Halacha Brura and Berur Halacha
Institute

מכון הלכה ברורה
ובירור הלכה

ספריה וירטואלית

קישורים לספרי הלכה המופיעים באינטרנט בטקסט מלא

כשירות למבקרים באתר, מכון הלכה ברורה מרכז כאן קישורים לספרי הלכה שנמצאים באינטרנט באתרים שונים, בטקסט מלא, חלקם כטקסט וחלקם כתמונות, כדי לחסוך את הביקור בספריות.

מטבע הדברים, מצבם ומיקומם של אתרי אינטרנט משתנים מפעם לפעם, ועל כן ייתכן שחלק מהקישורים לא יפעלו, ועמכם הסליחה.

אזהרה: לא בדקנו את כשרותם של האתרים שאליהם יצרנו קישורים, ועל הגולש לבדוק זאת בעצמו.

לתשומת לב: רבים מהספרים כאן הם ממהדורות ישנות, ובינתיים הופיעו מהדורות טובות יותר, שאינן באינטרנט מפני דיני זכויות יוצרים.

נודה לגולשים היודעים על ספרי קודש נוספים המצויים ברשת בטקסט מלא, אם יודיעו לנו, כדי שנוכל להוסיף אותם לרשימה זו.

הספרים מופיעים בתבניות שונות, וייחדנו סמלים לכל תבנית, כלהלן:
הסמל ♔ משמעו ספר בקובץ טקסט.
הסמל ⋇ משמעו ספר בתבנית של צילומים, שאפשר להגיע לכל עמוד בנפרד.
הסמל § משמעו ספר בתבנית "אקרובט" מאתר היברובוקס. כל הספר בקובץ אחד. ניתן לחפש מלים בתוך כל קובץ. אפשר להפוך את הקובץ (ברוב הספרים) לקובץ טקסט, ע"י הפקודה "שמור כמלל" (מתוך תפריט "קובץ"). להורדת התוכנה לחץ כאן.
הסמל Ξ משמעו ספר בתבנית "אקרובט" מאתר ספרים-אונליין. כל הספר בקובץ אחד.
הסמל ਊ משמעו ספר בתבנית "טיף" מאתר ספרים-אונליין. כל הספר בקובץ אחד. אין צורך בתוכנה מיוחדת לצפות בו.
הסמל ჶ משמעו ספר בתבנית DJVU כל הספר בקובץ אחד. להורדת התוכנה לחץ כאן.
הסמל ὥ משמעו ספר בתבנית "אקרובט" מאתר israel613, או מאתר "דעת". כל הספר בקובץ אחד.
הסמל ↂ משמעו ספר המורכב מכמה קבצים בתבנית "אקרובט" מאתר "דעת".
הסמל ★ משמעו ספר בתבנית "אקרובט" מאתר googlebooks. כל הספר בקובץ אחד.
הסמל ≡ משמעו ספר בתבנית "אקרובט" מאתר ספריית פרנקפורט. וכן ספרים מאתר הספרייה הלאומית הרוסית, וכן ספרים מאתר Jewish Theological Seminary, וכן ספרים מאתר New York Public Library, שניתן רק לצפות בהם ואי אפשר להוריד.
הסמל ☼ משמעו ספר בתבנית "אקרובט" ברזולוציה גבוהה מאתר The Center for Jewish History.הלכה


הספרים מחולקים למדורים כלהלן:

ראשונים

גאונים רש"י שאר ראשונים טור שולחן ערוך מוני המצוות

אחרונים

כללי אורח חיים יורה דעה אבן העזר חושן משפט קדשים וטהרות מניין המצוות
סת"ם הלכה ורפואה מנהגים ותקנות כהנים ולויים כללי פסיקה שיעורים וזמנים הולכי דרכים
צבא ספק חזקה נשים גוים תוכחה שמירת הלשון

הלכה - ראשונים
גאונים
§גנזי קדם, מאסף על תקופת הגאונים, בעריכת ר' בנימין מנשה לוין, א, חיפה תרפ"ב, 116 עמ', 9MB, ב, חיפה, תרפג, 53 עמ', 5MB, ג, חיפה, תרפב-תשד, ד, חיפה, תרפב-תשד, ה, חיפה, תרפב-תשד, ו, ירושלים, תשד, ὥגנזי קדם א-ו, מאסף לדברי גאונים, העריכת ר' בנימין מנשה לוין, 654 עמ', 17.5MB. מעמ' 113 - ספר ב. מעמ' 165 - ספר ג. מעמ' 261 - ספר ד. מעמ' 375 - ספר ה. מעמ' 571 - ספר ו, ממקור אחר
§גנזי שעכטער א, בית מדרש הרבנים באמעריקא, ניו יורק, תרפ"ח
§גנזי שעכטער ב, בית מדרש הרבנים באמעריקא, ניו יורק, תרפ"ח
§גנזי שעכטער ג, בית מדרש הרבנים באמעריקא, ניו יורק, תרפ"ח
הלכות גדולות, ר' שמעון קיירא, ונציה ש"ח, 152 עמ', 32.4MB, §ממקור אחר, 295 עמ', 29MB, ממקור אחר, 295 עמ', 36MB
§הלכות גדולות, וינה תקע"א, 213 עמ', 36MB
§הלכות גדולות, ר' שמעון קיירא, עם הגהות ר' אברהם שמעון בן יצחק איזיק טרויב, ורשה, תרלה, 301 עמ', 29MB, הלכות גדולות, 6 עמ' ראשונים, 1MB
§הלכות גדולות, בעריכת רבי עזריאל הילדיסהיימר, ברלין, תרמ"ח
§הלכות גדולות א, בעריכת רבי עזריאל הילדיסהיימר, ירושלים, תשל"ב
§הלכות גדולות ב, בעריכת רבי עזריאל הילדיסהיימר, ירושלים, תשל"ב
§הלכות גדולות ג, בעריכת רבי עזריאל הילדיסהיימר, ירושלים, תשל"ב
§הלכות גדולות הקדמה, רבי עזריאל הילדיסהיימר, ירושלים, תשל"ב
§הלכות גדולות עם פירוש שפת אמת, חלק א, ר' אשר מרגליות, וילנה תרנ"ד, 265 עמ', 21MB. מעמ' 189 - "פרי יעקב", ר' יעקב ב"ר מרדכי סנדר הלוי קאפשטיין, וילנא תרמ"ו, על שו"ע הלכות קידושין. מעמ' 232 - דרשות. מעמ'248 - על אגדות התלמוד. מעמ' 254 - ליקוטים. מעמ' 261 - הדרן על ש"ס משניות. ממקור אחר, 265 עמ', 21MB
§הלכות גדולות על מסכת נדה והלכות יולדת, מנשה קליין, ברוקלין, תשנג, 403 עמ', 26MB. מעמ' 139 - שו"ת. מעמ' 208 - מפתח נושאים למשנה הלכות על הלכות גדולות סדר נשים. מעמ' 288 - מפתח נושאים לשו"ת הלכות גדולות, י"ד חלקים
הלכות גדולות, הלכות נדה ויולדת, עם פירוש קמח סולת, ר' מנשה קליין, נ"י תשנ"ט, 403 עמ', 5.5 MB
הלכות גדולות, כתובות נדרים ונזיר, עם פירוש קמח סולת, ר' מנשה קליין, נ"י תשל"ח, 448 עמ', 16.5 MB
הלכות גדולות עם "קמח סולת" ו"משנה הלכות" - גיטין וקידושין, 413 עמ', 4.3MB, עם מפתח מקורות ומפתח נושאים
מפתח להלכות גדולות עם פירוש משנה הלכות סדר נשים, ומפתח לשו"ת משנה הלכות, נ"י תשנ"ט, 80 עמ', 961KB
§הלכות גדולות על מסכת גיטין, עם ביאור ר' מנשה קליין, ברוקלין, תשנג
§הלכות גדולות על מסכת יבמות, עם ביאור ר' מנשה קליין, ברוקלין, תשנג
הלכות גדולות, יבמות, עם פירוש קמח סולת, ר' מנשה קליין, נ"י תשס"ד, 419 עמ', 4.6MB
§הלכות גדולות על מסכת כתובות, עם ביאור ר' מנשה קליין, ברוקלין, תשלח
הלכות גדולות - כתובות, נדרים, נזיר, עם פירושים, ר' מנשה קליין, 16.49MB
הלכות גדולות - גיטין, קידושין, עם פירושים, ר' מנשה קליין, 4.31MB
הלכות גדולות - יבמות, יבום, וחליצה, עם פירושים, ר' מנשה קליין, 4.65MB
הלכות גדולות - נדה, יולדת, עם פירושים, ר' מנשה קליין, 5.48MB
—§שונה הלכות על הלכות גדולות חלק א-ב, שלם, שלמה, אמשטרדם, תקכ"ב, על הלכות גדולות, 333 עמ', 38MB. מעמ' 162 - חלק ב, ☼ממקור אחר
—§שונה הלכות על הלכות גדולות א, רבי שלמה שלם, אמשטרדם, תקכ"ב, 165 עמ', 13MB. מעמ' 157 - מפתח מקורות
—§שונה הלכות על הלכות גדולות ב, רבי שלמה שלם, אמשטרדם, תקכ"ב, 173 עמ', 14MB. מעמ' 165 - מפתח מקורות
—§קול מבשר, רייפמאן, יעקב, פראג, תריט, הודעה לקראת הוצאת הלכות גדולות במהדורה חדשה
—§מאמר על ספר הלכות גדולות, אפשטיין, אברהם, ברדיטשוב, תרסב
§הלכות פסוקות מן הגאונים, שנדפסו בקוסטנטינה רע"ו, בעריכת יואל מילר, 94 עמ', 3MB, קרקוב תרנ"ג, ממקור אחר, 5MB, עם 102 עמ', ↂממקור אחר
§הלכות פסוקות - הלכות ראו, מיוחסות לתלמידי רב יהודאי גאון, בעריכת אריה ליב שלאסברג, ווירסאייליס, תרמו, 161 עמ', 9MB
§הלכות פסוקות, לרב יהודאי גאון, בעריכת סלימאן ששון, ירושלים, תשיא,, 264 עמ', 13MB
§הלכות קצובות, לרב יהודאי גאון, בעריכת מרדכי מרגליות, ירושלים, תשב, 173 עמ', 8MB
§בית נכות ההלכות חלק א-ב, בעריכת ר' חיים מאיר בן יוסף הלוי הורוויץ, פרנקפורט דמין, תרמב, הלכות קצובות לר' יהודאי, סידור פרשיות של ימים טובים, ושו"ת גאונים. מעמ' 64 - חלק ב - תשובות רב נטרונאי ורב האי ועוד, והלכות נדה. 125 עמ', 4MB
§המקח והממכר, רב האיי בן שרירא גאון, ויניציאה, שסב, 191 עמ', 13MB
§המקח והממכר, ר' האיי גאון, עם זר זהב, לר' אלעזר לעוו, 13MB, וינה - תק"ס, 200 עמ', ממקור אחר 200 עמ', 12MB, ממקור אחר, 201 עמ', 11MB, ממקור אחר, 197 עמ', 14MB, ჶממקור אחר, ↂממקור אחר
המקח והממכר, ר' האי גאון, ונציה תרב, 86 דפים
§המקח וממכר עם פירוש עמק השער, רב האי גאון-רבי מיכל י. ליפקוביץ, ירושלים, תש"ט
§מקח והממכר-ספר א, האי ב"ר שרירא גאון, ירושלים, תשט
§מקח והממכר-ספר ב, האי ב"ר שרירא גאון, ירושלים, תשט
—§שערי חיים, ר' חנניה יצחק מיכאל [לב] אריה, שאלוניקי תקע"ד, פי' על ספר "המקח והממכר" לרבינו האי גאון, 339 עמ', 24MB. מעמ' 326 - מעין מפתח נושאים. מעמ' 328 - מפתח מקורות
§זכרון לראשונים וגם לאחרונים-מחברת שלישית, הרכבי, אברהם אליהו, פטרבורג, תרמ, 64 עמ', 3MB, על ספרי ר' שמואל ברחפני גאון
§חלופי מנהגים והוראות בין ישיבות סורא ופומבדיתא, אסף, שמחה, ירושלים, תרפב, תדפיס מתוך "התור"
§חלוף מנהגים בין בני בבל לבני א"י, עם ביאור ר' יואל מילר, וינה, תרלח
—§תוספתא, חילוקי דינים בין בני א"י לבני בבל, עם פירוש "תקנת ארצות", ר' עזרא אלטשולר, ווארשא, תרנט
§חנוכה בספרות הגאונים, עהרענרייך, חיים יהודה, 9 עמ', 433KB
§משפטי שבועות, 4MB, ויניציאה שס"ב, בדיני שבועות (כ' שערים) וקיצור ס' "המקח והממכר"
§משפטי שבועות, האי ב"ר שרירא גאון, המבורג, תקמב
§מתיבות, 10MB, ירושלים תרצ"ד
§מתיבות, 6MB, ירושלים תרצ"ד. על הספר, ראה: צבי קרל, התור שנה יד תרצב גל' לב עמ' 8-6
—§שלשה כתובים הראשונים, מאמרים על ה"מתיבות" ו"ספר חפץ", לוין, ב., ירושלים, תרצד, 16 עמ', 385KB
§מחברות מני קדם-מחברת שני, זלוטניק, יהודה ליב, יוהניסבורג, תשא, 19 עמ', 1MB, מתוך מתיבתא עתיקתא - הלכות שבת
§ספר האותיות לרסג, רב סעדיה גאון, קארעץ תקמ"ה
§ספר הירושות, רס"ג, בהוצאת מילער, יואל הכהן, ברלין, תרנז, 229 עמ', 12MB
§ספר הירושות, ר' סעדיה בן יוסף, פאריס, תרנז
§ספר השטרות, האי ב"ר שרירא גאון, ירושלים, תרצ
§קובץ מעשי ידי גאונים קדמונים, האי ב"ר שרירא גאון, ברלין, תרטז
§רב נסים גאון, נסים בן יעקב, ירושלים
§רב נסים גאון, נסים בן יעקב בן נסים אבן שהין, ירושלים
§רב נסים גאון, נסים בן יעקב, ירושלים
שאילתות רב אחאי גאון, ר' אחאי גאון, ונציה ש"י
שאילתות דרב אחאי, עיצוב: גרליץ זהבה
§שאילתות, ר' אחאי גאון, ויניציאה, שו
שאלתות דרב אחאי, דיהרנפורט תקמו, עם ראשון לציון ושאילת שלום, 55 דפים
§שאילתות, אחאי גאון, קראקא, תרסח
§שאילתות, אחאי גאון, ווילנא, תרסח
§שאילתות, עם פירוש רבי שמואל קלמן מירסקי, ירושלים, תש"ך
§שאילתות, ירושלים, תש"ך
§שאילתות, ירושלים, תש"ך
§שאילתות, ירושלים, תש"ך
§שאילתות, ירושלים, תש"ך
§שאילתות עם ביאור שאילת שלום, ר' ישעיה פיק, דיהרנפורט, 5486. מעמ' 17 - ס' העקדה על חמש מגילות. 156 עמ', 21MB
§שאילתות-חלק ראשון, אחאי גאון, ווילנא, תרכא, עם ראשון לציון, שאלת שלום והעמק שאלה
§שאילתות-חלק שני, אחאי גאון, ווילנא, תרכא
§שאילתות-חלק שלישי, אחאי גאון, ווילנא, תרכא
§שאילת שלום, ירושלים, תשטו, על השאילתות
§שערי ברכות, שמואל בן חפני, וינה, תרמב
§שערי רב שמואל בן חפני, לוין, בנימין מנשה, תל אביב, תרפז, שערי ברכות ושער בדיקת הבשר
§תועפות ראם, ר' יצחק ב"ר דוד פארדו , 21MB, שאלוניקי - תקע"א פי' על השאילתות דרב אחאי גאון
§לחקר שאלתות רב אחאי גאון, לוין, בנימין מנשה, חיפה, תרפט

ספרי רש"י
ליקוטי הפרדס, רש"י, ונציה רע"ט, 36 עמ', 5.6 MB
לקוטי הפרדס, רש"י, ונציה רע"ט, 35 דפים. דפים 22-23 - רפואות הגווייה לר' יהודה חריזי. דפים 24-27 - ספר התפוח המיוחס לאריסטו, וספר הנפש, לגלינוס הרופא. דפים 28-32 - תוכחה, מיוחסת לרבי יהודה הלוי. דפים 33-34 - תקנות מרבינו גרשום. דף 34 - משלי חכמים וחידותם לרבי יהודה אלחריזי. דף 35 - "אריה מסובך עלה", לר' ברכיה ב"ר נטרונאי הנקדן, מתוך משלי שועלים.
§לקוטי הפרדס, רב שלמה בן יצחק - רש"י, וניזייה, רעט
§לקוטי הפרדס, רש"י, 4MB, אמשטרדם - תע"ה, ממקור אחר, ממקור אחר, ☼ממקור אחר, 32 דפים
§לקוטי פרדס, שלמה ב"ר יצחק (רש"י), פולנאה, תקעג
§לקוטי הפרדס, שלמה ב"ר יצחק (רש"י), לבוב, תרכו
הפרדס, שלמה בן יצחק (רש"י), עם חדושי דינים והוראות מספר האורה, קושטאנדינה תקס"ב, סח דפים
ספר הפרדס, רש"י, קושטנדינה תקס"ב, 66 עמ', 30.7 MB, §ממקור אחר
ספר הפרדס לרש"י, בעריכת ר' חיים יהודה ערנרייך, בודפסט תרפד, 400 עמ', 28.9MB
§ממקור אחר, 30MB, ממקור אחר
§פרדס הגדול, ווארשא, תרל
פרדס הגדול וספר האורה, לרש"י, ורשה תר"ל, 122 עמ'
איסור והיתר, שלמה בן יצחק (רש"י), בעריכת הרב יעקב פריימן, ברלין תרצ"ו?, 64 עמ'
איסור והיתר, רש"י, ברלין תרצ"ו, 33 עמ', 2.3 MB
איסור והיתר, מיוחס לר' יונה גירונדי, 23 עמ', חלקי, 1 MB
§איסור והיתר לרש"י, ר' שלמה בן יצחק (רש"י)], 4MB, ברלין - תרצ"ח
ספר האורה, שלמה בן יצחק (רש"י), פסקי דינים והלכות, עם הערות ומבוא גדול מר' שלמה באבער מלבוב, לבוב תרס"ה, 167 + 231 עמ'
ספר האורה, רש"י, לבוב תרס"ה, 205 עמ', 26.2 MB
ספר האורה - פסקי דינים והלכות, רש"י, למברג תרס"ה
§ספר האורה, ר' שלמה בן יצחק רש"י, 27MB, לבוב תרס"ה, ממקור אחר, ממקור אחר
סדור רש"י, עם הערות ומבוא מר' שלמה באבער, ברלין תרע"ב, 65 + 301 עמ'
סידור רש"י,ברלין תרע"ב, 184 עמ', 18.3MB
§ממקור אחר, ממקור אחר
סדור רש"י - כולל פסקי דינים והלכות, רש"י - רבי שלמה יצחקי
§ספר הסדרים לרש"י, ישראל ש. אלפנביין, ניו יורק, תשי"א

ספרי הלכה של שאר ראשונים
אבודרהם, אבודרהם, דוד בן יוסף, קושטנדינא רע"ד, צט דף
אבודרהם, ר' דוד אבודרהם, קושטנטינא רע"ד, 100 עמ', 21MB, ☼ממקור אחר, §ממקור אחר
אבודרהם, שו
אבודרהם, אבודרהם, דוד בן יוסף, ויניציאה שכ"ו, קמז דף
אבודרהם, על תפלות השנה, ויניציאה שכ"ו, 148 עמ', 30.2MB, §ממקור אחר, ★ממקור אחר
§אבודרהם, אבודרהם, דוד ב"ר יוסף, פראג, 5544
§אבודרהם, אבודרהם, דוד ב"ר יוסף, ווארשא, תרל"ח
§אבודרהם, אבודרהם, דוד ב"ר יוסף, אמשטרדם, תרפ"ו
—§תשלום אבודרהם, ליפמאן פרינץ, אלעזר, ברלין, תרס
—§עין יעקב, ביאורים על אבודרהם השלם, ר' יעקב משולם גינצבורג, דעווא, תרפט
—§שלשה ספרים נפתחים, פאקש, תרסג, 180 עמ', 17MB, "שער נפתלי" על אבודרהם, לר' נפתלי שוורץ. מעמ' 105 - "חילוקא דרבנן" לר' זאב וולף בוסקוביץ, על סוגיית "האומר לחנווני", ו"הואיל דאשתרי אשתרי" ודין חדש. מעמ' 133 - "יענו בקול" - "קול תפלה" - בענין תפילה בקול
§אבן העזר, ר' אליעזר ב"ר נתן (ראב"ן), פראג, שע
§אבן העזר - ספר ראב"ן ח"א, ר' אליעזר ב"ר נתן, ניו יורק
אגור, לנדא, יעקב ברוך בן יהודה, נאפולי ר"ן?, 185 דף
§אגור, ר' לנדא, יעקב ב"ר יהודה, ארימיני שונצינו, רפו
§אגור, לנדא, יעקב ב"ר יהודה, אופנבך, תעח
§אגור, יעקב בן יהודה לנדו, ויניציאה, שה
§האגור, לנדא, יעקב ב"ר יהודה, סדילקוב, תקצד
§האגור השלם עם ספר החזון השלם - עם מבוא הערות וציונים, לנדא, יעקב ברוך בן יהודה - הרב משה הרשלר, ירושלים, תשכ
§אגרות הרמ"ה, ר' מאיר אבואלעפיאה, פאריש, תרלא
§אהל מועד חלק א-ב, ר' שמואל בן משולם ירונדי, 33MB, ירושלים - תרמ"ו, עם פירוש "סביב לאהל" לר' חיים אברהם גאגין
§אהל מועד חלק א-ב, ר' שמואל בן משולם ירונדי, 33MB, ירושלים - תרמ"ו, עם פירוש "סביב לאהל" לר' חיים אברהם גאגין
§אוצר חלוף מנהגים, החילוקים שבין אנשי מזרח ובני ארץ-ישראל, 4MB, ירושלים - תש"ב
§אור זרוע, ר' יצחק בן משה מווינה, חלק א 47MB, זיטומיר תרכ"ב, חלק א 47MB, זיטומיר תרכ"ב, ὥממקור אחר חלק א, 247 עמ', 45.3MB, חלק ב, 37MB, זיטומיר תרכ"ב, חלק ב, 37MB, זיטומיר תרכ"ב, חלק ג, 39MB, זיטאמיר תרכ"ב, חלק ג, 39MB, זיטאמיר תרכ"ב, חלק ד, 12MB, ירושלים תשכ"ח, חלק ד, 12MB, ירושלים תשכ"ח
§אור זרוע - חדושי ר' עקיבא הכהן דימאנט, על כמה הלכות מספר אור זרוע, ירושלים, תרעא
§אוריין תליתאי, פסקי חלה לרשב"א, הלכות נידוי והלכות נזיפה - "קונדריסין", והלכות טריפות לר' דוד אבן יחייא, קרקוב, 5654
איסור והיתר לרבנו ירוחם
§איסור והיתר, מיוחס לר' ירוחם בן משולם, 1MB, ליוורנו תרמ"ב, ממקור אחר, על הספר ראה: ר' ישראל תא-שמע, סיני כרך סד תשכט עמ' רנד-רנז
איסור והיתר לר' ירוחם
איסור והיתר, ר' יונה בן ישראל, עם הלכות הגעלת כלים, ועם הגהות מר' עזריה ב"ר שמעון, פיררא שט"ו, 174 דפים
איסור והיתר, ר' יונה בן ישראל אשכנזי, פיררא שט"ו,176 עמ', 174MB, ☼ממקור אחר, §ממקור אחר, ממקור אחר, ממקור אחר, קטוע
§איסור והיתר, גירונדי, יונה, פראג, תקמד
§איסור והיתר (הארוך), גירונדי, יונה ב"ר אברהם, ווילנא, תרנא
§איסור והיתר הארוך - זר זהב סביב, ר' רבינו יונה, ניו יורק, תשלז
איסור והיתר הארוך, ר' יונה מגרונדי, עם פירוש "זר זהב", ר' אברהם ברוין, וילנא תרנא, ד"צ ירושלים תשמב, בתוספת הגהות הרמ"א מתוך ס' "יד רמ"א". 261 עמ', 7.7MB
—§יד רמ"א, ר' משה איסרליש, על ס' איסור והיתר לר' יונה, לבוב, תרכו, 12 עמ', 2MB
§איסור משהו להראב"ד, ר' אברהם בן דוד הראב"ד השלישי, 2MB, ירושלים - תשמ"ח
§אמרכל, ר' יעקב פריימאנן, ברלין, תרעד
אמרכל, חלקי
ארחות חיים, קטוע, מהלכות קריאת שמע, ר' אהרן מלוניל, ספרד רנ"ב לערך, 2 עמ', 100KB
ארחות חיים, ר' אהרן, ספרד רנ"ב לערך, דף אחד
§ארחות חיים - א, ר' אהרן בן יעקב הכהן מלוניל, פירנצה, תקיא, ממקור אחר, ממקור אחר, ממקור אחר
§ארחות חיים, אהרן הכהן מלוניל, ירושלים, תשטז
§ארחות חיים ח"ב, ר' אהרן בן יעקב הכהן מלוניל, 38MB, ברלין תרנ"ט, ממקור אחר
§אורחות חיים-חלק שני, אהרן הכהן מלוניל, ברלין, תרסב
§אורחות חיים ח"ב, ר' אהרן הכהן מלוניל, ניו יורק, תשיט
§באר הגולה, 8MB, מגנצא תרל"ז
Ξבאר הגולה, הלכות א"י ובהמ"ק, מגנצא תרלז, 6.9 MB
§בית יד - דיני נטילת ידים, המאירי, מנחם בן שלמה, 1249-1316, ווארשא, 5698
בית נכות הלכות - תורתן של ראשונים, הלכות קצובות דרב יהודאי גאון, סידור פרשיות של ימים טובים והפטורות שלהן, שאלות ותשובות הגאונים, עשרה שאלות לרבינו סעדיה גאון בתחיית המתים, פפא"מ תרמ"א, ממקור אחר
בית נכות ההלכות, תורתן של ראשונים, פפד"מ תרמב, הלכות קצובות לרב יהודאי, שאלות לרס"ג בתחיית המתים, ענין להראות שחכמי ההתלמוד היו בקיאים בכל החכמות
בעלי הנפש, 1858, לעמבערג, רבי אברהם בן דוד מפּוֹשְקְיֶרָה
§בעלי הנפש, ר' אברהם בן דוד (הראב"ד השלישי, 5MB, ירושלים תש"ך, עם השגת רבינו זרחיה הלוי, והלכות נדה להרמב"ן, 189 עמ', ממקור אחר, ממקור אחר
בעל הנפש, ראב"ד, ורשה תקיב, 45 דפים
§
בעלי הנפש, ראב"ד, על הלכות נדה, עם השגות הרז"ה, והלכות נדה לרמב"ן, וחי' הר"ן על מס' נדה, ברלין, תקכ"ב, 148 עמ', 9MB
בעל הנפש, ראב"ד, עם השגות הרז"ה, והלכות נדה לרמב"ן, ברדיטשוב תקעז, §ממקור אחר
בעלי הנפש, ראב"ד, ורשה תרכ, 41 דפים
§בעלי הנפש, ר' אברהם בן דוד הראב"ד, לעמבערג, תרכ
§בעלי הנפש, אברהם ב"ר דוד (הראב"ד), ווארשא, תרמב
§בעלי הנפש, ר' אברהם בן דוד הראב"ד, ווילנא, תרעא
—♔השגות הרז"ה על בעלי הנפש, 1912, ווילנא, רבי זרחיה הלוי מגירונה
—§משיב נפש, נייערמאן, אברהם מפיאסק, תרעח, 238 עמ', 16MB, ביאור על ס' "בעלי הנפש" לראב"ד
ברוך שאמר, ר' שמשון בן אליעזר, על הלכות ס"ת, תפילין ומזוזה וציורי אותיות ופירוש על תמונות אותיות הא"ב, עפ"י רמזי סודות העליונים, שקלאוו תקס"ד, 33 עמ', 9MB
§ברוך שאמר, ר' שמשון בן אליעזר, ווארשא, תרלז, הלכות סת"ם
§ברוך שאמר, ר' אברהם בן משה מזונשהיים, 6MB, ורשה - תרל"ח אלפא ביתא, תיקון תפילין
ברכות מהר"ם, ר' מאיר בן ברוך, דיני ברכות, ריווא דטרינט שי"ט, 18 דפים
ברכות מהר"ם, דיני ברכות על מאכלות ומשקים, ריווא דטרינט שי"ט, 19 עמ', 1.6MB, §ממקור אחר
§גבול מנשה, רבי מנשה גרוסברג, פראנקורט, תרנ"ט, פוסקים ראשונים, עם הגהות "לבני מנשה"
§גנזי ירושלים א, ורטהימר, שלמה אהרן ב"ר יעקב, ירושלים, תרנו, תשובות מהגאונים, הל' ספר תורה לר"ת, תשובות ראב"ן הירחי, אגרת ר"י מלוניל לרמב"ם, ותשובות הרמב"ם, שירים של ריה"ל, ראב"ע, ועוד
§גנזי ירושלים ב, ורטהימר, שלמה אהרן ב"ר יעקב, תרסא, שו"ת מראשונים, ור"י אבן גיאת, חי' ר"י מיגאש, פירוש רש"י על איוב, פיוטים ועוד
§גנזי ירושלים ג, ורטהימר, שלמה אהרן ב"ר יעקב, תרסב, מאמר העין לר' מאיר ב"ר אליעזר, מילואים לפירוש רב האי למס' כלים, הקדמת ס' ארבעה קניינים לתלמיד הרשב"א, מאמר ההצלחה לר' עמנואל חפץ, תשובות מהר"ם, ופיוטים, ועוד
§גנזי ירושלים, שלמה אהרן ווערטהיימאר, ירושלים, 5661, שו"ת מקדמונים ור"י גיאת, חידושי ר"י מיגאש, ליקוטים מפירוש רש"י לאיוב, פירוש האותיות מר' סעדיה אבן דאנון, אגרות מגלות ירושלים, ופיוטים
§גנזי מצרים, הלכות ספר תורה מתוך ספר העיתים לר' יהודה אלברצלוני, אוקספורד, תרנז, 42 עמ', 1MB
§דברי הריבות, ר' זרחיה בן יצחק הלוי גירונדי, ניו יורק, תרסח
§דברי הריבות, ר' זרחיה בן יצחק הלוי גירונדי
§דברי הריבות עם פירוש קצר, הרב דוב דרכמן, ניו יורק תרס"ה, ויכוח הרז"ה והראב"ד, 68 עמודים - 3 MB
דינא דגרמי להרמב"ן, קושטנדינה רע"ה-רע"ח, 10 עמ', 1.8MB, §ממקור אחר, ממקור אחר
דינא דגרמי, רמב"ן, 20 עמ', 889 KB
§הלכות ברכות, יום טוב ב"ר אברהם מאשבילי (ריטב"א), ירושלים, תרעד
§הלכות ואגדות, מיכאל היגער, ניו יורק, תרצ"ג, פסקים שונים של ראשונים, ומדרשים שונים
הלכות נדה לרמב"ן, 1911, ווילנא, רבי משה בן נחמן
§הלכות ניקור, ווייל, יעקב קראקא של"ז
הלכות פורים ומגילה - מדברי ראשונים, הרוקח, המנהיג, שיבולי הלקט, כלבו, אבודרהם, תשב"ץ, רבי משה בן מכיר
§הלכות פסחים, אבן גיאת, יצחק ב"ר יהודה, ברלין, תרכד
הלכות שחיטה ובדיקה, והלכות אסור והתר, ר' מרדכי בן הלל, ויניצייה ש"י, 29 עמ', 2.3MB
§זכרון ברית לראשונים - בארבעה חלקים, ר' יעקב ובנו גרשון הגוזר, ברלין - קראקא, תרנב, דיני מילה ופריעה ורפואות
§חוט המשולש, זאב וואלף ב"ר שמואל הלוי מאלעסק, נ"י, הלכות שחיטה לר' יהודה החסיד, שו"ת מהריטב"א, והלכות א"י וחלה לר' מרדכי בן הלל
§חוט המשולש השני, זאב וואלף ב"ר שמואל הלוי מאלעסק, הלכות שחיטות וטריפות לרז"ה, כת"י ממהר"ם בן חביב, וסדר גיטין למהרא"י
§חוסן ישועות, זולצבאך, אברהם, פפד"מ, תרסה, תיקון כתובה לראבי"ה, וביאור הגט לר"ש מקינון
§חזון, ר' לנדא, יעקב ב"ר יהודה, ויניציאה, שז
§חילוקים שבין אנשי מזרח ובני ארץ, מרגליות, מרדכי, ירושלים, תרצח
חמשה קונטרסים - מסכת כלה עם הוספות, חקת הדיינים לר' שלמה בן אברהם אבן טזראת, ספר דת - עץ חיים לר' חיים מאור הגולה, ספר אמרכל - דיני מועדים ואיסור והיתר, מכתב חרם לר' דוד בן הודייה נגד מוסרים שהיו בארץ אשכנז, בהוצאת נחמן נתן קורונל, וינה תרכ"ד
§יבין שמועה, רבי שמעון בן צמח דוראן [תשב"ץ], ליוורנו, תק"ד. מעמ' 10- הלכות שחיטות ובדיקות וטריפות. מעמ'53 - מאמר חמץ, על הלכות חמץ ומצה, וליל הסדר. מעמ' 81 - פירוש על ההגדה. מעמ' 90 - תפארת ישראל, על מולדות. מעמ' 96 - פירוש על פרק איזהו מקומן וברייתא דר'ישמעאל. מעמ' 111 - תיקון סופרים, לר' שלמה בן תשב"ץ, דיני שטרות, Ξממקור אחר 18.8MB
כל בו
כל בו, איטליה ר"ן בערך, 179 דפים
כל בו, איטליה ר"ן, 180 עמ', 20.1 MB
§כל בו, ארימינו, רפו, ממקור אחר
ממקור אחר, 327 עמ'
כל בו, ויניציאה ש"ז, קנח דפים
כל בו, ונציה ש"ז, 163 עמ', 57.5 MB
§כל בו, ויניציאה, שז, ממקור אחר, ☼ממקור אחר
§כל בו, זוזי די קבאלי, ויניציאה, שכז, 323 עמ', 41MB, ממקור אחר, ≡ממקור אחר, 328 עמ', 101.7MB
כל בו, ונציה שכז
§כל בו, פיורדא, תקמב
כל בו, זירדורף תקמב, 244 עמ'
כל בו, לבוב תרכ
§כל בו, ניו יורק, תשמו
§כתאב אלרסאייל - אגרות הרמ"ה, ר' מאיר ב"ר טודרוס הלוי אבולעפיא ור' שמשון משאנץ, פאריס, תרלא, ממקור אחר, ☼ממקור אחר, 22 + 152 עמ'
§ל"ו שערים, ר' ישראל בן פתחיה איסרלין, ירושלים, תש, ממקור אחר
§ל"ו שערים, ר' ישראל בן פתחיה איסרלין
ל"ו שערים, ר' ישראל איסרלין, 56 עמ', עם הגהות ר' זאב בידנעוויץ, ירושלים תשלח, 2.2MB
§ל"ו שערים, ר' אליעזר מגרמייזא, על טרפות הריאה, ההדיר ר' זאב בעדנאוויץ, ניו יורק, תשא
§למנצח לדוד, לרגל בר מצוה של דוד בן יהושע־זעליג פרסיץ, ווילנא, תרסח, הלכות תפלין בחרוזים לר׳ יהודה הלוי, בשתי נוסחאות, שירים, מליצות, חידות ומילי דבדיחותא
§לקט יושר, ר' יוסף יוזפא בן משה אוסטרייכר, חלק א, 11MB, ברלין - תרס"ג, 160 עמ', חלק ב, 12MB, ברלין - תרס"ד
ממקור אחר, 554 עמ', 25MB
§לקט יושר, ר' יוסף בן משה, ברלין, תרסג
§לקט יושר, ר' יוסף בן משה, ברלין, תרסד
מאה שערים - שערי שמחה, ר' יצחק אבן גיאת, עם ביאור ר' זליגמן בער במברגר, פיורדא תרכא, 118 עמ'
§מאסף ראשונים, ירושלים, תרעד, 63 עמ', 2MB, הלכות ברכות לריטב"א. מעמ' 34 - חידושי דינים לרבני ירושלים קדמונים. מעמ' 60 - תקנות גאוני ד'ארצות דפולין
מגן אבות, ר' מנחם המאירי, על מנהגים, לונדון תרס"ט
§מגן אבות, ר' מנחם בן שלמה מאירי, 7MB, לונדון - תרס"ט
§מגן אבות, ר' מנחם בן שלמה מאירי, 7MB, ירושלים - תשי"ח
§מגן אבות (ספר המנהגים) וספר הלולב עם פירוש הדרת זקנים, המאירי, מנחם בן שלמה - כהן, יקותיאל בן דב, ירושלים, תשמט
מהרי"ל (מנהגים), 1874, ווארשא, רבי יעקב הלוי בן משה מולין
ספר מהרי"ל, מולן, יעקב בן משה, סבייוניטה שי"ו, קטז דפים, עם דברי ר' שלום מאושטריך, ומנהגי מהרא"ק - ר' אברהם קלוזנר
מהרי"ל, ר' יעקב מולן, סבייוניטה שי"ו, 117 עמ', 20.2MB, §ממקור אחר, 9MB, ממקור אחר, ממקור אחר
§מהרי"ל, מולן, יעקב בן משה, קרימונה, שכו
§מהרי"ל, ר' מולין, יעקב ב"ר משה הלוי (מהרי"ל), לובלין, שנ
§מהרי"ל, מולין, יעקב, האנוואו, שפז, ממקור אחר, ☼ממקור אחר, 64 דפים
§ספר מהרי"ל, מולן, יעקב בן משה, פרנקפורט דמין, תמח
§מהרי"ל, מולין, יעקב, שקלאוו, תקנו
ס' מהרי"ל, ר' יעקב מולין, גולוב תריח, 243 עמ', §ממקור אחר
§ספר מהרי"ל, ר' אלעזר זלמן בן יעקב מסאנט גואר, ורשה, תרלה
§ספר מהרי"ל, חלק הליקוטים, מולין, יעקב ב"ר משה הלוי (מהרי"ל), בערעהאווא, תרצג
§מהרי"ל, מולין, יעקב ב"ר משה הלוי (מהרי"ל), קיידאן, תרצב
§מועד דוד, ר' דוד בונאן, 12MB, ירושלים - תרמ"ז על ס' עבודת הקודש להרשב"א
§מחברות מני קדם, זלוטניק, יהודה ליב, נ"י, תשיט, שני קטעים להשלמ ספר העיתים
§מחזור ויטרי, ר' שמחה בר' שמואל, ברלין, תרנא
§מחזור ויטרי - א, ר' שמחה בן שמואל מוויטרי, 17MB, נירנברג - תרפ"ג
§מחזור ויטרי - א, ר' שמחה בן שמואל מוויטרי, 17MB, נירנברג - תרפ"ג
§מחזור ויטרי - ב, ר' שמחה בן שמואל מוויטרי, 14MB, נירנברג - תרפ"ג
§מחזור ויטרי - ב, ר' שמחה בן שמואל מוויטרי, 14MB, נירנברג - תרפ"ג
§מחזור ויטרי, ר' שמחה בן שמואל מוויטרי
§מחזור ויטרי, שמחה בן שמואל, ירושלים, תשכג
—§מפתח ומבוא למחזור ויטרי, ר"ש הורוויץ, ברלין, תרנו, 219 עמ', 12MB, החכמים ומאמרי התלמוד המובאים במחזור ויטרי. מעמ' 175 - "לקוטי בתר לקוטי" לר' אברהם ברלינר - הערות על מחזו"ו. מעמ' 202 - מפתח הפיוטים, והשלמה למחזור ויטרי, ממקור אחר
§מחכים, ר' יעקב פריימאנן, קרקוב, תרסט
§מחנה לויה, ר' יהודה הלוי, 20MB, ליוורנו - תקע"ט על הל' שמחות למהר"ם בר ברוך מרוטנבורג
§מישרים, רבינו ירוחם ב"ר משולם, ויניציאה, שי"ג, 225 עמ', 20MB. מעמ' 210 - ספר איסור והיתר
§מישרים, ר' ירוחם בר משולם, קאפוסט, תקסח
§מנהגים ישנים מדורא, ר' יצחק בן מאיר הלוי מדורא, 2MB, ניו יורק - תש"ח
§מעשה הגאונים, ר' אברהם בן ישראל אפשטיין, ברלין, תרע, 118 עמ', 4MB, תשובות ופסקי דינים מחכמי שו"ם הקדמונים ורש"י, ממקור אחר, 122 עמ', 3MB
משפטי בדיקת הסכין לרבי' יונה זצ"ל
משפטי החרם והנדוי והנזיפה, קושטנדינה רע"ה-רע"ח, 11 עמ'
משפטי החרם והנדוי והנזיפה, קושטנדינה רע"ה-רע"ח, 10 עמ', 1.9MB
§סדור המנהגים [ד"ח], ר' שלמה צבי שיק, 26MB, מונקאטש - תר"מ-תרמ"ב-תרמ"ח, פירוש על ספר המנהגים לר' יצחק אייזיק טירנויא
האגור, 1884, פיעטרקוב, רבי יעקב לנדא
ספר האגור, ר' יעקב לנדא, נאפולי ר"ן, 186 עמ', 9.6 MB
ספר האגור, ר' יעקב בן יהודה לנדא, פיעטריקוב תרמ"ד
§ספר האגור - ספר חזון, ר' יעקב ברוך בן יהודה לאנדא, 8MB, תרמ"ד
§ספר האגור, ר' יעקב ב"ר יהודה לאנדא, ניו יורק, תשיט
§ספר האסופות, רבינו אליהו ב"ר יצחק מקרקשונה, 5MB, פסקי דינים, טופסי שטרות, לקוטים מספרי קדמונים, שערי נקוד וטעמי הנגינות ודקדוק
§ספר האשכול חלק א-ד, ר' אברהם בן יצחק מנארבונה, 51MB, הלברשטט תרכ"ח, ☼ממקור אחר
§ספר האשכול א, אברהם ב"ר יצחק מנרבונא, הלברשטאט, תרכח
§ספר האשכול ב, אברהם ב"ר יצחק מנרבונא, הלברשטאט, תרכח
§ספר האשכול ג, אברהם ב"ר יצחק מנרבונא, הלברשטאט, תרכט
§ספר האשכול, ר' אברהם ב"ר יצחק, ברלין, תרע
§ספר האשכול, ר' שלום בן יחזקאל אלבק, 32MB, ורשה תרצ"א
§ספר האשכול, ר' שלום בן יחזקאל אלבק, 30MB
§כופר האשכול, אלבק, שלום, ווארשא, תרעא, על ס' האשכול בהוצאת אויברך, 18 עמ', 1MB
—§צדקת הצדיק, עהרענטרייא, חנוך הכהן, ברלין, תרע, בענין ספר האשכול מהד' אוירבך
—§ספר הבתים א, רבי דוד ב"ר שמואל הכוכבי מאישטיילא, ירושלים, תשמ"ג
§הבתים ב, רבי דוד ב"ר שמואל הכוכבי מאישטיילא, ירושלים, תשמ"ג
§הבתים ג, רבי דוד ב"ר שמואל הכוכבי מאישטיילא, ירושלים, תשמ"ג
§ספר הבתים - תפלה, דוד ברבי שמואל הכוכבי, עם ביאור נתיבות הבית, זכרון יעקב, תשסז
§ספר הבתים - חלק א - שער א-ג, דוד ברבי שמואל הכוכבי, זכרון יעקב, תשסח
§ספר הבתים - חלק ב - שער ד-ו, דוד ברבי שמואל הכוכבי, זכרון יעקב, תשסד
§ספר הישר, ר' יעקב ב"ר מאיר (רבינו תם), וינה, תקעא, 177 עמ', 28MB, ממקור אחר, על הספר ראה: ר' שרגא אברמסון, קרית ספר שנה לז תשכב עמ' 248-241; ר' יהודה פליקס, סיני כרך לט תשטז עמ' נב-סא, קו-קטו, קעב-קפב, רכד-רלט, רפד-רצז, שסג-שעג
§ספר הישר, ר' יעקב ב"ר מאיר (רבינו תם), סי' א-קסג, זיטומיר, תרכט, עם ביאור "אור לישרים", ר' יחיאל מיכל אפשטין, 84 עמ', 16MB. ממקור אחר,18 עמ', 1MB, סי' א-כד, ≡ממקור אחר, 88 עמ', Ξממקור אחר
§ספר המכריע, פסקי דינין וחדושי מסכת תענית, די טראני, ישעיה ב"ר מאלי הזקן (רי"ד), ליוורנו, תקל"ט, ממקור אחר, ☼ממקור אחר, 80 דפים, ≡ממקור אחר, 176 עמ'
§ספר המכריע, ר' ישעיה בן מאלי טראני (רי"ד), 7MB, מונקץ תר"ס, ממקור אחר
§המכריע, טרני, ישעיה בן מלי (הזקן) די, ירושלים
§ספר המכריע עם זר זהב מנחת יהודה, ר' ישעיה מטראני, ניו יורק, תשלו
§ספר מנהגים, דבי מאיר ב"ר ברוך (מהר"ם) מרוטנברג, נ"י, תרצח
§מנהגים, טירנא, יצחק אייזיק, פראג, 5443
§מנהגים של כל השנה, טירנא, אייזיק, אמשטרדם, תסב
§מנהגים, טירנא, יצחק איזיק, פראג, תפג
§מנהגים, טירנא, יצחק אייזיק, לינעוויל, תקנו
§ספר המנהגים עם פירוש "לקוטי אמרים", ר' זנוויל הנובר, 2MB, אלטונא תקס"ד, דינים ומנהגים לכל השנה מר' אייזיק טירנא
§ספר המנהגים, ר' יצחק אייזיק טירנא, 4MB, ורשה תרכ"ט
§ספר המנהגים מכל השנה, טירנא, יצחק אייזיק, ווארשא, תרלא
§ספר המנהגים, ר' יצחק אייזיק טירנא, 3MB, ורשה תרמ"ד, ממקור אחר
ספר המנהגים, ר' יצחק אייזיק טירנא, מנהגי חגים ומועדים
—§אורחות חיים, באכנער, חיים ב"ר בנימין זאב, קראקא, 5414, קיצור מנהגים של ה"ר אייזיק טירנא, 20 עמ', 1MB
ספר המנהיג, ר' אברהם בר נתן הירחי, אוסף דינים ומנהגים והלכות
ספר המנהיג, הרב אברהם בן נתן הירחי, קושטנטינא רע"ט, 124 עמ', 25.7MB
ספר המנהיג, אברהם בן נתן, קושטנטינא רע"ט, 130 דפים
§ספר המנהיג, אברהם בן נתן, קושטנטינא, רעה
ס' המנהיג, ראב"ן הירחי, ברלין תרטו, 119 דפים, §ממקור אחר
§ספר המנהיג, ר' אברהם בן נתן הירחי, 10MB, לבוב תרי"ח, §ממקור אחר
§ספר המקצועות, אסף, שמחה, ירושלים, תשז
§ספר הנייר, ירושלים - ניו יורק, תשכא, פסקים מהגאונים ומבעלי התוספות. על הספר ראה: ר' גרשון אפל, סורא ספר ב תשטו-תשטז עמ' 387-356
ספר העיטור, 1860, למברג, רבי יצחק בן אבא מרי
§ספר העיטור, הרב יצחק בן אבא מארי, ויניציאה, שסח, ממקור אחר
§ספר העיטור, יצחק בן אבא מארי, ווארשא, תקסא
§עיטור-חלק ראשון, יצחק ב"ר אבא מרי, לבוב, תרכ
§עיטור-חלק שני, יצחק ב"ר אבא מרי, לבוב, תרכ
§ספר העיטור א, רבי יצחק מרסילייא, ווארשא, תרל"ד-תרמ"ה
§העיטור ב, רבי יצחק מרסילייא, ווארשא, תרל"ד-תרמ"ה
—§בני יעקב, ר' יצחק בן אבא מארי, 26MB, קושטא - תע"ד, על ספר העיטור, ושו"ת, —★ממקור אחר
—§בני יעקב ח"ב, ששון, יעקב בן ישראל, קושטאנדינא, תקמד
—§תיקון סופרים ומקרא סופרים [ב"ח], ר' ר רפאל יעקב אברהם גירון , 41MB, קושטא תקט"ז, פי' על ס' העיטור,579 עמ', ממקור אחר
ספר העיתים, ר' יהודה הברצלוני, קראקא
§ספר העתים, ר' יהודה בן ברזילי מברצלונה, 18MB, קראקא תרס"ג, §ממקור אחר, 29MB
§ספר העתים [עם הפירוש עתים לבינה], ר' יהודה אלברצלוני, קראקוב, תרס
§ספר העתים, אלברצלוני, יהודה ב"ר ברזילי, נ"י, תשיט, עם ביאור עתים לבינה
—§מחוקקי יהודה, אלבק, שלום, ברסלויא, תרעא, על חיבורי ר' יהודה ברצלוני, ובמיוחד ס' העתים. נדפס גם בס' תפארת ישראל, לכבוד ישראל לוי, עמ' 104-131
§ספר הפרדס, אשר בן חיים, ממונתשון - קצנלנבוגן, מרדכי ליב (מהדיר), ירושלים, 5745
ספר הפרנס, מנהגי מהר"ם מרוטנבורג, עם שו"ת ידי מש"ה, ר' משה פרנס מרוטנבורג, עם הגהות ובאורים עד סי' יז מר' דוד לוריא, והגהות מר' משה שמואל הורוויץ, ולקוטים על הרמה"ם והסמ"ג, מהגר"א, ווילנא, תרנ"א, 74 עמ', ↂממקור אחר, §ממקור אחר, 16MB, §ממקור אחר, 10MB, §ממקור אחר, 10MB
ספר הרוקח, אלעזר בן יהודה, פאנו רס"ה, 109 דפים
ספר הרוקח, ר' אליעזר מגרמייזא, פאנו רס"ה, 112 עמ', 13.1MB, §ממקור אחר, ★ממקור אחר, 218 עמ', ממקור אחר,
ספר הרוקח, ר' אלעזר בן יהודה, דיני איסור והיתר, דיני ממונות, ודרשה במרכבה, קרימונה שי"ז, צא דפים
ספר הרוקח, ר' אלעזר בן יהודה מגרמיזה, קרימונה שי"ז,95 עמ', 34.6MB, §ממקור אחר
§ספר הרוקח, אלעזר בן יהודה, הוראדנא, 5549
§רקח הגדול, אלעזר ב"ר יהודה מגרמיזא, זולקווא, תקסו
§רוקח, אלעזר ב"ר יהודה מגרמיזא, יוזעפאף, תרא
§רקח הגדול, ר' אליעזר בר׳ יהודה, לבוב, תריח, ממקור אחר
§ספר הרוקח, אלעזר ב"ר יהודה מגרמיזא, לבוב, תריט
§ספר הרקח, אלעזר ב"ר יהודה מגרמיזא, סעקעלהיד
§רקח הגדול, אלעזר ב"ר יהודה מגרמיזא, ווארשא, תרמ
§ספר הרוקח, ר' אליעזר בן יהודה, ווארשא, תרמ
§רקח קטן, אלעזר ב"ר יהודה מגרמיזא, ווארשא, תרלט
§ספר הרוקח הגדול, ר' אלעזר מגרמיזא, ירושלים, תשך
§ספר הרוקח הגדול, אלעזר ב"ר יהודה מגרמיזא, ירושלים, תשכ
§הרוקח, רבי אלעזר מגרמיזא, ירושלים
§הרוקח, רבי אלעזר מגרמיזא, ירושלים
§רוקח - הל' תשובה, אלעזר בן יהודה, מגרמיזה - ראזענפעלד, ירוחם אלי', ניו יורק, 5760
§הרקח, אלעזר בן יהודה, מגרמיזה, ברוקלין, 5758
§מעשה רוקח, ר' אלעזר בן יהודה מגרמיזא, סנוק, תרעב, ממקור אחר, ממקור אחר
ספר השטרות, ר' יהודה הברצלוני, ברלין תרמ"ט
§ספר השטרות, ר' יהודה בן ברזילי מברצלונה, 7MB, ברלין - תרנ"ט
ספר התרומה, ר' ברוך בן יצחק, ויניציאה רפ"ג, 139 דפים
ספר התרומה, ר' ברוך בר' יצחק, ויניציאה רפ"ג, 140 עמ', 32MB, ☼ממקור אחר, §ממקור אחר, ממקור אחר, ממקור אחר
§ספר התרומה, ר' ברוך ב"ר יצחק מגרמיזא, זולקווא תקע"א, ממקור אחר
§ספר התרומה, ר' ברוך בן יצחק מצרפת, 9MB, ורשה תרנ"ז, ממקור אחר, ממקור אחר
§תרומות, ר' שמואל ב"ר יצחק הסרדי, שאלוניקי, שנו
§תרומות, ר' שמואל ב"ר יצחק הסרדי, פראג, שסה, ממקור אחר
§ספר התרומות, הסרדי, שמואל בן יצחק, שאלוניק, שפח
§ספר התרומות עם גידולי תרומה, פיגו, עזריה ב"ר אפרים, ויניציאה, ת"ג, 773 עמ', 96MB
§ספר התרומות א עם גידולי תרומה והערות, רבי שמואל הסרדי-רבי עזריה פיגו, ירושלים, תשמ"ח
§ספר התרומות ב עם גידולי תרומה והערות, רבי שמואל הסרדי-רבי עזריה פיגו, ירושלים, תשמ"ח, 751 עמ', 45MB
§, סביוניטה שטז, קטז דפים, ממקור אחר
ס' מהרי"ל, קרימונה שיח, קכ דפים
§, קרימונה שכו, קטו דפים, ממקור אחר
§, לובלין שנא, קיט דפים
§
, האנאו שפח, סד דפים, ממקור אחר
ספר מחכים, ר' נתן בר יהודה, דיני שליח ציבור
ספרן של ראשונים, תשובות, פסקים ומנהגים, מחכמי ספרד ודרום צרפת, ליקט שמחה אסף, ירושלים תרצה
עבודת הקדש
עבודת הקדש, אדרת, שלמה בן אברהם אבן (רשב"א), עם בעלי הנפש להראב"ד, ויניציאה שס"ב, עו דפים
עבודת הקדש, הרשב"א, עם ספר בעלי הנפש, לראב"ד, ויניציאה שס"ב, 78 עמ'
עבודת הקודש, הרשב"א, עם בעלי הנפש לראב"ד, וכללי יין נסך לרא"ה, ונציה שסב, 76 דפים, §ממקור אחר, ממקור אחר, ממקור אחר, ★ממקור אחר, 152 עמ'
§עבודת הקודש, הרשב"א, על הלכות יו"ט.מעמ' 33 - פורת יוסף, לר' יוסף סמיגא, על מסכת ביצה. מיץ, 5446, 56 עמ', 4MB
§עבודת הקודש, ר' שלמה בן אדרת, ווארשויא, תקסג
§עבודת הקדש, רשב"א, הלכות יו"ט, אופן, תקפא, 25 עמ', 3MB
עבודת הקודש, הרשב"א, ורשוי תקס"ג, 8.5MB
עבודת הקודש, ר' שלמה בן אדרת - רשב"א, דיני שבת ויום טוב, ורשה תרל"ו, §ממקור אחר
§מועד דוד ח"א, בונן, דוד בן יצחק, ירושלם, תרמז
§עץ חיים, רבי יעקב חזן מלונדרץ, ירושלים, תשכ"ב
§עץ חיים, רבי יעקב חזן מלונדרץ, ירושלים, תשכ"ב
§עץ חיים, רבי יעקב חזן מלונדרץ, ירושלים, תשכ"ב
פירוש הגט, לר' שמשון מקינון, עם דינא דגרמי לרמב"ן, קושטא רעה
פירוש הגט וסדר חליצה, ר' שמעון מקינון, קושטא רעו, 12 דפים
פירוש הכתובה, דורן, שמעון בן צמח, קושטנדינה רע"ה-רע"ח
פירוש הכתובה לרב שמעון בר צמח, קושטנדינה רע"ה-רע"ח, 10 עמ', 1.7MB
§פירוש הכתובה, שמעון בן צמח, רעח
§פסקי דיני מלאכת חול המועד לרמב"ן, משה בן נחמן - סטולבך, דניאל אהרן בן אברהם יעקב, ביתר עילית, 5777
פסקי חלה לרשב"א, עם דינא דגרמי לרמב"ן, קושטא רעה
§פסקי חלה, בן אדרת, שלמה ב"ר אברהם (רשב"א), ירושלים, תרצח
§פסקי חלה, בן אדרת, שלמה ב"ר אברהם (רשב"א), ירושלים, תשח
פסקי ושאלות ותשובות רקאנטי, ר' מנחם רקאנטי
§פסקי הלכות, ר' ריקאנטי, מנחם, בולוניה, רצח, ממקור אחר, ממקור אחר, ממקור אחר
§פסקי הלכות, ריקאנטי, מנחם, בולוניה, שצח
פסקי הלכות רקנטי, סדילקוב תקצו, §ממקור אחר, תקצו, 84 עמ', 7MB
פסקי הלכות רקנטי, ורשה תרמב, §ממקור אחר, 68 עמ', 6MB
ממקור אחר, 65 עמ', 5MB, חסר שער
רקנטי, פסקים, פיעטרקוב תרנד, עם מעשה בצלאל
רקנטי, פסקים, ורשה תרעג
פסקי חלה
פסקי חלה, אדרת, שלמה בן אברהם, קושטנדינה רע"ה-רע"ח, 17 עמ'
צדה לדרך, ר' מנחם בן אהרן אבן זרח, פירארא שי"ד, 14 + עג + 212 דפים
צידה לדרך, ר' מנחם בן אהרן זרח, פירארה שי"ד, 303 עמ', 57.6 MB, §ממקור אחר, ממקור אחר
צדה לדרך, ר' מנחם בן אהרן אבן זרח, עם לוחות העבור, סביוניטה שכ"ז?, רסא דפים
צידה לדרך, ר' מנחם בן זרח, סביוניטה שכ"ז, 264 עמ', 44.9 MB, §ממקור אחר, ממקור אחר
§צדה לדרך, מנחם בן זרח, לבוב, תריט
§צדה לדרך, ר' מנחם בן אהרן אבן-זרח, ורשה, תרם, ממקור אחר
§צדה לדרך - דרך המלך, לעשרת ימי תשובה, מנחם בן אהרן בן זרח, רישון לציון, 5778
§צדה לדרך - דרך המלך, קיצור חובות הלבבות, רבי מנחם בן זרח, ראשון לציון, 5779
§צדה לדרך - דרך המלך, קיצור חובות הלבבות, מהדורה שניה, רבי מנחם בן זרח, ראשון לציון, 5779, §ממקור אחר, §ממקור אחר
§קובץ ראשונים להלכות נדה ומסכת מקואות, וינר, מרדכי ידידיה, ירושלים, תשלג
§קרית ספר, רבי מנחם המאירי, על הלכות ספר תורה, אזמיר, 97 עמ', 5MB
§קרית ספר - חלק שני, מאירי, מנחם בן שלמה, אזמיר, תרמא
§קרית ספר, מאירי, מנחם ב"ר שלמה, ירושלים, תשטז, הלכות סת"ם
ראומה, דיני שחיטה ובדיקה, ר' נחשון, קושטנדינה שכו, 60 עמ', 1.3MB, עם "חזקת יד" ו"צפנת פענח, לר' יצחק עונקנירא,
§ריב"ן, על הלכות טריפות, ההדיר ר' זאב בעדנאוויץ, ניו יורק, תשג, 14 עמ', 718KB
שבלי הלקט, ויניציאה ש"ו
§שבלי הלקט, הרב צדקיה בן אברהם, ויניציאה, שו
§שבלי הלקט, ר' צדקיהו ב"ר אברהם הרופא, ויניציאה, שו
§שבלי הלקט, צדקיהו ב"ר אברהם הרופא, דובנא, תקנד
§שבלי הלקט, צדקיהו ב"ר אברהם הרופא, שאלוניקי, תקנו
§שבלי הלקט השלם, ר' צדקיה בן אברהם הרופא, וילנה תרמ"ז, 451 עמ', 19MB, ממקור אחר, 451 עמ', 19MB, ממקור אחר,ד"צ נ"י תשיט, 455 עמ', 33MB
שחיטות ובדיקות, ויל, יעקב בן יהודה, עם הגהות, קאנסקי וואלי שכ"א, ט דפים
שחיטות ובדיקות, ר' יעקב ווייל, קאנסקי וואלי שכ"א, 6 עמ'. חסרים דפים ד-ז, 1MB
§בדיקות של רבי יעקב ווייל, ויל, יעקב בן יהודה, מנטובה ש"ל, ממקור אחר
שחיטות ובדיקות, ויל, יעקב בן יהודה, עם הגהות וחדושים מר' צבי בר יצחק יעקב, קראקא שמ"ה, 38 דפים
שחיטות ובדיקות, ר' יעקב ווייל, עם ההגהות והחדושים שליקט ר' צבי בר יצחק יעקב, קראקא שמ"ה, 39 עמ', 7.3MB
§שחיטות ובדיקות, ר' ווייל, יעקב, ויניציאה, שסא
§שחיטות ובדיקות, ר' ווייל, יעקב, באזל, שסב
שחיטות ובדיקות, ויל, יעקב בן יהודה, עם הגהות וחדושים מר' צבי בר יצחק יעקב, בסליאה שע"א, כג דפים
שחיטות ובדיקות, ר' יעקב ווייל, עם הגהות וחדושים שליקט ר' צבי בר יצחק יעקב, בסליאה שע"א, 25 עמ', 4.8MB
§שחיטות ובדיקות, ר' יעקב וייל, עם פירוש עולת יצחק לר' יצחק ב"ר ישעיה מטרניגרד, פיורדא, תמ"א, 56 עמ', 4MB
§שחיטות ובדיקות, ווייל, יעקב, וילהרמשדורף, תמה, עם הגהות ר' יצחק בר ישעיה
§שחיטות ובדיקות, ווייל, יעקב, פפד"מ תנ"ג
§שחיטות ובדיקות, ר' יעקב וייל, עם "גבול בנימין", לר' בנימין וואלף ב"ר מאיר ווינטערניץ, פראג תס"ז
§שחיטות ובדיקות, ויל, יעקב בן יהודה, וואנזיבעק, תצג
—§זבחו זבחי צדק, שחיטות ובדיקות לר' יעקב ווייל, עם הגהות ר' צבי בר יצחק, אמשטרדם תק"ה, 52 עמ', 2MB, ממקור אחר, ממקור אחר
שחיטות ובדיקות, ר' יעקב וייל, עם ס' זבחי שלמים לר' יעקב בעק, פולנאה תקעד
§שחיטות ובדיקות, מהר"י וייל, עם ביאור "זבח שמואל", ר' שמואל בן משה, ווילנא - הוראדנא, תקעט
§שחיטות ובדיקות, ר' יעקב וייל, עם "גבול בנימין", לר' בנימין וואלף ב"ר מאיר, לבוב תקס"א
§שחיטות ובדיקות, ווייל, יעקב, אופן, תק"פ
§שחיטות ובדיקות, ר' יעקב ווייל, עם פירוש אהל יצחק, סדילקוב, תק"פ, 86 עמ', 9MB
§שחיטות ובדיקות, מהר"י ווייל,עם פירוש אהל ישראל, מיץ, תקפ"א
§שחיטות ובדיקות, ווייל, יעקב, וינה, תקפד
§שחיטות ובדיקות, ר'יעקב וייל, עם פירוש אהל ישראל, ר' ישראל אבד"ק קופנהגן, וואנזבעק תקצ"ג, 104 עמ', 3MB
§שחיטות ובדיקות, ר' יעקב וייל, עם "גבול ישראל", לר' יעקב איילנבורג, קארלסרוא, תקצ"ז, 48 עמ', 2MB
§שחיטות ובדיקות, ר'יעקב וייל, עם פירוש אהל יצחק, לבוב, תקצ"ט, על דיני שחיטות ובדיקות, 100 עמ', 7MB
§שחיטות ובדיקות, מהר"י וייל, עם פירוש "תיקוני הזבח" - מהר"ם בראנשוייג, "תיקון הזבח" ו"זבחי צדק" על הלכות שחיטה, ו"תיקון הבדק" ו"מחזיק הבדק" על דיני בדיקת הריאה, ווארשא, תרמח175 עמ', 28MB, ממקור אחר, 85 עמ', 9MB, ὥממקור אחר, 62 עמ', 3.2MB
§שחיטות ובדיקות, ר' יעקב וייל, עם פירוש זבחי רצון, רבי שרגא פייבש פרענקעל, קראקא, תרס"ה
שחיטות ובדיקות, ר"י וייל, תק"פ, 96 עמ'
שחיטות ובדיקות, ר"י וייל, תקצ"ד, 36 עמ'
שחיטות ובדיקות, ר"י וייל, תקמ"ד, 44 עמ'
—§עבודת הקודש, דיני שחיטה לר' יעקב ווייל, עם הגהות מהר"ץ והגהות מס' גבול בנימין, אראדעא, תרצה, 67 עמ', 3MB, ממקור אחר
—★אהל יצחק, על "שחיטות ובדיקות" למהר"י וייל, עם "לקיטת יצחק" ו"זבחי תמים", פעסט תרכ"ט
—§אהל יצחק השלם, יצחק בן אליעזר ממונקאץ', ורשה, 5672
—§אהל יששכר, על הלכות שחיטות ובדיקות למהר"י ויל, פרלהפטר, שמואל יששכר בן יהודה ליב, וילהרמסדורף, 5430
—≡נחלת זבחי צבי, על שחיטות ובדיקות למהר"י וייל, ר' מאיר צבי ירש בן פסח, פפד"מ תמד, 13.8MB, 52 עמ', באידיש
—§לקיטת יצחק, יצחק ב"ר אליעזר נאווידוואר תקס"ה, 70 עמ', 7MB, על שחיטות ובדיקות לר"י וייל
—§לקיטת יצחק, יצחק ב"ר אליעזר, אופן, תריח, 161 עמ', 7MB
—§לקיטת יצחק, יצחק ב"ר אליעזר, בודפשט, 94 עמ' עמ', 4MB, כנ"ל, רק הדינים על שחיטת עופות
—§טוב רואי, גרין הוט, דוד בן נתן, פרנקפורט, תסב, על "שחיטות ובדיקות" למהר"י וייל. מעמ' 29 - "מגדול דוד" על התורה וליקוטים. 178 עמ', 14MB, ממקור אחר, 176 עמ', 13MB, ☼ממקור אחר
—§תיקון הבדק, ביאור על "שחיטות ובדיקות לר"י וייל, ברוינשויג, משה בן מרדכי, פראג, שסד, 108 עמ', 6MB
—§תקוני זבח, ברוינשויג, משה בן מרדכי, פראג, שסד, על שחיטות ובדיקות לר"י וייל
[שלחן של ארבע], ר' בחיי בן אשר אבן חלאוה, מנטובה רע"ד, 14 דפים
שלחן של ארבע, קטוע, ר' בחיי בן אשר, מנטובה רע"ד, 16 עמ', 3.7MB, §ממקור אחר
שלחן ארבע, בחיי בן אשר אבן חלאוה, קושטנדינא רע"ד, 12 דפים
שלחן ארבע, ר' בחיי בן אשר אבן חלאוה, מדיני ועניני הסעודה, קושטנדינא רע"ד, 13 עמ', ☼ממקור אחר
שלחן ארבע, בחיי בן אשר אבן חלאוה, דינים בסדר השלחן והאכילה, וניציאה ש"ו, יא דפים
שלחן ארבע, ר' בחיי בן אשר, וניציאה ש"ו, 13 עמ', 4MB, §ממקור אחר
שלחן ארבע, ש"ו, 22עמ'
§שלחן ארבע, בחיי ב"ר אשר, המבורג תסו
§שלחן ארבע, בחיי ב"ר אשר, פראג, תקמג
§שלחן ארבע, בחיי ב"ר אשר, סעקעלהיד, תשב
§שלחן ארבע, בחיי ב"ר אשר, אמשטרדם, תעח, ☼ממקור אחר, 22 דפים
§שלחן ארבע, בחיי ב"ר אשר, ווארשא, תרמד
§שלחן של ארבע, ר' בחיי, נ"י, תשכ
§שולחן של ארבע, ר' בחיי בן אשר אבן חלאוה, 8MB, ורנוב נד טופלו - תרצ"ט, עם ביאורים בשם ספר שתי ידות, ידי משה - בו נתפרשו דברי המחבר ומקורם; יד אלי' - בו נלקטו ענינים מסתעפים
§שולחן של ארבע, ר' בחיי בן אשר אבן חלאוה, 7MB, ווראנוב - תרצ"ט דיני סעודה וסדר השלחן, מיוחס לרבינו בחיי ז"ל
§זה השלחן אשר לפני ה׳, בחיי בן אשר, מנטובה, רעד
שולחן של ארבע, ר' בחיי בן אשר, על הלכות סעודה
שער הגמול, רמב"ן, ההדיר: ר' יהודה איזנברג, ע"פ כתבי יד
שער הגמול, משה בן נחמן, נאפולי ר"ן, 34 דפים
שער הגמול,ר' משה בן נחמן, נאפולי ר"ן, 36 עמ', 3.5 MB
שער הגמול לרמב"ן., פיראר שי"ו, כו דפים
שער הגמול, ר' משה בן נחמן, פיראר שט"ז, 27 עמ', 3 MB, §ממקור אחר, ממקור אחר
§שער הגמול, משה בן נחמן (רמב"ן), הוראדנא, תקנה
§שער הגמול, משה בן נחמן (רמב"ן), לבוב, תרח
§שער הגמול ודרשת הרמב"ן לר"ה, משה בן נחמן, עם פירוש "ויש תקוה" - זילבר, בנימין יהושע בן ברוך, בני ברק, 5729
שער המים הארוך
שער המים הקצר
§שער המים - מקואות, ר' שלמה בן אברהם אבן-אדרת (רשב"א), תל אביב, תשכב
§שערי דורא הנקרא איסור והתר, מאיר ב"ר יעקב הפרענצוני, װיניציא, שז
שערי דורא, יצחק בן מאיר, "איסור והתר", עם חידושים והגהות, ויניציא ש"ח, 64 דפים
שערי דורא - איסור והתר, רבינו יצחק מדורא, ויניציא ש"ח, 65 עמ', 10.4MB, §ממקור אחר
שערי דורא, ר' יצחק בן מאיר מדורא, הלכות איסורי מאכלות ונדה, עם הלכות חלה והדלקת נר שבת לר' יצחק בן שמואל אלחכים, קושטנדינה שי"ג, 111 עמ'
שערי דורא, רבי' יצחק מדורא, ור יצחק בן שמואל אלחכים, קושטנדינה שי"ג, 57 עמ', 8.6MB
§שערי דורא הנקרא איסור והיתר, יצחק מדורא, יניציאה, שכד
§שערי דורא, ר' יצחק ב"ר מאיר מדורא, עם הגהות מהר"ר איסרלן, עם ביאור ר' נתן שפירא, הוגה ע"י ר' דוד דרשן, לובלין, שלד, 219 עמ', 14MB
§שערי דורא, עם פירוש "עטרת שלמה" ו"מכונות", ר' שלמה ב"ר יחיאל לוריא (מהרש"ל), באזל שנ"ט, 579 עמ', 36MB. מעמ' 200 - עמודי שלמה, למהרש"ל, על הסמ"ג. מעמ' 531 - "בית דודים" - ביאור על שיר השירים - קטוע בסופו, השער ל"בית דודים" צולם שלא לפי הסדר, בעמ' 1. ממקור אחר
§שערי דורא, יצחק ב"ר מאיר מדורא, יסניץ, תפד
§שערי דורא - הנקרא - איסור והיתר, יצחק בן מאיר, זאסלב בעיר מיידן, תקסז
§שערי דורא השלם חלק א, ר' יצחק בן מאיר הלוי מדורא, 28MB, ורנוב - ת"ש
§שערי דורא השלם חלק ב, ר' יצחק בן מאיר הלוי מדורא, 13MB, ורנוב - ת"ש
§שערי שבועות, אלפסי, יצחק ב"ר ראובן, קראקא, שנ"ז
—§שערי בינה, 18MB, ווין - תקנ"ב, פי' על שערי שבועות המיוחס לרבינו יצחק ב"ר ראובן ז"ל (הרי"ף)
—§שערי בינה, 18MB, ווין - תקנ"ב, פי' על שערי שבועות המיוחס לרבינו יצחק ב"ר ראובן ז"ל (הרי"ף)
§שערי שמחה חלק א, ר' יצחק בן יהודה אבן-גיאת, 10MB, פירט - תרכ"א
§שערי שמחה חלק ב, ר' יצחק בן יהודה אבן-גיאת, 8MB, פירט - תרכ"ב
§שערי שמחה, פיורדא, תרכא
תולדות אדם וחוה
§תולדות אדם וחוה, ר' ירוחם ב"ר משולם מפרובינצה, קושטא, רעו, 668 עמ', 55MB ממקור אחר, 723 עמ', 89MB
§תולדות אדם וחוה - חלק אדם, נתיבים א-כא, ר' ירוחם בר משולם, ונציה, 370 עמ', 22MB, עם מפתחות בסופו, ממקור אחר, 370 עמ', 33MB, ממקור אחר, 368 עמ', 46MB, ממקור אחר, חלק אדם, נתיבים א-ב, 1MB, 13 עמ', ממקור אחר, חלק אדם, נתיבים א-ב, 1MB, 13 עמ'
תולדות אדם וחוה, ירחם בן משלם, קושטנטינא רע"ו, עם "ספר מישרים"
תולדות אדם וחוה, ר' ירוחם בר משולם מפרובינציאה, קושטנטינא רע"ו, 409 עמ', 185MB
§תולדות אדם וחוה, חלק חוה, נתיבים כב-כח, רבינו ירוחם ב"ר משולם, ויניציאה, שי"ג, 119 עמ', 11MB
§תולדות אדם וחוה - חלק חוה, ר' ירוחם בן משולם, ונציה שי"ג, 352 עמ', 23MB. מעמ' 119 - ספר מישרים. מעמ' 327 - ספר איסור והיתר, ממקור אחר 352 עמ', 21MB
תולדות אדם וחוה, רבינו ירוחם, קאפוסט תקסח
§תולדות אדם וחוה, ירוחם ב"ר משולם מפרובינצה, קאפוסט תקצ"ז
§תולדות אדם וחוה, ירוחם ב"ר משולם מפרובינצה, לבוב, תרלא
—§נתיבות משפט, ר' חיים אלגאזי, 41MB, קושטא תכ"ט, ביאור על ס' תולדות אדם וחוה לרבינו ירוחם, ממקור אחר
—§נתיבות משפט חלק א, אלגזי, חיים בן אברהם, ירושלים, תשל
—§נתיבות משפט - ח"ב, אלגזי, חיים בן אברהם, ירושלים - קושנדינה, תכט
—§שנות חיים, על תולדות אדם וחוה, קלין, ראובן חיים, ירושלים, תשמה
—§ישא ברכה, ר' יהודה שמואל אשכנזי , 31MB, ליוורנו תקפ"ב, פי' על ספר תולדות אדם וחוה לרבינו ירוחם, ☼ממקור אחר, 211 דפים
תורת האדם, 1876, ורשא, רבי משה בן נחמן
תורת האדם, רמב"ן, קושטנדינה רעט, 63 דפים, §ממקור אחר, ★ממקור אחר
תורת האדם, רמב"ן, ונציה שנה, §ממקור אחר
תורת האדם, רמב"ן, ורשה תר, 171 עמ'
תורת האדם, רמב"ן, ורשה תרא, §ממקור אחר
תורת האדם, רמב"ן, ורשה תרלו, §ממקור אחר
תורת הבית הארוך
תורת הבית הקצר
§וזאת תורת הבית, רשב”א, קרימוני, שכה
תורת הבית, הרשב"א, קרימוני שכ"ו, 73 עמ', 11.3MB, §ממקור אחר
תורת הבית, רשב"א, ונציה שכ"ה, 144 עמ'
תורת הבית הארוך, הרשב"א, ויניציאה שס"ח, 195 עמ', 56.6MB, §ממקור אחר
§תורת הבית הארוך, בן אדרת, שלמה ב"ר אברהם (רשב"א), פראג, תצה
§תורת הבית (הארוך), בן אדרת, שלמה ב"ר אברהם (רשב"א), ברלין, תקכב
§תורת הבית, אדרת, שלמה בן אברהם, ברלין, תקלא
§תורת הבית, אדרת, שלמה בן אברהם, ברלין, תקלא
תורת הבית, רשב"א, עם משמרת הבית, רא"ה, וינה תקעא, 122 דפים, §ממקור אחר
§תורת הבית הארוך, ר' שלמה בן אברהם אבן-אדרת (רשב"א), 41MB, יוזפוב - תרמ"ב
§תורת הבית הארוך, ר' שלמה בן אברהם אבן-אדרת רשב"א, 8MB, יוזפוב - תרפ"א
תורת הבית הארוך והקצר, רשב"א, עם בדק הבית ומשמרת הבית, יוזאפעפף, ד"צ ירושלים תשלב, 504 עמ', 39.2MB. מעמ' 405 - שער המים ובית המים, דיני מקואות, עם ביאור "שולי האדרת" לר' משה הירשלר, §ממקור אחר, 37MB
§תורתן של גאונים וראשונים, ר' שמחה בן יהודה זאב אסף, 6MB, ירושלים - תרצ"ה
§תורתן של ראשונים - בית נכות ההלכות - א, עורך: חיים מאיר הורביץ, פרנקפורט-דמין, תרמ"ב, 63 עמ', 3MB, כתבי גאונים קדמונים: הלכות קצובות לרב יהודאי גאון, סדר פרשיות של ימים טובים, שו"ת, שאלות לרס"ג על תחיית המתים, ו"ענין להראות שחכמי התלמוד היו בקיאים בכל החכמות"
§תורתן של ראשונים - בית נכות ההלכות - ב, עורך: חיים מאיר הורביץ, פרנקפורט-דמין, תרמ"ב, 63 עמ', 3MB, שו"ת רב נטרונאי גאון, הלכות נדה, שו"ת, שו"ת רב האי גאון
§תמים דעים, ר' אברהם בן דוד, 7MB, ורשה תרנ"ז, ד"צ ירושלים תש"ך, 134 עמ'. חסרים סי' רכז ואילך, שנמצאים במהדורה שנדפסה בתוך תומת ישרים, כי הם בעצם השגות הראב"ד על הרי"ף, ונדפסים עם הרי"ף
§תניא, ר' יחיאל ב"ר יקותיאל, קרימונה, שכה
§תניא, ר' יחיאל ב"ר יקותיאל, מנטובה, רעד
§תניא, יחיאל בן יקותיאל בן בנימין הרופא,, קרימונה, שכה
§תניא-סימני ספר מנהג אבות תניא מאה לפקודיהם יחנו וראשונה יסעו, יחיאל בן יקותיאל בן בנימין הרופא,, מנטובה, רעד
§תניא רבתי, זולקווא, תק"ס
§תניא רבתא, יחיאל, סדילקאב, תקצו
§תניא רבתי, ר' שמעון הורוויץ, 13MB, ורשה - תרל"ט
תשב"ץ, ר' שמשון בן צדוק, קרימונה שט"ז?, 55 דפים
תשבץ, ר' שמשון בן צדוק, קרימונה שט"ז, 62 עמ', 10.6MB, §ממקור אחר
§תשבץ, שמשון ב"ר צדוק, קרימונה, תי"ד
§תשבץ, ר' שמשון בן צדוק, קרימונא, תקכ
תשבץ, ר' שמשון בר צדוק, קאפוסט תקעו, 35 דפים
תשבץ (קטן), ר' שמשון בר צדוק, מנהגים למהר"ם מרוטנבורג שנכתבו על ידי תלמידו בעת, זלצברג תרי"ח
§תשבץ, ר' שמשון בר צדוק, ווארשא, תרלה
§תשבץ, ר' שמשון בן רב צדוק רב צדוק, ווארשא, תרסב
§תשבץ, שמשון בן צדוק, עם ביאור "שבעת הנרות", לוריא, משה בצלאל בן שרגא פיבוש, והערות מר' שמריה שולמן, ירושלים, 5775, 194 עמ' , 15MB

ארבעה טורים
טור
טור
ארבעה טורים, ההדיר: איזנברג יהודה
ჶטור, פייביא די שקו רל"ה, אבן העזר, 67 עמ', 13.1MB חושן משפט, 166 עמ', 13MB
[טור] יורה דעה, ר' יעקב בן אשר, ואדי אלחגארה רל"ט, 128 דפים
טור יורה דעה, קטוע, ואדי אלחגארה רל"ט, 20 עמ', 3.9MB
טור חשן המשפט, ר' יעקב בן אשר, ואד אל חיגארה רמ"א, 271 דפים
טור חשן המשפט,קטוע, ואד אל חיגארה רמ"א, 3 עמ', סי' קנד-קנה, 813KB
ჶטור, אישאר רמ"ה-רמ"ז אורח חיים, 162 עמ', 18.4 MB יורה דעה, 137 עמ', 36.3 MB
טור ארח חיים, ר' יעקב בן אשר, אישאר רמ"ה, 163 דפים
טור יורה דעה, יעקב בן אשר, אישאר רמ"ז, 135 דפים
טור,שונצינו ר"ן, 351 עמ', 41.6 MB
טור אורח חיים, ר' יעקב בן אשר, נאפולי ר"ן בערך, 61 דפים, סי' ח-תיט. בסי' רלא נדפס הלכות דעות לרמב"ם.
טור אורח חיים, ר' יעקב בן אשר, ספרד או פורטוגל ר"ן לערך, 401 עמ'
ჶטור, קושטנטינה רנ"ד או"ח-יו"ד, 198 עמ', 55.7 MB אהע"ז-חו"מ, 211 עמ', 60.3 MB
טור אורח חיים, נאפולי? ר"ן, 64 עמ'
טור אורח חיים, קטוע, ספרד ; או פורטוגל ר"ן, 24 עמ'
ארח חיים, ר' יעקב בן אשר, לייריאה רנ"ה, 206 דפים
טור אורח חיים, ליראה רנ"ה, 53.3 MB
טור אורח חיים, ר' יעקב בן אשר, ברשה לפני ר"ס, 186 דפים. על הספר ראה מ' מרכס, בתוך ספר היובל לכבוד אלכסנדר מארכס, ניו יורק תש"ג
טור אורח חיים, ברשה לפני ר"ס, 185 עמ', 11.8 MB
טור אורח חיים, עד סי'תרפב, 343 עמ', 30 MB
§טורים-אבן העזר, ר' יעקב בן אשר, אוגשפורג, ש׳
§טורים-חושן משפט, ר' יעקב בן אשר, אוגשפורג, ש׳
§טור חושן משפט, עם בית יוסף, סביוניטה, שי"ט, 665 עמ', 146MB
טור אורח חיים, עם בית יוסף, ונציה ש"י, 485 עמ', 215 MB
טור יורה דעה, עם בית יוסף, ונציה שי"א, 423 עמ', 184 MB
טור אבן העזר, עם בית יוסף, סביוניטה שי"ג, 233 עמ', 104 MB
טור חשן המשפט, עם בית יוסף, סביוניטה שי"ט, 333 עמ', 83 MB
§טורים, ר' יעקב ב"ר אשר, ריווא דטרינטו, שכ
§טור אורח חײם, ר' יעקב בן אשר, ויניציאה, שכג
§טור יורה דעה, יעקב בן אשר, עם ב"י, ויניציאה, שכד
§טורים, ר' יעקב ב"ר אשר, ויניציאה, שכה
§טור עם ב"י - אורח חיים, הרב רבינו יעקב בן הרב רבינו אשר, ויניציאה, שמט
§טורים, ר' יעקב ב"ר אשר, ויניציאה, שנה
§טור אורח חיים, הרב יעקב בן אשר, לובלין, שנט
ארבעה טורים, האונואה ש"ע, 217.7MB, 836 עמ', עם הגהות מהר"א מפראג, §ממקור אחר
§טורים, ר' יעקב ב"ר אשר, קראקא, שצא
§טור אורח חיים, יעקב בן אשר, קראקא, שצא
§טור - יורה דעה, הרב יעקב בן אשר, קראקא, שצא
§טור יורה דעה, הרב יעקב בן אשר, לובלין, שצו
§טור יורה דעה, יעקב בן אשר, קראקא, שצה
§טור יו"ד ח"ב, יעקב בן אשר, לובלין, שצה
§טור אהע"ז, עם פרישה ודרישה, "בית ישראל", לובלין שצ"ה, 411 עמ', 44MB
§טור אבן העזר, הרב יעקב בן אשר, קראקא, שצח
§טור אבן העזר, הרב יעקב בן אשר, לובלין, שצח
§טור חושן משפט, רב יעקב בן אשר, קראקא, שצא
§טור חשן המשפט, יעקב בן אשר, קראקא, שצא, ממקור אחר, ממקור אחר
§טור אבן העזר, יעקב בן אשר, קראקא, שצח, ממקור אחר, ☼ממקור אחר, 440 דפים
§טורים, ר' יעקב ב"ר אשר, קראקא, שצט-ת
§טור יורה דעה, עם בית יוסף, בדק הבית, ודרכי משה, ברלין, תסב
§טור אורח חיים, ר' יעקב בן אשר, ברלין, תסב
§טור אורח חיים, ר' יעקב בן אשר, ברלין, תסב
§טור חושן משפט, ר' יעקב בן אשר, ברלין, תסב
§טור-אבן העזר, עם ב"ח ופרישה, פפד"מ, תעב
§טור אורח חיים, עם ב"ח, פפד"מ, תעד
§טור ארח חיים, יעקב בן אשר, פראנקפורט דמיין, תעד
§טור חושן משפט-חלק ראשון, עם ב"ח ופרישה, פפד"מ, תעד
§טור חושן משפט-חלק שני, עם ב"ח ופרישה, פפד"מ, תעד
§טור אורח חיים, יעקב בן אשר, פראנקפורט דמיין, תעד, עם ב"ח
§טור יורה דעה, יעקב בן אשר, פרנקפורט דמיין, תעה, עם ב"ח, ☼ממקור אחר, 287 דפים
§טור חושן משפט-חלק שני, יעקב בן אשר, פראנקפורט דמיין, תעו, עם ב"ח ופרישה
§טור אורח חיים, יעקב בן אשר, ווילהרמרשדארף, תפו
§טור חושן המשפט, יעקב בן אשר, ווילהרמרשדארף, תפו
§טור או"ח, עם ב"י, ד"מ וחדושי מהרל"ח, חנליש, ליב (מהרל"ח), סלאוויטא, תקעה
§טור או"ח, עם ב"י, ד"מ וחדושי מהרל"ח, חנליש, ליב (מהרל"ח), סלאוויטא, תקעה
§טור אהע"ז, עם ב"י, ד"מ וחדושי מהרל"ח, חנליש, ליב (מהרל"ח), סלאוויטא, תקעה
§טור חו"מ, עם ב"י, ד"מ וחדושי מהרל"ח, חנליש, ליב (מהרל"ח), סלאוויטא, תקעה
§טור חו"מ, עם ב"י, ד"מ וחדושי מהרל"ח, חנליש, ליב (מהרל"ח), סלאוויטא, תקעה
§טור חו"מ מסי' שג ואילך, עם ב"י, ד"מ וחדושי מהרל"ח, חנליש, ליב (מהרל"ח), סלאוויטא, תקעה
טור אבן העזר, עם בית יוסף, דרכי משה, בדק הבית, וחידושי מהרל"ח, זיטאמיר תרי"ט
§טור - או"ח א, ר' יעקב בן אשר, ורשה, תרכא
§טור - או"ח ב, ר' יעקב בן אשר, ורשה, תרכא
§טור - יורה דעה א, ר' יעקב בן אשר, ורשה, תרכא
§טור - יורה דעה ב, ר' יעקב בן אשר, ורשה, תרכא
§טור - אבן העזר, ר' יעקב בן אשר, ורשה, תרכא
§טור - חשן משפט א, ר' יעקב בן אשר, ורשה, תרכא
§טור - חשן משפט ב, ר' יעקב בן אשר, ורשה, תרכא
§טור יורה דעה, יעקב בן אשר, קאניגסבערג, 5624
§תיקונים בספרי הטור, קאהן, דוד בן צבי משה, ברוקלין, תשנה

שולחן ערוך
שו"ע
שו"ע או"ח
שו"ע יו"ד
שו"ע ד' חלקים, בתוך תוכנת החיפוש "תורת אמת", מדור הלכה, ממקור אחר
שו"ע יו"ד סי' קפג-ר, עם תוכנת חיפוש
שולחן ערוך
ჶשלחן ערוך, וויניציאה שכ"ה-שכ"ו או"ח ויו"ד, 277 עמ', 40 MB אהע"ז וחו"מ, 246 עמ', 33 MB
שולחן ערוך יו"ד-אהע"ז, שכד, 1260 עמ',
§שלחן ערוך הלכות פסח עד הלכות רבית, שאלוניקי, שכח
שולחן ערוך, או"ח סי' תפט-תרצז דפוס שלוניקי, 136 עמ', 8 MB. מעמ' 56 - יורה דעה סי' א-קפ
§שלחן ערוך, אהע"ז, ויניציאה, שלד, 159 עמ', 7MB
§שלחן ערוך, אהע"ז-חו"מ, ויניציאה, שלד, 1054 עמ', 15MB
§שלחן ערוך יורה דעה, קרו, יוסף בן אפרים, ויניצייא, שלד
§שלחן ערוך אבן העזר, קרו, יוסף בן אפרים, ויניצייא, שלד
§שולחן ערוך, או"ח-יו"ד, עם ר' משה איסרלס, 30MB, קרקוב של"ח, 472 עמ'
§שולחן ערוך, אהע"ז-חו"מ, עם ר' משה איסרלס, 34MB, קרקוב של"ח, 401 עמ', 28MB
שולחן ערוך חו"מ, עם רמ"א, קראקא שלט, 191 דפים
שלחן ערוך עם הגהות הרמ"א, קראקא של"ח-ש"ם, 407 עמ', 83.8 MB
§שלחן ערוך-קראקא ש"מ, שו"ע מדפוסים הראשונים, קראקא, ש"ה
§שלחן ערוך-קראקא ש"מ, שו"ע מדפוסים הראשונים, קראקא, ש"ה
§שלחן ערוך-קראקא ש"מ, שו"ע מדפוסים הראשונים, קראקא, ש"ה
§שלחן ערוך-קראקא ש"מ, שו"ע מדפוסים הראשונים, קראקא, ש"ה
§שלחן ערוך חושן משפט, קרו, יוסף בן אפרים, ויניציאה, שנט
§שלחן ערוך, אהע"ז, עם הרמ"א, קראקא, שסז, 190 עמ', 8MB
שלחן ערוך חושן משפט עם סמ"ע, פראג שעד
§שלחן ערוך חושן משפט עם חדושי משה איסרלס, קארו, יוסף, קראקא, שעט
§שלחן ערוך, עם סמ"ע, פראג, שפח, 678 עמ', 60MB, ממקור אחר
§שלחן ערוך, או"ח-יו"ד, קראקא, שעו-ט, 675 עמ', 27MB
§שלחן ערוך יורה דעה, קרו, יוסף בן אפרים, אמשטרדם, תכב
§שלחן ערוך חושן משפט, קרו, יוסף בן אפרים, אמשטרדם, תכב
§שלחן ערוך אבן העזר, קרו, יוסף בן אפרים, אמשטרדם, 5422
שלחן ערוך חושן משפט עם סמ"ע, וילהרמסדורף תלא
שלחן ערוך חושן משפט עם סמ"ע וש"ך, פיורדא תנא
שולחן ערוך עם ט"ז ומגן אברהם, דיהרנפורט תנב, 382דפים
§שלחן ערוך מטור-אבן העזר, קארו, יוסף בן אפרים, באמשטרדם, תנז
§שלחן ערוך מטור-חשן משפט, קארו, יוסף בן אפרים, באמשטרדם, תנז
§שלחן ערוך מטור-יורה דעה, קארו, יוסף בן אפרים, באמשטרדם, תנז
שו"ע יו"ד, אמשטרדם תנח, 302 דפים
שולחן ערוך אורח חיים עם רמ"א וציונים
שו"ע יו"ד עם ש"ך וט"ז, תע"א, 704 עמ'
שלחן ערוך חושן משפט עם סמ"ע, ברלין תעז
§שלחן ערוך אורח חיים, מנטובה, תפב
§שלחן ערוך יורה דעה, מנטובה, תפב
§שלחן ערוך אבן העזר, מנטובה, תפב
§שלחן ערוך חושן משפט, מנטובה, תפב
§שלחן ערוך - אורח חיים, בית יסף, מנטובה, תפב
§שלחן ערוך - יורה דעה, בית יסף, מנטובה, תפב
§שלחן ערוך - אבן העזר, קרו, יוסף בן אפרים, מנטובה, תפג
§שלחן ערוך - חושן משפט, קרו, יוסף בן אפרים, מנטובה, תפג
שלחן ערוך חושן משפט עם סמ"ע, זאלקווא תצט
שלחן ערוך חושן משפט עם סמ"ע וש"ך וט"ז, המבורג תקב
שו"ע יו"ד עם ש"ך וט"ז, תקט"ז, 704 עמ'
שלחן ערוך חושן משפט עם סמ"ע וש"ך וט"ז ומסגרת השלחן ופרי מגדים, פיורדא תקכז
שלחן ערוך חו"מ, אמשטרדם תקמה, 396 דפים, עם באר הגולה ובאר היטב
שו"ע יו"ד, תקנ"ז
שו"ע יו"ד, הורדנא תקסו, עם באר הגולה וביאור הגר"א, 176 דפים
שלחן ערוך חושן משפט עם סמ"ע וש"ך וט"ז ודגול מרבבה, למברג תקפט
שו"ע יו"ד עם באר הגולה, וילנא תקצו
שו"ע יו"ד עם ש"ך וט"ז, תקצ"ז
שלחן ערוך חושן משפט עם סמ"ע וש"ך וט"ז, למברג תקצט
שלחן ערוך אורח חיים עם באר היטב, דנציג תרה, ☼ממקור אחר
שו"ע יו"ד עם הרבה מפרשים, קניגסברג תריט
שו"ע יו"ד עם באר הגולה, וילנא תרלג
§שלחן ערוך אורח חיים חלק א, ר' דובער קאראסיק, וילנה, תרסא
§שלחן ערוך אורח חיים חלק ב, ר' דובער קאראסיק, וילנה, תרסא
§שלחן ערוך אורח חיים, קארו, יוסף בן אפרים, ווילנא, 5661
§שלחן ערוך או"ח חלק א, ירושלים, תרצא
§שלחן ערוך או"ח חלק ב, ירושלים, תרצא
§שלחן ערוך אבן העזר, ירושלים, תרצא
§שלחן ערוך חשן משפט חלק ב, ירושלים, תרצא
§שלחן ערוך חשן משפט חלק ג, ירושלים, תרצא
§שלחן ערוך - אורח חיים, עם טעם מגדים ולקוטי מגדים, 8MB, לוצין תרצ"ד, 320 עמ', 29MB, ממקור אחר, 320 עמ', 8MB
§שלחן ערוך - עטרת צבי נחלת צבי - או"ח, ר' צבי ב"ר יוסף כ"ץ, ברוקלין, תשמב
§שלחן ערוך - אורח חיים ח"א, 49MB
§שלחן ערוך - אורח חיים ח"ב, 55MB
§שלחן ערוך - אורח חיים ח"ב, 25MB
§שלחן ערוך - מגיני ארץ - אורח חיים חלק א, ניו יורק, תשטו
§שלחן ערוך - מגיני ארץ - אורח חיים חלק ב, ניו יורק, תשטו
§שלחן ערוך - מגיני ארץ - אורח חיים חלק ג, ניו יורק, תשטו
§שלחן ערוך יורה דעה חלק א, ירושלים, תשי
§שלחן ערוך יורה דעה חלק ב, ירושלים, תשי
§שלחן ערוך יורה דעה חלק ג, ירושלים, תשי
§שלחן ערוך - יורה דעה ח"א, עם כל המפרשים, 532עמ', 50MB
§שלחן ערוך - אבן העזר ח"א, 36MB
§שלחן ערוך - אבן העזר ח"ב, 26MB
§שלחן ערוך - חושן משפט ח"א, 38MB
§שלחן ערוך - חושן משפט ח"ב, 44MB
§שלחן ערוך - חושן משפט ח"ג, 43MB
שו"ע או"ח, אמשטרדם תקע"ה, 42.5MB
§השולחן ערוך ונושאי כליו, שורץ, יואל בן אהרן, ירושלים, תשנה, סמכותו של הש"ע, 64 עמ', 8MB
שו"ע או"ח, עם הרמ"א, מחולק ללימוד יומי, נ"י תשסו, 1223 עמ', 4.9MB
שלחן ערוך אורח חיים, מכון הליכות עולם, מחולק ללימוד יומי למשך שנה,ירושלים תשסא, 413 עמ', 4.1MB, עם "זה השולחן" - על חשיבות לימוד שו"ע ורמ"א בלי נו"כ ולסיימם תוך שנה
שלחן ערוך יו"ד, מכון הליכות עולם, ירושלים תשסא, 3.6MB
שלחן ערוך אבן העזר, מכון הליכות עולם, ירושלים תשסא, 2MB
שלחן ערוך חושן משפט, מכון הליכות עולם, ירושלים תשסא, מחולק לימים, 462 עמ', 4.3MB

מוני המצוות
(לספר המצוות לרמב"ם ראה רמב"ם)
§ספר המצות לרס"ג, עם ביאור מר' שמעון הלפרין, ירושלם, תרצ
§ספר המצות ח"ב, רבי סעדיה גאון, ירושלים, תרצ"ב
§אזהרות, ר' יצחק בר ראובן, על תרי"ג מצוות,עם ביאור קב נקי, ר'יעקב חאגיז, ויניציאה, 5412
§אזהרות, ר' יצחק בר ראובן, עם פירוש ישיר משה, לר' משה מועטי, אמשטרדם, תצ"ה, §ממקור אחר
אזהרות, ר' יצחק אלברגלוני, עם פירוש ר' משה מועטי, ואזהרות ר"ש אבן גבירול, עם פירוש הרשב"ץ, אמשטרדם תצה
§אזהרות, יצחק ב"ר ראובן, ירושלים, תרב, ☼ממקור אחר
§אזהרות, יצחק ב"ר ראובן, ליוורנו, תרמה
§אזהרות, יצחק ב"ר ראובן, ליוורנו, תקצז
§אזהרות רבינו אליהו הזקן, עם ביאור "מתק אזהרות", ר' ישראל איסר שפירא, ירושלים, תשלב241 עמ', 21MB. מעמ' 197 - "שירת ישראל" - תרי"ג מצוות בדרך שיר לשיטת הרמב"ם, ר' ישראל איסר שפירא
אזהרות, אבן גבירול, שלמה בן יהודה, עם פירוש, ליוורנו ת"י, 19 דפים
§אזהרות, אבן גבירול, שלמה ב"ר יהודה הספרדי, זולקווא, תקנו
§אזהרות, אבן גבירול, שלמה ב"ר יהודה הספרדי, אמשטרדם, תצ"ה
§האזהרות, אבן גבירול, שלמה ב"ר יהודה הספרדי, ווילנא, תקצז
§אזהרות, ר'שלמה אבן גבירול, עם תרגום לפרסית, מלמד, סימן טוב, ירושלים, 5656
—⋧נר מצוה , פיזנטי, משה בן חיים, פירוש על אזהרות ר' שלמה ן' גבירול, עם פירוש קצת פסוקים ומאמרים בתוך הביאור, קושטאנדינא שכ"ז, קג עמ'
—§נר מצוה, ר' פיזאנטי, משה ב"ר חיים, שאלוניקי, שכט, ביאור על אזהרות ר"ש בן גבירול, 134 עמ', 5MB, ממקור אחר
—§נתיב מצותיך, שאול בן מוסה הכהן, ליוורנו, תרא, על אזהרות ריב"ר ור"ש בן גבירול, עם כתובה לר"י נגארה, ומנין המצוות לפי בה"ג
§אזהרות, קושטא, רעה
§אזהרות לחג השבועות, ר' מרדכי סלוצקי , 4MB, ווארשא - תר"ס כולל אזהרות מרבינו אליהו הזקן ז"ל
§אגרת בקורת, ר' שלמה זלמן חיים הלברשטאם, הוספות לקונטרס תרי"ג מר"א ילינק, בענין ספרי האזהרות, ליק, תרל"ח
§זהר הרקיע, דורן, שמעון בן צמח, קושטא, רעה
§זוהר הרקיע, רשב"ץ, פירוש על אזהרות ר"ש בן גבירול, וילנא תרל"ט, 120 עמ', 10MB, ממקור אחר
§מנחת בכורים, אזהרות רבי יצחק בן ראובן אלברגלוני, ואזהרות ר"ש בן גבירול, עם פירוש, ותוספת מהרשב"ץ, ומגילת רות עם פירוש רש"י, ליוורנו, תרכ"ה, 109 עמ', 5MB
נר מצוה,על אזהרות ר"ש בן גבירול, קושטנדינה שכ"ז, 58 עמ', 9.5 MB
זהר הרקיע, דורן, שמעון בן צמח, תרי"ג מצות ע"פ אזהרות לרבינו שלמה בן גבירול, קושטא רע"ה, 116 דפים
זהר הרקיע, ר' שמעון בן צמח דורן, קושטא רע"ה, 118 עמ', 23.7MB
§שיר חדש, ר' זקן משה ב"ר כמוס מעתוק מאג'וז , 24MB, ליוורנו - תרמ"ה אזהרות רבינו יצחק בר ראובן ז"ל

ספר החינוך, ההדיר: איזנברג יהודה
ספר החינוך, עם תוכנת חיפוש, ממקור אחר, בתוך תוכנת החיפוש "תורת אמת" - הלכה
ספר החינוך
ספר החינוך, ויניציאה רפ"ג, 179 דפים
ספר החינוך, ויניציאה רפ"ג, 180 עמ', 40.3MB, ☼ממקור אחר, §ממקור אחר, ממקור אחר
§חינוך, ר' אהרן הלוי מברצלונה (הרא"ה), ויניציאה, שס, ממקור אחר
ספר החינוך, אמשטרדם תפ"א, רפו דפים
ספר החינוך, אמשטרדם תפ"א, 287 עמ', 37.1MB
§ספר החינוך, פרנקפורט דאדר, תקמב
§חנוך, אהרן הלוי מברצלונה (הרא"ה), ברין, תקנט
ספר החינוך, וינה תרי"ג, 328 עמ'
§ספר החינוך על תריג מצות, אהרן, ווארשא, תרמ
§ספר החנוך, ר' אהרן הלוי, ירושלים, תשיח
§ספר החינוך, ע"פ דפוס ונציה רפ"ג, שעוועל, חיים דוב, ירושלים, תשכ
§חנוך-חלק ראשון, אהרן הלוי מברצלונה (הרא"ה), פיעטרקוב, תרסח
§חנוך-חלק שני, אהרן הלוי מברצלונה (הרא"ה), פיעטרקוב, תרסט
§החינוך - חלק ראשון, ווילנא, תרסח
§החינוך - חלק שני, פיעטרקוב, תרסט
§החינוך - חלק שלישי, פיעטרקוב, תרע
—§כתב יד, דמשק, יוסף, ווארשא, תרמו, על ספר החינוך
—§מנחת חינוך-חלק ראשון, באב"ד, יוסף, ווילנא
—§מנחת חינוך-חלק שלישי, באב"ד, יוסף, ווילנא
—§מנחת חינוך-חלק שני, באב"ד, יוסף, ווילנא,
—§מנחת חינוך - א, ר' יוסף באב"ד, ניו יורק, תשכו
—§מנחת חינוך - ב, ר' יוסף באב"ד, ניו יורק, תשכו
—§מנחת חינוך עם מאור המנחה - ספירת העומר, באבד, יוסף בן משה - ליכטנשטיין, מאיר, ביתר, 5776
—§מנחת חינוך - בשולי המנחה, באבד, יוסף בן משה מכון ירושלים, ירושלים, 5766
—§מנחת חינוך - עם ביאור מאור המנחה, מכון אור כשלמה, ביתר עילית, 5777
—§בית יהודה - חמדת ישראל, פלאצקי, אלעזר יהודה ב"ר מאיר דן, פיעטרקוב, תרסו, על מנחת חינוך,מצוות א-טז, 42 עמ', 3MB
—§חכמת חינוך - א, על ס' החינוך, מצוות א-נ, פופקו, אלחנן, ניו יורק, 5778
—§חכמת חינוך-ב, על ס' החינוך, מצוות נא-ק, פופקו, אלחנן, ניו יורק, 2020
—§רבבות אפרים ח"א, ר' אברהם מארגענשטערן, ירושלים, תשכד, על ס' החינוך מצוות א-קיג, 151 עמ', 16MB
—§מנחת סולת ח"א, ר' דוד צבי [המכונה טעביל] זעהמאן, 23MB, בילגוריי תרצ"ד, על ס' החינוך (עד מצוה מ"א)
—§שירי מנחה על מנחת חינוך, שטגר, משה מרדכי, ירושלים, תשיט
—ὥלקט מצוות מספר החינוך, קדוש מאיר
—§הר צבי - על ספר מנחת חינוך, פרנק, צבי פסח בן יהודה ליב, ירושלים, תשמ
—§מנחת יוסף - על מנחת חינוך, לשינסקי, ניסן יוסף, בני ברק, 5773
—§מיני מנחה, על מנחת חינוך, פרידמן, נתן נטע בן שמחה, ירושלים, 5776
—§טעמי ספר החינוך, שונמאכר, דוד, ירושלים, 5776
—§מנחת חינוך עם "מאור המנחה" - תשרי, מכון נהורא מעליא, ביתר עילית, 5777
—§קרן הצבי - חלק א, על מנחת חינוך, מהדו"ת, ירדן צבי שטרן, ירושלים, 5780
—§קרן הצבי - חלק ב, ירדן צבי שטרן, ירושלים, 5780
—§קרן הצבי על מנחת חינוך - קונטרס תשלומי המנחה, דרשה על המצוות, לסיום המנחת חינוך, ירדן צבי שטרן, ירושלים, תשפ"א, 115 עמ', עם מפתח מקורות

§חרדים, ר' אזקרי, אלעזר, ויניציאה, שנז
ספר חרדים, ר' אלעזר אזקרי, ויניציאה שס"א, 84 עמ', 10 MB, §ממקור אחר, §ממקור אחר
§חרדים, אזקרי, אליעזר בן משה, סדילקאב, תקצו, ממקור אחר
§ספר חרדים, אזקרי, אלעזר, לעמבערג, תריט
§חרדים, אזקרי, אלעזר, קונסענטמיקלאש, תרצה
—♔קצור ספר חרדים, ר' אברהם דנציג, מנין המצוות לפי אברי האדם
—♔קיצור ספר חרדים רבי אלעזר אזכרי
—§קצור חרדים, ווילנא, תריח
—§מצות משה - קיצור ספר חרדים, רבי אברהם דאנציג, ווארשא, תרמ"ג, 31 עמ', 2MB
—§מצות משה, ר' הילל ליכטנשטיין, ווארשא, תרמג, 23 עמ', 793KB, קיצור ספר חרדים
—§מצות משה, ר' אברהם דנציג, לובלין, תרנד, 26 עמ', 2MB, העתקת מצוות מס' חרדים עם כל המצוות הנוהגות בזה"ז, עם פירוש "לבושי חיים" לר' חיים ישעיה הכהן, ולקוטים מהאריז"ל ומר' שמשון מאוסטרופולי, ממקור אחר
—§מצות משה, דנציג, אברהם, פרשבורג, תרפא, קיצור ס' חרדים, עם "פרקי המצוות" לר' ישראל, ו"שאגת אריה"
—ὥמצות משה - קיצור ספר חרדים, 38 עמ', 5.6MB, מתוך ספר גדול יותר
—§קצור ספר חרדים, דנציג, אברהם, נ"י, תשג
—§קצור ספר חרדים מנין המצות, 1MB

ספר יראים, אליעזר בן שמואל, ויניציאה שכ"ו, קמו דפים
ספר יראים, רבי אליעזר ממץ, ויניציאה שכ"ו, 153 עמ', 26MB, §ממקור אחר
§ספר יראים, אליעזר ב"ר שמואל ממיץ, זולקווא, תקסד
ספר יראים, ר' אליעזר ממיץ, ווילנא תרס"ב, §ממקור אחר
§ספר יראים - תועפות ראם חלק א, ר' אליעזר בן שמואל ממץ, ורשה, תרצא, 300 עמ', 17MB, ממקור אחר, 300 עמ', 20MB
§ספר יראים - תועפות ראם חלק ב, עמודים ו-ז, מצוות רלו-תסד, ר' אליעזר בן שמואל ממץ, ורשה, תרצא, 331 עמ', ממקור אחר, 329 עמ', 23MB
—§ווי העמודים א, רבי יצחק טייב, ליוורנו, תקצ"ז, על ספר יראים, 252 עמ', 21MB
—§ווי העמודים ב, רבי יצחק טייב, ליוורנו, תקצ"ז
—§יראים [ע"פ סביב ליראיו], רבי אהרן וואלקין, פינסק, תרצ"ה
—§סביב ליראיו על ספר יראים, ר' אהרן וואלקין, ניו יורק, תשכא
—§עמודי הארזים על ס' יראים א, רבי אליעזר ב"ר יוסף רפאל חזן, ירושלים, תשמ"ג
—§עמודי הארזים על ס' יראים ב, רבי אליעזר ב"ר יוסף רפאל חזן, ירושלים, תשמ"ג
—§שם חדש [ב"ח], ר' חיים דניאל שלמה פינסו, 46MB, ירושלים - תר"ג פי' על ס' יראים מהג"ר אליעזר ממיץ ז"ל, ממקור אחר, ממקור אחר

ספר מצוות גדול, ר' משה מקוצי, [רומי, לפני ר"מ], 273 עמ', 53.4 MB
ספר מצות גדול, משה בן יעקב, שונצינו רמ"ט, 279 דפים
ספר מצוות גדול, ר' משה מקוצי, שונצינו רמ"ט, 280 עמ', 35.6 MB
ספר מצוות גדול, ר' משה מקוצי, עם פירושים, בזיליאה רצ"ג, עם תרגום לטיני, 247 עמ'. התרגום הלטיני מופיע בסריקה בהתחלה, ורק אח"כ המקור העברי. לעיון במקור העברי יש לדפדף מהסוף להתחלה. 26.8MB
§ספר המצות גדול, ר' משה מקוצי, ויניציאה, שז, 633 עמ', 55MB. מעמ' 558 - ביאורי ר' אייזק שטיין.
§ספר מצוות גדול, ר' משה בן יעקב מקוצי, 27MB, ונציה ש"ז
§מצות הגדול-ספר ראשון, משה בן יעקב, ויניצייא, שו
§מצות הגדול-ספר שני, משה בן יעקב, ויניצייא, שו
§תוספות על סמ"ג, מזרחי, אליהו בן אברהם, קושטנטינא, רפא
§ספר מצות גדול - חלק ראשון על מצות לא תעשה, ר' משה בן יעקב, קאפוסט, תקסז, עם עמודי שלמה למהרש"ל, והגהות ר' יהושע העשיל מקראקא
§ספר מצות גדול - חלק שני על מצות עשה, ר' משה בן יעקב, קאפוסט, תקסז
סמ"ג, קפוסט תקסז, עם פירושי ר"א מזרחי, ר' איזיק שטיין, ומהרש"ל
—§סמ"ג - חדושי מהרי"ק, ר' יוסף קולון, על סמ"ג הלכות פסח, מונקאטש, תרנט
—§ביאור מהרש"ל על הסמ"ג, לוריא, שלמה בן יחיאל, בסיליאה, שס, 229 עמ', 14MB, ממקור אחר, 230 עמ', 19MB
—§פירוש על הסמ"ג - חלק שני, לוריא, שלמה בן יחיאל, בסיליאה, שס, 98 עמ', 6MB, ממקור אחר, 98 עמ', 8MB
—§עמודי שלמה, רבי שלמה לוריא-המהרש"ל, ירושלים, תשכ"א, על הסמ"ג
—§עמודי שלמה, רבי שלמה לוריא-המהרש"ל, ירושלים, תשכ"א
—§סמ"ג עם ביאורים, רבינו משה מקוצי-עורך-פנחס פרבר, ירושלים, תשנ"א
—§סמ"ג עם ביאורים, רבינו משה מקוצי-עורך-פנחס פרבר, ירושלים, תשנ"א
—§עיר הצדק, פריינד, שמואל, פראג, תרכד, קיצור הסמ"ג עם ביאורים
—§קצור ספר מצות גדול, קארלסרוא, תקכג, ממקור אחר
—§קיצור ספר מצות גדול, משה בן יעקב, שקלאוו, תקמג
—§קצור ספר מצות גדול, ווארשא, תרנד
—§נתיבות עולם, ר' שמואל סג"ל גלאנטי , 15MB, לבוב - תקס"ז קיצור ס' הסמ"ג עם ביאורים
—§סמ"ג עם משנת אברהם, הרב אברהם אהרן פרייס, טורונטו תשל"ח, חלק א, 16 MB, חלק א, 16 MB, חלק ב, 15 MB, חלק ב, 15 MB
§ספר מצוות גדול (סמ"ג) עם משנת אברהם - חלק ד, משה בן יעקב, מקוצי; פריס, אברהם אהרן בן יוסף, טרנטו, 5779, 276 עמ', 20MB
—⋧מגלת ספר, קזיס, בנימין, על הסמ"ג, קושטאנדינה תק"י, קעב + קב דפים
—ჶמגלת ספר, ר' בנימין קזיס, ביאור על הסמ"ג, קושטאנדינה תק"י, §ממקור אחר ממקור אחר
—§ביאור על ספר מצות גדול, יוסף בן משה, ויניציאה, שסה, ממקור אחר
—§ביאור על הסמ"ג, ר' יוסף, 6MB, ויניציאה - שס"ה על הסמ"ג חלק הלאוין
—§אדרת אליהו, ר' אליהו ישראל, ליוורנו, תקפח, ביאורים על הסמ"ג והרא"ם, 131עמ', 6MB
—§ברית משה, רבי משה חיים וייס, מונקאטש, תרס"ה, על הסמ"ג, 479 עמ', 101 MB
—§ברית משה ב, רבי משה חיים וייס, מונקאטש, תרס"ה
—§דינא דחיי א, רבי חיים בנבנשתי, קושטא, תק"ב-תק"ז, על הסמ"ג
—§דינא דחיי ב, רבי חיים בנבנשתי, קושטא, תק"ב-תק"ז
—§מועדי ה', ר' יהודה נג'אר, 20MB, ליוורנו - תקס"ח פי' על הסמ"ג

§הסמ"ק מצוריך א, יצחק בן יוסף, ירושלים, תשמ"א
§הסמ"ק מצוריך ב, יצחק בן יוסף, ירושלים, תשל"ג-תשמ"ח
§הסמ"ק מצוריך ג, יצחק בן יוסף, ירושלים, תשמ"א
עמודי גולה - ספר מצות הקצר, ר' יצחק בן יוסף, קושטנדינא רס"ט-רע"ו?, 140 דפים
§עמודי גולה - ספר מצות הקצר, ר' יצחק בן יוסף מקורביל, קושטנדינא רס"ט-רע"ו, 146 עמ', 29.5MB
§עמודי גולה, ר' יצחק ב"ר יוסף מקורביל, קרימונה, שטז, ממקור אחר
§עמודי גולה, ר' יצחק ב"ר יוסף מקורביל, קראקא, שנז, ממקור אחר
עמודי גולה - ספר מצות קטן, יצחק בן יוסף מקורביל בעל התוספות, לאדי תקס"ה, קיז דפים
סמ"ק - עמודי גולה, ר' רבינו יצחק מקורביל, לאדי תקס"ה, 121 עמ', 28.2MB, §ממקור אחר
§עמודי גולה - סמ"ק, יצחק ב"ר יוסף מקורביל, נ"י, תשיט
§עמודי גולה - סמ"ק, ר' יצחק מקורביל, ארץ ישראל, תשיט, 352 עמ', 16MB
§קיצור עמודי גולה, יקותיאל זלמן בן משה, קראקא, שלט
§אמרי יהוסף על ספר עמודי גולה - סמ"ק, רלבג, חיים יהוסף, נ"י, תשיט

מכון הלכה ברורה
ירושלים ת"ד 34300

פרטים נוספים
בטל' 026521259
פקס 026537516

ראשי | מידע | השיטה | פרסומים | דוגמה | תרומות | הסכמות | גלרית תמונות | בית מדרש וירטואלי
ספריה וירטואלית | הלכות פסח | הלכות חנוכה | מפתח לרמב"ם | נושאי הבירורים | פרשת השבוע
| דף יומי | מצגות | מפתח לאגדות | מאגרי מידע | תקוני טעויות דפוס | צרו קשר

HOME | ABOUT HALACHA BRURA | השיטה | EXAMPLE |
PUBLICATIONS | DONATIONS | ENDORSEMENTS (HASKAMOT) | WEEKLY PARSHA | CONTACT US