורה עמ' קיט
טז ע"א35 למה נסמכה פרשת בגרי כהונה לפרשת קרבנות לומר לך מה קרבנות מכפרין, אף בגדי כהונה מכפריןבית ישראל (טויסיג) תליתאה ח"ב עמ' עב
טז ע"א36 כשם שהקרבנות מכפרין וכו'טוב טעם שמות עמ' רכה
טז ע"א36 מה קרבנות מכפרים אף בגדי כהונה מכפריםמשנת יוסף על התורה ח"ב עמ' עב
טז ע"א36 מה קרבנות מכפרין אף בגדי כהונה מכפרין וכו'אוצרות חיים - תשובה ותיקונים עמ' תפג
טז ע"א36 מה קרבנות מכפרין אף בגדי כהונה מכפרין כתונת מכפרת על שפ"ד וכו' מכנסים על ג"ע וכו' מצנפת על גסי הרוח וכו'דרושים ואגדות חתם סופר עמ' נ, רצט
טז ע"א36 מה קרבנות מכפרין אף בגדי כהונה מכפרין כתונת מכפרת על שפיכות דמים וכו'פאר יעקב עמ' תשפו, תשפט
טז ע"א36 מה קרבנות מכפרין אף בגדי כהונה מכפריןכרם טוביה עמ' ערב
טז ע"א36 מה קרבנות מכפרין אף בגדי כהונה מכפריןערוגת הבושם (תשעא) שמות עמ' שנג
טז ע"א36 מה קרבנות מכפרין אף בגדי כהונה מכפריןתפארת צבי שמות עמ' תלח, תמ
טז ע"א37 אף בגדי כהונה מכפריןזבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' קלז, קלט
טז ע"א37 בגדי כהונה - כפרתןבאר ראי (רוזן) תורה סי' טו כולו
טז ע"א37 בגדי כהונה היו באים לכפרנחלת שמעון (אשכנזי) תצוה לט
טז ע"א37 בגדי כהונה מכפרים על עבירות חמורותבישורון מלך ח"א עמ' רפט
טז ע"א37 בגדי כהונה מכפריםלהורות נתן ויקרא עמ' ס
טז ע"א37 בגדי כהונה מכפריםמאיר נתיבות ח"ב עמ' קנ
טז ע"א37 בגדי כהונה מכפריםמרפא לשון עמ' קפה
טז ע"א37 בגדי כהונה מכפריםשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' תקפג
טז ע"א37 בגדי כהונה מכפרין כתונת מכפרת על שפיכות דמים וכו' מעיל מכפר על לשון הרעדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' תפז ד"ה ועשית
טז ע"א37 בגדי כהונה מכפריןשמן ראש (כץ) פסח ח"ב עמ' ק
טז ע"א37 בגדי כהונה מכפרין, שיטמ"ק, ורא"שאבן ישראל (פישר) אגדה ח"א עמ' כג
טז ע"א38 כתונת מכפרת על שפ"דמנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף כד ע"ג
טז ע"א38 כתונת מכפרת על שפיכות דמים וכו'דרשות מעבר יבק עמ' צו
טז ע"א38 כתונת מכפרתהצניעות והקדושה (תשסט) פתיחה אות יח
טז ע"א39 מכנסים מכפר על העריותברכת אליהו (עמאר) שמות פרשת תצוה מאמר ט
טז ע"א39 מכנסים מכפרים על גילוי עריות וכו'דרשות מעבר יבק עמ' צז
טז ע"א39 מכנסים מכפרים על גילוי עריותבית ישראל (טויסיג) ח"ו עמ' קכב
טז ע"א39 מכנסים מכפרים על גילוי עריותבית ישראל (טויסיג) תנינא ח"ב עמ' שיז
טז ע"א39 כתונת יוסף בגדי כהונהגנא דפלפלי עמ' קלח
טז ע"א40 מצנפת מכפר על גאוהקרן לדוד שמות עמ' רכד
טז ע"א40 מצנפת מכפר על גסי הרוח, יבא דבר שבגובה ויכפר על גובהמנות הלוי (עוז והדר) ח"ב עמ' רפ
טז ע"א40 מצנפת מכפרת על גסי הרוח וכו'דרשות מעבר יבק עמ' צז
טז ע"א41 אבנט מכפר על הרהור הלב אהיכא דאיתיהפקודת אלעזר (תשסד) עמ' קמח
טז ע"א41 אבנט מכפר על הרהור הלב וכו' כתונת מכפרת על שפיכות דמים וכו'+מי השלוח (תשסז) ח"א דף פט, צא, קג
טז ע"א41 אבנט מכפר על הרהור הלב וכו'דרשות מעבר יבק עמ' צז
טז ע"א41 אבנט מכפר על הרהור הלב וכו'מי השלוח (מישור) ח"א עמ' פט
טז ע"א41 אבנט מכפר על הרהור הלבאור הצבי עמ' 237
טז ע"א41 אבנט מכפר על הרהור הלבפרי צדיק ר"ח אלול אות א
טז ע"א42 החושן מכפר על עיוות הדיןשמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' ריט
טז ע"א42 חושן מכפר על הדינין וכו'אמרות ה' השלם ח"ג עמ' שנט
טז ע"א42 חושן מכפר על הדינין וכו'דרשות מעבר יבק עמ' צה
טז ע"א42 חושן מכפר על הדיניןים שמחה עמ' קצו
טז ע"א42 חושן מכפר על עיוות הדיןלחמי תודה דף קסב ע"א
טז ע"א43 אפוד מכפר על ע"ז וכו'אמרות ה' השלם ח"ג עמ' שנח
טז ע"א43 אפוד מכפר על ע"זבינת משה (תשסב) עמ' מא
טז ע"א43 אפוד מכפר על ע"זפירושי ראשונים
טז ע"א43 אפוד מכפר על עבודה זרה וכו'דרשות מעבר יבק עמ' צה
טז ע"א43 אפוד מכפר על עבודה זרהדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' תצה ד"ה ולא
טז ע"א43 אפוד מכפר על עבודה זרהולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' לד
טז ע"א43 אפוד מכפר על עבודה זרהשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' שיז
טז ע"א43 אפוד מכפר על עבודה זרהשמן ראש סוכות ח"א עמ' רצו
טז ע"א43 אפוד מכפר על עון ע"זאמרי נועם (מועדים) סי' יא לפר' זכור
טז ע"א43 אפוד מכפר על עון עבודה זרהאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) תשא יג, תצוה ו, ט
טז ע"א44 המעיל מכפר על לשון הרעאור אברהם על ספר המצוות עמ' קפט
טז ע"א44 יבוא דבר שבקול ויבפר על מעשה הקולאוצר המאמרים (תשס) עמ' קמט
טז ע"א44 מעיל וקטורת מכפרים על לשה"רבית ישי (תשסד) דרשות עמ' שעה
טז ע"א44 מעיל מכפר על לה"רהתורה והעולם ח"א עמ' קעב
טז ע"א44 מעיל מכפר על לשה"רדרשות הצל"ח השלם עמ' עד
טז ע"א44 מעיל מכפר על לשון הרע וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' תז ד"ה נראה
טז ע"א44 מעיל מכפר על לשון הרע וכו'דרשות מעבר יבק עמ' צה
טז ע"א44 מעיל מכפר על לשון הרעאור אברהם - סידור התפילה עמ' סד
טז ע"א44 מעיל מכפר על לשון הרעאור אברהם שמות עמ' רמו
טז ע"א44 מעיל מכפר על לשון הרעים שמחה עמ' קצו
טז ע"א44 מעיל מכפר על לשון הרעתורת העולה (תשעה) עמ' שט
טז ע"א44 מעיל מכפר על לשון הרעתורת העולה ח"ג פרק ז
טז ע"א44 מעיל מכפר על לשה"ר וכו'תהלה לדוד (סקאליע) ספרים א-ב עמ' נא
טז ע"א44 מעיל מכפר על לשון הרע, אמר הקב"ה וכו'דברי ברוך ח"ב סי' ט אות ה
טז ע"א44 מעיל מכפר על לשון הרע, אמר הקב"ה יבוא דבר שבקול ויכפר על מעשה הקולכנסת יחזקאל (הכהן) עמ' צב
טז ע"א44 מעיל מכפרודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' שיד
טז ע"א44 מעיל מכפר על לשה"רודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תקטז
טז ע"א45 ציץ מכפר וכו'נפש חיים (פאלאג'י) דף קפד ע"ב [רעט ע"א אות כד]
טז ע"א45 ציץ מכפר על מעשה עזי פנים וכו'דרשות מעבר יבק עמ' צח
טז ע"א45 ציץ מכפר על מעשה עזי פניםדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' תקפב ד"ה והיה
טז ע"א45 ציץ מכפר על עזות מצחבת עין (תשסז) עמ' שא
טז ע"א45 ציץ מכפר על עזי פניםשער ראובן עמ' צט
טז ע"א46 הא דאהנו מעשיו הא דלא אהנומשנת רבי אהרן - מאמרים (תשמב) ח"א עמ' רמה
טז ע"א47 אי אהנו מעשיו אתו נגעים עליה אי לא אהנו, מעיל מכפר - ורש"י ותוס' שם לענין שפי"דבאר יוסף (תשמא) ח"ג עמ' קעו
טז ע"א47 באהנו נגעים באין עליומשנת רבי אהרן - מאמרים (תשמב) ח"א עמ' קצ
טז ע"א47 נגעים באים על לשון הרע היכא דאהנו מעשיו, ומעיל מכפר היכא דלא אהנו מעשיו, וקטורת מכפר על לשון הרע בצינעא וכו'אור תורה (קאלמייר, תשסא) עמ' קלח, קצו
טז ע"א51 הקטורת מכפרת על לה"רפניני יחזקאל עמ' שמח
טז ע"א51 הקטורת מכפרת על לשוה"ראבן ישראל (פישר) אגדה ח"א עמ' סא
טז ע"א51 הקטורת מכפרת על לשון הרעאבן ישראל על התורה (תשסב) עמ' קמג
טז ע"א51 על מה קטורת מכפרת וכו' הא בצנעא הא בפרהסיאדברי ברוך ח"ב סי' ט אות ב, ה
טז ע"א51 על מה קטורת מכפרת על לשה"רדרשות שבט הלוי ח"א עמ' קל
טז ע"א51 על מה קטורת מכפרת על לשון הרע אמר הקב"ה יבא דבר שבחשאיפרי צדיק קרח אות טז
טז ע"א51 קטורת מכפרת על לשון הרע שבחשאיבאר שרים במדבר פ' קרח דרוש ג אות ו
טז ע"א51 קטורת מכפרת על לשון הרעלהעיר להורות ולהשכיל ח"ג עמ' קסה
טז ע"א51 קטורת מכפרת על לשון הרעמכתב מאליהו - מועדים ח"ב עמ' תרלג
טז ע"א51 קטורת מכפרת על לשון הרענתיבות יצחק - ירח האיתנים עמ' רצז
טז ע"א51 קטרת מכפרת על לשה"ר אמר הקב"ה יבא דבר שבחשאי ויכפר על מעשה חשאי ורש"יברית אברם עמ' שנ
טז ע"א51 קטורת מכפרת על לשה"רפאר יעקב ח"ג עמ' תצז
טז ע"א52 דבר שבחשאיודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' רעג
טז ע"א52 יבא דבר שבחשאי ויכפר על דבר שבחשאישארית ישראל (וילדניק, תשנח) עמ' כד
טז ע"א52 יבוא דבר שבחשאי ויכפר על דבר שבחשאינועם הברכה עמ' צה
טז ע"א52 יבוא דבר שבחשאי ויכפר על מעשה חשאילקט אמרי קודש - ליקוטים עמ' נה
טז ע"א54 מעיל מכפר על לשה"ר בפרהסיא וקטורת על לה"ר בצנעאאמרות ה' השלם ח"ג עמ' שנח, ח"ד עמ' קסה
טז ע"א רש"י - אהנו, בגדי כהונה מכפרין על אחרים שלא יענשו עבורו וכו' בלשון הרע לא נענשו אחרים עבורו וכו'תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תקסד
טז ע"א רש"י - בא לידי, שיבא אדם אחר ויאמר גנותוגנת אגוז (תשעב) אות תפז
טז ע"א רש"י - כלי תשמישו שלא השאילם לאחריםקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ב (תשעג) עמ' קפב
טז ע"א רש"י - כלי תשמישו שלא השאילםקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"א (תשע) עמ' קסד
טז ע"א רש"י ד"ה אהנו - הא דלא מקשה מש"ד וג"ע וכו'קומץ המנחה (צונץ) דרוש לו אות ג
טז ע"א רש"י ד"ה הואל - השבע ששלחך אלישע וקח ככריםמגן אבות (מהריט"ץ) ח"א עמ' תעא
טז ע"א רש"י ד"ה ויטבלו את הכתנתעיוני רש"י שמות ח"ב עמ' שכז
טז ע"א רש"י ד"ה למה נסמכה (ואילך)דרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' ח
טז ע"א רש"י ד"ה למה נסמכהפני מלך שמות עמ' קצג
טז ע"א רש"י ד"ה שבחשאידברי ברוך ח"ב סי' יא אות א
טז ע"א רש"י - אם ההורג ידוע ולא הרגוהו גם הציבור אינו מתכפרבאר שרים פרשת משפטים דרוש ב אות ב
טז ע"א רש"י - נעמן השביעו שבא בשליחות רבובית מועד (זלזניק) עמ' נד, נה
טז ע"א שטמ"ק אות אתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' מו
טז ע"א שטמ"ק אות יא - האבנט מקיפו לב פעמים בגימ' לבלקוטי שיחות חל"ו עמ' 159
טז ע"א תוס' - אהני מעשיו שהרג נפש ממש, לא אהני שהלבין פני חבירו ברביםצפנת פענח (תשסו) עמ' רמב
טז ע"א תוס' ד"ה הא דאהנו - גם בלשון הרע ביש בידם למחות נענשו אחרים, ואם אין בידם למחות גם בשאר עבירות לא נענשו אחרים וכו'תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תקסד
טז ע"א תוס' ד"ה הא דאהנו - שהרג נפש ממש, הא דלא אהני מעשיו, שהלבין פני חבירו ברבים דהוי כאלו הרג נפש וכו'צפנת פענח (תשעא) שמות עמ' שסד
טז ע"א תוס' ד"ה האדרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' י
טז ע"ב04 לפיכך נשתנה דינו של מצורעניבי זהב עמ' רעג
טז ע"ב04 מה נשתנה מצורע וכו', הוא הבדיל בין איש לאשתו בין איש לרעהו לפיכך אמרה תורה בדד ישב וגו'אוצרות חיים - יושר המידות עמ' עדר
טז ע"ב04 מה נשתנה מצורע שאמרה תורה בדד ישב וגו' הוא הבדיל בין איש לאשתו וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' רנה
טז ע"ב04 מה נשתנה מצורע שאמרה תורה בדד ישב וכו'מנחת עני (תשעב) עמ' רד
טז ע"ב04 מה נשתנה מצורע שאמרה תורה בדד ישב וכו'תורת העולה ח"ג פרק סז
טז ע"ב04 מה נשתנה מצורע שאמרה תורה בדד ישב מחוץ למחנה וכו'עצי חיים על התורה עמ' ה
טז ע"ב04 מה נשתנה מצורע שאמרה תורה בדד ישב מחוץ למחנה מושבונצח ישראל (הרטמן) עמ' רכה הערה 19
טז ע"ב04 מה נשתנה מצורע וכו' הוא הבדיל בין איש לאשתו ובין איש לרעהו לפיכך אמרה תורה בדד ישבבאר יוסף (תשמא) ח"א עמ' קה, ח"ג עמ' ל
טז ע"ב04 מה נשתנה מצורע שאמרה תורה בדד ישב מחוץ למחנהתורת העולה (תשעה) עמ' תקנ
טז ע"ב04 מה נשתנה מצורע שאמרה תורה בדדהמאור שבתורה (שפירא) ויקרא עמ' עג
טז ע"ב04 מה נשתנה מצורעוזאת התורה עמ' ריב
טז ע"ב04 מה נשתנה מצורעמנחת מרדכי עמ' ריד
טז ע"ב04 מה נשתנה מצורענתיבות עולם ח"ב עמ' פא
טז ע"ב04 מפני מה אמרה תורה בדד ישב מחוץ למחנה מושבו, לפי שהוא הבדיל וכו'חוט המשולש בשערים (תשנח) עמ' קפ
טז ע"ב04 מצורע וכו' הוא הבדיל וכו' בין איש לרעהו וכו' אמרה תורה בדד ישבלקוטי שיחות ח"ז עמ' 101
טז ע"ב05 בדד ישב מחוץ למחנה מושבו הוא הבדיל בין איש לאשתו בין איש לרעהופרי צדיק מוצאי יוכ"פ אות ד
טז ע"ב06 הוא הבדיל בין איש לאשתו בין איש לרעהו לפיכך אמרה תורה בדד ישבמטר השמים (תשנב) ויקרא-במדבר עמ' קנא
טז ע"ב06 הוא הבדיל בין איש לאשתו בין איש לרעהושערי תשובה שער ג אות רכב
טז ע"ב06 הוא הבדיל בין איש לאשתודגלי יהודה דרוש א אות טו
טז ע"ב06 הוא הבדיל בין איש לאשתואור אברהם על ספר המצוות עמ' תקפא
טז ע"ב06 הפריד בין איש לאשתוחקל יצחק (תשסג) עמ' שעט
טז ע"ב08 מה נשתנה מצורע דבעי ב' צפרים וכו' וישפיל דעתו כאזוב וכו'תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תקפז, תקצח, תרב, תתנא
טז ע"ב08 מה נשתנה מצורע הוא עשה מעשה פטיטידו בכל סי' תרלט
טז ע"ב08 מה נשתנה מצורע שאמרה תורה יביא שתי ציפרים לטהרתו אמר הקב"ה הוא עושה מעשה פטיט, לפיכך אמרה תורה יביא קרבן פטיטשל"ה (תשנז) - מס' פסחים אות שלו
טז ע"ב08 מה נשתנה מצורע שאמרה תורה יביא שתי צפרים וכו'אמרות ה' השלם ח"ד עמ' קלה, קמב
טז ע"ב08 מצורע אמרה תורה יביא שתי ציפרים לטהרתו הוא עושה מעשה פטיט לפיכך יביא קרבן פטיטתפארת צבי ויקרא עמ' קצה, רא
טז ע"ב09 וצוה הכהן ולקח למטהר ב' ציפרים, דבר שבקולכתונת פסים (תשעא) עמ' קח
טז ע"ב10 הוא עשה מעשה פטיט וכו'אור התורה (תאומים, תשנט) עמ' רפז
טז ע"ב10 הוא עשה מעשה פטיט יביא קרבן פטיטשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' קעז
טז ע"ב10 הוא עשה מעשה פטיט לפיכך אמרה תורה יביא קרבן פטיטדרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' תמא ד"ה והנה
טז ע"ב10 הוא עשה מעשה פטיטדרשות מהר"ם חביב עמ' רפו
טז ע"ב10 הוא עשה מעשה פטיט יביא קרבן פטיטשמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' מב
טז ע"ב10 הוא עשה מעשי פטיט יביא צפרים שמפטפטיםקרן לדוד ויקרא-במדבר עמ' קג
טז ע"ב10 טעם מדוע מצורע מביא ציפורים עץ ארז שני תולעת ואזובאגרא דכלה ח"ג עמ' כו
טז ע"ב10 לפי שהנגעים באים על לשון הרע לפיכך צריך צפרים ועץ ארזצמח ה' לצבי (תשסז) עמ' שפה
טז ע"ב10 לפי שהנגעים באים על לשון הרע שהוא מעשה פטפוטי דברים, לפיכך הוזקקו לטהרתו צפרים, שמפטפטין תמיד בצפצוף קולקדושת יצחק עמ' קג
טז ע"ב10 מביא מצורע צפרים בשביל שעשה מעשה צפוררב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' סג
טז ע"ב10 מצורע חטא על פטפוטי לה"ר יביא צפרים המפטפטיםפניני יחזקאל עמ' רצד
טז ע"ב10 מצורע עשה מעשה פטיט יביא קרבן פטיטפירוש המכבי שמות עמ' רו
טז ע"ב10 ציפורי מצורע כי דרכה של צפור לפטפטמגן דוד (טאלנא, תשס) עמ' שצה
טז ע"ב11 יביא צפורים מעשה פטיטחקל יצחק (תשסג) עמ' נב
טז ע"ב11 לא תשנא את אחיך בלבבך וכו' בשנאה שבלב הכתוב מדברחיי נפש ח"ב עמ' קע
טז ע"ב11 לא תשנא את אחיך בלבבך יכול לא יכנו ולא ייסרנו וכו'מצווה ועושה ח"ב עמ' תצב
טז ע"ב11 לא תשנא את אחיך בלבבךדברי חנינא - מזלות עמ' ר
טז ע"ב11 לא תשנא את אחיך בלבבךשערי תלמוד תורה (תשמז) עמ' מג
טז ע"ב11 לא תשנא את אחיך בלבבךשערי תלמוד תורה (תשסו) עמ' מג
טז ע"ב11 לא תשנא את אחיך בלבבך יכול לא יכנו וכו'תורה בציון עמ' תקכא
טז ע"ב11 לא תשנא את אחיך יכול לא יכנו ולא יקללנו ת"ל בלבבךראשית חכמה (תשמד) - ענוה פרק ד אות ב
טז ע"ב12 יכול לא יכנו כו' ת"ל בלבבך ורש"ישערי תשובה אגה"ת אות מ, סה"י אות ע
טז ע"ב12 יכול לא יכנוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' קעז
טז ע"ב13 שנאה שבלב הכתוב מדבראור הרעיון עמ' עז
טז ע"ב13 שנאה שבלב הכתוב מדברטוב עין (אוסטרובצא) עמ' כא
טז ע"ב14 הרואה בחבירו דבר מגונהתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' שצט
טז ע"ב14 הרואה בחבירו דבר שאינו הגון חייב להוכיחויוסף לקח כרך א ח"ב עמ' ריד
טז ע"ב14 מניין לרואה בחבירו דבר מגונה שחייב להוכיחואהל רחל עמ' 597
טז ע"ב14 מנין לרואה בחבירו דבר מגונה שחייב להוכיחו וכו' אמר ראב"ע תמה אני אם יש בדור הזה שיודע להוכיחכתב סופר דרשות ח"א עמ' עה, קא, קלד, רמו
טז ע"ב14 מנין לרואה בחבירו דבר מגונה שחייב להוכיחו וכו' מנין שיחזור ויוכיחנו וכו' יכול אפי' משתנים פניו וכו'שבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' תנה, ח"ב עמ' קיד, רמ, שמה, שנו, שנט, שסז, שסח
טז ע"ב14 מנין לרואה בחבירו דבר מגונה שחייב להוכיחו וכו' תוכיח מכל מקוםשל"ה (תשנז) ווי העמודים פרק ה אות יא
טז ע"ב14 מנין לרואה בחבירו דבר מגונה שחייב להוכיחו וכו' תמיהני אם יש בדור הזה שיודע להוכיחכתב סופר אגדות כאן
טז ע"ב14 מנין לרואה בחבירו דבר מגונה שחייב להוכיחו וכו'זכרון לבני ישראל (חאגיז) עמ' כט
טז ע"ב14 מנין לרואה בחבירו דבר מגונה שחייב להוכיחו וכו'כד הקמח (מישור) עמ' שכג
טז ע"ב14 מנין לרואה בחבירו דבר מגונה שחייב להוכיחו וכו'כוכבי אור (תשלד) עמ' צד
טז ע"ב14 מנין לרואה בחבירו דבר מגונה שחייב להוכיחו שנאמר הוכח תוכיחאוצרות חיים - יושר המידות עמ' תפז
טז ע"ב14 מנין לרואה בחבירו דבר מגונה שחייב להוכיחואור אברהם ויקרא עמ' רפב
טז ע"ב14 מנין לרואה בחבירו דבר מגונה שחייב להוכיחודרשות שמן רוקח עמ' קט
טז ע"ב14 מנין לרואה בחבירו דבר מגונה שחייב להוכיחוכד הקמח (תשנו) עמ' קלא
טז ע"ב14 מנין לרואה בחבירו דבר מגונה שחייב להוכיחותורה בציון עמ' תפג
טז ע"ב14 מנין לרואה בחבירוכתבי רבנו בחיי עמ' רפו
טז ע"ב14 רואה בחבירו דבר מגונה שחייב להוכיחומשנת רבי אהרן - מאמרים (תשמב) ח"א עמ' רמב
טז ע"ב15 'הוכח' וכו' יכול אפילו פניו משתנותזכרון דברים (תשנט) עמ' לט
טז ע"ב15 הוכח תוכיח את עמיתךאור אברהם - תלמוד תורה עמ' שפז, תמה
טז ע"ב15 הוכח תוכיח את עמיתךשערי תלמוד תורה (תשמז) עמ' מג-מח
טז ע"ב15 הוכח תוכיח את עמיתךשערי תלמוד תורה (תשסו) עמ' מג
טז ע"ב15 הוכח תוכיח וכו' יכול אפילו משתנים פניו וכו'להורות נתן ויקרא עמ' רלט
טז ע"ב15 הוכח תוכיח יכול פניו משתנותיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' עב, ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רמט, רפד
טז ע"ב15 הוכח תוכיח יכול אפי' פניו משתנים ת"ל וכו'קדושת ציון (תשנד) ח"א עמ' מ, קפב
טז ע"ב16 הוכיחו ולא קיבל מנין שיחזור ויוכיחנו ת"ל תוכיח מ"מברית עולם (תשסט) עמ' קכג
טז ע"ב16 הוכיחו ולא קיבל מנין שיחזור ויוכיחנומקראי קדש (תשנג) עמ' ערה
טז ע"ב16 הוכיחו ולא קיבלוברכת אבות עמ' רסא
טז ע"ב16 ת"ל תוכיח מכל מקום, יכול אפי' משתנים פניו ת"ל לא תשא עליו חטאברכת טוב עמ' מג
טז ע"ב17 א"ר טרפון תמה אני אם יש בדור הזה מי שיודע איך להוכיחאבן יהושע עמ' 21
טז ע"ב17 א"ר טרפון תמה אני אם יש בדור הזה מי שיודע להוכיחמצווה ועושה ח"א עמ' קד
טז ע"ב17 א"ר טרפון תמה אני אם יש בדור הזה מי שיקבל תוכחהילקוט דברי חכמים ויקרא סי' רז
טז ע"ב17 א"ר טרפון תמה אני אם יש בדור הזה שיכול להוכיח וכו'ברכת מרדכי ויקרא-דברים תנינא עמ' רצז
טז ע"ב17 א"ר טרפון תמה אני אם יש בדור הזה שמקבל תוכחה אם אמר לו טול קיסם וכו'שבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' שמא, ח"ב עמ' קצו, רנז, שמה, תי
טז ע"ב17 א"ר טרפון תמה אני אם יש בדור הזה שמקבל תוכחה אם אמר לו טול קיסם מבין עיניך אמר לו טול קורה מבין עיניךשרגא המאיר מועדים עמ' קיב
טז ע"ב17 א"ר טרפון תמה אני אם יש בדור הזה שמקבל תוכחה וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' תלד ד"ה אמרו
טז ע"ב17 א"ר טרפון תמה אני אם יש בדור הזה שמקבל תוכחה וכו'דרשות מהרי"ץ למועדים עמ' צו, רפה
טז ע"ב17 א"ר טרפון תמהני אם יש בדור הזה מי שראוי להוכיחחנן אלקים עמ' נא, יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' עב, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קכג
טז ע"ב17 א"ר טרפון תמיהני אני אם יש בדור הזה שמקבל תוכחה אם אמר לו טול קיסם מבין שיניך א"ל טול קורה מבין עיניך, ורש"י, ועיון יעקב - אמירת דברי תוכחה כיום משום דעבדינן שליחותא דקמאיתורת מנחם חט"ו עמ' 141
טז ע"ב17 אם תוכיחו מתחילה ברבים ותביישהו אז תקבל עליו חטאאורחות צדיקים שער בושה עמ' לא
טז ע"ב17 אמר ר' טרפון תמה אני אם יש בדור הזה וכו'מנחת עני (תשעב) עמ' רלב
טז ע"ב17 אמר ר' טרפון תמה אני אם יש בדור הזה מי שיכול להוכיחאור לישרים (איידליץ, תשב) עמ' מו, קכג
טז ע"ב17 אמר ר' טרפון תמה אני אם יש בדור הזה מי שיכול להוכיח, אם אומר טול קיסם מבין שיניך אומר לו טול קורה מבין עיניך וכו'לחמי תודה דף יג ע"ב, לה ע"ב, מ ע"ב, מג ע"ב, נג ע"א, נז ע"ב, נח ע"ב, עא ע"ב, פ ע"א, צו ע"ב, קכג ע"ב, קמ ע"א, קנא ע"ב, קסט ע"ב, קעד ע"ב, קצ ע"ב
טז ע"ב17 אמר ר' טרפון תמה אני אם יש בדור הזה מי שמקבל תוכחהאהל רחל עמ' 582
טז ע"ב17 אמר ר"ט תמה אני אם יש בדור הזה מי שיודע להוכיחמצווה ועושה ח"ב עמ' תרצט
טז ע"ב17 אמר ר"ט תמה אני אם יש בדור הזה מי שיוכל להוכיח וכו' אמר ר"א תמה אני וכו' אמר ר"ע תמה אני אם יש בדור הזה מי שיודע להוכיחברית אברם עמ' תעג
טז ע"ב17 אמר ר"ט תמה אני אם יש בדור הזה מי שמקבל תוכחה וכו'כוכבי אור (תשלד) עמ' כח
טז ע"ב17 אמר ר"ט תמה אני אם יש בדור הזה שמקבלין תוכחהכתב וחתם סופר - כתב סופר עמ' נז
טז ע"ב17 אמר ר"ט תמה אני אם יש בחר שיודע להוכיח וכו'דרשות הצל"ח השלם עמ' רכח
טז ע"ב17 אמר רבי טרפון תמה אני אם יש בדור הזה מי שמקבל תוכחה וכו'אוצרות חיים - יושר המידות עמ' תע
טז ע"ב17 אמר רבי טרפון תמה אני אם יש בדור הזה שמקבל תוכחה אם אמר לו טול קיסם מבין עיניך אמר לו טול קורה מבין עיניךשארית מנחם - מאמרים עמ' שכט
טז ע"ב17 אמר רבי טרפון תמה אני אם יש בדור מי שיוכל להוכיח, אם אומר טול קיסם מבין שיניך אומרים לו טול קורה מבין עיניךמלכי בקודש (תשסב) עמ' קסה
טז ע"ב17 אמר רבי טרפון תמיהני אם יש בדור הזה מקבלי תוכחהתורת אביגדור ח"ג עמ' עה
טז ע"ב17 הסמיכות הוכח תוכיח ולא תשא עליו חטאבני יששכר ח"ב דף תשרי יט ע"ג
טז ע"ב17 ולא תשא עליו חטא תיבת גמא (תשסז) עמ' רצב {לא לביישו}
טז ע"ב17 ולא תשא עליו חטאשערי תלמוד תורה (תשמז) עמ' מא, מג
טז ע"ב17 יכול אפילו משתנים פניו ת"ל כו'שערי תשובה שער ג אות רכ, סה"י אות עא
טז ע"ב17 יכול אפילו משתנה פניו ת"ל ולא תשא עליו חטאויגד יעקב עמ' קעט
טז ע"ב17 יכול אפילו משתנים פניו ת"ל ולא תשא עליו חטאמסילת ישרים עמ' שצג
טז ע"ב17 יכול אפילו משתנים פניוס' הזכרונות (אבוהב) עמ' רצג
טז ע"ב17 יכול אפילו משתנים פניושערי תלמוד תורה (תשמז) עמ' מג, מו
טז ע"ב17 יכול אפילו נשתנו פניוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' קיא
טז ע"ב17 יכול אפילו פניו משתנות ת"ל ולא תשא עליו חטא וכו'ראשית חכמה (תשמד) - ענוה פרק ה אות יט
טז ע"ב17 יכול אפילו פניו משתנות ת"ל ולא תשא עליו חטאכד הקמח (מישור) עמ' תצד
טז ע"ב17 יכול אפילו פניו משתנותמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשמב) ח"א עמ' רמד
טז ע"ב17 יכול אפילו פניו משתנים וכו'תיבת גמא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' שצד, שצה
טז ע"ב17 יכול אפילו פניו משתניםס' המדות (דובנא, תשסו) שער שנאה אות ג
טז ע"ב17 יכול אפילו פניו משתנים וכו' תמהני אם יש בדור הזה מי שיודע להוכיח וכו' תוכחה לשמה וענוה שלא לשמהאחרי ראי (תשסד) זמנים סי' יח אות ב עמ' צא
טז ע"ב17 יכול יוכיחנו אפילו כשמשתנים פניו מפני הבושה וכו'מכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' תרנא, תרנג
טז ע"ב17 יכול יוכיחנו אפילו כשמשתנים פניו מפני הבושה ת"ל ולא תשא עליו חטאמצווה ועושה ח"א עמ' קד
טז ע"ב17 יכול יוכיחנו אפילו כשמשתנים פניו מפני הבושה ת"ל לא תשא עליו חטא וכו' עד היכן תוכחה וכו' פאר יעקב ח"ג עמ' רלב, שכה
טז ע"ב17 יכול יוכיחנו אפילו כשמשתנים פניוולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' כב
טז ע"ב17 יכול יוכיחנו אפילו כשמשתנים פניושמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' רסז
טז ע"ב17 לא להוכיח אם פניו משתנותמוסר המקרא והתלמוד עמ' קנא
טז ע"ב17 לא יוכיח ברביםבית יעקב (תשסא) עמ' קכב, קעד (עמ' קנא במהד' תשעג)
טז ע"ב17 ר' טרפון אמר תמה אני אם יש בדור הזה מי שיכול להוכיחאהבת ציון (תשסד) עמ' קיא, קיז
טז ע"ב17 תמה אם יש מי שמקבל תוכחהאשיב אברהם עמ' סז, פד
טז ע"ב17 תמה אני אם יש בדור הזה מי שיוכל להוכיח אם יאמר לו טול קיסם מבין שיניך יאמר לו טול קורה מבין עיניךנחמד ונעים (תשסח) פרקי אבות אות פא
טז ע"ב17 תמה אני אם יש בדור הזה מי שיכול להוכיח כו' טול קורה מבין עיניךאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) תצוה א, עקב ליקוטים אות ב
טז ע"ב17 תמה אני אם יש בדור הזה מי שיקבל תוכחה וכו'תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תרלה
טז ע"ב17 תמה אני אם יש בדור הזה מי שיקבל תוכחהרב ייבי (תשסט) ח"א עמ' צא
טז ע"ב17 תמה אני אם יש בדור הזה מי שמוכן לקבל תוכחהאור יחזקאל - אמונה עמ' קנח
טז ע"ב17 תמה אני אם יש בדור הזה מי שמוכן לקבל תוכחהקריאה בקריה ח"א עמ' של
טז ע"ב17 תמה אני אם יש בדור הזה מי שמקבל תוכחה וכו'אמרות ה' השלם ח"ד עמ' מה, ח"ה עמ' רמא
טז ע"ב17 תמה אני אם יש בדור הזה מי שמקבל תוכחהאבן פינה עמ' 77
טז ע"ב17 תמה אני אם יש בדור הזה מי שמקבל תוכחהחיי נפש ח"ג עמ' קמט
טז ע"ב17 תמה אני אם יש בדור הזה מי שמקבל תוכחהלהורות נתן ויקרא עמ' רמ
טז ע"ב17 תמה אני אם יש בדור הזה מי שמקבל תוכחהמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשמב) ח"א עמ' רמד
טז ע"ב17 תמה אני אם יש בדור הזה מי שמקבל תוכחה, ותמהני אם יש בדור הזה שיודע להוכיחשפתי חיים - מידות ועבודת ה' ח"א עמ' קסח
טז ע"ב17 תמה אני אם יש בדור הזה מקבל תוכחהאור יחזקאל - מכתבים עמ' רמב
טז ע"ב17 תמה אני אם יש בדור הזה שיכול להוכיח וכו' טול קיסם, א"ל טול קורה וכו'משנת יוסף - אגדות ח"ב עמ' רל {עבירות העם גורמות לראשי הדור, וכן להיפך שבדבר קל שנכשל הצדיק גורם לעם, וזה שאומרים זל"ז אתה גרמת לי}
טז ע"ב17 תמה אני אם יש בדור הזה שמקבל תוכחה אם א"ל טול קיסם מבין עיניך א"ל טול קורה מבין עיניךאש דת (אסאד) עמ' קכה, שנט, שסה, שסז
טז ע"ב17 תמה אני אם יש בדור הזה שמקבל תוכחה אם א"ל טול קיסם מבין עיניך א"ל טול קורה מבין עיניךדרשות הרא"ש (תשסו) ח"ב דרוש רמ עמ' שלח, דרוש רסו עמ' תלד, דרוש רעח עמ' תקג
טז ע"ב17 תמה אני אם יש בדור הזה שמקבל תוכחה וגו' אמר לו טול קורה מבין עיניךדרשות דבר צבי מועדים עמ' כב
טז ע"ב17 תמה אני אם יש בדור הזה שמקבל תוכחה וכו' טול קורה מבין עיניךטל חיים (פרידלנדר) עמ' שיב, שיד
טז ע"ב17 תמה אני אם יש בדור הזה שמקבל תוכחה וכו' תמיהני אם יש בדור הזה שיודע להוכיחאש דת (אסאד) עמ' קכ
טז ע"ב17 תמה אני אם יש בדור הזה שמקבל תוכחהולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' תכה
טז ע"ב17 תמה אני אם יש בדור הזה שמקבל תוכחהלקט אמרי קודש - ליקוטים עמ' נו, קסא
טז ע"ב17 תמה אני אם יש בדור הזה שמקבל תוכחהנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' ח אות יא
טז ע"ב17 תמה אני אם יש בדור הזה שמקבל תוכחהשרגא המאיר על התורה עמ' רלה
טז ע"ב17 תמה אני אם יש בדור הזההדרת אליהו דרוש ט סי' א ד"ה ואמינא
טז ע"ב17 תמה אני אם יש בדור הזהעיונים במשלי עמ' רלה
טז ע"ב17 תמה אני אם יש בדורזכרון טוב (צורף) דף ט ע"ג
טז ע"ב17 תמה אני אם יש וכו'דרשות הרא"ש דף יא ע"א דרוש ט, דף לב ע"ב דרוש ל
טז ע"ב17 תמה אניככר לאדן (תשנ) עמ' קלז
טז ע"ב17 תמהני אם יש בדור הזה מי שיכול לקבל תוכחהאור חדש (זיטשיק, תשסח) דברים עמ' ב
טז ע"ב17 תמיהני אם יש בדור הזהבית שלום מרדכי עמ' רלד
טז ע"ב17 תמיהני אם יש וכו' שמקבל תוכחהמכתב מאליהו ח"ד עמ' 250
טז ע"ב17 תניא א"ר טרפון תמה אני אם יש בדור הזה מקבל תוכחהאוצר המאמרים (וייס, תשסג) עמ' שמו
טז ע"ב17 תניא א"ר טרפון תמה אני אם יש בדור הזה שמקבל תוכחהדרשות יעב"ץ עמ' סז
טז ע"ב17 תניא אמר רבי טרפון תמה אני אם יש בדור הזה מי שיוכל להוכיח וכו' אמר רבי אליעזר בן עזריה תמה אני וכו' אמר רבי עקיבא תמה אני אם יש בדור הזה מי שיודע להוכיח וכו'בן פורת יוסף (תשעא) עמ' ריא, תרמח
טז ע"ב18 א"ל טול קיסם מבין עיניך א"ל טול קורה מבין עיניך וכו'חיי נפש על ההגדה עמ' שו
טז ע"ב18 אם א"ל טול קיסם מבין שיניך א"ל טול קורה מבין עיניךדרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' רמה
טז ע"ב18 אם א"ל טול קיסם מבין שיניך א"ל טול קורה מבין עיניךצלח רכב עמ' תמ
טז ע"ב18 אם אומר לו טול קיסם מבין שיניך אומר לו טול קורה מבין עיניךקדושת ציון (תשנד) ח"א עמ' קכז
טז ע"ב18 אם אמר לו טול קיסם מבין שיניך יאמר לך טול קורה מבין עיניךתפארת צבי ויקרא עמ' רלו
טז ע"ב18 אם יאמר לך טול קיסם מבין שיניך יאמר לך טול קורה מבין עיניךאבני אש (אויש) מועדים עמ' רד
טז ע"ב18 אם יאמר לך טול קיסם מבין שיניךדרשות לחם שלמה עמ' מב
טז ע"ב18 אם יש בדור הזה וכו'ברכת יוסף ואליהו רבה (תשסט) ח"א עמ' מא
טז ע"ב18 טול קיסם א"ל טול קורהמשנת יוסף - דרשות ח"א עמ' רה, שכד
טז ע"ב18 טול קיסם טול קורהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' תכב
טז ע"ב18 טול קיסם טול קורהערבי נחל (תשסד) עמ' תתקנח
טז ע"ב18 טול קיסם מבין שיניך וכו' טול קורה מבין עיניךתהלה לדוד (והרמן) פרק קיט פסוק קנח הערה רל
טז ע"ב18 טול קיסם מבין שיניך וכו' טול קורה מבן עיניךדרשות שבט הלוי ח"א עמ' מז
טז ע"ב18 טול קיסם מבין שיניךצמח ה' לצבי (תשסז) עמ' תתכא
טז ע"ב18 טול קיסם מבין שיניךקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"א (תשע) עמ' א
טז ע"ב18 טול קיסם מבין שיניךשל"ה (תשנז) פרשת תולדות אות כב
טז ע"ב18 טול קיסם מבין שיניך, טול קורה מבין עיניךהתורה והעולם ח"ב עמ' סא
טז ע"ב18 קיסם, רש"י - כלומר עון קטן שבידך זה יכול לומר לו טול אתה עץ גדול שבידךברית אברם עמ' תעה
טז ע"ב19 אין לנו מי שיודע להוכיחספר משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' נ
טז ע"ב19 אם יש בדור הזה מי שיודע להוכיחתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' שצא
טז ע"ב19 אמר רבי אלעזר בן עזריה תמיהני אם יש בדור הזה שיודע להוכיחאוצרות חיים - יושר המידות עמ' תעח
טז ע"ב19 אמר רבי עקיבא תמה אני אם יש בדור הזה מי שיודע להוכיח וכו'תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' רנה, תעד, תרנב, תתמו
טז ע"ב19 אמר רבי עקיבא תמה אני אם יש בדור הזה מי שיודע להוכיחקב הישר (תשנט) ח"ב פרק קא עמ' תקלה
טז ע"ב19 אראב"ע העבודה אם יש בדור הזה מי שיכול להוכיחניבי זהב עמ' תכב
טז ע"ב19 האם יש בדור הזה שיודע להוכיחביאור הגר"א על משלי (קצנלנבוגן) פרק י פסוק כ
טז ע"ב19 האם יש מי שיודע להוכיחביאור הגר"א על משלי פרק י פסוק כ
טז ע"ב19 העבודה אם יש בדור הזה מי שיודע להוכיחמרפא לשון עמ' קעא, קעג
טז ע"ב19 טול קורה מבין עיניךבית ישראל (בנבנשתי) ח"א דרוש יב עמ' 192
טז ע"ב19 טול קורה מבין עיניךברית אברם הקדמה, ועמ' שכג, שמז, שצ, תמז, תעז, תקנ, תרכח
טז ע"ב19 טול קורה מבין עיניךדובר שלום (תשסג) - הקדמה
טז ע"ב19 טול קורה מבין עיניךולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' שעג, תקצה
טז ע"ב19 טול קורה מבין עיניךטוב עין (אוסטרובצא) עמ' יב
טז ע"ב19 טול קורה מבין עיניךמדבר יהודה (תשסב) עמ' לט
טז ע"ב19 טול קורה מבין עיניךמשנת יוסף על התורה ח"א עמ' רכב
טז ע"ב19 טול קורה מבין עיניךפניני יחזקאל עמ' שה
טז ע"ב19 טול קורה מבין עיניךשמן ראש - ימים נוראים עמ' קיב, קנט, רנח, תנב,
טז ע"ב19 טול קורה מבין עיניךשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' יז, שד, תקמ
טז ע"ב19 טול קורה מבין עיניךשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' שא
טז ע"ב19 טול קורה מבין עיניךשפתי רננות (מיכלדורף) דף לז ע"א-ע"ב
טז ע"ב19 טול קורה מבין עיניךתורת מנחם ח"ז עמ' 77
טז ע"ב19 טול קורה מבין עיניךבאר ראי (רוזן) גמ"ח סי' ח אות א עמ' רעח {אם כולל עצמו עם הציבור שגם הוא צריך לשוב "נחקורה" - נחה טענת הקורה}
טז ע"ב19 יאמר לו טול קורהתורי זהב (תשעג) עמ' צט
טז ע"ב19 כלום יש בדור הזה שראוי להוכיחקרן לדוד בראשית עמ' קסט
טז ע"ב19 תמה אני אם יש בדור מי שראוי להוכיחקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' ה, צו, קיג
טז ע"ב19 תמה אם יש בדור הזה שיכול להוכיח וכו' תמה אני אם יש בדור הזה שיודע להוכיחגנזי ישראל (תשעד) על התורה עמ' תקמ, מועדים עמ' מו, מז
טז ע"ב19 תמה אני אם יש בדור הזה מוכיח וכו'יערות דבש ח"א עמ' רי
טז ע"ב19 תמה אני אם יש בדור הזה מי יודע להוכיחכרם יהושע (ולרשטיין) דף נד ע"ב
טז ע"ב19 תמה אני אם יש בדור הזה מי שיודע וראוי להוכיחתיבת גמא (תשסז) עמ' רצב
טז ע"ב19 תמה אני אם יש בדור הזה מי שיודע להוכיח - גר"אקריאה בקריה ח"א עמ' שלב
טז ע"ב19 תמה אני אם יש בדור הזה מי שיודע להוכיח וכו'דרשות באר יצחק עמ' צב
טז ע"ב19 תמה אני אם יש בדור הזה מי שיודע להוכיח וכו'ערוגת הבושם (תשעא) דברים עמ' יג
טז ע"ב19 תמה אני אם יש בדור הזה מי שיודע להוכיחבנין דוד (טאוב) דרשות עמ' קעז
טז ע"ב19 תמה אני אם יש בדור הזה מי שיודע להוכיחלבית יעקב דרוש לב
טז ע"ב19 תמה אני אם יש בדור הזה מי שיודע להוכיחמכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' תרנד, תתקלה
טז ע"ב19 תמה אני אם יש בדור הזה מי שיודע להוכיחמצוה ולב ח"ב עמ' 117
טז ע"ב19 תמה אני אם יש בדור הזה מי שיודע להוכיחמשמרת איתמר (תשסה) עמ' קיג, קסח, רסט
טז ע"ב19 תמה אני אם יש בדור הזה מי שיודע להוכיחמשנת יוסף על התורה ח"ב עמ' ריג, רכו
טז ע"ב19 תמה אני אם יש בדור הזה מי שיודע להוכיחמתוך התורה הגואלת (תשעג) על התורה עמ' 382, 299, 248, 69
טז ע"ב19 תמה אני אם יש בדור הזה מי שיודע להוכיחשדה יעקב עמ' מה, סה
טז ע"ב19 תמה אני אם יש בדור הזה מי שיודע להוכיחשער המלך (תשנז) עמ' תקח
טז ע"ב19 תמה אני אם יש בדור הזה מי שיוכל להוכיחדרשות שמן רוקח עמ' קצח, תקסו
טז ע"ב19 תמה אני אם יש בדור הזה מי שיוכל להוכיחכנסת יחזקאל (פאנעט) דרושים עמ' קלג
טז ע"ב19 תמה אני אם יש בדור הזה מי שיכול להוכיח וכו'נזר הקדש ח"א עמ' שמג, תיב, תקמט, תרחצ, תשל, ח"ג עמ' רצז
טז ע"ב19 תמה אני אם יש בדור הזה מי שיכול להוכיחאמרי בינה (שיפמאן) עמ' כא
טז ע"ב19 תמה אני אם יש בדור הזה מי שיכול להוכיחגנזי ישראל (תשמו) ח"ב עמ' קכד ע"א
טז ע"ב19 תמה אני אם יש בדור הזה מי שיכול להוכיחדברי יונה ח"א עמ' רסז
טז ע"ב19 תמה אני אם יש בדור הזה מי שיכול להוכיחדברי מנחם (היימליך) עמ' שב
טז ע"ב19 תמה אני אם יש בדור הזה מי שיכול להוכיחדרשות שמואל עמ' צג, קיג
טז ע"ב19 תמה אני אם יש בדור הזה מי שיכול להוכיחילקוט הגרשוני ח"ב
טז ע"ב19 תמה אני אם יש בדור הזה מי שיכול להוכיחמגדל עוז (תשעח) עמ' תמט
טז ע"ב19 תמה אני אם יש בדור הזה מי שיכול להוכיחערבי נחל (תשסד) עמ' תתתיג
טז ע"ב19 תמה אני אם יש בדור הזה מי שיכול להוכיחקהלת יעקב עשי"ת עמ' צג
טז ע"ב19 תמה אני אם יש בדור הזה שיודע להוכיח וכו'קובץ שיחות (וכטפויגל, תשמז) פ' בראשית
טז ע"ב19 תמה אני אם יש בדור הזה שיודע להוכיחשמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' קכד
טז ע"ב19 תמה אני אם יש בדור הזה שיכול להוכיח וכו'דרשות מהרי"ץ לז' אדר עמ' ע
טז ע"ב19 תמה אני אם יש בדור הזה שיכול להוכיחנתיבות עולם ח"ב עמ' קצג, קצה
טז ע"ב19 תמה אני אם יש בדור מי שיודע להוכיחבית אבא (גוטווירטה) פתח הבית עמ' 4, 5, 7
טז ע"ב19 תמה אני אם יש בדור מי שיוכל להוכיח וכו'+עשרה למאה סי' נט
טז ע"ב19 תמה אני אם יש בדור מי שיכול להוכיחשמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' ב, רצה
טז ע"ב19 תמה אני אם יש מי שיודע להוכיח ומי שמקבל תוכחהנטריקן (תשעד) עמ' קנד
טז ע"ב19 תמה אני אם יש מי שיודע להוכיחאהל משה (וינברג) דף ע ע"א
טז ע"ב19 תמה אני אם יש מי שיודעזכור לאברהם (וייס) פ' פנחס, וילך
טז ע"ב19 תמה אני אם יש מי שיכול להוכיחאהבת שלום (קוסוב, תשנח) עמ' רעה
טז ע"ב19 תמה אני בדור הזה אם יכולים להוכיח וכו'להורות נתן דברים עמ' רמו
טז ע"ב19 תמהני אם יש בדור הזה מי שיודע להוכיחאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"ב עמ' צג
טז ע"ב19 תמהני אם יש בדור הזה מי שיודע להוכיחמפי ספרים וסופרים ח"ב עמ' תנ
טז ע"ב19 תמיהני אם יש בדור הזה וכו' שיודע להוכיח ורש"י, מהרש"אדרשות שבט הלוי ח"א עמ' א, כד, רמט, רנז
טז ע"ב19 תמיהני אם יש בדור הזה מוכיחאחרי ראי (תשסד) דרשות סי' א אות א
טז ע"ב19 תמיהני אם יש בדור הזה מי שיודע להוכיחלקט שיחות מוסר ח"א עמ' קלו
טז ע"ב19 תמיהני אם יש בדור הזה מי שיוכל להוכיחפרדס מרדכי עמ' נד
טז ע"ב19 תמיהני אם יש בדור הזה שיודע להוכיח - חזון אישקריאה בקריה ח"ג עמ' כא
טז ע"ב19 תמיהני אם יש בדור הזה שיודע להוכיחאפיקי יהודה (תשנט) עמ' תתלב
טז ע"ב19 תמיהני אם יש בדור הזה שיודע להוכיחחיי נפש ח"א עמ' יט
טז ע"ב19 תמיהני אם יש בדור הזה שיודע להוכיחחיי נפש על ההגדה עמ' קעח
טז ע"ב19 תמיהני אם יש בדור הזה שיודע להוכיחמבשרת ציון ח"ג עמ' יט
טז ע"ב19 תמיהני אם יש בדור הזה שיודע להוכיחקריאה בקריה ח"ג עמ' כא
טז ע"ב19 תמיהני אם יש בדור הזה שיודע להוכיח, ורש"ישיח דוד (תשסד) עמ' קט
טז ע"ב19 תמה אני אם יש בדור הזה מי שיוכל להוכיח וכו' - מהרש"אלחמי תודה דף קמ ע"א
טז ע"ב20 א"ר יוחנן בן נורי מעיד אני עלי וכו' וכל שכן שהוסיף בי אהבהפתח טוב עמ' קב, רכא, רעג
טז ע"ב20 א"ר יוחנן בן נורי מעיד אני עלי שמים וארץספר משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' נח
טז ע"ב20 אמר רבי יוחנן בן נורי מעיד אני עלי שמים וארץ שהרבה פעמים לקה עקיבא על ידי וכו'מגן אבות (מהריט"ץ) ח"ב עמ' שכה
טז ע"ב20 אמר רבי יוחנן מעיד אני וכו' וכל שכן שהוסיף בי אהבהאוצרות חיים - יושר המידות עמ' תצא
טז ע"ב20 הרבה פעמים לקה עקיבא בן יוסף על ידינתיבות מוסר עמ' סז
טז ע"ב20 הרבה פעמים לקה עקיבא בן יוסף על ידישמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' תצב
טז ע"ב20 הרבה פעמים לקה עקיבא בן יוסף על ידי ולא עוד אלא שהוסיף אהבה קרן לדוד בראשית עמ' שט
טז ע"ב20 הרבה פעמים לקה עקיבא על ידילהעיר להורות ולהשכיל ח"א עמ' רב
טז ע"ב20 הרבה פעמים לקה ר"ע ע"י שהייתי קובל עליו לפני ר"גפרי צדיק וישב אות ה
טז ע"ב20 הרבה פעמים לקה ר"ע על ידישירת דוד (תשסז) עמ' נ
טז ע"ב20 ואמר רבי יוחנן בן נורי וכו' הוכח לחכם ויאהבךאור מאיר ח"ב עמ' רכח
טז ע"ב20 ואמר רבי יוחנן בן נורי וכו' וכל שכן שהוספתי בו אהבהאור מאיר ח"ב עמ' שז
טז ע"ב20 ואמר רבי יוחנן בן נורי מעיד אני עלי שמים וארץ שהרבה פעמים לקה עקיבא על ידי שהייתי קובל עליו לפני רבן גמליאלאוצרות חיים - אישים ח"ה עמ' שעז
טז ע"ב20 כמה פעמים נלקה עקיבא בן יוסף ע"י ולא הוסיף בי אלא אהבהס' חסידים סי' תתקסה
טז ע"ב20 כמה פעמים נלקה עקיבא בן יוסף על ידי ולא הוסיף בי כי אם אהבהראשית חכמה (תשמד) - ענוה פרק א אות כו
טז ע"ב20 מי שיודע להוכיחדרשות מהר"ם בנעט עמ' קלד
טז ע"ב20 מעיד אני עלי שמים וארץ שהרבה פעמים לקה עקיבא וכו' הוכח לחכם ויאהבךשל"ה (תשנז) - תולדות אדם אות ז
טז ע"ב20 מעיד אני שמים וארץ שר"ע לקה על ידי וכו'נועם הברכה עמ' לג
טז ע"ב20 מעיד עלי שמים וארץ שהרבה פעמים לקה ר' עקיבא על ידיאור לישרים (איידליץ, תשב) עמ' נ
טז ע"ב20 שהרבה פעמים לקה עקיבא על ידי וכו' וכש"כ שהוספתי בו אהבה לקיים מה שנאמר הוכח לחכם ויאהבךחכמה ומוסר ח"א עמ' ח, קמג
טז ע"ב20 שהרבה פעמים לקה עקיבא על ידיהמאור שבתורה (שפירא) בראשית עמ' קנא, שמות עמ' ריז, במדבר עמ' לח, דברים עמ' מב
טז ע"ב20 שהרבה פעמים לקה עקיבא על ידי שהייתי קובל עליו וכו'באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' תשמו
טז ע"ב21 וכל שכן שהוסיף בי אהבהשמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' רסו, שטז
טז ע"ב21 לקה על ידי וכו'דרכי החיים ח"א עמ' תלו
טז ע"ב21 רבי עקיבא קבל מלקיות מר"ג - בן יהוידעקריאה בקריה ח"א עמ' של
טז ע"ב21 רבי עקיבא קבל מלקיות מר"גקריאה בקריה ח"א עמ' של
טז ע"ב22 הוכח לחכם ויאהבךדרכי החיים ח"ב עמ' שלה
טז ע"ב22 הוכח לחכם ויאהבךשערי תלמוד תורה (תשסו) עמ' מה
טז ע"ב22 כל מקום שיש תוכחה יש אהבההגיוני עוזיאל ח"א עמ' 296
טז ע"ב22 כל פעם הוסיף בי אהבהמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשמב) ח"א עמ' רמג
טז ע"ב22 תוכחה מביאה אהבהעיוני רש"י דברים ח"א עמ' י
טז ע"ב23 בעא מיניה רבי יהודה בריה דר' שמעון וכו'זכור לדוד עמ' יא
טז ע"ב23 בעי מיניה ר"ע בריה דרשב"פ תוכחה לשמה וענוה שלא לשמה הי מנייהו עדיפאנפש החיים (תשמג) עמ' 110
טז ע"ב23 ענוה שלא לשמה ותוכחה לשמהמכתב מאליהו ח"ד עמ' 273
טז ע"ב23 ענוה שלא לשמה ותוכחה לשמהמשמרת איתמר (תשסז) עמ' צד, קצט, שיג, שכו, תרנח
טז ע"ב23 ענוה שלא לשמהמאמרי אדמו"ר הזקן הקצרים עמ' שס, שסג
טז ע"ב23 ענווה שלא לשמהמילי דשמיא - טעם לשבח הערה 3 עמ' ק
טז ע"ב23 תוכחה לשמה וענוה שלא לשמה הי מינייהו עדיףאמרי פנחס השלם - שער הענוה סי' מ
טז ע"ב23 תוכחה לשמה וענוה שלא לשמה הי מינייהו עדיפא וכו'אוצרות חיים - יושר המידות עמ' תסח
טז ע"ב23 תוכחה לשמה וענוה שלא לשמה הי מינייהו עדיפאתהלה לדוד (סקאליע) ספר ה עמ' ריט
טז ע"ב23 תוכחה לשמה וענוה שלא לשמה הי מנייהו עדיפאהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' קפ
טז ע"ב23 תוכחה לשמה וענוה שלא לשמה הי עדיף כו'תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תשמט
טז ע"ב23 תוכחה לשמה וענוה שלא לשמה הי עדיףישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קפג, מקראי קדש (תשנג) עמ' קעט
טז ע"ב23 תוכחה לשמה וענוה שלא לשמה וכו' ולא מודית דענוה לשמה עדיפאמדבר קדמות (תשסח) עמ' קכז
טז ע"ב23 תוכחה לשמה וענוה שלא לשמה וכו' ענוה וכו' עדיפאחתם סופר על התורה (תשמט) עמ' קנב, קצז
טז ע"ב23 תוכחה לשמה וענוה שלא לשמה וכו'רנת יצחק על נפש החיים (תשמג) עמ' רפט
טז ע"ב23 תוכחה לשמה וענוה שלא לשמה ורש"י ותוס'מדרש האיתמרי (תקפד) דרוש י דף כה ע"ד
טז ע"ב23 תוכחה לשמה וענוה שלא לשמה מה עדיףבנין שאול עמ' כח
טז ע"ב23 תוכחה לשמה וענוה שלא לשמה תוכחה לשמה עדיףקרן לדוד ויקרא-במדבר עמ' קד, שנא
טז ע"ב23 תוכחה לשמה וענוה שלא לשמהבעקבות משה שמות עמ' קסט
טז ע"ב23 תוכחה לשמה וענוה שלא לשמהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תפד
טז ע"ב23 תוכחה לשמה וענוה שלא לשמהמצווה ועושה ח"א עמ' תלג
טז ע"ב23 תוכחה לשמה וענוה שלא לשמהנתיבות עולם ח"ב עמ' קצג
טז ע"ב23 תוכחה לשמה וענווה שלא לשמה הי מינייהו עדיףאור לישרים (איידליץ, תשב) עמ' נ
טז ע"ב23 תוכחה לשמה וענווה שלא לשמה הי מינייהו עדיפא א"ל ולא מודית דענוה לשמה עדיפא וכו' שלא לשמה נמי עדיפאשפתי חיים - מידות ועבודת ה' ח"ב עמ' שנז
טז ע"ב23 תוכחה לשמהחקל יצחק (תשסג) עמ' כו
טז ע"ב24 מי לא מודית לי דלשמה עדיפאתקנת השבין סי' י (עמ' 82)
טז ע"ב25 אר"י א"ר לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצות אפי' שלא לשמה שמתוך כו'נפש החיים (תשמג) עמ' 110
טז ע"ב25 גדולה ענוה שלא לשמה מתוכחה לשמהתורת החסידים הראשונים (תשמא) עמ' רסז
טז ע"ב25 גדולה ענוה שלא לשמהרב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' תנב
טז ע"ב25 דאמר מר ענוה גדולה מכולםמרפא לשון עמ' ריד, רכב
טז ע"ב25 טובה ענוה שלא לשמה וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' קצב
טז ע"ב25 טובה ענוה שלא לשמה מתוכחה לשמהשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' תקפה
טז ע"ב25 ענוה גדולה מכולםאמרי פנחס השלם - שער הסיפורים סי' צד
טז ע"ב25 ענוה גדולה מכולםבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' תשסט
טז ע"ב25 ענוה גדולה מכולםלחמי תודה פתיחה דף ח ע"ב, גוף הספר דף קעד ע"א, קעו ע"א
טז ע"ב25 ענוה גדולה מכולםמתוך התורה הגואלת (תשעג) על התורה עמ' 133, 352, 288, 283
טז ע"ב25 ענוה גדולה מכולםתהלה לדוד (והרמן) פרק קלב פסוק יג הערה י
טז ע"ב25 ענוה גדולה מכולםתורת מנחם ח"ז עמ' 88
טז ע"ב25 ענוה שלא לשמה גדול מתוכחה לשמהחיים וחסד סי' ו
טז ע"ב25 ענוה שלא לשמה עדיף מתוכחה לשמהדברי חנינא - מזלות עמ' רא
טז ע"ב25 ענוה שלא לשמה עדיפאמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשמב) ח"א עמ' קכו
טז ע"ב25 שלא לשמה נמי עדיפאדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' תצא ד"ה האמנם
טז ע"ב26 לעולם ילמד אדם אפילו שלא לשמה שמתוך שלא לשמה בא לשמהקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' רמב, רעח
טז ע"ב26 לעולם ילמד אדם שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה יבוא לשמהמדרגת האדם (תשסב) ח"ב עמ' קכג
טז ע"ב26 לעולם יעסוק אדם בתו"מדרשות הרא"ש דף לז ע"ב דרוש לה
טז ע"ב26 לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצוות וכו'שערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר קמז
טז ע"ב26 שמתוך שלא לשמה בא לשמהפרי צדיק וארא אות ד, תולדות אות י, שמיני אות ז, ל"ג בעומר אות ו, ר"ח תמוז אות ג, חקת אות ח, מטות אות יג, שופטים אות א
טז ע"ב26 שמתוך שלא לשמה בא לשמהרסיסי לילה סי' ו (עמ' 6), לז (עמ' 65), תקנת השבין סי' *ט (עמ' 82-81), ספר הזכרונות (סוף דברי סופרים) סי' א (עמ' 54), צדקת הצדיק סי' נט, קלג, *קסו-קסז, דברי סופרים סי' ד (עמ' 4), כא (עמ' 17), לקוטי מאמרים עמ' 171
טז ע"ב27 כי הא דר"ה וחייא בר רב הוו יתבי קמיה דשמואלנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' יג אות י
טז ע"ב28 אמר ליה חייא בר רב חזי מר דקא מצער ליאוצרות חיים - אישים ח"ג עמ' נ
טז ע"ב28 מעשה וכו' קביל עלי'תורת חיים (ר' דובער) שמות דף שנח ע"ג
טז ע"ב31 הוכח תוכיח עד הכאהנחלת צבי (פאליי) עמ' שנח
טז ע"ב31 הוכח תוכיח עד הכאהשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' עה
טז ע"ב31 חיוב תוכחה עד הכאה או ער קללהבאמונה שלמה עמ' תסב
טז ע"ב31 חייב להוכיח עד הכאהאיש אמונים דף מה ע"ד
טז ע"ב31 חייב להוכיח עד שיכנו או שיקללנודברי חנינא - מזלות עמ' רב
טז ע"ב31 מצות תוכחה עד הכאהויגד יעקב עמ' תצח
טז ע"ב31 מצות תוכחה עד כדי הכאהויואל משה הקדמה עמ' יב
טז ע"ב31 מצות תוכחה עד כדי הכאהקריאה בקריה ח"ב עמ' שכו
טז ע"ב31 עד היכן היא תוכחה וכו'דרשות הצל"ח השלם עמ' פא
טז ע"ב31 עד היכן חיוב תוכחה וכו' חד אמר עד הכאה וחד אמר עד נזיפה, וחד אמר עד קללהלב אליהו (תשלב) עמ' רלה
טז ע"ב31 עד היכן חיוב תוכחהלב אליהו (תשסה) ויקרא-דברים עמ' קנא
טז ע"ב31 עד היכן מצוות תוכחה עד גערה עד נזיפהאמרי בינה (שיפמאן) עמ' כב
טז ע"ב31 עד היכן מצות תוכחה עד הכאה או עד קללהקרן לדוד בראשית עמ' קיד
טז ע"ב31 עד היכן תוכחה וכו' הכאה וכו'המאור שבתורה (שפירא) שמות עמ' רסה
טז ע"ב31 עד היכן תוכחה וכו' עד הכאה וכו' עד קללה וכו' עד נזיפהאש דת (אסאד) עמ' שעא
טז ע"ב31 עד היכן תוכחה וכו' עד הכאה וכו' קללה וכו' נזיפהתהלה לדוד (והרמן) פרק קיט פסוק קנח הערה קצא, פרק קכג פסוק ג הערה א
טז ע"ב31 עד היכן תוכחה וכו' עד נזיפהתורת מנחם חל"ח עמ' 278
טז ע"ב31 עד היכן תוכחה וכו'אמרות ה' השלם ח"ג עמ' קפב, ח"ד עמ' קלו
טז ע"ב31 עד היכן תוכחה וכו'ערבי נחל (תשסד) עמ' רפב, תתרלג, תתחי, תתתיג
טז ע"ב31 עד היכן תוכחה כו' עד נזיפה כו' עד הכאהתורת מנחם חט"ז עמ' 58, חי"ח עמ' 260, חכ"ו עמ' 134
טז ע"ב31 עד היכן תוכחה עד הכאה עד קללה עד נזיפהקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ב (תשעג) עמ' עב
טז ע"ב31 עד היכן תוכחה עד הכאה עד קללהעמוד העבודה (תשעג) דרוש האהבה והיראה ו
טז ע"ב31 עד היכן תוכחה עד כדי הכאהישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רמט, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' רנג
טז ע"ב31 עד היכן תוכחה עד כדי הכאהפרדס המלך (תשסט) אות תי
טז ע"ב31 עד היכן תוכחה רא"א עד הכאה ושמואל אמר עד קללה ורי"א עד נזיפהרנת יצחק תליתאה ח"א עמ' רנז
טז ע"ב31 עד היכן תוכחה רב אמר עד הכאה וכו'אמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' קסח, שפב
טז ע"ב31 עד היכן תוכחה רב אמר עד הכאה וכו'כד הקמח (מישור) עמ' שכה
טז ע"ב31 עד היכן תוכחה רב אמר עד הכאה ושמואל אמר עד קללה ורבי יוחנן אמר עד נזיפהשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' שעה
טז ע"ב31 עד היכן תוכחה רב אמר עד הכאה ושמואל אמר עד קללה ורבי יוחנן אמר עד נדפהשל"ה (תשנז) - תולדות אדם אות ה, ו בהגה"ה
טז ע"ב31 עד היכן תוכחהאהל משה (שיינרמן) בראשית עמ' תרכב
טז ע"ב31 עד היכן תוכחהאהל משה (שיינרמן) פורים עמ' שדמ
טז ע"ב31 עד היכן תוכחהחיי נפש ח"א עמ' טז
טז ע"ב31 עד היכן תוכחהכתבי רבנו בחיי עמ' רפז
טז ע"ב31 עד היכן תוכחהנר מצוה (מכון מהר"ל) עמ' נו
טז ע"ב31 עד היכן תוכחהנתיבות עולם ח"ב עמ' קצג
טז ע"ב31 עד היכן תוכחהס' הזכרונות (אבוהב) עמ' ש
טז ע"ב31 עד היכן תוכחהשמן ראש - ימים נוראים עמ' רו
טז ע"ב31 עד היכן תוכחהשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' שה
טז ע"ב31 עד היכן תוכחה רב אמר עד הכאה, ושמואל אמר עד קללה, ור"י אמר עד נזיפהמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' תכט, תנט, תקב
טז ע"ב31 עד הכאה דכתיב ויטל שאול את החניתרנת יצחק שמואל עמ' ר
טז ע"ב31 עד כמה שיעור תוכחהדעת חכמה ומוסר ח"א עמ' תב
טז ע"ב31 עד מתי מצוות תוכחהנזר הקדש ח"ב עמ' תקלא
טז ע"ב31 עד שיכנוברכת אברהם (הרשקוביץ) עמ' פט
טז ע"ב31 שיעור תוכחה עד הכאהברכת אליהו (עמאר) בראשית פ' לך לך מאמר ב
טז ע"ב31 תוכחה עד הכאה וכו' קללה וכו'לקוטי שיחות חל"ח עמ' 167
טז ע"ב32 עד נזיפהתורת מנחם חמ"ג עמ' 29
טז ע"ב32 ר"א אומר עד הכאה ר"י אומר עד קללה וכו'ברית עולם (תשסט) עמ' קלג
טז ע"ב37 למ"ד נזיפה הא כתיב הכאהמקראי קדש (תשנג) עמ' ערה
טז ע"ב37 שאני התם דאגב חביבותא יתירא דהוה ביה וכו', ותוס'רנת יצחק שמואל עמ' רא
טז ע"ב37 אגב חביבותיה יתירתא וכו'האיר ממזרח על ההפטרות (תשסד) עמ' קמג
טז ע"ב38 עד היכן כבוד אכסניא עד הכאהישרש יעקב (אבולפיה) עמ' טו, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' רמד
טז ע"ב38 עד היכן לא ישנה אדם באכסניא שלונחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' יט אות כט
טז ע"ב38 עד היכן לא ישנה אדם מאכסניא שלו וכו'תפלה למשה (בנימין) עמ' שפ
טז ע"ב38 עד היכן לא ישנה אדם מאכסניא שלוילקוט הגרשוני ח"ב
טז ע"ב43 אכסנאי פוגם ונפגםאהל שלמה (סגל) בראשית עמ' קצ, רמא
טז ע"ב43 אכסנאי פוגם ונפגםגור אריה בראשית פי"ג הערה 2
טז ע"ב43 אל ישנה אדם אכסניא שלורב ייבי (תשסט) ח"א עמ' קפה
טז ע"ב43 אל ישנה אדם מאכסניא שלושערי אורה (מילר) ח"ב עמ' ריז, רנב
טז ע"ב43 אל ישנה אדם מאכסניא שלותורת יחיאל במדבר עמ' רכח
טז ע"ב43 אל ישנה אדם מאכסניאמאמר מרדכי (נדבורנא) עמ' קג
טז ע"ב43 לא ישנה אדם מאכסניא שלו וכו' פוגם ונפגם משכנות הרועים (אלחאיק) מע' א אות צו ד"ה ראובן וד"ה גם מה {לא שיאכל אצלו חינם}
טז ע"ב43 לא ישנה ממקום אכסניאתהלה לדוד (סקאליע) ספרים א-ב עמ' מב
טז ע"ב43 מנין שלא ישנה אדם מאכסניא שלו מה"ת שנא' אל המקום אשר הי' שם אהלו בתחילה כו'רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' צה
טז ע"ב43 מנין שלא ישנה אדם מאכסניא שלוהמאור שבתורה (שפירא) ויקרא עמ' ח
טז ע"ב43 שלא ישנה אדם באכסניאדברי שלום (שרעבי, תשלו) חלק הדרוש עמ' קב
טז ע"ב43 שלא ישנה אדם באכסניאדברי שלום (שרעבי, תשנג) עמ' קס
טז ע"ב43 שלא ישנה אדם מאכסניא שלואמרי יוסף בראשית דף מט ע"ג
טז ע"ב43 שלא ישנח אדם מאכסניא שלורנת יצחק מלכים עמ' רנו
טז ע"ב46 לא ישנה אדם מאומנות אבותיואהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' סו ע"א
טז ע"ב46 לא ישנה אדם מאומנות אבותיוכרם פתחיה גפן כה שריג יג
טז ע"ב46 לעולם אל ישנה אדם מאומנות אביו שנא' ואביו איש צרי וכו'רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תקטו
טז ע"ב46 לעולם יחזיק אדם אומנות אבותיותורת יחיאל בראשית עמ' שצז
טז ע"ב46 לעולם יחזיק אדם באומנותו ובאומנות אבותיומגדל עוז (תשעח) עמ' ש, תריז
טז ע"ב46 מנין שלא ישנה אדם אומנות אבותיוידו בכל סי' תתעח
טז ע"ב46 מנין שלא ישנה אדם מאומנותו וכו'באר משה (אפשטיין) מלכים עמ' צא-ב
טז ע"ב46 מנין שלא ישנה אדם מאומנותו ומאומנות אבותיו שנאמר וכו'דרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' נו
טז ע"ב46 שלא ישנה אדם מאומנות אבותיו ותוס'רנת יצחק מלכים עמ' עה, דברי הימים עמ' קלד
טז ע"ב49 עד היכן היסוריםאור יחזקאל - מכתבים עמ' לה
טז ע"ב49 עד היכן יסורים ארגו לו בגד וכו'יד יחזקאל עמ' רעא
טז ע"ב49 עד היכן יסורין וכו'טוב דעת עמ' רכא
טז ע"ב49 עד היכן תכלית יסורים אפילו הושיט ידו לכיס ליטול ג' ועלו בידו ב'משנת רבי אהרן - מאמרים (תשמב) ח"א עמ' קו
טז ע"ב49 עד היכן תכלית יסורים אפילו הושיט ידו לכיס ליטול שלש ועלו בידומצווה ועושה ח"א עמ' תלו
טז ע"ב49 עד היכן תכלית יסורים וכו' כל שארגו לו בגד וכו' אפילו נתכוונו למזוג [לו] בחמין ומזגו לו בצונן וכו' אפילו נהפך לו חלוקו וכו' אפילו הושיט ידו לכיס ליטול שלש ועלו בידו שתים וכו'מבשר טוב - ימי הרחמים והסליחות עמ' תטו
טז ע"ב49 עד היכן תכלית יסורים וכו' כל שעברו עליו מ' יום בלא יסורין קיבל עולמושפתי חיים ח"א (תשנד) עמ' 34, נ
טז ע"ב49 עד היכן תכלית יסורים וכו'שיחות מוסר (תשסב) עמ' עו-עז, קמב
טז ע"ב49 עד היכן תכלית יסוריםדברי חנינא - מזלות עמ' קכ
טז ע"ב49 עד היכן תכלית יסוריםשער הבטחון עם "בתורתו יהגה" עמ' צד
טז ע"ב49 עד היכן תכלית יסוריםשפתי חיים - אמונה ובחירה ח"א עמ' תלב
טז ע"ב49 עד היכן תכלית יסורין אפי' הושיט ידו לכיס ליטול ג' ועלו ב'מדרגת האדם (תשסב) ח"א עמ' צז, צט, ח"ב עמ' פד, קנו, קס
טז ע"ב49 עד היכן תכלית יסורין אפילו הושיט ידו לכיס וכו'קובץ שיחות (וכטפויגל, תשמז) פ' בראשית
טז ע"ב49 עד היכן תכלית יסורין אפילו הושיט ידו לכיס ליטול ג' ועלו בידו ב'תפארת צבי שמות עמ' לו, רפא
טז ע"ב49 עד היכן תכלית יסורין אפילו הושיט ידו לכיס ליטול ג' פרוטות ועלו בידו שתיםמאורי אור (טשרנוביל, תשסא) עמ' רלא
טז ע"ב49 עד היכן תכלית יסורין אפילו הושיט ידו לכיס ליטול שלש ועלו בידו שתיםצמח דוד (סקאליע) עמ' תח
טז ע"ב49 עד היכן תכלית יסורין הושיט ידו לכיס ליטול שלש (מטבעות) ועלו בידו שתיםתורת אביגדור ח"ד עמ' נה
טז ע"ב49 עד היכן תכלית יסורין וכו' אפילו הושיט ידו לכיס ליטול שלש ועלו בידו שתיםאגרא דפרקא (תשסה) עמ' לא, לב, צג, צד, צה
טז ע"ב49 עד היכן תכלית יסורין וכו' אפילו הושיט ידו לכיס ליטול שלש ועלו בידו שתיםשפתי חיים - מידות ועבודת ה' ח"א עמ' תרכו
טז ע"ב49 עד היכן תכלית יסורין וכו' אפילו נתכוונו למזוג בחמין ומזגו לו בצונן וכו'שיחות ר' ראובן עמ' פו
טז ע"ב49 עד היכן תכלית יסורין וכו' הושיט ידו לכיס וכו' כל שעברו עליו מ' יום בלא יסורין קבל עולמוכתר שם טוב (תשסד) סי' מו-א
טז ע"ב49 עד היכן תכלית יסורין וכו' הושיט ידו לכיס ליטול שלש ועלו בידו שתיםשמועות ישראל בראשית עמ' קעב, קפד, שמות עמ' קעד
טז ע"ב49 עד היכן תכלית יסורין וכו' כגון שהושיט ידו לכיס ליטול שלש ועלו בידו שתיםקרן לדוד ויקרא-במדבר עמ' תנה
טז ע"ב49 עד היכן תכלית יסורין וכו' כל שעברו עליו מ' יום בלא יסורים קיבל עולמודעת חכמה ומוסר ח"ב עמ' קטו, רנד
טז ע"ב49 עד היכן תכלית יסורין וכו'אוצרות חיים - בין אדם למקום ח"א עמ' קלג
טז ע"ב49 עד היכן תכלית יסורין וכו'באר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' תרכז-תרכח, דברים עמ' רמא, יהושע-שמואל עמ' תצא, מלכים עמ' קצב
טז ע"ב49 עד היכן תכלית יסורין וכו'יסוד ושורש העבודה שער הגדול פ"ו
טז ע"ב49 עד היכן תכלית יסורין וכו'מים חיים (קרייסווירטה) עמ' תסג
טז ע"ב49 עד היכן תכלית יסורין וכו'מכשירי מצוה עמ' קעז
טז ע"ב49 עד היכן תכלית יסורין כגון רצה להוציא מטבע מכיסו וכו'ושב ורפא לו עמ' רנז
טז ע"ב49 עד היכן תכלית יסורין כו' ועלו בידו שתים, ורש"יתורת מנחם חמ"ו עמ' 306
טז ע"ב49 עד היכן תכלית יסורין רבא אמר אפילו פשט ידו לכיס ליטול שלוש ועלו בידו שתיםשם דרך דברים עמ' רמ
טז ע"ב49 עד היכן תכלית יסוריןבאר ראי (רוזן) אגדה סי' ב אות א
טז ע"ב49 עד היכן תכלית יסוריןהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' תסד
טז ע"ב49 עד היכן תכלית יסוריןלב אליהו (תשסה) בראשית עמ' עדר
טז ע"ב49 עד היכן תכלית יסוריןמאמר מרדכי - י"ג אלול עמ' רסד
טז ע"ב49 עד היכן תכלית יסוריןמכתב מאליהו ח"ג עמ' 14
טז ע"ב49 עד היכן תכלית יסוריןמצווה ועושה ח"ב עמ' קעא
טז ע"ב49 עד היכן תכלית יסוריןמשמרת איתמר (תשסה) עמ' קכג, תקלג
טז ע"ב49 עד היכן תכלית יסוריןנתיבות חיים (מטלין, תשמא) עמ' שכד
טז ע"ב49 עד היכן תכלית יסוריןנתיבות עולם ח"ב עמ' קעט
טז ע"ב49 עד היכן תכלית יסוריןפוקד עקרים סי' ד (עמ' 18), צדקת הצדיק סי' רז, קומץ המנחה (ר' צדוק) עמ' 46 (סי' מט)
טז ע"ב49 עד היכן תכלית יסוריןפירושי ראשונים
טז ע"ב49 עד היכן תכלית יסוריןפרי צדיק נח אות ג, צו אות י, ראש השנה אות ט
טז ע"ב49 עד היכן תכלית יסוריןקובץ מאמרים ואגרות (וסרמן) ח"א עמ' מח
טז ע"ב49 עד היכן תכלית יסוריןקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"א (תשע) עמ' רנב
טז ע"ב49 עד היכן תכלית יסוריןשירת הפסח אות קג
טז ע"ב49 עד היכן תכלית יסוריןשמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' רלב
טז ע"ב49 עד היכן תכלית יסוריןשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' תרנה
טז ע"ב49 עד היכן תכלית יסוריןשפתי חיים מועדים ח"א עמ' לח
טז ע"ב49 עד היכן תכלית יסוריןתורת אביגדור ח"ג עמ' קנח
טז ע"ב50 היכי דמי יסורים אפילו הושיט ידו לכיס ליטול שלש ועלו בידו שתיםצפנת פענח (תשסו) עמ' רלו
טז ע"ב50 היכי דמי יסורין הושיט ידו וכו'כתבי הרב נתן פרידלאנד ח"א עמ' 159-160
טז ע"ב50 היכי דמי יסורין אפילו הושיט ידו לכיסבני יששכר ח"א דף צב ע"ב, צו ע"ג, ח"ב דף כו ע"ד
טז ע"ב50 היכי דמי יסורין וכו'+מטר השמים - עמודי העולם עמ' קלו
טז ע"ב50 היכי דמי יסורין וכו'מכתב מאליהו - מועדים ח"א עמ' י, ס
טז ע"ב50 היכי דמי יסוריןתהלה לדוד (סקאליע) ספר ה עמ' תד
טז ע"ב50 היכי דמי יסורין כגון המושיט ידו לארנקי וכו'צפנת פענח (תשעא) שמות עמ' שנה
טז ע"ב50 תכלית יסוריןמשמרת איתמר (תשסז) עמ' קמה, קמו, קעה, תריח
טז ע"ב50 יסוריןאחרי ראי (תשסד) זמנים סי' לה אות ו
טז ע"ב50 כל שארגו לו בגד ללבושפירושי ראשונים
טז ע"ב50 תכלית יסורין וכו' בגד ללבוש ואין מתקבל עליו וכו'תהלה לדוד (והרמן) פרק סב פסוק יג הערה לו
טז ע"ב53 אם הושיט ידו לכיס ליטול שלש ועלו בידו שתים מקרי יסוריםנועם המוסר עמ' רח
טז ע"ב53 אם יצטרך אדם להושיט ידו לכיס להוציא שני דינרין ולא עלה בידו רק דינר אחד וצריך להושיט שוב ידו לכיס שיקח הדינר השני וכו'עמוד העבודה (תשעג) דרוש הבטחון ה
טז ע"ב53 אפי' הושיט ידו לכיס ליטול שלש ועלו בידו שתיםתורת מנחם חל"ו עמ' 350
טז ע"ב53 אפילו הושיט ידו לכיס ליטול שלוש ועלו בידו שתיםנתיבות מוסר עמ' פח
טז ע"ב53 אפילו הושיט ידו לכיסילקוט אוהב ישראל עמ' קח
טז ע"ב53 ביקש להעלות דינר זהב ועלה בידו כסף+מי השלוח (תשסז) ח"א דף לו
טז ע"ב53 במתניתא תנא אפילו הושיט ידו לכיס ליטול שלוש ועלו בידו שתייםאור הצבי עמ' 198
טז ע"ב53 יסורין וכו' אפי' הושיט ידו לכיסו ליטול פרוטה ועלה בידו מטבע אחרתדברי יונה ח"א עמ' שלז
טז ע"ב53 יסורין נקרא אפילו הושיט ידו לכיס ליטול ג' פרוטות ועלתה בידו שניםעבודת עבודה (תשסד) עמ' רמז
טז ע"ב53 תנא אפילו הושיט ידו לכיסבוצינא דנהורא (תשסז) עמ' קצא
טז ע"ב55 כיון שעברו על אדם מ' יום בלא יסורים קבל עולמודרשות שמן רוקח עמ' סב
טז ע"ב55 כל אשר הוא ארבעים יום בלא יסורין כבר קבל עולמו בעוה"זתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תתקפד הערה 37
טז ע"ב55 כל אשר הוא מ' יום בלא יסוריןדעת שבת עמ' פג בהערה
טז ע"ב55 כל שעברו עליו ארבעים יום בלא יסורים קבל עולמודברי חנינא - מזלות עמ' קכ, קכב
טז ע"ב55 כל שעברו עליו ארבעים יום בלא יסורין קבל עולמוצדקת הצדיק סי' נו, קכח
טז ע"ב55 כל שעברו עליו ארבעים יום בלא יסורין קיבל עולמו וכו'אהל נפתלי עמ' רט
טז ע"ב55 כל שעברו עליו ארבעים יום בלא יסורין קיבל עולמואוצרות חיים - בין אדם למקום ח"א עמ' קמו
טז ע"ב55 כל שעברו עליו ארבעים יום בלא יסורין קיבל עולמומפי ספרים וסופרים ח"א עמ' קצב, פניני חסידות בראשית מו
טז ע"ב55 כל שעברו עליו ארבעים יום בלא יסורין קיבל עולמונתיב מצותיך (תשסח) עמ' א
טז ע"ב55 כל שעברו עליו ארבעים יום בלא יסורין קיבל עולמושמועות ישראל בראשית עמ' קעב, קפד
טז ע"ב55 כל שעברו עליו ארבעים יום בלא יסורין קיבל עולמושמחת הנפש עמ' נח
טז ע"ב55 כל שעברו עליו ארבעים יום בלי יסורים קיבל עולמושמן ראש (כץ) פסח ח"א עמ' מט, רצט, תנה
טז ע"ב55 כל שעברו עליו מ' יום בלא יסורים קיבל עולמואודה ה' דף כט ע"ב
טז ע"ב55 כל שעברו עליו מ' יום בלא יסורים קיבל עולמוישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רנ
טז ע"ב55 כל שעברו עליו מ' יום בלא יסורים קיבל עולמומראה יחזקאל (תשסד) עמ' קפח, של
טז ע"ב55 כל שעברו עליו מ' יום בלא יסורים קיבל עולמומשמרת איתמר (תשסה) עמ' קמז, רכג
טז ע"ב55 כל שעברו עליו מ' יום בלא יסורין וכו'ואותו תעבוד עמ' קח
טז ע"ב55 כל שעברו עליו מ' יום בלא יסורין וכו'זכר דוד על התורה עמ' קצט
טז ע"ב55 כל שעברו עליו מ' יום בלא יסורין קיבל עולמוקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ה עמ' קכג
טז ע"ב55 כל שעברו עליו מ' יום בלא יסורין קיבל עולמוקשוטי כלה (גרינפלד) ח"ט אות קעד, רעג
טז ע"ב55 כל שעברו עליו מ' יום בלא יסורין קיבל עולמותורת יחיאל בראשית עמ' תג
טז ע"ב55 כל שעברו עליו מ' יום בלא יסורין קיבל עולמותורת מנחם חל"ו עמ' 350
טז ע"ב55 כל שעברו עליו מ' יום בלא יסוריןאהל שלמה (סגל) בראשית עמ' תקנט
טז ע"ב55 כל שעברו עליו מ' יום בלא יסוריןמראה יחזקאל על התורה (תשס) עמ' קסב
טז ע"ב55 כל שעברו עליו מ' יום בלא יסוריןקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ו עמ' רפא
טז ע"ב55 כל שעברו עליו מ' יום בלי יסורין קיבל שכרויגל יעקב (תשעד) עמ' ח"ב עמ' פב
טז ע"ב55 כל שעברו עליו מ' יום בלי יסוריןויקח אברהם דף יג ע"ב
טז ע"ב55 כל שעברו עליו מ' יום וכו'שיחות מוסר (תשסב) עמ' עז
טז ע"ב55 מי שעברו עליו ארבעים יום בלא יסורים, ידאג שמא קבל עולמושירי משכיל כלל ז פרט ג
טז ע"ב55 מי שעברו עליו ארבעים יום בלא יסורין וכו' אפי' הושיט ידו לארנקי וכו'תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' קפט, תקצד
טז ע"ב55 מי שעברו עליו ארבעים יום בלא יסורין קיבל עולמו וכו' היכי דמי יסורין המושיט ידו לארנקי וכו'בן פורת יוסף (תשעא) עמ' שנד
טז ע"ב55 עברו עליו מ' יום בלא יסוריםאהל משה (שיינרמן) בראשית עמ' תשמד
טז ע"ב55 עברו עליו מי יום בלא יסורין קיבל עולמושמן ראש - ימים נוראים עמ' קמב
טז ע"ב55 תדבר"י כל שעברו עליו ארבעים יום בלי יסורין קיבל עולמויגל יעקב (תשנג) חקת אות עה
טז ע"ב55 תנא דבי רבי ישמעאל כל שעברו עליו ארבעים יום בלי יסורין קיבל עולמואיתן האזרחי עמ' רלא
טז ע"ב רש"י - אין יכולין להוכיחקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"א (תשע) עמ' א
טז ע"ב רש"י - טול קיסם מבין עיניך, עוון קטן שבידך, זה יכול לומר לו טול אתה עון גדול שבירךתפארת צבי ויקרא עמ' רלו
טז ע"ב רש"י ד"ה קובל - כמה פעמים ראיתי ממנו דבר מגונהתיבת גמא (תשסז) עמ' רצג
טז ע"ב תוס' - מ"ד עד נזיפהראש דוד (תשמו) עמ' כט ע"ב
טז ע"ב תוס' - על שפיכת דמים נגעים אין מכפרין רק אמלבין פני חבירו ברביםדבר צבי - קדושת השבת עמ' עד
יז ע"א01 תניא ר"א הגדול אומר, אלמלא בא הקב"ה עם אברהם יצחק ויעקב בדין אין יכולין לעמוד מפני תוכחהכוכבי אור (תשלד) עמ' צד, קמא
יז ע"א02 אילו בא הקב"ה בדין עם אברהםכתבי הסבא מקלם - חנוכה ופורים עמ' נג
יז ע"א02 אילו בא לדון לאברהם יצחק ויעקב אין יכולין לעמודיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' רמה
יז ע"א02 אלמלא בא ה' עם אברהם יצחק ויעקב בדין אין יכולים לעמד מפני תוכחהמי מרום חי"ג עמ' קכז
יז ע"א02 אלמלא בא הקב"ה בדין אין יכולים לעמודקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ב (תשעג) עמ' שכט
יז ע"א02 אלמלא בא הקב"ה בדין עם אבות העולםעמוד הימיני (קלינמן) עמ' רמ
יז ע"א02 אלמלא בא הקב"ה וכו'דברי ברוך ח"ב סי' לד אות ה
יז ע"א02 אלמלא בא הקב"ה עם אברהם ויצחק ויעקב בדין אף הם אינם יכולים לעמוד מפני התוכחהנזר הקדש ח"א עמ' נד, ח"ב עמ' תקעח
יז ע"א02 אלמלא בא הקב"ה עם אברהם וכו' בדיןקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ו עמ' ח
יז ע"א02 אלמלא בא הקב"ה עם אברהם יצחק ויעקב בדין אין יכולים לעמוד וכו'אור הצבי עמ' 94, 308
יז ע"א02 אלמלא בא הקב"ה עם אברהם יצחק ויעקב בדין אין יכולים לעמוד מפני תוכחהמחשבת מוסר ח"א עמ' קכז
יז ע"א02 אלמלא בא הקב"ה עם אברהם יצחק ויעקב בדין אין יכולין לעמודדעת חכמה ומוסר ח"ב עמ' קיד, קמב
יז ע"א02 אלמלא בא הקב"ה עם אברהם יצחק ויעקב בדין אין יכולין לעמוד בפני תוכחהשרגא המאיר על התורה עמ' רלח
יז ע"א02 אלמלא בא הקב"ה עם אברהם יצחק ויעקב בדין אין יכולין לעמוד בפני תוכחהשפתי חיים ח"א (תשנד) עמ' שפג, ח"ב עמ' רצו
יז ע"א02 אלמלא בא הקב"ה עם אברהם יצחק ויעקב בדין אין יכולין לעמוד וכו'קובץ שיחות (וכטפויגל) אלול וימים נוראים עמ' נח, פד
יז ע"א02 אלמלא בא הקב"ה עם אברהם יצחק ויעקב בדין אין יכולין לעמוד מפני תוכחה וכו'באר משה (אפשטיין) במדבר עמ' קמז, יהושע-שמואל עמ' שטז
יז ע"א02 אלמלא בא הקב"ה עם אברהם יצחק ויעקב בדין אין יכולין לעמוד מפני תוכחהלקט שיחות מוסר ח"א עמ' קי
יז ע"א02 אלמלא בא הקב"ה עם אברהם יצחק ויעקב בדין אין יכולין לעמוד מפני תוכחהראשון לציון (תשעח) עמ' צג
יז ע"א02 אלמלא בא הקב"ה עם אברהם יצחק ויעקב בדין אין יכולין לעמוד מפני תוכחהראשון לציון (תשסח) עמ' נה
יז ע"א02 אלמלא בא הקב"ה עם אברהם יצחק ויעקב בדין אין יכולין לעמודדברי ישראל (תשסח) ח"א עמ' עה
יז ע"א02 אלמלא בא הקב"ה עם אברהם יצחק ויעקב בדין אין יכולין לעמודדובר צדק (זילבר) עמ' קיב, קטו
יז ע"א02 אלמלא בא הקב"ה עם אברהם יצחק ויעקב בדין אין יכולין לעמודדעת חכמה ומוסר ח"ג עמ' קכה, קצב, רל
יז ע"א02 אלמלא בא הקב"ה עם אברהם יצחק ויעקב בדין אין יכולין לעמודמאורי אור (טייטלבוים) עמ' רמב
יז ע"א02 אלמלא בא הקב"ה עם אברהם יצחק ויעקב בדין אין יכולין לעמודמים חיים (קרייסווירטה) עמ' קפח
יז ע"א02 אלמלא בא הקב"ה עם אברהם יצחק ויעקב בדין אין יכולין לעמודנועם אליעזר בראשית עמ' עו ע"ב, קמו ע"ב
יז ע"א02 אלמלא בא הקב"ה עם אברהם יצחק ויעקב בדין אין יכולין לעמוד בפני תוכחהמחשבת מוסר ח"ב עמ' רנג
יז ע"א02 אלמלא בא הקב"ה עם אברהם יצחק ויעקב בדין אין יכולין לעמוד מפני תוכחה, ורש"ימחשבת מוסר ח"ג עמ' פה
יז ע"א02 אלמלא בא הקב"ה עם אברהם יצחק ויעקב בדין אין יכולין לעמודדעת תורה בראשית עמ' רג, שמות עמ' קלט, דברים ח"א עמ' קיא
יז ע"א02 אלמלא בא הקב"ה עם אברהם יצחק ויעקב בדין אינן יכולין לעמודתפארת צבי בראשית עמ' שכד
יז ע"א02 אלמלא בא הקב"ה עם אברהם יצחק ויעקב בדין וכו'לקט שיחות מוסר ח"ב עמ' פז
יז ע"א02 אלמלא בא הקב"ה עם אברהם יצחק ויעקבאמרי יהודה (דרעי, תשעב) ימים נוראים עמ' קה
יז ע"א02 אלמלא בא הקב"ה עם אברהם כו'המאור שבתורה (שפירא) דברים עמ' רלט, חנוכה-פורים עמ' קצה
יז ע"א02 אלמלא בא הקב"ה עם אברהםאבן ישראל (פישר) אגדה ח"א עמ' כח
יז ע"א02 אלמלא בא הקב"ה עם אברהםהדרת אליהו דרוש א סי' ה ד"ה הקדמ' ה'
יז ע"א02 אלמלא בא הקב"ה עם האבות בדין אין יכולין לעמוד בוקובץ שיחות (וכטפויגל, תשעה) עמ' ל, קלב
יז ע"א02 אלמלא בא הקב"ה עם האבות בדין אין יכולין לעמוד וכו'דרך ה' (באום) ח"ב פ"ח אות יז
יז ע"א02 אלמלא בא הקב"ה עם האבות בדין אין יכולין לעמוד מפני התוכחהיושב אהלים עמ' נט
יז ע"א02 אלמלא בא הקב"ה עם האבות בדין אין יכולין לעמוד מפני תוכחהדעת חכמה ומוסר ח"א עמ' רסב
יז ע"א02 אלמלא בא הקב"ה עם האבותקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ז עמ' פט
יז ע"א02 אלמלא בא הקב"הקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"א (תשע) עמ' רפח, שג
יז ע"א02 אלמלא בא הקב"ה עם האבות בדיןאור יחזקאל - מכתבים עמ' קג, רמב
יז ע"א02 אלמלא היה בא הקב"ה בדין עם אברהם יצחק ויעקב וכו'מאמר מרדכי (שוואב) ח"ג קונטרס מאמר מרדכי מאמר ג
יז ע"א02 אלמלי בא הקב"ה בדין עם האבות וכו'תורת יחיאל בראשית עמ' קסח
יז ע"א02 אלמלי בא הקב"ה בדין עם האבותשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' תקב, תקיג
יז ע"א02 אלמלי בא הקב"ה עם אברהם יצחק ויעקב בדין אין יכולים לעמודנתיבות מוסר עמ' קיח
יז ע"א02 אלמלי בא הקב"ה עם אברהם יצחק ויעקב בדין אין יכולין לעמוד מפני תוכחהשפתי חיים מועדים ח"א עמ' רמג (עמ' שפג במהד' תשנג)
יז ע"א02 אלמלי בא הקב"ה עם אברהם יצחק ויעקב בדין לא היו יכולים לעמודקובץ שיחות (וכטפויגל, תשמז) אלול אות ד
יז ע"א02 אלמלי בא הקב"ה עם האבות בדיןשמן ראש - ימים נוראים עמ' ל, שלח
יז ע"א02 אלמלי בא הקב"ה עם האבות בדיןשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' רצד
יז ע"א02 אלמלי בא עם האבות בדין אין יכולין לעמודשמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' ג
יז ע"א02 אלמלי בא עמהם בדין לא יכלו לעמוד מפני תוכחהמאמר יחזקאל (קאזמיר) עמ' סו-סז
יז ע"א02 אלמלי היה בא הקב"ה בדין עם האבותלב אליהו (תשסה) ויקרא-דברים עמ' רסה
יז ע"א02 אם יבא הקב"ה במשפט עם אברהם יצחק ויעקב אינן יכולין לעמוד לפניומפי ספרים וסופרים ח"ב עמ' תפב, פניני חסידות חקת יז, ואתחנן ח, כי תבוא יג
יז ע"א02 אם יבוא הקב"ה בדין עם אברהם יצחק ויעקב אינם יכולים לעמוד בפניומטר השמים (תשנב) ויקרא-במדבר עמ' תקכח
יז ע"א02 אם יבוא הקב"ה בדין עם האבות אינם יכולים לעמוד בפניואורות ונתיבות ח"ג שער ח פרק א אות לז
יז ע"א02 האבות הקדושים לא היו יכולים לעמוד בדיןשפתי חיים - מידות ועבודת ה' ח"ב עמ' רפז
יז ע"א03 אין יכולין לעמוד מפני התוכחהאמרי יהודה (דרעי, תשעב) ימים נוראים עמ' מ, קלה
יז ע"א03 אין יכולין לעמוד מפני התוכחהקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ה עמ' קלו
יז ע"א03 אינם יכולים לעמוד מפני התוכחהאמרי יהודה (דרעי, תשעב) מעגל החיים עמ' קצח
יז ע"א03 אלא על פי מידת הרחמים בלבדאמרי יהודה (דרעי, תשעב) מעגל החיים עמ' רב
יז ע"א06 דור דורשיו דור לפי דורשיוצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' תרנ
יז ע"א06 דור דורשיו מנהיג לפי הדור ודור לפי המנהיגיגל יעקב (תשעד) עמ' ח"ב עמ' קנד
יז ע"א06 דור דורשיובאר ראי (רוזן) עבודה סי' ט אות ב
יז ע"א06 דור דורשיו, הדור לפי דורשיו, דורשיו לפי הדורתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' רפ, תא, תקנה, תרלה, תתפא, תתקנז, א'נה, א'רפח
יז ע"א06 זה דור דורשיו וכו' דור לפי מנהיגנזר הקדש ח"א עמ' תפא, ח"ג עמ' ריט
יז ע"א06 זה דור דורשיו וכו' חד אמר דור לפי פרנס וחד אמר פרנס לפי דורונועם אלימלך (תשסא) עמ' שיד
יז ע"א06 זה דור דורשיו וכו'דברי חנינא - ת"ת עמ' שמה
יז ע"א06 זה דור דורשיו מבקשי פניך יעקב סלה וכו' פרנס לפי דורודרשות הרא"ש (תשסו) ח"ב דרוש רמ עמ' שלח, דרוש רסו עמ' תלג, דרוש רעז עמ' תצז
יז ע"א06 זה דור דורשיו פליגי בה ר"י ורבנן ח"א דור לפי פרנס וח"א פרנס לפי דורויגל יעקב (תשנג) דברים אות ו
יז ע"א06 זה דור דורשיו פליגי בה רבי יהודה ורבנן וכו' לענין תוקפא וניחותאצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' תקנה, תקסח
יז ע"א06 זה דור דורשיו ר"י ורבנן כו'מראה הגדול ח"ב דף פז ע"ג
יז ע"א07 ח"א דור לפי פרנס וח"א פרנס לפי דורודברי חיים על התורה (תשנט) עמ' ד, קיד
יז ע"א07 ח"א דור לפי פרנס וח"א פרנס לפי דורו וכו' לענין תוקפא וניחותאדברי ישראל (תשסח) ח"א עמ' שנא
יז ע"א07 ח"א דור לפי פרנס וח"א פרנס לפי דורו וכו'דרשות שבט הלוי ח"א עמ' קסג
יז ע"א07 ח"א דור לפי פרנס וח"א פרנס לפי דורומחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' ש, תקיא
יז ע"א07 ח"א דור לפי פרנס וח"א פרנס לפי דורוצפנת פענח (תשסו) עמ' שסא, שסח, תטו
יז ע"א07 ח"א דור לפי פרנס וח"א פרנס לפי הדוראור הצבי עמ' 289
יז ע"א07 חד אמר דור לפי פרנס וחד אמר פרנס לפי דורצוף דבש (לוין) מאמר ד
יז ע"א07 חד אמר דור לפי פרנס וחד אמר פרנס לפי דורואור חדש פתיחה אות 83, 296, הקדמה אות 447
יז ע"א07 חד אמר דור לפי פרנס וחד אמר פרנס לפי דורובאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' רטו, רפח
יז ע"א07 חד אמר דור לפי פרנס וחד אמר פרנס לפי דורודרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' מג ד"ה ולכן הוא
יז ע"א07 חד אמר דור לפי פרנס וחד אמר פרנס לפי דורומבשר טוב - זכות נשים צדקניות עמ' רס
יז ע"א07 חד אמר דור לפי פרנס וחד אמר פרנס לפי דורונועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף עז ע"ד
יז ע"א07 חד אמר דור לפי פרנסניבי זהב עמ' רכח
יז ע"א07 חד אמר דור לפי פרנסעולת חודש ח"א מאמר קלג
יז ע"א07 חד אמר פרנס לפי הדורחכמת התורה ויגש עמ' לא, צג, ריג, רכב, רלג, רלד, רפח
יז ע"א07 ר' יהודה נשיאה ורבנן, חד אמר דור לפי פרנס וחד אמר פרנס לפי הדור+הגיונות אל עמי (עמיאל) ח"ב סי' א
יז ע"א08 דור לפי הפרנס או פרנס לפי הדורחכמת התורה מקץ עמ' קמט
יז ע"א08 דור לפי הפרנס או פרנס לפי הדוריוסף לקח כרך ב ח"א עמ' נ, ריג
יז ע"א08 דור לפי הפרנסחכמת התורה ויקרא עמ' רסב
יז ע"א08 דור לפי הפרנסחכמת התורה נח עמ' מח
יז ע"א08 דור לפי הפרנסקדושת ציון (תשנד) ח"ב עמ' קיח
יז ע"א08 דור לפי הפרנסקהלת יעקב שבועות עמ' שלב
יז ע"א08 דור לפי פרנס וכו' פרנס לפי דורואש דת (אסאד) עמ' שע
יז ע"א08 דור לפי פרנס וכו' פרנס לפי דורותורת מנחם ח"ב עמ' 94, חי"ד עמ' 157, ח"כ עמ' 64
יז ע"א08 דור לפי פרנסואהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' ו ע"ב, קכג ע"ב, שמח ע"ב
יז ע"א08 דור לפי פרנסוס' הזכרון לחתם סופר עמ' כא
יז ע"א08 האם הדור לפי הפרנסיושב אהלים עמ' נח, קג
יז ע"א08 הדור לפי דורשיובן פורת יוסף (תשעא) עמ' תריח
יז ע"א08 הדור לפי פרנס - פרנס לפי דורותורת יחיאל בראשית עמ' מט, עא, שו
יז ע"א08 הדור תלוי בפרנס או הפרנס תלוי בדוריד אהרן עמ' קלו
יז ע"א08 המנהיג לפי הדורשמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' קכז
יז ע"א08 הצדיק דורש ומאיר את הדורמשמרת איתמר (תשסז) עמ' יא, רלו
יז ע"א08 וחד אמר פרנס לפי דורושפת אמת (ברעזאן, תשסח) עמ' נז
יז ע"א08 לפי פרנסדעת שבת עמ' קח
יז ע"א08 מנהיג לפי הדור או הדור לפי המנהיגתורת יחיאל במדבר עמ' תלד
יז ע"א08 נקרא המנהיג והמלך בפרט 'פרנס'אור חדש (הרטמן) פ"ד אות 371
יז ע"א08 פרנס לפי דור או דור לפי פרנסובית ישראל (בנבנשתי) ח"א דרוש ב עמ' 51
יז ע"א08 פרנס לפי דורואמרות ה' השלם ח"ו עמ' קכח, רלא
יז ע"א08 פרנס לפי דורובאר הגולה (הרטמן) באר ו הערה 187
יז ע"א08 פרנס לפי דורומכתב מאליהו ח"ב עמ' 280
יז ע"א08 פרנס לפי דורונשמת חיים (ברלין) עמ' לא
יז ע"א08 פרנס לפי דורושופרא דישראל (תשסו) עמ' קטו, קיח
יז ע"א08 פרנס לפי דורושמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' קמד
יז ע"א08 פרנס לפי הדור ודור לפי הפרנסדרשות שמן רוקח עמ' קיח
יז ע"א08 פרנס לפי הדוראור גנוז (מוסקוביץ) עמ' קפז, שב
יז ע"א08 פרנס לפי הדוראור תורה (קאלמייר, תשסא) עמ' פה
יז ע"א08 פרנס לפי הדורדרשות באר יצחק עמ' קעד
יז ע"א08 פרנס לפי הדורחכמת התורה בראשית עמ' צ
יז ע"א08 פרנס לפי הדורחכמת התורה ויקהל עמ' קלג
יז ע"א08 פרנס לפי הדורחכמת התורה וישלח עמ' קנט
יז ע"א08 פרנס לפי הדורחכמת התורה לך לך עמ' רלא, רלג
יז ע"א08 פרנס לפי הדורישורון ח"כ עמ' רעט-רפ
יז ע"א08 פרנס לפי הדורכנסת יחזקאל (הכהן) עמ' קעא
יז ע"א08 פרנס לפי הדורעיני שמואל (ראבין) עמ' יא
יז ע"א08 פרנס לפי הדורפאר יעקב ח"ב עמ' תצב
יז ע"א08 פרנס לפי הדורפני חיים (פלג'י) עמ' קע ע"א-ע"ב
יז ע"א08 פרנס לפי הדורקדושת ציון (תשנד) ח"א עמ' קצג
יז ע"א08 פרנס לפי הדורשארית מנחם ח"ב עמ' פ, רפד
יז ע"א08 פרנס לפי הדורתהלות ישראל (קלוגר) עמ' שפט, תשכד
יז ע"א08 פרנס לפי הקהל קהל לפי הפרנסתורת מנחם חס"א עמ' 45
יז ע"א09 מר סבר אי מעלי דרא מעלי פרנס ומר סבר אי מעלי פרנס מעלי דראאור חדש (הרטמן) פ"א אות 501
יז ע"א10 אי מעלי פרנס מעלי דראפרי צדיק שמות אות יא, תרומה אות א
יז ע"א10 אי מעלי פרנס מעלי דרארסיסי לילה סי' ו (עמ' 5), י (עמ' 10), דברי סופרים סי' כד (עמ' 18), כה (עמ' 19), ל (עמ' 24), לקוטי מאמרים עמ' 91,84, 185, צדקת הצדיק סי' כו, קמא, מחשבות חרוץ סי' יג (עמ' 103), יח (עמ' 153)
יז ע"א11 אין הדור לפי הפרנסקהלת יעקב פסח ח"א עמ' קעה
יז ע"א15 ביקש הקב"ה להחזיר את העולם לתהו ובהובית שלום מרדכי עמ' קמ
יז ע"א15 ביקש הקב"ה להחזיר העולם לתהו ובהומאכסניא של התורה סי' א
יז ע"א15 בקש הקב"ה להחזיר כו'מערכי לב (חזן) ח"ב דרוש פא דף קצב ע"א
יז ע"א18 ביקש הקב"ה להחזיר את העולם לתוהו ובהו מפני דורו של צדקיהו כיון שנסתכל בצדקיהו נתיישבה רעתותורת אביגדור ח"ב עמ' צט
יז ע"א18 ביקש להחזיר העולם לתוהו ובהו בשביל דורו של צדקיהשבות יעקב (אבולפיה) עמ' נט
יז ע"א18 בקש הקב"ה להחזיר את העולם לתהו ובהו וכיון שנסתכל בצדקיהו נתיישבה דעתותהלה לדוד (סקאליע) ספר ה עמ' תב
יז ע"א19 צדקיהו הציל את בני דורו בזכותוגור אריה שמות פכ"ב הערה 187
יז ע"א22 הישג יד בנודר, והשנים בנידר, והערכים בנערך וכו'שער החצר (תשעב) סי' שנ
יז ע"א22 השג יד בנדר עני שהעריך את העשיר נותן ערך עניעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' רנג
יז ע"א22 השג יד בנודר והשנים בנידר והערכין בנערךחדרי בטן פרשת עקב אות ב
יז ע"א22 השג יד בנודר והשנים בנידר וכו'לב דוד (תשסט) עמ' צו
יז ע"א24 עשיר שאמר ערכי עלייוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קנב
יז ע"א40 ואע"ג דמדירו עשיר וכו'לקוטי שיחות חכ"ז עמ' 101
יז ע"א רש"י - אם הדור נוחין זה לזה הקב"ה מעמיד להם פרנס וכו' בנחתצפנת פענח (תשסו) עמ' שסח
יז ע"א רש"י - אם הדור עז הקב"ה מעמיד להם פרנס עז וכו' אם הפרנס הוא עז או נוח כך מעמיד לו הקב"ה את הדורצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' תקנה, תקסח
יז ע"א רש"י - מאי שנאפירושי ראשונים
יז ע"א תוס' ד"ה השג יד בנודראמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' תיא
יז ע"א תפארת ישראל בועז אות עא - היו רגילין לשנות המשניות בזמרהמצווה ועושה ח"א עמ' תקנז
יז ע"א גרי"זפרורים משלחן גבוה ח"ב שאלה צט
יז ע"ב היה עני והעשיריוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קנג, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קנה, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קא
יז ע"ב היה עני והעשירהכתב והקבלה ויקרא פכ"ז פסוק ג
יז ע"ב עשיר והעני נותן ערך עשיר שנאמר הנודראמרי אמת (אמדו) דף לח ע"ג
יז ע"ב הו"א דבעי שיהא העד כשר מתחילה ועד סוףברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' נב
יח ע"א18 שכירות אינה משתלמת אלא לבסוףבנין משה (מייזליש) ח"ב עמ' רה
יח ע"א19 משום ספינההכתב והקבלה ויקרא פכ"ז פסוק ח
יח ע"א26 ערך כזמן הערךעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' רנה, כרך ב ח"ב עמ' ק
יח ע"א41 ילפינן שנה שנהשני המאורות (תשסח) עמ' סב
יח ע"א48 דאי כרבי האמר עד ועד בכלל וכו'דברי טובה יהושע ח"ב עמ' תנז
יח ע"א48 דאי רבי האמר עד ועד בכללתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' סז
יח ע"א רש"י - אין אומרים ימתין למחרשער הבטחון עם "בתורתו יהגה" עמ' רעח
יח ע"ב03 רבי אומר אינו צריך וכו'זכור לדוד עמ' קכא
יח ע"ב17 שנה האמורה בקדשים וכו'טוב ירושלים שמות פ"ל פסוק יב
יח ע"ב19 מונין שביעית למכירתו ולא לשני עולםיוסף לקח כרך א ח"א עמ' רעו
יח ע"ב22 כבש בן שנתו שנתו שלו ולא של מנין עולםתורה אור (באנדי) עמ' שסח
יח ע"ב22 שנתו שלו ולא של מנין עולםגור אריה שמות פי"ב הערה 64
יח ע"ב29 זמנין דבשביעית נמי יעבודבך יברך ישראל (תשסח) עמ' פה
יח ע"ב29 שש שנים יעבוד ובשביעית גם יעבודיוסף לקח כרך א ח"א עמ' רעח
יח ע"ב29 שש שנים יעבוד ובשביעית וכו'קרבן מנחה (תשעד) עמ' שע
יח ע"ב32 לגבי ערכין מונין שנים מעת לעת, ותוס' ד"ה וערכיןאמרות ה' השלם ח"ג עמ' שפו-שפז
יח ע"ב32 ערכין הם מעת לעתגור אריה שמות פ"ל אות יד
יח ע"ב רש"י ד"ה לכל מראהלקוטי שיחות חל"ב עמ' 84
יח ע"ב תוס' ד"ה ואי בעית אימאדברי טובה יהושע ח"ב עמ' תנז
יח ע"ב תוס' ד"ה שנתותפארת ראובן עמ' צד
יח ע"ב תוס'הכתב והקבלה ויקרא פי"ב פסוק ו
יט ע"א01 מאי שנא נקבה כי מזקנא קיימא אתלתאצמח דוד (שלוניקי) ח"א דף רלד ע"ב
יט ע"א03 אמרי אינשי סבא בביתא פאחא בביתאתורת אביגדור ח"ב עמ' סה
יט ע"א03 האיש פוחת יותר משלישמשמרת איתמר (תשסז) עמ' תיג
יט ע"א03 כשמגיע לימי הזקנה האשה קרובה להחשב כאישדבר טוב עמ' קנג
יט ע"א04 סבא בביתא וכו'קסת הסופר (תשעו) עמ' קח
יט ע"א04 סבא בביתא פאחא בביתא סבתא בביתא סימא בביתאברית שלום (תעח) דף קכט ע"ג
יט ע"א04 סבא בביתא פאחא בביתא סבתא בביתא סימא בביתאברית שלום (תשסח) עמ' תתל
יט ע"א04 סבא בביתא פחתא בביתא סבתא בביתא סימא בביתאצמח ה' לצבי (תשסז) עמ' תלז
יט ע"א04 סבתא בביתא סימא בביתאמדבר קדמות (תשסח) עמ' קלג
יט ע"א04 סבתא בביתא סימא בביתאפירושי ראשונים
יט ע"א04 סבתא בביתא סימא בביתאקשוטי כלה (גרינפלד) חי"א אות קפה
יט ע"א04 סבתא בביתא סימא טבא בביתאקשוטי כלה (תשסג) עמ' לז
יט ע"א10 משקל ידי עלי רבי יהודה אומר ממלא חבית מים וכו' ורש"יאילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' קכ
יט ע"א44 עומדי מהו רוחבו מהופירושי ראשונים
יט ע"א רש"י - שמשקל בשר חמור כמשקל בשר אדםאור התורה (צמח צדק) אסתר - הוספה עמ' ג
יט ע"ב משקל ידי ורגלי שוקל בשר חמור כנגדופרי צדיק וירא אות א
יט ע"ב קידוש ידים ורגלים במקדש עד הפרקדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' תקצב ד"ה פרק
כ ע"א01 האומד בנדרי הקדשאור חדש (הרטמן) הקדמה אות 37
כ ע"א15 ערכי עלי ומתהכתב והקבלה ויקרא פכ"ז פסוק ח
כ ע"א16 דמי עלי ומת לא יתנו וכו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קסח
כ ע"א17 בדבר שאין הנפש תלוי בו אין אני קורא בו בערכך נפשותגור אריה ויקרא פכ"ז אות א-ב
כ ע"א18 האומר ערך ראשי או כבדי עלי נותן ערך כולוקומץ המנחה (צונץ) דרוש צד אות ג
כ ע"א18 ערך ראשי וכבדי עלי ותוס' ד"ה לאתוייעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' רנד
כ ע"א20 ערך חציי עלי נותן ערך כולויוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קנג, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' רנד
כ ע"א23 האומר ערכו של פלוני עלימי השלוח (מישור) ח"א עמ' קלח
כ ע"א25 אמר דמיו של פלוני עלי ומת הנודר וכו'להורות נתן בראשית עמ' צז
כ ע"א29 חומר בערכין האומר ערכי עליעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' רנה
כ ע"א45 הכל לאתויי מאישל"ה (תשנז) תושבע"פ אות שכ
כ ע"ב08 דמי שור זה עלי עולה וכו' חייב לשלםיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קנז, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קב
כ ע"ב21 לכשיבאו דמיו יקדשו וכו' הא מני ר"מ היא דאמר אדם מקדיש דשלב"ללקוטי שיחות חי"ח עמ' 66
כ ע"ב22 דבר שלא בא לעולםחיי נפש ח"ג עמ' רפט
כ ע"ב22 דבר שצריך לקנות לא הוי בידוחיי נפש ח"ב עמ' רסד
כ ע"ב29 המשכיר בית לחבירו ונתנגעפנים מסבירות עמ' קלד
כ ע"ב29 המשכיר בית לחבירופירושי ראשונים
כ ע"ב תוס' ד"ה הכל וכו'ברכת אבות עמ' כה
כ ע"ב תוס'הכתב והקבלה דברים פכ"ג פסוק כד
כא ע"א10 אדם מקדיש דשלב"לודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תקד
כא ע"א15 חייבי חטאות אין ממשכנין אותםמראה יחזקאל (תשסד) עמ' שפה
כא ע"א15 חייבי חטאות אין ממשכנין אותןחכמת התורה בראשית עמ' שסא
כא ע"א15 חייבי חטאות אין ממשכנין אותןעיוני רש"י שמות ח"ב עמ' פג, פד
כא ע"א15 חייבי חטאות אין ממשכניןדרכי חושן עמ' צו [הלכה]
כא ע"א15 חייבי חטאות אין ממשכניןצמח צדקה עה"ת עמ' קצא
כא ע"א15 חייבי חטאות אין ממשכניןרוח חיים (חיד"א) עמ' סא
כא ע"א15 חייבי חטאות ואשמות אין ממשכנים אותןחכמת התורה שמיני עמ' תז
כא ע"א15 חייבי חטאות ואשמות אין ממשכנין אותם פרדס המלך (תשסט) אות שפד {משום דלכפרה אתו}
כא ע"א15 חייבי חטאות ואשמות אין ממשכנין אותםחכמת התורה מצורע עמ' נא, קמ
כא ע"א15 חייבי חטאות ואשמות אין ממשכנין אותן וכו'גנת אגוז (תשעב) אות שמ
כא ע"א15 חייבי חטאות ואשמות אין ממשכנין אותן וכו'שארית מנחם ח"ד עמ' תפה
כא ע"א15 חייבי חטאות ואשמות אין ממשכנין אותן וכו', פעמים שחייבי חטאת ממשכנין אותן וכו' יקריב אותו מלמד שכופין אותו וכו'אמרות ה' השלם ח"ד עמ' לב
כא ע"א15 חייבי חטאות ואשמות אין ממשכנין אותןדבר טוב עמ' רצא
כא ע"א15 חייבי חטאות ואשמות אין ממשכנין אותןחכמת התורה צו עמ' כא
כא ע"א15 חייבי חטאות ואשמות אין ממשכניןאבן ישראל (פישר) אגדה ח"ב עמ' ו
כא ע"א15 חייבי חטאותברכת מועדיך לחיים ח"ב דף ח ע"ב [כח ע"א ד"ה ורש"י]
כא ע"א15 חייבי ערכין ממשכנין אותןבנין שאול עמ' רכד
כא ע"א16 חייבי עולות ושלמים ממשכנים אותםאיש צעיר דף ה ע"ב
כא ע"א16 חייבי עולות ושלמים ממשכנין אותם אע"פ שאינו מתכפר לו עד שיתרצה שנא' וכו'חמודי צבי מועדים עמ' תריז
כא ע"א16 חייבי עולות ושלמים ממשכנין אותןתפארת ישראל (הרטמן) עמ' קסב הערה 45
כא ע"א16 ממשכנין על הקרבנותטיול בפרדס ח"א עמ' קעז
כא ע"א18 ב"ד כופין על הבאת קרבנותגור אריה שמות פ"כ הערה 2
כא ע"א18 כופין אותו וכו' עד שיאמר רוצה אניהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' תפ
כא ע"א18 כופין אותו עד כו'דרך מצותיך (חב"ד) דף עח ע"ב
כא ע"א18 כופין אותו עד שאומר רוצה אניצמח ה' לצבי (תשסז) עמ' תכ
כא ע"א18 כופין אותו עד שיאמר רוצה אניאבני אש (אויש) מועדים עמ' רסו
כא ע"א18 כופין אותו עד שיאמר רוצה אנידרכי צדק עמ' קב
כא ע"א18 כופין אותו עד שיאמר רוצה אניעצי חיים - מועדים עמ' רנב, רצא
כא ע"א18 כופין אותו עד שיאמר רוצה אניעקבי אבירים (תשסה) עמ' תיט, תמז
כא ע"א18 כופין אותו עד שיאמר רוצה אניפי' הרמ"ז על הזוהר בראשית (תשס) עמ' מא
כא ע"א18 כופין אותו עד שיאמר רוצה אניפרדס המלך (תשסט) אות שפד
כא ע"א18 כופין אותו עד שיאמר רוצה אנישמן ראש - ימים נוראים עמ' שמ, שמב
כא ע"א18 כופין אותו עד שיאמר רוצה אנישמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' קז
כא ע"א18 כופין אותו עד שיאמר רוצה אנישמן ראש (כץ) ח"ט דברים עמ' רעד
כא ע"א18 כופין אותו עד שיאמר רוצה אניתפארת צבי במדבר עמ' כד, שיג
כא ע"א18 כופין אותו עד שיאמר רוצה אניתפארת צבי שמות עמ' תמא
כא ע"א18 לרצונו - כופין אותו עד שיאמר רוצה אניקריאה בקריה ח"ב עמ' שד
כא ע"א21 אמר רב פפא פעמים שחייבי עולות אין ממשכנין אותןעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' ה
כא ע"א21 פעמים שחייבי חטאות ממשכנים אותםאיש צעיר דף ה ע"ב
כא ע"א29 למקראה הקדימה הכתובזבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' קפג
כא ע"א31 כך עולתו מעכבתומשנת חיים ויקרא עמ' רנט
כא ע"א32 יקריב אותו בעל כרחועץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' ה
כא ע"א32 יקריב אותו לרצונו, יכול בע"כ ת"ל לרצונו הא כיצד כופין אותו עד שיאמר רוצה אניבנין משה (מייזליש) ח"ב עמ' קל
כא ע"א32 יקריב אותו מלמד שכופין אותו וכו' עד שיאמר רוצה אני וכו'באר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' לא, דברים עמ' תקעז
כא ע"א32 יקריב אותו מלמד שכופין אותו, וכתיב לרצונו, הא כיצד כופין אותו עד שיאמר רוצה אניקדושה ומלכות (גורדון) פ' ויקרא
כא ע"א32 יקריב אותו מלמד שכופין וכו'דברים אחדים (תשמו) עמ' רצח
כא ע"א35 לא צריכא דפריש ליה חבריה וכו'זכור לדוד עמ' נח
כא ע"א35 לא צריכא דפריש ליה חבריה וכו'מגילת סמנים עמ' קיז
כא ע"א35 לא צריכא דפריש ליה חבריה וכו'מכשירי מצוה עמ' לז
כא ע"א37 חטאתו ואשמו של פלוני עלי וכו'כח מעשיו הגיד לעמו ח"א דף סה ע"ד
כא ע"א רש"י - עולה לאו חובה היאתקנת השבין סי' יג (עמ' 121)
כא ע"א תוס' ד"ה הכיאבן שהם (וינמן) עמ' פב [הלכה]
כא ע"א תוס' ד"ה הכידרך ישראל סי' ז ס"ק ג [הלכה]
כא ע"ב מקריבין בין לדעת בין שלא לדעתמנחת מרדכי עמ' קפה
כא ע"ב שום היתומים שלשים יום וכו'זכור לדוד עמ' מב
כא ע"ב שום היתומיםאברהם במחזה דף יג ע"ג
כא ע"ב איך מוכרין ב"ד שדה של יתומיםדרכי שלום (מרגונאטו) דף פב ע"ב
כב ע"א13 קולפי טאבינחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' יג אות י
כב ע"א26 אילימא בבע"ח עכו"ם מי ציית לןדגלי יהודה דרוש ב אות ג
כב ע"א50 יתמי דאכלו דלאו דידהו ליזלו בתר שבקייהולהורות נתן בראשית עמ' פג
כב ע"א51 א"ר פפא פריעת בע"ח מצוה ויתמי לא בני מיעבד מצוה נינהומכשירי מצוה עמ' קמח
כב ע"א51 ויתמי לאו בני מיעבד מצוה נינהומשנת חיים במדבר עמ' ש
כב ע"א51 פריעת חוב מצוהגנת אגוז (תשעב) אות נו
כב ע"א51 קטנים לאו בני מעבד מצוה נינהומנחת מחבת ח"א עמ' קלט
כג ע"א01 המקדיש והיתה עליו כתובת אשתועץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קס
כג ע"א01 המקדיש נכסיו והיתה עליו כתובת אשהאות זכרון דף ג ע"א
כג ע"א04 אף הערב לאשה בכתובתהילקוט הגרשוני ח"ב
כג ע"א11 חזקה אין אדם עושה קנוניא על ההקדשאות זכרון דף ד ע"ב
כג ע"א17 והכא בנדר שהודר ברביםתפארת ראובן עמ' קלג
כג ע"א18 בנדר שהודר על דעת רבים קא מיפלגיאות זכרון דף ה ע"א
כג ע"א30 ב"ש אומרים הקדש טעות הקדש וב"ה אומרים הקדש טעות אינו הקדשלחמי תודה דף קצא ע"א
כג ע"א32 משה בר עצרי ערב כו'מערכי לב (חזן) ח"ב דרוש עג דף קסז ע"ג
כג ע"א32 משה בר עצרירוח חיים (חיד"א) עמ' ט
כג ע"א34 ליכא דנסבי עצה לרב הונא דליגרש לדביתהו וכו'ברית עולם (תשסט) עמ' קפד
כג ע"א37 איזה רשע ערום זה המשיא עצה למכור בנכסים וכו'ס' חסידים סי' תקפג
כג ע"א39 וצורבא מרבנן שאנינחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' ל אות ב
כג ע"ב ערב בכתובה לא משתעבדתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' קכג
כג ע"ב המקדיש נכסיו והיתה עליו כתובת אישה ובעל חוב וכו'אות זכרון הקדמה עמ' 6
כג ע"ב משום דר' אבהו שלא יאמרו הקדש יוצא בלא פדיוןאות זכרון דף ג ע"ב
כג ע"ב ר"ש אומר אם חובו מרובים מהקדש לא הקדיש כלוםס' חסידים סי' שצז
כג ע"ב המקדיש נכסיו מעלין לו תפיליופירושי ראשונים
כג ע"ב תוס' ד"ה משום דר"אטבעות זהב ח"א דף עז ע"ג, ל ע"א, סט ע"ב [הלכה]
כד ע"א01 החייהו מערכךברכת שלמה חו"מ עמ' עג [הלכה]
כד ע"א01 החייהו מערכךטוב טעם ויקרא עמ' קנב
כד ע"א03 אם היה איכרהכתב והקבלה ויקרא פכ"ז פסוק ח
כד ע"א16 במשנהתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' קסו
כד ע"א19 אם ממתינין אותה לאיטליס משובחת היאהקשורים ליעקב (תשעח) עמ' נב
כד ע"א19 בהמה ממתינין לה לאטליזהקשורים ליעקב (תשסא) עמ' קטז
כד ע"א21 אין להקדש אלא מקומו ושעתואז שמח עמ' רעט
כד ע"א21 אין להקדש אלא מקומו ושעתוזכור לדוד עמ' מח
כד ע"א23 אין מקדישיןהכתב והקבלה ויקרא פכ"ז פסוק יח
כד ע"א24 אין מחשבין חדש להקדשיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קנט, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' רסב
כד ע"א24 אין מחשבין חדשיםהכתב והקבלה ויקרא פכ"ז פסוק י
כד ע"א רש"י ד"ה סליקותורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' ריב
כד ע"ב ושמואל מי כתיב ואם בשנת היובל, משנת היובל כתיב וכו'טוב ירושלים דברים פט"ו פסוק א
כה ע"א13 בית כור נפדה בחמשים שקלהמאור הגדול (גר"א) עמ' נט
כה ע"א13 בית כור שויא חמישים שקלגנא דפלפלי עמ' טו, קלב
כה ע"א13 המקדיש בית כורתורת אליהו עמ' נב
כה ע"א14 היו נקעים עמוקים עשרה טפחיםעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' רסד
כה ע"א14 היו שם נקעים עמוקים עשרה טפחיםיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קנח
כה ע"א16 הריני נותן שנה בשנהעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' רסב, רסג
כה ע"א18 רק הבעלים מוסיף חומשאור חדש (זיטשיק, תשסח) דברים עמ' רנז
כה ע"א33 גאלה אחרהכתב והקבלה ויקרא פכ"ז פסוק כ
כה ע"א34 חוזרת לכהנים בזמן הזהעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' רסא
כה ע"ב אשה מי מעמיד לה שדה בעל מוקים לה שכן יורשה או דלמא וכו'הר המוריה עמ' קס
כה ע"ב הקדישתו אשתו ופדאו הואעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' רסד
כה ע"ב ספק במקדיש פחות מב' שניםברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' עח
כה ע"ב במקדיש פחות מב' שניםברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' קנד
כו ע"א סכינא חריפא מפסקא קראיאור חדש (הרטמן) פ"ד אות 332
כו ע"א סכינא חריפא מפסקא קראיבאר הגולה (הרטמן) באר ג הערה 31
כו ע"א לכמות שהיתההכתב והקבלה ויקרא פכ"ז פסוק כ
כו ע"א יכול יחזור לגזבר כו'ברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' קנב
כו ע"א תוס' ד"ה אילימאמנחת מרדכי עמ' רנג
כו ע"ב17 שלא תאמר לאשר קנהו מאתו הוא הגזבריוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קסא
כו ע"ב38 הלוקח שדה מאביו ומת אביומנחת מרדכי עמ' רנב
כו ע"ב39 הלוקח שדה מאביו הקדישה ואח"כ מת אביויוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קסא
כו ע"ב42 שדה מקנה אינה יוצאה לכהנים ביובל שאין אדם מקדיש דבר שאינו שלו, ורש"ירנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תשו
כו ע"ב42 שדה מקנה אינה יוצאה לכהנים ביובל שאין אדם מקדיש וכו'עטרת חן ח"ב עמ' קלד
כו ע"ב43 אין אדם מקדיש דבר שאינו שלוחכמת התורה לך לך עמ' שלד {שאינו מעשר דשא"ש}
כו ע"ב43 הכהנים והלוים מקדישין לעולם וגואלין לעולםאחרית השנים עמ' ע
כו ע"ב43 שאין אדם מקדיש דבר שאינו שלוברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' קנב
כו ע"ב ברכת הזבח - סתירת הרמב"םעולת חודש ח"ג מאמר עב
כו ע"ב פי' הרמב"ם וברע"ביוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קנט
כז ע"א מאי אומרין כופיןהכתב והקבלה ויקרא פכ"ז פסוק יז
כז ע"א לימא בהא קמיפלגי דר"י סבר שוה כסף ככסף וכו'ברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' עט
כז ע"א אמר אחד הרי הוא שלי בכ"אעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' רס
כז ע"ב אין מוסיפין חומש על עילויו של זהיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קנו
כז ע"ב דחומשא רווחא דבעל הביתאבן פינה עמ' 32
כח ע"א02 מחרים אדם וכו' דברי ר"א אמר ראב"ע וכו' מכל אשר יש לו ולא כל כו'לקוטי שיחות חכ"ז עמ' 218
כח ע"א02 מחרים אדם מצאנו וכו' אין אדם רשאי להחרים כל נכסיו ותוס'ברית שלום (תעח) דף עט ע"ד, פ ע"ד
כח ע"א02 מחרים אדם מצאנו וכו' אין אדם רשאי להחרים כל נכסיו ותוס'ברית שלום (תשסח) עמ' תקי
כח ע"א02 מחרים אדם מצאנו ומבקרו וכו' החרים כולם אינם מוחרמיםיוסף לקח כרך א ח"א עמ' קסב, שיט, ח"ב עמ' קסא, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' רסו, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' קסו
כח ע"א02 מחרים אדםחלקו של יוסף (אמאדו) דף טו ע"ד
כח ע"א04 ואם החרים כולם אינם מוחרמיןיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קסב
כח ע"א06 אין אדם רשאי להחרים כל נכסיוקרני אורה עמ' פז
כח ע"א06 לא יקדיש ושלא יחרים כל שדותיויוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קסב, יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' עט
כח ע"א08 אדם צריך שיהא חס על נכסיוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' נג
כח ע"א08 יהא אדם חס על נכסיוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' רנט
כח ע"א08 שיהא אדם חייב להיות חס על נכסיורב ייבי (תשסט) ח"א עמ' סג
כח ע"א09 מכל ולא הכל עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' רנב
כח ע"א23 יכול יחרים אדם בנו וכו' מה בהמה יש לו רשות למוכרה אף כל וכו'תשובה מיראה עמ' לט-מ, ס
כח ע"א26 אף כל שיש לו רשות למוכרהגור אריה ויקרא פכ"ז הערה 66
כח ע"א32 איכא בינייהו דרבי אילא דאמר רבי אילא וכו'מגילת סמנים עמ' סז
כח ע"א33 באושא התקינוהכתב והקבלה בראשית פכ"ח פסוק כב
כח ע"א33 המבזבז אל יבזבז יותר מחומשאמרות ה' השלם ח"ג עמ' שז-שח
כח ע"א33 המבזבז אל יבזבז יותר מחומשפרורים משלחן גבוה ח"ה שאלה טז
כח ע"א33 המבזבז אל יבזבז יותר מחומשרב ייבי (תשסט) ח"א עמ' סג,
כח ע"א34 ר' ישבב הי' רוצה לבזבז כל נכסיו, ורש"י ד"ה חומשאמרות ה' השלם ח"ב עמ' מז
כח ע"א36 אדם יכול להחרים רק דבר שהוא שלוגור אריה במדבר פכ"א הערה 14
כח ע"א36 אין אדם יכול להחרים עבדו ושפחתופנים מסבירות עמ' לו
כח ע"א36 אין מחרים בניו וכו'עיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תרנד
כח ע"א36 המחרים בנו ובתו אין מוחרמיןרנת יצחק יהושע עמ' שלה
כח ע"א36 המחרים בנו ובתו אינן מוחרמיןרנת יצחק תענית עמ' כב
כח ע"א36 המחרים בנו ובתו וכו' אין מוחרמיןרנת יצחק שופטים עמ' קנ
כח ע"א37 הכהנים והלוים אין מחרימיןלקוטי שיחות חכ"ב עמ' 168
כח ע"א תוס' ד"ה דתנועץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' רסז
כח ע"ב09 שדה היוצאת לכהנים ביובלקרן פני משה ח"א עמ' קמו
כח ע"ב11 פגע בו יובל בשבת וכו'גנת אגוז (תשעב) אות תפב
כח ע"ב14 אחד יובל ואחד שביעית משמטין כאחד אלא שיובל בתחילתו וכו'מכשירי מצוה עמ' ר
כח ע"ב15 אלא שיובל תחילתו והשמיטה מסופה וכו'טוב ירושלים דברים פט"ו פסוק א
כח ע"ב16 אין שביעית משמטת אלא בסופהשם דרך דברים עמ' עח
כח ע"ב16 אין שמיטה משמטת אלא בסופהאור אברהם דברים עמ' קמד
כח ע"ב16 שביעית בסופה דכתיב מקץ כו'לקוטי שיחות ח"ה עמ' 197
כח ע"ב16 שביעית משמטת בסופהאמרי פנחס השלם - שער פרשיות ומועדים סי' תנב
כח ע"ב16 שביעית משמטת בסופהדבר טוב עמ' קצא
כח ע"ב16 שביעית משמטת בסופההתורה והעולם ח"ג עמ' קכא
כח ע"ב16 שמטה משמטת בסופה שנאמר מקץ שבע שנים קרן פני משה ח"א עמ' ריא
כח ע"ב16 שמיטה אינה משמטת אלא בסופהשבות יעקב (אבולפיה) עמ' שיד
כח ע"ב16 שמיטת כספים משמט בסוף השנהאמרות ה' השלם ח"ב עמ' רז
כח ע"ב17 בשלמא שביעית בסופה דכתיב מקץ שבע שנים תעשה שמטהשל"ה (תשנז) ווי העמודים פרק יד אות ו
כח ע"ב27 חרמי כהנים אין להם פדיון גור אריה ויקרא פכ"ז אות יח
כח ע"ב28 ר' יהודה בן בתירא אומר סתם חרמים לבדק הביתנועם אלימלך (תשסא) עמ' קפא
כח ע"ב28 רבי יהודה בן בתירא אומר, סתם חרמים לבדק הבית וכו' וחכמים אומרים, סתם חרמים לכהניםנועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף מה ע"ד
כח ע"ב28 ריב"ב אומר סתם חרמין לבדק הביתיוסף לקח כרך א ח"א עמ' קיז, שיט
כח ע"ב28 פלוגהא דרבנן וריב"ב וכו' סתם חרמין וכו'כח מעשיו הגיד לעמו ח"א דף מה ע"ד
כח ע"ב29 סתם חרמים לבדק הבית וחכ"א סתם חרמים לכהניםתורה בציון עמ' תק
כח ע"ב32 כל חרם קדש קדשים מלמד שחל על קק"ד וקק"ליוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קנז, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' רסז
כח ע"ב33 בחרם על קרבןעיוני רש"י דברים ח"א עמ' תב
כח ע"ב33 חרמי כהנים חלים על ק"ק ועל קדשים קליםגור אריה ויקרא פכ"ז אות יט
כח ע"ב38 הבכור בין תם בין בעל מום וכו'תשובה מיראה עמ' כו
כח ע"ב רש"י ד"ה אדרבהצלח רכב עמ' רצה
כח ע"ב רש"י ד"ה בכרי וכו' פירש"י רשאי חייב וכו'כח מעשיו הגיד לעמו ח"א דף נג ע"ד
כח ע"ב תוס' ד"ה כמאן - מסתמא לכהנים נמי הכי הואברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' עז
כח ע"ב תוס' ד"ה כמאןברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' קנ
כט ע"א02 חרמים כל זמן שהן בבית בעלים - הרי הן כהקדש לכל דבריהןנועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף מה ע"ד
כט ע"א02 חרמין כל זמן שהם בבית הבעלים ה"ה כהקדשעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קסז
כט ע"א04 נתנן לכהן הרי הן לכל דבריהם כחוליןגור אריה ויקרא פכ"ז אות יח
כט ע"א11 מנין לכהן שהקדיש שדה חרמו כו'לקוטי שיחות חכ"ב עמ' 166
כט ע"א24 ההוא גברא דאחרימינהו לנכסי בפומבדיתא מקרקעי דח"ל כמטלטלי דא"י דמו וכו'כח מעשיו הגיד לעמו ח"א דף מה ע"ד
כט ע"א27 הקדש שוה פרוטה שחללו על שוה פרוטה מחולליוסף לקח כרך א ח"א עמ' שכא
כט ע"א27 חללן על שוה פרוטה הרי הן מחוללין עליו ומותריןשערי תשובה אגה"ת אות לא
כט ע"א31 אין ע"ע נוהג אלא כו'מראה הגדול ח"ב דף טז ע"ד
כט ע"א31 אין עבד עברי נוהג אלא בזמן שהיובל נוהגגדולי מוסר עמ' קכב
כט ע"א31 אין עבד עברי נוהג אלא בזמן שהיובל נוהגכח מעשיו הגיד לעמו ח"א דף כב ע"ד
כט ע"א31 אין עבד עברי נוהג אלא בזמן שהיובל נוהגערבי נחל (תשסד) ח"ג עמ' פט
כט ע"א31 אין עבד עברי נוהג אלא בזמן שהיובל נוהגצדקת הצדיק סי' רלא, רמה
כט ע"א31 עבד עברי אין דינו נוהג אלא בזמן שהיובל נוהגלקט שיחות מוסר ח"ג עמ' סו
כט ע"א31 עבד עברי אין דינו נוהג אלא בזמן שהיובל נוהגלקט שיחות מוסר ח"א עמ' ריג
כט ע"א33 אין דין בתי ערי חומה אלא בזמן היובלבנין שאול עמ' קפ
כט ע"א33 בתי ערי חומה אינו נוהג אלא בזמן שהיובל נוהגערבי נחל (תשסד) ח"ג עמ' צג
כט ע"א36 אין גר תושבדרשות ר"י מסלוצק עמ' קעו
כט ע"א36 אין מקבלים גר תושב אלא בזמן שהיובל נוהגעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' צו, מקראי קדש (תשנג) עמ' ש
כט ע"א36 קבלת ג"ת בזה"זאור הרעיון עמ' רעו
כט ע"א36 רשב"א אומר אין גר תושב נוהג כו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קכח
כט ע"א37 כי טוב לו עמךעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תרי
כט ע"א39 מקרקעי דחו"ל כמטלטליןאור חדש על ציון דף קד ע"ב
כט ע"א39 נכסי חוץ לארץ נקראים מטלטלין ונכסי ארץ ישראל נקראת קרקעכסף נבחר (מרגליות) עמ' כט, רכט, שכב
כט ע"א39 קרקעות חו"ל כמטלטלי א"יהתקופה הגדולה (תשלב) עמ' רו
כט ע"א40 ר' ישמעאל אומר כתוב אחד אומר אך את הבכור תקדיש וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' עז
כט ע"א40 ר' ישמעאל אומר כתוב אחד אומר אך את הבכור תקדיש וכו'ברית שלום (תעח) דף יב ע"ד
כט ע"א40 רבי ישמעאל אומר כתוב אחר אומר תקדיש וכתוב אחד אומר לא יקדיש וכו'של"ה (תשנז) תושבע"פ אות צא, צד
כט ע"א40 רי"א א"א לומר תקדיש שכבר נאמר לא יקדישעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' ער
כט ע"א41 אי אפשר לומר תקדיש שכבר נאמר לא יקדיש וכו'נאות דשא (תשסח) עמ' מד
כט ע"א42 מקדישו אתה הקדש עילוי לבדק הביתיוסף לקח כרך א ח"א עמ' רלט
כט ע"א42 מקדישו הקדש עילויעיוני רש"י דברים ח"א עמ' ת, תא
כט ע"א42 מקדישו הקדש עילוי, שמצוה להקדישותיבת גמא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' קצה
כט ע"א44 המשנה מקדושת בכור עובר בל"תמנחת מרדכי עמ' רנד
כט ע"א44 מנין לנולד בכור בעדרו שמעוה להקדישו וכו'שופרא דישראל (תשסו) עמ' שכז
כט ע"א44 מנין לנולד בכור בעדרו שמצוה להקדישו וכו'מגילת סמנים עמ' קכה
כט ע"א44 מנין לנולד בכור בעדרו שמצוה להקדישו שנאמר הזכר תקדיש וכו'מכשירי מצוה עמ' פח, רד
כט ע"א44 מנין לנולד בכור בעדרו שמצוה להקדישו שנאמר הזכר תקדיששל"ה (תשנז) - שער האותיות אות ק ס"ק כד
כט ע"א44 מנין לנולד בכור בעדרו שמצוה להקדישואור אברהם שמות עמ' עה
כט ע"א44 מנין לנולד בכור בעדרו שמצוה להקדישופרי צדיק אמור אות א
כט ע"א44 מנין לנולד בכור שמצוה להקדישואור אברהם על ספר המצוות עמ' תנא
כט ע"א44 נולד בכור בעדרו שמצוה להקדישורנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' קיא
כט ע"א45 בכור מצוה להקדישושארית מנחם ח"ב עמ' כו
כט ע"א45 מצוה להקדיש הבכורבן מלך - שבת עמ' שסט
כט ע"א45 שמצוה להקדישומשנת חיים שמות עמ' פו
כט ע"א45 תקדיש שצריך להקדישו לבכור בפהיוסף לקח כרך א ח"א עמ' רלא, רעא, יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' מא
כט ע"א רש"י ד"ה איןתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' תצב
כט ע"א תוס' ד"ה הקדשגור אריה דברים פט"ו הערה 36
כט ע"א רש"ש, חשק שלמהתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' קצו
כט ע"א חשק שלמהמפניני הרב עמ' רג
כט ע"ב01 אין מותר לגואלו פחות מב' שנים וכו'גנת אגוז (תשעב) אות תסה
כט ע"ב01 אינו יכול לגאול שדה אחוזה פחות משתי שניםקרן פני משה ח"א עמ' קנ
כט ע"ב01 אינו מותר לגאול פחות משתי שנים וכו'טוב ירושלים ויקרא פכ"ה פסוק יד
כט ע"ב01 אינו מותר לגאול פחות משתי שניםנשמת חיים (ברלין) עמ' עט
כט ע"ב01 אינו רשאי לגאול בפחות מב' שניםגור אריה ויקרא פכ"ה הערה 102, אות לו
כט ע"ב06 מכרה לו לפני ר"ה מלאה פירות ואכלה שתי שניםעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' רלד
כט ע"ב15 איתמר המוכר שדהו בשנת היובל עצמה רב אמר וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' רצג
כט ע"ב15 אתמר המוכר שדהו בשנת היובל וכו' התם לא הדרא ומיזדבנא וכו' ופרש"י דאין אדם מוכר את בתו לשפחות אחר שפחותחוט המשולש בשערים (תשנח) עמ' רד
כט ע"ב15 המוכר שדהו ביובל אינה מכורה כל עיקריד דוד (אופנהיים) עמ' פא
כט ע"ב15 המוכר שדהו בשנת היובל עצמה כו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קכו
כט ע"ב17 אינה מכורה כל עיקרהכתב והקבלה ויקרא פכ"ה פסוק טו
כט ע"ב19 אינה מכורה לא כ"שתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' רעא, שנ
כט ע"ב19 שאינו מכורה אינו דין שלא תמכרגור אריה שמות פכ"א אות כד
כט ע"ב21 אין אביה יכול למכור בתו נערה מק"ו וכו' שאינה מכורה לא כל שכן שלא תמכרבן פורת יוסף (תשעא) עמ' תקיד
כט ע"ב21 אין אדם מוכר בתו נערה כשהיא נערהעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' פח
כט ע"ב21 יכול ימכור אדם את בתו כשהיא נערה, אמרת מכורה כבר יוצאה, אינה מכורה אינו דין שלא תימכראור חדש (הרטמן) פ"ה אות 566
כט ע"ב22 מכורה כבר יוצאה אינה מכורה אינה אינו דין שלא תמכרקרן לדוד דברים עמ' לא
כט ע"ב24 התם לא הדרא מזדבנא וכו' ורש"י ותוס'עיוני רש"י שמות ח"ב עמ' כ
כט ע"ב25 אחר היובל וכו' סמוך ליובלתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קכו
כט ע"ב32 משלים עליו ב' שניםגור אריה ויקרא פכ"ה אות מח
כט ע"ב תוס' ד"ה התם לא הדרא ומזבנא וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' רצד
ל ע"א19 מכרה לראשון במנה ומכר ראשון לשני במאתיםעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' רלד
ל ע"א19 מכרה לראשון במנהעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' רלד
ל ע"א21 לעולם אינו מחשיב רק עם אותו שמכר לו האיש הזה שבא לגואלוגור אריה ויקרא פכ"ה אות מ
ל ע"א28 ולא יגאל לחצאיןגור אריה ויקרא פכ"ה אות מא
ל ע"א תוס' ד"ה ולא ידענאבריכות המעיין עמ' קז
ל ע"א תוס' ד"ה ולא ידענאתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' ריט
ל ע"ב01 הריני כבן עזאיבאר הגולה (הרטמן) הקדמה 48
ל ע"ב01 כבן עזאי ורש"י ובקיהמאור שבתורה (שפירא) שמות עמ' רכח
ל ע"ב12 אמ"ר בר חנניא כמה קשה אבקה של שביעית וכו'איש אמונים דף נט ע"א
ל ע"ב12 בא וראה וכו' אדם נושא ונותן בפירות שביעית וכו' לא באת לידו עד שמוכר את עצמו וכו'דעת תורה ויקרא עמ' פט
ל ע"ב12 בא וראה כמה קשה אבקה של שביעית וכו' לסוף מוכר א"עדרכי צדק עמ' שלח
ל ע"ב12 בא וראה כמה קשה אבקה של שביעית וכו' לסוף מוכר את ביתו וכו'אוצרות חיים - מתן תורה וא"י עמ' רסו-רסח
ל ע"ב12 בא וראה כמה קשה אבקה של שביעית וכו'ברית שלום (תעח) דף פד ע"א
ל ע"ב12 בא וראה כמה קשה אבקה של שביעית וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' תקלח
ל ע"ב12 כמה קשה אבקה של שביעיתחיי נפש ח"ג עמ' ד
ל ע"ב12 כמה קשה אבקה של שביעיתכוכבי אור (תשלד) עמ' קלה
ל ע"ב12 כמה קשה אבקה של שביעיתמכתב מאליהו ח"ה עמ' 60
ל ע"ב12 כמה קשה אבקה של שביעיתצמח דוד (שלוניקי) ח"א דף רלא ע"א-ע"ב
ל ע"ב12 כמה קשה וכו' שביעית וכו' מוכר וכו' לסוף מוכר וכו' משרת לעבודת כוכבים (ובשטמ"ק)לקוטי שיחות חי"ז עמ' 298
ל ע"ב13 אדם נו"נ בפירות שביעית לסוף מוכר וכו'כרם טוביה עמ' שכט
ל ע"ב13 נושא ונותן בפירות שביעית לסוף מוכר מטלטליו לא הרגיש מוכר שדהועלי שור ח"ב עמ' קסז
ל ע"ב17 לא הרגיש לסוף מוכר את שדותיומכתב מאליהו ח"ה עמ' 292
ל ע"ב19 לא באת לידו עד שמוכר את בתו וכו', רש"ילקט שיחות מוסר ח"ג עמ' שנט
ל ע"ב23 כיון שעבר אדם עבירה ושנה בה וכו' נעשית לו כהיתרשיחות ר' ראובן עמ' קט
ל ע"ב23 כיון שעבר אדם עבירה ושנה בה וכו'שערי תשובה (עם שערי חיים) שער ראשון מאמר ה
ל ע"ב23 כיון שעבר אדם עבירה ושנה בה נעשה אצלו כהיתר - ורש"י דרשות שמן רוקח עמ' לו
ל ע"ב23 כיון שעבר אדם עבירה ושנה בה נעשית לו כהיתרגור אריה במדבר פ"י הערה 85
ל ע"ב23 כיון שעבר אדם עבירה ושנהשיחות מוסר (תשסב) עמ' תיג, תלו
ל ע"ב23 עשה עבירה ושנה בה נעשית לו כהיתרברכת אליהו (עמאר) בראשית פ' וישב מאמר יב
ל ע"ב25 מכירת בתודרכי שלום (מרגונאטו) דף עט ע"ב
ל ע"ב37 נתרבה כספוהכתב והקבלה ויקרא פכ"ה פסוק נא
ל ע"ב41 אמר ר"י דרשינהו ר"נ להני קראי כסינילקוטי שיחות חי"ג עמ' 31
ל ע"ב41 דרשינהו להני קראי כסינימנחת יהודה (בוים) בהקדמה ד"ה בהיה
ל ע"ב41 דרשינהו ר"נ להני קראי כסינידברי חנינא - ת"ת עמ' קפא
ל ע"ב42 והשיגה ידו יד עצמו שלא ילוה ויגאלפאר יעקב ח"ג עמ' רצה
ל ע"ב44 כדי גאולתו שאין גואל לחצאיןגור אריה ויקרא פכ"ה הערה 154
ל ע"ב51 ואם גאל יגאל וכו'ולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' תקמט
לא ע"א03 המוכר בית בבתי ערי חומה גואל מיד וגואל כל י"ב חודש וכו' תמימה להביא חדש העיבור עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' רלז, יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רלו
לא ע"א03 המוכר בית בבתי ערי חומה וכו'לקוטי שיחות חכ"ו עמ' 67
לא ע"א03 מוכר בית בבתי ערי חומה שרשאי לפדותו תוך שנהאור חדש (הרטמן) פ"ד אות 307
לא ע"א04 בתי ערי חומה נגאלות רק שנהמנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף כד ע"ד
לא ע"א05 כמין רביתדרכי חושן עמ' רצז [הלכה] {רבית בקרקע}
לא ע"א06 מת הלוקח יפדה מיד בנועץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' רלז
לא ע"א07 מכר ראובן לשמעון בניסן וכו' אין מונים שנה אלא משעה שמכר ראובןיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קמה, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' רלז
לא ע"א08 כשהוא אומר תמימה להביא חודש העיבור רבי אומר יתן לו שנה ועיבורהבית ישראל (טויסיג) תנינא ח"ב עמ' קיב
לא ע"א08 כשהוא אומר תמימה להביא את חדש העיבור ס' המאמרים (רש"ב) תרעב עמ' תתקעו
לא ע"א08 כשהוא אומר תמימה להביא את חדש העיבורבשעה שהקדימו תער"ב ח"ב עמ' תתקעו
לא ע"א08 כשהוא אומר תמימה להביא את חדש העיבורלקוטי שיחות ח"ה עמ' 100, חי"ב עמ' 97, חי"ח עמ' 129, ח"כ עמ' 288, חכ"ד עמ' 547, חכ"ט עמ' 241
לא ע"א08 כשהוא אומר תמימה להביא את חודש העיבורתורת מנחם חמ"ג עמ' 214
לא ע"א09 חודש העיבור אי הוי בכלל מנין השנהברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' קמז-קמח
לא ע"א09 להביא את חודש העיבורלקוטי שיחות חלק ל עמ' 46
לא ע"א09 תמימה להביא את חודש העיבור (ורש"י - שאם היתה שנה מעוברת אינה נחלטת עד שלשה עשר חודש)תורת מנחם ח"י עמ' 119
לא ע"א09 תמימה להביא את חודש העיבורברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' עו
לא ע"א09 תמימה להביא את חודש העיבורלקוטי שיחות חל"ה עמ' 24
לא ע"א09 תמימה להביא את חודש העיבורלקוטי שיחות חל"ח עמ' 10
לא ע"א09 תמימה להביא את חודש העיבורתורת מנחם חי"ח עמ' 162
לא ע"א09 תמימה לרבות את חודש העיבורתורת מנחם חמ"ח עמ' 258
לא ע"א09 תמימהתורת מנחם חלק לב עמ' 32
לא ע"א09 להביא חודש העיבור שאינו נחלט עד סופהעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' רלו
לא ע"א10 נותן לו שנה ועיבורהיוסף לקח כרך א ח"א עמ' קמד
לא ע"א26 הרי זו רבית גמורה אלא שהתורה התירתומכשירי מצוה עמ' מ
לא ע"א26 והתניא ה"ז רבית גמורה וכו' דרך ישראל סי' ט ס"ק ד, ח [הלכה]
לא ע"א רש"י ד"ה הרי זהדרך ישראל סי' ט ס"ק ד [הלכה]
לא ע"א תוס' - בבתי ערי חומה אינו לווה ופודה ואינו גואל לחצאיןעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' רסב, רנג
לא ע"א תוס' ד"ה ור' יהודהדרך ישראל סי' ט ס"ק א, ג [הלכה]
לא ע"ב19 מכר ב' בתי ע"ח א' בט"ו אדר א' וכו'ברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' רנח
לא ע"ב19 מכר ב' בתי ערי חומה א' בט"ו אדר ראשון וא' בא' אדר שני וכו' - במחלוקת ר"א בר ממל ורבינאברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' קמח
לא ע"ב19 מכר שני בתי ערי חומהפורים בציון עמ' לז
לא ע"ב19 מכר שני בתים אחד בחצי אדר ראשון ואחד בראש אדר שניעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' רלז
לא ע"ב28 נולדו שני טלאים אחד טו אדר ראשון והשני ר"ח אדר שניעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' מ
לא ע"ב36 שנה תמימה לגבי בתי ערי חומהאור אברהם הלכות מגילה וחנוכה עמ' מג
לא ע"ב36 שנה תמימה רבי אומר כו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' שמג
לא ע"ב36 ת"ר שנה תמימה וכו'אור אברהם - מסכת מגילה עמ' נ
לא ע"ב48 לא יצא ביובל אפילו פגע יובל תוך שנתועץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' רלח
לא ע"ב50 בראשונה הי' נטמן יום י"ב חודש התקין הלל שיהא תולש מעותיו ללשכה וכו'דברי יונה ח"א עמ' קסה
לא ע"ב50 בראשונה היה נטמן י"ב חודש, כדי שיהיה הבית חלוט לו וכו'עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קמג, ח"ב עמ' רלז, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' קסא
לא ע"ב51 התקין הלל הזקן שיהא חולש את מעותיו ללשכהפרורים משלחן גבוה ח"ב שאלה סז
לא ע"ב רש"י - בראשונה הי' נטמן הלוקח ביום י"ב חודש שלא ימצאוהו המוכרדברי יונה ח"א עמ' קסה
לא ע"ב רש"י ד"ה דכולידרך ישראל סי' ח ס"ק א, וסי' ט ס"ק ט [הלכה]
לא ע"ב רש"י ד"ה שאין לו דורות - דליכא פו"ר קמי שמיאנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' לב אות י
לא ע"ב תוס' - בתי ערי חומה נהגו בבית שניערבי נחל (תשסד) ח"ג עמ' פט
לא ע"ב תוס' ד"ה רבאדרך ישראל סי' ט ס"ק ד [הלכה]
לב ע"א15 כל שהוא לפנים מן החומה הרי הוא כבתי ערי חומהעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' רלח
לב ע"א16 שדות שבתוך ערי חומה נגאליןיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' כה
לב ע"א17 בית הבנוי בחומה ר' יהודה אומרשערי שיש יהושע ח"א עמ' קפא-קפב
לב ע"א17 בית הבנוי בחומהיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קמה
לב ע"א32 גגות עיר חומהימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' תסה
לב ע"א32 עיר שגגותיה חומתה, ושאינה מוקפת חומה מימות יהושע בן נון, אינה כבתי ערי חומהשל"ה (תשנז) ווי העמודים פרק כב אות א
לב ע"א33 ואלו הן בתי ערי חומהפורים בציון עמ' שסט
לב ע"א34 מוקפות חומה מימות יב"נישא מדברותיך - מגילה עמ' עט
לב ע"א36 ירושלים מוקפת חומהימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' רעט
לב ע"א36 פרט לטבריה שימה חומתהיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קמד, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' רלז
לב ע"א37 אע"ג שאין לו חומה עכשיו כיון שהיה לו קודם לכןגור אריה ויקרא פכ"ה אות מב
לב ע"א37 אע"ג שאין לו חומה עכשיו כיון שהיה לו קודם לכןהכתב והקבלה ויקרא פכ"ה פסוק ל
לב ע"א רש"יהכתב והקבלה בראשית פ"ד פסוק יז
לב ע"א תוס' ד"ה התקין - מכל שבט חזרו מקצתןרנת יצחק מלכים עמ' שסה, תכז, ישעיה עמ' רצ, משלי עמ' רצה
לב ע"ב06 וירושלים מי מיחלט בה וכו' תרי ירושלים הווימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' רפג
לב ע"ב11 רב אשי אמר לאו אמר רב יוסף תרי קדש הוו הכא נמי תרי ירושלים הוובית ישראל (טויסיג) ח"ו עמ' קס
לב ע"ב11 רב אשי אמר לאו אמר רב יוסף תרי קדש הוו הכא נמי תרי ירושלים הוובית ישראל (טויסיג) תליתאה ח"א עמ' קח
לב ע"ב12 תרי ירושלים הוודרשות מהר"ם בנעט עמ' צה
לב ע"ב14 מצאו אלו וקידשום וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' שטו ד"ה כתיב
לב ע"ב15 וקדשו ערי חומה, ותוס' - מנלן דשילוח מצורעים דוקא מעיירות המוקפות חומהבאר יוסף (תשמא) ח"ג עמ' כט
לב ע"ב16 קדושה ראשונה קדשה לשעתה וכו'אמרי יוסף דברים דף צט ע"א
לב ע"ב16 קדושה ראשונה קדשה לשעתהניבי זהב עמ' קסג
לב ע"ב16 קדושה ראשונה קידשה לשעתה ולא קידשה לעת"ל וכו' ורש"יברית שלום (תעח) דף פג ע"ב
לב ע"ב16 קדושה ראשונה קידשה לשעתה ולא קידשה לעת"ל וכו' ורש"יברית שלום (תשסח) עמ' תקלב
לב ע"ב16 קדושה ראשונה קידשהנתיבות יצחק - ירח האיתנים עמ' תלז
לב ע"ב16 קדושת ארץ ישראל אור אברהם במדבר עמ' שלב {לענין תרומות ומעשרות}
לב ע"ב24 אלא כל שתעלה לך מסורת בידך וכו' שקדושה ראשונה קידשה לשעתה וקידשה לעתיד לבאשל"ה (תשנז) - מס' תענית אות קי
לב ע"ב26 שקדושה ראשונה קדשה לשעתה ולעתיד לבאלקוטי מאמרים עמ' 211, דובר צדק עמ' 194, ס' הזכרונות (ר' צדוק) סי' ז (עמ' 42), צדקת הצדיק סי' רלא
לב ע"ב31 עיר חומה אע"פ שאין לה עתהיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קמה
לב ע"ב32 טעמא דמ"ד קדושה ראשונה קידשה לשעתה ולא קידשה לעת"ל כו' ואגין זכותא עלייהו כי סוכה כו' ורש"י ושטמ"קתורת מנחם חל"ח עמ' 79, 99, 169
לב ע"ב32 מ"ט דמ"ד קדושה ראשונה וכו' בעו רחמיידו בכל סי' אלף מג
לב ע"ב34 ויעשו בני הגולה הבאים מהשבי סוכות וכו' ואגין זכותא עלייהו כסוכהערבי נחל (תשסד) עמ' תתשכד
לב ע"ב34 ויעשו בני הגולה וכו' אלא מקיש ביאתם בימי עזרא וכו'מנחת עני (תשעב) עמ' רנה
לב ע"ב34 ויעשו בני הגולה סוכותמנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף כד ע"ג
לב ע"ב34 ויעשו כל הקהל וכו' בי לא עשו מימי ישוע וכו' והיינו דקא קפיד קרא וכו' הכא כתיב ישועאוצרות חיים - אישים ח"ג עמ' תב
לב ע"ב34 ויעשו כל הקהל וכו' סכותילקוט הגרשוני ח"ב
לב ע"ב34 ויעשו בני הגולה השבים מן השבי סוכות וישבו בסוכות וגו' דבעי רחמי על יצה"ר דע"ז ובטלין ואגין עלייהו כי סוכות וכו'חמודי צבי במדבר-דברים עמ' שלח
לב ע"ב35 כי לא עשו מימות יהושע בן נון (ומהרש"א)רב טוב דף יא ע"ד
לב ע"ב35 לא עשו מימי יושע בן נון וכו' שטיטין ויובלותשמן ראש סוכות ח"א עמ' י, יג
לב ע"ב37 אפשר בא דוד וכו'יציב פתגם - ימים נוראים עמ' צב
לב ע"ב37 אפשר בא דוד וכו'מה שהיה הוא שיהיה עמ' כה
לב ע"ב37 אפשר בא דוד וכו'פחד יצחק - יום הכפורים מאמר ז
לב ע"ב37 אפשר בא דוד וכו'פחד יצחק - ראש השנה מאמר ט
לב ע"ב37 אפשר בא דוד ולא עשה סוכות בא שלמה וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ב עמ' שכא
לב ע"ב37 אפשר בא דוד ולא עשו וכו'ניבי זהב עמ' קד
לב ע"ב37 אפשר בא דוד ולא עשו סוכות [בא שלמה ולא עשו סוכות] עד שבא עזרא?בית ישראל (טויסיג) ח"ו עמ' קלג
לב ע"ב37 אפשר בא דוד ולא עשו סוכות כו' דבעי רחמי על יצרא דעבודה זרה ובטלוהו כו'פרדס המלך (תשסט) אות קיג
לב ע"ב37 אפשר בא דוד ולא עשו סוכות עד שבא עזרא וכו'צלח רכב עמ' שיז
לב ע"ב37 אפשר בא דוד ולא עשו סוכות עד שבא עזראאהל יהושע (הלר) עמ' 37
לב ע"ב37 אפשר בא דוד ולא עשו סוכות עד שבא עזראדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' יא ד"ה פסוקים, עמ' כה ד"ה בנחמיה
לב ע"ב37 אפשר בא דוד ולא עשו סוכות עד שבא עזראלמחר אעתיר עמ' קכח
לב ע"ב37 אפשר בא דוד ולא עשו סוכות עד שבא עזראנצח ישראל (הרטמן) עמ' תרנז הערה 23
לב ע"ב37 אפשר בא דוד ולא עשו סוכותשמן ראש סוכות ח"ב עמ' מא
לב ע"ב37 אפשר בא דודמורשה - שיחות למועדים עמ' צא
לב ע"ב37 ולא עשו סוכותהכתב והקבלה ויקרא פכ"ג פסוק מב
לב ע"ב38 עד שבא עזרא וכו'אדרת אליהו (קוצין) ח"ב עמ' 50
לב ע"ב40 בימי עזרא מנו יובלותעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' רלא
לב ע"ב41 אף ביאתן בימי עזרא מנו שמיטין ויובלותמנחת יצחק ויקרא-דברים עמ' עא
לב ע"ב46 בעו רחמי על יצרא דע"ז ובטלוהחומת אנך נחמיה אות ח
לב ע"ב46 בעי עזרא רחמי איצרא דעבודה זרה ובטליהשמן ראש סוכות ח"ב עמ' פו
לב ע"ב46 בעי רחמי על יצה"ר וכו' ואגין זכותא עלייהו כסוכהברית שלום (תעח) דף ט ע"ג, כא ע"א, פג ע"ב
לב ע"ב46 בעי רחמי על יצה"ר וכו' ואגין זכותא עלייתו כסוכהברית שלום (תשסח) עמ' תקלג, קלא, נו
לב ע"ב46 בעי רחמי על יצרא דע"א וקטלוןעצי חיים על התורה עמ' כג
לב ע"ב46 בעי רחמי על יצרא דע"זדרשות שבט הלוי ח"א עמ' נח
לב ע"ב46 דבעי רחמי על יצה"ר ובטליהמרפא לשון עמ' סב
לב ע"ב46 דבעי רחמי על יצר דע"ז ובטליה ואגין זכותא עלייהו כי סוכהתורת חיים עה"ת עמ' קעג-קעד {ביאור למה כסוכה}
לב ע"ב46 דבעי רחמי על יצר דע"ז ובטליה ואגין זכותא עלייהו כסוכה וכו'באר משה (אפשטיין) שמות עמ' תרפ, ויקרא עמ' תעא, מלכים עמ' קצט, תיב
לב ע"ב46 דבעי רחמי על יצר דע"ז ובטליה וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' מט ד"ה בנחמיה
לב ע"ב46 דבעי רחמי על יצר דע"ז ובטליהדרשות מהר"ם שיק עמ' שיג
לב ע"ב46 דבעי רחמי על יצר דעבודה זרה ובטליהשמן ראש סוכות ח"א עמ' מה, מח, צט
לב ע"ב46 דבעי רחמי על יצר ע"ז ובטליה ואגין זכותא עלייהו כי סוכהאור הצבי עמ' 41
לב ע"ב46 דבעי רחמי על יצרא דע"ז ובטליה ואגין זכותא עלייהו כי סוכהפאר יעקב ח"א עמ' סח, ח"ד עמ' לד, לז, לט, מ
לב ע"ב46 דבעי רחמי על יצרא דע"ז ובטליה ואגין זכותיה עלייהו כסוכהעמוד הימיני (קלינמן) עמ' מה-מו
לב ע"ב46 ואידך דבעי רחמי על יצרא דע"ז וכו'יערות דבש ח"א עמ' קמ
לב ע"ב46 עזרא ביקש רחמים שימסר בידו יצרא דע"ז ויבטל מן העולם, רש"ילקט שיחות מוסר ח"ג עמ' קצב, ריא
לב ע"ב47 אלא דבטיל יצרא דעבודה זרה דאגין עלייהו כסוכהמלא העומר על חמש מגילות (תשסח) עמ' רצ
לב ע"ב47 אנשי כנסת הגדולה ביטלו יצרו של ע"זהחברה והשפעתה מאמר 22 פרק יא
לב ע"ב47 בטלו יצר הרעטוב עין (אוסטרובצא) עמ' יט
לב ע"ב47 בטלו יצרא דע"זתהלות ישראל (קלוגר) עמ' תשכ
לב ע"ב47 בטלו יצרא דעבודה זרהחכמת התורה תרומה עמ' תו
לב ע"ב47 בטלו ליצרא דעבודה זרהלחמי תודה פתיחה דף ז ע"א
לב ע"ב47 בטליה יצרא זע"ז ואגין עליהו כסוכה, ורש"ירנת יצחק משלי עמ' שמה, שמח
לב ע"ב47 ביטול יצרא דע"זציץ השדה ח"ד עמ' קסה
לב ע"ב47 ביטול עבודה זרהזך ונקי עמ' ס
לב ע"ב47 ביטל יצרא דע"ז ואגין עלייהו כסוכהקהלת יעקב סוכות עמ' סג, שפח
לב ע"ב47 דאגנא זכותא עלייהו כי סוכהאור הצבי עמ' 92
לב ע"ב47 ואגין זכותא עלייהו כי סוכהבית ישי (תשסד) דרשות עמ' קעט, קפז
לב ע"ב47 ואגין זכותא עלייהו כי סוכהמאורות נריה אלול ותשרי עמ' 130, 153
לב ע"ב47 ואגין זכותא עלייהו כי סוכהשמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' נא
לב ע"ב47 ואגין זכותא עלייהו כסוכהקהלת יעקב הושענא רבה - שמחת תורה עמ' רנ
לב ע"ב47 ואגין זכותא עלייהו כסוכהשמן ראש סוכות ח"ב עמ' קטו
לב ע"ב47 ואגין זכותא עלייהואגודת אזוב (יעבץ) דרושים דף כה ע"א בפתיחה
לב ע"ב47 יצרא דע"זתורת יחיאל בראשית עמ' שכ
לב ע"ב47 עזרא ביטל יצה"ר דע"ז ואגין זכותא עלייהוכתנות אור עמ' תקנו
לב ע"ב47 שנמנו על יצר ע"ז ובטלוהו ואגין זכותא עלייהו כי סוכהאור הצבי עמ' 103
לב ע"ב48 דקפיד קרא על יהושע אמאי לא בעי רחמי לבטל יצה"ר של ע"זילקוט דברי חכמים בראשית סי' תתעז
לב ע"ב48 הקב"ה הקפיד על יהושע שלא ביטל יצרא דע"זאגרא דכלה ח"ג עמ' שז
לב ע"ב48 הקב"ה קפיד על יהושע שלא התפלל על יצרא דע"זמגלה עמוקות (תשסח) אופן ד, כד, מג, פ, צ, קמד, קפט, ריד, ריט
לב ע"ב48 הקפיד הקב"ה על יהושע והחסיר אות משמובני יששכר ח"א דף צג ע"א, קא ע"ד, ח"ב דף סו ע"ג
לב ע"ב48 והיינו דקא קפיד קרא דיאושעמערכי לב (חזן) ח"ב דרוש צ דף רו ע"ד
לב ע"ב48 והיינו דקפיד קרא על יהושעחלק יעקב (קנטור) דרוש טו
לב ע"ב48 והיינו דקא קפיד קרא עילויה דיהושע וכו' והכא כתיב ישוע וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' תסה ד"ה ליישב
לב ע"ב48 קא קפיד קרא על יהושע וכו'דרשות מנחת יצחק עמ' צז
לב ע"ב48 קפיד קרא עילויה דיהושע וכו' אמאי לא ליבעי רחמיחתם סופר על התורה (תשמט) עמ' קנב
לב ע"ב48 קפיד קרא עילויה דיהושעשמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' קסו
לב ע"ב48 קפיד קרא עילויה דיהושעשמן ראש (כץ) ח"ט דברים עמ' לב, מז
לב ע"ב48 קפיד קרא עילויה דיהושעשמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' קנג
לב ע"ב48 קפיד קרא על יהושעטוב עין (אוסטרובצא) עמ' יח
לב ע"ב49 דבכל דוכתא כתיב יהושענתיבות יצחק - ירח האיתנים עמ' תכא
לב ע"ב49 חסרו ליהושע אות אחד לפי שהיה לו לבטל יצרא דע"זקומץ המנחה (צונץ) דרוש פד
לב ע"ב50 אנשי כנסת הגדולה קראו ליהושע ישוע וכו'אמרות ה' השלם ח"ה עמ' קטו, ח"ו עמ' סח, עב
לב ע"ב50 בשלמא משה ערבי נחל (תשסד) עמ' תתשכג {אם היה משה רבינו ע"ה נכנס לארץ ישראל והוה ליה זכותא דארץ ישראל היה מבטל יצרא דעבודת גילולים מן העולם כדרך שביטלוהו אנשי כנסת הגדולה}
לב ע"ב50 בשלמא משה וכו' דלא הו"ל זכותא דא"ימנחת יצחק בראשית-שמות עמ' לח
לב ע"ב50 בשלמא משה לא בעא וחמי דלא הוה זכותא דארץ ישראלהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' תלג
לב ע"ב50 בשלמא משה לא בעא רחמי דל"ה זכותא דא"ימשנת יוסף על התורה ח"א עמ' שסב, ח"ב עמ' רסט
לב ע"ב50 בשלמא משה לא בעא רחמי דלא הוה זכותא דא"י וכו'באר משה (אפשטיין) דברים עמ' תתו
לב ע"ב50 בשלמא משה לא בעא רחמי דלא הוה זכותא דא"יחדרי בטן פרשת ואתחנן אות טז
לב ע"ב50 בשלמא משה לא בעא רחמי דלא הוה זכותא דארץ ישראל וכו'זרע שמשון (תשסג) וילך אות ו
לב ע"ב50 בשלמא משה לא בעי רחמי וכו'מנחת יצחק ויקרא-דברים עמ' קפא
לב ע"ב50 בשלמא משה לא בעי רחמיהמאור שבתורה (שפירא) בראשית עמ' קלו
לב ע"ב50 בשלמא משה לא הוה ליה זכותא דא"ישבות יעקב (אבולפיה) עמ' רעג
לב ע"ב50 ישוע בלא ה"א על שלא ביטל יצרא דע"זקהלת יעקב סוכות עמ' קצה, שלא, תכד, תכז, תלג
לב ע"ב50 משה לא ביטל יצרא דע"ז דלא הוה ליה זכותא דא"יקומץ המנחה (צונץ) דרוש קלט אות ז, דרוש קמו אות ג
לב ע"ב50 משה לא בעא רחמי דלא הוה זכותא דא"יתקנת השבין סי' י (עמ' 91)
לב ע"ב50 משה לא בעא רחמי דלא הוה לו זכותא דאיברכות אבי דף צט ע"ב
לב ע"ב50 משה לא בעיא רחמי לבטל יצרא דע"זויואל משה מאמר א סי' יב עמ' לב
לב ע"ב50 משה לא היה לו זכות אר"יזכור לאברהם (וייס) פ' ואתחנן
לב ע"ב51 אלא יהושע דהו"ל זכותא דארץ ישראל אמאי לא ליבעי רחמישמחת הנפש עמ' קלז
לב ע"ב51 אלא יהושע דהוה לי' זכותא דא"י אמאי לא ליבעי רחמיבי חייא ח"א עמ' קטו
לב ע"ב51 אלא יהושע דהוה ליה זכותא דא"י אמאי לא ליבעי רחמיתורת חיים עה"ת עמ' שכח {ולא בעי קרא ליטול היו"ד שנתן לו משה, שביקש עליו רחמים}
לב ע"ב52 היה יכול לבטל יצר הרעחקל יצחק (תשסג) עמ' תקסו
לב ע"ב52 היה לו לבטל יצרא דע"זחכמת התורה וארא עמ' קפא
לב ע"ב52 היה ראוי ליהושע לעשות זה, שימסר יצה"ר דע"ז בידו כי משה רבינו לא היה לו זכותא דארץ ישראל וכו'תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תתקפד
לב ע"ב52 יהושע לא בטל יצר ע"זמי מרום חי"א עמ' צח
לב ע"ב52 יהושע לא בעא רחמים על יצה"ר דע"זיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קכט, כרך ב ח"ב עמ' ריח, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' ריט
לב ע"ב52 יהושע נענש על שלא בטל יצר ע"זמי מרום ח"ו עמ' רפא, ח"ח עמ' סט, ח"י עמ' פב, חי"ג עמ' קנט
לב ע"ב52 יהושע נענש על שלא ביקש רחמים שיבטל יצרא דעבודה זרהקרן לדוד דברים עמ' נ
לב ע"ב52 יהושע נענש של"ב על יצה"רשומע תפלה ח"א עמ' רכד
לב ע"ב52 יהושע שהיתה לו זכות א"יהתקופה הגדולה (תשלב) עמ' קצא
לב ע"ב54 כיון דירשו אבותיך ירשת אתהאמרי יוסף דברים דף צח ע"ב
לב ע"ב54 כיון דירשו אבותיךאמרי יוסף בראשית דף סא ע"ד, סב ע"ג
לב ע"ב55 היובלות בטלו כשגלו מן הארץגור אריה במדבר פל"ו הערה 2
לב ע"ב55 כשגלו ראובן וגד בטל יובלעיוני רש"י דברים ח"א עמ' צד
לב ע"ב55 משגלו שבט ראובן וחצי שבט מנשה בטלו היובלותדברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' שיז
לב ע"ב55 משגלו שבט ראובן וכו' בטלו יובלותלקוטי שיחות ח"ט עמ' 68
לב ע"ב55 משגלו שבט ראובן ושבט גד וחצי שבט המנשה בטלו יובלות וכו' בזמן שכל יושביה עליה וכו'שיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 425
לב ע"ב55 משגלו שבט ראובן ושבט גד וחצי שבט המנשה בטלו יובלות וכו' בזמן שיושבי' כתיקונן ולא בזמן שהן מעורבין, ורש"יתורת מנחם חנ"א עמ' 359
לב ע"ב55 משגלו שבט ראובן ושבט גד וחצי שבט המנשה בטלו יובלותשם דרך - כתר תורה עמ' לג
לב ע"ב55 עזרא דכתיב ביה פחד יצחק חנוכה מאמר י עמ' פו {בימיו לא היו כל יושביה עליה והיה התחלת הפיזור בשונה מימי יהושע במקביל לזה שבימי יהושע היתה תחלת כתבי הקודש ובימי עזרא נחתמו}
לב ע"ב58 בזמן שכל יושבי' עלי' וכו' מנו יובלות לקדש שמיטין (ורש"י ותוס')לקוטי שיחות ח"ז עמ' 170
לב ע"ב58 בזמן שכל יושבי' עלי'לקוטי שיחות חל"ט עמ' 344
לב ע"ב58 בזמן שכל יושביה עליהשיחות הרב צבי יהודה ויקרא עמ' 243 ,224
לב ע"ב58 בישיבת כל ישראל עליהרמון פרץ (אריאל, תשסא) עמ' קג
לב ע"ב58 וקראתם דרור בארץ לכל יושבי' בזמן שכל יושבי' עלי' כו' מנו יובלות לקדש שמיטין (ותוס' מירושלמי)תורת מנחם חמ"ו עמ' 174
לב ע"ב58 כל יושבי' עלי'לקוטי שיחות חכ"ה עמ' 44
לב ע"ב58 כל יושבי' עלי'תורת מנחם חנ"ז עמ' 100
לב ע"ב58 כל יושבי' עלי'תורת מנחם חנ"ט עמ' 105, 375, חלק ס עמ' 28, חס"א עמ' 28
לב ע"ב58 כל יושביה עליהמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 356 {הרבה מצוות תלויות בזה}
לב ע"ב58 כל יושביה עליהמי מרום ח"ז עמ' קנח
לב ע"ב58 כל יושביה עליהמתוך התורה הגואלת (תשעג) על התורה עמ' 66, 210, 158
לב ע"ב58 שנת היובל עצמו בזמן שכל יושביה עליהימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' קי, קצט, ר, רב
לב ע"ב60 מכיר את שבטודברי הרב עמ' רסט
לב ע"ב61 בבית שני לא נהג דין יובלותמשיב טענה עמ' 223
לב ע"ב61 מנו יובלות לקדש שמיטין וכו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קכג, שע
לב ע"ב רש"י ד"ה וקדשום - קדושת ערי חומה היו בב' תודות וכו'ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' קצט
לב ע"ב רש"י ד"ה מנו יובלות ותוס'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קכג
לב ע"ב תוס' ד"ה וקדשואהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' רמח ע"א
לב ע"ב תוס' ד"ה וקדשוימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' קצט
לב ע"ב רבינו גרשום - לעולם אין ישראל פחותים מס' רבואגור אריה שמות פ"א הערה 82
לב ע"ב רבינו גרשוםציץ השדה ח"ד עמ' צב
לב ע"ב רבנו גרשום - אין ישראל פחותין מששים ריבואציץ השדה פורים - אורה ושמחה עמ' קיא
לג ע"א02 לר"י שנת החמישים עלה לכאן ולכאןעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' רל, רלב
לג ע"א05 והכתיב מקץ שבע שנים תשלחו איש את אחיו העברי וכו'דבר טוב עמ' קצה
לג ע"א05 מקץ שבע שנים וכו' והכתיב ועבדך שש שניםלקוטי שיחות ח"ה עמ' 197
לג ע"א05 מקץ שבע שנים משמע לאחר שבע שנים שאף שנה שביעית בכללרנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תיט
לג ע"א08 שש לנמכר ושבע לנרצעברכת כהן (דויטש, תשמט) - מגילת ספר עמ' קכג
לג ע"א08 שש לנמכר ושבע לנרצעדבר טוב עמ' סג
לג ע"א08 שש לנמכר ושבע לנרצערנת יצחק ישעיה עמ' תכ
לג ע"א11 ירמי' החזירן ויאשי' בן אמון מלך עליהם כו' אלא מלמד שהחזירן ירמי' וכו', ורש"יתורת מנחם חנ"א עמ' 360
לג ע"א11 ירמיה החזירן תורת אביגדור ח"ב עמ' קמג
לג ע"א11 ירמיה החזירן ויאשיה בן אמון מלך עליהן וכו' גם יהודה שת קציר לך בשובי שבות עמי חמשה מאמרות (תשסט) - נוסח התפלה נספח ל
לג ע"א11 ירמיה הלך להחזירישועות משיחו (תשעח) עמ' 98
לג ע"א11 ירמיהו החזיר את עשרת השבטיםאבן ישראל (פישר) אגדה ח"ב עמ' פח
לג ע"א14 מלמד שהחזירן ירמיה ומנלן דיאשיה מלך עליהן דכתיב וכו'מדבר קדמות (תשסח) עמ' נא
לג ע"א14 מלמד שהחזירן ירמיהורנת יצחק יחזקאל עמ' סד
לג ע"א19 בתי החצרים נגאלין מיד ולעולם ויוצאין ביובלשבות יעקב (אבולפיה) עמ' קסג
לג ע"א19 יפה כח הבתים שגואל מיד וגואל לעולם ויוצאין ביובליוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' כה
לג ע"א26 המקדיש בית בבתי החצרים וכו'ברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' קנב, קנד
לג ע"א29 קמ"ל דיוצא ביובל חנםגור אריה ויקרא פכ"ה אות מח
לג ע"א32 והתם מנלן דתניא ויצא ממכר ביתו כו'טוב ירושלים ויקרא פכ"ה פסוק לג
לג ע"א רש"י קצירפירושי ראשונים
לג ע"א תוס' ד"ה אלאפני מלך שמות עמ' קמב
לג ע"א מהרש"א חידושי אגדות ד"ה שם מהכא - כפרש"י כמו קצין וכו' וכן במהרה בימינו אמן סלהחמשה מאמרות (תשסט) - נוסח התפלה נספח ל
לג ע"א רש"שדגלי יהודה דרוש א אות כב
לג ע"ב01 אלו הן בתי החצריםיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קמה
לג ע"ב20 אינו גואל כלויים עד שיהיה לוייוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קמה
לג ע"ב30 אין עושין שדה מגרש וכו' א"ר אלעזר בד"א בערי הלוים וכו'אחרית השנים עמ' ע
לג ע"ב30 אין עושין שדה מגרש וכו' שלא יחריבו את ערי ישראללקוטי שיחות חכ"ב עמ' 171
לג ע"ב30 אין עושין שדה מגרש וכו'משנת חיים במדבר עמ' תקנח
לג ע"ב30 אין עושין שדה מגרשזבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' ריא
לג ע"ב30 אין עושין שדה מגרשיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קמד
לג ע"ב30 אין עושין שדה מגרש ולא מגרש שדה ולא מגרש עיר ולא עיר מגרשבית ישראל (טויסיג) תנינא ח"ב עמ' קמח
לג ע"ב30 שדה מגרשהכתב והקבלה ויקרא פכ"ה פסוק לד
לג ע"ב42 מאי לא ימכרהכתב והקבלה דברים פי"ח פסוק ח
לג ע"ב42 מאי לא ימכר אילימא לא ימכר כלל כו' אלא מאי לא ימכר לא ישנהרנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תשט
לג ע"ב44 הכהנים והלוים מוכרין לעולם וגואלין לעולםאחרית השנים עמ' ע
לג ע"ב44 כהנים ולויים מוכרין לעולם וגואלין לעולםשער המלך (תשנז) עמ' קלה
לג ע"ב49 אין עושים עיר מוקפת חומה ערי הלוייםמנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף כד ע"ד
לג ע"ב49 ערי מקלט בלי חומהאחרי ראי (תשסד) סדרות סי' לו אות ג
לג ע"ב49 ערים הללו אין עושין אותן וכו' ולא כרכים גדולים וכו', ורש"י ד"ה כרכיםאמרות ה' השלם ח"ה עמ' שכא, שכו
לג ע"ב49 ערים הללו אין עושין אותן לא כפרים קטנים ולא כרכים גדולים אלא עיירות בינוניותהר המוריה עמ' רנה
לג ע"ב49 ערים הללו אין עושין אותן לא כפרים קטנים ולא כרכים גדוליםפורים בציון עמ' שסט
לג ע"ב51 דווקא הוקף ואח"כ נתיישבהגור אריה ויקרא פכ"ה אות מב
לג ע"ב51 הוקף ולסוף ישבאוהב ישראל דף קצז ע"א
לג ע"ב51 יכול אפילו הקיפוה ישראל וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' תקצה ד"ה ורבים ובהערה
לג ע"ב51 שהוקפה ולבסוף ישבה ולא אם ישבה ולבסוף הוקפהחיים שיש בהם - דרשות ח"ב עמ' שנו
לג ע"ב רש"י - אין עושין מגרש שדה מפני שמחריב את נוי העיר כו'רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תשי
לג ע"ב רש"י ד"ה בערי הלויים וכו'לקוטי שיחות חכ"ב עמ' 171, חכ"ה עמ' 91
לג ע"ב תוי"טעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' רלז
לד ע"א מנין לכהן שהקדיש שדה חרמו וכו'לקוטי שיחות חכ"ב עמ' 166
לד ע"א ודין הוא בשל אחרים אני זוכה בשל עצמי לא כ"שאחרית השנים עמ' כ
לד ע"א אף שדה חרמו יוצא מתחת ידו ומתחלקת לכהניםעיוני רש"י במדבר עמ' מח
לד ע"א אמר מר בשל אחרים אני זוכה וכו׳אבני אש (אויש) מועדים עמ' רנט
לד ע"א רש"י ד"ה הכא ברשותולקוטי שיחות חכ"ח עמ' 120
לד ע"א תוס' ד"ה הן - אפילו לאחר סתירה דין ע"ח להןרנת יצחק יהושע עמ' קעה

מקורות לפני עריכה
ב ע"ב בעידן ריתחא דענשינן אעשה דוקא כשעושה תחבולה להפטר ולא מי שרק אינו מחייב עצמורנת יצחק - הגדה של פסח עמ' ריא
ב ע"ב קטן שהגיע לחינוך, ורש"י ותוספותלב חיים חלק א (סימן צ"ט) דף קלח ע"ב (ד"ה אמת)
ב. תוס' ד"ה נשים, עבד נערך כזכרתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' צב
ב: אביו לוקח לו תפיליןפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תקסב
ב: תוס' ד"ה לרבותיבין שמועה (לעוו) עמ' תכה
ג ע"א תוס' - נשים פטורות ממקרא מגילה אלא שחייבות בשמיעה כו'רנת יצחק - הגדה של פסח עמ' רנ
ג ע"א תוס' ד"ה לאתוייאסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' קמא
ג ע"ב הכל חייבין בציצית וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"ג עמ' 246, 245, 243
ג ע"ב על בשרו שלא יהא דבר חוצץ וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"ב עמ' 39
ג ע"ב תוס' ד"ה לאתויי עבד שברח וכו'שמחה לאיש (אלישר) דף קה ע"א
ג תוס' ד"ה והצרועשמחה לאיש (אלישר) דף קה ע"א
ג. אשה מנין וכו' והצרוע הרי כאן שניםפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' רצט
ג. והני כהני הואיל ואיתניהומשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' רכט
ג. כהנים בשעת עבודתןמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' ר
ג. לאתויי קטן וכו' אדם מ"מפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' רצט
ג. רש"י ד"ה שלא יהי'משנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' נט
ג. תוס' ד"ה והצרועפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' רצט
ג. תוס' ד"ה לאתויי נשיםגבורת יצחק חנוכה-פורים (תשנז) עמ' רפג
ג. תוס' ד"ה למעוטיפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' קכו
ג: הכל חייבין בתקיעת שופר כהנים וכו'לוח ארז פרשת ראה דף קיג
ג: חשק שלמה ד"ה והניתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' רכד(מ)
ג: כיון דאשתרי להו כלאים וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' תרלז
ג: סוכות כהניםפני מלך מועדים עמ' קסו
ד ע"ב תוס' ד"ה והא פרה וכו'שמחה לאיש (אלישר) דף קה ע"א
ד. רש"י ר"ה שלנופרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' קט
ד. תוס' ד"ה אדם יודעמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' כד
ד: בין איש בין אשהתשבי (תשסה) עמ' לד שורש בין
ה אין אדם מוציא דבריו לבטלהברכי יוסף (תקלד) יו"ד דף כט ע"א
ה ע"א תוס' ד"ה אדם יודעדרכי איש דף פט ע"ג
ה ע"א תוס' ד"ה דמי ראשי לגבי מזבחשמחה לאיש (אלישר) דף קה ע"ב
ה ע"א תוס' ד"ה והאמשק ביתי סי' רעז דף קלג ע"א וסי' תקנט דף רלח ע"ב
ה ע"ב ד"ה אלא מעתהשמחה לאיש (אלישר) דף קה ע"ב
ה. דכתיב לא לכם ולנומשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' נה
ה. משום רפיון ידיםמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' נא, תלג
ה. תוס' ד"ה האפני מלך ויקרא עמ' מא
ה: הנכרי ר׳ מאיר אומר נערך אבל לא מעריך וכו'על ישראל גאותו עמ' ריב
ו ע"א ד"ה תני חדאשמחה לאיש (אלישר) דף קה ע"ב
ו ע"א תנו רבנן, סלע זו לצדקה וכו'רוח חיים (פאלאג'י) ח"ב דף קלד ע"ג (חושן משפט סימן ש"א ד"ה ויש לעמוד)
ו ע"א תני חדא וכו' ותוס'לשון ערומים לשונות הרמב"ם דף ח ע"א
ו ע"ב ד"ה כי פליגי וכו'שמחה לאיש (אלישר) דף קה ע"ב
ו ע"ב דכמה דמשהי מעשי ומייתי להותתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' קלד {מה שלא אמר להם שאין כסף לעניים בלא שילוה לעצמו}
ו ע"ב היוצא ליהרג נודר ומעריךחיים ביד (סימן סח) דף פב ע"א (ד"ה אלא)
ו ע"ב שעזרק טייעאתורת לוי יצחק עמ' עא
ו ע"ב תוס' ד"ה עדגבורת יצחק חנוכה-פורים (תשנז) עמ' רמא
ו. אם נשתקע שם הבעליםמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' רפד
ו. אמה כליא עורבשמן ראש (כץ) חנוכה ח"ב עמ' שכ
ו. אמה כליא עורבשמן ראש (כץ) ח"ט ויקרא עמ' ריד
ו. ת"ר סלע זו לצדקהרוח חיים (פאלאג'י) ח"ב דף קלד ע"ג
ו. תוס' ד"ה יגודמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' ס
ו. תוס' ד"ה כגון אמה כליא עורב, במקדש ראשון לא היו עופות פורחין עליותפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' קלה(ח)
ו. תוס' יש להזהר - מחיקת השםמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' לז
ו. תוס' שם שנמחקמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' נח
ו: היוצא ליהרג ואמר אחד ערכו עליפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תרעח
ו: היוצא ליהת והזיקפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' שצה
ו: הנוסם והיוצא ליהרג לא נידר ולא נערךשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' פא
ו: והיוצא להיהרג לא נידר ולא נערךשיחות לספר ויקרא עמ' שנא
ו: יוצא ליהרג לא נידר ונערךפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תקצב
ו: עכו"ם מפעי פעהמרפא לנפש בראשית עמ' צג
ז ע"א החופר בורנשמת כל חי חלק ב (סימן י) דף כ"א ע"א (ד"ה אלא)
ז ע"א תוס' ד"ה אמרמשק ביתי סי' תמז דף ריא ע"א
ז על שבעה דברים כו'מחושקים כסף דף פט ע"ב
ז. אין ממתינין לה עד שתלדפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תשכז, תשכח
ז. אין ממתינין לה עד שתלדפרפרת התורה עמ' קמב
ז. אין ממתינין לה עד שתלדפרפרת משה ח"א עמ' רלו
ז. האשה שישבה וכו' מאי קמ"ל תנינאפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' תשיד
ז. האשה שישבה על המשבר ומתה בשבת וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תתכב
ז. היוצאה ליהרג מכין אותה כנגד בית הריון כדי שימות הוולד תחילההדרש והעיון במדבר ח"ב מאמר צט
ז. עד שלא יצא הוולדמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' שעו
ז. שער המתמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' כב
ז: זו מיתתה אוסרתהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' רמה
ז: נהרג שגזזה מחיים אחר גמ"ד קודם ההריגה, אבל לאחר מיתה אסורכתר תורה (תשסז) עמ' קכה
ח ע"א שני ימים טמא הייתי פתחה י״זלקוטי דיבורים (תשנ) חלקים א-ב עמ' 320
ח ע"ב אין פוחתין מד' מעוברין וכו' קדים אתי סיהרא וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"ב עמ' 277, 281
ח ע"ב אמר ר"פ וכו' רא"א כובש ריב"ח וכו' ורש"יעשרה מאמרות (תשס) עמ' ט(כט)
ח ע"ב אמר רב יהודה אילמלא צדקתך כהררי אל וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"ב עמ' 133
ח ע"ב אר"פ צדקתך כהררי אל אלו נגעי אדם כו'סוכת דוד (שירירו) דף קטז ע"ג
ח ע"ב פשטיה דקרא במאי כתיב וכו'עולם הפוך פרק צט, ק
ח ע"ב צדקתך כהררי אל מפני שמשפטיך תהום רבהרנת יצחק תפלה לשבת עמ' רד
ח ע"ב רש"י ד"ה כובשעשרה מאמרות (תשס) עמ' י
ח. אין פתח בטועה פחות משבעה ולא יתר על שבעה עשרדרך חיים (תשע) פ"ג הערה 2107
ח. משפטיך וגו' אלו נגעי בתיםפרפרת הפרשה פרשת מצורע פרק יד פסוק מ
ח: אימתי צדקתך כהררי אל בזמן שמשפטיך תהום רבהדברי דוד (זלצר, תשע) בראשית עמ' שיז
ח: אלמלא צדקתך כהררי אל מי יוכל לעמוד לפני משפטיךויקהל משה (אלפלס) דרוש יא דף ק ע"ב; בן שמואל (שפב) דרוש לשבת בנתים דף נב/צב ע"א
ח: אלמלא צדקתך שאתה עושה עמנו כהררי אל מי יכול לעמוד לפני משפטיך תהום רבהשבט מישראל (קרמניץ) פרק לו פסוק ו
ח: צדקתך כהררי אל אלו נגעי אדם, משפטיך תהום רבה אלו נגעי בתיםדברי יואל מועדים ח"ח עמ' קסג
ח: צדקתך כהררי קל אלו נגעי אדם משפטיך תהום רבה אלו נגעי בתיםדברי יואל פ' מצורע דף שצד ע"ב
ח: רבי יוסי ב"ר חנינא אמר נושא, ורש"יפרפרת משה ח"א עמ' תקפ, תקפג
ט: כל המספר לשון הרעחגוי הסלע (הורוביץ) עמ' קב
ט: שנת הלבנה לפעמים שנ"ו ימיםקומץ המנחה (צונץ) דרוש קכה אות י עמ' שצ
י י"ב יום בשנה החליל מכהתושע יאודה דף סג ע"א
י מ"מ אין ישראל אומרים שירה לפניךתולעת שני דף נח ע"ג
י מדוע בפסח אין גומרין את ההלל ובסכות גומריןהדרש והעיון שמות מאמר קכב
י ע"א החליל מכה וכו' ר' חנינא כן אנטיגנוס אומר לוים היולקוטי לוי יצחק הערות לזוהר ח"ב עמ' רכח
י ע"א הלל בימי חג הפסח וחג הסוכותגבורת יצחק סוכות עמ' צד, צו, רח
י ע"א ובירב ימים בשנה החליל מכה לפני המזבח בשחיטת פסח ראשון כו', ובפי' רבנו גרשוםרנת יצחק - הגדה של פסח עמ' רכז
י ע"א י"ח ימים בשנה היחיד גומר בהן את ההללרנת יצחק תפלה לשבת עמ' קכט
י ע"א י"ח ימים בשנה שהיחיד גומר בהן את ההללרנת יצחק - הגדה של פסח עמ' קלא, קסא, רכו, שיד
י ע"א י"ח ימים שהיחיד גומר בהן את ההללרנת יצחק - תפלה לימי המועדים עמ' יג
י ע"א מח' התנאים בשיר של קרבן מי היו המנגניםגבורת יצחק סוכות עמ' קיא
י ע"א תוס' - הא דלא חשיב ערפ דאז הוו להו יורט משום דלא הוי אלא במקדש כו'רנת יצחק - הגדה של פסח עמ' רכו
י ע"ב אבוב, חלילשלטי הגבורים (תשע) עמ' נג, ס, סב
י ע"ב אפשר מלך יושב על כםא הדין כו' וישראל או' שירה לפני, ותוס' אבל מלה"ש או' שירהרנת יצחק - הגדה של פסח עמ' קה
י ע"ב ארדיכילים לא היה בירושליםערוגת הבושם (הראשון) ח"ד עמ' 8 הערה 34
י ע"ב בפורים דאיכא ניסא לימאגבורת יצחק חנוכה-פורים (תשנז) עמ' רסז
י ע"ב ל"ח אקרי מועד ולא אקדש בעשיית מלאכהגבורת יצחק שבת ובהמ"צ עמ' צג
י ע"ב מדוע לא תקנו הלל בר"ה ויוה"כהדרש והעיון שמות מאמר קכו
י ע"ב מפני מה אין ישראל אומרים שירה בראש השנהרנת יצחק תפלה עמ' קו
י ע"ב משום ניסאגבורת יצחק חנוכה-פורים (תשנז) עמ' קב, קג
י ע"ב עד שלא נבחרה א"י הוכשרו כל הארצות לומר שירה וכו'ימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' שיב
י ע"ב פורים דא"י ניסים לימאדרכי איש דף ל ע"ב, לח ע"ד
י ע"ב ר"ח אקרי מועד ולא איקדש בעשיית מלאכהרנת יצחק - תפלה לימי המועדים עמ' סה
י ע"ב שבת דחלוקה בקרבנותיה לימא לא אקרי מועד כו'גבורת יצחק שבת ובהמ"צ עמ' מו
י ע"ב שילוח היה מקלח מים בכאיסר וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"ב עמ' 144
י ע"ב תוס' ד"ה אמרו, אע"ג דכלל ישראל אין או' שירה בר"ה ויוה"כ מ"מ מלאכי השרת או'רנת יצחק - תפלה לימי המועדים עמ' קצב
י ע"ב תוס' ד"ה אמרו, דמלאכים אומרים שירה בר"הגבורת יצחק ימים נוראים עמ' כח-כט
י רב פפא הוה סליק בדרגה כו'מחושקים כסף דרוש ב לפ' וישב
י. אפשר מלך יושב וכו' וספרי חיים וספרי מתים פתוחין לפניו וישראל אומרין שירהדברי יואל פ' אחרי מות דף י ע"ב
י. בגולה גומרין את ההלל כ"א ימים בשנהכנסת מרדכי בראשית עמ' לט
י. בסוכות גומרים את ההללפרפרת אליעזר פרשת משפטים פרק כג פסוק יד-יט, פרשת פנחס פרק כח פסוק כו-ל
י. דכ"ע עיקר שירה בפהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' רכד
י. חלוקים בקרבנותיהםפרפרת הפרשה פרשת לך-לך פרק יז פסוק ה-ו, פרשת וישלח פרק לג פסוק יז
י. חלוקים בקרבנותיהןפרפרת משה ח"א עמ' רי, תכה
י. י"ב יום בשנה החליל מכהפני מלך ויקרא עמ' פח
י. מאי שנא בחג דאמרינן כל יומא ומאי שנא בפסח דלא אמרינן, דחג חלוקין בקרבנותיהן, דפסח אין חלוקין בקרבנותיהןדברי יואל מועדים ח"ד דף פ ע"ב
י. מעשה ועשה רבי תשעה חסרים ונראה חודש בזמנו וכו', א"ל נר ישראל כן הוהדברי יואל מועדים ח"ד דף רמג ע"א
י. נומרין הלל שמונת ימי חנוכהשמן ראש (כץ) חנוכה ח"ב עמ' נח, רפז
י. תוס' ד"ה י"חלקחת מוסר ח"ב עמ' כו
י: אין או' הלל בר"ה ויוה"כצור יעקב (יעבץ) בשלח ב'
י: אפשר מלך יושב על כסא הדין וספרי חיים וספרי מתים פתוחין לפניו וישראל אומרים שירהשפתי מנחם - הל' תשובה עמ' קנח, רו, ריד, רטו
י: בסוכות גומרים את ההלל ובפסח לאפרפרת התורה עמ' שצה, תקכח
י: לפי שאין אומרים שירה על נס בחו"להדרש והעיון דברים מאמר טו
י: מי שילוח היה מקלח מים בכאיסר וכו'בית מועד (רבא, שסה) דרוש יב לשמיני עצרת דף ק ע"א; בית יהודה (מודינא, שצה) פרק א דף נד ע"ב
י: ספרי חיים וספרי מתים פתוחיןשמן ראש (כץ) חנוכה ח"ב עמ' ק
י: רש"י - ימי החג חלוקין בקרבנותיהם, דפרי החג מתמעטין והולכיןדברי יואל מועדים ח"ד דף פ ע"ב
י: רש"י - נר ישראל, שאתה מאיר עיני חכמיםדברי יואל מועדים ח"ד דף רמג ע"א
י: רש"י ד"ה רחלי, מתוק קולו לשמועתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' שמט {החושים מתחלפים, דשורשם בחוש אחד}
י: תוס' ד"ה אמרופרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תי
יא הם בשלהםככר לאדן (תקסא) דף רא ע"ב
יא הם כשלהםככר לאדן (תקסא) דף רא ע"ב
יא מנין לבכורים שטעונים שירה, ורש"י ותוס'גבורת יצחק סוכות עמ' קט
יא מנין שאין אומרי' שירה אלא על הייןלחם שלמה (הלוי, שנז) דף נב ע"ב
יא ע"א איזה שרות בשם ה'שלטי הגבורים (תשע) עמ' סח
יא ע"א איזו היא עבודה שבשמחה ובטוב לבב הוי אומר זה שירהפתגמי אורייתא ח"ב עמ' קסט
יא ע"א איזו היא עבודה שהיא בשמחהדברי שאול ויקרא עמ' שפב
יא ע"א אין אומרין שירה אלא על הייןלב חיים חלק ב (סימן ט) דף ח ע"ד
יא ע"א אין ישאו אלא לשון שירה וכה"א שאו זמרה ותנו תוף ואו' ישאו קולם ירונורנת יצחק - תפלה לימי המועדים עמ' צג
יא ע"א אמירת שירה על נדבת ציבוררנת יצחק - הגדה של פסח עמ' קע
יא ע"א דברי תורה וכו' משמחי לב איקרי טוב לא איקרירנת יצחק תפלה עמ' רעג
יא ע"א מ"ד וכו' קסבר עיקר שירה בפה וכלי לבסומי קלא הוא דעבידא ומ"ד וכו' קסבר עיקר שירה בכלידברי תורה (שפירא) מהד' ה סי' לא
יא ע"א מגרפהשלטי הגבורים (תשע) עמ' נח
יא ע"א מה כפרה ביוםלב חיים חלק א (סימן כ"ו) דף כז ע"ד (ד"ה איברא)
יא ע"א מנין לעיקר שירה מה"תזאת ליעקב שמות עמ' תלט
יא ע"א מנין לעיקר שירה מה"ת דכתיב ולבני קהל וגו' בכתף ישאורנת יצחק תפלה עמ' נט
יא ע"א מנין לעיקר שירה מה"ת כו', ורש"י ומהרש"אגבורת יצחק סוכות עמ' קיב
יא ע"א מנין לעיקר שירה מן התורהזאת ליעקב דברים עמ' תקכא
יא ע"א מנין לעיקר שירה מן התורה וכו', חנניה בן אחי רבי יהושע אמר מהכא משה ידבר והאלקים יעננו בקול על עסקי קולדברי תורה (שפירא) מהד' ב סי' ס
יא ע"א שהוא השירדברי שאול במדבר עמ' טו
יא ע"א תוס' ד"ה השיר כו'שעת הכושר דף צו ע"ג
יא ע"א תורה משמחי לב איקרי טוב לא איקרירנת יצחק תפלה לשבת עמ' קח
יא ע"ב בעי רבי אבין עולת נדבת ציבור טעונה שירה או אינה טעונה שירה כו'רנת יצחק - תפלה לימי המועדים עמ' ל
יא ע"ב המקדשות נחרבו ביום (רביעי?) ראשוןמנות הלוי (תשסב) עמ' קצג
יא ע"ב מהרש"א - יצמיתם יצמיתם בלשון כפול על חורבן בית ראשון ושנירנת יצחק תפלה עמ' רנד
יא ע"ב נדבת ציבור טעונה שירה או אינה טעונה שירהרנת יצחק תפלה עמ' עו
יא ע"ב על עולותיכם ועל זבחי שלמיכם מה עולה כו'רנת יצחק - הגדה של פסח עמ' רכט
יא ע"ב עשיית מלאכת חברושלטי הגבורים (תשע) עמ' ע
יא ע"ב רש"י ד"ה על עסקי קול, שהיה מצוהו לשורר לפי שמשה לוי היה, ורבינו גרשום ד"ה על עסקי קול, בשעה שהיה משה משורר שהוא לוי האלקים יעננו לו בקולדברי תורה (שפירא) מהד' ב סי' ס
יא. איזה היא עבודה שבשמחה ובטוב לבב הוי אומר זה שירהשיח דוד (תשסח) עמ' קל
יא. אין אומרים שירה אלא על הייןשבט מישראל (קרמניץ) פרק עה פסוק ד
יא. השיר מעכב את הקרבןפרפרת הפרשה פרשת בהעלותך פרק ח פסוק טז
יא. ושרת בשם ה', זהו שירהשבט מישראל (קרמניץ) פרק מ פסוק ד
יא. חד אמר דור לפי פרנס וחד אמר פרנס לפי דורוהדרש והעיון במדבר ח"ב מאמר נה
יא. מנין שאין אומרים שירה אלא על הייןלב אהרן (ראנ"ח, שסב) שופטים סי' לט דף סב ע"ב
יא. עיקר שירה מן התורהיפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' תסד
יא. על עסקי קולמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' קלז
יא. תורה לב טוב איקרישמן ראש (כץ) ח"י ויקרא עמ' רעב
יא: אמר אביי נקטינן משורר ששיער בשל חבירו במיתהדמשק אליעזר (חדש, תפלה) עמ' 119
יא: דבניפן נגאלו ובניסן עתידין להגאלדברי יואל מועדים ח"ה עמ' פט
יא: ומשורר ששיער בשל חבירו וכו'תפארת ציון (אבא שאול) עמ' קלא - ר"י תופיק
יא: כשחרב ביהמ"ק וכו' והיו כהנים ולויים עומדים על דוכנן וכו'דברי יואל פ' בהעלותך דף רלא ע"א
יא: מגלגלין חובה ליום חייב, בראשון ובשני היה בט' באבשבט מישראל (קרמניץ) פרק קלז פסוק א
יא: מנין לשירה מן התורה שנאמר ושרת בשם ה', איזה שירות שהוא בשם אלהיו זו שירהשבט מישראל (קרמניץ) פרק קלז פסוק א
יא: משורר ששיער חייב מיתהאור יחזקאל - תורה ודעת עמ' קצט
יא: משורר ששיער חייב מיתהשבט מישראל (קרמניץ) פרק קלז פסוק א
יא: משורר ששערברית עולם (אשכנזי, תשסא) ח"א עמ' 76
יא: פלוגתא אי מסייע יש בו ממש או לאמרפא לנפש בראשית עמ' מט
יא: רש"י - שבשם, שהיה אומרים שם המפורששבט מישראל (קרמניץ) פרק קלז פסוק א
יא: שהיו הכהנים והלויים עומדין על דוכנן ואומרים שירה ולא הספיקו לגמור עד שבאו אויבים וכבשום, ורש"ידברי יואל מועדים ח"ה עמ' קמ
יב ע"א אי טעונין שירהלב חיים חלק א (סימן כ"ו) דף כז ע"ד (ד"ה אלא)
יב ע"ב תוס' ד"ה הוה, שנה אחרונה מבית ראשון היה שליש שנהבנין דוד (מייזלש) בראשית - תולדות אות ל
יג גם פרחי לוי' לבשומי קלאהמדרש והמעשה דברים פרשת דברים ח"ב
יג כנור של מקדש של ז' נימין ושל ימות המשיח ח'דבש לפי (תקסא) דף לו ע"א
יג כנור של מקדש של ז' נימין ושל ימות המשיח ח'חומת אנך (תקסא) ח"ד דף נא ע"א
יג ע"א אין פוחתין מו' טלאים המבוקרי' כו'יד שלמה (עזרא) דף מא ע"א
יג ע"א אין פוחתין מששה טלאים וכו' לשבת וכו' ר"ה וכו'תורת לוי יצחק עמ' רעח
יג ע"א יש בערכין להקל ולהחמיר בשדה אחוזה וכו' בשור המועד וכו' באונס וכו'תורת לוי יצחק עמ' רנט
יג ע"ב כינור של מקדש של ז' נימין ושל ימות המשיח של ח' וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"א עמ' 8, 237, ח"ב עמ' 256, 259
יג ע"ב כנור שהיה במקדש של ז' נימין ולימות המשיח של ח'עיוני פרשה (ריבלין) ויקרא עמ' 154
יג ע"ב כנור של מקדש של שבעת נימיןדברי שאול במדבר עמ' רנח
יג ע"ב רש"י - דשירות העוה"ז לשון נקבה ולעוה"ב לשון זכררנת יצחק תפלה לשבת עמ' קלז
יג ע"ב רש"י ד"ה מבוקרין ד' ימים כו'יד שלמה (עזרא) דף מא ראש ע"ג
יג ע"ב שבע נימיםבעקבי יעקב עמ' סד
יג ע"ב תוס' ד"ה ישדברי שאול ויקרא עמ' קצו
יג רבי יהודה אומר כנור של מקדש של שבעת נימין היה שנאמר וכו' של עולם הבא עשר וכו'דרך חיים (תשע) פ"ה הערה 60
יג. אין פוחתין מו' טלאים, רש"יעינות מים דף לד ע"ד
יג. אין פוחתין מששה טלאים המבוקריןמאמרי הרמ"ע (תשסא) - מאמר המילואים עמ' עח
יג: אל תקרי ״שובע״ אלא 'שבע'נפוצות יהודה (מוסקאטו, תשס) עמ' רסא
יג: כנור שבמקדש של שבעה נימין, ולעוה"ב יהיה בו עשרה נימיןדרך חיים (תשע) פ"ג הערה 1099
יג: כנור שהיה במקדש היה של שבעה נימיןדרך חיים (תשע) פ"ב הערה 1533, פ"ג הערה 679, 798, פ"ה הערה 2265, פ"ו הערה 51
יג: כנור של ימות המשיחפני מלך מועדים עמ' קמו
יג: לימות המשיח כנור של שמונה נימקדעת תפלה עמ' שנט
יג: רבי יהודה אומר כינור של מקדש של שבע נימין היהנפוצות יהודה (מוסקאטו, תשס) עמ' יג
יד ע"א בשדה אחוזה מוסיף חומשדברי שאול ויקרא עמ' קצו
יד ע"ב תוס' ד"ה הוו להו שנידברי שאול שמות עמ' רמג
טו א"ל הקב"ה ללשון כל אברים של אדם זקופין ואתה מוטלשרגי טובא דרוש יג
טו אם ת"ח הוא יעסוק בתורהאהבת דוד (תקנט) דף כה/צה ע"ג-ע"ד
טו בא וראה כמה קשה לה"ר מע"ז ג"ע ושפ"דדרש משה (קלנברג) ח"א דף לד
טו המדבר לשון הרע כו'מחושקים כסף דף יח ע"ב
טו כח אוה"ע להחריב ביהמ"ק ולהגלותינו היתה מפני שנאת חנם ומחלוקת ולה"רגבורת יצחק שבת ובהמ"צ עמ' קכד
טו כל מלתא דמתאמרה באפי מרהמשכנות יעקב (נעים) דף קסו ע"ד
טו לשון הרע - אין אח ורע לחומרתושיחות לספר במדבר עמ' קב
טו לשון הרע הורגת שלשהדרש משה (קלנברג) ח"א דף כח, לג
טו מה תקנתו של מספרי לה"ר ת"ח יעסוק בתורהדבש לפי (תקסא) דף כט ע"ב, ראש דוד (תקלו) דף עו ע"ג, אהבת דוד (תקנט) דף כה ע"ג
טו מה תקנתו של מספרי לשון הרע אם ת"ח הוא יעסוק בתורהחומת אנך (תקסא) ח"ד דף פט ע"ב
טו מצורע - מוציא שם רעכלי יקר (תשמח) עמ' שו
טו מתקבצות כל החיות אצל נחש כו' מה יתרון לבעל הלשוןהמדרש והמעשה שמות פרשת שמות דרוש ב
טו ע"א במוציא שם רע להקל ולהחמירברכת מועדיך לחיים חלק ב דף צ ע"ג (דף של"ג ע"ב ד"ה ונראה)
טו ע"א זהו אחד מעשרה נסיונות שניסו אבותינו לקב"העיוני פרשה (ריבלין) שמות עמ' 75
טו ע"א י' נסיונות ניסה הקב"ה את אבותינומאורי אור (אתרוג) פ"ט ה"א, פל"ד ה"א עמ' קלא, תוספת אור הערה 4
טו ע"א כי חזק הוא ממנוזאת ליעקב שמות עמ' כח
טו ע"א כל העשרה נסיונות הנה כמעט כולם הם חטאים ממשלשם שבו ואחלמה (תשעח) - ספר הדע"ה דף קלח ע"ג
טו ע"א כשם שאנו עוליםפרי חיים (קנולר) פרשת דברים
טו ע"א לא נתחתם גז"ד על אבותינו במדבר אלא על לה"רלקוטי לוי יצחק הערות לזוהר ח"ב עמ' שלט, תורת לוי יצחק עמ' רסה
טו ע"א לא נתחתם גז"ד של אבותינו במדבר אלא על לשון הרעלהוגה דעות פ"ז ה"ו
טו ע"א מה אלו המרגלים שלא הוציאו לעז רק על עצים ואבנים וכו' כך עלתה להם, המוציא דיבה על חברו על אחת כמה וכמהפתגמי אורייתא ח"ב עמ' שלט
טו ע"א על פסוק וינסו אותידרכי חיים פרק ה' משנה ו (דף קל"ט ע"ג)
טו ע"א עשר נסיונות ניסו אבותינו להקב"היחל ישראל אבות ח"ה עמ' סא
טו ע"א עשר נסיונות ניסו אבותינו להקב"השיחות עבודת לוי סי' סו אות א
טו ע"א עשר נסיונות נסו אבותינו את המקום במדברהדרש והעיון שמות מאמר קטו
טו ע"א עשרה נסיונות ניסו אבותינו להקב"הלשם שבו ואחלמה (תשעח) - ספר הדע"ה דף קלח ע"ד
טו ע"א עשרת הנסיונות במדבר שנים בים שנים במן וכו'שם דרך במדבר עמ' קג
טו ע"ב [לשון הרע] הורג למספרו ולמקבלו ולאומרין עליועיוני פרשה (ריבלין) שמות עמ' 170
טו ע"ב א"ל הקב"ה ללשון וכו' שהקפתי לך שתי חומות אחת של עצם ואחת של בשרתורת מהרי"ם ויקרא עמ' צט
טו ע"ב אדם שיש בו גסות הרוח, אמר הקב"ה, אין אני והוא יכולין לדור בעולםפתגמי אורייתא ח"ב עמ' לו, רלח, רצו, ש
טו ע"ב אל תקרי "אותו לא אוכל" אלא "איתו" [עם גבה לבב] לא אוכלעיוני פרשה (ריבלין) ויקרא עמ' 167
טו ע"ב אם עם הארץ הוא ישפיל דעתונפש חיים דף קע"ג ע"ב (דף רס"ב ע"ב, מערכת ע' אות נ"ה ד"ה ובזה)
טו ע"ב אר"ל ואת תהיה תוה"מדרכי איש דף עד ע"ד
טו ע"ב ארמב"ח מאי תקנתם של מספרי לה"רתושע יאודה דף ז ע"ד
טו ע"ב ברא ללשון ב' חומות של עצם ושל בשרס' חסידים סי' קמח
טו ע"ב גדולה לשון הרע כנגד עבודה זרה גילוי עריות ושפיכות דמיםמאור עינים (תשעה) עמ' עו, שעד
טו ע"ב היכי דמי לישנא בישא (רבא אמר) [אמר רבה] כגון דאמר איכא נורא בי פלניא אמר ליה אביי מאי קא עביד גלויי מילתא בעלמא הוא אלא דמפיק בלישנא בישא דאמר היכא משתכח נורא אלא בי פלניא וכו'דברי תורה (שפירא) מהד' ה סי' צה
טו ע"ב היכי דמי לישנה בישאראשית בכורי משה חיים ח"א מאמר ה
טו ע"ב המתגאה אומר הקב"ה אין אני והוא יכולין לדור כאחדעטרת יהושע במדבר עמ' צד
טו ע"ב הצרעת בא על חטא לשון הרעפתגמי אורייתא ח"ב עמ' רסט, רעז, שצז
טו ע"ב הקפתי לך [ללשון] שתי חומות וכו' של עצם ושל בשרעיוני פרשה (ריבלין) שמות עמ' 168
טו ע"ב הקפתי לך שתי חומות אחת של עצם ואחת של בשרשפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' רצה
טו ע"ב זאת תהיה תורת המצורע תורת המוציא רעעטרת יהושע ויקרא עמ' פה, פז, פח
טו ע"ב חמירא לשון הרע כשפיכום דמיםמהר"ם שיק בראשית עמ' קנא
טו ע"ב כל המספר לה"ר וכו'ס' חסידים סי' ה
טו ע"ב כל המספר לה"ר כאילו כפר בעיקרס' חסידים סי' לד
טו ע"ב כל המספר לה"ר מגדיל עוונותיו עד לשמיםראשית בכורי משה חיים ח"א מאמר ג
טו ע"ב כל המספר לס"ר כאלו כפר בעיקרראשית בכורי משה חיים ח"א מאמר ג
טו ע"ב כל המספר לשה"ר מגדיל עוונות כנגד ג' עבירות ע"ז וג"ע ושפכ"דלהוגה דעות פ"ז ה"ג
טו ע"ב כל המספר לשון הרע מגדיל עוונות כנגד שלש עבירותעטרת יהושע ויקרא עמ' עח
טו ע"ב כל המספר לשון הרע מגדיל עונות כנגד שלש עבירות וכו'שפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' סט
טו ע"ב כל המספר לשון הרע מגדיל עונות כנגד שלש עבירות וכו'שפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' רפז, שכד
טו ע"ב כל המספר לשון הרע נגעים באים עליועטרת יהושע ויקרא עמ' עו, פא, פז, פח
טו ע"ב כל המספר לשון הרע נגעים באים עליוברית עולם (אשכנזי, תשסא) ח"א עמ' 104
טו ע"ב כל המספר לשון הרע נגעים באים עליודברי שאול ויקרא עמ' סו, עט
טו ע"ב כל המספר לשון הרע נגעים באין עליושיחות עבודת לוי סי' נא אות ב
טו ע"ב כל המספר לשון הרע ראוי לסוקלו באבןבצור ירום ח"א (תשסז) עמ' צז
טו ע"ב כל המתגאה אומר הקב"ה אין אני והוא יכולין לדור כאחדעטרת יהושע שמות עמ' רמט
טו ע"ב כל מילתא דמיתאמרא באפי מרה לית בה משום לישנא בישאלהוגה דעות פ"ז ה"ה
טו ע"ב כשם שאנו עולין מצד זהדברי שאול שמות עמ' קכד
טו ע"ב לא אמרתי דבר וחזרתי לאחוריכנפי יונה (תשנח) ח"ב סוף סי' קי
טו ע"ב לישנא תליתא קטיל תליתאילהוגה דעות פ"ז ה"ב, פ"ז ה"ג
טו ע"ב לעתיד לבוא החיות מתקבצות אצל הנחש וכו' מה יתרון לבעל הלשון וכו'עיוני פרשה (ריבלין) שמות עמ' 103
טו ע"ב לשון הרע גדולה מע״ז ג״ע ושפ״דחיבור התשובה (מהד' צוריאל) עמ' פ
טו ע"ב לשון הרע לישנא תליתאילחיים בירושלים דף ג ע"ג (דף י"ב ע"ב קטע ראשון)
טו ע"ב מה יד ממיתה אף לשון ממיתהעיוני פרשה (ריבלין) שמות עמ' 103
טו ע"ב מה יתן לך ומה יוסיף לך לשון רמיה וכו' ולא עוד אלא שהקפתי לך שתי חומות אחת של עצם ואחת של בשרברית עולם (אשכנזי, תשסא) ח"א עמ' 121
טו ע"ב מה תקנתו של מספר לשון הרע וכו' יעסוק בתורהעטרת יהושע ויקרא עמ' עב, עו
טו ע"ב מה תקנתו של מספרי לשון הרע אם ת"ח הוא יעסוק בתורה וכו'תורת מהרי"ם ויקרא עמ' צא, צה, צח
טו ע"ב מה תקנתו של מספרי לשון הרע וכו'שפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' שכב
טו ע"ב נגעים באים בעוון לשון הרעמאור עינים (תשעה) עמ' שעד
טו ע"ב סיפר (לשון הרע) אין לו תקנה, שכבר כרתו דוד ברוח הקודש, אלא מה תקנתו שלא יבוא לירי לשון הרעבצור ירום ח"א (תשסז) עמ' מב, צז הערה 53
טו ע"ב סיפר אין לו תקנהדברי שאול ויקרא עמ' עט
טו ע"ב סיפר אין לו תקנהנפש חיים דף קי"ח ע"א (דף קפ"א ע"ב, מערכת ל' אות יז ד"ה ל"ז)
טו ע"ב סיפר אין לו תקנה שכבר כרתו דוד ברוח הקודשעטרת יהושע ויקרא עמ' עד
טו ע"ב סיפר לשון הרע אין לו תקנה שכבר כרתו דוד המלךעיוני פרשה (ריבלין) ויקרא עמ' 172, 176
טו ע"ב על מספרי לה"ר נגעים באיןמאורי אור (אתרוג) פ"ט ה"ג
טו ע"ב פלוגתא, חד אמר סיפר [לשהייר] אין לו תקנה וחד אמר יעסק בתורהמאור עינים (תשעה) עמ' שעה
טו ע"ב רש"י - יכרת לשון כרתעטרת יהושע ויקרא עמ' עה
טו ע"ב רש"י ד"ה אותו לא אוכלשמחה לאיש (אלישר) דף קה ע"ג
טו ע"ב תוס' ד"ה אל תקרי ממנוצמח דוד (שלוניקי) ח"ב דף יג ע"ד, יד ע"א-ע"ב
טו ע"ב תוס' ד"ה ואמרמשק ביתי סימן קעג דף עו ע"א
טו ע"ב תיקון למספר לשון הרע אם תלמיד חכם הוא יעסוק בתורהתוכחת חיים (תר) חלק ג (סדר טהרה [מצורע]) דף יז ע"ב (קטע ראשון)
טו תוס' - כלל ישראל עברו את ים סוף וחזרו מאותו הצד שנכנסוהערות אברהם יעקב יצחקי שמות עמ' פג
טו תוס' ד"ה הא דאהנו מעשיועינות מים דף סג ע"ב
טו תקנת לה"רראש דוד (תקלו) דף עו/עז ע"ג
טו. נמצא האומר בפיוברית אברהם (בושערה) דף מא ע"א
טו. נמצא האומר בפיוראש דוד (תקלו) דף קיג ע"א
טו. אחת העגלפני מלך מועדים עמ' רצה
טו. אמר הקב"ה ללשון כל אבריו של אדם זקופיןשמן ראש (כץ) ח"ט ויקרא עמ' קיג
טו. אמרו כשם שאנו עולים הצד זה כך מצרים עולים מצד אחרדברי יואל פ' שמות דף סד ע"א, פ' בשלח דף תז ע"ב, תמד ע"א
טו. בא וראה במה גדול כוחו של ל"ה ממרגלים וכו'שפתי דעת (לונטשיץ, שע) פרשת שלח דף עד ע"ג; תנחומות אל (שלח) פרשת שלח דף קיב ע"ד
טו. דבר גדול דברו המרגלים באותה שעהדרך חיים (תשע) פ"ה הערה 579-580
טו. האומר בפיו חמור מן העושה מעשהעיוני פרשה (ריבלין) ויקרא עמ' 164
טו. הג' עבירות נקראים 'גדולות'תפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' קנח(צה), שנו(ט) {מפני שהם ביהרג ואל יעבור}
טו. וינסו אותי זה, על זה נתמלא הסאהשבט מישראל (קרמניץ) פרק קמ פסוק יג
טו. וכן מצינו שלא נחתם גזר דין לאבותינו במדבר אלא על לשון הרעויקהל משה (אלפלס) דרוש כה דף ר ע"א
טו. ישראל שבאותו הדור מקטני אמנה היופרפרת משה ח"א עמ' תלד, תמו
טו. ישראל שבאותו הדור מקטני אמנה היו, כדרבה בר מרי, ראמר רכה בר מרי מאי רכתיב וימרו על ים בים סוף ויושיעם למען שמו, מלמד שהיו ישראל ממרים באותה שעה ואומרים, כשם שאנו עולים מצר זה כך מצרים עולים מצד אחר וכו'דברי יואל מועדים ח"ט עמ' שיז, שמז, שנד
טו. כי חזק הוא ממנו אפילו בעל הבית וכו'מגלה צפונות ח"ג פ' תצא
טו. כי חזק הוא ממנו כלפי מעלהתורת חכם (הכהן, תיד) דף שמו ע"ד
טו. כל אבריו של אדם מבחוץ והלשון מבפניםשמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' רנה
טו. כל המספר לה"ר נגעים באים עליוטוב לב עמ' פא
טו. כמה גדול כוח של לשון הרע - ממרגליםשיחות לספר במדבר עמ' קו, קיט
טו. כשם שאנו עולים מצד זה כך מצרים עולים מצד אחרמעגלי צדק (פאנעט) במדבר עמ' קלד
טו. כשם שאנו עולין מצד זה כך מצריים עולים מצד אחרכלי יקר (לניאדו, שסג) שופטים ה דף עו ע"ב; לב אהרן (ראנ"ח, שסב) שופטים ה סימן כא דף לד ע"ד; +יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת בשלח דף קכה ע"ג
טו. לא נחתם גזר דין וכו' אלא על לשון הרעשיחות לספר במדבר עמ' קה, שיחות לספר ויקרא עמ' קעט
טו. לא נחתם גזר דינם של אבותינו אלא על האומר בפהשבט מישראל (קרמניץ) פרק יב פסוק ד, פרק נב פסוק יא, פרק סה פסוק ד, פרק קא פסוק ה
טו. מה המדבר על עצים ואבנים כך המוציא שם רע על חבירו וכו'מעגלי צדק (פאנעט) במדבר עמ' קז
טו. מה המוציא שם רע על עצים ואבנים כךפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' שכט
טו. מוציא שם נותן מאה סלעים ואונס נותן חמשיםדרך חיים (תשע) פ"ב הערה 1042
טו. נמצא האו' בפיו חמורשארית יעקב (אלגזי) דף צט ע"ג
טו. נמצא האומר בפיו חמור מן העושה מעשהתוספות יום טוב (תג) פרק ג דף קג ע"ג; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת שלח לך דף קנה ע"ד
טו. נמצא האומר חמור מן העושהדמשק אליעזר (חדש, תשנח) עמ' 143
טו. סיפר אין לו תקנהדברי יואל פ' קרח דף נד ע"ב
טו. סיפר אין לו תקנה וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' שלא
טו. עשרה נסיונות שניסו בני ישראל את הקב"ה במדברדרך חיים (תשע) פ"ה הערה 535-536
טו. רש"י - וקשיא לי דמשמע דלא פריך רק על לשון הרע, ובאמת קשיא נמי על שפיכות רמים וגילוי עריות וכו'שבט מישראל (קרמניץ) פרק קא פסוק ה
טו. רש"י - מוציא שם רע נותן מאה סלע, ועושה מעשה אונס -חמישיםעיוני פרשה (ריבלין) ויקרא עמ' 164
טו. שלא נחתם גז"ד על אבותינו במדבר וכו'שיחות לספר במדבר עמ' צז*
טו. תוס' ד"ה בשם - ישראל לא עברו את הים לרחבו מצד זה לצד זה, אלא רצועה אחת עברו בים לאורך הים עד שפנו למדבר באותו צר עצמודברי יואל מועדים ח"ו זכור עמ' שיא
טו. תוס' ד"ה כשם - ישראל לא עבדו הים לרחבו מצר זה לזה וכו׳ אלא רצועה אחת עברו בים לאורך הים ער שפנו למדבר לצד אחד וכו׳ והלכו כחצי גורן עגולהדברי יואל מועדים ח"ט עמ' תטז, שמז, שנד, שיז, תמד
טו. תוס' ד"ה כשםקשוטי כלה (גרינפלד) ח"ה סי' קכד, קמא
טו. תוס' ד"ה כשם וכו'פרפרת הפרשה הפטרת שמיני
טו. תוס' ד"ה כשם שאנו עולים וכו'פרפרת אליעזר פרשת בשלח פרק יד פסוק כז, פרשת וישב פרק לז פסוק י
טו. תוס' ד"ה כשם, ישראל לא עברו הים רחב מצד זה לזהדברי יואל פ' שמות דף סד ע"א, פ' בשלח דף שפט ע"ב, תז ע"ב, תמד ע"א
טו. תוס' ד"ה כשם. בני ישראל לא עברו את הים מצירו האחד לשנישיח דוד (תשסח) עמ' נז
טו: אין אדם מדבר לשון הרע עד שכופר בהקב"ה תחילהמגלה צפונות ח"ב פ' טהרה-מצורע
טו: אין איסור לשה"ר בפני המדובר, ומהרש"אדולה ומשקה - ספירת העומר וחג השבועות עמ' רי
טו: אין אני והוא יכולים לדורחגוי הסלע (הורוביץ) עמ' קעח
טו: אין המספר לשון הרע מדבר עד שכופר בעיקר, שנאמר שפתינו אתנו מי אדון לנושבט מישראל (קרמניץ) פרק קמ פסוק יב
טו: אין יתרון לבעל הלשוןפרפרת אליעזר פרשת בראשית פרק ג פסוק יד
טו: אם ע"ה ישפיל דעתומטר השמים (תשנ) דברים עמ' תסד
טו: אם ת"ח יעסוק בתורה ואם ע"ה ישפיל עצמופרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' שכז, שכט
טו: אמר הקב"ה לבעל לה"ר אין אני והוא יכול לדור בעולמיצפנת פענח (מפרמישלה) עמ' מו
טו: אמר הקב"ה ללשון כל אבריו של אדם זקופין ואתה מוטל וכו'מזמור לתודה (אריפול, שלו) בפסוק מה יתן לך דף קנ ע"א; כלי חמדה (לניאדו, שנו) פרשת תזריע דף קנד ע"ד; בינה לעתים (תח) דרוש סה דף קע ע"ד; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) ש' המדות מאמר מא דף לד ע"ד; יפה תאר (תח) על ויקרא רבה פרשה יו דף צה ע"א
טו: אמר הקב"ה לשר של גיהנם אני עליו מלמעלה ואתה עליו מלמטהשבט מישראל (קרמניץ) פרק קכ פסוק ד, פרק קמ פסוק ט
טו: אצמית לשון נגעשבט מישראל (קרמניץ) פרק קא פסוק ח
טו: אריה דורם ואוכל, זאב טורף ואוכלדרך חיים (תשע) פ"ג הערה 429
טו: אתה נחש מה הנאה יש לךשמן ראש (כץ) ח"י ויקרא עמ' פד
טו: בעל לשון הרע נכרת מן העוה"בשיחות לספר שמות עמ' שכז
טו: בעלי לשון הרע כבר כרתם דוד המלך ברוח הקודשמרפא לנפש בראשית עמ' שלא
טו: ג' עבירות חמורות נקראות חטא גדולדרך חיים (תשע) פ"ה הערה 1283
טו: החטא של עבודה זרה נקרא חטא גדולדברי יואל מועדים ח"ח עמ' נט
טו: היכא דמי לישנא בישא כגון דאמר נורא בי פלניאשבט מישראל (קרמניץ) פרק טו פסוק ג
טו: הלשון מוקף עם ב׳ מחיצותדברי אמונה שמות עמ' רלז
טו: המספר לה"ר נגעים באים עליופרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' שב
טו: המספר לה"ר נגעים באים עליו וכו' ותנן אין בין וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' שלא
טו: המספר לשה"ר ככופר בעיקרשיחות לספר במדבר עמ' קנו, שיחות לספר דברים עמ' כג
טו: המספר לשון הרע מגדיל עונותיו עד לשמיםשמן ראש (כץ) ח"י ויקרא עמ' צז
טו: המספר לשון הרע, חוטא ולא לו, כמו שכתוב מה יתרון לבעל הלשוןשבט מישראל (קרמניץ) פרק ה פסוק ה
טו: וכי יש יד ללשון וכו'תורת חכם (הכהן, תיד) פרשת בהר דף רצח ע"ג-ע"ד
טו: זאת תהיה תורת המצורע המוציא רעיבין שמועה (לעוו) עמ' שלד, שלח
טו: זאת תהיה תורת המצורע המוציא שם רעמגלה צפונות ח"ב פ' תזריע
טו: חד אמר סיפר אין לו תקנה וח"א יעסוק בתורהמאור עינים (תשנח) עמ' רכג
טו: חד אמר סיפר אין לו תקנה וח"א יעסוק בתורהמאור עינים (תשעט) עמ' שעד
טו: כבר כרתו דוד ברוח הקודששבט מישראל (קרמניץ) פרק יב פסוק ד
טו: כל המספר ל"ה אמר הקב"ה אין אני והוא יכולין לדור בעולםעיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) שער המדות מאמר ג דף לו/לז ע"ג, ומאמר ה דף לו ע"ב
טו: כל המספר ל"ה כאלו כופר בעיקרעיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) שער המדות מאמר נו דף לו ע"ב
טו: כל המספר ל"ה מגדיל עונות כנגד שלש עבירות ע"ז ג"ע ש"דכלי חמדה (לניאדו, שנו) פרשת תזריע דף קמה ע"ב; עמודי שש (לונטשיץ, שעח) מאמר עז דף לה ע"ד; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) שער המדות מאמר לו/לז דף לד ע"ב; נורא תהלות (שועיב, שכט) מזמור יב דף יט ע"ב
טו: כל המספר ל"ה מגדיל עונותיו עד לשמים וכו'בינה לעתים (תח) דרוש סד דף קעא ע"א; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) שער המדות מאמר נח דף לו ע"ב
טו: כל המספר ל"ה נגעים באים עליועיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) שער המדות מאמר נז דף לו ע"ב, ופרשת מצורע דף פו/פז ע"א
טו: כל המספר ל"ה ראוי לסקלו באבןעיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) שער המדות מאמר נט דף לו ע"ב
טו: כל המספר לה"ר וכו' ע"ז ג"ע ושפ"דפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' שמא
טו: כל המספר לה"ר כאילו כפר בעיקרהדרש והעיון במדבר ח"ב מאמר פ אות מ
טו: כל המספר לה"ר נגעים באים עליודברי יואל פ' נשא דף קמה ע"ב, פ' בהעלותך דף שלד ע"א
טו: כל המספר לה"ר נגעים באים עליודברי יואל פ' תזריע דף שנד ע"א, פ' מצורע דף תמד ע"א, תנא ע"א
טו: כל המספר לשון הרע וכו'שמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' רמה
טו: כל המספר לשון הרע ילקה בצרעתמגלה צפונות ח"ב פ' טהרה-מצורע
טו: כל המספר לשון הרע מגדיל עונותשמן ראש (כץ) ח"ט ויקרא עמ' קיח
טו: כל המספר לשון הרע מגדיל עונות כנגד שלש עבירות עבודת כוכבים וגילוי עריות ושפיכת רמיםמאור עינים (תשעט) עמ' עז, שעג
טו: כל המספר לשון הרע מגדיל עונות כנגד שלש עבירות עבודת כוכבים וגילוי עריות ושפיכת דמיםמאור עינים (תשנח) עמ' מז, רכג
טו: כל המספר לשון הרע נגעים באים עליודברי יואל מועדים ח"ב סוכות דף רצב ע"ב
טו: כמה גדול כוחו של לשה"רפרפרת אליעזר פרשת שלח פרק יג פסוק א
טו: לשה"ר שקול כנגד ג' עברותשיחות לספר שמות עמ' שכז, שיחות לספר ויקרא עמ' קעה
טו: לשון הרע - עבירה ללא הנאהשיחות לספר שמות עמ' שכח
טו: לשון הרע גרוע משפיכות -דמיםשיחות לספר דברים עמ' ר
טו: לשון הרע שקול כנגד שלש העבירותיפה תאר (תשעח) ח"ג עמ' מד
טו: לשון תליתאי קטיל וכו'עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) שער המדות מאמר מד דף לה ע"ב; יפה תאר (תח) על ויקרא רבה פרשה כו דף קמט ע"ג
טו: מאי תקנת' של מספרי לה"רכרם יהושע (ולרשטיין) דף כז ע"א-ע"ד
טו: מאי תקנתיה של מספרי ל"ה וכו'דברי שלמה (הלוי, שנו) פרשת קרח דף לד ע"א; כלי יקר (לונטשיץ, שסב) פרשת מצורע דף נד/צד ע"ג; עמודי שש (לונטשיץ, שעח) מאמר עט דף לה ע"א; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מאמר לו דף כ ע"ג, ומאמר רלט דף עה ע"ד
טו: מה דכתיב זאת תהיה תורת המצורע ביום טהרתו זאת תהיה תורת המוציא שם רעשבט מישראל (קרמניץ) פרק קכ פסוק א
טו: מה תקנתו וכו' יעסוק בתורה וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' שג
טו: מה תקנתו של מספר לשה"רפרפרת הפרשה פרשת אחרי-מות פרק יח פסוק ו
טו: מה תקנתו של מספר לשון הרע וכו'דברי יואל פ' מצורע דף שפט ע"ב
טו: מה תקנתו של מספרי לה"רדברי יואל פ' ויחי דף תקד ע"ב
טו: מה תקנתו של מספרי לה"ר אם ת"ח הוא יעסוק בתורה וכו'מרפא לנפש בראשית עמ' שנ
טו: מה תקנתו של מספרי לשון הרע וכו' יעסוק בתורהעבודת עבודה (תשעד) בראשית-שמות עמ' ל
טו: מה תקנתו של מספרי לשון הרע, אם תלמיד חכם הוא יעסוק בתורה, ואם עם הארץ הוא ישפיל דעתודברי יואל מועדים ח"ח עמ' קסו
טו: מה תקנתו שלא יבא לידי לשון הרע יעסוק בתורהיבין שמועה (לעוו) עמ' שלט
טו: מה תקנתיה של מספרי לשון הרע יעסוק בתורה כו'שבט מישראל (קרמניץ) פרק נב פסוק ג, ט, פרק קא פסוק ה, פרק קכ פסוק א
טו: מה תקנתן של בעלי לה"ר וכו', סיפר אין לו תקנהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תרפב
טו: מה תקנתן של מספרי לשה"רבני שלשים עמ' צ
טו: מה תקנתן של מספרי לשון הרע אם תלמיד חכם הוא יעסוק בתורה ואם עם הארץ הוא ישפיל דעתודברי אש (כץ) עמ' קפט
טו: מצורע - מוציא רעשיחות לספר ויקרא עמ' ר
טו: מצורע - מוציא רע כל המספר לשון הרע נגעים באים עליומאור עינים (תשעט) עמ' שעג
טו: מצורע - מוציא רע כל המספר לשון הרע נגעים באים עליומאור עינים (תשנח) עמ' רכב
טו: מצורע נוטריקון מוציא רעעבודת עבודה (תשעד) ויקרא-דברים עמ' סג
טו: נגעים באים על לשון הרעברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' רז-רח
טו: נכה עינים אותו לא אוכל, אתו לא אוכלשמן ראש (כץ) ח"י ויקרא עמ' קכט
טו: נתתי לך שתי מחיצות שפתיים ושינייםברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' רלד-רלה
טו: סיפר אין לו תקנהשבט מישראל (קרמניץ) פרק קמ פסוק יא
טו: סיפר אין לו תקנהשמן ראש (כץ) ח"ט ויקרא עמ' קיז
טו: סיפר אין לו תקנה וכו' מה תקנתופרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' של
טו: סיפר אין לו תקנה, שבבר כרתו דוד ברוח הקודש, אלא מה תקנתו שלא יבא לידי לשון הרע, אם תלמיד חכם הוא יעסוק בתורה, ואם עם הארץ הוא ישפיל דעתודברי יואל מועדים ח"ח עמ' קסו
טו: סיפר לשון הרע מה תקנתו, אם תלמיד חכם הוא יעסוק בתורהעבודת עבודה (תשעד) ויקרא-דברים עמ' סה
טו: קשה לשון הרע מע"ז ג"ע וש"דמגלה צפונות ח"ב פ' טהרה-מצורע
טו: רש"י ד"ה שליו, ותוס'בגדי חמודות שמות פרק טז פסוק יב
טו: שהקפתי לך שני חומות ואם לא להועיל מה יוסיף לךשבט מישראל (קרמניץ) פרק נה פסוק יא
טו: שלשה נלקים בעון לשון הרע המדבר המקבל ומי שמדברים עליודברי משה (שהם, תשעט) עמ' קפ
טו: שקולה שבת כנגד ג׳ עבירותאור יחזקאל - ימים נוראים עמ' קטז
טו: תורת המצורע זו היא תורתו של מוציא שם רעשפתי כהן (הכהן, שסה) פרשת מצורע דף קסח ע"ד; +יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת מצורע דף ריב ע"א
טו: תורתו של מוציא שם רעפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' שכז
טו: תקנת לשון הרע - לימוד תורהשיחות לספר שמות עמ' שלא
טז אם יש בדור הזה מי שיודע להוכיחפרי חיים (קנולר) מאמרים סי' יא
טז אפוד מכפר על ע"ז חשן על הדיניןעולה ליפה סי' נט
טז ברא הקב"ה יצה"ר כו'מחושקים כסף דף פט ע"ג
טז דמי עליככר לאדן (תקסא) דף כא ע"ב
טז הרבה פעמים לקה עקיבא על ידיאגרות משה יורה דעה חלק ב סימן קג
טז הרבה פעמים לקה עקיבא על ידי וכש"כ שהוספתי בו אהבההמדרש והמעשה שמות פרשת שמות דרוש ב
טז כל שעברו עליו ארבעים יום בלא ייסורין קיבל עולמודרך חיים (תשע) פ"ו הערה 1441
טז למה נכתבו בגדי כהונהפרי חיים (קנולר) מאמרים סי' יז
טז למה נסמכה פ' בגדי כהונהאם הבנים ח"ב דף ו ע"ג
טז לעולם אל יספר אדם בטובתו של חבירו וכו'חומת אנך (תקסא) ח"ד דף צח ע"ב
טז לעולם אל יספר בטובתו של חבירודברים אחדים (תקמח) דף נט ע"ג, חומת אנך (תקסא) ח"ד דף צח ע"ב
טז מה נשתנה מצורע שנאמר בו כדד ישב כו' הוא הבדיל בין אל"אהמדרש והמעשה שמות פרשת בשלח
טז ע"א א"ר ענני ב"ש למה נסמכה פ' נ"ב לפ' קרבנות כו'יד שלמה (עזרא) דף עח ע"א
טז ע"א א"ר שמואל בר נחמני א"ר יוחנן על שבעה דברים נגעים באין, על לשון הרע, ועל שפיכות דמים, ועל שבועת שוא וכו'בצור ירום ח"א (תשסז) עמ' רלו
טז ע"א אל יספר אדם בטובתו של חבירו שמתוך טובתו בא לידי גנותו, ורש"ירנת יצחק תפלה עמ' נח
טז ע"א אל יספר אדם בטובתו של חברויחל ישראל אבות ח"ב עמ' רט
טז ע"א ב' דברים לא מצינו להם כפרה כו'כסא שלמה (חכים) דף קכט ע"ג
טז ע"א בגדי כהונה מכפריםפרי חיים (קנולר) פרשת תצוה
טז ע"א בגדי כהונה מכפריםשלטי הגבורים (תשע) עמ' קצג
טז ע"א בדין לגלות לגבאי צדקה שמות של נדיביםתתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' רפח
טז ע"א בנגעי בתים דהוא עונש על צרות עיןזאת ליעקב שמות עמ' קז
טז ע"א ורש"ישמחה לאיש (אלישר) דף קה ע"ד
טז ע"א כל מילתא דמיתאמרא באפי תלתא לית בה משום לישנא בישאלהוגה דעות פ"ז ה"ה
טז ע"א לעולם אל יספר אדם בטובתו של חברולפרקים (תשסב) עמ' לח, צא
טז ע"א מברך רעהו בקול גדול וכו' כגון דמקלע לאושפיזא ובשיטמ"ק אות אתתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' קה
טז ע"א מה קרבנות מכפרים אף בגדי כהונה מכפריןיד דוד (אופנהיים) עמ' רכד
טז ע"א מילתא דמתאמרי באפי מאה אין משום לישנא בישאמנחת קנאות עמ' רנא
טז ע"א נגעים באים בשביל שהיה לו עין רעהדברי שאול ויקרא עמ' עח
טז ע"א נגעים באים על לשון הרעדברי שאול ויקרא עמ' עו
טז ע"א עונשן של גסי הרוח צרעתמנות הלוי (תשסב) עמ' פב
טז ע"א על ז' דברים נגעים באים כו'דרש אברהם (אשכנזי) ח"א דף קכה ע"א
טז ע"א על שבעה דברים נגעים באיםברכת מועדיך לחיים חלק ב דף י"ט ע"א (דף ס"ו ע"ב ד"ה ואפשר)
טז ע"א על שבעה דברים נגעים באיםסוכת דוד (שירירו) דף קעד ע"ב
טז ע"א על שבעה דברים נגעים באים על לשון הרעעיוני פרשה (ריבלין) ויקרא עמ' 188
טז ע"א על שבעה דברים נגעים באין על לשון הרע וכו' גסות הרוחשפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' רפד
טז ע"א על שלשה דברים נגעים באיםמעשה רוקח (ר"א רוקח) מצורע כט ע"ד, מעשה המשכן פכ"ו נ"א
טז ע"א על ששה דברים נגעים באיםשלטי הגבורים (תשע) עמ' קטו
טז ע"א ציץ מכפרנפש חיים דף קפד ע"ב (דף רע"ט ע"א, מערכת צ' אות כד)
טז ע"א צרעת בא על גסות הרוחעטרת יהושע ויקרא עמ' ג
טז ע"א רש"י ד"ה דמיתאמרא, שזה גילה תחלה דעתו שאם מגלה אותו אינו חוששתתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' צח {מכאן שאם רצון המדובר שידברו עליו מותר}
טז ע"א תוס' ד"ה הא דאהנהו כו' וכוד י"מ כו'כסא שלמה (חכים) דף קכט ע"ג
טז ע"א תוס' ד"ה הא דאהנו כו'שעת הכושר דף נט ע"א
טז ע"ב אל יניח אדם אומנות אבותיודרשות הר"ן (תשסג) עמ' פב
טז ע"ב אמר רבי אלעזר בן עזריה תמיהני אם יש בדור הזה שיודע להוכיחפתגמי אורייתא ח"ב עמ' ערב, תד
טז ע"ב אר"י בן נורי וכו' הרבה פעמים לקה עקיבא בן יוסף על ידי וכ"ש שהוסיף בי אהבה לקיים מה שנאמר הובח לחכם ויאהבךס' חסידים סי' תתקסה
טז ע"ב במה פעמים לקיתי ע"י עקיבא בן יוסףמנחת קנאות עמ' סא, סט
טז ע"ב הוא הבדיל בין איש לאשתודברי שאול ויקרא עמ' פג
טז ע"ב הוא הבדיל בין איש לאשתו בין איש לרעהו לפיכך בדד ישבעטרת יהושע ויקרא עמ' פז
טז ע"ב הוא כונס ממון שאינו שלו, יבוא הכהן ויפזר ממונועיוני פרשה (ריבלין) ויקרא עמ' 180
טז ע"ב הוכח תוכיח-מכל מקוםעיוני פרשה (ריבלין) ויקרא עמ' 244
טז ע"ב ולא קיבל ממנו שחוזר ומוכיחודברי שאול דברים עמ' א
טז ע"ב טול קורה מבין עיניךפרי חיים (קנולר) פרשת צו
טז ע"ב יכול אפי' משתנים פניו וכו' ת"ל לא תשא עליו חטאס' חסידים סי' ה
טז ע"ב יכול אפי' פניו משתנים ורש"ילשון ערומים לשונות הרמב"ם דף א ע"א
טז ע"ב יכול אפילו משתנים פניו ת"ל לא תשא עליו חטאלהוגה דעות פ"ו ה"ח
טז ע"ב יכול ילבין ופניו משתנותדברי שאול ויקרא עמ' קיב
טז ע"ב כל שעברו עליו ארבעים יום בלא יסורין קיבל עולמושפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' שסה
טז ע"ב לא מן הכל אדם זוכה ללמודשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' ז
טז ע"ב לא קיבל מנין שיחזור ויוכיחנושפת אמת (ברעזאן, תשסח) עמ' תב
טז ע"ב לא תשנא את אחיך בלבבך יכול לא יכנו וכו' ת"ל בלבבך בשנאה שבלב הכתוב מדברלהוגה דעות פ"ו ה"ה
טז ע"ב למדך דרך ארץ שלא ישנה אדם מאכסניה שלועיוני פרשה (ריבלין) ויקרא עמ' 94
טז ע"ב לעולם אל יספר אדם בטובתו של חברו שמתוך טובתו בא לידי גנותולהוגה דעות פ"ז ה"ד
טז ע"ב לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצוות וכו' שמתוך שלא לשמה בא לשמהגבורת יצחק ימים נוראים עמ' ר
טז ע"ב לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצות אע"פ שלא לשמה שמתוך של"ש בא לשמהרנת יצחק - תפלה לימי המועדים עמ' רנח
טז ע"ב לעולם יעסוק אדם בתורה ומצוות אף שלא לשמה שמתוך שלא לשמה בא לשמהעטרת יהושע שמות עמ' קסז
טז ע"ב עד היכן תוכחהשו"ת ר"י קצבי (תשעט) דרושי ר"י קצבי דרוש ה
טז ע"ב עד היכן תוכחה עד הכאהמאור עינים (תשעה) עמ' תשכ
טז ע"ב עד היכן תוכחה רב אמר עד הכאהלהוגה דעות פ"ו ה"ז
טז ע"ב עד היכן תוכחה, ר' יוחנן אמר עד נזיפהס' חסידים סי' תיג
טז ע"ב עד היכן תכלית יסורים אפילו הושיט ידו לכיס ליטול שלוש טעות ועלו בידו שתייםנתיב התורה (סאלים) שמות עמ' כו
טז ע"ב עד היכן תכלית יסורין אמר רבי אלעזר כל שארגו לו בגד ללבוש ואין מתקבל עליו וכו' במתניתא תנא אפילו הושיט ידו לכיס ליטול שלש ועלו בידו שתיםדברי תורה (שפירא) מהד' א סי' עט
טז ע"ב עד היכן תכלית יסורין וכו' אפילו הושיט ידו לבים ליטול שלש וכו'שפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' שלב
טז ע"ב עד היכן תכלית יסורין וכו' אפילו פשט ידו לכיס ליטול ג' ועלו בידו ב', ורש"ישם דרך בראשית ח"א עמ' רלט
טז ע"ב עד היכן תכלית יסורין רבא אמר אפילו פשט ידו לכיס ליטול שלוש יעלי בידו שתיםשם דרך במדבר עמ' קע, רצה
טז ע"ב עד היכן תכלית יסורין, אפילו הכניס ידו לתוך כיסומאור עינים (תשעה) עמ' קעו, רעח
טז ע"ב עד היכן תכלית יסורין, רבא אמר אפילו פשט ידו לכיס ליטול שלוש ועלו בידו שתים, ורש"ישם דרך בראשית ח"ב עמ' קכז, שיב
טז ע"ב רש"י - שעל לשון הרע באו נגעים עליועטרת יהושע ויקרא עמ' פז
טז ע"ב שלא ישנה אדם מאומנותו ומאומנות אבותיוהדרש והעיון שמות מאמר שז
טז ע"ב תוכחה לשמה וענוה שלא לשמה הי מינייהו עדיפא וכו'להוגה דעות פ"ו ה"ט
טז ע"ב תמה אני אם יש בדור הזה מי שיודע להוכיחשפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' קל, שה, תסה
טז ע"ב תמה אני אם יש בדור הזה מי שיוכיח אם א"ל טול קיסם א"ל טול קורהכנסת יחזקאל (פאנעט) דרושים עמ' מו
טז ע"ב תמה אני אם יש בדור הזה שמקבל תוכחהשפת אמת (ברעזאן, תשסח) עמ' תב
טז ע"ב תמה אני אם יש בדור הזה שמקבל תוכחה וכו'חי' אגדות מהר"ם שיק אבות פ"ב מ"ב עמ' לב
טז ע"ב תמיה אני אם יש בדור הזה שיודע להוכיחלהוגה דעות פ"ו ה"ז
טז ע"ב תמיהני אם יש בדור הזה שיודע להוכיחשפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' קצד
טז ע"ב תנו רבנן לא תשנא את אחיךחקקי לב חלק א (סימן י"ט) דף כב ע"ג (ד"ה והנה)
טז ע"ב תניא א"ר טרפון תמה אני אם יש בדור הזה מי שמקבל תוכחהשו"ת ר"י קצבי (תשעט) דרושי ר"י קצבי דרוש ה
טז על ז' דברים נגעים באים וכו'חוט של חסד (תרכה) דף כב ע"א
טז על ז' דברים נגעים באים וכו' ומה שק' ע"ד רש"ישני אליהו דף עז ע"א
טז על ז' דברים נגעים באיםמגלה צפונות ח"א פרשת לך לך
טז על ז' מיני עבירות וכו'עולה ליפה סי' נ(ג)
טז שקלי שמדי ד"ה בריתאככר לאדן (תקסא) דף כא ע"ב
טז תוס' ד"ה אהנו מעשיו פירש"י שנתקוטטו ואי קשיא כו'סוכת דוד (שירירו) דף קעד ע"ב, קעה ע"א-ע"ב
טז תוס' מ"ד עד נזיפאראש דוד (תקלו) דף ו ע"א
טז תוספות מ"ד עד נזיפהראש דוד (תקלו) דף ו ע"א
טז תיקון למספר לה"ר אם ת"ח הוא יעסוק בתורהתוכחת חיים (תר) ויקרא- דברים דף יז ע"ב
טז תמה אני אם יש בדור הזה מי שמקבל תוכחהשרגי טובא דרוש יג
טז. אבנט מכפר על הרהור הלבמעגלי צדק (פאנעט) במדבר עמ' קכו
טז. אבנט מכפר על הרהור הלב דכתי' והיו על לב אהרן, ובשמ"ק אות יגבגדי חמודות שמות פרק כח פסוק ל
טז. אפוד מכפר על ע"ז וכו'בגדי חמודות שמות פרק כח פסוק ו
טז. בגדי כה"ג - כל פריט מכפר על חטאשיחות לספר בראשית עמ' שכד
טז. בגדי כהונה מכפריםשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' ריג
טז. בגדי כהונה מכפרין על כל העבירות, כל בגד על עבירה אחרתמרפא לנפש בראשית עמ' נז
טז. בגדי כהונהפרי חיים (קנולר) אבות פרק ה
טז. הא דאהנו מעשיו הא דלא אהנו מעשיו וכו'רצוף אהבה (אלגאזי, תט) סימן שלג דף קמט ע"ב
טז. המספר לשון הרע נגעים באים עליו, ומעיל מכפר על לשון הרע היכא דלא אהני מעשיושבט מישראל (קרמניץ) פרק עג פסוק טו, פרק קא פסוק ה, פרק קט פסוק כט, פרק קמ פסוק ט
טז. ובא אשר לו הבית מי שמיוחד לו ביתושפתי כהן (הכהן, שסה) פרשת מצורע דף קסט ע"ג-ע"ד
טז. והאיש אשר לו הבית ביתו זה טמא יהיהדרשות לכל שבתות השנה והמועדים (ניסנבוים) עמ' 135
טז. ועל צרות עין דכתיב ובא אשר לו הבית וכו'יבין שמועה (לעוו) עמ' שמ
טז. חושן מכפר על הרהורי הלבהנפש החכמה סימן סח
טז. חטאו של גחזימשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' מט
טז. טעם דנגעים באים על גסות הרוחשארית יעקב (אלגזי) דף לה ע"ב
טז. כגון דמיקלע לאושפיזומשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' רצ
טז. כי אתא רב דימי אמר מאי דכתיב מברך לרעהו בקול רם בבוקר השכם קללה תחשב לודודי נתן בראשית עמ' פט
טז. כתונת מכפרת על שפיכות דמיםתפארת ציון (אבא שאול) עמ' מט - אור לציון
טז. לעולם אל יספר אדם בשבחו שמתוך שבחו בא לידי גנותושבט מישראל (קרמניץ) פרק נב פסוק ה
טז. לשון הרע - כפרתו בקטורת של יום כיפורשיחות לספר שמות עמ' שכו, שיחות לספר ויקרא עמ' קעו
טז. מברך רעהו בקול גדל כגון דאיקלע לאושפיזאיפה מראה (שנ) ברכות פרק ט דף מא ע"ב
טז. מילתא דמתאמרא באפי תלתא לית ביה משום לישנא בישאדברי יואל מועדים ח"ז החודש עמ' רסג
טז. מימי לא אמרתי דבר וחזרתי לאחורימדבר יהודה (מודינא, שסב) דרוש לשבת נחמו דף ח ע"א; מאור עינים (פינטו, תג) שבת פרק יו דף סח ע"ד
טז. מעיל מכפר על לשון הרע וכו'תפארת ציון (אבא שאול) עמ' קא - ר"ש אטון
טז. נגעים באים על גסות הרוחשמן ראש (כץ) ח"י ויקרא עמ' פה, פז, קא
טז. נגעים באים על לשון הרעשמן ראש (כץ) ח"י ויקרא עמ' פו
טז. נגעים באים על צרות העיןברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' רטו
טז. נגעים באים על צרות עיןדרך חיים (תשע) פ"ב הערה 911
טז. נגעים באים על צרות עיןפרפרת הפרשה פרשת ויקרא פרק א פסוק טז, פרשת מצורע פרק יד פסוק מ, פרשת קדושים פרק יט פסוק יח
טז. נגעים באים על צרות עיןשמן ראש (כץ) ח"י ויקרא עמ' צז, קד
טז. נגעים באין על לשה"רמטר השמים (תשנ) דברים עמ' קנג
טז. עד היכן תכלית היסוריןישמח ישראל (אלכסנדר) ויקרא עמ' כד
טז. עד היכן תכלית יסוריןפרפרת אליעזר פרשת מצורע פרק יד פסוק לו
טז. על אלו דברים הנגעים באיםמגלה צפונות ח"ב פ' טהרה-מצורע
טז. על ז' דברים נגעים באים וכו'לקחת מוסר ח"א עמ' נא
טז. על ז׳ דברים נגעים באיםבני שלשים עמ' עח
טז. על עשרה דברים הנגעים באיםשמן ראש (כץ) ח"ט ויקרא עמ' רסח
טז. על צרות עין נגעי בתים באים, שנאמר ובא אשר לו הבית, מי שמייחד ביתו לושבט מישראל (קרמניץ) פרק יז פסוק י
טז. על שבעה גופי עבירה נגעים באים על גסות רוח ועל גילוי עריות וכו'שבט מישראל (קרמניץ) פרק לח פסוק ז, פרק נא פסוק ט, פרק עג פסוק ה, טו, פרק קכ פסוק א
טז. על שבעה דברים הנגעים באים וכו'דרשות לכל שבתות השנה והמועדים (ניסנבוים) עמ' 167-168
טז. על שבעה דברים נגעים באיםדרך חיים (תשע) פ"ה הערה 1087
טז. על שבעה דברים נגעים באיםהדרש והעיון דברים מאמר פז, קיא, קס
טז. על שבעה דברים נגעים באיםשמן ראש (כץ) ח"י ויקרא עמ' עג, צא, צה
טז. על שבעה דברים נגעים באים וכו' ועל גסות הרוחלישרים תהלה (תשסד) עמ' נא
טז. על שבעה דברים נגעים באים וכו'שפתי כהן (הכהן, שסה) פרשת תזריע דף קסז ע"א; זרע ברך (תו) פרשת מצורע דף קח ע"ד; שפתי דעת (לונטשיץ, שע) פרשת מצורע דף נח ע"ב; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) שער המדות מאמר סד דף לו ע"ג, ופרשת מצורע דף פז ע"ד; יפה תאר (תח) על ויקרא רבה פרשה י דף סג ע"ג
טז. על שבעה דברים נגעים באין על לה"ר וכו'הדרש והעיון במדבר ח"ב מאמר עב אות יב
טז. קטורת מכפרת על לשון הרעתפארת ציון (אבא שאול) עמ' מג - אור לציון
טז. רש"י - אהנו מעשיו, שנתקוטט על ירי לשון הרעשבט מישראל (קרמניץ) פרק קא פסוק ה, פרק קט פסוק כט
טז. רש"י ד"ה אהני מעשיומשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' מג
טז. רש"י ד"ה למהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' קצב
טז. שיעור תוכחהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' ה
טז. שיעור תוכחהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' נב, קנא
טז. שני דברים לא טצינו להם בקרבנות כפרהשמן ראש (כץ) ח"ט ויקרא עמ' קפד
טז. תוס' - בקריעת ים סוף יצאו מאותו צד שנכנסוהערות אברהם יעקב יצחקי דברים עמ' לח
טז. תוס' ד"ה הא דאהנומשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' קפח
טז. תוס' הא דאהנומשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' ריא
טז: א"ר טרפון תמה אני אם יש בדור הזה מי שמקבל תוכחה וכו' א"ר אלעזר בן עזריה תמיהני אם יש בדור הזה שיודע להוכיחדרשות חתם סופר ח"ג (תשיט) עמ' לה
טז: א"ר טרפון תמה אני אם יש ברור הזה מי שיוכל להוכיח את ישראל אם אומר לו טול קיסם מבין שיניך א"ל טול קורה מבין עיניךדרש משה (קלנברג) ח"א דף לז
טז: אל ישנה אדם באכסניא שלותשבי (תשסה) עמ' יח שורש אכסן
טז: אם אדם אומר לחברו טול קיסם כו'נטע שורק פרשת קדושים
טז: אראבע"ז תמה אני אם יש בדור הזה מי שיודע להוכיחדרש משה (קלנברג) ח"א דף לז
טז: הוא הבדיל בין איש לאשתו לפיכך אמרה תורה בדד ישבדברי יואל פ' צו דף קסא ע"ב, פ' בהר דף רצ ע"א
טז: הוא הבדיל בין איש לאשתו לפיכך בדר ישבשבט מישראל (קרמניץ) פרק קא פסוק ח
טז: הוא הבדיל בין איש לאשתוברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' רז
טז: הוא הבדיל בין איש לרעהו וכו' בדד ישבשיחות לספר ויקרא עמ' קעג, קפו
טז: הוא עשה מעשה פטיטשמן ראש (כץ) ח"ט ויקרא עמ' קיד
טז: הוכח תוכיח עד כמהתורת חכם (הכהן, תיד) דף שצד ע"ב
טז: הרבה פעמים לקה עקיבא על ידי וכו' וכ"ש שהוספתי בו אהבהדברי יואל פ' ויגש דף תמב ע"ב
טז: וצוה הכהן ופנו את הביתחגוי הסלע (הורוביץ) עמ' קג
טז: טול קורה מבין עיניךדרך חיים (תשע) פ"ו הערה 996
טז: טול קורה מבין עיניךתשבי (תשסה) עמ' קעג שורש נטל
טז: טול קיסם וכו' טול קורה מבין עיניךמעגלי צדק (פאנעט) במדבר עמ' קכח
טז: טול קיסם מבין שיניך וכו'קשוטי כלה (גרינפלד) ח"ה סי' תס
טז: יביא מעשה פטיטברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' רח
טז: כל שעברו עליו ארבעים יום בלי ייסורים קבל עולמואוהב משפט (שמט) דף לג
טז: כל שעברו עליו מ' יום בלא יסורים וכו'קשוטי כלה (גרינפלד) ח"ה סי' שסו
טז: כל שעברו עליו מ' יום בלא יסורין ידוע שקיבל עולמומרפא לנפש בראשית עמ' כה, ריא, רכז
טז: לא ישנה אדם את האכסניה שלופרפרת משה ח"א עמ' עט, פרפרת משה ח"ב עמ' תצה
טז: לא ישנה מאכסניא שלו, למידין מאברהםתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' קצה {הא אין למידין מקודם מתן תורה}
טז: לא תשנא את אחיך בלבבך יכול לא יכנו ולא יסתירנו וכו'קרבן אהרן (שסט) פרשת קדושים דף רי ע"ב
טז: מה נשתנה מצורע לישב בדדשמן ראש (כץ) ח"י ויקרא עמ' עג, צא
טז: מה נשתנה מצורע שא' תורה בדד ישב וכו'דברי יואל פ' בראשית דף צה ע"א, פ' ויצא דף מ ע"ב
טז: מה נשתנה מצורע שאמרה תורה בדד ישב וכו'דברי יואל מועדים ח"ב הושענא רבה דף תנט ע"א
טז: מה נשתנה מצורע שאמרה תורה בדד ישב וכו'+יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת תזריע דף ריא ע"ד; דברי שלמה (הלוי, שנו) פרשת תזריע דף קל ע"ד
טז: מה נשתנה מצורע שאמרה תורה בדד ישב מחוץ למחנה מושבו וכו'דברי יואל מועדים ח"ה עמ' מ
טז: מה נשתנה מצורע שהתורה אמרה בדד ישבמגלה צפונות ח"ב פ' תזריע
טז: מנין לרואה בהכירו דבר מגונה שחייב להוכיחופרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תנ
טז: מנין שלא ישנה אדם באכסניא שלו מן התורה שנאמר אל המקום אשר היה שם אהלו בתחילה רבי יוסי ברבי חנינא אמר מהכא וילך למסעיודודי נתן בראשית עמ' קיג
טז: מנין שלא ישנה אדם מאומנות אבותיוכלי יקר (לניאדו, שסג) מלכים א ז דף תג ע"ד
טז: מעיד אני וכו' שהרבה פעמים לקה עקיבא בן יוסף על ידי וכו'יפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' תנט
טז: מפני מה אמרה תורה במצורע בדד ישב וגו', אלא הוא הבדיל בין איש לאשתו וגו' לפיכך אמרה תורה בדד ישב וגו'דברי יואל מועדים ח"ח עמ' קטז, קמב
טז: מצות תוכחהבני שלשים עמ' קז, קיב, קכ, קלב
טז: מתוך שלא לשמה בא לשמהדברי יואל פ' ויחי דף תקלז ע"ב
טז: עד היכן לא ישנה אדם באכסניא שלו רב אמר עד הכאה ושמואל אמר עד שיפשילו לו כליו לאחוריו, בהכאה דידיה ב"ע לא פליגי בהפשלת כליו לאחוריו כ"ע נמי לא פליגי, כי פליגי בהכאה דדביתהודודי נתן בראשית עמ' קיד
טז: עד היכן לא ישנה אדם מאכסניא שלו וכו'יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה מא דף רמד ע"ד; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מ' רכח דף עב ע"ג
טז: עד היכן מצות תוכחה רב אמר עד הכאה, ושמואל אמר עד קללה, ור' יוחנן אמר עד נזיפהדברי יואל פ' פנחס דף קלד ע"א
טז: עד היכן תוכחה עד הכאהמאור עינים (תשעט) עמ' תשיב
טז: עד היכן תוכחה עד הכאה וכו'כלי יקר (לניאדו, שסג) שמואל א ב דף רכה ע"א; תורת חכם (הכהן, תיד) פרשת דברים דף שנד ע"ב; של"ה (תט) בהקדמה דף א ע"א; רצוף אהבה (אלגאזי, תט) סימן שלב דף קמט ע"א; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) שער המדות מאמר נג דף לו ע"א
טז: עד היכן תוכחה רב אמר עד הכאה ושמואל אמר עד קללה ורבי יוחנן אמר עד נזיפהקשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' תקסז
טז: עד היכן תוכחה רב אמר עד הכאה שמואל אמר עד קללה ור"י אמר עד נזיפהמרפא לנפש בראשית עמ' שס
טז: עד היכן תכלית יסוריםדולה ומשקה - התורה וקניניה עמ' קעח
טז: עד היכן תכלית יסוריןאמרי קודש (קאמארנא, תשסג) עמ' קסג
טז: עד היכן תכלית יסורין וכו' אפילו הושיט ידו לכיס וכו'מאור עינים (תשעט) עמ' קעח, רעו
טז: עד היכן תכלית יסורין וכו' אפילו הושיט ידו לכיס וכו'מאור עינים (תשנח) עמ' קח, קסז, תלה
טז: רש"י ד"ה עד קללהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תנב
טז: תוכחה לשמה וענוה שלא לשמהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' קמט
טז: תוכחה לשמה וענוה שלא לשמה הי מינייהו עדיפי, ענוה שלא לשמה עדיףמרפא לנפש בראשית עמ' קצד
טז: תוכחה ע"י הבאה או קללהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' תיח
טז: תמה אני אם יש בדור הזה מי שיודע להוכיחצפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת במדבר דף קמב ע"ד, ופרשת קרח דף קסה ע"ד
טז: תמה אני אם יש בדור הזה מי שיכול להוכיחשמן ראש (כץ) ח"י ויקרא עמ' כט
טז: תמה אני אם יש בדור הזה מי שיכול להוכיח וכו'דברי יואל פ' אמור דף ריד ע"א
טז: תמה אני אם יש בדור הזה מי שיכול להוכיחקרבן אהרן (שסט) פרשת קדושים דף רו ע"ב; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פרשת מקץ דף סח ע"ב ופרשת דברים דף קיב ע"ד
טז: תמה אני אם יש בדור הזה מי שמקבל תוכחהאור יחזקאל - יראה ומוסר עמ' רפ
טז: תמה אני אם יש בדור הזה מי שמקבל תוכחה א"ל טול קיסם מבין עיניך א"ל טול קורה מבין, עיניךדברי אש (כץ) עמ' קצח
טז: תמה אני אם יש בדור הזה שיכול להוכיחאורחות דוד עמ' שג
טז: תמה אני אם יש בדור הזה שיכול להוכיח אפי' אם אומר לו טול קיסם מבין עיניך אמר לו טול קורה מבין עיניךמרפא לנפש בראשית עמ' שנא
טז: תמה אני אם יש בדור הזה שמקבל תוכחה וכו'דברי יואל מועדים ח"א שבת שובה דף רמה ע"א
טז: תמה אני אם יש בדור הזה שמקבל תוכחה וכו', מי שיודע להוכיחעבודת עבודה (תשעד) ויקרא-דברים עמ' סט
טז: תמה אני אם יש בדור מי שיודע להוכיחלוח ארז פרשת ויגש דף נב
טז: תמה אני אם יש מי שמוכן לקבל תוכחהאור יחזקאל - ימים נוראים עמ' קל
טז: תמהני אם יש מי שיודע להוכיחדולה ומשקה - התורה וקניניה עמ' תלג
טז: תמיהני אם יש בדור הזה שידע להוכיחדרך חיים (תשע) פ"ו הערה 993, 994
טז: תמיהני אם יש בדור הזה שיודע להוכיחפרפרת משה ח"ב עמ' סא
טז: תמיהני אם יש בדור הזה שיודע להוכיח, ורש"ישיח דוד (תשסח) עמ' קכט
יז מנין לרואה בחברו דבר מגונה כו'סוכת דוד (שירירו) דף קעו ע"ד
יז ע"א דור לפי פרנס ופרנס לפי הדורדברי איש דף ה ע"ב
יז ע"א כיון שנסתכל בצדקיהו נתיישבה דעתושפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' רסד
יז ע"א פרנס לפי דורולפרקים (תשסב) עמ' תכג
יז ע"א פרנס לפי הדורדברי שאול שמות עמ' שלג, במדבר עמ' נו, קכה, קעה, רנד
יז ע"א פרנס לפי הדורמהר"ם שיק שמות עמ' קס
יז ע"א צדקיה הוי מעלי ודריה לא הוי מעליס' חסידים סי' קיג
יז ע"באמרי אמת (אמדו) דף לח ע"ג
יז ע"ב היה עני והעשיר עשיר כו' אבל בקרבנות כו'שעת הכושר דף נו/נז ע"ג, סד/פד
יז ע"ב רש"י ותוס' ד"ה רבי יהודהלב חיים חלק א (סימן מח) דף סד ע"ב (ד"ה איברא)
יז ע"ב תוס' ד"ה אבל בקרבנות כו'שעת הכושר דף נז ע"א
יז פרנס לפי הדורעולה ליפה סי' נב
יז. אלמלי בא הקב"ה בדין עם אברהם וכו'שבט מישראל (קרמניץ) פרק קלט פסוק כד
יז. אלמלי בא הקב"ה בדין עם אברהם יצחק ויעקב אין יכולין לעמודדברי יואל פ' נח דף קצז ע"א, פ' לך לך דף רפה ע"א, פ' תולדות דף תרמד ע"ב, פ' וישלח דף קלב ע"ב
יז. אלמלי בא הקב"ה בדין עם האבות לא יכולים לעמודאור יחזקאל - יראה ומוסר עמ' שטז
יז. אלמלי בא הקב"ה עם אברהם יצחק ויעקב בדין אין יכולין לעמודהישר והטוב (תשסג) עמ' תצז
יז. אלמלי בא הקב"ה עם אברהם יצחק ויעקב בדין וכו'דברי יואל מועדים ח"ב סוכות דף קכה ע"א, קלו ע"א, קמ ע"ב
יז. אלמלי בא הקב"ה עם אברהם יצחק ויעקב בדין וכו'דברי יואל מועדים ח"א ראש השנה דף קיב ע"ב
יז. אלמלי בא הקב"ה עם אברהם יצחק ויעקב בדין וכו'דברי יואל פ' ויקרא דף פט ע"ב
יז. אלמלי בא הקב"ה עם אברהם יצחק ויעקב בדין וכו'דברי יואל פ' פקודי דף תיג ע"ב
יז. אפילו האבות לא היו עומדים בדיןשיחות לספר שמות עמ' רכט
יז. דור לפי פרנס וח"א פרנס לפי דורו וכו'דברי יואל פ' אמור דף קצג ע"א
יז. דור לפני פרנס וכו'בית מועד (רבא, שסה) דרוש לה בסדר הנהגת הדינין דף קסו ע"ג; כלי חמדה (לניאדו, שנו) פרשת חקת דף קצו ע"א; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה פ דף תמח ע"ב; יפה מראה (שנ) סנהדרין פרק ב דף רפט ע"ד
יז. המלך - פרנס הדורדעת תפלה עמ' שכח
יז. וחד אמר פרנס לפי דורוקשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' ריט
יז. זה דור דורשיו מבקשי פניך וכו' דור דור ודורשיולקחת מוסר ח"א עמ' קמג, ארץ חמדה (הורוויץ) עמ' יד, טז
יז. ח"א דור לפי פרנס וח"א פרנס לפי דורויפה תאר (תשעח) ח"ג עמ' קפג
יז. פרנס לפי דורודרך חיים (תשע) פ"א הערה 266, פ"ב הערה 1128, פ"ג הערה 457
יז: על פי אשר תשיגפני מלך ויקרא עמ' רלה
יז: עשיר והעני וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תרעב
יח ע"ב שנתו ולא שנות עולםדברי שאול ויקרא עמ' קמג
יח ע"ב תוס' ד"ה שנתודברי שאול ויקרא עמ' קמו
יח ע"ב תוס' ד"ה שנתו שלו כו'שעת הכושר דף לט ע"א
יח רש"י ותוס' - ואב"א לכלתועפת ראם (גטיניו) דף ע ע"א
יח. מיום הראשון עד יום השביעי יכול ולא ראשון בכלל, ותוס'בגדי חמודות שמות פרק יב פסוק טו
יח. שכירות אינה משתלמת אלא לבסוףתפארת ציון (אבא שאול) עמ' קעד - ר"א אבא שאול
יט דשקלי שמרי ותוס' ד"ה בריתאככר לאדן (תקסא) דף רא ע"ב
יט ע"א האומר משקלי עלי וכו' מעשה באמה של ירמטיא וכו' באתרא דתקלי וכו' מעשה לפתור וכו' משקלה זהבלקוטי לוי יצחק על תנ"ך וחז"ל עמ' רי
יט ע"א ומאי שנא נקבה דכי מיזקנא קיימא אתילתא [בערכין] ומאי שנא זכר דלא קאי אתילתא אמר חזקיה אמרי אינשי סבא בביתא פאחא בביתא סבתא בביתא סימא בביתאדברי תורה (שפירא) מהד' א סי' צט, מהד' ח סי' עח
יט ע"א תוס' ד"ה הוא דאמר כר"עשמחה לאיש (אלישר) דף קה ע"ד
יט ע"ב לא ישנה אדם מאכסניאפרי חיים (קנולר) פרשת לך
יט ע"ב משקל ידי ומשקל רגלי עלי וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"ב עמ' 40
יט ע"ב שוקל בשר חמורפרי חיים (קנולר) פרשת לך, בא
יט. זקנה קרובה להחשב כזקןפרפרת הפרשה פרשת בחוקותי פרק כז פסוק ז
יט. סבא בביתא פחא בביתא וכו'ישמח ישראל (אלכסנדר) - מאורן של ישראל ח"ב עמ' טז
יט. רש"י ד"ה ושוקל בשרפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' רכה
כ שני דמי עליככר לאדן (תקסא) דף רא ע"ב
כ. דמי עלי ומת לא יתנו היורשין שאין דמים למתיםכתר תורה (תשסז) עמ' קכה
כ. חייבי חטאות ואשמות אין ממשכנים אותםדרשות לכל שבתות השנה והמועדים (ניסנבוים) עמ' 144
כ: נתצו כהןפני מלך ויקרא עמ' פח
כא יקריב אותו מלמד שכופין אותו וכו'דברים אחדים (תקמח) דף פד ע"ג
כא ע"א אמר שמואל עולה צריכה דעת כו' מאי קמ"ל כו'שעת הכושר דף מז ע"ג-ע"ד
כא ע"א חייבי חטאותברכת מועדיך לחיים חלק ב דף ח ע"ב (דף כח ע"א ד"ה ורש"י)
כא ע"א חייבי חטאות ואשמות אין ממשכנין אותןברית עולם (אשכנזי, תשסא) ח"א עמ' 69
כא ע"א חייבי עולות ממשכניםלב חיים חלק א (סימן ל"ג) דף מ"א ע"ג (ד"ה אלא), ודף נ"א ע"א (סימן ל"ט ד"ה איברא)
כא ע"א יכול בע"כ ת"ל יקריב אותו לרצונו הא כיצד כופין אותו עד שיאמר רוצה אניעטרת יהושע שמות עמ' ק, קמד
כא ע"א כופין אותו עד שיאמר רוצה אניעטרת יהושע במדבר עמ' ה, כא, כה, קסח
כא ע"ב כופין אותו עד שיאמר רוצה אניעטרת יהושע ויקרא עמ' רלה
כא ע"ב תוס' ד"ה מאילב חיים חלק א (סימן ל"ט) דף נ"א ע"ג (קטע ראשון)
כא. המשכיר בית וחזר והקדישומשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' רנג
כא. המשכיר בית לחבירומשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' רב
כא. חייבי עולות ושלמים וכו'עבודת ישראל (קמחי) דף קכג ע"ב
כא. חייבי עולות ושלמים ממשכנין אותן אע"פ שאין מתכפר לו עד שיתרצה וכו' וכן אתה אומר בגיטי נשים וכו'מאמר הנפש השלם עמ' קפ
כא. יקריב אותו לרצונו מלמד שכופין אותו בע"כקול שמואל (קונפורטי) דף מט ע"ב
כא. כופין אותו עד שיאמר רוצה אנישמן ראש (כץ) ח"י ויקרא עמ' יז
כא. לרצונו, כופין אותו עד שיאמר רוצה אניכתר תורה (תשסז) עמ' רל
כא. מכין אותו עד שיאמר רוצה אנישיחות לספר בראשית עמ' שלא
כא. עד שיאמר רוצה אנישארית יעקב (אלגזי) דף ב ראש ע"ג, ד ע"ב
כא. שוכר הדר בה מעלמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' קסד
כא: שום היתומים שלשים יוםמאמרי הרמ"ע (תשסא) - מאמר תיקוני תשובה עמ' קטו
כב ע"א לרב פפא דאמר פריעת בעל חוב מצוהנשמת כל חי חלק ב (סימן י) דף כ"א ע"ד (ד"ה ואראה)
כב. בא להכריז רצופין שלשים בשני ובחמישי ששים כו' אלא תמניסר יומימאמרי הרמ"ע (תשסא) - מאמר תיקוני תשובה עמ' קטו
כב. טעמא דנזקקין אכתובה ליתומים קטנים משום מזוני או משום חינאכתר תורה (תשסז) עמ' קיד
כג ע"א הקדש בטעות הוה הקדשבנין דוד (מייזלש) בראשית - ויגש אות כח
כג ע"א ליכא דנסבי עצה לרב הונא דליגרש לרביתהו ותיתבע כתובתה מאבוה ולהדרה מיהדריתתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' תה
כג ע"א תוס' ד"ה חזקה אין אדם חוטא ובד"ה אלא וכו'שמחה לאיש (אלישר) דף קה ע"ד
כג ע"ב המקדיש נכסיו והיתה עליו כתובת אשהאיש מבין ח"ב דף כד ע"ג
כג ע"ב ערב דכתובה דברי הכל לא משתעבדתתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' רכז {מכאן דמותר גניבת דעת עבור שידוכים}
כג ע"ב רשב"ג אומר אם היה חובו כנגד הקדשו פודה ואם לאו אינו פודהס' חסידים סי' שצז
כג. המקדיש נכסיומשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' קמט
כג. מעלין לו תפיליןמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' נט
כג. ר' אליעזר כבית שמאי ור' יהושע כבית הללתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' ט(כז), מב
כג: ערב בכתובה לא משתעבד משום דמצוה קא עביד ולאו מידי חסרהכתר תורה (תשסז) עמ' קג
כד ע"א אין לו בכסות אשתו ובניונשמת כל חי חלק ב (סימן מד) דף פ"א ע"ד (ד"ה עוד)
כד ע"א עבדים נמכרין בכסותן לשבחתתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' שי
כד ע"א תוס' ד"ה איןדברי שאול שמות עמ' שעו
כד ע"א תוס' ד"ה רב ושמואל וכו'שמחה לאיש (אלישר) דף קה ע"ד
כד ע"ב ד"ה עולה לכאן ולכאן וכו'שמחה לאיש (אלישר) דף קה ע"ד
כד. אין להקדש אלא מקומו ושעתומאמרי הרמ"ע (תשסא) - מאמר צבאות ה' עמ' כב
כד. הוא מערכך, החייהו מערכךתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' קמט {הוא לשון הויה}
כד. סליקו לי' תפיליןמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' נט
כד. רש"י - סליקו לי'משנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' קמט
כה. הקרישה וגאלהפני מלך ויקרא עמ' רלד
כו ע"ב תוס' ד"ה שדה מקנה כו'שעת הכושר דף לד ע"ב
כו. סכינא חריפא מפסקא קראידרך חיים (תשע) הקדמה הערה 111
כו: תוס' ד"ה שדהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תרעד
כז ע"א אמר אחד הרי הם ארבעה בעשר סלעיםלב חיים חלק ב (סימן לד) דף כא ע"ד (ד"ה תשובה)
כז ע"א מעשה בא' שהקדיש וכו' אמר ר' יופי וכו' הגיעתו וכו'תורת לוי יצחק עמ' רסו
כח ע"א אדם חס על נכסיואסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' קפה
כח ע"א יכול יחרים אדם בנו ובתו, ושטמ"קגבורת יצחק ימים נוראים עמ' שמה
כח ע"א מחרים אדם מצאנו ובקרו ומעבדיוסוכת דוד (שירירו) דף פא ע"ג-ע"ד
כח ע"א מחרים אדם מצאנו ומבקרו וכו'בני ישחק דף ב ע"ד
כח ע"ב ואם נדבה, ורש"ילב חיים חלק א (סימן נ"ז) דף ע"א ע"ג (ד"ה עוד)
כח. המחרים בנו ובתומשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' שכו
כח. המחרים בנו ובתומשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' רפח
כח. הפקיר כל נכסיו לא מהניפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' תשסא
כח. לא יחרים כל נכסיופרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תרעז
כח. מחרים אדם מעבדיו וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תרעו
כח. מכל אשר לו ולא כל אשר לויבין שמועה (לעוו) עמ' ק
כט ע"א אין גר תושב נוהג אלא בזמן וכו' ורש"י ד"ה כתיב בע"ע וכו'לשון ערומים דף עד ע"ג-ע"ד
כט ע"א ורבנן אל תקדיש מבעיא ליה ללאודברי שאול ויקרא עמ' קצז
כט ע"א קרקעות חו"ל הוה כמטלטלי דא"יימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' קל, רנה
כט. אין עבד עברי נוהג אלא בזמן שהיובל נוהגדרשות לכל שבתות השנה והמועדים (ניסנבוים) עמ' 184
כט. אמר רבא הריני כבן עזאי בשוקי טבריאדרך חיים (תשע) פ"ו הערה 682
כט. גאולת קרקעות רק כשיובל נוהגשיחות לספר ויקרא עמ' שיא
כט. הקדש שוה מנה שחילל על שו"פפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תרעב
כט. מצוה לקדש לבכורדעת תורה שמות עמ' קי
כט. ר"ש בן אלעזר אומר אין גר תושב נוהג אלא בזמן שהיובל נוהגמאמרי הרמ"ע (תשסא) - מאמר צבאות ה' עמ' כח
כט: במספר שני תבואות - שנתיים יבולשיחות לספר ויקרא עמ' שי
כט: המוכר שדהו בשנת היובל עצמההדרש והעיון במדבר ח"ב מאמר ק
כט: המוכר שדהו בשעת היובלפרפרת אליעזר פרשת בהר פרק כה פסוק טו
ל ע"ב כמה קשה אבקה של שביעית, ותוס'אהבת חיים (דייטש) עמ' שיד
ל ע"ב תנא דבי ר' ישמעאל הואיל והלך זה ונעשה כומר לע"ז וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"ב עמ' 167
ל: בא וראה כמה קשה אבקה של שביעית וכו'כסף מזוקק (שפח) פרשת בהר דף קלח ע"ב-ע"ג
ל: גורל יחיד המזלזל בשביעיתשיחות לספר ויקרא עמ' שלז, שמג
ל: וראה כמה קשה אבקה של שביעיתשיחות לספר ויקרא עמ' רצז
ל: כיון שעבר אדם עבירה ושנה בו, נעשית לו כהיתרדרך חיים (תשע) פ"ג הערה 766
ל: כיון שעבר אדם עברה ושנה בה וכו'שיחות לספר ויקרא עמ' ש, שיחות לספר במדבר עמ' צא
ל: לא הרגישפרפרת משה ח"ב עמ' קמז
לא ע"א רבי אומר ימים אין ימים פחותים משניםלקוטי לוי יצחק על תנ"ך וחז"ל עמ' לז
לא ע"ב לצמיתות לחלוטיןשמחה לאיש (אלישר) דף צב ע"ג
לא ע"ב נולדו לו שני טלאים וכו'אסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' רטו, ריט
לא תוס' ד"ה תני חדאככר לאדן (תקסא) דף רא ע"ב
לא תוס' ד"ה תני חדאככר לאדן (תקסא) דף רא ע"ב
לא. הגיע יום שנים עשר חדש ולא נגאלה היתה חלוטה לותוספות יום טוב (תג) פרק ט דף קלח ע"ב
לא. מכר שני כתי חומהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' רז
לא. מניין לעיקר שירה מן התורה, ותוס'דולה ומשקה - סגולות התורה עמ' שנג
לא: בראשונה היה נטמן וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תרכב
לא: בראשונה היה נטמן יום שנים עשר חודששמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' רנה
לב בעו רחמי על יצרא דע"ז ובטליהחומת אנך (תקסא) ח"ד דף קנא/קנה/קנח ע"ב
לב בעי רחמי איצרא דע"ז ובטלוהפני דוד (תקנב) דף קו/קז ע"א
לב למה חיסר אות ה' מיהושע בעזראמגלה צפונות ח"ג פ' שלח
לב ע"א בית הבנוי בחומהפרי חיים (קנולר) פרשת וירא
לב ע"ב אפשר בא דוד ולא עשו סוכות עד שבא עזרא כו'גבורת יצחק סוכות עמ' רג
לב ע"ב דבעי רחמי על יצר דעבודה זרה ובטליה וכו' בשלמא משה לא בעא רחמי דלא הוה ליה זכותא דארץ ישראל וכו'שפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' תק
לב ע"ב דהיה לו ליאושע זכות ארץ ישראלחיים ביד (סימן ס"א) דף ע"ד ע"ד (קטע ראשון)
לב ע"ב ואגין זכותא עלייהו כי סוכהדורש טוב (פודור) עמ' 302
לב ע"ב וקראתם דרור בארץ לכל יושביה-בזמן שכל יושביה עליהעיוני פרשה (ריבלין) ויקרא עמ' 296
לב ע"ב מוזכר יהושע בשם יושע, משום שלא ביטל יצרא דעבודה זרה ונפחתה או ה"א משמומ, אמאי בשביל שלא ביטל יצרא דעבודה זרה נפחתה רק אות ה"א משמו ולא נפחתה אות אחרתהדרש והעיון במדבר ח"א מאמר קיב אות ב
לב ע"ב משגלו וכו' בטלו יובלות שנאמר וכו'אסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' שג
לב ע"ב משגלו שבט ראובן ושבט גד וחצי שבט המנשה בטלו יובלותשם דרך במדבר עמ' קפד
לב ע"ב קפיר קרא עילויה דיהושע דהוה ליה זכותא דא"י, אמאי לא ליבעי רחמי על יצר רע"ז לבטלוס' חסידים סי' תשצט
לב ע"ב תרי ירושלים הוודברים נחמדים (תשסה) עמ' קלב
לב. בעי רחמי על יצר הרעמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' רפח
לב. מוקפת מימות יהושע בן נוןפרפרת הפרשה פרשת בהר פרק כה פסוק ל
לב. משגלו שבט ראובן וגד בטל היובלדרשות לכל שבתות השנה והמועדים (ניסנבוים) עמ' 184
לב. עזרא בעי רחמי על יצר דעכו"ם ובטליה וכו' והיינו דקא וכו'אמרי דרוש (ניסנבוים) עמ' 147
לב: אפשר בא דוד ולא עשו סוכות עד שבא עזרא אלא וכו' דבעי רחמי על יצרא דע"ז ובטלי' ואגין זכותא עלייהו כי סוכה, ורש"ידברי יואל מועדים ח"ב סוכות דף טז ע"ב, כג ע"ב, לא ע"ב, נד ע"א, נז ע"א, נט ע"ב, סב ע"ב
לב: בבית שני לא היה היובל נוהגדברי יואל מועדים ח"ט עמ' רלא
לב: בשלמא משה לא בעיר חמי וכו'תפארת ציון (אבא שאול) עמ' מז - אור לציון
לב: דבעי רחמי על יצר דע"א ובטלין וכו'דברי יואל פ' שמות דף קכה ע"ב
לב: דבעי רחמי על יצר דע"ז ובטליה ואגין זכותא עלייהו כי סוכהדרך חיים (תשע) פ"א הערה 174
לב: דבעי רחמי על יצרא דע"ז וכו'קשוטי כלה (גרינפלד) ח"ה סי' רפט
לב: וקראתם דרור בארץ לכל יושביה בזמן שכל יושביה עליהמאמרי הרמ"ע (תשסא) - מאמר צבאות ה' עמ' לא
לב: מצות סוכה שקולה לביטול יצר הרע של גילוי עריותדולה ומשקה - סוכות ושמיני עצרת עמ' נא
לב: מר סבר קדושה ראשונה קידשה לשעתה ולא קידשה לעת"ל, מר סבר קדושה ראשונה קידשה לשעתה וקידשה לעת"לדברי יואל מועדים ח"ב סוכות דף נד ע"א
לב: משה לא בעי רחמי לבטל יצרא דע"ז שלא הי' לו זכותא דא"י, ועזרא שהי' לו כח דא"י ביטל יצרא דע"זמרפא לנפש בראשית עמ' תטו
לב: פגם הכתוב כבוד הצדיק בקבר שלא ביטל יצרא דעבודה זרהשבט מישראל (קרמניץ) פרק עג פסוק כה
לב: קדושה ראשונה קדשה לשעתה ולא קדשה לעתיד לבא וכו'נטעי אשל בראשית עמ' כט
לב: אפשר בא דוד ולא עשו סכות עד שבא עזראהדרש והעיון דברים מאמר קיד
לב: ויעשו בני הגולה סוכותפני מלך מועדים עמ' קא
לב: קדושת א"י ראשונה קדשה לע"לצור יעקב (יעבץ) בראשית א
לב: רש"י - אלא מקיש וכו' - ה"ק כי לא עשו מה שעשו עכשיו מימות יהושע ומאי ניהו קדושת הארץדברי יואל מועדים ח"ב סוכות דף נז ע"א
לב: רש"י ד"ה ואידך, אלא דבעא עזרא, רחמי איצרא רע"ז ואימסר בירי' וכו'דברי יואל מועדים ח"ב סוכות דף נז ע"א
לב: תוס' ד"ה מנופרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תרי
לג ע"א הכל היו בכלל ונתן הכסף וקם לו וכו'דברי תורה (שפירא) מהד' ז סי' כט
לג ע"א ששי לעבד ושבע לנרצעדברי שאול בראשית עמ' תלה
לג ע"ב אין עושין שדה מגרש ולא מגרש שדה ולא מגרש עיר ולא עיר מגרשברית עולם (אשכנזי, תשסא) ח"א עמ' 89
לג ע"ב בשלמא משה לא בעא רחמילשם שבו ואחלמה (תשעח) - ספר הדע"ה דף יג ע"ג
לג ע"ב לויים שמכרו בתיהם מערים מוקפות חומה גואלים לעולם וכו'ימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' רג
לג. שילוח עבדיםפני מלך ויקרא עמ' רטז
לג: אבל בערי ישראל עושין שדה מגרש וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תרכו
פ"ב מ"ג פיה"מ, רע"בשלטי הגבורים (תשע) עמ' מו, סב
פ"ב מ"השלטי הגבורים (תשע) עמ' קטו
פ"ב מ"ושלטי הגבורים (תשע) עמ' סח
פ"ד מ"ב המתחייב בקרבן מצורע או נזירשיחות לספר בראשית עמ' שכב
פ"ד מ"ג רע"ב - בשעה שנתחייב כו'שעת הכושר דף נו ע"ד
פ"ד מ"ג רע"ב - בשעה שנתחייב כו'שעת הכושר דף נו ע"ד
פ"ה מ"אערוגת הבושם (הראשון) ח"ב עמ' 40
פ"ח מ"ושלטי הגבורים (תשע) עמ' קיח
?ג' דברים לא מצינו להם כפרה בקרבנותשארית יעקב (אלגזי) דף ח ע"א
ב לא צריכים לבטל מעבודתםדרישה מחיים דף סז ע"ב
ב ע"א חש"ו נודרין ונערכין, ותוס'רנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' קעב
ב ע"א יורש סומך, ור"גרנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' כח
ב ע"א כל בעלי חוברין לסמיכה לית ליה, ורש"ירנת יצחק עה"ת ח"א עמ' שפה, שפו
ב ע"א רש"י ד"ה לית ליהרנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' רטז
ב ע"ב הכל חייבין במ"מדרישה מחיים דף סז ע"א
ב. הכל מעריכין כהנים לוים וישראליםשם דרך ויקרא עמ' ריב
ב. תוס' ד"ה תחלת הקדש, דאפילו שלוחו לא מימעיט לשחיטהתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' קלא (קע) {דשחיטת קדשים היא דווקא בבעלים או על ידי שלוחן}
ב: תוס' ד"ה אביו [לוקח לו תפילין] וגבי ציצי' לא נקט לישר דליקה דמסתמא יש לוייטב פנים ח"א דף רכה
ג הכל חייבים בציציתטירת כסף דף ע ע"ד, רמו ע"ב
ג ע"א הכל כשרין לראות את הנגעיםאזני יהושע (מהד' אדרת) ויקרא-במדבר דרוש כו עמ' 56
ג ע"א הכל לאתויי שאינו בקי בהן ובשמותיהן, ובש"י ותוס' ד"ה דמסברישם דרך ויקרא עמ' ס
ג ע"א לאתויי שאינו בקי בהן ובשמותיהן, רש"י ותוס'רנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' צא
ג ע"ב כהנים בסוכה, ותוס' ד"ה ובני עבודה נינהושערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"ב עמ' קלז, קלח
ג ע"ב תוס' ד"ה הני וברכת הזבחאהל ישרים טז ע"ד
ג ע"ב תוס' ד"ה הניאהל ישרים דף טז ע"ג
ג. אשה מנין וכו'אור החיים ויקרא פרק יג פסוק ב
ג. הכל בשרים לראות נגעיםדברי נפתלי (הלברשטם) ח"א עמ' רפד
ג: מאן דלא אשתרי כלאים וכו', כל דאיתיה במצוה דיר וכו'תפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' ריא {השוואות}
ג: רש"י ד"ה ובני עבודה נינהו, שאין נזקקין לנשותיהן דרמיא עלייהו עבודת הרגלתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' רט (קנח)
ד ע"א סד"א הואיל וכתיב והעמידו לפני הכהן וכו' ותוס' ד"ה ולאשם דרך ויקרא עמ' ריב
ד ע"א קא מעיילי חולין לעזרהרשימות (רמ"מ שניאורסון) חוברת קלז סכ"ו
ד ע"א רש"י - זיל בתר רובארשימות (רמ"מ שניאורסון) חוברת קלד סי"ב
ד. העיד בן בוכרי כל כהן ששוקל אינו חוטאמזל שעה דרשות דף קיג ע"ב
ד: כל שישנו בערכין וכו' שוין להיות נידונים בכבודם וכו'אש דת (תשמח) עמ' קלג
ד: כל שישנו בערכין וכו' שוין להיות נידונים בכבודם וכו'אש דת (תשמח) עמ' קלג
ה גוי שהתנדב קורה וכו' מקבלין ממנו ושם דו ע"א אם לשמים נדר מקבלין מידומקוה מים (עזריאל) ח"א דף יג ע"ג
ה ע"א תוס' ד"ה והאמראהל ישרים דף טו ע"ד
ה ע"ב עכו"ם נודרין לבדה"ברנת יצחק עה"ת ח"א עמ' שנא
ו גבי גוי שהתנדב לבד"ה ורש"י ותוס' ד"ה הא בתחילה כו'דרכי הים דף פה-פו
ו גוי שהפריש תרו' וגוי שהתנדב קורה וכו'מקוה מים (עזריאל) ח"א דף פח ע"ב
ו ע"ב בשלמא לא נידר דלאו בר דמים הוארנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' קעב
ו. אי מלכות אמרה עקרנא טורא ולא הדרהלב שלום בראשית עמ' תלט
ו. גוי שהפריש תרומה מכריו בודקין אותו אם מדעת ישראל וכו'ויחי ויתן דף פט ע"ב
ו. תוס' ד"ה כגון אמה כליא עורב, לא היו עופות פורחין עליותפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' שמז {וכן ביונתן בן עוזיאל בשעה שהיה עוסק בתורה}
ו. תוס' ד"ה כגון אמה כליא עורב, לא היו עופות פורחין עליותפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' שמז (קפא) {צ"ע מהר סיני}
ו: דעכו"ם הוא דפעי הא ישראל דלא פעיתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' ל {אין לעכו"ם שייכות בדבר של צינעא}
ו: יוצא ליהרג לאו בר דמים הואתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' רמז {אין הטעם מפאת דאסור בהנאה}
ז היוצא ליהרג מזין עליודרכי נועם (הרנזון) דרוש ט
ז ע"א אין ממתעין לה עד שתלדרנת יצחק עה"ת ח"א עמ' קצ
ח ע"ב אין עושין יותר מח' חדשים חסרים בשנהיערי עם דבשי ח"ב עמ' סא
ח: אלמלא צדקתך שהיא גדולה כהררי קל מי יוכל לעמוד לפני משפטיךדברי נפתלי ח"ג עמ' סז
ט ע"ב אין עצרת חלה אלא ביום הנףרשימות (רמ"מ שניאורסון) חוברת מה עמ' 13
ט. באותו צד שנכנסו אל הים יצאודברי נפתלי (הלברשטם) ח"א עמ' פד
ט: רש"י - חלקי השעה תתר"ף חלקיםדברת שלמה (תשעא) עמ' רכז
י ע"א אין אומרים הלל בפוריםיערי עם דבשי ח"ב עמ' ד
י ע"א בי"ב יום בשנה החליל מכהדבר יום ביומו - כה כסלו
י ע"א ר"ה ויוה"כ דאקרי מועד לימאדבר יום ביומו - א טז
י ע"א שילוח הי' מקלח מים וכו'רשימות (רמ"מ שניאורסון) חוברת קסה עמ' 5
י ע"א שמונה עשר ימים שיחיד גומר את ההללהסתרים באסתר עמ' 157
י ע"ב אכתי עבדי אחשורוש אנןאוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"א עמ' רכג
י ע"ב אמת מלאכי השרת, ותוס'רנת יצחק עה"ת ח"א עמ' רצה
י ע"ב דחג חלוקין בקרבנותיהןרנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' קמח
י ע"ב עד שלא נכנסו לארץ הוכשרו כל הארצות לומר שירהחכמת התורה פנחס עמ' שפ
י ע"ב ר"ח דאיקרי מועד לימא הללרנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' קמז, קמט
י. אי אמירת הלל בחוה"מ פסח היא משום שאין בו קרבן שונה מיום ראשוןודברת בם (מרזל) עמ' 235
י. בר"ה הקב"ה יושב על כסא דיןדברי נפתלי (הלברשטם) ח"א עמ' קצב
י. ימי חג הסוכות חלוקים בקרבנותיהםדולה ומשקה פסח עמ' שכח, תיט
י. שמונה עשר ימים שהיחיד גומר בהן את ההללתורת אברהם עמ' 18
י: דחלי קליה, ורש"י מתוק קולותפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' קסב (תקנד) {חילוף חוש השמע בחוש הטעם}
י: השיר (הלל) יהיה לכם כליל התקדש חגתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' קלה (קצא) {ושיר הוא שמחה}
י: חנוכה דלא הכי ולא הכי וקאמר משום ניסאתורת אברהם עמ' קכא
י: לא איקרי מועד וכו' לא איקדיש בעשיית מלאכהתורת אברהם עמ' סא, 248
י: ראש השנה ויום הכיפורים איקרי מועדתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' קפז (שפא)
י: רש"י ותוס' ד"ה מגריפהדברי נפתלי ח"ג עמ' לט
י: תוס' ד"ה אמרימועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' כה
יא ע"א אין ישאו אלא לשון שירהשערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' רי
יא ע"א כוונת הפסוק היא לשירת הלויים, ורש"ינתיב התורה (סאלים) במדבר עמ' יד
יא ע"ב מאי זר זר דאותה עבודהעיוני פרשה (ריבלין) במדבר עמ' 20
יא ע"ב מעשה ברבי יהושע בר חנניה שהלך לסייע בהגפת דלתות אצל רבי יוחנן בן גודגדא, אמר לו בני, חזור לאחוריך שאתה מן המשוררים ולא מן המשועריםשיחות הרב צבי יהודה בראשית עמ' 265 ,319 ,343 ,364 ,374 ,404
יא ע"ב משורר ששיער בשל חבירו במיתהרנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' קעט
יא ע"ב משורר ששיער חייב מיתהחכמת התורה קורח עמ' קצ
יא ע"ב עולת נדבת ציבור טעונה שירה או אינה טעונה שירה, רש"י ור"גשם דרך ויקרא עמ' ג
יא. אי זו עבודה לעבודה הוי אומר זה השירדברי נפתלי (הלברשטם) ח"ב עמ' תכד
יא. אין ישאו אלא לשון שירהאור גדליהו ויקרא-דברים דף קב ע"ב
יא. תביא מארצך דרשינן מיניה כמה דרשותדברי נפתלי (הלברשטם) ח"ב עמ' שסד
יא: בני חזור לאחוריך שאתה מן המשוררים ולא מן המשועריםכשלג ילבינו - מאמר ארבעה מינים
יא: הלל יש לו שייכות למועדתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' קלה {וכן ההלל בשחיטת פסח}
יא: והזר הקרב יומת, זר דאותה עבודהתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' כח (קא) {שם זרות איננו שם מוגבל כלל, רק הכל הוא לפי ערך קדושת הדבר}
יא: משורר ששיער חייבאור גדליהו ויקרא-דברים דף קטז בהגה"ה
יא: רש"י ד"ה על עסקיתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' כג {משה לוי היה}
יב ע"א בראש השנה בעשור לחדש וכו' זה יובלפי' לס' יחזקאל לר' יוסף חיון עמ' תא
יב ע"ב שבעה עשר יובלות מנו ישראל משנכנסו לארץעיוני הפטרה ח"א עמ' 140
יב: איזו היא שנה שראש השנה בעשור לחדש, הוי אומר זה יובלשפת אמת (הלוי) משלי פרק כח פסוק א
יג ע"ב כנור של ימות המשיח של שמונה נימיןמגולה לגאולה עמ' 269
יג ע"ב כנור של כו' ימות המשיח שמונה וכו'פנינים על התורה ומועדים עמ' קעב
יג ע"ב כנור של לעתיד שמונה נימיןרשימות (רמ"מ שניאורסון) חוברת סו עמ' 9
יג ע"ב כנור של מקדש של שבעת נימין היה וכו'שם דרך ויקרא עמ' שכד
יג ע"ב רש"י ד"ה אין לוירנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' סח
יג. אין פוחתים משש טלאים המבוקרים בלשכת הטלאים של מקדש וכו'ויחי ויתן דף סה ע"א
יג. אין פוחתין מששה טלאיםדברי נפתלי (הלברשטם) ח"א עמ' שח
יג: ושל ימות המשיח שמונהשבילי פנחס בראשית ח"ב עמ' שו
יג: כינור של בית המקדש של שבעה נימין, שלעתיד לבוא של עשרה נימיןלילה כיום יאיר (באום) עמ' 94
יג: כינור של משיח של ח' נימין וכו'שבילי פנחס (תשעו) עמ' תנב
יג: כנור של מקדש של שבעת נימין היה וכו' ושל ימות המשיח שמונהשבילי פנחס (תשעה) עמ' שכט
טו: לשון הרע קטיל תליתאינפש יוסף (תשעד) עמ' רה
טו: מה תקנתן של מספרי לה"רדרכי נועם (הרנזון) דרוש כא
טו: מתקבלות כל החיות אצל נחש וכו' א"כ מה יתרון לבעל הלשוןהמדרש והמעשה פ' תזריע ח"א
טו ע"א דבור גרוע ממעשהחכמת התורה מסעי עמ' קסג
טו ע"א האומר בפיו חמור מן העושה מעשהנפש החיים (תשעז) עמ' נד
טו ע"א חוטא בדבור חמור יותר מן העושה מעשהחכמת התורה קורח עמ' נד
טו ע"א כמה גדול כוחה של לשון הרעעיוני הפטרה ח"ב עמ' 705
טו ע"א לעתיד לבוא מתקבצות החיות ובאות אצל הנחשעיוני הפטרה ח"ב עמ' 705
טו ע"א נמצא האומר בפיו חמור מ"ה מעשהראשית בכורי משה חיים ח"ב מאמר ג
טו ע"א נמצא האומר בפיו חמור מן העושה מעשהמחשבה למעשה - מועדים ומצוות עמ' רעד
טו ע"א על עצים ואבנים לבד דברויערי עם דבשי ח"ג עמ' ח
טו ע"א שנים בים, שנים במים וכו'נתיב התורה (סאלים) במדבר עמ' קפה
טו ע"א תוס' ד"ה כשםרנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' שט
טו ע"א תוס' ד"ה כשםשם דרך שמות עמ' קב
טו ע"ב אם ת"ח הוא יעסוק בתורהשרי המאה ח"ב עמ' 114
טו ע"ב אמר לו הקב"ה ללשון וכו' ולא עוד אלא שהקפתי לך שתי חומות אחת של עצם ואחת של בשראוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ג עמ' מה
טו ע"ב אמר רבי יוחנן משם רבי יוסי בן זמרא וכו' מה יתן לך ומה יוסיף וכו'נתיב התורה (סאלים) ויקרא עמ' מו
טו ע"ב זאת תהי' תורתו של מוציא שם רעפנינים על התורה ומועדים עמ' צד
טו ע"ב זאת תהיה תורת המצורע וכו' תורתו של מוציא שם רעדעת קדושים (תשנ) עמ' עג
טו ע"ב זאת תהיה תורתו של מוציא שם רעעיוני הפטרה ח"א עמ' 268
טו ע"ב זאת תורת המוציא שם רעאזני יהושע (מהד' אדרת) ויקרא-במדבר דרוש כז עמ' 65,82
טו ע"ב חיים ומות ביד הלשוןאזני יהושע (מהד' אדרת) ויקרא-במדבר דרוש כז
טו ע"ב כל אבריו של אדם מבחוץ ואתה (הלשון) מבפניםדעת קדושים (תשנ) עמ' קח
טו ע"ב כל המספר לה"ר מגדיל עונות כנגד ג' עבירותדעת קדושים (תשנ) עמ' ל, עו
טו ע"ב כל המספר לשון הרע כאילו כפר בעיקר מגדיל עונות כנגד שלש עבירותשיחות הרב צבי יהודה בראשית עמ' 390
טו ע"ב כל המספר לשון הרעהסתרים באסתר עמ' 242
טו ע"ב כל מילתא דמתאמרא בפני מריה לית ביה משום לישנא בישאבית שמואל אחרון על התורה (תשנד) פ' תבא עמ' רמב
טו ע"ב לע"ל מתקבצות כל החיות ובאות אצל הנחש וכו'דעת קדושים (תשנ) עמ' עד
טו ע"ב לעתיד לבא מתקבצות כל החיותשיעור ליום השבת עמ' שכו
טו ע"ב לשה"ר שקול כנגד ג' עבירות חמורותדולה ומשקה פורים עמ' סב
טו ע"ב לשוה"ר שקולה כנגד ג' העבירות החמורותמסילות חיים בחינוך ח"א עמ' 23
טו ע"ב לשון הרע שקול כנגד ג' עבירותשרי המאה ח"ב עמ' 114
טו ע"ב מאי תקנתא של לשון הרע יעסוק בתורה, וחד אמר סיפר אין לו תקנה וכו'בית שמואל אחרון על התורה (תשנד) פ' מצורע עמ' קטז
טו ע"ב מאי תקנתיה שלא יבוא לידי לשון הרע יעסוק בתורהבית שמואל אחרון על התורה (תשנד) פ' וישלח עמ' לב
טו ע"ב מה יתן לך ומה יוסיף לך לשון רמיה וכו' הקפתי לך שתי חומות וכו'בית שמואל אחרון על התורה (תשנד) פ' במדבר עמ' קנט
טו ע"ב מה תקנתו של מספר לשה"ר יעסוק בתורהתורת החסידים הראשונים (תשמח) עמ' ס
טו ע"ב מה תקנתו של מספרי לשון הרע, אם תלמיד חכם הוא יעסוק בתורה וכו' ואם עם הארץ הוא ישפיל דעתואוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ג עמ' רלט
טו ע"ב מצורע נוטריקון מוציא שם רע וכו' כל המספר לשון הרע נגעים באים עליומחשבה למעשה - מועדים ומצוות עמ' שסג
טו ע"ב סיפר אין לו תקנהבית שמואל אחרון על התורה (תשנד) פ' ויגש עמ' מז, פ' מצורע עמ' קטז, פ' שלח עמ' קעג, פ' תבא עמ' רמב
טו ע"ב סיפר לשון הרע מה תקנתו יעסוק בד"תחכמת התורה בהעלותך עמ' תסד, תקכד
טו ע"ב סיפר מה תקנתו יעסוק בד"תחכמת התורה שלח עמ' תלה, מב
טו ע"ב שהורגת שלשה, האומרו והמקבלו ולאומרים עליועיוני הפטרה ח"ב עמ' 719, 717
טו ע"ב שקול לה"ר כנגד שלש עבירות ע"ז, ג"ע ש"דשיחות חכמה ומוסר מאמר כו אות ב, מאמר מא אות ב
טו ע"ב תוס' ד"ה אבנט מכפר על הרהור הלבראשית בכורי משה חיים ח"ב מאמר ג
טו ע"ב תקנה להנצל מלשון הרעיערי עם דבשי ח"ב עמ' מג
טו ע"ב תקנתם של מספרי לשה"ר אם ת"ח יעסוק בתורהזכר צדיק (תשנ) עמ' כו
טו. י' נסיונות ניסו אבותינו למקוםמגלה צפונות (תשעד) שמות עמ' רכט
טו. כביכול אינו יכול להוציא כליו משםגל עיני ח"ב עמ' צ
טו. נמצא האומר בפיו חמור מן העושה מעשהשפת אמת (הלוי) משלי פרק יד פסוק כא
טו. נמצא האומר בפיו חמורשארית יעקב (אלגזי, תשנא) עמ' שכב
טו. עשרה ניסיונות ניסו במדבר את ה'דולה ומשקה - גלות וגאולה עמ' שפו
טו. עשרת הנסיונות שניסו אבותינו את המקום במדברלילה כיום יאיר (באום) עמ' 93
טו: א"ל הקב"ה ללשון כל אבריו של אדם זקופים וכו', מה יתן לך ומה יוסיף לך לשון רמיהעזר מיהודה (תשנט) עמ' תעב
טו: אין אני והוא יכולים לדור בעולםזמרת הארץ (רבינוביץ) עמ' רכח
טו: אין אני והוא יכולין לדור בדירה אחדמטר השמים - עמודי העולם עמ' קלא
טו: אין אני והוא יכולין לדור במקום אחדדולה ומשקה עשי"ת ויוה"כ עמ' קעג
טו: אין אני והוא יכולין לדור בעולםמפי ספרים וסופרים (תשעב) אבות ח"א עמ' רסט
טו: אין אני והוא יכולין לדורדברי נפתלי (הלברשטם) ח"א עמ' עג
טו: אין נגעים באים אלא על לה"רהמדרש והמעשה פ' תזריע ח"א
טו: אם ישוך הנחש בלא לחש וגו', לעתיד לבא מתקבצות כל החיות אצל הנחש ואומרים לו ארי דורס ואוכל וכו', אתה מה הנאה יש לך, אמר להם ואין יתרון לבעל הלשוןעזר מיהודה (תשנט) עמ' תעב
טו: אמר הקב"ה ללשון כל אבריו של אדם זקופיןפעולת צדיק (בריש) דרוש כח
טו: ארי דורס ואוכל זאב טורף ואוכלתורת אברהם עמ' קד-קה
טו: אתה מה הנאה יש לךתורת אברהם עמ' 114
טו: במערבא אמרי לשון תליתאי קטיל תליתאי וכו'שבילי פנחס (תשעה) עמ' רס
טו: בעל לשה"ר ראוי להכישו נחשדברי אמונה השלם בראשית עמ' ריא
טו: גדולות מג"ע ושפכ"ד וע"זשפת אמת (הלוי) משלי פרק כה פסוק טז
טו: המספר לה"ר כאילו עע"א ועבר על ג"ע ועל שפ"ד והוי ככופר בעיקר והורגת שלשהמטר השמים - עמודי העולם עמ' שנה, תצז, תקג, תקז
טו: המספר לה"ר נגעים וכו'אור החיים ויקרא פרק יג פסוק ב
טו: המספר לשון הרע הורג שלושה וכו'מפי ספרים וסופרים (תשעב) אבות פניני חסידות פ"א אות צט
טו: המתגאה אין אני והוא יכולין לדור במחיצה אחתדברי נפתלי (הלברשטם) ח"ב עמ' שדמ
טו: ולא עוד אלא שהקפתי לך ב' חומות א' של עצם וא' של בשרמגלה צפונות (תשעד) שמות עמ' תנג
טו: ולא עוד אלא שהקפתי לך שתי חומותשם אליעזר דף לה ע"ב
טו: זאת תורת המצורע תורת המוציא שם רעאילת אהבים (אלקבץ, תשס) עמ' קמב
טו: כל המספר לשה"ר כאלו כפר בעיקרתורת אברהם עמ' 384
טו: כל המספר לשון הרע כאילו כפר בעיקרשם אליעזר דף ז ע"ב
טו: כל המספר לשון הרע כאילו כפר בעיקרשפת אמת (הלוי) משלי פרק יח פסוק ח
טו: כל המספר לשון הרע מגדיל עוונות כנגד שלש עבירותשבילי פנחס (תשעח) עמ' שע
טו: כל המספר לשון הרע מגדיל עונותיו עד לשמיםמגדנות אליעזר עמ' רכח
טו: כל המספר לשון הרע נגעים באים עליו וכו'שבילי פנחס (תשעג) עמ' רעז
טו: כל המספר לשון הרע נגעים באים עליושבילי פנחס (תשעז) עמ' רנג
טו: כל המספר לשון הרע ראוי לסקלו באבנים שנאמר לבקרים אצמית וכו'דברת שלמה (תשעא) עמ' שכג
טו: לה"ר הורג שלשהמגלה צפונות (תשעד) שמות עמ' תמז, תנג
טו: לעתיד לבא מתקבצות כל החיות ובאות אצל הנחש וכו' אומר להם וכי מה יתרון לבעל הלשוןגל עיני ח"א עמ' צא
טו: לעתיד לבוא מתקבצין כל החיות אצל הנחש וגו' מה הנאה יש לךדרשות הר"ן (מישור) עמ' קכט
טו: לשון תליתאי קטילתורת אברהם עמ' עב
טו: מאי תקנתא של מספרי לשון הרע יעסוק בתורהשפת אמת (הלוי) משלי פרק טו פסוק ד
טו: מה תקנתי, של מספרי לשון הרע יעסוק בתורהמטר השמים - עמודי העולם עמ' ל
טו: מה תקנתיה שלא לבוא לידי לשון הרע יעסוק בתורה שנאמר מרפא לשון עץ חיים, ואם אינו ת"ח ישפיל עצמו שנאמר וסלף בה שבר ברוחמגדנות אליעזר עמ' שב, שנד
טו: מה תקנתן של מספרי לשה"רבאר שרים (שלזינגר) מועדים ח"ג עמ' שמב
טו: מה תקנתן של מספרי לשון הרע וכו'שבילי פנחס (תשעב) עמ' רמב
טו: מה תקנתן של מספרי לשון הרע יעסקו בתורהאם לבינה (פאפא) עמ' טז
טו: מרפא לשון עץ חיים, מה תקנתו של מספרי לשון הרע ילך ויעסוק בתורהדברת שלמה (תשעא) עמ' רעא
טו: נגעים באים על לה"רמגלה צפונות (תשעד) שמות עמ' קכד, קמז, תנג
טו: נורא בי פלניאאור החיים ויקרא פרק יג פסוק ו
טו: סיפר לשה"ר אין לו תקנהמפי ספרים וסופרים (תשעב) אבות פניני חסידות פ"ד אות עג
טו: סיפר מה תקנתו יעסוק בתורהמגלה צפונות (תשעד) שמות עמ' קלה
טו: שעל ידי לשון הרע צרעת באדברת שלמה (תשעא) עמ' קה
טו: תורה תרופה על לשון הרעמגלה צפונות ח"ב פ' טהרה-מצורע
טז כל שעברו עליו מ' יום בלא יסורין קיבל עולמונפש יוסף (תשעד) עמ' ערב
טז למה נסמך ענין המלואים לב"ב, רש"יטירת כסף דף רמו/רמז ע"ד
טז ע"א ביזוי קדשים כעבודה זרהאזני יהושע (מהד' אדרת) דברים דרוש נא עמ' 159
טז ע"א הא דאהנו, תוס'שארית ישראל (תשעד) דרוש ו עמ' 113
טז ע"א הוכח תוכיח ר"א עד הכאה ושמואל אמר עד קללה כו'אמרי טל מאמר צז
טז ע"א ועל גילוי עריות דכתיב וינגע ה'רנת יצחק עה"ת ח"א עמ' ריד
טז ע"א ועל הגזל דכתיב וצוה הכהןרנת יצחק עה"ת ח"א עמ' ריד
טז ע"א למה נסמכה פרשת בגדי כהונה לפרשת קרבנותפרשת דרכים (תשסה) עמ' רטו
טז ע"א למה נסמכה פרשת בגדי כהונה לפרשת קרבנותשארית ישראל (תשעד) דרוש ו עמ' 112
טז ע"א מעיל מכפר על לשון הרעאזני יהושע (מהד' אדרת) דברים דרוש נא עמ' 159
טז ע"א נגעים באים על גסות רוחשארית ישראל (תשעד) דרוש ג עמ' 54
טז ע"א על ז' דברים נגעים באים - על לשון הרעעיוני הפטרה ח"א עמ' 275
טז ע"א על ז' דברים נגעים באים (ועל שבועות שוא)שכר שכיר ויקרא-במדבר שיחה ז אות א
טז ע"א על שבעה דברים נגעים באים וכו' ועל גסות הרוחעיוני הפטרה ח"א עמ' 268
טז ע"א על שבעה דברים נגעים באיםאזני יהושע (מהד' אדרת) ויקרא-במדבר דרוש כז עמ' 67,70
טז ע"א על שבעה דברים נגעים באיםנתיב התורה (סאלים) ויקרא עמ' מד
טז ע"א על שבעה דברים נגעים באיןרנת יצחק עה"ת ח"א עמ' לח, לט
טז ע"א על שבעה דברים נגעים באיןשם דרך ויקרא עמ' ט
טז ע"א צרעת באה על שבועת שואאזני יהושע (מהד' אדרת) בראשית-שמות דרוש יג עמ' 219
טז ע"א רב דימי אחוה דרב ספרא חלש וכו'אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"א עמ' כד
טז ע"א רש"י ד"ה צרות העיןאזני יהושע (מהד' אדרת) ויקרא-במדבר דרוש כז עמ' 70
טז ע"א שטמ"ק אות יאפנינים על התורה ומועדים עמ' עג
טז ע"א תוס' ד"ה הא דאהנו מעשיופרשת דרכים (תשסה) עמ' רטו
טז ע"א תיתי לי דקיימי כל דאמרו רבנןדבר יום ביומו - יב תשרי
טז ע"ב אומרים לאדם טול קיסם מבין שניך אומר טול קורה מבין עיניךבית שמואל אחרון על התורה (תשנד) פ' ויקהל עמ' צג
טז ע"ב אמר רבי יוחנן בן נורי, פעמים הרבה לקה רבי עקיבא על ידי וכו' וכל שכן שהוסיף בי אהבהנתיב התורה (סאלים) דברים עמ' רכח
טז ע"ב בגדי כהונה מכפריםדבר יום ביומו - טו תשרי
טז ע"ב דרך ארץ שלא לשנות אושפיזאחכמת התורה מסעי עמ' יג
טז ע"ב הוא הבדיל בין איש לאשתו וכו' הוא עשה מעשה פטיט לפיכךעיוני פרשה (ריבלין) ויקרא עמ' 175, 164
טז ע"ב הוא הבדיל בין איש לאשתו לפיכך בדד ישבעיוני פרשה (ריבלין) שמות עמ' 183
טז ע"ב הוא הבדיל בלשון הרע וכו' אף הוא יבדלעיוני הפטרה ח"א עמ' 268
טז ע"ב הוא עשה מעשה פטפוט יביא ב' צפורים וכו'מקוה מים (עזריאל) ח"א דף מח ע"ב
טז ע"ב המצורע הביא שתי צפרים שעושה מעשה צפוררב ייבי (תשסט) ח"א עמ' קז
טז ע"ב טול קורה מבין עיניךתורת החסידים הראשונים (תשמח) עמ' נז
טז ע"ב טול קיסם טול קורהכתבי הסבא מקלם - ימים נוראים עמ' נא
טז ע"ב כל שלא נשבר כלי מ' יוםתורת החסידים הראשונים (תשמח) עמ' צט
טז ע"ב כל שעברו עליו מ' יום בלא יסורין כו'ערוגת הבושם (בדרשי) דף ה ע"א
טז ע"ב מנין שלא ישנה אדם מאומנתו ומאומנות אבותיועיוני הפטרה ח"א עמ' 215
טז ע"ב מפני מה אמרה תורה מצורע בדד ישב הוא הבדיל בין איש לאשתו לפיכך אמרה תורה בדד ישבבית שמואל אחרון על התורה (תשנד) פ' מצורע עמ' קיד
טז ע"ב מצורע כו' הוא הבדיל כו' אמרה תורה בדד ישבפנינים על התורה ומועדים עמ' צח
טז ע"ב עד היכן הוא תוכחה עד הכאהבית שמואל אחרון על התורה (תשנד) פ' אמור עמ' קלט, פ' ראה עמ' רכח
טז ע"ב עד היכן תוכחה ער הכאה וכו' קללהשיחות חכמה ומוסר מאמר מה אות ג
טז ע"ב עד היכן תוכחהשארית ישראל (תשעד) ליקוטים עמ' 237
טז ע"ב עד היכן תכלית יסוריןעולת שבת בשבתו עמ' רסט, שמ, תה
טז ע"ב עד היכן תכלית יסוריןשם דרך שמות עמ' פו
טז ע"ב עד היכן תכלית יסורין, רבא אמר אפילו פשט תו לכיס ליטול שלוש ועלו בתו שתיםשם דרך ויקרא עמ' ע
טז ע"ב עד היכן תכלית של ייסורין כל שארגו לו בגד וכו'דרך הנגב דף כ ע"ב וע"ג
טז ע"ב ענוה שלא לשמה עדיפה מתוכחה לשמה ותוס'שיחות חכמה ומוסר מאמר ו אות ז, מאמר ל אות ד, מאמר לא אות ו
טז ע"ב שיעור תוכחה עד הכאהיערי עם דבשי ח"ב עמ' לא, לד
טז ע"ב שמתוך שלא לשמה בא לשמהנפש החיים (תשעז) עמ' קסט, רח
טז ע"ב תוכחה לשמה וענוה שלא לשמה הי מינייהו עדיפא וכו'נפש החיים (תשעז) עמ' קסז
טז ע"ב תוכחה לשמה וענוה שלא לשמה הי עדיפא וכו' ענוה עדיפא שמתוך שלא לשמה בא לשמהדעת קדושים (תשנ) עמ' ק
טז ע"ב תמה אני אם יש בדור הזה מוכיחמקוה מים (עזריאל) ח"א דף מד ע"א
טז ע"ב תמה אני אם יש בדור הזה מי שיודע להוכיחבית שמואל אחרון על התורה (תשנד) פ' אמור עמ' קלו
טז ע"ב תמה אני אם יש בדור הזהיערי עם דבשי ח"א עמ' קלז
טז על שבעה דברים הנגעים באיםקניני קדם ח"ב עמ' 26
טז. אל יספר אדם בשבחו של חכירו שמתוך שבחו בא לידי גנותואש דת (תשמח) עמ' פט
טז. אל יספר אדם בשבחו של חכירו שמתוך שבחו בא לידי גנותואש דת (תשמח) עמ' פט
טז. אסור לספר בשבח של חבירו שלא יבוא לגנותונפש יוסף (תשעד) עמ' קעד
טז. אפוד מכפר על ע"זמגלה צפונות (תשעד) שמות עמ' תמד, תמה, תמז, תסא, תסז
טז. בגדי כהונה מכפריםמגלה צפונות (תשעד) שמות עמ' תמא, תנד, תנו
טז. הוא כונס ממון שאינו שלו יבוא הכהן ויפזר ממונו וכו'שבילי פנחס (תשעג) עמ' רעח
טז. חושן מכפר על קלקול הדיןמגלה צפונות (תשעד) שמות עמ' תמז, תנא, תסא
טז. כתונת מכפר על שפ"דמגלה צפונות (תשעד) שמות עמ' תמג
טז. כתונת מכפרת על שפיכות דמים דכתיב ויטבלו את הכתונת בדםשבילי פנחס (תשעד) עמ' קד
טז. כתונת מכפרת על שפיכות דמיםשבילי פנחס בראשית ח"ג עמ' נ
טז. מברך רעהו בקול גדול קללה תחשב לומגדנות אליעזר עמ' שלג
טז. מכנסים מכפריםכלי יקר (תשמח) עמ' שעה, שמג
טז. מעיל מכפר על לה"רמגלה צפונות (תשעד) שמות עמ' תמג, תמז, תנב
טז. נגעים באים בשביל לשה"ראבני שיש (שוורץ) עמ' כה
טז. נגעים באים מפני גסות הרוחשבילי פנחס (תשעט) עמ' שנט
טז. נגעים באים על גסות הרוחשארית יעקב (אלגזי, תשנא) עמ' קד
טז. נגעים באים על חטא לשון הרעמפי ספרים וסופרים (תשעב) אבות פניני חסידות פ"א אות צט
טז. ע"י חטא לשון הרע באים נגעים לאדםזמרת הארץ (רבינוביץ) עמ' קפג
טז. על ז' דברים נגעים באיןתורת אברהם עמ' 142
טז. על שבעה דברים נגעין באין וכו' גסות הרוחאש דת (תשמח) עמ' קצו
טז. על שבעה דברים נגעין באין וכו' גסות הרוחאש דת (תשמח) עמ' קצו
טז. רש"י - אמאי לא מותיב ליה משפ"ד וג"עתורת אברהם עמ' 142
טז. תוס' - שלא הרג ממש אלא הלבין פני חבירו ברביםתורת אברהם עמ' סח, 142
טז: א"ר טרפון תמה אני אם יש בדור הזה מי שיכול להוכיח וכו'עזר מיהודה (תשנט) עמ' נב, קלד
טז: אפי' הושיט ידו ליטול ג' פרוטות ועלו ב' הרי אלו יסוריםאשכבתיה דרבי ח"ב עמ' קב
טז: אפי' הושיט ידו לכיס ליטל שלש הוי יסוריםנתיבות אמונה - אמונה ובטחון עמ' ק
טז: הוא הבדיל בין איש לאשתו לפיכך אמרה תורה בדד ישבשפת אמת (הלוי) משלי פרק כא פסוק כג
טז: היכי דמי יסורין וכו'מטר השמים - עמודי העולם עמ' קלו
טז: ותוכחה עד הכאהשם אליעזר דף כ ע"ג
טז: יבוא קטרת שהיא בחשאי ויכפר על לשה"ר שבחשאיאשכבתיה דרבי ח"ב עמ' לג
טז: יכול אפילו פניו משתנים ת"ל לא תשא עליו חטאתורת אברהם עמ' 320
טז: לעולם אל יניח אדם אומנות אבותיודרשות הר"ן (מישור) עמ' מה
טז: מ' יום בלא יסורים קיבל עולמודולה ומשקה - גלות וגאולה עמ' שיט
טז: מי שעבר עליו מ' יום ללא יסורין קיבל עולמולב שלום בראשית עמ' שכז
טז: מנין שהרואה דבר מגונה בחבירו שצריך להוכיחומפי ספרים וסופרים (תשעב) אבות פניני חסידות פ"ו אות סג
טז: מצות תוכחה עד הכאה או עד קללהאם לבינה (פאפא) עמ' רסא
טז: עד היכן תוכחה רב אמר ער קללה וכו'אש דת (תשמח) עמ' פה
טז: עד היכן תוכחה רב אמר ער קללה וכו'אש דת (תשמח) עמ' פה
טז: עד היכן תכלית יסורים וכו'שבילי פנחס (תשעז) עמ' תנו
טז: עד היכן תכלית יסוריםתורת אברהם עמ' טז, 38, רטו
טז: עד היכן תכלית יסוריןאשכבתיה דרבי ח"א עמ' צט
טז: עד היכן תכלית יסוריןמפי ספרים וסופרים (תשעב) אבות פניני חסידות פ"ו אות לה
טז: רואה בחברו חייב להוכיחו ורש"יבאר שרים (שלזינגר) מועדים ח"ג עמ' שיח
טז: רש"י - אותה ענוה שלא לשם שמים הוא אלא שלא ישנאנותורת אברהם עמ' 414, רכז
טז: רש"י - דרך כבוד שלא יהו פניו משתניןתורת אברהם עמ' 320
טז: תוכחה לשמה וענוה שלא לשמה הי מינייהו עלייתורת אברהם עמ' 414, רכז
טז: תוס' - ענוה שלא לשמה פירוש משום גאוהתורת אברהם עמ' 414
טז: תמה אני אם יש בדור הזה מי שיודע להוכיחשפת אמת (הלוי) משלי פרק כג פסוק יב
טז: תמה אני אם יש בדור הזה מי שיודע להוכיח, ורש"ידולה ומשקה עשי"ת ויוה"כ עמ' ג, טו
טז: תמה אני אם יש בדור הזה מי שיוכל להוכיחאם לבינה (פאפא) עמ' רסא
טז: תמה אני אם יש בדור הזה שמקבל תוכחהמסילות חיים בחינוך ח"ב עמ' מג
טז: תמה אני אם יש בדור זהמועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' ריט
טז: תמהני אם יש בדור זה מי שיודע להוכיחמפי ספרים וסופרים (תשעב) אבות פניני חסידות פ"ו אות סז
טז: תמיהני אם יש בדור הזה שיודע להוכיחתורת אברהם עמ' סח, עב, 320
יז ע"א אילו בא הקב"ה בדין עם אברהםכתבי הסבא מקלם - ימים נוראים עמ' צג
יז ע"א אם היה הקב"ה בא בדין עם אברהם יצחק ויעקב לא היו יכולין לעמוד לפניובית שמואל אחרון על התורה (תשנד) פ' ראה עמ' רל
יז ע"א בקש הקב"ה להחזיר את העולם לתוהו ובוהופרשת דרכים (תשסה) עמ' שמב
יז ע"א דור לפי הפרנס וח"א פרנס לפי הדורחכמת התורה בהעלותך עמ' תקיב
יז ע"א חד אמר דור לפי פרנס וחד אמר פרנס לפי הדורהגיונות אל עמי (עמיאל) ח"א דרוש סח
יז ע"א מ' יום בלא יסוריןיקרא דשכבי (דוד) דרוש נז דף קכ ע"ב
יז ע"א פרנם לפי הדור וחד אמר דור לפי הפרנסחכמת התורה קורח עמ' ל, קפג, קפח, תלג
יז ע"א פרנס לפי הדור וח"א דור לפי הפרנסחכמת התורה פנחס עמ' עב, שטו, שלג, שמז, שעז, שעח
יז ע"א פרנס לפי הדורחכמת התורה במדבר עמ' קנד
יז ע"א פרנס לפי הדורחכמת התורה מסעי עמ' קצח
יז ע"א פרנס לפי הדורפרשיות בספרי הנביאים שופטים עמ' קסט, קצט
יז ע"א ר' יהודה נשיאה ורבנן, חד אמר דור לפי פרנס וחד אמר פרנס לפי הדורהגיונות אל עמי (עמיאל) ח"ב סי' א
יז ע"ב אשר תשיג יד הנודר עשיר והעני על פי אשר תשיגשם דרך ויקרא עמ' ריג
יז עד היכן מצות תוכחה וכו' עד הכאההמדרש והמעשה פ' קדושים
יז. אילו היה הקב"ה בא בדין עם אברהם יצחק ויעקב לא היו יכולים לעמוד וכו'אשכבתיה דרבי ח"א עמ' שיג
יז. אלמלא בא הקב"ה עם אברהם יצחק ויעקב בדין אין יכולין לעמודדברי אמונה השלם בראשית עמ' קמה
יז. אפילו האבות לא יכולים לעמוד בדיןפרשיות בספרי הנביאים שמואל עמ' קצד
יז. דורו של יהויקים ושל צדקיהופרשיות בספרי הנביאים שמואל עמ' שעח, שפב
יז. עומק הדיןדולה ומשקה אלול ור"ה עמ' רעט, ח"ב עמ' רעא
יז. פרנסי הדור לפי דורםפרשיות בספרי הנביאים שמואל עמ' קצה
יז: היה עני והעשיר עשיר והעני נותן ערך עשירשם דרך ויקרא עמ' ריג
יז: מה נשתנה מצורע שנאמר בו בדד ישבהמדרש והמעשה פ' תזריע ח"ב
יח ע"ב תוס' ד"ה ופדויואהל ישרים דף ה ע"א
יח: שנתו ולא שנות עולםמועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' ח
יט ע"א משקל ידי עלידבר יום ביומו - יז ניסן
יט ע"ב תוס' ד"ה או דלמאשם דרך ויקרא עמ' ריא
יט. טבא בביתא וכו'דברי נפתלי (הלברשטם) ח"א עמ' שכה
כ ע"א תוס' ד"ה ח"ד אומר בנדריםאהל ישרים דף יד ע"ד
כ ע"ב המשכיר בית לחברו ונתנגע ותוס'מקוה מים (עזריאל) ח"א דף נג ע"ב
כא ע"א אע"פ שאין מתכפר לו עד שיתרצה וכו' כופין אותותפארת אדם (שלפוברסקי) עמ' קמז
כא ע"א חייבי חטאות אין ממשכניןיקרא דשכבי (דוד) דרוש מג דף צז ע"ג-ע"ד
כא ע"א חייבי עולות ושלמים ממשכנין אותן וכו' שנאמר לרצונו כופין אותו עד שיאמר רוצה אניאוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ב עמ' כא
כא ע"א כופין אותו עד שיאמר רוצה אנישרי המאה ח"ב עמ' 306
כא ת"ר יקריב אותודרישה מחיים דף קצג ע"ד
כא. אמר שמואל עולה צריכה דעתמזל שעה דרשות דף קלח ע"ד
כא. יקריב אותו לרצונו מלמד שכופין אותו עד שיאמר רוצה אנימגלה צפונות (תשעד) שמות עמ' ריג
כא. עד שיאמר רוצה אנישארית יעקב (אלגזי, תשנא) עמ' ו, יא
כא. תוס' ד"ה הכי קאמרארשות החיים עמ' תלד
כא: במשגה, שום היתומים שלשים יום ושום ההקדש ששים יוםתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' שמ (קיד) {סתם ריבוי הוא בכפילות}
כא: תוס' ד"ה מאי, אבל עולה ושלמים דלא לכפרה אתי כולי האיתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' קלז (קצט) {אם שלמים לא אתו לכפרה כלל}
כג ע"ב לא כרוכלא אזילאזני יהושע (מהד' אדרת) ויקרא-במדבר דרוש לו עמ' 224
כג. רבי אליעזר בשיטת בית שמאי ורבי יהושע בשיטת בית הללתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' קפה (שעב)
כד ע"א מכורה כבר יצאה שאינה מכורה אינו דין שלא תמכרברכת השיר (צינץ) עמ' קיא
כה ע"ב בת מחו שתעמיד שדהרנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' קעג
כח ע"א אדם חס על נכסיורשימות (רמ"מ שניאורסון) חוברת מט עמ' 7
כח ע"ב וגמר לכהן לכהן מגזל הגררנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' קע
כח ע"ב נותנו לכהן שבאותו משמררנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' קצט
כח ע"ב רש"י ד"ה וכיצד פודיןרנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' קעא
כח רש"י ד"ה שאףמקוה מים (עזריאל) ח"א דף עב ע"ב
כח. המחרים בנו ובתו עבדו ושפחתו העבריםמזל שעה דרשות דף קטז/קסז עב
כח. מחרים אדם מעבדיו ומשפחותיו הכנעניםמזל שעה דרשות דף קיח ע"א
כח: אין שביעית משמטת אלא בסופההתורה והעולם ח"ג עמ' קכא
כט ע"א מקרקעי בחו"ל כמטלטלי דארץ ישראל דמי'הגיונות אל עמי (עמיאל) ח"א דרוש סו
כט: אינו מותר ליגאל פחות וכו'אור החיים ויקרא פרק כה פסוק טו
ל ע"ב כיון שעבר אדם עבירה ושנה בה וכו' נעשית לו כהיתרנפש החיים (תשעז) עמ' רנא
ל: בא וראה כמה קשה אבקה של שביעית אדם נושא ונותן בפירות שביעית וכו'ברך יצחק (ברכה) דרוש לפרשת בהר
ל: הנו"נ בפירות שביעיתדולה ומשקה - גלות וגאולה עמ' רעו
לא. איזו עבודה לעבודה הוי אומר זה השירמפי ספרים וסופרים (תשעב) אבות פניני חסידות פ"ד אות מב
לב וכי אפשר שלא עשו סוכות עד עזראנפש יוסף (תשעד) עמ' מה
לב ע"ב יהושע דהוה ליה זכותא דארץ ישראל אמאי לא בעי רחמי על יצרא דע"זפרשת דרכים (תשסה) עמ' קלז
לב ע"ב מי מנו שמיטין ויובלות בבית שנימקוה מים (עזריאל) ח"א דף נח ע"ד
לב ע"ב עשרה דברים בירושלים וכו' אין חבית חלוט בה, רש"ישם דרך ויקרא עמ' קצ, תכז
לב: אפשר בא דוד ולא עשו סוכות עד שבא עזראיד שלום (פרידמן) מועדים עמ' צא, קה, קכח
לב: בזמן שכל יושביה עליהדברי נפתלי (הלברשטם) ח"א עמ' שיח
לב: ביטל עזרא יצרא דעבודה זרה ואגין זכותא כי סוכהתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' רלט {דמיון לפסח}
לב: דבעו רחמי על יצה"ר וכו' משה לא בעי רחמי דל"ה לי' זכותא דארץ ישראלאש דת (תשמח) עמ' ח
לב: דבעו רחמי על יצה"ר וכו' משה לא בעי רחמי דל"ה לי' זכותא דארץ ישראלאש דת (תשמח) עמ' ח
לב: והיינו דקא קפיד קרא עילויה דיהושע, דבכל דוכתא כתיב יהושע והכא כתיב ישועשפת אמת (הלוי) משלי פרק ל פסוק כה
לב: זכותא דארץ ישראל מגנא ומצלא לבטל יצרא דע"זדברי אמונה השלם בראשית עמ' רה
לב: יהושע נענש ונקרא ישועשבות יעקב (אבולפיה) עמ' רעג
לב: סוכות וכו' דבעי רחמי על יצר דע"ז ובטליתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' עח
לג והא כתיב מקץ ז' שניםטירת כסף דף קיב ע"ב
לג ע"א ואשר יגאל מן הלוים מיירי בלוי שקנה מלוישם דרך ויקרא עמ' קצא
לג: מאי 'לאו כר' לא ישנהתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' רמז (רנב) {דגם על ידי מכירה החפץ נשתנה}
ב ע"ב כדרך שבא לראות כך בא ליראות ורגמ"הזאת ליעקב בראשית עמ' רטז
ב ע"ב קטן היודע לשמור תפילין, אביו לוקח לו תפיליןמשך חכמה שמות פ"יג פסוק יד-טו
ב ע"ב שסופנו לרבותשני המטות - מטה נפתלי עמ' ק
ב: למה נאמרה התורה בלשון זכרשמנה לחמו (תרנז) ח"א דף טז ע"ב = (תרסט) ח"א דף כא
ג ע"א הכל טמאין בטמא מת לאתויי מאי לאתויי קטןמשך חכמה ויקרא פ"יד פסוק יא
ג ע"א הכל כשרים לראות הנגעיםהאיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' קפט
ג ע"א הכל רואין את הנגעיםזאת ליעקב ויקרא עמ' פב
ג ע"א רש"י ד"ה מזמנות לעצמןדרשות מהר"ח אור זרוע סי' כג הערה 66 עמ' מג
ג ע"א רש"י נשים מוציאות את האנשים בקריאת המגילהאמרי מרדכי (שפלטר, תשעב) אות קנ
ג ע"א תוס' ד"ה דמסבריזאת ליעקב ויקרא עמ' פב
ג ע"א תוס' ד"ה הכלזאת ליעקב ויקרא עמ' פב
ג ע"א תוס', נשים עבדם וקטנים ממקרא מגילה אבל חייבים בשמיעהגבורת יצחק חנוכה-פורים (תשסח) עמ' רצה, שצח
ג ע"ב הכל חייבין בציצית כהנים לוים ישראליםמשען המים דף לא ע"ד, לב ע"ד, לג ע"א
ג. הכל כשרים לקרוא את המגילה וכו' לאתויי מאי לאתויי נשים וכו' ורש"יתורה ודעת תשסח עמ' קכה
ד הכל מצטרפין לזימוןמים קדושים (קריספין) דרשות דף ג ע"ב
ד ע"א כהנים פשיטא לא צריכא דקאכלי קדשיםמשך חכמה דברים פ"ח פסוק י
ד ע"א כל שישנו בהעמדה ישנו בהערכההעמק דבר ויקרא פ"כז פסוק ח
ד ע"א ערך סתום יהיה שלושה שקליםמשך חכמה ויקרא פ"כז פסוק ו
ד ע"א רש"י ד"ה כהנים נפטרו מפדיון הבןהעמק דבר במדבר הרחב דבר פ"ג פסוק מח
ד ע"א תוס' ד"ה ולא אוציאהעמק דבר ויקרא הרחב דבר פ"כז פסוק ח
ד ע"ב אמר רבא שנידון בכבודומשך חכמה דברים פ"כג פסוק כד
ד. הכל חייבין בברהמ"זודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תרכט
ד: אמר ראש פרה זו יהיה הקרש למזבח אין להקדש אלא ראשה, ופריך אמאי תפשוט קדושה בכולה, מי לא תניא ר"י ור"ש אומרים מנין לאומר רגלה של זו עולה שכולה עולה וכו', ומסיק דמיירי בבע"מ דלא אמרינן בזה פשטה קדושה בכולהדברי יונה ח"ב עמ' קמא
ה ע"א דמי ראשי לגבי מזבח מהו נידון בכבודו או אינו נירון בכבודופני מנחם אחרי מות-קדושים עמ' קכח
ה ע"א תוס' ד"ה אדם יודעבאר בשדה עמ' תלב
ה ע"א תוס' ד"ה כהא מר הוא דאמר וכו'דורות הראשונים כרך ו עמ' 97
ה ע"ב עובד כוכבים רבי מאיר אומר נערך אבל לא מעריךפני מנחם בהר-בחוקותי עמ' קפד
ו ע"א שאני מלכותא דלא הדרא בהמשך חכמה דברים פ"יז פסוק טו
ו ע"ב כשנגמר דינו הוי בר קטלא, ואחרים שחבלו בו פטוריםמשך חכמה ויקרא פ"כד פסוק כג
ו ע"ב מן האדם ולא כל האדםמשך חכמה ויקרא פ"כז פסוק כט
ו ע"ב מנין היוצא ליהרג ואמר ערכי עלי שלא אמר כלוםפני מנחם בהר-בחוקותי עמ' קפג
ו תוס', מגבת פורים לפורים כו' היינו דוקא הגבאי אבל בני העיר יכולים לשנותגבורת יצחק חנוכה-פורים (תשסח) עמ' רנג
ו. מקבלין קרבן מעובדי כוכביםמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ג עמ' טו
ו: היוצא ליהרגודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תרסב
ו: ר' ינאי יזיף ופרעהאיר ממזרח - אבות עמ' רכא
ז ע"א אין ממתינלן לה עד שתלדהאיר ממזרח - חמש מגילות עמ' רטז
ז ע"א דאמר קרא "גם שניהם" לרבות את הולדמשך חכמה בראשית פ"מח פסוק יא
ז ע"א האשה שיצאה ליהרג, אין ממתינין לה עד שתלדמשך חכמה בראשית פ"לח פסוק כה, דברים פ"כב פסוק כב
ז ע"א היוצאת ליהרגשני המטות - מטה נפתלי עמ' קמה
ז ע"א ומתו גם שניהם לרבות הולדהאיר ממזרח - חמש מגילות עמ' קח
ז ע"א רש"י ד"ה ומקרעין ותוס'העמק דבר בראשית פ"לה פסוק יז
ז ע"ב בעל חוב מאוחר שקדם וגבה מה שגבה גבהבית אברהם (חנניה) עמ' רד
ז. אין ממתינין לה עד שתלדדרך השער (תשנו) עמ' לא
ז. האשה היוצאת ליהרג וכו'עמק החכמה עמ' יא
ז. פירצה קורא לגנבשמן ראש (כץ) ח"ד עמ' תרלה
ח ע"ב במאי קמפלגי בדר' אלעזר ור' יוסי ברבי חנינאמשך חכמה דברים פ"ל פסוק כ
ח ע"ב צדקתך כהררי א-ל אלו נגעי אדם משפטיך תהום רבה אלו נגעי בתיםפני מנחם שביעי של פסח עמ' נט, פ, תזריע-מצורע עמ' קיב
טו כל המספר לה"ר כאלו כפר בעיקרחסד ומשפט דף קסט ע"א
טו לשון תליתאי קטיל תליתאי וכו'וילקט יוסף אות כט
טו ע"א בא וראה כמה גדול כחו של לה"ר מנלן ממרגליםאמרי יצחק במדבר-דברים עמ' קא
טו ע"א בוא וראה כמה גדול כח של לשון הרע מנלן ממרגלים וכו'זאת ליעקב במדבר עמ' קיא
טו ע"א דיבור חמור מן העושה מעשהחכמת התורה דברים עמ' צא
טו ע"א ומה המוציא שם רע על עצים ואבנים כךפני מנחם שלח עמ' צג
טו ע"א כביכול אין בעל הבית יכול להוציא כליו משםפני מנחם שלח עמ' עח, ק
טו ע"א כמה גדול כח לשון הרעבאר בשדה עמ' קכ
טו ע"א לא נחתם גזר דינם של דור המדבר אלא על לשון הרעמטה אהרן (קרייזר) עמ' קצה
טו ע"א מוציא שם רע ולשון הרעעיוני פרשה (ריבלין) ויקרא עמ' 164
טו ע"א ממאי דלמא דאכתי לא מלא סאתן דא"ר המנונא אין הקב"ה נפרע מן האדם עד שתתמלא סאתומטה אהרן (קרייזר) עמ' קיג
טו ע"א נמצא האומר בפיו חמור מן העושה מעשהאמרי יצחק במדבר-דברים עמ' ק הערה לב
טו ע"א נמצא האומר בפיו חמור מן העושה מעשהבצור ירום ח"ד עמ' קכג הערה 15
טו ע"א נמצא האומר בפיו חמור מן העושה מעשהמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"א עמ' רמז
טו ע"א עשר נפיונותהעמק דבר שמות פ"טז פסוק ג
טו ע"א שאמרו כשם שאנו עולים מצד זה כך מצרים עולים מצד אחרעיוני פרשה (ריבלין) דברים עמ' 25
טו ע"א שלא נתחתם גזר דין על אבותינו במדבר אלא על לשון הרעזאת ליעקב במדבר עמ' קכא
טו ע"א שלא נתחתם גזר דין על אבותינו במדבר אלא על לשון הרעפני מנחם שלח עמ' עח, צ
טו ע"ב אין אני והוא יכולים לדור בעולםמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"א עמ' רט
טו ע"ב אין אני והוא יכולין לדור בעולםמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ג עמ' קלא
טו ע"ב אם סיפר לה"ר מאי תקנתיה אם ת"ח הוא יעסוק בתורהמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"א עמ' קלו
טו ע"ב אם ת"ח הוא יעסוק בתורהבתורתו יהגה ח"א עמ' תסט
טו ע"ב אמר הקב"ה ללשון וכו'אמרי מרדכי (שפלטר, תשעב) אות קכא
טו ע"ב דבעי חיים בלישניה דבעי מיתה בלישניהפני מנחם כי תבוא עמ' קנד
טו ע"ב החיות אומרות לנחש מה הנאה יש לךמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ב עמ' לח
טו ע"ב זאת תהי' תורת המצורע זאת תהי' תורתו של מוציא שם רעהדרש והעיון ויקרא מאמר קכד אות א
טו ע"ב כל המספר לשה"ר מגדיל עונות כנגד שלש עבירותאמרי יצחק במדבר-דברים עמ' תעו
טו ע"ב כל המספר לשון הרע כאילו כופר בעיקרזאת ליעקב ויקרא עמ' קלד
טו ע"ב כל המספר לשון הרע כאילו כפר בעיקר כל המספר לשון הרע נגעים באים עליו כל המספר לשון הרע מגדיל עוונות עד לשמים כל המספר לשון הרע ראוי לסוקלו באבן וכו'בצור ירום ח"ט עמ' לג הערה 33
טו ע"ב כל המספר לשון הרע מגדיל עונות בנגד שלש עבירותפני מנחם וארא עמ' לג, תזריע-מצורע עמ' קי
טו ע"ב כל המספר לשון הרע מגדיל עונות כנגד שלש עבירותעטרת יהושע דברים עמ' קיד
טו ע"ב כל המספר לשון הרע נגעים באים עליופני מנחם תזריע-מצורע עמ' קיא
טו ע"ב כל המספר לשון הרע, כאילו כפר בעיקרהדרש והעיון ויקרא מאמר קכד אות ג
טו ע"ב כל המתגאה הקב"ה אומר אין אני והוא יכולין לדור במרור אחדדברי שלום (הלברשטם) עמ' סא
טו ע"ב כל המתגאה וכו' אין אני והוא יכולים לדורימאור ושמש (תשנב) עמ' קסט
טו ע"ב כל מילתא דמיתאמרא באפי מרא לית בה משום לישנא בישאפני מנחם שלח עמ' צ
טו ע"ב לשון הרע הורג תלתאמרי מרדכי (שפלטר, תשעב) אות רעח
טו ע"ב לשון הרע קטיל תליתאימכתם לדוד משלי עמ' לד
טו ע"ב לשון תליתאי קטיל תלתאיפני מנחם שלח עמ' צ
טו ע"ב לשון תליתאי קטילנחלת דבש (ברייזכר) עמ' פב
טו ע"ב מאי תקנתא של מספרי לה"ר יעסוק בתורה וכו'משען המים דף לט ע"ד, מ ע"ב
טו ע"ב מה תקנתו של מספר לשון הרע וכו' יעסוק בתורהעטרת יהושע דברים עמ' קעא
טו ע"ב מה תקנתו של מספרי לה"ר אם ת"ח הוא וכו'אוסף אמרים (שכטר) מידות עמ' ער
טו ע"ב מה תקנתו של מספרי לשון הרעפני מנחם וישב עמ' רלה, וארא עמ' לד, תצוה עמ' קנט, תזריע-מצורע עמ' קח, קיא, קכ, בהעלותך עמ' עח, בין המצרים עמ' קפג
טו ע"ב מה תקנתן של מספרי לה"ר יעסוק בד"תחכמת התורה דברים עמ' יז
טו ע"ב מה תקנתן של מספרי לשון הרעבתורתו יהגה ח"ב עמ' קד
טו ע"ב סיפר אין לו תקנהחכמת התורה דברים עמ' רמה
טו ע"ב ענוה גדולה מכולןזאת ליעקב בראשית עמ' ע
טו תמה אני אם יש בדור מי שראוי להוכיחאהל יעקב (תשעא) ח"ה עמ' שס
טו. כמה גדול כח של לשון הרעולאשר אמר - תהלים עמ' תקכח
טו. מה תקנתו של מספר לשון הרענאות דשא (שניאור) ויקרא עמ' 83
טו. פלוט אותם ליבשהבאר מים חיים (תשנט) ח"א עמ' קסב
טו: אין אני והוא יכולין לדור בעולםולאשר אמר בראשית-שמות עמ' לה, סו, קנה
טו: אם היה ת"ח יעסוק בתורההאיר ממזרח משלי עמ' רכד
טו: אמרינן כל המספר לשון הרע נגעים באים עליוכתבי מא"ה עמ' ד
טו: ארי דורס ואוכל, זאב טורף ואוכל, אתה מה הנאה יש לךשמן ראש (כץ) ח"ד עמ' תרלא
טו: בעון לשון הרע בא צרעתנפש יוסף (תשפא) עמ' שלב
טו: גחלי רתמים היינו גיהנםהאיר ממזרח - אבות עמ' לב, קלד
טו: המספר לשה"רודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תקד
טו: ולא עוד אלא שהקפתי לך שתי חומותולאשר אמר - תהלים עמ' שנט
טו: זאת תהיה תורת המצורע וכו' זאת תהיה תורתו של מוציא שם רעדרשות שבט הלוי ח"ב עמ' קסז, רלג
טו: כאילו כופר בעיקרבאר מים חיים (תשנט) ח"ג עמ' רעז
טו: כבר כרתו דוד ברוח הקודש שנאמר יכרת ד' כל שפתי חלקות לשון מדברת גדולותמקור ברוך (הגר) עמ' קיג
טו: כל המספר לשה"ר כאילו כפר בעיקרדרשות שבט הלוי ח"ב עמ' ריח
טו: כל המספר לשה"ר נגעים באים עליו שנאמר מלשני בסתר רעהו אותו אצמית וכתיב התם לצמיתות ומתרגמינן לחלוטיןדרשות שבט הלוי ח"ב עמ' ריח, קסט, רלג
טו: כל המספר לשון הרע וכו'דרושי מהר"ם בריסק עמ' קפט, רפג
טו: כל המספר לשון הרע מגדיל עונות כנגד שלש עבירות עבודת כוכבים וגילוי עריות ושפיכות דמיםבני יששכר (תשעז) ח"א עמ' תצא
טו: כל המספר לשון הרע מגדיל עונות כנגד שלש עבירותשמן ראש (כץ) ח"ד עמ' שלג
טו: לעת"ל יאמר לנחש מה הנאה יש לךבני יששכר (תשסח) ח"א עמ' שמג*
טו: לעתיד לבא מתקבצות כל החיות ובאות אצל נחש ואומרות ארי דורס ואוכל זאב טורף ואוכל אתה מה הנאה יש לך אומר להם וכי מה יתרון לבעל הלשוןבני יששכר (תשעז) ח"א עמ' רכא
טו: לשה"ר שקול כג' ראשי עבירותבני יששכר (תשסח) ח"ב עמ' שלא
טו: לשון הרע שקול כנגד ג' עבירותדרשות מהר"ם בריסק - מועדים עמ' תעא
טו: לשון הרע שקול כנגד ג' עבירותנפש יוסף (תשפא) עמ' תפט
טו: מגדיל עונות כנגד ג' עבירותבאר בשדה עמ' קח
טו: מה יד ממיתה אף לשון ממיתהמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ד עמ' ג
טו: מה יתרון לנחשודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' רא
טו: מה תקנתו של מספר לשה"ר אם ת"ח הוא יעסוק בתורה וכו' ואם ע"ה הוא ישפיל דעתודרשות שבט הלוי ח"ב עמ' י, קסט, רנ
טו: מה תקנתו של מספרי לשון הרע, אם ת"ח הוא יעסוק בתורהמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ג עמ' פז
טו: מוציא שם רעודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' שעג
טו: מות וחיים ביד לשוןהאיר ממזרח משלי עמ' רעט
טו: נורא בי פלניאכתבי מא"ה עמ' ד, קפז
טו: ננעים באים על עוון לשון הרעשם משמעון (שפירא, תשסז) עמ' קנט
טו: סיפר אין לו תקנה שכבר כרתו דודדרשות מהרא"ל (תשנט) סי' ק אות א
טו: פלוגתא במספר לשון הרע מאי תקנתא וכו'בינת יששכר (תשמח) עמ' שסד
טו: תוס' ד"ה התאוו הקשו שהיה להם שליו ראשון מחורב וכתבו שהשליו ראשון פסקדרשות מהרא"ל (תשנט) סי' צ אות ח, סי' קז אות י
טז בגדי כהונה מכפרין על סוגי עבירותנאות דשא (שניאור) שמות עמ' 179
טז מאי דכתיב אם ישוך הנחש בלא לחשאבני יעקב עמ' סג
טז ע"א אל יספר בטובתו של חבירואמרי מרדכי (שפלטר, תשעב) אות יג
טז ע"א אפוד מכפר על עבודה זרהפני מנחם תצוה עמ' קסא
טז ע"א באהנו מעשיו נגעים באין עליומשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"א עמ' קצז
טז ע"א בעל לשון הרע דאהנו מעשיומשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ד עמ' רכג
טז ע"א הא דאני מעשיו הא דלא אהנימשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"א עמ' רנד
טז ע"א הוא כונס ממון שאינו שלומשך חכמה בראשית פ"לב פסוק כד
טז ע"א ועל צמת העין דכתיב ובא אשר לו הבית וכו' מי שמיוחד ביתו לופני מנחם שביעי של פסח עמ' פ, נישואין ושבע ברכות עמ' קנז
טז ע"א יבוא דבר שבחשאי ויכפר על מעשה חשאימשך חכמה ויקרא פ"ד פסוק ג
טז ע"א כתונת מכפרת על שפיכות דמיםפני מנחם וישב עמ' רכו
טז ע"א למה נסמכה פרשת בגדי כהונה לקרבנותדברי חנינא - הספדים עמ' צד
טז ע"א לעולם אל יסניר אדם בטובתו של חברוניצוצי אהרן עמ' רב
טז ע"א מה קרבנות מכפרין אף בגדי כהונה מכפריןפני מנחם צו עמ' כג
טז ע"א מכפר על קלקול הדיןהעמק דבר שמות פ"כח פסוק טו
טז ע"א מעיל מכפר על לשון הרעפני מנחם וארא עמ' לד, תצוה עמ' קנט
טז ע"א מעיל מרצה על לשה"רמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ב עמ' רלט
טז ע"א מפני מה נסמכה בגדי כהונה לפ' קרבנות וכו'משען המים דף כח ע"ד
טז ע"א נגעים באים על גסות הרוחמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"א עמ' קנט
טז ע"א נגעים באים על צרות עיןנחלת דבש (ברייזכר) עמ' רכ
טז ע"א על ז' דברים נגעים באיםמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ב עמ' סד
טז ע"א על לשה"ר באים נגעיםמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ב עמ' קה
טז ע"א על שבעה דברים נגעים באיםמשך חכמה ויקרא פ"יג פסוק מא-מד, פ"יד פסוק כא ופסוק כט
טז ע"א על שבעה דברים נגעים באיםנחלת דבש (ברייזכר) עמ' רכא, רכב
טז ע"א על שבעה דברים נגעים באים, ורש"י ותוס'משען המים דף לט ע"א
טז ע"א על שבעה דברים נגעים באין וכו', ועל צרות העין דכתיב ובא אשר לו הביתהדרש והעיון ויקרא מאמר קמד אות א
טז ע"א על שבעה דברים נגעים באין על לשון הרעזאת ליעקב ויקרא עמ' צט
טז ע"א על שבעה דברים נגעים באיןזאת ליעקב בראשית עמ' תמד
טז ע"א קטורת דבר שבחשאיהאיר ממזרח - חמש מגילות עמ' שלא
טז ע"א רש"י ד"ה למה נסמכה - בפרשת ואתה תצוה נסמכה ענין המילואים לבגדי כהונהפני מנחם תצוה עמ' קנח
טז ע"א תוס' - אור"י דמש"ד לא קשיא ועוד י"מאשד הנחלים (נחמולי) דף צב ע"א-ע"ב
טז ע"א תוס' ד"ה הא דאהנו מעשיו, דבגדי כהונה מכפרמשען המים דף כח ע"ב
טז ע"א תמהני אם יש בדור הזה מי שיודע להוכיחמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ב עמ' י
טז ע"ב א"ר טרפון תמה אני אם יש בדור הזה וכו' א"ר אלעזר בן עזרי' וכו'דורות הראשונים כרך ד עמ' 458
טז ע"ב אם יאמר לו טול קיסם מבין עיניך יאמר לו טול קורה מבין עיניךאוסף אמרים (שכטר) קדושה וטהרה עמ' ריז
טז ע"ב אמר הקב"ה הוא עושה מעשה פטיט לפיכך אמרה תורה יביא קרבן פטיטפני מנחם תזריע-מצורע עמ' קיא
טז ע"ב אמר ראב"ע תמה אני אם יש בדור הזה שיודע להוכיחדרשות חתם סופר (תרפט) ח"ב דף שכג ע"ד
טז ע"ב אמר רבי עקיבא, תמה אני אם יש בדור הזה מי שיכול להוכיח - ואם רבי עקיבא אמר זאת בדורו, כל שכן בדור הזה של עכשיובצור ירום ח"ח עמ' קסט הערה 52
טז ע"ב בעי מיניה רבי יהודה בריה דרבי שמעוןמכתם לדוד משלי עמ' צב
טז ע"ב גדולה ענוה שלא לשמה מתוכחה לשמהניצוצי אהרן עמ' קעב, רד
טז ע"ב דעד היכן הוא תכלית יסורין אם מושיט ידו לכיסו ליטול סלע ועלה בידו שלושאפסי ארץ (תשנט) עמ' רסז
טז ע"ב הוא הבדיל בין איש לאשתו בין איש לרעהו וכו'זאת ליעקב ויקרא עמ' פה
טז ע"ב חייב אדם להתעסק באומנות אביוהאיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' קלב
טז ע"ב יביא קרבן פטיטפרק שירה עם "בתורתו יהגה" עמ' קיז
טז ע"ב יכול אפילו פניו משתנות ת"ל לא תשא עליו חטאעיוני פרשה (ריבלין) דברים עמ' 25
טז ע"ב יכול אפילו פניו משתנותמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ב עמ' קג
טז ע"ב יכול אפילו פניו משתניםמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"א עמ' רנג
טז ע"ב יסורים, אפילו הושיט ידו לכיס ליטול שלוש ועלו שניםמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ב עמ' נד
טז ע"ב כל המספר לשון הרע - מגדיל עוונות כנגד שלוש עבירות, עבודת כוכבים וגילוי עריות ושפיכות דמיםבצור ירום ח"ב עמ' עב הערה 119
טז ע"ב כל פעם הוסיף בי אהבהמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"א עמ' רנא
טז ע"ב כמה פעמים לקה עקיבא בן יוסף על ידימשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ג עמ' קיא
טז ע"ב נגעים באים על לה"ראמרי יצחק שמות-ויקרא עמ' שנז הערה ב
טז ע"ב עד היכן תכלית יסורים אפילו הושיט ידו לכיס ליטול ג' ועלו בידו ב'משנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"א עמ' קי
טז ע"ב עד היכן תכלית יסוריםפרק שירה עם "בתורתו יהגה" עמ' רטו
טז ע"ב עד היכן תכלית יסוריןאמרי יצחק בראשית עמ' עדר
טז ע"ב ענוה שלא לשמה כו'העמק דבר במדבר הרחב דבר פ"יב פסוק ג
טז ע"ב ענוה שלא לשמה עדיפאמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"א עמ' קל
טז ע"ב רואה בחבירו דבר מגונה שחייב להוכיחומשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"א עמ' רנ
טז ע"ב רש"י ד"ה וענוה שלא לשמהבריכות מים דף עח ע"ד
טז ע"ב שלא ישנה אדם מאומנותו ומאומנות אבותיופני מנחם נישואין ושבע ברכות עמ' קצ
טז ע"ב תוכחה לשם שמים וענוה שלא לשמהדברי חנינא - הספדים עמ' ס
טז ע"ב תוכחה לשמה וענוה שלא לשמהבתורתו יהגה ח"א עמ' רח, שסז
טז ע"ב תמה אני אם יש בדור הזה מי שמקבל תוכחהחכמת התורה דברים עמ' ו, מט, קז
טז ע"ב תמה אני אם יש ברור הזה שמקבל תוכחהמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"א עמ' רנג
טז. אל יספר אדם בטובתו של חבית, שמתוך טובתו בא לידי גנותומפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ב עמ' שנז
טז. אל יספר בטובתו של חבירוהאיר ממזרח משלי עמ' תכג
טז. בגדי כהונה מכפרים ותוס'פרשת דרכים (תשנב) עמ' קנב
טז. י"ג דברים המביאים נגעים על האדםמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ג עמ' רז
טז. יבוא דבר שבחשאי ויכפר על מעשה חשאימקור ברוך (הגר) עמ' קל, שיט
טז. כל מילתא דמתאמרי באפי תלתא לית בה משום לישנא בישאהאיר ממזרח - רות עמ' קנה
טז. למה נסמך קרבנות לבגדי כהונהמגלה צפונות ח"ב פ' תצוה דף פ ע"ב
טז. לעולם אל יספר אדם בטובתו של הכירוולאשר אמר - תהלים עמ' שנה
טז. מעיל מכפר על לשון הרע מצנפת מכפר על גס רוח וציץ על עזות פניםלקוטי אהבת ישראל עמ' קכא, קכג
טז. מעיל מכפר על לשון הרעולאשר אמר בראשית-שמות עמ' תקצה
טז. מעיל מכפר על עון לשון הרעמקור ברוך (הגר) עמ' קלט
טז. נגעים באים על גסות הרוחדרושי מהר"ם בריסק עמ' קצז
טז. נגעים באים על גסות הרוחדרשות מהר"ם בריסק - מועדים עמ' תמח
טז. נגעים באים עליוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' טז
טז. נגעים באין על גסות הרוחמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ג עמ' סו
טז. נגעים באין על לשון הרעמקור ברוך (הגר) עמ' כד, קיג
טז. נגעים באין על צרות עיןנהרי אש מכתבים כט
טז. על ד דברים הנגעים באיםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תש
טז. על שבעה דברים נגעים באים וכו' ועל גילוי עריותדרשות שבט הלוי ח"ב עמ' ריא
טז. על שבעה דברים נגעים באים וכו' ועל שבועת שואדרשות שבט הלוי ח"ב עמ' קנא
טז. על שבעה דברים נגעים באים וכו'נפש יוסף (תשפא) עמ' של, שלא
טז. על שבעה דברים נגעים באים וכו'תורה ודעת תשסה-תשסז עמ' ריג
טז. על שבעה דברים נגעים באים ומהרש"אדרשות שבט הלוי ח"ב עמ' קמ, קסט
טז. על שבעה דברים נגעים באים על לשון הרע על גסות הרוח וכו'דברי יונה ח"ב עמ' קיז
טז. על שבעה דברים נגעים באים על לשץ הרע וכו' גסות הרוח וכו'לקוטי אהבת ישראל עמ' קמו, קמז, קמט, תיח, תל, תמו
טז. על שבעה דברים נגעים באיןשמן ראש (כץ) ח"ד עמ' רט, שכט, שלג
טז. צרעת באה על צרות עיןהאיר ממזרח משלי עמ' יא
טז. תמיהני אם יש בדור זה שיודע להוכיחנאות דשא (שניאור) דברים עמ' 16
טז: א"ר טרפון תמה אני אם יש בדור הזה שמקבל תוכחהנחל עדה עמ' שעט
טז: אין אני והוא יכולים לדור בעולםנתיבות חיים (מטלין, תשסט) עמ' שיב
טז: אל ישנה אדם מאכסניא שלובאר מים חיים (תשנט) ח"א עמ' שסז
טז: אמר ר' אלעזר בן עזריה תמהני אם יש בדור הזה שיודע להוכיחדרשות שבט הלוי ח"ב עמ' סה, פא, קח
טז: הוא עשה מעשה פטיט לפיכך יביא קרבן פטיטשמן ראש (כץ) ח"ד עמ' שכח
טז: הוכח לחכם ויאהבךהאיר ממזרח משלי עמ' קכא
טז: הוכח תוכיח וכו' יכול אפילו פניו משתנות וכו'דרשות מהר"ם בריסק - מועדים עמ' רטו
טז: הוסיף בי אהבהמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ג עמ' תקד
טז: היכי דמי יסורין, אפילו הושיט ידו לכיסו ליטול שלש ועלו בידו שתיםמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"א עמ' שי, ח"ב עמ' שנב
טז: הרבה פעמים לקה עקיבא על ידישמן ראש (כץ) ח"ד עמ' שסא
טז: חד אמר עד נזיפה ואידך אמר עד הכאהבינת יששכר (תשמח) עמ' ה/ח
טז: טול קורה מבין עיניךולאשר אמר - תהלים עמ' כד, נה, שג, שסז, תס, תרח, תשפ
טז: טול קיסם מבין שיניךבאר מים חיים (תשנט) ח"ד עמ' יא, עג, פו
טז: כל אדם שעבר עליו מ' יום בלא יסורין קנה עולמובינת יששכר (תשמח) עמ' רצ
טז: כל שעברו עליו ארבעים יום בלא יסורין קיבל עולמומפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"א עמ' שט
טז: לשון הרע הורגת שלשה אנשיםשמן ראש (כץ) ח"ד עמ' שלו
טז: מנין לרואה בחבירו דבר מגונה שחייב להוכיחו שנאמר הוכח תוכיח הוכיחו ולא קבל מנין שיחזור ויוכיחנו תלמוד לומר תוכיח מכל מקום יכול אפילו משתנים פניו ת"ל לא תשא עליו חטאבני יששכר (תשעז) ח"א עמ' תנא
טז: עד היכן יסוריןבני יששכר (תשסח) ח"א עמ' שלז, שנג, ח"ב עמ' רפה
טז: עד היכן תוכחה רב אומר עד הכאהמקור ברוך (הגר) עמ' קסז
טז: עד היכן תוכחה רב אמר עד הכאה ושמואל אמר עד קללה ורבי יוחנן אמר עד נזיפהבני יששכר (תשעז) ח"ב עמ' מח
טז: עד היכן תוכחהבני יששכר (תשסח) ח"ג עמ' פה (הערה)
טז: עד היכן תכלית יסורין וכו' במתמתא תנא אפילו הושיט ידו לכיס ליטול שלש ועלו בידו שתיםבני יששכר (תשעז) ח"א עמ' ריז, רכז, תסז
טז: עד היכן תכלית יסורין כו'נחל עדה עמ' סה
טז: ת"ל תוכיח מ"מהאיר ממזרח - אבות עמ' רסב
טז: תמה אני אם יש בדור הזה מי שמקבל תוכחהכתבי מא"ה עמ' קפח
טז: תמהני אם יש בדור הזה אחד היודע להוכיחמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ג עמ' שפז
טז: תמיה אני אם יש בדורבאר מים חיים (תשנט) ח"א עמ' רטו
טז: תמיהני אם יש בדור הזה שיודע להוכיחכתבי מא"ה עמ' קעה
טז: תמיהני אם יש בדור הזה שיודע להוכיחנאות דשא (שניאור) בראשית עמ' 149
טז: תמיהני אם יש בדור הזה שיודע להוכיחשמן ראש (כץ) ח"ד עמ' לג, תרז
י אבוב היה במקדש דק היה חלק היה של קנה היה ומימות משה היה וכו'מדרש שמעוני עמ' קפד
י ע"א אמר רחמנא עביד פלגא דמצוההעמק דבר במדבר פ"א פסוק יט
י ע"א בחג חלוקין בקרבנותיהןבאר בשדה עמ' קיג, רמג
י ע"א זה דור דורשיו דור לפי פרנס, פרנס לפי דורומשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ג עמ' רכח
י ע"א ימי החג חלוקים בקרבנותיהםמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ג עמ' ג
י ע"א ימים שגומרים בהם את ההלל ורש"יגבורת יצחק חנוכה-פורים (תשסח) עמ' פח, צג, קצז, רעט
י ע"א ספרי החיים וספרי מתים פתוחים לפניו, וישראל אומרים שירה לפנימשך חכמה ויקרא פ"כג פסוק כד
י ע"ב אבוב של קנההאיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' קלח
י ע"ב אמר רבא בר שילא וכו' מגריפה היתה במקדש וכו' במתניתא תנא וכו' א"ר נחמן בר יצחק וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 501
י ע"ב ב' כלים נשתיירו ממקדש ראשון וכו'האיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' קלה
י ע"ב בר"ה ויוה"כ אין אומרים הלל לפי דספרי חיים ומתים פתוחים לפניומשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ג עמ' ח
י ע"ב בר"ה ספרי חיים וספרי מתים פתוחיןדברי חנינא - הספדים - הקדמה
י ע"ב דבסוכות חלוקין בקרבנותיהןהעמק דבר במדבר הרחב דבר פ"כח פסוק יז
י ע"ב דחג חלוקין בקרבנותיהן דפסח אין חלוקין בקרבנותיהןזאת ליעקב במדבר עמ' רעא
י ע"ב דחג חלוקין בקרבנותיהןפני מנחם חנוכה עמ' רסח
י ע"ב הללו עבדי ה' ולא עבדי פרעהפני מנחם שביעי של פסח עמ' עד, פה
י ע"ב הרדוליםהאיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' קלט
י ע"ב מגריפה היתה במקדשהאיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' קלט
י ע"ב ממורט ורש"יהאיר ממזרח - חמש מגילות עמ' קצז
י ע"ב מפני מה אין ישראל אומרים וכו' ותוס'חזון ברוך עמ' קסח
י ע"ב נחושת ממורטהאיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' קלג
י ע"ב צלצל של נחושתהאיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' קלח
י ע"ב ר"ה ויוה"כ איקרו מועדבאר בשדה עמ' קסד
י ת"ר אבוב היה במקדש וכו' ומימות משה היה וכו' ונעשה קולו ערב כבתחילהמדרש שמעוני עמ' מג
י. החליל מכה לפני המזבחמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ג עמ' רכ
י. לא אתקדש בעשיית מלאכהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תקנח
י: אין אומרים הלל בשבת משום דלא אקרי מועדתורה ודעת תשסה-תשסז עמ' ריט
י: אין אומרים שירח על נם שבחו"לבינת יששכר (תשמח) עמ' שצד
י: דחלי קליההאיר ממזרח - הושענות כמנהג הספרדים עמ' קנא
י: וספרי חיים וספרי מתים פתוחין לפניו וישראל אומרים שירה וכו'תורה ודעת תשסה-תשסז עמ' שכב
י: מאי שנא בחג דאמרינן (-הלל) כל יומא וכו' דחג חלוקין בקרבנותיהן וכו'תורה ודעת תשסה-תשסז עמ' רעה
י: שילוח היה מקלח מים בכאיסרהאיר ממזרח - אבות עמ' רמב
י: שילוח היה מקלח מים בכאיסרהאיר ממזרח משלי עמ' שיב
יא ע"א איזה שירות שבשם - זו שירהמשך חכמה דברים פ"יח פסוק ז
יא ע"א איזו היא עבודה שבשמחה ובטוב לבבבתורתו יהגה ח"א עמ' תמה
יא ע"א אין אומרים שירה אלא על הייןמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ג עמ' ח
יא ע"א אין ישאו אלא לשון שירהבתורתו יהגה ח"ב עמ' 76, תפ
יא ע"א אין ישאו אלא לשון שירהזאת ליעקב במדבר עמ' פב, פג
יא ע"א אין ישאו אלא לשון שירהפני מנחם נשא עמ' נה, ס
יא ע"א אין ישאו אלא לשון שירהפרק שירה עם "בתורתו יהגה" עמ' מא
יא ע"א בכתף ישאו אין ישאו אלא ל' שירההעמק דבר במדבר פ"ז פסוק ט
יא ע"א בשמחה ובטוב לבבפרק שירה עם "בתורתו יהגה" עמ' רכד
יא ע"א השיר מעכב את הקרבן וכו' אינו מעכבאשל אברהם (בוטשאטש) סי' א ס"ק א ברכת אברהם אות כה
יא ע"א ישאו לשון שירהאמרי מרדכי (שפלטר, תשעב) אות קמו
יא ע"א מנין לביכורים שטעונים שירהמשך חכמה דברים פ"כו פסוק יא
יא ע"א מנין לעיקר שירה מן התורהאמרי יצחק במדבר-דברים עמ' תפו
יא ע"א מנין לעיקר שירה מן התורההאיר ממזרח - חמש מגילות עמ' מח
יא ע"א מנין לעיקר שירה מן התורהמשך חכמה שמות פ"ד פסוק א, במדבר פ"ד פסוק מט, דברים פ"י פסוק ח
יא ע"א מנין שאין אומרים שירה אלא על הייןמשך חכמה ויקרא פ"כג פסוק כד, במדבר פ"טו פסוק ג
יא ע"א שירות שבשם הוי אומר זה השיףהעמק דבר דברים פ"יח פסוק ה, ו
יא ע"ב הזר לאותה עבודההעמק דבר במדבר פ"ג פסוק לח
יא ע"ב הלך לסייע בהגפת דלתותבאר בשדה עמ' תפט
יא ע"ב חזור לאחוריך שאתה מן המשורריםמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"א עמ' ר
יא ע"ב כבש הבא עם העומרמשך חכמה ויקרא פ"כב פסוק כט
יא ע"ב מה עולה קודש קדשים אף זבחי שלמי צבורמשך חכמה במדבר פ"טו פסוק ג
יא ע"ב משורר ששיער בשל חבירו במיתהמשך חכמה במדבר פ"ג פסוק מה, דברים פ"כה פסוק ה
יא ע"ב רש"י ד"ה הא כתיבהעמק דבר במדבר פ"ג פסוק י
יא ע"ב רש"י ד"ה על עסקי קול - שהיה מצוהו לשורר לפי שמשה לוי היהפני מנחם שבועות עמ' לה, נשא עמ' ס, נישואין ושבע ברכות עמ' קמד
יא. ולבני קהת לא נתן כי עבודת הקודש עליהם בכתף ישאו, אין ישאו אלא לשון שירהאמרי משה (פודהורצר) עמ' נד
יא. מנין לעיקר שירה מן התורהתורה ודעת תשסה-תשסז עמ' ריט, רנ
יא. משה ידבר והאלהים יעננו בקול, על עסקי הקולאמרי משה (פודהורצר) עמ' נה
יא. עבודת עבודה - הוא השיר במצלתים וכנורותמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ג עמ' ריח
יא. שאו זמרהפני מלך במדבר עמ' עג
יא. שיר מעכב הקרבןפני מלך במדבר עמ' פו
יא: אלא לאו בעולת נדבהתורה ודעת תשסח עמ' קכח
יא: ר' יהושע בן חנניה היה לוישם משמעון (שפירא, תשסז) עמ' לב
יב ע"א נסכים הבאים בפני עצמןהדרום כרך ח-ט עמ' 23
יב ע"ב שנת חמישים עולה לכאן ולכאןמשך חכמה ויקרא פ"כה פסוק י
יב: לאחר י"ד שכבשו וחלקו התחילו שנות שמימים ויובלותשמן ראש (כץ) ח"ד עמ' שצו
יג ע"א אין פוחתץ משתי חצוצרות מתשע כנורותמשך חכמה במדבר פ"י פסוק י
יג ע"א הנך שית שנין עד דסליקמשך חכמה ויקרא פ"ב פסוק יד, במדבר פ"ט פסוק ב
יג ע"א צלצל אחדהאיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' קנט, שמה
יג ע"ב כינור של ימות המשיח ח' נימיןהאיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' יג
יג ע"ב כינור של מקדש של שבעת נימין היהפני מנחם חנוכה עמ' שכד
יג ע"ב לא היו אומרים בנבל וכנורפרק שירה עם "בתורתו יהגה" עמ' קיד
יג ע"ב למימרא דנבל לחוד וכנור לחודפרק שירה עם "בתורתו יהגה" עמ' נז
יג ע"ב רש"י ד"ה בנבל עשור - דשירות העולם הזה לשון נקבהפני מנחם חנוכה עמ' שכז
יג. אין פוחתין מששה טלאים המבוקרין בלשכת הטלאיםמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ד עמ' רמז
יג. אין פוחתין משתי חצוצרות ומוסיפין עד עולםתורה ודעת תשע-תשעא עמ' רמא
יג. אין פוחתין מתשעה כינורות וצלצל אחדהאיר ממזרח - הושענות כמנהג הספרדים עמ' קנז
יג. אין פוחתין מתשעה כינורות וצלצל אחדהאיר ממזרח - סליחות עמ' קט
יג. מצלתים תרי הוו ורש"יהאיר ממזרח - הושענות כמנהג הספרדים עמ' קנז
יג: כינור של מקדש של שבעה נימיןהאיר ממזרח - הושענות כמנהג הספרדים עמ' קמ
יג: כינור של מקדש של שבעת נימין היה וכו' ושל ימות המשיח שמונה וכו' של עולם הבא עשרהתורה ודעת תשע-תשעא עמ' רסה
יג: כנור של מקדש של שבעת נימין היה וכו' ושל ימות המשיח שמונהבני יששכר (תשעז) ח"א עמ' קלח
יג: לעת"ל ינגנו על כנור בן ח' נימיןאמונת עתיך (וולפסון) ח"ב עמ' יב, כ, כג
יד ע"ב אימא חמישים סלעים אמר רחמנא וכו' אמר רב זעירא וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 390
יד ע"ב בשור המועד שהמית את העבד להקל ולהחמירהעמק דבר שמות פ"כא פסוק לב
יד: כל המספר לה"ר מגדיל עונות כנגד שלש עבירות, עבודת כוכבים וכו'כתבי מא"ה עמ' פ
יד: כל המספר לשון הרע נגעים באים עליומפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ג עמ' רעו
יד: שכבר כרתו דוד ברוח הקודשכתבי מא"ה עמ' עח
יה ע"ב רש"י ד"ה מעת לעתהעמק דבר ויקרא הרחב דבר פ"כה פסוק כט
יז ע"א אלמלא בא הקב"ה עם אברהם יצחק ויעקב בדין - אין יכולין לעמוד מפני תוכחהבצור ירום ח"ה עמ' יט
יז ע"א אלמלא בא הקב"ה עם האבות בדין וכו'משנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ב עמ' קכב, קכט, קסז
יז ע"א אם יבוא הקב"ה לישב בדין עם אברהם יצחק ויעקב - אינם יכולים לעמוד בפניובצור ירום ח"ח עמ' סב
יז ע"א דור לפי הפרנס או פרנס לפי הדורחכמת התורה שופטים עמ' קנט, קצד, רז
יז ע"א דור לפי פרנס פרנס לפי דורוהאיר ממזרח - חמש מגילות עמ' קה
יז ע"א דור לפי פרנסו אם פרנס לפי דורומשך חכמה ויקרא פ"כה פסוק יא
יז ע"א היה מצורע עני מביא קרבן עני ואע"פ דמדירו עשירמשך חכמה ויקרא פ"יד פסוק כא
יז ע"א זה דור ודורשיודברי חנינא - הספדים עמ' עד
יז ע"א פליגי בה רבי יהודה נשיאה ורבנן חד אמר דור לפי פרנס וחד אמר פרנס לפי דורו וכו'מטה אהרן (קרייזר) עמ' ריא
יז ע"א פרנס לפי הדור וח"א דור לפי הפרנסחכמת התורה דברים עמ' מ
יז ע"א פרנס לפי הדור וכו'אהל יעקב (תשעא) ח"ה עמ' רנז
יז ע"ב אפילו עני והעשיר וחזר והעני נותן ערך עשירמשך חכמה ויקרא פ"ה פסוק יא, פ"כז פסוק ח
יז ע"ב השג יד בנודר כו'תהלה לדוד (אמאדו) דף ד ע"א
יז ע"ב עני והעשיר - "אשר תשיג יד הנודר"משך חכמה ויקרא פ"כז פסוק ח
יז ע"ב תוס' ד"ה שהיה אביותהלה לדוד (אמאדו) דף ד ע"א
יז. אל יספר בשבחו שמתוך שבחו בא לגנותואהבת אמת דף ח ע"ג
יז. אם יעמוד אברהם ויצחק בדיןבאר מים חיים (תשנט) ח"ב עמ' תשטז, תשעז
יז. אף האבות הקדושים לא יצדקו לפניו בדיןמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"א עמ' רצט, ח"ד עמ' רלב
יז. ביקש הקב"ה להחזיר את העולם לתוהו ובוהונאות דשא (שניאור) שמות עמ' 167
יז. דור לפי פרנס, פרנס לפי דורונאות דשא (שניאור) שמות עמ' 131
יז. ופרנס לפי דורוכתבי מא"ה עמ' לה
יז. מ"ד מברך רעהו בקול גדול וכו'ישמח משה (גאלופוליטי) דף עד ע"ב
יז. נסתכל בצדקיהו נתקררה דעתופרשת דרכים (תשנב) עמ' רמ
יז: פרנס לפי הדורולאשר אמר - תהלים עמ' תקצה
יח ע"א הרי שהיה חייב קרבן עולה ויורדמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ג עמ' קלב
יח ע"א צדיק לפי הדורדברי שלום (הלברשטם) עמ' מא
יח ע"ב שנה האמורה בקדשים וכו' אמר רב גידל אמר רב לערכין וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 486
יח ע"ב תוס' ד"ה שנתוהעמק דבר ויקרא פ"יב פסוק ו
יט ע"א אמרי אינשי סבא בביתא פאחא בביתא, סבתא בביתא סימא בביתאבצור ירום ח"ה עמ' קיא הערה 36
יט ע"א סבתא בביתא סימא בביתאפני מנחם קידושא רבא עמ' לג
יט ע"ב ועלתה לירושלים ושקלוה ונתנה משקלה זהבהאיר ממזרח - חמש מגילות עמ' רט
יט. סבא בביתא וכו'האיר ממזרח משלי עמ' שנח
יט: מביא חבית וממלא מים וכו'האיר ממזרח משלי עמ' שצ
כ ע"א זה הכלל דבר שהנשמה תלויה בודברי אליעזר (וייזר) ח"ג עמ' רלא ד"ה (ג) ואגב
כ. חומר בערכין מבנדריםתורה ודעת תשסח עמ' קעח
כא חייבי עולות ושלמים ממשכנין עליהםבן יאיר דף קלד ע"ב
כא ע"א חייבי עולות ושלמיםהעמק דבר שמות פ"יח פסוק יב
כא. חייבי עולות ושלמים ממשכנין אותןשמן ראש (כץ) ח"ד עמ' תרכד
כא. כופין אותו עד שיאמר רוצה אניתורה ודעת תשסח עמ' פב
כא. כופין אותו עדשיאמר רוצה אניולאשר אמר בראשית-שמות עמ' תקס
כב ע"א א"ר נחמן מרישא לא הוה מזדקיקנא לנכסיה יתמי וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 421
כב ע"א אין נזקקין לנכסי יתומים קטנים אא"כ ריבית אוכלת בהם משום צרריבית אברהם (חנניה) עמ' רח
כב ע"א מרימר אגבי כתובה לגרושה וכו' א"ל רבינא לאמימר וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 517
כב ע"א פריעת בעל חוב מצוהאשל אברהם (בוטשאטש) סי' יג ס"ק ד ברכת אברהם אות נו
כג ע"א והתניא המקדיש נכסיו והיתה עליו כתובת אשה ר' אלעזר אומר וכו'דורות הראשונים כרך א עמ' 277 הערה סח, כרך ב עמ' 566
כג ע"א משה בר עצרי ערבא וכו' אמר אביי וכו' א"ל רבא וכו' ורש"ידורות הראשונים כרך א עמ' 140
כג ע"ב אם היה אכר נותן לו צמדו ובטלו מאמנתומשך חכמה שמות פ"כא פסוק לז
כג ע"ב משום דר' אבהוהעמק דבר ויקרא הרחב דבר פ"כז פסוק טו
כד ע"א אין להקדש אלא מקומו ושעתובצור ירום ח"ה עמ' עז
כד ע"א אין להקדש אלא מקומו ושעתופני מנחם נישואין ושבע ברכות עמ' קא
כד ע"א המקדיש שדהן בשנת היובלהעמק דבר ויקרא פ"כז פסוק יז
כד ע"א ואם מך הוא מערכך החייהו מערכךמשך חכמה ויקרא פ"כד פסוק יז
כד ע"א ונתן את הערכך ביום ההוא וכו' סתם ההקדישות לבד"הדורות הראשונים תקופת המקרא עמ' 88
כד ע"ב לימא רבי כרבנן סבירא ליהמשך חכמה ויקרא פ"כה פסוק י
כה ע"א גאלה אחרהעמק דבר ויקרא פ"כז פסוק כ
כה ע"א הקדישה וגאלה אינה יוצאת מידו ביובלמשך חכמה ויקרא פ"כה פסוק יג
כה ע"ב כת מהו שתעמוד שדה לאביהמשך חכמה שמות פ"כא פסוק ב
כה. להוסיף חומש בפדיון הקדש של עצמודברי יונה ח"ב עמ' קמב
כו ע"א אילימא ביובל ראשון אמאי אינה נגאלתהעמק דבר ויקרא פ"כז פסוק כ
כו ע"ב שאין אדם מקדיש דבר שאינו שלוזאת ליעקב ויקרא עמ' קפד
כו ע"ב שדה מקנה אינה יוצאה לכהנים ביובלמשך חכמה ויקרא פ"כה פסוק ב-ג
כז: בשלמא שביעית בסופה דכתיב מקץ שבע שנים תעשה שמטהתורה ודעת תשסח עמ' רמט
כח ע"ב איבעי להו פגע ביה בשבת מאי אמר ר' חייא בר אמי וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 108 הערה נו
כח ע"ב כמה אדם רוצה ליתן בבכור זההעמק דבר ויקרא פ"כז פסוק כו
כח. מחרים אדם מצאנוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' רצא
כט ע"א אמר רב הלכה כר' יהודה בן בתירא ורב שביק רבנן וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 109
כט ע"א בזמן שאין היובל נוהג אין דין עבד עבריהעמק דבר ויקרא פ"כה פסוק מב
כט ע"א גר תושב אינו נוהג רק בזמן שהיובל נוהגמשך חכמה ויקרא פ"כה פסוק לז-לח
כט ע"א דיני עבד ואמה העבריים נוהג רק בארץמשך חכמה דברים פ"ד פסוק יד
כט ע"א מנין לנולד בכור בעדרו שמצוה להקדישומשך חכמה דברים פ"טו פסוק יט
כט ע"א מקרקעי דחו"ל כמטלטלי דא"י דמיהעמק דבר דברים פ"יח פסוק ב
כט ע"ב המוכר שדהו בשנת היובל רב אמר מכורה ויוצאת, ושמואל אמר אינה מכורה כל עיקרהדרש והעיון ויקרא מאמר רסט
כט ע"ב נרה או הובירההעמק דבר ויקרא פ"כה פסוק כח
ל יהושע בן חנניה משוררשני המטות - מטה נפתלי עמ' צא
ל ע"ב עבר עבירה וכו' לסוף מוכר את ביתומשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ב עמ' קלז
ל ע"ב תוס' ד"ה דתניא כי טובאמרי יצחק במדבר-דברים עמ' תט הערה ע
ל: סאני דרשן ובקיודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תרלד
לא ע"א הגיע יום שנים עשר חדש ולא נגאל וכו'דורות הראשונים כרך א עמ' 298
לא ע"א רבית והתורה התירההעמק דבר ויקרא פ"כה פסוק כט
לא ע"א שנת ממכרו ולא של מנין עולםהעמק דבר ויקרא פ"כה פסוק כט
לא ע"ב אמרו מלאכי השרת לפני הקב"ה רבש"ע מפני מה אין ישראל אומרים שירה לפניך בר"ה וביום הכפורים אמר להן איפשר מלך יושב על כסא הדין וספרי חיים וספרי מתים פתוחים לפניו וישראל אומרים שירהדרשות חתם סופר (תרפט) ח"ב דף שמו ע"א, שמט ע"ג, שסא ע"ב, שסה ע"א, שסו ע"א, שסז ע"ג, שסח ע"ג, שע ע"ד
לא ע"ב בראשונה היה נטמן וכו' התקין הלל הזקן וכו'דורות הראשונים כרך ב עמ' 702
לא. המוכר בית בבתי ערי חומה הרי זה גואל מיד וגואל כל שנים עשר חדשתורה ודעת תשע-תשעא עמ' שנג
לא: אמר רבי אבא בר ממל, מכר שני בתי ערי חומה, אחד בחמשה עשר באדר הראשון, ואחד באחד באדר השניתורה ודעת תשע-תשעא עמ' שנה
לב ע"ב בבית שני, לא נהג יובל מן התורה, הואיל ואין כל יושביה עליהמשך חכמה במדבר פ"ט פסוק יד
לב ע"ב דלא הוה ליה זכותא דארעא ישראלמשך חכמה דברים פ"כח פסוק יד
לב ע"ב ואידך דבעי רחמי על יצר דעבודה זרה ובטליהמשך חכמה ויקרא פ"יז פסוק ז, דברים פ"ל פסוק ה
לב ע"ב וישבו בסכות כי לא עשו מימי ישוע בן נון כן בני ישראל עד היום ההוא (נחמי' ח) אפשר בא דוד ולא עשו סוכות בא שלמה ולא עשו סוכות וכו'הדרש והעיון ויקרא מאמר רנג אות ד
לב ע"ב יושע בן נון בלי ה"א על שלא ביטל יצרא דע"זחכמת התורה ואתחנן עמ' קיד
לב ע"ב כשגלו שבט בני גד ובני ראובןהעמק דבר דברים פ"ג פסוק יב
לב ע"ב רגמ"הזאת ליעקב במדבר עמ' רעד
לב ע"ב שאין כל יושביה עליהמשך חכמה ויקרא פ"כה פסוק ג
לב תוס' ד"ה מדאצטריך כו'מים קדושים (קריספין) דרשות דף טו ע"ד
לב. בית הבנוי בחומההאיר ממזרח - יהושע עמ' מב
לב. עיר שגגותיה חומתההאיר ממזרח - יהושע עמ' מב
לב. תוס' ד"ה וקדשו שאר עיירות היאך מקדשין אותןהאיר ממזרח - סליחות עמ' קכג
לב: אילו היה משה נכנס לארץ היה מבטל יצר ע"זנפש יוסף (תשפא) עמ' שז
לב: אפשר בא דוד ולא עשו סוכות וכו'האיר ממזרח - יהושע עמ' שנד
לב: בטלו האבלותודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תשיג
לב: דבעי רחמי על יצר דעבודה זרה ובטליה ואגין זכותא עלייהו כי סוכהתורה ודעת תשע-תשעא עמ' שכב
לב: הקב"ה הקפיד על יהושע שלא ביטל יצרא דע"זבני יששכר (תשסח) ח"א עמ' שמ, שעג
לב: ואגין זכותיה כסוכהמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"א עמ' רמג
לב: יהושע דהו"ל זכותא דא"יפרשת דרכים (תשנב) עמ' צה
לב: יהושע לא התפלל על יצה"ר של ע"זאמירה נעימה (בלוך) עמ' יב
לב: יצר דעבורה זרה וכו' בשלמא משה לא בעא רחמי דלא הוה זכותא דארץ ישראל אלא יהושע דהו"ל זכותא דא"י אמאי לא ליבעי רחמי על הא מילתא ביטול יצרא דע"זדרשות שבט הלוי ח"ב עמ' כ
לב: ישוע כתיב שנענש בשביל שלא ביטל יצרא דעבודה זרהדרשות מהרא"ל (תשנט) סי' נב אות ה
לב: כי לא עשו מימי יהושעשמן ראש (כץ) ח"ד עמ' תרלה
לג ע"א בית הכנוי בחומה ר"י אומר וכו'משך חכמה ויקרא פ"כה פסוק ל
לג ע"א וחתם פין ד"ניאהעמק דבר ויקרא הרחב דבר פ"כז פסוק טו
לג ע"א ולא שמעו אבותיכם אלי ולא הטו את אזנםהאיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' קיא
לג ע"א ירמיה החזירן ויאשיה מלך עליהם ותוס'האיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' קט
לג ע"א לר' יהודה דלא מנו שמיטין בימי סנחריב וכו'האיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' קי
לג ע"א שנת היובל עולה למנין השניםמשך חכמה ויקרא פ"כה פסוק ח
לג ע"ב אין עושין שדה מגרש ולא מגרש שדהמשך חכמה דברים פ"יח פסוק ו
לג: אין עושים שרה מגרשפני מלך במדבר עמ' שא
לג: דבעי רחמי על יצר דעבודה זרה ובטליה וכו' והיינו דקא קפיד קרא עילויה דיהושע דבכל דוכתא כתיב יהושע והבא כתיב ישוע בשלמא משה לא בעא רחמי דלא הוה זכותא דארץ ישראל אלא יהושע דהוה ליה זכותא דארץ ישראל אמאי לא ליבעי רחמיבני יששכר (תשעז) ח"א עמ' ריט, רמ, ח"ב עמ' יח
לד. רש"י ד"ה קדשים לאו ברשותו, ולאו משלחן גבוה בשכר עבודהתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' קמג-קמה {סתירה בדברי רש"י, וראיות מש"ס}
ב ע"ב קטן היודע להתעטף חייב בציציתהרופא לשבורי לב במדבר עמ' רמב
ב ע"ב קטן היודע להתעטף חייב בציציתהרופא לשבורי לב בראשית עמ' רטז
ב: כשא"צ לאמו וכו' כדי שיהא יודע לנענע וכו' ביודע להתעטף ותוס'וענפיה ארזי אל (תשפ) ח"א עמ' לד
ב: קטן היודע לנענע וכו'שערי חיים (רוטר) ח"ב סי' עד אות ב
ג ע"א רש"י ד"ה לאתויי נשים, שחייבות במקרא מגילה וכשרות לקרותה ולהוציא זכרים ידי חובתםאדבר בם עמ' צה
ג ע"א תוס' ד"ה לאתויי נשים, כתב בה"ג דנשים חיובן הוא רק בשמיעה ולא בקריאה ולכן אינן מוציאות את האנשיםאדבר בם עמ' צד
ג ע"ב בלא עידן עבודה לא אשתרימאור מרדכי שמות עמ' רצג-רצד
ג ע"ב הכל חייבים בציצית כהנים לוויים וישראליםאדבר בם עמ' קד
ג ע"ב הכל חייבין בסוכהמועדי ה' (טרנובסקי) סוכות עמ' לה
ד ע"א כל כהן שאינו שוקל חוטא אלא שהכהנים דורשים מקרא זה לעצמם וכו'דרשות אל עמי ח"ג דרוש יא
ד ע"א תוס' ד"ה כלדרשות הרז"ה עמ' תעה
ד. אין משהין דינו וברגמ"החמדה יקרה במדבר עמ' ש
ד. כהנים בעבודתם ולוים בשירם וישראל במעמדןדרכי האמונה עמ' תצב
ו ע"א ל"ק הא בתחלה הא בסוףדרשות חתם סופר (תרפט) ח"א דף קיח ע"ג
ז. איידי דיולד זוטרא חיותאשערי חיים (רוטר) ח"ב סי' לא אות ג
ז. יוצאת ליהרג אין ממתינין לה ורבינו גרשוםיקרת דניאל בראשית-שמות עמ' קסט
ח: אלמלא צדקתך כהררי אל מי יוכל לעמוד משפטיך תהום רבהשנות חיים (חזן) דף קג ע"א
טו ע"א אמר רבי חנינא בר פפא דבר גדול דיברו מרגלים באותה שעה, כי חזק הוא ממנו, אל תיקרי ממנו אלא ממנו, כביכולתניא (תשעד) עמ' רלט
טו ע"א ד"ה כשםערבי נחל (תשסט) שמות עמ' לג
טו ע"א י' ניסיונות במדברדרשות הרז"ה עמ' שלד
טו ע"א מהי תקנתו של המספר לשוה"רמחנה ראובן ח"ב עמ' תרנח
טו ע"א מלמד שהיו ישראל ממרים באותה שעה ואמרו כשם שאנו עולין מצד זה כך המצריים עולים מצד אחרערבי נחל (תשסט) שמות עמ' לד, דברים עמ' רנו
טו ע"א שכן מצינו שלא נחתם גזר דין על אבותינו במדבר אלא על לשון הרעחלון התבה ח"ב עמ' לד
טו ע"א תמה אני אם יש בדור הזה מי שיכול להוכיחערבי נחל (תשסט) דברים עמ' שבכג
טו ע"ב אמר הקב"ה אין אני והוא יכולים לדור בעולםחלון התבה ח"ב עמ' יג
טו ע"ב ארי דורס ואוכל זאב טורף ואוכלהרופא לשבורי לב בראשית עמ' קסד
טו ע"ב בגסות הרוח אמר הקב"ה אין אני והוא יכולים לדור בעולםזריזותא דאברהם עמ' תט
טו ע"ב היכי דמי לישנא בישא דאמר, היכא משתכח נורא, אלא בי פלניאמסילת ישרים עם שמחת מרדכי פרק יא פסקה ה עמ' קיד {דוגמא לדקות איסורי לשון הרע - המזקיקה לעבודת הנקיות, כדי להנצל ממנה}
טו ע"ב זאת תהיה תורתו של מוציא שם רעמחנה ראובן ח"ב עמ' שיג
טו ע"ב כי שנאוי ומשוקץ המתגאה לפני השי"תערבי נחל (תשסט) בראשית עמ' רנד
טו ע"ב כל אבריו של אדם זקופים ואתה מוטלדרך עץ החיים (ארלנגר, תשעג) ח"ב עמ' 293
טו ע"ב כל המספר לה"ר כו'מדרש האיתמרי (תרסא) דרוש ט דף מד ע"ג
טו ע"ב כל המספר לשוה"ר מגדיל עוונות כנגד ג' עברותמחנה ראובן ח"ב עמ' רנג
טו ע"ב כל המספר לשוה"ר נגעים באים עליומחנה ראובן ח"ב עמ' שיג
טו ע"ב כל המספר לשון הרע - כאילו כפר בעיקרמסילת ישרים עם שמחת מרדכי פרק יא פסקה ה עמ' קיד {גודל חומרת איסור לשון הרע - שצריך לעבודת הנקיות, כדי להנצל ממנו}
טו ע"ב כל המספר לשון הרע מגדיל עונות כנגד שלש עבירות ע"ז וגילוי עריות ושפיכות דמיםזריזותא דאברהם עמ' קכ
טו ע"ב כל המספר לשון הרע מגדיל עונות כנגד שלש עבירותהרופא לשבורי לב ויקרא עמ' צח
טו ע"ב כל המספר לשון הרע מגדיל עונות עד לשמיםהרופא לשבורי לב ויקרא עמ' צח
טו ע"ב כל המספר לשון הרע מגדיל עונות עד לשמיםמשנת לוי עמ' קנו
טו ע"ב כל המספר לשון הרע נגעים באים עליוהרופא לשבורי לב ויקרא עמ' צז, קיב
טו ע"ב כל המספר לשון הרע נגעים באים עליומשנת לוי עמ' קנה
טו ע"ב כל המספר לשון הרע עונו כנגד שלש עבירותמשנת לוי עמ' קנו
טו ע"ב כל המספר לשון הרעכרם לשלמה עמ' 250
טו ע"ב לישנא תליתאה לספרודרשות הרז"ה עמ' תרג
טו ע"ב לעתיד לבוא מתקבצות כל החיות ובאות אצל הנחשדרך עץ החיים (ארלנגר, תשעג) ח"ג עמ' 172
טו ע"ב לעתיד לכא מתקבצות כל החיות וכאות אצל נחש וכו' אתה מה הנאה יש לך וכו'הרופא לשבורי לב במדבר עמ' קפא, שסא
טו ע"ב לשון הרע הורג תלתאזריזותא דאברהם עמ' קצ, רמב
טו ע"ב מאי דכתיב וכו' "תורת המצרע" וכו' תורתו של מוציא שם רעדברים טובים (אלישיב) עמ' 204
טו ע"ב מאי תקנתיה של מספר לשון הרע אם תלמיד חכם הוא, יעסוק בתורהחלון התבה ח"ב עמ' יז, לז
טו ע"ב מה תקנתו של מספדי לה"ר אם ה"ה הוא יעסוק בתורההרופא לשבורי לב ויקרא עמ' קי
טו ע"ב מה תקנתן של מספרי לשון הרע יעסוק בתורהערבי נחל (תשסט) בראשית עמ' קנג, שמות עמ' קכב
טו ע"ב מהי תקנתם של מספרי לשון הרעמחנה ראובן ח"ב עמ' שכא
טו ע"ב מילתא דמאמרא באפיה מריהדרשות הרז"ה עמ' תרד
טו ע"ב מתקבצות כל החיות אצל הנחשדרשות הרז"ה עמ' תריג
טו ע"ב נגעים באים עליודרשות הרז"ה עמ' תריג
טו ע"ב סיפר לשון הרע אין לו תקנה, שכבר כרתו דוד ברוח הקודשדרך עץ החיים (ארלנגר, תשעג) ח"ה עמ' 383
טו ע"ב סיפר לשון הרע, יש לו תקנה בדברי תורהדרך עץ החיים (ארלנגר, תשעג) ח"ב עמ' 274
טו ע"ב תורת מוציא שם רעכרם לשלמה עמ' 250
טו שאלו לנחש מה אתה נהנה שאתה נושך וכו' אמר להם עד שאתם שואלים אותי שאלו לבעל הלשון וכו'דרשות אל עמי ח"ג דרוש ז
טו. האומר בפיו חמור מן העושהשערי חיים (רוטר) ח"ב סי' צג
טו. וימותו האנשים מוציאי דבת הארץ רעה, על דבת הארץ שהוציאושבט מישראל (פרידמן) ח"ג עמ' שי
טו. נמצא האומר בפיו וכו'דברים אחדים (תקמח) דף נב ע"ב
טו: המספר לשון הרע מגדיל יותר מן עבודה זרה וגילוי עריות ושפיכת דמיםבית פרץ עמ' שמה
טו: כל המספר ל"ר מגדיל עבירות כנגד שלוש עבירות וכו'אבקת רוכל (אוחיון) ח"א דף כו ע"א
טו: כל המספר לשון הרע אמר הקב"ה אין אני והוא יכולין לדור בעולםהרופא לשבורי לב במדבר עמ' כב
טו: כל המספר לשון הרע מגדיל עונות כנגד שלש עבירות וכו'הרופא לשבורי לב במדבר עמ' כב
טו: מאי תקנתודרשות הרז"ה עמ' תרז
טו: מאי תקנתיה של לשון הרע יעסוק בתורה וחד אמר סיפר אין לו תקנה שכבר כרתו דוד ברוח הקודשבית פרץ עמ' קסח
טו: מאי תקנתם של מספרי לשה"ר אם ת"ח הוא יעסוק בתורה וגו' אם ע"ה הוא ישפיל א"ע וגו'פרח לבנון אות שא
טו: מה תקנתו של מספר לה"ראשר אמר עמ' רלא
טו: מי שעברו עליו מ' יום בלא יסורין קיבל עולמו וכו' היכי דמי יסורין המושיט ידו לארנקי ליטול שלש ועלה בידו שתים וכו'האשל ברמה (תשעב) עמ' נ, נא
טו: נגעים באים על לשון הרעבית פרץ עמ' קעג
טו: סיפר אין לו תקנה שכבר כרתו דוד ברה"ק וכו'זרע שמשון (תקלח) מצורע
טו: קשה לשון הרע מע"ז וג"ע וש"דשנות חיים (חזן) דף קכה ע"ב
טז נגעים באים על לה"רזרע יעקב (ניניו) עמ' קמא
טז ע"א אם אהנו מעשיודרשות הרז"ה עמ' תרג
טז ע"א אפוד מכפרדרשות הרז"ה עמ' תמח
טז ע"א ז' דברים נגעים באים, רש"ידרשות הרז"ה עמ' תרט
טז ע"א חושן מכפר וכו' אפוד מכפר וכו'לחיות עם פרשת השבוע בראשית-שמות עמ' 327
טז ע"א יבוא בחשאידרשות הרז"ה עמ' תסה
טז ע"א כל מילתא דמיתאמרא באפי' וכו'תורת מנחם ח"ע עמ' 127
טז ע"א למה נסמכה פ' בגדי כהונה לפ' קרבנותמדרש האיתמרי (תרסא) דרוש יט דף צח ע"ג
טז ע"א לעולם אל יספר אדם בטובתו של חברו, שמתוך טובתו בא לידי רעתומסילת ישרים עם שמחת מרדכי פרק יא פסקה ה עמ' קיד {דוגמא לדקות איסורי לשון הרע - המזקיקה לעבודת הנקיות, כדי להנצל ממנה}
טז ע"א מעיל מכפר על לשון הרעזריזותא דאברהם עמ' קפט
טז ע"א נגעי בתיםדרשות הרז"ה עמ' תשצ
טז ע"א נגעים באים על לשון הרעדרשות הרז"ה עמ' תרג
טז ע"א נגעים באים על לשון הרעזריזותא דאברהם עמ' רמג, שיא
טז ע"א נגעים באים על שבעה דבריםמפי כהן ויקרא עמ' 171
טז ע"א עד היכן תכלית יסוריןמחנה ראובן ח"ב עמ' קלב
טז ע"א על ז' דברים נגעים באיםכרם לשלמה עמ' 254
טז ע"א על ז' דברים נגעים באיםמחנה ראובן ח"א עמ' ר
טז ע"א על ז' דברים נגעים באים, על גסות רוח ועל הגזל ועל צרות עין ועל שבועת שוא וכו'זריזותא דאברהם עמ' תט
טז ע"א פיטפוטי דבריםדרשות הרז"ה עמ' תרה
טז ע"א שמונה בגדי כהונה מכפרים על ח' גופי עבירות וכו'זריזותא דאברהם עמ' קפג
טז ע"א שני חומות הקפתי לך אחת של עצם ואחת של בשר וכו'זריזותא דאברהם עמ' קפט
טז ע"ב אין מי שיודע להוכיחכרם לשלמה עמ' 273
טז ע"ב אם אמר לו טול קיסם וכו' אמו לו טול קווה מבין עיניךזריזותא דאברהם עמ' רלז
טז ע"ב הוכח תוכיח את עמיתךדרך עץ החיים (ארלנגר, תשעג) ח"א עמ' 379
טז ע"ב הוכח תוכיח וכו' יכול אפילו פניו משתנות ת"ל "ולא תשא עליו חטא"מסילת ישרים עם שמחת מרדכי פרק יא פסקה ה עמ' קיב {גודל חומרת אונאת-דברים - שיש להיזהר ממנה אפילו בשעת מצות תוכחה ונדרשת עבודת הנקיות כדי להנצל ממנה}
טז ע"ב הושיט ידו לכיס ליטול שלש ועלו בידו שתיםתורת מנחם חע"ז עמ' 249
טז ע"ב טול קיסם מבין שינךאמרי רצון דרוש ט
טז ע"ב כל שעברו עליו ארבעים יום בלא יסורין קיבל עולמוהרופא לשבורי לב ויקרא עמ' קפג
טז ע"ב לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצות אפי' שלא לשמה שמתוך שלא לשמה בא לשמההרופא לשבורי לב בראשית עמ' תמא
טז ע"ב לפי שהנגעים באין על לשון הרע שהוא מעשה פטפוטי דבריםחלון התבה ח"ב עמ' לג
טז ע"ב מה נשתנה מצורע שאמרה תורה בדד ישבדרך עץ החיים (ארלנגר, תשעג) ח"ג עמ' 139, 171, 172
טז ע"ב מצות תוכחה עד הכאה או עד קללהערבי נחל (תשסט) בראשית עמ' רסח, דברים עמ' קנט, שיט, שכג
טז ע"ב עד היכן תוכחה עד קללהזריזותא דאברהם עמ' שלה, שמה
טז ע"ב עד היכן תכלית יסורין וכו' אפי' נהפך לו חלוקו וכו' אפי' הושיט ידו לכיס ליטול ג' ועלו בידו ב'הרופא לשבורי לב שמות עמ' כה, קסד
טז ע"ב עד היכן תכלית יסורין וכו' אפילו נהפך לו חלוקו וכו' אפי' הושיט ידו לכיס ליטול ג' ועלו בידו ב'הרופא לשבורי לב ויקרא עמ' קפג
טז ע"ב עד הכאהתורת מנחם ח"ע עמ' 193
טז ע"ב ער הכאהתורת מנחם חס"ב עמ' 401
טז ע"ב תוכחה לשמה כו'מדרש האיתמרי (תרסא) דרוש י דף מח ע"ב
טז ע"ב תמה אני אם יש בדור הזה מי שיכול להוכיח את הביתזריזותא דאברהם עמ' קמז, קצג, ריד
טז ע"ב תמה אני אם יש בדור הזה מי שיכול להוכיחחלון התבה ח"ב עמ' קפז
טז ע"ב תמה אני אם יש בדור הזח מי שיודע לקבל תוכחהדרך עץ החיים (ארלנגר, תשעג) ח"ה עמ' 17
טז תמה אני אם יש בדור מי שיוכל להוכיח וכו'עשרה למאה (תשיג) סי' נט
טז. בגדי כהונה מכפרין על ג' עבירות חמורותשבט מישראל (פרידמן) ח"ג עמ' כח
טז. נגעים על הגזל ועריותיקרת דניאל בראשית-שמות עמ' לח
טז. על ז' דברים נגעים באים על לה"ר וכו'זרע שמשון (תקלח) מצורע
טז. על שבעה דברים נגעים באים וחד מנהון לשון הרע ומאי תקנתיה ילך ויעסוק בתורהאהל יעקב (שפירא) דף לט ע"ג-ע"ד
טז. על שבעה דברים נגעים באיםשנות חיים (חזן) דף קכד ע"ב
טז. תוס' ד"ה הא דאהנו מעשיושערי חיים (רוטר) ח"ב סי' עב
טז: היכי דמי יסורין אפילו הושיט ידו לכיס ליטול שלש ועלו בידו שתיםלמטה יששכר עמ' סד
טז: כל מי שעברו עליו מ' יום בלא יסורין קבל עולמושנות חיים (חזן) דף קכד ע"ב
טז: כל מי שעברו עליו מ' יום בלי יסורין קיבל עולמו, והיכי דמי יסורין הושיט ידו לארנקי וכו'דרכי האמונה עמ' תיט
טז: כל שעברו עליו מ' יום בלא יסורין וכו'אוהב משפט (שמט) דף לג ע"א
טז: לה"ר בפניואוצר לב - לב יהודה חלק ב סי' ק
טז: לעולם אל יספר אדם בטובתו של חבירו וכו'זרע שמשון (תקלח) וירא
טז: מ"ד מברך רעהו בקול גדול וכו' כגון דאיקלע לאושפיזא וכו'זרע שמשון (תקלח) וירא
טז: מ"ד מברך רעהו בקול גדולשנות חיים (חזן) דף קכה ע"א
טז: מה נשתנה מצורע זה שאמרה תורה בדד ישביד יוסף (צרפתי, שעו) דף ריא ע"ד
טז: מנין לרואה דבר מגונה בחברו שחייב להוכיחושנות חיים (חזן) דף קפח ע"ב
טז: מנין שלא ישנה אדם באכסני'ישמח משה (נאס) דף כד
טז: מעיד אני עלי שמים וארץ שהרבה פעמים לקה עקיבא על ידיפרדס דבש פרק פח, קח
טז: עד היכן תוכחה עד הכאהשנות חיים (חזן) דף מט ע"א
טז: עד היכן תוכחהישמח משה (נאס) דף כו ע"ב
טז: רב דימי חלש עול לגביה וכו' נשיוליה ביה וכו' א"ל מי מקיימת לעולם אל יספר אדם וכו'זרע שמשון (תקלח) וירא
טז: תוס' ד"ה ומאן דאמר עד נזיפה הא כתיב הכאה וקללהשנות חיים (חזן) דף קט ע"א
י ע"א חלוקים בקרבנותיהןמועדי ה' (טרנובסקי) חנוכה ופורים עמ' צח
י ע"א יחיד גומר ההללכאיל תערוג עמ' סו
י ע"ב אבתי עברי אחשורוש אנןהרופא לשבורי לב בראשית עמ' תשלג
י ע"ב ספרי חיים וספרי מתים וכו'דרשות חתם סופר (תרפט) ח"א דף ז ע"ב
י ע"ב ראש השנה ויום הכפורים דאיקרי מועדדרשות אבן ישראל עמ' לו
י ע"ב שילוח הי' מקלח מים כאיסור צוה המלך והרחיבוהו כדי שיתרבו מימיו ונתמעטותורת מנחם חס"ב עמ' 344
י. אין פוחתין מכ"א תקיעותאות היא לעולם ח"ב דף קצב ע"ג
י: אמאי קרי ליה חליל דחלי קליה, ורש"ילמטה יששכר עמ' שמה
י: אמר רשב"ג מי השילוח היה מקלח מים בכאיסראהל יעקב (שפירא) דף ו ע"ג-ע"ד
יא ע"א מנין לעיקר שירה וכו'דרשות חתם סופר (תרפט) ח"א דף קכו ע"ג
יא ע"א מנין שאין אומרים שירה אלא על היין וכו'קדושת לוי (תשסה) ח"א עמ' שצג
יא ע"א משמחי לב איקרי טוב לא איקרידרשות אבן ישראל עמ' כח
יא ע"א שירה בשעת ניסוךדרשות הרז"ה עמ' א'קפב
יא ע"א שירת האיים בעת הקרבת הקרבנותדרך עץ החיים (ארלנגר, תשעג) ח"ב עמ' 327
יא ע"א תוס' ד"ה משמח לבמסילות בלבבם (אייזנברגר, תשעב) עמ' תלא
יא ע"א תוס' ד"ה משמחדרשות אבן ישראל עמ' עה
יא ע"ב לוים לפעמים היו מגביהים קולם בשיר ולפעמים היו נמוך קולםקדושת לוי (תשנח) עמ' עה
יא ע"ב משורר ששיער בשל חבירו במיתההרופא לשבורי לב במדבר עמ' צט, קיב
יא. מנין לעיקר שירה מן התורהשבט מישראל (פרידמן) ח"ג עמ' רנד
יא. משורר ששיער חייב מיתהיקרת דניאל ויקרא-במדבר עמ' שי
יא: אין אומרים שירה אלא על קרבן שהיא חובת הציבורשבט מישראל (פרידמן) ח"ג עמ' תכא
יא: משורר ששוער בשל חברו במיתהשנות חיים (חזן) דף מח ע"א
יג ע"ב כינור של ימות המשיח של שמונה נימין וכו'תורת מנחם חס"ד עמ' 34, 51, 126
יג ע"ב כינור של ימות המשיח של שמונה נימיןתורת מנחם ח"ע עמ' 239
יג ע"ב כינור של ימות המשיח של שמונה נימיןתורת מנחם חס"ח עמ' 35, 196
יג ע"ב כינור של מקדש של ז' נימין וכו' של עוה"ב עשרתורת מנחם - ס' המאמרים תשכו עמ' קעב, קצז
יג ע"ב כינור של משיח של שמונה נימיןתורת מנחם חע"ד עמ' 244, חע"ה עמ' 16, 52, חע"ו עמ' 101
יג ע"ב כנור של מקדש של שבעת נימין הי' וכו' ושל ימות המשיח שמונהתורת מנחם - ס' המאמרים תשלח עמ' קל, רנ-רנא
יג ע"ב כנור של מקדש של שבעת נימין הי' וכו' ושל ימות המשיח שמונהתורת מנחם חס"ב עמ' 101
יג ע"ב של עולם הבא עשר שנאמר עלי עשורהרופא לשבורי לב בראשית עמ' קנו
יג ע"ג מהה"מאות היא לעולם ח"ב דף צח ע"ג
יג תוס' ד"ה אין הקטןאות היא לעולם ח"ב דף צח ע"ג
יג: בן בג בגפרדס דבש פרק קכח
יג: כנור של מקדש של שבעת נימין היהלמטה יששכר עמ' עט
יז לעולם אל יספר בטובתו של חבירודברים אחדים (תקמח) דף נט ע"ג-ע"ד
יז ע"א וחד אמר פרנס לפי דורושפת אמת (ברעזאן, תשעד) עמ' סא
יז ע"א חד אמר דור לפי פרנס וחד אמר פרנס לפי הדורדרשות אל עמי ח"ג דרוש כא
יז ע"א כתונת מכפרת על שפיכות דמיםמחנה ראובן ח"ג עמ' קפח
יז ע"א פרנס לפי הדור והדור לפי פרנסדרשות אבן ישראל עמ' נח, רעט, שטו
יח ע"ב ת"ר שנה האמורהדרשות הרז"ה עמ' תשו
יח ע"ב תוס' ד"ה לערכיןדרשות הרז"ה עמ' תשו
כ ע"ב תוס' - בעירן ריתחא ענשינן ה"ר וכו' איבא עונש לאותו שמשנה אותו להיפטרהרופא לשבורי לב שמות עמ' תקעה
כא יקריב אותו מלמד שכופין וכו'דברים אחדים (תקמח) דף פד ע"ג
כג ע"א פריעת בע"חדרשות הרז"ה עמ' סב
כד. אין להקדש אלא מקומו ושעתודרכי האמונה עמ' ג, רסד
כד. המקדיש נכסיו וכו' אין לו בכסותשערי חיים (רוטר) ח"ב סי' קכ
כה ע"א המקדיש בית כור נפדה בחמישים שקל כסףפלאות עדותיך ח"א עמ' תמד
כו לא יגאל עוד, לכמות שהיתה אינה נגאלת אבל נגאלת שתהא לפניו כשדה מקנהאדבר בם עמ' עט
כו ע"א אבל נגאלת שתהא לפניו כשדה מקנהאמרי רצון דרוש לט
כח ע"א באושא התקינו המבזבז אל יבזבז יותר מחומשהרופא לשבורי לב בראשית עמ' תפט
כח ע"א מה בהמה יש לו רשות למוכרה לעולםאמרי רצון דרוש לט
כח. א"ר אילעא באושא התקינו המבזבז אל יבזבז יותר מחומשפרדס דבש פרק קכח
כט ע"ב מכורה אינה יוצאהדרשות הרז"ה עמ' תכב
כט ע"ב רב אמר מכורה ויוצאהאמרי רצון דרוש לט
ל ע"א תוס' ד"ה ולא ידענאאות היא לעולם ח"ב דף קכז ע"ד
ל ע"ב הואיל ונלךאות היא לעולם ח"ב דף כט ע"א
ל ע"ב רש"י - משמע שלא יעלה על ליבו שיהא עושה שום עבירהדרך עץ החיים (ארלנגר, תשעג) ח"ג עמ' 320
ל: רש"י ד"ה [אמר אביי] הריני, משובח במקומי שאני דרשןפרדס דבש פרק טז
לא ע"א אחדים ולא עשיריתדרשות הרז"ה עמ' קכז
לא ע"א אין בעל הנס מכיר בניסואמרי רצון דרוש ו
לא ע"א להביא את חודש העיבורתורת מנחם חס"ד עמ' 77
לב ע"ב אם היה משה רבינו נבנם לארץ ישראל היה מבטל יצרא דעבודת גילולים מן העולםערבי נחל (תשסט) דברים עמ' רמב
לב ע"ב אפשר בא דוד ולא עשוכאיל תערוג עמ' קמ
לב ע"ב בזמן שכל יושביה עליהדרשות הרז"ה עמ' א'עט
לב ע"ב כל יושבי' עלי'תורת מנחם - ס' המאמרים תשל עמ' שמא
לב ע"ב כל יושבי' עלי'תורת מנחם ח"ע עמ' 150, חע"ב עמ' 185
לב ע"ב כל יושבי' עלי'תורת מנחם חע"ד עמ' 54
לב ע"ב קדושה ראשונה קידשה לעתיד לבא או לאערבי נחל (תשסט) במדבר עמ' קעז
לב ע"ב רבעו רחמי איצרא דעבודת כוכבים ובטלינהוערבי נחל (תשסט) דברים עמ' רמב
לב. בית הבנוי בחומה אינו כבתי ערי חומהחמדה יקרה במדבר עמ' קצג
לב: בעי רחמי איצר הרע דעבודה זרה והרגוהו לגמרי וליצר הרע דזנות בחלוה לעיניו ומסתייע דלא מגרי בהו יצר הרע בקריביתי'בית פרץ עמ' קפה
לג ע"א אפשר יובל בטל ונביא מתנבא שיבטלאמרי רצון דרוש לט
לג ע"א ויאשיה מלך עליהםדרשות הרז"ה עמ' א'קג
לג ע"ב הכהנים והלוים מוכרין לעולם וגואלין לעולם וכו'הרופא לשבורי לב במדבר עמ' רעו
לג. בתי החצרים נותנין להם כח יפה שבבתי ערי חומה וכח יפה שבשדותחלק שמעון עמ' צה
ב ע"ב תוס' ד"ה הכלבית ישי (תשס) דרשות ח"ב עמ' רעא
ז. האשה שיצאה לההרג אין ממתינין לה עד שתלדדודי נתן שמות עמ' פג
טו ע"א על ז' דברים נגעים באיםעצי עדן (תשעח) עמ' קצג
טו ע"א ק"ו למוציא דיבה על חבירודודאי יעקב עמ' שמז
טו ע"א תוס' ד"ה כשםערך לחם (צאלח) עמ' קסח
טו ע"ב המספר לשה"ר ראוי לסקלו באבניםתפארת הגרשוני (תשמח) עמ' קכ
טו ע"ב המספר לשון הרע ראוי לסוקלו באבניםתפארת הגרשוני (תשע) עמ' קעה
טו ע"ב חומרתה של לשון הרעדודאי יעקב עמ' שנ
טו ע"ב כל המספר לשה"ר מגדיל עוונותיו עד לשמים וכו'בית ישי (תשס) דרשות ח"ב עמ' שלט
טו ע"ב לישנא תליתא ורש"י, תוס' ומהרש"אבית ישי (תשס) דרשות ח"ב עמ' שלט-שמ
טו ע"ב לשה"ר שקולה כנגד ג' העבירותבית ישי (תשס) דרשות ח"ב עמ' רנ
טו ע"ב לשון הרע נגד ג' חמורותעצי עדן (תשעח) עמ' קנו
טו ע"ב מאי תקנתן של מספרי לשה"ר יעסוק בתורה כו' סיפר אין לו תקנה שכבר כרתו דוד כו'בנתיבות שם עמ' רטז, רכ
טו ע"ב מה תקנתו של מספר לשה"ר אם ת"ח הוא וכו'בית ישי (תשס) דרשות ח"ב עמ' שמ
טו ע"ב מה תקנתו של מספר לשון הרעדודאי יעקב עמ' רעא
טו ע"ב שלשה נלקים בעון לשון הרע האיש המדבר לשון הרע ואותו האיש המקבלו ואותו האיש המדבליס עליובנתיבות שם עמ' רה
טו. לא נחתם גזר דינם של אבותינו במדבר אלא על לשון הרעעזר מיהודה (תשפא) שמות עמ' קיד
טו. מוציא שם רע להקל ולהחמיר כיצד אחר שהוציא שם רע על גדולה שבכהונה וכו'תולדות ישראל עמ' עט
טו. נמצא, אומר בפיו חמור מהעושה מעשה, שהרי לא נחתם גזר דינם אלא על דבר המרגליםאגודת אזוב (תשעא) יתרון אור פרק ח פסוק ט
טו: אין אני והוא יכולין לדור במדור אחדבן אברהם (תשעד) עמ' רעו
טו: אמר רבי חמא בר חנינא מה תקנתו של מספרי לשון הרע, אם תלמיד חכם הוא יעסוק בתורה, ואם עם הארץ הוא ישפיל דעתודרשות חלק לוי עמ' תב
טו: ה' אומר שהוא אינו יכול לדור בעולם אחד עם מי שמדבר לשון הרעמרפא בכנפיה ח"ג עמ' רלא
טו: היכי דמי לישנא בישא, אמר רבה, כגון דאמר איכא נורא בי פלניאדרשות דבר צבי שמות עמ' שכ
טו: המספר לשון הרע אין לו תקנה שכבר כרתו דוד ברוח הקודש, שנאמר יכרת ה' כל שפתי חלקותבן אברהם (תשעד) עמ' ריד
טו: חטא לשון הרע שקול כנגד שלש העבירות החמורותמרפא בכנפיה ח"ג עמ' רכט
טו: יסורים הבאים על האדם הם לעוררו תשובה וכו'נר לצדיק ויקרא עמ' יב
טו: כל המספר לשה"ר אמר הקב"ה אין אני והוא יכולין לדור בעולםבנין חיים עמ' ח"א עמ' קנב
טו: כל המספר לשה"ר ראוי לסוקלו באבן וכו' ור"י אמר כאילו כפר בעיקרבנין חיים עמ' ח"ב עמ' רט
טו: כל המספר לשון הרע כאילו כפר בעיקרמרפא בכנפיה ח"ג עמ' רכט
טו: כל המספר לשון הרע כאילו כפר בעיקרנר לצדיק ויקרא עמ' קטז
טו: לשה"ר כיון שסיפר אין לו תקנה שכבר כרתו דוד ברוה"ק שנאמר יכרת ה' כל שפתי חלקות לשון מדברת גדולותנר לצדיק שמות עמ' שנו
טו: נגעים באין על חטא לשה"רבנין חיים עמ' ח"א עמ' תד, ח"ב עמ' שה, שט
טו: קטיל תליתאי - הורג למספרו ולמקבלו ולאומרושערי אורה (ברגמן, תשעז) ח"א עמ' רלז
טו: שאלו לנחש מה הנאה יש לך שאתה נושך, השיב ומה הנאה יש לבעל הלשוןבן אברהם (תשעד) עמ' ריג
טז ע"א חשב האפוד מכפר על הרהור ע"זבנתיבות שם עמ' ל, רנא
טז ע"א למה נסמכה פרשת בגדי כהונה לפרשת קרבנות וכו'פחד יצחק (גאגין) עמ' קסד
טז ע"א מעיל מכפר על לשון הרע וכו'פחד יצחק (גאגין) עמ' קעא
טז ע"א מעיל מכפר על לשון הרעבנין אברהם בראשית עמ' מב
טז ע"א על שבעה דברים הנגעים באיםדודאי יעקב עמ' רעג
טז ע"א ציץ מכפר על מעשי עזי פניםבית ישי (תשס) דרשות ח"ב עמ' שלח
טז ע"א קטורת ומעיל מכפרים על לשה"רבית ישי (תשס) דרשות ח"ב עמ' שלד
טז ע"א קרבנות מכפרין כך בגדי כהונה מכפריןבנתיבות שם עמ' ר
טז ע"ב א"ר טרפון תמה אני אם יש בדור הזה שמקבל תוכחהפחד יצחק (גאגין) עמ' תקצו
טז ע"ב הוא הבדיל בין איש לאשתו בין איש לרעהו לפיכך אמרה תורהבנתיבות שם עמ' קפז
טז ע"ב טול קורה מבין עיניךבנין אברהם בראשית עמ' מח, סא
טז ע"ב מה נשתנה מצורע שאמרה תורה בדד ישב מחוץ למחנה מושבו וכו'פחד יצחק (גאגין) עמ' שכב, שכד
טז ע"ב מחלוקת רב ושמואל עד היכן תוכחה ביאור הפשט, וכן ביאור שהתוכחה היא על המוכיח עצמו - ואין בה תועלת, עד שהמוכח רואה שהמוכיח מקלל את עצמו (כשמואל) או מקבל על עצמו עונשים (כרב) כהנהגת רבי זוסיא מאניפוליעל כן קרא שמו - דברים
טז ע"ב מנין לרואה בחבירו דבר מגונה שחייב להוכיחו שנאמר הוכח תוכיח וכו' יכול אפי' משתנים פניו ת"ל לא תשא עליו חטאבנין אברהם בראשית עמ' רפו
טז ע"ב מנין שלא ישנה אדם באכסניא שלו מן התורה שנאמר עד המקום אשר היה שם אהלה בתחלה וכו'המאיר לארץ (לדרמן) בראשית ח"א עמ' קמח,קנג
טז ע"ב מפני מה נשתנה מצורע שישב בדדדודאי יעקב עמ' רסט
טז ע"ב עד היכן חיוב תוכחה ח"א עד כדי נזיפה וח"א עד כדי הכאהבנין אברהם בראשית עמ' סו
טז ע"ב עד היכן חיוב תוכחההמאיר לארץ (לדרמן) בראשית ח"א עמ' קנח
טז ע"ב עד היכן לא ישנה אדם באכסניא שלו רב אמר עד הכאה ושמואל אמר עד שיפשילו לו כליו לאחוריו ומהרש"אהמאיר לארץ (לדרמן) בראשית ח"א עמ' קנ
טז ע"ב תמה אני אם יש בדור הזה מי שמקבל תוכחה מה הדרך הישרה באמירת תוכחהפרי תבונות פרשת פקודי
טז. הציץ מכפר על עון עזות מצחבנין חיים עמ' ח"ב עמ' שכד
טז. נגעים באים בשביל גסות הרוחעזר מיהודה (תשפא) שמות עמ' רלח
טז. על ז' דברים נגעים באים וכו'ברכת שמואל (תשעז) מצורע עמ' שפה
טז. תוס' ד"ה הא דאהנו מעשיו - בשפיכות דמים או גילוי עריות וכו'ברכת שמואל (תשעז) מצורע עמ' שפה
טז: אמר ר"ט תמה אני אם יש בדור הזה שמקבל תוכחה, אם אמר לו טול קיסם מבין שיניך, זה יכול לומר לו טול קורה מבין עיניך, אמר ראב"ע תמיהני אם יש בדור הזה שידע להוכיחנר לצדיק ויקרא עמ' קלד
טז: אמר רבי טרפון תמה אני אם יש בדור הזה מי שיכול, להוכיח, אם אומר לו טול קיסם מבין שיניך, אומר לו טול קורה מבין עיניךעזר מיהודה (תשפא) בראשית עמ' סט, קפא
טז: אמר רבי יוחנן בן נורי מעיד אני עלי שמים וארץ שהרבה פעמים לקה עקיבא על ידי, שהייתי קובל עליו לפני רבן גמליאל, וכל שכן שהוספתי בו אהבה, לקיים מה שנאמר אל תוכח לץ פן ישנאך הוכח לחכם ויאהבךבן אברהם (תשעד) עמ' מ, צז
טז: חיוב תוכחהדרוש תמר הקדמה דף ב ע"א, ו ע"א
טז: יכול אפי' משתנה פניו ת"ל ולא תשא עליו חטאבנין חיים עמ' ח"ב עמ' צה
טז: מי שלא בא לידי צער תוך מ' יום כו'משמרת הבית (פרלס) בהקדמה סי' א
טז: מעיד אני עלי שמים וארץ שהרבה פעמים לקה ר' עקיבא על ידי לקיים מה שנאמר "הוכח לחכם ויאהבך"בן אברהם (תשעד) עמ' קעא
טז: עד היכן תכלית היסורין וכו' במתניתא תנא אפי' הושיט ידו לכיס ליטול שלש ועלו בידו שתיםנר לצדיק ויקרא עמ' קיד
טז: עד היכן תכלית יסורים אפי' הושיט ידו לכיס וכו'בנין חיים עמ' ח"ב עמ' רו
טז: עד היכן תכלית יסורין אר"א כל שארגו לו בגד ללבוש ואין מתקבל עליו מתקיף לה רבא זעירא ואיתימא רשב"נ גדולה מזו אמרו אפילו נתכוונו למזוג בחמין ומזגו לו בצונן בצונן ומזגו לו בחמין ואת אמרת כולי האי מר בריה דרבינא אמר אפי' נהפך לו חלוקו רבא ואיתימא ר"ח ואיתימא ר"י וא"ל במתניתא תנא אפילו הושיט ידו לכיס ליטול שלש ועלו בידו שתיםנר לצדיק שמות עמ' נד, רד
טז: עד שאתה אומר לנו טול קיסם מבין עיניך, טול קורה מבין עיניךנר לצדיק שמות עמ' רצד
טז: תמה אני אם יש ברור הזה שיכול להוכיח אם א"ל טול קיסם וכו'בנין חיים עמ' ח"ב עמ' שט, שכב, תסה
י אבוב היה במקדש חלה היה וגו' ומימות משה היה וצוה המלך לצפותו זהב ולא היה קולו ערב וגו'הדרש וההלכה עמ' 176-177
י ע"ב אמרו מלאכי השרת לפני הקב"ה רבש"ע מפני מה אין ישראל אומרים שירה לפניך בר"ה וביוה"כפחד יצחק (גאגין) עמ' תשנח, תשסט
י. שנים עשר ימים בשנה החליל מכה, ורש"ימרפא בכנפיה ח"ג עמ' רנד
י: אבוב היה במקדש, חלק היה דק היה של קנה היה ומימות משה היה, צוה המלך וציפוהו זהב ולא היה קולו ערב, נטלו את צפויו והיה קולו ערב כמות שהיהעזר מיהודה (תשפא) שמות עמ' שא
י: אמרו מלאכי השרת לפני הקב"ה, רבש"ע מפני מה אין ישראל אומרים שירה לפניך בר"ה וביוה"כ, א"ל אפשר מלך יושב על כסא הדין וספרי חיים וספרי מתים פתוחין לפניו וישראל אומרים שירה לפניקול אריה (באקשט) ח"א עמ' 174, ח"ב עמ' 162
י: אפשר מלך יושב על כסא הדין וכו' וישראל אומרים שירה לפנימרפא בכנפיה ח"ג עמ' רמט
י: אפשר מלך יושב על כסא הדין וכו' וישראל אומרים שירה לפני, תוס' ד"ה אמרו מלאכימרפא בכנפיה ח"ג עמ' רנא
יא ע"א בכתף ישאו שהוא לשון ישא קול עוז מלשון שיר וזמר ושמחהבנתיבות שם עמ' קכד
יא ע"ב כשחרב הבית בראשונה אותו היום ת"ב היה ומוצאי שבת היה ומוצאי שביעית היתה וכו'פחד יצחק (גאגין) עמ' תקצט
יא ע"ב עולת נדבת ציבור טעונה שירה וכו' ובשטמ"ק אות ובית ישי (תשס) דרשות ח"א עמ' קכא
יא. מנין לעיקר שירה מן התורה שנאמר ושרת בשם ה' אלהיו איזהו שירות שבשם הוי אומר זה שירה וכו' בעי רבי אבין עולת נדבת ציבור טעונה שירה או אינה טעונה שירה וכו' ת"ש דתני רב מרי בריה דרב כהנא על עולותיכם ועל זבחי שלמיכם מה עולה קודש קדשים אף שלמים קודש קדשים ומה שלמים קבוע להם זמן אף עולה קבוע לה זמןקול אריה (באקשט) ח"א עמ' 31
יא: מגלגלין חובה ליום חובה וגו' ודיברו הלוים בשיר וישב עליהם את אונם וברעתם יצמיתם, ולא הספיקו לומר יצמיתם ה' אלהינו עד שבאו אויבים וכבשוםאגודת אזוב (תשעא) דמעות שלוש פרק ב פסוק ז
יב ע"א איזוהי שנה שר"ה בעשור לחדש וכו'בית ישי (תשס) דרשות ח"ב עמ' תי
יד. המדבר לה"ר יש לו תקנה על ידי תורהתולדות ישראל עמ' רכד
יז ע"א אלמלא בא הקב"ה בדין עם אברהם יצחק ויעקב אין יכולים לעמוד מפני התוכחהתולדות יצחק (כ"ץ) עמ' קנה
יז ע"א אלמלי בא הקב"ה עם אברהם יצחק ויעקב בדין אינם יכולים לעמוד מפני התוכחהבנין אברהם בראשית עמ' תד
יז ע"א חד אמר דור לפי פרנס וחד אמר פרנס לפי דורופחד יצחק (גאגין) עמ' תרטו
יז. אלמלא בא הקב"ה עם האבות בדין לא היו יכולים לעמוד מפני תוכחהבן אברהם (תשעד) עמ' פד, רעא
יז. אם יבא הקב"ה בדין עם אברהם יצחק ויעקב אינם יכולין לזכותבנין חיים עמ' ח"ב עמ' קלה
יז. אשר נשיא יחטא לאשמת העם, כל דור ודור לפי הפרנס, ופרנס לפי הדורנר לצדיק ויקרא עמ' ט
יז. זה דור דורשיו מבקשי פניך יעקב סלה, פליגי בה רבי יהודה נשיאה ורבנן, חד אמר דור לפי פרנס, וחד אמר פרנס לפי דורודודי נתן שמות עמ' תקטז
יז. ח"א דור לפי פרנס וח"א פרנס לפי דורודרשת שבת הגדול (מהר"ל) הערה 984, 991
יח ע"א שכירות אינה משתלמת אלא לבסוףפחד יצחק (גאגין) עמ' תשנא
כ ע"א רבא חלש עול לגביה אביי ורבנן ויתבי וקאמרי וכו'המאיר לארץ (לדרמן) בראשית ח"ב עמ' תשנא
כא: אדם יכול להקריב קרבן עבור אחרדרשת שבת הגדול (מהר"ל) הערה 1600
כז. הבעלים קודמים מפני שהם מוסיפים חומשדרשת שבת הגדול (מהר"ל) הערה 44
ל: כיון שעבר ושנה נעשית לו כהיתרמרפא בכנפיה ח"ג עמ' פט
לא: יכול לזרוק כסף הפדיון בתוך רשות הלוקח, ולוקח ביתו בחזרהקול אריה (באקשט) ח"א עמ' 278
לב ע"ב אפשר בא דוד ולא עשה סוכות וכו'בית ישי (תשס) דרשות ח"א עמ' קנז
לב ע"ב אפשר היו הזקנים והשופטים ולא עשו סכות וכו' אלא משום שלא בעי רחמי איצרא דע"זעצי עדן (תשעח) עמ' קפה
לב ע"ב ואגין זכותא עלייהו כי סוכה וכו'בית ישי (תשס) דרשות ח"א עמ' קס
לב ע"ב כשביטלו אנשי כנה"ג יצרא דע"ז וכו'בית ישי (תשס) דרשות ח"א עמ' פד
לב ע"ב כשעלו בימי עזרא בטלו יצרא דעבודה זרההמאיר לארץ (לדרמן) בראשית ח"א עמ' תנ
לב: דבעי רחמי על יצרא דע"ז ובטליה ואגין זכותא עלייהו כסוכהאהבת שלום (סופר) עמ' פב
ב: הכל חייבין בסוכה, תוס'נחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' לא אות יט, סי' לד אות ה
ג. הכל מטמאין בטמא מת לאתויי מאי, לאתויי קטן, תוס'נחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' מז אות יח
ג. הכל מצטרפין לזימון לאתויי מאי, תוס'נחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' לד אות יב, סי' ע אות נא
ג: כהנים בעבודתן לא הגיחו תפילין של יד משום חציצהחלקת אפרים - כי תבוא
ג: תוס' ד"ה של יד, כל זמן שבין עיניך יהיו שתים, היינו בשעה שמניח שניהם וכו'כסף נבחר (תשפ) עמ' שעז
ד ע"ב נפשות דבר אחר נפשות להביא מנוול ומוכה שחיןיחי ראובן (קרלנשטיין) ויקרא עמ' תל
ה: בני ישראל מעריכין ואין הנכרים מעריביןנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' יט אות י
ז. אין ממתינין עד שתלד ורש"ימשחת שמן (תשסז) ח"א עמ' ס
טו ע"א בא וראה כמה גדול כח של לשון הרע מנלן ממרגליםיחי ראובן (קרלנשטיין) במדבר עמ' קלט
טו ע"ב אלא מה תקנתו שלא יבא לידי לשון הרעיחי ראובן (קרלנשטיין) במדבר עמ' קנז
טו ע"ב אמר הקב"ה אין אני והוא יכולים לדור בעולםיחי ראובן (קרלנשטיין) במדבר עמ' סז
טו ע"ב אמר לו הקב"ה ללשון כל אבריו של אדם זקופים ואתה מוטל כל אבריו של אדם מבחוץ ואתה מבפנים ולא עוד אלא שהקפתי לן שתי חומות אחת של עצם ואחת של בשרייחי ראובן (קרלנשטיין) שמות עמ' תריט, ויקרא עמ' קלז, קמא
טו ע"ב אמר ר' יוסי בן זימרא כל המספר לשון הרע נגעים באים עליויחי ראובן (קרלנשטיין) ויקרא עמ' קכא, קכז
טו ע"ב במערבא אמרי לשון תליתאי קטיל תליתאי הורג למספרו ולמקבלו ולאומרועטרת משה ימים נוראים - עשי"ת אות כ, יו"כ אות קיז
טו ע"ב כל המספר לשון הרע מגדיל עוונות כנגד שלש עברותיחי ראובן (קרלנשטיין) ויקרא עמ' קלב, רכו
טו ע"ב כל המספר לשון הרע מגדיל עונות עד לשמיםיחי ראובן (קרלנשטיין) דברים עמ' יב
טו ע"ב כרתו דוד ברוה"קימלא פי תהלתך - עיונים בתפלה עמ' קלה
טו ע"ב מתקבצות כל החיות ובאות אצל נחש ואומרות ארי דורם ואוכל וכו' אתה מה הנאה יש לךיחי ראובן (קרלנשטיין) ויקרא עמ' רכב
טו ע"ב תוס' ד"ה אבנטיחי ראובן (קרלנשטיין) שמות עמ' תקצ
טו. כל המספר לשון הרע על חבירו כאילו כפר בעיקרפחד דוד ח"א עמ' קלח
טו. לא נחתם גזר דין במדבר אלא על לשון הרעחלקת אפרים - וישב
טו. תוס' ד"ה כשםמשחת שמן (תשעא) שמות עמ' תקפח
טו: אמר הקב"ה בנוהג שבעולם אדם רוצה להקיף חומה וכו', ולשון זה הקפתי אותה בב' חומותכסף נבחר (תשפ) עמ' תלג
טו: אר"ח אמר מר עוקבא כל המספר לה"רפני יצחק (פראנסיס) דף קכג ע"ג
טו: בעל גאוה אין הקב״ה והוא יכולין לדור בעולםפחד דוד ח"א עמ' תיא, ח"ב עמ' יד, ח"ג עמ' מב, רפ
טו: כל המספר לשון הרע ראוי לסקלו באבניםכסף נבחר (תשפ) עמ' קיד, שמא
טו: לעתיד לבוא מתקבצות כל החיות ובאות אצל הנחשפחד דוד ח"ד עמ' מ
טו: לשה"ר הורגת ג'מזבח אליהו דף קלה ע"ג
טו: לשון הרע הורגת שלושהפחד דוד ח"ג עמ' שלו, תנט
טו: מי שדיבר לשה"ר יעסוק בתורהמזבח אליהו דף קצג ע"ב
טו: מצורע, מוציא רעפחד דוד ח"ג עמ' סט, עד, פט
טו: נורא תבער אשנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' סד אות א
טו: סיפר אין לו תקנה שכבר כרתו דודפני יצחק (פראנסיס) דף קכג ע"ב
טו: תנא דבי רבי ישמעאל כל המספר לשון הרע מגדיל עוונות כנגד שלש עבירותפחד דוד ח"א עמ' מד, ח"ג עמ' פט, ח"ד עמ' מ
טז ע"א למה נסמכה פרשת בגדי כהנה לפרשת קרבנותיחי ראובן (קרלנשטיין) במדבר עמ' תקצז
טז ע"א לעולם אל יספר אדם בטובתו של חבירו וכו'ימלא פי תהלתך - ימים נוראים חנוכה ופורים עמ' שמב
טז ע"א לעולם אל יספר אדם בטובתו של חבירו שמתוך טובתו בא לידי גנותועטרת משה ימים נוראים - תשובה אות צ
טז ע"א מברך רעהו בקול גדולימלא פי תהלתך - עיונים בתפלה עמ' רסב
טז ע"א מעיל מכפר על לשון הרע אמר הקב"ה יבא דבר שבקול ויכפר על מעשה הקוליחי ראובן (קרלנשטיין) שמות עמ' תרב
טז ע"א נגעים באין על לשון הרעכלביא שכן עמ' לג
טז ע"א על מה קטרת מכפרת על לשון הרע אמר הקב"ה יבא דבר שבחשאי ויכפר על מעשה חשאיעטרת משה ימים נוראים - יו"כ אות ד, ה, עח, קלט, קנג, קנד, קעה, קעו
טז ע"א ציץ מכפר על מעשה עזי פנים כתיב הכא והיה על מצח אהרן וכתיב התם ומצח אשה זונה היה לךעטרת משה ימים נוראים - ר"ה אות כח
טז ע"א קטרת מכפרת על לשון הרע וכו' לשון הרע אלשון הרע ל"ק הא בצינעא וכו'יחי ראובן (קרלנשטיין) ויקרא עמ' קנח
טז ע"ב א"ר טרפון תמה אני אם יש בדור הזה שמקבל תוכחה אם אמר לו טול קיסם מבין עיניך אמר לו טול קורה מבין עיניךעטרת משה ימים נוראים - תשובה אות נו
טז ע"ב אמר רבי טרפון תמיה אני אם יש בדור הזה שמקבל תוכחהיחי ראובן (קרלנשטיין) בראשית עמ' שצד
טז ע"ב מה נשתנה מצורע שאמרה תורה בדד ישביד יוסף (צרפתי, תשסז) ח"ג-1 עמ' קצג
טז ע"ב עד היכן תוכחהיחי ראובן (קרלנשטיין) ויקרא עמ' קצג
טז ע"ב עד היכן תכלית יסוריןיחי ראובן (קרלנשטיין) בראשית עמ' עב
טז רש"י - בא לידי רעתו דכשהוא מספר כו'סם חיי (עשאל) דרשות דף מא ע"ב
טז. אהני מעשיו וכו'משחת שמן (תשסז) ח"א עמ' קעח
טז. אמר ריב"נ כמה פעמים לקה ר' עקיבא על ידיחלקת אפרים - וישב
טז. בגדי כהן גדול מכפרים על עוונות בני ישראלפחד דוד ח"ג עמ' רמח
טז. הנגעים באים על עון לה"ר ובעון הגאוהמזבח אליהו דף קיז ע"ג
טז. חושן מכפר על הדרינין וכו' אפוד מכפר על עבודה זרה וכו'משחת שמן (תשעא) שמות עמ' שצז
טז. טעם למה בזה"ז אין מספרי לה"ר ובעלי נידות נלקין בצרעתמזבח אליהו דף קכ ע"ג
טז. נגעים באין וכו' ועל צרות העיןמשחת שמן (תשעא) ויקרא עמ' רכה
טז. על ז' דברים הנגעים באים כו'נתיבות שמואל דרוש עז
טז. על ז' דברים הנגעים באיםמזבח אליהו דף קכ ע"ד
טז. על שבעה דברים נגעים באים וכו'פחד דוד ח"ג עמ' סט, פה, פו, צח
טז: אמר ריב"נ מעיד אני עלי שמים וארץ שהרבה פעמים לקה עקיבא על ידינחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' ק אות י
טז: הוא הבדיל בין איש לאשתו לפיכך ישב בדד - הנטייה להיות מוש"ר היא צרעת נפשית, העונש הוא בדר ישב, בנ"א בדילין ממנינתיבות שמואל דרוש עו
טז: הוכח תוכיח את עמיתך, אפילו מאה פעמיםפחד דוד ח"א עמ' תרפד
טז: חיוב תוכחה היא עד הכאה, אבל אם נוגע לקידוש השם, אין להשגיח גם על ההכאותנתיבות שמואל דרוש צט
טז: טול קורה מבין עיניךמזבח אליהו דף נ ע"א
טז: טמא טמא יקרא כדי שרבים יבקשו רחמים עליו - מדת הרחמנות על המעונה ביסורים אפי' אם הוא חוטא ומשחתנתיבות שמואל דרוש עז
טז: כי הא דר"ה וחייא בר רב הוו יתבי קמיה דשמואלנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' לד אות י
טז: כל שעברו עליו מ' יום בלא יסורין קיבל עולמוחלקת אפרים - במדבר
טז: מנין לרואה בחבירו דבר מגונה שחייב להוכיחו שנאמר הוכח תוכיח הוכיחו ולא קבל מנין שיחזור ויוכיחנו ת"ל תוביח מכל מקוםמשחת שמן (תשעא) ויקרא עמ' רנו, רנח
טז: מנין לרואה בחבירו דבר מגונה שחייב להוכיחופחד דוד ח"ב עמ' נב, שמ
טז: מנין שלא ישנה אדם מאומנות אבותיומזבח אליהו דף קז ע"א
טז: עד היכן לא ישנה אדם באכסניא שלונחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' ע אות כט
טז: עד היכן תוכחה, ח"א אמר עד הכאה וכו'חלקת אפרים - נצבים
טז: רבן גמליאל ברבינחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' סו אות ג
טז: תוכחה לשמה וענווה שלא לשמהנתיבות שמואל דרוש קו
טז: תמה אני אם יש בדור הזה שמקבל תוכחה וכו'משחת שמן (תשעא) ויקרא עמ' שנב, דברים עמ' רנג
טז: תמיה אני אם יש בדור הזה שמקבל תוכחהנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' ד אות יא, סי' כב אות יא
טז: תמיהני אם יש בדור הזה מי שמקבל תוכחהפחד דוד ח"א עמ' תרעו
י ע"א ומ"ש בפסח דלא אמרינןימלא פי תהלתך - עיונים בתפלה עמ' תקכד
י ע"ב אמרו מלאכי השרת לפני הקב"ה רבונו של עולם מפני מה אין ישראל אומרים שירה לפניך בר"ה וביום הכפורים אמר להן אפשר מלך יושב על כסא הדין וספרי חיים וספרי מתים פתוחין לפניו וישראל אומרים שירה לפניעטרת משה ימים נוראים - ר"ה אות עא, יו"כ אות קג
י ע"ב מבואר דהלל דראש חודש הוא רק מנהגאעטרת משה ימים נוראים - ר"ה אות תה
י ע"ב תוד"ה אמרו מלאה"ש, משמע שמלאה"ש אומרים שירה וכו'ימלא פי תהלתך - ימים נוראים חנוכה ופורים עמ' כח
י. מ"ש בחג דאמרינן כל יומא ומ"ש בפסח דלא אמרינן כל יומא וכו'משחת שמן (תשעא) במדבר עמ' רנב
י. תמהני אם יש בדור הזה שיודע להוכיחחלקת אפרים - נצבים
י: ראש חודשנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' עא אות י
יא מנין לביכורים שטעונים שירהנתיבות שמואל דרוש קכד דף רעו ע"א-ע"ב
יא ע"א לימא בהא קמיפלגי דמ"ד וכו' קסבר עיקר שירה בפה וכלי לבסומי קלא הוא דעבידא ומ"ד וכו' קסבר עיקר שירה בכלי וכו'עטרת משה ימים נוראים - ר"ה אות קלה, עשי"ת אות עא
יא ע"א עיקר שירהימלא פי תהלתך - עיונים בתפלה עמ' רצז, תמט
יא. בכורים טעון שירהנתיבות שמואל דרוש קכד
יא. מנין לביכורים שטעונין שירהפחד דוד ח"ד עמ' קלב
יא. מנין לעיקר שירה מן התורה וכו'משחת שמן (תשעא) במדבר עמ' לב
יא: בן לוי מהמשוררים העוסק בנעילת שערים חייב מיתהמשחת שמן (תשעא) בראשית עמ' שנט, ויקרא עמ' תקי, במדבר עמ' כ
יא: מעשה בר"י שהלך לסייע את ר' יוחנן בן גודגדא בהגפת דלתותנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' ק אות א
יא: עולת נדבת ציבור טעונה שירה ושטמ"קמשחת שמן (תשסז) ח"א עמ' קלג
יא: רש"י ד"ה מוצאי שבת, אחד בשבתנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' ס אות ב
יב ע"א בענין נסכים טעונים שירהעטרת משה ימים נוראים - ר"ה אות קטו
יב. יחזקאל גלה בחרש ומסגר של גלות יויכיןחלקת אפרים - שופטים
יג ע"א תוס' ד"ה הנך שית, כי נמי ישראל בגלות ואינן כלל על אדמתן וכו' דאין כל יושביה עליה מונין שביעית אף על גב שאין מונין יובלעטרת משה ימים נוראים - יו"כ אות צח
יג ע"ב אלא בפהימלא פי תהלתך - עיונים בתפלה עמ' רצז
יג ע"ב כנור של מקדש של שבעת נימין היה וכו' ושל ימות המשיח שמונה וכו' של עולם הבא עשר שנאמר עלי עשור ועלי נבל עלי הגיון בכנור ואומר הודו לה' בכנור בנבל עשור זמרו לו וכו'עטרת משה ימים נוראים - יו"כ אות סה
יג: והיה לכם למשמרת עד ארבע עשר יוםגור אריה (קאליש) פרשת בא
יד. במה נאה עובדת כוכבים זונחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' מט אות א
יז ע"א חד אמר דור לפי פרנס וחד אמר פרנס לפי דורועטרת משה ימים נוראים - ר"ה אות ריד, יו"כ אות קכז, קלג, קמו, קמז, קנב, קנג
יז. ביקש להחזיר את העולם לתהו ובהומשחת שמן (תשסז) ח"א עמ' ד
כא. חייבי ערכין ממשכין אותוחלקת אפרים - פקודי
כא. לא הקדימה הכתוב אלא למקראהאשל אברהם (חיות) דף כו ע"ג
כא. מלמד שכופין אותו עד שיאמר רוצה אניכלביא שכן עמ' יא
כב. קולפי טאבינחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' לד אות י
כג. משה בר עצרי ערבא דכלתיה הוהנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' לח אות ה
כה. באושא התקינו המבזבז אל יבזבז יותר מחומשנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' ק אות טו
כז: למימרא דחומש עדיףמשחת שמן (תשסז) ח"א עמ' קסו
כח ע"ב אחד יובל ואחד שביעית משמטין כאחד אלא שיובל בתחילתו והשמטה בסופהעטרת משה ימים נוראים - אלול אות קטז, ר"ה אות יג
כט ע"א אין עבד עברי נוהג אלא בזמן שהיובל נוהג שנאמר עד שנת היובל יעבוד עמך ואין שדה החרם נוהגת אלא בזמן שהיובל נוהג שנאמר ויצא ביובל ושב לאחוזתו אין בתי ערי חומה נוהגין אלא בזמן שהיובל נוהג שנאמר לא יצא ביובל ר"ש בן יוחי אומר אין שדה חרמין נוהגין אלא בזמן שהיובל נוהג שנאמר והיה השדה בצאתו ביובל קודש לה' כשדה החרם ר"ש בן אלעזר אומר אין גר תושב נוהג אלא בזמן שהיובל נוהג אמר רב ביבי מאי טעמא אתיא טוב טוב כתיב הכא כי טוב לו עמך וכתיב התם בטוב לו לא תוננועטרת משה ימים נוראים - ר"ה אות קמא, תיד
כט. אין עבד עברי נוהג אלא בזמן שהיובל נוהגפחד דוד ח"ב עמ' תיד
כט. נכסי חוץ לארץ נקראים מטלטלין ונכסי ארץ ישראל נקראת קרקעכסף נבחר (תשפ) עמ' מ, שיד, תמב
ל: רש"י הריני משובח במקומי שאני דרשן ובקי בבן עזאינחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' יא אות ה
לא: יצא הקדש שאין לו דורותנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' פח אות יא
לב ע"ב דכתיב ויעשו בני הגולה השבים מן השבי סוכות וישבו בסוכות כי לא עשו מימי יהושע בן נון כן בני ישראל וגו' ותהי שמחה גדולה מאד וכו', דבעי רחמי על יצר דעבודה זרה ובטליה ואגין זכותא עלייהו כי סוכה וכו'עטרת משה ימים נוראים - יו"כ אות נו
לג: הכהנים והלוים מוכרים לעולם וגואלים לעולםסמיכת חכמים (תשסא) עמ' רלו
לד. רש"י ד"ה הכאמשחת שמן (תשסז) ח"א עמ' קצו
?תוס' ד"ה והא דמשמע בבתרא דאין המצוות בטלות אתייא בשמאלשנות חיים (חזן) דף כא ע"א
?תוס' ד"ה ינודהשנות חיים (חזן) דף כא ע"א
?תוס' ד"ה מתוכו פי' בקונט' לא ידענא האי אזהרה מהיכן היאשנות חיים (חזן) דף קמח ע"א
? ג' דברים לא מצינו להם כפרה בקרבנותשארית יעקב (אלגזי, תשנא) עמ' כד
? שני חומות יש לה ואמת מים עוברת ביניהןהמדרש והמעשה פ' מצורע ח"ב
?רש"י - הטומאה והטהרה תלויה במאמר הכהןדברי נפתלי (הלברשטם) ח"ב עמ' כה

מכון הלכה ברורה
ירושלים ת"ד 34300

פרטים נוספים
בטל' 02‎-6521259
פקס 02‎-6537516

ראשי | מידע | השיטה | פרסומים | דוגמה | תרומות | הסכמות | גלרית תמונות | בית מדרש וירטואלי
ספריה וירטואלית | הלכות פסח | הלכות חנוכה | מפתח לרמב"ם | נושאי הבירורים | פרשת השבוע
דף יומי | מצגות | מפתח לאגדות | מאגרי מידע | תקוני טעויות דפוס | צרו קשר

HOME | ABOUT HALACHA BRURA | השיטה | EXAMPLE |
PUBLICATIONS | DONATIONS | ENDORSEMENTS (HASKAMOT) | WEEKLY PARSHA | CONTACT US