Halacha Brura and Berur Halacha Institute

מכון הלכה ברורה ובירור הלכה

מפתח לפירושים על אגדות התלמוד

לדף הראשי של המפתח לאגדות

ללקט ביאורי אגדות
עם טקסט מלא של המקורות
מסכת שקלים
מסכת יומא

מסכת שקלים
ב ע"א באחד באדר משמיעים על השקליםבני יששכר ח"ב דף קנה ע"א, ח"א דף קנו ע"ג
ב ע"א באחד באדר משמיעין על השקלים ועל הכלאיםבינה לעתים דרוש כ עמ' קמח
ב ע"א באחד באדר משמיעין על השקליםאוהב ישראל דף קכז ע"ב, קמו ע"ב, קמז ע"ב
ב ע"א באחד באדר משמיעין על השקליםדברי מנחם - מנחם ציון דף ע ע"ב
ב ע"א באחד באדרעולת חודש ח"ג מאמר רפ
ב ע"ב אין את יכול לעמוד על אופיה של אומה זודברי מנחם - מנחם ציון דף ע ע"א
ד ע"ב נטל הקב"ה כמין מטבע של אש מתחת לכסא הכבודאדרת אליהו (קוצין) ח"ג עמ' 12
ד ע"ב הראה של הקב"ה כמין מטבע של אשגנזי ישראל ח"א דף קפ ע"א, קפט ע"א
ד ע"ב מטבע של אשמכמני עוזיאל עמ' רנא
ו ע"ב כל שהוא בא לשם חטאת ומשום אשם מותרן נדבהמשך חכמה ויקרא פ' כב פס' טז
ו ע"ב מותר שלמים הוא קרב שלמיםמשך חכמה ויקרא פ' ז פס' כט
ז ע"א אין עושין נפשות לצדיקיםברכת שלמה חו"מ עמ' ריג [הלכה]
ז ע"ב האומר דבר בשם חכם ידמה כאילו בעל השמועה עומד כנגדוילקוט דברי חכמים שמות סי' נט
ז ע"ב האומר שמועה בשם אומרה יראה בעל השמועה כאילו עומד נגדואהלי יעקב (הוסיאטין) דף שפג ע"א
ז ע"ב וחכך כיין הטובאורות התורה ב,ד
ז ע"ב לעולם יראה אדם כאילו בעל השמועה עומד לנגדוילקוט דברי חכמים בראשית סי' תצז
ח ע"א אדם צריך לצאת ידי הבריות כדרך שהוא צריך לצאת ידי המקום וכו'בינה לעתים דרוש לו עמ' רלב
ח ע"א אדם צריך לצאת ידי הבריות כדרך שהוא צריך לצאת ידי המקוםדרך חיים עמ' קפד
ח ע"א בשלש קופות... וכתוב בהן אל"ף ב"ת גימ"לקדושת לוי דף לו ע"ד
ח ע"א והייתם נקייםלבני ישראל עמ' ו
ח ע"ב ר' יונה כד הוי שתי ארבע כסי דפסחא הוה חזיק רישא עד חגאמאיר עיני חכמים מהדו"ב ח"ג דף ט ע"ב
ט ע"א תרם את הראשונה לשם ארץ ישראלמשך חכמה במדבר פ' ט פס' ב
ט ע"ב אמר רפב"י זריזות מביאה לידי נקיות... ענוה מביאה לידי יראה ...חסידות מביאה לידי רוה"ק (נבואה)אורחות צדיקים שער ענוה עמ' כג, שער בושה עמ' ל, שער זריזות עמ' צד
ט ע"ב טהרה מביאה לקדושהמי מרום ח"י עמ' צא
ט ע"ב תרומת הלשכהאגרות הראיה ח"א רלד
י ע"ב לקיץ המזבחמגיד דבריו ליעקב, אור תורה סי' שמה
יא ע"א אין משתכריןעולת חודש ח"ג מאמר רלט
יב ע"א ר' יהושע אומר, זכרים עצמן יקרבו עולותמשך חכמה במדבר פ' לא פס' לח
יג ע"א היו ממונין שהיו מספיקין יינות שמנים וסלתותבני יששכר ח"ב דף פב ע"ד
יג ע"ב הראשונים חרשו וזרעו ואנו אין לנו פה לאכולחובת התלמידים מאמר שני עמ' קפה
יג ע"ב ומשפחות סופרים וכו' שעשו את התורה ספורות ספורות וכו'מאיר עיני חכמים מהדו"ג ח"א דף קעב
יד ע"א כל האומר הקב"ה וותרןמי השילוח (מישור) ח"ב עמ' רעז
יד ע"ב מפסולתן של לוחות העשיר משהילקוט דברי חכמים בראשית סי' לט
יד ע"ב חמיה שקיה - אכל מיהודאי אמרו שמשה העשיר מפסלת הלוחותדרך חיים עמ' קמ
יד ע"ב מי שאבד חותמו כו'טהרת יו"ט ח"י עמ' שצג
יד ע"ב מי שאבד חותמו ממתינים לו עד הערברב טוב דף קסט ע"ד
יד ע"ב מי שאבד ממנו חותמו ממתינין לו עד הערבעטרת ישראל (באהפאלי) עמ' קנט
טו ע"א נותנים בחשאימוסר המקרא והתלמוד עמ' קמד
טו ע"א מתפרנסין בחשאימוסר המקרא והתלמוד עמ' סח
טו ע"ב תקנו י"ג השתחוואות בבית המקדש נגד י"ג פרצות שפרצו מלכי יון בביהמ"ק וכו'בני יששכר ח"ב דף פז ע"א
טו ע"ב מסורת בידם מאבותיהם ששם הארון נגנזכוזרי מאמר ג סי' לט
טו ע"ב וידעו ביחוד ששם הארון נגנזאוצר פתגמי חב"ד ח"א עמ' 309
טז ע"ב שלש ארונות עשה בצלאלמי השילוח (מישור) ח"ב עמ' נז
טז ע"ב כיצד היו לוחות כתובין כו' חמשה על לוח זה וחמשה על לוח זהפרי הארץ (ויטבסק) עמ' פט
טז ע"ב אש לבנה חרותה באש שחורהפרי הארץ (ויטבסק) עמ' פח
טז ע"ב תורה כתובה אש שחורה ע"ג אש לבנהאוהב ישראל דף שכה ע"ב
טז ע"ב תורה שנתן הקב"ה למשה אש לבנה חרותה באש שחורה וכו'מגיד דבריו ליעקב, אור תורה סי' קט
טז ע"ב שלש עשרה השתחויות היו במקדש... והיכן היו משתחוים כו' כנגד שלשה עשר שעריםמגיד דבריו ליעקב, לקוטי אמרים סי' קלג
יח ע"א קינין אחדעולת חודש ח"ג מאמר רפב
יט ע"א תני דבי ר' ישמעאל נדבה אחת... מפני הטמאיםמשך חכמה הפטרת שקלים
כא ע"ב שלש מאות כהנים מטבילין אותהמאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף פה ע"ב

מסכת יומא
ב ע"א01 ז' ימים קודם יוה"כ מפרישין...קדושת לוי דף צה ע"א
ב ע"א01 מפרישים את הכהן הגדול מביתו שבעה ימיםמשך חכמה ויקרא פ' ח פס' לג
ב ע"א01 מפרישין כהן גדול מביתו ללשכת פרהדריןבני יששכר ח"ב דף לח ע"ג
ב ע"א01 שבעת ימים קודם יוה"כ מפרישין כה"ג וכו'משמיע שלום עמ' קלט
ב ע"א01 שבעת ימים קודם יום הכפורים וכו'בני יששכר ח"ב דף לח ע"ג
ב ע"א01 שבעת ימים קודם יום הכפורים מפרישין כהן גדולנועם אלימלך דף נה ע"ד
ב ע"א03 ר"י אומר אף אשה אחרת וכו'חלק יעקב (קנטור) דרוש ה
ב ע"א03 ר"י אומר אף אשה אחרת מתקינים לו, אמרו לו, א"כ אין לדבר סוףמאיר עיני חכמים מהדו"ב ח"א דף מו ע"א
ב ע"א04 אף אשה מתקינין לוהמאור שבתורה
ב ע"א04 אשה אחרת מתקינים לו שמא תמות אשתומשך חכמה ויקרא פ' טז פס' ו
ב ע"א05 ביתו זו אשתומגיד דבריו ליעקב, לקוטי אמרים סי' ריג, אור תורה סי' כ, קטו
ב ע"א05 ביתו זו אשתוס' החיים (תשנג) עמ' צד
ב ע"א07 שבעת ימים קודם שריפת הפרה היו מפרישין כהן השורף את הפרה מביתו ללשכהמשך חכמה במדבר פ' יט פס' כ
ב ע"א13 טבול יום כשר בפרהמשך חכמה במדבר פ' יט פס' ז
ב ע"א14 מטמאין היו הכהן השורף את הפרה ומטבילין אותו, להוציא מלבן של צדוקין, שהיו אומרים במעורבי השמש היתה נעשיתנועם אלימלך דף פב ע"ב
ב ע"א14 מטמאין היו הכהן השורף את הצרה...קדושת לוי דף קג ע"ג
ב ע"א29 לעשות - אלו מעשי פרה, לכפר - אלו מעשי יום הכיפוריםמשך חכמה שמות פ' כה פס' ט
ב ע"א29 לעשות זה מעשה פרה, לכפר זה מעשה יוהכ"פעטרת ישראל (באהפאלי) עמ' פו
ב ע"א תוס' ד"ה שבעת, יש מקומות ששונה המנין ברישא כמו בכאן וכו', ואיכא דוכתא דתנא מניינא לבסוף וכו'בני יששכר ח"ב דף לח ע"ג
ג ע"א שמיני רגל בפני עצמושפע חיים ח"ב עמ' רסא
ג ע"ב02 כל שנאמר בו "קח לך" היה משל משהמשך חכמה שמות פ' לא פס' יא
ג ע"ב02 ר' יאשיה אומר קח לך - משלךמשך חכמה שמות פ' ל פס' לד
ג ע"ב06 קח לך סמים כביכול משלך אני רוצהדגלי יהודה דרוש ב אות טו
ג ע"ב10 בזמן שישראל עושים רצונו של מקום אז ועשו וכו'היהדות הלאומית עמ' 181
ג ע"ב10 כאן בזמן שישראל עושין רצונו של מקום וכו'אהלי יעקב (הוסיאטין) דף קסח ע"ב
ג ע"ב10 כאן בזמן שעושים רצונוכור לזהב ח"א
ג ע"ב13 קח לך סמים - פירושו "משלך"משך חכמה שמות פ' כה פס' ו
ג ע"ב45 מחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש בפירוש הפסוק "כאשר עשה ביום הזה" משך חכמה ויקרא פ' טז פס' כז
ג ע"ב50 אלא מר מהיכא יליף לה? מסינימשך חכמה ויקרא פ' טז פס' א
ד ע"א דתני רבי חייא נכנסו מים תחת דםמשך חכמה שמות פ' כה פס' ט, ויקרא פ' ט פס' א
ד ע"א יצא דם ונכנס מיםמשך חכמה דברים פ' ז פס' יב פס' ו-טו
ד ע"א נכנסו מים תחת דםמאיר עיני חכמים מהדו"ג ח"ב דף רסז, רסח
ד ע"א משה עלה בענןהמאור שבתורה
ד ע"ב01 ויקרא אל משה לא בא הכתוב אלא לחלוק כבוד למשהילקוט דברי חכמים שמות סי' תל
ד ע"ב01 משה וכל ישראל עומדין ולא בא הכתוב אלא לחלוק לו כבוד למשהכתונת פסים פרשת ויקרא א ע"א
ד ע"ב02 לא בא הכתוב אלא לחלוק כבוד למשהוצוה הכהן עמ' קעג
ד ע"ב02 לא בא הכתוב אלא לחלק כבוד למשהמשך חכמה שמות פ' יט פס' ט, במדבר פ' לו פס' יג
ד ע"ב03 לא בא הכתוב אלא למרק אכילה ושתייה שבמעיואור הצבי עמ' 49
ד ע"ב07 שתהא תורה ניתנת באימה וביראה ברתת ובזיע שנאמר וגילו ברעדהאור הצבי עמ' 175
ד ע"ב09 מאי וגילו ברעדה...במקום גילה שם תהא רעדהקדושת לוי דף א ע"ד, קו ע"א, קלח ע"ד
ד ע"ב13 בז' בחודש נתנה תורהילקוט הגרשוני ח"א
ד ע"ב29 משה שומע ואין ישראל שומעיןפירוש המכבי שמואל עמ' י-יא
ד ע"ב29 משה שמע וכל ישראל לא שמעומשך חכמה שמות פ' יט פס' ט
ד ע"ב37 למדה תורה דרך ארץ שלא ידבר אדם עם חברו אלא א"כ קורהוראשית חכמה, דרך ארץ פרק א אות טו
ד ע"ב40 האומר דבר סוד לחברו אסור לגלותו בלא רשותואורחות צדיקים שער לה"ר עמ' קמו
ד ע"ב40 מנין לאומר דבר לחבירו שהוא בבל יאמר עד שיאמר לו לך אמור וכו'ראשית חכמה, קדושה פרק יג אות מ
ד ע"ב40 מנין לאומר דבר לחבירו שהוא בבל יאמר עד שיאמר לו לך אמורלב המשפט ח"א שיעור ז [הלכה]
ד ע"ב40 מנין לאומר דבר לחבירו שהוא בבל יאמר עד שיאמר לו לך אמורשערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר רכה
ד ע"ב40 מנין לאומר דבר לחבירו שהוא בבל יאמרשערי תשובה שער ג אות רכה
ד ע"ב40 מנין לומר דבר וכו'דברי שלום חלק ה סימן נ
ד ע"ב40 מנין שהאומר דבר לחבירו וכו'נתיבות עולם ח"ב עמ' עח
ד ע"ב42 אי לכל הכתוב בהם מעכב או רק המעכב לדורותמשך חכמה במדבר פ' יט פס' כ
ה ע"א אם לא סמך מעלה עליו כאילו לא כיפרמרפא לשון עמ' קלז
ה ע"א רש"י ד"ה ריבויאמת ליעקב עה"ת עמ' שלג
ה ברש"יבנין אפרים עמ' רנה [הלכה]
ה ע"ב09 מכנסים אין כתובין בפרשהאמרי יוסף שמות דף קלז ע"ב
ה ע"ב16 מילואים מנין שאף מקרא פרשה מעכבאמשך חכמה ויקרא פ' ח פס' ה, במדבר פ' יט פס' כ
ה ע"ב19 כיצד הלבישן?... מאי דהוה הוה!? אלא כיצד הלבישן - למיסבר קראי נועם אלימלך דף נא ע"ב
ה ע"ב20 כיצד מלבישן לע"להתקופה הגדולה (תשלב) עמ' רלח, שכט
ה ע"ב20 לעת"ל כו' ומשה עמהםס' ג' תמוז תשנד עמ' רעח, רפו
ה ע"ב20 לעתיד לבוא יבואו משה ואהרןהתקופה הגדולה (תשלב) עמ' קט
ה ע"ב20 משה ילביש את אהרן לע"לכתבי הרב יהודה אלקלעי ח"א עמ' 286
ה ע"ב28 כי פליגי באבנט וכו'מאיר עיני חכמים מהדו"ב ח"א דף מו ע"ב
ו ע"א אבנטו של כהן גדול לא כאבנטו של כהן הדיוט משך חכמה ויקרא פ' ח פס' ז
ו ע"א אטו ברשיעי עסקינןבני יששכר ח"א דף צו ע"א
ו ע"א דמפרשינן ליה שעה אחת קודם שקיעת החמהמאיר עיני חכמים מהדו"ג ח"ב דף רסא
ו ע"ב מטומאת ביתו הפרישהו ולא מטומאת מתמשך חכמה במדבר פ' יט פס' יג
ו ע"ב זאת אומרת טומאת מת הותרה בצבורמשך חכמה ויקרא פ' ה פס' ב
ו ע"ב טומאה הותרה בציבור וכו'דברי שלום ח"ו סי' תקה
ו ע"ב רש"י ד"ה דחויה וכו'דרשות שבט הלוי עמ' קסג
ז ע"א היה עומד ומקריב מנחת העומר וכו' היה מקריב מנחת פרים וכו'מאיר עיני חכמים מהדו"ג ח"ב דף שיט-שכא
ז ע"א-ע"ב נושא... עוון טומאה, שהותרה מכללה בציבורפירוש המכבי ישעיהו ונביאים אחרונים עמ' קמב-קמג
ז ע"ב עודהו על מצחו מרצה וכו'חלק יעקב (קנטור) דרוש כב
ז ע"ב פליגי תנאי על "תמיד" דגבי ציץ למאי נפרשמשך חכמה השמטות מספר שמות פ' כה פס' כט
ז ע"ב אמר ר"ש כה"ג ביוה"כ יוכיח וכו' הנח לכה"ג ביוה"כ שטומאה הותרה לומאיר עיני חכמים מהדו"א ח"ג דף יב ע"א, מהדו"ב ח"א דף כז ע"א-כח ע"א, סד ע"א, מהדו"ב ח"ב דף כג ע"א
ז ע"ב תפילין - ק"ו מציץהמאור שבתורה
ז ע"ב חייב אדם למשמש בתפילין כל שעה ק"ו מציץ (בציץ גופא לא מצינו שחייב למשמש בו)ברכת פרץ פ' תרומה
ז ע"ב למשמש בתפיליו בכל שעה ושעהפירוש המכבי ישעיהו ונביאים אחרונים עמ' קמא-קמב
ז ע"ב תוס' ד"ה מכללמאיר עיני חכמים מהדו"ג ח"ב דף שיט
ח ע"א אחד זה ואחד זה מזין עליו כל שבעה וכו' דברי ר"מ וכו' קמיפלגי טומאה דחויה וכו'מאיר עיני חכמים מהדו"ב ח"ב דף ה ע"א
ח ע"א טבילה בזמנה מצוהבני יששכר ח"א דף קלו ע"ד
ח ע"א לא ירחץויקהל משה עמ' קיז [הלכה]
ח ע"א אין בין כהן השורף את הפרה לכהן גדול ביום הכפורים אלא שזה פרישתו לקדושה ואחיו הכהנים נוגעין בו וזה פרישתו לטהרה ואין אחיו הכהנים נוגעין בונועם אלימלך דף נה ע"ד
ח ע"א תוס' ד"ה אימאיר עיני חכמים מהדו"ב ח"ב דף ה ע"ב
ח ע"ב לשכת פרהדרין היתה נקראת במקדש ראשון בלווטי וכו'בני יששכר ח"ב דף לח ע"ג
ט ע"א08 מאי פרהדרין פורסיקדושת לוי דף צה ע"ב
ט ע"א11 בית ראשון ת"י שנהכתבי הרב יהודה אלקלעי ח"א עמ' 76
ט ע"א12 ולא שמשו בו אלא י"ח כהנים גדוליםמשך חכמה במדבר פ' כז פס' כא
ט ע"א13 ושנות רשעים תקצרנה זה מקדש שני וכו' ושמשו בו יותר מג' מאות כה"גדרשות שבט הלוי עמ' רפ, רחצ
ט ע"א14 ושמשו בו יותר משלוש מאות כוהנים וכאו"א לא הוציא את שנתואבן פינה עמ' 146
ט ע"א17 מפני מה חרבה שילההמאור שבתורה
ט ע"ב10 ביהמ"ק נחרב בגלל ג"ע ע"ז ושפיכות דמיםלבני ישראל עמ' סב
ט ע"ב10 בית ראשון נחרב מפני שפיכות דמים גילוי עריות ועבודה זרה, ובית שני מפני שנאת חנםשיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 151
ט ע"ב10 חורבן בית ראשון מפני ג' עבירותכתבי הרב נתן פרידלאנד ח"א עמ' 40-42
ט ע"ב10 מפני מה חרב מקדש ראשון וכו' מפני מה חרב מקדש שני וכו'בינה לעתים דרוש מח עמ' שט, דרוש עו עמ' תקיב
ט ע"ב10 מקדש א' מפני מה חרבהמאור שבתורה
ט ע"ב10 מקדש ראשון חרב מפני ג' דבריםאהלי יעקב (הוסיאטין) דף קסד ע"א
ט ע"ב10 מקדש ראשון מפני ג' חמורות ע"ז וג"ע ושפ"ד וכו', מקדש שני חרב מפני שנאת חנםנר ישראל חלק ב דף צז
ט ע"ב10 מקדש ראשון מפני מה חרב מפני ג' וכו' אבל מקדש שני וכו' מפני שהיתה בו שנאת חנםדרשות שבט הלוי עמ' פא, קד, קכט, קלז, קנח
ט ע"ב10 מקדש ראשון מפני מה חרבאמרי יהודה עמ' נג
ט ע"ב10 מקדש ראשון, מפני מה חרב? מפני ג' דברים... מקדש שני,... שנאת חנםנועם אלימלך דף יז ע"א, נט ע"ד
ט ע"ב13 והמסכה צרה כהתכנס וכו' כי מטי ר"י להאי קרא בכיס' החיים (תשנג) שער פרנסה וכלכלה פרק ג עמ' צב
ט ע"ב20 שהיו מביאות מור ואפרסמון ומניחות במנעליהן ומנלכות וכו'דרשות שבט הלוי עמ' פא
ט ע"ב24 אבל במקדש שני שאנו בקיאים בו שעוסקים בתורה ובמצוות וכו'מרפא לשון עמ' קלד
ט ע"ב24 אבל מקדש שני מפני מה חרב... מפני שנאת חינםישראל והזמנים (פירר) ח"א עמ' 217
ט ע"ב24 בהמ"ק נחרב בגלל שנאת חנםכתבי הרב יהודה אלקלעי ח"א עמ' 43, 143, 231, 293
ט ע"ב24 בית שני חרב מפני שנאת חינםליהודים היתה אורה עמ' קל
ט ע"ב24 בית שני לא נחרבה אלא בשביל שנאת חנםמדבר קדש מועדים ח"א עמ' פו
ט ע"ב24 בית שני נחרב בעוון שנאת חינםאורות אלים דף כ ע"ב
ט ע"ב24 בית שני שהיו עוסקים בתורה ומעשים טובים מפני מה חרב מפני שנאת חנם שהיתה ביניהםשערי תשובה שער ג אות לט, אגה"ת אות טו
ט ע"ב24 גלות בעון שנאת חנםס' ג' תמוז תשנד עמ' קכא, ריח, רסח
ט ע"ב24 מקדש שני - מפני מה חרב? מפני שנאת חנםהיהדות הלאומית עמ' 211
ט ע"ב24 מקדש שני וכו' מפני מה חרב מפני שהיתה בו שנאת חנםס' החיים (תשנג) עמ' קסח*, קעז
ט ע"ב24 מקדש שני חרב מפני שנאת חנםאהלי יעקב (הוסיאטין) דף נז ע"א, קיג ע"ב, רה ע"ב, רח ע"ב, רלה ע"ב, רעד ע"ב
ט ע"ב24 מקדש שני חרב מפני שנאת חנםמשך חכמה שמות פ' יד פס' כד
ט ע"ב24 מקדש שני מפני מה חרב כו' מפני שהיתה בו שנאת חנםאמת ליעקב עה"ת עמ' קסח
ט ע"ב24 מקדש שני מפני מה חרב מפני שהייתה בו שנאת חינםאדרת אליהו (קוצין) ח"ב עמ' 6
ט ע"ב24 מקדש שני מפני מה חרב מפני שהיתה בו שנאת חינםאדרת אליהו (קוצין) ח"ב עמ' 22
ט ע"ב24 מקדש שני מפני מה חרבאמרי יהודה עמ' קלז
ט ע"ב24 מקדש שני מפני מה חרב... מפני שהייתה בו שנאת חינםאהל רחל עמ' 547
ט ע"ב24 מקדש שני מפני מה חרב... מפני שהייתה בו שנאת חינםאהל רחל עמ' 614
ט ע"ב24 מקדש שני שהיו עוסקין בתורה ובמצוות וגמילות חסדים מפני מה חרב מפני שהיתה בו שנאת חינם ללמדך ששקולה שנאת חינם כנגד שלש עבירותשערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר לט
ט ע"ב24 מקדש שני שהיו עוסקין בתורה... אחרונים שלא נתגלה עונם לא נתגלה קצםמבשר טוב, ימי הרחמים והסליחות עמ' קכח
ט ע"ב24 מקדש שני שהיו עוסקין בתורה וגמ"ח מפני מה חרב מפני שנאת חנם וכו'ראשית חכמה, ענוה פרק ד אות ח, אור גדול פרק יז
ט ע"ב24 מקדש שני...מפני מה חרב, מפני שהיתה בו שנאת חינםאוצר פתגמי חב"ד ח"א עמ' 12
ט ע"ב25 לא חרבה ירושלים אלא בעון שנאת חנםשפע חיים ח"ד עמ' צא
ט ע"ב25 לא חרבה ירושלים אלא בשביל שנאת חנםילקוט דברי חכמים ויקרא סי' ריא
ט ע"ב25 לא חרבה ירושלים אלא מפני שנאת חנםפירוש המכבי דברים עמ' שכג
ט ע"ב25 ללמדך ששקולה שנאת חינם כנגד ג' עבירואבן יהושע עמ' 32
ט ע"ב25 ללמדך ששקולה שנאת חנם כנגד ג' עבירות וכו'קול ששון (גולדברג) חתימה
ט ע"ב25 מחמת שנאת חנםכל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תנ-תנא
ט ע"ב25 מפני שנאת חינםמוסר המקרא והתלמוד עמ' קנט
ט ע"ב25 מפני שנאת חנםילקוט הגרשוני ח"א
ט ע"ב25 שנאת חנם החריבה בית שניאורחות צדיקים שער שנאה עמ' מה, שער אכזריות עמ' נה
ט ע"ב26 שקולה שנאת חינם יותר מג' עבירותכתבי הרב נתן פרידלאנד ח"א עמ' 39
ט ע"ב26 שקולה שנאת חינם כנגד שלש עבירות וכו'מאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 323
ט ע"ב26 שקולה שנאת חינם כע"ז ג"ע ושפ"דמרפא לשון עמ' רנד
ט ע"ב26 שקולה שנאת חינם כע"ז ג"ע ושפי"דאבן שוהם עמ' 7
ט ע"ב26 שקולה שנאת חנם כנגד ג' עבירותנתיבות עולם ח"ב עמ' רי
ט ע"ב26 שקולה שנאת חנם נגד ג' עבירותאהלי יעקב (הוסיאטין) דף קח ע"א
ט ע"ב27 רשעים היו אלא שתלו בטחונם בקב"האור הצבי עמ' 42
ט ע"ב27 רשעים היו אלא שתלוילקוט הגרשוני ח"א
ט ע"ב27 רשעים מיו אלא שתלו בטחונם במי שאמר והיה העולםמרפא לשון עמ' קכ
ט ע"ב33 אוכלין ושותין זע"ז ודוקרין בחרבות שבלשונןאבן שוהם עמ' 89
ט ע"ב33 אלו בנ"א שאוכלים זע"ז וכו' ודוקרים זא"ז בחרבות שבלשונםדרשות שבט הלוי עמ' קכט, רכט
ט ע"ב33 אלו בנ"א שאוכלין ושותין זא"ז וכו'חלק יעקב (קנטור) דרוש יז
ט ע"ב34 ההוא בנשיאי ישראל הוא דכתיבאבן פינה עמ' 134
ט ע"ב36 אחרונים לא נתגלו עונם לא נתגלו קיצםפנים יפות על תהלים עמ' טז
ט ע"ב36 אחרונים שלא נתגלה עוונם לא נתגלה קיצםאבן פינה עמ' 52
ט ע"ב36 אחרונים שלא נתגלה עונם לא נתגלה קיצםדרשות שבט הלוי עמ' מז
ט ע"ב36 במקדש ראשון "נתגלה עונם"משך חכמה הפטרת דברים
ט ע"ב36 ראשונים נתגלה עוונם נתגלה קיצם מכתב מאליהו ח"א עמ' 164
ט ע"ב36 ראשונים שנגלה עוונם נתגלה קיצםכתבי הרב נתן פרידלאנד ח"א עמ' 39-40
ט ע"ב36 ראשונים שנתגלה עוונם נתגלה קיצם וכו'יערות דבש ח"א עמ' קמה, ח"ב עמ' צג
ט ע"ב36 ראשונים שנתגלה עוונם נתגלה קיצם, אחרונים שלא נתגלה וכו'אור יהל ח"א עמ' קנג
ט ע"ב36 ראשונים שנתגלה עוונם נתגלה קצם וכו'גנזי ישראל ח"ב דף רטז ע"ב
ט ע"ב36 ראשונים שנתגלה עוונםילקוט הגרשוני ח"א
ט ע"ב36 ראשונים שנתגלה עוונםעין איה ח"א 10
ט ע"ב36 ראשונים שנתגלה עונם נתגלה קצם כו'דברי שמואל (תשנח) עמ' רסט
ט ע"ב36 ראשונים שנתגלו עוונם נתגלו קיצם וכו'נר ישראל חלק ג דף קעח
ט ע"ב37 טוב ציפרנן של ראשונים מכרסן של אחרוניםאבן שוהם עמ' 44
ט ע"ב37 טובה ציפורנן של ראשונים מכרסן של אחרוניםחוסן יהושע מבוא עמ' קמח
ט ע"ב37 טובה צפורנן של ראשונים מכריסן של אחרוניםנועם אלימלך דף יז ע"ב
ט ע"ב37 טובה צפרנן של ראשונים מכריסן של אחרוניםמשך חכמה במדבר פ' טו פס' לא
ט ע"ב37 טובה צפרנן של ראשוניםמוסר המקרא והתלמוד עמ' קפ
ט ע"ב40 ר"ל הוה רחיץ בנהרא... א"ל אלהא סנינא לכוארצות החיים (עטייה) עמ' 58
ט ע"ב40 ר"ל הוי סחי בירדנא וברש"י שםאהלי יעקב (הוסיאטין) דף ק ע"א, רכה ע"א
ט ע"ב40 ריש לקיש הוה סחי בירדנא... כארז שהרקב שולט בוכוזרי מאמר ב סי' כד
ט ע"ב40 ריש לקיש הוה סחי בירדנא...שיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 109
ט ע"ב41 אלקא, סנינא לכופירוש המכבי דברים עמ' קעג-קעד, רי
ט ע"ב41 אלקא, סנינא לכופירוש המכבי ישעיהו ונביאים אחרונים עמ' שפ
ט ע"ב42 אילו עלו כחומה היו ככסףשיבת ציון (תשס) ח"ב עמ' 10
ט ע"ב42 אילו עשיתם עצמכם כחומהכתבי הרב יהודה אלקלעי ח"א עמ' 240
ט ע"ב42 'אם חומה' - אם עשיתם עצמם כחומה ועליתם כולכם בימי עזראמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 190
ט ע"ב42 אם עליתם כולכם בימי עזראאור הרעיון עמ' רמט
ט ע"ב42 אם עליתם כולכם כחומהכתבי הרב נתן פרידלאנד ח"א עמ' 315, 318
ט ע"ב42 אם עליתם כחומההתקופה הגדולה (תשלב) עמ' רעט
ט ע"ב42 אם עליתם כחומהשיבת ציון (תשס) ח"א עמ' 56
ט ע"ב42 אם עשיתם עצמכם כחומה ועליתם כולכם בימי עזרא, נמשלתם ככסף, שאין רקב שולט בו... נועם אלימלך דף נ ע"ד
ט ע"ב42 אם עשיתם עצמכם כחומה ועליתםפירוש המכבי ישעיהו ונביאים אחרונים עמ' תא
ט ע"ב43 משום חטא ישיבת חו"ל לא חזרה השכינה לא"יפירוש המכבי שמות עמ' קסה, שכו
ט ע"ב44 אחר פטירת נביאים אחרונים נסתלקה רוח הקודשבני יששכר ח"ב דף נז ע"ד
ט ע"ב44 מקדש שני לא שרתה שכינהאהלי יעקב (הוסיאטין) דף רי ע"א
ט ע"ב44 משמתו נביאים האחרונים חגי זכריה ומלאכי, נסתלקה רוח הקדש מישראלשיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 340
ט ע"ב44 משמתו נביאים האחרונים, חגי זכריה ומלאכי, נסתלקה רוח הקודש מישראל, ועדיין היו משתמשין בבת קולכוזרי מאמר ג סי' עג
ט ע"ב46 דמאן דמשתעי ר"ל בהדיה בשוק...קדושת לוי פרשת תרומה דף מח ע"ד
ט ע"ב46 מאן דאישתעי ריש לקיש בהדיה הוה מהימני ליה בלא שטר ובלא עדיםראשית חכמה, יראה פרק טו אות פו
ט ע"ב46 מאן דמשתעי ר"ל בהדי' וכו'דברי שלום ח"ו סי' שעח
ט ע"ב46 ר"ל עם מי שהיה מדבר בשוק היו מאמינים לו סחורה בלא עדים אורחות צדיקים שער חניפות עמ' קלז
ט ע"ב רש"י - בני בבל מנעו שכינה מלשרות בבית שניאור הרעיון עמ' רמט
ט ע"ב רש"י - ומנעו שכינה... מלשוב לשרות בבית שניפירוש המכבי דברים עמ' קעד
ט ע"ב רש"י - לא עלו בימי עזרא ומנעו שכינה מלבוא...פירוש המכבי דברים עמ' רי
י ע"א01 השכינה שורה רק באהלי שםאור הרעיון עמ' תיז
י ע"א28 שמעניקים חמה בקומתםמדבר קדש מועדים ח"א עמ' ק
י ע"א36 עתידים מחריבים לפול בידי בוניםהיהדות הלאומית עמ' 14
י ע"א37 עתידה פרס שתפול ביד רומי וכו'יערות דבש ח"ב עמ' רכג
י ע"א40 אין ב"ד בא עד שתפשוט מלכות רומיאהלי יעקב (הוסיאטין) דף מ ע"ב
י ע"א40 עד שתפשוט המלכות הרשעה תשעה חדשיםפירוש המכבי ישעיהו ונביאים אחרונים עמ' שסב
י ע"א40 עד שתפשוט מלכות רומי בכל העולםאור הרעיון עמ' שצ, תל-תלא
י ע"א46 סוכת החג בחגבריתי יצחק עירובין סי' יח ס"ק ז [הלכה]
יא ע"א שלוחי מצוה אין ניזוקיןשערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר לג
יא ע"א היכא דקביעא היזקא שאניס' ג' תמוז תשנד עמ' רלה
יא ע"א יכול שאני מרבה בית שער אכסדרה וכו'בריתי יצחק עירובין סי' יח ס"ק ב או"ק א, וס"ק ח או"ק א, ב [הלכה]
יא ע"ב ביהכנ"ס ובית האשה ובית השותפין חייבת במזוזהילקוט הגרשוני ח"ב עמ' קס
יא ע"ב מזוזה בבית של שותפים ישראל וגויאגרות הראיה ח"ב אגרת תרפח
יא ע"ב ביתך דרך ביאתךבני יששכר ח"ב דף צב ע"ג
יא ע"ב אשר לו הבית וכו'אהלי יעקב (הוסיאטין) דף רנב ע"א
יא ע"ב ובא אשר לו הביתברכת שלמה חו"מ עמ' צג [הלכה]
יא ע"ב הנגעים באים על צרות העיןמשך חכמה ויקרא פ' יד פס' נא
יב ע"א02 אחוזתכם מטמאה בנגעים וכו'אהלי יעקב (הוסיאטין) דף רמז ע"ב
יב ע"א04 ביהמ"ק אינה מטמא בנגעיםדרשות שבט הלוי עמ' קעה
יב ע"א08 ירושלים לא נתחלקה לשבטיםמשך חכמה בראשית פ' לה פס' א
יב ע"א11 חלקו של יהודה ובנימיןהמאור שבתורה
יב ע"א11 מה היה בחלקו של יהודה... של בנימיןפירוש המכבי דברים עמ' שעח
יב ע"א13 בחלקו של בנימין נבנה בית המקדשתורת חסד עמ' צא
יב ע"א14 ורצועה היתה יוצאת מחלקו של יהודה ונכנסה לחלקו של בנימיןמאיר עיני חכמים מהדו"ג ח"ב דף רסז
יב ע"א16 בנימין הצדיק היה מצטער עליה לבולעה וכו'מי השילוח (מישור) ח"א עמ' צג
יב ע"א35 אירע בו פסול אחר תמיד של שחר במה מחנכים אותומשך חכמה ויקרא פ' טז פס' ל
יב ע"ב01 עבודתו מחנכתומשך חכמה בראשית פ' כא פס' יז
יב ע"ב03 עבודתם מקדשתםמשך חכמה ויקרא פ' ח פס' ל
יב ע"ב04 אבנט של כהן הדיוט בשאר השנה הוי של בוץ, ושל כהן גדול הוי של כלאיםמשך חכמה ויקרא פ' כא פס' יד
יב ע"ב22 להביא בגדי כהן גדול ביום הכיפורים שהם כשרים לכהן הדיוט משך חכמה ויקרא פ' טז פס' ל
יב ע"ב24 רבי אומר שתי תשובות בדבר וכו'מאיר עיני חכמים מהדו"ב ח"א דף מו ע"ב, מהדו"ג ח"א דף קצד
יב ע"ב40 מעלים בקדש ולא מורידיםנפש החיים עמ' 6
יב ע"ב40 מעלין בקודש ואין מורידיןברכת שלמה חו"מ עמ' קיט [הלכה]
יב ע"ב תוס' ד"ה הלכתאיערות דבש ח"ב עמ' רעג
יב ע"ב תוס' ד"ה כהןיערות דבש ח"ב עמ' רעג
יב ע"ב תוס' ד"ה כהןמאיר עיני חכמים מהדו"ב ח"א דף מז ע"ב
יב ע"ב מאיריברכת שלמה חו"מ עמ' קכ [הלכה]
יג ע"א בית אחד בונה, לא בונה שני בתיםמי מרום ח"י עמ' עח
יג ע"א כל כמה דלא כניס לאו ביתו הוי משך חכמה דברים פ' כד פס' ד, פ' כה פס' ה
יג ע"א תוס' ד"ה הלכה כר"יברכת שלמה חו"מ עמ' קכ [הלכה]
יג ע"ב כה"ג מקריב אונן וכו'דברי שלום חלק א עמ' סז
יד ע"א מאן תנא דלא כר"ע וכו'מאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף קיד ע"ב, מהדו"ב ח"ב דף ה ע"ב
יד ע"א שאם הזה על הטמארבנו בחיי עה"ת ח"ג עמ' קמג
יד ע"א 'והזה הטהור על הטמא', על הטמא - טהור, ועל הטהור - טמא ...היינו דקאמר שלמה: אמרתי אחכמה והיא רחוקה ממנינועם אלימלך דף פב ע"ב
יד ע"א היינו דקאמר שלמה אמרתי אחכמה וכו'אהלי יעקב (הוסיאטין) דף קצד ע"ב, רג ע"ב
יד ע"א אלו מי הנדה שהמזה ומזין וכו'קדושת לוי דף נז ע"ג
יד ע"ב אביי אמר אפילו ר"ע ובריטב"אמאיר עיני חכמים מהדו"ג ח"ב דף שמה
יד ע"ב בקטורת מפסיק להומאיר עיני חכמים מהדו"ג ח"ב דף רס
יד ע"ב אבא שאול אומר מטיב ואח"כ מקטירמאיר עיני חכמים מהדו"ג ח"ב דף רמד
טו ע"א רש"י ד"ה כמנגדנא, לשון כמצליף לא נודע ליבני יששכר ח"ב דף לח ע"ד
טו ע"ב כל פינות שאתה פונה לא יהו אלא דרך ימין למזרחכתונת פסים פרשת בחקותי כח ע"ב
טו ע"ב כל פינות שאתה פונה יהיו לצד ימיןידי משה קהלת עמ' שי
טו ע"ב כל פינות שאתה פונה אל תפנה אלא לימיןאבן שוהם עמ' 21
טו ע"ב כל פינות שאתה פונה וכו'דברי שלום ח"ו סי' תקס
טו ע"ב מאי קאמר רחמנא? מידי דחטאת שדי אעולהמשך חכמה במדבר פ' כח פס' טו
טז ע"א ר"י אומר המזבח ממוצע וכו'טהרת יו"ט ח"י עמ' ריד = משיב דבר ח"א סי' טו
טז ע"א מזבח ממוצע ועומד באמצע העזרהמשך חכמה שמות פ' מ פס' ה
טז ע"ב מקום דריסת רגלי ישראלטהרת יו"ט ח"י עמ' קצז = כנף רננה או"ח סי' ט
יח ע"א14 היו מביאין לפניו פרים ואילים כדי שיהא מכיר ורגיל וכו'מוצל מהאש (הלברשטם) דף רכ ע"א
יח ע"א14 ועוברין לפניו פרים אלים וכו'ברכות אבי דף לט ע"א
יח ע"א16 לא היו מניחין אותו לאכול הרבה מפני שהמאכל מביא את השינהראשית חכמה, קדושה פרק טו אות לג, תוצא' חיים פרק סג
יח ע"א20 אם אין לו גדלהו משל אחיוגנזי ישראל ח"ב דף עב ע"א
יח ע"א20 והכהן הגדול מאחיו, גדלהו משל אחיוילקוט דברי חכמים ויקרא סי' רמט
יח ע"א20 'והכהן הגדול מעחיו - גדלהו משל אחיונועם אלימלך דף נח ע"ב
יח ע"א21 גדלהו משל אחיו וכו'דברי שלום ח"ו סי' קצו
יח ע"א21 גדלהו משל אחיומאיר עיני חכמים מהדו"ג ח"א דף צח
יח ע"א21 כאן במקדש ראשון כאן בשניכנסת ישראל (יפה) - הדרת ישראל עמ' 167-168
יח ע"ב19 אודועי הוו מודעי להוילקוט הגרשוני ח"א
יח ע"ב23 מסרוהו זקני ב"ד וכו'דברי שלום חלק ד עמ' ל
יח ע"ב23 מסרוהו זקני בית דין לזקני כהונה, והעלוהו לעית בית אבטינס משך חכמה במדבר פ' כ פס' יד
יח ע"ב24 השביעוהו ואמרו לו אישי כהן גדול אנוש לוחי בי"ד ואתה שלוחינו וכו'אלומת יוסף דף לא ע"א
יח ע"ב24 כה"ג היה משביעין אותומדבר קדש מועדים ח"א עמ' פג
יח ע"ב25 אישי כהן גדול אנו שליחי בית דין ואתה שלוחנו ושליח בית דין משביעין אנו עליךמבשר טוב, ימי הרחמים והסליחות עמ' קלט, קמה
יח ע"ב26 שלוח בית דין אתהמשך חכמה ויקרא פ' טז פס' א-ג
יח ע"ב27 משביעין אנו עליך שלא תשנה דבר וכו' וברש"ימאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף נו ע"ב
יח ע"ב27 משביעין אנו שלא תשנהילקוט הגרשוני ח"א
יח ע"ב28 הוא פורש ובוכה והם פורשים ובוכיםמי מרום חי"ב עמ' קיב
יח ע"ב28 הוא פורש ובוכה והן פורשין ובוכיןקדושת עיניים סי' תשטו =תפארת שמואל מוצאי יו"כ
יח ע"ב28 הוא פורש ובוכה וכו'אהלי יעקב (הוסיאטין) דף שמא ע"א
יט ע"א תיובתא דרב הונא דאמר הני כהני שלוחי דרחמנא נינהומאיר עיני חכמים מהדו"א ח"ג דף טז ע"ב
יט ע"ב05 בכהן צדוקירבנו בחיי עה"ת ח"ב עמ' תקב
יט ע"ב05 הוא פורש ובוכה וכו'דברי שלום חלק ד עמ' ל
יט ע"ב05 הוא פורש ובוכההמאור שבתורה
יט ע"ב05 הם פורשים ובוכיםדברי ישעיהו (חשין) ח"ב עמ' כ-כא
יט ע"ב05 הן פורשין ובוכין לפי שחשדו בכשריםאבן פינה עמ' 146
יט ע"ב09 מעשה בצדוקי אחד שהתקין מבחוץ והכניסמשך חכמה ויקרא פ' טז פס' יא
יט ע"ב09 מעשה בצדוקי אחד שהתקין מבחוץמי מרום ח"ט עמ' רפז
יט ע"ב13 כל ימי הייתי מצטער על המקרא הזה "כי בענן אראה אל הכפורת"אלומת יוסף דף לא ע"ב
יט ע"ב14 מתי יבוא לידי ואקיימנוס' החיים (תשנג) עמ' לח
יט ע"ב34 ודברת בם ולא בתפילהאור הצבי עמ' 36
יט ע"ב34 ודברת בם ולא בתפלה בם ולא בדברים אחריםשפע חיים ח"א עמ' צו
יט ע"ב34 ודברת בם ולא בתפלה... ולא בדברים אחריםראשית חכמה, קדושה פרק יב אות ח
יט ע"ב34 ודברת בםהמאור שבתורה
יט ע"ב35 ודברת בם מיעוטא הוא בם תדברשבט מוסר עמ' קמז
יט ע"ב35 בם ולא בדברים אחריםגנזי ישראל ח"ב דף סט ע"א
יט ע"ב35 'ודברת בם' - בם יש לך רשות לדבר, ולא בדברים אחריםנועם אלימלך דף סא ע"א
יט ע"ב35 ודברת בם - ולא בדברים אחריםשיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 128
יט ע"ב35 ודברת בם - ולא בדברים אחריםשיחות הרב צבי יהודה שמות עמ' 201
יט ע"ב35 ודברת בם ולא בדברים אחריםמי מרום ח"ב עמ' רכז
יט ע"ב35 ודברת בם ולא בדברים אחריםנתיבות עולם ח"ב עמ' צח
יט ע"ב35 ודברת בם ולא בדברים בטלים השח שיחת חולין עובר בעשהראשית חכמה, תוצא' חיים פרק קא, קדושה פרק יד אות לא
יט ע"ב35 ודברת בם ולא בדברים בטליםדרשות שבט הלוי עמ' רכג, רכט
יט ע"ב35 ודברת בם ולא בדברים בטליםילקוט דברי חכמים ויקרא סי' קצג
יט ע"ב36 ודברת בם עשה אותה קבעראשית חכמה, אהבה פרק ח אות כו
יט ע"ב37 אמר רבא השח שיחת חולין עובר בעשהשפע חיים ח"ד עמ' קמב
יט ע"ב37 השח שיחת חולין וכו'דברי שלום ח"ו סי' תקפו, תרכז-תרל
יט ע"ב37 השח שיחת חולין וכו'דברי שלום חלק ג עמ' יז, יט
יט ע"ב37 השח שיחת חולין עובר בעשה כו' בלאושערי תשובה סה"י אות מט, נה
יט ע"ב37 השח שיחת חולין עובר בעשה שנאמר ודברת בם, בם ולא בדברים אחריםמגיד דבריו ליעקב, לקוטי אמרים סי' צח, קכג, אור תורה סי' צז, שכג
יט ע"ב37 השח שיחת חולין עובר עשהמאמר מרדכי (נדבורנא) עמ' סח
יט ע"ב40 ביקש להתנמנם פרחי כהונה מכיןקול יעקב (שאול) קונטרס ח"ה דף ב ע"ב
יט ע"ב41 היו מכין לפניו באצבע צרדהמי השילוח (מישור) ח"ב עמ' ס
יט ע"ב50 רב סלא חסידא דאשכחיה אליהו ושאלו אמאי לא אתי מר וכו'מוצל מהאש (הלברשטם) דף רג ע"א
יט ע"ב51 אמאי לא אתי משיח וכו' לפתח חטאת רובץמבשר טוב, ימי הרחמים והסליחות עמ' שיט
יט ע"ב51 אמאי לא אתי משיחאילקוט הגרשוני ח"א
יט ע"ב51 אמריתו אמאי לא אתי משיח וכו'דרשות שבט הלוי עמ' נט
יט ע"ב51 האידנא יומא דכיפורי ואיבעלי כמה בתולות בנהרדעאאמרי השכל - צבי תפארה עמ' 205
יט ע"ב51 האידנא יומא דכפורי ואבעלי כמה בתולות בנהרדעאאור לישרים (איידליץ, תשב) עמ' ריט
יט ע"ב51 האידנא יומא דכפורי ואיבעלי כמה בתולות בנהרדעאאור פני משה דף ג ע"א
יט ע"ב52 כמה בתולתא דאיבעול בנהרדעימשך חכמה ויקרא פ' ח פס' ז
כ ע"א02 אין שליטה לשטן ביוה"כמי מרום ח"ז עמ' קיד
כ ע"א02 ביוה"כ אין לו רשות להסטיןצמח מנחם דף סט ע"ב
כ ע"א02 ביומא דכפורי לית ליה רשותא לאסטונידעת שבת עמ' שצו
כ ע"א02 השטן - ביומא דכיפורי לית ליה רשותא לאסטוניס' החיים (תשנג) עמ' קמז*
כ ע"א02 לית ליה רשות לאשטוני ביומא דכיפורמשך חכמה ויקרא פ' ח פס' ז, פ' יד פס' טו, במדבר פ' כט פס' ח, דברים פ' ל פס' כ
כ ע"א02 שטן ביו"כ לית ליה רשות לאסטונימרפא לשון עמ' שכד
כ ע"א02 שטן ביום הכפורים לית ליה רשותאארץ החיים (ליברזון) סי' שטז
כ ע"א02 שטן לית ליה רשות ביו"כהתקופה הגדולה (תשלב) עמ' רפו
כ ע"א03 השט"ן בגי' שס"ד הוה וכו'יערות דבש ח"א עמ' רט, ח"ב עמ' קסה
כ ע"א03 השטן בגימטריא שס"ד כו' ביומא דכיפורי לית ליה רשותא לאסטונידברי שמואל (תשנח) עמ' קנח
כ ע"א03 השטן בגימטריא שס"דגנזי ישראל ח"א דף ס ע"ב
כ ע"א03 השטן בגימטריא שס"דדברי שמואל (תשיג) עמ' קנב
כ ע"א03 השטן בגימטריא שס"דפנים יפות על תהלים עמ' תצ
כ ע"א03 השטן בגימטריא שסדדברי שלום ח"ו סי' תקלד
כ ע"א03 השטן בגימטריא תלת ושיתין וארבעה הוי וכו' לית ליה רשות לאסטונימבשר טוב, ימי הרחמים והסליחות עמ' קלג, שטו
כ ע"א03 השטן בגמטרי' שס"ד וכו'פרי חיים, רמ"ץ דרוש ו
כ ע"א03 השטן בגמ' שס"ד, לרמז דביום הכפורים לית ליה רשות לאסטוניבני יששכר ח"ב דף לז ע"ד
כ ע"א07 בכל יום תורמין וכו'דברי שלום חלק א עמ' פ
כ ע"א08 קרא הגברילקוט דברי חכמים בראשית סי' שנז = דברי שאול פרשת נח
כ ע"א17 חלקהו חציו להקטרה וכו'חלק יעקב (קנטור) דרוש טז
כ ע"ב27 ג' פרסימבוא התלמוד פ"ל עמ' שמ
כ ע"ב31 וכבר אמר אנא ה' וכו'אור אלימלך עמ' מב, רג
כ ע"ב35 אמר ר' לוי מפני מה אין קולו של אדם נשמע כדרך שנשמע בלילהאלה הדברים (ברודנא) עמ' 73
כ ע"ב38 האי חירגא דיומא לא שמיהילקוט דברי חכמים ויקרא סי' רעג = נועם מגדים עט ע"א
כ ע"ב40 אלמלא קול גלגל חמה וכו'תפלה למשה (אלמושנינו) עמ' קכט
כ ע"ב40 אלמלא קול גלגל חמהילקוט הגרשוני ח"א
כ ע"ב41 אלמלא קול המונה של עיר נשמע קול גלגל חמהדרשות אל עמי דרוש ח
כ ע"ב41 אלמלי קול המונה של רומיתורה וחיים עמ' שנו
כ ע"ב42 ג' קולות קולן הולך מסוף העולם ועד סופו קול המונה של רומי, וקול גלגל חמה, וקול הנשמה בשעה שיוצאה מן הגוף וכו'עטרת צבי (טאקסין) דף יא ע"א
כ ע"ב42 ג' קולן הולך מסוף העולם לסוף העולםאבן שוהם עמ' 10
כ ע"ב42 שלושה קולן הולך מסוף העולם ועד סופואמונה ודעת דף פא ע"ב
כ ע"ב43 קול גלגל חמה הולך מסוף העולם ועד סופומשך חכמה שמות פ' יז פס' ח
כא ע"א03 היוצא קודם קריאת הגבר שמו בראשוראשית חכמה, דרך ארץ פרק ג אות יט
כא ע"א08 עומדים צפופים ומשתחווים רווחיםמי מרום חי"ג עמ' טז
כא ע"א14 י' נסים נעשו בבהמ"ק וכו' (ובתוס' ישנים)ס' החיים (תשנג) עמ' קעז*
כא ע"א14 נסים שנעשו במקדשרבנו בחיי עה"ת ח"ב עמ' תכט
כא ע"א25 עשן המערכה אפילו כל הרוחות שבעולם אין מזיזים אותו ממקומו משך חכמה ויקרא פ' יט פס' יח
כא ע"א28 הדשן היה נבלע במקומודרשות מהר"ל (יד מרדכי) עמ' תטו
כא ע"א31 חם בסלוקו כמו שחם בסדורומי מרום ח"י עמ' צג
כא ע"א32 לחם חם כיום הלקחומי מרום ח"י עמ' צח קג
כא ע"א33 מקום ארון אינו מן המדהמי מרום חי"א עמ' פ
כא ע"א33 מקום ארון אינו מן המדהשיחות ר' צבי יהודה ויקרא עמ' 274 ,154 ,78
כא ע"א33 מקום הארון אינו מן המדהאוצר פתגמי חב"ד ח"א עמ' 427
כא ע"א33 מקום הארון אינו מן המדהתורת חסד עמ' נט, קמב
כא ע"ב03 היו מגביהים את לחם הפנים להראות להם שסלוקו כסדורומי מרום חי"א עמ' קמז
כא ע"ב03 השלחן לא היה כלי העשוי לנחתמי מרום ח"י עמ' קי
כא ע"ב07 בשעה שבנה שלמה ביהמ"ק נטע בו כל מיני מגדיםיערות דבש ח"א עמ' פט
כא ע"ב07 בשעה שבנה שלמה בית המקדש, נטע בו כל מיני מגדים של זהב, והיו מוצאין פירותיהן בזמנן, וכשהרוח מנשבת בהן הן נושריןמבשר טוב, ימי הרחמים והסליחות עמ' תקו
כא ע"ב15 ומי הוי עשן במערכה כו' רבוצה כאריאמת ליעקב עה"ת עמ' שנז
כא ע"ב16 אש של מערכה רבוצה כארי וכו' כאן במקדש ראשון וכו'מאיר עיני חכמים מהדו"ב ח"ג דף א ע"ב
כא ע"ב16 ה' דברים נאמרו באש של מערכהאדרת אליהו (קוצין) ח"ב עמ' 82
כא ע"ב16 האש על המזבח - רבוצה כאריאוהב ישראל דף קפא ע"ב
כא ע"ב16 חמשה דברים נאמרו באש של מערכהדרך חיים עמ' תקלה
כא ע"ב16 חמשה דברים נאמרו באש של מערכהמשך חכמה שמות פ' כ פס' טו
כא ע"ב16 רבוצה כארי וכו' ורביצה ככלב, ל"ק כאן בבית ראשון כאן בבית שנידרשות שבט הלוי עמ' רחצ, רצט
כא ע"ב16 רבוצה כאריילקוט הגרשוני ח"א
כא ע"ב16 רבוצה כארי... כאן במקדש ראשון, כאן במקדש שנינועם אלימלך דף מו ע"ג
כא ע"ב18 ונתנו וגו' - אע"פ שאש יורדת מן השמים וכו'שערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר קטז
כא ע"ב19 אע"פ שאש יורדת מן השמים - מצוה להביא מן ההדיוטשיחות ר' צבי יהודה ויקרא עמ' 101 ,83 ,64 ,29 ,28
כא ע"ב19 אעפ"י שאש ירדה מן השמים מצוה להביא מההדיוטגנזי ישראל ח"ב דף רי ע"א
כא ע"ב19 אש יורדת מן השמיםמשמיע שלום עמ' קעט
כא ע"ב20 אני ראיתיה ורבוצה ככלב, ל"ק כאן במקדש ראשון כאן במקדש שניאור הצבי עמ' 237
כא ע"ב21 בביהמ"ק ראשון היה אש של מעלה רבוצה כאריתורת חסד עמ' שה
כא ע"ב21 ובמקדש שני... דמחוסר ה"א אלו ה' דברים שהיו בין מקדש ראשון ולמקדש שני וכו'מגיד דבריו ליעקב, לקוטי אמרים סי' קעט, אור תורה סי' עא פ
כא ע"ב23 אלו חמשה דברים שהיו בין מקדש ראשון למקדש שני (ריטב"א שם)יערות דבש ח"ב עמ' צד
כא ע"ב23 אלו חמשה דברים שהיו בין מקדש ראשון למקדש שנימשך חכמה שמות פ' טו פס' טז, פ' כה פס' כא, פ' כח פס' ל
כא ע"ב23 גאולה שניה בבית שני לא הוה גאולה גמורה כיון שחסרו כמה דבריםמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 191
כא ע"ב23 דמחוסר ה"א אלו חמשה דברים שהיו בין מקדש ראשון למקדש שניתפלה למשה (אלמושנינו) עמ' רע
כא ע"ב23 ה' דברים בין מקדש ראשון לשניאהלי יעקב (הוסיאטין) דף רכה ע"א
כא ע"ב23 ה' דברים נחסר בבית שני מן הראשון וכו'ראשית חכמה, חופת אליהו פרק ה אות ה
כא ע"ב23 חמשה דברים בבית שניכתבי הרב יהודה אלקלעי ח"א עמ' 27
כא ע"ב23 חמשה דברים היו בין מקדש ראשון למקדש שני וכו'בינה לעתים דרוש טו עמ' קכו
כא ע"ב23 חמשה דברים שהיו בין מקדש ראשון למקדש שנידרשות שבט הלוי עמ' רפ
כא ע"ב23 חמשה דברים שהיו בין מקדש ראשון למקדש שניאמת ליעקב עה"ת עמ' רעא
כב ע"א24 הלוחות נגנזומשך חכמה שמות פ' כה פס' כא
כא ע"ב24 ובמקדש שני שחסר הארון חסרה שכינהמשך חכמה בראשית פ' כב פס' יט
כא ע"ב25 ששה אישות הן אלומת יוסף דף לז ע"ב
כא ע"ב25 שש אשות הןכור לזהב ח"ב
כא ע"ב25 ששה אשות הן וכו'חלק יעקב (קנטור) דרוש כ
כא ע"ב27 נסים הקשורים באשים ובמיםמשך חכמה ויקרא פ' ט פס' יג
כא ע"ב28 אש של מעלה אוכלת ושותהמשך חכמה ויקרא פ' ט פס' ט
כא ע"ב30 אש אוכלת אש דשכינהמגיד דבריו ליעקב, אור תורה סי' רמה
כא ע"ב30 אש אוכלת אשדברי שלום ח"ו סי' שעז
כא ע"ב30 אש דוחה אשרבנו בחיי עה"ת ח"ג עמ' קלח
כא ע"ב30 אש של מעלהאדר היקר לא; אורח משפט פ
כא ע"ב41 שלחן בצפון ומנורה בדרוםאוהב ישראל דף שכט ע"א
כא ע"ב41 שלחן בצפון ומנורה בדרוםקדושת לוי דף קא ע"ד
כא ע"ב41 שלחן בצפוןברכות אבי דף נב ע"א
כא ע"ב41 שלחן בצפוןדרך חיים עמ' שח
כב ע"א בראשונה וכו' רצין ועולין בכבשנר ישראל חלק ה דף לג
כב ע"ב05 אסור למנות את ישראלאהלי יעקב (הוסיאטין) דף קצג ע"ב
כב ע"ב11 כל המונה את ישראל עובר בלאומשך חכמה הפטרת במדבר
כב ע"ב11 כל המונה את ישראל עובר בלאונועם אלימלך דף סז ע"ג
כב ע"ב15 כתוב א' אומר והיה מספר בנ"י כחול הים וכתיב א' אומר אשר לא ימד ולא יספרקדושת יו"ט ח"א דף מא ע"א
כב ע"ב15 כתיב והי' מספר בני ישראל וכו' כאן בעושין רצונו של מקוםיערות דבש ח"א עמ' לד
כב ע"ב15 כתיב והיה מספר בנ"י כחול הים וכתיב אשר לא ימד ולא יספראמרי חמד ח"א דף כ ע"ב
כב ע"ב15 כתיב והיה מספר בנ"י כחול הים וכתיב אשר לא ימד ולא יספראמרי חמד ח"א דף כב ע"א
כב ע"ב15 כתיב והיה מספר בנ"י כחול וכתיב אשר לא ימד ולא יספראהל יהושע (הלר) עמ' 11
כב ע"ב15 ר' יונתן רמי והיה מספר בנ"ירוח חיים (חיד"א) עמ' קפ
כב ע"ב15 ר"י רמי כתיב והיה מספר בנ"י וכו'ברכת משה דף מו ע"א
כב ע"ב16 והיה מספר בזמן שאין עושין רצונו של מקוםפנים יפות על תהלים עמ' קמד, תצז
כב ע"ב16 והיה מספר בנ"י כחול הים וכו' כאן בזמן שעושין רצונו וכו'גנזי ישראל ח"א דף קעט ע"ב, ח"ב דף סב ע"א
כב ע"ב16 והיה מספר בנ"י כחול הים וכתיב אשר לא ימדאבן פינה עמ' 1
כב ע"ב16 והיה מספר בנ"יילקוט הגרשוני ח"א
כב ע"ב16 והיה מספר בני ישראל וכו' כאן כשעושין רצונו של מקוםתורת חסד עמ' רצג
כב ע"ב17 אשר לא ימד ולא יספר - כאן בזמן שישראל עושין רצונו של מקום משך חכמה דברים פ' יד פס' א
כב ע"ב17 אשר לא ימד ולא יספרקיקיון דיונה (תשיח) ח"ב דף ריז
כב ע"ב17 בזמן שישראל עושין רצונו של מקום אין להם מספרוצוה הכהן עמ' טז
כב ע"ב17 כאן בזמן שעושין רצונו ש"מ וכו'אהלי יעקב (הוסיאטין) דף שט ע"ב, שי ע"א, שיא ע"ב
כב ע"ב17 כאן בזמן שעושין רצונו של מקום וכאן בזמן כו'דגלי יהודה דרוש א אות יט
כב ע"ב17 כאן בזמן שעושין רצונו של מקום, כאן בזמן שאין עושין רצונו של מקוםילקוט דברי חכמים בראשית סי' רפא
כב ע"ב17 כאן בעושין רצונו של מקום וכאן באין עושין וכו'עשרה למאה סי' מז
כב ע"ב25 וירב בנחל - על עסקי נחלאבן יהושע עמ' 40
כב ע"ב25 וירב בנחל - על עסקי נחלמי מרום ח"ט עמ' רנד, רעג
כב ע"ב25 וירב בנחל - על עסקי נחלפירוש המכבי ישעיהו ונביאים אחרונים עמ' מח
כב ע"ב25 וירב בנחל וכו'דברי שלום חלק א עמ' נז
כב ע"ב26 על עסקי נחלס' העיקרים (מישור) עמ' תקצג
כב ע"ב28 דן שאול בעצמו על עסקי נחלפירוש המכבי שמואל עמ' סה
כב ע"ב28 כל הנפשות הללו על אחת כמה וכמה! ואם אדם חטא, בהמה מה חטאה? נועם אלימלך דף ע ע"א
כב ע"ב30 אל תהי צדיק הרבהאור הרעיון עמ' לא, סד
כב ע"ב30 אל תהי צדיק הרבהמוסר המקרא והתלמוד עמ' קפח
כב ע"ב30 יצאתה בת קול ואמרה לו אל תהי צדיק הרבה... ובנוב... אל תרשע הרבהפירוש המכבי שמואל עמ' סה, קכו
כב ע"ב30 שאול ריחם על עמלק והרג את כהני נובצמח מנחם - דרשות ר' ירוחם וולפיש דף ג ע"א-ע"ב
כב ע"ב31 כמה לא חלי ולא מרגיש גברא דמרא סייעהמי מרום חי"א עמ' עא
כב ע"ב31 כמה לא חלי ולא מרגיש גברא דמרא סייעיהמשך חכמה הפטרת וילך
כב ע"ב31 כמה לא חלי ולא מרגיש גבריה דמריה סייעיהארץ החיים (ליברזון) סי' קעט
כב ע"ב32 דוד בשתיים ולא עלתה לוילקוט הגרשוני ח"א
כב ע"ב32 דוד בשתים וכו'עשרה למאה סי' נ
כב ע"ב32 דוד בשתים ולא עלתה לו וברש"י שםאהלי יעקב (הוסיאטין) דף קצג ע"ב
כב ע"ב32 שאול באחת וכו'דברי שלום ח"ו סי' קנה
כב ע"ב32 שאול באחת וכו'עשרה למאה סי' נט
כב ע"ב32 שאול באחת ועלתה לו דוד בשתיים ולא עלתה לואבל מצרים ח"ב דף ד ע"א
כב ע"ב32 שאול באחת ועלתה לו דוד בשתיים ולא עלתה לואחרית לאיש שלום דף כ ע"א
כב ע"ב32 שאול באחת ועלתה לו דוד בשתים ולא עלתה לומאיר עיני חכמים מהדו"א ח"ב דף כא ע"א
כב ע"ב32 שאול באחת ועלתה לו דוד בשתים ולא עלתה לוס' החיים (תשנג) עמ' קמ
כב ע"ב32 שאול באחת ועלתה לואדרת אליהו (קוצין) ח"ג עמ' 16
כב ע"ב32 שאול באחת ועלתה לו, דוד בשתים ולא עלתה לופרי הארץ (ויטבסק) עמ' נז
כב ע"ב32 שאול חטא בא' ועלתה לומי מרום ח"ו עמ' עט
כב ע"ב34 והא איכא נמי מעשה דבת שבע וכו'מאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף כ ע"א
כב ע"ב36 התם נמי לא איפרעו מגופיהמשך חכמה ויקרא פ' יד פס' ח
כב ע"ב37 ו' חדשים נצטרע דוד וכו' ונסתלקה ממנו שכינה וכו'דרשות שבט הלוי עמ' יט, לו, עו
כב ע"ב37 ששה חדשים כו'בנין אפרים עמ' ריד [הלכה]
כב ע"ב37 ששה חדשים נצטרע דוד משך חכמה הפטרת שמיני
כב ע"ב37 ששה חדשים נצטרע דודראשית חכמה, יראה פרק ט אות כא
כב ע"ב40 יצאה בת קול ואמר לו רחבעם וירבעם יחלקו את המלכותמשך חכמה ויקרא פ' יד פס' ח
כב ע"ב41 בן שנה שאול במלכו וכו' שלא טעם טעם חטאדרשות שבט הלוי עמ' כג, רב
כב ע"ב41 בן שנה שאול במלכו וכו' כבן שנה שלא טעם טעם חטאמאיר עיני חכמים מהדו"ב ח"ג דף כז ע"א
כב ע"ב41 בן שנה שאול במלכו וכו' כבן שנה שלא טעם טעם חטאמבשר טוב, ימי הרחמים והסליחות עמ' קפב
כב ע"ב41 בן שנה שאול במלכוילקוט הגרשוני ח"א
כב ע"ב41 כבן שנה בלא חטאאור יהל ח"א עמ' ל
כב ע"ב41 כבן שנה שלא טעם טעם חטאפירוש המכבי שמואל עמ' מו
כב ע"ב41 כבן שנה שלא טעם טעם חטאאהלי יעקב (הוסיאטין) דף קעט ע"ב, קפח ע"א
כב ע"ב42 ואימא כבן שנה, שמלוכלך בטיט ובצואהנועם אלימלך דף ב ע"ד, ג ע"ב, לו ע"ד, לז ע"ד
כב ע"ב45 למה לא נמשכה מלכות שאול מפני שלא היה בה דופי... אין מעמידין פרנס על הציבור אלא... קופה של שרציםראשית חכמה, דינין פרק סג
כב ע"ב45 מפני מה לא נמשכה מלכות בית שאול מפני שלא היה בו שום דופי. אין מעמידין פרנס על הציבור אלא אם כן קופה של שרצים תלויה לו מאחוריוכתונת פסים פרשת קרח מ ע"ב
כב ע"ב45 מפני מה לא נמשכה מלכות בית שאוללבני ישראל (הישן) דרוש ח
כב ע"ב45 מפני מה לא נמשכה מלכות שאול? מפני שלא היה בו שום דופי נועם אלימלך דף ע ע"א
כב ע"ב45 שלא היה בו שום דופיאהלי יעקב (הוסיאטין) דף שו ע"ב, שכד ע"א, שעב ע"ב
כב ע"ב46 אין מעמידין פרנס על הציבור אא"כ קופה של שרצים תלויה לו מאחוריומבשר טוב, ימי הרחמים והסליחות עמ' צד
כב ע"ב46 אין מעמידין פרנס על הציבור אא"כנתיבות עולם ח"ב עמ' טו
כב ע"ב46 קופה של שרציםהמאור שבתורה
כב ע"ב46 אין מעמידין פרנס על הציבור אלא אם כן קופה של שרצים וכו'משמיע שלום עמ' מח
כב ע"ב47 מפני מה נענש מפני שמחל על כבודואבן פינה עמ' 25
כב ע"ב47 מפני מה נענש שאול וכו'מרפא לשון עמ' רמה
כב ע"ב47 מפני מה נענש שאול מפני שמחל על כבודואבן פינה עמ' 5
כב ע"ב47 נענש שאול, על שמחל על כבודומשך חכמה דברים פ' לא פס' ז
כב ע"ב47 שאול נענש על שמחל על כבודותכלת מרדכי (קלצקי, תרפח) דף מד ע"א
כב ע"ב49 כל ת"ח שאינו וכו'דברי שלום ח"ב עמ' ה
כב ע"ב49 כל ת"ח שאינו וכו'דברי שלום ח"ו סי' יג, תרפז
כב ע"ב49 כל ת"ח שאינו נוקם ונוטר כנחש אינו ת"חדרך חיים עמ' תרסג
כב ע"ב49 כל ת"ח שאינו נוקם ונוטר כנחש אינו ת"חילקוט דברי חכמים ויקרא סי' צב
כב ע"ב49 כל ת"ח שאינו נוקם ונוטר כנחש אינו ת"חיערות דבש ח"א עמ' רפט
כב ע"ב49 כל ת"ח שאינו נוקם ונוטר כנחש אינו תלמיד חכםאבן פינה עמ' 28
כב ע"ב49 כל ת"ח שאינו נוקם ונטור כנחש וכו'נר ישראל חלק ב דף צח
כב ע"ב49 כל ת"ח שאיני נו"נ וכו'דרשות הרא"ש דף לט ע"א דרוש לז
כב ע"ב49 כל תלמיד חכם שאינו נוקם וכו' ההוא בממון וכו' איזו היא נקימה וכו'שערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר לח
כב ע"ב49 ת"ח שאינו נוקם כנחשמוסר המקרא והתלמוד עמ' קצא
כב ע"ב49 כל תלמיד חכם שאינו נוקם ונוטר כנחש, אינו תלמיד חכםשערי תשובה שער ג אות לח
כב ע"ב49 כל תלמיד חכם שאינו נוקםתורה וחיים עמ' רסד, שעב
כב ע"ב רש"י - בשברי חרסיםפירוש המכבי שמואל עמ' לז
כג ע"א01 נוקם ונוטר כנחשילקוט הגרשוני ח"א
כג ע"א01 שאינו נוקם ונוטר כנחשהמאור שבתורה
כג ע"א02 אזהרת הנטירה על דבר שבממון אבל על דברי גאוה ובוז ודרישת רעה מותר לשום הדברים על לבושערי תשובה שער ג אות לח
כג ע"א03 אי זו היא נקימה וכו' אי זו היא נטירה וכו'שערי תשובה שער ג אות לח
כג ע"א03 איזהו נקימה... אמר לו השאילני מגלך א"ל לא וכו' ואיזהו נטירה וכו'ראשית חכמה, ענוה פרק ד אות ב
כג ע"א10 זוהי נטירהאבן פינה עמ' 120
כג ע"א11 הנעלבים ואינם עולביםאהלי יעקב (הוסיאטין) דף קפה ע"ב
כג ע"א11 הנעלבין ואינם עולביןדברי שלום ח"ו סי' תרסט
כג ע"א11 הנעלבין ואינן עולביןתורה וחיים עמ' שלד, שלט
כג ע"א11 הנעלבים ואינם עולבים כו'שערי תשובה סה"י אות נא
כג ע"א11 נקימה בצער הגוףמוסר המקרא והתלמוד עמ' קיח
כג ע"א13 עושים מאהבה ושמחים ביסורים וכו'תפלה למשה (אלמושנינו) עמ' לט
כג ע"א15 נקיט ליה בליביהאורות הקודש ח"ג שלד
כג ע"א16 המעביר על מדותיו מעבירין לו על פשעיורוח חיים (חיד"א) עמ' קב
כג ע"א16 המעביר על מדותיואור הרעיון עמ' קכ
כג ע"א16 המעביר על מדותיודבש לפי מע' מ אות כג
כג ע"א16 המעביר על מדותיוכתבי הרב יהודה אלקלעי ח"א עמ' 46
כג ע"א16 כל המעביר על מדותיו וכו'קדושת יו"ט ח"א דף כב ע"ב
כג ע"א16 כל המעביר על מדותיו מעבירין לו על כל פשעיואור יהל ח"א עמ' קנד
כג ע"א16 כל המעביר על מדותיו מעבירין לו על כל פשעיומבשר טוב, ימי הרחמים והסליחות עמ' לד
כג ע"א16 כל המעביר על מדותיו מעבירין לו על כל פשעיופרי הארץ (ויטבסק) עמ' קכו, קכח
כג ע"א16 כל המעביר על מדותיונתיבות עולם ח"ב עמ' קסו
כג ע"א16 כל המעביר על מדותיותורה וחיים עמ' שלז
כג ע"א16 כל המעביר על מידותיו מוחלים לו כל פשעיואור לישרים (איידליץ, תשב) עמ' קעו
כג ע"א16 כל המעביר על מידותיו מעבירין לו על כל פשעיושבט מוסר עמ' קמה
כג ע"א16 כל המעביר על מידותיו מעבירין לו על כל פשעיושערי תשובה (עם שערי חיים) שער ראשון מאמר כח
כג ע"א36 מעשה בשני כהנים וכו' אנו על מי להביא עגלה ערופה על העיר או על העזרות כו'דרשות שבט הלוי עמ' רעג
כג ע"א36 מעשה בשני כהנים וכו' שהיו רצים ועולים בכבשיערות דבש ח"א עמ' כד
כג ע"א39 עמד ר' צדוק על מעלות האולם וכו' וירושלים בת אתויי עגלה ערופה וכו'מאיר עיני חכמים מהדו"ג ח"ב דף רסב
כג ע"א41 געו כל העם בבכיההמאור שבתורה
כג ע"א41 על מי להביא עגלה ערופהילקוט הגרשוני ח"א
כג ע"א43 קשה עליהם טהרת כלים יותר משפיכות דמיםהיהדות הלאומית עמ' 50
כג ע"ב18 אם כן מה ת"ל "אחרים"? פחותים מהםמשך חכמה שמות פ' כח פס' מ, במדבר פ' כח פס' מ
כג ע"ב20 כהנים בעלי מומין כשרין להוציא הדשןתורת חסד עמ' כו
כג ע"ב23 בגדים שמזג בהם כוס לרבו אל יבשל בהם קדירה לרבומשך חכמה ויקרא פ' טז פס' ל
כג ע"ב23 הבגדים שבישל בהם קדרה לרבו - לא ימזוג בהם כוס לרבומשך חכמה במדבר פ' יט פס' ח
כג ע"ב25 הרמה דכשרה בשני כלים כשרים בעלי מומיןמשך חכמה שמות פ' מ פס' יד-טו
כג ע"ב25 עבודה דהרמת הדשן לא צריכה רק שנים כליםמשך חכמה שמות פ' כח פס' מ
כג ע"ב31 מדו, שתהא כמדתודרשות מהר"ל (יד מרדכי) עמ' תיח
כג ע"ב32 מנין שלא יהא דבר קודם למכנסיםמשך חכמה שמות פ' מ פס' יד-טו
כד ע"א עבודה תמה ולא עבודה שיש אחריה עבודהברכות אבי דף פה ע"א
כד ע"א תוס' ישנים ד"ה הדלקהמאיר עיני חכמים מהדו"ג ח"ב דף שדמ
כד ע"ב סידור המנורה עבודהמשך חכמה שמות פ' כ פס' כב
כד ע"ב הדליק ליחייב הדלקה לאו עבודה היאדרשות שבט הלוי עמ' שי
כד ע"ב הדלקה לאו עבודה הוי וכשרה בזהמשך חכמה במדבר פ' ז פס' פט
כד ע"ב הדלקה לאו עבודה וכשרה בזרמשך חכמה במדבר פ' ח פס' ב
כד ע"ב להרגיש את העזרהמאמרי הראיה 237
כה ע"א לשכת הגזיתאוצרות הראיה 872
כה ע"א אמר אביי ש"מ לשכת הגזית חצי' בקודשקדוש ישראל (ויזניצא) עמ' נג
כה ע"א אין ישיבה בעזרה אלא למלכי בית דוד בלבדראשית חכמה, אהבה פרק ו אות ס, קדושה פרק ז אות ג
כה ע"א אין ישיבה בעזרה אלא למלכי בית דוד בלבדאור הצבי עמ' 35
כה ע"א אין ישיבה בעזרה אלא למלכי בית דודבני יששכר ח"ב דף עב ע"ג (הג"ה)
כה ע"א אין ישיבה בעזרה אלא למלכי בית דודמי מרום ח"ז עמ' קעה
כה ע"א אין ישיבה בעשרה אלא למלכי בית דוד בלבדדרשות שבט הלוי עמ' קפח
כה ע"א לשכות שחציין קודש וחציין חולשיחות הרב צבי יהודה שמות עמ' 397 ,354
כו ע"א01 נותן את הפדר אבית השחיטה ומעלהו, וזהו דרך כבוד של מעלה משך חכמה ויקרא פ' ט פס' יג
כו ע"א06 לא שנה אדם בה מפני שמעשרתפירוש המכבי דברים עמ' שעו
כו ע"א06 מעולם לא שנה אדם בה מפני שמעשרתנועם אלימלך דף ק ע"ד
כו ע"א07 הקטרת מעשרת את בעליהמדבר קדש מועדים ח"א עמ' קלז
כו ע"א07 קטורת מעשרתברכות אבי דף נב ע"א
כו ע"א07 קטורת מעשרתילקוט דברי חכמים בראשית סי' תשנט
כו ע"א12 דלא משכחת צורבא מרבנן דמורי אלא דאתי משבט לוי או מיששכראבן פינה עמ' 158
כו ע"א12 כי חזית צורבא מרבנן דמורה הוראה משבט יששכר או לוימי מרום ח"ח עמ' קעז
כו ע"א12 לא משכח צורבא מרבנן דמורי אלא דאתי משבט לוי או משבט יששכרדרשות שבט הלוי עמ' רצט
כו ע"א12 לא משכחת צורבא מרבנן דמורה אלא דאתי משבט לוי או משבט יששכרמי השילוח (מישור) ח"ב עמ' צה
כו ע"א12 לא משכחת צורבא מרבנן דמורהויקח אברהם דף כב ע"ב
כו ע"א12 צורבא מרבנן דמורי משבט לוי או יששכרפירוש המכבי דברים עמ' שעד, שצג
כו ע"א12 ת"ח שמוראה הוראה - מלויכתבי הרב יהודה אלקלעי ח"א עמ' 66
כו ע"א16 ואימא יהודה נמי, דכתיב יהודה מחוקקי אסוקי שמעתתא אליבא דהלכתא אור הצבי עמ' 255
כו ע"א35 לענין רב עםמצוה ולב ח"א עמ' 120
כו ע"א רש"י - שמורה הוראות בישראלפירוש המכבי דברים עמ' שעד
כו ע"ב מנין לתמיד של בין הערבייםמשך חכמה ויקרא פ' א פס' ז
כו ע"ב שני גזירי עציםאוהב ישראל דף רסה ע"ב
כז ע"א למד על השחיטה שכשרה בזרמשך חכמה ויקרא פ' א פס' ה
כז ע"א כיון דלאו עבודה דמעכבא כפרהאמת ליעקב עה"ת עמ' שנא
כז ע"א למדנו לטלה שטעון ששהמשך חכמה ויקרא פ' ז פס' ב
כז ע"א איזהו דבר שנאמר בו עצים אש ומזבחמשך חכמה ויקרא פ' א פס' ז
כח ע"א אמר להם הממונה צאו וראו וכו' והוא אומר הןמבשר טוב, ימי הרחמים והסליחות עמ' רסה
כח ע"א האיר כל המזרח עד שבחברוןכתבי הרב נתן פרידלאנד ח"א עמ' 268-269
כח ע"א האיר פני כל המזרח עד שבחברון וכו'מאיר עיני חכמים מהדו"ג ח"ב דף רסח
כח ע"א האיר פני כל המזרח עד שבחברוןמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 510
כח ע"ב01 ר"י אומר ברק ברקאי ר"ע אומר עלה ברקאימאיר עיני חכמים מהדו"א ח"ג דף א ע"ב
כח ע"ב09 צלותיה דאברהם כי משחרי כתליאור הצבי עמ' 173
כח ע"ב09 צלותיה דאברהם מכי משחרי כותליאמרי יוסף בראשית דף ג ע"ד
כח ע"ב09 צלותיה דאברהם מכי משחרי כותלידברי מנחם - מנחם ציון דף מו ע"א
כח ע"ב09 צלותיה דאברהם מכי משחרי כותלידרשות שבט הלוי עמ' שה
כח ע"ב09 צלותיה דאברהםאמת ליעקב עה"ת עמ' פד
כח ע"ב17 חל ערבי פסחים בע"ש וכו' ונשחטיה מכי משחרי כותלימאיר עיני חכמים מהדו"א ח"ג דף ב ע"א, ג ע"א
כח ע"ב22 אברהם איצטגנינות גדולה היתה בלבומי השילוח (מישור) ח"א עמ' כב
כח ע"ב23 לפי שהיה זקן ויושב בישיבהברכות אבי דף צד ע"א
כח ע"ב24 לא פסקה ישיבה מאבותינומכמני עוזיאל עמ' תא, תג
כח ע"ב24 לא פרשה ישיבה מאבותינופירוש המכבי שמות עמ' שב-שג
כח ע"ב28 אברהם אבינו זקן ויושב בישיבה וכו', יצחק זקן ויושב בישיבה וכו'דרשות שבט הלוי עמ' קלד
כח ע"ב28 אברהם אבינו זקן ויושב בישיבה כו' יצחק אבינו כו' יעקב אבינו כו'מגיד דבריו ליעקב, לקוטי אמרים סי' קסד, אור תורה סי' עא, פ
כח ע"ב28 אברהם אבינו זקן וישב בישיבהאמת ליעקב עה"ת עמ' קסד
כח ע"ב28 אברהם זקן בא בימים, זקן וישב בישיבה וכו'שפע חיים ח"ד עמ' קמב
כח ע"ב29 זקן ויושב בישיבה הוהילקוט הגרשוני ח"א
כח ע"ב33 דמשק אליעזר, שהיה דולה ומשקה מתורת רבו לאחריםקול שמחה פ' חיי שרה סי' ו
כח ע"ב33 דמשק דולה ומשקה מתורת רבו לאחריםסדורו של שבת דף קכג ע"ג
כח ע"ב33 המושל בכל אשר לו שמושל בתורת רבואמרי יוסף בראשית דף צב ע"ב
כח ע"ב34 אבות קיימו כל התורהכתית למאור (פינסו) עמ' תיד
כח ע"ב34 אברהם אבינו קיים כל התורהמי מרום ח"ח עמ' עב, צט
כח ע"ב34 אברהם קיים המצות, אוצה"ג עמ' 13, חלק התשובות - אין לנו ללמוד אלא ממנהג הנביאיםשיחות ר' צבי יהודה ויקרא עמ' 105
כח ע"ב34 אברהם קיים כל התורהאמרי יוסף בראשית דף ו ע"ד
כח ע"ב34 אליעזר דולה ומשקה וכו'בני יששכר ח"א דף קמג ע"א, ח"ב דף לו ע"ג, קכח ע"ד, קסט ע"ד
כח ע"ב34 אליעזר דולהומשקהאהל משה (וינברג) פתח האהל דף ז ע"א
כח ע"ב34 דולה ומשקה מתורת רבו לאחרים מכתב מאליהו ח"א עמ' 74
כח ע"ב34 דולה ומשקה מתורת רבומכמני עוזיאל עמ' תד
כח ע"ב34 קיים א"א כל התורהאהלי יעקב (הוסיאטין) דף רסט ע"א, רעח ע"ב
כח ע"ב34 קיים א"א כל התורהילקוט הגרשוני ח"א
כח ע"ב34 קיים א"א כל התורה...אפי' ע"תקדושת לוי דף ה ע"ד, קיא ע"ד, קיד ע"ב
כח ע"ב34 קיים א"א ע"ה כל התורה עד שלא ניתנהקדושת יו"ט ח"א דף קח ע"א
כח ע"ב34 קיים אאע"ה כל התורה כולה אפילו עירובי תבשיליןאלומת יוסף דף ט ע"ב
כח ע"ב34 קיים אאע"ה כל התורה כולה ואפי' עירובי תבשלין קודם שניתנה נר ישראל חלק ב דף פח
כח ע"ב34 קיים אברהם אבינו את כל התורה עד שלא ניתנהבני יששכר ח"א דף יא ע"א
כח ע"ב34 קיים אברהם אבינו את כל התורהנפש החיים עמ' 49
כח ע"ב34 קיים אברהם אבינו כה"ת כולהברכת משה דף יא ע"ב
כח ע"ב34 קיים אברהם אבינו כל התורה וכו' אפילו עירובי תבשיליןס' החיים (תשנג) עמ' מא
כח ע"ב34 קיים אברהם אבינו כל התורה כולה אפילו עירובי תבשיליןמשמיע שלום עמ' קה, קטז
כח ע"ב34 קיים אברהם אבינו כל התורה כולה וכו'עטרת ישראל (באהפאלי) עמ' קפ
כח ע"ב34 קיים אברהם אבינו כל התורה כולה כו' אפילו עירוב תבשיליןילקוט דברי חכמים בראשית סי' תפב, תריב
כח ע"ב34 קיים אברהם אבינו כל התורה כולהדברי מנחם - מנחם ציון דף ה, עד ע"ב
כח ע"ב34 קיים אברהם אבינו כל התורה כולהמרפא לשון עמ' קה, רנד
כח ע"ב34 קיים אברהם אבינו כל התורה כולהנועם אלימלך דף מג ע"א
כח ע"ב34 קיים אברהם אבינו כל התורה כולה... אפילו עירובי תבשיליןראשית חכמה, אהבה פרק ח אות כ, מצוות פרק א אות ד
כח ע"ב34 קיים אברהם אבינו כל התורה כולה...שיחות הרב צבי יהודה שמות עמ' 345 ,143 ,98
כח ע"ב34 קיים אברהם אבינו כל התורה כולה.... אפי' עירובי תבשיליןמגיד דבריו ליעקב, לקוטי אמרים סי' קסד, אור תורה סי' כא, ר, תנב
כח ע"ב34 קיים אברהם אבינו כל התורהאדרת אליהו (קוצין) ח"א עמ' 46
כח ע"ב34 קיים אברהם אבינו כל התורהמי מרום ח"ה עמ' מט, חי"א עמ' יד, חי"ג עמ' סא, קנ
כח ע"ב34 קיים אברהם את כל התורה ואפי' ערובי תבשיליןמי מרום ח"ח עמ' ד
כח ע"ב34 קיים אברהם כל התורה אפי' ערובי תבשיליןמי מרום חי"א עמ' ד
כח ע"ב34 קיים א"א כה"ת אפי' עירובי תבשיליןאוהב ישראל דף כד ע"א
כח ע"ב34 קיים אברהם כל התורההמאור שבתורה
כח ע"ב34 קיים אברהם כל התורהשער ראובן עמ' רעט
כח ע"ב34 קיים אברהם כל התורהתפארת ישראל עמ' נט
כח ע"ב34 שדולה ומשקה מתורת רבו לאחריםמשך חכמה בראשית פ' כד פס' נב
כח ע"ב34 שדולה ומשקה מתורתו של רבו לאחריםנועם אלימלך דף ו ע"ד
כח ע"ב37 אפילו עירובי תבשילין היה יודעאורחות צדיקים שער תורה עמ' קפה
כח ע"ב37 אפילו עירובי תבשיליןאגרות הראיה ח"ג צב; אורות הקודש ח"ג שמב
כח ע"ב37 אפילו עירובי תבשיליןילקוט הגרשוני ח"א
כח ע"ב37 אפילו עירובי תבשיליןילקוט הגרשוני ח"א דף פב
כח ע"ב37 האבות קיימו כל התורה אפילו דברי סופריםברכות אבי דף פא ע"א
כח ע"ב37 קיים א"א אפי' עירובי תבשיליןדרשות שבט הלוי עמ' רסב, רפח
כח ע"ב37 קיים אברהם אבינו כל התורה ואפי' ערובי תבשיליןמי מרום ח"ו עמ' קצא, שב
כח ע"ב37 קיים א"א עירובי וכו'דברי שלום ח"ו סי' סג
כח ע"ב37 קיים א"א אפילו עירובי תבשיליןדעת שבת עמ' ריז בהערה
כח ע"ב37 קיים אברהם אבינו אפילו עירובי תבשיליןדרך חיים עמ' קיב
כח ע"ב37 קיים אברהם אבינו אפילו עירובי תבשיליןנועם אלימלך דף פח ע"א
כח ע"ב37 קיים אברהם אבינו אפילו עירובי תבשלין, שנאמר תורותי אחת תורה שבכתב ואחת תורה שבעל פהפרי הארץ (ויטבסק) עמ' טז, לה, סז
כח ע"ב37 קיים אברהם אבינו אפילו ערבי תבשיליןחלקת יהושע עמ' ל הערה נח
כח ע"ב37 קיים אברהם אע"ה אפי' עירוב תבשיליןאורח לצדיק עמ' ל, לג
כח ע"ב46 זוהמא דשמשא קשי משמשאעולת חודש ח"א מאמר ריח
כח ע"ב46 זיהרא דשימשא קשי משימשאפרי חיים דרוש א אות ב
כח ע"ב46 שברירי דשמשא קשי משמשאעולת חודש ח"א מאמר רכ
כט ע"א01 הרהורי עבירה קשה מעבירהראשית חכמה, קדושה פרק טז אות ע, עה
כט ע"א01 הרהורי עבירה קשו מעבירהאהלי יעקב (הוסיאטין) דף שכה
כט ע"א01 הרהורי עבירה קשו מעבירהילקוט הגרשוני ח"א
כט ע"א01 הרהורי עבירה קשו מעבירהמסילת ישרים עמ' שפ
כט ע"א01 הרהורי עבירה קשו מעבירהפרי הארץ (ויטבסק) עמ' סג
כט ע"א01 הרהורי עבירה קשים מהעבירהמכמני עוזיאל עמ' קצא
כט ע"א01 הרהורי עבירה קשים מעבירה וכו'תפלה למשה (אלמושנינו) עמ' יא
כט ע"א01 הרהורי עבירה קשים מעבירהארץ החיים (ליברזון) סי' יא
כט ע"א01 הרהורי עבירה קשים מעבירהחוסן יהושע מאמר א פ"ד עמ' קצא
כט ע"א01 הרהורי עבירה קשים מעבירהטהרת יו"ט ח"ח עמ' קנד, עמ' קפג, קפד, קפו
כט ע"א01 הרהורי עבירה קשים מעבירהילקוט דברי חכמים שמות סי' קפז
כט ע"א01 הרהורי עבירה קשים מעבירהמי מרום ח"ב עמ' קיח
כט ע"א01 הרהורי עבירה קשים מעבירהמשה מבחוריו הקדמה דף ד ע"א-ע"ב
כט ע"א01 הרהורי עבירה קשים מעבירהנשמת אדם עמ' קיג, קמג
כט ע"א01 הרהורי עבירה קשים מעבירהס' החיים (תשנג) עמ' קז
כט ע"א01 הרהורי עבירה קשים מעבירהעולת חודש ח"א מאמר קמז, רכב
כט ע"א01 הרהורי עבירה קשים מעבירהפרי חיים, רמ"ץ דרוש י, פרי חיים דרוש י אות טו
כט ע"א01 הרהורי עבירה קשים מעברהאור יהל ח"א עמ' כה
כט ע"א01 הרהורי עבירה קשין מעבירה מכתב מאליהו ח"א עמ' 126
כט ע"א01 הרהורי עבירה קשין מעבירהדרשות שבט הלוי עמ' מז
כט ע"א01 הרהורי עבירה קשין מעבירהמרפא לשון עמ' קנז, רסב
כט ע"א01 הרהורי עבירה קשין מעבירהמשך חכמה בראשית פ' יח פס' כח
כט ע"א01 הרהורי עבירה קשין מעבירהנפש החיים עמ' 37
כט ע"א01 הרהורי עבירה קשין מעבירהס' העיקרים (מישור) עמ' כה, תרד
כט ע"א01 הרהורי עבירה קשין מעבירהפירוש המכבי דברים עמ' קפד
כט ע"א01 הרהורי עבירה קשין מעבירהתורת חסד עמ' ג, כ, כג, לה, מג, נב, סב, שטז
כט ע"א01 הרהורי עבירהאדיר במרום ח"ב פ' ק
כט ע"א01 הרהורי עבירהרבנו בחיי עה"ת ח"ג עמ' תלב-תלג; כתבי רבנו בחיי עמ' פט, קצא-ב, שעב
כט ע"א01 הרהורי עברה קשים מעברהידי משה קהלת עמ' קכה, שעח
כט ע"א01 קשים הרהורי עבירהנתיבות עולם ח"ב עמ' קיד
כט ע"א01 ריחא דבשרא קשהאור הצבי עמ' 7
כט ע"א02 שילהי דקייטא קשי מקייטאעולת חודש ח"א מאמר רלא
כט ע"א03 אישתא דסיתוא קשי מדקייטאעולת חודש ח"א מאמר רלה
כט ע"א03 אשתא דסיתוא קשיא מדקיטאילקוט הגרשוני ח"א
כט ע"א04 למגמר בעתיקתא קשי מחדתאעולת חודש ח"א מאמר כז
כט ע"א04 מיגמר בעתיקי קשה מחדתאיערות דבש ח"א עמ' רד
כט ע"א05 עתיקתא קשיא מחדתאחובת התלמידים פי"ב - דברים אחדים עמ' קכז
כט ע"א05 עתיקתא קשיא מחדתאילקוט הגרשוני ח"א
כט ע"א07 מה איילה זו קרניה מפצילות לכאן ולכאןפירוש המכבי ישעיהו ונביאים אחרונים עמ' קכב
כט ע"א13 א"ר אסי למה נמשלה אסתר לשחר לומר לך מה שחר סוף כל הלילה וכו'שפע חיים ח"ו עמ' מז
כט ע"א13 למה נמשלה אסתר לאילת השחר מה אילת השחר סוף הלילה אף אסתר סוף כל הניסיםבני יששכר ח"ב דף צא ע"א, צח ע"ד, ח"א דף קנח ע"ד
כט ע"א13 למה נמשלה אסתר לשחר וכו'אהלי יעקב (הוסיאטין) דף רכו ע"א
כט ע"א13 למה נמשלה אסתר לשחר וכו'בינה לעתים דרוש יט עמ' קמו
כט ע"א13 למה נמשלה אסתר לשחר ל"ל...קדושת לוי דף כב ע"א
כט ע"א13 למה נמשלה אסתר לשחר מה שחר סוף הלילהטהרת יו"ט ח"ז עמ' קלה
כט ע"א13 למה נמשלה אסתר לשחר מה שחר סוף כל הלילה אף אסתר סוף הניסיםאור הצבי עמ' 64
כט ע"א13 למה נמשלה אסתר לשחר מה שחר סוף כל הלילה אף אסתר סוף הניסיםאלומת יוסף דף לו ע"א
כט ע"א13 למה נמשלה אסתר לשחר מה שחר סוף כל הלילה וכו'יערות דבש ח"א עמ' נ, נב, ח"ב עמ' לד
כט ע"א13 למה נמשלה אסתר לשחרילקוט הגרשוני ח"א
כט ע"א13 למה נמשלה אסתר לשחר, ובמהרש"אליהודים היתה אורה עמ' עה
כט ע"א14 מה שחר סוף הלילהקול ששון (גולדברג) אות לו
כט ע"א14 מה שחר סוף כל הלילה אף אסתר סוף כל הניסיםקדושת יו"ט ח"א דף קיב ע"ב, ח"ב דף טז ע"ד
כט ע"א14 מה שחר סוף כל הלילה אף אסתר סוף כל הנסים ונא איכא חנוכה ניתנה לכתוב קאמרינן ובמהרש"אדרשות שבט הלוי עמ' רפג, שג, שה
כט ע"א14 מה שחר סוף כל הלילה וכו'מכתב סופר דף סג ע"ג
כט ע"א15 אסתר סוף כל הניסיםאדרת אליהו (קוצין) ח"ב עמ' 99
כט ע"א15 אסתר סוף כל הנסיםגנזי ישראל ח"א דף קג ע"ב
כט ע"א15 אסתר סוף כל הנסיםמי מרום ח"ד עמ' פה, ח"ו עמ' קז, ח"ח עמ' רעג
כט ע"א15 אסתר סוף כל הנסיםרוח חיים (חיד"א) עמ' קמז
כט ע"א15 והאיכא חנוכה ניתנה לכתוב קא אמרינןמאיר עיני חכמים מהדו"ב ח"ג דף כב ע"ב
כט ע"א16 נס דחנוכה לא ניתן לכתוב בדברי נבואהבני יששכר ח"ב דף נח ע"א, נט ע"א, סב ע"א, פד ע"ג, פו ע"ד, צ ע"ג, קד ע"ד, קכג ע"א
כט ע"א20 למה נמשלה תפילתן של צדיקים כאילהאודה ה' דף מט ע"ב
כט ע"א20 למה נמשלה תפילתן של צדיקים לאילהאודה ה' דף מא ע"א
כט ע"א20 למה נמשלו תפלתן של צדיקיםקדושת לוי דף צב ע"א
כט ע"א22 מה אילה וכו' אף צדיקים כ"ז שמרבין בתפלה וכו' ובמהרש"אדרשות שבט הלוי עמ' שה
כט ע"ב רש"י ד"ה פסולהדגלי יהודה דרוש ב אות א
כט ע"ב תוס' ד"ה אלאמאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף עד ע"ב
ל ע"א הלכה בסעודהכתבי רבנו בחיי עמ' תעג
ל ע"א נוטל שתי ידיו וברש"ייד יצחק עמ' קמח ס"ק י, עמ' קמט ס"ק יא-יב [הלכה]
ל ע"א אר"ח לא אמרן וברש"י ותו"ייד יצחק עמ' פט ס"ק ג, עמ' צ ס"ק ד, עמ' צא ס"ק ו, עמ' צג ס"ק יב [הלכה]
ל ע"א טבילה הראשונה ביוה"כ למה היה צריךמשמיע שלום עמ' קפט
לא ע"ב רש"י ד"ה ומירק אחרמאיר עיני חכמים מהדו"ב ח"ב דף כב ע"ב
לב ע"א אינו בא אלא להוציא את הכף ואת המחתהמשך חכמה ויקרא פ' טז פס' כג
לב ע"א טבילת כהן גדולמשפט כהן רנח
לג ע"א אביי היה מסדר סדרעולת הראיה ח"א קנב
לג ע"א אביי מסדר סדר המערכה וכו'אוהב ישראל דף רו ע"ב
לג ע"א אביי מסדר סדר המערכההמאור שבתורה
לג ע"א אביי הוה מסדר סדר המערכהמשך חכמה ויקרא פ' א פס' ז
לג ע"א מערכה ראשונהרבנו בחיי עה"ת ח"ג עמ' שט
לג ע"א דשון מזבח הקטורת קודםרבנו בחיי עה"ת ח"ב עמ' שעג
לג ע"א ודישון מזבח הפנימי וכו'דברי שלום חלק א עמ' ט
לג ע"א אין מעבירין על המצותראשית חכמה, מצות פרק א אות ד
לג ע"א תוס' ד"ה למהמאיר עיני חכמים מהדו"ב ח"ב דף כב ע"א
לג ע"ב מזבח ממוצעטהרת יו"ט ח"י עמ' רמח
לג ע"ב ונוקמיה להדייהואהל יהושע (הלר) עמ' 26
לג ע"ב עבורי דרעא אטוטפתא אסור כו' ובתוס'שערי תשובה סה"י אות מג
לג ע"ב להרגיש את העזרהמאמרי הראיה 237
לד ע"א הכא נמי "ביום - ביום" לאחרמשך חכמה ויקרא פ' כד פס' ח
לד ע"ב איזהו כבש שנאמר בו "אחד" הוי אומר זה תמיד של שחרמשך חכמה ויקרא פ' יד פס' כא
לד ע"ב עלה ונסתפגמשך חכמה ויקרא פ' טז פס' ד
לד ע"ב הביאו לו בגדי לבןקדושת לוי דף נג ע"ד
לד ע"ב בתוס'בנין אפרים עמ' יג [הלכה]
לה ע"א דכולי עלמא מיהת דשחר עדיפימשך חכמה ויקרא פ' טז פס' ל
לה ע"ב07 ובלבד שימסרנה לציבור ובת"י שםמאיר עיני חכמים מהדו"ג ח"ב דף שכו
לה ע"ב08 שמא לא ימסרם יפה יפהמי מרום ח"ב עמ' לה
לה ע"ב13 עשתה לו אמו כתונת משתי רבוא וכו'דרשות שבט הלוי עמ' קו
לה ע"ב16 עני ועשיר באין לדין מכתב מאליהו ח"א עמ' 86
לה ע"ב16 עני ועשיר ורשע באו לדיןנתיבות עולם ח"א עמ' יט
לה ע"ב16 עני ועשיר שבאים לדין וכו'דרשות שבט הלוי עמ' קפה
לה ע"ב16 עני עשיר ורשע באין לדיןדרשות מהר"ל (יד מרדכי) עמ' עא
לה ע"ב16 עשיר עני ורשע בדיןהמאור שבתורה
לה ע"ב19 כלום עני היית יותר מהלל - כלום עשיר היית יותר מר' אלעזרדרך חיים עמ' תל
לה ע"ב20 המעשה בהלל הזקןמי מרום ח"ב עמ' עד פז
לה ע"ב41 אשת פוטיפר היתה משדלתו כל יוםמוסר המקרא והתלמוד עמ' קעג
לה ע"ב41 אשת פוטיפר משדלתו בדברים בגדים שלבשה לו שחרית ולא לבשה לו ערבית וכו'מגיד דבריו ליעקב, לקוטי אמרים סי' יח, רלט, אור תורה סי' מא, נב, רעו
לה ע"ב42 בגדים שלבשה לו שחרית לא לבשה לו ערביתילקוט דברי חכמים בראשית סי' תרעג
לה ע"ב42 בגדים שלבשה לו שחרית לא לבשה לו ערביתפרי הארץ (ויטבסק) עמ' כו
לה ע"ב42 לבושין שלבשה בבוקר לא לבשה בערבבני יששכר ח"א דף כג ע"ג
לה ע"ב48 הלל מחייב את העניים וכו'קול ששון (גולדברג) אות יז
לה ע"ב48 הלל מחייב את הענייםנר ישראל חלק ג דף קכד
לה ע"ב48 הלל מחייב את הענייםקדושת יו"ט ח"א דף י ע"א
לה ע"ב48 הלל מחייב הענייםכתבי רבנו בחיי עמ' תכו
לה ע"ב48 הלל מחייב עניים וכו'הגיוני עוזיאל ח"א עמ' 219
לה ע"ב48 הלל מחייב עניים ר"א בן חרסום מחייב עשיריםאבן שוהם עמ' 3
לה ע"ב48 הלל מחייב עניים, אלעזר בן חרסום מחייב עשירים וכו'היהדות הלאומית עמ' 84
לה ע"ב48 יוסף הצדיק מחייב את הרשעיםטהרת יו"ט ח"ז עמ' כא
לה ע"ב48 יוסף מחייב את הרשעיםפרי הארץ (ויטבסק) עמ' כה
לה ע"ב48 נמצא הלל מחייב את העניים ויוסף את הרשעים ור' אלעזר בן חרסום את העשיריםאמרי בינה (שיפמאן) עמ' סב
לה ע"ב48 נמצא הלל מחייב את העניים ר' אלעזר בן חרסום את הצדיקיםאמונה ודעת דף 4
לה ע"ב50 אנא השםכתבי רבנו בחיי עמ' רכה
לה ע"ב50 וסומך שתי ידיו עליו ומתודהמשך חכמה ויקרא פ' ט פס' ז
לה ע"ב52 ברוך שם כבוד מלכותוראשית חכמה, תוצא' חיים פרק פד
לו ע"א ומתודה על חטאת עון חטאתילקוט דברי חכמים ויקרא סי' קמט
לו ע"א אין עולה באה אלא על עשהשערי תשובה (עם שערי חיים) שער רביעי מאמר ו
לו ע"א מתודה עליו עון עשה ולא תעשה שניתק לעשהמשך חכמה ויקרא פ' א פס' ד
לו ע"א עולה מכפרת על עשהדרשות מהר"ל (יד מרדכי) עמ' שלא
לו ע"א עולה מכפר על עשה ועל לאו הניתק לעשהאבן ישפה עמ' 3
לו ע"ב06 כיצד מתוודהאמרי יוסף בראשית דף רנו ע"ג
לו ע"ב06 מחלוקת ר' מאיר וחכמים בסדר הוידויאלומת יוסף דף ז ע"ב
לו ע"ב06 ת"ר כיצד מתוודה אומר עוויתי פשעתי חטאתיאוזן שמואל דף ו ע"ב
לו ע"ב06 ת"ר כיצד מתוודה עוויתי פשעתי חטאתי דברי ר' מאיר וכו'אלומת יוסף דף כד ע"א
לו ע"ב10 נושא עוןרוח חיים (חיד"א) עמ' לז
לו ע"ב11 חטא שוגג עון מזיד פשע מרדקול ששון (גולדברג) הקדמה
לו ע"ב11 חטאים אלה השגגות עוונות אלו הזדונות פשעים אלו המרדיםמי מרום ח"ז עמ' פב
לו ע"ב11 עונות אלו הזדונות "פשעים" אלו המרדיםמשך חכמה ויקרא פ' טז פס' יא
לו ע"ב11 עונות אלו הזדונות וכו' פשעים אלו המרדיםשערי תשובה (עם שערי חיים) שער ראשון מאמר כה, שער רביעי מאמר כב
לו ע"ב13 הפשע הוא המרדשערי תשובה שער א אות כה
לו ע"ב13 פשעים אלו המרדיםס' העיקרים (מישור) עמ' תשיח
לו ע"ב13 פשעים אלו המרדיםראשית חכמה, קדושה פרק ו אות נו
לו ע"ב13 פשעים אלו המרדיןאור הרעיון עמ' שפו
לו ע"ב17 ומאחר שמתוודה על הזדונות חוזר ומתוודה על השגגותאבן שוהם עמ' 73
לו ע"ב18 אלא כך היה מתודה חטאתי ועויתי ופשעתי לפניך וכו'שערי תשובה (עם שערי חיים) שער רביעי מאמר כב
לו ע"ב19 חטאתי, עויתי, ופשעתי לפניךפירוש המכבי ישעיהו ונביאים אחרונים עמ' קיג
לו ע"ב19 כך היה מתודה חטאתי ועויתי ופשעתישערי תשובה שער ד אות כב
לו ע"ב19 מתודה על השגגות ואח"כ על הזדונותמרפא לשון עמ' פט, שכו
לו ע"ב24 מהו זה שאמר מרע"ה נושא עוון ופשע וכו' אמר משה לפני רבש"עאוזן שמואל דף ז ע"א
לו ע"ב25 אמר משה לפני רבש"ע. בשעה שישראל חוטאים וכו'אודה ה' דף מד ע"א
לו ע"ב25 משרע"ה ביקש מהשי"ת דאף בשעה שחוטאין לפניך יהי' נחשבים בעיניך כשגגותקדושת יו"ט ח"ב דף כג ע"ד
לו ע"ב35 וידוי הוא עיקר כפרהבני יששכר ח"א דף לד ע"ג
לו ע"ב35 פי' וכפר בעדו וכו' מתוודה עליובני יששכר ח"ב דף כה ע"א, לג ע"א
לז ע"א01 לשון הוידוי ביום הכפורים בלשון אנאבני יששכר ח"ב דף לד ע"ד
לז ע"א01 מנין שב"אנא"משך חכמה ויקרא פ' טז פס' ו
לז ע"א12 על כל הזכרה יד יצחק עמ' רלט ס"ק יא [הלכה]
לז ע"א20 בן קטין... עשה מוכני לכיור, שלא יהיו מימיו נפסלין בלינה נועם אלימלך דף נג ע"א
לז ע"א21 ואף הוא עשה מוכני לכיור שלא יהיו מימיו נפסלים בלינה ברכת פרץ פ' קרח
לז ע"א24 אמו של מונבז וכו'דברי שלום חלק א עמ' מח
לז ע"א28 ומזכירין אותן לשבחהמאור שבתורה
לז ע"א32 המהלך לימין רבו וכו'דברי שלום חלק ג עמ' עט
לז ע"א32 המהלך לימין רבוילקוט הגרשוני ח"א
לז ע"א33 ג' שהיו מהלכין בדרך הרב באמצע גדול בימינו וקטן משמאלונשמת אדם עמ' קסג
לז ע"א35 גבריאל היה מימין אמרי יוסף בראשית דף סט ע"ג
לז ע"א37 אסור לילך אחרי רבואדיר במרום ח"א פ' רנא
לז ע"א39 גורלות של כל דבר מאיר עיני חכמים מהדו"ב ח"ב דף לח ע"ב-לט ע"א
לז ע"א תוס' ד"ה ת"ל מאיר עיני חכמים מהדו"ב ח"ב דף לט ע"א-ע"ב
לח ע"א01 ניקנור נעשו נסים לדלתותיומשך חכמה שמות פ' כז פס' יא-טו
לח ע"א01 ניקנור נעשו נסים לדלתותיופירוש המכבי שמות עמ' קפא
לח ע"א02 ת"ר מה נסים וכו'דברי שלום חלק א עמ' נד
לח ע"א12 קורות בתינו ארזיםתאיר נרי עמ' כד
לח ע"א16 ואלו לגנאיהמאור שבתורה
לח ע"א18 בית גרמו היו בקיאיןכור לזהב ח"א
לח ע"א21 כל מה שברא נר מצוה (מכון מהר"ל) עמ' ג
לח ע"א21 כל מה שברא הקב"ה לא בראו אלא לכבודוראשית חכמה, קדושה פרק ז אות עא
לח ע"א21 כל מה שברא הקב"ה לכבודו בראו שמועה טובה דף פו ע"ב
לח ע"א21 כל מה שברא הקב"ה לכבודו בראוקדושת לוי דף לא ע"ב
לח ע"א21 כל מה שברא הקב"ה, לכבודו בראונועם אלימלך דף לג ע"ד
לח ע"א44 בשמך יקראוך ובמקומך יושיבוך ע"גמכתב סופר דף ג
לח ע"א44 מכאן אמר בן עזאי בשמך יקראוך ובשמך יושיבוךאילת השחר (טייב) דף מ ע"א
לח ע"ב01 אין אדם נוגע במה שמוכן לחבירו מדבר קדש בראשית ח"א עמ' נח
לח ע"ב01 אין אדם נוגע במה שמוכן לחבירומרפא לשון עמ' רנד
לח ע"ב01 אין אדם נוגע במוכן לחבירו דרשות מהר"ל (יד מרדכי) עמ' רמח, שפד
לח ע"ב01 אין אדם נוגע במוכן לחבירומסילת ישרים עמ' תלז, תקעט
לח ע"ב01 אין איש נוגע במה שמוכן לחברו אפי' כמלא נימה מי מרום ח"ו עמ' רלט
לח ע"ב06 בן קמצר לא רצה ללמדילקוט הגרשוני ח"א
לח ע"ב14 מאי ושם רשעים וכו'דברי שלום חלק ג עמ' עד
לח ע"ב14 שם רשעים ירקבילקוט הגרשוני ח"א
לח ע"ב15 רקביבות תעלה בשמותן, דלא מסקינן בשמייהואור הצבי עמ' 122
לח ע"ב21 צדיק מעצמו דכ' זכר צדיק וגו' וברש"י שם אהלי יעקב (הוסיאטין) דף פט ע"ב
לח ע"ב21 צדיק מעצמו ורשע מחבירו קול ששון (גולדברג) אות ב
לח ע"ב21 צדיק מעצמו זכר צדיק לברכהמרפא לשון עמ' קכז
לח ע"ב21 צדיק מעצמו רשע מחבירונתיבות עולם ח"ב עמ' קלז
לח ע"ב23 מנא הא מילתא וכו'דברי שלום חלק ג עמ' ע
לח ע"ב24 זכר צדיק לברכה א"ל כו'ס' ג' תמוז תשנד עמ' רכו
לח ע"ב29 צדיק דר בין שני רשעיםנתיבות עולם ח"ב עמ' קלח
לח ע"ב32 מברכתן של צדיקים אתה למד קללה לרשעים קול שמחה פ' וירא סי' ט
לח ע"ב37 אפילו בשביל צדיק אחד נברא העולם דעת שבת עמ' רל בהערה
לח ע"ב37 אפילו בשביל צדיק אחד עולם נבראנועם אלימלך דף צז ע"ב
לח ע"ב37 בשביל צדיק א' העולם נברא - העולם עומדנתיבות עולם ח"ב עמ' קלו
לח ע"ב37 בשביל צדיק אחד העולם נבראהמעשה והמדרש עמ' ט
לח ע"ב37 בשביל צדיק אחד עולם נבראאור הרעיון עמ' נא
לח ע"ב38 אין טוב אלא צדיק חלק יעקב (קנטור) דרוש ב
לח ע"ב38 ואין טוב אלא צדיק מגיד דבריו ליעקב, לקוטי אמרים סי' קסו, רנא, אור תורה סי' קעט, קמג
לח ע"ב39 המשכח תלמודו גורם גלותכרם פתחיה גפן כב שריג ו
לח ע"ב39 המשכח תלמודו מורידין מגדולתוכרם פתחיה גפן כב שריג פרט הכרם ז
לח ע"ב39 כל המשכח דבר א' מד"ת גורם גלות לבניואבן שוהם עמ' 8
לח ע"ב39 כל המשכח דבר מתלמודופירושי ראשונים בהשמטות
לח ע"ב41 אין צדיק נפטר מן העולם עד וכו'נתיבות עולם ח"ב עמ' קלז
לח ע"ב41 אין צדיק נפטר עד שנולד כמוהו כו' על שלא שקעה שמשו של משה וכו'רב טוב דף כז ע"ג
לח ע"ב42 וזרח השמש ובא השמשאור חדש על ציון דף צח ע"א
לח ע"ב42 וזרח השמש ובא השמשילקוט הגרשוני ח"א
לח ע"ב42 עד שלא כבתה שמשו של עלי זרחה שמשו של שמואל ס' החיים (תשנג) עמ' עח
לח ע"ב42 עד שלא כבתה שמשן כו' זרחה כו' מגיד דבריו ליעקב, אור תורה סי' טו
לח ע"ב43 ראה הקב"ה שהצדיקים מעטיםדרך הקודש (תנעמי) עמ' תריב
לח ע"ב43 ראה הקב"ה שצדיקים מועטים מכתב מאליהו ח"א עמ' 248
לח ע"ב43 ראה הקב"ה שצדיקים מועטים עמד ושתלן בכל דור ילקוט דברי חכמים בראשית סי' תמח
לח ע"ב43 ראה הקב"ה שצדיקים מועטין עמד ושתלן בכל דור ודור חלקת יהושע עמ' קעג הערה לב
לח ע"ב43 ראה הקב"ה שצדיקים מועטין עמד ושתלן בכל דור ודורדרשות שבט הלוי בהקדמה אות ט', וגוף הספר עמ' קטו
לח ע"ב44 הקב"ה שתל צדיקים בכל דורשער ראובן עמ' קפו
לח ע"ב45 אפי' בשביל צדיק אחד העולם מתקיים שיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 444 ,297
לח ע"ב45 אפי' בשביל צדיק אחד העולם מתקייםדרשות שבט הלוי עמ' נח, קטו, רנז
לח ע"ב45 בשביל צדיק אחד העולם עומדפירוש המכבי דברים עמ' קעז
לח ע"ב45 וצדיק יסוד עולםאגודת אזוב (יעבץ) דף פט ע"א
לח ע"ב46 רגלי חסידיו ישמורהמאור שבתורה
לח ע"ב47 כיוון שעברו רוב שנותיו של אדם ולא חטא - שוב אינו חוטאאור הצבי עמ' 308
לח ע"ב47 כיוון שעברו רוב שנותיו של אדם ולא חטא שוב אינו חוטאאורות אלים דף לא ע"א
לח ע"ב47 כיון שיצאו רוב וכו'דברי שלום ח"ו סי' ק
לח ע"ב47 כיון שיצאו רוב שנותיו ולא חטאנתיבות עולם ח"ב עמ' קלט
לח ע"ב47 כיון שיצאו רוב שנותיו של אדם ולא חטא שוב אינו חוטא ילקוט דברי חכמים בראשית סי' תרנו
לח ע"ב47 כיון שיצאו רוב שנותיופרי חיים, רמ"ץ דרוש י, פרי חיים דרוש ד אות א
לח ע"ב47 כיון שעברו רוב שנותיו רוח חיים (חיד"א) עמ' קלב
לח ע"ב47 עברו רוב שנותיו ולא חטא, שוב לא יחטאמשך חכמה בראשית פ' מז פס' לא
לח ע"ב48 כיון שבא לאדם דבר וכו'דברי שלום ח"ו סי' רמה
לח ע"ב48 כיון שבא לידו דבר עבירה מכתב מאליהו חלק ב עמ' 38
לח ע"ב48 כיון שבא לידו עבירה וכו'דברי שלום ח"ו סי' רלב
לח ע"ב48 כיון שבא לידו עבירה פעם ראשונה וכו'מרפא לשון עמ' שכח
לח ע"ב49 בא לטמא פותחים לו בא לטמא מסיעים אותו מי מרום ח"ב עמ' מח
לח ע"ב49 בא לטמא פותחין לו אהלי יעקב (הוסיאטין) דף קל-קלא
לח ע"ב49 בא לטמא פותחין לו בא לטהר מסייעין אותותורת חסד עמ' שיט
לח ע"ב49 בא לטמא פותחין לו, בא לטהר מסייעין אותודרשות שבט הלוי עמ' כח, סח, ריט
לח ע"ב49 בא ליטמא פותחין לוראשית חכמה, קדושה פרק ה אות ב
לח ע"ב50 בא לטהר מסייעין אותו אור יהל ח"א עמ' קנג
לח ע"ב50 בא לטהר מסייעין אותו דרשות הרא"ש דף מא ע"א דרוש מ, דף נד ע"א דרוש נג
לח ע"ב50 בא לטהר מסייעין אותורבנו בחיי עה"ת ח"ג עמ' תלג
לח ע"ב50 בא לטהר מסייעין אותו...פירוש המכבי דברים עמ' קפה
לח ע"ב50 בא ליטהר מסייעין וכו'דברי שלום ח"ו סי' תרפו
לח ע"ב50 בא ליטהר מסיעין אותו שפתי חיים מועדים ח"א עמ' קמד
לח ע"ב50 הבא לטהר מסייעין אותו פרי הארץ (ויטבסק) עמ' נג
לח ע"ב50 הבא לטהר מסייעין אותוראשית חכמה, אהבה פרק יא אות לא, תשובה פרק ו אות טז, כד, קדושה פרק ז אות כח, קטו, פרק יב אות יג
לח ע"ב50 הבא לטהר מסייעין אותורב טוב דף יז ע"א
לח ע"ב50 הבא לטהר מסייעין בידואבן פינה עמ' 35
לח ע"ב50 הבא לטהר מסייעין לויד אהרן עמ' כז, לז
לח ע"ב50 הבא ליטהר מסייעים אותונפש החיים עמ' 22
לח ע"ב50 הבא ליטהר מסייעין אותומאורות נריה אלול ותשרי עמ' 39, 92
לח ע"ב50 הבא ליטהר מסייעין לומרפא לשון עמ' לה, עח, קנד, קפג, רעח
לח ע"ב50 משל למוכר נפט ואפרסמוןמכמני עוזיאל עמ' קח
לט ע"א04 דברים אסורים מטמטם הלב מאמר מרדכי (נדבורנא) עמ' קב
לט ע"א04 דברים הטמאים מטמטמין לבו של אדםבני יששכר ח"ב דף קסד ע"ג
לט ע"א04 עבירה מטמטמת לבו של אדםתפארת ישראל עמ' כח
לט ע"א04 עבירה מטמטמת לבו של אדם וכו' ונטמתם בם וכו' מגיד דבריו ליעקב, לקוטי אמרים סי' רמג
לט ע"א04 עבירה מטמטמת לבו של אדם כו', אדם מטמא עצמו מעט, מטמאין אותו הרבה כו' מבשר טוב, ימי הרחמים והסליחות עמ' קיא, שנ
לט ע"א04 עבירה מטמטמת לבו של אדם שנאמר 'ולא תטמאו בהם ונטמתם בם', אל תקרי ונטמאתם אלא ונטמטםשיחות ר' צבי יהודה ויקרא עמ' 224 ,209 ,86 ,52
לט ע"א04 עבירה מטמטמת לבו של אדםאור הרעיון עמ' שטז
לט ע"א04 עבירה מטמטמת לבו של אדםמשך חכמה דברים פ' ו פס' יא
לט ע"א04 עבירה מטמטמת לבו של אדם... שיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 242
לט ע"א04 עבירה מטמטמת לבו של אדם... שמועה טובה דף לה ע"ב
לט ע"א04 עבירה מטמטמת לבו של אדם... אל תקרי ונטמאתם אלא נטמטםראשית חכמה, קדושה פרק ד אות יג
לט ע"א04 עבירה מטמטמת לבואורות השובה י,ה-ו
לט ע"א04 עבירה מטמטמת ליבו של אדם מכתב מאליהו ח"א עמ' 234
לט ע"א04 עבירה מטמטמת ליבו של אדם מכתב מאליהו ח"א עמ' 266
לט ע"א04 עבירה מטמטמת ליבו של אדםאור יהל ח"א עמ' לב
לט ע"א04 עבירה מטמטמת נפשו של אדם ס' העיקרים (מישור) עמ' שכד
לט ע"א04 עבירה מטמטמתשער ראובן עמ' רצז
לט ע"א04 עברה מטמטמת לבו של אדם חוסן יהושע מאמר א פ"ו עמ' רד
לט ע"א04 עברה מטמטמת לבו של אדםאבן פינה עמ' 152
לט ע"א04 עברה מטמטמת לבו של אדםאבן פינה עמ' 63
לט ע"א05 ונטמתם בם אל תקרי ונטמאתם אלא ונטמתםטהרת יו"ט ח"ז עמ' כח, ל
לט ע"א06 אל תקרי ונטמאתם אלא ונטמטםדרשות שבט הלוי עמ' קכט
לט ע"א06 אל תקרי ונטמאתם אלא ונטמטםמסילת ישרים עמ' שפה
לט ע"א06 אל תקרי ונטמתם אלא ונטמטם וכו' קול ששון (גולדברג) אות מה
לט ע"א08 אדם מטמא עצמו מטמאין אותו הרבהאור הצבי עמ' 148
לט ע"א08 אדם מטמא עצמו מעט מטמאין אותו הרבהראשית חכמה, יראה פרק ד אות לד, יראה פרק ה אות ח, אהבה פרק ג אות לא, פרק יא אות כב, קדושה פרק ד אות י, יג-יד, פרק ה אות א-יא
לט ע"א08 אדם מטמא עצמו מעטאור הרעיון עמ' שטז, שע
לט ע"א08 אדם מטמא עצמו מעטילקוט הגרשוני ח"א
לט ע"א08 אדם מטמא עצמו מעטנתיבות עולם ח"ב עמ' קמ
לט ע"א08 אדם מטמא עצמו מעט, מטמאין אותו הרבה וכו'דרשות שבט הלוי עמ' קכט
לט ע"א09 בעולם הזה מטמאין אותו לעולם הבאראשית חכמה, קדושה פרק ה אות יח-כח
לט ע"א09 מלמטה מטמאין אותו מלמעלהראשית חכמה, קדושה פרק ה אות יב-יז
לט ע"א10 אדם מקדש עצמו וכו'דברי שלום ח"ו סי' סד
לט ע"א10 אדם מקדש עצמו מלמטה מדבר קדש מועדים ח"א עמ' רכו
לט ע"א10 אדם מקדש עצמו מלמטה מעט מקדשין אותו מלמעלה הרבה מדבר קדש בראשית ח"א עמ' פח
לט ע"א10 אדם מקדש עצמו מלמטה מקדשין אותו מלמעלה דברי שמואל (תשיג) עמ' לח
לט ע"א10 אדם מקדש עצמו מלמטה מקדשין אותו מלמעלה דברי שמואל (תשנח) עמ' מט
לט ע"א10 אדם מקדש עצמו מלמטה מקדשין אותו מלמעלה ילקוט דברי חכמים ויקרא סי' רלב
לט ע"א10 אדם מקדש עצמו מלמטה, מקדשין אותו מלמעלה וכו'דרשות שבט הלוי עמ' רצא
לט ע"א10 אדם מקדש עצמו מעט - מקדשין אותו הרבהמשך חכמה ויקרא פ' כ פס' ז
לט ע"א10 אדם מקדש עצמו מעט - מקדשין אותו הרבה, מלמטה - מקדשין אותו מלמעלה, בעולם הזה - מקדשין אותו לעולם הבאשיחות ר' צבי יהודה ויקרא עמ' 299 ,151 ,114 ,86
לט ע"א10 אדם מקדש עצמו מעט - מקדשין אותו הרבה; מלמטה - מקדשין אותו מלמעלהנועם אלימלך דף עה ע"ג
לט ע"א10 אדם מקדש עצמו מעט מקדשים אותו הרבה מלמעלהאור חדש למטיפים עמ' 79
לט ע"א10 אדם מקדש עצמו מעט מקדשין אותו הרבה אהלי יעקב (הוסיאטין) דף רנט ע"א
לט ע"א10 אדם מקדש עצמו מעט מקדשין אותו הרבה דעת שבת עמ' סט, שלז, שנו
לט ע"א10 אדם מקדש עצמו מעט מקדשין אותו הרבה מלמטה מקדשין אותו מלמעלהראשית חכמה, יראה פרק ד אות לב-לו, פרק ה אות ח, אהבה פרק ב אות כה, קדושה פרק ד אות י-כב, פרק יב אות יג, פרק טז אות ח
לט ע"א10 אדם מקדש עצמו מעט מקדשין אותו הרבהחוסן יהושע מאמר א פ"א עמ' קנו
לט ע"א10 אדם מקדש עצמו מעט מקדשין אותו הרבהמסילת ישרים עמ' תרמו
לט ע"א10 אדם מקדש עצמו מעט מקדשין אותו הרבהמרפא לשון עמ' מ, קנא, קנח, שכו
לט ע"א10 אדם מקדש עצמו מעט, מקדשין אותו הרבה עטרת ישראל (באהפאלי) עמ' קנ
לט ע"א10 המקדש עצמו מעט, מקדשין אותו הרבהפירוש המכבי שמות עמ' רמג
לט ע"א11 כל המקדש עצמו מלמטה מקדשים אותו מלמעלהנפש החיים עמ' 138 ,22
לט ע"א11 כל המקדש עצמו מלמטה מקדשין אותו מלמעלה קול שמחה פ' מקץ סי' ח
לט ע"א13 טרף בקלפיילקוט הגרשוני ח"א דף פב
לט ע"א15 אישי כה"ג הגבה ימינך ילקוט דברי חכמים שמות סי' רסג
לט ע"א23 התורה חסה על ממון של ישראל מגיד דבריו ליעקב, אור תורה סי' תיג
לט ע"א27 ימינא דסגן עדיף משמאליה דכה"ג מאיר עיני חכמים מהדו"ב ח"ב דף מ ע"א
לט ע"א31 ארבעים שנה ששמש שמעון הצדיק היה גורל עולה בימין וכו', והיה לשון של זהורית מלבין וכו', והיה נר מערבי דולק וכו', והיה אש של מערכה מתגבר ולא היו כהנים צריכין להביא עצים למערכה מבשר טוב, ימי הרחמים והסליחות עמ' קלב
לט ע"א31 מ' שנה ששימש שמעון הצדיק וכו' נר מערבי דולקדרשות שבט הלוי עמ' שי
לט ע"א31 מ' שנה ששימש שמעוןהמאור שבתורה
לט ע"א31 נסים של שמעון הצדיקמבוא התלמוד פכ"ח עמ' שלו
לט ע"א32 היה לשון של זהורית מלבין ס' העיקרים (מישור) עמ' שפג
לט ע"א33 והיה נר מערבי דולק, וברש"י אהלי יעקב (הוסיאטין) דף רי ע"א
לט ע"א37 ברכה היתה מצויה בלחם הפניםבני יששכר ח"א דף י ע"ג
לט ע"א37 ונשתלחה ברכה בעומר וכו' חלק יעקב (קנטור) דרוש כה
לט ע"א38 כל כהן שמגיעו כזית... אוכלו ושבע אהלי יעקב (הוסיאטין) דף תי ע"ב
לט ע"א רש"י - מניחין אותו ליטמא הרבהאור הרעיון עמ' שטז
לט ע"א תוס' ישנים ד"ה ואומר מאיר עיני חכמים מהדו"ג ח"ב דף שמח
לט ע"ב04 אשרו חמוץ ואל תאשרו חומץדרשות שבט הלוי עמ' קצב
לט ע"ב13 ארבעים שנה קודם חורבן הבית פירוש המכבי ישעיהו ונביאים אחרונים עמ' נז, צו
לט ע"ב13 ארבעים שנה קודם חורבן הביתאור הרעיון עמ' שעה
לט ע"ב14 לא היה לשון של זהורית מלביןדרשות שבט הלוי עמ' רצט
לט ע"ב14 מ' שנה קודם חורבן הבית לא היה לשון של זהורית מלביןאבן פינה עמ' 41
לט ע"ב22 לבנון שמלבין עונותיהן של ישראלדרשות שבט הלוי עמ' מט, סג
לט ע"ב22 למה נקרא לבנון שמלביןגבורות ה' עמ' שכד
לט ע"ב22 למה נקרא שמו לבנון אהלי יעקב (הוסיאטין) דף קנ ע"א
לט ע"ב22 למה נקרא שמו לבנון, שמלבין עוונותיהן של ישראלידי משה איכה עמ' קצא
לט ע"ב22 למה נקרא שמו 'לבנון'? פירוש המכבי ישעיהו ונביאים אחרונים עמ' נז
לט ע"ב24 למה נקרא שמו יערגבורות ה' עמ' שכה
לט ע"ב25 אף בית המקדש מלבלב פירוש המכבי ישעיהו ונביאים אחרונים עמ' קלו
לט ע"ב30 וכיון שנכנסו גוים להיכל, יבשו פירוש המכבי ישעיהו ונביאים אחרונים עמ' קלז
לט ע"ב31 ועתיד הקב"ה להחזירה לנו פירוש המכבי ישעיהו ונביאים אחרונים עמ' קלז
לט ע"ב33 עשר פעמיםרבנו בחיי עה"ת ח"ב עמ' תקד
לט ע"ב35 וכבר אמר השם ונשמע קולו ביריחו - עזים שביריחו היו מתעטשות מריח הקטורת פרי הארץ (ויטבסק) עמ' צט
מ ע"ב מהו לשנות של ימין בשמאלרבנו בחיי עה"ת ח"ב עמ' תק
מא ע"א אין הקינין מתפרשות אלא או בלקיחת בעלים או בעשיית כהן משך חכמה ויקרא פ' ה פס' י, פ' יב פס' ז-ח, פ' טו פס' יד-טו
מא ע"ב עשיר שהביא קרבן עני יצא, לבד מצורעמשך חכמה ויקרא פ' יד פס' נא
מא ע"ב לשון של זהורית הי' קשור בראש שעיר המשתלח חיים וחסד סי' תנט
מא ע"ב והכהנים והעם שפת אמת - ואלה מסעי עמ' 34
מב ע"א של שעיר המשתלח משקל שני סלעיםמשך חכמה ויקרא פ' טז פס' ל
מב ע"א בההוא יומא נח נפשיה דרביןעולת חודש ח"ג מאמר קצב, קצד
מב ע"א שמואל סבר דשחיטת פרו בזר פסולהמשך חכמה ויקרא פ' טז פס' יא
מב ע"א מידי דהוה אמראות נגעים דלאו עבודה היא ודבעי כהונהמשך חכמה במדבר פ' יט פס' ח
מב ע"א לעיניו - שיהא אחר שוחט משך חכמה במדבר פ' יט פס' ח
מב ע"א תוד"ה שחיטהבנין אפרים עמ' קצז [הלכה]
מב ע"ב שריפה פסולה בזרמשך חכמה במדבר פ' יט פס' ה
מב ע"ב למאן דאמר לדורות בכהן גדול מנא ליהמשך חכמה במדבר פ' יט פס' ג
מב ע"ב פסול הזיה ובריטב"אבנין אפרים עמ' ריט [הלכה]
מב ע"ב כדתנן לא היתה פרה אמרי יוסף ויקרא-במדבר דף מח ע"א
מב ע"ב ר' שמעון דדריש טעמא דקראבני יששכר ח"ב דף קסז ע"ג
מג ע"א אין מיעוט אחר מיעוט אלא לרבות אוהב ישראל דף רצב ע"ב
מג ע"א אין מיעוט אחר מיעוט אלא לרבות משמיע שלום עמ' פב
מג ע"א קטן אין בו דעת שיחות הרב צבי יהודה שמות עמ' 251
מג ע"ב שחטו וקבל במזרק את דמו מאיר עיני חכמים מהדו"ב ח"ב דף כב ע"א-כב ע"ב
מג ע"ב מספר שונה של מערכות האש שע"ג המזבחתקונים חדשים סוף פ' כג
מד ע"א וכפר בעדו ובעד ביתו וכו' כפרתו קודמת לכפרת ביתודרשות שבט הלוי עמ' פ
מד ע"א איזה כפרה ששוה לו ולאחיו הכהנים וכל קהל ישראלמשך חכמה ויקרא פ' טז פס' יז
מד ע"א קטורת מכפרת על לשה"רדרשות שבט הלוי עמ' רכח, רנא
מד ע"א פורשין מבין האולם ולמזבח בשעת הקטרה מאיר עיני חכמים מהדו"ג ח"ב דף רסג
מד ע"א תוס' ד"ה בשילה מאיר עיני חכמים מהדו"ב ח"ב דף לז ע"א, מהדו"ג ח"ב דף רסד, שכו
מד ע"ב שמע מינה מעלות דאורייתאמשך חכמה דברים פ' לג פס' יט
מד ע"ב בין האולם ולמזבח גזרה ואולם גופיהאהל יהושע (הלר) עמ' 37
מד ע"ב בכל יום היתהעולת חודש ח"ג מאמר רלט
מד ע"ב שבעה זהבים הן מגיד דבריו ליעקב, לקוטי אמרים סי' רלו
מה ע"א דקה מן הדקה דרשות מהר"ל (יד מרדכי) עמ' רעג
מה ע"א היו מעלין אש ממזבח החיצון ונותנין על הפנימי וכו' מוצל מהאש (הלברשטם) דף ריא ע"א
מו ע"א מאן האי דלא חייש לקמחיה מי השילוח (מישור) ח"א עמ' רסט
מו ע"א תוס' ד"ה אבל מאיר עיני חכמים מהדו"ג ח"ב דף רפב
מו ע"ב שבת דהותרה היא בציבור, סופו נמי דחימשך חכמה במדבר פ' ט פס' א-ב
מו ע"ב התם לא אינתיק למצותה, הכא אינתיק למצותהמשך חכמה במדבר פ' יז פס' ב
מז ע"א הוציאו לו את הכף ואת המחתהפנים יפות על תהלים עמ' תצא
מז ע"א סדר הקטורת ביום הכיפורים שיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 244
מז ע"א בני קמחיתמבוא התלמוד פי"ח עמ' שיט
מז ע"א ז' בנים היו לה לקמחית וכו', מימי לא ראו קורות ביתי קלעי שערידרשות שבט הלוי עמ' עב, קטז, קצה
מז ע"א ז' בנים היו לה לקמחית וכולם שמשו בכהונה גדולה... לא ראו שער ראשי מימיראשית חכמה, קדושה פרק טז אות פ
מז ע"א ז' בנים היו לה לקמחית וכולן שמשו בכה"ג - מימי לא ראו קורות ביתי קלעי שערינשמת אדם עמ' לז
מז ע"א שבעה בנים היה לקמחיתנתיבות עולם ח"ב עמ' קה
מז ע"א אמרו לה חכמים מה עשית שזכית לכךיערות דבש ח"ב עמ' רי
מז ע"ב בין הביניים של מלא קומצו, מהומשך חכמה ויקרא פ' ט פס' יז
מח ע"א מדם הפר דם מהפר יקבלנו וקסבר גורעין ומוסיפין ודורשיןמגיד דבריו ליעקב, לקוטי אמרים סי' קלו, רנד, אור תורה סי' צט, רסב, תפד
מח ע"א דם מהפר יקבלנומשך חכמה ויקרא פ' ד פס' כז
מח ע"א גורעין ומוסיפין ודורשין חיים וחסד סי' תס
מח ע"א גורעין ומוסיפין ודורשין ובפרט לשנות הנקודיד אהרן עמ' צד
מח ע"א תוס' ד"ה מדפסיל מאיר עיני חכמים מהדו"ג ח"ב דף שכב
נ ע"א כל שזמנו קבוע וכו' חלק יעקב (קנטור) דרוש י, יז
נ ע"ב תוס' ד"ה תמורת מאיר עיני חכמים מהדו"ב ח"ב דף כ ע"ב
נא ע"א ותנא מ"ש פסח וכו' חלק יעקב (קנטור) דרוש י
נא ע"א קרבן פסח אתי בכנופיאמאורות נריה אלול ותשרי עמ' 179
נא ע"ב ואיסתפקא להו לרבנן מקדשתיה אי כלפנים או כלחוץמשך חכמה שמות פ' כו פס' לא
נאבנין אפרים עמ' קנח [הלכה]
נב ע"א והתניא איסי בן יהודה אומר חמש מקראות כו' מכמני אשר עמ' קג
נב ע"א חמשה מקראות אין להם הכרעמכמני עוזיאל עמ' פה
נב ע"א ה' מקראות אין להם הכרעילקוט הגרשוני ח"א
נב ע"א חמש מקראות אין להם הכרע וכו' מוצל מהאש (הלברשטם) דף רמג ע"א
נב ע"א חמש מקראות אין להם הכרעמשך חכמה שמות פ' כב פס' טז
נב ע"א חמש מקראות אין להם הכרע... מחרלבני ישראל (הישן) דרוש יד
נב ע"א חמש מקראות אין להן הכרעאמת ליעקב עה"ת עמ' רכ
נב ע"ב החיצונה היתה פרופה אמרי יוסף שמות דף קכב ע"ג
נב ע"ב הגיע לארון נותן את המחתה בין שני הבדים וכו'מבשר טוב, ימי הרחמים והסליחות עמ' קלה, קלו
נב ע"ב נותן את המחתה בין שני הבדיםאור הרעיון עמ' קצט
נב ע"ב ומתפלל תפלה קצרה בבית החיצוןנר ישראל חלק ב דף צח
נב ע"ב משנגנז הארון נגנז עמו וכו' ומקלו של אהרן ושקדיו ופרחיומוצל מהאש (הלברשטם) דף נב, ריב ע"א
נב ע"ב משנגנז הארון נגנזה עמו צנצנת המן ילקוט דברי חכמים שמות סי' רד
נב ע"ב מימות יאשיה נגנז הארוןמשך חכמה הפטרת פקודי
נב ע"ב ומי גנזו יאשיהו גנזואור הצבי עמ' 81
נב ע"ב יוליך ה' אותך ואת מלכך וכו' עמד וגנזובני יששכר ח"א דף מח ע"א
נג ע"א04 לפי הצדוקים מתקן בחוץ ואח"כ מכניסמכמני עוזיאל עמ' מז
נג ע"א11 הא אם לא נתן מעלה עשן או שחיסר א' מסמניה חייב מיתהברכת פרץ פ' אחרי
נג ע"א25 עד שנתמלא הבית עשןמשך חכמה ויקרא פ' טז פס' יא
נג ע"א30 בשאר ימות השנה מנייןמשך חכמה שמות פ' ל פס' לד
נג ע"א36 לא מתו בני אהרן אלא וכו'רבנו בחיי עה"ת ח"ב עמ' שצז-שצח
נג ע"א36 לא מתו בני אהרן אלא על שהורה הלכה בפני משה רבןנועם אלימלך דף עח ע"ב
נג ע"א36 לא מתו בני אהרן אלא על שהורו הלכה בפני משה רבן וכו'שערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר קטז
נג ע"א44 מצדדים והולכין דרך אחוריהםמשך חכמה בראשית פ' יח פס' כב
נג ע"א45 וכן תלמיד הנפטר מרבומשך חכמה בראשית פ' כז פס' ל
נג ע"ב04 ג' פסיעות לאחוריוהמאור שבתורה
נג ע"ב04 המתפלל צריך שיפסע ג' פסיעות וכו' חיים וחסד סי' תסב
נג ע"ב04 יפסיע ג' פסיעותילקוט הגרשוני ח"א
נג ע"ב06 כיון שפסע ג' פסיעות לאחוריו חלקת יהושע עמ' קל הערה שכג, עמ' רלא הערה תסא
נג ע"ב08 אם חוזר לאלתר דומה לכלבשערי תשובה סה"י אות לה
נג ע"ב10 נותן שלום - לימינו של הקב"ה ברכת משה דף עט ע"ב
נג ע"ב18 וכך היתה תפילת כ"ג - אם שחונה גשומהישראל והזמנים (פירר) ח"א עמ' 22
נג ע"ב20 כה"ג ביקש ביוה"כ שלא יסור שבט מיהודהמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 191
נג ע"ב20 לא יעדי עבדי שולטן מדבית יהודהאבן פינה עמ' 136
נג ע"ב20 מדבית יהודהילקוט הגרשוני ח"א דף פב
נג ע"ב21 ולא תכנס לפניך תפלת עוברי דרכיםדרשות שבט הלוי עמ' מג
נג ע"ב21 רחב"ד הוה קא אזיל באורחא דגלי יהודה דרוש א אות י הגהה ד
נג ע"ב21 רחב"ד הוה קא אזיל באורחא, שדא מיטרא עליה וכו'נר ישראל חלק ה דף לג
נג ע"ב30 אבן היתה שם מימות נביאים ראשונים, ושתייה היתה נקראת משך חכמה הפטרת פקודי
נג ע"ב30 משניטל ארון אבן היתה שם וכו' אמרי יוסף בראשית דף ט ע"ד
נג ע"ב32 נכנס למקום שנכנסאור הרעיון עמ' ר
נג ע"ב33 לא היה מתכוין להזות לא למעלה ולא למטה אלא כמצליףבני יששכר ח"ב דף לח ע"ד
נג ע"ב34 אחת, אחת ואחת, כו' דברי שמואל (תשנח) עמ' מג
נג ע"ב34 וכך היה מונה אחת אחת ואחת אחת ושתיםאלומת יוסף דף ל ע"א
נג ע"ב43 ארון גלה לבבל מאיר עיני חכמים מהדו"ג ח"ב דף רעג
נג ע"ב46 ארון במקומו נגנז אמרי יוסף שמות דף קג ע"ב
נג ע"ב46 הארון נגנז במקומומשך חכמה שמות פ' לז פס' א
נד ע"א09 נ"ב שנה לא עבר איש ביהודה ס' החיים (תשנג) עמ' קעז*
נד ע"א13 שבע שנים גפרית ומלחשיבת ציון (תשס) ח"ב עמ' 63
נד ע"א23 מעשה בכהן אחד שהיה מתעסק וראה רצפה משונה מחברותיהאמונה ודעת דף כא ע"ב
נד ע"א31 דוחקים ובלטין ויוצאין בפרוכת ונראין כשני דדי אשהמשך חכמה שמות פ' לו פס' ח
נד ע"א32 בשעה שהיו ישראל עולים לרגל היו מגלגלין את הפרוכת וכו'אהל יהושע (הלר) עמ' 9
נד ע"א32 בשעה שהיו ישראל עולין לרגל וכו' להם את הכרובים וכו'מאמר אסתר דרוש ד
נד ע"א32 בשעה שישראל עולין לרגלרבנו בחיי עה"ת ח"ב עמ' רעה
נד ע"א33 היו מגללים הפרוכת לעולי רגליםנפש החיים עמ' 27
נד ע"א34 חיבתכם כחיבת זכר ונקבהאור הרעיון עמ' שכ
נד ע"א34 ראו חיבתכם לפני המקום כחיבת זכר ונקבה משך חכמה שמות פ' כג, פס' יג-יד, ויקרא פ' כד פס' ג, דברים פ' לד פס' יב
נד ע"א34 ראו חיבתכם לפני המקוםאהל יהושע (הלר) עמ' 19
נד ע"א34 ראו חיבתכם לפני המקוםאור חדש על ציון דף קכה ע"א
נד ע"א34 ראו חיבתכם לפני המקוםילקוט הגרשוני ח"א
נד ע"א34 כדמות זכר ונקבהאהל יהושע (הלר) עמ' 14
נד ע"א35 ולא יבואו לראות כבלע את הקודש, בשעת הכנסת כלים לנרתק וכו'יערות דבש ח"א עמ' קפז
נד ע"א39 נתגרשה קאמרת וכו' חלק יעקב (קנטור) דרוש ג
נד ע"א רש"י - מעורין לשון דיבוקאור הרעיון עמ' שכ
נד ע"ב02 בשעה שנכנסו אויבים מצאו כרובים המעוריםתורת חסד עמ' קנא
נד ע"ב02 בשעה שנכנסו הנכרים לקודש הקדשים מצאו כרובים מעורים וכו' וריטב"א יערות דבש ח"א עמ' רנא
נד ע"ב02 בשעה שנכנסו נכרים להיכלילקוט הגרשוני ח"א
נד ע"ב02 בשעת החרבן היו הכרובים מעורים זב"ז מי מרום ח"ו עמ' קנג
נד ע"ב02 מצאו האויבים ביום ההוא את הכרובים כמער איש וכו'בני יששכר ח"א דף קנה ע"ג
נד ע"ב02 נכנסו גוים להיכל ומצאו כרובים מעורים זה בזה מי מרום ח"ז עמ' שכג
נד ע"ב02 ראו כרובים המעורים זה בזהמשך חכמה שמות פ' לז פס' א
נד ע"ב04 שברכתם ברכהאורות קע; ערפלי טוהר עב
נד ע"ב05 יעסקו בדברים הללו?משך חכמה שמותפ' כג פס' יג-יד
נד ע"ב07 אבן שתיה - שממנה הושתת העולם אוהב ישראל דף פט ע"א
נד ע"ב07 אבן שתיה - שממנה הושתת העולם מי מרום ח"ה עמ' י
נד ע"ב07 העולם הושתת מאבן השתיה - מקום קה"ק מי מרום ח"ו עמ' רצא
נד ע"ב07 ממנו נשתת העולםראשית חכמה, קדושה פרק ח אות יב
נד ע"ב07 שממנה הושתת העולם וכו'כוזרי מאמר ב סי' כ
נד ע"ב07 שממנה הושתת העולםאהל משה (וינברג) פתח האהל דף ו ע"ג
נד ע"ב07 שתיה... שממנה הושתת העולם אהלי יעקב (הוסיאטין) דף קע ע"ב
נד ע"ב07 תנא שממנה הושתת אודםפרי חיים סו"ד י
נד ע"ב09 עולם מאמצעיתו נברא שיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 139
נד ע"ב09 עולם מאמצעיתו נבראמשך חכמה בראשית פ' א פס' ה
נד ע"ב09 רא"א עולם מאמצעיתו נברא רי"א עולם מן הצדדין נברא כו'מגיד דבריו ליעקב, אור תורה סי' נא
נד ע"ב13 בית המקדש - לבם של ישראל שיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 249 ,26
נד ע"ב13 בית המקדש הוא לבם של ישראלשיחות ר' צבי יהודה ויקרא עמ' 240 ,210 ,90 ,68 ,66 ,22
נד ע"ב13 מציון הארץ נבראתמשך חכמה הפטרת האזינו
נד ע"ב13 מציון מכלול יופיו של עולםדרך הקודש (תנעמי) עמ' תצד
נד ע"ב13 מציון נברא העולם ס' החיים (תשנג) עמ' קעד*
נד ע"ב13 מציון נברא העולם... מציון מכלל יופי אלקים הופיע מגיד דבריו ליעקב, לקוטי אמרים סי' כה, אור תורה סי' עז, עח
נד ע"ב14 ממנו מוכלל יפיו של עולםטהרת יו"ט ח"י עמ' קמו
נד ע"ב15 תניא ר"א הגדול אומר אלה תולדות אמרי יוסף בראשית דף יא ע"א
נד ע"ב17 תולדות הארץ מארץ נבראומשך חכמה בראשית פ' יג פס' יד
נה ע"א צריכה מנין עם כל אחתרבנו בחיי עה"ת ח"ב עמ' תקא
נה ע"ב חטאת שמתו בעליהעולת חודש ח"ג מאמר רפא
נו ע"ב וכן יעשה לאהל מועד, מה תלמוד לומר?משך חכמה ויקרא פ' טז פס' טז
נו ע"ב השוכן אתם בתוך טומאתם וכו' אפילו בזמן שהן טמאים שכינה שרויה ביניהן מבשר טוב, ימי הרחמים והסליחות עמ' קעו, קעז, שכח, תכו
נו ע"ב השוכן אתם בתוך טומאתם - אפילו כשהם טמאיםמשך חכמה שמות פ' יד פס' כד, ויקרא פ' כב פס' ב, במדבר פ' ט פס' י, פ' לה פס' לד
נו ע"ב השוכן אתם בתוך טומאתםמשך חכמה שמות הפטרת שבת הגדול
נו ע"ב השוכן בתוך טומאתםהמאור שבתורה
נו ע"ב אפילו בשעה שהם טמאים השכינה עמהםמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 374
נו ע"ב אפילו בשעה שהם טמאים שכינה עמהם דעת שבת עמ' שיד
נו ע"ב בזמן שהם טמאים שכינה ביניהםויאמר יעקב (גרוס) עמ' ה
נו ע"ב אמר ליה ההוא צדוקי... השתא ברי טמאים אתון שיחות הרב צבי יהודה שמות עמ' 268, 217
נו ע"ב א"ל ההוא צדוקי לר"ח טמאים אתם שנאמר טומאתה בשוליהאמרי חמד ח"א דף לא ע"ב
נז ע"א כשהוא מזה לא היו נוגעין בפרוכתמשך חכמה ויקרא פ' ד פס' ו
נז ע"א תוס' ישנים ד"ה שלא כסידרן מאיר עיני חכמים מהדו"ב ח"ב דף מ ע"א-מ ע"ב
נט ע"א דמקיף ברגל ומקיף בידמשך חכמה ויקרא פ' ד פס' ז
נט ע"א שיירי הדם היה וכו'דברי שלום חלק א עמ' י
ס ע"א נשפך הדם היה צריך כניסה פעמים מדבר קדש מועדים ח"א עמ' פד
ס ע"א רש"י ד"ה בבגדי זהב מבחוץ ובת"י שם מאיר עיני חכמים מהדו"ב ח"ב דף לח ע"א
סא ע"ב כולם מטמאים בגדים ונשפרים אבית הדשןמשך חכמה ויקרא פ' טז פס' כז
סב ע"א שני שעירי יוהכ"פ שווין דרשות מהר"ל (יד מרדכי) עמ' רי
סב ע"א שני שעירי יום הכיפורים מצוותן שיהיו שניהם שוים עטרת ישראל (באהפאלי) עמ' לז
סב ע"א שני שעירי יום הכפורים מצותן שיהו שוין במראה בקומה ובדמיםמשמיע שלום עמ' קלט
סב ע"א שווים במראה ובקומהאוצר נחמד (סילברסטון) עמ' 9
סב ע"א שיהיו שניהם שווים במראה בקומה ובמשקלאלומת יוסף דף כט ע"ב
סב ע"ב שני השעיריםמשך חכמה בראשית פ' מ פס' ב
סב ע"ב מיעוט רבים שניםדברי שלום ח"ו סי' רמה
סב ע"ב מה ת"ל שני, שיהיו שניהם שוין (במראה ובקומה)יערות דבש ח"א עמ' קלה
סב ע"ב דמעכב הסדר במצורעבנין אפרים עמ' כג [הלכה]
סב ע"ב כבשים בני שנה שיהיו שניהם שוויםאהל יהושע (הלר) עמ' 14
סב ע"ב מוספין ודאי בעינן שוים דעת שבת עמ' קלב
סב ע"ב השוחט בחוץ לפני הגרלהדגלי יהודה דרוש ב אות ב
סג ע"ב יצא שעיר המשתלח שאינו מיוחד לשם מי מרום ח"ז עמ' רפה
סג ע"ב אין הגורל קובע אלא בראוי לשם מי מרום חי"ב עמ' קפד
סג ע"ב רבינא אמר כגון שהומם וחללו וכו' רבא אמר וכו' ובתוס'מאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף עג ע"ב, מהדו"ב ח"ב דף לט ע"ב, מהדו"ב ח"ג דף כא ע"ב
סג ע"ב תוס' ד"ה זריקת מאיר עיני חכמים מהדו"ג ח"ב דף שיז
סד ע"א בע"ח אינם נידחיןקדושת יו"ט ח"ב דף כג ע"ד, כה ע"ד, כו ע"א
סד ע"א בעינייהו הוא דלא מירצו, הא על ידי תערובת מירצומשך חכמה ויקרא פ' יא פס' מג
סד ע"ב תוס' ד"ה יעמד מאיר עיני חכמים מהדו"ב ח"ב דף לח ע"ב
סה ע"א פר ושעיר של יוהכ"פ שאבדו וכו' שאין חטאת ציבור מתה ובתוס' ישנים מאיר עיני חכמים מהדו"ב ח"ב דף כ ע"א
סו ע"א26 אנא ה' חטאו עוו פשעו לפניך עב"י אוהב ישראל דף רמב ע"ב
סו ע"א33 והכהנים והעם וכו' (ובתוס' יו"ט) ס' החיים (תשנג) עמ' קכה*
סו ע"א33 הכהנים והעם שעומדים בעזרה וכו' כורעים ומשתחוויםמאורות נריה אלול ותשרי עמ' 87
סו ע"א33 וכשהיו שומעין את משםכתבי רבנו בחיי עמ' רכד-רכה
סו ע"א33 כשהיו שומעים שם המפורש כו' דברי שמואל (תשנח) עמ' מד
סו ע"א34 כשהשם המפורש יוצא מפי כה"ג חיים וחסד סי' תסג
סו ע"א41 וכבש עשו לו מפני הבבלייםאור הצבי עמ' 162
סו ע"ב09 אין ערוב והוצאה ליום הכיפוריםמשך חכמה ויקרא פ' כה פס' ט
סו ע"ב12 שאלו את ר"א וכו'דברי שלום חלק ג עמ' סה
סו ע"ב21 פלוני מאי לעוה"ב אמרי יוסף ויקרא-במדבר דף לד ע"ד
סו ע"ב29 שאלה אשה חכמה את ר"א קול ששון (גולדברג) אות יח
סו ע"ב30 מאחר שמעשה העגל שוין מפני מה אין מיתתן שוהילקוט הגרשוני ח"ב עמ' קעב
סו ע"ב31 א"ל אין חכמה לאשה אלא בפלך מאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף קה ע"א
סו ע"ב31 אין חכמה לאשה אלא בפלךדרך חיים עמ' קכו
סו ע"ב31 אין חכמה לאשה אלא בפלךפירות מפוזרין עמ' ל
סו ע"ב34 גפף ונשק במיתהמשך חכמה שמות פ' לב פס' כו-ז
סו ע"ב34 זבח וקטררבנו בחיי עה"ת ח"ב עמ' שלו
סו ע"ב38 שבטו של לוי לא עבד עבודת כוכביםמשך חכמה שמות פ' יב פס' כב
סו ע"ב40 אבי אמו, אחיו מאמו, בני בתו מישראלפירוש המכבי דברים עמ' שעב
סו ע"ב40 לאביו ולאמו לא ראיתיו - זה אבי אמו ישראלמשך חכמה שמות פ' לב פס' כו-ז
סו ע"ב41 בני בתו מישראלאמת ליעקב עה"ת עמ' תקמא
סו ע"ב45 וחובי דרא סגיאיןאבן פינה עמ' 141
סו ע"ב45 מיקירי ירושליםהמאור שבתורה
סו ע"ב46 י' סוכות מירושלים ועד צוק וכו'יערות דבש ח"א עמ' קלה
סו ע"ב רש"י ד"ה למאי הלכתא, תחומין דרבנן בעלמא נינהושפע חיים ח"א עמ' ד
סז ע"א על כל סוכה וסוכה א"ל הרי מזון אהלי יעקב (הוסיאטין) דף שצ ע"א
סז ע"א היו קושרין לשון של זהורית משמיע שלום עמ' קמא
סז ע"א לשון זהורית בפתח האולם לפני ה' מי מרום חי"ב עמ' קפד
סז ע"א לשון של זהורית על פתח האולם פירוש המכבי ישעיהו ונביאים אחרונים עמ' נד-נה
סז ע"א לשון של זהירות אוהב ישראל דף רעד ע"א
סז ע"א רש"י ד"ה כיון דמצוה בשעיר מאיר עיני חכמים מהדו"ב ח"ג דף כא ע"א
סז ע"ב08 שמא תאמר מעשה תהו הםאמרי השכל עמ' 33
סז ע"ב09 אני ה' גזרתיו ואין לך רשות להרהר אחריואלומת יוסף דף כט ע"א
סז ע"ב11 מסתברא כמ"ד מותרין לא אמרה תורה שלח לתקלה מאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף ה ע"ב, מהדו"ב ח"ג דף כא ע"ב
סז ע"ב16 עזאזל - שמכפר על מעשה עוזא ועזאלמשך חכמה הפטרת דברים
סז ע"ב17 את משפטי תעשו דברים שאלמלא לא נכתבו דין הוא שיכתבו כו' את חוקותי תשמרו וכו' מגיד דבריו ליעקב, אור תורה סי' רכו
סז ע"ב17 מעשי עוזא ועזאלהתקופה הגדולה (תשלב) עמ' רפג
סז ע"ב18 אילו לא נכתבו ראויות היו להכתב מי מרום ח"א עמ' כח
סז ע"ב18 שאלמלא נכתבו דין שיכתבומוסר המקרא והתלמוד עמ' לו
סז ע"ב20 את חוקותי תשמרו - דברים שהשטן משיב עליהםאבן פינה עמ' 90
סז ע"ב20 ואת חוקותי תשמרו - דברים שהשטן ואומות העולם משיבין עליהן משך חכמה במדבר פ' לא פס' כא-ב
סז ע"ב25 אני ה' חקקתיואור הרעיון עמ' ריח
סז ע"ב25 גזירה גזרתי ואין לך רשות להרהרהתקופה הגדולה (תשלב) עמ' רפז
סז ע"ב25 חוקה חקקתי - ר' בחיי פ' משפטים על "גדי בחלב אמו"
סז ע"ב25 חוקים שחקקתי ואין לך רשות להרהר אחריהם מי מרום ח"א עמ' כט
סז ע"ב43 לא היה מנתחן ניתוח בשר עולה אלא עור על גבי בשרמשך חכמה שמות פ' כט פס' לד
סח ע"ב לשון של זהורית היה מלבין משמיע שלום עמ' סג
סח ע"ב לשון של זהורית כו' היה הלשון מלבין שנאמר אם יהיו חטאיכם כשנים כשלג ילבינו מגיד דבריו ליעקב, לקוטי אמרים סי' קעב, אור תורה סי' קצא, קצח
סח ע"ב בא לו כה"ג וכו'דברי שלום חלק א עמ' כב
סח ע"ב קורא בספר העזרהמכמני עוזיאל עמ' נ-נא
סח ע"ב הרואה כהן גדול כשהוא קורא אינו רואה פר ושעיר הנשרפיןכתונת פסים פרשת שלח לט ע"ב, לט ע"ד
סח ע"ב הא מיכל אכלימשך חכמה שמות פ' כט פס' לג
סח ע"ב כהנים אוכלים ובעלים מתכפריםמשך חכמה שמות פ' כט פס' לג
סט ע"א ש"מ בגדי כהונה ניתנוקול יעקב (שאול) לשונות הרמב"ם דף מו ע"ב
סט ע"א שמעון הצדיק ואלכסנדרמכמני עוזיאל עמ' תקכב
סט ע"א יצא שמעון הצדיק לקראת אלכסנדר מוקדון כשהוא לבוש בגדי כהונהמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 303
סט ע"א דמות דיוקנו מנצחת לפנישער ראובן עמ' שו
סט ע"א דמות דיוקנו של זה מנצחת לפני בבית מלחמותיאור הצבי עמ' 248, 278
סט ע"א דמות דיוקנו של זה מנצחת לפני במלחמותיאמרי השכל - צבי תפארה עמ' 206
סט ע"א שמע מיניה חולקין כבוד לתלמיד במקום הרבמשך חכמה במדבר פ' טז פס' יג
סט ע"א וכה"ג עומד מכלל וכו'דברי שלום חלק א עמ' כב
סט ע"ב01 אין ישיבה בעזרה אלא למלכי בית דוד מאיר עיני חכמים מהדו"ג ח"א דף קעז
סט ע"ב09 גדול, שגדלו בשם המפורש וכו' היאך אומה אחת יכולה להתקיים בין האומות מבשר טוב, ימי הרחמים והסליחות עמ' ז, קמח
סט ע"ב09 מאי 'גדול'?... שגדלו בשם המפורש שיחות הרב צבי יהודה שמות עמ' 54
סט ע"ב13 אין אומרים שם המפורש בגבוליםתורת חסד עמ' קצו
סט ע"ב15 ויזעקו בקול גדול אל ה' וכו'מרפא לשון עמ' סב
סט ע"ב15 ויצעקו אל ה' וכו' היינו יצרא דע"ז וכו', ניבעי רחמי איצרה דעבירה וכו'דרשות שבט הלוי עמ' לג, קעד, שטז
סט ע"ב16 עזרא וסיעתו התפללו לבטל מהם יצרא דעבודה זרה ונתקבלה תפלתםמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 323
סט ע"ב17 בייא בייא היינו דאחרביה לביתיה וכו'אמרי השכל עמ' 41
סט ע"ב17 בייא בייא היינו דאחריב למקדשיה וכו'יערות דבש ח"א עמ' קלה
סט ע"ב17 האי דאחריב לבי מקדשא וקלייה להיכלאה וקטלינהו לצדיקי וכו'אור הצבי עמ' 235
סט ע"ב18 כלום נתת לנו רק לקבל שכרתפארת ישראל עמ' כג
סט ע"ב19 לא איהו בעינן ולא אגריה בעינןדרך חיים עמ' תרמג
סט ע"ב20 חותמו של הקב"ה אמתדרשות שבט הלוי עמ' רמח
סט ע"ב20 חותמו של הקב"ה אמתמוסר המקרא והתלמוד עמ' קפא
סט ע"ב20 חותמו של הקב"ה אמתראשית חכמה, קדושה פרק יב אות סג, סו
סט ע"ב22 אמר להו נביא לישראל היינו יצרא דע"זמשך חכמה דברים פ' ל פס' ה
סט ע"ב22 כגוריא דנוראאדר היקר ל
סט ע"ב22 נפיק כי גוריא דנורא מבית קדשי הקדשיםאור הצבי עמ' 52, 235
סט ע"ב23 היינו יצרא דע"זקדושת לוי דף קכג ע"ג
סט ע"ב24 אנשי כנסת הגדולה תפסו ליצה"רתורה וחיים עמ' שיה
סט ע"ב26 אנשי כהנ"ג קטלו יצרא דע"ז ויצרא דזנות ס' החיים (תשנג) עמ' סה
סט ע"ב26 אנשי כנה"ג ביטלו יצרא דע"זבני יששכר ח"א דף צג ע"א
סט ע"ב26 אנשי כנה"ג קטלוה ליצרא דע"ז אהלי יעקב (הוסיאטין) דף קסד ע"א, שכה
סט ע"ב26 אנשי כנסת הגדולה בטלו יצרא דעבודה זרהמאורות נריה אלול ותשרי עמ' 153
סט ע"ב26 אנשי כנסת הגדולה בטלינהו ליצרא דע"זמשך חכמה ויקרא הקדמה, במדבר פ' יא פס' יז
סט ע"ב26 אנשי כנסת הגדולה ביטלו ליצרא דעבודה זרה מבשר טוב, ימי הרחמים והסליחות עמ' ריב
סט ע"ב26 בדודא דאברא נכיס יצירהאורות לו
סט ע"ב26 בזמן אנשי כנה"ג בטלה ע"זדרך חיים עמ' צג
סט ע"ב26 היצרים שניסו אנשי כנסת הגדולה לבטלמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 333
סט ע"ב26 מקדש שני שחטו יצר ע"ז מי מרום ח"י עמ' צב
סט ע"ב26 שחטו ליצר ע"ז מי מרום ח"ו עמ' קסה
סט ע"ב28 נבעי רחמי איצרא דעבירה, בעא רחמי ואמסר בידייהומשך חכמה ויקרא פ' יז פס' ז
סט ע"ב29 בקשו לעקור יצה"ר דעריות מי השילוח (מישור) ח"א רנט, ח"ב עמ' קצז
סט ע"ב30 חבשוהו תלתא יומי ובעו ביעתא בת יומא בכל א"י ולא אשתכחמגיד דבריו ליעקב, לקוטי אמרים סי' עט, אור תורה סי' תא
סט ע"ב31 היכי נעביד ניקטליה איחריב כולי עלמאאור הצבי עמ' 236
סט ע"ב31 יצרא דעבודה זרה אפשר לבטל אך לא יצרא דעריותשיחות ר' צבי יהודה ויקרא עמ' 197
סט ע"ב31 יצרא דעבירה ויצרא דע"זעדן גנים דרוש ה קול א
סט ע"ב31 יש שני יצריםנתיבות עולם ח"ב עמ' עה
סט ע"ב31 לא ביטלו יצר עריותמוסר המקרא והתלמוד עמ' קעא
סט ע"ב31 שני יצה"ר (של ע"ז וג"ע)דרך חיים עמ' ר
סט ע"ב32 כחלוה לעיניה ושבקוהו וכו'יערות דבש ח"ב עמ' קנה
סט ע"ב32 כחלינהו לעיניה ומהני ליה דלא איגרי בקרובותיהאוזן שמואל דף לז ע"ב
סט ע"ב32 ניבעי רחמא אפלגא לא יהבי משמיא פלגאאור הצבי עמ' 40
סט ע"ב32 נקרינהו לעיניה כי היכי דלא נגריה בקרובותיהטהרת יו"ט ח"ט עמ' סג
סט ע"ב32 פלגא ברקיע לא יהבי טללי אורות עמ' קיד
סט ע"ב32 פלגא משמיא לא יהביאור הצבי עמ' 245
סט ע"ב33 ואהני דלא מיגרי ביה לאיניש בקריבתהמשך חכמה ויקרא פ' כ פס' יט
סט ע"ב33 ואהני לי דלא ניגרי בקרובותיואור הצבי עמ' 127
סט ע"ב36 אנכה"ג החזירו עטרה ליושנה אוהב ישראל דף קפג ע"ב
סט ע"ב36 אנשי כנה"ג החזירו עטרה (במהרש"א) ליהודים היתה אורה עמ' עה
סט ע"ב36 אנשי כנה"ג החזירו עטרה ליושנה ילקוט דברי חכמים שמות סי' קעד
סט ע"ב36 אנשי כנה"ג החזירו עטרהירים (רמח"ל) פ' קעז; אגרות רמח"ל (גינצבורג) פ' קיט; אוצרות רמח"ל (פרידלנדר) פ' שלב
סט ע"ב36 אנשי כנסת הגדולה החזירו עטרה ליושנהפנים יפות על תהלים עמ' רמ
סט ע"ב36 למה נקרא שמם אנשי כנה"ג ליהודים היתה אורה עמ' פה
סט ע"ב36 למה נקרא שמם אנשי כנסת הגדולה ס' העיקרים (מישור) עמ' רב
סט ע"ב36 למה נקרא שמם אנשי כנסת הגדולה מפני שהחזירו עטרה ליושנה וכו'בינה לעתים דרוש כז עמ' קפז
סט ע"ב36 למה נקרא שמן אנשי כה"ג וכו' אתו אינהו אמרו אדרבה כו' ברכת פרץ פ' עקב
סט ע"ב36 למה נקרא שמן אנשי כנס"ג שהחזירו עטרה ליושנהאבן פינה עמ' 21
סט ע"ב36 למה נקרא שמן אנשי כנסת הגדולה כו' הן הן נוראותיו אומה א' מתקיים וכו'רב טוב דף נה ע"ד
סט ע"ב36 למה נקרא שמן אנשי כנסת הגדולה? שהחזירו עטרה ליושנה וכו' נועם אלימלך דף נ ע"ד
סט ע"ב36 למה נקראו אנשי כנסה"ג לפי שהחזירו עטרה ליושנהאור החיים (שיטץ) עמ' 45
סט ע"ב36 עזרא ונחמיה כינסו את הכנסת הגדולהמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 439
סט ע"ב36 שהחזירו עטרה ליושנההמאור שבתורה
סט ע"ב36 שהחזירו עטרה ליושנהילקוט הגרשוני ח"א
סט ע"ב37 אמר הא-ל הגדול הגבור והנורא אתא ירמיה ואמר איה נוראותיו וכו' אתו אינהו ואמרו אדרבה וכו'ראשית חכמה, אהבה פרק ז אות נז
סט ע"ב37 בשעה שראו עכו"ם מרקדין בהיכלו אור יהל ח"א עמ' סא
סט ע"ב37 ירמיהו ודניאל לא רצו לומר הגבור והנורא וכו' איה גבורותיו איה נוראותיובני יששכר ח"א דף קג ע"ב, קא ע"ג, ח"ב דף קי ע"ד
סט ע"ב37 למה לא אמר ירמיהו 'והנורא'? פירוש המכבי ישעיהו ונביאים אחרונים עמ' רעג
סט ע"ב37 משה אמר האל הגדול הגבור והנורא וכו' לא אמר הגבור שפתי חיים מועדים ח"א עמ' רעג
סט ע"ב37 נכרים מקרקרין בהיכלו איה נוראותיו ס' החיים (תשנג) עמ' קסז
סט ע"ב37 תחלה אמרו האל הגדול וכו' מדבר קדש מועדים ח"א עמ' מז
סט ע"ב38 אתא דניאל אמר נכרים משתעבדים בבניו, איה גבורותיו מגיד דבריו ליעקב, לקוטי אמרים סי' ו
סט ע"ב38 היכן הן גבורותיו ונוראותיו מצוה ולב ח"א עמ' 105
סט ע"ב39 אדרבה וכו' ואלו הן נוראותיו ליהודים היתה אורה עמ' קנב
סט ע"ב39 איה גבורותיוהגיוני עוזיאל ח"א עמ' 286-287
סט ע"ב39 איה גבורותיו?! לא אמר 'גבור' פירוש המכבי ישעיהו ונביאים אחרונים עמ' תכד
סט ע"ב39 זו היא גבורתו שכובש את יצרו מי השילוח (מישור) ח"ב עמ' רמב
סט ע"ב39 זו היא גבורתו שכובש את יצרואמת ליעקב עה"ת עמ' תקמו
סט ע"ב40 ארך אפים לצדיקים ולרשעיםמוסר המקרא והתלמוד עמ' קסח
סט ע"ב40 הן הן גבורותיו הן הן נוראותיו מי מרום ח"ח עמ' צו
סט ע"ב40 הן הן גבורותיו הן הן נוראותיואור הצבי עמ' 202
סט ע"ב40 הן הן גבורותיו וכו' אהלי יעקב (הוסיאטין) דף כד ע"א, לז ע"א, קא ע"א, קכז ע"ב, שעח ע"א
סט ע"ב40 הן הן גבורותיו כו'ס' ג' תמוז תשנד עמ' קצג
סט ע"ב41 אלמלא מורא הקב"ה היאך אומה אחת יכולה להתקיים בין האומות משך חכמה ויקרא פ' יט פס' יח, דברים פ' לג פס' ב
סט ע"ב42 ורבנן היכי עבדי הכי, דעקרי תקנתא דתקין משהאור הצבי עמ' 102
סט ע"ב43 מתוך דיודעין בהקב"ה וכו'בני יששכר ח"א דף קג ע"ב
סט ע"ב43 מתוך שיודעים בה' שאמתי הוא לפיכך לא כזבו בו מצוה ולב ח"ב עמ' 216
סט ע"ב43 מתוך שיודעין בהקב"ה שאמתי הוא וברש"י שם אהלי יעקב (הוסיאטין) דף קכז ע"ב
ע ע"א04 מותר לקרות בע"פתפארת ישראל עמ' רי
ע ע"א06 לפי שאין גוללין ספר תורה בצבור מפני כבוד הצבורמשך חכמה במדבר פ' יט פס' כ
ע ע"א10 ברכה שאינה צריכה יד יצחק עמ' קכה ס"ק ג [הלכה]
ע ע"א23 ואחר כך כל אחד ואחד מביא ס"ת מביתו וקורא בואמרי השכל עמ' 177
ע ע"א24 הרואה כהן גדול כשהוא קורא וכו' קדושת עיניים סי' תשפא
ע ע"א24 כדי להראות חזותו לרבים מצוה ולב ח"ב עמ' 193
ע ע"א26 ומאי מצוה ברב עם הדרת מלךטהרת יו"ט ח"י עמ' קנב, קע, שז
ע ע"א26 לענין רב עם מצוה ולב ח"א עמ' 120
ע ע"א36 מלוין אותו עד ביתו ויום טוב היה עושה לאוהביו בשעה שיצא בשלום מן הקודש מבשר טוב, ימי הרחמים והסליחות עמ' קלא
ע ע"א36 ויום טוב היה עושה לאוהביו בשעה שיצא בשלום מן הקודשמאורות נריה אלול ותשרי עמ' 114
ע ע"ב איל האמור כאן היא איל האמור במוספיםמשך חכמה ויקרא פ' כג פס' כו
ע ע"ב ר' אומר "איל אחד" האמור כאן הוא האמור בחומש הפקודים משך חכמה במדבר פ' כט,פס' ז-ט
ע ע"ב ר' אלעזר בר' שמעון אומר: שני אילים הןמשך חכמה במדבר פ' כט פס' יא
ע ע"ב כתוב כאן "האחד" משום שהיו שניםמשך חכמה במדבר פ' כט פס' ג-ד
עא ע"א12 מה תלמוד לומר "אשר לבש" - שלבש כברמשך חכמה ויקרא פ' טז פס' ל
עא ע"א25 כי אפטרי רבנן מהדדי בפומבדיתאפירושי ראשונים בהשמטות
עא ע"א25 כי מפטרי רבנן מהדדיילקוט הגרשוני ח"א
עא ע"א25 מחיה חיים עשינו שליחותוילקוט הגרשוני ח"א דף פא
עא ע"א27 ארצות החיים - שווקיםהמאור שבתורה
עא ע"א27 אתהלך לפני ה' בארצות החיים זה מקום שווקיםדרשות שבט הלוי עמ' קנ
עא ע"א27 אתהלך לפני ה' בארצות החיים זו מקום שוקים עטרת צבי (טאקסין) דף צ ע"ב
עא ע"א27 אתהלך לפני ה' בארצות החייםפירושי ראשונים בהשמטות
עא ע"א27 אתהלך לפני ה'... זה מקום שווקיםהחברה והשפעתה מאמר 25 פרק יד
עא ע"א27 בארצות החיים - זה מקום שווקים שיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 58
עא ע"א27 בארצות החייםילקוט הגרשוני ח"א
עא ע"א27 בארצות החיים, מקום שווקיםכרם פתחיה גפן כ שריג פרט הכרם ז
עא ע"א27 מאי ארצות החיים שפת אמת - ואלה מסעי עמ' 54
עא ע"א28 וכי יש שנים של חיים ושנים שאינם של חייםאהל רחל עמ' 684
עא ע"א28 מקום שווקים טללי אורות עמ' פה
עא ע"א28 שנות חיים ושלוםילקוט הגרשוני ח"א
עא ע"א29 אלו שנותיו של אדם שמתהפכין לו מרעה לטובהמרפא לשון עמ' רמה
עא ע"א30 אליכם אישים אקרא אלו ת"ח שדומים לנשיםאודה ה' דף ב ע"א
עא ע"א30 אליכם אישים אקרא אלו ת"חנפש חיים (פלג'י) דף קע ע"ב
עא ע"א30 אליכם אישים אקרא אלו תלמדי חכמים שדומין לנשיםאהל רחל עמ' 552
עא ע"א30 אליכם אישים אקראילקוט הגרשוני ח"א
עא ע"א30 אליכם אישים ת"חדבש לפי מע' צ אות ד
עא ע"א31 הרוצה לנסך יין ע"ג המזבח ימלא גרונם של ת"ח יין אורח לצדיק עמ' קמג, קנ
עא ע"א31 הרוצה לנסך יין ע"ג המזבח ימלא גרונם של ת"ח ייןדרשות שבט הלוי עמ' ריב
עא ע"א31 הרוצה לנסך יין ע"ג מזבח ימלא גרונם של ת"ח ייןאור הצבי עמ' 214, 305
עא ע"א31 הרוצה לנסך יין על גבי המזבח ימלא גרונם של ת"ח ייןמסילת ישרים עמ' תרנ
עא ע"א31 הרוצה לנסך יין על גבי המזבח ימלא גרונן של תלמידי חכמים יין משך חכמה ויקרא פ' ו פס' כג
עא ע"א31 הרוצה לנסך יין על גבי המזבח ימלא כו' ארץ החיים (ליברזון) סי' תלד
עא ע"א31 הרוצה לנסך יין על גבי המזבח, ימלא גרונם של תלמידי חכמים יין נועם אלימלך דף צג ע"א
עא ע"א31 הרוצה לנסך ע"ג המזבח ימלא גרונן של ת"חאבן פינה עמ' 154
עא ע"א31 הרוצה שינסך יינו על גבי המזבחנתיבות עולם ח"א עמ' מח
עא ע"א31 הרוצה שיתנסך יינו ע"ג המזבח דרשות מהר"ל (יד מרדכי) עמ' רב
עא ע"א31 רוצה לנסך יין וכו'דברי שלום ח"ו סי' סד, תפב, תפג, קצח-רא
עא ע"א31 ת"ח יושבין דוממין כנשים דרשות מהר"ל (יד מרדכי) עמ' קמג
עא ע"א31 ת"ח שיש להם כח כנשיםעין איה ח"ב 390
עא ע"א32 הממלא גרון ת"ח ייןמבוא התלמוד פי"ט עמ' שכ
עא ע"א32 ימלא גרונם של ת"ח יין מי מרום ח"ח עמ' רעה, חי"ג עמ' רסח
עא ע"א32 לגרונם של ת"חערפלי טוהר צ
עא ע"א33 אם רואה אדם וכו'דברי שלום ח"ו סי' קעג
עא ע"ב04 כיון דחזינהו לשמעיה ואבטליון ולו' אמרי יוסף ויקרא-במדבר דף מג ע"ד
עא ע"ב08 ייתון בני עממיא לשלם דעבדין עובדא דאהרן ילקוט דברי חכמים בראשית סי' תפח
עא ע"ב08 ייתון בני עממין לשלםאור הרעיון עמ' רסט
עא ע"ב08 ייתון בני עממין לשלםאמת ליעקב עה"ת עמ' שעו
עא ע"ב08 ייתון בני עממין לשלםדרך חיים עמ' קמה
עא ע"ב08 ייתון בני עממין לשלםילקוט הגרשוני ח"א
עא ע"ב08 ייתי בני עממא לשלם דעבדו עובדא דאהרן וכו'יערות דבש ח"א עמ' רסב
עא ע"ב08 ייתן בני עממין לשלםילקוט הגרשוני ח"א דף פג
עא ע"ב09 דעבדין עובדא דאהרן אהלי יעקב (הוסיאטין) דף שלו ע"א
עא ע"ב15 המלך, הסנהדרין שואלים באורים ותומיםפירוש המכבי דברים עמ' שסו
עא ע"ב15 נשאלין למי שהצבור צריך בופירוש המכבי שמואל עמ' קכד
עא ע"ב16 דברים שנאמר בהן שש חוטן כפול ששה אמרי יוסף שמות דף קל ע"א
עא ע"ב29 בד, בד בבד דרשות מהר"ל (יד מרדכי) עמ' תיח
עא ע"ב29 העולה מן הקרקע - בדרבנו בחיי עה"ת ח"ב עמ' תצז
עא ע"ב רש"י - לשון גנאי הואאור הרעיון עמ' רסט
עב ע"א08 חושן ואפד עשרים ושמונה אמרי יוסף שמות דף קכט, קל
עב ע"א21 המקרע בגדי כהונה לוקה אמרי יוסף שמות דף קע ע"ב
עב ע"א24 המזיח החושן מעל האפוד לוקהאמת ליעקב עה"ת עמ' שלב
עב ע"א24 המזיח חושן מעל האפוד לוקה אמרי יוסף שמות דף קסז ע"ב
עב ע"א25 המסיר בדי ארון לוקהאור הרעיון עמ' קצו
עב ע"א25 המסיר בדי ארון לוקהמשך חכמה שמות פ' כה פס' טו
עב ע"א28 'בטבעת הארן יהיו הבדים לא יסרו ממנו' - מתפרקים ואין נשמטיםמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 32
עב ע"א32 עצי שטים עומדים... שמעמידין את צפוייןנועם אלימלך דף מח ע"ב
עב ע"א32 עצי שיטים עומדים שעומדים לעולמי עולמיםפנים יפות על תהלים עמ' קסט
עב ע"א34 עומדים לעד ולעולמי עולמיםאמת ליעקב עה"ת עמ' של
עב ע"א34 שמא תאמר אבד סברן אהלי יעקב (הוסיאטין) דף קסח ע"ב, קע ע"א, קעב ע"ב
עב ע"א34 שעומדין לעולםרבנו בחיי עה"ת ח"ב עמ' רפט
עב ע"א תוס' ד"ה כתיב אמרי יוסף שמות דף קו ע"ב
עב ע"ב01 אלמלא בגדי כהונה לא נשתייר משונאיהן של ישראל אמרי יוסף שמות דף קסו ע"ד, קסט ע"ג-ע"ד
עב ע"ב11 שלש ארונות עשה בצלאל אמרי יוסף שמות דף קו ע"ג
עב ע"ב11 שלש ארונות עשה בצלאל וכו' מי השילוח (מישור) ח"ב עמ' נז
עב ע"ב11 שלש ארונות עשה בצלאל. אמצעי - של עץ...נועם אלימלך דף פא ע"ד
עב ע"ב16 בשלשה כתרים נכתורדברי שלום ח"ו סי' שסא
עב ע"ב16 ג' זרים הם - מזבח ארון ושלחן מי מרום חי"ב עמ' פח
עב ע"ב16 זירים הן של מזבח ושל ארון ושל שולחןראשית חכמה, הקדמה פרק ט
עב ע"ב16 שלשה זירים הם של מזבח וכו' של ארון עדיין מונח וכו' ובמהרש"אדרשות שבט הלוי עמ' רכד
עב ע"ב16 שלשה זרים הםדרך חיים עמ' תמח, תנד
עב ע"ב16 שלשה זריםמכמני עוזיאל עמ' שסח
עב ע"ב16 שלשה כתריםכתבי הרב יהודה אלקלעי ח"א עמ' 225, 226
עב ע"ב19 של ארון כל הרוצה ליקח יבאפירוש המכבי דברים עמ' שנב
עב ע"ב19 של ארון עדיין מונח כל הרוצה יבוא ויטולאבן פינה עמ' 158
עב ע"ב19 של ארון עדיין מונח הוא כל הרוצה ליקח יבא ויקחבינה לעתים דרוש מג עמ' ערה
עב ע"ב20 התורה, התגלותה - גבורהמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 203
עב ע"ב20 כתר תורה גדול מכתר כהונה וכתר מלכותאורחות צדיקים שער תורה עמ' קפד
עב ע"ב24 מכאן לתלמיד חכם שבני עירו מצווין לעשות לו מלאכתומשך חכמה שמות פ' כה פס' טו
עב ע"ב25 ת"ח שבני עירו מצווין לעשות לו מלאכתו ס' החיים (תשנג) עמ' לא
עב ע"ב27 כל ת"ח שאין תוכו כברו אינו ת"ח ילקוט דברי חכמים שמות סי' שנט
עב ע"ב27 כל ת"ח שאין תוכו כברו אינו ת"חמרפא לשון עמ' רנ
עב ע"ב27 כל תלמיד חכם שאין תוכו כברו אין נקרא חכםראשית חכמה, קדושה פרק יב אות יט
עב ע"ב27 ת"ח שאין תוכו כברו אינו ת"ח אהלי יעקב (הוסיאטין) דף קסז ע"א
עב ע"ב32 למה זה מחיר ביד כסיל לקנות חכמה ולב איןאור הצבי פתחא זעירא אות טו
עב ע"ב32 למה זה מחיר ביד כסילנפש חיים (פלג'י) בפתיחה דף ג ע"ב
עב ע"ב32 למה זה מחירכתבי רבנו בחיי עמ' קצה
עב ע"ב33 אוי להם לשונאי ת"ח שעוסקים בתורה ואין בהם יר"ש מי מרום ח"ב עמ' פח, קיח, רנ, חי"ב עמ' קלז, חי"ג עמ' עג
עב ע"ב33 אוי להם לת"ח שעוסקים בתורה ואין בהם יר"שנפש החיים עמ' 123
עב ע"ב33 לב אין אלו ת"ח שעוסקים בתורה ואין להם יר"ש מי מרום ח"ח עמ' ריב
עב ע"ב33 ת"ח שאין בהם יר"שהמאור שבתורה
עב ע"ב33 ת"ח שאין בהן יר"שאור הרעיון עמ' יא
עב ע"ב33 ת"ח שאין בו יר"ש נקרא מחיר ביד כסיל מי מרום ח"ז עמ' קצו
עב ע"ב34 כל אדם שיש בו תורה ואין בו י"ש מאמר מרדכי (נדבורנא) עמ' עו
עב ע"ב34 מכרז ר' ינאי חבל על דלית ליה דרתאאורחות צדיקים שער יר"ש עמ' קצה
עב ע"ב34 שעוסקים בתורה ואין בהם יר"ש דעת שבת עמ' תד
עב ע"ב35 חבל על דלית ליה דרתא ותרעא לדרתא עביד, וברש"י שם אהלי יעקב (הוסיאטין) דף סז ע"א
עב ע"ב35 חבל על דלית ליה דרתא ותרעא לדרתא עביד... דלא תירתון תרתי גיהנם, וברש"יראשית חכמה, הקדמה פרק ד
עב ע"ב35 חבל על דלית ליהדברי שלום ח"ו סי' שנה
עב ע"ב36 במטותא מינייכו לא תירתו תרתי גיהינוםאודה ה' דף לט ע"א
עב ע"ב36 במטותא מינייכו לא תירתו תרתי גיהנוםאור הצבי פתחא זעירא אות יט
עב ע"ב36 במטותא מינייכו לא תירתו תרתי גיהנםאודה ה' דף כט ע"ב
עב ע"ב36 במטותא מינייכו לא תירתון תרתי גיהנם אור יהל ח"א עמ' כז
עב ע"ב36 במטותא מינייכו לא תירתון תרתי גיהנם ס' החיים (תשנג) עמ' קלג
עב ע"ב36 במטותא מינייכו לא תירתון תרתי גיהנם. וברש"י: להיות יגעים ועמלים בתורה בעולם הזה ולא תקיימוה ותירשו גיהנם במותכם, ובחייכם לא נהניתם בעולמכם מבשר טוב, ימי הרחמים והסליחות עמ' כז
עב ע"ב36 במטותא מינייכו שלא תירתו תרתי גיהנוםאהל רחל עמ' 693
עב ע"ב36 במטותא מינייכו, לא תירתון תרתי גיהנםנועם אלימלך דף נה ע"א
עב ע"ב37 לא תירתון תרי וכו'דברי שלום ח"ו סי' פה-פז, צא
עב ע"ב38 וזאת התורה אשר שם משה גו' זכה סם חיים וכו'רב טוב דף טו ע"ב, עד ע"ב, קסח ע"ג
עב ע"ב38 וזאת התורה אשר שם משה וכו' זכה נעשית לו סם חיים לא זכה נעשית לו סם מיתה כו'קדושת יו"ט ח"א דף עב ע"א, צד ע"ג, קה ע"ג
עב ע"ב38 וזאת התורה אשר שם משה, זכה נעשית לו סם חיים לא זכה נעשית לו סם מיתה מבשר טוב, ימי הרחמים והסליחות עמ' קי
עב ע"ב39 זכה - התורה נעשית לו סם חיים, לא זכה סם מיתהדרך חיים עמ' שעט
עב ע"ב39 זכה - נעשית לו סם חיים, לא זכה - נעשית סם המוות מי מרום ח"ו עמ' כח
עב ע"ב39 זכה - נעשית לו סם חיים. לא זכה - נעשית לו סם מיתה שיחות הרב צבי יהודה שמות עמ' 348
עב ע"ב39 זכה - נעשית לו סם חיים... שיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 203
עב ע"ב39 זכה - סם חיים, לא זכה סם המוות מי מרום חי"א עמ' צו
עב ע"ב39 זכה נעשית לו סם חיים אהלי יעקב (הוסיאטין) דף סז ע"ב
עב ע"ב39 זכה נעשית לו סם חיים חלקת יהושע עמ' קפא הערה צה
עב ע"ב39 זכה נעשית לו סם חיים וכו' - מהרש"ארב טוב דף טו ע"ב, עד ע"ב, קסח ע"ג
עב ע"ב39 זכה נעשית לו סם חיים לא זכה וכו' ילקוט דברי חכמים ויקרא סי' צב
עב ע"ב39 זכה נעשית לו סם חיים לא זכה נעשית לו סם המוותאבן שוהם עמ' 39
עב ע"ב39 זכה נעשית לו סם חיים לא זכה נעשית לו סם המוותאלומת יוסף דף נב ע"א
עב ע"ב39 זכה נעשית לו סם חיים לא זכה נעשית לו סם מיתה ס' החיים (תשנג) עמ' מב*
עב ע"ב39 זכה נעשית לו סם חיים לא זכה נעשית לו סם מיתהאבן פינה עמ' 148
עב ע"ב39 זכה נעשית לו סם חייםדברי שלום ח"ו סי' תרא
עב ע"ב39 זכה נעשית לו סם חייםיד אהרן עמ' טז
עב ע"ב39 זכה נעשית לו סם חייםנתיבות עולם ח"ב עמ' לא
עב ע"ב39 זכה נעשית לו סם חיים, לא זכה נעשית לו סם מיתהדרשות שבט הלוי עמ' קצז, רכה
עב ע"ב39 זכה נעשית לודברי שלום ח"ו סי' תקיג, תקיד, תקיא
עב ע"ב39 זכה סם חיים לא זכה סם המוות מי מרום ח"ב עמ' רמ מי מרום ח"ד עמ' קח
עב ע"ב39 זכה, נעשית לו סם חיים, לא זכה, נעשית לו סם מותשיחות ר' צבי יהודה ויקרא עמ' 296
עב ע"ב40 לא זכה - סם מיתהילקוט הגרשוני ח"א
עב ע"ב42 זכה משמחתו, לא זכה צורפתודרשות שבט הלוי עמ' קצא
עב ע"ב43 צורפתו למיתהתקונים חדשים פ' נז
עב ע"ב44 יראת ה' טהורה - זו תלמוד תורה בטהרהאודה ה' דף לח ע"ב
עב ע"ב44 יראת ה' טהורה וכו'דברי שלום ח"ו סי' רעט
עב ע"ב44 יראת ה' טהורה... זה הלומד תורה בטהרה מאי היא נושא אשה ואח"כ לומד תורהראשית חכמה, אהבה פרק יא אות מו
עב ע"ב45 נאמנה היא להעיד בלומדיה וברש"ידרשות שבט הלוי עמ' קצא
עב ע"ב45 עדות ה' נאמנהנפש חיים (פלג'י) בפתיחה דף ו ע"א
עב ע"ב46 שרוקמין במקום שחושבין אמרי יוסף שמות דף קטז ע"ג, קכד ע"ג
עב ע"ב46 שרוקמין במקום שחושביןדרשות שבט הלוי עמ' קצא
עב ע"ב50 במשרת כהן משוח מלחמה לא קיימת חזקת ירושהמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 82
עב ע"ב רש"י ד"ה ה"ג של מזבחאמת ליעקב עה"ת עמ' תנ
עג ע"א מעלין בקודש ואין מורידין, ובתו"י שם ברכת שלמה חו"מ עמ' קיט [הלכה]
עג ע"ב07 גזירת נביאים חוזרת וגזירת אורים ותומים אינה חוזרתיערות דבש ח"א עמ' קב
עג ע"ב08 גזירת אורים ותומים אינה חוזרתמשך חכמה במדבר פ' לו פס' א
עג ע"ב08 גזירת אורים ותומים אינה חוזרתפירוש המכבי דברים עמ' שסט
עג ע"ב09 אורים מאירים דבריהם, תומים - שמתמים דבריםמשך חכמה במדבר פ' כז פס' כא
עג ע"ב09 אורים שמאירים את דבריהם וגו' אורח לצדיק עמ' פח
עג ע"ב09 אורים, שמאירין את דבריהן, תומים, שמשלימין את דבריהן כו' מבשר טוב, ימי הרחמים והסליחות, פתיחה עמ' עה
עג ע"ב09 שמאירין את דבריהן... שמשלימין את דבריהןפירוש המכבי דברים עמ' שסו
עג ע"ב13 כיצד נעשית, ר' יוחנן אמר בולטות, רשב"ל מצטרפותאור לישרים (איידליץ, תשב) עמ' קפב
עג ע"ב14 והא לא כתיב בהו צד"י וכו' והא לא כתיב טי"ת וכו' מאיר עיני חכמים מהדו"ג ח"א דף סד
עג ע"ב14 והא לא כתיב בהו צדי אמרי יוסף שמות דף קלא ע"ג
עג ע"ב15 אברהם יצחק ויעקב, שבטי ישורון שיחות הרב צבי יהודה שמות עמ' 339 ,125
עג ע"ב15 שמות האבות על החושןמוסר המקרא והתלמוד עמ' קעט
עג ע"ב16 אין שואלין אלא בכהן גדול שהשכינה עליו ומדבר ברוח הקודש משך חכמה במדבר פ' כז פס' כא
עג ע"ב16 כהן שאינו מדבר ברוה"ק אין שואלין בופירוש המכבי דברים עמ' שסו
עג ע"ב21 משוח מלחמה שואל באורים ותומיםפירוש המכבי דברים עמ' שסו
עג ע"ב21 משוח מלחמהאור הרעיון עמ' קמא
עג ע"ב23 יום הכפורים אסור באכילה ובשתיה וכו' ובגמ' אלא לחצי שיעורשפע חיים ח"ו עמ' סה
עג ע"ב23 יום הכפורים אסור ברחיצה וכו' ארץ החיים (ליברזון) סי' רב
עג ע"ב29 חצי שיעור אסור מן התורהקדושת יו"ט ח"ב דף כו ע"ד
עג ע"ב32 מודה ר"ל דחצי שיעור אסור מדרבנן והתנן וכו' מאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף פו ע"ב
עג ע"ב35 מושבע ועומד מהר סינימכמני עוזיאל עמ' רכ
עג ע"ב רש"י - מי שכל בני ישראל אתואור הרעיון עמ' קמא
עד ע"א מנין ליום הכיפורים שאסור ברחיצה וסיכהמשך חכמה ויקרא פ' טז פס' לא
עד ע"א גופא ויקהל משה עמ' קנט [הלכה]
עד ע"א חצי שעור אסור מן התורהמשך חכמה ויקרא פ' ז פס' כג
עד ע"א הואיל ואינו בעונש, יכול אינו באזהרה, ת"ל כל חלבמשך חכמה דברים פ' טו פס' יט-כ
עד ע"א כוי וחצי שיעור וכו' ת"ל כל חלב מאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף מז ע"א, מהדו"ב ח"א דף מה ע"א
עד ע"א תוס' ד"ה כיון דחזיאגודת אזוב (יעבץ) דף נז ע"א
עד ע"ב33 עינוי שהוא אבידת נפשאוזן שמואל דף סא ע"א
עד ע"ב33 עינוי שהוא אבידת שנפשמשך חכמה ויקרא פ' ח פס' ז
עד ע"ב39 וירא את ענינו זו פרישות דרך ארץ וצוה הכהן עמ' ז
עד ע"ב41 אינו דומה מי שיש לו פת בסלו דעת שבת עמ' תנה
עד ע"ב42 אינו דומה מי שרואה ואוכל דעת שבת עמ' תנו
עד ע"ב42 אינו דומה מי שרואה ואוכל למי שאינו רואה ואוכל נועם אלימלך דף קו ע"א
עד ע"ב43 סומין אוכלין ואין שבעין ס' החיים (תשנג) עמ' פד
עד ע"ב45 טוב מראה עינים רוח חיים (חיד"א) עמ' קכה
עד ע"ב46 טוב מראה עינים באשה וכו' קדושת עיניים סי' תצט
עד ע"ב46 טוב מראה עינים באשהאהבת דוד דף פח ע"ב
עד ע"ב47 כל הנותן עיניו בכוסו כל עריות כלן דומין עליו כמישורדגלי יהודה דרוש א אות יא
עה ע"א02 כל הנותן עינו בכוסו, כל העולם כולו דומה עליו כמישורשיחות ר' צבי יהודה ויקרא עמ' 134 ,126
עה ע"א03 דאגה בלב איש ישחנה ישיחנה לאחריםבינה לעתים דרוש עג עמ' תצב
עה ע"א03 דאגה בלב איש ישיחנה מכתב מאליהו ח"א עמ' 234-235
עה ע"א03 דאגה בלב איש ישיחנהשני המאורות (ריינס) ח"א עמ' 21
עה ע"א03 דאגה בלב איש ישיחנה, מאי ישיחנהאבן פינה עמ' 7
עה ע"א03 דאגה בלב איש ישיחנה, יסיחנה מדעתו, ישיחנה לאחריםבינה לעתים דרוש נא עמ' של
עה ע"א11 אדם מקניט את חברו יורד עמו לחייו אבל הקב"ה אינו כןאבן ישפה עמ' 33
עה ע"א13 קלל את הנחש מזונותיו מצויין לו קלל את האשה הכל רצין אחריה כו'דברי מנחם - מנחם ציון דף ס ע"א
עה ע"א17 זכרנו את הדגה וכו' ח"א דגים ממש, וח"א עריותמטה יששכר עמ' רלד
עה ע"א18 חד אמר עריותמשך חכמה במדבר פ' יא פס' י
עה ע"א22 היו גדורים בעריותמוסר המקרא והתלמוד עמ' קעז
עה ע"א23 בהנך דאסירן לא פריצי בהןמשך חכמה דברים פ' ה פס' כז
עה ע"א24 בוכה למשפחותיוילקוט הגרשוני ח"א
עה ע"א24 על עסקי משפחותיו מי מרום ח"ה עמ' צב
עה ע"א24 על עסקי משפחותם, שנאסר להם קרובותמשך חכמה במדבר פ' כו פס' מב
עה ע"א26 במן היו כל הטעמיםהתקופה הגדולה (תשלב) עמ' כ
עה ע"א26 המן היה משתנה לכל הטעמים וכו' קדושת עיניים סי' תב
עה ע"א26 טעם כל המינין טעמו במן אוהב ישראל דף רנ ע"ב
עה ע"א26 טעמו במן כל מיני טעמיםאבן פינה עמ' 51
עה ע"א26 כל המינין טעמו במןבינה לעתים דרוש מג עמ' רעד
עה ע"א28 דומה לזרע פשתןאור חדש על ציון דף יז ע"א
עה ע"א28 להגדה שמושכת לבו של אדם כמים מגיד דבריו ליעקב, אור תורה סי' רנה
עה ע"א29 גד שהיה מגיד לישראל אם בן ט' לראשון או בן ז' לאחרוןילקוט דברי חכמים שמות סי' רטו(א)
עה ע"א31 לחם שהיה מגיד להם לישראל מה שבחורין ושבסדקיןנר ישראל חלק ג דף קעט
עה ע"א36 לצדיקים ירד על פתח בתיהםמשך חכמה במדבר פ' כ פס' יא
עה ע"א36 צדיקים יורד על פתח בתיהםמרפא לשון עמ' שטו
עה ע"א36 צדיקים ירד להם המן לפתח בתיהם בינונים יצאו וכו' ילקוט דברי חכמים שמות סי' ריא
עה ע"א36 צדיקים ירד להם על פתח ביתם, בינונים יצאו, רשעים שטואור הצבי עמ' 151
עה ע"א36 צדיקים ירד על פתח בתיהם אמרי יוסף שמות דף סה ע"ד
עה ע"א37 כתיב לחם וכתיב עוגות אמרי יוסף שמות דף סה ע"ד
עה ע"א37 לצדיקים לחם בינונים עוגות, רשעים טחנו בריחיים וכו' ברכות אבי דף פו ע"א
עה ע"א37 צדיקים לחם - מהרש"א ילקוט הגרשוני ח"א דף פב
עה ע"א37 צדיקים לחם דעת שבת עמ' תנז
עה ע"א37 טעם המן נשתנה בין צדיקים ורשעיםמשך חכמה שמות פ' כ פס' יח
עה ע"א38 מלמד שירד להם לישראל וכו' אמרי יוסף שמות דף סז ע"א
עה ע"א41 אבני שהם העננים הביאום רוח חיים (חיד"א) עמ' רד
עה ע"א41 אבנים טובות ירדו עם המןמכמני עוזיאל עמ' צו
עה ע"א41 מדבר שירד להם בבוקר בבוקרהיהדות הלאומית עמ' 181
עה ע"א41 מלמד שירדו אבנים טובותילקוט הגרשוני ח"א
עה ע"א41 והנשיאים הביאו את אבני השהם תנא נשיאים ממשמשך חכמה שמות פ' ל פס' לד
עה ע"א42 והיה טעמו כטעם לשד השמןתאיר נרי עמ' טו
עה ע"א42 נשיאים ורוח וגשםילקוט הגרשוני ח"א דף פב
עה ע"א44 מה שד זה מתהפך לכמה גוונים דעת שבת עמ' תנו
עה ע"ב01 לחם ששאלו כהוגן ניתן להם כהוגן ילקוט דברי חכמים שמות סי' ריא
עה ע"ב01 מכאן למדה תורה דרך ארץ שלא יאכל אדם בשר אלא בלילהראשית חכמה, קדושה פרק טו אות קא
עה ע"ב02 למדה תורה דרך ארץדברי שלום ח"ו סי' נט-ס
עה ע"ב06 בתחלה היו ישראל וכו' עד שבא משה וקבע להם זמן סעודהדרשות שבט הלוי עמ' קלט, קסט
עה ע"ב07 משה תיקן להם זמן אכילהאדרת אליהו (קוצין) ח"ג עמ' 97
עה ע"ב12 וישחטו - וישטחומבוא התלמוד פכ"ה עמ' שלא
עה ע"ב14 אל תקרי שטוח אלא שחוטתאיר נרי עמ' יד
עה ע"ב22 הוי כציפרתא ומותבינן ליה בתנורא ותפח ומלי תנוראאור הצבי עמ' 241
עה ע"ב23 רב יהודה משתכח ליה ביני דני רב חסדא משתכח ליה בי ציבי ילקוט דברי חכמים בראשית סי' מג
עה ע"ב26 טל לעילא וטל לתתאתקונים חדשים הקדמה ראשונה
עה ע"ב27 נמוח על פיסת היד דעת שבת עמ' תנז
עה ע"ב28 לחם אבירים - שמלאכי השרת אוכלים אותומשך חכמה במדבר פ' יא פס' ד
עה ע"ב28 לחם אבירים אמרי יוסף שמות דף סו ע"א
עה ע"ב28 לחם אבירים אכל איש לחם שהמלאכים אוכליםפנים יפות על תהלים עמ' רפו, רפז
עה ע"ב28 לחם אבירים אכל אישאדרת אליהו (קוצין) ח"ג עמ' 43
עה ע"ב28 לחם אבירים אכל אישתאיר נרי עמ' כד
עה ע"ב28 לחם אביריםמנחת עני (תקמז) דף יז ע"א
עה ע"ב29 המן היה דוגמת מזון המלאכים גנזי ישראל ח"ב דף סה ע"א
עה ע"ב29 לחם שמה"ש אוכלים אותו וכו' ברכות אבי דף פג ע"ב
עה ע"ב29 לחם שמלאה"ש אוכלים אותו דעת שבת עמ' תנה בהערה
עה ע"ב29 לחם שמלאכי השרת אוכליםמשך חכמה במדבר פ' כ פס' יא
עה ע"ב29 לחם שמלאכי השרת אוכלים אותודרשות שבט הלוי עמ' קנג
עה ע"ב29 לחם שמלאכי השרת אוכלים אותונר ישראל חלק ג דף קעט
עה ע"ב29 לחם שמלאכי השרת אוכלין אותו אהלי יעקב (הוסיאטין) דף רסח ע"ב, רעז ע"ב
עה ע"ב29 לחם שמלאכי השרת אוכלין אותואדרת אליהו (קוצין) ח"ג עמ' 35
עה ע"ב31 לחם אבירים לחם הנבלע באיבריםבני יששכר ח"א דף ח ע"ב, קכא ע"ד
עה ע"ב31 לחם אבירים שנבלע באיברים אוהב ישראל דף קד ע"ב
עה ע"ב31 לחם אבירים שנבלע ברמ"ח אברים ברכות אבי דף פג ע"ב
עה ע"ב31 לחם שנבלע באיברים דרשות מהר"ל (יד מרדכי) עמ' סח
עה ע"ב32 ויתד תהיה לך גו' לאחר שסרחונפש החיים עמ' 63
עה ע"ב36 כשהן נפניןרבנו בחיי עה"ת ח"ג עמ' שצה
עה ע"ב37 היה מכניס ולא מוציא מי מרום חי"ג עמ' קמא
עה ע"ב37 מכניס ולא מוציא מי מרום ח"ב עמ' עה
עו ע"א01 זה יהושע חלקת יהושע עמ' קלח הערה לד
עו ע"א01 זה יהושע שירד לו מן כנגד כל ישראלמשך חכמה שמות פ' טז פס' י
עו ע"א05 שאלו את רשב"י מפני מה לא ירד לישראל מן פעם א' בשנה מי מרום חי"א עמ' קלט
עו ע"א05 שאלו תלמידיו את רשב"י דעת שבת עמ' תנז
עו ע"א05 שאלו תלמידיו את רשב"י מפני מה לא ירד להם המן לישראל פעם בשנהאור הצבי עמ' 151
עו ע"א15 נמצאו כולם מכוונים את ליבם לאביהם שבשמים ברכות אבי דף עג ע"א
עו ע"א21 מן שירד להם לישראל היה גבות ס' אמת ורואין אותו כל מלכי מזרח ומערב שנא' תערוך לפני שלחן נגד צוררידברי מנחם - מנחם ציון דף יט ע"א, ל ע"א, קיב ע"ב, קיג ע"ב, קכד ע"ב
עו ע"א21 מן היה גבוה ס' אמהכור לזהב ח"א עמ' קיד
עו ע"א38 מלכי מזרח ומערבעין איה ח"ב 218
עו ע"א39 כסא דדוד - רכ"א לוגין אוהב ישראל דף רעו ע"א
עו ע"א39 כסא דדוד לעת"ל רכ"א לוגין כמנין רויהבני יששכר ח"א דף כט ע"ב
עו ע"ב11 אמאי קרי ליה תירושעולת חודש ח"א מאמר ריא
עו ע"ב11 יין נקרא על שם שהביא יללה לעולם דגלי יהודה דרוש א אות יא
עו ע"ב12 למה נקרא תירוש שכל המתגרה בו נעשה רשאוזן שמואל דף ד ע"א
עו ע"ב15 כתיב ישמח וקרינן ישמח זכה משמחו לא זכה אין משמחואוזן שמואל דף ד ע"א
עו ע"ב17 היין יוסיף חכמת המשכיל אורחות צדיקים שער שמחה עמ' נח
עו ע"ב17 חמרא וריחני פקחין ס' החיים (תשנג) עמ' קעח
עו ע"ב17 חמרא וריחני פקחין תפלה למשה (אלמושנינו) עמ' קפה
עו ע"ב17 חמרא וריחני פקחיןאוזן שמואל דף ד ע"א
עו ע"ב17 חמרא וריחני פקחיןבינה לעתים דרוש מג עמ' ערה
עו ע"ב17 חמרא וריחני פקחיןדרך חיים עמ' תצ, תצב
עו ע"ב17 חמרא וריחני פקחיןילקוט הגרשוני ח"א
עו ע"ב17 חמרא וריחני פקחיןמכתב סופר דף כה ע"א
עו ע"ב17 חמרא וריחני פקחיןפנים יפות על תהלים עמ' שצט
עו ע"ב17 חמרא וריחני פקחיןראשית חכמה, קדושה פרק טו אות יח, כה
עו ע"ב22 לחמא חמימא דחטי דכייתא לא אכל מנא לן דחשיב עינוי וכו', וברש"יראשית חכמה, תשובה פרק ה אות כ
עו ע"ב תוס' ד"ה גמרבנין אפרים עמ' קנה [הלכה]
עז ע"א07 ואחוריהם אל היכל ה' - מלמד שהיו מגלים אחוריהם ומתריזים כלפי מטה.אמרי השכל עמ' 116
עז ע"א09 א"ל הקב"ה למיכאל מיכאל סרחה אומתךאמת ליעקב עה"ת עמ' קיא
עז ע"א25 הוציאו לגבריאל וכו' ומחיוהו שיתין פולסי דנורא ס' החיים (תשנג) עמ' נו*
עז ע"א29 דוביאל מלך פרסמבוא התלמוד פל"א עמ' שמב
עז ע"א38 כן יתן לידידו שינה אלו נשותיהן של ת"חויקח אברהם דף א ע"ג
עז ע"א41 מי זה שמלמד זכות על בני וכו' גבריאל, אמר להם יבאדרשות שבט הלוי עמ' עד
עז ע"א42 לא חזר גבריאל ונכנס לפנים מן הפרגוד אלא כשלימד סניגוריא על ישראלמסילת ישרים עמ' תקסו
עז ע"א53 נעילת הסנדל מאורות נריה אלול ותשרי עמ' 107
עז ע"א60 מנעי עצמך מן החטא כדי שלא יבא רגלך לידי יחף מנעי לשונך מדברים בטלים וכו' וברש"יראשית חכמה, תשובה פרק ו אות מג
עז ע"א61 מנעי לשונך מדברים בטליםנתיבות עולם ח"ב עמ' קא
עז ע"א61 מנעי לשונך מדברים בטלים כדי שלא יבוא גרונך לידי צמאהחוסן יהושע מאמר א פ"ה עמ' קצט
עז ע"ב התם שעינה אותה מביאות אחרותמשך חכמה דברים פ' כב פס' כד
עז ע"ב הרב אצל תלמיד וכו'דברי שלום חלק ב עמ' נב
עז ע"ב מעין היוצא מבית ק"ק בתחלה דומה לקרני חגבים וכו'היהדות הלאומית עמ' 51
עז ע"ב מעין היוצא מבית ק"ק בתחילה...קדושת לוי דף יז ע"א
עז ע"ב מעיין היוצא מקדש הקדשיםילקוט הגרשוני ח"א
עח ע"א מפכין עתידין לצאתכור לזהב ח"ב
עח ע"א רש"י ד"ה שאלו את ר"א אהלי יעקב (הוסיאטין) דף קצד ע"א
עח ע"ב תינוקות מותרין וכו'דברי שלום חלק ד עמ' עז, עח
עט ע"א תוס' ד"ה ולא יד יצחק עמ' רכח ס"ק ב [הלכה]
עט ע"ב סתם אכילה כזיתיד אהרן עמ' טו
עט ע"ב ואכלת ושבעת אכילה שיש בה שביעה והיינו כביצהבני יששכר ח"א דף ט ע"ד
עט ע"ב תוס' ד"ה הא מי רביעית סי' קנח סעיף ב סק"ב [הלכה]
עט ע"ב תוס' ד"ה לומר מאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף נז ע"ב
עט ע"ב תוס' ד"ה מיני תרגימאשפע חיים ח"ב עמ' רב
פ ע"א ואימא בן פקועה - מחוסר קריעהמשך חכמה וירא כז פס' כט
פ ע"א אוכל שאתה יכול לאכלו בבת אחת ושיעורו כביצה ברכות אבי דף ה ע"ב
פ ע"א האוכל כזית חלב בזמה"ז צריך שיכתוב לו וכו'בני יששכר ח"א דף מב ע"ב, מה ע"ב
פ ע"א שמא יבא בית דין אחר וירבה בשעוריןמשך חכמה ויקרא פ' כו פס' מד
פ ע"א שמא יבא בית דין אחר וירבה בשעוריןבנין אפרים עמ' טו [הלכה]
פ ע"א שיעורים הם הלמ"מאגרות הראיה ח"ד קעט
פ ע"א שיעורין של עונשין הלל"מילקוט הגרשוני ח"א
פ ע"א אלה המצוותעולת חודש ח"ג מאמר קסב-קסד
פ ע"ב קים להו לרבנן בככותבת, דבהכי מיתבא דעתיהנועם אלימלך דף מג ע"א
פ ע"ב מכאן שטומאת גוויה דאורייתאמשך חכמה דברים פ' יב פס' כב
פא ע"א אינו ענוש כרת על תוספת עינוימשך חכמה ויקרא פ' כג פס' כא
פא ע"א על עיצומו של יום הוא מוזהראמת ליעקב עה"ת עמ' שצז
פא ע"ב רב אחא בר יעקב מ"ט לא אמר כרב פפא מיבעי ליה וכו' מאיר עיני חכמים מהדו"ב ח"ג דף כב ע"א
פא ע"ב מוסיפים מחול על הקודשרמ"ע מפאנו, מאמר שבתות ה' (לבוב תרכ"ג), דף א ע"ב
פא ע"ב מוסיפין מחול על הקודש אין לי אלא כו' יו"ט מנין ת"ל תשבתו שבת מנין ת"ל שבתכםרב טוב דף קה ע"ב
פא ע"ב מוסיפין מחול על הקודשאור הרעיון עמ' תכז
פא ע"ב מערב עד ערב תשבתודברי שלום ח"ו סי' תקלא
פא ע"ב כל מקום שנאמר שבות מוסיפין מן החול על הקודששערי תשובה סה"י אות צח-צט
פא ע"ב וכי בתשעה מתענין וכו' אלא כל האוכל וכו' מוצל מהאש (הלברשטם) דף רכ ע"א
פא ע"ב כל האוכל בתשיעי כאילו התענה בוויאמר יעקב (גרוס) עמ' ז
פא ע"ב כל האוכל בתשיעיכתבי הרב יהודה אלקלעי ח"א עמ' 257
פא ע"ב כל האוכל ושותה בתשיעי - כאילו התענה תשיעי ועשירי וצוה הכהן עמ' לט
פא ע"ב כל האוכל ושותה בתשיעי וכו' דרשות הרא"ש דף טו ע"ב דרוש יג
פא ע"ב כל האוכל ושותה בתשיעי מעלה עליו הכתוב וכו' שערי תשובה (עם שערי חיים) שער רביעי מאמר ח
פא ע"ב כל האוכל ושותה בתשיעי מעלה עליו הכתוב וכו'נר ישראל חלק ג דף ק
פב ע"א התינוקות מחנכים אותם לפני שנה וב' כדי שיהיו רגילים במצותמצוה ולב ח"ב עמ' 149
פב ע"א אין דבר שעומד בפני פיקוח נפשאור הרעיון עמ' קמג
פב ע"א וכי מה ענין רוצח לנערה המאורסה וכו' אהלי יעקב (הוסיאטין) דף קנט ע"א
פב ע"א תוס' ישנים ד"ה בן שמונה, דחינוך לא שייך אלא שיעשה המצוהשפע חיים ח"ו עמ' סד
פב ע"ב06 ההוא עוברא דארחיה וכו' קול ששון (גולדברג) פתיחה
פב ע"ב06 ההיא עוברה דארחא... לחישו לה דיומא דכיפורי הואראשית חכמה, קדושה פרק טז אות סג
פב ע"ב06 עובדא דההוא מעוברת וכו' ויצא עם צדיק גמורשבט מוסר עמ' קצב
פב ע"ב06 עוברא דארחא רוח חיים (חיד"א) עמ' סב
פב ע"ב07 לחשו לה דיומא דכיפורא הואשפע חיים ח"א עמ' רד
פב ע"ב08 בטרם אצרך בבטןידעתיךפירות מפוזרין עמ' כה
פב ע"ב08 ר' יוחנן - בטרם אצרך בבטן ידעתיךמכמני עוזיאל עמ' שנג
פב ע"ב10 אמר לי לחישו לה ולא אילחשה קרי עלה זורו רשעים מרחםאור הצבי עמ' 89
פב ע"ב10 קרי עלה ר' יוחנן זורו רשעים מרחםאלומת יוסף דף ל ע"א
פב ע"ב10 קרי עליה המקרא זורו רשעים מרחםמרפא לשון עמ' נב
פג ע"א זורו רשעים מבטן וכו' שבתאי אצר פירידרשות שבט הלוי עמ' מז, קלג
פג ע"א מי שאחזו בולמוסאור הרעיון עמ' שכו
פג ע"א מי שנשכו כלב שוטה מאכילין אותו מחצר כבד שלואבן פינה עמ' 163
פג ע"א מי שנשכו כלב שוטה מאכילין אותו מחצר כבד שלומשך חכמה במדבר פ' יט פס' ג
פג ע"א ספק נפשות דוחה שבתמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 300
פג ע"א ספק נפשותאור הרעיון עמ' קמג, שכז
פג ע"א מנין היו יודעים שהאירו עיניו משיבחין בין טוב לרעהחברה והשפעתה מאמר 18 פרק ב
פג ע"ב30 בדק בשמאעין איה ח"א 32,34; עין איה ח"ב 290
פג ע"ב30 דהוו דייקי בשמאאבן פינה עמ' 75
פג ע"ב30 ר' מאיר דייק בשמא מכתב מאליהו חלק ב עמ' 17
פג ע"ב30 ר' מאיר הוה דייק בשמא מגיד דבריו ליעקב, לקוטי אמרים סי' רמד, אור תורה סי' יד
פג ע"ב30 ר"מ דייק בשמאמבוא התלמוד פכ"ב עמ' שכו
פג ע"ב30 ר"מ הוה דייק בשמא שמועה טובה דף סד ע"ב
פג ע"ב30 רבי מאיר הוה דייק בשמא שיחות הרב צבי יהודה שמות עמ' 77
פג ע"ב31 כידור - כי דור תהפוכותהתקופה הגדולה (תשלב) עמ' תקיד
פג ע"ב36 אזלו ויהבו סימנא וכו'דברי שלום חלק ד עמ' פז
פג ע"ב40 ה' דברים נאמרו בכלב שוטה פיו פתוח וכו'ראשית חכמה, חופת אליהו פרק ה אות ב
פג ע"ב40 חמשה דברים נאמרו בכלב שוטהטהרת יו"ט ח"י עמ' כו, מד
פד ע"ב ספק נפשות דוחה את השבתאור הרעיון עמ' קמג
פד ע"ב פקוח נפש דוחה שבתאגרות הראיה ח"ב ריג
פד ע"ב מחמין חמין לחולה בשבתאור הרעיון עמ' שכו-שכז
פד ע"ב אין עושין דברים הללו... אלא על ידי גדולי ישראלמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 275, 280
פד ע"ב ראהויקהל משה עמ' רפ [הלכה]
פד ע"ב בפקוח נפש לא הלכו אחר הרובמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 300
פה ע"א עד חוטמואור חדש על ציון דף עב ע"א
פה ע"א בודק עד חוטמו קרני אורה עמ' נד
פה ע"א אדם נוצר מראשו או מטבורוברכת ה' - סמיכת חכמים דף מז ע"ב
פה ע"א מנין לפיקוח נפש שדוחה שבת ברכת שלמה חו"מ עמ' רמז [הלכה]
פה ע"א מנין לפקו"נ שדוחה את השבתאמת ליעקב עה"ת עמ' שלח, תז
פה ע"א פיקוח נפש דוחה שבתאדרת אליהו (קוצין) ח"א עמ' 11
פה ע"א פיקוח נפש דוחה את השבתאור הרעיון עמ' שכו
פה ע"א ושפיכות דמים מטמא את הארץאמת ליעקב עה"ת עמ' תקז
פה ע"א מעם מזבחי - ולא מעל מזבחימשך חכמה דברים פ' יז פס' א
פה ע"ב05 מה מילה אחד מרמ"ח אברים שבאדם דוחה את השבתמשך חכמה דברים פ' כח פס' ד
פה ע"ב08 אך את שבתותי תשמורו, יכול לכל, תלמוד לומר "אך" - חלק משך חכמה שמות פ' לה פס' ב
פה ע"ב10 כי קודש הוא לכם היא מסורה בידכםמשך חכמה דברים פ' יד פס' כא
פה ע"ב10 מסורה לכםמשך חכמה שמות פ' כב פס' יט
פה ע"ב13 חלל עליו שבת אחת כדי שתקיים שבתות הרבהמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 273
פה ע"ב13 חלל עליו שבת אחת כדי שימור שבתות הרבהמשך חכמה שמות פ' לא פס' יד
פה ע"ב13 חלל עליו שבת אחת כדי שישמור שבתות הרבה דעת שבת עמ' לד, ריח
פה ע"ב13 חלל עליו שבת אחת כדי שישמור שבתות הרבה מאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף קד ע"ב
פה ע"ב15 וחי בהם ולא שימות בהםישראל והזמנים (פירר) ח"ב עמ' 20
פה ע"ב15 וחי בהם ולא שימות בהםמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 93, 302
פה ע"ב15 וחי בהם ולא וכו'בני יששכר ח"א דף קמה ע"ג
פה ע"ב15 וחי בהם ולא שימות בהם אהלי יעקב (הוסיאטין) דף שנ ע"א
פה ע"ב15 וחי בהם ולא שימות בהם ילקוט דברי חכמים בראשית סי' תכ
פה ע"ב15 וחי בהם ולא שימות בהם מי מרום ח"ו עמ' רמה
פה ע"ב15 וחי בהם ולא שימות בהם מי מרום חי"ב עמ' קפז
פה ע"ב15 וחי בהם ולא שימות בהם מי מרום חי"ג עמ' מח
פה ע"ב15 וחי בהם ולא שימות בהם עשרה למאה סי' לה
פה ע"ב15 וחי בהם ולא שימות בהםדרך חיים עמ' קז
פה ע"ב15 וחי בהם ולא שימות בהםטללי אורות עמ' קכב
פה ע"ב15 וחי בהם ולא שימות בהםמי מרום ח"י עמ' סה
פה ע"ב15 וחי בהם ולא שימותשער ראובן עמ' קמג
פה ע"ב15 ולא שימות בהםאור הרעיון עמ' קנג, שכו
פה ע"ב15 ולא שימות בהן משמיע שלום עמ' קצב
פה ע"ב15 פקוח נפש דוחה שבת ילפינן מן "וחי בהם"משך חכמה ויקרא פ' יח פס' ה
פה ע"ב23 חטאת ואשם ודאי מכפריןדרשות שבט הלוי עמ' רמ
פה ע"ב23 חטאת ואשם ודאי מכפריןקדושת יו"ט ח"ב דף כז ע"א
פה ע"ב23 יוה"כ מכפר עם התשובהאורחות צדיקים שער תשובה עמ' קסט
פה ע"ב23 יום הכפורים מכפר עם התשובהשערי תשובה שער ב אות יד
פה ע"ב23 יום הכיפורים, עם תשובה מכפר גם על חמורות ובלא תשובה גם על קלות אינו מכפרמשך חכמה דברים פ' ל פס' כ
פה ע"ב23 יום הכפורים מכפר עם התשובה ילקוט דברי חכמים ויקרא סי' קנ
פה ע"ב23 מיתה ויום הכיפורים מכפרים עם התשובהמשך חכמה במדבר פ' טו פס' לא
פה ע"ב23 מיתה ויום הכפורים מכפרין עם התשובהשערי תשובה שער ד אות ג
פה ע"ב24 על עבירות קלות על עשה ועל לא תעשה ועל החמורות וכו'ראשית חכמה, מצוות פרק א אות ט
פה ע"ב24 תשובה מכפרת על עבירות קלותמאורות נריה אלול ותשרי עמ' 32
פה ע"ב25 האומר אחטא ואשוב אחטא ואשוב אין מספיקין בידו לעשותשבט מוסר עמ' עט, פ, צ
פה ע"ב25 האומר אחטא ואשוב אחטא ואשוב אין מספיקין וכו' שערי תשובה (עם שערי חיים) שער ראשון מאמר נב
פה ע"ב25 האומר אחטא ואשובילקוט הגרשוני ח"א
פה ע"ב25 האומר אחטא ואשוב אחטא ואשוב וכו'שפע חיים ח"א עמ' קנא
פה ע"ב25 האומר אחטא ואשוב אין מספיקים בידו לעשות תשובה מי מרום ח"ז עמ' רג
פה ע"ב25 האומר אחטא ואשוב אין מספיקים בידו לעשות תשובהאור לישרים (איידליץ, תשב) עמ' כד
פה ע"ב25 האומר אחטא ואשוב אין מספיקים בידו לעשות תשובהמי מרום חי"א עמ' קלה
פה ע"ב25 האומר אחטא ואשוב אין מספיקים בידו לעשות תשובהמרפא לשון עמ' צ
פה ע"ב25 האומר אחטא ואשוב אין מספיקין בידו לעשות תשובה, אחטא ויום הכפורים מכפר אין יום הכפורים מכפרשערי תשובה שער א אות נב
פה ע"ב25 האומר אחטא ואשוב וכו' קדוש ישראל (ויזניצא) עמ' נד
פה ע"ב25 האומר אחטא ואשוב אחטא ואשוב אין מספקין בידו ..אבן שוהם עמ' 1
פה ע"ב25 האומר אחטא ואשוב אין מספיקים בידו לעשות תשובהאור פני משה דף ד ע"א, כ ע"ב
פה ע"ב25 האומר אחטא ואשוב וכו' גנזי ישראל ח"ב דף מב ע"ב
פה ע"ב25 האומר אחטא ואשוב וכו' אין מספיקין בידו וכו' מוצל מהאש (הלברשטם) דף סב ע"א
פה ע"ב25 האומר אחטא ואשוב וכו' אין מספיקין בידו לעשות תשובה מאיר עיני חכמים מהדו"ב ח"ג דף כג ע"ב, כד ע"ב
פה ע"ב25 האומר אחטא ואשוב וכו' אין מספיקין בידו לעשות תשובהיערות דבש ח"א עמ' קנב
פה ע"ב25 האומר אחטא ואשוב וכו'מכתב סופר דף קא ע"ג
פה ע"ב25 האומר אחטא ואשובנתיבות עולם ח"ב עמ' קסט
פה ע"ב25 האומר אחטא ואשובעולת חודש ח"ג מאמר רסב
פה ע"ב25 האומר אחטא כו', בפירוש רבינו יהונתן מלוניל מכמני אשר עמ' קה
פה ע"ב26 אחטא ויוה"כ מכפר אין יוה"כ מכפר ילקוט דברי חכמים ויקרא סי' רסט
פה ע"ב26 אחטא ויוהכ"פ מכפר אין יוהכ"פ מכפרלבני ישראל עמ' סה
פה ע"ב26 אחטא ויוהכ"פ מכפר וכו' אהלי יעקב (הוסיאטין) דף לח ע"א
פה ע"ב26 אין מספיקין בידו לעשות תשובה אוהב ישראל דף רפז ע"ב
פה ע"ב27 ואין יוה"כ מכפר אלא עבירות שבינו ובין המקום אבל שבינו ובין חברו צריך לפייסואורחות צדיקים שער תשובה עמ' קעז
פה ע"ב27 עבירות שבין אדם לחבירו - אין יום הכפורים מכפר, עד שירצה את חבירונועם אלימלך דף עב ע"ג
פה ע"ב27 עבירות שבין אדם לחבירו דרשות מהר"ל (יד מרדכי) עמ' מז, רפא
פה ע"ב27 עבירות שבין אדם לחבירו אין יוה"כ מכפר מדבר קדש מועדים ח"א עמ' סו, עה
פה ע"ב27 עבירות שבין אדם לחבירו אין יוה"כ מכפר עד שירצה את חברו משך חכמה ויקרא פ' טז פס' ל, פ' כה פס' ט, הפטרת וילך
פה ע"ב27 עבירות שבין אדם לחבירו אין יוה"כ מכפרמרפא לשון עמ' רנז, שיא
פה ע"ב27 עבירות שבין אדם לחבירו אין יוהכ"פ מכפר עד שירצה את חברומסילת ישרים עמ' שנד
פה ע"ב27 עבירות שבין אדם לחבירודברי שלום ח"ו סי' קכה
פה ע"ב27 עבירות שבין אדם לחברו אין יוה"כ מרצה עד שירצה את חברואור פני משה דף ז ע"א
פה ע"ב27 עבירות שבין אדם לחברו אין יום הכפורים מכפר עד שירצה את חברו. אשריכם ישראל לפני מי אתם מטהרין ומי מטהר אתכם, אבינו שבשמים... מה מקוה מטהר את הטמאים אף הקב"ה מטהר את ישראל כתונת פסים פרשת אמור כ ע"ד, כא ע"ב
פה ע"ב27 עבירות שבין אדם לחברואגודת אזוב (יעבץ) דף כא ע"א וע"ג
פה ע"ב27 עבירות שבין אדם לחברועולת חודש ח"א מאמר פד
פה ע"ב27 עבירות שבין אדם למקום רוח חיים (חיד"א) עמ' קיט
פה ע"ב27 עבירות שבין אדם למקום יוה"כ מכפר עבירות שבין אדם לחבירו אין יוה"כ מכפר עד שירצה את חבירוראשית חכמה, תשובה פרק ז אות מג
פה ע"ב27 עבירות שבין אדם למקום יוה"כ מכפר עבירות שבין אדם לחבירו אין יוה"כ מכפר עד שירצה את חבירו שערי תשובה (עם שערי חיים) שער רביעי מאמר יח
פה ע"ב27 עבירות שבין אדם לחבירו אין יוה"כ מכפר עד שירצה את חבירומאורות נריה אלול ותשרי עמ' 104, 115
פה ע"ב27 עבירות שבין אדם לחברו אין יוה"כ מכפרכתבי הרב יהודה אלקלעי ח"א עמ' 146
פה ע"ב27 עבירות שבין אדם לחבירו כו'טהרת יו"ט ח"י עמ' שכה
פה ע"ב27 עבירות שבין אדם לחברו צריך לבקש ממנומוסר המקרא והתלמוד עמ' לד
פה ע"ב27 עבירות שבין אדם למקום יוה"כ מכפרשפע חיים ח"א עמ' סט
פה ע"ב27 עבירות שבין אדם למקום יוהכ"פ מכפר כו' מכמני אשר עמ' קד
פה ע"ב27 עבירות שבין אדם למקוםרבנו בחיי עה"ת ח"ב עמ' תקג
פה ע"ב27 עברות שבין אדם לחבירו אין יוה"כ מכפר עד שירצהישראל והזמנים (פירר) ח"א עמ' 33
פה ע"ב27 עברות שבין אדם לחבירו אין יוה"כ מכפר עד שירצהישראל והזמנים (פירר) ח"א עמ' 40
פה ע"ב27 עברות שבין אדם לחברו אין יום הכיפורים מכפר עד שירצה את חברואמונה ודעת דף פט ע"ב
פה ע"ב27 עברות שבן אדם למקום יוה"כ מכפר וכו'אור חדש למטיפים עמ' 37
פה ע"ב27 אבל עברות שבין אדם לחברו אין יוה"כ מכפר עד שירצה את חבירואחרית לאיש שלום דף יט ע"א
פה ע"ב27 עברות שבין אדם למקום הקב"ה מכפר וכו'אוזן שמואל דף יב ע"ב
פה ע"ב27 עברות שבין אדם לחבירו אלא יוה"כ מכפראודה ה' דף מז ע"ב
פה ע"ב28 את זו דרש ראב"ע עברות שבנ"א למקום יוה"כ מכפר וכו'אהל רחל עמ' 607, 611
פה ע"ב28 את זו דרש ראב"ע עברות שבנ"א לחבירו אין יו"כ מכפר.אמרי חמד ח"א דף יב ע"ב
פה ע"ב28 דרש ראב"ע וכו' עבירות שבין אדם לחבירו אין יה"כ מכפר וכו'דרשות שבט הלוי עמ' צח
פה ע"ב28 מכל חטאתיכם לפני ה' תטהרו, עבירות שבין אדם למקום יום הכפורים מכפר עבירות שבין אדם לחברו אין יום הכפורים מכפר עד שירצה את חברושערי תשובה שער ד אות יח
פה ע"ב30 אמר ר"ע אשריכם ישראל לפני מי אתם מטהרים וכו'בינה לעתים דרוש יא עמ' צו
פה ע"ב30 אמר ר"ע אשריכם ישראל לפני מי אתם מטהריםמרפא לשון עמ' שכד
פה ע"ב30 אמר ר"ע אשריכם ישראל לפני מי אתם מיטהרים ומי מטהר אתכםמאורות נריה אלול ותשרי עמ' 85, 92, 94, 95
פה ע"ב30 אמר ר"ע אשריכם ישראלחיבור לטהרה (תשסו) הל' מקואות עמ' ד-ו
פה ע"ב30 אמר רע"ק אשריכם ישראל לפני מי אתם מטהרין וכו'אהבת דוד (וועגער) עמ' 40
פה ע"ב30 אר"ע אשריכם ישראל לפני מיקדושת לוי דף צד ע"ג
פה ע"ב30 אר"ע אשריכם ישראל וכו'אהבת דוד דף לו ע"ב
פה ע"ב30 אר"ע אשריכם ישראל לפני מי אתם מטהרים וכו'דרשות שבט הלוי עמ' צו, צח
פה ע"ב30 אר"ע אשריכם ישראל לפני מי וכו'בני יששכר ח"א דף קע ע"ב
פה ע"ב30 אמר רע"ק אשריכם ישראל לפני מי אתם מטהריםאהל רחל עמ' 612
פה ע"ב30 אשריכם ישראל מדבר קדש מועדים ח"א עמ' עג, עד, עו
פה ע"ב30 אשריכם ישראל מי מרום ח"ט עמ' רלב
פה ע"ב30 אשריכם ישראל מי מרום חי"ב עמ' קפה
פה ע"ב30 אשריכם ישראלילקוט הגרשוני ח"א
פה ע"ב30 אשריכם ישראל וכו' דרשות הרא"ש דף טו ע"ב דרוש יג, דף נו ע"ב דרוש נו, דף סא ע"א דרוש סג
פה ע"ב30 אשריכם ישראל וכו' מטהר את ישראל וצוה הכהן עמ' סא, סו, סז
פה ע"ב30 אשריכם ישראל לפני מי רוח חיים (חיד"א) עמ' קיד, קצז, רו
פה ע"ב30 אשריכם ישראל לפני מי אתם מטהרים חלקת יהושע עמ' קיב הערה רב
פה ע"ב30 אשריכם ישראל לפני מי אתם מטהרים מאמר מרדכי (נדבורנא) עמ' פו
פה ע"ב30 אשריכם ישראל לפני מי אתם מטהרים מי מרום ח"ז עמ' שסח, שעז
פה ע"ב30 אשריכם ישראל לפני מי אתם מטהרים מי מרום ח"ט עמ' צב
פה ע"ב30 אשריכם ישראל לפני מי אתם מטהרים מי מרום ח"י עמ' קלו
פה ע"ב30 אשריכם ישראל לפני מי אתם מטהרים ומי מטהר אתכםאמונה ודעת דף סו ע"ב
פה ע"ב30 אשריכם ישראל לפני מי אתם מטהרין ומי מטהר וכו' ילקוט דברי חכמים ויקרא סי' קנב, שמה
פה ע"ב30 אשריכם ישראל לפני מי אתם מטהרין מי מטהר אתכם אביכם שבשמיםמבשר טוב, ימי הרחמים והסליחות, פתיחה עמ' מט, וגוף הספר עמ' קנג, שיג, שנד, תקלד
פה ע"ב30 אשריכם ישראל לפני מי אתם מטהריםאור החיים (שיטץ) עמ' 58
פה ע"ב30 אשריכם ישראל לפני מי אתם מיטהריםדרך הקודש (תנעמי) עמ' תקל
פה ע"ב30 אשריכם ישראל לפני מי אתם מיטהרין מכתב מאליהו ח"א עמ' 261
פה ע"ב30 אשריכם ישראל לפני מי אתם מיטהרין ומי מטהר אתכםמאור האגדה פרק ב
פה ע"ב30 אשריכם ישראלאגודת אזוב (יעבץ) דף יז ע"ד, יח
פה ע"ב30 לפני מי אתם מטהרים ומי מטהר אתכם דברי שמואל (תשיג) עמ' קנא
פה ע"ב30 לפני מי אתם מטהרים ומי מטהר אתכם מי מרום ח"ז עמ' שמח
פה ע"ב30 לפני מי אתם מטהריןפרי חיים, רמ"ץ דרוש ו
פה ע"ב31 ומי מטהר אתכם - אביכם שבשמיםמשך חכמה ויקרא ח פס' ז
פה ע"ב32 מה מקוה מטהר את הטמאים חלקת יהושע עמ' רטז הערה שמא
פה ע"ב32 מה מקוה מטהר את הטמאים אף הקב"ה מטהר את ישראל חובת התלמידים פ"ט - איזה עצות להתעלות עמ' פג
פה ע"ב32 מה מקוה מטהר את הטמאים אף הקב"ה מטהר את ישראלבני יששכר ח"ב דף ב ע"ב, יא ע"ג, קמח ע"ג
פה ע"ב32 מה מקוה מטהר את הטמאים אף הקב"ה מטהר את ישראלראשית חכמה, אהבה פרק יא אות כה
פה ע"ב32 מה מקוה מטהר את הטמאים אף הקב"ה מטהר את ישראלשבט מוסר עמ' שכ
פה ע"ב32 מה מקוה מטהר את וכו' אף הקב"ה מטהר את ישראל מוצל מהאש (הלברשטם) דף פה, רכו ע"א
פה ע"ב32 מה מקוה מטהר את ישראלויאמר יעקב (גרוס) עמ' ד, ו
פה ע"ב32 מה מקוה מטהר את הטמאיםמשך חכמה ויקרא פ' ח פס' ז
פה ע"ב32 מה המקווה מטהר את הטמאים אף הקב"ה מטהר את ישראל שנאמר מקוה ישראל ה'מאורות נריה אלול ותשרי עמ' 87
פה ע"ב32 מקוה ישראל ה' מה מקוה וכו' דרשות הרא"ש דף עט ע"א דרוש פה
פה ע"ב32 מקוה ישראל ה' מה מקוה מטהר את הטמאים כך הקב"ה מטהר את ישראלדרשות אל עמי דרוש כח
פה ע"ב32 מקוה ישראלילקוט הגרשוני ח"א דף פג
פה ע"ב36 יום הכפורים מכפר על אשם תלוימשך חכמה ויקרא פ' ח פס' ז
פה ע"ב37 לימא מתניתין דלא כרביאגודת אזוב (יעבץ) דף יח ע"ג, יט ע"ד
פה ע"ב38 דתניא רבי אומר על כל עבירות שבתורה כו' מכמני אשר עמ' קד
פה ע"ב38 דתניא רבי אומראגודת אזוב (יעבץ) דף כב ע"ד, כג ע"א
פה ע"ב38 לרבי יום הכיפורים לא בעיא תשובהמשך חכמה ויקרא פ' טז פס' ל
פה ע"ב38 רבי אומר יוכ"פ מכפר אפילו לשאינם שבים קול ששון (גולדברג) הקדמה
פה ע"ב38 רבי אומר על כל עבירות שבתורה בין עשה תשובה בין לא עשה תשובה יום הכפורים מכפר, חוץ וכו' מבשר טוב, ימי הרחמים והסליחות עמ' קנו
פה ע"ב39 יוה"כ מכפר אפילו בלי תשובה מכתב מאליהו ח"א עמ' 266
פה ע"ב39 עיצומו של יום מכפר מדבר קדש מועדים ח"א עמ' סד
פה ע"ב43 אמר ר"י הכי קאמראגודת אזוב (יעבץ) דף כ ע"ב, כא ע"א
פה ע"ב43 לדעת רב יהודה יש חילוק מאורות נריה אלול ותשרי עמ' 32
פה ע"ב תוס' ישנים - יפה ת"ת עם דרך ארץאורות התורה ט,ו
פה ע"ב תוס' ישנים ד"ה תשובה דגלי יהודה דרוש ב אות טו
פו ע"א05 לפי שנאמר בחורב תשובה ונקה יכול אף לא תשא עמהן אוזן שמואל דף נד ע"ב
פו ע"א05 לפי שנאמר בחורבאגודת אזוב (יעבץ) דף כא ע"א, כב ע"א
פו ע"א09 על מה תשובה מכפרת על עשה ועל ל"ת שניתק לעשה ועל מה תשובה תולה וכו' ועל ל"ת גמור שערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר כו
פו ע"א14 ונקה ונאמר לא ינקה מנקה הוא לשבים וכו'בני יששכר ח"א דף קנו ע"א, קעד ע"ב
פו ע"א16 הא כיצד מנקה הוא לשבין וכו'יערות דבש ח"א עמ' רטו
פו ע"א16 מנקה הוא לשביןילקוט הגרשוני ח"א
פו ע"א17 שאל רבי מתיא בן חרש את רבי אלעזר בן עזריה ברומי, שמעתי ארבעה חלוקי כפרה שהיה רבי ישמעאל דורששערי תשובה שער ד אות ו
פו ע"א17 שאל רבי מתיא בן חרש וכו' שמעת ארבע חלוקי כפרה וכו' שערי תשובה (עם שערי חיים) שער רביעי מאמר ו
פו ע"א17 שאל רבי מתיא בן חרש וכו'מאורות נריה אלול ותשרי עמ' 32
פו ע"א18 ארבעה חילוקי כפרהכתבי רבנו בחיי עמ' קעג-קעד
פו ע"א18 ארבעה חלוקי כפרה שפתי חיים מועדים ח"א עמ' קעד
פו ע"א18 ארבעה חילוקי כפרה הן וכו'קדושת יו"ט ח"א דף סב ע"ג
פו ע"א18 ארבעה חלוקי כפרה היה רבי ישמעאל דורש עבר על מצות לא תעשהעטרת צבי (טאקסין) דף ק ע"א
פו ע"א18 ארבעה חלוקי כפרה וכו' תשובה תולה ויסורין ממרקיןדרך חיים עמ' תי, תלט
פו ע"א18 ארבעה חלוקי כפרה שהיה ר' ישמעאל דורש אמרי יוסף שמות דף קנה ע"ג
פו ע"א18 ארבעה חלוקי כפרה שהיה רבי ישמעאל דורשמבשר טוב, ימי הרחמים והסליחות עמ' קנו, קנז
פו ע"א18 ד' חילוקי כפרהילקוט הגרשוני ח"א
פו ע"א18 ד' חילוקי כפרהמרפא לשון עמ' צב, צו, שג
פו ע"א18 ד' חלוקי כפרה... עבר על ל"ת... ויוה"כ מכפר וכו'ראשית חכמה, אהבה פרק ב אות יד, כג, פרק יא אות נד-נה, תשובה פרק ג אות א, מב
פו ע"א18 שמעת ארבעה חלוקי כפרה וכו' חלק יעקב (קנטור) דרוש ז
פו ע"א18 שמעת ארבעה חלוקי כפרה שהיה רבי ישמעאל דורש כתונת פסים פרשת אמור כא ע"ב
פו ע"א19 ג' חילוקי כפרהבני יששכר ח"א דף פז ע"ג הגה, צו ע"א, קסא ע"ד, ח"ב דף ח ע"א, כו ע"ג, כח ע"א
פו ע"א19 ג' חלוקי כפרה שהי' ר"י דורשפרי חיים, רמ"ץ דרוש ו
פו ע"א19 שלושה חילוקי כפרה ותשובה עם כל אחד ואחדאהל רחל עמ' 606
פו ע"א20 עבר אדם מצות עשה ושב לא זז משם עד שמוחלין לו וכו'בני יששכר ח"ב דף כג ע"א
פו ע"א20 עבר על מצוות עשה ושב אינו זז משם עד שמוחלים לו מי מרום ח"ז עמ' ה
פו ע"א20 עבר על עשה ושב אינו זז עד שמוחלים לו מי מרום ח"ב עמ' קצה
פו ע"א22 עבר על לא תעשה, ועשה תשובה, תשובה תולה וכו' שערי תשובה (עם שערי חיים) שער רביעי מאמר ו, ח, יז
פו ע"א22 על ל"ת ועשה תשובה תשובה תולה ויוה"כ מכפרשערי תשובה שער ד אות ו, ח, יז
פו ע"א25 על כריתות ומיתות בי"ד תשובה ויוה"כ תולה ויסורין ממרקיןאבן ישפה עמ' 4
פו ע"א25 עבר על כריתות ומיתות ב"ד ועשה תשובה, תשובה ויוה"כ תולין וכו' שערי תשובה (עם שערי חיים) שער רביעי מאמר ו, יא, יז
פו ע"א25 עבר על כריתות ומיתות ב"דאגודת אזוב (יעבץ) דף יח ע"ג, יט ע"א-ע"ב
פו ע"א25 עבר על כריתות ומיתות בית דין... תשובה ויוה"כ תולין ויסורין ממרקיןראשית חכמה, תשובה פרק ז אות מו
פו ע"א25 עבר על כריתותכתבי רבנו בחיי עמ' קכח
פו ע"א25 על כרתות ומיתות סית דין תשובה ויוה"כ תולין ויסורין ממרקיןשערי תשובה שער א אות טז, לז, שער ד אות יז
פו ע"א26 יש עוונות שהתשובה תולה כפרתם ויסורים ממרקיםאורחות צדיקים שער תשובה עמ' קנז, קס
פו ע"א26 תשובה ויום הכיפורים תולים וייסורים ממרקיםאור הצבי עמ' 299
פו ע"א28 אבל מי שיש בידו חילול השם ס' העיקרים (מישור) עמ' תקסט
פו ע"א28 אבל מי שיש בידו חילול השם אין לו כח לא בתשובה ולא בייסורים וכו'אור הצבי עמ' 35
פו ע"א28 אבל מי שיש חילול השם בידו אין לו כח בתשובה לתלות וכו'שערי תשובה (עם שערי חיים) שער ראשון מאמר מז, שער שלישי מאמר מה, קנח, שער רביעי מאמר ד-ו, טז, כ
פו ע"א28 אבל מי שיש חלול ה' בידו וכו' תפלה למשה (אלמושנינו) עמ' רה, רו
פו ע"א28 אבל מי שיש חילול השם בידוהחברה והשפעתה מאמר 16 פרק ג
פו ע"א28 אין יום הכיפורים מכפר על חילול ה'משך חכמה דברים פ' ל פס' ב, הפטרת וילך
פו ע"א28 ועוד יש עוון... חילול ה' שהתשובוה ויוה"כ ויסורים תולים ומיתה ממרקת... עבר אדם על כריתות ומיתות ב"ד... אבל נתחלל ש"ש על ידו... כולם תולים ומיתה ממרקתאורחות צדיקים שער תשובה עמ' קס, קפ
פו ע"א28 חילול השם וכו' שכולם תולים ומיתה ממרקתבני יששכר ח"ב דף קלב ע"ג
פו ע"א28 חילול השם כולם תולים ומיתה ממרקתמשך חכמה ויקרא פ' יט פס' יב
פו ע"א28 חילול השםהמאור שבתורה
פו ע"א28 מי שיש בידו חלול השם, תשובה ויום הכפורים וייסורין תולין ומיתה ממרקתשערי תשובה שער א אות מז, שער ג אות קנח, שער ד אות ד, ו, טז, כ
פו ע"א28 מי שיש בידו עוון חילול השם... כולן תולין ומיתה ממרקתשפתי חיים מועדים ח"א עמ' קנד
פו ע"א28 מי שיש חילול ה' בידו אין כח בתשובה וכו'דרשות שבט הלוי עמ' כז
פו ע"א28 מי שיש חילול השם בידו... כולן תולין ומיתה ממרקתראשית חכמה, תוצאות חיים פרק קסא, ריג
פו ע"א28 עון חלול השם גדול מכל העבירותשערי תשובה שער ג אות קנח
פו ע"א31 אי שקילנא בשרא ולא יהיבנא דמימכמני עוזיאל עמ' שפה
פו ע"א31 אמר רב כגון אנאדבש לפי מע' ח אות יז
פו ע"א31 דשקילנא בישרא ולא יהיבנא כו'כרם פתחיה גפן כה שריג ח
פו ע"א31 ה"ד חילול ה'... כגון אנא דמסגינא ד' אמות בלא תורה ובלא תפיליןראשית חכמה, תשובה פרק ו אות יא, מצוות פרק ג אות ו
פו ע"א31 ה"ד חילול השם וכו' שיהא קורא ושונה... אשרי אביו... אבל מי שקורא וכו'ראשית חכמה, הקדמה פרק לח, יראה פרק טו אות יז-יט, קדושה פרק טז אות נ
פו ע"א31 ה"ד חילול השם וכו'מרפא לשון עמ' רנ
פו ע"א31 ה"ד חילול השם כגון אנא וכו'פרי חיים, רמ"ץ דרוש ה
פו ע"א31 ה"ד חילול השם, כגון אנאדרך חיים עמ' תג, תח
פו ע"א31 היכי דמי חה"ש וכו' חלק יעקב (קנטור) דרוש ז
פו ע"א31 היכי דמי חילול ה' וכו' אהלי יעקב (הוסיאטין) דף רעד ע"ב
פו ע"א31 היכי דמי חילול ה' וכו' ברכת משה דף יב ע"ב
פו ע"א31 היכי דמי חילול ה' וכו'בני יששכר ח"א דף פז ע"ג הגה
פו ע"א31 היכי דמי חילול ה'דרשות שבט הלוי עמ' פו, עה, צז
פו ע"א31 היכי דמי חילול ה'? אמר רב כגון אנא... וגו'מסילת ישרים עמ' תיא
פו ע"א31 היכי דמי חילול השם - שרא ליה מאריההתקופה הגדולה (תשלב) עמ' קלא-קלב
פו ע"א31 היכי דמי חילול השם רב אמר כגון אנא... ולא יהיבנא דמי לאלתר וכו'ראשית חכמה, תשובה פרק ז אות מה
פו ע"א31 היכי דמי חילול השםאהל רחל עמ' 587
פו ע"א31 היכי דמי חילול השםהחברה והשפעתה מאמר 16 פרק ט, מאמר 16 פרק ב
פו ע"א31 היכי דמי חילול השםכתבי רבנו בחיי עמ' קעד
פו ע"א31 היכי דמי חלול ה' מי מרום ח"ב עמ' קו
פו ע"א31 היכי דמי חלול ה'דברי שלום ח"ו סי' שעז
פו ע"א31 היכי דמי חלול השםאור הרעיון עמ' קנג
פו ע"א31 ומהו חילול ה' אמר רב כגון אנא דאזילנא לבי טבחא ושקילנא בשרא ...בושים מחמת שמועתואורחות צדיקים שער תשובה עמ' קעט
פו ע"א31 כגון אנא דשקילנא בישרא וכו' ילקוט דברי חכמים ויקרא סי' לא
פו ע"א35 ר"י לא אזיל ד"א בלא תפילין ברכת משה דף סט ע"א
פו ע"א36 שחבריו בדלים ממנוהגיוני עוזיאל ח"א עמ' 51
פו ע"א38 ואהבת - אהבהו על בריותיומכמני עוזיאל עמ' תסב
פו ע"א38 ואהבת - שיהא ש"ש מתאהב על ידך וכו'דרשות שבט הלוי בהקדמה אות ט', וגוף הספר עמ' רכג
פו ע"א38 ואהבת - שיהא שם שמים מתאהב על ידיךדרך חיים עמ' קלט, תשמ
פו ע"א38 ואהבת את ה' אלוקיך - שיהא שם שמים מתאהב על ידךאודה ה' דף ח ע"א
פו ע"א38 יהא ש"ש מתאהב על ידךנתיבות עולם ח"ב עמ' לג, מו
פו ע"א38 שיהא ש"ש מתאהב על ידך אהלי יעקב (הוסיאטין) דף קנה ע"א, רמח ע"א, שמא ע"א
פו ע"א38 שיהא שם שמים מתאהב על ידו כו'עטרת צבי (טאקסין) דף כב ע"ב
פו ע"א38 שיהא שם שמים מתאהב על ידך חלקת יהושע עמ' קו הערה קנז
פו ע"א38 שיהא שם שמים מתאהב על ידך מצוה ולב ח"ב עמ' 51
פו ע"א38 שיהא שם שמים מתאהב על ידך שיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 295 ,165 ,131
פו ע"א38 שיהא שם שמים מתאהב על ידך וכו' מה הבריות אומרות עליו וכו'שערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר קיג
פו ע"א38 שיהא שם שמיםדברי שלום ח"ו סי' תיד
פו ע"א39 בזמן שאדם קורא ושונה ודבורו בנחת עם הבריות כו'שערי תשובה שער ג אות קיג
פו ע"א39 ודבורו בנחת עם הבריותפירוש המכבי דברים עמ' כה
פו ע"א39 לעולם יהא דיבורו של אדם בנחת עם הבריותמסילת ישרים עמ' תקצב
פו ע"א39 שיהיה קורא ושונה ומשמש ת"ח מי מרום ח"ב עמ' ו
פו ע"א40 מה הבריות אומרות שיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 59
פו ע"א40 מה הבריות אומרות עליו, אוי לו לפלוני שלמד תורה וכו'אור לפני הדורשין עמ' 25
פו ע"א40 מה הבריות אומרותמכמני עוזיאל עמ' תמה
פו ע"א42 עליו הכתוב אומראגודת אזוב (יעבץ) דף כה ע"א
פו ע"א43 ישראל אשר בך אתפאר שיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 131
פו ע"א47 אלה מארצו יצאו מכתב מאליהו ח"א עמ' 106
פו ע"א47 אמר רבי חמא בר חנינא גדולה תשובה כו' מכמני אשר עמ' קד
פו ע"א47 באמור להם מכתב מאליהו ח"א עמ' 77
פו ע"א47 גדולה תשובה כו'פרי חיים, רמ"ץ דרוש ו, פרי חיים דרוש ו אות ט
פו ע"א47 גדולה תשובה שמביא רפואה לעולםבינה לעתים דרוש ח עמ' נט
פו ע"א47 גדולה תשובה שמביאה רפאות לעולםבני יששכר ח"א דף כט ע"ב, ח"ב דף יח ע"א
פו ע"א47 גדולה תשובה שמביאה רפאות לעולםשיחות ר' צבי יהודה ויקרא עמ' 124
פו ע"א47 גדולה תשובה שמביאה רפאות לעולםשפע חיים ח"ב עמ' יא
פו ע"א47 גדולה תשובה שמביאה רפואה לעולם ובמהרש"אדרשות שבט הלוי עמ' טז, לב, מח, עד, ק, רעג
פו ע"א47 גדולה תשובה שמביאה רפואה לעולםנתיבות עולם ח"ב עמ' קנב
פו ע"א47 גדולה תשובה שמביאה רפואה לעולםראשית חכמה, תשובה פרק ד אות טז, אור גדול פרק ג
פו ע"א47 גדולה תשובה שמביאה רפואה לעולםאור החיים (שיטץ) עמ' 57
פו ע"א47 גדולה תשובה שמביאה רפואהמכמני עוזיאל עמ' קפא
פו ע"א47 גדולה תשובהאהבת עולם דף נד
פו ע"א47 גדולה תשובהלבני ישראל עמ' מו-נח
פו ע"א48 רבי חמא ב"ח רמיאגודת אזוב (יעבץ) דף יח ע"ג
פו ע"א48 שמביא רפואה לעולםאורות התשובה ג
פו ע"א49 כתיב שובו בנים שובבים וכו' חלק יעקב (קנטור) דרוש ו
פו ע"א49 כתיב שובו בנים שובבים וכתיב ארפא משובתיכם ל"ק כאן מאהבה כאן מיראהבינה לעתים דרוש ח עמ' סד
פו ע"א49 שובו בנים שובבים דמעיקרא שובבים אתם וכו' עשרה למאה סי' מט
פו ע"א49 שובו בנים שובבים דמעיקרא שובביםפנים יפות על תהלים עמ' רנט
פו ע"א50 אית תשובה מאהבה ואית תשובה מיראהבני יששכר ח"ב דף כד ע"ג, מה ע"ג, קסב ע"ב
פו ע"א51 בנים או עבדיםשפתי רננות (מיכלדורף) דף לז ע"א
פו ע"א52 מתקבל אף תשובה מחמת יסורין הטעם למה מתקבל תשובה כזוברכת פרץ פ' בראשית
פו ע"א52 תשובה מאהבה או ע"י יסוריןאור הרעיון עמ' שמא
פו ע"א53 גדולה תשובה שמגיעה עד כסא הכבוד מכתב מאליהו ח"א עמ' 247
פו ע"א53 גדולה תשובה שמגיעה עד כסא הכבודמכמני עוזיאל עמ' קפ
פו ע"א53 גדולה תשובה שמגעת עד כסא הכבודאוזן שמואל דף א ע"א, ד ע"א
פו ע"א53 גדולה תשובה שמגעת וכו' חלק יעקב (קנטור) דרוש ז
פו ע"א53 גדולה תשובה שמגעת עד כה"כ אהלי יעקב (הוסיאטין) דף של ע"ב
פו ע"א53 גדולה תשובה שמגעת עד כסא הכבוד דברי שמואל (תשיג) עמ' פד
פו ע"א53 גדולה תשובה שמגעת עד כסא הכבוד דברי שמואל (תשנח) עמ' ס
פו ע"א53 גדולה תשובה שמגעת עד כסא הכבוד מאיר עיני חכמים מהדו"ג ח"ב דף רסו
פו ע"א53 גדולה תשובה שמגעת עד כסא הכבוד מבשר טוב, ימי הרחמים והסליחות עמ' שכח, שסב
פו ע"א53 גדולה תשובה שמגעת עד כסא הכבוד מגיד דבריו ליעקב, לקוטי אמרים סי' רנו, אור תורה סי' תנו
פו ע"א53 גדולה תשובה שמגעת עד כסא הכבוד משמיע שלום עמ' קלז
פו ע"א53 גדולה תשובה שמגעת עד כסא הכבוד ס' החיים (תשנג) עמ' קל
פו ע"א53 גדולה תשובה שמגעת עד כסא הכבוד שפתי חיים מועדים ח"א עמ' קלה
פו ע"א53 גדולה תשובה שמגעת עד כסא הכבוד ובמהרש"אדרשות שבט הלוי עמ' סא, עב, עד
פו ע"א53 גדולה תשובה שמגעת עד כסא הכבוד וכו'מוצל מהאש (הלברשטם) דף פו, רטז ע"ב
פו ע"א53 גדולה תשובה שמגעת עד כסא הכבודאור חדש על ציון דף לח ע"ב
פו ע"א53 גדולה תשובה שמגעת עד כסא הכבודבני יששכר ח"ב דף קכח ע"א
פו ע"א53 גדולה תשובה שמגעת עד כסא הכבודנועם אלימלך דף ח ע"ד, יח ע"ב, כ ע"א, סט ע"ג, פז ע"ב
פו ע"א53 גדולה תשובה שמגעת עד כסא הכבודנתיבות עולם ח"ב עמ' קנב
פו ע"א53 גדולה תשובה שמגעת עד כסא הכבודראשית חכמה, תשובה פרק ב אות יח, פרק ה אות כד
פו ע"א53 גדולה תשובה שמגעת עד כסא הכבודשערי תשובה סה"ת
פו ע"א53 גדולה תשובה שמגעת עד כסא הכבודשפע חיים ח"ו עמ' פז
פו ע"א53 גדולה תשובה שמגעת עד כסא הכבוד... אורחות צדיקים שער תשובה עמ' קנא
פו ע"א53 גדולה תשובה שמגעת עד כיסא הכבודאור חדש למטיפים עמ' 26
פו ע"א53 גדולה תשובה שמגעת עד כסא הכבוד גנזי ישראל ח"ב דף קנז ע"א
פו ע"א53 גדולה תשובה שמגעת עד כסא הכבוד מי מרום ח"ז עמ' רצג
פו ע"א53 גדולה תשובה שמגעת עד כסא הכבודאור החיים (שיטץ) עמ' 42
פו ע"א53 גדולה תשובה שמגעת עד כסא הכבודתורת חסד עמ' כו, מ
פו ע"א53 גדולה תשובה שמנעת עד כסא הכבודנר ישראל חלק ג דף קנה
פו ע"א53 גדולה תשובה שמגעת עד כסה"כ דעת שבת עמ' שפג, שצג
פו ע"א53 גדולה תשובה שמגעת עד כסה"כ מדבר קדש מועדים ח"א עמ' נה, נו, נח
פו ע"א53 גדולה תשובה שמגעת עכה"כ מאמר מרדכי (נדבורנא) עמ' קלב
פו ע"א53 גדולה תשובה שמגעתהמאור שבתורה
פו ע"א53 גדולה תשובה שמגעתכור לזהב ח"ב
פו ע"א53 מגעת עד כסא הכבודחיבור לטהרה (תשסו) הל' מקואות עמ' ה-ו
פו ע"א53 תשובה שמגעת עד כסא הכבודפירוש המכבי דברים עמ' קצב
פו ע"ב01 אר"י גדולה תשובה שדוחה את ל"ת שבתורהאבן יהושע עמ' 14
פו ע"ב01 גדולה תשובה וכו' דרשות הרא"ש דף יד ע"א דרוש יב, דף לג ע"ב דרוש לב, דף מ ע"א דרוש לט, דף מט ע"א דרוש מח, דף נו ע"ב דרוש נו, דף סא ע"א דרוש סג, דף עב ע"א דרוש עז, דף עט ע"א דרוש פה
פו ע"ב01 גדולה תשובה שדוחה את לא תעשה שבתורהאבן שוהם עמ' 72
פו ע"ב01 גדולה תשובה שדוחה את לא תעשה שבתורהאמונה ודעת דף פט ע"ב
פו ע"ב01 גדולה תשובה שדוחה ל"ת וכו' חלק יעקב (קנטור) דרוש ג
פו ע"ב01 גדולה תשובה שדוחה ל"ת שבתורה מדבר קדש מועדים ח"א עמ' כט, סח
פו ע"ב01 גדולה תשובה שדוחה ל"ת שבתורהקול יעקב (שאול) דף סח ע"ב
פו ע"ב01 גדולה תשובה שדוחה ל"תאורים גדולים (ריינס) דף כט ע"ד
פו ע"ב01 גדולה תשובה שדוחה ל"תמשפט כהן רפח
פו ע"ב01 גדולה תשובה שדוחה לא תעשה שבתורהבני יששכר ח"א דף כב ע"ג, קסג ע"ד, ח"ב דף כה ע"ג
פו ע"ב06 גדולה תשובה שהיא מקרבת את הגאולהראשית חכמה, אור גדול פרק ג
פו ע"ב06 גדולה תשובה שמביאה גאולהנתיבות עולם ח"ב עמ' קנג
פו ע"ב06 גדולה תשובה שמקרבת את הגאולהאודה ה' דף לז ע"ב
פו ע"ב06 גדולה תשובה שמקרבת את הגאולהאור חדש למטיפים עמ' 26
פו ע"ב06 גדולה תשובה שמקרבת את הגאולהבני יששכר ח"א דף נא ע"ד, ח"ב דף יח ע"ג
פו ע"ב06 גדולה תשובה שמקרבת את הגאולהדרשות שבט הלוי בהקדמה אות ט"ו, וגוף הספר עמ' מא
פו ע"ב06 גדולה תשובה שמקרבת את הגאולהשפע חיים ח"ו עמ' רכד
פו ע"ב06 ואין ישראל נגאלים אלא בתשובהאורחות צדיקים שער תשובה עמ' קפב
פו ע"ב06 ועל ידי התשובה יבא לציון גואלשערי תשובה סה"ת
פו ע"ב06 תשובה מביאה גאולה לעולםמאורות נריה אלול ותשרי עמ' 24
פו ע"ב06 תשובה מקרבת הגאולה אהלי יעקב (הוסיאטין) דף קטו ע"א, קכב ע"ב, שצח ע"ב
פו ע"ב09 אר"ל גדולה תשובה רוח חיים (חיד"א) עמ' נב, קפד
פו ע"ב09 אר"ל גדולה תשובה שזדונות נעשין לו כשגגותאבן יהושע עמ' 20
פו ע"ב10 גדולה תשובה שזדונות נעשה להם כשגגותאוזן שמואל דף ד ע"א-ע"ב
פו ע"ב10 גדולה תשובה שזדונות נעשה... שמועה טובה דף סה ע"א
פו ע"ב10 גדולה תשובה שזדונות נעשו לו כשגגות שנא' כי כשלת בעונךדרשות שבט הלוי עמ' ב
פו ע"ב10 גדולה תשובה שזדונות נעשות וכו' חלק יעקב (קנטור) דרוש ד, ה
פו ע"ב10 גדולה תשובה שזדונות נעשות להם כשגגות וכו'בינה לעתים דרוש ג עמ' כא
פו ע"ב10 גדולה תשובה שזדונות נעשות להם כשגגותנתיבות עולם ח"ב עמ' קנג
פו ע"ב10 גדולה תשובה שזדונות נעשות לו כשגגות ילקוט דברי חכמים ויקרא סי' פו
פו ע"ב10 גדולה תשובה שזדונות נעשות לו כשגגות כו' שזדונות נעשות לו כזכיות כו' כאן מאהבה כאן מיראה מגיד דבריו ליעקב, לקוטי אמרים סי' עו, קטז, קעב, רנו, אור תורה סי' לה, לו, קצא, רצא, שצח, תנו
פו ע"ב10 גדולה תשובה שזדונות נעשות לו כשגגותמשך חכמה הפטרת וילך
פו ע"ב10 גדולה תשובה שזדונות נעשות לו כשגגות... כזכיות... כאן מאהבה, כאן מיראהנועם אלימלך דף ג ע"ג, יח ע"ב, כט ע"ב, נד ע"ג, נה ע"ג, סג ע"ד, סט ע"ג
פו ע"ב10 גדולה תשובה שזדונות נעשות...קדושת לוי דף צ ע"ג
פו ע"ב10 גדולה תשובה שזדונותדברי שלום ח"ו סי' שעז, שצו, שצג
פו ע"ב10 זדונות כשגגותמכמני עוזיאל עמ' רב
פו ע"ב10 זדונות נעשו לו כשגגותאבן ישפה עמ' 3
פו ע"ב10 זדונות נעשו כשגגות, זדונות נעשו כזכויותאור החיים (שיטץ) עמ' 57
פו ע"ב10 זדונות נעשות כשגגות זדונות נעשות כזכיות כאן מאהבה כאן מיראהבינה לעתים דרוש ח עמ' סג, דרוש יא עמ' צו
פו ע"ב10 זדונות נעשות שגגותבינה לעתים דרוש נ עמ' שכב
פו ע"ב10 שזדונות נעשות לו כשגגות דעת שבת עמ' שצד
פו ע"ב12 הא עון מזיד הואטהרת יו"ט ח"י עמ' שפב
פו ע"ב12 האי מכשול עוון הוא ואמאי קאמר כי כשלת בעוונךאור לישרים (איידליץ, תשב) עמ' קכז
פו ע"ב12 האי עון מזיד הוא וכו' חלק יעקב (קנטור) דרוש ב
פו ע"ב12 קרי ליה מכשול וקרי לי עון רוח חיים (חיד"א) עמ' לד
פו ע"ב12 קרי ליה עוון וקרי ליה מכשול מי מרום ח"ז עמ' רנג
פו ע"ב12 קרי ליה עוון וקרי ליה מכשול מי מרום ח"ז עמ' רצה
פו ע"ב14 גדול בעל תשובה שזדונות נעשות לו כזכיות ס' העיקרים (מישור) עמ' כה, תקפ
פו ע"ב14 גדולה תשובה שזדונות נעשות להם כזכיותנפש החיים עמ' 23
פו ע"ב14 גדולה תשובה שזדונות נעשו כזכויות כו' דברי שמואל (תשנח) עמ' צו, קסג
פו ע"ב14 גדולה תשובה שזדונות נעשו כזכיותסדורו של שבת דף קלג ע"ד
פו ע"ב14 גדולה תשובה שזדונות נעשו לו כזכיות עטרת ישראל (באהפאלי) עמ' לט, קסג
פו ע"ב14 גדולה תשובה שזדונות נעשות לו כזכיות ילקוט דברי חכמים בראשית סי' קעו
פו ע"ב14 גדולה תשובה שזדונות נעשות לו כזכיות כתונת פסים פרשת צו ו ע"ב
פו ע"ב14 גדולה תשובה שזדונות נעשות לו כזכיותמכתב סופר דף צח ע"ד
פו ע"ב14 גדולה תשובה שזדונות נעשים לו כזכיותבני יששכר ח"ב דף כג ע"ד
פו ע"ב14 ואף העבירות שעשה יחשבו לו לזכויותשערי תשובה סה"ת
פו ע"ב14 זדונות כזכיותס' ג' תמוז תשנד עמ' קפז, קצד
פו ע"ב14 זדונות נהפכו לזכיותבינה לעתים דרוש ס עמ' שצב
פו ע"ב14 זדונות נעשו כזכויות... כאן מאהבה כאן מיראהאבן שוהם עמ' 77
פו ע"ב14 זדונות נעשות כזכויות אוהב ישראל דף רס ע"א
פו ע"ב14 זדונות נעשות לו כזכויות מי מרום ח"ז עמ' י
פו ע"ב14 זדונות נעשים כזכויותישראל והזמנים (פירר) ח"א עמ' 30
פו ע"ב14 זדונות נעשין לו כזכיות מכתב מאליהו ח"א עמ' 292
פו ע"ב14 מהפכין זדונות לזכיותערפלי טוהר עא
פו ע"ב14 שזדונות נעשות לו כזכויות דעת שבת עמ' שצה
פו ע"ב14 שזדונות נעשות לו כזכיותטהרת יו"ט ח"י עמ' קלה
פו ע"ב16 כאן מאהבה כאן מיראה שיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 358 ,344
פו ע"ב16 כאן מאהבה כאן מיראהאגודת אזוב (יעבץ) דף יב ע"א, יד ע"ד, טו ע"א בהגהה
פו ע"ב16 כאן מאהבה כאן מיראהאוצרות הראיה 894
פו ע"ב16 לא קשיא כאן מאהבה כאן מיראה וכו' אורח לצדיק עמ' סד, עח, קמז
פו ע"ב17 אם עשה תשובה מאהבה זדונות נעשות לו כזכויות, מיראה... כשגגות אורחות צדיקים שער תשובה עמ' קעג
פו ע"ב17 גדולה תשובה מאהבה מאמר מרדכי (נדבורנא) עמ' קז
פו ע"ב17 בתשובה מאהבה הזדונות נהפכות לזכויותמאורות נריה אלול ותשרי עמ' 27
פו ע"ב17 העושה תשובה מאהבה זדונות נעשו לו כזכיותברכת פרץ פ' במדבר
פו ע"ב17 העושה תשובה מאהבה זדונות נעשו לו כזכיותמרפא לשון עמ' נה, ס, רלא
פו ע"ב17 השב מאהבה זדונות נעשו כזכיות ילקוט דברי חכמים ויקרא סי' קנ, רע
פו ע"ב17 השב מאהבה זדונות נעשים לו כזכויותאהל רחל עמ' 585
פו ע"ב17 השב מיראה זדונותיו נהפכין לשגגות וכו'נר ישראל חלק ג דף קו
פו ע"ב17 מפני שהיו שבים מיראה שנעשו להם כשגגותמשך חכמה דברים פ' ל פס' ב
פו ע"ב17 ע"י תשובה מאהבה זדונות ישובו לזכיות גנזי ישראל ח"ב דף קנג ע"א
פו ע"ב17 ע"י תשובה מיראה זדונות נעשות כשגגות אמרי יוסף בראשית דף ריג ע"ב
פו ע"ב17 עשה תשובה מאהבה זדונות נעשות לו כזכויות מי מרום חי"ג עמ' קסג
פו ע"ב17 עשה תשובה מיראה זדונות נעשות שגגות מי מרום ח"ט עמ' רכ
פו ע"ב17 תשובה מאהבה זדונות נעשו לו כזכיות דברי שמואל (תשיג) עמ' פד
פו ע"ב17 תשובה מאהבה זדונות נעשות כזכויות ומיראה נעשות כשגגותפנים יפות על תהלים עמ' קמט, קצ, רכח, רלג
פו ע"ב17 תשובה מאהבה זדונות נעשים כשגגותאורות אלים דף כ ע"ב
פו ע"ב17 תשובה מאהבה זדונות נעשין לו כזכויות שפתי חיים מועדים ח"א עמ' קסג, קעה
פו ע"ב17 תשובה מאהבה נעשה לו כזכיותקדושת יו"ט ח"ב דף יז ע"ב
פו ע"ב17 תשובה מיראה זדונות כשגגות וכו'בינה לעתים דרוש י עמ' עז
פו ע"ב17 תשובה מיראה זדונות כשגגותבני יששכר ח"א דף קסב ע"ב
פו ע"ב17 תשובה מיראה זדונות נעשו לו כשגגות קול ששון (גולדברג) פתיחה
פו ע"ב18 גדולה תשובה שמאריכה ימיו של אדםכתבי הרב יהודה אלקלעי ח"א עמ' 135
פו ע"ב18 גדולה תשובה שמארכת ימיו ושנותיו של אדם וכו'בינה לעתים דרוש נו עמ' שסד
פו ע"ב18 גדולה תשובה שמארכת ימיו ושנותיו של אדםאהל יששכר (ליכטנשטיין) דף ה ע"ב
פו ע"ב18 גדולה תשובה שמארכת ימיו ושנותיו של אדםראשית חכמה, תשובה פרק ו אות לד
פו ע"ב18 גדולה תשובה שמארכת ימיו ושנותיובינה לעתים דרוש ד עמ' כט, דרוש ו עמ' מז
פו ע"ב18 גדולה תשובה שמארכת ימיו ושנותיומרפא לשון עמ' רסז
פו ע"ב18 גדולה תשובה שמארכת ימיו ושנותיונפש חיים (פלג'י) דף סד ע"א
פו ע"ב18 גדולה תשובה שמארכת ימיוילקוט הגרשוני ח"א
פו ע"ב18 גדולה תשובה שמארכת ימיונתיבות עולם ח"ב עמ' קנד
פו ע"ב18 גדולה תשובה שמארכת שנותיו של אדם ילקוט דברי חכמים בראשית סי' יח
פו ע"ב21 בא וראה שלא כמידת הקב"ה מידת ב"ו. המקניט לחברו וכו'אודה ה' דף ד ע"ב
פו ע"ב21 בא וראה שלא כמידת הקב"ה מכתב מאליהו ח"א עמ' 257
פו ע"ב21 בוא וראה שלא כמידת הקב"ה מידת וכו' חלק יעקב (קנטור) דרוש ד
פו ע"ב22 מדת בשר ודם אדם מקניט את חבירונתיבות עולם ח"ב עמ' קנד
פו ע"ב23 אבל הקב"ה אדם עובר עברה בסתר מתפיס הימנו בדברים מי מרום ח"ז עמ' שפה
פו ע"ב24 אדם עובר עבירה בסתר וכו' חלק יעקב (קנטור) דרוש טז
פו ע"ב24 אדם עובר עבירה בסתר מתפייס ממנו בדברים וכו' ס' החיים (תשנג) עמ' קכט
פו ע"ב24 אדם עובר עבירה בסתר, הקב"ה מתפייס ממנו בדבריםדרשות שבט הלוי עמ' סא
פו ע"ב26 גדולה תשובה שאפי' יחיד שעשה תשובה וכובינה לעתים דרוש ו עמ' נ
פו ע"ב26 גדולה תשובה שאפי' יחיד שעשה תשובה וכו'בינה לעתים דרוש ט עמ' עא
פו ע"ב26 גדולה תשובה שאפילו יחיד עשאהנתיבות עולם ח"ב עמ' קנה
פו ע"ב26 גדולה תשובה שאפילו יחיד שעשאה מוחלין לו מכתב מאליהו ח"א עמ' 252
פו ע"ב26 גדולה תשובה שאפילו יחיד שעשה תשובה וכו'מרפא לשון עמ' סח, רלג, רצד
פו ע"ב26 גדולה תשובה שאפילו יחיד שעשה תשובה מוחלים לו ולכל העולםאבן שוהם עמ' 66
פו ע"ב26 גדולה תשובה שאפילו יחיד שעשה תשובה מוחלים לו ולכל העולםאבן שוהם עמ' 72
פו ע"ב26 גדולה תשובה שאפילו יחיד שעשה תשובהמרפא לשון עמ' סח
פו ע"ב26 גדולה תשובה שאפילו יחיד ששם מוחלין לכל העולם כולובני יששכר ח"א דף נא ע"א, כז ע"א
פו ע"ב26 גדולה תשובה שבשביל יחיד וכו' חלק יעקב (קנטור) דרוש ב
פו ע"ב26 גדולה תשובה שבשביל יחיד שעשה תשובה מוחלין לו ולכל העולם כולוראשית חכמה, תשובה פרק ד אות טז, אור גדול פרק ג
פו ע"ב26 גדולה תשובה שבשביל יחיד שעשה תשובה מוחלין לכל העולם כולודרשות שבט הלוי עמ' פ, רנ
פו ע"ב26 גדולה תשובה שבשביל יחיד ששב מוחלים לו ולכל העולםאהל רחל עמ' 592
פו ע"ב26 גדולה תשובה שבשביל יחיד ששב מוחלים לו ולכל העולם.אמרי בינה (שיפמאן) עמ' עד
פו ע"ב26 גדולה תשובה שיחיד שעשה תשובה מוחלים לו ולכל העולםאודה ה' דף מד ע"ב
פו ע"ב27 בשביל אדם אחד שעשה תשובה אור יהל ח"א עמ' כא
פו ע"ב27 בשביל יחיד שעשה תשובה דעת שבת עמ' שפז
פו ע"ב27 יחיד שעשה תשובה מוחלים לו ולכל העולם כולו מי מרום ח"ו עמ' קלז
פו ע"ב27 יחיד שעשה תשובה מוחלים לו ולכל העולם כולו מי מרום ח"ז עמ' רלב
פו ע"ב27 יחיד שעשה תשובה מוחלין לכל העולם אהלי יעקב (הוסיאטין) דף שעח ע"ב
פו ע"ב27 יחיד שעשה תשובה מוחלין לכל העולם כולומכתבי מרום עמ' עד
פו ע"ב27 שמוחלין לו ולכל העולםאורות התשובה ו, א
פו ע"ב28 אי זהו בעל תשובה אשר תשובתו מגעת עד כסא הכבוד, כאשר נבחן ויצא נקי באותו פרק ובאותו מקום ובאותה אשהשערי תשובה שער א אות מט
פו ע"ב28 איזהו בעל תשובה אשר תשובתו מגעת עד כסא הכבוד זהו אשר נבחן ויצא נקי... ובאותה אשהאורחות צדיקים שער תשובה עמ' קסא
פו ע"ב28 בעל תשובה הוא מי שבא לידו אותה עברה ונצול ממנה מי מרום ח"ז עמ' ב
פו ע"ב28 ה"ד בע"ת באותו מקום באותו פרקמרפא לשון עמ' לו, נו, נח, רס, רצו
פו ע"ב28 היכי דמי בעל תשובה כגון שבא לידו דבר עברה ופרש ממנהאור חדש למטיפים עמ' 11
פו ע"ב28 ה"ד בעל תשובה כו'טהרת יו"ט ח"י עמ' שכח
פו ע"ב28 ה"ד בעל תשובה מחוי רב יהודה באותו פרק ובאותה אשה ובאותו מקוםאמרי בינה (שיפמאן) עמ' מג
פו ע"ב28 היכי דמי בעל תשובה ארץ החיים (ליברזון) סי' ח
פו ע"ב28 היכי דמי בעל תשובה באותה אשה באותו פרק באותו מקום ילקוט דברי חכמים בראשית סי' מב
פו ע"ב28 היכי דמי בעל תשובה וכו' שערי תשובה (עם שערי חיים) שער ראשון מאמר מט
פו ע"ב28 היכי דמי בעל תשובה וכו'יערות דבש ח"א עמ' ז
פו ע"ב28 היכי דמי בעל תשובה כגון שבאת לידו עברה פעם א' וב' מצוה ולב ח"א עמ' 143
פו ע"ב28 היכי דמי בעל תשובהמשך חכמה שמות פ' טז פס' ל
פו ע"ב28 היכי דמי בעל תשובה, באותה אשה באותו פרק באותו מקום פרי הארץ (ויטבסק) עמ' קכב, קכה
פו ע"ב28 היכי דמי בעל תשובה. ר"י מחווי כגון באותו מקוםאבן שוהם עמ' 1
פו ע"ב28 היכי דמי בעת"שדברי שלום ח"ו סי' שעד
פו ע"ב29 באותו מקום באותו פרק באותה אשהמשך חכמה דברים פ' ל פס' ב
פו ע"ב29 באותו פרק באותה אשה ס' העיקרים (מישור) עמ' תרא
פו ע"ב29 באותו פרק באותה אשהמכמני עוזיאל עמ' קפד
פו ע"ב29 מחוי ר"י באותו מקום אהלי יעקב (הוסיאטין) דף שצח ע"א
פו ע"ב29 מחוי ר"י תשובה מעליא באותו פרק באותה אשה וכו'שבט מוסר עמ' שיב
פו ע"ב29 מחוי רב יהודה ובאותו מקום ובאותו פרקאור פני משה דף יד ע"א
פו ע"ב30 אשרי נשוי פשעדברי שלום ח"ו סי' שיב
פו ע"ב30 בחטא מפורסם טוב לו שיתביישמשך חכמה ויקרא פ' טו פס' יד
פו ע"ב30 הא בחטא מפורסם וכו' שערי תשובה (עם שערי חיים) שער ראשון מאמר יח
פו ע"ב30 כתיב אשרי נשוי פשע וכו'אבן שוהם עמ' 50
פו ע"ב30 כתיב מכסה פשעיו לא יצליח וכתיב אשרי נשוי פשע וכו'אילת השחר (טייב) דף יא ע"א
פו ע"ב30 כתיב מכסה פשעיו לא יצליח וכתיב וכו' ל"ק כאן בחטא מפורסם וכאן בחטא שאינן מפורסם, כאן בעבירות שבין אדם למקום כאן בעבירות שבין אדם לחברובינה לעתים דרוש ח עמ' סב
פו ע"ב30 כתיב מכסה פשעיו לא יצליח וכתיב וכו'בינה לעתים דרוש ט עמ' סז
פו ע"ב30 מכסה פשעיו לא יצליח וכו' בעבירות שבין אדם לחבירו שערי תשובה (עם שערי חיים) שער ראשון מאמר יח
פו ע"ב30 נשוא פשע כסוי חטאה - בעבירות שבין אדם לחבירומשך חכמה ויקרא פ' יט פס' ג
פו ע"ב30 פעמים שהמכסה פשעיו לא יצליח כמו בעבירות שבין אדם לחבירושערי תשובה שער א אות יח
פו ע"ב31 אסור לפרסם חטא שאינו מפורסםפנים יפות על תהלים עמ' קכא
פו ע"ב31 כאן בעבירות שבין אדם לחבירו (מגלה לרבים) וכו'נר ישראל חלק ג דף ע
פו ע"ב31 כאן בעבירות שבין אדם למקוםמשך חכמה הפטרת וילך
פו ע"ב32 אדם עבר עבירה פעם ראשונה ושני' וכו' חלק יעקב (קנטור) דרוש ב
פו ע"ב32 אדם שעבר עברה פעם ראשונה ושניה ושלישית מוחלים לו רביעית אין מוחליםאלומת יוסף דף כח ע"א
פו ע"ב32 עבר אדם עבירה פעם ראשונה וכו'נתיבות עולם ח"ב עמ' קנה
פו ע"ב32 עבר אדם עבירה ראשונה מוחלין לו שנה מוחלין וכו'מרפא לשון עמ' צו, קמב, שח
פו ע"ב32 עבר אדם עבירה ראשונה מוחלין לו שניה מוחלין לו וכו'בינה לעתים דרוש יב עמ' קא
פו ע"ב32 עבר אדם עבירהילקוט הגרשוני ח"א דף פב
פו ע"ב32 עבר אדם עברה פעם א' מוחלים לו... רביעית אין מוחלים לואור הצבי עמ' 83
פו ע"ב32 עבר עבירה פעם אחתעולת חודש ח"ג מאמר תסז
פו ע"ב32 פעם ראשונה מוחלין לוילקוט הגרשוני ח"א
פו ע"ב36 עבירה שהתוודה עליו יוה"כ זהעולת חודש ח"א מאמר כו
פו ע"ב36 עבירות התודה עליהן יום כיפור זה לא יתודה עליהן יום כפור אחר משך חכמה דברים פ' ל פס' ב
פו ע"ב36 עבירות שהתודה ביוה"כ זה לא יתודה עליהם וכו' מדבר קדש מועדים ח"א עמ' עח
פו ע"ב36 עבירות שהתודה עליהם יוה"כ זה לא יתודה וכו'מרפא לשון עמ' שכח
פו ע"ב36 עבירות שהתודה עליהן ביום הכפורים זה חוזר ומתודה עליהן ביום הכפורים אחרשערי תשובה שער ד אות כא
פו ע"ב36 עבירות שהתודה עליהן יום הכיפורים זה וכו' שערי תשובה (עם שערי חיים) שער רביעי מאמר כא
פו ע"ב36 עבירות שהתודה עליהןכתבי רבנו בחיי עמ' קסג
פו ע"ב36 עבירות שהתוודה עליהם ביוה"כ זה לא יתודה עליהם יוה"כ אחר וכו'בינה לעתים דרוש יב עמ' קז
פו ע"ב36 שהתודה עליהם יוה"כ אחראוצרות הראיה 895
פו ע"ב37 ואם שנה בהן יתוודהילקוט הגרשוני ח"א
פו ע"ב38 החוטא ושונה הוא ככלב שב על קיאוראשית חכמה, יראה פרק ח אות יח
פו ע"ב39 אמר רב הונא אמר רב עבר אדם עברה ושנה, הותרה לו חוסן יהושע מאמר א פ"ב עמ' קעא
פו ע"ב39 כדרב הונאאגודת אזוב (יעבץ) דף יז ע"ד
פו ע"ב40 הותרה לו סלקא דעתךמשך חכמה דברים פ' לא פס' יז
פו ע"ב40 וכבר הרגל בעברות וכל העברות הן בעיניו כהיתראורחות צדיקים שער תשובה עמ' קנג, קנה
פו ע"ב40 כיון שעבר אדם עבירה ושנה מכתב מאליהו ח"א עמ' 113
פו ע"ב40 כיון שעבר אדם עבירה ושנה בה הורה לו, הותרה לו סלקא דעתך, אלא אימא נעשית לו כהתר מבשר טוב, ימי הרחמים והסליחות עמ' קיא, קכד
פו ע"ב40 כיון שעבר אדם עבירה ושנה בה וכו' שערי תשובה (עם שערי חיים) שער ראשון מאמר ה
פו ע"ב40 כיון שעבר אדם עבירה ושנה בה וכו'בינה לעתים דרוש ד עמ' לד
פו ע"ב40 כיון שעבר אדם עבירה ושנה בה נעשית ארץ החיים (ליברזון) סי' י, שכ
פו ע"ב40 כיון שעבר אדם עבירה ושנה בה נעשית לו כהיתר ילקוט דברי חכמים בראשית סי' תרט
פו ע"ב40 כיון שעבר אדם עבירה ושנה בה... נעשית לו כהיתרידי משה איכה עמ' צה, ק, קכ
פו ע"ב40 כיון שעבר עבירה ושינה בה וכו'יערות דבש ח"ב עמ' קסז
פו ע"ב40 כיון שעבר עדם עבירה ושנה בה הותרה לו פרי הארץ (ויטבסק) עמ' קה, קלה
פו ע"ב40 כיוון שעבר אדם עברה ושנה בה נעשית לו כהיתראבן פינה עמ' 124
פו ע"ב40 נעשית לו היתרמשך חכמה ויקרא פ' ה פס' יא
פו ע"ב40 עבור ושנה נעשה לו כהיתר חלקת יהושע עמ' קמח הערה קיט
פו ע"ב40 עבר אדם עבירה ושנה בה אור יהל ח"א עמ' ז
פו ע"ב40 עבר אדם עבירה ושנה בה וכו' חלק יעקב (קנטור) דרוש ו
פו ע"ב40 עבר ושנה נעשה לו כהיתרישראל והזמנים (פירר) ח"א עמ' 31
פו ע"ב40 עבר ושנה נעשה לו כהיתרמרפא לשון עמ' קיא, קכ, רעז
פו ע"ב40 עבר עבירה ושנה בהדברי שלום ח"ו סי' רלב
פו ע"ב40 שנה בה נעשית כהיתרמכמני עוזיאל עמ' קצד
פו ע"ב41 וצריך לפרוט את החטא שערי תשובה (עם שערי חיים) שער ראשון מאמר לו, שער רביעי מאמר כא בסוף
פו ע"ב41 יש מי שאומר שצריך לפרוט החטא בוידוי ילקוט דברי חכמים בראשית סי' תתכא
פו ע"ב41 צריכין לפרט החטאבני יששכר ח"ב דף יט ע"א, לד ע"ד, קסט ע"א
פו ע"ב41 ר' יהודה אומר צריך לפרט החטא עצמושבט מוסר עמ' מז
פו ע"ב43 אתה גרמת שהשפעת להם זהבפירוש המכבי שמות עמ' שמט, שנא
פו ע"ב44 שני פרנסיה טובים וכו' תשה אמר בכתב סרחונו ודודומאמר אסתר דרוש יא
פו ע"ב44 שני פרנסים טובים עמדו להם לישראלעולת חודש ח"א מאמר קי
פו ע"ב49 מפרסמים את החנפים מפני חילול ה'אורחות צדיקים שער ענוה עמ' כה
פו ע"ב49 מפרסמים את החנפים מפני חילול השםאבן פינה עמ' 28
פו ע"ב49 מפרסמים את החנפיםאור הרעיון עמ' לו
פו ע"ב49 מפרסמין את החנפים מפני חלול השםשערי תשובה שער ג אות ריט
פו ע"ב49 מפרסמין את החנפין מפני חילול השם כתונת פסים פרשת אמור כא ע"ד
פו ע"ב49 מפרסמין את החנפין מפני חילול השם שערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר ריט
פו ע"ב49 מפרסמין החנפים מפני חילול ה'מרפא לשון עמ' צג, קפד, רנב, רצד
פו ע"ב49 מפרסמין החנפיםכתבי רבנו בחיי עמ' קעא-קעב
פו ע"ב52 ברעות נפשיה לקטלא אזלפנים יפות על תהלים עמ' תכה
פו ע"ב53 רבא כי הוה נפיק לדינאעולת חודש ח"א מאמר קכט
פז ע"א03 כי הוי חזי אמבוהא וברש"י שם אהלי יעקב (הוסיאטין) דף רנא ע"א
פז ע"א05 מר זוטרא כי הוו מכתפא ליה הוה אמר וכו' ואם נזר לדור ודורמכתב סופר דף קו ע"א
פז ע"א08 שאת פני רשע לא טובהמאור שבתורה
פז ע"א09 לא טוב שנשאו פנים לאחאבהתקופה הגדולה (תשלב) עמ' רצו
פז ע"א15 יען לא האמנתם בי - הא האמנתם בי עדיין לא הגיע זמנכםאבל מצרים ח"א דף ב ע"ב
פז ע"א17 צדיקים מזכים לבניהםהגיוני עוזיאל ח"א עמ' 255
פז ע"א19 כך טעו באותה טעות ממש אלעזר ואיתמרמשך חכמה ויקרא פ' י פס' א
פז ע"א26 המזכה את הרביםהמאור שבתורה
פז ע"א26 כל המזכה את הרבים - אין חטא בא על ידודרך חיים עמ' תרטו
פז ע"א26 כל המזכה את הרבים אין חטא בא על ידו מי מרום ח"ב עמ' ריז
פז ע"א26 כל המזכה את הרבים אין חטא בא על ידו וכו' וצוה הכהן עמ' עה
פז ע"א26 כל המזכה את הרבים אין חטא בא על ידושפע חיים ח"ד עמ' קמא
פז ע"א26 כל המזכה את הרבים, אין חטא בא על ידו וכו'דרשות שבט הלוי עמ' קפה
פז ע"א26 כל המזכה את וכו'דברי שלום חלק ה סימן ו-ז
פז ע"א27 החוטא ומחטיא כמעט ואין מספיקין בידו לעשות תשובהנר ישראל חלק ג דף פ
פז ע"א27 כל המחטיא את הרבים, אין מספיקין בידו לעשות תשובהדרשות שבט הלוי עמ' כט
פז ע"א27 כל המחטיא את וכו'דברי שלום חלק ה סימן י
פז ע"א28 כל המחטיא את הרבים אין מספיקין בידו וכו'יערות דבש ח"א עמ' קכח
פז ע"א30 שלא יהא הוא בגן עדן ותלמידו בגיהנם וכו'בינה לעתים דרוש לה עמ' רכט
פז ע"א30 שלא יהיה בג"ע ותלמידיו בגיהנםהתקופה הגדולה (תשלב) עמ' שיח
פז ע"א31 אחטא ואשוב רוח חיים (חיד"א) עמ' לא
פז ע"א31 אחטא ואשוב למה ליה למימר תרי זימני מי מרום ח"ז עמ' שב
פז ע"א31 אחטא ואשוב תרי זימניאגודת אזוב (יעבץ) דף יז ע"ג
פז ע"א33 כשנעשה לו כהיתר אין מספיקין בידו לעשות תשובהפנים יפות על תהלים עמ' קצ = פנים יפות שמות לב, לא
פז ע"א34 אי עיצומו של יוה"כ מכפרפרי חיים, רמ"ץ דרוש ו
פז ע"א36 עבירות שבין אדם לחבירו וכו' והכתיב וכו'שפע חיים ח"א עמ' קצב
פז ע"א38 אם הקניט אדם את חברו בדברים צריך לפייסושערי תשובה שער ג אות כב, שער ד אות יט, אגה"ת אות יח
פז ע"א38 המקניט את חברו יביא שלש שורות של ג' בנ"א... שהקנטתי אותו אורחות צדיקים שער תשובה עמ' קעח
פז ע"א38 כל המקניט את חברו... צריך לפייסו.. בשלש שורות... שערי תשובה (עם שערי חיים) שער רביעי מאמר יט
פז ע"א41 הזיקו בגופו... ילך על קברו במעמד עשרה בני אדם ויבקש מחילה ...אורחות צדיקים שער תשובה עמ' קסה
פז ע"א42 כל המבקש מטו מחבירו על יבקש ממנו יותר מג' פעמים וכו'ראשית חכמה, תשובה פרק ז אות מד
פז ע"א43 ואם מת מביא עשרה בני אדם ומעמידן על קברוישראל והזמנים (פירר) ח"א עמ' 40
פז ע"א43 מוליך עשרה בנ"א ומעמידם על קברומרפא לשון עמ' שי
פז ע"א47 ר' זירא הוי ממצי ליה נפשי' וברש"י אולי יבקש ממנו מחילה וימחול לושפע חיים ח"א עמ' קצ
פז ע"א47 רב זירא כי הוה ליה מילתא בהדי אינישמבשר טוב, ימי הרחמים והסליחות, פתיחה עמ' מה, וגוף הספר עמ' קיד
פז ע"א47 רבי זירא ורב המציאו עצמם למי שחטא נגדם כדי שיפייסםמאורות נריה אלול ותשרי עמ' 35, 117
פז ע"א48 איזיל אנא לפיוסי ליההמאור שבתורה
פז ע"א50 רב המציא עצמו לפני הטבח מי מרום ח"ז עמ' רעד
פז ע"א51 רב הוה פסיק וכו'דברי שלום חלק ה סימן ה
פז ע"ב01 הדר לרישאהמאור שבתורה
פז ע"ב09 כל המעביר על מדותיו מעבירין לו על כל פשעיו שערי תשובה (עם שערי חיים) שער ראשון מאמר כח
פז ע"ב15 מצוה להתודות עם חשכה דרשות הרא"ש דף טו ע"ב דרוש יג
פז ע"ב15 ת"ר מצות וידוי עיו"כ וכו'דרשות שבט הלוי עמ' עב
פז ע"ב16 צריך להתודות קודם שיכנס היום מדבר קדש מועדים ח"א עמ' סד
פז ע"ב29 עד שלא נוצרתי איני כדאיאהל משה (וינברג) דף ע ע"ד
פז ע"ב36 אבל אנחנו חטאנו שפתי חיים מועדים ח"א עמ' שמה
פז ע"ב36 אבל אנחנו חטאנואגרות הראיה ח"א קסז
פז ע"ב36 אבל אנחנוחטאנו - שאין אנו עזי וכו' דרשות הרא"ש דף נה ע"ב דרוש נד
פז ע"ב36 עיקר הוודוי לומר אנחנו חטאנופנים יפות על תהלים עמ' קכא
פח ע"א הרואה קרי ביוה"כילקוט הגרשוני ח"א
פח ע"א הרואה קרי ביוה"כ... ואם עלתה לו שנה מובטח שהוא בן עוה"באור הצבי עמ' 127
פח ע"א ואם עלתה לו שנה מובטח לו שהוא בן העוה"באודה ה' דף כח ע"א

מכון הלכה ברורה
ירושלים ת"ד 34300

פרטים נוספים
בטל' 02‎-6521259
פקס 02‎-6537516

ראשי | מידע | השיטה | פרסומים | דוגמה | תרומות | הסכמות | גלרית תמונות | בית מדרש וירטואלי
ספריה וירטואלית | הלכות פסח | הלכות חנוכה | מפתח לרמב"ם | נושאי הבירורים | פרשת השבוע
דף יומי | מצגות | מפתח לאגדות | מאגרי מידע | תקוני טעויות דפוס | צרו קשר

HOME | ABOUT HALACHA BRURA | השיטה | EXAMPLE |
PUBLICATIONS | DONATIONS | ENDORSEMENTS (HASKAMOT) | WEEKLY PARSHA | CONTACT US